www.DigitSoft.co.

nr

Izdavač
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd www.alims.sr.gov.yu e-mail: registar@alims.sr.gov.yu Helicon Publishing www.helicon.co.yu office@helicon.co.yu

Prim. mr ph. Tomislav Solarović Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

za Izdavača

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović Prim. mr sc. ph. Milena Miljković Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

autorI I urednIcI

Mr sci. ph Danka Stefanović Mr ph. Danka Tešić Mr ph. Tatjana Đerković Mr ph. Marija Mašković Mr ph. Ivana Mihajlović Dr vet. med Jelena Borlja Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović Ing. Julija Grujić Veselina Rakanović, farm. tehn. Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SaradnIcI

SaradnIcI na prIpremI Id podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević Mr ph. Vladan Savić Mr ph. Dejan Stevanović Nataša Đukić

Prof. dr Goran Janković Prof. dr Nenad Ugrešić Prof. dr Slobodan Janković Prof. dr Zoran Todorović

recenzentI

GRAFOLIK, Beograd
tIraž:

Štampa

2500 ISSN 1452-3337

www.DigitSoft.co.nr

Predgovor
Poštovane kolege, u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik 84/2004) u obliku prikladnih stručnih vodiča. Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka. Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova. Nacionalni registar lekova za 2008. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama iz 2007. godine. NRL se priprema iz Centralne baze lekova ALIMS-a i podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (, ▲, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe kao i drugi prikladni spiskovi. Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona svrstani u lekove biljnog porekla. Danas se biljni lekovi klasifikuju u dve medjunarodno uspostavljene ATC klasifikacije lekova (prema metodologiji koju opredeljuje SZO), tako da je određena kategorija biljnih lekova svrstana prema konvencionalnoj ATC klasifikaciji (npr. Gingko biloba), dok herbalnoj (HERBAL ATC INDEX-HATC, The Uppsala Monitoring Centre, 2004) klasifikaciji pripadaju biljni lekoviti proizvodi kod kojih je definisana aktivna supstanca biljnog porekla (list, koren biljke i sl.). Za ovu vrstu medicinskih proizvoda koriste se i pojmovi fitopreparati, biljni medicinski proizvodi, biljni lekoviti proizvodi i sl. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona). U NRL je dopunjen Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika br. 93/2007, iz Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu. Farmaceutima i lekarima Registar lekova smo pripremili i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije DIREKTOR

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

www.DigitSoft.co.nr

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.

www.DigitSoft.co.nr

Sadržaj
Predgovor ........................................................................................................................................3 Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu .....................................................................................7 Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama ..................9 Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama .....................471 Registrovani homeopatski lekovi .......................................................................................................475 Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) ............................................477 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše (§) ..........................................................................485 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (§).................................485 Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () ...................................................................486 Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti ()...................................................................487 Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova............................................................................491 Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova .........................................625 Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci ................................................................631 Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .................................................................................................................633 Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova ............................................................................723 Registrovani preparati insulina ..........................................................................................................725 Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove ........................................................................................729 Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova ..........................................................................731 Standardni termini farmaceutskih oblika ...........................................................................................735 Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci ............................................................751 Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova .........................................................................759 Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama .........................................787 Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji .............................................................................795 Korisne internet adrese .....................................................................................................................797 Indeks zaštićenih naziva lekova .........................................................................................................801 Indeks nezaštićenih naziva lekova .....................................................................................................819 Literatura .........................................................................................................................................832

www.DigitSoft.co.nrNAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA

OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

INN

ATC KLASIFIKACIJA

terapijska grupa

pakovanje ANALGETICI acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51 N02BA salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; aluminijumska folija, 100x10 kom Cena 2692.4din 3/2-10-10178 21.12.2001 8600064100993 EAN JKL režim izdavanja konc. aktivnih supstanci farmaceutski oblik br. rešenja za stavljanje u promet datum izdavanja rešenja veleprodajna cena

farmakološko-hemijska podgrupa

ParaLeLNoST LeKova Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom obliku, nezavisno od doze. Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka: PoTPUNa ParaLeLa (geNerIČKI LeK) podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. HeMIjSKa ParaLeLa (HeMIjSKa aLTerNaTIva) predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu (isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. TeraPIjSKa ParaLeLa (TeraPIjSKa aLTerNaTIva) podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični (nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.

www.DigitSoft.co.nrrežIMI IzdavaNja LeKova I SKraćeNIce U TeKSTU
R BR Z SZ ZR SZR   § Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Lek se može izdavati i bez Rp Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini RP Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”) Armourova jedinica ampula internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske metode koja meri faktor Xa aktivnost Anatomsko-terapijsko-hemijska bočica Christensen jedinice Citomegalo virus centralni nervni sistem katehol orto metil transferaza definisana dnevna doza dražeja Epštajn-Bar-virus elisa jedinice emulzija jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza folikulostimulirajući hormon gram gastrointestinalni trakt gonadotropni rilizing hormon granula hepatitis B površinski antigen herpes simpleks virus intraartikularno intraarterijski intradermalno internacionalna jedinica intramuskularno inhibitor monoaminooksidaze intratekalno intravenski infuzija

aj amp. anti Xa aTc boč. cj cMv cNS coMT ddd draž. eBv el.j. emulz. FeIBaj FIPj FSH g gIT gnrH gran. HBsag HSv i.a. i.art. i.d. i.j. i.m. iMao i.t. i.v. inf.

www.DigitSoft.co.nr

 inh. inj. INN j. kaps. karp. kes. kij konc. L Lf lingv. Lj maks. mcg mg Mi.j. mj mL mmol N NSaIL nazal o P p.a. Pdd perit. praš. r rp rastv. s.c. sa rastvar. SIK SL spolj. supoz. susp. tabl. Td tinkt. t.m. t.p. TPP transderm. upotr. v vagin. vagit. vzv inhalaciona primena injekcija Internacionalni Nezaštićeni Naziv jedinica kapsula karpula kesica kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica koncentrovani litar flokulirajuća jedinica lingvaleta Loomis jedinica maksimalna doza mikrogram miligram milion internacionalnih jedinica mili jedinica mililitar milimol nazalna primena nesteroidni antiinflamatorni lekovi nazalno oralna primena parenteralna primena periartikularno propisana dnevna doza peritonealna prašak rektalna primena lekarski recept rastvor subkutano sa rastvaračem sindrom iritabilnog kolona sublingvalna/bukalna primena spoljna supozitorija suspenzija tableta transdermalna primena tinktura telesna masa telesna površina totalna parenteralna prehrana transdermalni upotreba vaginalna primena vaginaleta vagitorija varičela zoster virus

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova 

5

aBecedNI SPISaK regISTrovaNIH LeKova Sa IdeNTIFIKacIoNIM PodacIMa, ceNaMa I ParaLeLaMa

5
5-ASA - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija mesalazin - A07EC02
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 806,2din (R) 1129300 obložena tableta; 250mg; fiola, 1x100 kom 8605000800012 515-04-1518/03 29.07.2003 Cena 650,9din (R) 5129303 supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom 8605000800029 515-04-1519/03 29.07.2003 doziranje: ulcerozni kolitis, ulcerozni proktitis, Crohnova bolest: oralno 3 puta po 500-750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1,5g dnevno podeljeno u više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja). Paralelni lekovi: asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500 5-FLUOROURACIL “EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034324 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena 632,2din 515-04-1600/03 18.11.2003 doziranje: palijativni tretman malignih tumora dojke, kolorektalne regije želuca, pankreasa, jetre, ovarijuma, cerviksa, mokraćne bešike, prostate, tumora glave i vrata i kao adjuvantna terapija posle hirurških intervencija i pre radioterapije: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: Fluorouracil-Teva

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

A
ACC 100 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 152,5din (BR) 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g 8606102455230 277/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g 8606102455247 282/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 200, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC 200 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena 201,9din 8606102455254 283/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g 8606102455261 284/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC SAFT - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena (BR) 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g 8606102455223 285/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACCOLATE® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija zafirlukast - R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

A

r03dc antagonisti leukotrienskih receptora (R) 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 1182,1din 5000455006461 53/2006/12 18.01.2006 doziranje: prevencija i terapija hronične bronhijalne astme: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 20mg pre jela

www.DigitSoft.co.nr

12

abecedni spisak registrovanih lekova

A

ACETISAL PH 8 - GALENIKA AD - Srbija acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 1144din 8608808103019 515-04-3290/03 08.12.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza; antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2,4-3,6g/d u više pojedinačnih doza, doza održavanja 3,6-5,4g/d, maks. 8 g; juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2,4-3,6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica: odrasli 4,9-7,8g/d, a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: anbol, andol, ask pH 8, aspirin® 500, aspirin® Migran, aspirin® direkt, aspirin® protect, Midol ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 504,2din (R) 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25 kom 8608811006000 515-04-3380/03 25.12.2003 Cena 551,4din (R) 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25 kom 8608811006017 515-04-3381/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8608813900573 515-04-3382/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana. ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5 kom Cena 504,2din 8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova ACT-HIB - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B - J07AG01
VAKCINE

13

A

Cena 627,4din 3/2-10-8001 24.12.2002 doziranje: profilaksa teških, sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis, artritis, epiglositis, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0,5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0,5mL u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od 0,5mL. Paralelni lekovi: Hiberix™ ACTASULID® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija nimesulid - M01AX17

j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5mL

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 103din 8600064103147 396/2007/12 30.01.2007 doziranje: reumatoidni artritis, degenerativna reumatska oboljenja zglobova, dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi, sportske povrede, upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg dnevno, maks. 400mg dnevno; deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: aulin, Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-Md ACTILYSE® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

Cena 43677din 3/2-10-9274 17.12.2002 doziranje: akutni infarkt miokarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/kg, (maks. 50mg) tokom 30 minuta, 0,5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embolija pluća: 10mg i.v. bolusom tokom1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebralna tromboembolija (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta. ACTIVELLE® - NOVO NORDISK A/S - Danska noretisteron, estradiol - G03FA01

B01ad enzimi (SZ) 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; liobočica sa rastvaračem, 1x50mL

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03Fa gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije (R) 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg; kontejner za tablete, 1x28 kom Cena 556,8din 8600102099470 126/2006/12 06.02.2006 doziranje: menopauza, sprečavanje nastanka osteoporoze, terapija simptoma nedostatka estrogena, prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi (terapiju početi godinu dana po nastupanju menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana. Paralelni lekovi: Kliogest® ACTONEL® - AVENTIS PHARMA - Nemačka risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom Cena 1976,4din 3/2-10-8879 18.12.2002 Cena 18330,8din (R) 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14 kom 3/2-10-8879/1 12.12.2002

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

A

doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca. ACTRAPID HM - HEMOFARM AD - Srbija insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva Cena 964,6din (R) 0041537 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; bočica, 1x10mL 8600097012126 515-04-840/03 27.06.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® FLEXPEN® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 515-04-1708/04 19.07.2004 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® NOVOLET® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041544 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2209,6din 515-04-1188/03 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® PENFILL® - HEMOFARM KONCERN A.D.VRŠAC PO LICENCI NOVO NORDISK A/S - Srbija insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041414 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2026,1din 515-04-1188-01 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ADRENALIN HCL 1:1000 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena 1786din 8608811000213 682/2006/12 19.05.2006 doziranje: anafilaktički šok, angioedem, akutne alergijske reakcije: parenteralno 0,2-1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg i.v.; anafilaktički šoka (odrasle osobe): 0,5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0,3mg i.m.); lokalna primena na sluznice 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041413 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula, 5x3mL

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

15

ADRIANOL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL; plastična bočica, 1x10mL Cena 70,9din 8600064100047 733/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: odrasli i adolescenti 4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: adrianol® T ADRIANOL® T - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL; Cena 57,4din plastična bočica, 1x10mL 8600064100054 734/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: deca do 1 godine 1 kap u obe nozdrve pre hranjenja; deca od 1-5 godina 3 puta po 2 kapi u obe nozdrve. Paralelni lekovi: adrianol® ADRIBLASTINA RD - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg; liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena 853,8din 8606007410068 683/2006/12 19.05.2006 Cena 3837,3din (SZ) 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg 8606007410075 687/2006/12 23.05.2006 doziranje: prevencija diseminacije malignih tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinom bronhija i pluća): monoterapija odrasli 60-75mg/m2 brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m2; monoterapija deca 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje. Paralelni lekovi: caelyx, doxorubicin, doxorubicin-Teva, Sindroxocin® AERIUS - SCHERING PLOUGH - Holandija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica, 1x60mL Cena 471,8din 515-04-4355/03 25.03.2004 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno. AERIUS - SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10 kom Cena 351,3din 3/2-10-7584 20.11.2002 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno.

A

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

A

AFLODERM® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

d07aB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II) (R) 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena 202,9din 3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006 Cena 202,9din (R) 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g 3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006 doziranje: akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. AGGRASTAT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (SZ) 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL; bočica, 1x50mL Cena 15610,4din 515-04-1888/04 29.09.2004 doziranje: primenjuje se u cilju prevencije rane pojave infarkta miokarda kod bolesnika visokog rizika: sa nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST elevacije (pojava bola u grudima tokom poslednjih 12 časova), kao i kod onih koji se podvrgavaju akutnoj ili elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji i/ili ugradnji stenta:početnadoza0,4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30 min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 108 sati. AGGRENOX® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (R) 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; Cena 1218,2din 25mg+200mg; bočica, 1x60 kom 9006968004136 1178/2006/12 13.07.2006 doziranje: smanjenje rizika od moždanog udara: kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze; preporučena doza je 1 kaps. 2 puta na dan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode. AGLURAB - MEDIS D.O.O. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA - Norveška metformin - A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 233,3din 515-04-3735/04 30.09.2004 Cena 362,6din (R) 1043103 film tableta; 850mg; bočica plastična, 1x100 kom 515-04-3736/04 30.09.2004 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno, počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana, nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana, a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg; maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: glucophage, gluformin, Meglucon 500, Meglucon 850, Metfogamma® 1000, Metfogamma® 500, Metfogamma® 850, Metformin, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850, Tefor

a10Ba bigvanidini (R) 1043102 film tableta; 500mg; bočica plastična, 1x100 kom

www.DigitSoft.co.nr

4din 8606103010056 270/2006/12 06. bočica. liobočica sa rastvaračem.Nemačka polikrezulen . 1x5mL Cena 13052. 1x50mL Cena 1684.07. rascepana virusna čestica) . po protokolu o imunizaciji. vaxigrip®.j. Paralelni lekovi: Fluarix. na drugi dan tokom 1-2 nedelje.2006 doziranje: zaštita od gripa: odrasli i deca preko 7 godina.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. stepena i mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok.8din 3/2-10-7592 25. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. vaginalni i cervikalni vaginitis. .5mL Cena 387. cervicitis: 1 vag. 500i.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .KEDRION S.G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137035 vagitorija./5mL.8din 3/2-10-7591 26./10mL.2002 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. napunjen injekcioni špric.Italija vakcina protiv gripa (inaktivisana.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.nr . teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 50g/L.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom.3din 8606102233173 3/2-10-5231 16. 200g/L. za vreme operacija. 90mg. vaxigrip® junior AIMAFIX . visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65 godina starosti.CHIRON S.02.j. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok.L.2002 doziranje: erozija grlića materice.6din 8606103010049 266/2006/12 06. akutni edem.co.R.03. bočica.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom. blister. 1x6 kom Cena 219. ALBUMIN (LJUDSKI) 20% . liobočica sa rastvaračem. 200i.Italija faktor IX .J07BB02 VAKCINE 1 A j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011900 suspenzija za injekciju. 1x0.abecedni spisak registrovanih lekova AGRIPPAL™ S1 .12. . . akutni edem. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 20% www.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.P.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179700 rastvor za infuziju.A.5din 8606103310019 176/2006/12 13.DigitSoft. vakcina protiv gripa inaktivisana. Paralelni lekovi: Immunine. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.2002 Cena 6535.ALTANA PHARMA AG . Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 5% ALBUMIN (LJUDSKI) 5% . 1x250mL Cena 2440.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179701 rastvor za infuziju. .12. octanine F ALBOTHYL® .Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .D. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. 1x10mL (Z) 0066011 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. za vreme operacija.D.03.

6 i 8 meseci).5mL u razmaku 4-12 nedelja (obično u uzrastu 3. 50mg/mL.2006 172.6din 9088882447220 650/2006/12 17. jednokratno.2din (R) 1059075 tableta. . Lindron ALEXAN® EBEWE .D. 100mg/5mL.B. dnevno 5 dana.1 abecedni spisak registrovanih lekova A ALDIPETE-T . KG . 10mg. monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana.03.2006 www. tvrda.8din 03.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati Cena 152.v. tvrda. bočica staklena. blister.2006 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tiko steroidima: 5mg/dan. intermedijarni non-Hodgkin limfom. hronična mijeoloidna. II generacija (R) 1321190 kapsula. boca staklena.Austrija citarabin .L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034350 rastvor za injekciju/infuziju. 1x20mL Cena 3115. 2x8 kom Cena 8608808102579 238/2006/12 Cena (R) 1321195 kapsula. 25mg/mL. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . 10x5mL 8605001700458 3/2-10-6394/1 18. 1x60mL Cena 8608808102524 241/2006/12 316din 03. revakcinacija: 0.05.Srbija vakcina protiv difterije. ili s.03.5mg/kg i.GALENIKA AD .EBEWE PHARMA GES. bočica staklena. blister.6din 9088882447244 652/2006/12 17. 1x60mL Cena 8608808102531 240/2006/12 (R) 3321194 prašak za oralnu suspenziju.05.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.J07AM52 VAKCINE j07aM vakcine protiv tetanusa (Z) 0011146 rastvor za injekciju. 1x5mL Cena 8605001700861 3/2-10-6394 18. Paralelni lekovi: Fosamax®. ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.03.v. 500mg/10mL.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. monoterapija 1-1. blister. dnevno 2-5 dana. akutna limfoblastna. u mesečnim intervalima (doza održavanja).07. 2x8 kom 8608808102548 239/2006/12 (R) 3321193 prašak za oralnu suspenziju. a najkasnije do navršene pete godine života.2002 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze po 0. 1x5mL Cena 313.ZDRAVLJE A.4din (Z) 0011147 rastvor za injekciju.2006 (SZ) 0034351 rastvor za injekciju/infuziju.12.05. 5mL. bočica staklena. tetanusa i velikog kašlja .2006 doziranje: leukemija kod dece i odraslih (akutna mijeoloidna.03.07. 250mg.co. veoma maligni non-Hodgkin limfom.M. profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema).2din 03.3din 03. Paralelni lekovi: Tripacel ALENDRONAT . 1x10mL Cena 1344din 9088882447237 651/2006/12 17. bočica. 500mg. lečenje osteoporoze: 10mg/dan. 12 meseci posle treće doze. 5mL. 1000mg/20mL. Paralelni lekovi: cytosar® ALFACET® .Srbija alendronska kiselina .2006 584.2006 (SZ) 0034352 rastvor za injekciju/infuziju.nr .. u mesečnim intervalima (doza održavanja). (daje se intratekalno u kombinaciji sa metotreksatom i kortikosteroidima): prema protokolu.Srbija cefaklor .DigitSoft. boca staklena.c. bočica. monoterapija 100-200mg/m2 i. 2x10 kom 8600064101266 2260/2006/12 06. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije).m.2006 296.2002 Cena 5945.H NFG.5mL.

dopuna terapije ulkusne bolesti: 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2 kesice. u ginekološkoj praksi.3din 5014602101275 155/2006/12 07. 6g dnevno.LILLY FRANCE S. 4g dnevno. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. u tretmanu uznapredovalog ili metastaziranog “non-small cell” karcinoma pluća: 500mg/m2 telesne površine u vidu i. 2x8 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 93/2006/12 31.L01BA04 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 250mg/5mL.01. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. Sinacilin® ALOPRES® .C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402830 tableta. Paralelni lekovi: amoksicilin. prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa.2006 doziranje: gorušica. prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan). 500mg. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati.2din (R) 3021908 prašak za oralnu suspenziju. ospamox® dT.2006 www. maks. Paralelni lekovi: amoksicilin. profilaksa bakterijskog endokarditisa.A. dva sata posle jela i pred spavanje. kesica. tvrda.S.5mg na 8 sati.02.2006 doziranje: u kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu malignog pleuralnog mezotelioma. kao terapija drugog reda.Srbija amlodipin . . ALMACIN® . ospamox® dT.maks. amoxicillin. deca do 1 godine 62.co.Makedonija amoksicilin .S. infekcije kože i mekih tkiva. Paralelni lekovi: cefaclor. .abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: otitis media. infekcije respiratornog trakta.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 126.1din 8608808100117 108/2006/12 02. bočica. Sinacilin® ALMACIN® .2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. cefaklor alkaloid® ALFOGEL® . 1x500mg Cena 120484.A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02aB jedinjenja aluminijuma (BR) 2122101 oralni gel. infekcije urinarnog trakta.ZDRAVLJE A.GALENIKA AD .07.DigitSoft.v infuzije tokom 10 minuta. posle primene primarne hemioterapije. 1x100mL Cena 3/2-10-4809 29. 1g dnevno. 8. bočica. 2x10 kom 8600064103949 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021910 kapsula. 1g dnevno. blister. Bactox®. . amoxicillin.4din 487/2005/12 21.5mg na 8 sati. maks. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. profilaksa bakterijskog endokarditisa.8g. deca do 1 godine 62.ALKALOID AD .D. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. maks. 5mg. 6g dnevno. 20x16g Cena 145. blister. maks. ospamox®. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. u ginekološkoj praksi. podeljeno u 3 doze ili 62. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. 1g dnevno.02.5mg na 8 sati. ALIMTA® .10. 500mg.Srbija aluminijum fosfat . cefaklor.Turska amoksicilin . maks. infekcije kože i mekih tkiva. Bactox®. ospamox®.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra 119.BILIM PHARMACEUTICALS A.Francuska pemetreksed .nr .

Norvasc®. 10mg dnevno.9din 8608807100927 707/2005/12 30. deca do 2 godine 4 puta po 0. 2mg/5mL. Paralelni lekovi: ecosal.5din 8600097400268 2506/2007/12 19.nr . blister.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. blister. podeljeno u više doza. 300mg.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168050 tableta. podeljeno u više doza. deca od 2-6 god.Srbija salbutamol . 3-4 puta po 1-2mg dnevno. maks.20 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 1402831 tableta. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. 10mg.2007 Cena 66.10.2002 doziranje: akutni napad astme: odrasli i deca preko 12 godina 1-2 inh. . bočica. leukemija. primena citostatika i radijacione terapije).D. Paralelni lekovi: amlodil.2006 doziranje: hipertenzija. . www. amlodipin. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. amlohexal. limfomi. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 2 inh.PANFARMA D.HEMOFARM AD . 6x10 kom Cena 125.2005 Cena 69din (R) 1168090 tableta.9din 8600064101426 3/2-10-8037 23. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno.2005 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta).O.co. 1x10mL 8600097400640 3/2-10-500 29.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora Cena 67. 8mg u jednoj dozi. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno.2007 doziranje: astma i druga stanja hroničnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 4mg dnevno.1mg/kg telesne mase.2002 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. 2x10 kom Cena 428. Spalmotil®. angina pektoris: jednom po 5mg. leukemija.. maks.Srbija salbutamol . na 6-8 sati. bočica. 2mg. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno.5din (R) 3114151 sirup. primena citostatika i radijacione terapije). dugotrajna terapija 1 inh. dnevno.12.12. amlogal®.1din 8600064103956 92/2006/12 31. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 1 inh. dnevno (delovanje nastaje nekoliko min.DigitSoft. 2x20 kom Cena 76.Srbija alopurinol .R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 1114150 tableta. Tenox®. 3x10 kom 8608807100040 708/2005/12 30. blister.3din (R) 7114152 rastvor za raspršivanje.O. maks. . i traje 3-5 sati). 100mg. 5x20 kom Cena 183. 8 inh.12. vazotal ALOPROL .M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168089 tableta. 5mg/mL. Paralelni lekovi: Spalmotil® ALOPROL . limfomi. Normodipine®. blister. Monodipin.D. blister. maks. posle inh. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. ecosal easi-Breathe.Srbija alopurinol . 1x100mL 8600097400633 218/2007/12 17.01. (100mcg). rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno.01. po potrebi ponoviti posle 4 sata. ventolin™ ALOPURINOL . (100mcg-200mcg). amlopin Lek®.ZDRAVLJE A.03. 8 inh. 100mg. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. ALOPURINOL . akutni napad deca 1 inh.

A11CC20 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050106 kapsula. hipoparatireoidizam. 1mg. 1x50 kom Cena 373.Irska palonosetron .2002 Cena 798.A11CC03 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050100 kapsula. benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno.25mcg+200mg. 0.2006 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja prilikom početne ili ponovljene hemioterapije: preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103765 tableta. rahitis i osteomalacija zbog hipofosfatemije rezistentne na primenu vitamina D 3 .9din 515-04-02490/04 28. .nr . ne sisati ih ili žvakati. Kamiren® XL www. renalna osteodistrofija. 1x5mL Cena 6003.01.25mcg. 3x10 kom 8600064100122 193/2007/12 16. bočica.01. 1mcg.5din 8600064102096 3/2-10-6931 26.5mcg.2007 Cena 619. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg.PANACEA BIOTEC LTD.Irska brimonidin .S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094070 kapi za oči.A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124574 rastvor za injekciju. meka. maks. 3x10 kom A Cena 391. 1x30 kom 8600064102201 606/2007/12 01. meka. progutati cele sa malo vode. zavisno od indikacije.ALLERGAN . dnevna doza 1mcg.co. bočica. maks. rastvor. kalcijum-karbonat . bočica.3din 3/2-10-10519 26. 3x10 kom Cena 62. maks.D. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 21 ALOXI® .25mg/5mL. osteoporoza odrasli obično 0.12. doza može da se povećava za 0. vitamin D-zavisan rahitis.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče.2% ALPHAPRES® .2007 doziranje: stanja izazvana poremećajima nivoa kalcijuma za sve indikacije osim osteoporoze (renalna osteodistrofija. 1x5mL Cena 805. oprez zbog moguće hiperkalcijemije.Indija alfakalcidol.ZDRAVLJE A. malapsorpcioni sindrom.8din (R) 1103766 tableta. 8mg. 0. Paralelni lekovi: doxacor. .2007 Cena 105. pa na 4mg.Srbija doksazosin . doza održavanja 4 kapsule dnevno. blister.ZDRAVLJE A. Ne ponavljati dozu u periodu 7 dana. pseudorahitis.5mcg dnevno. 0. Kamiren®. meka.DigitSoft. ALPHA D3® . bočica.D. 1x30 kom 8600064103864 607/2007/12 01.25-0. prevencija hipokalcijemije posle paratireoidektomije) odrasli i deca teža od 20kg obično početna doza 1mcg dnevno.Srbija alfakalcidol .2004 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap. 0.03. blister. 2mg.03. .07. hipoparatireoidizam. 0.5mcg. hipofosfatemički i nutritivni rahitis i osteomalacija. osteoporoza izazvana insuficijencijom bubrega sa destrukcijom tkiva bubrega: početna doza uobičajeno 1-2 kapsule dnevno. bočica staklena.3din 358063797253 1185/2006/12 13. Paralelni lekovi: Brimonal 0.2%. pola sata pre početka hemioterapije.5din (R) 1050102 kapsula. .10. meka.09. ALPHAGAN .2002 doziranje: osteoporoza. 16mg dnevno. ALPHADOL-C .2din 8600064100108 194/2007/12 16. kaps.3din (R) 1050101 kapsula.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.

333. kao pojedinačna doza.22 abecedni spisak registrovanih lekova A ALTACID® .D. tabl. 80mcg/doza. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca. polako otapati u ustima. blister.07. . uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. . 2249. kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122183 tableta za žvakanje.Nemačka ciklesonid .01. lečenje se može ponoviti nakon jednog meseca pauze.BOSNALIJEK D. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za doziranje (10-20mL) suspenzije.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. Paralelni lekovi: alvesco® 160 AMARIN .DigitSoft.2006 (R) 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. sprej-boca sa dozerom.8din 8606102233159 1247/2006/12 26.ALTANA PHARMA AG . 4 puta na dan.co. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. benigni gastrični ulkus). 2x10 kom Cena 945. duodenusni ulkus. Paralelni lekovi: alvesco® 80 ALVESCO® 80 .2004 www.2006 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. 1x60 doza Cena 8606102233142 1246/2006/12 26.4mg.D.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122760 kapsula. ALVESCO® 160 . 1x60 doza Cena 1793. 160mcg/doza. 1x120 doza Cena 3180din 5060065110019 12/2006/12 10.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. Cena sprej-boca sa dozerom. 80mcg/doza. duodenusni ulkus. magnezijum-hidroksid . bočica.01. 30mg. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. . benigni gastrični ulkus).BOSNALIJEK D.nr .Bosna i Hercegovina aluminijum-oksid.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. ALTACID® .Bosna i Hercegovina aluminijum-hidroksid. 2x8 kom Cena 3870010004193 2106/2006/12 14.ALTANA PHARMA AG .Kipar lansoprazol .A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma. tvrda. magnezijum-oksid .11.Nemačka ciklesonid .4din 515-04-497/04 07.MEDOCHEMIE LTD. ½ do 1 sat nakon obroka.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.04. ne koristiti u terapiji održavanja.01.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. 160mcg/doza. 1x60mL Cena 3870010004209 88/2007/12 11.3mg+158. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl. sprej-boca sa dozerom. maks. a četvrtu dozu uzeti pre spavanja. kao pojedinačna doza. 1x120 doza 5060065110026 13/2006/12 10. blister. kalcijuma i magnezijuma (BR) 3122184 oralna suspenzija.07. sprej-boca sa dozerom.2006 (R) 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.2007 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks.5mg/5mL+425mg/5mL.

1x10 kom 8600097011914 2528/2007/12 22.2007 Cena 91. Lamox.6din (R) 3112300 sirup.10. propifenazon. derivati sulfonilureje (R) 1042310 tableta. . Sabax® AMARYL® .7din 101/2005/12 19. Mucosolvan® junior AMIGREN .12. AMIKACIN .A10BB12 a10BB sulfonamidi.SANOFI-AVENTIS S.1din 102/2005/12 19. 10 tabl. 10x2mL 8608808100087 Cena 3/2-10-7401 Cena 3/2-10-7402 430. 2x15 kom 8606102967023 (R) 1042312 tableta. Mucosolvan®.2002 doziranje: akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene (koji su rezistentni na druge analgetike): 1 tabl.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 176.Srbija ambroksol . 500mg. blister. 100mg.12. fiola. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. kofein.12. blister. Paralelni lekovi: Flavamed. Zollinger-Ellisonov sindrom: početi sa 60mg/dan.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1mg dnevno.N02CA52 ANALGETICI N02ca ergot alkaloidi  (R) 1086023 film tableta.5mg. fiola.Bosna i Hercegovina kamilofin. 2x15 kom A LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 322. Paralelni lekovi: Lanzul®.nr .2005 Cena 1151. 10x2mL 8608808100070 (SZR) 0024283 rastvor za injekciju.DigitSoft. 1mg. 15mg/5mL. 30mg. gliprex®. 2mg.2005 Cena 537.10.BOSNALIJEK D. Meglimid® AMBRO-HEMOFARM ..9din (BR) 1112302 šumeća tableta.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 0024282 rastvor za injekciju.2007 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. 20 kom Cena 199din 3870010004155 3/2-10-9998 12. dnevno. 25mg+20mg+200mg+80mg+0.P. . 4mg. 2x15 kom 8606102967030 (R) 1042313 tableta.12. 2x15 kom 8606102967016 (R) 1042311 tableta.2007 Cena 111. 60mg. mekloksamin. po potrebi za 30 minuta još 1 tabl. kutija. ampula. ampula. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.GALENIKA AD . refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. uzima se 30 minuta pre obroka.3din 100/2005/12 19. Lasoprol. 1x100mL 8600097011860 2549/2007/12 22. Paralelni lekovi: glimepirid. blister. maks. kod prvog znaka glavobolje. deca do 2 godine 2 puta po 7. ergotamin . 6mg dnevno. bočica. lek se uzima pre ili u toku doručka.5mg.D.5din (BR) 1112301 šumeća tableta.9din 515-04-279/03 02.abecedni spisak registrovanih lekova 23 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca: 8 nedelja. 3mg.2005 Cena 790. a nedeljno maks.8din 12. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.11. 2x10 kom 8600097011907 2552/2007/12 22.Italija glimepirid . pa povećavati po potrebi do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze ukoliko se primenjuje više od 120mg/dan. Lanzul® S.2002 www. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. 4 tabl.Srbija amikacin .11.75mg.co.HEMOFARM AD .A.9din 12.10.2002 1607.07. blister.

8din 8608809000393 3/2-10-6198 03. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. Paralelni lekovi: aminofilin retard.2002 doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. maks. bočica.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje.09.nr . 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti).co. maks.SRBOLEK A. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. uz kontrolu bubrežne funkcije. 100mg. bonhokonstrikcija izazvana naporom.2007 doziranje: akutni napad astme.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-9205 24. oralno 3-4 puta po 100-300mg. 100mg. 1. uzimanje antiepileptika). tokom 10 dana. 1x2mL LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini Cena 78.06. po potrebi postepeno povećavati na 3 dana.R03DA05 j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024630 rastvor za injekciju.Srbija aminofilin . aminophyllinum AMINOFILIN .03. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 5x10 kom 8606003211195 03-1366/99 06.5din 8600097400664 2075/2007/12 25. blister.HEMOFARM AD . uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno.Srbija aminofilin .5g dnevno.Srbija aminofilin . 1x2mL 3/2-10-9206 25. tokom 10 dana.USA amikacin .R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114470 tableta. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2000 doziranje: individualno. 100mg. .12.D. 2x10 kom Cena 110. alkoholizam. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: individualno.BRISTOL-MYERS SQUIBB . hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. bočica.5g dnevno. bonhokonstrikcija izazvana naporom. uz kontrolu bubrežne funkcije. 5x10 kom Cena 78.FAMPHARM . 350mg. Paralelni lekovi: amikacin AMINOFILIN . 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). blister. www. 1. aminophyllinum AMINOFILIN .2002 doziranje:akutni napad astme.DigitSoft.24 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima infekcija: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: aminofilin retard. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.5din (R) 1114620 tableta.12. maks. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. maks.2002 Cena (Z) 0024631 rastvor za injekciju. 500mg. Paralelni lekovi: amikin AMIKIN .

treonin. alanin. bolus inj. tokom prve nedelje lečenja.Srbija izoleucin. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. fenilalanin.Srbija aminofilin . aminoven 5% www.2g/L+6. U rezistentnim slučajevima. glicin. Počevši od druge nedelje. Paralelni lekovi: aminofilin retard. aminophyllinum AMINOFILIN RETARD . dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: odrasli: uobičajena doza je 350mg (1 tabl. dva puta dnevno. U rezistentnim slučajevima. 1x500mL Cena 501. aminoven 15%.3g/L+4.v. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.2002 doziranje: individualno. arginin. 250-500mg.6g/L+4. 50x10mL Cena 414. Cena 110. Paralelni lekovi: aminofilin. Paralelni lekovi: aminosol 15%.5din 8608811003115 3/2-10-3108 29. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. histidin. leucin.abecedni spisak registrovanih lekova 25 onda je treba dati sa velikom opreznošću. tokom prve nedelje lečenja. dva puta dnevno. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina.08.8din 350mg. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. (5-6mg/kg) ili i. bonhokonstrikcija izazvana naporom.HEMOFARM AD .4g/L+1g/L+2g/L.D. serin.9din 8600097012256 3/2-10-7310 25.D. 0. Paralelni lekovi: aminofilin. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. deci starijoj od 3 godine. taurin. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg.12. lizin. aminoven 10%.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI A r03da ksantini (R) 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem. onda je treba dati sa velikom opreznošću. blister.5g/L+0.4g/L+5. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno.) dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. alkoholizam. metionin.2002 doziranje: akutni napad astme.JUGOREMEDIJA A. ZRENJANIN . ili i.co. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. 250mg. aminofilin retard AMINOSOL 10% .B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174035 rastvor za infuziju. boca. deci starijoj od 3 godine. triptofan . doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. tokom 20 min. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. inf. ZRENJANIN . sporo.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11.JUGOREMEDIJA A. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (Z) 0114501 rastvor za injekciju. Počevši od druge nedelje.2004 doziranje: akutni napad astme. bonhokonstrikcija izazvana naporom.4g/L+6. prolin. 5g/L+7.DigitSoft. uzimanje antiepileptika). dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: individualno.Srbija aminofilin . valin.5mg/kg/sat. tirozin.2g/L+6. ampula. 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno. 2x10 kom 8608811003207 515-04-4564/03 31.m.11.v. aminophyllinum AMINOPHYLLINUM .nr . parenteralno odrasli i.

lizin. zapaljenska bolest creva. glicin. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. boca.2g/L+6. glicin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. kada nije moguća enteralna ishrana. fenilalanin. aminosol 15%. histidin.017g/L+0. aminoven 10%. opekotine.Srbija izoleucin. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. prolin. aminoven 5% AMINOSTERIL N-HEPA 8% .4g/L+2g/L+1.3g/L+3g/L+2g/L+1. leucin. tirozin. hiperkatabolička stanja (traume. hiperkatabolička stanja (traume. tirozin.2g/L+6. Paralelni lekovi: aminosol 10%. boca staklena. fenilalanin.4g/L +9. alanin.12. AMINOVEN 10% .5g/L+0.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174036 rastvor za infuziju. taurin. pankreatitis.9g/L+5. metionin. alanin. eneterokutane fistule). kalcijum-hlorid .2003 doziranje: individualno.6g/L+4. taurin.3g/L+4.8g/L+8. jabučna kiselina.9din 8600097200363 515-04-3267/03 12.4g/L+5.6g/L+5. magnezijum-hlorid.4g/L+1g/L+2g/L. histidin.2g/L+5. zapaljenska bolest creva. treonin. natrijum-glicerofosfat. izoleucin. boca. maligna oboljenja).735g/L. serin. fenilalanin. 5.Austrija aminokiseline . Paralelni lekovi: aminosol 10%.1g/L+5g/L+4.HEMOFARM AD . malapsorpcija. prolin.12.683g/L+1. arginin.5g/L+11. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. kada nije moguća enteralna ishrana. prolin.453g/L+9. 10x500mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174021 rastvor za infuziju. leucin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. serin.DigitSoft. lizin. kalijum-hidroksid. triptofan . 1x500mL Cena 689. triptofan .4g/L+6.2003 doziranje: individualno. opekotine. 8%. metionin.2g/L+8. pankreatitis. glicin.6g/L.co.12.5g/L +25g/L+20g/L+18.Austrija izoleucin.10. aminoven 15%. eneterokutane fistule).HEMOFARM AD . maligna oboljenja).5din 8600097200370 515-04-3268/03 12.4g/L+4. malapsorpcija. 1x500mL Cena 501. 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9.3g/L+17g/L+9.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. triptofan. arginin. 10x500mL Cena 6570. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. treonin. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. arginin. metionin. valin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174040 rastvor za infuziju.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174037 rastvor za infuziju. boca.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMINOSOL 10% E .31g/L+6.2003 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.5g/L+7. 5g/L+7. valin. peritonitis. histidin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. lizin. aminoven 15%. aminoven 5% www. treonin. AMINOSOL 15% .B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 515-04-3832/03 22.1g/L+3. leucin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .2din 8606010925238 2544/2007/12 22.6g/L+0.nr .28g/L+7.Srbija alanin. peritonitis. valin.

DigitSoft.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 A B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174022 rastvor za infuziju. Sedacoron www. metionin. lizin. metionin. serin.55g/L +7g/L+6g/L+5.5g/L+1g/L. eneterokutane fistule).2g/L+0. alanin. grupa III (R) 1101402 tableta. 5.5g/L +25g/L+20g/L+18.6g/L.8din 8606010925276 2529/2007/12 22.5g/L+1.3g/L+2. triptofan . peritonitis. treonin. nedelje. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. zapaljenska bolest creva.5g/L+3. pankreatitis. boca. fenilalanin. aminosol 15%. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. kada nije moguća enteralna ishrana. nedelje.5g/L+7. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. zapaljenska bolest creva. fenilalanin. leucin. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. taurin. .2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.3g/L+17g/L+9.ZDRAVLJE A.D.03.Austrija izoleucin.Srbija amjodaron .10. Paralelni lekovi: cordarone®.6g/L+0. lizin. Paralelni lekovi: aminosol 10%. taurin. triptofan . treonin. 10x500mL Cena 5350.9g/L+5.nr .6g/L+0.6din 8606010925214 2558/2007/12 22. maligna oboljenja). hiperkatabolička stanja (traume. 10x250mL Cena 5173. 10x500mL Cena 10346. Paralelni lekovi: aminosol 10%. prolin.2g/L+8. blister.5g/L+5. a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija.2g/L+2.4g/L+2g/L+1. maligna oboljenja).abecedni spisak registrovanih lekova AMINOVEN 15% .8g/L+8.6g/L+5.5g/L+7.4din 8606010925252 2559/2007/12 22. aminoven 10%.10. tirozin.25g/L+0. malapsorpcija. arginin. 2. valin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.6din 8600064100115 515-04-4080/03 10. aminoven 10%. alanin. pankreatitis. glicin. boca.1g/L+3.8g/L+8. aminosol 15%.6g/L+5. zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. peritonitis.2007 (SZ) 0174023 rastvor za infuziju. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.4g/L+2g/L+1. arginin. histidin. valin.5g/L+11. kada nije moguća enteralna ishrana. malapsorpcija.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . glicin. 200mg. opekotine.2g/L+8. aminoven 15% AMIODARON .1g/L+3. boca.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.5g/L +25g/L+20g/L+18. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.2004 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1.Austrija izoleucin. leucin.15g/L+2. histidin.C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici. aminoven 5% AMINOVEN 5% . tirozin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174020 rastvor za infuziju.7g/L+3. 6x10 kom Cena 602. 5.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .9g/L+5.co. serin.6g/L+3. opekotine.10. prolin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.1g/L+3.3g/L+17g/L+9. eneterokutane fistule). hiperkatabolička stanja (traume.6g/L.5g/L+11.

amlopin Lek®. amlogal®. amlopin Lek®. Tenox®. amlogal®.D. Normodipine®. vazotal AMLODIPIN . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. vazotal AMLODIPIN . NIŠ .12. Monodipin. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.1din 1099/2007/12 23. vazotal AMLODIPIN . Tenox®. 10mg dnevno. . Monodipin.Bosna i Hercegovina amlodipin . blister. Norvasc®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.D.6din 3870010004568 515-04-747/03 30. .Srbija amlodipin . blister.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402142 tableta.GALENIKA AD .2007 www. blister. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. amlohexal. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.Srbija amlodipin . amlopin Lek®. Normodipine®. 10mg dnevno.Srbija amlodipin . amlohexal. 2x10 kom Cena 258din 8606010300417 1103/2007/12 25. 2x10 kom Cena 258din 8608813900610 515-04-3725/03 16. 10mg dnevno. amlodipin. Paralelni lekovi: alopres®.co. amlopin Lek®. maks. Paralelni lekovi: alopres®.2007 Cena 428.O.O. maks.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402731 kapsula. Norvasc®. Normodipine®.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402850 tableta. Monodipin. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. . blister. amlodil.1din (R) 1402143 tableta. 2x10 kom 8606010300516 1104/2007/12 25. amlogal®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Paralelni lekovi: alopres®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.05. 2x10 kom 8608813900627 515-04-3726/03 16. amlodil. Monodipin. Tenox®.05.2007 Cena 428. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.2007 doziranje: hipertenzija. 10mg.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMLODIL . tvrda. 5mg.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402832 tableta.2005 doziranje: hipertenzija. 5mg.1din (R) 1402851 tableta. Normodipine®.05. maks. 10mg. amlohexal.1din 701/2005/12 22. Tenox®.Srbija amlodipin . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. amlohexal.O. Paralelni lekovi: alopres®. 2x10 kom 8608808106591 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 1098/2007/12 23.NI MEDIC D.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402140 tableta.2003 doziranje: hipertenzija.05. vazotal AMLOGAL® . 2x10 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 428. amlogal®.07. blister. 10mg. 2x10 kom Cena 279. Norvasc®.2003 Cena 428.REMEVITA D. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.O.SRBOLEK A. blister. blister.12.DigitSoft. 5mg.nr . 5mg. Norvasc®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 10mg dnevno.12. amlodil. 2x10 kom 8608808106683 (R) 1402141 tableta.2003 doziranje: hipertenzija. maks.BOSNALIJEK D. 10mg. blister.

blister.09.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021969 sirup. 2x10 kom Cena 258din 515-04-02833/03 28.Slovenija amlodipin . 500mg.PANFARMA D.D. amlodipin. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.DigitSoft. Paralelni lekovi: almacin®. ospamox® dT.03. ospamox®. 10mg dnevno. amlodil.1din (R) 1402858 tableta. Normodipine®. Bactox®.2007 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.Nemačka amlodipin . 6g dnevno. amlopin Lek®.09. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.2004 Cena 428. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Bactox®.01. Norvasc®. vazotal AMLOHEXAL . 5mg. Paralelni lekovi: alopres®.Srbija amoksicilin .2004 doziranje: hipertenzija. blister.Srbija amoksicilin . 10mg dnevno.09. Monodipin. profilaksa bakterijskog endokarditisa. amoxicillin. Tenox®. Paralelni lekovi: alopres®. amlodil. Sinacilin® www. tvrda. Normodipine®. 250mg. Paralelni lekovi: almacin®.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. infekcije kože i mekih tkiva. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. blister. tvrda. u ginekološkoj praksi.2004 doziranje: hipertenzija. Monodipin.8din (R) 1021965 kapsula. amlohexal.HEXAL AG . Norvasc®.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402855 tableta.HEMOFARM AD .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. amlopin Lek®. amoxicillin.09.O.co. 10mg.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402857 tableta. 5mg. amlodil. ospamox® dT. amlodipin.01. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. 2x8 kom 8600097400688 239/2007/12 17. infekcije kože i mekih tkiva. 1x100mL Cena 74din 8600097400534 3/2-10-1078 29. Normodipine®. Monodipin. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. Paralelni lekovi: alopres®.O.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: hipertenzija. blister. amlodipin. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. . blister. 10mg dnevno. amlogal®. 6g dnevno.2004 Cena 791din (R) 1402856 tableta. 2x10 kom A BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 479. vazotal AMLOPIN LEK® . 2x8 kom Cena 64. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Norvasc®. maks. maks.2007 Cena 79. maks. . vazotal AMOKSICILIN . 2x10 kom 515-04-02833-1 28. Sinacilin® AMOKSICILIN . 10mg. profilaksa bakterijskog endokarditisa. amlogal®.2din 515-04-03356/04 28.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021961 kapsula.6din 8600097400671 238/2007/12 17.nr . blister. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Tenox®. maks. amlohexal. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Tenox®. u ginekološkoj praksi. bočica. ospamox®. 2x10 kom 515-04-03355/04 28. maks. 250mg/5mL.

tvrda.O. sinuzitis. peritonitis. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. Sinacilin® AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE . bakteriurija u graviditetu.09. amoksiklav Lek® 2X.5mg/5mL.REMEVITA D. 250mg.2004 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. blister.Slovenija amoksicilin.2004 Cena 99.D. sinuzitis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021562 prašak za oralnu suspenziju. bočica. bakteriurija u graviditetu. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.3din (R) 1021777 kapsula. bakterijski endokarditis. infekcija kostiju i zglobova. infekcije rana). klavulanska kiselina . 500mg. otitis media. bočica od tamnog stakla. Panklav forte.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.08.6din (R) 1021775 kapsula. puerperalna sepsa i septički abortus.30 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSICILIN .2004 Cena 398. amoxicillin.09. Panklav. amoksiklav Lek® 1. gonoreja). uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021560 film tableta. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. Paralelni lekovi: almacin®. 250mg/5mL+62.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra Cena 64. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. tvrda.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. bočica. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. infekcije rana). akutni i hronični bronhitis. celulitis.Srbija amoksicilin . blister. akutni i hronični pijelonefritis. klavulanska kiselina .2din (R) 1021776 kapsula. tvrda.2g prašak za injekciju. akutni i hronični pijelonefritis. u ginekološkoj praksi. 2x8 kom 8608811006079 515-04-03108-2 28. infekcije kože i mekih tkiva. bočica od tamnog stakla. .2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. 1x100 kom 8608811006062 515-04-03108-1 28. celulitis. Bactox®. 1x100mL Cena 303. profilaksa bakterijskog endokarditisa. 2x8 kom 8608811006055 515-04-03108/03 28.5MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. NIŠ . uretritis. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 500mg na 12h.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. 500mg.2004 Cena 637din (R) 1021778 kapsula.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). otitis media.09. tvrda. uretritis. bakterijski endokarditis. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. doze su date u odnosu na amoksicilin. 6g dnevno.9din 3837000003710 231/2005/12 26. peritonitis. ospamox®. gonoreja).co.Slovenija amoksicilin. infekcija kostiju i zglobova. bočica.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 1x100 kom 8608811006086 515-04-03108-3 28. 250mg.08. bronhopneumonija. intraabdominalna sepsa.2004 Cena 74din (R) 3021779 granule za oralnu suspenziju. intraabdominalna sepsa. amoksiklav Lek® 156. bronhopneumonija. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. enhancin. ospamox® dT.O. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312. deca www. septikemija. 500mg+125mg. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. teže infekcije 500mg na 8h.09.DigitSoft. . 1x15 kom Cena 438.09.5din 3837000003673 229/2005/12 26.nr . augmentin. 1x100mL 8608811006093 515-04-03108-4 28.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. septikemija. puerperalna sepsa i septički abortus.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® forte 312. maks. 250mg/5mL. akutni i hronični bronhitis.

akutni i hronični pijelonefritis. Panklav.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU . do 12 god.2005 (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. bakteriurija u graviditetu. bronhopneumonija. augmentin. akutni i hronični pijelonefritis.03.08.abecedni spisak registrovanih lekova 31 preko 3 mes. teške infekcije odrasli 1g na 6h ili 8h.7din bočica staklena. Panklav® 2X www. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® 156. Panklav. bakterijski endokarditis.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. 25mg/kg na 6h ili 8h. celulitis. .2g prašak za injekciju. infekcija kostiju i zglobova.co. klavulanska kiselina . amoksiklav Lek® 375mg film tablete. Panklav forte.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU A j01cr kombinacije penicilina.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 1.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. Panklav forte. sinuzitis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.25MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. bakteriurija u graviditetu. amoksiklav Lek® 2X. deca od 3 mes. augmentin. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. enhancin. gonoreja). uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021561 prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 2X. akutni i hronični bronhitis. akutni i hronični bronhitis. doze su date u odnosu na amoksicilin. infekcije rana). amoksiklav Lek® forte 312.D. 1000mg+200mg. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 1. 1x100mL Cena 194din 3837000003697 230/2005/12 26. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 156. 5x1 kom 3837000003772 233/2005/12 26. bakterijski endokarditis. 1000mg+200mg. celulitis. amoksiklav Lek® 156. Cena 1190. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. septikemija.nr . uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. otitis media. 5x1 kom 3837000003772 734/2007/12 23. klavulanska kiselina . infekcija kostiju i zglobova. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. kada terapija može i duže trajati:parenteralno. uretritis. peritonitis.7din bočica staklena. otitis media. uretritis.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). . peritonitis. intraabdominalna sepsa. Cena 1190.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. intraabdominalna sepsa. amoksiklav Lek® 2X. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. augmentin. enhancin.25mg/5mL.Slovenija amoksicilin. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.D. Panklav forte. amoksiklav Lek® 1. septikemija. puerperalna sepsa i septički abortus. enhancin.08. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes.Slovenija amoksicilin. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. doze su date u odnosu na amoksicilin. deca preko 3 mes.2g prašak za injekciju. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). infekcije rana). 125mg/5mL+31.DigitSoft. sinuzitis. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. Panklav. bronhopneumonija. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. puerperalna sepsa i septički abortus. bočica od tamnog stakla. gonoreja). doze su date u odnosu na amoksicilin. amoksiklav Lek® forte 312. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).

. 875mg+125mg. bočica staklena. peritonitis.10. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE .J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. 2x5 kom Cena 339. amoksiklav Lek® 156. amoksiklav Lek® forte 312. klavulanska kiselina . Panklav forte. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021563 prašak za rastvor za injekciju.DigitSoft. blister. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. bakteriurija u graviditetu.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® forte 312. akutni i hronični pijelonefritis. Panklav forte. puerperalna sepsa i septički abortus. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. infekcije rana).J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. peritonitis.08. septikemija. bronhopneumonija. klavulanska kiselina .1din 3836957903016 1836/2006/12 16. Panklav. 5x1 kom Cena 3837000003765 232/2005/12 26. klavulanska kiselina .2005 www. deca ispod 40kg (do 3 mes. deca preko 3 mes. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).2006 Cena 489. akutni i hronični bronhitis. do 12 god. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. otitis media.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). uretritis. bakterijski endokarditis. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. sinuzitis.D. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. enhancin. otitis media. Cena 315din bočica od tamnog stakla. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. enhancin.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. sinuzitis. 250mg+125mg. intraabdominalna sepsa.2g prašak za injekciju. Panklav. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. 500mg+125mg. puerperalna sepsa i septički abortus. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.2006 (R) 3021568 prašak za oralnu suspenziju. akutni i hronični pijelonefritis. 2x5 kom 3838957902996 1835/2006/12 16. deca od 3 mes. augmentin. parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h.2g prašak za injekciju. teže infekcije 500mg na 8h. infekcija kostiju i zglobova. gonoreja). kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. celulitis. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h.32 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSIKLAV LEK® 2X . uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021564 film tableta. celulitis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.HEMOFARM AD . 1x70mL 3838957902989 1838/2006/12 16.08.Srbija amoksicilin.10. amoksiklav Lek® 2X.co.2006 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). infekcija kostiju i zglobova.5din (R) 1021567 film tableta. infekcije rana).25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL. 1x15 kom Cena 356. 25mg/kg na 6h ili 8h. bakterijski endokarditis. teže infekcije 500mg na 8h.10.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. akutni i hronični bronhitis. 500mg+100mg. augmentin. blister. doze su date u odnosu na amoksicilin. bočica od tamnog stakla. amoksiklav Lek® 1. intraabdominalna sepsa. septikemija. amoksiklav Lek® 156. bakteriurija u graviditetu.Slovenija amoksicilin.Slovenija amoksicilin. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021566 film tableta. uretritis.nr . amoksiklav Lek® 1. .9din 3837000003727 228/2005/12 26.D. gonoreja). doze su date u odnosu na amoksicilin. bronhopneumonija.

infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. u ginekološkoj praksi. blister. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. bočica. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.Srbija ampicilin . Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. urinarne infekcije 500mg na 8 sati.nr . infekcije kože i mekih tkiva. sinuzitis. otitis media.10.4din 5290665002753 560/2005/12 21. Sinacilin® AMPHOCIL® . Panklav. Proteus mirabilis. Salmonella typhi. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae.9din 9088881338581 1763/2006/12 02.HEMOFARM AD .v. do 12 god.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021912 kapsula.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021941 kapsula. bakterijski endokarditis. maks. amoksiklav Lek® forte 312.Kipar amoksicilin . od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata. puerperalna sepsa i septički abortus. enhancin.peritonitis. 1x100mL Cena 85din 8600097400732 2071/2007/12 25. inf. doze su date u odnosu na amoksicilin. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae.11.J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju.10. Paralelni lekovi: almacin®. ospamox® dT. amoksiklav Lek® 2X. Proteus mirabilis. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati.Austrija amfotericin b .09.co.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Pentrexyl® www. bakteriurija u graviditetu.01. 1x100mg 9088881284338 1764/2006/12 02.2006 doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika.1din 8600097400718 240/2007/12 17. Paralelni lekovi: ampicilin alkaloid®. 2x8 kom Cena 90.DigitSoft. kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. amoksiklav Lek® 156.REMEDICA LTD . Shigella.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.2g prašak za injekciju. 5x1 kom 3837000003765 735/2007/12 23. Bactox®. Paralelni lekovi: Fungizone AMPICILIN .2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. Cena bočica staklena. septikemija. ospamox®. gonoreja). uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. amoksiklav Lek® 1. bočica. sinuzitis. infekcija kostiju i zglobova. 1x50mg Cena 11681. 6g dnevno. Panklav forte.2007 (R) 3021949 granule za oralnu suspenziju. 500mg. bronhopneumonija. otitis media. blister. 250mg/5mL. početno i. E. akutni i hronični bronhitis. Panklav® 2X AMOXICILLIN .2007 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. uretritis. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati.0mg/kg telesne mase. celulitis. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. bočica plastična. po potrebi povećati najviše do 3. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. augmentin. Coli. deca od 3 mes. 500mg. infekcije rana). amoksicilin. Coli. sojevima Enterococcus.TORREX CHIESI PHARMA GmbH .2006 Cena 20966din (SZ) 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju. i sojevima Enterococcus. akutni i hronični pijelonefritis.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 33 0021563 prašak za rastvor za injekciju. 50mg. tvrda. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. profilaksa bakterijskog endokarditisa. intraabdominalna sepsa. 2x8 kom Cena 101. 25mg/kg na 6h ili 8h. 500mg+100mg. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. 100mg.0-4. Pentrexyl. tvrda.03.

DigitSoft.04.7din (R) 3021820 prašak za oralnu suspenziju.25mg. Cena 918.04. D. 1000mg+500mg.1din 05. Proteus mirabilis. 3x10 kom 3838989517304 1103253 tableta.2005 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. 2. Shigella.04. 5x10 kom (R) 3838989517311 (R) 1103254 tableta. 1x100mL Cena 482/2005/12 21.2006 05. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae.4din 05.10. 500mg+250mg. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. .ZDRAVLJE A.10. Salmonella typhi.2006 289. 250mg/5mL. Cena 1246.34 abecedni spisak registrovanih lekova A AMPICILIN ALKALOID® .4din bočica staklena. Pentrexyl® AMPISULCILLIN® . urinarne infekcije 500mg na 8 sati.S. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021355 prašak za rastvor za injekciju. 2000mg+1000mg. 1.Slovenija ramipril .5mg. i sojevima Enterococcus.2006 05.nr .4din bočica staklena.2006 434. tvrda. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. blister. blister. 2. 500mg. bočica staklena. novorođenčad 75-150mg/kg na 12 sati.D.2005 (Z) 0021356 prašak za rastvor za injekciju.7din (R) 1021059 kapsula.2005 doziranje: obično 1.2005 146.09. .J01CR01 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021058 kapsula. 4x7 kom 3838989517328 (R) 1103256 tableta. blister. maks. deca preko 20kg na 6 sati 375-750mg. profilaksa u hirurgiji 1. 10x1. sinuzitis. Paralelni lekovi: ampicilin.25mg.04.Srbija ampicilin.5g pre anestezije. 4x7 kom 3838989517298 (R) 1103252 tableta. bočica. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. Coli. tvrda. . 2. 12g dnevno.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 124. 500mg.5g 8600064103796 345/2005/12 26.04.).5mg.04. blister. sulbaktam . 10x3g Cena 1876. 1.25mg.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5-12g i. Pentrexyl. 3x10 kom 3838989517359 Cena 416/2006/12 Cena 418/2006/12 Cena 419/2006/12 Cena 420/2006/12 Cena 421/2006/12 Cena 422/2006/12 Cena 423/2006/12 05. 2x10 kom 3838989517465 (R) 1103255 tableta. inf.2006 05. AMPRIL® . 1.v.v. blister. ili i. blister.04.m.09. sojevima Enterococcus. Coli. otitis media. u trajanju 15-30 min. blister. odojčad i deca (do 20kg) 75-150mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.2005 (Z) 0021357 prašak za rastvor za injekciju.7din 8600064103819 347/2005/12 23. E.5-4. blister. ili i.10. 1.KRKA. monokomponentni (R) 1103250 tableta.v.09. blister. 2x10 kom 3838989517281 (R) 1103251 tableta. bolus inj. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.Turska ampicilin .co.2005 Cena 767.6din 485/2005/12 21. u trajanju od 3 min. Proteus mirabilis. 10x10 kom 483/2005/12 21.2006 05. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela.D. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. TOVARNA ZDRAVIL.5mg.2006 www.BILIM PHARMACEUTICALS A. 10x750mg 8600064103703 346/2005/12 23.25mg. podeljeno na 3-4 pojedinačne doze (i.

2.04. 5mg. celu tabletu progutati.D.5mg. 10mg/dan (dnevne doze od 2. 4x7 kom Cena 607din 3838989521882 1080/2007/12 23. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. .5mg ramiprila sa 12.04.5mg/dan. TOVARNA ZDRAVIL. 5x10 kom 3838989517458 432/2006/12 05.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM A c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401131 tableta.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl.6din (R) 1103259 tableta. blister. Tritace® AMPRIL® HD .2006 Cena (R) 1103261 tableta.Slovenija ramipril. blister. Prilinda®. sa dosta tečnosti. 4x7 kom 3838989517380 426/2006/12 05. 5x10 kom Cena 3838989517366 424/2006/12 05. blister.nr . 3x10 kom 3838989517397 427/2006/12 05. 2x10 kom 3838989517373 425/2006/12 05.2006 Cena 972.04. ujutro. 10mg. blister.5-5mg/dan.2006 Cena 648. 10mg.04.05.DigitSoft.9din (R) 1103263 tableta.5mg/dan.04.2006 Cena (R) 1103260 tableta. 4x7 kom 3838989517434 430/2006/12 05. 10mg.25mg/dan oralno. 5mg. maks.KRKA.5mg+12.Slovenija ramipril. 5mg. ramipril.KRKA.5mg hidrohlortiazida). u toku ili posle jela. blister. 5mg+25mg.co. 2x10 kom 3838989517427 429/2006/12 05. D. 5mg.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).2006 Cena (R) 1103262 tableta.2006 Cena (R) 1103258 tableta. Tritace® comp. ujutro. hidrohlortiazid .5mg. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. 2. Tritace® comp LS www. 5x10 kom 3838989517410 428/2006/12 05.D. maks. blister. blister.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. celu tabletu progutati. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2.04. Paralelni lekovi: corpril. Tritace® comp LS AMPRIL® HL . hidrohlortiazid . blister. blister.05. Piramil®.04. početna doza je 2 puta po 2. Paralelni lekovi: ampril® Hd. po potrebi može se povećati na 1 tabl. blister.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 35 1103257 tableta. blister.04. TOVARNA ZDRAVIL.2006 Cena (R) 1103265 tableta.04.5mg ramiprila sa 12.5mg hidrohlortiazida). 10mg/dan. ramitens®. Tritace® comp. .2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl. dnevno (2. 10mg. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida).2006 Cena (R) 1103264 tableta.25mg/dan. Paralelni lekovi: ampril® HL. 3x10 kom 3838989517441 431/2006/12 05. doza održavanja je 2 puta po 2. 4x7 kom Cena 466din 3838989521875 1079/2007/12 23. po potrebi može se povećati na 1 tabl. dnevno (2.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401130 tableta. D.

5-1g sporo i. blister. maks. blister.Srbija metamizol-natrijum . 7-10 dana. 50x10 kom 5310001200442 2058/2007/12 25.4din 8608808104962 3/2-10-7303 12. deca početno 10mg dnevno.8din (R) 1086416 tableta. 1g/2mL. 4g dnevno. deca preko 8 godina (izuzetno) 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze.. ampula.2din (R) 1086415 tableta. ANAFRANIL® .2003 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana. po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do 50mg dnevno (preko 14 godina). Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina.2006 Cena 1590.v. postoperativnih). 500mg.N06AA04 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 0072741 rastvor za injekciju. 250mg dnevno. ukupno 9 g. 500mg.5din 7612791402555 592/2005/12 21. Paralelni lekovi: Baralgin M®.. 0.).09. 500mg.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.8din (Z) 0086417 rastvor za injekciju. blister. 50-75mg dnevno. 10x2mL Cena 318.5g/5mL. ampula.11. 500mg. panični poremećaj. Paralelni lekovi: Baralgin M®.2005 doziranje: major depresija. blister. 50x2mL 5310001188214 913/2006/12 16.co.06.2006 Cena 1129din (Z) 0086418 rastvor za injekciju.3 abecedni spisak registrovanih lekova A AMRACIN .m.Makedonija metamizol-natrijum . zatim preći na oralne doze održavanja.12. postoperativnih). blister.N02BB02 N02BB pirazoloni (R) 1086455 tableta.12. 2. 50x10 kom 515-04-1033/03 05.v. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.DigitSoft. a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja. hlamidijama. . dnevno. Novalgetol® www. enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž.SRBOLEK A.NOVARTIS PHARMA AG . parenteralno 25-50mg i. rikecijama kao i u lečenju Lajmske bolesti.J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022231 kapsula. maks.11.2005  (R) 1072740 obložena tableta. 0.2din 515-04-1032/03 05.GALENIKA AD .N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni Cena 779. povećavati po 25mg do 150mg dnevno.06.5-1g sporo i.ALKALOID AD . 25mg.nr .5g u početku. ampula. 4g dnevno. povećavati po 25mg do maks.Švajcarska klomipramin . 500mg. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. blister. bruceloze i antraksa: odrasli uobičajeno 500mg na 6-8 sati između obroka.2002 doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima. i terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.2003 Cena 1068.09. opsesivno-kompulsivni poremećaj.2din 7612791004742 594/2005/12 21. 2x8 kom Cena 99. doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg) dnevno. 1x10 kom 5310001200435 2057/2007/12 25. leptospiroze. gonoreja: 1.Srbija tetraciklin . 3x10 kom Cena 233.2007 Cena 31. tvrda. 50x5mL 5310001188238 914/2006/12 16.8din (R) 1086456 tableta. 1x10 kom ANALGETICI Cena 22.11. pa 25-75mg dnevno. narkolepsija. Novalgetol® ANALGIN® . inf.D. ANALGIN® . 25mg. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina.

2004 Cena 813. tokom 1-2 nedelje. Midol ANDOL . maks. 20 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.4g/d.O. 100mg. antireumatik odrasli i deca iznad 12 god. 2x15 kom Cena 7567. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.6g/d u više pojedinačnih doza.CARDINAL HEALTH FRANCE .Hrvatska acetilsalicilna kiselina .9din 515-04-258/03 05. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.4g/d.GALENIKA AD .PLIVA HRVATSKA D.O. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. 50x10 kom 515-04-258/03-1 05. tokom 1-2 nedelje.co.O. početna doza 2. aspirin® 500. . Paralelni lekovi: cor-aS.6-5. 300mg.Srbija acetilsalicilna kiselina . ANBOL . doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.6g/d u više pojedinačnih doza. reumatska groznica: odrasli 4. cardiopirin®.9-7. Midol Cena 57. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.9-7. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. početna doza 2. 300mg. reumatska groznica: odrasli 4.nr . doza održavanja 80-100mg/kg/d. aspirin® Migran.8g/d. Midol ANDOL . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.2004 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.6din (BR) 1086112 tableta. aspirin® direkt.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. maks.6din 8608808103736 3/2-10-7354 25. aspirin® protect.PLIVA HRVATSKA D.Hrvatska acetilsalicilna kiselina . inhibicija agregacije trombocita 100-300 (50-325)mg/dan.2002 doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije).03. aspirin® Migran.10. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. 150mg. aspirin® direkt. anbol.DigitSoft.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. maks.L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1039601 tableta.O. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANANDRON® . 50x10 kom Cena 762. 130mg/kg/d. doza održavanja 3. 130mg/kg/d.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086800 tableta.8g/d. isključujući heparin (BR) 1086113 tableta. blister.Francuska nilutamid .03. aspirin® protect.3din 3/2-10-6181/1 26. blister. ask pH 8.03. blister.2004 www. doza održavanja 80-100mg/kg/d. 2x10 kom A ANALGETICI Cena 63.8din 515-04-258/03-2 05. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. andol.4-3. blister. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. 300mg. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.N02BA01 N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086111 tableta. blister. aspirin® 500.4-3. zatim doza održavanja 150mg dnevno.4-3.4-3. . maks. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.10. doza održavanja 3.6-5. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. 8 g. 8 g. ask pH 8.

Nemačka ciproteron . ANGELIQ® .09. 50mg.5din 8606103110121 515-04-1753/04-1 01. lečenje tegoba koje su posledica uklanjanja jajnika ili u slučaju primarne insuficijencije jajnika: oralno 1 tabl. dnevno tokom 28 dana. 0.8din 8600103492430 702/2006/12 25. 40mg. blister.Italija naltrekson . ORGANON . 5x10mL Cena 8606102767401 1267/2006/12 02.) ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test.08.2006 doziranje: trovanje benzodiazepinima: 0.DigitSoft.Švajcarska flumazenil .2004 doziranje: lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida: uz ostale procedure (psihoterapija i dr.06.N.1mg na 1 minut.8din (SZ) 0189100 rastvor za injekciju/infuziju. kod promene pola žene u muškarca.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 844.6din 8600103492225 1579/2006/12 05.F.6din (SZ) 0189101 rastvor za injekciju/infuziju.2004 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma. ANTAXONE® . 1mg/10mL. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege). 5x5mL Cena 8606102767395 1266/2006/12 02. 40mg. smanjiti zatim na 1-3 kaps. bočica.ZAMBON GROUP ITALIA . neparan.SCHERING AG . blister. estradiol . 10x10mL Cena 1565. dnevno.) dnevno podeljeno u 2 doze posle jela. meka.Holandija testosteron .2004  (SZR)2182012 oralni rastvor.2004 Cena 1118. blister. veća je jutarnja doza). do ukupno 0. blister. dalje primenjivati 50mg dnevno.09.2mg u toku 15 sekundi.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija u lečenju klimakteričnih tegoba kod žena u postmenopauzi.09. maks. inicijalno 20mg uz posmatranje bolesnika 1 sat.nr . ili 100-300mg dnevno bez orhidektomije. 1x10 kom Cena 1622.2006 10589. 6x10 kom 515-04-2423/04 13.SCHERING AG . fiksne kombinacije (R) 1048790 film tableta.09. 1x28 kom Cena 1095. 5x10 kom Cena 3274. tvrda.5mg/5mL. blister.05. 50mg/10mL. ampula. 2mg+1mg.3 abecedni spisak registrovanih lekova A ANDRIOL TESTOCAPS .G03HA01 g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 1048111 kapsula. Testosteron depo ANDROCUR® . 3x10 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ha antiandrogeni. ako se ne jave simptomi apstinencije dati još 30mg.co.Nemačka drospirenon. inoperabilni karcinom prostate: 100-200mg dnevno nakon orhidektomije.08. ANEXATE® . ampula.3din 8606103110114 515-04-1753/04 16.6mg. Paralelni lekovi: Nebido®. Paralelni lekovi: revia® www. 50mg.2006 doziranje: hiperseksualnost muškarca: 2 puta po 50mg posle jela.7din 515-04-2422/04 13.1din (R) 1048112 kapsula.G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps. zatim 0. monokomponentni  (R) 1048331 tableta.V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti 6242.V. meka.N07BB04 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti  (SZR)1182011 kapsula. maskulinizacija: početna doza 120-160mg (3-4 kaps.

1x10mL Cena 1608. 10mg/mL.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANTIFUNGOL® .Nemačka klotrimazol . sprej-boca. od 100mg šest dana uzastopno.Nemačka klotrimazol ..DigitSoft. Povidon jod ANTITOKSIN DIFTERIJE . Mycoril®. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom. u hitnim slučajevima.nr . 200mg. 2x3 kom 8606102455216 279/2006/12 06.j. za pripremu kože i sluzokože pre operacije..09.2006 Cena (R) 4157603 krem.v.Srbija antitoksin difterije .2006 Cena (R) 6137602 vaginalna tableta.BOSNALIJEK D. ili po 1 vaginalna tabl. odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i. za pranje ruku u hirurgiji. ½-2 sata pošto je inicijalna doza data i. canesten® 3. bočica. 100mg. 1x1 kom 515-04-3932/03 26.11. 10000i.6din 8605001700647 515-04-3931/03 26. Paralelni lekovi: Betadine®. kao i za dezinfekciju kože bolesnika samo za spoljnu primenu. od 200mg 3 dana uzastopno. www. 10%.SALUTAS PHARMA GmbH .j.Hrvatska imunoglobulin (konjski) antivenom. bočica.4din 515-04-02553/04 28.D.2004 doziranje: dezinfekcija rana. Plimycol ANTIFUNGOL® .j.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137601 vaginalna tableta. Paralelni lekovi: canesten®.D. strip. blagi i srednje teški slučajevi 10000-30000 i. 100mg/mL. rastvor.SALUTAS PHARMA GmbH . bočica.co. .2003 Cena 562. teški slučajevi 40000-100000 i.2005 doziranje: ujed evropske zmije i.7din 8606103010018 479/2005/12 14. u ambulantama za dezinfekciju ruku lekara i ostalog osoblja.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157600 sprej za kožu.12.J06AA01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06aa imunoserumi (Z) 0010110 rastvor za injekciju. Plimycol ANTISEPT D ..fragmenti . pre i posle operativnih zahvata.2003 doziranje: difterija i preventivno u sklopu ostalih profilaktičkih mera: odrasli i deca dobijaju iste doze usklađene sa težinom bolesti. po 1 vaginalna tabl. tuba. doza za decu i odrasle je ista (10mL). 10x1 kom Cena 5621. 10000i. Kansen. 1x3 kom Cena 8606102455209 278/2006/12 06.v.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.4din (Z) 0010111 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: canesten® 1. Mycoril®. duboko i. kao i za opekotine. 10mg/g. . strip.03. 1x100mL Cena 187.J06AA03 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI A j06aa imunoserumi (R) 0010171 rastvor za injekciju.12. Kansen. bočica.03.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. i.03.m.j.preč. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .m.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) . 1x30mL Cena (8606102455186) 275/2006/12 06.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: uveče. 1x25g (8606102455193) 280/2006/12 06.03.Bosna i Hercegovina povidon-jod .m.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156455 rastvor za kožu.

Slovenija diazepam ./10mL.6din 515-04-269/03/1 05.v. na 1 godinu starosti (deca). status epilepticus.2-0.. kratkog dejstva (R) 0041548 rastvor za injekciju. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI v07aB rastvarači i razblaživači. 5mg.11.2004  (R) 1071171 obložena tableta.11. 500i.12-0.08.2004 doziranje: anksioznost i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. dijabetesna ketoacidoza i koma. blister. ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta. 0. ZRENJANIN . 50x10mL Cena 316din 8608811000343 515-04-3163/03 21. u težim slučajevima 15-30mg dnevno.6din 9002864830824 2112/2006/12 14. Paralelni lekovi: Kybernin P APAURIN® .Srbija voda za injekcije .7din (R) 0041549 rastvor za injekciju.DigitSoft. terapija početno 1000-2000 i. 100i. AQUA PRO INJECTIONE .03. ampula. blister. oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg. primena je kratkotrajna. zatim 2000-3000 i. 1x10mL 8606102967047 245/2005/12 15.j. 10x2mL Cena 224.D. .10.3din 9002864830510 2111/2006/12 14. parenteralni./20mL.7din 515-04-269/03/2 05. vrstu insulina. ampula.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa./mL.2006 (SZ) 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Bensedin®.V07AB. deca 0. primena je kratkotrajna.A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.08.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .2004  (R) 1071175 tableta. rezistencija na insulin usled primene nedovoljno prečišćenih oblika insulina.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.nr . blister.40 abecedni spisak registrovanih lekova A ANTITROMBIN III BAXTER .BAXTER AG . 2mg. liobočica sa rastvaračem. diazepam. diazepam alkaloid® APIDRA® . ili 1mg i.j. 10mL.8mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 2x15 kom Cena 137.03.Austrija antitrombin III . karpula.JUGOREMEDIJA A.. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. D. TOVARNA ZDRAVIL.2003 203. 10mg.5din (BR) 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu.j. 1x10mL Cena 12662. 2x15 kom Cena 137.v. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija.4din 515-04-269/03 05. uključujući rastvore za ispiranje (BR) 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071170 rastvor za injekciju. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. (odrasli).03. 2x15 kom Cena 64.j.01.2006 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod nasleđenog i stečenog nedostatka antitrombina: profilaksa 1000-1500 i.7din 515-04-269/03/3 05.j. alergija na humani ili svinjski insulin. konvulzije: 10-20mg i. 2mL.KRKA.2004  (R) 1071172 obložena tableta.Nemačka insulin glulizin . 1000i. alkoholni apstinencijalni sindrom: nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. 50x2mL Cena 8608811000312 63/2006/12 20. 5x3mL Cena 2804. ampula.3mg/kg i. 100i.j. bočica.5din 8606102967054 244/2005/12 15. 1x20mL Cena 24307. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III. nesanica 5-15mg uveče.D.j. 10mg.v.2005 Cena 1869. eklampsija). dijagnostički postupci: individualno.03.2006 www./mL.co. liobočica sa rastvaračem.

4mL 8606007081077 (R) 0069908 rastvor za injekciju.2din 1051/2006/12 30.2006 Cena 10852din 1065/2006/12 30.3mL 8606007081039 (SZ) 0069901 rastvor za injekciju.B03XA02 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069900 rastvor za injekciju. 2%. 150mcg/0. 40mcg/0. .DigitSoft.5mL. 1x0. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 7234. napunjen injekcioni špric.06.3mL 8606007081091 (R) 0069903 rastvor za injekciju.3mL.Holandija darbepoetin alfa . 1x0. 1x0.5mL. 80mcg/0. pen sa uloškom.Grčka ketokonazol . napunjen injekcioni špric.2006 Paralelni lekovi: voda za injekcije AQUARIUS . napunjen injekcioni špric. 1x0. pen sa uloškom.2006 Cena 14468. 50x5mL Cena 264. 50mcg/0. 5mL.2006 Cena 7234.8din 1053/2006/12 30.3mL 8606007081176 (SZ) 0069905 rastvor za injekciju. 1x0.5mL 8606007081022 (SZ) 0069911 rastvor za injekciju. 1x0.2006 Cena 14468.3mL.06.2006 Cena 10852din 1057/2006/12 30.06. napunjen injekcioni špric. Paralelni lekovi: Ketokonazol.5din 515-04-2543/03 05.4mL 8606007081152 (SZ) 0069910 rastvor za injekciju. 100mcg/0.co. 60mcg/0. 60mcg/0.2din 1054/2006/12 30.06. 20mcg/0. .nr . napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric.V.5mL.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 41 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu.2006 Cena 1808.06.3mL 8606007081145 (R) 0069904 rastvor za injekciju.8din 1058/2006/12 30.3mL. 1x0.4mL.06.5mL 8606007081084 Cena 5425. 1x0.1din 1055/2006/12 30. ni 2 nedelje posle njihove primene). pen sa uloškom.4mL.DEMO S.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157595 šampon.4mL 8606007081046 (SZ) 0069907 rastvor za injekciju. Mycoseb® ARANESP® .2006 Cena 9043. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 27129.A.AMGEN EUROPE B.06.06. 1x0. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 18086.3mL.4mL. 150mcg/0.01.4mL.6din 8608811000336 64/2006/12 20. ampula. 80mcg/0. 1x0.06.06.1din 1056/2006/12 30.2din 1050/2006/12 30.4mL 8606007081008 (SZ) 0069906 rastvor za injekciju. 40mcg/0.06.8din 1067/2006/12 30.2006 www.5mL 8606007081053 (SZ) 0069912 rastvor za injekciju. pen sa uloškom.1din 1059/2006/12 30. peruti i Pityriasis versicolor: 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima.3mL. 1x0.12. 10mcg/0.1din 1064/2006/12 30.4mL 8606007081138 (R) 0069909 rastvor za injekciju.06.2006 Cena 3616.2006 Cena 27129.4din 1060/2006/12 30. bočica. 30mcg/0.3mL 8606007081060 (SZ) 0069902 rastvor za injekciju.2003 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa. 1x0.06.4mL. 1x0. 1x60mL A ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 150.

06. 500mcg/mL. ili i. 500mcg/mL.2007 doziranje: aktivni reumatoidni ar tritis u odraslih bolesnika: jednom dnevno po 100mg prva 3 dana.1din 8606007081169 1066/2006/12 30. napunjen injekcioni špric.2002 www. ili primeniti s. ARCOXIA® . 1x1mL 8606007081114 1062/2006/12 30.L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014300 film tableta.AVENTIS INTERCONTINENTAL . pen sa uloškom. 10mg.M01AH05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . dalju terapiju prekinuti.DigitSoft.1din 8606007081015 1052/2006/12 30. 1x30 kom Cena 5357.co.5mL Cena 18086. 1x0. 100mg. 90mg. 1x0.Francuska leflunomid .dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije.2006 (R) 0069914 rastvor za injekciju.7din 3582910019176 664/2007/12 08. 1x0.06. napunjen injekcioni špric. 20mcg/0.v.2) (R) 1163530 tableta.06.03.8din pen sa uloškom. 300mcg/0. 1x30 kom Cena 2560. blister. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .2006 (SZ) 0069919 rastvor za injekciju. bočica. doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno.c. blister. 1x7 kom Cena 3/2-10-6891 29.11. primenom 450 nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%.9din 8606007081107 1061/2006/12 30.2007  (SZR)1014301 film tableta. bočica.11.06.terapiju započeti sa s.5mL. 100mcg/0.42 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 0069913 rastvor za injekciju.5mL 8606007081121 1063/2006/12 30. 1x30 kom Cena 4639.6mL 8606007081183 1068/2006/12 30.06. pen sa uloškom.2006 doziranje: anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi: odrasli i deca starija od 11 godina .8din 3582910015277 663/2007/12 08. 60mg.c. ARAVA® . blister.5mL.06. Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL. Cena 70873. obično 4-6 nedelja. 1x7 kom (R) (R) 1163531 tableta. blister.nr .06.9din pen sa uloškom.6mL. 1x0.11. 225 nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor .c.2007  (SZR)1014302 film tableta. Cena 42523.2002 Cena 3/2-10-6890 29.2din 8606007081190 1069/2006/12 30.2006 (R) 0069916 rastvor za injekciju.2006 (SZ) 0069915 rastvor za injekciju. 1x7 kom 1163532 tableta.375mL Cena 2713. anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji: odrasli . 300mcg/0. 15mcg/0. 1x0. doza održavanja jednom dnevno 10-20mg.6mL Cena 42523.03.terapiju započeti sa s.2006 (R) 0069918 rastvor za injekciju.6mL. 20mg.2002 Cena 3/2-10-6889/1 29.2006 (SZ) 0069917 rastvor za injekciju. Cena 3616.375mL. 120mg.USA etorikoksib . a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) . primenom 675 nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor. 1x1mL Cena 70873.03.2din napunjen injekcioni špric.dalju terapiju prekinuti.3din 3582910015284 665/2007/12 08.

PHARMACIA ENTERPRISES S.8din liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Pamifos. 10mg dnevno.2006 (SZ) 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.A.2006 doziranje: Paget-ova bolest. Cena 13616.M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.N06DA02 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze Cena 6143. 90mg tokom jednog tretmana.L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039390 obložena tableta.USA donepezil .12. blister.12. Paralelni lekovi: Yasnal® ARIMIDEX® . 4x7 kom 3/2-10-6889 29.11. blister. 90mg. fiola. 2x14 kom 5013457010176 3/2-10-7911 25. 5mg. osteoar tritis.(PHARMACIA & UPJOHN) .Švajcarska pamidronska kiselina .7din (R) 1079011 tableta. reumatoidni ar tritis: 90mg dnevno odjednom.7din 7612791476549 553/2006/12 28. 2mg. 2x14 kom 5013457010183 3/2-10-7912 25.NOVARTIS PHARMA AG . 120mg. osteoliza. 30mg. blister.Belgija eksemestan .Velika Britanija anastrozol .10. 1x100 kom 8600097011112 A ANTIPARKINSONICI Cena 117din 515-04-2340/03 15.2003 www. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana.2002 doziranje: artritis. blister.11. dismenoreja: 120mg dnevno odjednom. 10mg. zatim povećati na 10mg jednom dnevno.2002 Cena (R) 1163534 tableta.co. hronični bol: 60mg dnevno. maks.DigitSoft.v. blister. AROMASIN® .MANUFACTURING CENTER . 1mg.ZENECA PHARMACEUTICALS MACCLESFIELD .N04AA01 N04aa tercijarni amini § (R) 1085070 tableta. 25mg. maks.11. 4x5mL Cena 14005.2002 Cena (R) 1163535 tableta. 60mg.04. akutni napad gihta.PFIZER .2002 doziranje: uznapredovali estrogen-zavisni karcinom dojke žena u menopauzi.2002 doziranje: blagi i umereni oblici demencije Alchajmerovog tipa: 5mg jednom dnevno. 4x7 kom 8600103453288 3/2-10-6890/1 29.11. Pamitor® ARICEPT® .nr .8din 5000455006324 3/2-10-10240 28. ARTANE .Srbija triheksifenidil . liobočica sa rastvaračem. 4x7 kom 43 Cena 3/2-10-6891/1 29.L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039325 film tableta.HEMOFARM AD . AREDIA® .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1163533 tableta. blister. dodatna terapija kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozitivnim ranim invanzivnim karcinom dojke: 1 tabl.12. 2x15 kom Cena 9986. 2x10mL 7612791400834 545/2006/12 14. tokom 4-6 nedelja. 15mg.2002 doziranje: karcinom dojke: 25mg dnevno. inf.8din (R) 1079010 tableta.3din 3/2-10-5507 19.2002 Cena 6866. akutni bol. 2x14 kom Cena 8750. blister.04. dnevno (1mg).

kontejner jednodozni. 1x10mL Cena 12/2007/2297 09.4din 8600097011129 515-04-2341/03 15.2006 Cena (R) 1169571 film tableta. Cena kontejner jednodozni. ARTELAC . rastvor.2007 BR) 7099078 kapi za oči. 60x0.D. 10x0.DR.2mg/mL.2007 doziranje: sindrom suvog oka. 3. 1x30 kom Cena 627.Nemačka oksaceprol . blister.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099075 kapi za oči. .CHEPHASAAR CHEMISCH . nakon neuspešne terapije konvencionalnim NSAIL: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka. Paralelni lekovi: artelac® edo.2006 doziranje: epilepsija.2mg/mL.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099076 kapi za oči. Cena kontejner jednodozni.10. 30x0.2007 (BR) 7099077 kapi za oči. Hemodrops.2006 doziranje: simptomatsko lečenje degenerativnih bolesti zglobova u bolnoj ili zapaljenskoj fazi i inflamatornih oboljenja vezivnog tkiva.02. 50mg. bočica sa kapaljkom. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. blister.6mL Cena 12/2007/2298 10. bipolarni poremećaji: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. ne preporučuje se kod dece mlađe od 14 godina.nr . Isopto® Tears ARTELAC EDO .6mL 12/2007/2299 10. 10x10 kom Cena 1200din 9120018570331 1757/2006/12 02. 2x15 kom Cena 2003.2mg/mL.02.2006  (R) 1084722 tableta.10.2007 doziranje: sindrom suvog oka. 200mg. Hemodrops. CHEM.2006  (R) 1084721 tableta.2003 doziranje: kontrola tremora kod Parkinsonove bolesti: 1mg dnevno. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 200mg.10. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. plastična bočica.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084720 tableta.2din 3850343032520 173/2006/12 13. za vlaženje tvrdih kontaktnih sočiva: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. 25mg. rastvor.10. .PHARM. GERHARD MANN.2mg/mL. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. rastvor.Hrvatska lamotrigin .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . za vlaženje tvrdih i mekih kontaktnih sočiva.Nemačka hipromeloza . FABRIK GmbH . Paralelni lekovi: artelac®.44 abecedni spisak registrovanih lekova A §(R) 1085072 tableta. 100mg. CHEM.6mL 12/2007/2300 10. po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. 5mg. 50mg dnevno narednih 14 dana.PHARM. podeljeno u 3-4 doze. 3. rastvor. Ne sadrži konzervans.co.DR.DigitSoft.10. do optimalne doze održavanja www. FABRIK GmbH . 1x100 kom Cena 166. postepeno povećavati do 5-15mg dnevno. . 2x10 kom 9120018570317 1756/2006/12 02. blister. 3. 25mg dnevno narednih 14 dana. Isopto® Tears ARTROMED® .10.10. 1x30 kom Cena 1092.BELUPO.Nemačka hipromeloza .M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1169570 film tableta. blister. ARVIND® .02.6din 3850343032513 172/2006/12 13. GERHARD MANN.4din 3850343032544 174/2006/12 13. blister. 3.

2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. 4x7 kom 3838989503079 115/2005/12 15.DigitSoft. .1din (R) 1072635 film tableta.05. Crohnova bolest: akutni napadi 3puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 500mg. 50mg. blister.08.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086128 film tableta. doza održavanja od 50-100mg.Srbija acetilsalicilna kiselina . 800mg.9-7. .07. aspirin® direkt. Lamotrix® ASACOL® . INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 1964.nr .8g/d. doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana. deca od 13-17 godina.2005 doziranje: depresija i opsesivno kompulzivni simptomi: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka sa dosta tečnosti.2006 Cena (R) 1129111 gastrorezistentna tableta. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.05. TOVARNA ZDRAVIL. 6x10 kom 3837000090147 1128/2006/12 05. blister.Slovenija mesalazin .4-3. 130mg/kg/d. Salofalk® 500 ASENTRA® . maks. andol. Paralelni lekovi: Serlift®.2006 Cena (R) 1129112 gastrorezistentna tableta. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. Pentasa®.BAYER BITTERFELD GmbH . opsesivno kompulsivni simptomi početna doza je 25mg/dan. Paralelni lekovi: 5-aSa.7din 199/2007/12 16. 50x10 kom Cena 1144din 8600102463219 515-04-1931/03 17. ulcerozni proktitis akutni napadi 3 puta po 400mg na dan. 500mg. D. do maks.HABIT PHARM A. . 10x10 kom 3837000090123 744/2006/12 26. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. anbol. 2x10 kom 4008500100714 Cena 74.6-5. blister.2005 Cena 1686.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. tokom 1-2 nedelje. blister. aspirin® 500.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. početna doza iznosi 50mg/dan. ne koristiti kod dece ispod 18 godina.6g/d u više pojedinačnih doza. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. 4x7 kom 3838989503017 114/2005/12 15. Salofalk® 250. aspirin® Migran. Sertiva®. reumatska groznica: odrasli 4. blister. do 200mg dnevno. Paralelni lekovi: Lamal.D. 5x10 kom 3837000090130 743/2006/12 26. od 200mg dnevno.07. 100mg. Lamect®. početna doza 2.N06AB06 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina Cena 843. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. maks. doza održavanja 3. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. Salofalk®.4g/d. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Setaloft®.4-3.3din (R) 1072636 film tableta. 400mg.2007 www.9din (R) 1129110 gastrorezistentna tableta.Nemačka acetilsalicilna kiselina .A07EC02 ANTIDIJAROICI.co. blister. Lamotrigin.D. deca od 6-12 godina. 100mg dnevno narednih 14 dana.2006 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). doza održavanja 80-100mg/kg/d. aspirin® protect.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086120 tableta. Lamictal™.D. Midol ASPIRIN® 500 .08.KRKA. 8 g. 800mg. maks.01.abecedni spisak registrovanih lekova 45 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.Slovenija sertralin . uz povećanje doze posle 7 dana do 50mg/dan. blister. zoloft® ASK PH 8 .

ask pH 8. 5x2 kom 4008500100721 624/2005/12 21. andol. početna doza 2.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086126 gastrorezistentna tableta. reumatska groznica: odrasli 4. Upsarin® sa vitaminom c ASPIRIN® PROTECT . antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.BAYER BITTERFELD GmbH .Nemačka acetilsalicilna kiselina. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.6-5.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 1086129 šumeća tableta. 500mg.07. anbol. dnevno. šumeće u jednokratnoj dozi.6g/d u više pojedinačnih doza.DigitSoft. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.9din (BR) 1086127 gastrorezistentna tableta.9-7. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.9-7. maks. groznica. 100mg. do 4 g/d u 4-6 pojedinačnih doza.8din 4008500100752 200/2007/12 16.nr .8g/d.12.4din 260/2005/12 26. tabl. maks. 400mg+240mg. 3x10 kom Cena 122. ask pH 8. 5x2 kom Cena 175.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. askorbinska kiselina . a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. aspirin® 500. 500mg.12. maks. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. folija.4g/d.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. 8 g. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.4-3.01.2006 doziranje: akutno lečenje glavobolje kod napada migrene sa aurom ili bez nje: odrasli 2 tabl. maks. doza održavanja 80-100mg/kg/d. 3x10 kom 261/2005/12 26. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.8g/d. 8 g. aspirin® direkt. ne duže od 3 dana. aspirin® protect.4-3. početna doza 2.4 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.4-3. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati. početna doza 2. aspirin® 500.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 120. Midol ASPIRIN® DIREKT . antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. andol. simptomatska terapija prehlade: odrasli 3 puta po 1-2 tablete rastvoreno u čaši vode. Paralelni lekovi: Midol c. doza održavanja 80-100mg/kg/d. maks. rastvoriti u čaši vode.Nemačka acetilsalicilna kiselina . blister. 6 tabl.BAYER BITTERFELD GmbH . aspirin® Migran. 130mg/kg/d. andol.2005 Cena 105.07. Midol ASPIRIN® MIGRAN . tokom 1-2 nedelje.4-3. tokom 1-2 nedelje.4-3. reumatska groznica: odrasli 4. aspirin® direkt. 300mg. blister.6 g/d u više pojedinačnih www. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.4g/d. anbol. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.6-5.3din (BR) 1086122 tableta za žvakanje. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. 130mg/kg/d. aspirin® protect. 6 tab. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086123 šumeća tableta. doza održavanja 3.2007 doziranje: blaga do umerena glavobolja. blister. aspirin® protect.BAYER BITTERFELD GmbH . anbol. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. ask pH 8. dnevno. strip. 2x6 kom 4008500129418 2283/2006/12 11.Nemačka acetilsalicilna kiselina . maks. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.6g/d u više pojedinačnih doza.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.co.BAYER BITTERFELD GmbH . aspirin® Migran. doza održavanja 3. Midol ASPIRIN® PLUS C .Nemačka acetilsalicilna kiselina .

6 g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.j. 1x14 kom Cena 73. blister. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. aritmije: 50-100mg dnevno.2007 doziranje: profilaksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede. kunića .2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. bočica. Tetabulin S/d.FRESENIUS BIOTECH GmbH .9-7. 25mg. angina pektoris: 100mg dnevno.Srbija atenolol .06. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom. selektivni (R) 1107550 tableta. Paralelni lekovi: Panapres.abecedni spisak registrovanih lekova 4 doza.Srbija atenolol . angina pektoris: 100mg dnevno. doza održavanja 80-100mg/kg/d. 2x10 kom 8608811006116 515-04-1240/04 15.O. ask pH 8. terapija: 30-300mcg/kg dnevno.2004 Cena 59. tokom 1-2 nedelje.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . Prinorm ATENOLOL . 1x5mL Cena 21625.REMEVITA D. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.4din (R) 1107551 tableta.7din 515-04-291/03 03. bočica. specifični (Z) 0013160 rastvor za injekciju. 250i. 1x250 i. istovremeno sa 0.L04AA04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA A L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju.8 g/d. 1x14 kom Cena 73. blister. NIŠ . aritmije: 50-100mg dnevno.06. maks.7din 8600064111388 515-04-1658/04 15. anbol. aritmije: 50-100mg dnevno.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 100mg. 8 g. doza održavanja 3.07. angina pektoris: 100mg dnevno. 100mg. Midol ATEBULIN .nr . .4 g/d. Tetanus gamma ATENOLOL . 130mg/kg/d. Prinorm ATENOLOL .co.12.Srbija antitetanusni imunoglobulin.11. Tetagam® P.2003 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.DigitSoft. reumatska groznica: odrasli 4.2003 Cena 45. Paralelni lekovi: Panapres. 50mg.6-5.2din 3/2-10-9316 11.07. blister 2x7 kom Cena 73. maks.06. Cena 694. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. andol.FARMAKOS DD . selektivni (R) 1107350 tableta. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.2002 www. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.j. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. blister.. aspirin® Migran. 100mg. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica.7din 8608813900009 515-04-937/03 16. aspirin® direkt.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. aspirin® 500.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 2x10 kom 8608811006109 515-04-1239/04 15.5din (R) 1107552 tableta. 20mg/mL. Paralelni lekovi: Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. selektivni (R) 1107500 tableta.O.PRIZREN .D. humani .Nemačka antitimocitni imunoglobulin (atg).ZDRAVLJE A.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. Paralelni lekovi: Panapres.4din 8606002990251 1353/2007/12 19. bočica.4-3.Srbija atenolol . Prinorm ATG-FRESENIUS S .5mL vakcine tetanusa.

2007 doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom hirurških intervencija: po protokolu za pojedine intervencije.2005 Cena 2046.2007 Cena 3056.2005 Cena 1260.nr . dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan.5mg/kg dnevno tokom 5 dana.08. 3x10 kom 3838989519964 433/2006/12 05.08. Sortis®. 300-600mcg/kg telesne mase. 10mg/mL.3din (R) 1104522 film tableta.5mg. (u prisustvu posebno obučenih stručnjaka).v.1din 3/2-10-9317 11. TOVARNA ZDRAVIL.Slovenija atorvastatin .D.2007 Cena 1249din (R) 1104126 film tableta.5mL Cena 1586.Srbija atorvastatin . Maks.08.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104520 film tableta.03. maks. Paralelni lekovi: Tracrium™ www. 10x2. 10mg. ampula. blister. Torvalipin®.2002 doziranje: lečenje akutnog.co. blister.DELTASELECT GmbH .D. 3x10 kom 8600064200198 1769/2007/12 20. odrasli i deca starija od jednog meseca. inj. bočica.7din (SZ) 0082301 rastvor za injekciju.5din (R) 1104521 film tableta. Torvalipin®. blister. blister. blister. 20mg.12.08. 3x10 kom 8600064200204 1770/2007/12 20.v. po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i. 10mg/mL. blister.2006 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.2006 Cena (R) 1104525 film tableta. ampula.2007 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.2005 Cena 3817din (R) 1104523 film tableta. 9x10 kom 3838989519971 434/2006/12 05. inj. Tulip® ATRACURIUM DELTASELECT . Tulip® ATORVASTATIN . blister.08. 20mg/mL. 3x10 kom Cena 775. 10mg. 10mg.M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082300 rastvor za injekciju. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. 20mg. D. maks.7din (R) 1104524 film tableta. 20mg. 40mg.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104125 film tableta. aplastična anemija: 2. deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno.ZDRAVLJE A.8din 3838989502836 110/2005/12 15. Sortis®.4 abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) A 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju. blister.03. 40mg.08. 10x5mL Cena 216252.Nemačka atrakurijum .2005 Cena 2349. profilaksa posle transplantacije organa: 2-5mg/kg dnevno.2din 8606103442024 594/2007/12 01. 10x5mL 8606103442031 595/2007/12 01. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). 40mg. 3x10 kom 3838989502850 112/2005/12 15.DigitSoft.KRKA.2007 Cena 2030din (R) 1104127 film tableta. ATORIS® . 9x10 kom 3838989502867 113/2005/12 15. Paralelni lekovi: atoris®. 3x10 kom Cena 768din 8600064200181 1768/2007/12 20. . doza 20mg dnevno.04.08. .04. blister. steroid-rezistentnog odbacivanja organa: 3-5mg/kg dnevno. 5mg ili 7. obično inicijalno i. 9x10 kom 3838989502843 111/2005/12 15. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). Paralelni lekovi: atorvastatin.

bočica. infekcija urogenitalnog trakta (cistitis. 1x10mL 8600097200271 1362/2007/12 20.v. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. 250mg.m.2din 515-04-1520-2 04.06.9din 3418970000579 3/2-10-9110 10.3din plastična bočica sa kapaljkom.m. akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa. zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta.c. spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0. deca od 6 meseci 2 godine 1-2 puta po 0. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). deca 0. ili i. tercijarni amini  (R) 0123010 rastvor za injekciju.6din plastična bočica sa kapaljkom.2mg s. sinuzitis.12. na 1-2 sata do maks.2003 Cena 828.m. deca od 3-4 godine 0. ili 0. infekcija kostiju i zglobova.5 %-og rastvora 1-3 dana pre pregleda. kardio-pulmonalna reanimacija: odrasli 3mg i. infekcija kože i mekih tkiva). parenteralno odrasli 1g na 6h ili www.03mg/kg i. rastvor. odrasli (u tretmanu inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1 %-og rastvora.nr . deca ispod 40kg (do 3 mes.): deca preko 3 godine (za određivanje refrakcije) 2 puta po 1-2 kapi 0.P01AX08 ANTIPROTOZOICI P01aX ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama (R) 1029785 kapsula. bradikardija kod akutnog infarkta ili trovanja digitalisom: 0.08. .12..v. ATROPIN .4mg s.HEMOMONT D.m.3-1mg i.INNOTECH INTERNATIONAL .abecedni spisak registrovanih lekova 4 ATRICAN .2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (rekurentni tonzilitis. tvrda.. deca od 7-9 godina 0. Cena 88. blister.m. 2x7 kom 515-04-1520/03 04. 500mg+100mg.c. bočica.6mg.. zapaljenski procesi na dužici i u uvećanom traktu (keratitis. lobarna pneumonija.Rusija atropin . teže infekcije 500mg na 8h..08.01-0.) 30mg/kg/ d u dve pojedinačne doze (sirup). ili i. ATROPIN SULFAT . (400mg+57mg)/5mL. 1x8 kom Cena 237.J01CR02 a03Ba alkaloidi beladone.O.4din (R) 1021632 film tableta.5-1mg s. trovanje antiholinesterazama i gljivama: 2-4mg i.2din 515-04-1520-1 04. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). AUGMENTIN . otitis media). 10x1mL ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.Belgija amoksicilin.Crna Gora atropin . ili i.3-0. pijelonefritis)..SMITHKLINE BEECHAM .S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici  (R) 7095071 kapi za oči.2003 (R) 3021637 prašak za oralnu suspenziju.5mg s.v.m.5%. itd. 10x600mg Cena 1232. 1x140mL Cena 690.2002 doziranje: premedikacija u anesteziji: odrasli 0.3mg s.6din 3/2-10-10776 25.04mg/kg. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021638 prašak za rastvor za injekciju.A03BA01 A LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 154.03-0. (deca).08.2007 doziranje: određivanje refrakcije oka kod dece. Cena 75. ili i.2007  (R) 7095073 kapi za oči.co.O. rastvor. 875mg+125mg. 1mg.DigitSoft.2002 doziranje: urinarna trihomonijaza: 2 puta po 250mg tokom 4 dana (oba partnera). iridociklitis.25mg s. deca preko 3 mes.c. intra-abdominalna sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. klavulanska kiselina . 1x10mL 8600097200264 1363/2007/12 20. deca od 5-6 godina 0. 0.. ili i. blister. uveitis.c ili i. septički abor tus.v.LABORATORIE INNOTHERA . ampula.m. uretritis. bronhopneumonija.06. infekcije ženskih genitalnih organa (gonoreja.c.c. deca od 10-14 godina 0. iritis. 1%.Francuska tenonitrozol .VEROFARM .. puerperalna sepsa. 2mg (odrasli). ili i. jednokratno.

N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) (R) 1072782 tableta. 100mg. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.07. blister. 25mg/kg na 6h ili 8h.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. deca od 3 mes. maks.03.07. 300mg. 150mg. Panklav® 2X AULIN .2g prašak za injekciju. ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom.08. amoksiklav Lek® 2X.2006 doziranje: sindrom depresije. 4mg. Paralelni lekovi: auromid® AVANDIA™ .GALENIKA AD . 2x14 kom Cena 1872. doze su date u odnosu na amoksicilin. dismenoreja. zavisno od postignutog terapijskog odgovora. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora.DigitSoft. 2x14 kom 8606103683014 292/2006/12 06.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) Cena 1005. 400mg dnevno. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela.Austrija nimesulid . 100mg. www. Nimulid®-Md.5din (R) 1072141 film tableta. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: 2 puta po 100mg posle jela.Francuska rosiglitazon . 2x15 kom 9088881347125 3/2-10-2710 12. 8mg.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početno 4mg dnevno.8din (R) 1163501 tableta.6din 5000483131807 293/2006/12 06. do 12 god. zubobolja. spor tske povrede. 1x15 kom 9088881346746 3/2-10-2710/ 12.2001 Cena 144. blister.F.nr . blister.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi Cena 58din (R) 1163500 tableta.2001 doziranje: sindrom depresije. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. Paralelni lekovi: aurorix® AURORIX® . 6x10 kom 8608808103439 1494/2006/12 21.2006 Cena (R) 1341821 film tableta. enhancin.Srbija moklobemid . ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.co.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. blister. actasulid® AUROMID® . blister. novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. 3x10 kom Cena 8606102767487 3/2-10-6112 13. Nimulid®. amoksiklav Lek® forte 312.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GmbH .Švajcarska moklobemid . 100mg.03.A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bg tiazolidindioni (R) 1341820 film tableta. amoksiklav Lek® 156. doza se može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja.07. blister.2001 Cena (R) 1163502 tableta. amoksiklav Lek® 1. glavobolja. 1x6 kom 9088881347125 3/2-102710/3 12. Paralelni lekovi: Nimesulid. postoperativni bolovi.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . blister.50 abecedni spisak registrovanih lekova A 8h.GLAXO WELLCOME PRODUCTION .07. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. Panklav. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora.2001 doziranje: reumatoidni artritis. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. Panklav forte.

09. 10 dana. dnevno.08. 4mg.A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124572 rastvor za injekciju.). AVESSA . prevencija i terapija postoperativne mučnine i povraćanja: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.5din 8608811000428 1574/2006/12 05.5din (R) 1124570 tableta.5din 8608811000411 1575/2006/12 05. pre terapije. serumska www.2006  (R) 3058050 sirup.F.08.09. dnevno.2005 doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma kolona ili rektuma: individualno. dnevno.. napunjen injekcioni špric.7din 8606102767043 322/2005/12 24.abecedni spisak registrovanih lekova 51 AVASTIN™ . boca staklena. bočica. Paralelni lekovi: ondasan®. 4mg.2005 Cena (R) 1329502 film tableta. 400mg/250mL. 2x10 kom Cena 56. 1mg/sat tokom 24 sata. 1x0. bočica staklena. zofran AVIL® . zatim kontinuiranom inf.2005 doziranje: akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa: odrasli obično 1 tabl.2005 Cena (R) 1329501 film tableta. svrab različitog porekla (od uboda insektta. 1x5 kom 8606007910117 193/2005/12 15.2005 29725.J07BC02 VAKCINE A j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011864 rastvor za injekciju. 50mg.. 5-10 dana. 1x10 kom 8600097011402 3/2-10-10163 25.09.v. 100mg/4mL.A.Nemačka moksifloksacin . blister.5mL. dodira bršljena i sl.08.v. 3mg/mL. alergični dermatitis). ZRENJANIN .R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058051 tableta.J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni (SZ) 0329500 rastvor za infuziju. ampula. blister. nezavisno od obroka. blister. 7 dana.L01XC07 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju.Srbija feniramin . 1x100mL Cena 71. nastaviti oralno sa 8mg na 12 sati tokom 5 dana (visoko emetogena terapija).BAYER HEALTHCARE AG . 0.2003 doziranje: hepatitis A: odrasli i deca preko 15 godina 0.HEMOFARM AD . .co. radioterapija ili hemioterapija: osim cisplatina 8mg i. nezavisno od obroka. 5x2mL Cena 1495.DigitSoft.7din 515-04-3000/03 21. deca 5mg/m2 i.2002 Cena 1846. inf.12.v.nr . bočica. akutni bakterijski sinuzitis: obično 1 tabl. upala pluća vanbolnički stečena: 1 tabl.5mL Cena 1729. AVELOX® . zavisno od telesne mase. blister. 400mg/16mL. 400mg.Srbija ondansetron .JUGOREMEDIJA A. 1x4mL Cena 8606102767050 321/2005/12 24.2006 doziranje: alergijske manifestacije na koži i sluzokoži (polenska kijavica.Švajcarska bevacizumab .8din (SZ) 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x16mL Cena 108093.D.SANOFI PASTEUR S. 1x7 kom 8606007910124 194/2005/12 15. 1x250mL Cena 8606007910100 286/2005/12 23.11. zatim oralno 8mg na 12 sati tokom 5 dana. u trajanju od 90 min.9din 8600097011426 3/2-10-10164 25. Quincke-ov edem.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . obično 5mg/kg svake 2 nedelje i.08. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. AVAXIM 160 U .v.5mL. zatim revakcinacija posle 6 meseci.12.Francuska vakcina protiv žutice A (inaktivisani celi virusi hepatitisa A) .2002 doziranje: mučnina i povraćanje u toku hemioterapije i radioterapije. 400mg.

