www.DigitSoft.co.

nr

Izdavač
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd www.alims.sr.gov.yu e-mail: registar@alims.sr.gov.yu Helicon Publishing www.helicon.co.yu office@helicon.co.yu

Prim. mr ph. Tomislav Solarović Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

za Izdavača

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović Prim. mr sc. ph. Milena Miljković Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

autorI I urednIcI

Mr sci. ph Danka Stefanović Mr ph. Danka Tešić Mr ph. Tatjana Đerković Mr ph. Marija Mašković Mr ph. Ivana Mihajlović Dr vet. med Jelena Borlja Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović Ing. Julija Grujić Veselina Rakanović, farm. tehn. Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SaradnIcI

SaradnIcI na prIpremI Id podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević Mr ph. Vladan Savić Mr ph. Dejan Stevanović Nataša Đukić

Prof. dr Goran Janković Prof. dr Nenad Ugrešić Prof. dr Slobodan Janković Prof. dr Zoran Todorović

recenzentI

GRAFOLIK, Beograd
tIraž:

Štampa

2500 ISSN 1452-3337

www.DigitSoft.co.nr

Predgovor
Poštovane kolege, u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik 84/2004) u obliku prikladnih stručnih vodiča. Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka. Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova. Nacionalni registar lekova za 2008. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama iz 2007. godine. NRL se priprema iz Centralne baze lekova ALIMS-a i podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (, ▲, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe kao i drugi prikladni spiskovi. Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona svrstani u lekove biljnog porekla. Danas se biljni lekovi klasifikuju u dve medjunarodno uspostavljene ATC klasifikacije lekova (prema metodologiji koju opredeljuje SZO), tako da je određena kategorija biljnih lekova svrstana prema konvencionalnoj ATC klasifikaciji (npr. Gingko biloba), dok herbalnoj (HERBAL ATC INDEX-HATC, The Uppsala Monitoring Centre, 2004) klasifikaciji pripadaju biljni lekoviti proizvodi kod kojih je definisana aktivna supstanca biljnog porekla (list, koren biljke i sl.). Za ovu vrstu medicinskih proizvoda koriste se i pojmovi fitopreparati, biljni medicinski proizvodi, biljni lekoviti proizvodi i sl. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona). U NRL je dopunjen Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika br. 93/2007, iz Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu. Farmaceutima i lekarima Registar lekova smo pripremili i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije DIREKTOR

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

www.DigitSoft.co.nr

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.

www.DigitSoft.co.nr

Sadržaj
Predgovor ........................................................................................................................................3 Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu .....................................................................................7 Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama ..................9 Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama .....................471 Registrovani homeopatski lekovi .......................................................................................................475 Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) ............................................477 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše (§) ..........................................................................485 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (§).................................485 Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () ...................................................................486 Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti ()...................................................................487 Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova............................................................................491 Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova .........................................625 Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci ................................................................631 Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .................................................................................................................633 Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova ............................................................................723 Registrovani preparati insulina ..........................................................................................................725 Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove ........................................................................................729 Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova ..........................................................................731 Standardni termini farmaceutskih oblika ...........................................................................................735 Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci ............................................................751 Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova .........................................................................759 Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama .........................................787 Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji .............................................................................795 Korisne internet adrese .....................................................................................................................797 Indeks zaštićenih naziva lekova .........................................................................................................801 Indeks nezaštićenih naziva lekova .....................................................................................................819 Literatura .........................................................................................................................................832

www.DigitSoft.co.nrNAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA

OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

INN

ATC KLASIFIKACIJA

terapijska grupa

pakovanje ANALGETICI acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51 N02BA salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; aluminijumska folija, 100x10 kom Cena 2692.4din 3/2-10-10178 21.12.2001 8600064100993 EAN JKL režim izdavanja konc. aktivnih supstanci farmaceutski oblik br. rešenja za stavljanje u promet datum izdavanja rešenja veleprodajna cena

farmakološko-hemijska podgrupa

ParaLeLNoST LeKova Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom obliku, nezavisno od doze. Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka: PoTPUNa ParaLeLa (geNerIČKI LeK) podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. HeMIjSKa ParaLeLa (HeMIjSKa aLTerNaTIva) predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu (isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. TeraPIjSKa ParaLeLa (TeraPIjSKa aLTerNaTIva) podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični (nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.

www.DigitSoft.co.nrrežIMI IzdavaNja LeKova I SKraćeNIce U TeKSTU
R BR Z SZ ZR SZR   § Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Lek se može izdavati i bez Rp Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini RP Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”) Armourova jedinica ampula internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske metode koja meri faktor Xa aktivnost Anatomsko-terapijsko-hemijska bočica Christensen jedinice Citomegalo virus centralni nervni sistem katehol orto metil transferaza definisana dnevna doza dražeja Epštajn-Bar-virus elisa jedinice emulzija jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza folikulostimulirajući hormon gram gastrointestinalni trakt gonadotropni rilizing hormon granula hepatitis B površinski antigen herpes simpleks virus intraartikularno intraarterijski intradermalno internacionalna jedinica intramuskularno inhibitor monoaminooksidaze intratekalno intravenski infuzija

aj amp. anti Xa aTc boč. cj cMv cNS coMT ddd draž. eBv el.j. emulz. FeIBaj FIPj FSH g gIT gnrH gran. HBsag HSv i.a. i.art. i.d. i.j. i.m. iMao i.t. i.v. inf.

www.DigitSoft.co.nr

 inh. inj. INN j. kaps. karp. kes. kij konc. L Lf lingv. Lj maks. mcg mg Mi.j. mj mL mmol N NSaIL nazal o P p.a. Pdd perit. praš. r rp rastv. s.c. sa rastvar. SIK SL spolj. supoz. susp. tabl. Td tinkt. t.m. t.p. TPP transderm. upotr. v vagin. vagit. vzv inhalaciona primena injekcija Internacionalni Nezaštićeni Naziv jedinica kapsula karpula kesica kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica koncentrovani litar flokulirajuća jedinica lingvaleta Loomis jedinica maksimalna doza mikrogram miligram milion internacionalnih jedinica mili jedinica mililitar milimol nazalna primena nesteroidni antiinflamatorni lekovi nazalno oralna primena parenteralna primena periartikularno propisana dnevna doza peritonealna prašak rektalna primena lekarski recept rastvor subkutano sa rastvaračem sindrom iritabilnog kolona sublingvalna/bukalna primena spoljna supozitorija suspenzija tableta transdermalna primena tinktura telesna masa telesna površina totalna parenteralna prehrana transdermalni upotreba vaginalna primena vaginaleta vagitorija varičela zoster virus

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova 

5

aBecedNI SPISaK regISTrovaNIH LeKova Sa IdeNTIFIKacIoNIM PodacIMa, ceNaMa I ParaLeLaMa

5
5-ASA - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija mesalazin - A07EC02
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 806,2din (R) 1129300 obložena tableta; 250mg; fiola, 1x100 kom 8605000800012 515-04-1518/03 29.07.2003 Cena 650,9din (R) 5129303 supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom 8605000800029 515-04-1519/03 29.07.2003 doziranje: ulcerozni kolitis, ulcerozni proktitis, Crohnova bolest: oralno 3 puta po 500-750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1,5g dnevno podeljeno u više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja). Paralelni lekovi: asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500 5-FLUOROURACIL “EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034324 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena 632,2din 515-04-1600/03 18.11.2003 doziranje: palijativni tretman malignih tumora dojke, kolorektalne regije želuca, pankreasa, jetre, ovarijuma, cerviksa, mokraćne bešike, prostate, tumora glave i vrata i kao adjuvantna terapija posle hirurških intervencija i pre radioterapije: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: Fluorouracil-Teva

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

A
ACC 100 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 152,5din (BR) 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g 8606102455230 277/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g 8606102455247 282/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 200, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC 200 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena 201,9din 8606102455254 283/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g 8606102455261 284/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC SAFT - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena (BR) 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g 8606102455223 285/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACCOLATE® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija zafirlukast - R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

A

r03dc antagonisti leukotrienskih receptora (R) 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 1182,1din 5000455006461 53/2006/12 18.01.2006 doziranje: prevencija i terapija hronične bronhijalne astme: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 20mg pre jela

www.DigitSoft.co.nr

12

abecedni spisak registrovanih lekova

A

ACETISAL PH 8 - GALENIKA AD - Srbija acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 1144din 8608808103019 515-04-3290/03 08.12.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza; antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2,4-3,6g/d u više pojedinačnih doza, doza održavanja 3,6-5,4g/d, maks. 8 g; juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2,4-3,6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica: odrasli 4,9-7,8g/d, a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: anbol, andol, ask pH 8, aspirin® 500, aspirin® Migran, aspirin® direkt, aspirin® protect, Midol ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 504,2din (R) 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25 kom 8608811006000 515-04-3380/03 25.12.2003 Cena 551,4din (R) 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25 kom 8608811006017 515-04-3381/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8608813900573 515-04-3382/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana. ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5 kom Cena 504,2din 8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova ACT-HIB - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B - J07AG01
VAKCINE

13

A

Cena 627,4din 3/2-10-8001 24.12.2002 doziranje: profilaksa teških, sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis, artritis, epiglositis, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0,5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0,5mL u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od 0,5mL. Paralelni lekovi: Hiberix™ ACTASULID® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija nimesulid - M01AX17

j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5mL

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 103din 8600064103147 396/2007/12 30.01.2007 doziranje: reumatoidni artritis, degenerativna reumatska oboljenja zglobova, dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi, sportske povrede, upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg dnevno, maks. 400mg dnevno; deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: aulin, Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-Md ACTILYSE® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

Cena 43677din 3/2-10-9274 17.12.2002 doziranje: akutni infarkt miokarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/kg, (maks. 50mg) tokom 30 minuta, 0,5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embolija pluća: 10mg i.v. bolusom tokom1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebralna tromboembolija (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta. ACTIVELLE® - NOVO NORDISK A/S - Danska noretisteron, estradiol - G03FA01

B01ad enzimi (SZ) 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; liobočica sa rastvaračem, 1x50mL

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03Fa gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije (R) 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg; kontejner za tablete, 1x28 kom Cena 556,8din 8600102099470 126/2006/12 06.02.2006 doziranje: menopauza, sprečavanje nastanka osteoporoze, terapija simptoma nedostatka estrogena, prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi (terapiju početi godinu dana po nastupanju menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana. Paralelni lekovi: Kliogest® ACTONEL® - AVENTIS PHARMA - Nemačka risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom Cena 1976,4din 3/2-10-8879 18.12.2002 Cena 18330,8din (R) 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14 kom 3/2-10-8879/1 12.12.2002

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

A

doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca. ACTRAPID HM - HEMOFARM AD - Srbija insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva Cena 964,6din (R) 0041537 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; bočica, 1x10mL 8600097012126 515-04-840/03 27.06.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® FLEXPEN® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 515-04-1708/04 19.07.2004 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® NOVOLET® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041544 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2209,6din 515-04-1188/03 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® PENFILL® - HEMOFARM KONCERN A.D.VRŠAC PO LICENCI NOVO NORDISK A/S - Srbija insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041414 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2026,1din 515-04-1188-01 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ADRENALIN HCL 1:1000 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena 1786din 8608811000213 682/2006/12 19.05.2006 doziranje: anafilaktički šok, angioedem, akutne alergijske reakcije: parenteralno 0,2-1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg i.v.; anafilaktički šoka (odrasle osobe): 0,5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0,3mg i.m.); lokalna primena na sluznice 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041413 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula, 5x3mL

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

15

ADRIANOL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL; plastična bočica, 1x10mL Cena 70,9din 8600064100047 733/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: odrasli i adolescenti 4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: adrianol® T ADRIANOL® T - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL; Cena 57,4din plastična bočica, 1x10mL 8600064100054 734/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: deca do 1 godine 1 kap u obe nozdrve pre hranjenja; deca od 1-5 godina 3 puta po 2 kapi u obe nozdrve. Paralelni lekovi: adrianol® ADRIBLASTINA RD - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg; liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena 853,8din 8606007410068 683/2006/12 19.05.2006 Cena 3837,3din (SZ) 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg 8606007410075 687/2006/12 23.05.2006 doziranje: prevencija diseminacije malignih tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinom bronhija i pluća): monoterapija odrasli 60-75mg/m2 brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m2; monoterapija deca 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje. Paralelni lekovi: caelyx, doxorubicin, doxorubicin-Teva, Sindroxocin® AERIUS - SCHERING PLOUGH - Holandija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica, 1x60mL Cena 471,8din 515-04-4355/03 25.03.2004 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno. AERIUS - SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10 kom Cena 351,3din 3/2-10-7584 20.11.2002 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno.

A

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

A

AFLODERM® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

d07aB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II) (R) 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena 202,9din 3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006 Cena 202,9din (R) 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g 3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006 doziranje: akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. AGGRASTAT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (SZ) 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL; bočica, 1x50mL Cena 15610,4din 515-04-1888/04 29.09.2004 doziranje: primenjuje se u cilju prevencije rane pojave infarkta miokarda kod bolesnika visokog rizika: sa nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST elevacije (pojava bola u grudima tokom poslednjih 12 časova), kao i kod onih koji se podvrgavaju akutnoj ili elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji i/ili ugradnji stenta:početnadoza0,4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30 min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 108 sati. AGGRENOX® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (R) 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; Cena 1218,2din 25mg+200mg; bočica, 1x60 kom 9006968004136 1178/2006/12 13.07.2006 doziranje: smanjenje rizika od moždanog udara: kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze; preporučena doza je 1 kaps. 2 puta na dan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode. AGLURAB - MEDIS D.O.O. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA - Norveška metformin - A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 233,3din 515-04-3735/04 30.09.2004 Cena 362,6din (R) 1043103 film tableta; 850mg; bočica plastična, 1x100 kom 515-04-3736/04 30.09.2004 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno, počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana, nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana, a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg; maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: glucophage, gluformin, Meglucon 500, Meglucon 850, Metfogamma® 1000, Metfogamma® 500, Metfogamma® 850, Metformin, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850, Tefor

a10Ba bigvanidini (R) 1043102 film tableta; 500mg; bočica plastična, 1x100 kom

www.DigitSoft.co.nr

bočica.ALTANA PHARMA AG . zavisi od stepena nedostatka faktora IX. po protokolu o imunizaciji.07. 500i. 1x250mL Cena 2440. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom.5din 8606103310019 176/2006/12 13.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.2002 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.5mL Cena 387. 50g/L.03.G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137035 vagitorija. octanine F ALBOTHYL® . 90mg.02. liobočica sa rastvaračem.co. vaxigrip®. 200g/L. bočica.CHIRON S. 200i.D. .2002 Cena 6535. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. .P.D.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .j.6din 8606103010049 266/2006/12 06.L. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika.A.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .DigitSoft.3din 8606102233173 3/2-10-5231 16.8din 3/2-10-7592 25. akutni edem. . 1x0. 1x50mL Cena 1684./5mL.2002 doziranje: erozija grlića materice.Italija faktor IX .03. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. Paralelni lekovi: Immunine. blister. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65 godina starosti. stepena i mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika. za vreme operacija. na drugi dan tokom 1-2 nedelje.Nemačka polikrezulen . cervicitis: 1 vag.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom.12. . Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 20% www./10mL.KEDRION S.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179701 rastvor za infuziju.2006 doziranje: zaštita od gripa: odrasli i deca preko 7 godina. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Fluarix. vakcina protiv gripa inaktivisana. vaginalni i cervikalni vaginitis. 1x6 kom Cena 219. vaxigrip® junior AIMAFIX . 1x5mL Cena 13052. napunjen injekcioni špric.J07BB02 VAKCINE 1 A j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011900 suspenzija za injekciju. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. ALBUMIN (LJUDSKI) 20% .Italija vakcina protiv gripa (inaktivisana.R.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179700 rastvor za infuziju.nr . akutni edem.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.8din 3/2-10-7591 26. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 5% ALBUMIN (LJUDSKI) 5% . rascepana virusna čestica) . za vreme operacija.4din 8606103010056 270/2006/12 06. 1x10mL (Z) 0066011 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.abecedni spisak registrovanih lekova AGRIPPAL™ S1 .12.j.

nr .8din 03. 2x10 kom 8600064101266 2260/2006/12 06.07. 1x10mL Cena 1344din 9088882447237 651/2006/12 17. 5mL. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije).2006 www. 1x60mL Cena 8608808102531 240/2006/12 (R) 3321194 prašak za oralnu suspenziju.L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034350 rastvor za injekciju/infuziju. 1000mg/20mL.2006 (SZ) 0034351 rastvor za injekciju/infuziju.EBEWE PHARMA GES.07. Lindron ALEXAN® EBEWE .2006 584.DigitSoft.03. dnevno 5 dana. dnevno 2-5 dana. veoma maligni non-Hodgkin limfom. tvrda.1 abecedni spisak registrovanih lekova A ALDIPETE-T . 500mg/10mL. KG . 500mg.2din (R) 1059075 tableta.6din 9088882447220 650/2006/12 17. bočica staklena. jednokratno.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. 1x5mL Cena 313.4din (Z) 0011147 rastvor za injekciju.03. monoterapija 100-200mg/m2 i.6din 9088882447244 652/2006/12 17.Srbija vakcina protiv difterije.H NFG.co. profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema). 10x5mL 8605001700458 3/2-10-6394/1 18.2din 03. ili doza održavanja 75-100mg/m2 i. monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana.05.2006 296.v.B. bočica.2006 (SZ) 0034352 rastvor za injekciju/infuziju. 12 meseci posle treće doze.3din 03. bočica.12. blister. II generacija (R) 1321190 kapsula. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .5mg/kg i. monoterapija 1-1. 1x5mL Cena 8605001700861 3/2-10-6394 18. 5mL. intermedijarni non-Hodgkin limfom. blister. bočica staklena.03. Paralelni lekovi: cytosar® ALFACET® . 1x60mL Cena 8608808102524 241/2006/12 316din 03. 1x20mL Cena 3115.D. 2x8 kom 8608808102548 239/2006/12 (R) 3321193 prašak za oralnu suspenziju. boca staklena.Austrija citarabin .05.v.05.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.03.. lečenje osteoporoze: 10mg/dan. hronična mijeoloidna.ZDRAVLJE A. akutna limfoblastna. Paralelni lekovi: Tripacel ALENDRONAT .5mL u razmaku 4-12 nedelja (obično u uzrastu 3.M.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati Cena 152. 10mg. 100mg/5mL.Srbija alendronska kiselina . u mesečnim intervalima (doza održavanja). Paralelni lekovi: Fosamax®.2002 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze po 0. revakcinacija: 0. bočica staklena. tetanusa i velikog kašlja .J07AM52 VAKCINE j07aM vakcine protiv tetanusa (Z) 0011146 rastvor za injekciju. 6 i 8 meseci). 2x8 kom Cena 8608808102579 238/2006/12 Cena (R) 1321195 kapsula. (daje se intratekalno u kombinaciji sa metotreksatom i kortikosteroidima): prema protokolu. 250mg. a najkasnije do navršene pete godine života.c. u mesečnim intervalima (doza održavanja).2002 Cena 5945.2006 doziranje: leukemija kod dece i odraslih (akutna mijeoloidna.2006 172.2006 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tiko steroidima: 5mg/dan.5mL.Srbija cefaklor . ili s. blister. tvrda. . boca staklena.GALENIKA AD . 25mg/mL. 50mg/mL.m.

ALIMTA® . . prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa.2din (R) 3021908 prašak za oralnu suspenziju.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: otitis media. kesica. 2x8 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 93/2006/12 31.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra 119. 1x100mL Cena 3/2-10-4809 29.02. profilaksa bakterijskog endokarditisa.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. . prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan).Srbija aluminijum fosfat . ospamox®. 1g dnevno. 4g dnevno.02. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. posle primene primarne hemioterapije. Paralelni lekovi: cefaclor.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.maks. dopuna terapije ulkusne bolesti: 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2 kesice.D.nr .Makedonija amoksicilin . i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. 2x10 kom 8600064103949 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021910 kapsula. 6g dnevno. 5mg. 500mg. Paralelni lekovi: amoksicilin. bočica. deca do 1 godine 62. ALMACIN® . 20x16g Cena 145. Paralelni lekovi: amoksicilin.2006 www.ZDRAVLJE A.01. podeljeno u 3 doze ili 62. Sinacilin® ALOPRES® .DigitSoft. profilaksa bakterijskog endokarditisa. ospamox® dT.Turska amoksicilin . deca do 1 godine 62.co.10.LILLY FRANCE S. u tretmanu uznapredovalog ili metastaziranog “non-small cell” karcinoma pluća: 500mg/m2 telesne površine u vidu i.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402830 tableta.8g.5mg na 8 sati. Bactox®. infekcije kože i mekih tkiva. maks.4din 487/2005/12 21. ospamox®. bočica. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.5mg na 8 sati.07.2006 doziranje: gorušica. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. maks.ALKALOID AD . 6g dnevno. infekcije urinarnog trakta. u ginekološkoj praksi. 250mg/5mL. blister. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. .Francuska pemetreksed . kao terapija drugog reda. u ginekološkoj praksi. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati.2006 doziranje: u kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu malignog pleuralnog mezotelioma. 500mg. ospamox® dT.v infuzije tokom 10 minuta. Bactox®.5mg na 8 sati. amoxicillin. tvrda. profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. amoxicillin. cefaklor alkaloid® ALFOGEL® . infekcije kože i mekih tkiva. cefaklor.1din 8608808100117 108/2006/12 02.A.S.3din 5014602101275 155/2006/12 07. dva sata posle jela i pred spavanje. maks. maks. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. 1g dnevno.L01BA04 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. blister. maks. Sinacilin® ALMACIN® . 8.GALENIKA AD . infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.S.Srbija amlodipin . infekcije respiratornog trakta. 1g dnevno. 1x500mg Cena 120484.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 126.A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02aB jedinjenja aluminijuma (BR) 2122101 oralni gel. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.BILIM PHARMACEUTICALS A.

leukemija. ecosal easi-Breathe. 3-4 puta po 1-2mg dnevno. amlopin Lek®.R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 1114150 tableta.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.ZDRAVLJE A. deca do 2 godine 4 puta po 0. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno.20 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 1402831 tableta. 5x20 kom Cena 183. bočica. ALOPURINOL . maks. blister.2006 doziranje: hipertenzija. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. na 6-8 sati.Srbija salbutamol . tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168050 tableta. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno.5din (R) 3114151 sirup. blister. podeljeno u više doza. leukemija. Norvasc®.3din (R) 7114152 rastvor za raspršivanje. Paralelni lekovi: ecosal. limfomi. po potrebi ponoviti posle 4 sata. primena citostatika i radijacione terapije). 1x100mL 8600097400633 218/2007/12 17.2002 doziranje: akutni napad astme: odrasli i deca preko 12 godina 1-2 inh.DigitSoft. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. www. podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: Spalmotil® ALOPROL . 2mg/5mL. 3x10 kom 8608807100040 708/2005/12 30. dnevno. angina pektoris: jednom po 5mg.O.12.03. 5mg/mL. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168089 tableta.nr .O. 1x10mL 8600097400640 3/2-10-500 29. blister.5din 8600097400268 2506/2007/12 19. . maks. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno.D. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno.HEMOFARM AD . 2x10 kom Cena 428. blister.1din 8600064103956 92/2006/12 31.Srbija alopurinol .PANFARMA D. limfomi.1mg/kg telesne mase.D. 8mg u jednoj dozi. 8 inh. ventolin™ ALOPURINOL . blister. akutni napad deca 1 inh.9din 8600064101426 3/2-10-8037 23. Normodipine®. 10mg.2005 Cena 69din (R) 1168090 tableta. i traje 3-5 sati). 2x20 kom Cena 76..2007 Cena 66. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. dnevno (delovanje nastaje nekoliko min. Monodipin.9din 8608807100927 707/2005/12 30.co.12. amlohexal.Srbija alopurinol .01.01.12.Srbija salbutamol . prevencija astme izazvane fizičkim naporom 1 inh.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora Cena 67. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. Spalmotil®. primena citostatika i radijacione terapije). 2mg. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 2 inh. posle inh. amlodipin. amlogal®. maks.2002 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). 300mg. .2007 doziranje: astma i druga stanja hroničnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 4mg dnevno. 8 inh. 100mg. bočica.10. vazotal ALOPROL . (100mcg). deca od 2-6 god.2005 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). 100mg. Paralelni lekovi: amlodil. maks. dugotrajna terapija 1 inh. 6x10 kom Cena 125. (100mcg-200mcg). Tenox®. . 10mg dnevno.

A11CC03 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050100 kapsula.D. meka. 16mg dnevno.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103765 tableta. osteoporoza odrasli obično 0.3din 3/2-10-10519 26. rahitis i osteomalacija zbog hipofosfatemije rezistentne na primenu vitamina D 3 . oprez zbog moguće hiperkalcijemije. 1mcg. .01.2%. vitamin D-zavisan rahitis.A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124574 rastvor za injekciju.25mg/5mL.Srbija alfakalcidol .ALLERGAN .12.2din 8600064100108 194/2007/12 16. doza može da se povećava za 0.2007 Cena 105. 1x50 kom Cena 373.abecedni spisak registrovanih lekova 21 ALOXI® . benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno. blister.DigitSoft. zavisno od indikacije.2002 doziranje: osteoporoza.PANACEA BIOTEC LTD. 0. 3x10 kom Cena 62. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. .25mcg+200mg. .2007 doziranje: stanja izazvana poremećajima nivoa kalcijuma za sve indikacije osim osteoporoze (renalna osteodistrofija. renalna osteodistrofija. kalcijum-karbonat . 1x30 kom 8600064103864 607/2007/12 01. rastvor.2002 Cena 798. 1x5mL Cena 805.09. 8mg.5mcg dnevno. Paralelni lekovi: doxacor. prevencija hipokalcijemije posle paratireoidektomije) odrasli i deca teža od 20kg obično početna doza 1mcg dnevno. ALPHAGAN . 1mg. meka. 1x5mL Cena 6003.Irska brimonidin .5din (R) 1050102 kapsula. 0.Indija alfakalcidol.A11CC20 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050106 kapsula. ALPHADOL-C . blister.5mcg. 3x10 kom A Cena 391. doza održavanja 4 kapsule dnevno. bočica. osteoporoza izazvana insuficijencijom bubrega sa destrukcijom tkiva bubrega: početna doza uobičajeno 1-2 kapsule dnevno.01.nr . meka.3din 358063797253 1185/2006/12 13. pa na 4mg. maks. malapsorpcioni sindrom. 0.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. kaps. .10. 2mg. pseudorahitis.ZDRAVLJE A. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.9din 515-04-02490/04 28. bočica staklena. dnevna doza 1mcg.5din 8600064102096 3/2-10-6931 26. ne sisati ih ili žvakati. progutati cele sa malo vode.8din (R) 1103766 tableta. Kamiren®. hipofosfatemički i nutritivni rahitis i osteomalacija.2% ALPHAPRES® . ALPHA D3® . Kamiren® XL www.25mcg. blister.03. Paralelni lekovi: Brimonal 0.3din (R) 1050101 kapsula.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. meka.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094070 kapi za oči.Srbija doksazosin .2004 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.D. 0. pola sata pre početka hemioterapije.03. maks. bočica. hipoparatireoidizam.2007 Cena 619.Irska palonosetron . bočica. hipoparatireoidizam. maks. 3x10 kom 8600064100122 193/2007/12 16.ZDRAVLJE A.2006 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja prilikom početne ili ponovljene hemioterapije: preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza.07.co.5mcg.25-0. 1x30 kom 8600064102201 606/2007/12 01. bočica. Ne ponavljati dozu u periodu 7 dana. 0.

R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.01.01.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. benigni gastrični ulkus). Cena sprej-boca sa dozerom.Nemačka ciklesonid . 80mcg/doza. tabl. 80mcg/doza. .BOSNALIJEK D. ALTACID® . 1x60mL Cena 3870010004209 88/2007/12 11.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno.ALTANA PHARMA AG . . 1x60 doza Cena 8606102233142 1246/2006/12 26. duodenusni ulkus.MEDOCHEMIE LTD. Paralelni lekovi: alvesco® 160 AMARIN . magnezijum-hidroksid . blister.11.2007 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks.01. kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122183 tableta za žvakanje.2004 www. benigni gastrični ulkus). a četvrtu dozu uzeti pre spavanja. polako otapati u ustima. duodenusni ulkus.ALTANA PHARMA AG .A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno.D. 160mcg/doza.2006 (R) 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.2006 (R) 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma. maks.2006 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl. sprej-boca sa dozerom. 4 puta na dan. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. ne koristiti u terapiji održavanja. kao pojedinačna doza. ½ do 1 sat nakon obroka. kao pojedinačna doza.07. 30mg. ALVESCO® 160 . uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno.4mg. bočica. lečenje se može ponoviti nakon jednog meseca pauze.07. 333. magnezijum-oksid .22 abecedni spisak registrovanih lekova A ALTACID® . 1x60 doza Cena 1793.Kipar lansoprazol . 2x10 kom Cena 945.co. 1x120 doza Cena 3180din 5060065110019 12/2006/12 10.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122760 kapsula.Bosna i Hercegovina aluminijum-oksid. Paralelni lekovi: alvesco® 80 ALVESCO® 80 .4din 515-04-497/04 07. .nr . blister. 160mcg/doza. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca. 2x8 kom Cena 3870010004193 2106/2006/12 14.3mg+158. 1x120 doza 5060065110026 13/2006/12 10.D.Bosna i Hercegovina aluminijum-hidroksid.DigitSoft. tvrda.04. sprej-boca sa dozerom.BOSNALIJEK D. 2249. kalcijuma i magnezijuma (BR) 3122184 oralna suspenzija.8din 8606102233159 1247/2006/12 26. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za doziranje (10-20mL) suspenzije.Nemačka ciklesonid . ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina.5mg/5mL+425mg/5mL. sprej-boca sa dozerom.

2007 Cena 91.9din 515-04-279/03 02. 2x15 kom 8606102967030 (R) 1042313 tableta.2005 Cena 1151. Lasoprol.Srbija amikacin .GALENIKA AD . AMIKACIN . ergotamin .. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. mekloksamin.Srbija ambroksol . blister. 2x10 kom 8600097011907 2552/2007/12 22. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. lek se uzima pre ili u toku doručka.5mg. 60mg. Meglimid® AMBRO-HEMOFARM .HEMOFARM AD .75mg. Mucosolvan® junior AMIGREN .5mg.A.A10BB12 a10BB sulfonamidi.12. gliprex®.9din 12. Zollinger-Ellisonov sindrom: početi sa 60mg/dan. 2x15 kom A LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 322.nr . Sabax® AMARYL® .SANOFI-AVENTIS S. 2x15 kom 8606102967023 (R) 1042312 tableta. kutija.2002 www. 1mg. maks. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1mg dnevno.9din (BR) 1112302 šumeća tableta. 10 tabl. Paralelni lekovi: Lanzul®. 4 tabl.BOSNALIJEK D. 3mg. Lamox.Italija glimepirid .07.11.D. . dnevno. 100mg. . po potrebi za 30 minuta još 1 tabl.2007 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. 20 kom Cena 199din 3870010004155 3/2-10-9998 12. Lanzul® S. fiola.11.12. pa povećavati po potrebi do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze ukoliko se primenjuje više od 120mg/dan.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 0024282 rastvor za injekciju. 1x10 kom 8600097011914 2528/2007/12 22.DigitSoft.2002 doziranje: akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene (koji su rezistentni na druge analgetike): 1 tabl. 25mg+20mg+200mg+80mg+0. blister. Mucosolvan®. 500mg.N02CA52 ANALGETICI N02ca ergot alkaloidi  (R) 1086023 film tableta. uzima se 30 minuta pre obroka. derivati sulfonilureje (R) 1042310 tableta.2005 Cena 790.10. 4mg.12.5din (BR) 1112301 šumeća tableta.Bosna i Hercegovina kamilofin.6din (R) 3112300 sirup.10. Paralelni lekovi: glimepirid. fiola.3din 100/2005/12 19.2007 Cena 111. deca do 2 godine 2 puta po 7. kod prvog znaka glavobolje.7din 101/2005/12 19. 15mg/5mL. Paralelni lekovi: Flavamed. 1x100mL 8600097011860 2549/2007/12 22.2005 Cena 537.abecedni spisak registrovanih lekova 23 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca: 8 nedelja.8din 12. 30mg. ampula. kofein. 2mg. blister. 10x2mL 8608808100087 Cena 3/2-10-7401 Cena 3/2-10-7402 430.12. 10x2mL 8608808100070 (SZR) 0024283 rastvor za injekciju. propifenazon. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 176. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. 2x15 kom 8606102967016 (R) 1042311 tableta. bočica. 6mg dnevno. a nedeljno maks.10.1din 102/2005/12 19.co.2002 1607.P. ampula. blister.

2002 doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 1x2mL LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini Cena 78. uz kontrolu bubrežne funkcije.R03DA05 j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024630 rastvor za injekciju. 500mg. Paralelni lekovi: aminofilin retard. 5x10 kom Cena 78.24 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima infekcija: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.12.5din 8600097400664 2075/2007/12 25. bočica. Paralelni lekovi: amikacin AMINOFILIN .DigitSoft. Paralelni lekovi: amikin AMIKIN . blister.BRISTOL-MYERS SQUIBB . nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. maks. uzimanje antiepileptika).06.nr . optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.2000 doziranje: individualno.12. Paralelni lekovi: aminofilin retard.Srbija aminofilin . oralno 3-4 puta po 100-300mg. alkoholizam. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. tokom 10 dana.2007 doziranje: akutni napad astme. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti).J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-9205 24. tokom 10 dana. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. 100mg.HEMOFARM AD . 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti).FAMPHARM . www. 1. uz kontrolu bubrežne funkcije.Srbija aminofilin .5g dnevno.03.co.D. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan.SRBOLEK A.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan.2002 doziranje:akutni napad astme.2002 Cena (Z) 0024631 rastvor za injekciju.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114470 tableta.09. aminophyllinum AMINOFILIN . bonhokonstrikcija izazvana naporom. maks. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. maks. blister. maks.USA amikacin . deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 1x2mL 3/2-10-9206 25. 100mg. aminophyllinum AMINOFILIN . 5x10 kom 8606003211195 03-1366/99 06. bonhokonstrikcija izazvana naporom.8din 8608809000393 3/2-10-6198 03. 1. 350mg. 100mg. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. bočica. . 2x10 kom Cena 110.Srbija aminofilin .5g dnevno. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.5din (R) 1114620 tableta. po potrebi postepeno povećavati na 3 dana. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: individualno. blister.

B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174035 rastvor za infuziju.2002 doziranje: individualno.3g/L+4. onda je treba dati sa velikom opreznošću. serin. dva puta dnevno. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. ZRENJANIN .2g/L+6. arginin. bolus inj. 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno. alanin. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno.JUGOREMEDIJA A. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. glicin.co. tokom prve nedelje lečenja. aminoven 15%.m. prolin.D. U rezistentnim slučajevima.12.4g/L+6. bonhokonstrikcija izazvana naporom.8din 350mg. aminoven 5% www. leucin. lizin.11.JUGOREMEDIJA A.4g/L+5. inf. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje.4g/L+1g/L+2g/L. histidin. taurin.Srbija aminofilin . deci starijoj od 3 godine.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI A r03da ksantini (R) 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem. tirozin. ZRENJANIN . 5g/L+7. 0.) dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. U rezistentnim slučajevima. 250mg. treonin. deci starijoj od 3 godine.2g/L+6. ili i. uzimanje antiepileptika).08. Počevši od druge nedelje. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.HEMOFARM AD . deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina.2004 doziranje: akutni napad astme.Srbija aminofilin . daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. Paralelni lekovi: aminofilin retard.5g/L+0. aminofilin retard AMINOSOL 10% .D.abecedni spisak registrovanih lekova 25 onda je treba dati sa velikom opreznošću. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. boca.6g/L+4. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: individualno. Počevši od druge nedelje.5din 8608811003115 3/2-10-3108 29. blister. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: odrasli: uobičajena doza je 350mg (1 tabl. Paralelni lekovi: aminosol 15%. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. aminoven 10%. ampula. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. 50x10mL Cena 414. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. alkoholizam. aminophyllinum AMINOPHYLLINUM . Paralelni lekovi: aminofilin. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. dva puta dnevno.DigitSoft. 1x500mL Cena 501.2002 doziranje: akutni napad astme. valin. (5-6mg/kg) ili i.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (Z) 0114501 rastvor za injekciju.v. metionin. Cena 110.9din 8600097012256 3/2-10-7310 25. aminophyllinum AMINOFILIN RETARD . fenilalanin. bonhokonstrikcija izazvana naporom. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. 250-500mg.5mg/kg/sat. sporo.nr . hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. parenteralno odrasli i. tokom prve nedelje lečenja. Paralelni lekovi: aminofilin.Srbija izoleucin.v. tokom 20 min. 2x10 kom 8608811003207 515-04-4564/03 31.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. triptofan .

Austrija aminokiseline .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . opekotine.4g/L +9. metionin. 1x500mL Cena 501.9din 8600097200363 515-04-3267/03 12. serin. prolin.12.2g/L+8. serin. metionin. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . leucin. zapaljenska bolest creva. AMINOVEN 10% . treonin. fenilalanin.3g/L+3g/L+2g/L+1.Srbija izoleucin.5g/L+7. treonin. hiperkatabolička stanja (traume.4g/L+4.nr . maligna oboljenja). valin.5g/L +25g/L+20g/L+18. metionin. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. triptofan . boca.6g/L. Paralelni lekovi: aminosol 10%. alanin. AMINOSOL 15% .453g/L+9. valin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. eneterokutane fistule). fenilalanin.4g/L+2g/L+1.4g/L+6.2003 doziranje: individualno. kada nije moguća enteralna ishrana. 5g/L+7. aminoven 5% AMINOSTERIL N-HEPA 8% . boca.6g/L+0. zapaljenska bolest creva. leucin. prolin. peritonitis. histidin.Austrija izoleucin. pankreatitis. aminoven 15%.2g/L+5.2003 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. tirozin. malapsorpcija. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. aminoven 15%.2003 doziranje: individualno.683g/L+1. histidin. hiperkatabolička stanja (traume. aminoven 10%. malapsorpcija.2g/L+6. boca staklena. eneterokutane fistule).735g/L.5g/L+0. treonin. histidin. leucin.HEMOFARM AD . profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. arginin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 515-04-3832/03 22. pankreatitis. arginin. boca.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMINOSOL 10% E .5din 8600097200370 515-04-3268/03 12.DigitSoft. lizin. 10x500mL Cena 6570. tirozin.2g/L+6. prolin.HEMOFARM AD .1g/L+3.Srbija alanin. magnezijum-hlorid. 1x500mL Cena 689. natrijum-glicerofosfat.4g/L+1g/L+2g/L. valin. kalcijum-hlorid . 10x500mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174021 rastvor za infuziju. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. Paralelni lekovi: aminosol 10%.12. aminosol 15%. alanin. triptofan .017g/L+0.5g/L+11. peritonitis. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. glicin.4g/L+5. jabučna kiselina.co. lizin.1g/L+5g/L+4. arginin. opekotine.6g/L+5. triptofan.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174037 rastvor za infuziju.10.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. 8%. 5. fenilalanin. kalijum-hidroksid. izoleucin. taurin.3g/L+17g/L+9. glicin.31g/L+6.6g/L+4. kada nije moguća enteralna ishrana.9g/L+5. 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174036 rastvor za infuziju.8g/L+8. maligna oboljenja). glicin.2din 8606010925238 2544/2007/12 22. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. aminoven 5% www. lizin.3g/L+4. taurin.12.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174040 rastvor za infuziju.28g/L+7.

hiperkatabolička stanja (traume. 6x10 kom Cena 602.6g/L+5. Paralelni lekovi: aminosol 10%.5g/L+7.3g/L+17g/L+9.15g/L+2. 200mg.55g/L +7g/L+6g/L+5.5g/L+3. hiperkatabolička stanja (traume.2g/L+2. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. opekotine.1g/L+3.DigitSoft. tirozin. Paralelni lekovi: cordarone®.9g/L+5.2g/L+8. malapsorpcija.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174020 rastvor za infuziju. 5. eneterokutane fistule).ZDRAVLJE A. treonin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. aminoven 5% AMINOVEN 5% . Sedacoron www. peritonitis. fenilalanin. aminoven 15% AMIODARON . . kada nije moguća enteralna ishrana.co.7g/L+3.6din 8606010925214 2558/2007/12 22.10. pankreatitis. metionin. 10x500mL Cena 10346. malapsorpcija. 5. tirozin. blister. aminosol 15%.5g/L+11. pankreatitis. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. histidin. a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija.5g/L+1g/L. aminoven 10%.6din 8600064100115 515-04-4080/03 10.5g/L +25g/L+20g/L+18. prolin.6g/L+0. alanin. leucin. fenilalanin. triptofan . taurin.6g/L.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 A B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174022 rastvor za infuziju.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.3g/L+2. nedelje. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.6g/L+0. opekotine.10.nr . arginin.2007 (SZ) 0174023 rastvor za infuziju. kada nije moguća enteralna ishrana. prolin.2g/L+0. boca. triptofan . maligna oboljenja). valin. zapaljenska bolest creva. zapaljenska bolest creva.6g/L+3. 2. alanin.abecedni spisak registrovanih lekova AMINOVEN 15% . zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. Paralelni lekovi: aminosol 10%. glicin.1g/L+3. peritonitis. 10x250mL Cena 5173.4g/L+2g/L+1.4din 8606010925252 2559/2007/12 22. metionin.8din 8606010925276 2529/2007/12 22.6g/L.2004 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1.25g/L+0. leucin. boca. glicin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .10. lizin.Austrija izoleucin. treonin.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.6g/L+5.5g/L+1. valin.1g/L+3. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.8g/L+8.D.4g/L+2g/L+1. grupa III (R) 1101402 tableta. 10x500mL Cena 5350.5g/L+5. aminosol 15%. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.5g/L +25g/L+20g/L+18.C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.3g/L+17g/L+9. lizin. nedelje.03. serin. boca. histidin. taurin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . eneterokutane fistule).8g/L+8. aminoven 10%. arginin.Austrija izoleucin.9g/L+5. serin.Srbija amjodaron . maligna oboljenja). profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.5g/L+11.2g/L+8.5g/L+7.

DigitSoft.6din 3870010004568 515-04-747/03 30. Monodipin.05. vazotal AMLOGAL® . amlopin Lek®. 5mg. Monodipin. amlodil. Norvasc®. Normodipine®. blister.1din 1099/2007/12 23. blister. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.12. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. 10mg dnevno.1din (R) 1402143 tableta.Bosna i Hercegovina amlodipin . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 2x10 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 428. Tenox®. 2x10 kom Cena 258din 8606010300417 1103/2007/12 25. maks. amlohexal. 10mg dnevno.BOSNALIJEK D.2007 doziranje: hipertenzija. 5mg. maks. amlogal®.2003 doziranje: hipertenzija. .GALENIKA AD .2005 doziranje: hipertenzija. Paralelni lekovi: alopres®.Srbija amlodipin .Srbija amlodipin .O. amlohexal. 10mg.2007 Cena 428. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.12.co. 10mg dnevno. Normodipine®.D.2003 Cena 428. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402142 tableta.05. Norvasc®. 5mg. 2x10 kom 8608808106683 (R) 1402141 tableta.O. amlohexal. Paralelni lekovi: alopres®. blister.1din (R) 1402851 tableta.O. blister. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Tenox®.NI MEDIC D. maks.REMEVITA D. Paralelni lekovi: alopres®.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402850 tableta.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402731 kapsula. vazotal AMLODIPIN . blister.05. . Tenox®.12. amlogal®. 10mg.2003 doziranje: hipertenzija. blister. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.Srbija amlodipin . Normodipine®. 10mg dnevno. amlopin Lek®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.SRBOLEK A. 2x10 kom 8608813900627 515-04-3726/03 16. Norvasc®. blister. 2x10 kom 8608808106591 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 1098/2007/12 23. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.2007 www. amlohexal. vazotal AMLODIPIN . 10mg. Norvasc®. vazotal AMLODIPIN . 5mg.07. maks. blister. amlodil. 2x10 kom Cena 279. 10mg. 2x10 kom Cena 258din 8608813900610 515-04-3725/03 16. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.2007 Cena 428. Paralelni lekovi: alopres®. amlodil. .1din 701/2005/12 22. NIŠ . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. amlopin Lek®.05. 2x10 kom 8606010300516 1104/2007/12 25.D. Monodipin. tvrda. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.Srbija amlodipin . amlopin Lek®.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402140 tableta. amlodipin. Monodipin. Normodipine®. Tenox®.O. amlogal®.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMLODIL . amlogal®.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402832 tableta.nr .

J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021969 sirup. blister. vazotal AMLOPIN LEK® . Tenox®. 2x10 kom 515-04-03355/04 28.01. amoxicillin. amlogal®. amlodipin. maks. Bactox®.01. 2x10 kom Cena 258din 515-04-02833/03 28. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. amlohexal. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.03.O. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402855 tableta.2004 doziranje: hipertenzija. Paralelni lekovi: almacin®. u ginekološkoj praksi. ospamox®. Normodipine®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 5mg. profilaksa bakterijskog endokarditisa. 2x8 kom 8600097400688 239/2007/12 17. blister. Paralelni lekovi: alopres®.O. ospamox® dT. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.2007 Cena 79. u ginekološkoj praksi. vazotal AMOKSICILIN . Normodipine®.2din 515-04-03356/04 28. maks. profilaksa bakterijskog endokarditisa. Paralelni lekovi: almacin®. amoxicillin.2007 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. Paralelni lekovi: alopres®. 10mg dnevno.DigitSoft.co. Sinacilin® www. maks.HEMOFARM AD . infekcije kože i mekih tkiva. amlogal®. amlopin Lek®.Nemačka amlodipin . amlodil. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Normodipine®. Norvasc®. 2x8 kom Cena 64. ospamox®. 2x10 kom A BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 479.09. . . amlohexal. Norvasc®. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.8din (R) 1021965 kapsula. Monodipin. 2x10 kom 515-04-02833-1 28. blister. Tenox®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.2004 doziranje: hipertenzija.D. bočica.6din 8600097400671 238/2007/12 17. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: hipertenzija. ospamox® dT. amlodipin. Sinacilin® AMOKSICILIN . amlodil. 10mg. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.2004 Cena 791din (R) 1402856 tableta. infekcije kože i mekih tkiva. 500mg. Norvasc®.HEXAL AG .2004 Cena 428. Bactox®. maks. tvrda. 10mg dnevno. tvrda.09. amlodil. amlopin Lek®. Monodipin. Monodipin.09. Paralelni lekovi: alopres®. 5mg. 10mg dnevno.09. maks. vazotal AMLOHEXAL .2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. 1x100mL Cena 74din 8600097400534 3/2-10-1078 29. 250mg.1din (R) 1402858 tableta. blister.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.nr . amlodipin.Srbija amoksicilin . profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. 6g dnevno. blister. 10mg. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. blister.Srbija amoksicilin . 250mg/5mL.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021961 kapsula. Tenox®.PANFARMA D.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402857 tableta. 6g dnevno.Slovenija amlodipin .

9din 3837000003710 231/2005/12 26.5din 3837000003673 229/2005/12 26. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312. amoxicillin. 1x15 kom Cena 438. tvrda. 250mg. intraabdominalna sepsa. bočica. uretritis. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.REMEVITA D. profilaksa bakterijskog endokarditisa. tvrda.Slovenija amoksicilin. 1x100mL Cena 303. sinuzitis. septikemija. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 500mg na 12h.2004 Cena 99. Bactox®.5MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. septikemija.30 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSICILIN . bakterijski endokarditis. enhancin. NIŠ . infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. peritonitis. 500mg. bakteriurija u graviditetu.2004 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. u ginekološkoj praksi. tvrda.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. blister. amoksiklav Lek® 2X. 1x100mL 8608811006093 515-04-03108-4 28. 2x8 kom 8608811006079 515-04-03108-2 28.09. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. intraabdominalna sepsa. doze su date u odnosu na amoksicilin. tvrda. Paralelni lekovi: almacin®. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.09. infekcije rana). 1x100 kom 8608811006062 515-04-03108-1 28.08. deca www. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® forte 312. otitis media. 250mg/5mL.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. bakteriurija u graviditetu. augmentin. akutni i hronični pijelonefritis. bočica od tamnog stakla. klavulanska kiselina .co.6din (R) 1021775 kapsula. 6g dnevno. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. infekcije kože i mekih tkiva. bronhopneumonija. infekcije rana). Panklav forte. Sinacilin® AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE . . gonoreja). klavulanska kiselina . . blister. sinuzitis. 500mg+125mg. bakterijski endokarditis. ospamox® dT. celulitis. maks.O.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). Panklav.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati. 250mg/5mL+62. 1x100 kom 8608811006086 515-04-03108-3 28.09.2004 Cena 74din (R) 3021779 granule za oralnu suspenziju. infekcija kostiju i zglobova. teže infekcije 500mg na 8h. infekcija kostiju i zglobova. puerperalna sepsa i septički abortus.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.2004 Cena 398.D.DigitSoft.2004 Cena 637din (R) 1021778 kapsula.09. ospamox®. amoksiklav Lek® 1. amoksiklav Lek® 156. akutni i hronični pijelonefritis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021562 prašak za oralnu suspenziju. 500mg.2g prašak za injekciju. uretritis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021560 film tableta. puerperalna sepsa i septički abortus. 250mg. bočica od tamnog stakla.3din (R) 1021777 kapsula.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra Cena 64.2din (R) 1021776 kapsula. peritonitis.5mg/5mL.08.Srbija amoksicilin .2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. akutni i hronični bronhitis.09. akutni i hronični bronhitis. 2x8 kom 8608811006055 515-04-03108/03 28. gonoreja). bočica. bočica.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.O. otitis media. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. bronhopneumonija. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.Slovenija amoksicilin. celulitis.D.nr .

intraabdominalna sepsa. deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).2g prašak za injekciju. Panklav forte. akutni i hronični pijelonefritis. Panklav. Panklav. intraabdominalna sepsa.abecedni spisak registrovanih lekova 31 preko 3 mes. 1000mg+200mg. teške infekcije odrasli 1g na 6h ili 8h. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. bakterijski endokarditis. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 1. do 12 god. puerperalna sepsa i septički abortus. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. infekcija kostiju i zglobova. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021561 prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® forte 312. uretritis.DigitSoft. otitis media.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. . augmentin.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.D.D. klavulanska kiselina .03. otitis media. infekcije rana). Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 156. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. bakteriurija u graviditetu. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.08.25MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Panklav forte. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 5x1 kom 3837000003772 734/2007/12 23.Slovenija amoksicilin. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. gonoreja). enhancin. akutni i hronični pijelonefritis. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. 1000mg+200mg.Slovenija amoksicilin. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® 156.25mg/5mL. bronhopneumonija. 25mg/kg na 6h ili 8h. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. infekcije rana). enhancin. amoksiklav Lek® 1.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. infekcija kostiju i zglobova. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. doze su date u odnosu na amoksicilin. amoksiklav Lek® forte 312. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. uretritis.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU .2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. bakterijski endokarditis.7din bočica staklena. bakteriurija u graviditetu. enhancin. augmentin. Cena 1190. sinuzitis. celulitis. Panklav forte. 125mg/5mL+31. .nr . kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. bronhopneumonija. amoksiklav Lek® 2X. doze su date u odnosu na amoksicilin. klavulanska kiselina . septikemija. peritonitis.08. kada terapija može i duže trajati:parenteralno. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).2005 (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. sinuzitis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. deca od 3 mes.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU A j01cr kombinacije penicilina. amoksiklav Lek® 156. 1x100mL Cena 194din 3837000003697 230/2005/12 26. akutni i hronični bronhitis. peritonitis.co. gonoreja). Panklav® 2X www.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup).LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. celulitis. augmentin. doze su date u odnosu na amoksicilin. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. amoksiklav Lek® 2X. septikemija. amoksiklav Lek® 1. puerperalna sepsa i septički abortus. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.2g prašak za injekciju.7din bočica staklena. amoksiklav Lek® 2X. Panklav. bočica od tamnog stakla. Cena 1190. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. 5x1 kom 3837000003772 233/2005/12 26. akutni i hronični bronhitis.

J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.9din 3837000003727 228/2005/12 26. infekcije rana). akutni i hronični pijelonefritis. infekcija kostiju i zglobova. gonoreja). uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021564 film tableta. (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL. sinuzitis. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.DigitSoft. septikemija. 250mg+125mg. infekcije rana). celulitis. bakterijski endokarditis. augmentin. blister.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Cena 315din bočica od tamnog stakla.2006 Cena 489.HEMOFARM AD .5din (R) 1021567 film tableta. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE .5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.08.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021563 prašak za rastvor za injekciju.08. akutni i hronični pijelonefritis.Srbija amoksicilin. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). peritonitis.co.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. bronhopneumonija. amoksiklav Lek® 1.2006 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. deca preko 3 mes. infekcija kostiju i zglobova.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. 875mg+125mg.2005 www. peritonitis. 25mg/kg na 6h ili 8h. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. 2x5 kom 3838957902996 1835/2006/12 16.D. intraabdominalna sepsa. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. enhancin. klavulanska kiselina .10. bočica staklena. amoksiklav Lek® 2X.D. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. gonoreja). . bočica od tamnog stakla. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. deca ispod 40kg (do 3 mes. parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. Panklav. bakteriurija u graviditetu.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.32 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSIKLAV LEK® 2X . bakterijski endokarditis.10. puerperalna sepsa i septički abortus.2g prašak za injekciju. akutni i hronični bronhitis. doze su date u odnosu na amoksicilin. doze su date u odnosu na amoksicilin. . klavulanska kiselina . uretritis. 500mg+125mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. amoksiklav Lek® 156. teže infekcije 500mg na 8h. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. uretritis.Slovenija amoksicilin. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h. bronhopneumonija. intraabdominalna sepsa.Slovenija amoksicilin. amoksiklav Lek® forte 312. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021566 film tableta. bakteriurija u graviditetu. otitis media.2006 (R) 3021568 prašak za oralnu suspenziju. puerperalna sepsa i septički abortus. deca od 3 mes. amoksiklav Lek® forte 312. akutni i hronični bronhitis. celulitis. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Panklav forte. otitis media. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. do 12 god. sinuzitis. augmentin. 5x1 kom Cena 3837000003765 232/2005/12 26. klavulanska kiselina .1din 3836957903016 1836/2006/12 16. enhancin.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. 1x15 kom Cena 356. 1x70mL 3838957902989 1838/2006/12 16. amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju. teže infekcije 500mg na 8h. 500mg+100mg. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). blister. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.10.nr .25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Panklav. amoksiklav Lek® 156. septikemija. Panklav forte. 2x5 kom Cena 339.

Paralelni lekovi: Fungizone AMPICILIN . E. uretritis. infekcije kože i mekih tkiva.0-4. augmentin. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. amoksiklav Lek® forte 312. amoksiklav Lek® 156. inf.v. Panklav forte. bronhopneumonija.2006 Cena 20966din (SZ) 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju. puerperalna sepsa i septički abortus.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 33 0021563 prašak za rastvor za injekciju. Shigella. 500mg+100mg. akutni i hronični pijelonefritis. Panklav. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. sinuzitis.HEMOFARM AD . 25mg/kg na 6h ili 8h. Coli.10. od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. akutni i hronični bronhitis.REMEDICA LTD . bočica plastična.2g prašak za injekciju. profilaksa bakterijskog endokarditisa.4din 5290665002753 560/2005/12 21. 2x8 kom Cena 90. tvrda.03. po potrebi povećati najviše do 3. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati.peritonitis.Srbija ampicilin .11. 5x1 kom 3837000003765 735/2007/12 23. Cena bočica staklena. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.co. i sojevima Enterococcus. amoksiklav Lek® 1. Proteus mirabilis. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae.nr .09. 1x100mg 9088881284338 1764/2006/12 02. intraabdominalna sepsa. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. amoksiklav Lek® 2X. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. bakterijski endokarditis. blister. 500mg. 1x100mL Cena 85din 8600097400732 2071/2007/12 25. Proteus mirabilis. 1x50mg Cena 11681. ospamox®.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021941 kapsula.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021912 kapsula. maks. Panklav® 2X AMOXICILLIN .1din 8600097400718 240/2007/12 17. do 12 god. bakteriurija u graviditetu.0mg/kg telesne mase. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. Sinacilin® AMPHOCIL® . amoksicilin.9din 9088881338581 1763/2006/12 02. otitis media.10. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. blister.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. početno i. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. bočica. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. enhancin. infekcije rana). sojevima Enterococcus. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.01.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. u ginekološkoj praksi. 6g dnevno. kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. sinuzitis. deca od 3 mes.Kipar amoksicilin . tvrda. Pentrexyl.2007 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. gonoreja). 250mg/5mL. Paralelni lekovi: ampicilin alkaloid®. bočica. Pentrexyl® www. 2x8 kom Cena 101.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.Austrija amfotericin b . Salmonella typhi. septikemija. doze su date u odnosu na amoksicilin. 500mg. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Coli.2007 (R) 3021949 granule za oralnu suspenziju. 100mg. infekcija kostiju i zglobova.DigitSoft. Bactox®. celulitis. ospamox® dT. 50mg. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. otitis media.2006 doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika. Paralelni lekovi: almacin®.J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju.

deca do 3 godine 125mg na 6 sati.2005 (Z) 0021357 prašak za rastvor za injekciju. 12g dnevno. Proteus mirabilis. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae.v.Slovenija ramipril . infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. 1.2005 (Z) 0021356 prašak za rastvor za injekciju. bočica.Turska ampicilin .5g 8600064103796 345/2005/12 26. blister. Proteus mirabilis.04.25mg. inf.2006 05.J01CR01 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021058 kapsula.04. bočica staklena. 1x100mL Cena 482/2005/12 21. blister.2006 www.DigitSoft. Shigella. TOVARNA ZDRAVIL. . ili i. bolus inj.2005 Cena 767. blister.2005 doziranje: obično 1.04. 4x7 kom 3838989517328 (R) 1103256 tableta. 5x10 kom (R) 3838989517311 (R) 1103254 tableta. 2000mg+1000mg. sulbaktam .2005 146. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae.S. urinarne infekcije 500mg na 8 sati.m.10.7din (R) 1021059 kapsula. 1.2006 05. . profilaksa u hirurgiji 1. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. 10x3g Cena 1876.4din bočica staklena. 1.1din 05. 3x10 kom 3838989517304 1103253 tableta.4din bočica staklena.co. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021355 prašak za rastvor za injekciju. u trajanju od 3 min.04.D. Salmonella typhi.Srbija ampicilin.D.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2.BILIM PHARMACEUTICALS A.v. tvrda. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati.ZDRAVLJE A. u trajanju 15-30 min.34 abecedni spisak registrovanih lekova A AMPICILIN ALKALOID® .25mg. Paralelni lekovi: ampicilin.10. blister.04. Cena 918. 2. 10x750mg 8600064103703 346/2005/12 23. tvrda.5-4. deca preko 20kg na 6 sati 375-750mg. 2x10 kom 3838989517465 (R) 1103255 tableta. 500mg+250mg. 250mg/5mL.2006 289.2006 05.25mg.2005 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. monokomponentni (R) 1103250 tableta. 4x7 kom 3838989517298 (R) 1103252 tableta. 3x10 kom 3838989517359 Cena 416/2006/12 Cena 418/2006/12 Cena 419/2006/12 Cena 420/2006/12 Cena 421/2006/12 Cena 422/2006/12 Cena 423/2006/12 05. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. 500mg. podeljeno na 3-4 pojedinačne doze (i. Coli. blister. 500mg. odojčad i deca (do 20kg) 75-150mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. blister.5mg. 1. Pentrexyl® AMPISULCILLIN® .nr . blister. blister.7din (R) 3021820 prašak za oralnu suspenziju.04.2006 434.5mg. ili i. Pentrexyl.v.7din 8600064103819 347/2005/12 23.).10.04. D.5-12g i. maks.2006 05. AMPRIL® . Coli. blister. 10x10 kom 483/2005/12 21. E.09.5g pre anestezije. Cena 1246.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 124.09. sojevima Enterococcus. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.6din 485/2005/12 21. novorođenčad 75-150mg/kg na 12 sati.5mg. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. 2. .4din 05. 2x10 kom 3838989517281 (R) 1103251 tableta. sinuzitis.KRKA. 1000mg+500mg. 10x1. otitis media.25mg.09. i sojevima Enterococcus.

Slovenija ramipril. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. Prilinda®. Tritace® comp.05. TOVARNA ZDRAVIL. doza održavanja je 2 puta po 2. hidrohlortiazid . D. u toku ili posle jela. 5x10 kom Cena 3838989517366 424/2006/12 05.D. 2. 10mg.2006 Cena (R) 1103261 tableta. 2x10 kom 3838989517373 425/2006/12 05.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. blister. 10mg/dan (dnevne doze od 2. ramipril. po potrebi može se povećati na 1 tabl. blister. 5x10 kom 3838989517458 432/2006/12 05.9din (R) 1103263 tableta. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. blister.D. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2. sa dosta tečnosti.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl. dnevno (2.5mg/dan. početna doza je 2 puta po 2.5mg ramiprila sa 12. Paralelni lekovi: ampril® HL.2006 Cena 648. Tritace® comp LS www. celu tabletu progutati. Tritace® AMPRIL® HD .04. blister. ujutro. 4x7 kom Cena 607din 3838989521882 1080/2007/12 23. 4x7 kom Cena 466din 3838989521875 1079/2007/12 23. Tritace® comp. 2x10 kom 3838989517427 429/2006/12 05.04. celu tabletu progutati. hidrohlortiazid .25mg/dan.DigitSoft.04. Piramil®. maks. 5mg. 3x10 kom 3838989517441 431/2006/12 05. 2. Paralelni lekovi: ampril® Hd. blister.Slovenija ramipril. ramitens®.6din (R) 1103259 tableta.04. 5mg.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM A c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401131 tableta.04. 4x7 kom 3838989517380 426/2006/12 05. 5mg. blister. .2006 Cena 972.nr . ujutro.04. Tritace® comp LS AMPRIL® HL .2006 Cena (R) 1103258 tableta. dnevno (2. 10mg.co. 10mg.2006 Cena (R) 1103262 tableta.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401130 tableta.5mg hidrohlortiazida). . TOVARNA ZDRAVIL.04.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl. blister. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). 10mg.05. blister.5mg. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. blister.5mg ramiprila sa 12. po potrebi može se povećati na 1 tabl.KRKA.5-5mg/dan. 3x10 kom 3838989517397 427/2006/12 05. blister.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). D. 5x10 kom 3838989517410 428/2006/12 05.5mg/dan. maks. 5mg+25mg. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida).5mg hidrohlortiazida). 4x7 kom 3838989517434 430/2006/12 05.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 35 1103257 tableta. blister. 10mg/dan.04.2006 Cena (R) 1103260 tableta. 5mg. Paralelni lekovi: corpril.5mg+12.KRKA. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.2006 Cena (R) 1103264 tableta.04.25mg/dan oralno.2006 Cena (R) 1103265 tableta.5mg.

8din (R) 1086416 tableta. povećavati po 25mg do 150mg dnevno. enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž. 4g dnevno. 250mg dnevno. ANAFRANIL® .J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022231 kapsula.3 abecedni spisak registrovanih lekova A AMRACIN .v. 2x8 kom Cena 99.11. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. maks.N02BB02 N02BB pirazoloni (R) 1086455 tableta.2007 Cena 31. postoperativnih). 3x10 kom Cena 233.Makedonija metamizol-natrijum .). ANALGIN® .5g/5mL.SRBOLEK A.. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. 1g/2mL. blister. 7-10 dana. postoperativnih).DigitSoft. a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja. narkolepsija. 500mg. 500mg. ampula.2005  (R) 1072740 obložena tableta. 10x2mL Cena 318. inf. deca preko 8 godina (izuzetno) 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. leptospiroze.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni Cena 779.Srbija metamizol-natrijum .8din (R) 1086456 tableta.09.2003 Cena 1068.m.v. ampula.8din (Z) 0086417 rastvor za injekciju.nr .11. 0.NOVARTIS PHARMA AG . panični poremećaj. 50x2mL 5310001188214 913/2006/12 16.11. 50-75mg dnevno.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. blister.D. hlamidijama. . 500mg. bruceloze i antraksa: odrasli uobičajeno 500mg na 6-8 sati između obroka.5din 7612791402555 592/2005/12 21.2din 7612791004742 594/2005/12 21. Novalgetol® ANALGIN® . doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg) dnevno.GALENIKA AD .12. 500mg..Srbija tetraciklin . dnevno.5-1g sporo i. blister.2din 515-04-1032/03 05. 0. Novalgetol® www. Paralelni lekovi: Baralgin M®. ampula.co. 2. deca početno 10mg dnevno. tvrda. rikecijama kao i u lečenju Lajmske bolesti. zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana. Paralelni lekovi: Baralgin M®.ALKALOID AD .06. i terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.Švajcarska klomipramin . 50x10 kom 5310001200442 2058/2007/12 25.2005 doziranje: major depresija.5g u početku.12.4din 8608808104962 3/2-10-7303 12. maks. opsesivno-kompulsivni poremećaj. 4g dnevno. pa 25-75mg dnevno.06. gonoreja: 1.2006 Cena 1590. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. zatim preći na oralne doze održavanja.09. blister. 50x5mL 5310001188238 914/2006/12 16. 50x10 kom 515-04-1033/03 05.2006 Cena 1129din (Z) 0086418 rastvor za injekciju. ukupno 9 g. 1x10 kom 5310001200435 2057/2007/12 25.5-1g sporo i. 500mg. blister.2002 doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima.2003 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. 25mg. 25mg. parenteralno 25-50mg i.2din (R) 1086415 tableta. blister. povećavati po 25mg do maks. po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do 50mg dnevno (preko 14 godina). 1x10 kom ANALGETICI Cena 22. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.N06AA04 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 0072741 rastvor za injekciju.

maks. ask pH 8. 300mg. početna doza 2.9-7.6-5.O. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. maks. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. cardiopirin®. početna doza 2.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.8g/d. tokom 1-2 nedelje. 150mg. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. blister.2004 Cena 813. tokom 1-2 nedelje. reumatska groznica: odrasli 4. maks. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. aspirin® 500. ask pH 8. Midol ANDOL .6din 8608808103736 3/2-10-7354 25.PLIVA HRVATSKA D.03.2002 doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije). Paralelni lekovi: acetisal pH 8.nr .abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANANDRON® .10. 100mg. antireumatik odrasli i deca iznad 12 god. Midol Cena 57. aspirin® direkt. blister. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.4-3.O.DigitSoft. Midol ANDOL . aspirin® 500. blister. doza održavanja 3.8g/d. aspirin® protect.03.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086800 tableta. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.CARDINAL HEALTH FRANCE . a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. aspirin® Migran.Hrvatska acetilsalicilna kiselina .Francuska nilutamid .Srbija acetilsalicilna kiselina .2004 www.3din 3/2-10-6181/1 26.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.co. aspirin® direkt. anbol. Paralelni lekovi: cor-aS. zatim doza održavanja 150mg dnevno. aspirin® protect. 8 g.L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1039601 tableta. aspirin® Migran. 2x10 kom A ANALGETICI Cena 63. 130mg/kg/d. 130mg/kg/d. ANBOL . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. 50x10 kom Cena 762.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. . 300mg.Hrvatska acetilsalicilna kiselina .6-5.8din 515-04-258/03-2 05.4-3. 300mg.4-3. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. doza održavanja 3.PLIVA HRVATSKA D. inhibicija agregacije trombocita 100-300 (50-325)mg/dan.4g/d. maks.O.6g/d u više pojedinačnih doza.4-3. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.GALENIKA AD .10. doza održavanja 80-100mg/kg/d. 2x15 kom Cena 7567.N02BA01 N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086111 tableta. reumatska groznica: odrasli 4.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. blister.9-7. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.4g/d. isključujući heparin (BR) 1086113 tableta. 20 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.2004 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.6g/d u više pojedinačnih doza. . 50x10 kom 515-04-258/03-1 05.9din 515-04-258/03 05.6din (BR) 1086112 tableta. 8 g. doza održavanja 80-100mg/kg/d. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. andol. blister.03. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.O.

10x10mL Cena 1565.7din 515-04-2422/04 13. ili 100-300mg dnevno bez orhidektomije.2004 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma.2004  (SZR)2182012 oralni rastvor. lečenje tegoba koje su posledica uklanjanja jajnika ili u slučaju primarne insuficijencije jajnika: oralno 1 tabl.08.V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti 6242. estradiol . meka.nr . blister. ANGELIQ® . Paralelni lekovi: revia® www. dalje primenjivati 50mg dnevno. 1x10 kom Cena 1622.DigitSoft.09. 1mg/10mL.5mg/5mL.08. 40mg. zatim 0.09. fiksne kombinacije (R) 1048790 film tableta. 50mg.N07BB04 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti  (SZR)1182011 kapsula. blister.1din (R) 1048112 kapsula.Švajcarska flumazenil . Testosteron depo ANDROCUR® .3 abecedni spisak registrovanih lekova A ANDRIOL TESTOCAPS .8din (SZ) 0189100 rastvor za injekciju/infuziju.2006 10589.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija u lečenju klimakteričnih tegoba kod žena u postmenopauzi. blister.06.SCHERING AG . 0. 5x5mL Cena 8606102767395 1266/2006/12 02. neparan. ako se ne jave simptomi apstinencije dati još 30mg. ampula. 3x10 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ha antiandrogeni.3din 8606103110114 515-04-1753/04 16.2006 doziranje: trovanje benzodiazepinima: 0.) dnevno podeljeno u 2 doze posle jela. ORGANON . dnevno.5din 8606103110121 515-04-1753/04-1 01.09. monokomponentni  (R) 1048331 tableta. bočica.05.1mg na 1 minut.V. dnevno tokom 28 dana.G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni.2004 doziranje: lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida: uz ostale procedure (psihoterapija i dr. meka. 50mg.) ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test.2006 doziranje: hiperseksualnost muškarca: 2 puta po 50mg posle jela. 5x10mL Cena 8606102767401 1267/2006/12 02. 2mg+1mg.G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 844. blister. 5x10 kom Cena 3274.Nemačka drospirenon.G03HA01 g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 1048111 kapsula. kod promene pola žene u muškarca.6din (SZ) 0189101 rastvor za injekciju/infuziju. tvrda. ampula. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege). maks. ANEXATE® . blister.SCHERING AG .Italija naltrekson .co.09. inoperabilni karcinom prostate: 100-200mg dnevno nakon orhidektomije. 1x28 kom Cena 1095. veća je jutarnja doza).ZAMBON GROUP ITALIA . smanjiti zatim na 1-3 kaps. Paralelni lekovi: Nebido®. tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps.2mg u toku 15 sekundi. inicijalno 20mg uz posmatranje bolesnika 1 sat.8din 8600103492430 702/2006/12 25.F.6din 8600103492225 1579/2006/12 05.2004 Cena 1118. 50mg/10mL. ANTAXONE® . 40mg. maskulinizacija: početna doza 120-160mg (3-4 kaps.Holandija testosteron . do ukupno 0.Nemačka ciproteron .N. 6x10 kom 515-04-2423/04 13.6mg.

D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157600 sprej za kožu.12. www. 1x1 kom 515-04-3932/03 26. ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) .j. od 100mg šest dana uzastopno. Kansen. 10mg/mL. bočica.SALUTAS PHARMA GmbH .4din (Z) 0010111 rastvor za injekciju. .03. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom. Paralelni lekovi: canesten®. ½-2 sata pošto je inicijalna doza data i.Srbija antitoksin difterije . doza za decu i odrasle je ista (10mL)..INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. po 1 vaginalna tabl. 2x3 kom 8606102455216 279/2006/12 06. 10mg/g.6din 8605001700647 515-04-3931/03 26. odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i. 10000i. 10%.2006 Cena (R) 6137602 vaginalna tableta. Plimycol ANTIFUNGOL® .2003 doziranje: difterija i preventivno u sklopu ostalih profilaktičkih mera: odrasli i deca dobijaju iste doze usklađene sa težinom bolesti. Mycoril®.j.Nemačka klotrimazol .2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.m. kao i za dezinfekciju kože bolesnika samo za spoljnu primenu.12.m.J06AA01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06aa imunoserumi (Z) 0010110 rastvor za injekciju. teški slučajevi 40000-100000 i.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137601 vaginalna tableta.. 100mg/mL. 1x30mL Cena (8606102455186) 275/2006/12 06.j. ili po 1 vaginalna tabl. u ambulantama za dezinfekciju ruku lekara i ostalog osoblja. 1x100mL Cena 187. za pripremu kože i sluzokože pre operacije.Hrvatska imunoglobulin (konjski) antivenom.co.2005 doziranje: ujed evropske zmije i.nr . Povidon jod ANTITOKSIN DIFTERIJE . sprej-boca.7din 8606103010018 479/2005/12 14.4din 515-04-02553/04 28. duboko i.09.v.2004 doziranje: dezinfekcija rana. Paralelni lekovi: canesten® 1. bočica.J06AA03 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI A j06aa imunoserumi (R) 0010171 rastvor za injekciju.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. u hitnim slučajevima. 1x25g (8606102455193) 280/2006/12 06.SALUTAS PHARMA GmbH . 10x1 kom Cena 5621. canesten® 3. 10000i.D.2003 Cena 562.preč. 200mg. 1x3 kom Cena 8606102455209 278/2006/12 06.Bosna i Hercegovina povidon-jod .D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156455 rastvor za kožu.m.v. za pranje ruku u hirurgiji. blagi i srednje teški slučajevi 10000-30000 i.11. Paralelni lekovi: Betadine®. strip.03. 1x10mL Cena 1608. bočica. pre i posle operativnih zahvata.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANTIFUNGOL® . rastvor. tuba. od 200mg 3 dana uzastopno.Nemačka klotrimazol .fragmenti . bočica. 100mg. strip. Plimycol ANTISEPT D .DigitSoft.BOSNALIJEK D.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: uveče. i. Mycoril®.j.D. Kansen.2006 Cena (R) 4157603 krem.03. kao i za opekotine. . VAKCINE I SERUME “TORLAK” .03..

100i. 5x3mL Cena 2804. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2004  (R) 1071175 tableta. dijabetesna ketoacidoza i koma. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. 10mg. ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta.D. 50x10mL Cena 316din 8608811000343 515-04-3163/03 21.08. vrstu insulina. 2mg.Austrija antitrombin III . zatim 2000-3000 i.6din 515-04-269/03/1 05.v.8mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 10x2mL Cena 224.j.2003 203.2004  (R) 1071172 obložena tableta./10mL.2-0. na 1 godinu starosti (deca). parenteralni.2004 doziranje: anksioznost i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. 2mL.03. primena je kratkotrajna. konvulzije: 10-20mg i.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa.7din (R) 0041549 rastvor za injekciju. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija. uključujući rastvore za ispiranje (BR) 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu.03.JUGOREMEDIJA A.A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.v. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI v07aB rastvarači i razblaživači.j. terapija početno 1000-2000 i.v. ampula. blister. ampula.Slovenija diazepam . 50x2mL Cena 8608811000312 63/2006/12 20. 1000i.6din 9002864830824 2112/2006/12 14. oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg.5din 8606102967054 244/2005/12 15. 10mg. blister. 1x10mL 8606102967047 245/2005/12 15.7din 515-04-269/03/3 05. Paralelni lekovi: Bensedin®.2004  (R) 1071171 obložena tableta. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. blister. 5mg. 0. nesanica 5-15mg uveče. deca 0. alkoholni apstinencijalni sindrom: nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.3mg/kg i. status epilepticus. 500i. D. alergija na humani ili svinjski insulin. rezistencija na insulin usled primene nedovoljno prečišćenih oblika insulina.2006 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod nasleđenog i stečenog nedostatka antitrombina: profilaksa 1000-1500 i. ili 1mg i.11. 2x15 kom Cena 64./20mL.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071170 rastvor za injekciju. .j.2006 www.11.10. TOVARNA ZDRAVIL.40 abecedni spisak registrovanih lekova A ANTITROMBIN III BAXTER .B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.3din 9002864830510 2111/2006/12 14.KRKA. diazepam. primena je kratkotrajna. 1x20mL Cena 24307.nr .03..j.5din (BR) 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu.7din 515-04-269/03/2 05.08. ampula.4din 515-04-269/03 05. 2x15 kom Cena 137.12-0. 1x10mL Cena 12662. ZRENJANIN . (odrasli). 2x15 kom Cena 137. karpula./mL.j. kratkog dejstva (R) 0041548 rastvor za injekciju. diazepam alkaloid® APIDRA® .BAXTER AG .D.Srbija voda za injekcije .. 100i.2006 (SZ) 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.01.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH ./mL. Paralelni lekovi: Kybernin P APAURIN® . 10mL.V07AB.DigitSoft. AQUA PRO INJECTIONE .2005 Cena 1869.Nemačka insulin glulizin .co.j.j.03. liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem. dijagnostički postupci: individualno. eklampsija). bočica.

2003 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa. 5mL. 60mcg/0. 40mcg/0. pen sa uloškom. 1x0. 1x0.A. napunjen injekcioni špric. bočica.12.5mL.5mL 8606007081022 (SZ) 0069911 rastvor za injekciju.1din 1055/2006/12 30. peruti i Pityriasis versicolor: 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima. 1x0.4mL 8606007081152 (SZ) 0069910 rastvor za injekciju.1din 1056/2006/12 30. 80mcg/0.2006 Cena 14468.4mL 8606007081008 (SZ) 0069906 rastvor za injekciju. pen sa uloškom. 1x60mL A ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 150. 1x0.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 41 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157595 šampon. 40mcg/0. 50mcg/0.AMGEN EUROPE B.3mL 8606007081176 (SZ) 0069905 rastvor za injekciju.2006 Cena 18086. 1x0.06.3mL.4mL.06.8din 1053/2006/12 30. 1x0.06.5din 515-04-2543/03 05. ampula.2006 Cena 10852din 1057/2006/12 30.6din 8608811000336 64/2006/12 20.2din 1050/2006/12 30.4mL.5mL 8606007081084 Cena 5425. napunjen injekcioni špric.06.2006 Cena 7234.3mL 8606007081060 (SZ) 0069902 rastvor za injekciju.2006 Cena 3616.Holandija darbepoetin alfa .3mL. 1x0.8din 1058/2006/12 30. 1x0.06. 1x0.06.2006 Cena 27129.01. 20mcg/0.06.4mL.4mL 8606007081138 (R) 0069909 rastvor za injekciju.V.3mL.2006 Cena 14468.5mL 8606007081053 (SZ) 0069912 rastvor za injekciju. 60mcg/0.B03XA02 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069900 rastvor za injekciju.3mL.3mL 8606007081091 (R) 0069903 rastvor za injekciju.06. 80mcg/0.DEMO S.4mL.06. napunjen injekcioni špric.co.5mL.4din 1060/2006/12 30. Paralelni lekovi: Ketokonazol. Mycoseb® ARANESP® .4mL 8606007081077 (R) 0069908 rastvor za injekciju.2006 Paralelni lekovi: voda za injekcije AQUARIUS .DigitSoft.06. 1x0. pen sa uloškom.06.4mL. 10mcg/0. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric.5mL.nr . 150mcg/0.3mL 8606007081145 (R) 0069904 rastvor za injekciju.Grčka ketokonazol . 1x0. 2%.1din 1059/2006/12 30.2006 Cena 9043. .2din 1051/2006/12 30. 100mcg/0.1din 1064/2006/12 30.06.06.8din 1067/2006/12 30. 1x0.2006 www.2006 Cena 1808.2006 Cena 27129. pen sa uloškom. . napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric.3mL.3mL 8606007081039 (SZ) 0069901 rastvor za injekciju. 30mcg/0.2din 1054/2006/12 30. 1x0. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 10852din 1065/2006/12 30. 50x5mL Cena 264.4mL 8606007081046 (SZ) 0069907 rastvor za injekciju. ni 2 nedelje posle njihove primene). 150mcg/0.2006 Cena 7234.

03.11.11.2006 doziranje: anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi: odrasli i deca starija od 11 godina . 20mcg/0.1din 8606007081015 1052/2006/12 30. pen sa uloškom. 1x7 kom Cena 3/2-10-6891 29.9din 8606007081107 1061/2006/12 30.8din 3582910015277 663/2007/12 08.9din pen sa uloškom. 90mg.USA etorikoksib .2007  (SZR)1014301 film tableta. blister. 225 nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor . 1x30 kom Cena 5357.06. 500mcg/mL.6mL 8606007081183 1068/2006/12 30.6mL.3din 3582910015284 665/2007/12 08.375mL Cena 2713. 100mg.c.5mL.2007 doziranje: aktivni reumatoidni ar tritis u odraslih bolesnika: jednom dnevno po 100mg prva 3 dana. 1x1mL 8606007081114 1062/2006/12 30. Cena 42523. bočica. doza održavanja jednom dnevno 10-20mg.DigitSoft. blister.5mL Cena 18086. 1x30 kom Cena 2560. 1x30 kom Cena 4639. ili primeniti s.06.2006 (R) 0069916 rastvor za injekciju.co.2006 (SZ) 0069919 rastvor za injekciju. 1x7 kom (R) (R) 1163531 tableta. blister.375mL.M01AH05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . 15mcg/0. anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji: odrasli .2002 Cena 3/2-10-6889/1 29. 1x0.06.L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014300 film tableta.06. 1x1mL Cena 70873.terapiju započeti sa s.dalju terapiju prekinuti.06.terapiju započeti sa s. 60mg.nr . doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno. 1x0. 1x0. primenom 450 nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%.2007  (SZR)1014302 film tableta. ARAVA® .2din napunjen injekcioni špric.42 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 0069913 rastvor za injekciju.AVENTIS INTERCONTINENTAL .MSD (MERCK SHARP & DOHME) .2002 Cena 3/2-10-6890 29. napunjen injekcioni špric. 100mcg/0. primenom 675 nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor. Cena 70873. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL.Francuska leflunomid . 10mg. Cena 3616. 500mcg/mL. 1x0.2006 (SZ) 0069915 rastvor za injekciju. a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) . dalju terapiju prekinuti. pen sa uloškom.06. 120mg.1din 8606007081169 1066/2006/12 30. ili i.2006 (R) 0069918 rastvor za injekciju.5mL 8606007081121 1063/2006/12 30. 20mg.11. napunjen injekcioni špric. obično 4-6 nedelja.5mL. bočica.6mL.dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije. 300mcg/0.7din 3582910019176 664/2007/12 08. 1x0. ARCOXIA® .2) (R) 1163530 tableta. 1x7 kom 1163532 tableta.03.v.c.8din pen sa uloškom. blister.6mL Cena 42523. 300mcg/0.2006 (SZ) 0069917 rastvor za injekciju.2006 (R) 0069914 rastvor za injekciju. Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL.2002 www.03.2din 8606007081190 1069/2006/12 30.06.c.

2002 doziranje: blagi i umereni oblici demencije Alchajmerovog tipa: 5mg jednom dnevno.2002 Cena (R) 1163534 tableta. blister.2002 doziranje: karcinom dojke: 25mg dnevno.8din (R) 1079010 tableta. Paralelni lekovi: Yasnal® ARIMIDEX® .12. 1x100 kom 8600097011112 A ANTIPARKINSONICI Cena 117din 515-04-2340/03 15.L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039390 obložena tableta. osteoar tritis. fiola. 10mg. 4x7 kom 43 Cena 3/2-10-6891/1 29. akutni napad gihta. Pamitor® ARICEPT® .2006 (SZ) 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 90mg. 5mg.04. 2mg.12. AROMASIN® .Belgija eksemestan . blister.7din 7612791476549 553/2006/12 28.nr .10.7din (R) 1079011 tableta. 10mg dnevno.v.11.(PHARMACIA & UPJOHN) .12.DigitSoft.2006 doziranje: Paget-ova bolest.ZENECA PHARMACEUTICALS MACCLESFIELD . dodatna terapija kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozitivnim ranim invanzivnim karcinom dojke: 1 tabl. Cena 13616.Srbija triheksifenidil .04.11. maks. 2x14 kom Cena 8750.Velika Britanija anastrozol . 1mg. Paralelni lekovi: Pamifos. blister. metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.2002 Cena (R) 1163535 tableta. osteoliza.N06DA02 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze Cena 6143. ARTANE .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1163533 tableta.N04AA01 N04aa tercijarni amini § (R) 1085070 tableta.PHARMACIA ENTERPRISES S.A. zatim povećati na 10mg jednom dnevno.M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 2x14 kom 5013457010183 3/2-10-7912 25. 25mg. dnevno (1mg).2002 doziranje: artritis.8din 5000455006324 3/2-10-10240 28. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana. 15mg.L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039325 film tableta. 120mg. blister.MANUFACTURING CENTER .USA donepezil . dismenoreja: 120mg dnevno odjednom.2002 doziranje: uznapredovali estrogen-zavisni karcinom dojke žena u menopauzi.2002 Cena 6866.2003 www.3din 3/2-10-5507 19.HEMOFARM AD . blister. 90mg tokom jednog tretmana.PFIZER . 30mg. blister. hronični bol: 60mg dnevno.co. 4x5mL Cena 14005.11. blister. inf. maks. 4x7 kom 3/2-10-6889 29. 2x14 kom 5013457010176 3/2-10-7911 25. 4x7 kom 8600103453288 3/2-10-6890/1 29. reumatoidni ar tritis: 90mg dnevno odjednom. tokom 4-6 nedelja. liobočica sa rastvaračem.11. 60mg. AREDIA® .8din liobočica sa rastvaračem. 2x15 kom Cena 9986. akutni bol.NOVARTIS PHARMA AG . 2x10mL 7612791400834 545/2006/12 14.Švajcarska pamidronska kiselina .

2007 doziranje: sindrom suvog oka. Ne sadrži konzervans.10.2din 3850343032520 173/2006/12 13. Paralelni lekovi: artelac®. ARTELAC . 3.Nemačka hipromeloza . Hemodrops.2006 doziranje: simptomatsko lečenje degenerativnih bolesti zglobova u bolnoj ili zapaljenskoj fazi i inflamatornih oboljenja vezivnog tkiva. blister. ARVIND® . do optimalne doze održavanja www.D.Hrvatska lamotrigin . Isopto® Tears ARTROMED® .M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1169570 film tableta. rastvor.10. FABRIK GmbH .2006 doziranje: epilepsija. 1x30 kom Cena 627. . Paralelni lekovi: artelac® edo. blister. 1x100 kom Cena 166.DR.10. blister.2mg/mL.02. postepeno povećavati do 5-15mg dnevno. 2x10 kom 9120018570317 1756/2006/12 02. 100mg. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. bipolarni poremećaji: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. za vlaženje tvrdih i mekih kontaktnih sočiva.2006  (R) 1084721 tableta. rastvor. 50mg dnevno narednih 14 dana.10. Isopto® Tears ARTELAC EDO . .2mg/mL. 200mg.10. Cena kontejner jednodozni. 10x0. 10x10 kom Cena 1200din 9120018570331 1757/2006/12 02. rastvor.PHARM. 3. .2007 BR) 7099078 kapi za oči.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099076 kapi za oči.4din 8600097011129 515-04-2341/03 15. plastična bočica. rastvor. 1x10mL Cena 12/2007/2297 09.2006  (R) 1084722 tableta.CHEPHASAAR CHEMISCH .44 abecedni spisak registrovanih lekova A §(R) 1085072 tableta.6din 3850343032513 172/2006/12 13. blister.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084720 tableta. FABRIK GmbH .PHARM. 3.2mg/mL.2006 Cena (R) 1169571 film tableta. 30x0. 25mg dnevno narednih 14 dana.DigitSoft. GERHARD MANN.2007 (BR) 7099077 kapi za oči. 1x30 kom Cena 1092.nr . za vlaženje tvrdih kontaktnih sočiva: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu.02. nakon neuspešne terapije konvencionalnim NSAIL: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka. CHEM. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 3.2mg/mL.DR. 60x0. 2x15 kom Cena 2003. blister.BELUPO. kontejner jednodozni.4din 3850343032544 174/2006/12 13.6mL 12/2007/2300 10. bočica sa kapaljkom. podeljeno u 3-4 doze. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. Hemodrops. Cena kontejner jednodozni.02. 50mg.10.2007 doziranje: sindrom suvog oka. ne preporučuje se kod dece mlađe od 14 godina.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099075 kapi za oči.Nemačka hipromeloza . 25mg. 200mg.10. 5mg.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.2003 doziranje: kontrola tremora kod Parkinsonove bolesti: 1mg dnevno.Nemačka oksaceprol . GERHARD MANN.co.6mL 12/2007/2299 10.6mL Cena 12/2007/2298 10. CHEM.

7din 199/2007/12 16. blister. uz povećanje doze posle 7 dana do 50mg/dan. 4x7 kom 3838989503079 115/2005/12 15. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.2006 Cena (R) 1129112 gastrorezistentna tableta. . 4x7 kom 3838989503017 114/2005/12 15. reumatska groznica: odrasli 4.KRKA. Salofalk® 500 ASENTRA® .abecedni spisak registrovanih lekova 45 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.3din (R) 1072636 film tableta.4-3.9-7. maks. .2005 Cena 1686.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.8g/d. maks.Slovenija sertralin .9din (R) 1129110 gastrorezistentna tableta. blister.08. do 200mg dnevno. aspirin® 500. 800mg.08. 130mg/kg/d. aspirin® Migran.Srbija acetilsalicilna kiselina . blister. doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana. aspirin® protect. 800mg.D. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 1964. od 200mg dnevno. ulcerozni proktitis akutni napadi 3 puta po 400mg na dan. Lamotrix® ASACOL® . 6x10 kom 3837000090147 1128/2006/12 05.A07EC02 ANTIDIJAROICI.2006 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati).2007 www. Salofalk® 250.4g/d. 500mg. andol. 50x10 kom Cena 1144din 8600102463219 515-04-1931/03 17. blister. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Lamictal™. maks. 5x10 kom 3837000090130 743/2006/12 26. deca od 6-12 godina.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086128 film tableta. 50mg. aspirin® direkt. 400mg. 10x10 kom 3837000090123 744/2006/12 26. Sertiva®. blister. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. Paralelni lekovi: Serlift®. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 8 g.DigitSoft.6g/d u više pojedinačnih doza.05. anbol. opsesivno kompulsivni simptomi početna doza je 25mg/dan. doza održavanja od 50-100mg.2005 doziranje: depresija i opsesivno kompulzivni simptomi: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka sa dosta tečnosti.Nemačka acetilsalicilna kiselina . početna doza iznosi 50mg/dan. 500mg. ne koristiti kod dece ispod 18 godina. Lamect®. .2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.07. TOVARNA ZDRAVIL. Salofalk®.2006 Cena (R) 1129111 gastrorezistentna tableta.D. početna doza 2.01. blister.05. tokom 1-2 nedelje. D.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086120 tableta. Paralelni lekovi: 5-aSa. deca od 13-17 godina. do maks. 2x10 kom 4008500100714 Cena 74.HABIT PHARM A. Midol ASPIRIN® 500 . 100mg. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. 100mg dnevno narednih 14 dana. Paralelni lekovi: Lamal. blister.N06AB06 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina Cena 843. Setaloft®.BAYER BITTERFELD GmbH . početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.1din (R) 1072635 film tableta.co. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.07. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Crohnova bolest: akutni napadi 3puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). doza održavanja 80-100mg/kg/d.6-5. doza održavanja 3.D. Pentasa®.Slovenija mesalazin . zoloft® ASK PH 8 . Lamotrigin. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.nr .4-3.

a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. andol. maks. rastvoriti u čaši vode. aspirin® 500. maks. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.6g/d u više pojedinačnih doza. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. Midol ASPIRIN® PLUS C . Midol ASPIRIN® MIGRAN . tokom 1-2 nedelje.8g/d. askorbinska kiselina .07.9din (BR) 1086127 gastrorezistentna tableta.4-3. anbol.Nemačka acetilsalicilna kiselina . antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.2006 doziranje: akutno lečenje glavobolje kod napada migrene sa aurom ili bez nje: odrasli 2 tabl. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.4-3.8g/d. reumatska groznica: odrasli 4. doza održavanja 3.8din 4008500100752 200/2007/12 16. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.4 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.6-5. 100mg. aspirin® 500.BAYER BITTERFELD GmbH .BAYER BITTERFELD GmbH .4g/d. 130mg/kg/d.6-5. groznica. 400mg+240mg.01. blister. ne duže od 3 dana.9-7. anbol.2007 doziranje: blaga do umerena glavobolja. početna doza 2. 8 g. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. 3x10 kom 261/2005/12 26. andol. doza održavanja 80-100mg/kg/d. 6 tab. simptomatska terapija prehlade: odrasli 3 puta po 1-2 tablete rastvoreno u čaši vode.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086123 šumeća tableta. Paralelni lekovi: Midol c.4-3.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. aspirin® Migran. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.6g/d u više pojedinačnih doza. aspirin® protect. doza održavanja 80-100mg/kg/d. početna doza 2.4din 260/2005/12 26.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. Midol ASPIRIN® DIREKT .07.Nemačka acetilsalicilna kiselina.Nemačka acetilsalicilna kiselina . aspirin® direkt. do 4 g/d u 4-6 pojedinačnih doza.BAYER BITTERFELD GmbH . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.DigitSoft. dnevno. 6 tabl. maks. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. 5x2 kom Cena 175. 2x6 kom 4008500129418 2283/2006/12 11. maks. po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati. blister.BAYER BITTERFELD GmbH . do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. anbol. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.2005 Cena 105.3din (BR) 1086122 tableta za žvakanje. Upsarin® sa vitaminom c ASPIRIN® PROTECT .4-3. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. folija. tabl. doza održavanja 3.4-3. 500mg.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086126 gastrorezistentna tableta.12. blister. 300mg. aspirin® protect. ask pH 8. tokom 1-2 nedelje. 3x10 kom Cena 122. početna doza 2.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. 500mg.12. reumatska groznica: odrasli 4. 130mg/kg/d.co. aspirin® protect. 5x2 kom 4008500100721 624/2005/12 21. šumeće u jednokratnoj dozi. dnevno. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. maks.Nemačka acetilsalicilna kiselina . početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. andol. aspirin® Migran.9-7. ask pH 8. maks. strip. aspirin® direkt.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 120. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. 8 g.6 g/d u više pojedinačnih www. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 1086129 šumeća tableta. ask pH 8. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.4g/d.nr .

Tetagam® P. 8 g.5mL vakcine tetanusa.8 g/d.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.2007 doziranje: profilaksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede.DigitSoft. 100mg. selektivni (R) 1107350 tableta.Srbija atenolol . blister.j.6 g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. doza održavanja 3.5din (R) 1107552 tableta. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. aspirin® Migran.2003 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.2003 Cena 45.4din 8606002990251 1353/2007/12 19.Srbija antitetanusni imunoglobulin. ask pH 8. Tetanus gamma ATENOLOL .11. NIŠ . blister 2x7 kom Cena 73. 2x10 kom 8608811006116 515-04-1240/04 15.06.12.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.D.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . bočica.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. bočica. 1x5mL Cena 21625. selektivni (R) 1107500 tableta.06. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. istovremeno sa 0. Midol ATEBULIN . 25mg. 2x10 kom 8608811006109 515-04-1239/04 15. selektivni (R) 1107550 tableta.co. angina pektoris: 100mg dnevno. andol. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom. anbol.O.6-5. aritmije: 50-100mg dnevno.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. 130mg/kg/d.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.9-7. 1x250 i. blister.4din (R) 1107551 tableta. doza održavanja 80-100mg/kg/d.4-3. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.06.. 50mg.FARMAKOS DD . Paralelni lekovi: Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa.nr .REMEVITA D. Paralelni lekovi: Panapres. 100mg. aritmije: 50-100mg dnevno. Cena 694.abecedni spisak registrovanih lekova 4 doza. angina pektoris: 100mg dnevno. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.7din 8608813900009 515-04-937/03 16. Tetabulin S/d. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica.4 g/d.07.PRIZREN .Srbija atenolol . Paralelni lekovi: Panapres. Prinorm ATENOLOL . terapija: 30-300mcg/kg dnevno.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. aritmije: 50-100mg dnevno.Nemačka antitimocitni imunoglobulin (atg). juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. Prinorm ATG-FRESENIUS S .2002 www.L04AA04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA A L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju.7din 515-04-291/03 03. 20mg/mL. maks. maks.7din 8600064111388 515-04-1658/04 15. Prinorm ATENOLOL . . Paralelni lekovi: Panapres.ZDRAVLJE A. blister. reumatska groznica: odrasli 4. kunića .07. aspirin® direkt. 100mg.2004 Cena 59. angina pektoris: 100mg dnevno. 250i.O. 1x14 kom Cena 73.j. bočica. aspirin® 500. tokom 1-2 nedelje. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. 1x14 kom Cena 73. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.2din 3/2-10-9316 11. specifični (Z) 0013160 rastvor za injekciju.Srbija atenolol . humani .FRESENIUS BIOTECH GmbH .

10mg/mL.12.2007 Cena 1249din (R) 1104126 film tableta.8din 3838989502836 110/2005/12 15.08.2006 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan. 40mg.04.Srbija atorvastatin . blister.2005 Cena 2349.1din 3/2-10-9317 11. Sortis®. Sortis®.D.2006 Cena (R) 1104525 film tableta. blister. 3x10 kom 3838989519964 433/2006/12 05.2005 Cena 3817din (R) 1104523 film tableta. 3x10 kom 3838989502850 112/2005/12 15.4 abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) A 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju. ampula.08. blister. 9x10 kom 3838989502867 113/2005/12 15.7din (SZ) 0082301 rastvor za injekciju. bočica. profilaksa posle transplantacije organa: 2-5mg/kg dnevno.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104125 film tableta.KRKA. Tulip® ATORVASTATIN . Maks.DigitSoft. doza 20mg dnevno.2007 Cena 3056. Torvalipin®.08. inj. odrasli i deca starija od jednog meseca. Torvalipin®. maks. 10mg. .7din (R) 1104524 film tableta.5mL Cena 1586.03. Paralelni lekovi: atorvastatin.04.ZDRAVLJE A.D.v. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). 3x10 kom Cena 768din 8600064200181 1768/2007/12 20. blister. 20mg.2005 Cena 2046. 5mg ili 7. TOVARNA ZDRAVIL. 10x5mL 8606103442031 595/2007/12 01. blister. Tulip® ATRACURIUM DELTASELECT .08.nr . (u prisustvu posebno obučenih stručnjaka). 9x10 kom 3838989502843 111/2005/12 15. 10mg. aplastična anemija: 2. 3x10 kom 8600064200204 1770/2007/12 20. 20mg/mL.co. deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno. 10mg. 40mg.2005 Cena 1260. 10x5mL Cena 216252.v. 9x10 kom 3838989519971 434/2006/12 05.2007 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan. inj. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan.2007 Cena 2030din (R) 1104127 film tableta.5mg/kg dnevno tokom 5 dana. D. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). blister. 300-600mcg/kg telesne mase.5mg. obično inicijalno i.2din 8606103442024 594/2007/12 01. blister. blister. 10x2. po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i. Paralelni lekovi: Tracrium™ www.5din (R) 1104521 film tableta.3din (R) 1104522 film tableta.Nemačka atrakurijum . 10mg/mL.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104520 film tableta. 3x10 kom Cena 775. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan.Slovenija atorvastatin . ampula. 40mg. maks.08. .03.2002 doziranje: lečenje akutnog. blister. 3x10 kom 8600064200198 1769/2007/12 20. 20mg.08. Paralelni lekovi: atoris®.M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082300 rastvor za injekciju.DELTASELECT GmbH .08.2007 doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom hirurških intervencija: po protokolu za pojedine intervencije. 20mg. steroid-rezistentnog odbacivanja organa: 3-5mg/kg dnevno. ATORIS® .

rastvor.P01AX08 ANTIPROTOZOICI P01aX ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama (R) 1029785 kapsula. infekcija kože i mekih tkiva). (deca).2002 doziranje: premedikacija u anesteziji: odrasli 0.06. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021638 prašak za rastvor za injekciju. teže infekcije 500mg na 8h.9din 3418970000579 3/2-10-9110 10. 1%.c. intra-abdominalna sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. deca od 5-6 godina 0. deca od 7-9 godina 0. 250mg..m.08.03-0. iridociklitis. bronhopneumonija. parenteralno odrasli 1g na 6h ili www.m.nr . akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa. ili i. 1mg..12. ili i.m. 10x600mg Cena 1232.4mg s. ili i. septički abor tus.J01CR02 a03Ba alkaloidi beladone.5-1mg s. AUGMENTIN . sinuzitis. 1x10mL 8600097200271 1362/2007/12 20. bočica.5%.v. bočica.06.abecedni spisak registrovanih lekova 4 ATRICAN . ampula. rastvor.3din plastična bočica sa kapaljkom.c ili i. 2x7 kom 515-04-1520/03 04. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).m. 1x8 kom Cena 237. bradikardija kod akutnog infarkta ili trovanja digitalisom: 0.. iritis. 1x10mL 8600097200264 1363/2007/12 20.2007 doziranje: određivanje refrakcije oka kod dece.c.2003 Cena 828. deca od 10-14 godina 0.2007  (R) 7095073 kapi za oči. zapaljenski procesi na dužici i u uvećanom traktu (keratitis. 1x140mL Cena 690. ATROPIN .m. ATROPIN SULFAT . tercijarni amini  (R) 0123010 rastvor za injekciju. 2mg (odrasli).Crna Gora atropin .4din (R) 1021632 film tableta. klavulanska kiselina .v.): deca preko 3 godine (za određivanje refrakcije) 2 puta po 1-2 kapi 0. puerperalna sepsa.2003 (R) 3021637 prašak za oralnu suspenziju.Rusija atropin ..O.3-0.c.m.Francuska tenonitrozol . infekcije ženskih genitalnih organa (gonoreja.m. jednokratno.S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici  (R) 7095071 kapi za oči..5mg s. ili i.5 %-og rastvora 1-3 dana pre pregleda.HEMOMONT D.2mg s. deca ispod 40kg (do 3 mes.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (rekurentni tonzilitis.3-1mg i. 0.O.01-0. tvrda. deca 0. (400mg+57mg)/5mL. .. Cena 75.2002 doziranje: urinarna trihomonijaza: 2 puta po 250mg tokom 4 dana (oba partnera). na 1-2 sata do maks.SMITHKLINE BEECHAM . infekcija urogenitalnog trakta (cistitis.03mg/kg i. blister.v.A03BA01 A LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 154. pijelonefritis). blister. ili i.3mg s.co. ili 0. ili i. Cena 88. uretritis.08. spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0. 10x1mL ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.INNOTECH INTERNATIONAL . otitis media). infekcija kostiju i zglobova.6din 3/2-10-10776 25.. deca preko 3 mes.v. trovanje antiholinesterazama i gljivama: 2-4mg i. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). lobarna pneumonija. itd.c.12.6din plastična bočica sa kapaljkom.6mg.08.DigitSoft.04mg/kg. odrasli (u tretmanu inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1 %-og rastvora. 500mg+100mg. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. 875mg+125mg. zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta. kardio-pulmonalna reanimacija: odrasli 3mg i. deca od 3-4 godine 0.LABORATORIE INNOTHERA .c. deca od 6 meseci 2 godine 1-2 puta po 0.2din 515-04-1520-1 04.) 30mg/kg/ d u dve pojedinačne doze (sirup).VEROFARM . uveitis.25mg s.Belgija amoksicilin.2din 515-04-1520-2 04.

amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.07. 100mg.2001 doziranje: reumatoidni artritis.03. amoksiklav Lek® 1. maks. 1x15 kom 9088881346746 3/2-10-2710/ 12. actasulid® AUROMID® .nr . zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora.07.Austrija nimesulid . blister.07. 4mg. 1x6 kom 9088881347125 3/2-102710/3 12. www. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: 2 puta po 100mg posle jela.08. 2x14 kom 8606103683014 292/2006/12 06. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. Paralelni lekovi: Nimesulid. Paralelni lekovi: auromid® AVANDIA™ . 150mg. Panklav forte. 400mg dnevno.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . postoperativni bolovi.2006 Cena (R) 1341821 film tableta. blister. ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom. blister. 100mg. doza se može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja.2001 doziranje: sindrom depresije.Švajcarska moklobemid .Srbija moklobemid .A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bg tiazolidindioni (R) 1341820 film tableta. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. blister.2g prašak za injekciju. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela.co. zavisno od postignutog terapijskog odgovora. 2x14 kom Cena 1872. Panklav. doze su date u odnosu na amoksicilin. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.5din (R) 1072141 film tableta. enhancin.07. glavobolja.Francuska rosiglitazon .GLAXO WELLCOME PRODUCTION . 6x10 kom 8608808103439 1494/2006/12 21.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.F. Paralelni lekovi: aurorix® AURORIX® . amoksiklav Lek® 375mg film tablete. blister. blister. do 12 god. 8mg. 25mg/kg na 6h ili 8h.2006 doziranje: sindrom depresije. amoksiklav Lek® 156.DigitSoft. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. 100mg. dismenoreja. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.6din 5000483131807 293/2006/12 06. 2x15 kom 9088881347125 3/2-10-2710 12.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) Cena 1005. Panklav® 2X AULIN . blister. deca od 3 mes. Nimulid®-Md.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi Cena 58din (R) 1163500 tableta.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početno 4mg dnevno.2001 Cena (R) 1163502 tableta.03. spor tske povrede. 3x10 kom Cena 8606102767487 3/2-10-6112 13. Nimulid®.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GmbH .N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) (R) 1072782 tableta.50 abecedni spisak registrovanih lekova A 8h.8din (R) 1163501 tableta.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. zubobolja.2001 Cena 144. 300mg. amoksiklav Lek® 2X.GALENIKA AD . amoksiklav Lek® forte 312. novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.

