www.DigitSoft.co.

nr

Izdavač
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd www.alims.sr.gov.yu e-mail: registar@alims.sr.gov.yu Helicon Publishing www.helicon.co.yu office@helicon.co.yu

Prim. mr ph. Tomislav Solarović Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

za Izdavača

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović Prim. mr sc. ph. Milena Miljković Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

autorI I urednIcI

Mr sci. ph Danka Stefanović Mr ph. Danka Tešić Mr ph. Tatjana Đerković Mr ph. Marija Mašković Mr ph. Ivana Mihajlović Dr vet. med Jelena Borlja Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović Ing. Julija Grujić Veselina Rakanović, farm. tehn. Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SaradnIcI

SaradnIcI na prIpremI Id podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević Mr ph. Vladan Savić Mr ph. Dejan Stevanović Nataša Đukić

Prof. dr Goran Janković Prof. dr Nenad Ugrešić Prof. dr Slobodan Janković Prof. dr Zoran Todorović

recenzentI

GRAFOLIK, Beograd
tIraž:

Štampa

2500 ISSN 1452-3337

www.DigitSoft.co.nr

Predgovor
Poštovane kolege, u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik 84/2004) u obliku prikladnih stručnih vodiča. Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka. Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova. Nacionalni registar lekova za 2008. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama iz 2007. godine. NRL se priprema iz Centralne baze lekova ALIMS-a i podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (, ▲, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe kao i drugi prikladni spiskovi. Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona svrstani u lekove biljnog porekla. Danas se biljni lekovi klasifikuju u dve medjunarodno uspostavljene ATC klasifikacije lekova (prema metodologiji koju opredeljuje SZO), tako da je određena kategorija biljnih lekova svrstana prema konvencionalnoj ATC klasifikaciji (npr. Gingko biloba), dok herbalnoj (HERBAL ATC INDEX-HATC, The Uppsala Monitoring Centre, 2004) klasifikaciji pripadaju biljni lekoviti proizvodi kod kojih je definisana aktivna supstanca biljnog porekla (list, koren biljke i sl.). Za ovu vrstu medicinskih proizvoda koriste se i pojmovi fitopreparati, biljni medicinski proizvodi, biljni lekoviti proizvodi i sl. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona). U NRL je dopunjen Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika br. 93/2007, iz Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu. Farmaceutima i lekarima Registar lekova smo pripremili i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije DIREKTOR

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

www.DigitSoft.co.nr

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.

www.DigitSoft.co.nr

Sadržaj
Predgovor ........................................................................................................................................3 Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu .....................................................................................7 Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama ..................9 Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama .....................471 Registrovani homeopatski lekovi .......................................................................................................475 Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) ............................................477 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše (§) ..........................................................................485 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (§).................................485 Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () ...................................................................486 Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti ()...................................................................487 Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova............................................................................491 Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova .........................................625 Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci ................................................................631 Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .................................................................................................................633 Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova ............................................................................723 Registrovani preparati insulina ..........................................................................................................725 Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove ........................................................................................729 Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova ..........................................................................731 Standardni termini farmaceutskih oblika ...........................................................................................735 Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci ............................................................751 Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova .........................................................................759 Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama .........................................787 Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji .............................................................................795 Korisne internet adrese .....................................................................................................................797 Indeks zaštićenih naziva lekova .........................................................................................................801 Indeks nezaštićenih naziva lekova .....................................................................................................819 Literatura .........................................................................................................................................832

www.DigitSoft.co.nrNAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA

OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

INN

ATC KLASIFIKACIJA

terapijska grupa

pakovanje ANALGETICI acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51 N02BA salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; aluminijumska folija, 100x10 kom Cena 2692.4din 3/2-10-10178 21.12.2001 8600064100993 EAN JKL režim izdavanja konc. aktivnih supstanci farmaceutski oblik br. rešenja za stavljanje u promet datum izdavanja rešenja veleprodajna cena

farmakološko-hemijska podgrupa

ParaLeLNoST LeKova Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom obliku, nezavisno od doze. Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka: PoTPUNa ParaLeLa (geNerIČKI LeK) podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. HeMIjSKa ParaLeLa (HeMIjSKa aLTerNaTIva) predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu (isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. TeraPIjSKa ParaLeLa (TeraPIjSKa aLTerNaTIva) podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični (nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.

www.DigitSoft.co.nrrežIMI IzdavaNja LeKova I SKraćeNIce U TeKSTU
R BR Z SZ ZR SZR   § Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Lek se može izdavati i bez Rp Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini RP Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”) Armourova jedinica ampula internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske metode koja meri faktor Xa aktivnost Anatomsko-terapijsko-hemijska bočica Christensen jedinice Citomegalo virus centralni nervni sistem katehol orto metil transferaza definisana dnevna doza dražeja Epštajn-Bar-virus elisa jedinice emulzija jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza folikulostimulirajući hormon gram gastrointestinalni trakt gonadotropni rilizing hormon granula hepatitis B površinski antigen herpes simpleks virus intraartikularno intraarterijski intradermalno internacionalna jedinica intramuskularno inhibitor monoaminooksidaze intratekalno intravenski infuzija

aj amp. anti Xa aTc boč. cj cMv cNS coMT ddd draž. eBv el.j. emulz. FeIBaj FIPj FSH g gIT gnrH gran. HBsag HSv i.a. i.art. i.d. i.j. i.m. iMao i.t. i.v. inf.

www.DigitSoft.co.nr

 inh. inj. INN j. kaps. karp. kes. kij konc. L Lf lingv. Lj maks. mcg mg Mi.j. mj mL mmol N NSaIL nazal o P p.a. Pdd perit. praš. r rp rastv. s.c. sa rastvar. SIK SL spolj. supoz. susp. tabl. Td tinkt. t.m. t.p. TPP transderm. upotr. v vagin. vagit. vzv inhalaciona primena injekcija Internacionalni Nezaštićeni Naziv jedinica kapsula karpula kesica kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica koncentrovani litar flokulirajuća jedinica lingvaleta Loomis jedinica maksimalna doza mikrogram miligram milion internacionalnih jedinica mili jedinica mililitar milimol nazalna primena nesteroidni antiinflamatorni lekovi nazalno oralna primena parenteralna primena periartikularno propisana dnevna doza peritonealna prašak rektalna primena lekarski recept rastvor subkutano sa rastvaračem sindrom iritabilnog kolona sublingvalna/bukalna primena spoljna supozitorija suspenzija tableta transdermalna primena tinktura telesna masa telesna površina totalna parenteralna prehrana transdermalni upotreba vaginalna primena vaginaleta vagitorija varičela zoster virus

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova 

5

aBecedNI SPISaK regISTrovaNIH LeKova Sa IdeNTIFIKacIoNIM PodacIMa, ceNaMa I ParaLeLaMa

5
5-ASA - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija mesalazin - A07EC02
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 806,2din (R) 1129300 obložena tableta; 250mg; fiola, 1x100 kom 8605000800012 515-04-1518/03 29.07.2003 Cena 650,9din (R) 5129303 supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom 8605000800029 515-04-1519/03 29.07.2003 doziranje: ulcerozni kolitis, ulcerozni proktitis, Crohnova bolest: oralno 3 puta po 500-750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1,5g dnevno podeljeno u više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja). Paralelni lekovi: asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500 5-FLUOROURACIL “EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034324 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena 632,2din 515-04-1600/03 18.11.2003 doziranje: palijativni tretman malignih tumora dojke, kolorektalne regije želuca, pankreasa, jetre, ovarijuma, cerviksa, mokraćne bešike, prostate, tumora glave i vrata i kao adjuvantna terapija posle hirurških intervencija i pre radioterapije: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: Fluorouracil-Teva

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

A
ACC 100 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 152,5din (BR) 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g 8606102455230 277/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g 8606102455247 282/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 200, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC 200 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena 201,9din 8606102455254 283/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g 8606102455261 284/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC SAFT - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena (BR) 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g 8606102455223 285/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACCOLATE® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija zafirlukast - R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

A

r03dc antagonisti leukotrienskih receptora (R) 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 1182,1din 5000455006461 53/2006/12 18.01.2006 doziranje: prevencija i terapija hronične bronhijalne astme: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 20mg pre jela

www.DigitSoft.co.nr

12

abecedni spisak registrovanih lekova

A

ACETISAL PH 8 - GALENIKA AD - Srbija acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 1144din 8608808103019 515-04-3290/03 08.12.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza; antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2,4-3,6g/d u više pojedinačnih doza, doza održavanja 3,6-5,4g/d, maks. 8 g; juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2,4-3,6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica: odrasli 4,9-7,8g/d, a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: anbol, andol, ask pH 8, aspirin® 500, aspirin® Migran, aspirin® direkt, aspirin® protect, Midol ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 504,2din (R) 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25 kom 8608811006000 515-04-3380/03 25.12.2003 Cena 551,4din (R) 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25 kom 8608811006017 515-04-3381/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8608813900573 515-04-3382/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana. ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5 kom Cena 504,2din 8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova ACT-HIB - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B - J07AG01
VAKCINE

13

A

Cena 627,4din 3/2-10-8001 24.12.2002 doziranje: profilaksa teških, sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis, artritis, epiglositis, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0,5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0,5mL u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od 0,5mL. Paralelni lekovi: Hiberix™ ACTASULID® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija nimesulid - M01AX17

j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5mL

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 103din 8600064103147 396/2007/12 30.01.2007 doziranje: reumatoidni artritis, degenerativna reumatska oboljenja zglobova, dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi, sportske povrede, upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg dnevno, maks. 400mg dnevno; deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: aulin, Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-Md ACTILYSE® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

Cena 43677din 3/2-10-9274 17.12.2002 doziranje: akutni infarkt miokarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/kg, (maks. 50mg) tokom 30 minuta, 0,5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embolija pluća: 10mg i.v. bolusom tokom1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebralna tromboembolija (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta. ACTIVELLE® - NOVO NORDISK A/S - Danska noretisteron, estradiol - G03FA01

B01ad enzimi (SZ) 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; liobočica sa rastvaračem, 1x50mL

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03Fa gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije (R) 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg; kontejner za tablete, 1x28 kom Cena 556,8din 8600102099470 126/2006/12 06.02.2006 doziranje: menopauza, sprečavanje nastanka osteoporoze, terapija simptoma nedostatka estrogena, prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi (terapiju početi godinu dana po nastupanju menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana. Paralelni lekovi: Kliogest® ACTONEL® - AVENTIS PHARMA - Nemačka risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom Cena 1976,4din 3/2-10-8879 18.12.2002 Cena 18330,8din (R) 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14 kom 3/2-10-8879/1 12.12.2002

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

A

doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca. ACTRAPID HM - HEMOFARM AD - Srbija insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva Cena 964,6din (R) 0041537 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; bočica, 1x10mL 8600097012126 515-04-840/03 27.06.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® FLEXPEN® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 515-04-1708/04 19.07.2004 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® NOVOLET® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041544 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2209,6din 515-04-1188/03 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® PENFILL® - HEMOFARM KONCERN A.D.VRŠAC PO LICENCI NOVO NORDISK A/S - Srbija insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041414 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2026,1din 515-04-1188-01 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ADRENALIN HCL 1:1000 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena 1786din 8608811000213 682/2006/12 19.05.2006 doziranje: anafilaktički šok, angioedem, akutne alergijske reakcije: parenteralno 0,2-1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg i.v.; anafilaktički šoka (odrasle osobe): 0,5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0,3mg i.m.); lokalna primena na sluznice 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041413 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula, 5x3mL

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

15

ADRIANOL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL; plastična bočica, 1x10mL Cena 70,9din 8600064100047 733/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: odrasli i adolescenti 4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: adrianol® T ADRIANOL® T - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL; Cena 57,4din plastična bočica, 1x10mL 8600064100054 734/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: deca do 1 godine 1 kap u obe nozdrve pre hranjenja; deca od 1-5 godina 3 puta po 2 kapi u obe nozdrve. Paralelni lekovi: adrianol® ADRIBLASTINA RD - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg; liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena 853,8din 8606007410068 683/2006/12 19.05.2006 Cena 3837,3din (SZ) 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg 8606007410075 687/2006/12 23.05.2006 doziranje: prevencija diseminacije malignih tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinom bronhija i pluća): monoterapija odrasli 60-75mg/m2 brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m2; monoterapija deca 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje. Paralelni lekovi: caelyx, doxorubicin, doxorubicin-Teva, Sindroxocin® AERIUS - SCHERING PLOUGH - Holandija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica, 1x60mL Cena 471,8din 515-04-4355/03 25.03.2004 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno. AERIUS - SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10 kom Cena 351,3din 3/2-10-7584 20.11.2002 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno.

A

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

A

AFLODERM® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

d07aB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II) (R) 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena 202,9din 3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006 Cena 202,9din (R) 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g 3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006 doziranje: akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. AGGRASTAT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (SZ) 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL; bočica, 1x50mL Cena 15610,4din 515-04-1888/04 29.09.2004 doziranje: primenjuje se u cilju prevencije rane pojave infarkta miokarda kod bolesnika visokog rizika: sa nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST elevacije (pojava bola u grudima tokom poslednjih 12 časova), kao i kod onih koji se podvrgavaju akutnoj ili elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji i/ili ugradnji stenta:početnadoza0,4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30 min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 108 sati. AGGRENOX® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (R) 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; Cena 1218,2din 25mg+200mg; bočica, 1x60 kom 9006968004136 1178/2006/12 13.07.2006 doziranje: smanjenje rizika od moždanog udara: kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze; preporučena doza je 1 kaps. 2 puta na dan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode. AGLURAB - MEDIS D.O.O. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA - Norveška metformin - A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 233,3din 515-04-3735/04 30.09.2004 Cena 362,6din (R) 1043103 film tableta; 850mg; bočica plastična, 1x100 kom 515-04-3736/04 30.09.2004 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno, počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana, nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana, a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg; maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: glucophage, gluformin, Meglucon 500, Meglucon 850, Metfogamma® 1000, Metfogamma® 500, Metfogamma® 850, Metformin, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850, Tefor

a10Ba bigvanidini (R) 1043102 film tableta; 500mg; bočica plastična, 1x100 kom

www.DigitSoft.co.nr

07.j. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. za vreme operacija. akutni edem.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .KEDRION S. . . ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. octanine F ALBOTHYL® . teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. vaxigrip®.Italija vakcina protiv gripa (inaktivisana. 1x5mL Cena 13052. 1x250mL Cena 2440.G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137035 vagitorija.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom. 1x6 kom Cena 219. vakcina protiv gripa inaktivisana. vaginalni i cervikalni vaginitis. Paralelni lekovi: Immunine. liobočica sa rastvaračem.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179700 rastvor za infuziju.Nemačka polikrezulen .2006 doziranje: zaštita od gripa: odrasli i deca preko 7 godina.j. liobočica sa rastvaračem. na drugi dan tokom 1-2 nedelje. bočica.8din 3/2-10-7591 26.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom. za vreme operacija. bočica.CHIRON S.12. blister.2002 Cena 6535./10mL. . 500i. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 20% www. 200i.2002 doziranje: erozija grlića materice.D.02.4din 8606103010056 270/2006/12 06. 1x50mL Cena 1684. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 5% ALBUMIN (LJUDSKI) 5% . 200g/L. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.03. napunjen injekcioni špric.L.abecedni spisak registrovanih lekova AGRIPPAL™ S1 .Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) . . rascepana virusna čestica) . visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65 godina starosti.6din 8606103010049 266/2006/12 06.ALTANA PHARMA AG .2002 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno. 1x10mL (Z) 0066011 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.D./5mL.8din 3/2-10-7592 25. Paralelni lekovi: Fluarix. ALBUMIN (LJUDSKI) 20% . zavisi od stepena nedostatka faktora IX. akutni edem.12.nr . po protokolu o imunizaciji.R. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.Italija faktor IX .P.5din 8606103310019 176/2006/12 13. stepena i mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika. vaxigrip® junior AIMAFIX .B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179701 rastvor za infuziju.A. 1x0.J07BB02 VAKCINE 1 A j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011900 suspenzija za injekciju.03. 90mg.3din 8606102233173 3/2-10-5231 16.5mL Cena 387.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 50g/L. cervicitis: 1 vag.co.DigitSoft.

4din (Z) 0011147 rastvor za injekciju.2006 (SZ) 0034352 rastvor za injekciju/infuziju.05.ZDRAVLJE A. bočica staklena.5mL. bočica staklena. 2x10 kom 8600064101266 2260/2006/12 06. u mesečnim intervalima (doza održavanja).07. Paralelni lekovi: Fosamax®. ili s.03. 250mg. jednokratno. ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.Srbija cefaklor .03. 500mg/10mL.07. blister.v. 1000mg/20mL..6din 9088882447220 650/2006/12 17.5mg/kg i. 50mg/mL.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. 12 meseci posle treće doze.8din 03.Srbija alendronska kiselina .6din 9088882447244 652/2006/12 17.2din 03. 25mg/mL. lečenje osteoporoze: 10mg/dan. u mesečnim intervalima (doza održavanja). blister. dnevno 2-5 dana.c. 5mL.nr . 10x5mL 8605001700458 3/2-10-6394/1 18.2006 www.GALENIKA AD . bočica staklena. akutna limfoblastna. monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. 10mg.03. 1x20mL Cena 3115.3din 03. revakcinacija: 0. bočica.Austrija citarabin . . 1x10mL Cena 1344din 9088882447237 651/2006/12 17. tvrda.J07AM52 VAKCINE j07aM vakcine protiv tetanusa (Z) 0011146 rastvor za injekciju.2006 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tiko steroidima: 5mg/dan. (daje se intratekalno u kombinaciji sa metotreksatom i kortikosteroidima): prema protokolu. 100mg/5mL.03.L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034350 rastvor za injekciju/infuziju. veoma maligni non-Hodgkin limfom.2006 doziranje: leukemija kod dece i odraslih (akutna mijeoloidna.5mL u razmaku 4-12 nedelja (obično u uzrastu 3. 1x5mL Cena 8605001700861 3/2-10-6394 18. 1x5mL Cena 313.EBEWE PHARMA GES. 2x8 kom Cena 8608808102579 238/2006/12 Cena (R) 1321195 kapsula. 2x8 kom 8608808102548 239/2006/12 (R) 3321193 prašak za oralnu suspenziju. 6 i 8 meseci).2006 584.05.2006 296. boca staklena.2002 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze po 0. KG . bočica.co. a najkasnije do navršene pete godine života. 500mg.2002 Cena 5945. Paralelni lekovi: cytosar® ALFACET® . Lindron ALEXAN® EBEWE .m.DigitSoft. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). tvrda. 1x60mL Cena 8608808102524 241/2006/12 316din 03. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . blister.v. monoterapija 100-200mg/m2 i. hronična mijeoloidna.Srbija vakcina protiv difterije.05.D.12. 5mL.1 abecedni spisak registrovanih lekova A ALDIPETE-T .M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati Cena 152. boca staklena.2006 (SZ) 0034351 rastvor za injekciju/infuziju. intermedijarni non-Hodgkin limfom. tetanusa i velikog kašlja . dnevno 5 dana. 1x60mL Cena 8608808102531 240/2006/12 (R) 3321194 prašak za oralnu suspenziju. profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema). II generacija (R) 1321190 kapsula.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.B.2din (R) 1059075 tableta.H NFG. Paralelni lekovi: Tripacel ALENDRONAT .M. monoterapija 1-1.2006 172.

Francuska pemetreksed . deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. 1g dnevno. bočica.07.ALKALOID AD . prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan). deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.02. 250mg/5mL.D.co.3din 5014602101275 155/2006/12 07. .A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02aB jedinjenja aluminijuma (BR) 2122101 oralni gel. blister.2din (R) 3021908 prašak za oralnu suspenziju. maks. 2x8 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 93/2006/12 31. 1x100mL Cena 3/2-10-4809 29.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra 119. maks. u ginekološkoj praksi. 20x16g Cena 145.v infuzije tokom 10 minuta.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: otitis media.8g. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.S. 4g dnevno.02. posle primene primarne hemioterapije.nr . cefaklor alkaloid® ALFOGEL® . ospamox®.4din 487/2005/12 21.LILLY FRANCE S.Makedonija amoksicilin . tvrda. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. kesica.5mg na 8 sati. ALMACIN® . maks. ALIMTA® . .J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 126. 8. blister.BILIM PHARMACEUTICALS A. 500mg.5mg na 8 sati.Turska amoksicilin . deca do 1 godine 62.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402830 tableta. 6g dnevno.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. ospamox®. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. Sinacilin® ALMACIN® . profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.DigitSoft.1din 8608808100117 108/2006/12 02. ospamox® dT. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. 1x500mg Cena 120484. dopuna terapije ulkusne bolesti: 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2 kesice. kao terapija drugog reda.L01BA04 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 2x10 kom 8600064103949 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021910 kapsula.01. u ginekološkoj praksi.10. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. Paralelni lekovi: amoksicilin. infekcije respiratornog trakta.S. 5mg. prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa. maks. infekcije kože i mekih tkiva. maks. dva sata posle jela i pred spavanje. 6g dnevno.2006 doziranje: gorušica. podeljeno u 3 doze ili 62.5mg na 8 sati. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. 1g dnevno.2006 www. Paralelni lekovi: amoksicilin.2006 doziranje: u kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu malignog pleuralnog mezotelioma. Bactox®. u tretmanu uznapredovalog ili metastaziranog “non-small cell” karcinoma pluća: 500mg/m2 telesne površine u vidu i.ZDRAVLJE A.A. deca do 1 godine 62. . Bactox®.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. amoxicillin.Srbija aluminijum fosfat . amoxicillin. bočica. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. 500mg.Srbija amlodipin . infekcije kože i mekih tkiva. profilaksa bakterijskog endokarditisa.maks. ospamox® dT. cefaklor. 1g dnevno. profilaksa bakterijskog endokarditisa. Sinacilin® ALOPRES® . Paralelni lekovi: cefaclor.GALENIKA AD . infekcije urinarnog trakta.

amlogal®.2005 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). 6x10 kom Cena 125. Normodipine®. maks.12. 10mg. 10mg dnevno.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora Cena 67. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno.2007 doziranje: astma i druga stanja hroničnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 4mg dnevno.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168089 tableta. ecosal easi-Breathe.DigitSoft. 2mg. 2mg/5mL. blister. angina pektoris: jednom po 5mg. ventolin™ ALOPURINOL . sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. amlodipin.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.1mg/kg telesne mase. deca do 2 godine 4 puta po 0.10. maks. Monodipin. Paralelni lekovi: ecosal. 8 inh. www. 2x20 kom Cena 76. blister. bočica.nr .D.12.Srbija salbutamol . tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. ALOPURINOL . nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno.5din 8600097400268 2506/2007/12 19.9din 8608807100927 707/2005/12 30. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. 8mg u jednoj dozi. deca od 2-6 god. 300mg. dnevno (delovanje nastaje nekoliko min. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. 100mg. blister.20 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 1402831 tableta. Norvasc®. 1x100mL 8600097400633 218/2007/12 17. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno.1din 8600064103956 92/2006/12 31. amlohexal. primena citostatika i radijacione terapije). 3-4 puta po 1-2mg dnevno.PANFARMA D. podeljeno u više doza.2002 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). 100mg. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 2 inh. vazotal ALOPROL .2007 Cena 66. primena citostatika i radijacione terapije). .Srbija salbutamol . i traje 3-5 sati). Paralelni lekovi: amlodil. (100mcg-200mcg). nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno.Srbija alopurinol . amlopin Lek®. Tenox®.01.HEMOFARM AD .5din (R) 3114151 sirup. akutni napad deca 1 inh. maks. blister.03.2005 Cena 69din (R) 1168090 tableta. leukemija. podeljeno u više doza. limfomi. na 6-8 sati. .M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168050 tableta. 5x20 kom Cena 183. (100mcg). dnevno.01.9din 8600064101426 3/2-10-8037 23. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Spalmotil® ALOPROL . prevencija astme izazvane fizičkim naporom 1 inh. po potrebi ponoviti posle 4 sata. 2x10 kom Cena 428.D. bočica.O.O.ZDRAVLJE A. maks. dugotrajna terapija 1 inh.co. leukemija. .R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 1114150 tableta.2006 doziranje: hipertenzija.3din (R) 7114152 rastvor za raspršivanje. posle inh.2002 doziranje: akutni napad astme: odrasli i deca preko 12 godina 1-2 inh.. 8 inh. 1x10mL 8600097400640 3/2-10-500 29. 5mg/mL. Spalmotil®. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno.Srbija alopurinol .12. 3x10 kom 8608807100040 708/2005/12 30. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. limfomi. blister.

. pa na 4mg. 1mg. Kamiren®. Ne ponavljati dozu u periodu 7 dana. Paralelni lekovi: doxacor.D.A11CC20 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050106 kapsula. 0.ZDRAVLJE A.2007 doziranje: stanja izazvana poremećajima nivoa kalcijuma za sve indikacije osim osteoporoze (renalna osteodistrofija.03.3din 358063797253 1185/2006/12 13. Kamiren® XL www. bočica.2006 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja prilikom početne ili ponovljene hemioterapije: preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza. . . blister.Irska brimonidin .HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD.Irska palonosetron . povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. rastvor.01.03. 1x30 kom 8600064102201 606/2007/12 01. doza održavanja 4 kapsule dnevno. bočica staklena. progutati cele sa malo vode. maks. . 1x5mL Cena 6003. 3x10 kom 8600064100122 193/2007/12 16.25mcg+200mg. bočica. ALPHA D3® .A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124574 rastvor za injekciju. 1mcg. hipofosfatemički i nutritivni rahitis i osteomalacija. dnevna doza 1mcg. 1x30 kom 8600064103864 607/2007/12 01. prevencija hipokalcijemije posle paratireoidektomije) odrasli i deca teža od 20kg obično početna doza 1mcg dnevno. ALPHADOL-C . 3x10 kom A Cena 391.3din (R) 1050101 kapsula.10. benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno.09. renalna osteodistrofija.nr . oprez zbog moguće hiperkalcijemije. bočica.2% ALPHAPRES® .2007 Cena 105.25-0.Srbija alfakalcidol . 0. 1x50 kom Cena 373.A11CC03 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050100 kapsula.ZDRAVLJE A. meka. meka. meka. ALPHAGAN . doza može da se povećava za 0.8din (R) 1103766 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 21 ALOXI® .ALLERGAN . hipoparatireoidizam. 2mg.2002 Cena 798. bočica. 0. 16mg dnevno. vitamin D-zavisan rahitis.25mcg. osteoporoza izazvana insuficijencijom bubrega sa destrukcijom tkiva bubrega: početna doza uobičajeno 1-2 kapsule dnevno.2002 doziranje: osteoporoza. zavisno od indikacije.co.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103765 tableta. 0. hipoparatireoidizam. ne sisati ih ili žvakati.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094070 kapi za oči.5din (R) 1050102 kapsula.3din 3/2-10-10519 26.DigitSoft.2004 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap. 1x5mL Cena 805. malapsorpcioni sindrom. Paralelni lekovi: Brimonal 0.9din 515-04-02490/04 28.5mcg. 3x10 kom Cena 62. maks. 8mg.5din 8600064102096 3/2-10-6931 26.5mcg dnevno. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. blister. maks. blister. pseudorahitis. kalcijum-karbonat .D.Srbija doksazosin .07.2%.2007 Cena 619.01. osteoporoza odrasli obično 0. 0.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče.PANACEA BIOTEC LTD.12. kaps. pola sata pre početka hemioterapije.25mg/5mL.2din 8600064100108 194/2007/12 16.Indija alfakalcidol. meka. rahitis i osteomalacija zbog hipofosfatemije rezistentne na primenu vitamina D 3 .5mcg.

2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.DigitSoft. 1x60 doza Cena 8606102233142 1246/2006/12 26. 1x60mL Cena 3870010004209 88/2007/12 11. . polako otapati u ustima. Cena sprej-boca sa dozerom. kalcijuma i magnezijuma (BR) 3122184 oralna suspenzija. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za doziranje (10-20mL) suspenzije. 333. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. ne koristiti u terapiji održavanja. trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca. 160mcg/doza. magnezijum-oksid . ALTACID® .07. benigni gastrični ulkus).ALTANA PHARMA AG . kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122183 tableta za žvakanje. kao pojedinačna doza. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno.11.01. 160mcg/doza. tabl.01.Kipar lansoprazol . 2249.01. 80mcg/doza. 2x8 kom Cena 3870010004193 2106/2006/12 14. 1x60 doza Cena 1793. a četvrtu dozu uzeti pre spavanja. blister. 1x120 doza Cena 3180din 5060065110019 12/2006/12 10.Bosna i Hercegovina aluminijum-hidroksid.Nemačka ciklesonid . . blister. benigni gastrični ulkus).nr . kao pojedinačna doza.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. . uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno.8din 8606102233159 1247/2006/12 26.D.MEDOCHEMIE LTD. Paralelni lekovi: alvesco® 160 AMARIN .BOSNALIJEK D. 80mcg/doza.ALTANA PHARMA AG . 30mg. lečenje se može ponoviti nakon jednog meseca pauze. ½ do 1 sat nakon obroka. maks.co.2004 www.2006 (R) 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.2006 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. duodenusni ulkus.5mg/5mL+425mg/5mL. magnezijum-hidroksid .22 abecedni spisak registrovanih lekova A ALTACID® . tvrda.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122760 kapsula.D.3mg+158. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. ALVESCO® 160 .Bosna i Hercegovina aluminijum-oksid. 1x120 doza 5060065110026 13/2006/12 10. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl.2007 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks.04.07. 2x10 kom Cena 945.4mg. sprej-boca sa dozerom.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.Nemačka ciklesonid .R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. duodenusni ulkus. sprej-boca sa dozerom. 4 puta na dan.4din 515-04-497/04 07.BOSNALIJEK D. sprej-boca sa dozerom.2006 (R) 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. bočica. Paralelni lekovi: alvesco® 80 ALVESCO® 80 .

ampula. Paralelni lekovi: Lanzul®.HEMOFARM AD .11.2002 www.12.11.2005 Cena 790.9din 515-04-279/03 02.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1mg dnevno. lek se uzima pre ili u toku doručka.abecedni spisak registrovanih lekova 23 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca: 8 nedelja. blister.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 176.07. Paralelni lekovi: glimepirid. 10x2mL 8608808100070 (SZR) 0024283 rastvor za injekciju. 20 kom Cena 199din 3870010004155 3/2-10-9998 12. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks.Srbija ambroksol . a nedeljno maks.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 0024282 rastvor za injekciju. 2x15 kom 8606102967016 (R) 1042311 tableta. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.5din (BR) 1112301 šumeća tableta. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.Italija glimepirid .12.2007 Cena 91.9din 12. 2x15 kom 8606102967023 (R) 1042312 tableta. Lasoprol.9din (BR) 1112302 šumeća tableta. 10x2mL 8608808100087 Cena 3/2-10-7401 Cena 3/2-10-7402 430.DigitSoft. blister. 25mg+20mg+200mg+80mg+0. 100mg.12.8din 12.P.GALENIKA AD .6din (R) 3112300 sirup. Meglimid® AMBRO-HEMOFARM . Zollinger-Ellisonov sindrom: početi sa 60mg/dan. Mucosolvan®. ampula.A.10.7din 101/2005/12 19. fiola. kofein. bočica. mekloksamin.1din 102/2005/12 19.12. 2mg. 2x10 kom 8600097011907 2552/2007/12 22. ergotamin . 10 tabl.2007 Cena 111. .2005 Cena 537. kutija.2002 doziranje: akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene (koji su rezistentni na druge analgetike): 1 tabl. 1x10 kom 8600097011914 2528/2007/12 22. dnevno.2005 Cena 1151. .5mg. blister. 2x15 kom 8606102967030 (R) 1042313 tableta. 60mg.Bosna i Hercegovina kamilofin. AMIKACIN .D. pa povećavati po potrebi do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze ukoliko se primenjuje više od 120mg/dan.co. po potrebi za 30 minuta još 1 tabl. Mucosolvan® junior AMIGREN . refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.10.10.. Lanzul® S.Srbija amikacin .nr .2007 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. gliprex®.3din 100/2005/12 19. Paralelni lekovi: Flavamed. blister. 1mg. 2x15 kom A LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 322. deca do 2 godine 2 puta po 7. 6mg dnevno. 1x100mL 8600097011860 2549/2007/12 22. 3mg.BOSNALIJEK D.5mg. uzima se 30 minuta pre obroka. 30mg.75mg.N02CA52 ANALGETICI N02ca ergot alkaloidi  (R) 1086023 film tableta. maks.A10BB12 a10BB sulfonamidi. 500mg.SANOFI-AVENTIS S.2002 1607. kod prvog znaka glavobolje. Sabax® AMARYL® . propifenazon. 4 tabl. derivati sulfonilureje (R) 1042310 tableta. 15mg/5mL. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. fiola. 4mg. Lamox.

06. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.2000 doziranje: individualno. aminophyllinum AMINOFILIN . maks.2007 doziranje: akutni napad astme.2002 Cena (Z) 0024631 rastvor za injekciju. 350mg.R03DA05 j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024630 rastvor za injekciju. blister.Srbija aminofilin . 5x10 kom Cena 78. . 1x2mL LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini Cena 78. maks. bočica. po potrebi postepeno povećavati na 3 dana.co.03.BRISTOL-MYERS SQUIBB . optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. 100mg.Srbija aminofilin . oralno 3-4 puta po 100-300mg.nr . 1x2mL 3/2-10-9206 25.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem. www.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114470 tableta.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-9205 24. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: individualno.5din (R) 1114620 tableta.FAMPHARM .24 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima infekcija: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.5din 8600097400664 2075/2007/12 25. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. Paralelni lekovi: aminofilin retard. Paralelni lekovi: amikacin AMINOFILIN . Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. alkoholizam.12. uz kontrolu bubrežne funkcije. blister.DigitSoft. 2x10 kom Cena 110.8din 8608809000393 3/2-10-6198 03. 1. maks.D. Paralelni lekovi: aminofilin retard. 100mg. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno.5g dnevno. 1.5g dnevno. uzimanje antiepileptika).2002 doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 500mg. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.12. tokom 10 dana.Srbija aminofilin . aminophyllinum AMINOFILIN . blister. 5x10 kom 8606003211195 03-1366/99 06. bočica. maks. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. bonhokonstrikcija izazvana naporom.09. bonhokonstrikcija izazvana naporom. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. tokom 10 dana. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. 100mg.HEMOFARM AD .2002 doziranje:akutni napad astme. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. Paralelni lekovi: amikin AMIKIN . uz kontrolu bubrežne funkcije.SRBOLEK A.USA amikacin .

doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati.4g/L+6.abecedni spisak registrovanih lekova 25 onda je treba dati sa velikom opreznošću. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. Paralelni lekovi: aminosol 15%. 1x500mL Cena 501. deci starijoj od 3 godine. ZRENJANIN . triptofan . boca. blister. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. (5-6mg/kg) ili i. tokom 20 min. inf. glicin. Paralelni lekovi: aminofilin. metionin. treonin.DigitSoft. aminoven 5% www. aminophyllinum AMINOFILIN RETARD . tirozin.v.5g/L+0. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. U rezistentnim slučajevima. ampula. alkoholizam. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.nr .5din 8608811003115 3/2-10-3108 29. Cena 110. aminofilin retard AMINOSOL 10% . dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: odrasli: uobičajena doza je 350mg (1 tabl.2004 doziranje: akutni napad astme.2002 doziranje: akutni napad astme. dva puta dnevno. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.2g/L+6. Paralelni lekovi: aminofilin. bolus inj.8din 350mg. Paralelni lekovi: aminofilin retard.Srbija izoleucin.5mg/kg/sat. tokom prve nedelje lečenja. taurin.6g/L+4. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. leucin. prolin. Počevši od druge nedelje.JUGOREMEDIJA A. fenilalanin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174035 rastvor za infuziju. Počevši od druge nedelje.HEMOFARM AD . tokom prve nedelje lečenja. 250mg.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. parenteralno odrasli i. 250-500mg.JUGOREMEDIJA A. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno.Srbija aminofilin .4g/L+1g/L+2g/L.) dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela.08.9din 8600097012256 3/2-10-7310 25. ili i. U rezistentnim slučajevima. 5g/L+7. arginin. valin. aminoven 15%.11.3g/L+4.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI A r03da ksantini (R) 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem. dva puta dnevno. histidin. bonhokonstrikcija izazvana naporom. 2x10 kom 8608811003207 515-04-4564/03 31. alanin.Srbija aminofilin . aminophyllinum AMINOPHYLLINUM .m. uzimanje antiepileptika). ZRENJANIN .2g/L+6. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: individualno. aminoven 10%. 0.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (Z) 0114501 rastvor za injekciju.12. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina.D.D. bonhokonstrikcija izazvana naporom.co.4g/L+5.2002 doziranje: individualno. 50x10mL Cena 414. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje.v. onda je treba dati sa velikom opreznošću. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. serin. sporo. lizin. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. deci starijoj od 3 godine.

12. metionin. glicin. maligna oboljenja).Austrija aminokiseline . boca staklena. taurin. boca. histidin. serin.6g/L+4.12. malapsorpcija. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.DigitSoft. valin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.6g/L+0. zapaljenska bolest creva.28g/L+7. aminosol 15%. jabučna kiselina. AMINOSOL 15% .2g/L+6. 5g/L+7. alanin.453g/L+9. peritonitis.2003 doziranje: individualno. aminoven 15%.4g/L+2g/L+1. leucin.2003 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.9din 8600097200363 515-04-3267/03 12. kada nije moguća enteralna ishrana. histidin. leucin.4g/L+6.4g/L+4.HEMOFARM AD .5g/L +25g/L+20g/L+18. boca. pankreatitis. tirozin.10. hiperkatabolička stanja (traume.3g/L+3g/L+2g/L+1.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 515-04-3832/03 22.9g/L+5. lizin. natrijum-glicerofosfat. 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9. leucin. metionin. peritonitis. lizin. arginin.Austrija izoleucin. treonin.4g/L+1g/L+2g/L. triptofan . 1x500mL Cena 689.2din 8606010925238 2544/2007/12 22. kalijum-hidroksid.4g/L +9.3g/L+4.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. valin. opekotine.4g/L+5.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174037 rastvor za infuziju. izoleucin.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMINOSOL 10% E . 1x500mL Cena 501. kada nije moguća enteralna ishrana. treonin. aminoven 5% www. pankreatitis. maligna oboljenja).Srbija izoleucin.3g/L+17g/L+9. prolin.Srbija alanin. histidin. 5.5g/L+11. hiperkatabolička stanja (traume. kalcijum-hlorid . treonin. eneterokutane fistule). glicin. prolin.017g/L+0.12. AMINOVEN 10% . triptofan.2g/L+5. aminoven 15%.2g/L+6.6g/L. malapsorpcija.5din 8600097200370 515-04-3268/03 12.31g/L+6. aminoven 10%. alanin. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.5g/L+7. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. valin. tirozin. triptofan . 8%. serin. Paralelni lekovi: aminosol 10%. arginin.nr . 10x500mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174021 rastvor za infuziju. magnezijum-hlorid. Paralelni lekovi: aminosol 10%. metionin.683g/L+1.735g/L. glicin. zapaljenska bolest creva.1g/L+5g/L+4.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174036 rastvor za infuziju. arginin. taurin.1g/L+3. 10x500mL Cena 6570.2g/L+8. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. fenilalanin.co.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.5g/L+0.8g/L+8. aminoven 5% AMINOSTERIL N-HEPA 8% . boca.6g/L+5.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . prolin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174040 rastvor za infuziju. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. fenilalanin. eneterokutane fistule).2003 doziranje: individualno. lizin. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . fenilalanin.HEMOFARM AD . sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. opekotine.

. 10x500mL Cena 5350.6g/L+0. aminosol 15%. histidin.1g/L+3.C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici.ZDRAVLJE A.Austrija izoleucin. triptofan . a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija.5g/L+7. Paralelni lekovi: aminosol 10%.6din 8600064100115 515-04-4080/03 10. tirozin. grupa III (R) 1101402 tableta. prolin.6g/L. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.nr .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .2g/L+8. zapaljenska bolest creva.6g/L+5. 6x10 kom Cena 602.4g/L+2g/L+1.2g/L+0. 2. Paralelni lekovi: aminosol 10%.6g/L+3. boca.2g/L+8. eneterokutane fistule). malapsorpcija.5g/L+11. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. lizin.25g/L+0. pankreatitis. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.5g/L+1. aminoven 5% AMINOVEN 5% . arginin.D.8din 8606010925276 2529/2007/12 22.7g/L+3. kada nije moguća enteralna ishrana. treonin.5g/L+3.5g/L+1g/L.9g/L+5. hiperkatabolička stanja (traume. zapaljenska bolest creva. opekotine. valin.6g/L+0. arginin. aminosol 15%. peritonitis. triptofan . glicin. pankreatitis.55g/L +7g/L+6g/L+5.5g/L +25g/L+20g/L+18.5g/L +25g/L+20g/L+18. alanin.8g/L+8.3g/L+17g/L+9. prolin.abecedni spisak registrovanih lekova AMINOVEN 15% . aminoven 10%. glicin. metionin. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.2007 (SZ) 0174023 rastvor za infuziju.6din 8606010925214 2558/2007/12 22.10.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.6g/L. peritonitis. zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2.Austrija izoleucin.5g/L+11.4g/L+2g/L+1.3g/L+17g/L+9. valin. nedelje. leucin.co. malapsorpcija.1g/L+3. serin. 5. aminoven 10%.5g/L+5.9g/L+5.10. fenilalanin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. alanin.DigitSoft. boca. tirozin.4din 8606010925252 2559/2007/12 22. fenilalanin.8g/L+8. 10x250mL Cena 5173.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174020 rastvor za infuziju. histidin. kada nije moguća enteralna ishrana. maligna oboljenja). 10x500mL Cena 10346. hiperkatabolička stanja (traume.5g/L+7. treonin.10. opekotine. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.3g/L+2.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . Paralelni lekovi: cordarone®. metionin. boca. lizin. eneterokutane fistule). blister. Sedacoron www. nedelje.2g/L+2.2004 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1.15g/L+2.Srbija amjodaron . u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. leucin.1g/L+3.03. taurin. 200mg.6g/L+5. taurin.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. maligna oboljenja). aminoven 15% AMIODARON .B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 A B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174022 rastvor za infuziju. serin. 5.

amlohexal. blister. Normodipine®.O.07. 5mg. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. amlogal®. Norvasc®.6din 3870010004568 515-04-747/03 30. amlopin Lek®. blister. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Normodipine®.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402731 kapsula. 10mg dnevno. blister. Monodipin.05. . amlohexal. amlogal®.nr . Tenox®. amlohexal.Srbija amlodipin .12.D.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402850 tableta.2005 doziranje: hipertenzija. amlodil.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402142 tableta. blister. tvrda.2003 doziranje: hipertenzija. 10mg dnevno. 2x10 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 428.D. 2x10 kom 8608813900627 515-04-3726/03 16.1din 1099/2007/12 23. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. blister. Tenox®. Monodipin. maks. 5mg. 5mg. 2x10 kom 8606010300516 1104/2007/12 25. Norvasc®. . amlodipin. Normodipine®. vazotal AMLODIPIN . Paralelni lekovi: alopres®. 2x10 kom 8608808106591 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 1098/2007/12 23. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Monodipin.Srbija amlodipin . 2x10 kom Cena 258din 8606010300417 1103/2007/12 25.05. Norvasc®. vazotal AMLODIPIN .O. 10mg. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. .BOSNALIJEK D.Bosna i Hercegovina amlodipin . Norvasc®. Tenox®.05.05. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Paralelni lekovi: alopres®. 5mg.1din (R) 1402851 tableta.O. 10mg. 10mg dnevno. 10mg. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 2x10 kom Cena 258din 8608813900610 515-04-3725/03 16. Monodipin. 10mg. maks. NIŠ .Srbija amlodipin . amlopin Lek®.DigitSoft.12. amlogal®. maks. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. amlogal®.REMEVITA D. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. blister. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMLODIL .NI MEDIC D. amlohexal.2007 doziranje: hipertenzija. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. amlopin Lek®.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402140 tableta.Srbija amlodipin . Paralelni lekovi: alopres®. vazotal AMLOGAL® . amlodil. 10mg dnevno. amlopin Lek®.1din (R) 1402143 tableta.2003 doziranje: hipertenzija.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402832 tableta.2007 www. Normodipine®.co. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. amlodil.1din 701/2005/12 22. maks.SRBOLEK A.2007 Cena 428. vazotal AMLODIPIN .2003 Cena 428. 2x10 kom Cena 279. Paralelni lekovi: alopres®.2007 Cena 428. blister.O. 2x10 kom 8608808106683 (R) 1402141 tableta. Tenox®.12.GALENIKA AD . blister.

blister. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 2x10 kom Cena 258din 515-04-02833/03 28.D. blister.PANFARMA D. Paralelni lekovi: alopres®. 5mg. maks. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Norvasc®.nr . Paralelni lekovi: almacin®. maks. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. Tenox®. Monodipin.2007 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.2004 doziranje: hipertenzija. bočica. infekcije kože i mekih tkiva. 2x10 kom 515-04-03355/04 28.09. Sinacilin® www. 10mg dnevno. tvrda. Paralelni lekovi: alopres®.Slovenija amlodipin . . Sinacilin® AMOKSICILIN . 250mg. Bactox®. ospamox® dT. 2x10 kom 515-04-02833-1 28.01. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.Nemačka amlodipin .abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: hipertenzija.2007 Cena 79. tvrda. .2004 Cena 428. ospamox®. 10mg. 6g dnevno. vazotal AMOKSICILIN .6din 8600097400671 238/2007/12 17. amlohexal. u ginekološkoj praksi.8din (R) 1021965 kapsula.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402857 tableta. maks. amoxicillin.Srbija amoksicilin . deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Bactox®.03. 2x8 kom Cena 64. blister.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Normodipine®. 10mg dnevno. ospamox® dT. amlodil. amlopin Lek®. 1x100mL Cena 74din 8600097400534 3/2-10-1078 29. amoxicillin. 2x8 kom 8600097400688 239/2007/12 17. Paralelni lekovi: almacin®. Normodipine®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Paralelni lekovi: alopres®.1din (R) 1402858 tableta. 2x10 kom A BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 479. 250mg/5mL.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021961 kapsula.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402855 tableta.O. 500mg. u ginekološkoj praksi. profilaksa bakterijskog endokarditisa. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. amlodipin.2din 515-04-03356/04 28. maks. vazotal AMLOHEXAL . blister. blister.09. Tenox®. amlodipin. Monodipin. infekcije kože i mekih tkiva. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.09. amlodil.Srbija amoksicilin . amlogal®. 5mg.co.DigitSoft. Norvasc®. amlohexal. amlodil.HEXAL AG .2004 Cena 791din (R) 1402856 tableta. 10mg dnevno. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. Normodipine®.09.2004 doziranje: hipertenzija. maks. 10mg. amlopin Lek®. blister. ospamox®.01. amlogal®. amlodipin. 6g dnevno.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. vazotal AMLOPIN LEK® . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. profilaksa bakterijskog endokarditisa. Norvasc®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Monodipin.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021969 sirup. Tenox®.HEMOFARM AD .O.

uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021562 prašak za oralnu suspenziju. 1x15 kom Cena 438. amoxicillin. Bactox®.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. infekcije kože i mekih tkiva.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra Cena 64. infekcija kostiju i zglobova.REMEVITA D. akutni i hronični pijelonefritis. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. bakterijski endokarditis.09. Sinacilin® AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE . intraabdominalna sepsa. otitis media. 250mg/5mL.O. puerperalna sepsa i septički abortus. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021560 film tableta. otitis media.5MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. peritonitis. 500mg+125mg. u ginekološkoj praksi.2004 Cena 637din (R) 1021778 kapsula. 6g dnevno.08. bočica. 2x8 kom 8608811006055 515-04-03108/03 28. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.09. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. akutni i hronični pijelonefritis.nr . Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312. 250mg. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 500mg na 12h. augmentin. infekcije rana). tvrda. 1x100mL 8608811006093 515-04-03108-4 28. sinuzitis. uretritis. infekcije rana). puerperalna sepsa i septički abortus. amoksiklav Lek® 156.DigitSoft. teže infekcije 500mg na 8h. bakteriurija u graviditetu. deca www.2g prašak za injekciju. celulitis. NIŠ . .5mg/5mL. bočica. 1x100 kom 8608811006062 515-04-03108-1 28. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. tvrda. amoksiklav Lek® 2X.9din 3837000003710 231/2005/12 26. Paralelni lekovi: almacin®. uretritis. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. akutni i hronični bronhitis. septikemija. ospamox® dT. klavulanska kiselina .08.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. 500mg. doze su date u odnosu na amoksicilin. bočica. bočica od tamnog stakla.co.2004 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.D. septikemija. gonoreja). tvrda.09. blister. bakterijski endokarditis.09. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati. celulitis. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.D. ospamox®. Panklav.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Panklav forte. infekcija kostiju i zglobova.2004 Cena 99. blister. bakteriurija u graviditetu. 1x100 kom 8608811006086 515-04-03108-3 28.5din 3837000003673 229/2005/12 26. intraabdominalna sepsa. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® forte 312.2din (R) 1021776 kapsula. maks.30 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSICILIN . bočica od tamnog stakla.Slovenija amoksicilin. enhancin. amoksiklav Lek® 1. gonoreja). . sinuzitis. bronhopneumonija.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 500mg. akutni i hronični bronhitis.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.3din (R) 1021777 kapsula. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. tvrda. 2x8 kom 8608811006079 515-04-03108-2 28. 250mg.2004 Cena 398. klavulanska kiselina .2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. peritonitis.09. bronhopneumonija.Srbija amoksicilin .) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). 250mg/5mL+62.O. profilaksa bakterijskog endokarditisa.2004 Cena 74din (R) 3021779 granule za oralnu suspenziju.6din (R) 1021775 kapsula.Slovenija amoksicilin. 1x100mL Cena 303.

otitis media. intraabdominalna sepsa. doze su date u odnosu na amoksicilin. doze su date u odnosu na amoksicilin. intraabdominalna sepsa. puerperalna sepsa i septički abortus.DigitSoft. . amoksiklav Lek® 1.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU . sinuzitis. amoksiklav Lek® 2X. infekcije rana). infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. deca preko 3 mes. bočica od tamnog stakla.abecedni spisak registrovanih lekova 31 preko 3 mes. 1x100mL Cena 194din 3837000003697 230/2005/12 26. amoksiklav Lek® 1. celulitis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. peritonitis. Panklav. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. infekcija kostiju i zglobova.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. 1000mg+200mg. bakteriurija u graviditetu.03.25mg/5mL. klavulanska kiselina .D.7din bočica staklena. Cena 1190. klavulanska kiselina . bakteriurija u graviditetu.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU A j01cr kombinacije penicilina. doze su date u odnosu na amoksicilin. Cena 1190. akutni i hronični bronhitis.08. 5x1 kom 3837000003772 233/2005/12 26. gonoreja).25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. amoksiklav Lek® 156. bronhopneumonija. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. . enhancin. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. amoksiklav Lek® 2X. amoksiklav Lek® forte 312. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). 125mg/5mL+31. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. kada terapija može i duže trajati:parenteralno. infekcije rana). septikemija. bronhopneumonija.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. gonoreja).LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 1000mg+200mg. do 12 god.co. infekcija kostiju i zglobova. bakterijski endokarditis. teške infekcije odrasli 1g na 6h ili 8h. bakterijski endokarditis. otitis media. augmentin. Panklav forte.D. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. uretritis. akutni i hronični bronhitis. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.25MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. celulitis.2g prašak za injekciju. 5x1 kom 3837000003772 734/2007/12 23. akutni i hronični pijelonefritis. 25mg/kg na 6h ili 8h. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 1. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 156. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. peritonitis. amoksiklav Lek® 156. amoksiklav Lek® forte 312. septikemija.2g prašak za injekciju. Panklav. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021561 prašak za oralnu suspenziju. Panklav. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. puerperalna sepsa i septički abortus. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. enhancin. augmentin. augmentin. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). deca od 3 mes. Panklav forte.7din bočica staklena. enhancin. Panklav forte.Slovenija amoksicilin.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.08.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® 2X. uretritis.nr . blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).2005 (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. Panklav® 2X www. sinuzitis.Slovenija amoksicilin. akutni i hronični pijelonefritis.

doze su date u odnosu na amoksicilin. Panklav.9din 3837000003727 228/2005/12 26.Slovenija amoksicilin. gonoreja). enhancin. uretritis. 875mg+125mg. klavulanska kiselina . bakterijski endokarditis.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. 2x5 kom 3838957902996 1835/2006/12 16. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).2005 www. 500mg+100mg. parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. akutni i hronični pijelonefritis. 5x1 kom Cena 3837000003765 232/2005/12 26. bronhopneumonija.HEMOFARM AD . blister. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021563 prašak za rastvor za injekciju. gonoreja). amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. . amoksiklav Lek® 156. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.D. septikemija.2g prašak za injekciju. sinuzitis. amoksiklav Lek® forte 312. infekcije rana).5din (R) 1021567 film tableta. infekcija kostiju i zglobova. 2x5 kom Cena 339.Slovenija amoksicilin. peritonitis. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.D. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. amoksiklav Lek® 1. . amoksiklav Lek® 156. Cena 315din bočica od tamnog stakla. puerperalna sepsa i septički abortus. infekcije rana).08.co. augmentin. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. akutni i hronični bronhitis.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.10. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). bakteriurija u graviditetu. akutni i hronični pijelonefritis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. amoksiklav Lek® 1. celulitis. enhancin. bronhopneumonija. intraabdominalna sepsa. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021566 film tableta.2g prašak za injekciju.Srbija amoksicilin. 250mg+125mg.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. bakterijski endokarditis.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. otitis media. amoksiklav Lek® forte 312.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.08. doze su date u odnosu na amoksicilin. infekcija kostiju i zglobova. 500mg+125mg. blister. celulitis. Panklav. akutni i hronični bronhitis. Panklav forte.10. intraabdominalna sepsa.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. deca ispod 40kg (do 3 mes. otitis media. deca od 3 mes. do 12 god. 1x70mL 3838957902989 1838/2006/12 16.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. 1x15 kom Cena 356.2006 (R) 3021568 prašak za oralnu suspenziju.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.10. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. sinuzitis. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021564 film tableta. Panklav forte.DigitSoft. septikemija. peritonitis. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h.2006 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. teže infekcije 500mg na 8h. uretritis.1din 3836957903016 1836/2006/12 16. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE . bočica od tamnog stakla. amoksiklav Lek® 2X. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h.nr . bočica staklena. bakteriurija u graviditetu. augmentin. puerperalna sepsa i septički abortus. klavulanska kiselina . deca preko 3 mes. klavulanska kiselina . teže infekcije 500mg na 8h.2006 Cena 489. 25mg/kg na 6h ili 8h.32 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSIKLAV LEK® 2X . (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL.

novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. blister. augmentin.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. infekcije rana).Kipar amoksicilin .09. bakterijski endokarditis. infekcije kože i mekih tkiva. Salmonella typhi. sinuzitis.01. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. intraabdominalna sepsa.2007 (R) 3021949 granule za oralnu suspenziju. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. 5x1 kom 3837000003765 735/2007/12 23.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021941 kapsula. i sojevima Enterococcus. sojevima Enterococcus. profilaksa bakterijskog endokarditisa. uretritis. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. početno i.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . 500mg+100mg. akutni i hronični bronhitis. Pentrexyl® www.nr . od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata. maks. 2x8 kom Cena 90. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. 500mg. 250mg/5mL. 6g dnevno. 1x100mg 9088881284338 1764/2006/12 02. amoksiklav Lek® 1. Proteus mirabilis. Paralelni lekovi: Fungizone AMPICILIN . Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. 25mg/kg na 6h ili 8h.2006 doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika. blister.J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. u ginekološkoj praksi.peritonitis.REMEDICA LTD . infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae.10. otitis media. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. sinuzitis. infekcija kostiju i zglobova. doze su date u odnosu na amoksicilin. E. ospamox® dT. puerperalna sepsa i septički abortus. Panklav. Coli.11. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. Paralelni lekovi: almacin®.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021912 kapsula. Sinacilin® AMPHOCIL® .DigitSoft. 100mg.HEMOFARM AD . gonoreja). Panklav® 2X AMOXICILLIN . amoksicilin. do 12 god. bočica.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.0mg/kg telesne mase.03.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: ampicilin alkaloid®. Proteus mirabilis. amoksiklav Lek® 156. amoksiklav Lek® 2X.10. amoksiklav Lek® forte 312. 1x50mg Cena 11681. Cena bočica staklena. tvrda. bočica. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati. urinarne infekcije 500mg na 8 sati.0-4. bronhopneumonija. Panklav forte. Pentrexyl. Shigella. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. enhancin.2g prašak za injekciju. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella.Srbija ampicilin . kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. inf. 500mg. deca od 3 mes. septikemija. 2x8 kom Cena 101.Austrija amfotericin b .co.4din 5290665002753 560/2005/12 21. 1x100mL Cena 85din 8600097400732 2071/2007/12 25. celulitis. 50mg. Coli.2006 Cena 20966din (SZ) 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju. otitis media.9din 9088881338581 1763/2006/12 02.v.1din 8600097400718 240/2007/12 17. bakteriurija u graviditetu. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.2007 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. po potrebi povećati najviše do 3.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 33 0021563 prašak za rastvor za injekciju. akutni i hronični pijelonefritis.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Bactox®. ospamox®. bočica plastična. tvrda.

blister.2005 (Z) 0021357 prašak za rastvor za injekciju.25mg. Paralelni lekovi: ampicilin.04.5g pre anestezije.2006 05. sinuzitis. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. blister.).2006 289. u trajanju od 3 min.10.5mg. i sojevima Enterococcus.5mg.2005 doziranje: obično 1. Proteus mirabilis. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella.D. sojevima Enterococcus.4din bočica staklena.09. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. AMPRIL® .J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 124.09.25mg. 12g dnevno.04.34 abecedni spisak registrovanih lekova A AMPICILIN ALKALOID® . Coli. Pentrexyl.v.D. u trajanju 15-30 min.2006 434. blister.2005 146.5g 8600064103796 345/2005/12 26. . 10x750mg 8600064103703 346/2005/12 23. 1. 500mg.S. 1.4din 05. sulbaktam . 10x10 kom 483/2005/12 21. 1000mg+500mg. 250mg/5mL. . 1x100mL Cena 482/2005/12 21. D. 3x10 kom 3838989517304 1103253 tableta. 3x10 kom 3838989517359 Cena 416/2006/12 Cena 418/2006/12 Cena 419/2006/12 Cena 420/2006/12 Cena 421/2006/12 Cena 422/2006/12 Cena 423/2006/12 05.6din 485/2005/12 21. 2000mg+1000mg. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae.10.09. Cena 1246. deca preko 20kg na 6 sati 375-750mg. Salmonella typhi. . blister. blister. blister.2005 Cena 767. TOVARNA ZDRAVIL.7din (R) 3021820 prašak za oralnu suspenziju. otitis media. tvrda. 500mg.04.J01CR01 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021058 kapsula.2005 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. bočica staklena. Shigella. 2. blister. monokomponentni (R) 1103250 tableta.1din 05. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021355 prašak za rastvor za injekciju.2005 (Z) 0021356 prašak za rastvor za injekciju.m.2006 05.BILIM PHARMACEUTICALS A.2006 05. 1. Pentrexyl® AMPISULCILLIN® . 2x10 kom 3838989517281 (R) 1103251 tableta. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. E. odojčad i deca (do 20kg) 75-150mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. Proteus mirabilis. blister. ili i.04. 500mg+250mg.04. 1.2006 www. podeljeno na 3-4 pojedinačne doze (i.Slovenija ramipril . bočica. 2.v.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.04.25mg. 2x10 kom 3838989517465 (R) 1103255 tableta.2006 05. inf.DigitSoft.nr . ili i.04.5-4. 10x1.7din (R) 1021059 kapsula. urinarne infekcije 500mg na 8 sati.v. Coli. 4x7 kom 3838989517298 (R) 1103252 tableta. bolus inj.5-12g i. tvrda. 10x3g Cena 1876.Turska ampicilin . Cena 918.Srbija ampicilin. maks. novorođenčad 75-150mg/kg na 12 sati.7din 8600064103819 347/2005/12 23.ZDRAVLJE A. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae.10. 2. 4x7 kom 3838989517328 (R) 1103256 tableta.4din bočica staklena.co. blister. 5x10 kom (R) 3838989517311 (R) 1103254 tableta.5mg.25mg.KRKA. profilaksa u hirurgiji 1. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

blister. blister. 5x10 kom Cena 3838989517366 424/2006/12 05. . 2x10 kom 3838989517427 429/2006/12 05.5mg/dan. 10mg. Paralelni lekovi: ampril® Hd.KRKA.04. sa dosta tečnosti.DigitSoft.5mg ramiprila sa 12.9din (R) 1103263 tableta. TOVARNA ZDRAVIL. blister. 5mg.2006 Cena 648. doza održavanja je 2 puta po 2. 4x7 kom Cena 466din 3838989521875 1079/2007/12 23. 4x7 kom Cena 607din 3838989521882 1080/2007/12 23.nr . 2x10 kom 3838989517373 425/2006/12 05.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl. 5mg. 5mg.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). Prilinda®. 4x7 kom 3838989517434 430/2006/12 05.2006 Cena (R) 1103265 tableta.04. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 5x10 kom 3838989517410 428/2006/12 05.04.co.5-5mg/dan. Tritace® comp LS www. 10mg/dan (dnevne doze od 2.05.2006 Cena (R) 1103261 tableta.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. celu tabletu progutati. blister.5mg ramiprila sa 12.2006 Cena (R) 1103258 tableta. 10mg/dan. D.04. Paralelni lekovi: corpril. blister. 3x10 kom 3838989517397 427/2006/12 05. Tritace® AMPRIL® HD . 3x10 kom 3838989517441 431/2006/12 05. 10mg. blister.KRKA.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401130 tableta. 5mg+25mg. ramipril. 5x10 kom 3838989517458 432/2006/12 05. u toku ili posle jela.D. celu tabletu progutati.5mg hidrohlortiazida).04. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida).25mg/dan oralno.5mg. po potrebi može se povećati na 1 tabl.Slovenija ramipril. blister. Tritace® comp. po potrebi može se povećati na 1 tabl. blister.5mg/dan. 5mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 35 1103257 tableta. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2.Slovenija ramipril.5mg hidrohlortiazida). početna doza je 2 puta po 2. 4x7 kom 3838989517380 426/2006/12 05. Piramil®. 10mg.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM A c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401131 tableta.5mg. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.2006 Cena (R) 1103260 tableta. maks.25mg/dan. . dnevno (2. 2. ramitens®. D. 2. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. blister. dnevno (2. blister. blister.04. Paralelni lekovi: ampril® HL.2006 Cena (R) 1103264 tableta. 10mg.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl. Tritace® comp.2006 Cena 972. ujutro.6din (R) 1103259 tableta. TOVARNA ZDRAVIL.04.2006 Cena (R) 1103262 tableta. hidrohlortiazid .05. Tritace® comp LS AMPRIL® HL . maks. ujutro.5mg+12.04.04.D. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. hidrohlortiazid .

SRBOLEK A.5g u početku.5-1g sporo i. doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg) dnevno.Makedonija metamizol-natrijum . leptospiroze. a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja.nr . ANALGIN® . narkolepsija. 250mg dnevno. gonoreja: 1. povećavati po 25mg do 150mg dnevno. blister. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. 4g dnevno. 7-10 dana. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina.m. 0.11.2006 Cena 1129din (Z) 0086418 rastvor za injekciju.09.N06AA04 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 0072741 rastvor za injekciju. ampula.5din 7612791402555 592/2005/12 21. postoperativnih). ANAFRANIL® . 50x5mL 5310001188238 914/2006/12 16.2005  (R) 1072740 obložena tableta. 10x2mL Cena 318. po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do 50mg dnevno (preko 14 godina). rikecijama kao i u lečenju Lajmske bolesti.3 abecedni spisak registrovanih lekova A AMRACIN .GALENIKA AD .Srbija metamizol-natrijum . 50x10 kom 515-04-1033/03 05. 3x10 kom Cena 233. inf.Švajcarska klomipramin . pa 25-75mg dnevno. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. opsesivno-kompulsivni poremećaj.N02BB02 N02BB pirazoloni (R) 1086455 tableta. parenteralno 25-50mg i. deca preko 8 godina (izuzetno) 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. 4g dnevno. 500mg. ampula.2din 515-04-1032/03 05.11.co. maks.09.12.8din (Z) 0086417 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Baralgin M®. Novalgetol® www. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.2din (R) 1086415 tableta.2din 7612791004742 594/2005/12 21. 1x10 kom ANALGETICI Cena 22.5-1g sporo i.8din (R) 1086456 tableta. blister.D.J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022231 kapsula.2002 doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima. 50x2mL 5310001188214 913/2006/12 16. 25mg.2007 Cena 31. 500mg.2006 Cena 1590. 0. bruceloze i antraksa: odrasli uobičajeno 500mg na 6-8 sati između obroka. 2x8 kom Cena 99. 500mg.8din (R) 1086416 tableta.2005 doziranje: major depresija.2003 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. zatim preći na oralne doze održavanja.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni Cena 779. tvrda.).. deca početno 10mg dnevno. maks. dnevno. 500mg.v. 50-75mg dnevno. blister.NOVARTIS PHARMA AG .Srbija tetraciklin . panični poremećaj. povećavati po 25mg do maks.DigitSoft. 50x10 kom 5310001200442 2058/2007/12 25.4din 8608808104962 3/2-10-7303 12.11. hlamidijama.06. i terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž. 1g/2mL. blister.12.06. 1x10 kom 5310001200435 2057/2007/12 25. . zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana.v.5g/5mL.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. ampula.. postoperativnih). blister. Novalgetol® ANALGIN® . 2.2003 Cena 1068. blister. 25mg. ukupno 9 g. 500mg.ALKALOID AD . Paralelni lekovi: Baralgin M®.

N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086800 tableta. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. 50x10 kom 515-04-258/03-1 05. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.6din (BR) 1086112 tableta. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.9din 515-04-258/03 05. 50x10 kom Cena 762.GALENIKA AD .8g/d. cardiopirin®.4-3.DigitSoft.PLIVA HRVATSKA D. ask pH 8. Paralelni lekovi: cor-aS.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. doza održavanja 80-100mg/kg/d. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.2004 Cena 813. aspirin® protect. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. aspirin® Migran.CARDINAL HEALTH FRANCE . maks. doza održavanja 3. blister. 20 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. 2x15 kom Cena 7567. .2002 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. andol. aspirin® 500. blister.N02BA01 N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086111 tableta. ask pH 8. reumatska groznica: odrasli 4. tokom 1-2 nedelje. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. 2x10 kom A ANALGETICI Cena 63. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. aspirin® protect.2002 doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije). anbol.4g/d. maks. 130mg/kg/d.6g/d u više pojedinačnih doza. maks. 300mg.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANANDRON® . Paralelni lekovi: acetisal pH 8. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.O.2004 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. tokom 1-2 nedelje. aspirin® Migran.O. blister. 130mg/kg/d.8g/d. blister. ANBOL .8din 515-04-258/03-2 05. Midol Cena 57.O.4-3.10.6-5. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.4-3.6din 8608808103736 3/2-10-7354 25. 8 g.nr .3din 3/2-10-6181/1 26.Srbija acetilsalicilna kiselina .03. aspirin® direkt. antireumatik odrasli i deca iznad 12 god.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. maks.Hrvatska acetilsalicilna kiselina .Francuska nilutamid . 8 g. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. Midol ANDOL .co.9-7. 100mg. 300mg. zatim doza održavanja 150mg dnevno.PLIVA HRVATSKA D. Midol ANDOL .2004 www.9-7. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.10. blister.03. aspirin® direkt. početna doza 2. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.4g/d.O.L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1039601 tableta. reumatska groznica: odrasli 4.Hrvatska acetilsalicilna kiselina . doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.6-5. aspirin® 500. . 150mg. inhibicija agregacije trombocita 100-300 (50-325)mg/dan. doza održavanja 3.03.4-3. isključujući heparin (BR) 1086113 tableta. 300mg.6g/d u više pojedinačnih doza. doza održavanja 80-100mg/kg/d. početna doza 2.

meka.) dnevno podeljeno u 2 doze posle jela. blister. 5x10mL Cena 8606102767401 1267/2006/12 02.09. 2mg+1mg.3 abecedni spisak registrovanih lekova A ANDRIOL TESTOCAPS . zatim 0. Paralelni lekovi: revia® www. smanjiti zatim na 1-3 kaps.5din 8606103110121 515-04-1753/04-1 01. estradiol .ZAMBON GROUP ITALIA . maks. dalje primenjivati 50mg dnevno. ORGANON . bočica.Holandija testosteron .08.2006 doziranje: trovanje benzodiazepinima: 0.1din (R) 1048112 kapsula. 10x10mL Cena 1565.Nemačka ciproteron .G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni.6mg.2006 doziranje: hiperseksualnost muškarca: 2 puta po 50mg posle jela. lečenje tegoba koje su posledica uklanjanja jajnika ili u slučaju primarne insuficijencije jajnika: oralno 1 tabl.SCHERING AG .2006 10589. 50mg. 50mg/10mL.Švajcarska flumazenil .V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti 6242. 6x10 kom 515-04-2423/04 13.8din (SZ) 0189100 rastvor za injekciju/infuziju.2004 doziranje: lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida: uz ostale procedure (psihoterapija i dr. fiksne kombinacije (R) 1048790 film tableta. blister. veća je jutarnja doza). ANTAXONE® .2004  (SZR)2182012 oralni rastvor. tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps.7din 515-04-2422/04 13.1mg na 1 minut. 1x10 kom Cena 1622.) ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test.N. blister.nr . ili 100-300mg dnevno bez orhidektomije.05. kod promene pola žene u muškarca.N07BB04 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti  (SZR)1182011 kapsula.08. blister.6din 8600103492225 1579/2006/12 05. ako se ne jave simptomi apstinencije dati još 30mg. ANEXATE® . 5x10 kom Cena 3274. ampula.DigitSoft. 1x28 kom Cena 1095.2004 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2mg u toku 15 sekundi.5mg/5mL.06.SCHERING AG . dnevno.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija u lečenju klimakteričnih tegoba kod žena u postmenopauzi.G03HA01 g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 1048111 kapsula. Paralelni lekovi: Nebido®. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege).2004 Cena 1118.V.3din 8606103110114 515-04-1753/04 16. tvrda. monokomponentni  (R) 1048331 tableta. inoperabilni karcinom prostate: 100-200mg dnevno nakon orhidektomije. 50mg. 5x5mL Cena 8606102767395 1266/2006/12 02. ampula. 3x10 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ha antiandrogeni.8din 8600103492430 702/2006/12 25. blister. do ukupno 0.6din (SZ) 0189101 rastvor za injekciju/infuziju.G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 844. neparan.09.09. inicijalno 20mg uz posmatranje bolesnika 1 sat. Testosteron depo ANDROCUR® .F.Italija naltrekson .Nemačka drospirenon. ANGELIQ® .co. dnevno tokom 28 dana.09. maskulinizacija: početna doza 120-160mg (3-4 kaps. meka. 1mg/10mL. 0. 40mg. 40mg.

Srbija antitoksin difterije . 200mg. 1x1 kom 515-04-3932/03 26.12. 1x30mL Cena (8606102455186) 275/2006/12 06. Plimycol ANTISEPT D .J06AA01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06aa imunoserumi (Z) 0010110 rastvor za injekciju.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. 10000i. 10mg/g. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.. ½-2 sata pošto je inicijalna doza data i. 10mg/mL. Kansen. .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137601 vaginalna tableta. bočica.D.6din 8605001700647 515-04-3931/03 26. u hitnim slučajevima. 1x100mL Cena 187.j.m.v.2004 doziranje: dezinfekcija rana. 100mg.j.DigitSoft. tuba.j.SALUTAS PHARMA GmbH . kao i za dezinfekciju kože bolesnika samo za spoljnu primenu.m.4din (Z) 0010111 rastvor za injekciju.Hrvatska imunoglobulin (konjski) antivenom.j. rastvor.12. Paralelni lekovi: canesten®.Bosna i Hercegovina povidon-jod . Paralelni lekovi: Betadine®.03. canesten® 3. za pranje ruku u hirurgiji.09. Mycoril®. 10000i. bočica.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.7din 8606103010018 479/2005/12 14.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157600 sprej za kožu. 10x1 kom Cena 5621. 100mg/mL. doza za decu i odrasle je ista (10mL).2003 doziranje: difterija i preventivno u sklopu ostalih profilaktičkih mera: odrasli i deca dobijaju iste doze usklađene sa težinom bolesti. po 1 vaginalna tabl.2003 Cena 562.co. kao i za opekotine. u ambulantama za dezinfekciju ruku lekara i ostalog osoblja.11.2006 Cena (R) 6137602 vaginalna tableta.D. www.fragmenti . strip. 1x3 kom Cena 8606102455209 278/2006/12 06. bočica. ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) .2006 Cena (R) 4157603 krem. Plimycol ANTIFUNGOL® . pre i posle operativnih zahvata. 10%. za pripremu kože i sluzokože pre operacije..Nemačka klotrimazol . bočica. Kansen. Paralelni lekovi: canesten® 1. blagi i srednje teški slučajevi 10000-30000 i. od 200mg 3 dana uzastopno. ili po 1 vaginalna tabl.2005 doziranje: ujed evropske zmije i. sprej-boca.nr .03. .03. teški slučajevi 40000-100000 i.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: uveče.v. 1x25g (8606102455193) 280/2006/12 06. od 100mg šest dana uzastopno.preč.4din 515-04-02553/04 28. Povidon jod ANTITOKSIN DIFTERIJE .BOSNALIJEK D.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156455 rastvor za kožu. 1x10mL Cena 1608.SALUTAS PHARMA GmbH .J06AA03 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI A j06aa imunoserumi (R) 0010171 rastvor za injekciju. odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANTIFUNGOL® . Mycoril®. strip..Nemačka klotrimazol . 2x3 kom 8606102455216 279/2006/12 06. duboko i.03. i.m. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.

1x10mL Cena 12662. blister. 10mg.8mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.01.2006 (SZ) 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.7din 515-04-269/03/2 05. alkoholni apstinencijalni sindrom: nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. zatim 2000-3000 i.03. primena je kratkotrajna.6din 9002864830824 2112/2006/12 14. konvulzije: 10-20mg i. eklampsija).2004  (R) 1071171 obložena tableta. 100i. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija.2003 203. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.7din 515-04-269/03/3 05.DigitSoft. D. diazepam alkaloid® APIDRA® . ampula. karpula. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. primena je kratkotrajna. vrstu insulina. ili 1mg i. 2x15 kom Cena 64. 5x3mL Cena 2804./20mL.40 abecedni spisak registrovanih lekova A ANTITROMBIN III BAXTER . nesanica 5-15mg uveče. dijagnostički postupci: individualno. uključujući rastvore za ispiranje (BR) 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu. 50x2mL Cena 8608811000312 63/2006/12 20./mL. 100i.Austrija antitrombin III . u težim slučajevima 15-30mg dnevno. AQUA PRO INJECTIONE .11.03. alergija na humani ili svinjski insulin. 50x10mL Cena 316din 8608811000343 515-04-3163/03 21.2006 www. deca 0. rezistencija na insulin usled primene nedovoljno prečišćenih oblika insulina.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 0.D.4din 515-04-269/03 05.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 2mg. ampula.V07AB.. 1000i. .j.5din 8606102967054 244/2005/12 15. ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta. na 1 godinu starosti (deca).N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071170 rastvor za injekciju./mL.A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. (odrasli).v.j. 10mg. 500i.2005 Cena 1869.Srbija voda za injekcije . blister. 2x15 kom Cena 137. oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg. terapija početno 1000-2000 i.11. Paralelni lekovi: Bensedin®.3mg/kg i. TOVARNA ZDRAVIL. dijabetesna ketoacidoza i koma.12-0. blister.2006 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod nasleđenog i stečenog nedostatka antitrombina: profilaksa 1000-1500 i. diazepam.3din 9002864830510 2111/2006/12 14.2004 doziranje: anksioznost i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus.6din 515-04-269/03/1 05. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.10.Nemačka insulin glulizin ./10mL.co. 5mg.2004  (R) 1071172 obložena tableta.BAXTER AG . 2mL. 1x20mL Cena 24307.5din (BR) 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu.v. bočica. status epilepticus. 2x15 kom Cena 137.nr .v.03.j.7din (R) 0041549 rastvor za injekciju.2004  (R) 1071175 tableta. kratkog dejstva (R) 0041548 rastvor za injekciju.08.j.j. Paralelni lekovi: Kybernin P APAURIN® .j.JUGOREMEDIJA A.08.03. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI v07aB rastvarači i razblaživači. liobočica sa rastvaračem. 10mL.D.j. ZRENJANIN . 1x10mL 8606102967047 245/2005/12 15.2-0.Slovenija diazepam . liobočica sa rastvaračem. ampula. 10x2mL Cena 224.KRKA.. parenteralni.

5mL 8606007081084 Cena 5425. pen sa uloškom. napunjen injekcioni špric.06. ni 2 nedelje posle njihove primene).2006 Cena 14468. pen sa uloškom.6din 8608811000336 64/2006/12 20. napunjen injekcioni špric. 1x0. 80mcg/0.06. peruti i Pityriasis versicolor: 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima.5mL 8606007081022 (SZ) 0069911 rastvor za injekciju. 1x0.4mL 8606007081077 (R) 0069908 rastvor za injekciju.3mL.12.06. Mycoseb® ARANESP® .2006 Cena 27129.co.8din 1058/2006/12 30. napunjen injekcioni špric.1din 1059/2006/12 30.1din 1055/2006/12 30.8din 1067/2006/12 30.nr .4mL.DEMO S. 60mcg/0.4mL 8606007081152 (SZ) 0069910 rastvor za injekciju.3mL 8606007081176 (SZ) 0069905 rastvor za injekciju.Grčka ketokonazol .3mL. 20mcg/0.3mL 8606007081091 (R) 0069903 rastvor za injekciju. 1x0. . 1x0. napunjen injekcioni špric.4mL 8606007081138 (R) 0069909 rastvor za injekciju.B03XA02 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069900 rastvor za injekciju.1din 1064/2006/12 30.06.2006 Cena 1808.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157595 šampon.2006 Cena 14468. Paralelni lekovi: Ketokonazol.06.2003 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.4mL.06. 5mL.2006 Cena 18086. 10mcg/0.2006 Cena 10852din 1065/2006/12 30.A. bočica. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric. 1x0.06. napunjen injekcioni špric.4mL.4mL 8606007081008 (SZ) 0069906 rastvor za injekciju.4mL. . 100mcg/0. 1x0.2006 Cena 10852din 1057/2006/12 30.2din 1050/2006/12 30. 150mcg/0. napunjen injekcioni špric.5mL.5mL. 150mcg/0. 40mcg/0.06. pen sa uloškom. 1x0. 1x0. 1x0.5mL. 40mcg/0.3mL.2006 Cena 7234.06.2006 Paralelni lekovi: voda za injekcije AQUARIUS .06.8din 1053/2006/12 30.06.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 41 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu.AMGEN EUROPE B.V. 1x0.1din 1056/2006/12 30.3mL 8606007081060 (SZ) 0069902 rastvor za injekciju. 1x0. ampula.01. 60mcg/0.2006 Cena 3616. 80mcg/0.5mL 8606007081053 (SZ) 0069912 rastvor za injekciju. 1x0.3mL 8606007081039 (SZ) 0069901 rastvor za injekciju.Holandija darbepoetin alfa . 50x5mL Cena 264.3mL.4din 1060/2006/12 30. 30mcg/0.3mL.5din 515-04-2543/03 05. 1x60mL A ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 150.2006 Cena 9043. 50mcg/0.2006 www.DigitSoft.2006 Cena 27129. napunjen injekcioni špric. 2%.06.4mL. 1x0.4mL 8606007081046 (SZ) 0069907 rastvor za injekciju.2006 Cena 7234.06.2din 1051/2006/12 30.3mL 8606007081145 (R) 0069904 rastvor za injekciju.2din 1054/2006/12 30. pen sa uloškom.

1x30 kom Cena 2560.2007  (SZR)1014302 film tableta. ARCOXIA® .2002 Cena 3/2-10-6889/1 29. 60mg.6mL 8606007081183 1068/2006/12 30. ARAVA® .8din pen sa uloškom. 120mg. 500mcg/mL.06.USA etorikoksib . napunjen injekcioni špric. doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno.2002 www.5mL Cena 18086.M01AH05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX .03.11. anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji: odrasli .DigitSoft. 1x0.5mL.co.2006 (SZ) 0069915 rastvor za injekciju. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL. pen sa uloškom. 20mg.9din pen sa uloškom. blister.5mL. 20mcg/0. 1x0.1din 8606007081015 1052/2006/12 30. bočica. 300mcg/0. 90mg. blister. blister.nr .8din 3582910015277 663/2007/12 08. Cena 70873. dalju terapiju prekinuti.11. ili i. 1x1mL Cena 70873.2006 (R) 0069914 rastvor za injekciju.terapiju započeti sa s. 1x0. 1x30 kom Cena 4639. 15mcg/0.2006 (SZ) 0069917 rastvor za injekciju.2007  (SZR)1014301 film tableta.03. 1x30 kom Cena 5357. pen sa uloškom.terapiju započeti sa s. napunjen injekcioni špric.375mL.06.9din 8606007081107 1061/2006/12 30.2006 (R) 0069916 rastvor za injekciju. Cena 42523.06. 500mcg/mL.7din 3582910019176 664/2007/12 08. Cena 3616.2002 Cena 3/2-10-6890 29. Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL.dalju terapiju prekinuti. a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) .42 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 0069913 rastvor za injekciju. primenom 675 nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor. 1x7 kom 1163532 tableta.06.2006 (SZ) 0069919 rastvor za injekciju.v. obično 4-6 nedelja. primenom 450 nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%.L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014300 film tableta. doza održavanja jednom dnevno 10-20mg. 225 nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor .c.2din 8606007081190 1069/2006/12 30.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .1din 8606007081169 1066/2006/12 30. bočica. 1x0. 1x7 kom Cena 3/2-10-6891 29.06. 1x0.2din napunjen injekcioni špric.11.6mL.2007 doziranje: aktivni reumatoidni ar tritis u odraslih bolesnika: jednom dnevno po 100mg prva 3 dana. ili primeniti s. 300mcg/0. 1x7 kom (R) (R) 1163531 tableta. 1x1mL 8606007081114 1062/2006/12 30.AVENTIS INTERCONTINENTAL . 100mg.2) (R) 1163530 tableta. 100mcg/0. blister.2006 (R) 0069918 rastvor za injekciju.03.06.dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije. 10mg.375mL Cena 2713.c.Francuska leflunomid .06.6mL.5mL 8606007081121 1063/2006/12 30.3din 3582910015284 665/2007/12 08.2006 doziranje: anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi: odrasli i deca starija od 11 godina .6mL Cena 42523.c.

NOVARTIS PHARMA AG .PFIZER .M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. dismenoreja: 120mg dnevno odjednom.2002 doziranje: artritis. 5mg. blister. inf.7din (R) 1079011 tableta. 2x14 kom Cena 8750. 1x100 kom 8600097011112 A ANTIPARKINSONICI Cena 117din 515-04-2340/03 15. blister. maks.(PHARMACIA & UPJOHN) . hronični bol: 60mg dnevno. blister. liobočica sa rastvaračem.ZENECA PHARMACEUTICALS MACCLESFIELD .2002 Cena (R) 1163535 tableta. dnevno (1mg). Cena 13616.2003 www.2002 Cena 6866.Srbija triheksifenidil .12. Pamitor® ARICEPT® . osteoliza.N06DA02 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze Cena 6143. 10mg.L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039390 obložena tableta.HEMOFARM AD .Velika Britanija anastrozol . 90mg. maks.v.2002 doziranje: karcinom dojke: 25mg dnevno.N04AA01 N04aa tercijarni amini § (R) 1085070 tableta.Švajcarska pamidronska kiselina . 15mg. ARTANE .7din 7612791476549 553/2006/12 28.8din liobočica sa rastvaračem.nr .11. 2x14 kom 5013457010176 3/2-10-7911 25.MANUFACTURING CENTER . zatim povećati na 10mg jednom dnevno.12.L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039325 film tableta.11. akutni bol. 2x14 kom 5013457010183 3/2-10-7912 25. Paralelni lekovi: Pamifos.2002 doziranje: blagi i umereni oblici demencije Alchajmerovog tipa: 5mg jednom dnevno.04. 1mg. 4x5mL Cena 14005. 4x7 kom 43 Cena 3/2-10-6891/1 29. blister. AROMASIN® .11. 2x10mL 7612791400834 545/2006/12 14.12.2006 (SZ) 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.Belgija eksemestan .8din 5000455006324 3/2-10-10240 28. 90mg tokom jednog tretmana. 4x7 kom 8600103453288 3/2-10-6890/1 29.2002 Cena (R) 1163534 tableta.2006 doziranje: Paget-ova bolest. akutni napad gihta.3din 3/2-10-5507 19. blister. 30mg.10. dodatna terapija kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozitivnim ranim invanzivnim karcinom dojke: 1 tabl.co. reumatoidni ar tritis: 90mg dnevno odjednom. Paralelni lekovi: Yasnal® ARIMIDEX® . 60mg. 25mg. 2mg.8din (R) 1079010 tableta.11. 2x15 kom Cena 9986. blister.PHARMACIA ENTERPRISES S. 4x7 kom 3/2-10-6889 29. 120mg.A. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana.04. AREDIA® .DigitSoft. metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.USA donepezil . 10mg dnevno. tokom 4-6 nedelja. osteoar tritis.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1163533 tableta.2002 doziranje: uznapredovali estrogen-zavisni karcinom dojke žena u menopauzi. fiola. blister.