40 l.ALCON-COUVREUR N.co.V.Belgija brinzolamid . 2g dnevno. Paralelni lekovi: medicinski diazotoksid j01dd cefalosporini.04.2007 doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta-blokatorom kod povišenog intraokularnog pritiska.S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ec inhibitori karboanhidraze Cena 740. Farcef. Paralelni lekovi: ceftriakson. 98% v/v. 10mg/mL. pluća.04. 98% v/v.5din (R) 7096060 kapi za oči.10.5din 241/2007/12 17. 50 l.D.2004 05. 196 l. ceftriaxone-BcPP. 98% v/v. 98% v/v.2004 05. deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg. 50x250mg 05. rocephin®. veracol® AZOPT® . hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.2004 05. kostiju. boca Cena 515-04-4418-3  (SZ) 9080005 medicinski gas. deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7..2004 05. ceftriaxon-MIP®. 50x1000mg 242/2007/12 17. Labilex®. 50mg/kg dnevno. gonoreja. Longaceph®. 98% v/v.2007 Cena 16758.04.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 4596. glaukoma otvorenog ugla 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka. AZARAN . boca Cena 515-04-4418-2  (SZ) 9080004 medicinski gas. 3 l.01.2004 05. kože. boca Cena 515-04-4418-6  (SZ) 9080008 medicinski gas.nr .04.v. .DigitSoft.Srbija ceftriakson .Srbija azot-suboksid .04. 250mg. bočica. maks. 27 l. suspenzija. bočica.5mg. 98% v/v.04. uha. zglobova. 10 l.52 abecedni spisak registrovanih lekova A bolest. 2g na 12 sati i. konetoze. Lendacin®. 1g.1din (Z) 0321758 prašak za rastvor za injekciju. ver tigo: odrasli tablete 75mg ujutro i uveče ili 75-150mg odjednom uveče. boca Cena 515-04-4418-7 doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa. bočica.HEMOFARM AD . boca Cena 515-04-4418-4  (SZ) 9080006 medicinski gas. 1x5mL 5413895015137 2542/2007/12 22. 98% v/v.2004 05. 8 l.2004 05. nosa. deca sirup od 3-12 godina 2-3 puta po 15mg. 98% v/v. inf.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080001 medicinski gas. 13 l. . boca Cena 515-04-4418/03  (SZ) 9080002 medicinski gas. trbušne infekcije. maks. grla. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2004 www. infekcije urinarnih i žučnih puteva.2007 doziranje: infekcije grudnog koša. boca Cena 515-04-4418-1  (SZ) 9080003 medicinski gas. boca Cena 515-04-4418-5  (SZ) 9080007 medicinski gas. AZOT-SUBOKSID .04.MESSER TEHNOGAS A. III generacija (Z) 0321756 prašak za rastvor za injekciju.04. meningitis. novorođenčad maks. histaminske glavobolje.01.

TOVARNA ZDRAVIL.05. ospamox® dT.Francuska amoksicilin .abecedni spisak registrovanih lekova 53 B B-COMPLEX . dnevno.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. polineuritis. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.. folija. kalcijum-pantotenat. piridoksin. 1x12 kom 515-04-1623/03 30. 1g. ili odrasli 500mg na 8 sati do 1g na 6 sati i. povećane potrebe za vitaminom B. amoksicilin. creva ili jetre.05.001mg+20mg.07. deca 50-100mg/kg/dan i. .m.8din (R) 1021770 kapsula.001mg+20mg. 125mg/5mL. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. 1x1000 kom 3838989623395 1197/2007/12 29.2003 Cena 155. Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti. maks. paba . 1x5mL Cena 115din 515-04-1622/03 30. parenteralno odrasli 1g na 12 sati i. nikotinamid. TOVARNA ZDRAVIL. deca do 1 godine 62. 1x70g Cena 3838989623401 1198/2007/12 29. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052160 obložena tableta. kalcijum-pantotenat . . D.9din 3838989623388 1196/2007/12 29. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati..co. cijanokobalamin. liobočica sa rastvaračem.2003 Cena 84. 250mg/5mL.. bočica. neurodermatoze.6din (R) 3021772 sirup. Celu tabletu progutati sa malo tečnosti. beri-beri: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl. Paralelni lekovi: Polivit B BACTOX® .A11EA. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. neuralgije. bočica.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021773 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5din (R) 3021771 sirup.nr . blister.v.. blister.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. 1x5mL (Z) 0021774 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.14 godina 1 obložena tabl. liobočica sa rastvaračem. neuralgije.D. profilaksa bakterijskog endokarditisa. Sinacilin® www. 500mg. (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g. Paralelni lekovi: almacin®. deca od 5 .KRKA.07.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. deca od 5-15 godina 1 mala kašika granula dnevno. amoxicillin. infekcije kože i mekih tkiva.05.5mg na 8 sati.v.DigitSoft.m.2007 (BR) 1052161 obložena tableta.A11EA. povećane potrebe za vitaminom B. profilaksa infekcija u stomatologiji:oralno odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati. VITAMINI B a11ea vitamini B kompleksa (BR) 3052162 granule. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.07. 1x60mL 515-04-1625/03 30. 1x60mL 515-04-1624/03 30. riboflavin. 6g dnevno. ospamox®. polineuritis.Slovenija tiamin. 500mg.Slovenija tiamin. deca 50mg/kg/dan i.07. Cena 2399din kutija.5din 515-04-1621/03 30. D. B-COMPLEX .D. beri-beri: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno. tvrda.2003 Cena 159. riboflavin.KRKA. nikotinamid. 2x15 kom Cena 71. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. neurodermatoze.07.2003 Cena 102. creva ili jetre.. u ginekološkoj praksi.INNOTECH INTERNATIONAL . piridoksin.

deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. infekcije posle pobačaja.5din (8608808100209) 2065/2007/12 25.GALENIKA AD . infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. lobarna i bronhopneumonija. 400mg+80mg.01. sinuzitis.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. bronhiektazije. otitis medija). maks. sinuzitis. maks. bočica. adneksitis). pneumonija koju izaziva Pneumocystis carinii. Paralelni lekovi: Baktimol®.co. pijelonefritis. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. adneksitis). infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. Trimosul BACTRIM® . 1440mg. lobarna i bronhopneumonija. Paralelni lekovi: Bactrim roche™ www. 50x5mL Cena 1220. uključujući derivate (Z) 0026217 koncentrat za rastvor za infuziju. faringitis. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. maks. prostatitis. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. ampula. trimetoprim . deca od 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati.2007 Cena 123. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. 2x10 kom Cena 8606103889072 285/2007/12 22. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. pijelonefritis. ampula. Paralelni lekovi: Bactrim® BACTRIM® . deca od 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati. 1440mg. infekcije posle pobačaja. otitis medija). faringitis. 1440mg. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI B ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. sinuzitis. 10x5mL Cena 8606102767203 1357/2006/12 08. faringitis. infekcije posle pobačaja.Švajcarska sulfametoksazol. blister. prostatitis.Švajcarska sulfametoksazol. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.Srbija sulfametoksazol. maks. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa.nr . pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .3din (R) 3026605 sirup. maks. lobarna i bronhopneumonija. (400mg+80mg)/5mL. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. 54mg/kg dnevno. adneksitis).54 abecedni spisak registrovanih lekova BACTRIM ROCHE™ .J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.DigitSoft. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. trimetoprim . otitis medija). Trimosazol. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. prostatitis. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelamai salmonelama. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. (400mg+80mg)/5mL.F. bronhiektazije. uključujući derivate (Z) 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju.09.08. pijelonefritis. (200mg+40mg)/5mL.F.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. 1x100mL 8606103889089 276/2007/12 22.01.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. uključujući derivate (R) 1026603 tableta.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 54mg/kg dnevno. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. bronhiektazije. trimetoprim .

maks. a postupak se ponavlja više puta dnevno. glukoza . Balance 4. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.75 mmol/L kalcijuma. Trimosazol. caPd 17.75 mmol/L kalcijuma.5g/L.85g/L+0. 1440mg. natrijum-laktat.D. Balance 2.25 mmol/L kalcijuma.5% GLUKOZE. 4x2000mL www.HABIT PHARM A.5-1. 2x10 kom Cena 68. caPd 3 Stay safe.DigitSoft.25% glukoze.nr . adneksitis). kesa. caPd 4 Stay safe BALANCE 1.3% glukoze. sinuzitis. 1.79g/L+7. caPd 3 aNdY disc.9din 515-04-2913/03 01. 1.Nemačka natrijum-hlorid.75 MMOL/L KALCIJUMA . Balance 2.5-1.1g/L+15g/L. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.75 mmol/L kalcijuma.79g/L+7. Trimosul BALANCE 1. 5.1g/L+16.Srbija sulfametoksazol.B05DB. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B Cena 1233. Paralelni lekovi: Balance 1. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati.3% glukoze. caPd 2 aNdY disc.B05DB.5L (deca) tokom 5-20 minuta. kalcijum-hlorid. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.co. Balance 2.85g/L+0. 1. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. caPd 17 Stay safe.5% GLUKOZE. 1. Balance 4.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. caPd 2 Stay safe.25 MMOL/L KALCIJUMA .2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. 400mg+80mg.J01EE01 55 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. . 4x2000mL Cena 1233. 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta. kesa.12. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama.25 mmol/L kalcijuma. trimetoprim . pijelonefritis. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Paralelni lekovi: Bactrim®. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu.3% glukoze. kalcijum-hlorid. Paralelni lekovi: Balance 1. faringitis. magnezijum-hlorid.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.3% glukoze. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.5% glukoze. otitis medija).25 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat.26g/L+0.25% glukoze.25% glukoze. Balance 2.. 1.abecedni spisak registrovanih lekova BAKTIMOL® . 5. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.25% glukoze. blister. caPd 4 aNdY disc. prostatitis. caPd 17.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.5% glukoze. 1.04. 1. caPd 4 aNdY disc. caPd 3 Stay safe. caPd 3 aNdY disc. 1. Balance 4. infekcije posle pobačaja.Nemačka natrijum-hlorid. lobarna i bronhopneumonija. a postupak se ponavlja više puta dnevno.9din 515-04-5149/03 05. 1. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.25 mmol/L kalcijuma. uključujući derivate (R) 1026300 tableta. glukoza . 1. 1..1din 8600102463097 28/2006/12 13.01. caPd 2 aNdY disc. Balance 4.18g/L+0.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25 mmol/L kalcijuma. magnezijum-hlorid. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. bronhiektazije. caPd 17 Stay safe. caPd 2 Stay safe.

75 mmol/L kalcijuma. Balance 4. 1.5% glukoze.12..5-1.5% glukoze. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1233. 1.25 mmol/L kalcijuma.73g/L. Paralelni lekovi: Balance 1. 1. kesa.18g/L+0.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 2 aNdY disc.9din 515-04-2914/03 01. Balance 2. caPd 4 Stay safe BALANCE 2. 1.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma.. Balance 1. caPd 17. glukoza . 1. Balance 1.79g/L+7. caPd 17.5-1. natrijum-laktat.9din 515-04-2912/03 01. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu.18g/L+0.3% GLUKOZE.3% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 2 aNdY disc. 1. glukoza . caPd 4 aNdY disc. magnezijum-hlorid.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.79g/L+7. 1. caPd 17 Stay safe.12.25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. 1.1g/L+22. caPd 2 aNdY disc. Balance 4. 4x2000mL Cena 1233.5g/L.5L (deca) tokom 5-20 minuta.25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid.nr .04. Balance 1.25% glukoze.3% glukoze. caPd 2 Stay safe. caPd 17 Stay safe.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.B05DB. Balance 4.25% glukoze.1g/L+42.1g+22.73g.B05DB.25 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe.79g+7.5% glukoze. 5. Balance 4. magnezijum-hlorid. caPd 4 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid. 4x2000mL Cena 1233.25% glukoze.3% glukoze. kalcijum-hlorid.9din 515-04-5150/03 05.5% glukoze. 1. kesa.75 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid.26g+0. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu.DigitSoft. caPd 3 Stay safe.3% glukoze. caPd 3 Stay safe. caPd 4 aNdY disc.25 MMOL/L KALCIJUMA . 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta. 5. caPd 3 aNdY disc. caPd 17. caPd 4 Stay safe BALANCE 4.85g/L+0. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 2 Stay safe. a postupak se ponavlja više puta dnevno. natrijum-laktat.25% glukoze. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.3% GLUKOZE. kesa. caPd 17 Stay safe.5L (deca) tokom 5-20 minuta.25% glukoze.25 MMOL/L KALCIJUMA . 5. Balance 2.75 mmol/L kalcijuma. 1.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 4x2000mL www.co.75 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.85g+0. Balance 2. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 1. 1.25 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: Balance 1.25% GLUKOZE. 1.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BALANCE 2. caPd 3 aNdY disc.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .. Balance 4. glukoza . a postupak se ponavlja više puta dnevno.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Balance 2. 1.5% glukoze. natrijum-laktat. caPd 3 aNdY disc.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1. 1.5-1. caPd 2 Stay safe.75 MMOL/L KALCIJUMA .25 mmol/L kalcijuma. magnezijum-hlorid. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.85g/L+0.B05DB. 1.

Nemačka natrijum-hlorid.5g.79g/L+7. BARALGIN M® . 500mg. a postupak se ponavlja više puta dnevno.09. kalcijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. 5x5mL Cena 69. caPd 3 Stay safe.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 4x2000mL B a03da sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima  (Z) 0123560 rastvor za injekciju.5-1g sporo i. Balance 2. blister.75 MMOL/L KALCIJUMA .25 mmol/L kalcijuma.2006  (R) 1123568 tableta. 10mg+0.5-1g sporo i.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4.1mg+1000mg. blister. 1x10 kom 8608811003559 515-04-3107/03 21. 4g dnevno.2003 Cena 1211din (R) 1086567 tableta. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.85g/L+0.04. kod pacijenata sa ulkusom gastrointerstinalnog trakta ili sa rizikom od krvarenja u predelu želuca: oralno 1-3 puta po 500mg.5% glukoze.Srbija metamizol-natrijum . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 5 Cena 1233..7din (R) 5086568 supozitorija. fenpiverinijum-bromid. 10x10 kom Cena 141. Balance 2. caPd 2 aNdY disc.A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 17.2006  (R) 1123565 tableta.. parenteralno 0. blister.2001 Cena 22. 0.DigitSoft. blister.JUGOREMEDIJA A. ZRENJANIN .5% glukoze.6din 8608811004501 655/2006/12 18. 500mg. maks. 1x5 kom 8608811003566 515-04-2437/04 14. kada se prethodna terapija pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. maks.2din (R) 1086566 tableta.nr . caPd 3 aNdY disc. Paralelni lekovi: analgin®. 1. 5g dnevno.5-1.25% GLUKOZE. blister.10.3% glukoze.v. 5x5mL Cena 73. caPd 17 Stay safe.JUGOREMEDIJA A.co. Novalgetol® www.2003 Cena 78. kesa.3din 8608811004525 515-04-3742/03 18.Srbija pitofenon. supozitorije 1-4 puta po 1. ampula.2004 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova nastalih usled spazma glatkih mišića (abdominalni spazmi i kolike).v.1mg+2500mg. 50x10 kom 8608811003559 515-04-3107-1 21. 1000mg. 1.12. ampula.2003  (R) 5123569 supozitorija.26g/L+0. 10mg+0. 1. 1.D.2din 8608811004518 656/2006/12 18.3% glukoze. 1.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. 5mg+0.m.09. 2.1g/L+42.. glukoza .6din 8608811004532 515-04-2438/04 14.abecedni spisak registrovanih lekova BALANCE 4.5g/L.25% glukoze.D.5g i.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086564 rastvor za injekciju.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . ili 1-2. Balance 1. metamizol-natrijum . 1x5 kom Cena 65. Paralelni lekovi: Balance 1.03. 1. 5mg+0. magnezijum-hlorid.05. akutni bolovi. caPd 4 Stay safe BARALGETAS® . blister.05.10. caPd 4 aNdY disc.2004 doziranje: Laki bolovi kod karcinoma.1mg+500mg. caPd 2 Stay safe. 5. natrijum-laktat.9din 515-04-5151/03 05.1mg+500mg.5L (deca) tokom 5-20 minuta. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina.6din 8608811003511 3/2-10-463 13.B05DB. ZRENJANIN . 1x10 kom Cena 29.

11.2006 BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA .2007 doziranje: odrasli 2 puta po 1-2 inh. (200mcg).Francuska beklometazon . maks. maks. Paralelni lekovi: Becloforte.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 494.03. sprej-boca sa dozerom.co.05mL intradermalno.3din 5900008021982 2554/2007/12 22. 5x2mL 8605001700274 515-04-3941/03 26. 1x200mL Cena 8608807100958 547/2006/12 doziranje: zavisno od vrste Rö snimanja od 50-500mL. maks. bočica sa raspršivačem.10.D.2007 doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.2006 116. 2046.3din 3393370035558 254/2006/12 03.Francuska beklometazon . Cena 3485. ecobec easi-Breathe www.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BARIJUM SULFAT . 50mcg/doza. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08Ba kontrastna sredstva sa barijum sulfatom (Z) 3192101 oralna/rektalna suspenzija. .5din 14. boca staklena. po potrebi 3-4 puta po 4 inh. Paralelni lekovi: Becotide™.Srbija vakcina protiv tuberkuloze . 400mcg dnevno. suspenzija. 20 inhalacija (1000mcg) dnevno. Paralelni lekovi: Nasobec BECOTIDE™ .Srbija barijum sulfat . 5x1mL Cena 2634. (200mcg). 1mg/mL. deca preko 1 godine 0. 250mcg/doza. (500mcg) dnevno. inhalator pod pritiskom sa dozerom. 4 inh. 1x5 l Cena 8608807100965 551/2006/12 (Z) 3192102 oralna/rektalna suspenzija.Poljska beklometazon .R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110022 sprej za nos. deca preko 6 godina 2-4 puta po 1-2 inhalacije (50-100mcg). kontejner plastični. (250-500mcg). VAKCINE I SERUME “TORLAK” .1din 14. 1x200 doza Cena 262. 1g/mL. ecobec. (250mcg).7din 2mg/2mL.J07AN01 VAKCINE j07aN vakcine protiv tuberkuloze (Z) 0011184 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.04.04.2003 doziranje: novorođenčad 0.5din 2723/2007/12 06.nr . .12.2006 doziranje: profilaksa napada astme: odrasli 2 puta po 4 inh.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.1mL intradermalno. ecobec.GLAXO WELLCOME PRODUCTION .2003 (Z) 0011185 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 50mcg/doza. 10 inhalacija (500mcg) dnevno. maks.1din 8605001700281 515-04-3942/03 26. deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh. maks. 2 inh.DigitSoft.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER . 200x250mcg/doza r03Ba glukokortikoidi (R) 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. liobočica sa rastvaračem u ampuli. (1000mcg) dnevno. 1g/mL. 200x50mcg/doza Cena 262.A. ecobec easi-Breathe BECONASE™ .12.GLAXO WELLCOME PRODUCTION .

jakog delovanja. vitamin B6 BELODERM® . 0.5mg/g+1mg/g. seboroični dermatitis.5mg/g.2007 doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: akutni. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave.Srbija piridoksin .BELUPO. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.5din (R) 7153023 rastvor za kožu. neurodermitis. . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. 0. tuba. deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto. Lichen rubber planus. inficirane dermatoze: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. inter trigo. akutni fotodermatitis. kombinacije sa antibioticima Cena 162. ubod insekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.5mg/g+30mg/g. B d07ac kortikosteroidi.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (R) 0051351 rastvor za injekciju. 1x15g Cena 125. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152040 mast.BELUPO.7din 3850343026437 1514/2007/12 16. 20mg. dishidrotični dermatitis. 0. piodermizirani akutni nealergijski dermatitis.05. blister. dishidrotični dermatitis.DigitSoft.D. seboroični dermatitis.5mg/g+20mg/g. bočica sa kapaljkom.02. 50mg.D.BELUPO. 1x15g 3850343026420 544/2007/12 27. ekcemi. 2x10 kom 8608808100278 659/2006/12 doziranje: deficit vitamina B 6 . atopijski dermatitis (neurodermatitis). 50x2mL Cena 8608808100216 660/2006/12 Cena (R) 1051354 tableta. Paralelni lekovi: didermal BELOSALIC® . .2007 450.05. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. tuba.2007 Cena 125.2007 doziranje: alergijski dermatitis (kontaktni i neurodermatitis). ekcematoidni numularni dermatitis. DERMATOLOŠKI PREPARATI 5 384. gentamicin . ihtioza i druge steroidzavisne dermatoze: mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. 1x15g 3850343026413 545/2007/12 27.07.9din 18. opekotine od sunca. rentgen dermatitis.07. 1x50 ml Cena 3850343026369 1469/2007/12 10. ampula.07. 0. 0.Hrvatska betametazon.5mg/g+1mg/g.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. Paralelni lekovi: Piridoksin.Hrvatska betametazon .GALENIKA AD .Hrvatska betametazon.7din 18.D. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi.02. . fotodermatitis.7din (R) 4152042 krem.2din (R) 4153535 krem. hronični ekcemi. jakog delovanja.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. premenstrualni sindrom: odrasli 1-3 puta po sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.2din (R) 4153534 mast. profesionalni dermatitis. 0.5mg/g.2006 20-50mg. Paralelni lekovi: diprosalic® www. BELOGENT® .abecedni spisak registrovanih lekova BEDOXIN® . rentgen dermatitis. 1x15g 3850343026444 1513/2007/12 16.2006 28.2007 Cena 162.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid-zavisne dermatoze sa hiperkeratozom: psoriasis vulgaris.07. tuba.D07AC01 KORTIKOSTEROIDI. 1x30g Cena 308. lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano. subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa.5din 3850343026390 1468/2007/12 10. tuba.co.nr . polenski dermatitis. tuba. numularni dermatitis. inficirani dermatitis posle uboda insekata. kombinacije sa antisepticima (R) 4153020 mast. inter trigo. salicilna kiselina .

03. priprema za rinološki pregled.Srbija diazepam .2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.Turska metilsalicilat.8din 3/2-10-7584 19. 2x15 kom Cena 41. Paralelni lekovi: Ben-gay® Sport Balm BEN-GAY® SPORT BALM . 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto.05. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. Paralelni lekovi: Ben-gay® BENIL® . 28%+10%.2002 Cena 80. 0.1% rastvora na 6 sati. mentol .KRKA. tuba. 10mg. Paralelni lekovi: Novasol. D.7din (R) 7110092 kapi za nos. Nafazolin BENOXI . blister. rastvor. u težim slučajevima 15-30mg dnevno.1%.O.0 BEN-GAY® . 1x10mL Cena 199. deca noćne more i somnabulizam: 1-5mg www. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina.2007  (R) 1071121 tableta.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.DigitSoft. .05. bočica.2007  (R) 1071120 tableta. monokomponentni (R) 7110091 kapi za nos.9din 8608808100230 972/2007/12 10. ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi.Slovenija nafazolin . 2mg.11. 1x35g Cena 4034541003776 574/2007/12 01. ampula. primena je kratkotrajna.M02AX10 abecedni spisak registrovanih lekova B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167181 krem. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. Nafazol. ne sunčati namazano mesto. rastvor. ne sunčati namazano mesto.R. 4mg/mL. 10mg/2mL.UNIMED PHARMA S.11. rastvor. 5mg. tuba.2007 doziranje: anksioznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg.2007  (R) 1071122 tableta. osetljivost korneje se normalizuje posle oko 1 sat od primene. STI. blister.GALENIKA AD . mentol .PFIZER ILACLARI LTD.D. STI. rinosinuzitis.05.9din 8588000227907 549/2005/12 18. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. 1x10mL Cena 59.nr .Turska metilsalicilat.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071123 rastvor za injekciju.5din 8608808103477 1059/2007/12 21.05. blister. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. krvarenje iz nosa. 3x10 kom Cena 50. .S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ha lokalni anestetici (R) 7097040 kapi za oči. bočica. TOVARNA ZDRAVIL. BENSEDIN® .11. 0. .2002 doziranje: akutni i hronični rinitis. najduže 5 dana kontinuirano.2005 doziranje: anestezija u tonometriji: obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60 sekundi raditi tonometriju.05%. 10x2mL Cena 150. 1x10mL 3/2-10-7585 19. nesanica: 5-15mg uveče.03.1din 8608808100247 973/2007/12 10.PFIZER ILACLARI LTD.co. bočica sa kapaljkom. 1x35g Cena 4034541003783 575/2007/12 01. 15%+10%.05% rastvora na 6 sati.Slovačka oksibuprokain .M02AX10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167182 krem. . 2x15 kom Cena 67din 8608808100254 971/2007/12 10.

diazepam.2005 www.Nemačka fibrinogen. 1x250mcg Cena 3382. hemostaze. octanate 250 BERIPLAST P COMBI SET . deca 0.. Haemoctin SdH. 1x10mL B Cena 6652.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .j. 270mg+3000kij+1500i.nr .j.. aprotinin.j./10mL. primena je kratkotrajna.j.5din 3/2-10-9306 11.Nemačka faktor VIII . 500i.11. 1000i.j. humani . pa 20-25 i.06.j. set. ili 1mg i.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 250i.12. octanate.5din 4013054001974 492/2005/12 26. 90mg+1000KIU/mL+500i.3mg/kg i.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (R) 0089111 rastvor za injekciju. rhesonativ® BERIATE P . emoclot d.12.. liobočica sa rastvaračem. 5x12mL Cena 866.I.2002 doziranje: pomoćna terapija standardnim hirurškim granama u cilju: ahezije/lepljenja tkiva.5din (SZ) 0013077 rastvor za injekciju.+17.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. trombin.2002 Cena 26218./kg (početna doza)./kg (jedna doza).2din 3/2-10-9308 11. kod endoskopskog lečenja krvarenja iz gastroduodenalnih ulcera: zavisi od površine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti. na 1 godinu starosti.j. Paralelni lekovi: Immunorho.7din 8606002990282 1352/2007/12 19. konvulzije: odrasli 10-20mg i. liobočica sa rastvaračem. porođaj: (u prva 72 sata) 250mcg.11.2002 Cena 26544.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .v. 4x1mL (SZ) 9067082 rastvor za injekciju.+5. 1x2. diazepam alkaloid® BEOGLOBIN-D .2-0.v. set. BERLITHION® 300 ED .2007 Cena 676.2002 Cena 13272. uobičajeno 1mL za pokrivanje 8 cm2 površine tkiva.8din 3/2-10-9309 11. octanate 1000. kalcijum-hlorid. Paralelni lekovi: apaurin®.j.j.2007 doziranje: abortus: (u prva 72 sata) 50mcg (do 12 nedelje gestacije).Srbija anti-D (Rho) imunoglobulin./kg na 8-12h.2002 doziranje: individualno.10. bočica. nedelje gestacije). 4x3mL Cena 3/2-10-7681 22.co.. status epilepticus. 50mcg.9mg/mL+60i. 250mcg.abecedni spisak registrovanih lekova 1 pred spavanje. pa 10-15 i. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta.12. bočica.8din 3/2-10-7682 22. specifični (SZ) 0013075 rastvor za injekciju.7mg+180i. 100mcg (od 13.. ampula.5mL (SZ) (SZ) 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.v. Paralelni lekovi: emoclot. 300mg. Partobulin® S/d./kg (početna doza). teška krvarenja 40-50 i. potpore šivenju.j./kg na 8-12h.06.DigitSoft. faktor xlll.ZLB BEHRING GmbH . Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.B02BC30 ANTIHEMORAGICI B02Bc lokalni hemostatici (SZ) 9067081 rastvor za injekciju.j.j. humani .INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja) blaža krvarenja 10-15 i. umerena krvarenja 15-25 i.ZLB BEHRING GmbH . liobočica sa rastvaračem.. 1x50mcg 8606002990268 1351/2007/12 19. 1x5mL 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.

0.Nemačka fenoterol. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1.nr . bočica od tamnog stakla.2002 r02aa antiseptici (BR) 4120176 rastvor za ispiranje usta. (30 min.R.12. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja). bočica. Paralelni lekovi: BerLITHIoN® 300 oral.1din 3/2-10-5772 11. u obliku brze inf.2din (BR) 1089110 film tableta.2002 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr. terapija se nastavlja primenom tableta.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .co. ipratropijum bromid . suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta): rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. ipratropijum bromid .ALKALOID AD . površinski ili herpetički apscesi.L.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti 621.2005 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr.02mg.DigitSoft. Thiogamma® 600 injekt.ISTITUTO DE ANGELI S.3din 9006968003900 532/2005/12 08. gingivitis.11. BETADINE® .Makedonija povidon-jod .) u toku 2-4 nedelje. blister. 10%.5mg/mL+0. profilaksa infekcija pre ili posle oralnih ili dentalnih intervencija.1din 3/2-10-5757 11. 1x20mL Cena 278. Thiogamma® 600 oral BERODUAL® . 1x10mL Cena 9006968001500 3/2-10-9293 19.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma Cena 1300.05mg+0. i.Italija fenoterol. 1%. 0.v.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .KG . 30 min. Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ed.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti (R) 7114129 rastvor za raspršivanje. afte.Makedonija povidon-jod .R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA Cena 105. Thiogamma® 600 oral BERLITHION® 300 ORAL . bočica.2005 doziranje: dijabetička polineuropatija: obično 2 tabl.11. Paralelni lekovi: Povidon jod BETADINE® .2 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: dijabetička polineuropatija: 1-2 inj. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja). BERODUAL® . pre doručka. 300mg. kao pojedinačna doza.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156161 rastvor za kožu.1din (R) 7114725 aerosol.11. 1x100mL www. .10. 3x10 kom 4013054001967 491/2005/12 26. sprej-boca sa dozerom.2002 doziranje: profilaksa i terapija infekcije usta i ždrela (stomatitis. Thiogamma® 600 injekt.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 1x100mL Cena 113.ALKALOID AD .25mg/mL.

11. 5x2mL Cena 176. i.2007 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.2006 doziranje: hipovitaminoza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj. nikotinamid.Nemačka interferon beta 1 b . piridoksin. BETAKSOLOL . 1x1000mL 3 767. trihomonijaze. blister.12. rastvor.V.2002 doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze..S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori Cena 232. kalcijum-pantotenat.01.11. i. 1x5mL Cena 403.4din 515-04-3454/04 24. i. deca 1 inj.2din 10. 40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0.5mg/mL. ampula sa rastvaračem u ampuli. Paralelni lekovi: Betaksolol BEVIPLEX® . 200mg.10. Paralelni lekovi: Betoptic® S BETOPTIC® S .09. 7. nespecifičnog vaginitisa i mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (BR) 6137175 vagitorija. cijanokobalamin . 8Mij/mL.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122805 film tableta. 2x7 kom Cena 173.L03AB08 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.co.m.j. ili 1-4 inj. .2002 755.2002 B BETADINE® .9din 5413895023477 2507/2007/12 19.. BICIT HP® .7din 10.2004 www. 1x1000mL 3/2-10-5769 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. riboflavin. 4x10 kom Cena 517.ALKALOID AD .SCHERING AG . bočica. Paralelni lekovi: Povidon jod (BR) 7156163 rastvor za kožu. 15x1.4din 8608808100292 2266/2006/12 06.11.DigitSoft.2007 Cena 72669.5%.Srbija tiamin. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (R) 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.A11EA.8din 8600097406017 99/2007/12 11.Srbija bizmut-subcitrat . suspenzija.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093110 kapi za oči. 300mg.5%.v. s. 0. ili inf.c.Belgija betaksolol . bočica. liobočica sa rastvaračem u špricu.nr .SRBOLEK A.12. 1x5mL 515-04-2579/03 17. boca. 14 dana uključujući i dane menstruacije. blister.v. boca. Paralelni lekovi: Povidon jod BETAFERON .2003 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.m.GALENIKA AD .5din (R) 7093115 kapi za oči. dnevno i. svaki drugi dan. .2mL doziranje: 8-16 Mi. 2.abecedni spisak registrovanih lekova Cena 3/2-10-5771 Cena (BR) 7156171 rastvor za kožu. 10%.7din 3/2-10-5770 10.D.ALCON-COUVREUR N. ili inf.004mg.Srbija betaksolol ..Makedonija povidon-jod .HEMOFARM AD .

SRBOLEK A.2002 doziranje: infekcije kože. 1%.2din (BR) 7157500 losion.07. tvrda.06. Paralelni lekovi: Lesux® BICUTRIN . ciklusi se ponavljaju 2-3 puta. 1x6 kom Cena 212.2006 Cena (BR) 1073111 kapsula. enterobijaza: deca 100mg ili odrasli 400mg. 200mg. poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. vr toglavica i šum poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu.D. jednokratno.ALKALOID AD .P02CA03 ANTHELMINTICI P02ca derivati benzimidazola (R) 1028123 tableta.12.KRKA.N06DX02 PSIHOANALEPTICI 167. bočica.2006 u ušima. tvrda. BILOBIL® .Srbija bifonazol . suvi ekstrakt lista . strongiloidaza: 400mg 3 dana uzastopno. eradikacija Helicobacter pylori: 4 puta dnevno. mikoze kože i spoljašnjeg ušnog kanala: 1 puta dnevno nanositi krem ili losion na opranu površinu kože. echinococcus: 800-1200mg/dan podeljeno u više doza (odrasli i deca preko 2 godine) u toku 28 dana. 1x60 kom 5310001189648 3/2-10-9285 24. suvi ekstrakt lista . tvrda.07.2006 509. bočica od tamnog stakla.1din 12. 1%. .N06DX02 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (BR) 1073112 kapsula. vr toglavica i šum u ušima.1din 5310001189259 3/2-10-9288 24.4 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: ulkus želuca i duodenuma. . ankilostomijaza. 40mg. TOVARNA ZDRAVIL. D. 1 tabl. zatim 2 nedelje pauza. www. 2 puta dnevno pola sata pre doručka i večere. blister.9din (BR) 4157501 krem. 2x10 kom 3838989502096 636/2006/12 17. D.2002 doziranje: askarijaza.DigitSoft.KRKA. blister.7din 12.D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola Cena 167.Makedonija albendazol .05. 1x20g 8608809000423 3/2-10-4245/1 03. N06dX ostali lekovi za terapiju demencije Cena (BR) 1073110 kapsula.nr . 2x10 kom Cena 3838989623128 2313/2006/12 Cena (BR) 1073113 kapsula. blister.co. . 3 puta dnevno pola sata pre glavnih obroka (doručak.06.05. bočica.D.3din (R) 1028124 tableta. tuba. ručak. blister.Slovenija ginko (Ginkgo biloba). trihurijaza: 400mg jednokratno.Slovenija ginko (Ginkgo biloba).D. 200mg.2006 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Bilobil® BIMENAL® . Paralelni lekovi: Bilobil® forte BILOBIL® FORTE . 80mg. 80mg. 2 sata posle poslednjeg obroka ili 2 tabl.2002 Cena 1634. 40mg.2002 Cena 131. večera) i 1 tabl.12. 1x20mL 8608809000430 3/2-10-4245 03. 6x10 kom 3838989623135 2314/2006/12 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). 6x10 kom 3838989502102 635/2006/12 17. tvrda.

05.Srbija bromheksin . 3x10 kom 8608811000596 708/2006/12 25. 1x40mL 8600064100221 3/2-10-9298 19.2006 Cena 487. 500mg. tabl. monokomponentni (BR) 1051712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. blister. 5x10 kom 8600064100184 3/2-10-9297 19. ampula. tabl. Paralelni lekovi: Bisolvon BISOPROLOL .Srbija bisoprolol . stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1. angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno. blister. 2. mlekom ili drugom tečnosti. bočica.A11GA01 VITAMINI a11ga askorbinska kiselina (vitamin c). deca od 1-5 godina 3 puta po 2mg. bočica. 20mg dnevno. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 139. deca do 1 godine 3 puta po 1mg. spastički bronhitis.2006 Cena 323. blister. bronhiektazije.2006 doziranje: hipertenzija. 10mg.2002 Cena 182.Srbija bromheksin .05. maks. . bronhiektazije.12. Paralelni lekovi: vitamin c BISOLVON .2002 doziranje: traheobronhitis.12. 4mg. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.4din 8608811000589 707/2006/12 25.9din (R) 7112040 rastvor.2004 doziranje: manifestni nedostatak vitamina C (skorbut): 1-2 puta dnevno po 1-2 tablete. concor®. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. 5mg.2din (R) 1112046 tableta.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 82. blister. spastički bronhitis. terapija održavanja 10mg jednom dnevno. 1x200mL 8600064117588 3/2-10-9296 19. 3x10 kom Cena 255. ne žvakati. . selektivni (R) 1107030 film tableta. ZRENJANIN .D.D. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg.09.5mg. Paralelni lekovi: Byol®.D. 2x20 kom 5 Cena 515-04-1881/03 30.co.JUGOREMEDIJA A. blister. 2mg.ZDRAVLJE A.4din (R) 0112042 rastvor za injekciju.2002 Cena 266din (R) 3112044 sirup.abecedni spisak registrovanih lekova BIO-C-500 . concor® cor www. 3x10 kom 8608811000602 709/2006/12 25. uzimati ujutro.Hrvatska askorbinska kiselina . Paralelni lekovi: Bisolvon F BISOLVON F .3din (R) 1107031 film tableta.3din (R) 1107032 film tableta. pod nadzorom lekara. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.DigitSoft. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu.FIDIFARM .25mg jednom dnevno tokom prve nedelje.2002 doziranje: traheobronhitis. najbolje svaki dan u isto vreme.12. 5x2mL 860006410019 3/2-10-9299 19.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA B c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.ZDRAVLJE A.05.12. progutati sa tečnošću. deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg.nr . progutati sa vodom. cele. 4mg/5mL. 16mg.

8din (R) 1059085 film tableta.L01DC01 ANTINEOPLASTICI L01dc ostali citotoksični antibiotici (SZ) 0033220 prašak za rastvor za injekciju. .NI MEDIC D.SCHERING AG . 10mg.01.01. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. mlekom ili drugom tečnosti.2din 4987170870083 251/2005/12 15. BOLUZIN . cele. podeljeno u 2 doze. blister. 1x28 kom 515-04-02612/04 28.3din (R) 1107021 tableta.06.5din 8606102767173 97/2006/12 31. progutati sa vodom. 20mg dnevno. 6x10 kom LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Cena 19928. concor®. bočica.C07AB07 abecedni spisak registrovanih lekova B BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. bočica./bočica.9din 8608808103866 3/2-10-2379 17. BISOPROLOL . stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1.2004 doziranje: umerena hiperkalcijemija: 2mg. 15000i.co. maks.C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aB fibrati (R) 1104300 kapsula. 300mg. ne žvakati.F.nr . progutati sa tečnošću.hronična stabilna angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno. bočica. Paralelni lekovi: Bonviva® BONEFOS® . selektivni (R) 1107020 tableta. 50mg.2005 doziranje: karcinom skvamoznih ćelija u predelu glave i vrata. bočica. Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom.O.Nemačka klodronska kiselina . zavisno od indikacije.M05BA02 M05Ba bifosfonati (R) 1059063 tableta.01.2007 Cena 487.09.7din (SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju. teška hiperkalcijemija: 4mg jednokratno.LTD.08.Srbija bisoprolol .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili radioterapijom po protokolu.2007 doziranje: hipertenzija. tvrda.Japan bleomicin . tabl.NIPPON KAYAKU CO.2004 116424. 3x10 kom Cena 323. jednjaka i grlića materice. 6mg/6mL. pod nadzorom lekara.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. blister.3din 8606010300219 13/2007/12 08.O.GALENIKA AD . najbolje svaki dan u isto vreme. 6mg/6mL. blister. 1x2mL Cena 8884.Srbija gemfibrozil . Paralelni lekovi: Sinelip® BONDRONAT® .09. 7x8 kom Cena 358.8din (SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju. 1 kom Cena 1891.12.09. terapija održavanja 10mg jednom dnevno. Lek nije namenjen za primenu deci. . 1x6mL Cena 8606102767500 515-04-02613/04 28. concor® cor BLEOCIN-S . 800mg. tabl.1din 3/2-10-10727 25. 3x10 kom 8606010300318 14/2007/12 08.2002 www. 5x6mL Cena 8606102767517 515-04-02614/04 28.DigitSoft.2004 Cena 25071.j. 2mg. bočica staklena.2002 doziranje: teška primarna hiperlipoproteinemija i teška sekundarna hiper triglicerinemija: odrasli 4 kapsule dnevno. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. karcinom testisa: pomoćna terapija malignih intrapleuralnih efuzija. 5mg. blister.Švajcarska ibandronska kiselina . uzimati ujutro.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju.2006 23621. Paralelni lekovi: Byol®.

150mg..HOFFMANN-LA ROCHE LTD.1din (R) 1059061 kapsula.2006 doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela. blister.1din 8600103492058 746/2006/12 26. nakon toga prekinuti lečenje tokom sledećih 28 dana.co. maks. preporučena doza za odrasle i decu iznad 6 god. 100i.5 din 12/2006/73 26.Švajcarska ibandronska kiselina .j.2004 doziranje: lokalna inj.J01GB01 B ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 7024615 rastvor za raspršivanje. www. 400mg.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059084 film tableta.v.Švajcarska ibandronska kiselina . Paralelni lekovi: Bondronat® BONVIVA® .CHIESI FARMACEUTICI SPA . 56x4mL Cena 9088883508593 1757/2007/12 20. 300mg/4mL.2007 doziranje: hronična plućna infekcija prouzrokovana Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom. 2x14 kom Cena 8606102767531 515-04-5132/03 01.Italija tobramicin . Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa insuficijencijoim bubrega. ako je potrebno dozu povećati. tvrda.05. parenteralno 300mg dnevno sporom i. Naizmenični ciklusi se moraju poštovati te terapiju treba da sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze.ALLERGAN .M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059088 film tableta. blister. a najduže 10 dana.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Irska botulinum toksin . 2.07. je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji.F. ampula.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela. (150mg) jednom mesečno ujutro 6 sati nakon poslednjeg obroka sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta. 5x5mL Cena 8316. tokom 28 dana. 1x1 kom Cena: 2835.Finska klodronska kiselina .DigitSoft.2006 doziranje: osteoporoza: 1 tabl.08. Paralelni lekovi: Lodronat BONVIVA® . 60mg/mL.5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta. kod iste indikacije (blefarospazam.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju. do 3200mg dnevno.. tortikolis) doze mogu biti različite.5mg. 1x100 kom 8600103492041 745/2006/12 26.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0082115 prašak za rastvor za injekciju. ako je potrebno dozu povećati. bočica.SCHERING OY . 3-5 dana. 1x100 i.nr . Paralelni lekovi: dysport® BRAMITOB® .01.2006 Cena 15020.j. Paralelni lekovi: Bondronat® BOTOX . Cena 13647.F. maks. kontejner jednodozni.2004 doziranje: osteoporoza: 2. do 3200mg dnevno Paralelni lekovi: Lodronat BONEFOS® . hemifacijalni spazam.1din 515-04-02491/04 28.09. inf. primenjuje se inhalacijom. .05. bočica plastična.

1din 8608808100339 196/2005/12 21.O.nr . u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.R.12.R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058110 tableta.ZDRAVLJE A.5mg. 2x15 kom Cena 67din 8608807100675 116/2006/12 03.Srbija bromazepam . 0.2din 8600064111517 515-04-4006/03 16. Paralelni lekovi: Tefen www. jednu nedelju. 60mg. rastvor. . Lexilium® BROMOKRIPTIN . 10mg. 2x15 kom Cena 50.co. uznemirenosti.2007 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap. blister.2003 doziranje: supresija laktacije: 2 puta po 2. uzima se uz jelo.5-6mg. nervoza.2005 (R) 3058113 oralna suspenzija.2006 doziranje: stanja napetosti.2006  (R) 1071722 tableta. isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328655 tableta. 1x10mL Cena 12/2007/20694 29.02.2% .6din 8600064111500 515-04-4007/03 16. 1x30 kom Cena 198. 30mg/5mL. plastična fiola.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. BRONAL® . blister.D. 6mg. fiola.N04BC01 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1149040 tableta. maks.Nemačka brivudin . 1. parkinsonizam: 1. blister. 3mg. 2x10 kom Cena 55.Srbija terfenadin . abecedni spisak registrovanih lekova B BRIMONAL® 0.2005 doziranje: alergijska stanja: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg ujutru.2%. deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po ¼-½ male kašike sirupa).2004 doziranje: Herpes zoster u akutnoj fazi 1 tabl. bočica sa kapaljkom.1din 8608807100668 115/2006/12 03.10.J05AB15 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi. tokom 14 dana. 60mg dnevno. 2x10 kom Cena 84. 2. nedelje.09.12. 1x7 kom Cena 515-04-2563/03 01. dnevno.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . Paralelni lekovi: alphagan BRIVUZOST .12.2003  (R) 1149041 tableta. 1x100mL Cena 91.02.12. 1x30 kom Cena 649. blister. anksioznosti.5mg.5mg. .3din 8608807100712 117/2006/12 03.UNIMED PHARMA S.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071720 tableta.GALENIKA AD .DigitSoft. povećavati do uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno. bočica od tamnog stakla. poremećaj sna: 3 puta po 1. blister.Slovačka brimonidin . BROMAZEPAM .02. kratkotrajna primena. . Paralelni lekovi: Lexaurin®.25mg uveče tokom 1.D.Srbija bromokriptin .5din 8608808103798 197/2005/12 21.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094080 kapi za oči.2006  (R) 1071721 tableta. 125mg.

nr . polusintetski.12.Srbija piretrin . 10x10 kom Cena 7782. na dan.2002 www. 6x1mL Cena 133.2006 doziranje: blagi do umereni napadi Kronove bolesti (hronična inflamatorna bolest debelog creva): ukoliko lekar nije drugačije propisao. posle jela.5din (R) 1162031 obložena tableta.Srbija butilskopolamin . Nurofen active. 1x30 kom (8608808102302) 107/2005/12 09.A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03BB alkaloidi beladone. 400mg. ponoviti za 7-10 dana.ZDRAVLJE A.M02AA13 B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167034 krem. uključujući sintetska jedinjenja (BR) 9158110 šampon.O.6din bočica od tamnog stakla.2003 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ea kortikosteroidi koji deluju lokalno (R) 1129930 gastrorezistentna kapsula. traumatske povrede mekih tkiva: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.5din (8608808100353) 3/2-10-7301 25. 600mg.DR.Srbija ibuprofen . tuba. 3x10 kom Cena 91. inflamatorna oboljenja mekih tkiva (periartritis.09.2005 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. blister. Paralelni lekovi: Ibu .2005 doziranje: osteoartritis i reumatoidni ar tritis. tvrda.6din 9006968004686 3/2-10-9336 19. tenditis. Ibuprofen.4din 515-04-2643/03 19. 10%. Paralelni lekovi: Ibuprofen BUBIL® ŠAMPON .Nemačka budesonid . blister.P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA. 1x100mL (8608808100377) 108/2005/12 08. 720mg/60mL. sirup 3-4 puta po 100mg. deca od 1-2 god. deca od 8-12 god.2005 (R) 3162033 oralna suspenzija. 200mg. 1x50g Cena 93. miozitis. burzitis. FALK PHARMA GMBH . tendosinovitis).2din 8608808100384 109/2005/12 08. sa puno tečnosti (čaša vode) pola sata pre jela.1din 4032717010023 1186/2006/12 13.DigitSoft. Nurofen Liquid. 100mg/5mL. .2-1. plastična bočica.07. Nurofen.2002 Cena 104. BUSCOPAN . sirup 3-4 puta po 50mg.Hemofarm.D. 3 puta po 1 kaps.2g/d. INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA P03ac piretrini.6-1. blister.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. ampula. BUDOSAN® . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 20mg/mL.Srbija ibuprofen . 1x60mL 8608811006130 doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana.10.O. degenerativne ar tropatije.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162030 obložena tableta. maks. UKLJUČUJUĆI SKABICIDE. Upfen BRUFEN® .3din (R) 1162032 film tableta.12. bočica. INTESTINALNI Cena 81.A07EA06 ANTIDIJAROICI. rupan.abecedni spisak registrovanih lekova BRUFEN® .10. NIŠ .REMEVITA D. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.09.09. Cena 91. kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) (R) 0123140 rastvor za injekciju.co.2002 Cena 151.GALENIKA AD . 3x10 kom (8608808100360) 3/2-10-7302 25. 2. doza održavanja 0. deca od 3-7 god.4g/d. 3mg. 3-4 puta po 200mg.GALENIKA AD .

mlekom ili drugom tečnosti.1din 3/2-10-5774 10.D. 7. 3x10 kom 3837000028249 442/2006/12 06.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.04. spazam i diskinezije žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg. Paralelni lekovi: Bisoprolol.2006 doziranje: hipertenzija. 1x6 kom 9006968004679 3/2-10-9333 19.11.co. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. tabl.2002 doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta.0 (R) 1123141 obložena tableta. najbolje svaki dan u isto vreme. 10mg. 1x60 kom www. concor® cor a03Fa propulzivi  (R) 1124051 kapsula. BYOL® .1din (R) 1107710 film tableta. po potrebi više puta dnevno. 3x10 kom 3837000028256 441/2006/12 06.2002 doziranje: povraćanje organskog i funkcionalnog porekla: odrasli 3 puta po 10-20mg pre jela.12. BYMARAL® . tvrda.ALKALOID AD . blister. selektivni Cena 307.2002 Cena (R) 3/2-10-9335 19.2002 Cena 280.11.5-1mg/kg (5-10 kapi/kg) podeljeno u 2-3 doze. .12.nr . progutati sa vodom. 10mg. bočica sa kapaljkom. 5mg.Makedonija bromoprid . 1x20mL Cena 113.9din (R) 1107711 film tableta.5mg.DigitSoft. pre jela. concor®. blister. blister. maks. 2.04.5din 3/2-10-5775 10.Slovenija bisoprolol . hronična stabilna angina pektoris: početna doza je 5mg dnevno. 1x6 kom abecedni spisak registrovanih lekova B Cena 182din 3/2-10-9334 19.12.2din (R) 5123143 supozitorija. deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7.A03FA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 200.5mg. parenteralno akutni spazmi 20mg. bočica. blister.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. blister. 20mg dnevno.2006 Cena 462. 2x10 kom 8600064100269 5123142 supozitorija. 10mg. ponoviti posle ½ sata. 10mg. deca 0.4mg/mL.2002  (R) 3124053 oralni rastvor.

28 dana. blister. ostale kombinacije (R) 1104620 film tableta. 4mg.nr . 10mg+10mg. amlodipin . bočica. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.A11GB01 VITAMINI j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329435 film tableta.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.11.12. pre jela. 500mg.33g. prevencija i lečenje pacijenata sa anginom pektoris koji istovremeno imaju i povećan holesterol www.DigitSoft. rastvoreno u čaši vode.(PHARMACIA & UPJOHN) . gonoreja: 500mg jednom dnevno.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-226/03 05. deca od 3-7 godina ½ tableta dnevno. izuzetno (deca od 5-17 god. 1g+1g+0. 3x10 kom Cena 4034541003295 2116/2006/12 15.2002 Cena (R) 1085312 tableta.08. kalcijum-karbonat .Švajcarska askorbinska kiselina. 1x10 kom c10BX inhibitori HMg coa reduktaze. 30mg dnevno. u zavisnosti od težine infekcije. maks. CADUET® .C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).co.FLOX . 1x16 kom 8606007410174 3/2-10-9285 25. ciprofloxacin 500 mg.2002 Cena (R) 1085311 tableta.INTAS PHARMACEUTICALS LTD . 3x10 kom (R) 4034541003301 2119/2006/12 15. fiola. kalcijum-laktat-glukonat. citeral®. 10x10 kom C Cena 242. dojilje. rastvoreno u čaši vode. bočica. ciprocinal®. Marocen CA-C 1000 SANDOZ . Paralelni lekovi: cifran.NOVARTIS .PFIZER GmbH. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.Belgija kabergolin . ciprinol®.2006 Cena 1104621 film tableta. CABASER® . 1x10 kom Cena 515-04-226-1 05. blister.5mg dnevno.Nemačka atorvastatin. 10mg+5mg.3din 515-04-231/03 21.08. starije osobe kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije). 2mg.A.Indija ciprofloksacin .abecedni spisak registrovanih lekova 1 C C .2002 doziranje: Parkinsonova bolest . doza održavanja 2-6mg dnevno. ciprofloxacin. blister. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.PHARMACIA ENTERPRISES S.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.12. 1.12. kombinacije (BR) 1052251 šumeća tableta.5g dnevno. pre intervencije. deca u fazi rasta. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . 1mg. 1x20 kom Cena 8606007410150 3/2-10-9283 26. ciprofloxacin 250 mg. blister. lečenje nedostatka kalcijuma i vitamina C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno. maks. ne preporučuje se primena kod dece. 250mg.dugotrajno lečenje kod bolesnika koji prvi put dobijaju dopaminske agoniste: početna doza 0.11.2006 doziranje: lečenje pacijenata sa hiper tenzijom koji istovremeno imaju i povećan holesterol u krvi.N04BC06 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina (R) 1085310 tableta. 1x20 kom 8606007410167 3/2-10-9284 25. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.2003  (R) 1329436 film tableta. bočica. 3 dana. ili kod bolesnika koji su već primali dopaminske agoniste 1mg dnevno.2003 doziranje: povećane potrebe za kalcijumom i vitaminom C (trudnice.07. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.

bolest je progredirala u toku ili 6 meseci posle primene ovih lekova).DigitSoft.94g+0. latentna tetanija. nadoknada kalcijuma (trudnoća. strip.Švajcarska kalcijum-laktat-glukonat.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033195 koncentrat za rastvor za infuziju. kofein. glavobolja. fiola.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 1248.7din 3/2-10-8102 20. snižavanje povišene telesne temperature i ublažavanje bolova kod prehlade i gripa: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: adriblastina rd. propifenazon . kalcijum-karbonat .nr .2 abecedni spisak registrovanih lekova u krvi. svake 4 nedelje.D. CAELYX .09. CAFFETIN® .2006 Cena (BR) 1086266 tableta. zubobolja. mijalgija. 1x10 kom 5310001188139 1568/2006/12 05.3g. maks. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. postoperativni bolovi: 1-2 tablete po potrebi. 460mg+50mg+10mg. CALCIUM-SANDOZ FORTE . migrena. maks. sa hranom ili bez nje. metastatski karcinom jajnika kod pacijenkinja koje su refraktarne na paklitaksel i “platine” (odnosno. askorbinska kiselina . pseudoefedrin.9din (BR) 1086650 tableta.2006 doziranje: bolovi blagog do umerenog intenziteta. maks. blister.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111285 film tableta. zapaljenja nerava (neuralgije) i postoperativni bolovi. folija. dojenje. Uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg /5mg dnevno. bočica.8din 5310001186739 1567/2006/12 05. 250mg+50mg+10mg+210mg. strip.ALKALOID AD . monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . 1x10 kom Cena 5310001155186 2170/2006/12 24. 20mg. dnevno. 250mg+50mg+10mg+210mg.04. U slučaju potrebe može se povećati doza na 10mg/10mg.2003 doziranje: Kapošijev sarkom kod bolesnika sa AIDS-om koji su intolerantni na drugu terapiju ili kod kojih je došlo do progresije bolesti posle primene drugih lekova. 50x10 kom 8600097001496 465/2006/12 06.SCHERING PLOUGH .Makedonija paracetamol.2002 doziranje: prevencija i dopunska terapija osteoporoze. 3 uzastopna dana. doxorubicin-Teva.12.Makedonija paracetamol. 2. 1x10 kom www. 1x10mL C Cena 35286.2006 doziranje: prehlada i grip odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta na 6-8 sati. 6 tableta dnevno.09. zubobolja. doba rasta): odrasli i deca 500-1000mg dnevno. bolne menstruacije. kumulativna doza je 550mg/m2.ALKALOID AD . kofein. Sindroxocin® CAFFEBOL . svake 3 nedelje.A12AA06 MINERALI Cena 163. artralgija. kodein .2006 doziranje: bolovi blagog i umerenog intenziteta: glavobolja.12. osteomalacije i rahitisa. a12aa kalcijum (BR) 1053091 šumeća tableta.Srbija paracetamol.4din 515-04-3653/03 31. doxorubicin. maks. 4 tabl. 500mg+30mg+15mg+60mg. . kodein. bolovi u mišićima (mialgije) i zglobovima.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086265 tableta. CAFFETIN COLD® .11.co. Tablete se uzimaju u bilo koje doba dana.Holandija doksorubicin . teški slučajevi do 2g dnevno. 50x10 kom Cena 1896. 6 tableta dnevno. dekstrometorfan. neuralna dismenoreja.

bočica sa raspršivačem.j. KG .m. zatim 12-15mg (i.v.CEMELOG-BRS Kft .abecedni spisak registrovanih lekova CALCIUM-SANDOZ® 10% . cetilpiridinijum . i.) u jednu od nozdrva (pritisnuti jedanput) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D. dnevno. tvrda. ampula.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Leucovorin ca Pliva . 5x5mL Cena 515-04-3465/03 02.33%+0.12. CALCO 200 IU NASAL SPRAY .D.12.EBEWE PHARMA GES.DigitSoft. 200i. 30mg/3mL..2007 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i. 5x10mL 3 Cena 368.Mađarska kalcitonin .2003 Cena (SZR) 0184035 rastvor za injekciju/infuziju..A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 4120345 gel. 5x10mL 515-04-1607/03 09. dnevno. ampula.09. deca od 3 . fiola. CALCIUMFOLINAT . 1x10g Cena 109. 1x1.KRKA. Miacalcic® CALGEL .09. kalcijum (kalcijum-laktat-glukonat. kombinacije Cena (BR) 1052100 šumeća tableta.2004 doziranje: ublažavanje bola i upale i dezinfekcija desni kod dece prilikom izbijanja prvih zuba: po potrebi na 3 sata. trovanje magnezijumom i fluorom. i. i.01.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima 4695.3din (SZR) 0184034 rastvor za injekciju/infuziju. 15mg. fiola.m. 1.v.Austrija kalcijum-folinat .2006 doziranje: u stanjima povećane potrebe za vitaminima i mineralima: odrasli i deca iznad 7 godina 1 tabl. inf. 0. 100mg/10mL. na mestu nicanja zuba. hronična stanja usled nedostatka kalcijuma. 50mg/5mL.8din (SZR) 0184036 rastvor za injekciju/infuziju.m. 5x3mL Cena 515-04-1606/03 09.Slovenija askorbinska kiselina.04. rastvorenu u vodi.B. .4din 5900008009386 515-04-5025/03 16. pre prve primene sprej za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole.Lachema 25.6mL Cena 2233. Leukovorin calcium CALCIUMVITAC® . deca 5-10mL samo i... rastvor.09.2003 doziranje: antidot za metotreksat do 120mg (i. rastvorenu u vodi. kalcijum-karbonat) .2003 6148.7din 5999880025089 93/2007/12 11. najviše 6 puta dnevno. ampula. dodatno lečenje kod alergije parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i.) tokom 12-24 sata podeljeno u više doza.Švajcarska kalcijum glubionat .nr .v.7 godina ½ tabl. 500mg+260mg.GLAXOSMITHKLINE UK . ampula.1%. dnevno. 1x1 kom 515-04-1605/03 09.NOVARTIS ./80mcl.v. ispumpati 3 doze u vazduh da se uklonio vazduh.M. tuba.2002 doziranje: hipokalcijemija zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja.Velika Britanija lidokain.) ili 15mg oralno na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.A12AA02 MINERALI a12aa kalcijum (Z) 0053081 rastvor za injekciju.2003 Cena (SZR) 1184030 kapsula. Paralelni lekovi: Kalcitonin.38g.j.H NFG. dodatno lečenje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom. C www.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040130 sprej za nos.9din 3/2-10-8102 20. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7 mm). D. 1x10 kom 3838989503901 413/2006/12 05.co.03.

1x50mg Cena 40358din 515-04-831/04 22. bočica sa kapaljkom.USA kaspofungin .2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. 70mg. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.1din (SZ) 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju. tokom 1 sata zatim 50mg dnevno.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157282 prašak za kožu. bočica. anksiozno depresivni poremećaji: početna doza 15mg uveče. CANCIDAS® . Paralelni lekovi: Mirzaten®. bočica. bočica. pred spavanje.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.DigitSoft. svake 3 nedelje. . 50mg. remeron®.v.-AVENTIS INTERCONTINENTAL .2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf.nr .Hrvatska mirtazapin . 1x30g Cena 287. tokom 30-90 minuta.A.J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aX ostali antimikotici za sistemsku primenu (R) 0327560 prašak za rastvor za infuziju. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.12.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici Cena 15948.D. Plimycol www.BAYER S.Francuska irinotekan .4din 8606007910025 67/2007/12 11. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. bočica. 100mg. Paralelni lekovi: antifungol®. .D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157281 rastvor za kožu.co. Kansen.12. tokom 1 sata. inf.01. 1x5mL 515-04-1970-1 08.INC.03. bočica plastična.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072705 film tableta. svake 3 nedelje.BAYER HEALTHCARE AG .09.v. . ezofagusna i orofaringealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom i. 1x20mL Cena 169.09.MERCK & CO. 1x2mL Cena 6825. Kansen. Mycoril®. Plimycol CANESTEN® . dermatomikoze: 1.01. Paralelni lekovi: antifungol®. 30mg. Mycoril®. 1%.2 puta dnevno posipati obolelo mesto.2004 Cena 51334din (R) 0327561 prašak za rastvor za infuziju.4 abecedni spisak registrovanih lekova C CALIXTA® . inf.AVENTIS PHARMA INTERNATIONAL S.8din 8606007910032 68/2007/12 11. 40mg. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze.Francuska irinotekan . .P.BELUPO.Nemačka klotrimazol . 1%. tokom 30-90 minuta. sporom i.9din 515-04-1970/03 08.2004 doziranje: invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana. CAMPTO® . blister.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZ) 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju. CANESTEN® . 1x70mg 515-04-831/04-1 22.A.2006 doziranje: depresija. remirta® CAMPTO® .Italija klotrimazol .AVENTIS PHARMA S.A. 2x15 kom Cena 1662din 3850343032506 281/2006/12 06.AVENTIS INTERCONTINENTAL .

Trichomonas vaginalis): tabl. . caPd 2 aNdY disc.L. 1%.5g/L.BAYER HEALTHCARE AG . 1. 1.2007 doziranje: kolpitis. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C Cena 1008din 515-04-5146/03 05. Balance 2.DigitSoft. Kansen.L. Balance 4. Balance 1. Kansen. glukoza . canesten® 1. tuba.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137292 vaginalni krem.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137291 vaginalna tableta. 1.9din 8606007910056 70/2007/12 11. 200mg. caPd 3 Stay safe.KERN PHARMA.85g/L+0. Paralelni lekovi: Balance 1. Paralelni lekovi: antifungol®. Plimycol CANESTEN® 1 . S. blister.2007 doziranje: kolpitis.75 mmol/L kalcijuma..KERN PHARMA. Trichomonas vaginalis): krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri. 1.75 mmol/L kalcijuma.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.75 mmol/L kalcijuma.2007 doziranje: kolpitis. 1x5000mL www.01. tuba.6din 8606007910063 71/2007/12 11.5% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .3% glukoze.7din 8606007910018 66/2007/12 11. Mycoril®. 1.25 mmol/L kalcijuma.BAYER HEALTHCARE AG . Paralelni lekovi: antifungol®. Paralelni lekovi: antifungol®. Kansen.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137293 vaginalna tableta.Nemačka natrijum-hlorid.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.Nemačka klotrimazol . Mycoril®. 5. Plimycol CANESTEN® 3 . blister. Plimycol CAPD 17 .Nemačka klotrimazol . 2%. kesa. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.3% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.07.01. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.Španija klotrimazol .01. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 4 aNdY disc. Balance 4. caPd 17 Stay safe. 1x3 kom Cena 220. Mycoril®. canesten® 1.abecedni spisak registrovanih lekova 5 CANESTEN® . caPd 2 Stay safe. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175750 rastvor za peritonealnu dijalizu.1g/L+16. 1x1 kom Cena 249. 500mg. Balance 2. canesten® 3.Španija klotrimazol .co. Plimycol CANESTEN® 3 . za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana.nr . Mycoril®. za vaginalnu primenu 500mg jednokratno. 1.25 mmol/L kalcijuma.18g/L+0.25% glukoze. Kansen.25% glukoze.01. magnezijum-hlorid. natrijum-laktat. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.B05DB.4din 8606007910049 69/2007/12 11. Trichomonas vaginalis): tabl.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157280 krem. caPd 3 aNdY disc. Paralelni lekovi: antifungol®. S. kalcijum-hlorid. 1x20g Cena 246. 1x20g Cena 187.79g/L+7. .

kesa.nr .79g/L+7. natrijum-laktat. 1.5g/L. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175752 rastvor za peritonealnu dijalizu. 5. 1.B05D.B05DB. natrijum-laktat.85g/L+0.B05D.73g/L. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175751 rastvor za peritonealnu dijalizu.79g/L+7..12. kesa.79g/L+7. instilirati u peritoneumusku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 2 aNdY disc.18g/L+0. caPd 18 Stay safe. glukoza . abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 17 STAY SAFE . 1.79g/L+7. 1. Balance 4.1g/L+16.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. glukoza . 5.1g/L+42.85g/L+0.. glukoza . instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma. 4x2000mL (SZR) 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu.. 5. caPd 3 Stay safe. kalcijum-hlorid. caPd 19. 1x5000mL www.18g/L+0. magnezijum-hlorid.DigitSoft.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: caPd 18 Stay safe. caPd 2 Stay safe. 1.2003 Cena 515-04-2885/03 01.Nemačka natrijum-hlorid..B05D.co. Paralelni lekovi: caPd 18.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.5g/L.Nemačka natrijum-hlorid.5g/L.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .1g/L+42.2003 Cena 515-04-2883/03 01.85g/L+0.1g/L+16. kalcijum-hlorid.25% glukoze. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.. magnezijum-hlorid.1g/L+22.5% glukoze. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.12. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu.75 mmol/L kalcijuma. caPd 19 Stay safe CAPD 18 STAY SAFE . Balance 2. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5147/03 05.18g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 19. natrijum-laktat. kesa. caPd 4 Stay safe CAPD 18 ..Nemačka natrijum-hlorid.18g/L+0.25% glukoze. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 4x2500mL Cena 515-04-2882/03 01. caPd 19 Stay safe CAPD 19 . 4x2000mL (SZR) 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu.18g/L+0. kesa. 1x5000mL B05d. caPd 19 Stay safe B05d. caPd 3 aNdY disc. 5.85g/L+0. kesa.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. glukoza .25 mmol/L kalcijuma.85g/L+0.79g/L+7.5% glukoze. Paralelni lekovi: caPd 18. magnezijum-hlorid. caPd 4 aNdY disc. Balance 2. caPd 17. magnezijum-hlorid. natrijum-laktat.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 5.79g/L+7. kalcijum-hlorid. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5148/03 05. Balance 1.12. kesa.Nemačka natrijum-hlorid.3% glukoze.07.75 mmol/L kalcijuma.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.5g/L. kalcijum-hlorid. 4x2500mL Cena 515-04-2884/03 01.12.75 mmol/L kalcijuma. 1. Paralelni lekovi: Balance 1.3% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .85g/L+0.1g/L+42.5g/L..18g/L+0. 5.07.

75 mmol/L kalcijuma. glukoza . instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid. caPd 4 aNdY disc. 1.5% glukoze.12.26g/L+0.2003 C Cena 515-04-2881/03 01.Nemačka natrijum-hlorid.12. 1.5% glukoze.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 3 aNdY disc.925g/L+0. plastična kesa. 1. 1.5% glukoze.786g/L+3. 5.3% glukoze. instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara.B05D.1g/L+22.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 18 Stay safe. caPd 17.3% glukoze. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. natrijum-laktat. caPd 19 CAPD 2 ANDY DISC .79g/L+7. caPd 4 Stay safe www.1g/L+15g/L. Balance 1. 1.. Balance 4.26g/L+0.08. 1.102g/L+15g/L.B05DB.25 mmol/L kalcijuma. glukoza .25% glukoze.85g/L+0.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. magnezijum-hlorid.5din 515-04-5188/03 12. Balance 2. caPd 3 Stay safe. 4x2500mL Cena 901. 5. 5. natrijum-laktat. caPd 2 Stay safe.257g/L+0. magnezijum-hlorid. 5.25% glukoze.B05DB.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .5% glukoze. 1.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 19 STAY SAFE . 1.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.25 mmol/L kalcijuma. caPd 3 aNdY disc.1din 515-04-1133-1 01. Paralelni lekovi: Balance 1.73g/L. Balance 2.. 4x2000mL (SZR) 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu.93g/L+0. caPd 2 aNdY disc.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . magnezijum-hlorid. 1.786g/L+3.1g/L+22.DigitSoft. 1. Balance 4.18g/L+0.3% glukoze. kesa.08.85g/L+0.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Paralelni lekovi: Balance 1.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma.nr . 1x2500mL Cena 527. kesa. kesa.25 mmol/L kalcijuma.79g/L+7.79g/L+3. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.25% glukoze. 1. 4x2500mL Cena 515-04-2880/03 01.07.75 mmol/L kalcijuma.102g/L+15g/L. kesa.3% glukoze.2004 Cena 515-04-5189/03 12. 4x2000mL (SZR) 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 1.73g/L.257g/L+0. caPd 17 Stay safe. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175710 rastvor za hemodijalizu.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2.93g/L+0. caPd 4 Stay safe CAPD 2 STAY SAFE .2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.07..2003 (SZR) 9175711 rastvor za hemodijalizu. caPd 17.79g/L+3. Paralelni lekovi: caPd 18. plastična kesa. 5.925g/L+0.1g/L+15g/L.25% glukoze. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 2. glukoza .2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 1x2000mL Cena 504din 515-04-1133/03 01. caPd 3 Stay safe. 1. kalcijum-hlorid. caPd 17 Stay safe. Balance 4.co. natrijum-laktat. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. Balance 4. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu.18g/L+0.. 5.

25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid.3% glukoze. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu.75 mmol/L kalcijuma. 1x2500mL Cena 527. caPd 17 Stay safe. 1. caPd 17 Stay safe.93g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. 1.25% glukoze. 5. Balance 4. 1.B05DB.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .3% glukoze. caPd 4 Stay safe CAPD 3 STAY SAFE .75 mmol/L kalcijuma. caPd 2 aNdY disc.925g/L+0.5% glukoze. 4x2500mL Cena 515-04-5191/03 12. 1. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 4 aNdY disc. kesa. caPd 2 Stay safe.1g/L+42. kalcijum-hlorid. Balance 4.5g/L.26g/L+0. 1.25 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 3 Stay safe. Balance 4.2004 (SZR) 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 2 aNdY disc. magnezijum-hlorid. Balance 1. caPd 2 Stay safe.1017g/L+42. 1. glukoza . caPd 17.DigitSoft. caPd 17. 1. Balance 2. kesa.5g/L.786g/L+3. Balance 2.79g/L+3. natrijum-laktat.79g/L+3. Balance 2. Balance 4.5% glukoze.25% glukoze.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.75 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1. caPd 2 Stay safe. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.07. Balance 1. plastična kesa. 4x2000mL Cena 901. 1.Srbija natrijum-hlorid.5g/L.co. caPd 4 Stay safe www. caPd 17. natrijum-laktat. caPd 17 Stay safe. caPd 4 aNdY disc.2573g/L+0..2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Balance 2. 1.26g/L+0. 1x2000mL Cena 504din 8600097012171 515-04-1134/03 01. magnezijum-hlorid. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175713 rastvor za hemodijalizu. kalcijum-hlorid.5% glukoze. magnezijum-hlorid. 1..2573g/L+0. 5. 1.925g/L+0. caPd 2 aNdY disc.1017g/L+42.3% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.HEMOFARM AD . plastična kesa. Paralelni lekovi: Balance 1.75 mmol/L kalcijuma.786g/L+3. caPd 4 aNdY disc.nr .B05DB. glukoza . Balance 1.3% glukoze. Balance 2. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 3 ANDY DISC . 1.08.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.3% glukoze.08.07. 1.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37 °C.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. 1. 5. natrijum-laktat.25% glukoze. Balance 2.Nemačka natrijum-hlorid. 1. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze.3% glukoze.1din 515-04-1134-1 01.75 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. glukoza .25% glukoze.93g/L+0.B05DB.25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma.1g/L+42. 5. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Paralelni lekovi: Balance 1. 1. caPd 3 aNdY disc.5g/L.25 mmol/L kalcijuma.5din 515-04-5190/03 12. Balance 4. caPd 4 Stay safe CAPD 3 ANDY DISC . caPd 3 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175712 rastvor za hemodijalizu..

caPd 2 Stay safe.3% glukoze. caPd 2 aNdY disc.B05DB. 5. caPd 3 aNdY disc.79g/L+3. Katopil®.12. 1. Paralelni lekovi: eukaptil®. 1.co.75 mmol/L kalcijuma.73g/L.75 mmol/L kalcijuma. Balance 4.93g/L+0.26g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. 50mg. magnezijum-hlorid. caPd 17. 4x2500mL Cena 515-04-5193/03 12. kalcijum-hlorid.H NFG. uzima se 1 sat pre jela. monokomponentni (R) 1103850 tableta. kesa. magnezijum-hlorid.2004 www.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.TG-FARM .6din 3/2-10-10179 22.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju.2din 515-04-4574-1 10. 1x15mL Cena 2511. bočica od tamnog stakla. zorkaptil® CARBOPLATIN . Paralelni lekovi: Balance 1.925g/L+0.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.73g/L. caPd 2 aNdY disc.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. maks. 5. Balance 2. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1x2000mL Cena 504din 8600097012195 515-04-1135/03 01.03.5mg.EBEWE PHARMA GES.Srbija natrijum-hlorid.25% glukoze. 1.08. caPd 4 aNdY disc CAPTOPRIL . instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.25-12.75 mmol/L kalcijuma. 1. 150mg dnevno. plastična kesa. 1.07. maks.5% glukoze.Srbija kaptopril .25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid. 5. caPd 3 Stay safe.2001 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.nr .3% glukoze.HEMOFARM AD .1017g/L+22.73g/L. 1. 1x40 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 243.26g/L+0.1g/L+22. natrijum-laktat. caPd 17.25% glukoze.B05DB. Balance 2.3% glukoze.5% glukoze.C09AA01 c09aa inhibitori ace.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. Balance 4.. Balance 1.75 mmol/L kalcijuma. Balance 4.2573g/L+0.B.25 mmol/L kalcijuma. glukoza . 1.2004 (SZR) 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu.5mg.79g/L+3. caPd 3 aNdY disc.5din 515-04-5192/03 12. fiola.75 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. caPd 17 Stay safe.786g/L+3. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.93g/L+0. Cena 527.1din 5. 4x2000mL Cena 901.Austrija karboplatin . glukoza .abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 4 ANDY DISC . 2 (retko 3) puta po 50mg. caPd 3 Stay safe.07. kesa.1017g/L+22.M.786g/L+3.73g/L.2003 (SZR) 9175715 rastvor za hemodijalizu.25% glukoze. doza održavanja 2-3 puta po 25mg..08. Kaptopril alkaloid®. doza održavanja 2 puta po 25mg. 1.75 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid. Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175714 rastvor za hemodijalizu. 150mg/15mL.2573g/L+0. Balance 2.1g/L+22. caPd 4 Stay safe CAPD 4 STAY SAFE . Balance 2.3% glukoze.DigitSoft. natrijum-laktat. 1.925g/L+0. KG . caPd 2 Stay safe. Balance 1. 1x2500mL 515-04-1135-1 01. 1. 1. caPd 17 Stay safe.

100mg. kao kratkotrajna i.B.Velika Britanija bikalutamid .B.2003 doziranje: nakon orhidektomije ili sa analozima gonadorelina 1 puta po 50mg. 450mg/45mL. blister. karcinom prostate 1 puta po 150mg.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju. . LIMITED . 3x10 kom 8606007080070 446/2005/12 04.PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES. ponavljati na 4 nedelje.03. 5x10 kom 8606007080100 448/2005/12 04.M. 1x45mL 8606007410228 783/2006/12 05. 5x20 kom 8606007080063 445/2005/12 04. 25x8. 20mg/g+0.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.2007 Cena (Z) 4081718 gel.2005 doziranje: inhibicija agregacije trombocita (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris. . 50mg. 3x10 kom Cena 8606007080056 444/2005/12 03. profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan. Paragal.10.nr .PFIZER (PERTH) PTY.. Paralelni lekovi: andol. 10mg/mL.co. kao kratkotrajna i.5mg/g. ponavljati na 4 nedelje.M.2007 www.. 5x20 kom 8606007080087 447/2005/12 04. blister. 1x45mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 7787.2006 (SZ) 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju. CATHEJELL® SA LIDOKAINOM .10.07. 1x15mL Cena 2511.06. aplikator.10..7din (BR) 1086602 gastrorezistentna tableta.5g 9088881253259 1451/2007/12 09.5g Cena 9088881253242 1450/2007/12 09. 20mg/g+0.0 (SZ) 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju.Austrija acetilsalicilna kiselina .3din 515-04-1219/03 04.2005 Cena (BR) 1086601 gastrorezistentna tableta. hlorheksidin . 2x14 kom Cena 11951.LANNACHER HEILMITTEL G. blister.10. 10mg/mL. blister. tokom 15-16min.06.08. 100mg.5mg/g.2005 Cena 105. blister. Paragal.6din 515-04-4574/03 10. cycloplatin 50. aplikator. Paraplatin® CARDIOPIRIN® .N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 4081717 gel. Midol CASODEX . blister. tokom 15-16min. 100mg. 25x12. 50mg. tabl.v. Paralelni lekovi: cycloplatin 150. se ne smeju lomiti. cycloplatin 50.7din bočica plastična.07. 50mg.ASTRA ZENECA UK LIMITED .DigitSoft. cor-aS.2006 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla. Paraplatin® CARBOPLATIN .H. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.v.2din 8606007410211 782/2006/12 05.2005 Cena (BR) 1086603 gastrorezistentna tableta.Austrija lidokain. Paralelni lekovi: cycloplatin 150. inf. isključujući heparin (BR) 1086600 gastrorezistentna tableta. bočica plastična. bočica od tamnog stakla.2004 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla.L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037075 tableta.2005 Cena (BR) 1086604 gastrorezistentna tableta.10. inf.H..Australija karboplatin . Cena 7796.

6din (R) 3321820 prašak za oralnu suspenziju. šarlah.HEMOFARM AD .DigitSoft.5g gela. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR . II generacija (R) 1321720 kapsula. ishemijska cerebrovaskularna oboljenja i oboljenja usled ateroskleroze krvnih sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg.08.2003 Cena 1537. cefaklor.Srbija cefaklor .2007 www.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: kateterizacija. 36mg/mL.N06BX18 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (R) 1106655 tableta.4din (R) 3321822 prašak za oralnu suspenziju. tvrda. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. blister. otitis media. 250mg/5mL. infekcije urinarnog trakta.2004 Cena 584. deca 45mg dnevno (do 5kg telesne mase). 1x60mL 515-04-289-1 01. maks. tvrda.2004 doziranje: psihostimulans i nootropik. tonzilitis.2din (R) 1321626 kapsula. blister. 2x8 kom (8600097400442) Cena 316din 243/2007/12 17.8din (R) 3321628 granule za oralnu suspenziju. maks. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. pre ubacivanja instrumenta. blister. maks.2din 245/2007/12 17.Holandija ceftibuten . maks.5mg na 8 sati.8din 515-04-289/03 01. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. tvrda.01.09.09.J01DD14 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 1203. cistoskopija: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu.2004 166. 1x60mL Cena 8608811006178 515-04-378/04 14. a u uretru se instilira 10g odnosno 6g.9din (R) 3321627 granule za oralnu suspenziju.REMEVITA D. bočica. 2x8 kom 8608811006147 515-04-375/04 14. bočica. 2x8 kom 8608811006154 515-04-376/04 14.09.2003 doziranje: faringitis.08. 5mg. 1g dnevno.2003 Cena 728.08. blister. podeljeno u 3 doze ili 62. 4g dnevno.nr . tvrda. CEFACLOR . tvrda. 500mg.2004 doziranje:otitis media.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase). infekcije urinarnog sistema.4din 5997001312964 515-04-496/04 08. 1x60mL Cena 8608811006161 515-04-377/04 14.co.5g ili 8. 1x5 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.06.Srbija cefaklor . blister. CEDAX .J01DC04 j01dd cefalosporini. 125mg/5mL.GEDEON RICHTER LTD . 250mg. enteritis i gastroenteritis: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta. akutni sinuzitis. 2x25 kom Cena 300. NIŠ .2007 Cena 584. akutni bronhitis. lekar ili posebno obučeno osoblje sporo aplikuje (instilira) gel u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument. bočica.O. III generacija (R) 1321821 kapsula. blister.O. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.Mađarska vinpocetin . 400mg. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. hronični bronhitis i akutna pneumonija. 1g dnevno.SCHERING PLOUGH .2004 295. 2x8 kom (8600097400459) (R) 1321721 kapsula. 250mg. CAVINTON® . 500mg. 1g dnevno.09. bočica. II generacija Cena 316din (R) 1321625 kapsula. Paralelni lekovi: alfacet®. Sadržaj jednog šprica (pakovanje sadrži 12. 1x30mL 515-04-289-2 01. 36mg/mL.01.

bočica. tvrda. bočica.ALKALOID AD . 2x8 kom Cena 107.01. Palitrex® www.9din bočica od tamnog stakla. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.Srbija cefaleksin .maks. infekcije respiratornog trakta.2007 Cena 182. pijelonefritis. 1x100mL Cena 228/2007/12 17.2007 125.Makedonija cefaklor . cefaclor. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. podeljeno u 2-3 doze. tvrda. I generacija (R) 1321710 kapsula. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.2004 151. 1g dnevno.01. inficirane bronhiektazije). maks.5mg na 8 sati. 1x60mL (8600097400756) 227/2007/12 17. podeljeno u 3 doze ili 62.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 794. coli. blister. 1 gdnevno. cefalexin alkaloid®. maks. rekurentne urinarne infekcije). cefaklor alkaloid® CEFAKLOR ALKALOID® .HEMOFARM AD .1din (R) 1321711 kapsula.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova C 3321722 prašak za oralnu suspenziju. cefaklor CEFALEKSIN .2007 doziranje:otitis media.2din 515-04-3959/03 31.05.9din (R) 3321611 prašak za oralnu suspenziju.nr . maks. 250mg. maks.co. 1g dnevno. Pr. 250mg/5mL. prostatitis.8din bočica od tamnog stakla.01. 2x8 kom 8600097400770 246/2007/12 17. blister. maks. 1g dnevno.DigitSoft. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. bočica. 1g dnevno. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.7din (R) 3321612 prašak za oralnu suspenziju.J01DB01 j01dc cefalosporini. 4g dnevno. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. maks. Cena 295. 250mg/5mL. 4g dnevno. infekcije urinarnog trakta. II generacija (R) 1321610 kapsula. 1x60mL Cena 515-04-3960/03 31. 500mg.2004 295. Paralelni lekovi: alfacet®.maks. sinuzitis. Paralelni lekovi: alfacet®. akutni i hronični bronhitis. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. 125mg/5mL. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama.5mg na 8 sati. 500mg.2007 (R) 3321723 prašak za oralnu suspenziju.01. cefaclor.3din 8600097400763 229/2007/12 17. 125mg/5mL. faringitis. 6g dnevno. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. blister. podeljeno u 3 doze ili 62. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. infekcije respiratornog trakta. Paralelni lekovi: cefalexin. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 250mg/5mL.05. 4g dnevno. infekcije urinarnog trakta.2004 doziranje:otitis media.2din (R) 3321719 prašak za oralnu suspenziju.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. 1x60mL (8600097400749) 222/2007/12 17. maks. Cena 166. 1x60mL Cena 515-04-3961/03 31. tvrda. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.01.05. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. maks. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. otitis media. 1 gdnevno.

6g dnevno. .REMEVITA D. 250mg. blister.2din (R) 3321084 prašak za oralnu suspenziju. prostatitis. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. 6g dnevno. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.01. 10x10 kom 8608813900917 2088/2006/12 14. rekurentne urinarne infekcije). Pr. 2x8 kom Cena 107.3din 8608813900900 2091/2006/12 14.Srbija cefaleksin .2006 Cena 182. 2x8 kom Cena 170.J01DB01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.2006 125.abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEKSIN . 500mg. Palitrex® www. 500mg. podeljeno u 2-3 doze. 500mg. coli. otitis media. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. faringitis. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. inficirane bronhiektazije). faringitis. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. rekurentne urinarne infekcije). 10x10 kom 8608813900931 2089/2006/12 14. prostatitis. 4g dnevno. rekurentne urinarne infekcije). akutni i hronični bronhitis. blister. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. maks.2din (R) 1321082 kapsula. tvrda.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. tvrda. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. sinuzitis. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. 2x8 kom 8608809000225 172/2007/12 12. maks. podeljeno u 2-3 doze. 4g dnevno. I generacija (R) 1321080 kapsula.11. Paralelni lekovi: cefaleksin. inficirane bronhiektazije). akutni i hronični bronhitis. Paralelni lekovi: cefalexin. otitis media.O.DigitSoft. blister. 250mg.REMEDICA LTD . tvrda.SRBOLEK A. prostatitis.8din 5290665002692 559/2005/12 21. 6g dnevno.2007 Cena 190. pijelonefritis.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.11. I generacija Cena 99din (R) 1321770 kapsula.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.3din (R) 1321774 kapsula.Kipar cefaleksin .11.D. tvrda. otitis media. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. 500mg.J01DB01 3 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. tvrda. maks. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. NIŠ . akutni i hronični bronhitis. blister. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. inficirane bronhiektazije).co. 250mg/5mL. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. maks. blister.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. tvrda. coli. sinuzitis. maks. faringitis. pijelonefritis.5din (R) 1321083 kapsula. cefalexin alkaloid®. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. I generacija (R) 1321124 kapsula. bočica. pijelonefritis. Palitrex® CEFALEXIN . sinuzitis. 2x8 kom 8608809000263 171/2007/12 12. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.2006 Cena 606.1din (R) 1321081 kapsula. Paralelni lekovi: cefalexin.01.11. podeljeno u 2-3 doze. Pr. 250mg. cefalexin alkaloid®.2006 Cena 1174. Pr. tvrda.nr . 2x8 kom 8608813900924 2104/2006/12 14. 4g dnevno. 1x65g Cena 8608813900948 2105/2006/12 14. blister. maks. blister. cefalexin alkaloid®. Palitrex® CEFALEKSIN . coli.11.Srbija cefaleksin .11.O.

infekcije srca. akutni i hronični bronhitis. kože i mekih tkiva. 1g. tvrda.ALKALOID AD . 10x20mL Cena 3225. faringitis. podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: cefazolin-BcPP. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. maks. maks. otitis media.Nemačka cefazolin .09. 6g (izuzetno 12g) dnevno.2004 3407. septikemije). Primaceph® CEFAZOLIN-MIP . inficirane bronhiektazije). maks. 6g dnevno. bočica staklena. Palitrex® CEFAZOLIN . urinarne i genitalne infekcije. infekcije srca.11. 4g dnevno.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC .2004 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. Pr.HABIT PHARM A. 1x100mL Cena 3/2-10-5734 10.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .6din (R) 3321012 prašak za oralnu suspenziju. bočica. prostatitis. urinarne i genitalne infekcije.2002 131. maks. 1x16 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. kostiju i zglobova. infekcije srca.2002 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12 sati. I generacija (Z) 0321854 prašak za rastvor za injekciju.1din (SZ) 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. urinarne i genitalne infekcije. I generacija Cena 7295din (SZ) 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. tvrda.12.D. rekurentne urinarne infekcije). bočica.nr . cefazolin-MIP. 6g (izuzetno 12 g) dnevno. pijelonefritis. . deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 50x1g 8600102463585 1287/2007/12 12. galecef®. kože i mekih tkiva. Primaceph® CEFAZOLIN-BCPP .co. 500mg.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 186. bočica. cefazolin-MIP. 2g.09. kostiju i zglobova. sinuzitis.DigitSoft. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. I generacija (SZ) 0321828 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.9din 4823012503422 617/2005/12 12. 2g. cefalexin.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 10x100mL Cena 515-04-01221/04 28. Paralelni lekovi: cefazolin. www. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. kostiju i zglobova. maks. 1g.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. bočica. 250mg/5mL. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin. kože i mekih tkiva. deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12 sati.6din 515-04-01221-1 28. coli. 500mg.CHEPHASAAR CHEMISCH . maks. bočica.11.Srbija cefazolin . infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. septikemije). 100mg/kg dnevno.4 abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEXIN ALKALOID® . bočica.Ukrajina cefazolin .2007 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.06. galecef®. 5x1g Cena 423.11. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. 1x100 kom 3/2-10-5733 10.2005 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.J01DB04 j01dB cefalosporini.Makedonija cefaleksin .2002 Cena (R) 1321011 kapsula. septikemije). I generacija (R) 1321010 kapsula.1din 3/2-10-5732 10.

ZDRAVLJE A. 1g.J01DD01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. galecef®. novorođenčad 50mg/kg i.v. Paralelni lekovi: cefazolin. Paralelni lekovi: cefotaxime-BcPP. kože. na 12 sati.m.4din 8600064103369 344/2005/12 23. bilijarnog trakta. Iv generacija (SZ) 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. .J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije.2006 (SZ) 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. kostiju. Maxipime CEFOTAKSIM .v. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.1din 1000mg. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. bakterijski meningitis kod dece. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. zglobova.7din 4823012503255 593/2005/12 05. Paralelni lekovi: cefotaksim. na 8 sati. 5x1g Cena 871. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. kože.Srbija cefepim . na 8 sati.v.abecedni spisak registrovanih lekova 5 prevencijua infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 0.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. bočica staklena.SIC“BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”CJSC .J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. Tolycar® CEFOTAXIME-BCPP . podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.co. III generacija (SZ) 0321982 prašak za rastvor za injekciju. deca od 1 meseca do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. 1x500mg 8600097403696 2207/2006/12 29. bočica staklena. na 12 sati.HEMOFARM AD . uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.2006 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.m.nr . 500mg. Cena 589.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. 12g dnevno.2005 Cena 210din (SZR) 0321981 prašak za rastvor za injekciju. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. mekih tkiva. bočica staklena. infekcije u ginekologiji. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. kože i mekih tkiva. Primaceph® CEFIM® . 1g. maks. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12h. maks. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i.11. Paralelni lekovi: Maxicef®.Ukrajina cefotaksim . do 200mg/kg na dan. do 200mg/kg na dan. bočica. maks.v. 5x1g Cena 906. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. septikemije/bakterijemije.5-1g svakih 6-12 sati. novorođenčad 50mg/kg i.11. (deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama). zglobova. 1x1000mg 8600097403702 2206/2006/12 29. maks. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli.09.D. ili i.v.Srbija cefotaksim . 1g. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. Tolycar® www.v. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. III generacija (SZR) 0321980 prašak za rastvor za injekciju.12. mekih tkiva.09.DigitSoft. Cena 287din bočica. cefazolin-BcPP. 12g dnevno. 1x1g 8600064103666 343/2005/12 23. ili i. kostiju.

kostiju i zglobova. bakterijski meningitis kod dece. nosa. 10x250mg 8608813901174 (SZR) 0321991 prašak za rastvor za injekciju. doze veće od 1g primenjuju se i. maks. infekcije kod pacijenata na dijalizi. 10x1g 8608813901211 Cena 919.6din 16. septikemije/bakterijemije.Srbija ceftazidim . 500mg. Paralelni lekovi: Forcas CEFTRIAKSON . bočica. CEFROM® .11. 1g. infekcije urinarnih i žučnih puteva. meningitis.01. gornjih i donjih disajnih puteva.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze.4din 32/2006/12 16. 1g. bočica staklena.HABIT PHARM A. 250mg. creva.Srbija ceftriakson .12. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. pre intervencije inj.12.7din (Z) 0321022 prašak za rastvor za injekciju. kože i mekih tkiva. 1g. 1-2 g.2006 doziranje: teške infekcije (septikemija. CEFTAZIDIM . kože. ceftriaxon-MIP®. Lendacin®.2006 www. 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. uha.D.1din (Z) 0321021 prašak za rastvor za injekciju.2006 Cena 3351. 1x1g ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.1din 515-04-2690/03 06. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. grla.2006 Cena 36/2006/12 Cena 34/2006/12 1977. želuca. III generacija Cena 16758. rocephin®.J01DD02 j01de cefalosporini. III generacija (SZR) 0321990 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: azaran.3din (Z) 0321023 prašak za rastvor za injekciju.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. bilijarnog trakta.v. urinarne infekcije. kostiju.J01DE02 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 524.Srbija ceftriakson .01.D. bočica staklena.2003 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. profilaksa u hirurgiji: odrasli 500-2000mg na 8 sati. .01.HABIT PHARM A. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.REMEVITA D. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g na 12 sati. hirurška profilaksa: 30-90 min. NIŠ . meningitis) infekcije pluća. trbušne duplje.Nemačka cefpirom . nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. 1g. novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.7din 16. uha.nr .AVENTIS PHARMA . bočica staklena. 50mg/kg dnevno. maks. bočica. 10x1g 8600102463530 2320/2006/12 12. Longaceph®. III generacija Cena 354.DigitSoft. trbušne infekcije.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. . veracol® CEFTRIAKSON . 1x1g 8600102463578 2319/2006/12 12. ceftriaxone-BcPP. kože i mekih tkiva. pluća. mozga. 6g dnevno. 2g dnevno. 10x500mg 8608813901198 (Z) 0321992 prašak za rastvor za injekciju. žuči. zglobova. Iv generacija (SZR) 0321841 liofilizat za rastvor za injekciju. Labilex®.12. bočica. novorodjenčad maks. 50x1g 8600102463547 2318/2006/12 12. gonoreja. infekcije u ginekologiji. 1g. maks. Farcef.co.O.2006 3351. maks.O. bočica. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. 4g dnevno.

hirurška profilaksa: 30-90 min. kostiju.12.CHEPHASAAR CHEMISCH .2006 (SZR) 0321994 prašak za rastvor za injekciju.12. nosa.Srbija ceftriakson .2005 Cena 7314.50mg/kg dnevno. pluća. nosa. inf. Lendacin®. 1g. meningitis.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. zglobova.v. 2g. 50mg/kg dnevno.09.2005 Cena 1750din (SZR) 0321986 prašak za rastvor za injekciju.12. bočica staklena. 1x2g 8600064102621 341/2005/12 23. grla.5din (SZR) 0321998 prašak za rastvor za infuziju.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . kože.1din (Z) 0321995 prašak za rastvor za injekciju. bočica staklena.12. . III generacija (SZR) 0321996 prašak za rastvor za infuziju. bočica staklena. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. bočica staklena.4din (SZR) 0321987 prašak za rastvor za injekciju. 1g. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. 2g. www.8din (SZR) 0321999 prašak za rastvor za infuziju.5din 8608813901181 33/2006/12 16. zglobova. Longaceph®. zglobova. 250mg. kože.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. gonoreja. novorođenčad maks. 2g. trbušne infekcije. 1g. bočica staklena. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. 50x250mg Cena 4596.2006 doziranje: infekcije grudnog koža. 2g. uha. veracol® CEFTRIAKSON . 2g dnevno. uha. gonoreja.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 0321993 prašak za rastvor za injekciju. grla.J01DD04 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. III generacija (SZR) 0321985 prašak za rastvor za injekciju. 2g na 12 sati i. pluća. bočica staklena..09. veracol® CEFTRIAXON-MIP® . 1x1g Cena 363. Labilex®. infekcije urinarnih i žučnih puteva. maks. bočica staklena.09. nosa. 10x1g 9120018570270 619/2005/12 27. maks. pre intervencije inj.2005 Cena 731. rocephin®. ceftriaxon-MIP®.DigitSoft.01. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.09. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. rocephin®. gonoreja. ceftriaxon-MIP®. pluća. kostiju.2005 Cena 3516. grla.7din (SZR) 0321988 prašak za rastvor za injekciju.co. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. pre intervencije inj.D. meningitis. 1-2 g. 5x1g 8600064103659 340/2005/12 23. maks.3din (SZR) 0321997 prašak za rastvor za infuziju. 500mg.ZDRAVLJE A. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. 2g dnevno novorođenčad maks. Longaceph®. 50x1g Cena 8608813901228 35/2006/12 16. maks. Farcef.2006 16758.nr . Farcef.2005 Cena 703. meningitis. hirurška profilaksa: 30-90 min. kostiju. 1g. 1x1g Cena 350din 8600064103642 339/2005/12 23. 1x2g 9120018570287 599/2005/12 27. ceftriaxone-BcPP. ceftriaxone-BcPP. trbušne infekcije. trbušne infekcije.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. 10x2g 9120018570300 598/2005/12 27.2005 Cena 3630. bočica staklena. Labilex®.01.01. infekcije urinarnih i žučnih puteva. kože.1din 9120018570256 620/2005/12 27. uha. bočica staklena.3din 8608813901204 37/2006/12 16.Nemačka ceftriakson . 50x500mg Cena 9888. Paralelni lekovi: azaran. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. infekcije urinarnih i žučnih puteva. bočica staklena. maks. 1g. bočica staklena. Paralelni lekovi: azaran. 5x2g 8600064103772 342/2005/12 23. Lendacin®.

80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: azaran. Labilex®. Paralelni lekovi: cefuroxim-MIP®. nosa i grla.12. II generacija (Z) 0321024 prašak za rastvor za injekciju. hirurška profilaksa: 30-90 min.2007 324. zglobova.6din (SZ) 0321025 prašak za rastvor za injekciju. 50mg/kg dnevno. 10x1500mg Cena 2978.01. II generacija (SZR) 0321882 prašak za rastvor za injekciju. novorođene bebe 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u 2-3 doze.01. veracol® CEFUROKSIM . 1500mg.12.3din (9120018570201) 623/2005/12 27.2005 (SZR) 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. bočica staklena. 10x750mg Cena 1508.D. septikemija. 1-2 g. bakterijska pneumonija.3din (9120018570225) 622/2005/12 27. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. Farcef. 10x1500mg Cena 2995din (9120018570249) 621/2005/12 27.2007 doziranje: infekcije disajnih puteva. peritonitis. ceftriakson. bočica staklena. grla. erizipel. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. odojčad i deca do 12 godina 20 . 1x750mg Cena 183.2006 doziranje: infekcije grudnog koša.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC .2005 (SZR) 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. novorođenčad maks.04. veracol® C CEFTRIAXONE-BCPP . Lendacin®. cistitis i asiptomatska bakteriurija). Lendacin®.Nemačka cefuroksim . III generacija (Z) 0321989prašakzarastvorzainjekciju. maks. ceftriakson. maks.1g.co. Nilacef®.1din 95/2006/12 31. meningitis.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). .2005 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. ceftriaxone-BcPP. kostiju i zglobova. nosa. uha.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . pluća. faringitis. infekcije urinarnih i žučnih puteva. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.DigitSoft. 2g dnevno. gonoreja. novorođenčad maks. 750mg.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. infekcije polnih organa (gonoreja).bočica. Longaceph®. rocephin®.5g na 8 sati (kod težih infekcija na 6 sati). 750mg. inficirane bronhiekstazije. bočica. gonoreja. 1500mg. zinacef CEFUROXIM-MIP® . odojčad i deca do 12 godina 20 . ceroxim. ceftriaxon-MIP®. kože. odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se određuje u odnosu na telesnu masu). rocephin®.12. 1500mg. meningitis. meningitis: odrasli 750mg-1.nr . Paralelni lekovi: azaran.HABIT PHARM A.Ukrajina ceftriakson . 50mg/kg dnevno. infekcije kože i mekih tkiva (celulitis. tonzilitis. bočica staklena. Labilex®. mekih tkiva.Srbija cefuroksim .CHEPHASAAR CHEMISCH . inficirane rane). urinarnog trakta. Longaceph®.5x1g(4823012503231)Cena 1563. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. uha. trbušne infekcije. sinuzitis. abecedni spisak registrovanih lekova 1-2 g. bočica. 1x1500mg Cena 8600102463561 97/2007/12 11. septički artritis). Farcef. Xorimax®.5din 8600102463554 751/2007/12 02. kostiju. maks. infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 2g dnevno. profilaksa u hirurgiji: odrasli www. pre intervencije inj.

inf.2007 Cena 29303. sinuzitis 7. podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati). blister. 4x500mg Cena 4778. . (dnevna doza 2g). Paralelni lekovi: cefuroksim. otitis media 15mg/kg na 12 sati. zinacef CEFZIL® . inf. tonzilitis i infekcije kože i kožnih struktura: 20mg/kg na 24 sata. tvrda.R. (na 6 sati kod teških infekcija). infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i nekomplikovane infekcije urinarnog trakta: 500mg na 24 sata. pneumonija). 200mg.2007 608. 1x10 kom a16aB enzimi (SZ) 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. tonzilitis. 500mg. 500mg. brzinu infuzije kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata. 30x10 kom 8606102767555 400/2007/12 30.3din (SZR) 1014083 film tableta. CELEBREX® .01. akutni i hronični bronhitis.abecedni spisak registrovanih lekova 750mg-1. otitis media.2) (R) 1163520 kapsula.v. infekcije donjeg dela respiratornog trakta: 500mg na 12 sati. bočica. 1x60mL Cena 8606007080728 797/2007/12 11. CELLCEPT® .Velika Britanija imigluceraza . blister.PFIZER ENTERPRISES S. rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju.co.DigitSoft.08.L.3din 3/2-10-7465 19. reumatoidni ar tritis: 1-2 puta po 200mg. 250mg/5mL. 15x10 kom 8606102767579 399/2007/12 30. Paralelni lekovi: Myfortic CEREZYME® . početna doza 2 puta dnevno po 1g i.v.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . (dnevna doza 2g).2006 www.5g na 8 sati i.5-15mg/kg na 12 sati.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta (faringitis.2007 Cena 29384.Luksemburg celekoksib .M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI C Cena 696. 500mg.Švajcarska mikofenolna kiselina . blister.Italija cefprozil .11.04. tvrda. nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina uobičajeno 500mg na 24 sata.05.v. ceroxim.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja transplantiranih organa (transplantirani bubreg): početna doza 2 puta dnevno po 1g i.BRISTOL MYERS SQUIBB S.nr . 250mg.6din (SZR) 1014081 kapsula. bočica. 1x200 U 8606102386039 Cena 76720.R.4din (R) 3321951 granule za oralnu suspenziju.2002 doziranje: osteoartritis: 200mg dnevno. sinusitis. infekcije kože.01. 200U. transplantirana jetra: prvu dozu dati što pre posle operacije.2din 8606102767371 946/2007/12 04. 1x10 kom Cena 1126.04. primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima.F.L. deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno.5din 1319/2006/12 04.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. blister. deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno.A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX .GENZYME LIMITED . faringitis. .J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.A. prvu dozu dati u roku od 24 časa posle operacije i nastaviti najmanje još 4 dana. II generacija (R) 1321950 film tableta. Nilacef®.6din 8606007080711 796/2007/12 11. bočica. Xorimax®. sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12 sati ili 500mg na 24 sata.

5din 8606102386077 1354/2006/12 07. gonoreja 1g u pojedinačnoj dozi.9din 400U. blister.2004 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. 500mg. epilepsija deca do 1 godine 5-10mg. bočica. blister. deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno.9din (R) 1321977 tableta. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela (preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): 60 i.L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 1014051 tableta.j. Cena 153440.0 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova C 0055001 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. CEROXIM .5-5mg. infekcije kože i mekih tkiva. 0. meningitis.tip 3 ili sa hematološkim simptomima .2din (R) 1321976 tableta.5mg. blister. 5mg.75mg. Paralelni lekovi: cefuroksim. 6x10 kom (R) 8606103543172 1463/2007/12 09. 1x10 kom 515-04-02913-2 28. deca do 1 godine do 2. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. bočica. kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije. urinarne infekcije 2 puta po 125mg dnevno. zinacef CERSON® . blister.2007 j01dc cefalosporini. 6x10 kom 8606103543189 1464/2007/12 09.3din 200U. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.2din 3850343057493 1188/2006/12 13.D. 25x200 U 8606102386060 1317/2006/12 04. 0. profilaksa u hirurgiji: odrasli 2 puta po 250mg dnevno. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. 6x10 kom Cena 8606103543165 1462/2007/12 09.RANBAXY LABORATORIES LTD.2007 Cena (R) 1014053 tableta. bočica./kg telesne mase inf.08.08.2006 (SZ) 0055004 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.09.5din 400U. 1x400 U 8606102386046 1320/2006/12 04. 1x10 kom www.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .Hrvatska nitrazepam . 400U. kod pneumonije dozu udvostručiti.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 348. .4din 515-04-02913/04 28.09. tonzilitis. septički artritis). Paralelni lekovi: Nipam CERTICAN .5mg. II generacija (R) 1321975 tableta.tip 1).07.2006 (SZ) 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.25mg. septikemija.08. inficirane bronhiekstazije. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1 i. 1x10 kom 515-04-02913-1 28. maks.nr .07. faringitis.07. 1x10 kom Cena 76. blister. deca od 6-14 godina 5mg.2007 Cena 1014052 tableta. 25x400 U Cena 3836022.DigitSoft. Cena 1918011. deca od 2-5 godina 2. 20mg (u bolnici). cefuroxim-MIP®.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077196 tableta. sinuzitis. Nilacef®. 0.09. 5x400 U 8606102386053 1318/2006/12 04. blister. bakterijska pneumonija.07. 250mg.co. kostiju i zglobova (osteomijelitis. 125mg. cistitis i asimptomatska bakteriurija). Cena 767204./kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom 6 meseci.2006 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja.08. bočica.2004 Cena 1114.j.Indija cefuroksim . blister.2006 (SZ) 0055003 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.BELUPO. .Švajcarska everolimus .2006 doziranje: enzimska supstituciona terapija Gošeove bolesti (hronične i neuropatske .2004 Cena 617. Xorimax®.