2003 doziranje: hepatitis A: odrasli i deca preko 15 godina 0.2005 doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma kolona ili rektuma: individualno. Quincke-ov edem.5din (R) 1124570 tableta..Srbija ondansetron .8din (SZ) 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju.JUGOREMEDIJA A. nastaviti oralno sa 8mg na 12 sati tokom 5 dana (visoko emetogena terapija).nr .SANOFI PASTEUR S. u trajanju od 90 min.R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058051 tableta. zatim oralno 8mg na 12 sati tokom 5 dana. inf.5din 8608811000411 1575/2006/12 05.v. 1x100mL Cena 71.A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124572 rastvor za injekciju. ZRENJANIN . 1x7 kom 8606007910124 194/2005/12 15.2005 Cena (R) 1329502 film tableta.Francuska vakcina protiv žutice A (inaktivisani celi virusi hepatitisa A) . svrab različitog porekla (od uboda insektta. dnevno.12.2002 doziranje: mučnina i povraćanje u toku hemioterapije i radioterapije. bočica staklena. blister. alergični dermatitis). dnevno. . 1mg/sat tokom 24 sata. 100mg/4mL. bočica. 4mg. 5x2mL Cena 1495. 50mg. nezavisno od obroka.09.2005 Cena (R) 1329501 film tableta.08.08. zavisno od telesne mase.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2005 doziranje: akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa: odrasli obično 1 tabl.v. radioterapija ili hemioterapija: osim cisplatina 8mg i.DigitSoft. AVAXIM 160 U . 7 dana. dodira bršljena i sl.12.5mL. dnevno. boca staklena. prevencija i terapija postoperativne mučnine i povraćanja: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.2005 29725. 0.F. 1x4mL Cena 8606102767050 321/2005/12 24.7din 515-04-3000/03 21. 1x0. 1x10 kom 8600097011402 3/2-10-10163 25.Nemačka moksifloksacin . zatim kontinuiranom inf. 1x5 kom 8606007910117 193/2005/12 15. 10 dana. obično 5mg/kg svake 2 nedelje i. nezavisno od obroka.Švajcarska bevacizumab .D. AVELOX® .J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni (SZ) 0329500 rastvor za infuziju. 3mg/mL. Paralelni lekovi: ondasan®. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. blister.Srbija feniramin .5mL.J07BC02 VAKCINE A j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011864 rastvor za injekciju. zatim revakcinacija posle 6 meseci.09. 400mg/16mL.2006 doziranje: alergijske manifestacije na koži i sluzokoži (polenska kijavica. blister. pre terapije. 400mg. blister. 4mg.BAYER HEALTHCARE AG .v. serumska www.abecedni spisak registrovanih lekova 51 AVASTIN™ .11. 2x10 kom Cena 56.v.2002 Cena 1846. napunjen injekcioni špric. upala pluća vanbolnički stečena: 1 tabl. 400mg/250mL. zofran AVIL® .7din 8606102767043 322/2005/12 24.2006  (R) 3058050 sirup. 5-10 dana.9din 8600097011426 3/2-10-10164 25.09.5mL Cena 1729.08. akutni bakterijski sinuzitis: obično 1 tabl. 1x16mL Cena 108093.co.A. 400mg.08.. deca 5mg/m2 i. 1x250mL Cena 8606007910100 286/2005/12 23.). bočica. AVESSA .L01XC07 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju.HEMOFARM AD .5din 8608811000428 1574/2006/12 05. ampula.

veracol® AZOPT® . boca Cena 515-04-4418-6  (SZ) 9080008 medicinski gas. 98% v/v.5din 241/2007/12 17. 40 l.01. 50mg/kg dnevno. 10 l.04. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 98% v/v. 250mg. 98% v/v. 98% v/v.V. maks.2004 05.S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ec inhibitori karboanhidraze Cena 740.01.co. boca Cena 515-04-4418/03  (SZ) 9080002 medicinski gas.2007 doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta-blokatorom kod povišenog intraokularnog pritiska. 2g na 12 sati i. maks. rocephin®.2007 doziranje: infekcije grudnog koša. deca sirup od 3-12 godina 2-3 puta po 15mg. kostiju. AZARAN .MESSER TEHNOGAS A. inf.Srbija azot-suboksid . konetoze. boca Cena 515-04-4418-3  (SZ) 9080005 medicinski gas. boca Cena 515-04-4418-1  (SZ) 9080003 medicinski gas. 98% v/v.2004 05. 3 l. deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7. boca Cena 515-04-4418-7 doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa. trbušne infekcije. 50x1000mg 242/2007/12 17. kože. 1g. Longaceph®. AZOT-SUBOKSID .D. Farcef. bočica.5mg. bočica. 98% v/v.. bočica. novorođenčad maks. glaukoma otvorenog ugla 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka. infekcije urinarnih i žučnih puteva.2004 05. 196 l.5din (R) 7096060 kapi za oči.2007 Cena 16758. 8 l. histaminske glavobolje.04. pluća. ceftriaxon-MIP®. boca Cena 515-04-4418-4  (SZ) 9080006 medicinski gas. 2g dnevno. 27 l. 98% v/v. deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg.04. boca Cena 515-04-4418-5  (SZ) 9080007 medicinski gas. 98% v/v.04. ceftriaxone-BcPP.1din (Z) 0321758 prašak za rastvor za injekciju.2004 05. Paralelni lekovi: ceftriakson.2004 05. zglobova. meningitis.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 4596.Srbija ceftriakson . Labilex®.ALCON-COUVREUR N. suspenzija. 50 l.10. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. boca Cena 515-04-4418-2  (SZ) 9080004 medicinski gas.nr . . 13 l. ver tigo: odrasli tablete 75mg ujutro i uveče ili 75-150mg odjednom uveče. nosa.52 abecedni spisak registrovanih lekova A bolest.DigitSoft. uha.04.04.2004 05. gonoreja.2004 www. III generacija (Z) 0321756 prašak za rastvor za injekciju.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080001 medicinski gas. grla. 1x5mL 5413895015137 2542/2007/12 22.04.2004 05.v. .Belgija brinzolamid . Lendacin®.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: medicinski diazotoksid j01dd cefalosporini.04. 10mg/mL. 50x250mg 05.

2007 doziranje: nedostatak vitamina B.Slovenija tiamin. deca do 1 godine 62. Sinacilin® www.2003 Cena 159. maks. 500mg. folija.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021773 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mg na 8 sati. piridoksin. nikotinamid. riboflavin. (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g. 1x5mL Cena 115din 515-04-1622/03 30.5din 515-04-1621/03 30. creva ili jetre. ospamox® dT. Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti. parenteralno odrasli 1g na 12 sati i. deca 50-100mg/kg/dan i. ospamox®. 500mg. tvrda. paba .co.05. deca 50mg/kg/dan i. TOVARNA ZDRAVIL. bočica.07. deca od 5-15 godina 1 mala kašika granula dnevno. bočica.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. .2003 Cena 84.. infekcije kože i mekih tkiva. povećane potrebe za vitaminom B.5din (R) 3021771 sirup.A11EA.001mg+20mg.001mg+20mg.D. piridoksin.2003 Cena 102.14 godina 1 obložena tabl. blister. D. nikotinamid. ili odrasli 500mg na 8 sati do 1g na 6 sati i.D.v. TOVARNA ZDRAVIL. Cena 2399din kutija.KRKA. B-COMPLEX . D.m. Paralelni lekovi: Polivit B BACTOX® . . poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca.. 125mg/5mL.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.KRKA.m. neurodermatoze. 1x70g Cena 3838989623401 1198/2007/12 29. blister. 1x1000 kom 3838989623395 1197/2007/12 29.9din 3838989623388 1196/2007/12 29.07.07. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. beri-beri: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl.v.Francuska amoksicilin . 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.. dnevno. creva ili jetre.8din (R) 1021770 kapsula. amoksicilin. profilaksa infekcija u stomatologiji:oralno odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati.2003 Cena 155.Slovenija tiamin. polineuritis. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca.05. 1g.6din (R) 3021772 sirup.07.abecedni spisak registrovanih lekova 53 B B-COMPLEX . 1x60mL 515-04-1625/03 30... 2x15 kom Cena 71. neuralgije.nr . Paralelni lekovi: almacin®. cijanokobalamin. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.07.05. liobočica sa rastvaračem. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. deca od 5 . u ginekološkoj praksi. Celu tabletu progutati sa malo tečnosti.2007 (BR) 1052161 obložena tableta. beri-beri: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno.INNOTECH INTERNATIONAL . neuralgije. amoxicillin. kalcijum-pantotenat . 6g dnevno. 1x60mL 515-04-1624/03 30. liobočica sa rastvaračem.A11EA. neurodermatoze. 1x12 kom 515-04-1623/03 30. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052160 obložena tableta. 1x5mL (Z) 0021774 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. kalcijum-pantotenat. povećane potrebe za vitaminom B. 250mg/5mL. polineuritis. profilaksa bakterijskog endokarditisa.DigitSoft. VITAMINI B a11ea vitamini B kompleksa (BR) 3052162 granule. riboflavin.

kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. maks. blister. infekcije posle pobačaja.3din (R) 3026605 sirup. otitis medija). infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. 400mg+80mg. (200mg+40mg)/5mL.01.01.2007 Cena 123. maks. faringitis.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. otitis medija). 1440mg. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr.Srbija sulfametoksazol. infekcije posle pobačaja. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. lobarna i bronhopneumonija. sinuzitis.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. sinuzitis. maks. bronhiektazije. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. (400mg+80mg)/5mL. ampula.Švajcarska sulfametoksazol. 50x5mL Cena 1220. otitis medija). Paralelni lekovi: Bactrim® BACTRIM® .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. prostatitis. 1440mg. 54mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Baktimol®. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelamai salmonelama.F. 1440mg. faringitis. lobarna i bronhopneumonija. adneksitis). pijelonefritis. faringitis.GALENIKA AD . Trimosul BACTRIM® . deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. bronhiektazije. 10x5mL Cena 8606102767203 1357/2006/12 08. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. prostatitis. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati.09. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carinii.08.co. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati.5din (8608808100209) 2065/2007/12 25. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. uključujući derivate (Z) 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Švajcarska sulfametoksazol. maks. 1x100mL 8606103889089 276/2007/12 22.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. uključujući derivate (R) 1026603 tableta. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. adneksitis). inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI B ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. infekcije posle pobačaja. 2x10 kom Cena 8606103889072 285/2007/12 22. sinuzitis. 54mg/kg dnevno. trimetoprim . Trimosazol.DigitSoft. trimetoprim . kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. prostatitis. pijelonefritis. bronhiektazije. maks. adneksitis). pijelonefritis. deca od 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. bočica. deca od 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati. trimetoprim .54 abecedni spisak registrovanih lekova BACTRIM ROCHE™ .F. ampula. lobarna i bronhopneumonija. uključujući derivate (Z) 0026217 koncentrat za rastvor za infuziju. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.nr . (400mg+80mg)/5mL. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. Paralelni lekovi: Bactrim roche™ www.

1. magnezijum-hlorid. Trimosazol. otitis medija). caPd 3 Stay safe. kesa.25 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . kesa. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1.26g/L+0. 1.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Trimosul BALANCE 1. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. 1. Balance 2.5L (deca) tokom 5-20 minuta. caPd 4 aNdY disc. kalcijum-hlorid. glukoza .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 17.5-1.9din 515-04-5149/03 05.85g/L+0. Balance 4.75 MMOL/L KALCIJUMA .04. Balance 2. Balance 4.Srbija sulfametoksazol.1g/L+15g/L. Paralelni lekovi: Balance 1.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 4. 4x2000mL Cena 1233.1g/L+16. pijelonefritis. sinuzitis. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. Balance 4. 400mg+80mg. maks.79g/L+7..85g/L+0.. glukoza .75 mmol/L kalcijuma. 1440mg. caPd 2 Stay safe. 1. 1. prostatitis.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. caPd 4 Stay safe BALANCE 1. 4x2000mL www.3% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. uključujući derivate (R) 1026300 tableta. caPd 17.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. 1. 1. . pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. caPd 2 aNdY disc.25% glukoze. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.1din 8600102463097 28/2006/12 13.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.9din 515-04-2913/03 01. 1.co. lobarna i bronhopneumonija.3% glukoze. 5.5% GLUKOZE. trimetoprim .5% glukoze. 1. infekcije posle pobačaja.18g/L+0. caPd 3 aNdY disc. natrijum-laktat.D. a postupak se ponavlja više puta dnevno. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 1. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.HABIT PHARM A.79g/L+7. caPd 2 aNdY disc. caPd 2 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid.5% glukoze.abecedni spisak registrovanih lekova BAKTIMOL® .B05DB. 5.25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. 2x10 kom Cena 68. bronhiektazije. blister.5% GLUKOZE. caPd 17 Stay safe. Paralelni lekovi: Balance 1.25% glukoze. caPd 4 aNdY disc.5L (deca) tokom 5-20 minuta. caPd 3 aNdY disc. Balance 2. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu.Nemačka natrijum-hlorid. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. Paralelni lekovi: Bactrim®. caPd 17 Stay safe. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B Cena 1233.5-1.3% glukoze.nr . inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama.12. adneksitis).01. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. 1.J01EE01 55 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.75 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat. magnezijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma.B05DB.25 MMOL/L KALCIJUMA .DigitSoft.5g/L. Balance 2. faringitis.25% glukoze. caPd 3 Stay safe.

Nemačka natrijum-hlorid.9din 515-04-2914/03 01. glukoza .nr . 5. 1.75 mmol/L kalcijuma. glukoza . 1. 4x2000mL www..3% GLUKOZE. caPd 4 aNdY disc. caPd 17. caPd 17 Stay safe. caPd 4 Stay safe BALANCE 2. magnezijum-hlorid. 1.85g/L+0.1g/L+22.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.. Balance 4. Balance 2. caPd 2 Stay safe. 5. 4x2000mL Cena 1233. 1.B05DB. 1. 5.5-1.25 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25% glukoze. 1. Paralelni lekovi: Balance 1. 1. natrijum-laktat.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1233.75 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 3 aNdY disc.25% glukoze.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BALANCE 2. magnezijum-hlorid. magnezijum-hlorid. caPd 4 aNdY disc.9din 515-04-2912/03 01. caPd 17 Stay safe. a postupak se ponavlja više puta dnevno.79g/L+7.5% glukoze. caPd 3 aNdY disc.75 MMOL/L KALCIJUMA .25 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid. kesa.25 MMOL/L KALCIJUMA .73g/L.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.5% glukoze. caPd 4 aNdY disc. caPd 3 aNdY disc. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. Balance 4.5% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 Stay safe BALANCE 4.Nemačka natrijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. caPd 2 Stay safe.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Balance 4. Paralelni lekovi: Balance 1. 1.18g/L+0. kesa. caPd 2 aNdY disc.3% glukoze.3% glukoze.1g+22. Balance 1. Balance 2.25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid. Balance 4.co.5L (deca) tokom 5-20 minuta. caPd 2 aNdY disc.25% glukoze.12. caPd 17. Paralelni lekovi: Balance 1.25% glukoze. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu.12.1g/L+42.73g.B05DB. 1. kalcijum-hlorid.DigitSoft. Balance 2. caPd 3 Stay safe.9din 515-04-5150/03 05. caPd 17 Stay safe.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 1. caPd 2 Stay safe. Balance 1.. 1.75 mmol/L kalcijuma. caPd 17. natrijum-laktat. caPd 3 Stay safe. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu.5g/L.75 mmol/L kalcijuma.79g/L+7.5% glukoze. 1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.25% GLUKOZE. a postupak se ponavlja više puta dnevno. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.79g+7.5L (deca) tokom 5-20 minuta. Balance 4. kalcijum-hlorid. a postupak se ponavlja više puta dnevno.25 MMOL/L KALCIJUMA . glukoza .85g+0. 1.B05DB. Balance 1.26g+0.85g/L+0. 1.18g/L+0. 1.3% GLUKOZE. 4x2000mL Cena 1233. 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta.5-1.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze.04.25 mmol/L kalcijuma. kesa. natrijum-laktat. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu.75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.3% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 2 aNdY disc. caPd 3 Stay safe. Balance 2. 1.5-1.

5x5mL Cena 69.25% GLUKOZE. fenpiverinijum-bromid.05. kesa. kalcijum-hlorid.3din 8608811004525 515-04-3742/03 18.DigitSoft. natrijum-laktat.2003  (R) 5123569 supozitorija.2din 8608811004518 656/2006/12 18.5g/L. parenteralno 0. 1x10 kom 8608811003559 515-04-3107/03 21. 10mg+0.abecedni spisak registrovanih lekova BALANCE 4.5% glukoze. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.5g.3% glukoze. 4g dnevno. Paralelni lekovi: analgin®. 500mg. blister. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 3 aNdY disc.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086564 rastvor za injekciju.79g/L+7. 2. blister. Balance 2. caPd 2 Stay safe..03. 1000mg.2004 doziranje: Laki bolovi kod karcinoma.25 mmol/L kalcijuma. 5x5mL Cena 73. glukoza .10.2004 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova nastalih usled spazma glatkih mišića (abdominalni spazmi i kolike).Srbija pitofenon. blister.12. BARALGIN M® . 5mg+0. 1. ZRENJANIN .75 MMOL/L KALCIJUMA .2006  (R) 1123565 tableta.2003 Cena 1211din (R) 1086567 tableta. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 5 Cena 1233. 5. ampula.5-1g sporo i. caPd 2 aNdY disc. 0. 1x10 kom Cena 29.1mg+500mg. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina.09. 5g dnevno. 4x2000mL B a03da sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima  (Z) 0123560 rastvor za injekciju.D. kod pacijenata sa ulkusom gastrointerstinalnog trakta ili sa rizikom od krvarenja u predelu želuca: oralno 1-3 puta po 500mg.25% glukoze.Nemačka natrijum-hlorid. 1. caPd 4 aNdY disc. 1. 500mg.D. caPd 3 Stay safe. ZRENJANIN . a postupak se ponavlja više puta dnevno.3% glukoze. ili 1-2. blister.5-1g sporo i. blister. ampula.05.co.5L (deca) tokom 5-20 minuta. magnezijum-hlorid.v.2006  (R) 1123568 tableta.2001 Cena 22.6din 8608811003511 3/2-10-463 13.09. supozitorije 1-4 puta po 1..v.m. akutni bolovi.1mg+2500mg..2din (R) 1086566 tableta.6din 8608811004532 515-04-2438/04 14. maks.A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 4 Stay safe BARALGETAS® .B05DB. 1x5 kom Cena 65.6din 8608811004501 655/2006/12 18. 10x10 kom Cena 141.7din (R) 5086568 supozitorija.Srbija metamizol-natrijum .2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Balance 2.nr .1g/L+42.JUGOREMEDIJA A.75 mmol/L kalcijuma.10. maks.JUGOREMEDIJA A.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma. 50x10 kom 8608811003559 515-04-3107-1 21. 1.5g i. 10mg+0. 1x5 kom 8608811003566 515-04-2437/04 14.85g/L+0.9din 515-04-5151/03 05.75 mmol/L kalcijuma. metamizol-natrijum . Balance 4. 1. blister. 5mg+0. kada se prethodna terapija pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. 1. Balance 1. caPd 17.1mg+1000mg. Novalgetol® www.26g/L+0.5% glukoze.04.5-1.1mg+500mg.2003 Cena 78.

sprej-boca sa dozerom.2006 BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA . liobočica sa rastvaračem u ampuli.1din 14.2006 116. maks. (200mcg). 2046. Paralelni lekovi: Becloforte.J07AN01 VAKCINE j07aN vakcine protiv tuberkuloze (Z) 0011184 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.3din 3393370035558 254/2006/12 03. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. maks. 1x5 l Cena 8608807100965 551/2006/12 (Z) 3192102 oralna/rektalna suspenzija. ecobec easi-Breathe www.2006 doziranje: profilaksa napada astme: odrasli 2 puta po 4 inh. 4 inh. suspenzija.nr .1din 8605001700281 515-04-3942/03 26.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BARIJUM SULFAT . 200x250mcg/doza r03Ba glukokortikoidi (R) 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.Francuska beklometazon . 5x2mL 8605001700274 515-04-3941/03 26.10.Srbija vakcina protiv tuberkuloze . Cena 3485. 1x200 doza Cena 262.Poljska beklometazon . maks. boca staklena. 5x1mL Cena 2634.3din 5900008021982 2554/2007/12 22. .GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. deca preko 6 godina 2-4 puta po 1-2 inhalacije (50-100mcg). (200mcg).R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 494. ecobec easi-Breathe BECONASE™ . 1x200mL Cena 8608807100958 547/2006/12 doziranje: zavisno od vrste Rö snimanja od 50-500mL. Paralelni lekovi: Becotide™. po potrebi 3-4 puta po 4 inh. maks.2007 doziranje: odrasli 2 puta po 1-2 inh.2003 doziranje: novorođenčad 0.7din 2mg/2mL.2007 doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110022 sprej za nos. 200x50mcg/doza Cena 262.co.03. Paralelni lekovi: Nasobec BECOTIDE™ . BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER . liobočica sa rastvaračem u ampuli. ecobec.12. deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh. 50mcg/doza. (1000mcg) dnevno. 1mg/mL.5din 2723/2007/12 06.04.04. 400mcg dnevno.V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08Ba kontrastna sredstva sa barijum sulfatom (Z) 3192101 oralna/rektalna suspenzija.11.DigitSoft. 250mcg/doza.Francuska beklometazon .1mL intradermalno.A. 1g/mL.12.Srbija barijum sulfat . maks. 20 inhalacija (1000mcg) dnevno. (500mcg) dnevno.D.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . 10 inhalacija (500mcg) dnevno.2003 (Z) 0011185 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 50mcg/doza.5din 14. bočica sa raspršivačem.GLAXO WELLCOME PRODUCTION .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. deca preko 1 godine 0. (250mcg). ecobec. 1g/mL. 2 inh. (250-500mcg). kontejner plastični. . VAKCINE I SERUME “TORLAK” .05mL intradermalno.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. inhalator pod pritiskom sa dozerom.

50mg. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.2din (R) 4153534 mast.Hrvatska betametazon.2007 doziranje: alergijski dermatitis (kontaktni i neurodermatitis). seboroični dermatitis. dishidrotični dermatitis. ihtioza i druge steroidzavisne dermatoze: mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. jakog delovanja. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152040 mast.Srbija piridoksin .02.Hrvatska betametazon.BELUPO. 50x2mL Cena 8608808100216 660/2006/12 Cena (R) 1051354 tableta. piodermizirani akutni nealergijski dermatitis. B d07ac kortikosteroidi. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. ubod insekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.co. 0.07.5din (R) 7153023 rastvor za kožu.abecedni spisak registrovanih lekova BEDOXIN® .2007 doziranje: subakutne i hronične steroid-zavisne dermatoze sa hiperkeratozom: psoriasis vulgaris.D07AC01 KORTIKOSTEROIDI.2006 28. subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa. hronični ekcemi. Paralelni lekovi: Piridoksin. akutni fotodermatitis.2007 doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: akutni.07. rentgen dermatitis. .D07BC01 KORTIKOSTEROIDI.02.2007 Cena 125. salicilna kiselina . blister.5mg/g+1mg/g. ekcematoidni numularni dermatitis.5din 3850343026390 1468/2007/12 10.7din (R) 4152042 krem. tuba. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. 1x15g 3850343026413 545/2007/12 27. dishidrotični dermatitis. jakog delovanja. . 1x15g 3850343026420 544/2007/12 27. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 1x15g 3850343026444 1513/2007/12 16.9din 18.5mg/g. Lichen rubber planus. neurodermitis. inter trigo.GALENIKA AD . seboroični dermatitis. rentgen dermatitis. tuba.05. inficirani dermatitis posle uboda insekata. numularni dermatitis. Paralelni lekovi: diprosalic® www. kombinacije sa antisepticima (R) 4153020 mast. 0. 1x30g Cena 308. kombinacije sa antibioticima Cena 162. 1x15g Cena 125. tuba.DigitSoft. ampula. bočica sa kapaljkom. polenski dermatitis.D. 2x10 kom 8608808100278 659/2006/12 doziranje: deficit vitamina B 6 . opekotine od sunca.7din 3850343026437 1514/2007/12 16. profesionalni dermatitis. lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano.7din 18.05. 0.07. premenstrualni sindrom: odrasli 1-3 puta po sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. 0.5mg/g. inficirane dermatoze: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. tuba. inter trigo. deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.D. 0. Paralelni lekovi: didermal BELOSALIC® .5mg/g+30mg/g.2007 450. 1x50 ml Cena 3850343026369 1469/2007/12 10. DERMATOLOŠKI PREPARATI 5 384. gentamicin . BELOGENT® . .BELUPO.2007 Cena 162.nr . fotodermatitis.07.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (R) 0051351 rastvor za injekciju. 0. atopijski dermatitis (neurodermatitis).2006 20-50mg. ekcemi.BELUPO.5mg/g+20mg/g. 20mg. tuba.2din (R) 4153535 krem.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. vitamin B6 BELODERM® .D.5mg/g+1mg/g.Hrvatska betametazon .

prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. Nafazol. nesanica: 5-15mg uveče.8din 3/2-10-7584 19.2005 doziranje: anestezija u tonometriji: obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60 sekundi raditi tonometriju. 1x10mL Cena 59.2002 doziranje: akutni i hronični rinitis. bočica sa kapaljkom. Paralelni lekovi: Ben-gay® BENIL® . . STI. tuba.05.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.R. krvarenje iz nosa. D. 2x15 kom Cena 41.05% rastvora na 6 sati.1din 8608808100247 973/2007/12 10.DigitSoft.11.M02AX10 abecedni spisak registrovanih lekova B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167181 krem.O. 0. bočica. ampula. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0. rastvor.0 BEN-GAY® . mentol . 1x10mL 3/2-10-7585 19.Turska metilsalicilat. 0.co. blister.03.PFIZER ILACLARI LTD. tuba. 5mg.2007  (R) 1071120 tableta. primena je kratkotrajna. . mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina.03.05. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. osetljivost korneje se normalizuje posle oko 1 sat od primene.Srbija diazepam . blister. 4mg/mL.KRKA. Paralelni lekovi: Novasol.M02AX10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167182 krem.GALENIKA AD . rinosinuzitis. mentol . 1x35g Cena 4034541003776 574/2007/12 01.PFIZER ILACLARI LTD. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. .nr . deca noćne more i somnabulizam: 1-5mg www.2007  (R) 1071121 tableta. 2x15 kom Cena 67din 8608808100254 971/2007/12 10.05.Slovenija nafazolin .11.D.Turska metilsalicilat. ne sunčati namazano mesto. 15%+10%. Nafazolin BENOXI . najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: Ben-gay® Sport Balm BEN-GAY® SPORT BALM .N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071123 rastvor za injekciju. priprema za rinološki pregled. ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi.UNIMED PHARMA S. 1x10mL Cena 199.9din 8608808100230 972/2007/12 10.2002 Cena 80.Slovačka oksibuprokain .1% rastvora na 6 sati. 1x35g Cena 4034541003783 575/2007/12 01. u težim slučajevima 15-30mg dnevno.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.11. bočica. 3x10 kom Cena 50.05%.S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ha lokalni anestetici (R) 7097040 kapi za oči. 28%+10%.9din 8588000227907 549/2005/12 18. 10x2mL Cena 150. 2mg.05.2007  (R) 1071122 tableta. monokomponentni (R) 7110091 kapi za nos. 10mg/2mL. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto.7din (R) 7110092 kapi za nos.2007 doziranje: anksioznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg.1%. STI. . TOVARNA ZDRAVIL.5din 8608808103477 1059/2007/12 21. ne sunčati namazano mesto. BENSEDIN® . rastvor. rastvor. 10mg. blister.

270mg+3000kij+1500i. faktor xlll..I.5mL (SZ) (SZ) 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. primena je kratkotrajna. humani .11.2002 doziranje: individualno.2005 www.+5. Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.. hemostaze.j.v.j. 1x50mcg 8606002990268 1351/2007/12 19. octanate 1000. 100mcg (od 13. umerena krvarenja 15-25 i. aprotinin.5din (SZ) 0013077 rastvor za injekciju.06.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) . Paralelni lekovi: apaurin®..3mg/kg i.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. emoclot d. 4x1mL (SZ) 9067082 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Immunorho. status epilepticus.12. trombin. diazepam alkaloid® BEOGLOBIN-D .j. pa 10-15 i. kalcijum-hlorid. Paralelni lekovi: emoclot.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (R) 0089111 rastvor za injekciju. uobičajeno 1mL za pokrivanje 8 cm2 površine tkiva.5din 3/2-10-9306 11. 5x12mL Cena 866.ZLB BEHRING GmbH .j. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. bočica.2-0. 4x3mL Cena 3/2-10-7681 22.2002 Cena 26544. 50mcg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .nr . 500i.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini./kg (jedna doza). teška krvarenja 40-50 i. na 1 godinu starosti.10.co.2002 Cena 13272.8din 3/2-10-7682 22.12.j. nedelje gestacije).INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . humani . Haemoctin SdH. set.j.2002 Cena 26218.DigitSoft.06.B02BC30 ANTIHEMORAGICI B02Bc lokalni hemostatici (SZ) 9067081 rastvor za injekciju. Partobulin® S/d..11. set. kod endoskopskog lečenja krvarenja iz gastroduodenalnih ulcera: zavisi od površine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti.2007 doziranje: abortus: (u prva 72 sata) 50mcg (do 12 nedelje gestacije).5din 4013054001974 492/2005/12 26. konvulzije: odrasli 10-20mg i.j. deca 0.hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja) blaža krvarenja 10-15 i.2din 3/2-10-9308 11. liobočica sa rastvaračem. porođaj: (u prva 72 sata) 250mcg.Nemačka fibrinogen. 1000i.7din 8606002990282 1352/2007/12 19. BERLITHION® 300 ED ./kg (početna doza). 90mg+1000KIU/mL+500i. potpore šivenju. octanate./kg na 8-12h. liobočica sa rastvaračem.Srbija anti-D (Rho) imunoglobulin. specifični (SZ) 0013075 rastvor za injekciju. 1x10mL B Cena 6652.+17.j. 1x2. ampula./kg (početna doza)./10mL.j.ZLB BEHRING GmbH .7mg+180i. 250mcg. diazepam..Nemačka faktor VIII .9mg/mL+60i. rhesonativ® BERIATE P . 1x5mL 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.2007 Cena 676.v.. 1x250mcg Cena 3382. ili 1mg i. pa 20-25 i.j.abecedni spisak registrovanih lekova 1 pred spavanje. liobočica sa rastvaračem.j.12./kg na 8-12h. bočica.j. 250i.8din 3/2-10-9309 11. octanate 250 BERIPLAST P COMBI SET .v.2002 doziranje: pomoćna terapija standardnim hirurškim granama u cilju: ahezije/lepljenja tkiva. 300mg.

KG .2005 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr.1din (R) 7114725 aerosol.2 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: dijabetička polineuropatija: 1-2 inj.2002 doziranje: profilaksa i terapija infekcije usta i ždrela (stomatitis.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti (R) 7114129 rastvor za raspršivanje. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).Italija fenoterol. ipratropijum bromid .v. suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta): rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. i. Thiogamma® 600 injekt. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 1x20mL Cena 278.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .05mg+0. bočica od tamnog stakla.DigitSoft. površinski ili herpetički apscesi. Paralelni lekovi: Povidon jod BETADINE® . 1x100mL Cena 113.12.02mg.ALKALOID AD . 1x100mL www. 30 min.11. ipratropijum bromid . BERODUAL® . 1x10mL Cena 9006968001500 3/2-10-9293 19.2002 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr.R. Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ed.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156161 rastvor za kožu. profilaksa infekcija pre ili posle oralnih ili dentalnih intervencija. bočica.5mg/mL+0. 300mg. sprej-boca sa dozerom. .ALKALOID AD .co.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .25mg/mL. kao pojedinačna doza.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA Cena 105. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: BerLITHIoN® 300 oral. bočica. u obliku brze inf. 0.1din 3/2-10-5772 11. terapija se nastavlja primenom tableta. Thiogamma® 600 oral BERLITHION® 300 ORAL .Makedonija povidon-jod .ISTITUTO DE ANGELI S. 1%.11. afte.nr .11. (30 min. pre doručka.2005 doziranje: dijabetička polineuropatija: obično 2 tabl.10.3din 9006968003900 532/2005/12 08.Nemačka fenoterol. blister.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti 621. 0.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma Cena 1300.2din (BR) 1089110 film tableta.) u toku 2-4 nedelje. Thiogamma® 600 injekt. BETADINE® .1din 3/2-10-5757 11. 3x10 kom 4013054001967 491/2005/12 26.L. gingivitis.Makedonija povidon-jod .2002 r02aa antiseptici (BR) 4120176 rastvor za ispiranje usta. Thiogamma® 600 oral BERODUAL® . 10%.

s. 200mg.7din 3/2-10-5770 10. Paralelni lekovi: Betaksolol BEVIPLEX® . i.Belgija betaksolol . Paralelni lekovi: Povidon jod (BR) 7156163 rastvor za kožu. deca 1 inj. 7.m.10.2002 B BETADINE® .GALENIKA AD .9din 5413895023477 2507/2007/12 19.09.Nemačka interferon beta 1 b . boca.A11EA. 8Mij/mL. ili inf. 5x2mL Cena 176.2002 755.DigitSoft. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (R) 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.c.5%. nespecifičnog vaginitisa i mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja. cijanokobalamin .2004 www. riboflavin. . 14 dana uključujući i dane menstruacije.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093110 kapi za oči. 4x10 kom Cena 517.SCHERING AG .2002 doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze..D. BICIT HP® .2din 10.4din 8608808100292 2266/2006/12 06. 40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0.2007 Cena 72669. 300mg.5din (R) 7093115 kapi za oči.7din 10. Paralelni lekovi: Povidon jod BETAFERON . 1x1000mL 3 767. 1x5mL Cena 403.j.v.Srbija betaksolol . piridoksin.ALCON-COUVREUR N.L03AB08 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2003 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko. 2.abecedni spisak registrovanih lekova Cena 3/2-10-5771 Cena (BR) 7156171 rastvor za kožu.11. bočica.12.8din 8600097406017 99/2007/12 11. blister.Makedonija povidon-jod .2006 doziranje: hipovitaminoza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj..Srbija bizmut-subcitrat . nikotinamid. ili 1-4 inj.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122805 film tableta.co. .HEMOFARM AD .004mg. liobočica sa rastvaračem u špricu. kalcijum-pantotenat. 15x1.4din 515-04-3454/04 24.V. bočica. 1x5mL 515-04-2579/03 17.2007 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.2mL doziranje: 8-16 Mi.11. suspenzija.ALKALOID AD . ili inf.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (BR) 6137175 vagitorija. 2x7 kom Cena 173. svaki drugi dan.m.11.nr . ampula sa rastvaračem u ampuli. dnevno i. blister. rastvor.v. i.Srbija tiamin. Paralelni lekovi: Betoptic® S BETOPTIC® S .SRBOLEK A. boca. 0. i.12.5mg/mL.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori Cena 232.. trihomonijaze.5%. 1x1000mL 3/2-10-5769 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.01. BETAKSOLOL . 10%.

1%. 6x10 kom 3838989502102 635/2006/12 17. vr toglavica i šum poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. blister.07.06. echinococcus: 800-1200mg/dan podeljeno u više doza (odrasli i deca preko 2 godine) u toku 28 dana. bočica. tuba. 2 puta dnevno pola sata pre doručka i večere. večera) i 1 tabl.12. bočica od tamnog stakla. 1x6 kom Cena 212. enterobijaza: deca 100mg ili odrasli 400mg.P02CA03 ANTHELMINTICI P02ca derivati benzimidazola (R) 1028123 tableta. bočica. TOVARNA ZDRAVIL. . poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu.nr .Slovenija ginko (Ginkgo biloba). tvrda. D.3din (R) 1028124 tableta. trihurijaza: 400mg jednokratno.05. www.2002 doziranje: infekcije kože.1din 12. eradikacija Helicobacter pylori: 4 puta dnevno. 80mg. vr toglavica i šum u ušima. D. mikoze kože i spoljašnjeg ušnog kanala: 1 puta dnevno nanositi krem ili losion na opranu površinu kože. 40mg. suvi ekstrakt lista .D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola Cena 167. 2 sata posle poslednjeg obroka ili 2 tabl. 40mg.D. 1x20mL 8608809000430 3/2-10-4245 03. tvrda. .2002 doziranje: askarijaza. Paralelni lekovi: Bilobil® forte BILOBIL® FORTE . strongiloidaza: 400mg 3 dana uzastopno.2006 509.05. BILOBIL® .co.2006 u ušima.4 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: ulkus želuca i duodenuma. tvrda.2006 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). 2x10 kom Cena 3838989623128 2313/2006/12 Cena (BR) 1073113 kapsula. jednokratno. ankilostomijaza.D.2002 Cena 1634. 200mg. 2x10 kom 3838989502096 636/2006/12 17.2002 Cena 131.Makedonija albendazol . 1%.Srbija bifonazol . TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Lesux® BICUTRIN .Slovenija ginko (Ginkgo biloba). N06dX ostali lekovi za terapiju demencije Cena (BR) 1073110 kapsula.D. blister. 80mg.N06DX02 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (BR) 1073112 kapsula.1din 5310001189259 3/2-10-9288 24. blister. tvrda. 200mg.SRBOLEK A.06. 1x60 kom 5310001189648 3/2-10-9285 24.9din (BR) 4157501 krem. suvi ekstrakt lista . ciklusi se ponavljaju 2-3 puta.2006 Cena (BR) 1073111 kapsula. zatim 2 nedelje pauza. 3 puta dnevno pola sata pre glavnih obroka (doručak. 1 tabl.ALKALOID AD . .KRKA. ručak. 1x20g 8608809000423 3/2-10-4245/1 03.07.DigitSoft. 6x10 kom 3838989623135 2314/2006/12 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). Paralelni lekovi: Bilobil® BIMENAL® .12.N06DX02 PSIHOANALEPTICI 167.7din 12.KRKA. blister.2din (BR) 7157500 losion.

pod nadzorom lekara.2006 Cena 487. blister. deca od 1-5 godina 3 puta po 2mg.Hrvatska askorbinska kiselina .2006 Cena 323. tabl. spastički bronhitis. mlekom ili drugom tečnosti. ZRENJANIN .R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 139. 4mg.12. 20mg dnevno.nr .05.2002 doziranje: traheobronhitis. 2. progutati sa tečnošću. cele. selektivni (R) 1107030 film tableta. deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg.4din (R) 0112042 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Bisolvon BISOPROLOL . bočica.3din (R) 1107031 film tableta.D.12. Paralelni lekovi: Byol®.09.05.Srbija bromheksin . 3x10 kom 8608811000602 709/2006/12 25. Paralelni lekovi: vitamin c BISOLVON . blister. ne žvakati.2004 doziranje: manifestni nedostatak vitamina C (skorbut): 1-2 puta dnevno po 1-2 tablete. 5mg. 5x10 kom 8600064100184 3/2-10-9297 19.ZDRAVLJE A. 3x10 kom Cena 255.2006 doziranje: hipertenzija. deca do 1 godine 3 puta po 1mg.D. uzimati ujutro. blister.2002 Cena 182. 2x20 kom 5 Cena 515-04-1881/03 30.JUGOREMEDIJA A. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom. 1x200mL 8600064117588 3/2-10-9296 19.2002 Cena 266din (R) 3112044 sirup.Srbija bromheksin . 5x2mL 860006410019 3/2-10-9299 19.12.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA B c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. spastički bronhitis. najbolje svaki dan u isto vreme.9din (R) 7112040 rastvor. bočica. blister.3din (R) 1107032 film tableta. 500mg. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1.2002 doziranje: traheobronhitis.abecedni spisak registrovanih lekova BIO-C-500 . Paralelni lekovi: Bisolvon F BISOLVON F .25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. 2mg.DigitSoft. bronhiektazije. 1x40mL 8600064100221 3/2-10-9298 19. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.2din (R) 1112046 tableta. bronhiektazije.FIDIFARM .05. concor®.co.4din 8608811000589 707/2006/12 25.12. progutati sa vodom. 16mg. 3x10 kom 8608811000596 708/2006/12 25. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 82.5mg. angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno. tabl.D. blister. . 4mg/5mL.Srbija bisoprolol . maks. monokomponentni (BR) 1051712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.A11GA01 VITAMINI a11ga askorbinska kiselina (vitamin c). concor® cor www. . terapija održavanja 10mg jednom dnevno.ZDRAVLJE A. ampula. 10mg.

BOLUZIN . podeljeno u 2 doze. terapija održavanja 10mg jednom dnevno. 6mg/6mL.01. selektivni (R) 1107020 tableta. concor® cor BLEOCIN-S . bočica.Srbija bisoprolol .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .01.NIPPON KAYAKU CO. cele. 800mg. 300mg. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. uzimati ujutro.2005 doziranje: karcinom skvamoznih ćelija u predelu glave i vrata.2004 116424.hronična stabilna angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno. maks.08. 1x6mL Cena 8606102767500 515-04-02613/04 28. najbolje svaki dan u isto vreme. blister.09. teška hiperkalcijemija: 4mg jednokratno.LTD.09.7din (SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju.8din (R) 1059085 film tableta. tabl. progutati sa tečnošću. . 2mg.F.nr . 5x6mL Cena 8606102767517 515-04-02614/04 28. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.01.2002 www. ne žvakati.GALENIKA AD .SCHERING AG .Nemačka klodronska kiselina .j. 7x8 kom Cena 358. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1.2007 Cena 487. tabl. 20mg dnevno. 6x10 kom LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Cena 19928.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. bočica staklena.2007 doziranje: hipertenzija.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju. concor®. 5mg.2002 doziranje: teška primarna hiperlipoproteinemija i teška sekundarna hiper triglicerinemija: odrasli 4 kapsule dnevno.O. 10mg.NI MEDIC D.2004 Cena 25071. mlekom ili drugom tečnosti.C07AB07 abecedni spisak registrovanih lekova B BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. Paralelni lekovi: Byol®. blister. primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili radioterapijom po protokolu. bočica. 50mg.L01DC01 ANTINEOPLASTICI L01dc ostali citotoksični antibiotici (SZ) 0033220 prašak za rastvor za injekciju.2din 4987170870083 251/2005/12 15. blister. 6mg/6mL.Japan bleomicin . progutati sa vodom.3din 8606010300219 13/2007/12 08. BISOPROLOL .12. karcinom testisa: pomoćna terapija malignih intrapleuralnih efuzija. 1 kom Cena 1891. Paralelni lekovi: Sinelip® BONDRONAT® .09. . 3x10 kom 8606010300318 14/2007/12 08.Švajcarska ibandronska kiselina .2004 doziranje: umerena hiperkalcijemija: 2mg. zavisno od indikacije.Srbija gemfibrozil . jednjaka i grlića materice. blister.2006 23621. pod nadzorom lekara. 1x2mL Cena 8884. bočica. Paralelni lekovi: Bonviva® BONEFOS® .M05BA02 M05Ba bifosfonati (R) 1059063 tableta.06.co.5din 8606102767173 97/2006/12 31. 3x10 kom Cena 323. 15000i./bočica.DigitSoft. Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom.C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aB fibrati (R) 1104300 kapsula. Lek nije namenjen za primenu deci.8din (SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica. tvrda.3din (R) 1107021 tableta.1din 3/2-10-10727 25.O.9din 8608808103866 3/2-10-2379 17. 1x28 kom 515-04-02612/04 28.

inf. tortikolis) doze mogu biti različite..DigitSoft.F. Paralelni lekovi: Lodronat BONVIVA® . Paralelni lekovi: dysport® BRAMITOB® . a najduže 10 dana. 56x4mL Cena 9088883508593 1757/2007/12 20. nakon toga prekinuti lečenje tokom sledećih 28 dana.2007 doziranje: hronična plućna infekcija prouzrokovana Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom. 1x100 kom 8600103492041 745/2006/12 26. do 3200mg dnevno.07.J01GB01 B ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 7024615 rastvor za raspršivanje. 2.05.2004 doziranje: lokalna inj. maks.2004 doziranje: osteoporoza: 2.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela. Naizmenični ciklusi se moraju poštovati te terapiju treba da sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze.Švajcarska ibandronska kiselina .j.01. blister.v. 100i. hemifacijalni spazam. parenteralno 300mg dnevno sporom i. preporučena doza za odrasle i decu iznad 6 god.CHIESI FARMACEUTICI SPA . ako je potrebno dozu povećati.5 din 12/2006/73 26.F. Paralelni lekovi: Bondronat® BOTOX . 400mg.2006 doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela. Paralelni lekovi: Bondronat® BONVIVA® .j. 1x100 i.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0082115 prašak za rastvor za injekciju. (150mg) jednom mesečno ujutro 6 sati nakon poslednjeg obroka sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.2006 Cena 15020.co.08.Irska botulinum toksin .5mg. bočica plastična. 5x5mL Cena 8316.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059084 film tableta.Italija tobramicin .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059088 film tableta.ALLERGAN . tvrda.SCHERING OY . blister. 60mg/mL. www.1din 515-04-02491/04 28. 150mg. . bočica.05.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju. 3-5 dana.Finska klodronska kiselina .. maks.5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.Švajcarska ibandronska kiselina . ampula. kontejner jednodozni. 2x14 kom Cena 8606102767531 515-04-5132/03 01. tokom 28 dana. ako je potrebno dozu povećati.HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 1x1 kom Cena: 2835.2006 doziranje: osteoporoza: 1 tabl. Cena 13647. primenjuje se inhalacijom. kod iste indikacije (blefarospazam.09. Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa insuficijencijoim bubrega. do 3200mg dnevno Paralelni lekovi: Lodronat BONEFOS® .1din (R) 1059061 kapsula.nr .1din 8600103492058 746/2006/12 26. je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji. 300mg/4mL.

6mg. tokom 14 dana. nedelje. fiola.UNIMED PHARMA S.N04BC01 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1149040 tableta.Srbija terfenadin . BRONAL® .3din 8608807100712 117/2006/12 03. 3mg.5mg.12.DigitSoft.09.02. blister.D. parkinsonizam: 1. . 0.2005 doziranje: alergijska stanja: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg ujutru.1din 8608808100339 196/2005/12 21. uznemirenosti. jednu nedelju.2004 doziranje: Herpes zoster u akutnoj fazi 1 tabl. blister. Paralelni lekovi: Lexaurin®. 1x7 kom Cena 515-04-2563/03 01.5mg. 60mg.2006  (R) 1071722 tableta.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. BROMAZEPAM .J05AB15 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi. 125mg.Nemačka brivudin . 30mg/5mL.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094080 kapi za oči. bočica od tamnog stakla.O. 1x30 kom Cena 198. deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po ¼-½ male kašike sirupa).R. 1x30 kom Cena 649. 2x15 kom Cena 67din 8608807100675 116/2006/12 03.2003  (R) 1149041 tableta. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328655 tableta.Srbija bromazepam . blister.2% . abecedni spisak registrovanih lekova B BRIMONAL® 0. 2. bočica sa kapaljkom. rastvor. blister. .2003 doziranje: supresija laktacije: 2 puta po 2. dnevno. 1. kratkotrajna primena.12. Lexilium® BROMOKRIPTIN .12. 60mg dnevno. 10mg.R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058110 tableta.02. 2x10 kom Cena 84. anksioznosti.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .5-6mg.GALENIKA AD . nervoza. maks. blister.25mg uveče tokom 1. 1x100mL Cena 91.6din 8600064111500 515-04-4007/03 16.02.2005 (R) 3058113 oralna suspenzija. poremećaj sna: 3 puta po 1.5mg.D.5din 8608808103798 197/2005/12 21. 2x15 kom Cena 50.1din 8608807100668 115/2006/12 03. Paralelni lekovi: alphagan BRIVUZOST . povećavati do uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno. Paralelni lekovi: Tefen www.2007 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.2%. 2x10 kom Cena 55.ZDRAVLJE A.Slovačka brimonidin .nr .co.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071720 tableta.12. uzima se uz jelo.2006  (R) 1071721 tableta.10. .Srbija bromokriptin . plastična fiola.2din 8600064111517 515-04-4006/03 16.2006 doziranje: stanja napetosti. 1x10mL Cena 12/2007/20694 29.

blister. kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) (R) 0123140 rastvor za injekciju.2005 doziranje: osteoartritis i reumatoidni ar tritis. uključujući sintetska jedinjenja (BR) 9158110 šampon.GALENIKA AD . sa puno tečnosti (čaša vode) pola sata pre jela.co. NIŠ .D. miozitis.2g/d. 400mg.10.09. Nurofen active.Srbija ibuprofen . maks.Srbija butilskopolamin .5din (8608808100353) 3/2-10-7301 25. 100mg/5mL. na dan.DigitSoft. Upfen BRUFEN® . bočica.P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA.1din 4032717010023 1186/2006/12 13. 600mg.6-1. 720mg/60mL. 20mg/mL.09. inflamatorna oboljenja mekih tkiva (periartritis. 10x10 kom Cena 7782. 1x60mL 8608811006130 doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana. ampula.12.DR. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. tendosinovitis).4g/d. posle jela.2005 (R) 3162033 oralna suspenzija.nr . Nurofen Liquid.REMEVITA D. 1x50g Cena 93.O.2003 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ea kortikosteroidi koji deluju lokalno (R) 1129930 gastrorezistentna kapsula. BUSCOPAN .2002 Cena 151.abecedni spisak registrovanih lekova BRUFEN® . polusintetski. 6x1mL Cena 133. deca od 1-2 god.GALENIKA AD .8g/d u 3-4 pojedinačne doze. Ibuprofen.6din 9006968004686 3/2-10-9336 19.A07EA06 ANTIDIJAROICI.2002 Cena 104. 3x10 kom (8608808100360) 3/2-10-7302 25. Paralelni lekovi: Ibu . .12.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162030 obložena tableta. 200mg. sirup 3-4 puta po 50mg.Srbija piretrin . BUDOSAN® . ponoviti za 7-10 dana. degenerativne ar tropatije.ZDRAVLJE A. tenditis. blister. doza održavanja 0. INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA P03ac piretrini. 10%. 1x30 kom (8608808102302) 107/2005/12 09.4din 515-04-2643/03 19.Hemofarm. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. rupan. Nurofen. 3mg. plastična bočica. sirup 3-4 puta po 100mg.M02AA13 B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167034 krem.3din (R) 1162032 film tableta. deca od 8-12 god. Cena 91.2din 8608808100384 109/2005/12 08.2-1.Nemačka budesonid .A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03BB alkaloidi beladone.6din bočica od tamnog stakla. tvrda. FALK PHARMA GMBH . UKLJUČUJUĆI SKABICIDE. 1x100mL (8608808100377) 108/2005/12 08.07. tuba. Paralelni lekovi: Ibuprofen BUBIL® ŠAMPON .09.Srbija ibuprofen . 3 puta po 1 kaps.5din (R) 1162031 obložena tableta. 2.2006 doziranje: blagi do umereni napadi Kronove bolesti (hronična inflamatorna bolest debelog creva): ukoliko lekar nije drugačije propisao.O. INTESTINALNI Cena 81. 3-4 puta po 200mg. traumatske povrede mekih tkiva: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. burzitis.2005 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.2002 www. 3x10 kom Cena 91. deca od 3-7 god. blister.10.

hronična stabilna angina pektoris: početna doza je 5mg dnevno. bočica. spazam i diskinezije žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg. 7.5mg. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. 2.2002 doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta. 2x10 kom 8600064100269 5123142 supozitorija. maks.12.2002  (R) 3124053 oralni rastvor. blister.Slovenija bisoprolol .12.2002 doziranje: povraćanje organskog i funkcionalnog porekla: odrasli 3 puta po 10-20mg pre jela. pre jela.5mg. concor® cor a03Fa propulzivi  (R) 1124051 kapsula.1din 3/2-10-5774 10. bočica sa kapaljkom.ALKALOID AD . 20mg dnevno. 3x10 kom 3837000028256 441/2006/12 06. 5mg.Makedonija bromoprid .12. parenteralno akutni spazmi 20mg. BYOL® .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. deca 0. tvrda.04. progutati sa vodom.A03FA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 200.9din (R) 1107711 film tableta.11.5-1mg/kg (5-10 kapi/kg) podeljeno u 2-3 doze. blister.5din 3/2-10-5775 10. . concor®. ponoviti posle ½ sata.2006 Cena 462.2din (R) 5123143 supozitorija.4mg/mL. Paralelni lekovi: Bisoprolol.nr . 10mg.co.DigitSoft.2002 Cena 280. tabl. deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.2002 Cena (R) 3/2-10-9335 19. 1x60 kom www. selektivni Cena 307. 10mg. mlekom ili drugom tečnosti. 10mg.D.04. BYMARAL® . 1x6 kom abecedni spisak registrovanih lekova B Cena 182din 3/2-10-9334 19.1din (R) 1107710 film tableta. blister. najbolje svaki dan u isto vreme. 1x6 kom 9006968004679 3/2-10-9333 19. po potrebi više puta dnevno. 1x20mL Cena 113. 10mg.11. blister. 3x10 kom 3837000028249 442/2006/12 06. blister.2006 doziranje: hipertenzija.0 (R) 1123141 obložena tableta.

2002 Cena (R) 1085312 tableta. pre intervencije. ciprocinal®. amlodipin .) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. dojilje.2003 doziranje: povećane potrebe za kalcijumom i vitaminom C (trudnice. starije osobe kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije).A. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 1 C C . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. citeral®.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. bočica. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. lečenje nedostatka kalcijuma i vitamina C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno.nr . 3 dana. Paralelni lekovi: cifran. blister.N04BC06 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina (R) 1085310 tableta.FLOX .2002 doziranje: Parkinsonova bolest . ostale kombinacije (R) 1104620 film tableta.11. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 1x20 kom Cena 8606007410150 3/2-10-9283 26.12.5mg dnevno. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. pre jela. blister. CADUET® .NOVARTIS .DigitSoft. izuzetno (deca od 5-17 god. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 10mg+10mg. kalcijum-karbonat .11. 3x10 kom (R) 4034541003301 2119/2006/12 15.C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). 250mg. 3x10 kom Cena 4034541003295 2116/2006/12 15.Indija ciprofloksacin .PFIZER GmbH. fiola. kalcijum-laktat-glukonat. maks. 2mg. 1. 10x10 kom C Cena 242. 30mg dnevno. 10mg+5mg. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE .08. kombinacije (BR) 1052251 šumeća tableta.dugotrajno lečenje kod bolesnika koji prvi put dobijaju dopaminske agoniste: početna doza 0. 1x10 kom c10BX inhibitori HMg coa reduktaze. 1x16 kom 8606007410174 3/2-10-9285 25.5g dnevno. CABASER® .PHARMACIA ENTERPRISES S. ciprofloxacin 250 mg.A11GB01 VITAMINI j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329435 film tableta.2006 doziranje: lečenje pacijenata sa hiper tenzijom koji istovremeno imaju i povećan holesterol u krvi. 1mg.08. deca u fazi rasta.(PHARMACIA & UPJOHN) . ciprofloxacin 500 mg. 28 dana.co.Švajcarska askorbinska kiselina.2002 Cena (R) 1085311 tableta. bočica. ne preporučuje se primena kod dece.Belgija kabergolin . bočica.2006 Cena 1104621 film tableta. 1x20 kom 8606007410167 3/2-10-9284 25.07. Marocen CA-C 1000 SANDOZ . ciprofloxacin. doza održavanja 2-6mg dnevno. rastvoreno u čaši vode. ili kod bolesnika koji su već primali dopaminske agoniste 1mg dnevno.Nemačka atorvastatin. 1g+1g+0. blister. u zavisnosti od težine infekcije.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-226/03 05. rastvoreno u čaši vode. ciprinol®. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.12. deca od 3-7 godina ½ tableta dnevno.2003  (R) 1329436 film tableta. prevencija i lečenje pacijenata sa anginom pektoris koji istovremeno imaju i povećan holesterol www.3din 515-04-231/03 21. 500mg.INTAS PHARMACEUTICALS LTD . maks.33g. 4mg.12. 1x10 kom Cena 515-04-226-1 05.

doxorubicin-Teva.2002 doziranje: prevencija i dopunska terapija osteoporoze.ALKALOID AD . svake 4 nedelje. maks. kumulativna doza je 550mg/m2.7din 3/2-10-8102 20.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.ALKALOID AD . zubobolja. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. 500mg+30mg+15mg+60mg.SCHERING PLOUGH . kodein. blister. dnevno. 250mg+50mg+10mg+210mg. postoperativni bolovi: 1-2 tablete po potrebi. svake 3 nedelje. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. kofein. a12aa kalcijum (BR) 1053091 šumeća tableta.2006 doziranje: bolovi blagog i umerenog intenziteta: glavobolja. Tablete se uzimaju u bilo koje doba dana. 4 tabl. bolne menstruacije.2 abecedni spisak registrovanih lekova u krvi. CAELYX . Sindroxocin® CAFFEBOL . 1x10mL C Cena 35286. doba rasta): odrasli i deca 500-1000mg dnevno. fiola.Makedonija paracetamol. 2.A12AA06 MINERALI Cena 163. 50x10 kom Cena 1896. bočica.co. artralgija. Paralelni lekovi: adriblastina rd.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033195 koncentrat za rastvor za infuziju. dekstrometorfan.12. . bolovi u mišićima (mialgije) i zglobovima.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 1248. doxorubicin. osteomalacije i rahitisa. glavobolja. latentna tetanija. CAFFETIN® .2006 doziranje: bolovi blagog do umerenog intenziteta.94g+0.04.nr . ili 20mg/m2 jednom nedeljno.8din 5310001186739 1567/2006/12 05. 460mg+50mg+10mg. 1x10 kom www. neuralna dismenoreja. 3 uzastopna dana.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086265 tableta. 1x10 kom 5310001188139 1568/2006/12 05. sa hranom ili bez nje.3g. zubobolja. maks.Makedonija paracetamol.9din (BR) 1086650 tableta.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . 1x10 kom Cena 5310001155186 2170/2006/12 24.Holandija doksorubicin .R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111285 film tableta.2003 doziranje: Kapošijev sarkom kod bolesnika sa AIDS-om koji su intolerantni na drugu terapiju ili kod kojih je došlo do progresije bolesti posle primene drugih lekova. U slučaju potrebe može se povećati doza na 10mg/10mg. metastatski karcinom jajnika kod pacijenkinja koje su refraktarne na paklitaksel i “platine” (odnosno. bolest je progredirala u toku ili 6 meseci posle primene ovih lekova). kalcijum-karbonat . CALCIUM-SANDOZ FORTE . nadoknada kalcijuma (trudnoća.11. snižavanje povišene telesne temperature i ublažavanje bolova kod prehlade i gripa: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tablete po potrebi. 6 tableta dnevno. strip.Švajcarska kalcijum-laktat-glukonat. dojenje.Srbija paracetamol. kofein. pseudoefedrin. 6 tableta dnevno. 20mg.D. folija. askorbinska kiselina . zapaljenja nerava (neuralgije) i postoperativni bolovi. 250mg+50mg+10mg+210mg. maks.DigitSoft.09. maks.09.4din 515-04-3653/03 31.2006 doziranje: prehlada i grip odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta na 6-8 sati. mijalgija. migrena. Uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg /5mg dnevno.2006 Cena (BR) 1086266 tableta. kodein . teški slučajevi do 2g dnevno. propifenazon . 50x10 kom 8600097001496 465/2006/12 06. strip.12. CAFFETIN COLD® .

38g. 500mg+260mg.2002 doziranje: hipokalcijemija zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja.09. i. najviše 6 puta dnevno. 0. CALCIUMFOLINAT ..9din 3/2-10-8102 20. .4din 5900008009386 515-04-5025/03 16.8din (SZR) 0184036 rastvor za injekciju/infuziju.2006 doziranje: u stanjima povećane potrebe za vitaminima i mineralima: odrasli i deca iznad 7 godina 1 tabl.v. D.2007 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i..Slovenija askorbinska kiselina. tvrda. Paralelni lekovi: Kalcitonin. 5x10mL 515-04-1607/03 09. kalcijum (kalcijum-laktat-glukonat.v.6mL Cena 2233.2003 doziranje: antidot za metotreksat do 120mg (i. TOVARNA ZDRAVIL. trovanje magnezijumom i fluorom.01.12. Paralelni lekovi: Leucovorin ca Pliva . i.j. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7 mm). 1x10g Cena 109.EBEWE PHARMA GES.D.2003 6148. zatim 12-15mg (i.j. 100mg/10mL.Austrija kalcijum-folinat .Lachema 25. KG .H NFG.04.) ili 15mg oralno na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. 30mg/3mL. i.2004 doziranje: ublažavanje bola i upale i dezinfekcija desni kod dece prilikom izbijanja prvih zuba: po potrebi na 3 sata.09.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040130 sprej za nos. 5x5mL Cena 515-04-3465/03 02.2003 Cena (SZR) 0184035 rastvor za injekciju/infuziju.B. fiola.) tokom 12-24 sata podeljeno u više doza. CALCO 200 IU NASAL SPRAY .m.03. inf.1%.DigitSoft. ampula.A12AA02 MINERALI a12aa kalcijum (Z) 0053081 rastvor za injekciju. ampula.CEMELOG-BRS Kft .KRKA.M. pre prve primene sprej za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole. fiola. 5x10mL 3 Cena 368. hronična stanja usled nedostatka kalcijuma.v. 1x1 kom 515-04-1605/03 09. 200i. dnevno. deca od 3 . bočica sa raspršivačem. rastvor.Mađarska kalcitonin .co.12. na mestu nicanja zuba.nr . C www. dnevno. tuba. Leukovorin calcium CALCIUMVITAC® . rastvorenu u vodi. 5x3mL Cena 515-04-1606/03 09./80mcl.7 godina ½ tabl. ampula.) u jednu od nozdrva (pritisnuti jedanput) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D.Velika Britanija lidokain.33%+0. 50mg/5mL.. rastvorenu u vodi.GLAXOSMITHKLINE UK . kalcijum-karbonat) .7din 5999880025089 93/2007/12 11.m.09. deca 5-10mL samo i.3din (SZR) 0184034 rastvor za injekciju/infuziju. 1x10 kom 3838989503901 413/2006/12 05. kombinacije Cena (BR) 1052100 šumeća tableta. cetilpiridinijum . 15mg.v. dodatno lečenje kod alergije parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 4120345 gel. ampula. Miacalcic® CALGEL . dnevno. 1x1. ispumpati 3 doze u vazduh da se uklonio vazduh.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima 4695. dodatno lečenje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom.Švajcarska kalcijum glubionat ..m. 1.abecedni spisak registrovanih lekova CALCIUM-SANDOZ® 10% .NOVARTIS .2003 Cena (SZR) 1184030 kapsula.

-AVENTIS INTERCONTINENTAL . Mycoril®. Paralelni lekovi: antifungol®. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.09. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.1din (SZ) 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju.A. bočica.12. 1x5mL 515-04-1970-1 08. 1%. pred spavanje.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072705 film tableta. Paralelni lekovi: Mirzaten®.2004 Cena 51334din (R) 0327561 prašak za rastvor za infuziju. tokom 30-90 minuta.2004 doziranje: invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana.D. Kansen.USA kaspofungin .P. 1x50mg Cena 40358din 515-04-831/04 22.09.Nemačka klotrimazol . 40mg.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. 2x15 kom Cena 1662din 3850343032506 281/2006/12 06. svake 3 nedelje. 1x30g Cena 287. . Kansen.INC. . bočica plastična.DigitSoft. remirta® CAMPTO® .AVENTIS PHARMA S.03.12.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157281 rastvor za kožu.Francuska irinotekan . inf.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZ) 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju. remeron®.4 abecedni spisak registrovanih lekova C CALIXTA® . 70mg. bočica.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. blister. CANCIDAS® .Italija klotrimazol .v.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. inf. svake 3 nedelje.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici Cena 15948. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.4din 8606007910025 67/2007/12 11. tokom 1 sata zatim 50mg dnevno.2 puta dnevno posipati obolelo mesto. ezofagusna i orofaringealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom i. 50mg.A. Plimycol www. 1x70mg 515-04-831/04-1 22.MERCK & CO. sporom i. Paralelni lekovi: antifungol®.Hrvatska mirtazapin . .v.AVENTIS PHARMA INTERNATIONAL S.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157282 prašak za kožu.BELUPO. 1x20mL Cena 169.nr .01.Francuska irinotekan .A. Plimycol CANESTEN® . sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. 1%. tokom 1 sata. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. 100mg. 1x2mL Cena 6825. Mycoril®. bočica. tokom 30-90 minuta.BAYER S. . bočica sa kapaljkom. anksiozno depresivni poremećaji: početna doza 15mg uveče. 30mg. bočica.J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aX ostali antimikotici za sistemsku primenu (R) 0327560 prašak za rastvor za infuziju. dermatomikoze: 1. CANESTEN® . CAMPTO® .9din 515-04-1970/03 08.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.BAYER HEALTHCARE AG .co.01.AVENTIS INTERCONTINENTAL .8din 8606007910032 68/2007/12 11.2006 doziranje: depresija.

Balance 4. Mycoril®.5% glukoze.BAYER HEALTHCARE AG .5% glukoze.nr . caPd 3 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma.9din 8606007910056 70/2007/12 11. Paralelni lekovi: antifungol®.co. Paralelni lekovi: antifungol®. blister. 200mg.L.2007 doziranje: kolpitis.18g/L+0.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137292 vaginalni krem. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. Paralelni lekovi: Balance 1.4din 8606007910049 69/2007/12 11.KERN PHARMA. Kansen.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. glukoza .3% glukoze.3% glukoze.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.1g/L+16.25 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid. 1. magnezijum-hlorid. kesa.01.25% glukoze.Nemačka klotrimazol . za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. za vaginalnu primenu 500mg jednokratno.Nemačka klotrimazol . 1.25 mmol/L kalcijuma. Kansen. .D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157280 krem. 500mg. 1x1 kom Cena 249.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137293 vaginalna tableta. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.2007 doziranje: kolpitis. Trichomonas vaginalis): tabl. canesten® 3. Mycoril®.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137291 vaginalna tableta.B05DB. 5. caPd 2 aNdY disc. canesten® 1. caPd 17 Stay safe. Mycoril®. Balance 4.BAYER HEALTHCARE AG . 1x5000mL www.7din 8606007910018 66/2007/12 11.25 mmol/L kalcijuma.79g/L+7. Plimycol CANESTEN® 3 . 2%. tuba.KERN PHARMA. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175750 rastvor za peritonealnu dijalizu. Plimycol CANESTEN® 1 . Balance 1.abecedni spisak registrovanih lekova 5 CANESTEN® . dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . tuba. Balance 2.Španija klotrimazol . . Kansen. 1%.Španija klotrimazol .07. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C Cena 1008din 515-04-5146/03 05. S. caPd 4 aNdY disc. 1. 1x20g Cena 246.DigitSoft. Balance 2. caPd 3 Stay safe. 1.6din 8606007910063 71/2007/12 11. Plimycol CAPD 17 . 1. Kansen.L.. S. Trichomonas vaginalis): krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.01. 1x20g Cena 187. Trichomonas vaginalis): tabl. kalcijum-hlorid.5g/L. 1. blister. 1x3 kom Cena 220. natrijum-laktat.01.01.75 mmol/L kalcijuma. canesten® 1. Mycoril®.85g/L+0. Paralelni lekovi: antifungol®. Plimycol CANESTEN® 3 .2007 doziranje: kolpitis. caPd 2 Stay safe. Paralelni lekovi: antifungol®.

caPd 19.85g/L+0.79g/L+7.18g/L+0. caPd 17.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH ..18g/L+0.79g/L+7.73g/L.1g/L+22. Paralelni lekovi: caPd 18. caPd 19 Stay safe CAPD 18 STAY SAFE .B05D. kesa. caPd 19 Stay safe B05d.Nemačka natrijum-hlorid..5% glukoze. 1.12..FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .12.79g/L+7.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.3% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25 mmol/L kalcijuma. 1. 4x2000mL (SZR) 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu.5g/L. 5.1g/L+16.79g/L+7. natrijum-laktat.5% glukoze..nr .DigitSoft. caPd 3 aNdY disc. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.25 mmol/L kalcijuma. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. kesa. 1. 1. magnezijum-hlorid.5g/L. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175752 rastvor za peritonealnu dijalizu. kesa. 1. caPd 4 aNdY disc.25% glukoze. 4x2500mL Cena 515-04-2884/03 01.07.12. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175751 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 1. 5.5g/L.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. kesa.07. 4x2000mL (SZR) 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu. kesa.5g/L. caPd 19. magnezijum-hlorid.18g/L+0. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 17 STAY SAFE . glukoza .75 mmol/L kalcijuma. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5147/03 05.Nemačka natrijum-hlorid.3% glukoze. caPd 2 Stay safe.5g/L.18g/L+0. magnezijum-hlorid.85g/L+0. glukoza . kalcijum-hlorid. kalcijum-hlorid. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. caPd 4 Stay safe CAPD 18 . caPd 2 aNdY disc. Balance 2. caPd 3 Stay safe. natrijum-laktat. 5. Paralelni lekovi: caPd 18.1g/L+42. caPd 19 Stay safe CAPD 19 .2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.75 mmol/L kalcijuma.85g/L+0. glukoza . rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu. magnezijum-hlorid.co. 1x5000mL www. Paralelni lekovi: caPd 18 Stay safe. Balance 4.85g/L+0. 4x2500mL Cena 515-04-2882/03 01. 5.Nemačka natrijum-hlorid.2003 Cena 515-04-2885/03 01.B05D. natrijum-laktat.79g/L+7. kesa.12.18g/L+0.Nemačka natrijum-hlorid. kalcijum-hlorid. glukoza .85g/L+0. 5.2003 Cena 515-04-2883/03 01.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5148/03 05.85g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.79g/L+7.B05D.1g/L+16. Balance 2. 1x5000mL B05d. natrijum-laktat. caPd 18 Stay safe.25% glukoze. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara..18g/L+0. instilirati u peritoneumusku šupljinu prema uputstvu lekara. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu.. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.B05DB.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Balance 4. 5.1g/L+42.1g/L+42.

magnezijum-hlorid. kesa. caPd 17. 1. Balance 4. Paralelni lekovi: Balance 1. 5.12. caPd 18 Stay safe.5% glukoze. 1. caPd 4 aNdY disc. caPd 17 Stay safe.3% glukoze. glukoza . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175710 rastvor za hemodijalizu.2003 C Cena 515-04-2881/03 01. caPd 17 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma.5din 515-04-5188/03 12.2004 Cena 515-04-5189/03 12. kalcijum-hlorid.B05DB. glukoza . 1. 4x2500mL Cena 901. 1. kesa.co. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu. 5.1g/L+15g/L.85g/L+0.73g/L.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. glukoza . magnezijum-hlorid.79g/L+7.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. natrijum-laktat. plastična kesa. caPd 3 aNdY disc. caPd 4 aNdY disc.3% glukoze.925g/L+0. caPd 2 Stay safe. 1.5% glukoze. caPd 4 Stay safe www.79g/L+3.3% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.nr .5% glukoze. kesa. 1.257g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.925g/L+0. 5. Balance 2. Paralelni lekovi: Balance 1.08. Balance 1.786g/L+3.786g/L+3. Balance 1. 1.93g/L+0. kesa. Balance 4.B05D.07. 4x2500mL Cena 515-04-2880/03 01.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 1x2000mL Cena 504din 515-04-1133/03 01.25 mmol/L kalcijuma.73g/L. caPd 3 Stay safe. caPd 2 aNdY disc.26g/L+0. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.26g/L+0.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.25 mmol/L kalcijuma.93g/L+0.08.102g/L+15g/L. 1. caPd 4 Stay safe CAPD 2 STAY SAFE . 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 3 aNdY disc.DigitSoft.12. 1. instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara.1din 515-04-1133-1 01.1g/L+15g/L. 1.5% glukoze. natrijum-laktat. Paralelni lekovi: caPd 18.79g/L+3.85g/L+0.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.18g/L+0. Balance 2. plastična kesa.25% glukoze. caPd 19 CAPD 2 ANDY DISC . 5.2003 (SZR) 9175711 rastvor za hemodijalizu.3% glukoze. magnezijum-hlorid. Balance 2. 1x2500mL Cena 527. caPd 17.07.Nemačka natrijum-hlorid.. 5.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Balance 4.. Balance 2.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Balance 4.Nemačka natrijum-hlorid.1g/L+22.Nemačka natrijum-hlorid.18g/L+0.75 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe.257g/L+0.102g/L+15g/L.25% glukoze. 5.25% glukoze. 4x2000mL (SZR) 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu. natrijum-laktat.75 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid..79g/L+7. kalcijum-hlorid. 1.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 19 STAY SAFE .1g/L+22.25% glukoze. 4x2000mL (SZR) 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu.25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.B05DB.

1. caPd 4 aNdY disc. caPd 17 Stay safe. magnezijum-hlorid..3% glukoze.2573g/L+0.786g/L+3. caPd 4 aNdY disc.08. magnezijum-hlorid. natrijum-laktat. caPd 2 Stay safe. Balance 1.25% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.07.75 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. Balance 1.75 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid. Balance 4.5g/L. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu.75 mmol/L kalcijuma. plastična kesa.07. kalcijum-hlorid. Balance 2. kesa.75 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 17 Stay safe. glukoza .25 mmol/L kalcijuma. Balance 4.79g/L+3.2573g/L+0. glukoza . caPd 2 Stay safe. caPd 2 Stay safe. 1. 1.1017g/L+42.5% glukoze. 1x2000mL Cena 504din 8600097012171 515-04-1134/03 01.3% glukoze.co.25% glukoze. 5. Balance 4. Paralelni lekovi: Balance 1. 1.25 mmol/L kalcijuma. caPd 2 aNdY disc.Srbija natrijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.5g/L.5% glukoze. 1. 1. glukoza . kesa. Balance 4.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37 °C. 1. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 3 ANDY DISC . Balance 2. magnezijum-hlorid.25% glukoze. caPd 17.Nemačka natrijum-hlorid.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .26g/L+0. caPd 4 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma. caPd 2 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma. 5.5g/L.925g/L+0.5% glukoze.B05DB.1din 515-04-1134-1 01. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 1.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. 1x2500mL Cena 527. Balance 2.25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma.26g/L+0.. caPd 17 Stay safe.5% glukoze.B05DB. 1.79g/L+3.3% glukoze. caPd 3 Stay safe. caPd 3 Stay safe. 1.5din 515-04-5190/03 12. Balance 4. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175712 rastvor za hemodijalizu. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.DigitSoft. Balance 4.Nemačka natrijum-hlorid. natrijum-laktat. plastična kesa.HEMOFARM AD .3% glukoze. Balance 2. Balance 2.B05DB. 1.925g/L+0. caPd 2 aNdY disc.2004 (SZR) 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 17.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. 1.. natrijum-laktat.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. caPd 3 aNdY disc. Balance 1. caPd 4 Stay safe www. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175713 rastvor za hemodijalizu. 1.5g/L.786g/L+3.5% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. 4x2500mL Cena 515-04-5191/03 12.nr . 5. 1. 5. Balance 2.93g/L+0. 1.1017g/L+42. caPd 4 Stay safe CAPD 3 STAY SAFE . caPd 4 Stay safe CAPD 3 ANDY DISC . 4x2000mL Cena 901.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17.1g/L+42. 1.3% glukoze.08. Paralelni lekovi: Balance 1. kalcijum-hlorid.3% glukoze.93g/L+0. 1.1g/L+42. 1.25% glukoze.

5% glukoze. natrijum-laktat. caPd 3 aNdY disc.2004 www.73g/L. Katopil®.26g/L+0. maks.2573g/L+0. 4x2000mL Cena 901.25% glukoze. magnezijum-hlorid.2003 (SZR) 9175715 rastvor za hemodijalizu.B05DB.93g/L+0. caPd 2 aNdY disc.B05DB.75 mmol/L kalcijuma.TG-FARM .75 mmol/L kalcijuma.79g/L+3.25% glukoze. 50mg.M. 1.75 mmol/L kalcijuma. glukoza . 5.3% glukoze. KG . 1x40 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 243. plastična kesa.75 mmol/L kalcijuma. 1x2000mL Cena 504din 8600097012195 515-04-1135/03 01.786g/L+3.73g/L. Balance 1.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze. 1x15mL Cena 2511.25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju. 1.12. caPd 3 Stay safe. 5. magnezijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. 1.co. caPd 17 Stay safe.B.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 4 ANDY DISC . 150mg/15mL. caPd 4 Stay safe CAPD 4 STAY SAFE .5din 515-04-5192/03 12.3% glukoze.nr .6din 3/2-10-10179 22.25 mmol/L kalcijuma.25-12.DigitSoft.2001 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.75 mmol/L kalcijuma. Balance 2. zorkaptil® CARBOPLATIN .2004 (SZR) 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu. uzima se 1 sat pre jela. caPd 2 Stay safe.786g/L+3. caPd 2 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma.C09AA01 c09aa inhibitori ace. kesa.93g/L+0.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Paralelni lekovi: Balance 1. 1. natrijum-laktat.2573g/L+0.2din 515-04-4574-1 10. caPd 17.07.HEMOFARM AD .79g/L+3. 2 (retko 3) puta po 50mg.5% glukoze.07. 1. Kaptopril alkaloid®.73g/L. 1. 1.1017g/L+22.5mg. caPd 3 Stay safe. maks. 1. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.25% glukoze.H NFG. Balance 2.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 4 aNdY disc CAPTOPRIL .1g/L+22.25 mmol/L kalcijuma.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. monokomponentni (R) 1103850 tableta. 5. Balance 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . doza održavanja 2 puta po 25mg.. 1x2500mL 515-04-1135-1 01.Srbija natrijum-hlorid. caPd 2 aNdY disc.1017g/L+22. caPd 17.25% glukoze. caPd 3 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2. kesa. 1. glukoza . Cena 527. Balance 4.26g/L+0.5% glukoze. 4x2500mL Cena 515-04-5193/03 12.08. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. caPd 17 Stay safe.1din 5. bočica od tamnog stakla. Balance 2.EBEWE PHARMA GES. Paralelni lekovi: Balance 1. Balance 4.3% glukoze. 150mg dnevno. Balance 4.925g/L+0. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175714 rastvor za hemodijalizu.03. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. fiola.925g/L+0.Austrija karboplatin . 1.1g/L+22.Srbija kaptopril . 1. Balance 4.5% glukoze.5mg. Paralelni lekovi: eukaptil®.08. kalcijum-hlorid..73g/L.

nr . . . Cena 7796.0 (SZ) 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju. tabl. hlorheksidin .DigitSoft.H. inf.10.5g Cena 9088881253242 1450/2007/12 09.5mg/g.H. blister.7din (BR) 1086602 gastrorezistentna tableta. Midol CASODEX .06.08.06.6din 515-04-4574/03 10. bočica od tamnog stakla. 10mg/mL. CATHEJELL® SA LIDOKAINOM .10.2005 Cena (BR) 1086603 gastrorezistentna tableta.7din bočica plastična. Paragal.Austrija lidokain. inf. 5x10 kom 8606007080100 448/2005/12 04.co. 20mg/g+0. Paralelni lekovi: andol. Paraplatin® CARDIOPIRIN® ..N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 4081717 gel.LANNACHER HEILMITTEL G.2005 Cena (BR) 1086601 gastrorezistentna tableta.2007 Cena (Z) 4081718 gel.M. 100mg. kao kratkotrajna i. blister. 3x10 kom 8606007080070 446/2005/12 04. cycloplatin 50. 25x8. 3x10 kom Cena 8606007080056 444/2005/12 03.2006 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla. 10mg/mL.2005 Cena 105.10. Paralelni lekovi: cycloplatin 150. Paralelni lekovi: cycloplatin 150.M. 1x15mL Cena 2511.. kao kratkotrajna i.v.2003 doziranje: nakon orhidektomije ili sa analozima gonadorelina 1 puta po 50mg. aplikator..PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.2005 Cena (BR) 1086604 gastrorezistentna tableta. bočica plastična. 100mg. cor-aS.PFIZER (PERTH) PTY. profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan.Austrija acetilsalicilna kiselina . se ne smeju lomiti. 50mg. 20mg/g+0.3din 515-04-1219/03 04.Velika Britanija bikalutamid .2004 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla.Australija karboplatin .07.07.L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037075 tableta. 50mg.5g 9088881253259 1451/2007/12 09. LIMITED .5mg/g. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 1x45mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 7787. ponavljati na 4 nedelje.10. tokom 15-16min.03. 2x14 kom Cena 11951. blister. 1x45mL 8606007410228 783/2006/12 05. isključujući heparin (BR) 1086600 gastrorezistentna tableta.10.2005 doziranje: inhibicija agregacije trombocita (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris. blister.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju. aplikator. karcinom prostate 1 puta po 150mg. 5x20 kom 8606007080063 445/2005/12 04.2din 8606007410211 782/2006/12 05. tokom 15-16min. ponavljati na 4 nedelje. 50mg. blister.2007 www. 450mg/45mL. cycloplatin 50. Paraplatin® CARBOPLATIN .2006 (SZ) 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju.B..B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. Paragal. 100mg.v. blister.B. 5x20 kom 8606007080087 447/2005/12 04. 25x12. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.

2003 Cena 1537. 36mg/mL. 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase). blister. NIŠ . 250mg. tvrda. 2x8 kom 8608811006154 515-04-376/04 14. infekcije urinarnog trakta. otitis media.Srbija cefaklor .01. 400mg. 500mg. bočica. a u uretru se instilira 10g odnosno 6g.09. 36mg/mL. 2x8 kom (8600097400442) Cena 316din 243/2007/12 17. 1x60mL Cena 8608811006161 515-04-377/04 14. 1g dnevno.09.2003 doziranje: faringitis.4din 5997001312964 515-04-496/04 08. blister.4din (R) 3321822 prašak za oralnu suspenziju. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.5g gela.DigitSoft.J01DC04 j01dd cefalosporini. 5mg.HEMOFARM AD . tvrda. maks. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. cistoskopija: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu.O. Sadržaj jednog šprica (pakovanje sadrži 12. 500mg.2004 295. bočica.5g ili 8. maks. hronični bronhitis i akutna pneumonija. 2x8 kom (8600097400459) (R) 1321721 kapsula. akutni bronhitis.8din (R) 3321628 granule za oralnu suspenziju. akutni sinuzitis.Srbija cefaklor .abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: kateterizacija. 4g dnevno.2004 Cena 584. maks. pre ubacivanja instrumenta.2din (R) 1321626 kapsula. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. 250mg.O. II generacija (R) 1321720 kapsula. 2x8 kom 8608811006147 515-04-375/04 14. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. II generacija Cena 316din (R) 1321625 kapsula. 1x60mL 515-04-289-1 01. 2x25 kom Cena 300.09.5mg na 8 sati.co. 1g dnevno.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. 250mg/5mL. tonzilitis.2007 Cena 584.Mađarska vinpocetin . 1x5 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. tvrda. CEDAX .01. CEFACLOR . III generacija (R) 1321821 kapsula.2003 Cena 728.2004 166.08.06.nr . i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.2007 www.J01DD14 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 1203. lekar ili posebno obučeno osoblje sporo aplikuje (instilira) gel u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR . enteritis i gastroenteritis: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati.08.2din 245/2007/12 17. 1g dnevno. Paralelni lekovi: alfacet®. blister.9din (R) 3321627 granule za oralnu suspenziju. tvrda. 125mg/5mL.2004 doziranje: psihostimulans i nootropik. 1x60mL Cena 8608811006178 515-04-378/04 14. infekcije urinarnog sistema. blister. šarlah. bočica. CAVINTON® .8din 515-04-289/03 01.08.09.N06BX18 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (R) 1106655 tableta. ishemijska cerebrovaskularna oboljenja i oboljenja usled ateroskleroze krvnih sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg. infekcije respiratornog trakta. podeljeno u 3 doze ili 62. deca 45mg dnevno (do 5kg telesne mase). blister.6din (R) 3321820 prašak za oralnu suspenziju.GEDEON RICHTER LTD . maks.2004 doziranje:otitis media. bočica.REMEVITA D. 1x30mL 515-04-289-2 01. tvrda. blister. cefaklor.Holandija ceftibuten .SCHERING PLOUGH .

2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. maks. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. bočica. tvrda. Cena 166.01. 2x8 kom 8600097400770 246/2007/12 17. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.nr . 1 gdnevno. cefalexin alkaloid®.co. 2x8 kom Cena 107. cefaclor. rekurentne urinarne infekcije). infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.05. 250mg/5mL. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. I generacija (R) 1321710 kapsula.01. II generacija (R) 1321610 kapsula.maks. Cena 295. Pr. 250mg/5mL. 125mg/5mL.05. maks. Palitrex® www. 1x100mL Cena 228/2007/12 17. 1x60mL (8600097400756) 227/2007/12 17. 500mg. coli. 4g dnevno. faringitis. cefaklor CEFALEKSIN .3din 8600097400763 229/2007/12 17.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. cefaclor.2007 125. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. bočica. 1g dnevno. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. maks. blister. 1x60mL Cena 515-04-3961/03 31.2004 295.ALKALOID AD .01. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.Makedonija cefaklor .DigitSoft. maks. maks. 250mg/5mL. podeljeno u 2-3 doze.J01DB01 j01dc cefalosporini. bočica. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR ALKALOID® . blister. 1g dnevno. podeljeno u 3 doze ili 62. infekcije respiratornog trakta. 1g dnevno.8din bočica od tamnog stakla. inficirane bronhiektazije).2din 515-04-3959/03 31. prostatitis.5mg na 8 sati. Paralelni lekovi: alfacet®.1din (R) 1321711 kapsula. infekcije urinarnog trakta. 4g dnevno. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. akutni i hronični bronhitis.2din (R) 3321719 prašak za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: alfacet®.2007 (R) 3321723 prašak za oralnu suspenziju. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.01. infekcije urinarnog trakta. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. 1g dnevno.Srbija cefaleksin . 250mg.HEMOFARM AD .2007 Cena 182.5mg na 8 sati. 1x60mL Cena 515-04-3960/03 31. 4g dnevno. tvrda.2004 doziranje:otitis media.7din (R) 3321612 prašak za oralnu suspenziju.2004 151. otitis media. 500mg.9din (R) 3321611 prašak za oralnu suspenziju.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 794. blister. podeljeno u 3 doze ili 62. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.05.9din bočica od tamnog stakla. Paralelni lekovi: cefalexin.2007 doziranje:otitis media. 1x60mL (8600097400749) 222/2007/12 17. pijelonefritis. 1 gdnevno. 125mg/5mL. tvrda. maks.01. sinuzitis.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova C 3321722 prašak za oralnu suspenziju. maks. 6g dnevno.maks. maks. infekcije respiratornog trakta.

blister.2din (R) 3321084 prašak za oralnu suspenziju. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. Palitrex® CEFALEKSIN . inficirane bronhiektazije). 10x10 kom 8608813900917 2088/2006/12 14. 500mg. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.O. faringitis. otitis media. 6g dnevno. Pr. Palitrex® CEFALEXIN . Palitrex® www. rekurentne urinarne infekcije).11. maks. I generacija (R) 1321124 kapsula. I generacija (R) 1321080 kapsula. 2x8 kom Cena 170. blister.D. 2x8 kom 8608809000225 172/2007/12 12.3din 8608813900900 2091/2006/12 14.2006 Cena 182. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. cefalexin alkaloid®. 1x65g Cena 8608813900948 2105/2006/12 14. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.J01DB01 3 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. maks. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 4g dnevno.Srbija cefaleksin .Kipar cefaleksin . tvrda.3din (R) 1321774 kapsula.11.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.J01DB01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. maks. blister. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. maks. tvrda. 250mg. podeljeno u 2-3 doze. cefalexin alkaloid®. 500mg. 250mg.nr . sinuzitis. blister. coli. 10x10 kom 8608813900931 2089/2006/12 14.1din (R) 1321081 kapsula. cefalexin alkaloid®.11. faringitis. blister. 4g dnevno. sinuzitis. rekurentne urinarne infekcije). blister. coli. 6g dnevno. prostatitis. podeljeno u 2-3 doze. akutni i hronični bronhitis.2007 Cena 190. prostatitis. . sinuzitis.abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEKSIN .11. Pr. podeljeno u 2-3 doze. faringitis. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. 500mg. blister.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. tvrda.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 250mg/5mL. 500mg. Paralelni lekovi: cefaleksin.2006 125. bočica.11. otitis media. tvrda. tvrda. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. maks. coli. 6g dnevno. pijelonefritis. 4g dnevno. I generacija Cena 99din (R) 1321770 kapsula.SRBOLEK A. 2x8 kom 8608813900924 2104/2006/12 14.co. Paralelni lekovi: cefalexin. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. tvrda.11. inficirane bronhiektazije). pijelonefritis.2din (R) 1321082 kapsula. pijelonefritis. otitis media.O. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.Srbija cefaleksin . infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. Pr.2006 Cena 1174. 2x8 kom 8608809000263 171/2007/12 12. inficirane bronhiektazije). rekurentne urinarne infekcije). maks.5din (R) 1321083 kapsula.REMEDICA LTD .01.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. Paralelni lekovi: cefalexin.2006 Cena 606. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. tvrda. akutni i hronični bronhitis. prostatitis.8din 5290665002692 559/2005/12 21. akutni i hronični bronhitis. 2x8 kom Cena 107.REMEVITA D.01. NIŠ .DigitSoft. 250mg.

J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 186.nr . bočica.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 5x1g Cena 423. kostiju i zglobova. kože i mekih tkiva. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.12. Primaceph® CEFAZOLIN-BCPP . bočica. maks.DigitSoft. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. tvrda. 100mg/kg dnevno. pijelonefritis.11. I generacija (SZ) 0321828 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 10x100mL Cena 515-04-01221/04 28.Ukrajina cefazolin . infekcije srca. cefazolin-MIP. bočica. infekcije srca. urinarne i genitalne infekcije. galecef®. kože i mekih tkiva. 10x20mL Cena 3225. inficirane bronhiektazije). septikemije). 4g dnevno. cefazolin-MIP. coli. . urinarne i genitalne infekcije. I generacija (Z) 0321854 prašak za rastvor za injekciju.Srbija cefazolin . kože i mekih tkiva.6din 515-04-01221-1 28.ALKALOID AD .1din (SZ) 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. Primaceph® CEFAZOLIN-MIP .J01DB04 j01dB cefalosporini. 500mg. rekurentne urinarne infekcije). deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12 sati.co. podeljeno u 2-3 doze. faringitis. septikemije). infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. 500mg.11.6din (R) 3321012 prašak za oralnu suspenziju. 250mg/5mL. 6g (izuzetno 12 g) dnevno. www. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. Pr.2004 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. septikemije). 1x100mL Cena 3/2-10-5734 10. bočica. 100mg/kg dnevno. kostiju i zglobova.2002 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. urinarne i genitalne infekcije. 1x16 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.Makedonija cefaleksin . deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 6g (izuzetno 12g) dnevno. maks. 1g. tvrda.2002 Cena (R) 1321011 kapsula. 2g.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . prostatitis. bočica staklena. maks. maks. 50x1g 8600102463585 1287/2007/12 12.06. cefalexin.HABIT PHARM A. sinuzitis. 6g dnevno. infekcije srca.D.2004 3407.Nemačka cefazolin .2002 131. otitis media. Paralelni lekovi: cefazolin-BcPP. 1g.2005 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.1din 3/2-10-5732 10. maks. kostiju i zglobova.CHEPHASAAR CHEMISCH .2007 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. bočica.4 abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEXIN ALKALOID® . I generacija Cena 7295din (SZ) 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.9din 4823012503422 617/2005/12 12. 2g. Paralelni lekovi: cefazolin. galecef®. maks. Paralelni lekovi: cefaleksin.11. bočica.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.09. I generacija (R) 1321010 kapsula. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12 sati. Palitrex® CEFAZOLIN .09.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . akutni i hronični bronhitis. 1x100 kom 3/2-10-5733 10.

III generacija (SZ) 0321982 prašak za rastvor za injekciju. do 200mg/kg na dan. 5x1g Cena 871. kostiju. zglobova. Paralelni lekovi: Maxicef®. . 1g.2005 Cena 210din (SZR) 0321981 prašak za rastvor za injekciju. bočica staklena. 1g. III generacija (SZR) 0321980 prašak za rastvor za injekciju. 5x1g Cena 906. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. kože. 500mg. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli.4din 8600064103369 344/2005/12 23. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije.ZDRAVLJE A. ili i.DigitSoft. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. infekcije u ginekologiji. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. mekih tkiva. septikemije/bakterijemije. kostiju. mekih tkiva. maks. nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12h. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. bočica. na 8 sati. galecef®.2006 (SZ) 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. maks. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. na 12 sati.09. kože i mekih tkiva. cefazolin-BcPP. Paralelni lekovi: cefotaksim.nr .Ukrajina cefotaksim . na 8 sati. zglobova. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. Paralelni lekovi: cefotaxime-BcPP. 1g. 12g dnevno. Tolycar® CEFOTAXIME-BCPP .J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini.11.v.v. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.5-1g svakih 6-12 sati. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i.J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. kože.v. bakterijski meningitis kod dece. Paralelni lekovi: cefazolin.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta.m.12. novorođenčad 50mg/kg i.v.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta.2006 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. bočica staklena.abecedni spisak registrovanih lekova 5 prevencijua infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 0.7din 4823012503255 593/2005/12 05.m. Maxipime CEFOTAKSIM . Iv generacija (SZ) 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. Cena 287din bočica. bilijarnog trakta.Srbija cefotaksim .1din 1000mg.HEMOFARM AD . deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. Primaceph® CEFIM® . 12g dnevno. Tolycar® www. Cena 589. na 12 sati.D. 1x1000mg 8600097403702 2206/2006/12 29. (deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama). 1x1g 8600064103666 343/2005/12 23.SIC“BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”CJSC . do 200mg/kg na dan. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. ili i.J01DD01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.11.09. maks. novorođenčad 50mg/kg i. deca od 1 meseca do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g.Srbija cefepim . podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.co. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. 1x500mg 8600097403696 2207/2006/12 29.v. bočica staklena.v. maks.

bočica. želuca. deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. bočica.v. meningitis. 1x1g ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. meningitis) infekcije pluća. veracol® CEFTRIAKSON . hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. 50mg/kg dnevno.J01DE02 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 524.12. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. NIŠ .DigitSoft.Srbija ceftazidim . Lendacin®. rocephin®.01. pluća. bočica staklena. 10x1g 8608813901211 Cena 919. mozga. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.nr .Nemačka cefpirom .12. nosa. infekcije u ginekologiji.O. Labilex®. 1x1g 8600102463578 2319/2006/12 12. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. doze veće od 1g primenjuju se i. 1g.O. maks.7din 16. grla. Farcef.HABIT PHARM A.01. maks.3din (Z) 0321023 prašak za rastvor za injekciju. 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.12. bočica staklena.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.2006 Cena 3351. zglobova. gornjih i donjih disajnih puteva. bočica staklena. profilaksa u hirurgiji: odrasli 500-2000mg na 8 sati. kostiju. 1g. 4g dnevno. ceftriaxon-MIP®. III generacija Cena 354. hirurška profilaksa: 30-90 min.HABIT PHARM A. bočica. Paralelni lekovi: azaran. Longaceph®. 1g. 1g. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. urinarne infekcije. CEFTAZIDIM .01.6din 16.11. pre intervencije inj. žuči.1din 515-04-2690/03 06. uha. 50x1g 8600102463547 2318/2006/12 12. septikemije/bakterijemije. 6g dnevno. novorodjenčad maks. kože.4din 32/2006/12 16.AVENTIS PHARMA . gonoreja. kože i mekih tkiva.Srbija ceftriakson . kože i mekih tkiva.D. 2g dnevno.2003 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. trbušne duplje. bakterijski meningitis kod dece. 1-2 g.1din (Z) 0321021 prašak za rastvor za injekciju. bilijarnog trakta. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g na 12 sati. 10x250mg 8608813901174 (SZR) 0321991 prašak za rastvor za injekciju. . CEFROM® . 10x1g 8600102463530 2320/2006/12 12. Paralelni lekovi: Forcas CEFTRIAKSON .7din (Z) 0321022 prašak za rastvor za injekciju. ceftriaxone-BcPP.2006 Cena 36/2006/12 Cena 34/2006/12 1977.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. creva.J01DD02 j01de cefalosporini.Srbija ceftriakson .2006 3351. kostiju i zglobova. trbušne infekcije. III generacija (SZR) 0321990 prašak za rastvor za injekciju.co.D. . Iv generacija (SZR) 0321841 liofilizat za rastvor za injekciju. 250mg. infekcije urinarnih i žučnih puteva. maks. 1g.REMEVITA D. 10x500mg 8608813901198 (Z) 0321992 prašak za rastvor za injekciju. III generacija Cena 16758.2006 www. 500mg. uha. infekcije kod pacijenata na dijalizi. bočica. maks.2006 doziranje: teške infekcije (septikemija.

gonoreja. maks.J01DD04 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 50x500mg Cena 9888. meningitis. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. bočica staklena. pluća. 250mg. 2g dnevno novorođenčad maks. 1x1g Cena 350din 8600064103642 339/2005/12 23. ceftriaxon-MIP®. zglobova. nosa. ceftriaxon-MIP®.12. 2g.4din (SZR) 0321987 prašak za rastvor za injekciju. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.12. pre intervencije inj.2005 Cena 731. novorođenčad maks. Paralelni lekovi: azaran. bočica staklena. veracol® CEFTRIAXON-MIP® . kostiju. Lendacin®. rocephin®.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. 1x1g Cena 363. bočica staklena.2005 Cena 3630. 2g na 12 sati i. 1x2g 9120018570287 599/2005/12 27. trbušne infekcije. meningitis. trbušne infekcije. bočica staklena. trbušne infekcije.Srbija ceftriakson . bočica staklena. kostiju. 50mg/kg dnevno. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.2006 (SZR) 0321994 prašak za rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 0321993 prašak za rastvor za injekciju. bočica staklena. pre intervencije inj. www.01. 1g.co. 2g. 5x1g 8600064103659 340/2005/12 23.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . Farcef. kože. maks. 5x2g 8600064103772 342/2005/12 23. uha.nr . infekcije urinarnih i žučnih puteva. ceftriaxone-BcPP. maks. hirurška profilaksa: 30-90 min. 1g. III generacija (SZR) 0321996 prašak za rastvor za infuziju. kostiju. 1g.09. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. maks. bočica staklena. rocephin®.5din (SZR) 0321998 prašak za rastvor za infuziju. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.2005 Cena 703.2005 Cena 7314. nosa. Labilex®. bočica staklena. 2g dnevno. Paralelni lekovi: azaran. gonoreja.12. maks.09.2005 Cena 1750din (SZR) 0321986 prašak za rastvor za injekciju. uha. veracol® CEFTRIAKSON . Labilex®. 50x250mg Cena 4596. 1g. 1-2 g. ceftriaxone-BcPP. pluća.01.2005 Cena 3516. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.3din (SZR) 0321997 prašak za rastvor za infuziju. 2g. infekcije urinarnih i žučnih puteva. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. hirurška profilaksa: 30-90 min.v.2006 doziranje: infekcije grudnog koža. nosa. 500mg. gonoreja. 50x1g Cena 8608813901228 35/2006/12 16.1din 9120018570256 620/2005/12 27. zglobova.Nemačka ceftriakson . inf. grla.12. Longaceph®. . nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.01. kože. uha. zglobova. bočica staklena. 10x2g 9120018570300 598/2005/12 27. 1x2g 8600064102621 341/2005/12 23.1din (Z) 0321995 prašak za rastvor za injekciju. 2g.50mg/kg dnevno. bočica staklena. 1g.DigitSoft. pluća.ZDRAVLJE A.8din (SZR) 0321999 prašak za rastvor za infuziju.CHEPHASAAR CHEMISCH .09. 10x1g 9120018570270 619/2005/12 27. grla. Longaceph®. grla. infekcije urinarnih i žučnih puteva.09.3din 8608813901204 37/2006/12 16. meningitis. Lendacin®..D.7din (SZR) 0321988 prašak za rastvor za injekciju.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. kože. Farcef. III generacija (SZR) 0321985 prašak za rastvor za injekciju. bočica staklena.5din 8608813901181 33/2006/12 16.2006 16758.

rocephin®.5g na 8 sati (kod težih infekcija na 6 sati).J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. meningitis. odojčad i deca do 12 godina 20 . 50mg/kg dnevno. bočica staklena.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Lendacin®. 2g dnevno. mekih tkiva. 10x1500mg Cena 2995din (9120018570249) 621/2005/12 27.01. bočica. Longaceph®. ceftriakson. erizipel. peritonitis.01. abecedni spisak registrovanih lekova 1-2 g. Labilex®. III generacija (Z) 0321989prašakzarastvorzainjekciju. ceftriakson. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). 1x1500mg Cena 8600102463561 97/2007/12 11. sinuzitis. Paralelni lekovi: cefuroxim-MIP®. infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis.1din 95/2006/12 31. grla. kože. profilaksa u hirurgiji: odrasli www. bočica staklena. 10x750mg Cena 1508. infekcije kože i mekih tkiva (celulitis. pluća. Farcef. 1500mg. 750mg. Lendacin®. Paralelni lekovi: azaran. II generacija (SZR) 0321882 prašak za rastvor za injekciju.12. rocephin®. II generacija (Z) 0321024 prašak za rastvor za injekciju. 10x1500mg Cena 2978. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. zglobova.HABIT PHARM A. kostiju. zinacef CEFUROXIM-MIP® . infekcije urinarnih i žučnih puteva. 2g dnevno. meningitis.3din (9120018570225) 622/2005/12 27.Srbija cefuroksim . trbušne infekcije. bočica.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 1500mg.5x1g(4823012503231)Cena 1563. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. nosa.Nemačka cefuroksim . septički artritis).bočica. veracol® C CEFTRIAXONE-BCPP .5din 8600102463554 751/2007/12 02. Labilex®. 1500mg.12. 50mg/kg dnevno. maks.Ukrajina ceftriakson . 1-2 g.04. infekcije polnih organa (gonoreja).2007 doziranje: infekcije disajnih puteva.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . ceroxim. faringitis. Xorimax®.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. inficirane rane). Longaceph®.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. Nilacef®. urinarnog trakta. gonoreja.DigitSoft. cistitis i asiptomatska bakteriurija). maks. meningitis: odrasli 750mg-1.2005 (SZR) 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . veracol® CEFUROKSIM . . ceftriaxon-MIP®.3din (9120018570201) 623/2005/12 27. Paralelni lekovi: azaran. hirurška profilaksa: 30-90 min.co.12. inficirane bronhiekstazije.2005 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. uha.2005 (SZR) 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se određuje u odnosu na telesnu masu). nosa i grla. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. novorođenčad maks. Farcef. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. uha. novorođenčad maks.CHEPHASAAR CHEMISCH .nr . novorođene bebe 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u 2-3 doze.2007 324.D. gonoreja. ceftriaxone-BcPP. septikemija.6din (SZ) 0321025 prašak za rastvor za injekciju. 750mg. pre intervencije inj. 1x750mg Cena 183. tonzilitis. kostiju i zglobova. bočica staklena. bakterijska pneumonija. odojčad i deca do 12 godina 20 . maks.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.1g.

HOFFMANN-LA ROCHE LTD . rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju. brzinu infuzije kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata. infekcije donjeg dela respiratornog trakta: 500mg na 12 sati.2007 Cena 29384. Paralelni lekovi: Myfortic CEREZYME® . 1x60mL Cena 8606007080728 797/2007/12 11.5-15mg/kg na 12 sati. sinuzitis 7. CELEBREX® . blister. 200mg. inf.v.L.J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12 sati ili 500mg na 24 sata. tonzilitis i infekcije kože i kožnih struktura: 20mg/kg na 24 sata.3din (SZR) 1014083 film tableta.M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI C Cena 696.nr .2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta (faringitis. Paralelni lekovi: cefuroksim. 500mg. nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina uobičajeno 500mg na 24 sata. 30x10 kom 8606102767555 400/2007/12 30.L. .01. prvu dozu dati u roku od 24 časa posle operacije i nastaviti najmanje još 4 dana.BRISTOL MYERS SQUIBB S.2007 Cena 29303. (dnevna doza 2g). otitis media.2007 608.01.2002 doziranje: osteoartritis: 200mg dnevno.Velika Britanija imigluceraza . Xorimax®. primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima. 4x500mg Cena 4778. bočica.04. početna doza 2 puta dnevno po 1g i.R. tvrda.11.5g na 8 sati i. CELLCEPT® . sinusitis. Nilacef®. infekcije kože. tvrda. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 750mg-1. blister.Italija cefprozil . 250mg. bočica.2006 www. 200U.2) (R) 1163520 kapsula.F. (dnevna doza 2g).R.Švajcarska mikofenolna kiselina .6din 8606007080711 796/2007/12 11.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. transplantirana jetra: prvu dozu dati što pre posle operacije.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja transplantiranih organa (transplantirani bubreg): početna doza 2 puta dnevno po 1g i.Luksemburg celekoksib .5din 1319/2006/12 04. podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati). deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno. .v. 500mg.A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX .05. 15x10 kom 8606102767579 399/2007/12 30. akutni i hronični bronhitis. bočica. otitis media 15mg/kg na 12 sati.PFIZER ENTERPRISES S.4din (R) 3321951 granule za oralnu suspenziju.DigitSoft.co. 1x10 kom Cena 1126. reumatoidni ar tritis: 1-2 puta po 200mg.inf. ceroxim.A. infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i nekomplikovane infekcije urinarnog trakta: 500mg na 24 sata. tonzilitis. zinacef CEFZIL® . faringitis. II generacija (R) 1321950 film tableta. (na 6 sati kod teških infekcija).08. blister.04. 500mg. 1x10 kom a16aB enzimi (SZ) 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.GENZYME LIMITED . pneumonija).v. 250mg/5mL. deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno.3din 3/2-10-7465 19. 1x200 U 8606102386039 Cena 76720.6din (SZR) 1014081 kapsula.2din 8606102767371 946/2007/12 04.

uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela (preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): 60 i. meningitis.j. Cena 153440.BELUPO. kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije. 0.07.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 348.L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 1014051 tableta. . gonoreja 1g u pojedinačnoj dozi. 0.25mg. 1x10 kom Cena 76.07. 1x400 U 8606102386046 1320/2006/12 04. 5mg.2004 Cena 1114. bočica.RANBAXY LABORATORIES LTD. blister. cistitis i asimptomatska bakteriurija). Nilacef®.Hrvatska nitrazepam . bakterijska pneumonija. deca do 1 godine do 2.08. deca od 6-14 godina 5mg. faringitis. Cena 767204. 5x400 U 8606102386053 1318/2006/12 04.nr .07.2006 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno. kostiju i zglobova (osteomijelitis. infekcije kože i mekih tkiva. 1x10 kom 515-04-02913-1 28. blister. II generacija (R) 1321975 tableta.2004 Cena 617.D.08.9din (R) 1321977 tableta.tip 1).2007 Cena (R) 1014053 tableta.2006 doziranje: enzimska supstituciona terapija Gošeove bolesti (hronične i neuropatske .5mg. bočica. profilaksa u hirurgiji: odrasli 2 puta po 250mg dnevno.2din 3850343057493 1188/2006/12 13./kg telesne mase inf.75mg.09. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). bočica. maks.5mg.5-5mg.09. 1x10 kom 515-04-02913-2 28. 400U.2006 (SZ) 0055003 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. Xorimax®. zinacef CERSON® . 500mg.5din 400U. Paralelni lekovi: Nipam CERTICAN .2007 j01dc cefalosporini.tip 3 ili sa hematološkim simptomima .2din (R) 1321976 tableta. septikemija.4din 515-04-02913/04 28. 250mg.2006 (SZ) 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. cefuroxim-MIP®. epilepsija deca do 1 godine 5-10mg.j.0 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova C 0055001 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: cefuroksim.9din 400U. .Indija cefuroksim .3din 200U. blister.08. septički artritis). deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg.08. bočica.co. 0. tonzilitis. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. 1x10 kom www. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1 i.07. blister./kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom 6 meseci. urinarne infekcije 2 puta po 125mg dnevno. blister. 25x400 U Cena 3836022.2004 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. 125mg.5din 8606102386077 1354/2006/12 07.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . deca od 2-5 godina 2. CEROXIM .Švajcarska everolimus . 25x200 U 8606102386060 1317/2006/12 04. blister. 6x10 kom Cena 8606103543165 1462/2007/12 09.09. kod pneumonije dozu udvostručiti.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077196 tableta. sinuzitis.2006 (SZ) 0055004 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. inficirane bronhiekstazije. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 20mg (u bolnici). 6x10 kom (R) 8606103543172 1463/2007/12 09.2007 Cena 1014052 tableta. blister. Cena 1918011. 6x10 kom 8606103543189 1464/2007/12 09.DigitSoft.