6mL Cena 12/2007/2298 10.2006 doziranje: simptomatsko lečenje degenerativnih bolesti zglobova u bolnoj ili zapaljenskoj fazi i inflamatornih oboljenja vezivnog tkiva. 30x0.M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1169570 film tableta.2006  (R) 1084722 tableta.2006  (R) 1084721 tableta. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 5mg. bipolarni poremećaji: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. FABRIK GmbH .S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099075 kapi za oči.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099076 kapi za oči. plastična bočica.6din 3850343032513 172/2006/12 13. 1x30 kom Cena 627.6mL 12/2007/2300 10.D.6mL 12/2007/2299 10. 50mg dnevno narednih 14 dana. rastvor. Paralelni lekovi: artelac® edo.DR. 1x30 kom Cena 1092. postepeno povećavati do 5-15mg dnevno.10. ARTELAC .nr .2mg/mL. GERHARD MANN.2007 (BR) 7099077 kapi za oči. 3. ne preporučuje se kod dece mlađe od 14 godina.co.10. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. Hemodrops. podeljeno u 3-4 doze.02.44 abecedni spisak registrovanih lekova A §(R) 1085072 tableta. 50mg. blister.Nemačka hipromeloza . Paralelni lekovi: artelac®. 1x10mL Cena 12/2007/2297 09.2003 doziranje: kontrola tremora kod Parkinsonove bolesti: 1mg dnevno. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. ARVIND® .DR. CHEM. blister. Cena kontejner jednodozni. do optimalne doze održavanja www.10. . 1x100 kom Cena 166.2mg/mL. Cena kontejner jednodozni. 200mg.PHARM.10. 10x10 kom Cena 1200din 9120018570331 1757/2006/12 02.02. 2x10 kom 9120018570317 1756/2006/12 02. 10x0.10. CHEM. .2din 3850343032520 173/2006/12 13. 100mg. za vlaženje tvrdih i mekih kontaktnih sočiva.DigitSoft. 25mg dnevno narednih 14 dana.10.CHEPHASAAR CHEMISCH .Nemačka oksaceprol . postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. za vlaženje tvrdih kontaktnih sočiva: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. 200mg. . bočica sa kapaljkom.2006 doziranje: epilepsija.02. Isopto® Tears ARTELAC EDO .N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084720 tableta.BELUPO. rastvor. 60x0. 3.4din 8600097011129 515-04-2341/03 15.2mg/mL.2007 BR) 7099078 kapi za oči. rastvor. rastvor. 2x15 kom Cena 2003. 3. GERHARD MANN.PHARM. Isopto® Tears ARTROMED® . po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu.Hrvatska lamotrigin .2006 Cena (R) 1169571 film tableta. FABRIK GmbH .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . blister.2007 doziranje: sindrom suvog oka.2007 doziranje: sindrom suvog oka. kontejner jednodozni. Ne sadrži konzervans.Nemačka hipromeloza . 25mg. blister. blister. 3.2mg/mL. nakon neuspešne terapije konvencionalnim NSAIL: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka. Hemodrops.10.4din 3850343032544 174/2006/12 13.

Sertiva®. doza održavanja 3. anbol.1din (R) 1072635 film tableta. 10x10 kom 3837000090123 744/2006/12 26.01. maks.D. . aspirin® Migran. 400mg.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.BAYER BITTERFELD GmbH . 50x10 kom Cena 1144din 8600102463219 515-04-1931/03 17. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 1964. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.6g/d u više pojedinačnih doza.7din 199/2007/12 16.08. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. uz povećanje doze posle 7 dana do 50mg/dan. . blister.D. Salofalk®.DigitSoft. početna doza 2. maks.D. 5x10 kom 3837000090130 743/2006/12 26. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. zoloft® ASK PH 8 .2005 Cena 1686. deca od 13-17 godina.abecedni spisak registrovanih lekova 45 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.Srbija acetilsalicilna kiselina .05. od 200mg dnevno. Lamotrigin. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.Slovenija mesalazin . 500mg.Nemačka acetilsalicilna kiselina . do 200mg dnevno. 6x10 kom 3837000090147 1128/2006/12 05. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. Crohnova bolest: akutni napadi 3puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). Pentasa®.6-5.05.3din (R) 1072636 film tableta. blister. 50mg. 8 g.08. 800mg.4-3.8g/d. Setaloft®. 500mg.4g/d. Paralelni lekovi: 5-aSa.Slovenija sertralin . Lamect®. tokom 1-2 nedelje. 4x7 kom 3838989503017 114/2005/12 15. blister.07. Paralelni lekovi: Serlift®.2006 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). D.4-3. 100mg.nr . doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana. blister.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086120 tableta. doza održavanja od 50-100mg. deca od 6-12 godina.2006 Cena (R) 1129111 gastrorezistentna tableta.2006 Cena (R) 1129112 gastrorezistentna tableta.9-7. andol. 100mg dnevno narednih 14 dana. reumatska groznica: odrasli 4.2005 doziranje: depresija i opsesivno kompulzivni simptomi: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka sa dosta tečnosti. opsesivno kompulsivni simptomi početna doza je 25mg/dan. blister.A07EC02 ANTIDIJAROICI. aspirin® 500. 130mg/kg/d. Lamotrix® ASACOL® .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. . TOVARNA ZDRAVIL. aspirin® protect. Salofalk® 250.07. Paralelni lekovi: Lamal. 2x10 kom 4008500100714 Cena 74.2007 www.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086128 film tableta. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. doza održavanja 80-100mg/kg/d. blister. blister. do maks. Midol ASPIRIN® 500 .9din (R) 1129110 gastrorezistentna tableta.N06AB06 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina Cena 843. Lamictal™. maks.HABIT PHARM A.KRKA. početna doza iznosi 50mg/dan. 4x7 kom 3838989503079 115/2005/12 15.co.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. ulcerozni proktitis akutni napadi 3 puta po 400mg na dan. 800mg. ne koristiti kod dece ispod 18 godina. Salofalk® 500 ASENTRA® . aspirin® direkt.

Paralelni lekovi: acetisal pH 8. 6 tab. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 1086129 šumeća tableta.4g/d.4-3. 6 tabl. anbol.8g/d.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. maks. reumatska groznica: odrasli 4.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086123 šumeća tableta. ask pH 8. 130mg/kg/d.2006 doziranje: akutno lečenje glavobolje kod napada migrene sa aurom ili bez nje: odrasli 2 tabl. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.9-7.4-3.6g/d u više pojedinačnih doza. 5x2 kom Cena 175. doza održavanja 3. aspirin® Migran.2007 doziranje: blaga do umerena glavobolja. ask pH 8. askorbinska kiselina . po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati. tokom 1-2 nedelje. dnevno. simptomatska terapija prehlade: odrasli 3 puta po 1-2 tablete rastvoreno u čaši vode.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. aspirin® protect.BAYER BITTERFELD GmbH .4-3.01.nr .2005 Cena 105. do 4 g/d u 4-6 pojedinačnih doza. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. folija. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. anbol. Paralelni lekovi: Midol c. tokom 1-2 nedelje. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. Midol ASPIRIN® PLUS C .6-5. rastvoriti u čaši vode.co.12. 5x2 kom 4008500100721 624/2005/12 21. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.4-3. početna doza 2. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. maks. strip. aspirin® protect. 130mg/kg/d.Nemačka acetilsalicilna kiselina .6 g/d u više pojedinačnih www. aspirin® protect.4-3.07. ne duže od 3 dana. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.07. početna doza 2. tabl. aspirin® Migran. blister. Midol ASPIRIN® MIGRAN . početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.12. andol.6-5.4g/d. aspirin® 500.4din 260/2005/12 26. 8 g. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.DigitSoft. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. andol.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 120.BAYER BITTERFELD GmbH .2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. 2x6 kom 4008500129418 2283/2006/12 11.Nemačka acetilsalicilna kiselina .BAYER BITTERFELD GmbH . a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. 300mg.3din (BR) 1086122 tableta za žvakanje. aspirin® 500. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. 100mg. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.Nemačka acetilsalicilna kiselina .4 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. početna doza 2. 3x10 kom 261/2005/12 26. maks. groznica. Midol ASPIRIN® DIREKT . aspirin® direkt. anbol.6g/d u više pojedinačnih doza.8din 4008500100752 200/2007/12 16.9din (BR) 1086127 gastrorezistentna tableta. doza održavanja 3. ask pH 8. dnevno. maks. blister. 400mg+240mg.BAYER BITTERFELD GmbH . blister. andol.9-7. 500mg. reumatska groznica: odrasli 4. šumeće u jednokratnoj dozi. 3x10 kom Cena 122. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. doza održavanja 80-100mg/kg/d. 500mg. Upsarin® sa vitaminom c ASPIRIN® PROTECT .8g/d. aspirin® direkt. 8 g.Nemačka acetilsalicilna kiselina. doza održavanja 80-100mg/kg/d.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086126 gastrorezistentna tableta. maks. maks.

bočica. maks. aspirin® 500.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. 100mg.Srbija antitetanusni imunoglobulin.2din 3/2-10-9316 11.5mL vakcine tetanusa. Paralelni lekovi: Panapres. Prinorm ATENOLOL . aritmije: 50-100mg dnevno.FARMAKOS DD . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. angina pektoris: 100mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 4 doza. aspirin® direkt.8 g/d.7din 8608813900009 515-04-937/03 16.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.2004 Cena 59. 100mg. blister 2x7 kom Cena 73. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica. angina pektoris: 100mg dnevno. bočica. anbol.11.. 130mg/kg/d. Cena 694. 20mg/mL. Paralelni lekovi: Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. 25mg.9-7.2007 doziranje: profilaksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede. istovremeno sa 0.12.06.4-3. blister. Paralelni lekovi: Panapres.2002 www.O. andol. 1x14 kom Cena 73.j.07.Nemačka antitimocitni imunoglobulin (atg). aritmije: 50-100mg dnevno.Srbija atenolol . Paralelni lekovi: acetisal pH 8. blister.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .O. 50mg. kunića . početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.4din 8606002990251 1353/2007/12 19.06.07. angina pektoris: 100mg dnevno. bočica.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. tokom 1-2 nedelje.ZDRAVLJE A. aspirin® Migran.nr .DigitSoft. 8 g. NIŠ .4din (R) 1107551 tableta. 1x14 kom Cena 73. reumatska groznica: odrasli 4.4 g/d. specifični (Z) 0013160 rastvor za injekciju.7din 8600064111388 515-04-1658/04 15. selektivni (R) 1107550 tableta.6-5. Prinorm ATG-FRESENIUS S .2003 Cena 45. selektivni (R) 1107350 tableta. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. doza održavanja 3. Prinorm ATENOLOL .D. blister. 1x5mL Cena 21625.FRESENIUS BIOTECH GmbH . 100mg. selektivni (R) 1107500 tableta. humani . doza održavanja 80-100mg/kg/d. Midol ATEBULIN . ask pH 8.L04AA04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA A L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.Srbija atenolol . . terapija: 30-300mcg/kg dnevno.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.06. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom. Tetanus gamma ATENOLOL . aritmije: 50-100mg dnevno.2003 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. 250i. 2x10 kom 8608811006109 515-04-1239/04 15. Tetagam® P.7din 515-04-291/03 03. Paralelni lekovi: Panapres.j.co. Tetabulin S/d.Srbija atenolol .6 g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.5din (R) 1107552 tableta. 1x250 i.PRIZREN .REMEVITA D. maks.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. 2x10 kom 8608811006116 515-04-1240/04 15. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.

12. Maks.Nemačka atrakurijum . blister. blister. 3x10 kom Cena 768din 8600064200181 1768/2007/12 20.2007 Cena 2030din (R) 1104127 film tableta.04. ampula. 10mg.08.2005 Cena 2349. inj. 40mg. Paralelni lekovi: Tracrium™ www. 10x2. obično inicijalno i. profilaksa posle transplantacije organa: 2-5mg/kg dnevno.5mg. maks.M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082300 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: atorvastatin.DigitSoft. ATORIS® . 20mg. blister. blister.08. 20mg. Sortis®. 9x10 kom 3838989502843 111/2005/12 15.3din (R) 1104522 film tableta.2007 Cena 3056.2007 Cena 1249din (R) 1104126 film tableta. blister. Torvalipin®. 3x10 kom 3838989519964 433/2006/12 05. Tulip® ATRACURIUM DELTASELECT . TOVARNA ZDRAVIL.04.03.2006 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.8din 3838989502836 110/2005/12 15. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). maks.D.2din 8606103442024 594/2007/12 01. 3x10 kom 3838989502850 112/2005/12 15. 10x5mL 8606103442031 595/2007/12 01. blister. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan.co.KRKA. 300-600mcg/kg telesne mase. 40mg.Srbija atorvastatin .2006 Cena (R) 1104525 film tableta.2002 doziranje: lečenje akutnog. 10mg/mL. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. .5mL Cena 1586.7din (R) 1104524 film tableta.2005 Cena 3817din (R) 1104523 film tableta. 5mg ili 7.2007 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104520 film tableta. po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i.nr .2005 Cena 1260. blister. bočica. 3x10 kom 8600064200204 1770/2007/12 20. 10x5mL Cena 216252.08.ZDRAVLJE A.5din (R) 1104521 film tableta.1din 3/2-10-9317 11.08.2007 doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom hirurških intervencija: po protokolu za pojedine intervencije. 20mg/mL. inj. blister.5mg/kg dnevno tokom 5 dana. Sortis®.08.03.7din (SZ) 0082301 rastvor za injekciju. ampula.v.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104125 film tableta. (u prisustvu posebno obučenih stručnjaka). aplastična anemija: 2.08.DELTASELECT GmbH . 40mg.08. 20mg. Tulip® ATORVASTATIN . D. doza 20mg dnevno. 9x10 kom 3838989519971 434/2006/12 05. steroid-rezistentnog odbacivanja organa: 3-5mg/kg dnevno.2005 Cena 2046. 9x10 kom 3838989502867 113/2005/12 15. 3x10 kom Cena 775. Paralelni lekovi: atoris®. . odrasli i deca starija od jednog meseca. 10mg.4 abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) A 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno. Torvalipin®. 3x10 kom 8600064200198 1769/2007/12 20. blister.D.Slovenija atorvastatin . 10mg/mL. 10mg.v.

akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa. deca ispod 40kg (do 3 mes.4din (R) 1021632 film tableta. klavulanska kiselina . 1x10mL 8600097200264 1363/2007/12 20. septički abor tus.08. 0.Rusija atropin . spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0. ili i. Cena 75. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).9din 3418970000579 3/2-10-9110 10. pijelonefritis). Cena 88.J01CR02 a03Ba alkaloidi beladone. 1x10mL 8600097200271 1362/2007/12 20. deca od 5-6 godina 0.. 500mg+100mg. lobarna pneumonija.S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici  (R) 7095071 kapi za oči. zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta.) 30mg/kg/ d u dve pojedinačne doze (sirup).c..c.co. tercijarni amini  (R) 0123010 rastvor za injekciju. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. infekcija urogenitalnog trakta (cistitis..2007 doziranje: određivanje refrakcije oka kod dece. bočica. rastvor. AUGMENTIN .08. 2mg (odrasli).2din 515-04-1520-1 04.03-0. jednokratno. deca preko 3 mes.6din 3/2-10-10776 25.3mg s.DigitSoft. trovanje antiholinesterazama i gljivama: 2-4mg i. 250mg.m.6mg. iritis.Belgija amoksicilin.3-0.3-1mg i.2mg s.08.m.A03BA01 A LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 154.m.12.5%.2din 515-04-1520-2 04.v. ATROPIN .Crna Gora atropin . ili 0. infekcija kože i mekih tkiva).O. deca od 10-14 godina 0.6din plastična bočica sa kapaljkom. blister. 10x600mg Cena 1232. (400mg+57mg)/5mL. uretritis. intra-abdominalna sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. teže infekcije 500mg na 8h.c. (deca). rastvor.25mg s.01-0. ili i.2002 doziranje: urinarna trihomonijaza: 2 puta po 250mg tokom 4 dana (oba partnera). 875mg+125mg. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). ili i.P01AX08 ANTIPROTOZOICI P01aX ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama (R) 1029785 kapsula. ili i. sinuzitis. ATROPIN SULFAT . puerperalna sepsa. .06.LABORATORIE INNOTHERA . zapaljenski procesi na dužici i u uvećanom traktu (keratitis. 10x1mL ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.m.3din plastična bočica sa kapaljkom.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (rekurentni tonzilitis. 1%..12.v.): deca preko 3 godine (za određivanje refrakcije) 2 puta po 1-2 kapi 0. bronhopneumonija. deca od 3-4 godine 0. infekcije ženskih genitalnih organa (gonoreja.v.03mg/kg i. iridociklitis. otitis media).nr .5-1mg s.4mg s.m. 2x7 kom 515-04-1520/03 04. uveitis. odrasli (u tretmanu inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1 %-og rastvora.HEMOMONT D.c ili i.2003 (R) 3021637 prašak za oralnu suspenziju.Francuska tenonitrozol . bočica.O. deca 0.2007  (R) 7095073 kapi za oči.v.m.INNOTECH INTERNATIONAL .04mg/kg.c.m. ili i. kardio-pulmonalna reanimacija: odrasli 3mg i. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021638 prašak za rastvor za injekciju.5 %-og rastvora 1-3 dana pre pregleda.. deca od 6 meseci 2 godine 1-2 puta po 0.06.5mg s.2002 doziranje: premedikacija u anesteziji: odrasli 0.c. ampula. 1x8 kom Cena 237. infekcija kostiju i zglobova. 1x140mL Cena 690.VEROFARM . deca od 7-9 godina 0.2003 Cena 828. na 1-2 sata do maks..SMITHKLINE BEECHAM . itd. 1mg.abecedni spisak registrovanih lekova 4 ATRICAN . tvrda. parenteralno odrasli 1g na 6h ili www. bradikardija kod akutnog infarkta ili trovanja digitalisom: 0. blister. ili i..

Paralelni lekovi: Nimesulid.nr .Švajcarska moklobemid . Panklav® 2X AULIN . 1x15 kom 9088881346746 3/2-10-2710/ 12.2001 Cena 144. amoksiklav Lek® 156. blister. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. do 12 god.08. blister. Nimulid®-Md.07. zubobolja.Austrija nimesulid . 150mg.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početno 4mg dnevno.A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bg tiazolidindioni (R) 1341820 film tableta. 100mg. amoksiklav Lek® forte 312. 2x15 kom 9088881347125 3/2-10-2710 12.F. blister. postoperativni bolovi. Paralelni lekovi: aurorix® AURORIX® . zavisno od postignutog terapijskog odgovora.Srbija moklobemid .03. Nimulid®. 1x6 kom 9088881347125 3/2-102710/3 12.2001 doziranje: reumatoidni artritis.2001 doziranje: sindrom depresije.2g prašak za injekciju. maks.8din (R) 1163501 tableta.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . blister. 100mg. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. 3x10 kom Cena 8606102767487 3/2-10-6112 13. enhancin. Panklav forte. novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. glavobolja.2006 Cena (R) 1341821 film tableta. amoksiklav Lek® 1.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) Cena 1005. www. 100mg.2006 doziranje: sindrom depresije. blister. actasulid® AUROMID® .DigitSoft. blister. deca od 3 mes.07.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: auromid® AVANDIA™ . 25mg/kg na 6h ili 8h. 4mg. doza se može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja. doze su date u odnosu na amoksicilin. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela.5din (R) 1072141 film tableta. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. Panklav.co.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) (R) 1072782 tableta.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GmbH . amoksiklav Lek® 2X. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. blister. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: 2 puta po 100mg posle jela. ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom. 2x14 kom Cena 1872.50 abecedni spisak registrovanih lekova A 8h. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. 6x10 kom 8608808103439 1494/2006/12 21.GALENIKA AD . 2x14 kom 8606103683014 292/2006/12 06. spor tske povrede. 8mg.07. 400mg dnevno. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . amoksiklav Lek® 375mg film tablete.6din 5000483131807 293/2006/12 06.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi Cena 58din (R) 1163500 tableta.2001 Cena (R) 1163502 tableta.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.07. dismenoreja.03.Francuska rosiglitazon . socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. 300mg.

7din 515-04-3000/03 21. blister.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . napunjen injekcioni špric.2005 doziranje: akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa: odrasli obično 1 tabl. bočica. nastaviti oralno sa 8mg na 12 sati tokom 5 dana (visoko emetogena terapija).12. boca staklena. radioterapija ili hemioterapija: osim cisplatina 8mg i. 400mg/16mL.Francuska vakcina protiv žutice A (inaktivisani celi virusi hepatitisa A) . nezavisno od obroka. blister.2003 doziranje: hepatitis A: odrasli i deca preko 15 godina 0.09. upala pluća vanbolnički stečena: 1 tabl.JUGOREMEDIJA A. dnevno.12.11. bočica.5din 8608811000428 1574/2006/12 05.).2006 doziranje: alergijske manifestacije na koži i sluzokoži (polenska kijavica. AVESSA .5mL.abecedni spisak registrovanih lekova 51 AVASTIN™ . 2x10 kom Cena 56.F. dnevno.SANOFI PASTEUR S.5mL.08. 1x5 kom 8606007910117 193/2005/12 15.v.BAYER HEALTHCARE AG . blister.2002 doziranje: mučnina i povraćanje u toku hemioterapije i radioterapije. zofran AVIL® . inf. serumska www. deca 5mg/m2 i.5din 8608811000411 1575/2006/12 05.J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni (SZ) 0329500 rastvor za infuziju. 0. . zatim kontinuiranom inf. 5-10 dana. u trajanju od 90 min. 10 dana.5din (R) 1124570 tableta.9din 8600097011426 3/2-10-10164 25.D.A.Srbija ondansetron .08. 50mg. AVAXIM 160 U .v. 1x0. 1x16mL Cena 108093. akutni bakterijski sinuzitis: obično 1 tabl.09. 5x2mL Cena 1495. 400mg. 1x4mL Cena 8606102767050 321/2005/12 24.L01XC07 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju. prevencija i terapija postoperativne mučnine i povraćanja: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i. zatim oralno 8mg na 12 sati tokom 5 dana.Nemačka moksifloksacin . 4mg.2006  (R) 3058050 sirup. alergični dermatitis). blister.nr .5mL Cena 1729.A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124572 rastvor za injekciju. svrab različitog porekla (od uboda insektta.2005 doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma kolona ili rektuma: individualno.Švajcarska bevacizumab . pre terapije. 1mg/sat tokom 24 sata. 7 dana. dnevno. nezavisno od obroka.. 3mg/mL.v. 1x10 kom 8600097011402 3/2-10-10163 25. obično 5mg/kg svake 2 nedelje i.2005 Cena (R) 1329501 film tableta.DigitSoft.HEMOFARM AD . ampula..J07BC02 VAKCINE A j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011864 rastvor za injekciju. zatim revakcinacija posle 6 meseci. 400mg/250mL. 100mg/4mL. Paralelni lekovi: ondasan®. ZRENJANIN . AVELOX® .v.7din 8606102767043 322/2005/12 24.Srbija feniramin . zavisno od telesne mase. 1x100mL Cena 71. 400mg.2005 29725. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. dodira bršljena i sl.co.2002 Cena 1846. bočica staklena.2005 Cena (R) 1329502 film tableta. Quincke-ov edem.8din (SZ) 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju.08.R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058051 tableta.09.08. 1x250mL Cena 8606007910100 286/2005/12 23. 1x7 kom 8606007910124 194/2005/12 15. 4mg.

98% v/v.04. 10mg/mL. kože.10. 98% v/v. 50x250mg 05.Srbija azot-suboksid .04. Paralelni lekovi: ceftriakson.2004 05. 3 l. glaukoma otvorenog ugla 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. boca Cena 515-04-4418-1  (SZ) 9080003 medicinski gas. ceftriaxone-BcPP.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 4596.04. 10 l.01. uha. pluća.2004 www.2007 doziranje: infekcije grudnog koša.2004 05.2004 05. 50 l. boca Cena 515-04-4418-3  (SZ) 9080005 medicinski gas.04.HEMOFARM AD .MESSER TEHNOGAS A.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080001 medicinski gas. veracol® AZOPT® . ver tigo: odrasli tablete 75mg ujutro i uveče ili 75-150mg odjednom uveče. 1g.DigitSoft. 2g dnevno. deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7. Farcef. boca Cena 515-04-4418-7 doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa.04. 98% v/v.5din (R) 7096060 kapi za oči.1din (Z) 0321758 prašak za rastvor za injekciju.01.2004 05. 196 l. zglobova. bočica.ALCON-COUVREUR N. trbušne infekcije. Longaceph®. 98% v/v. 2g na 12 sati i. meningitis. grla.v. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. maks. boca Cena 515-04-4418-5  (SZ) 9080007 medicinski gas.04.52 abecedni spisak registrovanih lekova A bolest. inf. histaminske glavobolje. gonoreja. 27 l. boca Cena 515-04-4418-6  (SZ) 9080008 medicinski gas.2007 Cena 16758. 50x1000mg 242/2007/12 17. deca sirup od 3-12 godina 2-3 puta po 15mg. 98% v/v.D. bočica. 1x5mL 5413895015137 2542/2007/12 22. . rocephin®.5mg. deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg. boca Cena 515-04-4418/03  (SZ) 9080002 medicinski gas. konetoze. Labilex®. nosa. 98% v/v. 98% v/v.S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ec inhibitori karboanhidraze Cena 740.2004 05. boca Cena 515-04-4418-4  (SZ) 9080006 medicinski gas. Paralelni lekovi: medicinski diazotoksid j01dd cefalosporini. . AZOT-SUBOKSID . ceftriaxon-MIP®.04.nr . 50mg/kg dnevno. 250mg.Srbija ceftriakson .2007 doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta-blokatorom kod povišenog intraokularnog pritiska.2004 05.V.04. 13 l. AZARAN . kostiju.Belgija brinzolamid .2004 05.. bočica.co. 40 l. Lendacin®. 98% v/v. novorođenčad maks. III generacija (Z) 0321756 prašak za rastvor za injekciju. suspenzija.5din 241/2007/12 17. 8 l. maks. boca Cena 515-04-4418-2  (SZ) 9080004 medicinski gas. infekcije urinarnih i žučnih puteva.

1x5mL Cena 115din 515-04-1622/03 30.5din 515-04-1621/03 30.07. riboflavin. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052160 obložena tableta. Paralelni lekovi: almacin®.8din (R) 1021770 kapsula.m. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.co.6din (R) 3021772 sirup. Paralelni lekovi: Polivit B BACTOX® . piridoksin. D.07.001mg+20mg.07.abecedni spisak registrovanih lekova 53 B B-COMPLEX .. 500mg. cijanokobalamin. parenteralno odrasli 1g na 12 sati i..D. beri-beri: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno. bočica.5din (R) 3021771 sirup.05.05. deca do 1 godine 62.KRKA. 6g dnevno.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021773 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. ospamox® dT. blister. piridoksin. 2x15 kom Cena 71. nikotinamid.14 godina 1 obložena tabl. kalcijum-pantotenat. kalcijum-pantotenat . bočica.v.2003 Cena 84. deca od 5-15 godina 1 mala kašika granula dnevno.DigitSoft. polineuritis.2007 doziranje: nedostatak vitamina B.m. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca.nr . folija. TOVARNA ZDRAVIL. ili odrasli 500mg na 8 sati do 1g na 6 sati i. Celu tabletu progutati sa malo tečnosti.. . 1x60mL 515-04-1624/03 30. 1x1000 kom 3838989623395 1197/2007/12 29. neurodermatoze. tvrda. 1x60mL 515-04-1625/03 30. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.05. neuralgije.v. paba .07. povećane potrebe za vitaminom B. profilaksa infekcija u stomatologiji:oralno odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati. ospamox®. creva ili jetre. Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti.2003 Cena 102. riboflavin.2003 Cena 159. dnevno. u ginekološkoj praksi.KRKA.. amoxicillin..A11EA. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. beri-beri: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl. 125mg/5mL. Sinacilin® www. B-COMPLEX . nikotinamid.5mg na 8 sati.9din 3838989623388 1196/2007/12 29.2003 Cena 155. infekcije kože i mekih tkiva. maks.Francuska amoksicilin . liobočica sa rastvaračem.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. VITAMINI B a11ea vitamini B kompleksa (BR) 3052162 granule. amoksicilin. neurodermatoze. 250mg/5mL.INNOTECH INTERNATIONAL . creva ili jetre. neuralgije. deca 50mg/kg/dan i. polineuritis. 1x12 kom 515-04-1623/03 30. liobočica sa rastvaračem. 500mg. D. .Slovenija tiamin. deca od 5 . blister.D. Cena 2399din kutija.07. deca 50-100mg/kg/dan i. povećane potrebe za vitaminom B.001mg+20mg. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.Slovenija tiamin. profilaksa bakterijskog endokarditisa. 1x5mL (Z) 0021774 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g.2007 (BR) 1052161 obložena tableta. 1g. 1x70g Cena 3838989623401 1198/2007/12 29. TOVARNA ZDRAVIL.A11EA.

F. uključujući derivate (Z) 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. ampula. deca od 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati. sinuzitis. adneksitis). 10x5mL Cena 8606102767203 1357/2006/12 08. 50x5mL Cena 1220. 1440mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Trimosul BACTRIM® . prostatitis. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. ampula. 1440mg. adneksitis). kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. lobarna i bronhopneumonija. trimetoprim . pijelonefritis. bronhiektazije.2007 Cena 123. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. uključujući derivate (Z) 0026217 koncentrat za rastvor za infuziju. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelamai salmonelama. 54mg/kg dnevno. 2x10 kom Cena 8606103889072 285/2007/12 22. maks.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. prostatitis.Švajcarska sulfametoksazol.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. lobarna i bronhopneumonija. trimetoprim . deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.co. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. faringitis. (400mg+80mg)/5mL. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI B ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. maks. 400mg+80mg. maks. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. Trimosazol. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. bronhiektazije. blister. maks. pijelonefritis. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. Paralelni lekovi: Baktimol®. faringitis. bronhiektazije.DigitSoft. bočica. infekcije posle pobačaja. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. maks. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa.54 abecedni spisak registrovanih lekova BACTRIM ROCHE™ . 54mg/kg dnevno.01. faringitis. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. 1440mg. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .F. infekcije posle pobačaja. prostatitis.09.nr .Švajcarska sulfametoksazol. sinuzitis. adneksitis).5din (8608808100209) 2065/2007/12 25. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. uključujući derivate (R) 1026603 tableta. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. otitis medija).08. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. infekcije posle pobačaja. 1x100mL 8606103889089 276/2007/12 22. Paralelni lekovi: Bactrim roche™ www. (200mg+40mg)/5mL. pijelonefritis.GALENIKA AD . otitis medija). otitis medija). infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. trimetoprim . lobarna i bronhopneumonija.01.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. deca od 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. sinuzitis.3din (R) 3026605 sirup. Paralelni lekovi: Bactrim® BACTRIM® . (400mg+80mg)/5mL. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carinii.Srbija sulfametoksazol.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.

caPd 3 aNdY disc.25% glukoze.1g/L+15g/L. 1. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. maks. caPd 17 Stay safe. caPd 3 Stay safe.25% glukoze. sinuzitis.25 mmol/L kalcijuma.5-1. 1.79g/L+7. caPd 2 Stay safe. caPd 4 aNdY disc. Balance 2. caPd 2 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma.26g/L+0.18g/L+0.25 mmol/L kalcijuma. a postupak se ponavlja više puta dnevno. infekcije posle pobačaja. . natrijum-laktat. glukoza . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B Cena 1233.B05DB. 2x10 kom Cena 68.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.75 MMOL/L KALCIJUMA .2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 4x2000mL www. Balance 4. kalcijum-hlorid.1g/L+16. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . kalcijum-hlorid. Balance 4.3% glukoze. Balance 2. caPd 2 aNdY disc. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama.5% GLUKOZE.B05DB. 1. lobarna i bronhopneumonija.75 mmol/L kalcijuma.5L (deca) tokom 5-20 minuta. Balance 2. 1. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati.12. 1. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa.04. uključujući derivate (R) 1026300 tableta. 4x2000mL Cena 1233. caPd 17 Stay safe. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. otitis medija). kesa.75 mmol/L kalcijuma.J01EE01 55 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.85g/L+0. caPd 4 Stay safe BALANCE 1.9din 515-04-2913/03 01.75 mmol/L kalcijuma. pijelonefritis.85g/L+0. Trimosazol. 1.co. 400mg+80mg.5% GLUKOZE.75 mmol/L kalcijuma. 1. 1.79g/L+7.3% glukoze. caPd 2 aNdY disc. a postupak se ponavlja više puta dnevno.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.9din 515-04-5149/03 05. kesa. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.. 1.Nemačka natrijum-hlorid.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. Trimosul BALANCE 1.3% glukoze.HABIT PHARM A.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis.abecedni spisak registrovanih lekova BAKTIMOL® .25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc. blister.5-1. 1440mg. magnezijum-hlorid.01. caPd 17. Paralelni lekovi: Bactrim®.5g/L.Nemačka natrijum-hlorid.5% glukoze. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu. 5.DigitSoft. Balance 2. Balance 4. natrijum-laktat. caPd 17.5L (deca) tokom 5-20 minuta. caPd 3 Stay safe. faringitis.3% glukoze. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.. 5. 1. caPd 3 aNdY disc. Paralelni lekovi: Balance 1. Paralelni lekovi: Balance 1. Balance 4. 1. prostatitis. adneksitis).1din 8600102463097 28/2006/12 13. trimetoprim . bronhiektazije. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.25% glukoze. 1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.D. glukoza .Srbija sulfametoksazol.nr . magnezijum-hlorid.25 MMOL/L KALCIJUMA .

25 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe. 1. Paralelni lekovi: Balance 1.75 mmol/L kalcijuma.3% GLUKOZE.5-1. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. 1.25% glukoze.1g+22.5L (deca) tokom 5-20 minuta. glukoza . Balance 4.25 mmol/L kalcijuma.75 MMOL/L KALCIJUMA .25% glukoze. 1. kalcijum-hlorid. natrijum-laktat.85g/L+0.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.79g/L+7. caPd 3 aNdY disc. 1. 4x2000mL www.5% glukoze. caPd 17. kesa.75 mmol/L kalcijuma. 1. 4x2000mL Cena 1233.nr . caPd 3 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma. a postupak se ponavlja više puta dnevno.9din 515-04-2914/03 01. 1. caPd 17 Stay safe. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. magnezijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. 1.75 mmol/L kalcijuma. 1. Balance 4. 1.18g/L+0. a postupak se ponavlja više puta dnevno.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BALANCE 2. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.12.1g/L+42.26g+0.04.5-1. kalcijum-hlorid.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 17.25% glukoze.5L (deca) tokom 5-20 minuta.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 4 aNdY disc. caPd 2 Stay safe.85g/L+0. natrijum-laktat. magnezijum-hlorid.co.Nemačka natrijum-hlorid.DigitSoft. caPd 2 aNdY disc. 1. caPd 4 Stay safe BALANCE 4.5g/L.Nemačka natrijum-hlorid.9din 515-04-5150/03 05.5% glukoze. caPd 4 aNdY disc.18g/L+0.. 1.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.9din 515-04-2912/03 01.25% GLUKOZE.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .79g+7. 1.5% glukoze.25% glukoze. caPd 17 Stay safe.B05DB. Balance 4.5% glukoze.25 MMOL/L KALCIJUMA . 1.25 mmol/L kalcijuma.3% GLUKOZE.25 mmol/L kalcijuma.25 MMOL/L KALCIJUMA .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .3% glukoze. kesa. Balance 2. a postupak se ponavlja više puta dnevno.5% glukoze. Balance 4.1g/L+22.3% glukoze. caPd 2 Stay safe. glukoza .25% glukoze.. 5. caPd 2 Stay safe.85g+0. caPd 4 Stay safe BALANCE 2. 5. caPd 3 aNdY disc.73g. glukoza . 1.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 4x2000mL Cena 1233.12.3% glukoze. kesa.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2. 1.Nemačka natrijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.5-1.79g/L+7. natrijum-laktat.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2. Balance 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1233. Balance 1. 5. magnezijum-hlorid. Balance 2. 1.3% glukoze.73g/L. Balance 1. caPd 2 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe. caPd 3 Stay safe. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu.B05DB. 1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 4 aNdY disc. caPd 17 Stay safe. caPd 2 aNdY disc. 1. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu.5L (deca) tokom 5-20 minuta. Balance 4.5% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 17.B05DB.

85g/L+0. blister.05. 4g dnevno. blister. caPd 4 Stay safe BARALGETAS® . blister. caPd 3 Stay safe.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .D.m. caPd 3 aNdY disc.25% glukoze.nr .5-1g sporo i.09.1mg+500mg. 5g dnevno. 1.2001 Cena 22.09.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086564 rastvor za injekciju.05. caPd 2 Stay safe.5% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. glukoza . 1. 1x10 kom Cena 29.3din 8608811004525 515-04-3742/03 18.6din 8608811003511 3/2-10-463 13.04.75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.B05DB.JUGOREMEDIJA A.7din (R) 5086568 supozitorija. ili 1-2.10.2006  (R) 1123565 tableta. Balance 2.. 10mg+0.JUGOREMEDIJA A.v.1mg+2500mg. ampula.DigitSoft. 1x5 kom 8608811003566 515-04-2437/04 14. 4x2000mL B a03da sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima  (Z) 0123560 rastvor za injekciju. blister. 10x10 kom Cena 141.1mg+1000mg. metamizol-natrijum . ZRENJANIN .5-1g sporo i. ZRENJANIN . a postupak se ponavlja više puta dnevno.12. blister. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. 1. akutni bolovi.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 2 aNdY disc. 10mg+0.2003 Cena 1211din (R) 1086567 tableta. magnezijum-hlorid.9din 515-04-5151/03 05.6din 8608811004501 655/2006/12 18..5-1.A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu. 500mg. caPd 4 aNdY disc.5g.3% glukoze.25% GLUKOZE. kod pacijenata sa ulkusom gastrointerstinalnog trakta ili sa rizikom od krvarenja u predelu želuca: oralno 1-3 puta po 500mg.abecedni spisak registrovanih lekova BALANCE 4.2003 Cena 78. 5.5g i.79g/L+7.2din (R) 1086566 tableta. kesa.1g/L+42. 0. Novalgetol® www. 5x5mL Cena 69. 50x10 kom 8608811003559 515-04-3107-1 21.3% glukoze. kada se prethodna terapija pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno..25 mmol/L kalcijuma.co. supozitorije 1-4 puta po 1. 1. natrijum-laktat.Srbija metamizol-natrijum . Balance 4. parenteralno 0.26g/L+0.D.1mg+500mg. Paralelni lekovi: Balance 1. 1x10 kom 8608811003559 515-04-3107/03 21. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 5 Cena 1233.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.2din 8608811004518 656/2006/12 18. 1. BARALGIN M® . caPd 17 Stay safe.75 MMOL/L KALCIJUMA .5L (deca) tokom 5-20 minuta. 1x5 kom Cena 65.v. 500mg. Balance 2.2003  (R) 5123569 supozitorija. 5x5mL Cena 73. blister. Paralelni lekovi: analgin®.Srbija pitofenon. maks.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17. 2.10. 1.2004 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova nastalih usled spazma glatkih mišića (abdominalni spazmi i kolike).6din 8608811004532 515-04-2438/04 14.03.2006  (R) 1123568 tableta. 5mg+0. 5mg+0. fenpiverinijum-bromid.2004 doziranje: Laki bolovi kod karcinoma. ampula. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina. maks.5g/L. Balance 1.75 mmol/L kalcijuma. 1000mg. kalcijum-hlorid.

2003 doziranje: novorođenčad 0.Poljska beklometazon . deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh. .A. maks.2006 116.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . deca preko 1 godine 0.5din 2723/2007/12 06. ecobec. 1x200 doza Cena 262. maks. maks. (200mcg). Paralelni lekovi: Nasobec BECOTIDE™ . 250mcg/doza. (250-500mcg). 200x250mcg/doza r03Ba glukokortikoidi (R) 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.2007 doziranje: odrasli 2 puta po 1-2 inh. 1g/mL.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110022 sprej za nos. liobočica sa rastvaračem u ampuli.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. 200x50mcg/doza Cena 262.03.12.Francuska beklometazon . Cena 3485. inhalator pod pritiskom sa dozerom. sprej-boca sa dozerom.5din 14. 2046.04.2006 BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA .05mL intradermalno. BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER .J07AN01 VAKCINE j07aN vakcine protiv tuberkuloze (Z) 0011184 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. (200mcg).7din 2mg/2mL. Paralelni lekovi: Becotide™. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. 50mcg/doza.3din 5900008021982 2554/2007/12 22.1mL intradermalno. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . 2 inh.04.11.nr . 1x200mL Cena 8608807100958 547/2006/12 doziranje: zavisno od vrste Rö snimanja od 50-500mL. kontejner plastični. boca staklena. 1g/mL. ecobec.V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08Ba kontrastna sredstva sa barijum sulfatom (Z) 3192101 oralna/rektalna suspenzija. suspenzija. liobočica sa rastvaračem u ampuli. maks.12. ecobec easi-Breathe www.2007 doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . maks.Srbija vakcina protiv tuberkuloze . po potrebi 3-4 puta po 4 inh. 1mg/mL. 5x2mL 8605001700274 515-04-3941/03 26. deca preko 6 godina 2-4 puta po 1-2 inhalacije (50-100mcg).R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 494. . 400mcg dnevno.DigitSoft. (1000mcg) dnevno.2006 doziranje: profilaksa napada astme: odrasli 2 puta po 4 inh.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BARIJUM SULFAT .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.1din 8605001700281 515-04-3942/03 26.10.D. (250mcg).1din 14. 4 inh. bočica sa raspršivačem. 50mcg/doza. Paralelni lekovi: Becloforte. ecobec easi-Breathe BECONASE™ . 20 inhalacija (1000mcg) dnevno.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.3din 3393370035558 254/2006/12 03.2003 (Z) 0011185 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. (500mcg) dnevno.Srbija barijum sulfat . 10 inhalacija (500mcg) dnevno. 1x5 l Cena 8608807100965 551/2006/12 (Z) 3192102 oralna/rektalna suspenzija.co.Francuska beklometazon . 5x1mL Cena 2634.

2007 doziranje: subakutne i hronične steroid-zavisne dermatoze sa hiperkeratozom: psoriasis vulgaris. 0.2007 doziranje: alergijski dermatitis (kontaktni i neurodermatitis).nr . ekcematoidni numularni dermatitis. rentgen dermatitis. tuba.Hrvatska betametazon.2006 28.D.5din (R) 7153023 rastvor za kožu.D. profesionalni dermatitis. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. rentgen dermatitis.05. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.5mg/g+30mg/g. 0. polenski dermatitis. ihtioza i druge steroidzavisne dermatoze: mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. . vitamin B6 BELODERM® .9din 18. lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano.5mg/g+1mg/g. jakog delovanja. 1x15g 3850343026444 1513/2007/12 16. 50mg.7din 3850343026437 1514/2007/12 16. 0. 20mg. 2x10 kom 8608808100278 659/2006/12 doziranje: deficit vitamina B 6 .2007 doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: akutni.7din (R) 4152042 krem. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152040 mast. bočica sa kapaljkom.abecedni spisak registrovanih lekova BEDOXIN® .BELUPO. dishidrotični dermatitis. salicilna kiselina . kombinacije sa antibioticima Cena 162. deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto. kombinacije sa antisepticima (R) 4153020 mast. inter trigo. 1x15g Cena 125. inficirani dermatitis posle uboda insekata. Lichen rubber planus.5din 3850343026390 1468/2007/12 10. seboroični dermatitis.5mg/g. ubod insekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.07. jakog delovanja. tuba. blister. Paralelni lekovi: didermal BELOSALIC® . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi.D07AC01 KORTIKOSTEROIDI.Hrvatska betametazon. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. 1x50 ml Cena 3850343026369 1469/2007/12 10.5mg/g. piodermizirani akutni nealergijski dermatitis. dishidrotični dermatitis. ekcemi. gentamicin . seboroični dermatitis. numularni dermatitis. 0. 0. premenstrualni sindrom: odrasli 1-3 puta po sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI.02. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. neurodermitis. hronični ekcemi.2006 20-50mg.GALENIKA AD .Hrvatska betametazon . atopijski dermatitis (neurodermatitis).05. 0. tuba. BELOGENT® .7din 18.Srbija piridoksin . B d07ac kortikosteroidi. tuba. opekotine od sunca.2din (R) 4153535 krem. 1x15g 3850343026420 544/2007/12 27. inter trigo.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI.5mg/g+20mg/g.07.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (R) 0051351 rastvor za injekciju. 50x2mL Cena 8608808100216 660/2006/12 Cena (R) 1051354 tableta.5mg/g+1mg/g.DigitSoft.2007 Cena 162. . inficirane dermatoze: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. fotodermatitis. .2007 450.2din (R) 4153534 mast.co.2007 Cena 125. tuba.02.BELUPO. ampula. Paralelni lekovi: diprosalic® www.D. 1x15g 3850343026413 545/2007/12 27.BELUPO.07. Paralelni lekovi: Piridoksin.07. akutni fotodermatitis. subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa. DERMATOLOŠKI PREPARATI 5 384. 1x30g Cena 308.

blister.KRKA.Slovačka oksibuprokain .05.UNIMED PHARMA S.2002 doziranje: akutni i hronični rinitis.0 BEN-GAY® . 5mg. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. Nafazolin BENOXI . Nafazol. Paralelni lekovi: Novasol. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. ne sunčati namazano mesto.Srbija diazepam .Turska metilsalicilat. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.05%. 1x10mL Cena 59. TOVARNA ZDRAVIL. rinosinuzitis.2007  (R) 1071120 tableta. ampula.M02AX10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167182 krem.11. 28%+10%.1%. tuba. nesanica: 5-15mg uveče. 3x10 kom Cena 50.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.03.2007  (R) 1071121 tableta.11.O.S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ha lokalni anestetici (R) 7097040 kapi za oči. 15%+10%. 10mg. 0. . deca noćne more i somnabulizam: 1-5mg www. D. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. BENSEDIN® .05. najduže 5 dana kontinuirano. rastvor.co. rastvor.DigitSoft.Slovenija nafazolin .5din 8608808103477 1059/2007/12 21. 1x10mL Cena 199.nr . rastvor. 10mg/2mL. 2x15 kom Cena 41.7din (R) 7110092 kapi za nos.Turska metilsalicilat. mentol .8din 3/2-10-7584 19.05.1din 8608808100247 973/2007/12 10. primena je kratkotrajna.D.2002 Cena 80. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. . STI.R. blister. . monokomponentni (R) 7110091 kapi za nos. 1x10mL 3/2-10-7585 19. u težim slučajevima 15-30mg dnevno.03.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071123 rastvor za injekciju.PFIZER ILACLARI LTD. . bočica sa kapaljkom.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.2007  (R) 1071122 tableta. 1x35g Cena 4034541003783 575/2007/12 01. blister. Paralelni lekovi: Ben-gay® BENIL® . prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0.PFIZER ILACLARI LTD.2005 doziranje: anestezija u tonometriji: obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60 sekundi raditi tonometriju. priprema za rinološki pregled. 2mg. tuba.1% rastvora na 6 sati.9din 8608808100230 972/2007/12 10. ne sunčati namazano mesto. mentol .05.M02AX10 abecedni spisak registrovanih lekova B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167181 krem. osetljivost korneje se normalizuje posle oko 1 sat od primene.GALENIKA AD . ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi. 0. STI.11. 10x2mL Cena 150. 4mg/mL. Paralelni lekovi: Ben-gay® Sport Balm BEN-GAY® SPORT BALM .05% rastvora na 6 sati. 2x15 kom Cena 67din 8608808100254 971/2007/12 10.9din 8588000227907 549/2005/12 18.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti. 1x35g Cena 4034541003776 574/2007/12 01. bočica.2007 doziranje: anksioznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg. krvarenje iz nosa. bočica.

06. 100mcg (od 13.j./kg na 8-12h.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . kod endoskopskog lečenja krvarenja iz gastroduodenalnih ulcera: zavisi od površine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti.2din 3/2-10-9308 11.+5.v.5din 3/2-10-9306 11. ili 1mg i. deca 0.7din 8606002990282 1352/2007/12 19.5mL (SZ) (SZ) 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. liobočica sa rastvaračem. teška krvarenja 40-50 i.ZLB BEHRING GmbH ..5din (SZ) 0013077 rastvor za injekciju. Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.j.06.hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja) blaža krvarenja 10-15 i. 300mg.8din 3/2-10-7682 22.v. pa 20-25 i. set./kg (početna doza). po potrebi ponoviti za 30-60 minuta.2002 Cena 26544.. rhesonativ® BERIATE P .v.2005 www. Paralelni lekovi: Immunorho. 4x1mL (SZ) 9067082 rastvor za injekciju. 50mcg. na 1 godinu starosti.2-0.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.12.12.2002 Cena 26218.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (R) 0089111 rastvor za injekciju. diazepam alkaloid® BEOGLOBIN-D . bočica. Haemoctin SdH. 1x10mL B Cena 6652.j.B02BC30 ANTIHEMORAGICI B02Bc lokalni hemostatici (SZ) 9067081 rastvor za injekciju.. konvulzije: odrasli 10-20mg i.12.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) . BERLITHION® 300 ED . faktor xlll.. specifični (SZ) 0013075 rastvor za injekciju.+17.DigitSoft.j.j.9mg/mL+60i. 4x3mL Cena 3/2-10-7681 22. emoclot d. 1x2.11.5din 4013054001974 492/2005/12 26./kg na 8-12h. 270mg+3000kij+1500i.ZLB BEHRING GmbH . ampula.2002 Cena 13272. 90mg+1000KIU/mL+500i. humani . aprotinin. nedelje gestacije).J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.I.2002 doziranje: individualno. bočica.2007 Cena 676. Paralelni lekovi: apaurin®. uobičajeno 1mL za pokrivanje 8 cm2 površine tkiva.Srbija anti-D (Rho) imunoglobulin. pa 10-15 i.j. set. 1x50mcg 8606002990268 1351/2007/12 19.11.j.j.j. octanate 250 BERIPLAST P COMBI SET . 250mcg. Partobulin® S/d. octanate. 250i.co. potpore šivenju./10mL.j. diazepam.j. umerena krvarenja 15-25 i./kg (početna doza).2002 doziranje: pomoćna terapija standardnim hirurškim granama u cilju: ahezije/lepljenja tkiva.10.nr . 1000i. status epilepticus.Nemačka fibrinogen.j.2007 doziranje: abortus: (u prva 72 sata) 50mcg (do 12 nedelje gestacije). primena je kratkotrajna. humani .3mg/kg i./kg (jedna doza). kalcijum-hlorid.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .7mg+180i. 1x250mcg Cena 3382. 1x5mL 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. liobočica sa rastvaračem. porođaj: (u prva 72 sata) 250mcg. 500i.Nemačka faktor VIII . liobočica sa rastvaračem. trombin.abecedni spisak registrovanih lekova 1 pred spavanje..8din 3/2-10-9309 11. hemostaze.. 5x12mL Cena 866. Paralelni lekovi: emoclot. octanate 1000.

Makedonija povidon-jod .Italija fenoterol. suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta): rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. terapija se nastavlja primenom tableta.2002 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr. 1%.ALKALOID AD .D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156161 rastvor za kožu. 30 min.ISTITUTO DE ANGELI S. Thiogamma® 600 injekt. 1x10mL Cena 9006968001500 3/2-10-9293 19.2002 doziranje: profilaksa i terapija infekcije usta i ždrela (stomatitis. 1x100mL www.1din (R) 7114725 aerosol. 1x20mL Cena 278. sprej-boca sa dozerom.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA Cena 105.R. bočica.KG . 300mg. bočica od tamnog stakla. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).1din 3/2-10-5772 11. (30 min.02mg.05mg+0. pre doručka.L. Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ed. Thiogamma® 600 oral BERODUAL® .3din 9006968003900 532/2005/12 08.5mg/mL+0.2005 doziranje: dijabetička polineuropatija: obično 2 tabl.2002 r02aa antiseptici (BR) 4120176 rastvor za ispiranje usta. kao pojedinačna doza. 3x10 kom 4013054001967 491/2005/12 26. 10%. blister. . profilaksa infekcija pre ili posle oralnih ili dentalnih intervencija.12. Thiogamma® 600 oral BERLITHION® 300 ORAL .Nemačka fenoterol.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) . 1x100mL Cena 113.Makedonija povidon-jod . 0. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1.) u toku 2-4 nedelje.2 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: dijabetička polineuropatija: 1-2 inj.co. u obliku brze inf. 0. gingivitis. ipratropijum bromid .R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti (R) 7114129 rastvor za raspršivanje. Paralelni lekovi: BerLITHIoN® 300 oral.11.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti 621. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma Cena 1300.DigitSoft. Thiogamma® 600 injekt. Paralelni lekovi: Povidon jod BETADINE® .2din (BR) 1089110 film tableta.1din 3/2-10-5757 11.v.10.nr .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . BERODUAL® . i. afte. bočica.11. ipratropijum bromid .25mg/mL.ALKALOID AD . BETADINE® .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.2005 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr. površinski ili herpetički apscesi.11.

deca 1 inj. bočica. 1x5mL Cena 403.004mg. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (R) 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. 2x7 kom Cena 173. bočica.2mL doziranje: 8-16 Mi.Nemačka interferon beta 1 b . Paralelni lekovi: Povidon jod BETAFERON . trihomonijaze.5mg/mL. suspenzija. 0.2004 www.ALKALOID AD . blister. svaki drugi dan.2002 755.11.L03AB08 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. ili inf.Srbija betaksolol .j. 10%. 300mg.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093110 kapi za oči.09. ili inf. BETAKSOLOL . .7din 3/2-10-5770 10.A11EA.nr .4din 8608808100292 2266/2006/12 06.11. BICIT HP® .ALCON-COUVREUR N. 7.2006 doziranje: hipovitaminoza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj. ili 1-4 inj. nikotinamid.c. 1x5mL 515-04-2579/03 17.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122805 film tableta.SCHERING AG .11.. boca. liobočica sa rastvaračem u špricu.10.co. cijanokobalamin . s.2din 10. 8Mij/mL.m. riboflavin. i.5din (R) 7093115 kapi za oči.v.Belgija betaksolol .12. 5x2mL Cena 176.V.5%.2007 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.. .G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (BR) 6137175 vagitorija. i.DigitSoft. Paralelni lekovi: Betaksolol BEVIPLEX® .2003 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.v. Paralelni lekovi: Betoptic® S BETOPTIC® S . dnevno i. 14 dana uključujući i dane menstruacije. 1x1000mL 3 767. 1x1000mL 3/2-10-5769 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.Srbija bizmut-subcitrat .HEMOFARM AD . boca.. 4x10 kom Cena 517.9din 5413895023477 2507/2007/12 19. 200mg.SRBOLEK A. kalcijum-pantotenat.2007 Cena 72669. i.D.12. rastvor.abecedni spisak registrovanih lekova Cena 3/2-10-5771 Cena (BR) 7156171 rastvor za kožu. 15x1. 40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0.5%. ampula sa rastvaračem u ampuli.2002 doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze.m.4din 515-04-3454/04 24.Srbija tiamin.8din 8600097406017 99/2007/12 11.GALENIKA AD . piridoksin. blister.01.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori Cena 232.7din 10.2002 B BETADINE® . Paralelni lekovi: Povidon jod (BR) 7156163 rastvor za kožu. nespecifičnog vaginitisa i mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja. 2.Makedonija povidon-jod .

1%.12. 3 puta dnevno pola sata pre glavnih obroka (doručak. www. 6x10 kom 3838989502102 635/2006/12 17.D.05.P02CA03 ANTHELMINTICI P02ca derivati benzimidazola (R) 1028123 tableta. tvrda.2002 doziranje: infekcije kože. blister.1din 5310001189259 3/2-10-9288 24. bočica.co.06. eradikacija Helicobacter pylori: 4 puta dnevno.05. echinococcus: 800-1200mg/dan podeljeno u više doza (odrasli i deca preko 2 godine) u toku 28 dana.12. tvrda. BILOBIL® .Slovenija ginko (Ginkgo biloba). 80mg. 2 puta dnevno pola sata pre doručka i večere.07.nr . Paralelni lekovi: Bilobil® BIMENAL® .KRKA. ručak. jednokratno. mikoze kože i spoljašnjeg ušnog kanala: 1 puta dnevno nanositi krem ili losion na opranu površinu kože. 1%.ALKALOID AD .N06DX02 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (BR) 1073112 kapsula. bočica od tamnog stakla.D.2din (BR) 7157500 losion.Slovenija ginko (Ginkgo biloba).2002 Cena 1634. 80mg. Paralelni lekovi: Bilobil® forte BILOBIL® FORTE .SRBOLEK A. TOVARNA ZDRAVIL. tuba.07. blister. tvrda. 2x10 kom 3838989502096 636/2006/12 17.2006 Cena (BR) 1073111 kapsula. trihurijaza: 400mg jednokratno. večera) i 1 tabl.DigitSoft. vr toglavica i šum u ušima. 2 sata posle poslednjeg obroka ili 2 tabl. strongiloidaza: 400mg 3 dana uzastopno. blister. poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. 1x20mL 8608809000430 3/2-10-4245 03. 200mg.2002 doziranje: askarijaza. 40mg. . 200mg. TOVARNA ZDRAVIL. . N06dX ostali lekovi za terapiju demencije Cena (BR) 1073110 kapsula.1din 12.2006 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). .4 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: ulkus želuca i duodenuma.D. 2x10 kom Cena 3838989623128 2313/2006/12 Cena (BR) 1073113 kapsula.D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola Cena 167. Paralelni lekovi: Lesux® BICUTRIN .2002 Cena 131.Srbija bifonazol .2006 u ušima. 1x60 kom 5310001189648 3/2-10-9285 24. enterobijaza: deca 100mg ili odrasli 400mg.06. suvi ekstrakt lista .7din 12. vr toglavica i šum poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. ankilostomijaza. 1x20g 8608809000423 3/2-10-4245/1 03.N06DX02 PSIHOANALEPTICI 167. ciklusi se ponavljaju 2-3 puta. 40mg.3din (R) 1028124 tableta.Makedonija albendazol .KRKA. D. tvrda. 6x10 kom 3838989623135 2314/2006/12 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). bočica. D. blister. zatim 2 nedelje pauza.9din (BR) 4157501 krem. suvi ekstrakt lista . 1 tabl.2006 509. 1x6 kom Cena 212.

2. progutati sa tečnošću.ZDRAVLJE A. monokomponentni (BR) 1051712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. bočica. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. 1x200mL 8600064117588 3/2-10-9296 19.co.05. deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg.3din (R) 1107031 film tableta. 5x10 kom 8600064100184 3/2-10-9297 19. 5x2mL 860006410019 3/2-10-9299 19. blister. deca do 1 godine 3 puta po 1mg.4din (R) 0112042 rastvor za injekciju. blister. najbolje svaki dan u isto vreme. 16mg. selektivni (R) 1107030 film tableta. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu.2006 Cena 487.Srbija bisoprolol .2din (R) 1112046 tableta.nr .D.2006 doziranje: hipertenzija. Paralelni lekovi: Bisolvon F BISOLVON F .12.9din (R) 7112040 rastvor.2004 doziranje: manifestni nedostatak vitamina C (skorbut): 1-2 puta dnevno po 1-2 tablete. angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno.2002 Cena 182. 4mg/5mL.12.05. blister.Srbija bromheksin .2002 doziranje: traheobronhitis.2006 Cena 323. pod nadzorom lekara.05.2002 doziranje: traheobronhitis. Paralelni lekovi: vitamin c BISOLVON . progutati sa vodom. 4mg. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1. Paralelni lekovi: Byol®. 2mg. tabl. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom. blister.DigitSoft.4din 8608811000589 707/2006/12 25.2002 Cena 266din (R) 3112044 sirup. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. ampula. cele.A11GA01 VITAMINI a11ga askorbinska kiselina (vitamin c). blister. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. concor® cor www.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA B c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.Hrvatska askorbinska kiselina . mlekom ili drugom tečnosti.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. 1x40mL 8600064100221 3/2-10-9298 19.D.3din (R) 1107032 film tableta. maks. ne žvakati. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.JUGOREMEDIJA A. 10mg. . terapija održavanja 10mg jednom dnevno. .ZDRAVLJE A. 2x20 kom 5 Cena 515-04-1881/03 30. 3x10 kom Cena 255. 5mg. 3x10 kom 8608811000596 708/2006/12 25. deca od 1-5 godina 3 puta po 2mg. spastički bronhitis.12.FIDIFARM . concor®. bronhiektazije.5mg.09.D. bronhiektazije. 500mg. Paralelni lekovi: Bisolvon BISOPROLOL . spastički bronhitis. 20mg dnevno. 3x10 kom 8608811000602 709/2006/12 25.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 139.abecedni spisak registrovanih lekova BIO-C-500 . uzimati ujutro.12.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 82. bočica. ZRENJANIN . tabl.Srbija bromheksin .

progutati sa tečnošću. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu.2007 doziranje: hipertenzija. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.08.2007 Cena 487.SCHERING AG .8din (R) 1059085 film tableta.Srbija bisoprolol .2005 doziranje: karcinom skvamoznih ćelija u predelu glave i vrata.NIPPON KAYAKU CO. 6mg/6mL.06. bočica staklena.2002 doziranje: teška primarna hiperlipoproteinemija i teška sekundarna hiper triglicerinemija: odrasli 4 kapsule dnevno.L01DC01 ANTINEOPLASTICI L01dc ostali citotoksični antibiotici (SZ) 0033220 prašak za rastvor za injekciju. 5x6mL Cena 8606102767517 515-04-02614/04 28.2004 Cena 25071. Lek nije namenjen za primenu deci.2002 www. 5mg. Paralelni lekovi: Byol®.C07AB07 abecedni spisak registrovanih lekova B BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.01.Nemačka klodronska kiselina . tvrda. 3x10 kom Cena 323.Japan bleomicin .M05BA02 M05Ba bifosfonati (R) 1059063 tableta. tabl.01. 20mg dnevno. blister. 50mg. blister. bočica. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1.3din 8606010300219 13/2007/12 08. blister. mlekom ili drugom tečnosti./bočica. concor®.2004 116424. 800mg.9din 8608808103866 3/2-10-2379 17. 1x6mL Cena 8606102767500 515-04-02613/04 28. selektivni (R) 1107020 tableta. Paralelni lekovi: Bonviva® BONEFOS® .2004 doziranje: umerena hiperkalcijemija: 2mg. ne žvakati.Srbija gemfibrozil .2006 23621. concor® cor BLEOCIN-S . pod nadzorom lekara. 6mg/6mL.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje.3din (R) 1107021 tableta.C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aB fibrati (R) 1104300 kapsula. BOLUZIN . 7x8 kom Cena 358.01. 15000i. uzimati ujutro. . karcinom testisa: pomoćna terapija malignih intrapleuralnih efuzija.09. cele.5din 8606102767173 97/2006/12 31.09. primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili radioterapijom po protokolu.12. BISOPROLOL . bočica. teška hiperkalcijemija: 4mg jednokratno. blister.DigitSoft. terapija održavanja 10mg jednom dnevno. tabl. 3x10 kom 8606010300318 14/2007/12 08. Paralelni lekovi: Sinelip® BONDRONAT® . maks. 1x2mL Cena 8884. . 1 kom Cena 1891.nr .NI MEDIC D.GALENIKA AD . progutati sa vodom.7din (SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju.O.09.2din 4987170870083 251/2005/12 15. podeljeno u 2 doze. najbolje svaki dan u isto vreme. jednjaka i grlića materice. bočica.co. 6x10 kom LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Cena 19928. 1x28 kom 515-04-02612/04 28.j.hronična stabilna angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno.LTD.Švajcarska ibandronska kiselina . 10mg.F.8din (SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju. zavisno od indikacije.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju.O.1din 3/2-10-10727 25. 2mg. 300mg. bočica.

j. Naizmenični ciklusi se moraju poštovati te terapiju treba da sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze.CHIESI FARMACEUTICI SPA . 2. bočica.1din (R) 1059061 kapsula.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0082115 prašak za rastvor za injekciju. a najduže 10 dana. blister.1din 515-04-02491/04 28. kontejner jednodozni. Cena 13647.DigitSoft.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . tortikolis) doze mogu biti različite. 1x1 kom Cena: 2835.01. maks. je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji. preporučena doza za odrasle i decu iznad 6 god.co.. Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa insuficijencijoim bubrega. 60mg/mL.2006 Cena 15020. maks.2007 doziranje: hronična plućna infekcija prouzrokovana Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom. tvrda.j.5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.05. ako je potrebno dozu povećati.2004 doziranje: lokalna inj.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059084 film tableta. Paralelni lekovi: Bondronat® BONVIVA® .Italija tobramicin .nr . ako je potrebno dozu povećati. Paralelni lekovi: dysport® BRAMITOB® .HOFFMANN-LA ROCHE LTD.09. parenteralno 300mg dnevno sporom i.F. hemifacijalni spazam. 400mg. nakon toga prekinuti lečenje tokom sledećih 28 dana. www. (150mg) jednom mesečno ujutro 6 sati nakon poslednjeg obroka sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.2006 doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.Švajcarska ibandronska kiselina . 150mg. tokom 28 dana. 3-5 dana. Paralelni lekovi: Lodronat BONVIVA® .Irska botulinum toksin . Paralelni lekovi: Bondronat® BOTOX . bočica plastična.08. inf. primenjuje se inhalacijom. do 3200mg dnevno Paralelni lekovi: Lodronat BONEFOS® .Finska klodronska kiselina . 2x14 kom Cena 8606102767531 515-04-5132/03 01. 56x4mL Cena 9088883508593 1757/2007/12 20. .v. 300mg/4mL. blister.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.05.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju. do 3200mg dnevno.F.5mg. 1x100 i.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059088 film tableta.2004 doziranje: osteoporoza: 2. kod iste indikacije (blefarospazam.J01GB01 B ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 7024615 rastvor za raspršivanje..5 din 12/2006/73 26. ampula.1din 8600103492058 746/2006/12 26. 100i.2006 doziranje: osteoporoza: 1 tabl.SCHERING OY .07. 5x5mL Cena 8316.ALLERGAN . 1x100 kom 8600103492041 745/2006/12 26.Švajcarska ibandronska kiselina .

blister. 2x10 kom Cena 84. maks. uzima se uz jelo. blister.O. tokom 14 dana.09.2%.1din 8608807100668 115/2006/12 03. 1x7 kom Cena 515-04-2563/03 01. bočica od tamnog stakla. 2x15 kom Cena 50.DigitSoft. 2x10 kom Cena 55.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .5mg.Slovačka brimonidin .12.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. anksioznosti.12. Paralelni lekovi: Tefen www.10. 2x15 kom Cena 67din 8608807100675 116/2006/12 03. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.ZDRAVLJE A. blister.2003  (R) 1149041 tableta. nervoza.2005 (R) 3058113 oralna suspenzija.6din 8600064111500 515-04-4007/03 16. blister. 2.02. Paralelni lekovi: Lexaurin®. parkinsonizam: 1. 1x30 kom Cena 198. 60mg dnevno.Srbija bromazepam .2007 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap. 30mg/5mL.J05AB15 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi.12.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071720 tableta. kratkotrajna primena. BRONAL® .5mg. 125mg. 0. 1x30 kom Cena 649. isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328655 tableta. 1x10mL Cena 12/2007/20694 29.Srbija bromokriptin .Nemačka brivudin . abecedni spisak registrovanih lekova B BRIMONAL® 0. 3mg.2005 doziranje: alergijska stanja: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg ujutru.R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058110 tableta.2006  (R) 1071721 tableta. poremećaj sna: 3 puta po 1.GALENIKA AD . blister. BROMAZEPAM .2004 doziranje: Herpes zoster u akutnoj fazi 1 tabl. plastična fiola.12. rastvor. deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po ¼-½ male kašike sirupa).2006  (R) 1071722 tableta. 1x100mL Cena 91.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094080 kapi za oči.5-6mg.5mg.2din 8600064111517 515-04-4006/03 16. fiola.co. Lexilium® BROMOKRIPTIN .N04BC01 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1149040 tableta.3din 8608807100712 117/2006/12 03.R.nr .D. Paralelni lekovi: alphagan BRIVUZOST .02.D. 1. .Srbija terfenadin .1din 8608808100339 196/2005/12 21. dnevno. uznemirenosti.2003 doziranje: supresija laktacije: 2 puta po 2. nedelje.2006 doziranje: stanja napetosti.2% .5din 8608808103798 197/2005/12 21. 10mg.02. 6mg. .25mg uveče tokom 1.UNIMED PHARMA S. . 60mg. jednu nedelju. povećavati do uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno. bočica sa kapaljkom.

09. tvrda.REMEVITA D. FALK PHARMA GMBH .A07EA06 ANTIDIJAROICI. Nurofen active. ampula.GALENIKA AD . inflamatorna oboljenja mekih tkiva (periartritis. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03BB alkaloidi beladone.2003 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ea kortikosteroidi koji deluju lokalno (R) 1129930 gastrorezistentna kapsula. 3-4 puta po 200mg. miozitis. rupan.DigitSoft.Srbija ibuprofen .nr . INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA P03ac piretrini.5din (8608808100353) 3/2-10-7301 25.2005 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.09. deca od 8-12 god. Paralelni lekovi: Ibuprofen BUBIL® ŠAMPON . deca od 1-2 god. traumatske povrede mekih tkiva: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. bočica. INTESTINALNI Cena 81.abecedni spisak registrovanih lekova BRUFEN® . ponoviti za 7-10 dana. kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) (R) 0123140 rastvor za injekciju.2002 Cena 151.DR.2002 www.Nemačka budesonid .1din 4032717010023 1186/2006/12 13. na dan. . 720mg/60mL.co. 10x10 kom Cena 7782.10.ZDRAVLJE A.12. blister.6din 9006968004686 3/2-10-9336 19.O. sirup 3-4 puta po 100mg.2005 doziranje: osteoartritis i reumatoidni ar tritis. posle jela.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162030 obložena tableta. burzitis.O.2g/d.2005 (R) 3162033 oralna suspenzija. 1x30 kom (8608808102302) 107/2005/12 09. BUDOSAN® .10. deca od 3-7 god.P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA. tenditis.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. 1x100mL (8608808100377) 108/2005/12 08. 10%. Ibuprofen. Nurofen. UKLJUČUJUĆI SKABICIDE.2006 doziranje: blagi do umereni napadi Kronove bolesti (hronična inflamatorna bolest debelog creva): ukoliko lekar nije drugačije propisao. polusintetski. 3mg. 200mg. 100mg/5mL. Upfen BRUFEN® . 1x50g Cena 93. NIŠ . sa puno tečnosti (čaša vode) pola sata pre jela.12. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.4din 515-04-2643/03 19. doza održavanja 0. Cena 91. 1x60mL 8608811006130 doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana.D.4g/d. sirup 3-4 puta po 50mg.M02AA13 B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167034 krem.6din bočica od tamnog stakla.Srbija ibuprofen . 2.Srbija butilskopolamin . maks.07. uključujući sintetska jedinjenja (BR) 9158110 šampon. 3x10 kom (8608808100360) 3/2-10-7302 25.09. 600mg. tendosinovitis). 6x1mL Cena 133.2002 Cena 104.2din 8608808100384 109/2005/12 08. plastična bočica.3din (R) 1162032 film tableta. Paralelni lekovi: Ibu .Srbija piretrin . blister.Hemofarm.GALENIKA AD . degenerativne ar tropatije. BUSCOPAN . 3x10 kom Cena 91. 400mg. 3 puta po 1 kaps. blister.5din (R) 1162031 obložena tableta. tuba.2-1. 20mg/mL. Nurofen Liquid.6-1.

A03FA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 200. blister. BYOL® . blister. blister. parenteralno akutni spazmi 20mg. tvrda. bočica.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.nr .5-1mg/kg (5-10 kapi/kg) podeljeno u 2-3 doze. 3x10 kom 3837000028256 441/2006/12 06. 10mg.04. 10mg.0 (R) 1123141 obložena tableta. maks.2002 Cena 280. 7. 10mg.04.2002  (R) 3124053 oralni rastvor. . 2.D. 2x10 kom 8600064100269 5123142 supozitorija.12. Paralelni lekovi: Bisoprolol.ALKALOID AD . deca 0. 5mg.2002 Cena (R) 3/2-10-9335 19. concor® cor a03Fa propulzivi  (R) 1124051 kapsula.Slovenija bisoprolol .DigitSoft. spazam i diskinezije žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg. najbolje svaki dan u isto vreme. pre jela.Makedonija bromoprid .4mg/mL. progutati sa vodom.11. BYMARAL® . ponoviti posle ½ sata. po potrebi više puta dnevno.2006 Cena 462. 3x10 kom 3837000028249 442/2006/12 06. blister. tabl.12. mlekom ili drugom tečnosti. deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. bočica sa kapaljkom. 1x20mL Cena 113.2din (R) 5123143 supozitorija.5din 3/2-10-5775 10. 20mg dnevno. 10mg. 1x60 kom www.5mg. 1x6 kom 9006968004679 3/2-10-9333 19. hronična stabilna angina pektoris: početna doza je 5mg dnevno. concor®.5mg. blister.2002 doziranje: povraćanje organskog i funkcionalnog porekla: odrasli 3 puta po 10-20mg pre jela.1din 3/2-10-5774 10.12. selektivni Cena 307. 1x6 kom abecedni spisak registrovanih lekova B Cena 182din 3/2-10-9334 19.1din (R) 1107710 film tableta.11.9din (R) 1107711 film tableta.2002 doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta.co. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.2006 doziranje: hipertenzija.

1.NOVARTIS . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. dojilje. ciprofloxacin. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.A.Belgija kabergolin . 1mg. maks.nr . 10mg+10mg.2002 Cena (R) 1085311 tableta. bočica. 4mg.5g dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 1 C C .5mg dnevno.08. 500mg. amlodipin . blister.dugotrajno lečenje kod bolesnika koji prvi put dobijaju dopaminske agoniste: početna doza 0.PFIZER GmbH. fiola.2002 Cena (R) 1085312 tableta.2006 doziranje: lečenje pacijenata sa hiper tenzijom koji istovremeno imaju i povećan holesterol u krvi.2003  (R) 1329436 film tableta.INTAS PHARMACEUTICALS LTD .11.33g. ciprocinal®. citeral®. 2mg.co. 1g+1g+0.C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).3din 515-04-231/03 21. rastvoreno u čaši vode. 30mg dnevno. ciprofloxacin 500 mg. u zavisnosti od težine infekcije. 250mg. doza održavanja 2-6mg dnevno.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-226/03 05. CABASER® . ciprofloxacin 250 mg. 3x10 kom Cena 4034541003295 2116/2006/12 15. 1x10 kom Cena 515-04-226-1 05. izuzetno (deca od 5-17 god.N04BC06 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina (R) 1085310 tableta. ostale kombinacije (R) 1104620 film tableta. ciprinol®. pre intervencije.12. pre jela. ili kod bolesnika koji su već primali dopaminske agoniste 1mg dnevno.Švajcarska askorbinska kiselina.08. kalcijum-laktat-glukonat. deca od 3-7 godina ½ tableta dnevno. bočica. 10mg+5mg. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. 1x20 kom 8606007410167 3/2-10-9284 25. kalcijum-karbonat . 28 dana. Marocen CA-C 1000 SANDOZ . blister. blister. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE .12.2002 doziranje: Parkinsonova bolest .12.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. gonoreja: 500mg jednom dnevno.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.11. 3 dana. 1x16 kom 8606007410174 3/2-10-9285 25.2003 doziranje: povećane potrebe za kalcijumom i vitaminom C (trudnice. lečenje nedostatka kalcijuma i vitamina C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno. rastvoreno u čaši vode. ne preporučuje se primena kod dece.07. blister. maks. bočica.PHARMACIA ENTERPRISES S. prevencija i lečenje pacijenata sa anginom pektoris koji istovremeno imaju i povećan holesterol www. kombinacije (BR) 1052251 šumeća tableta. 10x10 kom C Cena 242. CADUET® . Paralelni lekovi: cifran.2006 Cena 1104621 film tableta. starije osobe kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije).(PHARMACIA & UPJOHN) . 1x20 kom Cena 8606007410150 3/2-10-9283 26.Indija ciprofloksacin .Nemačka atorvastatin.FLOX . 1x10 kom c10BX inhibitori HMg coa reduktaze.DigitSoft.A11GB01 VITAMINI j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329435 film tableta. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 3x10 kom (R) 4034541003301 2119/2006/12 15. deca u fazi rasta.

bolest je progredirala u toku ili 6 meseci posle primene ovih lekova). CAFFETIN COLD® . doxorubicin-Teva. Paralelni lekovi: adriblastina rd. kodein .11. 500mg+30mg+15mg+60mg. zubobolja. 1x10 kom www. 2.ALKALOID AD . CAFFETIN® .Srbija paracetamol. maks. kalcijum-karbonat . kodein. artralgija. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. 6 tableta dnevno. 250mg+50mg+10mg+210mg. 1x10mL C Cena 35286. 1x10 kom Cena 5310001155186 2170/2006/12 24.ALKALOID AD . Tablete se uzimaju u bilo koje doba dana. doxorubicin.04. doba rasta): odrasli i deca 500-1000mg dnevno. dekstrometorfan. CALCIUM-SANDOZ FORTE .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 1248. metastatski karcinom jajnika kod pacijenkinja koje su refraktarne na paklitaksel i “platine” (odnosno. CAELYX .Makedonija paracetamol. .7din 3/2-10-8102 20. blister. maks. bolne menstruacije. folija.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111285 film tableta.2006 doziranje: bolovi blagog do umerenog intenziteta.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. pseudoefedrin. snižavanje povišene telesne temperature i ublažavanje bolova kod prehlade i gripa: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tablete po potrebi.2003 doziranje: Kapošijev sarkom kod bolesnika sa AIDS-om koji su intolerantni na drugu terapiju ili kod kojih je došlo do progresije bolesti posle primene drugih lekova. 3 uzastopna dana.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .Holandija doksorubicin .3g. propifenazon . 50x10 kom Cena 1896. kofein.nr . 20mg. fiola. strip. sa hranom ili bez nje.9din (BR) 1086650 tableta. bolovi u mišićima (mialgije) i zglobovima. dnevno. maks. osteomalacije i rahitisa.94g+0. glavobolja.Švajcarska kalcijum-laktat-glukonat.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086265 tableta.Makedonija paracetamol. nadoknada kalcijuma (trudnoća. 50x10 kom 8600097001496 465/2006/12 06. Sindroxocin® CAFFEBOL . 250mg+50mg+10mg+210mg. Uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg /5mg dnevno. bočica. mijalgija. neuralna dismenoreja. a12aa kalcijum (BR) 1053091 šumeća tableta. teški slučajevi do 2g dnevno. maks.8din 5310001186739 1567/2006/12 05.12. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. 1x10 kom 5310001188139 1568/2006/12 05.2006 Cena (BR) 1086266 tableta. postoperativni bolovi: 1-2 tablete po potrebi. 460mg+50mg+10mg. 6 tableta dnevno.2006 doziranje: bolovi blagog i umerenog intenziteta: glavobolja. dojenje. svake 4 nedelje.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033195 koncentrat za rastvor za infuziju.09.2006 doziranje: prehlada i grip odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta na 6-8 sati.co. latentna tetanija. zapaljenja nerava (neuralgije) i postoperativni bolovi. svake 3 nedelje. migrena.2002 doziranje: prevencija i dopunska terapija osteoporoze.12. strip.4din 515-04-3653/03 31.09.D.SCHERING PLOUGH . U slučaju potrebe može se povećati doza na 10mg/10mg. zubobolja. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. kofein. kumulativna doza je 550mg/m2. 4 tabl.DigitSoft.A12AA06 MINERALI Cena 163.2 abecedni spisak registrovanih lekova u krvi. askorbinska kiselina .

fiola.2002 doziranje: hipokalcijemija zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja. i.CEMELOG-BRS Kft .4din 5900008009386 515-04-5025/03 16.2003 doziranje: antidot za metotreksat do 120mg (i. 200i.Velika Britanija lidokain. na mestu nicanja zuba.7 godina ½ tabl..A12AA02 MINERALI a12aa kalcijum (Z) 0053081 rastvor za injekciju. kalcijum-karbonat) .abecedni spisak registrovanih lekova CALCIUM-SANDOZ® 10% .Švajcarska kalcijum glubionat . 30mg/3mL.) ili 15mg oralno na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. najviše 6 puta dnevno.3din (SZR) 0184034 rastvor za injekciju/infuziju.33%+0. rastvorenu u vodi. 1x10 kom 3838989503901 413/2006/12 05.8din (SZR) 0184036 rastvor za injekciju/infuziju. 50mg/5mL. ampula. deca 5-10mL samo i.m. 100mg/10mL.m.09.NOVARTIS .j.KRKA. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7 mm). 0. Leukovorin calcium CALCIUMVITAC® .D.v.7din 5999880025089 93/2007/12 11. rastvor. cetilpiridinijum .. ampula.B.DigitSoft. fiola. . tuba. 1x1. Paralelni lekovi: Leucovorin ca Pliva . bočica sa raspršivačem. hronična stanja usled nedostatka kalcijuma.2003 Cena (SZR) 1184030 kapsula.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).. kalcijum (kalcijum-laktat-glukonat. 1. i. inf. zatim 12-15mg (i.v. pre prve primene sprej za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole.Slovenija askorbinska kiselina.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040130 sprej za nos..EBEWE PHARMA GES. 1x1 kom 515-04-1605/03 09.2007 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i. KG . dnevno.12./80mcl.co.M. Miacalcic® CALGEL .01. rastvorenu u vodi.nr .Lachema 25. dnevno. 5x10mL 3 Cena 368. ampula.03. D.Mađarska kalcitonin . CALCO 200 IU NASAL SPRAY .9din 3/2-10-8102 20.2004 doziranje: ublažavanje bola i upale i dezinfekcija desni kod dece prilikom izbijanja prvih zuba: po potrebi na 3 sata. TOVARNA ZDRAVIL. 500mg+260mg. Paralelni lekovi: Kalcitonin. kombinacije Cena (BR) 1052100 šumeća tableta.v. i.v. deca od 3 . 1x10g Cena 109.) tokom 12-24 sata podeljeno u više doza. 5x3mL Cena 515-04-1606/03 09. dnevno.2003 Cena (SZR) 0184035 rastvor za injekciju/infuziju.2003 6148. dodatno lečenje kod alergije parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i.1%. CALCIUMFOLINAT . 5x10mL 515-04-1607/03 09.j. ampula.Austrija kalcijum-folinat . 5x5mL Cena 515-04-3465/03 02.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 4120345 gel.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima 4695.) u jednu od nozdrva (pritisnuti jedanput) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D.m.38g.09.GLAXOSMITHKLINE UK .09. 15mg. trovanje magnezijumom i fluorom. C www.04. tvrda.2006 doziranje: u stanjima povećane potrebe za vitaminima i mineralima: odrasli i deca iznad 7 godina 1 tabl.H NFG.6mL Cena 2233.12. dodatno lečenje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom. ispumpati 3 doze u vazduh da se uklonio vazduh.

svake 3 nedelje. Kansen.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici Cena 15948.A.AVENTIS PHARMA S. bočica sa kapaljkom. inf.co. 1%.09.03. tokom 1 sata zatim 50mg dnevno. 1x20mL Cena 169. . dermatomikoze: 1. Paralelni lekovi: antifungol®.Francuska irinotekan .J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aX ostali antimikotici za sistemsku primenu (R) 0327560 prašak za rastvor za infuziju.09.A.-AVENTIS INTERCONTINENTAL .12. Plimycol CANESTEN® .USA kaspofungin .2 puta dnevno posipati obolelo mesto. Paralelni lekovi: antifungol®. Mycoril®. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze.2004 Cena 51334din (R) 0327561 prašak za rastvor za infuziju.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. pred spavanje.MERCK & CO. 1%.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom. CAMPTO® .2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf.4din 8606007910025 67/2007/12 11. 1x50mg Cena 40358din 515-04-831/04 22. Mycoril®.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. . Plimycol www.AVENTIS INTERCONTINENTAL . bočica.9din 515-04-1970/03 08. .AVENTIS PHARMA INTERNATIONAL S.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072705 film tableta. tokom 30-90 minuta. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. 1x70mg 515-04-831/04-1 22. 100mg.4 abecedni spisak registrovanih lekova C CALIXTA® . 40mg.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157282 prašak za kožu. Kansen.01. remirta® CAMPTO® . bočica. remeron®. blister.v. bočica plastična.2004 doziranje: invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana.Hrvatska mirtazapin .v. CANESTEN® . Paralelni lekovi: Mirzaten®.D.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZ) 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju. 50mg.BAYER S. 1x30g Cena 287. bočica.DigitSoft. inf. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. .8din 8606007910032 68/2007/12 11. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati.Italija klotrimazol . bočica.Francuska irinotekan . svake 3 nedelje. anksiozno depresivni poremećaji: početna doza 15mg uveče.12. 1x2mL Cena 6825.nr . 70mg.A.BAYER HEALTHCARE AG . 1x5mL 515-04-1970-1 08. 30mg. 2x15 kom Cena 1662din 3850343032506 281/2006/12 06. CANCIDAS® .BELUPO.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157281 rastvor za kožu.INC.1din (SZ) 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju. tokom 1 sata. ezofagusna i orofaringealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom i.01.P. tokom 30-90 minuta. sporom i.2006 doziranje: depresija.Nemačka klotrimazol .