3mg/3mL.Nemačka cetroreliks . inj.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1 1014054 tableta. 1x5g Cena 67din 8608808100407 2262/2006/12 06. ili 6. ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg. 1x1mL Cena 8606102684098 722/2006/12 25. 2. odmah posle transplantacije.BAXTER ONCOLOGY GmbH . leka u krvi. 10x10mL 5013158768116 doziranje: individualno. leka tokom primene) i uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije. Ukoliko je potrebno. 1x3mL Cena 8606102684104 721/2006/12 25. 0. dodatnih 0. uz praćenje konc. gutati cele sa čašom vode.25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije. Cena 3464. ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije gonadotropinima. blister.A. Paralelni lekovi: Hloramfenikol alkaloid®.2007 Cena (R) 1014055 tableta za oralnu suspenziju.2006 (R) 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Italija levobupivakain . 5mg/mL.04.04.5din 458/2006/12 06.25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida. 6x10 kom 8606103543158 1467/2007/12 09. CETROTIDE® . Hloramkol® www. Uzimati uvek sa hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene konc.05.2006 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja gonadotropina.05. 10x10mL 5013158768093 (SZ) 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. 0.2006 Cena 4355.N01BB10 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. ampula.04. blister.2006 CHLORAMPHENICOL . 7.75mg oralno. Primena ujutru: lečenje započeti 5. tabl. tuba. CHIROCAINE . uključujući i dan indukcije ovulacije. 1mg.1din 457/2006/12 06.25mg.P. ampula.12. ampula.5mg/mL.DigitSoft.H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI C H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (R) 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. zavisno od indikacije. 6x10 kom Cena 8606103543196 1465/2007/12 09.nr .Srbija hloramfenikol . srca): početna doza je 2 puta dnevno 0. 10x10mL 5013158768109 (SZ) 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. liobočica i rastvor u špricu. blister. ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta.2006 doziranje: prevencija preuranjene ovulacije: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj stimulaciji ovarijum jednom dnevno s.25mg/mL.1mg.07.co.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja organa kod odraslih (transplantacija bubrega.07.5mg/mL.ABBOTT S. dozu prilagođavati u razmacima od 4-5 dana. 0. 0. a zatim u ređim intervalima. 6x10 kom 8606103543141 1466/2007/12 09.3din 456/2006/12 06.2007 Cena (R) 1014056 tableta za oralnu suspenziju.GALENIKA AD .07. .c. 1%.2006 Cena 8289.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090121 mast za oči. liobočica i rastvor u špricu.

100mg. 10x5 kom 8606010890185 3/2-10-9208 12. Simva HeXaL®. 2x2 kom 515-04-2773/03-1 02. meka.G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139200 film tableta.. blister. srca i pluća. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi Cena 200din (BR) 1055075 gastrorezistentna tableta. 1x2 kom 515-04-203/04 02.2din 8600097012133 515-04-4963/03 06. CIALIS . 2x10 kom Cena 510.12.1din (SZ) 1014121 kapsula. (20+20+40mg).2002 doziranje: transplantacija kostne srži. jetre.2002 Cena 10647. 1 sat pre obroka. 50mg. CICLORAL® . blister. 25mg.C10AA01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) C c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104510 film tableta. vasilip®. Simvor. atopični dermatitis. 20mg.05.2 CHOLIPAM .06. blister.nr .Velika Britanija tadalafil . Uzima se isključivo na prazan želudac.2004 Cena 632din (R) 1104511 film tableta.2004 doziranje: erektilna disfunkcija muškaraca: 10-20mg 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti (uzima se najviše 1 doza dnevno). 100mg/mL. bočica.DigitSoft. rastvor.L04AA01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 1014120 kapsula.12.Srbija simvastatin . deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl. 10x5 kom 8606010890192 3/2-10-9209 12. 80mg uveče odjednom. blister.2004 Cena 1249.06.1din 8606010890178 3/2-10-9207 12. Simvastatin. 20mg. (stimulacija erektilne funkcije . nego cele progutati. zocor® CHYMORAL® .GALENIKA AD . posle poboljšanja.B06AA.HEXAL AG . nefrotski sindrom individualno. zavisno od indikacije.3din (R) 1139202 film tableta. odrasli i deca preko 3 meseca 10-15mg/kg www. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. Paralelni lekovi: Hollesta. teški rezistentni oblici psorijaze.3din 515-04-2773/03 02.8din (SZ) 1014122 kapsula. blister.ELI LILLLY AND COMPANY .Nemačka ciklosporin . profilaksa odbacivanja grafta. 10x5 kom Cena 2728.2002 Cena 5285.06.2004 Cena 2498. Tablete ne treba sisati niti žvakati.2din (R) 1139201 film tableta. pankreasa. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. bubrega. 10mg. ubrzanje lečenja inflamatornih procesa u gornjem delu respiratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje): odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl. teški oblici akutnog reumatoidnog ar tritisa kada je konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća.05. nastaviti primenu posle hirurškog zahvata.2004 doziranje: primarna i heterozigotna hiperholesterolemija: početna doza 10mg odjednom uveče.. smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl.2007 doziranje: dodatna terapija u traumatologiji i hirurgiji (sprečavanje ili ubrzanje resorpcije edema i hematoma).i do 36 sati posle jedne doze leka). blister. blister. 20mg. 2x10 kom 8600097012140 515-04-4962/03 06. kombinacije . 10mg.. meka. preventivno 48 sati pre hirurške intervencije..Srbija tripsin.HEMOFARM AD . koronarna bolest: početna doza 20mg odjednom uveče.2002 Cena 10281din (SZ) 3014123 oralne kapi. blister. 2x12 kom 8608808106867 1298/2007/12 12.12. 2x2 kom Cena 2498.06. 100000Aj. meka.12. blister. 1x50mL 8606010890208 3/2-10-9210 12.co. 80mg.

3 dana. 3x10 kom 8600102463233 (R) 1103881 film tableta. hidrohlortiazid .FLoX. rastvor.5mg. 5mg dnevno. 1x10 kom Cena 1015. blister. 1x5mL Cena 104.5mg.7din 515-04-3870/03 24.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister.3din 515-04-229-4 12.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1693/04 02. ne preporučuje se primena kod dece.2003 Cena 515-04-1692/04 02. . zatim doza održavanja 2-6mg/kg dnevno).2003  (R) 1329463 film tableta.2003  (R) 1329464 film tableta. u zavisnosti od težine infekcije. CILAZAPRIL .12. pre intervencije.DigitSoft. 5mg+12. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.nr .12.Indija ciprofloksacin . 1x30 kom www. 2. najčešće 1 tabl. Paralelni lekovi: c .06.06. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.3din 515-04-229-1 12.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje midrijaze i cikloplegije.5mg.2007 doziranje: 1-2 kapi 0. . 1%. zobox® CILAZAPRIL 5 PLUS . plastična bočica sa kapaljkom. blister. bočica.12. ciprofloxacin 250 mg.D.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 517.HABIT PHARM A. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.5% rastvora nekoliko puta dnevno.Srbija cilazapril . Prilazid®.2006 (R) 7095156 kapi za oči.5%. na dan. Paralelni lekovi: Inhibace Plus®.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.06. ciprinol®. kongestivna srčana insuficijencija maks.O.3din 8600097200257 1361/2007/12 20.HEMOMONT D.5g dnevno. uveitis 1-2 kapi 0.2004 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). pre jela. prema potrebi do 5mg dnevno. 20 kom Cena 836. kutija.co. u isto vreme. 500mg.2din 515-04-229-3 12.O.D. 20 kom Cena 1672. Sandimmun® CIFRAN .12. Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®. 1. 5mg.11. citeral®. . Paralelni lekovi: Inhibace®. 1x5mL Cena 55. ciprocinal®. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi. 500mg.abecedni spisak registrovanih lekova 3 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno.S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici (R) 7095155 kapi za oči. blister. maks.2003  (R) 1329461 film tableta. 28 dana. ciprofloxacin. 1x10 kom C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 459. 0.2004 doziranje: hipertenzija 1 puta po 2. ciprofloxacin 500 mg. blister.6din 8600097200240 1649/2006/12 15. blister. 3x10 kom j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329460 film tableta. rastvor. .RANBAXY LABORATORIES LTD.Srbija cilazapril. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. Prilazid® plus c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401402 film tableta. Marocen CIKLOPEN . izuzetno (deca od 5-17 god.HABIT PHARM A.Crna Gora ciklopentolat .09.C09AA08 c09aa inhibitori ace. 250mg. 250mg. monokomponentni (R) 1103880 tableta.6din 515-04-229/03 12. gonoreja: 500mg jednom dnevno.

10mg.2004 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl.N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM g03aa gestageni i estrogeni.9din (R) 1072616 film tableta. 2x14 kom 515-04-1948/03 10. kinetoze: 1 tabl. 1x14 kom Cena: 515-04-1944/03 10.11. 300mg dnevno.Srbija cinarizin . 5x10 kom 515-04-3533/03 10. blister.09. 20mg.2002 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. fiksne kombinacije (R) 1135260 tableta. blister.Švajcarska norgestimat.04mg.Danska escitalopram . ver tigo: 3 puta po 1tabl.3din (R) 1072613 film tableta. blister.2003 Cena: (R) 1072615 film tableta.11. 75mg. ZRENJANIN . maks. blister.. blister.2003 Cena 1030. tokom 21 dan. 20mg. 1x14 kom 515-04-1946/03 10. 15mg. 20mg. ver tigo: 3 puta po 1 tabl. CINARIZIN . vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl.D. blister.11.Makedonija cinarizin .G03AA11 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA C Cena 285. kinetoze: 1 tabl.6din 515-04-1661/03 01. na dan. 2x10 kom 515-04-3532/03 10. blister. blister.7din 8608811003351 515-04-1080/04 14. 10x10 kom 515-04-3534/03 10. LUNDBECK A/S .11.11. Stugeron® forte CIPRALEX® . 5x10 kom 515-04-3536/03 10. blister. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. na dan.. 10mg. uzeti 2 sata pre putovanja. 2x14 kom 515-04-1945/03 10. 0. 10mg.2003 Cena 1443.11.08.2003 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 tableta ujutro od 1-og dana menstrualnog krvarenja.ALKALOID AD . 5mg. maks.2003 Cena: (R) 1072620 film tableta.nr . blister. bočica. Stugeron® forte CINEDIL® . uzeti 2 sata pre putovanja. blister.N06AB10 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072610 film tableta.11.2003 Cena: (R) 1072619 film tableta.7din (R) 1072612 film tableta. 2x14 kom 515-04-1949/03 10. 5mg.2003 Cena: (R) 1072614 film tableta.N07CA02 N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106210 tableta.JUGOREMEDIJA A.11.DigitSoft.11. blister.co.2003 Cena: (R) 1072611 film tableta.2din (R) 1072617 film tableta. 10x5 kom Cena 212.11. 10mg. 10mg.H. 3x21 kom N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106525 tableta.11. blister. Paralelni lekovi: cinarizin. 2x14 kom 515-04-1947/03 10.2003 www. Paralelni lekovi: cinedil®.2003 Cena 721. 75mg.7din 3/2-10-5764 10. zatim 7 dana pauze.2003 Cena: (R) 1072618 film tableta. 300mg dnevno.CILAG AG INTERNATIONAL . 1x50 kom OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 126.25mg+0.11.4 CILEST . etinilestradiol . 2x10 kom 515-04-3535/03 10.2003 Cena 2577.

akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. Paralelni lekovi: c . ciprofloxacin 250 mg. izuzetno (deca od 5-17 god. panični poremećaji: početna doza 5mg tokom 7 dana. maks. u zavisnosti od težine infekcije. zatim 10mg dnevno. ciprocinal®.D. 1x10 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (SZ) 0329196 rastvor za infuziju. gonoreja: 500mg jednom dnevno.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 250mg. CIPRINOL® .D.2004  (R) 1329431 film tableta. 500mg.D. citeral®. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i.J01MA02 j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329200 film tableta. 3 dana. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: c . deci se ne preporučuje.04. pre jela. ne preporučuje se primena kod dece. blister. 100mg. 1. 1x10 kom Cena 610.nr .11. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.v. blister. ciprofloxacin. tokom ½ .DigitSoft. pre jela. ciprofloxacin 500 mg. 1. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. 28 dana. 500mg. 5x50mL Cena 1254.07. citeral®.2004  (R) 1329203 film tableta. ciprofloxacin 250mg.2din 8600064116383 3/2-10-2270 10.07. bočica. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.ZDRAVLJE A. 1x10 kom Cena 578.09. 1x10 kom Cena 863din 515-04-03628-2 28. pre intervencije.Srbija ciprofloksacin .. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.HABIT PHARM A. gonoreja: 500mg jednom dnevno. ciprofloxacin 500mg.9din 515-04-03628-1 28. TOVARNA ZDRAVIL.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2doze. Marocen CIPROFLOXACIN .2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. gonoreja: 500mg jednom dnevno.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. D.5g dnevno. blister. ne preporučuje se kod mlađih od 18 god.2002  (R) 1329192 film tableta. blister. www.2003 doziranje: depresija major: 1 puta po 10mg. maks.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 20mg. maks.1din 8600102463080 515-04-878-1 26.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329430 film tableta. 1x10 kom Cena 610.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 5 1072621 film tableta. ne preporučuje se primena kod dece. 250mg. pre intervencije. podeljeno u dve doze.1din 515-04-03628/03 28. inf. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.09. 10x10 kom Cena: 515-04-3537/03 10.KRKA. ciprofloxacin. blister. 20mg dnevno za obe indikacije.2004  (R) 1329201 film tableta. .04. inf.3din 8600064111258 3/2-10-2273 10. . cifran.5g dnevno. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 296. 3 dana.2002  (R) 1329190 film tableta. 1x10 kom Cena 312. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. blister. 250mg. u zavisnosti od težine infekcije. kod starijih ½ doze.1din 8600064111227 3/2-10-2272 10. Marocen CIPROCINAL® . 1x10 kom Cena 312.1 sata. u zavisnosti od težine infekcije. 28 dana. blister. 500mg.2din 8600102463073 515-04-878/04 26. blister. pre jela. izuzetno (deca od 5-17 god.co.FLoX.Srbija ciprofloksacin . 750mg.Slovenija ciprofloksacin .09. cifran. .v. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.07. ciprinol®.FLoX.

3 dana. citeral®. ciprinol®. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: c . 28 dana. cifran. 1x10 kom Cena 312.11. 500mg. ne preporučuje se primena kod dece.08.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. izuzetno (deca od 5-17 god. pre intervencije. pre jela.FLoX.5g dnevno. citeral®. ciprinol®. maks.REMEDICA LTD .Kipar ciprofloksacin . Paralelni lekovi: c . ciprocinal®.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.08.2din 8608811005058 515-04-826/03 10.Srbija ciprofloksacin . 28 dana. ciprofloxacin. maks. 1.nr . ciprinol®. Paralelni lekovi: c .J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329450 film tableta. izuzetno (deca od 5-17 god. ciprofloxacin 250 mg.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. u zavisnosti od težine infekcije. ne preporučuje se primena kod dece. maks. Paralelni lekovi: c .11. maks.REMEDICA LTD .D. blister. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 1. 1x10 kom Cena 581. blister.2003  (R) 1329452 film tableta. Marocen CIPROFLOXACIN . 500mg. blister. pre intervencije. ciprofloxacin 500 mg. 1. u zavisnosti od težine infekcije.1din 8608811005072 515-04-826-2 10. Marocen www. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.JUGOREMEDIJA A. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 3 dana. izuzetno (deca od 5-17 god. blister. citeral®. cifran. 250mg. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.2003  (R) 1329453 film tableta. 250mg. u zavisnosti od težine infekcije. 2x10 kom Cena 610. cifran.5g dnevno. ciprofloxacin 500 mg. 1x10 kom Cena 610. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. pre jela. 1x10 kom Cena 297.FLoX. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. pre intervencije. ciprofloxacin 500 mg. blister.5g dnevno. abecedni spisak registrovanih lekova C 3 dana. 1. ZRENJANIN . ciprocinal®. 500mg.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.6din 5290665004047 328/2005/12 29.5g dnevno. Marocen CIPROFLOXACIN 250 MG . 28 dana.7din 5290665003637 292/2005/12 29.2003  (R) 1329451 film tableta.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ciprofloxacin. ciprocinal®.FLoX.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329511 film tableta. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 28 dana. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ciprinol®. gonoreja: 500mg jednom dnevno. citeral®. pre jela. ciprofloxacin 250 mg.11.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329510 film tableta. blister. ciprofloxacin 250 mg. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.5din 8608811005089 515-04-826-3 10. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. cifran. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. izuzetno (deca od 5-17 god. 2x10 kom Cena 1062. 250mg. ne preporučuje se primena kod dece. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.co. ciprocinal®. 3 dana.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.11. gonoreja: 500mg jednom dnevno. pre intervencije. gonoreja: 500mg jednom dnevno. ne preporučuje se primena kod dece. Marocen CIPROFLOXACIN 500 MG .) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.FLoX.DigitSoft.1din 8608811005065 515-04-826-1 10.Kipar ciprofloksacin .

03. 1x200mL 8600102463769 2001/2007/12 21.abecedni spisak registrovanih lekova CISAP® . 1x50mL Cena 8606007410310 1141/2006/12 06.D. bočica.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju.08.9din 8600064117465 315/2005/12 16.B. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju. KG . testisa. Platigal. monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m2 TP (telesne površine) kao jedna i. postoperativna pareza creva. 1x100mL C Cena 450. 1mg/mL.6din (SZ) 1124175 tableta.A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi (SZ) 1124174 tableta. bočica. ovarijuma.v. gastropareza kod dijabetičara.2din 8606007410303 1140/2006/12 06. hronična opstipacija (kratkotrajna terapija u bolničkim uslovima): 3-4 puta po 5-10mg dnevno uz intenzivan kardiološki monitoring.1din 515-04-4331/03 10. 50mg/100mL.Srbija cisaprid . mokraćne bešike. Platigal.09.03. Platinex www.M. 5x10mL Cena 2087. 0.07. Paralelni lekovi: Platidiam 10. bočica od tamnog stakla.2006 1217din (SZ) 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x20mL (SZ) 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju.07. Paralelni lekovi: Platidiam 10. bočica.co. 3x10 kom Cena 106. Platidiam 50.5mg/mL. bočica od tamnog stakla. 1x100mL 8600102463752 1828/2007/12 03. LIMITED .PFIZER (PERTH) PTY. 1x20mL Cena 450din 8600102463745 1827/2007/12 03. ezofagusa. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. 5mg. karcinomi glave i vrata. 10mg. 10mg/20mL.09.2006 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.08.2007 Cena (SZ) 0031222 rastvor za infuziju.nr . karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. karcinomi glave i vrata.2007 Cena 1418din (SZ) 0031221 rastvor za infuziju.2004 Cena 1581. 3x10 kom 8600064117472 316/2005/12 16.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: Platidiam 10. blister. bočica.8din 515-04-4330/03 10.Australija cisplatin . na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.DigitSoft. Platidiam 50. Platigal. bočica. endometrijuma.2005 doziranje: gastro-ezofagusni refluks. 1mg/mL.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031220 rastvor za infuziju.H NFG.2005 Cena 233. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.D.HABIT PHARM A. maks. Platinex CISPLATIN .2004 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. .Austrija cisplatin . blister. doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m2 TP. osteosarkoma: po protokolu. karcinoma pluća.09. CISPLATIN . Platinex CISPLATIN .5mg/mL. 0. 40mg dnevno.2007 doziranje: palijativna terapija karcinoma cerviksa.EBEWE PHARMA GES. Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora. 0. Platidiam 50.5mg/mL. tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4 nedelje. .Srbija cisplatin .

1din 515-04-1994/03 27. 2x10 kom 8600064104120 1289/2007/12 12. 40mg. .Srbija citalopram . 5x10mL www.ALKALOID AD .N06AB04 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072060 film tableta. 250mg.4din (R) 1072061 film tableta. ampula.ZDRAVLJE A. blister.Makedonija ciprofloksacin .nr .07.5din 5310001009410 515-04-1213/03 30. pre intervencije. 100mg. deci se ne preporučuje. maks. 60mg dnevno.06. povećavati dozu do maks.6din (R) 1072068 film tableta. 40mg. 20mg. bočica od tamnog stakla. gonoreja: 500mg jednom dnevno.1din (R) 1072064 film tableta. bočica od tamnog stakla. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.06. ciprofloxacin 500 mg. pre jela. 3 dana.2007 Cena 1376.2007 doziranje: depresija: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče. 500mg. maks. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.06.2003  (R) 1329400 film tableta. 10x10 kom 8600064104144 1292/2007/12 12. 10x10 kom 8600064104175 1296/2007/12 12.07. panični poremećaji: početna doza 10mg dnevno. u zavisnosti od težine infekcije. podeljeno u dve doze.7din (R) 1072065 film tableta. inf. blister. uobičajena doza je 20-30mg dnevno.2003  (R) 1329401 film tableta.2007 Cena 2735. ciprofloxacin. 21 dan. blister.07.2007 Cena 550. 5x10 kom Cena 966.co.8din (R) 1072066 film tableta. maks. do 40mg. 40mg dnevno. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 1x10 kom Cena 309.2007 Cena 386. 5x10 kom 8600064103970 1295/2007/12 12. 10mg.D.Makedonija ciprofloksacin .DigitSoft. 20mg. 5x10 kom 8600064104168 1294/2007/12 12.4din 515-04-1213-2 30.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.1din (R) 1072063 film tableta.v.2003 j01Ma fluorohinoloni  (Z) 0329403 rastvor za injekciju. ciprocinal®.1din (R) 1072067 film tableta. 0. ciprofloxacin 250 mg. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. inf. 2x10 kom 8600064103963 1290/2007/12 12. Paralelni lekovi: zyloram® CITERAL® . blister. 1x10 kom Cena 601. blister.06. ciprinol®. Paralelni lekovi: c . ako je potrebno.. 40mg.06.06.1din 8600064104137 1288/2007/12 12. cifran. 2x10 kom 8600064104151 1293/2007/12 12. ne preporučuje se primena kod dece.ALKALOID AD .06. 20mg. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.FLoX. blister. 60mg dnevno. bočica. abecedni spisak registrovanih lekova C CITALEX® . ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.2007 Cena 218din (R) 1072062 film tableta. blister. 1.06. 28 dana. 1x5mL Cena 135. stariji maks. blister. 10x10 kom 8600064104113 1291/2007/12 12.v.2007 Cena 1090. stariji maks. rastvor.5din 5310001009397 515-04-1213-1 30. tokom ½-1 sata.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090911 kapi za oči.2007 Cena 545. 10mg.06.3%.11. Marocen CITERAL® . 10mg. blister. povećati na 20mg posle 7 dana.5g dnevno.2007 Cena 1932. izuzetno (deca od 5-17 god.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 899. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.

2006 Cena 1115. Fromilid®. blister.nr .5 godina: 5mg dnevno.2din 120mg+5mg.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu Cena 248din (R) 1058251 tableta.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325615 film tableta.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana.06.SCHERING-PLOUGH LABO N. Fromilid®. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. Kleromicin®. 1x120mL 8606103170095 823/2007/12 13. Pressing® CLATHROCYN® . bočica.2007 Cena 283.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: konjunktivitis. a drugog dana 2 kapi na sat.J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325620 film tableta. 10mg. Paralelni lekovi: Flonidan®.8din 1325621 film tableta.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis (kijavica). CLARITHROMYCIN . teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana.04.3din (R) 3058250 sirup. teške infekcije: 500mg na 12 sati tokom 14 dana. zymbaktar CLARITINE® .REMEDICA LTD . blister.02.2004 Cena 1032. 2x7 kom 515-04-3568-1/04 30. najduže 10 dana. . blister. 250mg. 1x10 kom 8606103170101 824/2007/12 13. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. 1mg/mL. alergijski konjunktivitis. blister. Paralelni lekovi: clathrocyn®.09. Klerimed®. 500mg. blister.2007 doziranje: sezonski alergijski rinitis. Loratadin.V. Kleromicin®. suzenje i iritacija konjunktiva (bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta. Klerimed®.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici  (R) 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem. Paralelni lekovi: clarithromycin. 2x7 kom (R) 8600097002998 200/2006/12 20. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).DigitSoft. 2x7 kom Cena 582din 8600097002981 198/2006/12 20. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. Lorano.Belgija loratadin .02. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati.04.Kipar klaritromicin .2din (R) 1325616 film tableta. Cena 174. blefaritis 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana. 250mg. zymbaktar www. 500mg. blister.09.co.SCHERING-PLOUGH LABO N.V. 2x7 kom C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 544. loratadin . keratitis.3din 515-04-3568/04 30. Paralelni lekovi: Marocen CLARINASE® . .Srbija klaritromicin . Fromilid® uno. deca od 2 . 1x10 kom 5909990706112 515-04-283/03 23. ulkus korneje 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.Belgija pseudoefedrin.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. Fromilid® uno. nesezonski hronični idiopatski rinitis.HEMOFARM AD .

DELPHARM LILLE SAS .4din 515-04-2530-3 05. profilaksa reumatske groznice i pneumokoknih infekcija: odrasli i deca preko 7 godina 1. .Francuska ciproteron.j.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.04.DigitSoft.SCHERING GmbH & CO.3din (R) 1020184 tableta. 2x0.9din (R) 1020183 tableta. blister. na 12 sati.12.4mL Cena 717.5din (R) 3020185 prašak za sirup. 1mg+2mg.2 Mi. na 12 sati.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod klimakteričnih smetnji (znači involucije kože i urogenitalnog sistema).7din 8600103492119 479/2006/12 07.j.c.04. napunjen injekcioni špric.5din 515-04-2530-1 05. 100mg. 2x0. 60mg. CLIACIL® . 20mg.2003 (SZR) 0062202 rastvor za injekciju. posle 21-og dana pauza 7 dana. tokom najmanje 2.A. 40mg.12.Srbija fenoksimetilpenicilin . 50mcg/24h. napunjen injekcioni špric. tokom 7-10 dana. 1x21 kom Cena 543.Francuska enoksaparin . napunjen injekcioni špric.. uzima se 30 minuta pre jela. ZRENJANIN .12.2003 (SZR) 0062204 rastvor za injekciju.D. 80mg. blister.AVENTIS PHARMA S.2006 Cena 192.12. 4x5 kom 8608811000626 462/2006/12 06. PRODUKTIONS KG .2003 doziranje: tromboza dubokih vena: profilaksa 1 puta po 20-40mg s. bočica. na 8 sati.02. otitis media.04. deca do 3 godine 150000-300000 i.m.j. 2x0. na 8 sati. od petog dana menstrualnog ciklusa. estradiol . 60000i.j. napunjen injekcioni špric.G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048720 obložena tableta.7din 515-04-2530/03 05. ovarijektomija.J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu Cena 118. terapija 1mg/kg s. estrofem® CLIMEN® .c. nestabilna angina pektoris. 1x150mL 8608811000619 461/2006/12 06.1din 515-04-2530-4 05. poremećaji menstrualnog ciklusa: 1 tableta dnevno.1din 8600103492034 161/2006/12 07.2006 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. 2x0. napunjen injekcioni špric. 4x5 kom 8608811000633 463/2006/12 06.2mL Cena 375. Paralelni lekovi: estraderm TTS®. ne sme se primenjivati i.2006 doziranje: tonzilitis.j. 1x4 kom Cena 461.co.B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) C B01aB heparinski antikoagulansi (SZR) 0062200 rastvor za injekciju.nr . www.AVENTIS INTERCONTINENTAL . na 8 sati.2003 (SZR) 0062201 rastvor za injekciju. 1200000i./mL.6din 515-04-2530-2 05..j.c. 2x1mL Cena 1269. a najviše 8 dana.04. deca od 3-7 godina 300000-600000 i. tokom 10 dana.JUGOREMEDIJA A.2003 (SZR) 0062203 rastvor za injekciju. blister.2006 Cena 287.100 abecedni spisak registrovanih lekova CLEXANE® .8mL) Cena 1054. lečenje streptokoknih infekcija usne duplje. neozleđenu kožu. infarkt miokarda bez Q talasa 1mg/kg s. 600000i.Nemačka estradiol . aluminijumska folija.6mL Cena 911. monokomponentni (R) 9048730 transdermalni flaster. CLIMARA® . svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.12.

7g dnevno podeljeno u 2-4 doze.25mL B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062412 rastvor za injekciju. 300mg.09. 600mg.01..25mL.1din 8600097012386 515-04-383/04 01.. blister./0.5din 515-04-5182/03 24. tuba. 300mg.07. blister.co. 1. bočica staklena.07. kože. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.2004 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju.2003 Cena 710.ABBOTT GmbH & CO.07.2004 Cena (R) 1326227 film tableta.j. 2x6 kom 515-04-1036/04 15. 1432i.Nemačka reviparin .c. blister.J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 737.2003 Cena 358.08. odrasli parenteralno 0. deca 3-6mg/kg na 6 sati.01.3din (R) 1326228 film tableta. blister.Nemačka reviparin .ABBOTT GmbH & CO. 10x0.j. peritonitis. napunjen injekcioni špric. u razmacima od 24 sata.v.Srbija klindamicin . 1x20g Cena 152. 3x10 kom 515-04-1257-1 06. zglobova.abecedni spisak registrovanih lekova 101 CLINDAMYCIN-MIP .08.j.HEMOFARM AD . inj. ampula. Paralelni lekovi: Klindamicin CLINDASOME® .08. blister.2006 Cena 263.9din (R) 1326221 film tableta.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. 3x10 kom 515-04-1257-2 06. 600mg.Nemačka klindamicin . 300mg. 900mg/6mL.2004 doziranje: acne vulgaris ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama. blister.2004 Cena 151din (R) 1326226 film tableta.2g tokom 60 minuta. 3x10 kom 515-04-1257/03 06.B01AB08 B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062410 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: clivarin® CLIVARIN® .B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 515-04-5182/03-2 24. 1x6 kom 515-04-1033/04 15. inf. 5x4mL C PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU d10aF antiinfektivi za lečenje akni (R) 4150411 gel. s.CHEPHASAAR CHEMISCH . ne treba da pređe 600mg.D10AF01 j01FF linkozamidi (R) 0326223 rastvor za injekciju.m.6-2. (pojedinačna i. 600mg.2003 Cena (R) 1326225 film tableta. ampula.c. 1%.1din (R) 1326220 film tableta. CLIVARIN MULTI .9din 84/2006/12 31. 1x6 kom 515-04-1034/04 15.2006 Cena 1486.DigitSoft.09. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i. s. blister. KG .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .6din (R) 1326222 film tableta. 2x6 kom 515-04-1037/04 15. a i. 34356i.07. 600mg/4mL. izuzetno 450mg na 6 sati. deca 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.2004 www.07.5din (R) 0326224 rastvor za injekciju. 150mg.j.2004 Cena 284. potkožnog tkiva. 5x6mL ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 1615.nr . 5x6mL 86/2006/12 31. profilaksa bakterijskog endokarditisa odrasli oralno 150-300mg. KG .

N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070973 rastvor za injekciju.j.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. 1x1 kom Cena 1639. 50mg.09. blister. ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od 400mg.m.8din 5290665000506 515-04-1869/04 28.Danska zuklopentiksol . 50mg.ALKALOID AD . 1x60mL Cena 515-04-257/03 30. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i. Paralelni lekovi: Klomifen CLOPIXOL .2004 doziranje: disfunkcija ovulacije: daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa. 1x16 kom (R) 3021831 sirup. Paralelni lekovi: clopixol acuphase.REMEDICA LTD . 5x1mL Cena 2915.DigitSoft.co.09.09. 50-150mg. 200-400mg..8din 515-04-03221/04 28.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (R) 1070970 film tableta. 125mg/5mL. tvrda.2003 Cena 515-04-257-1 30. bočica.2004  (R) 1070971 film tableta.j. na 2-4 nedelje. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. plastična kutija. 1x10 kom Cena 204.m.102 (SZ) 0062411 rastvor za injekciju.Danska zuklopentiksol . ampula.09.6mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 3587.8din 515-04-5182/03-1 24.Danska zuklopentiksol . ampula.c.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070972 rastvor za injekciju. clopixol depot CLOPIXOL ACUPHASE .6mL.Kipar klomifen . 25mg./0. Paralelni lekovi: clopixol.3din 515-04-03224/04 28.9din 515-04-03222/04 28. maks 600mg nedeljno. u razmacima od 24 sata. Paralelni lekovi: clivarin multi CLOMIFENE . 250mg. 200mg.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. plastična kutija. posebno sa agresijom i agitacijom: 20-30mg dnevno.06. clopixol acuphase CLOXACILLIN .06. po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg. clopixol depot CLOPIXOL DEPOT .9din 515-04-03225/04 28. 10x1mL Cena 3244. Paralelni lekovi: clopixol. prvi ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana. napunjen injekcioni špric.H.c. s.J01CF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cF penicilini otporni na beta laktamazu (R) 1021832 kapsula.2003 www. po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana.j.Makedonija kloksacilin . 3436i.09. podeljeno u više doza. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i.H.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. LUNDBECK A/S . maks. doza održavanja 20-50mg najbolje odjednom uveče. sintetski  (R) 1048877 tableta.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. s. bočica. 10x0. LUNDBECK A/S . a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje. 150mg dnevno.06. 1x50 kom Cena 662.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. drugi i treći ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana.nr . LUNDBECK A/S . 10mg.H.

2003 doziranje: hipertenzija: inicijalno 80mg dnevno.11. ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4 nedelje na 160mg dnevno.Nemačka klozapin . 5x10 kom Cena 1501. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. 5x10 kom Cena 1169.LES LABORATOIRES SERVIER . respiratornog i urinarnog trakta. 50mg.4din 515-04-1683/03 28. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. CLOZAPIN HEXAL® . Leponex® CLOZAPINE . veća doza uveče). blister.11. teške psihoze 200-450mg.2din 3/2-10-10000 12. maks. Leponex® CO-DIOVAN® .REMEDICA LTD .3din 8606102455155 518/2005/12 02. 5x10 kom Cena 478. a zatim 25-50mg drugog dana.NOVARTIS .2005 doziranje: šizofrenija. veća doza uveče). 25mg.5din 515-04-1682/03 28. oksazepini i tiazepini  (R) 1070965 tableta.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!).abecedni spisak registrovanih lekova 103 doziranje: stafilokokne infekcije kože. 100mg. maks. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza.5mg dnevno.06.11. teške psihoze 200-450mg.4din 515-04-1683-1 28. maks.11.nr . blister.co. mekih tkiva. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.2002 www. blister. 12.5mg.2005  (R) 1070021 tableta. deca ispod 20kg 50-100mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (na 6 sati). 2x14 kom Cena 1614. 900mg dnevno. 80mg+12. blister.11. oksazepini i tiazepini  (R) 1070020 tableta. maks. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. maks.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!). početi sa 40mg.2005  (R) 1070022 tableta.2004 doziranje: šizofrenija. 2x14 kom Cena 545. 900mg dnevno. kutija.2003  (R) 1401042 film tableta.5din 8606102455162 519/2005/12 02. blister. lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela. a zatim 25-50mg drugog dana.12. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. Paralelni lekovi: clozapine.Kipar klozapin .C09DA03 C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1336. 30 kom doziranje: depresija: 3 puta po 12.Francuska tianeptin . 4g dnevno. hronično lečenje osteomijelitisa i septičkog ar tritisa: odrasli i deca preko 20kg 250-500mg na 6 sati. COAXIL .5mg. 160mg+12. hidrohlortiazid .Švajcarska valsartan.5mg.2003  (R) 1401041 film tableta.11. kao i produženo.N06AX14 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072600 tableta. c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici  (R) 1401040 film tableta. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. 100mg.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. do 200mg u jednoj dozi.SALUTAS PHARMA GmbH . 2x14 kom Cena 1614. do 200mg u jednoj dozi. 160mg+25mg. jednom dnevno. 5x10 kom Cena 8606102455179 520/2005/12 02. blister. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. blister.6din 5290665003644 515-04-1864/04 28.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini.DigitSoft. stariji od 75 god.

1x12 kom Cena 156din 515-04-1828/03 23.01.10.J01XD01 r01Ba adrenomimetici (BR) 3111212 prašak. maks. askorbinska kiselina . paracetamol.12.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111213 oralni prašak.GLAXOSMITHKLINE UK .A. maks.75%. .DEMO S. 10x5g 515-04-1827/03 05. kesica. plastična kesa. Influrex COLPOCIN-T . 750mg+10mg+60mg. paracetamol.DEMO S. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant.5din 515-04-1829-1 23. 5x5g Cena 149. 10mg+750mg+60mg. 1x1 kom doziranje: 2 puta dnevno u tankom sloju naneti na obolelo mesto.co. 750mg+10mg+60mg. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Lemon. 0. 10x100mL Cena 129.10. fenilefrin.104 abecedni spisak registrovanih lekova COLDREX .Velika Britanija fenilefrin.R01BA53 NAZALNI PREPARATI C r01Ba adrenomimetici (BR) 1111210 tableta.2003 Cena (BR) 3111214 prašak. orvagil® www. Paralelni lekovi: Klion®.nr . COLDREX HOTREM BLACKCURRANT . povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 2 tablete na 6-8 sati. terpin. deca 7. 10x5g 515-04-1827-1 05. maks.10.A. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.Grčka metronidazol .2004 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029770 rastvor za infuziju. .12. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. 10mg+750mg+60mg.5din 515-04-1829/03 23. 4 tablete dnevno.5mg/kg na 8 sati.2003 (BR) 1111211 tableta. kesica. 5x5g ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 515-04-3185/04 23. blister.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg.Velika Britanija fenilefrin.GLAXOSMITHKLINE UK .2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.2006 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. Influrex COLDREX HOTREM LEMON .Grčka metronidazol . askorbinska kiselina . kesica.D06BX01 d06BX ostali hemioterapeutici (R) 4159341 gel. COLPOCIN-T® . prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.GLAXOSMITHKLINE UK . kofein. 8 tableta dnevno. blister. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. rinitisom (i rinorejom). 4 praška dnevno. rinitisom (i rinorejom). rinitisom (i rinorejom).R01BA53 NAZALNI PREPARATI Cena 149. askorbinska kiselina .2din (8606101409036) 39/2006/12 16. 2x12 kom Cena 515-04-1828-1 23. 4 praška dnevno. tuba. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.09. maks.Velika Britanija paracetamol.2003 Cena (BR) 3111215 oralni prašak. deca od 6-12 godina 1 tableta na 6-8 sati.10.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.DigitSoft. 5mg/mL. kesica.

1x30 kom Cena 4674. natrijum-laktat . 6g/L+0.2003 649. Paralelni lekovi: Bisoprolol. boca plastična. 2g dnevno.27g/L+6. maks.4g/L+0. 10x500mL Cena 4030539068727 564/2006/12 08. doza se može u nedeljnim intervalima postupno povećati za 18mg. maks. COMPOUND SODIUM LACTATE . CONCOR® .12. 3x10 kom 4022536645902 doziranje: hipertenzija: 1-2 puta po 5mg. 6x10 kom 5000123109029 515-04-3445/03 30.Švajcarska entakapon .24g/L. lamivudin .05.N06BA04 PSIHOANALEPTICI N06Ba simpatikomimetici centralnog delovanja § (R) 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem.27g/L+6. boca plastična. 20mg dnevno.nr .2004 doziranje: Parkinsonova bolest.abecedni spisak registrovanih lekova 105 COMBIVIR® . 10x1000mL Cena 4030539068734 565/2006/12 08. do najviše 54mg dnevno. 180 kapi/min. u urgentnim stanjima.1din 17.05.4g/L+0. Terapiju treba prekinuti. blister.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. maks.2006 doziranje: terapija šoka. 1x30 kom Cena 3618. simptomatski parkinsonizam (u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima 200mg): uz levodopu.Nemačka natrijum-hlorid. kalcijum-hlorid.4din 515-04-2097/04 06. stanja sa acidozom. concor® cor Cena 515-04-1434/03 Cena 515-04-1435/03 431. Byol®.Velika Britanija zidovudin.2006 doziranje: poremećaj pažnje deca starija od 6 godina .6din 8606102804076 698/2006/12 25. 5mg. blister. 200mg.MERCK KGaA . ukoliko je potrebno. bočica. selektivni (R) 1107600 film tableta.Nemačka bisoprolol .2003 www.07. Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor COMTAN® .B. kalijum-hlorid.05.5 L).JANSSEN PHARMACEUTICA N. 18mg.8din 17. kombinacije Cena 27113. 36mg. CONCERTA® . 1x30 kom Cena 2033.co.05. bočica.Belgija metilfenidat .N04BX02 ANTIPARKINSONICI N04BX ostali dopaminergički lekovi (R) 1085284 film tableta.09. .DigitSoft. 10mg. ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175320 rastvor za infuziju.24g/L.V.7din (SZR) 1328640 film tableta. 300mg+150mg.BRAUN MELSUNGEN AG . 6g/L+0.07.terapiju započeti sa 18mg jednom dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste. prosečno 60 kapi/min.2006 (Z) 0175321 rastvor za infuziju.2006 § (R) 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 2 puta po 1 tabl.NOVARTIS .J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija. bočica.6din 8606102804069 699/2006/12 25. 3x10 kom 4022536645872 (R) 1107601 film tableta. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. blister.GLAXOSMITHKLINE UK .

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CONCOR® COR - MERCK KGaA - Nemačka bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena 536,3din 4022536872728 508/2005/12 31.10.2005 Cena 514,9din (R) 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 4022536872735 509/2005/12 31.10.2005 Cena 675,7din (R) 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 4022536872742 510/2005/12 31.10.2005 doziranje: hronična stabilna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg jednom dnevno tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1,25mg u intervima od po 7 dana do maks. doze od 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, concor® CONTRACTUBEX® - Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin - D11AX..
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

Cena 504,4din 515-04-5027/03 02.06.2004 doziranje: terapija ožiljaka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo. CONTROLOC® - ALTANA PHARMA AG - Nemačka pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 463,3din 8606102233050 248/2006/12 03.03.2006 Cena 852,3din (R) 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 8606102233197 3/2-10-10812 25.12.2002 Cena 575,9din (R) 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x14 kom 515-04-2632/04 25.08.2004 Cena 1072,3din (R) 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x28 kom 8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004 Cena (R) 1122754 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 4x14 kom 515-04-2632/04-2 25.08.2004 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelje (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paralelni lekovi: Pulcet® COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (R) 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL; napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena 80267,8din 8606010920011 131/2007/12 11.01.2007 doziranje: multipla skleroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati terapiju bez saveta sa lekarom. COPEGUS® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (SZR) 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42 kom Cena 8606102767596 515-04-1692/03 10.09.2003

d11aX ostali dermatološki preparati (BR) 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR)

10

1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168 kom Cena 56204,1din 8606102767593 515-04-1692-1 08.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa 2b. Paralelni lekovi: rebetol COR-AS - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina - B01AC06

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

C

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (BR) 1086083 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom 8600064110787 doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: andol, cardiopirin®, Midol

Cena 30,5din 3/2-10-4716 09.07.2002

CORDARONE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici, grupa III (R) 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena 848,5din 3582910002598 87/2006/12 31.01.2006 Cena 570,1din (R) 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10 kom 3582910002512 88/2006/12 31.01.2006 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min (primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg tokom 2-3h, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije 4mg/kg/dan. Paralelni lekovi: amiodaron, Sedacoron CORDIPIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402230 film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom Cena 80din 515-04-01168/03 28.09.2004 doziranje: profilaksa angine pektoris i hiper tenzija: inicijalno 2 puta po 10mg, zatim 2 puta po 20mg; maks. 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin® XL, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® RETARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; blister, 2x15 kom Cena 116,4din 3838989519872 116/2005/12 15.08.2005 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® XL, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® XL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402235 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 245,1din 515-04-234/03 05.03.2004 doziranje: hipertenzija i profilaksa angine pektoris: 1 puta po 40mg dnevno, a ukoliko je potrebno 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CORNEREGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena 289,9din 4030571001393 561/2005/12 21.11.2005 doziranje: keratitis, suvi keratokonjunktivitis, opekotine, distrofična oboljenja rožnjače, profilaksa i terapija povreda rožnjače kod osoba sa kontaktnim sočivima, kauzalna terapija infekcija rožnjače bakterijskog, virusnog ili gljivičnog porekla 3 - 5 puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije. CORNILAT® - GALENIKA AD - Srbija izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 60,5din 8608808100520 110/2006/12 02.02.2006 doziranje: profilaksa angine pektoris: 20-40mg svakih 12 sati; angina pektoris: 40-120mg dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: difutrat, Isosorb retard® CORPRIL - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

c09aa inhibitori ace, monokomponentni Cena 276din (R) 1103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10 kom 8901296007297 262/2006/12 06.03.2006 Cena 415din (R) 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8901296007303 263/2006/12 06.03.2006 Cena 620din (R) 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8901296007310 265/2006/12 06.03.2006 Cena 910din (R) 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8901296007327 264/2006/12 06.03.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1,25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2,5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg/dan, po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2,5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2,5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po 2,5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®, Piramil®, Prilinda®, ramipril, ramitens®, Tritace® CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM AD - Srbija diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 kom Cena 172,2din 8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 90-180mg, maks. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: diltiazem, diltiazem alkaloid® CORTICIN® - GALENIKA AD - Srbija hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena 39,3din 8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

10

doziranje: akutni i hronični bakterijski blefaritis, inflamatorna oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive, korneje i prednjeg segmenta očne jabučice, hronični prednji uveitis, traume korneje: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata. CORVITOL® 100 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom Cena 194din 4013054003541 602/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10 kom 4013054000847 603/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije: 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 50, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORVITOL® 50 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom Cena 86,1din 4013054003220 600/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10 kom 4013054000854 601/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORYOL® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7 kom 3838989502874 (R) 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10 kom 3838989502881 (R) 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10 kom 3838989502911 (R) 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 (R) 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10 kom 3838989502935 (R) 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10 kom 3838989502942 (R) 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 (R) 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10 kom 3838989502966

Cena 303/2005/12 Cena 304/2005/12 Cena 305/2005/12 Cena 306/2005/12 Cena 307/2005/12 Cena 308/2005/12 Cena 309/2005/12 Cena 310/2005/12

206,9din 26.10.2005 221,8din 26.10.2005 632,1din 26.10.2005 222,6din 26.10.2005 26.10.2005 26.10.2005 272,9din 26.10.2005 291,7din 26.10.2005

www.DigitSoft.co.nr

110 (R)

abecedni spisak registrovanih lekova

C

1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10 kom Cena 832,1din 3838989502973 311/2005/12 26.10.2005 Cena 385,8din (R) 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7 kom 3838989502980 312/2005/12 26.10.2005 Cena 414din (R) 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15 kom 3838989502997 313/2005/12 26.10.2005 Cena 1180,2din (R) 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15 kom 3838989503000 314/2005/12 26.10.2005 doziranje: hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; angina pektoris: 12,5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze; hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3,125mg 2 nedelje, zatim 2 puta po 6,25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12,5mg, maks. 2 puta po 25-50mg. Paralelni lekovi: dilatrend®, Karvedilol, Karvileks®, Milenol COSOPT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA timolol, dorzolamid - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7099180 kapi za oči, rastvor; 0.5%+2%; bočica, 1x5mL Cena 1205,7din 3556610000307 515-04-1747/03 01.08.2003 doziranje: terapija glaukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko. COZAAR® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Cena 515-04-774 16.06.2003 Cena 1419,7din (R) 1103791 tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 515-04-774/03 18.06.2003 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erynorm®, Lorista®, Lotar® CRINONE® - FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

c09ca antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni (R) 1103790 tableta; 50mg; blister, 1x14 kom

g03da derivati pregnena (R) 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena 8606102684166 1512/2007/12 12.07.2007 doziranje: neplodnost nastala usled smanjenih nivoa ženskog hormona progesterona u toku menstrualnog ciklusa; u toku “in vitro” oplodnje kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus zbog steriliteta nastalog usled problema sa jajovodom ili matericom intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod “in vitro” oplodnje (neplodnost nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim ovulatornim ciklusom) po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu. CRIXIVAN® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica, 1x360 kom Cena 515-04-775/03 18.06.2003 Cena 24569,3din (R) 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica, 1x180 kom 515-04-775/03/1 18.06.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova CUROSURF® - CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija poraktant alfa - R07AA..

111

OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Cena 67729din 515-04-693/04 25.05.2004 Cena 67729din (SZ) 0119151 suspenzija za injekciju; 240mg; bočica, 1x3mL 515-04-693/04-1 25.05.2004 doziranje: lečenje i profilaksa respiratornog distres sindroma (RDS) kod prevremeno rodjene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja endotrahealnim tubusom. CYCLO-PROGYNOVA® - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

r07aa plućni surfaktanti (SZ) 0119150 suspenzija za injekciju; 120mg; bočica, 2x1.5mL

C

g03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati 337,7din (R) 1048781 obložena tableta; 0.5mg+2mg + 2 mg; blister, 1x21 kom Cena 8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan, zatim 7 danapauze CYCLOPLATIN 150 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x15mL Cena 2596,8din 8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 50, Paragal, Paraplatin® CYCLOPLATIN 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 1080,5din 8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 150, Paragal, Paraplatin® CYMEVENE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 2771,1din (SZ) 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg 8606102767616 403/2007/12 30.01.2007 doziranje: CMV retinitis, diseminovana CMV infekcija: 5mg/kg na 12 sati, 14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan. CYSTOCAIN 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain) - N01BB08 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081141 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000817 3/2-244/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; terapija bolnih sindroma: 1-30mL.

www.DigitSoft.co.nr

112

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CYSTOCAIN A 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081142 rastvor za injekciju; (200mg+0.06mg)/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000824 3/2-245/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; blokada perifernih nerava ili pleksusa: 10-20mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; ne primenjivati i.v. Paralelni lekovi: cystocain dS, Septanest adrénaline 1/100 000 CYSTOCAIN DS - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi Cena 669din (Z) 0081143 rastvor za injekciju; (80mg+0.01mg)/2mL; ampula, 50x2mL 8608811000848 3/2-246/00 13.03.2001 doziranje: stomatološka anestezija: najčešće 2mL po zubu. Paralelni lekovi: cystocain a 2%, Septanest adrénaline 1/100 000 CYTOSAR® - PFIZER INC., PHARMACIA GRUPPO PFIZER - Italija citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; Cena 311,8din liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom 8606007410358 3/2-10-9882 11.09.2002 (SZ) 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg; liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom Cena 1336,6din 8606007410365 3/2-10-9881 11.09.2002 Cena 3099din (SZ) 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g 8606007410372 3/2-10-8150 11.09.2002 doziranje: akutna nelimfocitna leukemija, akutna limfocitna leukemija, hronična mijelocitna leukemija (blastična transformacija), meningealne leukemije: intratekalno monoterapija 100-200mg/m2 i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1,5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. Paralelni lekovi: alexan® ebewe CYTOXAN - BAXTER ZA BRISTOL MYERS SQUIBB - USA ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031318 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g

Cena 871,6din 515-04-3329/04-1 03.08.2004 Cena 450,8din (SZ) 0031319 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg 515-04-3329/04 03.08.2004 doziranje: neoplazme: parenteralno početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg dnevno; 10-15mg/kg (u intervalima 2-5 dana); 20-40mg/kg (u intervalima 10-20 dana); imunosupresija 0,5-1 g/m2 inf. tokom 1 sata, jednom mesečno u toku 3-4 meseca. Paralelni lekovi: endoxan®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

113

D
DABROSTON® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03dB derivati pregnadiena (R) 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15 kom Cena 622,8din 3850343033220 259/2006/12 06.03.2006 doziranje: endometrioza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano; disfunkcionalna krvarenja: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; dismenoreja: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa. DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 2940,9din 100mg; bočica, 10x100mg 8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 200 DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 5377,3din 200mg; bočica, 10x200mg 8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 100 DAKTACORT® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena 196,2din 8606102804014 590/2005/12 21.12.2005 doziranje: infekcija kože izazvana gljivicama uključujući kvasne gljive: posebno ukoliko su udružene sa inflamacijom, crvenilom i svrabom 2 puta dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto. DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena 162,1din 8608808105389 515-04-986/03 21.07.2003 doziranje: mikoze: odrasli i deca, 4 puta dnevno ½ kafene kašičice držati u ustima nekoliko minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno 1/4 kafene kašičice gela.

D

www.DigitSoft.co.nr

114

abecedni spisak registrovanih lekova

DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena 142,2din 8608808103934 3/2-10-6494 25.10.2002 doziranje: mikoze: mazati 2 puta dnevno na obolelo mesto, tokom 2-6 nedelja.

D

DALERON® COLD3 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija pseudoefedrin, paracetamol, dekstrometorfan - R01BA52
NAZALNI PREPARATI

r01Ba adrenomimetici (R) 1111275 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 kom Cena 3838989513047 409/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1111276 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 kom 3838989513030 410/2006/12 05.04.2006 doziranje: blagi do umereni bolovi (bolovi u mišićima i zglobovima, bol u ždrelu), nadražajni kašalj, olakšanje disanja kod zapušenog nosa, kao antipiretik: odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 2 tabl. najviše 4 puta na dan; između pojedinačnih doza interval ne sme biti kraći od 4 sata. DAMATON® - GALENIKA AD - Srbija pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 122din 8608808105679 198/2005/12 21.12.2005 doziranje: terapija poremaćaja cirkulacije: 2-3 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: PeNTILIN® forte, Pentilin®, PentoHeXaL®, PentoHeXaL® 300, PentoHeXaL® 600, Pentoksifilin, Trental®, Trental® 600 DANAZOL - POLFARMEX SA - Poljska danazol - G03XA01

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena 3090,5din 515-04-03189/04 28.09.2004 doziranje: menoragija: 200mg dnevno tokom 3 meseca; endometrioza: 200-800mg dnevno u najviše 4 pojedinačne doze dnevno tokom 6 meseci; ostale indikacije 100-400mg dnevno tokom 3-6 meseci; žene u reprodukcionom periodu počinju terapiju od 1. dana menstruacije. DAONIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

g03Xa antigonadotropini i slični lekovi (R) 1049125 tableta; 200mg; bočica plastična, 1x100 kom

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 65,1din 8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 2,5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze većeod 10mg davati podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5 DAROB MITE - ABBOTT GmbH & CO. KG - Nemačka sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni (R) 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10 kom Cena 512,3din 515-04-5184/03 19.07.2004 doziranje: aritmije: inicijalno 80mg dnevno, zatim postupno povećavati do 120-240mg dnevno u jednoj ili više doza.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

115

DAUNOBLASTINA® - PHARMACIA ENTERPRISES S.A.(PHARMACIA & UPJOHN) - Belgija daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 535,8din 20mg/10mL; liobočica sa rastvaračem, 1x10mL 8606007410426 515-04-2432/03 05.12.2003 doziranje: akutna limfatična i mijeloidna leukemija, neuroblastomi i rabdoimiosarkomi: monoterapija 40mg/m2 inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje. DAYRUN® - CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH - Nemačka oksaprozin - M01AE12 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

D

Cena 351,8din 515-04-1405/03 26.08.2003 doziranje: akutno i dugotrajno lečenje reumatoidnog ar tritisa i osteoar tritisa: 600-1200mg jednom dnevno, najbolje ujutro, maks. 1800mg dnevno. DECA-DURABOLIN - N.V. ORGANON - Holandija nandrolon - A14AB01

M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162630 film tableta; 600mg; blister, 2x10 kom

ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU

Cena 3781,6din 3/2-10-10083 28.12.2002 doziranje: osteoporoza, palijativno lečenje odabranih slučajeva diseminovanog karcinoma dojke kod žena, dodatak specifičnoj terapiji i dijetetskom režimu u patološkim stanjima koja karakteriše negativan balans azota, anabolik: 25-50mg duboko i.m. svake 2-3 nedelje, zavisno od indikacije. DECOTAL® - ALKALOID AD - Makedonija diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) Cena 175,8din (R) 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007 Cena 175,8din (R) 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007 doziranje: psorijaza, kontaktni dermatitis, kontaktni ekcem, profesionalni ekcem, degenerativni i seboreični ekcem, neurodermatitis, fotodermatitis, Lichen ruber planus i Lichen ruber verricosus, Lupus erythematosus (kutani tip), Puritus, uključujući i anorektalni pruritus:1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LTD, SCOTLAND - Velika Britanija ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE
U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

a14aB derivati estrena (R) 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL

Cena 3/2-10-3965 29.07.2002 Cena (BR) 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g 3/2-10-3966 29.07.2002 Cena 236,5din (BR) 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g 3/2-10-3967 29.07.2002 doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski, mišićni, uganuća i otoka koji se, npr. javljaju kod sportskih povreda): 3 puta 4-10 cm gela blago utrljati u obolelo mesto.

M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g

www.DigitSoft.co.nr

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DEFRINOL FORTE - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111052 film tableta; 60mg+400mg; teglica, 1x20 kom Cena 81,4din 8608808105952 515-04-3391/03 30.12.2003 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni katar Eustahijeve tube, sinuzitis: (akutni i akutna egzaceracija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. (60 + 400mg) na 8 sati. Paralelni lekovi: defrinol® DEFRINOL® - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici Cena 91,5din (BR) 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10 kom 8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006 129,3din (BR) 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena 8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni rinitis, katar Eustahijeve tube, sinuzitis (akutni), akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa, upala srednjeg uha, egzacerbacija hroničnog otitis media, bronhitis; odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60 + 400mg) na 8 sati; deca od 2-12 godina 1 kašičicu sirupa na 6-12 sati; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: defrinol forte DELMESON® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA06 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (R) 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena 62,6din 8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006 Cena 55,5din (R) 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5 kom 8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006 doziranje: hemoroidi (unutrašnji i spoljašnji), postoperativna nega, Pruritus ani, Fissura ani i ekcemi u anorektalnom predelu: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju. DEMETRIN® - HEMOFARM AD - Srbija prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 93,2din 8600097010108 515-04-1751/03 16.07.2003 doziranje: anksiozna stanja, nemir, napetost, fobije, pojačana razdražljivost, psihoneurotske smetnje, terapija hroničnog alkoholizma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno. DENTINOX® N - ALTANA PHARMA AG - Nemačka tinktura kamilice, lidokain, polidokanol - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 7081710 oralne kapi, rastvor; 150mg+3.4mg+3.2mg; bočica, 1x10g Cena 184,8din 8606102233166 3/2-10-5230 10.12.2002 doziranje: lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3 kapi više puta dnevno premazati desni.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

DEPAKINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (Z) 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL; liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena 3108,6din 3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006 doziranje: epilepsija: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2,5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre). Paralelni lekovi: eftil DERCOME® CLEAR - DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI
ZA LOKALNU PRIMENU

D

Cena 531din 515-04-03327/04 28.09.2004 doziranje: akne vulgaris: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i vodom. DERMAZIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija sulfadiazin srebro - D06BA01 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d10ae peroksidi (BR) 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g

Cena 134,6din 515-04-1075/03 05.03.2004 Cena 508,9din (R) 4151041 krem; 1%; tuba, 1x250g 515-04-1075-1 05.03.2004 doziranje: lečenje i sprečavanje infekcija kod opekotina i inficiranih kožnih ozleda 1-2 puta dnevno naneti na opekotinu u sloju: 1-3 mm; pre svakog nanošenja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika. Paralelni lekovi: Sanaderm® DERMODRIN - PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.

d06Ba sulfonamidi (R) 4151040 krem; 1%; tuba, 1x50g

d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena 133,9din 9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007 Cena (BR) 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g 9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007 doziranje: svrab, lokalni bolovi i reakcije preosetljivosti na koži usled alergije, uboda i ujeda insekata, ekcema, koprivnjače, svraba na ivicama rane i ogrebotina, manjih opekotina, opekotina i alergije od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno. DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska diosmin, hesperidin - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108330 film tableta; 450mg+50mg; kutija, 30 kom

Cena 655,5din 3/2-10-10001 12.12.2002 doziranje: hronična venska insuficijencija: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroidi: 6 tabl. dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana

www.DigitSoft.co.nr

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DETRUSITOL® - ASCOLI - Italija tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici (R) 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14 kom Cena 1580,3din 8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006 Cena 1673,9din (R) 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14 kom 8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006 Cena 3060,8din (R) 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14 kom 8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006 Cena 3295,9din (R) 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14 kom 8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006 doziranje: poremećaj funkcije mokraćne bešike: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno, ne preporučuje se primena kod dece. DEXA EDO® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni (R) 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL Cena 277,4din 4030571001478 443/2006/12 06.04.2006 (R) 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL Cena 554,9din 4030571001874 444/2006/12 06.04.2006 (R) 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL Cena 1387,2din 4030571001850 445/2006/12 06.04.2006 doziranje: akutno i hronično zapaljenje oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko, trajanje terapije određuje lekar. Paralelni lekovi: dexagel®, Maxidex® DEXAGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni Cena 339,5din (R) 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g 4030571001461 564/2005/12 21.12.2005 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače, iritis, iridociklitis, uveitis: na svaka 4 sata po 1 kap ukapati u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno po 1 kap; trajanje terapije najduže 4 nedelje. Paralelni lekovi: dexa edo®, Maxidex® DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA AD - Srbija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090790 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena 75,7din 8608808103910 3/2-10-3738 17.06.2002 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima), infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethazon Neomycin® DEXAMETHAZON NEOMYCIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji Cena 71,8din (R) 7090150 kapi za uši/oči, rastvor; 1mg/mL+3500i.j./mL; bočica, 1x5mL 515-04-253/03 05.03.2004 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethason-Neomycin® DEXAMYTREX® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena 252,9din 4030571001447 320/2005/12 23.12.2005 252,9din (R) 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena 4030571001430 319/2005/12 23.12.2005 doziranje: bakterijske i alergijske jako inficirane upale vežnjače, rožnjače i ivice kapka: mast 2-3 puta dnevno po oko 0,5-1,0 cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje; kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog pritiska. DEXASON® - GALENIKA AD - Srbija deksametazon - H02AB02

D

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02aB glukokortikoidi (R) 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena 367,9din 8608808100551 546/2007/12 27.02.2007 Cena 120din (R) 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10 kom 8608808103606 511/2007/12 08.02.2007 doziranje: teška akutna stanja, alergijske bolesti (bronhijalna astma, status astmatikus, angioneurotski edem, serumska bolest, atopični dermatitis), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, post-traumatski osteoartritis, burzitis, tendovaginitis, epikondilitis, miozitis, fibrozitis, psorijazni i urički artritis), kolagenoze, dermatoze, uveitis, difuzni skleritis, duboki parenhimski keratitis, miozitis ekstra bulbarnih mišića, neuritis, simpatička oftalmija, herpes zoster), plućne bolesti i hematološke bolesti, neoplazme, edem mozga, povraćanje kod terapije citostatskim lekovima: oralno 0,5-6mg (najviše 10mg) dnevno, postepeno smanjivati do doze održavanja 0,5-1mg dnevno; parenteralno početna doza odrasli 4-20mg dnevno; deca 0,2-0,5mg/kg i.m. ili i.v. dnevno, pa 4mg dnevno (veliki zglobovi), 0,8-1mg dnevno (mali zglobovi), 0,4-1mg dnevno (lezije). DEXOMEN® - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01ae derivati propionske kiseline  (R) 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10 kom Cena 4013054007266 601/2007/12 01.03.2007  (R) 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10 kom Cena 4013054007273 602/2007/12 01.03.2007  (R) 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10 kom Cena 192,1din 4013054007259 603/2007/12 01.03.2007 doziranje: simptomatska terapija bolova blagog do umerenog intenziteta (mišićno-kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno. DIANEAL PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4018/03 09.12.2003

www.DigitSoft.co.nr

120 (SZ)

abecedni spisak registrovanih lekova

D

9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4019/03 09.12.2003 (SZ) 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4020/03 09.12.2003 (SZ) 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4021/03 09.12.2003 (SZ) 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4022/03 09.12.2003 (SZ) 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4023/03 09.12.2003 (SZR) 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4024/03 09.12.2003 (SZR) 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4025/03 09.12.2003 (SZR) 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4026/03 09.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: režim doziranja, frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika. Paralelni lekovi: gambrosol trio 10, gambrosol trio 40 DIANE®-35 - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 kom Cena 413,5din 8600103492133 337/2006/12 22.03.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana. DIAPREL MR - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042062 tableta; 30mg; blister, 2x30 kom 3837000030020 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1 tableta u vreme doručka. Paralelni lekovi: diprian, glikosan, glioral®

Cena 653,3din 3/2-10-10507 25.12.2002

DIAZEPAM - APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 5071845 rektalni rastvor; 5mg; plastična tuba sa aplikatorom, 5x5 kom Cena 117,9din 8608841063806 3/2-10-7745 19.11.2002 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika:

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

121

rektalno odrasli 10mg jednokratno, po potrebi dozu ponoviti posle 5 minuta; deca starija od 6 meseci febrilne konvulzije 0,5mg/kg jednokratno. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HABIT PHARM A.D. - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004  (R) 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HEMOFARM AD - Srbija diazepam - N05BA01 N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

D

PSIHOLEPTICI

Cena 41,9din 231/2007/12 17.01.2007  (R) 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 50,1din 8600097400060 247/2007/12 17.01.2007  (R) 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071785 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom Cena 41,9din 8608813900306 515-04-1559/03 01.08.2003  (R) 1071786 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom Cena 50,1din 8608813900313 515-04-1559-1 01.08.2003 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071182 rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2mL

Cena 209,9din 3290/2004/1 01.08.2003

www.DigitSoft.co.nr

3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta.Nemačka diklofenak .co.5g Cena 318.7din 515-04-1215/03 01. Paralelni lekovi: apaurin®. diklofenak duo remevita® plus. parenteralno status epilepticus.O. nesanica.nr . alkoholni apstinencijalni sindrom. blister. u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost). Paralelni lekovi: diclorapid®. 2x15 kom Cena 90. diklofenak Forte. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova D Cena 59. rapten® duo DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL . diclofenac duo.BRISTOL-MYERS SQUIBB . bočica sa raspršivačem. bočica sa raspršivačem. tvrda.08. diazepam DICLOFENAC BMS . 100mg. Naklofen® retard. diklofenak duo remevita® plus.Srbija diklofenak . Naklofen®.6din (R) 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem. blister. diklofenak. deca 0. rastvor. 2x10 kom Cena 515-04-5108/03-1 17.3din 515-04-1215-1 01. dismenoreja: 50-150mg dnevno. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg. Naklofen®.01. Paralelni lekovi: diklofen. 5-15mg uveče (nesanica). diklofenak.O. . Bensedin®. diclofenac BMS.2007 531. 3x10 kom M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 7167900 sprej za kožu. 1x12. diklofenak.2-0. 75mg. Naklofen®.2007 doziranje: simptomatsko ublažavanje blagog do umereno jakog bola kod posttraumatskih zapaljenjskih stanja malih i srednjih zglobova i okolnog tkiva: odrasli i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i lagano utrljati u kožu. 2mg. diklofenak duo remevita®. maks.2003 doziranje: anksioznost. rapten-K®.06. Naklofen® retard.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. diklofenak Forte. rapten-K®. Naklofen® duo. blister. terapiju sprovoditi 7-8 dana.v.9din 8606007081206 118/2007/12 11.PHARBIL WALTROP GmbH . diclofenac-retard. 4%.8din 515-04-03560/03 28. epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. eklampsija). rapten® duo DICLOFENAC DUO . konvulzije odrasli 10-20mg i. voltaren www..2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1-2 puta po 75mg. rapten rapid.06. diklofenak retard. diklofen®.09.PHARMASWISS D.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162570 kapsula sa produženim oslobađanjem. diklofen®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162571 film tableta.USA diklofenak . nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. rastvor. kratkotrajna primena. 5mg.6din (BR) 7167901 sprej za kožu.01.DigitSoft. diklofenak duo remevita®. kratkotrajna primena. juvenilni artritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. blister. 4%. Naklofen® duo. diclofenac-retard. 2x10 kom Cena 303. rapten rapid.2003  (R) 1071181 obložena tableta.08. blister.2004 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam). 50mg.2004 133. diklofenak retard.122  (R) 1071180 obložena tableta. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija. dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu. Paralelni lekovi: diclorapid®.4din 515-04-5108/03 17. 1x25g Cena 8606007081213 119/2007/12 11.

05%+100000ij/100g.D. iščašenja). blister.7din (R) 4153602 mast. rapten rapid.M01AB05 123 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem. rapten® duo DICLORAPID® . infekcije kože. blister. 100mg. 2mg/mL. sa dosta tečnosti. gentamicin . 4x7 kom 3838989503239 576/2005/12 23. dečiji ekcem. diklofen®.11. blister.2007 96. .KRKA. tuba. 150mg. 1x15g 8608808105280 3/2-10-7471 25.2007 193din (R) 1162246 gastrorezistentna kapsula. diclofenac-retard. diklofenak duo remevita®.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance 289. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. bočica staklena. blister. 50mg. 2x10 kom Cena 8606007082067 1092/2007/12 23.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1 tabl.1din (R) 1327600 kapsula. Naklofen®. diklofenak retard. rapten® duo DIDERMAL . 75mg. 75mg.Srbija diklofenak .11. sekundarno inficirani ekcem i dermatitis. 1x7 kom 3838989503222 578/2005/12 23. degenerativna reumatska oboljenja.PHARMASWISS D. 1x1 kom 3838989503338 577/2005/12 23. postoperacijska zapaljenja i bol (stomatološke intervencije). diklofenak Forte.05. diklofenak retard. . nosa. diklofenak. diklofen®.O.2005 Cena 2273. diclofenac duo. diklofenak duo remevita® plus. sa dosta tečnosti.O. diclofenac duo.5din (R) 1162247 gastrorezistentna kapsula. tvrda.REMEDICA LTD . blister.08. Naklofen® duo. rapten-K®. D.9din 3838989503345 575/2005/12 23.2005 Cena 512. rapten rapid. TOVARNA ZDRAVIL. blister. 1x10 kom Cena 8606007082050 1093/2007/12 23.2007 doziranje: povrede praćene bolovima i zapaljenjem (uganuća.nr .11. blister. diklofenak. tvrda. diklofenak duo remevita®.10.11. 0. bolno zapaljenje uha. istegnuća.2002 doziranje: akutni i hronični.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: diclorapid®. tvrda. jakog delovanja. Naklofen® retard. 2x10 kom Cena 114din 5290665004542 297/2005/12 18.10. 75mg. 1x100mL Cena 846. diclofenac BMS.abecedni spisak registrovanih lekova DICLOFENAC-RETARD . 1-2 sata pre obroka. rapten-K®.3din (R) 1327602 kapsula. dnevno. kombinacije sa antibioticima (R) 4153600 krem. diklofenak duo remevita® plus.05. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. tvrda. Naklofen® duo. 3x10 kom Cena 8606007082074 1091/2007/12 23. bolna i/ili zapaljenska stanja u ginekologiji. vanzglobni reumatizam.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI.5din (R) 1162245 gastrorezistentna kapsula.DigitSoft. Naklofen®.7din 8608808105273 3/2-10-7470 25.2002 Cena 126. 1x15g Cena 126. diklofenak Forte. tvrda. tuba. maks.co.Slovenija flukonazol .2005 www.05. 0.2005 Cena 273.5din (R) 1327601 kapsula. 100mg.05%+100000ij/100g.Kipar diklofenak . neurodermatitis. folikulitis: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327603 rastvor za infuziju. urtikarijalne akne. Naklofen® retard. ždrela (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2 kaps.Srbija betametazon. dnevno. Paralelni lekovi: Belogent® DIFLAZON® . 150mg dnevno. tvrda. na prazan želudac.

Fluconazole. 2-4 nedelje. žučne soli . sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf.O. blister.7din 8608809000447 3/2-10-3772 03. Paralelni lekovi: diflazon®.6din (R) 1327311 kapsula.Srbija izosorbiddinitrat . Flunazol. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. Flumycozal. 50mg.D.co. cistična fibroza pankreasa.7din 8608811006314 515-04-843/03 31. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. lipaza. dnevno. 0. terapija 20-120mg dnevno.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102070 kapsula. 7-14 dana. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. oralno podeljeno u 2 doze. 20mg. 1x1 kom 4034541000683 1113/2006/12 05.9din (R) 1102071 kapsula. 2-4 nedelje. hemicelulaza.5mg za 8h). prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. amilaza.nr . .PFIZER PGM .07. duodenuma ili žučne kese: 1-2 tabl.25mg.SRBOLEK A. tvrda.07. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno.2003 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1.06.DigitSoft.GALENIKA AD .5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. 3-6mg/kg dnevno prvog dana.Srbija proteaza. 2x10 kom Cena 182. u toku jela. tvrda.2002 doziranje: angina pektoris: akutni napad 1-3 sprej doze bukalno. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. mukozne kandidijaze: deca oralno ili inf.9din 4034541000706 1115/2006/12 05. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. Paralelni lekovi: cornilat®. 1x7 kom 4034541000690 1114/2006/12 05. NIŠ . dnevno. Flukonazol.REMEVITA D.O.Srbija digoksin . 2mg/mL.124 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno.125-0. Paralelni lekovi: dilacor® www.A09AA02 DIGESTIVI.07. tvrda.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327312 rastvor za infuziju. 7-14 dana.2006 Cena 981.12. 6x10 kom 8608809000454 3/2-10-3961/ 03. Isosorb retard® DIGESTAL . dnevno. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121092 film tableta. zatim 3mg/kg dnevno.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 1100260 tableta. DIGOXIN .06. pankreasa. blister. Stabilanol DIFUTRAT . mukozne kandidijaze:deca oralno ili inf.8din (R) 1327310 kapsula. Fluconal. 2x10 kom Cena 30.07. stanja posle resekcije želuca. Fluconal. Stabilanol D DIFLUCAN® .5mg u više doza za 24h (npr. blister.2003 doziranje: hronični pankreatitis. spora digitalizacija i doza održavanja 0. Paralelni lekovi: diflucan®. 20mg. 600FIPj+9000FIPj+12000FIPj+50mg+25mg.Francuska flukonazol . srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. 1x100mL Cena 1102. zatim 3mg/kg dnevno. Flumycozal. blister. 3x10 kom Cena 122din 8608808104337 515-04-3188/03 08.2006 Cena 474. Fluconazole. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. stariji i bolesnici sa insuficijencijom bubrega . bočica. Flunazol.2002 Cena 181. 3-6mg/kg dnevno prvog dana.2006 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. tvrda. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. Flukonazol. blister.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. dnevno. 0. 150mg.

2007 (R) 1162193 tableta sa produženim oslobađanjem.01. voltaren DIKLOFENAK .7din 8600097400794 249/2007/12 17. rapten-K®.2002 doziranje: lokalna terapija inflamatornih.GALENIKA AD . 75mg. Naklofen® duo. prelomi): 3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel.Srbija diklofenak . Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. diclofenac BMS. uganuća.01.abecedni spisak registrovanih lekova DIKLOFEN . diklofenak retard. povrede mekih tkiva. diklofenak duo remevita® plus. 50mg.2007 doziranje: gel. 1%.2007 Cena 67din (R) 5162195 supozitorija.co. strip.nr .2007 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 2x10 kom Cena 8600097400619 250/2007/12 17. diclofenac duo. Naklofen® retard.10. 2x10 kom 8600097400312 248/2007/12 17. diklofenak.HEMOFARM AD .M02AA15 125 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167320 gel.HABIT PHARM A.2007 Cena (R) 1162190 film tableta. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. 2x5 kom 8600097401265 207/2007/12 16.Srbija diklofenak . blister.04. 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na obolelo mesto. 5x3mL M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167300 gel.01.4din 8608808104924 3/2-10-7305 25. voltaren www.DigitSoft. diklofen®.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diclofenac BMS. Naklofen®.4din 515-04-874/04 20. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. diclofenac-retard.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162192 rastvor za injekciju. diklofenak duo remevita®.01. ako je neophodno. 100mg. .9din (R) 5162194 supozitorija. dismenoreja 50-150mg dnevno. diklofen®. 2x10 kom D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55.01. Naklofen® retard. 2x5 kom 8600097401272 206/2007/12 16. rapten® duo DIKLOFENAK . diklofen. diklofenak retard.D. 1x50g Cena 99. diklofenak Forte.Srbija diklofenak . reumatskih i drugih bolova (udarci. 1x40g Cena 77. povrede sportista. padovi. tuba. tuba.2007 Cena 46. 50mg. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak duo remevita® plus. iščašenja. 1%. diklofenak Forte. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. blister. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. ampula.Srbija diklofenak . rapten rapid. Naklofen®.M01AB05 M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162540 film tableta. rapten-K®. blister. Naklofen®. Naklofen®. diklofenak duo remevita®. diclofenac-retard. strip. dismenoreja: 50-150mg dnevno. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. 25mg. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 232/2007/12 17. Paralelni lekovi: diclorapid®.HEMOFARM AD .01. rapten rapid. istegnuća. diclofenac duo. Naklofen® duo. rapten® duo DIKLOFENAK . bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. bolovi u leđima. 50mg.

diclofenac BMS. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. Naklofen®. Naklofen® retard. 5x3mL Cena 59.Srbija diklofenak . diklofenak duo remevita®. diklofenak duo remevita® plus.REMEVITA D. diklofenak duo remevita® plus.M01AB05 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI D M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162647 rastvor za injekciju. 2x5 kom 8608811006376 515-04-1653/04 14. Naklofen® duo. diklofenak Forte. rapten® duo DIKLOFENAK FORTE .O.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diklofenak Forte. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. 3x10 kom Cena 150. 75mg. diklofenak retard.O.O. NIŠ .2004 Cena 67din (R) 5162648 supozitorija. diklofenak. tvrda. diklofenak duo remevita®. diklofenak. diclofenac duo.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno.8din (R) 5162649 supozitorija. diklofen®. Paralelni lekovi: diclorapid®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem.Srbija diklofenak . Naklofen® duo. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. 50mg.Srbija diklofenak .2004 doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diclofenac-retard.co. NIŠ . rapten rapid. diclofenac BMS. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® PLUS . rapten-K®. ako je neophodno.07. diclofenac-retard. dismenoreja: 50-150mg dnevno.10.nr .O. blister. diclofenac BMS.REMEVITA D. diklofen®. Naklofen®. strip.5din 8608811006369 515-04-1652/04 14.Srbija diklofenak . rapten rapid.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162645 film tableta. tvrda. NIŠ .DigitSoft. blister. Paralelni lekovi: diclorapid®. 100mg. dismenoreja 100mg dnevno. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.REMEVITA D. 2x5 kom 8608811006383 515-04-1654/04 14. diklofen®.07. rapten rapid. rapten-K®. diclofenac-retard. 2x10 kom Cena 55. ampula. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. Naklofen® duo. dismenoreja: 50-150mg dnevno. NIŠ .10. Naklofen®.O. Naklofen® retard. diclofenac duo. 50mg. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® .5din 8608813901266 1759/2006/12 02.4din 8608811006345 515-04-918/03 14.O. 3x10 kom Cena 177din (8608813901273) 1760/2006/12 02. diklofenak retard.07.2004 Cena 128.REMEVITA D.07. diklofenak retard. 100mg. blister. doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno. rapten-K®. strip. Paralelni lekovi: diclorapid®. dismenoreja: 50-150mg dnevno.O.12 DIKLOFENAK . www. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. Naklofen® retard. diklofenak Forte.O.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem. 75mg. diclofenac duo.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.

2007 Cena 30. diklofenak.6din 8608808104290 669/2006/12 18. diklofenak duo remevita® plus. 2x10 kom Cena 133. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. rapten® duo DIKLOFEN® . 5x3mL 8608808104313 667/2006/12 18.75-1mg u toku najmanje 24 sata.4din 8600064100429 2381/2007/12 16. Naklofen®. 100mg. rapten® duo DIKLOFENAK RETARD . 2x10 kom Cena 133. 2x10 kom 8608808104283 668/2006/12 18.25mg.2006 (R) 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem. 0. diclofenac duo.05. Paralelni lekovi: diclorapid®. Naklofen® retard. rapten rapid.6din 8608811006352 515-04-1651/04 14. spora digitalizacija i doza održavanja 0. 100mg. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.O. 0.2006 Cena 67din (R) 5162445 supozitorija.4din (R) 1162441 gastrorezistentna tableta. Naklofen® retard.abecedni spisak registrovanih lekova 12 Paralelni lekovi: diclorapid®.DigitSoft.D.co. blister. 0. Naklofen® duo. rapten-K®. rapten-K®.ZDRAVLJE A.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance Cena 59. parenteralno brza digitalizacija 0. rapten rapid. blister. dismenoreja: 50-150mg dnevno. Paralelni lekovi: digoxin www.05. diclofenac duo. ampula.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 0100250 rastvor za injekciju/infuziju. Naklofen® duo. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno.5din (R) 0162440 rastvor za injekciju. diclofenac BMS.10. diklofen®. strip. diklofenak Forte. 6x2mL Cena 57.O.10. diklofenak duo remevita®.25mg/2mL. diclofenac BMS. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. diclofenac-retard.2007 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. 2x10 kom 8600064100436 2382/2007/12 16.Srbija digoksin . juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. Paralelni lekovi: diclorapid®. stariji i insuficijencija bubrega .05. blister.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem.7din (R) 1100252 tableta.07. 2x5 kom 8608808103507 666/2006/12 18. Naklofen®. ampula. diklofenak. rapten rapid. Naklofen®.05. ako je neophodno. Naklofen® retard. diclofenac-retard. diclofenac BMS. diklofenak retard.REMEVITA D.Srbija diklofenak . Naklofen® duo. diclofenac duo. diklofenak duo remevita®. blister. diklofenak Forte. diklofenak duo remevita® plus. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. .nr . 50mg.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. rapten-K®. 75mg/3mL. diclofenac-retard.GALENIKA AD .5mg u više doza za 24h (npr. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diklofenak retard. diklofenak. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza.2006 Cena 55.Srbija diklofenak .5mg/d u 1-2 pojedinačne doze.125-0. diklofenak duo remevita®. rapten® duo DILACOR® .5mg za 8h). diklofenak duo remevita® plus. NIŠ . 50mg. diklofen®.

5mg početno.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402200 tableta. 2x14 kom 8606102767630 515-04-2296-1 10. 2x14 kom 8606102767647 515-04-2296-2 10.10.ALKALOID AD . 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.2003 Cena 514din (R) 1107621 tableta. angina pektoris: 12.Makedonija diltiazem . 1x30 kom 515-04-1811/03 30. hiper tenzija 2 puta po 90mg dnevno. 1x30 kom Cena 167. Karvileks®.10. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402791 tableta. 2x14 kom Cena 361.Švajcarska karvedilol . pre jela.HEMOFARM AD .2004 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris. 3x10 kom 8606102767654 515-04-2296-3 28.5mg. maks. maks. maks. bočica. 360mg dnevno.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . zatim 25mg dnevno.O.04. 2 puta po 25-50mg. maks.09.8din 8606102767623 515-04-2296/03 10. 60mg.10. maks. zatim 2 puta po 6.7din 8600097010474 515-04-3494/04 30. stanja posle infarkta miokarda.2003 Cena 766.25mg. 12.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA D c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107620 tableta.11.O.5mg. 25mg.co. nastaviti sa 2 puta po 12. diltiazem alkaloid® DILTIAZEM ALKALOID® . ujutro i u podne.Srbija pentaeritritiltetranitrat . 360mg dnevno.11.2004 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 60mg ili 2 puta po 90mg (stariji). hipertenzija: 2 puta po 90mg ili 2 puta po 120mg dnevno. Paralelni lekovi: cortiazem retard. blister.2003 Cena 550. blister.25mg.9din (R) 1107650 tableta. 80mg.2003 Cena 819din (R) 1107652 tableta. 6. blister.125mg 2 nedelje.04.F. Karvedilol.2din 8605000800272 3/2-705/00 26.2000 doziranje: angina pektoris 2 puta po 90mg (stariji). maks. blister.SLAVIAMED D. Paralelni lekovi: cortiazem retard.5mg. 3x10 kom Cena 172. 3x10 kom 8606102767661 515-04-2296-4 28. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 80mg.9din 515-04-1810/03 30.2004 Cena 256.Srbija diltiazem . 90mg.12. 6. 12. blister. Milenol DILCORAN . 3x10 kom 8606102767678 515-04-2296-5 28.2din (R) 1402203 tableta. blister. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.5mg početno. .C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102430 tableta.2003 Cena 387. Paralelni lekovi: Lentonitrat® DILTIAZEM . diltiazem www. 480mg dnevno. zatim 2 puta po 25mg. blister.12 abecedni spisak registrovanih lekova DILATREND® .7din (R) 1107622 tableta.7din (R) 1107651 tableta.25mg 2 nedelje. Paralelni lekovi: coryol®.2003 doziranje: hipertenzija: 12. 2x10 kom Cena 88. blister.11. a najkasnije do 16 sati. 480mg dnevno.DigitSoft. bočica. 90mg. 25mg.nr . maks.

6din 515-04-1681/03 01. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja. blister.25mg i. 1x3.07.25mg.abecedni spisak registrovanih lekova 12 DIMIGAL® .0mL/kg telesne mase dnevno. 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno.co. maks. DIPEPTIVEN .7din 8608808100575 2265/2006/12 06. liobočica sa rastvaračem.08. primena ne treba biti duža od 3 nedelje.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. na 3 meseca.2003  (R) 1103798 film tableta.03.2003 doziranje: hipertenzija. 3. 400mg dnevno.Austrija alanil glutamin . monokomponentni  (R) 1103797 film tableta. www.IPSEN PHARMA BIOTECH . 150mg dnevno. endometrioza: 11. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.1mg/mL. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. 2x14 kom B05XB aminokiseline (SZ) 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju.2007 doziranje: kao dodatak rastvorima aminokiselina u okviru parenteralne ishrane ili kao deo režima infuzije aminokiselinama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1.2003. hronična insuficijencija srca: početno 1 puta po 40mg zatim 80mg.7din 515-04-1683/03 01.m.75mg Cena 9724. 50mg.08.2din 515-04-1909/03 29. 11.25mg i.nr . 20g/100mL.5-25mg na 6-8 sati.25mg Cena 27555. 0. tokom 10-12 dana. DIPHERELINE . blister. liobočica sa rastvaračem.5din 515-04-1910/03 29. 2x14 kom Cena 1384. počev od drugog dana menstrualnog ciklusa.2003 doziranje: karcinom prostate: 3. blister.NOVARTIS . na 4 nedelje ili 11.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . sterilitet kod žena: 1mg s.07.75mg. 1x11. 10x100mL Cena 35208. 160mg.m.DigitSoft.75mg i.GALENIKA AD . maks.2003 (R) 0037092 liofilizat za suspenziju za injekciju.6din 515-04-1682/03 01.c. blister.07.2din 515-04-1908/03 29.m. 2x14 kom Cena 1713.2003 (R) 0037091 liofilizat za suspenziju za injekciju. Paralelni lekovi: dramina® DIOVAN® . boca.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. liobočica sa rastvaračem.  (R) 1103799 film tableta. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno.08. kinetoze 12. 80mg. 75mg dnevno.Švajcarska valsartan .12.5-2. 40mg. na 3 meseca (terapiju započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa). maks. 7x1mL Cena 2494. 1x10 kom Cena 68.Srbija dimenhidrinat .7din 8606010925016 600/2007/12 01. maks.C09CA03 D LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1421.Francuska triptorelin .L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02ae analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin (R) 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058122 tableta.B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.

DIPROSALIC® .01.2din 8605000800135 2069/2007/12 25. Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius..05.v.Belgija betametazon . lichen rubber planus.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2. glikosan. 5x20mL Cena 1885. monokomponentni (R) 1400410 tableta.ASTRAZENECA UK LIMITED . jakog delovanja.SLAVIAMED D. doza održavanja 25-50mg dnevno. miozitis i fibrozitis 0. Cena 905. bočica staklena.. 7mg/mL. hronični ekcemi. 1x30mL 8606103170125 1047/2007/12 17.O.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080200 emulzija za injekciju/infuziju. derivati sulfonilureje (R) 1042065 tableta.O. 1x50mL 8606103714114 2049/2007/12 25.v.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. .SCHERING-PLOUGH LABO N.09.Srbija gliklazid .DigitSoft. neurodermitis. inf.2007 Cena 229. burzitis lokalna infiltracija 0. doza održavanja 25-100mg dnevno. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi.05.. sinovijalna cista 0.H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 1199din (Z) 0047286 suspenzija za injekciju.25-0. tuba. ihtioza i druge steroid-zavisne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.. 320mg podeljeno u više doza. www.8din 8606103714077 2048/2007/12 25. inf.1din (R) 7153640 rastvor za kožu.1din 309/2007/12 23.130 DIPRIAN .A10BB09 a10BB sulfonamidi. salicilna kiselina .5mg/kg i.09. inj.2007  (SZ) 0080202 emulzija za injekciju/infuziju.25-1mL.SCHERING-PLOUGH LABO N.co. ampula. inj.v. deca 1-3mg/kg dnevno. glioral® DIPRIVAN® .03. uz glavne obroke.5mL. kombinacije sa antisepticima (R) 4153641 mast. bočica.m. 25mg.5mg/g+30mg/g. 80mg.5mL. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) D Cena 157.3din 8606103170132 1048/2007/12 17. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i.nr . najduže 3 dana. Paralelni lekovi: diaprel Mr. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave.Velika Britanija propofol .HEMOFARM AD . .V. deca preko 3 godine 2. hipertenzija: početna doza 50-100mg dnevno. inf. sedacija u intezivnoj nezi: odrasli 1-4mg/kg/sat i. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i. 5x1mL 8606103170118 257/2006/12 03.Belgija betametazon. svake 2-4 nedelje.v. Paralelni lekovi: Belosalic® DIUNORM .2006 doziranje: sistemska terapija: 1-2mL duboko i. blister. 10mg/mL. ampula.5mg/g+20mg/g. 0. recofol® DIPROPHOS® .2007 doziranje: subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom (psoriasis vulgaris. brzinom 20-40mg/10 sekundi. 1x15g Cena 113. 0.2007 doziranje: edemi: odrasli početna doza 25-200mg dnevno.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze. tendovaginitis 0.C03AA03 DIURETICI c03aa tiazidi. 2x10 kom Cena 43. maks.v.5mg/kg i.V. blister.8din 10mg/mL.5-1mL.09.Srbija hidrohlortiazid . .

ampula. monokomponentni (R) 1400475 tableta.c.m. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). 10mg.8din 3/2-10-7040 20.01. hronični bronhitis i sinuzitis. po potrebi povećati do 20mg dnevno. posle jela. Paralelni lekovi: dovicin.2007 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom. deca 25-50mg sporom i.12..v. hronični bronhitis i sinuzitis. Paralelni lekovi: dovicin. bruceloze i antraksa.v.2din 1683/2006/12 18..N02AB02 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (SZ) 0087019 rastvor za injekciju..09.2006 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda).C03CA04 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. blister.nr . hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. po potrebi ponoviti za 4 sata. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg).12. www.DigitSoft. posle jela. DOPAMIN . .inj. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). i.c. oprez kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma). a zatim 100mg dnevno.J01AA02 D ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022515 kapsula. rikecijama). 100mg. 1x5 kom Cena 40din 8600097400251 310/2007/12 23.7din (R) 1400476 tableta.Srbija doksiciklin .5mg. leptospiroze.abecedni spisak registrovanih lekova 131 DIUVER® .2002 doziranje: analgezija odrasli 25-100mg s..D.PLIVA HRVATSKA D.DP FARMAKOS .co.JUGOREMEDIJA A. ili i. vibramycin® d DOLANTIN® 100 .2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: jednom dnevno po 2. bruceloze i antraksa.Srbija dopamin .11. blister. po potrebi povećati do 5mg dnevno. infektivno-toksički (septički) šok. 5mg. 100mg. odnosno 25-50mg sporo i.2002 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama: (mikoplazmom.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (SZ) 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.. a zatim 100mg dnevno. vibramycin® d DOKSICIKLIN .Nemačka petidin .m. 50mg/5mL.O.HEMOFARM AD . hlamidijama. leptospiroze.Srbija doksiciklin .10. blister. 1 sat pre operacije. hlamidijama. edem: 5mg dnevno.Hrvatska torasemid . 2x10 kom 3850114215114 2317/2006/12 12. ZRENJANIN . 25x2mL Cena 1247.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .5-2mg/kg im 1 sat pre operacije. 5x5mL Cena 232. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti). premedikacija odrasli 50-100mg i. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. tvrda. rikecijama). 2x10 kom Cena 216. po potrebi ponoviti za 1-3 sata. 100mg. analgezija u akušerstvu 50-100mg s. ampula.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini Cena 40din (R) 1022500 film tableta.2006 Cena 146.7din 3850114215121 2316/2006/12 12.m.O. blister. deca 0. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. 1x5 kom 8608811003214 3/2-10-6495 26. DOKSICIKLIN .

2003 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). tvrda. 1x20mL Cena 515-04-3888/03 02. angiografija): 0. 1x15mL Cena 3995din 515-04-3887/03 02. ampula. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). blister.06.Srbija doksiciklin . bočica staklena. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). DOVICIN .C02CA04 c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103035 tableta. rikecijama). ampula. 5mg/5mL.12. deca 0.15-0.5mmol/mL.2mL/kg). blister.5-15mg uveče pre spavanja. DORMICUM® .J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022510 kapsula.12. 100mg.12.GUERBET .N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071834 rastvor za injekciju. hlamidijama.6din (Z) 0199476 rastvor za injekciju.9din 8606102767722 2503/2006/12 29. 2mg.20mg/kg.2005 www.1 mmol/kg (0. 1x5 kom Cena 40din 8608808104443 515-04-3773/03 16. ampula. infektivno-toksički (septički) šok. 15mg/3mL. bočica staklena.Francuska gadoterična kiselina . a zatim 100mg dnevno. bruceloze i antraksa. 0.PRIZREN .V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199475 rastvor za injekciju. blister.08-0.06.2006  (Z) 0071837 rastvor za injekciju.132 abecedni spisak registrovanih lekova D DOPAMIN . 7. posle jela.2mg/kg. oboljenja kičmenog stuba.2din 8608805160619 515-04-301/03 16.2003 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.5mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . blister. 50mg/10mL. 5x10mL Cena 8606102767739 2502/2006/12 29. 5x3mL Cena 774din 8606102767715 2504/2006/12 29. 2x10 kom 8606102455131 ANTIHIPERTENZIVI Cena 516/2005/12 02. po potrebi ponoviti tokom noći.12.2006  (R) 1071831 film tableta.2006  (Z) 0071835 rastvor za injekciju.12.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (Z) 0105140 rastvor za infuziju. uvod u anesteziju odrasli 0. 1x10 kom Cena 8606102767692 2500/2006/12 29.GALENIKA AD .nr .Nemačka doksazosin .11. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. premedikacija 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.06. parenteralno premedikacija odrasli 0.2mg/kg.07-0. 10x5mL Cena 730.2006 doziranje: nesanica oralno 7. 15mg.Švajcarska midazolam .F. 0. 5x5mL Cena 232.2004 doziranje: magnetna rezonancija (bolesti mozga i kičmene moždine.12. leptospiroze. hronični bronhitis i sinuzitis.2004 5327. Paralelni lekovi: Flormidal®.co. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti). 1x10 kom Cena 8606103889065 2501/2006/12 29.Srbija dopamin . Paralelni lekovi: doksiciklin. ampula. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma).2006  (R) 1071830 film tableta. 50mg.SALUTAS PHARMA GmbH .DigitSoft.1mg/kg. 20-30 minuta pre anestezije.5mmol/mL. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti.FARMAKOS DD . hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. deca 0.15-0. Midazolam Torrex DOTAREM . vibramycin® d DOXACOR .

hronična venska insuficijencija (edemi i slični simptomi): 3 puta po 500mg posle jela. ORL karcinomi. 1x10mg Cena 8606010920042 1832/2007/12 03.09. blister. caelyx. 10mg. multipli mijelom. želuca. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija.2005 doziranje: esencijalna hiper tenzija: početna doza 1mg uveče.2007 doziranje: karcinomi dojke. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). 3x10 kom Cena 3/2-10-10832 25. kumulativna doza je 550mg/m2. DOXORUBICIN . ORL karcinomi. bočica od tamnog stakla.C05BX01 VAZOPROTEKTIVI c05BX ostala sklerozirajuća sredstva (R) 1099131 kapsula. neuroblastom.7din 515-04-1601/03 18. Wilmsov tumor. Paralelni lekovi: adriblastina rd. svake 3 nedelje. doxorubicin-Teva. akutna leukemija). sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. bočica od tamnog stakla. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). bočica. 3 uzastopna dana.11. Wilmsov tumor. testisa. 16mg dnevno Paralelni lekovi: alphapres®. endometrijuma.2003 Cena 4744. odrasli monoterapija 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.V. deca monoterapija 30mg/m2 dnevno. 500mg.2003 doziranje: karcinomi dojke.co.2007 Cena (SZ) 0033171 prašak za rastvor za injekciju. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.09. Kamiren® XL DOXI-HEM . na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.2002 doziranje: dijabetična retinopatija i mikroangiopatija.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033170 prašak za rastvor za injekciju. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin).DigitSoft. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima).L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica. blister. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.Austrija doksorubicin . KG . tireoidne žlezde. prostate i hepatocelularni karcinom.EBEWE PHARMA GES. tireoidne žlezde. testisa. maks. 10mg. 3 uzastopna dana. 2x10 kom Cena 8606102455148 517/2005/12 02. osteosarkom. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.M. 1x5mL (SZ) 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju. maks. . mokraćne bešike. neuroblastom. Sindroxocin® DOXORUBICIN-TEVA .H NFG. endometrijuma.Holandija doksorubicin . prostate i hepatocelularni karcinom. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. svake četiri nedelje. doxorubicin. akutna leukemija).11. 50mg. svake tri nedelje. Kamiren®. 1x25mL D Cena 1041.11. Paralelni lekovi: adriblastina rd.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 133 1103036 tableta.HEMOFARM AD . želuca. 50mg. mokraćne bešike. 4mg.12. 1x50mg 8606010920059 1833/2007/12 03. svake 4 nedelje. maks.Srbija kalcijum dobesilat . multipli mijelom. Sindroxocin® www.B. osteosarkom. tvrda.PHARMACHEMIE B. caelyx.nr . kumulativna doza je 550mg/m2. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno.1din 515-04-1602/03 18.

Hrvatska dimenhidrinat . Paralelni lekovi: dimigal® DUGEN . tvrda. pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju.134 abecedni spisak registrovanih lekova D DRAMINA® . 100mg. osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata.5din 8600064100535 1265/2006/12 02.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. Paralelni lekovi: euphylong® www. 500mg. kinetoze 12. 3x10 kom Cena 210. blister. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. blister. infekcije genitourinarnog trakta.Srbija bisakodil . .9din (R) 1114221 kapsula. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.6din 8600064103840 515-04-288/03 12.J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4653/03 05. odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-500mg.nr .7din 8600097011068 515-04-563/03 12.08.5-125mg.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. 4x10 kom Cena 77.2003 Cena 114. DULCOLAX® .Srbija teofilin . deca od 1-6 godina 250mg na 12 sati. maks. deca od 6-12 godina (20-35kg) 2 puta po 125-250mg. I generacija (R) 1321901 kapsula.D.5-25mg na 6 sati. bočica.ZDRAVLJE A. hronična opstruktivna bolest pluća: individualno.2006 doziranje: opstipacija. 400mg dnevno.06. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62. 150mg dnevno. 75mg dnevno.2003 doziranje: karcinom endometrijuma ili bubrega: 200-600mg dnevno. infekcije kože i mekih tkiva.2004 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. maks. deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati). deca preko 6 godina 500mg na 12 sati.06.USA cefadroksil . 125mg. fiola. deca preko 2 godine 5mg oralno.DigitSoft.10. blister. tvrda. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125070 gastrorezistentna tableta. Paralelni lekovi: Panlax DURACEF . blister. Paralelni lekovi: galadrox® DUROFILIN .L02AB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (SZR) 1048160 tableta.co.R03DA04 j01dB cefalosporini. 5mg.2003 doziranje: bronhijalna astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje).D.2004 (R) 3321903 prašak za oralnu suspenziju. 50mg. posebno ako je praćena noćnim napadima. blister.04.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058100 tableta.D.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. . 4x10 kom 8600064103857 515-04-288/03/1 12.06.HEMOFARM AD . maks. 250mg. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12. 1x60mL Cena 515-04-4653-1 05. olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere oralno.ZDRAVLJE A.Srbija medroksiprogesteron . 2x6 kom LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114220 kapsula. tvrda.BRISTOL-MYERS SQUIBB . karcinom dojke: 400-1200mg dnevno. 250mg/5mL. .04. 1x10 kom Cena 3858881052109 1877/2006/12 18. 1x100 kom Cena 2170.

5x1 kom 135 Cena 2487. .Velika Britanija botulinum toksin .05.Belgija fentanil . 75mcg/h..abecedni spisak registrovanih lekova DUROGESIC® .6din 515-04-2048-2 04.8din 3/2-10-8050 03.N02AB03 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (R) 9087565 transdermalni flaster. 500U/boč.2003 § (R) 9087566 transdermalni flaster..12. bočica. 2x500 U/boč.DigitSoft. 500U/boč. kesica. kesica. zavisno od indikacije.V. maks. starosti i telesne mase bolesnika. 50mcg/h.12. 25mcg/h. doza je 1000 j.JANSSEN PHARMACEUTICA N.3din 515-04-2048-1 04.co. kesica. ostale indikacije doziranje je individualno.. 100mcg/h.2002 (Z) 0169111 liofilizat za rastvor za injekciju. idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazam tortikolis): do 500 i.IPSEN BIOPHARM LIMITED . Paralelni lekovi: Botox D www.2002 doziranje: blefarospazam: do 250 j. 5x1 kom Cena 8606102804045 716/2006/12 25. DYSPORT® . kesica.2003 § (R) 9087568 transdermalni flaster.12. 5x1 kom Cena 7643.2003 § (R) 9087567 transdermalni flaster. primenjuje se u specijalizovanim ustanovama.j. za oba oka.nr . 5x1 kom Cena 4493.2006 doziranje: hroničan uporan bol koji zahteva primenu opioidnih analgetika: doze se određuju individualno i moraju se podešavati u regularnim intervalima.6din 515-04-2048/03 04. 1x500 U/boč.12.3din 3/2-10-8051 03.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0169110 liofilizat za rastvor za injekciju. Cena 42300.12. bočica. u odgovarajuće mišiće. Cena 20403.

co.DigitSoft.13 abecedni spisak registrovanih lekova www.nr .

LUNDBECK A/S . Paralelni lekovi: ebrantil® 50 EBRANTIL® 50 . 150mg.ALTANA PHARMA AG . tuba. ili inf.D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU E d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157320 krem. 1x20g 8608811003061 (R) 4157321 krem. blister. u početku terapije.2004 doziranje: umereno teška i teška Alchajmerova bolest: prve nedelje 5mg ujutro.5din 8608811003061 515-04-2647/03 26. najduže 7 dana. teški i najteži oblici hipertenzije. 1%. 1g rastvora za oralnu primenu = 20 kapi.1din (R) 1079022 film tableta.v.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize).N06DX01 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (R) 1079020 film tableta. 25mg/5mL. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat. 2x14 kom Cena 3390. ampula.05.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103290 rastvor za injekciju/infuziju. blister.07.DigitSoft.Danska memantin . strip.09.Srbija ekonazol . inj.05. u početku terapije.2004 6053. bočica od tamnog stakla.abecedni spisak registrovanih lekova 13 E EBIXA® . 10mg.Nemačka urapidil . ZRENJANIN .JUGOREMEDIJA A.co.6din 14. 1%. (po potrebi ponoviti).5din (R) 2079025 oralne kapi. 5x10mL Cena 2071.2004 ECALIN® .05.2004 Cena 6780. 4x14 kom 515-04-1586/04 16.09.Nemačka urapidil . 10mg. 1x50g doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati.6din 26. 2mg/min.JUGOREMEDIJA A.D.nr . ZRENJANIN . rastvor. rastvor. tuba. EBRANTIL® 25 .v. 1%.2din 8606102233074 1577/2006/12 05. teški i najteži oblici hipertenzije.G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137320 vagitorija.09.ALTANA PHARMA AG . sprej-boca. inj.Srbija ekonazol . 1x3 kom Cena 188.07.3din 8606102233067 1570/2006/12 05.2004 www. ili inf. 2mg/min.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103291 rastvor za injekciju/infuziju. 10mg/g. 1x30g 8608811003030 (R) 7157322 sprej za kožu. druge nedelje 5mg ujutro i 5mg uveče. 5x5mL Cena 1445.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). 1x50g Cena 515-04-1581/04 16.1din 515-04-1587/04 16. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat. ampula. najduže 7 dana. 50mg/10mL. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. Paralelni lekovi: ebrantil® 25 ECALIN® .D. treće nedelje 10mg ujutro i 5mg uveče. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i.H. (po potrebi ponoviti).07. od četvrte nedelje na dalje 10mg ujutro i 10mg uveče. Cena 515-04-2644/03 Cena 515-04-2645/03 Cena 515-04-2646/03 132din 26.2004 198.2004 457.

1x6 kom Cena 377din 8608811003078 515-04-2648/03 26. 1000mcg dnevno. 500mcg dnevno.08. 0.08. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg.S. USA .2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: Ecobec 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg.13 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 6137322 vagitorija. kontejner pod pritiskom.Češka salbutamol .2003 Cena (R) 7114683 aerosol. maks. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. bočica sa raspršivačem.IVAX . Paralelni lekovi: aloprol. kontejner pod pritiskom.IVAX .2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg.CR A.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114682 aerosol. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. Paralelni lekovi: Becotide™. ecobec easi-Breathe ECOBEC EASI-BREATHE . ecobec ECOSAL .Češka salbutamol . tri uzastopna dana.USA beklometazon .nr . maks. 250mcg/doza.2004 doziranje: vulvovaginalne mikoze. maks. maks. uveče.IVAX CORPORATION. 500mcg dnevno. po potrebi 3-4 puta po 200mcg.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114685 aerosol. ventolin™ ECOSAL EASI-BREATHE .DigitSoft. kontejner pod pritiskom. Spalmotil®.08. leukoreja. kolpitis gljivične etiologije.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg.USA beklometazon . 800mcg dnevno. 1000mcg dnevno. gljivične infekcije komplikovane superinfekcijom sa gram-pozitivnim bakterijama (zbog antibakterijskog dejstva): 1 vagitorija. maks. Spalmotil®. ecosal easi-Breathe. maks. 1x200 doza Cena 515-04-245/03 04.08. USA .S.1000mcg dnevno. 800mcg dnevno.08. Paralelni lekovi: Becotide™. 1000mcg dnevno. 1x200 doza Cena 515-04-244/03 04. kontejner pod pritiskom. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. bočica sa raspršivačem. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg.05. ecosal. strip. 1x200 doza Cena 515-04-246/03 04.IVAX CORPORATION. 1x200 doza Cena 515-04-244-1 04.1mg/doza. ventolin™ www.2003 Cena (R) 7114681 aerosol.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114686 aerosol. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg.co.1mg/doza. 100mcg/doza.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg.CR A. Paralelni lekovi: aloprol. 1x200 doza 515-04-246-1 04. 100mcg/doza. 1x200 doza 515-04-245-1 04. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. maks. 150mg. maks. . ECOBEC . .08.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI E r03Ba glukokortikoidi (R) 7114680 aerosol. 0. 250mcg/doza.