2006 (R) 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 Cena 8289. ampula. odmah posle transplantacije.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1 1014054 tableta. 1x1mL Cena 8606102684098 722/2006/12 25.nr . dozu prilagođavati u razmacima od 4-5 dana.2007 Cena (R) 1014056 tableta za oralnu suspenziju. 0.04.H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI C H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (R) 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.P. blister. ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije gonadotropinima.ABBOTT S. Cena 3464.05. uz praćenje konc.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090121 mast za oči. Paralelni lekovi: Hloramfenikol alkaloid®. a zatim u ređim intervalima.2006 CHLORAMPHENICOL . zavisno od indikacije. ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta.5mg/mL. dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja gonadotropina. Ukoliko je potrebno. liobočica i rastvor u špricu. CHIROCAINE .3din 456/2006/12 06.Italija levobupivakain .25mg. 0. Primena ujutru: lečenje započeti 5. .2007 doziranje: profilaksa odbacivanja organa kod odraslih (transplantacija bubrega.04. 1mg. 6x10 kom 8606103543141 1466/2007/12 09. 0. ampula. leka tokom primene) i uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije.DigitSoft.GALENIKA AD . 1x5g Cena 67din 8608808100407 2262/2006/12 06. ili 6.BAXTER ONCOLOGY GmbH . gutati cele sa čašom vode. inj. tabl.co.c.75mg oralno.25mg/mL.2006 Cena 4355. ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg.07. ampula.Srbija hloramfenikol . 2. 10x10mL 5013158768109 (SZ) 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.04.A. CETROTIDE® .2006 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. 6x10 kom 8606103543158 1467/2007/12 09.1mg. 5mg/mL.07. tuba. 10x10mL 5013158768093 (SZ) 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. liobočica i rastvor u špricu. 0. 7. Hloramkol® www. 1x3mL Cena 8606102684104 721/2006/12 25.25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida.25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije. srca): početna doza je 2 puta dnevno 0.Nemačka cetroreliks . 10x10mL 5013158768116 doziranje: individualno. blister. 1%.2006 doziranje: prevencija preuranjene ovulacije: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj stimulaciji ovarijum jednom dnevno s.2007 Cena (R) 1014055 tableta za oralnu suspenziju. 6x10 kom Cena 8606103543196 1465/2007/12 09.12.5din 458/2006/12 06. uključujući i dan indukcije ovulacije.05. leka u krvi. 3mg/3mL. blister. Uzimati uvek sa hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene konc.5mg/mL. dodatnih 0.N01BB10 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.1din 457/2006/12 06.07.

06. vasilip®. 100000Aj.12.06. 2x10 kom 8600097012140 515-04-4962/03 06. 2x2 kom 515-04-2773/03-1 02. blister.05. 10x5 kom Cena 2728.Srbija tripsin. blister.2002 Cena 10647. deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl. bočica.ELI LILLLY AND COMPANY .Nemačka ciklosporin . CICLORAL® .8din (SZ) 1014122 kapsula. 100mg/mL. profilaksa odbacivanja grafta.HEMOFARM AD . OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi Cena 200din (BR) 1055075 gastrorezistentna tableta. pankreasa. blister.2004 Cena 632din (R) 1104511 film tableta. 20mg. rastvor.2004 doziranje: primarna i heterozigotna hiperholesterolemija: početna doza 10mg odjednom uveče.B06AA. srca i pluća.2 CHOLIPAM .2004 Cena 1249.2004 doziranje: erektilna disfunkcija muškaraca: 10-20mg 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti (uzima se najviše 1 doza dnevno).i do 36 sati posle jedne doze leka). Tablete ne treba sisati niti žvakati. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. 1x50mL 8606010890208 3/2-10-9210 12. 10x5 kom 8606010890185 3/2-10-9208 12. meka. atopični dermatitis. 2x12 kom 8608808106867 1298/2007/12 12. Uzima se isključivo na prazan želudac. nastaviti primenu posle hirurškog zahvata. teški rezistentni oblici psorijaze.06. jetre. CIALIS .2002 Cena 10281din (SZ) 3014123 oralne kapi. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze.12. 20mg.1din (SZ) 1014121 kapsula. koronarna bolest: početna doza 20mg odjednom uveče.L04AA01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 1014120 kapsula. blister. blister.. Paralelni lekovi: Hollesta. kombinacije .2din 8600097012133 515-04-4963/03 06. meka. 20mg. preventivno 48 sati pre hirurške intervencije.3din (R) 1139202 film tableta.05. 1 sat pre obroka. posle poboljšanja.2din (R) 1139201 film tableta.C10AA01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) C c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104510 film tableta.Srbija simvastatin . Simvastatin. 100mg. teški oblici akutnog reumatoidnog ar tritisa kada je konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća.GALENIKA AD . 2x10 kom Cena 510. zocor® CHYMORAL® .3din 515-04-2773/03 02.2002 doziranje: transplantacija kostne srži..G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139200 film tableta. blister.. 80mg. nefrotski sindrom individualno. 50mg.co. Simvor.2007 doziranje: dodatna terapija u traumatologiji i hirurgiji (sprečavanje ili ubrzanje resorpcije edema i hematoma).06.2002 Cena 5285.Velika Britanija tadalafil . po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. meka.DigitSoft. nego cele progutati. 2x2 kom Cena 2498. blister. 1x2 kom 515-04-203/04 02. 25mg. 80mg uveče odjednom. (20+20+40mg).12.1din 8606010890178 3/2-10-9207 12.. blister.12.2004 Cena 2498. 10x5 kom 8606010890192 3/2-10-9209 12. 10mg. odrasli i deca preko 3 meseca 10-15mg/kg www.nr . (stimulacija erektilne funkcije . bubrega. zavisno od indikacije. blister. ubrzanje lečenja inflamatornih procesa u gornjem delu respiratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje): odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl. 10mg. smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl.HEXAL AG . Simva HeXaL®.

. najčešće 1 tabl. ciprofloxacin.5%. 2. 500mg.HABIT PHARM A. 1. ciprocinal®. ne preporučuje se primena kod dece.2007 doziranje: 1-2 kapi 0.2003  (R) 1329464 film tableta.12. izuzetno (deca od 5-17 god. na dan. 500mg.5g dnevno. rastvor. 1x5mL Cena 55. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: c .Srbija cilazapril .5mg. 250mg.2003 Cena 515-04-1692/04 02. u isto vreme.Indija ciprofloksacin . 20 kom Cena 1672. 3x10 kom j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329460 film tableta. .12. 28 dana.3din 515-04-229-1 12.RANBAXY LABORATORIES LTD. .06.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1693/04 02. Prilazid®.Srbija cilazapril.12.5% rastvora nekoliko puta dnevno. blister. 5mg+12. 1x30 kom www.2003  (R) 1329463 film tableta. 1x5mL Cena 104. Prilazid® plus c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401402 film tableta.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.HABIT PHARM A.06.C09AA08 c09aa inhibitori ace.D. blister. blister. ciprofloxacin 500 mg. Marocen CIKLOPEN . 3 dana.3din 8600097200257 1361/2007/12 20. plastična bočica sa kapaljkom.6din 515-04-229/03 12.09.2003  (R) 1329461 film tableta.O. 1%. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 3x10 kom 8600102463233 (R) 1103881 film tableta.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. Paralelni lekovi: Inhibace®.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje midrijaze i cikloplegije. kongestivna srčana insuficijencija maks. 1x10 kom C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 459.5mg. ciprofloxacin 250 mg. uveitis 1-2 kapi 0. .11.DigitSoft. pre intervencije.12. zatim doza održavanja 2-6mg/kg dnevno).HEMOMONT D.nr . u zavisnosti od težine infekcije. blister. kutija. maks.abecedni spisak registrovanih lekova 3 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno. blister. gonoreja: 500mg jednom dnevno. bočica. pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi. 5mg. Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®.O. 1x10 kom Cena 1015.2004 doziranje: hipertenzija 1 puta po 2.5mg.co.06. zobox® CILAZAPRIL 5 PLUS .2004 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).FLoX.7din 515-04-3870/03 24.D. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 250mg.Crna Gora ciklopentolat . pre jela.6din 8600097200240 1649/2006/12 15. 20 kom Cena 836. Paralelni lekovi: Inhibace Plus®. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. hidrohlortiazid . blister. citeral®. prema potrebi do 5mg dnevno. 5mg dnevno. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. ciprinol®. Sandimmun® CIFRAN . rastvor. monokomponentni (R) 1103880 tableta.3din 515-04-229-4 12.2din 515-04-229-3 12.2006 (R) 7095156 kapi za oči. CILAZAPRIL .J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 517. 0.S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici (R) 7095155 kapi za oči.

75mg.2003 Cena 1030. CINARIZIN . uzeti 2 sata pre putovanja. blister.2din (R) 1072617 film tableta.2004 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. maks. 20mg. blister. 1x14 kom 515-04-1946/03 10.G03AA11 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA C Cena 285. 1x14 kom Cena: 515-04-1944/03 10. 300mg dnevno. 5x10 kom 515-04-3536/03 10. blister.2003 Cena: (R) 1072611 film tableta.2003 Cena 1443..04mg. ver tigo: 3 puta po 1 tabl.N07CA02 N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106210 tableta. blister. blister..2003 Cena 721. etinilestradiol .4 CILEST .11.Makedonija cinarizin .11.11.11. 2x14 kom 515-04-1947/03 10.JUGOREMEDIJA A.11. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl.N06AB10 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072610 film tableta. ver tigo: 3 puta po 1tabl. 20mg.25mg+0.2003 Cena: (R) 1072614 film tableta. 10mg.7din 8608811003351 515-04-1080/04 14. 10x5 kom Cena 212.08. na dan.nr .N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM g03aa gestageni i estrogeni.Švajcarska norgestimat. 2x14 kom 515-04-1948/03 10. blister. 10mg. uzeti 2 sata pre putovanja. 5mg.2002 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. Paralelni lekovi: cinarizin. 5mg.11. 10x10 kom 515-04-3534/03 10.6din 515-04-1661/03 01.2003 Cena: (R) 1072619 film tableta. Paralelni lekovi: cinedil®.11.2003 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 tableta ujutro od 1-og dana menstrualnog krvarenja.2003 Cena 2577.Srbija cinarizin . 2x10 kom 515-04-3535/03 10.ALKALOID AD .H. Stugeron® forte CINEDIL® . 20mg.11. 0. blister.11.11. 2x14 kom 515-04-1949/03 10. 1x50 kom OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 126.Danska escitalopram . blister. blister. 15mg. 10mg. maks. 5x10 kom 515-04-3533/03 10. 10mg. blister. blister. kinetoze: 1 tabl. 2x10 kom 515-04-3532/03 10.11. blister. 2x14 kom 515-04-1945/03 10.D. fiksne kombinacije (R) 1135260 tableta.7din (R) 1072612 film tableta.09. 300mg dnevno.2003 www.co.7din 3/2-10-5764 10. 10mg. LUNDBECK A/S . na dan. ZRENJANIN .DigitSoft. zatim 7 dana pauze. blister.2003 Cena: (R) 1072615 film tableta. 75mg.11.CILAG AG INTERNATIONAL . 3x21 kom N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106525 tableta.9din (R) 1072616 film tableta. Stugeron® forte CIPRALEX® .3din (R) 1072613 film tableta. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. tokom 21 dan. kinetoze: 1 tabl.2003 Cena: (R) 1072618 film tableta.2003 Cena: (R) 1072620 film tableta. bočica.

09. u zavisnosti od težine infekcije. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 500mg. 1x10 kom Cena 578.ZDRAVLJE A. 1x10 kom Cena 863din 515-04-03628-2 28. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. 1x10 kom Cena 312. Paralelni lekovi: c . akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.09.9din 515-04-03628-1 28.D. ne preporučuje se primena kod dece. pre intervencije.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 296. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.co.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.. TOVARNA ZDRAVIL. 750mg. ciprinol®. blister.5g dnevno. 3 dana.D. 10x10 kom Cena: 515-04-3537/03 10. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre jela. panični poremećaji: početna doza 5mg tokom 7 dana.04. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.1din 8600102463080 515-04-878-1 26. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. D.2002  (R) 1329192 film tableta. .3din 8600064111258 3/2-10-2273 10.2004  (R) 1329201 film tableta.FLoX.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. Marocen CIPROCINAL® . infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 250mg.07.07.2004  (R) 1329203 film tableta.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. citeral®. cifran.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2doze. maks. www. ciprofloxacin 500 mg. izuzetno (deca od 5-17 god. blister. izuzetno (deca od 5-17 god.J01MA02 j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329200 film tableta. 20mg.v. deci se ne preporučuje. 1x10 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (SZ) 0329196 rastvor za infuziju.09. Marocen CIPROFLOXACIN . 3 dana. 5x50mL Cena 1254.07. ciprocinal®. u zavisnosti od težine infekcije. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. blister. Paralelni lekovi: c . ne preporučuje se kod mlađih od 18 god. blister.1 sata.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 5 1072621 film tableta. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ciprofloxacin 250mg. inf.Slovenija ciprofloksacin . blister.D. .2din 8600102463073 515-04-878/04 26. CIPRINOL® . tokom ½ . 1. bočica.11. 1x10 kom Cena 312. podeljeno u dve doze. blister. blister. .DigitSoft. zatim 10mg dnevno.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329430 film tableta.Srbija ciprofloksacin . kod starijih ½ doze. cifran. ne preporučuje se primena kod dece. ciprofloxacin.04. pre jela. 1x10 kom Cena 610. u zavisnosti od težine infekcije. 1x10 kom Cena 610. 500mg. ciprofloxacin. inf.5g dnevno. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. maks.2003 doziranje: depresija major: 1 puta po 10mg. pre jela.KRKA. 250mg. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.2002  (R) 1329190 film tableta.nr . blister.Srbija ciprofloksacin . 28 dana. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 100mg. ciprofloxacin 500mg. 250mg. citeral®. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 28 dana.1din 515-04-03628/03 28.2din 8600064116383 3/2-10-2270 10. maks.FLoX. 1. 500mg. pre intervencije. ciprofloxacin 250 mg.1din 8600064111227 3/2-10-2272 10. gonoreja: 500mg jednom dnevno.2004  (R) 1329431 film tableta. 20mg dnevno za obe indikacije. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.HABIT PHARM A.v.

citeral®. blister.11. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 500mg.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. u zavisnosti od težine infekcije. Paralelni lekovi: c . izuzetno (deca od 5-17 god. 1. gonoreja: 500mg jednom dnevno.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 1. Marocen CIPROFLOXACIN 500 MG . 250mg.nr . 1. pre jela. ciprocinal®. 3 dana.6din 5290665004047 328/2005/12 29. 250mg. Marocen www.2din 8608811005058 515-04-826/03 10.5g dnevno. ciprinol®. maks. 28 dana. Paralelni lekovi: c . 500mg. ciprofloxacin 500 mg. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.Kipar ciprofloksacin . u zavisnosti od težine infekcije. ciprocinal®. ne preporučuje se primena kod dece. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.FLoX. 1x10 kom Cena 312. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 610. ne preporučuje se primena kod dece. cifran.5g dnevno. ciprofloxacin 500 mg. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.08. ZRENJANIN . ne preporučuje se primena kod dece.5din 8608811005089 515-04-826-3 10. u zavisnosti od težine infekcije. pre intervencije.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. pre intervencije. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329450 film tableta.D.5g dnevno.FLoX. ciprofloxacin 250 mg. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.Srbija ciprofloksacin . profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ciprofloxacin 250 mg. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. ciprofloxacin. cifran. pre intervencije. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.co. cifran.1din 8608811005065 515-04-826-1 10. maks. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ciprofloxacin 250 mg.DigitSoft.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329510 film tableta. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.Kipar ciprofloksacin . gonoreja: 500mg jednom dnevno. ciprofloxacin. 1x10 kom Cena 297.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329511 film tableta. 2x10 kom Cena 610.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. maks.FLoX.FLoX.2003  (R) 1329452 film tableta. ciprinol®. pre intervencije.5g dnevno.2003  (R) 1329453 film tableta. ciprocinal®. ciprofloxacin 500 mg. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.REMEDICA LTD . blister. maks. 28 dana. blister. 3 dana. blister. citeral®. Paralelni lekovi: c . 1. izuzetno (deca od 5-17 god.11.1din 8608811005072 515-04-826-2 10. ciprinol®. ciprinol®. abecedni spisak registrovanih lekova C 3 dana. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.REMEDICA LTD . blister. izuzetno (deca od 5-17 god. citeral®. 28 dana.7din 5290665003637 292/2005/12 29. izuzetno (deca od 5-17 god.11. pre jela. pre jela. cifran. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.2003  (R) 1329451 film tableta. 500mg. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.11. Marocen CIPROFLOXACIN .) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.08. 250mg. citeral®. ciprocinal®. 2x10 kom Cena 1062. Paralelni lekovi: c . profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ne preporučuje se primena kod dece. Marocen CIPROFLOXACIN 250 MG . blister. 3 dana.JUGOREMEDIJA A. 28 dana. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 581. gonoreja: 500mg jednom dnevno.

ovarijuma.Srbija cisaprid . .v.1din 515-04-4331/03 10. mokraćne bešike.2005 Cena 233. 1x100mL 8600102463752 1828/2007/12 03.D. 50mg/100mL. tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4 nedelje.8din 515-04-4330/03 10. 3x10 kom 8600064117472 316/2005/12 16.B.Australija cisplatin . Paralelni lekovi: Platidiam 10.03.2004 Cena 1581.Austrija cisplatin . endometrijuma. karcinomi glave i vrata. postoperativna pareza creva. Platinex CISPLATIN . 0. Platidiam 50. blister.DigitSoft. 10mg/20mL. Platidiam 50.09. CISPLATIN .H NFG. Paralelni lekovi: Platidiam 10. bočica. KG . 1x20mL (SZ) 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.2din 8606007410303 1140/2006/12 06.M. Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora. bočica. Platigal.5mg/mL.03.Srbija cisplatin . testisa.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031220 rastvor za infuziju.5mg/mL.2007 Cena (SZ) 0031222 rastvor za infuziju.5mg/mL. hronična opstipacija (kratkotrajna terapija u bolničkim uslovima): 3-4 puta po 5-10mg dnevno uz intenzivan kardiološki monitoring.9din 8600064117465 315/2005/12 16. 0. 0. 5mg.07. karcinoma pluća.2006 1217din (SZ) 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. 5x10mL Cena 2087. 10mg. . 1mg/mL. 3x10 kom Cena 106. bočica od tamnog stakla. monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m2 TP (telesne površine) kao jedna i. 1mg/mL. gastropareza kod dijabetičara. Platinex www. Platigal. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. bočica.A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi (SZ) 1124174 tableta.2006 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. 1x20mL Cena 450din 8600102463745 1827/2007/12 03.09.6din (SZ) 1124175 tableta.08. bočica od tamnog stakla. bočica.nr . na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. osteosarkoma: po protokolu. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. LIMITED .co. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.ZDRAVLJE A. 40mg dnevno. karcinomi glave i vrata.2007 doziranje: palijativna terapija karcinoma cerviksa.EBEWE PHARMA GES. maks. Paralelni lekovi: Platidiam 10.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x200mL 8600102463769 2001/2007/12 21. Platinex CISPLATIN .2005 doziranje: gastro-ezofagusni refluks.2004 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. Platidiam 50.07.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju. blister.PFIZER (PERTH) PTY. doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m2 TP. Platigal.HABIT PHARM A.abecedni spisak registrovanih lekova CISAP® .2007 Cena 1418din (SZ) 0031221 rastvor za infuziju. 1x50mL Cena 8606007410310 1141/2006/12 06.09.D.08. ezofagusa. 1x100mL C Cena 450.

blister.7din (R) 1072065 film tableta. blister.2007 Cena 1376. 20mg. blister. maks. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.06. 5x10 kom Cena 966.4din (R) 1072061 film tableta. gonoreja: 500mg jednom dnevno. bočica od tamnog stakla.2007 Cena 218din (R) 1072062 film tableta. 20mg. 40mg.2007 Cena 545. Paralelni lekovi: zyloram® CITERAL® .6din (R) 1072068 film tableta. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.07. stariji maks. 10x10 kom 8600064104144 1292/2007/12 12.1din 8600064104137 1288/2007/12 12. 20mg.2007 Cena 2735. ciprinol®. maks. ne preporučuje se primena kod dece. povećati na 20mg posle 7 dana.1din 515-04-1994/03 27.06. abecedni spisak registrovanih lekova C CITALEX® . inf.. blister. blister. pre jela. inf.2007 Cena 1932. povećavati dozu do maks.06. do 40mg. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. 100mg.2007 doziranje: depresija: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče. 3 dana.Srbija citalopram . 40mg.co.1din (R) 1072064 film tableta. 10mg. blister.07.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090911 kapi za oči. blister.2007 Cena 386.5din 5310001009397 515-04-1213-1 30. uobičajena doza je 20-30mg dnevno. Marocen CITERAL® . 1x5mL Cena 135.2003 j01Ma fluorohinoloni  (Z) 0329403 rastvor za injekciju. blister.06.07.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.5g dnevno.2003  (R) 1329401 film tableta. 250mg. tokom ½-1 sata.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 899. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 5x10mL www. 40mg. ciprofloxacin 250 mg. ako je potrebno.N06AB04 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072060 film tableta.ALKALOID AD . rastvor. 10mg.v.2007 Cena 1090.06. 2x10 kom 8600064103963 1290/2007/12 12. 60mg dnevno. Paralelni lekovi: c .8din (R) 1072066 film tableta. 10x10 kom 8600064104113 1291/2007/12 12.D.4din 515-04-1213-2 30. u zavisnosti od težine infekcije.06. 60mg dnevno. ampula. 10x10 kom 8600064104175 1296/2007/12 12. 1. maks.1din (R) 1072067 film tableta. 21 dan. 10mg. stariji maks. 40mg dnevno. 2x10 kom 8600064104151 1293/2007/12 12. ciprofloxacin 500 mg. 0.11.06.nr . 5x10 kom 8600064104168 1294/2007/12 12. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. deci se ne preporučuje. bočica od tamnog stakla.1din (R) 1072063 film tableta. izuzetno (deca od 5-17 god. ciprocinal®. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.FLoX. panični poremećaji: početna doza 10mg dnevno. cifran.DigitSoft. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. ciprofloxacin.2003  (R) 1329400 film tableta. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. . 1x10 kom Cena 601.06.Makedonija ciprofloksacin . 28 dana. blister. 500mg.5din 5310001009410 515-04-1213/03 30. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.06. bočica. 2x10 kom 8600064104120 1289/2007/12 12. podeljeno u dve doze.3%.Makedonija ciprofloksacin . 5x10 kom 8600064103970 1295/2007/12 12. 1x10 kom Cena 309.ALKALOID AD . pre intervencije.2007 Cena 550.v.ZDRAVLJE A.

Klerimed®.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325615 film tableta. Kleromicin®. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. 1mg/mL.2007 Cena 283. Cena 174. CLARITHROMYCIN .2006 Cena 1115. blister. 1x10 kom 8606103170101 824/2007/12 13.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis (kijavica). keratitis. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. zymbaktar CLARITINE® . 2x7 kom C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 544.2din 120mg+5mg. bočica.Kipar klaritromicin .02.HEMOFARM AD . Klerimed®.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. zymbaktar www. blefaritis 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana. blister.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. Fromilid® uno.04. 1x120mL 8606103170095 823/2007/12 13.Srbija klaritromicin . 1x10 kom 5909990706112 515-04-283/03 23. suzenje i iritacija konjunktiva (bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta. Kleromicin®. loratadin . 2x7 kom 515-04-3568-1/04 30.J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325620 film tableta. Paralelni lekovi: Flonidan®. blister.2din (R) 1325616 film tableta.SCHERING-PLOUGH LABO N.04. Fromilid® uno.02.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu Cena 248din (R) 1058251 tableta. 250mg.3din (R) 3058250 sirup.DigitSoft. 500mg. 500mg.Belgija pseudoefedrin.06.V.3din 515-04-3568/04 30. 2x7 kom Cena 582din 8600097002981 198/2006/12 20.2007 doziranje: sezonski alergijski rinitis. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati.5 godina: 5mg dnevno. 250mg.V. blister.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: konjunktivitis.co. 10mg.nr .09. Fromilid®. blister. Paralelni lekovi: clarithromycin. a drugog dana 2 kapi na sat. najduže 10 dana. Lorano. ulkus korneje 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.2004 Cena 1032. Paralelni lekovi: clathrocyn®. Pressing® CLATHROCYN® .8din 1325621 film tableta. alergijski konjunktivitis.Belgija loratadin .09. Fromilid®. deca od 2 . blister. .R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici  (R) 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem. .REMEDICA LTD . teške infekcije: 500mg na 12 sati tokom 14 dana. 2x7 kom (R) 8600097002998 200/2006/12 20. nesezonski hronični idiopatski rinitis. Loratadin. zatim na 4 sata sledećih 5 dana. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana.SCHERING-PLOUGH LABO N. Paralelni lekovi: Marocen CLARINASE® . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).

Nemačka estradiol .9din (R) 1020183 tableta. 2x0.j. 40mg.1din 8600103492034 161/2006/12 07.3din (R) 1020184 tableta.G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048720 obložena tableta. Paralelni lekovi: estraderm TTS®./mL.4din 515-04-2530-3 05..m.2006 Cena 192.2mL Cena 375.2006 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 puta nedeljno flaster lepiti na suvu.04. napunjen injekcioni špric.2003 (SZR) 0062203 rastvor za injekciju.Srbija fenoksimetilpenicilin . 600000i.j. profilaksa reumatske groznice i pneumokoknih infekcija: odrasli i deca preko 7 godina 1. posle 21-og dana pauza 7 dana. aluminijumska folija. ovarijektomija.nr .04. 60000i. 2x1mL Cena 1269. napunjen injekcioni špric. a najviše 8 dana. napunjen injekcioni špric.co. 100mg. CLIMARA® . deca do 3 godine 150000-300000 i. 2x0. monokomponentni (R) 9048730 transdermalni flaster.7din 515-04-2530/03 05.6din 515-04-2530-2 05. otitis media.2003 (SZR) 0062201 rastvor za injekciju. infarkt miokarda bez Q talasa 1mg/kg s.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.12.J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu Cena 118. neozleđenu kožu. CLIACIL® .j.1din 515-04-2530-4 05.04.100 abecedni spisak registrovanih lekova CLEXANE® .12.2003 (SZR) 0062202 rastvor za injekciju. bočica. 60mg.JUGOREMEDIJA A.2003 doziranje: tromboza dubokih vena: profilaksa 1 puta po 20-40mg s.04. PRODUKTIONS KG . blister. blister.DELPHARM LILLE SAS .A. nestabilna angina pektoris. estrofem® CLIMEN® . napunjen injekcioni špric.c. tokom 10 dana.SCHERING GmbH & CO. tokom 7-10 dana. na 8 sati.2006 Cena 287. 1mg+2mg.AVENTIS PHARMA S. uzima se 30 minuta pre jela.Francuska ciproteron. 4x5 kom 8608811000633 463/2006/12 06. poremećaji menstrualnog ciklusa: 1 tableta dnevno. 1x4 kom Cena 461. lečenje streptokoknih infekcija usne duplje.DigitSoft. . 1x150mL 8608811000619 461/2006/12 06. 1x21 kom Cena 543. 80mg.8mL) Cena 1054. blister.2 Mi. estradiol . ne sme se primenjivati i.j. 4x5 kom 8608811000626 462/2006/12 06. na 8 sati.D.02. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.AVENTIS INTERCONTINENTAL . 1200000i. tokom najmanje 2.j.c.5din 515-04-2530-1 05. 50mcg/24h. na 12 sati..Francuska enoksaparin . terapija 1mg/kg s.7din 8600103492119 479/2006/12 07.B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) C B01aB heparinski antikoagulansi (SZR) 0062200 rastvor za injekciju. 2x0.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod klimakteričnih smetnji (znači involucije kože i urogenitalnog sistema). 20mg.6mL Cena 911.12.2003 (SZR) 0062204 rastvor za injekciju.j. napunjen injekcioni špric. na 8 sati. na 12 sati.12. ZRENJANIN .5din (R) 3020185 prašak za sirup. 2x0. deca od 3-7 godina 300000-600000 i. www.2006 doziranje: tonzilitis.12.4mL Cena 717. od petog dana menstrualnog ciklusa.c.

s.j.07. profilaksa bakterijskog endokarditisa odrasli oralno 150-300mg.B01AB08 B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062410 rastvor za injekciju. 600mg/4mL.1din (R) 1326220 film tableta.2004 www. 600mg.DigitSoft. s.j. 5x6mL ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 1615. napunjen injekcioni špric. 600mg.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . Paralelni lekovi: Klindamicin CLINDASOME® .6-2. blister.01.j. 300mg.2003 Cena 710.2003 Cena 358. 3x10 kom 515-04-1257-1 06.2004 doziranje: acne vulgaris ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama.2003 Cena (R) 1326225 film tableta. 1%.Srbija klindamicin .9din 84/2006/12 31.9din (R) 1326221 film tableta. KG .2006 Cena 1486. izuzetno 450mg na 6 sati.25mL..08. bočica staklena.5din 515-04-5182/03 24. 3x10 kom 515-04-1257-2 06. 2x6 kom 515-04-1036/04 15.j. Paralelni lekovi: clivarin® CLIVARIN® .5din (R) 0326224 rastvor za injekciju.08.HEMOFARM AD .08.07.J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 737. ampula.abecedni spisak registrovanih lekova 101 CLINDAMYCIN-MIP .1din 8600097012386 515-04-383/04 01.B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 515-04-5182/03-2 24. 300mg.2004 Cena (R) 1326227 film tableta. 1432i. blister. 2x6 kom 515-04-1037/04 15. 5x6mL 86/2006/12 31.ABBOTT GmbH & CO. peritonitis. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. deca 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. CLIVARIN MULTI . kože. blister. 34356i.Nemačka klindamicin . zglobova.2004 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju. odrasli parenteralno 0.Nemačka reviparin ./0.c.2g tokom 60 minuta. 1x6 kom 515-04-1034/04 15.2004 Cena 284. KG ..co.6din (R) 1326222 film tableta. (pojedinačna i. blister.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i.CHEPHASAAR CHEMISCH . deca 3-6mg/kg na 6 sati. 300mg.v. tuba. a i.07.25mL B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062412 rastvor za injekciju. 3x10 kom 515-04-1257/03 06.01.09. 150mg.c.09.3din (R) 1326228 film tableta. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i. inj. ampula. 900mg/6mL.nr . 1.D10AF01 j01FF linkozamidi (R) 0326223 rastvor za injekciju. 5x4mL C PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU d10aF antiinfektivi za lečenje akni (R) 4150411 gel. blister. 600mg. u razmacima od 24 sata. inf.07.2006 Cena 263. blister.2004 Cena 151din (R) 1326226 film tableta. 10x0. blister.Nemačka reviparin . 1x6 kom 515-04-1033/04 15.ABBOTT GmbH & CO. ne treba da pređe 600mg. potkožnog tkiva. 1x20g Cena 152.07.m.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze.

200-400mg./0.m.H. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i. 10mg. clopixol depot CLOPIXOL DEPOT . po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana.Danska zuklopentiksol .J01CF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cF penicilini otporni na beta laktamazu (R) 1021832 kapsula.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze.Makedonija kloksacilin . bočica.REMEDICA LTD . 5x1mL Cena 2915. 10x0.9din 515-04-03225/04 28. po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg. u razmacima od 24 sata. Paralelni lekovi: clivarin multi CLOMIFENE .6mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 3587. maks 600mg nedeljno.DigitSoft.H. s.09. Paralelni lekovi: clopixol.Kipar klomifen . LUNDBECK A/S .9din 515-04-03222/04 28.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070973 rastvor za injekciju.8din 515-04-5182/03-1 24. drugi i treći ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. clopixol depot CLOPIXOL ACUPHASE .2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. blister. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze.8din 5290665000506 515-04-1869/04 28.102 (SZ) 0062411 rastvor za injekciju. clopixol acuphase CLOXACILLIN .G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. Paralelni lekovi: clopixol. 1x1 kom Cena 1639.j. ampula.09. plastična kutija.2003 www. 150mg dnevno.H. plastična kutija. 250mg. sintetski  (R) 1048877 tableta. 50mg.ALKALOID AD . Paralelni lekovi: clopixol acuphase. Paralelni lekovi: Klomifen CLOPIXOL .2004 doziranje: disfunkcija ovulacije: daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa. podeljeno u više doza. ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od 400mg.j. bočica. prvi ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana. posebno sa agresijom i agitacijom: 20-30mg dnevno.c. 1x50 kom Cena 662. napunjen injekcioni špric. 3436i. 1x60mL Cena 515-04-257/03 30. LUNDBECK A/S . 50mg. 50-150mg. a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje.09.nr .8din 515-04-03221/04 28.2004  (R) 1070971 film tableta..c.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (R) 1070970 film tableta. maks. 125mg/5mL.2003 Cena 515-04-257-1 30.Danska zuklopentiksol .06. LUNDBECK A/S . tvrda.j.06.co. s.09.09. ampula.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070972 rastvor za injekciju. 25mg.m. na 2-4 nedelje.6mL. 200mg. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. 1x10 kom Cena 204.3din 515-04-03224/04 28. 1x16 kom (R) 3021831 sirup.Danska zuklopentiksol . doza održavanja 20-50mg najbolje odjednom uveče. 10x1mL Cena 3244.06.

veća doza uveče). teške psihoze 200-450mg. blister. Leponex® CLOZAPINE . blister. respiratornog i urinarnog trakta. blister.2004 doziranje: šizofrenija.2005  (R) 1070021 tableta. teške psihoze 200-450mg. 30 kom doziranje: depresija: 3 puta po 12. hidrohlortiazid . smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.2din 3/2-10-10000 12. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. CLOZAPIN HEXAL® . 2x14 kom Cena 545. 100mg. hronično lečenje osteomijelitisa i septičkog ar tritisa: odrasli i deca preko 20kg 250-500mg na 6 sati. Paralelni lekovi: clozapine. a zatim 25-50mg drugog dana.co.5mg dnevno. 5x10 kom Cena 1501.abecedni spisak registrovanih lekova 103 doziranje: stafilokokne infekcije kože. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. jednom dnevno.Kipar klozapin .2003  (R) 1401042 film tableta. kutija. blister. maks.DigitSoft.5din 8606102455162 519/2005/12 02.REMEDICA LTD . 5x10 kom Cena 1169. stariji od 75 god.2003 doziranje: hipertenzija: inicijalno 80mg dnevno.Francuska tianeptin . blister. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. 2x14 kom Cena 1614. 2x14 kom Cena 1614.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!). 25mg. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!). 900mg dnevno.11. oksazepini i tiazepini  (R) 1070020 tableta.Nemačka klozapin . povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. mekih tkiva.2003  (R) 1401041 film tableta. 5x10 kom Cena 8606102455179 520/2005/12 02.3din 8606102455155 518/2005/12 02.5mg. blister. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno.SALUTAS PHARMA GmbH . do 200mg u jednoj dozi. blister.4din 515-04-1683/03 28.6din 5290665003644 515-04-1864/04 28.06.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. maks. a zatim 25-50mg drugog dana.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. deca ispod 20kg 50-100mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (na 6 sati). 900mg dnevno.5din 515-04-1682/03 28. COAXIL .11.2005  (R) 1070022 tableta. 50mg. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno.LES LABORATOIRES SERVIER . Leponex® CO-DIOVAN® .N06AX14 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072600 tableta. 160mg+12.Švajcarska valsartan. lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela. ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4 nedelje na 160mg dnevno.5mg.2005 doziranje: šizofrenija. maks.NOVARTIS . maks.11. 160mg+25mg. c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici  (R) 1401040 film tableta.nr .2002 www. 12. 5x10 kom Cena 478.5mg. 100mg.12. 80mg+12. do 200mg u jednoj dozi. oksazepini i tiazepini  (R) 1070965 tableta. maks. kao i produženo. 4g dnevno.11. veća doza uveče).11.C09DA03 C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1336. početi sa 40mg.11.4din 515-04-1683-1 28.

5din 515-04-1829/03 23. kofein.J01XD01 r01Ba adrenomimetici (BR) 3111212 prašak. 10x5g 515-04-1827-1 05. 750mg+10mg+60mg.GLAXOSMITHKLINE UK . maks. kesica. Paralelni lekovi: Klion®. 5x5g ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 515-04-3185/04 23. COLPOCIN-T® . paracetamol. 4 praška dnevno. . deca 7. blister. 10mg+750mg+60mg. askorbinska kiselina .2006 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati.DigitSoft.DEMO S.09.A. maks.10.co.GLAXOSMITHKLINE UK .10. plastična kesa.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.5din 515-04-1829-1 23.A. 1x12 kom Cena 156din 515-04-1828/03 23.Velika Britanija fenilefrin.R01BA53 NAZALNI PREPARATI C r01Ba adrenomimetici (BR) 1111210 tableta. 1x1 kom doziranje: 2 puta dnevno u tankom sloju naneti na obolelo mesto. rinitisom (i rinorejom).GLAXOSMITHKLINE UK . COLDREX HOTREM BLACKCURRANT . povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. blister. 10mg+750mg+60mg.75%.Grčka metronidazol . 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. kesica. Influrex COLPOCIN-T .2003 (BR) 1111211 tableta. paracetamol. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 2 tablete na 6-8 sati. kesica. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.2003 Cena (BR) 3111214 prašak. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant.5mg/kg na 8 sati.Velika Britanija fenilefrin.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. 8 tableta dnevno.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. maks. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. 5x5g Cena 149. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. askorbinska kiselina .12. maks. 10x5g 515-04-1827/03 05. kesica. 2x12 kom Cena 515-04-1828-1 23. .12. fenilefrin. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Lemon.104 abecedni spisak registrovanih lekova COLDREX .R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111213 oralni prašak. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. 4 praška dnevno.2003 Cena (BR) 3111215 oralni prašak. askorbinska kiselina .DEMO S.D06BX01 d06BX ostali hemioterapeutici (R) 4159341 gel. Influrex COLDREX HOTREM LEMON .2din (8606101409036) 39/2006/12 16. 750mg+10mg+60mg.2004 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029770 rastvor za infuziju. rinitisom (i rinorejom). orvagil® www. tuba. 5mg/mL. 4 tablete dnevno. 10x100mL Cena 129.nr .Grčka metronidazol . rinitisom (i rinorejom).10. deca od 6-12 godina 1 tableta na 6-8 sati. terpin.Velika Britanija paracetamol.01.R01BA53 NAZALNI PREPARATI Cena 149.10. 0.

abecedni spisak registrovanih lekova 105 COMBIVIR® . 300mg+150mg. 3x10 kom 4022536645872 (R) 1107601 film tableta.Nemačka natrijum-hlorid.B. CONCOR® . 200mg.GLAXOSMITHKLINE UK . boca plastična.Švajcarska entakapon .co. . boca plastična.4din 515-04-2097/04 06. kalijum-hlorid.12. maks. 10mg. 6g/L+0. bočica. Byol®.4g/L+0. selektivni (R) 1107600 film tableta.terapiju započeti sa 18mg jednom dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste.05. 1x30 kom Cena 4674. 36mg. blister. maks.8din 17. 10x1000mL Cena 4030539068734 565/2006/12 08.V.07.Velika Britanija zidovudin. 6g/L+0. doza se može u nedeljnim intervalima postupno povećati za 18mg.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.07. CONCERTA® .2006 doziranje: poremećaj pažnje deca starija od 6 godina .N04BX02 ANTIPARKINSONICI N04BX ostali dopaminergički lekovi (R) 1085284 film tableta.BRAUN MELSUNGEN AG .05.2003 649. bočica.24g/L. 1x30 kom Cena 2033.09.2006 doziranje: terapija šoka.J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 2 puta po 1 tabl. 6x10 kom 5000123109029 515-04-3445/03 30.NOVARTIS . blister. 2g dnevno.MERCK KGaA . 18mg. concor® cor Cena 515-04-1434/03 Cena 515-04-1435/03 431. natrijum-laktat .JANSSEN PHARMACEUTICA N. Terapiju treba prekinuti. simptomatski parkinsonizam (u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima 200mg): uz levodopu.7din (SZR) 1328640 film tableta. 20mg dnevno.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175320 rastvor za infuziju.05.DigitSoft. do najviše 54mg dnevno.6din 8606102804069 699/2006/12 25.27g/L+6. COMPOUND SODIUM LACTATE .2003 www.6din 8606102804076 698/2006/12 25.2006 § (R) 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem. stanja sa acidozom. Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor COMTAN® . bočica.Belgija metilfenidat . kombinacije Cena 27113.2006 (Z) 0175321 rastvor za infuziju.nr . prosečno 60 kapi/min. 180 kapi/min. 3x10 kom 4022536645902 doziranje: hipertenzija: 1-2 puta po 5mg.4g/L+0.2004 doziranje: Parkinsonova bolest.5 L). održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. ukoliko je potrebno. 10x500mL Cena 4030539068727 564/2006/12 08.1din 17.05. u urgentnim stanjima.Nemačka bisoprolol . ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor. blister.24g/L. kalcijum-hlorid. 1x30 kom Cena 3618. Paralelni lekovi: Bisoprolol. 5mg. maks.N06BA04 PSIHOANALEPTICI N06Ba simpatikomimetici centralnog delovanja § (R) 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem. lamivudin .27g/L+6.

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CONCOR® COR - MERCK KGaA - Nemačka bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena 536,3din 4022536872728 508/2005/12 31.10.2005 Cena 514,9din (R) 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 4022536872735 509/2005/12 31.10.2005 Cena 675,7din (R) 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 4022536872742 510/2005/12 31.10.2005 doziranje: hronična stabilna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg jednom dnevno tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1,25mg u intervima od po 7 dana do maks. doze od 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, concor® CONTRACTUBEX® - Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin - D11AX..
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

Cena 504,4din 515-04-5027/03 02.06.2004 doziranje: terapija ožiljaka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo. CONTROLOC® - ALTANA PHARMA AG - Nemačka pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 463,3din 8606102233050 248/2006/12 03.03.2006 Cena 852,3din (R) 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 8606102233197 3/2-10-10812 25.12.2002 Cena 575,9din (R) 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x14 kom 515-04-2632/04 25.08.2004 Cena 1072,3din (R) 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x28 kom 8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004 Cena (R) 1122754 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 4x14 kom 515-04-2632/04-2 25.08.2004 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelje (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paralelni lekovi: Pulcet® COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (R) 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL; napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena 80267,8din 8606010920011 131/2007/12 11.01.2007 doziranje: multipla skleroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati terapiju bez saveta sa lekarom. COPEGUS® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (SZR) 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42 kom Cena 8606102767596 515-04-1692/03 10.09.2003

d11aX ostali dermatološki preparati (BR) 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR)

10

1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168 kom Cena 56204,1din 8606102767593 515-04-1692-1 08.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa 2b. Paralelni lekovi: rebetol COR-AS - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina - B01AC06

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

C

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (BR) 1086083 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom 8600064110787 doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: andol, cardiopirin®, Midol

Cena 30,5din 3/2-10-4716 09.07.2002

CORDARONE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici, grupa III (R) 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena 848,5din 3582910002598 87/2006/12 31.01.2006 Cena 570,1din (R) 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10 kom 3582910002512 88/2006/12 31.01.2006 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min (primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg tokom 2-3h, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije 4mg/kg/dan. Paralelni lekovi: amiodaron, Sedacoron CORDIPIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402230 film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom Cena 80din 515-04-01168/03 28.09.2004 doziranje: profilaksa angine pektoris i hiper tenzija: inicijalno 2 puta po 10mg, zatim 2 puta po 20mg; maks. 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin® XL, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® RETARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; blister, 2x15 kom Cena 116,4din 3838989519872 116/2005/12 15.08.2005 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® XL, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® XL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402235 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 245,1din 515-04-234/03 05.03.2004 doziranje: hipertenzija i profilaksa angine pektoris: 1 puta po 40mg dnevno, a ukoliko je potrebno 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CORNEREGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena 289,9din 4030571001393 561/2005/12 21.11.2005 doziranje: keratitis, suvi keratokonjunktivitis, opekotine, distrofična oboljenja rožnjače, profilaksa i terapija povreda rožnjače kod osoba sa kontaktnim sočivima, kauzalna terapija infekcija rožnjače bakterijskog, virusnog ili gljivičnog porekla 3 - 5 puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije. CORNILAT® - GALENIKA AD - Srbija izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 60,5din 8608808100520 110/2006/12 02.02.2006 doziranje: profilaksa angine pektoris: 20-40mg svakih 12 sati; angina pektoris: 40-120mg dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: difutrat, Isosorb retard® CORPRIL - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

c09aa inhibitori ace, monokomponentni Cena 276din (R) 1103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10 kom 8901296007297 262/2006/12 06.03.2006 Cena 415din (R) 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8901296007303 263/2006/12 06.03.2006 Cena 620din (R) 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8901296007310 265/2006/12 06.03.2006 Cena 910din (R) 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8901296007327 264/2006/12 06.03.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1,25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2,5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg/dan, po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2,5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2,5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po 2,5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®, Piramil®, Prilinda®, ramipril, ramitens®, Tritace® CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM AD - Srbija diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 kom Cena 172,2din 8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 90-180mg, maks. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: diltiazem, diltiazem alkaloid® CORTICIN® - GALENIKA AD - Srbija hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena 39,3din 8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

10

doziranje: akutni i hronični bakterijski blefaritis, inflamatorna oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive, korneje i prednjeg segmenta očne jabučice, hronični prednji uveitis, traume korneje: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata. CORVITOL® 100 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom Cena 194din 4013054003541 602/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10 kom 4013054000847 603/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije: 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 50, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORVITOL® 50 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom Cena 86,1din 4013054003220 600/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10 kom 4013054000854 601/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORYOL® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7 kom 3838989502874 (R) 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10 kom 3838989502881 (R) 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10 kom 3838989502911 (R) 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 (R) 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10 kom 3838989502935 (R) 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10 kom 3838989502942 (R) 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 (R) 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10 kom 3838989502966

Cena 303/2005/12 Cena 304/2005/12 Cena 305/2005/12 Cena 306/2005/12 Cena 307/2005/12 Cena 308/2005/12 Cena 309/2005/12 Cena 310/2005/12

206,9din 26.10.2005 221,8din 26.10.2005 632,1din 26.10.2005 222,6din 26.10.2005 26.10.2005 26.10.2005 272,9din 26.10.2005 291,7din 26.10.2005

www.DigitSoft.co.nr

110 (R)

abecedni spisak registrovanih lekova

C

1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10 kom Cena 832,1din 3838989502973 311/2005/12 26.10.2005 Cena 385,8din (R) 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7 kom 3838989502980 312/2005/12 26.10.2005 Cena 414din (R) 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15 kom 3838989502997 313/2005/12 26.10.2005 Cena 1180,2din (R) 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15 kom 3838989503000 314/2005/12 26.10.2005 doziranje: hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; angina pektoris: 12,5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze; hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3,125mg 2 nedelje, zatim 2 puta po 6,25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12,5mg, maks. 2 puta po 25-50mg. Paralelni lekovi: dilatrend®, Karvedilol, Karvileks®, Milenol COSOPT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA timolol, dorzolamid - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7099180 kapi za oči, rastvor; 0.5%+2%; bočica, 1x5mL Cena 1205,7din 3556610000307 515-04-1747/03 01.08.2003 doziranje: terapija glaukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko. COZAAR® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Cena 515-04-774 16.06.2003 Cena 1419,7din (R) 1103791 tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 515-04-774/03 18.06.2003 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erynorm®, Lorista®, Lotar® CRINONE® - FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

c09ca antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni (R) 1103790 tableta; 50mg; blister, 1x14 kom

g03da derivati pregnena (R) 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena 8606102684166 1512/2007/12 12.07.2007 doziranje: neplodnost nastala usled smanjenih nivoa ženskog hormona progesterona u toku menstrualnog ciklusa; u toku “in vitro” oplodnje kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus zbog steriliteta nastalog usled problema sa jajovodom ili matericom intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod “in vitro” oplodnje (neplodnost nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim ovulatornim ciklusom) po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu. CRIXIVAN® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica, 1x360 kom Cena 515-04-775/03 18.06.2003 Cena 24569,3din (R) 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica, 1x180 kom 515-04-775/03/1 18.06.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova CUROSURF® - CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija poraktant alfa - R07AA..

111

OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Cena 67729din 515-04-693/04 25.05.2004 Cena 67729din (SZ) 0119151 suspenzija za injekciju; 240mg; bočica, 1x3mL 515-04-693/04-1 25.05.2004 doziranje: lečenje i profilaksa respiratornog distres sindroma (RDS) kod prevremeno rodjene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja endotrahealnim tubusom. CYCLO-PROGYNOVA® - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

r07aa plućni surfaktanti (SZ) 0119150 suspenzija za injekciju; 120mg; bočica, 2x1.5mL

C

g03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati 337,7din (R) 1048781 obložena tableta; 0.5mg+2mg + 2 mg; blister, 1x21 kom Cena 8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan, zatim 7 danapauze CYCLOPLATIN 150 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x15mL Cena 2596,8din 8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 50, Paragal, Paraplatin® CYCLOPLATIN 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 1080,5din 8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 150, Paragal, Paraplatin® CYMEVENE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 2771,1din (SZ) 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg 8606102767616 403/2007/12 30.01.2007 doziranje: CMV retinitis, diseminovana CMV infekcija: 5mg/kg na 12 sati, 14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan. CYSTOCAIN 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain) - N01BB08 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081141 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000817 3/2-244/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; terapija bolnih sindroma: 1-30mL.

www.DigitSoft.co.nr

112

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CYSTOCAIN A 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081142 rastvor za injekciju; (200mg+0.06mg)/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000824 3/2-245/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; blokada perifernih nerava ili pleksusa: 10-20mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; ne primenjivati i.v. Paralelni lekovi: cystocain dS, Septanest adrénaline 1/100 000 CYSTOCAIN DS - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi Cena 669din (Z) 0081143 rastvor za injekciju; (80mg+0.01mg)/2mL; ampula, 50x2mL 8608811000848 3/2-246/00 13.03.2001 doziranje: stomatološka anestezija: najčešće 2mL po zubu. Paralelni lekovi: cystocain a 2%, Septanest adrénaline 1/100 000 CYTOSAR® - PFIZER INC., PHARMACIA GRUPPO PFIZER - Italija citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; Cena 311,8din liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom 8606007410358 3/2-10-9882 11.09.2002 (SZ) 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg; liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom Cena 1336,6din 8606007410365 3/2-10-9881 11.09.2002 Cena 3099din (SZ) 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g 8606007410372 3/2-10-8150 11.09.2002 doziranje: akutna nelimfocitna leukemija, akutna limfocitna leukemija, hronična mijelocitna leukemija (blastična transformacija), meningealne leukemije: intratekalno monoterapija 100-200mg/m2 i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1,5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. Paralelni lekovi: alexan® ebewe CYTOXAN - BAXTER ZA BRISTOL MYERS SQUIBB - USA ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031318 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g

Cena 871,6din 515-04-3329/04-1 03.08.2004 Cena 450,8din (SZ) 0031319 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg 515-04-3329/04 03.08.2004 doziranje: neoplazme: parenteralno početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg dnevno; 10-15mg/kg (u intervalima 2-5 dana); 20-40mg/kg (u intervalima 10-20 dana); imunosupresija 0,5-1 g/m2 inf. tokom 1 sata, jednom mesečno u toku 3-4 meseca. Paralelni lekovi: endoxan®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

113

D
DABROSTON® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03dB derivati pregnadiena (R) 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15 kom Cena 622,8din 3850343033220 259/2006/12 06.03.2006 doziranje: endometrioza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano; disfunkcionalna krvarenja: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; dismenoreja: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa. DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 2940,9din 100mg; bočica, 10x100mg 8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 200 DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 5377,3din 200mg; bočica, 10x200mg 8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 100 DAKTACORT® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena 196,2din 8606102804014 590/2005/12 21.12.2005 doziranje: infekcija kože izazvana gljivicama uključujući kvasne gljive: posebno ukoliko su udružene sa inflamacijom, crvenilom i svrabom 2 puta dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto. DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena 162,1din 8608808105389 515-04-986/03 21.07.2003 doziranje: mikoze: odrasli i deca, 4 puta dnevno ½ kafene kašičice držati u ustima nekoliko minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno 1/4 kafene kašičice gela.

D

www.DigitSoft.co.nr

114

abecedni spisak registrovanih lekova

DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena 142,2din 8608808103934 3/2-10-6494 25.10.2002 doziranje: mikoze: mazati 2 puta dnevno na obolelo mesto, tokom 2-6 nedelja.

D

DALERON® COLD3 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija pseudoefedrin, paracetamol, dekstrometorfan - R01BA52
NAZALNI PREPARATI

r01Ba adrenomimetici (R) 1111275 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 kom Cena 3838989513047 409/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1111276 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 kom 3838989513030 410/2006/12 05.04.2006 doziranje: blagi do umereni bolovi (bolovi u mišićima i zglobovima, bol u ždrelu), nadražajni kašalj, olakšanje disanja kod zapušenog nosa, kao antipiretik: odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 2 tabl. najviše 4 puta na dan; između pojedinačnih doza interval ne sme biti kraći od 4 sata. DAMATON® - GALENIKA AD - Srbija pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 122din 8608808105679 198/2005/12 21.12.2005 doziranje: terapija poremaćaja cirkulacije: 2-3 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: PeNTILIN® forte, Pentilin®, PentoHeXaL®, PentoHeXaL® 300, PentoHeXaL® 600, Pentoksifilin, Trental®, Trental® 600 DANAZOL - POLFARMEX SA - Poljska danazol - G03XA01

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena 3090,5din 515-04-03189/04 28.09.2004 doziranje: menoragija: 200mg dnevno tokom 3 meseca; endometrioza: 200-800mg dnevno u najviše 4 pojedinačne doze dnevno tokom 6 meseci; ostale indikacije 100-400mg dnevno tokom 3-6 meseci; žene u reprodukcionom periodu počinju terapiju od 1. dana menstruacije. DAONIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

g03Xa antigonadotropini i slični lekovi (R) 1049125 tableta; 200mg; bočica plastična, 1x100 kom

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 65,1din 8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 2,5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze većeod 10mg davati podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5 DAROB MITE - ABBOTT GmbH & CO. KG - Nemačka sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni (R) 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10 kom Cena 512,3din 515-04-5184/03 19.07.2004 doziranje: aritmije: inicijalno 80mg dnevno, zatim postupno povećavati do 120-240mg dnevno u jednoj ili više doza.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

115

DAUNOBLASTINA® - PHARMACIA ENTERPRISES S.A.(PHARMACIA & UPJOHN) - Belgija daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 535,8din 20mg/10mL; liobočica sa rastvaračem, 1x10mL 8606007410426 515-04-2432/03 05.12.2003 doziranje: akutna limfatična i mijeloidna leukemija, neuroblastomi i rabdoimiosarkomi: monoterapija 40mg/m2 inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje. DAYRUN® - CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH - Nemačka oksaprozin - M01AE12 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

D

Cena 351,8din 515-04-1405/03 26.08.2003 doziranje: akutno i dugotrajno lečenje reumatoidnog ar tritisa i osteoar tritisa: 600-1200mg jednom dnevno, najbolje ujutro, maks. 1800mg dnevno. DECA-DURABOLIN - N.V. ORGANON - Holandija nandrolon - A14AB01

M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162630 film tableta; 600mg; blister, 2x10 kom

ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU

Cena 3781,6din 3/2-10-10083 28.12.2002 doziranje: osteoporoza, palijativno lečenje odabranih slučajeva diseminovanog karcinoma dojke kod žena, dodatak specifičnoj terapiji i dijetetskom režimu u patološkim stanjima koja karakteriše negativan balans azota, anabolik: 25-50mg duboko i.m. svake 2-3 nedelje, zavisno od indikacije. DECOTAL® - ALKALOID AD - Makedonija diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) Cena 175,8din (R) 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007 Cena 175,8din (R) 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007 doziranje: psorijaza, kontaktni dermatitis, kontaktni ekcem, profesionalni ekcem, degenerativni i seboreični ekcem, neurodermatitis, fotodermatitis, Lichen ruber planus i Lichen ruber verricosus, Lupus erythematosus (kutani tip), Puritus, uključujući i anorektalni pruritus:1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LTD, SCOTLAND - Velika Britanija ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE
U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

a14aB derivati estrena (R) 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL

Cena 3/2-10-3965 29.07.2002 Cena (BR) 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g 3/2-10-3966 29.07.2002 Cena 236,5din (BR) 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g 3/2-10-3967 29.07.2002 doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski, mišićni, uganuća i otoka koji se, npr. javljaju kod sportskih povreda): 3 puta 4-10 cm gela blago utrljati u obolelo mesto.

M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g

www.DigitSoft.co.nr

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DEFRINOL FORTE - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111052 film tableta; 60mg+400mg; teglica, 1x20 kom Cena 81,4din 8608808105952 515-04-3391/03 30.12.2003 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni katar Eustahijeve tube, sinuzitis: (akutni i akutna egzaceracija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. (60 + 400mg) na 8 sati. Paralelni lekovi: defrinol® DEFRINOL® - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici Cena 91,5din (BR) 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10 kom 8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006 129,3din (BR) 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena 8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni rinitis, katar Eustahijeve tube, sinuzitis (akutni), akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa, upala srednjeg uha, egzacerbacija hroničnog otitis media, bronhitis; odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60 + 400mg) na 8 sati; deca od 2-12 godina 1 kašičicu sirupa na 6-12 sati; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: defrinol forte DELMESON® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA06 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (R) 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena 62,6din 8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006 Cena 55,5din (R) 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5 kom 8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006 doziranje: hemoroidi (unutrašnji i spoljašnji), postoperativna nega, Pruritus ani, Fissura ani i ekcemi u anorektalnom predelu: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju. DEMETRIN® - HEMOFARM AD - Srbija prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 93,2din 8600097010108 515-04-1751/03 16.07.2003 doziranje: anksiozna stanja, nemir, napetost, fobije, pojačana razdražljivost, psihoneurotske smetnje, terapija hroničnog alkoholizma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno. DENTINOX® N - ALTANA PHARMA AG - Nemačka tinktura kamilice, lidokain, polidokanol - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 7081710 oralne kapi, rastvor; 150mg+3.4mg+3.2mg; bočica, 1x10g Cena 184,8din 8606102233166 3/2-10-5230 10.12.2002 doziranje: lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3 kapi više puta dnevno premazati desni.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

DEPAKINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (Z) 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL; liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena 3108,6din 3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006 doziranje: epilepsija: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2,5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre). Paralelni lekovi: eftil DERCOME® CLEAR - DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI
ZA LOKALNU PRIMENU

D

Cena 531din 515-04-03327/04 28.09.2004 doziranje: akne vulgaris: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i vodom. DERMAZIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija sulfadiazin srebro - D06BA01 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d10ae peroksidi (BR) 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g

Cena 134,6din 515-04-1075/03 05.03.2004 Cena 508,9din (R) 4151041 krem; 1%; tuba, 1x250g 515-04-1075-1 05.03.2004 doziranje: lečenje i sprečavanje infekcija kod opekotina i inficiranih kožnih ozleda 1-2 puta dnevno naneti na opekotinu u sloju: 1-3 mm; pre svakog nanošenja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika. Paralelni lekovi: Sanaderm® DERMODRIN - PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.

d06Ba sulfonamidi (R) 4151040 krem; 1%; tuba, 1x50g

d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena 133,9din 9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007 Cena (BR) 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g 9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007 doziranje: svrab, lokalni bolovi i reakcije preosetljivosti na koži usled alergije, uboda i ujeda insekata, ekcema, koprivnjače, svraba na ivicama rane i ogrebotina, manjih opekotina, opekotina i alergije od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno. DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska diosmin, hesperidin - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108330 film tableta; 450mg+50mg; kutija, 30 kom

Cena 655,5din 3/2-10-10001 12.12.2002 doziranje: hronična venska insuficijencija: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroidi: 6 tabl. dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana

www.DigitSoft.co.nr

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DETRUSITOL® - ASCOLI - Italija tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici (R) 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14 kom Cena 1580,3din 8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006 Cena 1673,9din (R) 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14 kom 8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006 Cena 3060,8din (R) 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14 kom 8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006 Cena 3295,9din (R) 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14 kom 8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006 doziranje: poremećaj funkcije mokraćne bešike: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno, ne preporučuje se primena kod dece. DEXA EDO® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni (R) 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL Cena 277,4din 4030571001478 443/2006/12 06.04.2006 (R) 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL Cena 554,9din 4030571001874 444/2006/12 06.04.2006 (R) 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL Cena 1387,2din 4030571001850 445/2006/12 06.04.2006 doziranje: akutno i hronično zapaljenje oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko, trajanje terapije određuje lekar. Paralelni lekovi: dexagel®, Maxidex® DEXAGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni Cena 339,5din (R) 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g 4030571001461 564/2005/12 21.12.2005 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače, iritis, iridociklitis, uveitis: na svaka 4 sata po 1 kap ukapati u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno po 1 kap; trajanje terapije najduže 4 nedelje. Paralelni lekovi: dexa edo®, Maxidex® DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA AD - Srbija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090790 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena 75,7din 8608808103910 3/2-10-3738 17.06.2002 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima), infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethazon Neomycin® DEXAMETHAZON NEOMYCIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji Cena 71,8din (R) 7090150 kapi za uši/oči, rastvor; 1mg/mL+3500i.j./mL; bočica, 1x5mL 515-04-253/03 05.03.2004 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethason-Neomycin® DEXAMYTREX® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena 252,9din 4030571001447 320/2005/12 23.12.2005 252,9din (R) 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena 4030571001430 319/2005/12 23.12.2005 doziranje: bakterijske i alergijske jako inficirane upale vežnjače, rožnjače i ivice kapka: mast 2-3 puta dnevno po oko 0,5-1,0 cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje; kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog pritiska. DEXASON® - GALENIKA AD - Srbija deksametazon - H02AB02

D

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02aB glukokortikoidi (R) 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena 367,9din 8608808100551 546/2007/12 27.02.2007 Cena 120din (R) 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10 kom 8608808103606 511/2007/12 08.02.2007 doziranje: teška akutna stanja, alergijske bolesti (bronhijalna astma, status astmatikus, angioneurotski edem, serumska bolest, atopični dermatitis), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, post-traumatski osteoartritis, burzitis, tendovaginitis, epikondilitis, miozitis, fibrozitis, psorijazni i urički artritis), kolagenoze, dermatoze, uveitis, difuzni skleritis, duboki parenhimski keratitis, miozitis ekstra bulbarnih mišića, neuritis, simpatička oftalmija, herpes zoster), plućne bolesti i hematološke bolesti, neoplazme, edem mozga, povraćanje kod terapije citostatskim lekovima: oralno 0,5-6mg (najviše 10mg) dnevno, postepeno smanjivati do doze održavanja 0,5-1mg dnevno; parenteralno početna doza odrasli 4-20mg dnevno; deca 0,2-0,5mg/kg i.m. ili i.v. dnevno, pa 4mg dnevno (veliki zglobovi), 0,8-1mg dnevno (mali zglobovi), 0,4-1mg dnevno (lezije). DEXOMEN® - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01ae derivati propionske kiseline  (R) 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10 kom Cena 4013054007266 601/2007/12 01.03.2007  (R) 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10 kom Cena 4013054007273 602/2007/12 01.03.2007  (R) 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10 kom Cena 192,1din 4013054007259 603/2007/12 01.03.2007 doziranje: simptomatska terapija bolova blagog do umerenog intenziteta (mišićno-kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno. DIANEAL PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4018/03 09.12.2003

www.DigitSoft.co.nr

120 (SZ)

abecedni spisak registrovanih lekova

D

9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4019/03 09.12.2003 (SZ) 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4020/03 09.12.2003 (SZ) 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4021/03 09.12.2003 (SZ) 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4022/03 09.12.2003 (SZ) 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4023/03 09.12.2003 (SZR) 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4024/03 09.12.2003 (SZR) 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4025/03 09.12.2003 (SZR) 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4026/03 09.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: režim doziranja, frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika. Paralelni lekovi: gambrosol trio 10, gambrosol trio 40 DIANE®-35 - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 kom Cena 413,5din 8600103492133 337/2006/12 22.03.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana. DIAPREL MR - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042062 tableta; 30mg; blister, 2x30 kom 3837000030020 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1 tableta u vreme doručka. Paralelni lekovi: diprian, glikosan, glioral®

Cena 653,3din 3/2-10-10507 25.12.2002

DIAZEPAM - APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 5071845 rektalni rastvor; 5mg; plastična tuba sa aplikatorom, 5x5 kom Cena 117,9din 8608841063806 3/2-10-7745 19.11.2002 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika:

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

121

rektalno odrasli 10mg jednokratno, po potrebi dozu ponoviti posle 5 minuta; deca starija od 6 meseci febrilne konvulzije 0,5mg/kg jednokratno. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HABIT PHARM A.D. - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004  (R) 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HEMOFARM AD - Srbija diazepam - N05BA01 N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

D

PSIHOLEPTICI

Cena 41,9din 231/2007/12 17.01.2007  (R) 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 50,1din 8600097400060 247/2007/12 17.01.2007  (R) 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071785 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom Cena 41,9din 8608813900306 515-04-1559/03 01.08.2003  (R) 1071786 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom Cena 50,1din 8608813900313 515-04-1559-1 01.08.2003 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071182 rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2mL

Cena 209,9din 3290/2004/1 01.08.2003

www.DigitSoft.co.nr

rapten-K®. Paralelni lekovi: apaurin®. Naklofen® duo.08. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162571 film tableta. deca 0. diklofen®. Naklofen® retard. 5-15mg uveče (nesanica). konvulzije odrasli 10-20mg i.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. diklofenak. diklofenak duo remevita® plus. diclofenac duo. diklofenak.3din 515-04-1215-1 01. rapten-K®. 2x15 kom Cena 90. 4%. rastvor. blister.DigitSoft. diclofenac BMS. epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. juvenilni artritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. Naklofen®. dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu. diklofen®. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. 3x10 kom M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 7167900 sprej za kožu..4din 515-04-5108/03 17.Srbija diklofenak .2007 531. Bensedin®.6din (BR) 7167901 sprej za kožu. rapten rapid. Paralelni lekovi: diklofen.9din 8606007081206 118/2007/12 11. diklofenak retard.BRISTOL-MYERS SQUIBB .2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1-2 puta po 75mg. diklofenak Forte.nr . .122  (R) 1071180 obložena tableta. 2x10 kom Cena 515-04-5108/03-1 17. maks. 1x12. blister. 2x10 kom Cena 303. terapiju sprovoditi 7-8 dana.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti.01.06.2007 doziranje: simptomatsko ublažavanje blagog do umereno jakog bola kod posttraumatskih zapaljenjskih stanja malih i srednjih zglobova i okolnog tkiva: odrasli i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i lagano utrljati u kožu. tvrda.PHARBIL WALTROP GmbH .USA diklofenak . deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam). Naklofen® retard. blister. 5mg. diclofenac-retard. 75mg. diklofenak duo remevita®. diazepam DICLOFENAC BMS . diklofenak Forte.01. 50mg. rastvor. Paralelni lekovi: diclorapid®.Nemačka diklofenak .2003  (R) 1071181 obložena tableta. diklofenak duo remevita®. kratkotrajna primena. konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. Naklofen®.2-0. nesanica. blister. Naklofen® duo.v.2004 133. voltaren www. dismenoreja: 50-150mg dnevno.8din 515-04-03560/03 28. alkoholni apstinencijalni sindrom. parenteralno status epilepticus. diklofenak duo remevita® plus.5g Cena 318. u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost).2004 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. eklampsija). nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg. blister. rapten® duo DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL .7din 515-04-1215/03 01.08. diclofenac-retard.6din (R) 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem.O. diklofenak. 2mg. rapten® duo DICLOFENAC DUO .M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162570 kapsula sa produženim oslobađanjem. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova D Cena 59. diklofenak retard. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija.PHARMASWISS D. kratkotrajna primena.O.2003 doziranje: anksioznost. Naklofen®.06.09. bočica sa raspršivačem. 4%. rapten rapid.co. 100mg. bočica sa raspršivačem. Paralelni lekovi: diclorapid®. 1x25g Cena 8606007081213 119/2007/12 11.

rapten rapid.11.7din (R) 4153602 mast. blister. rapten-K®. 50mg.5din (R) 1327601 kapsula. diclofenac duo. 1x100mL Cena 846. 4x7 kom 3838989503239 576/2005/12 23. rapten-K®. 75mg. Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac duo.Srbija betametazon.2007 doziranje: povrede praćene bolovima i zapaljenjem (uganuća.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. D.08. 150mg.1din (R) 1327600 kapsula.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1 tabl. diklofenak duo remevita®. rapten® duo DICLORAPID® . 0. diklofen®.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance 289.05%+100000ij/100g.2005 www.GALENIKA AD .J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327603 rastvor za infuziju. diklofenak Forte.PHARMASWISS D. diklofenak duo remevita®.05. blister. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. dnevno. 3x10 kom Cena 8606007082074 1091/2007/12 23.5din (R) 1162247 gastrorezistentna kapsula. 1x15g 8608808105280 3/2-10-7471 25. blister. 100mg. 1x10 kom Cena 8606007082050 1093/2007/12 23. diklofenak.DigitSoft. Paralelni lekovi: Belogent® DIFLAZON® . Naklofen® retard.5din (R) 1162245 gastrorezistentna kapsula. tuba. istegnuća. tvrda. blister.O. jakog delovanja. bolno zapaljenje uha. diklofenak.Kipar diklofenak . Naklofen®. 1-2 sata pre obroka. diklofenak retard.M01AB05 123 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem. diklofenak Forte. 2x10 kom Cena 8606007082067 1092/2007/12 23. gentamicin . 75mg. diclofenac-retard. 1x7 kom 3838989503222 578/2005/12 23.2005 Cena 2273. 100mg. 2mg/mL.2005 Cena 273. tvrda. Naklofen® duo. 75mg. maks. diklofenak retard.10. bočica staklena. 1x15g Cena 126.3din (R) 1327602 kapsula.11.nr . ždrela (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2 kaps. diklofenak duo remevita® plus. degenerativna reumatska oboljenja. . 1x1 kom 3838989503338 577/2005/12 23.Srbija diklofenak . tvrda.REMEDICA LTD .2007 96. neurodermatitis.Slovenija flukonazol .11. iščašenja). infekcije kože. postoperacijska zapaljenja i bol (stomatološke intervencije). dnevno. kombinacije sa antibioticima (R) 4153600 krem. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. diclofenac BMS. rapten® duo DIDERMAL . blister.2002 doziranje: akutni i hronični.05%+100000ij/100g.05.11. nosa. 150mg dnevno. dečiji ekcem.O. diklofen®. diklofenak duo remevita® plus. blister.05. blister.co. Naklofen® duo. tuba. tvrda. tvrda.D. 2x10 kom Cena 114din 5290665004542 297/2005/12 18.2005 Cena 512. . Naklofen® retard. na prazan želudac. 0. folikulitis: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. sekundarno inficirani ekcem i dermatitis.9din 3838989503345 575/2005/12 23. sa dosta tečnosti.KRKA. sa dosta tečnosti. TOVARNA ZDRAVIL. tvrda. Naklofen®. bolna i/ili zapaljenska stanja u ginekologiji. vanzglobni reumatizam. urtikarijalne akne.10.2007 193din (R) 1162246 gastrorezistentna kapsula.7din 8608808105273 3/2-10-7470 25.abecedni spisak registrovanih lekova DICLOFENAC-RETARD . rapten rapid.2002 Cena 126.

20mg.6din (R) 1327311 kapsula.25mg. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. 1x7 kom 4034541000690 1114/2006/12 05. stanja posle resekcije želuca. tvrda. DIGOXIN . hemicelulaza. tvrda. dnevno.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. 20mg. tvrda.07. 2mg/mL. 50mg.124 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno.D. NIŠ .Srbija proteaza. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. blister. 2x10 kom Cena 30.06. 3-6mg/kg dnevno prvog dana.Srbija izosorbiddinitrat .9din 4034541000706 1115/2006/12 05. dnevno. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. Fluconazole.2006 Cena 474.07. 0.2002 Cena 181.06. Flumycozal.2003 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. Paralelni lekovi: dilacor® www. Isosorb retard® DIGESTAL .9din (R) 1102071 kapsula. u toku jela.7din 8608811006314 515-04-843/03 31. 7-14 dana.2002 doziranje: angina pektoris: akutni napad 1-3 sprej doze bukalno. Paralelni lekovi: diflucan®. 6x10 kom 8608809000454 3/2-10-3961/ 03. Flukonazol. bočica.nr .REMEVITA D. 1x1 kom 4034541000683 1113/2006/12 05. dnevno.2003 doziranje: hronični pankreatitis. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2 doze.GALENIKA AD . vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. tvrda. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. .co. blister. Paralelni lekovi: cornilat®.5mg u više doza za 24h (npr.Srbija digoksin . zatim 3mg/kg dnevno. duodenuma ili žučne kese: 1-2 tabl. Stabilanol DIFUTRAT . Fluconal. blister.07. blister. Stabilanol D DIFLUCAN® .Francuska flukonazol .A09AA02 DIGESTIVI.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102070 kapsula.8din (R) 1327310 kapsula. 7-14 dana. mukozne kandidijaze: deca oralno ili inf.125-0. Flunazol. 2-4 nedelje. Paralelni lekovi: diflazon®.2006 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno.PFIZER PGM . cistična fibroza pankreasa.12. Fluconazole.5mg za 8h). Flumycozal. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. Fluconal.O. 600FIPj+9000FIPj+12000FIPj+50mg+25mg.7din 8608809000447 3/2-10-3772 03.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 1100260 tableta. 1x100mL Cena 1102. Flunazol. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. oralno podeljeno u 2 doze. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121092 film tableta. stariji i bolesnici sa insuficijencijom bubrega . terapija 20-120mg dnevno. pankreasa. žučne soli . amilaza.SRBOLEK A. spora digitalizacija i doza održavanja 0.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327312 rastvor za infuziju. 150mg.DigitSoft. dnevno. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. 3x10 kom Cena 122din 8608808104337 515-04-3188/03 08. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. Flukonazol. 0.07. 2x10 kom Cena 182. mukozne kandidijaze:deca oralno ili inf. 2-4 nedelje. blister. blister. lipaza.2006 Cena 981. zatim 3mg/kg dnevno.O.

GALENIKA AD . povrede mekih tkiva.2002 doziranje: lokalna terapija inflamatornih.D. diclofenac BMS. diclofenac BMS.01. bolovi u leđima. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel.abecedni spisak registrovanih lekova DIKLOFEN . 1%. iščašenja. diklofenak Forte. 50mg.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162192 rastvor za injekciju. 2x5 kom 8600097401265 207/2007/12 16. blister.Srbija diklofenak . Naklofen®. 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na obolelo mesto.2007 Cena 67din (R) 5162195 supozitorija. Naklofen® retard. tuba. 50mg. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. Naklofen®. rapten-K®. 1%. Naklofen® duo.2007 Cena (R) 1162190 film tableta. diklofen®. Naklofen® duo. 5x3mL M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167300 gel.10. Paralelni lekovi: diclorapid®.Srbija diklofenak . istegnuća. uganuća. 2x10 kom D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. blister. Naklofen® retard. diclofenac duo.2007 Cena 46.01. 2x10 kom Cena 8600097400619 250/2007/12 17. diklofen®.9din (R) 5162194 supozitorija.co. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. voltaren www.01. rapten rapid. rapten-K®.M02AA15 125 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167320 gel. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak retard. diclofenac-retard.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 232/2007/12 17.04. 75mg. padovi. diclofenac-retard. ampula.2007 (R) 1162193 tableta sa produženim oslobađanjem. strip. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak duo remevita® plus. Naklofen®.01. dismenoreja: 50-150mg dnevno. tuba.2007 doziranje: gel. 25mg. ako je neophodno. diklofenak. diklofenak retard. prelomi): 3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. voltaren DIKLOFENAK . rapten rapid. Naklofen®.DigitSoft. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. strip. reumatskih i drugih bolova (udarci.HEMOFARM AD . diclofenac duo. diklofenak Forte. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza.2007 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. dismenoreja 50-150mg dnevno.7din 8600097400794 249/2007/12 17.HABIT PHARM A. diklofen. 1x50g Cena 99.nr .01. diklofenak duo remevita®. 50mg. diklofenak duo remevita®. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno.Srbija diklofenak .HEMOFARM AD .4din 515-04-874/04 20. 2x10 kom 8600097400312 248/2007/12 17.Srbija diklofenak . rapten® duo DIKLOFENAK . povrede sportista. 100mg. 1x40g Cena 77.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.01. blister.4din 8608808104924 3/2-10-7305 25. .M01AB05 M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162540 film tableta. rapten® duo DIKLOFENAK . doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak duo remevita® plus. 2x5 kom 8600097401272 206/2007/12 16.

rapten rapid.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162645 film tableta. doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno. diklofen®. Naklofen® duo. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diclofenac BMS. NIŠ .10. 50mg. diklofenak retard. diklofenak retard. Naklofen® duo. diclofenac duo. ako je neophodno. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diklofenak retard. Naklofen® retard. 75mg. 50mg.nr . strip.2004 Cena 128.O.REMEVITA D.4din 8608811006345 515-04-918/03 14. 2x5 kom 8608811006376 515-04-1653/04 14.O. 5x3mL Cena 59.O. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. rapten rapid. diclofenac duo. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.Srbija diklofenak .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem. 2x10 kom Cena 55.07.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 3x10 kom Cena 177din (8608813901273) 1760/2006/12 02. 100mg. 2x5 kom 8608811006383 515-04-1654/04 14.O. rapten® duo DIKLOFENAK FORTE . dismenoreja: 50-150mg dnevno. tvrda.O. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak duo remevita®.O. blister. rapten-K®. ampula. Naklofen® retard.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno.DigitSoft. NIŠ .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem.O. diklofenak duo remevita® plus.O.M01AB05 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI D M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162647 rastvor za injekciju. rapten rapid. 3x10 kom Cena 150. Naklofen®. tvrda. www. diklofenak duo remevita®. diklofenak Forte. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofen®.Srbija diklofenak . 75mg. diclofenac BMS. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.2004 Cena 67din (R) 5162648 supozitorija.07. Naklofen®. strip. diclofenac BMS. diclofenac-retard.8din (R) 5162649 supozitorija. diklofenak Forte. diklofenak Forte. diklofenak.5din 8608811006369 515-04-1652/04 14.REMEVITA D. blister. Naklofen® duo. Naklofen® retard. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. diclofenac-retard.co. dismenoreja 100mg dnevno.Srbija diklofenak .07.2004 doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diklofen®. rapten-K®.12 DIKLOFENAK . 100mg.10. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. diclofenac-retard.REMEVITA D.07. Paralelni lekovi: diclorapid®. dismenoreja: 50-150mg dnevno.Srbija diklofenak . blister. Naklofen®. dismenoreja: 50-150mg dnevno. rapten-K®. diclofenac duo. NIŠ . rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® . rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® PLUS . diklofenak duo remevita® plus. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.5din 8608813901266 1759/2006/12 02. NIŠ . diklofenak.REMEVITA D.

diclofenac-retard. diklofenak duo remevita® plus.75-1mg u toku najmanje 24 sata. rapten® duo DILACOR® . rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. spora digitalizacija i doza održavanja 0. Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac duo. diklofenak.D. diklofenak. parenteralno brza digitalizacija 0. diclofenac BMS.6din 8608811006352 515-04-1651/04 14.2007 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1.05. Paralelni lekovi: diclorapid®.nr . 75mg/3mL.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance Cena 59. blister. strip.Srbija diklofenak .25mg.10. ako je neophodno. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno.05. ampula. ampula. Naklofen® duo.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. diclofenac duo.abecedni spisak registrovanih lekova 12 Paralelni lekovi: diclorapid®. . Naklofen® retard. rapten® duo DIKLOFEN® . 5x3mL 8608808104313 667/2006/12 18. rapten rapid. 6x2mL Cena 57. Naklofen® retard. rapten-K®.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 0100250 rastvor za injekciju/infuziju. 0. 100mg.5mg za 8h). Naklofen® duo. Naklofen® duo. diklofenak duo remevita®. diklofenak retard.05.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem. diclofenac-retard. 2x5 kom 8608808103507 666/2006/12 18. diklofenak retard. diklofenak Forte. 100mg.O. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. 50mg. blister. blister. diklofenak duo remevita® plus.2007 Cena 30.2006 Cena 67din (R) 5162445 supozitorija. diclofenac BMS.05.6din 8608808104290 669/2006/12 18. 50mg.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze.DigitSoft. Naklofen® retard. diklofen®.ZDRAVLJE A. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno.10.Srbija diklofenak . diklofen®.125-0.4din 8600064100429 2381/2007/12 16.4din (R) 1162441 gastrorezistentna tableta.5mg u više doza za 24h (npr. rapten-K®. rapten® duo DIKLOFENAK RETARD . diklofenak Forte. diklofenak duo remevita® plus. 0. 2x10 kom Cena 133. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. diclofenac duo. rapten rapid. 0.7din (R) 1100252 tableta. diklofenak duo remevita®.5din (R) 0162440 rastvor za injekciju.2006 (R) 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem. stariji i insuficijencija bubrega . rapten-K®. dismenoreja: 50-150mg dnevno. Naklofen®. diclofenac BMS. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.07.REMEVITA D.co. NIŠ .GALENIKA AD . rapten rapid.25mg/2mL.O. diclofenac-retard.Srbija digoksin .2006 Cena 55. dismenoreja: 50-150mg dnevno. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. 2x10 kom Cena 133. blister.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 2x10 kom 8600064100436 2382/2007/12 16. Naklofen®. Naklofen®. diklofenak. 2x10 kom 8608808104283 668/2006/12 18. diklofenak duo remevita®. Paralelni lekovi: digoxin www.

blister.2003 Cena 766. 90mg. 2 puta po 25-50mg.9din (R) 1107650 tableta.2004 Cena 256.O. maks. diltiazem alkaloid® DILTIAZEM ALKALOID® . bočica. blister. Milenol DILCORAN . 60mg. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. hiper tenzija 2 puta po 90mg dnevno.2003 Cena 819din (R) 1107652 tableta.SLAVIAMED D. .2din 8605000800272 3/2-705/00 26.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .5mg početno. maks.25mg 2 nedelje. ujutro i u podne.7din (R) 1107622 tableta. blister.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402791 tableta. 480mg dnevno. blister. nastaviti sa 2 puta po 12. Paralelni lekovi: coryol®. 480mg dnevno.5mg.5mg.co.11. zatim 25mg dnevno.7din 8600097010474 515-04-3494/04 30. zatim 2 puta po 6. 12. Paralelni lekovi: cortiazem retard. 360mg dnevno.9din 515-04-1810/03 30.Srbija diltiazem .C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102430 tableta. 1x30 kom 515-04-1811/03 30. 12.2004 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 60mg ili 2 puta po 90mg (stariji). maks. maks. blister.ALKALOID AD . hipertenzija: 2 puta po 90mg ili 2 puta po 120mg dnevno. maks. maks.5mg početno. 6.10.25mg.2003 doziranje: hipertenzija: 12.nr .10.2004 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.10.F.04. angina pektoris: 12. 3x10 kom 8606102767678 515-04-2296-5 28.Makedonija diltiazem .2000 doziranje: angina pektoris 2 puta po 90mg (stariji). 2x14 kom 8606102767647 515-04-2296-2 10.Švajcarska karvedilol . stanja posle infarkta miokarda. Karvedilol. Paralelni lekovi: Lentonitrat® DILTIAZEM . blister.2003 Cena 387. 2x14 kom Cena 361.7din (R) 1107651 tableta. 2x10 kom Cena 88.HEMOFARM AD . a najkasnije do 16 sati. blister. 360mg dnevno.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA D c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107620 tableta.11.8din 8606102767623 515-04-2296/03 10.11. Karvileks®.04.2003 Cena 514din (R) 1107621 tableta.O. 6. 1x30 kom Cena 167.125mg 2 nedelje.5mg.2din (R) 1402203 tableta.Srbija pentaeritritiltetranitrat . 2x14 kom 8606102767630 515-04-2296-1 10. 25mg. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. blister.2003 Cena 550.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402200 tableta. 90mg. 25mg. 3x10 kom Cena 172.09.12 abecedni spisak registrovanih lekova DILATREND® . dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 80mg. 3x10 kom 8606102767654 515-04-2296-3 28. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3.12. pre jela. 80mg.DigitSoft. zatim 2 puta po 25mg. diltiazem www. bočica. maks. Paralelni lekovi: cortiazem retard.25mg. 3x10 kom 8606102767661 515-04-2296-4 28.

liobočica sa rastvaračem.75mg i. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. blister. Paralelni lekovi: dramina® DIOVAN® .5-25mg na 6-8 sati.1mg/mL.07. liobočica sa rastvaračem.2003  (R) 1103798 film tableta. maks. maks.0mL/kg telesne mase dnevno.c. 2x14 kom Cena 1384. 50mg. 75mg dnevno.L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02ae analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin (R) 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. na 3 meseca.75mg Cena 9724.5-25mg ½-1 sat pre putovanja.03. 11.  (R) 1103799 film tableta.25mg Cena 27555.5din 515-04-1910/03 29.IPSEN PHARMA BIOTECH . 150mg dnevno. www.2din 515-04-1909/03 29.2003 doziranje: karcinom prostate: 3. 7x1mL Cena 2494.2007 doziranje: kao dodatak rastvorima aminokiselina u okviru parenteralne ishrane ili kao deo režima infuzije aminokiselinama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058122 tableta. na 4 nedelje ili 11. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12. tokom 10-12 dana.2003 (R) 0037092 liofilizat za suspenziju za injekciju. 2x14 kom Cena 1713. blister. maks. blister. blister.08.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati.B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.6din 515-04-1681/03 01. kinetoze 12.m.07. sterilitet kod žena: 1mg s. 80mg. 3. 1x11.GALENIKA AD . 1x3. primena ne treba biti duža od 3 nedelje. DIPHERELINE .07.m.DigitSoft. 20g/100mL.08. endometrioza: 11. boca.7din 515-04-1683/03 01.25mg i. hronična insuficijencija srca: početno 1 puta po 40mg zatim 80mg. 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno. monokomponentni  (R) 1103797 film tableta.6din 515-04-1682/03 01.2din 515-04-1908/03 29. 10x100mL Cena 35208. 160mg.abecedni spisak registrovanih lekova 12 DIMIGAL® .08.25mg.75mg. 1x10 kom Cena 68.25mg i. na 3 meseca (terapiju započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa).12. 400mg dnevno.Austrija alanil glutamin .Švajcarska valsartan .co.2003 doziranje: hipertenzija. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.Francuska triptorelin . po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno. 0. DIPEPTIVEN .7din 8608808100575 2265/2006/12 06.2003. liobočica sa rastvaračem.nr .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .Srbija dimenhidrinat .m. počev od drugog dana menstrualnog ciklusa.NOVARTIS . maks.5-2.7din 8606010925016 600/2007/12 01.2003 (R) 0037091 liofilizat za suspenziju za injekciju. 2x14 kom B05XB aminokiseline (SZ) 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju. 40mg.C09CA03 D LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1421.

5mg/g+20mg/g.C03AA03 DIURETICI c03aa tiazidi.co.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze.5mg/g+30mg/g. sedacija u intezivnoj nezi: odrasli 1-4mg/kg/sat i.Srbija hidrohlortiazid .ASTRAZENECA UK LIMITED .2007 doziranje: edemi: odrasli početna doza 25-200mg dnevno.2007 Cena 229. ampula. 1x15g Cena 113.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom (psoriasis vulgaris.130 DIPRIAN . hronični ekcemi.DigitSoft. sinovijalna cista 0.05. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. lichen rubber planus. Cena 905. uz glavne obroke. svake 2-4 nedelje.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. 1x30mL 8606103170125 1047/2007/12 17. Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius. inf. inj. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i. inf.09. blister. Paralelni lekovi: Belosalic® DIUNORM .03.05. .5mg/kg i. Paralelni lekovi: diaprel Mr. najduže 3 dana. . burzitis lokalna infiltracija 0. www.09. bočica staklena. 80mg.5-1mL. glioral® DIPRIVAN® .8din 8606103714077 2048/2007/12 25.Belgija betametazon. brzinom 20-40mg/10 sekundi.Velika Britanija propofol .3din 8606103170132 1048/2007/12 17.Belgija betametazon . deca preko 3 godine 2.SLAVIAMED D.01. kombinacije sa antisepticima (R) 4153641 mast. deca 1-3mg/kg dnevno. 25mg. derivati sulfonilureje (R) 1042065 tableta.SCHERING-PLOUGH LABO N.09.8din 10mg/mL. bočica.Srbija gliklazid .m.H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 1199din (Z) 0047286 suspenzija za injekciju.2din 8605000800135 2069/2007/12 25.V.1din (R) 7153640 rastvor za kožu.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2. tuba.25-0. recofol® DIPROPHOS® . 5x20mL Cena 1885. glikosan.5mL. 7mg/mL.5mg/kg i. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave.5mL.1din 309/2007/12 23.. inf.v.HEMOFARM AD . miozitis i fibrozitis 0.2006 doziranje: sistemska terapija: 1-2mL duboko i.. tendovaginitis 0.A10BB09 a10BB sulfonamidi.SCHERING-PLOUGH LABO N. jakog delovanja.v.v. 5x1mL 8606103170118 257/2006/12 03. DIPROSALIC® .v. 0. 1x50mL 8606103714114 2049/2007/12 25.O. monokomponentni (R) 1400410 tableta. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) D Cena 157. inj.2007  (SZ) 0080202 emulzija za injekciju/infuziju. ampula. doza održavanja 25-50mg dnevno. maks..25-1mL. 2x10 kom Cena 43. 320mg podeljeno u više doza. .O. salicilna kiselina .. doza održavanja 25-100mg dnevno. hipertenzija: početna doza 50-100mg dnevno. ihtioza i druge steroid-zavisne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. blister.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080200 emulzija za injekciju/infuziju.v. neurodermitis. 0. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi.V. 10mg/mL.nr .

09. 1x5 kom 8608811003214 3/2-10-6495 26. hronični bronhitis i sinuzitis.DigitSoft.PLIVA HRVATSKA D. premedikacija odrasli 50-100mg i. Paralelni lekovi: dovicin.J01AA02 D ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022515 kapsula.JUGOREMEDIJA A. edem: 5mg dnevno.01. po potrebi povećati do 20mg dnevno.2002 doziranje: analgezija odrasli 25-100mg s. DOKSICIKLIN . 2x10 kom 3850114215114 2317/2006/12 12.7din (R) 1400476 tableta. odnosno 25-50mg sporo i.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini Cena 40din (R) 1022500 film tableta. 25x2mL Cena 1247. deca 0. analgezija u akušerstvu 50-100mg s.8din 3/2-10-7040 20.7din 3850114215121 2316/2006/12 12.2007 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom. posle jela. leptospiroze. 100mg.Srbija doksiciklin .2006 Cena 146.5mg.Srbija dopamin .. monokomponentni (R) 1400475 tableta. bruceloze i antraksa. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.c.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (SZ) 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju.O. 2x10 kom Cena 216. i.O. hlamidijama. Paralelni lekovi: dovicin. blister. deca 25-50mg sporom i. bruceloze i antraksa.nr . hronični bronhitis i sinuzitis.Hrvatska torasemid . 5mg. DOPAMIN .D.co.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: jednom dnevno po 2. blister.v. ampula. vibramycin® d DOLANTIN® 100 .m.. oprez kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega. a zatim 100mg dnevno. a zatim 100mg dnevno.N02AB02 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (SZ) 0087019 rastvor za injekciju. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. rikecijama). 1 sat pre operacije.11. leptospiroze. po potrebi ponoviti za 4 sata. rikecijama). profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma).5-2mg/kg im 1 sat pre operacije. ZRENJANIN .10.m. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti).Nemačka petidin . Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg)..C03CA04 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. www. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. hlamidijama. 1x5 kom Cena 40din 8600097400251 310/2007/12 23. 10mg. tvrda. posle jela. po potrebi povećati do 5mg dnevno. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). 100mg.12. infektivno-toksički (septički) šok. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 50mg/5mL. 100mg. po potrebi ponoviti za 1-3 sata. . 5x5mL Cena 232. blister.2002 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama: (mikoplazmom.m. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). ampula.inj. ili i. blister.DP FARMAKOS .Srbija doksiciklin .12.abecedni spisak registrovanih lekova 131 DIUVER® .HEMOFARM AD ..2din 1683/2006/12 18.2006 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). vibramycin® d DOKSICIKLIN .v..c.

10x5mL Cena 730. 7.F.2006  (R) 1071830 film tableta. angiografija): 0.2mL/kg).5mmol/mL.Srbija dopamin .Nemačka doksazosin . posle jela.V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199475 rastvor za injekciju. 2x10 kom 8606102455131 ANTIHIPERTENZIVI Cena 516/2005/12 02. ampula. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.FARMAKOS DD . infektivno-toksički (septički) šok.12. 1x10 kom Cena 8606102767692 2500/2006/12 29. rikecijama).12. bočica staklena.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 2mg. premedikacija 15mg na 30-60 minuta pre intervencije. bočica staklena. vibramycin® d DOXACOR . nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg).nr . Paralelni lekovi: doksiciklin. 1x10 kom Cena 8606103889065 2501/2006/12 29.2mg/kg.06. hronični bronhitis i sinuzitis. blister. ampula.Srbija doksiciklin . 1x15mL Cena 3995din 515-04-3887/03 02.2005 www.08-0.2din 8608805160619 515-04-301/03 16.GUERBET .co. blister. 50mg. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti.2006  (Z) 0071835 rastvor za injekciju. 15mg.C02CA04 c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103035 tableta. 5mg/5mL. uvod u anesteziju odrasli 0.9din 8606102767722 2503/2006/12 29.132 abecedni spisak registrovanih lekova D DOPAMIN . 50mg/10mL. deca 0. 0. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti.SALUTAS PHARMA GmbH . po potrebi ponoviti tokom noći.2003 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). 100mg. 5x5mL Cena 232. leptospiroze.5-15mg uveče pre spavanja. hlamidijama.06.6din (Z) 0199476 rastvor za injekciju.Švajcarska midazolam .12.15-0. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti).5mg.2003 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.07-0. 1x20mL Cena 515-04-3888/03 02.12. 0. parenteralno premedikacija odrasli 0. oboljenja kičmenog stuba.06. 15mg/3mL. DOVICIN .5mmol/mL.2004 doziranje: magnetna rezonancija (bolesti mozga i kičmene moždine.12.PRIZREN . blister.12. Midazolam Torrex DOTAREM .1 mmol/kg (0.20mg/kg.11. 5x3mL Cena 774din 8606102767715 2504/2006/12 29. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).2006 doziranje: nesanica oralno 7. a zatim 100mg dnevno. bruceloze i antraksa. DORMICUM® . ampula.2006  (Z) 0071837 rastvor za injekciju.2mg/kg.2006  (R) 1071831 film tableta. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma). tvrda.2004 5327.15-0. deca 0. 1x5 kom Cena 40din 8608808104443 515-04-3773/03 16. 20-30 minuta pre anestezije. 5x10mL Cena 8606102767739 2502/2006/12 29. blister.Francuska gadoterična kiselina .1mg/kg.GALENIKA AD .DigitSoft.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (Z) 0105140 rastvor za infuziju.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071834 rastvor za injekciju.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022510 kapsula. Paralelni lekovi: Flormidal®. ampula.

1x10mg Cena 8606010920042 1832/2007/12 03. 3 uzastopna dana. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. blister.EBEWE PHARMA GES. kumulativna doza je 550mg/m2.2007 Cena (SZ) 0033171 prašak za rastvor za injekciju.2002 doziranje: dijabetična retinopatija i mikroangiopatija.2005 doziranje: esencijalna hiper tenzija: početna doza 1mg uveče.09. Wilmsov tumor. multipli mijelom. mokraćne bešike. doxorubicin. odrasli monoterapija 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.2003 Cena 4744. 3x10 kom Cena 3/2-10-10832 25. endometrijuma.B. maks. akutna leukemija). deca monoterapija 30mg/m2 dnevno. bočica. maks.co.HEMOFARM AD . 4mg.nr .M. Paralelni lekovi: adriblastina rd. osteosarkom. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. svake tri nedelje. 500mg. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). Sindroxocin® DOXORUBICIN-TEVA . ORL karcinomi. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). tireoidne žlezde. osteosarkom. . 1x5mL (SZ) 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju. kumulativna doza je 550mg/m2.1din 515-04-1602/03 18. ORL karcinomi.11. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. prostate i hepatocelularni karcinom. maks.H NFG.PHARMACHEMIE B.2007 doziranje: karcinomi dojke. doxorubicin-Teva. caelyx. bočica od tamnog stakla. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). mokraćne bešike. tvrda.DigitSoft. 1x50mg 8606010920059 1833/2007/12 03. svake četiri nedelje.Holandija doksorubicin . maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). želuca.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033170 prašak za rastvor za injekciju. testisa. endometrijuma. 16mg dnevno Paralelni lekovi: alphapres®. testisa.Srbija kalcijum dobesilat . ili 20mg/m2 jednom nedeljno. bočica od tamnog stakla. DOXORUBICIN . multipli mijelom. 10mg. 2x10 kom Cena 8606102455148 517/2005/12 02. akutna leukemija). Kamiren®.09. Sindroxocin® www. bočica. 3 uzastopna dana.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 133 1103036 tableta. caelyx. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. 1x25mL D Cena 1041.11. 50mg. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. neuroblastom.C05BX01 VAZOPROTEKTIVI c05BX ostala sklerozirajuća sredstva (R) 1099131 kapsula. svake 4 nedelje.11. hronična venska insuficijencija (edemi i slični simptomi): 3 puta po 500mg posle jela. KG .7din 515-04-1601/03 18. svake 3 nedelje.12. želuca. 10mg.2003 doziranje: karcinomi dojke. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori.Austrija doksorubicin . tireoidne žlezde.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: adriblastina rd. prostate i hepatocelularni karcinom. blister. 50mg.V. Wilmsov tumor. Kamiren® XL DOXI-HEM . neuroblastom.

08.2006 doziranje: opstipacija. 4x10 kom Cena 77. deca preko 2 godine 5mg oralno.ZDRAVLJE A.D. 75mg dnevno. blister. infekcije kože i mekih tkiva. 250mg.9din (R) 1114221 kapsula. 2x6 kom LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114220 kapsula.Hrvatska dimenhidrinat .5din 8600064100535 1265/2006/12 02. tvrda.134 abecedni spisak registrovanih lekova D DRAMINA® .5-25mg na 6 sati.co. deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62.DigitSoft.04. blister.USA cefadroksil .2004 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta.HEMOFARM AD .BRISTOL-MYERS SQUIBB . optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. deca od 6-12 godina (20-35kg) 2 puta po 125-250mg. pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju. maks.06.5-125mg. blister.D. DULCOLAX® . .R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058100 tableta.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati.R03DA04 j01dB cefalosporini. blister.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.06. 500mg. 125mg. blister. 50mg. kinetoze 12. I generacija (R) 1321901 kapsula. Paralelni lekovi: Panlax DURACEF . odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-500mg.5-25mg ½-1 sat pre putovanja.2004 (R) 3321903 prašak za oralnu suspenziju.10.04. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4653/03 05.Srbija bisakodil .2003 doziranje: karcinom endometrijuma ili bubrega: 200-600mg dnevno. . hronična opstruktivna bolest pluća: individualno.nr .Srbija medroksiprogesteron . 1x100 kom Cena 2170.06. Paralelni lekovi: galadrox® DUROFILIN . posebno ako je praćena noćnim napadima. 5mg. 1x10 kom Cena 3858881052109 1877/2006/12 18.A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125070 gastrorezistentna tableta. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12. olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere oralno. maks. deca od 1-6 godina 250mg na 12 sati.L02AB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (SZR) 1048160 tableta. Paralelni lekovi: euphylong® www. 1x60mL Cena 515-04-4653-1 05. tvrda. 250mg/5mL. bočica.D. tvrda. infekcije genitourinarnog trakta. 400mg dnevno. deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati). 3x10 kom Cena 210.2003 Cena 114.2003 doziranje: bronhijalna astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje). 100mg. Paralelni lekovi: dimigal® DUGEN . .6din 8600064103840 515-04-288/03 12.Srbija teofilin . 4x10 kom 8600064103857 515-04-288/03/1 12.ZDRAVLJE A. osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. 150mg dnevno. maks.7din 8600097011068 515-04-563/03 12. fiola. karcinom dojke: 400-1200mg dnevno. deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati.

DYSPORT® . kesica.3din 3/2-10-8051 03.2003 § (R) 9087567 transdermalni flaster. kesica.DigitSoft.2002 doziranje: blefarospazam: do 250 j.8din 3/2-10-8050 03.2002 (Z) 0169111 liofilizat za rastvor za injekciju. Cena 20403..12.V. 5x1 kom Cena 8606102804045 716/2006/12 25. idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazam tortikolis): do 500 i.6din 515-04-2048/03 04.2003 § (R) 9087568 transdermalni flaster. za oba oka. u odgovarajuće mišiće.abecedni spisak registrovanih lekova DUROGESIC® .Velika Britanija botulinum toksin . 75mcg/h.co.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0169110 liofilizat za rastvor za injekciju. 2x500 U/boč.j. ostale indikacije doziranje je individualno.IPSEN BIOPHARM LIMITED . doza je 1000 j.JANSSEN PHARMACEUTICA N.6din 515-04-2048-2 04. zavisno od indikacije.12.2006 doziranje: hroničan uporan bol koji zahteva primenu opioidnih analgetika: doze se određuju individualno i moraju se podešavati u regularnim intervalima.3din 515-04-2048-1 04. maks. Cena 42300. Paralelni lekovi: Botox D www.12. 25mcg/h. 100mcg/h.2003 § (R) 9087566 transdermalni flaster. 5x1 kom Cena 7643. 500U/boč.N02AB03 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (R) 9087565 transdermalni flaster. primenjuje se u specijalizovanim ustanovama. bočica. 5x1 kom 135 Cena 2487. 5x1 kom Cena 4493.12. 1x500 U/boč. bočica.12. starosti i telesne mase bolesnika. 500U/boč. .05.Belgija fentanil .nr . kesica. kesica. 50mcg/h...

co.nr .13 abecedni spisak registrovanih lekova www.DigitSoft.

6din 26. u početku terapije. blister.G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137320 vagitorija. ampula.2004 198.2004 ECALIN® .ALTANA PHARMA AG . (po potrebi ponoviti). EBRANTIL® 25 . 150mg.2004 6053. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat.v.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103291 rastvor za injekciju/infuziju.07. 25mg/5mL.D. tuba.3din 8606102233067 1570/2006/12 05.Srbija ekonazol .D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU E d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157320 krem. 1%.co.05.2004 457. 1x20g 8608811003061 (R) 4157321 krem. rastvor. Paralelni lekovi: ebrantil® 25 ECALIN® . LUNDBECK A/S . ili inf. (po potrebi ponoviti). 1x3 kom Cena 188.5din 8608811003061 515-04-2647/03 26. 1x30g 8608811003030 (R) 7157322 sprej za kožu. treće nedelje 10mg ujutro i 5mg uveče. bočica od tamnog stakla. 10mg. 1%.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103290 rastvor za injekciju/infuziju.nr . 1x50g doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati. ampula. najduže 7 dana. u početku terapije. 50mg/10mL. 1x50g Cena 515-04-1581/04 16. 5x10mL Cena 2071. tuba.ALTANA PHARMA AG . teški i najteži oblici hipertenzije. Cena 515-04-2644/03 Cena 515-04-2645/03 Cena 515-04-2646/03 132din 26.Srbija ekonazol . 2mg/min.Danska memantin .2004 Cena 6780. inj. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat. od četvrte nedelje na dalje 10mg ujutro i 10mg uveče. 4x14 kom 515-04-1586/04 16. 10mg/g. Paralelni lekovi: ebrantil® 50 EBRANTIL® 50 .JUGOREMEDIJA A. 5x5mL Cena 1445.abecedni spisak registrovanih lekova 13 E EBIXA® .v.2004 www. ZRENJANIN . 10mg.2din 8606102233074 1577/2006/12 05. ZRENJANIN . hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. druge nedelje 5mg ujutro i 5mg uveče.D.09. najduže 7 dana.DigitSoft.JUGOREMEDIJA A.09.1din (R) 1079022 film tableta.Nemačka urapidil .1din 515-04-1587/04 16.Nemačka urapidil . ili inf. 1%. teški i najteži oblici hipertenzije.5din (R) 2079025 oralne kapi.05. rastvor.07. 2x14 kom Cena 3390.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). strip.09.07. inj. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. 2mg/min.05.H.N06DX01 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (R) 1079020 film tableta.6din 14.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize).2004 doziranje: umereno teška i teška Alchajmerova bolest: prve nedelje 5mg ujutro. sprej-boca. 1g rastvora za oralnu primenu = 20 kapi. blister.