1. .2007 doziranje: kolpitis. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. Paralelni lekovi: antifungol®. canesten® 1.KERN PHARMA.L. Balance 4. caPd 2 aNdY disc. 1x5000mL www.01.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137292 vaginalni krem.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Kansen. 1. 1.Nemačka klotrimazol .79g/L+7.Nemačka klotrimazol .25 mmol/L kalcijuma. S.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2. caPd 2 Stay safe.01.4din 8606007910049 69/2007/12 11. Mycoril®.BAYER HEALTHCARE AG . vulvitis izazvan gljivicama (Candida. Paralelni lekovi: Balance 1. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.L.5% glukoze. kesa. za vaginalnu primenu 500mg jednokratno. blister. Mycoril®. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.7din 8606007910018 66/2007/12 11. natrijum-laktat.KERN PHARMA. tuba. . vulvitis izazvan gljivicama (Candida. Plimycol CANESTEN® 1 .6din 8606007910063 71/2007/12 11. Balance 2.07.75 mmol/L kalcijuma. blister..abecedni spisak registrovanih lekova 5 CANESTEN® . Mycoril®. 1.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.75 mmol/L kalcijuma.9din 8606007910056 70/2007/12 11. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175750 rastvor za peritonealnu dijalizu.2007 doziranje: kolpitis.01. 1%.25% glukoze. 200mg.01.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137291 vaginalna tableta. 5. tuba. Trichomonas vaginalis): tabl. Paralelni lekovi: antifungol®. Balance 1. Trichomonas vaginalis): tabl.DigitSoft.25% glukoze. caPd 3 Stay safe.5g/L. canesten® 3. 1. S.B05DB. za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. kalcijum-hlorid.85g/L+0.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. Kansen.3% glukoze. caPd 3 aNdY disc. Plimycol CAPD 17 . 1x3 kom Cena 220.25 mmol/L kalcijuma.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157280 krem.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137293 vaginalna tableta. Kansen. 1.co.Španija klotrimazol . Paralelni lekovi: antifungol®. 1x1 kom Cena 249. Mycoril®. glukoza . 500mg.3% glukoze. caPd 17 Stay safe. Paralelni lekovi: antifungol®.18g/L+0. 2%.BAYER HEALTHCARE AG . Trichomonas vaginalis): krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.Nemačka natrijum-hlorid. 1x20g Cena 187. Kansen. 1x20g Cena 246.Španija klotrimazol .nr .1g/L+16. Plimycol CANESTEN® 3 .2007 doziranje: kolpitis. canesten® 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C Cena 1008din 515-04-5146/03 05. caPd 4 aNdY disc. Plimycol CANESTEN® 3 . magnezijum-hlorid. Balance 4.

caPd 4 aNdY disc.5g/L. Paralelni lekovi: caPd 18.12.85g/L+0. 1x5000mL www.B05D. kalcijum-hlorid.Nemačka natrijum-hlorid. kesa. 1x5000mL B05d.nr . kesa.5g/L.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5147/03 05.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.1g/L+42.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.12. caPd 17. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 2 Stay safe. kesa. Balance 2. magnezijum-hlorid. Balance 1. Balance 4. 5.2003 Cena 515-04-2883/03 01.25% glukoze. caPd 4 Stay safe CAPD 18 .79g/L+7. Paralelni lekovi: Balance 1. glukoza .85g/L+0.07.B05DB.85g/L+0. 5.12.B05D.85g/L+0. magnezijum-hlorid. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.18g/L+0.Nemačka natrijum-hlorid. glukoza .1g/L+16. natrijum-laktat.79g/L+7. 4x2500mL Cena 515-04-2884/03 01. 4x2000mL (SZR) 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu.DigitSoft. caPd 19..25 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: caPd 18.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .07..5% glukoze.5g/L.18g/L+0. caPd 19. caPd 3 Stay safe. 1.75 mmol/L kalcijuma.85g/L+0. kesa.co.79g/L+7.75 mmol/L kalcijuma. caPd 19 Stay safe CAPD 19 .18g/L+0. caPd 3 aNdY disc.3% glukoze. 5. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4. natrijum-laktat. kesa.18g/L+0.73g/L.. 5.79g/L+7. 1. natrijum-laktat.Nemačka natrijum-hlorid. Paralelni lekovi: caPd 18 Stay safe. 5. caPd 18 Stay safe. 4x2000mL (SZR) 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu..1g/L+16. kalcijum-hlorid. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. natrijum-laktat.12.79g/L+7.B05D. caPd 2 aNdY disc. 1.18g/L+0.1g/L+42. kalcijum-hlorid. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175752 rastvor za peritonealnu dijalizu.5g/L. glukoza .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .Nemačka natrijum-hlorid.5g/L. caPd 19 Stay safe B05d. magnezijum-hlorid. 1. 1.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.2003 Cena 515-04-2885/03 01..18g/L+0. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.85g/L+0. 1. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175751 rastvor za peritonealnu dijalizu. 4x2500mL Cena 515-04-2882/03 01. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 17 STAY SAFE .3% glukoze.79g/L+7. kesa.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.25 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 19 Stay safe CAPD 18 STAY SAFE . kalcijum-hlorid.1g/L+42. instilirati u peritoneumusku šupljinu prema uputstvu lekara. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5148/03 05. magnezijum-hlorid. 5.1g/L+22. Balance 2..25% glukoze.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. glukoza .

caPd 17. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.5din 515-04-5188/03 12. 1. 5.26g/L+0.3% glukoze. kesa. caPd 3 Stay safe.786g/L+3.1g/L+15g/L. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 3 aNdY disc.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 19 STAY SAFE . Balance 2.79g/L+7.25 mmol/L kalcijuma. instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara. magnezijum-hlorid.3% glukoze. Balance 4. magnezijum-hlorid. glukoza .25 mmol/L kalcijuma..08. 1.85g/L+0. glukoza .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25% glukoze. Balance 2. caPd 3 aNdY disc.1g/L+22.B05DB.1g/L+22.1g/L+15g/L.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17 Stay safe.B05D..DigitSoft. Paralelni lekovi: caPd 18. caPd 17. caPd 2 Stay safe. 5.5% glukoze.925g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.12.257g/L+0. kesa.93g/L+0.08.102g/L+15g/L..2003 C Cena 515-04-2881/03 01.925g/L+0. kalcijum-hlorid.786g/L+3. Paralelni lekovi: Balance 1. natrijum-laktat. 1. caPd 4 aNdY disc.3% glukoze. 4x2500mL Cena 901. 1. glukoza .93g/L+0.75 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid.79g/L+7. 5. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.5% glukoze. caPd 17 Stay safe.Nemačka natrijum-hlorid.102g/L+15g/L. 1.3% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1. 5. caPd 4 aNdY disc. 1. 4x2000mL (SZR) 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu.75 mmol/L kalcijuma. Balance 2. natrijum-laktat.12. kesa.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.25 mmol/L kalcijuma.73g/L.. 1.75 mmol/L kalcijuma. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu.07. 5.07. 1. 1. caPd 2 aNdY disc.5% glukoze.B05DB.26g/L+0. plastična kesa.25% glukoze.25% glukoze. 1.257g/L+0.75 mmol/L kalcijuma. caPd 18 Stay safe.79g/L+3.73g/L. 4x2000mL (SZR) 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu.2004 Cena 515-04-5189/03 12.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.85g/L+0.79g/L+3.co. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. natrijum-laktat. Balance 4. caPd 3 Stay safe. plastična kesa. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175710 rastvor za hemodijalizu. Balance 4.18g/L+0. Balance 4.Nemačka natrijum-hlorid. 5. kesa.2003 (SZR) 9175711 rastvor za hemodijalizu. Balance 1. caPd 4 Stay safe CAPD 2 STAY SAFE . 4x2500mL Cena 515-04-2880/03 01.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .18g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Balance 1.5% glukoze. caPd 19 CAPD 2 ANDY DISC . 1x2500mL Cena 527.75 mmol/L kalcijuma. 1.nr . 1. caPd 4 Stay safe www. Balance 2. magnezijum-hlorid.Nemačka natrijum-hlorid. 1x2000mL Cena 504din 515-04-1133/03 01.1din 515-04-1133-1 01.25% glukoze.

caPd 17 Stay safe. caPd 2 aNdY disc.3% glukoze.. 1. caPd 3 aNdY disc..2573g/L+0. kesa.786g/L+3. plastična kesa. Balance 4.5% glukoze. caPd 17. magnezijum-hlorid.786g/L+3. 4x2000mL Cena 901. 5. plastična kesa. 1x2000mL Cena 504din 8600097012171 515-04-1134/03 01. 1. Balance 2. 1.Nemačka natrijum-hlorid.5g/L. 1. 5.75 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 3 Stay safe. Balance 4. Balance 4.25% glukoze. caPd 4 Stay safe CAPD 3 ANDY DISC .5din 515-04-5190/03 12.75 mmol/L kalcijuma. kesa. 1.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 Stay safe www.08.25% glukoze.5% glukoze. 1. 1.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.07. caPd 17.B05DB.75 mmol/L kalcijuma. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 3 ANDY DISC .25 mmol/L kalcijuma. Balance 2.26g/L+0. caPd 17 Stay safe.HEMOFARM AD . 1.08. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 2 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.Srbija natrijum-hlorid. caPd 3 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma.5g/L.25 mmol/L kalcijuma.co.5% glukoze. natrijum-laktat.nr .925g/L+0.2573g/L+0. 1.07. kalcijum-hlorid. 4x2500mL Cena 515-04-5191/03 12. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175713 rastvor za hemodijalizu.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. natrijum-laktat.25% glukoze..75 mmol/L kalcijuma. 1. Balance 2. 1x2500mL Cena 527. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.25 mmol/L kalcijuma. caPd 2 aNdY disc.Nemačka natrijum-hlorid. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu.1din 515-04-1134-1 01.3% glukoze. 5.25 mmol/L kalcijuma.925g/L+0. 1.93g/L+0.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. 1. kalcijum-hlorid.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37 °C.5g/L.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .DigitSoft. caPd 4 aNdY disc. 1.1017g/L+42. 1. Balance 1.B05DB. glukoza .3% glukoze.26g/L+0. 1. Balance 2.1017g/L+42.5g/L. 5. caPd 17 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma.79g/L+3.25 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175712 rastvor za hemodijalizu. Paralelni lekovi: Balance 1. Balance 2. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 2 Stay safe. caPd 4 aNdY disc. glukoza . Balance 1. Balance 4.93g/L+0.3% glukoze.5% glukoze. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.25% glukoze.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.2004 (SZR) 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 1.B05DB. 1.25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid. natrijum-laktat.1g/L+42.3% glukoze. caPd 2 Stay safe.1g/L+42.3% glukoze. Balance 4. Balance 4. caPd 4 Stay safe CAPD 3 STAY SAFE . magnezijum-hlorid. caPd 2 Stay safe. Paralelni lekovi: Balance 1. glukoza . caPd 17.79g/L+3. 1. caPd 4 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma. 1.25% glukoze. Balance 2. magnezijum-hlorid.

07.nr . 1. glukoza .B. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. natrijum-laktat. 1.3% glukoze.3% glukoze.73g/L.26g/L+0. zorkaptil® CARBOPLATIN . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175714 rastvor za hemodijalizu. 50mg. Kaptopril alkaloid®.Nemačka natrijum-hlorid. magnezijum-hlorid.25% glukoze. Cena 527. glukoza . Balance 4. Balance 2. 1x2000mL Cena 504din 8600097012195 515-04-1135/03 01.25 mmol/L kalcijuma.26g/L+0.2004 (SZR) 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Balance 2. 1x40 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 243.5mg.5% glukoze.2003 (SZR) 9175715 rastvor za hemodijalizu. 5.DigitSoft.2573g/L+0. Balance 2.75 mmol/L kalcijuma. 1x2500mL 515-04-1135-1 01. caPd 3 aNdY disc. caPd 2 Stay safe. magnezijum-hlorid. caPd 4 aNdY disc CAPTOPRIL .25 mmol/L kalcijuma. 4x2500mL Cena 515-04-5193/03 12.73g/L. Balance 4.786g/L+3.TG-FARM .HEMOFARM AD .93g/L+0. 1.5% glukoze.Srbija kaptopril .08.B05DB.2004 www.786g/L+3.07.25-12.1g/L+22.co. Paralelni lekovi: eukaptil®.925g/L+0.79g/L+3. 4x2000mL Cena 901.25% glukoze. caPd 17 Stay safe.925g/L+0.6din 3/2-10-10179 22. monokomponentni (R) 1103850 tableta.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .73g/L.75 mmol/L kalcijuma. 2 (retko 3) puta po 50mg.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 4 ANDY DISC .08.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.M.3% glukoze. 1.25 mmol/L kalcijuma.H NFG.75 mmol/L kalcijuma.1g/L+22.C09AA01 c09aa inhibitori ace.Austrija karboplatin . 5. caPd 2 aNdY disc. Balance 1.5mg.03.B05DB. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.Srbija natrijum-hlorid.25% glukoze. Balance 1. natrijum-laktat. uzima se 1 sat pre jela. Katopil®. caPd 2 Stay safe. 1. maks.75 mmol/L kalcijuma. KG . Balance 4. caPd 17. caPd 3 Stay safe.93g/L+0. caPd 2 aNdY disc. caPd 17. plastična kesa. 150mg dnevno. bočica od tamnog stakla.2din 515-04-4574-1 10.3% glukoze.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 4 Stay safe CAPD 4 STAY SAFE . kesa. caPd 17 Stay safe. kesa.2573g/L+0. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. doza održavanja 2 puta po 25mg.. Balance 2.5% glukoze. 1. caPd 3 aNdY disc.1017g/L+22. 1.1din 5. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. 1. 150mg/15mL.EBEWE PHARMA GES.12.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju. 1. 1x15mL Cena 2511.25 mmol/L kalcijuma.. fiola.5din 515-04-5192/03 12. maks. Balance 4.2001 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. 1. Paralelni lekovi: Balance 1.79g/L+3. caPd 3 Stay safe. 5.25 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1.25% glukoze. kalcijum-hlorid. Paralelni lekovi: Balance 1.1017g/L+22.73g/L.25 mmol/L kalcijuma. 1.

.0 (SZ) 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica od tamnog stakla. blister.2007 Cena (Z) 4081718 gel. aplikator.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. Paralelni lekovi: cycloplatin 150.L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037075 tableta. LIMITED .v.5g Cena 9088881253242 1450/2007/12 09. inf. isključujući heparin (BR) 1086600 gastrorezistentna tableta. 5x20 kom 8606007080063 445/2005/12 04.03. ponavljati na 4 nedelje. 1x45mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 7787.2003 doziranje: nakon orhidektomije ili sa analozima gonadorelina 1 puta po 50mg.10. . Paragal.2din 8606007410211 782/2006/12 05.H. se ne smeju lomiti.07.ASTRA ZENECA UK LIMITED ..PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES. 2x14 kom Cena 11951.6din 515-04-4574/03 10.2004 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla. blister.Australija karboplatin .co.LANNACHER HEILMITTEL G.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 4081717 gel.2005 Cena (BR) 1086603 gastrorezistentna tableta.B. 20mg/g+0. 50mg. 1x45mL 8606007410228 783/2006/12 05. tabl. 20mg/g+0. 10mg/mL.3din 515-04-1219/03 04. 100mg. Paraplatin® CARDIOPIRIN® . 3x10 kom 8606007080070 446/2005/12 04.B.. 5x20 kom 8606007080087 447/2005/12 04. blister.Austrija lidokain. tokom 15-16min. tokom 15-16min. inf.2006 (SZ) 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju. Midol CASODEX . 1x15mL Cena 2511. aplikator. ponavljati na 4 nedelje.10.5mg/g. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.06. cycloplatin 50.7din bočica plastična. blister.10.08. Paralelni lekovi: cycloplatin 150.07. kao kratkotrajna i. .2005 doziranje: inhibicija agregacije trombocita (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris. cor-aS.Austrija acetilsalicilna kiselina . 50mg.v. Paralelni lekovi: andol.2006 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla.2005 Cena (BR) 1086601 gastrorezistentna tableta.H. blister.M.10. bočica plastična.5mg/g.nr . karcinom prostate 1 puta po 150mg. 10mg/mL. 50mg. profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan. 450mg/45mL. CATHEJELL® SA LIDOKAINOM . Paraplatin® CARBOPLATIN .06.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju.2007 www.DigitSoft. hlorheksidin . 100mg. Paragal.PFIZER (PERTH) PTY.10.Velika Britanija bikalutamid . 25x8. blister. 25x12.M. kao kratkotrajna i.2005 Cena (BR) 1086604 gastrorezistentna tableta.. 5x10 kom 8606007080100 448/2005/12 04.7din (BR) 1086602 gastrorezistentna tableta. Cena 7796. 3x10 kom Cena 8606007080056 444/2005/12 03.2005 Cena 105. 100mg.5g 9088881253259 1451/2007/12 09. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno. cycloplatin 50.

36mg/mL.8din 515-04-289/03 01. bočica.09. Sadržaj jednog šprica (pakovanje sadrži 12.2004 166. 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase). infekcije respiratornog trakta. tvrda. Paralelni lekovi: alfacet®.01. 400mg. 1x5 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.8din (R) 3321628 granule za oralnu suspenziju. šarlah. II generacija Cena 316din (R) 1321625 kapsula.06.09. maks. tvrda. a u uretru se instilira 10g odnosno 6g. bočica. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.O. 500mg. maks. blister.co.O. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR . 1g dnevno. II generacija (R) 1321720 kapsula.SCHERING PLOUGH . 1x60mL Cena 8608811006161 515-04-377/04 14.J01DD14 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 1203.4din (R) 3321822 prašak za oralnu suspenziju. enteritis i gastroenteritis: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati. 4g dnevno. CEDAX .Mađarska vinpocetin . 1x60mL 515-04-289-1 01. blister. 36mg/mL. akutni sinuzitis.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: kateterizacija.2004 Cena 584. tvrda.2din (R) 1321626 kapsula.6din (R) 3321820 prašak za oralnu suspenziju. 1x30mL 515-04-289-2 01. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. III generacija (R) 1321821 kapsula.2din 245/2007/12 17.5mg na 8 sati. NIŠ .2003 doziranje: faringitis.2003 Cena 728. ishemijska cerebrovaskularna oboljenja i oboljenja usled ateroskleroze krvnih sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg. blister. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.nr .J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. CEFACLOR . akutni bronhitis.N06BX18 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (R) 1106655 tableta. 250mg.J01DC04 j01dd cefalosporini.08. 2x8 kom (8600097400459) (R) 1321721 kapsula. 2x8 kom 8608811006154 515-04-376/04 14.2003 Cena 1537. 1x60mL Cena 8608811006178 515-04-378/04 14.01. tonzilitis.HEMOFARM AD .2007 Cena 584. lekar ili posebno obučeno osoblje sporo aplikuje (instilira) gel u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument.09.2004 doziranje: psihostimulans i nootropik. cefaklor.08. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. 125mg/5mL. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. tvrda. 500mg.DigitSoft. bočica.Srbija cefaklor . CAVINTON® . cistoskopija: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu. infekcije urinarnog sistema.09. blister. blister.5g ili 8. blister. 1g dnevno. maks. 250mg/5mL. otitis media. 1g dnevno. pre ubacivanja instrumenta. 2x25 kom Cena 300.2007 www. hronični bronhitis i akutna pneumonija.9din (R) 3321627 granule za oralnu suspenziju.4din 5997001312964 515-04-496/04 08. bočica. deca 45mg dnevno (do 5kg telesne mase).2004 295.08. 250mg.5g gela. maks.Srbija cefaklor . infekcije urinarnog trakta.Holandija ceftibuten . podeljeno u 3 doze ili 62. 5mg. tvrda.GEDEON RICHTER LTD .REMEVITA D. 2x8 kom 8608811006147 515-04-375/04 14. 2x8 kom (8600097400442) Cena 316din 243/2007/12 17.2004 doziranje:otitis media.

deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. 1g dnevno.2din 515-04-3959/03 31. 1g dnevno. infekcije urinarnog trakta. 500mg. podeljeno u 2-3 doze. 1 gdnevno. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. akutni i hronični bronhitis.05.ALKALOID AD . deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. podeljeno u 3 doze ili 62. cefaclor.01. infekcije respiratornog trakta. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. 1 gdnevno. I generacija (R) 1321710 kapsula.05.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 794. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR ALKALOID® . 250mg/5mL. bočica. maks. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.nr .9din bočica od tamnog stakla. blister. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. 2x8 kom Cena 107. maks. maks. tvrda.2004 151. maks.Srbija cefaleksin . maks. cefaclor.2din (R) 3321719 prašak za oralnu suspenziju. 1x60mL Cena 515-04-3961/03 31.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova C 3321722 prašak za oralnu suspenziju.DigitSoft.maks.2007 Cena 182. Paralelni lekovi: cefalexin. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.01. 1x60mL (8600097400749) 222/2007/12 17. otitis media. tvrda. 125mg/5mL. 4g dnevno. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. maks. 2x8 kom 8600097400770 246/2007/12 17. blister. 4g dnevno. 1g dnevno. cefalexin alkaloid®.1din (R) 1321711 kapsula.5mg na 8 sati. maks. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.co. 1x100mL Cena 228/2007/12 17. Cena 295. cefaklor CEFALEKSIN . pijelonefritis.01.J01DB01 j01dc cefalosporini.2004 295.8din bočica od tamnog stakla.2007 125. Paralelni lekovi: alfacet®.7din (R) 3321612 prašak za oralnu suspenziju. infekcije respiratornog trakta.2007 (R) 3321723 prašak za oralnu suspenziju.3din 8600097400763 229/2007/12 17.05. inficirane bronhiektazije).01. 250mg. rekurentne urinarne infekcije). Pr. 250mg/5mL. podeljeno u 3 doze ili 62. 250mg/5mL. maks.01.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.maks.5mg na 8 sati. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. 125mg/5mL. Cena 166. sinuzitis.Makedonija cefaklor . infekcije urinarnog trakta. 6g dnevno.HEMOFARM AD . bočica. blister. Paralelni lekovi: alfacet®. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. Palitrex® www. faringitis. bočica. 1x60mL (8600097400756) 227/2007/12 17. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. 1g dnevno. coli. 1x60mL Cena 515-04-3960/03 31. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.2007 doziranje:otitis media. II generacija (R) 1321610 kapsula. 4g dnevno. tvrda. prostatitis.9din (R) 3321611 prašak za oralnu suspenziju.2004 doziranje:otitis media. 500mg. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.

3din 8608813900900 2091/2006/12 14. sinuzitis. tvrda. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.Srbija cefaleksin .REMEDICA LTD . coli. rekurentne urinarne infekcije).J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. Paralelni lekovi: cefalexin. Pr. blister. NIŠ .01. blister. Paralelni lekovi: cefalexin. pijelonefritis. 4g dnevno. tvrda. bočica. prostatitis. 500mg. 1x65g Cena 8608813900948 2105/2006/12 14.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. 4g dnevno. 250mg. akutni i hronični bronhitis. 10x10 kom 8608813900917 2088/2006/12 14. podeljeno u 2-3 doze. Palitrex® CEFALEKSIN . 4g dnevno.11. blister. akutni i hronični bronhitis. 2x8 kom 8608809000225 172/2007/12 12. Paralelni lekovi: cefaleksin. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.O.1din (R) 1321081 kapsula. 6g dnevno. rekurentne urinarne infekcije).5din (R) 1321083 kapsula. coli. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 2x8 kom 8608809000263 171/2007/12 12. tvrda.2din (R) 1321082 kapsula. blister.11. 500mg. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. rekurentne urinarne infekcije). pijelonefritis. inficirane bronhiektazije). faringitis. maks. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. 500mg.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.J01DB01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 6g dnevno. coli. podeljeno u 2-3 doze.2006 125.nr . infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. otitis media. pijelonefritis. otitis media. Palitrex® CEFALEXIN . blister.2din (R) 3321084 prašak za oralnu suspenziju.abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEKSIN .11. 500mg. tvrda. otitis media.2006 Cena 182. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.11. faringitis.01.11. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.3din (R) 1321774 kapsula. 250mg. inficirane bronhiektazije). mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. 250mg/5mL. podeljeno u 2-3 doze.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. maks. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.co.O.8din 5290665002692 559/2005/12 21. akutni i hronični bronhitis. maks.Kipar cefaleksin . tvrda.D. . prostatitis. Pr. cefalexin alkaloid®. 2x8 kom Cena 107. I generacija Cena 99din (R) 1321770 kapsula. faringitis.2007 Cena 190. blister. maks. sinuzitis. cefalexin alkaloid®. sinuzitis.REMEVITA D. I generacija (R) 1321124 kapsula.2006 Cena 606.Srbija cefaleksin . infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. maks. tvrda. inficirane bronhiektazije). Pr. I generacija (R) 1321080 kapsula. prostatitis. 10x10 kom 8608813900931 2089/2006/12 14.J01DB01 3 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 250mg. Palitrex® www.2006 Cena 1174. tvrda. 6g dnevno. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.11. 2x8 kom Cena 170. 2x8 kom 8608813900924 2104/2006/12 14. blister.DigitSoft. maks. cefalexin alkaloid®.SRBOLEK A.

bočica staklena. infekcije srca. 2g. akutni i hronični bronhitis. kože i mekih tkiva.11.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. Primaceph® CEFAZOLIN-MIP .11. Paralelni lekovi: cefazolin. I generacija (Z) 0321854 prašak za rastvor za injekciju.Makedonija cefaleksin . kostiju i zglobova. Paralelni lekovi: cefazolin-BcPP. urinarne i genitalne infekcije. Primaceph® CEFAZOLIN-BCPP .2002 131.6din (R) 3321012 prašak za oralnu suspenziju. 5x1g Cena 423. infekcije srca. inficirane bronhiektazije). 1x100mL Cena 3/2-10-5734 10.DigitSoft. maks. 100mg/kg dnevno. urinarne i genitalne infekcije. I generacija (R) 1321010 kapsula.Srbija cefazolin . 1g. urinarne i genitalne infekcije. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.D. 50x1g 8600102463585 1287/2007/12 12.11.J01DB04 j01dB cefalosporini. maks. faringitis. 6g (izuzetno 12 g) dnevno. coli. otitis media.2002 Cena (R) 1321011 kapsula. 1x100 kom 3/2-10-5733 10.9din 4823012503422 617/2005/12 12. www. . septikemije).co. galecef®.1din (SZ) 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. maks. 6g dnevno. 10x20mL Cena 3225. kostiju i zglobova. deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. bočica. bočica.09. 1x16 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12 sati. 10x100mL Cena 515-04-01221/04 28.2005 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.2002 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. Palitrex® CEFAZOLIN . kože i mekih tkiva. cefalexin.Nemačka cefazolin .4 abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEXIN ALKALOID® . maks. cefazolin-MIP. bočica.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . maks.HABIT PHARM A. tvrda. 1g. deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. sinuzitis. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. septikemije). bočica. 500mg. galecef®. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.2004 3407.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 186.2007 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. infekcije srca. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12 sati. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. kostiju i zglobova. 2g. 250mg/5mL. septikemije).09. 4g dnevno. pijelonefritis. Pr.6din 515-04-01221-1 28.Ukrajina cefazolin .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 100mg/kg dnevno. I generacija Cena 7295din (SZ) 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 500mg. bočica. rekurentne urinarne infekcije). maks. tvrda. podeljeno u 2-3 doze. kože i mekih tkiva.nr . bočica. 6g (izuzetno 12g) dnevno.CHEPHASAAR CHEMISCH .06.12. Paralelni lekovi: cefaleksin. cefazolin-MIP. I generacija (SZ) 0321828 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. prostatitis.ALKALOID AD .1din 3/2-10-5732 10.2004 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.

12g dnevno.v. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. kože. (deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama). ili i. na 8 sati. Tolycar® CEFOTAXIME-BCPP . 1g. bilijarnog trakta. bakterijski meningitis kod dece. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i.v.2005 Cena 210din (SZR) 0321981 prašak za rastvor za injekciju.2006 (SZ) 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. do 200mg/kg na dan. Paralelni lekovi: cefotaxime-BcPP. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. galecef®. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. maks.09. Primaceph® CEFIM® .12. 1x500mg 8600097403696 2207/2006/12 29.HEMOFARM AD . Maxipime CEFOTAKSIM .nr . maks. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. zglobova. Cena 589.2006 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.D. kostiju.4din 8600064103369 344/2005/12 23. mekih tkiva. Cena 287din bočica. novorođenčad 50mg/kg i. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli.11. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana.Srbija cefotaksim .Srbija cefepim .v. maks. na 12 sati.DigitSoft.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. do 200mg/kg na dan.5-1g svakih 6-12 sati. bočica staklena. bočica staklena. 12g dnevno. cefazolin-BcPP.11. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. Paralelni lekovi: Maxicef®.v. 500mg. 1g. infekcije u ginekologiji. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. kostiju. zglobova. deca od 1 meseca do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. Paralelni lekovi: cefazolin.SIC“BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”CJSC . ili i. kože i mekih tkiva. Tolycar® www. 5x1g Cena 871. na 8 sati. novorođenčad 50mg/kg i.7din 4823012503255 593/2005/12 05.v. Paralelni lekovi: cefotaksim. 1x1000mg 8600097403702 2206/2006/12 29. 1x1g 8600064103666 343/2005/12 23.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. bočica staklena. maks. bočica.J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. III generacija (SZ) 0321982 prašak za rastvor za injekciju. septikemije/bakterijemije.J01DD01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i.m. .1din 1000mg.v. na 12 sati.m. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. mekih tkiva. kože. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. Iv generacija (SZ) 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. III generacija (SZR) 0321980 prašak za rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova 5 prevencijua infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 0. 1g.ZDRAVLJE A. 5x1g Cena 906.co. nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12h.09.Ukrajina cefotaksim .

intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. urinarne infekcije. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. gornjih i donjih disajnih puteva.D. hirurška profilaksa: 30-90 min.REMEVITA D.1din 515-04-2690/03 06. profilaksa u hirurgiji: odrasli 500-2000mg na 8 sati. maks.v. 50x1g 8600102463547 2318/2006/12 12.HABIT PHARM A.2006 Cena 3351. grla. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. želuca.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. infekcije u ginekologiji. žuči.Srbija ceftriakson . 6g dnevno. bilijarnog trakta. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. kože i mekih tkiva. uha. 10x1g 8608813901211 Cena 919.Srbija ceftriakson . meningitis) infekcije pluća.4din 32/2006/12 16.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 250mg. 10x250mg 8608813901174 (SZR) 0321991 prašak za rastvor za injekciju. bočica. Paralelni lekovi: azaran. ceftriaxon-MIP®. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g na 12 sati. maks. 10x500mg 8608813901198 (Z) 0321992 prašak za rastvor za injekciju. III generacija (SZR) 0321990 prašak za rastvor za injekciju.7din (Z) 0321022 prašak za rastvor za injekciju. 1g.01. novorodjenčad maks. 1x1g 8600102463578 2319/2006/12 12. III generacija Cena 16758. veracol® CEFTRIAKSON . meningitis. mozga.Nemačka cefpirom . creva. gonoreja.HABIT PHARM A. 500mg.12. Paralelni lekovi: Forcas CEFTRIAKSON .O. kostiju i zglobova. novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.J01DE02 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 524. deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. kože.co.1din (Z) 0321021 prašak za rastvor za injekciju. 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. 1g.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. uha.6din 16. 1g. nosa. bočica staklena.2006 Cena 36/2006/12 Cena 34/2006/12 1977. infekcije kod pacijenata na dijalizi. trbušne duplje. Iv generacija (SZR) 0321841 liofilizat za rastvor za injekciju.J01DD02 j01de cefalosporini. . NIŠ . hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. bočica. III generacija Cena 354.AVENTIS PHARMA .D. bočica staklena. ceftriaxone-BcPP. maks.2006 doziranje: teške infekcije (septikemija. CEFROM® . 50mg/kg dnevno.nr .2006 www.2003 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. infekcije urinarnih i žučnih puteva. bočica. doze veće od 1g primenjuju se i. CEFTAZIDIM .Srbija ceftazidim . bočica staklena. 1g. maks. 10x1g 8600102463530 2320/2006/12 12. 4g dnevno. rocephin®. Labilex®.12. trbušne infekcije.01.12. 1-2 g.01.7din 16. . zglobova. bočica. 1x1g ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. kostiju.11. pre intervencije inj. septikemije/bakterijemije. 1g.3din (Z) 0321023 prašak za rastvor za injekciju. 2g dnevno. kože i mekih tkiva. Lendacin®.DigitSoft. Farcef. bakterijski meningitis kod dece.O. pluća.2006 3351. Longaceph®.

kostiju.2005 Cena 3516. bočica staklena. kože.nr . 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. Labilex®. Longaceph®. grla. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.01.7din (SZR) 0321988 prašak za rastvor za injekciju. nosa. 50x500mg Cena 9888.co. pluća. 1-2 g. bočica staklena.2005 Cena 3630. gonoreja.8din (SZR) 0321999 prašak za rastvor za infuziju. Lendacin®.09.D. 500mg.J01DD04 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 10x1g 9120018570270 619/2005/12 27.12. 1g.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. 50x250mg Cena 4596. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. ceftriaxon-MIP®. kostiju. zglobova. kože.v. rocephin®.2006 doziranje: infekcije grudnog koža.ZDRAVLJE A.5din (SZR) 0321998 prašak za rastvor za infuziju. gonoreja. pluća.3din 8608813901204 37/2006/12 16. inf. ceftriaxone-BcPP. 50x1g Cena 8608813901228 35/2006/12 16.12. maks. grla. gonoreja. bočica staklena. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. .2006 16758. 1x2g 9120018570287 599/2005/12 27. 1g.5din 8608813901181 33/2006/12 16. 1x1g Cena 350din 8600064103642 339/2005/12 23. 5x1g 8600064103659 340/2005/12 23. 250mg. veracol® CEFTRIAKSON .50mg/kg dnevno. bočica staklena. maks.2005 Cena 1750din (SZR) 0321986 prašak za rastvor za injekciju.CHEPHASAAR CHEMISCH . hirurška profilaksa: 30-90 min. ceftriaxone-BcPP. maks. veracol® CEFTRIAXON-MIP® .01. Labilex®. meningitis. 5x2g 8600064103772 342/2005/12 23. infekcije urinarnih i žučnih puteva. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. zglobova. bočica staklena. 2g. 1g. bočica staklena. zglobova. bočica staklena. Farcef. bočica staklena. 50mg/kg dnevno. maks. 2g. bočica staklena. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. trbušne infekcije. grla. infekcije urinarnih i žučnih puteva.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. meningitis.3din (SZR) 0321997 prašak za rastvor za infuziju.Srbija ceftriakson . 2g dnevno novorođenčad maks.2005 Cena 7314.4din (SZR) 0321987 prašak za rastvor za injekciju.. kože.2006 (SZR) 0321994 prašak za rastvor za injekciju.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. nosa. III generacija (SZR) 0321996 prašak za rastvor za infuziju. trbušne infekcije.09. 1g.1din 9120018570256 620/2005/12 27. 1g. 2g. Lendacin®. III generacija (SZR) 0321985 prašak za rastvor za injekciju.01.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . maks. kostiju.Nemačka ceftriakson . infekcije urinarnih i žučnih puteva. bočica staklena. pre intervencije inj. 2g dnevno.12. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. uha. novorođenčad maks. nosa. 2g. hirurška profilaksa: 30-90 min. 1x2g 8600064102621 341/2005/12 23.2005 Cena 731. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1x1g Cena 363. 10x2g 9120018570300 598/2005/12 27. trbušne infekcije. pluća.2005 Cena 703. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. Farcef. ceftriaxon-MIP®. www.1din (Z) 0321995 prašak za rastvor za injekciju. pre intervencije inj. Longaceph®. uha. 2g na 12 sati i.DigitSoft. Paralelni lekovi: azaran. Paralelni lekovi: azaran.09. rocephin®. meningitis.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 0321993 prašak za rastvor za injekciju.09. bočica staklena. uha.12.

pre intervencije inj.2007 doziranje: infekcije disajnih puteva. sinuzitis. zglobova. Paralelni lekovi: azaran. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.bočica. Lendacin®.5din 8600102463554 751/2007/12 02. trbušne infekcije. novorođene bebe 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u 2-3 doze. ceftriakson. 10x1500mg Cena 2995din (9120018570249) 621/2005/12 27. Xorimax®.2005 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis.01. 1500mg. septikemija. infekcije urinarnih i žučnih puteva.01. gonoreja. 10x750mg Cena 1508. . 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Farcef. peritonitis. urinarnog trakta. 1x750mg Cena 183. Paralelni lekovi: azaran. kostiju. Lendacin®.2005 (SZR) 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.2005 (SZR) 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. rocephin®.3din (9120018570201) 623/2005/12 27. 1-2 g.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.5g na 8 sati (kod težih infekcija na 6 sati). 2g dnevno. gonoreja.04.DigitSoft.1din 95/2006/12 31.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. novorođenčad maks. ceftriaxone-BcPP. 1x1500mg Cena 8600102463561 97/2007/12 11. 1500mg. rocephin®. infekcije polnih organa (gonoreja). 1500mg.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. inficirane bronhiekstazije. grla. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. III generacija (Z) 0321989prašakzarastvorzainjekciju.5x1g(4823012503231)Cena 1563. hirurška profilaksa: 30-90 min. profilaksa u hirurgiji: odrasli www. uha. 750mg. meningitis.nr .D. septički artritis). meningitis: odrasli 750mg-1. inficirane rane). Longaceph®. infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis. odojčad i deca do 12 godina 20 .SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . 50mg/kg dnevno. ceroxim.Ukrajina ceftriakson . Nilacef®. odojčad i deca do 12 godina 20 . cistitis i asiptomatska bakteriurija). pluća. II generacija (Z) 0321024 prašak za rastvor za injekciju. veracol® CEFUROKSIM . novorođenčad maks. bočica. 50mg/kg dnevno.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. maks. bočica.12. tonzilitis.12. kostiju i zglobova.1g. 10x1500mg Cena 2978. Longaceph®. bočica staklena. II generacija (SZR) 0321882 prašak za rastvor za injekciju. bočica staklena. bakterijska pneumonija.CHEPHASAAR CHEMISCH .Nemačka cefuroksim .Srbija cefuroksim .6din (SZ) 0321025 prašak za rastvor za injekciju.12. faringitis. veracol® C CEFTRIAXONE-BCPP . Farcef. mekih tkiva. infekcije kože i mekih tkiva (celulitis. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). ceftriaxon-MIP®. 750mg. Paralelni lekovi: cefuroxim-MIP®. nosa i grla.3din (9120018570225) 622/2005/12 27. ceftriakson. uha.HABIT PHARM A. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.co. Labilex®. Labilex®. abecedni spisak registrovanih lekova 1-2 g. maks. odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se određuje u odnosu na telesnu masu). kože. meningitis.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . erizipel. maks.2007 324. 2g dnevno.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. bočica staklena. nosa. zinacef CEFUROXIM-MIP® .

deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno. blister.Velika Britanija imigluceraza . Paralelni lekovi: Myfortic CEREZYME® . bočica.Švajcarska mikofenolna kiselina . tonzilitis. faringitis. podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati). primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima. 200U. 250mg/5mL. transplantirana jetra: prvu dozu dati što pre posle operacije. ceroxim. 200mg.L. 500mg. infekcije donjeg dela respiratornog trakta: 500mg na 12 sati.J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. Paralelni lekovi: cefuroksim.2002 doziranje: osteoartritis: 200mg dnevno.5din 1319/2006/12 04. 30x10 kom 8606102767555 400/2007/12 30.01.Italija cefprozil . 500mg.BRISTOL MYERS SQUIBB S. pneumonija).R. otitis media.4din (R) 3321951 granule za oralnu suspenziju. blister.M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI C Cena 696.L.GENZYME LIMITED . (dnevna doza 2g).Luksemburg celekoksib . infekcije kože.v.2007 Cena 29303.F. rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju. 1x200 U 8606102386039 Cena 76720. bočica. brzinu infuzije kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata. inf. Nilacef®.2007 Cena 29384. . 4x500mg Cena 4778. sinusitis.6din (SZR) 1014081 kapsula. CELEBREX® .04.05. infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i nekomplikovane infekcije urinarnog trakta: 500mg na 24 sata. (dnevna doza 2g). akutni i hronični bronhitis. sinuzitis 7.nr .08.DigitSoft. nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina uobičajeno 500mg na 24 sata.2) (R) 1163520 kapsula.5-15mg/kg na 12 sati.3din (SZR) 1014083 film tableta.01.R.04. prvu dozu dati u roku od 24 časa posle operacije i nastaviti najmanje još 4 dana. početna doza 2 puta dnevno po 1g i. blister. deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. blister. reumatoidni ar tritis: 1-2 puta po 200mg. 1x60mL Cena 8606007080728 797/2007/12 11. . zinacef CEFZIL® . sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12 sati ili 500mg na 24 sata.11.2din 8606102767371 946/2007/12 04.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja transplantiranih organa (transplantirani bubreg): početna doza 2 puta dnevno po 1g i. 500mg. Xorimax®. 250mg. 1x10 kom a16aB enzimi (SZ) 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.3din 3/2-10-7465 19.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .v.5g na 8 sati i.v.A.A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . otitis media 15mg/kg na 12 sati.2007 608.co. 15x10 kom 8606102767579 399/2007/12 30. tvrda.abecedni spisak registrovanih lekova 750mg-1. CELLCEPT® . bočica.2006 www. (na 6 sati kod teških infekcija).PFIZER ENTERPRISES S.6din 8606007080711 796/2007/12 11.inf. II generacija (R) 1321950 film tableta. tonzilitis i infekcije kože i kožnih struktura: 20mg/kg na 24 sata.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta (faringitis. 1x10 kom Cena 1126. tvrda.

1x10 kom Cena 76. Nilacef®.5din 8606102386077 1354/2006/12 07. blister.RANBAXY LABORATORIES LTD.08.5din 400U. bočica. 0. sinuzitis. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1 i. Paralelni lekovi: cefuroksim. bočica.BELUPO. faringitis.9din (R) 1321977 tableta. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 250mg. bočica. 400U. 1x10 kom 515-04-02913-2 28. profilaksa u hirurgiji: odrasli 2 puta po 250mg dnevno.09. .07.2004 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. Cena 767204. septikemija.2006 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja.09.3din 200U.nr . Cena 153440.D. Paralelni lekovi: Nipam CERTICAN . 1x10 kom www.2004 Cena 1114. 6x10 kom 8606103543189 1464/2007/12 09. zinacef CERSON® . kostiju i zglobova (osteomijelitis.L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 1014051 tableta. bočica. deca od 6-14 godina 5mg.2007 j01dc cefalosporini. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša).DigitSoft. 25x200 U 8606102386060 1317/2006/12 04.07. septički artritis).08.07.25mg. blister. 6x10 kom (R) 8606103543172 1463/2007/12 09. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis.2006 (SZ) 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 6x10 kom Cena 8606103543165 1462/2007/12 09. II generacija (R) 1321975 tableta. blister.5mg.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 348.tip 3 ili sa hematološkim simptomima .j. cistitis i asimptomatska bakteriurija).2006 doziranje: enzimska supstituciona terapija Gošeove bolesti (hronične i neuropatske . urinarne infekcije 2 puta po 125mg dnevno. maks. kod pneumonije dozu udvostručiti. 500mg. uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela (preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): 60 i.9din 400U. infekcije kože i mekih tkiva. 1x400 U 8606102386046 1320/2006/12 04.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077196 tableta. gonoreja 1g u pojedinačnoj dozi.0 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova C 0055001 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. deca od 2-5 godina 2.5-5mg. inficirane bronhiekstazije. Cena 1918011. cefuroxim-MIP®. 0.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .2007 Cena 1014052 tableta.j.2din (R) 1321976 tableta. kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije./kg telesne mase inf.co. tonzilitis.2006 (SZ) 0055003 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 1x10 kom 515-04-02913-1 28. blister.2din 3850343057493 1188/2006/12 13.Švajcarska everolimus . 25x400 U Cena 3836022. blister. blister. .tip 1). deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno. 20mg (u bolnici). epilepsija deca do 1 godine 5-10mg.2004 Cena 617. bakterijska pneumonija.09.07. 0. Xorimax®.08.08. 125mg. meningitis. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. 5x400 U 8606102386053 1318/2006/12 04. 5mg.Hrvatska nitrazepam . blister. CEROXIM ./kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom 6 meseci.2007 Cena (R) 1014053 tableta.5mg. deca do 1 godine do 2.2006 (SZ) 0055004 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.75mg.4din 515-04-02913/04 28.Indija cefuroksim .

0.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1 1014054 tableta. 10x10mL 5013158768093 (SZ) 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.5mg/mL. Cena 3464. 6x10 kom 8606103543141 1466/2007/12 09.DigitSoft. leka u krvi.25mg. 3mg/3mL. 10x10mL 5013158768116 doziranje: individualno. inj. Primena ujutru: lečenje započeti 5. ili 6.05.N01BB10 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.5mg/mL. CETROTIDE® . leka tokom primene) i uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije. 5mg/mL. dozu prilagođavati u razmacima od 4-5 dana. 1x3mL Cena 8606102684104 721/2006/12 25.04. ampula. odmah posle transplantacije. tuba.75mg oralno.07.1mg. Hloramkol® www.07. liobočica i rastvor u špricu. liobočica i rastvor u špricu. 6x10 kom Cena 8606103543196 1465/2007/12 09.05.25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida.c. dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja gonadotropina. blister. uključujući i dan indukcije ovulacije.GALENIKA AD .25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije.04.A. uz praćenje konc. ampula.07. 1%. blister. 0. CHIROCAINE . zavisno od indikacije.nr .H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI C H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (R) 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.3din 456/2006/12 06.ABBOTT S.2006 CHLORAMPHENICOL .2007 doziranje: profilaksa odbacivanja organa kod odraslih (transplantacija bubrega.2007 Cena (R) 1014056 tableta za oralnu suspenziju. ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta. ampula.2006 (R) 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.BAXTER ONCOLOGY GmbH . 2. blister. Uzimati uvek sa hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene konc. 10x10mL 5013158768109 (SZ) 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.2006 doziranje: prevencija preuranjene ovulacije: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj stimulaciji ovarijum jednom dnevno s. Paralelni lekovi: Hloramfenikol alkaloid®. srca): početna doza je 2 puta dnevno 0. 1mg. a zatim u ređim intervalima. ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg.5din 458/2006/12 06.2006 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090121 mast za oči. 0. .04.1din 457/2006/12 06.Srbija hloramfenikol .2006 Cena 8289. 1x1mL Cena 8606102684098 722/2006/12 25. 6x10 kom 8606103543158 1467/2007/12 09.Nemačka cetroreliks .2006 Cena 4355. dodatnih 0. 1x5g Cena 67din 8608808100407 2262/2006/12 06.co. 0.Italija levobupivakain . 7. tabl.2007 Cena (R) 1014055 tableta za oralnu suspenziju. Ukoliko je potrebno.P. ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije gonadotropinima.25mg/mL.12. gutati cele sa čašom vode.

2x2 kom Cena 2498.B06AA.i do 36 sati posle jedne doze leka). CICLORAL® .DigitSoft. OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi Cena 200din (BR) 1055075 gastrorezistentna tableta. nefrotski sindrom individualno.G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139200 film tableta. meka. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze.2004 doziranje: erektilna disfunkcija muškaraca: 10-20mg 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti (uzima se najviše 1 doza dnevno). teški rezistentni oblici psorijaze. srca i pluća.GALENIKA AD .2004 Cena 2498.1din 8606010890178 3/2-10-9207 12. Simvor. pankreasa. 10mg. kombinacije .2007 doziranje: dodatna terapija u traumatologiji i hirurgiji (sprečavanje ili ubrzanje resorpcije edema i hematoma). Simva HeXaL®.ELI LILLLY AND COMPANY .2002 Cena 5285.L04AA01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 1014120 kapsula.co. vasilip®.HEMOFARM AD . blister. 25mg. 100mg/mL.Srbija tripsin. 50mg. 10x5 kom 8606010890185 3/2-10-9208 12. 1x50mL 8606010890208 3/2-10-9210 12. odrasli i deca preko 3 meseca 10-15mg/kg www. blister.06. blister.05.12. 100000Aj. 2x10 kom 8600097012140 515-04-4962/03 06. 2x12 kom 8608808106867 1298/2007/12 12. zocor® CHYMORAL® .. meka. Uzima se isključivo na prazan želudac.2004 Cena 632din (R) 1104511 film tableta.05.Velika Britanija tadalafil . bubrega. jetre.06. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks.Srbija simvastatin .1din (SZ) 1014121 kapsula. koronarna bolest: početna doza 20mg odjednom uveče. blister. 10x5 kom Cena 2728.2002 Cena 10647.. rastvor. (20+20+40mg).12. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. Paralelni lekovi: Hollesta. profilaksa odbacivanja grafta. atopični dermatitis. 10x5 kom 8606010890192 3/2-10-9209 12. blister. 80mg. nego cele progutati. ubrzanje lečenja inflamatornih procesa u gornjem delu respiratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje): odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl. deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl. 1x2 kom 515-04-203/04 02.06. smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl. 100mg. posle poboljšanja. 10mg.12. blister.2004 doziranje: primarna i heterozigotna hiperholesterolemija: početna doza 10mg odjednom uveče.12. 20mg. Simvastatin.2 CHOLIPAM . meka.3din (R) 1139202 film tableta. blister. blister. (stimulacija erektilne funkcije . blister.8din (SZ) 1014122 kapsula. bočica. 80mg uveče odjednom.2din 8600097012133 515-04-4963/03 06. preventivno 48 sati pre hirurške intervencije.3din 515-04-2773/03 02. 2x2 kom 515-04-2773/03-1 02.nr . nastaviti primenu posle hirurškog zahvata. 20mg. 1 sat pre obroka. 20mg.C10AA01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) C c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104510 film tableta. zavisno od indikacije.2004 Cena 1249. Tablete ne treba sisati niti žvakati.HEXAL AG .06. CIALIS .2002 Cena 10281din (SZ) 3014123 oralne kapi..Nemačka ciklosporin .2din (R) 1139201 film tableta.2002 doziranje: transplantacija kostne srži. 2x10 kom Cena 510. teški oblici akutnog reumatoidnog ar tritisa kada je konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća..

u zavisnosti od težine infekcije. maks.11.06.5% rastvora nekoliko puta dnevno.DigitSoft. 3 dana. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. Paralelni lekovi: Inhibace Plus®. . 5mg dnevno. 2.C09AA08 c09aa inhibitori ace. Prilazid®. blister.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister.2003  (R) 1329463 film tableta. pre intervencije. Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®. .HEMOMONT D. Sandimmun® CIFRAN . bočica. hidrohlortiazid .2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.FLoX.3din 8600097200257 1361/2007/12 20.12. 1.06.2006 (R) 7095156 kapi za oči.6din 8600097200240 1649/2006/12 15.2din 515-04-229-3 12. 250mg. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.5g dnevno.5mg. 3x10 kom 8600102463233 (R) 1103881 film tableta. ciprinol®. Prilazid® plus c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401402 film tableta.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 517.co.2003 Cena 515-04-1692/04 02. zobox® CILAZAPRIL 5 PLUS . 5mg.2004 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). uveitis 1-2 kapi 0. 1x10 kom C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 459. pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi.RANBAXY LABORATORIES LTD.abecedni spisak registrovanih lekova 3 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno.12. 5mg+12. ciprocinal®.6din 515-04-229/03 12.O.Srbija cilazapril . CILAZAPRIL .7din 515-04-3870/03 24. 500mg. rastvor. 1x5mL Cena 104. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.2003  (R) 1329461 film tableta. 1x10 kom Cena 1015. najčešće 1 tabl.3din 515-04-229-1 12. 1%. zatim doza održavanja 2-6mg/kg dnevno).HABIT PHARM A.3din 515-04-229-4 12.09. kutija.5mg. monokomponentni (R) 1103880 tableta.Crna Gora ciklopentolat . izuzetno (deca od 5-17 god. 20 kom Cena 836. ciprofloxacin 500 mg. blister.06. ciprofloxacin 250 mg. rastvor.D.2004 doziranje: hipertenzija 1 puta po 2.Srbija cilazapril. prema potrebi do 5mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija maks.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1693/04 02.2003  (R) 1329464 film tableta. plastična bočica sa kapaljkom.S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici (R) 7095155 kapi za oči. blister. blister. gonoreja: 500mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: Inhibace®. 0. . pre jela. 1x5mL Cena 55. 1x30 kom www. .12.O. u isto vreme. ne preporučuje se primena kod dece. Paralelni lekovi: c . 500mg. Marocen CIKLOPEN .12. blister. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.5mg. ciprofloxacin. 250mg.D.2007 doziranje: 1-2 kapi 0. citeral®.5%. na dan. 28 dana.HABIT PHARM A. 20 kom Cena 1672.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje midrijaze i cikloplegije. 3x10 kom j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329460 film tableta.nr .Indija ciprofloksacin .

maks.2003 Cena: (R) 1072615 film tableta. 75mg.2003 www. blister. Stugeron® forte CINEDIL® . bočica. ZRENJANIN .9din (R) 1072616 film tableta. 10mg. kinetoze: 1 tabl.Srbija cinarizin . 5x10 kom 515-04-3533/03 10.N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM g03aa gestageni i estrogeni.2003 Cena: (R) 1072618 film tableta. CINARIZIN .2003 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 tableta ujutro od 1-og dana menstrualnog krvarenja.2003 Cena 2577.JUGOREMEDIJA A. LUNDBECK A/S . vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. 15mg.11. 5mg. maks. 20mg. na dan.09. kinetoze: 1 tabl. 2x14 kom 515-04-1945/03 10. 5x10 kom 515-04-3536/03 10.11.2003 Cena: (R) 1072619 film tableta. 2x14 kom 515-04-1948/03 10.H.11. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. 2x14 kom 515-04-1949/03 10.11.2002 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. 300mg dnevno. 1x50 kom OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 126. na dan.11. tokom 21 dan. 10mg. blister.Danska escitalopram .11. blister. blister. blister. 20mg.11. uzeti 2 sata pre putovanja.N06AB10 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072610 film tableta. blister.co.4 CILEST .7din 8608811003351 515-04-1080/04 14. 10mg.04mg. 75mg. ver tigo: 3 puta po 1 tabl. 2x14 kom 515-04-1947/03 10.N07CA02 N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106210 tableta.7din (R) 1072612 film tableta.G03AA11 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA C Cena 285.2003 Cena: (R) 1072611 film tableta. 1x14 kom Cena: 515-04-1944/03 10. blister.2003 Cena: (R) 1072614 film tableta. blister. 2x10 kom 515-04-3532/03 10. etinilestradiol .ALKALOID AD .7din 3/2-10-5764 10. blister.2003 Cena 1030. blister. 5mg.11.2004 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl.3din (R) 1072613 film tableta. Paralelni lekovi: cinarizin.2din (R) 1072617 film tableta. blister.D. 0. fiksne kombinacije (R) 1135260 tableta.25mg+0.08.Makedonija cinarizin ..11. 10mg.11.DigitSoft.6din 515-04-1661/03 01. zatim 7 dana pauze.2003 Cena 721. 10x10 kom 515-04-3534/03 10. 3x21 kom N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106525 tableta. Stugeron® forte CIPRALEX® .CILAG AG INTERNATIONAL .nr . 300mg dnevno. 10mg.11. 20mg.Švajcarska norgestimat. blister.. blister. 2x10 kom 515-04-3535/03 10. uzeti 2 sata pre putovanja. 10x5 kom Cena 212.11. Paralelni lekovi: cinedil®. 1x14 kom 515-04-1946/03 10.2003 Cena: (R) 1072620 film tableta. ver tigo: 3 puta po 1tabl.2003 Cena 1443.

1din 515-04-03628/03 28.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 750mg.07. 20mg dnevno za obe indikacije. CIPRINOL® . ne preporučuje se kod mlađih od 18 god. maks.Srbija ciprofloksacin . 1x10 kom Cena 610.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 5 1072621 film tableta. u zavisnosti od težine infekcije. pre intervencije. 1x10 kom Cena 578. 20mg. ciprocinal®. 1x10 kom Cena 863din 515-04-03628-2 28. 100mg.FLoX. 1x10 kom Cena 312. izuzetno (deca od 5-17 god. 500mg. inf. blister. 3 dana. D.2004  (R) 1329201 film tableta.07. blister. 1x10 kom Cena 312. panični poremećaji: početna doza 5mg tokom 7 dana.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2doze. pre jela. pre jela.09. ciprofloxacin.DigitSoft. blister. Marocen CIPROCINAL® .04.2din 8600102463073 515-04-878/04 26. gonoreja: 500mg jednom dnevno..D. blister. ciprofloxacin 500mg. 500mg. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 1x10 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (SZ) 0329196 rastvor za infuziju. izuzetno (deca od 5-17 god.nr .09.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. citeral®. 1x10 kom Cena 610.v.J01MA02 j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329200 film tableta. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.9din 515-04-03628-1 28. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.07. inf. ciprofloxacin 500 mg.v. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.D. ne preporučuje se primena kod dece. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. www.Srbija ciprofloksacin .09. 500mg.3din 8600064111258 3/2-10-2273 10. cifran. 250mg.11. pre jela. 28 dana. Marocen CIPROFLOXACIN . pre intervencije. cifran. citeral®. maks. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece. ciprofloxacin.1 sata. zatim 10mg dnevno. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. tokom ½ . 5x50mL Cena 1254. bočica. u zavisnosti od težine infekcije. blister.co. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.1din 8600064111227 3/2-10-2272 10.04.2din 8600064116383 3/2-10-2270 10. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. .J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329430 film tableta.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati.2002  (R) 1329192 film tableta. ciprofloxacin 250mg. 28 dana.5g dnevno.1din 8600102463080 515-04-878-1 26. u zavisnosti od težine infekcije. kod starijih ½ doze.Slovenija ciprofloksacin . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 1. TOVARNA ZDRAVIL. maks. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 296. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.5g dnevno.KRKA. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: c . gonoreja: 500mg jednom dnevno. . ciprofloxacin 250 mg. 250mg. blister.D. 1. ciprinol®. Paralelni lekovi: c . 3 dana.2003 doziranje: depresija major: 1 puta po 10mg.2004  (R) 1329431 film tableta. deci se ne preporučuje. blister. podeljeno u dve doze. 250mg. blister.FLoX.2004  (R) 1329203 film tableta.ZDRAVLJE A. gonoreja: 500mg jednom dnevno.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 10x10 kom Cena: 515-04-3537/03 10. .HABIT PHARM A.2002  (R) 1329190 film tableta.

28 dana.Kipar ciprofloksacin . ne preporučuje se primena kod dece. abecedni spisak registrovanih lekova C 3 dana.11.5g dnevno. blister. 500mg. Paralelni lekovi: c . 1x10 kom Cena 610. Marocen www. pre jela. citeral®. ciprofloxacin 500 mg. blister. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 28 dana. maks. gonoreja: 500mg jednom dnevno. izuzetno (deca od 5-17 god. izuzetno (deca od 5-17 god. Paralelni lekovi: c .6din 5290665004047 328/2005/12 29. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije. ciprocinal®. 2x10 kom Cena 1062. 3 dana. ciprinol®.Srbija ciprofloksacin . 250mg. citeral®. blister. 3 dana. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 2x10 kom Cena 610. Paralelni lekovi: c .Kipar ciprofloksacin . ciprocinal®.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.co. 1.D. 1. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 500mg. 250mg.08.DigitSoft. ne preporučuje se primena kod dece.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 28 dana. blister. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.JUGOREMEDIJA A. 500mg. ciprofloxacin 250 mg. gonoreja: 500mg jednom dnevno.REMEDICA LTD .11. cifran.5din 8608811005089 515-04-826-3 10. pre intervencije.FLoX.2din 8608811005058 515-04-826/03 10.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.FLoX. maks. 1x10 kom Cena 581. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.1din 8608811005065 515-04-826-1 10. ciprinol®. Marocen CIPROFLOXACIN .7din 5290665003637 292/2005/12 29.REMEDICA LTD . infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 1.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.11. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 3 dana. pre jela.1din 8608811005072 515-04-826-2 10. ciprinol®. u zavisnosti od težine infekcije. Marocen CIPROFLOXACIN 250 MG . ciprofloxacin 500 mg.nr . 250mg. Paralelni lekovi: c .J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329510 film tableta. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.FLoX. ciprofloxacin 250 mg.2003  (R) 1329453 film tableta. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.2003  (R) 1329451 film tableta. citeral®. ciprinol®. ciprofloxacin. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije.2003  (R) 1329452 film tableta. maks. 1x10 kom Cena 297. ne preporučuje se primena kod dece. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.08.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329511 film tableta. cifran. pre intervencije. ciprofloxacin 500 mg.5g dnevno. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. blister. pre intervencije. ciprofloxacin. izuzetno (deca od 5-17 god. ne preporučuje se primena kod dece.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. ciprocinal®. ciprofloxacin 250 mg. gonoreja: 500mg jednom dnevno. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. maks.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. blister. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. Marocen CIPROFLOXACIN 500 MG . pre intervencije. 1x10 kom Cena 312. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.5g dnevno. ZRENJANIN . citeral®. izuzetno (deca od 5-17 god. cifran.11. pre jela. 1.5g dnevno. 28 dana. ciprocinal®. cifran.FLoX.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329450 film tableta.

Paralelni lekovi: Platidiam 10. bočica od tamnog stakla. 1mg/mL. bočica od tamnog stakla.co. osteosarkoma: po protokolu.A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi (SZ) 1124174 tableta. 0.2005 doziranje: gastro-ezofagusni refluks.D.2006 1217din (SZ) 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju. 10mg/20mL. Platigal.1din 515-04-4331/03 10.2007 doziranje: palijativna terapija karcinoma cerviksa. 50mg/100mL. .M. Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora. 1mg/mL. blister.09. Platidiam 50. Platigal.9din 8600064117465 315/2005/12 16. ovarijuma. bočica.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju.08. . maks. 3x10 kom Cena 106. doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m2 TP.6din (SZ) 1124175 tableta.08.2007 Cena (SZ) 0031222 rastvor za infuziju. testisa. Platidiam 50. Platigal. monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m2 TP (telesne površine) kao jedna i.2din 8606007410303 1140/2006/12 06.2006 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. 3x10 kom 8600064117472 316/2005/12 16. hronična opstipacija (kratkotrajna terapija u bolničkim uslovima): 3-4 puta po 5-10mg dnevno uz intenzivan kardiološki monitoring. postoperativna pareza creva. bočica. Platidiam 50.03.5mg/mL. 1x50mL Cena 8606007410310 1141/2006/12 06. gastropareza kod dijabetičara.2005 Cena 233.07. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. bočica. 40mg dnevno. blister. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. Platinex CISPLATIN .5mg/mL.03. 0. karcinomi glave i vrata.HABIT PHARM A. 1x20mL Cena 450din 8600102463745 1827/2007/12 03.09.2004 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. 1x20mL (SZ) 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x100mL C Cena 450. 0. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.B. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. 5x10mL Cena 2087. LIMITED . 5mg. Paralelni lekovi: Platidiam 10.ZDRAVLJE A.nr . KG .8din 515-04-4330/03 10. 1x200mL 8600102463769 2001/2007/12 21. 10mg.Austrija cisplatin .07. CISPLATIN .5mg/mL.2004 Cena 1581. 1x100mL 8600102463752 1828/2007/12 03. karcinoma pluća. karcinomi glave i vrata.PFIZER (PERTH) PTY.2007 Cena 1418din (SZ) 0031221 rastvor za infuziju.v.Australija cisplatin .DigitSoft. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. ezofagusa.Srbija cisplatin .D.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031220 rastvor za infuziju.abecedni spisak registrovanih lekova CISAP® . bočica. mokraćne bešike.H NFG.09.Srbija cisaprid . Platinex CISPLATIN . Paralelni lekovi: Platidiam 10.EBEWE PHARMA GES. tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4 nedelje. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. Platinex www. bočica. endometrijuma.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju.

blister. 10mg. maks.Srbija citalopram . 60mg dnevno. uobičajena doza je 20-30mg dnevno. 1. 5x10mL www. bočica. ciprocinal®.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 899. 40mg. 28 dana. 5x10 kom 8600064104168 1294/2007/12 12. abecedni spisak registrovanih lekova C CITALEX® . 1x10 kom Cena 601.2007 Cena 1376.ALKALOID AD . deci se ne preporučuje. pre intervencije.Makedonija ciprofloksacin . maks. blister. povećati na 20mg posle 7 dana. 10mg. ciprofloxacin 500 mg. inf. blister. 10x10 kom 8600064104113 1291/2007/12 12.2003  (R) 1329400 film tableta. tokom ½-1 sata.2007 Cena 386.06. 40mg.2007 Cena 550.1din 515-04-1994/03 27. 100mg.5g dnevno. bočica od tamnog stakla.2007 Cena 2735. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. 10mg. Paralelni lekovi: zyloram® CITERAL® .06. 250mg. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. inf.07. povećavati dozu do maks.4din 515-04-1213-2 30.2007 doziranje: depresija: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče. 5x10 kom 8600064103970 1295/2007/12 12.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 5x10 kom Cena 966.8din (R) 1072066 film tableta.co. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.06. 60mg dnevno. Paralelni lekovi: c . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. maks.. 3 dana.06. 21 dan.v. izuzetno (deca od 5-17 god. blister.06. panični poremećaji: početna doza 10mg dnevno. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 2x10 kom 8600064103963 1290/2007/12 12.1din (R) 1072064 film tableta. blister.07. blister.2007 Cena 218din (R) 1072062 film tableta.5din 5310001009410 515-04-1213/03 30.N06AB04 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072060 film tableta.Makedonija ciprofloksacin .S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090911 kapi za oči. .1din (R) 1072063 film tableta. podeljeno u dve doze.07.DigitSoft. ciprofloxacin.5din 5310001009397 515-04-1213-1 30. 500mg.2003 j01Ma fluorohinoloni  (Z) 0329403 rastvor za injekciju. blister. 10x10 kom 8600064104175 1296/2007/12 12. cifran.1din 8600064104137 1288/2007/12 12. ciprinol®. pre jela. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 2x10 kom 8600064104151 1293/2007/12 12. Marocen CITERAL® .) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.D.06.2007 Cena 1932. 0. stariji maks.FLoX. stariji maks.ALKALOID AD .4din (R) 1072061 film tableta.06. 1x5mL Cena 135. 2x10 kom 8600064104120 1289/2007/12 12. u zavisnosti od težine infekcije. bočica od tamnog stakla.6din (R) 1072068 film tableta. 40mg dnevno.3%. 20mg. 20mg. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. 40mg. ciprofloxacin 250 mg. 10x10 kom 8600064104144 1292/2007/12 12. rastvor. 20mg.1din (R) 1072067 film tableta. 1x10 kom Cena 309.v. do 40mg. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. blister. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. ne preporučuje se primena kod dece.06.2007 Cena 1090. ampula.nr .7din (R) 1072065 film tableta. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. ako je potrebno.ZDRAVLJE A.06.11. blister.2003  (R) 1329401 film tableta.2007 Cena 545.

.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu Cena 248din (R) 1058251 tableta. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. nesezonski hronični idiopatski rinitis.nr . Kleromicin®.8din 1325621 film tableta.SCHERING-PLOUGH LABO N. Fromilid® uno. blister. 10mg. . Lorano.co. 1x10 kom 8606103170101 824/2007/12 13.Kipar klaritromicin . alergijski konjunktivitis.2din (R) 1325616 film tableta.2007 doziranje: sezonski alergijski rinitis. Pressing® CLATHROCYN® . teške infekcije: 500mg na 12 sati tokom 14 dana. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. blister.2007 Cena 283.02.Belgija loratadin . a drugog dana 2 kapi na sat. zymbaktar www. Paralelni lekovi: clarithromycin. blister. 250mg. loratadin . Cena 174.2004 Cena 1032.Srbija klaritromicin . blister. 1x120mL 8606103170095 823/2007/12 13. 2x7 kom C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 544.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici  (R) 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem.V. Fromilid® uno. Loratadin. zymbaktar CLARITINE® .Belgija pseudoefedrin.3din 515-04-3568/04 30. Fromilid®.09.3din (R) 3058250 sirup.SCHERING-PLOUGH LABO N.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: konjunktivitis.2006 Cena 1115.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata.J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325620 film tableta.2din 120mg+5mg.04. 2x7 kom (R) 8600097002998 200/2006/12 20. 250mg. Kleromicin®.V.5 godina: 5mg dnevno. 500mg. 500mg.06.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis (kijavica).REMEDICA LTD . bočica. Klerimed®. Paralelni lekovi: Flonidan®.09. keratitis. 1x10 kom 5909990706112 515-04-283/03 23.HEMOFARM AD .DigitSoft. CLARITHROMYCIN .02. 1mg/mL. Fromilid®. blister. suzenje i iritacija konjunktiva (bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. zatim na 4 sata sledećih 5 dana. 2x7 kom 515-04-3568-1/04 30. deca od 2 . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325615 film tableta. najduže 10 dana. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. 2x7 kom Cena 582din 8600097002981 198/2006/12 20. ulkus korneje 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. blister. Klerimed®.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. blefaritis 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana. Paralelni lekovi: clathrocyn®.04. Paralelni lekovi: Marocen CLARINASE® .

AVENTIS PHARMA S. 100mg. 80mg.D. napunjen injekcioni špric. 4x5 kom 8608811000633 463/2006/12 06.Francuska enoksaparin .12.5din 515-04-2530-1 05.co. Paralelni lekovi: estraderm TTS®.100 abecedni spisak registrovanih lekova CLEXANE® . 50mcg/24h. 60000i. na 8 sati. 1mg+2mg.6mL Cena 911. blister.B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) C B01aB heparinski antikoagulansi (SZR) 0062200 rastvor za injekciju.7din 8600103492119 479/2006/12 07.04.J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu Cena 118.j.2mL Cena 375.12. napunjen injekcioni špric.12. napunjen injekcioni špric.m.Francuska ciproteron.2003 doziranje: tromboza dubokih vena: profilaksa 1 puta po 20-40mg s. 2x0. deca do 3 godine 150000-300000 i. blister. 20mg. 2x0. deca od 3-7 godina 300000-600000 i.2003 (SZR) 0062204 rastvor za injekciju.7din 515-04-2530/03 05.SCHERING GmbH & CO. bočica.j.j./mL. CLIACIL® . na 12 sati. napunjen injekcioni špric. 1200000i.c. poremećaji menstrualnog ciklusa: 1 tableta dnevno. terapija 1mg/kg s.9din (R) 1020183 tableta.1din 515-04-2530-4 05. 600000i.2006 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. od petog dana menstrualnog ciklusa. .2 Mi.8mL) Cena 1054. 60mg..2003 (SZR) 0062202 rastvor za injekciju.04. CLIMARA® . svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože. 40mg.2006 doziranje: tonzilitis. 4x5 kom 8608811000626 462/2006/12 06.j. neozleđenu kožu. estradiol .12. na 8 sati. infarkt miokarda bez Q talasa 1mg/kg s.4mL Cena 717. napunjen injekcioni špric. nestabilna angina pektoris. tokom 7-10 dana.j. www.nr . ovarijektomija.2003 (SZR) 0062203 rastvor za injekciju. posle 21-og dana pauza 7 dana. 1x4 kom Cena 461. 2x0. otitis media.5din (R) 3020185 prašak za sirup.A.JUGOREMEDIJA A. a najviše 8 dana.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.04.. 1x150mL 8608811000619 461/2006/12 06.AVENTIS INTERCONTINENTAL .Nemačka estradiol .04.c. 2x0.DELPHARM LILLE SAS .12. na 12 sati.DigitSoft. tokom 10 dana. uzima se 30 minuta pre jela.2006 Cena 287. profilaksa reumatske groznice i pneumokoknih infekcija: odrasli i deca preko 7 godina 1. estrofem® CLIMEN® .3din (R) 1020184 tableta.2006 Cena 192.4din 515-04-2530-3 05.6din 515-04-2530-2 05. ZRENJANIN . ne sme se primenjivati i. blister. PRODUKTIONS KG . 2x1mL Cena 1269. lečenje streptokoknih infekcija usne duplje.j. aluminijumska folija.Srbija fenoksimetilpenicilin .G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048720 obložena tableta.2003 (SZR) 0062201 rastvor za injekciju. tokom najmanje 2.c. 1x21 kom Cena 543.02.1din 8600103492034 161/2006/12 07. monokomponentni (R) 9048730 transdermalni flaster.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod klimakteričnih smetnji (znači involucije kože i urogenitalnog sistema). na 8 sati.

B01AB08 B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062410 rastvor za injekciju. 300mg.c.ABBOTT GmbH & CO.01.2006 Cena 263.1din 8600097012386 515-04-383/04 01. s.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i.07. peritonitis. kože. 34356i.09.Nemačka reviparin .2004 Cena 284. 1432i. blister.2004 Cena 151din (R) 1326226 film tableta.B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 515-04-5182/03-2 24.07.07. 2x6 kom 515-04-1036/04 15.Nemačka reviparin . blister. Paralelni lekovi: clivarin® CLIVARIN® . u razmacima od 24 sata. blister.CHEPHASAAR CHEMISCH . ampula. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 5x6mL ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 1615.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. 1x6 kom 515-04-1033/04 15. 150mg.2004 doziranje: acne vulgaris ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama. 900mg/6mL. deca 3-6mg/kg na 6 sati.25mL.nr .v.2003 Cena 358.2003 Cena (R) 1326225 film tableta. 300mg.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2004 Cena (R) 1326227 film tableta. 5x4mL C PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU d10aF antiinfektivi za lečenje akni (R) 4150411 gel.07. 1x6 kom 515-04-1034/04 15. a i. 5x6mL 86/2006/12 31.j. odrasli parenteralno 0.j.9din 84/2006/12 31.2006 Cena 1486. izuzetno 450mg na 6 sati.9din (R) 1326221 film tableta. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i. 1.m.2004 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju.c.abecedni spisak registrovanih lekova 101 CLINDAMYCIN-MIP . ampula. 3x10 kom 515-04-1257-2 06./0.5din (R) 0326224 rastvor za injekciju.2003 Cena 710. tuba.1din (R) 1326220 film tableta. inf. inj. KG . deca 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.. (pojedinačna i.HEMOFARM AD .j. zglobova.ABBOTT GmbH & CO. KG . blister. CLIVARIN MULTI .D10AF01 j01FF linkozamidi (R) 0326223 rastvor za injekciju.6-2..09.Srbija klindamicin . 10x0. 3x10 kom 515-04-1257/03 06.DigitSoft.01. ne treba da pređe 600mg. 2x6 kom 515-04-1037/04 15.co.3din (R) 1326228 film tableta. napunjen injekcioni špric.5din 515-04-5182/03 24. 3x10 kom 515-04-1257-1 06.6din (R) 1326222 film tableta. s. 1%.07. potkožnog tkiva.08. blister.08.08. 300mg. blister.2004 www. 600mg/4mL.Nemačka klindamicin .25mL B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062412 rastvor za injekciju. 600mg.J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 737. 1x20g Cena 152. blister. profilaksa bakterijskog endokarditisa odrasli oralno 150-300mg. 600mg.j.2g tokom 60 minuta. 600mg. Paralelni lekovi: Klindamicin CLINDASOME® . bočica staklena.

50mg. blister. 1x1 kom Cena 1639.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. sintetski  (R) 1048877 tableta.m.8din 515-04-03221/04 28.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070972 rastvor za injekciju. drugi i treći ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. 150mg dnevno.H.06. Paralelni lekovi: clopixol acuphase.09.102 (SZ) 0062411 rastvor za injekciju. po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg.06.j. maks.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. 5x1mL Cena 2915.REMEDICA LTD .c. ampula. 1x10 kom Cena 204. bočica. 10x0.DigitSoft. po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i.09. s. tvrda. 25mg. clopixol acuphase CLOXACILLIN . LUNDBECK A/S . 10mg.co.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070973 rastvor za injekciju.9din 515-04-03225/04 28.8din 515-04-5182/03-1 24.8din 5290665000506 515-04-1869/04 28. ampula.2003 www. plastična kutija.Makedonija kloksacilin .2004  (R) 1070971 film tableta.6mL.Danska zuklopentiksol . posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. na 2-4 nedelje. plastična kutija. 200mg. 1x16 kom (R) 3021831 sirup. 50-150mg.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. Paralelni lekovi: clivarin multi CLOMIFENE . a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje.Danska zuklopentiksol .9din 515-04-03222/04 28. 3436i.09.m.2004 doziranje: disfunkcija ovulacije: daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa. Paralelni lekovi: clopixol.06. podeljeno u više doza.H.6mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 3587.2003 Cena 515-04-257-1 30. doza održavanja 20-50mg najbolje odjednom uveče.ALKALOID AD . 200-400mg. clopixol depot CLOPIXOL DEPOT . veliki tromboembolijski rizik: 3436 i.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (R) 1070970 film tableta. LUNDBECK A/S .Danska zuklopentiksol .09. Paralelni lekovi: Klomifen CLOPIXOL .J01CF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cF penicilini otporni na beta laktamazu (R) 1021832 kapsula.09.Kipar klomifen . 125mg/5mL. 1x50 kom Cena 662. prvi ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.j. ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od 400mg.nr . posebno sa agresijom i agitacijom: 20-30mg dnevno.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze.3din 515-04-03224/04 28./0. s.c. 50mg.j. maks 600mg nedeljno. 250mg. u razmacima od 24 sata. Paralelni lekovi: clopixol. napunjen injekcioni špric. clopixol depot CLOPIXOL ACUPHASE . 10x1mL Cena 3244. bočica. 1x60mL Cena 515-04-257/03 30.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze.H. LUNDBECK A/S ..

povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. oksazepini i tiazepini  (R) 1070965 tableta.5din 515-04-1682/03 28. početi sa 40mg. blister. 50mg.Švajcarska valsartan. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. blister. c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici  (R) 1401040 film tableta. 2x14 kom Cena 1614. 4g dnevno. a zatim 25-50mg drugog dana. Leponex® CO-DIOVAN® . mekih tkiva. 900mg dnevno. 12.N06AX14 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072600 tableta.2003  (R) 1401042 film tableta. 5x10 kom Cena 1501.11.5mg dnevno. deca ispod 20kg 50-100mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (na 6 sati). 160mg+12.2005  (R) 1070022 tableta. blister.5din 8606102455162 519/2005/12 02.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini.REMEDICA LTD . stariji od 75 god. 2x14 kom Cena 1614.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!).2002 www. do 200mg u jednoj dozi.LES LABORATOIRES SERVIER .3din 8606102455155 518/2005/12 02. 5x10 kom Cena 478.2din 3/2-10-10000 12.SALUTAS PHARMA GmbH . veća doza uveče).4din 515-04-1683-1 28.2003  (R) 1401041 film tableta. a zatim 25-50mg drugog dana. ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4 nedelje na 160mg dnevno. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. respiratornog i urinarnog trakta. do 200mg u jednoj dozi.06. blister. COAXIL . 5x10 kom Cena 1169. 80mg+12. 100mg. hidrohlortiazid . 30 kom doziranje: depresija: 3 puta po 12.abecedni spisak registrovanih lekova 103 doziranje: stafilokokne infekcije kože. blister. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. maks.12.5mg. teške psihoze 200-450mg.2005  (R) 1070021 tableta. 100mg.C09DA03 C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1336. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks.DigitSoft. hronično lečenje osteomijelitisa i septičkog ar tritisa: odrasli i deca preko 20kg 250-500mg na 6 sati. CLOZAPIN HEXAL® .11.4din 515-04-1683/03 28. 160mg+25mg.nr .11.Francuska tianeptin . blister. 900mg dnevno. jednom dnevno.5mg. veća doza uveče). ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. kutija.2004 doziranje: šizofrenija.NOVARTIS .11.Nemačka klozapin .2005 doziranje: šizofrenija. Paralelni lekovi: clozapine. 5x10 kom Cena 8606102455179 520/2005/12 02.co.2003 doziranje: hipertenzija: inicijalno 80mg dnevno. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.11. 25mg. maks. maks. oksazepini i tiazepini  (R) 1070020 tableta.6din 5290665003644 515-04-1864/04 28. 2x14 kom Cena 545.11.Kipar klozapin . kao i produženo. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini.5mg. lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela. maks. maks. blister. Leponex® CLOZAPINE .5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!). teške psihoze 200-450mg.

askorbinska kiselina . . tuba.DEMO S. COLDREX HOTREM BLACKCURRANT .12. deca od 6-12 godina 1 tableta na 6-8 sati. 5x5g Cena 149. Influrex COLPOCIN-T . povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. maks.2006 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. 0.2din (8606101409036) 39/2006/12 16.2004 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029770 rastvor za infuziju. fenilefrin.R01BA53 NAZALNI PREPARATI Cena 149.104 abecedni spisak registrovanih lekova COLDREX .5mg/kg na 8 sati. 10mg+750mg+60mg. 4 praška dnevno.2003 (BR) 1111211 tableta. 8 tableta dnevno. 10x5g 515-04-1827/03 05. paracetamol.12.Velika Britanija fenilefrin. Paralelni lekovi: Klion®. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. Influrex COLDREX HOTREM LEMON .5din 515-04-1829/03 23. kofein.75%.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. blister.Grčka metronidazol . kesica.GLAXOSMITHKLINE UK . rinitisom (i rinorejom).DigitSoft. kesica.2003 Cena (BR) 3111214 prašak. blister. 5x5g ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 515-04-3185/04 23.01.R01BA53 NAZALNI PREPARATI C r01Ba adrenomimetici (BR) 1111210 tableta.Velika Britanija paracetamol. 1x12 kom Cena 156din 515-04-1828/03 23.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111213 oralni prašak. 10x5g 515-04-1827-1 05.DEMO S. askorbinska kiselina .10.J01XD01 r01Ba adrenomimetici (BR) 3111212 prašak.10.nr .09. terpin. 1x1 kom doziranje: 2 puta dnevno u tankom sloju naneti na obolelo mesto.D06BX01 d06BX ostali hemioterapeutici (R) 4159341 gel. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Lemon. COLPOCIN-T® .2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. . kesica. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 2 tablete na 6-8 sati.A. kesica. 5mg/mL.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. 10x100mL Cena 129. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.5din 515-04-1829-1 23. plastična kesa. 10mg+750mg+60mg.A. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. orvagil® www. maks. 750mg+10mg+60mg. 2x12 kom Cena 515-04-1828-1 23.GLAXOSMITHKLINE UK . 750mg+10mg+60mg.GLAXOSMITHKLINE UK . 4 tablete dnevno. deca 7. paracetamol. maks.Velika Britanija fenilefrin.Grčka metronidazol . askorbinska kiselina .2003 Cena (BR) 3111215 oralni prašak. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. rinitisom (i rinorejom).10.co. maks. 4 praška dnevno. rinitisom (i rinorejom).10.

Velika Britanija zidovudin.2006 doziranje: poremećaj pažnje deca starija od 6 godina .2004 doziranje: Parkinsonova bolest.N06BA04 PSIHOANALEPTICI N06Ba simpatikomimetici centralnog delovanja § (R) 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem. Byol®.DigitSoft.27g/L+6. boca plastična. Paralelni lekovi: Bisoprolol.5 L).05. ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor. CONCOR® .2003 www. Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor COMTAN® .2006 doziranje: terapija šoka. bočica. blister. kalijum-hlorid. 1x30 kom Cena 4674. lamivudin .05. boca plastična. 180 kapi/min. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. .12. simptomatski parkinsonizam (u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima 200mg): uz levodopu.07. 36mg. stanja sa acidozom. 3x10 kom 4022536645902 doziranje: hipertenzija: 1-2 puta po 5mg. bočica. kalcijum-hlorid.nr .27g/L+6. maks. kombinacije Cena 27113.MERCK KGaA .Belgija metilfenidat .GLAXOSMITHKLINE UK . u urgentnim stanjima. selektivni (R) 1107600 film tableta.N04BX02 ANTIPARKINSONICI N04BX ostali dopaminergički lekovi (R) 1085284 film tableta.J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija.24g/L. prosečno 60 kapi/min. 5mg.V.4g/L+0.7din (SZR) 1328640 film tableta.6din 8606102804069 699/2006/12 25. 6x10 kom 5000123109029 515-04-3445/03 30.terapiju započeti sa 18mg jednom dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste.2006 (Z) 0175321 rastvor za infuziju. maks. 10x1000mL Cena 4030539068734 565/2006/12 08. concor® cor Cena 515-04-1434/03 Cena 515-04-1435/03 431. 18mg. 1x30 kom Cena 3618. COMPOUND SODIUM LACTATE .07.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 2 puta po 1 tabl.co.Nemačka bisoprolol .BRAUN MELSUNGEN AG . Terapiju treba prekinuti.NOVARTIS .05.4din 515-04-2097/04 06.8din 17. 1x30 kom Cena 2033.09.B.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175320 rastvor za infuziju. doza se može u nedeljnim intervalima postupno povećati za 18mg. 10mg. natrijum-laktat . 2g dnevno. 6g/L+0. 20mg dnevno. blister. 3x10 kom 4022536645872 (R) 1107601 film tableta.24g/L.JANSSEN PHARMACEUTICA N.Nemačka natrijum-hlorid.4g/L+0. bočica. maks.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.2003 649. 300mg+150mg.1din 17. blister. 6g/L+0.05. 10x500mL Cena 4030539068727 564/2006/12 08.Švajcarska entakapon . ukoliko je potrebno. do najviše 54mg dnevno.6din 8606102804076 698/2006/12 25. CONCERTA® .abecedni spisak registrovanih lekova 105 COMBIVIR® .2006 § (R) 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem. 200mg.