4g dnevno.2007 Cena 99. 150mg.nr . 1x1g 515-04-02835/03 28.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.abecedni spisak registrovanih lekova EDICIN® . blister. deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati. stanja straha i anksioznosti. deca dobijaju maks.2din (BR) 5086915 supozitorija. (do 10mg/min.2004 Cena 1048. Paralelni lekovi: velafax® EFFERALGAN® .Francuska paracetamol . 4 doze u 24 sata. 75mg. deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg.8din (BR) 5086912 supozitorija.2006  (R) 1072832 kapsula. u razmaku od 4-6 sati. Panadol. 1x90mL j01Xa glikopeptidni antibakterijski lekovi (R) 0029795 prašak za rastvor za injekciju.2006 doziranje: depresivna stanja.LABORATORIES UPSA .2006 doziranje: analgoantipiretik: primenjuje se kod dece telesne mase od 8-12kg. Paracet. 80mg. Paralelni lekovi: Febricet. tvrda. vankocin EFECTIN® ER . 2x5 kom 8606007080513 2289/2006/12 11. Panadol. 2x14 kom Cena 2012din 8606007080315 41/2006/12 16. maks. deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po 60-120mg. deca od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati. tvrda.09. prevencija relapsa epizoda depresije i prevencija novih epizoda rekurentne depresije: 2 puta po 37. maks.7din (R) 0029796 prašak za rastvor za injekciju. PcM-Hemofarm. PcM-Hemofarm.1din 8606007080322 42/2006/12 16. anksiozno-depresivni poremećaji. ozbiljne infekcije izazvane MR stafilokokom i enterokokom. Paracetamol www.DigitSoft. 2x14 kom Cena 3817. primena leka treba da bude u što kraćem periodu. strip.). ne koristiti ukoliko pacijent ima dijareju.Francuska paracetamol . bočica. 60mg/2mL.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.01.8din 515-04-02836/03 28. socijalne fobije. 4x4 kom Cena 126. po potrebi posle 2 nedelje povećati na 2 puta po 75mg. starosti od 6-24 meseca. bakterijski endokarditis izazvan streptokokama grupe viridans.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086910 šumeća tableta.WYETH MEDICA IRELAND . Paralelni lekovi: Febricet. blister.12.BRISTOL-MYERS SQUIBB .1din 3/2-10-3158 16. inf. deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati.5-1g na 4-6 sati.J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU 13 Cena 526.D.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086916 oralni rastvor. alternativa kod alergičnih bolesnika na peniciline. 2x5 kom 3837000074550 2288/2006/12 11.01.co. bočica. kod insuficijencije bubrega interval za primenu se povećava na 8 časova.2004 doziranje: teške sistemske infekcije izazvane gram-pozitivnim kokama. svakih 6 časova). uzima se posle jela sa dosta tečnosti.12. 150mg. 375mg dnevno. pseudomembranozni kolitis: odrasli 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom i.02. vancotex. Paralelni lekovi: vancomycin-MIP. podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći (1 supoz.4din 3585551914626 547/2007/12 27.N06AX16 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072828 kapsula. blister. Paracet. . preporučena doza je od 60mg/kg/dan. 1x500mg E Cena 129.5mg (ujutro i uveče). 500mg. blister. 500mg.Slovenija vankomicin .v. bočica.09. 1g. Paracetamol EFFERALGAN® .2006 Cena 95.Irska venlafaksin . deca od 6-12 godina oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg. rezistentnim na peniciline i cefalosporine.06.

2002 doziranje: epilepsija i manična faza bipolarnog poremećaja: doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora namenjen je deci. 8 tabl.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem. 6x1mL Cena 80.1din (BR) 1086928 šumeća tableta.Francuska paracetamol. veća 200mg). EFTIL . bočica. plastična fiola.nr .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Paralelni lekovi: Febricet c EFFORTIL® .BRISTOL-MYERS SQUIBB .1din 8608807100644 3/2-10-4757 05. uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno. 1x30 kom Cena 617. natrijum-valproat .5din 3585551913704 821/2007/12 13. manija u bipolarnom afektivnom poremećaju: doziranje je individualno odrasli i deca iznad 15 godina starosti. doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno. u 2 podeljene doze. 145mg+333mg. 1x20 kom 8600064100573 1572/2006/12 05. 330mg+200mg.07. ortostatska ili drugih uzroka).co.04. . parenteralno 10mg i. 10mg/mL. .m.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 3084501 sirup.7din 8608807230044 3/2-10-4758 05.2007 Cena 139. brzinom od 5-10mg/sat. askorbinska kiselina . doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana. koje treba uzimati u isto vreme tokom dana. Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima.09. 2x10 kom 3585551913759 822/2007/12 13. prelazak na drugi lek mora biti postepen.09.Srbija valproinska kiselina .DigitSoft. deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086927 šumeća tableta. fiola.2006 Cena 51. Paralelni lekovi: depakine® EFTIL . fiola.v.8din 8600064100566 1573/2006/12 05. dnevno.2007 doziranje: analgoantipiretik: tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode. fiola.D.ZDRAVLJE A. odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno. ili i. www. maks. dnevno.Srbija valproinska kiselina. 1x150mL Cena 358. dnevno. do postizanja optimalnih doza.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.. ali ga mogu koristiti i odrasle osobe. jer nagli prekid može izazavti pogoršanje bolesti.04. hipotenzivna stanja posle operacije (anestezije).140 abecedni spisak registrovanih lekova E EFFERALGAN® SA VITAMINOM C . ampula. Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno. prijapizam i produžene erekcije u toku ili posle uroloških intervencija: oralno 3 puta po 2. dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja kašičica sadrži 100mg leka. inf. uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova. . a može se povećavati na 35-40mg/dnevno. jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti.Srbija etilefrin . uzimati za vreme ili posle jela u 2 podeljene doze. doza se postepeno povećava u toku 2 nedelje. prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti postepen.2din (R) 1105072 tableta.. 5mg. deca od 7-13 godina 1-3 puta po 1-1 tabl.D.c. 1x10 kom Cena 70. do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na 20-30mg/kg dnevno. u dve podeljene doze.07.2006 doziranje: hipotenzija (idiopatska. 5g/100mL.D.5-5mg.C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105070 rastvor za injekciju. 330mg+200mg.2002 doziranje: epilepsija. s.

5mcg/kg/sat. 30x2mL Cena 361.A.Makedonija sulpirid . 3mg. maks.6din 515-04-4121/03 10. 1x12 kom Cena 158. trajanje terapije zavisi od indikacije.2din 5310001001698 515-04-1206-1 16.4din 515-04-248/03 02.ICN PHARMACEUTICALS . bočica. 1x15g 8606103170149 (R) 4153441 mast. profilaksa postoperativnih pankreatičkih komplikacija posle operacija na pankreasu. ELOCOM® . tvrda. bočica.2007 www.2007 222.DigitSoft. 0. 0.ALKALOID AD .1%. Sulpirid EKLIVAN . a 800-1600mg.2003 doziranje: šizofrenija: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg. 1x120mL Cena 90.4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih pozitivnih simptoma. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Cena 1495.nr . 5%. tuba.25mg/na sat inf. G. 1x15g H01cB antagonisti hormona rasta (SZ) 0049090 prašak za rastvor za infuziju.1%.07.2003 doziranje: solarne keratoze: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 2-4 nedelje.V.05.H01CB01 E HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 6948. deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze.2004 doziranje: atopijski dermatitis: mazati 2 puta dnevno do nestanka simptoma.2003  (R) 1070121 kapsula. 0.7din 17. 1%.Švajcarska fluorouracil .05.05.8din 5310001001681 515-04-1206/03 16.co.1din 5310001002930 515-04-1206-3 16.05. 200mg.2007 289. superficijalni baziliomi: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja.1%.Belgija mometazon .4din 515-04-1206-2 16. 2. 100mg. 3x10 kom Cena 144. 1x20mL 8606103170156 Cena 1044/2007/12 Cena 1046/2007/12 Cena 1045/2007/12 222.Švajcarska pimekrolimus . ampula.PROEL EP.07.07.Grčka somatostatin .06. CORONIS S. 1x20g 141 ANTINEOPLASTICI Cena 234. tuba. parenteralno 200-800mg dnevno. ELIDEL® . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. lio-ampula sa rastvaračem.07. adjuvantna terapija za inhibiciju sekrecije teških postoperativnih fistula pankreasa i gornjeg tankog creva: 0. tuba. EGLONYL® .D11AX15 d11aX ostali dermatološki preparati (R) 4159350 krem.2003  (R) 1070123 tableta. Paralelni lekovi: Sulpigut®.07. 1x3 mg/amp.D07AC13 KORTIKOSTEROIDI. maks. . tuba. 25mg/5mL. .NOVARTIS .. jakog delovanja (grupa III) (R) 4153440 krem. neuroze: odrasli 2-3 puta po 50mg. bočica.2003  (R) 3070125 oralni rastvor. 1x15g 8606103170163 (R) 7153442 rastvor za kožu.9din 515-04-142/04 14. približno 3.8din 17. akutni hemoragički gastritis.N05AL01 PSIHOLEPTICI N05aL benzamidi  (SZR)0070120 rastvor za injekciju. 50mg.7din 17.abecedni spisak registrovanih lekova EFUDIX® .L01BC02 L01Bc analozi pirimidina (R) 4034031 krem. blister.SCHERING-PLOUGH LABO N. 800mg dnevno kod izraženih negativnih simptoma.2004 doziranje: teška akutna krvarenja iz gastrointestinalnog trakta.

Italija faktor VIII .A.2007 doziranje: konjunktivitis: 2 puta po 1 kap u vežnjaču oka.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. jaka krvarenja 40-50 i. Paralelni lekovi: oxaliplatin.j. bočica. octanate./kg.2006 35838. emoclot.KEDRION S.. liobočica sa rastvaračem. 1x10mL Cena 12284.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .10.5mg/mL.1din 3/2-10-11064 10.Velika Britanija oksaliplatin . 0.09. 100mg. 1x10mL Cena 17924din 3582910008521 2393/2006/12 18.Belgija emedastin .2007 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja).KEDRION S. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje. bočica.9din (R) 7099160 kapi za oči./kg. kontaktni dermatitis. rastvor. octanate 1000. 1x100mg 3/2-10-10191 24.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju.A.2002 doziranje: kolonorektalni karcinom sa metastazama: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.12.ALCON-COUVREUR N. umerena krvarenja: individualno 10-15 i. octanate 250 EMOCLOT D. Paralelni lekovi: oxaliplatin. Sinoxal® EMADINE® . 1x10mL Cena 24570.9din 8606103273062 2504/2007/12 19. .P.j.I. . ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto./kg.j. umerena krvarenja: individualno 10-15 i./kg. octanate 250 www. Paralelni lekovi: Beriate P. losion 1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave. bočica.nr . bočica.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.P.2006 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. Paralelni lekovi: Beriate P. 1x50mg E Cena 17924din 3/2-10-10192 24.j.Francuska oksaliplatin .12. jača krvarenja 15-25 i.S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici Cena 611. jaka krvarenja 40-50 i. 1000i. jača krvarenja 15-25 i. bočica./10mL.DigitSoft. EMOCLOT .j. Haemoctin SdH. 1x5mL 5413895090806 2074/2007/12 25. ./kg. Sinoxal® ELOXATIN® .L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (Z) 0039395 prašak za rastvor za infuziju. 1x20mL Cena 3582910008514 2394/2006/12 18.I.j. 50mg. Haemoctin SdH. emoclot d.4din (Z) 0039396 prašak za rastvor za infuziju. liobočica sa rastvaračem.4din (SZ) 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju./kg. atopični dermatitis. octanate 1000. 5mg/mL.co.V.j.142 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dermatoze sa izraženim svrabom (psorijaza.04.j. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje. 500i.12. 5mg/mL.12.2002 Cena 35838. ELOXATIN® .2002 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja)./10mL.Italija faktor VIII . .AVENTIS PHARMA LTD . octanate.

C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Prilenap® H. Paralelni lekovi: enalapril HcT.A. Prilenap® HL ENALAPRIL .2002 doziranje: dijabetes insipidus odrasli 1-4mcg dnevno.2006 Cena (R) 1103021 tableta.01. 3x10 kom Cena 8606102455377 630/2006/12 17.05. 3x10 kom 8606102455346 643/2006/12 17. blister.JUGOREMEDIJA A.SALUTAS PHARMA GmbH . blister. treba ih gutati cele.2003 www.04. blister. blister.HL.Švajcarska darifenacin . Paralelni lekovi: enalapril.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045071 rastvor za injekciju. monokomponentni (R) 1103020 tableta. 10mg. 20mcg/mL. po potrebi 2 tabl. enatens®. blister. tabl. 5mg. hidrohlortiazid .Nemačka enalapril . enap® . enalapril Lek®. monokomponentni (R) 1103870 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.8din 3/2-10-461 20.2006 Cena (R) 1103022 tableta. enalapril 10 mg. posle 2 nedelje od početka lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno.5mg jednom dnevno.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401023 tableta. ampula.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici  (R) 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem. deliti ili lomiti.co.10.2006 doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl. nagla inkontinencija urina.D.5mg/dan.05.05.DigitSoft. se uzimaju sa tečnošću.Italija dezmopresin .2007 doziranje: hiperaktivna mokraćna bešika (jak nagon za mokrenje. dnevno. 2x10 kom 8608811005027 Cena 67din 515-04-770/03 21. 3x10 kom 8606102455360 642/2006/12 17.SALUTAS PHARMA GmbH .KEDRION S.nr .9din 515-04-770-1 21. Paralelni lekovi: Minirin® EMSELEX® .2003 Cena 163. 2x14 kom Cena 8606103543073 122/2007/12 11. Cena 7. maks.5mg.10. 10mg.Nemačka enalapril. enap® . 3x10 kom Cena 8606102455353 644/2006/12 17. enalapril 20 mg. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 20mg.05.abecedni spisak registrovanih lekova EMOSINT . dnevno.P. ZRENJANIN . 15mg. ENAHEXAL® .H. enap®. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.2007  (R) 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem. 2x14 kom 8606103543066 120/2007/12 11. 10mg+25mg.Srbija enalapril . uveče. deca 0. blister. Prilenap ENAHEXAL® COMP . pre spavanja. blister. blister. . 10x1mL E c09aa inhibitori ace. 2x10 kom 8608811005010 (R) 1103871 tableta.4mcg dnevno.01. 40mg/dan.H01BA02 143 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 8018. često mokrenje): odrasli početna doza je 7. 5mg. ne žvakati.

enalapril 20 mg. 10mg. 20mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. blister.08. blister. monokomponentni (R) 1103845 tableta.Srbija enalapril . enatens®. 2x10 kom 5290665003576 291/2005/12 23.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.5mg dnevno.07. blister. enalapril Lek®. 10mg.8din 520665003569 327/2005/12 23. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.2005 Cena 61. enap®. 40mg dnevno.2003 doziranje: hipertenzija početna doza 5mg dnevno.REMEDICA LTD .12.Kipar enalapril . maks.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 221.7din 8608811005034 515-04-770-2 21. 2x10 kom 8600064102041 2242/2006/12 01.D. Prilenap ENALAPRIL 10 MG . . maks. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. blister.12. enalapril 20 mg. enalapril. enatens®. enap®. 20mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. 40mg dnevno. Prilenap ENALAPRIL . 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.5mg dnevno. 20mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.D. uveče.nr . doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.2003 Cena 149. kongestivna srčana insuficijencija: www.10. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 2x10 kom Cena 195. pre spavanja.5mg dnevno.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. 2x10 kom Cena 242.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.7din (R) 1103175 tableta. maks. enalapril 10 mg. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. maks. maks. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 2x10 kom 5310090000404 (R) 1103846 tableta. 5mg. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.5mg/dan. maks. enatens®.DigitSoft. .2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno.10. doza održavanja 20mg. 2x10 kom 8600064102034 2241/2006/12 01.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. enalapril 20 mg. enalapril 10 mg. doza održavanja 20mg. 20mg.1din 515-04-1643/03 24. monokomponentni Cena 242. 10mg. enalapril Lek®. enalapril Lek®.REMEDICA LTD .144 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103872 tableta.C09AA02 c09aa inhibitori ace. enalapril Lek®. 40mg/dan. monokomponentni Cena 132.3din 475/2005/12 17.07.08. 20mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.Srbija enalapril . 2x10 kom 5310090001630 515-04-1642/03 24. maks.6din (R) 1103886 tableta. maks. Prilenap ENALAPRIL . doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.6din (R) 1103847 tableta.2006 Cena 163.co. blister. enalapril 20 mg. monokomponentni (R) 1103885 tableta.9din (R) 1103177 tableta.Kipar enalapril . enap®. blister.ZDRAVLJE A. 40mg dnevno. 20mg. enalapril 10 mg. enap®.SRBOLEK A. Prilenap ENALAPRIL 20 MG . blister.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. enatens®. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.

KRKA. enap® . Paralelni lekovi: enaHeXaL®.5mg dnevno. blister. dnevna doza 2 tabl.08. blister.Srbija enalapril. monokomponentni (R) 1103200 tableta.2005 www. Prilenap ENALAPRIL HCT .08. TOVARNA ZDRAVIL.D. 5mg.co.ZDRAVLJE A. enap® .09.abecedni spisak registrovanih lekova 145 početna doza je 2. hidrohlortiazid . enap®.05.D. enap®.6din (R) 1103642 tableta.Slovenija enalapril . doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.08.08.5mg dnevno. blister.Slovenija enalapril. 40mg dnevno. 10mg. enalapril. maks. . 2x10 kom 3838989503086 (R) 1401141 tableta. 40mg dnevno. .5mg dnevno.5din 15. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.05. maks. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.H.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401080 tableta. blister. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.1din (R) 1103202 tableta. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enatens®.D.09. monokomponentni (R) 1103640 tableta. 2x10 kom Cena 168. hidrohlortiazid . 2x10 kom 8600064104182 1096/2007/12 23.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401140 tableta. 5mg. maks.H . enatens®. 20mg.2005 675.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: odrasli 1 tabl. 2x10 kom Cena 238din 8600064104199 1095/2007/12 23. Prilenap® H.09. 2x10 kom 3838989503178 213/2005/12 15.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.2din 15.5mg. blister. 20mg+12. 10mg+25mg.HL. TOVARNA ZDRAVIL.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. Prilenap® HL ENALAPRIL LEK® . 10mg. Prilenap ENAP® . maks. enalapril 10 mg. blister. 9x10 kom 3838989503093 Cena 216/2005/12 Cena 217/2005/12 158. . enatens®.2004 Cena 221. dnevno. enalapril. D. 20mg.D. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. blister. Prilenap ENAP® . . 10mg+25mg.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. 40mg dnevno. blister. enalapril 10 mg. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.Slovenija enalapril . 20mg+6mg.3din (R) 1103644 tableta.2004 Cena 149. enalapril 10 mg. blister. blister.8din (R) 1103204 tableta. enalapril 20 mg. enalapril Lek®.nr .2007 Cena 246din (R) 1401081 tableta. enalapril Lek®.1din 515-04-01218/04 28.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. 2x10 kom 515-04-01219/04 28. 2x10 kom c09aa inhibitori ace. 2x10 kom 515-04-01220/04 28. popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). enalapril 20 mg. enalapril. 2x10 kom 3838989503208 215/2005/12 15.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 61. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.08.DigitSoft.KRKA.3din 3838989503185 214/2005/12 15. D.2005 Cena 228.2005 Cena 110.

psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis: 2 puta www. 62.nr .5mg. neomicin . ENBECIN® . uveče.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E c09Ba inhibitori ace i diuretici Cena 134.825mg/g.10.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2x10 kom 8606007082111 2301/2007/12 10.co. 10mg+12.DigitSoft. enalapril.08.HL . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.2005 doziranje: reumatoidni artritis: odrasli od 18-64 god.2006 doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka (blefaritis. keratokonjunktivitis. enalapril HcT.Srbija bacitracin.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. . Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. Prilenap® H.1din 8608808100605 187/2006/12 13.GALENIKA AD ./g+0. 2 tablete. 1x200g Cena 301din 8608808100612 188/2006/12 13. hidrohlortiazid ..O. 2 puta nedeljno po 25mg s. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.14 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno. TOVARNA ZDRAVIL.GALENIKA AD .5i.Irska etanercept . 4x1 kom Cena 49177. inj.2din (R) 1401175 tableta.D. Prilenap® H. Prilenap® HL ENATENS® .Srbija enalapril . enap® .08. prašak.Slovenija enalapril. 40mg/dan.HL. enalapril Lek®.S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4150250 mast za oči.WYETH MEDICA IRELAND .j. enap®.02.9din (R) 1401176 tableta.H.5mg/dan.02./g+3. bočica staklena.2005 Cena 573. 500i. Prilenap ENBECIN® . tuba. 10mg+12.Srbija bacitracin. 20mg. monokomponentni Cena (R) 1103887 tableta. 2x10 kom 3838989503109 218/2005/12 15. enalapril 10 mg. po potrebi 2 tablete.5mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. dekriocistitis. blister. Prilenap® HL ENAP® .KRKA.5din 5010981001809 285/2005/12 15. po potrebi. .10.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.j. akutni bakterijski konjunktivitis.08. boca.2007 Cena (R) 1103888 tableta. 25mg.c. enap® . blister. ENBREL® . maks. blister. D. pre spavanja. blister. alternativno 50mg jednom nedeljno.2006 doziranje: bakterijske infekcije kože: više puta dnevno raspršiti u tankom sloju na obolelo mesto.O.PHARMASWISS D. enalapril HcT. 10mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 2x10 kom 8606007082128 2302/2007/12 10.D06AX05 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 7150251 sprej za kožu. 9x10 kom 3838989503161 219/2005/12 15.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno. enalapril 20 mg. blefarokonjunktivitis): infekcije oka 2-3 puta dnevno naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka.3mg/g. 1x5g Cena 50. neomicin .

c. inj.9din (SZ) 0031501 prašak za rastvor za injekciju.08. ENDOBULIN™ S/D .Velika Britanija etanercept .2002 (SZ) 0013264 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 25mg. 1x2500mg Cena 11572. plak psorijaza obično 2 puta nedeljno po 25mg s.inj. 5000mg. poremećaj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2-3 puta po 50mg. uzima se između obroka.08. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana. Ig vena. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. inj.4mg/kg s.co.03. 150mg. maks. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. inj. progresivne utoimune bolesti. 50mg. inj. 2x10 kom 3582910009566 240/2005/12 15.c.. 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m2 telesne površine) u obliku i. inf. alternativno 50mg jednom nedeljno.C05CA.. inj. 1x500mg Cena 375. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s.abecedni spisak registrovanih lekova 14 nedeljno po 25mg s.12. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. bočica.5g. u intervalima od 2-5 dana.. bočica.c.WYETH PHARMACEUTICALS . liobočica sa rastvaračem.4din 5413760293639 572/2007/12 01.. nespecifični (SZ) 0013263 rastvor za infuziju.BAXTER AG . lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase (odgovara E www. 1g. inj.08.L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031500 prašak za rastvor za injekciju. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi Cena (R) 1108010 gastrorezistentna tableta. 2x10 kom 3582910020103 239/2005/12 15. maks.inj.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2005 doziranje: veno-limfatička insuficijencija. 2. 25mg po dozi..03.c. bočica staklena. maligni limfomi. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.c.c. 25mg po dozi.12. 1x100mL Cena 23144. 500mg. plak psorijaza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s. ENDOXAN® . imunosupresija prilikom transplatacije: organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih. octagam® ENDOTELON® .2007 doziranje: leukemija. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis 2 puta nedeljno po 25mg s. blister.c.5din 5010981001809 284/2005/12 15.Nemačka ciklofosfamid .4mg/kg s..Austrija imunoglobulin (IgG-7S).DigitSoft. 4x1 kom Cena 49177.c. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. liobočica sa rastvaračem. limfedem 2 puta po 150mg. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje.BAXTER ONCOLOGY GmbH . blister.v. 1x1g 5413760295138 573/2007/12 01.inj...SANOFI WINTHROP INDUSTRIE .4din 3/2-10-9084/2 25.. intravenski .. Paralelni lekovi: Humani imunoglobulin 5%. inf.2007 Cena 720. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.2005 Cena (R) 1108011 gastrorezistentna tableta. najduže 12 nedelja. 2 puta nedeljno po 25mg s. najduže 12 nedelja.Francuska procijanidolni oligomeri . metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza.nr .c.7din 3/2-10-9085/2 25. ENBREL® . lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.2005 doziranje: reumatoidni artritis odrasli od 18-64 god.v..2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m2 telesne površine) u obliku i.

daje se i. 100x1mL 8606103683113 2340/2006/12 13.11. aluminijumska folija.RANBAXY LABORATORIES LTD.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. intraabdominalna sepsa. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021780 film tableta. posle mesec dana II doza. 7x3 kom Cena 515-04-228-1 21.5mL Cena 8606103683106 2339/2006/12 13. Paralelni lekovi: euvax B ENHANCIN .11. 500mg+125mg. rekombinantna . teže infekcije 500mg na 8h. deca ispod 40kg (do 3 mes. 10mcg/0. po šemi: I doza.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011551 suspenzija za injekciju.v.5mL Cena 3/2-10-6382/1 21.5mg/5mL. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). kože i mekih tkiva.J07BC01 VAKCINE E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) Cena (Z) 0011910 suspenzija za injekciju. pijelonefritis.nr . 6 meseci posle I doze III doza. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. Paralelni lekovi: euvax B ENGERIX™ B . amoksiklav Lek® 1. u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju). infekcije u hirurgiji i ORL. inf.5mL. 1x100mL Cena 517. doze su date u odnosu na amoksicilin. rekombinantna . a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.2din (R) 1021781 film tableta. plastična bočica.5mL.2003 1045. posle mesec dana II doza. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). 250mg/5mL+62. po šemi: I doza. septikemija. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.7din 3/2-10-6382 20.Indija amoksicilin.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. deca preko 3 mes. bočica.12. septički abortus. 20mcg/mL.14 abecedni spisak registrovanih lekova 800-1600mg/m2 telesne površine) u obliku i. 100x0.6din 515-04-228-3 21. amoksiklav Lek® forte 312.2003 (R) 3021782 sirup.m. 1x100mL Cena 328. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 250mg+125mg. 6 meseci posle I doze III doza. gonoreja). a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.2002 10553.25mg/5mL.2din (Z) 0011553 suspenzija za injekciju. Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. bočica.11.J07BC01 VAKCINE Cena 13814. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. 20mcg/mL.12. u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži). bočica. . klavulanska kiselina .5mL.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 125mg/5mL+31. bakterijski endokarditis.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. peritonitis.25mg/5ml prašak www. tifoidna i paratifoidna groznica. amoksiklav Lek® 156.A.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). puerperalna sepsa.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.DigitSoft.11.m. infekcije urogenitalnog trakta (cistitis. Paralelni lekovi: cytoxan ENGERIX™ B . daje se i. plastična bočica. aluminijumska folija. bronhopneumonija).SMITHKLINE BEECHAM .1din 515-04-228/03 21. 10mcg/0.2g prašak za injekciju. u intervalima od 21-28 dana.11. bočica.2003 (R) 3021783 sirup.11. bakteriurija u graviditetu.5din 515-04-228-2 21. 7x3 kom Cena 846.5mL. 25x1mL j01cr kombinacije penicilina. uretritis.2006 (Z) 0011911 suspenzija za injekciju. . koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 25x0.co.

Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti.9din 2517/2007/12 22.nr . indapamid . indapamida (2.Srbija enalapril. 20mg+2.BOSNALIJEK D. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 185. Panklav forte. blister. Paralelni lekovi: enzix. 3x15 kom www. enzix duo plus ENZIX DUO .2004 Cena 231. enalaprila. 200mg. akutne i hronične dijareje nespecificne i nerazjašnjene etiologije. kutija. hronične dijareje.DigitSoft.2 god. 3x10 kom 3870010002700 (R) 1126304 kapsula. Panklav® 2X ENTEROFURYL® .Srbija enalapril. 4 puta po 200mg.5din 515-04-04159/03 28. (20mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. indapamida (2. film indapamida (2. enalaprila. augmentin. deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg. (10mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. 10mg+2. blister. enzix duo plus ENZIX DUO PLUS .5mg).2007 doziranje: blaga hipertenzija 1 tabl.09.HEMOFARM AD .C09BA02 a07aX ostali intestinalni antiinfektivi (R) 1126302 kapsula.Srbija enalapril. tvrda. Paralelni lekovi: enzix duo.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. blister. tvrda.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401060 tableta. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.D.5mg). Coli).5mg.HEMOFARM AD . . deca od 7 meseci .01.5mg. indapamid . 10mg+2. 1x16 kom 515-04-04159/03-1 28.2007 doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana E. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl. poremećaji intestinalne fermentacije. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl.2004 Cena 192. blister. bočica.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401061 tableta.8din (R) 1126305 kapsula.5mg). 200mg. tvrda.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. 100mg. 3x15 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 312/2007/12 23. enzix duo c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401062 tableta.10. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. 1x90mL 3870010002717 2518/2007/12 22.2007 Cena 96.01. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 311/2007/12 23. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.5mg.abecedni spisak registrovanih lekova 14 za oralnu suspenziju. 4 puta po 100mg. 3 puta po 200mg.4din (R) 3126303 oralna suspenzija. 200mg/5mL. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. blister. deca od 3-7 god.co.01. Paralelni lekovi: enzix. indapamid .09. simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima: odrasli i deca preko 7 god. Panklav.HEMOFARM AD . jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem antibiotika. ENZIX . amoksiklav Lek® 2X.10. 1x8 kom E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 244/2007/12 17.Bosna i Hercegovina nifuroksazid .A07AX03 ANTIDIJAROICI.

6din 515-04-3883/03 31.9din 5000123108480 3/2-10-6383 25.R. može se dati u jednoj inj. 150mg.j. bočica. gastroezofagusni karcinom.Rumunija epirubicin . maks. početni ili uznapredovali karcinom dojke.M. 300mg dnevno. bočica. 10mg. ciklus ponoviti na 3-4 nedelje. kolorektalni karcinom.2002 www. na 3 nedelje ili 12.4din 3/2-10-8904 25.2007 doziranje: tranzicioni ćelijski tumor mokraćne bešike.05.2004 doziranje: akutna leukemija.05.J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze (R) 1328375 film tableta.5-25mg/m2 na 7 dana. 3000i.4din 515-04-3883/03-1 31. 6x1mL Cena 5227.150 abecedni spisak registrovanih lekova EPIRUBICIN . SINDAN-PHARMA S. karcinom prostate koji ne reaguje na hormonsku terapiju. primena u režimu sa standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m2 telesne mase. 2mg/mL. 6x0.12. bočica staklena. karcinom jajnika.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. sarkom mekih tkiva i kostiju primenjuje se intravenski. Farmorubicin® rd EPISINDAN® . sireta.12. karcinom glave i vrata. 1000i.Belgija epoetin alfa . akutna leukemija.05. 1x10mg 5944720080155 947/2007/12 04. . 6x0. 2mg/mL. želuca i pluća.4mL 0069157 rastvor za injekciju. 50mg.j. 6x0. KG .2002 Cena 20340. 1x50mg 5944720080162 948/2007/12 04. Farmorubicin® rd EPIVIR™ .12.12.. deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance Cena 1095din (SZ) 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju.nr .8din 3/2-10-8906 25.Austrija epirubicin .8din 3/2-10-8908 25. .2002 Cena 50615.j.V.j.2002 Cena 10166din 3/2-10-8905 25. non-Hodgkin limfomi.C. kumulativna doza 0.H NFG. sireta.. 1x5mL (SZ) 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju.2007 Cena 4990din (SZ) 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju. bočica staklena. 4000i. 6x0.Velika Britanija lamivudin .GLAXOSMITHKLINE UK .EBEWE PHARMA GES.5mL (SZ) (SZ) (SZ) (SZ) 0069152 rastvor za injekciju. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/m2. multipli mijelom. karcinom dojke.co.v. Paralelni lekovi: episindan®.L. maks.5mL 0069154 rastvor za injekciju. sireta.j. u zavisnosti od vrste oboljenja: i. 10000i.DigitSoft.2002 Cena 15252.9din 3/2-10-8909 25. Paralelni lekovi: epirubicin. bočica. jajnika. ili podeljeno u nekoliko inj.2002 doziranje: HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima: odrasli i adolescenti 2 puta po 150mg.3mL 0069155 rastvor za injekciju.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069150 rastvor za injekciju.B. primitivni hepatocelularni karcinomi. 1x25mL Cena 1385. sireta. tokom 2-3 uzastopna dana.9-1 g/m2. sireta..12..2004 E Cena 6060. krupnoćelijski ili sitnoćelijski karcinom pluća. Paralelni lekovi: zeffix™ EPREX .S.. 2000i. intraar terijski ili direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku.05. Hodgkin i non-Hodgkin limfom. 1x60 kom Cena 11466.12. karcinom pankreasa.

napunjen injekcioni špric. 50 i.2007 (SZ) 0069232 rastvor za injekciju. 50 i./mL.c./0../0.6mL.5mL 8600097406000 2629/2007/12 26. 1x0.c.j. napunjen injekcioni špric.3mL Cena 8600097405928 2625/2007/12 26.v.3mL.2007 doziranje: anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na hemodijalizi: odrasli početna doza 3 puta nedeljno i./kg 3 puta nedeljno./mL. lečenje sekundarnih anemija kod bolesnika sa AIDS-om.10./0. za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate.10. lečenje anemije kod onkoloških bolesnika na hemioterapiji preparatima platine. 50 i.5mL.2007 (SZ) 0069223 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric./kg.j.2007 (SZ) 0069230 rastvor za injekciju. 40000i. 10000i. 2000i.2007 (SZ) 0069221 rastvor za injekciju. početna doza 50 i. 6x0./0./kg.2007 (SZ) 0069226 rastvor za injekciju. 1x1mL 8600097405997 2628/2007/12 26.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069220 rastvor za injekciju.4mL.4mL Cena 8600097405959 2633/2007/12 26. 6x0. 1x0. Cena napunjen injekcioni špric. 1x1mL Cena 8600097406123 2634/2007/12 26. napunjen injekcioni špric.9mL Cena 8600097405942 2627/2007/12 26. 10000i.10. EQRALYS .2007 (SZ) 0069222 rastvor za injekciju./kg. 1x0.j. lečenje anemije i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi./0.10./kg.j.j.10.10. Cena napunjen injekcioni špric.75mL 8600097406116 2630/2007/12 26. 1x0.6mL Cena 8600097406215 2632/2007/12 26. napunjen injekcioni špric.nr . doza može da se koriguje na 4 nedelje. 50 i. peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom).HEMOFARM AD . doza može da se koriguje na 4 nedelje. 1x0.j.j./0. 6x0./0. kod odraslih na peritoneumskoj dijalizi./kg 3 puta nedeljno.2007 (SZ) 0069228 rastvor za injekciju./mL.v.v. početna doza 3 puta nedeljno s. 4000i.j.j. 1000i.10. maks.9mL Cena 8600097406222 2635/2007/12 26.10. napunjen injekcioni špric. kao i za prevenciju anemije kod novorođenčeta male telesne mase: odrasli početna doza 50-100 i.10.j. početna doza 2 puta nedeljno s. deca početna doza 3 puta nedeljno i.j.10.j.abecedni spisak registrovanih lekova 151 doziranje: anemija kao posledica hronične insuficijencije bubrega (bolesnici na hemodijalizi. 1x0./0. napunjen injekcioni špric. 2000i. doza može da se koriguje na 4 nedelje.9mL.j.j. doza 3 puta nedeljno i. 30000i.10.co. 1000i.j./kg. kod odraslih E www.4mL Cena 8600097406239 2636/2007/12 26./0. 4000i. 200 i. 6x1mL Cena 8600097406277 2624/2007/12 26.3mL Cena 8600097406109 2631/2007/12 26. 3000i.Srbija epoetin zeta . Cena napunjen injekcioni špric. 200 i. doza 3 puta nedeljno s.6mL. kod odraslih bolesnika koji nisu na hemodijalizi. deca preko 1 mes.75mL.j.j. napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069234 rastvor za injekciju.2007 (SZ) 0069231 rastvor za injekciju.DigitSoft.10. 3000i./kg. maks.j. 6x0.j.9mL. 20000i./0.2007 (SZ) 0069224 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069227 rastvor za injekciju.10.3mL.6mL Cena 8600097405935 2626/2007/12 26..4mL.2007 (SZ) 0069235 rastvor za injekciju.j.c.j.

125mg/5mL.j.D. 150 i. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. 2x8 kom 8608811003245 515-04-3478/03 Cena (R) 3325552 granule za oralnu suspenziju.c. 4g dnevno.c. Paralelni lekovi: eritromicin ERITROMICIN . blister.Srbija eritromicin . u hirurgiji (ortopedske operacije na kostima) početna doza jednom nedeljno s.DigitSoft. 250mg. .2003 460. 2x8 kom Cena 8608811003238 515-04-3477/03 Cena (R) 1325551 film tableta. 450 i. bočica.2006 Cena 269. 250mg/5mL. ERBITUX® . 600 i.MERCK KGaA . bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).12. sinuzitis. blister. veliki kašalj. otitis.5-1g na 12 sati./kg ili jednom nedeljno s.2003 215.Srbija eritromicin . deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. 2mg/mL. maks.L01XC06 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039150 rastvor za infuziju.06.05.j. bočica. 500mg.12. enteritis izazvan Campylobacter-om. 1x100mL 8608811003269 515-04-3480/03 130.nr . bočica. početna doza 3 puta nedeljno s. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).j. 4g dnevno.9din (R) 1325561 film tableta. sifilis.2003 www. blister.12.D. ERITHROMYCIN .7din 18.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.REMEDICA LTD . 2x10 kom j01Fa makrolidi Cena 162.5din 18./kg. 250mg. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. 500mg. legionarska bolest.co. 250mg. 2x10 kom 8608807000012 515-04-916/04 31.2004 doziranje: respiratorne infekcije.152 abecedni spisak registrovanih lekova pacijenata na hemioterapiji. 300 i./kg tokom 10 dana pre operacije i 4 dana posle operacije.10. enteritis izazvan Campylobacter-om.5-1g na 12 sati.c./kg tokom 3 nedelje pre i na dan operacije ili jednom dnevno s. maks.Nemačka cetuksimab . 2x10 kom 8608807100989 778/2006/12 05.06. 2x10 kom 515-04-292/04 28.J01FA01 E ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 161.2003 275.1din (R) 1325153 film tableta. sifilis. 500mg.3din 515-04-291/04 28. pod nadzorom lekara koji ima iskustvo sa primenom antineoplastičnih lekova. blister. blister.2004 doziranje: respiratorne infekcije.06. ZRENJANIN .J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325560 film tableta.2006 doziranje: metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko prethodna hemioteapja nije dala rezultate: primenjuje se po protokolu.6din 18.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325550 film tableta.2004 Cena 249. sinuzitis. 1x100mL 8608811003252 515-04-3479/03 Cena (R) 3325553 granule za oralnu suspenziju.12. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . negonokokni uretritis. blister.j.1din 18. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.Kipar eritromicin .c.9din (R) 1325152 film tableta. 1x50mL Cena 18276. legionarska bolest. otitis.9din 4022536866659 1876/2006/12 18. veliki kašalj. negonokokni uretritis.JUGOREMEDIJA A.

50mg/5mL. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. sifilis. ili kod inhalacione anestezije 5-6mcg/kg/min. 50mg dnevno. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. sinuzitis. maks.6mg/kg.5-1g na 12 sati.V. maks.05.Srbija eritromicin .01. . monokomponentni (R) 1103150 film tableta. bočica. 50mg.Holandija rokuronijum bromid . i. enteritis izazvan Campylobacter-om. početno i.9-1.N. maks. 100mg dnevno. Lorista®.4din 515-04-1659/03 04.Srbija losartan .J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi Cena 213.6mg/kg.5din (R) 1325554 film tableta. blister. bočica.05. 500mg. 0. Paralelni lekovi: erithromycin ERYNORM® . bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).4din (R) 1103151 film tableta. maks. 500mg dnevno.15mg/kg.N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 233. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. jednom dnevno. blister. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno.co. 2x8 kom 8608809000843 2397/2006/12 18. 100mg/10mL. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati.2002 Cena 215.SRBOLEK A.12.2007 Cena 1324. 100mg dnevno.2mg/kg.8din 8600097405324 938/2007/12 04. veliki kašalj. 2x14 kom 8600097405317 939/2007/12 04. negonokokni uretritis.nr . otitis. 500mg.2007 doziranje: anestezija: doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle. maks. maks.12. maks. sifilis. ORGANON . 2x8 kom 8608809000843 3/2-10-10720 25. 100mg dnevno.HEMOFARM AD . 12x5mL Cena 5454.v. Paralelni lekovi: cozaar®.8din (R) 1325141 film tableta. deca do 2 godine 100mg na 6 sati.2003 doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana. 2x14 kom Cena 725. enteritis izazvan Campylobacter-om. maks. 4g dnevno. legionarska bolest. zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno.3din (SZ) 0082051 rastvor za injekciju. veliki kašalj.1din 8600103419086 288/2007/12 22.01. blister. fiola.DigitSoft. Lotar® ESMERON® . anestezija kontinuiranom inf. 100mg dnevno. 10x10mL 8600103419093 287/2007/12 22. sinuzitis. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. 0.M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082050 rastvor za injekciju.2006 doziranje: respiratorne infekcije.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. legionarska bolest.v. N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti (R) 1075091 tableta. ESPERAL® . hipertenzija sa hiper trofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. doza održavanja 0. negonokokni uretritis.08. 1x20 kom www. maks. 0.5-1g na 12 sati.abecedni spisak registrovanih lekova 153 doziranje: respiratorne infekcije. blister. bolus inj.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . 100mg.D.C09CA01 E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. nastaviti sa 5-10mcg/kg/min.2007 Cena 8181.Francuska disulfiram . bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). 4g dnevno. 500mg. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. otitis.

ZRENJANIN .2006 18. 1x30g 8608811001333 3/2-10-7368 10. 40mg/mL. meka.05.2002 doziranje: akutne upale kože. 1x30g Cena 83.2006 Cena (BR) 1129486 kapsula.D.6din 18.2002 doziranje: akutne upale kože.05. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. jakog delovanja (grupa III) Cena 312.11. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152255 krem. na dan ispitivanja 2 kaps. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.2006 Cena (BR) 1129485 kapsula. 40mg/mL. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. i pre spavanja ako je potrebno.co. 40mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .5din 8608811001326 3/2-10-7369 10. ekcemi.nr .25%. boca staklena. esperson® mite E ESPERSON® M .2006 18. tuba. blister. Paralelni lekovi: esperson®. ZRENJANIN .2006 doziranje: meteorizam: deca iznad 6 god. 1x250mL 4013054008614 Cena 657/2006/12 Cena 672/2006/12 Cena 658/2006/12 232. 1x30g Cena 312. 4x25 kom 4013054001431 697/2006/12 25. tuba. dermatitis. 0. u toku ili nakon obroka.9din 4013054002407 695/2006/12 25.05%.2006 www. 40mg.JUGOREMEDIJA A.Nemačka simetikon . tuba.D. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.Srbija dezoksimetazon .05. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati.11. Paralelni lekovi: esperson® M.05. Paralelni lekovi: esperson®. ekcemi.154 abecedni spisak registrovanih lekova ESPERSON® . 40mg/mL.05. 2x25 kom 4013054002001 696/2006/12 25.Srbija dezoksimetazon .2002 doziranje: akutne upale kože.Nemačka simetikon . dnevno. ZRENJANIN . esperson® mite ESPERSON® MITE .Srbija dezoksimetazon . meka.5din (R) 4152253 mast.7din 8608811001319 3/2-10-7370 29. 40mg. adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps. 0.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 3129480 oralna emulzija. ekcemi.. i sutradan ujutro.JUGOREMEDIJA A. 0. boca staklena. 1x30mL 4013054003329 (BR) 3129481 oralna emulzija. dermatitis. dermatitis.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. Paralelni lekovi: espumisan® L ESPUMISAN®L .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . jakog delovanja (grupa III) (R) 4152254 krem.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.DigitSoft.D.25%. 3x30mL 4013054006108 (BR) 3129483 oralna emulzija. meka. blister. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. blister. 1x25 kom Cena 112.JUGOREMEDIJA A.11.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. esperson® M ESPUMISAN® .A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129484 kapsula.05. priprema pacijenata za dijagnostička snimanja (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps. boca staklena.

psorijaza. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 155 doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. boca staklena. neozleđenu kožu trupa ispod struka (ne oko grudi ili na grudi). 6x1 kom (R) (R) 9048214 transdermalni flaster.2002 doziranje: deficit estrogena u menopauzi. ESTRADERM TTS® . TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (Z) 0127166 rastvor za injekciju.12. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.12.12. tvrda.L01XX11 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1031043 kapsula. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127165 kapsula. monokomponentni (R) 9048213 transdermalni flaster.nr . ampula.12.2002 Cena 363din 3/2-10-6935/2 17. aluminijumska folija.Italija estramustin . za vreme terapije dozvoljeno je kupanje.DigitSoft.02. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. oestradiol. Paralelni lekovi: essentiale® forte N ESTRACYT . 140mg. psorijaza. 4mg/10cm2.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. 5x5mL Cena 449din 3/2-10-9315 11. aluminijumska folija.7din 3/2-10-9312 11. Paralelni lekovi: essentiale® N ESSENTIALE® N .A05BA. Paralelni lekovi: climara®.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) .2002 Cena 3/2-10-6935/1 17. estrofem®. u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi.L. profilaksa recidiva holelitijaze.A05BA.AVENTIS PHARMA . tvrda. 1x100 kom Cena 9936. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. Paralelni lekovi: espumisan® ESSENTIALE® FORTE N .12.Švajcarska estradiol . radijacioni sindrom: parenteralno sporo i. 2mg/5cm2. vagifem® www. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. odojčad 25 kapi pre ili posle podoja. zatim se doza induvidualno podešava. 3x10 kom Cena 417.. .2006 doziranje: karcinom prostate u odmakloj fazi bolesti: oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.NOVARTIS . 300mg..R.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . 6x1 kom 9048215 transdermalni flaster. 250mg. masna distrofija jetre. profilaksa recidiva holelitijaze. deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi.PFIZER ITALIA S. radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule. 250-500mg dnevno. aluminijumska folija.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. atrofija vagine: 2 puta nedeljno flaster lepiti na suvu.AVENTIS PHARMA . 6x1 kom Cena 3/2-10-6935 17.v.G03CA03 E POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.co.8din 8606007410617 185/2006/12 13. 8mg/20cm2. masna distrofija jetre. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi.

Makedonija etodolak . blister.M01AB08 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 340. kod žena kod kojih postoji menstrualni ciklus.2007 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 tabl.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.Austrija etopozid . za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. 600mg dnevno. 1x5mL M01aB antiinflamatorni/antireumatski lekovi (R) 1162300 film tableta. blister. dana od početka kvarenja. vepesid ETOPOSIDE . za 3-4 nedelje obnoviti. Lastet inj. kontejner za tablete. 100. 1x5mL Cena 1300. Lastet cap. 25mg.co. estraderm TTS®. za 3-4 nedelje obnoviti.. bočica. monokomponentni (R) 1048130 film tableta.H NFG.04. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. LIMITED . tokom 5 dana.2din 8606007410662 1144/2006/12 06. terapija se započinje 5. Lastet cap. bočica od tamnog stakla. Paralelni lekovi: etoposide.G03CA03 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. ankilozirajući spondilitis. artritis kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva.D.04. Lastet cap. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje.ALKALOID AD . 50. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i.Australija etopozid .PFIZER (PERTH) PTY. vepesid EUKAPTIL® .2006 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. bočica. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. KG .10. za oralnu upotrebu 2.15 ESTROFEM® . dentalni bolovi. Lastet cap. ETOPOSID . vanzglobni reumatizam). Lastet cap.05. dnevno u kontinuitetu. 100mg/5mL. . bolovi umerenog do srednjeg intenziteta (postoperativno. vepegal. 100mg/5mL.nr . inf.04. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. za oralnu upotrebu 2. inf.DigitSoft. 4x10 kom 8600102463035 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-871/04 Cena 515-04-871-1 140.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju.NOVO NORDISK A/S . vagifem® E ETOLAC® . 100.Danska estradiol .B.v. 4x10 kom 8600102463028 (R) 1103801 tableta. Lastet inj.07.Srbija kaptopril . 1x20 kom Cena 1094.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana.2003 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.2004 www. povrede sportista): 2 puta po 200mg. 1x28 kom Cena 487din 8600102099418 817/2007/12 13.. osteoartroza. 2mg. 50.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju..1din 20. 25. 25. maks.EBEWE PHARMA GES. 200mg.HABIT PHARM A. posttraumatski. osteoartritis. monokomponentni (R) 1103800 tableta.2004 243.v. 50mg.9din 515-04-1599/03 21. Paralelni lekovi: etoposid. tokom 5 dana.9din 515-04-1993/03 26.6din 20.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne bolesti kostno-zglobnog sistema (reumatoidni artritis.M.. vepegal. oestradiol. Lastet cap. Paralelni lekovi: climara®.C09AA01 c09aa inhibitori ace.

blister.25-12. 2-2.2003 doziranje: bronhijalna astma (siptomatsko i profilaktičko lečenje).5mg. posebno ako je praćena noćnim napadima. maks.08. 2x10 kom E Cena 10765din 3/2-10-1475 09. Paralelni lekovi: engerix™ B j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011890 suspenzija za injekciju.2003 Cena (R) 1114656 kapsula. 150mcg. parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom). optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L).2003 Cena 137. maks. 2x25 kom 4022536980713 515-04-1436/03 04. rekombinantna . deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno.Nemačka teofilin . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.2003 Cena 131. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. 2x25 kom 4022536980744 515-04-1440/03 04. bočica.08. Paralelni lekovi: captopril. tvrda. blister. blister. 100mcg.12. 125mcg.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni Cena 78. 6 meseci posle I doze III doza. zorkaptil® EUPHYLONG® .5mL.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.08. Katopil®. blister. blister. maks. 25mcg.11.2003 Cena 92. 50mcg. 75mcg.8din (R) 1040234 tableta. dnevna doza je 1 g. Letrox® 150. 100mcg. blister.08. oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno. 150mcg. po šemi: I doza.5mg/kg dnevno. 2x25 kom 4022536980737 515-04-1438/03 04. hronična opstruktivna bolest pluća individualno. maks. adolescenti 18mg/kg dnevno.6din (R) 1040231 tableta.m. odrasli nepušači 9. 300mg. posle mesec dana II doza. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. daje se i. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. Paralelni lekovi: durofilin EUTHYROX .Nemačka levotiroksin natrijum . 200mg.6din (R) 1040230 tableta. Tivoral® EUVAX B .9din (R) 1040232 tableta. Paralelni lekovi: Letrox® 100. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom). blister. maks. Kaptopril alkaloid®.2003 doziranje: hipotireoidizam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.08.J07BC01 VAKCINE r03da ksantini (R) 1114655 kapsula.R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 515-04-3575/03 11.nr . 50mcg. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. uzima se 1 sat pre jela. 2x25 kom 4022536980720 515-04-1437/03 04. 20mcg/mL. deca od 6 meseci-9 godina 19mg/kg dnevno. 2 (retko 3) puta po 50mg. maks. 20x1mL www. deca od 1-8 godina 24mg/kg dnevno. tvrda. 75mcg.MERCK KGaA . 2x10 kom 515-04-3575-1 11. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. blister. doza održavanja 2 puta po 25mg.08.4din (R) 1040235 tableta. doza održavanja 100-200mcg dnevno.11.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT .3din (R) 1040233 tableta. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. Letrox® 50. 2x25 kom 4022536932132 515-04-1439/03 04.DigitSoft.co. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.abecedni spisak registrovanih lekova 15 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.5mg.2003 Cena 93.ALTANA PHARMA AG . deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno.2003 Cena 119. 2x25 kom 4022536980751 515-04-1441/03 04.

02. rekombinantna .4din 3/2-10-1476 09. 60mg.12.08. bočica. bočica. blister. maks.Francuska antigen virusa hepatitis B . novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT .2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 1x0.D. 10x0. 20mcg/mL. antioksidans 100-300mg dnevno.SANOFI PASTEUR S. 100mg.LILLY S.A11HA03 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1050250 obložena tableta.08. blister.08. 20x0.nr . novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.m. . posle mesec dana II doza.5mL.10.G03XC01 g03Xc selektivni modulatori estrogenih receptora (R) 1049200 film tableta.08. posle mesec dana II doza.6din 515-04-3139/04 26. 10mcg/0. 10x1mL 8806136300852 1471/2006/12 16.J07BC01 VAKCINE Cena 7639.5mL Cena 8806136300821 1473/2006/12 16. bočica. po šemi: I doza. 10mcg/0. 10mcg/0.5mL.Slovenija tokoferol . daje se i. 6 meseci posle I doze III doza. 10mcg/0. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.4din 131/2006/12 06.2006 (Z) 0011906 suspenzija za injekciju.5mL. EVITOL® .m. bočica.J07BC01 VAKCINE j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011899 rastvor za injekciju.2006 doziranje: hemolitička anemija: 300mg dnevno.LG LIFE SCIENCES . D.A.m.Španija raloksifen . novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. malapsorpcija kod a-lipoproteinemije odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno. .2006 Cena (Z) 0011907 suspenzija za injekciju.5mL. TOVARNA ZDRAVIL. 6 meseci posle I doze III doza.5mL 8806136300814 1474/2006/12 16. 4g dnevno. bočica. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.5mL. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. po šemi: I doza.08. 6 meseci posle I doze III doza. po šemi: I doza. . 1x1mL Cena 8806136300845 1472/2006/12 16. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B PEDIATRIC .15 EUVAX B . bočica.2006 doziranje: prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi: 60mg dnevno nezavisno od jela. www.A. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B . a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.J07BC01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011904 suspenzija za injekciju. daje se i. daje se i.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 2x14 kom j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011891 suspenzija za injekciju.DigitSoft. 20mcg/mL.Južna Koreja vakcina protiv hepatitisa B. 50x5mL Cena 118263. EVISTA .5mL.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. rekombinantna . 3x10 kom Cena 153din 3838989587482 1772/2006/12 02. posle mesec dana II doza.5mL POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2151.co.5mL.KRKA.2006 Cena (Z) 0011905 suspenzija za injekciju.2004 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.

2x14 kom 515-04-4199/03 11. blister.7din (R) 1088014 kapsula. 30mg/kg telesne mase dnevno. adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno. vitamin e forte EVRA .Švajcarska rivastigmin .7din (R) 1088013 kapsula.09.Švajcarska deferasiroks .03. početna doza iznosi 2 puta po 1.NOVARTIS . uobičajena doza održavanja je 2 puta po 1. tvrda.2007 doziranje: hemosideroza nastala posle transfuzije krvi (feritin u serumu >1000 µg/L): odrasli.04.abecedni spisak registrovanih lekova 15 malapsorpcija cistična fibroza: odrasli 100-200mg dnevno. 2mg/mL. 6mg. tvrda. blister. Kapsule. 1x120mL 515-04-4202/03 02. 12mg dnevno.1din (R) 2088016 oralni rastvor. niti gutati cele. 12mg dnevno. tablete se ne smeju žvakati.JANSSEN PHARMACEUTICA N.N06DA03 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze (R) 1088012 kapsula. flaster se lepi na čistu nepovređenu kožu. fiksne kombinacije (R) 9136500 transdermalni flaster. 4x7 kom 8606103543097 941/2007/12 04.2007 Cena (SZ) 1189121 tableta za oralnu suspenziju. blister.5mg.V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03ac helirajuća sredstva za gvožđe Cena (SZ) 1189120 tableta za oralnu suspenziju. dalje se doza individualno prilagođava. blister. maks. otprilike u isto vreme.05. maks.03.2004 Cena 2676.2004 Cena 8445.5mg. . EXELON® . zatim1 nedelja pauze.nr . uobičajena doza održavanja je 2 puta po1. doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama. 2x14 kom E Cena 2659din 515-04-4198/03 11. 500mg.9din (R) 1088015 kapsula. blister. 3mg. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². 3x3 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 795. etinilestradiol . tvrda. istog dana u nedelji tokom 3 nedelje.2004 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 flaster nedeljno. tvrda. 2x14 kom 515-04-4201/03 11. 250mg.5-6mg. zavisno od nivoa feritina.05.V. EXJADE® . 4x7 kom 8606103543080 940/2007/12 04.2007 Cena (SZ) 1189122 tableta za oralnu suspenziju. na prazan želudac.5-6mg.2004 doziranje: blagi i umereno izraženi oblici Alchajmerove bolesti: ne primenjuje se kod dece početna doza iznosi 2 puta po 1.03. 1. pre uzimanja bilo koje hrane. 4x7 kom 8606103543103 942/2007/12 04. blister.2004 Cena 2699. www.5din 515-04-03271/04 28.05. blister.G03AA13 g03aa gestageni i estrogeni. najmanje 30 min. 4. u čaši vode ili soka od pomorandže.2004 Cena 515-04-03271-1 28.09. rastvoriti tabl.DigitSoft.03. kesica. maks. 125mg.2004 Cena 2676. dalje se doza individualno prilagođava.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .5mg.5mg. deca preko 1 godine 100mg dnevno. Paralelni lekovi: vitamin e. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². deca do 1 godine 50mg dnevno. blister. bočica.co.Belgija norelgestromin. 2x14 kom 515-04-4200/03 11. 3x1 kom (R) 9136501 transdermalni flaster.

nr .2004 www. plastična kesa.2003 (SZ) 9175742 rastvor za peritonealnu dijalizu. blister. posle 6-12 sati rastvor se menja. instilacijom tokom 10-20 minuta. 10mg.DigitSoft.257g/L+0. kalcijum-hlorid. . magnezijum-hlorid .4g/L+4.C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida (R) 1104475 tableta. Cena 3258. disbalans elektrolita.BAXTER HEALTHCARE S. 1x2000mL Cena 515-04-4030/03 09. 75g/L+5. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu.B05D.05.2003 doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtevaju tretman dijalize.051g/L. trovanje supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom: odrasli preko 18 godina 2-2.4g/L+4.co. natrijum-laktat. 2x14 kom doziranje: hipolipemik 10mg dnevno.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .Irska ikodekstrin. abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI E B05d.8din 515-04-3994/03 21. plastična kesa.12.. EZETROL® .5g/L+0.5g/L+0.USA ezetimib .10 EXTRANEAL . Cena 75g/L+5.. 1x2500mL 515-04-4029/03 09.051g/L.257g/L+0.5 L.12.A. natrijum-hlorid.

co.C05AD04 VAZOPROTEKTIVI c05ad proizvodi koji sadrže lokalne anestetike Cena 210. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. nekomplikovana gonoreja. sa pratećim zapaljenskim promenama i krvarenjem. infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane).Grčka ceftriakson . 1g. ceftriaxone-BcPP.Srbija famotidin . 3x10 kom 8600097010122 237/2005/12 06. strip.09. III generacija (SZR) 0321860 prašak za rastvor za injekciju.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (R) 1128480 film tableta. FAMOTIDIN . 2g dnevno. meningitis. polikrezulen .5mg+100mg. ragade. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.J01DD04 F ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 356. Lendacin®.ALKALOID AD . lečenje rana posle operacija u anorektalnom predelu mast: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. blister.11. prematurusi maks. infekcije kostiju i zglobova. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati.6din (R) 1128482 film tableta. 40mg.2005 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. rocephin®. tokom 4-8 nedelja. Paralelni lekovi: azaran. maks.11.2002 Cena 119.1din (R) 1128631 film tableta. tokom 4-8 nedelja. maks.3din (R) 1128630 film tableta.Makedonija famotidin .Nemačka cinhokain. 2g na 12 sati i.09.abecedni spisak registrovanih lekova 11 F FAKTU® . 40mg. sprečavanje recidiva: 20mg uveče. 50mg/kg dnevno.2005 Cena 418.FARAN LABORATORIES . supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja.2006 doziranje: hemoroidi. zapaljenske bolesti karlice.nr . 10mg/g+50mg/g.2din 515-04-523/03 16. ceftriaxon-MIP®. Paralelni lekovi: Famotidin alkaloid®. 2x10 kom Cena 124.ALTANA PHARMA AG . Quamatel® FAMOTIDIN ALKALOID® .2006 Cena 185din (R) 5108043 supozitorija. Labilex®. 20mg. ceftriakson. 2. Paralelni lekovi: Famotidin. septikemija. analne fisure.DigitSoft. 1x20g 8606102233098 2159/2006/12 21. 1x10 kom 3/2-10-5736 10. blister. pruritus. akutni bakterijski otitis media.HEMOFARM AD . inf.06. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. ekcemi. blister. 2x5 kom 8606102233081 2160/2006/12 21.3din 3/2-10-5735 10.2002 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. Longaceph®. Quamatel® FARCEF .v. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. blister. 20mg.2003 doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta. 1x1g www.. tuba. infekcije kože i mekih tkiva. intraabdominalne infekcije. veracol® j01dd cefalosporini.11. bočica. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati.11.6din (R) 4108040 mast.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 217. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. 3x10 kom 8600097010146 238/2005/12 06. sprečavanje recidiva: 20mg uveče.

doze za oralnu i rektalnu primenu su iste. sinovitis.GALENIKA AD .5-25mg/m2 na 7 dana. non-Hodgkin limfomi. bočica. PcM-Hemofarm. Paralelni lekovi: Ketonal® Lek FEBRICET . 1x50g 4013054001387 99/2005/12 31.2006 doziranje: akutna leukemija. u razmaku od 4-6 sati. 500mg. najbolje uveče pre spavanja.5din 8600097400220 315/2007/12 23.9-1g/m2 Paralelni lekovi: ePIrUBIcIN. 2. 4g dnevno.Italija ketoprofen . povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. tendoperiostitis. Paralelni lekovi: Marivarin F FARMORUBICIN® RD . a najduže 15 dana. povrede meniskusa.5%. 50mg.08.nr . isčašenja. bočica od tamnog stakla.8din (SZ) 0033113 prašak za rastvor za injekciju. 1x30g 4013054002902 98/2005/12 01.Srbija paracetamol .R.2din 8606007410709 1143/2006/12 06. 1x20g Cena 4013054002919 97/2005/12 19. istegnuća tetiva.5%. 5mg tokom 2-4 dana zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja).DigitSoft. traumatska oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema (artritis. liobočica sa rastvaračem. .HEMOFARM AD . jajnika. Paracet.3din (BR) 4167342 gel.5-1g na 4-6 sati.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167340 gel. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/mL.5%. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. periartritis.01.A.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086105 tableta.co. Paralelni lekovi: efferalgan®. 200mg. 3x10 kom Cena 96.PFIZER ITALIA S. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.2007 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. uganuća. 5mg. 4 doze u 24 sata.Italija epirubicin . tuba.04. Paracetamol www. želuca i pluća.Srbija varfarin .07. Panadol. bursitis. profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora. tokom 7. 2.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. blister.07.2007 doziranje: lečenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije. 10mg. maks. blister.L.12 FARIN® .2007 Cena (R) 3086106 sirup. 2.L. miozitis.2007 Cena 71. tuba. maks. deca dobijaju maks. deca: od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. tendosinovitis. 120mg/5mL. karcinom dojke. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.2006 Cena 5199.08. veštačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti: dnevnu dozu uzeti odjednom.MENARINI. 50x10 kom Cena 583. . episindan® FASTUM® GEL . tuba.09. 1x5 kom 8600097400817 313/2007/12 23.6din 8608808105211 813/2007/12 13.2005 Cena 208. distorzije.01. fibrozitis. 1x5mL Cena 1117. kumulativna doza 0. 1x100mL 8600097400800 209/2007/12 17. tendinitis. blister. lumbago i traumatske povrede) kontuzije.R.2005 Cena (BR) 4167341 gel.2din (R) 5086107 supozitorija.01.2005 doziranje: inflamatorna. 1x50mg 8606007410716 1142/2006/12 06. na 3 nedelje ili 12.B01AA03 abecedni spisak registrovanih lekova ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063115 tableta.

paracetamol. deca od 12-15 godina 4 puta po 1 prašak.2007 doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak.01.3din 1000j. askorbinska kiselina .abecedni spisak registrovanih lekova 13 FEBRICET C .BAXTER AG . Cena 48411. maks.co.ZDRAVLJE A. deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak.PANFARMA D.2006 (SZ) 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta. . 8 tableta dnevno. kesica. deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta. 280mg+100mg+10mg.Srbija paracetamol.D.HEMOFARM AD .8din 316/2007/12 23. 8x4g F Cena 233/2007/12 17.R01BA.B03AC01 ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe. zavisi od titra inhibitora. liobočica sa rastvaračem.3din 1271/2006/12 02. . maks. Paralelni lekovi: efferalgan® sa vitaminom c FEBRICET COLD . paracetamol.11. 8x5g Cena 205. www.O.R01BA. liobočica sa rastvaračem. 1x10 kom Cena 58.DigitSoft.2007 doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak. r01Ba adrenomimetici (BR) 3111260 oralni prašak. Paralelni lekovi: Febricet cold junior FEBRICET COLD JUNIOR . askorbinska kiselina . 1x20mL Cena 24205. tablete se prethodno rastvore u čaši vode. 500j..7din 9002864058525 2109/2006/12 14./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII).08./kg dnevno. NAZALNI PREPARATI Cena 96. 200 FEIBA j. najduže 5 dana kontinuirano.2006 FEIBA TIM 4 .Srbija dekstriferon .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086108 šumeća tableta. prašak se razmuti u čaši vode.Srbija feniramin. 5x2mL 8600064101686 doziranje: doza se određuje prema deficitu hemoglobina. askorbinska kiselina . NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111261 šumeći prašak. fiola. ampula. 100mg/2mL. 330mg+200mg. parenteralni preparati (R) 0060240 rastvor za injekciju.nr .O.Srbija feniramin.. 1x20mL 9002864058822 2110/2006/12 14.2005 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete.09.B02BD03 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. prasak se razmuti u čaši vode.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja i supstituciona terapija kod hemofilija sa inhibitorima na faktor VIII i IX: individualno./20mL./20mL. Paralelni lekovi: Febricet cold FEDEX® .Austrija antiinhibitorski kompleks faktora VIII . najduže 5 dana kontinuirano. uobičajeno 50-100 FEIBA j.3din 8600097401197 67/2005/12 08. 25mg+500mg+200mg.11.01.HEMOFARM AD . kesica.

1%. Plendil FEMARA .Belgija fentanil .2003 doziranje: odrasli i deca preko 1 god.2003 § (Z) 0087555 rastvor za injekciju. 0.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402870 film tableta. maks.08.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.2004 FENOBARBITON . 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 5mg retard. održavanje 1-3mcg /kg/sat. Cena 441.07. UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE.1mg.2002 doziranje: karcinom dojke: 2. blister. 10mg dnevno. blister. angina pektoris obično 5mg dnevno. F d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154040 gel. blister.Švajcarska letrozol .STADA ARZNEIMITTEL AG .5mg.10din 515-04-272-1 02. indukcija 2-4mcg /kg. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. ANESTETIKE I SL.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .nr .12.co. 2x10 kom Cena 821.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand-mal epilepsija).1din 8608808105570 515-04-3674/03 15. 0. bolus 50-200mcg. 3x10 kom Cena 112. blister.V. 2x10 kom 4011548004319 235/2005/12 16. doza održavanja 5-10mg dnevno.DigitSoft.L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima Cena 12048. uveče.5mg dnevno dok traje progresija tumora.1din 5mg.v.8din (R) 1039330 film tableta. ampula.GALENIKA AD . ujutro. ujutro. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. 50x2mL Cena 2190. FENISTIL .3din 515-04-02680/04 28. maks.Srbija fenobarbital .Nemačka felodipin . spontano disanje odrasli i. 10mg. ujutro.STADA ARZNEIMITTEL AG . 100mg.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087550 rastvor za injekciju.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza je 1 puta na dan po 5mg. 1x30g doziranje: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju. ampula. deca 5-8mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Phenobarbiton.Švajcarska dimetinden . Phenobarbiton-natrijum FENTANYL . parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.09.2003 § (Z) 0087552 rastvor za injekciju.12.5din 515-04-4035/03 31.NOVARTIS . Cena 168.07.D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA. tuba.14 abecedni spisak registrovanih lekova FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD . optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180mikromola/L). 0.Nemačka felodipin .12.JANSSEN PHARMACEUTICA N. 50x10mL Cena 515-04-272/03 02. 5x2mL Cena 219. deca 3-5mcg/kg.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084600 tableta.08.1mg.1mg. . ujutro. ampula. 3x10 kom 3/2-10-6135 17. pa 1mcg/kg po www. doza održavanja 5-10mg dnevno.3din 4011548004326 236/2005/12 16. 0. Plendil FELODIPIN STADA® 5MG RETARD . 2.2005 doziranje: hipertenzija početna doza je 1 puta na dan po 5mg. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. angina pektoris: obično 5mg dnevno. pa 50mcg po potrebi.

5x2mL Cena 9088881337744 175/2006/12 13.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: odrasli 100-200mg i. deca od 1-12 godina 25-50mg.2006 doziranje: odrasli i deca preko 1 god.D.5mg.v. bolus 0. ampula.2004 Cena 188. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). 5x2mL Cena 316din 515-04-02837/04 28. spontano disanje odrasli i deca i.Austrija fentanil . 100-300mg. 1x15g Cena 93. deca 3-5mcg/kg. FERRUM LEK® . 5x10mL Cena 515. 1x100mL 515-04-02839/04 28. na respiratoru i. pa 1-3mcg/kg po potrebi.09.Slovenija gvožđe lll . 50mg/5mL.B03AA07 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. deca 15mcg/kg. latentni nedostatak gvožđa: odrasli i deca preko 12 god. blister. trudnice 200-300mg. blister.v. 50mcg/mL.01. inf. indukcija 2-4mcg /kg. ampula. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 min pa 100 ng/kg/min.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. profilaksa trudnice: 50-100mg. bočica.co. FERRUM LEK® .B03AB05 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe.m. po potrebi povećati na 2 tabl.B03AC. 3x10 kom Cena 279.v.v. na respiratoru odrasli i. onihomikoza ruku: 6 meseci. na respiratoru i. pa 100-200mcg po potrebi. ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.09.8din (R) 1060090 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 15 potrebi. inf. inf. dnevno.02. bolus 50-200mcg. ampula. .v. 20mg/g. onihomikoza nogu do 1 godine. 100mg. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 minpa 100 ng/kg/min.3-3.2din 8608807101078 243/2006/12 03.D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU F d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157585 krem.m..2006 doziranje: dermatomikoze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3-6 nedelja.v.GALENIKA AD . oralni preparati Cena 95. spontano disanje odrasli i.09. inf. Paralelni lekovi: Fentanyl FENTIKOL® . 100mg. 50mcg/mL. .Srbija gvožđe(II)-sulfat . 105mg. trudnice 100mg. deca 15mcg/kg. pa 100-200mcg po potrebi.v. Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex FENTANYL TORREX .5din (R) 3060073 sirup.DigitSoft. .5mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. odojčad 25-50mg. 3x10 kom 8608808100643 94/2006/12 31.nr .N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087556 rastvor za injekciju. oralni preparati (R) 1060072 tableta za žvakanje. 50-100mg.Slovenija gvožđe lll .6din 515-04-02838/04 28. na dan.02. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji).TORREX CHIESI PHARMA GmbH . deca od 1-12 godina 50-100mg.8din 9088881337751 231/2006/12 28. FERRO-GRADUMET® .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. održavanje 1-3mcg /kg/sat. parenteralni preparati (R) 0060074 rastvor za injekciju. dnevno. pa 1-3mcg/kg po potrebi.Srbija fentikonazol .03. pa 50mcg po potrebi. spontano disanje odrasli i deca i. tuba. odjednom ili 2 puta po 1 tabl. na respiratoru odrasli i.2006 § (Z) 0087557 rastvor za injekciju.3-3. www. deca 3mg/kg i.D.2006 doziranje: 1 tableta ½ sata pre doručka sa dosta tečnosti.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: oralno odrasli i deca preko 12 god.D. bolus 0. pa 1mcg/kg po potrebi.

7din 3585551913735 627/2005/12 23.12. bez šećera FERVEX ZA ODRASLE.Francuska fibrinolizin (goveđi).Srbija amilaza. dezoksiribonukleaza (goveđa) . kesica. inficirane rane fistule). ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111230 granule za oralni rastvor. BEZ ŠEĆERA . www. lipaza.4din 3585551913766 629/2005/12 23.12. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121100 obložena tableta. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. 1Loomis j../g+666Christensen j. Paralelni lekovi: Fervex za decu.Francuska feniramin.nr . bez šećera F FERVEX ZA ODRASLE ./g.Francuska feniramin.05. askorbinska kiselina . deca od 10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice. 732.11. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. paracetamol.05. Fervex za odrasle. proteaza . FIBROLAN® . Paralelni lekovi: Fervex za decu./g.2005 doziranje: prehlada.B06AA02 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi (R) 4159061 mast. uzima se razmućeno u čaši vode. uzima se razmućeno u čaši vode. 8x1 kom Cena 168. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. najduže 5 dana kontinuirano. najduže 5 dana kontinuirano. blister.10. stanja posle totalne gastrektomije.5din 8608811001432 323/2005/12 21.rinofaringitis.1din 25. 2x10 kom Cena 63. opekotine. uzima se razmućeno u čaši vode. kesica. kesica. 10mg+280mg+100mg.rinofaringitis. virusne infekcije nosa i ždrela .BRISTOL-MYERS SQUIBB . virusne infekcije nosa i ždrela . paracetamol.2002 doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usled nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa.. alergijski rinitis.2005 doziranje: prehlada.Francuska feniramin.R06AB.12.R06AB. 8x1 kom Cena 158.DigitSoft. abecedni spisak registrovanih lekova ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (BR) 3111232 granule za oralni rastvor. 8x1 kom Cena 219. tuba.2005 (BR) 1121101 obložena tableta.A09AA02 DIGESTIVI. 50x10 kom Cena 1146. 1Loomis j. 25mg+500mg+200mg. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. ZRENJANIN . 25mg+500mg+200mg.co. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111231 granule za oralni rastvor. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. opstrukcija izvodnih kanala pankreasa. najduže 5 dana kontinuirano.PFIZER PGM .R06AB.D. cervicitis. superficijalni hematomi na: 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju.2din 25.BRISTOL-MYERS SQUIBB .rinofaringitis. alergijski rinitis. Fervex za odrasle.4din 3585551913728 628/2005/12 23. ulcerativne lezije.. alergijski rinitis.2007 (apscesi. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. Paralelni lekovi: Fervex za odrasle. stanja posle pankreatektomije. kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porekla (cistična fibroza. paracetamol. askorbinska kiselina . tumor glave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka. 1x50g Cena 4034541000614 1108/2007/12 Cena 4159064 mast. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. Fervex za odrasle FESTAL® N .2005 doziranje: prehlada. stanja slična gripu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice.7din 8608811001425 3/2-10-6744 04.2007 438./g+666Christensen j. hronični pankreatitis (najčešće usled zloupotrebe alkohola)).JUGOREMEDIJA A. tuba. deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice. blister. 1x25g (R) 4034541000607 1109/2007/12 doziranje: hirurške rane. askorbinska kiselina .BRISTOL-MYERS SQUIBB . virusne infekcije nosa i ždrela .1 FERVEX ZA DECU .

bočica.12. deca do 2 godine 2 puta po 7.DigitSoft. bočica. 400mcg dnevno.2002 Cena (R) 3112024 sirup. boca sa pumpom za doziranje.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. 50mcg/doza. 15mg/5mL.08. 7. bočica sa raspršivačem.5mg.BERLIN-CHEMIE AG . suspenzija. Mucosolvan®. 125mcg. 1x10 kom 3/2-10-4989/5 28. bočica sa raspršivačem.Poljska flutikazon . maks. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.A. 250mcg.2002 Cena (R) 2112245 oralne kapi. 1x120 doza 5900008009706 515-04-5028/03 04. Paralelni lekovi: Flixotide FLIXOTIDE . deca od 2-5 godina 3 puta po 7.Nemačka ambroksol .11. 50mcg. bočica.11. 15mg/5mL. . 1x150mL 3/2-10-4989/2 28.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 471.2002 Cena (R) 3112244 sirup. 15mg/5mL.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI F r03Ba glukokortikoidi (R) 7114565 sprej za nos.2006 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli i deca preko 12 godina 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. 1x50mL 3/2-10-4989/1 28. Lamox.5mg.4din (R) 7114597 aerosol.2002 Cena 818. deca od 4-12 godina: 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. 1x120 doza Cena 703din 5900008021999 1270/2006/12 02.5mg.2002 Cena (R) 1122246 tableta.84din 3/2-10-6380 22.2004 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli 2 puta po 100-250mcg. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. deca preko 4 godine 2 puta po 50-100mcg. 1x60 doza 3/2-10-6380/2 21. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.R05CB06 r05cB mukolitici (R) 1112240 tableta.12. 30mg. 50mcg.12.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.12.abecedni spisak registrovanih lekova FLAVAMED . 1x60 doza 3/2-10-6380/1 22.9din (R) 7114595 aerosol. 1x60 doza www. 30mg. Paralelni lekovi: Flixonase™ r03Ba glukokortikoidi (R) 7114594 aerosol. rastvor. 1x60mL 3/2-10-4989/3 28.2002 Cena 853.co. po potrebi povećavati najviše do 2 puta po 1mg dnevno.12. . bočica sa raspršivačem.Velika Britanija flutikazon .12. 200mcg dnevno.nr .2002 Cena 1492din (R) 7114596 aerosol.2002 Cena (R) 3112244 sirup. 2x10 kom 1 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Cena 3/2-10-4989 28.05. maks. Mucosolvan® junior FLIXONASE™ . blister. bočica. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. bočica sa raspršivačem.11.2002 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno. blister. 1x100mL 3/2-10-4989/4 28.

2x8 kom Cena 364. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. FABRIK GmbH .DR.12.Srbija midazolam . blister. rascepana virusna čestica) . blister.1 abecedni spisak registrovanih lekova F FLONIDAN® . 1x0. rastvor. vaxigrip® junior j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011868 suspenzija za injekciju.Crna Gora bacillus ip 5832 (čista kultura) .GALENIKA AD . 3mg/mL.2003 doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života.08. 15mg.12. između obroka. 3x10 kom 515-04-1723-1 01. .7din 3838957895960 3/2-10-6747 11.2003 Cena 306. napunjen injekcioni špric. uzima se pre jela.co. 35mg. vaxigrip®.PHARM.2002 Cena 120.J07BB02 VAKCINE a07Fa antidijaroici . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 1x5mL Cena 198. 2x10 kom Cena 204.5din 8608808100728 109/2006/12 02. alergijski konjunktivitis.5-15mg uveče pre spavanja.2003 Cena 167din (R) 3058246 oralna suspenzija. 10mg. 10mg. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza.Belgija vakcina protiv gripa (inaktivisana.4din (R) 1058247 tableta.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 1x120mL 3838957696635 3/2-10-6746 11. po protokolu o imunizaciji.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1071461 film tableta. keratitis. Paralelni lekovi: claritine®. Lorano.DigitSoft.4din (R) 4090851 mast za oči. po potrebi ponoviti tokom noći. Paralelni lekovi: dormicum®. tuba. FLORMIDAL® .06. premedikacija: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.2005 doziranje: hronični konjunktivitis. CHEM. 1x10 kom 3838957887026 515-04-1723/03 01. blister. FLUARIX . 3x10 kom Cena 373. Midazolam Torrex FLOXAL® .2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058245 tableta.02.2din 4030571001416 715/2005/12 27. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 190.6din 515-04-2703/03 05.2004 doziranje: dijareja različitog porekla: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno. Paralelni lekovi: agrippal™ S1.mikroorganizmi (BR) 1126252 kapsula. vakcina protiv gripa inaktivisana.SMITHKLINE BEECHAM . blister. 5mg/5mL. plastična bočica sa kapaljkom.08.nr .12.11. blister.9din (R) 1058248 tableta.Slovenija loratadin . visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65godina starosti. GERHARD MANN.Nemačka ofloksacin .2005 (R) 7090852 kapi za oči.9din 515-04-5168/03 30.S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi Cena 294. 3mg/g. Loratadin.A07FA01 ANTIDIJAROICI.5mL www. Pressing® FLONIVIN BS . . 10mg.2006 doziranje: nesanica: oralno 7.12. nesezonski hronični idiopatski rinitis.ICN CRNA GORA . deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo tečnosti). bočica. tvrda. ulkus rožnjače: 3 puta dnevno (ne duže od 10 dana).D. 1x3g 4030571001423 714/2005/12 27.

Fluconazole. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.) 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. blister. 50mg.HEMOFARM AD .9din (SZR) 1034022 film tableta.Poljska flukonazol . 10mg. tvrda.Srbija flukonazol . ili i. Stabilanol FLUCONAZOLE . deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.7din (R) 1327356 kapsula.POLFARMEX SA . 1x7 kom 8600097012201 515-04-1525/04 02.2003 Cena 40925.2din 515-04-02186/04 28.L01BB05 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (SZ) 0034020 liofilizat za rastvor za injekciju.06.05.2007 doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo. parenteralno (primenjuje se bolus inj. zatim 3mg/kg dnevno.4din (R) 1327346 tableta.3din 8606103170170 1019/2007/12 15. diflucan®. Paralelni lekovi: Flutasin® FLUCONAL . blister.2004 Cena 275. Fluconal. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. tvrda. 5x50mg Cena 70318. bočica. 1x1 kom 515-04-02186-1 28. 4x5 kom 515-04-235-1 30. 50mg. 3x5 kom 515-04-235/03 30. Flunazol. 1x100mL Cena 816.5din (SZR) 1034021 film tableta.Nemačka fludarabin .2006 Cena 599. tokom 6 ciklusa. 10x10 kom Cena 6092.co.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327357 rastvor za infuziju. blister.V. Stabilanol FLUDARA . Flunazol.5din 8600097003087 710/2006/12 05. Flumycozal. 10mg. Paralelni lekovi: diflazon®. Flumycozal. blister. bočica staklena. blister.07.06. 250mg.J02AC01 j02ac derivati triazola (R) 1327345 tableta. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. svakih 28 dana. inf.v.07. 7-14 dana. indolentni limfomi: oralno 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana. blister. 1x1 kom 8600097012218 515-04-1526/04 02.2din (R) 1327355 kapsula. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. 100mg. dermatomikoze: 50mg dnevno. 2x7 kom F ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 944.09.L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037081 tableta. dermatomikoze: 50mg dnevno. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.Belgija flutamid . Paralelni lekovi: diflazon®. Flukonazol. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman. 150mg.09.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-100mg dnevno. 2-4 nedelje. blister. 50mg.2004 Cena 706. 2mg/mL.06. www.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. 2-4 nedelje. Flukonazol.1din 515-04-722/03 18.SCHERING AG .06.abecedni spisak registrovanih lekova 1 FLUCINOM® . zatim 3mg/kg dnevno.2003 Cena 31177. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno.2003 doziranje: hronična limfocitna leukemija B ćelija i non-Hodgkin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima.nr .SCHERING-PLOUGH LABO N. 7-14 dana.DigitSoft. . diflucan®. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.

10. osteoar tritis. 5x3mL Cena 258.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.10.Švajcarska acetilcistein . Fluimucil® 600. Nac .V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti (Z) 0112213 rastvor za injekciju. 30x1g Cena 249.7din 7680375610108 814/2007/12 13. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi.2004 doziranje: trovanje paracetamolom.ZAMBON GROUP ITALIA . akutni i hronični bronhitis infektivne i neinfektivne etiologije: parenteralno odrasli 2-3 puta po 300mg.04.DigitSoft. 150mg/kg (početno). tendinitis. halogenim ugljovodonicima.ZAMBON SWITZERLAND LTD . zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata. povrede mekih tkiva. kesica.co. 50mg. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. mukoviscidoza. bolovi u mišićima: 150-200mg dnevno podeljeno u više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima).Švajcarska acetilcistein .2002 Cena 153. Fluimucil® 600. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. F FLUIMUCIL® . blister. 300mg/3mL. mukoviscidoza. cistična fibroza. 100mg. gljivama koje sadrže amanitin. deca 15-30mg/kg dnevno. adjuvans tokom lečenja ciklofosfamidom i doksorubicinom. Paralelni lekovi: acc 100.09.3din 8608808100674 3/2-10-7403 25.7din (R) 1162051 obložena tableta. blister. 600mg. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. emfizem pluća.Hemofarm FLUIMUCIL® 200 . acc Saft. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi.ZAMBON SWITZERLAND LTD . sinovitis. periartritis. tendosinovitis.M01AE09 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162050 obložena tableta. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. Nac . 30x1g Cena 220. miozitis.ZAMBON SWITZERLAND LTD . 100mg. kod trovanja paracetamolom: odrasli i deca inf.Hemofarm FLUIMUCIL® 600 . www. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. 3x10 kom 8608808100681 03-10-7403/1 25.Srbija flurbiprofen . degenerativna artroza. acc 200.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. ankilozirajući spondilitis. acc Saft. emfizem pluća.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.GALENIKA AD . 200mg.nr . strip.04.2din 7680451790793 816/2007/12 13.2002 doziranje: reumatoidni artritis.Švajcarska acetilcistein . Fluimucil® 200. 2x15 kom Cena 85. mukoviscidoza.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112210 granule za oralni rastvor. Fluimucil® 100. emfizem pluća. burzitis. Paralelni lekovi: acc 100.10 FLUGALIN . acc 200. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. kesica. ampula. istegnuća i iščašenja.Italija acetilcistein . FLUIMUCIL® 100 .R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112212 šumeća tableta.04. hronična obstruktivna oboljenja pluća. respiratorni distres sindrom odraslih (ARDS).R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112211 granule za oralni rastvor. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije.5din 7680375610375 815/2007/12 13. 5x2 kom Cena 210.9din 8606103110138 515-04-1754/04 29.

tvrda. tvrda.2003 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. tvrda. Fluimucil® 200.01. Flunazol. dermatomikoze: 50mg dnevno. blister. Fluconal. ZRENJANIN . 1x1 kom 8608811003153 515-04-2514-2 17. acc Saft. 50mg. sistemska kandidijaza: (Candida. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. deca izložena riziku infekcije 3-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. blister. šumeće tablete se upotrebljavaju rastvoreno u vodi. 200mg.2007 Cena (R) 1327201 kapsula.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327300 kapsula. zatim 3mg/kg dnevno.2003 Cena 798.12. Paralelni lekovi: diflazon®.10. 150mg.2din 8608811003139 515-04-2514/03 17. doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. Fluconazole. dermatomikoze: 200-300mg nedeljno.Srbija flukonazol .7din (R) 1327302 kapsula. 7-14 dana. 100mg. Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana.2005 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 100mg dnevno. . Fluconal. deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/kg telesne mase jednom u 3 dana. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. 2-4 nedelje.12.D. Fluimucil® 100. tvrda. Paralelni lekovi: diflazon®.ZDRAVLJE A. 50mg. blister.2003 Cena 275. Stabilanol FLUKONAZOL . genitalne infekcije izazvane Candidom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu.7din (R) 1327203 kapsula. 150mg. vaginalna kandidijaza i balanitis: 200mg jednokratno. prevencija kandidijaze: 100-400mg dnevno. zatim 3mg/kg dnevno. diflucan®.Srbija flukonazol . 1x7 kom 8600064104038 133/2007/12 11. tvrda.01. Fluconazole. Flumycozal.D. acc 200. tvrda. Paralelni lekovi: diflazon®. Fluconal. a zatim 200-400mg jednom dnevno.Hemofarm FLUKONAZOL . 1x7 kom 471/2005/12 17. 1x1 kom 8600064104083 135/2007/12 11. 100mg. Fluconazole. . Flunazol. Flumycozal. prevencija gljivičnih infekcija: odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno.SRBOLEK A. Paralelni lekovi: acc 100. deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u 2 dana. Stabilanol FLUKONAZOL . Flunazol. blister. maks. Stabilanol F www.2007 Cena (R) 1327202 kapsula.2007 Cena 275. Nac .co. mukozne kandidijaze oralno 3-6mg/kg dnevno prvog dana.abecedni spisak registrovanih lekova 11 bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. Flumycozal. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno dnevno. blister.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena 728. tvrda.1din (R) 1327340 kapsula.2007 doziranje: gljivične infekcije sluzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana. 1x7 kom Cena 599. gljivične infekcije sluzokože grla: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana.01.12. gljivične infekcije kože: 50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja). 2-4 nedelje. diflucan®. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. blister. 7-14 dana. 1x7 kom Cena 599.1din (R) 1327301 kapsula. 1x7 kom 8600064104090 134/2007/12 11.D. deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. 100mg. blister. tvrda.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327200 kapsula. deca 6-12mg/kg oralno dnevno.01.JUGOREMEDIJA A.DigitSoft. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.Srbija flukonazol . diflucan®.nr . blister. 1x7 kom 8608811003146 515-04-2514-1 17. maks.2din 8600064104027 132/2007/12 11. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana. deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno.

12

abecedni spisak registrovanih lekova

FLUMYCOZAL - AEGIS LTD. - Kipar flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7 kom Cena 713din 5291171000547 3/2-10-7567 10.11.2002 Cena 412,3din (R) 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 5291171000554 3/2-10-7567/1 10.11.2002 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flunazol, Stabilanol

F

FLUNAZOL - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena (R) 1327360 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160/03 28.09.2004 Cena (R) 1327361 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160-1 28.09.2004 Cena (R) 1327362 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 515-04-04160-2 28.09.2004 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flumycozal, Stabilanol FLUNEURIN® - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455070 9/2006/12 09.01.2006  (R) 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 604,5din 8606102455087 8/2006/12 09.01.2006  (R) 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455094 7/2006/12 09.01.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNIRIN® - GALENIKA AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 1101,3din 8608808103750 1410/2006/12 14.08.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNISAN - HEMOFARM AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 8600097012072 515-04-4945/03 17.05.2004

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

13

doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOKSETIN - SRBOLEK A.D. - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072925 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 5310090000336 3/2-10-9191 24.12.2002 doziranje: depresija: 20mg/dan, jednokratno (najbolje ujutro); po potrebi, dozu postepeno povećavati do naviše 80mg/dan, podeljeno u dve doze; bulimija: do 60mg/dan; opsesivno kompulsivni poremećaji: 20-60mg/dan. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOROGAL - GALENIKA AD - Srbija natrijum fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aa sredstva za profilaksu karijesa (BR) 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 kom Cena 81,3din 8608808103682 515-04-1678/03 21.07.2003 Cena 73,7din (BR) 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 kom 8608808103675 515-04-1679/03 21.07.2003 doziranje: ako voda za piće sadrži manje od 0,3mg/L fluora deca do 3 godine 1 puta po 0,25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0,25mg; deca preko 6 godina 1 puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0,3-0,6mg/L fluora doze smanjiti na ½, a za više od 0,7mg/L terapija fluorom nije potrebna. FLUOROURACIL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 83,8din 8606010920110 1310/2007/12 12.06.2007 Cena 191din (SZ) 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL 8606010920127 1311/2007/12 12.06.2007 doziranje: palijativni tretman malignih tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa, cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil “eBeWe” FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072920 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 668,3din 3870010004186 3/2-10-8668 12.12.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan, Framex® FLUTASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90 kom Cena 5944720130171 762/2007/12 Cena (R) 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30 kom 5944720130164 765/2007/12

F

4648,8din 02.04.2007 1574,1din 02.04.2007

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1tabl. (250mg) uz jelo; duži vremenski period. Paralelni lekovi: Flucinom® FLUXILAN - AEGIS LTD. - Kipar fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 286,1din 5291171001117 3/2-10-7564 28.10.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija; 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Framex®

F

FOLACIN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom Cena 3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007 doziranje: megaloblastna anemija (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca, prevencija 2,5mg (½ tabl.) dnevno; stanja gladovanja, malresorpcije, upalne bolesti creva (steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenciju defekta neuralne cevi u novorodjenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze folne kiseline. Paralelni lekovi: Folan, Folnak FOLAN - FARMAKOS DD - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom 8608805100301 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak FOLIRON® - REMEDICA LTD - Kipar gvožđe(ll)-fumarat, folna kiselina - B03AD02 B03ad gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom (R) 1060570 film tableta; 310mg+0.35mg; blister, 3x10 kom

Cena 59din 3/2-10-10576 25.12.2002

ANTIANEMICI

Cena 123din 515-04-295/04 10.06.2004 doziranje: deficit gvožda i folne kiseline u trudnoći i anemiji: samo odrasli 1 film tabl. dnevno. FOLNAK - SIGMAPHARM DOO - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061040 tableta; 5mg; 20 kom 8606004960016 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg; deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folan FORANE® - ABBOTT LABORATORIES LTD - Velika Britanija izofluran - N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL 5013158776395

Cena 59din 3/2-10-10759 25.12.2002

Cena 3426,6din 2046/2007/12 25.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

15

doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno, primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal FORCAS - HEMOFARM AD - Srbija ceftazidim - J01DD02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (Z) 0321600 rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1000mg Cena 354,3din 8600097301442 515-04-1755/03 11.08.2003 (Z) 0321601 prašak za rastvor za injekciju; Cena 229,8din 500mg; bočica staklena, 1x500mg 8600097011532 515-04-1754/03 11.08.2003 doziranje: teške infekcije (septikemija, meningitis), infekcije pluća, gornjih i donjih disajnih puteva, uha, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, trbušne duplje, želuca, creva, žuči, mozga, urinarne infekcije, infekcije kod pacijenata na dijalizi, profilaksa u hirurgiji: odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski. Paralelni lekovi: ceftazidim FORTEO™ - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05aa paratireoidni hormoni i analozi (R) 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl; pen sa uloškom, 28x80 µl Cena 31948,1din 5014602101237 154/2006/12 07.02.2006 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru), najduže 18 meseci. FORTOVASE - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska sakvinavir - J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

Cena 11303,7din 515-04-1691/03 18.07.2003 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): 3 puta po 1200mg najkasnije 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Invirase® FORTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska makrogol (polietilenglikol) - A06AD15 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74g Cena 622,8din 3582182886223 515-04-3052/03 25.11.2003 doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije). FOSAMAX® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4 kom Cena 2371,1din 8600103453103 549/2007/12 27.02.2007 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron

j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328371 kapsula, tvrda; 200mg; boca, 1x180 kom

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FOSAMAX® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059071 tableta; 10mg; blister, 2x14 kom Cena 515-04-286/03 18.06.2003 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron FOSAVANCE® - MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05BB bifosfonati, kombinacije (R) 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4 kom Cena 2290din 8600103453486 435/2006/12 06.04.2006 doziranje: terapija osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D jedna tabl. jednom nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još 30 min. FOSTIMON® - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

F

g03ga gonadotropini (SZR) 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1562din 7680529740897 611/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 12027,4din 7680529740897 612/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1041,1din 7680529740620 613/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 8506,6din 7680529740620 614/2007/12 01.03.2007 doziranje: anovulacija (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrolisana ovarijalna hiperstimulacija (razvoj nekoliko folikula kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti. FRAGMIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 1707,5din (4034541005749) 1105/2007/12 25.05.2007 (SZ) 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 3340,7din (4034541005756) 1106/2007/12 25.05.2007 4774,7din (SZ) 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL; ampula, 10x1mL Cena (4034541005732) 1107/2007/12 25.05.2007 doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom 5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7 dana (ortopedskahirurgija); lečenje akutnih dubokih venskih tromboza: jednom dnevno

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

1

200 i.j./kg s.c.; plućna embolija: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10 dana; lečenje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120 i.j./kg na 12 sati, tokom najmanje 6 dana. FRAMEX® - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 800din 5997001313466 755/2007/12 02.04.2007 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan FRAXIPARINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

F

Cena 3784,7din 3/2-10-10734 26.12.2002 doziranje: profilaksa tromboza: u hirurgiji 0,3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0,3mL dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86 i.j./kg s.c. na 12 sati FROMILID® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL 3582910003076 (Z) 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL 3582910003083 (Z) 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL 3582910003106 (Z) 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL 3582910003120 (Z) 0062304 rastvor za injekciju; 3800i.j.; napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL

Cena 2006,1din 511/2005/12 01.11.2005 Cena 401,1din 246/2005/12 01.11.2005 Cena 3784,7din 247/2005/12 01.11.2005 Cena 4629,7din 248/2005/12 01.11.2005

j01Fa makrolidi (R) 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7 kom Cena 582din 3838989500276 515-04-03821/03 28.09.2004 Cena 1115,8din (R) 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283 515-04-03821-1 28.09.2004 406,7din (R) 3325612 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 3838989500290 515-04-03821-2 28.09.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7,5mg/kg na 12 sati; deca od 8-11kg 62,5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg 187,5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FROMILID® UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

j01Fa makrolidi (R) 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x5 kom Cena 3838989501358 531/2005/12 07.11.2005 (R) 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom Cena 556,6din 3838989501365 318/2005/12 17.08.2005 (R) 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x5 kom Cena 3838989501372 567/2005/12 22.11.2005 (R) 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom Cena 1076,5din 3838989501389 568/2005/12 22.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid®, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar FUNGIZONE - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327470 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 1122din 515-04-2716/03 24.11.2003 doziranje: sistemske gljivične infekcije: 0,25mg/kg sporom i.v. inf. tokom 2-6 sati, dozu postepeno povećavati do granice podnošljivosti; dnevna doza ne sme preći 1,5mg/kg. Paralelni lekovi: amphocil® FUNIT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom Cena 470,5din 8699540180208) 562/2007/12 01.03.2007 Cena 1683,8din (R) 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 8699540180215 563/2007/12 01.03.2007 Cena 3312din (R) 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5 kom 8699540180222 564/2007/12 01.03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: odrasli 100- 200mg dnevno tokom 7 dana (Pityriasis versicolor), 15 dana (Tinea corporis, Tinea cruris), 30 dana (Tinea pedis, Tinea mannum); sistemske gljivične infekcije: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: Kanazol, Prokanazol®, Sporanox FUROSEMID - FAMPHARM - Srbija furosemid - C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici, monokomponentni (R) 1400470 tableta; 40mg; blister, 2x15 kom

Cena 3/2-10-6452 24.11.2002 Cena (R) 1400471 tableta; 40mg; blister, 1x15 kom 3/2-10-6454 24.11.2002 Cena 24din (R) 1400472 tableta; 40mg; blister, 1x10 kom 8606003211508 3/2-10-6455 24.11.2002 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije), hiper tenzija: odrasli početna doza 40mg dnevno; doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan, maks. 80mg dnevno; deca 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lasix®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova FUZEON® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

1

j05aX ostali antivirusni lekovi (SZ) 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL; liobočica sa rastvaračem, 60x1.1mL Cena 124653,5din 8606102767746 515-04-2262/04 25.08.2004 doziranje: lečenje HIV-infekcije odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/kg, maks. 90mg.

F

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

G
GABALEPT® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kom Cena 1503din 3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006  (R) 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kom Cena 1255din 3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006  (R) 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 172din 3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 2,4g dnevno podeljeno u 3 doze; deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze; neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u tri doze. Paralelni lekovi: Katena®, Neurontin® GADOVIST® - SCHERING AG - Nemačka gadobutrol - V08CA09 v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; napunjen injekcioni špric, 5x15mL

G

KONTRASTNA SREDSTVA

Cena 55310,2din 515-04-1601/04 14.07.2004 (Z) 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena 515-04-1602/04 14.07.2004 doziranje: doze zavise od vrste snimanja. GALADROX® - GALENIKA AD - Srbija cefadroksil - J01DB05

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6 kom Cena 360,1din 8608808106188 3/2-10-5101 05.07.2002 234din (R) 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 8608808106195 3/2-10-5097 05.07.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije genitourinarnog trakta, osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: duracef GALASTAT - GALENIKA AD - Srbija pravastatin - C10AA03

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104482 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 8606007080223 3/2-10-5090 05.07.2002 doziranje: hiperholesterolemija 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

www.DigitSoft.co.nr

12 GALECEF® - GALENIKA AD - Srbija cefazolin - J01DB04

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 8517,6din 3/2-10-5098 05.07.2002 doziranje: teške infekcije urnarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella sp., Staphyloccocus aureus-om infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji, peritonitis, septikemija; odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin, cefazolin-BcPP, cefazolin-MIP, Primaceph®

j01dB cefalosporini, I generacija (Z) 0321961 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g

G

GALEPSIN® - GALENIKA AD - Srbija karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10 kom Cena 145,8din 8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006 doziranje: profilaksa generalizovanih konvulzivnih epilepsija, parcijalnih epilepsija sa poremećajem svesti,mešovitih epilepsija, fokalnih napada, “petit mal” sa psihičkim smetnjama i terapija neuralgije trigeminusa: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg, postepeno povećavati do 0,8-1,2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0,6-1g dnevno u više doza. Paralelni lekovi: Karbapin, Tegretol®, Tegretol® cr GALITIFEN - GALENIKA AD - Srbija ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu  (R) 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena 86,1din 8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004 doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli 2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0,5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg. GAMBROSOL TRIO 10 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2506/03 12.12.2003 (SZR) 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2505/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 40

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

13

GAMBROSOL TRIO 40 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2507/03 12.12.2003 (SZR) 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2504/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 10 GAMEX® - HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. - Srbija lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

G

P03aB proizvodi koji sadrže hlor (R) 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena 67din 8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006 Cena 101,4din (R) 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL 8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006 Cena 58,4din (R) 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL 8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006 doziranje: odrasli pediculosis capitis: kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti 3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabies odrasli uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca scabies: od 3-10 godina: postupak je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih, bezbednijih pedikulocida. GARDASIL® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE

j07BM papiloma virus vakcine (Z) 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen injekcioni Cena 8373,8din špric, 1x0.5mL 8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006 (Z) 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL Cena 8373,8din 8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006 doziranje: prevencija kondiloma spoljnih genitalija, uznapredovale vulvarne i cervikalne displazije, karcinom cerviksa uzrokovan HPV tip 6,11,16 i 18 kod žena 16-26 godina intramuskularno (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao 3 odvojene doze od po 0,5mL prema sledećem rasporedu; prva doza: odabranog datuma; druga doza: 2 meseca posle prve doze; treća doza: 6 meseci posle prve doze.

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6 kom Cena 184,2din 515-04-03374/04 28.09.2004 Cena 94,9din (BR) 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6 kom 515-04-03357/04 28.09.2004 doziranje: adjuvantna terapija (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma, prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ulkus uzrokovan primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), Zoilinger-Ellisonov sindrom (gastrinom pankreasa), prevencija stres-ulkusa, gastroezofagusni refluks, akutni erozivni gastritis, smanjenje iritacije želudačne sluzokože uzrokovane ekscesivnim unošenjem hrane, alkohola, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca ½ doze za odrasle.

G

GASVAN - SRBOLEK A.D. - Srbija dimetikon - A03AX13

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20 kom Cena 74,8din 8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002 doziranje: postprandijalne tegobe-aerofagija, funkcionalna dispepsija, manje postoperativne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radiografija i endoskopija gornjih par tija gastrointestinalnog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno, dobro sažvakati. GELUSIL® - LAC - HEMOFARM AD - Srbija aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma Cena (BR) 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10 kom 8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007 doziranje: ulkus želuca i duodenuma, gastritis, refluksni ezofagitis, hiperaciditet, gorušica i podrigivanje kiselog sadržaja, slične tegobe u trudnoći i kod hiatus hernije, nadražaj želuca posle prekomernog uživanja alkohola, duvana i kafe, medikamentozno prouzrokovani hiperaciditet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima. GEMZAR - ELI LILLY EXPORT S.A. - Švajcarska gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina  (SZ) 0034210 liofilizat za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg

Cena 3083,8din 3/2-10-9004 26.12.2002  (SZ) 0034211 liofilizat za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena 14984,5din 3/2-10-9005 26.12.2002 doziranje: nemikrocelularni karcinom pluća: 1 puta nedeljno 1000mg/m2, i.v. inf. tokom 30 minuta 3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze; karcinom pankreasa: 7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze. GENOTROPIN® - PFIZER HEALTH AB - Švedska somatropin - H01AC01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL 4034541005336

Cena 63828,6din 968/2007/12 10.05.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (R)

15

0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 4034541005329 967/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENOTROPIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija somatropin - H01AC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL Cena 63828,6din 8606007410839 912/2007/12 31.03.2006 (R) 0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 8606007410822 913/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - J01GB03

G

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi Cena 284,2din (Z) 0024552 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 8608808103644 3/2-10-3591 17.06.2002 Cena 317,7din (Z) 0024553 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 8608808104269 3/2-10-3590 17.06.2002 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - D06AX07

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 4150400 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena 75,3din 8608808104153 3/2-10-3592 17.06.2002 doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije, inficirane kožne ulceracije, inficirane ozebline: mazati 2-4 puta dnevno na obolelu kožu u tankom sloju. GENTAMICIN - HEMOFARM AD - Srbija gentamicin - J01GB03

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024580 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600097400404

Cena 284,2din 2061/2007/12 25.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

1 (Z)

abecedni spisak registrovanih lekova

0024582 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 317,7din 8600097400138 2043/2007/12 25.09.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

G

Cena 198,2din 515-04-270/03 26.06.2003 Cena 259,3din (Z) 0024082 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/1 26.06.2003 Cena 289,7din (Z) 0024088 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/2 26.06.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija gentamicin - J01GB03

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024081 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024420 rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 217,3din 8600064117434 2385/2007/12 16.10.2007 Cena 284,2din (Z) 0024421 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117441 2386/2007/12 16.10.2007 Cena 317,7din (Z) 0024422 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117458 2387/2007/12 16.10.2007 Cena 175,7din (Z) 0024423 rastvor za injekciju; 20mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117427 2384/2007/12 16.10.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024600 rastvor za injekciju; 20mg; ampula, 10x2mL (Z) 0024601 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

Cena 515-04-1214/03 Cena 515-04-1214-1

150,1din 14.08.2003 238,1din 14.08.2003

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 0024602 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL

1

Cena 396,4din 515-04-1214-2 14.08.2003 Cena 689,5din (Z) 0024603 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-1214-3 14.08.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin GENTOKULIN - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora gentamicin - S01AA11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici Cena 100,4din (R) 7090801 kapi za oči, rastvor; 0.3%; bočica, 1x10mL 8600097200028 3/2-10-10415 29.03.2002 doziranje: 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2-4 sata GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - D07CA01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

G

d07ca kortikosteroidi, slabog delovanja, kombinacije sa antibioticima (R) 4153090 sprej za kožu, suspenzija; 250mg+80mg; bočica sa raspršivačem, 1x50 ml Cena 515-04-252/03-3 05.03.2004 Cena 70,9din (R) 4153091 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x5g 515-04-252/03 05.03.2004 Cena 212,1din (R) 4153092 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20g 515-04-252/03-1 05.03.2004 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla, alergijski dermatitis izazvan lekovima, kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama, promene na koži kod eksudativne dijateze, dečji hronični neurodermatitis, eritrodermija, alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno naneti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Hydrocyclin GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - S03CA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090210 kapi za oči, rastvor; 0.5%+1.5%; bočica, 1x5mL Cena 155,9din 515-04-252/03-2 05.03.2004 doziranje: 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu na 1-2 sata, zatim na 3-4 sata, obično 7 dana. GINKOR FORT - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska trokserutin, heptaminol, ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - C05CA04
VAZOPROTEKTIVI

c05ca bioflavonoidi (BR) 1108350 kapsula, tvrda; 300mg+300mg+14mg; blister, 3x10 kom Cena 494,3din 515-04-3051/03 23.12.2003 doziranje: venolimfatična insuficijencija: 2 puta po 1 kaps.; hemoroidi 3-4 kaps. dnevno tokom 7 dana.

www.DigitSoft.co.nr

blister. 4mg. blister.2007 Cena 863. blister.09. uključujući i dane menstruacije.2007 Cena 271.Srbija gliklazid . ili 3 puta dnevno ujutro. 3x10 kom 8600102463660 1806/2007/12 03.SLAVIAMED D.2007 Cena 592. 400mg+2. maks.D.5din 8608808103927 3/2-10-7469 25. gliprex®. derivati sulfonilureje Cena 403. 5 ili 6 tabl.2006 Cena (R) 1341811 film tableta.5% G GLIBOMET® . 3x10 kom 8600102463646 1808/2007/12 03. 3x10 kom 8600102463653 1807/2007/12 03.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .nr . ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. vulvovaginitis: 1 vagitorija uveče tokom 7 dana.5din 8608808103101 183/2006/12 13. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.10. . rastvor. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. 320mg dnevno. 1mg.Srbija timolol .02.HABIT PHARM A. 2x20 kom Cena 4013054001912 221/2006/12 27. postepeno povećavati u zavisnosti od vrednosti glikemije. Paralelni lekovi: diaprel Mr. jednom dnevno 1 tabl. diprian.GALENIKA AD . Timolol alkaloid®.GALENIKA AD .2006 doziranje: terapija glaukoma: 1-2 puta dnevno po 1 kap u oko (oči) 0. derivati sulfonilureje (R) 1042075 tableta. 1x7 kom Cena 150.160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze.3din (R) 1042015 tableta. 6mg dnevno.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341810 film tableta.09. lek se uzima pre ili u toku jela. 3x20 kom 4013054005538 222/2006/12 27.co. maks. glibenklamid . maks. blister. dnevno. blister. GLAUMOL® . 5mg/mL.G01AF04 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137225 vagitorija.09.5mg.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl.Nemačka metformin.1din 8605000800050 3/2-10-7383 28. Meglimid® www.O.O. 1x5mL Cena 150. Paralelni lekovi: Timadren®. 200mg.Srbija glimepirid . dnevno.09.02.10. 6 tabl.5din (R) 1042016 tableta. 3mg. Unitimolol® 0.9din (R) 1042017 tableta. 80mg. podeljeno u više doza (uz glavne obroke).02.5% rastvora. 3x10 kom Cena 157.Srbija mikonazol . blister. bočica staklena.DigitSoft.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.1 abecedni spisak registrovanih lekova GINO-DAKTANOL . lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. Paralelni lekovi: glucovance® GLIKOSAN . glimepirid remevita. .2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početna doza je 1mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: amaryl®.5din (R) 1042018 tableta.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 3x10 kom 8600102463639 1809/2007/12 03. blister.5mg. 400mg+2.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40 .S01ED01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093071 kapi za oči. glioral® GLIMEPIRID . dnevno. blister. 2mg. ujutro sa doručkom.