CR A.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. USA . deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. tri uzastopna dana.08.CR A. maks.Češka salbutamol . po potrebi 3-4 puta po 200mcg. 1x6 kom Cena 377din 8608811003078 515-04-2648/03 26. . 1x200 doza Cena 515-04-246/03 04.08.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg.1mg/doza.2003 Cena (R) 7114681 aerosol. kontejner pod pritiskom. maks.2003 Cena (R) 7114683 aerosol.Češka salbutamol . maks. gljivične infekcije komplikovane superinfekcijom sa gram-pozitivnim bakterijama (zbog antibakterijskog dejstva): 1 vagitorija. Paralelni lekovi: aloprol. 100mcg/doza. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg.05.USA beklometazon . ecosal. ventolin™ www.1000mcg dnevno. bočica sa raspršivačem. leukoreja. ECOBEC . 150mg.08. maks. maks. 0. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg.IVAX CORPORATION. 250mcg/doza. 1000mcg dnevno. maks.IVAX .2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. 500mcg dnevno. Spalmotil®. 1000mcg dnevno. Spalmotil®.nr . 1x200 doza Cena 515-04-244/03 04.co. 800mcg dnevno. ecobec easi-Breathe ECOBEC EASI-BREATHE . kontejner pod pritiskom. 1x200 doza Cena 515-04-245/03 04. Paralelni lekovi: Becotide™.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI E r03Ba glukokortikoidi (R) 7114680 aerosol. 1x200 doza 515-04-246-1 04. 250mcg/doza. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. USA .08.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114682 aerosol. kontejner pod pritiskom.DigitSoft. 500mcg dnevno. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. maks.2004 doziranje: vulvovaginalne mikoze. 1x200 doza Cena 515-04-244-1 04. kolpitis gljivične etiologije.08.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114685 aerosol.IVAX CORPORATION. Paralelni lekovi: aloprol.13 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 6137322 vagitorija. kontejner pod pritiskom.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114686 aerosol. ecobec ECOSAL . ecosal easi-Breathe.S. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. bočica sa raspršivačem.S. 1000mcg dnevno. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. 0. 100mcg/doza. 1x200 doza 515-04-245-1 04. maks. uveče.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: Ecobec 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. strip.USA beklometazon .1mg/doza.08. . 800mcg dnevno.IVAX . Paralelni lekovi: Becotide™. ventolin™ ECOSAL EASI-BREATHE .

svakih 6 časova). 1g. 150mg. 500mg. po potrebi posle 2 nedelje povećati na 2 puta po 75mg.2004 doziranje: teške sistemske infekcije izazvane gram-pozitivnim kokama. 75mg. ozbiljne infekcije izazvane MR stafilokokom i enterokokom. (do 10mg/min.8din 515-04-02836/03 28. alternativa kod alergičnih bolesnika na peniciline.BRISTOL-MYERS SQUIBB .09. preporučena doza je od 60mg/kg/dan. .2006 doziranje: depresivna stanja.v. blister. starosti od 6-24 meseca.LABORATORIES UPSA .Francuska paracetamol . ne koristiti ukoliko pacijent ima dijareju. 2x5 kom 3837000074550 2288/2006/12 11.09. kod insuficijencije bubrega interval za primenu se povećava na 8 časova. Paralelni lekovi: vancomycin-MIP. bočica. PcM-Hemofarm. blister. strip. 500mg.Irska venlafaksin . prevencija relapsa epizoda depresije i prevencija novih epizoda rekurentne depresije: 2 puta po 37. 375mg dnevno.2006 doziranje: analgoantipiretik: primenjuje se kod dece telesne mase od 8-12kg. uzima se posle jela sa dosta tečnosti.5-1g na 4-6 sati.12. blister. socijalne fobije. primena leka treba da bude u što kraćem periodu. stanja straha i anksioznosti. deca od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati.). 2x14 kom Cena 3817. Panadol. bakterijski endokarditis izazvan streptokokama grupe viridans. vancotex.01.1din 3/2-10-3158 16.N06AX16 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072828 kapsula.Francuska paracetamol . u razmaku od 4-6 sati. maks.abecedni spisak registrovanih lekova EDICIN® . anksiozno-depresivni poremećaji. deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati.02. 1x90mL j01Xa glikopeptidni antibakterijski lekovi (R) 0029795 prašak za rastvor za injekciju. maks.06. deca dobijaju maks.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. inf. tvrda. Paracetamol www. Paracet. bočica. Paracet.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086916 oralni rastvor. deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po 60-120mg. 4x4 kom Cena 126. PcM-Hemofarm. Paracetamol EFFERALGAN® .5mg (ujutro i uveče).2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. 60mg/2mL.2004 Cena 1048.co. Paralelni lekovi: velafax® EFFERALGAN® . 2x5 kom 8606007080513 2289/2006/12 11.8din (BR) 5086912 supozitorija.D. 1x500mg E Cena 129. deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati.7din (R) 0029796 prašak za rastvor za injekciju. 2x14 kom Cena 2012din 8606007080315 41/2006/12 16.12. 150mg.2din (BR) 5086915 supozitorija.4din 3585551914626 547/2007/12 27. vankocin EFECTIN® ER .2007 Cena 99.nr . pseudomembranozni kolitis: odrasli 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom i. 80mg. 4g dnevno.WYETH MEDICA IRELAND .J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU 13 Cena 526. tvrda. Panadol.1din 8606007080322 42/2006/12 16. deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg. podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći (1 supoz.2006  (R) 1072832 kapsula. 4 doze u 24 sata. deca od 6-12 godina oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg. 1x1g 515-04-02835/03 28.01.Slovenija vankomicin . Paralelni lekovi: Febricet. bočica.DigitSoft. rezistentnim na peniciline i cefalosporine. blister.2006 Cena 95. Paralelni lekovi: Febricet.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086910 šumeća tableta.

do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. u 2 podeljene doze.C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105070 rastvor za injekciju. plastična fiola. odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno. .140 abecedni spisak registrovanih lekova E EFFERALGAN® SA VITAMINOM C .5-5mg.1din (BR) 1086928 šumeća tableta. EFTIL .v. hipotenzivna stanja posle operacije (anestezije).09.2din (R) 1105072 tableta. 330mg+200mg. jer nagli prekid može izazavti pogoršanje bolesti. parenteralno 10mg i.DigitSoft.04.09.Srbija valproinska kiselina.2006 Cena 51.07. 5g/100mL. ali ga mogu koristiti i odrasle osobe. uzimati za vreme ili posle jela u 2 podeljene doze. Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima. askorbinska kiselina .m. prijapizam i produžene erekcije u toku ili posle uroloških intervencija: oralno 3 puta po 2.ZDRAVLJE A. doza se postepeno povećava u toku 2 nedelje. prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti postepen.D. prelazak na drugi lek mora biti postepen. 2x10 kom 3585551913759 822/2007/12 13. koje treba uzimati u isto vreme tokom dana. do postizanja optimalnih doza. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na 20-30mg/kg dnevno. deca od 7-13 godina 1-3 puta po 1-1 tabl.2002 doziranje: epilepsija. 1x30 kom Cena 617.07. .co.Srbija valproinska kiselina . 10mg/mL.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. fiola. 1x10 kom Cena 70. bočica.2007 Cena 139.D.Francuska paracetamol.c. Paralelni lekovi: depakine® EFTIL .2002 doziranje: epilepsija i manična faza bipolarnog poremećaja: doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora namenjen je deci. Paralelni lekovi: Febricet c EFFORTIL® .8din 8600064100566 1573/2006/12 05. 6x1mL Cena 80. inf. 1x20 kom 8600064100573 1572/2006/12 05.1din 8608807100644 3/2-10-4757 05.2007 doziranje: analgoantipiretik: tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode. 8 tabl. s.04. maks. natrijum-valproat .7din 8608807230044 3/2-10-4758 05.nr . 5mg. ampula. dnevno. 1x150mL Cena 358. jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti. . www.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem.. fiola. uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova.D.. 145mg+333mg. doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana. deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl. dnevno. Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno. uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno.2006 doziranje: hipotenzija (idiopatska.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 3084501 sirup.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086927 šumeća tableta.Srbija etilefrin . manija u bipolarnom afektivnom poremećaju: doziranje je individualno odrasli i deca iznad 15 godina starosti.5din 3585551913704 821/2007/12 13. ili i. a može se povećavati na 35-40mg/dnevno. dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja kašičica sadrži 100mg leka. dnevno. veća 200mg).BRISTOL-MYERS SQUIBB . u dve podeljene doze. brzinom od 5-10mg/sat. fiola. ortostatska ili drugih uzroka). 330mg+200mg. doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno.

Belgija mometazon .2003  (R) 1070121 kapsula.05. tuba.nr . 1x120mL Cena 90. 0.07. lio-ampula sa rastvaračem. adjuvantna terapija za inhibiciju sekrecije teških postoperativnih fistula pankreasa i gornjeg tankog creva: 0. Sulpirid EKLIVAN . 1x15g 8606103170163 (R) 7153442 rastvor za kožu. bočica.4din 515-04-1206-2 16. 1x15g 8606103170149 (R) 4153441 mast.05. 50mg.2003  (R) 1070123 tableta.D07AC13 KORTIKOSTEROIDI. 0.05.Švajcarska fluorouracil .. 100mg. maks.06.9din 515-04-142/04 14.SCHERING-PLOUGH LABO N. akutni hemoragički gastritis.07.1%.ICN PHARMACEUTICALS . 1x20mL 8606103170156 Cena 1044/2007/12 Cena 1046/2007/12 Cena 1045/2007/12 222.A. 25mg/5mL.2003 doziranje: solarne keratoze: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 2-4 nedelje. 1x15g H01cB antagonisti hormona rasta (SZ) 0049090 prašak za rastvor za infuziju.H01CB01 E HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 6948. maks. 1x3 mg/amp.1din 5310001002930 515-04-1206-3 16.2007 289.6din 515-04-4121/03 10. 0. .7din 17. ELOCOM® . EGLONYL® . . superficijalni baziliomi: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. blister. G.4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih pozitivnih simptoma.07.2004 doziranje: atopijski dermatitis: mazati 2 puta dnevno do nestanka simptoma.05. 1%. profilaksa postoperativnih pankreatičkih komplikacija posle operacija na pankreasu.V.D11AX15 d11aX ostali dermatološki preparati (R) 4159350 krem.ALKALOID AD .25mg/na sat inf. tuba. trajanje terapije zavisi od indikacije.7din 17. 3mg.co.2007 222. Paralelni lekovi: Sulpigut®. jakog delovanja (grupa III) (R) 4153440 krem. tvrda. 30x2mL Cena 361. ELIDEL® . bočica.2003 doziranje: šizofrenija: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg. deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze.Makedonija sulpirid .N05AL01 PSIHOLEPTICI N05aL benzamidi  (SZR)0070120 rastvor za injekciju. 2.2004 doziranje: teška akutna krvarenja iz gastrointestinalnog trakta. 800mg dnevno kod izraženih negativnih simptoma.L01BC02 L01Bc analozi pirimidina (R) 4034031 krem. 3x10 kom Cena 144.2003  (R) 3070125 oralni rastvor. približno 3. tuba.Švajcarska pimekrolimus . 5%. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Cena 1495.5mcg/kg/sat.2007 www. 1x12 kom Cena 158. tuba.07.1%.8din 17.07. 200mg. CORONIS S. ampula.8din 5310001001681 515-04-1206/03 16.2din 5310001001698 515-04-1206-1 16. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.NOVARTIS .Grčka somatostatin . bočica.1%. a 800-1600mg.abecedni spisak registrovanih lekova EFUDIX® .PROEL EP.4din 515-04-248/03 02. 1x20g 141 ANTINEOPLASTICI Cena 234. neuroze: odrasli 2-3 puta po 50mg.DigitSoft. parenteralno 200-800mg dnevno.

09. . 1x10mL Cena 17924din 3582910008521 2393/2006/12 18.AVENTIS PHARMA LTD . Sinoxal® ELOXATIN® .12./kg.nr . kontaktni dermatitis.j. 500i. Paralelni lekovi: oxaliplatin.2007 doziranje: konjunktivitis: 2 puta po 1 kap u vežnjaču oka.Velika Britanija oksaliplatin .DigitSoft.2002 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja).5mg/mL. octanate 250 EMOCLOT D. 5mg/mL. jaka krvarenja 40-50 i. losion 1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave. Paralelni lekovi: Beriate P. ELOXATIN® . 0. 50mg.KEDRION S.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .9din (R) 7099160 kapi za oči. 1000i. bočica. . ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto./10mL.12.j. liobočica sa rastvaračem. jaka krvarenja 40-50 i. octanate 250 www. 1x50mg E Cena 17924din 3/2-10-10192 24.KEDRION S. Paralelni lekovi: Beriate P./kg. Haemoctin SdH.Belgija emedastin . bočica.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (Z) 0039395 prašak za rastvor za infuziju.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje./kg. emoclot. Paralelni lekovi: oxaliplatin.j.P. umerena krvarenja: individualno 10-15 i.j. octanate 1000.A./kg.j.4din (SZ) 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju.2006 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. bočica. Haemoctin SdH.1din 3/2-10-11064 10.Italija faktor VIII .j. octanate.2006 35838.j.ALCON-COUVREUR N.2002 Cena 35838.V. 1x20mL Cena 3582910008514 2394/2006/12 18. 1x10mL Cena 12284.I. bočica.Francuska oksaliplatin . liobočica sa rastvaračem.9din 8606103273062 2504/2007/12 19. EMOCLOT . ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje. .12.j.4din (Z) 0039396 prašak za rastvor za infuziju.. 1x10mL Cena 24570.142 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dermatoze sa izraženim svrabom (psorijaza. jača krvarenja 15-25 i. Sinoxal® EMADINE® .S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici Cena 611./10mL.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.2002 doziranje: kolonorektalni karcinom sa metastazama: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. atopični dermatitis. rastvor. emoclot d.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju./kg. 1x100mg 3/2-10-10191 24.10.2007 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja).04.Italija faktor VIII . . bočica. 100mg.I. 1x5mL 5413895090806 2074/2007/12 25. octanate./kg. 5mg/mL.co. umerena krvarenja: individualno 10-15 i.A. octanate 1000.12.P. jača krvarenja 15-25 i.

5mg/dan. 15mg.05.Švajcarska darifenacin . blister.4mcg dnevno. se uzimaju sa tečnošću. blister.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. enatens®. 3x10 kom Cena 8606102455353 644/2006/12 17.05. tabl.KEDRION S.HL. blister. blister.5mg.Nemačka enalapril .C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401023 tableta. enalapril Lek®. treba ih gutati cele.01. 10mg+25mg. 3x10 kom 8606102455346 643/2006/12 17. 10mg. 10x1mL E c09aa inhibitori ace. monokomponentni (R) 1103870 tableta. Cena 7.2007 doziranje: hiperaktivna mokraćna bešika (jak nagon za mokrenje. često mokrenje): odrasli početna doza je 7. maks.10. monokomponentni (R) 1103020 tableta.04.8din 3/2-10-461 20.2006 Cena (R) 1103021 tableta.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045071 rastvor za injekciju. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. 20mg.DigitSoft.A.10.H01BA02 143 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 8018. uveče. 3x10 kom 8606102455360 642/2006/12 17. nagla inkontinencija urina. 20mcg/mL. Prilenap® HL ENALAPRIL .Srbija enalapril .05.D. deliti ili lomiti.2003 Cena 163. Paralelni lekovi: enalapril HcT.01.nr . 2x14 kom Cena 8606103543073 122/2007/12 11. ne žvakati.P.2006 doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl. ENAHEXAL® . Paralelni lekovi: Minirin® EMSELEX® . dnevno.SALUTAS PHARMA GmbH . deca 0.2006 Cena (R) 1103022 tableta.Italija dezmopresin . hidrohlortiazid . enap® . 2x14 kom 8606103543066 120/2007/12 11. 5mg.co.2003 www. 5mg. posle 2 nedelje od početka lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: enalapril.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. blister. Prilenap ENAHEXAL® COMP . enalapril 10 mg. 40mg/dan. 3x10 kom Cena 8606102455377 630/2006/12 17.9din 515-04-770-1 21.2002 doziranje: dijabetes insipidus odrasli 1-4mcg dnevno. blister. 10mg. enalapril 20 mg.2007  (R) 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem. ZRENJANIN .G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici  (R) 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem. . blister. po potrebi 2 tabl. enap®. enap® . 2x10 kom 8608811005010 (R) 1103871 tableta. 2x10 kom 8608811005027 Cena 67din 515-04-770/03 21.abecedni spisak registrovanih lekova EMOSINT .H. pre spavanja. dnevno.JUGOREMEDIJA A.Nemačka enalapril. blister. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.SALUTAS PHARMA GmbH . Prilenap® H.5mg jednom dnevno.05.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. ampula.

9din (R) 1103177 tableta. enalapril Lek®.2005 Cena 61. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.7din 8608811005034 515-04-770-2 21. 40mg dnevno. enatens®. enalapril 20 mg. pre spavanja. 20mg. Prilenap ENALAPRIL . blister. 20mg. 10mg.08. 10mg. blister.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. maks. uveče.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. blister. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enap®. enalapril 10 mg.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. Prilenap ENALAPRIL 10 MG . 2x10 kom 8600064102041 2242/2006/12 01. 2x10 kom 5310090001630 515-04-1642/03 24. kongestivna srčana insuficijencija: www.2006 Cena 163. enalapril 20 mg. blister. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.12. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.Kipar enalapril .D. 20mg. 40mg/dan.6din (R) 1103847 tableta. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. blister. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. maks. enalapril Lek®.D. enap®.5mg dnevno. maks.144 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103872 tableta. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. blister. 2x10 kom 5290665003576 291/2005/12 23.5mg/dan. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.2003 Cena 149. . 5mg. Prilenap ENALAPRIL 20 MG . doza održavanja 20mg.C09AA02 c09aa inhibitori ace. 2x10 kom 8600064102034 2241/2006/12 01.6din (R) 1103886 tableta. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.ZDRAVLJE A. 40mg dnevno. monokomponentni (R) 1103885 tableta.2003 doziranje: hipertenzija početna doza 5mg dnevno.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 221. 20mg. monokomponentni Cena 242.1din 515-04-1643/03 24. 2x10 kom 5310090000404 (R) 1103846 tableta. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.5mg dnevno. enatens®. enalapril 10 mg. blister.07. 40mg dnevno. Prilenap ENALAPRIL .3din 475/2005/12 17. maks. enalapril 20 mg.REMEDICA LTD .Srbija enalapril .7din (R) 1103175 tableta.08. enalapril. maks. enatens®. enalapril 20 mg. enap®. enalapril 10 mg. 10mg.SRBOLEK A. enalapril Lek®.co. doza održavanja 20mg.Srbija enalapril . enap®. monokomponentni (R) 1103845 tableta. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.Kipar enalapril . monokomponentni Cena 132. maks.5mg dnevno. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.8din 520665003569 327/2005/12 23. enalapril Lek®. enatens®.REMEDICA LTD .07. 2x10 kom Cena 195.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. 2x10 kom Cena 242.nr . .10. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.12. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. maks. 20mg. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.DigitSoft.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. 20mg.10. maks.

5mg dnevno. 2x10 kom Cena 238din 8600064104199 1095/2007/12 23. 2x10 kom 3838989503208 215/2005/12 15.2004 Cena 221.2007 Cena 246din (R) 1401081 tableta.KRKA.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.08. enalapril 10 mg. monokomponentni (R) 1103640 tableta.2din 15.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401080 tableta. blister.1din 515-04-01218/04 28. maks. TOVARNA ZDRAVIL. 2x10 kom 3838989503086 (R) 1401141 tableta.09.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401140 tableta. 2x10 kom c09aa inhibitori ace.2005 Cena 228.5mg.8din (R) 1103204 tableta. enalapril Lek®. maks. .08. . blister. 10mg+25mg. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.2005 675. enalapril. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. Prilenap ENALAPRIL HCT . 10mg.abecedni spisak registrovanih lekova 145 početna doza je 2.05. 20mg+6mg.5din 15.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. enatens®. 20mg+12. D. 40mg dnevno. enatens®. 10mg.08. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. monokomponentni (R) 1103200 tableta.2005 www.Srbija enalapril. 40mg dnevno. enap®. blister.6din (R) 1103642 tableta.2005 Cena 110. 9x10 kom 3838989503093 Cena 216/2005/12 Cena 217/2005/12 158. blister. D. 10mg+25mg.H . enap® . dnevno. 20mg. enap®. 2x10 kom 8600064104182 1096/2007/12 23. blister. blister. enalapril Lek®. 2x10 kom 3838989503178 213/2005/12 15. maks.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: odrasli 1 tabl. enalapril.HL. hidrohlortiazid .2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. enalapril.co.09.3din (R) 1103644 tableta.KRKA. enap® . blister.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. blister. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. dnevna doza 2 tabl.H. 5mg. . doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. enatens®.08.ZDRAVLJE A. 5mg.D.Slovenija enalapril . 20mg. enalapril 10 mg.Slovenija enalapril .3din 3838989503185 214/2005/12 15. 40mg dnevno. hidrohlortiazid .nr .Slovenija enalapril. Prilenap® H. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.2004 Cena 149. 2x10 kom 515-04-01219/04 28. Prilenap ENAP® . doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.08. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. 2x10 kom 515-04-01220/04 28.05.D.5mg dnevno. Prilenap ENAP® . Prilenap® HL ENALAPRIL LEK® . blister.D. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enalapril 20 mg.1din (R) 1103202 tableta.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 61.DigitSoft. enalapril 20 mg. blister. maks.D.5mg dnevno. enalapril 10 mg.09. TOVARNA ZDRAVIL. . popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). 2x10 kom Cena 168.

D. po potrebi. 2 puta nedeljno po 25mg s. enalapril HcT. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.H.j. 500i. enalapril 20 mg. enalapril. blister.825mg/g. blefarokonjunktivitis): infekcije oka 2-3 puta dnevno naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka. neomicin . 10mg.D.2007 Cena (R) 1103888 tableta. Prilenap® HL ENATENS® .2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Srbija bacitracin.9din (R) 1401176 tableta. 2x10 kom 8606007082128 2302/2007/12 10. alternativno 50mg jednom nedeljno. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.Srbija bacitracin.10. 40mg/dan. 9x10 kom 3838989503161 219/2005/12 15.O.S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4150250 mast za oči. 2x10 kom 3838989503109 218/2005/12 15. ENBREL® .c. . 25mg. boca.j.Irska etanercept .O. 4x1 kom Cena 49177.5i. 20mg.D06AX05 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 7150251 sprej za kožu. blister. Prilenap® HL ENAP® . enap® . enalapril HcT.HL ./g+3. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. 1x5g Cena 50. 62. bočica staklena. blister.08.08. prašak.5mg.2006 doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka (blefaritis.02.08.2005 doziranje: reumatoidni artritis: odrasli od 18-64 god. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.10. keratokonjunktivitis.nr . Prilenap ENBECIN® .KRKA. monokomponentni Cena (R) 1103887 tableta.1din 8608808100605 187/2006/12 13. pre spavanja. Prilenap® H.co..5mg. tuba. 1x200g Cena 301din 8608808100612 188/2006/12 13./g+0.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.02.Srbija enalapril .Slovenija enalapril. hidrohlortiazid . akutni bakterijski konjunktivitis.3mg/g. enalapril Lek®.DigitSoft. enap®.2005 Cena 573.HL.GALENIKA AD . psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis: 2 puta www. enap® . Prilenap® H.PHARMASWISS D. maks. TOVARNA ZDRAVIL. dekriocistitis. 10mg+12.WYETH MEDICA IRELAND . uveče.GALENIKA AD .2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno.5mg/dan.2din (R) 1401175 tableta. neomicin .5din 5010981001809 285/2005/12 15. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.2006 doziranje: bakterijske infekcije kože: više puta dnevno raspršiti u tankom sloju na obolelo mesto. enalapril 10 mg. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. ENBECIN® . inj. 10mg+12.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E c09Ba inhibitori ace i diuretici Cena 134. blister. po potrebi 2 tablete. 2 tablete.14 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno. 2x10 kom 8606007082111 2301/2007/12 10. .

maks. liobočica sa rastvaračem..08. Paralelni lekovi: Humani imunoglobulin 5%.. 2x10 kom 3582910020103 239/2005/12 15.c. inf... maligni limfomi. imunosupresija prilikom transplatacije: organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih.WYETH PHARMACEUTICALS .inj. maks.5din 5010981001809 284/2005/12 15.abecedni spisak registrovanih lekova 14 nedeljno po 25mg s. najduže 12 nedelja. inj.inj.c.4mg/kg s. ENBREL® . bočica..co. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. 50mg. 500mg. 25mg po dozi. početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m2 telesne površine) u obliku i. alternativno 50mg jednom nedeljno.Velika Britanija etanercept .9din (SZ) 0031501 prašak za rastvor za injekciju.Francuska procijanidolni oligomeri . inf. 1x1g 5413760295138 573/2007/12 01.c. 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m2 telesne površine) u obliku i.12. bočica staklena. metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza. blister. 2x10 kom 3582910009566 240/2005/12 15.4din 5413760293639 572/2007/12 01. lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase (odgovara E www..7din 3/2-10-9085/2 25.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.c.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.Austrija imunoglobulin (IgG-7S).2005 doziranje: reumatoidni artritis odrasli od 18-64 god.c. 5000mg. progresivne utoimune bolesti. 25mg po dozi.c.. inj. ENDOBULIN™ S/D .08..C05CA. 25mg. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana. blister. najduže 12 nedelja.inj. 1x100mL Cena 23144. nespecifični (SZ) 0013263 rastvor za infuziju. plak psorijaza obično 2 puta nedeljno po 25mg s.2002 (SZ) 0013264 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. inj.. octagam® ENDOTELON® .03.BAXTER ONCOLOGY GmbH . 2 puta nedeljno po 25mg s. 1x2500mg Cena 11572.2007 Cena 720.c.5g. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. plak psorijaza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s.2005 doziranje: veno-limfatička insuficijencija. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja. u intervalima od 2-5 dana. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi Cena (R) 1108010 gastrorezistentna tableta.c..12. 150mg.v.Nemačka ciklofosfamid . 1x500mg Cena 375. inj. bočica.DigitSoft.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 4x1 kom Cena 49177.c. intravenski . ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.03. inj. limfedem 2 puta po 150mg.L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031500 prašak za rastvor za injekciju.v. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. Ig vena. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s..SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.BAXTER AG . ENDOXAN® . doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0..nr .2005 Cena (R) 1108011 gastrorezistentna tableta.2007 doziranje: leukemija. uzima se između obroka. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis 2 puta nedeljno po 25mg s. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.4din 3/2-10-9084/2 25. 1g.08. poremećaj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2-3 puta po 50mg. liobočica sa rastvaračem. inj. 2.4mg/kg s.

5mL. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži). bronhopneumonija). uretritis. po šemi: I doza.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). posle mesec dana II doza. 7x3 kom Cena 846. 500mg+125mg.11.2003 (R) 3021783 sirup. 10mcg/0. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.J07BC01 VAKCINE E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) Cena (Z) 0011910 suspenzija za injekciju.co. intraabdominalna sepsa.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. aluminijumska folija. 20mcg/mL. 250mg/5mL+62. klavulanska kiselina . Paralelni lekovi: euvax B ENHANCIN . 1x100mL Cena 517.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011551 suspenzija za injekciju. plastična bočica. inf. Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. puerperalna sepsa.14 abecedni spisak registrovanih lekova 800-1600mg/m2 telesne površine) u obliku i.2002 10553. rekombinantna . u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju). 7x3 kom Cena 515-04-228-1 21. plastična bočica.2g prašak za injekciju. 125mg/5mL+31. bakterijski endokarditis. 100x0. 20mcg/mL. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.12.A. gonoreja). Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.SMITHKLINE BEECHAM .RANBAXY LABORATORIES LTD. deca preko 3 mes. bočica. daje se i.2006 (Z) 0011911 suspenzija za injekciju.5mL Cena 8606103683106 2339/2006/12 13. infekcije urogenitalnog trakta (cistitis. 6 meseci posle I doze III doza. Paralelni lekovi: cytoxan ENGERIX™ B .Belgija vakcina protiv hepatitisa B.11. .GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. septički abortus.11.2003 1045. u intervalima od 21-28 dana. 25x1mL j01cr kombinacije penicilina. 10mcg/0.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. po šemi: I doza. tifoidna i paratifoidna groznica. 250mg+125mg. 1x100mL Cena 328.m.6din 515-04-228-3 21. daje se i.5mL.5mL Cena 3/2-10-6382/1 21. doze su date u odnosu na amoksicilin.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 25x0.25mg/5mL.11.5mL. Paralelni lekovi: euvax B ENGERIX™ B .7din 3/2-10-6382 20.nr .5mL.2din (R) 1021781 film tableta.DigitSoft.2din (Z) 0011553 suspenzija za injekciju. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.11. aluminijumska folija. amoksiklav Lek® 1. infekcije u hirurgiji i ORL. peritonitis. pijelonefritis. kože i mekih tkiva. bočica. teže infekcije 500mg na 8h.2003 (R) 3021782 sirup.25mg/5ml prašak www. posle mesec dana II doza.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis. rekombinantna . amoksiklav Lek® forte 312. septikemija. koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima.1din 515-04-228/03 21.5din 515-04-228-2 21.v. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).12.Indija amoksicilin. bočica.J07BC01 VAKCINE Cena 13814. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021780 film tableta. 100x1mL 8606103683113 2340/2006/12 13. .m.5mg/5mL. deca ispod 40kg (do 3 mes.11. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 6 meseci posle I doze III doza. bočica. amoksiklav Lek® 156. bakteriurija u graviditetu.

blister. 4 puta po 100mg. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.10.Srbija enalapril.DigitSoft. jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem antibiotika. 200mg.HEMOFARM AD . 1x16 kom 515-04-04159/03-1 28. Paralelni lekovi: enzix. deca od 7 meseci .co. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl. (20mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl.2007 Cena 96. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. 20mg+2.nr . Paralelni lekovi: enzix.BOSNALIJEK D. simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima: odrasli i deca preko 7 god. tvrda.2004 Cena 231. Panklav. 200mg/5mL.Bosna i Hercegovina nifuroksazid . . indapamid . 4 puta po 200mg. tvrda. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 185. blister.2004 Cena 192. indapamid .5mg. 3x15 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 312/2007/12 23. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti.8din (R) 1126305 kapsula. Paralelni lekovi: enzix duo. 3 puta po 200mg. Panklav® 2X ENTEROFURYL® .5din 515-04-04159/03 28. 200mg. enzix duo plus ENZIX DUO PLUS . 10mg+2. enzix duo c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401062 tableta. enalaprila. hronične dijareje.A07AX03 ANTIDIJAROICI. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. (10mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl.5mg). amoksiklav Lek® 2X. bočica.5mg. kutija. Panklav forte.10.5mg. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 311/2007/12 23. 3x15 kom www. tvrda. ENZIX .C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401061 tableta.01. Coli).2007 doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana E.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. blister.2 god.Srbija enalapril. enalaprila. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl.2007 doziranje: blaga hipertenzija 1 tabl. 1x90mL 3870010002717 2518/2007/12 22.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. 3x10 kom 3870010002700 (R) 1126304 kapsula.D.9din 2517/2007/12 22.abecedni spisak registrovanih lekova 14 za oralnu suspenziju.09.Srbija enalapril.4din (R) 3126303 oralna suspenzija. 1x8 kom E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 244/2007/12 17.01.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401060 tableta.09. indapamida (2. 100mg. poremećaji intestinalne fermentacije.5mg). indapamid . enzix duo plus ENZIX DUO . 10mg+2.HEMOFARM AD . indapamida (2. akutne i hronične dijareje nespecificne i nerazjašnjene etiologije. augmentin.HEMOFARM AD . blister.5mg).01. deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg.C09BA02 a07aX ostali intestinalni antiinfektivi (R) 1126302 kapsula. film indapamida (2. deca od 3-7 god. blister. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl.

želuca i pluća.5mL (SZ) (SZ) (SZ) (SZ) 0069152 rastvor za injekciju. 2mg/mL. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/m2.2007 doziranje: tranzicioni ćelijski tumor mokraćne bešike.H NFG.05. 6x1mL Cena 5227. maks.4din 515-04-3883/03-1 31.Austrija epirubicin . 1000i. može se dati u jednoj inj.j. Paralelni lekovi: zeffix™ EPREX .12.2004 doziranje: akutna leukemija. na 3 nedelje ili 12..L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance Cena 1095din (SZ) 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju. 6x0. 1x25mL Cena 1385. početni ili uznapredovali karcinom dojke.150 abecedni spisak registrovanih lekova EPIRUBICIN . multipli mijelom. 1x60 kom Cena 11466.05. karcinom jajnika. akutna leukemija.C. 2mg/mL. non-Hodgkin limfomi.6din 515-04-3883/03 31. sireta.. bočica.2004 E Cena 6060. Hodgkin i non-Hodgkin limfom. 6x0. krupnoćelijski ili sitnoćelijski karcinom pluća.05.Belgija epoetin alfa . karcinom glave i vrata.9din 3/2-10-8909 25.2002 Cena 15252.. 10mg. primitivni hepatocelularni karcinomi.05. deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.v. 1x10mg 5944720080155 947/2007/12 04.3mL 0069155 rastvor za injekciju. SINDAN-PHARMA S. 50mg.M.Velika Britanija lamivudin . Farmorubicin® rd EPISINDAN® . bočica staklena. KG .B. bočica.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069150 rastvor za injekciju. sireta.Rumunija epirubicin .12. tokom 2-3 uzastopna dana. intraar terijski ili direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku. sireta. 300mg dnevno.8din 3/2-10-8908 25.2002 Cena 20340.V.GLAXOSMITHKLINE UK . bočica staklena. .j. maks.j. ciklus ponoviti na 3-4 nedelje. karcinom prostate koji ne reaguje na hormonsku terapiju.12.12. 10000i.DigitSoft.R.8din 3/2-10-8906 25. karcinom pankreasa.nr . 4000i. u zavisnosti od vrste oboljenja: i.j.L. kumulativna doza 0. Paralelni lekovi: epirubicin.4din 3/2-10-8904 25. karcinom dojke. kolorektalni karcinom. .EBEWE PHARMA GES. jajnika. 6x0. Farmorubicin® rd EPIVIR™ . ili podeljeno u nekoliko inj.9-1 g/m2. bočica.J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze (R) 1328375 film tableta. 1x50mg 5944720080162 948/2007/12 04. 1x5mL (SZ) 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju.4mL 0069157 rastvor za injekciju.2002 www.5mL 0069154 rastvor za injekciju. sireta.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju. primena u režimu sa standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m2 telesne mase.12.co. gastroezofagusni karcinom.9din 5000123108480 3/2-10-6383 25.12. sarkom mekih tkiva i kostiju primenjuje se intravenski. 6x0. sireta.5-25mg/m2 na 7 dana.j. 3000i. 2000i.2002 doziranje: HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima: odrasli i adolescenti 2 puta po 150mg. Paralelni lekovi: episindan®. 150mg...2002 Cena 10166din 3/2-10-8905 25.2002 Cena 50615.2007 Cena 4990din (SZ) 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju.S.

10.v.75mL. peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom).10.2007 (SZ) 0069235 rastvor za injekciju.10. 2000i./kg.6mL Cena 8600097405935 2626/2007/12 26.2007 (SZ) 0069223 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.5mL. doza 3 puta nedeljno s.9mL./0. lečenje anemije i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi.. 6x0./0.j.9mL Cena 8600097405942 2627/2007/12 26. 50 i.4mL Cena 8600097406239 2636/2007/12 26.10.2007 (SZ) 0069232 rastvor za injekciju.2007 doziranje: anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na hemodijalizi: odrasli početna doza 3 puta nedeljno i.10.c. 4000i.10./0.2007 (SZ) 0069222 rastvor za injekciju.j. Cena napunjen injekcioni špric. za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate.6mL.j.4mL.j.j. napunjen injekcioni špric. doza može da se koriguje na 4 nedelje. 30000i. 50 i. 1x0.10./kg.2007 (SZ) 0069230 rastvor za injekciju.nr . doza može da se koriguje na 4 nedelje./kg 3 puta nedeljno./0. 40000i. kod odraslih na peritoneumskoj dijalizi.v. 3000i. 3000i.3mL Cena 8600097406109 2631/2007/12 26. napunjen injekcioni špric. Cena napunjen injekcioni špric.10./mL. 1x0.j.4mL. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069228 rastvor za injekciju./kg. maks.10.10./0. 1x0.9mL Cena 8600097406222 2635/2007/12 26.10.v. početna doza 3 puta nedeljno s. 20000i. 2000i.j.abecedni spisak registrovanih lekova 151 doziranje: anemija kao posledica hronične insuficijencije bubrega (bolesnici na hemodijalizi. 1x0.DigitSoft.3mL. početna doza 2 puta nedeljno s./mL. 50 i. 1000i. doza može da se koriguje na 4 nedelje.j. 200 i. EQRALYS . lečenje sekundarnih anemija kod bolesnika sa AIDS-om. 6x1mL Cena 8600097406277 2624/2007/12 26.3mL.c./0. doza 3 puta nedeljno i.6mL Cena 8600097406215 2632/2007/12 26. 10000i.10. 6x0./0.2007 (SZ) 0069231 rastvor za injekciju.j. 10000i.9mL.. napunjen injekcioni špric. 1x0./0.j.2007 (SZ) 0069234 rastvor za injekciju. deca početna doza 3 puta nedeljno i.5mL 8600097406000 2629/2007/12 26.4mL Cena 8600097405959 2633/2007/12 26. napunjen injekcioni špric./kg.6mL. 6x0.j.j. kao i za prevenciju anemije kod novorođenčeta male telesne mase: odrasli početna doza 50-100 i.10.j.j. 1000i.HEMOFARM AD .2007 (SZ) 0069224 rastvor za injekciju. kod odraslih E www. 200 i./0.j. napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069226 rastvor za injekciju.j.2007 (SZ) 0069221 rastvor za injekciju. lečenje anemije kod onkoloških bolesnika na hemioterapiji preparatima platine.j. početna doza 50 i. napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069227 rastvor za injekciju.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069220 rastvor za injekciju. 1x0.j./0. Cena napunjen injekcioni špric./kg 3 puta nedeljno./kg.j. 50 i. napunjen injekcioni špric./kg.j.3mL Cena 8600097405928 2625/2007/12 26. deca preko 1 mes. 6x0. 1x1mL Cena 8600097406123 2634/2007/12 26.j.75mL 8600097406116 2630/2007/12 26. maks. 4000i. kod odraslih bolesnika koji nisu na hemodijalizi.Srbija epoetin zeta ./mL. 1x1mL 8600097405997 2628/2007/12 26.co.c.

sifilis. 500mg. pod nadzorom lekara koji ima iskustvo sa primenom antineoplastičnih lekova.Srbija eritromicin . ERBITUX® . 2x10 kom j01Fa makrolidi Cena 162. ./kg. blister.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2004 doziranje: respiratorne infekcije.MERCK KGaA . bočica.1din 18.2003 460. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. 450 i.2003 www. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). bočica. 2x8 kom Cena 8608811003238 515-04-3477/03 Cena (R) 1325551 film tableta. 1x100mL 8608811003269 515-04-3480/03 130.Kipar eritromicin .j. početna doza 3 puta nedeljno s.j.D.9din (R) 1325561 film tableta. legionarska bolest. 150 i.06. 250mg.152 abecedni spisak registrovanih lekova pacijenata na hemioterapiji. bočica. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. blister.2006 doziranje: metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko prethodna hemioteapja nije dala rezultate: primenjuje se po protokolu. 1x50mL Cena 18276.2006 Cena 269.3din 515-04-291/04 28.2004 doziranje: respiratorne infekcije.nr . blister. sinuzitis.10.co.J01FA01 E ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 161. 125mg/5mL. maks. otitis. blister.c. 600 i. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. enteritis izazvan Campylobacter-om./kg ili jednom nedeljno s.12. blister. blister. 2x10 kom 8608807100989 778/2006/12 05. enteritis izazvan Campylobacter-om.j.D. 300 i.JUGOREMEDIJA A. u hirurgiji (ortopedske operacije na kostima) početna doza jednom nedeljno s. 4g dnevno.Srbija eritromicin . ERITHROMYCIN .7din 18.9din 4022536866659 1876/2006/12 18.Nemačka cetuksimab .c.05.12. negonokokni uretritis. sinuzitis.5-1g na 12 sati.12./kg tokom 10 dana pre operacije i 4 dana posle operacije.j. 4g dnevno. 500mg.REMEDICA LTD .L01XC06 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039150 rastvor za infuziju. maks. 2mg/mL. otitis. 250mg. 2x10 kom 515-04-292/04 28. 500mg.c. 2x10 kom 8608807000012 515-04-916/04 31. sifilis. veliki kašalj.6din 18.2003 275.DigitSoft. negonokokni uretritis.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325550 film tableta. Paralelni lekovi: eritromicin ERITROMICIN .c.5din 18.06. ZRENJANIN .J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325560 film tableta.2004 Cena 249. 250mg. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . 2x8 kom 8608811003245 515-04-3478/03 Cena (R) 3325552 granule za oralnu suspenziju. 250mg/5mL.1din (R) 1325153 film tableta.5-1g na 12 sati. 1x100mL 8608811003252 515-04-3479/03 Cena (R) 3325553 granule za oralnu suspenziju.12. veliki kašalj./kg tokom 3 nedelje pre i na dan operacije ili jednom dnevno s. deca do 2 godine 100mg na 6 sati.06. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). legionarska bolest.2003 215.9din (R) 1325152 film tableta.

Lotar® ESMERON® .abecedni spisak registrovanih lekova 153 doziranje: respiratorne infekcije. ili kod inhalacione anestezije 5-6mcg/kg/min. zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. 12x5mL Cena 5454.2006 doziranje: respiratorne infekcije. fiola. doza održavanja 0.8din 8600097405324 938/2007/12 04.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. ORGANON .v. 4g dnevno. 100mg dnevno.05. negonokokni uretritis.HEMOFARM AD . blister.D. N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti (R) 1075091 tableta. maks.3din (SZ) 0082051 rastvor za injekciju. 0.5-1g na 12 sati. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). negonokokni uretritis. 100mg dnevno. sinuzitis. maks.2002 Cena 215.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi Cena 213. 500mg. maks. 100mg/10mL. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . Lorista®. monokomponentni (R) 1103150 film tableta.15mg/kg. 100mg dnevno.v.8din (R) 1325141 film tableta. sifilis. maks. legionarska bolest.V.2007 doziranje: anestezija: doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle. enteritis izazvan Campylobacter-om. bočica. jednom dnevno. blister.Francuska disulfiram .SRBOLEK A.4din (R) 1103151 film tableta. veliki kašalj. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. sinuzitis.6mg/kg. početno i. legionarska bolest.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .co.Srbija eritromicin .2003 doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. 50mg dnevno. 1x20 kom www. blister.DigitSoft. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. maks. bočica. deca do 2 godine 100mg na 6 sati.12. blister. 500mg dnevno. otitis.Holandija rokuronijum bromid . hipertenzija sa hiper trofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. sifilis.6mg/kg. 2x8 kom 8608809000843 3/2-10-10720 25.N. Paralelni lekovi: cozaar®.01. 50mg/5mL. i. 4g dnevno. .N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 233. 2x14 kom Cena 725.08. nastaviti sa 5-10mcg/kg/min. anestezija kontinuiranom inf. maks. 2x8 kom 8608809000843 2397/2006/12 18. 500mg. ESPERAL® . deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. 50mg. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). 100mg. bolus inj.05. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. maks.M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082050 rastvor za injekciju. 10x10mL 8600103419093 287/2007/12 22.2mg/kg. maks.2007 Cena 1324.9-1.2007 Cena 8181.C09CA01 E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.4din 515-04-1659/03 04. otitis. 0.nr . 500mg. 2x14 kom 8600097405317 939/2007/12 04.5din (R) 1325554 film tableta. Paralelni lekovi: erithromycin ERYNORM® .1din 8600103419086 288/2007/12 22.01. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. maks.5-1g na 12 sati.Srbija losartan . 0. veliki kašalj.12. 100mg dnevno. enteritis izazvan Campylobacter-om.

D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.05.11. blister. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati.DigitSoft. boca staklena.JUGOREMEDIJA A.Nemačka simetikon . 0. 40mg/mL. 40mg/mL. ekcemi.154 abecedni spisak registrovanih lekova ESPERSON® . meka.Srbija dezoksimetazon .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .7din 8608811001319 3/2-10-7370 29. dnevno. 40mg/mL. 1x250mL 4013054008614 Cena 657/2006/12 Cena 672/2006/12 Cena 658/2006/12 232. dermatitis. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152254 krem.co.nr .JUGOREMEDIJA A. meka. adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps. 0.2006 Cena (BR) 1129486 kapsula. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. boca staklena.9din 4013054002407 695/2006/12 25. 1x30g Cena 83.2006 www. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.05.D.Srbija dezoksimetazon .05.11.6din 18.05.5din 8608811001326 3/2-10-7369 10. Paralelni lekovi: esperson® M.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. ekcemi.05. blister. i sutradan ujutro. na dan ispitivanja 2 kaps.2006 18. 3x30mL 4013054006108 (BR) 3129483 oralna emulzija. meka.5din (R) 4152253 mast.Nemačka simetikon . ZRENJANIN . 40mg.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 3129480 oralna emulzija.05.D. esperson® M ESPUMISAN® .2002 doziranje: akutne upale kože. priprema pacijenata za dijagnostička snimanja (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps. 2x25 kom 4013054002001 696/2006/12 25. 0. 4x25 kom 4013054001431 697/2006/12 25.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129484 kapsula.D. i pre spavanja ako je potrebno. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. dermatitis. u toku ili nakon obroka.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . ZRENJANIN .2002 doziranje: akutne upale kože.Srbija dezoksimetazon . 40mg. esperson® mite E ESPERSON® M . 1x25 kom Cena 112. 40mg. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152255 krem. jakog delovanja (grupa III) Cena 312. 1x30mL 4013054003329 (BR) 3129481 oralna emulzija. boca staklena. ZRENJANIN . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. Paralelni lekovi: esperson®. Paralelni lekovi: espumisan® L ESPUMISAN®L .2002 doziranje: akutne upale kože..2006 Cena (BR) 1129485 kapsula. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. tuba.11.05%. Paralelni lekovi: esperson®. dermatitis. blister.25%. 1x30g 8608811001333 3/2-10-7368 10.2006 doziranje: meteorizam: deca iznad 6 god. esperson® mite ESPERSON® MITE . tuba. tuba. ekcemi.2006 18.JUGOREMEDIJA A.25%. 1x30g Cena 312.

NOVARTIS .2006 doziranje: karcinom prostate u odmakloj fazi bolesti: oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.L01XX11 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1031043 kapsula. . 1 sat pre ili 2 sata posle jela.7din 3/2-10-9312 11..A05BA..v. Paralelni lekovi: essentiale® forte N ESTRACYT . gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre.2002 Cena 3/2-10-6935/1 17. 6x1 kom Cena 3/2-10-6935 17. monokomponentni (R) 9048213 transdermalni flaster.AVENTIS PHARMA . 1x100 kom Cena 9936. psorijaza. radijacioni sindrom: parenteralno sporo i.12.12. 4mg/10cm2. 6x1 kom 9048215 transdermalni flaster.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre.Švajcarska estradiol .R. blister.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . boca staklena.L.G03CA03 E POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.nr .co. deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi. neozleđenu kožu trupa ispod struka (ne oko grudi ili na grudi).12. za vreme terapije dozvoljeno je kupanje.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . 5x5mL Cena 449din 3/2-10-9315 11.02. masna distrofija jetre. 6x1 kom (R) (R) 9048214 transdermalni flaster. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (Z) 0127166 rastvor za injekciju. estrofem®. 3x10 kom Cena 417. aluminijumska folija. odojčad 25 kapi pre ili posle podoja. Paralelni lekovi: essentiale® N ESSENTIALE® N . poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. 140mg. vagifem® www. zatim se doza induvidualno podešava. 250-500mg dnevno. atrofija vagine: 2 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. aluminijumska folija. Paralelni lekovi: climara®.2002 doziranje: deficit estrogena u menopauzi. masna distrofija jetre. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože. tvrda.A05BA. 250mg. oestradiol.PFIZER ITALIA S.12. 8mg/20cm2. ESTRADERM TTS® . Paralelni lekovi: espumisan® ESSENTIALE® FORTE N .2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre.8din 8606007410617 185/2006/12 13. 300mg. aluminijumska folija. tvrda. profilaksa recidiva holelitijaze.2002 Cena 363din 3/2-10-6935/2 17.12. profilaksa recidiva holelitijaze. psorijaza.AVENTIS PHARMA .Italija estramustin . deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi. ampula. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127165 kapsula.DigitSoft. 2mg/5cm2.abecedni spisak registrovanih lekova 155 doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova.

04.05.ALKALOID AD .5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.04.DigitSoft.07. vepegal. za 3-4 nedelje obnoviti. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana.9din 515-04-1599/03 21. vepesid EUKAPTIL® .M. povrede sportista): 2 puta po 200mg.15 ESTROFEM® . vepesid ETOPOSIDE . inf.EBEWE PHARMA GES.G03CA03 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. 100mg/5mL.C09AA01 c09aa inhibitori ace. artritis kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva.v. monokomponentni (R) 1048130 film tableta. Paralelni lekovi: climara®. monokomponentni (R) 1103800 tableta. Lastet cap.D. 1x20 kom Cena 1094. kontejner za tablete.2003 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. 25. Paralelni lekovi: etoposide. KG . tokom 5 dana. za 3-4 nedelje obnoviti. Lastet cap. LIMITED .. 50.2din 8606007410662 1144/2006/12 06. 100mg/5mL.9din 515-04-1993/03 26. oestradiol. vagifem® E ETOLAC® . trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. 25mg.1din 20.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju.. bočica. 1x28 kom Cena 487din 8600102099418 817/2007/12 13. 50mg. . osteoartritis.2004 www.. 1x5mL Cena 1300.Danska estradiol . terapija se započinje 5.6din 20.M01AB08 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 340.2007 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 tabl. blister. tokom 5 dana. Lastet cap. posttraumatski.Austrija etopozid . Lastet cap. 100. dnevno u kontinuitetu. vepegal. 600mg dnevno. ETOPOSID .PFIZER (PERTH) PTY. 1x5mL M01aB antiinflamatorni/antireumatski lekovi (R) 1162300 film tableta. kod žena kod kojih postoji menstrualni ciklus. 4x10 kom 8600102463028 (R) 1103801 tableta. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.Australija etopozid .10.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju.04. dentalni bolovi.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne bolesti kostno-zglobnog sistema (reumatoidni artritis. Lastet inj.Makedonija etodolak .B. osteoartroza. 50. 100.HABIT PHARM A. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje.2006 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. Lastet cap.NOVO NORDISK A/S . za oralnu upotrebu 2. bočica od tamnog stakla. ankilozirajući spondilitis. bolovi umerenog do srednjeg intenziteta (postoperativno. Lastet cap. 25. estraderm TTS®. dana od početka kvarenja.. 2mg. vanzglobni reumatizam). za oralnu upotrebu 2. bočica.nr . maks. Lastet inj. inf. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i.co.2004 243.H NFG. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. blister.v. Paralelni lekovi: etoposid. 4x10 kom 8600102463035 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-871/04 Cena 515-04-871-1 140.Srbija kaptopril . 200mg.

5mg/kg dnevno. doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno. uzima se 1 sat pre jela.8din (R) 1040234 tableta.2003 Cena 119.MERCK KGaA . 2x10 kom E Cena 10765din 3/2-10-1475 09. 2-2.m. Paralelni lekovi: durofilin EUTHYROX .08. 20x1mL www.2003 doziranje: bronhijalna astma (siptomatsko i profilaktičko lečenje). 25mcg. daje se i. bočica. blister.2003 doziranje: hipotireoidizam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. 2x25 kom 4022536980737 515-04-1438/03 04.08. 6 meseci posle I doze III doza. 2x25 kom 4022536980751 515-04-1441/03 04. doza održavanja 2 puta po 25mg. adolescenti 18mg/kg dnevno. 300mg. 125mcg. Paralelni lekovi: Letrox® 100. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. 2x25 kom 4022536932132 515-04-1439/03 04.J07BC01 VAKCINE r03da ksantini (R) 1114655 kapsula.11.R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 515-04-3575/03 11. blister.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom). 50mcg. 50mcg. 2x25 kom 4022536980720 515-04-1437/03 04. Letrox® 50. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. Katopil®. zorkaptil® EUPHYLONG® . 100mcg.2003 Cena 137. posle mesec dana II doza. 2x10 kom 515-04-3575-1 11. 2 (retko 3) puta po 50mg. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.9din (R) 1040232 tableta.4din (R) 1040235 tableta. posebno ako je praćena noćnim napadima. doza održavanja 2-3 puta po 25mg.Nemačka teofilin . Kaptopril alkaloid®.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno.5mg. Letrox® 150.6din (R) 1040231 tableta.ALTANA PHARMA AG .2003 Cena 92. tvrda. maks.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni Cena 78. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. maks.co. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L). blister.6din (R) 1040230 tableta. blister. blister. tvrda. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.abecedni spisak registrovanih lekova 15 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.3din (R) 1040233 tableta. 75mcg. po šemi: I doza. 2x25 kom 4022536980713 515-04-1436/03 04. deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno.2003 Cena 131. blister.08.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. dnevna doza je 1 g. doza održavanja 100-200mcg dnevno. parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom).08.DigitSoft. 150mcg. maks. Paralelni lekovi: captopril.Nemačka levotiroksin natrijum . a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.5mg. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.08. deca od 1-8 godina 24mg/kg dnevno.11.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . rekombinantna .12.2003 Cena 93. maks. maks.08. hronična opstruktivna bolest pluća individualno. 200mg. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno. blister. 20mcg/mL. 100mcg.5mL.nr . deca od 6 meseci-9 godina 19mg/kg dnevno. Tivoral® EUVAX B .2003 Cena (R) 1114656 kapsula. 75mcg. blister. Paralelni lekovi: engerix™ B j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011890 suspenzija za injekciju. 2x25 kom 4022536980744 515-04-1440/03 04. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. maks. odrasli nepušači 9.25-12. 150mcg.

J07BC01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011904 suspenzija za injekciju. po šemi: I doza.co. bočica.LG LIFE SCIENCES .2006 Cena (Z) 0011907 suspenzija za injekciju.08. daje se i. bočica.2006 doziranje: hemolitička anemija: 300mg dnevno. bočica. 3x10 kom Cena 153din 3838989587482 1772/2006/12 02.5mL. daje se i.08.DigitSoft. 10mcg/0. bočica. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B .SANOFI PASTEUR S.Slovenija tokoferol .Južna Koreja vakcina protiv hepatitisa B. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.Španija raloksifen .2004 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. maks.5mL Cena 8806136300821 1473/2006/12 16.J07BC01 VAKCINE j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011899 rastvor za injekciju. EVISTA . 10mcg/0. 50x5mL Cena 118263. blister. po šemi: I doza. blister. bočica.15 EUVAX B . 1x0.LILLY S. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 4g dnevno.08. .A. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. posle mesec dana II doza.Francuska antigen virusa hepatitis B . 10mcg/0. 6 meseci posle I doze III doza.KRKA. 20mcg/mL.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT .2006 (Z) 0011906 suspenzija za injekciju.D.6din 515-04-3139/04 26.4din 3/2-10-1476 09.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B PEDIATRIC . 60mg.G03XC01 g03Xc selektivni modulatori estrogenih receptora (R) 1049200 film tableta. 2x14 kom j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011891 suspenzija za injekciju. antioksidans 100-300mg dnevno. 6 meseci posle I doze III doza. .A11HA03 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1050250 obložena tableta.5mL.5mL 8806136300814 1474/2006/12 16.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.5mL. EVITOL® . 20x0.2006 doziranje: prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi: 60mg dnevno nezavisno od jela. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. rekombinantna .4din 131/2006/12 06. 100mg. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.2006 Cena (Z) 0011905 suspenzija za injekciju. bočica.nr .2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. po šemi: I doza. www.08.J07BC01 VAKCINE Cena 7639.5mL POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2151.m. D. 10x1mL 8806136300852 1471/2006/12 16. malapsorpcija kod a-lipoproteinemije odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno. daje se i. 10x0. posle mesec dana II doza.08. rekombinantna . 10mcg/0. 1x1mL Cena 8806136300845 1472/2006/12 16. 20mcg/mL. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.5mL. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. posle mesec dana II doza.5mL. .A.m. TOVARNA ZDRAVIL. 6 meseci posle I doze III doza.m.10.12.5mL.02. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.5mL.

3mg. maks. dalje se doza individualno prilagođava. 500mg.DigitSoft.03.2004 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 flaster nedeljno. deca preko 1 godine 100mg dnevno. 4x7 kom 8606103543097 941/2007/12 04.03. 2x14 kom 515-04-4199/03 11. 4x7 kom 8606103543080 940/2007/12 04. . zavisno od nivoa feritina. 2x14 kom 515-04-4200/03 11. www.1din (R) 2088016 oralni rastvor. Kapsule. adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno. 2mg/mL. 1.9din (R) 1088015 kapsula. blister.04. pre uzimanja bilo koje hrane.V.7din (R) 1088014 kapsula.Belgija norelgestromin. blister. tablete se ne smeju žvakati. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². fiksne kombinacije (R) 9136500 transdermalni flaster. 125mg. 4.abecedni spisak registrovanih lekova 15 malapsorpcija cistična fibroza: odrasli 100-200mg dnevno. 1x120mL 515-04-4202/03 02.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . tvrda.2004 Cena 2676. 12mg dnevno. 30mg/kg telesne mase dnevno. blister.2004 Cena 515-04-03271-1 28. 12mg dnevno. Paralelni lekovi: vitamin e. blister.Švajcarska rivastigmin .2004 Cena 2676. blister. 3x3 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 795.nr . početna doza iznosi 2 puta po 1. tvrda.05.5din 515-04-03271/04 28.2004 Cena 8445.5-6mg.5mg.05. bočica. blister.03. 2x14 kom E Cena 2659din 515-04-4198/03 11.05.2004 Cena 2699. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². maks.2007 Cena (SZ) 1189121 tableta za oralnu suspenziju. maks.09. 3x1 kom (R) 9136501 transdermalni flaster. niti gutati cele. na prazan želudac. rastvoriti tabl.NOVARTIS . dalje se doza individualno prilagođava. uobičajena doza održavanja je 2 puta po 1. blister. otprilike u isto vreme.09.2007 Cena (SZ) 1189122 tableta za oralnu suspenziju.V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03ac helirajuća sredstva za gvožđe Cena (SZ) 1189120 tableta za oralnu suspenziju.03.N06DA03 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze (R) 1088012 kapsula. EXELON® . doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama. 250mg. tvrda. zatim1 nedelja pauze. uobičajena doza održavanja je 2 puta po1.2004 doziranje: blagi i umereno izraženi oblici Alchajmerove bolesti: ne primenjuje se kod dece početna doza iznosi 2 puta po 1. blister. deca do 1 godine 50mg dnevno.JANSSEN PHARMACEUTICA N. etinilestradiol .5mg.5mg. istog dana u nedelji tokom 3 nedelje. kesica.Švajcarska deferasiroks . flaster se lepi na čistu nepovređenu kožu. vitamin e forte EVRA .co. 4x7 kom 8606103543103 942/2007/12 04.7din (R) 1088013 kapsula. u čaši vode ili soka od pomorandže. 6mg. EXJADE® .5-6mg. 2x14 kom 515-04-4201/03 11. najmanje 30 min. tvrda.2007 doziranje: hemosideroza nastala posle transfuzije krvi (feritin u serumu >1000 µg/L): odrasli.5mg.G03AA13 g03aa gestageni i estrogeni.

05. trovanje supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom: odrasli preko 18 godina 2-2. magnezijum-hlorid . kalcijum-hlorid. 75g/L+5. EZETROL® .8din 515-04-3994/03 21.257g/L+0.4g/L+4. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu. plastična kesa. 10mg.5g/L+0. abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI E B05d.051g/L. blister.BAXTER HEALTHCARE S.2004 www.Irska ikodekstrin.10 EXTRANEAL .. 1x2000mL Cena 515-04-4030/03 09. Cena 3258.257g/L+0.2003 (SZ) 9175742 rastvor za peritonealnu dijalizu.co. natrijum-laktat.5g/L+0. plastična kesa.USA ezetimib . posle 6-12 sati rastvor se menja. instilacijom tokom 10-20 minuta.. . natrijum-hlorid.12.12.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . disbalans elektrolita. 1x2500mL 515-04-4029/03 09.051g/L.5 L.2003 doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtevaju tretman dijalize.C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida (R) 1104475 tableta.DigitSoft. 2x14 kom doziranje: hipolipemik 10mg dnevno.A.4g/L+4. Cena 75g/L+5.B05D.nr .

v. bočica. tuba. inf.C05AD04 VAZOPROTEKTIVI c05ad proizvodi koji sadrže lokalne anestetike Cena 210. Paralelni lekovi: Famotidin. pruritus.HEMOFARM AD . Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. Quamatel® FAMOTIDIN ALKALOID® .2002 Cena 119.ALTANA PHARMA AG . blister. veracol® j01dd cefalosporini.09.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 217. infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane). infekcije kože i mekih tkiva.Nemačka cinhokain. ceftriaxon-MIP®.06. septikemija.2003 doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta. ragade. zapaljenske bolesti karlice. 50mg/kg dnevno. 1g. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. 3x10 kom 8600097010146 238/2005/12 06.6din (R) 4108040 mast. 2x5 kom 8606102233081 2160/2006/12 21. 40mg. blister. sprečavanje recidiva: 20mg uveče. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. ekcemi.Srbija famotidin .ALKALOID AD .FARAN LABORATORIES .1din (R) 1128631 film tableta.. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. III generacija (SZR) 0321860 prašak za rastvor za injekciju.2006 doziranje: hemoroidi.2002 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. rocephin®. 40mg. Labilex®. infekcije kostiju i zglobova.5mg+100mg. tokom 4-8 nedelja.11. 20mg. intraabdominalne infekcije.Makedonija famotidin . 2g dnevno. Paralelni lekovi: Famotidin alkaloid®. lečenje rana posle operacija u anorektalnom predelu mast: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati.co. maks. 1x10 kom 3/2-10-5736 10.09. Paralelni lekovi: azaran.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (R) 1128480 film tableta. meningitis. maks. nekomplikovana gonoreja. sprečavanje recidiva: 20mg uveče.J01DD04 F ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 356. prematurusi maks. ceftriakson. akutni bakterijski otitis media.11. strip. tokom 4-8 nedelja. Longaceph®. supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja. Quamatel® FARCEF . sa pratećim zapaljenskim promenama i krvarenjem. blister. 1x20g 8606102233098 2159/2006/12 21.2005 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg.2005 Cena 418.2006 Cena 185din (R) 5108043 supozitorija.3din 3/2-10-5735 10. 20mg. 2x10 kom Cena 124. ceftriaxone-BcPP.11. analne fisure. Lendacin®. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. FAMOTIDIN .Grčka ceftriakson .2din 515-04-523/03 16.3din (R) 1128630 film tableta. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. 2g na 12 sati i.abecedni spisak registrovanih lekova 11 F FAKTU® . 2. 10mg/g+50mg/g. 1x1g www.11.6din (R) 1128482 film tableta. polikrezulen .nr .DigitSoft. blister. 3x10 kom 8600097010122 237/2005/12 06.

istegnuća tetiva. 10mg. bočica.2006 Cena 5199.MENARINI. maks.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086105 tableta.6din 8608808105211 813/2007/12 13.A.2din (R) 5086107 supozitorija. deca: od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. Paralelni lekovi: Ketonal® Lek FEBRICET .R. jajnika. Paralelni lekovi: efferalgan®. Paracet.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167340 gel.2din 8606007410709 1143/2006/12 06.8din (SZ) 0033113 prašak za rastvor za injekciju.12 FARIN® . želuca i pluća. maks.R.2006 doziranje: akutna leukemija. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.01. . 120mg/5mL. PcM-Hemofarm.L. 1x50g 4013054001387 99/2005/12 31. na 3 nedelje ili 12.Srbija varfarin . 50x10 kom Cena 583.co. 4 doze u 24 sata. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste. kumulativna doza 0.5%. . povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. veštačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti: dnevnu dozu uzeti odjednom. tuba. 4g dnevno. distorzije.01. episindan® FASTUM® GEL . 1x5 kom 8600097400817 313/2007/12 23.2007 Cena 71.08. periartritis. 5mg. tuba.9-1g/m2 Paralelni lekovi: ePIrUBIcIN. blister. blister.5%. tendoperiostitis. fibrozitis.GALENIKA AD . Panadol. 1x5mL Cena 1117. liobočica sa rastvaračem.2005 doziranje: inflamatorna. traumatska oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema (artritis.PFIZER ITALIA S.04. 1x20g Cena 4013054002919 97/2005/12 19. 2. non-Hodgkin limfomi. Paracetamol www.L.2005 Cena 208. bursitis. profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora.09.07. 1x50mg 8606007410716 1142/2006/12 06.08. uganuća. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg.DigitSoft. isčašenja. 2. sinovitis. deca dobijaju maks.HEMOFARM AD . lumbago i traumatske povrede) kontuzije.Italija ketoprofen .2007 doziranje: lečenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije.5-1g na 4-6 sati. 2. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/mL.5din 8600097400220 315/2007/12 23. blister. a najduže 15 dana. tendosinovitis.B01AA03 abecedni spisak registrovanih lekova ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063115 tableta.Srbija paracetamol . 1x100mL 8600097400800 209/2007/12 17.5-25mg/m2 na 7 dana. 500mg.2007 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. miozitis. povrede meniskusa. karcinom dojke. 5mg tokom 2-4 dana zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja). bočica od tamnog stakla.5%.07.2007 Cena (R) 3086106 sirup. u razmaku od 4-6 sati. tokom 7. najbolje uveče pre spavanja. 200mg. tuba. 50mg.3din (BR) 4167342 gel.Italija epirubicin . 3x10 kom Cena 96. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. 1x30g 4013054002902 98/2005/12 01.2005 Cena (BR) 4167341 gel.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.nr . Paralelni lekovi: Marivarin F FARMORUBICIN® RD .01. tendinitis.

HEMOFARM AD .nr .2007 doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak./20mL. kesica. tablete se prethodno rastvore u čaši vode. Paralelni lekovi: efferalgan® sa vitaminom c FEBRICET COLD .2006 (SZ) 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.7din 9002864058525 2109/2006/12 14.08. prasak se razmuti u čaši vode. maks.DigitSoft.11.2007 doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak. paracetamol.D. 1x10 kom Cena 58. paracetamol.B02BD03 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. Cena 48411. NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111261 šumeći prašak. 500j.R01BA.B03AC01 ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.abecedni spisak registrovanih lekova 13 FEBRICET C . deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak. deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta. zavisi od titra inhibitora.09. . najduže 5 dana kontinuirano. 1x20mL Cena 24205./20mL.Austrija antiinhibitorski kompleks faktora VIII . 8 tableta dnevno. 25mg+500mg+200mg.ZDRAVLJE A. 100mg/2mL. r01Ba adrenomimetici (BR) 3111260 oralni prašak.O. askorbinska kiselina .Srbija dekstriferon .3din 8600097401197 67/2005/12 08..11.Srbija feniramin.2005 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete. prašak se razmuti u čaši vode. liobočica sa rastvaračem. maks. ampula.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja i supstituciona terapija kod hemofilija sa inhibitorima na faktor VIII i IX: individualno.3din 1271/2006/12 02. Paralelni lekovi: Febricet cold junior FEBRICET COLD JUNIOR . www.3din 1000j./kg dnevno.co. Paralelni lekovi: Febricet cold FEDEX® . 330mg+200mg. askorbinska kiselina . liobočica sa rastvaračem.2006 FEIBA TIM 4 .Srbija feniramin. 8x5g Cena 205. 200 FEIBA j.Srbija paracetamol.01..PANFARMA D. 280mg+100mg+10mg.BAXTER AG .O. askorbinska kiselina . NAZALNI PREPARATI Cena 96. najduže 5 dana kontinuirano. 5x2mL 8600064101686 doziranje: doza se određuje prema deficitu hemoglobina.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086108 šumeća tableta. uobičajeno 50-100 FEIBA j. 8x4g F Cena 233/2007/12 17.R01BA. deca od 12-15 godina 4 puta po 1 prašak.HEMOFARM AD . kesica. deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta. parenteralni preparati (R) 0060240 rastvor za injekciju./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII).01. . fiola.8din 316/2007/12 23. 1x20mL 9002864058822 2110/2006/12 14.

UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE. maks. ujutro. pa 50mcg po potrebi.2004 FENOBARBITON . blister.Švajcarska letrozol .07. FENISTIL . 1x30g doziranje: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju.3din 515-04-02680/04 28. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180mikromola/L).C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. ANESTETIKE I SL. spontano disanje odrasli i.GALENIKA AD . 0. doza održavanja 5-10mg dnevno.Švajcarska dimetinden . tuba. maks.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .1mg.2005 doziranje: hipertenzija početna doza je 1 puta na dan po 5mg. bolus 50-200mcg.1mg.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza je 1 puta na dan po 5mg. Plendil FELODIPIN STADA® 5MG RETARD .N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087550 rastvor za injekciju.Belgija fentanil . održavanje 1-3mcg /kg/sat. 0.D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA. .V.14 abecedni spisak registrovanih lekova FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD .5mg. uveče. Cena 441. ujutro.10din 515-04-272-1 02.2002 doziranje: karcinom dojke: 2. Plendil FEMARA . 10mg dnevno.STADA ARZNEIMITTEL AG . 50x10mL Cena 515-04-272/03 02.v.1%. 50x2mL Cena 2190.09.STADA ARZNEIMITTEL AG .2003 § (Z) 0087552 rastvor za injekciju.8din (R) 1039330 film tableta. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. 10mg dnevno.Nemačka felodipin .1mg.NOVARTIS .12. 10mg.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402870 film tableta. blister. 2x10 kom 4011548004319 235/2005/12 16. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.1din 8608808105570 515-04-3674/03 15. angina pektoris: obično 5mg dnevno.L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima Cena 12048. ujutro. Phenobarbiton-natrijum FENTANYL .Nemačka felodipin . 3x10 kom 3/2-10-6135 17.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand-mal epilepsija).2003 § (Z) 0087555 rastvor za injekciju. doza održavanja 5-10mg dnevno. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 5mg retard.08. ujutro. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. ampula.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084600 tableta.2003 doziranje: odrasli i deca preko 1 god.12.5din 515-04-4035/03 31. 5x2mL Cena 219.3din 4011548004326 236/2005/12 16. 2x10 kom Cena 821.12. F d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154040 gel. 3x10 kom Cena 112.JANSSEN PHARMACEUTICA N. Cena 168. ampula. indukcija 2-4mcg /kg.07. 0. angina pektoris obično 5mg dnevno. blister.co. Paralelni lekovi: Phenobarbiton. 0. deca 5-8mg/kg dnevno. deca 3-5mcg/kg.08.DigitSoft.nr . 2. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. pa 1mcg/kg po www. blister.Srbija fenobarbital .1din 5mg. 100mg. ampula.5mg dnevno dok traje progresija tumora.

m.8din (R) 1060090 film tableta. pa 50mcg po potrebi.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087556 rastvor za injekciju.v. profilaksa trudnice: 50-100mg. trudnice 200-300mg. latentni nedostatak gvožđa: odrasli i deca preko 12 god. indukcija 2-4mcg /kg. 50mg/5mL. 100-300mg.Srbija gvožđe(II)-sulfat .09. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 min pa 100 ng/kg/min. 20mg/g.co. .Austrija fentanil . oralni preparati (R) 1060072 tableta za žvakanje. pa 100-200mcg po potrebi. www. na respiratoru i. odjednom ili 2 puta po 1 tabl. dnevno.v. 1x100mL 515-04-02839/04 28.03. 1x15g Cena 93. tuba. 5x2mL Cena 316din 515-04-02837/04 28.v. pa 1-3mcg/kg po potrebi. Paralelni lekovi: Fentanyl FENTIKOL® ..B03AA07 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. deca od 1-12 godina 25-50mg. 5x10mL Cena 515.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. 50-100mg.2006 doziranje: dermatomikoze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3-6 nedelja.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.6din 515-04-02838/04 28.GALENIKA AD . FERRO-GRADUMET® . ampula. bolus 0. deca 3-5mcg/kg.v. inf.D. 5x2mL Cena 9088881337744 175/2006/12 13. bočica. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). FERRUM LEK® . onihomikoza nogu do 1 godine. deca 15mcg/kg. inf. inf. FERRUM LEK® . 50mcg/mL.Slovenija gvožđe lll .2004 Cena 188. trudnice 100mg. ampula. ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.09. . održavanje 1-3mcg /kg/sat. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 minpa 100 ng/kg/min.3-3. deca 15mcg/kg.B03AB05 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe.5mg.D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU F d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157585 krem.02.09. 3x10 kom Cena 279. oralni preparati Cena 95.DigitSoft. na respiratoru odrasli i. dnevno. 50mcg/mL. blister.v.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: odrasli 100-200mg i.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: oralno odrasli i deca preko 12 god. parenteralni preparati (R) 0060074 rastvor za injekciju.2006 § (Z) 0087557 rastvor za injekciju.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . inf. bolus 0.v.2006 doziranje: odrasli i deca preko 1 god.abecedni spisak registrovanih lekova 15 potrebi.3-3. pa 1mcg/kg po potrebi.D. 3x10 kom 8608808100643 94/2006/12 31. spontano disanje odrasli i deca i. odojčad 25-50mg.8din 9088881337751 231/2006/12 28. po potrebi povećati na 2 tabl.D. . na respiratoru odrasli i. Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex FENTANYL TORREX . deca od 1-12 godina 50-100mg. na respiratoru i.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. deca 3mg/kg i. 100mg.nr . pa 1-3mcg/kg po potrebi.2din 8608807101078 243/2006/12 03. spontano disanje odrasli i deca i.5mg. spontano disanje odrasli i. 100mg.m. pa 100-200mcg po potrebi.5din (R) 3060073 sirup.B03AC. 105mg. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). bolus 50-200mcg. ampula.2006 doziranje: 1 tableta ½ sata pre doručka sa dosta tečnosti. blister.v.Srbija fentikonazol .02. onihomikoza ruku: 6 meseci.Slovenija gvožđe lll . na dan.01.

2007 438. 10mg+280mg+100mg. kesica./g.12. tuba.4din 3585551913766 629/2005/12 23. 1Loomis j. hronični pankreatitis (najčešće usled zloupotrebe alkohola)). askorbinska kiselina . tuba. 2x10 kom Cena 63. kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porekla (cistična fibroza.1din 25.2005 doziranje: prehlada.2005 (BR) 1121101 obložena tableta. Fervex za odrasle./g. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.R06AB.2005 doziranje: prehlada. paracetamol. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. FIBROLAN® . stanja posle totalne gastrektomije. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. stanja posle pankreatektomije. paracetamol.05. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj.11.JUGOREMEDIJA A. ZRENJANIN . askorbinska kiselina . opstrukcija izvodnih kanala pankreasa. 732.rinofaringitis.. paracetamol. kesica.. 25mg+500mg+200mg.12. virusne infekcije nosa i ždrela . deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice.7din 3585551913735 627/2005/12 23. 1x25g (R) 4034541000607 1109/2007/12 doziranje: hirurške rane. 1x50g Cena 4034541000614 1108/2007/12 Cena 4159064 mast. najduže 5 dana kontinuirano. dezoksiribonukleaza (goveđa) . lipaza.7din 8608811001425 3/2-10-6744 04.Srbija amilaza. alergijski rinitis. proteaza . 8x1 kom Cena 168. uzima se razmućeno u čaši vode. ulcerativne lezije. Fervex za odrasle.R06AB.rinofaringitis.A09AA02 DIGESTIVI. blister. uzima se razmućeno u čaši vode. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111230 granule za oralni rastvor..R06AB. 8x1 kom Cena 158.DigitSoft. Paralelni lekovi: Fervex za decu. alergijski rinitis.BRISTOL-MYERS SQUIBB . najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: Fervex za decu.12. kesica. virusne infekcije nosa i ždrela . tumor glave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka.rinofaringitis. deca od 10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice. www. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. bez šećera F FERVEX ZA ODRASLE . 25mg+500mg+200mg.2007 (apscesi.Francuska feniramin./g+666Christensen j. inficirane rane fistule). Paralelni lekovi: Fervex za odrasle.PFIZER PGM . uzima se razmućeno u čaši vode. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111231 granule za oralni rastvor.4din 3585551913728 628/2005/12 23. superficijalni hematomi na: 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju./g+666Christensen j.Francuska feniramin. abecedni spisak registrovanih lekova ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (BR) 3111232 granule za oralni rastvor. blister.BRISTOL-MYERS SQUIBB . stanja slična gripu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice.5din 8608811001432 323/2005/12 21.05. Fervex za odrasle FESTAL® N . stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.10.1 FERVEX ZA DECU . alergijski rinitis. 1Loomis j. 8x1 kom Cena 219. opekotine. bez šećera FERVEX ZA ODRASLE.BRISTOL-MYERS SQUIBB .co.Francuska fibrinolizin (goveđi). virusne infekcije nosa i ždrela . BEZ ŠEĆERA . cervicitis. najduže 5 dana kontinuirano. askorbinska kiselina .nr .2din 25. 50x10 kom Cena 1146.D. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121100 obložena tableta.2005 doziranje: prehlada.Francuska feniramin.2002 doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usled nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa.B06AA02 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi (R) 4159061 mast.

bočica.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 471. 1x120 doza Cena 703din 5900008021999 1270/2006/12 02.12. po potrebi povećavati najviše do 2 puta po 1mg dnevno.A.R05CB06 r05cB mukolitici (R) 1112240 tableta. 1x50mL 3/2-10-4989/1 28. 2x10 kom 1 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Cena 3/2-10-4989 28.2002 Cena (R) 3112244 sirup.5mg. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. bočica. maks.11. 30mg.Velika Britanija flutikazon . bočica sa raspršivačem. 1x100mL 3/2-10-4989/4 28.abecedni spisak registrovanih lekova FLAVAMED .GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. 125mcg. . deca preko 4 godine 2 puta po 50-100mcg.9din (R) 7114595 aerosol.2002 Cena 1492din (R) 7114596 aerosol.co.05. Paralelni lekovi: Flixonase™ r03Ba glukokortikoidi (R) 7114594 aerosol. 400mcg dnevno. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. deca od 4-12 godina: 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu.2006 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli i deca preko 12 godina 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. bočica. 1x60 doza www.2002 Cena (R) 3112244 sirup. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 1x10 kom 3/2-10-4989/5 28. bočica sa raspršivačem.2004 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli 2 puta po 100-250mcg.12. 1x150mL 3/2-10-4989/2 28. 15mg/5mL.Nemačka ambroksol . 15mg/5mL.84din 3/2-10-6380 22. . 15mg/5mL. Mucosolvan®.2002 Cena (R) 3112024 sirup. 250mcg.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.BERLIN-CHEMIE AG . bočica sa raspršivačem. Paralelni lekovi: Flixotide FLIXOTIDE . 1x120 doza 5900008009706 515-04-5028/03 04.12.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI F r03Ba glukokortikoidi (R) 7114565 sprej za nos.12. 1x60mL 3/2-10-4989/3 28. 50mcg/doza. boca sa pumpom za doziranje. maks.12.DigitSoft.Poljska flutikazon . Lamox. rastvor. Mucosolvan® junior FLIXONASE™ . 7. 30mg.4din (R) 7114597 aerosol.5mg.11. suspenzija.2002 Cena 853. blister. 1x60 doza 3/2-10-6380/1 22.2002 Cena (R) 2112245 oralne kapi.5mg.11.08. 50mcg. deca do 2 godine 2 puta po 7.12. blister.2002 Cena 818. 200mcg dnevno.2002 Cena (R) 1122246 tableta. 50mcg. bočica sa raspršivačem.nr . bočica. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. 1x60 doza 3/2-10-6380/2 21.2002 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno.

FABRIK GmbH . alergijski konjunktivitis. 10mg.S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi Cena 294. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65godina starosti.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058245 tableta.2005 (R) 7090852 kapi za oči. 15mg.12.11.2004 doziranje: dijareja različitog porekla: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno.6din 515-04-2703/03 05. vaxigrip®. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).1 abecedni spisak registrovanih lekova F FLONIDAN® . keratitis.12.A07FA01 ANTIDIJAROICI.12. Lorano. FLORMIDAL® .2003 Cena 306.PHARM. 10mg. blister. Paralelni lekovi: dormicum®. Paralelni lekovi: claritine®. . Pressing® FLONIVIN BS . 1x0. 35mg. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 190. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. 3x10 kom Cena 373. premedikacija: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.GALENIKA AD .Belgija vakcina protiv gripa (inaktivisana. 3mg/mL.9din 515-04-5168/03 30.2005 doziranje: hronični konjunktivitis.08.5din 8608808100728 109/2006/12 02. napunjen injekcioni špric. ulkus rožnjače: 3 puta dnevno (ne duže od 10 dana).D.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 3x10 kom 515-04-1723-1 01.DigitSoft. vaxigrip® junior j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011868 suspenzija za injekciju.12. rascepana virusna čestica) .ICN CRNA GORA .5-15mg uveče pre spavanja. blister.Slovenija loratadin . blister. tvrda. nesezonski hronični idiopatski rinitis. rastvor.SMITHKLINE BEECHAM .nr . 1x10 kom 3838957887026 515-04-1723/03 01.Crna Gora bacillus ip 5832 (čista kultura) . CHEM.4din (R) 1058247 tableta. 5mg/5mL.Nemačka ofloksacin . Paralelni lekovi: agrippal™ S1. blister.2006 doziranje: nesanica: oralno 7. 10mg.2003 doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života. po protokolu o imunizaciji. plastična bočica sa kapaljkom.2din 4030571001416 715/2005/12 27. vakcina protiv gripa inaktivisana. Midazolam Torrex FLOXAL® .4din (R) 4090851 mast za oči.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis.co.7din 3838957895960 3/2-10-6747 11. Loratadin. blister. bočica. GERHARD MANN. tuba.06. uzima se pre jela. između obroka.08.Srbija midazolam .J07BB02 VAKCINE a07Fa antidijaroici . FLUARIX . deca od 2-5 godina 5mg dnevno.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1071461 film tableta.2003 Cena 167din (R) 3058246 oralna suspenzija.5mL www. 3mg/g.DR. 2x10 kom Cena 204.02. 1x5mL Cena 198. po potrebi ponoviti tokom noći. 2x8 kom Cena 364. . deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo tečnosti).2002 Cena 120. 1x120mL 3838957696635 3/2-10-6746 11.9din (R) 1058248 tableta. 1x3g 4030571001423 714/2005/12 27.mikroorganizmi (BR) 1126252 kapsula.

2007 doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo.9din (SZR) 1034022 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 1 FLUCINOM® . 250mg.POLFARMEX SA . Flumycozal.4din (R) 1327346 tableta.2003 Cena 31177. blister. Flunazol.06. tvrda.2004 Cena 706. Paralelni lekovi: Flutasin® FLUCONAL . deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. blister. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.J02AC01 j02ac derivati triazola (R) 1327345 tableta. Stabilanol FLUCONAZOLE . Flumycozal.HEMOFARM AD . 7-14 dana.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. indolentni limfomi: oralno 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana. diflucan®. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.07.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-100mg dnevno. 50mg.2003 doziranje: hronična limfocitna leukemija B ćelija i non-Hodgkin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima.SCHERING AG . 1x100mL Cena 816. inf. ili i. Flunazol. 2-4 nedelje. Paralelni lekovi: diflazon®. 1x1 kom 8600097012218 515-04-1526/04 02.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327357 rastvor za infuziju.Belgija flutamid . vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.3din 8606103170170 1019/2007/12 15. 5x50mg Cena 70318. Fluconazole. Paralelni lekovi: diflazon®.06. blister. 50mg.2din (R) 1327355 kapsula. Stabilanol FLUDARA . tvrda. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. www. 3x5 kom 515-04-235/03 30.v.DigitSoft.SCHERING-PLOUGH LABO N. 4x5 kom 515-04-235-1 30. 7-14 dana.07. 2-4 nedelje. blister.09.2003 Cena 40925.2006 Cena 599.5din 8600097003087 710/2006/12 05. 10mg. Fluconal.Poljska flukonazol .L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037081 tableta.05. 2x7 kom F ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 944. parenteralno (primenjuje se bolus inj. dermatomikoze: 50mg dnevno. tokom 6 ciklusa.L01BB05 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (SZ) 0034020 liofilizat za rastvor za injekciju. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 2mg/mL.06.06. zatim 3mg/kg dnevno. . 50mg. 150mg.09.Srbija flukonazol . vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. diflucan®. 1x7 kom 8600097012201 515-04-1525/04 02. 100mg. bočica staklena.nr . blister. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno.Nemačka fludarabin . svakih 28 dana.5din (SZR) 1034021 film tableta.1din 515-04-722/03 18. 10mg.) 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana.V.2004 Cena 275. dermatomikoze: 50mg dnevno.2din 515-04-02186/04 28. Flukonazol. Flukonazol. 10x10 kom Cena 6092.7din (R) 1327356 kapsula. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman. blister. bočica. 1x1 kom 515-04-02186-1 28. blister.co. zatim 3mg/kg dnevno.

deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. Fluimucil® 600. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. Fluimucil® 600. mukoviscidoza.04. cistična fibroza. 30x1g Cena 220. mukoviscidoza. zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112212 šumeća tableta.04. kod trovanja paracetamolom: odrasli i deca inf. 100mg. hronična obstruktivna oboljenja pluća. 300mg/3mL.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112211 granule za oralni rastvor.5din 7680375610375 815/2007/12 13.2002 Cena 153. Fluimucil® 200. Nac . blister.M01AE09 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162050 obložena tableta. mukoviscidoza.Švajcarska acetilcistein . povrede mekih tkiva.Srbija flurbiprofen . FLUIMUCIL® 100 . acc Saft.Italija acetilcistein . sinovitis. istegnuća i iščašenja.2002 doziranje: reumatoidni artritis. tendinitis.V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti (Z) 0112213 rastvor za injekciju. F FLUIMUCIL® . 5x2 kom Cena 210. 2x15 kom Cena 85. burzitis. emfizem pluća. emfizem pluća. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. respiratorni distres sindrom odraslih (ARDS). 150mg/kg (početno).ZAMBON SWITZERLAND LTD .GALENIKA AD .2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. 100mg. osteoar tritis.Švajcarska acetilcistein .10 FLUGALIN .co. degenerativna artroza.10.nr .Hemofarm FLUIMUCIL® 200 .10. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.2din 7680451790793 816/2007/12 13. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. Nac .DigitSoft. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. kesica. miozitis. acc 200.ZAMBON GROUP ITALIA .ZAMBON SWITZERLAND LTD . halogenim ugljovodonicima. adjuvans tokom lečenja ciklofosfamidom i doksorubicinom.09. 3x10 kom 8608808100681 03-10-7403/1 25. 30x1g Cena 249. ankilozirajući spondilitis. akutni i hronični bronhitis infektivne i neinfektivne etiologije: parenteralno odrasli 2-3 puta po 300mg. 600mg. acc 200. www. periartritis.04. 200mg. Paralelni lekovi: acc 100.7din (R) 1162051 obložena tableta. bolovi u mišićima: 150-200mg dnevno podeljeno u više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima).2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. emfizem pluća. tendosinovitis.7din 7680375610108 814/2007/12 13. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. ampula. deca 15-30mg/kg dnevno. Fluimucil® 100. 50mg.ZAMBON SWITZERLAND LTD .R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112210 granule za oralni rastvor.3din 8608808100674 3/2-10-7403 25. strip.Švajcarska acetilcistein . acc Saft.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. kesica. 5x3mL Cena 258. Paralelni lekovi: acc 100. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi.Hemofarm FLUIMUCIL® 600 .2004 doziranje: trovanje paracetamolom. gljivama koje sadrže amanitin. blister.9din 8606103110138 515-04-1754/04 29. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije.

sistemska kandidijaza: (Candida.2din 8608811003139 515-04-2514/03 17. Stabilanol F www. blister. 100mg. deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u 2 dana. Paralelni lekovi: diflazon®. diflucan®.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327300 kapsula. ZRENJANIN . 1x7 kom Cena 599.12.1din (R) 1327340 kapsula. maks.abecedni spisak registrovanih lekova 11 bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. 200mg. Fluimucil® 200. a zatim 200-400mg jednom dnevno. 1x1 kom 8600064104083 135/2007/12 11. mukozne kandidijaze oralno 3-6mg/kg dnevno prvog dana. vaginalna kandidijaza i balanitis: 200mg jednokratno.01. deca 6-12mg/kg oralno dnevno. Stabilanol FLUKONAZOL .JUGOREMEDIJA A. 1x7 kom 8600064104038 133/2007/12 11. 1x7 kom 8600064104090 134/2007/12 11.ZDRAVLJE A.DigitSoft. tvrda. 100mg. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.2007 doziranje: gljivične infekcije sluzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana.SRBOLEK A. deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno dnevno. Flumycozal. Flumycozal. deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/kg telesne mase jednom u 3 dana.2din 8600064104027 132/2007/12 11.D. Fluconal.Hemofarm FLUKONAZOL . 1x7 kom 8608811003146 515-04-2514-1 17.co. gljivične infekcije kože: 50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja). deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. 2-4 nedelje. 150mg. blister.01. šumeće tablete se upotrebljavaju rastvoreno u vodi. 50mg. 7-14 dana.01.7din (R) 1327203 kapsula.nr . dermatomikoze: 200-300mg nedeljno. Paralelni lekovi: acc 100. Flunazol. acc 200. Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana. blister. Fluconazole.2005 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 100mg dnevno. Fluconal. 1x7 kom 471/2005/12 17. doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana. maks. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. Flumycozal. tvrda. blister. blister. dermatomikoze: 50mg dnevno.Srbija flukonazol . 50mg.10. 100mg.D. tvrda. acc Saft. 1x1 kom 8608811003153 515-04-2514-2 17. Paralelni lekovi: diflazon®. tvrda. tvrda. genitalne infekcije izazvane Candidom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu. Fluconal. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno.12. tvrda. prevencija kandidijaze: 100-400mg dnevno. diflucan®. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana. Paralelni lekovi: diflazon®.1din (R) 1327301 kapsula. Fluconazole.Srbija flukonazol .12. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. zatim 3mg/kg dnevno. tvrda. tvrda.2003 Cena 798. blister. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. prevencija gljivičnih infekcija: odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno. Nac .2007 Cena (R) 1327202 kapsula. 1x7 kom Cena 599.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327200 kapsula. deca izložena riziku infekcije 3-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. Stabilanol FLUKONAZOL . blister.7din (R) 1327302 kapsula.2007 Cena 275.2007 Cena (R) 1327201 kapsula.2003 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. Flunazol. 150mg. Fluimucil® 100. . Flunazol.01. . 7-14 dana.D. 2-4 nedelje.2003 Cena 275.Srbija flukonazol . diflucan®.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena 728. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. zatim 3mg/kg dnevno. blister. gljivične infekcije sluzokože grla: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana. Fluconazole.

12

abecedni spisak registrovanih lekova

FLUMYCOZAL - AEGIS LTD. - Kipar flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7 kom Cena 713din 5291171000547 3/2-10-7567 10.11.2002 Cena 412,3din (R) 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 5291171000554 3/2-10-7567/1 10.11.2002 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flunazol, Stabilanol

F

FLUNAZOL - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena (R) 1327360 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160/03 28.09.2004 Cena (R) 1327361 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160-1 28.09.2004 Cena (R) 1327362 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 515-04-04160-2 28.09.2004 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flumycozal, Stabilanol FLUNEURIN® - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455070 9/2006/12 09.01.2006  (R) 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 604,5din 8606102455087 8/2006/12 09.01.2006  (R) 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455094 7/2006/12 09.01.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNIRIN® - GALENIKA AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 1101,3din 8608808103750 1410/2006/12 14.08.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNISAN - HEMOFARM AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 8600097012072 515-04-4945/03 17.05.2004

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

13

doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOKSETIN - SRBOLEK A.D. - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072925 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 5310090000336 3/2-10-9191 24.12.2002 doziranje: depresija: 20mg/dan, jednokratno (najbolje ujutro); po potrebi, dozu postepeno povećavati do naviše 80mg/dan, podeljeno u dve doze; bulimija: do 60mg/dan; opsesivno kompulsivni poremećaji: 20-60mg/dan. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOROGAL - GALENIKA AD - Srbija natrijum fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aa sredstva za profilaksu karijesa (BR) 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 kom Cena 81,3din 8608808103682 515-04-1678/03 21.07.2003 Cena 73,7din (BR) 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 kom 8608808103675 515-04-1679/03 21.07.2003 doziranje: ako voda za piće sadrži manje od 0,3mg/L fluora deca do 3 godine 1 puta po 0,25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0,25mg; deca preko 6 godina 1 puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0,3-0,6mg/L fluora doze smanjiti na ½, a za više od 0,7mg/L terapija fluorom nije potrebna. FLUOROURACIL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 83,8din 8606010920110 1310/2007/12 12.06.2007 Cena 191din (SZ) 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL 8606010920127 1311/2007/12 12.06.2007 doziranje: palijativni tretman malignih tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa, cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil “eBeWe” FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072920 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 668,3din 3870010004186 3/2-10-8668 12.12.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan, Framex® FLUTASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90 kom Cena 5944720130171 762/2007/12 Cena (R) 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30 kom 5944720130164 765/2007/12

F

4648,8din 02.04.2007 1574,1din 02.04.2007

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1tabl. (250mg) uz jelo; duži vremenski period. Paralelni lekovi: Flucinom® FLUXILAN - AEGIS LTD. - Kipar fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 286,1din 5291171001117 3/2-10-7564 28.10.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija; 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Framex®

F

FOLACIN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom Cena 3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007 doziranje: megaloblastna anemija (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca, prevencija 2,5mg (½ tabl.) dnevno; stanja gladovanja, malresorpcije, upalne bolesti creva (steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenciju defekta neuralne cevi u novorodjenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze folne kiseline. Paralelni lekovi: Folan, Folnak FOLAN - FARMAKOS DD - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom 8608805100301 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak FOLIRON® - REMEDICA LTD - Kipar gvožđe(ll)-fumarat, folna kiselina - B03AD02 B03ad gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom (R) 1060570 film tableta; 310mg+0.35mg; blister, 3x10 kom

Cena 59din 3/2-10-10576 25.12.2002

ANTIANEMICI

Cena 123din 515-04-295/04 10.06.2004 doziranje: deficit gvožda i folne kiseline u trudnoći i anemiji: samo odrasli 1 film tabl. dnevno. FOLNAK - SIGMAPHARM DOO - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061040 tableta; 5mg; 20 kom 8606004960016 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg; deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folan FORANE® - ABBOTT LABORATORIES LTD - Velika Britanija izofluran - N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL 5013158776395

Cena 59din 3/2-10-10759 25.12.2002

Cena 3426,6din 2046/2007/12 25.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

15

doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno, primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal FORCAS - HEMOFARM AD - Srbija ceftazidim - J01DD02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (Z) 0321600 rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1000mg Cena 354,3din 8600097301442 515-04-1755/03 11.08.2003 (Z) 0321601 prašak za rastvor za injekciju; Cena 229,8din 500mg; bočica staklena, 1x500mg 8600097011532 515-04-1754/03 11.08.2003 doziranje: teške infekcije (septikemija, meningitis), infekcije pluća, gornjih i donjih disajnih puteva, uha, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, trbušne duplje, želuca, creva, žuči, mozga, urinarne infekcije, infekcije kod pacijenata na dijalizi, profilaksa u hirurgiji: odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski. Paralelni lekovi: ceftazidim FORTEO™ - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05aa paratireoidni hormoni i analozi (R) 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl; pen sa uloškom, 28x80 µl Cena 31948,1din 5014602101237 154/2006/12 07.02.2006 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru), najduže 18 meseci. FORTOVASE - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska sakvinavir - J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

Cena 11303,7din 515-04-1691/03 18.07.2003 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): 3 puta po 1200mg najkasnije 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Invirase® FORTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska makrogol (polietilenglikol) - A06AD15 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74g Cena 622,8din 3582182886223 515-04-3052/03 25.11.2003 doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije). FOSAMAX® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4 kom Cena 2371,1din 8600103453103 549/2007/12 27.02.2007 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron

j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328371 kapsula, tvrda; 200mg; boca, 1x180 kom

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FOSAMAX® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059071 tableta; 10mg; blister, 2x14 kom Cena 515-04-286/03 18.06.2003 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron FOSAVANCE® - MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05BB bifosfonati, kombinacije (R) 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4 kom Cena 2290din 8600103453486 435/2006/12 06.04.2006 doziranje: terapija osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D jedna tabl. jednom nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još 30 min. FOSTIMON® - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

F

g03ga gonadotropini (SZR) 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1562din 7680529740897 611/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 12027,4din 7680529740897 612/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1041,1din 7680529740620 613/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 8506,6din 7680529740620 614/2007/12 01.03.2007 doziranje: anovulacija (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrolisana ovarijalna hiperstimulacija (razvoj nekoliko folikula kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti. FRAGMIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 1707,5din (4034541005749) 1105/2007/12 25.05.2007 (SZ) 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 3340,7din (4034541005756) 1106/2007/12 25.05.2007 4774,7din (SZ) 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL; ampula, 10x1mL Cena (4034541005732) 1107/2007/12 25.05.2007 doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom 5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7 dana (ortopedskahirurgija); lečenje akutnih dubokih venskih tromboza: jednom dnevno

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

1

200 i.j./kg s.c.; plućna embolija: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10 dana; lečenje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120 i.j./kg na 12 sati, tokom najmanje 6 dana. FRAMEX® - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 800din 5997001313466 755/2007/12 02.04.2007 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan FRAXIPARINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

F

Cena 3784,7din 3/2-10-10734 26.12.2002 doziranje: profilaksa tromboza: u hirurgiji 0,3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0,3mL dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86 i.j./kg s.c. na 12 sati FROMILID® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL 3582910003076 (Z) 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL 3582910003083 (Z) 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL 3582910003106 (Z) 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL 3582910003120 (Z) 0062304 rastvor za injekciju; 3800i.j.; napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL

Cena 2006,1din 511/2005/12 01.11.2005 Cena 401,1din 246/2005/12 01.11.2005 Cena 3784,7din 247/2005/12 01.11.2005 Cena 4629,7din 248/2005/12 01.11.2005

j01Fa makrolidi (R) 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7 kom Cena 582din 3838989500276 515-04-03821/03 28.09.2004 Cena 1115,8din (R) 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283 515-04-03821-1 28.09.2004 406,7din (R) 3325612 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 3838989500290 515-04-03821-2 28.09.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7,5mg/kg na 12 sati; deca od 8-11kg 62,5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg 187,5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FROMILID® UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

j01Fa makrolidi (R) 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x5 kom Cena 3838989501358 531/2005/12 07.11.2005 (R) 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom Cena 556,6din 3838989501365 318/2005/12 17.08.2005 (R) 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x5 kom Cena 3838989501372 567/2005/12 22.11.2005 (R) 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom Cena 1076,5din 3838989501389 568/2005/12 22.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid®, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar FUNGIZONE - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327470 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 1122din 515-04-2716/03 24.11.2003 doziranje: sistemske gljivične infekcije: 0,25mg/kg sporom i.v. inf. tokom 2-6 sati, dozu postepeno povećavati do granice podnošljivosti; dnevna doza ne sme preći 1,5mg/kg. Paralelni lekovi: amphocil® FUNIT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom Cena 470,5din 8699540180208) 562/2007/12 01.03.2007 Cena 1683,8din (R) 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 8699540180215 563/2007/12 01.03.2007 Cena 3312din (R) 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5 kom 8699540180222 564/2007/12 01.03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: odrasli 100- 200mg dnevno tokom 7 dana (Pityriasis versicolor), 15 dana (Tinea corporis, Tinea cruris), 30 dana (Tinea pedis, Tinea mannum); sistemske gljivične infekcije: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: Kanazol, Prokanazol®, Sporanox FUROSEMID - FAMPHARM - Srbija furosemid - C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici, monokomponentni (R) 1400470 tableta; 40mg; blister, 2x15 kom

Cena 3/2-10-6452 24.11.2002 Cena (R) 1400471 tableta; 40mg; blister, 1x15 kom 3/2-10-6454 24.11.2002 Cena 24din (R) 1400472 tableta; 40mg; blister, 1x10 kom 8606003211508 3/2-10-6455 24.11.2002 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije), hiper tenzija: odrasli početna doza 40mg dnevno; doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan, maks. 80mg dnevno; deca 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lasix®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova FUZEON® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

1

j05aX ostali antivirusni lekovi (SZ) 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL; liobočica sa rastvaračem, 60x1.1mL Cena 124653,5din 8606102767746 515-04-2262/04 25.08.2004 doziranje: lečenje HIV-infekcije odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/kg, maks. 90mg.

F

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

G
GABALEPT® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kom Cena 1503din 3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006  (R) 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kom Cena 1255din 3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006  (R) 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 172din 3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 2,4g dnevno podeljeno u 3 doze; deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze; neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u tri doze. Paralelni lekovi: Katena®, Neurontin® GADOVIST® - SCHERING AG - Nemačka gadobutrol - V08CA09 v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; napunjen injekcioni špric, 5x15mL

G

KONTRASTNA SREDSTVA

Cena 55310,2din 515-04-1601/04 14.07.2004 (Z) 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena 515-04-1602/04 14.07.2004 doziranje: doze zavise od vrste snimanja. GALADROX® - GALENIKA AD - Srbija cefadroksil - J01DB05

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6 kom Cena 360,1din 8608808106188 3/2-10-5101 05.07.2002 234din (R) 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 8608808106195 3/2-10-5097 05.07.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije genitourinarnog trakta, osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: duracef GALASTAT - GALENIKA AD - Srbija pravastatin - C10AA03

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104482 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 8606007080223 3/2-10-5090 05.07.2002 doziranje: hiperholesterolemija 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

www.DigitSoft.co.nr

12 GALECEF® - GALENIKA AD - Srbija cefazolin - J01DB04

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 8517,6din 3/2-10-5098 05.07.2002 doziranje: teške infekcije urnarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella sp., Staphyloccocus aureus-om infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji, peritonitis, septikemija; odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin, cefazolin-BcPP, cefazolin-MIP, Primaceph®

j01dB cefalosporini, I generacija (Z) 0321961 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g

G

GALEPSIN® - GALENIKA AD - Srbija karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10 kom Cena 145,8din 8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006 doziranje: profilaksa generalizovanih konvulzivnih epilepsija, parcijalnih epilepsija sa poremećajem svesti,mešovitih epilepsija, fokalnih napada, “petit mal” sa psihičkim smetnjama i terapija neuralgije trigeminusa: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg, postepeno povećavati do 0,8-1,2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0,6-1g dnevno u više doza. Paralelni lekovi: Karbapin, Tegretol®, Tegretol® cr GALITIFEN - GALENIKA AD - Srbija ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu  (R) 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena 86,1din 8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004 doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli 2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0,5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg. GAMBROSOL TRIO 10 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2506/03 12.12.2003 (SZR) 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2505/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 40

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

13

GAMBROSOL TRIO 40 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2507/03 12.12.2003 (SZR) 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2504/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 10 GAMEX® - HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. - Srbija lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

G

P03aB proizvodi koji sadrže hlor (R) 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena 67din 8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006 Cena 101,4din (R) 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL 8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006 Cena 58,4din (R) 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL 8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006 doziranje: odrasli pediculosis capitis: kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti 3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabies odrasli uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca scabies: od 3-10 godina: postupak je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih, bezbednijih pedikulocida. GARDASIL® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE

j07BM papiloma virus vakcine (Z) 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen injekcioni Cena 8373,8din špric, 1x0.5mL 8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006 (Z) 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL Cena 8373,8din 8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006 doziranje: prevencija kondiloma spoljnih genitalija, uznapredovale vulvarne i cervikalne displazije, karcinom cerviksa uzrokovan HPV tip 6,11,16 i 18 kod žena 16-26 godina intramuskularno (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao 3 odvojene doze od po 0,5mL prema sledećem rasporedu; prva doza: odabranog datuma; druga doza: 2 meseca posle prve doze; treća doza: 6 meseci posle prve doze.

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6 kom Cena 184,2din 515-04-03374/04 28.09.2004 Cena 94,9din (BR) 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6 kom 515-04-03357/04 28.09.2004 doziranje: adjuvantna terapija (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma, prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ulkus uzrokovan primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), Zoilinger-Ellisonov sindrom (gastrinom pankreasa), prevencija stres-ulkusa, gastroezofagusni refluks, akutni erozivni gastritis, smanjenje iritacije želudačne sluzokože uzrokovane ekscesivnim unošenjem hrane, alkohola, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca ½ doze za odrasle.

G

GASVAN - SRBOLEK A.D. - Srbija dimetikon - A03AX13

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20 kom Cena 74,8din 8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002 doziranje: postprandijalne tegobe-aerofagija, funkcionalna dispepsija, manje postoperativne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radiografija i endoskopija gornjih par tija gastrointestinalnog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno, dobro sažvakati. GELUSIL® - LAC - HEMOFARM AD - Srbija aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma Cena (BR) 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10 kom 8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007 doziranje: ulkus želuca i duodenuma, gastritis, refluksni ezofagitis, hiperaciditet, gorušica i podrigivanje kiselog sadržaja, slične tegobe u trudnoći i kod hiatus hernije, nadražaj želuca posle prekomernog uživanja alkohola, duvana i kafe, medikamentozno prouzrokovani hiperaciditet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima. GEMZAR - ELI LILLY EXPORT S.A. - Švajcarska gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina  (SZ) 0034210 liofilizat za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg

Cena 3083,8din 3/2-10-9004 26.12.2002  (SZ) 0034211 liofilizat za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena 14984,5din 3/2-10-9005 26.12.2002 doziranje: nemikrocelularni karcinom pluća: 1 puta nedeljno 1000mg/m2, i.v. inf. tokom 30 minuta 3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze; karcinom pankreasa: 7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze. GENOTROPIN® - PFIZER HEALTH AB - Švedska somatropin - H01AC01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL 4034541005336

Cena 63828,6din 968/2007/12 10.05.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (R)

15

0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 4034541005329 967/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENOTROPIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija somatropin - H01AC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL Cena 63828,6din 8606007410839 912/2007/12 31.03.2006 (R) 0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 8606007410822 913/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - J01GB03

G

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi Cena 284,2din (Z) 0024552 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 8608808103644 3/2-10-3591 17.06.2002 Cena 317,7din (Z) 0024553 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 8608808104269 3/2-10-3590 17.06.2002 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - D06AX07

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 4150400 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena 75,3din 8608808104153 3/2-10-3592 17.06.2002 doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije, inficirane kožne ulceracije, inficirane ozebline: mazati 2-4 puta dnevno na obolelu kožu u tankom sloju. GENTAMICIN - HEMOFARM AD - Srbija gentamicin - J01GB03

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024580 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600097400404

Cena 284,2din 2061/2007/12 25.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

1 (Z)

abecedni spisak registrovanih lekova

0024582 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 317,7din 8600097400138 2043/2007/12 25.09.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

G

Cena 198,2din 515-04-270/03 26.06.2003 Cena 259,3din (Z) 0024082 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/1 26.06.2003 Cena 289,7din (Z) 0024088 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/2 26.06.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija gentamicin - J01GB03

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024081 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024420 rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 217,3din 8600064117434 2385/2007/12 16.10.2007 Cena 284,2din (Z) 0024421 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117441 2386/2007/12 16.10.2007 Cena 317,7din (Z) 0024422 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117458 2387/2007/12 16.10.2007 Cena 175,7din (Z) 0024423 rastvor za injekciju; 20mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117427 2384/2007/12 16.10.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024600 rastvor za injekciju; 20mg; ampula, 10x2mL (Z) 0024601 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

Cena 515-04-1214/03 Cena 515-04-1214-1

150,1din 14.08.2003 238,1din 14.08.2003

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 0024602 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL

1

Cena 396,4din 515-04-1214-2 14.08.2003 Cena 689,5din (Z) 0024603 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-1214-3 14.08.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin GENTOKULIN - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora gentamicin - S01AA11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici Cena 100,4din (R) 7090801 kapi za oči, rastvor; 0.3%; bočica, 1x10mL 8600097200028 3/2-10-10415 29.03.2002 doziranje: 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2-4 sata GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - D07CA01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

G

d07ca kortikosteroidi, slabog delovanja, kombinacije sa antibioticima (R) 4153090 sprej za kožu, suspenzija; 250mg+80mg; bočica sa raspršivačem, 1x50 ml Cena 515-04-252/03-3 05.03.2004 Cena 70,9din (R) 4153091 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x5g 515-04-252/03 05.03.2004 Cena 212,1din (R) 4153092 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20g 515-04-252/03-1 05.03.2004 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla, alergijski dermatitis izazvan lekovima, kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama, promene na koži kod eksudativne dijateze, dečji hronični neurodermatitis, eritrodermija, alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno naneti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Hydrocyclin GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - S03CA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090210 kapi za oči, rastvor; 0.5%+1.5%; bočica, 1x5mL Cena 155,9din 515-04-252/03-2 05.03.2004 doziranje: 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu na 1-2 sata, zatim na 3-4 sata, obično 7 dana. GINKOR FORT - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska trokserutin, heptaminol, ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - C05CA04
VAZOPROTEKTIVI

c05ca bioflavonoidi (BR) 1108350 kapsula, tvrda; 300mg+300mg+14mg; blister, 3x10 kom Cena 494,3din 515-04-3051/03 23.12.2003 doziranje: venolimfatična insuficijencija: 2 puta po 1 kaps.; hemoroidi 3-4 kaps. dnevno tokom 7 dana.

www.DigitSoft.co.nr

5 ili 6 tabl. maks. blister. Timolol alkaloid®.09. ujutro sa doručkom.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .Srbija mikonazol .GALENIKA AD . Unitimolol® 0. 2mg.2007 Cena 592. 3x10 kom 8600102463653 1807/2007/12 03.Srbija gliklazid . . 3x10 kom 8600102463646 1808/2007/12 03.5din 8608808103101 183/2006/12 13.09.S01ED01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093071 kapi za oči.HABIT PHARM A. Paralelni lekovi: amaryl®. dnevno. 400mg+2. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. 3mg. jednom dnevno 1 tabl.SLAVIAMED D. uključujući i dane menstruacije. diprian. 3x10 kom Cena 157. Paralelni lekovi: glucovance® GLIKOSAN . 200mg.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početna doza je 1mg jednom dnevno. blister.GALENIKA AD . blister. 3x20 kom 4013054005538 222/2006/12 27. derivati sulfonilureje Cena 403. dnevno.2006 doziranje: terapija glaukoma: 1-2 puta dnevno po 1 kap u oko (oči) 0. . glimepirid remevita.2007 Cena 863.5% G GLIBOMET® .2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. 6mg dnevno.160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. maks. gliprex®.Srbija timolol .09. ili 3 puta dnevno ujutro. 320mg dnevno. dnevno. blister. podeljeno u više doza (uz glavne obroke).Srbija glimepirid .A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341810 film tableta.co.02.nr . 1x7 kom Cena 150. vulvovaginitis: 1 vagitorija uveče tokom 7 dana. 1x5mL Cena 150.5% rastvora.2006 Cena (R) 1341811 film tableta. 6 tabl.1 abecedni spisak registrovanih lekova GINO-DAKTANOL . 400mg+2.5din (R) 1042016 tableta.DigitSoft.Nemačka metformin.09.O.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40 . ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno.1din 8605000800050 3/2-10-7383 28. Paralelni lekovi: diaprel Mr. derivati sulfonilureje (R) 1042075 tableta. maks. lek se uzima pre ili u toku jela.5din 8608808103927 3/2-10-7469 25. 80mg. bočica staklena. Meglimid® www. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. rastvor.2007 Cena 271. blister. blister. glioral® GLIMEPIRID . 5mg/mL.9din (R) 1042017 tableta.5mg. GLAUMOL® .G01AF04 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137225 vagitorija.10.02. 3x10 kom 8600102463660 1806/2007/12 03.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl.10. Paralelni lekovi: Timadren®. postepeno povećavati u zavisnosti od vrednosti glikemije. glibenklamid .5din (R) 1042018 tableta.02. 3x10 kom 8600102463639 1809/2007/12 03.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.O.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 4mg. blister. 1mg. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida.3din (R) 1042015 tableta. blister.D. 2x20 kom Cena 4013054001912 221/2006/12 27.5mg.