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CONCOR® COR - MERCK KGaA - Nemačka bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena 536,3din 4022536872728 508/2005/12 31.10.2005 Cena 514,9din (R) 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 4022536872735 509/2005/12 31.10.2005 Cena 675,7din (R) 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 4022536872742 510/2005/12 31.10.2005 doziranje: hronična stabilna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg jednom dnevno tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1,25mg u intervima od po 7 dana do maks. doze od 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, concor® CONTRACTUBEX® - Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin - D11AX..
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

Cena 504,4din 515-04-5027/03 02.06.2004 doziranje: terapija ožiljaka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo. CONTROLOC® - ALTANA PHARMA AG - Nemačka pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 463,3din 8606102233050 248/2006/12 03.03.2006 Cena 852,3din (R) 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 8606102233197 3/2-10-10812 25.12.2002 Cena 575,9din (R) 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x14 kom 515-04-2632/04 25.08.2004 Cena 1072,3din (R) 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x28 kom 8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004 Cena (R) 1122754 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 4x14 kom 515-04-2632/04-2 25.08.2004 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelje (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paralelni lekovi: Pulcet® COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (R) 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL; napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena 80267,8din 8606010920011 131/2007/12 11.01.2007 doziranje: multipla skleroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati terapiju bez saveta sa lekarom. COPEGUS® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (SZR) 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42 kom Cena 8606102767596 515-04-1692/03 10.09.2003

d11aX ostali dermatološki preparati (BR) 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR)

10

1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168 kom Cena 56204,1din 8606102767593 515-04-1692-1 08.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa 2b. Paralelni lekovi: rebetol COR-AS - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina - B01AC06

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

C

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (BR) 1086083 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom 8600064110787 doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: andol, cardiopirin®, Midol

Cena 30,5din 3/2-10-4716 09.07.2002

CORDARONE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici, grupa III (R) 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena 848,5din 3582910002598 87/2006/12 31.01.2006 Cena 570,1din (R) 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10 kom 3582910002512 88/2006/12 31.01.2006 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min (primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg tokom 2-3h, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije 4mg/kg/dan. Paralelni lekovi: amiodaron, Sedacoron CORDIPIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402230 film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom Cena 80din 515-04-01168/03 28.09.2004 doziranje: profilaksa angine pektoris i hiper tenzija: inicijalno 2 puta po 10mg, zatim 2 puta po 20mg; maks. 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin® XL, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® RETARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; blister, 2x15 kom Cena 116,4din 3838989519872 116/2005/12 15.08.2005 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® XL, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® XL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402235 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 245,1din 515-04-234/03 05.03.2004 doziranje: hipertenzija i profilaksa angine pektoris: 1 puta po 40mg dnevno, a ukoliko je potrebno 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CORNEREGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena 289,9din 4030571001393 561/2005/12 21.11.2005 doziranje: keratitis, suvi keratokonjunktivitis, opekotine, distrofična oboljenja rožnjače, profilaksa i terapija povreda rožnjače kod osoba sa kontaktnim sočivima, kauzalna terapija infekcija rožnjače bakterijskog, virusnog ili gljivičnog porekla 3 - 5 puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije. CORNILAT® - GALENIKA AD - Srbija izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 60,5din 8608808100520 110/2006/12 02.02.2006 doziranje: profilaksa angine pektoris: 20-40mg svakih 12 sati; angina pektoris: 40-120mg dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: difutrat, Isosorb retard® CORPRIL - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

c09aa inhibitori ace, monokomponentni Cena 276din (R) 1103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10 kom 8901296007297 262/2006/12 06.03.2006 Cena 415din (R) 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8901296007303 263/2006/12 06.03.2006 Cena 620din (R) 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8901296007310 265/2006/12 06.03.2006 Cena 910din (R) 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8901296007327 264/2006/12 06.03.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1,25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2,5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg/dan, po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2,5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2,5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po 2,5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®, Piramil®, Prilinda®, ramipril, ramitens®, Tritace® CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM AD - Srbija diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 kom Cena 172,2din 8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 90-180mg, maks. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: diltiazem, diltiazem alkaloid® CORTICIN® - GALENIKA AD - Srbija hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena 39,3din 8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

10

doziranje: akutni i hronični bakterijski blefaritis, inflamatorna oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive, korneje i prednjeg segmenta očne jabučice, hronični prednji uveitis, traume korneje: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata. CORVITOL® 100 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom Cena 194din 4013054003541 602/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10 kom 4013054000847 603/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije: 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 50, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORVITOL® 50 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom Cena 86,1din 4013054003220 600/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10 kom 4013054000854 601/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORYOL® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7 kom 3838989502874 (R) 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10 kom 3838989502881 (R) 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10 kom 3838989502911 (R) 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 (R) 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10 kom 3838989502935 (R) 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10 kom 3838989502942 (R) 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 (R) 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10 kom 3838989502966

Cena 303/2005/12 Cena 304/2005/12 Cena 305/2005/12 Cena 306/2005/12 Cena 307/2005/12 Cena 308/2005/12 Cena 309/2005/12 Cena 310/2005/12

206,9din 26.10.2005 221,8din 26.10.2005 632,1din 26.10.2005 222,6din 26.10.2005 26.10.2005 26.10.2005 272,9din 26.10.2005 291,7din 26.10.2005

www.DigitSoft.co.nr

110 (R)

abecedni spisak registrovanih lekova

C

1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10 kom Cena 832,1din 3838989502973 311/2005/12 26.10.2005 Cena 385,8din (R) 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7 kom 3838989502980 312/2005/12 26.10.2005 Cena 414din (R) 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15 kom 3838989502997 313/2005/12 26.10.2005 Cena 1180,2din (R) 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15 kom 3838989503000 314/2005/12 26.10.2005 doziranje: hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; angina pektoris: 12,5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze; hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3,125mg 2 nedelje, zatim 2 puta po 6,25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12,5mg, maks. 2 puta po 25-50mg. Paralelni lekovi: dilatrend®, Karvedilol, Karvileks®, Milenol COSOPT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA timolol, dorzolamid - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7099180 kapi za oči, rastvor; 0.5%+2%; bočica, 1x5mL Cena 1205,7din 3556610000307 515-04-1747/03 01.08.2003 doziranje: terapija glaukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko. COZAAR® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Cena 515-04-774 16.06.2003 Cena 1419,7din (R) 1103791 tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 515-04-774/03 18.06.2003 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erynorm®, Lorista®, Lotar® CRINONE® - FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

c09ca antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni (R) 1103790 tableta; 50mg; blister, 1x14 kom

g03da derivati pregnena (R) 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena 8606102684166 1512/2007/12 12.07.2007 doziranje: neplodnost nastala usled smanjenih nivoa ženskog hormona progesterona u toku menstrualnog ciklusa; u toku “in vitro” oplodnje kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus zbog steriliteta nastalog usled problema sa jajovodom ili matericom intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod “in vitro” oplodnje (neplodnost nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim ovulatornim ciklusom) po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu. CRIXIVAN® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica, 1x360 kom Cena 515-04-775/03 18.06.2003 Cena 24569,3din (R) 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica, 1x180 kom 515-04-775/03/1 18.06.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova CUROSURF® - CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija poraktant alfa - R07AA..

111

OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Cena 67729din 515-04-693/04 25.05.2004 Cena 67729din (SZ) 0119151 suspenzija za injekciju; 240mg; bočica, 1x3mL 515-04-693/04-1 25.05.2004 doziranje: lečenje i profilaksa respiratornog distres sindroma (RDS) kod prevremeno rodjene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja endotrahealnim tubusom. CYCLO-PROGYNOVA® - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

r07aa plućni surfaktanti (SZ) 0119150 suspenzija za injekciju; 120mg; bočica, 2x1.5mL

C

g03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati 337,7din (R) 1048781 obložena tableta; 0.5mg+2mg + 2 mg; blister, 1x21 kom Cena 8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan, zatim 7 danapauze CYCLOPLATIN 150 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x15mL Cena 2596,8din 8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 50, Paragal, Paraplatin® CYCLOPLATIN 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 1080,5din 8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 150, Paragal, Paraplatin® CYMEVENE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 2771,1din (SZ) 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg 8606102767616 403/2007/12 30.01.2007 doziranje: CMV retinitis, diseminovana CMV infekcija: 5mg/kg na 12 sati, 14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan. CYSTOCAIN 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain) - N01BB08 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081141 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000817 3/2-244/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; terapija bolnih sindroma: 1-30mL.

www.DigitSoft.co.nr

112

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CYSTOCAIN A 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081142 rastvor za injekciju; (200mg+0.06mg)/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000824 3/2-245/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; blokada perifernih nerava ili pleksusa: 10-20mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; ne primenjivati i.v. Paralelni lekovi: cystocain dS, Septanest adrénaline 1/100 000 CYSTOCAIN DS - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi Cena 669din (Z) 0081143 rastvor za injekciju; (80mg+0.01mg)/2mL; ampula, 50x2mL 8608811000848 3/2-246/00 13.03.2001 doziranje: stomatološka anestezija: najčešće 2mL po zubu. Paralelni lekovi: cystocain a 2%, Septanest adrénaline 1/100 000 CYTOSAR® - PFIZER INC., PHARMACIA GRUPPO PFIZER - Italija citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; Cena 311,8din liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom 8606007410358 3/2-10-9882 11.09.2002 (SZ) 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg; liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom Cena 1336,6din 8606007410365 3/2-10-9881 11.09.2002 Cena 3099din (SZ) 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g 8606007410372 3/2-10-8150 11.09.2002 doziranje: akutna nelimfocitna leukemija, akutna limfocitna leukemija, hronična mijelocitna leukemija (blastična transformacija), meningealne leukemije: intratekalno monoterapija 100-200mg/m2 i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1,5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. Paralelni lekovi: alexan® ebewe CYTOXAN - BAXTER ZA BRISTOL MYERS SQUIBB - USA ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031318 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g

Cena 871,6din 515-04-3329/04-1 03.08.2004 Cena 450,8din (SZ) 0031319 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg 515-04-3329/04 03.08.2004 doziranje: neoplazme: parenteralno početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg dnevno; 10-15mg/kg (u intervalima 2-5 dana); 20-40mg/kg (u intervalima 10-20 dana); imunosupresija 0,5-1 g/m2 inf. tokom 1 sata, jednom mesečno u toku 3-4 meseca. Paralelni lekovi: endoxan®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

113

D
DABROSTON® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03dB derivati pregnadiena (R) 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15 kom Cena 622,8din 3850343033220 259/2006/12 06.03.2006 doziranje: endometrioza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano; disfunkcionalna krvarenja: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; dismenoreja: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa. DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 2940,9din 100mg; bočica, 10x100mg 8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 200 DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 5377,3din 200mg; bočica, 10x200mg 8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 100 DAKTACORT® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena 196,2din 8606102804014 590/2005/12 21.12.2005 doziranje: infekcija kože izazvana gljivicama uključujući kvasne gljive: posebno ukoliko su udružene sa inflamacijom, crvenilom i svrabom 2 puta dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto. DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena 162,1din 8608808105389 515-04-986/03 21.07.2003 doziranje: mikoze: odrasli i deca, 4 puta dnevno ½ kafene kašičice držati u ustima nekoliko minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno 1/4 kafene kašičice gela.

D

www.DigitSoft.co.nr

114

abecedni spisak registrovanih lekova

DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena 142,2din 8608808103934 3/2-10-6494 25.10.2002 doziranje: mikoze: mazati 2 puta dnevno na obolelo mesto, tokom 2-6 nedelja.

D

DALERON® COLD3 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija pseudoefedrin, paracetamol, dekstrometorfan - R01BA52
NAZALNI PREPARATI

r01Ba adrenomimetici (R) 1111275 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 kom Cena 3838989513047 409/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1111276 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 kom 3838989513030 410/2006/12 05.04.2006 doziranje: blagi do umereni bolovi (bolovi u mišićima i zglobovima, bol u ždrelu), nadražajni kašalj, olakšanje disanja kod zapušenog nosa, kao antipiretik: odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 2 tabl. najviše 4 puta na dan; između pojedinačnih doza interval ne sme biti kraći od 4 sata. DAMATON® - GALENIKA AD - Srbija pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 122din 8608808105679 198/2005/12 21.12.2005 doziranje: terapija poremaćaja cirkulacije: 2-3 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: PeNTILIN® forte, Pentilin®, PentoHeXaL®, PentoHeXaL® 300, PentoHeXaL® 600, Pentoksifilin, Trental®, Trental® 600 DANAZOL - POLFARMEX SA - Poljska danazol - G03XA01

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena 3090,5din 515-04-03189/04 28.09.2004 doziranje: menoragija: 200mg dnevno tokom 3 meseca; endometrioza: 200-800mg dnevno u najviše 4 pojedinačne doze dnevno tokom 6 meseci; ostale indikacije 100-400mg dnevno tokom 3-6 meseci; žene u reprodukcionom periodu počinju terapiju od 1. dana menstruacije. DAONIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

g03Xa antigonadotropini i slični lekovi (R) 1049125 tableta; 200mg; bočica plastična, 1x100 kom

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 65,1din 8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 2,5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze većeod 10mg davati podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5 DAROB MITE - ABBOTT GmbH & CO. KG - Nemačka sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni (R) 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10 kom Cena 512,3din 515-04-5184/03 19.07.2004 doziranje: aritmije: inicijalno 80mg dnevno, zatim postupno povećavati do 120-240mg dnevno u jednoj ili više doza.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

115

DAUNOBLASTINA® - PHARMACIA ENTERPRISES S.A.(PHARMACIA & UPJOHN) - Belgija daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 535,8din 20mg/10mL; liobočica sa rastvaračem, 1x10mL 8606007410426 515-04-2432/03 05.12.2003 doziranje: akutna limfatična i mijeloidna leukemija, neuroblastomi i rabdoimiosarkomi: monoterapija 40mg/m2 inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje. DAYRUN® - CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH - Nemačka oksaprozin - M01AE12 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

D

Cena 351,8din 515-04-1405/03 26.08.2003 doziranje: akutno i dugotrajno lečenje reumatoidnog ar tritisa i osteoar tritisa: 600-1200mg jednom dnevno, najbolje ujutro, maks. 1800mg dnevno. DECA-DURABOLIN - N.V. ORGANON - Holandija nandrolon - A14AB01

M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162630 film tableta; 600mg; blister, 2x10 kom

ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU

Cena 3781,6din 3/2-10-10083 28.12.2002 doziranje: osteoporoza, palijativno lečenje odabranih slučajeva diseminovanog karcinoma dojke kod žena, dodatak specifičnoj terapiji i dijetetskom režimu u patološkim stanjima koja karakteriše negativan balans azota, anabolik: 25-50mg duboko i.m. svake 2-3 nedelje, zavisno od indikacije. DECOTAL® - ALKALOID AD - Makedonija diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) Cena 175,8din (R) 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007 Cena 175,8din (R) 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007 doziranje: psorijaza, kontaktni dermatitis, kontaktni ekcem, profesionalni ekcem, degenerativni i seboreični ekcem, neurodermatitis, fotodermatitis, Lichen ruber planus i Lichen ruber verricosus, Lupus erythematosus (kutani tip), Puritus, uključujući i anorektalni pruritus:1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LTD, SCOTLAND - Velika Britanija ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE
U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

a14aB derivati estrena (R) 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL

Cena 3/2-10-3965 29.07.2002 Cena (BR) 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g 3/2-10-3966 29.07.2002 Cena 236,5din (BR) 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g 3/2-10-3967 29.07.2002 doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski, mišićni, uganuća i otoka koji se, npr. javljaju kod sportskih povreda): 3 puta 4-10 cm gela blago utrljati u obolelo mesto.

M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g

www.DigitSoft.co.nr

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DEFRINOL FORTE - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111052 film tableta; 60mg+400mg; teglica, 1x20 kom Cena 81,4din 8608808105952 515-04-3391/03 30.12.2003 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni katar Eustahijeve tube, sinuzitis: (akutni i akutna egzaceracija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. (60 + 400mg) na 8 sati. Paralelni lekovi: defrinol® DEFRINOL® - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici Cena 91,5din (BR) 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10 kom 8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006 129,3din (BR) 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena 8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni rinitis, katar Eustahijeve tube, sinuzitis (akutni), akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa, upala srednjeg uha, egzacerbacija hroničnog otitis media, bronhitis; odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60 + 400mg) na 8 sati; deca od 2-12 godina 1 kašičicu sirupa na 6-12 sati; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: defrinol forte DELMESON® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA06 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (R) 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena 62,6din 8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006 Cena 55,5din (R) 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5 kom 8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006 doziranje: hemoroidi (unutrašnji i spoljašnji), postoperativna nega, Pruritus ani, Fissura ani i ekcemi u anorektalnom predelu: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju. DEMETRIN® - HEMOFARM AD - Srbija prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 93,2din 8600097010108 515-04-1751/03 16.07.2003 doziranje: anksiozna stanja, nemir, napetost, fobije, pojačana razdražljivost, psihoneurotske smetnje, terapija hroničnog alkoholizma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno. DENTINOX® N - ALTANA PHARMA AG - Nemačka tinktura kamilice, lidokain, polidokanol - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 7081710 oralne kapi, rastvor; 150mg+3.4mg+3.2mg; bočica, 1x10g Cena 184,8din 8606102233166 3/2-10-5230 10.12.2002 doziranje: lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3 kapi više puta dnevno premazati desni.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

DEPAKINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (Z) 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL; liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena 3108,6din 3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006 doziranje: epilepsija: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2,5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre). Paralelni lekovi: eftil DERCOME® CLEAR - DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI
ZA LOKALNU PRIMENU

D

Cena 531din 515-04-03327/04 28.09.2004 doziranje: akne vulgaris: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i vodom. DERMAZIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija sulfadiazin srebro - D06BA01 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d10ae peroksidi (BR) 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g

Cena 134,6din 515-04-1075/03 05.03.2004 Cena 508,9din (R) 4151041 krem; 1%; tuba, 1x250g 515-04-1075-1 05.03.2004 doziranje: lečenje i sprečavanje infekcija kod opekotina i inficiranih kožnih ozleda 1-2 puta dnevno naneti na opekotinu u sloju: 1-3 mm; pre svakog nanošenja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika. Paralelni lekovi: Sanaderm® DERMODRIN - PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.

d06Ba sulfonamidi (R) 4151040 krem; 1%; tuba, 1x50g

d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena 133,9din 9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007 Cena (BR) 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g 9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007 doziranje: svrab, lokalni bolovi i reakcije preosetljivosti na koži usled alergije, uboda i ujeda insekata, ekcema, koprivnjače, svraba na ivicama rane i ogrebotina, manjih opekotina, opekotina i alergije od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno. DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska diosmin, hesperidin - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108330 film tableta; 450mg+50mg; kutija, 30 kom

Cena 655,5din 3/2-10-10001 12.12.2002 doziranje: hronična venska insuficijencija: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroidi: 6 tabl. dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana

www.DigitSoft.co.nr

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DETRUSITOL® - ASCOLI - Italija tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici (R) 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14 kom Cena 1580,3din 8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006 Cena 1673,9din (R) 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14 kom 8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006 Cena 3060,8din (R) 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14 kom 8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006 Cena 3295,9din (R) 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14 kom 8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006 doziranje: poremećaj funkcije mokraćne bešike: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno, ne preporučuje se primena kod dece. DEXA EDO® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni (R) 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL Cena 277,4din 4030571001478 443/2006/12 06.04.2006 (R) 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL Cena 554,9din 4030571001874 444/2006/12 06.04.2006 (R) 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL Cena 1387,2din 4030571001850 445/2006/12 06.04.2006 doziranje: akutno i hronično zapaljenje oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko, trajanje terapije određuje lekar. Paralelni lekovi: dexagel®, Maxidex® DEXAGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni Cena 339,5din (R) 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g 4030571001461 564/2005/12 21.12.2005 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače, iritis, iridociklitis, uveitis: na svaka 4 sata po 1 kap ukapati u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno po 1 kap; trajanje terapije najduže 4 nedelje. Paralelni lekovi: dexa edo®, Maxidex® DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA AD - Srbija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090790 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena 75,7din 8608808103910 3/2-10-3738 17.06.2002 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima), infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethazon Neomycin® DEXAMETHAZON NEOMYCIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji Cena 71,8din (R) 7090150 kapi za uši/oči, rastvor; 1mg/mL+3500i.j./mL; bočica, 1x5mL 515-04-253/03 05.03.2004 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethason-Neomycin® DEXAMYTREX® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena 252,9din 4030571001447 320/2005/12 23.12.2005 252,9din (R) 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena 4030571001430 319/2005/12 23.12.2005 doziranje: bakterijske i alergijske jako inficirane upale vežnjače, rožnjače i ivice kapka: mast 2-3 puta dnevno po oko 0,5-1,0 cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje; kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog pritiska. DEXASON® - GALENIKA AD - Srbija deksametazon - H02AB02

D

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02aB glukokortikoidi (R) 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena 367,9din 8608808100551 546/2007/12 27.02.2007 Cena 120din (R) 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10 kom 8608808103606 511/2007/12 08.02.2007 doziranje: teška akutna stanja, alergijske bolesti (bronhijalna astma, status astmatikus, angioneurotski edem, serumska bolest, atopični dermatitis), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, post-traumatski osteoartritis, burzitis, tendovaginitis, epikondilitis, miozitis, fibrozitis, psorijazni i urički artritis), kolagenoze, dermatoze, uveitis, difuzni skleritis, duboki parenhimski keratitis, miozitis ekstra bulbarnih mišića, neuritis, simpatička oftalmija, herpes zoster), plućne bolesti i hematološke bolesti, neoplazme, edem mozga, povraćanje kod terapije citostatskim lekovima: oralno 0,5-6mg (najviše 10mg) dnevno, postepeno smanjivati do doze održavanja 0,5-1mg dnevno; parenteralno početna doza odrasli 4-20mg dnevno; deca 0,2-0,5mg/kg i.m. ili i.v. dnevno, pa 4mg dnevno (veliki zglobovi), 0,8-1mg dnevno (mali zglobovi), 0,4-1mg dnevno (lezije). DEXOMEN® - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01ae derivati propionske kiseline  (R) 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10 kom Cena 4013054007266 601/2007/12 01.03.2007  (R) 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10 kom Cena 4013054007273 602/2007/12 01.03.2007  (R) 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10 kom Cena 192,1din 4013054007259 603/2007/12 01.03.2007 doziranje: simptomatska terapija bolova blagog do umerenog intenziteta (mišićno-kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno. DIANEAL PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4018/03 09.12.2003

www.DigitSoft.co.nr

120 (SZ)

abecedni spisak registrovanih lekova

D

9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4019/03 09.12.2003 (SZ) 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4020/03 09.12.2003 (SZ) 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4021/03 09.12.2003 (SZ) 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4022/03 09.12.2003 (SZ) 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4023/03 09.12.2003 (SZR) 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4024/03 09.12.2003 (SZR) 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4025/03 09.12.2003 (SZR) 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4026/03 09.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: režim doziranja, frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika. Paralelni lekovi: gambrosol trio 10, gambrosol trio 40 DIANE®-35 - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 kom Cena 413,5din 8600103492133 337/2006/12 22.03.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana. DIAPREL MR - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042062 tableta; 30mg; blister, 2x30 kom 3837000030020 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1 tableta u vreme doručka. Paralelni lekovi: diprian, glikosan, glioral®

Cena 653,3din 3/2-10-10507 25.12.2002

DIAZEPAM - APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 5071845 rektalni rastvor; 5mg; plastična tuba sa aplikatorom, 5x5 kom Cena 117,9din 8608841063806 3/2-10-7745 19.11.2002 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika:

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

121

rektalno odrasli 10mg jednokratno, po potrebi dozu ponoviti posle 5 minuta; deca starija od 6 meseci febrilne konvulzije 0,5mg/kg jednokratno. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HABIT PHARM A.D. - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004  (R) 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HEMOFARM AD - Srbija diazepam - N05BA01 N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

D

PSIHOLEPTICI

Cena 41,9din 231/2007/12 17.01.2007  (R) 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 50,1din 8600097400060 247/2007/12 17.01.2007  (R) 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071785 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom Cena 41,9din 8608813900306 515-04-1559/03 01.08.2003  (R) 1071786 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom Cena 50,1din 8608813900313 515-04-1559-1 01.08.2003 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071182 rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2mL

Cena 209,9din 3290/2004/1 01.08.2003

www.DigitSoft.co.nr

diklofenak. 4%.09. 2x10 kom Cena 303.2004 133.4din 515-04-5108/03 17.2003 doziranje: anksioznost. Paralelni lekovi: diklofen. diclofenac BMS. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diklofenak Forte. deca 0.2003  (R) 1071181 obložena tableta. bočica sa raspršivačem. rastvor. diklofenak retard. 4%.2-0. blister. Naklofen®. Naklofen®. 3x10 kom M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 7167900 sprej za kožu. konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije. kratkotrajna primena. Bensedin®.9din 8606007081206 118/2007/12 11.08.v. diklofenak duo remevita® plus. blister.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. tvrda. nesanica.2004 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. rapten® duo DICLOFENAC DUO .USA diklofenak . blister. Paralelni lekovi: diclorapid®.O. u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost). Paralelni lekovi: diclorapid®. Naklofen® duo. diazepam DICLOFENAC BMS .06. bočica sa raspršivačem. .3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti. Naklofen® retard. 1x12.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162571 film tableta. diklofenak retard. diclofenac-retard.co.8din 515-04-03560/03 28.6din (R) 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem.3din 515-04-1215-1 01. juvenilni artritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. blister.Srbija diklofenak . alkoholni apstinencijalni sindrom.2007 doziranje: simptomatsko ublažavanje blagog do umereno jakog bola kod posttraumatskih zapaljenjskih stanja malih i srednjih zglobova i okolnog tkiva: odrasli i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i lagano utrljati u kožu. Naklofen®.Nemačka diklofenak .2007 531. rapten rapid. diklofenak duo remevita® plus.7din 515-04-1215/03 01. 5-15mg uveče (nesanica).O..PHARBIL WALTROP GmbH . 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova D Cena 59. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija. diklofenak duo remevita®. 2x10 kom Cena 515-04-5108/03-1 17. blister. rapten rapid. diklofenak duo remevita®. Naklofen® retard.PHARMASWISS D. rapten-K®. epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. diklofenak. maks. diclofenac duo. 5mg. diklofenak Forte. parenteralno status epilepticus. rastvor. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. rapten® duo DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL .06. Naklofen® duo. dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu. deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam). nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 100mg.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1-2 puta po 75mg.5g Cena 318. kratkotrajna primena.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162570 kapsula sa produženim oslobađanjem. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofen®.DigitSoft. konvulzije odrasli 10-20mg i. 50mg. diclofenac-retard.6din (BR) 7167901 sprej za kožu.01. voltaren www. 2x15 kom Cena 90. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. 2mg. rapten-K®.122  (R) 1071180 obložena tableta. diklofen®.01. diklofenak. eklampsija). 75mg.08. terapiju sprovoditi 7-8 dana. Paralelni lekovi: apaurin®.nr . 1x25g Cena 8606007081213 119/2007/12 11.

Paralelni lekovi: Belogent® DIFLAZON® .D. vanzglobni reumatizam. 75mg. na prazan želudac. blister. diklofenak duo remevita® plus. dnevno. bolna i/ili zapaljenska stanja u ginekologiji. diclofenac duo. 2x10 kom Cena 114din 5290665004542 297/2005/12 18. kombinacije sa antibioticima (R) 4153600 krem. tuba. blister. neurodermatitis. ždrela (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2 kaps.KRKA. rapten rapid. 75mg. degenerativna reumatska oboljenja.M01AB05 123 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem.11. 0. rapten rapid.1din (R) 1327600 kapsula. sekundarno inficirani ekcem i dermatitis. Paralelni lekovi: diclofenac BMS.2005 Cena 273. jakog delovanja.O. diklofenak. rapten-K®.05.10. Naklofen® duo.05%+100000ij/100g. dečiji ekcem. 75mg.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. diklofenak retard.05. tvrda.2007 193din (R) 1162246 gastrorezistentna kapsula.O. 150mg. Paralelni lekovi: diclorapid®.2002 Cena 126. Naklofen® retard. tvrda. blister. 1x15g 8608808105280 3/2-10-7471 25. tvrda.REMEDICA LTD .co. diklofen®.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327603 rastvor za infuziju.2005 Cena 2273. diklofen®.Kipar diklofenak .9din 3838989503345 575/2005/12 23.11. 50mg. postoperacijska zapaljenja i bol (stomatološke intervencije). 150mg dnevno. infekcije kože. 100mg. 0. bolno zapaljenje uha.5din (R) 1162247 gastrorezistentna kapsula. 1x7 kom 3838989503222 578/2005/12 23. 1x100mL Cena 846. diklofenak Forte.5din (R) 1162245 gastrorezistentna kapsula. folikulitis: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. bočica staklena. diklofenak Forte. 4x7 kom 3838989503239 576/2005/12 23. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. 1x15g Cena 126.GALENIKA AD . diclofenac BMS.10.Srbija betametazon. diklofenak.11. dnevno. blister.nr . diklofenak duo remevita®. Naklofen®. blister. nosa. . diklofenak retard. tvrda. 2x10 kom Cena 8606007082067 1092/2007/12 23. . tuba. 3x10 kom Cena 8606007082074 1091/2007/12 23.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance 289. diclofenac duo. gentamicin . iščašenja).7din (R) 4153602 mast.Slovenija flukonazol .2002 doziranje: akutni i hronični. Naklofen® duo. maks.Srbija diklofenak . TOVARNA ZDRAVIL. 1x1 kom 3838989503338 577/2005/12 23. tvrda. istegnuća. blister. 1-2 sata pre obroka.2007 doziranje: povrede praćene bolovima i zapaljenjem (uganuća.11.2005 www.7din 8608808105273 3/2-10-7470 25. rapten® duo DICLORAPID® .2005 Cena 512. 1x10 kom Cena 8606007082050 1093/2007/12 23. blister. 2mg/mL.05%+100000ij/100g. Naklofen®. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak duo remevita®. urtikarijalne akne. tvrda. rapten-K®.05. diclofenac-retard.08. 100mg. sa dosta tečnosti. Naklofen® retard.5din (R) 1327601 kapsula.2007 96.abecedni spisak registrovanih lekova DICLOFENAC-RETARD .PHARMASWISS D. rapten® duo DIDERMAL .3din (R) 1327602 kapsula.DigitSoft. sa dosta tečnosti.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1 tabl. D.

pankreasa. 1x1 kom 4034541000683 1113/2006/12 05. blister. amilaza. 7-14 dana.2002 Cena 181. bočica. Fluconal.124 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. blister. Paralelni lekovi: diflazon®. blister. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. 3x10 kom Cena 122din 8608808104337 515-04-3188/03 08. Fluconazole. 7-14 dana. 0.2006 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. tvrda. 6x10 kom 8608809000454 3/2-10-3961/ 03. 3-6mg/kg dnevno prvog dana.GALENIKA AD .5mg u više doza za 24h (npr. 600FIPj+9000FIPj+12000FIPj+50mg+25mg.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 1100260 tableta. 2mg/mL. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. 50mg.Srbija izosorbiddinitrat .O. Paralelni lekovi: cornilat®. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 20mg. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf.12.2006 Cena 981. cistična fibroza pankreasa. 2x10 kom Cena 182. NIŠ . 2-4 nedelje. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2 doze.A09AA02 DIGESTIVI. 0. Stabilanol D DIFLUCAN® . Isosorb retard® DIGESTAL . prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. tvrda.7din 8608811006314 515-04-843/03 31. 150mg.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina.D. Paralelni lekovi: diflucan®.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. zatim 3mg/kg dnevno.7din 8608809000447 3/2-10-3772 03. blister.6din (R) 1327311 kapsula. lipaza. 1x100mL Cena 1102.Srbija proteaza.07.SRBOLEK A. dnevno. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. duodenuma ili žučne kese: 1-2 tabl. Flunazol. stariji i bolesnici sa insuficijencijom bubrega . u toku jela.07. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno.2002 doziranje: angina pektoris: akutni napad 1-3 sprej doze bukalno. blister.DigitSoft.REMEVITA D. zatim 3mg/kg dnevno. mukozne kandidijaze:deca oralno ili inf. terapija 20-120mg dnevno.5mg za 8h).06. dnevno.07.2003 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. 20mg. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121092 film tableta. Stabilanol DIFUTRAT . DIGOXIN .PFIZER PGM .J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327312 rastvor za infuziju. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf.06. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno.2003 doziranje: hronični pankreatitis.125-0.nr . Flumycozal. Flukonazol. oralno podeljeno u 2 doze.9din 4034541000706 1115/2006/12 05. spora digitalizacija i doza održavanja 0. 2x10 kom Cena 30. 1x7 kom 4034541000690 1114/2006/12 05.25mg. stanja posle resekcije želuca. Fluconal. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. blister. tvrda.07. dnevno.O.2006 Cena 474. žučne soli .Francuska flukonazol . Fluconazole.co. 2-4 nedelje. mukozne kandidijaze: deca oralno ili inf. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno.9din (R) 1102071 kapsula.Srbija digoksin . Flukonazol.8din (R) 1327310 kapsula. hemicelulaza. . dnevno. tvrda. Flunazol. Flumycozal. Paralelni lekovi: dilacor® www.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102070 kapsula.

4din 515-04-874/04 20. tuba. diklofenak duo remevita®.M02AA15 125 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167320 gel. Naklofen®. diklofenak Forte. 2x10 kom 8600097400312 248/2007/12 17.01.10.01. blister. diclofenac duo. 75mg. Naklofen® retard. diklofenak retard.HABIT PHARM A. diklofenak retard. 1x40g Cena 77.04. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. iščašenja. 1x50g Cena 99. bolovi u leđima. diclofenac-retard. dismenoreja 50-150mg dnevno. diklofenak Forte.01. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 232/2007/12 17. uganuća. Naklofen®. 5x3mL M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167300 gel. 2x5 kom 8600097401272 206/2007/12 16. diklofenak duo remevita®.7din 8600097400794 249/2007/12 17.Srbija diklofenak . 2x5 kom 8600097401265 207/2007/12 16. diklofen.2007 Cena 46.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162192 rastvor za injekciju.01. diklofen®. 25mg. 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na obolelo mesto. 50mg. Naklofen® duo. diklofenak duo remevita® plus.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.4din 8608808104924 3/2-10-7305 25. ako je neophodno.D. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. rapten® duo DIKLOFENAK .abecedni spisak registrovanih lekova DIKLOFEN . Naklofen® retard. diclofenac BMS. reumatskih i drugih bolova (udarci. istegnuća. diklofen®. strip.2007 (R) 1162193 tableta sa produženim oslobađanjem. rapten rapid. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. Naklofen® duo. diclofenac duo. 50mg. diclofenac-retard. diklofenak. Paralelni lekovi: diclorapid®. rapten® duo DIKLOFENAK . rapten-K®.nr . blister.GALENIKA AD . rapten-K®. diclofenac BMS. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. voltaren www.9din (R) 5162194 supozitorija.co. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.HEMOFARM AD .2007 Cena (R) 1162190 film tableta. 2x10 kom D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55.2002 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. padovi. dismenoreja: 50-150mg dnevno.2007 doziranje: gel. Paralelni lekovi: diclorapid®. prelomi): 3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. povrede sportista.HEMOFARM AD . Naklofen®.2007 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 50mg. povrede mekih tkiva.Srbija diklofenak .Srbija diklofenak .M01AB05 M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162540 film tableta. blister.01.01. 2x10 kom Cena 8600097400619 250/2007/12 17. strip. Naklofen®. voltaren DIKLOFENAK . ampula.Srbija diklofenak . 1%. 1%. 100mg.DigitSoft. tuba. diklofenak duo remevita® plus.2007 Cena 67din (R) 5162195 supozitorija. . rapten rapid.

2x5 kom 8608811006376 515-04-1653/04 14. strip.O. rapten-K®. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162645 film tableta. diklofenak Forte.REMEVITA D. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. ako je neophodno. 50mg. NIŠ . diklofenak retard.O. diklofenak retard. Naklofen®. diklofenak Forte.4din 8608811006345 515-04-918/03 14. dismenoreja: 50-150mg dnevno. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® PLUS . 3x10 kom Cena 177din (8608813901273) 1760/2006/12 02. diclofenac duo. diklofen®. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® . 2x5 kom 8608811006383 515-04-1654/04 14.10. 50mg.Srbija diklofenak . diklofenak. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.O.M01AB05 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI D M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162647 rastvor za injekciju.REMEVITA D.07. dismenoreja: 50-150mg dnevno.07. Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac-retard.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.Srbija diklofenak . 2x10 kom Cena 55.O. Paralelni lekovi: diclorapid®.07. diklofenak duo remevita®. dismenoreja: 50-150mg dnevno. 5x3mL Cena 59. Naklofen® duo. Naklofen® retard.12 DIKLOFENAK .5din 8608811006369 515-04-1652/04 14. 100mg. 100mg. diklofenak. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. 75mg. Naklofen® duo. blister. tvrda. rapten-K®.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.07. doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno. diclofenac duo. NIŠ .O.2004 Cena 67din (R) 5162648 supozitorija. NIŠ .8din (R) 5162649 supozitorija. diclofenac BMS. dismenoreja 100mg dnevno.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno.nr .co. diklofenak duo remevita® plus. diclofenac BMS. diklofenak retard. www. ampula.O. blister.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem.Srbija diklofenak . diclofenac BMS.REMEVITA D. 3x10 kom Cena 150. diklofenak duo remevita® plus. rapten rapid.2004 Cena 128.REMEVITA D. rapten rapid. diklofen®. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. rapten® duo DIKLOFENAK FORTE .2004 doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diclofenac-retard. 75mg. Naklofen®.O. Naklofen®.DigitSoft. tvrda. strip.Srbija diklofenak . doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. rapten rapid.O.5din 8608813901266 1759/2006/12 02.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem. Naklofen® retard. NIŠ . diklofenak Forte. diclofenac-retard. Naklofen® duo. diklofen®. Paralelni lekovi: diclorapid®. blister. diclofenac duo. rapten-K®. Naklofen® retard. diklofenak duo remevita®. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.10.

Naklofen® retard. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno.6din 8608808104290 669/2006/12 18. Naklofen® duo.nr . diklofenak duo remevita® plus.10.O. 0. rapten-K®. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza.Srbija digoksin . rapten® duo DILACOR® . blister. 2x10 kom Cena 133.05.4din 8600064100429 2381/2007/12 16.Srbija diklofenak .10.O. parenteralno brza digitalizacija 0. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana.05. 2x10 kom 8600064100436 2382/2007/12 16. diclofenac-retard. diclofenac BMS.2006 Cena 55. 100mg.Srbija diklofenak . doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofen®. NIŠ . rapten rapid. stariji i insuficijencija bubrega .2007 Cena 30.5din (R) 0162440 rastvor za injekciju.6din 8608811006352 515-04-1651/04 14. dismenoreja: 50-150mg dnevno.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 0100250 rastvor za injekciju/infuziju. diklofenak retard. diclofenac duo.GALENIKA AD . diklofenak duo remevita®.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance Cena 59. diklofenak Forte.7din (R) 1100252 tableta. spora digitalizacija i doza održavanja 0.125-0. diklofenak Forte.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. 6x2mL Cena 57.5mg za 8h). rapten-K®. ampula. rapten rapid.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.05. Naklofen®. Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac duo. Naklofen® duo. Naklofen®. diclofenac BMS.ZDRAVLJE A. diclofenac duo.4din (R) 1162441 gastrorezistentna tableta. rapten-K®.REMEVITA D. ako je neophodno.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 50mg. blister. diklofenak duo remevita® plus.25mg/2mL. diklofenak.2006 Cena 67din (R) 5162445 supozitorija. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem. diklofenak duo remevita®. 0. rapten® duo DIKLOFEN® . diklofenak. ampula. 0. 75mg/3mL. Paralelni lekovi: digoxin www. rapten® duo DIKLOFENAK RETARD .D.abecedni spisak registrovanih lekova 12 Paralelni lekovi: diclorapid®. .07. 50mg. strip. blister. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. diklofenak duo remevita® plus. Naklofen®. blister. diklofenak duo remevita®. 2x5 kom 8608808103507 666/2006/12 18. diklofen®.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. 2x10 kom Cena 133. Paralelni lekovi: diclorapid®.DigitSoft.75-1mg u toku najmanje 24 sata. diclofenac BMS.25mg.05. 5x3mL 8608808104313 667/2006/12 18. diclofenac-retard. 100mg. diclofenac-retard. diklofenak. Naklofen® duo. rapten rapid. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno.2006 (R) 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem.co.5mg u više doza za 24h (npr. dismenoreja: 50-150mg dnevno. 2x10 kom 8608808104283 668/2006/12 18. diklofenak retard. Naklofen® retard. Naklofen® retard.2007 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1.

12. 12.2003 Cena 550.8din 8606102767623 515-04-2296/03 10.2din (R) 1402203 tableta.12 abecedni spisak registrovanih lekova DILATREND® .ALKALOID AD . Paralelni lekovi: cortiazem retard.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102430 tableta. 480mg dnevno. stanja posle infarkta miokarda.2003 Cena 766.Švajcarska karvedilol .C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402200 tableta. 3x10 kom 8606102767654 515-04-2296-3 28. diltiazem www. bočica. 25mg.2003 Cena 514din (R) 1107621 tableta. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. 1x30 kom Cena 167.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402791 tableta. 2x10 kom Cena 88. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. 1x30 kom 515-04-1811/03 30.11. Paralelni lekovi: cortiazem retard. blister.5mg.2004 Cena 256.10. maks.O.5mg početno.12.5mg.04. blister.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .10. Paralelni lekovi: coryol®. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 80mg. Karvileks®. Milenol DILCORAN . 360mg dnevno.25mg 2 nedelje.7din (R) 1107651 tableta. 25mg.2003 Cena 819din (R) 1107652 tableta. 2x14 kom Cena 361.25mg.nr .2004 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.25mg. Paralelni lekovi: Lentonitrat® DILTIAZEM . 90mg. 3x10 kom Cena 172.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA D c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107620 tableta.04. 2x14 kom 8606102767647 515-04-2296-2 10.09.DigitSoft.F.2000 doziranje: angina pektoris 2 puta po 90mg (stariji). 3x10 kom 8606102767678 515-04-2296-5 28. a najkasnije do 16 sati.11.Srbija diltiazem . zatim 25mg dnevno.SLAVIAMED D. . 6. maks.9din (R) 1107650 tableta.O.125mg 2 nedelje. diltiazem alkaloid® DILTIAZEM ALKALOID® . maks. blister.2003 Cena 387. maks.2din 8605000800272 3/2-705/00 26.7din (R) 1107622 tableta. angina pektoris: 12.9din 515-04-1810/03 30. 80mg.2003 doziranje: hipertenzija: 12. Karvedilol. ujutro i u podne. zatim 2 puta po 6.HEMOFARM AD . 6. hiper tenzija 2 puta po 90mg dnevno. pre jela.5mg.7din 8600097010474 515-04-3494/04 30. blister. 2 puta po 25-50mg. 90mg.10.5mg početno.co. hipertenzija: 2 puta po 90mg ili 2 puta po 120mg dnevno. blister. maks. zatim 2 puta po 25mg.Srbija pentaeritritiltetranitrat . maks.11. 3x10 kom 8606102767661 515-04-2296-4 28. 360mg dnevno. blister. blister. 480mg dnevno. bočica. 60mg. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.Makedonija diltiazem . maks. 2x14 kom 8606102767630 515-04-2296-1 10.2004 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 60mg ili 2 puta po 90mg (stariji). blister. nastaviti sa 2 puta po 12.

2003. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. 0.m.08. 20g/100mL.C09CA03 D LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1421.75mg Cena 9724.IPSEN PHARMA BIOTECH . 10x100mL Cena 35208. maks. blister. blister. 2x14 kom Cena 1713. primena ne treba biti duža od 3 nedelje. počev od drugog dana menstrualnog ciklusa.abecedni spisak registrovanih lekova 12 DIMIGAL® .1mg/mL. tokom 10-12 dana.DigitSoft. 1x3. 11. DIPHERELINE . liobočica sa rastvaračem.07. kinetoze 12. DIPEPTIVEN . sterilitet kod žena: 1mg s.08.12. 3. boca. na 3 meseca.m.Srbija dimenhidrinat .GALENIKA AD . 40mg. 50mg.2003 doziranje: karcinom prostate: 3.NOVARTIS . www.2003 (R) 0037092 liofilizat za suspenziju za injekciju. hronična insuficijencija srca: početno 1 puta po 40mg zatim 80mg.Švajcarska valsartan .25mg i.7din 515-04-1683/03 01. 1x10 kom Cena 68.2003 (R) 0037091 liofilizat za suspenziju za injekciju. 75mg dnevno.Francuska triptorelin .2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati.25mg.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12. maks. 2x14 kom B05XB aminokiseline (SZ) 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju. 160mg.7din 8608808100575 2265/2006/12 06.25mg i.2003  (R) 1103798 film tableta.  (R) 1103799 film tableta.75mg. Paralelni lekovi: dramina® DIOVAN® .R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058122 tableta.6din 515-04-1682/03 01.7din 8606010925016 600/2007/12 01.m. monokomponentni  (R) 1103797 film tableta. 150mg dnevno.08.Austrija alanil glutamin .2din 515-04-1908/03 29. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja.07.L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02ae analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin (R) 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.03. liobočica sa rastvaračem. blister.c.6din 515-04-1681/03 01. 7x1mL Cena 2494.2din 515-04-1909/03 29. 2x14 kom Cena 1384.25mg Cena 27555. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja. na 3 meseca (terapiju započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa).2003 doziranje: hipertenzija.B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 1x11.5din 515-04-1910/03 29. 400mg dnevno. maks.5-25mg na 6-8 sati. endometrioza: 11.nr . maks. na 4 nedelje ili 11.co. blister.07.5-2.2007 doziranje: kao dodatak rastvorima aminokiselina u okviru parenteralne ishrane ili kao deo režima infuzije aminokiselinama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1. liobočica sa rastvaračem. 80mg. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno. 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno.0mL/kg telesne mase dnevno.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .75mg i.

www. 0..HEMOFARM AD .2007  (SZ) 0080202 emulzija za injekciju/infuziju.v. 0. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) D Cena 157.130 DIPRIAN . 1x15g Cena 113.SLAVIAMED D.2007 doziranje: edemi: odrasli početna doza 25-200mg dnevno.09. 80mg. 5x1mL 8606103170118 257/2006/12 03. maks.Belgija betametazon . inf. 320mg podeljeno u više doza. 25mg.nr . sedacija u intezivnoj nezi: odrasli 1-4mg/kg/sat i. doza održavanja 25-50mg dnevno.H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 1199din (Z) 0047286 suspenzija za injekciju. inf. brzinom 20-40mg/10 sekundi.O. inf. DIPROSALIC® . 1x30mL 8606103170125 1047/2007/12 17.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI.. svake 2-4 nedelje. najduže 3 dana.Velika Britanija propofol . sinovijalna cista 0. .5mg/g+30mg/g. monokomponentni (R) 1400410 tableta.C03AA03 DIURETICI c03aa tiazidi.V. inj. bočica.8din 8606103714077 2048/2007/12 25.SCHERING-PLOUGH LABO N.2007 Cena 229.1din 309/2007/12 23. 7mg/mL.25-1mL.DigitSoft. Paralelni lekovi: Belosalic® DIUNORM . losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave.5mg/g+20mg/g.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2.V. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. ihtioza i druge steroid-zavisne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. miozitis i fibrozitis 0. doza održavanja 25-100mg dnevno. deca 1-3mg/kg dnevno. deca preko 3 godine 2.O.05.09. Cena 905. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i.v.1din (R) 7153640 rastvor za kožu. tendovaginitis 0. lichen rubber planus. recofol® DIPROPHOS® .01..m. tuba. .09. . Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius.ASTRAZENECA UK LIMITED .Belgija betametazon.v. hronični ekcemi.5mg/kg i. salicilna kiselina .05.5mL. neurodermitis. kombinacije sa antisepticima (R) 4153641 mast. uz glavne obroke. derivati sulfonilureje (R) 1042065 tableta.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom (psoriasis vulgaris.5-1mL.8din 10mg/mL. bočica staklena.Srbija gliklazid . ampula. inj. burzitis lokalna infiltracija 0. blister.5mg/kg i. glikosan.3din 8606103170132 1048/2007/12 17.SCHERING-PLOUGH LABO N.2006 doziranje: sistemska terapija: 1-2mL duboko i.2din 8605000800135 2069/2007/12 25. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i..N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080200 emulzija za injekciju/infuziju. ampula. 5x20mL Cena 1885.25-0. hipertenzija: početna doza 50-100mg dnevno.03.v. Paralelni lekovi: diaprel Mr. 10mg/mL.A10BB09 a10BB sulfonamidi. glioral® DIPRIVAN® .co.v.5mL. blister. jakog delovanja.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze. 1x50mL 8606103714114 2049/2007/12 25.Srbija hidrohlortiazid . 2x10 kom Cena 43.

10. 10mg.8din 3/2-10-7040 20. leptospiroze. vibramycin® d DOKSICIKLIN .abecedni spisak registrovanih lekova 131 DIUVER® . 100mg. a zatim 100mg dnevno. hlamidijama. oprez kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega.2006 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda).J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini Cena 40din (R) 1022500 film tableta. po potrebi ponoviti za 1-3 sata.J01AA02 D ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022515 kapsula.. 1x5 kom 8608811003214 3/2-10-6495 26.7din 3850114215121 2316/2006/12 12.09.O.. i. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.. rikecijama). blister.m. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). ampula.JUGOREMEDIJA A. hronični bronhitis i sinuzitis.7din (R) 1400476 tableta.inj.5-2mg/kg im 1 sat pre operacije.Nemačka petidin . po potrebi ponoviti za 4 sata.v.co. ampula. po potrebi povećati do 20mg dnevno.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: jednom dnevno po 2. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. deca 25-50mg sporom i. tvrda. vibramycin® d DOLANTIN® 100 .m.Srbija doksiciklin . monokomponentni (R) 1400475 tableta.C03CA04 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. 50mg/5mL. a zatim 100mg dnevno. 2x10 kom 3850114215114 2317/2006/12 12. posle jela.nr . terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (SZ) 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju. infektivno-toksički (septički) šok. ili i.2002 doziranje: analgezija odrasli 25-100mg s. 1x5 kom Cena 40din 8600097400251 310/2007/12 23. 2x10 kom Cena 216.11.DP FARMAKOS . edem: 5mg dnevno. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). bruceloze i antraksa. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). 5mg. deca 0.Srbija dopamin .01. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti).O. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti.Srbija doksiciklin . 5x5mL Cena 232.c.2006 Cena 146.5mg.D. odnosno 25-50mg sporo i. 25x2mL Cena 1247. bruceloze i antraksa. rikecijama). DOKSICIKLIN .12. premedikacija odrasli 50-100mg i. www. posle jela. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma).2din 1683/2006/12 18. po potrebi povećati do 5mg dnevno. DOPAMIN . hronični bronhitis i sinuzitis. 100mg. 100mg.c.N02AB02 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (SZ) 0087019 rastvor za injekciju.2002 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama: (mikoplazmom. 1 sat pre operacije.HEMOFARM AD .Hrvatska torasemid .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . ZRENJANIN .2007 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom. Paralelni lekovi: dovicin.. blister. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).12.DigitSoft. blister. leptospiroze. analgezija u akušerstvu 50-100mg s.PLIVA HRVATSKA D.m.v.. Paralelni lekovi: dovicin. . blister. hlamidijama.

ampula. hronični bronhitis i sinuzitis. 5mg/5mL.2005 www.12. parenteralno premedikacija odrasli 0.1mg/kg.15-0. blister.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022510 kapsula. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti). uvod u anesteziju odrasli 0.06.2mg/kg. rikecijama). oboljenja kičmenog stuba. po potrebi ponoviti tokom noći.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (Z) 0105140 rastvor za infuziju.12.GALENIKA AD . posle jela.12.V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199475 rastvor za injekciju. hlamidijama.2mg/kg.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071834 rastvor za injekciju. Midazolam Torrex DOTAREM . bočica staklena. 100mg. 5x5mL Cena 232.5-15mg uveče pre spavanja. 50mg.Nemačka doksazosin . terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. angiografija): 0. 1x10 kom Cena 8606103889065 2501/2006/12 29. blister.2006  (R) 1071830 film tableta.12.15-0. tvrda. 10x5mL Cena 730. Paralelni lekovi: Flormidal®.6din (Z) 0199476 rastvor za injekciju.2004 doziranje: magnetna rezonancija (bolesti mozga i kičmene moždine. a zatim 100mg dnevno. deca 0.2006  (R) 1071831 film tableta. 1x5 kom Cena 40din 8608808104443 515-04-3773/03 16. ampula. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma). Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).12.SALUTAS PHARMA GmbH . 1x20mL Cena 515-04-3888/03 02.5mmol/mL. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. Paralelni lekovi: doksiciklin. 20-30 minuta pre anestezije.2004 5327.PRIZREN .08-0.Švajcarska midazolam .DigitSoft. blister. bočica staklena. 2x10 kom 8606102455131 ANTIHIPERTENZIVI Cena 516/2005/12 02.2din 8608805160619 515-04-301/03 16.nr .5mg.2003 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.Francuska gadoterična kiselina .06. blister. 0. DORMICUM® .132 abecedni spisak registrovanih lekova D DOPAMIN . 15mg/3mL. 15mg.2mL/kg). 7. ampula.12. 1x15mL Cena 3995din 515-04-3887/03 02. 5x10mL Cena 8606102767739 2502/2006/12 29.11.2006 doziranje: nesanica oralno 7.co.20mg/kg. ampula.2006  (Z) 0071835 rastvor za injekciju. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). DOVICIN .C02CA04 c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103035 tableta. deca 0. 2mg. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. 0.07-0.FARMAKOS DD .2006  (Z) 0071837 rastvor za injekciju.F.GUERBET . premedikacija 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.Srbija dopamin .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .1 mmol/kg (0.9din 8606102767722 2503/2006/12 29. 50mg/10mL. leptospiroze. 5x3mL Cena 774din 8606102767715 2504/2006/12 29.5mmol/mL. 1x10 kom Cena 8606102767692 2500/2006/12 29.06.2003 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda).Srbija doksiciklin . infektivno-toksički (septički) šok. vibramycin® d DOXACOR . bruceloze i antraksa.

maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin).2007 doziranje: karcinomi dojke. Paralelni lekovi: adriblastina rd. kumulativna doza je 550mg/m2. Sindroxocin® www.Austrija doksorubicin . 1x50mg 8606010920059 1833/2007/12 03. multipli mijelom. caelyx.PHARMACHEMIE B.Holandija doksorubicin . neuroblastom. osteosarkom. Wilmsov tumor. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. svake tri nedelje. Wilmsov tumor. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. hronična venska insuficijencija (edemi i slični simptomi): 3 puta po 500mg posle jela.C05BX01 VAZOPROTEKTIVI c05BX ostala sklerozirajuća sredstva (R) 1099131 kapsula. mokraćne bešike.11. svake 3 nedelje.2005 doziranje: esencijalna hiper tenzija: početna doza 1mg uveče. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. 16mg dnevno Paralelni lekovi: alphapres®. doxorubicin-Teva.nr .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 133 1103036 tableta. bočica. ORL karcinomi. 3 uzastopna dana.V. 50mg. bočica od tamnog stakla.7din 515-04-1601/03 18.Srbija kalcijum dobesilat . tvrda. deca monoterapija 30mg/m2 dnevno. osteosarkom. kumulativna doza je 550mg/m2. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. maks. svake četiri nedelje. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. 2x10 kom Cena 8606102455148 517/2005/12 02. Paralelni lekovi: adriblastina rd. Sindroxocin® DOXORUBICIN-TEVA . odrasli monoterapija 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. endometrijuma. 500mg.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033170 prašak za rastvor za injekciju. multipli mijelom.1din 515-04-1602/03 18. svake 4 nedelje. doxorubicin. želuca. 50mg. mokraćne bešike. želuca.2003 Cena 4744. testisa. akutna leukemija). prostate i hepatocelularni karcinom.2007 Cena (SZ) 0033171 prašak za rastvor za injekciju. maks. testisa. .11. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. 10mg. 4mg. DOXORUBICIN .2003 doziranje: karcinomi dojke.09. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). 10mg. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). endometrijuma.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju.2002 doziranje: dijabetična retinopatija i mikroangiopatija. blister. 3 uzastopna dana.HEMOFARM AD .DigitSoft.12. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. KG .H NFG. maks. tireoidne žlezde. 1x5mL (SZ) 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju.EBEWE PHARMA GES. tireoidne žlezde. 1x10mg Cena 8606010920042 1832/2007/12 03. bočica od tamnog stakla. caelyx. 3x10 kom Cena 3/2-10-10832 25. bočica. blister.09. prostate i hepatocelularni karcinom.B. neuroblastom. Kamiren®. Kamiren® XL DOXI-HEM .M. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima).11. akutna leukemija). monoterapija deca 30mg/m2 dnevno.co. 1x25mL D Cena 1041. ORL karcinomi.

kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. deca od 6-12 godina (20-35kg) 2 puta po 125-250mg.9din (R) 1114221 kapsula. tvrda. .2006 doziranje: opstipacija.04. blister. deca preko 2 godine 5mg oralno.ZDRAVLJE A.134 abecedni spisak registrovanih lekova D DRAMINA® . 3x10 kom Cena 210.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.5din 8600064100535 1265/2006/12 02. 50mg. 4x10 kom Cena 77. blister.06.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.2003 Cena 114. fiola.co. 125mg. Paralelni lekovi: dimigal® DUGEN . deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati).HEMOFARM AD . blister. infekcije genitourinarnog trakta.ZDRAVLJE A. osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata.J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4653/03 05.D.L02AB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (SZR) 1048160 tableta. I generacija (R) 1321901 kapsula. Paralelni lekovi: euphylong® www. deca preko 6 godina 500mg na 12 sati.04. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati.08.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058100 tableta. odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-500mg. bočica.7din 8600097011068 515-04-563/03 12. 1x10 kom Cena 3858881052109 1877/2006/12 18. 100mg.10. karcinom dojke: 400-1200mg dnevno. 1x60mL Cena 515-04-4653-1 05. kinetoze 12. pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju. posebno ako je praćena noćnim napadima. tvrda.Srbija teofilin . 150mg dnevno. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.2003 doziranje: bronhijalna astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje).Srbija bisakodil . tvrda.5-125mg. 5mg.6din 8600064103840 515-04-288/03 12.USA cefadroksil .DigitSoft. 250mg. hronična opstruktivna bolest pluća: individualno.2004 (R) 3321903 prašak za oralnu suspenziju. 4x10 kom 8600064103857 515-04-288/03/1 12. 1x100 kom Cena 2170. deca od 1-6 godina 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: Panlax DURACEF .Srbija medroksiprogesteron . blister. infekcije kože i mekih tkiva. maks.5-25mg na 6 sati.Hrvatska dimenhidrinat .06.D.A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125070 gastrorezistentna tableta.R03DA04 j01dB cefalosporini. 2x6 kom LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114220 kapsula.06. Paralelni lekovi: galadrox® DUROFILIN . deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62. olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere oralno.BRISTOL-MYERS SQUIBB .2003 doziranje: karcinom endometrijuma ili bubrega: 200-600mg dnevno. maks. DULCOLAX® . maks. blister. 250mg/5mL. 500mg. . .D. 75mg dnevno.nr .5-25mg ½-1 sat pre putovanja. 400mg dnevno.2004 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.

. zavisno od indikacije.IPSEN BIOPHARM LIMITED .2003 § (R) 9087566 transdermalni flaster.12.2002 doziranje: blefarospazam: do 250 j.abecedni spisak registrovanih lekova DUROGESIC® .8din 3/2-10-8050 03.. 5x1 kom Cena 8606102804045 716/2006/12 25.2003 § (R) 9087568 transdermalni flaster. ostale indikacije doziranje je individualno.Belgija fentanil .JANSSEN PHARMACEUTICA N.3din 3/2-10-8051 03. kesica. maks. 5x1 kom 135 Cena 2487. 500U/boč. 2x500 U/boč. 25mcg/h. 50mcg/h. doza je 1000 j. Cena 42300.Velika Britanija botulinum toksin .M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0169110 liofilizat za rastvor za injekciju. bočica.2003 § (R) 9087567 transdermalni flaster.6din 515-04-2048/03 04..12.12. Cena 20403. 100mcg/h. 5x1 kom Cena 4493. DYSPORT® .6din 515-04-2048-2 04. kesica.12. u odgovarajuće mišiće. bočica.V.05.DigitSoft. kesica.co. kesica. 500U/boč. idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazam tortikolis): do 500 i.2006 doziranje: hroničan uporan bol koji zahteva primenu opioidnih analgetika: doze se određuju individualno i moraju se podešavati u regularnim intervalima.N02AB03 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (R) 9087565 transdermalni flaster. 5x1 kom Cena 7643. za oba oka.12. starosti i telesne mase bolesnika. 75mcg/h.j.nr .2002 (Z) 0169111 liofilizat za rastvor za injekciju. 1x500 U/boč. primenjuje se u specijalizovanim ustanovama. Paralelni lekovi: Botox D www..3din 515-04-2048-1 04.

DigitSoft.nr .13 abecedni spisak registrovanih lekova www.co.

07. ili inf. 5x5mL Cena 1445. 10mg.ALTANA PHARMA AG .v.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). Cena 515-04-2644/03 Cena 515-04-2645/03 Cena 515-04-2646/03 132din 26. najduže 7 dana.v.09. tuba. rastvor.09.D. Paralelni lekovi: ebrantil® 50 EBRANTIL® 50 .JUGOREMEDIJA A. 50mg/10mL. 1%.co. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat. ZRENJANIN .nr . 1x30g 8608811003030 (R) 7157322 sprej za kožu. teški i najteži oblici hipertenzije. ampula.6din 14.Nemačka urapidil . blister.Srbija ekonazol . 2x14 kom Cena 3390. sprej-boca.2004 198. najduže 7 dana. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i.07. druge nedelje 5mg ujutro i 5mg uveče.D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU E d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157320 krem.Danska memantin . 1%. 2mg/min.2din 8606102233074 1577/2006/12 05.H. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. 10mg/g.Nemačka urapidil .05.5din 8608811003061 515-04-2647/03 26.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). 25mg/5mL. 1%.5din (R) 2079025 oralne kapi. 4x14 kom 515-04-1586/04 16.07. (po potrebi ponoviti). inj.DigitSoft. (po potrebi ponoviti). 1g rastvora za oralnu primenu = 20 kapi.2004 www. Paralelni lekovi: ebrantil® 25 ECALIN® . rastvor.2004 457. u početku terapije.2004 doziranje: umereno teška i teška Alchajmerova bolest: prve nedelje 5mg ujutro.2004 6053.09. 1x50g Cena 515-04-1581/04 16. 150mg.2004 ECALIN® .ALTANA PHARMA AG . ampula. 10mg. ZRENJANIN . bočica od tamnog stakla. 1x50g doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati. tuba. 5x10mL Cena 2071. u početku terapije. EBRANTIL® 25 .G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137320 vagitorija.6din 26.Srbija ekonazol . treće nedelje 10mg ujutro i 5mg uveče.JUGOREMEDIJA A. 1x20g 8608811003061 (R) 4157321 krem.abecedni spisak registrovanih lekova 13 E EBIXA® .D.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103290 rastvor za injekciju/infuziju. LUNDBECK A/S .1din (R) 1079022 film tableta. inj. 1x3 kom Cena 188.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103291 rastvor za injekciju/infuziju. blister. od četvrte nedelje na dalje 10mg ujutro i 10mg uveče. strip. 2mg/min.3din 8606102233067 1570/2006/12 05. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat.05. teški i najteži oblici hipertenzije.1din 515-04-1587/04 16.2004 Cena 6780. ili inf.N06DX01 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (R) 1079020 film tableta.05.

08. Paralelni lekovi: Becotide™.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg.co. maks.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: Ecobec 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg.USA beklometazon .R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114685 aerosol. strip. .R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI E r03Ba glukokortikoidi (R) 7114680 aerosol.Češka salbutamol . deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. 1x200 doza Cena 515-04-245/03 04. ecobec ECOSAL . maks. 1x200 doza Cena 515-04-246/03 04. 1000mcg dnevno. Paralelni lekovi: aloprol. Paralelni lekovi: aloprol. ventolin™ www. 1000mcg dnevno. uveče. kontejner pod pritiskom. tri uzastopna dana.1000mcg dnevno. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. ecobec easi-Breathe ECOBEC EASI-BREATHE . Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. po potrebi 3-4 puta po 200mcg.08.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. maks.08.IVAX CORPORATION.08. 250mcg/doza. gljivične infekcije komplikovane superinfekcijom sa gram-pozitivnim bakterijama (zbog antibakterijskog dejstva): 1 vagitorija.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114686 aerosol. maks. ecosal. kontejner pod pritiskom. 500mcg dnevno.13 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 6137322 vagitorija.1mg/doza. Spalmotil®. 250mcg/doza.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. 1x200 doza Cena 515-04-244/03 04.08.CR A.2003 Cena (R) 7114683 aerosol.05. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg.Češka salbutamol .S. . kontejner pod pritiskom.nr .CR A. 0. 100mcg/doza. maks. 1x200 doza 515-04-246-1 04. 1x200 doza Cena 515-04-244-1 04. 800mcg dnevno.IVAX . maks.2003 Cena (R) 7114681 aerosol. kolpitis gljivične etiologije. maks. ECOBEC .R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114682 aerosol.2004 doziranje: vulvovaginalne mikoze.1mg/doza. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg.IVAX CORPORATION. leukoreja. 0. 1x200 doza 515-04-245-1 04.08. 100mcg/doza. USA .DigitSoft.S.IVAX . 1000mcg dnevno. 150mg. maks. 800mcg dnevno. Spalmotil®. bočica sa raspršivačem. kontejner pod pritiskom. ecosal easi-Breathe. 1x6 kom Cena 377din 8608811003078 515-04-2648/03 26. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. Paralelni lekovi: Becotide™. 500mcg dnevno. USA . deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg.USA beklometazon . bočica sa raspršivačem. ventolin™ ECOSAL EASI-BREATHE .

bakterijski endokarditis izazvan streptokokama grupe viridans.DigitSoft. deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati.01.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. deca dobijaju maks.WYETH MEDICA IRELAND . Paralelni lekovi: velafax® EFFERALGAN® .Irska venlafaksin .12.LABORATORIES UPSA . vankocin EFECTIN® ER . Panadol. 2x14 kom Cena 2012din 8606007080315 41/2006/12 16.2din (BR) 5086915 supozitorija.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086910 šumeća tableta.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086916 oralni rastvor. ne koristiti ukoliko pacijent ima dijareju.v.Slovenija vankomicin . vancotex. 1x90mL j01Xa glikopeptidni antibakterijski lekovi (R) 0029795 prašak za rastvor za injekciju. 150mg. kod insuficijencije bubrega interval za primenu se povećava na 8 časova. 75mg. tvrda. maks.2004 doziranje: teške sistemske infekcije izazvane gram-pozitivnim kokama. preporučena doza je od 60mg/kg/dan. Paracetamol www. stanja straha i anksioznosti. Panadol. deca od 6-12 godina oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg. blister. 4g dnevno.09. blister. tvrda.4din 3585551914626 547/2007/12 27. starosti od 6-24 meseca. ozbiljne infekcije izazvane MR stafilokokom i enterokokom. bočica. 1g. blister. 2x5 kom 3837000074550 2288/2006/12 11.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati.2007 Cena 99. 500mg. (do 10mg/min. maks.abecedni spisak registrovanih lekova EDICIN® . 4 doze u 24 sata. 150mg.co. rezistentnim na peniciline i cefalosporine.2006  (R) 1072832 kapsula. Paralelni lekovi: Febricet. 1x1g 515-04-02835/03 28.7din (R) 0029796 prašak za rastvor za injekciju.1din 3/2-10-3158 16.8din (BR) 5086912 supozitorija.02. uzima se posle jela sa dosta tečnosti.5mg (ujutro i uveče).). 375mg dnevno. Paracetamol EFFERALGAN® .BRISTOL-MYERS SQUIBB . socijalne fobije.8din 515-04-02836/03 28.09.01. strip.5-1g na 4-6 sati. deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg. 80mg. pseudomembranozni kolitis: odrasli 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom i. PcM-Hemofarm. u razmaku od 4-6 sati. inf.06. anksiozno-depresivni poremećaji. 1x500mg E Cena 129.2006 doziranje: analgoantipiretik: primenjuje se kod dece telesne mase od 8-12kg.2006 Cena 95. . prevencija relapsa epizoda depresije i prevencija novih epizoda rekurentne depresije: 2 puta po 37. 60mg/2mL. podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći (1 supoz. deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po 60-120mg. PcM-Hemofarm. alternativa kod alergičnih bolesnika na peniciline. bočica. 2x5 kom 8606007080513 2289/2006/12 11. 4x4 kom Cena 126.J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU 13 Cena 526.Francuska paracetamol .1din 8606007080322 42/2006/12 16.nr . Paralelni lekovi: Febricet.2004 Cena 1048. blister. 500mg. Paracet. Paracet.2006 doziranje: depresivna stanja. po potrebi posle 2 nedelje povećati na 2 puta po 75mg.N06AX16 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072828 kapsula.Francuska paracetamol . primena leka treba da bude u što kraćem periodu. Paralelni lekovi: vancomycin-MIP. svakih 6 časova).12.D. bočica. 2x14 kom Cena 3817. deca od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati.

co.2006 doziranje: hipotenzija (idiopatska. 5g/100mL.. prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti postepen.5-5mg.2006 Cena 51.2007 Cena 139.ZDRAVLJE A. dnevno. 1x10 kom Cena 70.2002 doziranje: epilepsija. doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana. www. 6x1mL Cena 80. a može se povećavati na 35-40mg/dnevno. Paralelni lekovi: Febricet c EFFORTIL® . . 1x20 kom 8600064100573 1572/2006/12 05. ortostatska ili drugih uzroka).D. s. fiola. do postizanja optimalnih doza.C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105070 rastvor za injekciju.8din 8600064100566 1573/2006/12 05. doza se postepeno povećava u toku 2 nedelje.D. ampula. odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno. 330mg+200mg.09.m. deca od 7-13 godina 1-3 puta po 1-1 tabl.07.2007 doziranje: analgoantipiretik: tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode.2002 doziranje: epilepsija i manična faza bipolarnog poremećaja: doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora namenjen je deci.Srbija valproinska kiselina . fiola.Srbija etilefrin . askorbinska kiselina . 5mg. brzinom od 5-10mg/sat.7din 8608807230044 3/2-10-4758 05. doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno. 1x150mL Cena 358.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. ali ga mogu koristiti i odrasle osobe. natrijum-valproat . u 2 podeljene doze.04. hipotenzivna stanja posle operacije (anestezije). uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na 20-30mg/kg dnevno. 145mg+333mg. bočica.. maks. dnevno. 330mg+200mg. Paralelni lekovi: depakine® EFTIL . prelazak na drugi lek mora biti postepen. u dve podeljene doze. dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja kašičica sadrži 100mg leka.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 3084501 sirup.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. dnevno. parenteralno 10mg i.Francuska paracetamol. prijapizam i produžene erekcije u toku ili posle uroloških intervencija: oralno 3 puta po 2. veća 200mg).2din (R) 1105072 tableta. ili i. 1x30 kom Cena 617. 8 tabl.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem. 10mg/mL.04.DigitSoft.09. . 2x10 kom 3585551913759 822/2007/12 13.1din (BR) 1086928 šumeća tableta. manija u bipolarnom afektivnom poremećaju: doziranje je individualno odrasli i deca iznad 15 godina starosti.nr . inf.v. fiola. Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima.07. Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno.140 abecedni spisak registrovanih lekova E EFFERALGAN® SA VITAMINOM C .BRISTOL-MYERS SQUIBB . koje treba uzimati u isto vreme tokom dana.c. uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova. plastična fiola.Srbija valproinska kiselina. .5din 3585551913704 821/2007/12 13.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086927 šumeća tableta. jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti. EFTIL .1din 8608807100644 3/2-10-4757 05. jer nagli prekid može izazavti pogoršanje bolesti.D. deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl. uzimati za vreme ili posle jela u 2 podeljene doze. do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje.

5%.05.. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Cena 1495.4din 515-04-248/03 02.8din 17.DigitSoft.2003  (R) 1070123 tableta.1din 5310001002930 515-04-1206-3 16.L01BC02 L01Bc analozi pirimidina (R) 4034031 krem. 200mg.N05AL01 PSIHOLEPTICI N05aL benzamidi  (SZR)0070120 rastvor za injekciju.2003  (R) 1070121 kapsula. približno 3.Belgija mometazon . ELOCOM® .7din 17.2004 doziranje: atopijski dermatitis: mazati 2 puta dnevno do nestanka simptoma. maks. blister.Švajcarska pimekrolimus . 800mg dnevno kod izraženih negativnih simptoma.PROEL EP. maks. G.nr .co.2007 www.2007 222. 1x120mL Cena 90. . 25mg/5mL.SCHERING-PLOUGH LABO N.abecedni spisak registrovanih lekova EFUDIX® . 100mg.4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih pozitivnih simptoma. neuroze: odrasli 2-3 puta po 50mg.8din 5310001001681 515-04-1206/03 16. bočica.D07AC13 KORTIKOSTEROIDI.D11AX15 d11aX ostali dermatološki preparati (R) 4159350 krem.NOVARTIS . EGLONYL® . tuba. 3x10 kom Cena 144.H01CB01 E HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 6948.9din 515-04-142/04 14. 1x15g 8606103170163 (R) 7153442 rastvor za kožu. tuba. trajanje terapije zavisi od indikacije. .Grčka somatostatin .07.25mg/na sat inf.5mcg/kg/sat. 1x20mL 8606103170156 Cena 1044/2007/12 Cena 1046/2007/12 Cena 1045/2007/12 222. ampula.A. a 800-1600mg. Sulpirid EKLIVAN . 0. 0. 1x15g 8606103170149 (R) 4153441 mast.V.6din 515-04-4121/03 10.2003 doziranje: šizofrenija: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg.4din 515-04-1206-2 16.2003 doziranje: solarne keratoze: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 2-4 nedelje.7din 17. 50mg.2din 5310001001698 515-04-1206-1 16. tuba.2004 doziranje: teška akutna krvarenja iz gastrointestinalnog trakta. profilaksa postoperativnih pankreatičkih komplikacija posle operacija na pankreasu. superficijalni baziliomi: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. lio-ampula sa rastvaračem. deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze.05. 1x15g H01cB antagonisti hormona rasta (SZ) 0049090 prašak za rastvor za infuziju.06.07.07. akutni hemoragički gastritis.ICN PHARMACEUTICALS .2007 289. adjuvantna terapija za inhibiciju sekrecije teških postoperativnih fistula pankreasa i gornjeg tankog creva: 0.05. 0.1%. 1%.05.Makedonija sulpirid . jakog delovanja (grupa III) (R) 4153440 krem. tvrda. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. 30x2mL Cena 361. bočica. bočica. tuba. 2. 3mg.1%. 1x12 kom Cena 158.07. ELIDEL® .07. 1x3 mg/amp. parenteralno 200-800mg dnevno.Švajcarska fluorouracil . CORONIS S. Paralelni lekovi: Sulpigut®.ALKALOID AD .2003  (R) 3070125 oralni rastvor. 1x20g 141 ANTINEOPLASTICI Cena 234.1%.

1000i.9din (R) 7099160 kapi za oči.4din (Z) 0039396 prašak za rastvor za infuziju./kg.I.2002 Cena 35838.j. bočica. umerena krvarenja: individualno 10-15 i. atopični dermatitis.12.142 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dermatoze sa izraženim svrabom (psorijaza. rastvor. .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. emoclot d./10mL.12.KEDRION S.09./kg.j. 1x20mL Cena 3582910008514 2394/2006/12 18.1din 3/2-10-11064 10.co. octanate. liobočica sa rastvaračem. ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto.A.Francuska oksaliplatin . bočica.j. EMOCLOT . umerena krvarenja: individualno 10-15 i. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.2002 doziranje: kolonorektalni karcinom sa metastazama: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.2006 35838.ALCON-COUVREUR N.2007 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja). Sinoxal® EMADINE® . 1x10mL Cena 24570.AVENTIS PHARMA LTD . Paralelni lekovi: Beriate P.5mg/mL.P.04. jaka krvarenja 40-50 i. bočica. octanate..j.2002 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja). 0./kg. Haemoctin SdH.4din (SZ) 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.DigitSoft. 1x5mL 5413895090806 2074/2007/12 25.12.nr . . octanate 1000. Sinoxal® ELOXATIN® . liobočica sa rastvaračem.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju.j. . 5mg/mL. 5mg/mL.S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici Cena 611. 1x10mL Cena 17924din 3582910008521 2393/2006/12 18.Velika Britanija oksaliplatin . octanate 250 www.9din 8606103273062 2504/2007/12 19.10. octanate 1000.12./kg./10mL. Haemoctin SdH. emoclot. Paralelni lekovi: oxaliplatin.j. 100mg.KEDRION S. 500i. 50mg. kontaktni dermatitis. ELOXATIN® . bočica.P.Italija faktor VIII .A./kg.j. losion 1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave.Belgija emedastin . . jača krvarenja 15-25 i. jaka krvarenja 40-50 i./kg. bočica. 1x50mg E Cena 17924din 3/2-10-10192 24. 1x10mL Cena 12284. 1x100mg 3/2-10-10191 24. jača krvarenja 15-25 i.Italija faktor VIII .j.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (Z) 0039395 prašak za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: oxaliplatin.2006 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.I. octanate 250 EMOCLOT D.V.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .2007 doziranje: konjunktivitis: 2 puta po 1 kap u vežnjaču oka. Paralelni lekovi: Beriate P.

uveče. Prilenap ENAHEXAL® COMP . enalapril Lek®. blister.04.A. enap®.8din 3/2-10-461 20.01.2007  (R) 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem. 3x10 kom Cena 8606102455353 644/2006/12 17. pre spavanja. deliti ili lomiti. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. blister. maks.co.SALUTAS PHARMA GmbH .D. Paralelni lekovi: enalapril. deca 0.5mg/dan.2003 www.abecedni spisak registrovanih lekova EMOSINT .HL. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.10.2007 doziranje: hiperaktivna mokraćna bešika (jak nagon za mokrenje. 10mg. Prilenap® H. 20mg. 2x10 kom 8608811005027 Cena 67din 515-04-770/03 21. 5mg.5mg. 10mg+25mg.10.KEDRION S.Nemačka enalapril. se uzimaju sa tečnošću. 40mg/dan.H01BA02 143 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 8018.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .2006 Cena (R) 1103022 tableta.nr . enalapril 10 mg. blister. .C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045071 rastvor za injekciju.05.01.SALUTAS PHARMA GmbH .G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici  (R) 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem. enatens®.5mg jednom dnevno. često mokrenje): odrasli početna doza je 7. dnevno. 20mcg/mL.H. enap® . Prilenap® HL ENALAPRIL .4mcg dnevno. ZRENJANIN .JUGOREMEDIJA A. 5mg. 10x1mL E c09aa inhibitori ace.05. dnevno. posle 2 nedelje od početka lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno. monokomponentni (R) 1103020 tableta.Nemačka enalapril . ne žvakati. Cena 7.05. ampula.2006 Cena (R) 1103021 tableta. 3x10 kom 8606102455346 643/2006/12 17.2002 doziranje: dijabetes insipidus odrasli 1-4mcg dnevno.P. enalapril 20 mg. Paralelni lekovi: enalapril HcT. nagla inkontinencija urina. 2x10 kom 8608811005010 (R) 1103871 tableta.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. treba ih gutati cele. blister. blister. blister. monokomponentni (R) 1103870 tableta. 3x10 kom Cena 8606102455377 630/2006/12 17.05. 2x14 kom 8606103543066 120/2007/12 11. 15mg.Švajcarska darifenacin . po potrebi 2 tabl. 10mg. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. blister. ENAHEXAL® . enap® .2006 doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl.Srbija enalapril . hidrohlortiazid .Italija dezmopresin .9din 515-04-770-1 21. 3x10 kom 8606102455360 642/2006/12 17. Paralelni lekovi: Minirin® EMSELEX® . 2x14 kom Cena 8606103543073 122/2007/12 11. tabl.DigitSoft. blister.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401023 tableta.2003 Cena 163.

blister. 40mg dnevno.1din 515-04-1643/03 24.5mg dnevno. blister.8din 520665003569 327/2005/12 23.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. monokomponentni (R) 1103885 tableta.D. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.07. 40mg/dan.nr .144 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103872 tableta.ZDRAVLJE A.C09AA02 c09aa inhibitori ace. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.Srbija enalapril . 20mg. 2x10 kom 8600064102034 2241/2006/12 01.10.3din 475/2005/12 17. monokomponentni (R) 1103845 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: www. doza održavanja 20mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 20mg. enalapril 10 mg. Prilenap ENALAPRIL .C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2006 Cena 163. maks.07.Srbija enalapril . enatens®. enap®. blister. 2x10 kom Cena 195. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enalapril 20 mg.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. 20mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.2003 doziranje: hipertenzija početna doza 5mg dnevno. maks. blister.5mg/dan.REMEDICA LTD . 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.6din (R) 1103886 tableta. enatens®.10.D. 20mg. . 20mg. 10mg. 40mg dnevno. enap®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. maks. 2x10 kom Cena 242. pre spavanja.7din (R) 1103175 tableta. enalapril 10 mg. 40mg dnevno.5mg dnevno. 2x10 kom 8600064102041 2242/2006/12 01. enatens®.7din 8608811005034 515-04-770-2 21.Kipar enalapril . 2x10 kom 5290665003576 291/2005/12 23. doza održavanja 20mg.REMEDICA LTD . doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.6din (R) 1103847 tableta. enalapril Lek®. Prilenap ENALAPRIL . doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. uveče. enalapril 20 mg. 2x10 kom 5310090000404 (R) 1103846 tableta. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enalapril Lek®. enap®. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. blister.Kipar enalapril .C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 221.SRBOLEK A.DigitSoft. maks. 2x10 kom 5310090001630 515-04-1642/03 24.9din (R) 1103177 tableta. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. Prilenap ENALAPRIL 10 MG . enalapril Lek®. maks. 10mg.08. . maks.08. blister. enalapril 20 mg. enatens®. Prilenap ENALAPRIL 20 MG . 20mg.12. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.co. enap®.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. enalapril 20 mg. maks.5mg dnevno.2003 Cena 149. blister. blister. enalapril Lek®. 5mg. maks. monokomponentni Cena 132. enalapril 10 mg. monokomponentni Cena 242.12. enalapril.2005 Cena 61. 10mg.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.

Slovenija enalapril . .KRKA. enatens®. blister. blister. 2x10 kom 8600064104182 1096/2007/12 23. enalapril 20 mg.08.Slovenija enalapril. 2x10 kom 515-04-01219/04 28. enalapril 10 mg. enatens®.HL. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.08.co. enalapril. 2x10 kom 3838989503086 (R) 1401141 tableta. blister. 20mg.2007 Cena 246din (R) 1401081 tableta. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.D. 5mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. Prilenap ENAP® .nr . enalapril.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.2005 675. enap® .09. 10mg.1din (R) 1103202 tableta. 2x10 kom 515-04-01220/04 28. enatens®. 10mg. enap® . maks. 2x10 kom Cena 168. 2x10 kom 3838989503208 215/2005/12 15. popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). blister. enalapril Lek®. hidrohlortiazid .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.5mg dnevno. 20mg+6mg. enalapril 20 mg. Prilenap ENAP® . 2x10 kom c09aa inhibitori ace. .C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401080 tableta. 20mg+12. .2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. D.08.2005 Cena 228. enap®. blister. 10mg+25mg.H .8din (R) 1103204 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 145 početna doza je 2. enalapril Lek®. dnevno. blister. blister. monokomponentni (R) 1103640 tableta.3din (R) 1103644 tableta.05.2din 15.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: odrasli 1 tabl.2004 Cena 149.08. TOVARNA ZDRAVIL. monokomponentni (R) 1103200 tableta.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.Slovenija enalapril . blister. dnevna doza 2 tabl. Prilenap® H. enalapril 10 mg. Prilenap® HL ENALAPRIL LEK® . hidrohlortiazid . maks.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401140 tableta. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 61. 2x10 kom Cena 238din 8600064104199 1095/2007/12 23.5mg.D. blister.2005 Cena 110. Prilenap ENALAPRIL HCT . enalapril 10 mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. maks.09. enap®. blister.5mg dnevno. 40mg dnevno.KRKA. 2x10 kom 3838989503178 213/2005/12 15. 10mg+25mg.2004 Cena 221.5din 15. . maks.D.05. 9x10 kom 3838989503093 Cena 216/2005/12 Cena 217/2005/12 158.D. 40mg dnevno. 5mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 40mg dnevno.09.5mg dnevno.H. TOVARNA ZDRAVIL.2005 www.Srbija enalapril. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.08.1din 515-04-01218/04 28.3din 3838989503185 214/2005/12 15. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. D.6din (R) 1103642 tableta. enalapril.ZDRAVLJE A.DigitSoft. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. 20mg.