320mg dnevno.05. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. dozu povećavatiu intervalu od 1-2 nedelje po 1mg.GALENIKA AD . ako je potrebno. blister. Meglimid® GLIVEC® .REMEVITA D. 1mg. maks. 100mg. maks. blister. 50mg.05. glimepirid. glikosan GLIPREX® . 3x10 kom Cena 3/2-10-7794 17. blister.01. blister. Tablete uzimati uz obrok.9din (R) 1042102 tableta.01. blister. 2mg. glimepirid. 3x10 kom 5999880025065 84/2007/12 11. 6mg dnevno.01.2006 Cena 863.1din (R) 1042070 tableta. blister. 3x10 kom 8608813901150 706/2006/12 25. ako dnevna doza iznosi 800mg.05. 3x10 kom 5999880025041 86/2007/12 11.12. ujutru i uveče. 2mg. 3x10 kom Cena 777. Meglimid® GLIORAL® .12. 6mg. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. gliprex®.5din (R) 1042101 tableta. derivati sulfonilureje (R) 1042100 tableta. lek se uzima pre ili u toku jela. Paralelni lekovi: diaprel Mr.CEMELOG-BRS Kft . derivati sulfonilureje Cena 157.nr . www.01. maks. uzima se pre ili u toku doručka.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip II): početna doza je 1mg jednom dnevno. 3x10 kom 8608813901242 704/2006/12 25.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) G a10BB sulfonamidi. 80mg. 4mg. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. blister. NIŠ .O.2002 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno.Mađarska glimepirid . 3x10 kom 5999880025058 85/2007/12 11.2002 Cena 202430.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039380 kapsula.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40-160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. blister.3din 8608813901143 703/2006/12 25. 6mg dnevno. 3x10 kom Cena 403.2007 Cena 533.5din 5999880025072 83/2007/12 11. glimepirid remevita.co. blister. 4mg.NOVARTIS . tvrda. 3mg.O. Paralelni lekovi: amaryl®. blister. 3x10 kom 8608808105242 397/2007/12 30. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno.DigitSoft. sa velikom čašom vode.2006 Cena 1504din (R) 1042103 tableta.Srbija glimepirid .2007 Cena 254din (R) 1042353 tableta.Švajcarska imatinib . 3mg. derivati sulfonilureje (R) 1042350 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova GLIMEPIRID REMEVITA .3din (R) 1042351 tableta. cele.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.Srbija gliklazid .01.2006 Cena 592. blister. 3x10 kom 8608813901259 705/2006/12 25.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početi sa 1mg/dan. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 1 a10BB sulfonamidi. Paralelni lekovi: amaryl®. tvrda. 10x12 kom 3/2-10-7794 17. podeljeno u više doza (uz glavne obroke).2007 Cena 363din (R) 1042352 tableta.1din (R) 1039381 kapsula. diprian.05.

maks. po potrebi posle 6-8 nedelja povećati na 3puta po 100mg. Tablete uzimati uz obrok.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .8din 3/2-10-10650 20. blister. GLUCOBAY® .MERCK SANTE S.A10BF01 GLIVEC® . blister. deca 50-150mcg/kg i. 600mg dnevno. 2x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043106 film tableta.09. 5x10 kom (R) 1043107 film tableta. 3x10 kom G LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BF inhibitori alfa-glukozidaze (R) 1341101 tableta. 850mg. 2x15 kom 8606007910278 2068/2007/12 25.Danska glukagon . blister.12. po potrebi ponoviti za 10 minuta. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. trovanje beta-blokatorima odrasli 5-10mg i.v. sa velikom čašom vode. Siofor® 500. blister. Metfogamma® 1000.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane. 1000mg. Paralelni lekovi: aglurab. 50mg. Tefor GLUCOPHAGE . 3g dnevno podeljeno u više doza. blister.Francuska metformin .2007 Cena 414. gluformin. Metfogamma® 850.1din 02.co.MERCK KGaA . napunjen injekcioni špric. 400mg.3din 02.BAYER HEALTHCARE AG . po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1-5mg/sat.07..2004 213.1din 8606007910285 2066/2007/12 25.09.2006 Cena 180/2006/12 13. GLUCOPHAGE . deca 10-20mcg/kg. ujutru i uveče.NOVO NORDISK A/S . 50mg dnevno (početno). uzima se 2 puta dnevno po 400mg.09.07. 1mg/mL.3din 1733/2006/12 21.2006 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno..02.Nemačka akarboza .2006 doziranje: hipoglikemija: odrasli 0.DigitSoft.H04AA01 PANKREASNI HORMONI H04aa glikogenolitički hormoni (R) 0341340 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. nastaviti sa 2 puta po 850mg (ujutro i uveče) nedelju dana. .A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 209.Nemačka metformin . počinje se sa 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. 2x15 kom Cena 550. 100mg.2004 www. Meglucon 500.A10BA02 a10Ba bigvanidini (R) 1043105 film tableta. 100mg. a zatim doza održavanja 2 puta po 850mg.v.S.5din (R) 1341102 tableta. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. 3x10 kom Cena 515-04-1215/04 Cena 515-04-1215/04-1 219. maks.A. Metfogamma® 500.10 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 179/2006/12 13.nr .2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 1x1mL Cena 1321. 6x10 kom (7612791505119) (R) 1039383 film tableta. blister. 500mg. Siofor® 850.Švajcarska imatinib . cele. Metformin. ako dnevna doza iznosi 800mg.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039382 film tableta. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2-10mg/sat. Meglucon 850. povećati na 3 puta po 50mg. GLUCAGEN® HYPOKIT® .5-1mg. blister.02. Siofor® 1000.

deca 30-60mL/kg dnevno.2003 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 10%. 10x1000mL 4030539039888 566/2006/12 08. 5%. 3g dnevno podeljeno u više doza.2006 Cena (Z) 0173301 rastvor za infuziju.6din (Z) 0173306 rastvor za infuziju. Siofor® 1000.Nemačka glukoza . Paralelni lekovi: glucose 10%. boca plastična. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. Metfogamma® 500.Nemačka glukozamin . glucosi infundibile.05.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške ar troze: 3 puta po 500mg.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . glucosi infundibile 10%. Paralelni lekovi: glucose 5%.2din (SZ) 0173901 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Perigona® GLUCOSE 10% .86mg. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. glucose 5% Fresenius. deca 30-60mL/kg dnevno. glucose 5%. blister. Paralelni lekovi: glucose 10%. 10x1000mL 4030539068680 568/2006/12 08.co. glucosi infundibile. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. Meglucon 850. 10x500mL Cena 4030539039871 569/2006/12 08. Metfogamma® 850.05. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% .Nemačka glukoza . 20x100mL 4030539001946 567/2006/12 08.05. maks. 5 % do 2L dnevno.B. 392.BRAUN MELSUNGEN AG . 5%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.6mg+131. glucosi infundibile 10%. 10x500mL 4030539002981 561/2006/12 08. glucosi infundibile.2006 Cena 1324. 5x10 kom G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena (Z) 0173300 rastvor za infuziju. boca staklena.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.CHEPHASAAR CHEMISCH .86mg. glucose 5% Fresenius. boca plastična. boca plastična. boca plastična.12. 5%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 20x500mL 515-04-3831-1 22.DigitSoft.B.05.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% FRESENIUS . 5% 2L dnevno. Siofor® 850. 49x100mL www.Austrija glukoza . Paralelni lekovi: aglurab.2006 Cena (Z) 0173307 rastvor za infuziju.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-363/04-1 09. Metfogamma® 1000. boca plastična. blister.6mg+131. glucosi infundibile 10%. 392.abecedni spisak registrovanih lekova 11 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. deca 15-30mL/kg dnevno. 5%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173305 rastvor za infuziju.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163561 film tableta.2003 Cena 1622. 10% do 2L dnevno.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3266. pre ili u toku jela. Metformin. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.5din 515-04-3831/03 22. Meglucon 500. Tefor GLUCOSAMIN-MIP .06. 30x10 kom 515-04-363/04-3 09. 5%. Siofor® 500. glucosi infundibile 5% B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0173900 rastvor za infuziju. gluformin.2004 Cena (BR) 1163563 film tableta. boca staklena.12. 10%.BRAUN MELSUNGEN AG .05.nr .06.

glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% . glucosi infundibile.4din 515-04-3689/04 30.Srbija glukoza .co. glucosi infundibile.2006 Cena 69.HEMOMONT D.DigitSoft. glucose 5% Fresenius.2004 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. deca 15-30mL/kg dnevno. boca plastična.D.04.Srbija glukoza .1din 8600064104076 480/2006/12 07. glucosi infundibile 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . boca.1din (Z) 0173501 rastvor za infuziju. glucose 5%. boca. boca. 10 % do 2L dnevno.2006 Cena 69. 5 % do 2L dnevno. glucosi infundibile 10%.8din (Z) 0173500 rastvor za infuziju. deca 15-30mL/kg dnevno.O. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 1x500mL 8600097200066 1653/2006/12 15.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 48. glucose 5% Fresenius.Crna Gora glukoza . . glucose 5%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.D. 10%. Paralelni lekovi: glucose 10%.04. glucose 5% Fresenius.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena 55. deca 15-30mL/kg dnevno.O. Paralelni lekovi: glucose 10%. 1x500mL Cena 69.8din 481/2006/12 07. glucose 5%. Paralelni lekovi: glucose 10%. 1x500mL 8600097200073 1654/2006/12 15. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE . deca 30-60mL/kg dnevno. 1x250mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173130 rastvor za infuziju. . 10 % do 2L dnevno.12 GLUCOSI INFUNDIBILE . glucose 5% Fresenius.09.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 10 % do 2L dnevno. . 5%. 5 % do 2L dnevno. boca plastična.nr . 10%.1din (Z) 0173225 rastvor za infuziju. glucose 5%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. .HEMOMONT D.11.O.8din 8600097010641 2040/2006/12 06.Crna Gora glukoza .B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173131 rastvor za infuziju. 5%. 1x500mL 8600097010658 2041/2006/12 06.ZDRAVLJE A.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 10%. deca 30-60mL/kg dnevno. odrasli inf. 5%.O. boca.B05BA03 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173220 rastvor za infuziju.09. odrasli inf. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 5%. 5 % do 2L dnevno. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% .11. 1x500mL Cena 55.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173502 rastvor za infuziju.2006 www. 1x500mL 8600064104052 Cena 55. boca.ZDRAVLJE A. deca 30-60mL/kg dnevno.Srbija glukoza . Paralelni lekovi: glucose 10%.HEMOFARM AD .09. glucosi infundibile 10%.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.

HEMOFARM AD .12. liobočica sa rastvaračem u ampuli. Siofor® 850.2007 doziranje: krvarenje iz variksa jednjaka: odrasli početno 1-2mg sporo i.H01BA04 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 500mg. Metfogamma® 850.abecedni spisak registrovanih lekova 13 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucose 5%. doza održavanja je 1mg na 4-6 sati. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg. glibenklamid .8din 3596540050140 296/2005/12 01. 500mg+5mg. Metformin.USA glipizid . Meglucon 500.7din (R) 1341801 film tableta. 2x15 kom 3596540060132 298/2005/12 01. 5x5mL Cena 15652. 5 ili 6 tabl.12. blister. jednom dnevno 1 tabl. 10mg.MERCK SANTE S. 1mg/5mL. derivati sulfonilureje Cena (R) 1042300 tableta. 5mg. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 3g dnevno podeljeno u više doza. blister. dnevno. 6 tabl. maks. 500mg+2. Siofor® 1000. Meglucon 850. Paralelni lekovi: glucose 10%. 1x30 kom 5413973075367 3/2-10-7908 Cena (R) 1042301 tableta.A.6din 25. zavisno od stanja je 2-3 dana. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl.Srbija metformin .S.1din 8606102233135 1239/2007/12 07. . uz prisutnu opremu za intenzivnu negu.2002 780. 5 % do 2L dnevno.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. blister.06. bočica. Paralelni lekovi: aglurab.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 433. ili 3 puta dnevno ujutro. maks.. dnevno. Tefor GLYPRESSIN® .09.2002 G a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341800 film tableta. dnevno. 20mg dnevno. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. dnevna doza je 120-150mcg/kg talesne težine.MANUFACTURING CENTER . počinje se sa 500mg dnevno uz doručak nedelju dana. Metfogamma® 500.6din 25.09.Francuska metformin. Siofor® 500. postepeno povećati u zavisnosti od vrednosti glikemije. glucosi infundibile 10% GLUCOTROL® XL . Paralelni lekovi: glibomet® GLUFORMIN . Trajanje terapije. 3x10 kom Cena 66.06. bočica. maks. 2x15 kom Cena 235. Metfogamma® 1000.co.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. GLUCOVANCE® . daje se pod stalnim nadzorom kardiovaskularne funkcije.PFIZER .nr . glucosi infundibile. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida.Švajcarska terlipresin .v.2005 Cena 198. deca 30-60mL/kg dnevno.2din 8600097011556 515-04-564/03 12. 1x30 kom 4034541004476 3/2-10-7909 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 5mg uz doručak.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043060 film tableta. ujutro sa doručkom. glucophage. glucose 5% Fresenius. u podne i uveče za one koji uzimaju 3.DigitSoft.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . www.5mg.A10BB07 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. maks.

“in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).75mL Cena 8606102684159 1314/2007/12 12. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. 1x0. Paralelni lekovi: gonal .75mL.75mL Cena 8606102684142 1315/2007/12 12. pen sa uloškom.f® 300. 1050i.F® 300 . gonal .5mL. 1x0.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044250 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.75mL. 1x0. .f® 900 GONAL ./0. 75i. zavisno od kliničkog odgovora.F® 450 . gonal .75mL Cena 8606102884050 718/2006/12 25.Italija folitropin alfa . 1x1mL g03ga gonadotropini (R) 0044011 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044010 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.co. gonal . pen sa uloškom.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2299.nr .P.f® 900 GONAL . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). zavisno od kliničkog odgovora. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.14 abecedni spisak registrovanih lekova GONAL . .j.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.2din 515-04-1560/04 10.f® 900 GONAL . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula)./0.Italija folitropin alfa .06. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).f® 300.f® 1050.F® 300 .DigitSoft. . gonal .2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.j. 300i. Paralelni lekovi: gonal . gonal .A. Paralelni lekovi: gonal .INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.2007 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.f® 1050.j.2007 (R) 0044252 rastvor za injekciju./0.f® 900 www.P. 450i. liobočica sa rastvaračem u špricu.5mL Cena 8606102684043 720/2006/12 25. 450i.F® 1050 . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.75mL.2004 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. gonal .A.05. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena..j. Paralelni lekovi: gonal . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. zavisno od kliničkog odgovora.f® 450.Italija folitropin alfa . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.A.06.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. gonal .05. 1x1.SERONO PHARMA INTERNATIONAL ./1.06.f® 450. gonal . liobočica i rastvor u špricu. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.f® 1050. zavisno od kliničkog odgovora.j.f® 450. liobočica sa rastvaračem u špricu.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI G GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044251 rastvor za injekciju.Švajcarska folitropin alfa .

askorbinska kiselina.nr . u podne i uveče.5mg.5mL.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA 15 g03ga gonadotropini (R) 0044253 rastvor za injekciju. 900i.R06AB54 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 1111270 kapsula.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.co. pen sa uloškom. Paralelni lekovi: gonal . deca ispod 4 godine 3 puta 0.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. prevremeni porođaj: 4 puta po 0. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). deca od 4-10 godina 3 puta 0.05. povlačenjem simptoma. ujutru. 1x1.STADA ARZNEIMITTEL AG .f® 450 GRIPPOSTAD® C .5mg tek pošto je aktivnost uterusa suprimirana i.5mg.05. 1x10 kom Cena 123.Nemačka paracetamol. doza se može smanjiti na 1 kap. kapsule progutati sa dosta tečnosti.R03CC05 G LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (SZR) 1142200 tableta. kofein.2007 doziranje: astma: oralno odrasli 3 puta po 0. 200mg+150mg+25mg+2. terapijom. 1x20 kom Cena 181.DigitSoft.F® 900 .f® 300. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. gonal . blister.5-1mg.25-0. gonal .08. (ujutru.P. hlorfenamin .j.v. bočica.f® 1050.5mL Cena 8606102684067 719/2006/12 25. tvrda.Italija folitropin alfa .A.ALKALOID AD .5mg. 0.Makedonija heksoprenalin .2005 doziranje: simptomi gripoznih infekcija i prehlade: početna terapija za odrasle 3 puta dnevno po 2 kaps.25mg. GYNIPRAL® . zavisno od kliničkog odgovora.1din 5310001065058 911/2007/12 03. www. . u podne i uveče)./1.125-0. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.abecedni spisak registrovanih lekova GONAL .5din 4011548004333 273/2005/12 04.

co.nr .DigitSoft.1 abecedni spisak registrovanih lekova www.

Cena 10231. u vitalnim indikacijama.j.Nemačka faktor VIII. inj.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066201 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. (500i.Nemačka faktor VIII. Haemate® P 500.B05AA.j. Haemate® P 500.08. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.j.+1200i.ZLB BEHRING GmbH . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.Nemačka poligelin .+2400i.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. inj. inj. 3. ili kontinuirana infuzija. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . Paralelni lekovi: Haemate® P 250.v.DigitSoft.08. Wilate® 450.co.12. deca po potrebi. ili kontinuirana infuzija. liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem.nr . boca. Wilate® 900 HAEMATE® P 500 . hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0172031 rastvor za infuziju.j.8din (250i.2003 www. 1x5mL Cena 6400din 515-04-991/03 26.)/15mL. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . a primenjuje se kao i.v.4din (1000i. Wilate® 900 HAEMOCTIN SDH . liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.2003 doziranje: individualno.08. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 4336.Nemačka faktor VIII .v.9din 8606103100054 1272/2006/12 02. Immunate. Cena 40567. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.j. 1x10mL Cena 20944.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.+600i. a primenjuje se kao i. HAEMATE® P 1000 . Haemate® P 250. Immunate.ZLB BEHRING GmbH . Wilate® 450. do 2000mL u vitalnim indikacijama.4din 515-04-3187/03 07.THERA SELECT GmbH . Wilate® 900 HAEMATE® P 250 . 1x5mL 8606103100047 1273/2006/12 02.j.)/10mL.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066630 liofilizat za rastvor za injekciju. Immunate. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) ..1500mL po potrebi. ili kontinuirana infuzija.j.B02BD06 ANTIHEMORAGICI H B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. liobočica sa rastvaračem. 10x500mL B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066202 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. a primenjuje se kao i.5%.Nemačka faktor VIII./5mL. odrasli 500 . Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. 1x15mL 8606103100061 1274/2006/12 02.BIOTEST PHARMA GmbH . 250i. količina infuzije zavisi od gubitka krvi.abecedni spisak registrovanih lekova 1 H HAEMACCEL . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. Wilate® 450.)/5mL.ZLB BEHRING GmbH .08. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.

1x25 kom Cena 165din 3838989576875 661/2007/12 08.D. liobočica sa rastvaračem. 2x15 kom Cena 376din 8600097010726 119/2006/12 03. maks.02.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Haldol®. 10mg. deca od 3-12 godina 0. Paralelni lekovi: Haldol® depo.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070843 rastvor za injekciju. jača krvarenja 15 . octanate 250 HALDOL® . Paralelni lekovi: Haldol®.50 i.KRKA.1 (SZ) (SZ) 0066631 liofilizat za rastvor za injekciju.2007  (R) 1070202 tableta./10mL.15 i. 0. deca od 3-12 godina 0. 500i. deca od 3-12 godina 0. octanate 1000.4din 3838989577018 659/2007/12 08. plastična bočica.025-0. Haloperidol. . 1x10mL 0066632 liofilizat za rastvor za injekciju. 0. . 300mg na 4 nedelje.03.HEMOFARM AD .2003 Cena 24000din 515-04-991-2 26.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070200 rastvor za injekciju.02.2000  (R) 2070842 oralne kapi.D.7din 3838989577025 660/2007/12 08.co./kg.5-5mg.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. 2mg.j. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata.KRKA.5-5mg.03. 50mg/mL. liobočica sa rastvaračem. 0.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: uobičajeno 50mg na 4 nedelje. Haldol® depo.j. maks.j. 5mg/mL. Paralelni lekovi: Haldol®. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.25 i. D. 10x1mL H Cena 242../kg.150mg/kg/dan.025-0. 60-100mg dnevno. D.05mg/kg/dan. Haloperidol. TOVARNA ZDRAVIL. 10mg.2000 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. ampula. TOVARNA ZDRAVIL.DigitSoft. Haldol® depo. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL . emoclot.5din 03-6707/99 07.08. po potrebi ponoviti posle 2 nedelje. 1x30 kom Cena 506.05mg/kg/dan.nr . 1000i.2003 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VII): 10 .Srbija haloperidol .08.2007  (R) 1070205 tableta. bočica. Haloperidol Sopharma HALDOL® DEPO .150mg/kg/dan. podeljeno u 2-3 doze. Haloperidol www.Srbija haloperidol . ampula. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.150mg/kg/dan.2006  (R) 1070841 tableta.03./kg. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. maks. octanate. maks. rastvor.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 1070840 tableta. maks.0250./10mL.j. maks. 1x10mL Cena 59. 5mg.I. 2mg/mL. 1x10mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 12200din 515-04-991-1 26.7din 3838989576998 662/2007/12 08.j. 60-100mg dnevno. jaka krvarenja 40 .06. blister.Slovenija haloperidol . 10x1mL Cena 272. 2mg.Slovenija haloperidol . doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070207 rastvor za injekciju.06.5din 8600097011464 03-6708/99 07. 60-100mg dnevno. emoclot d.2006 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. podeljeno u 2-3 doze. 5x1mL Cena 1477. podeljeno u 2-3 doze. bočica. bočica.05mg/kg/dan.maks. ampula.5-5mg.03. 1x25 kom Cena 165din 8600097011020 118/2006/12 03. Paralelni lekovi: Beriate P. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL SOPHARMA .

fiola.150mg/kg/dan. maks.12.12.294g/L+3.02g/L+0. 10x1mL 8600064117687  (R) 1070800 tableta.D. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.373g/L+0.JUGOREMEDIJA A.03. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. ZRENJANIN . maks.D.12.ZDRAVLJE A. 1x25 kom 8600064117649  (R) 1070801 tableta. održavanje anestezije: 0. stanja sa acidozom. u urgentnim stanjima. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. kalcijum-hlorid.5 L). parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg.2003 Cena 165din 515-04-4000/03 22.5 L). maks. Haloperidol HALOTHAN .B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05BB rastvori za elektrolitni disbalans Cena (Z) 0175185 rastvor za infuziju. prosečno 60 kapi/min. 6g/L+0.5-5mg.5-2% (deca) ukiseoniku ili smeši azotsuboksida i kiseonika.5-2% (deca i odrasli). 1x10mL 1 Cena 124. stanja sa acidozom.D. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate HARTMANOV RASTVOR . Haldol® depo.2003 Cena 47. natrijum-laktat . doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.2001 doziranje: indukcija anestezije: individualno.025-0. 60-100mg dnevno.2003 Cena 370. 1x500mL Cena 76.276g/L.Srbija natrijum-hlorid.2006 doziranje: terapija šoka.DigitSoft. HARTMANOV RASTVOR . natrijum-laktat .abecedni spisak registrovanih lekova HALOPERIDOL SOPHARMA . 50mL.nr . .12. blister. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate www. 2mg/mL.Srbija halotan .01.4din 515-04-4003/03 22. 180 kapi/min.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 0070803 rastvor za injekciju. . Paralelni lekovi: Haldol®. maks.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175410 rastvor za infuziju.05mg/kg/dan. rastvor. 1x500mL 76. kalijum-hlorid. 6. ampula. u urgentnim stanjima.Srbija haloperidol . 5mg. boca.2003 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.4din 8600097010627 395/2007/12 30. kalijum-hlorid. 2mg.N01AB01 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 9080091 rastvor za inhalaciju. kalcijum-hlorid. bočica.co.Srbija natrijum-hlorid. 180 kapi/min. deca od 3-12 godina 0. koncentraciju postepeno povećavati na 2-4% (odrasli) ili 1. 1x50mL Cena 252din 8608811001623 3/2-10-7960 13.25g/L.2007 doziranje: terapija šoka.9din 515-04-4002/03 22. boca. 0.HEMOFARM AD . 10mg.4din 8600064104601 120/2006/12 06.ZDRAVLJE A.1din 515-04-4001/03 22.02. podeljeno u 2-3 doze. bočica. prosečno 60 kapi/min.294g/L+6. 3x10 kom 8600064117663  (R) 2070802 oralne kapi.373g/L+0.

dnevno (uvek u isto vreme.co.B03AA02 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. TOVARNA ZDRAVIL. 1x10mL Cena 48. oralni preparati (R) 1060140 kapsula.HEMOFARM AD . maks.09.5%.2din (R) 7099071 kapi za oči. blister.O. 2x15 kom Cena 131.2004  (R) 1071757 tableta.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance Cena 80.25mg.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071755 tableta.11.HEMOMONT D. 0. 1x10mL 8600097200196 515-04-1757/03 11.08.S01GA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091080 kapi za oči. Paralelni lekovi: artelac.5mg. zolarem HEMODROPS .09.HEMOMONT D. 20mg+12. rastvor.5din 3838989500184 515-04-02568-1 28.2din 8600097200196 515-04-1757/03 11.KRKA.200 abecedni spisak registrovanih lekova HEFEROL® . bočica staklena. Isopto Tears HEMODROPS .03%.06.2004  (R) 1071756 tableta.09. Xanax®.HEMOFARM AD . .O.ALKALOID AD . panična stanja: 1-10mg dnevno podeljeno u više doza.D. zapaljenja. depresija: 3 puta po 0.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.O. 4mg dnevno. 2x15 kom Cena 104din 3838989500177 515-04-02568/03 28. prisustva stranog tela u oku. Paralelni lekovi: Ksalol®. Paralelni lekovi: artelac. 1mg.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. HELEX® . hidrohlortiazid . rastvor.Crna Gora hipromeloza . blister.5%.Crna Gora nafazolin .DigitSoft. 2x15 kom Cena 203.O. rastvor.08. Isopto Tears HEMOKULIN® .Srbija kvinapril. HEMOKVIN PLUS® . 2x10 kom Cena 418din 8600097010542 2064/2007/12 25. maks.nr . 1x30 kom Cena 151.2007 doziranje: hiperemija i/ili edem konjunktive nastali usled alergijske reakcije. profilaksa 1 kapsula dnevno. deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kapsula dnevno.C09BA06 H LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401030 film tableta.2002 doziranje: odrasli terapija 2 puta po 1 kapsula.25mg.2din 3838989500207 515-04-02568-2 28.5mg.09. . 350mg. bočica.Srbija hipromeloza .3din 8600097200141 1285/2007/12 12. 0. povrede oka: 1-2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3-4 sata. 0. 4mg dnevno.Slovenija alprazolam . kontaktnog sočiva. bočica. .2004 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. blister.5mg. www. bočica staklena. 0.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (R) 7099071 kapi za oči. blister. D. najbolje ujutru). artelac edo.2007 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. 0. 1x10mL Cena 80. artelac edo.1din 5310001008284 3/2-10-5760 10. tvrda.Makedonija gvožđe(ll)-fumarat .

2x10 kom Cena 275. maks.B01AB01 H ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062035 rastvor za injekciju.nr .40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. kesica. amilorid .5 .06.3din (R) 3325483 sirup.2003 Cena 309.HEMOFARM AD .HEMOFARM AD . 5000i.2004 doziranje: masna jetra. bočica. 5 g/sat.Srbija azitromicin . HEPARIN .06. zatim 5mg/kg naredna 4 dana. HEMOMYCIN .2007 www.2004 Cena 2406.5mg dnevno.12.12. blister. maks. blister.HEMOFARM AD . 4x10 kom Cena 103. monokomponentni (R) 1103731 film tableta. 200mg/5mL. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.06.05.Nemačka l-ornitin-l-aspartat .Srbija heparin . parenteralno do 20g inf.DigitSoft. ampula. brzina inf. 250mg.7din (R) 1103732 film tableta. 5x0. blister. 1x3 kom 8600097012041 515-04-2911/03 03. dnevno. hronični hepatitis.01.j. po potrebi povećati do 4 tablete dnevno. blister.06.12.Srbija kvinapril .25mL 8608808100797 Cena 95. 50mg+5mg.2007 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno 1-2 tablete dnevno. 80mg dnevno.8din (R) 3325481 sirup. blister.2002 Cena 466.8din 8600097010467 635/2005/12 12.Merz Pharma Gmbh & Co. 30x1 kom 515-04-5174/03-1 03.2003 doziranje: infekcije respiratornog trakta.C03EA01 DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1400400 tableta. deca ispod 45kg: 1 puta po 10mg/kg prvi dan. otitis media: odrasli i deca preko 45kg 1 puta po 500mg prvi dan./0. zatim 1 puta po 250mg naredna 4 dana. ciroza jetre sa izraženom simptomatologijom (hepatiana encefalopatija): oralno 1-3 puta po 3-6g dnevno. 2x10 kom 8600097010184 634/2005/12 12.8din 974/2007/12 10.2002 Cena 164. kongestivna srčana insuficijencija početna doza 1-2 tablete dnevno. Paralelni lekovi: Sumamed. infekcije kože i potkožnog tkiva. 3g. 10mg.20mg dnevno. 500mg.A05BA. 1x20mL 8600097011563 3/2-10-3698 15. 1x6 kom Cena 466.10mg dnevno. KGaA . zmax HEMOPRES . 10x10mL Cena 6319din 515-04-5173/03 03. HEPA-MERZ® .C09AA06 201 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.Srbija hidrohlortiazid. maks.co.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5 . 20mg. bočica od tamnog stakla..2005 Cena 501. 1x20mL 8600097011945 515-04-2910/03 03. doza održavanja 10 . 100mg/5mL.abecedni spisak registrovanih lekova HEMOKVIN® .1din (R) 1325482 film tableta.12. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (SZ) 0127452 koncentrat za rastvor za infuziju.1din 8600097011303 3/2-10-3696 15. 5g/10mL.J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325480 kapsula. tvrda. hronična opstruktivna plućna bolest.GALENIKA AD .3din 8600097400497 317/2007/12 23.25mL. doza održavanja 20 .5din (R) 2127451 granule. 40mg dnevno. ampula.

serin. povrede kod spor tista (otok. lizin. www.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108180 krem. blister. i. 1000-2000 i.j.Srbija heparin. prednizolon. 1x40 g) 8600097010221 1489/2007/12 10.675mg+30mg. nastaviti kontinuiranom inf.2007 Cena (BR) 4108184 krem.8din 8608808100780 975/2007/12 10.05. polidokanol .j. leucin. hepatična koma ili prekomatozna stanja: individualno.8g/L+ 10. 65i.DigitSoft. tuba. 4.72g/L+0. 25000i. bolusom. 5000i. izoleucin. tuba.07. valin . praćeni zapaljenjem.2007 doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi./kg na 12 sati. cistein. Paralelni lekovi: Lioton 1000. deca i odrasli male telesne mase 5000 i. 1x10 kom 8600097010344 2062/2007/12 25. HEPASOL 8% .j. histidin.Srbija heparin .j. i.co. analne fisure. priprema za operaciju i post operativno lečenje hemoroida. ampula. tuba.52g/L+0.4din 8600097010306 2063/2007/12 25.233mg/g+30mg/g.82g/L+2.12.07.42g/L+4. ulkus kruris.j. fenilalanin. 300i. hematom.2007 Cena (BR) 4108182 gel.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174030 rastvor za infuziju. boca.Srbija alanin./g.1g/L+5. ampula.09g/L+6. bolusom. 5x1mL Cena 95.4din 860009712249 3/2-10-7309 25.2007 Cena 782. doza za odrasle 18. 15-25 i. supozitorije 1-2 puta dnevno.88g/L+1. 250 i.nr .09.64g/L+10.07./g. prolin./g.2002 doziranje: insuficijencija jetre sa ili bez poremećaja cerebralne funkcije (encefalopatija). nastaviti kontinuiranom inf.88g/L+5.C05AA04 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (BR) 4108020 rektalna mast.j. arginin.HEMOFARM AD .2007 Cena 34./g.4g/L+0.j. 15 000-20 000 i. na 12 sat. 1x20g Cena 36.j.4din (BR) 5108021 supozitorija. tuba sa aplikatorom.1din (SZ) 0062037 rastvor za injekciju. 1x500mL Cena 423. triptofan.v.j. treonin./g+2./kg/sat ili s. 1x40g Cena 8600097010191 1487/2007/12 10. 500i.j.05. lečenje obliterisanih hemoroida: mast 2 . 1x40g 8600097010207 1488/2007/12 10.c. HEPATHROMBIN .v.202 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0062036 rastvor za injekciju.HEMOFARM AD . maks.24g/L+4.j.7g/L+ 10.c. metionin.07. viatromb HEPATHROMBIN H ./mL.j./sat ili s.4 puta dnevno mazati u tankom sloju. 10x5mL 8608808100773 976/2007/12 10.08g/L.HEMOFARM AD . 500i.73g/L+2.j.2007 doziranje: tromboflebitis. glacijalna sirćetna kiselina. posttraumatski hematomi.4g/L+13. tuba. 300i./5mL.2007 doziranje: tromboze dubokih vena i plućna embolija: odrasli 5000 i. ekcemi i svrab u perianalnom predelu.j.75mL/kg dnevno. 120i. 1x40g (8600097010214) 1490/2007/12 10.+1. distorzija): 2-3 puta nanositi mast ili gel na obolelo mesto i blago utrljati.09. glicin.2007 Cena (BR) 4108185 gel.

F. maks.01.A01AB12 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .v. sprečavanje superinfekcije: 2 puta dnevno 1 kašiku nerazblaženog rastvora držati u ustima 30 sekundi i ispljunuti.nr . Paralelni lekovi: Hetasorb® 6%. 100g/L+9g/L. 1x100mL Cena 515-04-3886/03 doziranje: doze zavise od vrste Rö snimanja. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom. natrijum-hlorid . boca staklena.5din 04.7din 8606102767166 96/2006/12 31. Paralelni lekovi: Hetasorb® 10%.oralnu primenu (BR) 4120250 rastvor.2005 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. kao monoterapija kod bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke koje su već lečene hemioterapijom jednom ili više puta. boca staklena. www. preporučena nedeljna doza održavanja 2mg/kg i. 1217.01. dnevna doza 20mL/kg telesne mase. tokom 90 minuta.O. liobočica sa rastvaračem.L01XC03 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039345 prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju.4din 8600097010245 515-04-2922/03 07.DigitSoft. 0. 1x200mL Cena 99.8din 04.abecedni spisak registrovanih lekova 203 HERCEPTIN® . faringitis.1g/100mL . septički kao i šok zbog opekotina): uobičajena doza 500-1000mL jednom dnevno. voluven HEXABRIX 320 . stomatitis.HEMOFARM AD .B05AA07 H SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179345 rastvor za infuziju. kao i šok zbog opekotina): individualno doziranje. odrasli i deca starija od 12 godina 33mL/kg. tonzilitis.O.B05AA07 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179346 rastvor za infuziju.11. traumatski. voluven HETASORB® 6% . 320mg/mL. 60g/L+9g/L. 320mg/mL. bočica staklena.Crna Gora hidroksietil skrob. .Švajcarska trastuzumab . inf. isključivo sa preteranim stvaranjem HER2 proteina. dnevna doza od 20mL/kg odgovara rastvoru od 10% istog preparata. pre i nakon operativnih zahvata u ustima i kod manjih povreda u ustima. 1x500mL Cena 646din 8600097002660 449/2005/12 07. inf. brzina davanja inf. a 33mL/kg 6% rastvoru koji je kod nas registrovan). 1x20mL Cena 150422.SERUMWERK BERNBURG AG .Francuska joksaglinska kiselina . 1x50mL Cena 515-04-3885/03 (SZ) 0194351 rastvor za injekciju. 440mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .06.HEMOMONT D. u kombinaciji sa taksanima kod metastatskog karcinoma dojke: preporučena početna udarna doza 4mg/kg i.GUERBET . HETASORB® 10% . deca 3-12 godina 15-20mL/kg.10.v. septički. glositis. rastvorljiva u vodi (SZ) 0194350 rastvor za injekciju.V08AB03 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna. maks.Srbija heksetidin .2003 doziranje: lakše i umerene upale i infektivne bolesti usne duplje. natrijum-hlorid .Nemačka hidroksietil skrob. bočica od tamnog stakla.co. 1x500mL Cena 796. tokom 30 minuta.2din 8600097003049 77/2007/12 11. traumatski. niskoosmolarna kontrastna sredstva. gingivitis. iznosi do 20mL/kg telesne mase/sat. bočica staklena.2006 doziranje: metastatski karcinom dojke.2007 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski.2004 HEXORAL® . dnevna doza 33mL/kg (maks.2004 2312.06. deca do 3 godine 10-15mL/kg.

11. 10mcg/0.5mL.5mL Cena 57100din 8606103683069 2115/2006/12 15.v.8din 8600064104830 543/2007/12 27. Paralelni lekovi: Mendiaxon www. deca od 6-12 godina 100mg dnevno. 10mcg/0.ZDRAVLJE A.Srbija hidrokortizon . 1x1 kom 8600097011006 3/2-10-7633 25. .11.2003 doziranje: dezinfekcija predmeta i rana: 10mL razblaženo vodom do 1 L.5mL u razmaku od 1 meseca. dnevno.2002 Cena 174.Srbija hlorheksidin .5mL počevši od 6-te nedelje života. 1x0.204 HIBERIX™ .nr . sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123642 obložena tableta. revakcinacija u 2-oj godini života. status astmatikus). 2x10 kom Cena 52. 1x1000mL Cena 331. 200mg. preoperativna dezinfekcija: 100mL razblaženo sa 170mL vode i 730mL koncentrovanog alkohola. deca do 1 godine 25mg i.D.11.2din 8606103683045 2113/2006/12 14. bočica. anafilaktička reakcija. bočica.4din 8600097010986 3/2-10-7632 25. boca.A. 10mcg/0.D08AC02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ac bigvanidi i amidini (BR) 4156040 koncentrat za rastvor za kožu. 500mg. epiglositis.J07AG01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova H j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011878 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 100mg. liobočica sa rastvaračem u bočici. Paralelni lekovi: Hydrocortison HIMEKROMON . artritis.6din 515-04-1627/03 07.HEMOFARM AD .11. deca od 1-5 godina (ako prethodno nisu vakcinisana) samo jedna doza od 0. inflamatorne i antireumatske bolesti: odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2.3din 8606103683052 2114/2006/12 14.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZR) 0047120 rastvor za injekciju. sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0. hipersenzitivne reakcije (angioedem. hepatobilijarna glavobolja 400mg ujutro odmah posle buđenja i 400mg uveče.5mL.9din (SZR) 0047121 liofilizat za rastvor za injekciju.11. revakcinacija u 2-oj godini života.5 godina 50mg dnevno.GALENIKA AD . 100x0. liobočica sa rastvaračem u bočici. blister.2002 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde. . inf.2007 doziranje: holecistopatije.Srbija himekromon . deca od 1. 1x0. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela.5mL Cena 590.2006 (Z) 0011879 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.DigitSoft.2006 (Z) 0011908 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. deca od 6-12 meseci (ako prethodno nisu vakcinisana) 2 doze po 0.08.5mL Cena 1268. HIDROKORTIZON .2006 doziranje: profilaksa teških. šok. Paralelni lekovi: act-HIB HIBIDEKS .02.Belgija vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B . 1x1 kom Cena 57.co. 5%. liobočica sa rastvaračem u špricu. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.5mL.5mL.

Paralelni lekovi: cholipam.3din 5413760293660 94/2007/12 11.abecedni spisak registrovanih lekova 205 HLORAMFENIKOL ALKALOID® .Crna Gora hloramfenikol . blister. prvih 48 sati mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka. 10mg.08.O. 1x5g Cena 57. Simva HeXaL®. tuba. 1x5g Cena 67din 8600097200233 3/2-10-9559 07. www. blister. 3x10 kom 5310001178857 1279/2006/12 02. 3x10 kom 5310001178864 1280/2006/12 02.6din 5413760293646 96/2007/12 11.03.11. Hloramfenikol alkaloid® HOLLESTA . i.2007  (SZ) 0031051 prašak za rastvor za injekciju. vasilip®. tokom 5 uzastopnih dana. u podeljenim dozama. zocor® HOLOXAN® .ALKALOID AD .2001 Cena (R) 7090816 kapi za oči.Nemačka ifosfamid .L01AA06 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci  (SZ) 0031050 prašak za rastvor za injekciju.9din 5310001186760 515-04-2339/03 27. doza se može povećavati do 80mg.01. 500mg.DigitSoft. lečenje traje najduže 5 dana. po potrebi povećavati svake 4 nedelje do maks. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. a zatim u ređim intervalima. rastvor. doze 80mg/dan. 1g.2-2. kao dugotrajna 24 časovna inf.01.co.2007 doziranje: inoperabilni maligni tumori osetljivi na ifosfamid: 1. 5g/m2 telesne površine (200mg/kg telesne mase).2006 Cena (R) 1104612 film tableta. 1x2g Cena 4424. 1%.v.Makedonija simvastatin .4g/m2 telesne površine (30-60mg/kg telesne mase) dnevno. ukapati u unutrašnju stranu donjeg kapka. bočica.nr .ALKALOID AD . 5mg/mL. . Paralelni lekovi: chloramphenicol. 1x500mg Cena 1231. koronarna bolest: 20mg/dan (uveče). blister. bočica. 2x15 kom 5310001178888 1281/2006/12 02. Paralelni lekovi: chloramphenicol.O.2006 doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče).08. bočica staklena. 2g. 1x1g Cena 1930.BAXTER ONCOLOGY GmbH .2007 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata 1-2 kapi prvih 48 sati. a zatim u ređim intervalima. 1%. 1x10mL 8600097403559 674/2007/12 09.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090815 mast za oči.2006 Cena (R) 1104611 film tableta. Hloramkol® HLORAMKOL® .S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090816 mast za oči.08. 40mg.6din 5413760293653 95/2007/12 11. večernja doza najveća. Simvastatin.C10AA01 H SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze Cena (R) 1104610 film tableta.2007  (SZ) 0031052 prašak za rastvor za injekciju.01. 20mg.Makedonija hloramfenikol . bočica.HEMOMONT D.2003 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata. tuba. Simvor.12.

B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179360 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.2003 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.LILLY FRANCE S. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.A. 1x50mL Cena 2310. preeklampsija). .Švajcarska insulin lispro .B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 2310din 515-04-852/03 29. parenteralni.07.Austrija albumin.08. humani . malo soli. preeklampsija). 100i. akutni edem.A10AB04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3370.04. Paralelni lekovi: Humalog® HUMALOG® . 1x250mL www. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. akutni edem.DigitSoft. Ljudski albumin 20%./mL. 20%. akutni edem. bočica.j.BIOTEST PHARMA GmbH . preeklampsija).ELI LILLY EXPORT S. za vreme operacija.H .2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.S. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. za vreme operacija. malo soli. uložak. Ljudski albumin 20%.Austrija albumin. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.m.08./mL.BAXTER AG . vrstu insulina. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN .02.11. 100i.B05AA01 a10aB insulini i analozi. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 1x50mL Cena 1991. ciroza jetre.nr .6din 3/2-10-4006 01. posle porodjaja).1din 9002864012039 554/2005/12 18. vrstu insulina.A.Francuska insulin lispro . parenteralni. ciroza jetre.co. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.b.2002 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. boca.j. kratkog dejstva (R) 0041507 rastvor za injekciju. 20%. . humani . 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) H Cena 2827din 177/2006/12 13. ciroza jetre. 5x3mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179315 rastvor za infuziju. za vreme operacija. posle porodjaja). Paralelni lekovi: Humalog Pen HUMAN ALBUMIN .2005 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. 5%.7din 3/2-3215 02. 1x50mL 3/2-10-4005 02.20 abecedni spisak registrovanih lekova HUMALOG PEN . kratkog dejstva (R) 0041512 rastvor za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. bočica. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. posle porodjaja). humani . bočica.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2002 Cena 2310din (SZ) 0179351 rastvor za infuziju. 20%. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.A10AB04 a10aB insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Nemačka albumin. B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179350 rastvor za infuziju. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.

Norditropin® NordiLet® H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044312 liofilizat za rastvor za injekciju. odnosno 1.2007 Cena 4650din (Z) 0013252 rastvor za injekciju.A. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. bočica. malo soli.06.4mg/m2 dnevno. 5g. 1x3mL www. intravenski .Švajcarska somatropin .7-1.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING./mL.06. akutni edem.06.025-0.ELI LILLY EXPORT S. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 1x5mL 8606002990244 1357/2007/12 19.j. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20 i. Paralelni lekovi: Imogam rabies. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. posle porodjaja).Srbija imunoglobulin (IgG-7S). bočica.2din 3/2-10-2856 16. 1x2mL 8606002990237 1354/2007/12 19. Paralelni lekovi: Human albumin.Nemačka albumin. bočica. 1x50mL Cena 2310din 8606103100108 774/2006/12 05. octagam® HUMATROPE . karpula sa rastvaračem.j. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. odnosno 0.ZLB BEHRING GmbH .INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . bočica. Ljudski albumin 20%.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.1din (SZ) 0013463 rastvor za infuziju.j.0mg/m2 dnevno./mL.1din 8606002990183 3/2-10-1478/3 30.Srbija rabies imunoglobulin. humani . 150i.3mg dnevno./mL. preeklamsija). a ostatak u glutealni mišić). Ig vena. 1x50mL Cena 5195. UMaN aLBUMIN HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN .co.. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. 150i.DigitSoft. ciroza jetre.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.05. Paralelni lekovi: genotropin®.05. nespecifični (SZ) 0013462 rastvor za infuziju. 1x1mL Cena 930din 8606002990220 1358/2007/12 19. .j. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana. 2.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. supstituciona terapija: odrasli 0.2007 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: primeniti što ranije.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .07.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179190 rastvor za infuziju. Turner-ov sindrom: 0. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% . bočica.2002 Cena 10328.5g.2007 Cena 1860din (Z) 0013251 rastvor za injekciju. MALO SOLI .15-0. za vreme operacija.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H Cena 14180. Ljudski albumin 20%. specifični (Z) 0013250 rastvor za injekciju.nr ./kg (½ doze infiltrirati oko rane.abecedni spisak registrovanih lekova 20 gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. bočica.j.035mg/kg dnevno.06. humani . Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. 1x100mL 8606002990190 3/2-10-1478/4 30.05mg/kg dnevno. 150i.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. 18i. 20%.

vrstu insulina.S./mL. parenteralni. 100i. humani . 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. bočica.ELI LILLY EXPORT S. karpula.ELI LILLY EXPORT S.j. parenteralni. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 40i.nr .20 HUMODAR B . parenteralni. vrstu insulina. 1x10mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03 23.11. parenteralni./mL. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041428 suspenzija za injekciju. 100i. 40i. bočica.INDAR .2001 www.12./mL. bočica. 5x3mL Cena 3/2-10-3217 02.11.A.12. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.INDAR .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j.A. 5x3mL Cena 515-04-2368/03 03.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni.INDAR .A10AC01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-1 23. . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 1x10mL H HUMODAR R .Ukrajina insulin izofan . srednje dugog dejstva (R) 0041541 suspenzija za injekciju. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041514 suspenzija za injekciju. vrstu insulina.A.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi./mL. 100i.A10AD01 a10ad insulini i analozi. vrstu insulina.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan. 40i. kratkog dejstva (R) 0041542 rastvor za injekciju.12. HUMODAR C25 .DigitSoft.co. humani . .LILLY FRANCE S. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.Ukrajina insulin izofan . HUMULIN NPH . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041427 suspenzija za injekciju. 1x10mL Cena 515-04-2367/03 03.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Ukrajina insulin humani ./mL.j.j. HUMULIN PEN M3 . parenteralni./mL.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-2 23. a10ac insulini i analozi. vrstu insulina.Francuska insulin izofan . karpula. HUMULIN M3 . srednje dugog dejstva (R) 0041543 suspenzija za injekciju.j.A10AC01 a10ac insulini i analozi.04.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j. .

A.2007 Cena 95.8din (R) 1047411 tableta.2004 doziranje: patološke promene u zglobovima usled povrede ili degeneracije. Paralelni lekovi: Hidrokortizon HYDROCORTISON . tuba.11. deca od 1.2007 doziranje: akutni i hronični konjunktivitis. 100i.Francuska insulin humani . na 2-3 nedelje.Italija hijaluronska kiselina .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.01.5 godina 50mg dnevno. monokomponentni (R) 4090620 mast za oči.S.3din 8606103275011 515-04-247/03 14.A10AB01 a10ac insulini i analozi. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. kontejner za tablete.Švajcarska insulin izofan .j.v. neinfektivni alergijski konjunktivitis. 10mg/mL. ampula. HYALART . HUMULIN R .LILLY FRANCE S.2007 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde: tablete 2050mg dnevno podeljeno u 2 doze./mL. 5x3mL H OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (R) 0169160 rastvor za injekciju.j. deca do 1 godine 25mg i. .abecedni spisak registrovanih lekova 20 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.01. tokom 5 nedelja.S01BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. kratkog dejstva (R) 0041425 rastvor za injekciju.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-3214 02. akutni i hronični iridociklitis. odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.FIDIA FARMACEUTICI SPA . bočica. parenhimatozni keratitis.DigitSoft. 1x10mL Cena 143.nr .Srbija hidrokortizon .1din 515-04-2369/03 03.GALENIKA AD . sklerokeratitis.Srbija hidrokortizon .GALENIKA AD . 1x20 kom 8608808100803 74/2007/12 11. dnevno. 1x2mL Cena 2171. difuzni skleritis.A. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. episkleritis.M09AX01 a10aB insulini i analozi. 100i. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 20mg./mL. . 1%. inf.ELI LILLY EXPORT S. 25mg/mL. deca od 6-12 godina 100mg dnevno. srednje dugog dejstva (R) 0041515 suspenzija za injekciju. adjuvantna terapija u ortopedskoj hirurgiji: 20mg jednom nedeljno. vrstu insulina. 1x5g Cena 43. parenteralni.2din 8608808100810 73/2007/12 11.co. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula. ekcematozni keratokonjunktivitis.01. vrstu insulina.2din 8608808100834 75/2007/12 11. parenteralni. HUMULIN PEN NPH . uveitis: 1-3 puta dnevno na unutrašnju stranu donjeg kapka.04. www. HYDROCORTISON . injekcije 25-50mg intraartikularno.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047410 suspenzija za injekciju.01.

inflamatorna oboljenja sluzokože: mast za kožu. slabog delovanja. 20mg. alergijski dermatitis. ampula.5%.09.07. slabog delovanja (grupa I) (R) 4152075 mast.Srbija hidrokortizon .9din 8608808100841 76/2007/12 11.D07AA02 abecedni spisak registrovanih lekova KORTIKOSTEROIDI. ubodi insekata.9din 8608808100865 61/2005/12 08.2005 Cena 152. Paralelni lekovi: geokorton HYPNOMIDATE® . dečiji hronični neurodermatitis.V. tuba.01. 1x5g Cena 47. 5x10mL doziranje: indukcija anestezije: uobičajena doza 0.GALENIKA AD . 3 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto.3mg/kg.2007 doziranje: akutni i hronični ekcem. promene na koži kod eksudativne dijateze.N01AX07 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080300 rastvor za injekciju.09. 1%+3%.DigitSoft.210 HYDROCORTISON . 2. . eritrodermija.5din (R) 4153106 mast.2005 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla. 1%+3%.4din 515-04-273/03 02.Srbija hidrokortizon. alergijski dermatitis izazvan lekovima.Belgija etomidat . oksitetraciklin .JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. 1x5g Cena 50.2003 www. 1x20g 8608808100872 62/2005/12 08. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07aa kortikosteroidi.2-0.co. tuba.GALENIKA AD . kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama. alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. tuba.nr . HYDROCYCLIN . kombinacije sa antibioticima (R) 4153105 mast. Cena 641.D07CA01 KORTIKOSTEROIDI. DERMATOLOŠKI PREPARATI H d07ca kortikosteroidi.

Nurofen Liquid. rupan. 200mg. deca 6-9 godina 2-3 puta dnevno po 1 tabl. Nurofen Liquid. deca 13-14 godina 4-5 puta dnevno po 1 tabl. Ibu . 3x10 kom 8600097400275 318/2007/12 23. Paralelni lekovi: Brufen®.4 g/d. blister. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.6din (R) 3162482 oralna suspenzija. deca od 3-7 god. odrasli 2-3 tabl.Srbija ibuprofen . sirup 3-4 puta po 100mg. Ibuprofen. maks. fiola.2004 Cena 98. Nurofen. 400mg. Nurofen.HEMOFARM .Kipar ibuprofen . analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. tablete se uzimaju nezavisno od obroka. 600mg. rupan.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. rupan. blister. 3-4 puta po 200mg. 2x10 kom Cena 178..REMEVITA D. doza održavanja 0.06.4din 8600097011938 3/2-10-4807 25.2 g/d. NIŠ . 200mg. Upfen IBUPROFEN . 3x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162530 obložena tableta. blister. Nurofen active. Upfen IBUPROFEN . posle jela. 100mg/5mL.Srbija ibuprofen .01.2din (R) 1162641 obložena tableta. Paralelni lekovi: Brufen®.2003 www. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.07. 3-4 puta po 50mg.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: kod odraslih i dece iznad 6 godina.M01AE01 I ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 90din 515-04-293/04 28. posle jela.6-1.4 g/d. Ibu . Upfen IBUPROFEN .06. 400mg.DigitSoft. u podeljenim dozama2-3 puta dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 211 I IBU . doza održavanja 0.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162483 šumeća tableta.2 g/d.O.HEMOFARM AD .09.2007 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.M01AE01 M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162640 obložena tableta.2007 Cena 91. deca od 3-7 god. 2x10 kom 515-04-294/04 28. deca od 8-12 god.Srbija ibuprofen .3din (R) 1162642 film tableta. 1x100mL 8600097400503 2073/2007/12 25. deca od 8-12 god.HEMOFARM AD .2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 200mg.Hemofarm. rastvoreneu čaši vode.6-1.5din (R) 1162488 film tableta.2-1.nr . maks. 2.co.2003 Cena 104.5din 515-04-1120/03 15. Paralelni lekovi: Brufen®. Nurofen Liquid. deca 10-12 godina 3-4 puta dnevno po 1 tabl. deca od 1-2 god. sirup 3-4 puta po 50mg. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. Nurofen active.. deca od 1-2 god.Hemofarm.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. 3-4 puta po 100mg.2-1. blister.09. 2x10 kom 515-04-290/04 28.5din 515-04-1120-1 15.O.2004 Cena 68.. bočica. blister.REMEDICA LTD . 2. 3x10 kom 8608813900108 (R) 1162531 obložena tableta.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 104. 400mg. blister. 3x10 kom 8608813900115 Cena 91. Nurofen active. Nurofen. 3-4 puta po 200mg.09.06.

M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 106. Nurofen Liquid.A.09. Nurofen active. 2x15 kom Cena 260. deca od 3-7 god. bočica. 1x50g Cena 91.SRBOLEK A.Francuska kalcijum-karbonat. Upfen IBUPROFEN . 600mg.KEDRION S. 2x10 kom 8608809000874 3/2-10-4206 03..5din 8608809000515 3/2-10-3162 03.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu Cena 93. sirup 3-4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: Brufen® IDEOS .2-1.O. deca od 1-2 god.06. maks. Nurofen.Srbija ibuprofen .07.2004 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. doza održavanja 0. Paralelni lekovi: Brufen® I IBUPROFEN .D..P. 1.2. holekalciferol . Nurofen active. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. fiola. tuba. blister. 2. 50mg/mL.2007 www.D.3din 8608813900122 515-04-1120-2 15.212 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162532 film tableta. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.2-1.Srbija ibuprofen . tuba.A11JB. Upfen IBUPROFEN .2g/d. VITAMINI a11jB vitamini sa mineralima (R) 1053300 tableta za žvakanje.4g/d.REMEVITA D. 3x10 kom Cena 151.06.9din 8606103273178 2076/2007/12 25. Paralelni lekovi: Brufen®.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167120 krem. dodatak vitamina D i kalcijuma kod starijih: samo odrasli 2 puta po 1 tableta. . maks.07. NIŠ .4g/d.2003 Cena 91. .2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 100mg/5mL.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. .6-1.Srbija ibuprofen . Nurofen. 1x20mL Cena 4628. 1x50mL 8606103273185 2077/2007/12 25.09. blister. Nurofen Liquid.O. intravenski . tvrda. bočica. 5%. Paralelni lekovi: Brufen®. sirup 3-4 puta po 100mg. nespecifični (SZ) 0013500 rastvor za infuziju. IG VENA .2002 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.Hemofarm.07. 300mg. doza održavanja 0.nr .j.DigitSoft.2g/d. deca od 8-12 god. Ibu .6-1.8din 515-04-1583/03 29.co. 3-4 puta po 200mg.Hemofarm. posle jela.2002 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. 1x50g 8608811006475 515-04-1427/04 16. Ibu .4din (SZ) 0013501 rastvor za infuziju.09.6din (R) 3162533 sirup. 50mg/mL.2003 doziranje: osteoporoza.2din (BR) 4167311 krem.INNOTECH INTERNATIONAL . rupan.25g+400i. posle jela. 1x100mL 8608811006468 515-04-1426/04 16. rupan.Italija imunoglobulin (IgG-7S).SRBOLEK A.2007 Cena 11572. bočica.3din (R) 1162510 kapsula. 10%.8g/d u 3-4 pojedinačne doze.

primeniti intravezikalno jednom nedeljno tokom 6 nedelja.2007 Cena 46289.v.2005 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno.j.L03AX03 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (SZ) 0039421 prašak za intravezikalni rastvor.2005 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. imunodeficijencija: 200-400mg/kg jednom mesečno (najviše 800mg/kg) ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. liobočica sa rastvaračem. 200i. inj. 1x5mL Cena 5087.11. 50mg/mL. 1x100mL Cena 23144.5din (SZ) 0013503 rastvor za infuziju. 1x5mL Cena 15246. Wilate® 450. 1x5mL Cena 7195.1din (5413760282275) 556/2005/12 18. bovis. octanine F www. liobočica sa rastvaračem. 600i.2007 doziranje: idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/kg 1-2 dana. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika. 300mg na 24 sata.7din (5413760282282) 555/2005/12 18. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. Cena 7562din 81mg/3mL. Paralelni lekovi: Sumacta® Cena 639. a primenjuje se kao i. blister.+250i.N02CC01 ANALGETICI N02cc selektivni agonisti serotonina (5-HT1)  (R) 1086710 film tableta.j.11.Austrija faktor VIII.BAXTER AG .)/5mL. Humani imunoglobulin 5%. (250i. IMMUNATE .7din 8606103273192 2078/2007/12 25.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.5din 3/2-10-6381 25.08. liobočica sa rastvaračem. 1x3mL 3660053177301 1499/2006/12 21. bočica.+125i. octagam® IMIGRAN .09.09. liobočica sa rastvaračem.B02BD06 ANTIHEMORAGICI I B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066153 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.6din 9002864059607 552/2005/12 18. 50mg/mL.j. . zavisi od stepena nedostatka faktora IX.j.11.nr .j. 50mg. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.BAXTER AG .12. 1x200mL 8606103273208 2079/2007/12 25.2006 doziranje: primarni i recidivantni karcinom “in situ” mokraćne bešike: 81mg rastvoren sa 3mL rastvarača razblažiti sa 50mL sterilnog fiziološkog rastvora. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.2002 IMMUCYST® .SANOFI PASTEUR LIMITED .9din 9002864059201 553/2005/12 18. soj BCG . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lecenju poremećaja koagulacije. Paralelni lekovi: aimafix.2005 (SZ) 0066173 liofilizat za rastvor za injekciju. 1x5mL Cena 13962. 1x2 kom 5900008010665 doziranje: akutni napad migrene: 50-100mg.DigitSoft. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . Wilate® 900 IMMUNINE . liobočica sa rastvaračem.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 213 0013502 rastvor za infuziju.Velika Britanija sumatriptan .Austrija faktor IX .co./5mL./5mL. Haemate® P 500.Kanada živi atenuirani bacili M.2005 (SZ) 0066154 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. (500i.)/5mL.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066171 liofilizat za rastvor za injekciju.j. ili kontinuirana infuzija. Haemate® P 250.11. bočica. maks.

5mL Cena 3/2-10-7998 25.A.SANOFI PASTEUR S. kod opasnih ujeda dati još 20 i.01.j. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. IMOVAX RABIES VERO . Cena 300mcg/2mL./kg telesne mase.KEDRION S.5 i.j.2002 (SZ) 0011895 rastvor za injekciju.j. sledeća revakcinacija na 5-10 godina po potrebi.j. bočica. prva revakcinacija 12 meseci posle druge doze.2004 doziranje: prevencija 2 doze po 2. napunjen injekcioni špric.3din 18.j.J07BF03 VAKCINE j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) 560./mL.Francuska vakcina protiv dečije paralize./mL.5i.2006 Cena 11203. 7.01.5mL.5 i. Paralelni lekovi: Beoglobin-d.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. odmah nakon ujeda.j.Francuska vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa) . 150i.j. bočica staklena. doze za decu i odrasle su iste.SANOFI PASTEUR S. 5x0.214 abecedni spisak registrovanih lekova IMMUNORHO .5mL.j.)/0.Francuska rabies imunoglobulin. specifični (Z) 0013015 rastvor za injekciju.j. revakcinacija posle 12 meseci.01. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad 1 godine 2.A.5mL počevši od trećeg meseca u razmaku1-2 meseca.)/0. 40D.6din 18. revakcinacija sa 0.J07BG01 VAKCINE Cena 4593. bočica staklena.5 i. trovalentna (inaktivisani celi virusi poliomijelitisa 1. liobočica sa rastvaračem.j.m. od 20 i.+32D. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila IMOVAX POLIO .03. liobočica sa rastvaračem u ampuli.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini./kg specifičnog rabijes imunoglobulina humanog porekla.DigitSoft.j.Italija anti-D (Rho) imunoglobulin. 1x2mL 8606103273031 50/2006/12 (Z) 0013447 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.+32D. humani . 150i.j. revakcinacija za 90 dana. specifični (Z) 0013446 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x10mL Cena 42947din 3660053194223 1286/2006/12 03.5din (Z) 0013016 rastvor za injekciju. 14 i 30 dana posle kontakta sa besnom životinjom).j. rhesonativ® 1996. 1x2mL 3660053194193 1287/2006/12 03.nr ..2004 doziranje: primarna imunizacija dece 3 uzastopne doze od 0.j. 10x5mL Cena 515-04-3004/03 15.+8D.+8D.5mL Cena 515-04-3003/03 15.5 i.P. 20x0. inj.5mL www. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad preko 1 godine 2.+8D. . .A.5mL u razmaku 1-2 meseca.+32D.PASTEUR MERIEUX . postinfektivna vakcinacija prethodno nevakcinisane osobe 5 doza po 2.2004 (SZ) 0011896 rastvor za injekciju. . Partobulin® S/d. 1x2mL 8606103273024 51/2006/12 doziranje: porođaj ili abortus (u prva 72 sata): 250mcg.j. 3.12. odmah nakon ujeda zatim 3 i 7 dana. u razmaku od 30 dana.08.5mL vakcine 12 meseci posle treće doze. (40D.j.j.08. ampula.2006 I IMOGAM RABIES .2din (SZ) 0011862 rastvor za injekciju. dalja revakcinacija svake 3 godine.2 i 3) .2006 2303. 1x0.co. 2. (0.8din 515-04-4502/03 05. humani .2006 doziranje: kod osoba za koje se sumnja da su bile izložene virusu besnila (u kombinaciji sa vakcinom protiv besnila): spora i. neimunizovane odrasle osobe 2 uzastopne doze od 0.j.5mL.01./0. (40D. Paralelni lekovi: rabipur® j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011863 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Cena 200mcg/2mL.

L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014065 tableta. po potrebi smanjiti na 0.2006 Cena 7095. specifični Cena 578. 250i. 5mg/kg dnevno.0mL i.3din 8606103010087 271/2006/12 06.02.m.5din (Z) 0013221 rastvor za injekciju.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 2x10 kom Cena 422.6din (R) 0013120 rastvor za injekciju.2005 doziranje: profilaksa 250-500mcg i.D. po protokolu. specifični Cena 9159. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA . blister. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica..8din (R) 1014066 tableta. Tetabulin S/d.2006 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: 20 i.D. a ostatak doze dati i.j.m. IMUPRIN® .abecedni spisak registrovanih lekova 215 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA .2004 doziranje: individualno.11. imunomodulacija: doziranje zavisi od indikacije.j.nr .03./kg infiltrirati u samu ranu i okolni predeo. Paralelni lekovi: atebulin.Kipar azatioprin . deca mlađa od 12 meseci čije majke imaju akutnu infekciju: profilaktička doza od 20-50 i.11.4din 5290665001633 515-04-1867/04 28.j.j.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. humani . 50mg. blister. 200i.j. .Hrvatska humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S . uz vakcinu protiv hepatitisa B. bočica. 50mg/mL.j. bočica..j. 1x250 i. specifični (Z) 0013220 rastvor za injekciju. radi efikasnije postekspozicione zaštite. . Imogam rabies IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B . istovremeno sa 0.2006 Cena 12462. humani . 1x5mL Cena 13599. 10x10 kom 5290665003958 515-04-1868/04 28. zatim 1-3mg/kg dnevno. 500i. bočica. bočica.REMEDICA LTD .D.J06BB04 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. pri rođenju (najkasnije 12h nakon rođenja). Paralelni lekovi: Imuran® www.co.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. idiopatska trombocitopenijska purpura.06.6din (Z) 0013311 rastvor za injekciju. ili povećati do maks.Hrvatska hepatitis B imunoglobulin . 1x2mL 8606103010063 157/2006/12 07. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. . 50mg.7din 8606103010070 158/2006/12 07. nespecifični (SZ) 0013350 rastvor za infuziju.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI I j06Ba imunoglobulini.02.6din (SZ) 0013351 rastvor za infuziju.Hrvatska rabies imunoglobulin. 1x2mL 8606103010025 480/2005/12 14.Hrvatska antitetanusni imunoglobulin. 1x50mL Cena 6231.2004 Cena 1454. . 250i.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.02.5mL do najviše 1.m.2006 doziranje: primarna imunodeficijencija. 1x100mL 8606103010094 2061/2006/12 09. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja./kg uz vakcinu protiv hepatitisa B.2006 doziranje: novorođenčad: 0. zavisno od težine povrede.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. Tetagam® P. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.D. alogena transplantacija kostne srži.06. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom. terapija 30-300mcg/kg dnevno.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. bočica. Tetanus gamma IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU .5mL vakcine tetanusa. 50mg/mL.DigitSoft.5mg/kg dnevno. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika. 8606103010032 156/2006/12 07./5mL. u butinu. ampula./2mL.

nr . 1x5mL Cena 396. 1.5mg posle doručka. blister. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.2001 www. pa 3 sata pre operacije 4 kapi. 2x5 kom 3850104081668 Cena 3/2-10-4985 Cena 3/2-10-6126 Cena 3/2-10-6125 78. 3x10 kom  (R) 5163064 supozitorija. po potrebi smanjiti na 0. NIŠ . 25mg.5mg posle doručka.HEMOFARM AD . 100mg. smanjenje bola posle hiruruške korekcije miopije: 4 puta dnevno po 1 kap tokom nekoliko dana posle operacije. 4x25 kom Cena 1761. Indapres® Sr. Paralelni lekovi: Indapamid.5mg. Paralelni lekovi: Imuprin® INDAPAMID .Hrvatska indometacin . 50mg. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg. prevencija inflamacije posle operacije katarakte ili operacije prednje komore oka: početak terapije 24 sata pre operacije i to 4-6 puta dnevno po 1 kap. blister. TerTeNSIF INDAPRES® SR .2005 doziranje: intraoperativna inhibicija mioze: 4 kapi jedan dan pre operacije. 2.2007 doziranje:esencijalna arterijska hiper tenzija.M01AB01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI I M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  (R) 1163060 kapsula. 1mg/mL.2din 5050345005975 1613/2007/12 06.9din 21.Francuska indometacin .2007 doziranje: individualno.Nemačka azatioprin .HEMOFARM AD .5mg/kg dnevno. 5mg/kg dnevno. ili povećati do maks.08.HEUMANN PHARMA GmbH .5mg.09. blister. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.5mg. Paralelni lekovi: Indapres®.2din 21.12. bočica sa kapaljkom. 75mg.REMEVITA D.Srbija indapamid . blister.7din 8600097401500 215/2007/12 17. 3x10 kom Cena 220din 330/2007/12 23. edemi: 1.BELUPO. edemi: 2. .O. zatim 1-3mg/kg dnevno. monokomponentni (R) 1103045 film tableta. 3x10 kom Cena 156din 8608813900405 324/2005/12 21. Tertensif INDAPRES® . 2.21 abecedni spisak registrovanih lekova IMURAN® .01. edemi: 2.O. rawel® Sr. Indapres®. 3x10 kom 3850104081651  (R) 1163061 kapsula.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.Srbija indapamid . pa nastaviti primenu do potpunog nestanka simptoma.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija.3din 3400934195389 565/2005/12 19. .DigitSoft. rastvor. Indapres® Sr. tvrda. INDOMETACIN .10. strip. TerTeNSIF INDOCOLLYRE® .L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014020 film tableta. blister. 2x15 kom Cena 176.co.Srbija indapamid .2001 129.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.5mg posle doručka. tvrda. rawel® Sr.A.S01BC01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi (R) 7099200 kapi za oči.LABORATOIRE CHAUVIN S.09.01. monokomponentni (R) 1103046 tableta sa produženim oslobađanjem.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.09. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja. rawel® Sr.5din 21.2001 223. blister.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. Paralelni lekovi: Indapamid. monokomponentni (R) 1103047 obložena tableta.

4x7 kom 8600103453516 1875/2006/12 18.nr . prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.V. Pacijenti koji uzimaju amjodaron ili verapamil. 4 praška dnevno. Prilazid® plus INHIBACE® . blister.MERCK SHARP & DOHME B.02. ne više od 10/10mg/dan. 5x3. 10mg+10mg. INEGY® . hidrohlortiazid . ili 40/10mg/dan dato u pojedinačnoj dozi uveče. blister. blister.12. zobox® www.2006 Cena (R) 1104102 tableta. 4x7 kom Cena 1016din 8606102767685 1492/2006/12 21.2006 Cena (R) 1104101 tableta.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 2x14 kom 8600103453509 1874/2006/12 18.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401401 film tableta. oprez.02.08. u isto vreme.IVANČIĆ I SINOVI D.2007 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 2. . maks. Ne davati ga deci. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus. kesica. rektalno 2 puta po100mg.2g Cena 8600101515025 515-04-3884/03 29. Prilazid®.2007 Cena 834.5mg. blister. monokomponentni (R) 1103712 film tableta. 4x7 kom Cena 595.F. Paralelni lekovi: cilazapril.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. .Holandija simvastatin. 20mg+10mg. coldrex Hotrem Lemon INHIBACE PLUS® . trudnicama i ženama koje doje.10. maks. ezetimib .Srbija fenilefrin. 2.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111220 oralni prašak.C10BA02 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10Ba inhibitori HMg coa reduktaze u kombinaciji sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu (R) 1104100 tableta. mešana hiperlipidemija: 20/10mg/dan.3din (R) 1103714 film tableta.5mg.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2006 doziranje: primarnoa hiperholesterolemija.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: oralno 2-3 puta po 25mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. rinitisom (rinorejom). INFLUREX . 5mg dnevno. prema potrebi do 5mg dnevno. 2x14 kom Cena 8600103453493 1873/2006/12 18. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. 40mg+10mg. askorbinska kiselina .Švajcarska cilazapril .co. kongestivna srčana insuficijencija: maks.8din 8606103889126 474/2007/12 06.10.O. uzima se posle jela. blister.5mg.10. 4x7 kom 8606103889133 475/2007/12 06.F.2006 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl. paracetamol.Švajcarska cilazapril. blister. 10mg+750mg+60mg. Pacijente upozoriti na pojavu miopatije/rabdomiolize. 150-200mg dnevno ili 1-2 puta po 75mg. 5mg.DigitSoft. 5mg+12. na dan.O.

blister. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.D.2006 Cena (R) 1400481 film tableta. 5x3mL Cena 2026./mL.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. INSUMAN® BASAL .1din 515-04-1182-1 15. srednje dugog dejstva (R) 0041524 suspenzija za injekciju. 3x10 kom Cena 4034541003684 2395/2006/12 18. blister.nr ./mL.Velika Britanija eplerenon .Danska insulin izofan . vrstu insulina.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-1710/04 19.j.07. srednje dugog dejstva Cena 964.HEMOFARM KONCERN A.j. parenteralni. 25mg. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL 3582910015390 Cena 2026.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. srednje dugog dejstva (R) 0041400 suspenzija za injekciju./mL.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. I INSULATARD® FLEXPEN® . po potrebi povećati posle 4 nedelje na 1 tabl. 100i. INSULATARD® PENFILL® .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. 5x3mL a10ac insulini i analozi.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.07. parenteralni. karpula. parenteralni.07. prevencija pogoršanja srčanog rada posle infarkta miokarda (u kombinaciji s drugim lekovima): 1 tabl. vrstu insulina.j.NOVO NORDISK A/S .j. 3x10 kom 4034541003684 2396/2006/12 18.21 abecedni spisak registrovanih lekova INSPRA® .12.06. vrstu insulina.2006 doziranje: kardiovaskularna bolest. 1x10mL 8600097012096 515-04-841/03 27. INSULATARD HM .10.1din 2283/2007/12 09. INSULATARD® NOVOLET® . 100i. 50mg.NOVO NORDISK A/S .HEMOFARM AD .co.12.6din (R) 0041538 rastvor za injekciju.Srbija insulin izofan . bočica. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j.Srbija insulin izofan . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. srednje dugog dejstva (R) 0041545 suspenzija za injekciju./mL. uložak. parenteralni.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i.6din 515-04-1182/03 15. od 50mg dnevno. srednje dugog dejstva (R) 0041401 suspenzija za injekciju. parenteralni./mL.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . 100i. maks.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .Danska insulin izofan .PHARMACIA LIMITED . 5x3mL Cena 2209.DigitSoft.Nemačka insulin humani .VRŠAC . od 25mg dnevno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.C03DA04 DIURETICI c03da antagonisti aldosterona (R) 1400480 film tableta.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.2007 www. 50mg dnevno.

Nemačka insulin humani .Nemačka insulin humani .A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi./mL.Nemačka insulin humani .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . vrstu insulina. 5x3mL www.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. uložak. vrstu insulina./mL. parenteralni.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j. INSUMAN® COMB 25 .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.j.Nemačka insulin humani .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) I a10ad insulini i analozi. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 2026.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10753/1 25.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. INSUMAN® BAZAL OPTI SET . INSUMAN® RAPID OPTISET . 100i. kratkog dejstva (R) rastvor za injekciju.co./mL. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.12.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. vrstu insulina.10. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. INSUMAN® COMB 25 OPTI SET .10.j. 100i. 5x3mL Cena 2026.DigitSoft.nr . vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i.j.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041535 suspenzija za injekciju. parenteralni. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. INSUMAN® RAPID .j. kratkog dejstva (R) 0041523 rastvor za injekciju. 5x3mL Cena 3/2-10-10755 25.12.1din 3582910015413 2284/2007/12 09.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Nemačka insulin humani . 5x3mL 3582910015406 2285/2007/12 09. srednje dugog dejstva (R) rastvor za injekciju. a10aB insulini i analozi.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . parenteralni. 5x3mL Cena 2209. parenteralni. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. vrstu insulina.12.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .6din 3/2-10-10753/2 25. parenteralni.1din (R) 0041522 suspenzija za injekciju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru./mL. uložak. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.

200mg.J01DH03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dH karbapenemi (R) 0029780 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.2004 doziranje: postoperativna ishrana. bočica staklena.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . plastična kesa.2mL. 1x500mL 8606010925191 2557/2007/12 22. 1x250mL 8606010925184 2550/2007/12 22. 20%.Irska interferon alfa 2-b . kolona. pankreasa.B05BA02 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171286 emulzija za infuziju.DigitSoft.5din 3/2-10-6190 19. boca staklena.USA ertapenem .MSD (MERCK SHARP & DOHME) . dnevno.04. 20%.10.10.2006 Cena (SZ) 0171291 emulzija za infuziju. boca staklena. gram negativnih i anaerobnih bakterija: 1g dnevno i. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.10. plastična kesa. tvrda. 10x100mL Cena 9805. 20%. citomegalo virusima.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI I Cena 529/2006/12 13.L03AB05 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (R) 0328183 rastvor za injekciju. virusima hepatitisa B.v. tumori gastrointestinalnog trakta.j. 1x250mL Cena 8606010925177 2548/2007/12 22. boca staklena. Kapoši sarkom.FRESENIUS KABI AB .11. ulcerozni kolitis.m. ili i. non-Hodgkinovi limfomi.Austrija sojino ulje . nekoliko dana. INTRON A .10.2002 doziranje: teške i srednje teške infekcije osetljivim sojevima gram pozitivnih. 1x500mL 8606010925207 2556/2007/12 22.2007 Cena (SZ) 0171287 emulzija za infuziju.2006 www. INTRALIPID .2007 Cena (SZ) 0171289 emulzija za infuziju.2007 Cena (SZ) 0171288 emulzija za infuziju. INVIRASE® . a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . virusne infekcije izazvane herpes simpleks virusima.2002 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. opekotine. varičela .12. tumori gastrointestinalnog trakta. 20%. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno. u trajanju 30 minuta. karcinom bubrega. nedelja ili meseci zavisno od indikacije. opekotine. 1x1 kom B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171290 emulzija za infuziju.220 INTRALIPID . plastična kesa. bešike i cerviksa. multipli mijelomi i maligni melanomi.F.Švedska ulje soje .05. ulcerozni kolitis. peritonitis. hronična granulocitna leukemija.Švajcarska sakvinavir .2din 3/2-10-9348 26. 1x1g Cena 4364.co. 20%. dugotrajna koma: individualno. inf.J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328370 kapsula. 1x270 kom 8606102767289 Cena 727/2006/12 25. bočica. 10x100mL 515-04-3417/03 08. dugotrajna koma: individualno.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY .01.2007 doziranje: postoperativna ishrana. peritonitis. 20%.nr . 18Mij/1. uobičajeno trajanje terapije 3-14 dana. 1g.zoster i papiloma virusima. INVANZ® . rinovirusima i HIV: 3-10 Mi.

Velika Britanija gefitinib .P. hiper tenzija kod bolesnika sa dijabetesom tipa II (renalne komplikacije šećerne bolesti-nefropatija): 10-20mg jednom dnevno.2004 doziranje: nesitnoćelijski karcinom pluća samo odrasli. IRESSA . Skopryl® ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL . monokomponentni Cena 498. IRUMED® .BELUPO. 1x250mL Cena 6205. 3x10 kom Cena 3/2-3692/00 25.2006  (SZ) 0080671 para za inhalaciju.L01XE02 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze  (SZR)1039398 film tableta. 50mg.Velika Britanija izofluran .SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICA S. blister.nr .01. 1x120 kom Cena 23204. doza održavanja 5-20mg jednom dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: odrasli početna doza 2.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 221 1328372 film tableta.3din 515-04-1630/04 10. Loril®.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 1x30 kom 3850343070584 605/2007/12 01. Lizinopril. bočica staklena.12.2006 doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno. . blister. tečnost.co. 40mg. 1x100 kom 8600097400824 ANTITUBERKULOTICI Cena 62. doza održavanja je 20mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: Lisopress®. najkasnije 2 sata posle jela. 3x10 kom doziranje: 40mg dnevno.DigitSoft.N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0080670 para za inhalaciju.2007 doziranje: esencijalna i renovaskularna hiper tenzija: odrasli početna doza 10mg jednom dnevno. bočica staklena.3din 216/2007/12 17.D. Lizopril. 1x100mL Cena 2761.8din 8606102767272 728/2006/12 25.2006 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): prema protokolu.Hrvatska lizinopril . progutati sa vodom.05.J04AC01 j04ac hidrazidi (R) 1025270 tableta. primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. uobičajeno doziranje je 2 puta na dan 2 tabl. blister.12.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09aa inhibitori ace. 100%.6din (R) 1103551 tableta.09. tokom 30-60 dana.2007 Cena 915. akutni infarkt miokarda: odrasli početna doza je 5mg prvog i drugog dana posle infarkta. 250mg dnevno.A. 80mg dnevno. uz jelo ili odmah posle jela. 500mg.03.1din 9088881309536 2239/2006/12 01. Paralelni lekovi: Forane® ISONIAZID . uvek u isto vreme.Srbija izoniazid .05. tečnost. Paralelni lekovi: Fortovase IPERTROFAN .2007 www. . 1x30 kom 3850343069502 604/2007/12 01. od 500mg sakvinavira i 1 kaps. maks. može se primenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. bočica plastična.NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD . doza održavanja 10mg jednom dnevno.3din 9088881309529 2238/2006/12 01. 250mg. bočica.5mg jednom dnevno.2000 Cena 151482. ritonavira od 100mg istovremeno. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 20mg.03. 100%.2din (R) 1103550 tableta.G04CX03 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (R) 1134402 tableta.HEMOFARM AD . blister. 5mg. u kombinaciji sa ritonavirom.Italija mepartricin .

srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. uzima se u jednoj dozi.1din 5413895004087 2038/2007/12 25. 1x5l 8600097011204 doziranje: postoperativno ispiranje bešike: individualno.2002 doziranje: angina pektoris: 20-120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.75-1mg.D. blister. 480mg dnevno. tvrda.9din 8600064101976 3/2-10-2775 15.07.Srbija verapamil . parenteralno odrasli 5-10mg po potrebi ponoviti za 5-10 minuta. . Cena 427. rastvor.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099061 kapi za oči.3din (R) 1402721 film tableta.co.2007 doziranje: hronična insuficijencija suza.07.10.ZDRAVLJE A. 1x15mL Cena 233. deca od 5-14 godina 3-5mg. . ampula. artelac® edo®. maks. 5mg. deca od 1-5 godina 2-3mg. Paralelni lekovi: cornilat®.4g/L+27g/L.Srbija izosorbiddinitrat .07. deca preko 2 godine 2-3 puta po 40-120mg. 6x10 kom Cena 181. sorbitol . deca dobijaju veće doze od odraslih. 300mg dnevno.Belgija hipromeloza .HEMOFARM AD . 1 sat pre ili 2 sata posle jela. podmazivanje veštačkih očiju i olakšavanje nošenja tvrdih kontaktnih sočiva: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.2003 doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno odrasli 120-360mg dnevno u više doza. hiper tenzija: 2-3 puta po 120-160mg. ISOPTO® TEARS . deca do 1 godine 1-2mg.09. Paralelni lekovi: verapamil.2007 IZOPAMIL . bočica.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102060 kapsula. ublažavanje tegoba kod suvog keratokonjunktivitisa. 5mg/mL.Srbija manitol. Hemodrops ISOSORB RETARD® .V. kesa. 3x15 kom 8608808104405 515-04-987/03 21. iritacija očiju spoljašnjim faktorima. herpetički keratitis. Paralelni lekovi: artelac®.222 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: terapija odrasli 5-10mg/kg dnevno. distrofične promene na rožnjači. verapamil alkaloid® www.DigitSoft. 5. 20mg. 300-500mg dnevno. maks. maks. difutrat ISPIROL .1din 2383/2007/12 16. deca (neonatusi) 0. 80mg.ALCON-COUVREUR N.GALENIKA AD .2003 Cena 86.B05CX10 I SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05cX ostali rastvori za ispiranje (Z) 9175213 rastvor za ispiranje bešike. deca do 2 godine 2-3 puta po 20mg.C08DA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08da derivati fenilalkilamina (R) 0402720 rastvor za injekciju. angina pektoris: 3 puta po 80 -120mg. prevencija odrasli i deca 300mg dnevno. blister. 50x2mL Cena 369din 8608808104191 515-04-987-1 21.nr . deca 10-20mg/kg dnevno.

približno u isto vreme svakog dana. dnevno. JONOLACTAT . 16mg. po potrebi i više.8din 515-04-249/03 30.134g/L+0. blister.j.4g/L+0. sifilis: odrasli 1. boca. dnevno. etinilestradiol . JUGOCILLIN® . fiksne kombinacije (R) 1135275 obložena tableta. zatim 7 dana pauze.SCHERING AG .j. streptokokne infekcije (angina.DigitSoft.j. opekotine. deca do 7 godina 400 000 i.05g/L+0.10.6din 200000i. peritonitis. kalcijum-hlorid. benzilpenicilin-prokain .10. 2x7 kom Cena 8606102804205 2317/2007/12 10.j. deca preko 7 godina 800000 i.Belgija hidromorfon . www. obično se započinje sa 8mg na svaka 24 sata. šoka i traume.V. kalijum-hlorid.j. zavisno od opšteg stanja i fizičkog statusa bolesnika.203g/L. sa čašom vode. gonoreja. dnevno.+600000i. . blister.2003 doziranje: prevencija trudnoće: 1 dražeja ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. 50x800000 i. 2mg+0. se guta cela.Srbija benzilpenicilin.HEMOMONT D.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI g03Fa gestageni i estrogeni.O.co.6-4 Mi. šarlah).03mg.2007 § (R) 1087711 tableta sa produženim oslobađanjem. 8mg. 2x7 kom Cena 8606102804212 2316/2007/12 10.abecedni spisak registrovanih lekova 223 J JEANINE® .N02AA03 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (R) 1087710 tableta sa produženim oslobađanjem. 1x21 kom B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175550 rastvor za infuziju..GALENIKA AD . bočica. 6g/L+3.Nemačka dienogest. blister. 1x500mL Cena 38. Cena 622.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 447. difterija. kao početno lečenje kod gubitka krvi.2007 doziranje: terapija jakog bola: individualno doziranje.3din 8600097200080 1281/2007/12 12. 8608808100988 818/2007/12 13.07. u toku i postoperativno održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu: 2-3L dnevno. dijareja.JANSSEN PHARMACEUTICA N. tabl. natrijum-laktat.j.Crna Gora natrijum-hlorid.O.J01CE30 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU J j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020081 prašak za suspenziju za injekciju. Paralelni lekovi: Pancillin JURNISTA® .06. . ileus i teške infekcije.04.2007 doziranje: gubitak elektrolita i vode kod povraćanja.nr . magnezijum-hlorid .2007 doziranje: nekomplikovana pneumokokna pneumonija.

DigitSoft.co.224 abecedni spisak registrovanih lekova www.nr .

DigitSoft. 200i.9g/L+7. Paralelni lekovi: Kabiven™ KALCIJUM KARBONAT ALKALOID® .6g/L+5. glutaminska kiselina. glicin.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171300 emulzija za infuziju.8g/L+6. plastična kesa.23g/L.9g/L +7. plastična kesa.4din 5310001055035 3/2-10-4755 25.3g/L+7. 2x2400mL Cena 515-04-3839/03 09.5g/L+3.6g/L+5.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI K B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171303 emulzija za infuziju.9g/L Cena +0.2003 www. 4x1540mL Cena 515-04-3836/03 09. 4x1026mL 515-04-3835/03 09.6g/L+4.23g/L. sprej-boca sa dozerom.Austrija glukoza. arginin.5-17g/d.6g/L+5.23g/L.01.8g/L+5.9g/L+7.6g/L+5.9g/L+7. 110g/L+200g/L+16g/L+11.9g/L Cena +0. arginin. leucin.3g/L+11.3g/L+6.9g/L+7.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040205 sprej za nos.4g/L+1. deca 3-5 puta po 0.6g/L+4.6g/L+5. Paralelni lekovi: Kabiven™Peripheral KABIVEN™PERIPHERAL .Makedonija kalcijum-karbonat .6g/L+5.25-1 g.6g/L+5.2004 (SZ) 0171301 emulzija za infuziju.6g/L+5.6g/L+5.ALKALOID AD .2004 (SZ) 0171302 emulzija za infuziju. fenilalanin. 190g/L+200g/L+16g/L+11. metionin. plastična kesa. ulje soje.6g/L+5. valin.8g/L+6. izoleucin. 1g.3g/L+7. treonin.3g/L+6.4g/L+1. triptofan.6g/L+5.5g/L+3.Austrija glukoza.9g/L+7.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.8g/L+5.8g/L+5. prolin.9g/L +7. prolin.4g/L+1.9g/L+7.6g/L+5.abecedni spisak registrovanih lekova 225 K KABIVEN™ . asparaginska kiselina. triptofan. asparaginska kiselina.23g/L.4g/L+1.9g/L +7. KALCITONIN .1din 515-04-2583-1 17.12.5g/L+3. nadoknada do 2g/d.4g/L+1. serin. 1x50 kom Cena 127.01.9g/L +7. rastvor. tirozin .6g/L+5. serin.3g/L+11. fenilalanin. 1x2mL Cena 2792.01.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno. 190g/L+200g/L+16g/L+11.3g/L+6. treonin. tirozin .9g/L+7.2004 (SZ) 0171304 emulzija za infuziju. histidin. glutaminska kiselina.nr .07.9g/L+7. bočica.5g/d..6g/L+4.9g/L +0.5g/L+3.23g/L. lizin. 110g/L+200g/L+16g/L+11.j.3g/L+7.8g/L+5. izoleucin.9g/L+7.8g/L+6.6g/L+5.6g/L+4.3g/L+11. a lek se uzima uz obrok i dosta tečnosti u toku dana. 4x1440mL Cena 515-04-3838/03 09.01. plastična kesa.3g/L+6.8g/L+6. alanin.9g/L +0. ulje soje. valin.SRBOLEK A.5g/L+3.9g/L +7.8g/L+6.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu.8g/L+5.01.3g/L+9g/L+7. alanin.2002 doziranje: odrasli antacid: do 1.3g/L+6.co.Srbija kalcitonin . glicin. hiperfosfatemija: 2.9g/L +0. plastična kesa.A12AA04 MINERALI a12aa kalcijum (R) 1053075 tableta.6g/L+4.3g/L+9g/L+7. 2x2566mL 515-04-3837/03 09. lizin. leucin.D. histidin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . .6g/L+5. metionin.9g/L+7. 190g/L+200g/L+16g/L+11.

kalijum-hidrogenkarbonat .2003 doziranje: Paget ova bolest i postmenopauzalna osteoporoza: 200 i.8din 8606004960047 515-04-2592/03 30.3mg.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. maks. Paralelni lekovi: Kalii chloridi.O. ritonavir . 1g. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50mmol) podeljeno u 2-4 doze.8din 8600101962430 1863/2007/12 04. u stanjima težeg deficita doza se može povećati i do 100 mmola. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze. u toku ili posle jela.22 (R) 7040206 aerosol. 150mmol dnevno za odrasle. obično 3 puta dnevno po 2 tabl.DigitSoft. 10x1g Cena 25. uz dodatnu terapiju kalcijuma i D vitamina. . u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu. KALII CHLORIDI . odnosno 3 mmol/kg dnevno za decu.2din 515-04-5185/03 13. maks. rekafarm KALINOR ./dan ušpricati u jednu nozdrvu. rastvor se pije polagano. 100i.11. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. odnosno deca 3 mmol dnevno. se rastvore u čaši vode ili soka (oko 200mL). maks.07.2003 doziranje: lečenje HIV infekcija: odrasli i adolescenti sa telesnom površinom većom od 1.A12BA30 MINERALI Cena 278.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno tabl.07.ABBOTT GmbH & CO.UFAR D.Nemačka kalijum-citrat. rekafarm j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328620 kapsula. sprej-boca sa dozerom. a12Ba kalijum (R) 1053205 šumeća tableta.Srbija kalijum-hlorid .D. 2. Paralelni lekovi: Kalijum hlorid. odnosno 40 mmola. 133. 500mg. sa hranom. 1x40 kom Cena 104. Paralelni lekovi: Kalii chloridi.J05AE.co.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 1053110 tableta za oralni rastvor. Kalijum hlorid. Kalijum hlorid.2003 doziranje: hipokalijemija: individualno. fiola. 2x90 kom K KALIJUM HLORID .12.2007 doziranje: hipokalijemija: individualno. 1x15 kom www. KG . meka. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.j. Kalijum hlorid jadran. bočica.Velika Britanija lopinavir.. ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 32292. fiola.3 m2 2 puta po 3 kapsule dnevno. 1g..ABBOTT LIMITED . kesica. odrasli 150 mmol dnevno. kod bolesnika sa intoksikacijom digitalisom i kod bolesnika sa hipokalijemijskom familijarnom periodičnom paralizom: individualno.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (R) 1053260 tableta.SIGMAPHARM .. . 1x2mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 1861. 150 mmol dnevno za odrasle.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 2053247 oralni prašak.12.8din 515-04-2583/03 17. fiola.09.3mg+33. Miacalcic® KALETRA .Srbija kalijum-hlorid . 1x20 kom Cena 3858881052031 1179/2006/12 13.nr . rekafarm KALIJUM HLORID JADRAN .17g+2. Kalijum hlorid jadran.j.7din 515-04-1764/03 17.Hrvatska kalijum-hlorid .06g+2g.O. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. limunska kiselina.2004 doziranje: hipokalijemija sa ili bez metaboličke alkaloze.

školska deca i adolescenti 200mcg dnevno. blister. deca 50-150mcg dnevno.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).co. dojilje.4din 8608808105525 1580/2006/12 05.08. Paralelni lekovi: alphapres®. blister.Nemačka kalijum-jodid . deca u fazi rasta. benigna hiper trofija prostate: 1mg dnevno. profilaksa posle hirurške resekcije strume nastale usled nedostatka joda: 100-200mcg dnevno.GALENIKA AD . blister. KALTEGAL® .KRKA. Kamiren® XL KAMIREN® XL .2din 9088882477074 2108/2006/12 14.DigitSoft.FRESENIUS KABI NORGE AS . terapija eutireoidne strume: početna doza novorođenčad 100mcg dnevno.2din (R) 1103748 tableta.11. maks. profilaksa bolesti tireoidne žlezde kod endemske strume: odrasli 100 . KALIUMIODID 200 BERLIN-CHEMIE .B05XA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 22 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175150 koncentrat za rastvor za infuziju.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103747 tableta.08. ampula.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103005 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 8mg dnevno. doxacor.2004 Cena 553. blister. 3x10 kom Cena 323din 3838989504953 515-04-03819/03 28. 3x10 kom 3838989504960 515-04-03819-1 28.2007 Cena 20.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno. 4mg. lek se uzima posle jela.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. blister.nr . 50mg+500mg.09. doze se odnose na čist jod. D. .08. 2x10 kom Cena 51. u toku infektivnih bolesti).2006 doziranje: dodatak kalcijuma i vitamina C kod povećanih potreba (trudnice.Slovenija doksazosin .1din (R) 1040220 tableta. .Slovenija doksazosin . 9x10 kom 3838989524883 1760/2007/12 (R) 1103007 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. kalcijum-glukonat . dozu povećavati na 1-2 nedelje na 2-4mg.abecedni spisak registrovanih lekova KALIUM CHLORID “FRESENIUS” .08.D.08. blister. D. uz dosta tečnosti tokom terapije.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 16mg dnevno. prevencija i dodatak konvencionalnoj terapiji lečenja osteoporoze: 2-4 puta po 1-2 tablete sažvakati.09. TOVARNA ZDRAVIL. 4mg.2007 www. 4mg.2007 Cena 20. blister.KRKA.2005 doziranje: doze se određuju individualno. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.D. 14x7 kom 3838989524937 1759/2007/12 (R) 1103006 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. maks. 12x7 kom 3838989524906 1761/2007/12 K Cena 20.09. 20x20mL Cena 837. 4mg.H03CA.09. 262mcg(200mcg joda). KAMIREN® . 2x25 kom 4013054002544 95/2005/12 17. 2mg. blister. blister. kombinacije (BR) 1052271 tableta za žvakanje.200mcg dnevno..2005 Cena (R) 1040221 tableta. rekonvalescenti.4din (R) 1103749 tableta. TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03ca preparati joda Cena 142. 1mg.Norveška kalijum-hlorid .2004 Cena 433. TOVARNA ZDRAVIL. 1mmol/mL. 4x25 kom 4013054001271 96/2005/12 17. 262mcg(200mcg joda). 3x10 kom 3838989504977 515-04-03819-2 28. starije osobe.Srbija askorbinska kiselina. doza održavanja 100mcg dnevno.

D. 1x10 kom Cena 686. bočica.9din (R) 1103531 tableta.2007 doziranje: hipertenzija početna doza za odrasle je 1mg uveče.10.nr . Paralelni lekovi: antifungol®. 1x40 kom Cena 235. eukaptil®. blister. Tinea cruris).5mg. tuba. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. 3x10 kom 3838989524791 1763/2007/12 20.12.12. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. fiola. Plimycol KAPTOPRIL ALKALOID® . dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.Makedonija kaptopril . cela. u toku jela ili posle jela).25-12.2000 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.8din 5310001200756 2514/2007/12 19. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 1%. canesten® 1.5din (R) 6137412 vaginalna tableta. Sporanox KANSEN . 4x7 kom Cena 3838989524890 1762/2007/12 20. 1x20g Cena 106.6din 8605000800074 3/2-4205/00 26. sa malo tečnosti (pre jela. 1x40 kom 5310001200749 2515/2007/12 19. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. canesten®. zorkaptil® www.6din 8600064111456 515-04-4015/03 17. Paralelni lekovi: Funit.D01AC01 K ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157570 krem. 4-8 nedelja (Tinea capitis).D.O. Kamiren® KANAZOL .J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327402 kapsula.2003 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. 2%. 8mg (kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate i hipertenzijom maks. 200mg. monokomponentni (R) 1103530 tableta. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. 4mg. .2003 doziranje: tablete za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. 2 (retko 3) puta po 50mg. Paralelni lekovi: antifungol®. maks.22 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103008 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.5mg. uzima se 1 sat pre jela. 1x3 kom Cena 8600064111470 515-04-4016/03 17. 30 dana (Tinea pedis. 3-6 meseci (onihomikoze). Plimycol KANSEN . Katopil®. tuba. bočica. 16mg dnevno. tvrda. doxacor.10. .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137410 vaginalni krem. 100mg. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. 25mg.co. 4-7 dana (Pityriasis versicolor).2007 Cena (R) 1103009 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Mycoril®. . uz povećanje doze u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. maks. 4mg.2003 102. Paralelni lekovi: captopril. krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.ZDRAVLJE A.12.2007 Cena 142. Prokanazol®.ZDRAVLJE A.C09AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 1x20g Cena 8600064111463 515-04-4017/03 17. 16mg dnevno). 50mg. Paralelni lekovi: alphapres®. canesten® 3.DigitSoft. maks. aluminijumska folija. 3 nedelje (keratitis fungalis).Srbija itrakonazol . doza održavanja 2 puta po 25mg. benigna hiperplazija prostate kod normotenzivnih bolesnika: 1mg dnevno. pa na 4mg.Srbija klotrimazol .2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.O.12. Mycoril®.SLAVIAMED D.08.ALKALOID AD .08.Srbija klotrimazol . blister.

200mg.abecedni spisak registrovanih lekova 22 KARBAPIN .C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 220. odrasli 1-2 puta po 100-200mg. blister.02.01. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. Tegretol® cr KARVEDILOL .co. Milenol KARVILEKS® .BELUPO.HEMOFARM AD .12. maks.2006 243. fiola. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza. 2x14 kom 3/2-10-10624 25. .04. .8-1. maks. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. 3x10 kom 8600064120922 464/2006/12 06.12. zatim 2 puta po 25mg. Neurontin® KATOPIL® . 1x40 kom 8608808101015 K LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 103/2006/12 Cena 104/2006/12 140.8g dnevno podeljeno u 3 doze.D. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.5mg početno. .D.6din 02. 2x14 kom 3/2-10-10623 25. 2. Paralelni lekovi: coryol®. deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza.7din (R) 1107640 tableta. dilatrend®.25mg.DigitSoft. blister. dilatrend®. Karvedilol. angina pektoris: 12.Hrvatska gabapentin . maks. angina pektoris: 12. blister. deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza. Paralelni lekovi: gabalept®.8din 8600097400626 217/2007/12 17. 12.5mg. postepeno povećavati do 0.nr . deca od 10-15 godina 0. Tegretol®.12.D. zatim 25mg dnevno. blister.5mg početno. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.1din 02. blister.5mg početno. 1. 6.2 g dnevno podeljeno u više doza. maks.HABIT PHARM A. 25mg. 12.4din 3850343032377 2311/2006/12 12.2007 doziranje: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L).02.2din (R) 1107625 tableta.8din (R) 1107641 tableta.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina 900-1200mg dnevno podeljeno u dve doze.4g dnevno podeljeno u 3 doze.12. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. 300mg. Karvileks®. Milenol KATENA® .2006 doziranje: hipertenzija: 12. blister. 2x14 kom 3/2-10-10622 25. 25mg.2002 Cena 340din (R) 1107642 tableta.C09AA01 c09aa inhibitori ace. zatim 2 puta po 25mg. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. 5x10 kom Cena 145. 50mg. maks. monokomponentni (R) 1103220 tableta.2002 Cena 244. 4x10 kom 8608808101008 (R) 1103222 tableta. blister.Srbija karvedilol . Paralelni lekovi: galepsin®.5mg početno.2006 www.Srbija karvedilol .5mg.Srbija karbamazepin .N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084060 tableta.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084750 kapsula. zatim 25mg dnevno.GALENIKA AD .6-1g dnevno u više doza.2002 doziranje: hipertenzija: 12. maks.Srbija kaptopril . tvrda.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 262. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.ZDRAVLJE A. 5x10 kom Cena 1364. Paralelni lekovi: coryol®.