A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 1 a10BB sulfonamidi.05. blister. 320mg dnevno. 3x10 kom Cena 777. 3x10 kom 8608813901259 705/2006/12 25. diprian. NIŠ . 4mg. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. www.3din (R) 1042351 tableta. Paralelni lekovi: diaprel Mr. 3x10 kom 5999880025065 84/2007/12 11. 3mg. 100mg.1din (R) 1042070 tableta. blister. derivati sulfonilureje Cena 157. podeljeno u više doza (uz glavne obroke). mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke.O. uzima se 2 puta dnevno po 400mg.05. 3x10 kom 5999880025041 86/2007/12 11. 6mg dnevno. 3x10 kom 8608813901150 706/2006/12 25.05.5din 5999880025072 83/2007/12 11. 50mg.01.2006 Cena 863. derivati sulfonilureje (R) 1042100 tableta. ujutru i uveče.12.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 6mg. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. 1mg. maks.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip II): početna doza je 1mg jednom dnevno. blister. 3x10 kom Cena 3/2-10-7794 17. glimepirid.05. 2mg.Švajcarska imatinib . dozu povećavatiu intervalu od 1-2 nedelje po 1mg. Meglimid® GLIORAL® . blister.5din (R) 1042101 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova GLIMEPIRID REMEVITA . uzima se pre ili u toku doručka. blister.2006 Cena 1504din (R) 1042103 tableta.12.2002 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno. 3mg. blister. blister. Meglimid® GLIVEC® . Tablete uzimati uz obrok. ako dnevna doza iznosi 800mg. glimepirid.01.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početi sa 1mg/dan. glimepirid remevita.REMEVITA D. derivati sulfonilureje (R) 1042350 tableta. 3x10 kom 8608813901242 704/2006/12 25.Srbija gliklazid .2007 Cena 363din (R) 1042352 tableta. cele. ako je potrebno.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40-160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039380 kapsula.9din (R) 1042102 tableta. blister. maks. maks. blister.2006 Cena 592. blister. 3x10 kom Cena 403.DigitSoft. glikosan GLIPREX® .nr .GALENIKA AD . Paralelni lekovi: amaryl®.1din (R) 1039381 kapsula. 4mg. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.2002 Cena 202430. 6mg dnevno.NOVARTIS .O. Paralelni lekovi: amaryl®.co.2007 Cena 254din (R) 1042353 tableta. blister.Srbija glimepirid . tvrda. 80mg.01.01.CEMELOG-BRS Kft .Mađarska glimepirid . sa velikom čašom vode. gliprex®.3din 8608813901143 703/2006/12 25. 10x12 kom 3/2-10-7794 17. tvrda. lek se uzima pre ili u toku jela. 2mg.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) G a10BB sulfonamidi.2007 Cena 533. 3x10 kom 5999880025058 85/2007/12 11. 3x10 kom 8608808105242 397/2007/12 30.01.

Francuska metformin .A10BF01 GLIVEC® .09.BAYER HEALTHCARE AG . po potrebi posle 6-8 nedelja povećati na 3puta po 100mg. Tablete uzimati uz obrok.3din 02. 100mg. deca 10-20mcg/kg.12. 400mg.5-1mg.8din 3/2-10-10650 20.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . 50mg. nastaviti sa 2 puta po 850mg (ujutro i uveče) nedelju dana. ako dnevna doza iznosi 800mg..09. 3g dnevno podeljeno u više doza.09. 1000mg. 3x10 kom Cena 515-04-1215/04 Cena 515-04-1215/04-1 219. deca 50-150mcg/kg i. blister. blister. 500mg.Nemačka akarboza .v.02. uzima se 2 puta dnevno po 400mg.MERCK SANTE S.2004 213.MERCK KGaA . po potrebi ponoviti za 10 minuta. cele.07. 2x15 kom Cena 550.A10BA02 a10Ba bigvanidini (R) 1043105 film tableta.2007 Cena 414.10 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 179/2006/12 13. .2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. povećati na 3 puta po 50mg. blister. Siofor® 1000.nr . gluformin.02.DigitSoft.07. Meglucon 850.3din 1733/2006/12 21. 1x1mL Cena 1321.co. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2-10mg/sat.Švajcarska imatinib .v. Metformin. 2x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043106 film tableta. 100mg. Metfogamma® 500. blister.1din 02. 50mg dnevno (početno). GLUCOBAY® . 2x15 kom 8606007910278 2068/2007/12 25. blister. maks. sa velikom čašom vode. 5x10 kom (R) 1043107 film tableta.2004 www. Metfogamma® 1000. 1mg/mL. blister. Paralelni lekovi: aglurab.5din (R) 1341102 tableta. GLUCAGEN® HYPOKIT® . Siofor® 500.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. maks. blister.A.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 209.2006 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno.S.2006 doziranje: hipoglikemija: odrasli 0. Tefor GLUCOPHAGE .Danska glukagon .2006 Cena 180/2006/12 13. 600mg dnevno. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1-5mg/sat.1din 8606007910285 2066/2007/12 25. 3x10 kom G LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BF inhibitori alfa-glukozidaze (R) 1341101 tableta.NOVO NORDISK A/S . trovanje beta-blokatorima odrasli 5-10mg i.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039382 film tableta. GLUCOPHAGE . ujutru i uveče. napunjen injekcioni špric. 6x10 kom (7612791505119) (R) 1039383 film tableta. a zatim doza održavanja 2 puta po 850mg. 850mg. Siofor® 850. počinje se sa 850mg dnevno uz doručak nedelju dana.H04AA01 PANKREASNI HORMONI H04aa glikogenolitički hormoni (R) 0341340 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Metfogamma® 850. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke.. Meglucon 500.Nemačka metformin .

glucosi infundibile 10%. 49x100mL www. Paralelni lekovi: aglurab. Meglucon 500.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . glucosi infundibile. blister. 20x500mL 515-04-3831-1 22. boca plastična. Siofor® 1000.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške ar troze: 3 puta po 500mg. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163561 film tableta.2003 Cena 1622.2006 Cena (Z) 0173301 rastvor za infuziju.2006 Cena 1324. Meglucon 850. 392. glucosi infundibile. deca 30-60mL/kg dnevno.2003 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-363/04-1 09. 5%.05.05. deca 30-60mL/kg dnevno. Paralelni lekovi: Perigona® GLUCOSE 10% .B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173305 rastvor za infuziju. boca staklena.abecedni spisak registrovanih lekova 11 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. glucosi infundibile 10%. Paralelni lekovi: glucose 10%. boca plastična. 5x10 kom G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena (Z) 0173300 rastvor za infuziju. 10x1000mL 4030539068680 568/2006/12 08. 10x500mL 4030539002981 561/2006/12 08. 3g dnevno podeljeno u više doza. boca plastična.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 10x500mL Cena 4030539039871 569/2006/12 08. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. boca staklena. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. Siofor® 850. glucose 5%. 10%.05.6mg+131. Paralelni lekovi: glucose 5%. gluformin. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% .Nemačka glukoza . pre ili u toku jela.BRAUN MELSUNGEN AG .2din (SZ) 0173901 rastvor za infuziju. 10x1000mL 4030539039888 566/2006/12 08. 5% 2L dnevno.12.B.Nemačka glukoza .DigitSoft. glucosi infundibile. deca 15-30mL/kg dnevno.6din (Z) 0173306 rastvor za infuziju.BRAUN MELSUNGEN AG . Metfogamma® 1000.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucosi infundibile 10%. glucosi infundibile 5% B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0173900 rastvor za infuziju. 392.86mg. boca plastična.05. Metfogamma® 850. Metformin. 5%. 30x10 kom 515-04-363/04-3 09. Siofor® 500. boca plastična.5din 515-04-3831/03 22. 5%. 10% do 2L dnevno.2004 Cena (BR) 1163563 film tableta.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3266.Nemačka glukozamin . 20x100mL 4030539001946 567/2006/12 08.86mg.Austrija glukoza .co.06. Paralelni lekovi: glucose 10%. blister.06. 5%. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. 5%.nr . glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% FRESENIUS . glucose 5% Fresenius. glucose 5% Fresenius.B. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. Metfogamma® 500.6mg+131. Tefor GLUCOSAMIN-MIP .05. maks. 5 % do 2L dnevno.12. 10%.CHEPHASAAR CHEMISCH .2006 Cena (Z) 0173307 rastvor za infuziju.

HEMOFARM AD . 5%.D.O.4din 515-04-3689/04 30.ZDRAVLJE A. 5%.1din 8600064104076 480/2006/12 07. 1x500mL 8600064104052 Cena 55.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.11. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . glucosi infundibile. 10%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.8din 481/2006/12 07.04.Crna Gora glukoza . Paralelni lekovi: glucose 10%. 1x500mL Cena 55. . izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 1x500mL 8600097010658 2041/2006/12 06.8din 8600097010641 2040/2006/12 06. boca. glucose 5%.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucosi infundibile 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . glucose 5% Fresenius. glucose 5%.ZDRAVLJE A. 5%. 1x500mL 8600097200073 1654/2006/12 15.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173502 rastvor za infuziju.2006 Cena 69. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% . 5%.2004 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. deca 15-30mL/kg dnevno.O. 10 % do 2L dnevno. glucosi infundibile. . boca. glucose 5%.2006 www.12 GLUCOSI INFUNDIBILE . deca 30-60mL/kg dnevno.11. boca plastična. . glucose 5% Fresenius. boca. deca 15-30mL/kg dnevno. odrasli inf. deca 30-60mL/kg dnevno. odrasli inf. glucose 5% Fresenius. 1x250mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173130 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: glucose 10%.co. glucosi infundibile 10%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 48.8din (Z) 0173500 rastvor za infuziju. deca 30-60mL/kg dnevno. Paralelni lekovi: glucose 10%.O. 10%. 1x500mL 8600097200066 1653/2006/12 15. .09. 10%.1din (Z) 0173501 rastvor za infuziju. boca plastična. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. Paralelni lekovi: glucose 10%. glucosi infundibile 10%.DigitSoft.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173131 rastvor za infuziju. 5 % do 2L dnevno. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE .04. deca 15-30mL/kg dnevno. boca.O.HEMOMONT D. 5 % do 2L dnevno.HEMOMONT D. 1x500mL Cena 69.2006 Cena 69.Srbija glukoza .B05BA03 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173220 rastvor za infuziju.09. glucose 5% Fresenius.Crna Gora glukoza . glucose 5%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena 55. 10 % do 2L dnevno. 10 % do 2L dnevno.Srbija glukoza .nr .D.1din (Z) 0173225 rastvor za infuziju. boca. 5 % do 2L dnevno.Srbija glukoza .09.

500mg+2. daje se pod stalnim nadzorom kardiovaskularne funkcije.nr .abecedni spisak registrovanih lekova 13 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. derivati sulfonilureje Cena (R) 1042300 tableta.2007 doziranje: krvarenje iz variksa jednjaka: odrasli početno 1-2mg sporo i. GLUCOVANCE® . Metfogamma® 850.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 433. dnevno.S. 2x15 kom Cena 235. 6 tabl.06. 5 % do 2L dnevno. dnevno. glibenklamid . maks. jednom dnevno 1 tabl. ujutro sa doručkom.2005 Cena 198. 3g dnevno podeljeno u više doza. glucose 5%. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg. maks. 10mg. 1x30 kom 4034541004476 3/2-10-7909 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 5mg uz doručak. liobočica sa rastvaračem u ampuli.1din 8606102233135 1239/2007/12 07. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida.06. dnevno. Meglucon 850.A10BB07 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. postepeno povećati u zavisnosti od vrednosti glikemije. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. bočica. Siofor® 500. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 500mg+5mg.09. blister. maks. www. Trajanje terapije.HEMOFARM AD . Siofor® 1000.Srbija metformin . uz prisutnu opremu za intenzivnu negu.7din (R) 1341801 film tableta. doza održavanja je 1mg na 4-6 sati. 5mg. Paralelni lekovi: glucose 10%.MANUFACTURING CENTER .2002 780.USA glipizid . 1x30 kom 5413973075367 3/2-10-7908 Cena (R) 1042301 tableta.8din 3596540050140 296/2005/12 01. 1mg/5mL. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.Švajcarska terlipresin .. deca 30-60mL/kg dnevno. Siofor® 850.09. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. počinje se sa 500mg dnevno uz doručak nedelju dana.H01BA04 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. dnevna doza je 120-150mcg/kg talesne težine.6din 25.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.co.Francuska metformin. Metformin.2002 G a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341800 film tableta.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . 500mg.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043060 film tableta. 3x10 kom Cena 66. 2x15 kom 3596540060132 298/2005/12 01.MERCK SANTE S.PFIZER . blister. 5x5mL Cena 15652. glucosi infundibile.6din 25.DigitSoft. zavisno od stanja je 2-3 dana. blister. Metfogamma® 500. Meglucon 500.12.5mg.A. Paralelni lekovi: aglurab.12. Tefor GLYPRESSIN® . 5 ili 6 tabl. ili 3 puta dnevno ujutro. glucose 5% Fresenius. Metfogamma® 1000.2din 8600097011556 515-04-564/03 12. glucophage.v. 20mg dnevno. bočica. maks. Paralelni lekovi: glibomet® GLUFORMIN .2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. . glucosi infundibile 10% GLUCOTROL® XL .

ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.F® 300 .Italija folitropin alfa .f® 450.f® 1050. 450i.05.P. 1x0. pen sa uloškom.75mL.P.14 abecedni spisak registrovanih lekova GONAL . gonal .j. gonal . liobočica sa rastvaračem u špricu.75mL Cena 8606102884050 718/2006/12 25.F® 1050 .A. liobočica i rastvor u špricu. gonal .f® 300.f® 900 GONAL . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI G GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044251 rastvor za injekciju. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).f® 900 GONAL . Paralelni lekovi: gonal . 1x1.f® 300.5mL Cena 8606102684043 720/2006/12 25. 450i.SERONO PHARMA INTERNATIONAL . 1050i.5mL./0.75mL. 75i./1.2007 (R) 0044252 rastvor za injekciju.05. 300i.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044250 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju./0.F® 300 . . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). Paralelni lekovi: gonal . zavisno od kliničkog odgovora. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.06.f® 1050.A. liobočica sa rastvaračem u špricu. 1x1mL g03ga gonadotropini (R) 0044011 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju..INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.2004 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. . gonal .f® 900 GONAL . gonal . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.Italija folitropin alfa . gonal . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.06.co. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.A. 1x0./0. 1x0.f® 900 www. pen sa uloškom.j.j.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. zavisno od kliničkog odgovora.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. zavisno od kliničkog odgovora.j.2din 515-04-1560/04 10. Paralelni lekovi: gonal .j.Švajcarska folitropin alfa . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.f® 450. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). gonal .f® 1050.06. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.F® 450 .P.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2299. zavisno od kliničkog odgovora.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044010 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.nr . Paralelni lekovi: gonal .f® 450.Italija folitropin alfa . gonal .2007 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.75mL Cena 8606102684159 1314/2007/12 12.75mL Cena 8606102684142 1315/2007/12 12.DigitSoft.75mL. . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.

200mg+150mg+25mg+2. u podne i uveče). bočica.DigitSoft.j.ALKALOID AD . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. kapsule progutati sa dosta tečnosti.nr .25mg.5-1mg. 0. . tvrda.P.f® 300. www.125-0.f® 1050. deca ispod 4 godine 3 puta 0.STADA ARZNEIMITTEL AG . GYNIPRAL® . doza se može smanjiti na 1 kap. 1x20 kom Cena 181.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. blister.25-0./1.A. 1x10 kom Cena 123. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.F® 900 . kofein.R03CC05 G LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (SZR) 1142200 tableta.f® 450 GRIPPOSTAD® C . povlačenjem simptoma. hlorfenamin . (ujutru.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA 15 g03ga gonadotropini (R) 0044253 rastvor za injekciju.5mL.5mL Cena 8606102684067 719/2006/12 25. deca od 4-10 godina 3 puta 0.co.1din 5310001065058 911/2007/12 03. Paralelni lekovi: gonal .5din 4011548004333 273/2005/12 04.abecedni spisak registrovanih lekova GONAL .Nemačka paracetamol.05.5mg. zavisno od kliničkog odgovora.R06AB54 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 1111270 kapsula.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.5mg tek pošto je aktivnost uterusa suprimirana i. askorbinska kiselina. gonal . u podne i uveče. 1x1.05. gonal . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).2007 doziranje: astma: oralno odrasli 3 puta po 0.v.5mg.Italija folitropin alfa .5mg. ujutru. prevremeni porođaj: 4 puta po 0. pen sa uloškom. terapijom.Makedonija heksoprenalin .2005 doziranje: simptomi gripoznih infekcija i prehlade: početna terapija za odrasle 3 puta dnevno po 2 kaps. 900i.08.

co.1 abecedni spisak registrovanih lekova www.DigitSoft.nr .

nr .j.)/5mL.BIOTEST PHARMA GmbH .B02BD06 ANTIHEMORAGICI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0172031 rastvor za infuziju.Nemačka poligelin .B02BD06 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066201 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . ili kontinuirana infuzija. Wilate® 900 HAEMOCTIN SDH . Wilate® 450. Haemate® P 250.v.)/10mL. HAEMATE® P 1000 . do 2000mL u vitalnim indikacijama. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . količina infuzije zavisi od gubitka krvi.v. 10x500mL B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066202 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. 1x5mL 8606103100047 1273/2006/12 02.ZLB BEHRING GmbH .2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. inj.Nemačka faktor VIII. a primenjuje se kao i. Wilate® 900 HAEMATE® P 500 . 3.DigitSoft. Wilate® 900 HAEMATE® P 250 . u vitalnim indikacijama. 1x15mL 8606103100061 1274/2006/12 02.08. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. liobočica sa rastvaračem.Nemačka faktor VIII.j.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066630 liofilizat za rastvor za injekciju. a primenjuje se kao i. (500i. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. 250i.j. liobočica sa rastvaračem.12.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.9din 8606103100054 1272/2006/12 02. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .4din (1000i. ili kontinuirana infuzija.ZLB BEHRING GmbH ./5mL. Haemate® P 500. Immunate.5%.)/15mL. a primenjuje se kao i.08. boca.j.j.THERA SELECT GmbH . liobočica sa rastvaračem. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. 1x10mL Cena 20944. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.ZLB BEHRING GmbH .1500mL po potrebi. inj. liobočica sa rastvaračem.co. Cena 10231.Nemačka faktor VIII . 1x5mL Cena 6400din 515-04-991/03 26. Immunate. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. inj.j. ili kontinuirana infuzija. Wilate® 450.abecedni spisak registrovanih lekova 1 H HAEMACCEL .j.+1200i. deca po potrebi.B05AA. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.2003 www.B02BD06 ANTIHEMORAGICI H B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.4din 515-04-3187/03 07. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 4336. Wilate® 450.08.v. Haemate® P 500.8din (250i. Cena 40567.Nemačka faktor VIII.+600i.08.2003 doziranje: individualno.+2400i. Immunate. Paralelni lekovi: Haemate® P 250. odrasli 500 .

maks.50 i.2003 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VII): 10 . Haloperidol.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070200 rastvor za injekciju.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 1070840 tableta.150mg/kg/dan. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.15 i. deca od 3-12 godina 0.03. Paralelni lekovi: Haldol®. bočica.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL . Paralelni lekovi: Haldol® depo. 1x25 kom Cena 165din 8600097011020 118/2006/12 03. ampula. Paralelni lekovi: Haldol®. plastična bočica.j. D. 10x1mL H Cena 242. Haloperidol. podeljeno u 2-3 doze. 2mg.j. 60-100mg dnevno.DigitSoft./kg.co.5-5mg. 10x1mL Cena 272. 10mg. 60-100mg dnevno. deca od 3-12 godina 0.5-5mg. 2mg. 5mg. ampula. 5mg/mL.j. po potrebi ponoviti posle 2 nedelje. TOVARNA ZDRAVIL.2007  (R) 1070202 tableta. 10mg.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: uobičajeno 50mg na 4 nedelje. 1x25 kom Cena 165din 3838989576875 661/2007/12 08.025-0. 1000i.D. maks. 1x30 kom Cena 506. . doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.02. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL SOPHARMA . emoclot d. rastvor. Haloperidol www. liobočica sa rastvaračem.05mg/kg/dan.7din 3838989577025 660/2007/12 08. bočica. 0. octanate 1000.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070843 rastvor za injekciju. 50mg/mL.05mg/kg/dan. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg.150mg/kg/dan.4din 3838989577018 659/2007/12 08.06.j.nr .03. podeljeno u 2-3 doze. octanate 250 HALDOL® . 2mg/mL. TOVARNA ZDRAVIL./10mL. 2x15 kom Cena 376din 8600097010726 119/2006/12 03./kg. 300mg na 4 nedelje. ampula.Srbija haloperidol . po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. podeljeno u 2-3 doze. D.05mg/kg/dan. 0. liobočica sa rastvaračem.08.06.2003 Cena 24000din 515-04-991-2 26.2006  (R) 1070841 tableta. 0. Paralelni lekovi: Beriate P.Srbija haloperidol ./10mL.maks.HEMOFARM AD . . Paralelni lekovi: Haldol®.D.j. jača krvarenja 15 .N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070207 rastvor za injekciju.03. Haldol® depo.2007  (R) 1070205 tableta.Slovenija haloperidol .5din 8600097011464 03-6708/99 07. blister.Slovenija haloperidol .HEMOFARM AD . 1x10mL 0066632 liofilizat za rastvor za injekciju./kg. 1x10mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 12200din 515-04-991-1 26. Haldol® depo.02.2000 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. maks.03. 500i.I.2000  (R) 2070842 oralne kapi. deca od 3-12 godina 0. 1x10mL Cena 59.7din 3838989576998 662/2007/12 08.08. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. emoclot.1 (SZ) (SZ) 0066631 liofilizat za rastvor za injekciju.0250. Haloperidol Sopharma HALDOL® DEPO . bočica. octanate.5din 03-6707/99 07.5-5mg.25 i.2006 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. maks.KRKA.KRKA. 5x1mL Cena 1477. maks. maks.150mg/kg/dan.025-0. 60-100mg dnevno. jaka krvarenja 40 ..

podeljeno u 2-3 doze. deca od 3-12 godina 0.D.ZDRAVLJE A.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05BB rastvori za elektrolitni disbalans Cena (Z) 0175185 rastvor za infuziju.294g/L+6. Haldol® depo. maks.2001 doziranje: indukcija anestezije: individualno. HARTMANOV RASTVOR .JUGOREMEDIJA A. stanja sa acidozom.12. boca.5 L).2003 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. održavanje anestezije: 0. blister. prosečno 60 kapi/min. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata.4din 8600097010627 395/2007/12 30.01. Haloperidol HALOTHAN .5-2% (deca i odrasli).12.294g/L+3.4din 515-04-4003/03 22.373g/L+0. 10x1mL 8600064117687  (R) 1070800 tableta. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg.N01AB01 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 9080091 rastvor za inhalaciju.Srbija haloperidol .2003 Cena 165din 515-04-4000/03 22.2007 doziranje: terapija šoka.co. 0. stanja sa acidozom. koncentraciju postepeno povećavati na 2-4% (odrasli) ili 1.2003 Cena 47.5 L). 3x10 kom 8600064117663  (R) 2070802 oralne kapi. boca. 6g/L+0. fiola. kalijum-hlorid. ampula. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate www. 10mg. 1x10mL 1 Cena 124.nr . bočica.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175410 rastvor za infuziju. rastvor.02. bočica.02g/L+0.150mg/kg/dan.9din 515-04-4002/03 22.4din 8600064104601 120/2006/12 06.HEMOFARM AD . 5mg.5-5mg. 1x50mL Cena 252din 8608811001623 3/2-10-7960 13. natrijum-laktat .Srbija natrijum-hlorid.03. u urgentnim stanjima. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate HARTMANOV RASTVOR . održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.D. 50mL. maks.abecedni spisak registrovanih lekova HALOPERIDOL SOPHARMA .DigitSoft. 180 kapi/min. 6. u urgentnim stanjima. maks.373g/L+0.025-0. 60-100mg dnevno.D.12.Srbija natrijum-hlorid. 180 kapi/min. . prosečno 60 kapi/min.05mg/kg/dan. kalijum-hlorid.276g/L.2003 Cena 370. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.5-2% (deca) ukiseoniku ili smeši azotsuboksida i kiseonika.12.2006 doziranje: terapija šoka. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. 2mg. 1x25 kom 8600064117649  (R) 1070801 tableta. maks. Paralelni lekovi: Haldol®.1din 515-04-4001/03 22.Srbija halotan .ZDRAVLJE A. . 1x500mL 76. 1x500mL Cena 76. kalcijum-hlorid.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 0070803 rastvor za injekciju. natrijum-laktat . 2mg/mL. kalcijum-hlorid. ZRENJANIN .25g/L.

rastvor. 1mg. Isopto Tears HEMODROPS .06.HEMOMONT D.B03AA02 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. HELEX® .O. deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kapsula dnevno. . bočica. rastvor.ALKALOID AD . D.HEMOFARM AD .O.nr .HEMOFARM AD .HEMOMONT D.09. artelac edo.2004 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (R) 7099071 kapi za oči. blister. 2x15 kom Cena 203. bočica staklena. 0. 1x30 kom Cena 151. 1x10mL 8600097200196 515-04-1757/03 11. povrede oka: 1-2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3-4 sata.D.5mg. artelac edo. 2x15 kom Cena 131. . prisustva stranog tela u oku.5mg.09. blister.S01GA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091080 kapi za oči. rastvor.C09BA06 H LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401030 film tableta. bočica.2004  (R) 1071756 tableta.Crna Gora nafazolin . depresija: 3 puta po 0.200 abecedni spisak registrovanih lekova HEFEROL® . HEMOKVIN PLUS® . oralni preparati (R) 1060140 kapsula.25mg. Paralelni lekovi: Ksalol®.Srbija kvinapril.11. hidrohlortiazid . kontaktnog sočiva. 2x15 kom Cena 104din 3838989500177 515-04-02568/03 28. 0.08.KRKA.2004  (R) 1071757 tableta. tvrda. dnevno (uvek u isto vreme.O.Makedonija gvožđe(ll)-fumarat . 4mg dnevno. bočica staklena. TOVARNA ZDRAVIL. 1x10mL Cena 80. 0. 20mg+12.2din 8600097200196 515-04-1757/03 11.2din (R) 7099071 kapi za oči.5mg.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance Cena 80. 0. zapaljenja.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.O. blister.5%. 350mg. maks.Slovenija alprazolam .2007 doziranje: hiperemija i/ili edem konjunktive nastali usled alergijske reakcije. Isopto Tears HEMOKULIN® . Xanax®.03%.08. 2x10 kom Cena 418din 8600097010542 2064/2007/12 25. zolarem HEMODROPS . blister.09.co. najbolje ujutru).09. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljeno u više doza.2007 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.25mg.Srbija hipromeloza . Paralelni lekovi: artelac. Paralelni lekovi: artelac. maks.1din 5310001008284 3/2-10-5760 10.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.5din 3838989500184 515-04-02568-1 28. 4mg dnevno.5%.2002 doziranje: odrasli terapija 2 puta po 1 kapsula. 0.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071755 tableta.DigitSoft. profilaksa 1 kapsula dnevno.3din 8600097200141 1285/2007/12 12.Crna Gora hipromeloza . 1x10mL Cena 48. www. .2din 3838989500207 515-04-02568-2 28.

2002 Cena 164.06.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5 . 5 g/sat.01.5mg dnevno.B01AB01 H ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062035 rastvor za injekciju.2007 www.2007 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno 1-2 tablete dnevno.10mg dnevno.8din 974/2007/12 10. parenteralno do 20g inf.GALENIKA AD . 4x10 kom Cena 103.C03EA01 DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1400400 tableta. ciroza jetre sa izraženom simptomatologijom (hepatiana encefalopatija): oralno 1-3 puta po 3-6g dnevno. 1x20mL 8600097011563 3/2-10-3698 15. po potrebi povećati do 4 tablete dnevno. HEMOMYCIN .2005 Cena 501.j.1din 8600097011303 3/2-10-3696 15. 3g.06. deca ispod 45kg: 1 puta po 10mg/kg prvi dan.05. blister. doza održavanja 10 .2004 Cena 2406.8din 8600097010467 635/2005/12 12. 1x20mL 8600097011945 515-04-2910/03 03. blister. 5x0. zatim 1 puta po 250mg naredna 4 dana.3din (R) 3325483 sirup.Merz Pharma Gmbh & Co. 200mg/5mL. 20mg. maks.abecedni spisak registrovanih lekova HEMOKVIN® . tvrda. ampula.8din (R) 3325481 sirup.5din (R) 2127451 granule. blister./0.06. 30x1 kom 515-04-5174/03-1 03.20mg dnevno.A05BA.Srbija heparin .3din 8600097400497 317/2007/12 23. brzina inf. 50mg+5mg. 2x10 kom Cena 275. doza održavanja 20 . KGaA .. Paralelni lekovi: Sumamed. 500mg. bočica od tamnog stakla.nr . 100mg/5mL.Nemačka l-ornitin-l-aspartat .25mL 8608808100797 Cena 95.DigitSoft.06. infekcije kože i potkožnog tkiva. bočica. 80mg dnevno.Srbija azitromicin .2004 doziranje: masna jetra.2003 Cena 309. dnevno.12. 10x10mL Cena 6319din 515-04-5173/03 03.HEMOFARM AD .2002 Cena 466. ampula. maks.HEMOFARM AD . HEPARIN .12. kongestivna srčana insuficijencija početna doza 1-2 tablete dnevno.HEMOFARM AD . 5g/10mL.J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325480 kapsula. blister.12. 40mg dnevno. hronična opstruktivna plućna bolest. zmax HEMOPRES .Srbija hidrohlortiazid. 10mg.1din (R) 1325482 film tableta. kesica. amilorid .co.Srbija kvinapril .2003 doziranje: infekcije respiratornog trakta. otitis media: odrasli i deca preko 45kg 1 puta po 500mg prvi dan. hronični hepatitis.7din (R) 1103732 film tableta. 250mg. zatim 5mg/kg naredna 4 dana.25mL. monokomponentni (R) 1103731 film tableta. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (SZ) 0127452 koncentrat za rastvor za infuziju. maks. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. HEPA-MERZ® . 5000i.40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.12.C09AA06 201 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. blister. 2x10 kom 8600097010184 634/2005/12 12. 1x3 kom 8600097012041 515-04-2911/03 03.5 . 1x6 kom Cena 466.

10x5mL 8608808100773 976/2007/12 10. cistein.c.+1. metionin.2007 doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi.675mg+30mg.Srbija heparin .05. maks.4din 860009712249 3/2-10-7309 25. fenilalanin.8g/L+ 10.2002 doziranje: insuficijencija jetre sa ili bez poremećaja cerebralne funkcije (encefalopatija). prednizolon.07. 5x1mL Cena 95.09. nastaviti kontinuiranom inf.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108180 krem.DigitSoft. bolusom.4din (BR) 5108021 supozitorija. 5000i.12. i.4 puta dnevno mazati u tankom sloju.c. tuba sa aplikatorom.j. izoleucin./g. 1x10 kom 8600097010344 2062/2007/12 25.2007 Cena (BR) 4108185 gel. i./g.HEMOFARM AD .2007 Cena 782.64g/L+10. serin.Srbija alanin. deca i odrasli male telesne mase 5000 i.j.2007 Cena (BR) 4108182 gel.j.8din 8608808100780 975/2007/12 10.09g/L+6.09. boca. distorzija): 2-3 puta nanositi mast ili gel na obolelo mesto i blago utrljati. 500i. lečenje obliterisanih hemoroida: mast 2 .j.j. tuba. prolin. Paralelni lekovi: Lioton 1000.07.2007 Cena (BR) 4108184 krem. hepatična koma ili prekomatozna stanja: individualno. glicin. HEPASOL 8% . hematom. leucin.202 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0062036 rastvor za injekciju.7g/L+ 10.j. treonin. 250 i. 1x40g 8600097010207 1488/2007/12 10.88g/L+5. 4.82g/L+2.j. 1000-2000 i. bolusom. glacijalna sirćetna kiselina. doza za odrasle 18.j.v.4g/L+0. nastaviti kontinuiranom inf.1g/L+5.07.HEMOFARM AD . povrede kod spor tista (otok./g. ulkus kruris./mL.2007 Cena 34. 25000i.1din (SZ) 0062037 rastvor za injekciju. 1x20g Cena 36. viatromb HEPATHROMBIN H . blister. valin . praćeni zapaljenjem./kg/sat ili s.Srbija heparin. HEPATHROMBIN .co.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174030 rastvor za infuziju.j. tuba. analne fisure.2007 doziranje: tromboflebitis. 500i. 300i. tuba. triptofan.52g/L+0. 1x40g Cena 8600097010191 1487/2007/12 10. histidin.08g/L.4din 8600097010306 2063/2007/12 25. polidokanol .j. 65i.j.2007 doziranje: tromboze dubokih vena i plućna embolija: odrasli 5000 i.C05AA04 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (BR) 4108020 rektalna mast.j./g+2.4g/L+13. ekcemi i svrab u perianalnom predelu./sat ili s. ampula. supozitorije 1-2 puta dnevno. arginin.05. 300i./5mL. 1x500mL Cena 423.73g/L+2. ampula.24g/L+4.07.j. 120i. posttraumatski hematomi. 15 000-20 000 i. 1x40 g) 8600097010221 1489/2007/12 10.nr .42g/L+4.75mL/kg dnevno.v.88g/L+1. na 12 sat. priprema za operaciju i post operativno lečenje hemoroida.72g/L+0.233mg/g+30mg/g. 1x40g (8600097010214) 1490/2007/12 10. www.j./kg na 12 sati.HEMOFARM AD . tuba. lizin./g. 15-25 i.

Crna Gora hidroksietil skrob. bočica staklena.11. bočica od tamnog stakla. dnevna doza 33mL/kg (maks. 1x200mL Cena 99. isključivo sa preteranim stvaranjem HER2 proteina.abecedni spisak registrovanih lekova 203 HERCEPTIN® . deca 3-12 godina 15-20mL/kg.2007 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski.SERUMWERK BERNBURG AG . www.nr . tonzilitis. iznosi do 20mL/kg telesne mase/sat. gingivitis. kao monoterapija kod bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke koje su već lečene hemioterapijom jednom ili više puta.B05AA07 H SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179345 rastvor za infuziju.06. 1217.A01AB12 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . inf. voluven HEXABRIX 320 .01.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .10.5din 04. 440mg.HEMOMONT D. .O.Nemačka hidroksietil skrob. Paralelni lekovi: Hetasorb® 6%. stomatitis. dnevna doza 20mL/kg telesne mase. voluven HETASORB® 6% .HEMOFARM AD . maks.V08AB03 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna. odrasli i deca starija od 12 godina 33mL/kg. sprečavanje superinfekcije: 2 puta dnevno 1 kašiku nerazblaženog rastvora držati u ustima 30 sekundi i ispljunuti.1g/100mL . 1x500mL Cena 646din 8600097002660 449/2005/12 07. 100g/L+9g/L. deca do 3 godine 10-15mL/kg. septički. glositis.GUERBET .2006 doziranje: metastatski karcinom dojke.8din 04. liobočica sa rastvaračem. septički kao i šok zbog opekotina): uobičajena doza 500-1000mL jednom dnevno.2004 HEXORAL® . 1x20mL Cena 150422. HETASORB® 10% .DigitSoft.B05AA07 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179346 rastvor za infuziju. maks.Švajcarska trastuzumab .oralnu primenu (BR) 4120250 rastvor. dnevna doza od 20mL/kg odgovara rastvoru od 10% istog preparata. preporučena nedeljna doza održavanja 2mg/kg i.4din 8600097010245 515-04-2922/03 07. 60g/L+9g/L.Francuska joksaglinska kiselina .2005 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. traumatski. pre i nakon operativnih zahvata u ustima i kod manjih povreda u ustima. tokom 30 minuta.06. boca staklena. tokom 90 minuta.L01XC03 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039345 prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju. kao i šok zbog opekotina): individualno doziranje. inf. u kombinaciji sa taksanima kod metastatskog karcinoma dojke: preporučena početna udarna doza 4mg/kg i.v.F.7din 8606102767166 96/2006/12 31.O.01. niskoosmolarna kontrastna sredstva. faringitis. boca staklena. traumatski. natrijum-hlorid .co. 320mg/mL. natrijum-hlorid .2din 8600097003049 77/2007/12 11. bočica staklena. 1x500mL Cena 796. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom.2004 2312.Srbija heksetidin . Paralelni lekovi: Hetasorb® 10%. 1x100mL Cena 515-04-3886/03 doziranje: doze zavise od vrste Rö snimanja. rastvorljiva u vodi (SZ) 0194350 rastvor za injekciju.v.2003 doziranje: lakše i umerene upale i infektivne bolesti usne duplje. 1x50mL Cena 515-04-3885/03 (SZ) 0194351 rastvor za injekciju. brzina davanja inf. 320mg/mL. a 33mL/kg 6% rastvoru koji je kod nas registrovan). 0.

5mL Cena 1268. inf. revakcinacija u 2-oj godini života. 200mg.5 godina 50mg dnevno.204 HIBERIX™ . boca.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZR) 0047120 rastvor za injekciju. hipersenzitivne reakcije (angioedem. deca od 6-12 godina 100mg dnevno. status astmatikus).nr .02.11.2002 Cena 174. hepatobilijarna glavobolja 400mg ujutro odmah posle buđenja i 400mg uveče.5mL.8din 8600064104830 543/2007/12 27. šok.Srbija hlorheksidin . artritis. bočica. HIDROKORTIZON .5mL.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123642 obložena tableta. 500mg.2002 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde. .11.9din (SZR) 0047121 liofilizat za rastvor za injekciju. .Belgija vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B .11. dnevno.5mL.2007 doziranje: holecistopatije. 10mcg/0. revakcinacija u 2-oj godini života. bočica. preoperativna dezinfekcija: 100mL razblaženo sa 170mL vode i 730mL koncentrovanog alkohola.Srbija himekromon . deca od 6-12 meseci (ako prethodno nisu vakcinisana) 2 doze po 0.GALENIKA AD .A.5mL Cena 57100din 8606103683069 2115/2006/12 15. blister. inflamatorne i antireumatske bolesti: odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela. 2x10 kom Cena 52. Paralelni lekovi: act-HIB HIBIDEKS .5mL.2003 doziranje: dezinfekcija predmeta i rana: 10mL razblaženo vodom do 1 L. 1x0. 10mcg/0. 1x1 kom 8600097011006 3/2-10-7633 25. anafilaktička reakcija.11.2006 (Z) 0011879 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Mendiaxon www.ZDRAVLJE A.D08AC02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ac bigvanidi i amidini (BR) 4156040 koncentrat za rastvor za kožu.5mL u razmaku od 1 meseca. liobočica sa rastvaračem u bočici. sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis.5mL Cena 590. 100mg.4din 8600097010986 3/2-10-7632 25. epiglositis. 1x0. deca od 1.HEMOFARM AD . sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0.D. 1x1 kom Cena 57.Srbija hidrokortizon .2006 (Z) 0011908 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2din 8606103683045 2113/2006/12 14. 100x0.3din 8606103683052 2114/2006/12 14.co. 1x1000mL Cena 331.5mL počevši od 6-te nedelje života.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. 10mcg/0. deca do 1 godine 25mg i.DigitSoft. liobočica sa rastvaračem u špricu. liobočica sa rastvaračem u bočici.v. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata.08. deca od 1-5 godina (ako prethodno nisu vakcinisana) samo jedna doza od 0.2006 doziranje: profilaksa teških. 5%. Paralelni lekovi: Hydrocortison HIMEKROMON .6din 515-04-1627/03 07.J07AG01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova H j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011878 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.11.

01. 5g/m2 telesne površine (200mg/kg telesne mase).ALKALOID AD .Makedonija simvastatin .2001 Cena (R) 7090816 kapi za oči.2006 doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče).S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090816 mast za oči.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090815 mast za oči.DigitSoft. 1%.2007  (SZ) 0031052 prašak za rastvor za injekciju. lečenje traje najduže 5 dana. vasilip®. bočica. blister.2006 Cena (R) 1104611 film tableta.Crna Gora hloramfenikol . koronarna bolest: 20mg/dan (uveče). Simvastatin.C10AA01 H SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze Cena (R) 1104610 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 205 HLORAMFENIKOL ALKALOID® . 1g. 1x1g Cena 1930. u podeljenim dozama. 1x10mL 8600097403559 674/2007/12 09. Paralelni lekovi: chloramphenicol. 2g. Simva HeXaL®. tuba. doze 80mg/dan.L01AA06 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci  (SZ) 0031050 prašak za rastvor za injekciju. kao dugotrajna 24 časovna inf. 20mg. 5mg/mL. bočica.6din 5413760293646 96/2007/12 11. Simvor. tuba.01. 500mg. www. ukapati u unutrašnju stranu donjeg kapka. zocor® HOLOXAN® . 1x5g Cena 57.HEMOMONT D. 10mg. Hloramfenikol alkaloid® HOLLESTA . 3x10 kom 5310001178857 1279/2006/12 02. Paralelni lekovi: cholipam. i.Makedonija hloramfenikol . Paralelni lekovi: chloramphenicol. 40mg. a zatim u ređim intervalima.2006 Cena (R) 1104612 film tableta.BAXTER ONCOLOGY GmbH . 2x15 kom 5310001178888 1281/2006/12 02. po potrebi povećavati svake 4 nedelje do maks.6din 5413760293653 95/2007/12 11.08.2007  (SZ) 0031051 prašak za rastvor za injekciju. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze.08.Nemačka ifosfamid . doza se može povećavati do 80mg. a zatim u ređim intervalima.ALKALOID AD . večernja doza najveća.2007 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata 1-2 kapi prvih 48 sati. blister. .O.2007 doziranje: inoperabilni maligni tumori osetljivi na ifosfamid: 1.v.2003 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata. 1x5g Cena 67din 8600097200233 3/2-10-9559 07.11.12.4g/m2 telesne površine (30-60mg/kg telesne mase) dnevno. rastvor. 1x500mg Cena 1231.O.9din 5310001186760 515-04-2339/03 27.3din 5413760293660 94/2007/12 11. 3x10 kom 5310001178864 1280/2006/12 02. 1%.03. 1x2g Cena 4424. bočica staklena. bočica. tokom 5 uzastopnih dana. blister.08.01. Hloramkol® HLORAMKOL® .nr .2-2. prvih 48 sati mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka.co.

gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.1din 9002864012039 554/2005/12 18.6din 3/2-10-4006 01. 1x250mL www. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. boca. akutni edem.04.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. Paralelni lekovi: Humalog Pen HUMAN ALBUMIN . .ELI LILLY EXPORT S. bočica. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. 5%.Francuska insulin lispro .DigitSoft.A. vrstu insulina. 20%. preeklampsija).B05AA01 a10aB insulini i analozi. 20%. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN .08. 100i.2003 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom./mL. ciroza jetre. malo soli. bočica. 1x50mL Cena 1991. ciroza jetre. za vreme operacija. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179350 rastvor za infuziju. 1x50mL 3/2-10-4005 02.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. za vreme operacija.20 abecedni spisak registrovanih lekova HUMALOG PEN .BIOTEST PHARMA GmbH .Austrija albumin.07. humani . malo soli. akutni edem.02. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. humani . hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.2005 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. kratkog dejstva (R) 0041512 rastvor za injekciju.A.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 2310din 515-04-852/03 29.2002 Cena 2310din (SZ) 0179351 rastvor za infuziju. uložak. Ljudski albumin 20%. akutni edem. bočica.LILLY FRANCE S.Švajcarska insulin lispro . . preeklampsija). 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) H Cena 2827din 177/2006/12 13. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. parenteralni. 20%.S.b.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179360 rastvor za infuziju.BAXTER AG . ciroza jetre.7din 3/2-3215 02. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. za vreme operacija. 100i. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.11.j. Ljudski albumin 20%. posle porodjaja)./mL.A10AB04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3370.j. parenteralni. preeklampsija). vrstu insulina.H .2002 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. 5x3mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179315 rastvor za infuziju.co.08.m. humani .nr . posle porodjaja). kratkog dejstva (R) 0041507 rastvor za injekciju.Nemačka albumin. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Austrija albumin. posle porodjaja).A10AB04 a10aB insulini i analozi. 1x50mL Cena 2310. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. Paralelni lekovi: Humalog® HUMALOG® .

Norditropin® NordiLet® H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044312 liofilizat za rastvor za injekciju. 5g. bočica./mL.06. .2din 3/2-10-2856 16.05.Švajcarska somatropin . bočica. humani . postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Ljudski albumin 20%.j. ciroza jetre. 1x100mL 8606002990190 3/2-10-1478/4 30. Paralelni lekovi: Human albumin. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20 i. 1x2mL 8606002990237 1354/2007/12 19.15-0. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. octagam® HUMATROPE . odnosno 1.06.A.4mg/m2 dnevno.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.025-0. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.2007 Cena 4650din (Z) 0013252 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Imogam rabies.Srbija rabies imunoglobulin. preeklamsija). 150i. 1x5mL 8606002990244 1357/2007/12 19.j.3mg dnevno. supstituciona terapija: odrasli 0.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . Ig vena.0mg/m2 dnevno.2007 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: primeniti što ranije. intravenski .abecedni spisak registrovanih lekova 20 gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. 2. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING. 1x50mL Cena 2310din 8606103100108 774/2006/12 05.nr . 20%. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika. bočica. Turner-ov sindrom: 0. posle porodjaja). bočica./mL.Nemačka albumin. malo soli. MALO SOLI .2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. specifični (Z) 0013250 rastvor za injekciju.07. a ostatak u glutealni mišić). 18i.5g.j.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179190 rastvor za infuziju. Ljudski albumin 20%. 150i.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.j. 150i. 1x1mL Cena 930din 8606002990220 1358/2007/12 19. UMaN aLBUMIN HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN .H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H Cena 14180.co. akutni edem. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% .2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. 1x50mL Cena 5195.035mg/kg dnevno.1din (SZ) 0013463 rastvor za infuziju.06.2007 Cena 1860din (Z) 0013251 rastvor za injekciju. 1x3mL www.DigitSoft.06. nespecifični (SZ) 0013462 rastvor za infuziju.7-1.05.1din 8606002990183 3/2-10-1478/3 30.05mg/kg dnevno.Srbija imunoglobulin (IgG-7S). odnosno 0.ELI LILLY EXPORT S. karpula sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. za vreme operacija.. bočica.j./mL. bočica. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. Paralelni lekovi: genotropin®.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.2002 Cena 10328. humani .ZLB BEHRING GmbH ./kg (½ doze infiltrirati oko rane.

A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-2 23.12. vrstu insulina.Francuska insulin izofan . HUMODAR C25 . 1x10mL H HUMODAR R . karpula.DigitSoft.co. HUMULIN M3 .INDAR .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i.ELI LILLY EXPORT S. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j. . . parenteralni. vrstu insulina.ELI LILLY EXPORT S.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. parenteralni.A10AD01 a10ad insulini i analozi. srednje dugog dejstva (R) 0041541 suspenzija za injekciju.12.j./mL.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. bočica. humani .A. parenteralni./mL.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 100i. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 5x3mL Cena 515-04-2368/03 03.11. parenteralni.12. srednje dugog dejstva (R) 0041543 suspenzija za injekciju. kratkog dejstva (R) 0041542 rastvor za injekciju. a10ac insulini i analozi. vrstu insulina.INDAR ./mL.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan.A.A10AC01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-1 23. 5x3mL Cena 3/2-10-3217 02. .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.INDAR . 40i. vrstu insulina./mL. 100i.20 HUMODAR B .A.Ukrajina insulin izofan . HUMULIN NPH . HUMULIN PEN M3 .j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 40i.S. 1x10mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03 23. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AC01 a10ac insulini i analozi.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 40i.nr .j. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041514 suspenzija za injekciju.2001 www. humani . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041428 suspenzija za injekciju.Ukrajina insulin humani ./mL. vrstu insulina./mL.04.j. karpula. parenteralni.LILLY FRANCE S.j. bočica.Ukrajina insulin izofan .11. 1x10mL Cena 515-04-2367/03 03. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041427 suspenzija za injekciju. bočica.

8din (R) 1047411 tableta. adjuvantna terapija u ortopedskoj hirurgiji: 20mg jednom nedeljno.j.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.01. akutni i hronični iridociklitis.Švajcarska insulin izofan .A. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 10mg/mL./mL.2007 doziranje: akutni i hronični konjunktivitis. 1x10mL Cena 143. ekcematozni keratokonjunktivitis. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2007 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde: tablete 2050mg dnevno podeljeno u 2 doze. deca do 1 godine 25mg i. kratkog dejstva (R) 0041425 rastvor za injekciju. 25mg/mL. 100i. 20mg. vrstu insulina.1din 515-04-2369/03 03. 5x3mL H OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (R) 0169160 rastvor za injekciju.01. HYALART . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. episkleritis.A10AB01 a10ac insulini i analozi. parenteralni. . 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. parenhimatozni keratitis.FIDIA FARMACEUTICI SPA .abecedni spisak registrovanih lekova 20 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-3214 02. tuba.01.Francuska insulin humani . www.S01BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. bočica.co. na 2-3 nedelje. vrstu insulina. inf. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047410 suspenzija za injekciju.3din 8606103275011 515-04-247/03 14. tokom 5 nedelja. deca od 1.2004 doziranje: patološke promene u zglobovima usled povrede ili degeneracije.GALENIKA AD .S. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.v.GALENIKA AD . . dnevno. HYDROCORTISON . Paralelni lekovi: Hidrokortizon HYDROCORTISON .DigitSoft.Italija hijaluronska kiselina .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.04.ELI LILLY EXPORT S. injekcije 25-50mg intraartikularno.Srbija hidrokortizon . uveitis: 1-3 puta dnevno na unutrašnju stranu donjeg kapka. 100i. 1x5g Cena 43. monokomponentni (R) 4090620 mast za oči. parenteralni.nr . 1x2mL Cena 2171. 1%./mL. HUMULIN R . srednje dugog dejstva (R) 0041515 suspenzija za injekciju.Srbija hidrokortizon .LILLY FRANCE S.2din 8608808100810 73/2007/12 11.01. HUMULIN PEN NPH . karpula.5 godina 50mg dnevno. difuzni skleritis. deca od 6-12 godina 100mg dnevno. neinfektivni alergijski konjunktivitis.11. kontejner za tablete.j. 1x20 kom 8608808100803 74/2007/12 11. odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2.A.2007 Cena 95. ampula.2din 8608808100834 75/2007/12 11. sklerokeratitis.M09AX01 a10aB insulini i analozi.

2-0. 20mg.GALENIKA AD . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07aa kortikosteroidi. slabog delovanja. Paralelni lekovi: geokorton HYPNOMIDATE® .2005 Cena 152. oksitetraciklin . Cena 641. HYDROCYCLIN .01. DERMATOLOŠKI PREPARATI H d07ca kortikosteroidi. ampula. 2.Srbija hidrokortizon .07.D07CA01 KORTIKOSTEROIDI.5%.4din 515-04-273/03 02.09. alergijski dermatitis.DigitSoft. slabog delovanja (grupa I) (R) 4152075 mast. alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju.co.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. tuba.3mg/kg.9din 8608808100865 61/2005/12 08. inflamatorna oboljenja sluzokože: mast za kožu. alergijski dermatitis izazvan lekovima.5din (R) 4153106 mast.210 HYDROCORTISON . kombinacije sa antibioticima (R) 4153105 mast.N01AX07 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080300 rastvor za injekciju. tuba. 3 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto.D07AA02 abecedni spisak registrovanih lekova KORTIKOSTEROIDI. kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama. 1x20g 8608808100872 62/2005/12 08.GALENIKA AD .Srbija hidrokortizon. . eritrodermija.2003 www.2005 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla.2007 doziranje: akutni i hronični ekcem. 1%+3%.nr . 5x10mL doziranje: indukcija anestezije: uobičajena doza 0.Belgija etomidat . promene na koži kod eksudativne dijateze. tuba.09. ubodi insekata.9din 8608808100841 76/2007/12 11. dečiji hronični neurodermatitis. 1x5g Cena 47.V. 1%+3%. 1x5g Cena 50.

06. 1x100mL 8600097400503 2073/2007/12 25. rupan. deca 10-12 godina 3-4 puta dnevno po 1 tabl.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.. Nurofen Liquid. 200mg. Nurofen. bočica. Ibuprofen. 3-4 puta po 50mg. 2x10 kom Cena 178. Nurofen active. deca od 1-2 god. maks. maks.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: kod odraslih i dece iznad 6 godina.2 g/d.O.2007 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. Nurofen active. 2. posle jela. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.2-1. Upfen IBUPROFEN . deca 6-9 godina 2-3 puta dnevno po 1 tabl.O. blister.M01AE01 M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162640 obložena tableta. NIŠ .06.REMEVITA D. sirup 3-4 puta po 50mg.co.2004 Cena 98.Hemofarm.REMEDICA LTD .M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 104. rupan. 200mg. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. rupan.01. blister.HEMOFARM AD .2din (R) 1162641 obložena tableta.Srbija ibuprofen . 2x10 kom 515-04-290/04 28. doza održavanja 0.5din 515-04-1120-1 15.Srbija ibuprofen .abecedni spisak registrovanih lekova 211 I IBU .HEMOFARM . Paralelni lekovi: Brufen®.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. 3-4 puta po 200mg. 600mg. doza održavanja 0.2003 www.5din 515-04-1120/03 15. sirup 3-4 puta po 100mg.6-1.HEMOFARM AD . deca od 3-7 god.2 g/d. Nurofen. 3-4 puta po 100mg. tablete se uzimaju nezavisno od obroka.09. Ibu .M01AE01 I ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 90din 515-04-293/04 28. 400mg. posle jela.07. 3x10 kom 8608813900115 Cena 91. 400mg.09. 3x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162530 obložena tableta. 3-4 puta po 200mg.4 g/d.06.2004 Cena 68.Srbija ibuprofen . Nurofen active. Ibu . Paralelni lekovi: Brufen®. deca od 8-12 god. blister.2007 Cena 91.6din (R) 3162482 oralna suspenzija. Nurofen. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. Upfen IBUPROFEN .3din (R) 1162642 film tableta.Kipar ibuprofen . deca od 8-12 god. rastvoreneu čaši vode.nr . u podeljenim dozama2-3 puta dnevno.6-1.. deca 13-14 godina 4-5 puta dnevno po 1 tabl. 2x10 kom 515-04-294/04 28.09.2003 Cena 104. deca od 1-2 god.Hemofarm. odrasli 2-3 tabl.2-1. 100mg/5mL.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. 400mg. 3x10 kom 8608813900108 (R) 1162531 obložena tableta.4 g/d.4din 8600097011938 3/2-10-4807 25. Paralelni lekovi: Brufen®. 3x10 kom 8600097400275 318/2007/12 23. Nurofen Liquid. blister.. 200mg. fiola.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162483 šumeća tableta. blister.5din (R) 1162488 film tableta. blister. Nurofen Liquid. deca od 3-7 god. 2.DigitSoft. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. Upfen IBUPROFEN .

Francuska kalcijum-karbonat. . deca od 8-12 god. Nurofen active. deca od 1-2 god.2003 Cena 91. NIŠ .P. 1x100mL 8608811006468 515-04-1426/04 16.2004 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.Hemofarm. 1x50mL 8606103273185 2077/2007/12 25.nr . 2x15 kom Cena 260.O.2g/d. fiola.25g+400i.06. VITAMINI a11jB vitamini sa mineralima (R) 1053300 tableta za žvakanje. tuba. maks. Nurofen Liquid. posle jela.co. rupan.6din (R) 3162533 sirup.SRBOLEK A.4din (SZ) 0013501 rastvor za infuziju.SRBOLEK A. .4g/d.2003 doziranje: osteoporoza. 600mg.2002 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.2din (BR) 4167311 krem.Srbija ibuprofen . Nurofen. 2.07. Paralelni lekovi: Brufen®.6-1.INNOTECH INTERNATIONAL .J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. 50mg/mL.D. dodatak vitamina D i kalcijuma kod starijih: samo odrasli 2 puta po 1 tableta.2g/d.6-1. 5%. bočica. Paralelni lekovi: Brufen®. Paralelni lekovi: Brufen® I IBUPROFEN .09. bočica.Hemofarm.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.A11JB.07. 1x50g 8608811006475 515-04-1427/04 16. holekalciferol .5din 8608809000515 3/2-10-3162 03. 50mg/mL. tvrda.j.A.Srbija ibuprofen . 1. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 100mg/5mL. tuba.2-1.07.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167120 krem.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. blister. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.3din 8608813900122 515-04-1120-2 15. IG VENA .212 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162532 film tableta.2-1.3din (R) 1162510 kapsula. Paralelni lekovi: Brufen® IDEOS .09. Nurofen Liquid.2007 Cena 11572.REMEVITA D.8din 515-04-1583/03 29. 1x20mL Cena 4628. 300mg. Ibu . nespecifični (SZ) 0013500 rastvor za infuziju. 2x10 kom 8608809000874 3/2-10-4206 03. 10%. maks.06. Upfen IBUPROFEN . intravenski . 1x50g Cena 91. bočica.Italija imunoglobulin (IgG-7S). Upfen IBUPROFEN . Nurofen. . doza održavanja 0.2.Srbija ibuprofen .O. Ibu . doza održavanja 0..D. 3x10 kom Cena 151. Nurofen active.KEDRION S. sirup 3-4 puta po 50mg.2002 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.2007 www.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu Cena 93.DigitSoft.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 106. blister. posle jela. sirup 3-4 puta po 100mg.8g/d u 3-4 pojedinačne doze.9din 8606103273178 2076/2007/12 25.09.. deca od 3-7 god.4g/d. rupan. 3-4 puta po 200mg.

SANOFI PASTEUR LIMITED .7din 8606103273192 2078/2007/12 25.j. ili kontinuirana infuzija.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 213 0013502 rastvor za infuziju.11.2006 doziranje: primarni i recidivantni karcinom “in situ” mokraćne bešike: 81mg rastvoren sa 3mL rastvarača razblažiti sa 50mL sterilnog fiziološkog rastvora. bočica.09.j. 1x100mL Cena 23144. bovis.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 200i. 1x3mL 3660053177301 1499/2006/12 21.v.DigitSoft.11. octagam® IMIGRAN . liobočica sa rastvaračem. 1x5mL Cena 5087. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. a primenjuje se kao i.2005 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno.2005 (SZ) 0066173 liofilizat za rastvor za injekciju.2007 doziranje: idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/kg 1-2 dana.6din 9002864059607 552/2005/12 18./5mL. Cena 7562din 81mg/3mL.2002 IMMUCYST® .nr .1din (5413760282275) 556/2005/12 18.BAXTER AG . (500i. Wilate® 450. liobočica sa rastvaračem.N02CC01 ANALGETICI N02cc selektivni agonisti serotonina (5-HT1)  (R) 1086710 film tableta. octanine F www.co. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lecenju poremećaja koagulacije. 1x200mL 8606103273208 2079/2007/12 25. maks. Paralelni lekovi: Sumacta® Cena 639. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.12.7din (5413760282282) 555/2005/12 18. liobočica sa rastvaračem./5mL.j. Haemate® P 250.08. blister. (250i. liobočica sa rastvaračem.L03AX03 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (SZ) 0039421 prašak za intravezikalni rastvor. 1x2 kom 5900008010665 doziranje: akutni napad migrene: 50-100mg. IMMUNATE .B02BD06 ANTIHEMORAGICI I B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066153 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.09. Haemate® P 500. 1x5mL Cena 13962.Kanada živi atenuirani bacili M. primeniti intravezikalno jednom nedeljno tokom 6 nedelja.9din 9002864059201 553/2005/12 18. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika. Wilate® 900 IMMUNINE . . imunodeficijencija: 200-400mg/kg jednom mesečno (najviše 800mg/kg) ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.j.j. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .2005 (SZ) 0066154 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5din (SZ) 0013503 rastvor za infuziju. 1x5mL Cena 7195.2007 Cena 46289.5din 3/2-10-6381 25.11.BAXTER AG .Austrija faktor VIII. Paralelni lekovi: aimafix.j.)/5mL. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.11. 50mg. soj BCG .B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066171 liofilizat za rastvor za injekciju. inj.+250i.+125i. Humani imunoglobulin 5%. 300mg na 24 sata. liobočica sa rastvaračem. 1x5mL Cena 15246.Austrija faktor IX . 50mg/mL. bočica. 600i. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.)/5mL. 50mg/mL.2005 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.Velika Britanija sumatriptan .

5mL Cena 3/2-10-7998 25.J07BG01 VAKCINE Cena 4593.+32D.2006 I IMOGAM RABIES .nr .j. 1x2mL 3660053194193 1287/2006/12 03.+8D.5mL www. 150i.01. Cena 300mcg/2mL. specifični (Z) 0013446 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Francuska vakcina protiv dečije paralize. neimunizovane odrasle osobe 2 uzastopne doze od 0. .A. humani . (0. trovalentna (inaktivisani celi virusi poliomijelitisa 1.j.j.2004 doziranje: primarna imunizacija dece 3 uzastopne doze od 0. Paralelni lekovi: Beoglobin-d.01.5mL.J07BF03 VAKCINE j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) 560./kg telesne mase. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin.2002 (SZ) 0011895 rastvor za injekciju. specifični (Z) 0013015 rastvor za injekciju.12.j./mL. (40D.2006 doziranje: kod osoba za koje se sumnja da su bile izložene virusu besnila (u kombinaciji sa vakcinom protiv besnila): spora i.j.j.j. prva revakcinacija 12 meseci posle druge doze. 20x0. IMOVAX RABIES VERO . revakcinacija sa 0.5din (Z) 0013016 rastvor za injekciju. humani . revakcinacija za 90 dana. bočica staklena.5 i.5 i.PASTEUR MERIEUX .5 i. Paralelni lekovi: rabipur® j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011863 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Partobulin® S/d.j.2006 Cena 11203. .5mL u razmaku 1-2 meseca. kod opasnih ujeda dati još 20 i.A. 1x2mL 8606103273024 51/2006/12 doziranje: porođaj ili abortus (u prva 72 sata): 250mcg.SANOFI PASTEUR S. 3.j. postinfektivna vakcinacija prethodno nevakcinisane osobe 5 doza po 2.DigitSoft.8din 515-04-4502/03 05. (40D.j. 14 i 30 dana posle kontakta sa besnom životinjom).2din (SZ) 0011862 rastvor za injekciju. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad preko 1 godine 2.Francuska rabies imunoglobulin./0.08. 40D. 1x0.2004 doziranje: prevencija 2 doze po 2. u razmaku od 30 dana.Italija anti-D (Rho) imunoglobulin.3din 18. sledeća revakcinacija na 5-10 godina po potrebi.5 i.6din 18. inj. liobočica sa rastvaračem.A.+32D. napunjen injekcioni špric.SANOFI PASTEUR S.P.5mL. ampula./kg specifičnog rabijes imunoglobulina humanog porekla. odmah nakon ujeda zatim 3 i 7 dana. odmah nakon ujeda.KEDRION S..j.+8D.)/0. rhesonativ® 1996. 1x10mL Cena 42947din 3660053194223 1286/2006/12 03.5mL Cena 515-04-3003/03 15. revakcinacija posle 12 meseci.01.m. 1x2mL 8606103273031 50/2006/12 (Z) 0013447 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 10x5mL Cena 515-04-3004/03 15.j. 2. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 150i.j.j.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. doze za decu i odrasle su iste.j.+8D.co.5mL počevši od trećeg meseca u razmaku1-2 meseca.2 i 3) .2006 2303.j.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. bočica staklena.214 abecedni spisak registrovanih lekova IMMUNORHO .Francuska vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa) . Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila IMOVAX POLIO .01./mL.5mL vakcine 12 meseci posle treće doze. . 7. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad 1 godine 2. liobočica sa rastvaračem.5i.j. dalja revakcinacija svake 3 godine. Cena 200mcg/2mL.j.2004 (SZ) 0011896 rastvor za injekciju.03.+32D.)/0. 5x0. bočica.5mL. od 20 i.08.

Tetagam® P.j./2mL.4din 5290665001633 515-04-1867/04 28. ili povećati do maks.11. IMUPRIN® .06. zatim 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: atebulin.Kipar azatioprin . Tetabulin S/d. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom.02. specifični Cena 578. ./kg infiltrirati u samu ranu i okolni predeo. 1x5mL Cena 13599.06.abecedni spisak registrovanih lekova 215 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA . bočica.02./5mL.D.co. u butinu.j.m.j. humani . 50mg/mL. imunomodulacija: doziranje zavisi od indikacije.6din (Z) 0013311 rastvor za injekciju.D.Hrvatska hepatitis B imunoglobulin .5mg/kg dnevno. uz vakcinu protiv hepatitisa B. idiopatska trombocitopenijska purpura.Hrvatska antitetanusni imunoglobulin.5mL vakcine tetanusa. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja.03. specifični Cena 9159. 1x100mL 8606103010094 2061/2006/12 09.5din (Z) 0013221 rastvor za injekciju.REMEDICA LTD .7din 8606103010070 158/2006/12 07. .m. bočica. 5mg/kg dnevno. 250i. . 500i. zavisno od težine povrede. 200i.Hrvatska rabies imunoglobulin.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014065 tableta. po protokolu.j. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA .m. alogena transplantacija kostne srži. bočica.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI I j06Ba imunoglobulini. ampula.j. 10x10 kom 5290665003958 515-04-1868/04 28.2006 Cena 12462. Imogam rabies IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B .2006 doziranje: novorođenčad: 0.3din 8606103010087 271/2006/12 06.02.IMUNOLOŠKI ZAVOD D..2004 doziranje: individualno. istovremeno sa 0..D.J06BB04 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.6din (R) 0013120 rastvor za injekciju.Hrvatska humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S . a ostatak doze dati i. humani .IMUNOLOŠKI ZAVOD D. 1x50mL Cena 6231.5mL do najviše 1.2006 Cena 7095.6din (SZ) 0013351 rastvor za infuziju.2004 Cena 1454. deca mlađa od 12 meseci čije majke imaju akutnu infekciju: profilaktička doza od 20-50 i. specifični (Z) 0013220 rastvor za injekciju. 50mg/mL. 250i. blister. 2x10 kom Cena 422.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.D. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin./kg uz vakcinu protiv hepatitisa B. radi efikasnije postekspozicione zaštite.j.2006 doziranje: primarna imunodeficijencija. Tetanus gamma IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU . nespecifični (SZ) 0013350 rastvor za infuziju.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. Paralelni lekovi: Imuran® www. terapija 30-300mcg/kg dnevno. 1x250 i. bočica.nr . . blister. 50mg.8din (R) 1014066 tableta. pri rođenju (najkasnije 12h nakon rođenja). 50mg. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.2005 doziranje: profilaksa 250-500mcg i.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. 8606103010032 156/2006/12 07. po potrebi smanjiti na 0. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg. bočica. 1x2mL 8606103010025 480/2005/12 14.j.11.2006 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: 20 i.DigitSoft. 1x2mL 8606103010063 157/2006/12 07.0mL i.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.

LIJEKOVI I KOZMETIKA D.01.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.M01AB01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI I M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  (R) 1163060 kapsula. monokomponentni (R) 1103046 tableta sa produženim oslobađanjem.01.Srbija indapamid . Paralelni lekovi: Indapamid.21 abecedni spisak registrovanih lekova IMURAN® .S01BC01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi (R) 7099200 kapi za oči. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.O.Hrvatska indometacin . rastvor.10.08. blister. prevencija inflamacije posle operacije katarakte ili operacije prednje komore oka: početak terapije 24 sata pre operacije i to 4-6 puta dnevno po 1 kap. 2.09. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja.9din 21. Paralelni lekovi: Indapamid.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014020 film tableta. 75mg.LABORATOIRE CHAUVIN S. Tertensif INDAPRES® . blister.co.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.DigitSoft.5mg posle doručka.2001 129.REMEVITA D. 2x5 kom 3850104081668 Cena 3/2-10-4985 Cena 3/2-10-6126 Cena 3/2-10-6125 78. . tvrda.09. blister. pa nastaviti primenu do potpunog nestanka simptoma. Indapres® Sr. zatim 1-3mg/kg dnevno.5mg/kg dnevno. 1.HEMOFARM AD . 3x10 kom  (R) 5163064 supozitorija.09. monokomponentni (R) 1103045 film tableta. strip. 3x10 kom Cena 220din 330/2007/12 23.Nemačka azatioprin .D. rawel® Sr. blister.2din 5050345005975 1613/2007/12 06.Srbija indapamid . blister. rawel® Sr.2001 223. edemi: 2. 3x10 kom 3850104081651  (R) 1163061 kapsula. edemi: 1. 5mg/kg dnevno.12. po potrebi smanjiti na 0. Paralelni lekovi: Imuprin® INDAPAMID .C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.Srbija indapamid . Indapres® Sr. 3x10 kom Cena 156din 8608813900405 324/2005/12 21. 100mg.nr . 25mg.BELUPO.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. 4x25 kom Cena 1761.2005 doziranje: intraoperativna inhibicija mioze: 4 kapi jedan dan pre operacije.A.3din 3400934195389 565/2005/12 19. monokomponentni (R) 1103047 obložena tableta. rawel® Sr. NIŠ . Paralelni lekovi: Indapres®.5din 21. pa 3 sata pre operacije 4 kapi. Indapres®.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija.2007 doziranje:esencijalna arterijska hiper tenzija. smanjenje bola posle hiruruške korekcije miopije: 4 puta dnevno po 1 kap tokom nekoliko dana posle operacije. . blister.2din 21. bočica sa kapaljkom. tvrda. 1mg/mL. ili povećati do maks. 2. 2x15 kom Cena 176.5mg posle doručka.2001 www.5mg posle doručka. TerTeNSIF INDOCOLLYRE® . zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.7din 8600097401500 215/2007/12 17.HEMOFARM AD . edemi: 2.HEUMANN PHARMA GmbH .5mg.5mg.5mg. 1x5mL Cena 396. 50mg.Francuska indometacin . TerTeNSIF INDAPRES® SR . INDOMETACIN .2007 doziranje: individualno.O.

10. blister. ili 40/10mg/dan dato u pojedinačnoj dozi uveče.F. blister. ezetimib .IVANČIĆ I SINOVI D. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.5mg. ne više od 10/10mg/dan. 2x14 kom Cena 8600103453493 1873/2006/12 18. maks. zobox® www.MERCK SHARP & DOHME B.Srbija fenilefrin. oprez. 5mg. kesica.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: oralno 2-3 puta po 25mg.C10BA02 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10Ba inhibitori HMg coa reduktaze u kombinaciji sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu (R) 1104100 tableta.2007 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 2. hidrohlortiazid .5mg.10. uzima se posle jela.O. Pacijenti koji uzimaju amjodaron ili verapamil. 4x7 kom Cena 1016din 8606102767685 1492/2006/12 21. 2. Paralelni lekovi: cilazapril.10. blister.DigitSoft. INFLUREX . 150-200mg dnevno ili 1-2 puta po 75mg. 5mg+12. . 5mg dnevno. 10mg+750mg+60mg. u isto vreme.12. 5x3. rektalno 2 puta po100mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 40mg+10mg. kongestivna srčana insuficijencija: maks.V.F. 4x7 kom 8606103889133 475/2007/12 06. na dan.nr .C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401401 film tableta.Holandija simvastatin. maks.02. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.Švajcarska cilazapril .2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus. rinitisom (rinorejom).08.co.2006 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl. 4x7 kom 8600103453516 1875/2006/12 18. Ne davati ga deci. 4x7 kom Cena 595. 2x14 kom 8600103453509 1874/2006/12 18. blister. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111220 oralni prašak.2007 Cena 834. prema potrebi do 5mg dnevno. . blister.2006 Cena (R) 1104101 tableta.8din 8606103889126 474/2007/12 06. blister.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2g Cena 8600101515025 515-04-3884/03 29. Prilazid® plus INHIBACE® .2006 Cena (R) 1104102 tableta. 10mg+10mg.2006 doziranje: primarnoa hiperholesterolemija.O. mešana hiperlipidemija: 20/10mg/dan.3din (R) 1103714 film tableta. 4 praška dnevno.02. 20mg+10mg.Švajcarska cilazapril.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . askorbinska kiselina . coldrex Hotrem Lemon INHIBACE PLUS® . paracetamol. monokomponentni (R) 1103712 film tableta. INEGY® . Pacijente upozoriti na pojavu miopatije/rabdomiolize.5mg. trudnicama i ženama koje doje. Prilazid®.

j./mL.2006 doziranje: kardiovaskularna bolest.12. 5x3mL 3582910015390 Cena 2026. 100i.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-1710/04 19. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. po potrebi povećati posle 4 nedelje na 1 tabl. srednje dugog dejstva Cena 964./mL.j.Velika Britanija eplerenon . vrstu insulina. vrstu insulina.07.j. parenteralni. 5x3mL Cena 2209.Danska insulin izofan . 25mg. srednje dugog dejstva (R) 0041401 suspenzija za injekciju. maks. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.D.6din (R) 0041538 rastvor za injekciju. I INSULATARD® FLEXPEN® .07.1din 515-04-1182-1 15. prevencija pogoršanja srčanog rada posle infarkta miokarda (u kombinaciji s drugim lekovima): 1 tabl.21 abecedni spisak registrovanih lekova INSPRA® . bočica. INSULATARD® NOVOLET® .2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. blister.10. parenteralni.Srbija insulin izofan .6din 515-04-1182/03 15.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. 5x3mL Cena 2026. srednje dugog dejstva (R) 0041545 suspenzija za injekciju.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .HEMOFARM AD .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. 3x10 kom Cena 4034541003684 2395/2006/12 18. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. parenteralni. 3x10 kom 4034541003684 2396/2006/12 18.1din 2283/2007/12 09.07. blister. 50mg. 1x10mL 8600097012096 515-04-841/03 27./mL. parenteralni. srednje dugog dejstva (R) 0041400 suspenzija za injekciju. od 25mg dnevno. 5x3mL a10ac insulini i analozi.HEMOFARM KONCERN A. INSULATARD HM . 100i. srednje dugog dejstva (R) 0041524 suspenzija za injekciju. 100i.nr . karpula. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S .Srbija insulin izofan .12.NOVO NORDISK A/S .PHARMACIA LIMITED . INSULATARD® PENFILL® .C03DA04 DIURETICI c03da antagonisti aldosterona (R) 1400480 film tableta. od 50mg dnevno. 100i.Nemačka insulin humani ./mL.VRŠAC . parenteralni.co. INSUMAN® BASAL .2006 Cena (R) 1400481 film tableta.06.NOVO NORDISK A/S . 50mg dnevno. 100i./mL.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.Danska insulin izofan . uložak.DigitSoft.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2007 www.

5x3mL Cena 2026.j.nr .10.6din 3/2-10-10753/2 25. uložak.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni. parenteralni.Nemačka insulin humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . vrstu insulina.Nemačka insulin humani . parenteralni./mL. 5x3mL Cena 3/2-10-10755 25. vrstu insulina.10. vrstu insulina.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 2026.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10753/1 25.12. parenteralni./mL.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.1din 3582910015413 2284/2007/12 09. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL www. 100i.12.Nemačka insulin humani ./mL. uložak.j. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ./mL. kratkog dejstva (R) rastvor za injekciju.j.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. INSUMAN® RAPID . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . srednje dugog dejstva (R) rastvor za injekciju.Nemačka insulin humani . 100i. 5x3mL 3582910015406 2285/2007/12 09.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) I a10ad insulini i analozi. 100i. a10aB insulini i analozi. INSUMAN® COMB 25 .2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.j.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . vrstu insulina.DigitSoft. INSUMAN® COMB 25 OPTI SET . INSUMAN® BAZAL OPTI SET . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina. 5x3mL Cena 2209.j. kratkog dejstva (R) 0041523 rastvor za injekciju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.12. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041535 suspenzija za injekciju. INSUMAN® RAPID OPTISET .co. 100i./mL.1din (R) 0041522 suspenzija za injekciju.Nemačka insulin humani .

220 INTRALIPID .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . nedelja ili meseci zavisno od indikacije.2mL. inf.2007 Cena (SZ) 0171288 emulzija za infuziju.L03AB05 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (R) 0328183 rastvor za injekciju. 1x1g Cena 4364.2007 Cena (SZ) 0171289 emulzija za infuziju. 18Mij/1. plastična kesa.2006 Cena (SZ) 0171291 emulzija za infuziju. boca staklena. multipli mijelomi i maligni melanomi. 1x250mL Cena 8606010925177 2548/2007/12 22.Austrija sojino ulje .F.DigitSoft.10. opekotine.10.5din 3/2-10-6190 19. uobičajeno trajanje terapije 3-14 dana. 20%.12.04.zoster i papiloma virusima.FRESENIUS KABI AB . 200mg. dugotrajna koma: individualno. nekoliko dana.Irska interferon alfa 2-b . u trajanju 30 minuta. tumori gastrointestinalnog trakta.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. kolona. tvrda. plastična kesa. varičela . a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno.05.2002 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. opekotine. plastična kesa.v.j. INVIRASE® . 10x100mL Cena 9805. 1x250mL 8606010925184 2550/2007/12 22. 1x270 kom 8606102767289 Cena 727/2006/12 25. bočica.Švedska ulje soje .2004 doziranje: postoperativna ishrana. boca staklena.2006 www. pankreasa. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno. INTRALIPID . 20%. peritonitis. hronična granulocitna leukemija. karcinom bubrega. Kapoši sarkom. rinovirusima i HIV: 3-10 Mi.J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328370 kapsula.2007 Cena (SZ) 0171287 emulzija za infuziju.nr . 1x500mL 8606010925207 2556/2007/12 22. citomegalo virusima. non-Hodgkinovi limfomi. dnevno.10.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY .10. virusne infekcije izazvane herpes simpleks virusima.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI I Cena 529/2006/12 13. ulcerozni kolitis. 10x100mL 515-04-3417/03 08. 20%.2002 doziranje: teške i srednje teške infekcije osetljivim sojevima gram pozitivnih.2din 3/2-10-9348 26.Švajcarska sakvinavir . gram negativnih i anaerobnih bakterija: 1g dnevno i. boca staklena. peritonitis. ulcerozni kolitis. 20%. 20%.2007 doziranje: postoperativna ishrana.USA ertapenem . tumori gastrointestinalnog trakta. ili i. INTRON A . bešike i cerviksa. 1x1 kom B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171290 emulzija za infuziju.B05BA02 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171286 emulzija za infuziju. bočica staklena. dugotrajna koma: individualno.m. INVANZ® .co.01. virusima hepatitisa B. 20%.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1g.11.J01DH03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dH karbapenemi (R) 0029780 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 1x500mL 8606010925191 2557/2007/12 22.

blister. bočica staklena.6din (R) 1103551 tableta. Paralelni lekovi: Lisopress®.L01XE02 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze  (SZR)1039398 film tableta.BELUPO. doza održavanja 5-20mg jednom dnevno. uobičajeno doziranje je 2 puta na dan 2 tabl. ritonavira od 100mg istovremeno. bočica.Srbija izoniazid .05. 5mg.2din (R) 1103550 tableta.05. uz jelo ili odmah posle jela. 100%. primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Fortovase IPERTROFAN . blister.01. 500mg. 1x100 kom 8600097400824 ANTITUBERKULOTICI Cena 62.Hrvatska lizinopril . .Velika Britanija gefitinib .2007 Cena 915. 1x250mL Cena 6205. uvek u isto vreme. u kombinaciji sa ritonavirom.J04AC01 j04ac hidrazidi (R) 1025270 tableta.12. 20mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 221 1328372 film tableta. 3x10 kom Cena 3/2-3692/00 25. može se primenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. 1x120 kom Cena 23204. maks. tečnost.5mg jednom dnevno. bočica plastična.8din 8606102767272 728/2006/12 25. kongestivna srčana insuficijencija: odrasli početna doza 2.2006 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): prema protokolu. . 80mg dnevno. 250mg dnevno. 3x10 kom doziranje: 40mg dnevno. Paralelni lekovi: Forane® ISONIAZID . progutati sa vodom. 250mg. od 500mg sakvinavira i 1 kaps. doza održavanja 10mg jednom dnevno.3din 515-04-1630/04 10.G04CX03 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (R) 1134402 tableta.2007 doziranje: esencijalna i renovaskularna hiper tenzija: odrasli početna doza 10mg jednom dnevno.Italija mepartricin . Lizopril. doza održavanja je 20mg jednom dnevno.D. tečnost. najkasnije 2 sata posle jela.03. blister.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09aa inhibitori ace. IRESSA . blister. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.Velika Britanija izofluran .ASTRA ZENECA UK LIMITED . monokomponentni Cena 498.2006 doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno.09.DigitSoft.2006  (SZ) 0080671 para za inhalaciju. 1x30 kom 3850343069502 604/2007/12 01. 50mg. hiper tenzija kod bolesnika sa dijabetesom tipa II (renalne komplikacije šećerne bolesti-nefropatija): 10-20mg jednom dnevno.2007 www.co. IRUMED® .P.1din 9088881309536 2239/2006/12 01. 40mg. 1x30 kom 3850343070584 605/2007/12 01.3din 216/2007/12 17.3din 9088881309529 2238/2006/12 01. Loril®.03. akutni infarkt miokarda: odrasli početna doza je 5mg prvog i drugog dana posle infarkta.A. Lizinopril.SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICA S.NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD .2000 Cena 151482. bočica staklena.nr .N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0080670 para za inhalaciju.HEMOFARM AD . tokom 30-60 dana.12. 1x100mL Cena 2761. 100%.2004 doziranje: nesitnoćelijski karcinom pluća samo odrasli. Skopryl® ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL .

deca preko 2 godine 2-3 puta po 40-120mg.2007 doziranje: hronična insuficijencija suza.3din (R) 1402721 film tableta. iritacija očiju spoljašnjim faktorima.4g/L+27g/L. 480mg dnevno.Srbija izosorbiddinitrat .75-1mg. parenteralno odrasli 5-10mg po potrebi ponoviti za 5-10 minuta. ublažavanje tegoba kod suvog keratokonjunktivitisa. 5.9din 8600064101976 3/2-10-2775 15.222 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: terapija odrasli 5-10mg/kg dnevno.2003 doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno odrasli 120-360mg dnevno u više doza.2002 doziranje: angina pektoris: 20-120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. ampula. uzima se u jednoj dozi. deca od 5-14 godina 3-5mg.1din 2383/2007/12 16.DigitSoft. 6x10 kom Cena 181. herpetički keratitis.C08DA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08da derivati fenilalkilamina (R) 0402720 rastvor za injekciju. sorbitol .V. maks. verapamil alkaloid® www. 1 sat pre ili 2 sata posle jela.ALCON-COUVREUR N. maks. deca do 1 godine 1-2mg.Srbija verapamil . ISOPTO® TEARS .GALENIKA AD . deca 10-20mg/kg dnevno. blister. Hemodrops ISOSORB RETARD® . Paralelni lekovi: artelac®.co. angina pektoris: 3 puta po 80 -120mg. Paralelni lekovi: verapamil. artelac® edo®. kesa. . podmazivanje veštačkih očiju i olakšavanje nošenja tvrdih kontaktnih sočiva: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. deca od 1-5 godina 2-3mg. hiper tenzija: 2-3 puta po 120-160mg.HEMOFARM AD . 50x2mL Cena 369din 8608808104191 515-04-987-1 21. 3x15 kom 8608808104405 515-04-987/03 21. distrofične promene na rožnjači. tvrda. maks. . rastvor.07. deca (neonatusi) 0.07. 300mg dnevno.09. prevencija odrasli i deca 300mg dnevno. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze.nr .Srbija manitol.2003 Cena 86. 300-500mg dnevno. blister.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099061 kapi za oči.07.1din 5413895004087 2038/2007/12 25.2007 IZOPAMIL .C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102060 kapsula. bočica. 20mg. deca dobijaju veće doze od odraslih.ZDRAVLJE A. 1x5l 8600097011204 doziranje: postoperativno ispiranje bešike: individualno. 5mg.10. deca do 2 godine 2-3 puta po 20mg. 1x15mL Cena 233. 5mg/mL. Paralelni lekovi: cornilat®.Belgija hipromeloza . Cena 427. 80mg. difutrat ISPIROL .B05CX10 I SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05cX ostali rastvori za ispiranje (Z) 9175213 rastvor za ispiranje bešike.D.

sifilis: odrasli 1.Nemačka dienogest.+600000i.203g/L.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 447.Srbija benzilpenicilin. dijareja.2007 § (R) 1087711 tableta sa produženim oslobađanjem.6-4 Mi. peritonitis.134g/L+0. opekotine. www.04. Paralelni lekovi: Pancillin JURNISTA® . šoka i traume.N02AA03 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (R) 1087710 tableta sa produženim oslobađanjem. . 2x7 kom Cena 8606102804205 2317/2007/12 10.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI g03Fa gestageni i estrogeni. ileus i teške infekcije. 2mg+0. šarlah). sa čašom vode. tabl.co.6din 200000i.nr .10. gonoreja. 1x21 kom B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175550 rastvor za infuziju.HEMOMONT D.O..03mg.GALENIKA AD .10. obično se započinje sa 8mg na svaka 24 sata. Cena 622.2007 doziranje: nekomplikovana pneumokokna pneumonija. kao početno lečenje kod gubitka krvi. JONOLACTAT .JANSSEN PHARMACEUTICA N. bočica. streptokokne infekcije (angina. difterija.06.j.j.j.Belgija hidromorfon . natrijum-laktat. boca.4g/L+0.2007 doziranje: terapija jakog bola: individualno doziranje.DigitSoft.SCHERING AG . deca do 7 godina 400 000 i. dnevno.05g/L+0. 2x7 kom Cena 8606102804212 2316/2007/12 10.3din 8600097200080 1281/2007/12 12.j. blister. . JUGOCILLIN® .abecedni spisak registrovanih lekova 223 J JEANINE® . magnezijum-hlorid . kalijum-hlorid. 16mg. dnevno.8din 515-04-249/03 30.J01CE30 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU J j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020081 prašak za suspenziju za injekciju. 8mg. po potrebi i više. blister. deca preko 7 godina 800000 i.O. kalcijum-hlorid.2007 doziranje: gubitak elektrolita i vode kod povraćanja. 1x500mL Cena 38. benzilpenicilin-prokain . se guta cela. dnevno.V. približno u isto vreme svakog dana. u toku i postoperativno održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu: 2-3L dnevno.Crna Gora natrijum-hlorid. 8608808100988 818/2007/12 13. blister. zavisno od opšteg stanja i fizičkog statusa bolesnika. etinilestradiol . 6g/L+3. fiksne kombinacije (R) 1135275 obložena tableta.07.j.j. zatim 7 dana pauze. 50x800000 i.2003 doziranje: prevencija trudnoće: 1 dražeja ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana.

co.DigitSoft.224 abecedni spisak registrovanih lekova www.nr .

3g/L+6.6g/L+4. Paralelni lekovi: Kabiven™Peripheral KABIVEN™PERIPHERAL .9g/L+7. izoleucin.6g/L+5.6g/L+4.6g/L+5.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.nr .9g/L +0.6g/L+5. histidin.8g/L+5.23g/L.01. glicin.23g/L.9g/L +7.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .3g/L+6.3g/L+7.8g/L+5.6g/L+5.6g/L+5. 1x2mL Cena 2792. leucin.2004 (SZ) 0171301 emulzija za infuziju. rastvor.abecedni spisak registrovanih lekova 225 K KABIVEN™ . sprej-boca sa dozerom. tirozin .12. arginin.2002 doziranje: odrasli antacid: do 1.9g/L +7.9g/L+7. 190g/L+200g/L+16g/L+11. 200i.23g/L.9g/L+7. metionin.2004 (SZ) 0171302 emulzija za infuziju. bočica.SRBOLEK A.3g/L+11. 190g/L+200g/L+16g/L+11. . serin. serin.8g/L+5. plastična kesa.j. 2x2400mL Cena 515-04-3839/03 09. fenilalanin.9g/L +0. 4x1440mL Cena 515-04-3838/03 09.9g/L+7.8g/L+6. valin.Srbija kalcitonin .6g/L+5.DigitSoft.6g/L+4.5g/L+3.6g/L+5.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.3g/L+6.01. triptofan.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI K B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171303 emulzija za infuziju.01.A12AA04 MINERALI a12aa kalcijum (R) 1053075 tableta.9g/L +7.3g/L+6.07. 1g.4g/L+1. doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu. lizin.25-1 g.4din 5310001055035 3/2-10-4755 25.3g/L+9g/L+7. 4x1540mL Cena 515-04-3836/03 09. alanin.4g/L+1. plastična kesa. plastična kesa.6g/L+5. nadoknada do 2g/d..6g/L+5.23g/L. 110g/L+200g/L+16g/L+11. tirozin .9g/L+7. glutaminska kiselina. Paralelni lekovi: Kabiven™ KALCIJUM KARBONAT ALKALOID® .Austrija glukoza. hiperfosfatemija: 2. deca 3-5 puta po 0.3g/L+6. triptofan.3g/L+7.9g/L +7. asparaginska kiselina.9g/L+7.9g/L +7.Makedonija kalcijum-karbonat .8g/L+6. ulje soje.23g/L.4g/L+1. KALCITONIN .6g/L+4. alanin. prolin.9g/L +0.01. 2x2566mL 515-04-3837/03 09. glicin.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171300 emulzija za infuziju.5g/d. a lek se uzima uz obrok i dosta tečnosti u toku dana.9g/L+7. treonin.8g/L+6.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040205 sprej za nos. 110g/L+200g/L+16g/L+11.5g/L+3.3g/L+7. metionin. 4x1026mL 515-04-3835/03 09.8g/L+5. glutaminska kiselina. plastična kesa. fenilalanin.8g/L+6.5-17g/d. arginin. prolin. izoleucin.5g/L+3.6g/L+5.4g/L+1.6g/L+4.6g/L+5.6g/L+5.9g/L Cena +0.co. treonin.ALKALOID AD .3g/L+9g/L+7.9g/L+7.Austrija glukoza.1din 515-04-2583-1 17. 1x50 kom Cena 127.9g/L+7.4g/L+1.2003 www.9g/L+7.8g/L+5.6g/L+5.5g/L+3. lizin.3g/L+11.9g/L Cena +0. asparaginska kiselina. valin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . histidin.01.D. plastična kesa. leucin.6g/L+5.6g/L+5. 190g/L+200g/L+16g/L+11.8g/L+6.3g/L+11.2004 (SZ) 0171304 emulzija za infuziju.5g/L+3. ulje soje.

J05AE. maks.2003 doziranje: hipokalijemija: individualno. kesica. . odrasli 150 mmol dnevno. 150mmol dnevno za odrasle. rekafarm KALINOR . Paralelni lekovi: Kalii chloridi.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 2053247 oralni prašak. odnosno deca 3 mmol dnevno. Kalijum hlorid jadran.ABBOTT LIMITED .SIGMAPHARM .3 m2 2 puta po 3 kapsule dnevno. 1x15 kom www. obično 3 puta dnevno po 2 tabl. . u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.nr .8din 8606004960047 515-04-2592/03 30.2007 doziranje: hipokalijemija: individualno.07. 100i. KALII CHLORIDI . 1x20 kom Cena 3858881052031 1179/2006/12 13..11. 2. ritonavir . sprej-boca sa dozerom.j.8din 515-04-2583/03 17. KG . Kalijum hlorid. fiola. uz dodatnu terapiju kalcijuma i D vitamina.Hrvatska kalijum-hlorid .O. maks. se rastvore u čaši vode ili soka (oko 200mL). sa hranom.2003 doziranje: Paget ova bolest i postmenopauzalna osteoporoza: 200 i.. rekafarm j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328620 kapsula.co. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. 1g.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno tabl. kod bolesnika sa intoksikacijom digitalisom i kod bolesnika sa hipokalijemijskom familijarnom periodičnom paralizom: individualno.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.DigitSoft.ABBOTT GmbH & CO. u toku ili posle jela.Srbija kalijum-hlorid . fiola. limunska kiselina. 150 mmol dnevno za odrasle. 133.12. meka.3mg. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze.Srbija kalijum-hlorid .06g+2g. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.O. 10x1g Cena 25. 1x2mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 1861. odnosno 3 mmol/kg dnevno za decu. u stanjima težeg deficita doza se može povećati i do 100 mmola.2din 515-04-5185/03 13. 500mg.17g+2.7din 515-04-1764/03 17. 2x90 kom K KALIJUM HLORID .07.A12BA30 MINERALI Cena 278. bočica.3mg+33. odnosno 40 mmola. rastvor se pije polagano. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50mmol) podeljeno u 2-4 doze.UFAR D.2004 doziranje: hipokalijemija sa ili bez metaboličke alkaloze. fiola. Kalijum hlorid jadran. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu.Nemačka kalijum-citrat.Velika Britanija lopinavir. Kalijum hlorid. ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 32292. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.8din 8600101962430 1863/2007/12 04.09. Paralelni lekovi: Kalijum hlorid.j. rekafarm KALIJUM HLORID JADRAN . 1x40 kom Cena 104.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (R) 1053260 tableta. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray.22 (R) 7040206 aerosol. maks.D.12. a12Ba kalijum (R) 1053205 šumeća tableta. Miacalcic® KALETRA .A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 1053110 tableta za oralni rastvor./dan ušpricati u jednu nozdrvu.2003 doziranje: lečenje HIV infekcija: odrasli i adolescenti sa telesnom površinom većom od 1. kalijum-hidrogenkarbonat .. 1g.

KRKA. deca u fazi rasta.08. rekonvalescenti. 4mg. dojilje. blister. 8mg dnevno.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. blister.Slovenija doksazosin .08. dozu povećavati na 1-2 nedelje na 2-4mg. 12x7 kom 3838989524906 1761/2007/12 K Cena 20. 262mcg(200mcg joda).2007 Cena 20. uz dosta tečnosti tokom terapije.D. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. deca 50-150mcg dnevno. blister. 4mg. doxacor.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 9x10 kom 3838989524883 1760/2007/12 (R) 1103007 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 20x20mL Cena 837. kombinacije (BR) 1052271 tableta za žvakanje..B05XA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 22 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175150 koncentrat za rastvor za infuziju.09.Slovenija doksazosin .KRKA.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103747 tableta.4din 8608808105525 1580/2006/12 05.09.1din (R) 1040220 tableta.2004 Cena 433. D. 2mg.abecedni spisak registrovanih lekova KALIUM CHLORID “FRESENIUS” .2005 Cena (R) 1040221 tableta. TOVARNA ZDRAVIL. blister. kalcijum-glukonat . TOVARNA ZDRAVIL. doze se odnose na čist jod.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103005 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. prevencija i dodatak konvencionalnoj terapiji lečenja osteoporoze: 2-4 puta po 1-2 tablete sažvakati.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno. .2007 Cena 20. 4mg.Norveška kalijum-hlorid .nr .2din 9088882477074 2108/2006/12 14. doza održavanja 100mcg dnevno. benigna hiper trofija prostate: 1mg dnevno. 50mg+500mg. TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03ca preparati joda Cena 142.FRESENIUS KABI NORGE AS .2004 Cena 553. 1mg. 3x10 kom 3838989504960 515-04-03819-1 28. školska deca i adolescenti 200mcg dnevno. blister. . 4mg.DigitSoft. 2x10 kom Cena 51. 262mcg(200mcg joda). KALTEGAL® .2005 doziranje: doze se određuju individualno. 16mg dnevno. starije osobe.09. ampula. KALIUMIODID 200 BERLIN-CHEMIE .2006 doziranje: dodatak kalcijuma i vitamina C kod povećanih potreba (trudnice. profilaksa posle hirurške resekcije strume nastale usled nedostatka joda: 100-200mcg dnevno.Srbija askorbinska kiselina. blister. blister. terapija eutireoidne strume: početna doza novorođenčad 100mcg dnevno. u toku infektivnih bolesti). 3x10 kom Cena 323din 3838989504953 515-04-03819/03 28. profilaksa bolesti tireoidne žlezde kod endemske strume: odrasli 100 . D.Nemačka kalijum-jodid . blister.H03CA.2007 www. 4x25 kom 4013054001271 96/2005/12 17.D. 2x25 kom 4013054002544 95/2005/12 17. blister. 1mmol/mL. 14x7 kom 3838989524937 1759/2007/12 (R) 1103006 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.08.08.200mcg dnevno.11.2din (R) 1103748 tableta. maks. KAMIREN® .co.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). Paralelni lekovi: alphapres®.GALENIKA AD .08. maks.09. Kamiren® XL KAMIREN® XL . lek se uzima posle jela. 3x10 kom 3838989504977 515-04-03819-2 28.4din (R) 1103749 tableta.

kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.D. benigna hiperplazija prostate kod normotenzivnih bolesnika: 1mg dnevno. 100mg.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137410 vaginalni krem.5din (R) 6137412 vaginalna tableta. 25mg. Katopil®. maks. Plimycol KANSEN . blister. bočica. 1x20g Cena 8600064111463 515-04-4017/03 17. doxacor.O.2003 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. 1%. uz povećanje doze u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. 2 (retko 3) puta po 50mg. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana.SLAVIAMED D. 8mg (kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate i hipertenzijom maks.12. 3-6 meseci (onihomikoze).12. 1x3 kom Cena 8600064111470 515-04-4016/03 17.Makedonija kaptopril . maks. Paralelni lekovi: Funit.Srbija itrakonazol . Plimycol KAPTOPRIL ALKALOID® .2007 doziranje: hipertenzija početna doza za odrasle je 1mg uveče.8din 5310001200756 2514/2007/12 19.9din (R) 1103531 tableta.2000 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.10.5mg. 3 nedelje (keratitis fungalis).DigitSoft. Tinea cruris). 4-7 dana (Pityriasis versicolor). bočica. 1x40 kom Cena 235. tuba.2003 102. Mycoril®. monokomponentni (R) 1103530 tableta. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. Kamiren® KANAZOL .Srbija klotrimazol . tuba. canesten® 3.08.2007 Cena (R) 1103009 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. u toku jela ili posle jela).2007 Cena 142. Paralelni lekovi: antifungol®. 4x7 kom Cena 3838989524890 1762/2007/12 20.ALKALOID AD . deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. pa na 4mg. 4-8 nedelja (Tinea capitis).2003 doziranje: tablete za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. Paralelni lekovi: antifungol®. 200mg. 16mg dnevno. Paralelni lekovi: alphapres®. 1x20g Cena 106. krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri. Mycoril®. 2%.D.12.Srbija klotrimazol .O. zorkaptil® www.5mg. Sporanox KANSEN .22 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103008 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.nr .C09AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.6din 8600064111456 515-04-4015/03 17. blister. doza održavanja 2 puta po 25mg.25-12. fiola. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. 4mg.D01AC01 K ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157570 krem. . 4mg.6din 8605000800074 3/2-4205/00 26. Paralelni lekovi: captopril.co. aluminijumska folija. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).08.ZDRAVLJE A.12. uzima se 1 sat pre jela. 1x40 kom 5310001200749 2515/2007/12 19. . cela. . Prokanazol®. canesten® 1. tvrda.ZDRAVLJE A. sa malo tečnosti (pre jela.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. 1x10 kom Cena 686. canesten®. eukaptil®.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327402 kapsula. 16mg dnevno). 3x10 kom 3838989524791 1763/2007/12 20. 30 dana (Tinea pedis. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. maks.10. 50mg.

2x14 kom 3/2-10-10622 25.Srbija karvedilol .01. tvrda.2002 doziranje: hipertenzija: 12.D. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: coryol®. Paralelni lekovi: galepsin®. blister. 1.2006 243.N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084060 tableta.12. deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza. blister. 3x10 kom 8600064120922 464/2006/12 06.Srbija karbamazepin .6din 02. .C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 262.C09AA01 c09aa inhibitori ace.DigitSoft.1din 02. Paralelni lekovi: coryol®.02. blister. 4x10 kom 8608808101008 (R) 1103222 tableta.8-1.25mg. maks. maks. Tegretol®.2007 doziranje: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L). . zatim 2 puta po 25mg. angina pektoris: 12. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. angina pektoris: 12. deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza.8din 8600097400626 217/2007/12 17.Hrvatska gabapentin .12.8din (R) 1107641 tableta. maks.ZDRAVLJE A. fiola.abecedni spisak registrovanih lekova 22 KARBAPIN .BELUPO. monokomponentni (R) 1103220 tableta.5mg početno. 12. 2x14 kom 3/2-10-10624 25.co.5mg. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.12.2006 www. 12. blister. 5x10 kom Cena 145.4g dnevno podeljeno u 3 doze.4din 3850343032377 2311/2006/12 12.12.6-1g dnevno u više doza. zatim 25mg dnevno.7din (R) 1107640 tableta.04. Tegretol® cr KARVEDILOL . maks. maks. zatim 25mg dnevno. postepeno povećavati do 0.HABIT PHARM A. Milenol KARVILEKS® . 300mg.8g dnevno podeljeno u 3 doze.D. odrasli 1-2 puta po 100-200mg. zatim 2 puta po 25mg. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. 6. . 50mg.Srbija karvedilol . dilatrend®. 1x40 kom 8608808101015 K LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 103/2006/12 Cena 104/2006/12 140. blister. 25mg. 5x10 kom Cena 1364.02. Karvileks®. 25mg. blister. deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza. dilatrend®.2din (R) 1107625 tableta. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. 200mg.2 g dnevno podeljeno u više doza. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.GALENIKA AD .2006 doziranje: hipertenzija: 12. maks. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. Paralelni lekovi: gabalept®.nr . deca od 10-15 godina 0.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina 900-1200mg dnevno podeljeno u dve doze.5mg. 2x14 kom 3/2-10-10623 25.5mg početno. Karvedilol. Neurontin® KATOPIL® .2002 Cena 340din (R) 1107642 tableta.D.2002 Cena 244. blister.HEMOFARM AD .5mg početno.5mg početno.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 220. Milenol KATENA® . 2.Srbija kaptopril .N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084750 kapsula.

mikoza noktiju: krem se nanosi na obolelo mesto 1-2 puta dnevno. . Paralelni lekovi: captopril. blister. doza održavanja 2 puta po 25mg. kožne bolesti (bulozne dermatoze.2002 doziranje: vulvovaginitis: odrasli 1 puta po 200.8din (R) 1047452 tableta. ostale indikacije: 800mg jednom dnevno tokom 5 dana.SRBOLEK A. doza održavanja 2-3 putapo 25mg uzima se 1 sat pre jela.1din 3/2-10-8880 24. 6 -12 meseci za duboke mikoze.D.2005 Cena 256. TOVARNA ZDRAVIL.12. seboroični dermatitis.J01FA15 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU K Cena 1887. 1x14 kom 3/2-10-8880/1 24.1din 3838989577032 1607/2007/12 06.9din 5310090000657 3/2-10-9194 24. 200mg. 1x10 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 175.5mg.Slovenija triamcinolon . lečenje traje u proseku 2. eukaptil®.SRBOLEK A.DigitSoft. 4mg. 1x1 kom Cena 144. parenteralno 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola (R) 1327550 tableta.12. a u lečenju seboroičnog dermatitisa i peruti.08.H02AB08 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047461 suspenzija za injekciju. dva puta nedeljno. bočica. maks. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. ampula.2002 Cena 2641. maks. neurodermitis.2002 doziranje: pneumonija: odrasli i deca preko 12 godina 800mg jednom dnevno tokom 7-10 dana. KETEK® . blister.P.08.2007 doziranje: alergijske bolesti (alergijski rinitis i konjunktivitis.9din (R) 1325531 film tableta. urtikarija). šampon se nanosi 2 puta nedeljno na oštećeni deo kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom. pojadinačna doza 100mg. pitirijaza versikolor se tretira jednom dnevno tokom 5 dana.2005 doziranje: lečenje i sprečavanje Pytiriasis versicolor. 2 (retko3) puta po 50mg.2din 473/2005/12 17. tuba. 1x1 kom j01Fa makrolidi (R) 1325530 film tableta. deca 3mg/kg/dan u toku 2 nedelje do godinu dana. 400mg. Paralelni lekovi: aquarius. 400mg. Paralelni lekovi: Mycoseb® KETOKONAZOL .D. KETOKONAZOL . 40mg/mL. 1x30g 5310090000640 (BR) 4157597 šampon.co.2007 Cena 558.D. blister. 6 nedelja. 1x50 kom 3838989577049 1606/2007/12 06.Italija telitromicin . 2%. Mycoseb® www. Kaptopril alkaloid®.12.10.2din 703/2005/12 22. 2-6 nedelja za dermatomikoze.5mg.A.12. . maks.Srbija ketokonazol . 5x1mL Cena 1047.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157596 krem. D.400mg u toku 5 dana.nr .SANOFI-AVENTIS S. zorkaptil® KENALOG® . . doza održavanja 1-4mg dnevno. tokom 2.KRKA. bočica.25-12.230 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.3 nedelje. . psorijaza-naročito artropatska): oralno početna doza 4-32mg dnevno.4 nedelje. 2%.Srbija ketokonazol .

giht.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI K Cena 168. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): 1 tabl. artroza i reumatizam mekih tkiva). .4din 515-04-01956/03 28. tokom 7. tendosinovitis.co. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati na obolelo mesto.DigitSoft. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. artroza i reumatizam mekih tkiva). 10x2mL Cena 179.2004 doziranje: inflamatorna. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): parenteralno 50-100mg duboko i. za odrasle i decu stariju od 15 godina po 1 kaps.D.D. uz obrok.08. uganuća.Slovenija ketoprofen . menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): uobičajeno.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.Slovenija ketoprofen .04.D. ujutro i uveče po 1 kaps. sa punom čašom vode. na 4 sata.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01ae derivati propionske kiseline (Z) 0162088 rastvor za injekciju. tendinitis. 1x20 kom Cena 318. Cena 150mg. giht. . Ketonal® Lek KETONAL® LEK . ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.5din 3837000004946 199/2005/12 26. 2-3 puta dnevno sa više tečnosti za vreme jela. .m. 3x10 kom 3837000092295 447/2006/12 06.2006 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. Paralelni lekovi: Fastum® gel M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167078 gel. distorzije. tvrda. blister. isčašenja. 100mg. a najduže 15 dana. traumatska oboljenja i povrede mišićno-kostnog sistema (artritis. 200mg dnevno. tendoperiostitis. sa punom čašom vode. artroza i reumatizam mekih tkiva).LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 2. 150mg. 100mg. maks. pseudogiht. Paralelni lekovi: Ketonal® dUo.nr . Najveća dozvoljena doza ketoprofena iznosi 300mg. 2x10 kom Cena 3837000092288 446/2006/12 06.Slovenija ketoprofen .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. ampula. periartritis. giht. Kapsule se mogu uzimati sa mlekom ili antacidima. Ketonal® Lek KETONAL® DUO . bočica od tamnog stakla. tvrda. Ketonal® dUo KETONAL® LEK . fibrozitis.04. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. povrede meniskusa. pseudogiht.D. 1x50g www. sinovitis.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162089 film tableta. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete.5%.Slovenija ketoprofen .6din 515-04-01955/03 28.09. tuba. kratkotrajno.uz obrok. miozitis. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. istegnuća tetiva.2006 (R) 1162306 kapsula sa produženim oslobađanjem. blister.2004 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis.09.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162305 kapsula sa produženim oslobađanjem. bursitis.abecedni spisak registrovanih lekova 231 KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE . dnevno. . pseudogiht. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.2005 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis.