Prilenap® H. 10mg+12.10. 2x10 kom 8606007082128 2302/2007/12 10. boca. enalapril HcT. inj. 9x10 kom 3838989503161 219/2005/12 15. Prilenap® H. neomicin . blister. keratokonjunktivitis.1din 8608808100605 187/2006/12 13.14 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.2006 doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka (blefaritis. 1x200g Cena 301din 8608808100612 188/2006/12 13.D06AX05 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 7150251 sprej za kožu. enalapril 10 mg. 2x10 kom 8606007082111 2301/2007/12 10.WYETH MEDICA IRELAND .PHARMASWISS D.825mg/g.co. enalapril. D.S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4150250 mast za oči. ENBREL® .2005 Cena 573. 62.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Srbija bacitracin.9din (R) 1401176 tableta. enalapril 20 mg. hidrohlortiazid . uveče. bočica staklena. blefarokonjunktivitis): infekcije oka 2-3 puta dnevno naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka.GALENIKA AD . neomicin . blister. monokomponentni Cena (R) 1103887 tableta. 4x1 kom Cena 49177. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.08. 40mg/dan.Srbija enalapril . 10mg+12. prašak. 20mg.2din (R) 1401175 tableta. .5mg.KRKA. 2 tablete. 2x10 kom 3838989503109 218/2005/12 15. Prilenap® HL ENATENS® .08. 25mg. enalapril Lek®.. enap® .C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E c09Ba inhibitori ace i diuretici Cena 134. blister./g+0.2007 Cena (R) 1103888 tableta.5mg.O.Slovenija enalapril.j.02. 500i. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis: 2 puta www.j. TOVARNA ZDRAVIL.D.5din 5010981001809 285/2005/12 15. akutni bakterijski konjunktivitis.DigitSoft. enap® . Paralelni lekovi: enaHeXaL®. dekriocistitis.Srbija bacitracin. maks.HL . tuba. Prilenap® HL ENAP® . Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.c. 1x5g Cena 50.10.5i. 10mg.2005 doziranje: reumatoidni artritis: odrasli od 18-64 god.5mg/dan.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno. blister. 2 puta nedeljno po 25mg s. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. alternativno 50mg jednom nedeljno. pre spavanja. po potrebi.HL. enap®.02.GALENIKA AD .O. enalapril HcT./g+3. . po potrebi 2 tablete.2006 doziranje: bakterijske infekcije kože: više puta dnevno raspršiti u tankom sloju na obolelo mesto.Irska etanercept . doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.nr .C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.08.3mg/g. Prilenap ENBECIN® .H. ENBECIN® . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.

plak psorijaza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s. početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m2 telesne površine) u obliku i. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. maks.abecedni spisak registrovanih lekova 14 nedeljno po 25mg s.12.4din 5413760293639 572/2007/12 01. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.. limfedem 2 puta po 150mg. 2. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana. inf.5din 5010981001809 284/2005/12 15. ENBREL® . inj.5g.2002 (SZ) 0013264 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 50mg. 5000mg.co. ENDOXAN® . 25mg po dozi.C05CA.03. 2x10 kom 3582910020103 239/2005/12 15. plak psorijaza obično 2 puta nedeljno po 25mg s.2007 Cena 720. metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza.03. maligni limfomi.. 150mg. 1g. ENDOBULIN™ S/D .08.BAXTER ONCOLOGY GmbH . blister.nr . 1x2500mg Cena 11572. poremećaj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2-3 puta po 50mg.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. 2 puta nedeljno po 25mg s.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Velika Britanija etanercept .2005 Cena (R) 1108011 gastrorezistentna tableta.c. bočica. najduže 12 nedelja. u intervalima od 2-5 dana.c.Nemačka ciklofosfamid .inj. inj. uzima se između obroka..c. lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase (odgovara E www. najduže 12 nedelja. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis 2 puta nedeljno po 25mg s.. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0. blister. Paralelni lekovi: Humani imunoglobulin 5%. 500mg.4din 3/2-10-9084/2 25.. bočica. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi Cena (R) 1108010 gastrorezistentna tableta.. alternativno 50mg jednom nedeljno.4mg/kg s. maks. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje.Austrija imunoglobulin (IgG-7S). 25mg po dozi.c. 4x1 kom Cena 49177.c. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.c. inj.12.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . bočica staklena. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja. nespecifični (SZ) 0013263 rastvor za infuziju..WYETH PHARMACEUTICALS . inj. 1x100mL Cena 23144. 2x10 kom 3582910009566 240/2005/12 15. octagam® ENDOTELON® .inj. inj.inj. Ig vena.2005 doziranje: veno-limfatička insuficijencija.. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje..BAXTER AG . imunosupresija prilikom transplatacije: organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih.2007 doziranje: leukemija.7din 3/2-10-9085/2 25.v. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. 1x500mg Cena 375. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. inf.08..4mg/kg s.. liobočica sa rastvaračem. 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m2 telesne površine) u obliku i. 25mg. 1x1g 5413760295138 573/2007/12 01.9din (SZ) 0031501 prašak za rastvor za injekciju.08.. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. liobočica sa rastvaračem.c. inj.c.Francuska procijanidolni oligomeri .L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031500 prašak za rastvor za injekciju.DigitSoft.v. progresivne utoimune bolesti.c.2005 doziranje: reumatoidni artritis odrasli od 18-64 god. intravenski .

6 meseci posle I doze III doza. rekombinantna . posle mesec dana II doza. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. amoksiklav Lek® 1. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). gonoreja). Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. aluminijumska folija.12.Indija amoksicilin.v. amoksiklav Lek® forte 312. Paralelni lekovi: cytoxan ENGERIX™ B . teže infekcije 500mg na 8h.DigitSoft.5mg/5mL.11.11. deca preko 3 mes. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.5mL Cena 8606103683106 2339/2006/12 13. Paralelni lekovi: euvax B ENHANCIN . a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. 20mcg/mL. po šemi: I doza. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 10mcg/0. 100x0.25mg/5mL.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.m. klavulanska kiselina .5mL. .1din 515-04-228/03 21. bočica. 7x3 kom Cena 515-04-228-1 21. bakterijski endokarditis. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 25x0. bočica. 6 meseci posle I doze III doza. 20mcg/mL.5din 515-04-228-2 21.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.11.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.2003 1045.11. 25x1mL j01cr kombinacije penicilina. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).2006 (Z) 0011911 suspenzija za injekciju. inf. pijelonefritis.14 abecedni spisak registrovanih lekova 800-1600mg/m2 telesne površine) u obliku i.co.12.J07BC01 VAKCINE E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) Cena (Z) 0011910 suspenzija za injekciju.11. deca ispod 40kg (do 3 mes.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011551 suspenzija za injekciju. 1x100mL Cena 517. plastična bočica.6din 515-04-228-3 21.2g prašak za injekciju. bočica. infekcije urogenitalnog trakta (cistitis. kože i mekih tkiva. 250mg+125mg. u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži). 7x3 kom Cena 846. rekombinantna . 500mg+125mg.2002 10553.5mL Cena 3/2-10-6382/1 21. 250mg/5mL+62.25mg/5ml prašak www.2din (R) 1021781 film tableta. septikemija.5mL. puerperalna sepsa. daje se i. Paralelni lekovi: euvax B ENGERIX™ B .) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). plastična bočica. tifoidna i paratifoidna groznica. infekcije u hirurgiji i ORL. amoksiklav Lek® 156. septički abortus. koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima. 125mg/5mL+31. .11.A. aluminijumska folija.nr . bočica.RANBAXY LABORATORIES LTD. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.7din 3/2-10-6382 20. uretritis. posle mesec dana II doza. intraabdominalna sepsa.2003 (R) 3021782 sirup. 10mcg/0. bronhopneumonija).m. 100x1mL 8606103683113 2340/2006/12 13.Belgija vakcina protiv hepatitisa B.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. 1x100mL Cena 328. u intervalima od 21-28 dana.5mL. peritonitis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021780 film tableta.2003 (R) 3021783 sirup. bakteriurija u graviditetu. daje se i. u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju).5mL.J07BC01 VAKCINE Cena 13814.SMITHKLINE BEECHAM . doze su date u odnosu na amoksicilin.2din (Z) 0011553 suspenzija za injekciju. po šemi: I doza.

bočica. indapamida (2.10. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 185. Paralelni lekovi: enzix duo. 3x10 kom 3870010002700 (R) 1126304 kapsula. jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem antibiotika.Srbija enalapril.8din (R) 1126305 kapsula. Paralelni lekovi: enzix.2007 doziranje: blaga hipertenzija 1 tabl.9din 2517/2007/12 22. 1x16 kom 515-04-04159/03-1 28. 200mg.10. 20mg+2. 100mg.nr . 3x15 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 312/2007/12 23. enzix duo plus ENZIX DUO .2007 Cena 96. enalaprila.5mg. tvrda. film indapamida (2. 4 puta po 200mg. 3x15 kom www.D.5mg). blister. deca od 3-7 god.C09BA02 a07aX ostali intestinalni antiinfektivi (R) 1126302 kapsula.Srbija enalapril. 200mg/5mL.01.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. 10mg+2. hronične dijareje.A07AX03 ANTIDIJAROICI. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima: odrasli i deca preko 7 god. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl. tvrda.09.co. indapamid . indapamid . akutne i hronične dijareje nespecificne i nerazjašnjene etiologije.4din (R) 3126303 oralna suspenzija. Coli).01. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl.2007 doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana E. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. 10mg+2.5mg. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. enalaprila.01. indapamida (2.BOSNALIJEK D.2 god. 1x8 kom E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 244/2007/12 17.5mg. enzix duo plus ENZIX DUO PLUS . deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. 1x90mL 3870010002717 2518/2007/12 22. poremećaji intestinalne fermentacije.2004 Cena 192.Srbija enalapril. (20mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401060 tableta.HEMOFARM AD .HEMOFARM AD . tvrda. (10mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. .DigitSoft. Panklav® 2X ENTEROFURYL® .C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401061 tableta. augmentin. blister. Panklav forte. deca od 7 meseci . Panklav.09.2004 Cena 231. amoksiklav Lek® 2X. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 311/2007/12 23.abecedni spisak registrovanih lekova 14 za oralnu suspenziju. enzix duo c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401062 tableta. kutija. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. blister. Paralelni lekovi: enzix.5mg).HEMOFARM AD .5mg). 4 puta po 100mg. 200mg. ENZIX .5din 515-04-04159/03 28. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. indapamid .Bosna i Hercegovina nifuroksazid . blister. blister. 3 puta po 200mg.

sireta.. .05.2004 doziranje: akutna leukemija. 1x10mg 5944720080155 947/2007/12 04.4din 515-04-3883/03-1 31. maks.05. Hodgkin i non-Hodgkin limfom. sireta.EBEWE PHARMA GES. tokom 2-3 uzastopna dana. multipli mijelom. 6x0.R.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.12. deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg. 6x0. ciklus ponoviti na 3-4 nedelje.12.12.Rumunija epirubicin . bočica staklena.GLAXOSMITHKLINE UK .12.05..B.2002 Cena 50615.j. 300mg dnevno.9din 3/2-10-8909 25.2002 Cena 15252.J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze (R) 1328375 film tableta. akutna leukemija.4mL 0069157 rastvor za injekciju.. Farmorubicin® rd EPISINDAN® .2007 doziranje: tranzicioni ćelijski tumor mokraćne bešike. 10mg.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju.5mL 0069154 rastvor za injekciju. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/m2. 6x1mL Cena 5227.v.3mL 0069155 rastvor za injekciju. bočica staklena. krupnoćelijski ili sitnoćelijski karcinom pluća. želuca i pluća.8din 3/2-10-8908 25.5-25mg/m2 na 7 dana. Paralelni lekovi: zeffix™ EPREX . 4000i.. 2000i.M. sireta.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance Cena 1095din (SZ) 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju.L.12.j. bočica. sireta.2007 Cena 4990din (SZ) 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju.Austrija epirubicin .8din 3/2-10-8906 25. karcinom glave i vrata.05. bočica. 2mg/mL. Paralelni lekovi: epirubicin. kumulativna doza 0.j.2004 E Cena 6060. sireta.2002 www.V.2002 Cena 20340. u zavisnosti od vrste oboljenja: i.6din 515-04-3883/03 31. Farmorubicin® rd EPIVIR™ .5mL (SZ) (SZ) (SZ) (SZ) 0069152 rastvor za injekciju.4din 3/2-10-8904 25.nr . 50mg.j. gastroezofagusni karcinom. primena u režimu sa standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m2 telesne mase. 3000i. intraar terijski ili direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku.C. karcinom jajnika.co. bočica. kolorektalni karcinom. može se dati u jednoj inj. ili podeljeno u nekoliko inj.DigitSoft.S. 150mg. 6x0. maks.9-1 g/m2. .150 abecedni spisak registrovanih lekova EPIRUBICIN . karcinom dojke. 2mg/mL. 1000i.9din 5000123108480 3/2-10-6383 25. početni ili uznapredovali karcinom dojke.Belgija epoetin alfa .B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069150 rastvor za injekciju.12. non-Hodgkin limfomi. 1x60 kom Cena 11466.2002 doziranje: HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima: odrasli i adolescenti 2 puta po 150mg. 1x5mL (SZ) 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju. SINDAN-PHARMA S. Paralelni lekovi: episindan®. karcinom pankreasa. primitivni hepatocelularni karcinomi.. 6x0. 10000i.j. sarkom mekih tkiva i kostiju primenjuje se intravenski.Velika Britanija lamivudin . jajnika.2002 Cena 10166din 3/2-10-8905 25. 1x50mg 5944720080162 948/2007/12 04. na 3 nedelje ili 12. 1x25mL Cena 1385. KG .H NFG. karcinom prostate koji ne reaguje na hormonsku terapiju.

j.j.j.3mL.j. Cena napunjen injekcioni špric.9mL Cena 8600097406222 2635/2007/12 26. napunjen injekcioni špric.10.10..j.v. napunjen injekcioni špric.j. 6x0. 1000i. doza može da se koriguje na 4 nedelje.10. lečenje anemije i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi. kod odraslih na peritoneumskoj dijalizi.c. deca preko 1 mes. 10000i.3mL Cena 8600097406109 2631/2007/12 26.3mL Cena 8600097405928 2625/2007/12 26. 1x0./kg./0. 20000i. 40000i. kod odraslih E www. napunjen injekcioni špric.j.2007 doziranje: anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na hemodijalizi: odrasli početna doza 3 puta nedeljno i. 6x0. napunjen injekcioni špric.j./kg 3 puta nedeljno. doza može da se koriguje na 4 nedelje. 50 i./0.2007 (SZ) 0069222 rastvor za injekciju.v./kg./kg.Srbija epoetin zeta . doza 3 puta nedeljno s./0.2007 (SZ) 0069232 rastvor za injekciju. 200 i.j.9mL Cena 8600097405942 2627/2007/12 26. 1000i.4mL Cena 8600097405959 2633/2007/12 26.10./0. 2000i.9mL.3mL./mL./kg 3 puta nedeljno. 10000i./kg.10.6mL Cena 8600097405935 2626/2007/12 26.2007 (SZ) 0069224 rastvor za injekciju./mL.2007 (SZ) 0069235 rastvor za injekciju./kg.10. 1x0./0.4mL. početna doza 3 puta nedeljno s.2007 (SZ) 0069227 rastvor za injekciju./0.j. 200 i.5mL 8600097406000 2629/2007/12 26. peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom). lečenje sekundarnih anemija kod bolesnika sa AIDS-om.10./0. napunjen injekcioni špric. 1x1mL 8600097405997 2628/2007/12 26.j. 6x0. 1x0. 4000i.10./kg.j. napunjen injekcioni špric.HEMOFARM AD . kao i za prevenciju anemije kod novorođenčeta male telesne mase: odrasli početna doza 50-100 i. Cena napunjen injekcioni špric. za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate.j.j.abecedni spisak registrovanih lekova 151 doziranje: anemija kao posledica hronične insuficijencije bubrega (bolesnici na hemodijalizi. 1x0.6mL Cena 8600097406215 2632/2007/12 26. Cena napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069221 rastvor za injekciju.10.j.c.10.2007 (SZ) 0069223 rastvor za injekciju.10.4mL.j. 1x1mL Cena 8600097406123 2634/2007/12 26. kod odraslih bolesnika koji nisu na hemodijalizi. 3000i.j. napunjen injekcioni špric.75mL.5mL../0.c./0. maks.6mL.2007 (SZ) 0069230 rastvor za injekciju.10. 3000i. doza 3 puta nedeljno i. 50 i.j.2007 (SZ) 0069228 rastvor za injekciju./mL.2007 (SZ) 0069234 rastvor za injekciju.co.j. 30000i.nr . napunjen injekcioni špric.DigitSoft. 6x0./0. lečenje anemije kod onkoloških bolesnika na hemioterapiji preparatima platine.2007 (SZ) 0069231 rastvor za injekciju.j. napunjen injekcioni špric. 6x1mL Cena 8600097406277 2624/2007/12 26. maks. početna doza 50 i.10. 1x0. 2000i.v. EQRALYS . početna doza 2 puta nedeljno s. napunjen injekcioni špric.4mL Cena 8600097406239 2636/2007/12 26. 50 i.9mL.2007 (SZ) 0069226 rastvor za injekciju.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069220 rastvor za injekciju.75mL 8600097406116 2630/2007/12 26.6mL. deca početna doza 3 puta nedeljno i. 4000i. 1x0. 50 i.j. doza može da se koriguje na 4 nedelje.

bočica. 300 i.7din 18. 2x10 kom 8608807100989 778/2006/12 05.2003 460. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN .j.12. 2x8 kom Cena 8608811003238 515-04-3477/03 Cena (R) 1325551 film tableta.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325560 film tableta.Nemačka cetuksimab .2004 Cena 249. 1x100mL 8608811003252 515-04-3479/03 Cena (R) 3325553 granule za oralnu suspenziju.2004 doziranje: respiratorne infekcije. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). ZRENJANIN .6din 18. blister.9din (R) 1325152 film tableta.j./kg ili jednom nedeljno s. veliki kašalj. 250mg. bočica. negonokokni uretritis.5-1g na 12 sati. 250mg. sifilis.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325550 film tableta. 2mg/mL.L01XC06 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039150 rastvor za infuziju. 500mg.MERCK KGaA .2006 doziranje: metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko prethodna hemioteapja nije dala rezultate: primenjuje se po protokolu. 2x10 kom 8608807000012 515-04-916/04 31.2003 275.2004 doziranje: respiratorne infekcije. 1x100mL 8608811003269 515-04-3480/03 130. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. početna doza 3 puta nedeljno s. ERBITUX® . blister. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.5din 18. blister.Srbija eritromicin . otitis.c.JUGOREMEDIJA A.c. sinuzitis. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. maks. 250mg.3din 515-04-291/04 28./kg. u hirurgiji (ortopedske operacije na kostima) početna doza jednom nedeljno s.06. blister. 500mg.nr .12. blister.5-1g na 12 sati. 125mg/5mL.D. negonokokni uretritis.05.c.152 abecedni spisak registrovanih lekova pacijenata na hemioterapiji. 250mg/5mL. 500mg. sinuzitis.12.D. 1x50mL Cena 18276. 450 i. legionarska bolest.9din 4022536866659 1876/2006/12 18.2003 www.06.10.12.2006 Cena 269.Srbija eritromicin .J01FA01 E ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 161.j./kg tokom 10 dana pre operacije i 4 dana posle operacije. 150 i. 4g dnevno.Kipar eritromicin ./kg tokom 3 nedelje pre i na dan operacije ili jednom dnevno s. 4g dnevno. enteritis izazvan Campylobacter-om. pod nadzorom lekara koji ima iskustvo sa primenom antineoplastičnih lekova. otitis. enteritis izazvan Campylobacter-om.06.1din 18. 2x8 kom 8608811003245 515-04-3478/03 Cena (R) 3325552 granule za oralnu suspenziju.DigitSoft. Paralelni lekovi: eritromicin ERITROMICIN . 600 i.REMEDICA LTD .c. . ERITHROMYCIN . maks. legionarska bolest.9din (R) 1325561 film tableta. bočica. 2x10 kom 515-04-292/04 28. sifilis.2003 215. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). veliki kašalj. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. blister. 2x10 kom j01Fa makrolidi Cena 162.j.co.1din (R) 1325153 film tableta.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.

blister.15mg/kg. 500mg. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. 100mg dnevno.2mg/kg. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . bočica. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. maks. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. sifilis. ESPERAL® . blister. 50mg/5mL. 50mg. anestezija kontinuiranom inf. 0. monokomponentni (R) 1103150 film tableta. N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti (R) 1075091 tableta. negonokokni uretritis.01.05. 4g dnevno. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. 10x10mL 8600103419093 287/2007/12 22. 0. 500mg.5din (R) 1325554 film tableta.5-1g na 12 sati. Lotar® ESMERON® . maks. sifilis.v. veliki kašalj. blister.M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082050 rastvor za injekciju. doza održavanja 0. nastaviti sa 5-10mcg/kg/min. otitis. ORGANON . deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. 100mg dnevno.05. 100mg dnevno.V. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).2003 doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana. sinuzitis. fiola.5-1g na 12 sati.6mg/kg.2007 Cena 8181.8din 8600097405324 938/2007/12 04. 12x5mL Cena 5454.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . bočica. 2x14 kom 8600097405317 939/2007/12 04.1din 8600103419086 288/2007/12 22.v.08.2002 Cena 215. maks.D. 500mg.6mg/kg. hipertenzija sa hiper trofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. maks.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi Cena 213.3din (SZ) 0082051 rastvor za injekciju. početno i. 0.2007 Cena 1324. ili kod inhalacione anestezije 5-6mcg/kg/min. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).nr .2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. maks.4din 515-04-1659/03 04.4din (R) 1103151 film tableta.2007 doziranje: anestezija: doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.9-1. legionarska bolest.12. i. maks. 100mg dnevno. enteritis izazvan Campylobacter-om. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno.8din (R) 1325141 film tableta.Srbija eritromicin . 2x8 kom 8608809000843 2397/2006/12 18. blister. sinuzitis. 500mg dnevno. Lorista®. legionarska bolest. maks.co. maks.2006 doziranje: respiratorne infekcije. 2x14 kom Cena 725. Paralelni lekovi: erithromycin ERYNORM® .Francuska disulfiram .N. . otitis.12.abecedni spisak registrovanih lekova 153 doziranje: respiratorne infekcije. Paralelni lekovi: cozaar®.HEMOFARM AD .DigitSoft. enteritis izazvan Campylobacter-om. maks. jednom dnevno.SRBOLEK A.01. veliki kašalj. 100mg. 1x20 kom www. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. 2x8 kom 8608809000843 3/2-10-10720 25. negonokokni uretritis. 4g dnevno.Srbija losartan .C09CA01 E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno.Holandija rokuronijum bromid . 100mg/10mL. bolus inj.N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 233. 50mg dnevno.

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .11. ZRENJANIN .2002 doziranje: akutne upale kože.JUGOREMEDIJA A. ZRENJANIN .Srbija dezoksimetazon .5din 8608811001326 3/2-10-7369 10. priprema pacijenata za dijagnostička snimanja (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps. ZRENJANIN . i pre spavanja ako je potrebno. Paralelni lekovi: esperson®. tuba. 40mg.05. u toku ili nakon obroka.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129484 kapsula. Paralelni lekovi: esperson® M. Paralelni lekovi: esperson®.05.DigitSoft. meka. 0. boca staklena.JUGOREMEDIJA A. boca staklena. 40mg/mL.JUGOREMEDIJA A. esperson® M ESPUMISAN® . meka.Srbija dezoksimetazon .Nemačka simetikon .D.2006 Cena (BR) 1129485 kapsula. i sutradan ujutro. 1x30g Cena 312. jakog delovanja (grupa III) Cena 312.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. tuba. 1x30g 8608811001333 3/2-10-7368 10. dnevno.25%.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. 40mg/mL. adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps. dermatitis. 1x25 kom Cena 112.2002 doziranje: akutne upale kože. dermatitis. boca staklena. meka.Nemačka simetikon .2002 doziranje: akutne upale kože. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati.2006 doziranje: meteorizam: deca iznad 6 god.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 3129480 oralna emulzija. esperson® mite ESPERSON® MITE . ekcemi. 40mg..co.D.7din 8608811001319 3/2-10-7370 29. 4x25 kom 4013054001431 697/2006/12 25.2006 18.2006 www.11.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati.D. dermatitis. esperson® mite E ESPERSON® M . Paralelni lekovi: espumisan® L ESPUMISAN®L . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. 1x30g Cena 83.05. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. 1x30mL 4013054003329 (BR) 3129481 oralna emulzija. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152254 krem.5din (R) 4152253 mast. blister.9din 4013054002407 695/2006/12 25. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152255 krem.05%. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. 1x250mL 4013054008614 Cena 657/2006/12 Cena 672/2006/12 Cena 658/2006/12 232.05. ekcemi. 3x30mL 4013054006108 (BR) 3129483 oralna emulzija.Srbija dezoksimetazon . 2x25 kom 4013054002001 696/2006/12 25.25%. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. 40mg/mL.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. na dan ispitivanja 2 kaps.05. 0. blister. 40mg.6din 18.154 abecedni spisak registrovanih lekova ESPERSON® . tuba.nr . blister.05.2006 18. 0.2006 Cena (BR) 1129486 kapsula.11. ekcemi.

co. masna distrofija jetre.2002 doziranje: deficit estrogena u menopauzi.NOVARTIS .AVENTIS PHARMA . masna distrofija jetre.. deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi. 8mg/20cm2. 1x100 kom Cena 9936. 2mg/5cm2. psorijaza.2002 Cena 3/2-10-6935/1 17. Paralelni lekovi: espumisan® ESSENTIALE® FORTE N . 250-500mg dnevno.DigitSoft.8din 8606007410617 185/2006/12 13. atrofija vagine: 2 puta nedeljno flaster lepiti na suvu.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre.L01XX11 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1031043 kapsula. 300mg. odojčad 25 kapi pre ili posle podoja. Paralelni lekovi: climara®. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (Z) 0127166 rastvor za injekciju.12.nr . aluminijumska folija. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127165 kapsula. 4mg/10cm2. ampula.abecedni spisak registrovanih lekova 155 doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože. aluminijumska folija. radijacioni sindrom: parenteralno sporo i. 3x10 kom Cena 417. profilaksa recidiva holelitijaze. tvrda.v.Švajcarska estradiol .PFIZER ITALIA S. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. estrofem®. boca staklena. profilaksa recidiva holelitijaze.12. deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi. vagifem® www.AVENTIS PHARMA . zatim se doza induvidualno podešava. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. Paralelni lekovi: essentiale® N ESSENTIALE® N .2002 Cena 363din 3/2-10-6935/2 17.2006 doziranje: karcinom prostate u odmakloj fazi bolesti: oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 1 sat pre ili 2 sata posle jela.R. tvrda. u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) .Italija estramustin .12. . 6x1 kom Cena 3/2-10-6935 17. 140mg. 5x5mL Cena 449din 3/2-10-9315 11. ESTRADERM TTS® . poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. monokomponentni (R) 9048213 transdermalni flaster.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. za vreme terapije dozvoljeno je kupanje. oestradiol. psorijaza.L.7din 3/2-10-9312 11. 6x1 kom (R) (R) 9048214 transdermalni flaster. 250mg. 6x1 kom 9048215 transdermalni flaster.12. Paralelni lekovi: essentiale® forte N ESTRACYT . aluminijumska folija.A05BA. blister..02.12. neozleđenu kožu trupa ispod struka (ne oko grudi ili na grudi).Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) .G03CA03 E POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule.A05BA. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja.

ETOPOSID .Makedonija etodolak . 100mg/5mL.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode. povrede sportista): 2 puta po 200mg.9din 515-04-1993/03 26.10.v. vepesid EUKAPTIL® . Lastet cap. 2mg.04. inf. za oralnu upotrebu 2. posttraumatski. Lastet inj. vanzglobni reumatizam). Paralelni lekovi: climara®. Lastet cap. Lastet cap. za oralnu upotrebu 2. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. 1x5mL Cena 1300.2004 243.H NFG.9din 515-04-1599/03 21. Lastet cap. KG . bočica od tamnog stakla. inf. blister. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. Paralelni lekovi: etoposid. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. oestradiol.07.04. monokomponentni (R) 1048130 film tableta. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. 600mg dnevno. estraderm TTS®. Lastet cap.2004 www. vagifem® E ETOLAC® . trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. 25mg. 100. vepegal.2007 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 tabl.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju.. 25.DigitSoft.. kontejner za tablete.Austrija etopozid .PFIZER (PERTH) PTY.6din 20. tokom 5 dana.M. .2006 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. za 3-4 nedelje obnoviti. 1x28 kom Cena 487din 8600102099418 817/2007/12 13.2din 8606007410662 1144/2006/12 06. ankilozirajući spondilitis. 50.EBEWE PHARMA GES. 100mg/5mL. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. bočica. Lastet inj.nr . 25.C09AA01 c09aa inhibitori ace. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. za 3-4 nedelje obnoviti.D. Lastet cap.Danska estradiol . osteoartritis.HABIT PHARM A. 1x20 kom Cena 1094. monokomponentni (R) 1103800 tableta. kod žena kod kojih postoji menstrualni ciklus. bolovi umerenog do srednjeg intenziteta (postoperativno.05.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju.M01AB08 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 340. 100. dentalni bolovi. osteoartroza. 200mg.Srbija kaptopril . terapija se započinje 5.NOVO NORDISK A/S . 1x5mL M01aB antiinflamatorni/antireumatski lekovi (R) 1162300 film tableta. LIMITED . Paralelni lekovi: etoposide. 50mg. tokom 5 dana. 4x10 kom 8600102463028 (R) 1103801 tableta. 4x10 kom 8600102463035 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-871/04 Cena 515-04-871-1 140.ALKALOID AD .04. vepegal..2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne bolesti kostno-zglobnog sistema (reumatoidni artritis.2003 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. dana od početka kvarenja. vepesid ETOPOSIDE . blister.Australija etopozid .B..co. dnevno u kontinuitetu. artritis kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva.G03CA03 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.1din 20. 50.15 ESTROFEM® .v.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode. bočica. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. maks.

doza održavanja 2 puta po 25mg.08. hronična opstruktivna bolest pluća individualno. tvrda. 2x10 kom 515-04-3575-1 11. 150mcg. 20mcg/mL.2003 Cena 93. Katopil®.5mL. 2x25 kom 4022536932132 515-04-1439/03 04.4din (R) 1040235 tableta.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.08.co. maks.Nemačka levotiroksin natrijum . doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno. 2-2. maks.nr . 200mg.m.2003 doziranje: bronhijalna astma (siptomatsko i profilaktičko lečenje). 75mcg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. 20x1mL www.J07BC01 VAKCINE r03da ksantini (R) 1114655 kapsula. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. maks. Paralelni lekovi: captopril. 2x25 kom 4022536980720 515-04-1437/03 04. 100mcg.8din (R) 1040234 tableta.11. Tivoral® EUVAX B .H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni Cena 78.5mg. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L). 2 (retko 3) puta po 50mg. deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno. oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno.6din (R) 1040230 tableta. maks. 300mg. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. rekombinantna . daje se i. uzima se 1 sat pre jela. Paralelni lekovi: engerix™ B j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011890 suspenzija za injekciju. blister. odrasli nepušači 9.5mg. blister. blister. Kaptopril alkaloid®.R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 515-04-3575/03 11.2003 Cena (R) 1114656 kapsula. 25mcg.abecedni spisak registrovanih lekova 15 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. maks. blister.2003 Cena 119.08. 50mcg. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.ALTANA PHARMA AG .9din (R) 1040232 tableta.12. deca od 6 meseci-9 godina 19mg/kg dnevno. posebno ako je praćena noćnim napadima.08.MERCK KGaA . Letrox® 150. deca od 1-8 godina 24mg/kg dnevno. 6 meseci posle I doze III doza. dnevna doza je 1 g. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. 50mcg.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. posle mesec dana II doza.Nemačka teofilin .5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom).2003 Cena 92. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. adolescenti 18mg/kg dnevno. Letrox® 50.2003 doziranje: hipotireoidizam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. 100mcg. blister. bočica. blister. tvrda.08.DigitSoft. 2x25 kom 4022536980751 515-04-1441/03 04.25-12. deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno. blister. parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom). doza održavanja 100-200mcg dnevno. zorkaptil® EUPHYLONG® .6din (R) 1040231 tableta. 75mcg. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. po šemi: I doza.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . 125mcg.3din (R) 1040233 tableta. maks.11.08. 150mcg. 2x10 kom E Cena 10765din 3/2-10-1475 09. blister. 2x25 kom 4022536980744 515-04-1440/03 04. 2x25 kom 4022536980713 515-04-1436/03 04.2003 Cena 137.2003 Cena 131. 2x25 kom 4022536980737 515-04-1438/03 04. Paralelni lekovi: durofilin EUTHYROX . Paralelni lekovi: Letrox® 100.5mg/kg dnevno. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.

10. bočica.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. daje se i. .5mL.5mL.5mL.2004 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 10mcg/0. po šemi: I doza. 10mcg/0.G03XC01 g03Xc selektivni modulatori estrogenih receptora (R) 1049200 film tableta.4din 3/2-10-1476 09. 10mcg/0. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B PEDIATRIC .5mL POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2151.Slovenija tokoferol . www. 10x1mL 8806136300852 1471/2006/12 16. TOVARNA ZDRAVIL.LG LIFE SCIENCES .m.5mL 8806136300814 1474/2006/12 16.A. 60mg.KRKA.co.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT .5mL. bočica. rekombinantna . 2x14 kom j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011891 suspenzija za injekciju. blister. bočica. 6 meseci posle I doze III doza. 20mcg/mL.D.6din 515-04-3139/04 26. 3x10 kom Cena 153din 3838989587482 1772/2006/12 02. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. po šemi: I doza.08.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.DigitSoft. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.5mL. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.J07BC01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011904 suspenzija za injekciju. posle mesec dana II doza. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.A.nr .08. 10mcg/0. 4g dnevno. blister.2006 Cena (Z) 0011905 suspenzija za injekciju.Francuska antigen virusa hepatitis B .m. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.5mL. D.2006 (Z) 0011906 suspenzija za injekciju. 1x0.5mL Cena 8806136300821 1473/2006/12 16.SANOFI PASTEUR S.J07BC01 VAKCINE j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011899 rastvor za injekciju. daje se i. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.LILLY S. 6 meseci posle I doze III doza.08. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. malapsorpcija kod a-lipoproteinemije odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. po šemi: I doza.A11HA03 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1050250 obložena tableta. bočica.02.Južna Koreja vakcina protiv hepatitisa B. 10x0.4din 131/2006/12 06. 20mcg/mL.J07BC01 VAKCINE Cena 7639. 20x0.Španija raloksifen .15 EUVAX B . a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.m.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. maks.2006 doziranje: prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi: 60mg dnevno nezavisno od jela. posle mesec dana II doza. antioksidans 100-300mg dnevno. 100mg. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B .2006 Cena (Z) 0011907 suspenzija za injekciju. 6 meseci posle I doze III doza. . . posle mesec dana II doza. daje se i. rekombinantna . bočica. EVITOL® .08. EVISTA .12.5mL. 1x1mL Cena 8806136300845 1472/2006/12 16. 50x5mL Cena 118263.2006 doziranje: hemolitička anemija: 300mg dnevno.08. bočica.

05. bočica. 2x14 kom E Cena 2659din 515-04-4198/03 11. blister.nr . adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno. istog dana u nedelji tokom 3 nedelje. maks. zavisno od nivoa feritina. 1.5mg. zatim1 nedelja pauze. 2x14 kom 515-04-4201/03 11.abecedni spisak registrovanih lekova 15 malapsorpcija cistična fibroza: odrasli 100-200mg dnevno. 1x120mL 515-04-4202/03 02.5din 515-04-03271/04 28.2007 Cena (SZ) 1189122 tableta za oralnu suspenziju.G03AA13 g03aa gestageni i estrogeni. blister. niti gutati cele.5-6mg. kesica. EXJADE® .09. otprilike u isto vreme.Švajcarska rivastigmin . Kapsule.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . u čaši vode ili soka od pomorandže. maks. 12mg dnevno. rastvoriti tabl. blister. 2x14 kom 515-04-4199/03 11. dalje se doza individualno prilagođava.2007 doziranje: hemosideroza nastala posle transfuzije krvi (feritin u serumu >1000 µg/L): odrasli.DigitSoft.V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03ac helirajuća sredstva za gvožđe Cena (SZ) 1189120 tableta za oralnu suspenziju.5-6mg. 2x14 kom 515-04-4200/03 11.03. pre uzimanja bilo koje hrane. Paralelni lekovi: vitamin e. tvrda. 4x7 kom 8606103543080 940/2007/12 04. 500mg. 3x3 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 795.05. vitamin e forte EVRA . . blister. 6mg/20cm²+600mcg/20cm².2007 Cena (SZ) 1189121 tableta za oralnu suspenziju. tvrda. početna doza iznosi 2 puta po 1.04. 4. deca do 1 godine 50mg dnevno.NOVARTIS . blister. na prazan želudac. flaster se lepi na čistu nepovređenu kožu. 4x7 kom 8606103543103 942/2007/12 04. deca preko 1 godine 100mg dnevno. tvrda. fiksne kombinacije (R) 9136500 transdermalni flaster.09. maks.5mg. 4x7 kom 8606103543097 941/2007/12 04.03.5mg.2004 Cena 2676. blister. najmanje 30 min.1din (R) 2088016 oralni rastvor. 30mg/kg telesne mase dnevno. 250mg.Belgija norelgestromin.2004 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 flaster nedeljno.7din (R) 1088013 kapsula. uobičajena doza održavanja je 2 puta po 1.2004 Cena 2676. blister. 3mg. etinilestradiol .co. tvrda.03. doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². 3x1 kom (R) 9136501 transdermalni flaster.V.2004 Cena 8445.JANSSEN PHARMACEUTICA N.03.2004 Cena 2699. www.2004 Cena 515-04-03271-1 28. EXELON® .7din (R) 1088014 kapsula. uobičajena doza održavanja je 2 puta po1.Švajcarska deferasiroks . blister.05. dalje se doza individualno prilagođava.2004 doziranje: blagi i umereno izraženi oblici Alchajmerove bolesti: ne primenjuje se kod dece početna doza iznosi 2 puta po 1. 12mg dnevno. 2mg/mL.N06DA03 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze (R) 1088012 kapsula. 6mg.9din (R) 1088015 kapsula.5mg. 125mg. tablete se ne smeju žvakati.

natrijum-laktat. plastična kesa.BAXTER HEALTHCARE S.8din 515-04-3994/03 21.2003 (SZ) 9175742 rastvor za peritonealnu dijalizu.co.5 L.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .2004 www. disbalans elektrolita.4g/L+4.12. 1x2000mL Cena 515-04-4030/03 09. Cena 75g/L+5. kalcijum-hlorid. 10mg.05. EZETROL® ..A.051g/L.12.257g/L+0. natrijum-hlorid. blister.10 EXTRANEAL .5g/L+0. abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI E B05d.B05D. trovanje supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom: odrasli preko 18 godina 2-2. 1x2500mL 515-04-4029/03 09.5g/L+0.4g/L+4.nr .Irska ikodekstrin.C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida (R) 1104475 tableta. instilacijom tokom 10-20 minuta.051g/L.DigitSoft. 75g/L+5. magnezijum-hlorid .USA ezetimib .. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu.257g/L+0. 2x14 kom doziranje: hipolipemik 10mg dnevno. Cena 3258.2003 doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtevaju tretman dijalize. . posle 6-12 sati rastvor se menja. plastična kesa.

ceftriaxone-BcPP.ALKALOID AD . Quamatel® FARCEF . Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.ALTANA PHARMA AG .2005 Cena 418.3din 3/2-10-5735 10. ragade.6din (R) 4108040 mast. intraabdominalne infekcije.2din 515-04-523/03 16. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane). strip.2006 doziranje: hemoroidi. Paralelni lekovi: Famotidin. supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja. pruritus. sprečavanje recidiva: 20mg uveče. nekomplikovana gonoreja. maks. Labilex®.Nemačka cinhokain. blister.09. infekcije kostiju i zglobova.2002 Cena 119. rocephin®. ceftriakson. Lendacin®. 20mg.11. 40mg.2005 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. III generacija (SZR) 0321860 prašak za rastvor za injekciju. 2. inf. Quamatel® FAMOTIDIN ALKALOID® . prematurusi maks.Grčka ceftriakson .v.11.2002 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. lečenje rana posle operacija u anorektalnom predelu mast: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. tokom 4-8 nedelja.Srbija famotidin . sa pratećim zapaljenskim promenama i krvarenjem. blister. septikemija.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (R) 1128480 film tableta. 1g. analne fisure. 2x5 kom 8606102233081 2160/2006/12 21. blister. polikrezulen . veracol® j01dd cefalosporini. ceftriaxon-MIP®. 10mg/g+50mg/g.Makedonija famotidin . po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja.5mg+100mg.2003 doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta.co..6din (R) 1128482 film tableta. 3x10 kom 8600097010146 238/2005/12 06.nr .3din (R) 1128630 film tableta. Paralelni lekovi: Famotidin alkaloid®. akutni bakterijski otitis media. 2x10 kom Cena 124.1din (R) 1128631 film tableta.C05AD04 VAZOPROTEKTIVI c05ad proizvodi koji sadrže lokalne anestetike Cena 210. 1x20g 8606102233098 2159/2006/12 21.11. tokom 4-8 nedelja.abecedni spisak registrovanih lekova 11 F FAKTU® .DigitSoft.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 217. 2g dnevno.06. 20mg. maks.09. sprečavanje recidiva: 20mg uveče.HEMOFARM AD . 2g na 12 sati i.11. 3x10 kom 8600097010122 237/2005/12 06.2006 Cena 185din (R) 5108043 supozitorija. FAMOTIDIN . 50mg/kg dnevno. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. infekcije kože i mekih tkiva. ekcemi. meningitis. Paralelni lekovi: azaran. 40mg. tuba. 1x1g www. 1x10 kom 3/2-10-5736 10. bočica.J01DD04 F ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 356. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja.FARAN LABORATORIES . zapaljenske bolesti karlice. Longaceph®. blister.

6din 8608808105211 813/2007/12 13.07.01. isčašenja.2007 Cena 71. u razmaku od 4-6 sati.07.01. .Italija ketoprofen . doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.04. Panadol. a najduže 15 dana.L.B01AA03 abecedni spisak registrovanih lekova ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063115 tableta. liobočica sa rastvaračem. tokom 7.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086105 tableta.Srbija paracetamol . tuba. blister. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. na 3 nedelje ili 12. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. kumulativna doza 0. 120mg/5mL.2din 8606007410709 1143/2006/12 06.2006 doziranje: akutna leukemija. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. 1x20g Cena 4013054002919 97/2005/12 19. miozitis. 50mg. bočica. uganuća.R. 5mg. 2. želuca i pluća. tendoperiostitis.co.2005 Cena 208. tuba. Paracetamol www.DigitSoft. bursitis. Paralelni lekovi: Ketonal® Lek FEBRICET .8din (SZ) 0033113 prašak za rastvor za injekciju. blister. veštačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti: dnevnu dozu uzeti odjednom. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.08.2007 doziranje: lečenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije.nr .M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167340 gel. 10mg. 2. lumbago i traumatske povrede) kontuzije.L. . periartritis.2din (R) 5086107 supozitorija. deca dobijaju maks.PFIZER ITALIA S.Italija epirubicin . tuba. jajnika.HEMOFARM AD . tendinitis. istegnuća tetiva.5-25mg/m2 na 7 dana.MENARINI. Paralelni lekovi: efferalgan®. sinovitis. Paracet.09. traumatska oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema (artritis. najbolje uveče pre spavanja. 3x10 kom Cena 96. 4 doze u 24 sata.5%. 500mg. povrede meniskusa.2007 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. bočica od tamnog stakla. Paralelni lekovi: Marivarin F FARMORUBICIN® RD . 2. distorzije. 1x5 kom 8600097400817 313/2007/12 23. 1x100mL 8600097400800 209/2007/12 17. tendosinovitis. 200mg. 50x10 kom Cena 583. episindan® FASTUM® GEL . superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/mL.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5din 8600097400220 315/2007/12 23.R. 4g dnevno. karcinom dojke. 5mg tokom 2-4 dana zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja).12 FARIN® .3din (BR) 4167342 gel.5%. non-Hodgkin limfomi.A.5-1g na 4-6 sati. fibrozitis.2005 Cena (BR) 4167341 gel. blister. deca: od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. maks.GALENIKA AD .Srbija varfarin . profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora.01. 1x50g 4013054001387 99/2005/12 31.2007 Cena (R) 3086106 sirup. maks. PcM-Hemofarm.08.5%.2005 doziranje: inflamatorna. 1x30g 4013054002902 98/2005/12 01.9-1g/m2 Paralelni lekovi: ePIrUBIcIN.2006 Cena 5199. 1x50mg 8606007410716 1142/2006/12 06. 1x5mL Cena 1117.

DigitSoft. kesica.Srbija dekstriferon . fiola./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII)./kg dnevno. . prasak se razmuti u čaši vode.3din 1000j. najduže 5 dana kontinuirano. 25mg+500mg+200mg. 330mg+200mg. kesica. deca od 12-15 godina 4 puta po 1 prašak.R01BA.Srbija paracetamol. najduže 5 dana kontinuirano. maks. tablete se prethodno rastvore u čaši vode.nr ./20mL.3din 8600097401197 67/2005/12 08. r01Ba adrenomimetici (BR) 3111260 oralni prašak.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja i supstituciona terapija kod hemofilija sa inhibitorima na faktor VIII i IX: individualno. NAZALNI PREPARATI Cena 96. 1x10 kom Cena 58. 1x20mL 9002864058822 2110/2006/12 14. uobičajeno 50-100 FEIBA j.2005 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete.01. deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak.Srbija feniramin.01.PANFARMA D./20mL. 280mg+100mg+10mg. paracetamol. askorbinska kiselina . Paralelni lekovi: Febricet cold junior FEBRICET COLD JUNIOR . NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111261 šumeći prašak.BAXTER AG .R01BA.Austrija antiinhibitorski kompleks faktora VIII .O.HEMOFARM AD . liobočica sa rastvaračem.HEMOFARM AD . paracetamol. Cena 48411. Paralelni lekovi: efferalgan® sa vitaminom c FEBRICET COLD . prašak se razmuti u čaši vode. 1x20mL Cena 24205. maks. Paralelni lekovi: Febricet cold FEDEX® . zavisi od titra inhibitora. 5x2mL 8600064101686 doziranje: doza se određuje prema deficitu hemoglobina. parenteralni preparati (R) 0060240 rastvor za injekciju.B03AC01 ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.Srbija feniramin.2006 FEIBA TIM 4 . deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta..O.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086108 šumeća tableta. ampula.11. 8x4g F Cena 233/2007/12 17. 500j.D.co..8din 316/2007/12 23. deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta.08. www. 200 FEIBA j.11.3din 1271/2006/12 02.7din 9002864058525 2109/2006/12 14.2006 (SZ) 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 8 tableta dnevno. 100mg/2mL.ZDRAVLJE A.2007 doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak. askorbinska kiselina .abecedni spisak registrovanih lekova 13 FEBRICET C .2007 doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak. 8x5g Cena 205. liobočica sa rastvaračem.B02BD03 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. askorbinska kiselina . .09.

pa 50mcg po potrebi.1mg.10din 515-04-272-1 02. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. angina pektoris: obično 5mg dnevno. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 5mg retard. 10mg dnevno. maks.GALENIKA AD . optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180mikromola/L). 3x10 kom Cena 112. ampula.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza je 1 puta na dan po 5mg.Belgija fentanil .Švajcarska dimetinden . blister.JANSSEN PHARMACEUTICA N. blister. 100mg.2003 § (Z) 0087555 rastvor za injekciju. Cena 168. UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE. ujutro.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.Nemačka felodipin . oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.09. 50x2mL Cena 2190. ujutro.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand-mal epilepsija).STADA ARZNEIMITTEL AG .NOVARTIS .DigitSoft.12. deca 5-8mg/kg dnevno.2002 doziranje: karcinom dojke: 2.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.STADA ARZNEIMITTEL AG .2003 doziranje: odrasli i deca preko 1 god.Nemačka felodipin . ampula.5mg. 0.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084600 tableta.5din 515-04-4035/03 31. Phenobarbiton-natrijum FENTANYL .nr .3din 515-04-02680/04 28.5mg dnevno dok traje progresija tumora. . 0.co.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087550 rastvor za injekciju.3din 4011548004326 236/2005/12 16.1%.D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA.Švajcarska letrozol .2004 FENOBARBITON . prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.1din 5mg. maks. ampula.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402870 film tableta. 3x10 kom 3/2-10-6135 17. 50x10mL Cena 515-04-272/03 02. uveče. indukcija 2-4mcg /kg. bolus 50-200mcg. 1x30g doziranje: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju.07. Plendil FELODIPIN STADA® 5MG RETARD . blister.12. 5x2mL Cena 219.2003 § (Z) 0087552 rastvor za injekciju.1din 8608808105570 515-04-3674/03 15. ujutro. deca 3-5mcg/kg.1mg. Plendil FEMARA . Paralelni lekovi: Phenobarbiton.08. blister. angina pektoris obično 5mg dnevno.8din (R) 1039330 film tableta. održavanje 1-3mcg /kg/sat.Srbija fenobarbital . 0. 0. 2x10 kom 4011548004319 235/2005/12 16.08. 2x10 kom Cena 821.2005 doziranje: hipertenzija početna doza je 1 puta na dan po 5mg. 10mg dnevno.V.v. pa 1mcg/kg po www. F d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154040 gel. FENISTIL . ujutro. Cena 441. ANESTETIKE I SL.14 abecedni spisak registrovanih lekova FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD .07.L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima Cena 12048.1mg. tuba. spontano disanje odrasli i. 2. doza održavanja 5-10mg dnevno.12. 10mg. doza održavanja 5-10mg dnevno.

bočica. . ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe. onihomikoza ruku: 6 meseci. 3x10 kom Cena 279. na dan. 20mg/g. blister. tuba. dnevno.2din 8608807101078 243/2006/12 03.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. inf. 50-100mg. 105mg. Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex FENTANYL TORREX .8din (R) 1060090 film tableta.v.v. . onihomikoza nogu do 1 godine.8din 9088881337751 231/2006/12 28. . latentni nedostatak gvožđa: odrasli i deca preko 12 god.2006 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 minpa 100 ng/kg/min.DigitSoft.Srbija fentikonazol . deca 15mcg/kg. 100mg. trudnice 100mg. pa 100-200mcg po potrebi.3-3.D.TORREX CHIESI PHARMA GmbH .Slovenija gvožđe lll .09. pa 1mcg/kg po potrebi. bolus 50-200mcg.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087556 rastvor za injekciju..5mg.2006 doziranje: dermatomikoze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. 100-300mg.Austrija fentanil .GALENIKA AD . pa 1-3mcg/kg po potrebi.2006 doziranje: 1 tableta ½ sata pre doručka sa dosta tečnosti.nr . inf. održavanje 1-3mcg /kg/sat. 5x2mL Cena 9088881337744 175/2006/12 13. indukcija 2-4mcg /kg. dnevno.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: odrasli 100-200mg i. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji).v.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: oralno odrasli i deca preko 12 god.B03AA07 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe.abecedni spisak registrovanih lekova 15 potrebi. parenteralni preparati (R) 0060074 rastvor za injekciju. FERRUM LEK® .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. 1x100mL 515-04-02839/04 28. na respiratoru odrasli i. na respiratoru i.03.B03AC. spontano disanje odrasli i deca i. ampula.co. bolus 0.3-3.09. deca 3mg/kg i.m.09. pa 100-200mcg po potrebi.2004 Cena 188. spontano disanje odrasli i deca i. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 min pa 100 ng/kg/min. na respiratoru i. 3x10 kom 8608808100643 94/2006/12 31. deca od 1-12 godina 25-50mg. blister. FERRUM LEK® . spontano disanje odrasli i.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.Srbija gvožđe(II)-sulfat .2006 § (Z) 0087557 rastvor za injekciju. 100mg. ampula. ampula. 1x15g Cena 93. deca od 1-12 godina 50-100mg.5din (R) 3060073 sirup.6din 515-04-02838/04 28. odojčad 25-50mg.B03AB05 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. oralni preparati (R) 1060072 tableta za žvakanje.v.02. pa 1-3mcg/kg po potrebi. profilaksa trudnice: 50-100mg. odjednom ili 2 puta po 1 tabl. po potrebi povećati na 2 tabl. bolus 0. deca 15mcg/kg. FERRO-GRADUMET® . 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). 5x10mL Cena 515. inf. trudnice 200-300mg. 50mcg/mL.01.v. 50mcg/mL.v. deca 3-5mcg/kg. 50mg/5mL. pa 50mcg po potrebi. oralni preparati Cena 95. inf. Paralelni lekovi: Fentanyl FENTIKOL® .02. www.m.v.5mg.D.D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU F d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157585 krem.D. na respiratoru odrasli i.Slovenija gvožđe lll . 5x2mL Cena 316din 515-04-02837/04 28.

1din 25.2din 25. blister. opstrukcija izvodnih kanala pankreasa./g.7din 8608811001425 3/2-10-6744 04. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. najduže 5 dana kontinuirano. bez šećera FERVEX ZA ODRASLE. najduže 5 dana kontinuirano. uzima se razmućeno u čaši vode.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. paracetamol. dezoksiribonukleaza (goveđa) . Paralelni lekovi: Fervex za decu.Francuska feniramin.D. deca od 10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice.5din 8608811001432 323/2005/12 21. ulcerativne lezije. tuba. alergijski rinitis.1 FERVEX ZA DECU . 1Loomis j. stanja posle pankreatektomije. alergijski rinitis. Fervex za odrasle. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121100 obložena tableta. uzima se razmućeno u čaši vode.2005 doziranje: prehlada.co. abecedni spisak registrovanih lekova ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (BR) 3111232 granule za oralni rastvor.nr .rinofaringitis.4din 3585551913766 629/2005/12 23. bez šećera F FERVEX ZA ODRASLE . FIBROLAN® . interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. hronični pankreatitis (najčešće usled zloupotrebe alkohola)). askorbinska kiselina ..2005 doziranje: prehlada. kesica. alergijski rinitis. lipaza.PFIZER PGM . 10mg+280mg+100mg. BEZ ŠEĆERA .2007 438. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111231 granule za oralni rastvor. kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porekla (cistična fibroza. stanja posle totalne gastrektomije. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111230 granule za oralni rastvor.Francuska feniramin.B06AA02 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi (R) 4159061 mast. stanja slična gripu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice. 1x50g Cena 4034541000614 1108/2007/12 Cena 4159064 mast.JUGOREMEDIJA A. Fervex za odrasle.05.BRISTOL-MYERS SQUIBB .12. deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice. 1Loomis j. 25mg+500mg+200mg. 732. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. askorbinska kiselina . paracetamol. virusne infekcije nosa i ždrela . cervicitis.11.Srbija amilaza./g+666Christensen j./g+666Christensen j. 2x10 kom Cena 63. 1x25g (R) 4034541000607 1109/2007/12 doziranje: hirurške rane. Fervex za odrasle FESTAL® N .12. 8x1 kom Cena 168. 50x10 kom Cena 1146. virusne infekcije nosa i ždrela . superficijalni hematomi na: 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju.05. proteaza . tuba.rinofaringitis.. askorbinska kiselina .7din 3585551913735 627/2005/12 23. www. tumor glave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka. uzima se razmućeno u čaši vode. virusne infekcije nosa i ždrela . stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice.DigitSoft.A09AA02 DIGESTIVI. 8x1 kom Cena 219. 25mg+500mg+200mg.10.2007 (apscesi. blister.Francuska feniramin. ZRENJANIN .12.R06AB. Paralelni lekovi: Fervex za decu.2005 doziranje: prehlada.R06AB. kesica..Francuska fibrinolizin (goveđi). inficirane rane fistule). Paralelni lekovi: Fervex za odrasle. kesica.2002 doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usled nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. 8x1 kom Cena 158.BRISTOL-MYERS SQUIBB .rinofaringitis. opekotine. paracetamol.R06AB.4din 3585551913728 628/2005/12 23. najduže 5 dana kontinuirano.2005 (BR) 1121101 obložena tableta./g.

1x60 doza 3/2-10-6380/1 22. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. blister. suspenzija. 1x150mL 3/2-10-4989/2 28.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.12. .11. 1x120 doza Cena 703din 5900008021999 1270/2006/12 02. deca od 4-12 godina: 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. bočica. Mucosolvan® junior FLIXONASE™ .5mg.12.05. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. Mucosolvan®.84din 3/2-10-6380 22.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 250mcg. Paralelni lekovi: Flixotide FLIXOTIDE . 1x50mL 3/2-10-4989/1 28. bočica sa raspršivačem. 7. 50mcg.2002 Cena (R) 3112244 sirup. 1x120 doza 5900008009706 515-04-5028/03 04.R05CB06 r05cB mukolitici (R) 1112240 tableta.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI F r03Ba glukokortikoidi (R) 7114565 sprej za nos.08. Paralelni lekovi: Flixonase™ r03Ba glukokortikoidi (R) 7114594 aerosol.Nemačka ambroksol . deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. Lamox.9din (R) 7114595 aerosol.A.4din (R) 7114597 aerosol.Velika Britanija flutikazon .2002 Cena 818.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 471.BERLIN-CHEMIE AG .2002 Cena 1492din (R) 7114596 aerosol.2002 Cena (R) 3112024 sirup. maks.abecedni spisak registrovanih lekova FLAVAMED .5mg. 30mg.nr . 125mcg. 1x60mL 3/2-10-4989/3 28. 1x10 kom 3/2-10-4989/5 28. 15mg/5mL.2002 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno. 50mcg. bočica sa raspršivačem. bočica sa raspršivačem.12.11.5mg. . 200mcg dnevno. bočica. deca preko 4 godine 2 puta po 50-100mcg. 1x60 doza 3/2-10-6380/2 21.2002 Cena (R) 2112245 oralne kapi. 50mcg/doza. bočica. boca sa pumpom za doziranje. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.co. 30mg.2002 Cena 853. 15mg/5mL. 1x100mL 3/2-10-4989/4 28. bočica. deca do 2 godine 2 puta po 7.Poljska flutikazon .12. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.2002 Cena (R) 1122246 tableta. 400mcg dnevno.DigitSoft. bočica sa raspršivačem.2002 Cena (R) 3112244 sirup. blister.12. 15mg/5mL. po potrebi povećavati najviše do 2 puta po 1mg dnevno. 2x10 kom 1 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Cena 3/2-10-4989 28.2004 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli 2 puta po 100-250mcg. 1x60 doza www.11.2006 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli i deca preko 12 godina 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. rastvor. maks.12.

hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 3x10 kom Cena 373. Midazolam Torrex FLOXAL® .12.9din (R) 1058248 tableta. 3mg/mL. ulkus rožnjače: 3 puta dnevno (ne duže od 10 dana).08.SMITHKLINE BEECHAM . alergijski konjunktivitis. 10mg.2006 doziranje: nesanica: oralno 7. 1x10 kom 3838957887026 515-04-1723/03 01.DR. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. napunjen injekcioni špric. blister.1 abecedni spisak registrovanih lekova F FLONIDAN® . blister.4din (R) 4090851 mast za oči.5mL www.2003 doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života. 3x10 kom 515-04-1723-1 01. 5mg/5mL. tvrda. po protokolu o imunizaciji.5-15mg uveče pre spavanja.Srbija midazolam . Pressing® FLONIVIN BS . 1x3g 4030571001423 714/2005/12 27. 1x5mL Cena 198. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65godina starosti.4din (R) 1058247 tableta. 35mg.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1071461 film tableta. 2x8 kom Cena 364. 3mg/g.2din 4030571001416 715/2005/12 27.Belgija vakcina protiv gripa (inaktivisana. keratitis.5din 8608808100728 109/2006/12 02.6din 515-04-2703/03 05.Crna Gora bacillus ip 5832 (čista kultura) .Nemačka ofloksacin .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 10mg.DigitSoft. između obroka. Paralelni lekovi: agrippal™ S1.11. uzima se pre jela.D.ICN CRNA GORA . premedikacija: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.nr . 10mg. GERHARD MANN. 2x10 kom Cena 204.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058245 tableta. .mikroorganizmi (BR) 1126252 kapsula. plastična bočica sa kapaljkom. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 190. CHEM. vaxigrip® junior j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011868 suspenzija za injekciju. tuba. bočica. Paralelni lekovi: dormicum®.co. blister. rastvor.2003 Cena 167din (R) 3058246 oralna suspenzija.06. Paralelni lekovi: claritine®.2005 (R) 7090852 kapi za oči. blister.12. nesezonski hronični idiopatski rinitis. blister.9din 515-04-5168/03 30.2002 Cena 120.02.2003 Cena 306.J07BB02 VAKCINE a07Fa antidijaroici . rascepana virusna čestica) . Loratadin. vakcina protiv gripa inaktivisana. 1x0. 1x120mL 3838957696635 3/2-10-6746 11.GALENIKA AD .A07FA01 ANTIDIJAROICI.S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi Cena 294. FLUARIX . po potrebi ponoviti tokom noći.12.12.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis.08. FABRIK GmbH . Lorano. 15mg.PHARM. deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo tečnosti). vaxigrip®.2004 doziranje: dijareja različitog porekla: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno.2005 doziranje: hronični konjunktivitis.Slovenija loratadin . FLORMIDAL® . (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. .7din 3838957895960 3/2-10-6747 11.

tvrda.2003 doziranje: hronična limfocitna leukemija B ćelija i non-Hodgkin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima.9din (SZR) 1034022 film tableta.05. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno.2003 Cena 31177. blister. 100mg. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.DigitSoft.09. 7-14 dana. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 1 FLUCINOM® .Belgija flutamid . 7-14 dana.J02AC01 j02ac derivati triazola (R) 1327345 tableta. Flunazol.L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037081 tableta. blister.Poljska flukonazol .2006 Cena 599.Srbija flukonazol . dermatomikoze: 50mg dnevno. 10mg.V.4din (R) 1327346 tableta.07.SCHERING AG . 1x7 kom 8600097012201 515-04-1525/04 02. 2mg/mL.) 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. inf. svakih 28 dana.2003 Cena 40925.v. 50mg. Stabilanol FLUCONAZOLE .2din 515-04-02186/04 28.06.L01BB05 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (SZ) 0034020 liofilizat za rastvor za injekciju.3din 8606103170170 1019/2007/12 15. diflucan®.co.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327357 rastvor za infuziju. 250mg. ili i. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. 1x1 kom 515-04-02186-1 28. 2-4 nedelje.2004 Cena 275. 2x7 kom F ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 944. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. dermatomikoze: 50mg dnevno. 10mg.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-100mg dnevno. blister. blister. 1x100mL Cena 816. 150mg.nr . blister. 50mg. 4x5 kom 515-04-235-1 30.7din (R) 1327356 kapsula.Nemačka fludarabin .1din 515-04-722/03 18. zatim 3mg/kg dnevno.HEMOFARM AD . 3x5 kom 515-04-235/03 30. Flukonazol. indolentni limfomi: oralno 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana.07. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. blister.5din 8600097003087 710/2006/12 05. Stabilanol FLUDARA . 2-4 nedelje.09.2din (R) 1327355 kapsula.2007 doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo. 1x1 kom 8600097012218 515-04-1526/04 02. Flumycozal. zatim 3mg/kg dnevno. Flumycozal. tokom 6 ciklusa.2004 Cena 706. Flukonazol. bočica staklena. tvrda. Flunazol. parenteralno (primenjuje se bolus inj. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 10x10 kom Cena 6092. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. Paralelni lekovi: diflazon®. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno.06. Fluconal.06. 50mg.5din (SZR) 1034021 film tableta. Paralelni lekovi: Flutasin® FLUCONAL . .06.POLFARMEX SA . diflucan®.SCHERING-PLOUGH LABO N. Paralelni lekovi: diflazon®. 5x50mg Cena 70318. bočica. Fluconazole. www.

miozitis. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. 5x3mL Cena 258. Fluimucil® 600. 150mg/kg (početno).nr . adjuvans tokom lečenja ciklofosfamidom i doksorubicinom.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. F FLUIMUCIL® . acc 200. ankilozirajući spondilitis. blister.Hemofarm FLUIMUCIL® 200 . hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. hronična obstruktivna oboljenja pluća. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. burzitis. Paralelni lekovi: acc 100. Fluimucil® 600. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije.DigitSoft. respiratorni distres sindrom odraslih (ARDS). Paralelni lekovi: acc 100. 3x10 kom 8608808100681 03-10-7403/1 25.04. Fluimucil® 200.04. bolovi u mišićima: 150-200mg dnevno podeljeno u više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima). acc 200.ZAMBON SWITZERLAND LTD . mukoviscidoza. degenerativna artroza. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. halogenim ugljovodonicima. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. 5x2 kom Cena 210. akutni i hronični bronhitis infektivne i neinfektivne etiologije: parenteralno odrasli 2-3 puta po 300mg.3din 8608808100674 3/2-10-7403 25. 30x1g Cena 249. zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata. 100mg. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.ZAMBON GROUP ITALIA .5din 7680375610375 815/2007/12 13. cistična fibroza.9din 8606103110138 515-04-1754/04 29. 200mg. deca 15-30mg/kg dnevno.Srbija flurbiprofen . prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. acc Saft. osteoar tritis.10.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112210 granule za oralni rastvor. 2x15 kom Cena 85.10.ZAMBON SWITZERLAND LTD . Nac . ampula. kesica. tendinitis. 50mg. gljivama koje sadrže amanitin. kesica.Italija acetilcistein .R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112211 granule za oralni rastvor.GALENIKA AD . emfizem pluća. 600mg. 100mg.2004 doziranje: trovanje paracetamolom. 30x1g Cena 220.7din (R) 1162051 obložena tableta.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. tendosinovitis. istegnuća i iščašenja.Švajcarska acetilcistein .2002 doziranje: reumatoidni artritis.10 FLUGALIN . Nac . mukoviscidoza.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112212 šumeća tableta. sinovitis. kod trovanja paracetamolom: odrasli i deca inf.M01AE09 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162050 obložena tableta. acc Saft.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. blister. emfizem pluća. povrede mekih tkiva.Švajcarska acetilcistein .Hemofarm FLUIMUCIL® 600 .2002 Cena 153.09. FLUIMUCIL® 100 .Švajcarska acetilcistein . emfizem pluća.ZAMBON SWITZERLAND LTD . www.7din 7680375610108 814/2007/12 13. 300mg/3mL.V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti (Z) 0112213 rastvor za injekciju. periartritis. Fluimucil® 100.04.co.2din 7680451790793 816/2007/12 13. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. mukoviscidoza. strip.

D.2din 8600064104027 132/2007/12 11.2007 Cena 275. prevencija gljivičnih infekcija: odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno.10.01.co. blister. diflucan®. blister. 50mg.Srbija flukonazol .01. Paralelni lekovi: diflazon®. prevencija kandidijaze: 100-400mg dnevno. Fluconal. 2-4 nedelje. deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno dnevno. Flumycozal.12.7din (R) 1327203 kapsula.2005 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 100mg dnevno. Fluconazole. 200mg. zatim 3mg/kg dnevno. 1x1 kom 8600064104083 135/2007/12 11.12. deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/kg telesne mase jednom u 3 dana.D.Hemofarm FLUKONAZOL .D. . .2003 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno.2007 Cena (R) 1327201 kapsula.2003 Cena 798. tvrda. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.SRBOLEK A.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena 728. 1x7 kom Cena 599. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana. tvrda. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.nr .01. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. 100mg. dermatomikoze: 200-300mg nedeljno.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327200 kapsula. 1x1 kom 8608811003153 515-04-2514-2 17. Stabilanol FLUKONAZOL . doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana. gljivične infekcije sluzokože grla: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana. Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana. tvrda. Nac . deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u 2 dana. 7-14 dana. maks. tvrda. acc Saft.Srbija flukonazol . Flunazol.DigitSoft. 50mg. tvrda. Fluconal. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. acc 200. šumeće tablete se upotrebljavaju rastvoreno u vodi. diflucan®. tvrda. tvrda. Paralelni lekovi: acc 100. tvrda. Flunazol. sistemska kandidijaza: (Candida. Paralelni lekovi: diflazon®. 2-4 nedelje. deca izložena riziku infekcije 3-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. Fluconal. Fluimucil® 200. 1x7 kom 8600064104038 133/2007/12 11.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327300 kapsula. 1x7 kom 471/2005/12 17. 1x7 kom 8600064104090 134/2007/12 11.01. Flunazol. mukozne kandidijaze oralno 3-6mg/kg dnevno prvog dana.JUGOREMEDIJA A. Stabilanol FLUKONAZOL . Fluimucil® 100. maks. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. Fluconazole. 100mg. ZRENJANIN .2007 doziranje: gljivične infekcije sluzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana. 1x7 kom Cena 599. 100mg. vaginalna kandidijaza i balanitis: 200mg jednokratno. blister. Stabilanol F www. genitalne infekcije izazvane Candidom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu. diflucan®. 150mg. zatim 3mg/kg dnevno. blister. deca 6-12mg/kg oralno dnevno. Flumycozal.2007 Cena (R) 1327202 kapsula. Flumycozal.1din (R) 1327301 kapsula. deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno.Srbija flukonazol . 150mg. 1x7 kom 8608811003146 515-04-2514-1 17. blister. blister. Paralelni lekovi: diflazon®.1din (R) 1327340 kapsula. gljivične infekcije kože: 50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja). Fluconazole. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 11 bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. blister.7din (R) 1327302 kapsula.12.ZDRAVLJE A.2din 8608811003139 515-04-2514/03 17. 7-14 dana. a zatim 200-400mg jednom dnevno. dermatomikoze: 50mg dnevno.2003 Cena 275.

12

abecedni spisak registrovanih lekova

FLUMYCOZAL - AEGIS LTD. - Kipar flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7 kom Cena 713din 5291171000547 3/2-10-7567 10.11.2002 Cena 412,3din (R) 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 5291171000554 3/2-10-7567/1 10.11.2002 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flunazol, Stabilanol

F

FLUNAZOL - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena (R) 1327360 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160/03 28.09.2004 Cena (R) 1327361 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160-1 28.09.2004 Cena (R) 1327362 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 515-04-04160-2 28.09.2004 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flumycozal, Stabilanol FLUNEURIN® - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455070 9/2006/12 09.01.2006  (R) 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 604,5din 8606102455087 8/2006/12 09.01.2006  (R) 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455094 7/2006/12 09.01.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNIRIN® - GALENIKA AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 1101,3din 8608808103750 1410/2006/12 14.08.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNISAN - HEMOFARM AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 8600097012072 515-04-4945/03 17.05.2004

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

13

doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOKSETIN - SRBOLEK A.D. - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072925 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 5310090000336 3/2-10-9191 24.12.2002 doziranje: depresija: 20mg/dan, jednokratno (najbolje ujutro); po potrebi, dozu postepeno povećavati do naviše 80mg/dan, podeljeno u dve doze; bulimija: do 60mg/dan; opsesivno kompulsivni poremećaji: 20-60mg/dan. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOROGAL - GALENIKA AD - Srbija natrijum fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aa sredstva za profilaksu karijesa (BR) 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 kom Cena 81,3din 8608808103682 515-04-1678/03 21.07.2003 Cena 73,7din (BR) 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 kom 8608808103675 515-04-1679/03 21.07.2003 doziranje: ako voda za piće sadrži manje od 0,3mg/L fluora deca do 3 godine 1 puta po 0,25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0,25mg; deca preko 6 godina 1 puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0,3-0,6mg/L fluora doze smanjiti na ½, a za više od 0,7mg/L terapija fluorom nije potrebna. FLUOROURACIL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 83,8din 8606010920110 1310/2007/12 12.06.2007 Cena 191din (SZ) 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL 8606010920127 1311/2007/12 12.06.2007 doziranje: palijativni tretman malignih tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa, cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil “eBeWe” FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072920 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 668,3din 3870010004186 3/2-10-8668 12.12.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan, Framex® FLUTASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90 kom Cena 5944720130171 762/2007/12 Cena (R) 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30 kom 5944720130164 765/2007/12

F

4648,8din 02.04.2007 1574,1din 02.04.2007

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1tabl. (250mg) uz jelo; duži vremenski period. Paralelni lekovi: Flucinom® FLUXILAN - AEGIS LTD. - Kipar fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 286,1din 5291171001117 3/2-10-7564 28.10.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija; 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Framex®

F

FOLACIN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom Cena 3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007 doziranje: megaloblastna anemija (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca, prevencija 2,5mg (½ tabl.) dnevno; stanja gladovanja, malresorpcije, upalne bolesti creva (steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenciju defekta neuralne cevi u novorodjenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze folne kiseline. Paralelni lekovi: Folan, Folnak FOLAN - FARMAKOS DD - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom 8608805100301 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak FOLIRON® - REMEDICA LTD - Kipar gvožđe(ll)-fumarat, folna kiselina - B03AD02 B03ad gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom (R) 1060570 film tableta; 310mg+0.35mg; blister, 3x10 kom

Cena 59din 3/2-10-10576 25.12.2002

ANTIANEMICI

Cena 123din 515-04-295/04 10.06.2004 doziranje: deficit gvožda i folne kiseline u trudnoći i anemiji: samo odrasli 1 film tabl. dnevno. FOLNAK - SIGMAPHARM DOO - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061040 tableta; 5mg; 20 kom 8606004960016 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg; deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folan FORANE® - ABBOTT LABORATORIES LTD - Velika Britanija izofluran - N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL 5013158776395

Cena 59din 3/2-10-10759 25.12.2002

Cena 3426,6din 2046/2007/12 25.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

15

doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno, primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal FORCAS - HEMOFARM AD - Srbija ceftazidim - J01DD02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (Z) 0321600 rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1000mg Cena 354,3din 8600097301442 515-04-1755/03 11.08.2003 (Z) 0321601 prašak za rastvor za injekciju; Cena 229,8din 500mg; bočica staklena, 1x500mg 8600097011532 515-04-1754/03 11.08.2003 doziranje: teške infekcije (septikemija, meningitis), infekcije pluća, gornjih i donjih disajnih puteva, uha, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, trbušne duplje, želuca, creva, žuči, mozga, urinarne infekcije, infekcije kod pacijenata na dijalizi, profilaksa u hirurgiji: odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski. Paralelni lekovi: ceftazidim FORTEO™ - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05aa paratireoidni hormoni i analozi (R) 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl; pen sa uloškom, 28x80 µl Cena 31948,1din 5014602101237 154/2006/12 07.02.2006 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru), najduže 18 meseci. FORTOVASE - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska sakvinavir - J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

Cena 11303,7din 515-04-1691/03 18.07.2003 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): 3 puta po 1200mg najkasnije 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Invirase® FORTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska makrogol (polietilenglikol) - A06AD15 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74g Cena 622,8din 3582182886223 515-04-3052/03 25.11.2003 doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije). FOSAMAX® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4 kom Cena 2371,1din 8600103453103 549/2007/12 27.02.2007 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron

j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328371 kapsula, tvrda; 200mg; boca, 1x180 kom

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FOSAMAX® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059071 tableta; 10mg; blister, 2x14 kom Cena 515-04-286/03 18.06.2003 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron FOSAVANCE® - MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05BB bifosfonati, kombinacije (R) 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4 kom Cena 2290din 8600103453486 435/2006/12 06.04.2006 doziranje: terapija osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D jedna tabl. jednom nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još 30 min. FOSTIMON® - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

F

g03ga gonadotropini (SZR) 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1562din 7680529740897 611/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 12027,4din 7680529740897 612/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1041,1din 7680529740620 613/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 8506,6din 7680529740620 614/2007/12 01.03.2007 doziranje: anovulacija (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrolisana ovarijalna hiperstimulacija (razvoj nekoliko folikula kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti. FRAGMIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 1707,5din (4034541005749) 1105/2007/12 25.05.2007 (SZ) 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 3340,7din (4034541005756) 1106/2007/12 25.05.2007 4774,7din (SZ) 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL; ampula, 10x1mL Cena (4034541005732) 1107/2007/12 25.05.2007 doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom 5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7 dana (ortopedskahirurgija); lečenje akutnih dubokih venskih tromboza: jednom dnevno

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

1

200 i.j./kg s.c.; plućna embolija: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10 dana; lečenje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120 i.j./kg na 12 sati, tokom najmanje 6 dana. FRAMEX® - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 800din 5997001313466 755/2007/12 02.04.2007 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan FRAXIPARINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

F

Cena 3784,7din 3/2-10-10734 26.12.2002 doziranje: profilaksa tromboza: u hirurgiji 0,3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0,3mL dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86 i.j./kg s.c. na 12 sati FROMILID® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL 3582910003076 (Z) 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL 3582910003083 (Z) 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL 3582910003106 (Z) 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL 3582910003120 (Z) 0062304 rastvor za injekciju; 3800i.j.; napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL

Cena 2006,1din 511/2005/12 01.11.2005 Cena 401,1din 246/2005/12 01.11.2005 Cena 3784,7din 247/2005/12 01.11.2005 Cena 4629,7din 248/2005/12 01.11.2005

j01Fa makrolidi (R) 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7 kom Cena 582din 3838989500276 515-04-03821/03 28.09.2004 Cena 1115,8din (R) 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283 515-04-03821-1 28.09.2004 406,7din (R) 3325612 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 3838989500290 515-04-03821-2 28.09.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7,5mg/kg na 12 sati; deca od 8-11kg 62,5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg 187,5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FROMILID® UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

j01Fa makrolidi (R) 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x5 kom Cena 3838989501358 531/2005/12 07.11.2005 (R) 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom Cena 556,6din 3838989501365 318/2005/12 17.08.2005 (R) 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x5 kom Cena 3838989501372 567/2005/12 22.11.2005 (R) 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom Cena 1076,5din 3838989501389 568/2005/12 22.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid®, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar FUNGIZONE - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327470 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 1122din 515-04-2716/03 24.11.2003 doziranje: sistemske gljivične infekcije: 0,25mg/kg sporom i.v. inf. tokom 2-6 sati, dozu postepeno povećavati do granice podnošljivosti; dnevna doza ne sme preći 1,5mg/kg. Paralelni lekovi: amphocil® FUNIT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom Cena 470,5din 8699540180208) 562/2007/12 01.03.2007 Cena 1683,8din (R) 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 8699540180215 563/2007/12 01.03.2007 Cena 3312din (R) 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5 kom 8699540180222 564/2007/12 01.03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: odrasli 100- 200mg dnevno tokom 7 dana (Pityriasis versicolor), 15 dana (Tinea corporis, Tinea cruris), 30 dana (Tinea pedis, Tinea mannum); sistemske gljivične infekcije: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: Kanazol, Prokanazol®, Sporanox FUROSEMID - FAMPHARM - Srbija furosemid - C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici, monokomponentni (R) 1400470 tableta; 40mg; blister, 2x15 kom

Cena 3/2-10-6452 24.11.2002 Cena (R) 1400471 tableta; 40mg; blister, 1x15 kom 3/2-10-6454 24.11.2002 Cena 24din (R) 1400472 tableta; 40mg; blister, 1x10 kom 8606003211508 3/2-10-6455 24.11.2002 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije), hiper tenzija: odrasli početna doza 40mg dnevno; doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan, maks. 80mg dnevno; deca 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lasix®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova FUZEON® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

1

j05aX ostali antivirusni lekovi (SZ) 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL; liobočica sa rastvaračem, 60x1.1mL Cena 124653,5din 8606102767746 515-04-2262/04 25.08.2004 doziranje: lečenje HIV-infekcije odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/kg, maks. 90mg.

F

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

G
GABALEPT® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kom Cena 1503din 3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006  (R) 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kom Cena 1255din 3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006  (R) 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 172din 3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 2,4g dnevno podeljeno u 3 doze; deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze; neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u tri doze. Paralelni lekovi: Katena®, Neurontin® GADOVIST® - SCHERING AG - Nemačka gadobutrol - V08CA09 v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; napunjen injekcioni špric, 5x15mL

G

KONTRASTNA SREDSTVA

Cena 55310,2din 515-04-1601/04 14.07.2004 (Z) 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena 515-04-1602/04 14.07.2004 doziranje: doze zavise od vrste snimanja. GALADROX® - GALENIKA AD - Srbija cefadroksil - J01DB05

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6 kom Cena 360,1din 8608808106188 3/2-10-5101 05.07.2002 234din (R) 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 8608808106195 3/2-10-5097 05.07.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije genitourinarnog trakta, osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: duracef GALASTAT - GALENIKA AD - Srbija pravastatin - C10AA03

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104482 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 8606007080223 3/2-10-5090 05.07.2002 doziranje: hiperholesterolemija 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

www.DigitSoft.co.nr

12 GALECEF® - GALENIKA AD - Srbija cefazolin - J01DB04

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 8517,6din 3/2-10-5098 05.07.2002 doziranje: teške infekcije urnarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella sp., Staphyloccocus aureus-om infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji, peritonitis, septikemija; odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin, cefazolin-BcPP, cefazolin-MIP, Primaceph®

j01dB cefalosporini, I generacija (Z) 0321961 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g

G

GALEPSIN® - GALENIKA AD - Srbija karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10 kom Cena 145,8din 8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006 doziranje: profilaksa generalizovanih konvulzivnih epilepsija, parcijalnih epilepsija sa poremećajem svesti,mešovitih epilepsija, fokalnih napada, “petit mal” sa psihičkim smetnjama i terapija neuralgije trigeminusa: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg, postepeno povećavati do 0,8-1,2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0,6-1g dnevno u više doza. Paralelni lekovi: Karbapin, Tegretol®, Tegretol® cr GALITIFEN - GALENIKA AD - Srbija ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu  (R) 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena 86,1din 8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004 doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli 2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0,5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg. GAMBROSOL TRIO 10 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2506/03 12.12.2003 (SZR) 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2505/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 40

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

13

GAMBROSOL TRIO 40 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2507/03 12.12.2003 (SZR) 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2504/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 10 GAMEX® - HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. - Srbija lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

G

P03aB proizvodi koji sadrže hlor (R) 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena 67din 8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006 Cena 101,4din (R) 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL 8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006 Cena 58,4din (R) 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL 8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006 doziranje: odrasli pediculosis capitis: kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti 3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabies odrasli uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca scabies: od 3-10 godina: postupak je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih, bezbednijih pedikulocida. GARDASIL® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE

j07BM papiloma virus vakcine (Z) 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen injekcioni Cena 8373,8din špric, 1x0.5mL 8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006 (Z) 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL Cena 8373,8din 8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006 doziranje: prevencija kondiloma spoljnih genitalija, uznapredovale vulvarne i cervikalne displazije, karcinom cerviksa uzrokovan HPV tip 6,11,16 i 18 kod žena 16-26 godina intramuskularno (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao 3 odvojene doze od po 0,5mL prema sledećem rasporedu; prva doza: odabranog datuma; druga doza: 2 meseca posle prve doze; treća doza: 6 meseci posle prve doze.

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6 kom Cena 184,2din 515-04-03374/04 28.09.2004 Cena 94,9din (BR) 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6 kom 515-04-03357/04 28.09.2004 doziranje: adjuvantna terapija (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma, prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ulkus uzrokovan primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), Zoilinger-Ellisonov sindrom (gastrinom pankreasa), prevencija stres-ulkusa, gastroezofagusni refluks, akutni erozivni gastritis, smanjenje iritacije želudačne sluzokože uzrokovane ekscesivnim unošenjem hrane, alkohola, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca ½ doze za odrasle.