200mg. 1x1 kom Cena 144.KRKA. Kaptopril alkaloid®.9din (R) 1325531 film tableta.2002 doziranje: vulvovaginitis: odrasli 1 puta po 200.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola (R) 1327550 tableta. šampon se nanosi 2 puta nedeljno na oštećeni deo kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom. blister. 2 (retko3) puta po 50mg. KETOKONAZOL .2002 Cena 2641.D. 1x10 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 175. 1x50 kom 3838989577049 1606/2007/12 06. tuba.Srbija ketokonazol .9din 5310090000657 3/2-10-9194 24.5mg. 2-6 nedelja za dermatomikoze. 2%.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157596 krem. . 5x1mL Cena 1047.D. blister. parenteralno 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. . doza održavanja 2-3 putapo 25mg uzima se 1 sat pre jela.2din 703/2005/12 22.2007 Cena 558.nr .2din 473/2005/12 17.12. urtikarija). seboroični dermatitis.10. Mycoseb® www. 6 -12 meseci za duboke mikoze.12. deca 3mg/kg/dan u toku 2 nedelje do godinu dana.12. 2%. Paralelni lekovi: aquarius.Slovenija triamcinolon .2007 doziranje: alergijske bolesti (alergijski rinitis i konjunktivitis.1din 3838989577032 1607/2007/12 06. neurodermitis. pojadinačna doza 100mg.D.5mg. 400mg. kožne bolesti (bulozne dermatoze.8din (R) 1047452 tableta.2002 doziranje: pneumonija: odrasli i deca preko 12 godina 800mg jednom dnevno tokom 7-10 dana. 4mg.400mg u toku 5 dana.2005 Cena 256.A.H02AB08 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047461 suspenzija za injekciju.Italija telitromicin . maks. D.SRBOLEK A. eukaptil®. 1x1 kom j01Fa makrolidi (R) 1325530 film tableta. ampula. bočica.SANOFI-AVENTIS S.12.1din 3/2-10-8880 24. TOVARNA ZDRAVIL. maks. Paralelni lekovi: captopril. 400mg. doza održavanja 1-4mg dnevno.co. ostale indikacije: 800mg jednom dnevno tokom 5 dana.SRBOLEK A. blister. 1x14 kom 3/2-10-8880/1 24. psorijaza-naročito artropatska): oralno početna doza 4-32mg dnevno. Paralelni lekovi: Mycoseb® KETOKONAZOL .Srbija ketokonazol .4 nedelje.J01FA15 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU K Cena 1887. a u lečenju seboroičnog dermatitisa i peruti. bočica. 1x30g 5310090000640 (BR) 4157597 šampon. . KETEK® .08. tokom 2.3 nedelje. lečenje traje u proseku 2. mikoza noktiju: krem se nanosi na obolelo mesto 1-2 puta dnevno.08. doza održavanja 2 puta po 25mg. 6 nedelja. pitirijaza versikolor se tretira jednom dnevno tokom 5 dana. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. 40mg/mL.DigitSoft. .25-12. dva puta nedeljno. maks.2005 doziranje: lečenje i sprečavanje Pytiriasis versicolor.230 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. zorkaptil® KENALOG® .P.

artroza i reumatizam mekih tkiva).m.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.04. 10x2mL Cena 179. blister.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI K Cena 168. Ketonal® dUo KETONAL® LEK .uz obrok. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): uobičajeno.09. giht. sa punom čašom vode. .Slovenija ketoprofen . 2-3 puta dnevno sa više tečnosti za vreme jela.5%.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): parenteralno 50-100mg duboko i. bursitis. fibrozitis. kratkotrajno. artroza i reumatizam mekih tkiva). blister. Paralelni lekovi: Ketonal® dUo. Kapsule se mogu uzimati sa mlekom ili antacidima. periartritis.nr . sa punom čašom vode. dnevno. .D. 200mg dnevno. distorzije. traumatska oboljenja i povrede mišićno-kostnog sistema (artritis.2004 doziranje: inflamatorna.09. tvrda.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. tokom 7. pseudogiht. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): 1 tabl. tendosinovitis.co.4din 515-04-01956/03 28. tendoperiostitis. 1x20 kom Cena 318. miozitis. istegnuća tetiva. ujutro i uveče po 1 kaps. 2x10 kom Cena 3837000092288 446/2006/12 06. . . ampula. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.Slovenija ketoprofen .08. tendinitis. isčašenja. a najduže 15 dana. sinovitis. tuba. uz obrok.04. za odrasle i decu stariju od 15 godina po 1 kaps.2006 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. 100mg.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162089 film tableta.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162305 kapsula sa produženim oslobađanjem. Paralelni lekovi: Fastum® gel M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167078 gel. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. na 4 sata.DigitSoft. pseudogiht.D.2004 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. giht.Slovenija ketoprofen . 1x50g www.2005 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01ae derivati propionske kiseline (Z) 0162088 rastvor za injekciju.5din 3837000004946 199/2005/12 26. 2.D.D. pseudogiht. 3x10 kom 3837000092295 447/2006/12 06. artroza i reumatizam mekih tkiva). povrede meniskusa. 100mg. bočica od tamnog stakla. Ketonal® Lek KETONAL® LEK .abecedni spisak registrovanih lekova 231 KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE .6din 515-04-01955/03 28. 150mg. Cena 150mg. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati na obolelo mesto. giht. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. maks.2006 (R) 1162306 kapsula sa produženim oslobađanjem. tvrda.Slovenija ketoprofen . ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. lumbago i traumatske povrede) kontuzije.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Najveća dozvoljena doza ketoprofena iznosi 300mg. Ketonal® Lek KETONAL® DUO . uganuća.

tirozin .07. tretmana pacijenata sa teškim oblicima sepse. Kleromicin®.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. 3x10 kom Cena 8606103683120 2303/2007/12 10. natrijum-hlorid. natrijum-sulfat. kalcijum-3-metil-2-okso-butirat.9din 3/2-10-3704 17.4din 454/2005/12 12.05.J05AR02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIv infekcija.jedna kes. 250mg.A16AA. čišćenje creva kao deo lečenja intoksikacije.685g+1.685g+1.8din 5290931004436 756/2007/12 02. . blister. clathrocyn®.2007 doziranje: čišćenje creva kao priprema za: kolonoskopiju. treonin.J01FA09 K ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325670 film tableta.Velika Britanija abakavir. blister.FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH .2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta. kalcijum-2-okso-3fenilpropionat. 4x68.2005 www. 2x7 kom Cena 562.. KIVEXA® . piti brzinom od 200-250mL na svakih 10-15 minuta sve dok se ne popije cela količina najkasnije 4 sata pre pregleda.2007 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (telesna masa iznad 40kg) 1 tabl.A06AD65 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125305 prašak za oralni rastvor. radiološka ispitivanja kolona. histidin. . natrijum-hidrogenkarbonat.7425g.Kipar klaritromicin .AEGIS LTD. Paralelni lekovi: clarithromycin.co. Fromilid®. 250mg. lizin.Irska polietilenglikol. 67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg+ 23mg+38mg+30mg. Fromilid® uno. kože i mekog tkiva: uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina 250mg na 12 sati. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima prema protokolu. 600mg+300mg. Cena 59g+5.nr . blister. dnevno KLEAN-PREP® . 7 dana.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . 500mg. zymbaktar KLEROMICIN® . kesica.MEDOCHEMIE LTD. kalcijum-2-hidroksi-4-metiltio-butirat. 2x7 kom 5290931004443 757/2007/12 02.2007 Cena 1084din (R) 1325671 film tableta. KLERIMED® .DigitSoft. se rastvara u 1L vode uz stalno mešanje). Tabletu progutati celu sa malo vode.04.04. čvrsta stolica (najduže 2 nedelje) uobičajena doza je 4L rastvora (4 kesice . 2x7 kom 5291171001070 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 545. Ne davati deci mlađoj od 5 godina (telesna masa manja od 20kg). kalijum-hlorid . OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aa aminokiseline i derivati (R) 1174015 film tableta.465g+0.10. hirurške zahvate na intestinalnom i/ili urogenitalnom sistemu. blister. . 5x20 kom Cena 5694.232 abecedni spisak registrovanih lekova KETOSTERIL . kombinacije (R) 1328601 film tableta. lamivudin . triptofan.10.2002 doziranje: poremećaj metabolizma kod hronične bubrežne insuficijencije: uobičajeno 3 puta po 4 -8 tablete dnevno. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana.96g 5099471033018 1113/2007/12 28. blister.Nemačka kalcijum-3-metil-2-okso-valerat.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325660 film tableta. kalcijum-4-metil-2-okso-valerat.Kipar klaritromicin .

blister. 150mg.Nemačka dienogest. u isto doba dana Paralelni lekovi: activelle® www.m inj. Klerimed®. parenteralno odrasli 0. deca 3-6mg/kg na 6 sati. kože.5din (R) 3024040 sirup. izuzetno 450mg na 6 sati. bez pauze. ne treba da pređe 600mg. Paralelni lekovi: clindamycin-MIP KLIOGEST® . prema protokolu. fiksne kombinacije (R) 1048925 tableta. Paralelni lekovi: clarithromycin. potkožnog tkiva. deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. sprečavanje nastanka osteoporoze (terapiju početi godinu dana nakon nastupanja menopauze): 1 tableta dnevno. 10x2mL Cena 842. peritonitis.2002 Cena 271. deca od 20-29kg 187. 1x14 kom Cena 1036.7din 8600102099456 1920/2006/12 20.6-2. Fromilid®. oralna suspenzija.5mg na 12 sati.J01FF01 g03Fa gestageni i estrogeni.2002 Cena 134.SCHERING AG .5mg/kg na 12 sati. 1x28 kom Cena 536.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 515-04-1680/03 11.10. a i.12. inf. 2mg+2mg.2003 doziranje: hormonska supstituciona terapija za lečenje znakova i simptoma deficita estrogena kod žena kod kojih menopauza traje najmanje godinu: 1 tableta dnevno.HEMOFARM AD . clathrocyn®. 125mg/5mL. Fromilid® uno.4din 5291171001087 453/2005/12 11. deca od 8-11kg 62.8din bočica od tamnog stakla. 1mg+2mg. deca ispod 8kg 7. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: uobičajeno odrasli 250mg na 12 sati.6din 8600097011242 3/2-10-9796 25. 1x28 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01FF linkozamidi (R) 0326041 rastvor za injekciju.11.DigitSoft.10.12.2006 doziranje: menopauza. zglobova. lek se primenjuje nezavisno od obroka.12. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima.2g tokom 60 minuta). kontejner za tablete.6din (R) 1024043 kapsula.NOVO NORDISK A/S . 1x80mL 8600097010993 3/2-10-9797 25.Srbija klindamicin .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 233 1325661 film tableta.Danska noretisteron. ampula. fiksne kombinacije (R) 1048145 film tableta. 2x8 kom 8600097010917 3/2-10-9798 25. estradiol . 1x100mL 5291171001094 455/2005/12 12.v.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.co. 1. blister.nr . 500mg. 75mg/5mL. 300mg. estradiol . Cena 467. bočica od tamnog stakla.G03FA01 K POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. deca od 12-19kg 125mg na 12 sati. blister. tvrda. do 14 dana.2002 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju. profilaksa bakterijskog endokarditisa: oralno odrasli 150-300mg.2005 (R) 3325662 prašak za oralnu suspenziju. (pojedinačna i.10. zymbaktar KLIMODIEN . deca: 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. KLINDAMICIN .5mg na 12 sati.

bočica od tamnog stakla.Mađarska metronidazol . maks.5mg/kg dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: reglan® K KLOMIFEN .5-15mg. 1x10 kom Cena 203.11. 30mg. .R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115220 tableta. Paralelni lekovi: colpocin-T®. 5mg/5mL.DigitSoft. drugi i treći stimulacijski ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana.BELUPO.14 godina 0. ili sporom i. blister. deca od 6 .7din 5997001312971 3/2-10-9063/02 25.03. Paralelni lekovi: Kodein fosfat www. blister. 1x100mL Cena 56. Paralelni lekovi: Kodein fosfat alkaloid® KODEIN FOSFAT ALKALOID® . LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 120mg dnevno. prvi stimulacijski ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.2din 8608808101053 513/2005/12 02. Paralelni lekovi: clomifene KODEIN FOSFAT .v. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.7din 8608808101077 514/2005/12 02.11. 10x2mL Cena 73.Srbija metoklopramid . blister. uzima se 15 minuta pre jela.1din 3/2-10-5773 10.D.11. sintetski  (R) 1048871 tableta. 3x10 kom Cena 70. 0.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115073 tableta.2000 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.2002 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. 10mg. 1x10 kom Cena 124. rendgenski pregledi gastrointestinalnog trakta kontrastom. 0.5mg/kg dnevno. deca 7.234 KLION® . 1x10 kom Cena 72.m. dijabetična gastropareza:oralno odrasli 3 puta po 5 .25 .2007 doziranje: disfunkcija ovulacije daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg. postoperativni meteorizam.nr .co. 30mg.02. parenteralno 10mg i.2din 3850343026161 548/2007/12 27.8din 8608808101060 515/2005/12 02. 120mg dnevno.GEDEON RICHTER LTD . ampula. 10mg. maks.10mg.J01XD01 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029720 rastvor za infuziju.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. blister.12. funkcionalni pilorospazam.2005  (R) 3124300 oralni rastvor. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7. deca do 6 godina 0.FAMPHARM . inj.ALKALOID AD .2002 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.11.1mg/kg dnevno podeljeno u više doza.GALENIKA AD . maks.5mg/kg na 8 sati.A03FA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi  (R) 0124302 rastvor za injekciju.Srbija kodein .2005 doziranje: mučnina i povraćanje različite geneze.5-15mg. bočica. orvagil® KLOMETOL® . 50mg.5%.0. 1x100mL Cena 234.2005  (R) 1124301 tableta.Hrvatska klomifen .7din 8606003211171 03-3814/99 06.Makedonija kodein . deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.

. mijalgija. kofein . . 200mg+200mg+50mg.2004 Cena (BR) 2086146 prašak.12. 200mg+200mg+50mg. artralgija. kesica.Slovenija terazosin . Paralelni lekovi: oldon® KOMBINOVANI PRAŠAK PROTIV BOLOVA . zubobolja.2006 Cena 27.9din (BR) 2086922 oralni prašak. mialgija.09. 2x10 kom K Cena 376. kao i povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 1 .2 praška po potrebi.12. blister. bolne menstruacije: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno. povišena telesna temperatura): 3-5 puta po 1 tableta dnevno. 200mg+300mg+50mg.kofein . .O.D.nr . po potrebi.1din (BR) 2086921 oralni prašak.propifenazon. zubobolja.2004 www. hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulansa: odrasli 10-20mg. 400mg+50mg. rastvoreno u čaši vode. još 2mg dnevno posle 4-7 dana.Švajcarska fitomenadion . najviše 3 puta dnevno. dismenoreja.2mL 8606102767777 1867/2007/12 05. artralgija. 200x850mg 8600101515018 2258/2006/12 06.09. 5x0. blister. zubobolja.2007 doziranje: individualno. 2mg.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 522.2din 3/2-10-10627 25.B.F. neuralgija. 20 kom (3870010001512) (BR) 1086339 tableta.03.BOSNALIJEK D.co. . kesica.2002 Cena 1576. 10x1 kom 86008976 515-04-2657/03 08. KOMBIKAF . kesica.DigitSoft.v. migrena.9din 8606102767760 1485/2007/12 10. Paralelni lekovi: Panadol extra KONAKION® MM . 200mg+300mg+50mg.6din 3/2-10-10628 25.O.G04CA03 UROLOŠKI LEKOVI g04ca antagonisti alfa adrenoreceptora (R) 1103767 tableta.Srbija paracetamol.2006 doziranje: glavobolja. a dalje zavisno od kliničke slike. 10mg/mL. ampula. 50x10 kom 235 Cena 73. 2mg/0.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 2086145 prašak.Srbija acetilsalicilna kiselina. po potrebi. ampula. 400mg+50mg.Bosna i Hercegovina paracetamol. kesica.2004 doziranje: glavobolja.12. 500x1 kom 8600103153010 515-04-2658/03 08. blister. KORNAM® . neposredno po rođenju.D.2002 doziranje: bolovi različite etiologije (glavobolja. 5mg.IVANČIĆ I SINOVI D.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .abecedni spisak registrovanih lekova KOFAN INSTANT . neuralgija.09.12. 10x850mg 86006828 2259/2006/12 06. kutija.B02BA01 ANTIHEMORAGICI B02Ba vitamin K (Z) 0050970 rastvor za injekciju.G. a dalje zavisno od koagulacionog statusa.2mL. neuralgija.O. profilaksa zdrava novorođenčad 2mg neposredno po rođenju.4din 515-04-806/04 13.03.PHARM D. novorođenčad koja se isključivo doje kao zdrava novorođenčad i još 2mg mesečno do kraja perioda dojenja.6din (Z) 0050974 rastvor za injekciju. posttraumatski i postoperativni bol. novorođenčad iz rizične grupe 1mg neposredno po rođenju.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086338 tableta.O. lečenje: 1mg i. zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika.2004 Cena 566din 515-04-807/04 13.2007 Cena 190.07. 5x1mL Cena 192. kofein . 2x10 kom (R) 1103768 tableta.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. paracetamol.

F.5mg.j. 2x15 kom Cena 50.25mg. ampula. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.2007 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062170 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. ili inf. benigna hiperplazija prostate: 1mg uveče pred spavanje (početna doza).08.v.12. 10mg. depresija: 3 puta po 0.1din 8608808105464 1434/2007/12 05. terapija početno 1000-2000 i. 1mg. blister. 500i. 5x3mL 8606102767159 242/2005/12 15.Srbija alprazolam . Paralelni lekovi: Helex®. tabl. neposredno pre hemioterapije i radioterapije. maks.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo i. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.5mg. Xanax®.23 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče pred spavanje.4din 8608808105488 1436/2007/12 05..2007 doziranje: uz hemioterapiju: odrasli 1 . po potrebi dozu duplirati posle 7 dana.2007  (R) 1071751 tableta.j.25-0. 1x10mL www. 4mg dnevno. blister.GALENIKA AD .06.DigitSoft.A04AA02 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124584 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju. maks. oralno.01.Švajcarska granisetron . 2x15 kom Cena 67din 8608808105471 1435/2007/12 05.2007 Cena (R) 0124585 rastvor za injekciju. zolarem KYBERNIN P . 3mg. 1x10 kom 8606102767388 1297/2007/12 12. blister. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljno u više doza.j. 4mg dnevno. Paralelni lekovi: antitrombin III Baxter KYTRIL® .5mg. 1mg/mL. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje zavisno od odgovora.j.Nemačka antitrombin III . maks. neposredno pre anestezije.8din 3/2-10-9310 11. 5x1mL Cena 2828. postoperativna mučnina odrasli 1mg sporo i. doza održavanja: 2-10mg jednom dnevno. 0.2002 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod hereditarnnog nedostatka AT III: profilaksa 1000-1500 i. maks. 2x15 kom Cena 100./10mL.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .ZLB BEHRING GmbH . 1mg dnevno. zatim još 1 tabl. KSALOL® . uz hemioterapiju za sprečavanje i ublažavanje mučnine i povraćanja uzeti 1 tabl.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071750 tableta. jedan sat pre hemioterapije i radioterapije.3din 8606103889058 398/2007/12 30. ampula.nr . deca 20mcg/kg podeljeno u 2 dnevne doze.2007  (R) 1071752 tableta. tokom 5 minuta. 12 sati kasnije ili 2 tabl.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) K Cena 12616.07. blister.07. 1mg. zatim 2000-3000 i. 0.2005 Cena (R) 1124586 film tableta.v. progutati sa vodom.co. liobočica sa rastvaračem.07.

2004 Cena 890. 2g dnevno.Makedonija lamotrigin . maks. odojčad i deca do 12 godina 20 .08. infekcije kostiju i mekih tkiva. 4mg. blister.C08CA09 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402845 film tableta. 650mg/mL.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. nekomplikovana gonoreja: se leči pojedinačnom dozom od 250mg. pre intervencije inj.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.nr . meningitis.01.CHEPHASAAR CHEMISCH .7din (R) 1402846 film tableta.A. boca plastična.2006 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa. 2mg.09. 60mL sirupa u početku.2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.6din 02. 50mg. 4x7 kom 515-04-03164/04 28.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. boca plastična.2003 Cena (R) 3127443 sirup.DigitSoft.ALKALOID AD .2006 2172.2006 www. Lendacin®. zatim 5mL dnevno. 1x3.Velika Britanija lacidipin . 3x10 kom 5310001154035  (R) 1084082 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 23 L LABILEX® . 25mg. Farcef.2003 Cena 423din (R) 3127441 sirup.2din (R) 3127442 sirup. infekcije kod pacijenata sa neutropenijom.N03AX09 N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084080 tableta.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3127440 sirup. 50mg/kg dnevno.08.09. septikemija.7din 02. novorođenčad maks. boca plastična. deca 7-14 godina 10-15mL dnevno 3 dana.2006 1179. maks. 3x10 kom 5310001154028  (R) 1084081 tableta. Longaceph®. zatim 5-15mL sirupa.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . boca plastična.04.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: 2mg ujutro. blister. 4x7 kom 515-04-03164-1 28.08. 1x500mL 515-04-1256-1 06. maks. maks.06. ceftriaxon-MIP®.Nemačka laktuloza . ceftriaxone-BcPP. . 1x200mL L Cena 192.2003 Cena 835. 1g. Paralelni lekovi: azaran. 650mg/mL. blister. rocephin®. po potrebi posle 3-4 nedelje dozu povećati na 4mg.PHARMATHEN S.6din 515-04-1256/03 06. hirurška profilaksa: 30-90 min. veracol® LACIPIL . 100mg. blister. 1x100mL 9120018570447 44/2006/12 18.2din 8600101962546 436/2006/12 06. bočica. ceftriakson. deca od 1-6 godina 5mL dnevno.06. 1 . 650mg/mL. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL. 6mg dnevno. 1-2 g. 650mg/mL. 1x1000mL 515-04-1256-2 06.m. Paralelni lekovi: Portalak® LAMAL . gonoreja. postoperativna profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina i.06.2006 doziranje: pneumonija.5mL Cena 335.Grčka ceftriakson . 4g dnevno uz nastavak terapije još 48h nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. LACTULOSE-MIP .8din 02. III generacija (Z) 0321020 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.co. 2x15 kom 5310001154059 ANTIEPILEPTICI Cena 752/2006/12 Cena 753/2006/12 Cena 754/2006/12 674. . blister.

blister. Lamotrix® www.2007  (R) 1084781 tableta. blister. Lamotrix® LAMICTAL™ . povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.05. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 50mg dnevno narednih 14 dana. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.DigitSoft. 5mg. Lamal. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.2006 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.co. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.6din 5310001154066 717/2006/12 25. 50mg. početna doza 25mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: arvind®. 25mg dnevno narednih 14 dana.O.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084553 tableta za žvakanje.2007  (R) 1084782 tableta.23 abecedni spisak registrovanih lekova  (R) 1084083 tableta. 2x15 kom Cena 3848.Velika Britanija lamotrigin . Lamotrix® LAMICTAL™ . kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.Srbija lamotrigin . 100mg dnevno narednih 14 dana.10. Lamal.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 3x10 kom Cena 8606007082036 2314/2007/12 10. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.10. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. Lamal. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.01. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.10. Paralelni lekovi: arvind®. 100mg dnevno narednih 14 dana. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Lamotrigin. . 3x10 kom Cena 8606007082029 2313/2007/12 10. blister.12. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. blister. 25mg dnevno narednih 14 dana. 3x10 kom Cena 8606007082043 2315/2007/12 10.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . 50mg dnevno narednih 14 dana. 200mg. blister. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.2007 doziranje: epilepsija. Lamotrix® LAMECT® . 100mg. Lamotrigin. blister. uobičajeno doziranje za kontrolu epilepsije 100-400mg dnevno. Lamictal™. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. Lamect®. 100mg dnevno narednih 14 dana. Lamotrigin. Paralelni lekovi: arvind®.10. 2mg.O. Lamotrigin.2002 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 25mg. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. 2x14 kom L Cena 3/2-10-9809 25. bočica. 3x10 kom Cena 8606007082012 2312/2007/12 10. .N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084780 tableta.Velika Britanija lamotrigin . 1x30 kom Cena 8606103683144 203/2007/12 16.2007  (R) 1084783 tableta. Paralelni lekovi: arvind®. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.nr .PHARMASWISS D. 25mg dnevno narednih 14 dana. Lamect®. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084554 tableta za oralnu suspenziju. 50mg dnevno narednih 14 dana. 200mg. Lamect®. Lamictal™.

trajanje terapije Tinea pedis 2-6 nedelja.NOVARTIS . blister. 2x14 kom Cena 585. 50mg. 1x15g ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 349.co. 100mg.DigitSoft.8din 8606010301209 1309/2007/12 12. 3x10 kom Cena 2228.D01BA02 d01Ba antimikotici za sistemsku primenu (R) 1327510 tableta. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.2007  (R) 1084237 tableta.01. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. 2x14 kom Cena 1869. blister. tuba.5din 8606010301100 1308/2007/12 12.abecedni spisak registrovanih lekova 23 LAMICTAL™ .NOVARTIS . Tinea corporis.D01AE15 d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157410 krem. 3x10 kom Cena 782din 5900008008266 204/2007/12 16. blister. 100mg dnevno narednih 14 dana.Švajcarska terbinafin . 250mg.Švajcarska terbinafin .nr . ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. 100mg.NI MEDIC D.06. blister.8din 8606010301001 1307/2007/12 12. Lamect®. Paralelni lekovi: arvind®. .2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.1din 5900008008273 201/2007/12 16. 125mg dnevno.Poljska lamotrigin . onihomikoze: 6-12 nedelja i duže.O.2007  (R) 1084551 tableta. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. blister.9din 3/2-10-5794 01. blister.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. Lamal. Lamotrigin. 50mg. Paralelni lekovi: Mycofin® LAMOTRIGIN . kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.2002 doziranje: odrasli i deca preko 12 god.A.2002 doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju: jednom dnevno krem nanositi na obolelo mesto tokom 7-14 dana. LAMISIL® .9din 3/2-10-8103 22.11. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 1x14 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 2147.2007  (R) 1084236 tableta. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno.06. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. deca 2-5god.Srbija lamotrigin . početna doza 25mg jednom dnevno. Lamotrix® L www. Lamictal™. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Paralelni lekovi: arvind®. Tinea cruris 2-4 nedelje. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.2007 doziranje: epilepsija. Lamotrix® LAMISIL® .12. .N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084550 tableta. 62. 2x14 kom Cena 1019. 25mg dnevno narednih 14 dana.01.5din 5900008008280 202/2007/12 16.06. 3x10 kom Cena 1336.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084235 tableta. 50mg dnevno narednih 14 dana.01. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. deca 5-12 god. 25mg. Lamal.O. 25mg. 250mg dnevno.5mg dnevno. 1%. Lamect®.2007  (R) 1084552 tableta. blister.

Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.MEDOCHEMIE LTD.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084230 tableta. Paralelni lekovi: Lantus®.01.D.01. Lamal. 5x3mL a10ae insulini i analozi.Srbija ambroksol . 5x3mL Cena 4208. Paralelni lekovi: arvind®. karpula. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. 3x10 kom Cena 3850. blister. Paralelni lekovi: Lantus® optiSet.5din 3/2-10-10752/2 24. vrstu insulina. vrstu insulina. 100mg./mL.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .5mg.Nemačka insulin glargin . Lantus® for optiPen LANTUS® FOR OPTIPEN .A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.JUGOREMEDIJA A.co./mL. Lamictal™. Mucosolvan®. bočica.DigitSoft.5mg.4din 3/2-10-10752 24. 3x10 kom Cena 674.Nemačka insulin glargin .01. 3x10 kom Cena 1179. deca do 2 godine 2 puta po 7.12.nr .2007  (R) 1084232 tableta.12.10 godina 2-3 puta po 15mg. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. 100j. 15mg/5mL.Kipar lamotrigin . početna doza 25mg jednom dnevno. bočica. blister. deca od 5 . Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . Flavamed. 100j.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. blister.1din 5290931003071 92/2007/12 11. Lamect®.7din 5290931003064 91/2007/12 11. 25mg. dugog dejstva (R) 0041529 rastvor za injekciju. parenteralni.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.01.2007 doziranje: epilepsija.8din 5290931003040 89/2007/12 11. 1x150mL 8608811003276 515-04-253/04 28.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L Cena 3211.2007  (R) 1084233 tableta.240 abecedni spisak registrovanih lekova LAMOTRIX® .Nemačka insulin glargin . deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 3x10 kom Cena 2172.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. Mucosolvan® junior LANTUS® ./mL. . blister. Lantus® optiSet LANTUS® OPTISET . parenteralni.12. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 129din (R) 3112120 sirup. parenteralni.8din 5290931003057 90/2007/12 11. 100j. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. ZRENJANIN . 200mg. dugog dejstva (R) 0041531 rastvor za injekciju.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .09.2002 www. Lamotrigin LAMOX . dugog dejstva (R) 0041530 rastvor za injekciju.2007  (R) 1084231 tableta. 1x10mL Cena 4468din 3/2-10-10752/1 24. 50mg. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.2004 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. karpula sa dozerom.

Lasoprol.nr . 20mg/2mL. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze.05. blister.05. 80mg dnevno.12. Sabax® LARGACTIL . ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije). doza održavanja 15-30mg/d. deca 1-3mg/kg dnevno.Slovenija lansoprazol . povraćanje: odrasli 25mg na 4-6 sati. ZRENJANIN . 2x7 kom Cena 536. 1g dnevno. tvrda.2005 doziranje: psihoze: odrasli 3 puta po 25-100mg. doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan.abecedni spisak registrovanih lekova 241 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.5din (R) 0400141 rastvor za injekciju. tvrda.C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. Sabax® LANZUL® S . . deca 6-12 godina 1/3-½ doze za odrasle.2004 doziranje: ulkus duodenuma 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje.Srbija hlorpromazin .). 50x2mL 8608811001722 681/2006/12 19.09. blister. 5x2mL Cena 45.D. (4mg/min. doza održavanja 15-30mg/d. uzima se 30 minuta pre obroka. maks.DigitSoft. 25mg. blister. . 40mg dnevno. maks. Lantus® for optiPen LANZUL® . parenteralno odrasli 20-50mg i. 30mg. ampula.05. TOVARNA ZDRAVIL. ampula.D.09.co.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122786 kapsula. D. inj. deca 1-5 godina 500mcg/kg na 4-6 sati.Slovenija lansoprazol .m.D. 75mg dnevno.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122785 kapsula. Paralelni lekovi: amarin. LASIX® .2006 Cena 117. Lanzul® S.2006 Cena 24din (R) 1400144 tableta.4din 8608808101091 104/2005/12 22. 4x7 kom Cena 607. 1x50 kom Cena 81.5mg/kg.Srbija furosemid .7din 8608811001715 680/2006/12 19. deca 0. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze.GALENIKA AD . 40mg. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. blister. maks. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. ili sporom i. Lanzul®. Paralelni lekovi: Lantus®. TOVARNA ZDRAVIL. Lasoprol. uzima se 30 minuta pre obroka.2006 Cena 430. 5x10 kom 8608811001746 679/2006/12 19. Paralelni lekovi: Furosemid L www.5-1.v.1din (R) 1400143 tableta.N05AA01 PSIHOLEPTICI N05aa fenotiazini sa alifatičnim aminom u bočnom nizu  (R) 1070056 film tableta. 15mg. D. 40mg. hiper tenzija: oralno odrasli početna doza 40mg dnevno. 20mg dnevno.KRKA. 1x10 kom 8608811001739 678/2006/12 19. maks.05. 20mg/2mL.5din 515-04-03563/03 28.KRKA. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Paralelni lekovi: amarin.JUGOREMEDIJA A. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. maks.2004 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. vrstu insulina.2din 3838989500313 515-04-03563-1 28. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. plastična fiola. monokomponentni (R) 0400140 rastvor za injekciju.2006 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije.

vepegal. . 50 . 100. 10x5mL Cena 11789. Lastet inj.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030223 kapsula. blister. ampula. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. etoposide.Japan etopozid . Paralelni lekovi: etoposid.2002 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca 8 nedelja. Lastet cap. Lastet cap.Japan etopozid .2005 doziranje: karcinom testisa. Lastet cap. Lastet inj.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1123780 kapsula. vepegal.Kipar lansoprazol . vepesid L www. Paralelni lekovi: etoposid.LTD. . Sabax® LASTET CAP.8din 4987170870724 288/2005/12 01.nr . pa pauza 1-2 nedelje. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. 25 . Lastet cap. 50. Lanzul® S.AEGIS LTD..09.NIPPON KAYAKU CO.co. 100mg.2005 doziranje: karcinom testisa. uzima se 30 minuta pre obroka.LTD. vepesid LASTET CAP. vepesid LASTET INJ. vepegal. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. etoposide.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030221 kapsula. u intervalima od 3-4 nedelje. oralno obično 175-200mg dnevno. . za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. tokom 5 uzastopnih dana. parenteralno 60-100mg dnevno tokom 5 uzastopnih dana. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. Paralelni lekovi: etoposid. etoposide. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030220 rastvor za injekciju. tokom 5 uzastopnih dana. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. 1x10 kom Cena 11789. pa pauza 1-2 nedelje.09.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030222 kapsula.DigitSoft. blister. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. u intervalima od 3-4 nedelje. 30mg.8din 4987170870526 290/2005/12 01. meka. oralno obično 175-200mg dnevno. Lastet cap. 60mg/kg. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima..09.NIPPON KAYAKU CO. . mikrocelularni karcinom pluća: individualno.10. Lastet cap. 100. oralno obično 175-200mg dnevno. Paralelni lekovi: etoposid. 50. 25mg.. vepegal. Lastet cap. 25.2005 doziranje: karcinom testisa. 2x10 kom Cena 11789. u intervalima od 3-4 nedelje.Japan etopozid . 4x10 kom Cena 11789. Lastet cap.2005 doziranje: karcinom testisa. vepesid LASTET CAP. Lastet inj.8din 4987170870342 287/2005/12 01.242 abecedni spisak registrovanih lekova LASOPROL . tvrda.NIPPON KAYAKU CO.8din 4987170870625 289/2005/12 01. 50.LTD.09. 100 . . tvrda. pa pauza 1-2 nedelje. 25. u intervalima od 3-4 nedelje. 100. blister. 25. etoposide. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. 50mg. tvrda.LTD. blister. tokom 5 uzastopnih dana.8din 3/2-10-7562 28.NIPPON KAYAKU CO. 1x14 kom Cena 644. Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. po potrebi veće doze do maks. 100mg/5mL. Paralelni lekovi: amarin.Japan etopozid . Lanzul®. . Lastet cap.

03mg. 15x20mg Cena 553.GALENIKA AD . odojčad 2 puta po ½ kafene kašike pre jela.Srbija metilprednizolon .H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047210 tableta.HEMOFARM AD .12. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.2002 doziranje: nedostatak gvožđa.Makedonija gvožđe(lll) proteinsukcinilat . terapija i profilaksa sideropeničkih anemija (usled akutnog.2002 Cena 455din (SZ) 0047220 rastvor za injekciju.DigitSoft. hipermenoreja. Paralelni lekovi: Lemod.2din 5310001186869 3/2-10-5761 27. 2x10 kom Cena 105. deca 1. bočica.3din 8600097011051 3/2-10-10162 24.Srbija metilprednizolon . 1x125mg 8600097010818 3/2-10-10159 23. doza održavanja 2-8mg dnevno. hroničnog gubitka krvi.6din 8600097010979 3/2-10-10157 24. blister.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047216 rastvor za injekciju. bočica. Chronova bolest. ulcerozni kolitis. etinilestradiol . kolagenoze.abecedni spisak registrovanih lekova 243 LEGOFER® . dermatoze.G03AA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. prevencija karcinoma jajnika: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.B03AB09 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. povećana potreba za gvožđem): odrasli 2 puta po ½-1 velika kašika pre jela. 40mg.12. Lemod® . bočica.5mg/kg dnevno. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.12. alergija: 80-120mg jednom nedeljno.2din (SZ) 0047219 rastvor za injekciju. adrenogenitalni sindrom i.Srbija metilprednizolon .2006 doziranje: prevencija trudnoće. 1x150mL Cena 248.HEMOFARM AD .12.nr .Srbija levonorgestrel. Paralelni lekovi: Microgynon® 30 LEMOD .HEMOFARM AD .Solu.8-1. Nirypan® LEMOD DEPO . 800mg/15mL. 40mg jednom nedeljno. deca preko 6 godina početna doza 0. 1x21 kom 8608808104955 111/2006/12 02. LEGRAVAN® .2002 Cena 129. 125mg.15mg+0. kolagenoze. Nirypan® LEMOD-SOLU .H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047212 rastvor za injekciju.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.ALKALOID AD . dermatoze. Chronova bolest.5mL/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela. nedovoljno unošenje hranom i otežana resorpcija.3din 8600097010856 3/2-10-10161 23.7din (SZ) 0047218 rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 40mg. ulcerozni kolitis. srednji zglobovi 10-40mg. 500mg. 10x40mg Cena 686.12. Paralelni lekovi: Lemod depo. 20mg. blister.6din (R) 1135240 film tableta. bočica.02.2002 Cena 1030. mali zglobovi 4-10mg intraar tikularno. zatim 7 dana pauze. ponavljane ciste jajnika. Lemod-Solu. Lemod-Solu. Lemod® . fiksne kombinacije Cena 98. bočica.co. reumatoidni ar tritis: 40-120mg jednom nedeljno. veliki zglobovi 20-80mg.10. 15x40mg 8600097010832 3/2-10-10160 23. dismenoreja.Solu. 1x500mg 8600097010825 3/2-10-10158 23. 4mg.m.12. tokom 21-og dana. doza održavanja 4-8mg. oralni preparati (R) 3060050 sirup. odrasli početna doza 4-48mg dnevno.2002 L www. 0.

06.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L Cena 3561. Lemod depo. Labilex®. kolagenoze.2006 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.SOLU . 1x2mL Cena 184. 10x2g 515-04-250/03 26. 2g.2003 Cena 7159.nr . 1x1mL 8600097002370 460/2006/12 06. ceftriakson. ulcerozni kolitis. ili i. .v. Chronova bolest. 2g na 12 sati i. podešavanje doze se vrši prema postignutom kliničkom efektu. genitalne infekcije.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047221 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. Nirypan® LEMOD® .v. ostale indikacije 10-500mg i. bočica.06. Nirypan® LENDACIN® . 1 sat pre. Chronova bolest. rocephin®. Paralelni lekovi: Lemod. uz postepeno obustavljanje doze. 50x1g 515-04-239-1 26. Lemod depo. bakterijski meningitis.7din 40mg. Paralelni lekovi: Lemod. reumatske bolesti: individualno. infekcije kostiju. bočica. zglobova.8din (SZR) 0321443 prašak za rastvor za injekciju. Cena 107. bakterijski endokarditis.Francuska brotizolam . maks.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta.2003 doziranje: infekcije urinarnog trakta. intraabdominalne infekcije. dvodelna bočica. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i. 2g dnevno. bočica. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. ceftriaxone-BcPP. primena velikih doza početno 30mg/kg telesne mase sporo i. na 4-6 sati tokom 48 sati.m. dermatoze.v.06. infekcije u stomatologiji.2006 www.2din 8600097002363 455/2006/12 06.Solu. vitalna ugroženost: 30mg/kg i. dermatoze.Srbija metilprednizolon .v. 1x10mg doziranje: poremećaji spavanja: 0. tokom najmanje 5-30 min.. mekog tkiva i rana. Lemod-Solu.25mg uveče pre spavanja. III generacija (SZR) 0321442 prašak za rastvor za injekciju. 10x1g Cena 128.v. bočica.7din 47/2006/12 18.04. kolagenoze. bakterijske septikemije. inf.06.v. dvodelna bočica.01.DigitSoft.8din 515-04-239/03 26. Longaceph®. veracol® LENDORMIN . blister. Farcef..v. na početku i po završetku citostatske terapije. 0. respiratornog sistema. maks.D.co.2006 (Z) 0047222 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. zavisno od indikacije i težine kliničkog stanja početna doza je obično 10-500mg i. do 6 puta dnevno.2003 Cena 35795.25mg. Paralelni lekovi: azaran. prevremeno rođene bebe maks. ili i. j01dd cefalosporini.BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE . 50x2g 515-04-250-1 26. 2g.2003 Cena 17808. 1g.04. doza se može ponoviti svakih 4-6 sati u toku 48 sati.244 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.HEMOFARM AD . 125mg. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. ulcerozni kolitis.m.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.Slovenija ceftriakson .2din (SZR) 0321445 prašak za rastvor za injekciju. Lemod® .. primena najmanje efikasne doze u najkraćem potrebnom periodu. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.6din (SZR) 0321446 prašak za rastvor za injekciju. 1g. ceftriaxon-MIP®. ili 1g mesečno tokom 6 meseci. 50mg/kg dnevno. invazivne forme beta-hemolitičkog streptokoka i toksičnog šoknog sindroma izazvanog streptokokama: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.

deca preko 12 godina 12mg dnevno.co.25mg uveče pre spavanja.KG . tvrda. blister.D. 900mg dnevno. kinetoze: odrasli 2 puta po 12mg.2din 8600064103833 544/2006/12 14. teške psihoze 200-450mg. 2x10 kom 8608809000560 3/2-10-4232 11.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .04.12. 1x10 kom Cena 128. Paralelni lekovi: dilcoran LENTOSTAMIN .A05BA03 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127250 obložena tableta.2002 doziranje: urtikarija. . smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.7din 515-04-2375/03 07. stanja posle infarkta miokarda. 100mg.D. blister. 8x10 kom Cena 110.DigitSoft. clozapine LEPROTEK® .C08CA13 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402840 film tableta. dnevna doza 20mg. 50mg.06. tvrda.2001 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.2006 doziranje: hepatične tegobe: oralno.2006  (R) 1070606 tableta.2003 doziranje: poremećaji spavanja: 0. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 50mg pre jela (ujutru i u podne. blister.07. blister.Nemačka brotizolam . oksazepini i tiazepini  (R) 1070605 tableta. maks. podeljeno u više doza.SRBOLEK A. 10mg.2003 doziranje: hipertenzija: 10mg dnevno. 2x10 kom Cena 152.7din 515-04-232/03 01.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati Cena 78. 25mg.Nemačka lerkanidipin . alergijski rinitis i konjunktivitis. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®.abecedni spisak registrovanih lekova 245 LENDORMIN . serumska bolest.nr . blister.Velika Britanija klozapin .Srbija silimarin . alergija na lekove.08.09.Srbija hlorfenamin .5din 8608809000553 3/2-10-4242 03.09. blister. blister.5din (R) 1102152 kapsula. L www.R06AB04 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058160 kapsula. 5x10 kom Cena 695. 2 ili 3 puta dnevno po 140mg (ekvivalentno 60mg silibinina).Srbija pentaeritritiltetranitrat . 12mg. LERCANIL .N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. 35mg.SRBOLEK A. 5x10 kom Cena 2142.4din 8606103543042 1583/2006/12 05. alergijske dermatoze.NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD .25mg. po potrebi povećavati tokom 2-3 nedelje za 2550mg dnevno do 300mg dnevno. .5din 8606103543059 1584/2006/12 05. .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. LENTONITRAT® .ZDRAVLJE A.D. a najkasnije do 16 časova).N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. maks. 0.2006 doziranje: šizofrenija.5-25mg. LEPONEX® . 2x14 kom Cena 735.

D. 80mg. uveče posle jela.7din 3/2-10-10138 28. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. 40mg.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122800 film tableta. 2x14 kom 3/2-10-8863/1 12.D.2006 doziranje: gastritis. a najduže 2 meseca.NOVARTIS .Slovenija cetirizin .2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. D.09.Švajcarska fluvastatin .Švajcarska fluvastatin . terapija traje najmanje 1 mesec.3din 3838989528331 515-04-4210/03-1 13. 2x14 kom SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104452 tableta sa produženim oslobađanjem. kombinovana hiperlipidemija: 20-40mg. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Letizen® S LETIZEN® S .R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058046 film tableta.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice.7din 3/2-10-8863 12.D. 4x7 kom Cena 1699. 20mg.KRKA. .DigitSoft. uvečeposle jela.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija.nr . Paralelni lekovi: Lescol® XL LESCOL® XL .R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058045 film tableta.C10AA04 c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104450 kapsula.24 LESCOL® . polenska kijavica deca 2-6 godina 5mg dnevno.C10AA04 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 1059.12. tvrda. blister.ZDRAVLJE A.2002 Cena 1384. polenska kijavica: deca od 2-6 godina 5mg dnevno. izuzetno 80mg.Srbija bizmut-subcitrat . Paralelni lekovi: Lescol® LESUX® . ulkus želuca i duodenuma. Uzima se 30 minuta pre jela. D.09. . tvrda. 7x4 kom Cena 201din 8600064101075 1578/2006/12 05. 300mg. 1x10 kom Cena 120.09.12. blister.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija. . blister.5din 3838989501396 515-04-4210/03 13. hronične urtikarije i druga alergijskih oboljenja odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. deca 7-8mg/kg dnevno.KRKA.7din (R) 1104451 kapsula. blister. Paralelni lekovi: Bicit HP® LETIZEN® . blister. strip.12. kombinovana hiperlipidemija: 1 tabl. TOVARNA ZDRAVIL.NOVARTIS .Slovenija cetirizin .co. 10mg. eradikacija Helicobacter pylori: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 600mg ili 4 puta po 300mg. hronične urtikarije i druga alergijska oboljenja: odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. 10mg. Paralelni lekovi: Letizen® L www. 2x10 kom Cena 200.

deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 50mcg. 100mcg.co. Letrox® 100. blister. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. 150mcg. deca od 6 -12 meseci 6. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno.9din 4013054002650 90/2005/12 19.5 godina 5-6mcg/kg dnevno. Paralelni lekovi: euthyrox. 100mcg. 75mcg. Letrox® 50. doza održavanja 100-200mcg dnevno. 2x25 kom Cena 148.8mcg/kg dnevno. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. maks.2006 Cena (R) 1040086 tableta.Nemačka levotiroksin natrijum . 1x25 kom 4013054009239 2508/2006/12 29.08. 75mcg. 1x25 kom 4013054009215 2497/2006/12 29. Letrox® 150. 150mcg. 50mcg. 4x25 kom 4013054002667 91/2005/12 15. Letrox® 150. 100mcg.2006 Cena (R) 1040088 tableta. maks. 150mcg.12. deca od 1. 150mcg.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.DigitSoft. 100mcg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .6din 4013054002339 88/2005/12 19. maks. 2x25 kom Cena 115.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni (R) 1040082 tableta. 2x25 kom Cena 92.Nemačka levotiroksin natrijum . deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. Tivoral® www.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . doza održavanja 100-200mcg dnevno.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) 24 H03aa tireoidni hormoni (R) 1040081 tableta. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. blister. Letrox® 50.08. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno.nr .12. blister. 4x25 kom 4013054002872 87/2005/12 15. maks.08. Tivoral® LETROX® 150 .2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. 75mcg.12.2005 Cena (R) 1040085 tableta. maks.Nemačka levotiroksin natrijum . blister.08.08.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. 150mcg. blister. 1x25 kom 4013054009222 2511/2006/12 29. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg.6din 4013054002322 86/2005/12 15. maks. maks. maks. Paralelni lekovi: euthyrox. maks.2005 Cena (R) 1040083 tableta. maks. 4x25 kom 4013054002025 89/2005/12 15. 50mcg. maks. Tivoral® LETROX® 50 . deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. doza održavanja 100-200mcg dnevno. Paralelni lekovi: euthyrox. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. 150mcg. blister. Letrox® 100. 50mcg. maks.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. blister. blister. 50mcg.2005 Cena (R) 1040084 tableta. 100mcg.abecedni spisak registrovanih lekova LETROX® 100 .2006 Cena (R) 1040087 tableta. 100mcg. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.08. blister. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. 50mcg.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) L H03aa tireoidni hormoni (R) 1040080 tableta.

LACHEMA A. 50mg/5mL. 25mg. parenteralni.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 20mg.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima (SZR) 0184080 prašak za rastvor za injekciju. ampula. dugog dejstva (R) 0041551 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Levemir® FlexPen® LEVITRA® . 1x2 kom 8606007910353 1432/2007/12 05.co.07. inf. 1x2 kom 8606007910360 1433/2007/12 05. 1x4 kom Cena 8606007910070 595/2005/12 21. 10mg. blister. blister.12.07.2003 Cena (SZR) 0184028 rastvor za injekciju.v. Leucovorin ca Pliva .R.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima Cena 6811. 10x25mg Cena 2961. . Leukovorin calcium LEUKOVORIN CALCIUM . 100j.v.6din (R) 1139214 film tableta. za muškarce starije od 18 god.5din 8590027301195 1136/2006/12 06.12.12.12.7din (R) 1139212 film tableta. zatim i.m.v.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 1x4 kom 8606007910094 626/2005/12 21. dnevno. 5x3mL 8600102099388 526/2005/12 04.12.Češka kalcijum-folinat . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. bočica. 10x5mL 8606007410877 515-04-2433/03 10. 20mg.2005 Cena 2167. parenteralni.2006 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. i. maks. ili i. Paralelni lekovi: calciumfolinat. 1 tabl.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L a10ae insulini i analozi.G04BE09 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139210 film tableta..2003 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. Paralelni lekovi: calciumfolinat. ili i.S. blister.8din 1139211 film tableta. pre seksualne aktivnosti progutati 1 tabl.DigitSoft.8din (SZR) 0184027 rastvor za injekciju.m. do 120mg tokom 12 .. 5mg.9din (R) 1139213 film tableta. vrstu insulina. Cena karpula sa dozerom u pen aplikatoru. blister. blister. inf./mL.07.NOVO NORDISK A/S . 10x10mL 8606007410884 515-04-2433-1 10. dugog dejstva (R) 0041550 rastvor za injekciju. ampula.NOVO NORDISK A/S .2007 doziranje: erektilna disfunkcija: individualno i prema preporuci lekara.24 sata podeljeno u više doza. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 10mg.24 abecedni spisak registrovanih lekova LEUCOVORIN CA PLIVA .Nemačka vardenafil . do 120mg tokom 12-24 sata podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: Levemir® Penfill® LEVEMIR® PENFILL® . 5x3mL Cena 8600102099333 1261/2006/12 02.Danska insulin detemir . 100mg/10mL.nr .Luksemburg kalcijum-folinat .Danska insulin detemir . vrstu insulina.BAYER HEALTHCARE AG .2005 Cena 2637.11. zatim i. uložak.2007 Cena 1350. 1x4 kom (R) 8606007910087 625/2005/12 21.2005 Cena 1131. 100j.08.m.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. www./mL.m.PFIZER ENTERPRISES S. i.v. .PLIVA .A. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.L. uz čašu vode. 25-60min.LACHEMA 25 .Lachema 25 LEVEMIR® FLEXPEN® .

u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. doze 200-300mg/sat. 3mg. blister.KRKA.5-30mL.8din (Z) 0081622 rastvor za injekciju. tuba. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. TOVARNA ZDRAVIL. ampula. inj.03.025mg.GALENIKA AD .1din 3838989617677 515-04-268/03/2 05.9din 8608808105686 515-04-5180/03 10.2006.7din 3838989617660 515-04-268/03/1 05. ukupna doza epinefrina ne sme da pređe 0.11. poremećaj sna: 3 puta po 1. anksioznost. maks.11. 2x15 kom Cena 97.abecedni spisak registrovanih lekova 24 LEXAURIN® . 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. Lexilium® LEXILIUM® . Lidokain-hlorid 2% L www. blister. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. zatim inf.2002 doziranje: stanja napetosti. 3mg. blister.DigitSoft. 50x3. uznemirenost.Srbija lidokain .Makedonija bromazepam . Paralelni lekovi: Bromazepam. do maks. 2x15 kom Cena 66. anestezija u stomatologiji: 1-5mL.uretralna anestezija: 5-10mL. kratkotrajna primena. žene .04. 3x10 kom Cena 131.4din 5310001002541 3/2-10-5756 11. maks. 6mg. Paralelni lekovi: Lidocaine.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071624 tableta.5mg.2002  (R) 1071626 tableta.2002  (R) 1071628 tableta.2004  (R) 1071322 tableta.5-6mg. 40mg+0.O. blister. LIDOKAIN-HLORID . ampula. 10mL.3din 5310001002572 3/2-10-5759 11.ADRENALIN . Lexaurin® LIDOCAINE .Slovenija bromazepam .12.2004 doziranje: stanja napetosti. kratkotrajna primena.5mg/kg.7din 3838989617653 515-04-268/03 05. Lidokain-hlorid 1%.03. 2x15 kom Cena 161.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. 50x2mL Cena 441.Srbija lidokain.v.GALENIKA AD .2din 8608808104139 591/2005/12 21. Lidokain-hlorid 1%. 20mg/mL. blister. Paralelni lekovi: Lidokain-hlorid. 10mg/mL. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.D. 1-1.ALKALOID AD .5mg. blokada simpatičkih nervnih vlakana 5-10mL. . 6mg. Paralelni lekovi: Bromazepam. endoskopija 10-20mL. 60mg dnevno. poremećaj sna: 3 puta po 1.2004 doziranje: muškarci . 1.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081540 rastvor za injekciju.5mL Cena 516. maks. .2004  (R) 1071324 tableta. 2%. nervoza.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (R) 4081225 gel.04. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. anksioznost. 1x30g Cena 117.O.11. epinefrin . Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN 2% . 20mL.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071320 tableta. 3x10 kom Cena 90. ampula.2005 doziranje: doziranje zavisi od vrste anestezije. 1.03.nr .03.5mg. 50x2mL 8600097200295 550/2006/12 14. 3x10 kom Cena 50.uretralna anestezija: 20mL. maks. uznemirenost.co.HEMOMONT D.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081621 rastvor za injekciju.Crna Gora lidokain . nervoza. 60mg dnevno. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.5-6mg.3din 5310001002565 3/2-10-5758 11. Cena 536.5din 8600097200301 472/2006/12 06. blister. D.

Slovenija mlečnokiselinske bakterije. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. . D. blister.D.2004 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka. doze 200-300mg/sat. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN-HLORID 2% .02. ili na 8 -12 sati sporom i.2din 17.2x 107. Fosamax® LINEX® . ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. 600mg na 12.09. kože i mekih tkiva.05. tvrda.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081222 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Lidocaine.10.5mg/kg.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081560 rastvor za injekciju. 1. intraabdominalna sepsa i pelvične infekcije): odrasli oralno 500mg na 6 -8 sati.KRKA.2x 107.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059077 tableta.5mg/kg. ili 10. maks. inf. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07Fa antidijaroici .60mg/kg dnevno podeljeno u 3.v.5din 515-04-03680/03 28. Lidokain-hlorid. 10mL.250 abecedni spisak registrovanih lekova LIDOKAIN-HLORID 1% .nr . 1x16 kom 3837010000068 (BR) 1126071 kapsula.GALENIKA AD . Lidokain-hlorid. 10mg. doze 200-300mg/sat. 10x3. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. deca 10mg/kg na 12. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. inf..5din (Z) 0326411 rastvor za injekciju/infuziju. 4x7 kom Cena 936. infekcije izazvane stafilokokama rezistentnim na druge antibiotike (septični artritis i osteomielitis. LINDRON . Paralelni lekovi: Lidocaine. 10mL.DigitSoft.D. ampula..Slovenija alendronska kiselina . inj. . blister.mikroorganizmi (BR) 1126070 kapsula.Srbija lidokain . 1x16 kom 3837010003250 Cena 653/2006/12 Cena 654/2006/12 207.v. ampula.v. zatim inf. ampula.HEMOFARM AD .J01FF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01FF linkozamidi 358.4 doze. maks. inj. tvrda. 10x2mL Cena 8600097010511 2524/2007/12 22. deca 30. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL.co.A07FA51 ANTIDIJAROICI. maks. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.8din (8608808104184) 515-04-3423/03 08. do maks.v. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.3din 8608808102944 107/2006/12 02. 35mg. nije dozvoljena aplikacija nerazblaženom i.m. 600mg/2mL. zatim inf. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. žive liofilizovane . 1-1.v.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.5mL Cena 103. 1. do maks.Srbija linkomicin . Lidokain-hlorid 1% LINCOHEM . epiduralna anestezija rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.05.m.5-30mL.2006 207.12. 50x2mL Cena 536.GALENIKA AD .24 sata duboko i.24 sata i. 1-1. lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. 40mg/2mL. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: alendronat.2003 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.2din 17.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.Srbija lidokain . 8g dnevno. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.2006 www. bočica.20mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze sporom i. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.5-30mL. inj.2007 doziranje: infekcije respiratornih puteva.

Paralelni lekovi: Linola® LINOLA® FETT N .2007 doziranje: seboreja kože.04. posle jela. staračka koža. terapije antibioticima i hemioterapijskim agensima širokog spektra. 200mg/g.Nemačka parafin. psorijaza). deca od 2-12 god.2007 doziranje: deluje antizapaljenski i povećava vlažnost kože kod svraba. LINOLA® . suva koža kod bolesnika sa dijabetesom: 1-2 puta dnevno blago utrljati krem na obelelo mesto u tankom sloju. 1x50g 8600103690034 763/2007/12 02. profesionalna oštećenja kože.04. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 411. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti (BR) 9155602 dodatak za kupku. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 305. izbegavati kontakt sa očima. tuba. LINOLA® UREA .05. LINOLA® GAMMA . dermatoze sa izraženim perutanjem (psorijaza. dnevno. profesionalna oštećenja kože.D02AC. tuba. na suvu kožu 2-3 puta dnevno do poboljšanja stanja kože.Nemačka masne kiseline. ARZNEIMITTEL .D02AC. bolne naprsline kože (ragade). zračenja organa abdomena i karlice): odojčad i deca do 2 god..D02AE01 EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ae proizvodi karbamida (BR) 4159030 krem. (Oenothere spp).DR. 1x50g 8600103690065 764/2007/12 02. nezasićene . meteorizma i sličnih digestivnih poremećaja (usled bakterijskih i virusnih infekcija kod odojčadi. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL .. nezasićene .Nemačka masne kiseline. uz dovoljnu količinu tečnosti (vode). ihtioza): 30-40mL dodati u vodu za kupanje (kompletno kupanje). 8.D02AC. neurodermitis.7din 8600103690041 1444/2007/12 06. bolne naprsline kože (ragade). ekcema i atopijskog dermatitisa. boca. 3 puta po 1-2 kaps. 5mg/g. 20mL upotrebiti za tuširanje. masno ulje . 1x50g Cena 288. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. poremećaj sa orožavanjem kože (ihtioza. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 263. L www. tečni i masni proizvodi .2din (BR) 4155600 krem.9din (BR) 4155601 krem. 3 puta po 2 kaps.05. do poboljšanja stanja.15mg/g..2007 doziranje: seboreja kože.co.DR.07. dnevno. do poboljšanja stanja. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. pre primene pažljivo pročitati uputstvo za primenu. ne nanositi u blizini očiju. odrasli i deca uzrasta preko 12 god. AUGUST WOLFF GmbH & CO. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: krem ravnomerno naneti na suvu kožu. ARZNEIMITTEL . neurodermatitis. tuba. AUGUST WOLFF GmbH & CO. 1x200mL Cena 398.5din (BR) 4155603 krem. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: ravnomerno naneti na suvu kožu. tuba. ARZNEIMITTEL . 120mg/g.Nemačka urea (karbamid) . 480mg/g+440mg/g+10mg/g+60mg/g. crvenila.abecedni spisak registrovanih lekova 251 doziranje: dodatna terapija kod dijareje.D02AC. 1x50g 8600103690027 923/2007/12 04.2007 doziranje: suva koža sa perutanjem.. AUGUST WOLFF GmbH & CO.2007 doziranje: pomoćni tretman u terapiji suve kože.nr . Paralelni lekovi: Linola® Fett LINOLA® FETT . ispucalosti i otklanja probleme suve kože u akutnim i hroničnim stanjima: krem ravnomerno nanositi u tankom sloju. svaka 2-3 dana. dece i odraslih.DigitSoft. suvoće kože.DR. 3 puta po 1 kaps. terapija traje 4 nedelje.DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO.Nemačka noćurak. dnevno.DR. ARZNEIMITTEL .9din 8600103690010 922/2007/12 04. hronični ekcemi.

peritonitis. blister. dugotrajna koma: doziranje je individualno.1din 28.2004 www. 1x50g 4013054003923 1088/2007/12 23. 20mg. 100mg. LISOPRESS® . uz masiranje obolelog područja (masiranje nogu vršiti odozdo nagore).2007 doziranje: tromboflebitis. blister.05. 10x500mL Cena 8606010925078 2523/2007/12 22.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c10aB fibrati (R) 1104470 kapsula.6%.7din 28. opekotine. 2x14 kom 5997001312988 (R) 1103557 tableta.10.j. 5mg.252 abecedni spisak registrovanih lekova LIOTON 1000 .B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171110 emulzija za infuziju.Francuska ciprofibrat . tuba. blister.2007 Cena 296. .08.2007 Cena (BR) 4108052 gel. uključujući hiperholesterolemiju. opekotine. 10%+2.9din (BR) 4108051 gel.09.j. tvrda. 2x14 kom 5997001313008 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-00499-2 Cena 515-04-00499-1 Cena 515-04-00499/04 154. LIPOVENOES 10% PLR . distorzija): 3-4 aplikacije 3 puta dnevno.6din 515-04-1660/03 04./g.3din 28. LIPOVENOES . ulkus kruris. 100g+6g+25g. tuba. III i IV kombinovanih hiperlipidemija.GEDEON RICHTER LTD .MENARINI. 2x14 kom 5997001312995 (R) 1103558 tableta.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .nr . glicerol.2007 Cena (BR) 4108053 gel.09.R. tumori gastrointestinalnog trakta. fosfolipidi. hematom.C10AB08 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 826.Austrija ulje soje. 1x20g 4013054010709 1090/2007/12 23. 10mg. ulcerozni kolitis. ulcerozni kolitis./g.Austrija sojino ulje. bočica staklena.2004 452. Paralelni lekovi: Hepathrombin. tuba. 1000i. 1x100g Cena 4013054013915 1087/2007/12 23.09. 1000i.2004 doziranje: postoperativna ishrana.Mađarska lizinopril . boca staklena.05. hipertrigliceridemiju i tipove IIa.5%+0.01. povrede kod spor tista (otok. IIb. 1x100mL Cena 515-04-3419/03 08. viatromb LIPANOR® ./g. 3x10 kom L B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171111 rastvor za infuziju.L.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1x30g 4013054003916 1089/2007/12 23.DigitSoft.co. posttraumatski hematomi. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.C09AA03 c09aa inhibitori ace.A.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108050 gel.j.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .2003 doziranje: terapija primarne hiperlipoproteinemije. koje ne reaguju na uobičajenu redukcionu dijetu: 100mg uveče.2007 doziranje: postoperativna ishrana./g.Italija heparin . 1000i. tuba. peritonitis. monokomponentni (R) 1103556 tableta. blister. glicerol .2004 312.05.j. lecitin jajeta . 1000i. tumori gastrointestinalnog trakta.05. dugotrajna koma: doziranje je individualno.

1din (R) 1049210 tableta. do ukupne doze od 0.05.LIPOMED AG . hronična limfocitna leukemija): 0. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni non-Hodgkin limfom.2din 10.2002 doziranje: melanom. 7 dana uzastopno.Švajcarska kladribin .-7.SRBOLEK A. 20mg. tvrda. ORGANON . 5mg. 10x10 kom Cena 287.2007 doziranje: doziranje litijuma je individualno. 10mg. najčešće 20-30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi. blister. 300mg. LIVIAL® .BRISTOL-MYERS SQUIBB . 5x5mL Cena 170301. maks.1din 3/2-10-3159 17.5mg.11.USA hidroksikarbamid (hidroksiurea) . bočica. LITALIR .Holandija tibolon . podeljeno u više doza.L01XX05 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1039285 kapsula.63mg/kg. 2x10 kom 8608811003108 Cena 515-04-2513/03 Cena 515-04-2513-1 Cena 515-04-2513-2 137. 40mg dnevno.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Loril®.5mg.5mg uvek u isto doba dana.09. 2x10 kom 8608811003085 (R) 1103876 tableta. 2. deca preko 12 godina 32-63mg/kg dnevno.11.0mmol/L 12h posle doze leka. dana lečenja (ne preko 1.01.9din 515-04-2084/04 10. 1x28 kom 8600103419123 30/2006/12 13. prevencija osteoporoze u stanjima sa deficitom estrogena: 1 puta po 2. Skopryl® LITAK 10 SOLUTION . blister. rezistentna hronična mijeloidna leukemija. Lizinopril. manična stanja (akutna stanja): odrasli 3 puta po 600mg dnevno. Paralelni lekovi: Irumed®. blister. tvrda.3din 8608809000010 962/2007/12 10.JUGOREMEDIJA A.L01BB04 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (Z) 0034025 rastvor za injekciju. 4. LIZINOPRIL .nr . LITIJUM KARBONAT .2003 324. blister.11.09mg/kg/dan tokom 24 sata. .2003 www.7din 10.V. monokomponentni (R) 1103875 tableta. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma: individualno prema protokolu. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.co.N05AN01 PSIHOLEPTICI N05aN litijum  (R) 1070885 kapsula.2006 doziranje: deficit estrogena kod žena koje su u postmenopauzi duže od 1 godine posle menopauze.Srbija lizinopril .D.5mg. bočica. 500mg. leukopenija: 900-1500mg dnevno podeljeno u više doza.G03DC05 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena Cena 1358.2004 doziranje: leukemija vlasastih ćelija.abecedni spisak registrovanih lekova 253 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.06. doza održavanja 3-4 puta po 300mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.D. blister.5mmol/L). ZRENJANIN .DigitSoft.N. Lizopril.Srbija litijum karbonat .2003 197. 1x100 kom Cena 3763.4-1. potrebna litemija bično 0. uz obaveznu kontrolu litemije. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5-20mg. 2x10 kom 8608811003092 (R) 1103877 tableta. 10mg/5mL.4din 10.

.D. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. maks.09.07.2004 Cena (R) 1401187 tableta.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401185 tableta.nr .5mg. Paralelni lekovi: Irumed®.12. 10mg. blister.07. blister. hidrohlortiazid . 10mg+12. maks. Skopryl® LIZOPRIL H . 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-2581/03 17. Lisopress®.2din (R) 1401172 tableta.2004 doziranje: esencijalna hipertenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tableta dnevno. uvek u isto vreme (najbolje ujutro).07. .SRBOLEK A. Loril®.2004 Cena (R) 1401186 tableta. Lizopril. 2x10 kom Cena 279.Bosna i Hercegovina lizinopril . Lisopress®. 2x10 kom 515-04-02271/04 28. Loril®.6din (R) 1103867 tableta. 10mg+12. 2x10 kom 515-04-02272/04 28. maks. Loril®.5mg.Srbija lizinopril . Paralelni lekovi: Irumed®. Lisopress®. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.Bosna i Hercegovina lizinopril. hidrohlortiazid .ZDRAVLJE A. monokomponentni (R) 1103878 tableta.1din 515-04-240/03-2 30.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. blister.5mg. monokomponentni (R) 1103865 tableta.2003 Cena 355.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM L Cena 515-04-02273/04 28. blister.Srbija lizinopril.D. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.2003 Cena 316. blister. 20mg+12.co. .D.07. 20mg+25mg. dnevno.5mg.2006 Cena 629. blister. Paralelni lekovi: Lizinopril HcT www. 1x20 kom 3870010004575 515-04-240/03 30.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tabl. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. blister. 2x10 kom c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401171 tableta. 2x10 kom Cena 485. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.09. blister. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. 20mg. Paralelni lekovi: Lizopril H LIZOPRIL . . Lizopril. 20mg+12.6din 3870010005046 1191/2006/12 13. Paralelni lekovi: Irumed®. uvek u isto vreme (najbolje ujutro). kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.254 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.09.5mg.5mg. 40mg dnevno. 20mg.07. 40mg dnevno.5mg.C09AA03 c09aa inhibitori ace.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.D. 2x10 kom 3870010004599 (R) 1103866 tableta.DigitSoft.BOSNALIJEK D. 40mg dnevno. Skopryl® LIZINOPRIL .5mg. 5mg. Lizinopril.5mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.5din 515-04-240/03-1 30.5mg.BOSNALIJEK D. 2x10 kom 3870010005053 1192/2006/12 13.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Skopryl® LIZINOPRIL HCT .

Švajcarska klodronska kiselina . 3x10 kom 4022536915715 732/2006/12 26. osteoporoza: 300mg inf.2din (R) 1107192 film tableta. 300mg.05. ponavljati u tromesečnim ciklusima. ne žvakati. 1x21 kom Cena 401. hidrohlortiazid . etinilestradiol .F.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . malo soli.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059051 koncentrat za rastvor za infuziju. 10mg+6. maks.2006 Cena 494.Francuska bisoprolol. 1x10mL Cena 462din 8606002990060 1355/2007/12 19.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 255 B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179046 rastvor za infuziju. blister.MERCK SANTE S.2din (R) 1107191 film tableta. blister. 2. najviše 7-10 dana ili 1. osteoporoza: 1 tableta dnevno mesec dana.S.06. LODRONAT . trudnicama i ženama koje doje. hiperbilirubinemija: zavisno od indikacije i stanja bolesnika. tokom 21-og dana. u toku 4 sata. UMaN aLBUMIN LODOZ® . menstrualni poremećaji 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. ako se ne postigne terapijski efekat dati dozu od (5mg+6.abecedni spisak registrovanih lekova LJUDSKI ALBUMIN 20% .2002 Cena 13567.2006 doziranje: blaga do umerena hiper tenzija: uobičajeno. 0. ciroza jetre. a ako se i dalje ne postigne terapijski efekat dati dozu od (10mg+6.C07BB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi (R) 1107190 film tableta. jednom mesečno.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Srbija albumin. 20%. 3x10 kom 3/2-10-9936 28. 3x10 kom Cena 479.8din (R) 1059050 film tableta.12.5mg+6.nr . 4 tablete (2 tablete ujutru i 2 tablete uveče na prazan stomak). 5mg+6.05.12..075mg+0. 520mg. opekotine.2006 Cena 487. progutati sa malo tečnosti. blister. tabl. uzeti ujutru. fiksne kombinacije (R) 1135270 obložena tableta. Human albumin. humani .02mg. 3x10 kom 4022536915722 693/2006/12 25.25mg. nefrotski sindrom.25mg) jednom dnevno.5mg+6.2007 Cena 2310din (SZ) 0179048 rastvor za infuziju. bočica. ampula.A. . Ne davati ga deci. 1x50mL 8606002990077 1356/2007/12 19. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.DigitSoft. 1 tableta dnevno (2. bočica. 5x10mL Cena 3/2-10-9936/1 28. inf.2002 doziranje: hiperkalcijemija: oralno 2 tablete na 1 sat pre doručka.2007 doziranje: hipovolemijski i hemoragijski šok. zatim 2 meseca pauze.06. www.05. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. kao ni bolesnicima sa teškim oštećenjem jetre i bubrega.25mg). zatim 7 dana pauze.co. blister.06.DELPHARM LILLE SAS .25mg.25mg.25mg) jednom dnevno.Francuska gestoden. parenteralno hiperkalcijemija: 300mg dnevno sporom i.8din 4022536915708 694/2006/12 25.G03AA10 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. pre i postoperativna hipoalbuminemija.v. Paralelni lekovi: Bonefos® LOGEST® . blister.2003 doziranje: kontracepcija. 20%.9din 8600103492140 515-04-721/03 19.5g jednokratno. tokom više godina.

DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1401290 tableta.Nemačka loperamid . edemi različite etiologije: ½-1 tableta ujutro posle doručka. 2x10 kom Cena 63. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (R) 1126412 kapsula..2006 doziranje: zapaljenja donjeg dela disajnih puteva i zapaljenja pluća. 2g dnevno. kongestivna srčana insufijencija.12. 5mg+10mg. 2x15 kom Cena 99.Srbija metiklotiazid.2003 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. zapaljenja mokraćnih organa.Italija fentikonazol .RECORDATI S. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 16mg dnevno. Farcef. rocephin®.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01dd cefalosporini. 8-12mg dnevno. 0. III generacija Cena 3351.4din 8600064101129 515-04-4009/03 19.Srbija ceftriakson . trihomonijaza: 600mg uveče jednokratno. intraabdominalna infekcija. prevremeno rođene bebe maks. 1g.A07DA03 ANTIDIJAROICI.6din (BR) 2126400 oralne kapi. maks. zapaljenje kože i mekih tkiva. maks.24mg/kg dnevno.G01AF12 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137510 vaginalna kapsula. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.2003 Cena 66.GALENIKA AD . deca od 2-5 godina 2-3 puta po 0. meningitis. 50mg/kg dnevno. maks. maks. amilorid . Paralelni lekovi: Loperamid LOPERAMID . ceftriaxone-BcPP. deca preko 5 godina 2mg odjednom.GALENIKA AD . 1x1 kom Cena 236. bočica. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (BR) 1126401 tableta. deca od 2-5 godina (samo kod akutne dijareje) 2-3 puta po 0. Labilex®. akutno bakterijsko zapaljenje srednjeg uva. blister. 10x1g 8608808102791 245/2006/12 03.C03EA.08mg/kg. deca preko 5 godina 2mg odjednom.02. ceftriaxon-MIP®. Lendacin®. rastvor. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. tvrda.A07DA03 ANTIDIJAROICI. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. . 8-12mg dnevno. maks. inf.P.2006 doziranje: arterijska hipertenzija.co.03. 2mg. 2g na 12 sati i.nr . maks.v.D. ceftriakson. pre i posle hirurške intervencije da bi se sprečilo zapaljenje: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. zapaljenska bolest karlice. 1x15mL 8600064101273 515-04-4008/03 19. septikemija. veracol® LOPEDIUM AKUT . 600mg. Paralelni lekovi: Lopedium akut www. blister.12. LOMEXIN® . maks.08mg/kg. maks.Srbija loperamid .SALUTAS PHARMA GmbH .2006 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. 2mg/mL.8din 8608808101183 105/2006/12 02. 1x10 kom Cena 8606102455025 40/2006/12 16. blister.A.ZDRAVLJE A. blister.24mg/kg dnevno.7din (Z) 0321329 prašak za rastvor za injekciju.25 abecedni spisak registrovanih lekova LOMETAZID® . zatim 2mg posle svake neformirane stolice. LONGACEPH® . Paralelni lekovi: azaran.01. zapaljenja kostiju i zglobova. .DigitSoft.. 0. bočica. meka.12.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. 2mg.9din 8606103110107 3/2-10-10610 27. nekomplikovana gonoreja. 16mg dnevno.

Molicor® LORANO . ZRENJANIN .C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102521 tableta sa produženim oslobađanjem. Lopion® forte. 4mg. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela.4din 8608809000355 3/2-10-7306 10.2003 Cena 167din (R) 3058292 sirup. 8mg. ZRENJANIN . bočica od tamnog stakla. 3x10 kom 8608811001814 3/2-10-7371 26.D. Lopion® forte. 2mg.08.JUGOREMEDIJA A. blister. Pressing® LORATADIN .D.JUGOREMEDIJA A.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058287 tableta.Srbija loratadin .2002 L www.SALUTAS PHARMA GmbH . 10mg.12. ZRENJANIN . Flonidan®.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114. 16mg dnevno.DigitSoft. deca od 2 . stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela.Srbija molsidomin .12.4din 8608811003160 515-04-3379/03 18.5 godina: 5mg dnevno. Lopion®.9din 8608811001838 1491/2006/12 21. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058240 tableta. blister. ZRENJANIN . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 1x120mL 8608811003184 515-04-3377/03 18. Molicor® LOPION® FORTE . Paralelni lekovi: Lopion retard®. Paralelni lekovi: Lopion retard®.7din (R) 1058291 tableta.co.2002 doziranje: ishemijska bolest srca. 2x10 kom Cena 151.09.SRBOLEK A. Molicor® LOPION® . nesezonski hronični idiopatski rinitis. Paralelni lekovi: claritine®. maks. 2x10 kom 8608811003177 515-04-3376/03 18. nesezonski hronični idiopatski rinitis.2003 doziranje: sezonski alergijski rinitis.12.2003 (R) 3058293 oralna suspenzija.Srbija loratadin .abecedni spisak registrovanih lekova 25 LOPION RETARD® .D. 2x10 kom Cena 8606102455018 586/2005/12 30. alergijski konjunktivitis. alergijski konjunktivitis.2006 doziranje: ishemijska bolest srca. Paralelni lekovi: claritine®. Lorano. bočica.D.2003 Cena 204. 1x10 kom Cena 120. 10mg.2din 8608811001821 2042/2007/12 25. 1x1 kom Cena 8608811003191 515-04-3378/03 18.11.Nemačka loratadin . blister.12. 5mg/5mL.Srbija molsidomin . 1x10 kom Cena 120.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058290 tableta.4din (R) 1102520 tableta. 10mg.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102522 tableta. 5mg/5mL. Paralelni lekovi: Lopion®. 10mg. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. blister.11.JUGOREMEDIJA A. Flonidan®.10.D. 3x10 kom Cena 115.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. Loratadin. stabilna angina pektoris: 1-2 puta po 8mg posle jela. blister. blister.2005 doziranje: sezonski alergijski rinitis.nr .JUGOREMEDIJA A. Pressing® LORATADIN . .Srbija molsidomin . blister.

5mg.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: jednom dnevno 50mg. . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.Srbija lorazepam . 2x10 kom 8608809000935 515-04-2012/04 27. Lotar® www.2006 doziranje: anksioznost oralno 1-7.09.2007 Cena 197. maks. blister. Paralelni lekovi: claritine®. LORAZEPAM .5mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 2x15 kom Cena 56.10.4din 8608807100910 514/2006/12 11. status epileptikus: 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece.HEMOFARM AD . Lisopress®. Paralelni lekovi: cozaar®. Paralelni lekovi: Irumed®. zatim doza održavanja 1 puta po 10 .D.5mg. Flonidan®. blister.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 0071712 rastvor za injekciju.2006  (R) 1071711 tableta. alergijski konjunktivitis.20mg. 40mg dnevno. blister.5mg. Flonidan®. Lorano.7din (R) 1103562 tableta. 1mg.08.D.9din 8608807100903 513/2006/12 11. 1x10 kom Cena 120.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.Srbija lizinopril . 2x10 kom Cena 63. Pressing® LORATADIN . Skopryl® LORISTA® .ZDRAVLJE A.Srbija loratadin . alergijski konjunktivitis. TOVARNA ZDRAVIL. deca od 2 . monokomponentni (R) 1103560 tableta.2007 Cena 324.4din (R) 1103561 tableta. 2x10 kom 8608809000386 2534/2007/12 22. .25 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: sezonski alergijski rinitis. po potrebi ponavljati na 6 sati. 10mg.Srbija lorazepam . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).4din 86000641022 515-04-02269/04 28. Pressing® LORAZEPAM . 2. .04.10.04. 2mg/mL. ampula.09.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058255 tableta. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 4x7 kom Cena 725.nr . Lizinopril.Slovenija losartan .4din 8608807100972 515/2006/12 11.2004 doziranje: sezonski alergijski rinitis.D. 10mg. D.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. deca od 2 .2din 8608809000379 2535/2007/12 22. 2x10 kom Cena 137.04. 50x1mL Cena 239.5mg. Lorano. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 20mg.co. . blister. erynorm®. blister.KRKA. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno.DigitSoft. Lizopril.5 godina: 5mg dnevno.8din 3838989500399 515-04-03820/03 28. LORIL® .20mg. 50mg.C09AA03 L LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.D.5 godina 5mg dnevno. monokomponentni (R) 1103792 film tableta. blister. blister.SRBOLEK A.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071710 tableta. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5 . Paralelni lekovi: claritine®. nesezonski hronični idiopatski rinitis.2006 doziranje: anksioznost: parenteralno 25-30mcg/kg.

blister.abecedni spisak registrovanih lekova LORISTA® H . jednom dnevno. D.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122739 liofilizat za rastvor za infuziju.5mg.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici Cena 1191. 3x10 kom 3838989513566 714/2006/12 25. blister.A.Slovenija losartan. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.2din (R) 1401122 film tableta. bočica. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg). ne davati ga deci i trudnicama. 2x7 kom Cena 8595026481701 1765/2006/12 02.KRKA. blister.10. podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: Loseprazol®.5mg).05. 2x7 kom Cena 8595026480704 456/2005/12 12. omep. 2x7 kom Cena 541din 8595026471702 515-04-4437/03 18. TOVARNA ZDRAVIL.4din (R) 1122848 gastrorezistentna kapsula. blister. 4x7 kom Cena 850din 3838989513542 711/2006/12 25. 10mg. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska.5din 515-04-1218/03 04. 40mg.2din (R) 1122856 gastrorezistentna kapsula. 1 tabl. Zollinger-Ellison sindrom: 60-80mg i.2006 Cena 1276. blister.10. 4x7 kom Cena 8595026480728 457/2005/12 12.Slovenija losartan. 6x10 kom 3838989513580 712/2006/12 25. jednom dnevno. 100mg+25mg. 8x7 kom 3838989513573 713/2006/12 25. do 5 dana.D. Paralelni lekovi: Lorista® H LOSEC . dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg). Paralelni lekovi: Lorista® Hd LORISTA® HD . bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi.08.co.LICONSA S.DigitSoft. blister.2005 655. 4x7 kom Cena 8595026482722 1766/2006/12 02.nr . ako se ne postigne očekivani rezultat. TOVARNA ZDRAVIL. 20mg.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija: uobičajeno. 50mg+12.Španija omeprazol . .2006 L www. blister.1din (R) 1401121 film tableta. inf. ako se ne postigne očekivani rezultat.08. ne davati ga deci i trudnicama.2006 Cena 2382. 40mg. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi.2004 318.4din (R) 1401124 film tableta.05. 100mg+25mg. blister.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno. omezol® LOSEPRAZOL® .ASTRAZENECA AB . 40mg.7din (R) 1122846 gastrorezistentna kapsula. 100mg+25mg. 4x7 kom 3838989513559 715/2006/12 25. blister.3din (R) 1122847 gastrorezistentna kapsula. tvrda. blister.2006 2080.10. .2005 1082din (R) 1122855 gastrorezistentna kapsula.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122845 gastrorezistentna kapsula. hidrohlortiazid .KRKA. blister. Loriste H (50mg + 12. 1 tabl. dnevno.2004 918. inf.v. omeprazol. omeprazid®.v. hidrohlortiazid . tvrda. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. 4x7 kom Cena 515-04-4438/03 18.Švedska omeprazol . Loriste H (50mg + 12.10. . tvrda. tvrda. D.5mg). omediprol. 20mg. omeprol®. 5x40mg Cena 3356.05.D. tvrda. tokom 20-30 minuta.05.2006 Cena 2552.08.2003 doziranje: ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno i.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 25 c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401120 film tableta.05. 100mg+25mg. 10mg.2din (R) 1401123 film tableta. tvrda.

10.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. omeprazid®. do 5 nedelja. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. 75i. 75mg. omeprol®. 50mg.GALENIKA AD . simultano u periodu do tri nedelje uz inj FSH. . maks. blister. blister. Lorista® LUTESTROL . blister. ampula. LYRICA® . monokomponentni (R) 1103000 film tableta.j. doza održavanja 20-120mg dnevno. 100mg dnevno. ili 8 nedelja (ulkus želuca).j. primarni i sekundarni hipogonadizam. 1x14 kom 4034541001963 (R) 1084731 kapsula. maks.j. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. 100mg.Makedonija losartan .G03FA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA L g03Fa gestageni i estrogeni. 1x14 kom 4034541001994 (R) 1084732 kapsula.c.G03GA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044255 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. s. indukcija multiple ovulacije kod in vitro fertilizacije: individualno. hipertenzija sa hipertrofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg.Nemačka pregabalin .DigitSoft.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 10x10 kom 4034541002052 Cena 135/2006/12 Cena 138/2006/12 Cena 141/2006/12 Cena 145/2006/12 Cena 144/2006/12 06.20 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka. 50mg. 3x10 kom Cena 777. omeprazol.02. 100mg.2006 06.nr . liobočica sa rastvaračem.Italija lutropin alfa . refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno.A.07.PFIZER GmbH. Paralelni lekovi: Losec.2006 06. 5x1mL 8608808101275 494/2006/12 07. disfunkcijska krvarenje: doza i trajanje terapije su individualni. 150mg. blister.N03AX16 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084730 kapsula.2005 doziranje: ovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.co. maks. blister. tvrda. LUVERIS® 75 IU . 100mg dnevno. oskudne menstruacije.3din (R) 1103001 film tableta. omediprol.. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE .02. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). blister. tvrda.ALKALOID AD .6din 5310001155926 1460/2007/12 09. Paralelni lekovi: cozaar®. zajedno sa 75-150 i.02. u periodu od 3 nedelje.02.2006 doziranje: nerazvijenost genitalnih organa. ZollingerEllison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka. estradiol .07. blister.. tvrda.02. omep. 50mg dnevno.04.2006 06. 2x15 kom 5310001155933 1461/2007/12 09. 100mg dnevno. omezol® LOTAR® . refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja.Srbija progesteron.2006 www. tvrda. 1x14 kom 4034541002069 (R) 1084734 kapsula. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. prevencija recidiva ulkusa. 1x14 kom 4034541002021 (R) 1084733 kapsula. izostanak menstruacije. fiksne kombinacije Cena 138din (R) 0048773 rastvor za injekciju. maks. erynorm®. tvrda. 1x1mL Cena 8606102684074 497/2005/12 26. maks. uobičajena početna doza je 75 i. (20mg+2mg)/mL. 25mg. 100mg dnevno. jednom dnevno.2007 Cena 1555.2006 06. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. FSH.P.

tvrda. tvrda. 200mg.2006 Cena (R) 1084743 kapsula.02. herpetične lezije. podeljeno u 2-3 pojedinačne doze tokom 7 dana. LYSOBACT® .Bosna i Hercegovina lizozim-hidrohlorid. blister. piridoksin .2006 Cena (R) 1084744 kapsula.BOSNALIJEK D. blister. odrasli uobičajeno 2 oriblete 3-4 puta na dan.2006 doziranje: gingivitis. 4x14 kom 4034541002007 139/2006/12 06. 25mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 21 1084735 kapsula. .02. tvrda. tvrda.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 1120261 komprimovana lozenga. 75mg. 10x10 kom Cena 4034541002014 140/2006/12 06.2006 Cena (R) 1084740 kapsula. a deca od 7-12 godina po 1 oribletu do četiri puta na dan. stomatitis. 20mg+10mg. tvrda. afte. blister.02.2006 Cena (R) 1084737 kapsula.DigitSoft. tvrda.2006 doziranje: dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije (petit mal): započeti terapiju sa 150mg dnevno.dnevne doze od 600mg.nr . erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju: polako otapati u ustima. blister. 1x14 kom 4034541002106 149/2006/12 06. tvrda. 150mg. 300mg. 10x10 kom 4034541001987 137/2006/12 06. blister. 10x10 kom 4034541002045 143/2006/12 06.2006 Cena (R) 1084742 kapsula. nastaviti sa 300mg dnevno tokom narednih 7 dana do maks.2006 Cena (R) 1084745 kapsula.02.2006 Cena (R) 1084741 kapsula. 75mg.02. 10x10 kom 4034541002083 147/2006/12 06. 50mg. 4x14 kom 4034541001970 136/2006/12 06. 10x10 kom 4034541002090 148/2006/12 06. 50mg.11. 4x14 kom 4034541002038 142/2006/12 06.02. tvrda. 3x10 kom Cena 3870010001734 2062/2006/12 13.02. 150mg.2006 Cena (R) 1084739 kapsula. blister. ukoliko je potrebno.D. blister. blister. blister. tvrda.co. 300mg.02. blister.02. 25mg.02. tvrda. 10x10 kom 4034541002120 151/2006/12 06. tvrda.2006 Cena (R) 1084746 kapsula.02. tvrda. 4x14 kom 4034541002076 146/2006/12 06. 300mg. blister.2006 Cena (R) 1084738 kapsula.02. 4x14 kom 4034541002113 150/2006/12 06. blister. L www. blister.2006 Cena (R) 1084736 kapsula.

DigitSoft.nr .co.22 abecedni spisak registrovanih lekova www.

Srbija levodopa.2004 (R) 6137420 vaginalna kapsula.9% rastvor natrijum hlorida ili 5% rastvor glukoze.05. mast za vaginalnu primenu 2.01. D.06.GALENIKA AD . 40000i.1din (R) 4137421 vaginalna mast. 500mg.01. bočica. 400mg. blister. 175mg/5mL.07.2005 www. inf./g+100mg/g.1din (SZ) 0014141 koncentrat za rastvor za infuziju.j.POLI INDUSTRIA CHIMICA S. bočica. MACMIROR COMPLEX . 3x1mL Cena 8600103492423 755/2006/12 02.Italija nistatin.2007 doziranje: infekcije organa za disanje..5g ujutro i uveče tokom 6-12 dana. deca 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. lečenje i zaštita od difterije i velikog kašlja: odrasli 400mg na 8 sati.J01FA03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Fa makrolidi (R) 1325095 film tableta. 100mg/10mL.2003 doziranje: recidivantni ili hemiorezistentni indolentni B-ćelijski non-Hodgkin-ov limfom.D. 200mg+50mg. kada je prethodna terapija alkilirajućim agensima i fludarabinom neuspešna: u toku prve nedelje 3mg.SCHERING AG .07. enteritis koji izaziva Campylobacter spp. 1x50mL Cena 515-04-2210-1 18. 1x30g 7612729000020 515-04-2047/03 12.P. urogenitalnih organa.Slovenija midekamicin . kože i potkožnih tkiva.A. 200000i. nifuratel .2007 401.j. zatim 10mg drugog dana i potom 30mg trećeg dana. jedanput nedeljno.07.2003 112697. blister. terapija može da se produi i do 12 nedelja.+500mg.09. agresivni non-Hodgkin-ov limfom: monoterapija 375mg/m2 i.2006 doziranje: hronična limfocitna leukemija i terapija malignih bolesti belih krvnih zrnaca. maks.abecedni spisak registrovanih lekova 23 M MABCAMPATH® . pre jela.co. bočica. MADOPAR . uveče tokom 6-12 dana. tuba. Zavisno od progresa. bočica od tamnog stakla. MABTHERA .8din 7612729000037 515-04-2046/03 12.8din (R) 3325096 granule za oralnu suspenziju. može se koristiti 0.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085212 tableta. 2x8 kom Cena 201..HOFFMANN-LA ROCHE LTD .L01XC04 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 126540.F. Za razblaživanje koncentrata za inf.L01XC02 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 45219.DigitSoft.6g dnevno.9din 3838989577056 1112/2007/12 28.2004 doziranje: vulvovaginalne infekcije izazvane Candidom i Trichomonas-om: 1 tabl.nr .8din (SZ) 0039450 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica. 1. 4 nedelje uzastopno. TOVARNA ZDRAVIL. 2x10mL Cena 515-04-2210/03 18. u kombinaciji sa CVP u terapiji prethodno nelečenih bolesnika sa indolentnim non-Hodgkin limfomom je individualno doziranje. 1x12 kom Cena 593. 1x115mL Cena 3838989577063 1482/2007/12 10. 30mg/mL. . 1x100 kom Cena 1520din 8608808103118 103/2005/12 08. MACROPEN® .8din (SZ) 0014140 koncentrat za rastvor za infuziju. za vaginalnu primenu. . benzerazid .G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici Cena 450.Nemačka alemtuzumab .v.KRKA. meka.Švajcarska rituksimab .

Madopar® roche M MAGNE B6 . spazmofilija: 4 tablete dnevno. 1x100 kom Cena 1536.5din (Z) 0199432 rastvor za injekciju.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085306 tableta. bočica.01. titracija doze može da traje i do 4 nedelje. 200mg+50mg. podeljeno u 2-3 doze.01. 470mg+5mg. bočica. doza se može ponoviti posle 30 minuta.2002 Cena 31933. 10x20mL Cena 51733. podeljeno u 2-3 doze. magnetna rezonanca celog tela: 0. 10x10mL 3/2-10-5666 28.nr . do doze održavanja od 400-800mg dnevno. prosečno do 50 %. a zadržava se isti režim doziranja kao kod Madopara.2mL/kg. izuzetno 0.2002 doziranje: kranijalna i spinalna magnetna rezonanca: odrasli i deca preko 2 godine 0.2mL/kg.4mL/kg. 1x30 kom Cena 8606103889119 190/2007/12 16. tvrda.2006 doziranje: deficit magnezijuma: 6 tableta dnevno.Nemačka gadopentetska kiselina . 100mg+25mg.2007  (R) 1085307 tableta.2007 Cena 23074. bočica.01mg/mL. doza se odnosi na sadržaj levodope. 1-2 puta po 100mg posle jela.01.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE .Francuska magnezijum-laktat. 1x30 kom Cena 8606103889096 191/2007/12 16.3din 8606103889102 192/2007/12 16. do doze održavanja od 400-800mg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 469.Švajcarska levodopa. 1-2 puta po 100mg posle jela.3din 8600103492218 390/2007/12 30.02. samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara. brizgalica. prelazak na Madopar HBS počinje jutarnjom dozom. MINERALI a12cc magnezijum (BR) 1052820 obložena tableta.24 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: Parkinsonova bolest: individualno.4din (Z) 0199431 rastvor za injekciju. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE .01mg/mL.2007 doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. Paralelni lekovi: Madopar. doza se odnosi na sadržaj levodope. bočica. bočica. 200mg+50mg. MAGNEVIST® . Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE HBS . postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. piridoksin .01mg/mL.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Paralelni lekovi: Madopar.V08CA01 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199430 rastvor za injekciju. podeljeno u 3-4 doze.01.2007 doziranje: Parkinsonova bolest.Švajcarska levodopa.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .F.co.A12CC. posle 2. doza se postepeno povećava. 469.11.SCHERING AG . 5x15mL 3/2-10-5667 28.3 dana.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085302 kapsula sa produženim oslobađanjem. www. benzerazid . postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. preporučuje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara.11. benzerazid . 469.F. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze.DigitSoft. blister. 5x10 kom Cena 3582910005438 597/2005/12 22. Paralelni lekovi: Madopar® roche..

2006 Cena (R) 1042334 tableta.1din 4013054002728 2405/2006/12 21. 1x120 kom 4013054001196 78/2005/12 15.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. 3x10 kom 4013054002742 76/2005/12 15. 3.5mg.5mg.75mg.DigitSoft. 3x10 kom Cena 92. 15mg dnevno (doze veće od 10.12.75. koja je uobičajeno 10.08. koja je uobičajeno 10. 3x20 kom 4013054002735 79/2005/12 15.08.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). bočica staklena. koja je uobičajeno 10.3din 4013054000922 243/2005/12 19. blister. Paralelni lekovi: daonil®. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.5mg. 1.5mg.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).3din (R) 1042331 tableta. derivati sulfonilureje (R) 1042336 tableta.2006 Cena 260. blister.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. derivati sulfonilureje (R) 1042330 tableta. Maninil® 1.08. blister. 3x20 kom 4013054002759 2409/2006/12 21.2005 Cena (R) 1042334 tableta. blister. 1. maks. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. 15mg dnevno (doze veće od 10.08.75mg.75mg uz doručak u početku.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 1. 1x120 kom Cena 260. 1.08.5mg.3din (R) 1042332 tableta.2006 Cena 46.5mg.2005 Cena (R) 1042333 tableta. 5mg. 3.nr . 1x120 kom 4013054007570 2407/2006/12 21.2006 Cena (R) 1042335 tableta.3din (R) 1042331 tableta.Nemačka glibenklamid .75mg. derivati sulfonilureje (R) 1042332 tableta. Maninil® 3. blister. Paralelni lekovi: daonil®.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10BB sulfonamidi.75mg uz doručak u početku.08.75mg. 3x20 kom 4013054002735 2406/2006/12 21. blister.2006 Cena (R) 1042333 tableta. 3. maks.abecedni spisak registrovanih lekova MANINIL® 1. bočica staklena. 3.75. 3.75mg. Maninil® 1.Nemačka glibenklamid . Paralelni lekovi: daonil®.12.75 .08.12.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 25 a10BB sulfonamidi.5.75mg. 1.2005 Cena 260. blister.5 www.3din 4013054002742 2408/2006/12 21.co. 1.2006 Cena 92.75mg uz doručak u početku.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .Nemačka glibenklamid . maks.5mg. Maninil® 5 MANINIL® 5 . 3.5mg.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.12. 1x120 kom 4013054007570 75/2005/12 19. bočica staklena. 3x10 kom 4013054002728 74/2005/12 15. bočica staklena. 15mg dnevno (doze veće od 10. Maninil® 5 MANINIL® 3. 3x10 kom Cena 46. Maninil® 3.12. 1x120 kom 4013054001196 2410/2006/12 21. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. 3x20 kom 4013054002759 77/2005/12 15.5mg. bočica staklena.5 .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister.12.2005 Cena (R) 1042335 tableta.1din (R) 1042330 tableta.

20%.ASTRA ZENECA UK LIMITED .N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081581 rastvor za injekciju. 1x500mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M Cena 3/2-10-4238 21.12. bočica. Paralelni lekovi: Manitol. epiduralna blokada. Paralelni lekovi: Manitol.D. Manitol 20% MANITOL 10% . 20%. u toku 15 min.09. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. boca. Manitol 10% MAPROTILIN .2005 Cena 72.O. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. 1x30 kom Cena 76. 1x500mL 8600097200097 642/2005/12 21. 50mg. manično depresivna bolest. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. Marcaine spinal 0. Manitol 20% MANITOL 20% . hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. boca. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. . .HEMOFARM AD ..O.2003 doziranje: depresija.12.5% .N06AA21 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 1072730 film tableta.HEMOFARM AD .2 MANITOL . fiola. 25mg. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.8din 8600097200103 641/2005/12 21. 100mg.Srbija maprotilin .7din 3/2-10-4009 10.Crna Gora manitol .09.5%. Paralelni lekovi: Manitol 10%. plastična fiola.2005 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.co.HEMOMONT D. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. u toku 15 min.2003  (R) 1072731 film tableta. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf..nr .Srbija manitol . po potrebi postepeno povaćavati do 150mg dnevno.9din 8600064117632 515-04-4013/03 16.07. MARCAINE 0. 10%. anksioznost koja prati depresiju: 25-75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uveče. porođaj: do 12mL 0.12.8din (Z) 0400431 rastvor za infuziju. boca. 1x250mL Cena 821.B05BC01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400430 rastvor za infuziju.B05BC01 B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400150 rastvor za infuziju.ZDRAVLJE A.5% heavy www.Velika Britanija bupivakain . epiduralna blokada.Srbija manitol . hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. hirurška intervencija :do 20mL 0.5% Paralelni lekovi: Marcaine spinal 0. 1x30 kom Cena 183.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. 1x250mL Cena 72. 10%.2002 doziranje: blokada perifernog nerva: do 30mL 0. depresivna neuroza. boca.3din 8600064117625 515-04-4014/03 16.DigitSoft..B05BC01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3/2-10-7375 21.12. 5x20mL B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400156 rastvor za infuziju. u toku 15min.5%.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.5%.

ciprofloxacin 250 mg. tokom ½-1 sata.5% . .12.v.ASTRA ZENECA UK LIMITED . ciprocinal®. 28 dana. najbolje uveče pre spavanja.9din 8600097012270 515-04-1561/04 01. Paralelni lekovi: Marcaine 0. infarkt miokarda. izuzetno (deca od 5-17 god.co. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.5% HEAVY .Velika Britanija bupivakain . 1x10 kom Cena 916. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 20mg.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. cifran. ciprofloxacin. u zavisnosti od težine infekcije.5%. citeral® www. pre intervencije. predviđena konverzija pretkomorske fibrilacije koja traje duže od 48 sati doziranje zavisi od protrombinskog vremena:dnevnu dozu uzeti odjednom.12. Marcaine spinal 0.5%. 3 dana.2002  (R) 1329411 film tableta.5% MARIVARIN . inf. bočica. ampula. deci se ne preporučuje.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. pre jela. 100mg.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.nr . blister.1din (SZ) 0081583 rastvor za injekciju.HEMOFARM AD . ampula. 500mg.5g dnevno. doza održavanja 3-9mg dnevno. TOVARNA ZDRAVIL.Slovenija varfarin .DigitSoft.5% heavy MARCAINE SPINAL 0. blister. Paralelni lekovi: Marcaine 0.abecedni spisak registrovanih lekova 2 MARCAINE SPINAL 0.v.1din 8600097011471 3/2-10-10831 28. ne preporučuje se primena kod dece.KRKA.FLoX. ciprofloxacin 500 mg. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. 3mg.2004  (SZ) 1329412 rastvor za injekciju. ampula. 5x4mL Cena 1725. Paralelni lekovi: Farin® MAROCEN . parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. 4mL. D. 250mg.ASTRA ZENECA UK LIMITED . infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 5x4mL 3/2-10-4011 10. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. ciprinol®. 4mL.Srbija ciprofloksacin .N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi Cena 1827.9din 3/2-10-4010 10.J01MA02 B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063120 tableta. maks.D. podeljeno u dve doze. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. 1x50 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329410 film tableta.07.11. maks. 1.07. inf. 5x10mL Cena 610.B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 152. Paralelni lekovi: c .Velika Britanija bupivakain . 6mg tokom 2-4 dana. 1x10 kom Cena 312. gonoreja: 500mg jednom dnevno.07.5din 3/2-10-7745 19. sprečavanje i lečenje sistemskih tromboembolijskih komplikacija. 20mg.2din 8600097010566 3/2-10-10830 28. maks.2002 doziranje: lečenje i sprečavanje ponovne venske tromboze kod plućne embolije.. Marcaine spinal 0.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081582 rastvor za injekciju.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno.

bočica. Maxipime MAXIDEX® .2007 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati.2g na 12 sati tokom 7-10 dana.9din 3/2-10-8573 17. 100mg. blister. kože i mekih tkiva.11. Iv generacija (SZ) 0321910 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: dexa edo®. septikemije/bakterijemije.09. dexagel® MAXIPIME . 0. mast do 4 putadnevno nanositi u konjunktivalnu kesu. keratitis. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati.Srbija mebendazol .D. 1x6 kom 8600064106513 j01de cefalosporini.ZDRAVLJE A. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. 0. Paralelni lekovi: cefim®.03. rastvor.07. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. bilijarnog trakta. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.2004 Cena (SZ) 0321911 prašak za rastvor za injekciju.2001 Cena 241.1%. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090010 kapi za oči.DigitSoft.co. infekcije u ginekologiji. 1x1g Cena 699. 1x3.HEMOMONT D. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. 1mg/mL.Crna Gora ciprofloksacin .12. 1x5mL 5413895006159 2039/2007/12 25. septikemije/bakterijemije.Srbija cefepim . suspenzija. a drugog dana 2 kapi na sat.07. 1x500mg ANTHELMINTICI Cena 66. Paralelni lekovi: citeral® MAXICEF® .5din 515-04-4011/03 23. tuba.2003 www.4din 8608808106218 3/2-10-5089 06. iritis.2002 doziranje: konjunktivitis.8din (R) 7090141 kapi za oči. .GALENIKA AD .03.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4654/03 15. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.Belgija deksametazon . empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1.ALCON-COUVREUR N. Maxicef® MEBENDAZOL . Paralelni lekovi: cefim®. 1g. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. bočica. 500mg. .2 abecedni spisak registrovanih lekova MAROCEN . blefaritis: 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana. Iv generacija (SZ) 0321914 prašak za rastvor za injekciju.3din 8600097200356 3/2-10-4265 25.3%.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.BRISTOL-MYERS SQUIBB . uveitis: kapi 4-6 puta po 1-2 kapi. bilijarnog trakta. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata.V. monokomponentni (R) 4090142 mast za oči.O. iridociklitis.5g LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO M Cena 235.S01BA01 S01Ba kortikosteroidi. bočica. . bočica.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. bakterijski meningitis kod dece. kože i mekih tkiva. ulkus korneje: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. bočica. infekcije u ginekologiji. 1x1g 515-04-4654-1 15.USA cefepim .P02CA01 P02ca derivati benzimidazola (R) 1028331 tableta. bakterijski meningitis kod dece. 1x5mL Cena 130. 1g.nr .O.

Paralelni lekovi: azot-suboksid MEDICINSKI KISEONIK .V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119001 medicinski gas.nr .2005  (SZ) 9080022 medicinski gas.2007 11.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine enterobijaza: 100mg odjedanput. 1x41 m³ Cena (SZ) 8606103795151 1277/2007/12 (SZ) 9119004 medicinski gas. ankilostomijaza. palet rezervoar 8606008230047 207/2005/12 15. 100% v/v. kontejner.2005  (SZ) 9080023 medicinski gas. delimično tečni. pod nadzorom lekara.co. delimično tečni. trihurijaza.06. . klaster glavobolja. 3 l. 99.MESSER TEHNOGAS A. 40 l. po potrebi ponoviti posle 2-4 nedelje. 100% v/v.06. delimično tečni. 1x16 m³ Cena 8606103795113 1255/2007/12 M 11. šok. 1x50 m³ Cena 1278/2007/12 9119003 medicinski gas. 99. MEDICINSKI KISEONIK .5% v/v.5% v/v.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. boca Cena 8606008230207 200/2005/12 04. . kontejner. pod nadzorom lekara. 98% v/v. . trihineloza: 3 puta po 200-400mg 3 dana. 1x180 l Cena 8606103795199 1274/2007/12 (SZ) 9119002 medicinski gas. 660 l. kontejner.4 doze tokom 1.Srbija kiseonik . delimično tečni. strongiloidaza. tenijaza. 99.2007 11.500mg. kontejner. 1x17 m³ Cena 8606103795120 1273/2007/12 (SZ) 9119007 medicinski gas.D. 100% v/v. 98% v/v. 100% v/v. askarijaza. mešovite helmintijaze: 2 puta po 100mg 3 dana. kontejner.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080021 medicinski gas.2005 Cena (SZ) 9119041 medicinski gas. boca 8606008230115 204/2005/12 15.08.08. delimično tečni.5% v/v.2005 Cena (SZ) 9119044 medicinski gas.06. 1x33 m³ Cena 8606103795144 1276/2007/12 (SZ) 9119005 medicinski gas. 40kg.DigitSoft. 100% v/v.08.D.Srbija kiseonik . boca Cena 8606008230221 202/2005/12 15. ehinokokoza: 25. 98% v/v.2007 11. delimično tečni.50mg/kg dnevno u 3.08. sindrom apneje u snu.08.2007 11.6 meseci.08. 1x18 m³ Cena 8606103795137 1275/2007/12 (SZ) 9119006 medicinski gas.08. teška anemija. 10kg.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. lokalna ishemija tkiva. cisterna 8606008230016 295/2005/12 16. delimično tečni. 100% v/v. 100% v/v.06.Srbija azot-suboksid . 10 l. boca 8606008230108 203/2005/12 04. 14000 l.06.2005 doziranje: akutna tkivna hipoksija. analgezija bez gubitka svesti: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.2007 11. 99.2007 www. trovanje ugljenmonoksidom.2005 Cena (SZ) 9119042 medicinski gas. 3kg.2005 Cena (SZ) 9119043 medicinski gas. Paralelni lekovi: Soltrik MEDICINSKI DIAZOTOKSID . pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. kontejner. kontejner.D. a može do 2 godine.2007 11. narednih 7 dana 3 puta po 400.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi Cena (SZ) 9119040 medicinski gas. boca Cena 8606008230214 201/2005/12 15. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.5% v/v.06. 99.06.08.5% v/v.2005 doziranje: inhalaciona anestezija. boca 8606008230122 205/2005/12 15.

2007 Cena (SZ) 9119028 medicinski gas. teška anemija. delimično tečni.06. 1x0. komprimovani.06. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora.06.2007 (SZ) 9119016 medicinski gas. komprimovani. boca. 100% v/v.06. 1x15 m³ Cena 8606103795106 1254/2007/12 11. delimično tečni. sindrom apneje u snu. 100% v/v.5 l 8606103795212 1262/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119026 medicinski gas. komprimovani. boca. 1x3 m³ Cena 8606103795021 1258/2007/12 11. boca. 100% v/v. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119024 medicinski gas. šok.2007 (SZ) 9119009 medicinski gas. kontejner za transport.2007 doziranje: akutna tkivna hipoksija.06. kontejner. komprimovani. 1x1 l 8606103795229 1264/2007/12 11. 100% v/v.06. kontejner.2007 (SZ) 9119015 medicinski gas. komprimovani.06.06. delimično tečni. 100% v/v.06. 1x4 l 8606103795250 1268/2007/12 11. komprimovani. kontejner.2007 Cena (SZ) 9119020 medicinski gas. 100% v/v. 1x13 m³ Cena 8606103795083 1252/2007/12 11.33 l (SZ) 8606103795205 1271/2007/12 11. kontejner.06.2007 Cena (SZ) 9119021 medicinski gas. klaster glavobolja. 100% v/v. 100% v/v. 100% v/v. delimično tečni. komprimovani.2007 Cena (SZ) 9119025 medicinski gas. delimično tečni. trovanje ugljenmonoksidom. 1x50 l 8606103795304 1269/2007/12 11. 1x8 m³ Cena 8606103795052 1261/2007/12 11. delimično tečni. 100% v/v.co. lokalna ishemija tkiva. pod nadzorom lekara. 1x10 m³ Cena 8606103795069 1250/2007/12 11.06. boca. 100% v/v.2007 (SZ) 9119018 medicinski gas.06.20 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova M 9119008 medicinski gas. boca. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.2007 Cena (SZ) 9119023 medicinski gas. komprimovani. 1x2 l 8606103795236 1265/2007/12 11. 100% v/v. 1x14 m³ Cena 8606103795090 1253/2007/12 11.06.2007 (SZ) 9119017 medicinski gas. 1x12 m³ Cena 8606103795076 1251/2007/12 11. komprimovani.2007 (SZ) 9119014 medicinski gas.06. 1x5 l 8606103795267 1270/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119029 medicinski gas. 1x27 l 8606103795281 1272/2007/12 11. boca. kontejner. 1x3 l 8606103795243 1266/2007/12 11. 100% v/v. komprimovani. 100% v/v.06.2007 (SZ) 9119012 medicinski gas. kontejner. 100% v/v.06. 1x2 m³ Cena 8606103795014 1257/2007/12 11. boca. delimično tečni. boca. 100% v/v. 1x20 m³ 8606103795182 1256/2007/12 11. kontejner.nr . kontejner. delimično tečni.2007 (SZ) 9119010 medicinski gas. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119022 medicinski gas. kontejner.06.2007 Cena 9119030 medicinski gas.2007 (SZ) 9119013 medicinski gas. kontejner.06. 1x6 m³ Cena 8606103795045 1260/2007/12 11. boca. 1x5 m³ Cena 8606103795038 1259/2007/12 11. delimično tečni. boca. 1x40 l 8606103795298 1267/2007/12 11. 100% v/v.06. 1x0. Cena kontejner za transport. 100% v/v.06.06. www. delimično tečni. 100% v/v. boca.06. 100% v/v.06. 100% v/v.2007 (SZ) 9119011 medicinski gas. 1x10 l 8606103795274 1263/2007/12 11.DigitSoft. delimično tečni. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119027 medicinski gas. komprimovani.2007 (SZ) 9119019 medicinski gas. 1x15 m³ Cena 8606103795175 1279/2007/12 11.

manjih smetnji srca i krvotoka. MEDILAX .LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. boca Cena 8606008230320 254/2005/12 15. 1kg.5% v/v. uzima se sa vodom.08. maks. u balneoklimatologiji oralno za pokretanje peristaltike želuca i duodenuma. 160mg.5mg dnevno. Melox.5% v/v. hronična respiratorna opstrukcija.2007 doziranje: reumatoidni artritis.08.2002 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. 15mg. stimulacija respiracije nakon apnoičnog perioda.V03AN02 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119050 medicinski gas. MEDOXICAM .2003 doziranje: opstipacija.2din 515-04-293/03 01. pod nadzorom lekara. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. prevencija hipokapnije u toku hiperventilacije. olakšavanje intubacije ‘na slepo’. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.2007 Cena (R) 1161051 tableta. Paralelni lekovi: Meloksikam. stabilizacija stanja u telesnim šupljinama pri torako.5mg..08. 1x100 kom Cena 12636. dnevna doza je 15mg.08.5% v/v.abecedni spisak registrovanih lekova 21 MEDICINSKI UGLJENDIOKSID .DigitSoft. laparoskopija u ginekološkim i abdominalnim hirurškim procedurama. glicerol . 10kg. bočica. . ulceroznih promena na koži i venama. tuba.2005 Cena (SZ) 9119052 medicinski gas. 7. drugom tečnošću ili hranom. fekalomi. 67. habitualna i tranzitorna opstipacija kod dece iznad 3 godine: 1 klizma po potrebi.2005 Cena (SZ) 9119051 medicinski gas. bolesti krvnih sudova. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. boca 8606008230313 255/2005/12 15.FARMAKOS DD .5mg. Ako treba uzeti 2 tabl.8din 3/2-10-3385/1 16. 99. tabl.i ar troskopskim operacijama. 1x10 kom 5290931001794 1744/2007/12 20.Kipar meloksikam . boca 8606008230306 208/2005/12 04. olakšavanje vazodilatacije.Srbija ugljen-dioksid . povećanje protoka cerebralne krvi kod aterosklerotičnih pacijenata koji su u fazi podvrgavanja hirurškim zahvatima.D. priprema pacijenta za pregled. 30kg. 99. blister. 1x10 kom Cena 5290931001800 1743/2007/12 20.5mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB . blister. 6x5mL Cena 93. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.Srbija natrijum laurilsulfoacetat.co. Melox Fort.A06AG11 LAKSATIVI a06ag klizme (BR) 9125365 *klizma.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 1048911 tableta. može se povećati na 15mg dnevno. 99.2005 doziranje: produbljivanje inhalacione anestezije.nr . .08. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.USA megestrol .08. Movalis® MEGACE . M www.5mg+625mg. u vidu kupki za spoljašnju primenu kod: neznatnog povećanja pritiska.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161050 tableta.MEDOCHEMIE LTD. mikrocirkulatornih smetnji kože: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. hronične venske insuficijencije.06.