.04. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana.FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH .685g+1. KLERIMED® . lizin.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD..232 abecedni spisak registrovanih lekova KETOSTERIL . kalijum-hlorid . OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aa aminokiseline i derivati (R) 1174015 film tableta.2005 www.96g 5099471033018 1113/2007/12 28.J01FA09 K ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325670 film tableta. čišćenje creva kao deo lečenja intoksikacije. 3x10 kom Cena 8606103683120 2303/2007/12 10. tirozin . Kleromicin®.685g+1. 4x68.2007 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (telesna masa iznad 40kg) 1 tabl. 500mg. čvrsta stolica (najduže 2 nedelje) uobičajena doza je 4L rastvora (4 kesice . 5x20 kom Cena 5694.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325660 film tableta. histidin. 2x7 kom 5291171001070 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 545. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima prema protokolu. Paralelni lekovi: clarithromycin. zymbaktar KLEROMICIN® .GLAXO WELLCOME OPERATIONS . blister. kalcijum-3-metil-2-okso-butirat. blister. 250mg. clathrocyn®.2002 doziranje: poremećaj metabolizma kod hronične bubrežne insuficijencije: uobičajeno 3 puta po 4 -8 tablete dnevno.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta.AEGIS LTD.8din 5290931004436 756/2007/12 02. 600mg+300mg.Kipar klaritromicin .2007 doziranje: čišćenje creva kao priprema za: kolonoskopiju. 2x7 kom Cena 562.A16AA. 250mg.10. natrijum-sulfat. blister.4din 454/2005/12 12. tretmana pacijenata sa teškim oblicima sepse. Fromilid®. natrijum-hidrogenkarbonat. triptofan.co.07. .04. kombinacije (R) 1328601 film tableta. radiološka ispitivanja kolona. Tabletu progutati celu sa malo vode. 67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg+ 23mg+38mg+30mg.10. blister.MEDOCHEMIE LTD.Irska polietilenglikol.465g+0.Velika Britanija abakavir. kesica.9din 3/2-10-3704 17.jedna kes. Cena 59g+5.2007 Cena 1084din (R) 1325671 film tableta. kalcijum-2-okso-3fenilpropionat. hirurške zahvate na intestinalnom i/ili urogenitalnom sistemu.DigitSoft.J05AR02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIv infekcija.05. 2x7 kom 5290931004443 757/2007/12 02. Ne davati deci mlađoj od 5 godina (telesna masa manja od 20kg). blister.A06AD65 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125305 prašak za oralni rastvor. kalcijum-4-metil-2-okso-valerat.7425g. . kože i mekog tkiva: uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina 250mg na 12 sati. natrijum-hlorid. treonin. 7 dana. KIVEXA® . piti brzinom od 200-250mL na svakih 10-15 minuta sve dok se ne popije cela količina najkasnije 4 sata pre pregleda.Nemačka kalcijum-3-metil-2-okso-valerat. kalcijum-2-hidroksi-4-metiltio-butirat. dnevno KLEAN-PREP® . Fromilid® uno. se rastvara u 1L vode uz stalno mešanje).nr . lamivudin .Kipar klaritromicin .

fiksne kombinacije (R) 1048925 tableta. ampula. 1x80mL 8600097010993 3/2-10-9797 25. potkožnog tkiva.2002 Cena 134. 1x28 kom Cena 536.m inj. deca 3-6mg/kg na 6 sati. clathrocyn®. estradiol . ne treba da pređe 600mg. Fromilid®. 1.2005 (R) 3325662 prašak za oralnu suspenziju. bočica od tamnog stakla.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 233 1325661 film tableta.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: uobičajeno odrasli 250mg na 12 sati. zglobova. 1x14 kom Cena 1036. 75mg/5mL. prema protokolu.2g tokom 60 minuta). 300mg. estradiol . u isto doba dana Paralelni lekovi: activelle® www.12. bez pauze. KLINDAMICIN . Paralelni lekovi: clindamycin-MIP KLIOGEST® .4din 5291171001087 453/2005/12 11.5mg/kg na 12 sati.2006 doziranje: menopauza. (pojedinačna i. 10x2mL Cena 842. Cena 467. deca od 8-11kg 62.HEMOFARM AD .G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 515-04-1680/03 11. parenteralno odrasli 0. sprečavanje nastanka osteoporoze (terapiju početi godinu dana nakon nastupanja menopauze): 1 tableta dnevno.6-2.G03FA01 K POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. kože. deca od 20-29kg 187. tvrda.co. deca od 12-19kg 125mg na 12 sati.2002 Cena 271.7din 8600102099456 1920/2006/12 20. blister. 1x28 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01FF linkozamidi (R) 0326041 rastvor za injekciju.10. zymbaktar KLIMODIEN .nr . eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima. 2x8 kom 8600097010917 3/2-10-9798 25. blister. Paralelni lekovi: clarithromycin.6din (R) 1024043 kapsula.v. fiksne kombinacije (R) 1048145 film tableta.5mg na 12 sati.Nemačka dienogest. 1x100mL 5291171001094 455/2005/12 12.5din (R) 3024040 sirup. Fromilid® uno.10. do 14 dana.Danska noretisteron. oralna suspenzija.2003 doziranje: hormonska supstituciona terapija za lečenje znakova i simptoma deficita estrogena kod žena kod kojih menopauza traje najmanje godinu: 1 tableta dnevno. 150mg. profilaksa bakterijskog endokarditisa: oralno odrasli 150-300mg. 125mg/5mL.11. deca ispod 8kg 7. blister.10.5mg na 12 sati.DigitSoft. lek se primenjuje nezavisno od obroka. 1mg+2mg. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.SCHERING AG .12.12. deca: 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. inf. 500mg.8din bočica od tamnog stakla.Srbija klindamicin . a i. izuzetno 450mg na 6 sati. Klerimed®.J01FF01 g03Fa gestageni i estrogeni. peritonitis.2002 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju. 2mg+2mg. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. kontejner za tablete.6din 8600097011242 3/2-10-9796 25.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze.NOVO NORDISK A/S .

deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7. 0.1din 3/2-10-5773 10.co. 1x10 kom Cena 124. uzima se 15 minuta pre jela.FAMPHARM . bočica od tamnog stakla. 120mg dnevno.5-15mg. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. maks. Paralelni lekovi: reglan® K KLOMIFEN .2000 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje. deca 7.nr .11. blister.v.02.5%. 1x100mL Cena 56.DigitSoft.GEDEON RICHTER LTD .m. . sintetski  (R) 1048871 tableta.12. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115073 tableta. bočica. 5mg/5mL.5mg/kg dnevno podeljeno u više doza. parenteralno 10mg i. deca od 6 .Makedonija kodein . postoperativni meteorizam.10mg. inj. orvagil® KLOMETOL® .11.D. 1x10 kom Cena 203.5-15mg.0. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.Mađarska metronidazol .2005  (R) 3124300 oralni rastvor.2002 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati.BELUPO.03.2002 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje. deca do 6 godina 0.1mg/kg dnevno podeljeno u više doza.2007 doziranje: disfunkcija ovulacije daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa.5mg/kg na 8 sati.J01XD01 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029720 rastvor za infuziju.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115220 tableta. 3x10 kom Cena 70.2din 8608808101053 513/2005/12 02. prvi stimulacijski ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.14 godina 0. funkcionalni pilorospazam. 1x10 kom Cena 72. ili sporom i. rendgenski pregledi gastrointestinalnog trakta kontrastom.7din 5997001312971 3/2-10-9063/02 25.2005  (R) 1124301 tableta.A03FA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi  (R) 0124302 rastvor za injekciju. ampula. maks.11.Hrvatska klomifen . 50mg. 10mg.25 . Paralelni lekovi: Kodein fosfat alkaloid® KODEIN FOSFAT ALKALOID® . 30mg.234 KLION® . Paralelni lekovi: Kodein fosfat www. 30mg. drugi i treći stimulacijski ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana.7din 8606003211171 03-3814/99 06.Srbija metoklopramid .5mg/kg dnevno.Srbija kodein .ALKALOID AD .7din 8608808101077 514/2005/12 02. 1x100mL Cena 234.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. 10x2mL Cena 73.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: clomifene KODEIN FOSFAT . ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg. 0. 120mg dnevno. blister. maks.11.8din 8608808101060 515/2005/12 02.2005 doziranje: mučnina i povraćanje različite geneze. 10mg. dijabetična gastropareza:oralno odrasli 3 puta po 5 . blister. blister.2din 3850343026161 548/2007/12 27. Paralelni lekovi: colpocin-T®.

Paralelni lekovi: Panadol extra KONAKION® MM .v. hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulansa: odrasli 10-20mg.09.propifenazon. ampula.2002 doziranje: bolovi različite etiologije (glavobolja.9din (BR) 2086922 oralni prašak. 5x0.2mL.B02BA01 ANTIHEMORAGICI B02Ba vitamin K (Z) 0050970 rastvor za injekciju.G04CA03 UROLOŠKI LEKOVI g04ca antagonisti alfa adrenoreceptora (R) 1103767 tableta.Srbija acetilsalicilna kiselina. povišena telesna temperatura): 3-5 puta po 1 tableta dnevno. 200mg+300mg+50mg. 2mg/0. KORNAM® .2006 Cena 27.2004 www. kofein .03. 200x850mg 8600101515018 2258/2006/12 06. 2x10 kom (R) 1103768 tableta. 400mg+50mg.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 2086145 prašak. lečenje: 1mg i. najviše 3 puta dnevno.2002 Cena 1576. paracetamol. blister. Paralelni lekovi: oldon® KOMBINOVANI PRAŠAK PROTIV BOLOVA . još 2mg dnevno posle 4-7 dana.1din (BR) 2086921 oralni prašak.07.Srbija paracetamol. kofein . mialgija.D. 200mg+300mg+50mg.O. 10x1 kom 86008976 515-04-2657/03 08.2din 3/2-10-10627 25.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 522. . posttraumatski i postoperativni bol. blister. .6din 3/2-10-10628 25.2004 doziranje: glavobolja. 5x1mL Cena 192.2007 doziranje: individualno.O.03. 20 kom (3870010001512) (BR) 1086339 tableta.DigitSoft. 200mg+200mg+50mg. neuralgija.6din (Z) 0050974 rastvor za injekciju. 5mg. 50x10 kom 235 Cena 73. ampula. novorođenčad koja se isključivo doje kao zdrava novorođenčad i još 2mg mesečno do kraja perioda dojenja. a dalje zavisno od kliničke slike.Slovenija terazosin .2006 doziranje: glavobolja.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. artralgija.2mL 8606102767777 1867/2007/12 05. dismenoreja. KOMBIKAF .12.09.IVANČIĆ I SINOVI D.12.B. zubobolja. mijalgija. rastvoreno u čaši vode. 500x1 kom 8600103153010 515-04-2658/03 08.co.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086338 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova KOFAN INSTANT .BOSNALIJEK D. artralgija.G. . zubobolja. zubobolja.2004 Cena 566din 515-04-807/04 13. neuralgija. migrena. kesica. kesica. a dalje zavisno od koagulacionog statusa. po potrebi. kutija.O. 10x850mg 86006828 2259/2006/12 06. bolne menstruacije: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno.F. novorođenčad iz rizične grupe 1mg neposredno po rođenju. 10mg/mL. neuralgija. po potrebi.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . neposredno po rođenju.2004 Cena (BR) 2086146 prašak. kesica.O.kofein .nr .12.2 praška po potrebi.09. 200mg+200mg+50mg. blister. .9din 8606102767760 1485/2007/12 10. 400mg+50mg.4din 515-04-806/04 13. kesica.Bosna i Hercegovina paracetamol.Švajcarska fitomenadion . 2x10 kom K Cena 376. profilaksa zdrava novorođenčad 2mg neposredno po rođenju. zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika.2007 Cena 190.PHARM D. 2mg. kao i povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 1 .12.D.

maks. postoperativna mučnina odrasli 1mg sporo i. depresija: 3 puta po 0.01.v.12.GALENIKA AD . 1x10mL www. terapija početno 1000-2000 i.Švajcarska granisetron . ampula. doza održavanja: 2-10mg jednom dnevno.25-0. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. 0. maks.2007 doziranje: uz hemioterapiju: odrasli 1 . 2x15 kom Cena 50. 1x10 kom 8606102767388 1297/2007/12 12.v.F. blister. 5x3mL 8606102767159 242/2005/12 15.j. ili inf. zolarem KYBERNIN P .08. 5x1mL Cena 2828. 1mg. deca 20mcg/kg podeljeno u 2 dnevne doze. Paralelni lekovi: Helex®.07. 2x15 kom Cena 67din 8608808105471 1435/2007/12 05.j. po potrebi dozu duplirati posle 7 dana. maks.nr .Nemačka antitrombin III .06..2007  (R) 1071751 tableta. 4mg dnevno.5mg. progutati sa vodom.5mg.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo i. zatim još 1 tabl.3din 8606103889058 398/2007/12 30.DigitSoft. 1mg. oralno.co. liobočica sa rastvaračem. blister. 0. 1mg/mL. B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062170 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2005 Cena (R) 1124586 film tableta. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071750 tableta.ZLB BEHRING GmbH . 12 sati kasnije ili 2 tabl.07. 1mg dnevno. Xanax®.j. neposredno pre anestezije. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljno u više doza.23 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče pred spavanje.4din 8608808105488 1436/2007/12 05.25mg.5mg. benigna hiperplazija prostate: 1mg uveče pred spavanje (početna doza). uz hemioterapiju za sprečavanje i ublažavanje mučnine i povraćanja uzeti 1 tabl. blister. Paralelni lekovi: antitrombin III Baxter KYTRIL® .Srbija alprazolam . zatim 2000-3000 i. tokom 5 minuta. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje zavisno od odgovora. 3mg.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) K Cena 12616./10mL. tabl.8din 3/2-10-9310 11. 500i.j. 10mg. blister. 4mg dnevno.A04AA02 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124584 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju.2002 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod hereditarnnog nedostatka AT III: profilaksa 1000-1500 i.2007 Cena (R) 0124585 rastvor za injekciju. ampula. KSALOL® . maks. neposredno pre hemioterapije i radioterapije.2007  (R) 1071752 tableta.1din 8608808105464 1434/2007/12 05.2007 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. 2x15 kom Cena 100.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .07. jedan sat pre hemioterapije i radioterapije.

veracol® LACIPIL .01.ALKALOID AD . meningitis. infekcije kod pacijenata sa neutropenijom.8din 02. 50mg.09. po potrebi posle 3-4 nedelje dozu povećati na 4mg. .06. 100mg. blister.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2din 8600101962546 436/2006/12 06.7din (R) 1402846 film tableta. zatim 5mL dnevno. 2g dnevno. blister.06.7din 02. 6mg dnevno. maks.nr . novorođenčad maks.N03AX09 N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084080 tableta. nekomplikovana gonoreja: se leči pojedinačnom dozom od 250mg. blister.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. boca plastična.A. deca 7-14 godina 10-15mL dnevno 3 dana. 4mg. 3x10 kom 5310001154028  (R) 1084081 tableta.m.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: 2mg ujutro.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . septikemija.04. Farcef.2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. 4x7 kom 515-04-03164-1 28. hirurška profilaksa: 30-90 min. ceftriaxon-MIP®.co. 1 .2003 Cena (R) 3127443 sirup.CHEPHASAAR CHEMISCH .2din (R) 3127442 sirup. 1-2 g. 25mg. blister. 1x1000mL 515-04-1256-2 06.08. 1g. 1x3. 650mg/mL. III generacija (Z) 0321020 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 2x15 kom 5310001154059 ANTIEPILEPTICI Cena 752/2006/12 Cena 753/2006/12 Cena 754/2006/12 674. bočica. 650mg/mL.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.Makedonija lamotrigin .6din 515-04-1256/03 06. 1x500mL 515-04-1256-1 06. 60mL sirupa u početku. ceftriakson.5mL Cena 335. pre intervencije inj. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48h nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. deca od 1-6 godina 5mL dnevno.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3127440 sirup.08.08. . gonoreja. Lendacin®. LACTULOSE-MIP . Longaceph®.2003 Cena 423din (R) 3127441 sirup. Paralelni lekovi: azaran. 50mg/kg dnevno.Grčka ceftriakson . infekcije kostiju i mekih tkiva. 3x10 kom 5310001154035  (R) 1084082 tableta.2003 Cena 835. 4x7 kom 515-04-03164/04 28. blister.2006 1179.06. zatim 5-15mL sirupa.DigitSoft.09.2006 2172. rocephin®. 1x100mL 9120018570447 44/2006/12 18.C08CA09 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402845 film tableta. maks.2006 www.abecedni spisak registrovanih lekova 23 L LABILEX® .6din 02. odojčad i deca do 12 godina 20 . 650mg/mL. boca plastična.2006 doziranje: pneumonija.2004 Cena 890. ceftriaxone-BcPP. 1x200mL L Cena 192. Paralelni lekovi: Portalak® LAMAL .Nemačka laktuloza . maks. 2mg.2006 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa. boca plastična. boca plastična. 650mg/mL.PHARMATHEN S. maks.Velika Britanija lacidipin . postoperativna profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina i.

5mg. 2x14 kom L Cena 3/2-10-9809 25. Paralelni lekovi: arvind®. Paralelni lekovi: arvind®. 25mg dnevno narednih 14 dana. Lamotrigin.2006 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084553 tableta za žvakanje. 100mg dnevno narednih 14 dana. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 100mg dnevno narednih 14 dana. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. Lamictal™. Lamictal™. 50mg dnevno narednih 14 dana. Lamotrix® LAMICTAL™ . postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.01.2007  (R) 1084782 tableta. Lamotrigin.Velika Britanija lamotrigin . postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.GLAXO WELLCOME OPERATIONS .2007  (R) 1084783 tableta. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. Lamotrix® LAMICTAL™ . blister. blister.PHARMASWISS D. 50mg. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.10. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 2x15 kom Cena 3848. Lamotrix® LAMECT® . 200mg. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. blister.6din 5310001154066 717/2006/12 25.DigitSoft.10.10. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.co. blister. 3x10 kom Cena 8606007082012 2312/2007/12 10. Lamotrix® www. Lamal. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. 25mg.05. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. 100mg dnevno narednih 14 dana.23 abecedni spisak registrovanih lekova  (R) 1084083 tableta.2007 doziranje: epilepsija. Lamotrigin. Lamect®. Lamal. uobičajeno doziranje za kontrolu epilepsije 100-400mg dnevno.Srbija lamotrigin .nr . 50mg dnevno narednih 14 dana. Lamect®. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. 1x30 kom Cena 8606103683144 203/2007/12 16. Lamotrigin. .N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084554 tableta za oralnu suspenziju.Velika Britanija lamotrigin . 200mg. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 3x10 kom Cena 8606007082043 2315/2007/12 10. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. 25mg dnevno narednih 14 dana. početna doza 25mg jednom dnevno. bočica. . ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. Lamal. 100mg. Paralelni lekovi: arvind®. 50mg dnevno narednih 14 dana.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084780 tableta. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.O. Paralelni lekovi: arvind®.2007  (R) 1084781 tableta.10. 3x10 kom Cena 8606007082036 2314/2007/12 10. 25mg dnevno narednih 14 dana. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. blister.12.2002 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. Lamect®. 2mg.O. 3x10 kom Cena 8606007082029 2313/2007/12 10. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. blister.

blister. blister.11. 2x14 kom Cena 585. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.06. .1din 5900008008273 201/2007/12 16. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. 3x10 kom Cena 782din 5900008008266 204/2007/12 16. 125mg dnevno.NOVARTIS . Lamect®. blister. .Švajcarska terbinafin . 50mg dnevno narednih 14 dana. 250mg. Lamotrix® LAMISIL® .8din 8606010301209 1309/2007/12 12. 62.abecedni spisak registrovanih lekova 23 LAMICTAL™ .01. Paralelni lekovi: arvind®.O.01.9din 3/2-10-8103 22.D01AE15 d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157410 krem.2007  (R) 1084552 tableta. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. 2x14 kom Cena 1869. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. Paralelni lekovi: Mycofin® LAMOTRIGIN .DigitSoft. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. Lamect®. 100mg dnevno narednih 14 dana.5mg dnevno. onihomikoze: 6-12 nedelja i duže.Poljska lamotrigin . 1x14 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 2147.2007  (R) 1084236 tableta. 25mg. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. blister. 3x10 kom Cena 2228. 50mg.NOVARTIS . Tinea cruris 2-4 nedelje. tuba. LAMISIL® .5din 8606010301100 1308/2007/12 12.Švajcarska terbinafin . Tinea corporis.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084235 tableta.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084550 tableta. blister. Lamictal™. 50mg. 100mg. Lamotrigin. 25mg dnevno narednih 14 dana. 1%. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.NI MEDIC D.O. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.9din 3/2-10-5794 01. blister. 1x15g ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 349. blister.5din 5900008008280 202/2007/12 16. Lamotrix® L www.2002 doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju: jednom dnevno krem nanositi na obolelo mesto tokom 7-14 dana.12.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.8din 8606010301001 1307/2007/12 12.2007  (R) 1084237 tableta.06.01. Lamal. deca 2-5god.D01BA02 d01Ba antimikotici za sistemsku primenu (R) 1327510 tableta.A. trajanje terapije Tinea pedis 2-6 nedelja. početna doza 25mg jednom dnevno. 250mg dnevno. 25mg.co. Paralelni lekovi: arvind®. 2x14 kom Cena 1019.2007 doziranje: epilepsija.Srbija lamotrigin . deca 5-12 god.nr .2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.2002 doziranje: odrasli i deca preko 12 god.06. 100mg. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. 3x10 kom Cena 1336. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.2007  (R) 1084551 tableta. Lamal.

100j.DigitSoft. 100j./mL. karpula sa dozerom. blister.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dugog dejstva (R) 0041531 rastvor za injekciju.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . Lamect®.5mg. parenteralni.Kipar lamotrigin .5mg. Lantus® optiSet LANTUS® OPTISET . Lamictal™.240 abecedni spisak registrovanih lekova LAMOTRIX® . 1x10mL Cena 4468din 3/2-10-10752/1 24. Mucosolvan®. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno.12. 200mg. vrstu insulina. Lamal. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.09. bočica. Paralelni lekovi: Lantus® optiSet.co.12. karpula.8din 5290931003057 90/2007/12 11.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .Srbija ambroksol . 100mg. ZRENJANIN . vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.12. deca do 2 godine 2 puta po 7. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.2007  (R) 1084231 tableta. blister. početna doza 25mg jednom dnevno.01. 3x10 kom Cena 3850.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.Nemačka insulin glargin .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 5x3mL Cena 4208.2007  (R) 1084232 tableta.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 129din (R) 3112120 sirup. parenteralni.2007  (R) 1084233 tableta. Paralelni lekovi: Lantus®.01. Lantus® for optiPen LANTUS® FOR OPTIPEN . deca od 2-5 godina 3 puta po 7.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. 3x10 kom Cena 1179.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L Cena 3211. 1x150mL 8608811003276 515-04-253/04 28.01. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.JUGOREMEDIJA A.7din 5290931003064 91/2007/12 11. Mucosolvan® junior LANTUS® .1din 5290931003071 92/2007/12 11.nr .01.MEDOCHEMIE LTD. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. 15mg/5mL. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. . Lamotrigin LAMOX . bočica.5din 3/2-10-10752/2 24./mL.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084230 tableta. blister. 100j. Flavamed.Nemačka insulin glargin .8din 5290931003040 89/2007/12 11.2004 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.D. parenteralni. 5x3mL a10ae insulini i analozi. Paralelni lekovi: arvind®. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. 3x10 kom Cena 2172. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dugog dejstva (R) 0041530 rastvor za injekciju.2002 www. 25mg. 50mg. blister.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL.10 godina 2-3 puta po 15mg.4din 3/2-10-10752 24.Nemačka insulin glargin . deca od 5 .2007 doziranje: epilepsija. 3x10 kom Cena 674. dugog dejstva (R) 0041529 rastvor za injekciju. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.

Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. doza održavanja 15-30mg/d. deca 0. 20mg/2mL. Paralelni lekovi: Lantus®. 2x7 kom Cena 536. ili sporom i. 40mg.DigitSoft.nr . doza održavanja 15-30mg/d. plastična fiola.D. 30mg.2006 Cena 117. 5x10 kom 8608811001746 679/2006/12 19. maks. deca 1-5 godina 500mcg/kg na 4-6 sati.05.2005 doziranje: psihoze: odrasli 3 puta po 25-100mg. D. Sabax® LARGACTIL .A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122785 kapsula.abecedni spisak registrovanih lekova 241 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. blister.2006 Cena 430. parenteralno odrasli 20-50mg i. maks.JUGOREMEDIJA A.4din 8608808101091 104/2005/12 22. maks. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. 20mg dnevno.5din 515-04-03563/03 28.5-1. LASIX® . benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. Lasoprol. . 40mg dnevno. blister.05. Paralelni lekovi: amarin.v. TOVARNA ZDRAVIL. 80mg dnevno.Slovenija lansoprazol . hiper tenzija: oralno odrasli početna doza 40mg dnevno. maks. 4x7 kom Cena 607. 25mg. 40mg. maks. deca 6-12 godina 1/3-½ doze za odrasle. 20mg/2mL.KRKA. 50x2mL 8608811001722 681/2006/12 19.2006 Cena 24din (R) 1400144 tableta. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.09.5din (R) 0400141 rastvor za injekciju. Lantus® for optiPen LANZUL® . vrstu insulina.2004 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje.C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici.). 1g dnevno. ampula. blister. Paralelni lekovi: Furosemid L www. povraćanje: odrasli 25mg na 4-6 sati.09. ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije).1din (R) 1400143 tableta.2din 3838989500313 515-04-03563-1 28. 5x2mL Cena 45.05.Srbija hlorpromazin . doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan.KRKA.N05AA01 PSIHOLEPTICI N05aa fenotiazini sa alifatičnim aminom u bočnom nizu  (R) 1070056 film tableta. ZRENJANIN . deca 1-3mg/kg dnevno. Sabax® LANZUL® S . tvrda.2006 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije.co. 1x50 kom Cena 81. monokomponentni (R) 0400140 rastvor za injekciju. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.2004 doziranje: ulkus duodenuma 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje.m. Lanzul®. 75mg dnevno. uzima se 30 minuta pre obroka.Srbija furosemid .Slovenija lansoprazol .12. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1x10 kom 8608811001739 678/2006/12 19. 15mg. Lanzul® S. tvrda.7din 8608811001715 680/2006/12 19. TOVARNA ZDRAVIL. Lasoprol. ampula. uzima se 30 minuta pre obroka. . Paralelni lekovi: amarin.D.GALENIKA AD . blister.5mg/kg.05. D. (4mg/min.D.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122786 kapsula. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. inj.

30mg. Lanzul®.09. pa pauza 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: etoposid. 100.LTD. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. Lastet cap. Lastet cap. blister. tvrda. 25mg. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. 10x5mL Cena 11789.co. vepesid L www. Lastet cap. tvrda. . pa pauza 1-2 nedelje. 100mg.Japan etopozid .LTD.8din 4987170870625 289/2005/12 01.Japan etopozid .L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030221 kapsula. oralno obično 175-200mg dnevno. 100mg/5mL.09. blister.LTD. blister. 25 . Lastet cap. tokom 5 uzastopnih dana.10. tokom 5 uzastopnih dana. Lastet cap. vepesid LASTET INJ. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. etoposide. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. .8din 3/2-10-7562 28. etoposide.8din 4987170870342 287/2005/12 01. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030222 kapsula. vepegal. ampula. 2x10 kom Cena 11789. 25. 25. tokom 5 uzastopnih dana. etoposide. 25. mikrocelularni karcinom pluća: individualno.8din 4987170870724 288/2005/12 01. . pa pauza 1-2 nedelje.242 abecedni spisak registrovanih lekova LASOPROL . refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.Kipar lansoprazol . Lastet inj.NIPPON KAYAKU CO.LTD.2005 doziranje: karcinom testisa. 50. Lastet cap. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. Lastet inj.NIPPON KAYAKU CO. mikrocelularni karcinom pluća: individualno.2005 doziranje: karcinom testisa. vepesid LASTET CAP.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030223 kapsula. 100. vepesid LASTET CAP. 1x14 kom Cena 644. Lastet inj. Paralelni lekovi: etoposid.8din 4987170870526 290/2005/12 01.09. Sabax® LASTET CAP. . Lastet cap. vepegal. 4x10 kom Cena 11789. meka. Lanzul® S. etoposide. 50mg. tvrda. . mikrocelularni karcinom pluća: individualno.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1123780 kapsula. u intervalima od 3-4 nedelje.. u intervalima od 3-4 nedelje. Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. blister. 60mg/kg. 50.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030220 rastvor za injekciju. vepegal. Lastet cap.DigitSoft.2002 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca 8 nedelja.Japan etopozid . po potrebi veće doze do maks. 1x10 kom Cena 11789. oralno obično 175-200mg dnevno. parenteralno 60-100mg dnevno tokom 5 uzastopnih dana.. 50 .NIPPON KAYAKU CO.Japan etopozid .nr .NIPPON KAYAKU CO. Lastet cap. u intervalima od 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: amarin. vepegal.. oralno obično 175-200mg dnevno. Paralelni lekovi: etoposid. 50.09.2005 doziranje: karcinom testisa.AEGIS LTD.2005 doziranje: karcinom testisa. 100. 100 . u intervalima od 3-4 nedelje. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. Paralelni lekovi: etoposid. uzima se 30 minuta pre obroka. .

dismenoreja. 800mg/15mL. Chronova bolest. dermatoze. 1x150mL Cena 248. bočica. Lemod-Solu.Solu.8-1.nr .2002 Cena 455din (SZ) 0047220 rastvor za injekciju. blister. bočica.2006 doziranje: prevencija trudnoće.GALENIKA AD . fiksne kombinacije Cena 98. 40mg.3din 8600097010856 3/2-10-10161 23. LEGRAVAN® .12. mali zglobovi 4-10mg intraar tikularno. hipermenoreja. 15x20mg Cena 553.DigitSoft. adrenogenitalni sindrom i.15mg+0. 40mg jednom nedeljno. 1x21 kom 8608808104955 111/2006/12 02.12. bočica.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047216 rastvor za injekciju.ALKALOID AD .B03AB09 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. kolagenoze.Solu. deca preko 6 godina početna doza 0. reumatoidni ar tritis: 40-120mg jednom nedeljno. Paralelni lekovi: Lemod.Srbija metilprednizolon . 4mg.Srbija metilprednizolon .10. 125mg.6din 8600097010979 3/2-10-10157 24.5mL/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela. 40mg. 20mg. blister.03mg.12.2002 Cena 1030. Lemod® . reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. 0. odojčad 2 puta po ½ kafene kašike pre jela. Nirypan® LEMOD DEPO .6din (R) 1135240 film tableta. hroničnog gubitka krvi. ulcerozni kolitis. prevencija karcinoma jajnika: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.G03AA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. srednji zglobovi 10-40mg.HEMOFARM AD . reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.m. povećana potreba za gvožđem): odrasli 2 puta po ½-1 velika kašika pre jela. doza održavanja 4-8mg.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047212 rastvor za injekciju. tokom 21-og dana. deca 1.2din (SZ) 0047219 rastvor za injekciju. doza održavanja 2-8mg dnevno. liobočica sa rastvaračem u ampuli. Paralelni lekovi: Lemod depo.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. 500mg.abecedni spisak registrovanih lekova 243 LEGOFER® .Srbija levonorgestrel. Chronova bolest.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047210 tableta.2002 L www. alergija: 80-120mg jednom nedeljno. 10x40mg Cena 686. Lemod® .HEMOFARM AD .12. kolagenoze.5mg/kg dnevno. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. Lemod-Solu. dermatoze. 1x500mg 8600097010825 3/2-10-10158 23.Makedonija gvožđe(lll) proteinsukcinilat .12. Paralelni lekovi: Microgynon® 30 LEMOD .co.3din 8600097011051 3/2-10-10162 24.2din 5310001186869 3/2-10-5761 27. ponavljane ciste jajnika. ulcerozni kolitis. 15x40mg 8600097010832 3/2-10-10160 23.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. bočica. 1x125mg 8600097010818 3/2-10-10159 23.2002 doziranje: nedostatak gvožđa. terapija i profilaksa sideropeničkih anemija (usled akutnog.12.7din (SZ) 0047218 rastvor za injekciju.2002 Cena 129. zatim 7 dana pauze. nedovoljno unošenje hranom i otežana resorpcija. etinilestradiol . Nirypan® LEMOD-SOLU .HEMOFARM AD . bočica.02. veliki zglobovi 20-80mg. 2x10 kom Cena 105. oralni preparati (R) 3060050 sirup.Srbija metilprednizolon .

Nirypan® LEMOD® . tokom najmanje 5-30 min. 1 sat pre.Slovenija ceftriakson .2006 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i. genitalne infekcije. ili i. bakterijski endokarditis.v. ulcerozni kolitis.2din 8600097002363 455/2006/12 06.7din 40mg. ili i. dermatoze.v.7din 47/2006/12 18. Paralelni lekovi: Lemod. na početku i po završetku citostatske terapije. maks. ostale indikacije 10-500mg i.v. ceftriaxon-MIP®. doza se može ponoviti svakih 4-6 sati u toku 48 sati. .J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L Cena 3561.8din 515-04-239/03 26. veracol® LENDORMIN .Francuska brotizolam .6din (SZR) 0321446 prašak za rastvor za injekciju.25mg uveče pre spavanja. 50x2g 515-04-250-1 26. 1x10mg doziranje: poremećaji spavanja: 0. bočica. 2g dnevno. primena najmanje efikasne doze u najkraćem potrebnom periodu. 2g. 2g.2din (SZR) 0321445 prašak za rastvor za injekciju. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ulcerozni kolitis. III generacija (SZR) 0321442 prašak za rastvor za injekciju. na 4-6 sati tokom 48 sati. 1g. uz postepeno obustavljanje doze. j01dd cefalosporini. 1g.v. 10x2g 515-04-250/03 26. prevremeno rođene bebe maks. 1x2mL Cena 184. Paralelni lekovi: azaran. 50x1g 515-04-239-1 26. Lemod depo. intraabdominalne infekcije. infekcije kostiju.2003 Cena 7159. Chronova bolest. Cena 107. Lemod-Solu.2003 doziranje: infekcije urinarnog trakta.01. ceftriaxone-BcPP. dvodelna bočica.06. Paralelni lekovi: Lemod.m. 2g na 12 sati i. 10x1g Cena 128. kolagenoze.v. blister. reumatske bolesti: individualno.m.2003 Cena 35795.25mg. bakterijski meningitis. vitalna ugroženost: 30mg/kg i.BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE . 125mg. maks. ceftriakson. Nirypan® LENDACIN® . do 6 puta dnevno.06. Lemod depo.SOLU . respiratornog sistema.Srbija metilprednizolon . podešavanje doze se vrši prema postignutom kliničkom efektu. 1x1mL 8600097002370 460/2006/12 06. primena velikih doza početno 30mg/kg telesne mase sporo i.DigitSoft. 0. Farcef. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047221 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. 50mg/kg dnevno.06.04..2003 Cena 17808. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i.HEMOFARM AD .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.v. zglobova.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. inf. bočica. ili 1g mesečno tokom 6 meseci..Solu.04.. bočica.2006 (Z) 0047222 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. dvodelna bočica. zavisno od indikacije i težine kliničkog stanja početna doza je obično 10-500mg i. infekcije u stomatologiji. bakterijske septikemije.2006 www.8din (SZR) 0321443 prašak za rastvor za injekciju. Longaceph®. Chronova bolest.co. bočica.v.244 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.06. Lemod® . dermatoze. mekog tkiva i rana.D. rocephin®. invazivne forme beta-hemolitičkog streptokoka i toksičnog šoknog sindroma izazvanog streptokokama: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. Labilex®.nr . kolagenoze.

Srbija hlorfenamin .N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. blister. 50mg.08. . maks. a najkasnije do 16 časova).DigitSoft.SRBOLEK A.2006  (R) 1070606 tableta. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. 2x10 kom Cena 152. 25mg.Nemačka lerkanidipin .Nemačka brotizolam .5din 8608809000553 3/2-10-4242 03.06.Velika Britanija klozapin .2003 doziranje: poremećaji spavanja: 0. alergija na lekove. LERCANIL . 10mg.D. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 50mg pre jela (ujutru i u podne. 100mg. blister. 8x10 kom Cena 110. 0.5din (R) 1102152 kapsula.NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD .2002 doziranje: urtikarija.7din 515-04-232/03 01.KG . clozapine LEPROTEK® .5-25mg. . blister. dnevna doza 20mg. tvrda. 2x14 kom Cena 735.Srbija silimarin .25mg uveče pre spavanja.2006 doziranje: šizofrenija.25mg.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati Cena 78. 2x10 kom 8608809000560 3/2-10-4232 11. blister.Srbija pentaeritritiltetranitrat . smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. stanja posle infarkta miokarda.nr . LENTONITRAT® . tvrda. teške psihoze 200-450mg. blister. kinetoze: odrasli 2 puta po 12mg. po potrebi povećavati tokom 2-3 nedelje za 2550mg dnevno do 300mg dnevno. Paralelni lekovi: dilcoran LENTOSTAMIN . 35mg. L www. . alergijske dermatoze.A05BA03 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127250 obložena tableta. oksazepini i tiazepini  (R) 1070605 tableta.09.07. alergijski rinitis i konjunktivitis.abecedni spisak registrovanih lekova 245 LENDORMIN . 2 ili 3 puta dnevno po 140mg (ekvivalentno 60mg silibinina).C08CA13 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402840 film tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .co.2006 doziranje: hepatične tegobe: oralno.5din 8606103543059 1584/2006/12 05. deca preko 12 godina 12mg dnevno. blister.R06AB04 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058160 kapsula.2003 doziranje: hipertenzija: 10mg dnevno. 12mg.2din 8600064103833 544/2006/12 14.D. 5x10 kom Cena 695.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini.4din 8606103543042 1583/2006/12 05. 5x10 kom Cena 2142. 900mg dnevno.D. maks.2001 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.SRBOLEK A. 1x10 kom Cena 128.04. serumska bolest.12.ZDRAVLJE A. blister. LEPONEX® .7din 515-04-2375/03 07.09.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. podeljeno u više doza.

hronične urtikarije i druga alergijskih oboljenja odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg.NOVARTIS . uvečeposle jela.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija. Paralelni lekovi: Letizen® L www.24 LESCOL® .A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122800 film tableta. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. blister. a najduže 2 meseca. TOVARNA ZDRAVIL. tvrda. Paralelni lekovi: Bicit HP® LETIZEN® .Švajcarska fluvastatin . strip. Paralelni lekovi: Lescol® LESUX® .5din 3838989501396 515-04-4210/03 13. .7din 3/2-10-10138 28. 20mg. D.2002 Cena 1384.3din 3838989528331 515-04-4210/03-1 13.NOVARTIS . 2x14 kom 3/2-10-8863/1 12. TOVARNA ZDRAVIL.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. 40mg. . alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka.nr . 80mg.KRKA.C10AA04 c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104450 kapsula.co.12. uveče posle jela. ulkus želuca i duodenuma. terapija traje najmanje 1 mesec. Paralelni lekovi: Lescol® XL LESCOL® XL .12.12. hronične urtikarije i druga alergijska oboljenja: odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. blister. 10mg. polenska kijavica deca 2-6 godina 5mg dnevno.D. D. blister.C10AA04 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 1059. 2x10 kom Cena 200.DigitSoft.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice.D.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija.7din 3/2-10-8863 12. 2x14 kom SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104452 tableta sa produženim oslobađanjem.Slovenija cetirizin .09.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058046 film tableta.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058045 film tableta.2006 doziranje: gastritis. eradikacija Helicobacter pylori: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 600mg ili 4 puta po 300mg. 300mg. Paralelni lekovi: Letizen® S LETIZEN® S .09. kombinovana hiperlipidemija: 1 tabl. izuzetno 80mg. polenska kijavica: deca od 2-6 godina 5mg dnevno. 4x7 kom Cena 1699. blister.Švajcarska fluvastatin . 1x10 kom Cena 120.Srbija bizmut-subcitrat . .Slovenija cetirizin . deca 7-8mg/kg dnevno. tvrda. 10mg.ZDRAVLJE A.D.KRKA.7din (R) 1104451 kapsula. 7x4 kom Cena 201din 8600064101075 1578/2006/12 05. blister. kombinovana hiperlipidemija: 20-40mg.09. Uzima se 30 minuta pre jela.

deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. 150mcg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2005 Cena (R) 1040085 tableta. 75mcg. doza održavanja 100-200mcg dnevno. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.DigitSoft. 100mcg. 4x25 kom 4013054002025 89/2005/12 15. Paralelni lekovi: euthyrox.2005 Cena (R) 1040084 tableta. deca od 1. blister.Nemačka levotiroksin natrijum . Letrox® 50.12. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. maks. blister. Paralelni lekovi: euthyrox. 100mcg. Letrox® 100. maks.nr . 4x25 kom 4013054002872 87/2005/12 15. deca od 6 -12 meseci 6. 75mcg.08. blister.9din 4013054002650 90/2005/12 19.Nemačka levotiroksin natrijum . blister.8mcg/kg dnevno.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) 24 H03aa tireoidni hormoni (R) 1040081 tableta. blister. 50mcg. maks. Paralelni lekovi: euthyrox. 150mcg.abecedni spisak registrovanih lekova LETROX® 100 . 150mcg. 50mcg.08. 150mcg. 50mcg. 4x25 kom 4013054002667 91/2005/12 15.12. 2x25 kom Cena 92. maks. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno.12. maks.2006 Cena (R) 1040087 tableta. 100mcg. 75mcg. maks.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . maks. 50mcg.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. blister. Tivoral® LETROX® 150 . Letrox® 150. Letrox® 150. Letrox® 50. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. maks.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) L H03aa tireoidni hormoni (R) 1040080 tableta.5 godina 5-6mcg/kg dnevno. Letrox® 100. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg.6din 4013054002339 88/2005/12 19. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.08. 100mcg. maks. 1x25 kom 4013054009222 2511/2006/12 29. 50mcg. maks. 150mcg. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno.2005 Cena (R) 1040083 tableta. doza održavanja 100-200mcg dnevno. doza održavanja 100-200mcg dnevno.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni (R) 1040082 tableta. blister. 150mcg. 50mcg.08. 100mcg. 100mcg.08. 2x25 kom Cena 115. blister. maks. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.co.Nemačka levotiroksin natrijum . Tivoral® LETROX® 50 . 1x25 kom 4013054009239 2508/2006/12 29.2006 Cena (R) 1040088 tableta.2006 Cena (R) 1040086 tableta. maks.6din 4013054002322 86/2005/12 15. 2x25 kom Cena 148.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. Tivoral® www. 1x25 kom 4013054009215 2497/2006/12 29. blister.08.

vrstu insulina. uz čašu vode. dugog dejstva (R) 0041551 rastvor za injekciju. blister. Paralelni lekovi: Levemir® Penfill® LEVEMIR® PENFILL® . .v.2003 doziranje: kao antidot za metotreksat: i.S. blister. 10mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 10mg. 20mg.nr . 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. 1x4 kom 8606007910094 626/2005/12 21.Luksemburg kalcijum-folinat .LACHEMA A./mL.8din 1139211 film tableta.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. 100mg/10mL.DigitSoft. dugog dejstva (R) 0041550 rastvor za injekciju.12.2005 Cena 2167.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. blister.12.co. 1x4 kom Cena 8606007910070 595/2005/12 21.NOVO NORDISK A/S . dnevno.08.Danska insulin detemir . 5x3mL 8600102099388 526/2005/12 04. zatim i.2006 doziranje: kao antidot za metotreksat: i.Lachema 25 LEVEMIR® FLEXPEN® .. maks. Paralelni lekovi: calciumfolinat. bočica. do 120mg tokom 12-24 sata podeljeno u više doza.9din (R) 1139213 film tableta. i..2007 doziranje: erektilna disfunkcija: individualno i prema preporuci lekara.m. 1x2 kom 8606007910353 1432/2007/12 05.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima Cena 6811.NOVO NORDISK A/S . uložak.2005 Cena 1131. 1x2 kom 8606007910360 1433/2007/12 05. 100j. 10x25mg Cena 2961. inf.07.24 abecedni spisak registrovanih lekova LEUCOVORIN CA PLIVA .m. ili i.2003 Cena (SZR) 0184028 rastvor za injekciju.11./mL. 5mg. ili i.12. 25mg.07.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima (SZR) 0184080 prašak za rastvor za injekciju.8din (SZR) 0184027 rastvor za injekciju. do 120mg tokom 12 . za muškarce starije od 18 god. 20mg.2007 Cena 1350. Cena karpula sa dozerom u pen aplikatoru. Leucovorin ca Pliva . parenteralni. 100j. inf. 25-60min.BAYER HEALTHCARE AG .PFIZER ENTERPRISES S. Leukovorin calcium LEUKOVORIN CALCIUM . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.6din (R) 1139214 film tableta.2005 Cena 2637.7din (R) 1139212 film tableta.Danska insulin detemir . i. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.L.v.A.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L a10ae insulini i analozi. parenteralni. 50mg/5mL. ampula.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. ampula.Nemačka vardenafil . blister.07.R. 10x10mL 8606007410884 515-04-2433-1 10.m. vrstu insulina.12. Paralelni lekovi: calciumfolinat. 5x3mL Cena 8600102099333 1261/2006/12 02.24 sata podeljeno u više doza.Češka kalcijum-folinat .12.m. blister.v. zatim i.G04BE09 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139210 film tableta.v. . 10x5mL 8606007410877 515-04-2433/03 10. 1x4 kom (R) 8606007910087 625/2005/12 21.LACHEMA 25 . Paralelni lekovi: Levemir® FlexPen® LEVITRA® .PLIVA . 1 tabl.5din 8590027301195 1136/2006/12 06. www. pre seksualne aktivnosti progutati 1 tabl.

doze 200-300mg/sat. maks. 1. kratkotrajna primena. 6mg. Paralelni lekovi: Lidokain-hlorid. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.HEMOMONT D. 3mg.4din 5310001002541 3/2-10-5756 11.O. D.2004  (R) 1071324 tableta.Slovenija bromazepam . 50x2mL Cena 441. 60mg dnevno.D.O. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.DigitSoft.03. 2x15 kom Cena 97.5mg. nervoza. Cena 536. endoskopija 10-20mL. Lidokain-hlorid 2% L www.03. LIDOKAIN-HLORID . 3mg. Paralelni lekovi: Bromazepam. Lidokain-hlorid 1%. 1. epinefrin . ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.nr . tuba.8din (Z) 0081622 rastvor za injekciju.5mg. 40mg+0. Paralelni lekovi: Bromazepam. blister.5-6mg.025mg. anestezija u stomatologiji: 1-5mL.Srbija lidokain.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071320 tableta. do maks. maks. 3x10 kom Cena 90.03. blister. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.ADRENALIN . ampula. blister.11.v. 2%. .7din 3838989617660 515-04-268/03/1 05. poremećaj sna: 3 puta po 1.3din 5310001002565 3/2-10-5758 11. poremećaj sna: 3 puta po 1.5-6mg. 20mg/mL.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (R) 4081225 gel. 10mL.2004 doziranje: stanja napetosti.abecedni spisak registrovanih lekova 24 LEXAURIN® .04.1din 3838989617677 515-04-268/03/2 05.co. Lexilium® LEXILIUM® . uznemirenost.3din 5310001002572 3/2-10-5759 11. 50x2mL 8600097200295 550/2006/12 14.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. 6mg.GALENIKA AD .5mg.GALENIKA AD . 10mg/mL.Srbija lidokain . maks. Paralelni lekovi: Lidocaine.2004 doziranje: muškarci .11. žene .5mg/kg. 1-1. Lexaurin® LIDOCAINE . 3x10 kom Cena 131. ampula.5mL Cena 516. 20mL.5din 8600097200301 472/2006/12 06. blister.uretralna anestezija: 5-10mL.5-30mL. nervoza.7din 3838989617653 515-04-268/03 05. 3x10 kom Cena 50.uretralna anestezija: 20mL.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081621 rastvor za injekciju.12. TOVARNA ZDRAVIL. blokada simpatičkih nervnih vlakana 5-10mL. blister.2002  (R) 1071626 tableta. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. uznemirenost. zatim inf.KRKA. 50x3. .2005 doziranje: doziranje zavisi od vrste anestezije. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.2din 8608808104139 591/2005/12 21. blister. maks. ampula. 2x15 kom Cena 161. inj. 1x30g Cena 117. 2x15 kom Cena 66. 60mg dnevno.04.2004  (R) 1071322 tableta.9din 8608808105686 515-04-5180/03 10.11.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071624 tableta. ukupna doza epinefrina ne sme da pređe 0.2002 doziranje: stanja napetosti. anksioznost.2006. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN 2% .ALKALOID AD .03. Lidokain-hlorid 1%. kratkotrajna primena.2002  (R) 1071628 tableta.Makedonija bromazepam .N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081540 rastvor za injekciju.Crna Gora lidokain . blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. anksioznost.

nije dozvoljena aplikacija nerazblaženom i.mikroorganizmi (BR) 1126070 kapsula. intraabdominalna sepsa i pelvične infekcije): odrasli oralno 500mg na 6 -8 sati. 10mL. 1-1. blister. 1x16 kom 3837010003250 Cena 653/2006/12 Cena 654/2006/12 207.v. deca 30.2004 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka. ili na 8 -12 sati sporom i.2003 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. kože i mekih tkiva.nr .co.05. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. Paralelni lekovi: Lidocaine.DigitSoft. Fosamax® LINEX® . blister.8din (8608808104184) 515-04-3423/03 08.5mL Cena 103. inf.v. Lidokain-hlorid. inf. 4x7 kom Cena 936. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL.m. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. infekcije izazvane stafilokokama rezistentnim na druge antibiotike (septični artritis i osteomielitis.2006 207. TOVARNA ZDRAVIL.09. 10mL. 8g dnevno. doze 200-300mg/sat.Slovenija mlečnokiselinske bakterije.. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.A07FA51 ANTIDIJAROICI. .D.5mg/kg. inj. zatim inf. ili 10.HEMOFARM AD . blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. 10x3. maks.GALENIKA AD .5mg/kg.20mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze sporom i. inj. 600mg/2mL. do maks. doze 200-300mg/sat.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081560 rastvor za injekciju. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.Slovenija alendronska kiselina .Srbija lidokain .Srbija lidokain .10.2007 doziranje: infekcije respiratornih puteva.5din 515-04-03680/03 28. 1.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059077 tableta. inj.v.v. žive liofilizovane .12. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.4 doze.2006 www.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.5-30mL.5din (Z) 0326411 rastvor za injekciju/infuziju. maks.05. 35mg. ampula.3din 8608808102944 107/2006/12 02. 40mg/2mL. .. Paralelni lekovi: alendronat. 1. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.02. D. tvrda. 10mg. Paralelni lekovi: Lidocaine.250 abecedni spisak registrovanih lekova LIDOKAIN-HLORID 1% . blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. 10x2mL Cena 8600097010511 2524/2007/12 22.5-30mL.2x 107.GALENIKA AD . INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07Fa antidijaroici . tvrda. 1x16 kom 3837010000068 (BR) 1126071 kapsula.J01FF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01FF linkozamidi 358. bočica. Lidokain-hlorid.m. do maks.2x 107. 600mg na 12.v. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Lidokain-hlorid 1% LINCOHEM . deca 10mg/kg na 12. 50x2mL Cena 536. ampula. 1-1.Srbija linkomicin . maks. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN-HLORID 2% .24 sata i.24 sata duboko i. LINDRON .D.2din 17. zatim inf. epiduralna anestezija rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.60mg/kg dnevno podeljeno u 3. lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081222 rastvor za injekciju. ampula.2din 17.KRKA.

AUGUST WOLFF GmbH & CO.Nemačka masne kiseline. dnevno.DigitSoft. ARZNEIMITTEL .DR.D02AC. ekcema i atopijskog dermatitisa.2007 doziranje: suva koža sa perutanjem.co. 480mg/g+440mg/g+10mg/g+60mg/g. staračka koža.DR. deca od 2-12 god. svaka 2-3 dana. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 305. meteorizma i sličnih digestivnih poremećaja (usled bakterijskih i virusnih infekcija kod odojčadi. 3 puta po 1-2 kaps. 1x50g 8600103690034 763/2007/12 02. 1x50g 8600103690065 764/2007/12 02.DR. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 411. tuba. izbegavati kontakt sa očima.D02AC. tečni i masni proizvodi . LINOLA® GAMMA . zračenja organa abdomena i karlice): odojčad i deca do 2 god. ne nanositi u blizini očiju. Paralelni lekovi: Linola® LINOLA® FETT N .05. AUGUST WOLFF GmbH & CO.2007 doziranje: seboreja kože. LINOLA® . boca.D02AC.DR. LINOLA® UREA . tuba. L www. AUGUST WOLFF GmbH & CO. poremećaj sa orožavanjem kože (ihtioza.9din 8600103690010 922/2007/12 04. neurodermatitis. hronični ekcemi. ARZNEIMITTEL . dnevno.Nemačka urea (karbamid) . suva koža kod bolesnika sa dijabetesom: 1-2 puta dnevno blago utrljati krem na obelelo mesto u tankom sloju. do poboljšanja stanja.. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 263. 200mg/g. dece i odraslih. (Oenothere spp). 120mg/g. dermatoze sa izraženim perutanjem (psorijaza. do poboljšanja stanja.04. u tankom sloju 2-3 puta dnevno.05.2din (BR) 4155600 krem.D02AC. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: ravnomerno naneti na suvu kožu.DR. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: krem ravnomerno naneti na suvu kožu. nezasićene .9din (BR) 4155601 krem. posle jela. AUGUST WOLFF GmbH & CO.nr . 1x50g 8600103690027 923/2007/12 04. 5mg/g. neurodermitis. 3 puta po 2 kaps.5din (BR) 4155603 krem. 1x50g Cena 288.2007 doziranje: seboreja kože. AUGUST WOLFF GmbH & CO. bolne naprsline kože (ragade). u tankom sloju 2-3 puta dnevno. ihtioza): 30-40mL dodati u vodu za kupanje (kompletno kupanje). pre primene pažljivo pročitati uputstvo za primenu.. suvoće kože. 1x200mL Cena 398. masno ulje . crvenila.D02AE01 EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ae proizvodi karbamida (BR) 4159030 krem.15mg/g. ARZNEIMITTEL .abecedni spisak registrovanih lekova 251 doziranje: dodatna terapija kod dijareje.7din 8600103690041 1444/2007/12 06. Paralelni lekovi: Linola® Fett LINOLA® FETT .04. nezasićene . ARZNEIMITTEL . uz dovoljnu količinu tečnosti (vode). psorijaza). 8.Nemačka parafin. odrasli i deca uzrasta preko 12 god. profesionalna oštećenja kože. terapije antibioticima i hemioterapijskim agensima širokog spektra. dnevno.Nemačka noćurak. bolne naprsline kože (ragade).. terapija traje 4 nedelje. profesionalna oštećenja kože.2007 doziranje: deluje antizapaljenski i povećava vlažnost kože kod svraba. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti (BR) 9155602 dodatak za kupku. 20mL upotrebiti za tuširanje. tuba.Nemačka masne kiseline. tuba.07. ispucalosti i otklanja probleme suve kože u akutnim i hroničnim stanjima: krem ravnomerno nanositi u tankom sloju.. na suvu kožu 2-3 puta dnevno do poboljšanja stanja kože. ARZNEIMITTEL .2007 doziranje: pomoćni tretman u terapiji suve kože. 3 puta po 1 kaps.

2004 452. Paralelni lekovi: Hepathrombin.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108050 gel.L. 100mg. viatromb LIPANOR® . MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S./g. bočica staklena.7din 28.05.1din 28.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . tuba. peritonitis. dugotrajna koma: doziranje je individualno. 1x100g Cena 4013054013915 1087/2007/12 23.08. tuba. 1000i. 5mg. distorzija): 3-4 aplikacije 3 puta dnevno.A.09.05.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c10aB fibrati (R) 1104470 kapsula./g. III i IV kombinovanih hiperlipidemija. 10x500mL Cena 8606010925078 2523/2007/12 22. 1000i. 1x20g 4013054010709 1090/2007/12 23. 20mg. 1x50g 4013054003923 1088/2007/12 23. 100g+6g+25g.10. LISOPRESS® . LIPOVENOES 10% PLR .R. dugotrajna koma: doziranje je individualno. hematom. blister. posttraumatski hematomi. 1x30g 4013054003916 1089/2007/12 23.5%+0. blister. peritonitis. blister.2007 doziranje: postoperativna ishrana. 1000i.j.2004 doziranje: postoperativna ishrana. lecitin jajeta .05.9din (BR) 4108051 gel. ulkus kruris.09. 10%+2.6%.Austrija sojino ulje.Italija heparin . glicerol.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171110 emulzija za infuziju. IIb. boca staklena. tuba. tumori gastrointestinalnog trakta. monokomponentni (R) 1103556 tableta. koje ne reaguju na uobičajenu redukcionu dijetu: 100mg uveče.co./g.6din 515-04-1660/03 04.01. glicerol .2007 Cena 296.j.2004 www. opekotine.Mađarska lizinopril . 2x14 kom 5997001312988 (R) 1103557 tableta. tumori gastrointestinalnog trakta.C09AA03 c09aa inhibitori ace. tvrda.2007 Cena (BR) 4108052 gel.2007 Cena (BR) 4108053 gel. ulcerozni kolitis.2003 doziranje: terapija primarne hiperlipoproteinemije.3din 28. . ulcerozni kolitis.Austrija ulje soje. blister.Francuska ciprofibrat . povrede kod spor tista (otok.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .nr . 2x14 kom 5997001313008 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-00499-2 Cena 515-04-00499-1 Cena 515-04-00499/04 154.09. 2x14 kom 5997001312995 (R) 1103558 tableta.j. fosfolipidi.05. 1x100mL Cena 515-04-3419/03 08. opekotine.MENARINI. uključujući hiperholesterolemiju. hipertrigliceridemiju i tipove IIa. uz masiranje obolelog područja (masiranje nogu vršiti odozdo nagore). LIPOVENOES .2007 doziranje: tromboflebitis. 10mg.C10AB08 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 826. tuba. 1000i./g. 3x10 kom L B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171111 rastvor za infuziju.252 abecedni spisak registrovanih lekova LIOTON 1000 .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .j.DigitSoft.2004 312.GEDEON RICHTER LTD .

blister.D. .11.SRBOLEK A. ZRENJANIN .USA hidroksikarbamid (hidroksiurea) .5mg.G03DC05 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena Cena 1358. maks. potrebna litemija bično 0.L01BB04 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (Z) 0034025 rastvor za injekciju. Loril®. 5x5mL Cena 170301.2006 doziranje: deficit estrogena kod žena koje su u postmenopauzi duže od 1 godine posle menopauze. prevencija osteoporoze u stanjima sa deficitom estrogena: 1 puta po 2.N05AN01 PSIHOLEPTICI N05aN litijum  (R) 1070885 kapsula. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma: individualno prema protokolu. manična stanja (akutna stanja): odrasli 3 puta po 600mg dnevno. leukopenija: 900-1500mg dnevno podeljeno u više doza.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. tvrda. LIVIAL® .5mg uvek u isto doba dana.LIPOMED AG .06.2003 197.-7.09.0mmol/L 12h posle doze leka. 2. 40mg dnevno. Skopryl® LITAK 10 SOLUTION .Švajcarska kladribin . 4. 5mg. 2x10 kom 8608811003092 (R) 1103877 tableta.7din 10.nr . rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni non-Hodgkin limfom. dana lečenja (ne preko 1. rezistentna hronična mijeloidna leukemija. blister.09mg/kg/dan tokom 24 sata.11. podeljeno u više doza. 2x10 kom 8608811003108 Cena 515-04-2513/03 Cena 515-04-2513-1 Cena 515-04-2513-2 137.abecedni spisak registrovanih lekova 253 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.2003 www.4-1. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5-20mg. monokomponentni (R) 1103875 tableta. LITALIR . 10mg. deca preko 12 godina 32-63mg/kg dnevno.DigitSoft.L01XX05 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1039285 kapsula. LITIJUM KARBONAT . bočica.4din 10.N.co.01.Holandija tibolon .3din 8608809000010 962/2007/12 10.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 10mg/5mL. uz obaveznu kontrolu litemije.5mmol/L). 2x10 kom 8608811003085 (R) 1103876 tableta.V.JUGOREMEDIJA A.63mg/kg.2002 doziranje: melanom. 7 dana uzastopno. 300mg. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. 1x28 kom 8600103419123 30/2006/12 13. 10x10 kom Cena 287. 500mg. ORGANON . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. blister.5mg.1din (R) 1049210 tableta. blister.D.1din 3/2-10-3159 17. 20mg. Paralelni lekovi: Irumed®. blister. tvrda. 1x100 kom Cena 3763. do ukupne doze od 0. doza održavanja 3-4 puta po 300mg dnevno. najčešće 20-30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi. LIZINOPRIL .Srbija lizinopril .2007 doziranje: doziranje litijuma je individualno. Lizopril.2004 doziranje: leukemija vlasastih ćelija.Srbija litijum karbonat . hronična limfocitna leukemija): 0.2din 10.2003 324.5mg. Lizinopril.11.05.9din 515-04-2084/04 10. bočica.

2x10 kom 3870010005053 1192/2006/12 13. 1x20 kom 3870010004575 515-04-240/03 30. . zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. 2x10 kom 515-04-02271/04 28. 40mg dnevno.D.SRBOLEK A.5mg.1din 515-04-240/03-2 30. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. Skopryl® LIZOPRIL H .2din (R) 1401172 tableta. 40mg dnevno.5mg.09. maks. 5mg.D. blister.12. maks. 10mg. Skopryl® LIZINOPRIL HCT .07. 2x10 kom 515-04-02272/04 28.DigitSoft.2003 Cena 355. Loril®.co. Lisopress®. 2x10 kom c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401171 tableta. 40mg dnevno.5mg.2004 Cena (R) 1401186 tableta. 10mg+12. blister.5mg.07. hidrohlortiazid .nr . hidrohlortiazid .5mg. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.D.5din 515-04-240/03-1 30. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.C09AA03 c09aa inhibitori ace.07.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.Bosna i Hercegovina lizinopril.09. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. 20mg. 2x10 kom 3870010004599 (R) 1103866 tableta.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401185 tableta.BOSNALIJEK D. uvek u isto vreme (najbolje ujutro). 2x10 kom Cena 279.254 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.Srbija lizinopril .6din 3870010005046 1191/2006/12 13. Loril®. blister.2006 Cena 629. 20mg+12. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-2581/03 17.BOSNALIJEK D. blister.2004 Cena (R) 1401187 tableta. . 20mg+12. Loril®. Lizopril. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. 2x10 kom Cena 485. Lizinopril. blister. monokomponentni (R) 1103878 tableta.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM L Cena 515-04-02273/04 28. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. .5mg. Paralelni lekovi: Lizopril H LIZOPRIL .2004 doziranje: esencijalna hipertenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tableta dnevno. Lizopril. Skopryl® LIZINOPRIL .D. Paralelni lekovi: Irumed®. Paralelni lekovi: Irumed®. 20mg+25mg.Bosna i Hercegovina lizinopril . dnevno. Paralelni lekovi: Irumed®. Lisopress®.ZDRAVLJE A.5mg.09.5mg. monokomponentni (R) 1103865 tableta.5mg. Paralelni lekovi: Lizinopril HcT www. uvek u isto vreme (najbolje ujutro).6din (R) 1103867 tableta. blister. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tabl. blister.2003 Cena 316. Lisopress®.5mg. . 20mg.07. 10mg+12. maks. doza održavanja 1 puta po 5-20mg.07.Srbija lizinopril. blister.

9din 8600103492140 515-04-721/03 19. najviše 7-10 dana ili 1.2006 Cena 494. opekotine.075mg+0.MERCK SANTE S. a ako se i dalje ne postigne terapijski efekat dati dozu od (10mg+6.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Francuska gestoden.2002 doziranje: hiperkalcijemija: oralno 2 tablete na 1 sat pre doručka. 20%. etinilestradiol . uzeti ujutru. hidrohlortiazid .Francuska bisoprolol. 5x10mL Cena 3/2-10-9936/1 28. blister.A.G03AA10 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. ne žvakati.2007 doziranje: hipovolemijski i hemoragijski šok. ciroza jetre. blister.2003 doziranje: kontracepcija.Srbija albumin. malo soli. 2.2006 Cena 487. blister. zatim 7 dana pauze.8din 4022536915708 694/2006/12 25. ampula. ako se ne postigne terapijski efekat dati dozu od (5mg+6. osteoporoza: 1 tableta dnevno mesec dana. LODRONAT .v. 3x10 kom 3/2-10-9936 28. osteoporoza: 300mg inf.F.Švajcarska klodronska kiselina .M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059051 koncentrat za rastvor za infuziju.S.25mg. www. inf. pre i postoperativna hipoalbuminemija. 3x10 kom 4022536915715 732/2006/12 26.25mg) jednom dnevno. progutati sa malo tečnosti. menstrualni poremećaji 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. Ne davati ga deci. nefrotski sindrom.06. u toku 4 sata. 5mg+6.25mg.5mg+6. zatim 2 meseca pauze. 1x50mL 8606002990077 1356/2007/12 19. jednom mesečno. blister.25mg.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .2006 doziranje: blaga do umerena hiper tenzija: uobičajeno.06. 20%. 1x21 kom Cena 401.25mg). 3x10 kom Cena 479. 3x10 kom 4022536915722 693/2006/12 25.. Human albumin.co. blister.8din (R) 1059050 film tableta. fiksne kombinacije (R) 1135270 obložena tableta. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.06. parenteralno hiperkalcijemija: 300mg dnevno sporom i. UMaN aLBUMIN LODOZ® .DigitSoft. ponavljati u tromesečnim ciklusima.02mg.2007 Cena 2310din (SZ) 0179048 rastvor za infuziju.2din (R) 1107192 film tableta. bočica.2din (R) 1107191 film tableta.12. 4 tablete (2 tablete ujutru i 2 tablete uveče na prazan stomak). kao ni bolesnicima sa teškim oštećenjem jetre i bubrega.C07BB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi (R) 1107190 film tableta.nr .5g jednokratno. 1x10mL Cena 462din 8606002990060 1355/2007/12 19. tabl.05. .05. 0.DELPHARM LILLE SAS . tokom više godina. 520mg. 1 tableta dnevno (2.2002 Cena 13567.5mg+6. bočica. Paralelni lekovi: Bonefos® LOGEST® .05.25mg) jednom dnevno. trudnicama i ženama koje doje.12. 10mg+6. maks. 300mg. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 255 B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179046 rastvor za infuziju. humani .abecedni spisak registrovanih lekova LJUDSKI ALBUMIN 20% . tokom 21-og dana. hiperbilirubinemija: zavisno od indikacije i stanja bolesnika.

edemi različite etiologije: ½-1 tableta ujutro posle doručka. LONGACEPH® .G01AF12 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137510 vaginalna kapsula.2003 Cena 66. deca od 2-5 godina (samo kod akutne dijareje) 2-3 puta po 0.4din 8600064101129 515-04-4009/03 19.24mg/kg dnevno. veracol® LOPEDIUM AKUT . 2x15 kom Cena 99. deca od 2-5 godina 2-3 puta po 0. ceftriaxon-MIP®. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.12. inf. 1g.A.6din (BR) 2126400 oralne kapi.D.Srbija metiklotiazid.P. 1x10 kom Cena 8606102455025 40/2006/12 16.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01dd cefalosporini. 0. 8-12mg dnevno. 0. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.nr . maks.7din (Z) 0321329 prašak za rastvor za injekciju. blister. tvrda. 2g dnevno. maks. rocephin®.24mg/kg dnevno.25 abecedni spisak registrovanih lekova LOMETAZID® . maks.08mg/kg. 1x15mL 8600064101273 515-04-4008/03 19. 50mg/kg dnevno. 2mg/mL. bočica.GALENIKA AD .2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. nekomplikovana gonoreja. maks. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (R) 1126412 kapsula. deca preko 5 godina 2mg odjednom.. pre i posle hirurške intervencije da bi se sprečilo zapaljenje: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. zapaljenja mokraćnih organa.08mg/kg. blister.Italija fentikonazol . blister. . Paralelni lekovi: Lopedium akut www.Srbija loperamid . meningitis. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.2006 doziranje: zapaljenja donjeg dela disajnih puteva i zapaljenja pluća.12. ceftriaxone-BcPP.12. bočica.GALENIKA AD . 1x1 kom Cena 236. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. deca preko 5 godina 2mg odjednom. rastvor. maks. maks. Farcef.Srbija ceftriakson . Lendacin®. 2mg.RECORDATI S.C03EA. LOMEXIN® .v. 8-12mg dnevno. kongestivna srčana insufijencija.Nemačka loperamid .9din 8606103110107 3/2-10-10610 27. 2g na 12 sati i. zapaljenje kože i mekih tkiva.2003 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. trihomonijaza: 600mg uveče jednokratno.8din 8608808101183 105/2006/12 02. 2x10 kom Cena 63.ZDRAVLJE A. DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1401290 tableta.03. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 2mg. 16mg dnevno.2006 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom.SALUTAS PHARMA GmbH . 16mg dnevno..02. maks. zapaljenska bolest karlice. 10x1g 8608808102791 245/2006/12 03.A07DA03 ANTIDIJAROICI. blister. III generacija Cena 3351. intraabdominalna infekcija. maks. akutno bakterijsko zapaljenje srednjeg uva. .01. zapaljenja kostiju i zglobova. Paralelni lekovi: Loperamid LOPERAMID . Labilex®. Paralelni lekovi: azaran. amilorid .2006 doziranje: arterijska hipertenzija.co. ceftriakson. 5mg+10mg. 600mg. prevremeno rođene bebe maks.A07DA03 ANTIDIJAROICI. meka.DigitSoft. septikemija. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (BR) 1126401 tableta.

C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102522 tableta.Nemačka loratadin .12. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).D. blister.4din (R) 1102520 tableta.Srbija loratadin . 1x120mL 8608811003184 515-04-3377/03 18. 2x10 kom Cena 151.2003 doziranje: sezonski alergijski rinitis. ZRENJANIN .JUGOREMEDIJA A. Molicor® LOPION® .08. nesezonski hronični idiopatski rinitis.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.12.7din (R) 1058291 tableta.11.SRBOLEK A.JUGOREMEDIJA A. 2mg. Paralelni lekovi: claritine®.2003 Cena 204. Lopion® forte.Srbija molsidomin .2003 Cena 167din (R) 3058292 sirup.09. 16mg dnevno. 2x10 kom Cena 8606102455018 586/2005/12 30. Loratadin. deca od 2 . Pressing® LORATADIN . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). bočica od tamnog stakla. Flonidan®.2din 8608811001821 2042/2007/12 25.JUGOREMEDIJA A.DigitSoft. Lopion®. Pressing® LORATADIN . blister. 5mg/5mL.10.SALUTAS PHARMA GmbH . 3x10 kom Cena 115.5 godina: 5mg dnevno.12. 10mg. Flonidan®. 5mg/5mL. 8mg.2006 doziranje: ishemijska bolest srca.11. blister. . alergijski konjunktivitis.12. 4mg. Paralelni lekovi: Lopion retard®.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058287 tableta.2005 doziranje: sezonski alergijski rinitis. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela.2003 (R) 3058293 oralna suspenzija.co. nesezonski hronični idiopatski rinitis. maks. 1x1 kom Cena 8608811003191 515-04-3378/03 18. 10mg. stabilna angina pektoris: 1-2 puta po 8mg posle jela.abecedni spisak registrovanih lekova 25 LOPION RETARD® .D.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058290 tableta.D. alergijski konjunktivitis.JUGOREMEDIJA A. blister. Lopion® forte. Molicor® LORANO . 10mg.4din 8608809000355 3/2-10-7306 10. bočica.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102521 tableta sa produženim oslobađanjem. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. ZRENJANIN . 2x10 kom 8608811003177 515-04-3376/03 18. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. blister.4din 8608811003160 515-04-3379/03 18. 3x10 kom 8608811001814 3/2-10-7371 26. 10mg.2002 L www. Paralelni lekovi: Lopion retard®. ZRENJANIN .nr .Srbija loratadin .2007 doziranje: ishemijska bolest srca.2002 doziranje: ishemijska bolest srca. blister. Molicor® LOPION® FORTE . 1x10 kom Cena 120.Srbija molsidomin .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058240 tableta. 1x10 kom Cena 120. Lorano. ZRENJANIN . blister.9din 8608811001838 1491/2006/12 21.D. Paralelni lekovi: claritine®.Srbija molsidomin .D. Paralelni lekovi: Lopion®.

5mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. blister. Lizopril.2006  (R) 1071711 tableta.04. 10mg. blister.4din (R) 1103561 tableta. Paralelni lekovi: claritine®.7din (R) 1103562 tableta.20mg. deca od 2 . monokomponentni (R) 1103560 tableta.2006 doziranje: anksioznost oralno 1-7. 2x15 kom Cena 56.10. maks. blister. Lotar® www. ampula. zatim doza održavanja 1 puta po 10 .4din 8608807100910 514/2006/12 11. . po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. 10mg.5mg.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.SRBOLEK A. Paralelni lekovi: claritine®.2din 8608809000379 2535/2007/12 22. LORAZEPAM .10.D. Lizinopril. . status epileptikus: 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece. nesezonski hronični idiopatski rinitis.08. 2. 2mg/mL. 2x10 kom 8608809000935 515-04-2012/04 27.Slovenija losartan .5mg. Flonidan®. 1mg. 2x10 kom 8608809000386 2534/2007/12 22.Srbija lizinopril . 50mg. alergijski konjunktivitis. 5mg.04. Pressing® LORATADIN .Srbija loratadin . Paralelni lekovi: Irumed®. 50x1mL Cena 239.HEMOFARM AD . TOVARNA ZDRAVIL. 2x10 kom Cena 63.Srbija lorazepam . blister. blister.Srbija lorazepam . blister.D. alergijski konjunktivitis. D. erynorm®.5 godina: 5mg dnevno. 1x10 kom Cena 120.25 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: sezonski alergijski rinitis.DigitSoft. 40mg dnevno. Pressing® LORAZEPAM . monokomponentni (R) 1103792 film tableta. 20mg.4din 86000641022 515-04-02269/04 28. po potrebi ponavljati na 6 sati.8din 3838989500399 515-04-03820/03 28.09. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).2007 Cena 324. deca od 2 . nesezonski hronični idiopatski rinitis. Skopryl® LORISTA® .C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.20mg. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5 .KRKA. Paralelni lekovi: cozaar®. LORIL® . 4x7 kom Cena 725.D.2006 doziranje: anksioznost: parenteralno 25-30mcg/kg.5mg. Flonidan®. Lorano.nr .4din 8608807100972 515/2006/12 11.co.04. 2x10 kom Cena 137.5 godina 5mg dnevno.2007 Cena 197.D.2004 doziranje: sezonski alergijski rinitis. Lorano.9din 8608807100903 513/2006/12 11.ZDRAVLJE A.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058255 tableta. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. . blister.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071710 tableta. .09. Lisopress®.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: jednom dnevno 50mg.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 0071712 rastvor za injekciju.C09AA03 L LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.

co. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. omeprol®.v.08.Španija omeprazol .C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 25 c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401120 film tableta. blister. .05. blister. 40mg. TOVARNA ZDRAVIL. 1 tabl.2006 2080. tvrda. 8x7 kom 3838989513573 713/2006/12 25. 4x7 kom Cena 8595026482722 1766/2006/12 02.08.Slovenija losartan. Loriste H (50mg + 12. 4x7 kom Cena 850din 3838989513542 711/2006/12 25.1din (R) 1401121 film tableta. blister. 50mg+12. ne davati ga deci i trudnicama. ako se ne postigne očekivani rezultat. Paralelni lekovi: Loseprazol®. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg).Slovenija losartan. 100mg+25mg. 100mg+25mg. 4x7 kom Cena 515-04-4438/03 18.5mg). 100mg+25mg. 1 tabl.2din (R) 1122856 gastrorezistentna kapsula.ASTRAZENECA AB . blister. tvrda. 10mg.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122739 liofilizat za rastvor za infuziju. Zollinger-Ellison sindrom: 60-80mg i.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122845 gastrorezistentna kapsula.A.10.2004 318.KRKA.4din (R) 1401124 film tableta.2005 1082din (R) 1122855 gastrorezistentna kapsula.05.2din (R) 1401122 film tableta. blister.DigitSoft. 40mg. tvrda. 100mg+25mg. TOVARNA ZDRAVIL. 20mg. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. blister. blister. hidrohlortiazid . blister. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg). omezol® LOSEPRAZOL® . 20mg. 2x7 kom Cena 8595026481701 1765/2006/12 02.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija: uobičajeno.7din (R) 1122846 gastrorezistentna kapsula.LICONSA S.3din (R) 1122847 gastrorezistentna kapsula. tvrda. ne davati ga deci i trudnicama.2006 Cena 2382.v. 3x10 kom 3838989513566 714/2006/12 25.2006 Cena 1276. 2x7 kom Cena 541din 8595026471702 515-04-4437/03 18. Loriste H (50mg + 12. blister.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno. 4x7 kom 3838989513559 715/2006/12 25.2006 Cena 2552. hidrohlortiazid .2003 doziranje: ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno i. jednom dnevno.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici Cena 1191. D. 10mg.2006 L www. jednom dnevno. 2x7 kom Cena 8595026480704 456/2005/12 12. tvrda. omeprazol. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.10. omep.2004 918. inf.D.05. inf.5mg). 6x10 kom 3838989513580 712/2006/12 25.KRKA. bočica.2005 655. dnevno. Paralelni lekovi: Lorista® H LOSEC . 5x40mg Cena 3356.4din (R) 1122848 gastrorezistentna kapsula. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi.abecedni spisak registrovanih lekova LORISTA® H .D.10. tokom 20-30 minuta. . Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. 40mg.05. . tvrda.nr .10. ako se ne postigne očekivani rezultat. 4x7 kom Cena 8595026480728 457/2005/12 12.08. omeprazid®. blister. blister.5din 515-04-1218/03 04. omediprol. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. D.5mg.05. podeljeno u 2 doze. do 5 dana.Švedska omeprazol .2din (R) 1401123 film tableta. Paralelni lekovi: Lorista® Hd LORISTA® HD .

Paralelni lekovi: cozaar®.04. blister. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). tvrda.2006 06. monokomponentni (R) 1103000 film tableta.nr .. jednom dnevno. tvrda. do 5 nedelja. tvrda. 50mg dnevno. ZollingerEllison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka. omediprol. 100mg. 50mg. maks.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. prevencija recidiva ulkusa. estradiol . LYRICA® .2006 06. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno.2006 www. maks. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. maks. blister. maks. 50mg. liobočica sa rastvaračem. blister. oskudne menstruacije. omeprazol.2007 Cena 1555.j. ampula.ALKALOID AD .PFIZER GmbH. tvrda.co. indukcija multiple ovulacije kod in vitro fertilizacije: individualno. blister. 1x14 kom 4034541001994 (R) 1084732 kapsula. 100mg dnevno.02..Srbija progesteron.Italija lutropin alfa . . omeprazid®. Lorista® LUTESTROL . blister. blister. (20mg+2mg)/mL.07. doza održavanja 20-120mg dnevno.DigitSoft. 100mg. omep. omezol® LOTAR® . 100mg dnevno.07. disfunkcijska krvarenje: doza i trajanje terapije su individualni.N03AX16 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084730 kapsula. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. 10x10 kom 4034541002052 Cena 135/2006/12 Cena 138/2006/12 Cena 141/2006/12 Cena 145/2006/12 Cena 144/2006/12 06. zajedno sa 75-150 i. s.2005 doziranje: ovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. LUVERIS® 75 IU . Paralelni lekovi: Losec. blister. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE .6din 5310001155926 1460/2007/12 09.G03GA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044255 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 75i.c.10. 150mg. 1x14 kom 4034541001963 (R) 1084731 kapsula. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. 1x14 kom 4034541002069 (R) 1084734 kapsula.02. 1x14 kom 4034541002021 (R) 1084733 kapsula. omeprol®.02.A. 75mg. 5x1mL 8608808101275 494/2006/12 07. 2x15 kom 5310001155933 1461/2007/12 09. hipertenzija sa hipertrofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg.3din (R) 1103001 film tableta.2006 06. refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja. primarni i sekundarni hipogonadizam. 100mg dnevno. izostanak menstruacije.j. 1x1mL Cena 8606102684074 497/2005/12 26.2006 06.GALENIKA AD . 100mg dnevno.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. maks. tvrda. fiksne kombinacije Cena 138din (R) 0048773 rastvor za injekciju. simultano u periodu do tri nedelje uz inj FSH.G03FA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA L g03Fa gestageni i estrogeni. uobičajena početna doza je 75 i.20 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka. u periodu od 3 nedelje.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.02.P.02. 25mg.2006 doziranje: nerazvijenost genitalnih organa.Makedonija losartan .Nemačka pregabalin . 3x10 kom Cena 777. refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno. erynorm®. FSH.j. ili 8 nedelja (ulkus želuca).

ukoliko je potrebno.2006 Cena (R) 1084746 kapsula.Bosna i Hercegovina lizozim-hidrohlorid. 4x14 kom 4034541002076 146/2006/12 06. 10x10 kom 4034541001987 137/2006/12 06. L www. tvrda. blister. blister.02.02. 10x10 kom 4034541002045 143/2006/12 06. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju: polako otapati u ustima. tvrda.02. 300mg. LYSOBACT® . tvrda.02. blister.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 1120261 komprimovana lozenga.DigitSoft. tvrda. tvrda.02.2006 Cena (R) 1084744 kapsula. tvrda. nastaviti sa 300mg dnevno tokom narednih 7 dana do maks. blister.co. .02.02.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 21 1084735 kapsula. blister.D. blister. tvrda.2006 Cena (R) 1084742 kapsula. blister.02. 4x14 kom 4034541002007 139/2006/12 06.BOSNALIJEK D. a deca od 7-12 godina po 1 oribletu do četiri puta na dan. odrasli uobičajeno 2 oriblete 3-4 puta na dan. tvrda.2006 Cena (R) 1084741 kapsula.2006 Cena (R) 1084743 kapsula. 300mg. podeljeno u 2-3 pojedinačne doze tokom 7 dana. tvrda. blister. 300mg. 10x10 kom Cena 4034541002014 140/2006/12 06. 20mg+10mg. stomatitis.2006 Cena (R) 1084736 kapsula. 4x14 kom 4034541002113 150/2006/12 06.2006 doziranje: gingivitis. blister. tvrda.2006 Cena (R) 1084739 kapsula. 200mg.2006 Cena (R) 1084745 kapsula. afte.2006 Cena (R) 1084738 kapsula. herpetične lezije. 10x10 kom 4034541002120 151/2006/12 06. 1x14 kom 4034541002106 149/2006/12 06.11. blister. 50mg.02. 25mg. blister. tvrda. piridoksin .dnevne doze od 600mg. blister. 10x10 kom 4034541002083 147/2006/12 06. 3x10 kom Cena 3870010001734 2062/2006/12 13. 150mg. 150mg.2006 doziranje: dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije (petit mal): započeti terapiju sa 150mg dnevno.2006 Cena (R) 1084740 kapsula. 75mg. blister. 25mg. 75mg. 4x14 kom 4034541002038 142/2006/12 06.2006 Cena (R) 1084737 kapsula. tvrda.nr . 50mg.02. 4x14 kom 4034541001970 136/2006/12 06.02.02. 10x10 kom 4034541002090 148/2006/12 06.

nr .DigitSoft.co.22 abecedni spisak registrovanih lekova www.

2x8 kom Cena 201. 3x1mL Cena 8600103492423 755/2006/12 02.F. 500mg. meka. blister.SCHERING AG .G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici Cena 450. bočica. 4 nedelje uzastopno. 2x10mL Cena 515-04-2210/03 18.GALENIKA AD . 400mg. TOVARNA ZDRAVIL.Nemačka alemtuzumab . MACROPEN® .2006 doziranje: hronična limfocitna leukemija i terapija malignih bolesti belih krvnih zrnaca. 100mg/10mL.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1. deca 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.Srbija levodopa. enteritis koji izaziva Campylobacter spp. MACMIROR COMPLEX . bočica.8din (SZ) 0039450 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x100 kom Cena 1520din 8608808103118 103/2005/12 08. 200mg+50mg. u kombinaciji sa CVP u terapiji prethodno nelečenih bolesnika sa indolentnim non-Hodgkin limfomom je individualno doziranje. 200000i. 30mg/mL.L01XC04 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 126540.6g dnevno. terapija može da se produi i do 12 nedelja.2004 doziranje: vulvovaginalne infekcije izazvane Candidom i Trichomonas-om: 1 tabl.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085212 tableta.D.1din (SZ) 0014141 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x12 kom Cena 593. zatim 10mg drugog dana i potom 30mg trećeg dana.j.abecedni spisak registrovanih lekova 23 M MABCAMPATH® .07. inf.nr . tuba.DigitSoft.9din 3838989577056 1112/2007/12 28. mast za vaginalnu primenu 2.2003 doziranje: recidivantni ili hemiorezistentni indolentni B-ćelijski non-Hodgkin-ov limfom.Slovenija midekamicin .8din 7612729000037 515-04-2046/03 12.2007 doziranje: infekcije organa za disanje./g+100mg/g. Zavisno od progresa. nifuratel .co. kože i potkožnih tkiva.2005 www.. može se koristiti 0. 175mg/5mL. agresivni non-Hodgkin-ov limfom: monoterapija 375mg/m2 i.1din (R) 4137421 vaginalna mast. MADOPAR .01. pre jela. urogenitalnih organa. jedanput nedeljno.J01FA03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Fa makrolidi (R) 1325095 film tableta. 1x30g 7612729000020 515-04-2047/03 12. 1x50mL Cena 515-04-2210-1 18.8din (R) 3325096 granule za oralnu suspenziju.POLI INDUSTRIA CHIMICA S. blister. MABTHERA . 40000i.v.8din (SZ) 0014140 koncentrat za rastvor za infuziju.Švajcarska rituksimab .07.2003 112697.L01XC02 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 45219. maks. bočica.5g ujutro i uveče tokom 6-12 dana. uveče tokom 6-12 dana.09. . bočica od tamnog stakla. benzerazid .+500mg.A. bočica.j.KRKA.07.Italija nistatin.P. ..2004 (R) 6137420 vaginalna kapsula.05. kada je prethodna terapija alkilirajućim agensima i fludarabinom neuspešna: u toku prve nedelje 3mg. za vaginalnu primenu.9% rastvor natrijum hlorida ili 5% rastvor glukoze.2007 401. Za razblaživanje koncentrata za inf.06. 1x115mL Cena 3838989577063 1482/2007/12 10.01. D. lečenje i zaštita od difterije i velikog kašlja: odrasli 400mg na 8 sati.

A12CC. blister.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Francuska magnezijum-laktat.3 dana. Madopar® roche M MAGNE B6 . posle 2. 469.2007 doziranje: Parkinsonova bolest.2006 doziranje: deficit magnezijuma: 6 tableta dnevno. izuzetno 0.F.DigitSoft. MINERALI a12cc magnezijum (BR) 1052820 obložena tableta.2007  (R) 1085307 tableta. do doze održavanja od 400-800mg dnevno podeljeno u 3-4 doze.nr .2002 Cena 31933. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze. magnetna rezonanca celog tela: 0. doza se može ponoviti posle 30 minuta. 5x10 kom Cena 3582910005438 597/2005/12 22. doza se postepeno povećava. prelazak na Madopar HBS počinje jutarnjom dozom. 1-2 puta po 100mg posle jela. spazmofilija: 4 tablete dnevno. 10x20mL Cena 51733. titracija doze može da traje i do 4 nedelje. 1x30 kom Cena 8606103889119 190/2007/12 16. 100mg+25mg. www. a zadržava se isti režim doziranja kao kod Madopara. prosečno do 50 %.2002 doziranje: kranijalna i spinalna magnetna rezonanca: odrasli i deca preko 2 godine 0.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085302 kapsula sa produženim oslobađanjem.11.Nemačka gadopentetska kiselina .Švajcarska levodopa. MAGNEVIST® . Paralelni lekovi: Madopar® roche.01. bočica. piridoksin . postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja.01. podeljeno u 2-3 doze.F. bočica. doza se odnosi na sadržaj levodope. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE HBS .01mg/mL.V08CA01 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199430 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Madopar. 1-2 puta po 100mg posle jela. 1x100 kom Cena 1536. bočica.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085306 tableta. 200mg+50mg. tvrda.SCHERING AG .02. podeljeno u 2-3 doze.3din 8606103889102 192/2007/12 16. 469.01mg/mL. benzerazid . Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE . Paralelni lekovi: Madopar. 470mg+5mg.01. 10x10mL 3/2-10-5666 28. 200mg+50mg. 469. do doze održavanja od 400-800mg dnevno.24 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: Parkinsonova bolest: individualno.5din (Z) 0199432 rastvor za injekciju.01mg/mL.4din (Z) 0199431 rastvor za injekciju..2007 Cena 23074. bočica.co.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE .2mL/kg. brizgalica.11. 5x15mL 3/2-10-5667 28. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. doza se odnosi na sadržaj levodope.2007 doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. 1x30 kom Cena 8606103889096 191/2007/12 16. bočica.2mL/kg.01. podeljeno u 3-4 doze. benzerazid .4mL/kg. preporučuje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara.3din 8600103492218 390/2007/12 30.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Švajcarska levodopa.

15mg dnevno (doze veće od 10.12.75mg. maks. Maninil® 5 MANINIL® 5 .A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 25 a10BB sulfonamidi. maks.08. koja je uobičajeno 10.75.12. 1. 3x20 kom 4013054002735 2406/2006/12 21.75mg.75mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 3x20 kom 4013054002735 79/2005/12 15.12.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10BB sulfonamidi. 15mg dnevno (doze veće od 10.3din 4013054002742 2408/2006/12 21. 1x120 kom 4013054001196 2410/2006/12 21.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. blister. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.5mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .5mg.2006 Cena 260.08.3din 4013054000922 243/2005/12 19.5mg.75mg. Maninil® 3. 1x120 kom 4013054001196 78/2005/12 15.08.abecedni spisak registrovanih lekova MANINIL® 1. Maninil® 5 MANINIL® 3. 1x120 kom 4013054007570 2407/2006/12 21.5mg.2005 Cena (R) 1042333 tableta.DigitSoft.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . Maninil® 1. 1.75mg.75mg uz doručak u početku. bočica staklena. blister.12. bočica staklena.2006 Cena 92.75.5mg.2006 Cena (R) 1042333 tableta.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 15mg dnevno (doze veće od 10.75mg uz doručak u početku.08. Paralelni lekovi: daonil®.5mg. 3x20 kom 4013054002759 77/2005/12 15.12.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). 3x10 kom Cena 92.2006 Cena (R) 1042334 tableta. bočica staklena. koja je uobičajeno 10.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.3din (R) 1042331 tableta. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. blister.2005 Cena (R) 1042334 tableta. 3. 3. 1x120 kom 4013054007570 75/2005/12 19.nr . koja je uobičajeno 10.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).2006 Cena (R) 1042335 tableta. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.08. 5mg.2005 Cena (R) 1042335 tableta.75mg uz doručak u početku. bočica staklena. 3. 1x120 kom Cena 260.5mg.75 .Nemačka glibenklamid .2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. 3x10 kom 4013054002742 76/2005/12 15. 1.co. 3x10 kom Cena 46.5mg.Nemačka glibenklamid .5mg davati podeljeno u 2-3 doze).1din (R) 1042330 tableta. 3x20 kom 4013054002759 2409/2006/12 21. Maninil® 3. Paralelni lekovi: daonil®.12.3din (R) 1042332 tableta.75mg. Paralelni lekovi: daonil®.Nemačka glibenklamid . bočica staklena. blister.5 . 3. derivati sulfonilureje (R) 1042330 tableta.5mg. derivati sulfonilureje (R) 1042332 tableta.3din (R) 1042331 tableta. 3.5 www.08.2005 Cena 260. maks.1din 4013054002728 2405/2006/12 21. blister. 3.08. 1. blister. derivati sulfonilureje (R) 1042336 tableta. blister.2006 Cena 46.5. blister. 3x10 kom 4013054002728 74/2005/12 15. 1. 1. Maninil® 1.

100mg.07.5% .5%..O.12. Manitol 20% MANITOL 20% .Crna Gora manitol . hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. Manitol 10% MAPROTILIN .HEMOFARM AD . 1x500mL 8600097200097 642/2005/12 21. u toku 15min. 20%.O.. Manitol 20% MANITOL 10% . epiduralna blokada.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 1x30 kom Cena 183.12. epiduralna blokada.5% Paralelni lekovi: Marcaine spinal 0.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081581 rastvor za injekciju.2002 doziranje: blokada perifernog nerva: do 30mL 0. plastična fiola. 1x250mL Cena 72. Paralelni lekovi: Manitol 10%. .Velika Britanija bupivakain . hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. boca.co. u toku 15 min. 5mL/kg tokom 10-15 minuta.Srbija manitol . hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. boca. depresivna neuroza. Paralelni lekovi: Manitol.3din 8600064117625 515-04-4014/03 16.5%.B05BC01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3/2-10-7375 21. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. 50mg.HEMOFARM AD . po potrebi postepeno povaćavati do 150mg dnevno. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.D.B05BC01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400430 rastvor za infuziju.2 MANITOL . manično depresivna bolest.8din (Z) 0400431 rastvor za infuziju. porođaj: do 12mL 0.5% heavy www. 10%. 10%.09.5%. u toku 15 min. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. hirurška intervencija :do 20mL 0.DigitSoft.Srbija maprotilin .N06AA21 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 1072730 film tableta. anksioznost koja prati depresiju: 25-75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uveče.12.7din 3/2-10-4009 10.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.2003  (R) 1072731 film tableta. 5x20mL B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400156 rastvor za infuziju.ZDRAVLJE A. fiola.09. boca. 5mL/kg tokom 10-15 minuta.nr . povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.9din 8600064117632 515-04-4013/03 16.2005 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.Srbija manitol . 1x500mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M Cena 3/2-10-4238 21. boca. Marcaine spinal 0.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.HEMOMONT D.B05BC01 B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400150 rastvor za infuziju.2003 doziranje: depresija. bočica. 1x250mL Cena 821. 25mg. .12. 1x30 kom Cena 76.2005 Cena 72. MARCAINE 0. 20%. Paralelni lekovi: Manitol.8din 8600097200103 641/2005/12 21..

blister.12. 3 dana. Paralelni lekovi: Farin® MAROCEN . pre jela. Paralelni lekovi: c .1din (SZ) 0081583 rastvor za injekciju. citeral® www. D. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.nr . 28 dana.5% HEAVY .5%. 20mg.07. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.07. gonoreja: 500mg jednom dnevno.J01MA02 B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063120 tableta. TOVARNA ZDRAVIL. predviđena konverzija pretkomorske fibrilacije koja traje duže od 48 sati doziranje zavisi od protrombinskog vremena:dnevnu dozu uzeti odjednom.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081582 rastvor za injekciju.2004  (SZ) 1329412 rastvor za injekciju.FLoX. cifran.Velika Britanija bupivakain . infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. pre intervencije. 1. 4mL.Srbija ciprofloksacin . .Velika Britanija bupivakain .2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. sprečavanje i lečenje sistemskih tromboembolijskih komplikacija.ASTRA ZENECA UK LIMITED .2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno.2002  (R) 1329411 film tableta. Paralelni lekovi: Marcaine 0. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. 5x4mL Cena 1725.abecedni spisak registrovanih lekova 2 MARCAINE SPINAL 0. podeljeno u dve doze. 3mg.ASTRA ZENECA UK LIMITED . u zavisnosti od težine infekcije. ciprofloxacin 500 mg. 5x4mL 3/2-10-4011 10. ciprocinal®. doza održavanja 3-9mg dnevno. ciprofloxacin 250 mg. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. maks.1din 8600097011471 3/2-10-10831 28. najbolje uveče pre spavanja.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Marcaine 0. maks.5%.07.v. 250mg.11.DigitSoft. ampula.2002 doziranje: lečenje i sprečavanje ponovne venske tromboze kod plućne embolije. Marcaine spinal 0. 4mL.Slovenija varfarin . 6mg tokom 2-4 dana.v. bočica. 5x10mL Cena 610. ciprofloxacin.9din 3/2-10-4010 10.5% heavy MARCAINE SPINAL 0. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. deci se ne preporučuje.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi Cena 1827.12.5g dnevno.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.D. maks.5% MARIVARIN .B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 152. 20mg.. inf. 1x10 kom Cena 312. blister. 500mg. ciprinol®. 1x10 kom Cena 916. ne preporučuje se primena kod dece.2din 8600097010566 3/2-10-10830 28.9din 8600097012270 515-04-1561/04 01.KRKA.co. ampula.5% .5din 3/2-10-7745 19. 100mg. ampula. infarkt miokarda. inf.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 1x50 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329410 film tableta. izuzetno (deca od 5-17 god. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. tokom ½-1 sata. Marcaine spinal 0.

1g. . bakterijski meningitis kod dece. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. Maxipime MAXIDEX® . infekcije u ginekologiji. keratitis. 1x1g 515-04-4654-1 15. 0. blefaritis: 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. a drugog dana 2 kapi na sat.09. 1x500mg ANTHELMINTICI Cena 66.ZDRAVLJE A.3%. 100mg. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.P02CA01 P02ca derivati benzimidazola (R) 1028331 tableta. bilijarnog trakta. 1x6 kom 8600064106513 j01de cefalosporini.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini.BRISTOL-MYERS SQUIBB .O.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4654/03 15.2g na 12 sati tokom 7-10 dana. Maxicef® MEBENDAZOL . nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. bočica. 0.co. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. Paralelni lekovi: cefim®. mast do 4 putadnevno nanositi u konjunktivalnu kesu. 1x5mL Cena 130.Srbija mebendazol . infekcije donjeg dela respiratornog trakta.D.11.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.9din 3/2-10-8573 17.3din 8600097200356 3/2-10-4265 25. infekcije u ginekologiji. kože i mekih tkiva. dexagel® MAXIPIME . Paralelni lekovi: citeral® MAXICEF® .5g LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO M Cena 235.8din (R) 7090141 kapi za oči. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. bočica.2003 www. iritis. 1x5mL 5413895006159 2039/2007/12 25. Iv generacija (SZ) 0321914 prašak za rastvor za injekciju. septikemije/bakterijemije.nr . rastvor. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1. blister. 1g.HEMOMONT D.2004 Cena (SZ) 0321911 prašak za rastvor za injekciju.03.ALCON-COUVREUR N. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana.1%.2007 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače. bočica. 500mg. uveitis: kapi 4-6 puta po 1-2 kapi.O. monokomponentni (R) 4090142 mast za oči.2002 doziranje: konjunktivitis.DigitSoft.Crna Gora ciprofloksacin .Srbija cefepim .S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090010 kapi za oči.07. 1x3.12.03. Iv generacija (SZ) 0321910 prašak za rastvor za injekciju. bočica. . .GALENIKA AD .5din 515-04-4011/03 23. tuba. septikemije/bakterijemije. 1x1g Cena 699.Belgija deksametazon .2 abecedni spisak registrovanih lekova MAROCEN .07.USA cefepim . zatim na 4 sata sledećih 5 dana. bočica.S01BA01 S01Ba kortikosteroidi. Paralelni lekovi: cefim®. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. bakterijski meningitis kod dece. suspenzija.V. iridociklitis.4din 8608808106218 3/2-10-5089 06.2001 Cena 241. ulkus korneje: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. kože i mekih tkiva. 1mg/mL. Paralelni lekovi: dexa edo®. bilijarnog trakta.

08. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.08. kontejner. Paralelni lekovi: Soltrik MEDICINSKI DIAZOTOKSID . 100% v/v. kontejner.4 doze tokom 1.2005 Cena (SZ) 9119044 medicinski gas. teška anemija. cisterna 8606008230016 295/2005/12 16.Srbija kiseonik . 100% v/v.2007 11. palet rezervoar 8606008230047 207/2005/12 15. 99.DigitSoft.5% v/v.6 meseci.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080021 medicinski gas. pod nadzorom lekara. šok.2007 11. 40kg.5% v/v.08. Paralelni lekovi: azot-suboksid MEDICINSKI KISEONIK . boca Cena 8606008230207 200/2005/12 04. boca Cena 8606008230221 202/2005/12 15. 99.06. 1x41 m³ Cena (SZ) 8606103795151 1277/2007/12 (SZ) 9119004 medicinski gas.Srbija kiseonik . klaster glavobolja. 1x17 m³ Cena 8606103795120 1273/2007/12 (SZ) 9119007 medicinski gas.08. trihineloza: 3 puta po 200-400mg 3 dana.08.06.08.5% v/v. . 1x180 l Cena 8606103795199 1274/2007/12 (SZ) 9119002 medicinski gas. .2005 doziranje: inhalaciona anestezija.nr . 99.2005  (SZ) 9080023 medicinski gas. kontejner.06. 1x33 m³ Cena 8606103795144 1276/2007/12 (SZ) 9119005 medicinski gas. 100% v/v. kontejner. 1x16 m³ Cena 8606103795113 1255/2007/12 M 11. trihurijaza. 100% v/v. boca 8606008230122 205/2005/12 15. pod nadzorom lekara.06.08. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. 99. a može do 2 godine.MESSER TEHNOGAS A.08. 98% v/v.06. 99.5% v/v. 98% v/v.2005  (SZ) 9080022 medicinski gas. lokalna ishemija tkiva. boca Cena 8606008230214 201/2005/12 15. 40 l. delimično tečni.2007 11.500mg. 3kg. sindrom apneje u snu. mešovite helmintijaze: 2 puta po 100mg 3 dana.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine enterobijaza: 100mg odjedanput.2005 Cena (SZ) 9119042 medicinski gas.2007 www. 98% v/v.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119001 medicinski gas. boca 8606008230115 204/2005/12 15. delimično tečni. 100% v/v. trovanje ugljenmonoksidom. 10 l.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.D. po potrebi ponoviti posle 2-4 nedelje.D. 1x18 m³ Cena 8606103795137 1275/2007/12 (SZ) 9119006 medicinski gas. narednih 7 dana 3 puta po 400. 10kg.2007 11. tenijaza.D. boca 8606008230108 203/2005/12 04. kontejner.06.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi Cena (SZ) 9119040 medicinski gas.2005 doziranje: akutna tkivna hipoksija. 1x50 m³ Cena 1278/2007/12 9119003 medicinski gas. MEDICINSKI KISEONIK . 14000 l. 660 l. kontejner.co.50mg/kg dnevno u 3. strongiloidaza.2007 11.2005 Cena (SZ) 9119043 medicinski gas. ehinokokoza: 25. delimično tečni.5% v/v. 100% v/v. . delimično tečni. ankilostomijaza.2005 Cena (SZ) 9119041 medicinski gas.06. 100% v/v. analgezija bez gubitka svesti: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. kontejner. delimično tečni.Srbija azot-suboksid . askarijaza.2007 11. delimično tečni. delimično tečni. 3 l.

delimično tečni.06.2007 Cena (SZ) 9119025 medicinski gas.co.2007 Cena (SZ) 9119020 medicinski gas. pod nadzorom lekara. boca. delimično tečni. delimično tečni. 100% v/v. 1x50 l 8606103795304 1269/2007/12 11.5 l 8606103795212 1262/2007/12 11.2007 (SZ) 9119012 medicinski gas. 100% v/v.2007 (SZ) 9119015 medicinski gas. komprimovani. kontejner.2007 Cena (SZ) 9119023 medicinski gas. 1x13 m³ Cena 8606103795083 1252/2007/12 11. boca.2007 (SZ) 9119018 medicinski gas.06.2007 Cena 9119030 medicinski gas. kontejner. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora.06.2007 Cena (SZ) 9119029 medicinski gas. boca. komprimovani. boca. 100% v/v. 1x10 l 8606103795274 1263/2007/12 11.06. 100% v/v.nr .2007 (SZ) 9119016 medicinski gas. 1x4 l 8606103795250 1268/2007/12 11.06. 1x8 m³ Cena 8606103795052 1261/2007/12 11.2007 (SZ) 9119014 medicinski gas. komprimovani. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.2007 Cena (SZ) 9119022 medicinski gas. komprimovani. kontejner.06. 1x20 m³ 8606103795182 1256/2007/12 11.2007 (SZ) 9119017 medicinski gas. 100% v/v.06.06.2007 (SZ) 9119010 medicinski gas.33 l (SZ) 8606103795205 1271/2007/12 11. boca. boca.06. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119028 medicinski gas.06. 1x6 m³ Cena 8606103795045 1260/2007/12 11. trovanje ugljenmonoksidom.2007 doziranje: akutna tkivna hipoksija. komprimovani. 1x3 l 8606103795243 1266/2007/12 11. boca.06. delimično tečni. 100% v/v.06. delimično tečni. 1x0.06. boca.20 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova M 9119008 medicinski gas.06. delimično tečni. 100% v/v. lokalna ishemija tkiva. 1x12 m³ Cena 8606103795076 1251/2007/12 11. komprimovani.06. delimično tečni. 100% v/v. komprimovani. delimično tečni. komprimovani. boca. kontejner. 100% v/v.2007 (SZ) 9119011 medicinski gas. teška anemija. 1x0. kontejner.06. kontejner. boca. komprimovani. 100% v/v.2007 (SZ) 9119009 medicinski gas. 1x15 m³ Cena 8606103795106 1254/2007/12 11. 1x1 l 8606103795229 1264/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119024 medicinski gas. 100% v/v. 1x40 l 8606103795298 1267/2007/12 11. 1x27 l 8606103795281 1272/2007/12 11. šok.2007 Cena (SZ) 9119026 medicinski gas.06. 100% v/v. kontejner. kontejner. boca.06. kontejner. sindrom apneje u snu. 100% v/v.06.2007 (SZ) 9119013 medicinski gas. 100% v/v.2007 (SZ) 9119019 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119021 medicinski gas.06. 1x2 m³ Cena 8606103795014 1257/2007/12 11. 1x10 m³ Cena 8606103795069 1250/2007/12 11.06.06. Cena kontejner za transport. 1x15 m³ Cena 8606103795175 1279/2007/12 11. 100% v/v. 1x14 m³ Cena 8606103795090 1253/2007/12 11. 1x5 l 8606103795267 1270/2007/12 11. www. 100% v/v.DigitSoft. 100% v/v. delimično tečni. 100% v/v. delimično tečni.06. 100% v/v. klaster glavobolja. 100% v/v. komprimovani. 100% v/v. komprimovani. 1x3 m³ Cena 8606103795021 1258/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119027 medicinski gas. kontejner za transport. delimično tečni. 100% v/v. kontejner. delimično tečni. 1x2 l 8606103795236 1265/2007/12 11. 1x5 m³ Cena 8606103795038 1259/2007/12 11.