G

GASVAN - SRBOLEK A.D. - Srbija dimetikon - A03AX13

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20 kom Cena 74,8din 8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002 doziranje: postprandijalne tegobe-aerofagija, funkcionalna dispepsija, manje postoperativne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radiografija i endoskopija gornjih par tija gastrointestinalnog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno, dobro sažvakati. GELUSIL® - LAC - HEMOFARM AD - Srbija aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma Cena (BR) 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10 kom 8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007 doziranje: ulkus želuca i duodenuma, gastritis, refluksni ezofagitis, hiperaciditet, gorušica i podrigivanje kiselog sadržaja, slične tegobe u trudnoći i kod hiatus hernije, nadražaj želuca posle prekomernog uživanja alkohola, duvana i kafe, medikamentozno prouzrokovani hiperaciditet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima. GEMZAR - ELI LILLY EXPORT S.A. - Švajcarska gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina  (SZ) 0034210 liofilizat za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg

Cena 3083,8din 3/2-10-9004 26.12.2002  (SZ) 0034211 liofilizat za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena 14984,5din 3/2-10-9005 26.12.2002 doziranje: nemikrocelularni karcinom pluća: 1 puta nedeljno 1000mg/m2, i.v. inf. tokom 30 minuta 3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze; karcinom pankreasa: 7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze. GENOTROPIN® - PFIZER HEALTH AB - Švedska somatropin - H01AC01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL 4034541005336

Cena 63828,6din 968/2007/12 10.05.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (R)

15

0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 4034541005329 967/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENOTROPIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija somatropin - H01AC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL Cena 63828,6din 8606007410839 912/2007/12 31.03.2006 (R) 0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 8606007410822 913/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - J01GB03

G

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi Cena 284,2din (Z) 0024552 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 8608808103644 3/2-10-3591 17.06.2002 Cena 317,7din (Z) 0024553 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 8608808104269 3/2-10-3590 17.06.2002 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - D06AX07

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 4150400 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena 75,3din 8608808104153 3/2-10-3592 17.06.2002 doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije, inficirane kožne ulceracije, inficirane ozebline: mazati 2-4 puta dnevno na obolelu kožu u tankom sloju. GENTAMICIN - HEMOFARM AD - Srbija gentamicin - J01GB03

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024580 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600097400404

Cena 284,2din 2061/2007/12 25.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

1 (Z)

abecedni spisak registrovanih lekova

0024582 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 317,7din 8600097400138 2043/2007/12 25.09.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

G

Cena 198,2din 515-04-270/03 26.06.2003 Cena 259,3din (Z) 0024082 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/1 26.06.2003 Cena 289,7din (Z) 0024088 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/2 26.06.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija gentamicin - J01GB03

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024081 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024420 rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 217,3din 8600064117434 2385/2007/12 16.10.2007 Cena 284,2din (Z) 0024421 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117441 2386/2007/12 16.10.2007 Cena 317,7din (Z) 0024422 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117458 2387/2007/12 16.10.2007 Cena 175,7din (Z) 0024423 rastvor za injekciju; 20mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117427 2384/2007/12 16.10.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024600 rastvor za injekciju; 20mg; ampula, 10x2mL (Z) 0024601 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

Cena 515-04-1214/03 Cena 515-04-1214-1

150,1din 14.08.2003 238,1din 14.08.2003

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 0024602 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL

1

Cena 396,4din 515-04-1214-2 14.08.2003 Cena 689,5din (Z) 0024603 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-1214-3 14.08.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin GENTOKULIN - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora gentamicin - S01AA11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici Cena 100,4din (R) 7090801 kapi za oči, rastvor; 0.3%; bočica, 1x10mL 8600097200028 3/2-10-10415 29.03.2002 doziranje: 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2-4 sata GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - D07CA01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

G

d07ca kortikosteroidi, slabog delovanja, kombinacije sa antibioticima (R) 4153090 sprej za kožu, suspenzija; 250mg+80mg; bočica sa raspršivačem, 1x50 ml Cena 515-04-252/03-3 05.03.2004 Cena 70,9din (R) 4153091 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x5g 515-04-252/03 05.03.2004 Cena 212,1din (R) 4153092 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20g 515-04-252/03-1 05.03.2004 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla, alergijski dermatitis izazvan lekovima, kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama, promene na koži kod eksudativne dijateze, dečji hronični neurodermatitis, eritrodermija, alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno naneti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Hydrocyclin GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - S03CA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090210 kapi za oči, rastvor; 0.5%+1.5%; bočica, 1x5mL Cena 155,9din 515-04-252/03-2 05.03.2004 doziranje: 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu na 1-2 sata, zatim na 3-4 sata, obično 7 dana. GINKOR FORT - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska trokserutin, heptaminol, ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - C05CA04
VAZOPROTEKTIVI

c05ca bioflavonoidi (BR) 1108350 kapsula, tvrda; 300mg+300mg+14mg; blister, 3x10 kom Cena 494,3din 515-04-3051/03 23.12.2003 doziranje: venolimfatična insuficijencija: 2 puta po 1 kaps.; hemoroidi 3-4 kaps. dnevno tokom 7 dana.

www.DigitSoft.co.nr

400mg+2. dnevno. blister.co.1din 8605000800050 3/2-10-7383 28.09. 2x20 kom Cena 4013054001912 221/2006/12 27. u podne i uveče za one koji uzimaju 3.Nemačka metformin. glibenklamid . rastvor. Timolol alkaloid®. Paralelni lekovi: amaryl®.02.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341810 film tableta.09. 400mg+2. derivati sulfonilureje Cena 403.O.10. glimepirid remevita. bočica staklena.Srbija timolol .SLAVIAMED D.02. 6mg dnevno. Paralelni lekovi: diaprel Mr. dnevno. 3x10 kom 8600102463660 1806/2007/12 03. glioral® GLIMEPIRID .5din 8608808103927 3/2-10-7469 25. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno.nr . podeljeno u više doza (uz glavne obroke). ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl.2007 Cena 271.3din (R) 1042015 tableta. gliprex®. blister. 3x20 kom 4013054005538 222/2006/12 27. ili 3 puta dnevno ujutro.160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze.Srbija glimepirid . 1x5mL Cena 150. . uključujući i dane menstruacije.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. postepeno povećavati u zavisnosti od vrednosti glikemije. 5mg/mL.S01ED01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093071 kapi za oči.5din 8608808103101 183/2006/12 13. 320mg dnevno. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.GALENIKA AD . blister. maks.G01AF04 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137225 vagitorija. blister.DigitSoft.HABIT PHARM A.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početna doza je 1mg jednom dnevno. 3x10 kom 8600102463646 1808/2007/12 03. 2mg. 1mg. dnevno. jednom dnevno 1 tabl.9din (R) 1042017 tableta.Srbija mikonazol .5mg.02.5mg. 5 ili 6 tabl. vulvovaginitis: 1 vagitorija uveče tokom 7 dana. maks. blister.5din (R) 1042016 tableta.2006 doziranje: terapija glaukoma: 1-2 puta dnevno po 1 kap u oko (oči) 0.5% G GLIBOMET® . 200mg. Meglimid® www.GALENIKA AD .09. Paralelni lekovi: Timadren®.2006 Cena (R) 1341811 film tableta. maks. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. blister.1 abecedni spisak registrovanih lekova GINO-DAKTANOL . 3x10 kom 8600102463653 1807/2007/12 03. Unitimolol® 0.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .10. GLAUMOL® . lek se uzima pre ili u toku jela. 1x7 kom Cena 150.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. blister. 3x10 kom 8600102463639 1809/2007/12 03. 80mg. blister.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40 .5% rastvora.Srbija gliklazid . 6 tabl. derivati sulfonilureje (R) 1042075 tableta.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. ujutro sa doručkom. 4mg.O.2007 Cena 863. 3x10 kom Cena 157. . diprian.09.5din (R) 1042018 tableta.D. Paralelni lekovi: glucovance® GLIKOSAN . 3mg.2007 Cena 592.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.

derivati sulfonilureje (R) 1042350 tableta.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039380 kapsula.O. tvrda. derivati sulfonilureje (R) 1042100 tableta.GALENIKA AD . glimepirid remevita.Srbija glimepirid . 10x12 kom 3/2-10-7794 17. blister.01. 50mg.2007 Cena 533. cele.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip II): početna doza je 1mg jednom dnevno. uzima se 2 puta dnevno po 400mg.01. 3x10 kom 5999880025041 86/2007/12 11. 3x10 kom 8608813901150 706/2006/12 25.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) G a10BB sulfonamidi. maks. 3x10 kom 5999880025058 85/2007/12 11. ujutru i uveče. 3x10 kom 5999880025065 84/2007/12 11.05. 6mg dnevno. blister.CEMELOG-BRS Kft . Meglimid® GLIVEC® . 2mg.REMEVITA D.abecedni spisak registrovanih lekova GLIMEPIRID REMEVITA . tvrda. 3x10 kom Cena 403.5din 5999880025072 83/2007/12 11. diprian. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. blister. 3x10 kom 8608813901242 704/2006/12 25.nr . blister. 4mg. 100mg. 3mg.05. glimepirid. blister.5din (R) 1042101 tableta. maks. 80mg.05. blister. dozu povećavatiu intervalu od 1-2 nedelje po 1mg.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 1 a10BB sulfonamidi.2002 Cena 202430.01. Tablete uzimati uz obrok.1din (R) 1039381 kapsula. blister. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno.2007 Cena 254din (R) 1042353 tableta. Meglimid® GLIORAL® .1din (R) 1042070 tableta. NIŠ .O.2006 Cena 592. ako je potrebno.2006 Cena 863. ako dnevna doza iznosi 800mg.co. gliprex®. blister. maks. 3x10 kom 8608813901259 705/2006/12 25.3din 8608813901143 703/2006/12 25. 3x10 kom Cena 777. Paralelni lekovi: diaprel Mr. 3x10 kom Cena 3/2-10-7794 17.01. glikosan GLIPREX® . www. Paralelni lekovi: amaryl®.DigitSoft.05.Mađarska glimepirid . 6mg. podeljeno u više doza (uz glavne obroke). blister.12.Srbija gliklazid .2007 Cena 363din (R) 1042352 tableta. 3x10 kom 8608808105242 397/2007/12 30.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početi sa 1mg/dan. sa velikom čašom vode. 4mg. 2mg. 1mg.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40-160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze.3din (R) 1042351 tableta. derivati sulfonilureje Cena 157.9din (R) 1042102 tableta. blister. 3mg.2006 Cena 1504din (R) 1042103 tableta. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. 6mg dnevno. 320mg dnevno.12. lek se uzima pre ili u toku jela.NOVARTIS . uzima se pre ili u toku doručka.01.2002 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno. blister. glimepirid. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. Paralelni lekovi: amaryl®.Švajcarska imatinib .

1din 8606007910285 2066/2007/12 25.Nemačka akarboza . nastaviti sa 2 puta po 850mg (ujutro i uveče) nedelju dana. Siofor® 1000. Siofor® 850.3din 1733/2006/12 21. 3g dnevno podeljeno u više doza.2004 213. povećati na 3 puta po 50mg.Danska glukagon . GLUCAGEN® HYPOKIT® .A10BA02 a10Ba bigvanidini (R) 1043105 film tableta.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . 400mg.2006 doziranje: hipoglikemija: odrasli 0. 2x15 kom 8606007910278 2068/2007/12 25. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke.02.BAYER HEALTHCARE AG . ujutru i uveče. 600mg dnevno. cele.10 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 179/2006/12 13.09. 2x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043106 film tableta. Tablete uzimati uz obrok.A10BF01 GLIVEC® . 6x10 kom (7612791505119) (R) 1039383 film tableta. Metfogamma® 850. Meglucon 500. po potrebi posle 6-8 nedelja povećati na 3puta po 100mg. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. Tefor GLUCOPHAGE . blister.DigitSoft.09. Metformin.2006 Cena 180/2006/12 13. Metfogamma® 500. a zatim doza održavanja 2 puta po 850mg. 850mg. . maks. deca 50-150mcg/kg i. 100mg. Meglucon 850.02. 5x10 kom (R) 1043107 film tableta. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2-10mg/sat. ako dnevna doza iznosi 800mg.3din 02.v.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno.5-1mg. 3x10 kom Cena 515-04-1215/04 Cena 515-04-1215/04-1 219. gluformin. maks.nr .2006 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno.09. blister.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039382 film tableta. blister.H04AA01 PANKREASNI HORMONI H04aa glikogenolitički hormoni (R) 0341340 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. blister.Švajcarska imatinib . 500mg.5din (R) 1341102 tableta.v.A.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 209. GLUCOBAY® .1din 02. deca 10-20mcg/kg. napunjen injekcioni špric.2004 www.2007 Cena 414. blister. 1mg/mL.07. počinje se sa 850mg dnevno uz doručak nedelju dana.Francuska metformin . trovanje beta-blokatorima odrasli 5-10mg i. 2x15 kom Cena 550.07. 1x1mL Cena 1321. Paralelni lekovi: aglurab. blister. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1-5mg/sat. blister.S. sa velikom čašom vode. GLUCOPHAGE . 1000mg.8din 3/2-10-10650 20. po potrebi ponoviti za 10 minuta.MERCK SANTE S.12. 100mg. Siofor® 500.co. 50mg dnevno (početno). Metfogamma® 1000.NOVO NORDISK A/S .Nemačka metformin .MERCK KGaA . 3x10 kom G LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BF inhibitori alfa-glukozidaze (R) 1341101 tableta. 50mg..

nr . 20x100mL 4030539001946 567/2006/12 08.06. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% FRESENIUS . Metformin. 5%.BRAUN MELSUNGEN AG .Nemačka glukoza . 5x10 kom G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena (Z) 0173300 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: glucose 10%. Metfogamma® 500. pre ili u toku jela.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-363/04-1 09. boca plastična. boca plastična. Siofor® 500.BRAUN MELSUNGEN AG .05.06.05. 5% 2L dnevno.B. Siofor® 850.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2003 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. boca plastična. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. Meglucon 850.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3266.co. 30x10 kom 515-04-363/04-3 09.DigitSoft.05.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173305 rastvor za infuziju. 3g dnevno podeljeno u više doza. 10x500mL 4030539002981 561/2006/12 08.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163561 film tableta. Siofor® 1000.5din 515-04-3831/03 22. glucosi infundibile.05. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% . glucosi infundibile.2006 Cena 1324. 10%. Paralelni lekovi: aglurab. 49x100mL www. glucosi infundibile 5% B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0173900 rastvor za infuziju.CHEPHASAAR CHEMISCH . 5%. blister. 10x500mL Cena 4030539039871 569/2006/12 08.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške ar troze: 3 puta po 500mg.2004 Cena (BR) 1163563 film tableta. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucose 5% Fresenius. deca 15-30mL/kg dnevno.6mg+131. maks. boca staklena.86mg. Metfogamma® 1000.05.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 20x500mL 515-04-3831-1 22. Metfogamma® 850. 10x1000mL 4030539068680 568/2006/12 08. glucosi infundibile.12.2006 Cena (Z) 0173301 rastvor za infuziju.Austrija glukoza .6din (Z) 0173306 rastvor za infuziju.86mg. 392. Tefor GLUCOSAMIN-MIP . boca staklena.B. glucosi infundibile 10%. glucosi infundibile 10%. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. 10% do 2L dnevno. glucosi infundibile 10%. 392. deca 30-60mL/kg dnevno. Meglucon 500. blister.Nemačka glukozamin . 5%. gluformin. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .2003 Cena 1622.2006 Cena (Z) 0173307 rastvor za infuziju. 5%. 10%. glucose 5%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.2din (SZ) 0173901 rastvor za infuziju. deca 30-60mL/kg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 11 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 10x1000mL 4030539039888 566/2006/12 08. Paralelni lekovi: Perigona® GLUCOSE 10% . glucose 5% Fresenius. boca plastična.Nemačka glukoza . Paralelni lekovi: glucose 10%. boca plastična.6mg+131. Paralelni lekovi: glucose 5%.12. 5%. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. 5 % do 2L dnevno.

glucosi infundibile. .2006 Cena 69. 10%.Srbija glukoza . izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. odrasli inf. glucose 5% Fresenius. deca 15-30mL/kg dnevno.ZDRAVLJE A. 5%. deca 30-60mL/kg dnevno.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173131 rastvor za infuziju. glucosi infundibile. 1x500mL 8600097200066 1653/2006/12 15. 10%.D. glucosi infundibile 10%.1din (Z) 0173225 rastvor za infuziju.09. boca. glucose 5%. 1x500mL 8600064104052 Cena 55. 1x250mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173130 rastvor za infuziju. 1x500mL Cena 55. 5 % do 2L dnevno.1din (Z) 0173501 rastvor za infuziju.8din (Z) 0173500 rastvor za infuziju. deca 30-60mL/kg dnevno. glucose 5% Fresenius.2004 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.Srbija glukoza . . 10 % do 2L dnevno. boca.O.04.04. deca 15-30mL/kg dnevno.Crna Gora glukoza . boca.co.2006 Cena 69.HEMOMONT D.Srbija glukoza . 1x500mL Cena 69. deca 15-30mL/kg dnevno. Paralelni lekovi: glucose 10%.ZDRAVLJE A.O. 5%.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 5 % do 2L dnevno.B05BA03 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173220 rastvor za infuziju. glucose 5% Fresenius.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: glucose 10%. Paralelni lekovi: glucose 10%. glucose 5%. 1x500mL 8600097010658 2041/2006/12 06. . boca plastična. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . 5%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173502 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: glucose 10%.O. 5 % do 2L dnevno.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. deca 30-60mL/kg dnevno. 10 % do 2L dnevno.D. 5%.HEMOMONT D. glucosi infundibile 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.4din 515-04-3689/04 30.O.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.11.11. boca plastična.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena 55. boca.09.12 GLUCOSI INFUNDIBILE .B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 48. .1din 8600064104076 480/2006/12 07.09.nr . glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE . glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% . 1x500mL 8600097200073 1654/2006/12 15.DigitSoft.8din 481/2006/12 07.8din 8600097010641 2040/2006/12 06. glucose 5% Fresenius. glucosi infundibile 10%. 10 % do 2L dnevno. glucose 5%. 10%.Crna Gora glukoza . izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. boca. glucose 5%.2006 www. odrasli inf.

2007 doziranje: krvarenje iz variksa jednjaka: odrasli početno 1-2mg sporo i.6din 25.2002 G a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341800 film tableta. bočica. uz prisutnu opremu za intenzivnu negu. počinje se sa 500mg dnevno uz doručak nedelju dana. postepeno povećati u zavisnosti od vrednosti glikemije. glucose 5% Fresenius.Srbija metformin . dnevno. ujutro sa doručkom. Metfogamma® 1000. blister.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.2din 8600097011556 515-04-564/03 12.S.HEMOFARM AD . maks.H01BA04 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .USA glipizid . Paralelni lekovi: glibomet® GLUFORMIN . u podne i uveče za one koji uzimaju 3. glucose 5%. derivati sulfonilureje Cena (R) 1042300 tableta. blister. Paralelni lekovi: glucose 10%.abecedni spisak registrovanih lekova 13 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.06. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. dnevno. Siofor® 850.6din 25. 500mg+5mg. bočica.PFIZER . 6 tabl. doza održavanja je 1mg na 4-6 sati.12.2005 Cena 198. glucophage.1din 8606102233135 1239/2007/12 07. www. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl.MERCK SANTE S.A10BB07 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 2x15 kom 3596540060132 298/2005/12 01. dnevna doza je 120-150mcg/kg talesne težine.7din (R) 1341801 film tableta. blister.06. maks.09. Siofor® 500. glibenklamid . GLUCOVANCE® . Siofor® 1000.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043060 film tableta.MANUFACTURING CENTER . maks. daje se pod stalnim nadzorom kardiovaskularne funkcije. Paralelni lekovi: aglurab.2002 780. 1x30 kom 5413973075367 3/2-10-7908 Cena (R) 1042301 tableta. 3x10 kom Cena 66. . ili 3 puta dnevno ujutro. dnevno. 500mg+2.nr . nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. Tefor GLYPRESSIN® . Metfogamma® 500. maks.Francuska metformin. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. liobočica sa rastvaračem u ampuli.co. Metformin. 20mg dnevno.09. deca 30-60mL/kg dnevno.. glucosi infundibile. 1x30 kom 4034541004476 3/2-10-7909 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 5mg uz doručak.8din 3596540050140 296/2005/12 01. 5x5mL Cena 15652. 2x15 kom Cena 235. jednom dnevno 1 tabl. 3g dnevno podeljeno u više doza.5mg. Metfogamma® 850. 5 ili 6 tabl.v. glucosi infundibile 10% GLUCOTROL® XL .Švajcarska terlipresin . 5mg. 5 % do 2L dnevno.DigitSoft. Meglucon 500. 500mg. Trajanje terapije. 1mg/5mL.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.A. Meglucon 850. 10mg. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 433. zavisno od stanja je 2-3 dana.12.

Italija folitropin alfa .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2299.j. 1x1.f® 900 GONAL . 450i./1. Paralelni lekovi: gonal .75mL.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044250 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.A. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.f® 450. . .DigitSoft.F® 450 . 450i. gonal . Paralelni lekovi: gonal .A.f® 900 GONAL .05.F® 300 .j.5mL. 75i.2004 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.75mL. pen sa uloškom. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. zavisno od kliničkog odgovora. zavisno od kliničkog odgovora. liobočica i rastvor u špricu. gonal . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). gonal .5mL Cena 8606102684043 720/2006/12 25. 1050i. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.j. 1x0.f® 1050.f® 450.nr ./0.F® 1050 .j. gonal . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. zavisno od kliničkog odgovora.f® 1050.06.06. gonal . pen sa uloškom. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).2din 515-04-1560/04 10.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI G GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044251 rastvor za injekciju.14 abecedni spisak registrovanih lekova GONAL . Paralelni lekovi: gonal .SERONO PHARMA INTERNATIONAL . 300i.Italija folitropin alfa . gonal .05.F® 300 ../0.06.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. gonal .2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.Italija folitropin alfa .A. 1x1mL g03ga gonadotropini (R) 0044011 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. gonal . liobočica sa rastvaračem u špricu.f® 900 GONAL .75mL Cena 8606102684159 1314/2007/12 12.j.f® 900 www.f® 1050.75mL Cena 8606102884050 718/2006/12 25./0.P.75mL. Paralelni lekovi: gonal . .INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.co.f® 450. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.P. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.f® 300.Švajcarska folitropin alfa . 1x0. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044010 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.P. liobočica sa rastvaračem u špricu.2007 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.f® 300. 1x0. zavisno od kliničkog odgovora.2007 (R) 0044252 rastvor za injekciju. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).75mL Cena 8606102684142 1315/2007/12 12. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).

05.co./1.2007 doziranje: astma: oralno odrasli 3 puta po 0. povlačenjem simptoma. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.2005 doziranje: simptomi gripoznih infekcija i prehlade: početna terapija za odrasle 3 puta dnevno po 2 kaps. ujutru. bočica. 200mg+150mg+25mg+2. kapsule progutati sa dosta tečnosti.5-1mg. zavisno od kliničkog odgovora.5mg.P. .25-0.5mL Cena 8606102684067 719/2006/12 25.R03CC05 G LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (SZR) 1142200 tableta.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.nr .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA 15 g03ga gonadotropini (R) 0044253 rastvor za injekciju.5mL. prevremeni porođaj: 4 puta po 0.A. terapijom.R06AB54 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 1111270 kapsula. hlorfenamin .Nemačka paracetamol. www.5din 4011548004333 273/2005/12 04. 1x10 kom Cena 123. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). 1x1.25mg. gonal . u podne i uveče.5mg tek pošto je aktivnost uterusa suprimirana i.v. deca ispod 4 godine 3 puta 0.abecedni spisak registrovanih lekova GONAL . Paralelni lekovi: gonal . 900i. deca od 4-10 godina 3 puta 0.f® 300.STADA ARZNEIMITTEL AG .f® 1050. GYNIPRAL® . tvrda.Italija folitropin alfa . doza se može smanjiti na 1 kap. pen sa uloškom.5mg. (ujutru.08. kofein.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. u podne i uveče).Makedonija heksoprenalin .125-0. blister.j. gonal .F® 900 .5mg.1din 5310001065058 911/2007/12 03. 0.05.f® 450 GRIPPOSTAD® C .DigitSoft.ALKALOID AD . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. 1x20 kom Cena 181. askorbinska kiselina.

DigitSoft.nr .co.1 abecedni spisak registrovanih lekova www.

1x15mL 8606103100061 1274/2006/12 02.9din 8606103100054 1272/2006/12 02. Paralelni lekovi: Haemate® P 250.1500mL po potrebi.THERA SELECT GmbH .v.ZLB BEHRING GmbH .j. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . do 2000mL u vitalnim indikacijama. Immunate.j. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.2003 www. inj.j.j.j. Wilate® 900 HAEMATE® P 250 . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 4336.ZLB BEHRING GmbH . Cena 40567.+1200i.DigitSoft.B05AA.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066201 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.+600i. Immunate. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.v. 1x5mL Cena 6400din 515-04-991/03 26.Nemačka faktor VIII ./5mL.5%. Haemate® P 250. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.Nemačka faktor VIII.08. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. ili kontinuirana infuzija. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.BIOTEST PHARMA GmbH .)/5mL. 250i. Wilate® 900 HAEMOCTIN SDH . Wilate® 450.08. Wilate® 450. 1x5mL 8606103100047 1273/2006/12 02.ZLB BEHRING GmbH . Haemate® P 500. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . a primenjuje se kao i.4din 515-04-3187/03 07.2003 doziranje: individualno. inj. HAEMATE® P 1000 .08.. liobočica sa rastvaračem.nr .4din (1000i.v.j. količina infuzije zavisi od gubitka krvi. liobočica sa rastvaračem. 10x500mL B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066202 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.+2400i. a primenjuje se kao i.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. liobočica sa rastvaračem. 1x10mL Cena 20944. deca po potrebi. 3. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.8din (250i.08. boca. odrasli 500 .12.)/10mL.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0172031 rastvor za infuziju.Nemačka faktor VIII.abecedni spisak registrovanih lekova 1 H HAEMACCEL .B02BD06 ANTIHEMORAGICI H B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.Nemačka faktor VIII. (500i. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . liobočica sa rastvaračem. Wilate® 900 HAEMATE® P 500 . Wilate® 450. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.)/15mL.j. u vitalnim indikacijama. a primenjuje se kao i.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066630 liofilizat za rastvor za injekciju.co. Immunate. ili kontinuirana infuzija. Cena 10231.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. Haemate® P 500. ili kontinuirana infuzija.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.Nemačka poligelin . inj.

2006  (R) 1070841 tableta. maks.I.5-5mg.7din 3838989576998 662/2007/12 08.KRKA. maks.05mg/kg/dan. Paralelni lekovi: Beriate P.02.02.025-0.2006 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.08. ampula. bočica. 1x25 kom Cena 165din 3838989576875 661/2007/12 08. D. 60-100mg dnevno. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL .D.j. 10mg. 0. podeljeno u 2-3 doze.j. podeljeno u 2-3 doze.2003 Cena 24000din 515-04-991-2 26.4din 3838989577018 659/2007/12 08.06. 10mg. blister. jaka krvarenja 40 .D. Paralelni lekovi: Haldol®. rastvor./10mL. Haloperidol. 1x10mL 0066632 liofilizat za rastvor za injekciju. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. bočica. octanate 250 HALDOL® .N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 1070840 tableta.5-5mg.0250. Haloperidol Sopharma HALDOL® DEPO . 60-100mg dnevno. Haldol® depo. 0. 1x30 kom Cena 506. 1x25 kom Cena 165din 8600097011020 118/2006/12 03. maks.2000  (R) 2070842 oralne kapi.7din 3838989577025 660/2007/12 08.5-5mg./10mL. 500i. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.150mg/kg/dan. deca od 3-12 godina 0. octanate. 1x10mL Cena 59. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. .maks.j.j. 2mg/mL. plastična bočica. 2x15 kom Cena 376din 8600097010726 119/2006/12 03.25 i. 5x1mL Cena 1477.5din 8600097011464 03-6708/99 07.co.5din 03-6707/99 07..50 i. Haloperidol. jača krvarenja 15 .05mg/kg/dan.150mg/kg/dan. emoclot.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070207 rastvor za injekciju. 300mg na 4 nedelje./kg. po potrebi ponoviti posle 2 nedelje. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL SOPHARMA . D. deca od 3-12 godina 0. liobočica sa rastvaračem. 2mg. Paralelni lekovi: Haldol® depo. Haloperidol www.1 (SZ) (SZ) 0066631 liofilizat za rastvor za injekciju.15 i. ampula. 50mg/mL. octanate 1000. 5mg. Paralelni lekovi: Haldol®.HEMOFARM AD .2000 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. TOVARNA ZDRAVIL. maks. 10x1mL Cena 272. 10x1mL H Cena 242.08. 2mg.DigitSoft.150mg/kg/dan.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070200 rastvor za injekciju.06. 60-100mg dnevno.025-0. 1000i./kg. deca od 3-12 godina 0.2007  (R) 1070202 tableta. ampula.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: uobičajeno 50mg na 4 nedelje./kg.Srbija haloperidol . parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. 5mg/mL.Srbija haloperidol .03.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070843 rastvor za injekciju.Slovenija haloperidol .KRKA.2007  (R) 1070205 tableta. podeljeno u 2-3 doze. maks. Haldol® depo. bočica. TOVARNA ZDRAVIL.Slovenija haloperidol .nr .03. maks.2003 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VII): 10 . . emoclot d.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.03.HEMOFARM AD .j. liobočica sa rastvaračem. 0. 1x10mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 12200din 515-04-991-1 26.03. Paralelni lekovi: Haldol®.05mg/kg/dan.

ZDRAVLJE A. maks.2003 Cena 370. održavanje anestezije: 0. fiola. Paralelni lekovi: Haldol®. HARTMANOV RASTVOR . .12. 0.05mg/kg/dan. 3x10 kom 8600064117663  (R) 2070802 oralne kapi. 6. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.276g/L. Haldol® depo.294g/L+3.1din 515-04-4001/03 22. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. 1x25 kom 8600064117649  (R) 1070801 tableta.5 L).25g/L. deca od 3-12 godina 0. Haloperidol HALOTHAN . maks. 60-100mg dnevno. stanja sa acidozom. 50mL. kalcijum-hlorid.5-5mg.2007 doziranje: terapija šoka.2003 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.5-2% (deca i odrasli).01. u urgentnim stanjima. 1x50mL Cena 252din 8608811001623 3/2-10-7960 13.2006 doziranje: terapija šoka. 10x1mL 8600064117687  (R) 1070800 tableta. boca.ZDRAVLJE A.02.4din 515-04-4003/03 22. 2mg. 1x10mL 1 Cena 124.12.02g/L+0.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175410 rastvor za infuziju. kalijum-hlorid.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05BB rastvori za elektrolitni disbalans Cena (Z) 0175185 rastvor za infuziju. 6g/L+0.4din 8600097010627 395/2007/12 30. prosečno 60 kapi/min. 10mg.5-2% (deca) ukiseoniku ili smeši azotsuboksida i kiseonika.4din 8600064104601 120/2006/12 06. maks.D. 180 kapi/min.D. natrijum-laktat .HEMOFARM AD .abecedni spisak registrovanih lekova HALOPERIDOL SOPHARMA . blister.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 0070803 rastvor za injekciju.co.03. maks.12.2001 doziranje: indukcija anestezije: individualno. prosečno 60 kapi/min. kalijum-hlorid.Srbija haloperidol . 1x500mL 76. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate HARTMANOV RASTVOR .nr . . po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata.2003 Cena 165din 515-04-4000/03 22. rastvor.373g/L+0.D.373g/L+0. 2mg/mL.5 L). bočica.025-0.Srbija natrijum-hlorid. 1x500mL Cena 76.N01AB01 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 9080091 rastvor za inhalaciju.12. natrijum-laktat .9din 515-04-4002/03 22. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.294g/L+6. podeljeno u 2-3 doze. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg.Srbija halotan .JUGOREMEDIJA A. ampula. kalcijum-hlorid. u urgentnim stanjima. stanja sa acidozom.DigitSoft.2003 Cena 47.Srbija natrijum-hlorid. bočica. 5mg. koncentraciju postepeno povećavati na 2-4% (odrasli) ili 1. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate www.150mg/kg/dan. ZRENJANIN . 180 kapi/min. boca.

2din 3838989500207 515-04-02568-2 28.2004 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0.5%.Makedonija gvožđe(ll)-fumarat .2004  (R) 1071757 tableta.09.09. blister. 4mg dnevno.Srbija kvinapril. profilaksa 1 kapsula dnevno. 20mg+12. 4mg dnevno.HEMOFARM AD .HEMOMONT D. tvrda. 2x15 kom Cena 203.O.Crna Gora hipromeloza . panična stanja: 1-10mg dnevno podeljeno u više doza. 0. prisustva stranog tela u oku. hidrohlortiazid . zapaljenja. Paralelni lekovi: Ksalol®.08.2007 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. zolarem HEMODROPS .N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071755 tableta. dnevno (uvek u isto vreme. najbolje ujutru).5din 3838989500184 515-04-02568-1 28. bočica.2002 doziranje: odrasli terapija 2 puta po 1 kapsula. . bočica staklena.Slovenija alprazolam .O.08.co.O. kontaktnog sočiva. rastvor.5mg. 2x10 kom Cena 418din 8600097010542 2064/2007/12 25.S01GA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091080 kapi za oči. artelac edo.O.25mg. 1x30 kom Cena 151.09.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. 0. . Isopto Tears HEMODROPS .2din (R) 7099071 kapi za oči. 0. Paralelni lekovi: artelac.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. Xanax®.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (R) 7099071 kapi za oči.HEMOMONT D. Isopto Tears HEMOKULIN® .03%.3din 8600097200141 1285/2007/12 12. HELEX® .5%. HEMOKVIN PLUS® .KRKA. maks.5mg.D.5mg. depresija: 3 puta po 0. rastvor. oralni preparati (R) 1060140 kapsula. rastvor. maks. 0. 1x10mL Cena 48. blister. bočica.HEMOFARM AD . D.200 abecedni spisak registrovanih lekova HEFEROL® .06.Srbija hipromeloza . Paralelni lekovi: artelac.11.B03AA02 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kapsula dnevno. .09.25mg.DigitSoft. 1x10mL 8600097200196 515-04-1757/03 11. bočica staklena. artelac edo. www.Crna Gora nafazolin . 1x10mL Cena 80.2004  (R) 1071756 tableta. 2x15 kom Cena 131. blister.nr .S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance Cena 80.ALKALOID AD . 2x15 kom Cena 104din 3838989500177 515-04-02568/03 28. 350mg. TOVARNA ZDRAVIL.2007 doziranje: hiperemija i/ili edem konjunktive nastali usled alergijske reakcije. 1mg. blister.1din 5310001008284 3/2-10-5760 10. 0.C09BA06 H LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401030 film tableta. povrede oka: 1-2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3-4 sata.2din 8600097200196 515-04-1757/03 11.

200mg/5mL. kongestivna srčana insuficijencija početna doza 1-2 tablete dnevno. zatim 1 puta po 250mg naredna 4 dana.2004 Cena 2406. hronična opstruktivna plućna bolest.06. HEPA-MERZ® . ampula.Srbija hidrohlortiazid. zmax HEMOPRES .40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. tvrda.12. monokomponentni (R) 1103731 film tableta.Srbija azitromicin .2003 doziranje: infekcije respiratornog trakta. brzina inf.DigitSoft. 80mg dnevno. blister.8din 974/2007/12 10.co. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.12. blister. 30x1 kom 515-04-5174/03-1 03.abecedni spisak registrovanih lekova HEMOKVIN® . po potrebi povećati do 4 tablete dnevno. otitis media: odrasli i deca preko 45kg 1 puta po 500mg prvi dan. zatim 5mg/kg naredna 4 dana.Merz Pharma Gmbh & Co.2005 Cena 501. 5 g/sat. HEPARIN .C03EA01 DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1400400 tableta.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5 .1din (R) 1325482 film tableta.nr .B01AB01 H ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062035 rastvor za injekciju.7din (R) 1103732 film tableta..5mg dnevno.25mL 8608808100797 Cena 95. KGaA .j. amilorid .C09AA06 201 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 5x0.8din (R) 3325481 sirup. 5g/10mL. 4x10 kom Cena 103. 1x3 kom 8600097012041 515-04-2911/03 03. deca ispod 45kg: 1 puta po 10mg/kg prvi dan.25mL. blister.J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325480 kapsula. 40mg dnevno. 50mg+5mg. 1x20mL 8600097011945 515-04-2910/03 03.HEMOFARM AD . 10x10mL Cena 6319din 515-04-5173/03 03.12.5din (R) 2127451 granule./0.A05BA. 2x10 kom 8600097010184 634/2005/12 12. 250mg. 100mg/5mL. bočica od tamnog stakla.3din (R) 3325483 sirup. ciroza jetre sa izraženom simptomatologijom (hepatiana encefalopatija): oralno 1-3 puta po 3-6g dnevno. blister.2004 doziranje: masna jetra.01.05. infekcije kože i potkožnog tkiva. blister.12. maks.2007 www. bočica. 1x6 kom Cena 466. 3g.1din 8600097011303 3/2-10-3696 15. HEMOMYCIN .06. 20mg.Srbija heparin . dnevno. 5000i. 1x20mL 8600097011563 3/2-10-3698 15.HEMOFARM AD .8din 8600097010467 635/2005/12 12.2007 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno 1-2 tablete dnevno.10mg dnevno.2003 Cena 309.06.06. doza održavanja 20 . Paralelni lekovi: Sumamed.20mg dnevno. ampula. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (SZ) 0127452 koncentrat za rastvor za infuziju. maks.2002 Cena 164. doza održavanja 10 .2002 Cena 466.5 . maks. 10mg.3din 8600097400497 317/2007/12 23.Srbija kvinapril .HEMOFARM AD . hronični hepatitis. 500mg.GALENIKA AD . kesica. 2x10 kom Cena 275.Nemačka l-ornitin-l-aspartat . parenteralno do 20g inf.

j.j. treonin.52g/L+0.4din 860009712249 3/2-10-7309 25. 15 000-20 000 i. glacijalna sirćetna kiselina.73g/L+2.2007 Cena (BR) 4108185 gel. nastaviti kontinuiranom inf. lečenje obliterisanih hemoroida: mast 2 . fenilalanin. posttraumatski hematomi.12.2007 Cena 782.c. valin ./kg/sat ili s.07.C05AA04 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (BR) 4108020 rektalna mast.j. 500i. 120i. 500i.2007 doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi.Srbija heparin . 250 i. supozitorije 1-2 puta dnevno.7g/L+ 10.4din (BR) 5108021 supozitorija.+1.j. viatromb HEPATHROMBIN H . ampula. 300i. deca i odrasli male telesne mase 5000 i. hematom.co. 1x500mL Cena 423. boca. 65i.v. 5x1mL Cena 95./g+2./g. tuba sa aplikatorom.HEMOFARM AD . bolusom.j. polidokanol . doza za odrasle 18. www. maks.2002 doziranje: insuficijencija jetre sa ili bez poremećaja cerebralne funkcije (encefalopatija). 1x40g 8600097010207 1488/2007/12 10.05.8g/L+ 10.07. 1x40g Cena 8600097010191 1487/2007/12 10. prednizolon.v. glicin. ampula.88g/L+1./mL. serin. prolin. 15-25 i.Srbija heparin. analne fisure.2007 doziranje: tromboflebitis./5mL.72g/L+0. HEPASOL 8% .24g/L+4. ulkus kruris.j.82g/L+2. metionin. 1x20g Cena 36.j. 300i.j.09. distorzija): 2-3 puta nanositi mast ili gel na obolelo mesto i blago utrljati. histidin. praćeni zapaljenjem. izoleucin./sat ili s.j.j.675mg+30mg.05. tuba. 10x5mL 8608808100773 976/2007/12 10.j. 4.c.2007 Cena (BR) 4108182 gel. leucin. bolusom. na 12 sat.8din 8608808100780 975/2007/12 10. povrede kod spor tista (otok.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174030 rastvor za infuziju. nastaviti kontinuiranom inf. 1x40g (8600097010214) 1490/2007/12 10.j.1din (SZ) 0062037 rastvor za injekciju.2007 Cena 34.202 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0062036 rastvor za injekciju./g.nr .4din 8600097010306 2063/2007/12 25. HEPATHROMBIN .DigitSoft. ekcemi i svrab u perianalnom predelu.4g/L+13.07.Srbija alanin. cistein. 5000i. 25000i.42g/L+4. hepatična koma ili prekomatozna stanja: individualno.1g/L+5. i. 1000-2000 i.07.75mL/kg dnevno.09.j.4 puta dnevno mazati u tankom sloju. tuba./g.4g/L+0. triptofan. lizin.64g/L+10. arginin.2007 doziranje: tromboze dubokih vena i plućna embolija: odrasli 5000 i. i. Paralelni lekovi: Lioton 1000.09g/L+6. priprema za operaciju i post operativno lečenje hemoroida.233mg/g+30mg/g. blister. tuba.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108180 krem.j. 1x10 kom 8600097010344 2062/2007/12 25./g./kg na 12 sati.2007 Cena (BR) 4108184 krem. 1x40 g) 8600097010221 1489/2007/12 10.08g/L.88g/L+5.HEMOFARM AD . tuba.HEMOFARM AD .

a 33mL/kg 6% rastvoru koji je kod nas registrovan). septički kao i šok zbog opekotina): uobičajena doza 500-1000mL jednom dnevno. tokom 90 minuta.11.co.HEMOMONT D. maks.06. 320mg/mL. dnevna doza 33mL/kg (maks. odrasli i deca starija od 12 godina 33mL/kg. traumatski.01. voluven HETASORB® 6% .O.v.Nemačka hidroksietil skrob.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . septički.Francuska joksaglinska kiselina . glositis.O.7din 8606102767166 96/2006/12 31. rastvorljiva u vodi (SZ) 0194350 rastvor za injekciju. inf.nr . kao i šok zbog opekotina): individualno doziranje. niskoosmolarna kontrastna sredstva. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom.5din 04.2004 2312. . 1x50mL Cena 515-04-3885/03 (SZ) 0194351 rastvor za injekciju. u kombinaciji sa taksanima kod metastatskog karcinoma dojke: preporučena početna udarna doza 4mg/kg i.06. preporučena nedeljna doza održavanja 2mg/kg i.DigitSoft.abecedni spisak registrovanih lekova 203 HERCEPTIN® . bočica od tamnog stakla. boca staklena.01.L01XC03 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039345 prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju. brzina davanja inf. 1x500mL Cena 796. gingivitis.SERUMWERK BERNBURG AG . 60g/L+9g/L. HETASORB® 10% . faringitis. tokom 30 minuta. 100g/L+9g/L.F. bočica staklena. traumatski.GUERBET . tonzilitis. dnevna doza 20mL/kg telesne mase. deca do 3 godine 10-15mL/kg. 1x100mL Cena 515-04-3886/03 doziranje: doze zavise od vrste Rö snimanja.2007 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. 440mg. iznosi do 20mL/kg telesne mase/sat.2005 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski.8din 04. sprečavanje superinfekcije: 2 puta dnevno 1 kašiku nerazblaženog rastvora držati u ustima 30 sekundi i ispljunuti.4din 8600097010245 515-04-2922/03 07. 320mg/mL. boca staklena. inf. isključivo sa preteranim stvaranjem HER2 proteina. stomatitis.Švajcarska trastuzumab . 0. 1217.10.Srbija heksetidin . liobočica sa rastvaračem.oralnu primenu (BR) 4120250 rastvor.2006 doziranje: metastatski karcinom dojke.V08AB03 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna. bočica staklena. www. maks. voluven HEXABRIX 320 .2003 doziranje: lakše i umerene upale i infektivne bolesti usne duplje. 1x20mL Cena 150422.2004 HEXORAL® .B05AA07 H SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179345 rastvor za infuziju. natrijum-hlorid . natrijum-hlorid .2din 8600097003049 77/2007/12 11. Paralelni lekovi: Hetasorb® 10%.A01AB12 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . pre i nakon operativnih zahvata u ustima i kod manjih povreda u ustima.Crna Gora hidroksietil skrob.B05AA07 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179346 rastvor za infuziju. deca 3-12 godina 15-20mL/kg.1g/100mL .HEMOFARM AD . dnevna doza od 20mL/kg odgovara rastvoru od 10% istog preparata. 1x200mL Cena 99. kao monoterapija kod bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke koje su već lečene hemioterapijom jednom ili više puta.v. 1x500mL Cena 646din 8600097002660 449/2005/12 07. Paralelni lekovi: Hetasorb® 6%.

boca.J07AG01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova H j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011878 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2din 8606103683045 2113/2006/12 14. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata.Srbija himekromon . . blister.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123642 obložena tableta.D08AC02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ac bigvanidi i amidini (BR) 4156040 koncentrat za rastvor za kožu. Paralelni lekovi: Hydrocortison HIMEKROMON .2003 doziranje: dezinfekcija predmeta i rana: 10mL razblaženo vodom do 1 L. deca od 6-12 meseci (ako prethodno nisu vakcinisana) 2 doze po 0. deca do 1 godine 25mg i.Srbija hlorheksidin .Belgija vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B . status astmatikus).02. deca od 6-12 godina 100mg dnevno.2006 doziranje: profilaksa teških. dnevno.2006 (Z) 0011908 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.3din 8606103683052 2114/2006/12 14. revakcinacija u 2-oj godini života.5mL počevši od 6-te nedelje života.11. deca od 1.204 HIBERIX™ .5 godina 50mg dnevno.GALENIKA AD . 1x0. 10mcg/0.nr .08. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela.11.2006 (Z) 0011879 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. bočica. liobočica sa rastvaračem u špricu. .v. Paralelni lekovi: act-HIB HIBIDEKS . revakcinacija u 2-oj godini života.11.5mL. 10mcg/0. 100x0. HIDROKORTIZON .A.9din (SZR) 0047121 liofilizat za rastvor za injekciju. hepatobilijarna glavobolja 400mg ujutro odmah posle buđenja i 400mg uveče.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZR) 0047120 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Mendiaxon www.2007 doziranje: holecistopatije. 1x1 kom Cena 57. epiglositis.8din 8600064104830 543/2007/12 27.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.ZDRAVLJE A. sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis.DigitSoft. 100mg. 5%.2002 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde.6din 515-04-1627/03 07. liobočica sa rastvaračem u bočici. inflamatorne i antireumatske bolesti: odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2. bočica. 2x10 kom Cena 52. artritis.5mL Cena 590. deca od 1-5 godina (ako prethodno nisu vakcinisana) samo jedna doza od 0.11.D.5mL.co. sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0.5mL. šok. 10mcg/0. anafilaktička reakcija.2002 Cena 174.5mL Cena 1268.Srbija hidrokortizon . inf. 500mg. 1x0. 1x1 kom 8600097011006 3/2-10-7633 25. 200mg. liobočica sa rastvaračem u bočici. 1x1000mL Cena 331.5mL u razmaku od 1 meseca. preoperativna dezinfekcija: 100mL razblaženo sa 170mL vode i 730mL koncentrovanog alkohola.HEMOFARM AD .5mL.5mL Cena 57100din 8606103683069 2115/2006/12 15.4din 8600097010986 3/2-10-7632 25.11. hipersenzitivne reakcije (angioedem.

08. doza se može povećavati do 80mg.nr . po potrebi povećavati svake 4 nedelje do maks. 3x10 kom 5310001178857 1279/2006/12 02. 10mg. tuba. 1x10mL 8600097403559 674/2007/12 09. 1x5g Cena 67din 8600097200233 3/2-10-9559 07. 2x15 kom 5310001178888 1281/2006/12 02.co.DigitSoft.08. i. Simvastatin. 1g. blister.01.O. u podeljenim dozama. a zatim u ređim intervalima.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090816 mast za oči.08.01. večernja doza najveća. tokom 5 uzastopnih dana.4g/m2 telesne površine (30-60mg/kg telesne mase) dnevno. 1x1g Cena 1930. 1x5g Cena 57.BAXTER ONCOLOGY GmbH . blister. 20mg. bočica. koronarna bolest: 20mg/dan (uveče). Simvor. ukapati u unutrašnju stranu donjeg kapka. Hloramkol® HLORAMKOL® . 1%.Crna Gora hloramfenikol .9din 5310001186760 515-04-2339/03 27. doze 80mg/dan.abecedni spisak registrovanih lekova 205 HLORAMFENIKOL ALKALOID® .O. 1x2g Cena 4424. 1x500mg Cena 1231. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. 3x10 kom 5310001178864 1280/2006/12 02.2001 Cena (R) 7090816 kapi za oči.2006 Cena (R) 1104611 film tableta. kao dugotrajna 24 časovna inf.HEMOMONT D. .Nemačka ifosfamid .Makedonija simvastatin .v. 1%. bočica.12. zocor® HOLOXAN® . www.11.2-2.03.ALKALOID AD .2007  (SZ) 0031052 prašak za rastvor za injekciju. tuba.ALKALOID AD . bočica. 2g. blister. Paralelni lekovi: chloramphenicol.3din 5413760293660 94/2007/12 11. rastvor. Hloramfenikol alkaloid® HOLLESTA . Paralelni lekovi: chloramphenicol. vasilip®. prvih 48 sati mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka. a zatim u ređim intervalima.6din 5413760293646 96/2007/12 11.2003 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata. 40mg. 5g/m2 telesne površine (200mg/kg telesne mase).2006 doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče). 500mg.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090815 mast za oči. 5mg/mL.2007 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata 1-2 kapi prvih 48 sati. bočica staklena. Simva HeXaL®.2007  (SZ) 0031051 prašak za rastvor za injekciju.2006 Cena (R) 1104612 film tableta.L01AA06 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci  (SZ) 0031050 prašak za rastvor za injekciju.2007 doziranje: inoperabilni maligni tumori osetljivi na ifosfamid: 1. lečenje traje najduže 5 dana.Makedonija hloramfenikol . Paralelni lekovi: cholipam.C10AA01 H SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze Cena (R) 1104610 film tableta.01.6din 5413760293653 95/2007/12 11.

Švajcarska insulin lispro .co. B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179350 rastvor za infuziju. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.6din 3/2-10-4006 01. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.LILLY FRANCE S. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.B05AA01 a10aB insulini i analozi. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. Ljudski albumin 20%. 100i.j.Nemačka albumin. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) H Cena 2827din 177/2006/12 13. humani . vrstu insulina.BAXTER AG . UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . preeklampsija).A10AB04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3370. zavisi od indikacije i stanja bolesnika.08.Austrija albumin. ciroza jetre.08. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. kratkog dejstva (R) 0041507 rastvor za injekciju.7din 3/2-3215 02.11.nr .2002 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN .S. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. 20%. 100i. ciroza jetre.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. bočica. parenteralni.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 2310din 515-04-852/03 29.A10AB04 a10aB insulini i analozi. malo soli. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. 20%. boca.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179360 rastvor za infuziju. 1x50mL Cena 1991. Ljudski albumin 20%. preeklampsija). posle porodjaja).DigitSoft./mL.ELI LILLY EXPORT S. 1x50mL 3/2-10-4005 02. posle porodjaja).1din 9002864012039 554/2005/12 18. akutni edem.Francuska insulin lispro . hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. Paralelni lekovi: Humalog® HUMALOG® .2003 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. . bočica. 20%.04. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179315 rastvor za infuziju.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.m. parenteralni. vrstu insulina. humani . malo soli.07. preeklampsija).b.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j./mL. 1x50mL Cena 2310.20 abecedni spisak registrovanih lekova HUMALOG PEN . uložak. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. akutni edem. za vreme operacija. akutni edem. kratkog dejstva (R) 0041512 rastvor za injekciju.2002 Cena 2310din (SZ) 0179351 rastvor za infuziju.A.Austrija albumin.BIOTEST PHARMA GmbH . bočica. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. . 5%. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. Paralelni lekovi: Humalog Pen HUMAN ALBUMIN .A. humani . za vreme operacija. posle porodjaja). ciroza jetre.H .2005 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. za vreme operacija.02. 1x250mL www.

/mL. posle porodjaja). bočica. Norditropin® NordiLet® H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044312 liofilizat za rastvor za injekciju./mL.3mg dnevno. 1x1mL Cena 930din 8606002990220 1358/2007/12 19.06. 150i. bočica. bočica.06. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% .J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 20%.DigitSoft. UMaN aLBUMIN HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN . 18i. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.0mg/m2 dnevno. za vreme operacija.05mg/kg dnevno. Turner-ov sindrom: 0. MALO SOLI . istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20 i.j.2007 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: primeniti što ranije.035mg/kg dnevno. a ostatak u glutealni mišić).abecedni spisak registrovanih lekova 20 gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.2din 3/2-10-2856 16. Ljudski albumin 20%.5g. specifični (Z) 0013250 rastvor za injekciju. 1x50mL Cena 2310din 8606103100108 774/2006/12 05.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . Ig vena. 1x50mL Cena 5195. ciroza jetre.05. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. karpula sa rastvaračem. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana.j.Srbija imunoglobulin (IgG-7S).INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . malo soli. 1x2mL 8606002990237 1354/2007/12 19. octagam® HUMATROPE . odnosno 0.ELI LILLY EXPORT S. 150i.025-0. humani . supstituciona terapija: odrasli 0. 2.j. nespecifični (SZ) 0013462 rastvor za infuziju.Nemačka albumin.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H Cena 14180. Paralelni lekovi: Imogam rabies. 1x5mL 8606002990244 1357/2007/12 19.j.06.co.Srbija rabies imunoglobulin. Ljudski albumin 20%. bočica.7-1. bočica.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179190 rastvor za infuziju.15-0. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. . 150i.06. odnosno 1.07. 5g. Paralelni lekovi: Human albumin. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja.A.. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING.Švajcarska somatropin . 1x3mL www. intravenski .05.4mg/m2 dnevno.2007 Cena 4650din (Z) 0013252 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring./kg (½ doze infiltrirati oko rane. 1x100mL 8606002990190 3/2-10-1478/4 30. bočica. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. preeklamsija).2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. humani . Paralelni lekovi: genotropin®.j. akutni edem.2002 Cena 10328.ZLB BEHRING GmbH . teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.1din 8606002990183 3/2-10-1478/3 30. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.2007 Cena 1860din (Z) 0013251 rastvor za injekciju.nr ./mL.1din (SZ) 0013463 rastvor za infuziju.

HUMULIN M3 .ELI LILLY EXPORT S.20 HUMODAR B . 100i.nr .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL./mL.INDAR . 5x3mL Cena 3/2-10-3217 02. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041514 suspenzija za injekciju. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i. parenteralni./mL. srednje dugog dejstva (R) 0041543 suspenzija za injekciju. 5x3mL Cena 515-04-2368/03 03. .A. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AC01 a10ac insulini i analozi.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan. a10ac insulini i analozi.12. karpula.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-2 23./mL. 40i. vrstu insulina. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.S.11.Ukrajina insulin humani .12. bočica.A10AC01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-1 23.A10AD01 a10ad insulini i analozi. bočica. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041427 suspenzija za injekciju. vrstu insulina. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. bočica.DigitSoft. parenteralni. humani .j.A.j.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. parenteralni.Ukrajina insulin izofan .j.co. 1x10mL Cena 515-04-2367/03 03.INDAR . parenteralni.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina.12.11. karpula. . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041428 suspenzija za injekciju. parenteralni. 1x10mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03 23.j. 40i. humani .j. .A. 1x10mL H HUMODAR R .LILLY FRANCE S.04.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. kratkog dejstva (R) 0041542 rastvor za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. HUMULIN NPH . srednje dugog dejstva (R) 0041541 suspenzija za injekciju.INDAR . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Francuska insulin izofan ./mL.2001 www.Ukrajina insulin izofan .ELI LILLY EXPORT S. parenteralni. vrstu insulina.j./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. HUMULIN PEN M3 . HUMODAR C25 .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 40i.

deca od 6-12 godina 100mg dnevno.j. 1x5g Cena 43. 5x3mL H OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (R) 0169160 rastvor za injekciju. ekcematozni keratokonjunktivitis. Paralelni lekovi: Hidrokortizon HYDROCORTISON . monokomponentni (R) 4090620 mast za oči. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047410 suspenzija za injekciju.2004 doziranje: patološke promene u zglobovima usled povrede ili degeneracije. episkleritis.Švajcarska insulin izofan . neinfektivni alergijski konjunktivitis.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.ELI LILLY EXPORT S. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. vrstu insulina. deca do 1 godine 25mg i.5 godina 50mg dnevno.3din 8606103275011 515-04-247/03 14.M09AX01 a10aB insulini i analozi. www.01. .Italija hijaluronska kiselina .FIDIA FARMACEUTICI SPA . vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.01. parenhimatozni keratitis. 1%. sklerokeratitis. tokom 5 nedelja.A10AB01 a10ac insulini i analozi.Srbija hidrokortizon . tuba. HUMULIN PEN NPH . karpula. na 2-3 nedelje. bočica.2007 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde: tablete 2050mg dnevno podeljeno u 2 doze. 10mg/mL. HYALART . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. inf. srednje dugog dejstva (R) 0041515 suspenzija za injekciju.04. difuzni skleritis.DigitSoft. .GALENIKA AD .abecedni spisak registrovanih lekova 20 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2din 8608808100810 73/2007/12 11. 1x10mL Cena 143.S01BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi.2din 8608808100834 75/2007/12 11. uveitis: 1-3 puta dnevno na unutrašnju stranu donjeg kapka. adjuvantna terapija u ortopedskoj hirurgiji: 20mg jednom nedeljno. akutni i hronični iridociklitis. 1x20 kom 8608808100803 74/2007/12 11. kontejner za tablete.11.v.GALENIKA AD .S. HYDROCORTISON . 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. 1x2mL Cena 2171. parenteralni.1din 515-04-2369/03 03. kratkog dejstva (R) 0041425 rastvor za injekciju. odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2.co.LILLY FRANCE S.Francuska insulin humani . parenteralni. vrstu insulina. deca od 1./mL.2007 doziranje: akutni i hronični konjunktivitis. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL. 25mg/mL. 100i.Srbija hidrokortizon .8din (R) 1047411 tableta.nr . dnevno. ampula.2007 Cena 95.j.01. 20mg. 100i. HUMULIN R . injekcije 25-50mg intraartikularno.A.A.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-3214 02.01.

tuba.N01AX07 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080300 rastvor za injekciju.09.Belgija etomidat . Paralelni lekovi: geokorton HYPNOMIDATE® . kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.GALENIKA AD . slabog delovanja (grupa I) (R) 4152075 mast. 3 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. alergijski dermatitis izazvan lekovima.V.2003 www.5din (R) 4153106 mast. kombinacije sa antibioticima (R) 4153105 mast. tuba. DERMATOLOŠKI PREPARATI H d07ca kortikosteroidi.2005 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla. eritrodermija.GALENIKA AD . 20mg.3mg/kg.210 HYDROCORTISON . ampula.2007 doziranje: akutni i hronični ekcem. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07aa kortikosteroidi. 1x20g 8608808100872 62/2005/12 08.D07CA01 KORTIKOSTEROIDI.09.2005 Cena 152.D07AA02 abecedni spisak registrovanih lekova KORTIKOSTEROIDI. tuba.DigitSoft. ubodi insekata.9din 8608808100865 61/2005/12 08. 1%+3%.nr .Srbija hidrokortizon. promene na koži kod eksudativne dijateze.07. oksitetraciklin .9din 8608808100841 76/2007/12 11.5%. 1x5g Cena 50. 5x10mL doziranje: indukcija anestezije: uobičajena doza 0.Srbija hidrokortizon . 2. slabog delovanja. HYDROCYCLIN . 1x5g Cena 47.2-0. . alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. inflamatorna oboljenja sluzokože: mast za kožu.01. dečiji hronični neurodermatitis. alergijski dermatitis.4din 515-04-273/03 02. 1%+3%.co. Cena 641.

2004 Cena 68. deca 6-9 godina 2-3 puta dnevno po 1 tabl. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. doza održavanja 0. deca 13-14 godina 4-5 puta dnevno po 1 tabl.2007 Cena 91. odrasli 2-3 tabl.4 g/d. Paralelni lekovi: Brufen®.2004 Cena 98.6-1. 100mg/5mL.abecedni spisak registrovanih lekova 211 I IBU . Nurofen active. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. u podeljenim dozama2-3 puta dnevno. 2.06.. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. deca od 1-2 god. 400mg. 200mg. 3x10 kom 8608813900108 (R) 1162531 obložena tableta. Nurofen. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. posle jela. blister.HEMOFARM . blister.01. 3x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162530 obložena tableta.07. bočica. 400mg. deca od 3-7 god.M01AE01 M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162640 obložena tableta. Ibu . Ibuprofen.2-1. maks.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. tablete se uzimaju nezavisno od obroka.2-1.3din (R) 1162642 film tableta.Srbija ibuprofen . Paralelni lekovi: Brufen®.Hemofarm.2 g/d. 2x10 kom Cena 178.2 g/d. Nurofen active. blister. rastvoreneu čaši vode.Hemofarm.06.O. deca 10-12 godina 3-4 puta dnevno po 1 tabl.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.5din (R) 1162488 film tableta.6-1.REMEDICA LTD . 3-4 puta po 50mg.2003 www. Nurofen.4 g/d. doza održavanja 0.5din 515-04-1120/03 15. Upfen IBUPROFEN . Nurofen active. blister. rupan.2007 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.4din 8600097011938 3/2-10-4807 25. 3-4 puta po 200mg. rupan. 200mg.M01AE01 I ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 90din 515-04-293/04 28. deca od 8-12 god. Nurofen Liquid. deca od 1-2 god. 3-4 puta po 200mg. deca od 8-12 god. Ibu . 2x10 kom 515-04-294/04 28.6din (R) 3162482 oralna suspenzija..Srbija ibuprofen . 3x10 kom 8608813900115 Cena 91. maks.HEMOFARM AD .O.co.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 104.HEMOFARM AD .M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162483 šumeća tableta. Upfen IBUPROFEN . sirup 3-4 puta po 50mg.REMEVITA D.Kipar ibuprofen .DigitSoft. sirup 3-4 puta po 100mg.nr . blister. 3x10 kom 8600097400275 318/2007/12 23.2din (R) 1162641 obložena tableta. fiola. 3-4 puta po 100mg. 400mg. 2. Nurofen Liquid. NIŠ . 200mg. Nurofen. 1x100mL 8600097400503 2073/2007/12 25. Nurofen Liquid.06. blister. deca od 3-7 god.09. 2x10 kom 515-04-290/04 28.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: kod odraslih i dece iznad 6 godina.09. Upfen IBUPROFEN . 600mg..09.Srbija ibuprofen .2003 Cena 104. Paralelni lekovi: Brufen®.5din 515-04-1120-1 15. rupan. posle jela.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.

8g/d u 3-4 pojedinačne doze. 50mg/mL.25g+400i.Italija imunoglobulin (IgG-7S).2-1. maks. Upfen IBUPROFEN .M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167120 krem. VITAMINI a11jB vitamini sa mineralima (R) 1053300 tableta za žvakanje. blister.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu Cena 93.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.6-1.Srbija ibuprofen .P. IG VENA .09. Paralelni lekovi: Brufen®.DigitSoft.D.2007 www.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 106. Ibu . posle jela. 1x50g Cena 91. 100mg/5mL. 3x10 kom Cena 151.nr . Upfen IBUPROFEN .07.2g/d.212 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162532 film tableta.2-1. intravenski .07. 1.6din (R) 3162533 sirup.. sirup 3-4 puta po 50mg. doza održavanja 0.2. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. Ibu .2004 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. doza održavanja 0.06. 300mg. Paralelni lekovi: Brufen® IDEOS . rupan.2003 Cena 91. sirup 3-4 puta po 100mg. .4din (SZ) 0013501 rastvor za infuziju. Nurofen Liquid. Nurofen. .Hemofarm. bočica.Srbija ibuprofen .4g/d.5din 8608809000515 3/2-10-3162 03. tvrda. 10%. Paralelni lekovi: Brufen®.INNOTECH INTERNATIONAL .2007 Cena 11572. maks. Nurofen active.j. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. tuba. NIŠ .06.4g/d. fiola.D.07.SRBOLEK A.3din 8608813900122 515-04-1120-2 15. 50mg/mL.O.09. 1x100mL 8608811006468 515-04-1426/04 16. Nurofen Liquid. blister. 1x50mL 8606103273185 2077/2007/12 25.. rupan. 3-4 puta po 200mg. deca od 8-12 god.8din 515-04-1583/03 29. deca od 1-2 god. dodatak vitamina D i kalcijuma kod starijih: samo odrasli 2 puta po 1 tableta. 2x15 kom Cena 260. Paralelni lekovi: Brufen® I IBUPROFEN .09.3din (R) 1162510 kapsula. holekalciferol .O.2g/d. . 2. tuba.9din 8606103273178 2076/2007/12 25.A.REMEVITA D. posle jela.co. 1x20mL Cena 4628.Francuska kalcijum-karbonat.2002 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. bočica. deca od 3-7 god.2din (BR) 4167311 krem.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. 1x50g 8608811006475 515-04-1427/04 16. Nurofen. 5%.KEDRION S.SRBOLEK A.Srbija ibuprofen .2003 doziranje: osteoporoza. bočica. Nurofen active.2002 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.6-1.Hemofarm. 2x10 kom 8608809000874 3/2-10-4206 03.A11JB. nespecifični (SZ) 0013500 rastvor za infuziju.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 600mg.

12. inj.2005 (SZ) 0066173 liofilizat za rastvor za injekciju. 1x5mL Cena 5087.2006 doziranje: primarni i recidivantni karcinom “in situ” mokraćne bešike: 81mg rastvoren sa 3mL rastvarača razblažiti sa 50mL sterilnog fiziološkog rastvora.5din (SZ) 0013503 rastvor za infuziju.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066171 liofilizat za rastvor za injekciju. 50mg/mL.2007 Cena 46289. octanine F www. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika. 1x100mL Cena 23144.1din (5413760282275) 556/2005/12 18.co. 1x3mL 3660053177301 1499/2006/12 21.+125i. 300mg na 24 sata. imunodeficijencija: 200-400mg/kg jednom mesečno (najviše 800mg/kg) ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. liobočica sa rastvaračem. Haemate® P 500.j. bovis. Paralelni lekovi: aimafix.6din 9002864059607 552/2005/12 18.nr .L03AX03 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (SZ) 0039421 prašak za intravezikalni rastvor. ili kontinuirana infuzija. primeniti intravezikalno jednom nedeljno tokom 6 nedelja.2002 IMMUCYST® .)/5mL.2005 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. 200i. .9din 9002864059201 553/2005/12 18. Paralelni lekovi: Sumacta® Cena 639. Wilate® 450.09. Cena 7562din 81mg/3mL. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.N02CC01 ANALGETICI N02cc selektivni agonisti serotonina (5-HT1)  (R) 1086710 film tableta.j.Austrija faktor IX .08. Haemate® P 250. liobočica sa rastvaračem. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lecenju poremećaja koagulacije.11. 600i.2005 (SZ) 0066154 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem.11.j. blister. 1x5mL Cena 15246.v.2007 doziranje: idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/kg 1-2 dana.Kanada živi atenuirani bacili M. 1x200mL 8606103273208 2079/2007/12 25. a primenjuje se kao i.SANOFI PASTEUR LIMITED . 1x5mL Cena 13962. Wilate® 900 IMMUNINE . liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. octagam® IMIGRAN .+250i. 1x2 kom 5900008010665 doziranje: akutni napad migrene: 50-100mg.2005 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno. (250i./5mL. bočica.5din 3/2-10-6381 25.11. (500i. maks. 50mg/mL.Velika Britanija sumatriptan .7din (5413760282282) 555/2005/12 18.BAXTER AG ./5mL. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .j. 50mg. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 213 0013502 rastvor za infuziju. soj BCG .)/5mL.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.11.BAXTER AG .Austrija faktor VIII.j. 1x5mL Cena 7195.B02BD06 ANTIHEMORAGICI I B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066153 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j.7din 8606103273192 2078/2007/12 25. liobočica sa rastvaračem.09.DigitSoft. bočica. Humani imunoglobulin 5%. IMMUNATE .

14 i 30 dana posle kontakta sa besnom životinjom).j.2006 I IMOGAM RABIES .5mL vakcine 12 meseci posle treće doze.12.+8D. .3din 18. bočica staklena.J07BF03 VAKCINE j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) 560. (40D.5mL Cena 515-04-3003/03 15.A.PASTEUR MERIEUX .01. prva revakcinacija 12 meseci posle druge doze.j.01.2004 doziranje: primarna imunizacija dece 3 uzastopne doze od 0.j. rhesonativ® 1996.5mL www.j.j.5mL. revakcinacija za 90 dana.j.2004 doziranje: prevencija 2 doze po 2.j. 1x10mL Cena 42947din 3660053194223 1286/2006/12 03.2006 2303.nr . humani .5 i. Paralelni lekovi: rabipur® j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011863 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x0.j. doze za decu i odrasle su iste. revakcinacija posle 12 meseci. revakcinacija sa 0. specifični (Z) 0013446 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Partobulin® S/d. Paralelni lekovi: Beoglobin-d.j. dalja revakcinacija svake 3 godine.A. odmah nakon ujeda zatim 3 i 7 dana. sledeća revakcinacija na 5-10 godina po potrebi.2din (SZ) 0011862 rastvor za injekciju.j.01.j.5 i. liobočica sa rastvaračem.+8D. neimunizovane odrasle osobe 2 uzastopne doze od 0. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila IMOVAX POLIO . specifični (Z) 0013015 rastvor za injekciju.Francuska vakcina protiv dečije paralize./mL.+32D.j. inj.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.08. 150i. liobočica sa rastvaračem u ampuli.Francuska rabies imunoglobulin.5mL Cena 3/2-10-7998 25.2006 Cena 11203.5 i. .08.DigitSoft.P. 3.5mL u razmaku 1-2 meseca.J07BG01 VAKCINE Cena 4593.co. u razmaku od 30 dana. 1x2mL 8606103273031 50/2006/12 (Z) 0013447 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju./mL.+32D. 150i. liobočica sa rastvaračem.5mL počevši od trećeg meseca u razmaku1-2 meseca. Cena 200mcg/2mL. ampula.j. 40D.SANOFI PASTEUR S.2004 (SZ) 0011896 rastvor za injekciju. . humani . 5x0./0.)/0. 2.03.j. postinfektivna vakcinacija prethodno nevakcinisane osobe 5 doza po 2.8din 515-04-4502/03 05. Cena 300mcg/2mL.m. 1x2mL 3660053194193 1287/2006/12 03.2 i 3) . postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad preko 1 godine 2..j./kg specifičnog rabijes imunoglobulina humanog porekla.SANOFI PASTEUR S.Francuska vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa) . 20x0.2002 (SZ) 0011895 rastvor za injekciju.j.j. IMOVAX RABIES VERO .5i. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. od 20 i.01. bočica staklena.j.A.5 i.6din 18.214 abecedni spisak registrovanih lekova IMMUNORHO . trovalentna (inaktivisani celi virusi poliomijelitisa 1.2006 doziranje: kod osoba za koje se sumnja da su bile izložene virusu besnila (u kombinaciji sa vakcinom protiv besnila): spora i. odmah nakon ujeda.Italija anti-D (Rho) imunoglobulin.5mL. 1x2mL 8606103273024 51/2006/12 doziranje: porođaj ili abortus (u prva 72 sata): 250mcg. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad 1 godine 2. 10x5mL Cena 515-04-3004/03 15. napunjen injekcioni špric.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.+32D. (0.+8D. 7.5mL.5din (Z) 0013016 rastvor za injekciju. (40D./kg telesne mase. bočica. kod opasnih ujeda dati još 20 i.KEDRION S.)/0.

specifični Cena 578.D.Hrvatska humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S . uz vakcinu protiv hepatitisa B.j.7din 8606103010070 158/2006/12 07. 1x50mL Cena 6231.j.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.6din (Z) 0013311 rastvor za injekciju. 1x2mL 8606103010025 480/2005/12 14.2006 doziranje: novorođenčad: 0.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 50mg. . ili povećati do maks. Paralelni lekovi: atebulin. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica./kg infiltrirati u samu ranu i okolni predeo. imunomodulacija: doziranje zavisi od indikacije.02. 250i. Paralelni lekovi: Imuran® www. Tetanus gamma IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU .11.5din (Z) 0013221 rastvor za injekciju.8din (R) 1014066 tableta.02.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.2005 doziranje: profilaksa 250-500mcg i. bočica.5mL vakcine tetanusa.11. 1x250 i.j.. istovremeno sa 0.06.5mg/kg dnevno.2006 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: 20 i.03. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja. alogena transplantacija kostne srži. 50mg/mL.D. Tetagam® P.REMEDICA LTD ./5mL. blister.J06BB04 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. specifični Cena 9159. 500i. nespecifični (SZ) 0013350 rastvor za infuziju.Hrvatska antitetanusni imunoglobulin. 1x2mL 8606103010063 157/2006/12 07. 1x5mL Cena 13599.3din 8606103010087 271/2006/12 06. humani .D. 10x10 kom 5290665003958 515-04-1868/04 28..Kipar azatioprin .j. . zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.2006 doziranje: primarna imunodeficijencija.m. idiopatska trombocitopenijska purpura.Hrvatska hepatitis B imunoglobulin .J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.2006 Cena 7095. a ostatak doze dati i. ampula. 1x100mL 8606103010094 2061/2006/12 09.j. .m. 200i.0mL i.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI I j06Ba imunoglobulini. zavisno od težine povrede. blister. 50mg/mL. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA . .nr .5mL do najviše 1. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. po potrebi smanjiti na 0.co. 5mg/kg dnevno.j.6din (SZ) 0013351 rastvor za infuziju. Tetabulin S/d.2004 doziranje: individualno.m.2006 Cena 12462.D.4din 5290665001633 515-04-1867/04 28. 8606103010032 156/2006/12 07. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom./kg uz vakcinu protiv hepatitisa B. humani .j. terapija 30-300mcg/kg dnevno. po protokolu.abecedni spisak registrovanih lekova 215 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA . 250i./2mL. u butinu. IMUPRIN® .2004 Cena 1454. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg. pri rođenju (najkasnije 12h nakon rođenja).DigitSoft. bočica. deca mlađa od 12 meseci čije majke imaju akutnu infekciju: profilaktička doza od 20-50 i.Hrvatska rabies imunoglobulin. 50mg.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014065 tableta. bočica.06. bočica. radi efikasnije postekspozicione zaštite.6din (R) 0013120 rastvor za injekciju. zatim 1-3mg/kg dnevno. Imogam rabies IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B .02. 2x10 kom Cena 422. specifični (Z) 0013220 rastvor za injekciju. bočica.

2.M01AB01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI I M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  (R) 1163060 kapsula. 25mg.10. Indapres® Sr. 2x15 kom Cena 176.09. ili povećati do maks.O. smanjenje bola posle hiruruške korekcije miopije: 4 puta dnevno po 1 kap tokom nekoliko dana posle operacije. Paralelni lekovi: Indapamid.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. edemi: 2.2007 doziranje:esencijalna arterijska hiper tenzija. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika. 4x25 kom Cena 1761.Francuska indometacin . Tertensif INDAPRES® .2005 doziranje: intraoperativna inhibicija mioze: 4 kapi jedan dan pre operacije. edemi: 2. 3x10 kom 3850104081651  (R) 1163061 kapsula.HEMOFARM AD .Nemačka azatioprin .2din 21. 1x5mL Cena 396. tvrda.5mg posle doručka. monokomponentni (R) 1103046 tableta sa produženim oslobađanjem. bočica sa kapaljkom.5mg. Indapres® Sr.09. 3x10 kom Cena 156din 8608813900405 324/2005/12 21. 1. . pa nastaviti primenu do potpunog nestanka simptoma.HEUMANN PHARMA GmbH .5din 21. 75mg. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. blister. 100mg.O.5mg. rastvor. rawel® Sr. 2. zatim 1-3mg/kg dnevno. 2x5 kom 3850104081668 Cena 3/2-10-4985 Cena 3/2-10-6126 Cena 3/2-10-6125 78. monokomponentni (R) 1103047 obložena tableta. Indapres®. Paralelni lekovi: Indapres®.08.01. 3x10 kom  (R) 5163064 supozitorija. 50mg.Srbija indapamid .2001 www. 3x10 kom Cena 220din 330/2007/12 23. blister. 1mg/mL.12.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija.co.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija.LABORATOIRE CHAUVIN S.7din 8600097401500 215/2007/12 17. 5mg/kg dnevno. prevencija inflamacije posle operacije katarakte ili operacije prednje komore oka: početak terapije 24 sata pre operacije i to 4-6 puta dnevno po 1 kap.09.HEMOFARM AD . tvrda. rawel® Sr. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja. blister. blister.5mg. blister.5mg posle doručka.BELUPO.9din 21. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.5mg/kg dnevno.Hrvatska indometacin . monokomponentni (R) 1103045 film tableta. blister.2001 223.21 abecedni spisak registrovanih lekova IMURAN® . Paralelni lekovi: Imuprin® INDAPAMID .A.01.Srbija indapamid . po potrebi smanjiti na 0. pa 3 sata pre operacije 4 kapi.2001 129. INDOMETACIN .C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.Srbija indapamid .REMEVITA D. .nr .3din 3400934195389 565/2005/12 19.5mg posle doručka. rawel® Sr.D.2din 5050345005975 1613/2007/12 06. NIŠ .2007 doziranje: individualno.DigitSoft.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014020 film tableta. TerTeNSIF INDOCOLLYRE® . edemi: 1.S01BC01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi (R) 7099200 kapi za oči. Paralelni lekovi: Indapamid. strip. TerTeNSIF INDAPRES® SR .

4x7 kom Cena 595. 4x7 kom Cena 1016din 8606102767685 1492/2006/12 21. Paralelni lekovi: cilazapril. oprez. blister.DigitSoft.2g Cena 8600101515025 515-04-3884/03 29.02.2006 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl.2006 Cena (R) 1104102 tableta. 10mg+750mg+60mg.Švajcarska cilazapril.5mg.MERCK SHARP & DOHME B. 5x3.co. blister. 20mg+10mg.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.nr .Švajcarska cilazapril . INFLUREX . Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: oralno 2-3 puta po 25mg. prema potrebi do 5mg dnevno. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. askorbinska kiselina . . Prilazid® plus INHIBACE® . kongestivna srčana insuficijencija: maks. 5mg. ezetimib . maks.Holandija simvastatin.5mg. blister.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 5mg+12.2006 Cena (R) 1104101 tableta. kesica.2006 doziranje: primarnoa hiperholesterolemija.2007 Cena 834. Pacijenti koji uzimaju amjodaron ili verapamil. Pacijente upozoriti na pojavu miopatije/rabdomiolize.F. rektalno 2 puta po100mg. 40mg+10mg.10. blister. 2x14 kom Cena 8600103453493 1873/2006/12 18.V. mešana hiperlipidemija: 20/10mg/dan.3din (R) 1103714 film tableta.F. Ne davati ga deci. coldrex Hotrem Lemon INHIBACE PLUS® . 10mg+10mg. paracetamol.10. ili 40/10mg/dan dato u pojedinačnoj dozi uveče.C10BA02 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10Ba inhibitori HMg coa reduktaze u kombinaciji sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu (R) 1104100 tableta.8din 8606103889126 474/2007/12 06. .O. Prilazid®.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401401 film tableta.2007 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 2.5mg.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. 4x7 kom 8606103889133 475/2007/12 06. zobox® www.08. ne više od 10/10mg/dan. trudnicama i ženama koje doje. blister. 150-200mg dnevno ili 1-2 puta po 75mg. 2. INEGY® . 2x14 kom 8600103453509 1874/2006/12 18.Srbija fenilefrin. maks. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. uzima se posle jela. u isto vreme.12.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111220 oralni prašak.O. monokomponentni (R) 1103712 film tableta. hidrohlortiazid . 4 praška dnevno. na dan. 4x7 kom 8600103453516 1875/2006/12 18. 5mg dnevno. blister.IVANČIĆ I SINOVI D.02. rinitisom (rinorejom).10.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .

od 25mg dnevno.Velika Britanija eplerenon . parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva (R) 0041400 suspenzija za injekciju.PHARMACIA LIMITED ./mL.1din 2283/2007/12 09. 1x10mL 8600097012096 515-04-841/03 27.12./mL. parenteralni. srednje dugog dejstva (R) 0041545 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.nr .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Srbija insulin izofan .DigitSoft. karpula. 100i.07. INSUMAN® BASAL .6din 515-04-1182/03 15. INSULATARD® NOVOLET® .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. blister.D. vrstu insulina.21 abecedni spisak registrovanih lekova INSPRA® .10.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 50mg.12.C03DA04 DIURETICI c03da antagonisti aldosterona (R) 1400480 film tableta. srednje dugog dejstva Cena 964.j./mL. parenteralni. I INSULATARD® FLEXPEN® . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. INSULATARD® PENFILL® .Nemačka insulin humani . prevencija pogoršanja srčanog rada posle infarkta miokarda (u kombinaciji s drugim lekovima): 1 tabl. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL. INSULATARD HM .j. maks. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Danska insulin izofan . 5x3mL Cena 2026.HEMOFARM KONCERN A. 100i.07.Danska insulin izofan .2006 Cena (R) 1400481 film tableta. 3x10 kom Cena 4034541003684 2395/2006/12 18.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . 5x3mL Cena 2209. parenteralni.j.1din 515-04-1182-1 15.Srbija insulin izofan .2007 www.VRŠAC .6din (R) 0041538 rastvor za injekciju. od 50mg dnevno. bočica.j. 5x3mL 3582910015390 Cena 2026.2006 doziranje: kardiovaskularna bolest.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. vrstu insulina.06. vrstu insulina. po potrebi povećati posle 4 nedelje na 1 tabl.HEMOFARM AD .j./mL. blister.co.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. srednje dugog dejstva (R) 0041524 suspenzija za injekciju. 100i. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 100i. 100i. parenteralni. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S . 5x3mL a10ac insulini i analozi. 50mg dnevno.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.NOVO NORDISK A/S . 3x10 kom 4034541003684 2396/2006/12 18.07. 25mg.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-1710/04 19. uložak. srednje dugog dejstva (R) 0041401 suspenzija za injekciju.

100i. 5x3mL www. 100i. srednje dugog dejstva (R) rastvor za injekciju. vrstu insulina.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) I a10ad insulini i analozi.Nemačka insulin humani . vrstu insulina.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. INSUMAN® COMB 25 OPTI SET . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Nemačka insulin humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina.Nemačka insulin humani .12.Nemačka insulin humani . vrstu insulina.12.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.DigitSoft. kratkog dejstva (R) 0041523 rastvor za injekciju.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH .j./mL.j. vrstu insulina.Nemačka insulin humani . INSUMAN® RAPID OPTISET . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i./mL.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10753/1 25. 100i. uložak.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . parenteralni.6din 3/2-10-10753/2 25. INSUMAN® COMB 25 . INSUMAN® RAPID . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 2026.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.co. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041535 suspenzija za injekciju.1din 3582910015413 2284/2007/12 09. a10aB insulini i analozi.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. parenteralni. vrstu insulina.j. parenteralni.j.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.1din (R) 0041522 suspenzija za injekciju.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . parenteralni.nr .abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL Cena 2026. 5x3mL 3582910015406 2285/2007/12 09. INSUMAN® BAZAL OPTI SET ./mL.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.10.10. kratkog dejstva (R) rastvor za injekciju.12. 5x3mL Cena 3/2-10-10755 25. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. uložak./mL. 5x3mL Cena 2209./mL. 100i.

ili i.co.F.220 INTRALIPID .2002 doziranje: teške i srednje teške infekcije osetljivim sojevima gram pozitivnih.J01DH03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dH karbapenemi (R) 0029780 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno. ulcerozni kolitis.2007 Cena (SZ) 0171287 emulzija za infuziju.10.j. boca staklena. tumori gastrointestinalnog trakta.Austrija sojino ulje .2006 Cena (SZ) 0171291 emulzija za infuziju.Irska interferon alfa 2-b . u trajanju 30 minuta. dugotrajna koma: individualno.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI I Cena 529/2006/12 13.Švajcarska sakvinavir .2007 Cena (SZ) 0171288 emulzija za infuziju.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . 10x100mL Cena 9805.Švedska ulje soje .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . peritonitis. 1x1g Cena 4364. 20%.2din 3/2-10-9348 26. nekoliko dana.nr . INTRON A .2006 www.10.L03AB05 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (R) 0328183 rastvor za injekciju. hronična granulocitna leukemija.DigitSoft. bočica. boca staklena. kolona. uobičajeno trajanje terapije 3-14 dana. inf. plastična kesa. INVIRASE® . 1x250mL 8606010925184 2550/2007/12 22. varičela .m. bočica staklena. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. plastična kesa. dugotrajna koma: individualno. karcinom bubrega.01. virusne infekcije izazvane herpes simpleks virusima. tumori gastrointestinalnog trakta. gram negativnih i anaerobnih bakterija: 1g dnevno i.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . virusima hepatitisa B. 1g. boca staklena. opekotine.v. 20%.2mL.FRESENIUS KABI AB . Kapoši sarkom.5din 3/2-10-6190 19. 20%.11.2007 Cena (SZ) 0171289 emulzija za infuziju. pankreasa. 1x500mL 8606010925207 2556/2007/12 22. plastična kesa. nedelja ili meseci zavisno od indikacije.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .12. 1x500mL 8606010925191 2557/2007/12 22.zoster i papiloma virusima.10. INVANZ® . INTRALIPID . 1x1 kom B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171290 emulzija za infuziju.2002 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno. 10x100mL 515-04-3417/03 08.05.2007 doziranje: postoperativna ishrana. non-Hodgkinovi limfomi. tvrda. multipli mijelomi i maligni melanomi. 200mg. 20%. peritonitis.USA ertapenem . dnevno. 18Mij/1.10. citomegalo virusima.J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328370 kapsula.2004 doziranje: postoperativna ishrana. 20%.04. 20%.B05BA02 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171286 emulzija za infuziju. rinovirusima i HIV: 3-10 Mi. ulcerozni kolitis. 1x270 kom 8606102767289 Cena 727/2006/12 25. opekotine. 1x250mL Cena 8606010925177 2548/2007/12 22. bešike i cerviksa.

uz jelo ili odmah posle jela. IRESSA . 250mg dnevno. 500mg. 3x10 kom doziranje: 40mg dnevno. bočica plastična.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09aa inhibitori ace. 3x10 kom Cena 3/2-3692/00 25.12. Skopryl® ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL .2007 www. 1x30 kom 3850343070584 605/2007/12 01.J04AC01 j04ac hidrazidi (R) 1025270 tableta.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Fortovase IPERTROFAN .2006 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): prema protokolu. 100%.2004 doziranje: nesitnoćelijski karcinom pluća samo odrasli. najkasnije 2 sata posle jela.01. uobičajeno doziranje je 2 puta na dan 2 tabl.2006 doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno. doza održavanja je 20mg jednom dnevno. u kombinaciji sa ritonavirom. monokomponentni Cena 498.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 221 1328372 film tableta.3din 515-04-1630/04 10. 1x100 kom 8600097400824 ANTITUBERKULOTICI Cena 62.L01XE02 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze  (SZR)1039398 film tableta.3din 216/2007/12 17.3din 9088881309529 2238/2006/12 01. 5mg. blister. 1x250mL Cena 6205.co. IRUMED® .2007 Cena 915. Loril®.1din 9088881309536 2239/2006/12 01. blister.BELUPO. blister.2006  (SZ) 0080671 para za inhalaciju.Italija mepartricin .SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICA S. 1x100mL Cena 2761.G04CX03 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (R) 1134402 tableta.03.P. .8din 8606102767272 728/2006/12 25. bočica.A. 20mg. tečnost. tokom 30-60 dana.Velika Britanija gefitinib .ASTRA ZENECA UK LIMITED . doza održavanja 10mg jednom dnevno. Lizopril. ritonavira od 100mg istovremeno. 80mg dnevno. 50mg.NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD .D. može se primenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima.nr . LIJEKOVI I KOZMETIKA D.N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0080670 para za inhalaciju.03.Velika Britanija izofluran . 40mg. .5mg jednom dnevno. tečnost. 250mg.05.2007 doziranje: esencijalna i renovaskularna hiper tenzija: odrasli početna doza 10mg jednom dnevno.DigitSoft.Srbija izoniazid .Hrvatska lizinopril . hiper tenzija kod bolesnika sa dijabetesom tipa II (renalne komplikacije šećerne bolesti-nefropatija): 10-20mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: Lisopress®.2din (R) 1103550 tableta. akutni infarkt miokarda: odrasli početna doza je 5mg prvog i drugog dana posle infarkta. maks.12. kongestivna srčana insuficijencija: odrasli početna doza 2.2000 Cena 151482. blister.6din (R) 1103551 tableta. progutati sa vodom. bočica staklena.05. doza održavanja 5-20mg jednom dnevno. Lizinopril. 100%. od 500mg sakvinavira i 1 kaps. 1x120 kom Cena 23204.09. bočica staklena. Paralelni lekovi: Forane® ISONIAZID . primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. 1x30 kom 3850343069502 604/2007/12 01. uvek u isto vreme.

deca dobijaju veće doze od odraslih. kesa. Hemodrops ISOSORB RETARD® .2007 doziranje: hronična insuficijencija suza.ZDRAVLJE A.DigitSoft. deca do 1 godine 1-2mg. Paralelni lekovi: verapamil. 480mg dnevno. verapamil alkaloid® www. Paralelni lekovi: artelac®.10.4g/L+27g/L.ALCON-COUVREUR N. maks. 5mg. Cena 427.nr .Belgija hipromeloza . deca od 1-5 godina 2-3mg. Paralelni lekovi: cornilat®.1din 2383/2007/12 16.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099061 kapi za oči. maks.co. 80mg.Srbija izosorbiddinitrat . 5mg/mL. tvrda.V.07.Srbija manitol. prevencija odrasli i deca 300mg dnevno. angina pektoris: 3 puta po 80 -120mg. blister. ublažavanje tegoba kod suvog keratokonjunktivitisa. podmazivanje veštačkih očiju i olakšavanje nošenja tvrdih kontaktnih sočiva: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. deca 10-20mg/kg dnevno. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. 20mg. deca do 2 godine 2-3 puta po 20mg. 3x15 kom 8608808104405 515-04-987/03 21.9din 8600064101976 3/2-10-2775 15. distrofične promene na rožnjači. deca (neonatusi) 0. herpetički keratitis.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102060 kapsula. 300-500mg dnevno.07.Srbija verapamil .2003 doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno odrasli 120-360mg dnevno u više doza. 50x2mL Cena 369din 8608808104191 515-04-987-1 21. 1x15mL Cena 233. 300mg dnevno. 1x5l 8600097011204 doziranje: postoperativno ispiranje bešike: individualno. parenteralno odrasli 5-10mg po potrebi ponoviti za 5-10 minuta. rastvor.07.75-1mg. ampula.3din (R) 1402721 film tableta. 6x10 kom Cena 181.1din 5413895004087 2038/2007/12 25.09. deca preko 2 godine 2-3 puta po 40-120mg. difutrat ISPIROL . hiper tenzija: 2-3 puta po 120-160mg. sorbitol . maks.GALENIKA AD . bočica. .C08DA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08da derivati fenilalkilamina (R) 0402720 rastvor za injekciju. 5. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. . ISOPTO® TEARS .D. iritacija očiju spoljašnjim faktorima.2002 doziranje: angina pektoris: 20-120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2003 Cena 86. uzima se u jednoj dozi. deca od 5-14 godina 3-5mg. artelac® edo®.HEMOFARM AD .B05CX10 I SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05cX ostali rastvori za ispiranje (Z) 9175213 rastvor za ispiranje bešike. blister.2007 IZOPAMIL .222 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: terapija odrasli 5-10mg/kg dnevno.