Meglucon 850.Nemačka metformin . Siofor® 850.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043112 film tableta.11. Siofor® 500.11.05.12. 40mg/mL. D. Metfogamma® 850.2007 Cena 563.SALUTAS PHARMA GmbH . Metfogamma® 500. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. glimepirid remevita. 500mg.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.D. 3g dnevno podeljeno u više doza. glimepirid. 3x10 kom 3838989523480 956/2007/12 09. 3x10 kom Cena 8606102455032 524/2005/12 02. 500mg.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043110 film tableta. Metfogamma® 1000. glucophage. blister. Siofor® 1000.11.SALUTAS PHARMA GmbH . gliprex® MEGLUCON 500 . Tefor MEGLUCON 850 . gluformin. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.2005 Cena (R) 1043111 film tableta.nr . gluformin. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. Siofor® 500. 12x10 kom 8606102455063 522/2005/12 02.5din 3838989523435 935/2007/12 04.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 3g dnevno podeljeno u više doza. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.2007 Cena 388. Paralelni lekovi: aglurab. Metformin. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. Siofor® 1000. blister. 3x10 kom 3838989523466 936/2007/12 04. 2mg. Siofor® 850.05. Metformin. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.22 abecedni spisak registrovanih lekova MEGACE . blister. MEGLIMID® . maks.co. Metfogamma® 500. blister. blister. 6mg dnevno.2005 Cena (R) 1043113 film tableta.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. glucophage. maks.6din (R) 1042001 tableta. 850mg.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 3048912 oralna suspenzija.05. 3x10 kom 3838989523473 937/2007/12 04.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip2): 1mg dnevno. 1x240mL Cena 7806. 850mg. Metfogamma® 1000. Meglucon 500. blister.Nemačka metformin . . 1mg.05.L. Tefor www.Slovenija glimepirid . Paralelni lekovi: aglurab. blister. . blister.5din (R) 1042004 tableta. derivati sulfonilureje (R) 1042000 tableta. 3x10 kom Cena 268.BRISTOL-MYERS SQUIBB.2007 Cena 817din (R) 1042003 tableta. bočica.KRKA. Metfogamma® 850. 12x10 kom 8606102455049 523/2005/12 02. S.11.Španija megestrol .4din 515-04-3258/03 15. TOVARNA ZDRAVIL. 3x10 kom Cena 8606102455056 521/2005/12 02.DigitSoft. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana.2003 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. 4mg. 3mg. Paralelni lekovi: amaryl®. lek se uzima pre ili u toku doručka.

kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. boca..5mg.D11A. Paralelni lekovi: Medoxicam. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. dnevna doza je 15mg.nr . MELOKSIKAM . uzima se sa vodom. utrljava se kružnim pokretima jagodica prstiju na depigmentirane delove kože tako da je površina u potpunosti pokrivena tečnošću. etanolni ekstrakt .O.5mg dnevno.5mg.03. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. 7. Tokom i nakon korišćenja leka koža ne treba da bude izložena infracrvenoj ili sunčevoj svetlosti. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.03.5mg. može se povećati na 15mg dnevno. 3x10 kom 8699540015111 568/2007/12 01. 2x10 kom Cena 325din 8606010300011 576/2007/12 01. može se povećati na 15mg dnevno. Melox. dnevna doza www..abecedni spisak registrovanih lekova 23 MELAGENINA® PLUS . 1x235mL Cena 3655.2007 Cena 614. drugom tečnošću ili hranom.Srbija meloksikam . Movalis® MELOX .NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. blister.2007 doziranje: reumatoidni artritis. Paralelni lekovi: Medoxicam.5mg. blister. Meloksikam.DigitSoft.CENTRO DI HISTOTERAPIA PLACENTARIA .co. tečnost se nanosi prstima. 1x10 kom Cena 227. blister.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S.Kuba placenta humana. Melox Fort.6din 8699540015081 565/2007/12 01. . ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. . dnevna doza je 15mg. maks. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. 1x10 kom Cena 311din 8699540015135 567/2007/12 01.5mg dnevno. Melox Fort. može se povećati na 15mg dnevno. . maks. uvek u isto vreme. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11a. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. Ako treba uzeti 2 tabl.5mg. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. 7.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161200 tableta. uzima se sa vodom. 15mg.5mg dnevno. blister. tabl. 50%.8din 8606104022010 1498/2007/12 11.. 3x10 kom 8699540015104 566/2007/12 01.03.NI MEDIC D.2007 doziranje: vitiligo i depigmentacija kože nastala od opekotina: jednom dnevno.6din (R) 1161201 tableta.03.6din (R) 1161203 tableta.2007 Cena 839. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.5mg.5mg. blister. 15mg.2007 doziranje: reumatoidni artritis.Turska meloksikam .03.Turska meloksikam .O.2007 Cena 445din (R) 1161301 tableta. Ako treba uzeti 2 tabl. drugom tečnošću ili hranom. 15mg. Movalis® MELOX FORT .S. 7.03.2007 doziranje: reumatoidni artritis. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami (R) 1161202 tableta. maks.. ostali dermatološki preparati (R) 4159900 tečnost za kožu. 2x10 kom 8606010300110 577/2007/12 01.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161300 tableta.07. blister.

2x14 kom 4013054010204 1302/2006/12 04. 20mg. 4x14 kom 4013054010174 1299/2006/12 04.8din 5310001189624 3/2-10-10174 25.HEMOFARM AD .08. 7x14 kom 4013054010228 1304/2006/12 04. blister. 1x14 kom 4013054010198 1301/2006/12 04. 20mg. odnosno do najviše 40mg/dan. maks. blister.Nemačka olmesartanmedoksomil . 200mg. Paralelni lekovi: Himekromon MENDILEX® . blister. 40mg. 2x14 kom 4013054010167 1298/2006/12 04. 40mg.DigitSoft.2006 Cena (R) 1103106 film tableta. 40mg.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123292 obložena tableta.2006 Cena (R) 1103111 film tableta. trovanje organskim jedinjenjima fosfora: početno 2 puta po 1mg.2006 doziranje: hipertenzija: inicijalno doziranje je 10mg jednom dnevno. blister. blister. 7x14 kom 4013054010143 1296/2006/12 04. Movalis® MENARTAN® .9din (R) 1103105 film tableta. uzima se sa vodom.12. 2mg.2006 Cena (R) 1103107 film tableta. ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lekovima.08.2006 Cena (R) 1103104 film tableta.08.8din 8600097010429 1530/2007/12 23.08.2006 Cena 1515. 20mg.2007 doziranje: holecistopatija. Paralelni lekovi: Medoxicam. 4x14 kom 4013054010211 1303/2006/12 04. 10mg.2006 Cena (R) 1103108 film tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . trovanje nikotinom. drugi ekstrapiramidalni poremećaji. a ukoliko je potrebno doza se može povećati na 20mg/dan. Meloksikam. 16mg dnevno.nr . 1x14 kom Cena 4013054010112 1288/2006/12 03. postepeno povećavati do doze održavanja 3-4 puta po 1-2mg. blister. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7.1din (R) 1103101 film tableta. a maksimalno .24 abecedni spisak registrovanih lekova je 15mg. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela.C09CA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM M c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. Melox. akatizija i simptomislični Parkinsonovoj bolesti. 10mg. 10mg. monokomponentni (R) 1103100 film tableta.2006 Cena 1248. 40mg. MENDIAXON . www. blister. blister. blister.2006 Cena (R) 1103103 film tableta.2006 Cena (R) 1103110 film tableta.08.08. 5x10 kom Cena 217.N04AA02 ANTIPARKINSONICI N04aa tercijarni amini  (R) 1085320 tableta.5mg. doza je 20mg/dan (lek ispoljava antihipertenzivne efekte u toku dve.maks.Srbija himekromon . hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle buðenja i 400mg uveče. blister.2006 Cena (R) 1103102 film tableta.07.08.2002 doziranje: Parkinsonova bolest. blister. 2x14 kom 4013054010129 1291/2006/12 03.ALKALOID AD .08. 1x14 kom 4013054010150 1297/2006/12 04.za oko osam nedelja od početka primene). 2x10 kom Cena 52. 7x14 kom 4013054010181 1300/2006/12 04. kod starijih pacijenata .co. drugom tečnošću ili hranom. blister.2006 Cena (R) 1103109 film tableta.08. 4x14 kom 4013054010136 1292/2006/12 03. 20mg.08.08. 10mg.08. blister.Makedonija biperiden . blister. tabl.

12. Paralelni lekovi: Menopur® www.j.02mg. 1x1mL Cena 1388. . liobočica sa rastvaračem u ampuli. 1x1mL Cena 1908.Švajcarska menotrofin . LH. 10x1mL Cena 13857. 75i. zatim 7 dana pauze. LH. FSH/150i.2007 doziranje: indukcija ovulacije: individualno.2007 (SZR) 0044401 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. .j. 1x0.IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S. 150i.03. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 75i.2007 (SZR) 0044403 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.1din 7680527031195 609/2007/12 01.j.J07AH03 VAKCINE j07aH vakcine protiv meningokoka (SZ) 0011858 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.03. liobočica sa rastvaračem.2002 doziranje: aktivna imunizacija sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C: odrasli i deca preko 18 meseci 1 puta po 0.j..j. kontrolisana superovulacija kod medicinski asistiranih reprodukcionih programa: stimulacija rasta folikula se postiže dnevnom s. 0.15mg+0. Paralelni lekovi: Merional® MERCILON® .Nemačka menotrofin . blister. terapija se nastavlja do zadovoljavajućeg ovarijalnog odgovora.G03AA09 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. 75i.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044085 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. FSH/75i. FSH/75i.2din 3/2-10-7999 25.c. 75i. 0.j. LH.2004 doziranje: lečenje ženskog steriliteta metodom kontrolisane ovarijumske hiperstimulacije u cilju izazivanja razvoja multiplih folikula za asistirane reproduktivne tehnologije (ART ): individualno.j.ORGANON IRELAND LIMITED . liobočica sa rastvaračem u ampuli. zavisno od kliničkog odgovora.abecedni spisak registrovanih lekova MENINGOCOCCAL A+C .5mL 25 Cena 700.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA M g03ga gonadotropini (SZR) 0044400 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. LH.j.06.2006 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.j. 10x1mL Cena 12928.j. MERIONAL® .06. FSH/75i.j. 150i.DigitSoft. 10x1mL Cena 515-04-1481/04 30.3din 7680527031355 610/2007/12 01. od 300i.A.FERRING GmbH . LH. zavisno od kliničkog odgovora.2007 (SZR) 0044402 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.A. tokom 21-og dana. etinilestradiol . ili i. inj. 1x21 kom Cena 299din 8600103419161 38/2006/12 16. fiksne kombinacije (R) 1135231 tableta. MENOPUR® .03. LH. FSH/150i.2din 7680527031270 608/2007/12 01.8din 7680527031003 578/2007/12 01.5mL. ne sme se davati tokom trudnoće i dojenja.Francuska vakcina protiv meningitisa (tip A i C) .Irska dezogestrel.m.01. 5x1mL (R) 0044086 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2004 Cena 14408din 515-04-1481/04-1 30. liobočica sa rastvaračem.j. liobočica sa rastvaračem u ampuli.03.SANOFI PASTEUR S.j.co.5mL vakcine.nr . FSH/75i.

intraabdominalne infekcije. 500mg.10.8 sati.2007 § (SZ) 3087507 oralne kapi.1din 515-04-885/04 19. bočica.12. MESTINON .J01DH02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 12438din 3/2-10-9904 26. 1x150 kom Cena 2409. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. infekcije urinarnog trakta.5-10mg na 6. kombinovane bakterijske infekcije. meteorizam. 10x500mg Cena 2409. atonija creva. bočica. empirijsko lečenje infekcija u pacijenata sa neutropenijom.2002 doziranje: akutne i hronične infekcije donjih respiratornih puteva.Srbija metadon .20mg/kg na 8 sati.ALKALOID AD . uključujući i one posle porođaja.nr . 60mg. Paralelni lekovi: Metadon alkaloid METADON ALKALOID .1din 1351/2006/12 07. rastvor.10.9din (R) 0029751 prašak za rastvor za injekciju.ASTRA ZENECA UK LIMITED .8 sati.09. 1x150 kom M N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta.10mg).2004 doziranje: analgezija: 2. 1x10mL Cena 125. 10mg/mL. kod meningitisa i egzacerebacije infekcija donjih respiratornih puteva kod cistične fibroze daju se dvostruko veće doze. Paralelni lekovi: Metadon www. 45mg. atonična opstipacija. bočica. detoksikacija: 15-20mg dnevno.10mg). 45mg.5din 8600097010948 515-04-3492/04 30. bočica. detoksikacija: 15-20mg dnevno.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (SZ) 3087506 oralne kapi.2007 doziranje: analgezija: 2.08. 10x1g 3/2-10-9905 28.co. 10. 10mg/mL.Švajcarska piridostigmin . MESTINON .Velika Britanija meropenem .N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM j01dH karbapenemi (R) 0029750 prašak za rastvor za injekciju.Makedonija metadon . atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. (1mL = 30 kapi .2007 § (R) 2087505 oralne kapi. 1x10mL Cena 12/2007/2306 10.6 doza. bočica od tamnog stakla.6 doza METADON . 60mg. maks. ginekološke infekcije. 10mg. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (R) 2087310 oralne kapi.2006 doziranje: mijastenija gravis. rastvor.Švajcarska piridostigmin . (1mL = 30 kapi . maks. meningitis. atonija creva. septikemija.2 abecedni spisak registrovanih lekova MERONEM .5-10mg na 6.VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH .N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. bočica. bočica. cistična fibroza: odrasli 500 -1000mg na 8 sati. doza za decu preko 50kg je jednaka dozi za odrasle. 1x100mL Cena 12/2007/2307 10. rastvor. kože i adneksa kože. deca od 3 meseca do 12 god. 1g.ICN PHARMACEUTICALS . 1x1000mL Cena 12/2007/2308 10.07. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.DigitSoft. meteorizam. 10mg/mL.HEMOFARM AD . atonična opstipacija.2002 Cena 23086.2004 doziranje: mijastenija gravis. rastvor.10.12. bočica. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan.

A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043012 film tableta. Meglucon 850.Nemačka tenekteplaza . Meglucon 850. Siofor® 1000. 1000mg.9din 596/2007/12 01. blister.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.2007 www.KG . Siofor® 1000.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043014 film tableta. Siofor® 500. Metfogamma® 850. dozom od 10000 jedinica (50mg tenekteplaze). Paralelni lekovi: aglurab. gluformin.2007 doziranje: akutni infarkt miokarda daje se po odredjenoj šemi prema telesnoj masi u vidu pojedinačnog i. glucophage. 50mg/10mL. 3000mg dnevno.08. Paralelni lekovi: aglurab.08. 3000mg dnevno. 8x15 kom 4030674002655 1509/2006/12 21. Siofor® 850. Metfogamma® 850.KG . 2x15 kom 4030674002648 1508/2006/12 21. Siofor® 1000. 500mg. maks.2006 Cena (R) 1043011 film tableta. Siofor® 500. 850mg. Metformin. glucophage.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043200 film tableta. . METFOGAMMA® 1000 . blister. 500mg. Metfogamma® 1000. sa dovoljno tečnosti. 1x10mL Cena 87784.2006 Cena (R) 1043015 film tableta. 3000mg dnevno. 3x10 kom 4030674001368 1505/2006/12 21. 850mg.08. 3x10 kom 8608809000973 Cena 62.Nemačka metformin . Meglucon 500. Metformin.abecedni spisak registrovanih lekova METALYSE® . 500mg.Nemačka metformin . bolusa u trajanju od 5-10 sekundi. blister. Meglucon 850.03.08.01.Nemačka metformin .Srbija metformin . Metfogamma® 1000.08. blister.B01AD11 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) 2 B01ad enzimi (SZ) 0064060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.7din 9006968004372 130/2007/12 11.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. 12x10 kom 4030674001252 1510/2006/12 21.DigitSoft. Tefor METFORMIN . Metformin. uz jelo ili posle obroka. 12x10 kom 4030674001375 1506/2006/12 21. Tefor METFOGAMMA® 850 .nr .2006 Cena (R) 1043013 film tableta.ARTESAN PHARMA GmbH & CO. sa dovoljno tečnosti.co. Paralelni lekovi: aglurab. film na dan. uz jelo ili posle obroka.KG. film na dan. Siofor® 500. blister. blister. Metfogamma® 500.D. film na dan. . Siofor® 850. sa dovoljno tečnosti. gluformin. blister. maks. Metfogamma® 500.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. Meglucon 500. Siofor® 850. glucophage.v. liobočica sa rastvaračem u špricu. uz jelo ili posle obroka.KG . maks. gluformin. 1mL=1000j=5mg. 3x10 kom Cena 4030674001245 1507/2006/12 21.SRBOLEK A.08. Tefor METFOGAMMA® 500 . Meglucon 500. sa maks.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043010 film tableta. 1000mg.

H NFG.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno ili i. Methotrexat Pliva . 5mg/2mL.2003 (SZ) 0034336 koncentrat za rastvor za infuziju. 850mg. bočica staklena. doza je 2g dnevno uzeta kao 2 ili 3 pojedinačne doze. 50mg/5mL.LACHEMA A.co.2003 (SZ) 0034335 koncentrat za rastvor za infuziju. gluformin. Metfogamma® 850. bočica.07. oralno. ili i. 1000mg/10mL. počinje se sa 500mg ili 850mg 2-3 puta dnevno za vreme ili posle obroka.Češka metotreksat . 5 dana na 1-2 nedelje u 3.Austrija metotreksat .5 kura.m. .LACHEMA A. .Lachema 5. 1x5mL 515-04-3461/03 08. 2.. ili 2. plastična fiola. plastična fiola.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno ili i. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . Meglucon 850.Češka metotreksat .5mg. odrasli. 1x50 kom 9088881314783 515-04-3458/03 08. 1x50 kom Cena 515-04-3457/03 08.6din 515-04-3460/03 08.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1043201 film tableta. KG .H NFG..2 nedelje u 3. blister. Metfogamma® 500. 10mg/mL. 1x10mL Cena 515-04-3459/03 08.EBEWE PHARMA GES.4din (SZ) 0034334 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 109. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. Siofor® 500. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljnooralno.B. 1x1mL Cena 255.5mg/kg na 14 dana i.M.nr .07. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva .EBEWE PHARMA GES.5mg. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno.LACHEMA 5 .v. bočica staklena.2003 Cena 543.Lachema 2. počinje se sa 500mg ili 850mg jednom dnevno.5 kura. 2.2007 doziranje: insulin nezavisni Dijabetes mellitus (tip 2): individualno.2003 Cena 372. 10x2mL 8590027301201 M Cena 1405.4din 8590027321216 1139/2006/12 06.PLIVA .Lachema 50. KG . psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. Tefor METHOTREXAT . maks.DigitSoft. (održavanje remisije).PLIVA . Metfogamma® 1000. bočica staklena.5 .m.30mg dnevno oralno. bočica staklena.12. maks.Austrija metotreksat . za vreme ili posle obroka. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15.12.3din 1137/2006/12 06.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034331 tableta.12. Meglucon 500.3din 515-04-3462/03 08. pre svega kod gojaznih pacijenata.S. Methotrexate METHOTREXAT . i.B.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno.12. Paralelni lekovi: Methotrexat METHOTREXAT PLIVA . Siofor® 1000.12. blister. 5mg.2006 www.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034333 rastvor za injekciju.M.S.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034190 tableta. kod dece iznad 10 godina.3din (SZR) 1034330 tableta.LACHEMA 2. 1x5mL Cena 2004.03. Paralelni lekovi: aglurab.5 METHOTREXAT PLIVA .8din 8608809000980 597/2007/12 01. 500mg/5mL. doza je 3g dnevno.m.v. glucophage. 10x10 kom Cena 940. Siofor® 850. kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034191 rastvor za injekciju.12. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno. 5 dana na 1.

zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. ampula.v. 1x20mL 8606007410983 1131/2006/12 06.Australija metotreksat . 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. bočica. maks.PFIZER (PERTH) PTY. ili i. 3g dnevno. uzima se u toku ili neposredno posle jela. Methotrexate METHOTREXAT PLIVA . bočica sa kapaljkom.v. 0.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. Paralelni lekovi: Methotrexat.1din (SZ) 0034181 rastvor za injekciju.2din 8600097400848 515-04-1756/03 11. (održavanje remisije). bočica. 5x2mL 8606007410976 1133/2006/12 06.O.co.08. (održavanje remisije).0.25mg jednom nedeljno i. LIMITED . ili i.m.2006 Cena 2350.PANFARMA D. 0. rastvor. 0.2din (R) 0141135 rastvor za injekciju. hiper tenzija u trudnoći.LACHEMA 50 .5 kura. Methotrexat Pliva .1. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i.25mg/mL.3din (SZ) 0034180 rastvor za injekciju.O.m. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. 10x5mL Cena 3723. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1. lečenje subinvolucija uterusa.m. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2-3 puta po 250mg.5mg/kg na 14 dana i.Srbija metilergometrin .30mg/m2 nedeljno i.2002 doziranje: esencijalna hiper tenzija.Lachema 5.2 puta po 15. 50x1mL Cena 268.Lachema 50. Paralelni lekovi: Methotrexat. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. maks.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103432 tableta.2 puta po 15.07.4 doze.m.Srbija metildopa . Methotrexat Pliva . .5mg/kg na 14 dana i.v..L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034192 rastvor za injekciju.O..2003 Cena 539.5mg/kg na 14dana i.07.. 2x10 kom Cena 84. Paralelni lekovi: Methotrexat.m. deca 10mg/kg dnevno. metroragija: oralno 3 puta po 15-25 kapi.08.30mg/m2 nedeljno i.G02AB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02aB ergot alkaloidi (R) 0141132 rastvor za injekciju.3din 8590027301218 1138/2006/12 06.Češka metotreksat . parenteralno 0. M www.v.. bočica. 250mg. renalna hiper tenzija.v. (1mL = 25 kapi-0.25mg). (održavanje remisije). Methotrexate METHOTREXATE . ili 2.07. 1x10mL Cena 8600097400831 515-04-1748/03 11.2mg/mL. ili i.LACHEMA A.2006 doziranje: akutna limfoblastna (megaloblastna) leukemija: 1.m. menoragija. Methotrexat Pliva .2 nedelje u 3. ampula.m.30mg dnevno i.1din 8600097400657 3/2-10-9791 23.PLIVA .nr . 50x1mL 8600097400855 515-04-1749/03 11.Lachema 5.30mg/m2 nedeljno i.DigitSoft.12. ili 2. maks. Paralelni lekovi: Metildopa METHYLERGOMETRIN . 50mg/2mL.Lachema 50 METHYLDOPA .L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline Cena 2234.2mg i. ili i. psorijaza: 10. Methotrexat Pliva .O. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. 150 kapi dnevno. 50mg/5mL.2003 67din (R) 2141136 oralne kapi.m. ili 2.PANFARMA D..2003 doziranje: prevencija i lečenje hemoragija zbog atonije uterusa posle porođaja i pobačaja. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2..v. blister.2 puta po 15. 500mg/20mL. .v.08.S.m.m. .1mg/mL.. 5 dana na 1.

manija i hipomanija. 1x25 kom Cena 292. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. . anksioznost. osteoporoza: 100 i.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. ekscitiranost.j.11. 100i. paranoidne psihoze.Nemačka metoprolol .3 puta po 250mg. dnevno uz dodatnu terapiju. šizofrenija.4din (R) 7040184 sprej za nos.nr .1din 8608809000027 3/2-10-9382 02.2006  (R) 1070851 obložena tableta. maks.08. Paralelni lekovi: corvitol® 100. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. bočica sa raspršivačem.5mg. 3g dnevno.Srbija flufenazin .j.2002 3502.STADA ARZNEIMITTEL AG . blister. 200i. 5x1mL Cena 1315.D.06. doza održavanja 1 puta po 1.20 abecedni spisak registrovanih lekova METILDOPA ./mL. ili 400 i. Paralelni lekovi: Moditen®. Moditen® depo MIACALCIC® . na 6 sati. 5mg.c. tokom 48 sati.DigitSoft.3din 8600097011044 770/2006/12 05.2001 doziranje: esencijalna hiper tenzija. bolovi u kostima kod neoplazmi: 200 i.j. dnevno i. Presolol METOTEN® ./kg na 6 sati./mL. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. Paralelni lekovi: Methyldopa METOPROLOL STADA® 200MG RETARD .v. 1x2mL Cena 3/2-10-5990 17. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray.j.06.j. 2x10 kom Cena 84. dnevno. angina pektoris: 2 -3 puta po 50. 5x10 kom Cena 579. corvitol® 50. 1mg. Kalcitonin M www. teška psihomotorna uznemirenost. tireotoksikoza: 4 puta po 50mg.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (SZR) 0040180 rastvor za injekciju.1din 8600097011037 769/2006/12 05.4din 4011548003626 272/2005/12 04.j. rastvor. maks. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg. 1x25 kom Cena 85. hiper tenzija u trudnoći.co.Srbija metildopa .12.NOVARTIS . ampula.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070850 obložena tableta.4 doze. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.6din 3/2-10-5990/1 17.Švajcarska kalcitonin . 8 i. bočica..12. maks.j.2006 doziranje: akutni i hronični psihotični poremećaji. selektivni (R) 1107565 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno.100mg (oralno). 20mg dnevno.j.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103740 tableta.m. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2.4 doze. renalna hiper tenzija. blister. ili s. maks. nazalno 200 i.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. bočica./kg dnevno u podeljenim dozama. agresivno i nekontrolisano ponašanje: odrasli 2 -10mg dnevno podeljeno u 3. aritmije 2 puta po 50mg dnevno. uzima se u toku ili neposredno posle jela. na 12 sati. 200mg.HEMOFARM AD . 250mg.2002 doziranje: hiperkalcijemija: parenteralno 5-10 i. deca 10mg/kg dnevno. Paget-ova bolest: 3 puta nedeljno 50-100 i.SRBOLEK A. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno).j.

2005 4671. 4x7 kom 9006968004211 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.Nemačka telmisartan.Velika Britanija suksametonijum .9din 26.11. 10x5mL 9088881345701  (Z) 0071852 rastvor za injekciju. dnevno. prolongirana upotreba i.9din 21.2005 691. Paralelni lekovi: Legravan® MIDARINE .DigitSoft.KG .2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: preporučena doza je 40mg dnevno sa hranom ili bez nje. deca od 1-12 godina i.3-1.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401052 tableta.KG .5mL/min.2006 1423.02.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . inj.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071850 rastvor za injekciju.12.Nemačka telmisartan .5mg.2006 Cena 1464.G03AA07 Cena 1221/2006/12 Cena 1222/2006/12 1258.07. ampula.5mg.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. ampula. blister.v.) 0. 2mg/kg. 40mg. inj. ampula.15mg+0.v. 1x21 kom 8600103492126 482/2007/12 07. zatim 7 dana pauze. ukupna doza maks. 150mg. 4x7 kom Cena 1158. dok je kod pacijenata sa teškom hipertenzijom maks.2005 26.2007 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. 10x3mL 9088881345725  (Z) 0071854 rastvor za injekciju.1mg/kg) zavisno od potrebnog stepena relaksacije. blister.C09CA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 21 c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 80mg. 10x2mL 9088881345695 M Cena 711/2005/12 Cena 712/2005/12 Cena 709/2005/12 Cena 710/2005/12 Cena 713/2005/12 26. monokomponentni (R) 1103890 tableta. 100mg.5mg/min. ampula.5din (R) 1135241 obložena tableta.07. etinilestradiol .co.M03AB01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aB derivati holina (SZ) 0082320 rastvor za injekciju. (2.Austrija midazolam . 0.3din (R) 1103891 tableta. . doza 160mg. tokom 21-og dana.03mg.2002 doziranje: mišićna relaksacija: odrasli i deca preko 12 godina i.07. Paralelni lekovi: PritorPlus™ MICROGYNON® 30 . ampula.3din 3/2-10-6384 20.12.2005 www. blister.SCHERING AG . 15mg/3mL.2mg/kg. 50mg/10mL. Doza se može povećati do 80mg jednom dnevno. 600mcg/kg (0.1din 26. 40mg+12. 2.2005 1486.3din 21. najviše 2. 100x2mL Cena 7184.nr . MIDAZOLAM TORREX . MICARDIS® PLUS . inj.12.8din 26. fiksne kombinacije Cena 297.5mg/kg. blister. 10x1mL 9088881345718  (Z) 0071851 rastvor za injekciju.4din 9006968004150 1219/2006/12 21. blister.07. deca do 1 godine i.2006 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. hidrohlortiazid . ampula. inf. odrasli i deca i. 2mg/2mL.m. inj. 80mg+12.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.12.v. 4x7 kom 9006968004198 (R) 1401053 tableta. 5mg/5mL. 10x10mL 9088881345749  (Z) 0071853 rastvor za injekciju. 4x7 kom 9006968004174 1220/2006/12 21.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.12.abecedni spisak registrovanih lekova MICARDIS® .v. 1. 5mg/mL.Nemačka levonorgestrel.1%-tnog rastvora.

Srbija acetilsalicilna kiselina.HEMOFARM AD .22 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: premedikacija. blister. Karvileks® www. parenteralno odrasli 0. Paralelni lekovi: coryol®. deca 0. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.Srbija acetilsalicilna kiselina .6din 319/2007/12 23.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.4-3.6-5. zatim 2 puta po 6. deca 0.5mg početno. maks.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086305 tableta.05.2004 Cena 340din (R) 1107661 tableta. 300mg. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.2mg/kg. blister.2007 doziranje: blagi i umereni bolovi.HEMOFARM AD . blister. 300mg.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. andol. cor-aS. 6 tabl. 2x10 kom Cena 762. aspirin® 500. Paralelni lekovi: dormicum®.20mg/kg. 12. reumatske bolesti: odrasli 3 puta po 1-2 tabl. rastvoreno u čaši vode.07-0.HEMOFARM AD . 50x10 kom 8600097400237 (BR) 1086306 tableta. aspirin® direkt.DigitSoft. reumatska groznica: odrasli 4.8din 8600097401418 515-04-5145/03 21. blister. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. maks. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.5mg. febrilna stanja.4-3. maks. blister. Paralelni lekovi: aspirin® plus c. dnevno.01. 2x14 kom Cena 244. 130mg/kg/d. cardiopirin® MIDOL C . 1x10 kom 8600097400435 321/2007/12 23. askorbinska kiselina . Karvedilol. angina pektoris: 12.Srbija acetilsalicilna kiselina .9-7.01. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. aspirin® Migran. uvod u anesteziju: odrasli 0.HEMOFARM AD .2007 Cena 515-04-567/03 27.nr . a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 400mg+240mg. doza održavanja 80-100mg/kg/d. maks.15-0.4g/d. ask pH 8. dilatrend®. aspirin® protect MIDOL .6g/d u više pojedinačnih doza.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107660 tableta.01. maks. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.5mg. maks.2mg/kg.5din 320/2007/12 23. anbol.co.50mg dnevno.3din (BR) 1086900 šumeća tableta. doza održavanja 3. zatim 2 puta po 25mg. isključujući heparin (BR) 1086307 tableta. 2 puta po 25-50mg.2007 M N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 76.N02BA51 ANALGETICI Cena 30. Paralelni lekovi: andol. početna doza 2. Upsarin® sa vitaminom c MILENOL . hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.05. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.5mg početno. 8 g.Srbija karvedilol . 2x10 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.15-0.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. 2x14 kom 8600097401425 515-04-5145-1 21. fiola.1mg/kg. nastaviti sa 2 puta po 12.25mg (dve nedelje).2004 doziranje: hipertenzija: 12. 25mg. Flormidal® MIDOL . tokom 1-2 nedelje. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.06.125mg (dve nedelje).08-0. 100mg. zatim 25mg dnevno. 20-30 minuta pre anestezije.8g/d.

2007 Cena 1598din (BR) 1052202 obložena tableta. deca 5. ampula. trovanje cikloserinom: 300mg piridoksina dnevno.co.2004 Cena 3277.MAUERMANN-ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG . VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (R) 0052201 rastvor za injekciju.Švedska dezmopresin .2mg.2006 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. 1x50 doza HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 3486.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MILGAMMA® 100 .20mcg /dan.2007 doziranje: akutna terapija hipovitaminoze: 1 inj.6din 1435/2006/12 15. bočica od tamnog stakla..08.3. strip. 10mcg/doza. zatim 0.8din 4030674000460 78/2007/12 11.5din 515-04-2270/04 03.6mg dnevno.08.2mg pre spavanja (oralno) ili 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. MILGAMMA® N . Wernicle-Korsakoff sindrom: 100mg tiamina svakodnevno do pobošanja stanja.DigitSoft.nr . 1x5mL www. piridoksin .40mcg/dan podeljeno u 1.6mg dnevno. trovanje hidralazinom: 25mg/kg telesne mase piridoksina. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 0.2 doze.m.2 doze. a zatim 30-50mg (doživotna terapija).01. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta. deca 5. nazalno odrasli 10. nazalno odrasli 10. rastvor.08. kod primene izonijazida 50mg piridoksina dnevno.0. Paralelni lekovi: emosint H01Ba vazopresin i analozi (R) 7045080 sprej za nos.Nemačka benfotiamin. kod blažih oblika 1 inj.H01BA02 H01Ba vazopresin i analozi (R) 1045081 tableta.H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI M Cena 3277. ostali metabolički poremećaji: 100-500mg dnevno. 1x30 kom (R) 7045080 sprej za nos.1mg. 5x2mL Cena 381din 4030674000118 79/2007/12 11. rastvor.. cijanokobalamin . kod primene penicilamina 100mg piridoksina dnevno. 4x15 kom 4030674000477 80/2007/12 11.A11DB. 10mcg/doza. bočica od tamnog stakla. strip. 0. zatim 0.20mcg /dan. 100mg+100mg. jednom dnevno.Švajcarska dezmopresin . bočica.1mg.A11DB. 100mg+100mg.Nemačka tiamin.. Paralelni lekovi: emosint MINIRIN® . 2-3 puta nedeljno. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta. 2x15 kom Cena 875. kod uzimanja cikloserina i kod Leigh-ove bolesti: 100-300mg dnevno.3. idiopatska sideroblastna anemija: koja reaguje na piridoksin 200-600mg piridoksina dnevno u toku 1-2 meseca.0.FERRING AB . trovanje izonijazidom: 1g piridoksina i.01.01. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (BR) 1052200 obložena tableta.SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH .FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .2007 doziranje: deficit vitamina: 1-3 tablete dnevno.40mcg/dan podeljeno u 1. MINIRIN® . primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije.2004 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. piridoksin. (100mg+100mg+1mg)/2mL.6din 515-04-2270/04-1 03.

1x10mL Cena 67din 8600097200172 960/2007/12 10. 1000mcg/mL.C01BB02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01BB antiaritmici. 3x10 kom Cena 3429.09.S01EB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01eB parasimpatomimetici (R) 7094033 kapi za oči. bočica. .O.Švajcarska metoksipolietilenglikol-epoetin beta .5mg 5 -7 dana. 1% ili 2% rastvora.F.05.2006 doziranje: komorske aritmije: oralno doza zasićenja 400.2002  (R) 1085291 tableta.4din 3/2-10-5406 19. bočica.co. inj. 800mcg/0.HEMOMONT D. blister. 1x1mL 8606103889249 1820/2007/12 03. 250mcg/0.11. 4.2007 Cena (SZR) 0069209 rastvor za injekciju. 1x1mL 8606103889225 1818/2007/12 03.09. izazivanje mioze u preoperativnoj pripremi.6mL (8606103889201) (SZR) 0069201 rastvor za injekciju.O. bočica.11.2007 Cena (SZR) 0069208 rastvor za injekciju.25mg. maks. s. MIRCERA® .c. postepeno povećavati na 3 puta po 0..v. 5x10 kom Cena 377. MIRCERA® . razmak između stavljanja 2 kapi 5 minuta.125mg. 300mcg/mL. blister.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZR) 0069200 rastvor za injekciju. cikloplegik: 1-6 puta po 1-2 kapi. 1x1mL 8606103889232 1821/2007/12 03. 50mcg/mL.2002 doziranje: Parkinsonova bolest: početna doza 3 puta po 0. MIOKARPIN . postoperativna stanja kada je mioza poželjna.2007 Cena (SZR) 0069210 rastvor za injekciju. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati Cena (SZR) 0069207 rastvor za injekciju.09.09. bočica. 1x1mL 8606103889256 1819/2007/12 03.2007 Cena 1815/2007/12 03.Nemačka metoksipolietilenglikol-epoetin beta .09. ili i. 3x10 kom Cena 859.2007 Cena (SZR) 0069211 rastvor za injekciju.24 abecedni spisak registrovanih lekova MINSETIL® .nr .2007 www. grupa I B (R) 1101260 kapsula. bočica.DigitSoft.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .6din 3/2-10-5405 19.PHARMACIA ENTERPRISES S.6mL.1. 200mcg/mL. 1x0.Srbija meksiletin .N04BC05 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1085290 tableta.5. rastvor. 0. bočica.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. 1mg. blister. 100mcg/mL. otvaranje ugla prednje očne komore pri oftalmološkim operacijama. zatim doza održavanja 3 -4 puta po 200mg.600mg odjednom.D. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina. 1x1mL 8606103889218 1817/2007/12 03.01. napunjen injekcioni špric.A. MIRAPEXIN® . 1x0.Crna Gora pilokarpin . antidot posle korišćenja midrijatika.3mL 8606103889195 M Cena 1816/2007/12 03.ZDRAVLJE A. .09. napunjen injekcioni špric.09.2007 doziranje: glaukom.(PHARMACIA & UPJOHN) .7din 8600064105349 91/2006/12 31.3mL.5mg dnevno. 2%.Belgija pramipeksol . tvrda. 200mg.ROCHE DIAGNOSTICS GmbH .

09. TOVARNA ZDRAVIL.B. 100mcg/0.3mL Cena 8606103889171 1813/2007/12 03. 3x10 kom Cena 1635. tabl.09. . ili i. gde se levonorgestel postepeno otpušta (20mcg dnevno tokom 5 godina). 5 uzastopnih dana.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072050 film tableta. 200mcg/0. napunjen injekcioni špric. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. remeron®.Austrija mitoksantron .2007 (SZR) 0069204 rastvor za injekciju.L01DB07 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033241 koncentrat za rastvor za infuziju. 150mcg/0. hepatom.Finska levonorgestrel . hronična progresivna multipla skleroza: odrasli 12mg/m2 telesne površine dnevno u i.06. tokom 5 minuta.KRKA. idiopatska menoragija. inj. 75mcg/0. M www. hronična mijelogena leukemija u blastnoj krizi. Paralelni lekovi: Postinor® 2 MIRZATEN® .EBEWE PHARMA GES.9din 8600103492065 466/2006/12 06.. plastična folija.3mL.3mL. ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina.09.03. zaštita od hiperplazije endometrijuma za vreme supstitucione terapije estrogenima: intrauterini uložak se ugrađuje u matericu.3mL. anksiozno .2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. 30mg.3din 9088881332121 261/2006/12 06.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (Z) 6136920 intrauterini dostavni sistem.2din 3838989513597 751/2006/12 02. Cena napunjen injekcioni špric. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. 1x5mL Cena 5224. 1x1 kom Cena 9367. 50mcg/0. bočica staklena.2007 (SZR) 0069206 rastvor za injekciju.06. 1x0. MIRENA® . inf. progutati bez žvakanja. Cena napunjen injekcioni špric.nr . Cena napunjen injekcioni špric.SCHERING OY .04. 1x10mL Cena 9935.09.03. bočica staklena. 1x0.D. 1x0.M.c. 1x0.DigitSoft.3mL 8606103889164 1812/2007/12 03. blister.v.2006 doziranje: kontracepcija.2007 (SZR) 0069203 rastvor za injekciju.3mL 8606103889140 1810/2007/12 03. 45mg.2007 (SZR) 0069205 rastvor za injekciju.2006 (SZ) 0033242 koncentrat za rastvor za infuziju. remirta® MITOXANTRON “EBEWE” .2006 doziranje: depresija.Slovenija mirtazapin . zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina. pred spavanje.v.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 25 0069202 rastvor za injekciju. KG .co. akutna ne-limfocitna leukemija odraslih. blister. inicijalna terapija u pacijenata sa bolovima zbog uznapredovalog karcinoma prostate refraktarnog na hormonsko lečenje.H NFG. napunjen injekcioni špric. Paralelni lekovi: calixta®.2006 Cena 3496din (R) 1072051 film tableta.2006 doziranje: rak dojke.09.depresivni poremećaji: odrasli početna doza je 15mg uveče. D. 10mg/5mL. 20mg/10mL. non-Hodgkin-ov limfom.3mL 8606103889157 1811/2007/12 03.3mL Cena 8606103889188 1814/2007/12 03.3mL. 1x0. 3x10 kom 3838989513610 750/2006/12 02. s. 20mcg/24h.3din 9088881337089 260/2006/12 06.3mL.

2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina./mL./mL. MIXTARD® 10 NOVOLET® . karpula. 1x10mL 8600097012119 515-04-839/03 27. 100i.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.1din 515-04-1184-1 15. vrstu insulina. parenteralni.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026.Danska insulin kristalni i protamin izofan. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041409 suspenzija za injekciju.j. MIXTARD® 20 HM PENFILL® . 100i.NOVO NORDISK A/S .07.DigitSoft.Danska insulin kristalni i protamin izofan.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. humani .6din 515-04-1184/03 15. MIXTARD® 10 HM PENFILL® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.NOVO NORDISK A/S .nr .07.6din (R) 0041536 rastvor za injekciju.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi./mL. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. a10ad insulini i analozi.6din 515-04-1183/03 15. 5x3mL www. 5x3mL M Cena 2209.j.j. parenteralni. 100i. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 964.Srbija insulin kristalni i protamin izofan.j. parenteralni./mL. karpula. 5x3mL Cena 2209. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041404 suspenzija za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina. vrstu insulina.07. MIXTARD® 20 NOVOLET® .07.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2 MIXTARD 30 HM .NOVO NORDISK A/S .06. 100i.1din 515-04-1183-1 15. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041406 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Danska insulin humani . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. humani .A10AD01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 5x3mL Cena 2026.NOVO NORDISK A/S . bočica.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i. parenteralni. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. humani .co./mL.Danska insulin humani .HEMOFARM AD . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041408 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.

humani .Danska insulin kristalni i protamin izofan. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Mixtard 30 HM.j. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041407 suspenzija za injekciju.j.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S ./mL. MIXTARD® 50 NOVOLET® .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni.Srbija insulin humani .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. Mixtard® 40 NovoLet®.NOVO NORDISK A/S . parenteralni. 100i.nr . humani .NOVO NORDISK A/S .6din 515-04-1187/03 15. Mixtard® 20 NovoLet®. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041402 suspenzija za injekciju.1din 515-04-1186-1 15.abecedni spisak registrovanih lekova MIXTARD® 30 FLEXPEN® ./mL.Danska insulin kristalni i protamin izofan. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. MIXTARD® 30 NOVOLET® .07.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL Cena 2209. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041405 suspenzija za injekciju.D. vrstu insulina. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041403 suspenzija za injekciju. MIXTARD® 40 NOVOLET® .6din 515-04-1185/03 15. vrstu insulina. 100i. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041546 suspenzija za injekciju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j.VRŠAC . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. parenteralni./mL. vrstu insulina.2003 doziranje: individualno.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni. 100i.07. 5x3mL Cena 2026.2003 www. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Mixtard® 10 NovoLet®. Paralelni lekovi: Humulin M3.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 2 Cena 515-04-1709/04 19.HEMOFARM KONCERN A. 100i. 5x3mL a10ad insulini i analozi. parenteralni. Mixtard® 50 NovoLet® MIXTARD® 30 PENFILL® . Mixtard® 30 FlexPen®.07. humani .6din 515-04-1186/03 15.DigitSoft.j./mL.j.NOVO NORDISK A/S ./mL. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.07. 100i.NOVO NORDISK A/S . 5x3mL Cena 2209.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Danska insulin kristalni i protamin izofan. karpula. humani .07. Humulin Pen M3.co.Danska insulin kristalni i protamin izofan. 5x3mL M Cena 2209.

bočica. Paralelni lekovi: Metoten®. Paralelni lekovi: Lopion retard®. Lopion®. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). 3x10 kom 8608809000607 1881/2007/12 06. maks. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). 3x10 kom 8608807100316 428/2005/12 26. 5x1mL Cena 1232.Srbija amlodipin . bočica.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.07.2005 doziranje: profilaksa napada angine pektoris.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (SZR)0070261 rastvor za injekciju.25mg na 15 -35 dana zavisno od terapijskog odgovora. Lopion® forte MONIZOL® . Prinzmetal-ova angina.Slovenija flufenazin .D. 20mg.40mg (prva doza ujutro. povraćanje različitog porekla: oralno odrasli 2. pojedinačna doza 100mg.D.10.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402860 tableta.5. olicard® MONODIPIN . psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. D. maks.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114. 1mg. 40mg. a druga posle 8 sati). 2mg.nr .4 doze.2007  (R) 1070256 obložena tableta.07.2din 3838989577179 1418/2007/12 05. 5mg. TOVARNA ZDRAVIL.2007 doziranje: šizofrenija. 1x25 kom Cena 100. blister.2 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.GALENIKA AD .2004 www.KRKA. maks. 12mg dnevno. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. . blister. preoperativna priprema bolesnika. Paralelni lekovi: Metoten®.10.4din (R) 1102295 tableta. vrstu insulina. doza održavanja 1 puta po 1-5mg.5din (R) 1102452 tableta. Moditen® depo MODITEN® DEPO . 25mg/mL. Paralelni lekovi: Monosan®. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.9din 8608807100309 495/2005/12 26.5mg. D.Slovenija flufenazin . 2. posle jela. . 120mg dnevno podeljeno u 2.5 -10mg podeljeno u 3. 2x15 kom Cena 76.3 doze.5din (3838989577124) 1416/2007/12 05. maks.co. blister.2 puta po 20. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 1-2mg.KRKA.2005 Cena 125.07. TOVARNA ZDRAVIL.8din (3838989577131) 1417/2007/12 05.Srbija molsidomin . 1.09.D. produžena terapija: 12. preoperativna priprema bolesnika. 2x10 kom M BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 515-04-4256/03 25. 20mg dnevno. . MODITEN® .C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102450 tableta.05.D.SRBOLEK A. povraćanje različitog porekla: parenteralno akutna stanja: 2. blister.Srbija izosorbidmononitrat . Moditen® MOLICOR® .2007 doziranje: ishemijska bolest srca. ampula.DigitSoft.5-10mg dnevno podeljeno u 3-4 doze. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. 1x100 kom Cena 823. .N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070254 obložena tableta.2007 doziranje: šizofrenija.

DigitSoft. 10mg dnevno.Srbija izosorbidmononitrat . 10mg+12. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima.Srbija fosinopril . 40mg.2004 doziranje: hipertenzija.O.O.2001 doziranje: edem konjunktive: odrasli 2-3 puta po 1-2 kapi u oko. 20mg. MONOSAN® . 1x10mL Cena 964.nr .9din 8027950040018 1620/2006/12 08. dnevno (uvek u isto vreme).2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j. vazotal MONOPRIL .1din 515-04-4257/03 25. 120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. srednje dugog dejstva (R) 0041539 rastvor za injekciju. maks.06. bočica.O. 20mg+12. maks. vrstu insulina.02.Srbija insulin amorfni i kristalni. monokomponentni (R) 1103810 tableta.05%.O. Norvasc®. .06.co. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. blister. amlopin Lek®.HEMOFARM AD . amlogal®. parenteralni. bočica. . profilaksa angine pektoris: 1 puta po 5mg.2din (R) 1103811 tableta. 2x10 kom 2 Cena 428. Paralelni lekovi: Monizol®.Crna Gora tetrizolin . Normodipine®. Tenox®.O.SLAVIAMED D. 2x14 kom Cena 393.USA fosinopril. hidrohlortiazid . 3x10 kom Cena 125.5din 8605000800104 3/2-10-7917 27. zatim 10.08. blister.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1402861 tableta. blister.S01GA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091070 kapi za oči. .2001 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. 1x10mL Cena 60. 1-2 puta po 20-40mg prva doza ujutro. MONTEVIZIN® . blister.6din 8600097200189 3/2-10-3023 29. 100i. 3x10 kom 8605000800098 3/2-10-7918 27. humani . blister.C09BA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1318/04 03.HEMOMONT D.02. 10mg.9din (R) 1102302 tableta.09. amlodipin. 2x14 kom 8027950040025 1621/2006/12 08. 10mg./mL.2006 doziranje: arterijska hipertenzija: 10mg jednom dnevno u početku.PHARMASWISS D. olicard® MONOTARD HM . a druga posle 8 sati.40mg jednom dnevno.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102300 tableta. ujutro.C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Paralelni lekovi: alopres®. amlohexal.5mg.2004 doziranje: arterijska hipertenzija 1 tabl.6din 8600097012089 515-04-838/03 27. Prinzmetal-ova angina.2006 Cena 586.A10AC01 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401235 tableta.5mg. blister. 0.BRISTOL-MYERS SQUIBB . amlodil. blister. MONOPRIL® PLUS .05.08. 2x14 kom M LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.2004 Cena 1201din (R) 1401236 tableta. Paralelni lekovi: visine® www. 2x14 kom 515-04-1318/04-1 03.09.O. rastvor.2001 Cena 76. 20mg.

2002 doziranje: analgezija: 10-20mg dnevno. blister. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7. 10x1mL Cena 3/2-10-1017 15. MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID® . maks. 20mg.m.R05CB03 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 1112050 kapsula. maks.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A. Melox.08.ALKALOID AD .Grčka meloksikam . posle pražnjenja mokraćne bešike.ZAMBON SWITZERLAND LTD .2002 § (SZ) 0087856 rastvor za injekciju. 15mg/1.2004 doziranje: suzbijanje umerenih do jakih bolova.KG .2006 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.7din 3/2-10-4810/1 15. tvrda.2006 M01ac oksikami (Z) 0161022 rastvor za injekciju. MORADOL .nr .11. ampula. 15mg. .Nemačka meloksikam . dnevna doza 60mg. dodatak balansiranoj anesteziji.20 abecedni spisak registrovanih lekova MONURAL® .5-15mg. ampula.5mL www.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 2mg na 4 sata. a parenteralna primena je ograničena na 2. pojedinačna doza je 1mg. 5x1.D. parenteralno 15mg dnevno duboko i. 4mg na 4 sata.N02AA01 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (SZ) 0087854 rastvor za injekciju. 2mg. maks.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami Cena 505.GALENIKA AD . Melox Fort MUCODYNE® .Makedonija morfin . Paralelni lekovi: Medoxicam.2002 Cena 691. 50x1mL Cena 515-04-2791/04 27. Melox Fort MOVALIS® .N02AF01 ANALGETICI N02aF derivati morfinana § (SZR) 0086830 rastvor za injekciju. kesica.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.Srbija butorfanol . 3g/8g. Meloksikam.6din 8600097001366 497/2006/12 10. degenerativna bolest zglobova). 2x10 kom 3/2-10-5509/1 10.5mL.Švajcarska fosfomicin .07. ampula.05. na prazan stomak. 2x10 kom 9006968003757 323/2006/12 14.07. Meloksikam.3 dana).06.m.03. 3x10 kom Cena 90.1din (R) 1161021 tableta. . pojedinačna doza 30mg. maks. 4mg. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.9din (R) 1161020 tableta.5-15mg.co. degenerativna bolest zglobova). uveče upostelji.Srbija karbocistein . preoperativno. ampula. (doza se ne sme prekoračiti.2007 doziranje: urinarne infekcije: odrasli 3g jednokratno rastvoreno u čaši vode.3din 5993300401484 1370/2007/12 21. 2mg na 3 sata. Melox. 375mg.DigitSoft. suzbijanje bolova tokom porođaja: i. Paralelni lekovi: Medoxicam.E.7din 3/2-10-5768 11.5mg. 1x8g Cena 301. i. blister. 10x1mL Cena 814.2002 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 247. 7.04.v. blister. MOVALIS® .J01XX01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 3029730 granule za oralni rastvor.

Grčka ambroksol .7din 8600097001489 501/2006/12 10. bočica od tamnog stakla. bronhopulmonalne komplikacije posle hirurškog zahvata. tiamin. Lamox. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.D01AE15 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157110 krem. dugotrajna parenteralna ishrana. kožna kandidijaza: 1-2 nedelje.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. deca od 2. 1x100mL 8600097001472 500/2006/12 10..65mg.DigitSoft. pre stavljanja. Flavamed. Mucosolvan® junior MUCOSOLVAN® JUNIOR . bolesnu kožu treba oprati sapunom i potpuno osušiti.2din (BR) 3112054 sirup. . .08.A. 1%.9din (BR) 3112055 sirup. bočica od tamnog stakla. dnevno. tokoferol.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. 25mg/mL. Lamox.08.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112221 sirup. tuba. nikotinamid.nr .NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.04. Paralelni lekovi: Lamisil® M www.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: 1-2 puta dnevno nanositi krem na kožu.2006 Cena 69.co.08.5 godina 4 puta po 62.2006 Cena 67. cruris 1-2 nedelje. bočica od tamnog stakla. Tinea pedis 1 nedelja-2 puta dnevno. bočica od tamnog stakla.3din 9006968004310 1277/2006/12 02. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. doza održavanja 2 puta po 750mg. bronhoskopija. stanja iscrpljenosti. VITAMINI a11ja kombinacije vitamina (Z) 0052711 koncentrat za rastvor za infuziju. 50mg/mL. 100mg+40mg+25mg+15mg+10mg+10mg Cena +6mg+1. blister. isključivo u sastavu infuzije. u dijagnostičke svrhe (bronhografija.A11JA.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112220 tableta. 30mg/5mL. . 1x200mL 8600097001465 499/2006/12 10. 1x100mL 9006968004303 1276/2006/12 02. 25mg/mL.2006 doziranje: akutni i hronični bronhitis. bočica od tamnog stakla.Turska terbinafin . Mucosolvan® MULTIBIONTA N .2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.5mg: deca od 2-5 godina 3 puta po 7. opekotine: 1 inj. 50mg/mL. zapaljenje srednjeg uha i sinusa. riboflavin. zavisno od indikacije (Tinea corporis. deca od 5.12 godina 3 puta po 250mg.2din (BR) 3112053 sirup. 2 nedelje1 puta dnevno. cistična fibroza.125mg.MERCK KGaA . deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. dekspantenol. 5x10mL 515-04-861/03 26. piridoksin. oboljenja jetre. MUCOSOLVAN® . ampula. bočica od tamnog stakla.2006 Cena 273.04. TBC pluća.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: deca do 2 godine 2 puta po 7. Pityriasis versicolor-2 nedelje). 1x100mL Cena 195. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. mukoviscidoza.5mg. MYCOFIN® .abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 21 3112052 sirup. zadržavanje bronhijalnog sekreta.04.09. 30mg. 1x200mL Cena 135.Nemačka askorbinska kiselina.2003 doziranje: vitaminska supstitucija u parenteralnoj ishrani.S.6din 9006968004297 1278/2006/12 02.Grčka ambroksol .2006 Cena 47.A. bronhoaspiracija): odrasli početna doza 3 puta po 750mg. Flavamed. retinol . 1x100mL 8600097001458 498/2006/12 10. 1x15g Cena 8699540350304 1822/2007/12 03.5. 15mg/5mL.4din (BR) 3112223 sirup.04. disfunkcija digestivnog trakta sa malapsorpcijom. primena kod dece se ne preporučuje. 2x10 kom Cena 244.08.

2004 209.2004 Cena 64.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2 -3 puta dnevno mazati promene na koži.Srbija ketokonazol . 200mg. infekcije kosmatih delova kože 1.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola Cena 280. 2%. canesten® 1.09.6 nedelja.Kipar klotrimazol .12meseci. .9din 515-04-296/04 28. 1x30g Cena 142.06. canesten®. blister. kutana kandidijaza.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157580 krem.09.09. sistemske mikoze: nekoliko meseci.Srbija ketokonazol . 3x1 kom Cena 106. 1x100mL 8608807100835 515-04-2555/04-1 10. 1x20g abecedni spisak registrovanih lekova ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 89. 1x1 kom Cena 515-04-297/04 28. Paralelni lekovi: antifungol®. 1x15g 8608807101313 515-04-2556/04-1 10.D.2004 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.ZORKA PHARMA A.2004 doziranje: gljivične infekcije kože i mukoznih membrana.DigitSoft.06. bočica staklena. tuba.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157581 šampon.9din (R) 4157582 krem.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. deca 3mg/kg dnevno.2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima 2 nedelje posle njihove primene).6din 515-04-298/04 28.09. Ketokonazol www.4din (R) 1327130 tableta. Ketokonazol MYCOSEB® .REMEDICA LTD . .2din 8608807100828 515-04-2556/04 10. sistemske gljivične infekcije. Kansen. tuba.Srbija ketokonazol .22 MYCORIL® . aluminijumska folija.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Plimycol MYCOSEB® . 2%. seboreični dermatitis krem: 1.2004 Cena 236. Kansen. 1x100mL Cena 236.co.D.09.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157575 krem. Paralelni lekovi: antifungol®.2din (BR) 4157581 šampon. bočica plastična.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137416 vaginalna tableta. Paralelni lekovi: Ketokonazol M MYCOSEB® .2 meseca. tuba. Pityriasis versicolor. Plimycol MYCORIL® .Kipar klotrimazol . 2x10 kom 8608807100811 515-04-2554/04-1 10. profilaksa gljivičnih infekcija: odrasli 200mg.06. šampon 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene). peruti i Pityriasis versicolor: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.1din (R) 6137417 vaginalna tableta. 500mg. Paralelni lekovi: aquarius. aluminijumska folija.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče vaginalnu tabletu staviti tokom 3 dana ili 500mg jednokratno.REMEDICA LTD .2004 doziranje: gljivične infekcije kože izazvane dermatofitama. 2%.2din 8608807100835 515-04-2555/04 10. . onihomikoze: 6. 200mg.D. canesten® 3. Paralelni lekovi: aquarius. trajanje terapije: dermatomikoze: 2. 1%. izuzetno 400mg dnevno.nr . 2%.

2x10 kom Cena 487. 360mg.DigitSoft.NOVARTIS . 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici). 150mg. po potrebi dozu povećavati za 25mg dnevno. cervikalni i lumbalni sindrom. podeljeno u 3 doze.nr .1din (SZR) 1014261 gastrorezistentna tableta. podeljeno u 3 doze.2003 doziranje: profilaksa odbacivanja organa: 2 puta po 720mg. MYFORTIC . cerebrovaskularni poremećaji. deca preko 1 godine 4mg/kg dnevno.6din 515-04-2683/03 19. artroza velikih zglobova.GEDEON RICHTER LTD .Francuska tetrazepam .2007 doziranje: stanja povišenog tonusa skeletnih mišića (multipla skleroza. spondiloza i spondiloar troza. maks. od 6-14 godina 2-4mg/kg telesne težine dnevno.M03BX07 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem  (R) 1071810 film tableta.05. deca mladja od 6 godina 5mg/kg telesne težine dnevno. encefalomijelitis). Paralelni lekovi: Tetrazepam-MIP M www.8din 515-04-785/04 04. blister. blister.co.Švajcarska mikofenolna kiselina .abecedni spisak registrovanih lekova 23 MYDOCALM® .Mađarska tolperison . podeljeno u 3 doze. 1440mg dnevno. maks.12.12. 3x10 kom Cena 5997001313367 1839/2007/12 03. Paralelni lekovi: cellcept® MYOLASTAN® . obliterantne vaskularne bolesti.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZR) 1014260 gastrorezistentna tableta. 12x10 kom Cena 13237.2003 Cena 26475.M03BX04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem (R) 1165100 film tableta.2004 doziranje: bolni spazmi mišića: odrasli 50mg uveče pre spavanja. mijelopatija. Little-ova bolest: odrasli 150-450mg. 50mg. blister. 12x10 kom 515-04-2684/03 19.09.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . blister. 180mg.

24 abecedni spisak registrovanih lekova www.nr .DigitSoft.co.

rastvor. TOVARNA ZDRAVIL.2007 Cena 64.2004 www. deca 1. NovaSoL.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Uniclophen.1%. krvarenje iz nosa.6 godina 2 puta po 200mg. 1x20 kom 8600097012058 3/2-10-7493 25.2002 doziranje: polenska kijavica. rastvor. sinuzitis. fiola.2002 Cena (R) 7110331 kapi za nos.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 92.SANITARIJA . rinosinuzitis. monokomponentni (R) 7110095 kapi za nos.1din (R) 7110096 kapi za nos.S01BC03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi Cena (R) 7099152 kapi za oči. deca do 2 godine 1 puta po 200mg.05% rastvora na 6 sati. 5x3mL 3838989501624 Cena 59. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0. monokomponentni (R) 7110330 kapi za nos.09. 1x5mL 515-04-244/04 29.2002 doziranje: akutni i hronični bronhitis. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2. rastvor. bočica sa kapaljkom. 600mg.09.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. 0. najduže 5 dana kontinuirano.Srbija nafazolin . Fluimucil® 600 NACLOF® .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162203 rastvor za injekciju. bočica sa kapaljkom. ampula.HEMOFARM . 1x10mL 3/2-10-7729 20.2002 Cena 147.2004 doziranje: neinfektivna zapaljenja oka.HEMOFARM AD . otitis media: odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. Paralelni lekovi: Benil®.abecedni spisak registrovanih lekova 25 N NAC . 1x10mL Cena 50. Fluimucil® 200. fiola.12. 0.1%.Švajcarska diklofenak . acc Saft. šumeće tablete pre upotrebe rastvoriti u vodi.co.1% rastvora na 6 sati. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. 0.12. rastvor. krvarenje iz nosa. 0.1% NAFAZOL . acc 200. bronhiektazija.1%.4 kapi na 6 sati 0. bol posle keratoktomije ili traume.01. Nafazolin NAFAZOLIN .Srbija nafazolin . rinosinuzitis.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.8din (R) 1112310 šumeća tableta. bočica. pneumokonioza. rastvor.2007 doziranje: akutni i hronični rinitis. 75mg.05%.12. Uniclophen® 0.05%. akutni i hronični rinitis. bočica. Paralelni lekovi: Benil®.6din (R) 1112311 šumeća tableta.01.05 %. Nafazol NAKLOFEN® . cistična fibroza.5din 515-04-03560-2 28. 1x10mL N Cena 3/2-10-7730 20.12. bronhijalna astma. . primenjivati najduže 5 dana kontinuirano.DigitSoft.2 kapi na 6 sati 0.Slovenija diklofenak . priprema za rinološki pregled.4din 8600097400879 331/2007/12 23.D. rastvor.1 %. 1x10 kom 8600097012065 3/2-10-7494 25.NOVARTIS OPHTHALMICS AG SWITZERLAND .Srbija acetilcistein .KRKA. Paralelni lekovi: acc 100. 200mg. postoperativni bolovi: 3-5 puta dnevno 1-2 kapi u obolelo oko. bočica sa kapaljkom. rastvor.nr . NovaSoL. 1x10mL 8600097400886 332/2007/12 23. kataralno zapaljenje srednjeg uha. deca od 2. priprema za rinološki pregled. 0. pneumonija. Fluimucil® 100. D.

diklofenak. diklofen®. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: diclorapid®.6din 515-04-1054/04 05. 50mg. D. 2x5 kom 3838989503420 573/2005/12 23. D. rapten-K®. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1.2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. rapten-K®. diklofen.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: odrasli 1. Naklofen®. D.KRKA.co.KRKA. diklofenak duo remevita® plus.KRKA. Naklofen®. .3mg/kg dnevno. diclofenac BMS. diclorapid®. 2x10 kom Cena 122din 3838989500573 515-04-03560/03 28.3 doze.2004 doziranje: lokalna terapija inflamatornih.05. diklofen®.D.09.09. bolna i zapaljenska stanja mišićno-kostnog sistema. 2x10 kom 8608807101252 Cena 152. diklofenak retard. Naklofen® retard.2005 doziranje: oralno odrasli početna doza 100.1din 3838989500320 570/2005/12 23. .M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167365 gel.D.Slovenija diklofenak . diklofenak. diklofenak duo remevita® Plus.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162560 film tableta. diclofenac duo.11. diclofenac duo. diklofenak Forte. rektalno odrasli 50 -150mg dnevno podeljeno u više doza.11. diklofenak duo remevita®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI N M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162207 kapsula. rapten rapid. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.Slovenija diklofenak . TOVARNA ZDRAVIL. blister. jednom na dan.DigitSoft.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. diklofenak Forte.može da se kombinuje sa tabletom 50mg ili supozitorijama. 100mg. rapten rapid. Naklofen® retard. .nr .2 puta po 75mg. rapten® duo NAKSETOL . 1%. rapten® duo NAKLOFEN® . ako je potrebna dnevna doza od 150mg. diklofenak.9din 3838989625559 515-04-03560-1 28. .4g gela blago utrljati na obolelo mesto. rapten® duo NAKLOFEN® RETARD . diklofenak. blister. stomatološke operacije.11. povrede mekih tkiva.Slovenija diklofenak .D. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel.Srbija naproksen . diclofenac-retard. diclofenac duo. diclofenac-retard.D. diklofen®. dismenoreja. 75mg. rapten-K®. 1x60g Cena 126. doza održavanja 1. Naklofen® duo.150mg dnevno podeljeno u 2. Paralelni lekovi: diclorapid®. 550mg. Naklofen® duo. dismenoreja 50 -150mg dnevno. blister. diclofenac-retard. diclofenac BMS. reumatskih i drugih bolova: 3 -4 puta 2. blister. Paralelni lekovi: diclofenac BMS.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162201 gastrorezistentna tableta. diklofenak duo remevita® plus.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima. voltaren NAKLOFEN® DUO . tvrda.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162206 tableta sa produženim oslobađanjem. ako je neophodno. 2x10 kom Cena 96din 3838989503437 574/2005/12 23. 2x10 kom Cena 181. diklofenak Forte. diklofenak retard. bubrežne i žučne kolike početna: i održavajuća doza je 1 tabl.2005 Cena (R) 5162204 supozitorija. 50mg. strip. tuba. posle porođaja. TOVARNA ZDRAVIL. diklofenak duo remevita®.2004 www. diklofenak duo remevita®. rapten rapid.

250mg. reumatska oboljenja. bolovi u kičmi.D.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. Naproxen NAPROXEN . rektalno odrasli 2 puta po 500mg. D. . .abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.6din (R) 1162107 film tableta. blister.M01AE02 M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162666 tableta.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162423 film tableta.03. Nalgesin® S. Naproksen www.Slovenija naproksen .D. vanzglobni reumatizam.Srbija naproksen . strip. Nalgesin® forte. Nalgesin® forte.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 140. blister.2 puta po 550mg. Naproxen NALGESIN® S .4din (R) 5162422 supozitorija.3 puta po 275mg.2004 Cena (R) 1162667 tableta. 1x10 kom Cena 3838989528836 515-04-03818/03 28. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 1. 275mg. D. Naproxen NALGESIN® FORTE . 1x10 kom 3838989501617 515-04-03818-1 28. Nalgesin® forte.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.09. Paralelni lekovi: Naksetol. migrena. migrena. 2x10 kom Cena 130.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. Paralelni lekovi: Nalgesin® S. blister. 375mg. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: Naksetol. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 1 -2 puta po 550mg. postoperativni i ginekološki bolovi.2006 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.09. Naproxen NAPROKSEN . reumatska oboljenja. Paralelni lekovi: Naksetol.DigitSoft. Naproksen. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 2. glavobolja. glavobolja. vanzglobni reumatizam.KRKA.KRKA. Nalgesin® S.co. bolovi u kičmi. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. 500mg. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. TOVARNA ZDRAVIL. Nalgesin® S.Poljska naproksen .3din 8608807101009 249/2006/12 03.09. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 2. . postoperativni i ginekološki bolovi. 550mg. Nalgesin® forte. Naproksen. 500mg.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. Paralelni lekovi: Naksetol.Slovenija naproksen . deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.09.2006 Cena 120.D.POLFARMEX SA . 10x500mg 8608807100941 250/2006/12 03. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. zubobolja. TOVARNA ZDRAVIL.03.nr . 2x10 kom 515-04-05169/03 28. blister. ublažavanje bolova umerene jačine: oralno odrasli 2-3 puta po 375mg. blister.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162106 film tableta.3 puta po 250mg dnevno. 5x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-05169-1 28. zubobolja. deca juvenilni ar tritis: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Naproksen.

bočica sa raspršivačem. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. hipovolemijski šok. 9g/L. hipovolemijska dehidratacija.9%.O. 9g/L.Crna Gora natrijum-hlorid .IVAX CORPORATION.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175510 rastvor za infuziju.06.Srbija natrijum-hlorid . hipovolemijska dehidratacija.7din 8600097200127 773/2006/12 05.Srbija natrijum-hlorid . maks. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).7din (Z) 0175240 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Beconase™ NASONEX . 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). hipovolemijski šok. 1x250mL 8600097200394 515-04-3690/04 30.v.DigitSoft. USA . Sodium chloride N NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . boca staklena.2 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-225/03 01. suspenzija. . rinitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 puta dnevno 2 doze u svaku nozdrvu.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.7din 515-04-1366-1 30. 1x120 doza 8584055531402 515-04-284/03 20.HEMOMONT D. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. 400mcg dnevno.USA beklometazon . odrasli i.9%. 1x200 doza B05Xa rastvori elektrolita Cena 59. 1x500mL www.8din bočica sa raspršivačem. hipovolemijska dehidratacija.05%.O. inf. boca. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . hipovolemijski šok.08. boca plastična.V. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. 9g/L.Belgija mometazon .SANA HAMMEUM . odrasli i.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2.v. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .06.R01AD09 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110310 sprej za nos.v. 0. Sodium chloride B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175580 rastvor za infuziju.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110023 sprej za nos.co.2006 Cena 48. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu. 50mcg/doza. 1x500mL 8600097010689 772/2006/12 05.09.06. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.SCHERING-PLOUGH LABO N.8din (Z) 0175516 rastvor za infuziju.09.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI NASOBEC . . inf. hiponatrijemija. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).2003 doziranje: polenska kijavica. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. boca. suspenzija. inf. Cena 1015. 1x500mL Cena 59.nr . odrasli i.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. hiponatrijemija. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.9%. 9g/L. hiponatrijemija.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 59.HEMOFARM AD .

Cena 65. 8. hipovolemijska dehidratacija. hipovolemijska dehidratacija. hiponatrijemija. hipovolemijski šok. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.6% od telesne mase. NATRIJUM KROMOGLIKAT .O. hiponatrijemija.06. ukupna dnevna doza 2. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.5din boca staklena. boca.5 -1L dnevno. 8.D.10.2005 doziranje: profilaksa i terapija akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa: odrasli i deca preko 4 god.Srbija natrijum-hlorid.DigitSoft.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175515 rastvor za infuziju. vehikulum za druge lekove): zavisi od kliničkog stanja i telesne mase bolesnika. 1x10mL Cena 239.O. ringer’s Injection.2007 doziranje: nadoknada gubitka vode i elektrolita (izotonična dehidratacija. inf. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM .9%.3g/L+0.HEMOMONT D. . hipovolemijski šok.O.HEMOFARM AD . 5%+0. odrasli i.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175260 rastvor za infuziju.33g/L.33g/L.2003 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. 9g/L. 20mg/mL.9%.7din 8600064105349 515-04-271/03 11. hipovolemijska dehidratacija. . rastvor. deca: oko 5mL/kg/sat. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum (ringerov rastvor). hiponatrijemija.Srbija natrijum-hlorid .B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175180 rastvor za infuziju. kalcijum-hlorid. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum.Crna Gora natrijum-hlorid.9din 8588000227778 551/2005/12 19. 1x500mL Cena 107. boca.S01GX01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici (R) 7099220 kapi za oči. kalijum-hlorid . . . održavanje volumena ekstracelularne tečnosti.abecedni spisak registrovanih lekova NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . hipovolemijski šok. Cena 65.5 -1L dnevno. ringer’s Injection.Slovačka kromoglicinska kiselina .3g/L+0.v. ukupna dnevna doza 2. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% . 1x500mL Cena 59.UNIMED PHARMA S.7din 8600097200110 1280/2007/12 12.6g/L+0.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.6g/L+0.12. kalcijum-hlorid. bočica sa kapaljkom. 1x500mL 8600097010634 1923/2006/12 20. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). 3-4 puta dnevno (na svaka 4 www.ZDRAVLJE A.HEMOMONT D. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) . odrasli 500.O. kalijum-hlorid .R.06. natrijum hlorid . 1x500mL 8600097200134 1655/2006/12 15. prosečnom brzinom 80 kapi/min. hipovolemijska dehidratacija.2000mL za 24 sata.O.09. starosti 1-2 kapi u oči. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0.co.5din boca plastična. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. hiponatrijemija.nr .B05BB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI N B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (SZ) 0173265 rastvor za infuziju.6% od telesne mase.Crna Gora glukoza.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.

12. . Paralelni lekovi: vividrin® NATRIJUM-PIKOSULFAT .4din (R) 1124032 kapsula.ZDRAVLJE A.m. 3x10 kom Cena 43. 1x4mL Cena 8677.2din 8600064101891 515-04-4012/03 17. ampula.NOVARTIS . 1. tvrda.2006 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma: svakih 10-14 nedelja i. Paralelni lekovi: andriol Testocaps. postoperativna opstipacija.12. 8. 1000mg/4mL. priprema za rendgenološka dijagnostička ispitivanja: 5-10mg uveče. Testosteron depo NEBILET® . 5mg. 1x14 kom 4013054002155 (R) 1107632 tableta. duboko u glutealni mišić. 2x14 kom 4013054002162 Cena 92/2005/12 Cena 93/2005/12 Cena 94/2005/12 15. blister. NATRIUMBICARBONAT . maks.2003 doziranje: metabolička acidoza.4%.Austrija natrijum-hidrogenkarbonat . ampula.1din 3/2-10-5795/1 17.300 abecedni spisak registrovanih lekova sata) nekoliko dana do 6 nedelja. NAVOBAN .2002 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja koje izaziva hemioterapija: odrasli 5mg parenteralno pre početka hemioterapije.A04AA03 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124030 rastvor za injekciju.C07AB12 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 5mg. blister.2005 19.A06AB08 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125060 obložena tableta. odnosno.6din 8600103492416 1275/2006/12 02.5din 15.12. maks. nastaviti oralno sa 5mg dnevno sledećih 2-6 dana. sve dok je pacijent izložen alergenu.12.08. blister. bočica staklena. posle primene može doći do zamagljenosti vida.DigitSoft. 5mg. NEBIDO® . 10x100mL Cena 515-04-3833/03 11.5 mmol/kg na sat. deca preko 2 godine 0.D.Švajcarska tropisetron .. 1x5 kom 3/2-10-5795 17. 5mg dnevno. alkalizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. sporo.SCHERING AG . selektivni (R) 1107630 tableta.Srbija natrijum-pikosulfat . blister. 1x7 kom 4013054002148 (R) 1107631 tableta. 5mg.G03BA03 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 0048233 rastvor za injekciju. preoperativno čišćenje creva. 10x5mL Cena 15653.08.08.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . posle aplikacije ne preporučuje se upravljanje vozilom i rukovanje mašinama.Nemačka testosteron .2002 Cena 6002. te se 15-20 min. 5mg. blister.2005 412.co.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .2mg/kg.Nemačka nebivolol . 5mg.2003 doziranje: akutna i hronična opstipacija bez organskog supstrata.08. dodatak aparatima za održavanje kardiopulmonalnih funkcija: individualno.B05XA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (SZ) 0133110 koncentrat za rastvor za infuziju.nr .2005 www. hiperhloremična hiponatremija.

2x7 kom Cena 8600103492409 153/2006/12 07.DIVAPHARMA GmbH .9mg. kod ponovljenih infekcija: 1 vagitorija uveče i ujutru tokom 14 dana.6mg+1.07. bolovi u grlu.Nemačka amilmetakrezol. zapaljenje krajnika (tonzilitis.m.7din 515-04-1453/04 15. više puta dnevno. konjunktivitis. 2x12 kom Cena 4008617149507 640/2006/12 17. zapaljenje krajnika (tonzilitis.5mg i.5mg i. povrede korneje. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis.2mg+5. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA .N07AA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N Cena 358. keratokonjunktivitis. NEOSTIGMINE INJECTION BP . 1x10mL Cena 148.c. grla i ždrela. iridociklitis).05. nedepolarizujuća neuromuskularna blokada: odrasli N07aa antiholinesteraze (Z) 0088060 rastvor za injekciju.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . angina). faringitis. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-PENOTRAN® .v. sor.2din 8600097200042 1483/2007/12 10. afte) i desni (gingivitis). levomentol .2006 doziranje: vaginalna kandidijaza. iritis. NEO ANGIN® . zatim 1-2 kapi na 4 sata. više puta dnevno.4-dihlorbenzil alkohol.DIVAPHARMA GmbH .co.c. promuklost.DigitSoft. keratitis. teškoće pri gutanju. LTD . duboko u vaginu. levomentol . 2x12 kom Cena 4008617149606 645/2006/12 17. promuklost. ampula.72mg.0. Paralelni lekovi: Neo-angin® bez šećera. blister.1. pre dojenja. deca 0.6mg+1.Nemačka neostigmin .05.2mg+5.O.O. Paralelni lekovi: Neo angin®. . mešovite vaginalne infekcije: obično 1 vagitorija uveče. grla i ždrela. ili s.abecedni spisak registrovanih lekova 301 doziranje: esencijalna hiper tenzija. 0.2007 doziranje: zapaljenja i infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis. 2.ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK . bolovi u grlu.05. 0.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta.G01AF20 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137060 vagitorija.35%. sor.m.25mg na 4 sata.5mg i. teškoće pri gutanju. prehlada.1%+0.02.5mg i. faringitis.m. 0.nr .Turska metronidazol.07. 0.oralnu primenu (BR) 1120101 pastila. doze. 2. prehlada.Crna Gora deksametazon. strip. stabilna hronična srčana insuficijencija: odrasli 1 puta po 5mg uz jelo. 10x1mL www. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. mikonazol .4-dihlorbenzil alkohol.c.HEMOMONT D.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . neomicin .Nemačka amilmetakrezol. ili s.2-0.EMBIL PHARMACEUTICAL CO. i jedna ujutro tokom 7 dana. bočica.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. angina).oralnu primenu (BR) 1120100 pastila.5mg. laringitis. laringitis. sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa: 1-2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba. novorođenčad 0.S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090813 kapi za oči. duboko u vaginu. NEODEKSACIN . blister. ili s. rastvor. afte) i desni (gingivitis). 500mg+100mg.2004 doziranje: 0. Miastenija gravis: odrasli 1-2. doze ekvivalentno je 1. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu.

2 Mij/kg dnevno./0.5mL. 300mg. 10mg. mijeloablativna terapija koja prethodi transplantaciji kostne srži.01. blister. deca samo izuzetno 0. maks.06. postoperativna retencija urina: odrasli 0. 10mg.2006 Cena 5051.06..2006 Cena (R) 1155513 kapsula. 25mg. mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi za autolognu infuziju.6.1din (R) 1155511 kapsula. infekcije urinarnog trakta.5mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. uzima se uz jelo ili sa malo mleka.5mL Cena 326. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. 25mg. infekcije kostiju i zglobova: odrasli i deca preko 12 godina 4.1din 4034541000508 2047/2007/12 25. 1x0.5mg i.5mL.1din 8606103170200 1198/2006/12 14.2006 Cena 3233. 3x10 kom 8606102767357 836/2006/12 07. NETROMYCIN® .2007 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze.05-0. 1x1. NEURONTIN® .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . blister. teški poremećaji keratinizacije: individualno.5mL Cena 6604. 10x10 kom 8606102767340 835/2006/12 07. tvrda. paralitički ileus.m. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.302 abecedni spisak registrovanih lekova i deca 0. različite infekcije potkožnog tkiva. 1x0. Katena® www. blister. 48Mj.Belgija netilmicin .30mg tokom 2-4 nedelje.V.GOEDECKE GmbH . 1. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. 5x10 kom Cena 1590.5.4g dnevno podeljeno u 3 doze.HOFFMANN-LA ROCHE AG .06.DigitSoft.07mg/kg sporo i.09.c.J01GB07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZ) 0024520 rastvor za injekciju.Nemačka acitretin .125 -1mg i. napunjen injekcioni špric.. . Paralelni lekovi: gabalept®. 10x10 kom 8606102767364 837/2006/12 07. blister. NEOTIGASON® .01.c.8g dnevno podeljeno u 3 doze. ili s./0.07.2006 doziranje: teški oblici psorijaze.8 nedelja.5-1. postoperativne infekcije. 75mg dnevno.co.F.D05BB02 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) d05BB retinoidi u terapiji psorijaze (R) 1155510 kapsula. maks.4din (R) 1155512 kapsula.4din 8606103889041 401/2007/12 30.Nemačka gabapentin .N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084612 kapsula.5 -8mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.06.SCHERING-PLOUGH LABO N. doza održavanja 25mg dnevno tokom sledećih 6. deca do 6 nedelja 4. 150mg/1. teške kongenitalne ciklične ili idiopatske neutropenije kod odraslih ili dece: 0. napunjen injekcioni špric. maks. tvrda. profilaksa kod hirurških intervencija na otvorenom srcu. zavisno od indikacije.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.5mL.m.Švajcarska filgrastim .2007 doziranje: nemijeloidna maligna oboljenja. infekcije posttraumatskih povreda. tvrda. N NEUPOGEN® . ili s.2.2006 doziranje: septikemija i druge teške infekcije. teška sepsa kod dece uzrokovana gramnegativnim mikroorganizmima. bočica. 3x10 kom Cena 8606102767333 790/2006/12 05. tvrda.2007 (SZ) 0069135 rastvor za injekciju/infuziju. deca od 6 nedelja 12 godina 5. 2. blister.L03AA02 IMUNOSTIMULANSI L03aa faktori stimulisanja kolonije (citokini) (SZ) 0069134 rastvor za injekciju/infuziju. 30Mj. odrasli početna doza 1 puta po 25. deca 0.v.5din 8606103889034 402/2007/12 30.5mg/kg dnevno. tvrda.nr .5mL Cena 10730.

BAYER HEALTHCARE AG . tablete progutati sa čašom vode. blister. CORPORATION . 375mg.1din 454/2006/12 06. zatim oralno 40mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 303 NEURONTIN® . tokom 4 nedelje.12. 800mg. 1x7 kom 7321839721861 3/2-10-12 29. 5x10 kom Cena 4034541004483 515-04-3186/03 02. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.PFIZER H. 600mg. 1x14 kom 4022536921617 (R) 1104701 tableta sa produženim oslobađanjem.A02BC05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe 953. gastroezofagusna refluksna bolest: 20mg jednokratno parenteralno. 5x10 kom Cena 4034541004490 515-04-3186-1 02.10.C.04.09. 40mg. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. 4x14 kom 4027269022587 (R) 1104702 tableta sa produženim oslobađanjem. 2. 4x14 kom 4027269022594 Cena 342.ASTRAZENECA AB .2006 Cena 2390din 453/2006/12 06. 750mg.2006 www.07. 500mg.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084616 film tableta.DigitSoft. 1.04. 10x40mg Cena 515-04-1980/04 13.2004 9536.09.co. blister. NIASPAN® . blister. zatim oralno 20mg dnevno.alfa i interleukinom-2: odrasli preporučena doza 400mg (2 tabl. 40mg. 200mg.2002 doziranje: erozivni refluksni ezofagitis: 40mg jednokratno parenteralno. 1x7 kom 7321839721915 3/2-10-13 29. Paralelni lekovi: gabalept®. prevencija i lečenje ulkusa koji je povezan sa upotrebom NSAIL: jednom dnevno 20mg u toku 4-8 nedelja.Nemačka sorafenib .2003 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze. blister.MERCK KGaA .8g dnevno podeljeno u 3 doze. blister. bočica. Katena® NEXAVAR® . tokom 4 nedelje.7din (Z) 0122812 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 40mg. 20mg.Nemačka nikotinska kiselina . bočica.P.4g dnevno podeljeno u 3 doze. 1x40mg Cena 515-04-1981/04 13.07.7din (Z) 0122813 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 4x14 kom 4027269027506 (R) 1104703 tableta sa produženim oslobađanjem.7din (R) 1122810 tableta.L01XE05 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039151 film tableta. od 200mg) 2 puta dnevno.nr . maks.6din 451/2006/12 06.12. blister.04. 4x28 kom Cena 4008500123126 2304/2007/12 10.USA gabapentin .2006 Cena 3362. blister.C10AD02 N SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10ad nikotinska kiselina i derivati (R) 1104700 tableta sa produženim oslobađanjem. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.3din 452/2006/12 06. masna hrana smanjuje efikasnost leka.Švedska esomeprazol .2002 Cena 696.2003  (R) 1084617 film tableta.6din (R) 1122811 tableta. blister. maks.04.2006 Cena 1472. NEXIUM .2007 doziranje: uznapredovali karcinom bubrega koji nije reagovao na terapiju interferona .2004 Cena 487. blister. 1000mg.

Nipidin N NILACEF® .4 doze (na 6. Paralelni lekovi: cefuroksim.M03AC11 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082410 rastvor za injekciju/infuziju. 20mg.Srbija nifedipin . II generacija (SZ) 0321970 rastvor za injekciju. boca staklena.5din (SZ) 0321971 prašak za rastvor za injekciju. meningitis izazvan osetljivim sojevima bakterija: odrasli 750mg -1.6din (SZ) 0321972 prašak za rastvor za injekciju.co. podeljeno u 3. zatim 3 puta po 20mg.2006 doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg. Cena 83. bočica.Srbija cefuroksim . angina pektoris: 2 puta po 20mg.7din 8600097400541 333/2007/12 23.100mg/kg dnevno. 1x1 kom 8600097012003 3/2-10-7593 19. blister.11. NIFELAT P® .nr . 20mg. blister.D.Srbija nifedipin .J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-7595 19.5mL Cena 1059din 8021961013054 484/2006/12 07. 3x10 kom 8600064101266 122/2006/12 06. cordipin® retard.ZDRAVLJE A. Nipidin NIFELAT® .Italija cisatrakurijum . deca preko 3 meseca 50.04.2002 Cena 324.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (R) 1402761 tableta sa produženim oslobađanjem.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402480 tableta. Nifelat®. 1x1 kom www. Xorimax®. 1500mg. 10mg. bočica.5din (R) 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem. dnevna doza 2000mg. cordipin® XL. blister. 1x1 kom Cena 8600097011990 3/2-10-7594 19.HEMOFARM AD . ampula. ampula.02. 5x2. nastaviti sa 500-1000mg dnevno. 750mg. Paralelni lekovi: cordipin®.Srbija nifedipin . cordipin® XL. maks. 2mg/mL.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. Nifelat P®.304 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dislipidemije: terapiju započeti sa 375mg jednom dnevno. zinacef NIMBEX™ .02. . maks.2006 Cena 1966.2006 doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku.11.8 sati).2din (SZ) 0082411 rastvor za injekciju/infuziju.2006 j01dc cefalosporini.2002 183. cordipin® retard.DigitSoft. 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris).GLAXOSMITHKLINE SPA .11. 5x10 kom Cena 79. maks.01.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem. Paralelni lekovi: cordipin®. NIFEDIPIN RETARD .5din 20mg.3din 8600064104298 515-04-4004/03 28.D.04. maks. 2 puta po 40mg. 5x5mL 8021961013061 485/2006/12 07.2004 83.5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija).HEMOFARM AD . u zavisnosti od lipidograma i uz postupno povećanje doze.ZDRAVLJE A. profilaksa u abdominalnoj hirurgiji. ceroxim.2007 doziranje: hipertenzija. 2 puta po 40mg. 250mg. 3x10 kom Cena 8600064105950 121/2006/12 06. tvrda. cefuroxim-MIP®. 2mg/mL. 3x10 kom Cena 73.09. blister. .

degenerativna reumatska oboljenja zglobova. posle 2h povećavati dozu na 2mg/h tokom najmanje 5. a najduže 14 dana. 5mg/mL. (osobe sa manje od 70kg 0. 100mg. 100mg.8din (R) 3163021 *suspenzija. NIMESULID . sportske povrede.v.HABIT PHARM A. Nimulid®-Md.5mg/h). 5x10mL Cena 8606103683021 483/2006/12 07. 20mcg/kg svakih 9 minuta (doza održavanja). blister. 1x60mL 8901168083022 03-3943/99 07. odrasli i deca preko 2 godine 3mcg/kg u minuti (početna doza). inj.4din 8606007910254 65/2007/12 11.2mcg/kg u minuti.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163540 tableta.Srbija nimesulid .2006 Cena (SZ) 0082413 rastvor za injekciju/infuziju. 400mg dnevno.3 doze. Paralelni lekovi: aulin. Nimulid®-Md.04. deca 5mg/kg dnevno podeljeno u 2. blister. Paralelni lekovi: aulin.12. glavobolja.04. maks. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze.2002 doziranje: reumatoidni artritis.D.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 515-04-1626/03 17.06. 2x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 193din 3/2-10-2910 20.Nemačka nimodipin .PANACEA BIOTEC LTD. postoperativni bolovi. glavobolja. actasulid® NIMOTOP® S . 10mg/50mL. zubobolja. Nimulid®. 1x30mL 8606103683038 482/2006/12 07. 100mg. glavobolja.DigitSoft. Nimulid®.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163550 tableta. . blister. odrasli 150mcg/kg (intubacija). deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Nimulid®-Md. 1x50mL Cena 1120. maks. 2x10 kom www.co.Indija nimesulid . . Nimesulid. 50mg/5mL. actasulid® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163020 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 305 0082412 rastvor za injekciju/infuziju.Srbija nimesulid . postoperativni bolovi. sportske povrede.2006 doziranje: stanja u kojima je potrebna mišićna relaksacija: i. dismenoreja. ampula. deca od 2 -12 godina 100mcg/kg (intubacija). 30mcg/kg svakih 20 minuta (doza održavanja). dismenoreja. inf. dismenoreja. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: oralno odrasli 2 puta po 100mg posle jela. zatim 1. zubobolja. 2x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 3/2-10-9193 24.03.D. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno.SRBOLEK A. što pre od početka subarahnoidalnog krvarenja. bočica.2002 Cena 100.2007 doziranje: terapija subarahnoidalnih krvarenja usled prskanja aneurizme ili traumatskog porekla: 1mg/sat kontinuiranom inf.04. 400mg dnevno. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. Paralelni lekovi: aulin. bočica.C08CA06 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (SZ) 0402102 rastvor za infuziju. sportske povrede. 2mg/mL.01.BAYER HEALTHCARE AG .nr . degenerativna reumatska oboljenja zglobova. NIMULID® . postoperativni bolovi. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. zubobolja. actasulid® NIMESULID . bočica. .2000 doziranje: reumatoidni artritis.2003 doziranje: reumatoidni artritis.

deca do 1 godine do 2.6mL Cena 1193.07.01mg/min do željenog odgovora). a zatim na 5-10 min povećavati za 0. glavobolja. .O. anesteziji.2007 Cena 646. Nitrolingual®. i.nr . .5mg.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077260 tableta.Bosna i Hercegovina nitrazepam .PANFARMA D.04. ampula.6din 3870010004162 3/2-10-8638 12. 50x1. ampula.BOSNALIJEK D. cordipin® XL. 3x10 kom Cena 83.v. u razmacima od 10 min. cordipin® retard. epilepsija: deca do 1 godine 5-10mg. 50x1. po potrebi ponoviti. 1x30g Cena 155. 1mg/1.5din 8600097401333 3/2-10-4806 25. .2002 doziranje: hipertenzija. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva.6mL 8608807100354 884/2007/12 25.PANACEA BIOTEC LTD. maks. inf.DigitSoft.D. 1mg tokom 3 min. incizijama kože.6mL.2002 doziranje: reumatoidni artritis. blister.5-5mg.v. 2 puta po 40mg.2007 doziranje: nestabilna angina pektoris. Paralelni lekovi: aulin.005-0.12. (posle efekta postignutog i. inj.04. 20mg (u bolnici). angina pektoris: 2 puta po 20mg. Nitropen spray www. blister.7din 8608807100361 885/2007/12 25. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg otopiti u ustima. traumatska oštećenja tetiva.2din 8901168601073 308/2006/12 08. inj.PANACEA BIOTEC LTD. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. 5mg/1. akutna insuficijencija levog srca sa edemom pluća. 1x10 kom N NIPIDIN . 100mg.01-0.2006 doziranje: lokalizovana reumatska oboljenja zglobova.01-0.co.2002 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. sternotomiji: i. tvrda. Paralelni lekovi: Nitro-dur. NIMULID®-MD . 1%. blister.M02AA.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (SZ) 0102180 koncentrat za rastvor za infuziju. postoperativni bolovi. kontrolisana hipotenzija u hirurgiji. zubobolja. deca od 6. sprečavanje hiper tenzivnih reakcija pri endotrahealnoj intubaciji. dismenoreja. Nifelat P®. Paralelni lekovi: cerson® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163023 tableta. 5mg. akutni infarkt miokarda.6mL.02mg/min. Nifelat® NIRMIN® . actasulid® NIPAM .C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402762 kapsula sa produženim oslobađanjem.Indija nimesulid .1din 3/2-10-4197 20.6din (SZ) 0102182 rastvor za injekciju.2mg/min (početi sa 0.03.04. Paralelni lekovi: cordipin®. Nimesulid.D.Srbija nifedipin .O. ligamenata i zglobova: 3-4 puta dnevno 2-4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati. .14 godina 5mg.Indija nimesulid .. tuba. najviše 2 puta. Nimulid®. deca 2 puta po 50mg otopiti u ustima.30 abecedni spisak registrovanih lekova NIMULID® TRANSGEL .M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 98. . 20mg.) 0.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Nitroglicerin.Srbija gliceriltrinitrat . maks. spor tske povrede. deca od 25 godina 2. 1x10 kom Cena 78.v. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167021 gel.

5din 8600064105981 123/2006/12 06.D.5mg sublingvalno.01. u sedećem položaju. NITRO-DUR . doza održavanja 4-8mg.co. vitalna ugroženost Nirypan solubile 30mg/kg i.Švajcarska gliceriltrinitrat . 4mg.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102100 sublingvalna tableta. akutni napad angine pektoris: terapija 0.D. maks.v. izolovana sistolna hiper tenzija: 10mg jednom dnevno. Lemod® . po potrebi povećavati do doze održavanja 10-20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze.09. 15x1mL 8608811001937 3/2-10-9329 26. do 6 puta dnevno.08. 1x28 kom 515-04-285-1 01.JUGOREMEDIJA A.6din 8608809000614 208/2007/12 16. 2x10 kom Cena 99. Paralelni lekovi: Nirmin®.7din (R) 1047177 tableta. 40mg dnevno.Srbija gliceriltrinitrat .m.4din 40mg.2002 Cena 141. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. 15x1mL 8608811001944 3/2-10-9330 26. Paralelni lekovi: Nirmin®.Srbija metilprednizolon . folija.5mg sublingvalno 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad. Nitropen spray NITROGLICERIN .5mg. 2x10 kom Cena 53.Srbija nitrendipin . Nitropen spray N www.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047173 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.12 sati po potrebi zalepiti novi flaster.2003 Cena 2294. najviše 3 lingvalete u razmaku od 3-5 minuta.2007 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. 10mg. Nitro-dur. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. nadlaktice ili ramena nalepiti flaster. 1x28 kom Cena 1571din 3837000016352 515-04-285/03 01.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 9102630 transdermalni flaster. ZRENJANIN . ostale indikacije: 10-500mg i.08. bočica.02.v. . blister. zastojno oboljenje srca: 1 puta dnevno na suvu kožu grudi. na početku i po završetku citostatske terapije.ZDRAVLJE A. ili i. 40mg.D.DigitSoft.02. 1 sat pre.12.nr .abecedni spisak registrovanih lekova 30 NIRYPAN® .SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG . Paralelni lekovi: Lemod. 20mg.4din 20mg.SRBOLEK A. Cena 622. 2x10 kom 8608811001968 2044/2007/12 25. posle pauze od 8.24 sata. liobočica sa rastvaračem u ampuli. blister. deca preko 6 godina početna doza 0.12.2007 doziranje: individualno i zavisno od indikacije. Nitrolingual®. ukloniti za 12. Nitroglicerin.2002 (Z) 0047174 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.8-1. po potrebi ponoviti za 3 minuta.5mg/kg dnevno.C08CA08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina  (R) 1402191 tableta.v. blister. Cena 1053.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. . liobočica sa rastvaračem u ampuli. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i. 80mg. profilaksa 0. ili 1g mesečno tokom 6 meseci.Solu NITREPIN® . 1x40 kom Cena 49.v. 0. Nitrolingual®. Lemod depo. Lemod-Solu.2006  (R) 1402192 tableta.6din (R) 9102631 transdermalni flaster. doza održavanja 2-8mg dnevno. na 4-6 sati tokom 48 sati vitalna ugroženost.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija.4din 8600064105998 124/2006/12 06. folija.

O.CHEPHASAAR CHEMISCH .12.G.Nemačka gliceriltrinitrat . meka.10.O. Paralelni lekovi: Nitroxolin forte NITROXOLIN FORTE . 0. spastička migrena: 0.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. uzeti uveče.2mL Cena 436din 3837000081992 3/2-10-3693 18. Paralelni lekovi: Nitroxolin NIZOLDIN .Nemačka nitroksolin .DigitSoft. meka. u profilaksi kaps. 9x10 kom 9120018570386 1753/2006/12 02.SLAVIAMED D. dnevno hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. plućni edem.2001 www. Paralelni lekovi: Nirmin®. 0. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka. forte.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029800 kapsula.CHEPHASAAR CHEMISCH . 9x10 kom 9120018570416 1751/2006/12 02. 1x10 kom Cena 9120018570393 1755/2006/12 02.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik. Paralelni lekovi: Nirmin®. kaps. kaps. blister.4mg/doza.10. Nitroglicerin. 250mg.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik.10.6din (R) 1029801 kapsula.02.forte uzeti uveče.30 abecedni spisak registrovanih lekova NITROLINGUAL® . Asthma cardiale.07. blister. meka.4mg/doza. renalne i plućne kolike.O. blister. akutni napad angine pektoris.nr . 2x10 kom 8605000800159 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 81. 1x10 kom Cena 9120018570362 1754/2006/12 02.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102650 sublingvalni sprej. Nitrolingual® NITROXOLIN . Nitro-dur.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102621 sublingvalni sprej.2din 8606004135285 515-04-3073/03 09.10. 150mg. zastojno oboljenje srca: 0. 3x10 kom 9120018570379 1752/2006/12 02. bočica sa raspršivačem.Nemačka nitroksolin ..2006 Cena 1500. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka. u profilaksi kaps. forte dnevno.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 1x12. 5mg. meka.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps.4-1. 1x4.Srbija nizoldipin . bočica sa raspršivačem. 250mg.C08CA07 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402710 tableta. Nitroglicerin.co. 150mg.10.2006 Cena 513.4din 3/2-4206/00 20. blister. Nitro-dur. . blister.Srbija gliceriltrinitrat . meka. .5mL Cena 141.2002 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. meka.8din (R) 1029802 kapsula.10. blister.4-1.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU N j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029803 kapsula. 150mg. 3x10 kom 9120018570409 1750/2006/12 02. POHL-BOSKAMP GmbH & CO. hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. 250mg.PHARMANOVA D. KG .2006 Cena (R) 1029805 kapsula.O. Nitropen spray NITROPEN SPRAY . blister.2006 Cena (R) 1029804 kapsula.

lio-ampula sa rastvaračem. D. i. Tamoxifen NOLVADEX®-D . 2x10 kom Cena 330.DigitSoft.v.ASTRAZENECA UK LIMITED . 400mg.V. blister. Paralelni lekovi: Nolvadex®-d.v. Uricin NOLVADEX® .30mcg/kg (održavanje efekta). ORGANON . 2x10 kom Cena 330. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela.6din 8605000800142 3/2-4207/00 20. hronične infekcije prostate.5din 3838989501648 515-04-03553/03 28.Velika Britanija tamoksifen .SRBOLEK A. 10mg. 4mg/mL. 20mg.Velika Britanija tamoksifen .02.Holandija vekuronijum .nr .D.v. 40mg dnevno.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132181 film tableta.M03AC03 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Uricin NOLICIN® . TOVARNA ZDRAVIL.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039010 film tableta. blister.ASTRAZENECA UK LIMITED . relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. 50x1mL Cena 8358. hiper tenzija: 10-20mg dnevno. Paralelni lekovi: Nolvadex®. N www.co.Srbija norfloksacin . inf. Paralelni lekovi: Nofocin. 50.11.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije.Slovenija norfloksacin .N.06.1mg/kg.08.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. blister.2002 doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: odrasli i deca preko 5 meseci i.2din 3/2-10-6211 19. Tamoxifen NORCURON . 3x10 kom Cena 660. blister. maks. . 400mg. inj.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 30 1402711 tableta.KRKA. 2x10 kom Cena 188. 0. blister.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039011 film tableta.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132310 tableta.08.080.5din 8608809000621 3/2-10-6197 03. . 10mg.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.09. hronične infekcije prostate. inj.80mcg/kg/sat (posle inicijalne i.D. NOFOCIN . 3x10 kom Cena 324din 8606103714053 1614/2007/12 06. od 40 -100mcg/kg). zatim 20.2001 doziranje: angina pektoris: 2 puta po 5-10mg. Paralelni lekovi: Nolicin®.4din 8606103714060 1615/2007/12 06.

odnosno 1. Humatrope NORMODIPINE® . 15mg/1.12. infertilitet ili smanjeni libido): terapija započinje dozom od 25mcg (bledo ružičaste tabl.01. supstituciona terapija: odrasli 0. tabl. Normodipine®.DigitSoft.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402300 tableta.FERRING GmbH .2006 doziranje: hipertenzija. 1x1.12. GmbH & CO.035mg/kg dnevno. amlohexal. 5mg/1. 75mcg. vazotal N www.8din 3/2-10-10795 28. dana preporučena doza je 75mcg (bele tabl.10. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2002 (SZR) 0044309 rastvor za injekciju.2din karpula sa dozerom u pen aplikatoru. Tenox®. NORVASC® . blister.7. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja.Danska somatropin .Mađarska amlodipin . Paralelni lekovi: alopres®. 3x10 kom Cena 370din 5997001313473 1878/2006/12 18. 150mcg. amlodipin. blister.Nemačka kvinagolid .H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044307 rastvor za injekciju.co. 5mg.12.310 abecedni spisak registrovanih lekova NORDITROPIN® NORDILET® . 3x10 kom 5997001313480 1879/2006/12 18. blister.) dnevno. Tenox®. od 7. 3x10 kom Cena 8606007080803 127/2007/12 11. amlopin Lek®. Monodipin.5mL Cena 11300.15 -0.025.) dnevno. se uzimaju uz obrok. 3x10 kom Cena 686.5mL. Paralelni lekovi: genotropin®. Monodipin.5mL.2007  (R) 1149082 tableta. 25mcg/50mcg.6din 5413973112383 1268/2006/12 02. odnosno 0. amlogal®.) jednom dnevno tokom prva 3 dana. 10mg. amenoreja. KG .01.10. amlohexal.GEDEON RICHTER LTD . doza održavanja 75-150mcg. amlodil. Turner-ov sindrom: 0. blister. amlogal®.G02CB04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02cB inhibitori prolaktina  (R) 1149080 tableta. maks.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. 10mg/1. Cena 41695.NOVO NORDISK A/S .6din 3/2-10-10795/1 28. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. blister.-6. 5mg. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.nr .2006 doziranje: hipertenzija ili angina pektoris: 1 puta po 5mg.01.0.HEINRICH MACK NACHF. 1x6 kom Cena 8606007080780 123/2007/12 11.Nemačka amlodipin .5mL.5mL 3/2-10-10797 28. 10mg jednom dnevno. oligomenoreja.2006 Cena 615din (R) 1402301 tableta.0mg/m2 dnevno. 1x1. dana 50mcg (bledo plave tabl. 10mg dnevno. blister.05mg/kg dnevno.2002 (SZR) 0044308 rastvor za injekciju. amlodil. najbolje uveče.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402735 tableta. 1x1. vazotal NORPROLAC® .2007 doziranje: hiperprolaktinemija praćena kliničkim manifestacijama (galaktoreja. Norvasc®.1. amlodipin.2007  (R) 1149081 tableta. maks.08. a od 4.3mg dnevno. Paralelni lekovi: alopres®. 3x10 kom Cena 8606007080797 126/2007/12 11.5mL Cena 27107.4mg/m2 dnevno. amlopin Lek®.