7.2002 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. 99. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. može se povećati na 15mg dnevno.2003 doziranje: opstipacija. Movalis® MEGACE . 99. ulceroznih promena na koži i venama.i ar troskopskim operacijama.2005 Cena (SZ) 9119052 medicinski gas. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. drugom tečnošću ili hranom. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. 160mg. pod nadzorom lekara.08.5% v/v.5mg.08.5% v/v.DigitSoft.D.08. tabl. uzima se sa vodom.5mg. habitualna i tranzitorna opstipacija kod dece iznad 3 godine: 1 klizma po potrebi. boca 8606008230313 255/2005/12 15. 1kg. 15mg.06. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. 67. MEDOXICAM .08. 1x100 kom Cena 12636. 1x10 kom 5290931001794 1744/2007/12 20. u balneoklimatologiji oralno za pokretanje peristaltike želuca i duodenuma. hronična respiratorna opstrukcija.2005 doziranje: produbljivanje inhalacione anestezije. mikrocirkulatornih smetnji kože: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. prevencija hipokapnije u toku hiperventilacije. manjih smetnji srca i krvotoka.abecedni spisak registrovanih lekova 21 MEDICINSKI UGLJENDIOKSID . priprema pacijenta za pregled. Melox Fort. blister. . stabilizacija stanja u telesnim šupljinama pri torako. povećanje protoka cerebralne krvi kod aterosklerotičnih pacijenata koji su u fazi podvrgavanja hirurškim zahvatima.Srbija ugljen-dioksid .A06AG11 LAKSATIVI a06ag klizme (BR) 9125365 *klizma. 10kg. Ako treba uzeti 2 tabl. glicerol .USA megestrol .08. Paralelni lekovi: Meloksikam.5mg. M www. hronične venske insuficijencije.2007 doziranje: reumatoidni artritis. bočica. u vidu kupki za spoljašnju primenu kod: neznatnog povećanja pritiska. stimulacija respiracije nakon apnoičnog perioda.FARMAKOS DD . 6x5mL Cena 93. maks.2005 Cena (SZ) 9119051 medicinski gas.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161050 tableta.08.5mg dnevno.MEDOCHEMIE LTD. .L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 1048911 tableta. bolesti krvnih sudova. 99.nr . 1x10 kom Cena 5290931001800 1743/2007/12 20.5% v/v.8din 3/2-10-3385/1 16.5mg+625mg. blister. olakšavanje intubacije ‘na slepo’. boca Cena 8606008230320 254/2005/12 15. tuba. MEDILAX . Melox. laparoskopija u ginekološkim i abdominalnim hirurškim procedurama.2007 Cena (R) 1161051 tableta.. 30kg.Kipar meloksikam . boca 8606008230306 208/2005/12 04. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.co. fekalomi.BRISTOL-MYERS SQUIBB .LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.Srbija natrijum laurilsulfoacetat. dnevna doza je 15mg.V03AN02 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119050 medicinski gas. olakšavanje vazodilatacije.2din 515-04-293/03 01.

12.11. Siofor® 1000.22 abecedni spisak registrovanih lekova MEGACE . Paralelni lekovi: aglurab. 3x10 kom Cena 268.Nemačka metformin .2005 Cena (R) 1043111 film tableta. blister.2005 Cena (R) 1043113 film tableta. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. blister. Siofor® 500. 3x10 kom 3838989523473 937/2007/12 04. . glucophage. gluformin.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip2): 1mg dnevno. blister.SALUTAS PHARMA GmbH . Metfogamma® 500. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. 1x240mL Cena 7806. 3g dnevno podeljeno u više doza. Metfogamma® 1000.Slovenija glimepirid .2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.5din (R) 1042004 tableta. 3x10 kom 3838989523480 956/2007/12 09. 3x10 kom 3838989523466 936/2007/12 04. 500mg. Metfogamma® 850. 3x10 kom Cena 8606102455056 521/2005/12 02.05. Metformin. 3x10 kom Cena 8606102455032 524/2005/12 02. glimepirid remevita. Tefor MEGLUCON 850 . Metfogamma® 500. MEGLIMID® . Siofor® 850.11. Metfogamma® 850. 500mg. Meglucon 850. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana.2003 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. .A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043110 film tableta.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. derivati sulfonilureje (R) 1042000 tableta. gluformin. Siofor® 500. blister. blister. Metfogamma® 1000.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043112 film tableta. 12x10 kom 8606102455049 523/2005/12 02. lek se uzima pre ili u toku doručka.2007 Cena 563.2007 Cena 388. 2mg.2007 Cena 817din (R) 1042003 tableta. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana.Nemačka metformin . 12x10 kom 8606102455063 522/2005/12 02. blister. 1mg. blister. Tefor www.4din 515-04-3258/03 15. TOVARNA ZDRAVIL.co. D.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.05.KRKA.Španija megestrol . maks. Paralelni lekovi: aglurab. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. Siofor® 1000. glimepirid. Metformin. Siofor® 850. maks. 850mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB. Paralelni lekovi: amaryl®.11. Meglucon 500. 850mg. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. gliprex® MEGLUCON 500 .D. 6mg dnevno. glucophage.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 3048912 oralna suspenzija. 4mg.6din (R) 1042001 tableta.DigitSoft.05. S.SALUTAS PHARMA GmbH . 3g dnevno podeljeno u više doza. blister.11. 40mg/mL.nr . 3mg.L. bočica.05.5din 3838989523435 935/2007/12 04.

5mg. Melox.5mg. uvek u isto vreme.03.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. Melox Fort. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.Turska meloksikam . Paralelni lekovi: Medoxicam. . 2x10 kom 8606010300110 577/2007/12 01.Srbija meloksikam . 15mg. Paralelni lekovi: Medoxicam. Meloksikam. blister. maks.03..co. . blister. utrljava se kružnim pokretima jagodica prstiju na depigmentirane delove kože tako da je površina u potpunosti pokrivena tečnošću. uzima se sa vodom.5mg.CENTRO DI HISTOTERAPIA PLACENTARIA .03.03.O. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.. maks.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11a.6din (R) 1161201 tableta. boca.nr . Movalis® MELOX FORT . od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. uzima se sa vodom. dnevna doza je 15mg. Ako treba uzeti 2 tabl. Tokom i nakon korišćenja leka koža ne treba da bude izložena infracrvenoj ili sunčevoj svetlosti. Movalis® MELOX . Melox Fort. dnevna doza je 15mg.5mg dnevno.2007 doziranje: vitiligo i depigmentacija kože nastala od opekotina: jednom dnevno. ostali dermatološki preparati (R) 4159900 tečnost za kožu.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161200 tableta.2007 doziranje: reumatoidni artritis. 1x10 kom Cena 227. 50%. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. blister.Turska meloksikam . blister.03. 2x10 kom Cena 325din 8606010300011 576/2007/12 01. etanolni ekstrakt .S. Ako treba uzeti 2 tabl. drugom tečnošću ili hranom.Kuba placenta humana. 1x10 kom Cena 311din 8699540015135 567/2007/12 01.6din (R) 1161203 tableta.8din 8606104022010 1498/2007/12 11. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.6din 8699540015081 565/2007/12 01. 7.5mg dnevno. može se povećati na 15mg dnevno.NI MEDIC D. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. 7. 1x235mL Cena 3655. 7.2007 doziranje: reumatoidni artritis.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MELAGENINA® PLUS .M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami (R) 1161202 tableta. može se povećati na 15mg dnevno. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.2007 doziranje: reumatoidni artritis.5mg dnevno.DigitSoft.2007 Cena 445din (R) 1161301 tableta.5mg. blister.. 3x10 kom 8699540015111 568/2007/12 01. 3x10 kom 8699540015104 566/2007/12 01.5mg. može se povećati na 15mg dnevno. maks.5mg. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.S. 15mg. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.. .2007 Cena 839. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161300 tableta. blister. drugom tečnošću ili hranom.O. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.D11A. 15mg.2007 Cena 614. tabl. MELOKSIKAM . tečnost se nanosi prstima.03.07. dnevna doza www.5mg.

Paralelni lekovi: Medoxicam. 40mg.Nemačka olmesartanmedoksomil .nr .8din 8600097010429 1530/2007/12 23.2006 Cena (R) 1103108 film tableta. 7x14 kom 4013054010228 1304/2006/12 04. 10mg. drugi ekstrapiramidalni poremećaji.2006 Cena 1515.08.2007 doziranje: holecistopatija. 200mg.12. blister. Paralelni lekovi: Himekromon MENDILEX® . od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7.za oko osam nedelja od početka primene).2006 Cena 1248. 7x14 kom 4013054010181 1300/2006/12 04. trovanje nikotinom. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela. blister. 20mg. 4x14 kom 4013054010136 1292/2006/12 03. www.1din (R) 1103101 film tableta. tabl. blister. doza je 20mg/dan (lek ispoljava antihipertenzivne efekte u toku dve. 40mg. akatizija i simptomislični Parkinsonovoj bolesti. 7x14 kom 4013054010143 1296/2006/12 04. 2x14 kom 4013054010167 1298/2006/12 04.N04AA02 ANTIPARKINSONICI N04aa tercijarni amini  (R) 1085320 tableta. MENDIAXON . hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle buðenja i 400mg uveče. 2x14 kom 4013054010129 1291/2006/12 03. 4x14 kom 4013054010211 1303/2006/12 04. blister. odnosno do najviše 40mg/dan.2006 Cena (R) 1103111 film tableta. 40mg. 2x10 kom Cena 52.8din 5310001189624 3/2-10-10174 25. 5x10 kom Cena 217. blister.2006 Cena (R) 1103106 film tableta.HEMOFARM AD . 20mg. blister. blister. blister. 10mg. blister.2006 Cena (R) 1103107 film tableta.co.07.08.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123292 obložena tableta. drugom tečnošću ili hranom.08.2002 doziranje: Parkinsonova bolest. 1x14 kom 4013054010198 1301/2006/12 04.Srbija himekromon . blister. 2x14 kom 4013054010204 1302/2006/12 04.C09CA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM M c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 1x14 kom 4013054010150 1297/2006/12 04. kod starijih pacijenata .9din (R) 1103105 film tableta. 10mg. blister. 10mg.08. maks.5mg. 2mg.2006 Cena (R) 1103102 film tableta.2006 Cena (R) 1103104 film tableta. 40mg. a maksimalno .08. trovanje organskim jedinjenjima fosfora: početno 2 puta po 1mg. Movalis® MENARTAN® .2006 Cena (R) 1103103 film tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .08.Makedonija biperiden .08. blister.08. a ukoliko je potrebno doza se može povećati na 20mg/dan.ALKALOID AD . Meloksikam. uzima se sa vodom.08.2006 doziranje: hipertenzija: inicijalno doziranje je 10mg jednom dnevno. ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lekovima. 4x14 kom 4013054010174 1299/2006/12 04. 20mg. 20mg. blister.2006 Cena (R) 1103109 film tableta.08. Melox. postepeno povećavati do doze održavanja 3-4 puta po 1-2mg. blister. 16mg dnevno.24 abecedni spisak registrovanih lekova je 15mg.maks. monokomponentni (R) 1103100 film tableta.2006 Cena (R) 1103110 film tableta.DigitSoft. 1x14 kom Cena 4013054010112 1288/2006/12 03.08.08.

2din 3/2-10-7999 25. od 300i.2004 doziranje: lečenje ženskog steriliteta metodom kontrolisane ovarijumske hiperstimulacije u cilju izazivanja razvoja multiplih folikula za asistirane reproduktivne tehnologije (ART ): individualno.G03AA09 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.m. fiksne kombinacije (R) 1135231 tableta.06.2007 (SZR) 0044401 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. MERIONAL® . LH. MENOPUR® .ORGANON IRELAND LIMITED . kontrolisana superovulacija kod medicinski asistiranih reprodukcionih programa: stimulacija rasta folikula se postiže dnevnom s. liobočica sa rastvaračem u ampuli.j. LH.2007 doziranje: indukcija ovulacije: individualno. LH.Irska dezogestrel. 5x1mL (R) 0044086 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.nr . 1x1mL Cena 1388.j. .03.j. liobočica sa rastvaračem u ampuli. FSH/150i. ne sme se davati tokom trudnoće i dojenja.abecedni spisak registrovanih lekova MENINGOCOCCAL A+C . 75i. Paralelni lekovi: Menopur® www.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA M g03ga gonadotropini (SZR) 0044400 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 75i.02mg.co. FSH/75i.A.IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.c. inj.Francuska vakcina protiv meningitisa (tip A i C) . terapija se nastavlja do zadovoljavajućeg ovarijalnog odgovora. LH. . Paralelni lekovi: Merional® MERCILON® . 1x21 kom Cena 299din 8600103419161 38/2006/12 16. 0. FSH/75i. zavisno od kliničkog odgovora.5mL.12.j. liobočica sa rastvaračem u ampuli. LH. liobočica sa rastvaračem u ampuli.Švajcarska menotrofin . 75i.8din 7680527031003 578/2007/12 01.5mL 25 Cena 700.2004 Cena 14408din 515-04-1481/04-1 30. 10x1mL Cena 12928.SANOFI PASTEUR S.5mL vakcine.03.A. 1x1mL Cena 1908.2007 (SZR) 0044402 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.06. FSH/75i.FERRING GmbH . 10x1mL Cena 13857. FSH/150i. 1x0. zavisno od kliničkog odgovora.03.DigitSoft.2007 (SZR) 0044403 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.J07AH03 VAKCINE j07aH vakcine protiv meningokoka (SZ) 0011858 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 0.03. liobočica sa rastvaračem.2din 7680527031270 608/2007/12 01.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044085 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j..01. 150i.15mg+0.2002 doziranje: aktivna imunizacija sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C: odrasli i deca preko 18 meseci 1 puta po 0. blister. etinilestradiol .j. 150i.j. FSH/75i.3din 7680527031355 610/2007/12 01.j.j.j.j. 10x1mL Cena 515-04-1481/04 30. zatim 7 dana pauze. ili i.j. LH.Nemačka menotrofin .j.2006 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.1din 7680527031195 609/2007/12 01. tokom 21-og dana. liobočica sa rastvaračem. 75i.

bočica.co. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg.Velika Britanija meropenem . 1x10mL Cena 125. rastvor.2007 doziranje: analgezija: 2. rastvor. intraabdominalne infekcije. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. (1mL = 30 kapi .12. 10mg.07.VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH . infekcije urinarnog trakta.Makedonija metadon . 10mg/mL. meteorizam. kože i adneksa kože. atonija creva.Švajcarska piridostigmin . deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5. atonična opstipacija.08.Švajcarska piridostigmin . atonija creva. cistična fibroza: odrasli 500 -1000mg na 8 sati. 45mg. 10x500mg Cena 2409.2004 doziranje: mijastenija gravis. 10.6 doza.20mg/kg na 8 sati. bočica.2006 doziranje: mijastenija gravis.2 abecedni spisak registrovanih lekova MERONEM . bočica. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. rastvor.2002 doziranje: akutne i hronične infekcije donjih respiratornih puteva.nr .10.1din 515-04-885/04 19. 10mg/mL. 1x100mL Cena 12/2007/2307 10.09.1din 1351/2006/12 07. 1g.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (R) 2087310 oralne kapi.10mg). kombinovane bakterijske infekcije. 1x10mL Cena 12/2007/2306 10.12. ginekološke infekcije. deca od 3 meseca do 12 god.ASTRA ZENECA UK LIMITED . bočica. detoksikacija: 15-20mg dnevno. detoksikacija: 15-20mg dnevno. 500mg.6 doza METADON .Srbija metadon . doza za decu preko 50kg je jednaka dozi za odrasle. 10x1g 3/2-10-9905 28.2007 § (R) 2087505 oralne kapi. 10mg/mL. septikemija.ALKALOID AD . meteorizam. MESTINON .10. 60mg.ICN PHARMACEUTICALS .DigitSoft. Paralelni lekovi: Metadon alkaloid METADON ALKALOID . bočica od tamnog stakla. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5. bočica.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (SZ) 3087506 oralne kapi.2004 doziranje: analgezija: 2. uključujući i one posle porođaja. maks.J01DH02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 12438din 3/2-10-9904 26.10mg).5-10mg na 6.8 sati.2002 Cena 23086. rastvor.5-10mg na 6. Paralelni lekovi: Metadon www.5din 8600097010948 515-04-3492/04 30.10. 1x150 kom Cena 2409. 1x150 kom M N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM j01dH karbapenemi (R) 0029750 prašak za rastvor za injekciju.8 sati. meningitis. 1x1000mL Cena 12/2007/2308 10.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. bočica.9din (R) 0029751 prašak za rastvor za injekciju. bočica. 45mg. atonična opstipacija. empirijsko lečenje infekcija u pacijenata sa neutropenijom. maks. 60mg. kod meningitisa i egzacerebacije infekcija donjih respiratornih puteva kod cistične fibroze daju se dvostruko veće doze. (1mL = 30 kapi . MESTINON .HEMOFARM AD .2007 § (SZ) 3087507 oralne kapi.

850mg. Siofor® 1000. film na dan. Metformin.9din 596/2007/12 01.01.DigitSoft. 1mL=1000j=5mg. blister. maks.Nemačka tenekteplaza . Paralelni lekovi: aglurab. 1000mg. maks.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043010 film tableta. Siofor® 850. Metfogamma® 1000. Siofor® 500. Siofor® 850. Tefor METFOGAMMA® 850 . Metfogamma® 850.B01AD11 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) 2 B01ad enzimi (SZ) 0064060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. sa dovoljno tečnosti. 3x10 kom Cena 4030674001245 1507/2006/12 21. blister.Nemačka metformin . blister. 3x10 kom 8608809000973 Cena 62. 50mg/10mL. Metfogamma® 500.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. film na dan. Paralelni lekovi: aglurab.08. bolusa u trajanju od 5-10 sekundi.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043012 film tableta. Meglucon 850. Tefor METFOGAMMA® 500 . Meglucon 500.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.08. 1000mg.abecedni spisak registrovanih lekova METALYSE® .KG . sa dovoljno tečnosti. Siofor® 1000. 500mg. uz jelo ili posle obroka.KG . gluformin. 500mg. gluformin.08. 3000mg dnevno.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043014 film tableta. Metfogamma® 500.nr .08. uz jelo ili posle obroka. 3000mg dnevno. Paralelni lekovi: aglurab. Tefor METFORMIN .DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. film na dan. 850mg. 3x10 kom 4030674001368 1505/2006/12 21. glucophage.KG . maks. 1x10mL Cena 87784. Meglucon 500. blister.7din 9006968004372 130/2007/12 11. METFOGAMMA® 1000 . 500mg. 3000mg dnevno. glucophage.co. Metformin. . blister. liobočica sa rastvaračem u špricu. blister. 8x15 kom 4030674002655 1509/2006/12 21.08.Srbija metformin .2007 www.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO.ARTESAN PHARMA GmbH & CO. Meglucon 500. gluformin.KG. uz jelo ili posle obroka. sa maks.D.2006 Cena (R) 1043011 film tableta.2006 Cena (R) 1043015 film tableta. dozom od 10000 jedinica (50mg tenekteplaze).v.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043200 film tableta. Siofor® 500.Nemačka metformin .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. Meglucon 850. 12x10 kom 4030674001252 1510/2006/12 21. Metfogamma® 850. Siofor® 1000. glucophage.2006 Cena (R) 1043013 film tableta.Nemačka metformin .SRBOLEK A.08. 2x15 kom 4030674002648 1508/2006/12 21. Meglucon 850. Siofor® 500. Siofor® 850. blister.2007 doziranje: akutni infarkt miokarda daje se po odredjenoj šemi prema telesnoj masi u vidu pojedinačnog i. . sa dovoljno tečnosti. Metfogamma® 1000. Metformin.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.03. 12x10 kom 4030674001375 1506/2006/12 21.

plastična fiola.m. 2.H NFG. Paralelni lekovi: Methotrexat METHOTREXAT PLIVA . . Meglucon 500.5 kura.2007 doziranje: insulin nezavisni Dijabetes mellitus (tip 2): individualno.m. glucophage. 1x5mL Cena 2004. gluformin. i. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno ili i. 3x10 kom Cena 109.B. počinje se sa 500mg ili 850mg 2-3 puta dnevno za vreme ili posle obroka.PLIVA .2003 Cena 543.5 .5mg. KG .H NFG. 500mg/5mL. 1x1mL Cena 255. 50mg/5mL. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034191 rastvor za injekciju.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno. 1x50 kom 9088881314783 515-04-3458/03 08. Methotrexate METHOTREXAT .v. Tefor METHOTREXAT .2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1043201 film tableta. 1x10mL Cena 515-04-3459/03 08.5 kura.B. doza je 3g dnevno.Češka metotreksat . kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom.5mg. 10x2mL 8590027301201 M Cena 1405.co.Austrija metotreksat .Lachema 2.2006 www.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno. (održavanje remisije). za vreme ili posle obroka. 5 dana na 1-2 nedelje u 3.EBEWE PHARMA GES. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva .PLIVA . odrasli. ili i. Meglucon 850. oralno.Austrija metotreksat ..5mg/kg na 14 dana i.Lachema 50. bočica staklena. maks. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno.12.LACHEMA 2.03.m.M.07.3din 515-04-3462/03 08.S.DigitSoft. bočica staklena. 1x50 kom Cena 515-04-3457/03 08.Češka metotreksat . psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. Metfogamma® 1000.30mg dnevno oralno. Methotrexat Pliva .2003 (SZ) 0034335 koncentrat za rastvor za infuziju.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034331 tableta.v.12. ili 2.4din 8590027321216 1139/2006/12 06.3din 1137/2006/12 06.12. blister. maks. 10mg/mL.S. Paralelni lekovi: aglurab. Metfogamma® 500.8din 8608809000980 597/2007/12 01. 2.2 nedelje u 3. KG .12. kod dece iznad 10 godina. 5mg.LACHEMA 5 .12. Siofor® 1000.3din (SZR) 1034330 tableta. Metfogamma® 850. bočica. bočica staklena.12. plastična fiola. počinje se sa 500mg ili 850mg jednom dnevno. 1x5mL 515-04-3461/03 08. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljnooralno. Siofor® 500. 5 dana na 1. 5mg/2mL.5 METHOTREXAT PLIVA .07. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.EBEWE PHARMA GES. doza je 2g dnevno uzeta kao 2 ili 3 pojedinačne doze.M.2003 Cena 372. 850mg. 10x10 kom Cena 940.2003 (SZ) 0034336 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica staklena.LACHEMA A.6din 515-04-3460/03 08. .L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034190 tableta. 1000mg/10mL. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034333 rastvor za injekciju. pre svega kod gojaznih pacijenata. Siofor® 850.nr .2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno ili i.Lachema 5. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . blister.4din (SZ) 0034334 rastvor za injekciju.LACHEMA A..

Lachema 50. ili i. 500mg/20mL.m.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103432 tableta.1mg/mL.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.v.Lachema 50 METHYLDOPA . 0. renalna hiper tenzija. 150 kapi dnevno. .07. maks.v.2006 Cena 2350.m.1. ili 2.S.v. ampula. hiper tenzija u trudnoći. Methotrexate METHOTREXAT PLIVA . ili i.v. Methotrexat Pliva . horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i.. 0.m.v.08.2 puta po 15. bočica.O. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15. 50mg/2mL. Methotrexat Pliva . . blister.DigitSoft.v.co.m. parenteralno 0.08. rastvor. psorijaza: 10. maks. maks.Češka metotreksat .m.3din 8590027301218 1138/2006/12 06.2 puta po 15.Australija metotreksat . (održavanje remisije).. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. ili 2. . ili i. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. (1mL = 25 kapi-0.PFIZER (PERTH) PTY.m. 0. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.12.m. 50x1mL 8600097400855 515-04-1749/03 11.1din (SZ) 0034181 rastvor za injekciju. M www.Srbija metilergometrin .L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034192 rastvor za injekciju.m.5 kura.2din 8600097400848 515-04-1756/03 11. 10x5mL Cena 3723.25mg jednom nedeljno i.PLIVA . 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. ili i.5mg/kg na 14dana i.Lachema 5.08. 3g dnevno.5mg/kg na 14 dana i. bočica.O. 50mg/5mL. Paralelni lekovi: Methotrexat. (održavanje remisije). menoragija. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2-3 puta po 250mg.2003 67din (R) 2141136 oralne kapi.m. bočica sa kapaljkom.4 doze. Paralelni lekovi: Methotrexat.. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. ili 2.30mg/m2 nedeljno i. 1x20mL 8606007410983 1131/2006/12 06. Methotrexat Pliva .07.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline Cena 2234.2 nedelje u 3. 250mg. Paralelni lekovi: Methotrexat.2006 doziranje: akutna limfoblastna (megaloblastna) leukemija: 1. 5x2mL 8606007410976 1133/2006/12 06.30mg dnevno i. Methotrexate METHOTREXATE .2002 doziranje: esencijalna hiper tenzija.. bočica.G02AB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02aB ergot alkaloidi (R) 0141132 rastvor za injekciju.25mg/mL. deca 10mg/kg dnevno.O.1din 8600097400657 3/2-10-9791 23.v.m. uzima se u toku ili neposredno posle jela..LACHEMA A.O..2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1. LIMITED . 1x10mL Cena 8600097400831 515-04-1748/03 11.PANFARMA D. lečenje subinvolucija uterusa.3din (SZ) 0034180 rastvor za injekciju.30mg/m2 nedeljno i. 2x10 kom Cena 84.2mg/mL. ampula.0. 5 dana na 1. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. Paralelni lekovi: Metildopa METHYLERGOMETRIN .2003 Cena 539.2 puta po 15.5mg/kg na 14 dana i.25mg). (održavanje remisije).Srbija metildopa .07.30mg/m2 nedeljno i.Lachema 5. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.LACHEMA 50 .2003 doziranje: prevencija i lečenje hemoragija zbog atonije uterusa posle porođaja i pobačaja.nr .2din (R) 0141135 rastvor za injekciju. 50x1mL Cena 268.2mg i. Methotrexat Pliva . metroragija: oralno 3 puta po 15-25 kapi.PANFARMA D..

Moditen® depo MIACALCIC® . renalna hiper tenzija. dnevno.4 doze. ili 400 i.Srbija flufenazin .H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (SZR) 0040180 rastvor za injekciju. deca 10mg/kg dnevno.4din (R) 7040184 sprej za nos.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. Presolol METOTEN® . uzima se u toku ili neposredno posle jela.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103740 tableta.5mg. šizofrenija. 200i.08. agresivno i nekontrolisano ponašanje: odrasli 2 -10mg dnevno podeljeno u 3. 2x10 kom Cena 84.4din 4011548003626 272/2005/12 04.1din 8608809000027 3/2-10-9382 02. aritmije 2 puta po 50mg dnevno. dnevno uz dodatnu terapiju.2006 doziranje: akutni i hronični psihotični poremećaji. 5x1mL Cena 1315. anksioznost. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. maks.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 5x10 kom Cena 579. Kalcitonin M www.2006  (R) 1070851 obložena tableta. 200mg. 250mg. dnevno i. blister. osteoporoza: 100 i.SRBOLEK A. Paralelni lekovi: Methyldopa METOPROLOL STADA® 200MG RETARD . 5mg.3 puta po 250mg.4 doze. rastvor.D.v. maks. ampula. Paralelni lekovi: corvitol® 100.j.m. maks.06.2002 doziranje: hiperkalcijemija: parenteralno 5-10 i.2002 3502.j. manija i hipomanija. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. paranoidne psihoze.1din 8600097011037 769/2006/12 05. corvitol® 50.nr . 1mg. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray.Nemačka metoprolol . u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg.100mg (oralno). Paralelni lekovi: Moditen®. bočica. 3g dnevno. blister.06. tireotoksikoza: 4 puta po 50mg. 100i./mL. teška psihomotorna uznemirenost./kg dnevno u podeljenim dozama. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2.STADA ARZNEIMITTEL AG .c.12. nazalno 200 i.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070850 obložena tableta. 1x25 kom Cena 292.j. 20mg dnevno. hiper tenzija u trudnoći.j.Srbija metildopa .j. maks.3din 8600097011044 770/2006/12 05.6din 3/2-10-5990/1 17.DigitSoft.HEMOFARM AD .Švajcarska kalcitonin .j.12. 8 i. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.20 abecedni spisak registrovanih lekova METILDOPA . ekscitiranost.11. ili s. Paget-ova bolest: 3 puta nedeljno 50-100 i.j. na 6 sati. na 12 sati.j. angina pektoris: 2 -3 puta po 50. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno)./kg na 6 sati. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg..2001 doziranje: esencijalna hiper tenzija. tokom 48 sati. 1x25 kom Cena 85. doza održavanja 1 puta po 1.co. bočica.j. bočica sa raspršivačem. .NOVARTIS . bolovi u kostima kod neoplazmi: 200 i. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i./mL. selektivni (R) 1107565 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 1x2mL Cena 3/2-10-5990 17.

1x21 kom 8600103492126 482/2007/12 07. ampula.5mg. etinilestradiol . 4x7 kom 9006968004211 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.Nemačka telmisartan .2006 1423.07.12.5mg/kg. Paralelni lekovi: PritorPlus™ MICROGYNON® 30 . ampula.12. MICARDIS® PLUS .KG . 5mg/mL. . MIDAZOLAM TORREX .5mg/min.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 10x5mL 9088881345701  (Z) 0071852 rastvor za injekciju. 4x7 kom Cena 1158. 15mg/3mL. hidrohlortiazid . 10x10mL 9088881345749  (Z) 0071853 rastvor za injekciju.v.07. 80mg+12.2mg/kg. ampula.Austrija midazolam . inj.2006 Cena 1464.abecedni spisak registrovanih lekova MICARDIS® . 2mg/kg.4din 9006968004150 1219/2006/12 21.M03AB01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aB derivati holina (SZ) 0082320 rastvor za injekciju.3-1. inj. inf.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071850 rastvor za injekciju. dok je kod pacijenata sa teškom hipertenzijom maks. inj.9din 26. blister. Paralelni lekovi: Legravan® MIDARINE .v.5mg. 4x7 kom 9006968004174 1220/2006/12 21. blister.co.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401052 tableta. 10x1mL 9088881345718  (Z) 0071851 rastvor za injekciju. 10x2mL 9088881345695 M Cena 711/2005/12 Cena 712/2005/12 Cena 709/2005/12 Cena 710/2005/12 Cena 713/2005/12 26. najviše 2. fiksne kombinacije Cena 297.9din 21.2005 4671.5mL/min. inj.v. prolongirana upotreba i. 40mg+12.02.12. 1. blister. 150mg.5din (R) 1135241 obložena tableta.Nemačka levonorgestrel.m.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 10x3mL 9088881345725  (Z) 0071854 rastvor za injekciju.SCHERING AG . 5mg/5mL.nr .3din 3/2-10-6384 20.Nemačka telmisartan.12. 100mg.v. 4x7 kom 9006968004198 (R) 1401053 tableta.DigitSoft.8din 26. tokom 21-og dana. ampula. blister. ukupna doza maks. 40mg.2007 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. odrasli i deca i.15mg+0.1mg/kg) zavisno od potrebnog stepena relaksacije.2006 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.2002 doziranje: mišićna relaksacija: odrasli i deca preko 12 godina i. 600mcg/kg (0. monokomponentni (R) 1103890 tableta. 80mg.2005 www.07. dnevno.) 0. deca od 1-12 godina i.C09CA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 21 c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.03mg.2005 26. 100x2mL Cena 7184.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: preporučena doza je 40mg dnevno sa hranom ili bez nje.2005 1486.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 2. blister. zatim 7 dana pauze. 0.KG .3din (R) 1103891 tableta. 50mg/10mL. ampula.11.1%-tnog rastvora. Doza se može povećati do 80mg jednom dnevno.TORREX CHIESI PHARMA GmbH .1din 26. 2mg/2mL.2005 691.Velika Britanija suksametonijum .12.3din 21. deca do 1 godine i. (2. doza 160mg.G03AA07 Cena 1221/2006/12 Cena 1222/2006/12 1258.07. ampula.

2004 doziranje: hipertenzija: 12. 130mg/kg/d. Paralelni lekovi: andol. 2x14 kom Cena 244. nastaviti sa 2 puta po 12. deca 0.2004 Cena 340din (R) 1107661 tableta.15-0. 25mg. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.HEMOFARM AD .4-3.2007 Cena 515-04-567/03 27. 300mg.5mg početno. aspirin® direkt.nr .5mg početno. 300mg. blister. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. blister.2007 M N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 76.2mg/kg. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. 2 puta po 25-50mg.DigitSoft.08-0. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. febrilna stanja.4-3.15-0. blister.01. anbol.HEMOFARM AD . rastvoreno u čaši vode. blister. maks.01. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.2007 doziranje: blagi i umereni bolovi.6-5.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.Srbija acetilsalicilna kiselina .5din 320/2007/12 23. zatim 2 puta po 25mg.8g/d. 8 g. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. 12.25mg (dve nedelje). aspirin® 500. 20-30 minuta pre anestezije.HEMOFARM AD .6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. andol. maks. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. uvod u anesteziju: odrasli 0.Srbija karvedilol . 100mg.co. 2x10 kom Cena 762. doza održavanja 3.8din 8600097401418 515-04-5145/03 21.Srbija acetilsalicilna kiselina. doza održavanja 80-100mg/kg/d. Flormidal® MIDOL . dilatrend®. isključujući heparin (BR) 1086307 tableta.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. ask pH 8. Paralelni lekovi: aspirin® plus c. parenteralno odrasli 0.Srbija acetilsalicilna kiselina . angina pektoris: 12.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107660 tableta.125mg (dve nedelje). deca 0.9-7.20mg/kg. Paralelni lekovi: coryol®.6g/d u više pojedinačnih doza.HEMOFARM AD . 2x10 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. Upsarin® sa vitaminom c MILENOL . maks.5mg. maks.4g/d.50mg dnevno.05. askorbinska kiselina . Paralelni lekovi: dormicum®. zatim 2 puta po 6. cor-aS.06.01. Karvedilol. dnevno.1mg/kg.05. reumatske bolesti: odrasli 3 puta po 1-2 tabl. fiola. 6 tabl.2mg/kg. aspirin® protect MIDOL . cardiopirin® MIDOL C . 400mg+240mg. 50x10 kom 8600097400237 (BR) 1086306 tableta. blister. tokom 1-2 nedelje.22 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: premedikacija.N02BA51 ANALGETICI Cena 30.6din 319/2007/12 23. zatim 25mg dnevno. maks.5mg.07-0. aspirin® Migran. Karvileks® www. reumatska groznica: odrasli 4. početna doza 2. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086305 tableta. 1x10 kom 8600097400435 321/2007/12 23.3din (BR) 1086900 šumeća tableta. maks. 2x14 kom 8600097401425 515-04-5145-1 21. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.

piridoksin.01. MINIRIN® . ostali metabolički poremećaji: 100-500mg dnevno. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.A11DB. 1x50 doza HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 3486.Švajcarska dezmopresin .2007 doziranje: akutna terapija hipovitaminoze: 1 inj.0. 1x5mL www.2007 doziranje: deficit vitamina: 1-3 tablete dnevno.6mg dnevno. bočica. 0. 100mg+100mg. Paralelni lekovi: emosint MINIRIN® . strip. deca 5.08.DigitSoft. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. 5x2mL Cena 381din 4030674000118 79/2007/12 11. kod primene penicilamina 100mg piridoksina dnevno.2 doze.FERRING AB .6din 1435/2006/12 15.H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI M Cena 3277.. zatim 0. 2x15 kom Cena 875. rastvor. bočica od tamnog stakla. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (BR) 1052200 obložena tableta. 4x15 kom 4030674000477 80/2007/12 11. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 0. 10mcg/doza. rastvor. bočica od tamnog stakla.2mg pre spavanja (oralno) ili 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije.H01BA02 H01Ba vazopresin i analozi (R) 1045081 tableta.20mcg /dan.6mg dnevno.co. deca 5. nazalno odrasli 10. MILGAMMA® N . ampula. nazalno odrasli 10.3..40mcg/dan podeljeno u 1. kod blažih oblika 1 inj.2004 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. (100mg+100mg+1mg)/2mL. 100mg+100mg.. zatim 0.MAUERMANN-ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG . cijanokobalamin .08.Nemačka tiamin.01.nr .2004 Cena 3277.2 doze.2006 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. idiopatska sideroblastna anemija: koja reaguje na piridoksin 200-600mg piridoksina dnevno u toku 1-2 meseca. Wernicle-Korsakoff sindrom: 100mg tiamina svakodnevno do pobošanja stanja.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MILGAMMA® 100 .Švedska dezmopresin . piridoksin .0. kod uzimanja cikloserina i kod Leigh-ove bolesti: 100-300mg dnevno. kod primene izonijazida 50mg piridoksina dnevno.SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH .5din 515-04-2270/04 03. a zatim 30-50mg (doživotna terapija).1mg. 2-3 puta nedeljno. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (R) 0052201 rastvor za injekciju.6din 515-04-2270/04-1 03.08.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.01. jednom dnevno.3. trovanje cikloserinom: 300mg piridoksina dnevno.1mg. Paralelni lekovi: emosint H01Ba vazopresin i analozi (R) 7045080 sprej za nos.20mcg /dan. strip.m.8din 4030674000460 78/2007/12 11.Nemačka benfotiamin.40mcg/dan podeljeno u 1.2007 Cena 1598din (BR) 1052202 obložena tableta.A11DB.2mg. trovanje izonijazidom: 1g piridoksina i. 10mcg/doza. trovanje hidralazinom: 25mg/kg telesne mase piridoksina. 1x30 kom (R) 7045080 sprej za nos.

s. 1mg.11.01. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom.2007 www.O.09.N04BC05 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1085290 tableta.09. MIRCERA® .09.24 abecedni spisak registrovanih lekova MINSETIL® . 200mg. 1% ili 2% rastvora.A. bočica. bočica. napunjen injekcioni špric. inj.6mL. 1x1mL 8606103889232 1821/2007/12 03.O. 1x1mL 8606103889256 1819/2007/12 03. 1x0. 1000mcg/mL.25mg. rastvor. blister. blister. bočica.2002  (R) 1085291 tableta.Crna Gora pilokarpin . 100mcg/mL. 50mcg/mL.6mL (8606103889201) (SZR) 0069201 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 3429.nr . MIRCERA® . 800mcg/0.D.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .ROCHE DIAGNOSTICS GmbH .7din 8600064105349 91/2006/12 31.Švajcarska metoksipolietilenglikol-epoetin beta . 4. 200mcg/mL.5. cikloplegik: 1-6 puta po 1-2 kapi. postepeno povećavati na 3 puta po 0.DigitSoft.co. 5x10 kom Cena 377.09. blister.600mg odjednom. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina. MIOKARPIN .c.09.5mg 5 -7 dana. postoperativna stanja kada je mioza poželjna.(PHARMACIA & UPJOHN) . bočica. 1x1mL 8606103889249 1820/2007/12 03.125mg. 300mcg/mL. antidot posle korišćenja midrijatika.2007 Cena (SZR) 0069210 rastvor za injekciju. MIRAPEXIN® .4din 3/2-10-5406 19.Srbija meksiletin . 2%.2007 Cena 1815/2007/12 03.3mL.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati Cena (SZR) 0069207 rastvor za injekciju.09. izazivanje mioze u preoperativnoj pripremi.6din 3/2-10-5405 19.2006 doziranje: komorske aritmije: oralno doza zasićenja 400.C01BB02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01BB antiaritmici..Belgija pramipeksol . napunjen injekcioni špric.S01EB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01eB parasimpatomimetici (R) 7094033 kapi za oči. zatim doza održavanja 3 -4 puta po 200mg.2002 doziranje: Parkinsonova bolest: početna doza 3 puta po 0.2007 Cena (SZR) 0069209 rastvor za injekciju. 0. bočica. 1x0. . grupa I B (R) 1101260 kapsula.09.v.ZDRAVLJE A. 3x10 kom Cena 859. 250mcg/0.11.3mL 8606103889195 M Cena 1816/2007/12 03. maks. 1x1mL 8606103889225 1818/2007/12 03. 1x1mL 8606103889218 1817/2007/12 03. 1x10mL Cena 67din 8600097200172 960/2007/12 10.5mg dnevno.Nemačka metoksipolietilenglikol-epoetin beta . otvaranje ugla prednje očne komore pri oftalmološkim operacijama.05. razmak između stavljanja 2 kapi 5 minuta. bočica.PHARMACIA ENTERPRISES S.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZR) 0069200 rastvor za injekciju. .2007 Cena (SZR) 0069208 rastvor za injekciju.HEMOMONT D.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. ili i.F.1.2007 Cena (SZR) 0069211 rastvor za injekciju.2007 doziranje: glaukom. tvrda.

150mcg/0. 1x1 kom Cena 9367.nr .Finska levonorgestrel .DigitSoft. blister. MIRENA® . u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. inicijalna terapija u pacijenata sa bolovima zbog uznapredovalog karcinoma prostate refraktarnog na hormonsko lečenje.2007 (SZR) 0069203 rastvor za injekciju.2din 3838989513597 751/2006/12 02.B. remeron®. plastična folija. bočica staklena. .2006 doziranje: rak dojke. inf.depresivni poremećaji: odrasli početna doza je 15mg uveče.03.06. 200mcg/0.09. anksiozno . KG .c. tabl.2007 (SZR) 0069206 rastvor za injekciju. 50mcg/0.3mL.03.2007 (SZR) 0069204 rastvor za injekciju.Slovenija mirtazapin . inj.9din 8600103492065 466/2006/12 06.06.3mL 8606103889164 1812/2007/12 03.SCHERING OY . hronična mijelogena leukemija u blastnoj krizi.04.co.3mL Cena 8606103889188 1814/2007/12 03. 30mg.2006 doziranje: depresija. gde se levonorgestel postepeno otpušta (20mcg dnevno tokom 5 godina). zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.2006 Cena 3496din (R) 1072051 film tableta.09.3mL Cena 8606103889171 1813/2007/12 03.2006 doziranje: kontracepcija. 10mg/5mL.3mL.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072050 film tableta. s. tokom 5 minuta.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (Z) 6136920 intrauterini dostavni sistem.D. 1x0. 1x0.09. 45mg. 20mcg/24h. Cena napunjen injekcioni špric.Austrija mitoksantron . sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. Cena napunjen injekcioni špric. 1x0.3mL 8606103889140 1810/2007/12 03.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. akutna ne-limfocitna leukemija odraslih. M www.3din 9088881337089 260/2006/12 06. remirta® MITOXANTRON “EBEWE” .09. progutati bez žvakanja.L01DB07 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033241 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x5mL Cena 5224. 5 uzastopnih dana.v.3mL. 3x10 kom 3838989513610 750/2006/12 02.EBEWE PHARMA GES. ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina.3din 9088881332121 261/2006/12 06. 75mcg/0. hepatom. 1x10mL Cena 9935.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 25 0069202 rastvor za injekciju. ili i. idiopatska menoragija. napunjen injekcioni špric.3mL. 3x10 kom Cena 1635. napunjen injekcioni špric.2007 (SZR) 0069205 rastvor za injekciju. blister.v.2006 (SZ) 0033242 koncentrat za rastvor za infuziju. non-Hodgkin-ov limfom. 20mg/10mL. 100mcg/0. bočica staklena. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom.3mL.09. 1x0. zaštita od hiperplazije endometrijuma za vreme supstitucione terapije estrogenima: intrauterini uložak se ugrađuje u matericu.3mL 8606103889157 1811/2007/12 03. pred spavanje.KRKA..H NFG. Paralelni lekovi: calixta®. D. 1x0. Cena napunjen injekcioni špric.M. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Postinor® 2 MIRZATEN® . hronična progresivna multipla skleroza: odrasli 12mg/m2 telesne površine dnevno u i.

1x10mL 8600097012119 515-04-839/03 27. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 964.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. parenteralni. 100i./mL. MIXTARD® 10 NOVOLET® .Danska insulin kristalni i protamin izofan. vrstu insulina.co./mL.j. humani .06. humani .6din (R) 0041536 rastvor za injekciju.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. vrstu insulina. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041409 suspenzija za injekciju. 5x3mL Cena 2209./mL.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni. vrstu insulina. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041404 suspenzija za injekciju.A10AD01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.NOVO NORDISK A/S . bočica. karpula.6din 515-04-1183/03 15.Danska insulin humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j.Danska insulin kristalni i protamin izofan. vrstu insulina. humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2 MIXTARD 30 HM .j. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.07. karpula.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Srbija insulin kristalni i protamin izofan./mL. MIXTARD® 20 HM PENFILL® .nr . vrstu insulina. 100i.HEMOFARM AD .NOVO NORDISK A/S . MIXTARD® 20 NOVOLET® . 100i.07. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i.j. parenteralni.NOVO NORDISK A/S .Danska insulin humani . parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041408 suspenzija za injekciju.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.6din 515-04-1184/03 15.j.DigitSoft. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041406 suspenzija za injekciju. 5x3mL www.07.NOVO NORDISK A/S . 100i. a10ad insulini i analozi. parenteralni. 5x3mL Cena 2026.1din 515-04-1184-1 15. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.1din 515-04-1183-1 15. MIXTARD® 10 HM PENFILL® .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 5x3mL M Cena 2209.07. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.

j.6din 515-04-1185/03 15.2003 doziranje: individualno.NOVO NORDISK A/S .Danska insulin kristalni i protamin izofan.Srbija insulin humani .Danska insulin kristalni i protamin izofan.j. Mixtard® 50 NovoLet® MIXTARD® 30 PENFILL® . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041405 suspenzija za injekciju. 5x3mL a10ad insulini i analozi.6din 515-04-1187/03 15. humani .NOVO NORDISK A/S . parenteralni.j. Mixtard® 20 NovoLet®. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL Cena 2209. Mixtard 30 HM./mL. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041407 suspenzija za injekciju. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041546 suspenzija za injekciju.1din 515-04-1186-1 15./mL.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. vrstu insulina./mL. 100i.D.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL. 100i.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.VRŠAC . parenteralni./mL.DigitSoft. vrstu insulina. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.nr .07. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Danska insulin kristalni i protamin izofan. 5x3mL M Cena 2209. 100i.j. karpula. parenteralni. Paralelni lekovi: Humulin M3. parenteralni.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 2 Cena 515-04-1709/04 19. Mixtard® 10 NovoLet®. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041403 suspenzija za injekciju.NOVO NORDISK A/S . parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. MIXTARD® 30 NOVOLET® .HEMOFARM KONCERN A.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.Danska insulin kristalni i protamin izofan.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. humani . MIXTARD® 50 NOVOLET® . 100i.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.07. 5x3mL Cena 2026. 5x3mL Cena 2209.6din 515-04-1186/03 15.j.07.07.NOVO NORDISK A/S . humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2003 www. Mixtard® 30 FlexPen®.07. 100i. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041402 suspenzija za injekciju. Mixtard® 40 NovoLet®. Humulin Pen M3.abecedni spisak registrovanih lekova MIXTARD® 30 FLEXPEN® . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. humani .co. MIXTARD® 40 NOVOLET® . vrstu insulina.

07. 20mg dnevno. ampula.3 doze. 2mg.07. 12mg dnevno. povraćanje različitog porekla: parenteralno akutna stanja: 2. posle jela. doza održavanja 1 puta po 1-5mg.05.8din (3838989577131) 1417/2007/12 05. 2.KRKA. Moditen® depo MODITEN® DEPO .Srbija amlodipin .2005 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. bočica. 20mg. a druga posle 8 sati). 3x10 kom 8608809000607 1881/2007/12 06.25mg na 15 -35 dana zavisno od terapijskog odgovora. Prinzmetal-ova angina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. .5. blister. D. preoperativna priprema bolesnika. 1mg. TOVARNA ZDRAVIL. Lopion® forte MONIZOL® .2005 Cena 125.Srbija molsidomin .N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070254 obložena tableta. . 5x1mL Cena 1232.Srbija izosorbidmononitrat .2004 www.2007 doziranje: ishemijska bolest srca.07. maks. 120mg dnevno podeljeno u 2.4din (R) 1102295 tableta.09.2007 doziranje: šizofrenija.2 puta po 20. TOVARNA ZDRAVIL.5 -10mg podeljeno u 3. blister. 1x25 kom Cena 100.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114. 5mg.D. Lopion®.2007  (R) 1070256 obložena tableta. MODITEN® .5mg. .Slovenija flufenazin . povraćanje različitog porekla: oralno odrasli 2.2din 3838989577179 1418/2007/12 05. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima.40mg (prva doza ujutro. Moditen® MOLICOR® .D. D.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102450 tableta.Slovenija flufenazin . bočica.co.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.SRBOLEK A. .10. pojedinačna doza 100mg.D.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (SZR)0070261 rastvor za injekciju.D. maks. Paralelni lekovi: Metoten®.nr . stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 1-2mg.KRKA.5din (3838989577124) 1416/2007/12 05. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza).2 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 2x10 kom M BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 515-04-4256/03 25. produžena terapija: 12.4 doze. maks.9din 8608807100309 495/2005/12 26.5-10mg dnevno podeljeno u 3-4 doze. blister.DigitSoft. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima.5din (R) 1102452 tableta. 25mg/mL.2007 doziranje: šizofrenija.10. preoperativna priprema bolesnika. Paralelni lekovi: Monosan®. 2x15 kom Cena 76. 1x100 kom Cena 823.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402860 tableta. Paralelni lekovi: Lopion retard®. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. 3x10 kom 8608807100316 428/2005/12 26.GALENIKA AD . 1. vrstu insulina. maks. blister. Paralelni lekovi: Metoten®. 40mg. olicard® MONODIPIN . manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza).

bočica.1din 515-04-4257/03 25. vazotal MONOPRIL . amlopin Lek®.09. blister.HEMOMONT D. blister. 3x10 kom 8605000800098 3/2-10-7918 27. . amlodil. MONOPRIL® PLUS . 10mg. maks.05.9din (R) 1102302 tableta.USA fosinopril. 2x14 kom 8027950040025 1621/2006/12 08.2004 doziranje: arterijska hipertenzija 1 tabl. MONOSAN® .06. 3x10 kom Cena 125. 2x14 kom M LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. vrstu insulina. blister.Srbija fosinopril . blister. 10mg. 20mg.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102300 tableta.Srbija izosorbidmononitrat .02. humani .40mg jednom dnevno. 20mg.HEMOFARM AD . 2x14 kom 515-04-1318/04-1 03.DigitSoft. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2001 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. Paralelni lekovi: alopres®.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1402861 tableta.O. 100i. bočica.Srbija insulin amorfni i kristalni.O. 120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 1x10mL Cena 964. dnevno (uvek u isto vreme). Tenox®.5mg.2004 Cena 1201din (R) 1401236 tableta. blister.BRISTOL-MYERS SQUIBB .6din 8600097012089 515-04-838/03 27.O.PHARMASWISS D. 1x10mL Cena 60. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. Paralelni lekovi: visine® www. 0.09.C09BA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1318/04 03. Paralelni lekovi: Monizol®. zatim 10. ujutro. 10mg+12.C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. . monokomponentni (R) 1103810 tableta.2006 Cena 586.5mg. olicard® MONOTARD HM .05%. 2x10 kom 2 Cena 428. 2x14 kom Cena 393.02.2din (R) 1103811 tableta.SLAVIAMED D.5din 8605000800104 3/2-10-7917 27.A10AC01 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401235 tableta. MONTEVIZIN® . parenteralni. 20mg+12. . amlohexal.2001 doziranje: edem konjunktive: odrasli 2-3 puta po 1-2 kapi u oko.08. srednje dugog dejstva (R) 0041539 rastvor za injekciju. Norvasc®.06.2006 doziranje: arterijska hipertenzija: 10mg jednom dnevno u početku.O./mL. maks. a druga posle 8 sati. amlodipin. hidrohlortiazid .S01GA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091070 kapi za oči. 1-2 puta po 20-40mg prva doza ujutro. amlogal®. profilaksa angine pektoris: 1 puta po 5mg. Normodipine®.O. 40mg.nr . blister.9din 8027950040018 1620/2006/12 08.co. Prinzmetal-ova angina.08.O.Crna Gora tetrizolin .6din 8600097200189 3/2-10-3023 29.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2004 doziranje: hipertenzija. blister. 10mg dnevno. rastvor.2001 Cena 76.j.

03. . 2x10 kom 3/2-10-5509/1 10. 15mg. dnevna doza 60mg. (doza se ne sme prekoračiti. 2mg na 4 sata. Meloksikam. 375mg.m.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 247. Paralelni lekovi: Medoxicam.v.Nemačka meloksikam .2007 doziranje: urinarne infekcije: odrasli 3g jednokratno rastvoreno u čaši vode. 2mg. parenteralno 15mg dnevno duboko i.m.Švajcarska fosfomicin .co. 4mg. 3x10 kom Cena 90. Melox. na prazan stomak. Paralelni lekovi: Medoxicam. pojedinačna doza je 1mg.GALENIKA AD .07.KG . MOVALIS® . ampula. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7. 7. 2mg na 3 sata. blister. Melox.N02AF01 ANALGETICI N02aF derivati morfinana § (SZR) 0086830 rastvor za injekciju. preoperativno.2004 doziranje: suzbijanje umerenih do jakih bolova.ALKALOID AD . 1x8g Cena 301.5mg. .7din 3/2-10-5768 11. 4mg na 4 sata.5mL www. 50x1mL Cena 515-04-2791/04 27.E.2006 M01ac oksikami (Z) 0161022 rastvor za injekciju. Meloksikam.2006 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza. MORADOL . Melox Fort MUCODYNE® .Grčka meloksikam .9din (R) 1161020 tableta.J01XX01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 3029730 granule za oralni rastvor. 5x1.R05CB03 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 1112050 kapsula. Melox Fort MOVALIS® .D. 3g/8g.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.7din 3/2-10-4810/1 15. suzbijanje bolova tokom porođaja: i. 10x1mL Cena 3/2-10-1017 15.3 dana).06. maks.nr . reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.2002 Cena 691.Makedonija morfin . 10x1mL Cena 814.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.08.20 abecedni spisak registrovanih lekova MONURAL® . kesica.DigitSoft.05. ampula. pojedinačna doza 30mg.2002 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.2002 doziranje: analgezija: 10-20mg dnevno.5mL.11. 15mg/1. maks. degenerativna bolest zglobova). tvrda. ampula. dodatak balansiranoj anesteziji. degenerativna bolest zglobova). maks.N02AA01 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (SZ) 0087854 rastvor za injekciju.5-15mg.04.3din 5993300401484 1370/2007/12 21.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. maks. 2x10 kom 9006968003757 323/2006/12 14. i. ampula.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami Cena 505.6din 8600097001366 497/2006/12 10. 20mg.Srbija karbocistein . posle pražnjenja mokraćne bešike. blister.2002 § (SZ) 0087856 rastvor za injekciju.5-15mg. uveče upostelji. a parenteralna primena je ograničena na 2. blister. MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID® .1din (R) 1161021 tableta.ZAMBON SWITZERLAND LTD .Srbija butorfanol .07.

Flavamed. 1x100mL Cena 195. Paralelni lekovi: Lamisil® M www. 1x200mL Cena 135. 1x100mL 9006968004303 1276/2006/12 02.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112221 sirup.2din (BR) 3112054 sirup.5 godina 4 puta po 62. riboflavin.5mg: deca od 2-5 godina 3 puta po 7. 1x100mL 8600097001458 498/2006/12 10. 25mg/mL.2006 Cena 67. oboljenja jetre. 1x100mL 8600097001472 500/2006/12 10. cruris 1-2 nedelje.08. 15mg/5mL. Tinea pedis 1 nedelja-2 puta dnevno. zapaljenje srednjeg uha i sinusa.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: deca do 2 godine 2 puta po 7.2006 Cena 273. bočica od tamnog stakla. bronhopulmonalne komplikacije posle hirurškog zahvata. VITAMINI a11ja kombinacije vitamina (Z) 0052711 koncentrat za rastvor za infuziju.Nemačka askorbinska kiselina.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.A. nikotinamid. 100mg+40mg+25mg+15mg+10mg+10mg Cena +6mg+1.2006 Cena 47. . deca od 5.6din 9006968004297 1278/2006/12 02. cistična fibroza.04. kožna kandidijaza: 1-2 nedelje. MYCOFIN® .Grčka ambroksol .S. 30mg. pre stavljanja. bočica od tamnog stakla. 2 nedelje1 puta dnevno.5mg. 50mg/mL.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 21 3112052 sirup. tiamin. 50mg/mL. tuba. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. bočica od tamnog stakla. retinol . zavisno od indikacije (Tinea corporis. piridoksin. deca od 2.A. Lamox. MUCOSOLVAN® .A11JA. dnevno. bočica od tamnog stakla.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. 2x10 kom Cena 244.co. bronhoaspiracija): odrasli početna doza 3 puta po 750mg. zadržavanje bronhijalnog sekreta. primena kod dece se ne preporučuje.08. Mucosolvan® junior MUCOSOLVAN® JUNIOR .Grčka ambroksol .2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. 25mg/mL.2din (BR) 3112053 sirup. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.7din 8600097001489 501/2006/12 10. disfunkcija digestivnog trakta sa malapsorpcijom.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. bronhoskopija.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112220 tableta. u dijagnostičke svrhe (bronhografija. stanja iscrpljenosti.04.. bočica od tamnog stakla.125mg.12 godina 3 puta po 250mg.DigitSoft. 1%. isključivo u sastavu infuzije. . Flavamed. bočica od tamnog stakla.9din (BR) 3112055 sirup.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: 1-2 puta dnevno nanositi krem na kožu.4din (BR) 3112223 sirup.MERCK KGaA .08.Turska terbinafin .2006 Cena 69. doza održavanja 2 puta po 750mg.3din 9006968004310 1277/2006/12 02. TBC pluća. tokoferol. .04. 5x10mL 515-04-861/03 26. ampula.2006 doziranje: akutni i hronični bronhitis. mukoviscidoza.04. blister.2003 doziranje: vitaminska supstitucija u parenteralnoj ishrani. Mucosolvan® MULTIBIONTA N .5. dugotrajna parenteralna ishrana.65mg. 1x15g Cena 8699540350304 1822/2007/12 03.D01AE15 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157110 krem. Lamox. dekspantenol. bolesnu kožu treba oprati sapunom i potpuno osušiti.09. 1x200mL 8600097001465 499/2006/12 10. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. Pityriasis versicolor-2 nedelje). 30mg/5mL. opekotine: 1 inj. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.nr .08.

2din 8608807100828 515-04-2556/04 10.Kipar klotrimazol .22 MYCORIL® . 1x15g 8608807101313 515-04-2556/04-1 10.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče vaginalnu tabletu staviti tokom 3 dana ili 500mg jednokratno.4din (R) 1327130 tableta. 1x1 kom Cena 515-04-297/04 28. 200mg. onihomikoze: 6. Paralelni lekovi: aquarius.06.9din (R) 4157582 krem. Paralelni lekovi: antifungol®. seboreični dermatitis krem: 1.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola Cena 280. canesten® 1. 200mg. trajanje terapije: dermatomikoze: 2. 2%. blister.2din (BR) 4157581 šampon.2004 doziranje: gljivične infekcije kože izazvane dermatofitama.2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima 2 nedelje posle njihove primene). šampon 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene). bočica plastična. 2%. infekcije kosmatih delova kože 1. Plimycol MYCOSEB® .09.Srbija ketokonazol .D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157580 krem. 1x30g Cena 142.co. Ketokonazol www.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137416 vaginalna tableta.06. Plimycol MYCORIL® .Srbija ketokonazol .DigitSoft. canesten® 3.2din 8608807100835 515-04-2555/04 10. tuba. sistemske mikoze: nekoliko meseci. Ketokonazol MYCOSEB® .09. 3x1 kom Cena 106. kutana kandidijaza. bočica staklena. 1x100mL Cena 236.09. 1%. 2%.9din 515-04-296/04 28.06.nr .2004 doziranje: gljivične infekcije kože i mukoznih membrana.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157575 krem. peruti i Pityriasis versicolor: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. .2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2 -3 puta dnevno mazati promene na koži. sistemske gljivične infekcije. 500mg. 2%.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.12meseci. aluminijumska folija. 1x20g abecedni spisak registrovanih lekova ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 89. profilaksa gljivičnih infekcija: odrasli 200mg.D. Pityriasis versicolor.REMEDICA LTD . .09.2 meseca.2004 Cena 236. Paralelni lekovi: aquarius. aluminijumska folija. Kansen.D. . Paralelni lekovi: Ketokonazol M MYCOSEB® .Kipar klotrimazol . 1x100mL 8608807100835 515-04-2555/04-1 10.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2004 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.ZORKA PHARMA A.2004 Cena 64.D. izuzetno 400mg dnevno.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157581 šampon.REMEDICA LTD .6din 515-04-298/04 28. 2x10 kom 8608807100811 515-04-2554/04-1 10. Kansen.6 nedelja.09. tuba.1din (R) 6137417 vaginalna tableta. tuba. deca 3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: antifungol®.Srbija ketokonazol . canesten®.2004 209.

3x10 kom Cena 5997001313367 1839/2007/12 03. od 6-14 godina 2-4mg/kg telesne težine dnevno.nr .8din 515-04-785/04 04. maks. cerebrovaskularni poremećaji. 360mg.05. 1440mg dnevno.2003 doziranje: profilaksa odbacivanja organa: 2 puta po 720mg. blister. deca preko 1 godine 4mg/kg dnevno.DigitSoft.2004 doziranje: bolni spazmi mišića: odrasli 50mg uveče pre spavanja. 150mg.co. encefalomijelitis). obliterantne vaskularne bolesti.2007 doziranje: stanja povišenog tonusa skeletnih mišića (multipla skleroza.GEDEON RICHTER LTD . deca mladja od 6 godina 5mg/kg telesne težine dnevno. po potrebi dozu povećavati za 25mg dnevno.Mađarska tolperison . blister. artroza velikih zglobova. 12x10 kom Cena 13237.6din 515-04-2683/03 19. podeljeno u 3 doze. blister. Paralelni lekovi: Tetrazepam-MIP M www.Francuska tetrazepam .M03BX04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem (R) 1165100 film tableta.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .Švajcarska mikofenolna kiselina . Little-ova bolest: odrasli 150-450mg. mijelopatija.M03BX07 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem  (R) 1071810 film tableta. 50mg. 180mg. podeljeno u 3 doze. Paralelni lekovi: cellcept® MYOLASTAN® .09.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MYDOCALM® . cervikalni i lumbalni sindrom. spondiloza i spondiloar troza.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZR) 1014260 gastrorezistentna tableta.2003 Cena 26475.12.12. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici).1din (SZR) 1014261 gastrorezistentna tableta. 12x10 kom 515-04-2684/03 19. blister. maks.NOVARTIS . MYFORTIC . podeljeno u 3 doze. 2x10 kom Cena 487.

24 abecedni spisak registrovanih lekova www.co.nr .DigitSoft.

NovaSoL. ampula.HEMOFARM . acc 200. bol posle keratoktomije ili traume. bronhijalna astma. deca od 2. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0. Nafazol NAKLOFEN® . 1x10mL Cena 50.1 %. 1x10mL 8600097400886 332/2007/12 23. bočica sa kapaljkom. Paralelni lekovi: Uniclophen.12. 5x3mL 3838989501624 Cena 59.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 92. rastvor. D.1din (R) 7110096 kapi za nos.05%.6 godina 2 puta po 200mg. Paralelni lekovi: Benil®.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.2002 Cena 147. 1x10 kom 8600097012065 3/2-10-7494 25.09. monokomponentni (R) 7110330 kapi za nos. bočica sa kapaljkom.D. fiola. acc Saft.05% rastvora na 6 sati.12. 1x10mL N Cena 3/2-10-7730 20.09. cistična fibroza. rastvor.8din (R) 1112310 šumeća tableta.4din 8600097400879 331/2007/12 23. bronhiektazija. 1x20 kom 8600097012058 3/2-10-7493 25.KRKA.1%.2004 www.HEMOFARM AD . 1x10mL 3/2-10-7729 20. 0. 0.DigitSoft. Paralelni lekovi: Benil®.12.Švajcarska diklofenak .R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.2002 doziranje: polenska kijavica. 1x5mL 515-04-244/04 29.01. pneumokonioza. NovaSoL. 75mg. monokomponentni (R) 7110095 kapi za nos. rinosinuzitis.01. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2. 200mg. otitis media: odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg.Slovenija diklofenak . krvarenje iz nosa.Srbija nafazolin . postoperativni bolovi: 3-5 puta dnevno 1-2 kapi u obolelo oko.2004 doziranje: neinfektivna zapaljenja oka. Fluimucil® 600 NACLOF® .4 kapi na 6 sati 0. krvarenje iz nosa. priprema za rinološki pregled. deca 1. fiola.S01BC03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi Cena (R) 7099152 kapi za oči. priprema za rinološki pregled.NOVARTIS OPHTHALMICS AG SWITZERLAND . rastvor.nr . najduže 5 dana kontinuirano. rinosinuzitis. . pneumonija.HEMOFARM AD . rastvor. bočica.2 kapi na 6 sati 0.Srbija nafazolin . bočica sa kapaljkom.05%. sinuzitis. Fluimucil® 100. rastvor.1% rastvora na 6 sati.6din (R) 1112311 šumeća tableta.12. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. Nafazolin NAFAZOLIN .1%.SANITARIJA .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162203 rastvor za injekciju. šumeće tablete pre upotrebe rastvoriti u vodi. 0. rastvor.1% NAFAZOL . deca do 2 godine 1 puta po 200mg. 0.2002 doziranje: akutni i hronični bronhitis. 600mg. Uniclophen® 0. primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. TOVARNA ZDRAVIL. bočica. Fluimucil® 200.2002 Cena (R) 7110331 kapi za nos.2007 Cena 64.05 %.5din 515-04-03560-2 28.abecedni spisak registrovanih lekova 25 N NAC .Srbija acetilcistein . kataralno zapaljenje srednjeg uha. akutni i hronični rinitis. rastvor. 0.1%.2007 doziranje: akutni i hronični rinitis.co. Paralelni lekovi: acc 100.

tvrda. doza održavanja 1. rapten-K®. rapten-K®.09. TOVARNA ZDRAVIL. Naklofen®.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162201 gastrorezistentna tableta. diklofenak. tuba. . Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak. 2x5 kom 3838989503420 573/2005/12 23. diklofenak Forte. ako je potrebna dnevna doza od 150mg. blister.Srbija naproksen .09. diklofenak duo remevita® Plus.11.3 doze.2005 doziranje: oralno odrasli početna doza 100.nr . diclofenac duo. diklofen. rapten® duo NAKSETOL .D. diklofenak Forte.Slovenija diklofenak . rapten® duo NAKLOFEN® RETARD . TOVARNA ZDRAVIL. dismenoreja. rapten® duo NAKLOFEN® . strip.D.1din 3838989500320 570/2005/12 23.2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. Naklofen® retard. povrede mekih tkiva. diclofenac BMS. rapten rapid. rektalno odrasli 50 -150mg dnevno podeljeno u više doza. D. Paralelni lekovi: diclorapid®.KRKA. 550mg.2005 Cena (R) 5162204 supozitorija. diclofenac BMS. 50mg.D. bolna i zapaljenska stanja mišićno-kostnog sistema. diklofenak retard. blister. 50mg.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167365 gel. 1x60g Cena 126. 2x10 kom Cena 96din 3838989503437 574/2005/12 23.2004 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. diklofenak duo remevita®. D.150mg dnevno podeljeno u 2.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: odrasli 1. Naklofen® retard. ako je neophodno. diklofenak duo remevita®.11. dismenoreja 50 -150mg dnevno. diclofenac-retard. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.D. .KRKA. blister. bubrežne i žučne kolike početna: i održavajuća doza je 1 tabl. rapten rapid. 1%.Slovenija diklofenak . diclofenac duo. Naklofen® duo. . stomatološke operacije.11. 2x10 kom 8608807101252 Cena 152. diklofen®. TOVARNA ZDRAVIL.co. diklofenak. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. diclorapid®. . D. diklofen®. voltaren NAKLOFEN® DUO .9din 3838989625559 515-04-03560-1 28. Naklofen® duo. 100mg.6din 515-04-1054/04 05. diclofenac-retard. diklofenak duo remevita® plus.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162560 film tableta. diklofenak duo remevita® plus. 2x10 kom Cena 181. jednom na dan. blister. diclofenac-retard. diklofenak duo remevita®. rapten rapid.Slovenija diklofenak .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2 puta po 75mg.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI N M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162207 kapsula.2004 www. 2x10 kom Cena 122din 3838989500573 515-04-03560/03 28.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima.DigitSoft. Naklofen®. diklofen®.05.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162206 tableta sa produženim oslobađanjem.KRKA. diklofenak retard. reumatskih i drugih bolova: 3 -4 puta 2. 75mg. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. rapten-K®.3mg/kg dnevno.4g gela blago utrljati na obolelo mesto.može da se kombinuje sa tabletom 50mg ili supozitorijama. diklofenak Forte. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1. posle porođaja. diklofenak. diclofenac duo.

Naproksen. Naproxen NALGESIN® S .POLFARMEX SA . Nalgesin® forte. reumatska oboljenja. reumatska oboljenja. glavobolja.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. Naproksen. 250mg. . Naproksen. Naproxen NAPROXEN . zubobolja. blister. Nalgesin® forte. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 1. Paralelni lekovi: Nalgesin® S. strip.09.M01AE02 M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162666 tableta.09. Naproxen NALGESIN® FORTE . Paralelni lekovi: Naksetol. D. zubobolja.D. 5x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-05169-1 28.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. . 500mg. D. 550mg. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. Paralelni lekovi: Naksetol. deca juvenilni ar tritis: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. TOVARNA ZDRAVIL.03.09. 375mg. 10x500mg 8608807100941 250/2006/12 03.Srbija naproksen .2006 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. Naproxen NAPROKSEN .09. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 1 -2 puta po 550mg. 2x10 kom 515-04-05169/03 28. migrena.KRKA. Naproksen www. vanzglobni reumatizam.2004 Cena (R) 1162667 tableta.DigitSoft.nr .Slovenija naproksen .3 puta po 275mg. Nalgesin® forte.4din (R) 5162422 supozitorija. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. blister. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Nalgesin® S. blister. 1x10 kom 3838989501617 515-04-03818-1 28. Nalgesin® S.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162106 film tableta.3din 8608807101009 249/2006/12 03. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 2.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. 500mg. Paralelni lekovi: Naksetol. TOVARNA ZDRAVIL. Nalgesin® forte.3 puta po 250mg dnevno.2006 Cena 120.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 140. 2x10 kom Cena 130. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. rektalno odrasli 2 puta po 500mg. bolovi u kičmi. bolovi u kičmi.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162423 film tableta. 1x10 kom Cena 3838989528836 515-04-03818/03 28. inflamatorna oboljenja mekih tkiva.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. . postoperativni i ginekološki bolovi.03. ublažavanje bolova umerene jačine: oralno odrasli 2-3 puta po 375mg.D. Paralelni lekovi: Naksetol. vanzglobni reumatizam. 275mg.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. migrena. blister.2 puta po 550mg.co.6din (R) 1162107 film tableta.Poljska naproksen . ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 2.Slovenija naproksen .D. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. glavobolja. postoperativni i ginekološki bolovi.KRKA. Nalgesin® S.

Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. hipovolemijski šok. 9g/L.v. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . suspenzija.V.HEMOFARM AD . Sodium chloride N NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2.HEMOMONT D. suspenzija.2 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-225/03 01.4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu. 9g/L.05%. 1x500mL www.DigitSoft.08.SANA HAMMEUM .Crna Gora natrijum-hlorid . bočica sa raspršivačem.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.06.v.9%.2006 Cena 48. hipovolemijski šok. Cena 1015.8din bočica sa raspršivačem. 1x250mL 8600097200394 515-04-3690/04 30.co.R01AD09 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110310 sprej za nos. 400mcg dnevno. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. odrasli i. odrasli i. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. . 0. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). odrasli i. 50mcg/doza. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.06.7din (Z) 0175240 rastvor za infuziju.v.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110023 sprej za nos.09. 1x120 doza 8584055531402 515-04-284/03 20. 1x200 doza B05Xa rastvori elektrolita Cena 59. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). USA . 9g/L.09.7din 8600097200127 773/2006/12 05.Belgija mometazon .USA beklometazon .O. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.SCHERING-PLOUGH LABO N.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . hipovolemijska dehidratacija. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI NASOBEC . 9g/L. inf. 1x500mL 8600097010689 772/2006/12 05. hiponatrijemija. 1x500mL Cena 59. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. maks. inf.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 59.9%.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.8din (Z) 0175516 rastvor za infuziju. . hiponatrijemija. hipovolemijska dehidratacija. rinitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 puta dnevno 2 doze u svaku nozdrvu. boca staklena. boca plastična.O. Paralelni lekovi: Beconase™ NASONEX .06. boca.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175510 rastvor za infuziju.Srbija natrijum-hlorid .Srbija natrijum-hlorid .nr . hiponatrijemija. boca.IVAX CORPORATION. Sodium chloride B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175580 rastvor za infuziju. hipovolemijska dehidratacija. hipovolemijski šok.9%. inf.7din 515-04-1366-1 30.2003 doziranje: polenska kijavica. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).

10.S01GX01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici (R) 7099220 kapi za oči. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM .06. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. 5%+0. vehikulum za druge lekove): zavisi od kliničkog stanja i telesne mase bolesnika. 1x10mL Cena 239. natrijum hlorid .2007 doziranje: nadoknada gubitka vode i elektrolita (izotonična dehidratacija. ukupna dnevna doza 2. .Crna Gora glukoza.Crna Gora natrijum-hlorid. hipovolemijska dehidratacija.5din boca plastična. .Slovačka kromoglicinska kiselina .B05BB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI N B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (SZ) 0173265 rastvor za infuziju.co.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175180 rastvor za infuziju.R.9%. 1x500mL Cena 107.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175515 rastvor za infuziju. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.06.UNIMED PHARMA S. . prosečnom brzinom 80 kapi/min.O.O. hipovolemijska dehidratacija.O. hipovolemijski šok. 1x500mL Cena 59.v.O. 3-4 puta dnevno (na svaka 4 www.2005 doziranje: profilaksa i terapija akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa: odrasli i deca preko 4 god. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum.9din 8588000227778 551/2005/12 19.nr . hiponatrijemija. Cena 65.HEMOMONT D. ukupna dnevna doza 2. kalcijum-hlorid. NATRIJUM KROMOGLIKAT . 20mg/mL. deca: oko 5mL/kg/sat. hiponatrijemija.6% od telesne mase. bočica sa kapaljkom.HEMOFARM AD .7din 8600064105349 515-04-271/03 11. 1x500mL 8600097010634 1923/2006/12 20.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.5 -1L dnevno. .B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175260 rastvor za infuziju. rastvor. ringer’s Injection. hipovolemijska dehidratacija.6g/L+0.33g/L. boca. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. 8.DigitSoft.Srbija natrijum-hlorid .3g/L+0.6g/L+0.09. kalcijum-hlorid.5din boca staklena.7din 8600097200110 1280/2007/12 12. odrasli i. hipovolemijska dehidratacija. boca. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% . odrasli 500. Cena 65. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. kalijum-hlorid . starosti 1-2 kapi u oči. 1x500mL 8600097200134 1655/2006/12 15.9%.3g/L+0. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum (ringerov rastvor).Srbija natrijum-hlorid. ringer’s Injection. hipovolemijski šok.abecedni spisak registrovanih lekova NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . hiponatrijemija. hipovolemijski šok.HEMOMONT D.2000mL za 24 sata.12. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).O. inf.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) . hiponatrijemija.D.5 -1L dnevno.33g/L.2003 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.6% od telesne mase. kalijum-hlorid . 8. održavanje volumena ekstracelularne tečnosti.ZDRAVLJE A. 9g/L.

2mg/kg.nr .Srbija natrijum-pikosulfat . ampula.5din 15. 10x100mL Cena 515-04-3833/03 11. dodatak aparatima za održavanje kardiopulmonalnih funkcija: individualno.4din (R) 1124032 kapsula. odnosno. sve dok je pacijent izložen alergenu.NOVARTIS .Nemačka testosteron . preoperativno čišćenje creva. 5mg.6din 8600103492416 1275/2006/12 02.2005 412.2006 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma: svakih 10-14 nedelja i. Testosteron depo NEBILET® . blister. bočica staklena. 1000mg/4mL. 5mg. nastaviti oralno sa 5mg dnevno sledećih 2-6 dana. te se 15-20 min.DigitSoft.B05XA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (SZ) 0133110 koncentrat za rastvor za infuziju. blister. tvrda.G03BA03 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 0048233 rastvor za injekciju.12.2002 Cena 6002.08. postoperativna opstipacija. Paralelni lekovi: vividrin® NATRIJUM-PIKOSULFAT .4%.D. NAVOBAN .08. maks. posle primene može doći do zamagljenosti vida. sporo..SCHERING AG .Austrija natrijum-hidrogenkarbonat .C07AB12 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.A06AB08 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125060 obložena tableta.12. 1x14 kom 4013054002155 (R) 1107632 tableta.2din 8600064101891 515-04-4012/03 17. 1.2002 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja koje izaziva hemioterapija: odrasli 5mg parenteralno pre početka hemioterapije.300 abecedni spisak registrovanih lekova sata) nekoliko dana do 6 nedelja.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .ZDRAVLJE A.2005 www. deca preko 2 godine 0.1din 3/2-10-5795/1 17. NATRIUMBICARBONAT .08. blister. 1x4mL Cena 8677.2005 19.co. posle aplikacije ne preporučuje se upravljanje vozilom i rukovanje mašinama.12. blister. 2x14 kom 4013054002162 Cena 92/2005/12 Cena 93/2005/12 Cena 94/2005/12 15. blister.2003 doziranje: metabolička acidoza. 5mg dnevno. 1x7 kom 4013054002148 (R) 1107631 tableta. . 5mg.2003 doziranje: akutna i hronična opstipacija bez organskog supstrata. ampula. 5mg. 8.Švajcarska tropisetron . NEBIDO® .Nemačka nebivolol .12. duboko u glutealni mišić.m.08. selektivni (R) 1107630 tableta. 10x5mL Cena 15653. Paralelni lekovi: andriol Testocaps. 5mg. hiperhloremična hiponatremija. 3x10 kom Cena 43. maks.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 5mg. alkalizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima.A04AA03 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124030 rastvor za injekciju.5 mmol/kg na sat. 1x5 kom 3/2-10-5795 17. priprema za rendgenološka dijagnostička ispitivanja: 5-10mg uveče.

duboko u vaginu. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-PENOTRAN® . i jedna ujutro tokom 7 dana.Crna Gora deksametazon.HEMOMONT D.2006 doziranje: vaginalna kandidijaza.4-dihlorbenzil alkohol. doze.Nemačka amilmetakrezol. teškoće pri gutanju. više puta dnevno. kod ponovljenih infekcija: 1 vagitorija uveče i ujutru tokom 14 dana.5mg i. angina).c. LTD . 0.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. zapaljenje krajnika (tonzilitis.9mg. teškoće pri gutanju. 10x1mL www. faringitis. levomentol . strip.5mg i. angina). bolovi u grlu. deca 0.Nemačka amilmetakrezol. 0. blister.oralnu primenu (BR) 1120100 pastila.DigitSoft. nedepolarizujuća neuromuskularna blokada: odrasli N07aa antiholinesteraze (Z) 0088060 rastvor za injekciju. povrede korneje.DIVAPHARMA GmbH .DIVAPHARMA GmbH .07.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . afte) i desni (gingivitis). keratitis.1%+0. afte) i desni (gingivitis).05. 0.5mg i. 0.6mg+1.2mg+5. bolovi u grlu.72mg. blister.N07AA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N Cena 358.1.07.05.m. iridociklitis). Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA .v. više puta dnevno. zatim 1-2 kapi na 4 sata.nr .35%. prehlada. 2.2din 8600097200042 1483/2007/12 10.Nemačka neostigmin . duboko u vaginu. sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa: 1-2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba. ili s. Miastenija gravis: odrasli 1-2. sor.2004 doziranje: 0.O. grla i ždrela. stabilna hronična srčana insuficijencija: odrasli 1 puta po 5mg uz jelo. zapaljenje krajnika (tonzilitis. neomicin .O.oralnu primenu (BR) 1120101 pastila. Paralelni lekovi: Neo-angin® bez šećera.25mg na 4 sata.c. iritis. levomentol . zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. laringitis. doze ekvivalentno je 1.05.02. 500mg+100mg. faringitis. NEODEKSACIN . sor.5mg. rastvor.ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK . 1x10mL Cena 148.m. novorođenčad 0. Paralelni lekovi: Neo angin®.co.5mg i.0. ili s. NEO ANGIN® . mikonazol . . 2. grla i ždrela.2-0. laringitis.c.EMBIL PHARMACEUTICAL CO.m. 2x12 kom Cena 4008617149606 645/2006/12 17.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . prehlada. keratokonjunktivitis.2007 doziranje: zapaljenja i infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta.abecedni spisak registrovanih lekova 301 doziranje: esencijalna hiper tenzija. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. bočica. pre dojenja. ili s. promuklost. konjunktivitis.S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090813 kapi za oči.4-dihlorbenzil alkohol. NEOSTIGMINE INJECTION BP . 2x12 kom Cena 4008617149507 640/2006/12 17.Turska metronidazol.G01AF20 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137060 vagitorija. 2x7 kom Cena 8600103492409 153/2006/12 07.6mg+1. ampula. promuklost. mešovite vaginalne infekcije: obično 1 vagitorija uveče.2mg+5.7din 515-04-1453/04 15.

8 nedelja. postoperativna retencija urina: odrasli 0. blister. 10x10 kom 8606102767340 835/2006/12 07. zavisno od indikacije.2007 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze.DigitSoft.06.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .c.2007 (SZ) 0069135 rastvor za injekciju/infuziju. 10mg.4g dnevno podeljeno u 3 doze. 25mg.05-0. deca samo izuzetno 0.1din 8606103170200 1198/2006/12 14. uzima se uz jelo ili sa malo mleka.5mL.5mL Cena 6604. ili s. .2006 Cena (R) 1155513 kapsula. 25mg.nr .5din 8606103889034 402/2007/12 30. maks.01.06. paralitički ileus. Katena® www.06. 1x1. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.07mg/kg sporo i. tvrda.Nemačka acitretin . teška sepsa kod dece uzrokovana gramnegativnim mikroorganizmima. N NEUPOGEN® . 10x10 kom 8606102767364 837/2006/12 07. infekcije kostiju i zglobova: odrasli i deca preko 12 godina 4.Švajcarska filgrastim . tvrda.06.L03AA02 IMUNOSTIMULANSI L03aa faktori stimulisanja kolonije (citokini) (SZ) 0069134 rastvor za injekciju/infuziju.m. infekcije urinarnog trakta.D05BB02 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) d05BB retinoidi u terapiji psorijaze (R) 1155510 kapsula.5mL Cena 326.2007 doziranje: nemijeloidna maligna oboljenja. 1. 30Mj.5mL.F. 1x0.m.125 -1mg i.01..HOFFMANN-LA ROCHE AG . 300mg.5 -8mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.5. mijeloablativna terapija koja prethodi transplantaciji kostne srži.Nemačka gabapentin . deca do 6 nedelja 4. NEURONTIN® . deca 0. napunjen injekcioni špric.GOEDECKE GmbH .5mL. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg./0. blister.4din (R) 1155512 kapsula. 75mg dnevno. odrasli početna doza 1 puta po 25. bočica. doza održavanja 25mg dnevno tokom sledećih 6. 2. NETROMYCIN® . različite infekcije potkožnog tkiva.2 Mij/kg dnevno.5mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister.v. 10mg.1din (R) 1155511 kapsula.. blister.2006 doziranje: teški oblici psorijaze.5mg/kg dnevno. maks.J01GB07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZ) 0024520 rastvor za injekciju. mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi za autolognu infuziju.302 abecedni spisak registrovanih lekova i deca 0.2006 Cena 3233.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084612 kapsula.5mg i.SCHERING-PLOUGH LABO N. 1x0.c. postoperativne infekcije. maks. ili s.6. teške kongenitalne ciklične ili idiopatske neutropenije kod odraslih ili dece: 0.co.8g dnevno podeljeno u 3 doze. tvrda.5-1. 3x10 kom Cena 8606102767333 790/2006/12 05. tvrda. 48Mj. napunjen injekcioni špric.30mg tokom 2-4 nedelje. 5x10 kom Cena 1590. teški poremećaji keratinizacije: individualno.5mL Cena 10730.2006 doziranje: septikemija i druge teške infekcije.Belgija netilmicin . neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. blister.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.1din 4034541000508 2047/2007/12 25. Paralelni lekovi: gabalept®. 3x10 kom 8606102767357 836/2006/12 07.2006 Cena 5051.2. deca od 6 nedelja 12 godina 5.4din 8606103889041 401/2007/12 30. tvrda.09. NEOTIGASON® . infekcije posttraumatskih povreda. profilaksa kod hirurških intervencija na otvorenom srcu./0.07. 150mg/1.V.

2006 Cena 3362. tokom 4 nedelje. 4x14 kom 4027269027506 (R) 1104703 tableta sa produženim oslobađanjem.09.2006 Cena 2390din 453/2006/12 06. 4x14 kom 4027269022587 (R) 1104702 tableta sa produženim oslobađanjem. 200mg. masna hrana smanjuje efikasnost leka.DigitSoft. 600mg.04. 1000mg. tokom 4 nedelje.4g dnevno podeljeno u 3 doze.L01XE05 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039151 film tableta.alfa i interleukinom-2: odrasli preporučena doza 400mg (2 tabl.8g dnevno podeljeno u 3 doze.ASTRAZENECA AB .P. blister.C. 20mg. 500mg.07. Paralelni lekovi: gabalept®.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084616 film tableta. 40mg. zatim oralno 40mg dnevno.2007 doziranje: uznapredovali karcinom bubrega koji nije reagovao na terapiju interferona .2004 9536. 5x10 kom Cena 4034541004483 515-04-3186/03 02.2004 Cena 487.04. maks. Katena® NEXAVAR® .6din 451/2006/12 06.Švedska esomeprazol . od 200mg) 2 puta dnevno.7din (Z) 0122813 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.2006 Cena 1472.07. maks. 4x28 kom Cena 4008500123126 2304/2007/12 10.04.1din 454/2006/12 06.Nemačka sorafenib .abecedni spisak registrovanih lekova 303 NEURONTIN® . 4x14 kom 4027269022594 Cena 342. gastroezofagusna refluksna bolest: 20mg jednokratno parenteralno. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. 1x7 kom 7321839721915 3/2-10-13 29. 750mg. blister.co.2006 www.USA gabapentin .2002 Cena 696. 375mg.BAYER HEALTHCARE AG .09. 40mg. 800mg.A02BC05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe 953.12.PFIZER H. 1.04. blister. blister. 40mg.6din (R) 1122811 tableta. NEXIUM . bočica.3din 452/2006/12 06.2003  (R) 1084617 film tableta.2003 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze. bočica.2002 doziranje: erozivni refluksni ezofagitis: 40mg jednokratno parenteralno. 2. CORPORATION . deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.12.7din (Z) 0122812 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. 5x10 kom Cena 4034541004490 515-04-3186-1 02. NIASPAN® .10. tablete progutati sa čašom vode.nr .C10AD02 N SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10ad nikotinska kiselina i derivati (R) 1104700 tableta sa produženim oslobađanjem. blister. blister. blister. blister.Nemačka nikotinska kiselina . 10x40mg Cena 515-04-1980/04 13. prevencija i lečenje ulkusa koji je povezan sa upotrebom NSAIL: jednom dnevno 20mg u toku 4-8 nedelja. 1x14 kom 4022536921617 (R) 1104701 tableta sa produženim oslobađanjem.7din (R) 1122810 tableta. zatim oralno 20mg dnevno. 1x40mg Cena 515-04-1981/04 13. blister. 1x7 kom 7321839721861 3/2-10-12 29.MERCK KGaA .

Italija cisatrakurijum .DigitSoft. tvrda.Srbija nifedipin .2004 83. Nipidin N NILACEF® . ampula. II generacija (SZ) 0321970 rastvor za injekciju. 2 puta po 40mg.2006 Cena 1966.11. 2mg/mL. 1x1 kom 8600097012003 3/2-10-7593 19. zatim 3 puta po 20mg. 3x10 kom 8600064101266 122/2006/12 06. angina pektoris: 2 puta po 20mg.5din 20mg.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-7595 19. Paralelni lekovi: cefuroksim.ZDRAVLJE A.4 doze (na 6. cordipin® XL.100mg/kg dnevno. 2 puta po 40mg.3din 8600064104298 515-04-4004/03 28. 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris). maks. Nifelat P®. zinacef NIMBEX™ . .02. 10mg.2007 doziranje: hipertenzija.2006 doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku. 1x1 kom www.04.8 sati).N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (R) 1402761 tableta sa produženim oslobađanjem. 1x1 kom Cena 8600097011990 3/2-10-7594 19.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402480 tableta. Cena 83. boca staklena.Srbija nifedipin . 2mg/mL.co. 5x2. 5x5mL 8021961013061 485/2006/12 07. podeljeno u 3.04.01.D. nastaviti sa 500-1000mg dnevno.2006 j01dc cefalosporini. maks. NIFEDIPIN RETARD . 250mg. bočica. . maks.7din 8600097400541 333/2007/12 23.2002 183.5din (R) 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem.5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija).ZDRAVLJE A. 20mg. cefuroxim-MIP®.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. deca preko 3 meseca 50.2002 Cena 324.HEMOFARM AD .02. NIFELAT P® .6din (SZ) 0321972 prašak za rastvor za injekciju. dnevna doza 2000mg.GLAXOSMITHKLINE SPA . Nifelat®.11.HEMOFARM AD . Nipidin NIFELAT® . Xorimax®. Paralelni lekovi: cordipin®.09. bočica. blister.D.304 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dislipidemije: terapiju započeti sa 375mg jednom dnevno.2006 doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg. 750mg.11.2din (SZ) 0082411 rastvor za injekciju/infuziju. u zavisnosti od lipidograma i uz postupno povećanje doze.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem. cordipin® retard. 1500mg. ampula. cordipin® retard. 20mg. ceroxim. 5x10 kom Cena 79. meningitis izazvan osetljivim sojevima bakterija: odrasli 750mg -1.5mL Cena 1059din 8021961013054 484/2006/12 07. 3x10 kom Cena 8600064105950 121/2006/12 06.M03AC11 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082410 rastvor za injekciju/infuziju.nr .Srbija nifedipin . Paralelni lekovi: cordipin®. maks. blister. cordipin® XL. 3x10 kom Cena 73. blister.5din (SZ) 0321971 prašak za rastvor za injekciju. profilaksa u abdominalnoj hirurgiji.Srbija cefuroksim . blister.

PANACEA BIOTEC LTD.HABIT PHARM A.BAYER HEALTHCARE AG . deca 5mg/kg dnevno podeljeno u 2. sportske povrede.Srbija nimesulid . deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Nimulid®-Md. Nimesulid. glavobolja. Paralelni lekovi: aulin. 2x10 kom www. sportske povrede. odrasli 150mcg/kg (intubacija). dismenoreja.04.C08CA06 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (SZ) 0402102 rastvor za infuziju.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163550 tableta. deca od 2 -12 godina 100mcg/kg (intubacija). 400mg dnevno. blister.SRBOLEK A. posle 2h povećavati dozu na 2mg/h tokom najmanje 5. NIMULID® .2002 Cena 100. bočica. postoperativni bolovi.Nemačka nimodipin . (osobe sa manje od 70kg 0.03. 1x30mL 8606103683038 482/2006/12 07. sportske povrede. 5mg/mL.8din (R) 3163021 *suspenzija. Nimulid®. postoperativni bolovi.2006 Cena (SZ) 0082413 rastvor za injekciju/infuziju. zatim 1.2006 doziranje: stanja u kojima je potrebna mišićna relaksacija: i. Nimulid®-Md. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.3 doze. zubobolja.06. dismenoreja. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. odrasli i deca preko 2 godine 3mcg/kg u minuti (početna doza).M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 515-04-1626/03 17. inf.2007 doziranje: terapija subarahnoidalnih krvarenja usled prskanja aneurizme ili traumatskog porekla: 1mg/sat kontinuiranom inf. 20mcg/kg svakih 9 minuta (doza održavanja). .01.Indija nimesulid . 10mg/50mL. blister. 100mg.04. 1x60mL 8901168083022 03-3943/99 07. 2x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 193din 3/2-10-2910 20. actasulid® NIMESULID . blister. ampula. 1x50mL Cena 1120. Paralelni lekovi: aulin. 400mg dnevno.D.nr . glavobolja. Nimulid®-Md.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163540 tableta. . 30mcg/kg svakih 20 minuta (doza održavanja). degenerativna reumatska oboljenja zglobova. . Nimulid®. actasulid® NIMOTOP® S . dismenoreja. 5x10mL Cena 8606103683021 483/2006/12 07. maks.4din 8606007910254 65/2007/12 11.2mcg/kg u minuti.5mg/h). Paralelni lekovi: aulin.D.2000 doziranje: reumatoidni artritis.04. postoperativni bolovi. zubobolja. zubobolja. što pre od početka subarahnoidalnog krvarenja. 100mg.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 305 0082412 rastvor za injekciju/infuziju. 2mg/mL. bočica. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. maks. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno.2003 doziranje: reumatoidni artritis. 100mg. 50mg/5mL. glavobolja. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: oralno odrasli 2 puta po 100mg posle jela. a najduže 14 dana. inj. bočica. NIMESULID . upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. actasulid® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163020 tableta. 2x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 3/2-10-9193 24.v.12.2002 doziranje: reumatoidni artritis.co.Srbija nimesulid .DigitSoft.

6mL.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (SZ) 0102180 koncentrat za rastvor za infuziju. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.2002 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. 50x1.2mg/min (početi sa 0.Bosna i Hercegovina nitrazepam . (posle efekta postignutog i.04.14 godina 5mg. . incizijama kože. Nitropen spray www.01-0. spor tske povrede. inj. blister. inf.v.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402762 kapsula sa produženim oslobađanjem. Paralelni lekovi: cordipin®. i.2din 8901168601073 308/2006/12 08. blister.6mL 8608807100354 884/2007/12 25.04.2002 doziranje: reumatoidni artritis.O.6mL Cena 1193.O.03.. 50x1. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. po potrebi ponoviti.Indija nimesulid .2006 doziranje: lokalizovana reumatska oboljenja zglobova. tvrda.M02AA. deca 2 puta po 50mg otopiti u ustima.Indija nimesulid .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.07. Nimesulid.5mg. deca od 25 godina 2. ligamenata i zglobova: 3-4 puta dnevno 2-4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati. Nitroglicerin. glavobolja. deca od 6.D. Paralelni lekovi: cerson® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163023 tableta. .01-0.PANACEA BIOTEC LTD.Srbija gliceriltrinitrat . 5mg. 5mg/1. actasulid® NIPAM . 3x10 kom Cena 83. lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva. Nitrolingual®.7din 8608807100361 885/2007/12 25.12. . ampula. Paralelni lekovi: Nitro-dur.BOSNALIJEK D. maks. kontrolisana hipotenzija u hirurgiji.5-5mg. dismenoreja. 20mg. akutna insuficijencija levog srca sa edemom pluća.PANFARMA D. Paralelni lekovi: aulin. Nimulid®. . 1x30g Cena 155.) 0.v. 100mg.DigitSoft. cordipin® retard. a zatim na 5-10 min povećavati za 0.6mL. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg otopiti u ustima. blister. Nifelat® NIRMIN® .co.005-0. 2 puta po 40mg. Nifelat P®. . maks.04. cordipin® XL. postoperativni bolovi. u razmacima od 10 min.2007 doziranje: nestabilna angina pektoris. deca do 1 godine do 2. tuba. sprečavanje hiper tenzivnih reakcija pri endotrahealnoj intubaciji.2007 Cena 646.PANACEA BIOTEC LTD. anesteziji.30 abecedni spisak registrovanih lekova NIMULID® TRANSGEL . LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167021 gel.2002 doziranje: hipertenzija.Srbija nifedipin .nr .D. najviše 2 puta.1din 3/2-10-4197 20. 1mg/1. NIMULID®-MD . sternotomiji: i. zubobolja.5din 8600097401333 3/2-10-4806 25. akutni infarkt miokarda.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077260 tableta.02mg/min. inj. epilepsija: deca do 1 godine 5-10mg. 1x10 kom N NIPIDIN . 1x10 kom Cena 78.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 98. 20mg (u bolnici). 1%. ampula. angina pektoris: 2 puta po 20mg. 1mg tokom 3 min.v.6din 3870010004162 3/2-10-8638 12.6din (SZ) 0102182 rastvor za injekciju. traumatska oštećenja tetiva.01mg/min do željenog odgovora).

doza održavanja 4-8mg. 1x40 kom Cena 49. deca preko 6 godina početna doza 0.8-1. Nitrolingual®.m.4din 40mg. ostale indikacije: 10-500mg i.JUGOREMEDIJA A.4din 8600064105998 124/2006/12 06.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047173 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. posle pauze od 8.D. folija.2002 (Z) 0047174 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. folija.08. ZRENJANIN .abecedni spisak registrovanih lekova 30 NIRYPAN® .Srbija metilprednizolon . ili 1g mesečno tokom 6 meseci. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. Cena 622. odrasli početna doza 4-48mg dnevno.2003 Cena 2294.Solu NITREPIN® . zastojno oboljenje srca: 1 puta dnevno na suvu kožu grudi. po potrebi povećavati do doze održavanja 10-20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze.v.01. 4mg. Lemod depo.12.SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG .D. blister. liobočica sa rastvaračem u ampuli.5mg sublingvalno 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad.C08CA08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina  (R) 1402191 tableta. 15x1mL 8608811001944 3/2-10-9330 26. do 6 puta dnevno.SRBOLEK A. ili i. na 4-6 sati tokom 48 sati vitalna ugroženost.12 sati po potrebi zalepiti novi flaster.5mg sublingvalno. Nitropen spray NITROGLICERIN .Srbija nitrendipin . nadlaktice ili ramena nalepiti flaster. liobočica sa rastvaračem u ampuli.ZDRAVLJE A. 40mg dnevno.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102100 sublingvalna tableta. 2x10 kom Cena 53. blister.4din 20mg. 15x1mL 8608811001937 3/2-10-9329 26. 1 sat pre.02.v. ukloniti za 12.nr . blister.08.2007 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. 2x10 kom 8608811001968 2044/2007/12 25. Nitroglicerin. 80mg. 1x28 kom Cena 1571din 3837000016352 515-04-285/03 01.6din 8608809000614 208/2007/12 16.Švajcarska gliceriltrinitrat .2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. vitalna ugroženost Nirypan solubile 30mg/kg i.6din (R) 9102631 transdermalni flaster. Paralelni lekovi: Lemod. 10mg. bočica. 0. maks.24 sata. 1x28 kom 515-04-285-1 01.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija. 20mg. Lemod® . 40mg. akutni napad angine pektoris: terapija 0. u sedećem položaju.v.Srbija gliceriltrinitrat . Lemod-Solu. Nitro-dur.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 9102630 transdermalni flaster.2007 doziranje: individualno i zavisno od indikacije. Nitrolingual®. . najviše 3 lingvalete u razmaku od 3-5 minuta. NITRO-DUR . 2x10 kom Cena 99.7din (R) 1047177 tableta. .2006  (R) 1402192 tableta. doza održavanja 2-8mg dnevno. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i. izolovana sistolna hiper tenzija: 10mg jednom dnevno.co. profilaksa 0. po potrebi ponoviti za 3 minuta.DigitSoft.5din 8600064105981 123/2006/12 06.5mg/kg dnevno.v. Nitropen spray N www. na početku i po završetku citostatske terapije.D. Cena 1053.2002 Cena 141.09.02. Paralelni lekovi: Nirmin®.12. Paralelni lekovi: Nirmin®.5mg.

forte.10. uzeti uveče. meka.O. Nitro-dur.PHARMANOVA D. blister. 9x10 kom 9120018570416 1751/2006/12 02. meka. hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps.Nemačka nitroksolin . Nitrolingual® NITROXOLIN . akutni napad angine pektoris. kaps. 1x10 kom Cena 9120018570362 1754/2006/12 02. zastojno oboljenje srca: 0. 1x4.O. 0.2006 Cena (R) 1029805 kapsula. blister.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102650 sublingvalni sprej.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU N j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029803 kapsula.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . blister.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik.2001 www.DigitSoft. Nitroglicerin..Srbija nizoldipin .6din (R) 1029801 kapsula.co. kaps.2006 Cena 513. Paralelni lekovi: Nitroxolin forte NITROXOLIN FORTE . Nitro-dur.4din 3/2-4206/00 20. forte dnevno.2006 Cena 1500. 0. 9x10 kom 9120018570386 1753/2006/12 02. meka. meka. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik.4-1.CHEPHASAAR CHEMISCH . dnevno hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. plućni edem.4-1. meka. spastička migrena: 0. blister.2din 8606004135285 515-04-3073/03 09. renalne i plućne kolike.4mg/doza. meka. 150mg.2006 Cena (R) 1029804 kapsula.O. bočica sa raspršivačem. . blister.Nemačka nitroksolin . 1x12. 150mg. POHL-BOSKAMP GmbH & CO.10. Paralelni lekovi: Nitroxolin NIZOLDIN .J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029800 kapsula.07.4mg/doza.nr . . 250mg.10. Paralelni lekovi: Nirmin®.forte uzeti uveče. 1x10 kom Cena 9120018570393 1755/2006/12 02. Asthma cardiale. 250mg. 2x10 kom 8605000800159 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 81.8din (R) 1029802 kapsula. Nitropen spray NITROPEN SPRAY . 3x10 kom 9120018570379 1752/2006/12 02.10. 5mg.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. Nitroglicerin. u profilaksi kaps.CHEPHASAAR CHEMISCH . u profilaksi kaps. KG .2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps.02.12.G. blister. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.10.O.2mL Cena 436din 3837000081992 3/2-10-3693 18.Srbija gliceriltrinitrat . 250mg.2002 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. 3x10 kom 9120018570409 1750/2006/12 02.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .Nemačka gliceriltrinitrat .10. 150mg.C08CA07 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402710 tableta. blister. bočica sa raspršivačem.5mL Cena 141. Paralelni lekovi: Nirmin®.SLAVIAMED D.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102621 sublingvalni sprej.30 abecedni spisak registrovanih lekova NITROLINGUAL® .

02.Velika Britanija tamoksifen .KRKA.06. Tamoxifen NORCURON . i. 2x10 kom Cena 330.v.Srbija norfloksacin . od 40 -100mcg/kg).nr . blister.V. 3x10 kom Cena 660. Paralelni lekovi: Nofocin.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039010 film tableta. zatim 20.v. 50. . 4mg/mL.11. maks.Velika Britanija tamoksifen .080.08. D.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 30 1402711 tableta.Holandija vekuronijum . 2x10 kom Cena 330.2002 doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: odrasli i deca preko 5 meseci i.ASTRAZENECA UK LIMITED .09. 0.co. inj.6din 8605000800142 3/2-4207/00 20. 20mg. NOFOCIN . . 50x1mL Cena 8358.SRBOLEK A.5din 3838989501648 515-04-03553/03 28.80mcg/kg/sat (posle inicijalne i. Uricin NOLVADEX® . inf.D.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije.1mg/kg. hronične infekcije prostate. 3x10 kom Cena 324din 8606103714053 1614/2007/12 06. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. 10mg. TOVARNA ZDRAVIL. hronične infekcije prostate.2001 doziranje: angina pektoris: 2 puta po 5-10mg.N.4din 8606103714060 1615/2007/12 06. 2x10 kom Cena 188. Tamoxifen NOLVADEX®-D . blister. blister.v. hiper tenzija: 10-20mg dnevno. lio-ampula sa rastvaračem.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132181 film tableta. Uricin NOLICIN® . 400mg.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132310 tableta.ASTRAZENECA UK LIMITED . 400mg. blister.Slovenija norfloksacin .2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. N www. Paralelni lekovi: Nolicin®.DigitSoft.D.2din 3/2-10-6211 19.5din 8608809000621 3/2-10-6197 03. 40mg dnevno.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. inj.08. ORGANON .L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039011 film tableta. Paralelni lekovi: Nolvadex®-d.30mcg/kg (održavanje efekta). blister. Paralelni lekovi: Nolvadex®. 10mg.M03AC03 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.

Cena 41695.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402735 tableta.2006 Cena 615din (R) 1402301 tableta. maks. se uzimaju uz obrok.8din 3/2-10-10795 28. tabl.5mL.2002 (SZR) 0044308 rastvor za injekciju. KG .H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044307 rastvor za injekciju. 1x1. doza održavanja 75-150mcg.1. blister. 5mg. 15mg/1. Tenox®. vazotal NORPROLAC® . Monodipin. GmbH & CO.5mL.Nemačka amlodipin . supstituciona terapija: odrasli 0. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. Normodipine®.5mL Cena 27107. 10mg jednom dnevno.2002 (SZR) 0044309 rastvor za injekciju. infertilitet ili smanjeni libido): terapija započinje dozom od 25mcg (bledo ružičaste tabl.2006 doziranje: hipertenzija ili angina pektoris: 1 puta po 5mg. amlogal®.Danska somatropin .2006 doziranje: hipertenzija.HEINRICH MACK NACHF. amlopin Lek®. 5mg. Tenox®. 5mg/1. 75mcg.FERRING GmbH . 150mcg.4mg/m2 dnevno. blister.2007  (R) 1149081 tableta.2007 doziranje: hiperprolaktinemija praćena kliničkim manifestacijama (galaktoreja.2din karpula sa dozerom u pen aplikatoru.3mg dnevno.310 abecedni spisak registrovanih lekova NORDITROPIN® NORDILET® . blister.01. amlodil. amlogal®.6din 5413973112383 1268/2006/12 02. 3x10 kom Cena 686. 1x1.NOVO NORDISK A/S .) dnevno. blister. od 7. 1x1. NORVASC® .035mg/kg dnevno.) dnevno.G02CB04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02cB inhibitori prolaktina  (R) 1149080 tableta. odnosno 1.01.) jednom dnevno tokom prva 3 dana. 3x10 kom 5997001313480 1879/2006/12 18. Norvasc®.DigitSoft. amlopin Lek®. maks. Turner-ov sindrom: 0.025. Paralelni lekovi: alopres®. vazotal N www. a od 4.0mg/m2 dnevno.GEDEON RICHTER LTD .12.Nemačka kvinagolid .10. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. blister. blister.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402300 tableta.05mg/kg dnevno. 10mg. 3x10 kom Cena 8606007080803 127/2007/12 11. 1x6 kom Cena 8606007080780 123/2007/12 11. 10mg dnevno. najbolje uveče. amlohexal. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.01. 3x10 kom Cena 8606007080797 126/2007/12 11. Monodipin.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0.0.co. amlohexal. amlodipin. 25mcg/50mcg. 3x10 kom Cena 370din 5997001313473 1878/2006/12 18.08.15 -0. amlodil.5mL. amlodipin.Mađarska amlodipin .5mL 3/2-10-10797 28. amenoreja.-6.12.5mL Cena 11300.10.nr . dana preporučena doza je 75mcg (bele tabl. 10mg/1. Paralelni lekovi: genotropin®.12. oligomenoreja. Humatrope NORMODIPINE® .7.6din 3/2-10-10795/1 28. odnosno 0. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. Paralelni lekovi: alopres®. dana 50mcg (bledo plave tabl.2007  (R) 1149082 tableta.

najduže 5 dana kontinuirano.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086431 rastvor za injekciju. maks. bočica sa kapaljkom. sekvencijalni preparati (R) 1048147 film tableta. Paralelni lekovi: alopres®.2002 doziranje: smetnje u klimakterijumu u žena sa zdravim uterusom.9din 8608808101381 2081/2007/12 25. 0. amlohexal. rastvora na 6 sati. Monodipin. Nafazol. bočica. rastvor. 1x10mL Cena 50.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402736 tableta.Srbija metamizol-natrijum . deca preko 2 godine 350mg/m2 na 12 sati. Normodipine®. rastvor.2 kapi 0.NOVO NORDISK A/S . amlodipin.12.co. priprema za rinološki pregled.1din (R) 7110336 kapi za nos. estradiol .2. akutni i hronični rinitis.GALENIKA AD . kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 0. postoperativnih). rinosinuzitis.Velika Britanija ritonavir . amlodil.USA amlodipin . monokomponentni (R) 7110335 kapi za nos.05 %.05%. osteoporoza: 1 crvena tabl.4din 8606004135094 515-04-1809/03 20. ili 1.11.PHARMANOVA D.abecedni spisak registrovanih lekova 311 NORVASC® .DigitSoft. 3x10mg Cena 1257. 2. 5g dnevno. Paralelni lekovi: Benil®. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa odrasli 2. amlopin Lek®.2003 doziranje: infekcija HIV virusom (monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima): odrasli 600mg na 12 sati. dnevno tokom 16 dana.2003 Cena 64. deca 1.J05AE03 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328615 kapsula. 1x10mL 8606004135087 515-04-1808/03 20.5g i. krvarenje iz nosa.5g/5mL. zatim 1 bela tabl. 100mg. 50x5mL Cena 711. ampula. 0. 1mg+1mg. kataralno zapaljenje srednjeg uha.Srbija nafazolin .6din 515-04-2214/03 02.m.O.MANUFACTURING CENTER . maks. uz obrok.O. 10mg.1%.PFIZER .11.nr .ABBOTT LIMITED . Baralgin M® NOVASOL .12.5 -1g sporo i. Paralelni lekovi: analgin®. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno.1 %.4 kapi 0. dnevno tokom 12 dana. 10mg jednom dnevno. 4x1 kom Cena 26593.G03FB05 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 3/2-10-9162 26. Nafazolin NOVOFEM® . .Danska noretisteron. uz obrok. inj.v.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.2003 doziranje: polenska kijavica. kontejner za tablete.11. bočica sa kapaljkom. blister. amlogal®. rastvora na 6 sati. vazotal NORVIR . Paralelni lekovi: Trisequens® g03FB gestageni i estrogeni.2003 doziranje: hipertenzija. 1x28 kom www. NOVALGETOL® . meka. Tenox®..09. inj.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.2din 5013158765139 515-04-1763/03 17.