Nemačka dienogest. 16mg. 2x7 kom Cena 8606102804205 2317/2007/12 10.j. šarlah). približno u isto vreme svakog dana..05g/L+0.O. magnezijum-hlorid .G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 447. difterija. zatim 7 dana pauze.06. 1x21 kom B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175550 rastvor za infuziju. .2007 doziranje: gubitak elektrolita i vode kod povraćanja. natrijum-laktat.2007 § (R) 1087711 tableta sa produženim oslobađanjem. kalijum-hlorid. deca preko 7 godina 800000 i.2003 doziranje: prevencija trudnoće: 1 dražeja ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana.SCHERING AG .N02AA03 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (R) 1087710 tableta sa produženim oslobađanjem. kao početno lečenje kod gubitka krvi.j.6-4 Mi.10. u toku i postoperativno održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu: 2-3L dnevno. peritonitis. kalcijum-hlorid. 2x7 kom Cena 8606102804212 2316/2007/12 10.JANSSEN PHARMACEUTICA N. 2mg+0. www.2007 doziranje: terapija jakog bola: individualno doziranje. Cena 622. JONOLACTAT . dnevno.j.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI g03Fa gestageni i estrogeni.4g/L+0.J01CE30 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU J j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020081 prašak za suspenziju za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova 223 J JEANINE® .10.GALENIKA AD .co. . blister. bočica. šoka i traume.j.+600000i.Belgija hidromorfon . Paralelni lekovi: Pancillin JURNISTA® .Srbija benzilpenicilin. JUGOCILLIN® . blister. deca do 7 godina 400 000 i. dnevno.8din 515-04-249/03 30.6din 200000i. etinilestradiol . benzilpenicilin-prokain .Crna Gora natrijum-hlorid.j.DigitSoft.2007 doziranje: nekomplikovana pneumokokna pneumonija. blister.203g/L. dijareja. tabl.04. 8608808100988 818/2007/12 13. 8mg.3din 8600097200080 1281/2007/12 12. sifilis: odrasli 1. boca. zavisno od opšteg stanja i fizičkog statusa bolesnika. opekotine. obično se započinje sa 8mg na svaka 24 sata. gonoreja.07. sa čašom vode. po potrebi i više. dnevno. 6g/L+3.j.O. fiksne kombinacije (R) 1135275 obložena tableta. se guta cela.nr . ileus i teške infekcije.V. streptokokne infekcije (angina. 1x500mL Cena 38.134g/L+0.HEMOMONT D. 50x800000 i.03mg.

224 abecedni spisak registrovanih lekova www.DigitSoft.co.nr .

8g/L+5.8g/L+5.9g/L+7.6g/L+5.9g/L +0. treonin.6g/L+5.A12AA04 MINERALI a12aa kalcijum (R) 1053075 tableta. deca 3-5 puta po 0. izoleucin.Srbija kalcitonin . plastična kesa.3g/L+9g/L+7.D.abecedni spisak registrovanih lekova 225 K KABIVEN™ . lizin.5g/L+3.j.DigitSoft. 190g/L+200g/L+16g/L+11.9g/L Cena +0.6g/L+5.Austrija glukoza.9g/L +7.4g/L+1. bočica.5-17g/d.Makedonija kalcijum-karbonat .23g/L. tirozin . arginin.07.8g/L+6.8g/L+6. 200i..1din 515-04-2583-1 17.6g/L+5.9g/L+7. glutaminska kiselina. lizin.6g/L+4.3g/L+6. 110g/L+200g/L+16g/L+11.3g/L+11. 190g/L+200g/L+16g/L+11.6g/L+5. 4x1440mL Cena 515-04-3838/03 09. sprej-boca sa dozerom.01.8g/L+6.5g/L+3. 1x2mL Cena 2792. glicin. doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu. 2x2400mL Cena 515-04-3839/03 09.6g/L+5.5g/L+3.3g/L+9g/L+7. tirozin .9g/L +7.8g/L+6.6g/L+5. ulje soje.5g/L+3.8g/L+5. arginin.8g/L+5.3g/L+11.9g/L+7.4g/L+1. 1x50 kom Cena 127.2004 (SZ) 0171304 emulzija za infuziju.9g/L +7. 110g/L+200g/L+16g/L+11. glutaminska kiselina.9g/L +0.23g/L.12. histidin.3g/L+11. hiperfosfatemija: 2. plastična kesa. histidin. prolin. rastvor.9g/L +0.3g/L+6.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI K B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171303 emulzija za infuziju. izoleucin.23g/L. a lek se uzima uz obrok i dosta tečnosti u toku dana.9g/L+7.2002 doziranje: odrasli antacid: do 1.9g/L+7. plastična kesa.6g/L+5. valin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .23g/L.5g/L+3. asparaginska kiselina.9g/L +7.9g/L+7. 1g.co.6g/L+5.3g/L+6. .9g/L+7.25-1 g.6g/L+4.9g/L+7.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.01.01. fenilalanin.3g/L+6.6g/L+4.8g/L+6.8g/L+5.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171300 emulzija za infuziju. asparaginska kiselina.6g/L+5.9g/L Cena +0. triptofan. metionin.6g/L+5.9g/L+7.nr .2004 (SZ) 0171302 emulzija za infuziju.6g/L+5. glicin.2004 (SZ) 0171301 emulzija za infuziju.01.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.6g/L+5. 4x1026mL 515-04-3835/03 09.6g/L+4. KALCITONIN .3g/L+7.3g/L+6.SRBOLEK A. plastična kesa. serin.6g/L+5.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040205 sprej za nos. ulje soje.9g/L +7. triptofan. nadoknada do 2g/d.4din 5310001055035 3/2-10-4755 25. plastična kesa. alanin.4g/L+1.01.6g/L+5. metionin. prolin.Austrija glukoza.5g/d.3g/L+7. Paralelni lekovi: Kabiven™ KALCIJUM KARBONAT ALKALOID® .23g/L. 2x2566mL 515-04-3837/03 09.3g/L+7. 190g/L+200g/L+16g/L+11. leucin. fenilalanin.4g/L+1. serin. leucin. Paralelni lekovi: Kabiven™Peripheral KABIVEN™PERIPHERAL . 4x1540mL Cena 515-04-3836/03 09.9g/L+7. treonin.4g/L+1.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .2003 www.6g/L+4.ALKALOID AD . valin. alanin.

bočica. 133. a12Ba kalijum (R) 1053205 šumeća tableta.ABBOTT GmbH & CO.8din 8600101962430 1863/2007/12 04.2003 doziranje: lečenje HIV infekcija: odrasli i adolescenti sa telesnom površinom većom od 1.07. KG .Hrvatska kalijum-hlorid . Miacalcic® KALETRA . se rastvore u čaši vode ili soka (oko 200mL). maks. rekafarm KALIJUM HLORID JADRAN . 2. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. Paralelni lekovi: Kalijum hlorid.. Kalijum hlorid. Kalijum hlorid jadran. 2x90 kom K KALIJUM HLORID .. Kalijum hlorid jadran.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 2053247 oralni prašak.3 m2 2 puta po 3 kapsule dnevno. 1x15 kom www.8din 8606004960047 515-04-2592/03 30. maks.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 1053110 tableta za oralni rastvor. fiola..17g+2.09. kod bolesnika sa intoksikacijom digitalisom i kod bolesnika sa hipokalijemijskom familijarnom periodičnom paralizom: individualno. sa hranom. odrasli 150 mmol dnevno.D.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. kesica. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.11.ABBOTT LIMITED . odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze. 500mg.06g+2g. obično 3 puta dnevno po 2 tabl. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. u stanjima težeg deficita doza se može povećati i do 100 mmola. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (R) 1053260 tableta. meka.Srbija kalijum-hlorid .07. sprej-boca sa dozerom.DigitSoft. odnosno 3 mmol/kg dnevno za decu.j.J05AE.co. 1x20 kom Cena 3858881052031 1179/2006/12 13.Srbija kalijum-hlorid . 1x2mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 1861. . rekafarm j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328620 kapsula.nr .2007 doziranje: hipokalijemija: individualno. 1x40 kom Cena 104. Kalijum hlorid.Nemačka kalijum-citrat.2003 doziranje: Paget ova bolest i postmenopauzalna osteoporoza: 200 i. 10x1g Cena 25.Velika Britanija lopinavir.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno tabl.3mg.UFAR D.2004 doziranje: hipokalijemija sa ili bez metaboličke alkaloze.2003 doziranje: hipokalijemija: individualno. odnosno deca 3 mmol dnevno. odnosno 40 mmola. 1g. 1g. KALII CHLORIDI .O.SIGMAPHARM .8din 515-04-2583/03 17. . fiola.3mg+33. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. rekafarm KALINOR . maks. 150 mmol dnevno za odrasle. uz dodatnu terapiju kalcijuma i D vitamina. ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 32292. ritonavir .A12BA30 MINERALI Cena 278. kalijum-hidrogenkarbonat . rastvor se pije polagano.12.22 (R) 7040206 aerosol. 100i.12.j. fiola.2din 515-04-5185/03 13.O. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50mmol) podeljeno u 2-4 doze. 150mmol dnevno za odrasle. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. u toku ili posle jela. limunska kiselina.7din 515-04-1764/03 17./dan ušpricati u jednu nozdrvu.

16mg dnevno. benigna hiper trofija prostate: 1mg dnevno. deca u fazi rasta.2007 Cena 20. 1mmol/mL. ampula. 14x7 kom 3838989524937 1759/2007/12 (R) 1103006 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 3x10 kom 3838989504960 515-04-03819-1 28.09. 3x10 kom 3838989504977 515-04-03819-2 28. profilaksa posle hirurške resekcije strume nastale usled nedostatka joda: 100-200mcg dnevno. lek se uzima posle jela. kalcijum-glukonat . 4mg.2din 9088882477074 2108/2006/12 14. blister. KAMIREN® . doxacor.KRKA.Norveška kalijum-hlorid . 2mg. dozu povećavati na 1-2 nedelje na 2-4mg. blister. 2x10 kom Cena 51. 3x10 kom Cena 323din 3838989504953 515-04-03819/03 28.D. uz dosta tečnosti tokom terapije. blister.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).co. dojilje. deca 50-150mcg dnevno. 4mg.08. TOVARNA ZDRAVIL. doza održavanja 100mcg dnevno.FRESENIUS KABI NORGE AS . KALTEGAL® . TOVARNA ZDRAVIL. Kamiren® XL KAMIREN® XL . kombinacije (BR) 1052271 tableta za žvakanje. profilaksa bolesti tireoidne žlezde kod endemske strume: odrasli 100 . D. 50mg+500mg. maks.08. blister.08.08.09.DigitSoft.09. maks.abecedni spisak registrovanih lekova KALIUM CHLORID “FRESENIUS” . rekonvalescenti. blister.Slovenija doksazosin .200mcg dnevno. 4mg. D. 8mg dnevno. 4x25 kom 4013054001271 96/2005/12 17. TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03ca preparati joda Cena 142.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. blister.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103005 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.nr .B05XA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 22 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175150 koncentrat za rastvor za infuziju.Slovenija doksazosin . školska deca i adolescenti 200mcg dnevno. 20x20mL Cena 837. . 262mcg(200mcg joda).D.1din (R) 1040220 tableta.H03CA. terapija eutireoidne strume: početna doza novorođenčad 100mcg dnevno.2007 Cena 20.2005 Cena (R) 1040221 tableta.2004 Cena 553.4din (R) 1103749 tableta.KRKA.09.2007 www.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103747 tableta.GALENIKA AD . blister.2din (R) 1103748 tableta.Srbija askorbinska kiselina. blister.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. 2x25 kom 4013054002544 95/2005/12 17.Nemačka kalijum-jodid .4din 8608808105525 1580/2006/12 05. 12x7 kom 3838989524906 1761/2007/12 K Cena 20.08. 4mg.. . u toku infektivnih bolesti). starije osobe.2005 doziranje: doze se određuju individualno. KALIUMIODID 200 BERLIN-CHEMIE . doze se odnose na čist jod.2004 Cena 433. 262mcg(200mcg joda). prevencija i dodatak konvencionalnoj terapiji lečenja osteoporoze: 2-4 puta po 1-2 tablete sažvakati. 1mg.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno. 9x10 kom 3838989524883 1760/2007/12 (R) 1103007 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.2006 doziranje: dodatak kalcijuma i vitamina C kod povećanih potreba (trudnice. Paralelni lekovi: alphapres®.11.

1x20g Cena 106.12. 1x3 kom Cena 8600064111470 515-04-4016/03 17. u toku jela ili posle jela).2007 Cena 142.5din (R) 6137412 vaginalna tableta. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. 4x7 kom Cena 3838989524890 1762/2007/12 20. zorkaptil® www.9din (R) 1103531 tableta. uzima se 1 sat pre jela. krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri. 16mg dnevno). 25mg. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). .Srbija klotrimazol . Paralelni lekovi: antifungol®. Plimycol KAPTOPRIL ALKALOID® . blister.6din 8600064111456 515-04-4015/03 17. 1%.co. 3x10 kom 3838989524791 1763/2007/12 20. Sporanox KANSEN .Makedonija kaptopril . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137410 vaginalni krem. canesten®. Tinea cruris). 100mg. blister. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. 8mg (kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate i hipertenzijom maks. bočica.22 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103008 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.12. maks. Paralelni lekovi: Funit.DigitSoft. 3 nedelje (keratitis fungalis).10.nr . 16mg dnevno. 1x20g Cena 8600064111463 515-04-4017/03 17. Katopil®.2007 doziranje: hipertenzija početna doza za odrasle je 1mg uveče.C09AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 4mg.D. cela.2003 doziranje: tablete za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. monokomponentni (R) 1103530 tableta. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).ALKALOID AD .5mg. doza održavanja 2-3 puta po 25mg.2003 102. canesten® 3.Srbija klotrimazol . 2%. maks. Kamiren® KANAZOL .D01AC01 K ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157570 krem. canesten® 1.8din 5310001200756 2514/2007/12 19. eukaptil®.ZDRAVLJE A.2007 Cena (R) 1103009 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. tuba.08.08. 200mg. 1x40 kom 5310001200749 2515/2007/12 19. Plimycol KANSEN . 2 (retko 3) puta po 50mg. 1x10 kom Cena 686.12. 4-8 nedelja (Tinea capitis). 30 dana (Tinea pedis. pa na 4mg.D. Mycoril®. Paralelni lekovi: antifungol®. 1x40 kom Cena 235.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327402 kapsula.6din 8605000800074 3/2-4205/00 26. bočica. . maks. doza održavanja 2 puta po 25mg. uz povećanje doze u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. 4mg.O.10. fiola.ZDRAVLJE A. Mycoril®.2003 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. tuba.25-12. benigna hiperplazija prostate kod normotenzivnih bolesnika: 1mg dnevno. .2000 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.O. doxacor. aluminijumska folija. tvrda.5mg.Srbija itrakonazol . 50mg. Paralelni lekovi: captopril. Prokanazol®. 3-6 meseci (onihomikoze). Paralelni lekovi: alphapres®. sa malo tečnosti (pre jela.12.SLAVIAMED D. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.

2x14 kom 3/2-10-10624 25.DigitSoft. maks.2din (R) 1107625 tableta.5mg.Srbija kaptopril . 25mg. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.2 g dnevno podeljeno u više doza. zatim 2 puta po 25mg. Paralelni lekovi: coryol®. blister. Karvileks®.D.4g dnevno podeljeno u 3 doze. blister.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084750 kapsula.Hrvatska gabapentin . 12.abecedni spisak registrovanih lekova 22 KARBAPIN .12. 1x40 kom 8608808101015 K LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 103/2006/12 Cena 104/2006/12 140. deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza. 1. 200mg.2006 243.2002 Cena 340din (R) 1107642 tableta. 6. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina 900-1200mg dnevno podeljeno u dve doze.1din 02. monokomponentni (R) 1103220 tableta. deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza. .04.8g dnevno podeljeno u 3 doze.2006 www.2002 Cena 244.12.2007 doziranje: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L). 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.2006 doziranje: hipertenzija: 12. dilatrend®.BELUPO. deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza.25mg.Srbija karvedilol .4din 3850343032377 2311/2006/12 12. 4x10 kom 8608808101008 (R) 1103222 tableta.01. fiola.7din (R) 1107640 tableta. 5x10 kom Cena 1364.5mg početno. angina pektoris: 12. Karvedilol. deca od 10-15 godina 0. Milenol KARVILEKS® .Srbija karvedilol .02.co.N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084060 tableta. blister.D.ZDRAVLJE A. Tegretol® cr KARVEDILOL . Milenol KATENA® .12. . neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. 25mg. 5x10 kom Cena 145. blister. 2x14 kom 3/2-10-10622 25. tvrda.6din 02. 12.8din 8600097400626 217/2007/12 17.8-1.HABIT PHARM A.6-1g dnevno u više doza. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. maks. 2x14 kom 3/2-10-10623 25.GALENIKA AD . zatim 2 puta po 25mg. postepeno povećavati do 0.nr . blister. angina pektoris: 12.HEMOFARM AD . dilatrend®. 2. blister.5mg početno. maks. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. 3x10 kom 8600064120922 464/2006/12 06.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 220. blister. maks. Paralelni lekovi: gabalept®. 300mg. Paralelni lekovi: galepsin®. Tegretol®. . Paralelni lekovi: coryol®. maks. maks.5mg. zatim 25mg dnevno.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 262.12. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.02.5mg početno.Srbija karbamazepin .8din (R) 1107641 tableta.2002 doziranje: hipertenzija: 12.5mg početno. Neurontin® KATOPIL® . odrasli 1-2 puta po 100-200mg. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. zatim 25mg dnevno.D. 50mg.C09AA01 c09aa inhibitori ace.

1x1 kom j01Fa makrolidi (R) 1325530 film tableta.4 nedelje. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. šampon se nanosi 2 puta nedeljno na oštećeni deo kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom. . 1x14 kom 3/2-10-8880/1 24.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola (R) 1327550 tableta. KETEK® . 6 nedelja. D.12. blister. Kaptopril alkaloid®. 2%. 4mg.1din 3/2-10-8880 24. doza održavanja 1-4mg dnevno. .12.co.8din (R) 1047452 tableta. maks. 400mg. deca 3mg/kg/dan u toku 2 nedelje do godinu dana.2002 doziranje: vulvovaginitis: odrasli 1 puta po 200. seboroični dermatitis. 1x30g 5310090000640 (BR) 4157597 šampon. lečenje traje u proseku 2.Slovenija triamcinolon .2din 473/2005/12 17.KRKA. 2 (retko3) puta po 50mg. 200mg.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157596 krem. tokom 2. bočica. Paralelni lekovi: aquarius. blister.D. parenteralno 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. .SRBOLEK A. Paralelni lekovi: Mycoseb® KETOKONAZOL . . 40mg/mL. Paralelni lekovi: captopril.DigitSoft. 2%.2007 Cena 558.12. zorkaptil® KENALOG® .SANOFI-AVENTIS S.D. Mycoseb® www.5mg. neurodermitis.2002 Cena 2641.3 nedelje.2005 doziranje: lečenje i sprečavanje Pytiriasis versicolor.2007 doziranje: alergijske bolesti (alergijski rinitis i konjunktivitis.08.2005 Cena 256. 1x50 kom 3838989577049 1606/2007/12 06.P. blister. tuba.nr . 1x10 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 175.12.1din 3838989577032 1607/2007/12 06.J01FA15 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU K Cena 1887. pojadinačna doza 100mg. doza održavanja 2 puta po 25mg.SRBOLEK A. ostale indikacije: 800mg jednom dnevno tokom 5 dana. 2-6 nedelja za dermatomikoze. psorijaza-naročito artropatska): oralno početna doza 4-32mg dnevno. pitirijaza versikolor se tretira jednom dnevno tokom 5 dana. doza održavanja 2-3 putapo 25mg uzima se 1 sat pre jela. KETOKONAZOL .25-12. dva puta nedeljno. kožne bolesti (bulozne dermatoze. maks.08. urtikarija). 400mg. eukaptil®. 6 -12 meseci za duboke mikoze.2din 703/2005/12 22. maks.9din 5310090000657 3/2-10-9194 24. mikoza noktiju: krem se nanosi na obolelo mesto 1-2 puta dnevno.9din (R) 1325531 film tableta.2002 doziranje: pneumonija: odrasli i deca preko 12 godina 800mg jednom dnevno tokom 7-10 dana. 1x1 kom Cena 144.Srbija ketokonazol . bočica. TOVARNA ZDRAVIL.D.10.A.5mg.Srbija ketokonazol .230 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. ampula.400mg u toku 5 dana. a u lečenju seboroičnog dermatitisa i peruti. 5x1mL Cena 1047.Italija telitromicin .H02AB08 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047461 suspenzija za injekciju.

uganuća.5%.04. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. dnevno.09.6din 515-04-01955/03 28. 2. .2004 doziranje: inflamatorna. giht.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. periartritis.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162089 film tableta. tokom 7.D. artroza i reumatizam mekih tkiva). lumbago i traumatske povrede) kontuzije.2004 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. artroza i reumatizam mekih tkiva). tuba. 200mg dnevno.D.08. 100mg. 10x2mL Cena 179.D.Slovenija ketoprofen .5din 3837000004946 199/2005/12 26. blister.09. kratkotrajno.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162305 kapsula sa produženim oslobađanjem. istegnuća tetiva.Slovenija ketoprofen .Slovenija ketoprofen . sa punom čašom vode. bursitis. fibrozitis. giht.Slovenija ketoprofen . Ketonal® Lek KETONAL® LEK . Cena 150mg.4din 515-04-01956/03 28. a najduže 15 dana. bočica od tamnog stakla. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. tendoperiostitis. 1x20 kom Cena 318.D. 100mg. pseudogiht.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI K Cena 168. tvrda. 2x10 kom Cena 3837000092288 446/2006/12 06. uz obrok. maks. . tendinitis.04. tendosinovitis.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.m. giht. traumatska oboljenja i povrede mišićno-kostnog sistema (artritis. 150mg. . . ampula.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01ae derivati propionske kiseline (Z) 0162088 rastvor za injekciju. tvrda. artroza i reumatizam mekih tkiva). Najveća dozvoljena doza ketoprofena iznosi 300mg. blister. povrede meniskusa. pseudogiht. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): parenteralno 50-100mg duboko i. 2-3 puta dnevno sa više tečnosti za vreme jela.DigitSoft.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): uobičajeno.2005 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. ujutro i uveče po 1 kaps. Ketonal® dUo KETONAL® LEK .nr . 1x50g www.2006 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. Kapsule se mogu uzimati sa mlekom ili antacidima. Paralelni lekovi: Ketonal® dUo. Ketonal® Lek KETONAL® DUO .abecedni spisak registrovanih lekova 231 KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE . ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. na 4 sata.co. distorzije. 3x10 kom 3837000092295 447/2006/12 06. sinovitis. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): 1 tabl. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati na obolelo mesto. pseudogiht. sa punom čašom vode. miozitis. za odrasle i decu stariju od 15 godina po 1 kaps. Paralelni lekovi: Fastum® gel M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167078 gel.uz obrok.2006 (R) 1162306 kapsula sa produženim oslobađanjem. isčašenja.

blister.J05AR02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIv infekcija. 5x20 kom Cena 5694.9din 3/2-10-3704 17.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . kalcijum-2-okso-3fenilpropionat. 500mg. kombinacije (R) 1328601 film tableta. natrijum-hidrogenkarbonat. 2x7 kom 5290931004443 757/2007/12 02. clathrocyn®. tirozin . dnevno KLEAN-PREP® . kalcijum-2-hidroksi-4-metiltio-butirat. 4x68. natrijum-sulfat. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. čišćenje creva kao deo lečenja intoksikacije.2007 Cena 1084din (R) 1325671 film tableta. blister. Fromilid® uno.465g+0.A16AA. Cena 59g+5. čvrsta stolica (najduže 2 nedelje) uobičajena doza je 4L rastvora (4 kesice .685g+1.05.AEGIS LTD. 250mg. 3x10 kom Cena 8606103683120 2303/2007/12 10. 2x7 kom Cena 562. natrijum-hlorid.2007 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (telesna masa iznad 40kg) 1 tabl. radiološka ispitivanja kolona. Kleromicin®. zymbaktar KLEROMICIN® .8din 5290931004436 756/2007/12 02.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325660 film tableta. .MEDOCHEMIE LTD. OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aa aminokiseline i derivati (R) 1174015 film tableta.4din 454/2005/12 12. blister. kalcijum-3-metil-2-okso-butirat. histidin.2005 www. Paralelni lekovi: clarithromycin.nr . piti brzinom od 200-250mL na svakih 10-15 minuta sve dok se ne popije cela količina najkasnije 4 sata pre pregleda. lizin.Kipar klaritromicin .232 abecedni spisak registrovanih lekova KETOSTERIL .DigitSoft. blister.04.Irska polietilenglikol. 2x7 kom 5291171001070 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 545. se rastvara u 1L vode uz stalno mešanje). tretmana pacijenata sa teškim oblicima sepse.Velika Britanija abakavir.Nemačka kalcijum-3-metil-2-okso-valerat. lamivudin .FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH .A06AD65 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125305 prašak za oralni rastvor. triptofan. kesica.7425g. .10. kalijum-hlorid .J01FA09 K ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325670 film tableta. . treonin. Ne davati deci mlađoj od 5 godina (telesna masa manja od 20kg). 67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg+ 23mg+38mg+30mg. kalcijum-4-metil-2-okso-valerat.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. Tabletu progutati celu sa malo vode. kože i mekog tkiva: uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina 250mg na 12 sati. Fromilid®.Kipar klaritromicin .jedna kes.96g 5099471033018 1113/2007/12 28. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima prema protokolu.685g+1.10.co. 250mg. 600mg+300mg.2007 doziranje: čišćenje creva kao priprema za: kolonoskopiju. KLERIMED® .07.2002 doziranje: poremećaj metabolizma kod hronične bubrežne insuficijencije: uobičajeno 3 puta po 4 -8 tablete dnevno. blister.04. 7 dana. hirurške zahvate na intestinalnom i/ili urogenitalnom sistemu.. KIVEXA® .2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta.

deca 3-6mg/kg na 6 sati. do 14 dana. zymbaktar KLIMODIEN .2g tokom 60 minuta). oralna suspenzija. profilaksa bakterijskog endokarditisa: oralno odrasli 150-300mg. 500mg. Paralelni lekovi: clarithromycin. deca ispod 8kg 7. Fromilid® uno. lek se primenjuje nezavisno od obroka. kože.4din 5291171001087 453/2005/12 11.DigitSoft. 1.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 515-04-1680/03 11. bez pauze. zglobova.SCHERING AG . bočica od tamnog stakla. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima. 150mg. 10x2mL Cena 842. tvrda. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. inf.10. potkožnog tkiva. KLINDAMICIN .2002 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju. 1x28 kom Cena 536.2005 (R) 3325662 prašak za oralnu suspenziju.2002 Cena 271. 1mg+2mg. ne treba da pređe 600mg. Klerimed®. Cena 467.co.G03FA01 K POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. fiksne kombinacije (R) 1048145 film tableta. clathrocyn®.nr .8din bočica od tamnog stakla. Fromilid®.5mg/kg na 12 sati.11. fiksne kombinacije (R) 1048925 tableta.v. Paralelni lekovi: clindamycin-MIP KLIOGEST® . a i. 125mg/5mL.2002 Cena 134.10.5mg na 12 sati.5mg na 12 sati. 1x80mL 8600097010993 3/2-10-9797 25.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: uobičajeno odrasli 250mg na 12 sati. sprečavanje nastanka osteoporoze (terapiju početi godinu dana nakon nastupanja menopauze): 1 tableta dnevno. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.12.6-2. 1x14 kom Cena 1036. deca od 8-11kg 62.12. (pojedinačna i. kontejner za tablete. deca: 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 1x28 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01FF linkozamidi (R) 0326041 rastvor za injekciju.m inj. peritonitis. parenteralno odrasli 0.Nemačka dienogest.5din (R) 3024040 sirup.12.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 233 1325661 film tableta. 300mg. deca od 12-19kg 125mg na 12 sati.Danska noretisteron. 2x8 kom 8600097010917 3/2-10-9798 25.7din 8600102099456 1920/2006/12 20. 75mg/5mL.NOVO NORDISK A/S . deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. blister.J01FF01 g03Fa gestageni i estrogeni. deca od 20-29kg 187.6din (R) 1024043 kapsula.Srbija klindamicin . blister.6din 8600097011242 3/2-10-9796 25.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. prema protokolu.2003 doziranje: hormonska supstituciona terapija za lečenje znakova i simptoma deficita estrogena kod žena kod kojih menopauza traje najmanje godinu: 1 tableta dnevno. 2mg+2mg.HEMOFARM AD . blister. 1x100mL 5291171001094 455/2005/12 12. estradiol . ampula. izuzetno 450mg na 6 sati.10. u isto doba dana Paralelni lekovi: activelle® www.2006 doziranje: menopauza. estradiol .

5mg/5mL.11. ili sporom i. prvi stimulacijski ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.5%.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije.nr . maks.J01XD01 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029720 rastvor za infuziju.2din 8608808101053 513/2005/12 02.7din 8608808101077 514/2005/12 02.1mg/kg dnevno podeljeno u više doza.11. dijabetična gastropareza:oralno odrasli 3 puta po 5 . 120mg dnevno.7din 5997001312971 3/2-10-9063/02 25. 0.2002 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7. inj. Paralelni lekovi: Kodein fosfat alkaloid® KODEIN FOSFAT ALKALOID® . 1x10 kom Cena 72.5mg/kg dnevno podeljeno u više doza. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.25 . bočica.10mg.2007 doziranje: disfunkcija ovulacije daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa. 10mg.0.2000 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje. 10x2mL Cena 73. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.v.7din 8606003211171 03-3814/99 06.5-15mg. rendgenski pregledi gastrointestinalnog trakta kontrastom. 1x100mL Cena 56. uzima se 15 minuta pre jela.2005  (R) 1124301 tableta.BELUPO. maks. orvagil® KLOMETOL® . maks. Paralelni lekovi: Kodein fosfat www. . blister.12.11. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.5mg/kg na 8 sati.D. funkcionalni pilorospazam. ampula.Makedonija kodein . deca od 6 .Hrvatska klomifen . 30mg.2005 doziranje: mučnina i povraćanje različite geneze. 1x10 kom Cena 203. 1x10 kom Cena 124.2005  (R) 3124300 oralni rastvor. 0. deca do 6 godina 0. 30mg. postoperativni meteorizam.Mađarska metronidazol .14 godina 0. blister. 3x10 kom Cena 70.GALENIKA AD . blister.234 KLION® .02. 10mg. deca 7.FAMPHARM . 1x100mL Cena 234.Srbija metoklopramid .1din 3/2-10-5773 10.2din 3850343026161 548/2007/12 27. blister.8din 8608808101060 515/2005/12 02.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115220 tableta. bočica od tamnog stakla.03.co.5mg/kg dnevno.11. sintetski  (R) 1048871 tableta. 50mg. drugi i treći stimulacijski ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. Paralelni lekovi: reglan® K KLOMIFEN .5-15mg.A03FA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi  (R) 0124302 rastvor za injekciju. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.GEDEON RICHTER LTD . 120mg dnevno. parenteralno 10mg i.Srbija kodein . Paralelni lekovi: clomifene KODEIN FOSFAT .R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115073 tableta. Paralelni lekovi: colpocin-T®.2002 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.DigitSoft.m.ALKALOID AD .

200x850mg 8600101515018 2258/2006/12 06. najviše 3 puta dnevno. 10mg/mL. 2mg/0. a dalje zavisno od kliničke slike.2004 Cena (BR) 2086146 prašak.2004 www. neuralgija. kao i povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 1 . lečenje: 1mg i.Slovenija terazosin . kesica.6din (Z) 0050974 rastvor za injekciju.2002 Cena 1576. 2x10 kom (R) 1103768 tableta. Paralelni lekovi: oldon® KOMBINOVANI PRAŠAK PROTIV BOLOVA . 5mg.2002 doziranje: bolovi različite etiologije (glavobolja.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086338 tableta. zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika. kesica. zubobolja.DigitSoft.2mL 8606102767777 1867/2007/12 05. profilaksa zdrava novorođenčad 2mg neposredno po rođenju. još 2mg dnevno posle 4-7 dana. 2mg.9din 8606102767760 1485/2007/12 10. posttraumatski i postoperativni bol. . mijalgija.09. 200mg+200mg+50mg. Paralelni lekovi: Panadol extra KONAKION® MM . zubobolja. KOMBIKAF .Švajcarska fitomenadion .03. kutija. po potrebi.12. ampula.03. mialgija. 10x1 kom 86008976 515-04-2657/03 08.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . zubobolja. 10x850mg 86006828 2259/2006/12 06. neuralgija. artralgija.abecedni spisak registrovanih lekova KOFAN INSTANT .O.6din 3/2-10-10628 25.G. novorođenčad koja se isključivo doje kao zdrava novorođenčad i još 2mg mesečno do kraja perioda dojenja.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 200mg+300mg+50mg. neuralgija.Srbija acetilsalicilna kiselina.12.Srbija paracetamol. 200mg+200mg+50mg.2mL. paracetamol. 2x10 kom K Cena 376.2004 Cena 566din 515-04-807/04 13. kofein .D. kesica. . po potrebi.co.propifenazon. a dalje zavisno od koagulacionog statusa. novorođenčad iz rizične grupe 1mg neposredno po rođenju. 400mg+50mg. hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulansa: odrasli 10-20mg. dismenoreja. KORNAM® .O. 200mg+300mg+50mg.07.B.D.09.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 2086145 prašak.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 522. blister. 400mg+50mg.B02BA01 ANTIHEMORAGICI B02Ba vitamin K (Z) 0050970 rastvor za injekciju. kofein .kofein .2006 doziranje: glavobolja.v. migrena. povišena telesna temperatura): 3-5 puta po 1 tableta dnevno.2din 3/2-10-10627 25.nr .2007 doziranje: individualno.PHARM D.1din (BR) 2086921 oralni prašak.O. 5x0. 50x10 kom 235 Cena 73. .2004 doziranje: glavobolja. 5x1mL Cena 192. blister.F.BOSNALIJEK D. ampula. 500x1 kom 8600103153010 515-04-2658/03 08.2 praška po potrebi. rastvoreno u čaši vode.12.IVANČIĆ I SINOVI D.09. bolne menstruacije: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno.4din 515-04-806/04 13. artralgija. neposredno po rođenju.G04CA03 UROLOŠKI LEKOVI g04ca antagonisti alfa adrenoreceptora (R) 1103767 tableta.12.O. kesica.9din (BR) 2086922 oralni prašak. .2007 Cena 190. 20 kom (3870010001512) (BR) 1086339 tableta. blister.2006 Cena 27.Bosna i Hercegovina paracetamol.

oralno. ili inf.5mg.j. Paralelni lekovi: Helex®. 5x3mL 8606102767159 242/2005/12 15.5mg.2007 doziranje: uz hemioterapiju: odrasli 1 . 2x15 kom Cena 50. doza održavanja: 2-10mg jednom dnevno. 1x10 kom 8606102767388 1297/2007/12 12. tokom 5 minuta.25-0. 10mg. liobočica sa rastvaračem.2007 Cena (R) 0124585 rastvor za injekciju.ZLB BEHRING GmbH . maks. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.25mg. 0. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje zavisno od odgovora. 3mg. benigna hiperplazija prostate: 1mg uveče pred spavanje (početna doza).3din 8606103889058 398/2007/12 30. terapija početno 1000-2000 i./10mL.01.2007 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. 1mg/mL.Švajcarska granisetron .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . neposredno pre hemioterapije i radioterapije. 0. jedan sat pre hemioterapije i radioterapije. zatim još 1 tabl.4din 8608808105488 1436/2007/12 05. maks.Srbija alprazolam . 1mg. progutati sa vodom.07.. deca 20mcg/kg podeljeno u 2 dnevne doze. 4mg dnevno.07. maks.v. 500i. blister. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljno u više doza.DigitSoft. 1mg dnevno. 2x15 kom Cena 100.23 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče pred spavanje.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo i.co.j.12.nr . blister.08. po potrebi dozu duplirati posle 7 dana. ampula.2007  (R) 1071752 tableta.F. 1x10mL www. 5x1mL Cena 2828. tabl.06. depresija: 3 puta po 0. blister. 2x15 kom Cena 67din 8608808105471 1435/2007/12 05. blister.v. Xanax®. neposredno pre anestezije. uz hemioterapiju za sprečavanje i ublažavanje mučnine i povraćanja uzeti 1 tabl.j. B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062170 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Nemačka antitrombin III .8din 3/2-10-9310 11. 4mg dnevno.07. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.1din 8608808105464 1434/2007/12 05. 12 sati kasnije ili 2 tabl.GALENIKA AD . postoperativna mučnina odrasli 1mg sporo i.A04AA02 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124584 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju. maks. Paralelni lekovi: antitrombin III Baxter KYTRIL® .2005 Cena (R) 1124586 film tableta. zatim 2000-3000 i. KSALOL® .2007  (R) 1071751 tableta.2002 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod hereditarnnog nedostatka AT III: profilaksa 1000-1500 i. zolarem KYBERNIN P .N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071750 tableta. ampula.j. 1mg.5mg.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) K Cena 12616.

A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3127440 sirup.DigitSoft.08. maks. ceftriaxone-BcPP.2din 8600101962546 436/2006/12 06. rocephin®. Lendacin®.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: 2mg ujutro.PHARMATHEN S. 2g dnevno. blister. veracol® LACIPIL . maks. boca plastična.2din (R) 3127442 sirup.A. boca plastična. 6mg dnevno.8din 02. 1 .2003 Cena 835. 1-2 g. 4mg.01. 1x3. 650mg/mL.2006 1179. blister. Paralelni lekovi: azaran.2006 www. 650mg/mL.2003 Cena 423din (R) 3127441 sirup.Velika Britanija lacidipin . nekomplikovana gonoreja: se leči pojedinačnom dozom od 250mg.06.06. meningitis.2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. odojčad i deca do 12 godina 20 . septikemija.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. bočica. deca 7-14 godina 10-15mL dnevno 3 dana.06. 50mg/kg dnevno. 1x100mL 9120018570447 44/2006/12 18. infekcije kostiju i mekih tkiva. 650mg/mL. . blister. blister. gonoreja.2004 Cena 890.5mL Cena 335.co. Farcef. 4x7 kom 515-04-03164/04 28. boca plastična.abecedni spisak registrovanih lekova 23 L LABILEX® .C08CA09 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402845 film tableta.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Longaceph®.2003 Cena (R) 3127443 sirup. 1x200mL L Cena 192. novorođenčad maks.2006 doziranje: pneumonija.N03AX09 N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084080 tableta. 3x10 kom 5310001154028  (R) 1084081 tableta. zatim 5mL dnevno.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .6din 515-04-1256/03 06.m.09. 60mL sirupa u početku.Makedonija lamotrigin . 3x10 kom 5310001154035  (R) 1084082 tableta. 650mg/mL. zatim 5-15mL sirupa. hirurška profilaksa: 30-90 min. 2x15 kom 5310001154059 ANTIEPILEPTICI Cena 752/2006/12 Cena 753/2006/12 Cena 754/2006/12 674. po potrebi posle 3-4 nedelje dozu povećati na 4mg. deca od 1-6 godina 5mL dnevno. 25mg. infekcije kod pacijenata sa neutropenijom. maks.6din 02.Nemačka laktuloza . 2mg. ceftriaxon-MIP®. 100mg.08. 1x500mL 515-04-1256-1 06. blister. 1x1000mL 515-04-1256-2 06. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48h nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.09. 50mg. pre intervencije inj.7din 02.04. 1g.CHEPHASAAR CHEMISCH .GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.ALKALOID AD . maks. III generacija (Z) 0321020 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.08. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL.2006 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.2006 2172.Grčka ceftriakson . postoperativna profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina i.7din (R) 1402846 film tableta. 4x7 kom 515-04-03164-1 28. Paralelni lekovi: Portalak® LAMAL . .nr . boca plastična. ceftriakson. LACTULOSE-MIP .

2007  (R) 1084783 tableta.10. 50mg dnevno narednih 14 dana. Lamal.co. 100mg dnevno narednih 14 dana. Lamotrigin. blister. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.PHARMASWISS D.2007  (R) 1084781 tableta.10. Paralelni lekovi: arvind®.6din 5310001154066 717/2006/12 25. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. Lamotrigin. 3x10 kom Cena 8606007082029 2313/2007/12 10.DigitSoft. početna doza 25mg jednom dnevno. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 2x14 kom L Cena 3/2-10-9809 25. Lamect®. Lamotrix® www.01.2007 doziranje: epilepsija. Lamictal™.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . 3x10 kom Cena 8606007082036 2314/2007/12 10.12. Paralelni lekovi: arvind®. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.Velika Britanija lamotrigin . bočica. Lamotrix® LAMICTAL™ . blister.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 1x30 kom Cena 8606103683144 203/2007/12 16. 25mg dnevno narednih 14 dana. blister.05. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084554 tableta za oralnu suspenziju.O. . 50mg dnevno narednih 14 dana. Lamect®.10. Lamictal™. 25mg. 2mg. 25mg dnevno narednih 14 dana. 100mg. Lamotrix® LAMECT® . blister. 3x10 kom Cena 8606007082043 2315/2007/12 10. 100mg dnevno narednih 14 dana. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Lamal.2002 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.2006 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084780 tableta. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. blister. Lamotrix® LAMICTAL™ . kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. 25mg dnevno narednih 14 dana. 2x15 kom Cena 3848. Paralelni lekovi: arvind®. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 5mg. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.Velika Britanija lamotrigin . Paralelni lekovi: arvind®.23 abecedni spisak registrovanih lekova  (R) 1084083 tableta.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084553 tableta za žvakanje.10.2007  (R) 1084782 tableta.nr . Lamect®. 50mg. 100mg dnevno narednih 14 dana. uobičajeno doziranje za kontrolu epilepsije 100-400mg dnevno. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. 200mg. Lamal. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. Lamotrigin. Lamotrigin. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. 3x10 kom Cena 8606007082012 2312/2007/12 10.Srbija lamotrigin . .O. 200mg. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 50mg dnevno narednih 14 dana. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. blister.

01.01. Tinea cruris 2-4 nedelje.A. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno.06. blister. Lamal. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.2007  (R) 1084236 tableta. . Paralelni lekovi: arvind®.Poljska lamotrigin . blister.Švajcarska terbinafin . 1x15g ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 349. 100mg dnevno narednih 14 dana. Paralelni lekovi: arvind®. 25mg. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.8din 8606010301209 1309/2007/12 12. 1%.2007  (R) 1084551 tableta. blister.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084235 tableta. 50mg. Lamect®.NOVARTIS . 125mg dnevno.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.2002 doziranje: odrasli i deca preko 12 god.06. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. 25mg dnevno narednih 14 dana.nr .5mg dnevno.2007  (R) 1084552 tableta.D01BA02 d01Ba antimikotici za sistemsku primenu (R) 1327510 tableta.06.D01AE15 d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157410 krem. LAMISIL® . 50mg dnevno narednih 14 dana. 1x14 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 2147. deca 2-5god. blister.2007  (R) 1084237 tableta. Lamotrigin. Lamictal™.Srbija lamotrigin . 3x10 kom Cena 1336. Lamal.O. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.DigitSoft. Lamotrix® LAMISIL® . blister.NI MEDIC D.12. Tinea corporis. 3x10 kom Cena 782din 5900008008266 204/2007/12 16.Švajcarska terbinafin . 250mg dnevno.NOVARTIS . kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 50mg. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. 3x10 kom Cena 2228.01.9din 3/2-10-8103 22.2002 doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju: jednom dnevno krem nanositi na obolelo mesto tokom 7-14 dana. 2x14 kom Cena 585.abecedni spisak registrovanih lekova 23 LAMICTAL™ . Lamotrix® L www. 62. početna doza 25mg jednom dnevno. deca 5-12 god. tuba. Paralelni lekovi: Mycofin® LAMOTRIGIN . . do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.11.2007 doziranje: epilepsija.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084550 tableta.8din 8606010301001 1307/2007/12 12. blister. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.O.co. 100mg. 25mg. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. blister.5din 8606010301100 1308/2007/12 12.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. trajanje terapije Tinea pedis 2-6 nedelja. 2x14 kom Cena 1019. Lamect®. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.5din 5900008008280 202/2007/12 16. 2x14 kom Cena 1869. onihomikoze: 6-12 nedelja i duže.1din 5900008008273 201/2007/12 16. 250mg.9din 3/2-10-5794 01. 100mg.

12.Kipar lamotrigin .12. parenteralni. blister. parenteralni. Mucosolvan®.4din 3/2-10-10752 24.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .JUGOREMEDIJA A.2007  (R) 1084233 tableta.2002 www.Nemačka insulin glargin . karpula sa dozerom.5mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. 5x3mL a10ae insulini i analozi. 1x150mL 8608811003276 515-04-253/04 28.co. Lantus® for optiPen LANTUS® FOR OPTIPEN .01. 100j. 100j. 25mg. karpula. deca od 5 .01. parenteralni.8din 5290931003057 90/2007/12 11.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL. početna doza 25mg jednom dnevno. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. Paralelni lekovi: Lantus® optiSet.10 godina 2-3 puta po 15mg. Paralelni lekovi: arvind®. Lamect®.1din 5290931003071 92/2007/12 11. Lamotrigin LAMOX .R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 129din (R) 3112120 sirup. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. Lamal.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084230 tableta. blister. deca do 2 godine 2 puta po 7. 3x10 kom Cena 3850. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. 200mg. . vrstu insulina. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.DigitSoft.nr . blister.5mg. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.2007  (R) 1084232 tableta. 15mg/5mL. 3x10 kom Cena 2172.MEDOCHEMIE LTD. 50mg.2007 doziranje: epilepsija. Lamictal™. dugog dejstva (R) 0041529 rastvor za injekciju./mL.8din 5290931003040 89/2007/12 11.7din 5290931003064 91/2007/12 11. 5x3mL Cena 4208. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.Nemačka insulin glargin . dugog dejstva (R) 0041530 rastvor za injekciju.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. 1x10mL Cena 4468din 3/2-10-10752/1 24.2004 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.09. Lantus® optiSet LANTUS® OPTISET .240 abecedni spisak registrovanih lekova LAMOTRIX® . Flavamed. Paralelni lekovi: Lantus®. Mucosolvan® junior LANTUS® . blister.2007  (R) 1084231 tableta.D. vrstu insulina.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L Cena 3211.12. bočica.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH ./mL.Nemačka insulin glargin .5din 3/2-10-10752/2 24.01.01. 3x10 kom Cena 674. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.Srbija ambroksol . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 3x10 kom Cena 1179. 100j. dugog dejstva (R) 0041531 rastvor za injekciju. 100mg. bočica. ZRENJANIN .

Lasoprol. uzima se 30 minuta pre obroka. TOVARNA ZDRAVIL. Sabax® LANZUL® S . tvrda. 1x10 kom 8608811001739 678/2006/12 19.JUGOREMEDIJA A. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 40mg. Lanzul® S.Srbija hlorpromazin . povraćanje: odrasli 25mg na 4-6 sati.nr . blister. Paralelni lekovi: Furosemid L www.N05AA01 PSIHOLEPTICI N05aa fenotiazini sa alifatičnim aminom u bočnom nizu  (R) 1070056 film tableta.DigitSoft.2006 Cena 117. 20mg/2mL.2004 doziranje: ulkus duodenuma 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. inj.v. tvrda. parenteralno odrasli 20-50mg i. Lasoprol. deca 1-5 godina 500mcg/kg na 4-6 sati. 4x7 kom Cena 607.5din (R) 0400141 rastvor za injekciju. 1x50 kom Cena 81. D.2005 doziranje: psihoze: odrasli 3 puta po 25-100mg. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. 1g dnevno.05. 40mg dnevno.). deca 6-12 godina 1/3-½ doze za odrasle. 25mg. doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan. 40mg. plastična fiola.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122785 kapsula. vrstu insulina.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122786 kapsula.KRKA. Lantus® for optiPen LANZUL® . ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije).2006 Cena 430. doza održavanja 15-30mg/d.05. Paralelni lekovi: amarin. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja.7din 8608811001715 680/2006/12 19.KRKA.abecedni spisak registrovanih lekova 241 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.5din 515-04-03563/03 28. maks.5-1.co.Srbija furosemid . uzima se 30 minuta pre obroka. 20mg/2mL. 30mg. monokomponentni (R) 0400140 rastvor za injekciju. 20mg dnevno.2004 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje.D. maks. hiper tenzija: oralno odrasli početna doza 40mg dnevno. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. Lanzul®.C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. blister. 80mg dnevno.05.D.2006 Cena 24din (R) 1400144 tableta. 5x10 kom 8608811001746 679/2006/12 19. ZRENJANIN . LASIX® . blister.4din 8608808101091 104/2005/12 22. maks. Paralelni lekovi: Lantus®. maks. TOVARNA ZDRAVIL. 15mg.09. (4mg/min.12. 50x2mL 8608811001722 681/2006/12 19. 75mg dnevno. deca 1-3mg/kg dnevno.05. blister. ampula.GALENIKA AD . refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. D. . deca 0. maks.5mg/kg.2din 3838989500313 515-04-03563-1 28. ampula. doza održavanja 15-30mg/d.2006 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije. . Paralelni lekovi: amarin.D.09.Slovenija lansoprazol . 2x7 kom Cena 536. 5x2mL Cena 45. ili sporom i.1din (R) 1400143 tableta.Slovenija lansoprazol . benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. Sabax® LARGACTIL . Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze.m.

refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. ampula.09.DigitSoft. .Japan etopozid .Kipar lansoprazol . Paralelni lekovi: etoposid. blister.2005 doziranje: karcinom testisa. 1x14 kom Cena 644.LTD. tokom 5 uzastopnih dana. .Japan etopozid .8din 3/2-10-7562 28. 100.NIPPON KAYAKU CO.nr .09. 100mg/5mL. vepegal.NIPPON KAYAKU CO. Lastet cap.NIPPON KAYAKU CO.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030223 kapsula. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. oralno obično 175-200mg dnevno. etoposide. 100 . vepesid LASTET INJ. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. vepegal.. 1x10 kom Cena 11789. 100. 50mg. . meka.Japan etopozid . u intervalima od 3-4 nedelje. 60mg/kg. 50. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. parenteralno 60-100mg dnevno tokom 5 uzastopnih dana. 50..09. vepesid LASTET CAP. 10x5mL Cena 11789. 50 . najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.LTD. tokom 5 uzastopnih dana.8din 4987170870526 290/2005/12 01. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. etoposide. Lanzul®. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana.10. tvrda. 100mg.8din 4987170870625 289/2005/12 01. . Sabax® LASTET CAP. mikrocelularni karcinom pluća: individualno.LTD. uzima se 30 minuta pre obroka. blister. oralno obično 175-200mg dnevno. Paralelni lekovi: amarin. vepesid LASTET CAP.09.AEGIS LTD. po potrebi veće doze do maks. 25 . tokom 5 uzastopnih dana. pa pauza 1-2 nedelje. tvrda. blister. 2x10 kom Cena 11789. Lastet cap. Lastet cap. u intervalima od 3-4 nedelje. vepegal..Japan etopozid . etoposide.co. Lastet inj. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. Lastet inj. Lastet cap. vepesid L www. tvrda. Lastet cap. vepegal. . mikrocelularni karcinom pluća: individualno. . Lanzul® S. Lastet cap. 25. Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. Lastet cap. Paralelni lekovi: etoposid. Paralelni lekovi: etoposid.LTD.2005 doziranje: karcinom testisa. Lastet cap.NIPPON KAYAKU CO. 25.2002 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca 8 nedelja. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. 30mg.2005 doziranje: karcinom testisa.8din 4987170870724 288/2005/12 01. oralno obično 175-200mg dnevno. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. Lastet inj. blister.8din 4987170870342 287/2005/12 01. pa pauza 1-2 nedelje. Lastet cap.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030221 kapsula. pa pauza 1-2 nedelje.242 abecedni spisak registrovanih lekova LASOPROL .L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030220 rastvor za injekciju. 25. 50.2005 doziranje: karcinom testisa. 4x10 kom Cena 11789. Paralelni lekovi: etoposid. 25mg. 100.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030222 kapsula.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1123780 kapsula. etoposide. u intervalima od 3-4 nedelje. u intervalima od 3-4 nedelje.

40mg. 1x150mL Cena 248. oralni preparati (R) 3060050 sirup. Chronova bolest.12. 1x125mg 8600097010818 3/2-10-10159 23. zatim 7 dana pauze.3din 8600097010856 3/2-10-10161 23. hipermenoreja. 4mg.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047216 rastvor za injekciju. doza održavanja 4-8mg. povećana potreba za gvožđem): odrasli 2 puta po ½-1 velika kašika pre jela.02. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. Nirypan® LEMOD-SOLU . bočica. Paralelni lekovi: Lemod.2002 L www. kolagenoze.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047210 tableta.ALKALOID AD .2din (SZ) 0047219 rastvor za injekciju.6din (R) 1135240 film tableta. 0.abecedni spisak registrovanih lekova 243 LEGOFER® . Lemod® . 20mg. terapija i profilaksa sideropeničkih anemija (usled akutnog. doza održavanja 2-8mg dnevno. deca 1. adrenogenitalni sindrom i. 2x10 kom Cena 105. nedovoljno unošenje hranom i otežana resorpcija. bočica. Nirypan® LEMOD DEPO . ponavljane ciste jajnika. blister. kolagenoze. etinilestradiol .03mg. 125mg. hroničnog gubitka krvi. bočica. fiksne kombinacije Cena 98.G03AA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.2002 Cena 455din (SZ) 0047220 rastvor za injekciju.2006 doziranje: prevencija trudnoće. reumatoidni ar tritis: 40-120mg jednom nedeljno. dermatoze. Paralelni lekovi: Lemod depo. deca preko 6 godina početna doza 0. ulcerozni kolitis. srednji zglobovi 10-40mg.DigitSoft. Paralelni lekovi: Microgynon® 30 LEMOD . dermatoze. 40mg.Srbija levonorgestrel. dismenoreja.12.2002 Cena 129. 500mg.Srbija metilprednizolon .HEMOFARM AD . 1x500mg 8600097010825 3/2-10-10158 23.7din (SZ) 0047218 rastvor za injekciju. bočica.GALENIKA AD .12. Chronova bolest.HEMOFARM AD .6din 8600097010979 3/2-10-10157 24. 1x21 kom 8608808104955 111/2006/12 02.12.10.5mg/kg dnevno. 800mg/15mL.5mL/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela.nr . ulcerozni kolitis. alergija: 80-120mg jednom nedeljno. mali zglobovi 4-10mg intraar tikularno.HEMOFARM AD . prevencija karcinoma jajnika: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. LEGRAVAN® . liobočica sa rastvaračem u ampuli.12. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. blister. Lemod-Solu. 10x40mg Cena 686. Lemod® .2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.B03AB09 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. Lemod-Solu. bočica.15mg+0. 15x20mg Cena 553. tokom 21-og dana.Solu. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. 40mg jednom nedeljno.co.2din 5310001186869 3/2-10-5761 27.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047212 rastvor za injekciju.Srbija metilprednizolon .Solu. 15x40mg 8600097010832 3/2-10-10160 23.2002 Cena 1030.8-1.12.m.Makedonija gvožđe(lll) proteinsukcinilat . veliki zglobovi 20-80mg. odojčad 2 puta po ½ kafene kašike pre jela.3din 8600097011051 3/2-10-10162 24.Srbija metilprednizolon .2002 doziranje: nedostatak gvožđa.

H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047221 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. 1x1mL 8600097002370 460/2006/12 06. 50mg/kg dnevno.2din (SZR) 0321445 prašak za rastvor za injekciju. ili i.25mg uveče pre spavanja. 2g dnevno.v.7din 40mg. 10x1g Cena 128. bočica. primena velikih doza početno 30mg/kg telesne mase sporo i. .04. na početku i po završetku citostatske terapije. bakterijski endokarditis. doza se može ponoviti svakih 4-6 sati u toku 48 sati.. Lemod depo. ili i.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. Nirypan® LENDACIN® .2din 8600097002363 455/2006/12 06. invazivne forme beta-hemolitičkog streptokoka i toksičnog šoknog sindroma izazvanog streptokokama: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. mekog tkiva i rana. ceftriakson. 125mg. Longaceph®. Chronova bolest.Francuska brotizolam . maks. na 4-6 sati tokom 48 sati. 2g na 12 sati i.Slovenija ceftriakson .8din (SZR) 0321443 prašak za rastvor za injekciju.244 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.SOLU . rocephin®.Srbija metilprednizolon . dvodelna bočica. vitalna ugroženost: 30mg/kg i. intraabdominalne infekcije. Paralelni lekovi: Lemod.2003 Cena 7159.co.8din 515-04-239/03 26.D. Chronova bolest.m.7din 47/2006/12 18.nr . respiratornog sistema.06.2003 Cena 17808.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 50x2g 515-04-250-1 26. Lemod® . bakterijski meningitis. infekcije kostiju. bakterijske septikemije. 10x2g 515-04-250/03 26. 2g. bočica. 50x1g 515-04-239-1 26. ostale indikacije 10-500mg i.2003 doziranje: infekcije urinarnog trakta. uz postepeno obustavljanje doze.06. infekcije u stomatologiji.v. Cena 107. dermatoze.2006 www.v. genitalne infekcije.BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE .25mg.04. 0. Nirypan® LEMOD® .v. Farcef. do 6 puta dnevno. ulcerozni kolitis. dvodelna bočica. III generacija (SZR) 0321442 prašak za rastvor za injekciju. Labilex®.2003 Cena 35795.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L Cena 3561. prevremeno rođene bebe maks. zavisno od indikacije i težine kliničkog stanja početna doza je obično 10-500mg i.06. Lemod depo. bočica. 1x10mg doziranje: poremećaji spavanja: 0.DigitSoft. tokom najmanje 5-30 min. ulcerozni kolitis.2006 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. veracol® LENDORMIN . 1x2mL Cena 184. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.01. ceftriaxon-MIP®. maks. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. 1 sat pre. kolagenoze. 1g. podešavanje doze se vrši prema postignutom kliničkom efektu..v. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i. 2g. bočica.HEMOFARM AD .2006 (Z) 0047222 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. 1g. ceftriaxone-BcPP. Paralelni lekovi: Lemod. dermatoze.v.. blister. j01dd cefalosporini. ili 1g mesečno tokom 6 meseci.6din (SZR) 0321446 prašak za rastvor za injekciju. inf. kolagenoze. Paralelni lekovi: azaran. zglobova.06.v. Lemod-Solu.m.Solu. reumatske bolesti: individualno. primena najmanje efikasne doze u najkraćem potrebnom periodu.

Nemačka lerkanidipin . 2x10 kom Cena 152. po potrebi povećavati tokom 2-3 nedelje za 2550mg dnevno do 300mg dnevno.D.5din 8608809000553 3/2-10-4242 03. LEPONEX® . .2002 doziranje: urtikarija.R06AB04 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058160 kapsula. oksazepini i tiazepini  (R) 1070605 tableta.Nemačka brotizolam .25mg uveče pre spavanja.7din 515-04-232/03 01. dnevna doza 20mg.5din (R) 1102152 kapsula.KG . clozapine LEPROTEK® . blister. alergijski rinitis i konjunktivitis. 0.Srbija hlorfenamin . dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 50mg pre jela (ujutru i u podne. blister. LENTONITRAT® . teške psihoze 200-450mg. L www. 2x14 kom Cena 735. blister. 1x10 kom Cena 128. tvrda. alergija na lekove.Velika Britanija klozapin .2006 doziranje: hepatične tegobe: oralno. 900mg dnevno. serumska bolest.09.2001 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris. blister.D.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati Cena 78. 8x10 kom Cena 110.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. 10mg. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®.2003 doziranje: poremećaji spavanja: 0. maks.12. 100mg.Srbija pentaeritritiltetranitrat . blister.nr . .5din 8606103543059 1584/2006/12 05.25mg. stanja posle infarkta miokarda.C08CA13 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402840 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 245 LENDORMIN . 25mg.7din 515-04-2375/03 07. 2 ili 3 puta dnevno po 140mg (ekvivalentno 60mg silibinina). 5x10 kom Cena 695. 50mg. 12mg.5-25mg.09. kinetoze: odrasli 2 puta po 12mg. tvrda.DigitSoft. LERCANIL . 35mg.2006 doziranje: šizofrenija.2003 doziranje: hipertenzija: 10mg dnevno.08. a najkasnije do 16 časova).co. blister. blister.2006  (R) 1070606 tableta. 5x10 kom Cena 2142. deca preko 12 godina 12mg dnevno.Srbija silimarin .04.07.NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD .SRBOLEK A. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.D.SRBOLEK A. podeljeno u više doza.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. .A05BA03 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127250 obložena tableta.ZDRAVLJE A.4din 8606103543042 1583/2006/12 05.2din 8600064103833 544/2006/12 14.06. alergijske dermatoze.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. Paralelni lekovi: dilcoran LENTOSTAMIN . 2x10 kom 8608809000560 3/2-10-4232 11. maks.

. a najduže 2 meseca.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija.7din 3/2-10-8863 12. 300mg. 10mg. Paralelni lekovi: Lescol® LESUX® .2002 Cena 1384. 4x7 kom Cena 1699.09.NOVARTIS .D. hronične urtikarije i druga alergijskih oboljenja odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg.7din (R) 1104451 kapsula.C10AA04 c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104450 kapsula.Slovenija cetirizin .Švajcarska fluvastatin .R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058046 film tableta.Srbija bizmut-subcitrat .24 LESCOL® . . blister. Paralelni lekovi: Letizen® L www.3din 3838989528331 515-04-4210/03-1 13. 7x4 kom Cena 201din 8600064101075 1578/2006/12 05. 80mg.DigitSoft.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. uvečeposle jela.5din 3838989501396 515-04-4210/03 13. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. kombinovana hiperlipidemija: 20-40mg. 40mg.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. 1x10 kom Cena 120.09.C10AA04 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 1059. TOVARNA ZDRAVIL. 2x10 kom Cena 200.co. blister.NOVARTIS . alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. polenska kijavica: deca od 2-6 godina 5mg dnevno. ulkus želuca i duodenuma. 10mg. izuzetno 80mg.12.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija.D.7din 3/2-10-10138 28. blister.nr .09. blister. 20mg. uveče posle jela. deca 7-8mg/kg dnevno.12. Paralelni lekovi: Lescol® XL LESCOL® XL . Paralelni lekovi: Bicit HP® LETIZEN® . 2x14 kom 3/2-10-8863/1 12. tvrda. blister.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122800 film tableta.12. hronične urtikarije i druga alergijska oboljenja: odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. polenska kijavica deca 2-6 godina 5mg dnevno. kombinovana hiperlipidemija: 1 tabl. D.2006 doziranje: gastritis. . eradikacija Helicobacter pylori: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 600mg ili 4 puta po 300mg.D. strip. Uzima se 30 minuta pre jela.Švajcarska fluvastatin .Slovenija cetirizin . D.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: Letizen® S LETIZEN® S . terapija traje najmanje 1 mesec. tvrda.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058045 film tableta. 2x14 kom SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104452 tableta sa produženim oslobađanjem. TOVARNA ZDRAVIL.KRKA.KRKA.

6din 4013054002322 86/2005/12 15. 100mcg. 100mcg.12. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg.08. 50mcg.8mcg/kg dnevno. 2x25 kom Cena 148. maks. 75mcg. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. Paralelni lekovi: euthyrox. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. maks.2006 Cena (R) 1040086 tableta. 100mcg. Letrox® 150. blister. 75mcg.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.5 godina 5-6mcg/kg dnevno.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 150mcg. 2x25 kom Cena 92. 1x25 kom 4013054009239 2508/2006/12 29.12.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. blister. maks. 100mcg.Nemačka levotiroksin natrijum . Letrox® 50. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno.08. maks. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno.2006 Cena (R) 1040088 tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister. 150mcg.6din 4013054002339 88/2005/12 19.2005 Cena (R) 1040085 tableta. maks. 4x25 kom 4013054002667 91/2005/12 15. blister. 150mcg. blister. doza održavanja 100-200mcg dnevno. 4x25 kom 4013054002872 87/2005/12 15.08. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 150mcg. doza održavanja 100-200mcg dnevno. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno.co. maks.12. deca od 6 -12 meseci 6. blister. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. maks. Paralelni lekovi: euthyrox. blister. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. 1x25 kom 4013054009222 2511/2006/12 29. Letrox® 50. Letrox® 150.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni (R) 1040082 tableta. 100mcg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . maks.08. 2x25 kom Cena 115.nr .DigitSoft. doza održavanja 100-200mcg dnevno. Tivoral® LETROX® 50 . 75mcg. 150mcg. 50mcg. blister.2005 Cena (R) 1040083 tableta.Nemačka levotiroksin natrijum . maks. deca od 1. maks. 4x25 kom 4013054002025 89/2005/12 15.9din 4013054002650 90/2005/12 19.2006 Cena (R) 1040087 tableta. Letrox® 100. maks. 150mcg.Nemačka levotiroksin natrijum . Paralelni lekovi: euthyrox. maks. 1x25 kom 4013054009215 2497/2006/12 29.abecedni spisak registrovanih lekova LETROX® 100 . 50mcg. Letrox® 100. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. Tivoral® www.08.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) L H03aa tireoidni hormoni (R) 1040080 tableta. 50mcg.08. blister. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) 24 H03aa tireoidni hormoni (R) 1040081 tableta. 50mcg. 100mcg. Tivoral® LETROX® 150 .2005 Cena (R) 1040084 tableta. 50mcg.

1x4 kom Cena 8606007910070 595/2005/12 21. ampula. dnevno. za muškarce starije od 18 god.7din (R) 1139212 film tableta. 50mg/5mL.L.v. ili i. .07.Danska insulin detemir . Paralelni lekovi: calciumfolinat.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. i.12.2007 Cena 1350.Luksemburg kalcijum-folinat . bočica. Paralelni lekovi: Levemir® Penfill® LEVEMIR® PENFILL® .A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L a10ae insulini i analozi. dugog dejstva (R) 0041550 rastvor za injekciju. . inf. parenteralni.8din 1139211 film tableta.v.m. blister. 1x4 kom 8606007910094 626/2005/12 21. 10x25mg Cena 2961. 10x10mL 8606007410884 515-04-2433-1 10.BAYER HEALTHCARE AG .07. ampula. 100j.2005 Cena 1131. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.NOVO NORDISK A/S . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1 tabl. blister.m./mL. 1x2 kom 8606007910353 1432/2007/12 05. parenteralni. zatim i.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima Cena 6811.11.5din 8590027301195 1136/2006/12 06. www. 1x4 kom (R) 8606007910087 625/2005/12 21.m.12. zatim i. vrstu insulina.2003 Cena (SZR) 0184028 rastvor za injekciju.PFIZER ENTERPRISES S.R.24 sata podeljeno u više doza.nr .2005 Cena 2637.S. Paralelni lekovi: Levemir® FlexPen® LEVITRA® . blister.12. inf.8din (SZR) 0184027 rastvor za injekciju. uz čašu vode. 1x2 kom 8606007910360 1433/2007/12 05.Češka kalcijum-folinat .08. 5x3mL Cena 8600102099333 1261/2006/12 02.2007 doziranje: erektilna disfunkcija: individualno i prema preporuci lekara.Danska insulin detemir ..V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima (SZR) 0184080 prašak za rastvor za injekciju. 10mg. 10mg.Nemačka vardenafil .9din (R) 1139213 film tableta. Leucovorin ca Pliva . ili i.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.PLIVA .G04BE09 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139210 film tableta. maks. Paralelni lekovi: calciumfolinat.2006 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. 25-60min. 100mg/10mL.6din (R) 1139214 film tableta.2003 doziranje: kao antidot za metotreksat: i.LACHEMA A. 5mg.v.m. do 120mg tokom 12-24 sata podeljeno u više doza./mL. Leukovorin calcium LEUKOVORIN CALCIUM .2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. blister.NOVO NORDISK A/S .24 abecedni spisak registrovanih lekova LEUCOVORIN CA PLIVA . Cena karpula sa dozerom u pen aplikatoru.LACHEMA 25 . 100j. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. 25mg.Lachema 25 LEVEMIR® FLEXPEN® . dugog dejstva (R) 0041551 rastvor za injekciju.A. 20mg.12.DigitSoft. i. 20mg.. do 120mg tokom 12 .co. 5x3mL 8600102099388 526/2005/12 04. uložak. vrstu insulina.v.07. 10x5mL 8606007410877 515-04-2433/03 10.2005 Cena 2167. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. pre seksualne aktivnosti progutati 1 tabl.12. blister.

Paralelni lekovi: Bromazepam. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. poremećaj sna: 3 puta po 1.2din 8608808104139 591/2005/12 21. žene . 60mg dnevno. anksioznost. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. nervoza. endoskopija 10-20mL. blister. LIDOKAIN-HLORID . do maks.ADRENALIN .uretralna anestezija: 20mL. 50x3. 3x10 kom Cena 90. 6mg.KRKA.8din (Z) 0081622 rastvor za injekciju.03.5mg/kg. 1-1. Lidokain-hlorid 1%.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071320 tableta. D.03.3din 5310001002565 3/2-10-5758 11.D.04. maks. 3x10 kom Cena 50.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081540 rastvor za injekciju.03.DigitSoft. zatim inf. 50x2mL Cena 441. maks. .1din 3838989617677 515-04-268/03/2 05.11. 2x15 kom Cena 97.3din 5310001002572 3/2-10-5759 11. .GALENIKA AD . u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.2004  (R) 1071324 tableta. blister. 2%. 2x15 kom Cena 161.Crna Gora lidokain . uznemirenost. poremećaj sna: 3 puta po 1.2004  (R) 1071322 tableta.5mg. 10mL.5mL Cena 516. ampula.v. TOVARNA ZDRAVIL. 10mg/mL. Lexilium® LEXILIUM® .4din 5310001002541 3/2-10-5756 11.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081621 rastvor za injekciju.5mg. anestezija u stomatologiji: 1-5mL. 40mg+0. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. 60mg dnevno.2004 doziranje: muškarci .2004 doziranje: stanja napetosti. Paralelni lekovi: Lidocaine. ampula. Lexaurin® LIDOCAINE . 6mg.12. anksioznost. kratkotrajna primena. Paralelni lekovi: Lidokain-hlorid.uretralna anestezija: 5-10mL. Cena 536.Srbija lidokain. uznemirenost.11. Lidokain-hlorid 2% L www. maks. tuba. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN 2% . 1. nervoza. blister.7din 3838989617660 515-04-268/03/1 05. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. blokada simpatičkih nervnih vlakana 5-10mL. ukupna doza epinefrina ne sme da pređe 0. blister.5din 8600097200301 472/2006/12 06.025mg. 1.2005 doziranje: doziranje zavisi od vrste anestezije. inj.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: Bromazepam. 50x2mL 8600097200295 550/2006/12 14. 20mg/mL.2002  (R) 1071628 tableta. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.O. epinefrin . maks.2002 doziranje: stanja napetosti. Lidokain-hlorid 1%. 1x30g Cena 117.03.5mg.04.HEMOMONT D. 3x10 kom Cena 131.9din 8608808105686 515-04-5180/03 10. ampula.7din 3838989617653 515-04-268/03 05.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (R) 4081225 gel. 3mg.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071624 tableta.2006. blister. kratkotrajna primena.ALKALOID AD .5-30mL. 2x15 kom Cena 66. blister.O.abecedni spisak registrovanih lekova 24 LEXAURIN® .11.5-6mg.2002  (R) 1071626 tableta. 3mg.nr .5-6mg.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. doze 200-300mg/sat.Slovenija bromazepam .Makedonija bromazepam .Srbija lidokain .co. 20mL. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.

inf..LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.co. lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.60mg/kg dnevno podeljeno u 3.m. epiduralna anestezija rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.v. kože i mekih tkiva. inj.2din 17. 1. intraabdominalna sepsa i pelvične infekcije): odrasli oralno 500mg na 6 -8 sati. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL.5-30mL. 35mg.Slovenija alendronska kiselina .8din (8608808104184) 515-04-3423/03 08.2x 107.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059077 tableta. 8g dnevno.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. Fosamax® LINEX® . Paralelni lekovi: Lidocaine.A07FA51 ANTIDIJAROICI.D. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. 50x2mL Cena 536. nije dozvoljena aplikacija nerazblaženom i. zatim inf. 1-1.2003 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.09. . Paralelni lekovi: Lidocaine. doze 200-300mg/sat. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.KRKA. 10mL. tvrda.Srbija lidokain . blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.v.J01FF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01FF linkozamidi 358.5mg/kg.05. 4x7 kom Cena 936.5mg/kg.5din (Z) 0326411 rastvor za injekciju/infuziju. Lidokain-hlorid.Srbija lidokain . 1. deca 10mg/kg na 12. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN-HLORID 2% . maks.5din 515-04-03680/03 28.2006 www.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081222 rastvor za injekciju.mikroorganizmi (BR) 1126070 kapsula. maks.HEMOFARM AD . zatim inf.GALENIKA AD . deca 30.m.DigitSoft. ili na 8 -12 sati sporom i. 40mg/2mL. do maks. žive liofilizovane . Paralelni lekovi: alendronat. LINDRON . 10x2mL Cena 8600097010511 2524/2007/12 22.Slovenija mlečnokiselinske bakterije.250 abecedni spisak registrovanih lekova LIDOKAIN-HLORID 1% . ampula. Lidokain-hlorid. doze 200-300mg/sat.D.GALENIKA AD . ampula. 10x3. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.5mL Cena 103. .2007 doziranje: infekcije respiratornih puteva.02. inf. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. 1-1.12. Lidokain-hlorid 1% LINCOHEM . blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. ampula. infekcije izazvane stafilokokama rezistentnim na druge antibiotike (septični artritis i osteomielitis. bočica.2004 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka. 600mg/2mL.2x 107.10. D. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.3din 8608808102944 107/2006/12 02.24 sata i.05.nr .4 doze. TOVARNA ZDRAVIL. 10mg.Srbija linkomicin .5-30mL. 600mg na 12. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. do maks.v.24 sata duboko i.2006 207.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081560 rastvor za injekciju. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07Fa antidijaroici .v.v. blister.2din 17. blister. 1x16 kom 3837010000068 (BR) 1126071 kapsula. 10mL. ili 10. 1x16 kom 3837010003250 Cena 653/2006/12 Cena 654/2006/12 207.. inj. tvrda.20mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze sporom i. inj. maks.

D02AC. 1x50g 8600103690034 763/2007/12 02.Nemačka masne kiseline. 1x50g Cena 288..05. ne nanositi u blizini očiju. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti (BR) 9155602 dodatak za kupku. AUGUST WOLFF GmbH & CO.07. tuba. deca od 2-12 god. tuba. terapija traje 4 nedelje. crvenila. LINOLA® GAMMA . AUGUST WOLFF GmbH & CO. 200mg/g. staračka koža. AUGUST WOLFF GmbH & CO.DR. Paralelni lekovi: Linola® LINOLA® FETT N . dnevno. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: krem ravnomerno naneti na suvu kožu. 20mL upotrebiti za tuširanje.Nemačka noćurak. psorijaza).5din (BR) 4155603 krem. 3 puta po 2 kaps. pre primene pažljivo pročitati uputstvo za primenu. u tankom sloju 2-3 puta dnevno.Nemačka masne kiseline. do poboljšanja stanja.2007 doziranje: pomoćni tretman u terapiji suve kože.9din (BR) 4155601 krem.2007 doziranje: seboreja kože. na suvu kožu 2-3 puta dnevno do poboljšanja stanja kože.2007 doziranje: suva koža sa perutanjem. tuba. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 411. 5mg/g. profesionalna oštećenja kože.. ihtioza): 30-40mL dodati u vodu za kupanje (kompletno kupanje). suvoće kože. hronični ekcemi. meteorizma i sličnih digestivnih poremećaja (usled bakterijskih i virusnih infekcija kod odojčadi. odrasli i deca uzrasta preko 12 god.D02AE01 EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ae proizvodi karbamida (BR) 4159030 krem. nezasićene .DigitSoft. L www. bolne naprsline kože (ragade).DR.05. posle jela. (Oenothere spp).co. zračenja organa abdomena i karlice): odojčad i deca do 2 god.04. bolne naprsline kože (ragade)..abecedni spisak registrovanih lekova 251 doziranje: dodatna terapija kod dijareje.DR.D02AC.04. dermatoze sa izraženim perutanjem (psorijaza.15mg/g. 1x200mL Cena 398. profesionalna oštećenja kože. poremećaj sa orožavanjem kože (ihtioza.DR. ARZNEIMITTEL .nr .2007 doziranje: seboreja kože. ARZNEIMITTEL . 8. AUGUST WOLFF GmbH & CO. 3 puta po 1-2 kaps. ispucalosti i otklanja probleme suve kože u akutnim i hroničnim stanjima: krem ravnomerno nanositi u tankom sloju. Paralelni lekovi: Linola® Fett LINOLA® FETT . dece i odraslih.2din (BR) 4155600 krem. uz dovoljnu količinu tečnosti (vode). nezasićene . izbegavati kontakt sa očima. dnevno. LINOLA® UREA .9din 8600103690010 922/2007/12 04. terapije antibioticima i hemioterapijskim agensima širokog spektra. 1x50g 8600103690027 923/2007/12 04. masno ulje . 480mg/g+440mg/g+10mg/g+60mg/g. 3 puta po 1 kaps. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: ravnomerno naneti na suvu kožu.Nemačka urea (karbamid) .. ARZNEIMITTEL . neurodermatitis. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 263. dnevno.7din 8600103690041 1444/2007/12 06. svaka 2-3 dana.Nemačka parafin. LINOLA® . ekcema i atopijskog dermatitisa. 1x50g 8600103690065 764/2007/12 02. AUGUST WOLFF GmbH & CO.DR. boca.D02AC. 120mg/g. suva koža kod bolesnika sa dijabetesom: 1-2 puta dnevno blago utrljati krem na obelelo mesto u tankom sloju. ARZNEIMITTEL . tuba. do poboljšanja stanja. neurodermitis.D02AC. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 305. ARZNEIMITTEL .2007 doziranje: deluje antizapaljenski i povećava vlažnost kože kod svraba. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. tečni i masni proizvodi .

2007 doziranje: postoperativna ishrana. 3x10 kom L B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171111 rastvor za infuziju.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108050 gel. 5mg.j. 2x14 kom 5997001313008 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-00499-2 Cena 515-04-00499-1 Cena 515-04-00499/04 154.R. fosfolipidi.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . posttraumatski hematomi./g.09.j.co.05.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 2x14 kom 5997001312988 (R) 1103557 tableta. III i IV kombinovanih hiperlipidemija.2007 doziranje: tromboflebitis.2004 doziranje: postoperativna ishrana. 1000i. 1000i.6%. tvrda.Austrija ulje soje. IIb.nr . blister.C10AB08 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 826. 1x50g 4013054003923 1088/2007/12 23. glicerol . LISOPRESS® .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .C09AA03 c09aa inhibitori ace. 10mg. LIPOVENOES . 1000i./g.3din 28. tuba. ulkus kruris. 20mg.A.2007 Cena (BR) 4108052 gel.05.2004 312.Mađarska lizinopril .252 abecedni spisak registrovanih lekova LIOTON 1000 . LIPOVENOES 10% PLR .DigitSoft.08. ulcerozni kolitis. blister. opekotine. boca staklena. 10x500mL Cena 8606010925078 2523/2007/12 22.05. uključujući hiperholesterolemiju. tumori gastrointestinalnog trakta.2004 www.5%+0. 1000i.01.MENARINI.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c10aB fibrati (R) 1104470 kapsula./g.Austrija sojino ulje.09./g. tuba. blister.9din (BR) 4108051 gel. 1x100mL Cena 515-04-3419/03 08. . distorzija): 3-4 aplikacije 3 puta dnevno. lecitin jajeta .B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171110 emulzija za infuziju.2003 doziranje: terapija primarne hiperlipoproteinemije. tuba. dugotrajna koma: doziranje je individualno. 2x14 kom 5997001312995 (R) 1103558 tableta. 1x30g 4013054003916 1089/2007/12 23.2007 Cena (BR) 4108053 gel. povrede kod spor tista (otok. 1x20g 4013054010709 1090/2007/12 23.2004 452. viatromb LIPANOR® . 1x100g Cena 4013054013915 1087/2007/12 23. hipertrigliceridemiju i tipove IIa.7din 28.L. ulcerozni kolitis. 100g+6g+25g. Paralelni lekovi: Hepathrombin.Italija heparin . peritonitis. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.6din 515-04-1660/03 04.05.j. blister. koje ne reaguju na uobičajenu redukcionu dijetu: 100mg uveče. bočica staklena.Francuska ciprofibrat .j. uz masiranje obolelog područja (masiranje nogu vršiti odozdo nagore). peritonitis. 100mg.1din 28.09.2007 Cena 296.GEDEON RICHTER LTD . monokomponentni (R) 1103556 tableta. opekotine. tumori gastrointestinalnog trakta. dugotrajna koma: doziranje je individualno.10. 10%+2. hematom. tuba. glicerol.

D. blister.co. 300mg.2003 197.Srbija litijum karbonat . rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni non-Hodgkin limfom. blister.7din 10. Skopryl® LITAK 10 SOLUTION . bočica.4din 10. 10mg. doza održavanja 3-4 puta po 300mg dnevno.2din 10. 500mg. tvrda.1din 3/2-10-3159 17. 2x10 kom 8608811003092 (R) 1103877 tableta. LITIJUM KARBONAT .06. blister. 2.BRISTOL-MYERS SQUIBB .Švajcarska kladribin .Srbija lizinopril .63mg/kg. 4. dana lečenja (ne preko 1. . monokomponentni (R) 1103875 tableta.2002 doziranje: melanom.-7.L01XX05 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1039285 kapsula.9din 515-04-2084/04 10.4-1. LITALIR . prevencija osteoporoze u stanjima sa deficitom estrogena: 1 puta po 2.Holandija tibolon . blister.N05AN01 PSIHOLEPTICI N05aN litijum  (R) 1070885 kapsula. uz obaveznu kontrolu litemije.2007 doziranje: doziranje litijuma je individualno.SRBOLEK A.3din 8608809000010 962/2007/12 10. Paralelni lekovi: Irumed®.5mmol/L).G03DC05 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena Cena 1358. Loril®. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. tvrda. 2x10 kom 8608811003085 (R) 1103876 tableta. deca preko 12 godina 32-63mg/kg dnevno. podeljeno u više doza.1din (R) 1049210 tableta.USA hidroksikarbamid (hidroksiurea) .JUGOREMEDIJA A.09mg/kg/dan tokom 24 sata. hronična limfocitna leukemija): 0. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5-20mg. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma: individualno prema protokolu.05. LIZINOPRIL .5mg.2006 doziranje: deficit estrogena kod žena koje su u postmenopauzi duže od 1 godine posle menopauze.01.L01BB04 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (Z) 0034025 rastvor za injekciju.DigitSoft. 40mg dnevno.N.LIPOMED AG .5mg.5mg.5mg uvek u isto doba dana.2004 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. najčešće 20-30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi.V. 5mg. 5x5mL Cena 170301. 10mg/5mL. 10x10 kom Cena 287.0mmol/L 12h posle doze leka.2003 www.11. potrebna litemija bično 0. 20mg. manična stanja (akutna stanja): odrasli 3 puta po 600mg dnevno. leukopenija: 900-1500mg dnevno podeljeno u više doza.nr . LIVIAL® . do ukupne doze od 0. ZRENJANIN . Lizinopril.2003 324. maks.09. Lizopril. bočica. 2x10 kom 8608811003108 Cena 515-04-2513/03 Cena 515-04-2513-1 Cena 515-04-2513-2 137.abecedni spisak registrovanih lekova 253 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.D.11.11. 7 dana uzastopno. 1x100 kom Cena 3763. 1x28 kom 8600103419123 30/2006/12 13. rezistentna hronična mijeloidna leukemija. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. ORGANON .C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.