ABBOTT LIMITED .abecedni spisak registrovanih lekova 311 NORVASC® . maks.PFIZER . 100mg. . amlopin Lek®.2din 5013158765139 515-04-1763/03 17.1%. 10mg jednom dnevno.6din 515-04-2214/03 02. dnevno tokom 16 dana. Tenox®. zatim 1 bela tabl. ili 1. Paralelni lekovi: analgin®.DigitSoft. Baralgin M® NOVASOL . uz obrok. deca 1. 0.Srbija nafazolin . akutni i hronični rinitis. vazotal NORVIR .J05AE03 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328615 kapsula. deca preko 2 godine 350mg/m2 na 12 sati. rinosinuzitis. 1x28 kom www. 2.12. Paralelni lekovi: Benil®. amlohexal. priprema za rinološki pregled. Monodipin. bočica sa kapaljkom.05%.05 %.Danska noretisteron. 10mg. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa odrasli 2. bočica. Normodipine®. osteoporoza: 1 crvena tabl. ampula.co. najduže 5 dana kontinuirano.2003 doziranje: hipertenzija.11.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.G03FB05 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 3/2-10-9162 26. monokomponentni (R) 7110335 kapi za nos.1 %.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.O.5 -1g sporo i. Nafazol.2003 Cena 64. NOVALGETOL® .2003 doziranje: infekcija HIV virusom (monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima): odrasli 600mg na 12 sati. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 0.NOVO NORDISK A/S . 0.4din 8606004135094 515-04-1809/03 20. maks. 5g dnevno. sekvencijalni preparati (R) 1048147 film tableta. amlogal®. meka. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno.GALENIKA AD . inj. 1x10mL Cena 50. Paralelni lekovi: Trisequens® g03FB gestageni i estrogeni.2 kapi 0. rastvor.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086431 rastvor za injekciju..5g i.Srbija metamizol-natrijum .9din 8608808101381 2081/2007/12 25. rastvor. 50x5mL Cena 711. amlodipin. rastvora na 6 sati. estradiol .nr .USA amlodipin . inj.2002 doziranje: smetnje u klimakterijumu u žena sa zdravim uterusom.MANUFACTURING CENTER . 4x1 kom Cena 26593. 1mg+1mg.11. postoperativnih).O.v.PHARMANOVA D. rastvora na 6 sati.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402736 tableta.Velika Britanija ritonavir . 1x10mL 8606004135087 515-04-1808/03 20. uz obrok.2003 doziranje: polenska kijavica.12. Paralelni lekovi: alopres®.4 kapi 0.09.1din (R) 7110336 kapi za nos. kontejner za tablete.11. Nafazolin NOVOFEM® .5g/5mL. bočica sa kapaljkom. 3x10mg Cena 1257. blister.m. amlodil. dnevno tokom 12 dana.2. kataralno zapaljenje srednjeg uha. krvarenje iz nosa.

dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Danska insulin aspart .Danska insulin aspart . 1mg.3din 3/2-10-8089 27. 6x15 kom 3/2-10-8089/2 27. 5x3mL 8600102099326 1282/2006/12 02.2002 Cena 1262.NOVO NORDISK A/S . parenteralni. uložak. Paralelni lekovi: Novorapid®. 100j. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041528 suspenzija za injekciju. Novorapid® Penfill® a10aB insulini i analozi./mL.A10AB05 a10BX drugi lekovi koji snižavaju glukozu u krvi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.NOVO NORDISK A/S .DigitSoft.Danska repaglinid .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2002 Cena 1237. isključujući insuline (R) 1341350 tableta. dozu i vreme ubrizgavanja odredjuje lekar.4din (R) 1341352 tableta. vrstu insulina. NOVORAPID® . 0. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL a10ad insulini i analozi. 5x3mL www.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. po potrebi povećavati u intervalima 1 -2 nedelje. Novorapid® Penfill® NOVORAPID® FLEXPEN® .2din (R) 1341351 tableta. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena (R) 0041552 suspenzija za injekciju.11.10.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2804. maks. blister. bočica.12. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 Penfill® NOVOMIX® 30 PENFILL® .nr .NOVO NORDISK A/S .Danska insulin aspart .A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.Danska insulin aspart . 100j.A10BX02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) N Cena 1207.312 abecedni spisak registrovanih lekova NOVOMIX® 30 FLEXPEN® . 2mg. vrstu insulina.5mg (početno).5din 3/2-10-6837 22. kratkog dejstva (R) 0041532 rastvor za injekciju. 1x10mL Cena 2804.NOVO NORDISK A/S . 100j.5din 3/2-10-9161 26./mL. blister./mL.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. vrstu insulina. Paralelni lekovi: Novorapid® FlexPen®. blister.10.5mg. parenteralni. 6x15 kom 3/2-10-8089/1 27.NOVO NORDISK A/S . kratkog dejstva (R) 0041527 rastvor za injekciju.10. vrstu insulina. 100j.co. parenteralni./mL. do najviše 4mg uz glavne obroke.08. parenteralni. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 16mg dnevno. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 FlexPen® NOVONORM® .2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): jednom dnevno 0. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 6x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10796 28.12.

parenteralni. Paralelni lekovi: Brufen®.07. deca od 3-7 god. Novorapid® FlexPen® NOVOSEVEN® . deca od 1-2 god.07. Ibu .2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Hemofarm. 1x4.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. blister. liobočica sa rastvaračem. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 2x6 kom www. primenjuje se isključivo i. inj.2 g/d. 2. 100mg. teške epizode krvarenja 3./mL.3 sata u početku. doza održavanja 0.2 g/d. uložak. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.8din 3/2-10-9163 26. NUROFEN .2 g/d. 2x12 kom 515-04-1711/04-1 09. . blister. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. na 2. rupan. Nurofen Liquid.43.4mg.08. 200mg. 1. 2.B02BD08 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066600 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2004 Cena (R) 3162652 oralna suspenzija. 200mg. 200mg. 2x6 kom 515-04-1714/04 09. 1x100mL 515-04-1712/04 09. doza održavanja 0.Velika Britanija ibuprofen . . sirup 3-4 puta po 100mg.Velika Britanija ibuprofen . 3-4 puta po 200mg. 100mg/5mL. maks.4 g/d. 100mg/5mL.2mg. bočica.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.2mL (SZ) 0066601 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162650 obložena tableta. Ibuprofen.2-1. 1x12 kom N Cena 515-04-1713/04 09. 1x100mL Cena 515-04-1712/04-1 09.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1711/04 09. blister. vrstu insulina.DigitSoft.abecedni spisak registrovanih lekova NOVORAPID® PENFILL® .A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 313 a10aB insulini i analozi. zatim u intervalima 4 -12 sati.6-1. posle jela. 5x3mL Cena 8600102099319 1328/2006/12 04.v.12. Paralelni lekovi: Novorapid®. ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima. Nurofen active. blister.NOVO NORDISK A/S .2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 100j.6 kij/kg (60 -120mcg)/kg.nr . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. posle jela.. deca od 8-12 god.07.2004 (R) 3162653 oralna suspenzija.2004 Cena (BR) 1162655 oralna disperzibilna tableta. Upfen NUROFEN ACTIVE .2002 Cena 123117.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.07. maks.co.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.07.07. sirup 3-4 puta po 50mg. liobočica sa rastvaračem.2 -1. 1x2.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.6-1. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162654 oralna disperzibilna tableta. 2.5din 3/2-10-9164 26.Danska insulin aspart .12. kratkog dejstva (R) 0041553 rastvor za injekciju.Danska eptakog alfa (aktivirani) .2002 doziranje: doze i dužina terapije određuju se individualno. bočica od tamnog stakla.2004 Cena (BR) 1162651 obložena tableta.NOVO NORDISK A/S .3mL Cena 63787.

deca od 1-2 god.951g+0.2.48g+1. Nurofen Liquid. deca od 8-12 god.A.05.Velika Britanija ibuprofen .07.646g.V.09.1din (R) 2327262 prašak za oralnu suspenziju. .184g+ 0. lizin. triptofan.3g+0. maks. posle jela. NUVA RING .38g+4. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.1. Upfen NUROFEN LIQUID .Hemofarm.314 abecedni spisak registrovanih lekova pojedinačnih doza. 3-4 puta po 50mg. 2. deca od 3-7 god.j.2din 8600097400046 964/2007/12 10. 200mg.2004 doziranje: kontracepcija (sprečavanje neželjene trudnoće): aplikuje se vaginalno. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/ kg/d u 3-4 pojedinačne doze. deca preko 5 godina 3 puta po 500000 i.955g+ 0. 1x1 kom Cena 515-04-03319/04 28. NYSTATIN ./mL..27g+0.05.2004 Cena (BR) 1162657 kapsula. 3-4 puta po 50mg.51g+0.51g+0. 1x10 kom Cena 43. leucin. .2003 (SZ) 9175740 rastvor za peritonealnu dijalizu.595g+0. glicin. valin.02g+0.51g+0. Upfen NUTRINEAL PD4 . plastična kesa.HEMOFARM AD .393g+1. arginin.595g+0.2 g/d.. blister. 1x10 kom 515-04-3396/04 30.Hemofarm.co.57g+0.DigitSoft. tirozin.. doza održavanja 0.2007 Cena 56.nr .714g+0. .12. serin.2007 doziranje: odrasli i adolescenti 3 puta po 500000 i.3g+0. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07aa antibiotici (R) 1327260 obložena tableta. 3-4 puta po 100mg. nedonoščad 4 puta po 100000 i. 5.071g+1. Ibu . 1x2000mL Cena 515-04-4027/03 11. izoleucin.393g+1.02g+0.12.j.4 g/d. Paralelni lekovi: Brufen®. deca od 8-12 god. Ibuprofen.38g+4.071g+1. kesica. deca od 1-2 god. meka.955g+ 0. histidin. 3-4 puta po 100mg. 2x8 kom N g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 9136940 vaginalni dostavni sistem. blister. rupan. Nurofen.2003 doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom rastvor zagrejan na 37 °C infundirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara..85g+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. plastična kesa.j.714g+0. etinilestradiol .Holandija etonogestrel.ORGANON AGENCIES B. deca od 3-7 god. 200mg.j.09. blister.j.Srbija nistatin .j. 5. alanin.j.-1 Mi.85g+0.G02BB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162656 kapsula. Nurofen active.7mg+2.184g+ 0. 1x24mL 8600097400893 977/2007/12 10...951g+0.85g+0.600000 i. Nurofen. treonin .7mg.48g+1.B05D. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175739 rastvor za peritonealnu dijalizu.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1715/04 09. Ibu . Ibuprofen.Irska natrijum-hlorid.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. 1x2500mL Cena 515-04-4028/03 11. 100000i..6-1.646g.85g+0.51g+0. prolin. 3-4 puta po 200mg. 3-4 puta po 200mg. 11. a odstranjuje posle 3 nedelje. Paralelni lekovi: Brufen®.57g+0. meka. kalcijum-hlorid. natrijum-laktat. www. bočica. fenilalanin.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.27g+0. metionin. L-tirozin.A07AA02 ANTIDIJAROICI. 500000i.BAXTER HEALTHCARE S. kapi odrasli i adolescenti 4 puta po 400000. rupan.

2006 doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: 1 vaginaleta uveče tokom 7-10 dana.2007 113.6din 8600097400909 491/2006/12 07.Srbija nistatin .Srbija nistatin .05. NYSTATIN . zatim 1 na 2 -3 dana još 2.4din 10. 100000i.PANFARMA D. lokalno kapi više puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (žvale).j. 1x20g 8600097400923 979/2007/12 doziranje: kutana i mukokutana kandidijaza: 1..O.j.3 nedelje (pre upotrebe vaginaletu ovlažiti vodom).HEMOFARM AD . 100000i.3 puta dnevno mazati obolelo tankom sloju.abecedni spisak registrovanih lekova 315 deca preko 5 godina 4 puta po 200000 i. N www./g. . tuba.nr .05.O.2007 mesto u NYSTATIN .j.4din 10.D01AA01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01aa antibiotici Cena (R) 4157201 mast.G01AA01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137260 vaginalna tableta.co. bočica plastična.04. 100000i. tuba.. 1x15 kom Cena 54.j. 1x5g 8600097400916 978/2007/12 Cena (R) 4157202 mast. 32.DigitSoft./g.

31 abecedni spisak registrovanih lekova www.DigitSoft.nr .co.

Haemoctin SdH.10. liobočica sa rastvaračem. emoclot. 1%. OCTAGAM® .09.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. octanate 1000. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/ kg 1-2 dana.2002 doziranje: hemofilija A: individualno 3 puta nedeljno 20-30 i.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.abecedni spisak registrovanih lekova 31 O OBYTIN® .D01AE14 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu Cena 183. Ig vena OCTANATE .OCTAPHARMA AB .1din (R) 4157311 prašak za kožu.Švedska faktor VIII .H .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.I. bočica. emoclot d. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.j. 1%. bočica./mL. 1%.2002 doziranje: mikoze: krem ili rastvor 2 puta dnevno nanositi na obolelo mesto do izlečenja i još 7-14 dana za sprečavanje recidiva.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. 1x20mL 8608811002132 3/2-10-6500 28.b.2002 Cena 109. 1x20g 8608811002118 3/2-10-6497 28.co.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. emoclot d.H .I.Srbija ciklopiroks ./kg.Austrija faktor VIII .2din (8606103442062) 1326/2006/12 04.5din (R) 4157313 rastvor za kožu. Paralelni lekovi: Beriate P. emoclot.9din (R) 4157312 krem. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.m. liobočica sa rastvaračem.I. Humani imunoglobulin 5%. Paralelni lekovi: Beriate P.JUGOREMEDIJA A. 100i. emoclot d.Austrija imunoglobulin (IgG-7S).2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.DigitSoft. Paralelni lekovi: Beriate P.j.4din 3/2-10-4003 12.2din (8606103442212) 1658/2006/12 15. prašak za posipanje 1-2 puta dnevno preventivno ili kao produžetak lečenja. octanate 250 O www. 500i.10... tuba.b. octanate 250 OCTANATE 1000 .OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.nr .H . lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta./10mL.Austrija faktor VIII . octanate 250 OCTANATE 1000 .2002 Cena 113.D. ZRENJANIN .m.b.08.5g.. 1x10mL Cena 37328. octanate. nespecifični Cena 11572.m.j. 1x10mL Cena 37328. bočica.08. intravenski . 1x30g 8608811002125 3/2-10-6499 28. octanate.12./mL. 100i. 1x10mL Cena 15283. Haemoctin SdH. emoclot. Haemoctin SdH. 1x1 kom 3/2-10-4004 01.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066012 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. liobočica sa rastvaračem.10.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. 2.4din (SZ) 0013510 rastvor za infuziju.j.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.

H . Cena 10212. Paralelni lekovi: Beriate P.Austrija faktor VIII ./5mL. 1x5mL 8606103442093 1657/2006/12 15. liobočica sa rastvaračem.m.m.OCTAPHARMA AB .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j.09. Paralelni lekovi: Beriate P. liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem.OCTAPHARMA S.j. 1x5mL Cena 10212.co.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. hemofilija B sa inhibitorom faktora IX. liobočica sa rastvaračem./mL.OCTAPHARMA S. octanate.2002 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnim ili stečenim deficitom faktora IX (hemofilija B.08.2din 8606103442109 1656/2006/12 15. Haemoctin SdH. emoclot.A.A. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. Paralelni lekovi: Beriate P.09.Francuska faktor VIII .09.9din 3/2-10-4032 12. octanate.nr ..OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. octanate 1000 OCTANATE 250 .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. 50i.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. Immunine O www. Cena 10212.31 abecedni spisak registrovanih lekova OCTANATE 1000 . zavisi od stepena nedostatka faktora IX.. deficit faktora IX u slučaju spontanog razvoja inhibitora faktora IX): individualno. octanate 250 OCTANATE 250 .Austrija faktor IX .b.I.Francuska faktor VIII . Haemoctin SdH.S . octanate. Paralelni lekovi: aimafix.j. emoclot d. Paralelni lekovi: Beriate P.I. octanate 1000 OCTANATE 250 .I.b. Haemoctin SdH. 1x5mL 8606103442055 1327/2006/12 04./mL.12.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Haemoctin SdH.. 1x10mL Cena 37328. octanate. emoclot d. 100i. emoclot.2din 50i./mL. octanate 1000 OCTANINE F . lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. emoclot d. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.2din 8606103442116 1659/2006/12 15. 500i. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika. emoclot.I. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.H .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.DigitSoft.j.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066011 rastvor za injekciju. emoclot d.Švedska faktor VIII .j./mL.2din 50i. 1x5mL Cena 16443. emoclot.S ..2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.

11.2007 doziranje: megaloblastna anemija: 3 puta nedeljno 2500mcg do popune depoa. fenoksietanol . 1g.PLIVA HRVATSKA D.3din (R) 7090752 kapi za oči. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. boca plastična.2002 doziranje: zapaljenje prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije: 1-2 kapi na 1 sat u toku dana. bočica sa raspršivačem.5%.Srbija estradiol .01.O.5din 3/2-10-9117 25.2002 doziranje: dodatna terapija kod poremećaja kognitivnih funkcija (kod senilnih osoba). vagifem® OFTALMOL . disleksija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg.DigitSoft. 1x50mL Cena 515-04-4943/03 16. 1x5mL 8600097200011 3/2-10-496 29. 1mg/mL+20mg/mL.2002 Cena 172. bočica. monokomponentni Cena 62. tvrda. do godinu dana. 5x2mL Cena 200. ampula. preoperativna priprema kože.GALENIKA AD .SCHULKE & MAYER . 1mg/mL+20mg/mL.2004 doziranje: kod povreda i opekotina (odraslih i dece). OIKAMID .Hrvatska piracetam .abecedni spisak registrovanih lekova 31 OCTENISEPT . zavisno od indikacije. zatim 2500mcg na 4-8 nedelja.5din 8608808101435 496/2006/12 07. monokomponentni (R) 0048041 rastvor za injekciju. estrofem®. sluznice ili ranu i ostavi jedan minut da deluje. posle poboljšanja ukapavati na 4 sata. 1mg/mL+20mg/mL. rastvor. zatim 2500mcg jednom mesečno. dezinfekcija rana: po potrebi rastvor se nanese na kožu. 5x12 kom 3850114200646 3/2-10-9116 24. ampula. 10x5mL O Cena 253. 1x450mL Cena 515-04-4943-2 16.B03BA03 ANTIANEMICI B03Ba vitamin B12 (cijanokobalamin) i analozi (R) 0051560 rastvor za injekciju. delirijum alkoholičara. posle apopleksije.2004 Cena (BR) 4156401 rastvor za kožu. Paralelni lekovi: estraderm TTS®. 2500mcg/2mL. 1mg/mL+20mg/mL. OHB12 .O.03.04.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: Piracetam www. blister. 1x1000mL 515-04-4943-3 16.Srbija hidroksokobalamin .co.2004 Cena (BR) 4156403 rastvor za kožu. zatim1-2 kapi na 2 sata u toku noći.Austrija oktenidin. .G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.2006 doziranje: nedostatak estrogena u organizmu: 1-10mg. OESTRADIOL .03. .N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073160 rastvor za injekciju.03. 5x1mL Cena 152.Crna Gora prednizolon .03.03. 400mg.1din (R) 1073162 kapsula. 10mg/mL. trauma i operacija na mozgu. boca.D08AJ57 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08aj kvaternerna amonijum jedinjenja (BR) 4156400 rastvor za kožu. 0.5din 8608808101442 61/2007/12 11.HEMOMONT D.O. ampula.O.nr . bočica. 1x250mL 515-04-4943-1 16. neurološki poremećaji: 2-4 puta nedeljno 2500mcg mesec dana.2004 (BR) 4156402 rastvor za kožu.12.S01BA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi.

320 OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51

abecedni spisak registrovanih lekova

ANALGETICI

N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; strip, 100x10 kom Cena 3050,5din 8600064100993 1111/2007/12 28.05.2007 doziranje: glavobolja, artralgija, mijalgija, zubobolja, neuralgija, povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 3 puta po 1-2 tablete po potrebi, sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Kombikaf OLICARD® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska izosorbidmononitrat - C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102581 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 707,3din tvrda; 40mg; blister, 5x10 kom 3850104078392 3/2-10-7785 28.11.2002 (R) 1102584 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 955,2din tvrda; 60mg; blister, 5x10 kom 3/2-10-7785/1 28.11.2002 doziranje: koronarna bolest, angina pektoris, hronična insuficijencija miokarda: 1 puta po 40-60mg, maks. 120mg, ne primenjivati za prekidanje akutnog napada angine pektoris.. Paralelni lekovi: Monizol®, Monosan® OLICLINOMEL N4-550E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

O

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171120 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760288178 1834/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171121 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760216232 1835/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N6-900e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N6-900E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171122 emulzija za infuziju; 17.6g/L+9.78g/L+8.76g/L+4.08g/L+5.1g/L+6.21g/L +4.93g/L+3.4g/L+4.76g/L+5.78g/L+4.25g/L+3.57g/L+1.53g/L+0.34g/L+4.93g/L+6.12g/L +5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L+300g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760180502 1836/2007/12 03.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

321

doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N7-1000E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171123 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760284774 1837/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171124 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760284781 1838/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N6-900e OLYNTH® - PFIZER - MANUFACTURING CENTER - USA ksilometazolin - R01AA07 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110270 kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica, 1x10mL Cena 85,6din 4034541000164 3/2-10-7486 02.12.2002 Cena 93,3din (BR) 7110271 kapi za nos, rastvor; 0.1%; bočica, 1x10mL 4034541000591 3/2-10-7487 02.12.2002 105din (BR) 7110273 sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; bočica sa raspršivačem, 1x10mL Cena 4034541000164 3/2-10-7488 02.12.2002 Cena 85,6din (BR) 7110276 sprej za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa raspršivačem, 1x10mL 4034541000560 3/2-10-7489 02.12.2002 doziranje: kongestija nosne sluzokože kod prehlade, zapaljenje grla i Eustahijeve tube: odrasli i školska deca 3 puta po 1-2 kapi 0,1 % rastvora ili jednu dozu 0,1 % spreja; deca od 2-6 godina 3 puta po 1-2 kapi 0,05 % rastvora ili jednu dozu 0,05 % spreja u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano kod odraslih ili 3 dana kod dece. Paralelni lekovi: zolynd OMEDIPROL - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (Z) 0122120 prašak za rastvor za infuziju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 5690528186017 1829/2007/12 03.09.2007 doziranje: ulkus duodenuma, refluksni ezofagitis, benigni ulkus želuca: 40mg dnevno i.v. inf. tokom 20-30 minuta, do 5 dana. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEP - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122114 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; bočica plastična, 1x15 kom Cena 475,9din 8606102455339 291/2006/12 06.03.2006

O

www.DigitSoft.co.nr

322

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; Zollinger-Ellison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka, doza održavanja 20-120mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZID® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122300 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom Cena 567,4din 8699540160101 1321/2006/12 04.08.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - INTAS PHARMACEUTICALS LTD - Indija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122840 kapsula, tvrda; 20mg; aluminijumska folija, 10x10 kom Cena 515-04-227/03 06.08.2003 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - SRBOLEK A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122835 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; fiola, 1x14 kom Cena 518,3din 702/2005/12 22.12.2005 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPROL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122460 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; kontejner za tablete, 1x15 kom Cena 567,6din 8600064116581 2276/2006/12 08.12.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omezol® OMEZOL® - ALKALOID AD - Makedonija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122700 kapsula, tvrda; 20mg; bočica, 1x14 kom Cena 562,3din 3/2-10-5737 11.11.2002 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva

O

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

323

ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol® OMNIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska joheksol - V08AB02 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (SZ) 0199210 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 12482,8din 7037960631787 552/2007/12 27.02.2007 Cena 23278,9din (SZ) 0199211 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631800 550/2007/12 27.02.2007 10410,1din (SZ) 0199214 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 7037960631824 553/2007/12 27.02.2007 Cena 20820,3din (SZ) 0199215 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631848 554/2007/12 27.02.2007 Cena (SZ) 0199217 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x200mL 7037960631862 555/2007/12 27.02.2007 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OMNISCAN - GE HEALTHCARE AS - Norveška gadodiamid - V08CA03 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199420 rastvor za injekciju; 2.87g; bočica, 10x10mL Cena 27791,8din 8606104307063 515-04-2211/03 04.12.2003 Cena 40565din (Z) 0199421 rastvor za injekciju; 4.31g; bočica, 10x15mL 8606104307070 515-04-2212/03 04.12.2003 Cena 52569,2din (Z) 0199422 rastvor za injekciju; 5.74g; bočica staklena, 10x20mL 8606104307087 515-04-2215/03 04.12.2003 doziranje: kontrastno sredstvo za ispitivanje mozga i kičmene moždine ili pregled celog organizma magnetnom rezonancom: odrasli 0,2mL/kg, ukupna doza do 20mL. OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija butamirat - R05DB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05dB ostali antitusici (R) 1116118 film tableta; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 99,4din 8600097011761 515-04-2817/03 07.11.2003 Cena 137,3din (R) 1116119 film tableta; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778 515-04-2816/03 07.11.2003 Cena 148,2din (R) 3116117 sirup; 4mg/5mL; boca staklena, 1x200mL 8600097011792 515-04-738/03 13.06.2003 doziranje: akutni i hronični nadražajni, suvi kašalj: odrasli 2-3 puta po 40mg (2 tablete od 20mg) ili 1 puta po 50mg; deca od 6 meseci do 1 godine 4 puta po 2mg (10 kapi); deca od 1-3 godine 4 puta po 3mg (15 kapi) ili 3 puta po 4mg (1 mala kašika sirupa); deca od 3-6 godina 4 puta po 5mg (25 kapi) ili 3 puta po 8mg (2 male kašike sirupa); deca od 6-12 godina 3 puta po 12mg (1 velika kašika sirupa) ili 2 puta po 20mg (1 tableta). Paralelni lekovi: Sinetus® ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija ondansetron - A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124530 rastvor za injekciju; 4mg; ampula, 5x2mL Cena 1454,7din 86050008001 515-04-2364/03 22.12.2003 Cena 1504,9din (R) 1124532 tableta; 4mg; blister, 1x10 kom 8605000800173 515-04-2366/03 22.12.2003 Cena 2675din (R) 1124534 film tableta; 8mg; blister, 1x10 kom 8605000800180 515-04-2365/03 22.12.2003

O

www.DigitSoft.co.nr

324

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: emetogena hemioterapija i radioterapija: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v., zatim kontinuiranom inf. 1mg/sat tokom 24 sata, nastaviti sa 8mg na 12 sati; oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija); 8mg i.v. pre terapije, zatim 8mg na 12 sati oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina); deca 5mg/m2 i.v., zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. Paralelni lekovi: avessa, zofran OPERIL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni Cena 119,9din (BR) 7110051 kapi za nos, rastvor; 500mcg/mL; bočica, 1x10mL 3838957881383 515-04-255/03-1 05.03.2004 Cena 133,7din (BR) 7110054 sprej za nos, rastvor; 0.05%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL 3837000087833 1171/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 2-3 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, odrasli i deca preko 7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® P OPERIL® P - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110052 kapi za nos, rastvor; 250mcg/mL; bočica, 1x10mL

Cena 81,9din 515-04-255/03 05.03.2004 105,3din (BR) 7110053 sprej za nos, rastvor; 0.025%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL Cena 3837000087826 1170/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 1-2 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, deca 1-7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® OPTIRAY - ALTANA PHARMA AG - Nemačka joversol - V08AB07 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (Z) 0199406 rastvor za infuziju; 63.6%; bočica, 10x50mL Cena 10079,1din 3/2-10-5228 16.07.2002 Cena 10079,1din (Z) 0199407 rastvor za infuziju; 74.2%; bočica, 10x50mL 3/2-10-5227 17.07.2002 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OPV-T - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK” - Srbija vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 i 3) - J07BF02
VAKCINE

O

j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) (Z) 2011702 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 19147,8din bočica, 50x1mL 8605001700021 515-04-3937/03 02.02.2004 (Z) 2011703 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 3829,6din bočica, 10x1mL 8605001700014 515-04-3934/03 02.02.2004 (Z) 2011704 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 7659,1din bočica, 10x2mL 8605001700038 515-04-3933/03 02.02.2004

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (Z)

325

2011705 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; bočica, 50x2mL Cena 38295,4din 8605001700045 515-04-3936/03 02.02.2004 doziranje: primarna imunizacija 3 doze po 0,1mL, sa razmakom 4-6 nedelja, deci od 3-eg meseca u isto vreme kada i Di-Te-Per vakcina; revakcinacija u drugoj, sedmoj i četrnaestoj godini, kasnije po potrebi na 10 godina. ORFERON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 2060213 oralne kapi, rastvor; 20mg; bočica sa kapaljkom, 1x10mL

Cena 111,9din 3/2-10-7177 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvožđa u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odojčad 1-2 puta po 5-10 kapi (1mg/kg dnevno); deca od 1-7 godina 1-2 puta po 5-15 kapi. Paralelni lekovi: orferon retard ORFERON RETARD - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 1060212 film tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

Cena 201,6din 3/2-10-7182 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod odraslih u stanjima hroničnog gubitka krvi (ulkus, hemoroidi, varikoziteti egzofagusa, ulcerozni kolitis, jaka menstrualna krvarenja, menoragije i metroragije, karcinom digestivnog trakta), usled nedostatka gvožđa u ishrani, u oboljenjima gastrointestinalnog trakta (malresorpcioni sindrom), graviditet i laktacija; lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvoždja u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odrasli 1 puta po 100mg. Paralelni lekovi: orferon ORGALUTRAN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska ganireliks - H01CC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (SZ) 0049220 rastvor za injekciju; 0.25mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena 2920din 8600103419253 2051/2007/12 25.09.2007 doziranje: prevencija prevremenog porasta luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji (KOH) u programu asistirane reproduktivne tehnike (ART ): 1 puta 0,25mg šestog dana od početka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku). ORGAMETRIL® - N.V. ORGANON - Holandija linestrenol - G03DC03

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03dc derivati estrena (R) 1048710 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom Cena 259,2din 8600103419826 544/2005/12 17.11.2005 doziranje: prema uputstvu lekara; poremećaji menstrualnog ciklusa: uobičajeno 1 tabl. dnevno od 14. - 25. dana ciklusa (1. dan je prvi dan menstruacije); prekomerno ili produženo menstrualno krvarenje: 2 tabl. tokom 10 dana; dodatak terapiji estrogenima tokom i posle klimaksa: ½ - 1 tabl. tokom 12-15 dana u mesecu.

www.DigitSoft.co.nr

32 ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - J01XD01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029081 rastvor za infuziju; 500mg/100mL; boca, 1x100mL Cena 130,3din 8608808104801 1397/2007/12 03.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati, deca 7,5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: colpocin-T®, Klion® ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - P01AB01 ANTIPROTOZOICI P01aB derivati nitroimidazola (R) 1029080 tableta; 250mg; kontejner za tablete, 1x20 kom Cena 88,6din 8608808101466 1519/2007/12 20.07.2007 Cena 117din (R) 1029082 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom 8608808104160 1520/2007/12 20.07.2007 doziranje: Kronova bolest, akutni i hronični gastritis uzrokovan Helicobacter pylori (u kombinaciji sa amoksicilinom ili klaritromicinom i H2 blokatorom), trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno; amebijaza: odrasli 400-800mg na 8 sati tokom 5-10 dana, deca 35-50mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 5-10 dana; lamblijaza: odrasli 2g dnevno tokom 3 dana, deca 15mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 3 dana; anaerobne infekcije: odrasli 400mg na 8 sati tokom 7 dana, deca 7,5mg/kg na 8 sati. ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137082 vagitorija; 500mg; strip, 2x5 kom Cena 114,5din 8608808105518 1521/2007/12 20.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: 1 vaginalna tabl. uveče tokom 7 dana, uz oralnu terapiju oba partnera. ORVAGIL® D - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - A01AB17 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 1029083 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 117din 8608808105563 1518/2007/12 20.07.2007 doziranje: akutni ulceronekrozni gingivitis: odrasli i deca preko 10 godina 200-400mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 1-3 godine 50mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 3-7 godina 100mg na 12 sati tokom 3 dana; deca od 7-10 godina 100mg na 8 sati tokom 3 dana; parodontopatija: odrasli i deca preko 10 godina 200mg na 8 sati. OSPAMOX® - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

O

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021001 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 88,8din 9002260013975 2325/2006/12 12.12.2006 (R) 3021002 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 9002260013982 2326/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox® dT, Sinacilin®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova OSPAMOX® DT - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

32

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021003 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 1x10 kom Cena 9002260014026 2327/2006/12 12.12.2006 Cena 135,6din (R) 1021004 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 2x7 kom 9002260014019 2328/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021005 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 1x10 kom 9002260014040 2329/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021006 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 1x10 kom 9002260014002 2330/2006/12 12.12.2006 Cena 180,8din (R) 1021007 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 2x7 kom 9002260014033 2331/2006/12 12.12.2006 Cena 90,4din (R) 1021008 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 2x7 kom 9002260013999 2332/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox®, Sinacilin® OTOL H - HEMOFARM AD - Srbija prednizolon, tirotricin, tetrakain - S02CA01 LEKOVI ZA UHO (OTOLOGICI) S02ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7098071 kapi za uši, rastvor; 1mg/g+0.1mg/g+10mg/g; bočica, 1x10g Cena 60,4din 8600097400527 335/2007/12 23.01.2007 doziranje: na jedan sat ukapati 5-6 kapi u obolelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal. OVESTIN® - N.V. ORGANON - Holandija estriol - G03CA04

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 6137182 vagitorija; 0.5mg; strip, 3x5 kom Cena 538,7din 8600103419321 1282/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 vagitorija dnevno, tokom 2- 3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno. OVESTIN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska estriol - G03CA04

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena: 1283/2007/12 12.06.2007 Cena 383,9din (R) 4137184 vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa aplikatorom, 1x15g 8600103419307 1284/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 doza krema, tokom 2-3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno.

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 4137183 vaginalni krem; 0.1%; alum.tuba sa aplikatorom, 1x30 g

www.DigitSoft.co.nr

32

abecedni spisak registrovanih lekova

OVITRELLE® - INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. - Italija horiogonadotropin alfa - G03GA08 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03ga gonadotropini (R) 0044270 rastvor za injekciju; 250mcg/0.5mL; Cena napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL 8606102684081 1290/2006/12 03.08.2006 (R) 0044271 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 250mcg/mL; liobočica sa rastvaračem, 1x1mL 8606102684135 1305/2006/12 04.08.2006 doziranje: kod žena koje podležu superovulaciji pre sprovođenja asistirane reprodukcije (npr. fertilizacija in vitro): 250mcg 24-48 sati od poslednje primene FSH ili hMG; kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena: 250mcg 24-48 sati nakon postizanja optimalne stimulacije rasta folikula. OXALIPLATIN - HABIT PHARM A.D. - Srbija oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031510 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 14352din 8600102463714 580/2007/12 01.03.2007 Cena 28697din (SZ) 0031511 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg 8600102463721 593/2007/12 01.03.2007 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m2, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); metastatski karcinom kolona: 85mg/m2 i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje. Paralelni lekovi: eloxatin®, Sinoxal® OXYTOCIN SYNTHETIC - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska oksitocin - H01BB02 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

O

H01BB oksitocin i analozi (SZ) 0140150 rastvor za injekciju; 10i.j./mL; ampula, 100x1mL Cena 2721,7din 5997001313015 289/2007/12 22.01.2007 doziranje: indukcija porođaja, sprečavanje postpar talne hemoragije, indukcija pobačaja: inicijalna doza 0,5-2i.j./min i.v.; doza se može povećavati zavisno od indikacije i stanja. Paralelni lekovi: Syntocinon®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

32

P
PACLITAXEL EBEWE - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani Cena (SZ) 0039350 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL 10195,2din 9088881320722 631/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039351 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7mL 29984,1din 9088882426669 632/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039352 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL 28876din 9088882426676 633/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039353 koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/50mL; bočica staklena, 1x50mL 66450,1din 9088882426652 634/2006/12 17.05.2006 doziranje: prema protokolu; primarni i metastatski karcinom ovarijuma: 135-175mg/m2 telesne površine; karcinom dojke: 175mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje; Kapoši sarkom koji prati AIDS 135mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PACLITAXEL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani (SZ) 0039500 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica, 1x5mL Cena 10196,2din 8606010920066 1449/2007/12 09.07.2007 (SZ) 0039501 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica, 1x16.7mL Cena 29986,3din 8606010920073 1515/2007/12 16.07.2007 doziranje: prema protokolu; karcinom ovarijuma tretman prve linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m2 svake 3 nedelje ili 135mg/m2 u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; karcinom dojke tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; mikrocelularni karcinom pluća 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om 100mg/m2 u vidu i.v. inf. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel ebewe, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PALIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija pipemidinska kiselina - J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01MB ostali hinoloni (R) 1132100 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kom (R) 1132105 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom

Cena 3/2-10-11121 Cena 3/2-10-11122

152,5din 25.12.2002 271,5din 25.12.2002

doziranje: urinarne infekcije 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. Paralelni lekovi: Pipegal®, Pipem

www.DigitSoft.co.nr

330 PALITREX® - GALENIKA AD - Srbija cefaleksin - J01DB01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321870 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kom Cena 107,3din 8608808101480 2533/2007/12 22.10.2007 Cena 182,1din (R) 1321872 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kom 8608808101503 2532/2007/12 22.10.2007 125,2din (R) 3321875 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 8608808101534 2531/2007/12 22.10.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli, Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis, pijelonefritis, prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama; infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks.. 6g dnevno; deca 25-50mg/ kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin, cefalexin, cefalexin alkaloid® PAMIFOS - HABIT PHARM A.D. - Srbija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059305 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x10mL Cena 4570din 8600102463684 758/2007/12 02.04.2007 2963din (SZ) 0059306 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 8600102463677 759/2007/12 02.04.2007 16340,1din (SZ) 0059307 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x30mL Cena 8600102463707 760/2007/12 02.04.2007 10893,4din (SZ) 0059308 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x20mL Cena 8600102463691 761/2007/12 02.04.2007 doziranje: hiperkalcijemija izazvana malignim tumorima, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi): 15-60mg sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamitor® PAMITOR® - TORREX CHIESI PHARMA GmbH - Austrija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059300 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x2mL Cena 5868,4din 9088882435494 1160/2006/12 10.07.2006 Cena 11219din (Z) 0059301 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x4mL 9088882435500 1161/2006/12 10.07.2006 Cena 16785,4din (Z) 0059302 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x6mL 9088882455517 1162/2006/12 10.07.2006 doziranje: Paget-ova bolest, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamifos PAN-PENI G SODIUM 1MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020015 prašak za rastvor za injekciju; 1000000i.j./2mL; bočica staklena, 50x1000000 i.j. 5597644700540

Cena 2386,6din 181/2006/12 13.02.2006

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

331

doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 5MUI PAN-PENI G SODIUM 5MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020016 prašak za rastvor za injekciju; Cena 7289,4din 5000000i.j.; bočica staklena, 50x5000000 i.j. 5597684700579 182/2006/12 13.02.2006 doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 1MUI PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol - N02BE01 N02Be anilidi (BR) 1086631 tableta; 500mg; blister, 2x12 kom

ANALGETICI

Cena 515-04-1826-1 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM, U.K. - Velika Britanija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 79,4din (BR) 1086630 tableta; 500mg; blister, 1x12 kom 5098802500816 515-04-1826/03 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL EXTRA - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol, kofein - N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086745 tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 kom 5098802500823 (BR) 1086746 tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 kom

P

Cena 92,4din 515-04-1825/03 14.10.2003 Cena 515-04-1825-1 14.10.2003 doziranje: glavobolja, zubobolja, migrena, neuralgija, bolne menstruacije, analgoantipiretik 1-3 puta po 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: Kombinovani prašak protiv bolova, Saridon

www.DigitSoft.co.nr

332

abecedni spisak registrovanih lekova

PANAPRES - HEMOFARM AD - Srbija atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107520 tableta; 100mg; blister, 1x14 kom Cena 73,7din 8600097400572 1491/2007/12 10.07.2007 doziranje: arterijska hipertenzija, aritmije i infarkt miokarda; angina pektoris: 1 puta po 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol, Prinorm PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija cefiksim - J01DD08

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 1482din 515-04-3963/03 23.09.2004 Cena (R) 1321622 film tableta; 400mg; bočica od tamnog stakla, 1x5 kom 5310001155193 1214/2006/12 20.07.2006 972,2din (R) 3321621 prašak za oralnu suspenziju; 2g/100mL ; bočica, 1x100mL Cena 515-04-3964/03 23.09.2004 (R) 3321623 prašak za oralnu suspenziju; 20mg/mL; boca staklena, 1x60mL Cena 5310001155209 1223/2006/12 24.07.2006 doziranje: akutne infekcije respiratornog i urinarnog trakta (otitis media izazvan H. influenzae, B. catarrhalis i S. pneumoniae; faringitis i tonzilitis izazvan S. pyogenes; akutni bronhitis i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa izazvanih H. influenzae i S. pyogenes; nekomplikovane urinarne infekcije kada su izazvane E. coli i Proteus mirabilis; nekomplikovana uretralna i cervikalna gonoreja izazvana N.gonorrhoeae): odrasli 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno; deca 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno. PANCILLIN - PANFARMA D.O.O. - Srbija benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain - J01CE30
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (R) 1321620 film tableta; 400mg; bočica, 1x10 kom

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020056 prašak za suspenziju za injekciju; Cena 622,6din 200000i.j.+600000i.j.; bočica, 1x50 kom 8600097400985 3/2-10-7600 28.10.2002 doziranje: lečenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin (pneumokokne pneumonije, streptokokne infekcije -angina, šarlah, sinuzitis, difterija, gonoreja, sifilis), profilaktička primena pre hirurških zahvata na glavi, vratu, u ustima i na kardiovaskularnom sistemu: odrasli 1,6 Mi.j.- 4 Mi.j. dnevno; deca do 7 godina 400 000 i.j. dnevno; deca preko 7 godina 800 000 i.j. dnevno. Paralelni lekovi: jugocillin® PANCURONIUM DELTASELECT - DELTASELECT GmbH - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082105 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 698,8din 8606103442048 745/2007/12 28.03.2007 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium injection BP, Pavulon®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

333

PANCURONIUM INJECTION BP - ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082500 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 825,4din 515-04-01454/04 28.09.2004 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect, Pavulon® PANKLAV - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze Cena 356,9din (R) 1021600 film tableta; 250mg+125mg; bočica, 1x15 kom 8600097401029 3/2-10-4280 15.06.2002 Cena 584,6din (R) 1021601 film tableta; 500mg+125mg; bočica, 1x20 kom 8600097401012 3/2-10-4281 15.06.2002 Cena 194din (R) 3021602 sirup; 125mg/5mL+31.25mg/5mL; bočica, 1x100mL 8600097401241 3/2-10-7592 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav forte, Panklav® 2X PANKLAV FORTE - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021606 sirup; 250mg/5mL+62.5mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 303,9din 8600097401258 3/2-10-7591 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav® 2X

P

www.DigitSoft.co.nr

334 PANKLAV® 2X - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021607 film tableta; 875mg+125mg; teglica, 1x14 kom Cena 685,3din 8600097401517 299/2005/12 26.08.2005 (R) 3021608 granule za oralnu suspenziju; 315din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena 8600097401524 300/2005/12 26.08.2005 (R) 3021609 granule za oralnu suspenziju; Cena 629,8din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica staklena, 1x140mL 8600097401531 301/2005/12 26.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 875mg na 12h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav forte PANKREATIN - GALENIKA AD - Srbija pankreas prašak - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima Cena 91din (BR) 1121140 gastrorezistentna tableta; 125mg; blister, 5x10 kom 8608808101541 112/2006/12 02.02.2006 doziranje: cistična fibroza, hronični pankreatitis, pankreatektomija: početna doza je 1-2 tabl. uz glavni obrok. PANLAX - HEMOFARM AD - Srbija bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125410 gastrorezistentna obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 62,5din 8600097400565 1608/2007/12 06.08.2007 Cena 70din (R) 5125412 supozitorija; 10mg; blister, 1x6 kom 8600097400466 1529/2007/12 23.07.2007 doziranje: opstipacija, pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju, olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli oralno 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere; rektalno 10mg ujutro; deca do 2 godine 5mg rektalno; deca preko 2 godine 5mg oralno ili 10mg rektalno. Paralelni lekovi: dulcolax® PANOLON® - HEMOFARM AD - Srbija fluocinolonacetonid - D07AC04 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) (R) 4152410 krem; 0.25mg/g; tuba, 1x15g Cena 56,1din 8600097400091 392/2007/12 30.01.2007 Cena 56,1din (R) 4152411 mast; 0.25mg/g; tuba, 1x15g 8600097400077 391/2007/12 30.01.2007 doziranje: inflamatorne promene na koži: 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. Paralelni lekovi: Sinoderm®

P

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

335

PANTENOL - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija kalcijum-pantotenat - A11HA31 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1051242 oralna disperzibilna tableta; 120mg; blister, 2x10 kom Cena 68,5din 8608813900467 515-04-1342/03 11.08.2003 doziranje: zapaljenje sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni: odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - A11HA30 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 68,5din (BR) 1051245 lozenga; 120mg; blister, 2x10 kom 8600097400039 328/2007/12 23.01.2007 doziranje: oralno odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. Paralelni lekovi: Pantenol PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA d03aX ostali preparati za terapiju ožiljaka (BR) 4155345 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena 58,4din 8600097401036 329/2007/12 23.01.2007 doziranje:2-3 puta dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto. PARACET - ZDRAVLJE A.D. - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086280 sirup; 120mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 63,9din 8600064101051 515-04-4005/03 22.12.2003 doziranje: analgoantipiretik: deca od 3 meseca do 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracetamol PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet

P

www.DigitSoft.co.nr

deca dobijaju maks. u razmaku od 4-6 sati. 4g dnevno. 1x15mL P Cena 3/2-10-3382 Cena 3/2-10-3380 Cena 3/2-10-3381 18. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. 500mg.2004 Cena 68.09. 500mg.O. 4 doze u 24 sata. Panadol.v. 80mg. Paracet PARAGAL .GALENIKA AD .09.Srbija karboplatin . maks. cycloplatin 150. supozitorije. 150mg. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.07. 100mg/mL.09.12. deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju. odrasli od 80-150mg na 4-6 sati (4 puta dnevno) dnevno. 1x5mL 0031302 rastvor za injekciju. strip.2002 www. 50x10 kom 8608811006512 515-04-2083/03 29.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031300 rastvor za injekciju.9din (BR) 3086523 sirup.12.SIGMAPHARM . u razmaku od 4-6 sati. tokom 15-16min. bočica.REMEVITA D. maks. blister. deca dobijaju maks. Febricet. bočica.1din 8608811006505 515-04-2082/03 29. NIŠ . 500mg. 500mg.09.USA karboplatin . 50mg.Srbija paracetamol .2003 Cena 532.10. inf. 150mg.12. odojčad od 1-3 meseca (od 4-6kg) 1 supozit. Panadol. kutija.2003 Cena 63. Paraplatin® PARAPLATIN® . 2x5 kom 8608811006543 515-04-02086/03 28. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 450mg.2002 2557.2002 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu. Paralelni lekovi: efferalgan®.2004 Cena 110.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086521 tableta.2004 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. bočica.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 53.2003 Cena 73.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 300mg. bočica. 600mg. 2x5 kom 8608811006536 515-04-02085/03 28. strip.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.5-1g na 4-6 sati. blister. 1x15mL Cena 8606007080162 3/2-10-5087 05. 1x100mL 8608813900252 515-04-2084/03 29. Paralelni lekovi: efferalgan®. kao kratkotrajna i.5din (BR) 1086450 tableta. PcM-Hemofarm. 1x10 kom Cena 32. 120mg/5mL.06. strip. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 2x5 kom 8608811006550 515-04-02087/03 28. blister.7din (R) 5086524 supozitorija. od 80mg na svakih 6 sati.5din (BR) 1086522 tableta.06. 1x45mL (SZ) (SZ) 0031301 rastvor za injekciju. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno.2003 Cena 583. cycloplatin 50.12.O. PcM-Hemofarm.4din (BR) 1086451 tableta. Paracet PARACETAMOL .5-1g na 4-6 sati. 500 kom 8606004960054 515-04-2590-1 25.. 2x5 kom 8608811006567 515-04-02088/03 28.nr . 4g dnevno.2004 Cena 83.Srbija paracetamol . ponavljati na 4 nedelje.3din 18.2002 19.33 abecedni spisak registrovanih lekova PARACETAMOL . Paralelni lekovi: carboplatin.co.5din (R) 5086525 supozitorija. strip. Febricet. bočica.06. 4 doze u 24 sata.DigitSoft..8din (R) 5086526 supozitorija.8din (R) 5086527 supozitorija. 20 kom 8606004960078 515-04-2590/03 31.

75mg.v. 0.2002 www.M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082350 rastvor za injekciju. tokom 15-16min. nedelje trudnoće oralno 5mg na 3-6 sati. i do početka 37. zatim i. ampula.abecedni spisak registrovanih lekova 33 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.v. 0. novorodjenčad i odojčad i.v.Nemačka nonoksinol .BAXTER AG .06. Paragal PARTOBULIN® S/D . zatim i. inf.co.2004 Cena (BR) 6136091 vagitorija. 500mg. 12 kom 515-04-60/04-1 04. . monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. 0. ORGANON .2006 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: posle 20. Paralelni lekovi: carboplatin.01-0. ponavljati na 4 nedelje.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A. blister. 75mg. 5mg.A.N.Austrija anti-D (Rho) imunoglobulin.2004 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno. 4mg/2mL.2002 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.7din 3/2-10-9083/02 25. 50x2mL Cena 4126.04mg/kg.05-0.E.05.Srbija paracetamol . Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect. .G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) 458. 5x10mL Cena 9006968004280 961/2007/12 10.Holandija pankuronijum . 250mcg.1mg/kg telesne težine. kao kratkotrajna i... cycloplatin 50.nr . Pancuronium injection BP PCM-HEMOFARM .02mg/kg ako je potrebno.02mg/kg ako je potrebno. PAVULON® . 1x1mL doziranje: porođaj ili abortus: (u prva 72 sata) 250mcg.v.5din 9006968004273 2261/2006/12 06.G02BB.V.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086690 šumeća tableta.v. 6 kom Cena 515-04-60/04 04.12.07.11.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) (R) 1142100 tableta. 0. KGaA . fiola. daje se sporom i.9din 3/2-10-6212 11. inf. 5x10 kom Cena 432. Paralelni lekovi: Beoglobin-d.2007 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: parenteralno doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta..Španija fenoterol .5mg/10mL.6din (SZ) 0142102 koncentrat za rastvor za infuziju. napunjen injekcioni špric sa iglom. 10 minuta pre seksualnog odnosa.12. cycloplatin 150.06. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (BR) 6136090 vagitorija. humani . 0.01-0. rhesonativ® PARTUSISTEN® .HEMOFARM AD .BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S. 1x10 kom 8600097011921 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Cena 3382.Merz Pharma Gmbh & Co.v. ampula. PARTUSISTEN® .03-0. Immunorho.8din 3/2-10-4598 25.Grčka fenoterol . (20 kapi/min).DigitSoft. specifični (SZ) 0013449 rastvor za injekciju. PATENTEX OVAL N .2002 P Cena 67.J06BB01 j06BB imunoglobulini.

terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. inj.09.Holandija peginterferon alfa-2b .5mL. Paralelni lekovi: efferalgan®.5-1. 2 i 3 . 1.2004 doziranje: hronični hepatitis C: kao monoterapija ili u kombinaciji sa ribavirinom prema protokolu.5mL.nr .5mL Cena 8606103170378 1843/2007/12 03. inj.6din 515-04-1631-1 15. (10mcg+40D.5-1.j.2003 Cena 11839.j.2din 8606103889027 515-04-1784/04 19.+32D.01. kombinacije (Z) 0011897 rastvor za injekciju. i 4.SANOFI PASTEUR S.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.5mL. Febricet. HCV .5mL Cena 14624. 1x0.co.+60i. mesec po rođenju. tokom 6 ili 12 meseci.J07C.33 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.6din 515-04-2999/03 15. 1x0.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY .+8D.5mL (SZR) 0328631 liofilizat za rastvor za injekciju.4din 515-04-1631/03 15.. PENTACT-HIB .2003 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. 150mcg/0. PEGINTRON .2004 (SZR) 0328608 rastvor za injekciju. VAKCINE j07c. influenzae tip B i inaktivisana poliomijelitisa 1.5mcg/kg nedeljno.c. 180mcg/0.5mcg/kg s. maks. pen sa uloškom. 4g dnevno. jednom nedeljno. 1. obično jednom nedeljno 135mcg ili 180mcg. liobočica sa rastvaračem u špricu.c. PEGINTRON .5din 8606103889010 515-04-1783/04 19. napunjen injekcioni špric.Irska peginterferon alfa-2b .j.5mL 2. 1x0..2007 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.09.5-1g na 4-6 sati. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.SCHERING PLOUGH .5mcg/kg nedeljno. tokom 6 ili 12 meseci.07.)/0.j.+30i.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328630 liofilizat za rastvor za injekciju.j. hronični B hepatitis. napunjen injekcioni špric. revakcinacija posle godinu dana.08. 135mcg/0.5mL Cena 17530.Francuska vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i H.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (Z) 0328632 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2007 (Z) 0328633 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.+4i. šumeće tablete treba rastvoritiu vodi.HIV koinfekcija i hepatitis C sa normalnom serumskom ALT: prema protokolima. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. pen sa uloškom.08. 1x0..5mL. . 50mcg. jednom nedeljno. Paracetamol PEGASYS® .5mL Cena 1371.L03AB11 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328607 rastvor za injekciju. 4 doze u 24 sata. P www.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . liobočica sa rastvaračem.5mL Cena 7302.5mcg/kg s.07. Panadol. 1x0. 120mcg/0. 3. 1x0. 80mcg. deca od 6-12 godina 1-4 putapo 250-500mg.DigitSoft.F. liobočica sa rastvaračem. u razmaku od 4-6 sati. Paracet. 1x0. bakterijske i virusne vakcine. deca dobijaju maks.5mL.j.5mL Cena 8606103170361 1842/2007/12 03.Švajcarska peginterferon alfa-2a .A.

2 i 3 . 5x5mL Cena 8606102455100 287/2006/12 06.5mL Cena 515-04-1755/04 28.abecedni spisak registrovanih lekova PENTASA® .Slovenija pentoksifilin . Pentoksifilin. Pentilin®. kutija.2005 (R) 1106221 tableta sa produženim oslobađanjem.7din 3838989503635 221/2005/12 15. Claudicatio intermittens oralno 2-3 puta po 400mg. kombinacije (Z) 0011898 liofilizat za suspenziju za injekciju. 10x10 kom Cena 3838989503864 223/2005/12 15.co. 500mg.9din 3838989508357 222/2005/12 15.Nemačka pentoksifilin . asacol®.5mL. . TOVARNA ZDRAVIL.D.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106710 rastvor za injekciju/infuziju.2007 Cena (R) 5129131 supozitorija. inj.j. 600mg. revakcinacija posle godinu dana. PeNTILIN® forte.SANOFI PASTEUR S. Salofalk® 250. 4x7 kom 8606102233111 1448/2007/12 09.Francuska vakcina protiv H. Paralelni lekovi: 5-aSa. D. Salofalk®.08.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. PentoHeXaL® 300. za održavanje remisije 3 puta po 250mg na dan. inj. PentoHeXaL® 300. Claudicatio intermittens: parenteralno i. 2x10 kom Cena 158. Salofalk® 500 PENTAXIM . ampula. kutija.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.08. 3. 2427. Claudicatio intermittens: 2 puta po 600mg.+25mcg+25mcg+40D.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.v. 5x5mL Cena 140.KRKA. Crohnova bolest: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti).+32D.+10mcg)/0. 100mg/5mL. ampula. PentoHeXaL® 300. Pentilin®. blister. PENTILIN® . TOVARNA ZDRAVIL. PeNTILIN® forte.2005 (R) 1106223 tableta sa produženim oslobađanjem. PentoHeXaL® 600. Trental®. Trental® 600 P www.j. 100-300mg dnevno ili spora i.J07CA06 VAKCINE j07ca bakterijske i virusne vakcine.DigitSoft.07. maks.j. inj.06. 10x10 kom Cena 2685.Švajcarska mesalazin .D. Trental®.v.) 100-200mg dnevno. adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna velikog kašlja i inaktivisana poliomijelitisa 1. Paralelni lekovi: damaton®.m. liobočica sa rastvaračem u špricu.) 100-200mg dnevno. D.4din +8D. . .06. parenteralno i. ulcerozni proktitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan. Pentoksifilin.. PentoHeXaL® 600. mesec po rođenju. INTESTINALNI 33 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati (R) 1129130 tableta sa produženim oslobađanjem. Trental®. influenzae tip B.(inf.2007 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti).Slovenija pentoksifilin . 600mg. PentoHeXaL® 600.8din 8606102233104 1240/2007/12 07. PentoHeXaL®.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .08.m.8din 3838989503871 220/2005/12 15.A07EC02 ANTIDIJAROICI. kutija. 100mg/5mL. (40i. 2x10 kom Cena 251.j.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. i 4.KRKA. PentoHeXaL®.j.A. posle jela. 100-300mg dnevno ili spora i. inj.(inf. Trental® 600 PENTOHEXAL® . Pentoksifilin. 1x0. Trental® 600 PENTILIN® FORTE .5mL 2. Paralelni lekovi: damaton®.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106222 tableta sa produženim oslobađanjem. 1g. 400mg.nr . blister.SALUTAS PHARMA GMBH .03.08. 400mg dnevno.+30i.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106220 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: damaton®. posle jela.

400mg dnevno. 300mg/15mL.07. meningitis 2g i. PentoHeXaL® 300.co. Trental® 600 PENTOVIT .v. 400mg.03. PentoHeXaL® 600. Cena 600mg. PeNTILIN® forte. 3x10 kom 8606102455124 290/2006/12 06.J01CA01 a11eX vitamini B kompleksa.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.O.) 100-200mg dnevno.BRISTOL-MYERS SQUIBB . Pentilin®. lečenje tokom 2 meseca.SALUTAS PHARMA GMBH . Paralelni lekovi: damaton®.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.Nemačka pentoksifilin . PeNTILIN® forte. deca do 10 godina uobičajeno pola doze za odrasle. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina Cena (Z) 0106711 koncentrat za rastvor za infuziju. PentoHeXaL® 600. Claudicatio intermittens: oralno 2-3 puta po 400mg. PENTREXYL . Paralelni lekovi: damaton®. 1g. cijanokobalamin . Pentilin®. PeNTILIN® forte.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 1x20 kom 8600102308114 (BR) 1052701 obložena tableta.07. Pentilin®. bočica. ampula.(inf. Trental® 600 PENTOHEXAL® 600 . Paralelni lekovi: damaton®.Srbija pentoksifilin .04.Nemačka pentoksifilin . ostale kombinacije (BR) 1052700 obložena tableta. 10x15mL 8606102455117 288/2006/12 06.Rusija tiamin. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg. dnevno (ujutru i uveče). VITAMINI P Cena 515-04-749-1 24. Claudicatio intermittens: parenteralno i. Trental®.nr . PentoHeXaL®.2003 doziranje: profilaksa 3 puta po 1-2 dražeje tokom 3-4 nedelje.SALUTAS PHARMA GMBH . 100-300mg dnevno ili spora i. na 6 sati.USA ampicilin .2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. PentoHeXaL®.A11EX. blister. inj.m. 50x1g www. 1x50 kom Cena 515-04-749/03 24. bočica.VEROFARM . blister.PANFARMA D. folna kiselina (vitamin B11). 2x10 kom Cena 122din 8600097400190 552/2006/12 17.O. Paralelni lekovi: ampicilin.. piridoksin. nikotinamid.2003 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3944din 3/2-10-4418 10.v. Pentrexyl® j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021105 prašak za rastvor za injekciju.DigitSoft. posle jela. Trental®. Trental®. maks. PentoHeXaL®.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106630 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. . Claudicatio intermittens: oralno obično 2 puta po jedna tabl. inj. ampicilin alkaloid®.340 abecedni spisak registrovanih lekova PENTOHEXAL® 300 .2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: parenteralno odrasli uobičajeno 500mg na 4-6 sati. Pentoksifilin. meningitis 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. Trental® 600 PENTOKSIFILIN . Pentoksifilin. PentoHeXaL® 300.07.03.

6mg+131.2004 Cena 2450. blister.DigitSoft. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.1din 515-04-363/04 09.HEMOFARM AD . 2x5 kom 3/2-10-9112 19. deca 5-8mg/kg dnevno. 18.Srbija fenobarbital . oralno odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250-1000mg na 6 sati.2002 Cena 498.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084521 tableta. blister.2002 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno pre svakog polnog odnosa. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 4136933 vaginalni krem. 18.co. 2x8 kom Cena 101. 500mg.CHEPHASAAR CHEMISCH . Paralelni lekovi: Fenobarbiton. blister. Paralelni lekovi: ampicilin.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .86mg. blister.12. 1x6 kom 3400970001088 3/2-10-9113 19.2002 Cena 254.2002 Cena 181.1din 8608808101657 1588/2006/12 05.9mg.12.56g Cena 85din 8608808101688 2267/2006/12 06.12.INNOTECH INTERNATIONAL . 100mg.9din 3/2-10-9114 19. 392.09.2002 Cena 311. bočica. 392. 20mg.12. 1x72g Cena 254.5g 3/2-10-9115 19.6din (R) 6136931 vaginalna tableta. 1x12 kom 3/2-10-9116 19.1din (R) 6136930 *vaginalne kapsule.2006 (R) 3021077 prašak za oralnu suspenziju.abecedni spisak registrovanih lekova PENTREXYL® .12. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. Phenobarbiton-natrijum M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163560 film tableta.9mg. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L). ampicilin alkaloid®.6mg+131. 2x10 kom P www.06. 250mg/5mL.01.7din (R) 4136934 vaginalni krem..nr . tvrda. pre ili u toku jela.1din 8600097400206 338/2007/12 23. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.86mg. 3x10 kom Cena 112. fiola.LABORATORIE INNOTHERA .5din (R) 6136932 vagitorija.Srbija ampicilin .5din (BR) 1163562 film tableta.J01CA01 341 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021073 kapsula. PHENOBARBITON . oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.06. Paralelni lekovi: glucosamin-MIP PHARMATEX .G02BB.2%.2007 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija).2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške artroze: 3 puta po 500mg. 1. fiola. 1.Nemačka glukozamin . urinarne infekcije: 500mg na 8 sati. 1x50. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. blister. 10x10 kom 515-04-363/04-2 09. uveče.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 517. tuba. Pentrexyl PERIGONA® . 6x4.2006 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela.GALENIKA AD .2%.12.Francuska benzalkonijum-hlorid . tuba.

tvrda.ALKALOID AD .O.Srbija fenobarbital .09. M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (BR) 1169200 kapsula. .11. liobočica sa rastvaračem. 1x20 kom Cena 135.PANFARMA D.2002  (R) 3115154 oralni rastvor. blister. 3x10 kom Cena 47. parenteralno 50-200mg. neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porekla: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 10-20mg. 15mg. PIASCLEDINE .11. po potrebi ponoviti za 6 sati. bočica. ulje avokada . 200mg+100mg. pre doručka.2din 8600097401043 250/2005/12 06. eklampsije. tvrda. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mik-romola/L).Srbija fenobarbital .09.07.nr . hemoroidi: po 600mg.2din 8600097400213 515-04-2344/03 19. bočica. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.Austrija ulje soje.PANFARMA D.R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati  (R) 1115150 kapsula. 398. uveče.C05CA03 VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108340 film tableta. .O. akutne konvulzije kod tetanusa. u stomatologiji: 300mg dnevno sa velikom čašom vode za vreme jela. cerebralnih hemoragija. 10mg.5din 29.2005 doziranje: status epileptikus.2004 doziranje: ublažavanje simptoma osteoar tritisa. 1x15 kom www.1din 5310001001735 3/2-10-5765 11. trovanja konvulzivnim otrovima i lekovima koji deluju stimulantno na centralni nervni sistem: individualno.INNOTECH INTERNATIONAL . 15mg/5mL.co.O. 600mg. 600mg.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija). maks.DigitSoft.. OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA Cena 515-04-3284/04 30.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084210 tableta.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH . deca 5-8mg/kg dnevno. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.Francuska diosmin .2003 2-3 puta P PHOLCODIN ALKALOID® . 1x150mL Cena 167din 3/2-10-5767 11.4din 29.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (Z) 0084520 liofilizat za rastvor za injekciju. blister.M09AX. 600mg dnevno. pre jela.11. Phenobarbiton PHLEBODIA .342 abecedni spisak registrovanih lekova PHENOBARBITON . blister. 5x2mL Cena 300.O. Phenobarbiton-natrijum PHENOBARBITON-NATRIJUM . prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.2003 752. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.07.2002 doziranje: suvi. 220mg/2mL. 2x15 kom 515-04-1584-1 doziranje: hronična venska insuficijencija: 600mg ujutro. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L). 15 kom Cena 515-04-1584/03 Cena (R) 1108341 film tableta. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.Makedonija folkodin .

. 2%.BOSNALIJEK D. . (1mL rastvora u spreju=8 puta pritisnutu vrh pumpice). Pipegal® PIPRIL® .D. .11.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni (R) 1132320 kapsula.abecedni spisak registrovanih lekova 343 PIKOVIT® FORTE . 1x4g 3/2-10-7413/1 25.Bosna i Hercegovina minoksidil . 2x10 kom Cena 147. u težim infekcijama 200-300mg/kg..j.j.7mg+2mg+6mcg+20mg+ 0. holekalciferol. blister. nikotinamid.nr .01.+400i. 1x60mL 3870010002076 81/2007/12 11. 24g dnevno. maks. folna kiselina.Srbija pipemidinska kiselina .2007 doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: deca starija od 7 godina 1 tabl.5mg+1. 5%.co. bočica. 3x10 kom Cena 198.Slovenija retinol.D. 1x2g www.2007 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti.2din 3838989623500 87/2007/12 11. tokoferol . a u slučaju drugih tegoba 2-3 puta godišnje po mesec dana. cijanokobalamin. rastvor.ZORKA PHARMA A. VITAMINI a11Ba multivitamini (BR) 1052110 obložena tableta. dnevno podeljeno u više doza.2007 doziranje: androgeno uzrokovana alopecija: kod muškaraca starosti od 18-65 godina.D11AX01 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11aX ostali dermatološki preparati Cena (R) 7159225 rastvor za kožu. bočica.5din (R) 1132300 kapsula.12. PILFUD® . askorbinska kiselina. tvrda. 2x10 kom 8608808104009 2067/2007/12 25.WYETH PHARMACEUTICALS . tiamin.GALENIKA AD .DigitSoft. D.01. kada se radi o nedostatku apetita. 5000i.12. 200mg. Pipem PIPEM . 200mg. bočica.2007 (R) 7159226 sprej za kožu. Paralelni lekovi: Palin®. piridoksin. tvrda.D.+60mg+1. TOVARNA ZDRAVIL. nakon nanošenja rastvora oprati ruke. PIPEGAL® . pri svakoj primeni losiona detaljno pročitati način aplikacije. 1x60mL Cena 3870010005336 82/2007/12 11. Paralelni lekovi: Palin®.Velika Britanija piperacilin .2003 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. riboflavin.09. tabl.A11BA. ujutru i uveče naneti po 1mL rastvora na potpuno suvu ćelavu površinu i blago utrljati.J01CA12 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU P Cena 3/2-10-7413 25.2002 Cena (R) 0021684 rastvor za injekciju. treba uzimati 2 meseca.KRKA.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: 100-200mg/kg.Srbija pipemidinska kiselina .5din 8608807100620 515-04-2607/03 28.4mg+10mg+15mg. dnevno rastopiti u ustima. bočica sa raspršivačem. posle jela. blister.01. blister. 2g.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni Cena 147. j01ca penicilini širokog spektra (R) 0021683 rastvor za injekciju. 4g. kalcijum-pantotenat. najviše 2mL 2% rastvora dnevno.

blister. doza se može povećati.NOVARTIS (BANGLADESH) LTD .10. 2. 1g.25mg/dan. 10mg dnevno. Prilinda®. 5mg.2003 doziranje: neuroprotektiv. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.07.co. posle 2-3 nedelje. 400mg. početna doza je 2 puta po 2. maks. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.25mg/dan. početna doza je 2 puta po 2. Tritace® PIRAMIL® .nr .25mg/dan. ramipril.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073152 rastvor za injekciju. 10mg dnevno. tabl. 12x5mL LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. ne smeju se žvakati. 3x10 kom 515-04-217-1 31. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.07. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. tokom ili posle obroka sa čašom vode.5-5mg/dan. 4x7 kom 8600097405430 1908/2006/12 20.5-5mg/dan.25mg.Bangladeš ramipril .FARAN LABORATORIES . 10mg/dan. ampula. Paralelni lekovi: oikamid PIRAMIL® . po postizanju željenog efekta terapiju nastaviti oralno. 10mg/dan. doza se može povećati.07. 6x10 kom 515-04-217/03 31. corpril.10.07. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. monokomponentni (R) 1103070 tableta. strip. posle 2-3 nedelje. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.HEMOFARM AD . tabl.LEK S. corpril.DigitSoft. 10mg. maks. 1.Grčka piracetam . maks.2003 Cena (R) 1073150 tableta.07. doza se može povećati.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). monokomponentni Cena (R) 1103071 tableta.Poljska ramipril . parenteralno odrasli 3g dnevno. 4x7 kom 8600097405447 1864/2006/12 18. doza održavanja 2 puta po 2. blister.25mg/dan. 7x4 kom Cena 9002260013937 1150/2006/12 07. blister. Paralelni lekovi: ampril®. monokomponentni (R) 1103073 tableta. Tritace® PIRAMIL® . www. ramitens®.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. doza održavanja 2 puta po 2.5mg/dan. se mogu uzimati pre. (dnevne doze od 2.25mg/dan. 4x7 kom Cena 9002260013968 1153/2006/12 07. po potrebi povećavati do 20g dnevno. tokom ili posle obroka sa čašom vode. (dnevne doze od 2. Paralelni lekovi: ampril®.2006 Cena (R) 1103072 tableta. blister. adjuvans u lečenju miokloničkih konvulzija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. 800mg.C09AA05 PIRACETAM . posle 2-3 nedelje.25mg/dan.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace.2003 Cena (R) 1073151 film tableta.5mg.344 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-217-2 31. ramitens®. maks.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. ramipril. . blister.Srbija ramipril .5mg/dan. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.A. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. Prilinda®.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). 10mg dnevno. ne smeju se žvakati. se mogu uzimati pre. maks.

kombinovana terapija tumora testisa. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.8 din (R) 1085350 tableta. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.05. tumora regiona glave i vrata.Merz Pharma Gmbh & Co.1din (8590027301058) 671/2006/12 18. 100mg.10. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. bočica. 50mg. kombinovana terapija tumora testisa.ZDRAVLJE A.9din (R) 1051721 tableta. tumora regiona glave i vrata. boca.PLIVA . 10mg/20mL. Platigal.2002 www. ekstrapiramidalni simptomi: oralno početno 100mg. sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza.LACHEMA A. 2x15 kom 515-04-61/04 07. tokom ili posle obroka sa čašom vode. 20mg.N04BB01 ANTIPARKINSONICI N04BB derivati adamantana (SZ) 0085353 rastvor za infuziju. blister.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju.abecedni spisak registrovanih lekova 345 po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. 200mg.PLIVA . poslednju dnevnu dozu uzeti pre 16 časova. Platinex PLATIGAL . boca od tamnog stakla. ramipril.2004 Cena 552.2004 doziranje: Parkinsonova bolest. vitamin B6 PK-MERZ .2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. 10x20mL Cena 3091. Platinex PLATIDIAM 50 .2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora.LACHEMA A. (dnevne doze od 2. corpril.Češka cisplatin . 2x10 kom 8600064112354 3/2-10-5386 26. početna doza je 2 puta po 2.co. 1x100mL Cena 1418din 8590027301065 670/2006/12 18. povećavati nedeljno do doze održavanja 2 puta po 100-300mg. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. PLATIDIAM 10 .05.Češka cisplatin . premenstrualni sindrom: 50-100mg dnevno.1din 515-04-59/04 07. Paralelni lekovi: ampril®.S. 10mg.D.S. KGaA .L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031260 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: cisplatin.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031261 koncentrat za rastvor za infuziju. terapija neurotoksičnosti izazvane izoniazidom: 3 puta po 50mg.GALENIKA AD . parenteralno 1-3 puta dnevno 200mg (500mL inf.Srbija cisplatin . tabl.Srbija piridoksin . blister. se mogu uzimati pre. Paralelni lekovi: Bedoxin®.5-5mg/dan. Platidiam 50. Platigal.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). bočica od tamnog stakla. . pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. Prilinda®. doza održavanja 2 puta po 2. Platidiam 10. 10x500mL Cena 15591. profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno. Tritace® PIRIDOKSIN .06. maks. brzinom 55 kapi/min.) maks. profilaksa piridoksin zavisnih konvulzija: kod dece 2-100mg. .2002 doziranje: oralno odrasli deficit vitamina B6 3 puta po 20-50mg. ovarijuma.07.Nemačka amantadin . ovarijuma. . tokom 5 dana na 3-4 nedelje.DigitSoft.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 28.06. Paralelni lekovi: cisplatin. ne smeju se žvakati.nr . 1x20mL 8606007080148 P Cena 3/2-10-5096 05. ramitens®.5mg/dan. 10mg/dan.

1x100mL 3/2-3086 17. 75mg. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. plastična bočica. 2x14 kom 3582910004172 515-04-2552/04 24.2000 Cena (R) 1402822 film tableta. 1x30 kom 03-7342/96 10.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . 120mg dnevno. Paralelni lekovi: cisplatin. 300mg dnevno. canesten®.2002 Cena 1333.co.DigitSoft.2000 (R) 1402821 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. plastična bočica. 5mg.03.5mg. maks.03.7din (R) 4157161 rastvor za kožu.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na kožI. 1x30 kom 03-7344/96 10. tuba.34 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju. 10mg/20mL.nr . hiper tenzija: 2 puta po 20-40mg dnevno.B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. Paralelni lekovi: zyllt® PLENDIL .2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. 1x20g P ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 153. Felodipin STada® 5mg retard PLIMYCOL . 1x30 kom Cena 03-7343/96 10. Platidiam 10. 1%. Platinex PLATINEX . po potrebi se doza povećava do 30mg dnevno. 50mg. 50mg.03.2004 doziranje: prevencija ishemijskih događaja. karcinomi glave i vrata.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402820 film tableta. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.7din 3/2-10-3085 17. Kansen. isključujući heparin Cena 3636.USA cisplatin . Paralelni lekovi: cisplatin. bočica.Hrvatska klotrimazol . 2. 1x20mL 515-04-251/03-1 05.07.7din 515-04-251/03 05.O. bočica. akutni koronarni sindrom: jednom dnevno 75mg.08. .Francuska klopidogrel . blister.ASTRA ZENECA UK LIMITED . na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.BRISTOL-MYERS SQUIBB .3din (R) 1068220 film tableta.03.2000 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 20mg dnevno.2004 Cena 142. bočica.03. Platidiam 10. 1x100mL Cena 8606007080155 3/2-10-5094 05. blister. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. bočica. karcinomi glave i vrata. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. maks. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. Mycoril® www.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031230 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: antifungol®.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157160 krem. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. Platidiam 50.PLIVA HRVATSKA D. Platidiam 50.06.7din (SZ) 0031231 rastvor za injekciju. 1%. 1x20mL Cena 521.O.Velika Britanija felodipin .06. 10mg. Platigal PLAVIX® .

2004 doziranje: adneksitis. VITAMINI a11cB vitamini a i d u kombinaciji 82. kalcijum-pantotenat. POLIVIT B .HEMOFARM AD .A. blister. piridoksin. .1din (R) 2052030 oralne kapi. 200mg.j. canesten® 3.03.. ampula. odrasli profilaksa 5-10 kapi dnevno.c.O. lečenje 3-4 dražeje dnevno.02. 5mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. Paralelni lekovi: antifungol®. . 800miliona/mL.Srbija bakterijski antigeni .Hrvatska klotrimazol . 300miliona/mL. . 6x1mL 8605001700793 Cena 355.. Mycoril® PLIVIT AD3 . polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S.O.M01AX. ili s. u razmacima 2.j.A11CB.9din 515-04-3940/03 03. 1x0.O. 1x10mL Cena 515-03-259/03 05.DigitSoft.m./mL.2004 www. 3 kom 34 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Cena 189.2007 doziranje: profilaksa i terapija hipovitaminoza: odrasli profilaksa 1-2 dražeje dnevno.J07AL01 VAKCINE j07aL vakcine protiv pneumokoka (Z) 0011856 rastvor za injekciju.5din 515-04-251/03-2 05. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI P Cena 367.co. canesten® 1. 3x10 kom Cena 45.12..G01AF02 g01aF derivati imidazola (R) 6137133 vaginalna tableta.abecedni spisak registrovanih lekova PLIMYCOL .5mL Cena 746. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052222 film tableta. Paralelni lekovi: Polyflamin mite POLYFLAMIN MITE . revakcinacija po potrebi.2004 doziranje: profilaksa hipovitaminoze A i rahitisa: deca profilaksa 3-6 kapi dnevno.nr . 1mL = 35 kapi.2002 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine primarna vakcinacija 0. deca profilaksa 1 dražeja dnevno. Paralelni lekovi: vitamin a+d PNEUMO 23 .5mL.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče jednu vaginalnu tabletu tokom 3 dana. 6000i. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166111 rastvor za injekciju.10.Francuska vakcina protiv pneumokoka. 6x1mL M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166110 rastvor za injekciju. terapija 15-25 kapi dnevno./mL+3000i.PLIVA HRVATSKA D. cijanokobalamin. pneumoniae) . ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.03. ampula. uretritis.Srbija bakterijski antigeni .A11EA.001mg+2mg.M01AX. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama). lečenje 2-3 dražeje dnevno. bočica.9din 3/2-10-8000 24.5mL vakcine. nikotinamid.SANOFI PASTEUR S.8din 515-04-3935/03 03. paba .8din 8600097011488 2525/2007/12 22. holekalciferol . terapija 815 kapi dnevno. Kansen. napunjen injekcioni špric.02. Paralelni lekovi: B-complex POLYFLAMIN FORTE . najranije 5 godina od primarne vakcinacije.PLIVA HRVATSKA D.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .O. riboflavin. rastvor. 25mcg/0.Srbija tiamin.Hrvatska retinol.. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .

1x2 kom Cena 328. neomicin.m.BELUPO. meka. 1x5000mL 8600097001410 768/2006/12 Cena (BR) 4156153 rastvor za kožu. 8.j. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL.+35000i.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137311 vaginalna kapsula.75mg. 1x500mL 3850343033299 1609/2007/12 06.co. Paralelni lekovi: Lactulose-MIP POSTINOR® 2 . 7.Francuska nistatin.2006 186.5%.LABORATORIE INNOTHERA .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.DigitSoft. PORTALAK® .5%.Hrvatska laktuloza . 7.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. Paralelni lekovi: Mirena® POVIDON JOD . 100000i.5%. kontejner plastični.7din (R) 3127050 sirup. 3 dana.5din 5997001313022 515-04-276/03 30.2002 doziranje: prevencija i lečenje vaginalnih infekcija: 1 vaginalna kaps.+35000i. kontejner plastični.06.. deca od 1-6 godina 5mL dnevno. 10%.Srbija povidon-jod .c.06. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).06. . kontejner plastični.3din 3/2-10-9117 10. 1x6 kom Cena 284. zatim 5-15mL sirupa. 60mL sirupa u početku. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.2din 05. deca od7-14 godina 10-15mL dnevno.06.6din 02.12. kontejner plastični.nr .7din 05. tokom 12 dana. 1x50mL Cena 60. 1x500mL Cena 8600097001373 762/2006/12 Cena (BR) 4156151 pena za kožu. u razmacima 2.5din 05. blister. uretritis.4din 8600097001434 764/2006/12 05.2006 1863.7g/100mL. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.9din 05.2006 www.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156150 rastvor za kožu. 1x500mL 8600097001403 767/2006/12 Cena (BR) 4156152 pena za kožu. .Srbija povidon-jod .GEDEON RICHTER LTD . 1x5000mL 8600097001380 763/2006/12 179. kontejner plastični. maks. zatim 5mL dnevno.j.34 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: adneksitis.D. Paralelni lekovi: Polyflamin forte POLYGYNAX .INNOTECH INTERNATIONAL . nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1. boca.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA P r02aa antiseptici (BR) 4120155 rastvor za ispiranje usta. . blister. 10%.D. kontejner plastični.2007 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa. 1x100mL 8600097001397 760/2006/12 Cena (BR) 4156154 rastvor za kožu. polimiksin b .08. ili s. uveče.06. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 66.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (R) 1135250 tableta. 0.2003 doziranje: zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) u toku 72 sata (druga tabl.2006 98. 10%.j.06. se uzima 12 sati posle prve).Mađarska levonorgestrel .D.2006 1791.2006 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi Cena 637.06.

2003 doziranje: 1 vaginalna tabl.D.5din 515-04-3998/03 03. 1x5000mL Cena 1791. 10%. POVIDON JOD . 1x40g Cena 139din 8600097001427 765/2006/12 05. 1x100mL Cena 98. . kanister.2003 doziranje: mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. 14 dana uključujući i dane menstruacije. Betadine® POVIDON JOD . nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.2004 P www. 1x20g 8608811006604 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Cena 99. blister.2003 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog Paralelni lekovi: aNTIsept d. tuba.JUGOREMEDIJA .02.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA r02aa antiseptici (BR) 4156461 rastvor za kožu.co. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .2003 Cena 90. 1x100mL 8608811006598 515-04-2347-3 29. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .1din (R) 4156463 rastvor za kožu.2006 doziranje: 1 vaginalna tabl.6din 8608811006581 515-04-2347-2 29.12. 14 dana (uključujući i dane menstruacije).06. Paralelni lekovi: aNTIsept d.12.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 34 4156155 mast.5%.06. Betadine® POVIDON JOD . 10%.Srbija povidon-jod . uveče pre spavanja.2006 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 7.2003 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.Srbija povidon-jod . tuba. mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. 200mg.Srbija povidon-jod .12.3din 8608811006574 515-04-2347-1 29. 2x7 kom Cena 179.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156462 rastvor za kožu. strip. 200mg. bočica.12.JUGOREMEDIJA .D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156301 rastvor za kožu. 1%.Srbija povidon-jod .Srbija povidon-jod .D08AG02 d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156460 mast.DigitSoft.12. bočica.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. uveče pre spavanja.Srbija povidon-jod .8din 8608811006611 515-04-2347-4 29. 10%.JUGOREMEDIJA .nr .ZDRAVLJE A. 1x100mL Cena 73.8din (BR) 6137100 vagitorija. . bočica.D.5din 515-04-2347/03 29.JUGOREMEDIJA . 10%. 2x7 kom 8600097001441 766/2006/12 05.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137107 vagitorija.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici Cena 179.

6din 8608811002323 515-04-2080/03 23.07. Betadine® PREDNISON . blister. kolagenoze): početna doza 10-20mg. plastična fiola.j.LES LABORATOIRES SERVIER .Srbija prednizon . 20mg. kolagenoze): početna doza 10-20mg. uzima se ujutro posle doručka. 2x10 kom Cena 54. zavisno od indikacije (bolesti kože. 60mg dnevno. blister. gastrointestinalne.D.. pluća. Paralelni lekovi: Prednison.FARMAKOS DD . 3x5000 i. endokrine. lio-ampula sa rastvaračem.PRIZREN .2003 doziranje: individualno. 60mg dnevno. pluća.DigitSoft. alergijske. maks. endokrine. gastrointestinalne.nr .j. maligne i reumatske bolesti.02. 5mg.2006 www. Pronison® PREDNIZON .Srbija prednizon . maks. Pronison® P PREDUCTAL MR .2004 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.Bosna i Hercegovina prednizon . Pronison® PREDNIZON . ORGANON . zavisno od indikacije (bolesti kože. krvi.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047551 tableta.co. boca.12.2003 doziranje: individualno.Francuska trimetazidin . gastrointestinalne. oka. 1x20 kom Cena 54. 5000i.5din (R) 1047556 tableta. .H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047555 tableta.2003 Cena 150.C01EB15 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01eB ostali lekovi u terapiji bolesti srca (R) 1109120 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem.07.D. alergijske./amp. 1x100mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 98. uzima se ujutro posle doručka.j. blister.08. zavisno od indikacije (bolesti kože. krvi.Holandija horionski gonadotropin .2004 doziranje: profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris: 2 puta po 35mg (ujutro i uveče). Paralelni lekovi: aNTIsept d. 60mg dnevno. 1x10 kom 3870010004605 515-04-241/03 30.11. 1500i. 2x10 kom 8608811002330 515-04-2081/03 23. pluća.12. maks. 5mg.2003 doziranje: individualno.2002 Cena 537. ZRENJANIN . lio-ampula sa rastvaračem. 2x30 kom Cena 1011din 515-04-1848/04 23.V. endokrine.JUGOREMEDIJA A. (Z) 0044143 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2din 1576/2006/12 05.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 51din (R) 1047511 tableta.6din 515-04-3999/03 03. blister.6din 8608805100332 515-04-303/03 03..G03GA01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (Z) 0044142 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. oka. oka. alergijske. Paralelni lekovi: Prednison. PREGNYL® . uzima se ujutro posle doručka. maligne i reumatske bolesti.BOSNALIJEK D. 35mg.350 (BR) 4156302 rastvor za kožu.09. krvi.1din 3/2-10-4645 29. 3x1mL 8600103419390 Cena 1020. kolagenoze): početna doza 10-20mg. 5mg./mL.N. Paralelni lekovi: Prednizon. maligne i reumatske bolesti. 10%.

zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika. Paralelni lekovi: claritine®. zakasneli puber tet zbog insuficijencije pituitarnih gonadotropina.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2.Srbija loratadin .v.2004 Cena 130din (R) 1107751 film tableta.10.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. 3x10 kom 8600097010436 2526/2007/12 22.Srbija metoprolol . šumeće tablete se rastvaraju u čaši vode pre upotrebe.2002 Cena 120. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno).Belgija dinoproston .HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Propess. blister. alergijski konjunktivitis.5mg/3g.nr . 1x120mL 8600097011976 3/2-10-4033 29. 1mg/mL.2002 Cena 167din (R) 3058282 sirup.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno.5mL) gela. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najviše 15mg (parenteralno). 50mg.4din (R) 1958281 tableta..05. 10mg.co.2007 Cena 70. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg (oralno).01. Flonidan®. 100mg. 5x5mL Cena 223. bočica od tamnog stakla. 2 puta po 50mg dnevno (oralno). napunjen injekcioni špric. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. 10mg.HEMOFARM AD . 1x3g Cena 2016. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058280 šumeća tableta. blister. 0. selektivni (R) 0107497 rastvor za injekciju. blister. kriptorhizam koji nije uzrokovan anatomskom opstrukcijom: uobičajeno kod stimulacoje ovulacije 5000-10000i. Prostin® e2 PRESOLOL .abecedni spisak registrovanih lekova 351 doziranje: individualno.v.2007 Cena 180. Loratadin P www. priprema folikula za ovulaciju.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 4143125 endocervikalni gel. 2x14mg 515-04-4762/03 24.1din (R) 1107496 film tableta.11.3din 8606007411133 72/2007/12 11. tireotoksikoza 4 puta po 50mg (oralno).11. 5mg/5mL. ampula. 1x10 kom Cena 123din 8600097011969 3/2-10-4029 29. Lorano. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.05.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.j. Metoprolol STada® 200mg retard PRESSING® . Paralelni lekovi: corvitol® 100.DigitSoft. 1x10 kom 8600097011983 3/2-10-4032 29. insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa. fiola. blister. 4x14mg 515-04-4761/03 24. aritmije: 5mg sporo i.11. po potrebi primeniti još jednu aplikaciju. ne preporučuje se upotreba duže od 2 dana. kod muškaraca: hipogonadotropni hipogonadizam. kod žena: stimulacija ovulacije. 50mg.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis.10.. corvitol® 50. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 24 sata posle primene zadnje doze menotrofina PREPIDIL® . angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno).6din (R) 1107750 film tableta. nesezonski hronični idiopatski rinitis.1din 8600097011341 2541/2007/12 22.

6din (R) 1103861 tableta.HEMOFARM AD .C09AA02 c09aa inhibitori ace. najbolje uveče.11.LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE .2003 Cena 459. doza 8mg/dan.9din 8606100722044 3/2-10-10002 12. doza održavanja se određuje individualno.7din (R) 1103702 film tableta. maks. hronična insuficijencija srca početna doza 0.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401400 film tableta. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. 1x30 kom 8608808104870 515-04-1924/03 02. ujutru. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. 3x10 kom 8608808104900 515-04-1923/03 02. blister. Inhibace Plus® PRILENAP .2003 doziranje: hipertenzija: početna doza 1-1. zobox® PRILAZID® PLUS . Inhibace®. maks. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 0.1din 8608808104887 515-04-1921/03 02.Srbija cilazapril . doza 5mg/dan. fiola. 2x10 kom 8600097401050 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 67din 2521/2007/12 22. PRILAZID® .C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5-5mg/dan. fiola. početna doza iznosi 0. 5mg.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan. fiola.10. u isto vreme.nr .GALENIKA AD . fiola. doza održavanja se određuje individualno.2003 Cena 622.352 abecedni spisak registrovanih lekova PREXANIL® .5-1. 8mg. monokomponentni Cena 1767. 1x30 kom 8606100722075 130/2006/12 06.25mg/dan. 4mg.11.Francuska perindopril . hidrohlortiazid .11. zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. monokomponentni (R) 1103860 tableta.11. stare osobe: hipertenzija početna doza 0. blister.5mg/dan. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. bolesnici sa cirozom jetre.4din (R) 1103704 film tableta. blister.02. pred spavanje. ujutru. PREXANIL® .DigitSoft.5mg.25mg/dan. doza održavanja 2.co. monokomponentni (R) 1103570 tableta.5mg/dan. 0. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus.5mg/dan (ili manje).GALENIKA AD . 1x30 kom Cena 134. 1x30 kom Cena 804.Srbija cilazapril. monokomponentni (R) 1103700 tableta.12.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5mg.2003 Cena 249din (R) 1103701 film tableta. postepeno se može povećavati do 2. 1mg. a zatim 4mg dnevno. blister. najčešće 1 tabl.Srbija enalapril . 2. doza 8mg/dan.4din 8608808105310 910/2007/12 03.2002 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.LES LABORATOIRES SERVIER . na dan. 1x30 kom 8608808104894 515-04-1922/03 02. maks. doza održavanja 1mg/dan.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).Francuska perindopril . najbolje uveče. Paralelni lekovi: cilazapril. a zatim 4mg dnevno.2007 www.5mg. 1x1 kom Cena 883. 5mg. 5mg+12.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. pred spavanje.05.5mg/dan.

10mg. posle 2-3 nedelje. Paralelni lekovi: ampril®.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 353 1103571 tableta. blister.25mg/dan. enatens® PRILENAP® H . enalapril HcT.5mg. uveče.DigitSoft. enap® .nr . Paralelni lekovi: enaHeXaL®. maks. 10mg+12. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 2x10 kom Cena 163.5mg. blister. 2x10 kom 8600097401340 (R) 1401503 tableta. blister. 4x7 kom 9002260013951 1152/2006/12 07.7din 342/2007/12 23.5mg/dan.01. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. blister. dnevno. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 1 tabl. doza održavanja 2 puta po 2. 10mg+25mg. enalapril HcT. maks. (enalapril 10mg sa hidrohlortiazid om 12.7din (R) 1103572 tableta. ramipril. enap® . enap®. tabl. enap® . 10mg dnevno.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. Piramil®. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. ne smeju se žvakati.co. tokom ili posle obroka sa čašom vode. početna doza je 2 puta po 2.07. maks.01. Tritace® P www.5mg.Srbija ramipril .8din 9002260013944 1151/2006/12 07. 20mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. blister.9din 8600097400114 62/2007/12 11.HEMOFARM AD . (dnevne doze od 2. Prilenap® H PRILINDA® . enalapril 20 mg.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 170. corpril.25mg/dan. enalapril 10 mg. najčešće 1 tabl. 10mg+25mg. po potrebi 2 tabl. 4x7 kom Cena 486. Prilenap® HL PRILENAP® HL . 10mg/dan.5mg/dan.5din 344/2007/12 23.01. 40mg/dan. enalapril Lek®.2007 Cena 242.HL.HL. ramitens®.H.2006 Cena 675. 10mg+12.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. 5mg. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. enalapril. monokomponentni (R) 1103071 tableta.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).01.2007 Cena 343/2007/12 23. doza se može povećati.HEMOFARM AD . hidrohlortiazid .Srbija enalapril.C09AA05 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401500 tableta. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 165. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. pre spavanja.).01. blister.5mg/tabl.Srbija enalapril.2007 Cena 345/2007/12 23.HEMOFARM AD .C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401502 tableta. dnevno.55mg/dan. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. hidrohlortiazid . 2x10 kom 8600097401357 (R) 1401501 tableta. se mogu uzimati pre. 2.H.01. 2x10 kom 8600097400121 63/2007/12 11. blister.07. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 2 tabl. po potrebi. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). enap® .2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).1din (R) 1103072 tableta.

5mL. kože i mekih tkiva. urinarnog.3din 8600103492102 1569/2006/12 05. epididimitis).Belgija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. dana ciklusa. Ukoliko je potrebno.Srbija cefazolin . endometrioza: 10-25mg dnevno od 5.5mL Cena 8606103683090 2341/2006/12 13.O. deca koja ranije nisu vakcinisana. liobočica sa rastvaračem u ampuli. selektivni (R) 1107170 tableta. liobočica sa rastvaračem u ampuli. angina pektoris: početna doza je 50mg. kostiju i zglobova.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. bilijarnog trakta.7din 8608808101770 60/2005/12 09.Nemačka noretisteron . 3log CCID50+3. maks. 1x20 kom Cena 216. inj.354 PRIMACEPH® . .2din 8606007082135 1097/2007/12 23.2003 P www.co. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes.GALENIKA AD .v. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca. dana ciklusa. bočica.GLAXOSMITHKLINE UK . blister. profilaksa 10mg dnevno od 19.Velika Britanija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. deca starija od 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno 3-4 jednake doze. PRINORM . tokom 10 dana.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. Ukoliko je potrebno. 100mg/kg dnevno.c. 1. . spore i.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.5mL duboko s. a zatim se povećava na 100mg. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. aritmije i infarkt miokarda: početna doza je 50mg. revakcinacija u 12 godini.09.12. I generacija (Z) 0321030 prašak za rastvor za injekciju. 1g.2005 doziranje: arterijska hipertenzija.09.SCHERING AG .O. Paralelni lekovi: atenolol. doza se može povećati na 200mg dnevno. 6g (izuzetno 12g) dnevno. 5mg.05. ili i.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011866 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja. doza se može povećati na 100mg. jedanput dnevno.5din CCID50. rubeole i parotitisa) .v.A. inf.7log CCID50+3log Cena 837. prostatitis. 100x0. (3log CCID50+3..Srbija atenolol . karcinom dojke: 40-60mg dnevno.-26.m.nr .DigitSoft.PHARMASWISS D.7log CCID50+3log CCID50)/0. Paralelni lekovi: cefazolin. lek se daje u obliku i.2006 doziranje: menoragija: 10-15mg dnevno podeljeno u više doza. rubeole i parotitisa) . Panapres PRIORIX™ . 1x0. galecef® PRIMOLUT®-NOR-5 . Paralelni lekovi: Trimovax PRIORIX™ . septikemija i endokarditis izazvani osetljivim mikroorganizmima: odrasli 500mg-1000mg na 6-12 sati.J01DB04 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. cefazolin-BcPP. jedanput dnevno. doza je 0. 2x7 kom Cena 73. jedanput dnevno. 50x1g Cena 7295.11. genitalne infekcije (npr. 100mg. maks.2007 doziranje: infekcije respiratornog.G03DC02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena (R) 1048431 tableta. (3-5 minuta) ili i.5mL 515-04-2704/03 05. cefazolin-MIP. jedanput dnevno.m. inj. bočica staklena. ukoliko je potrebno. 2.

2din 247/2006/12 03.5mL Cena 515-04-2704-1 05.2002 doziranje: lokalna terapija unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida: supozitorije 2 puta dnevno: ujutro i uveče. rastvor.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. ili i. blister. 1x10mL Cena 89.5%.6din 5310001004194 515-04-1208/03 30. Propafen® PROGESTERON DEPO .12. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca. maks.SLAVIAMED D. 5x10 kom Cena 468.12. borna kiselina . grupa I c (R) 1101420 film tableta.12.2003 Cena 515-04-3541/03 25.Srbija propafenon .Velika Britanija telmisartan. PROCULIN® . posle smirenja tegoba (svraba i bola). VAZOPROTEKTIVI c05aX ostala lokalna antihemoroidalna sredstva (BR) 4108102 krem. 1.7din 3/2-10-10523 26. deca koja ranije nisu vakcinisana.DigitSoft.2006 www. uvek posle pražnjenja creva.1din (R) 1101421 film tableta.S01GA51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (BR) 7091090 kapi za oči. 300mg.O. 4x7 kom 8606007910346 (R) 1401051 tableta.10.12. Paralelni lekovi: Propafenon alkaloid®.7log CCID50+3log CCID50. rektalni krem se stavlja 1-2 puta dnevno. 1x0.nr . blister.9din (BR) 5108103 supozitorija.11.07. 5x10 kom 8605000800227 2505/2007/12 19. 80mg+12.5mg. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. blister. 250mg/mL.5mg.3din 8605000800234 2510/2007/12 19. lidokain . rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. 150mg. . 3log CCID50+3.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 355 0011867 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.03%+1. ampula.GALENIKA AD . 0.ALKALOID AD .C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401050 tableta.m. jednom dnevno.C05AX.c. ukoliko je potrebno. 2.Makedonija nafazolin. revakcinacija u 12 godini.Švajcarska tribenozid. tuba.2003 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja. Sadržaj tube je dovoljan za 20-30 aplikacija. dnevno.2003 PROCTO-GLYVENOL .10.GLAXOSMITHKLINE UK . doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno. 7-14 dana. blister. PROFENAN® . 400mg+40mg. doza je 0. 5%+2%.G03DA03 P POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03da derivati pregnena (R) 0048468 rastvor za injekciju. 2x5 kom Cena 3/2-10-10523/1 26.2007 Cena 260.5mL duboko s.2007 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. Paralelni lekovi: Trimovax PRITORPLUS™ . liobočica sa rastvaračem u špricu.2003 doziranje: alergijski konjunktivitis: 1-2 kapi na svaka 3-4 sata ukapavati u konjunktivalnu kesu. hidrohlortiazid . 900mg dnevno.O.03. Paralelni lekovi: Micardis® Plus Cena 515-04-3541-1 25. 4x7 kom 8606007910339 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. bočica. 5x1mL 8608808101893 Cena 402. aluminijumska folija. 40mg+12.Srbija hidroksiprogesteron .NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .co..2002 226. 1x30g Cena 217. posle jela.

2003  (SZR)1014252 kapsula. 4-8 nedelja (Tinea capitis). 3x10 kom Cena 32871. 100mg. 35mg.1-0. podeljeno u 2 doze (ujutro i uveče.DigitSoft. 2x7 kom 8595026483705 655/2005/12 30. 150mg. Tinea cruris). Propafen® P www. blister.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047632 tableta.2005 Cena 1571. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno.35 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: supstituciona terapija: jednom mesečno (18-og ili 20-og dana ciklusa) po 125mg. u toku 3-6 min. tvrda.Irska takrolimus . maks. uzima se ujutro posle doručka. u trajanju od 24 sata. blister. 0. inj.LICONSA S.12.Makedonija propafenon .2din (R) 1327482 kapsula.2002 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. LTD. PROKANAZOL® . endokrine.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327480 kapsula. inf..L04AA05 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014250 kapsula.05mg/kg/dan u i. 3-6 meseci (onihomikoze).2din 5390332171116 274/2005/12 04.2005 Cena 3091. Paralelni lekovi: Profenan®.6din 5390332171123 515-04-1072/03 30.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. Kanazol. 100mg.GALENIKA AD . kod specifičnih populacija doza se koriguje zavisno od stanja pacijenta. dnevna doza je do 560mg.. ampula. 20mg.12.A. kolagenoze): početna doza 10-20mg. 60mg dnevno.0mg/kg telesne mase polako i.Španija itrakonazol . blister. 5mg.2005 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. blister.2003  (SZR)1014251 kapsula.v. zavisno od indikacije (bolesti kože. Sporanox PRONISON® . odrasli i deca najčešća početna oralna doza je 0.06. posle jela.12. 10x10mL 3/2-10-9344 25. gastrointestinalne. 1x40 kom Cena 383. 2x10 kom Cena 150.12. tvrda.v. 1x4 kom Cena 470. Prednizon PROPAFENON ALKALOID® . Paralelni lekovi: Prednison.ASTELLAS IRELAND CO. 6x10 kom Cena 13526. 3x10 kom Cena 2677. pluća. bočica. 30 dana (Tinea pedis. grupa I c (R) 1101460 film tableta. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf.5-1. krvi.nr . kontinuirano. 900mg dnevno. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.06. odnosno 250mg.2002 Cena 461. tvrda. blister.2005 doziranje: po uputstvu lekara.12.07.2din 5390332171130 515-04-1072-1 30.1din (Z) 1101461 rastvor za injekciju. oka.5mg. alergijske. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. 3 nedelje (keratitis fungalis). doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. PROGRAF® .Srbija prednizon . maligne i reumatske bolesti. 100mg.5din 8595026483712 654/2005/12 30. .08. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). maks. u zavisnosti od transplantiranog organa. posle transplantacije za sprečavanje odbacivanja organa. 1mg.5din (R) 1327481 kapsula.2007 doziranje: individualno. Paralelni lekovi: Funit. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). tvrda. blister.5din 8608808105303 1533/2007/12 23. ukoliko se lek ne moze primeniti oralno daje se doza od 0.co. preteći pobačaj: 125-250mg 1 puta nedeljno prvih 16 nedelja trudnoće (pošto je prethodno zaustavljeno krvarenje). parenteralno 0.3din 3/2-10-9345 25.3mg/kg/dan. doze su individualne. blister. tvrda. tvrda. 4x7 kom 8595026483729 656/2005/12 30.ALKALOID AD . .

10.DigitSoft. po potrebi moče se primeniti 180-240mg/dan u podeljenim dozama.09.1din 8608807100453 775/2006/12 05. sedacija odraslih na intezivnoj nezi: 1-4mg/kg/sat i.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 5x10 kom 8608807100460 777/2006/12 05.GALENIKA AD ..2004 doziranje: kod indukcije porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. blister. 5x10 kom Cena 77din 8608808105150 1532/2007/12 23. neselektivni (R) 1107183 tableta. 10mg/mL.v. ampula. doza održavanja 160-320mg/ dan. anksioznost. deca hiper tenzija i srčane aritmije: početna oralna doza je 0.D. inj. maks. do 320mg dnevno (odrasli). kesica.Srbija propafenon . Paralelni lekovi: Profenan®. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.5-1. A a doza održavanja je 2-3mg/kg/dan (podeljeno u više pojedinačnih doza). teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. blister. 10mg/mL.v. recofol® PROPRANOLOL . deca preko 3 godine 2.10.0mg/kg telesne mase polako i. tireotoksikoza. u periodu do 3 dana. 1x1 kom 515-04-4826/03 14. bočica. 300mg.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080420 emulzija za injekciju/infuziju. blister.10. 40mg. 1x50mL Cena 767.CONTROLLED THERPAPEUTICS (SCOTLAND) LTD .2007  (SZ) 0080424 emulzija za injekciju/infuziju. 10x50mL Cena 8606010925139 2543/2007/12 22. kasnije na dve). aritmije. Propafenon alkaloid® PROPESS .G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini Cena 7352.2din 8606010925160 2553/2007/12 22.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2.co. doza održavanja 80-160mg/dan. 10x10mL Cena 155. 10mg/mL. bočica.3din (R) 1101131 film tableta. u toku 3-6 min. 10mg/mL. 5x20mL Cena 1597.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza 2 puta po 80mg/dan. profilaksa posle infarkta: 160mg/dan oralno (u početku podeljeno na 4 doze. ampula. 35mg/10mL. dnevna doza je do 560mg.C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat. Prostin® e2 PROPOFOL 1% FRESENIUS .nr .Austrija propofol . grupa I c (Z) 0101132 rastvor za injekciju.FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH . angina pektoris: početnadoza2-3putapo40mg/danoralno.Velika Britanija dinoproston .2006 Cena 260. 1x100mL Cena 1540.. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i.2din 8606010925115 2530/2007/12 22.3din (R) 6143100 vagitorija. po 20-40mg u 10 sekundi.v. migrena i esencijalni tremor: početna doza 2-3 puta po 40mg/dan. Paralelni lekovi: diprivan®. . 10mg.2007  (SZ) 0080422 emulzija za injekciju/infuziju.5mg/kg i.2006 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg..1din (R) 1101130 film tableta.Srbija propranolol .2007  (SZ) 0080421 emulzija za injekciju/infuziju.07.2007  (SZ) 0080423 emulzija za injekciju/infuziju. parenteralno 0. 10mg/mL. opstruktivna kardiomiopatija: 10-40mg 3-4 puta dnevno oralno.abecedni spisak registrovanih lekova 35 PROPAFEN® .10. Paralelni lekovi: Prepidil®. inf. 10x100mL Cena 8606010925153 2555/2007/12 22. bočica. maks.5-1mg/kg/dan.v.06..2006 Cena 468. 150mg.1din 8606010925146 2551/2007/12 22.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.dozaodržavanja120-240mg/dan. bočica.10.06. 5x10 kom 8608807100477 776/2006/12 05. 900mg dnevno. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min.5mg/kg. P www. posle jela.06.

heparina.Češka tramadol .dnevno.Srbija protamin ..08.m.2004 30. 0.2004 717.2007 § (NR) 1087091 kapsula.G02AD04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 0143043 rastvor za injekciju.2007 doziranje: za završetak drugog trimestra: (13-20 nedelje trudnoće) 250mcg u dubokoj i. blister.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 6143120 vaginalna tableta. koja se ponavlja svakih 1. MED. 5mg.5-3. Paralelni lekovi: zerlon® PROSTAMOL . 400mg/dan. Paralelni lekovi: Prepidil®. ampula.Holandija finasterid .01. 1x15 kom (BR) (BR) 1134301 kapsula.7din (SZ) 0180030 rastvor za injekciju.PRO. blister. zatim 50-100mg na 6 sati. blister.01.m. doza se može povećati na 500mcg. žitki ekstrakt ploda . CS PRAHA A. a po potrebi još 1 posle 6 sati.01. Paralelni lekovi: Sintradon.01. 2x14 kom Cena 1874.6din 8600103453011 2579/2007/12 24. 320mg. 50mg/5mL. 2x10 kom Cena 8595026462724 1610/2007/12 06.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. ostali § (NR) 1087090 kapsula.4din 30. deca 1-2mg/kg. 1mg protamina neutrališe do 80-100 i. blister. 50mg. 1x1mL Cena 1369.25mg/mL.2007 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 puta na dan 1 tabl.MERCK SHARP & DOHME B. 3mg.2007 doziranje: krvarenja usled predoziranja heparina: i. PROSTIN® 15M .08.GALENIKA AD . tvrda. 50mg. Tramadol.G04CB01 UROLOŠKI LEKOVI g04cB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze (R) 1134205 film tableta.35 abecedni spisak registrovanih lekova PROSCAR® .j. blister. 320mg.09.2004 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 tabl.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . 3x20 kom Cena 515-04-264/03 Cena 515-04-264-1 Cena 515-04-264-2 30.nr . Trodon www.5 sata.Belgija dinoproston . . inj. od 5mg. postpar talna hemoragija: 250mcg duboko i. 2 vaginalete.. ampula.01. 5x5mL 8608808101879 2034/2007/12 25. TramaFlash®. maks. 1x4 kom Cena 4332.10. 320mg. u izuzetnim slučajevima. . u intervalima od 90 minuta. blister. tokom 10 minuta.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV .V.2007 doziranje: za ublažavanje postoperativnih i hroničnih bolova: početna doza je 25mg.S. tvrda. inj.8din 8606007411171 393/2007/12 30.N02AX02 ANALGETICI N02aX opioidi. tvrda.V03AB14 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti Cena 317. Propess P PROTAMIN SULFAT . tvrda. 3-12 meseci.v. maks. PROSTIN® E2 . Trama 24® retard.5din 8606007411218 64/2007/12 11.Belgija karboprost . blister. PROTRADON® . ukupna doza ne bi trebalo da pređe 2mg. 1x10 kom Cena 8595026462717 1611/2007/12 06. 2x15 kom 1134302 kapsula. posle jela.DigitSoft.co.BERLIN-CHEMIE AG . tvrda.Nemačka testerasta palma (Sabalis serrulatae).G04CX02 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (BR) 1134300 kapsula.

. 1x14 kom 8699540040151 1762/2006/12 02.R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi 1680. refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka. postepeno smanjivati do doze održavanja 50-150mg. ampul