2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 1mg. blister. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena (R) 0041552 suspenzija za injekciju. blister.A10BX02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) N Cena 1207.A10AB05 a10BX drugi lekovi koji snižavaju glukozu u krvi. 6x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10796 28. 100j.NOVO NORDISK A/S . vrstu insulina. 2mg. blister. Paralelni lekovi: Novorapid®.DigitSoft. 100j.Danska insulin aspart . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. do najviše 4mg uz glavne obroke. isključujući insuline (R) 1341350 tableta. vrstu insulina.3din 3/2-10-8089 27. Novorapid® Penfill® a10aB insulini i analozi.5mg (početno). parenteralni. vrstu insulina./mL. 100j. 5x3mL www.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 6x15 kom 3/2-10-8089/2 27. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Danska insulin aspart ./mL.11.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2804.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): jednom dnevno 0. Paralelni lekovi: Novorapid® FlexPen®. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. bočica. 0. parenteralni.NOVO NORDISK A/S . maks. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 Penfill® NOVOMIX® 30 PENFILL® . kratkog dejstva (R) 0041527 rastvor za injekciju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.4din (R) 1341352 tableta.12.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. 6x15 kom 3/2-10-8089/1 27. Novorapid® Penfill® NOVORAPID® FLEXPEN® . 1x10mL Cena 2804. parenteralni.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.12. vrstu insulina.2din (R) 1341351 tableta. kratkog dejstva (R) 0041532 rastvor za injekciju.NOVO NORDISK A/S .co. 5x3mL a10ad insulini i analozi.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2002 Cena 1262.2002 Cena 1237.5mg. po potrebi povećavati u intervalima 1 -2 nedelje.NOVO NORDISK A/S .nr .10.5din 3/2-10-9161 26. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 FlexPen® NOVONORM® .312 abecedni spisak registrovanih lekova NOVOMIX® 30 FLEXPEN® .A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.10. 5x3mL 8600102099326 1282/2006/12 02./mL.NOVO NORDISK A/S .Danska repaglinid . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041528 suspenzija za injekciju. parenteralni. 16mg dnevno. dozu i vreme ubrizgavanja odredjuje lekar.Danska insulin aspart .08.Danska insulin aspart .10.5din 3/2-10-6837 22. uložak. NOVORAPID® ./mL. 100j.

Hemofarm.12. liobočica sa rastvaračem.co.07. maks. NUROFEN .2004 (R) 3162653 oralna suspenzija.4 g/d. 2.6-1. rupan. Nurofen Liquid. teške epizode krvarenja 3. 1. deca od 3-7 god.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 313 a10aB insulini i analozi. 1x12 kom N Cena 515-04-1713/04 09.2 g/d. sirup 3-4 puta po 50mg.. 100mg. posle jela.08.07. 3-4 puta po 200mg.B02BD08 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066600 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Velika Britanija ibuprofen .2002 doziranje: doze i dužina terapije određuju se individualno. primenjuje se isključivo i.4mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.v. liobočica sa rastvaračem. Novorapid® FlexPen® NOVOSEVEN® .8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.nr . 2x12 kom 515-04-1711/04-1 09.2mg. 200mg. 1x2. kratkog dejstva (R) 0041553 rastvor za injekciju.07. ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima.5din 3/2-10-9164 26.NOVO NORDISK A/S .2004 Cena (BR) 1162655 oralna disperzibilna tableta. sirup 3-4 puta po 100mg. 5x3mL Cena 8600102099319 1328/2006/12 04.2 g/d.07. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162654 oralna disperzibilna tableta. Ibu .2 g/d.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162650 obložena tableta.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2-1.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. deca od 1-2 god. 100j.43. deca od 8-12 god. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.Velika Britanija ibuprofen .8din 3/2-10-9163 26. parenteralni.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.2 -1.3 sata u početku.Danska insulin aspart . 200mg. bočica. 100mg/5mL.abecedni spisak registrovanih lekova NOVORAPID® PENFILL® . analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.12. uložak. 2.07.6-1.3mL Cena 63787. 1x100mL Cena 515-04-1712/04-1 09. . 2x6 kom 515-04-1714/04 09. inj.6 kij/kg (60 -120mcg)/kg.07. blister. blister. blister. 200mg. Nurofen active.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 100mg/5mL. 1x4. 2x6 kom www. .8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. blister./mL. doza održavanja 0.DigitSoft. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. vrstu insulina.2mL (SZ) 0066601 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.NOVO NORDISK A/S .2002 Cena 123117. 2. Paralelni lekovi: Brufen®. na 2. Paralelni lekovi: Novorapid®.2004 Cena (BR) 1162651 obložena tableta.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1711/04 09.2004 Cena (R) 3162652 oralna suspenzija. 1x100mL 515-04-1712/04 09. Upfen NUROFEN ACTIVE . bočica od tamnog stakla. zatim u intervalima 4 -12 sati.Danska eptakog alfa (aktivirani) . maks. Ibuprofen. posle jela.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. doza održavanja 0.

ORGANON AGENCIES B.85g+0.DigitSoft.85g+0.714g+0.600000 i.nr .85g+0. triptofan. tirozin. 3-4 puta po 200mg. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.2007 Cena 56.G02BB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162656 kapsula.3g+0.j.393g+1. a odstranjuje posle 3 nedelje.co. 1x1 kom Cena 515-04-03319/04 28.Holandija etonogestrel. doza održavanja 0..M01AE01 ANTIINFLAMATORNI ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1715/04 09. nedonoščad 4 puta po 100000 i.6-1.07. Paralelni lekovi: Brufen®. meka. deca od 1-2 god.714g+0.955g+ 0. izoleucin. 2.3g+0.48g+1. blister. deca od 3-7 god.j. valin. 11. 3-4 puta po 200mg.HEMOFARM AD . INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07aa antibiotici (R) 1327260 obložena tableta.7mg+2.j.955g+ 0.646g.02g+0. rupan.595g+0. 1x10 kom Cena 43. deca od 8-12 god.j.A. glicin.51g+0.4 g/d.V. histidin. 500000i. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. lizin. 1x24mL 8600097400893 977/2007/12 10. www.184g+ 0.2.2004 Cena (BR) 1162657 kapsula.BAXTER HEALTHCARE S.. .8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.05.Velika Britanija ibuprofen .12. 3-4 puta po 50mg. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/ kg/d u 3-4 pojedinačne doze. deca od 1-2 god.38g+4.B05D.51g+0. 5. blister.Irska natrijum-hlorid.j.38g+4. deca od 8-12 god. plastična kesa.A07AA02 ANTIDIJAROICI.Srbija nistatin .. kapi odrasli i adolescenti 4 puta po 400000. natrijum-laktat. deca preko 5 godina 3 puta po 500000 i.05. Upfen NUTRINEAL PD4 . Ibu ./mL. meka. . 1x10 kom 515-04-3396/04 30. NYSTATIN . 5. . 3-4 puta po 100mg.27g+0.1.7mg. 3-4 puta po 50mg.51g+0. 1x2000mL Cena 515-04-4027/03 11.184g+ 0.12. L-tirozin. serin.071g+1. Nurofen. 2x8 kom N g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 9136940 vaginalni dostavni sistem.071g+1. bočica. prolin. leucin. NUVA RING .57g+0.Hemofarm.646g. deca od 3-7 god. Paralelni lekovi: Brufen®.314 abecedni spisak registrovanih lekova pojedinačnih doza.51g+0. Ibu .2007 doziranje: odrasli i adolescenti 3 puta po 500000 i.951g+0..57g+0. 100000i.09. metionin. Nurofen Liquid. alanin. arginin.595g+0.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. fenilalanin. Nurofen.2 g/d.2din 8600097400046 964/2007/12 10.Hemofarm. 3-4 puta po 100mg..-1 Mi. rupan.j. etinilestradiol . Ibuprofen.2003 (SZ) 9175740 rastvor za peritonealnu dijalizu. posle jela. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175739 rastvor za peritonealnu dijalizu.2003 doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom rastvor zagrejan na 37 °C infundirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. treonin . plastična kesa.2004 doziranje: kontracepcija (sprečavanje neželjene trudnoće): aplikuje se vaginalno. 200mg.393g+1. 200mg.1din (R) 2327262 prašak za oralnu suspenziju..j. kesica. Upfen NUROFEN LIQUID .. 1x2500mL Cena 515-04-4028/03 11.951g+0.27g+0.09. blister. Ibuprofen.85g+0. maks. Nurofen active.02g+0.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.48g+1. kalcijum-hlorid.

D01AA01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01aa antibiotici Cena (R) 4157201 mast. bočica plastična.Srbija nistatin .05.4din 10.O.2006 doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: 1 vaginaleta uveče tokom 7-10 dana.2007 113. zatim 1 na 2 -3 dana još 2. 32./g.2007 mesto u NYSTATIN .Srbija nistatin .6din 8600097400909 491/2006/12 07.j.abecedni spisak registrovanih lekova 315 deca preko 5 godina 4 puta po 200000 i.j. N www. .04. lokalno kapi više puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (žvale). NYSTATIN .j.HEMOFARM AD . 1x5g 8600097400916 978/2007/12 Cena (R) 4157202 mast.3 nedelje (pre upotrebe vaginaletu ovlažiti vodom)../g. tuba.05. tuba.4din 10.G01AA01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137260 vaginalna tableta.j.O.DigitSoft. 1x20g 8600097400923 979/2007/12 doziranje: kutana i mukokutana kandidijaza: 1. 100000i. 1x15 kom Cena 54. 100000i.PANFARMA D.3 puta dnevno mazati obolelo tankom sloju.co. 100000i..nr .

nr .31 abecedni spisak registrovanih lekova www.DigitSoft.co.

Austrija faktor VIII .9din (R) 4157312 krem.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.. emoclot d.2002 Cena 109. 1%. Haemoctin SdH. 1x30g 8608811002125 3/2-10-6499 28.DigitSoft. 1x10mL Cena 37328.10. 100i.09.j.. emoclot.1din (R) 4157311 prašak za kožu.I.nr .10. octanate 250 OCTANATE 1000 . idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/ kg 1-2 dana. octanate 250 O www.08.2din (8606103442062) 1326/2006/12 04.4din 3/2-10-4003 12. prašak za posipanje 1-2 puta dnevno preventivno ili kao produžetak lečenja. 500i. emoclot.H .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. bočica. Ig vena OCTANATE . Haemoctin SdH. 2. emoclot. emoclot d.co./mL. nespecifični Cena 11572.2002 doziranje: mikoze: krem ili rastvor 2 puta dnevno nanositi na obolelo mesto do izlečenja i još 7-14 dana za sprečavanje recidiva. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.5g.08.b.JUGOREMEDIJA A.j.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.Švedska faktor VIII . tuba. ZRENJANIN . lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.m. 1x1 kom 3/2-10-4004 01.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. Paralelni lekovi: Beriate P.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066012 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. intravenski . OCTAGAM® . octanate 250 OCTANATE 1000 .J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.5din (R) 4157313 rastvor za kožu.b.4din (SZ) 0013510 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Beriate P.2002 Cena 113.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. bočica. liobočica sa rastvaračem. octanate 1000.m./kg.m.2002 doziranje: hemofilija A: individualno 3 puta nedeljno 20-30 i./10mL.I.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.12.OCTAPHARMA AB .H . 1x10mL Cena 37328. 1%.abecedni spisak registrovanih lekova 31 O OBYTIN® .j. Paralelni lekovi: Beriate P.2din (8606103442212) 1658/2006/12 15. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.. 1x20g 8608811002118 3/2-10-6497 28.D01AE14 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu Cena 183.Srbija ciklopiroks .b. emoclot d.10.D. octanate./mL. 1%. liobočica sa rastvaračem.Austrija faktor VIII .I.Austrija imunoglobulin (IgG-7S).2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.j. 100i. 1x20mL 8608811002132 3/2-10-6500 28. 1x10mL Cena 15283.H .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Haemoctin SdH. bočica. octanate. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. liobočica sa rastvaračem. Humani imunoglobulin 5%.

zavisi od stepena nedostatka faktora IX.OCTAPHARMA S.H .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.m. octanate 250 OCTANATE 250 . Haemoctin SdH.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem.A.A. octanate 1000 OCTANINE F ./mL.2din 8606103442116 1659/2006/12 15./5mL. 50i.2din 50i.Austrija faktor VIII . emoclot d. Paralelni lekovi: Beriate P.I. emoclot d. 1x5mL 8606103442093 1657/2006/12 15. liobočica sa rastvaračem.b. octanate.S .OCTAPHARMA S.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. octanate. Haemoctin SdH. 1x5mL Cena 16443. emoclot d. Haemoctin SdH. Immunine O www. Paralelni lekovi: Beriate P. Haemoctin SdH.. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. 1x5mL 8606103442055 1327/2006/12 04..Francuska faktor VIII .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.co./mL.b.Austrija faktor IX .Švedska faktor VIII . 1x5mL Cena 10212.nr . octanate 1000 OCTANATE 250 . emoclot. octanate.09. 500i. Cena 10212.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.08. 100i. liobočica sa rastvaračem..j. emoclot.12.2din 8606103442109 1656/2006/12 15.S . octanate. emoclot. hemofilija B sa inhibitorom faktora IX.09.2din 50i. Paralelni lekovi: Beriate P. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.I. deficit faktora IX u slučaju spontanog razvoja inhibitora faktora IX): individualno.2002 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnim ili stečenim deficitom faktora IX (hemofilija B. emoclot. Paralelni lekovi: Beriate P.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.j.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.I. octanate 1000 OCTANATE 250 .OCTAPHARMA AB .B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066011 rastvor za injekciju. emoclot d./mL.9din 3/2-10-4032 12.31 abecedni spisak registrovanih lekova OCTANATE 1000 .j.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika. liobočica sa rastvaračem.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x10mL Cena 37328. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.H .j. Cena 10212. liobočica sa rastvaračem.I.DigitSoft.j..2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.Francuska faktor VIII .09. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. Paralelni lekovi: aimafix./mL.m.

10x5mL O Cena 253. 400mg. 5x2mL Cena 200.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: estraderm TTS®.2002 doziranje: dodatna terapija kod poremećaja kognitivnih funkcija (kod senilnih osoba).5din 8608808101435 496/2006/12 07. ampula. bočica sa raspršivačem.1din (R) 1073162 kapsula.03. delirijum alkoholičara. zatim1-2 kapi na 2 sata u toku noći.2004 doziranje: kod povreda i opekotina (odraslih i dece). monokomponentni Cena 62. 1x1000mL 515-04-4943-3 16.Austrija oktenidin.12. 1mg/mL+20mg/mL.S01BA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. zatim 2500mcg na 4-8 nedelja.DigitSoft. 0.03. fenoksietanol .2002 Cena 172.Hrvatska piracetam . posle poboljšanja ukapavati na 4 sata.SCHULKE & MAYER . 1mg/mL+20mg/mL.03.03.2007 doziranje: megaloblastna anemija: 3 puta nedeljno 2500mcg do popune depoa. dezinfekcija rana: po potrebi rastvor se nanese na kožu. 5x12 kom 3850114200646 3/2-10-9116 24.2004 Cena (BR) 4156403 rastvor za kožu.O. 1g. disleksija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg.abecedni spisak registrovanih lekova 31 OCTENISEPT . 1mg/mL+20mg/mL.2006 doziranje: nedostatak estrogena u organizmu: 1-10mg. 1mg/mL+20mg/mL. do godinu dana.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.5din 8608808101442 61/2007/12 11.04. posle apopleksije. 10mg/mL. rastvor.PLIVA HRVATSKA D.11. tvrda. OHB12 .03. ampula.2002 doziranje: zapaljenje prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije: 1-2 kapi na 1 sat u toku dana. . neurološki poremećaji: 2-4 puta nedeljno 2500mcg mesec dana.3din (R) 7090752 kapi za oči. 5x1mL Cena 152.B03BA03 ANTIANEMICI B03Ba vitamin B12 (cijanokobalamin) i analozi (R) 0051560 rastvor za injekciju. 1x450mL Cena 515-04-4943-2 16. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. Paralelni lekovi: Piracetam www.O.2004 (BR) 4156402 rastvor za kožu. 1x250mL 515-04-4943-1 16.co.Crna Gora prednizolon . boca plastična.GALENIKA AD . 2500mcg/2mL. 1x5mL 8600097200011 3/2-10-496 29.Srbija hidroksokobalamin .Srbija estradiol . estrofem®. bočica.01. trauma i operacija na mozgu. OESTRADIOL . sluznice ili ranu i ostavi jedan minut da deluje.5%. monokomponentni (R) 0048041 rastvor za injekciju. blister.nr . zavisno od indikacije.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073160 rastvor za injekciju.O. zatim 2500mcg jednom mesečno. OIKAMID .2004 Cena (BR) 4156401 rastvor za kožu.O. vagifem® OFTALMOL . boca. ampula.5din 3/2-10-9117 25. 1x50mL Cena 515-04-4943/03 16.HEMOMONT D. . bočica. preoperativna priprema kože.D08AJ57 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08aj kvaternerna amonijum jedinjenja (BR) 4156400 rastvor za kožu.

320 OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51

abecedni spisak registrovanih lekova

ANALGETICI

N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; strip, 100x10 kom Cena 3050,5din 8600064100993 1111/2007/12 28.05.2007 doziranje: glavobolja, artralgija, mijalgija, zubobolja, neuralgija, povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 3 puta po 1-2 tablete po potrebi, sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Kombikaf OLICARD® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska izosorbidmononitrat - C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102581 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 707,3din tvrda; 40mg; blister, 5x10 kom 3850104078392 3/2-10-7785 28.11.2002 (R) 1102584 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 955,2din tvrda; 60mg; blister, 5x10 kom 3/2-10-7785/1 28.11.2002 doziranje: koronarna bolest, angina pektoris, hronična insuficijencija miokarda: 1 puta po 40-60mg, maks. 120mg, ne primenjivati za prekidanje akutnog napada angine pektoris.. Paralelni lekovi: Monizol®, Monosan® OLICLINOMEL N4-550E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

O

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171120 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760288178 1834/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171121 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760216232 1835/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N6-900e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N6-900E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171122 emulzija za infuziju; 17.6g/L+9.78g/L+8.76g/L+4.08g/L+5.1g/L+6.21g/L +4.93g/L+3.4g/L+4.76g/L+5.78g/L+4.25g/L+3.57g/L+1.53g/L+0.34g/L+4.93g/L+6.12g/L +5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L+300g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760180502 1836/2007/12 03.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

321

doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N7-1000E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171123 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760284774 1837/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171124 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760284781 1838/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N6-900e OLYNTH® - PFIZER - MANUFACTURING CENTER - USA ksilometazolin - R01AA07 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110270 kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica, 1x10mL Cena 85,6din 4034541000164 3/2-10-7486 02.12.2002 Cena 93,3din (BR) 7110271 kapi za nos, rastvor; 0.1%; bočica, 1x10mL 4034541000591 3/2-10-7487 02.12.2002 105din (BR) 7110273 sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; bočica sa raspršivačem, 1x10mL Cena 4034541000164 3/2-10-7488 02.12.2002 Cena 85,6din (BR) 7110276 sprej za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa raspršivačem, 1x10mL 4034541000560 3/2-10-7489 02.12.2002 doziranje: kongestija nosne sluzokože kod prehlade, zapaljenje grla i Eustahijeve tube: odrasli i školska deca 3 puta po 1-2 kapi 0,1 % rastvora ili jednu dozu 0,1 % spreja; deca od 2-6 godina 3 puta po 1-2 kapi 0,05 % rastvora ili jednu dozu 0,05 % spreja u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano kod odraslih ili 3 dana kod dece. Paralelni lekovi: zolynd OMEDIPROL - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (Z) 0122120 prašak za rastvor za infuziju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 5690528186017 1829/2007/12 03.09.2007 doziranje: ulkus duodenuma, refluksni ezofagitis, benigni ulkus želuca: 40mg dnevno i.v. inf. tokom 20-30 minuta, do 5 dana. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEP - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122114 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; bočica plastična, 1x15 kom Cena 475,9din 8606102455339 291/2006/12 06.03.2006

O

www.DigitSoft.co.nr

322

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; Zollinger-Ellison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka, doza održavanja 20-120mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZID® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122300 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom Cena 567,4din 8699540160101 1321/2006/12 04.08.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - INTAS PHARMACEUTICALS LTD - Indija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122840 kapsula, tvrda; 20mg; aluminijumska folija, 10x10 kom Cena 515-04-227/03 06.08.2003 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - SRBOLEK A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122835 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; fiola, 1x14 kom Cena 518,3din 702/2005/12 22.12.2005 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPROL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122460 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; kontejner za tablete, 1x15 kom Cena 567,6din 8600064116581 2276/2006/12 08.12.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omezol® OMEZOL® - ALKALOID AD - Makedonija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122700 kapsula, tvrda; 20mg; bočica, 1x14 kom Cena 562,3din 3/2-10-5737 11.11.2002 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva

O

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

323

ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol® OMNIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska joheksol - V08AB02 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (SZ) 0199210 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 12482,8din 7037960631787 552/2007/12 27.02.2007 Cena 23278,9din (SZ) 0199211 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631800 550/2007/12 27.02.2007 10410,1din (SZ) 0199214 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 7037960631824 553/2007/12 27.02.2007 Cena 20820,3din (SZ) 0199215 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631848 554/2007/12 27.02.2007 Cena (SZ) 0199217 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x200mL 7037960631862 555/2007/12 27.02.2007 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OMNISCAN - GE HEALTHCARE AS - Norveška gadodiamid - V08CA03 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199420 rastvor za injekciju; 2.87g; bočica, 10x10mL Cena 27791,8din 8606104307063 515-04-2211/03 04.12.2003 Cena 40565din (Z) 0199421 rastvor za injekciju; 4.31g; bočica, 10x15mL 8606104307070 515-04-2212/03 04.12.2003 Cena 52569,2din (Z) 0199422 rastvor za injekciju; 5.74g; bočica staklena, 10x20mL 8606104307087 515-04-2215/03 04.12.2003 doziranje: kontrastno sredstvo za ispitivanje mozga i kičmene moždine ili pregled celog organizma magnetnom rezonancom: odrasli 0,2mL/kg, ukupna doza do 20mL. OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija butamirat - R05DB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05dB ostali antitusici (R) 1116118 film tableta; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 99,4din 8600097011761 515-04-2817/03 07.11.2003 Cena 137,3din (R) 1116119 film tableta; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778 515-04-2816/03 07.11.2003 Cena 148,2din (R) 3116117 sirup; 4mg/5mL; boca staklena, 1x200mL 8600097011792 515-04-738/03 13.06.2003 doziranje: akutni i hronični nadražajni, suvi kašalj: odrasli 2-3 puta po 40mg (2 tablete od 20mg) ili 1 puta po 50mg; deca od 6 meseci do 1 godine 4 puta po 2mg (10 kapi); deca od 1-3 godine 4 puta po 3mg (15 kapi) ili 3 puta po 4mg (1 mala kašika sirupa); deca od 3-6 godina 4 puta po 5mg (25 kapi) ili 3 puta po 8mg (2 male kašike sirupa); deca od 6-12 godina 3 puta po 12mg (1 velika kašika sirupa) ili 2 puta po 20mg (1 tableta). Paralelni lekovi: Sinetus® ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija ondansetron - A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124530 rastvor za injekciju; 4mg; ampula, 5x2mL Cena 1454,7din 86050008001 515-04-2364/03 22.12.2003 Cena 1504,9din (R) 1124532 tableta; 4mg; blister, 1x10 kom 8605000800173 515-04-2366/03 22.12.2003 Cena 2675din (R) 1124534 film tableta; 8mg; blister, 1x10 kom 8605000800180 515-04-2365/03 22.12.2003

O

www.DigitSoft.co.nr

324

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: emetogena hemioterapija i radioterapija: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v., zatim kontinuiranom inf. 1mg/sat tokom 24 sata, nastaviti sa 8mg na 12 sati; oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija); 8mg i.v. pre terapije, zatim 8mg na 12 sati oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina); deca 5mg/m2 i.v., zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. Paralelni lekovi: avessa, zofran OPERIL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni Cena 119,9din (BR) 7110051 kapi za nos, rastvor; 500mcg/mL; bočica, 1x10mL 3838957881383 515-04-255/03-1 05.03.2004 Cena 133,7din (BR) 7110054 sprej za nos, rastvor; 0.05%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL 3837000087833 1171/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 2-3 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, odrasli i deca preko 7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® P OPERIL® P - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110052 kapi za nos, rastvor; 250mcg/mL; bočica, 1x10mL

Cena 81,9din 515-04-255/03 05.03.2004 105,3din (BR) 7110053 sprej za nos, rastvor; 0.025%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL Cena 3837000087826 1170/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 1-2 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, deca 1-7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® OPTIRAY - ALTANA PHARMA AG - Nemačka joversol - V08AB07 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (Z) 0199406 rastvor za infuziju; 63.6%; bočica, 10x50mL Cena 10079,1din 3/2-10-5228 16.07.2002 Cena 10079,1din (Z) 0199407 rastvor za infuziju; 74.2%; bočica, 10x50mL 3/2-10-5227 17.07.2002 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OPV-T - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK” - Srbija vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 i 3) - J07BF02
VAKCINE

O

j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) (Z) 2011702 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 19147,8din bočica, 50x1mL 8605001700021 515-04-3937/03 02.02.2004 (Z) 2011703 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 3829,6din bočica, 10x1mL 8605001700014 515-04-3934/03 02.02.2004 (Z) 2011704 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 7659,1din bočica, 10x2mL 8605001700038 515-04-3933/03 02.02.2004

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (Z)

325

2011705 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; bočica, 50x2mL Cena 38295,4din 8605001700045 515-04-3936/03 02.02.2004 doziranje: primarna imunizacija 3 doze po 0,1mL, sa razmakom 4-6 nedelja, deci od 3-eg meseca u isto vreme kada i Di-Te-Per vakcina; revakcinacija u drugoj, sedmoj i četrnaestoj godini, kasnije po potrebi na 10 godina. ORFERON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 2060213 oralne kapi, rastvor; 20mg; bočica sa kapaljkom, 1x10mL

Cena 111,9din 3/2-10-7177 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvožđa u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odojčad 1-2 puta po 5-10 kapi (1mg/kg dnevno); deca od 1-7 godina 1-2 puta po 5-15 kapi. Paralelni lekovi: orferon retard ORFERON RETARD - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 1060212 film tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

Cena 201,6din 3/2-10-7182 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod odraslih u stanjima hroničnog gubitka krvi (ulkus, hemoroidi, varikoziteti egzofagusa, ulcerozni kolitis, jaka menstrualna krvarenja, menoragije i metroragije, karcinom digestivnog trakta), usled nedostatka gvožđa u ishrani, u oboljenjima gastrointestinalnog trakta (malresorpcioni sindrom), graviditet i laktacija; lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvoždja u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odrasli 1 puta po 100mg. Paralelni lekovi: orferon ORGALUTRAN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska ganireliks - H01CC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (SZ) 0049220 rastvor za injekciju; 0.25mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena 2920din 8600103419253 2051/2007/12 25.09.2007 doziranje: prevencija prevremenog porasta luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji (KOH) u programu asistirane reproduktivne tehnike (ART ): 1 puta 0,25mg šestog dana od početka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku). ORGAMETRIL® - N.V. ORGANON - Holandija linestrenol - G03DC03

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03dc derivati estrena (R) 1048710 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom Cena 259,2din 8600103419826 544/2005/12 17.11.2005 doziranje: prema uputstvu lekara; poremećaji menstrualnog ciklusa: uobičajeno 1 tabl. dnevno od 14. - 25. dana ciklusa (1. dan je prvi dan menstruacije); prekomerno ili produženo menstrualno krvarenje: 2 tabl. tokom 10 dana; dodatak terapiji estrogenima tokom i posle klimaksa: ½ - 1 tabl. tokom 12-15 dana u mesecu.

www.DigitSoft.co.nr

32 ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - J01XD01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029081 rastvor za infuziju; 500mg/100mL; boca, 1x100mL Cena 130,3din 8608808104801 1397/2007/12 03.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati, deca 7,5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: colpocin-T®, Klion® ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - P01AB01 ANTIPROTOZOICI P01aB derivati nitroimidazola (R) 1029080 tableta; 250mg; kontejner za tablete, 1x20 kom Cena 88,6din 8608808101466 1519/2007/12 20.07.2007 Cena 117din (R) 1029082 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom 8608808104160 1520/2007/12 20.07.2007 doziranje: Kronova bolest, akutni i hronični gastritis uzrokovan Helicobacter pylori (u kombinaciji sa amoksicilinom ili klaritromicinom i H2 blokatorom), trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno; amebijaza: odrasli 400-800mg na 8 sati tokom 5-10 dana, deca 35-50mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 5-10 dana; lamblijaza: odrasli 2g dnevno tokom 3 dana, deca 15mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 3 dana; anaerobne infekcije: odrasli 400mg na 8 sati tokom 7 dana, deca 7,5mg/kg na 8 sati. ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137082 vagitorija; 500mg; strip, 2x5 kom Cena 114,5din 8608808105518 1521/2007/12 20.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: 1 vaginalna tabl. uveče tokom 7 dana, uz oralnu terapiju oba partnera. ORVAGIL® D - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - A01AB17 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 1029083 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 117din 8608808105563 1518/2007/12 20.07.2007 doziranje: akutni ulceronekrozni gingivitis: odrasli i deca preko 10 godina 200-400mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 1-3 godine 50mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 3-7 godina 100mg na 12 sati tokom 3 dana; deca od 7-10 godina 100mg na 8 sati tokom 3 dana; parodontopatija: odrasli i deca preko 10 godina 200mg na 8 sati. OSPAMOX® - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

O

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021001 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 88,8din 9002260013975 2325/2006/12 12.12.2006 (R) 3021002 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 9002260013982 2326/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox® dT, Sinacilin®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova OSPAMOX® DT - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

32

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021003 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 1x10 kom Cena 9002260014026 2327/2006/12 12.12.2006 Cena 135,6din (R) 1021004 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 2x7 kom 9002260014019 2328/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021005 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 1x10 kom 9002260014040 2329/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021006 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 1x10 kom 9002260014002 2330/2006/12 12.12.2006 Cena 180,8din (R) 1021007 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 2x7 kom 9002260014033 2331/2006/12 12.12.2006 Cena 90,4din (R) 1021008 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 2x7 kom 9002260013999 2332/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox®, Sinacilin® OTOL H - HEMOFARM AD - Srbija prednizolon, tirotricin, tetrakain - S02CA01 LEKOVI ZA UHO (OTOLOGICI) S02ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7098071 kapi za uši, rastvor; 1mg/g+0.1mg/g+10mg/g; bočica, 1x10g Cena 60,4din 8600097400527 335/2007/12 23.01.2007 doziranje: na jedan sat ukapati 5-6 kapi u obolelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal. OVESTIN® - N.V. ORGANON - Holandija estriol - G03CA04

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 6137182 vagitorija; 0.5mg; strip, 3x5 kom Cena 538,7din 8600103419321 1282/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 vagitorija dnevno, tokom 2- 3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno. OVESTIN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska estriol - G03CA04

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena: 1283/2007/12 12.06.2007 Cena 383,9din (R) 4137184 vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa aplikatorom, 1x15g 8600103419307 1284/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 doza krema, tokom 2-3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno.

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 4137183 vaginalni krem; 0.1%; alum.tuba sa aplikatorom, 1x30 g

www.DigitSoft.co.nr

32

abecedni spisak registrovanih lekova

OVITRELLE® - INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. - Italija horiogonadotropin alfa - G03GA08 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03ga gonadotropini (R) 0044270 rastvor za injekciju; 250mcg/0.5mL; Cena napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL 8606102684081 1290/2006/12 03.08.2006 (R) 0044271 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 250mcg/mL; liobočica sa rastvaračem, 1x1mL 8606102684135 1305/2006/12 04.08.2006 doziranje: kod žena koje podležu superovulaciji pre sprovođenja asistirane reprodukcije (npr. fertilizacija in vitro): 250mcg 24-48 sati od poslednje primene FSH ili hMG; kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena: 250mcg 24-48 sati nakon postizanja optimalne stimulacije rasta folikula. OXALIPLATIN - HABIT PHARM A.D. - Srbija oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031510 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 14352din 8600102463714 580/2007/12 01.03.2007 Cena 28697din (SZ) 0031511 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg 8600102463721 593/2007/12 01.03.2007 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m2, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); metastatski karcinom kolona: 85mg/m2 i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje. Paralelni lekovi: eloxatin®, Sinoxal® OXYTOCIN SYNTHETIC - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska oksitocin - H01BB02 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

O

H01BB oksitocin i analozi (SZ) 0140150 rastvor za injekciju; 10i.j./mL; ampula, 100x1mL Cena 2721,7din 5997001313015 289/2007/12 22.01.2007 doziranje: indukcija porođaja, sprečavanje postpar talne hemoragije, indukcija pobačaja: inicijalna doza 0,5-2i.j./min i.v.; doza se može povećavati zavisno od indikacije i stanja. Paralelni lekovi: Syntocinon®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

32

P
PACLITAXEL EBEWE - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani Cena (SZ) 0039350 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL 10195,2din 9088881320722 631/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039351 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7mL 29984,1din 9088882426669 632/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039352 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL 28876din 9088882426676 633/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039353 koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/50mL; bočica staklena, 1x50mL 66450,1din 9088882426652 634/2006/12 17.05.2006 doziranje: prema protokolu; primarni i metastatski karcinom ovarijuma: 135-175mg/m2 telesne površine; karcinom dojke: 175mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje; Kapoši sarkom koji prati AIDS 135mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PACLITAXEL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani (SZ) 0039500 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica, 1x5mL Cena 10196,2din 8606010920066 1449/2007/12 09.07.2007 (SZ) 0039501 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica, 1x16.7mL Cena 29986,3din 8606010920073 1515/2007/12 16.07.2007 doziranje: prema protokolu; karcinom ovarijuma tretman prve linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m2 svake 3 nedelje ili 135mg/m2 u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; karcinom dojke tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; mikrocelularni karcinom pluća 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om 100mg/m2 u vidu i.v. inf. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel ebewe, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PALIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija pipemidinska kiselina - J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01MB ostali hinoloni (R) 1132100 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kom (R) 1132105 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom

Cena 3/2-10-11121 Cena 3/2-10-11122

152,5din 25.12.2002 271,5din 25.12.2002

doziranje: urinarne infekcije 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. Paralelni lekovi: Pipegal®, Pipem

www.DigitSoft.co.nr

330 PALITREX® - GALENIKA AD - Srbija cefaleksin - J01DB01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321870 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kom Cena 107,3din 8608808101480 2533/2007/12 22.10.2007 Cena 182,1din (R) 1321872 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kom 8608808101503 2532/2007/12 22.10.2007 125,2din (R) 3321875 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 8608808101534 2531/2007/12 22.10.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli, Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis, pijelonefritis, prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama; infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks.. 6g dnevno; deca 25-50mg/ kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin, cefalexin, cefalexin alkaloid® PAMIFOS - HABIT PHARM A.D. - Srbija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059305 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x10mL Cena 4570din 8600102463684 758/2007/12 02.04.2007 2963din (SZ) 0059306 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 8600102463677 759/2007/12 02.04.2007 16340,1din (SZ) 0059307 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x30mL Cena 8600102463707 760/2007/12 02.04.2007 10893,4din (SZ) 0059308 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x20mL Cena 8600102463691 761/2007/12 02.04.2007 doziranje: hiperkalcijemija izazvana malignim tumorima, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi): 15-60mg sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamitor® PAMITOR® - TORREX CHIESI PHARMA GmbH - Austrija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059300 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x2mL Cena 5868,4din 9088882435494 1160/2006/12 10.07.2006 Cena 11219din (Z) 0059301 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x4mL 9088882435500 1161/2006/12 10.07.2006 Cena 16785,4din (Z) 0059302 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x6mL 9088882455517 1162/2006/12 10.07.2006 doziranje: Paget-ova bolest, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamifos PAN-PENI G SODIUM 1MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020015 prašak za rastvor za injekciju; 1000000i.j./2mL; bočica staklena, 50x1000000 i.j. 5597644700540

Cena 2386,6din 181/2006/12 13.02.2006

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

331

doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 5MUI PAN-PENI G SODIUM 5MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020016 prašak za rastvor za injekciju; Cena 7289,4din 5000000i.j.; bočica staklena, 50x5000000 i.j. 5597684700579 182/2006/12 13.02.2006 doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 1MUI PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol - N02BE01 N02Be anilidi (BR) 1086631 tableta; 500mg; blister, 2x12 kom

ANALGETICI

Cena 515-04-1826-1 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM, U.K. - Velika Britanija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 79,4din (BR) 1086630 tableta; 500mg; blister, 1x12 kom 5098802500816 515-04-1826/03 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL EXTRA - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol, kofein - N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086745 tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 kom 5098802500823 (BR) 1086746 tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 kom

P

Cena 92,4din 515-04-1825/03 14.10.2003 Cena 515-04-1825-1 14.10.2003 doziranje: glavobolja, zubobolja, migrena, neuralgija, bolne menstruacije, analgoantipiretik 1-3 puta po 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: Kombinovani prašak protiv bolova, Saridon

www.DigitSoft.co.nr

332

abecedni spisak registrovanih lekova

PANAPRES - HEMOFARM AD - Srbija atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107520 tableta; 100mg; blister, 1x14 kom Cena 73,7din 8600097400572 1491/2007/12 10.07.2007 doziranje: arterijska hipertenzija, aritmije i infarkt miokarda; angina pektoris: 1 puta po 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol, Prinorm PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija cefiksim - J01DD08

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 1482din 515-04-3963/03 23.09.2004 Cena (R) 1321622 film tableta; 400mg; bočica od tamnog stakla, 1x5 kom 5310001155193 1214/2006/12 20.07.2006 972,2din (R) 3321621 prašak za oralnu suspenziju; 2g/100mL ; bočica, 1x100mL Cena 515-04-3964/03 23.09.2004 (R) 3321623 prašak za oralnu suspenziju; 20mg/mL; boca staklena, 1x60mL Cena 5310001155209 1223/2006/12 24.07.2006 doziranje: akutne infekcije respiratornog i urinarnog trakta (otitis media izazvan H. influenzae, B. catarrhalis i S. pneumoniae; faringitis i tonzilitis izazvan S. pyogenes; akutni bronhitis i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa izazvanih H. influenzae i S. pyogenes; nekomplikovane urinarne infekcije kada su izazvane E. coli i Proteus mirabilis; nekomplikovana uretralna i cervikalna gonoreja izazvana N.gonorrhoeae): odrasli 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno; deca 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno. PANCILLIN - PANFARMA D.O.O. - Srbija benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain - J01CE30
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (R) 1321620 film tableta; 400mg; bočica, 1x10 kom

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020056 prašak za suspenziju za injekciju; Cena 622,6din 200000i.j.+600000i.j.; bočica, 1x50 kom 8600097400985 3/2-10-7600 28.10.2002 doziranje: lečenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin (pneumokokne pneumonije, streptokokne infekcije -angina, šarlah, sinuzitis, difterija, gonoreja, sifilis), profilaktička primena pre hirurških zahvata na glavi, vratu, u ustima i na kardiovaskularnom sistemu: odrasli 1,6 Mi.j.- 4 Mi.j. dnevno; deca do 7 godina 400 000 i.j. dnevno; deca preko 7 godina 800 000 i.j. dnevno. Paralelni lekovi: jugocillin® PANCURONIUM DELTASELECT - DELTASELECT GmbH - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082105 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 698,8din 8606103442048 745/2007/12 28.03.2007 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium injection BP, Pavulon®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

333

PANCURONIUM INJECTION BP - ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082500 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 825,4din 515-04-01454/04 28.09.2004 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect, Pavulon® PANKLAV - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze Cena 356,9din (R) 1021600 film tableta; 250mg+125mg; bočica, 1x15 kom 8600097401029 3/2-10-4280 15.06.2002 Cena 584,6din (R) 1021601 film tableta; 500mg+125mg; bočica, 1x20 kom 8600097401012 3/2-10-4281 15.06.2002 Cena 194din (R) 3021602 sirup; 125mg/5mL+31.25mg/5mL; bočica, 1x100mL 8600097401241 3/2-10-7592 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav forte, Panklav® 2X PANKLAV FORTE - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021606 sirup; 250mg/5mL+62.5mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 303,9din 8600097401258 3/2-10-7591 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav® 2X

P

www.DigitSoft.co.nr

334 PANKLAV® 2X - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021607 film tableta; 875mg+125mg; teglica, 1x14 kom Cena 685,3din 8600097401517 299/2005/12 26.08.2005 (R) 3021608 granule za oralnu suspenziju; 315din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena 8600097401524 300/2005/12 26.08.2005 (R) 3021609 granule za oralnu suspenziju; Cena 629,8din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica staklena, 1x140mL 8600097401531 301/2005/12 26.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 875mg na 12h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav forte PANKREATIN - GALENIKA AD - Srbija pankreas prašak - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima Cena 91din (BR) 1121140 gastrorezistentna tableta; 125mg; blister, 5x10 kom 8608808101541 112/2006/12 02.02.2006 doziranje: cistična fibroza, hronični pankreatitis, pankreatektomija: početna doza je 1-2 tabl. uz glavni obrok. PANLAX - HEMOFARM AD - Srbija bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125410 gastrorezistentna obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 62,5din 8600097400565 1608/2007/12 06.08.2007 Cena 70din (R) 5125412 supozitorija; 10mg; blister, 1x6 kom 8600097400466 1529/2007/12 23.07.2007 doziranje: opstipacija, pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju, olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli oralno 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere; rektalno 10mg ujutro; deca do 2 godine 5mg rektalno; deca preko 2 godine 5mg oralno ili 10mg rektalno. Paralelni lekovi: dulcolax® PANOLON® - HEMOFARM AD - Srbija fluocinolonacetonid - D07AC04 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) (R) 4152410 krem; 0.25mg/g; tuba, 1x15g Cena 56,1din 8600097400091 392/2007/12 30.01.2007 Cena 56,1din (R) 4152411 mast; 0.25mg/g; tuba, 1x15g 8600097400077 391/2007/12 30.01.2007 doziranje: inflamatorne promene na koži: 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. Paralelni lekovi: Sinoderm®

P

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

335

PANTENOL - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija kalcijum-pantotenat - A11HA31 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1051242 oralna disperzibilna tableta; 120mg; blister, 2x10 kom Cena 68,5din 8608813900467 515-04-1342/03 11.08.2003 doziranje: zapaljenje sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni: odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - A11HA30 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 68,5din (BR) 1051245 lozenga; 120mg; blister, 2x10 kom 8600097400039 328/2007/12 23.01.2007 doziranje: oralno odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. Paralelni lekovi: Pantenol PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA d03aX ostali preparati za terapiju ožiljaka (BR) 4155345 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena 58,4din 8600097401036 329/2007/12 23.01.2007 doziranje:2-3 puta dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto. PARACET - ZDRAVLJE A.D. - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086280 sirup; 120mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 63,9din 8600064101051 515-04-4005/03 22.12.2003 doziranje: analgoantipiretik: deca od 3 meseca do 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracetamol PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet

P

www.DigitSoft.co.nr

inf.REMEVITA D. 1x100mL 8608813900252 515-04-2084/03 29. kutija. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg.O. bočica.12.v.nr .5-1g na 4-6 sati.2002 19. 450mg.Srbija paracetamol . 1x5mL 0031302 rastvor za injekciju. 100mg/mL. 600mg..5din (BR) 1086450 tableta.1din 8608811006505 515-04-2082/03 29.2003 Cena 73.2004 Cena 110. blister.5-1g na 4-6 sati. odojčad od 1-3 meseca (od 4-6kg) 1 supozit.09.10. 4g dnevno. Febricet. 500mg. 4g dnevno.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. Febricet.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 53. strip. strip. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 80mg. Paralelni lekovi: carboplatin.co. 1x15mL Cena 8606007080162 3/2-10-5087 05. cycloplatin 150. 120mg/5mL.2004 Cena 68.2003 Cena 63. odrasli od 80-150mg na 4-6 sati (4 puta dnevno) dnevno. Paralelni lekovi: efferalgan®. bočica. deca dobijaju maks. PcM-Hemofarm. 500mg. 4 doze u 24 sata. blister. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.USA karboplatin . Panadol. 1x10 kom Cena 32.. Paracet PARAGAL . Paracet PARACETAMOL .N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086521 tableta. maks. 500mg.09.8din (R) 5086527 supozitorija. 4 doze u 24 sata.5din (R) 5086525 supozitorija.2004 Cena 83.3din 18. PcM-Hemofarm.33 abecedni spisak registrovanih lekova PARACETAMOL .GALENIKA AD . 150mg. 150mg. Paraplatin® PARAPLATIN® .BRISTOL-MYERS SQUIBB .09. deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg.O.9din (BR) 3086523 sirup. 2x5 kom 8608811006536 515-04-02085/03 28. 2x5 kom 8608811006550 515-04-02087/03 28.Srbija karboplatin .4din (BR) 1086451 tableta. cycloplatin 50.5din (BR) 1086522 tableta. 20 kom 8606004960078 515-04-2590/03 31. 50mg.2002 www. blister. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.2002 2557. 2x5 kom 8608811006567 515-04-02088/03 28. 50x10 kom 8608811006512 515-04-2083/03 29. maks.2002 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.12. NIŠ .DigitSoft.12.7din (R) 5086524 supozitorija. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno.09. 500mg.2003 Cena 583.06. strip. 500 kom 8606004960054 515-04-2590-1 25. Paralelni lekovi: efferalgan®.Srbija paracetamol . ponavljati na 4 nedelje. u razmaku od 4-6 sati.SIGMAPHARM . bočica.06.07. bočica. strip. 1x45mL (SZ) (SZ) 0031301 rastvor za injekciju.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031300 rastvor za injekciju. 2x5 kom 8608811006543 515-04-02086/03 28.12. 1x15mL P Cena 3/2-10-3382 Cena 3/2-10-3380 Cena 3/2-10-3381 18. supozitorije. tokom 15-16min. kao kratkotrajna i. Panadol.2003 Cena 532. deca dobijaju maks.2004 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. u razmaku od 4-6 sati.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica.06. od 80mg na svakih 6 sati. 300mg.8din (R) 5086526 supozitorija.

Nemačka nonoksinol . Paralelni lekovi: Beoglobin-d.Španija fenoterol . cycloplatin 50.V.v.v. 0. fiola. humani . . 5mg.nr .2006 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: posle 20.2002 P Cena 67. 1x10 kom 8600097011921 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Cena 3382.abecedni spisak registrovanih lekova 33 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.07.5mg/10mL. zatim i. Paralelni lekovi: carboplatin.2002 www.. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (BR) 6136090 vagitorija.Austrija anti-D (Rho) imunoglobulin.A. rhesonativ® PARTUSISTEN® .Merz Pharma Gmbh & Co. 12 kom 515-04-60/04-1 04.G02BB. ORGANON .05.04mg/kg.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) 458. 75mg. daje se sporom i. blister. 5x10 kom Cena 432.03-0. ampula. Paragal PARTOBULIN® S/D . 50x2mL Cena 4126. tokom 15-16min. 5x10mL Cena 9006968004280 961/2007/12 10. 10 minuta pre seksualnog odnosa. nedelje trudnoće oralno 5mg na 3-6 sati. PAVULON® .BAXTER AG .06. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect. 0.06. cycloplatin 150.E. specifični (SZ) 0013449 rastvor za injekciju.5din 9006968004273 2261/2006/12 06. Pancuronium injection BP PCM-HEMOFARM .HEMOFARM AD ..02mg/kg ako je potrebno.J06BB01 j06BB imunoglobulini. KGaA .Srbija paracetamol . 75mg. 250mcg.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) (R) 1142100 tableta.v.05-0. 1x1mL doziranje: porođaj ili abortus: (u prva 72 sata) 250mcg. 0.co.01-0. ponavljati na 4 nedelje.02mg/kg ako je potrebno.N.9din 3/2-10-6212 11.12.v. . zatim i.8din 3/2-10-4598 25.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A. napunjen injekcioni špric sa iglom. i do početka 37. 0.v. 500mg.BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S. inf.12.v. inf.M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082350 rastvor za injekciju.6din (SZ) 0142102 koncentrat za rastvor za infuziju. PARTUSISTEN® . kao kratkotrajna i. ampula.2004 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno. PATENTEX OVAL N .DigitSoft.1mg/kg telesne težine. 0.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086690 šumeća tableta. (20 kapi/min). monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. 4mg/2mL.11.2004 Cena (BR) 6136091 vagitorija.7din 3/2-10-9083/02 25. 6 kom Cena 515-04-60/04 04..2002 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.2007 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: parenteralno doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta.01-0. novorodjenčad i odojčad i.Grčka fenoterol . Immunorho.Holandija pankuronijum .

nr .c.2007 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps. maks.5mL 2. Paracetamol PEGASYS® . 135mcg/0. (10mcg+40D. liobočica sa rastvaračem.5mL (SZR) 0328631 liofilizat za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: efferalgan®.5mL Cena 7302.07. kombinacije (Z) 0011897 rastvor za injekciju. 150mcg/0. napunjen injekcioni špric. 1x0.2003 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. 1x0.5mL Cena 1371.5mL Cena 14624. 1x0. 180mcg/0. bakterijske i virusne vakcine.j. liobočica sa rastvaračem u špricu. pen sa uloškom. 1x0.33 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.2004 (SZR) 0328608 rastvor za injekciju. šumeće tablete treba rastvoritiu vodi. 1. jednom nedeljno. obično jednom nedeljno 135mcg ili 180mcg. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. 4 doze u 24 sata.+32D.j. Paracet.6din 515-04-1631-1 15.2004 doziranje: hronični hepatitis C: kao monoterapija ili u kombinaciji sa ribavirinom prema protokolu. deca od 6-12 godina 1-4 putapo 250-500mg.c. PEGINTRON .2003 Cena 11839. PEGINTRON . 80mcg.5-1.)/0.j.2007 (Z) 0328633 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Febricet.DigitSoft.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 4g dnevno.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.2din 8606103889027 515-04-1784/04 19. 1x0. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C.5mL.Francuska vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i H.J07C. inj. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (Z) 0328632 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Irska peginterferon alfa-2b .5mL.F.+60i.+8D. 50mcg.09. mesec po rođenju. tokom 6 ili 12 meseci.5mL.5din 8606103889010 515-04-1783/04 19. liobočica sa rastvaračem.j. revakcinacija posle godinu dana. 1.5mcg/kg nedeljno.5mL.co.+30i.SCHERING PLOUGH .SANOFI PASTEUR S. 120mcg/0.5-1g na 4-6 sati.5mL Cena 17530.5mcg/kg s. deca dobijaju maks.5mL Cena 8606103170361 1842/2007/12 03.A.5mL..4din 515-04-1631/03 15.07.08. influenzae tip B i inaktivisana poliomijelitisa 1..j.01. inj.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328630 liofilizat za rastvor za injekciju.5mcg/kg s. PENTACT-HIB . Panadol. 2 i 3 . VAKCINE j07c. 3.09. pen sa uloškom. HCV .5-1.j. i 4.6din 515-04-2999/03 15..5mcg/kg nedeljno.+4i.L03AB11 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328607 rastvor za injekciju. tokom 6 ili 12 meseci. u razmaku od 4-6 sati.5mL Cena 8606103170378 1843/2007/12 03. jednom nedeljno.Švajcarska peginterferon alfa-2a . .Holandija peginterferon alfa-2b .HIV koinfekcija i hepatitis C sa normalnom serumskom ALT: prema protokolima. hronični B hepatitis. P www.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY .08. napunjen injekcioni špric. 1x0. 1x0.

posle jela.Francuska vakcina protiv H. 400mg.06.j.nr . Pentilin®.2007 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti).2007 Cena (R) 5129131 supozitorija. 600mg.7din 3838989503635 221/2005/12 15.03.KRKA. PeNTILIN® forte.2005 (R) 1106221 tableta sa produženim oslobađanjem. . 2x10 kom Cena 158.08. 10x10 kom Cena 3838989503864 223/2005/12 15. ampula.D.j.07. 1x0. PentoHeXaL® 600.4din +8D.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106710 rastvor za injekciju/infuziju. 5x5mL Cena 140. Paralelni lekovi: damaton®.(inf. Paralelni lekovi: damaton®. 100-300mg dnevno ili spora i.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106220 rastvor za injekciju.SANOFI PASTEUR S.. D. 3. 100-300mg dnevno ili spora i. PentoHeXaL® 600. Claudicatio intermittens: 2 puta po 600mg.D.+30i. revakcinacija posle godinu dana.KRKA.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. Trental® 600 PENTOHEXAL® . PeNTILIN® forte. za održavanje remisije 3 puta po 250mg na dan. 2427.5mL. TOVARNA ZDRAVIL. 10x10 kom Cena 2685. Claudicatio intermittens oralno 2-3 puta po 400mg. Salofalk® 500 PENTAXIM . 2x10 kom Cena 251. kutija. PentoHeXaL® 600. Trental® 600 PENTILIN® FORTE .9din 3838989508357 222/2005/12 15.+32D.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . 400mg dnevno.v. blister.08.+25mcg+25mcg+40D. 1g. . D. kutija.Nemačka pentoksifilin .2005 (R) 1106223 tableta sa produženim oslobađanjem.m.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.abecedni spisak registrovanih lekova PENTASA® .SALUTAS PHARMA GMBH . INTESTINALNI 33 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati (R) 1129130 tableta sa produženim oslobađanjem.08.J07CA06 VAKCINE j07ca bakterijske i virusne vakcine.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.5mL Cena 515-04-1755/04 28. adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna velikog kašlja i inaktivisana poliomijelitisa 1. ulcerozni proktitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan. asacol®. posle jela. PentoHeXaL® 300.08. liobočica sa rastvaračem u špricu.j. 2 i 3 . inj.DigitSoft.m. Paralelni lekovi: damaton®. 100mg/5mL. TOVARNA ZDRAVIL. kombinacije (Z) 0011898 liofilizat za suspenziju za injekciju. PentoHeXaL® 300. PentoHeXaL® 300. maks. inj.Slovenija pentoksifilin .06. parenteralno i. 600mg.j. Pentoksifilin. Pentilin®. inj. 500mg.Švajcarska mesalazin . kutija. Salofalk®. ampula. influenzae tip B.(inf. Trental® 600 P www.Slovenija pentoksifilin . 5x5mL Cena 8606102455100 287/2006/12 06.co. Trental®. .A07EC02 ANTIDIJAROICI. PENTILIN® .8din 8606102233104 1240/2007/12 07.j.8din 3838989503871 220/2005/12 15. Trental®.A. 100mg/5mL. Salofalk® 250. Pentoksifilin. Crohnova bolest: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti).v. (40i.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.) 100-200mg dnevno.+10mcg)/0. PentoHeXaL®.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106222 tableta sa produženim oslobađanjem.5mL 2. mesec po rođenju. i 4. inj. Trental®. Claudicatio intermittens: parenteralno i. blister. Pentoksifilin. 4x7 kom 8606102233111 1448/2007/12 09. Paralelni lekovi: 5-aSa.) 100-200mg dnevno. PentoHeXaL®.

300mg/15mL. 100-300mg dnevno ili spora i.USA ampicilin . PentoHeXaL® 300. PentoHeXaL® 300. Pentrexyl® j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021105 prašak za rastvor za injekciju. Trental®. Claudicatio intermittens: oralno obično 2 puta po jedna tabl. Pentoksifilin.04.SALUTAS PHARMA GMBH . 1x20 kom 8600102308114 (BR) 1052701 obložena tableta.. Cena 600mg.Nemačka pentoksifilin . Claudicatio intermittens: parenteralno i.PANFARMA D. lečenje tokom 2 meseca. PentoHeXaL® 600.DigitSoft. blister. Paralelni lekovi: damaton®. 400mg.2003 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3944din 3/2-10-4418 10. ostale kombinacije (BR) 1052700 obložena tableta. maks. na 6 sati.340 abecedni spisak registrovanih lekova PENTOHEXAL® 300 .2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106630 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. bočica. Pentilin®. inj. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg. inj.O.2003 doziranje: profilaksa 3 puta po 1-2 dražeje tokom 3-4 nedelje.Rusija tiamin.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. piridoksin.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. PentoHeXaL® 600. Trental®. deca do 10 godina uobičajeno pola doze za odrasle. posle jela.O. dnevno (ujutru i uveče). PentoHeXaL®. ampicilin alkaloid®. Pentoksifilin. Paralelni lekovi: ampicilin. Paralelni lekovi: damaton®. 3x10 kom 8606102455124 290/2006/12 06.(inf. Trental® 600 PENTOHEXAL® 600 .Srbija pentoksifilin . PentoHeXaL®.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: parenteralno odrasli uobičajeno 500mg na 4-6 sati. Pentilin®. PentoHeXaL®. blister.m.co.BRISTOL-MYERS SQUIBB . PENTREXYL . Trental® 600 PENTOVIT . 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg. Trental®. folna kiselina (vitamin B11).07. Pentilin®.A11EX.VEROFARM . 400mg dnevno.v. 1x50 kom Cena 515-04-749/03 24.Nemačka pentoksifilin . VITAMINI P Cena 515-04-749-1 24. PeNTILIN® forte. bočica. Trental® 600 PENTOKSIFILIN . cijanokobalamin .SALUTAS PHARMA GMBH . nikotinamid.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina Cena (Z) 0106711 koncentrat za rastvor za infuziju. 2x10 kom Cena 122din 8600097400190 552/2006/12 17. .J01CA01 a11eX vitamini B kompleksa.03. ampula.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.v. meningitis 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. Paralelni lekovi: damaton®. PeNTILIN® forte.07. Claudicatio intermittens: oralno 2-3 puta po 400mg.07.03. 1g.nr . PeNTILIN® forte. meningitis 2g i. 10x15mL 8606102455117 288/2006/12 06. 50x1g www.) 100-200mg dnevno.

HEMOFARM AD . 250mg/5mL. ampicilin alkaloid®.nr .2006 (R) 3021077 prašak za oralnu suspenziju.2%. tuba.6mg+131. 1x6 kom 3400970001088 3/2-10-9113 19. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.CHEPHASAAR CHEMISCH . deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. 18.J01CA01 341 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021073 kapsula.2%.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . urinarne infekcije: 500mg na 8 sati.DigitSoft. fiola. blister.2007 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija).Nemačka glukozamin .12. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 4136933 vaginalni krem..12.12. 1x12 kom 3/2-10-9116 19. blister. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. PHENOBARBITON . 20mg. 392. 1. oralno odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250-1000mg na 6 sati.LABORATORIE INNOTHERA .2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške artroze: 3 puta po 500mg. pre ili u toku jela. fiola. 2x10 kom P www.12. Paralelni lekovi: ampicilin. 3x10 kom Cena 112.7din (R) 4136934 vaginalni krem.06. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084521 tableta.2002 Cena 181. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. Paralelni lekovi: glucosamin-MIP PHARMATEX .1din 8608808101657 1588/2006/12 05.6din (R) 6136931 vaginalna tableta.2006 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela.5din (BR) 1163562 film tableta.G02BB. Pentrexyl PERIGONA® . 392. 1x50. blister. 2x8 kom Cena 101.1din 8600097400206 338/2007/12 23.co. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.6mg+131. 6x4.9mg. 1x72g Cena 254.12. blister.86mg. 1.2004 Cena 2450. 500mg.Francuska benzalkonijum-hlorid .1din (R) 6136930 *vaginalne kapsule.01.5g 3/2-10-9115 19.Srbija fenobarbital .INNOTECH INTERNATIONAL .M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 517. deca 5-8mg/kg dnevno. blister.2002 Cena 498.12. tvrda.09. bočica.06.1din 515-04-363/04 09.abecedni spisak registrovanih lekova PENTREXYL® . tuba. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L).86mg. 18.2002 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno pre svakog polnog odnosa. 100mg.GALENIKA AD . Phenobarbiton-natrijum M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163560 film tableta. 10x10 kom 515-04-363/04-2 09.Srbija ampicilin .9mg. 2x5 kom 3/2-10-9112 19.5din (R) 6136932 vagitorija.2002 Cena 254.9din 3/2-10-9114 19. uveče.2002 Cena 311.56g Cena 85din 8608808101688 2267/2006/12 06.

1x20 kom Cena 135.nr . neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porekla: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 10-20mg. 2x15 kom 515-04-1584-1 doziranje: hronična venska insuficijencija: 600mg ujutro. eklampsije.O.5din 29. 1x150mL Cena 167din 3/2-10-5767 11.2din 8600097400213 515-04-2344/03 19. 5x2mL Cena 300. pre jela. PIASCLEDINE . Paralelni lekovi: Fenobarbiton.4din 29. 220mg/2mL. 398.07.Francuska diosmin .PANFARMA D.C05CA03 VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108340 film tableta.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (Z) 0084520 liofilizat za rastvor za injekciju.09. M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (BR) 1169200 kapsula. tvrda. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L).ALKALOID AD .Makedonija folkodin .Srbija fenobarbital . Paralelni lekovi: Fenobarbiton. OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA Cena 515-04-3284/04 30.M09AX. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mik-romola/L). . blister. Phenobarbiton-natrijum PHENOBARBITON-NATRIJUM .2005 doziranje: status epileptikus. parenteralno 50-200mg.11. bočica. cerebralnih hemoragija. hemoroidi: po 600mg.co.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija).2003 2-3 puta P PHOLCODIN ALKALOID® . blister.. tvrda.Srbija fenobarbital .R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati  (R) 1115150 kapsula.2002  (R) 3115154 oralni rastvor.2003 752.2din 8600097401043 250/2005/12 06.2002 doziranje: suvi. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.O.O.11. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.1din 5310001001735 3/2-10-5765 11.342 abecedni spisak registrovanih lekova PHENOBARBITON . maks.11. pre doručka. bočica. deca 5-8mg/kg dnevno. 3x10 kom Cena 47. 15 kom Cena 515-04-1584/03 Cena (R) 1108341 film tableta. 600mg.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH . 600mg dnevno. u stomatologiji: 300mg dnevno sa velikom čašom vode za vreme jela.09. . 10mg. po potrebi ponoviti za 6 sati.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084210 tableta.07. akutne konvulzije kod tetanusa. 15mg/5mL.PANFARMA D.Austrija ulje soje. trovanja konvulzivnim otrovima i lekovima koji deluju stimulantno na centralni nervni sistem: individualno.O. Phenobarbiton PHLEBODIA . 600mg. blister. 200mg+100mg. 15mg.2004 doziranje: ublažavanje simptoma osteoar tritisa. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. uveče.INNOTECH INTERNATIONAL . liobočica sa rastvaračem. 1x15 kom www.DigitSoft. ulje avokada .

GALENIKA AD . .01. 24g dnevno. 200mg.WYETH PHARMACEUTICALS .11. 200mg. u težim infekcijama 200-300mg/kg. bočica sa raspršivačem. 3x10 kom Cena 198.Srbija pipemidinska kiselina .5din (R) 1132300 kapsula. 2%.4mg+10mg+15mg. folna kiselina.12.DigitSoft. rastvor. posle jela.ZORKA PHARMA A. tvrda.Slovenija retinol. PILFUD® .5din 8608807100620 515-04-2607/03 28.2007 doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: deca starija od 7 godina 1 tabl.12.01. 4g.5mg+1.Bosna i Hercegovina minoksidil . blister.j. cijanokobalamin. . dnevno rastopiti u ustima.2002 Cena (R) 0021684 rastvor za injekciju. Pipegal® PIPRIL® . blister. najviše 2mL 2% rastvora dnevno. bočica. riboflavin. 5000i. kalcijum-pantotenat.D11AX01 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11aX ostali dermatološki preparati Cena (R) 7159225 rastvor za kožu.J01CA12 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU P Cena 3/2-10-7413 25. D.D. tvrda. nakon nanošenja rastvora oprati ruke.01.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni Cena 147. askorbinska kiselina.Srbija pipemidinska kiselina . . a u slučaju drugih tegoba 2-3 puta godišnje po mesec dana. Paralelni lekovi: Palin®. tiamin.KRKA.nr .2003 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. treba uzimati 2 meseca.2007 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti.2007 (R) 7159226 sprej za kožu.co.Velika Britanija piperacilin . PIPEGAL® . 2x10 kom 8608808104009 2067/2007/12 25. tokoferol . piridoksin. dnevno podeljeno u više doza.7mg+2mg+6mcg+20mg+ 0. 2g. tabl. maks. nikotinamid.2007 doziranje: androgeno uzrokovana alopecija: kod muškaraca starosti od 18-65 godina. 5%. 2x10 kom Cena 147.A11BA.D. (1mL rastvora u spreju=8 puta pritisnutu vrh pumpice).j. bočica. j01ca penicilini širokog spektra (R) 0021683 rastvor za injekciju. 1x60mL Cena 3870010005336 82/2007/12 11. pri svakoj primeni losiona detaljno pročitati način aplikacije.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: 100-200mg/kg. 1x2g www. Pipem PIPEM . 1x4g 3/2-10-7413/1 25. 1x60mL 3870010002076 81/2007/12 11. bočica. blister. VITAMINI a11Ba multivitamini (BR) 1052110 obložena tableta.2din 3838989623500 87/2007/12 11.09.abecedni spisak registrovanih lekova 343 PIKOVIT® FORTE .+400i. Paralelni lekovi: Palin®.BOSNALIJEK D.. kada se radi o nedostatku apetita.+60mg+1. ujutru i uveče naneti po 1mL rastvora na potpuno suvu ćelavu površinu i blago utrljati. TOVARNA ZDRAVIL.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni (R) 1132320 kapsula.D. holekalciferol.

C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace.5mg/dan. blister. 400mg. monokomponentni (R) 1103073 tableta. 4x7 kom 8600097405430 1908/2006/12 20. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. (dnevne doze od 2.Grčka piracetam . 12x5mL LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. maks. početna doza je 2 puta po 2. doza održavanja 2 puta po 2.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). doza se može povećati. Paralelni lekovi: ampril®. Tritace® PIRAMIL® . ramitens®. maks.25mg/dan. se mogu uzimati pre.07. posle 2-3 nedelje. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.FARAN LABORATORIES .HEMOFARM AD .Poljska ramipril .10.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. 10mg/dan.10.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. Prilinda®.07.5-5mg/dan. posle 2-3 nedelje. 7x4 kom Cena 9002260013937 1150/2006/12 07. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.25mg/dan.25mg/dan.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.25mg. po postizanju željenog efekta terapiju nastaviti oralno. 1g. 1. 10mg dnevno. ne smeju se žvakati.co. (dnevne doze od 2. 10mg/dan. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.5mg. corpril. Tritace® PIRAMIL® . monokomponentni (R) 1103070 tableta.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).344 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-217-2 31. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073152 rastvor za injekciju. ramipril.25mg/dan. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 4x7 kom 8600097405447 1864/2006/12 18. posle 2-3 nedelje. 10mg dnevno. doza održavanja 2 puta po 2.5-5mg/dan. blister.Srbija ramipril .25mg/dan. 2.A. maks. doza se može povećati.2003 Cena (R) 1073151 film tableta.07.DigitSoft. ramitens®. tabl. tokom ili posle obroka sa čašom vode.25mg/dan. Paralelni lekovi: oikamid PIRAMIL® . ampula. tabl.2006 Cena (R) 1103072 tableta. blister. strip.nr .07. ne smeju se žvakati. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. doza se može povećati. Paralelni lekovi: ampril®.5mg/dan. po potrebi povećavati do 20g dnevno. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. 10mg dnevno. maks. blister. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. tokom ili posle obroka sa čašom vode. 5mg.Bangladeš ramipril . 3x10 kom 515-04-217-1 31. 4x7 kom Cena 9002260013968 1153/2006/12 07. 800mg. početna doza je 2 puta po 2.C09AA05 PIRACETAM .07. Prilinda®. 6x10 kom 515-04-217/03 31. maks. monokomponentni Cena (R) 1103071 tableta. adjuvans u lečenju miokloničkih konvulzija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. se mogu uzimati pre. www.2003 Cena (R) 1073150 tableta. corpril. parenteralno odrasli 3g dnevno.NOVARTIS (BANGLADESH) LTD .2003 doziranje: neuroprotektiv. blister.LEK S. 10mg. . ramipril.

brzinom 55 kapi/min. povećavati nedeljno do doze održavanja 2 puta po 100-300mg.LACHEMA A.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju. Platigal. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.2002 www.2004 Cena 552. Platigal. doza održavanja 2 puta po 2. 2x10 kom 8600064112354 3/2-10-5386 26.PLIVA . 200mg.PLIVA . Paralelni lekovi: ampril®. 2x15 kom 515-04-61/04 07. . na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.co. bočica. (dnevne doze od 2. PLATIDIAM 10 . tabl.Češka cisplatin . 10mg/dan. početna doza je 2 puta po 2. 10x500mL Cena 15591.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 28.07.Češka cisplatin . 10mg. sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. Tritace® PIRIDOKSIN . tumora regiona glave i vrata. profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno. maks. premenstrualni sindrom: 50-100mg dnevno. Platinex PLATIGAL . pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. Paralelni lekovi: cisplatin. kombinovana terapija tumora testisa. . tokom 5 dana na 3-4 nedelje. bočica od tamnog stakla.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031261 koncentrat za rastvor za infuziju.GALENIKA AD . tumora regiona glave i vrata.05. ovarijuma.5mg/dan. ramipril.abecedni spisak registrovanih lekova 345 po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. 10mg/20mL.S.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. 50mg.) maks.ZDRAVLJE A.5-5mg/dan.8 din (R) 1085350 tableta. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. Paralelni lekovi: Bedoxin®.05.Srbija cisplatin . Paralelni lekovi: cisplatin.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. se mogu uzimati pre.Srbija piridoksin .L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031260 koncentrat za rastvor za infuziju. vitamin B6 PK-MERZ . .Merz Pharma Gmbh & Co.nr . blister.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).06. poslednju dnevnu dozu uzeti pre 16 časova.9din (R) 1051721 tableta.2004 doziranje: Parkinsonova bolest.LACHEMA A. 100mg.2002 doziranje: oralno odrasli deficit vitamina B6 3 puta po 20-50mg. KGaA . Platinex PLATIDIAM 50 . corpril. 1x100mL Cena 1418din 8590027301065 670/2006/12 18. profilaksa piridoksin zavisnih konvulzija: kod dece 2-100mg. ekstrapiramidalni simptomi: oralno početno 100mg. 10x20mL Cena 3091.DigitSoft. 1x20mL 8606007080148 P Cena 3/2-10-5096 05.06. ramitens®.Nemačka amantadin . Platidiam 50. boca. 20mg. ovarijuma. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.D.S. Prilinda®.N04BB01 ANTIPARKINSONICI N04BB derivati adamantana (SZ) 0085353 rastvor za infuziju.10. boca od tamnog stakla.1din 515-04-59/04 07. blister. ne smeju se žvakati. tokom ili posle obroka sa čašom vode.1din (8590027301058) 671/2006/12 18. terapija neurotoksičnosti izazvane izoniazidom: 3 puta po 50mg. Platidiam 10. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. kombinovana terapija tumora testisa. parenteralno 1-3 puta dnevno 200mg (500mL inf. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.

Platidiam 10.06. Platinex PLATINEX .7din 3/2-10-3085 17. 50mg. Kansen.ASTRA ZENECA UK LIMITED .Hrvatska klotrimazol . 1x30 kom 03-7342/96 10.Francuska klopidogrel . Paralelni lekovi: cisplatin.06.BRISTOL-MYERS SQUIBB . po potrebi se doza povećava do 30mg dnevno. 1x100mL 3/2-3086 17. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.2004 doziranje: prevencija ishemijskih događaja.B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.2000 Cena (R) 1402822 film tableta.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157160 krem. 1x20mL Cena 521. Platigal PLAVIX® . Paralelni lekovi: zyllt® PLENDIL . Paralelni lekovi: antifungol®. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard.03. karcinomi glave i vrata. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.2004 Cena 142. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.03. blister.5mg. 1x100mL Cena 8606007080155 3/2-10-5094 05.7din (R) 4157161 rastvor za kožu. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: cisplatin. canesten®. Platidiam 10.PLIVA HRVATSKA D.08. Platidiam 50.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. Platidiam 50. bočica.03. bočica. 1%. hiper tenzija: 2 puta po 20-40mg dnevno. 2x14 kom 3582910004172 515-04-2552/04 24. 1x20mL 515-04-251/03-1 05.O. 2. 1x30 kom Cena 03-7343/96 10.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na kožI. . 10mg.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. isključujući heparin Cena 3636.USA cisplatin .03.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402820 film tableta.3din (R) 1068220 film tableta.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031230 rastvor za injekciju. 120mg dnevno. Mycoril® www. 75mg.7din (SZ) 0031231 rastvor za injekciju. 10mg/20mL.03. akutni koronarni sindrom: jednom dnevno 75mg. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.07. 300mg dnevno. 50mg. bočica. bočica.2000 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 20mg dnevno.DigitSoft. 1x30 kom 03-7344/96 10. maks.O. Felodipin STada® 5mg retard PLIMYCOL .nr . karcinomi glave i vrata. 5mg.7din 515-04-251/03 05. maks. 1x20g P ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 153. plastična bočica. blister.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . tuba.Velika Britanija felodipin .34 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju.2000 (R) 1402821 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.2002 Cena 1333. 1%. plastična bočica.co.

9din 515-04-3940/03 03.5mL vakcine.co.03..03. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166111 rastvor za injekciju. . lečenje 2-3 dražeje dnevno. POLIVIT B . piridoksin. 6x1mL 8605001700793 Cena 355.j. ampula. odrasli profilaksa 5-10 kapi dnevno. Kansen. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .. 1x10mL Cena 515-03-259/03 05. deca profilaksa 1 dražeja dnevno. 1mL = 35 kapi. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).Srbija bakterijski antigeni .001mg+2mg. terapija 815 kapi dnevno. Paralelni lekovi: B-complex POLYFLAMIN FORTE . polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S.O.A. ampula. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI P Cena 367. Mycoril® PLIVIT AD3 .02. 3x10 kom Cena 45. revakcinacija po potrebi.M01AX. uretritis.PLIVA HRVATSKA D.5mL.abecedni spisak registrovanih lekova PLIMYCOL . .8din 8600097011488 2525/2007/12 22.12.Francuska vakcina protiv pneumokoka. 200mg.J07AL01 VAKCINE j07aL vakcine protiv pneumokoka (Z) 0011856 rastvor za injekciju.1din (R) 2052030 oralne kapi. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052222 film tableta.A11EA.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče jednu vaginalnu tabletu tokom 3 dana./mL+3000i. 300miliona/mL.10.5mL Cena 746. riboflavin.2007 doziranje: profilaksa i terapija hipovitaminoza: odrasli profilaksa 1-2 dražeje dnevno.5din 515-04-251/03-2 05.SANOFI PASTEUR S. Paralelni lekovi: antifungol®.G01AF02 g01aF derivati imidazola (R) 6137133 vaginalna tableta.DigitSoft. lečenje 3-4 dražeje dnevno.Hrvatska klotrimazol . 25mcg/0. 6000i.nr . cijanokobalamin.2004 www.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.A11CB.2002 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine primarna vakcinacija 0.c. kalcijum-pantotenat.PLIVA HRVATSKA D. 5mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .2004 doziranje: adneksitis.9din 3/2-10-8000 24. Paralelni lekovi: Polyflamin mite POLYFLAMIN MITE . u razmacima 2. . napunjen injekcioni špric.M01AX. canesten® 1. 800miliona/mL. rastvor.O. Paralelni lekovi: vitamin a+d PNEUMO 23 ./mL. 3 kom 34 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Cena 189. canesten® 3. VITAMINI a11cB vitamini a i d u kombinaciji 82.Srbija bakterijski antigeni . terapija 15-25 kapi dnevno.2004 doziranje: profilaksa hipovitaminoze A i rahitisa: deca profilaksa 3-6 kapi dnevno.Hrvatska retinol. ili s. najranije 5 godina od primarne vakcinacije. 1x0.O. 6x1mL M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166110 rastvor za injekciju.. holekalciferol .. nikotinamid. paba .8din 515-04-3935/03 03.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. bočica. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.m.O.02. pneumoniae) .Srbija tiamin.j. blister.HEMOFARM AD .

polimiksin b . boca.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.06. kontejner plastični. 7.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (R) 1135250 tableta.Srbija povidon-jod .nr . 1x50mL Cena 60. ..Mađarska levonorgestrel . zatim 5-15mL sirupa.06.GEDEON RICHTER LTD .5%. kontejner plastični. 1x5000mL 8600097001410 768/2006/12 Cena (BR) 4156153 rastvor za kožu.D.06.Francuska nistatin. 1x100mL 8600097001397 760/2006/12 Cena (BR) 4156154 rastvor za kožu.j.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi Cena 637.5%. meka.+35000i.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156150 rastvor za kožu. 7. kontejner plastični. 1x5000mL 8600097001380 763/2006/12 179. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . uveče.12. 1x6 kom Cena 284.6din 02.3din 3/2-10-9117 10. Paralelni lekovi: Polyflamin forte POLYGYNAX . 60mL sirupa u početku.06.Hrvatska laktuloza . kontejner plastični. 0.2002 doziranje: prevencija i lečenje vaginalnih infekcija: 1 vaginalna kaps.INNOTECH INTERNATIONAL .75mg. maks.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA P r02aa antiseptici (BR) 4120155 rastvor za ispiranje usta. u razmacima 2. 8. 3 dana.c.06.2003 doziranje: zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) u toku 72 sata (druga tabl.m. 1x500mL 3850343033299 1609/2007/12 06. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).LABORATORIE INNOTHERA .34 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: adneksitis. 10%.06. PORTALAK® . 10%. tokom 12 dana. 1x500mL Cena 8600097001373 762/2006/12 Cena (BR) 4156151 pena za kožu.4din 8600097001434 764/2006/12 05. uretritis. neomicin. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.7g/100mL. se uzima 12 sati posle prve). Paralelni lekovi: Mirena® POVIDON JOD .2006 www.DigitSoft.BELUPO. 10%. 1x2 kom Cena 328.5din 05.5%. . ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.co.j.5din 5997001313022 515-04-276/03 30. blister. .2006 186. 66. deca od7-14 godina 10-15mL dnevno.2006 1791.D. ili s. kontejner plastični. 1x500mL 8600097001403 767/2006/12 Cena (BR) 4156152 pena za kožu. deca od 1-6 godina 5mL dnevno.2006 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. zatim 5mL dnevno.2006 98.2din 05. 100000i.7din (R) 3127050 sirup.j.Srbija povidon-jod .9din 05.06. kontejner plastični. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.+35000i.D. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL.2006 1863.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. blister.08. Paralelni lekovi: Lactulose-MIP POSTINOR® 2 .G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137311 vaginalna kapsula.7din 05.2007 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.

12. POVIDON JOD . 10%. 14 dana (uključujući i dane menstruacije).06.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. . Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .12. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.D. strip.JUGOREMEDIJA .2003 Cena 90.3din 8608811006574 515-04-2347-1 29. Paralelni lekovi: aNTIsept d.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 34 4156155 mast. 1%.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137107 vagitorija.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici Cena 179.nr .Srbija povidon-jod .R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA r02aa antiseptici (BR) 4156461 rastvor za kožu.2003 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog Paralelni lekovi: aNTIsept d.Srbija povidon-jod . tuba.5din 515-04-3998/03 03. 2x7 kom Cena 179.2003 doziranje: 1 vaginalna tabl. . 10%.2004 P www. bočica. 1x20g 8608811006604 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Cena 99. 10%.JUGOREMEDIJA . 200mg.2006 doziranje: 1 vaginalna tabl. 1x100mL 8608811006598 515-04-2347-3 29. 10%.2006 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156301 rastvor za kožu. blister.Srbija povidon-jod .Srbija povidon-jod . Betadine® POVIDON JOD .Srbija povidon-jod .12.2003 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.5%.6din 8608811006581 515-04-2347-2 29.06. kanister.02.12.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156462 rastvor za kožu. uveče pre spavanja.12.8din 8608811006611 515-04-2347-4 29. uveče pre spavanja. 200mg.2003 doziranje: mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 7.Srbija povidon-jod . 14 dana uključujući i dane menstruacije. 1x100mL Cena 73. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .JUGOREMEDIJA .co. 1x100mL Cena 98. 2x7 kom 8600097001441 766/2006/12 05.D08AG02 d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156460 mast. bočica.5din 515-04-2347/03 29. Betadine® POVIDON JOD .JUGOREMEDIJA .ZDRAVLJE A. bočica. tuba. 1x5000mL Cena 1791.DigitSoft.D. 1x40g Cena 139din 8600097001427 765/2006/12 05.8din (BR) 6137100 vagitorija. mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.1din (R) 4156463 rastvor za kožu.

Paralelni lekovi: Prednison. 5000i.. 1x20 kom Cena 54. 60mg dnevno. maligne i reumatske bolesti.12.Holandija horionski gonadotropin . blister. .2003 Cena 150. ZRENJANIN . blister. boca.FARMAKOS DD .Bosna i Hercegovina prednizon . 2x10 kom 8608811002330 515-04-2081/03 23. Paralelni lekovi: Prednizon. 3x5000 i. oka. oka. lio-ampula sa rastvaračem. pluća..08. uzima se ujutro posle doručka.D. gastrointestinalne. 1x10 kom 3870010004605 515-04-241/03 30. krvi. blister. 60mg dnevno.2004 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.07. endokrine.DigitSoft.2004 doziranje: profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris: 2 puta po 35mg (ujutro i uveče). PREGNYL® .Francuska trimetazidin . endokrine.PRIZREN .LES LABORATOIRES SERVIER . Pronison® PREDNIZON . gastrointestinalne. alergijske. 5mg. zavisno od indikacije (bolesti kože.1din 3/2-10-4645 29.V. alergijske./mL.2006 www. maks. Betadine® PREDNISON .07.6din 8608805100332 515-04-303/03 03.D.C01EB15 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01eB ostali lekovi u terapiji bolesti srca (R) 1109120 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem. (Z) 0044143 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. lio-ampula sa rastvaračem. uzima se ujutro posle doručka. ORGANON . uzima se ujutro posle doručka. 5mg.2din 1576/2006/12 05.2003 doziranje: individualno. endokrine.6din 8608811002323 515-04-2080/03 23. gastrointestinalne. Paralelni lekovi: Prednison.j. 1500i. krvi.j. 2x30 kom Cena 1011din 515-04-1848/04 23. kolagenoze): početna doza 10-20mg.Srbija prednizon . 1x100mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 98.Srbija prednizon . 35mg. Pronison® P PREDUCTAL MR .j.09.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047551 tableta. blister. 60mg dnevno. pluća.6din 515-04-3999/03 03.2002 Cena 537.co. plastična fiola. zavisno od indikacije (bolesti kože. 2x10 kom Cena 54.nr .H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047555 tableta. maligne i reumatske bolesti.11.BOSNALIJEK D. oka. maks. 20mg.2003 doziranje: individualno. kolagenoze): početna doza 10-20mg.JUGOREMEDIJA A.2003 doziranje: individualno.5din (R) 1047556 tableta. maligne i reumatske bolesti. 5mg.12.350 (BR) 4156302 rastvor za kožu. zavisno od indikacije (bolesti kože.G03GA01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (Z) 0044142 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. kolagenoze): početna doza 10-20mg. krvi. pluća. 3x1mL 8600103419390 Cena 1020. Pronison® PREDNIZON ./amp. 10%. alergijske.N.02. Paralelni lekovi: aNTIsept d. maks.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 51din (R) 1047511 tableta.

. napunjen injekcioni špric.11. 5x5mL Cena 223. 100mg. blister.co. blister.v. 10mg.Srbija loratadin .G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 4143125 endocervikalni gel. 2 puta po 50mg dnevno (oralno).PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . Paralelni lekovi: Propess.2002 Cena 120.abecedni spisak registrovanih lekova 351 doziranje: individualno. fiola. 10mg. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). ampula. angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno).6din (R) 1107750 film tableta. 2x14mg 515-04-4762/03 24.HEMOFARM AD . 24 sata posle primene zadnje doze menotrofina PREPIDIL® . 50mg.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. corvitol® 50. 1x10 kom Cena 123din 8600097011969 3/2-10-4029 29. blister.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058280 šumeća tableta.HEMOFARM AD . u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. 3x10 kom 8600097010436 2526/2007/12 22. kriptorhizam koji nije uzrokovan anatomskom opstrukcijom: uobičajeno kod stimulacoje ovulacije 5000-10000i.1din (R) 1107496 film tableta. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najviše 15mg (parenteralno). blister.2002 Cena 167din (R) 3058282 sirup.05. bočica od tamnog stakla.5mL) gela. Loratadin P www. 5mg/5mL.1din 8600097011341 2541/2007/12 22. Lorano.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.nr . 1x3g Cena 2016. 1x10 kom 8600097011983 3/2-10-4032 29. Metoprolol STada® 200mg retard PRESSING® . zakasneli puber tet zbog insuficijencije pituitarnih gonadotropina. kod žena: stimulacija ovulacije. 0.Srbija metoprolol .5mg/3g. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg (oralno). tireotoksikoza 4 puta po 50mg (oralno). 1mg/mL.2007 Cena 70.2007 Cena 180. 50mg. kod muškaraca: hipogonadotropni hipogonadizam. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 4x14mg 515-04-4761/03 24.11. priprema folikula za ovulaciju. po potrebi primeniti još jednu aplikaciju.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2. insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa.05.Belgija dinoproston .DigitSoft. selektivni (R) 0107497 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: claritine®. aritmije: 5mg sporo i. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno).11. 1x120mL 8600097011976 3/2-10-4033 29. Paralelni lekovi: corvitol® 100. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. ne preporučuje se upotreba duže od 2 dana. Prostin® e2 PRESOLOL .10. šumeće tablete se rastvaraju u čaši vode pre upotrebe. alergijski konjunktivitis.2004 Cena 130din (R) 1107751 film tableta.v.3din 8606007411133 72/2007/12 11.10.01.j..4din (R) 1958281 tableta. Flonidan®.

Srbija enalapril . bolesnici sa cirozom jetre. Inhibace Plus® PRILENAP . hronična insuficijencija srca početna doza 0. blister.10. doza održavanja se određuje individualno.02. postepeno se može povećavati do 2. maks. monokomponentni (R) 1103570 tableta. fiola. zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije. doza 5mg/dan. 8mg. 1mg. 3x10 kom 8608808104900 515-04-1923/03 02.4din (R) 1103704 film tableta.9din 8606100722044 3/2-10-10002 12. 1x30 kom 8608808104894 515-04-1922/03 02. stare osobe: hipertenzija početna doza 0. 1x30 kom 8608808104870 515-04-1924/03 02.2003 Cena 622. pred spavanje. fiola. 2x10 kom 8600097401050 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 67din 2521/2007/12 22. doza održavanja je najčešće 4mg/dan.Srbija cilazapril .5-5mg/dan. PRILAZID® .nr . blister.5-1.5mg/dan (ili manje). a zatim 4mg dnevno.6din (R) 1103861 tableta.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: cilazapril.5mg.2003 Cena 459.LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE . najčešće 1 tabl.1din 8608808104887 515-04-1921/03 02. 4mg.352 abecedni spisak registrovanih lekova PREXANIL® .11.HEMOFARM AD .05.11. maks.Francuska perindopril . doza 8mg/dan. doza 8mg/dan. 5mg.GALENIKA AD . blister. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401400 film tableta.5mg. doza održavanja 1mg/dan.5mg/dan. 2. monokomponentni Cena 1767. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan.DigitSoft.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.co.25mg/dan. ujutru. doza održavanja je najčešće 4mg/dan.11. doza održavanja 2.5mg/dan. najbolje uveče. 5mg+12.Francuska perindopril .5mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 0.2002 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.2003 Cena 249din (R) 1103701 film tableta. Inhibace®. na dan. monokomponentni (R) 1103860 tableta.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza 1-1.7din (R) 1103702 film tableta. 1x1 kom Cena 883. ujutru. zobox® PRILAZID® PLUS . 0. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus. 5mg.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.5mg/dan.25mg/dan. fiola. 1x30 kom Cena 804.C09AA02 c09aa inhibitori ace.12. monokomponentni (R) 1103700 tableta. 1x30 kom 8606100722075 130/2006/12 06.4din 8608808105310 910/2007/12 03. fiola. najbolje uveče. maks. PREXANIL® .C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2007 www.11. pred spavanje.LES LABORATOIRES SERVIER .Srbija cilazapril. početna doza iznosi 0. doza održavanja se određuje individualno. 1x30 kom Cena 134.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. a zatim 4mg dnevno. u isto vreme. blister. hidrohlortiazid .

blister. 2x10 kom 8600097400121 63/2007/12 11. enap® .HL.07.C09AA05 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401500 tableta. posle 2-3 nedelje.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).H. enalapril 10 mg. 10mg. 4x7 kom 9002260013951 1152/2006/12 07.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). najčešće 1 tabl.Srbija enalapril. početna doza je 2 puta po 2.2007 Cena 345/2007/12 23.H.HL. ramitens®.07. 20mg. po potrebi 2 tabl. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. blister. Prilenap® H PRILINDA® . 2x10 kom 8600097401340 (R) 1401503 tableta. maks.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.co.Srbija ramipril . blister.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 353 1103571 tableta. dnevno. enap® . Prilenap® HL PRILENAP® HL . dnevno.8din 9002260013944 1151/2006/12 07.Srbija enalapril. enatens® PRILENAP® H . blister. 5mg.5mg. enalapril. 10mg+25mg. 4x7 kom Cena 486. tabl.1din (R) 1103072 tableta.5mg/dan. doza se može povećati.25mg/dan.5mg/tabl. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 10mg+12. enalapril 20 mg.2007 Cena 343/2007/12 23. enalapril Lek®. pre spavanja. 40mg/dan. blister. maks. 10mg+25mg. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 2.2007 Cena 242. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 165. uveče. Paralelni lekovi: ampril®. corpril. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2x10 kom 8600097401357 (R) 1401501 tableta. (dnevne doze od 2.7din 342/2007/12 23.HEMOFARM AD . blister. 10mg+12. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. 10mg dnevno. (enalapril 10mg sa hidrohlortiazid om 12.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.5mg.9din 8600097400114 62/2007/12 11. ne smeju se žvakati. enalapril HcT.55mg/dan.7din (R) 1103572 tableta.HEMOFARM AD .). po potrebi. hidrohlortiazid . se mogu uzimati pre. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. ramipril.nr . enap® .HEMOFARM AD . 1 tabl. tokom ili posle obroka sa čašom vode.01.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401502 tableta.DigitSoft.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. enap® . blister. blister. enalapril HcT.25mg/dan. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.01. Tritace® P www.01. enap®. 10mg/dan. 2 tabl. hidrohlortiazid .01.5mg. monokomponentni (R) 1103071 tableta.5mg/dan.2006 Cena 675. 2x10 kom Cena 163.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 170. Piramil®.5din 344/2007/12 23. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. doza održavanja 2 puta po 2.01. maks.01.

blister. ili i.2007 doziranje: infekcije respiratornog. liobočica sa rastvaračem u ampuli. ukoliko je potrebno. 5mg. jedanput dnevno. Paralelni lekovi: atenolol. urinarnog. tokom 10 dana.GALENIKA AD .nr . epididimitis). 2. deca koja ranije nisu vakcinisana. lek se daje u obliku i.SCHERING AG . karcinom dojke: 40-60mg dnevno. cefazolin-MIP. genitalne infekcije (npr.GLAXOSMITHKLINE UK .09.7din 8608808101770 60/2005/12 09.m. 2x7 kom Cena 73. I generacija (Z) 0321030 prašak za rastvor za injekciju. deca starija od 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno 3-4 jednake doze. aritmije i infarkt miokarda: početna doza je 50mg. 1x20 kom Cena 216. inj. rubeole i parotitisa) .5mL.O.354 PRIMACEPH® .2006 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja. galecef® PRIMOLUT®-NOR-5 .12.2005 doziranje: arterijska hipertenzija. . 6g (izuzetno 12g) dnevno. kože i mekih tkiva. .2din 8606007082135 1097/2007/12 23. inf. jedanput dnevno. 3log CCID50+3. PRINORM . Panapres PRIORIX™ . kostiju i zglobova. (3-5 minuta) ili i. (3log CCID50+3. bočica staklena.v.5mL Cena 8606103683090 2341/2006/12 13.Velika Britanija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. bočica.5mL 515-04-2704/03 05. maks.c. maks. prostatitis. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. 50x1g Cena 7295.-26. septikemija i endokarditis izazvani osetljivim mikroorganizmima: odrasli 500mg-1000mg na 6-12 sati.v.m. dana ciklusa. Paralelni lekovi: cefazolin.. jedanput dnevno.co. doza se može povećati na 200mg dnevno. cefazolin-BcPP. bilijarnog trakta.Srbija atenolol .J01DB04 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 1x0. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina.5din CCID50. inj.G03DC02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena (R) 1048431 tableta. 100mg/kg dnevno.05.5mL duboko s.PHARMASWISS D. Ukoliko je potrebno.11. doza se može povećati na 100mg. dana ciklusa.2003 P www.7log CCID50+3log CCID50)/0.7log CCID50+3log Cena 837.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. doza je 0.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. a zatim se povećava na 100mg.Nemačka noretisteron . endometrioza: 10-25mg dnevno od 5.2006 doziranje: menoragija: 10-15mg dnevno podeljeno u više doza. revakcinacija u 12 godini. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 1. Ukoliko je potrebno.3din 8600103492102 1569/2006/12 05. angina pektoris: početna doza je 50mg.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011866 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Trimovax PRIORIX™ . profilaksa 10mg dnevno od 19.Srbija cefazolin .DigitSoft.09. 100x0.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 1g. selektivni (R) 1107170 tableta. 100mg. jedanput dnevno.A. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.Belgija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. rubeole i parotitisa) . spore i.O.

posle smirenja tegoba (svraba i bola).c. doza je 0. 300mg. 2x5 kom Cena 3/2-10-10523/1 26.5mg. ili i.nr .5mg. Paralelni lekovi: Micardis® Plus Cena 515-04-3541-1 25.7din 3/2-10-10523 26. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca. Paralelni lekovi: Trimovax PRITORPLUS™ . Propafen® PROGESTERON DEPO . uvek posle pražnjenja creva.2007 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. Sadržaj tube je dovoljan za 20-30 aplikacija.6din 5310001004194 515-04-1208/03 30.Srbija hidroksiprogesteron .2003 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.GALENIKA AD . rastvor. .11. bočica. ukoliko je potrebno.07.Srbija propafenon . 5%+2%. 1x30g Cena 217. liobočica sa rastvaračem u špricu. blister. 0.10. dnevno. 7-14 dana. jednom dnevno.2006 www. blister. 5x10 kom Cena 468. 80mg+12.2din 247/2006/12 03.Makedonija nafazolin.3din 8605000800234 2510/2007/12 19. PROCULIN® .2007 Cena 260. posle jela.Švajcarska tribenozid.Velika Britanija telmisartan.2002 doziranje: lokalna terapija unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida: supozitorije 2 puta dnevno: ujutro i uveče.2003 Cena 515-04-3541/03 25.12. 250mg/mL. PROFENAN® .C05AX.G03DA03 P POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03da derivati pregnena (R) 0048468 rastvor za injekciju. rektalni krem se stavlja 1-2 puta dnevno.ALKALOID AD .abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 355 0011867 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.O. ampula.5mL duboko s.. grupa I c (R) 1101420 film tableta. 1x0.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401050 tableta.03%+1.GLAXOSMITHKLINE UK .12. 4x7 kom 8606007910346 (R) 1401051 tableta.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . revakcinacija u 12 godini. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes.S01GA51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (BR) 7091090 kapi za oči.5%. tuba.03. Paralelni lekovi: Propafenon alkaloid®. hidrohlortiazid . 2.5mL Cena 515-04-2704-1 05. 1. VAZOPROTEKTIVI c05aX ostala lokalna antihemoroidalna sredstva (BR) 4108102 krem. 5x10 kom 8605000800227 2505/2007/12 19.2003 PROCTO-GLYVENOL . 4x7 kom 8606007910339 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. 40mg+12.O. deca koja ranije nisu vakcinisana. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina.DigitSoft.1din (R) 1101421 film tableta.12. 150mg. maks. aluminijumska folija.SLAVIAMED D.10.7log CCID50+3log CCID50.12. 400mg+40mg.9din (BR) 5108103 supozitorija. 5x1mL 8608808101893 Cena 402. 900mg dnevno. 1x10mL Cena 89. lidokain .m. borna kiselina . 3log CCID50+3. blister.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.2003 doziranje: alergijski konjunktivitis: 1-2 kapi na svaka 3-4 sata ukapavati u konjunktivalnu kesu. blister.co.2002 226. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.

2x10 kom Cena 150.v. 35mg. maks.5din 8608808105303 1533/2007/12 23. 6x10 kom Cena 13526.Srbija prednizon .06. tvrda. . blister. . 0.3mg/kg/dan. 1mg. maks. podeljeno u 2 doze (ujutro i uveče. ukoliko se lek ne moze primeniti oralno daje se doza od 0. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. blister.ALKALOID AD .co.ASTELLAS IRELAND CO.6din 5390332171123 515-04-1072/03 30. oka. PROGRAF® .2din 5390332171116 274/2005/12 04.12.2003  (SZR)1014251 kapsula. tvrda. Kanazol.06.2002 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.5mg. 3-6 meseci (onihomikoze). kod specifičnih populacija doza se koriguje zavisno od stanja pacijenta. Sporanox PRONISON® . 60mg dnevno. zavisno od indikacije (bolesti kože.2din (R) 1327482 kapsula. Prednizon PROPAFENON ALKALOID® . u toku 3-6 min. 900mg dnevno. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). ampula.GALENIKA AD .2005 Cena 3091. 100mg. 100mg. Paralelni lekovi: Profenan®.Irska takrolimus . 100mg.12. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min.12.. Paralelni lekovi: Prednison.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047632 tableta.2din 5390332171130 515-04-1072-1 30. kontinuirano.2005 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. 150mg. LTD.v. blister.2005 Cena 1571. blister. tvrda. Tinea cruris).2007 doziranje: individualno. 3 nedelje (keratitis fungalis). parenteralno 0. Propafen® P www. 1x40 kom Cena 383. 4x7 kom 8595026483729 656/2005/12 30.LICONSA S. inj. pluća. bočica. posle jela. PROKANAZOL® . vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana.2002 Cena 461. blister. 4-8 nedelja (Tinea capitis). tvrda. grupa I c (R) 1101460 film tableta.07. uzima se ujutro posle doručka.. tvrda. preteći pobačaj: 125-250mg 1 puta nedeljno prvih 16 nedelja trudnoće (pošto je prethodno zaustavljeno krvarenje).0mg/kg telesne mase polako i.Španija itrakonazol . odnosno 250mg.5-1. doze su individualne.08.Makedonija propafenon . Paralelni lekovi: Funit. odrasli i deca najčešća početna oralna doza je 0. gastrointestinalne. 30 dana (Tinea pedis.35 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: supstituciona terapija: jednom mesečno (18-og ili 20-og dana ciklusa) po 125mg.1din (Z) 1101461 rastvor za injekciju. kolagenoze): početna doza 10-20mg.12. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf.nr . u trajanju od 24 sata. blister. tvrda.5din 8595026483712 654/2005/12 30. 3x10 kom Cena 2677. 4-7 dana (Pityriasis versicolor).2005 doziranje: po uputstvu lekara.L04AA05 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014250 kapsula. 2x7 kom 8595026483705 655/2005/12 30.2003  (SZR)1014252 kapsula. alergijske. maligne i reumatske bolesti. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327480 kapsula.A. endokrine.DigitSoft.05mg/kg/dan u i. 3x10 kom Cena 32871. inf. 5mg. posle transplantacije za sprečavanje odbacivanja organa.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. 1x4 kom Cena 470. 20mg.5din (R) 1327481 kapsula.3din 3/2-10-9345 25. blister.12. dnevna doza je do 560mg. krvi. u zavisnosti od transplantiranog organa. 10x10mL 3/2-10-9344 25.1-0.

co.10. Paralelni lekovi: diprivan®. 10mg.2007  (SZ) 0080421 emulzija za injekciju/infuziju.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini Cena 7352. blister.FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH .DigitSoft. grupa I c (Z) 0101132 rastvor za injekciju. blister. po potrebi moče se primeniti 180-240mg/dan u podeljenim dozama.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza 2 puta po 80mg/dan. profilaksa posle infarkta: 160mg/dan oralno (u početku podeljeno na 4 doze. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. 1x1 kom 515-04-4826/03 14. doza održavanja 160-320mg/ dan.GALENIKA AD .2004 doziranje: kod indukcije porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija.. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. bočica. 5x10 kom Cena 77din 8608808105150 1532/2007/12 23. bočica. bočica.2din 8606010925115 2530/2007/12 22. 10mg/mL. po 20-40mg u 10 sekundi. 10x10mL Cena 155.Srbija propafenon . 10mg/mL. kasnije na dve). u toku 3-6 min.. u periodu do 3 dana.. recofol® PROPRANOLOL .D. ampula. maks. blister.2006 Cena 260. P www.. 5x10 kom 8608807100477 776/2006/12 05. opstruktivna kardiomiopatija: 10-40mg 3-4 puta dnevno oralno.abecedni spisak registrovanih lekova 35 PROPAFEN® .3din (R) 6143100 vagitorija. bočica. 10x100mL Cena 8606010925153 2555/2007/12 22. deca preko 3 godine 2. .10. Prostin® e2 PROPOFOL 1% FRESENIUS . migrena i esencijalni tremor: početna doza 2-3 puta po 40mg/dan. do 320mg dnevno (odrasli). 10x50mL Cena 8606010925139 2543/2007/12 22. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno. 35mg/10mL. 10mg/mL. kesica.Austrija propofol .N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080420 emulzija za injekciju/infuziju.3din (R) 1101131 film tableta.2006 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. 5x10 kom 8608807100460 777/2006/12 05.Srbija propranolol .2007  (SZ) 0080424 emulzija za injekciju/infuziju.v. 10mg/mL.v.09. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. 300mg.2006 Cena 468.5mg/kg.1din (R) 1101130 film tableta. inf.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.06.07.06.v. 1x100mL Cena 1540. Propafenon alkaloid® PROPESS . angina pektoris: početnadoza2-3putapo40mg/danoralno. sedacija odraslih na intezivnoj nezi: 1-4mg/kg/sat i.2007  (SZ) 0080423 emulzija za injekciju/infuziju.C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora.1din 8606010925146 2551/2007/12 22.2007  (SZ) 0080422 emulzija za injekciju/infuziju. aritmije.0mg/kg telesne mase polako i.5-1. dnevna doza je do 560mg.Velika Britanija dinoproston .v. inj.06. posle jela.dozaodržavanja120-240mg/dan. 5x20mL Cena 1597. 900mg dnevno. 10mg/mL.nr .2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2. anksioznost.1din 8608807100453 775/2006/12 05. Paralelni lekovi: Prepidil®.10.CONTROLLED THERPAPEUTICS (SCOTLAND) LTD . 1x50mL Cena 767. parenteralno 0. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat. tireotoksikoza. deca hiper tenzija i srčane aritmije: početna oralna doza je 0. A a doza održavanja je 2-3mg/kg/dan (podeljeno u više pojedinačnih doza). ampula. neselektivni (R) 1107183 tableta. 40mg. maks.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.5-1mg/kg/dan.5mg/kg i. doza održavanja 80-160mg/dan.10.10. Paralelni lekovi: Profenan®.2din 8606010925160 2553/2007/12 22. 150mg.

GALENIKA AD .Belgija karboprost . PROTRADON® . tokom 10 minuta. žitki ekstrakt ploda .01.2004 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 tabl. zatim 50-100mg na 6 sati.Holandija finasterid . 2x10 kom Cena 8595026462724 1610/2007/12 06. Trodon www.S.DigitSoft.2007 doziranje: za ublažavanje postoperativnih i hroničnih bolova: početna doza je 25mg.V03AB14 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti Cena 317. 50mg. 2 vaginalete. 0.N02AX02 ANALGETICI N02aX opioidi. 50mg/5mL.2007 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 puta na dan 1 tabl. maks. PROSTIN® 15M . Tramadol. deca 1-2mg/kg.j. Trama 24® retard. 320mg. 400mg/dan. tvrda.08. blister. u intervalima od 90 minuta. .4din 30.2007 doziranje: krvarenja usled predoziranja heparina: i. doza se može povećati na 500mcg. 3mg.5-3. TramaFlash®. 1mg protamina neutrališe do 80-100 i.Nemačka testerasta palma (Sabalis serrulatae). 1x1mL Cena 1369. tvrda. 1x4 kom Cena 4332. MED.Češka tramadol . Paralelni lekovi: zerlon® PROSTAMOL . 2x14 kom Cena 1874.PRO. Propess P PROTAMIN SULFAT . blister. blister. CS PRAHA A.6din 8600103453011 2579/2007/12 24.G02AD04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 0143043 rastvor za injekciju. posle jela. blister.01. koja se ponavlja svakih 1.G04CX02 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (BR) 1134300 kapsula.BERLIN-CHEMIE AG ..v. inj. a po potrebi još 1 posle 6 sati. 320mg. 1x15 kom (BR) (BR) 1134301 kapsula.2004 30. od 5mg. 50mg. 2x15 kom 1134302 kapsula. blister.2004 717.10.nr . tvrda.7din (SZ) 0180030 rastvor za injekciju. 3x20 kom Cena 515-04-264/03 Cena 515-04-264-1 Cena 515-04-264-2 30.co.2007 doziranje: za završetak drugog trimestra: (13-20 nedelje trudnoće) 250mcg u dubokoj i.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija.m. blister. postpar talna hemoragija: 250mcg duboko i. u izuzetnim slučajevima.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV .dnevno.01. tvrda.01.5din 8606007411218 64/2007/12 11.Srbija protamin . maks. tvrda. PROSTIN® E2 . 5mg.m. .25mg/mL.35 abecedni spisak registrovanih lekova PROSCAR® . 3-12 meseci. ukupna doza ne bi trebalo da pređe 2mg.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . Paralelni lekovi: Prepidil®. ostali § (NR) 1087090 kapsula. 5x5mL 8608808101879 2034/2007/12 25. Paralelni lekovi: Sintradon.01.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 6143120 vaginalna tableta.09. ampula.8din 8606007411171 393/2007/12 30.MERCK SHARP & DOHME B.5 sata.08.2007 § (NR) 1087091 kapsula..V.G04CB01 UROLOŠKI LEKOVI g04cB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze (R) 1134205 film tableta. 1x10 kom Cena 8595026462717 1611/2007/12 06. heparina. 320mg. blister.Belgija dinoproston . inj. am