2004 Cena (R) 1401186 tableta. Paralelni lekovi: Lizopril H LIZOPRIL . Lizopril.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.5mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. Lisopress®.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401185 tableta.Srbija lizinopril .5mg. uvek u isto vreme (najbolje ujutro). 10mg. 2x10 kom Cena 485. . 20mg. Paralelni lekovi: Lizinopril HcT www. blister. 20mg+12. Lisopress®. Loril®. blister.C09AA03 c09aa inhibitori ace. 2x10 kom Cena 279. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. 40mg dnevno.07.5din 515-04-240/03-1 30.5mg. Skopryl® LIZINOPRIL HCT . 2x10 kom 515-04-02271/04 28. monokomponentni (R) 1103878 tableta.D. 40mg dnevno. Lisopress®.09.5mg. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. Loril®.5mg.5mg.2003 Cena 355. 2x10 kom c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401171 tableta. . uvek u isto vreme (najbolje ujutro). Loril®.07. hidrohlortiazid . 10mg+12.Bosna i Hercegovina lizinopril .2006 Cena 629. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.6din 3870010005046 1191/2006/12 13. Paralelni lekovi: Irumed®.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tabl. Paralelni lekovi: Irumed®. .ZDRAVLJE A. hidrohlortiazid .5mg. 2x10 kom 515-04-02272/04 28.5mg.D.1din 515-04-240/03-2 30. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. monokomponentni (R) 1103865 tableta. blister.07. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. Skopryl® LIZOPRIL H . 2x10 kom 3870010004599 (R) 1103866 tableta.BOSNALIJEK D.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM L Cena 515-04-02273/04 28.07.SRBOLEK A. 20mg. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. maks. 40mg dnevno.2003 Cena 316.Bosna i Hercegovina lizinopril. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-2581/03 17. 5mg. blister.09.5mg.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.254 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. . Paralelni lekovi: Irumed®.5mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.2004 doziranje: esencijalna hipertenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tableta dnevno. 20mg+25mg. Skopryl® LIZINOPRIL .07. blister.6din (R) 1103867 tableta. blister.co.2din (R) 1401172 tableta.BOSNALIJEK D.Srbija lizinopril. 1x20 kom 3870010004575 515-04-240/03 30.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.D. blister. Lizopril. blister.nr . maks. Lizinopril.DigitSoft. doza održavanja 1 puta po 5-20mg.D.12. 2x10 kom 3870010005053 1192/2006/12 13. 10mg+12.2004 Cena (R) 1401187 tableta. maks. blister. dnevno.09. 20mg+12.

Human albumin.co. UMaN aLBUMIN LODOZ® .2din (R) 1107192 film tableta. 3x10 kom Cena 479. opekotine. malo soli.06. maks.G03AA10 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. hiperbilirubinemija: zavisno od indikacije i stanja bolesnika.nr .Francuska gestoden.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . ampula. 20%. blister.2006 doziranje: blaga do umerena hiper tenzija: uobičajeno. progutati sa malo tečnosti.C07BB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi (R) 1107190 film tableta. Paralelni lekovi: Bonefos® LOGEST® .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .25mg.S.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 255 B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179046 rastvor za infuziju. trudnicama i ženama koje doje. a ako se i dalje ne postigne terapijski efekat dati dozu od (10mg+6.06. 10mg+6. 300mg.MERCK SANTE S. menstrualni poremećaji 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. blister. etinilestradiol .A. ne žvakati. blister. 20%.5mg+6. 1x10mL Cena 462din 8606002990060 1355/2007/12 19. bočica. 5mg+6. 1 tableta dnevno (2. nefrotski sindrom.25mg) jednom dnevno.Srbija albumin.25mg. hidrohlortiazid . humani .25mg).05.8din (R) 1059050 film tableta. 4 tablete (2 tablete ujutru i 2 tablete uveče na prazan stomak).05. parenteralno hiperkalcijemija: 300mg dnevno sporom i. tokom više godina. ponavljati u tromesečnim ciklusima.2007 Cena 2310din (SZ) 0179048 rastvor za infuziju. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.Francuska bisoprolol.075mg+0.DELPHARM LILLE SAS . bočica.25mg. 5x10mL Cena 3/2-10-9936/1 28. blister. www.Švajcarska klodronska kiselina .DigitSoft. 3x10 kom 3/2-10-9936 28. 1x50mL 8606002990077 1356/2007/12 19. najviše 7-10 dana ili 1. 3x10 kom 4022536915722 693/2006/12 25. ako se ne postigne terapijski efekat dati dozu od (5mg+6.12.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059051 koncentrat za rastvor za infuziju..25mg) jednom dnevno.2002 Cena 13567. osteoporoza: 300mg inf.5g jednokratno.2006 Cena 494. 1x21 kom Cena 401.2din (R) 1107191 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova LJUDSKI ALBUMIN 20% . ciroza jetre.2007 doziranje: hipovolemijski i hemoragijski šok.F. uzeti ujutru. tokom 21-og dana.12. .9din 8600103492140 515-04-721/03 19.2002 doziranje: hiperkalcijemija: oralno 2 tablete na 1 sat pre doručka. u toku 4 sata.02mg.5mg+6. pre i postoperativna hipoalbuminemija. kao ni bolesnicima sa teškim oštećenjem jetre i bubrega. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.2006 Cena 487. tabl. Ne davati ga deci. blister.06. inf. zatim 7 dana pauze. jednom mesečno. LODRONAT .8din 4022536915708 694/2006/12 25. 520mg. fiksne kombinacije (R) 1135270 obložena tableta.2003 doziranje: kontracepcija. 0. 3x10 kom 4022536915715 732/2006/12 26. 2. zatim 2 meseca pauze.05.v. osteoporoza: 1 tableta dnevno mesec dana.

zapaljenska bolest karlice. 50mg/kg dnevno. intraabdominalna infekcija. zapaljenja mokraćnih organa.7din (Z) 0321329 prašak za rastvor za injekciju.nr . Labilex®. blister. III generacija Cena 3351. 2g dnevno.02.. 2mg. 8-12mg dnevno.v.C03EA. bočica.08mg/kg. maks. nekomplikovana gonoreja.12. 0. meningitis. akutno bakterijsko zapaljenje srednjeg uva.co. pre i posle hirurške intervencije da bi se sprečilo zapaljenje: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.DigitSoft.8din 8608808101183 105/2006/12 02.Srbija ceftriakson . LOMEXIN® . zatim 2mg posle svake neformirane stolice. maks.2003 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom.A07DA03 ANTIDIJAROICI. rastvor. maks.2006 doziranje: zapaljenja donjeg dela disajnih puteva i zapaljenja pluća. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. maks. 2mg/mL. . Farcef.25 abecedni spisak registrovanih lekova LOMETAZID® .J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01dd cefalosporini. 8-12mg dnevno. 10x1g 8608808102791 245/2006/12 03.SALUTAS PHARMA GmbH .2003 Cena 66.12. 2g na 12 sati i. 2mg.RECORDATI S. kongestivna srčana insufijencija. septikemija. Lendacin®.12. ceftriakson. zapaljenja kostiju i zglobova. 600mg. 2x15 kom Cena 99. maks. zapaljenje kože i mekih tkiva. 1x1 kom Cena 236.GALENIKA AD . edemi različite etiologije: ½-1 tableta ujutro posle doručka. maks. deca od 2-5 godina 2-3 puta po 0. ceftriaxon-MIP®. 16mg dnevno. prevremeno rođene bebe maks. veracol® LOPEDIUM AKUT .A07DA03 ANTIDIJAROICI. LONGACEPH® . 1g.01. ceftriaxone-BcPP..Srbija metiklotiazid. meka. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (BR) 1126401 tableta. deca preko 5 godina 2mg odjednom.Italija fentikonazol .D. 1x10 kom Cena 8606102455025 40/2006/12 16.G01AF12 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137510 vaginalna kapsula. 2x10 kom Cena 63.Srbija loperamid . odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: Loperamid LOPERAMID .ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: azaran. amilorid .03. blister. trihomonijaza: 600mg uveče jednokratno.6din (BR) 2126400 oralne kapi. tvrda.08mg/kg. rocephin®.P. 5mg+10mg. Paralelni lekovi: Lopedium akut www.2006 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. bočica.2006 doziranje: arterijska hipertenzija.A. blister. maks. blister.4din 8600064101129 515-04-4009/03 19. DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1401290 tableta. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.Nemačka loperamid . inf.GALENIKA AD .2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. deca preko 5 godina 2mg odjednom. 0. maks.24mg/kg dnevno. 1x15mL 8600064101273 515-04-4008/03 19. 16mg dnevno. . zatim 2mg posle svake neformirane stolice.9din 8606103110107 3/2-10-10610 27.24mg/kg dnevno. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (R) 1126412 kapsula. deca od 2-5 godina (samo kod akutne dijareje) 2-3 puta po 0.

deca od 2 .12.nr . bočica od tamnog stakla. blister.Srbija molsidomin . Loratadin.4din (R) 1102520 tableta. Molicor® LOPION® FORTE .JUGOREMEDIJA A. Flonidan®.09.2006 doziranje: ishemijska bolest srca.SALUTAS PHARMA GmbH . bočica. 1x10 kom Cena 120.7din (R) 1058291 tableta.2005 doziranje: sezonski alergijski rinitis. blister. Paralelni lekovi: Lopion retard®. maks.D.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102521 tableta sa produženim oslobađanjem. .D. 1x1 kom Cena 8608811003191 515-04-3378/03 18.12.DigitSoft. 1x120mL 8608811003184 515-04-3377/03 18. Pressing® LORATADIN . 4mg.2002 L www. 10mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). blister.Nemačka loratadin .12. Lopion® forte. blister. 10mg. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.Srbija molsidomin .C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.JUGOREMEDIJA A.abecedni spisak registrovanih lekova 25 LOPION RETARD® .5 godina: 5mg dnevno. alergijski konjunktivitis. Lorano. ZRENJANIN . Molicor® LOPION® . 5mg/5mL.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058240 tableta. Paralelni lekovi: Lopion®. Molicor® LORANO .2003 Cena 204. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 16mg dnevno.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058290 tableta.Srbija molsidomin .11.D. Lopion® forte. 2x10 kom 8608811003177 515-04-3376/03 18. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. Flonidan®. Paralelni lekovi: claritine®. Pressing® LORATADIN .2002 doziranje: ishemijska bolest srca. 2x10 kom Cena 151. blister.Srbija loratadin .08.co.12.SRBOLEK A. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. Lopion®. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).11.10.Srbija loratadin . 10mg. Paralelni lekovi: Lopion retard®. ZRENJANIN .D. 8mg. 3x10 kom 8608811001814 3/2-10-7371 26. 1x10 kom Cena 120. nesezonski hronični idiopatski rinitis.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102522 tableta.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058287 tableta.2003 doziranje: sezonski alergijski rinitis. 10mg. 2mg. stabilna angina pektoris: 1-2 puta po 8mg posle jela.JUGOREMEDIJA A.2003 Cena 167din (R) 3058292 sirup.4din 8608809000355 3/2-10-7306 10.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. ZRENJANIN . Paralelni lekovi: claritine®.D. blister.4din 8608811003160 515-04-3379/03 18. 2x10 kom Cena 8606102455018 586/2005/12 30.9din 8608811001838 1491/2006/12 21.2003 (R) 3058293 oralna suspenzija. 5mg/5mL.2din 8608811001821 2042/2007/12 25.JUGOREMEDIJA A. blister. ZRENJANIN . 3x10 kom Cena 115. alergijski konjunktivitis.

09. alergijski konjunktivitis.4din 8608807100972 515/2006/12 11. 40mg dnevno.04.5mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. LORAZEPAM . Lizopril.C09AA03 L LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.2004 doziranje: sezonski alergijski rinitis. Paralelni lekovi: cozaar®. Pressing® LORAZEPAM . nesezonski hronični idiopatski rinitis. blister.4din (R) 1103561 tableta. 2.2006 doziranje: anksioznost: parenteralno 25-30mcg/kg. 2x10 kom 8608809000935 515-04-2012/04 27. nesezonski hronični idiopatski rinitis.2007 Cena 324.5 godina: 5mg dnevno.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071710 tableta. . 2x10 kom Cena 63. Flonidan®. .Srbija lizinopril . Lorano. 50x1mL Cena 239. alergijski konjunktivitis.09. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno.4din 86000641022 515-04-02269/04 28. . erynorm®.co. Paralelni lekovi: claritine®.5mg.ZDRAVLJE A. 20mg. . D. 2mg/mL. 5mg.5mg. blister. Paralelni lekovi: claritine®. 10mg. Lisopress®. Pressing® LORATADIN . blister.7din (R) 1103562 tableta.Slovenija losartan . deca od 2 .5 godina 5mg dnevno.HEMOFARM AD . 2x10 kom 8608809000386 2534/2007/12 22.8din 3838989500399 515-04-03820/03 28. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. Flonidan®.5mg. blister.D. Lizinopril.9din 8608807100903 513/2006/12 11.SRBOLEK A.Srbija lorazepam . monokomponentni (R) 1103560 tableta. 2x15 kom Cena 56. 50mg. Paralelni lekovi: Irumed®.Srbija loratadin .20mg.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.2din 8608809000379 2535/2007/12 22. monokomponentni (R) 1103792 film tableta. Lorano.D. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5 .D.04.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 0071712 rastvor za injekciju. 10mg. deca od 2 .4din 8608807100910 514/2006/12 11. 4x7 kom Cena 725. blister. 2x10 kom Cena 137.10.DigitSoft.Srbija lorazepam .D. ampula. status epileptikus: 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece.25 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: sezonski alergijski rinitis. 1mg.KRKA.04. zatim doza održavanja 1 puta po 10 .20mg. blister.nr . 1x10 kom Cena 120. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).2007 Cena 197. po potrebi ponavljati na 6 sati.08.2006 doziranje: anksioznost oralno 1-7. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). LORIL® . blister.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: jednom dnevno 50mg. Lotar® www.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058255 tableta. Skopryl® LORISTA® .10. TOVARNA ZDRAVIL.2006  (R) 1071711 tableta. maks.

dnevno.10. 40mg. .abecedni spisak registrovanih lekova LORISTA® H .2003 doziranje: ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno i. omezol® LOSEPRAZOL® . 2x7 kom Cena 8595026481701 1765/2006/12 02.Španija omeprazol .4din (R) 1401124 film tableta. 100mg+25mg.08. omeprazid®. blister. blister. 2x7 kom Cena 541din 8595026471702 515-04-4437/03 18.3din (R) 1122847 gastrorezistentna kapsula. omeprol®.05. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. hidrohlortiazid .5mg). ako se ne postigne očekivani rezultat. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg). Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. blister. 100mg+25mg. 2x7 kom Cena 8595026480704 456/2005/12 12.2din (R) 1401123 film tableta.v.1din (R) 1401121 film tableta.2006 L www. ne davati ga deci i trudnicama. 6x10 kom 3838989513580 712/2006/12 25.2006 Cena 2552.10.2006 Cena 2382.10. inf. tvrda. 50mg+12.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 25 c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401120 film tableta.5mg.D. tvrda. ne davati ga deci i trudnicama. tvrda. 40mg.Slovenija losartan.05. 100mg+25mg.nr .KRKA.2005 655.2005 1082din (R) 1122855 gastrorezistentna kapsula. TOVARNA ZDRAVIL.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija: uobičajeno.DigitSoft. blister. ako se ne postigne očekivani rezultat.A.05.ASTRAZENECA AB .A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122845 gastrorezistentna kapsula.co.Švedska omeprazol . jednom dnevno. 4x7 kom Cena 850din 3838989513542 711/2006/12 25. omep. 10mg. Loriste H (50mg + 12. hidrohlortiazid .A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122739 liofilizat za rastvor za infuziju. omeprazol. tvrda. podeljeno u 2 doze. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi.v. 4x7 kom 3838989513559 715/2006/12 25.2006 Cena 1276. omediprol.LICONSA S. D. 40mg.08.05. inf. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg). bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. D. 4x7 kom Cena 515-04-4438/03 18.2004 918. Paralelni lekovi: Lorista® H LOSEC .08. 1 tabl. blister. jednom dnevno.2006 2080. 8x7 kom 3838989513573 713/2006/12 25.KRKA. 20mg. Paralelni lekovi: Lorista® Hd LORISTA® HD .Slovenija losartan.2din (R) 1401122 film tableta. 10mg. blister. . 4x7 kom Cena 8595026482722 1766/2006/12 02.4din (R) 1122848 gastrorezistentna kapsula. bočica. do 5 dana. Zollinger-Ellison sindrom: 60-80mg i. 1 tabl. tokom 20-30 minuta. Paralelni lekovi: Loseprazol®. 4x7 kom Cena 8595026480728 457/2005/12 12. blister. tvrda. blister.D.5din 515-04-1218/03 04. 3x10 kom 3838989513566 714/2006/12 25.2004 318.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici Cena 1191. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. TOVARNA ZDRAVIL. 100mg+25mg. tvrda.7din (R) 1122846 gastrorezistentna kapsula.10. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. blister. blister.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno. . blister. 5x40mg Cena 3356. Loriste H (50mg + 12. 20mg.05.5mg).2din (R) 1122856 gastrorezistentna kapsula.

2006 06. prevencija recidiva ulkusa. 10x10 kom 4034541002052 Cena 135/2006/12 Cena 138/2006/12 Cena 141/2006/12 Cena 145/2006/12 Cena 144/2006/12 06. 25mg. Paralelni lekovi: cozaar®. 75mg.6din 5310001155926 1460/2007/12 09. omediprol. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno.N03AX16 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084730 kapsula. maks.G03FA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA L g03Fa gestageni i estrogeni.07.j.2005 doziranje: ovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. omeprol®. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . 1x14 kom 4034541002021 (R) 1084733 kapsula. do 5 nedelja. 50mg dnevno.07. LUVERIS® 75 IU . primarni i sekundarni hipogonadizam. 1x14 kom 4034541002069 (R) 1084734 kapsula.G03GA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044255 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.2006 www. estradiol .3din (R) 1103001 film tableta. 100mg dnevno. erynorm®. 100mg. maks. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. ZollingerEllison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka.P. fiksne kombinacije Cena 138din (R) 0048773 rastvor za injekciju.Srbija progesteron.Makedonija losartan .02. tvrda. jednom dnevno. oskudne menstruacije. blister. blister. ampula. LYRICA® . tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). blister. omep. u periodu od 3 nedelje. 150mg. tvrda.02.02. blister. liobočica sa rastvaračem.Nemačka pregabalin .20 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka. tvrda. Lorista® LUTESTROL .j.A. monokomponentni (R) 1103000 film tableta.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. s. blister.2006 doziranje: nerazvijenost genitalnih organa. indukcija multiple ovulacije kod in vitro fertilizacije: individualno. 1x1mL Cena 8606102684074 497/2005/12 26.c. izostanak menstruacije. FSH. 50mg. 100mg. omeprazol. 100mg dnevno. tvrda. omeprazid®. doza održavanja 20-120mg dnevno.ALKALOID AD . 5x1mL 8608808101275 494/2006/12 07.co.DigitSoft. 100mg dnevno. hipertenzija sa hipertrofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. disfunkcijska krvarenje: doza i trajanje terapije su individualni. maks.2007 Cena 1555. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. ili 8 nedelja (ulkus želuca).2006 06. 3x10 kom Cena 777.02.2006 06..10. Paralelni lekovi: Losec. 100mg dnevno. 1x14 kom 4034541001994 (R) 1084732 kapsula. refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. 50mg..nr . blister. 1x14 kom 4034541001963 (R) 1084731 kapsula. blister. .02.GALENIKA AD . simultano u periodu do tri nedelje uz inj FSH.Italija lutropin alfa .2006 06.j. uobičajena početna doza je 75 i. refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno. maks.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. tvrda.PFIZER GmbH. omezol® LOTAR® .04. (20mg+2mg)/mL. 2x15 kom 5310001155933 1461/2007/12 09. 75i. zajedno sa 75-150 i. maks.

4x14 kom 4034541002038 142/2006/12 06.2006 doziranje: dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije (petit mal): započeti terapiju sa 150mg dnevno.02. tvrda.02.2006 Cena (R) 1084738 kapsula. tvrda. tvrda.D. 150mg.BOSNALIJEK D.2006 Cena (R) 1084740 kapsula. 300mg. blister. tvrda. blister.2006 Cena (R) 1084739 kapsula. tvrda. blister. 10x10 kom 4034541002120 151/2006/12 06. blister. 300mg. blister.co. stomatitis.2006 Cena (R) 1084741 kapsula. L www. tvrda. tvrda. 50mg. 4x14 kom 4034541002007 139/2006/12 06.Bosna i Hercegovina lizozim-hidrohlorid. 4x14 kom 4034541002076 146/2006/12 06. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju: polako otapati u ustima. .dnevne doze od 600mg. blister.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 1120261 komprimovana lozenga. blister. 10x10 kom 4034541002090 148/2006/12 06. 75mg. afte. nastaviti sa 300mg dnevno tokom narednih 7 dana do maks. ukoliko je potrebno. 150mg. 25mg. 10x10 kom Cena 4034541002014 140/2006/12 06. 75mg. 10x10 kom 4034541002045 143/2006/12 06. tvrda. 20mg+10mg. a deca od 7-12 godina po 1 oribletu do četiri puta na dan.2006 doziranje: gingivitis.2006 Cena (R) 1084742 kapsula. 4x14 kom 4034541001970 136/2006/12 06.2006 Cena (R) 1084745 kapsula.2006 Cena (R) 1084744 kapsula.02.02. 10x10 kom 4034541002083 147/2006/12 06. odrasli uobičajeno 2 oriblete 3-4 puta na dan. podeljeno u 2-3 pojedinačne doze tokom 7 dana.02. 3x10 kom Cena 3870010001734 2062/2006/12 13. blister.02. 4x14 kom 4034541002113 150/2006/12 06. blister. 300mg.2006 Cena (R) 1084737 kapsula.02.DigitSoft. herpetične lezije. piridoksin . 50mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 21 1084735 kapsula.02. 10x10 kom 4034541001987 137/2006/12 06. blister.11. tvrda.02. blister. tvrda.02.2006 Cena (R) 1084746 kapsula. LYSOBACT® . 25mg.nr . blister. 200mg. blister. tvrda. 1x14 kom 4034541002106 149/2006/12 06.02.02.2006 Cena (R) 1084743 kapsula. tvrda.2006 Cena (R) 1084736 kapsula.

DigitSoft.co.22 abecedni spisak registrovanih lekova www.nr .

1x50mL Cena 515-04-2210-1 18.07.P.01. inf.j.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici Cena 450. za vaginalnu primenu. tuba. enteritis koji izaziva Campylobacter spp. bočica. 1x100 kom Cena 1520din 8608808103118 103/2005/12 08./g+100mg/g.8din (SZ) 0014140 koncentrat za rastvor za infuziju. 2x10mL Cena 515-04-2210/03 18.Nemačka alemtuzumab . bočica od tamnog stakla. 1x115mL Cena 3838989577063 1482/2007/12 10.D.v.1din (R) 4137421 vaginalna mast. agresivni non-Hodgkin-ov limfom: monoterapija 375mg/m2 i. 200mg+50mg. bočica. TOVARNA ZDRAVIL. MABTHERA . maks.Srbija levodopa.8din 7612729000037 515-04-2046/03 12. 100mg/10mL.J01FA03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Fa makrolidi (R) 1325095 film tableta.j. lečenje i zaštita od difterije i velikog kašlja: odrasli 400mg na 8 sati.Slovenija midekamicin .01. 175mg/5mL. bočica. bočica.+500mg. D. Zavisno od progresa.2006 doziranje: hronična limfocitna leukemija i terapija malignih bolesti belih krvnih zrnaca. . terapija može da se produi i do 12 nedelja.2004 doziranje: vulvovaginalne infekcije izazvane Candidom i Trichomonas-om: 1 tabl. MACMIROR COMPLEX .2003 112697.6g dnevno. 4 nedelje uzastopno. . 3x1mL Cena 8600103492423 755/2006/12 02. 1x30g 7612729000020 515-04-2047/03 12.07.5g ujutro i uveče tokom 6-12 dana. benzerazid .2007 401.Italija nistatin.1din (SZ) 0014141 koncentrat za rastvor za infuziju. može se koristiti 0..GALENIKA AD .co. Za razblaživanje koncentrata za inf.KRKA. urogenitalnih organa. blister.8din (R) 3325096 granule za oralnu suspenziju. pre jela.2005 www.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085212 tableta.A.05. 400mg. 1x12 kom Cena 593.8din (SZ) 0039450 koncentrat za rastvor za infuziju.nr .SCHERING AG . 500mg. blister. 40000i.L01XC02 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 45219. kože i potkožnih tkiva. 1. 2x8 kom Cena 201.06.abecedni spisak registrovanih lekova 23 M MABCAMPATH® .F.9din 3838989577056 1112/2007/12 28.POLI INDUSTRIA CHIMICA S.Švajcarska rituksimab . kada je prethodna terapija alkilirajućim agensima i fludarabinom neuspešna: u toku prve nedelje 3mg.9% rastvor natrijum hlorida ili 5% rastvor glukoze.L01XC04 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 126540.. MACROPEN® . zatim 10mg drugog dana i potom 30mg trećeg dana. u kombinaciji sa CVP u terapiji prethodno nelečenih bolesnika sa indolentnim non-Hodgkin limfomom je individualno doziranje.2003 doziranje: recidivantni ili hemiorezistentni indolentni B-ćelijski non-Hodgkin-ov limfom.07. MADOPAR .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2007 doziranje: infekcije organa za disanje. deca 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.2004 (R) 6137420 vaginalna kapsula.DigitSoft. 200000i. 30mg/mL. meka. uveče tokom 6-12 dana.09. nifuratel . jedanput nedeljno. mast za vaginalnu primenu 2.

3 dana. www. MAGNEVIST® . prosečno do 50 %. izuzetno 0.2002 doziranje: kranijalna i spinalna magnetna rezonanca: odrasli i deca preko 2 godine 0. do doze održavanja od 400-800mg dnevno podeljeno u 3-4 doze.2006 doziranje: deficit magnezijuma: 6 tableta dnevno. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja.V08CA01 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199430 rastvor za injekciju. bočica.Nemačka gadopentetska kiselina . bočica.2007 doziranje: Parkinsonova bolest.3din 8606103889102 192/2007/12 16.4mL/kg. prelazak na Madopar HBS počinje jutarnjom dozom. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. bočica. podeljeno u 3-4 doze.F. 5x15mL 3/2-10-5667 28.01. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze.2mL/kg. 469. 10x10mL 3/2-10-5666 28. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE . 200mg+50mg.02.A12CC. Paralelni lekovi: Madopar.co. Paralelni lekovi: Madopar® roche. 1x100 kom Cena 1536. benzerazid . 1x30 kom Cena 8606103889096 191/2007/12 16. a zadržava se isti režim doziranja kao kod Madopara. doza se postepeno povećava. preporučuje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. tvrda.2mL/kg. doza se odnosi na sadržaj levodope. samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara. spazmofilija: 4 tablete dnevno. 469. 1x30 kom Cena 8606103889119 190/2007/12 16. Madopar® roche M MAGNE B6 . podeljeno u 2-3 doze. magnetna rezonanca celog tela: 0.11. 5x10 kom Cena 3582910005438 597/2005/12 22.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085302 kapsula sa produženim oslobađanjem.F.2007 doziranje: Parkinsonova bolest: individualno.01mg/mL. do doze održavanja od 400-800mg dnevno. Paralelni lekovi: Madopar.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE .3din 8600103492218 390/2007/12 30. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE HBS .SCHERING AG . titracija doze može da traje i do 4 nedelje.Francuska magnezijum-laktat.01mg/mL.Švajcarska levodopa.01. MINERALI a12cc magnezijum (BR) 1052820 obložena tableta.2007  (R) 1085307 tableta.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .4din (Z) 0199431 rastvor za injekciju. 10x20mL Cena 51733. blister.01mg/mL.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1-2 puta po 100mg posle jela.11.Švajcarska levodopa. 469.2007 Cena 23074.01. 1-2 puta po 100mg posle jela. piridoksin . doza se odnosi na sadržaj levodope.2002 Cena 31933.nr .01. doza se može ponoviti posle 30 minuta. podeljeno u 2-3 doze.24 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. 100mg+25mg. brizgalica.DigitSoft. 470mg+5mg. 200mg+50mg.5din (Z) 0199432 rastvor za injekciju. bočica. benzerazid .. bočica. posle 2.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085306 tableta.

5mg davati podeljeno u 2-3 doze). blister. 15mg dnevno (doze veće od 10.nr .08.3din (R) 1042332 tableta. derivati sulfonilureje (R) 1042330 tableta.12.Nemačka glibenklamid .2006 Cena (R) 1042334 tableta.5mg. maks.75mg. 3.12.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10BB sulfonamidi.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .co.5mg. blister. blister.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 1x120 kom 4013054007570 2407/2006/12 21. 3.5mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 3x20 kom 4013054002759 2409/2006/12 21. 3x10 kom 4013054002742 76/2005/12 15.2006 Cena 260. 1.2005 Cena 260. 3. Paralelni lekovi: daonil®.3din 4013054002742 2408/2006/12 21.abecedni spisak registrovanih lekova MANINIL® 1. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.5mg.08.2005 Cena (R) 1042335 tableta. blister.DigitSoft.2006 Cena (R) 1042333 tableta.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.08. 15mg dnevno (doze veće od 10.75mg.Nemačka glibenklamid . blister.75. 1. 3x10 kom 4013054002728 74/2005/12 15. bočica staklena.75mg. 3x20 kom 4013054002759 77/2005/12 15. 1. koja je uobičajeno 10.2006 Cena 46. 3x20 kom 4013054002735 79/2005/12 15. 1.2005 Cena (R) 1042334 tableta.08. Maninil® 3.5mg. blister. 3x10 kom Cena 46.75mg.3din (R) 1042331 tableta. Maninil® 3. maks. koja je uobičajeno 10.08.12.12. 3x10 kom Cena 92.5mg. derivati sulfonilureje (R) 1042336 tableta.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).5mg.08. 1x120 kom 4013054001196 2410/2006/12 21. koja je uobičajeno 10.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 25 a10BB sulfonamidi.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . Paralelni lekovi: daonil®. Paralelni lekovi: daonil®.1din 4013054002728 2405/2006/12 21. 3.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). Maninil® 1. 1x120 kom 4013054001196 78/2005/12 15. derivati sulfonilureje (R) 1042332 tableta. 15mg dnevno (doze veće od 10.75mg uz doručak u početku.5mg.2006 Cena 92.1din (R) 1042330 tableta.2006 Cena (R) 1042335 tableta. 3. 3.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. blister. 1.75mg. bočica staklena. bočica staklena.3din (R) 1042331 tableta.2005 Cena (R) 1042333 tableta. 1.75. bočica staklena. 1x120 kom 4013054007570 75/2005/12 19.3din 4013054000922 243/2005/12 19.08.75mg uz doručak u početku.75mg.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.12.12. Maninil® 5 MANINIL® 5 . po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. Maninil® 1.75mg uz doručak u početku.5 www.5. blister. maks. bočica staklena. Maninil® 5 MANINIL® 3. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.5 .5mg. 1x120 kom Cena 260. 3x20 kom 4013054002735 2406/2006/12 21. 5mg.75 .Nemačka glibenklamid .

plastična fiola. Paralelni lekovi: Manitol 10%.O. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. boca. depresivna neuroza. po potrebi postepeno povaćavati do 150mg dnevno. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.12. 50mg.D. 25mg. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.HEMOMONT D.5%.3din 8600064117625 515-04-4014/03 16. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.07.5% Paralelni lekovi: Marcaine spinal 0.ZDRAVLJE A.Srbija maprotilin .5%.Srbija manitol .12.Crna Gora manitol .O.12. boca.N06AA21 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 1072730 film tableta.. 1x30 kom Cena 183.Velika Britanija bupivakain . 10%.co. manično depresivna bolest. 1x500mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M Cena 3/2-10-4238 21.ASTRA ZENECA UK LIMITED .2002 doziranje: blokada perifernog nerva: do 30mL 0.nr . 100mg.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081581 rastvor za injekciju. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. 1x250mL Cena 72.2003 doziranje: depresija.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.12. Manitol 20% MANITOL 10% .B05BC01 B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400150 rastvor za infuziju. porođaj: do 12mL 0. Paralelni lekovi: Manitol. Paralelni lekovi: Manitol. u toku 15 min. 1x250mL Cena 821.5% . . 20%. 1x500mL 8600097200097 642/2005/12 21. epiduralna blokada.DigitSoft.Srbija manitol .HEMOFARM AD . fiola.9din 8600064117632 515-04-4013/03 16. bočica. Manitol 20% MANITOL 20% . epiduralna blokada. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. Marcaine spinal 0.5% heavy www. .2005 Cena 72.09..B05BC01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400430 rastvor za infuziju. anksioznost koja prati depresiju: 25-75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uveče. 5mL/kg tokom 10-15 minuta.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. Manitol 10% MAPROTILIN . hirurška intervencija :do 20mL 0.2005 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. u toku 15min. 1x30 kom Cena 76. 5x20mL B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400156 rastvor za infuziju.8din 8600097200103 641/2005/12 21.2003  (R) 1072731 film tableta.5%.8din (Z) 0400431 rastvor za infuziju. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. MARCAINE 0. boca..B05BC01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3/2-10-7375 21. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. 10%.7din 3/2-10-4009 10.HEMOFARM AD .09. boca. 20%.2 MANITOL . u toku 15 min.

infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.2din 8600097010566 3/2-10-10830 28. maks.ASTRA ZENECA UK LIMITED .1din (SZ) 0081583 rastvor za injekciju. Marcaine spinal 0.1din 8600097011471 3/2-10-10831 28.07. ciprinol®.12. gonoreja: 500mg jednom dnevno. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. doza održavanja 3-9mg dnevno. ciprofloxacin 250 mg. 3 dana. 4mL. pre jela. 500mg. 1x50 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329410 film tableta.07. ciprocinal®. maks.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi Cena 1827. Paralelni lekovi: Marcaine 0. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije.v.Slovenija varfarin .. 1. deci se ne preporučuje.FLoX. maks. infarkt miokarda. cifran.D. citeral® www.HEMOFARM AD .5din 3/2-10-7745 19. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.abecedni spisak registrovanih lekova 2 MARCAINE SPINAL 0.9din 8600097012270 515-04-1561/04 01.11. 20mg. 20mg. tokom ½-1 sata. 6mg tokom 2-4 dana. najbolje uveče pre spavanja. bočica. ciprofloxacin 500 mg. 5x10mL Cena 610. TOVARNA ZDRAVIL.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati.12.07.ASTRA ZENECA UK LIMITED . sprečavanje i lečenje sistemskih tromboembolijskih komplikacija. Paralelni lekovi: c . akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.5% . Paralelni lekovi: Farin® MAROCEN .Velika Britanija bupivakain .Srbija ciprofloksacin . inf.5% HEAVY . izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. predviđena konverzija pretkomorske fibrilacije koja traje duže od 48 sati doziranje zavisi od protrombinskog vremena:dnevnu dozu uzeti odjednom. ampula. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 312. blister. Marcaine spinal 0.v.nr . 250mg.5%. ampula. pre intervencije. 5x4mL Cena 1725. izuzetno (deca od 5-17 god. 28 dana.co. ciprofloxacin.5%.5g dnevno.9din 3/2-10-4010 10.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081582 rastvor za injekciju.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2004  (SZ) 1329412 rastvor za injekciju.2002  (R) 1329411 film tableta.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. D. podeljeno u dve doze.2002 doziranje: lečenje i sprečavanje ponovne venske tromboze kod plućne embolije. 4mL.KRKA.J01MA02 B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063120 tableta.B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 152. blister.5% MARIVARIN .2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno.5% heavy MARCAINE SPINAL 0.DigitSoft. ne preporučuje se primena kod dece. 3mg. . Paralelni lekovi: Marcaine 0. 100mg. 1x10 kom Cena 916. ampula.Velika Britanija bupivakain . inf. 5x4mL 3/2-10-4011 10.

Paralelni lekovi: cefim®. suspenzija.co. 100mg. rastvor.07.2 abecedni spisak registrovanih lekova MAROCEN .03. 1x3.GALENIKA AD . infekcije u ginekologiji. .S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090010 kapi za oči.03.2001 Cena 241. iridociklitis.5g LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO M Cena 235.Crna Gora ciprofloksacin . 1x6 kom 8600064106513 j01de cefalosporini. 1x1g Cena 699. bakterijski meningitis kod dece.2g na 12 sati tokom 7-10 dana.BRISTOL-MYERS SQUIBB .09. 1g. . kože i mekih tkiva.4din 8608808106218 3/2-10-5089 06.DigitSoft. 1x500mg ANTHELMINTICI Cena 66. 0.Srbija mebendazol . infekcije donjeg dela respiratornog trakta. Maxipime MAXIDEX® . bočica.1%. 1mg/mL. Iv generacija (SZ) 0321910 prašak za rastvor za injekciju. bočica. Paralelni lekovi: cefim®. bilijarnog trakta. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.3%. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. 1x1g 515-04-4654-1 15. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. septikemije/bakterijemije. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.ALCON-COUVREUR N. Maxicef® MEBENDAZOL . empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4654/03 15.S01BA01 S01Ba kortikosteroidi. monokomponentni (R) 4090142 mast za oči. iritis. mast do 4 putadnevno nanositi u konjunktivalnu kesu. kože i mekih tkiva. uveitis: kapi 4-6 puta po 1-2 kapi.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. 0.3din 8600097200356 3/2-10-4265 25.D. blefaritis: 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana.P02CA01 P02ca derivati benzimidazola (R) 1028331 tableta.O. zatim na 4 sata sledećih 5 dana. bakterijski meningitis kod dece.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: dexa edo®. blister.O. dexagel® MAXIPIME . Paralelni lekovi: citeral® MAXICEF® .9din 3/2-10-8573 17. 1g.12.Belgija deksametazon . infekcije u ginekologiji.8din (R) 7090141 kapi za oči.USA cefepim .J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. bilijarnog trakta. ulkus korneje: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. bočica.2003 www.nr .07.2002 doziranje: konjunktivitis. . bočica. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1.HEMOMONT D.Srbija cefepim .V.5din 515-04-4011/03 23. septikemije/bakterijemije.11. 1x5mL Cena 130. bočica. keratitis. 500mg. Iv generacija (SZ) 0321914 prašak za rastvor za injekciju. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata.2007 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače. 1x5mL 5413895006159 2039/2007/12 25.2004 Cena (SZ) 0321911 prašak za rastvor za injekciju. a drugog dana 2 kapi na sat. tuba.

5% v/v.DigitSoft. kontejner. 99.2005 doziranje: inhalaciona anestezija. 1x16 m³ Cena 8606103795113 1255/2007/12 M 11. Paralelni lekovi: Soltrik MEDICINSKI DIAZOTOKSID .V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080021 medicinski gas.08.08. 1x180 l Cena 8606103795199 1274/2007/12 (SZ) 9119002 medicinski gas. šok. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.MESSER TEHNOGAS A. 100% v/v.06. palet rezervoar 8606008230047 207/2005/12 15.06. po potrebi ponoviti posle 2-4 nedelje. 14000 l. 1x18 m³ Cena 8606103795137 1275/2007/12 (SZ) 9119006 medicinski gas. MEDICINSKI KISEONIK .08. 40 l.D. 98% v/v.Srbija kiseonik . boca Cena 8606008230207 200/2005/12 04. askarijaza. kontejner.06.2005  (SZ) 9080022 medicinski gas. 100% v/v. delimično tečni. 660 l.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine enterobijaza: 100mg odjedanput. delimično tečni. kontejner. 10kg. 100% v/v. 100% v/v. . teška anemija. . pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. 10 l. 99.2007 11.06.5% v/v. 99.Srbija kiseonik .08. 40kg. kontejner.08.5% v/v.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.D. 99.2007 11.5% v/v.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi Cena (SZ) 9119040 medicinski gas. pod nadzorom lekara. 99.2005 Cena (SZ) 9119042 medicinski gas.nr . kontejner. 100% v/v. kontejner.6 meseci.2005  (SZ) 9080023 medicinski gas.2005 Cena (SZ) 9119041 medicinski gas. 98% v/v. .Srbija azot-suboksid . trihurijaza. 1x17 m³ Cena 8606103795120 1273/2007/12 (SZ) 9119007 medicinski gas.500mg. delimično tečni. tenijaza.06.06. a može do 2 godine. ankilostomijaza.08.2007 11. 1x50 m³ Cena 1278/2007/12 9119003 medicinski gas. analgezija bez gubitka svesti: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. kontejner. trihineloza: 3 puta po 200-400mg 3 dana. delimično tečni.2007 11. trovanje ugljenmonoksidom. boca Cena 8606008230221 202/2005/12 15.2005 Cena (SZ) 9119043 medicinski gas. 100% v/v.4 doze tokom 1. pod nadzorom lekara. 1x41 m³ Cena (SZ) 8606103795151 1277/2007/12 (SZ) 9119004 medicinski gas. delimično tečni. cisterna 8606008230016 295/2005/12 16.co. delimično tečni.08.06.2005 doziranje: akutna tkivna hipoksija. delimično tečni. 1x33 m³ Cena 8606103795144 1276/2007/12 (SZ) 9119005 medicinski gas. boca Cena 8606008230214 201/2005/12 15.2007 11.2005 Cena (SZ) 9119044 medicinski gas. 3kg.08. narednih 7 dana 3 puta po 400. ehinokokoza: 25.2007 www.2007 11. Paralelni lekovi: azot-suboksid MEDICINSKI KISEONIK . 98% v/v. lokalna ishemija tkiva. 100% v/v.50mg/kg dnevno u 3. boca 8606008230122 205/2005/12 15.D. 3 l. strongiloidaza.5% v/v. boca 8606008230108 203/2005/12 04. klaster glavobolja. mešovite helmintijaze: 2 puta po 100mg 3 dana. sindrom apneje u snu. boca 8606008230115 204/2005/12 15.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119001 medicinski gas.

boca. komprimovani.06. 100% v/v. 1x15 m³ Cena 8606103795175 1279/2007/12 11.5 l 8606103795212 1262/2007/12 11. 1x10 m³ Cena 8606103795069 1250/2007/12 11. delimično tečni.06.20 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova M 9119008 medicinski gas. 1x0. boca. Cena kontejner za transport. delimično tečni.2007 (SZ) 9119019 medicinski gas. delimično tečni.06. 1x40 l 8606103795298 1267/2007/12 11.33 l (SZ) 8606103795205 1271/2007/12 11. boca. kontejner.2007 Cena (SZ) 9119029 medicinski gas. kontejner.2007 Cena (SZ) 9119028 medicinski gas. 1x14 m³ Cena 8606103795090 1253/2007/12 11. 100% v/v. 100% v/v. 1x27 l 8606103795281 1272/2007/12 11.2007 (SZ) 9119012 medicinski gas. komprimovani. boca. komprimovani. kontejner za transport.2007 (SZ) 9119018 medicinski gas. 100% v/v.06. komprimovani. komprimovani. 100% v/v. 1x15 m³ Cena 8606103795106 1254/2007/12 11. delimično tečni.co.2007 Cena (SZ) 9119020 medicinski gas.06.06. 100% v/v. kontejner. pod nadzorom lekara. 1x5 m³ Cena 8606103795038 1259/2007/12 11.2007 (SZ) 9119017 medicinski gas. 1x6 m³ Cena 8606103795045 1260/2007/12 11.06.2007 (SZ) 9119016 medicinski gas. 100% v/v. kontejner. boca. kontejner.06. kontejner.06. 100% v/v. trovanje ugljenmonoksidom. 100% v/v. komprimovani. kontejner. komprimovani.2007 (SZ) 9119011 medicinski gas. klaster glavobolja. boca.06. 1x2 m³ Cena 8606103795014 1257/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119027 medicinski gas. sindrom apneje u snu.2007 Cena (SZ) 9119024 medicinski gas. 100% v/v. 100% v/v. kontejner.06. 100% v/v. www. 100% v/v. boca. 100% v/v. boca.06. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119023 medicinski gas.DigitSoft.2007 (SZ) 9119010 medicinski gas.06. delimično tečni. komprimovani. 1x8 m³ Cena 8606103795052 1261/2007/12 11. 1x50 l 8606103795304 1269/2007/12 11. komprimovani. delimično tečni. 100% v/v.2007 (SZ) 9119014 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119022 medicinski gas. delimično tečni.2007 Cena 9119030 medicinski gas. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119021 medicinski gas. boca. 1x13 m³ Cena 8606103795083 1252/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119026 medicinski gas.06. 1x3 m³ Cena 8606103795021 1258/2007/12 11. delimično tečni. 1x2 l 8606103795236 1265/2007/12 11. 100% v/v. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. šok. 100% v/v. delimično tečni. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119025 medicinski gas. 1x12 m³ Cena 8606103795076 1251/2007/12 11. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.06. komprimovani. delimično tečni.06.06. 100% v/v.06. 1x5 l 8606103795267 1270/2007/12 11.nr .06. kontejner. 100% v/v. 100% v/v. 1x3 l 8606103795243 1266/2007/12 11.2007 (SZ) 9119015 medicinski gas. 1x4 l 8606103795250 1268/2007/12 11. 1x10 l 8606103795274 1263/2007/12 11.2007 (SZ) 9119009 medicinski gas. 1x20 m³ 8606103795182 1256/2007/12 11.06. kontejner. teška anemija.2007 (SZ) 9119013 medicinski gas. delimično tečni.06. boca. 100% v/v. boca. 1x1 l 8606103795229 1264/2007/12 11.2007 doziranje: akutna tkivna hipoksija.06. lokalna ishemija tkiva. 1x0. komprimovani.06.

prevencija hipokapnije u toku hiperventilacije.08.MEDOCHEMIE LTD.A06AG11 LAKSATIVI a06ag klizme (BR) 9125365 *klizma.5% v/v.2002 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. boca 8606008230313 255/2005/12 15.nr .08.5mg+625mg. blister. manjih smetnji srca i krvotoka. 1x10 kom 5290931001794 1744/2007/12 20.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. drugom tečnošću ili hranom. 160mg.08.abecedni spisak registrovanih lekova 21 MEDICINSKI UGLJENDIOKSID . glicerol . ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. 30kg. blister.06.USA megestrol . uzima se sa vodom.5mg. 6x5mL Cena 93. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. 15mg. mikrocirkulatornih smetnji kože: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. 7.BRISTOL-MYERS SQUIBB . priprema pacijenta za pregled.8din 3/2-10-3385/1 16. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.08.5mg dnevno.2007 Cena (R) 1161051 tableta. povećanje protoka cerebralne krvi kod aterosklerotičnih pacijenata koji su u fazi podvrgavanja hirurškim zahvatima.. 1kg. fekalomi. Melox Fort. dnevna doza je 15mg. u balneoklimatologiji oralno za pokretanje peristaltike želuca i duodenuma. hronične venske insuficijencije. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. . boca Cena 8606008230320 254/2005/12 15.2005 Cena (SZ) 9119052 medicinski gas.2007 doziranje: reumatoidni artritis. MEDOXICAM . stabilizacija stanja u telesnim šupljinama pri torako. 99. laparoskopija u ginekološkim i abdominalnim hirurškim procedurama. može se povećati na 15mg dnevno. Movalis® MEGACE .2005 Cena (SZ) 9119051 medicinski gas.Srbija ugljen-dioksid .5mg. 10kg.D.5mg.2003 doziranje: opstipacija.2005 doziranje: produbljivanje inhalacione anestezije.08.2din 515-04-293/03 01.DigitSoft. 1x100 kom Cena 12636. bolesti krvnih sudova.Srbija natrijum laurilsulfoacetat.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161050 tableta. .5% v/v. ulceroznih promena na koži i venama. u vidu kupki za spoljašnju primenu kod: neznatnog povećanja pritiska.Kipar meloksikam . olakšavanje intubacije ‘na slepo’. tabl.V03AN02 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119050 medicinski gas.co. hronična respiratorna opstrukcija.08. M www.FARMAKOS DD . pod nadzorom lekara.i ar troskopskim operacijama. Paralelni lekovi: Meloksikam. 1x10 kom Cena 5290931001800 1743/2007/12 20. 99. Ako treba uzeti 2 tabl. bočica. tuba.5% v/v. olakšavanje vazodilatacije. MEDILAX . boca 8606008230306 208/2005/12 04. stimulacija respiracije nakon apnoičnog perioda. maks. 67. 99.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 1048911 tableta. Melox. habitualna i tranzitorna opstipacija kod dece iznad 3 godine: 1 klizma po potrebi.

maks. 3g dnevno podeljeno u više doza.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043112 film tableta. . Paralelni lekovi: amaryl®. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. glimepirid remevita.Nemačka metformin . bočica. 3x10 kom 3838989523466 936/2007/12 04. 3g dnevno podeljeno u više doza. TOVARNA ZDRAVIL. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. Meglucon 850. 40mg/mL. Siofor® 850. S. blister. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. Tefor MEGLUCON 850 .2007 Cena 388. 12x10 kom 8606102455063 522/2005/12 02.2005 Cena (R) 1043113 film tableta.2005 Cena (R) 1043111 film tableta.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043110 film tableta. blister. Siofor® 500. blister.11. glucophage.05. blister.5din 3838989523435 935/2007/12 04. Siofor® 1000. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. Siofor® 850. Siofor® 500. gluformin. glucophage. 3x10 kom 3838989523473 937/2007/12 04. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. Metfogamma® 500.SALUTAS PHARMA GmbH . ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.D. glimepirid.2007 Cena 563. 3x10 kom 3838989523480 956/2007/12 09. Metfogamma® 850. 1x240mL Cena 7806. maks.L. Meglucon 500. Paralelni lekovi: aglurab.11.2003 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg.05. Metformin.11.nr .L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 3048912 oralna suspenzija.22 abecedni spisak registrovanih lekova MEGACE .co. lek se uzima pre ili u toku doručka. gluformin. blister. MEGLIMID® .BRISTOL-MYERS SQUIBB.Slovenija glimepirid .05.SALUTAS PHARMA GmbH .2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 3mg. 1mg.6din (R) 1042001 tableta.5din (R) 1042004 tableta. 3x10 kom Cena 8606102455032 524/2005/12 02. Metfogamma® 500.Španija megestrol . 4mg. Siofor® 1000.2007 Cena 817din (R) 1042003 tableta.11. blister. Metfogamma® 1000. 500mg. 850mg. Metfogamma® 850. blister. Metfogamma® 1000. Paralelni lekovi: aglurab. 6mg dnevno. Metformin. 2mg. 500mg. 3x10 kom Cena 8606102455056 521/2005/12 02. gliprex® MEGLUCON 500 . blister. Tefor www. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.KRKA.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 850mg. .2007 doziranje: diabetes mellitus (tip2): 1mg dnevno. D.DigitSoft. 3x10 kom Cena 268. derivati sulfonilureje (R) 1042000 tableta.Nemačka metformin .05.12. 12x10 kom 8606102455049 523/2005/12 02.4din 515-04-3258/03 15.

6din (R) 1161203 tableta. 1x10 kom Cena 227. Movalis® MELOX FORT .. 7. Melox. 7. blister.2007 Cena 445din (R) 1161301 tableta.03.03.2007 doziranje: reumatoidni artritis.NI MEDIC D.5mg.Kuba placenta humana. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.03. maks. blister.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161200 tableta. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. etanolni ekstrakt .5mg.5mg.5mg dnevno..2007 doziranje: reumatoidni artritis. MELOKSIKAM .Srbija meloksikam . kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. dnevna doza www.03. Paralelni lekovi: Medoxicam.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MELAGENINA® PLUS . Ako treba uzeti 2 tabl.DigitSoft. 15mg.07. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. blister. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. 2x10 kom Cena 325din 8606010300011 576/2007/12 01. 1x235mL Cena 3655.O. 1x10 kom Cena 311din 8699540015135 567/2007/12 01. uzima se sa vodom. drugom tečnošću ili hranom. 50%.co. Tokom i nakon korišćenja leka koža ne treba da bude izložena infracrvenoj ili sunčevoj svetlosti. maks.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami (R) 1161202 tableta.5mg dnevno. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. može se povećati na 15mg dnevno.6din 8699540015081 565/2007/12 01. 3x10 kom 8699540015111 568/2007/12 01.Turska meloksikam .O. može se povećati na 15mg dnevno.5mg. 2x10 kom 8606010300110 577/2007/12 01. . Melox Fort. blister. Ako treba uzeti 2 tabl.8din 8606104022010 1498/2007/12 11.2007 doziranje: vitiligo i depigmentacija kože nastala od opekotina: jednom dnevno. blister. Melox Fort. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. tabl. uzima se sa vodom. blister. uvek u isto vreme. Meloksikam.S. 15mg. tečnost se nanosi prstima. dnevna doza je 15mg. .D11A.. . OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11a. može se povećati na 15mg dnevno.nr . utrljava se kružnim pokretima jagodica prstiju na depigmentirane delove kože tako da je površina u potpunosti pokrivena tečnošću.6din (R) 1161201 tableta. dnevna doza je 15mg. 7.5mg. ostali dermatološki preparati (R) 4159900 tečnost za kožu.S.5mg. boca.03. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. Paralelni lekovi: Medoxicam. Movalis® MELOX . ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno..CENTRO DI HISTOTERAPIA PLACENTARIA .03. 3x10 kom 8699540015104 566/2007/12 01.Turska meloksikam .5mg dnevno. maks.2007 Cena 614. 15mg. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.2007 Cena 839.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161300 tableta.5mg.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. drugom tečnošću ili hranom. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.2007 doziranje: reumatoidni artritis.

08. blister.9din (R) 1103105 film tableta.C09CA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM M c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. doza je 20mg/dan (lek ispoljava antihipertenzivne efekte u toku dve. 10mg.N04AA02 ANTIPARKINSONICI N04aa tercijarni amini  (R) 1085320 tableta. 20mg.8din 5310001189624 3/2-10-10174 25.maks.24 abecedni spisak registrovanih lekova je 15mg.08. 4x14 kom 4013054010136 1292/2006/12 03.2006 Cena (R) 1103109 film tableta. 16mg dnevno. monokomponentni (R) 1103100 film tableta.08. 2x14 kom 4013054010129 1291/2006/12 03. Melox.co. 4x14 kom 4013054010174 1299/2006/12 04. blister. 2x10 kom Cena 52.12. blister.08.08. ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lekovima. postepeno povećavati do doze održavanja 3-4 puta po 1-2mg.2006 Cena (R) 1103111 film tableta. blister. 40mg. blister.Makedonija biperiden . trovanje organskim jedinjenjima fosfora: početno 2 puta po 1mg.08. maks. blister.2006 Cena 1248. 7x14 kom 4013054010143 1296/2006/12 04.Srbija himekromon . 10mg. Paralelni lekovi: Himekromon MENDILEX® .A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123292 obložena tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2002 doziranje: Parkinsonova bolest. 200mg.2006 Cena (R) 1103102 film tableta.nr . 1x14 kom 4013054010198 1301/2006/12 04. hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle buðenja i 400mg uveče.za oko osam nedelja od početka primene).07.5mg.08.08. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. a maksimalno .2006 Cena (R) 1103104 film tableta. 7x14 kom 4013054010181 1300/2006/12 04.2006 doziranje: hipertenzija: inicijalno doziranje je 10mg jednom dnevno.HEMOFARM AD . drugom tečnošću ili hranom. blister.2006 Cena (R) 1103103 film tableta. Meloksikam. 40mg. blister. 40mg.2006 Cena (R) 1103108 film tableta. 2x14 kom 4013054010167 1298/2006/12 04. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela. a ukoliko je potrebno doza se može povećati na 20mg/dan.Nemačka olmesartanmedoksomil . blister. 1x14 kom 4013054010150 1297/2006/12 04. blister. odnosno do najviše 40mg/dan.2006 Cena (R) 1103106 film tableta. uzima se sa vodom.ALKALOID AD . 4x14 kom 4013054010211 1303/2006/12 04. Paralelni lekovi: Medoxicam.08.2006 Cena 1515. drugi ekstrapiramidalni poremećaji. Movalis® MENARTAN® .1din (R) 1103101 film tableta.08. 1x14 kom Cena 4013054010112 1288/2006/12 03.2006 Cena (R) 1103110 film tableta. 2mg. 20mg. 10mg. blister. 5x10 kom Cena 217. 2x14 kom 4013054010204 1302/2006/12 04. MENDIAXON .08. 40mg.8din 8600097010429 1530/2007/12 23. 20mg. www. trovanje nikotinom. blister.DigitSoft. akatizija i simptomislični Parkinsonovoj bolesti. 20mg.08.2006 Cena (R) 1103107 film tableta. tabl. 7x14 kom 4013054010228 1304/2006/12 04. kod starijih pacijenata . 10mg. blister. blister.2007 doziranje: holecistopatija.

ili i. Paralelni lekovi: Menopur® www.5mL vakcine.nr .j. FSH/150i. LH.j. zatim 7 dana pauze. LH.5mL. terapija se nastavlja do zadovoljavajućeg ovarijalnog odgovora. FSH/75i.2007 (SZR) 0044401 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. kontrolisana superovulacija kod medicinski asistiranih reprodukcionih programa: stimulacija rasta folikula se postiže dnevnom s.06. FSH/150i.co. blister. . 150i. LH. liobočica sa rastvaračem. 75i. inj.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA M g03ga gonadotropini (SZR) 0044400 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. tokom 21-og dana. fiksne kombinacije (R) 1135231 tableta. 10x1mL Cena 13857.FERRING GmbH .06.j.IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S. 5x1mL (R) 0044086 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.A.2007 (SZR) 0044403 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.m. 10x1mL Cena 515-04-1481/04 30.c.DigitSoft. .J07AH03 VAKCINE j07aH vakcine protiv meningokoka (SZ) 0011858 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. LH.j.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044085 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. FSH/75i.03.01.03.12. 150i. 1x0.02mg. liobočica sa rastvaračem.Švajcarska menotrofin . FSH/75i. Paralelni lekovi: Merional® MERCILON® . 75i.A.03. 1x1mL Cena 1388.j.j.j.2din 3/2-10-7999 25. liobočica sa rastvaračem u ampuli.SANOFI PASTEUR S.2004 Cena 14408din 515-04-1481/04-1 30.5mL 25 Cena 700.abecedni spisak registrovanih lekova MENINGOCOCCAL A+C .j.. MENOPUR® . 75i.1din 7680527031195 609/2007/12 01.03.Nemačka menotrofin .G03AA09 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. 0. liobočica sa rastvaračem u ampuli. LH. zavisno od kliničkog odgovora.3din 7680527031355 610/2007/12 01. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 1x1mL Cena 1908.Irska dezogestrel.j.j. LH. liobočica sa rastvaračem u ampuli.ORGANON IRELAND LIMITED . 10x1mL Cena 12928. etinilestradiol .j.2004 doziranje: lečenje ženskog steriliteta metodom kontrolisane ovarijumske hiperstimulacije u cilju izazivanja razvoja multiplih folikula za asistirane reproduktivne tehnologije (ART ): individualno. 0. zavisno od kliničkog odgovora. ne sme se davati tokom trudnoće i dojenja. od 300i.Francuska vakcina protiv meningitisa (tip A i C) .15mg+0.8din 7680527031003 578/2007/12 01.j.j. 1x21 kom Cena 299din 8600103419161 38/2006/12 16.2007 (SZR) 0044402 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2din 7680527031270 608/2007/12 01. 75i.2006 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.2007 doziranje: indukcija ovulacije: individualno. MERIONAL® .2002 doziranje: aktivna imunizacija sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C: odrasli i deca preko 18 meseci 1 puta po 0. FSH/75i. liobočica sa rastvaračem.

doza za decu preko 50kg je jednaka dozi za odrasle.2007 § (SZ) 3087507 oralne kapi. (1mL = 30 kapi . 1x100mL Cena 12/2007/2307 10. bočica. deca od 3 meseca do 12 god. 45mg. bočica.ICN PHARMACEUTICALS .12. 1g. (1mL = 30 kapi . 1x150 kom M N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. 1x10mL Cena 12/2007/2306 10. MESTINON . a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. 1x10mL Cena 125.co.2004 doziranje: analgezija: 2. kod meningitisa i egzacerebacije infekcija donjih respiratornih puteva kod cistične fibroze daju se dvostruko veće doze. bočica. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. meteorizam.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (R) 2087310 oralne kapi. atonična opstipacija. Paralelni lekovi: Metadon alkaloid METADON ALKALOID . bočica.Makedonija metadon . detoksikacija: 15-20mg dnevno. cistična fibroza: odrasli 500 -1000mg na 8 sati. 1x150 kom Cena 2409. rastvor. meteorizam.Švajcarska piridostigmin . ginekološke infekcije.10. bočica. bočica. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.10. infekcije urinarnog trakta.2007 doziranje: analgezija: 2. kože i adneksa kože. maks.09.6 doza.10mg).Srbija metadon . 10mg/mL. atonija creva. uključujući i one posle porođaja. MESTINON . 10mg.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM j01dH karbapenemi (R) 0029750 prašak za rastvor za injekciju.1din 515-04-885/04 19. bočica.2006 doziranje: mijastenija gravis. detoksikacija: 15-20mg dnevno.1din 1351/2006/12 07.5din 8600097010948 515-04-3492/04 30. Paralelni lekovi: Metadon www.07.2007 § (R) 2087505 oralne kapi.DigitSoft.10mg). 10mg/mL.2002 doziranje: akutne i hronične infekcije donjih respiratornih puteva. 60mg. atonična opstipacija. maks. rastvor.2 abecedni spisak registrovanih lekova MERONEM .HEMOFARM AD . septikemija.nr .5-10mg na 6.10.20mg/kg na 8 sati. atonija creva.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 10x500mg Cena 2409. 10.2004 doziranje: mijastenija gravis. 10x1g 3/2-10-9905 28.2002 Cena 23086.8 sati.6 doza METADON .VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH .N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta.8 sati. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. kombinovane bakterijske infekcije. bočica od tamnog stakla.ALKALOID AD . 60mg.J01DH02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 12438din 3/2-10-9904 26. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. 1x1000mL Cena 12/2007/2308 10. 10mg/mL. intraabdominalne infekcije. rastvor.12.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (SZ) 3087506 oralne kapi.9din (R) 0029751 prašak za rastvor za injekciju.08. meningitis. 45mg.Velika Britanija meropenem .Švajcarska piridostigmin . 500mg.5-10mg na 6. rastvor. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5. empirijsko lečenje infekcija u pacijenata sa neutropenijom.

2007 www.SRBOLEK A.2006 Cena (R) 1043013 film tableta. blister.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043010 film tableta. film na dan. blister. gluformin.9din 596/2007/12 01.DigitSoft. Tefor METFORMIN . blister. Metfogamma® 1000. blister. Metfogamma® 850. Metfogamma® 850. Meglucon 850. glucophage. film na dan. 500mg. blister.2006 Cena (R) 1043011 film tableta.B01AD11 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) 2 B01ad enzimi (SZ) 0064060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.08. 12x10 kom 4030674001375 1506/2006/12 21. 3000mg dnevno.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. Tefor METFOGAMMA® 500 . 3x10 kom 8608809000973 Cena 62. sa maks. 3000mg dnevno. Meglucon 850. uz jelo ili posle obroka. 3000mg dnevno. 12x10 kom 4030674001252 1510/2006/12 21. maks. blister.08.7din 9006968004372 130/2007/12 11. Meglucon 500. 3x10 kom Cena 4030674001245 1507/2006/12 21.03. gluformin.Nemačka metformin . Metfogamma® 1000.KG. 850mg.ARTESAN PHARMA GmbH & CO. glucophage. Metformin. blister. sa dovoljno tečnosti. Meglucon 850.2007 doziranje: akutni infarkt miokarda daje se po odredjenoj šemi prema telesnoj masi u vidu pojedinačnog i. 1000mg. Siofor® 1000.08.08.08. Paralelni lekovi: aglurab. Paralelni lekovi: aglurab. 1000mg. 50mg/10mL. sa dovoljno tečnosti. 2x15 kom 4030674002648 1508/2006/12 21. 1mL=1000j=5mg. Metfogamma® 500. . maks.KG .abecedni spisak registrovanih lekova METALYSE® . METFOGAMMA® 1000 . Siofor® 500. Tefor METFOGAMMA® 850 . 8x15 kom 4030674002655 1509/2006/12 21. Siofor® 1000.KG . uz jelo ili posle obroka.D.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043014 film tableta. dozom od 10000 jedinica (50mg tenekteplaze).A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043012 film tableta.v.co. Paralelni lekovi: aglurab. glucophage.Nemačka metformin . sa dovoljno tečnosti.2006 Cena (R) 1043015 film tableta. 500mg.01.08. 1x10mL Cena 87784. Siofor® 500. uz jelo ili posle obroka.Nemačka metformin . Siofor® 850. gluformin.Nemačka tenekteplaza . 3x10 kom 4030674001368 1505/2006/12 21. Siofor® 1000.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. 850mg. Siofor® 500.nr .A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043200 film tableta. Metformin. bolusa u trajanju od 5-10 sekundi. liobočica sa rastvaračem u špricu.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. Metformin. Metfogamma® 500. Meglucon 500.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. Siofor® 850. Siofor® 850.KG . Meglucon 500. film na dan.Srbija metformin . . 500mg. maks.

5mg.5 METHOTREXAT PLIVA .B.5mg.H NFG. KG .Lachema 5. počinje se sa 500mg ili 850mg 2-3 puta dnevno za vreme ili posle obroka. 1x50 kom 9088881314783 515-04-3458/03 08. oralno. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno ili i. 500mg/5mL. Methotrexat Pliva . i. 3x10 kom Cena 109.B.5 kura.EBEWE PHARMA GES.8din 8608809000980 597/2007/12 01. 5 dana na 1. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljnooralno. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva .2003 Cena 372.. 1x50 kom Cena 515-04-3457/03 08.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034190 tableta. Metfogamma® 850.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1043201 film tableta.07. Paralelni lekovi: Methotrexat METHOTREXAT PLIVA .12. bočica staklena.30mg dnevno oralno. doza je 2g dnevno uzeta kao 2 ili 3 pojedinačne doze. maks.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034333 rastvor za injekciju. Metfogamma® 500.5 kura.12.12.Lachema 2.v. 850mg. .nr .03.m. maks.5 .5mg/kg na 14 dana i. 50mg/5mL.v.Austrija metotreksat . Paralelni lekovi: aglurab.2003 (SZ) 0034335 koncentrat za rastvor za infuziju. Siofor® 500.LACHEMA 2.2007 doziranje: insulin nezavisni Dijabetes mellitus (tip 2): individualno. ili 2.3din 1137/2006/12 06.07. blister.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno. 1000mg/10mL.EBEWE PHARMA GES.co. pre svega kod gojaznih pacijenata. plastična fiola.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034331 tableta. kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom.DigitSoft.2 nedelje u 3. gluformin. 10x2mL 8590027301201 M Cena 1405. 5mg/2mL..LACHEMA A. odrasli.Češka metotreksat . Tefor METHOTREXAT . 5 dana na 1-2 nedelje u 3.5mg.2003 (SZ) 0034336 koncentrat za rastvor za infuziju. plastična fiola. 2.4din 8590027321216 1139/2006/12 06. glucophage. bočica staklena.12. (održavanje remisije).12.12. 2. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. počinje se sa 500mg ili 850mg jednom dnevno. 10mg/mL. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034191 rastvor za injekciju.m.M. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. KG .4din (SZ) 0034334 rastvor za injekciju.m.LACHEMA 5 . za vreme ili posle obroka. Siofor® 850.Lachema 50. bočica.6din 515-04-3460/03 08. 1x5mL Cena 2004.LACHEMA A. blister. Methotrexate METHOTREXAT . Meglucon 500.2003 Cena 543.3din (SZR) 1034330 tableta. doza je 3g dnevno. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno ili i.S. 1x10mL Cena 515-04-3459/03 08. kod dece iznad 10 godina. ili i. Metfogamma® 1000. 1x5mL 515-04-3461/03 08. bočica staklena.S.H NFG.PLIVA .M.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno.Češka metotreksat .PLIVA . 10x10 kom Cena 940. Meglucon 850.Austrija metotreksat . Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva .3din 515-04-3462/03 08. bočica staklena. .2006 www. 1x1mL Cena 255. Siofor® 1000.

metroragija: oralno 3 puta po 15-25 kapi.O. Methotrexat Pliva . ili i.nr . .L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline Cena 2234. ili i.co..3din 8590027301218 1138/2006/12 06. hiper tenzija u trudnoći.LACHEMA 50 . 50mg/5mL.v.2006 Cena 2350.S.m.5mg/kg na 14 dana i.30mg/m2 nedeljno i. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.m. 500mg/20mL.. (održavanje remisije). . 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. psorijaza: 10.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103432 tableta. lečenje subinvolucija uterusa.2003 Cena 539.m. (održavanje remisije).LACHEMA A. ampula. 50x1mL 8600097400855 515-04-1749/03 11.3din (SZ) 0034180 rastvor za injekciju.v.08.30mg dnevno i. 50x1mL Cena 268.07.1.07.m. 10x5mL Cena 3723. Methotrexate METHOTREXATE . 1x10mL Cena 8600097400831 515-04-1748/03 11. 0. 5 dana na 1.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1. bočica.2003 doziranje: prevencija i lečenje hemoragija zbog atonije uterusa posle porođaja i pobačaja.4 doze. ili i. 2x10 kom Cena 84.25mg).2mg/mL. Methotrexat Pliva . 5x2mL 8606007410976 1133/2006/12 06.2mg i. blister.Australija metotreksat . rastvor..Lachema 5. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2-3 puta po 250mg.5mg/kg na 14dana i.25mg jednom nedeljno i.2 puta po 15.v.O.m.30mg/m2 nedeljno i. LIMITED . 150 kapi dnevno.Lachema 50 METHYLDOPA .2003 67din (R) 2141136 oralne kapi. Methotrexat Pliva .O. uzima se u toku ili neposredno posle jela.PFIZER (PERTH) PTY. maks.5mg/kg na 14 dana i. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i.2002 doziranje: esencijalna hiper tenzija. Paralelni lekovi: Metildopa METHYLERGOMETRIN .v. ili 2.2006 doziranje: akutna limfoblastna (megaloblastna) leukemija: 1. menoragija. deca 10mg/kg dnevno.v.O. ampula.1mg/mL. bočica.2 puta po 15.07. 250mg. maks. (1mL = 25 kapi-0.m.Srbija metilergometrin .G02AB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02aB ergot alkaloidi (R) 0141132 rastvor za injekciju.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034192 rastvor za injekciju.08.2 nedelje u 3.PANFARMA D. Methotrexate METHOTREXAT PLIVA .m.v.2din (R) 0141135 rastvor za injekciju.1din 8600097400657 3/2-10-9791 23.2 puta po 15.08. 3g dnevno. ili 2. 0.DigitSoft.1din (SZ) 0034181 rastvor za injekciju. bočica.PANFARMA D. Paralelni lekovi: Methotrexat. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i.m.5 kura.25mg/mL. Paralelni lekovi: Methotrexat. M www.Češka metotreksat .Srbija metildopa . 1x20mL 8606007410983 1131/2006/12 06. Paralelni lekovi: Methotrexat. (održavanje remisije).Lachema 5. ili 2.. maks. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno.12. renalna hiper tenzija.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.30mg/m2 nedeljno i.2din 8600097400848 515-04-1756/03 11.m. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. 50mg/2mL. parenteralno 0. . 0. bočica sa kapaljkom.m.v. Methotrexat Pliva ..PLIVA ... ili i.0.Lachema 50. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.

Kalcitonin M www. dnevno i.j. ekscitiranost.DigitSoft. 8 i. manija i hipomanija. 100i.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (SZR) 0040180 rastvor za injekciju. 5mg.2006 doziranje: akutni i hronični psihotični poremećaji. rastvor.HEMOFARM AD . .v. na 6 sati. dnevno uz dodatnu terapiju. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. osteoporoza: 100 i. bočica. maks. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno).NOVARTIS . zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno.co.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070850 obložena tableta. na 12 sati..4 doze. blister. tokom 48 sati. 1mg. hiper tenzija u trudnoći. Paralelni lekovi: Methyldopa METOPROLOL STADA® 200MG RETARD .j. maks. šizofrenija.j. blister.12.2006  (R) 1070851 obložena tableta. 5x10 kom Cena 579. maks. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. 250mg. anksioznost. teška psihomotorna uznemirenost.j.3din 8600097011044 770/2006/12 05. Paralelni lekovi: corvitol® 100.06./kg na 6 sati. bočica.06. 2x10 kom Cena 84. 1x25 kom Cena 292.j. bolovi u kostima kod neoplazmi: 200 i.j.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. ili 400 i.3 puta po 250mg.12. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2.j.2002 doziranje: hiperkalcijemija: parenteralno 5-10 i. paranoidne psihoze. ampula. 1x2mL Cena 3/2-10-5990 17. Paget-ova bolest: 3 puta nedeljno 50-100 i. 5x1mL Cena 1315.5mg.SRBOLEK A.20 abecedni spisak registrovanih lekova METILDOPA . selektivni (R) 1107565 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Presolol METOTEN® .4 doze. tireotoksikoza: 4 puta po 50mg.1din 8600097011037 769/2006/12 05. ili s.2001 doziranje: esencijalna hiper tenzija. agresivno i nekontrolisano ponašanje: odrasli 2 -10mg dnevno podeljeno u 3.D.1din 8608809000027 3/2-10-9382 02./mL.j. bočica sa raspršivačem. 20mg dnevno. doza održavanja 1 puta po 1.11. aritmije 2 puta po 50mg dnevno. dnevno.2002 3502.Srbija metildopa . renalna hiper tenzija.Srbija flufenazin .100mg (oralno)./mL.4din 4011548003626 272/2005/12 04. 3g dnevno. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. maks. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. nazalno 200 i. corvitol® 50. Moditen® depo MIACALCIC® . 200mg.STADA ARZNEIMITTEL AG . 200i. uzima se u toku ili neposredno posle jela.m.6din 3/2-10-5990/1 17.08.j.Švajcarska kalcitonin .Nemačka metoprolol . angina pektoris: 2 -3 puta po 50./kg dnevno u podeljenim dozama.4din (R) 7040184 sprej za nos. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103740 tableta. deca 10mg/kg dnevno.nr . Paralelni lekovi: Moditen®. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg.c. 1x25 kom Cena 85.

5mg/min. 15mg/3mL. dnevno.2005 4671. blister.C09CA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 21 c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.1mg/kg) zavisno od potrebnog stepena relaksacije.12. 40mg. prolongirana upotreba i.TORREX CHIESI PHARMA GmbH .C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401052 tableta. MIDAZOLAM TORREX . ampula.2006 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. Doza se može povećati do 80mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: Legravan® MIDARINE . .12.DigitSoft. ampula. 1.12. 10x10mL 9088881345749  (Z) 0071853 rastvor za injekciju.12. 2mg/2mL. 100mg. ampula. 1x21 kom 8600103492126 482/2007/12 07. 2mg/kg.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: preporučena doza je 40mg dnevno sa hranom ili bez nje.5mg/kg.4din 9006968004150 1219/2006/12 21. 100x2mL Cena 7184. etinilestradiol . inj.2006 Cena 1464. deca od 1-12 godina i. ampula.2007 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. deca do 1 godine i.M03AB01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aB derivati holina (SZ) 0082320 rastvor za injekciju. blister.02.Nemačka telmisartan .KG .07. najviše 2. 10x1mL 9088881345718  (Z) 0071851 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: PritorPlus™ MICROGYNON® 30 . 4x7 kom 9006968004211 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. 600mcg/kg (0.03mg.07. blister.12.2002 doziranje: mišićna relaksacija: odrasli i deca preko 12 godina i. ukupna doza maks.2006 1423.5mg.Austrija midazolam .3din (R) 1103891 tableta.co. 4x7 kom Cena 1158.abecedni spisak registrovanih lekova MICARDIS® . dok je kod pacijenata sa teškom hipertenzijom maks. blister. 4x7 kom 9006968004198 (R) 1401053 tableta. monokomponentni (R) 1103890 tableta. ampula.3din 21. zatim 7 dana pauze. 0. doza 160mg.3-1. blister.07.v. (2.5mL/min.m.11. hidrohlortiazid . 10x2mL 9088881345695 M Cena 711/2005/12 Cena 712/2005/12 Cena 709/2005/12 Cena 710/2005/12 Cena 713/2005/12 26. 50mg/10mL.9din 26. 40mg+12. 4x7 kom 9006968004174 1220/2006/12 21. fiksne kombinacije Cena 297. 2. MICARDIS® PLUS .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.2005 1486. 10x3mL 9088881345725  (Z) 0071854 rastvor za injekciju. tokom 21-og dana. 5mg/5mL. inj. ampula.8din 26. 80mg.2005 691.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.Nemačka levonorgestrel.1%-tnog rastvora. inf. 150mg.v. inj. odrasli i deca i. 5mg/mL.v.3din 3/2-10-6384 20.v.) 0.Velika Britanija suksametonijum .5mg.15mg+0.G03AA07 Cena 1221/2006/12 Cena 1222/2006/12 1258.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071850 rastvor za injekciju.2005 www. 10x5mL 9088881345701  (Z) 0071852 rastvor za injekciju.KG .nr . 80mg+12. inj.2005 26.Nemačka telmisartan.SCHERING AG .2mg/kg.1din 26.5din (R) 1135241 obložena tableta.9din 21.07.

blister. početna doza 2. zatim 25mg dnevno. Karvedilol.nr . Paralelni lekovi: aspirin® plus c. 8 g.22 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: premedikacija.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107660 tableta. 20-30 minuta pre anestezije. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.2007 M N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 76. angina pektoris: 12.8g/d.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.HEMOFARM AD .co. maks. zatim 2 puta po 6. 50x10 kom 8600097400237 (BR) 1086306 tableta.Srbija acetilsalicilna kiselina . početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.2007 Cena 515-04-567/03 27. aspirin® protect MIDOL . febrilna stanja.05.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.Srbija acetilsalicilna kiselina.25mg (dve nedelje).6din 319/2007/12 23.5mg. dilatrend®. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. reumatska groznica: odrasli 4. Upsarin® sa vitaminom c MILENOL . 2 puta po 25-50mg.3din (BR) 1086900 šumeća tableta. 25mg.HEMOFARM AD .1mg/kg. Paralelni lekovi: dormicum®. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. blister.20mg/kg.4-3. dnevno.N02BA51 ANALGETICI Cena 30.08-0. 300mg.50mg dnevno. 2x14 kom Cena 244.HEMOFARM AD .8din 8600097401418 515-04-5145/03 21. Paralelni lekovi: andol.6g/d u više pojedinačnih doza. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. blister.5mg početno.125mg (dve nedelje).15-0. 400mg+240mg.01. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. 12. maks.01. Karvileks® www.4-3. blister. deca 0. zatim 2 puta po 25mg. nastaviti sa 2 puta po 12. Paralelni lekovi: coryol®.2mg/kg.05.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.2004 Cena 340din (R) 1107661 tableta. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 6 tabl. maks.6-5.Srbija acetilsalicilna kiselina . 130mg/kg/d.2007 doziranje: blagi i umereni bolovi. doza održavanja 80-100mg/kg/d. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.2004 doziranje: hipertenzija: 12. tokom 1-2 nedelje. cor-aS. rastvoreno u čaši vode.5din 320/2007/12 23. 2x10 kom Cena 762. parenteralno odrasli 0.07-0. 2x10 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. 100mg. maks.9-7. uvod u anesteziju: odrasli 0. anbol. blister. Flormidal® MIDOL . aspirin® direkt.4g/d.5mg.15-0. maks. askorbinska kiselina .Srbija karvedilol . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086305 tableta.06. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.DigitSoft. deca 0. maks. andol. cardiopirin® MIDOL C . 300mg. 2x14 kom 8600097401425 515-04-5145-1 21. aspirin® 500. fiola. doza održavanja 3. isključujući heparin (BR) 1086307 tableta.01. 1x10 kom 8600097400435 321/2007/12 23.HEMOFARM AD . aspirin® Migran.5mg početno. ask pH 8. reumatske bolesti: odrasli 3 puta po 1-2 tabl.2mg/kg.

2007 doziranje: deficit vitamina: 1-3 tablete dnevno.20mcg /dan. 4x15 kom 4030674000477 80/2007/12 11. 10mcg/doza.0.01. deca 5.08. kod blažih oblika 1 inj. 2x15 kom Cena 875. 100mg+100mg. jednom dnevno.. bočica. Paralelni lekovi: emosint H01Ba vazopresin i analozi (R) 7045080 sprej za nos. 0.20mcg /dan. trovanje izonijazidom: 1g piridoksina i.2004 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0.2 doze.1mg. nazalno odrasli 10. deca 5. zatim 0.2007 Cena 1598din (BR) 1052202 obložena tableta.6mg dnevno.A11DB.Nemačka benfotiamin. kod uzimanja cikloserina i kod Leigh-ove bolesti: 100-300mg dnevno. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije.2mg. a zatim 30-50mg (doživotna terapija). 2-3 puta nedeljno. 1x50 doza HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 3486. strip.nr . trovanje hidralazinom: 25mg/kg telesne mase piridoksina.6mg dnevno.H01BA02 H01Ba vazopresin i analozi (R) 1045081 tableta.01.2mg pre spavanja (oralno) ili 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije.DigitSoft.2006 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (BR) 1052200 obložena tableta. piridoksin. bočica od tamnog stakla.Švedska dezmopresin . rastvor.01. strip. zatim 0. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 0. cijanokobalamin . napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.co.08. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (R) 0052201 rastvor za injekciju.2007 doziranje: akutna terapija hipovitaminoze: 1 inj. ostali metabolički poremećaji: 100-500mg dnevno.2004 Cena 3277.3.5din 515-04-2270/04 03. nazalno odrasli 10. MILGAMMA® N .Švajcarska dezmopresin ..FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . Wernicle-Korsakoff sindrom: 100mg tiamina svakodnevno do pobošanja stanja. idiopatska sideroblastna anemija: koja reaguje na piridoksin 200-600mg piridoksina dnevno u toku 1-2 meseca.m.2 doze.8din 4030674000460 78/2007/12 11.FERRING AB .6din 515-04-2270/04-1 03. MINIRIN® .08. ampula. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.40mcg/dan podeljeno u 1.Nemačka tiamin. kod primene penicilamina 100mg piridoksina dnevno.6din 1435/2006/12 15. Paralelni lekovi: emosint MINIRIN® .SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH . trovanje cikloserinom: 300mg piridoksina dnevno. bočica od tamnog stakla. 1x30 kom (R) 7045080 sprej za nos.3. 1x5mL www.MAUERMANN-ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG .0. 5x2mL Cena 381din 4030674000118 79/2007/12 11. rastvor.1mg.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MILGAMMA® 100 .H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI M Cena 3277.A11DB.. 100mg+100mg. 10mcg/doza.40mcg/dan podeljeno u 1. kod primene izonijazida 50mg piridoksina dnevno. piridoksin . (100mg+100mg+1mg)/2mL.

1x1mL 8606103889256 1819/2007/12 03. 200mcg/mL.125mg. 1000mcg/mL.6mL (8606103889201) (SZR) 0069201 rastvor za injekciju. cikloplegik: 1-6 puta po 1-2 kapi.11.F.co.6mL.25mg.4din 3/2-10-5406 19. 100mcg/mL.D. 300mcg/mL.nr .09.Crna Gora pilokarpin .09. s. 5x10 kom Cena 377. bočica. maks. antidot posle korišćenja midrijatika.O.v. 200mg.2007 Cena 1815/2007/12 03.PHARMACIA ENTERPRISES S.O.S01EB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01eB parasimpatomimetici (R) 7094033 kapi za oči. 1x10mL Cena 67din 8600097200172 960/2007/12 10. ili i.600mg odjednom. bočica.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . blister. bočica.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZR) 0069200 rastvor za injekciju. bočica. 1x0.09. napunjen injekcioni špric.11.01. 250mcg/0. razmak između stavljanja 2 kapi 5 minuta. bočica. bočica.(PHARMACIA & UPJOHN) .09. blister. 1x1mL 8606103889232 1821/2007/12 03.2002  (R) 1085291 tableta. napunjen injekcioni špric.6din 3/2-10-5405 19. postoperativna stanja kada je mioza poželjna..09. MIRCERA® . izazivanje mioze u preoperativnoj pripremi. 2%. tvrda.05. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina. 0. 1x1mL 8606103889225 1818/2007/12 03.N04BC05 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1085290 tableta.3mL 8606103889195 M Cena 1816/2007/12 03. 1mg. 1% ili 2% rastvora. otvaranje ugla prednje očne komore pri oftalmološkim operacijama. 4.ZDRAVLJE A. 1x1mL 8606103889218 1817/2007/12 03.A.2006 doziranje: komorske aritmije: oralno doza zasićenja 400. inj.5.2002 doziranje: Parkinsonova bolest: početna doza 3 puta po 0.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati Cena (SZR) 0069207 rastvor za injekciju.09. 800mcg/0.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno.24 abecedni spisak registrovanih lekova MINSETIL® .C01BB02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01BB antiaritmici. .HEMOMONT D. MIRCERA® . 1x1mL 8606103889249 1820/2007/12 03. . 50mcg/mL.ROCHE DIAGNOSTICS GmbH . rastvor.1.2007 Cena (SZR) 0069209 rastvor za injekciju. zatim doza održavanja 3 -4 puta po 200mg.Srbija meksiletin .7din 8600064105349 91/2006/12 31.2007 Cena (SZR) 0069208 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 859.DigitSoft.Belgija pramipeksol .2007 Cena (SZR) 0069211 rastvor za injekciju.Nemačka metoksipolietilenglikol-epoetin beta . postepeno povećavati na 3 puta po 0.c.5mg 5 -7 dana.5mg dnevno. 1x0. blister.2007 Cena (SZR) 0069210 rastvor za injekciju. MIRAPEXIN® .09.2007 www. 3x10 kom Cena 3429. grupa I B (R) 1101260 kapsula.3mL.Švajcarska metoksipolietilenglikol-epoetin beta .2007 doziranje: glaukom. MIOKARPIN .

1x0. KG . bočica staklena.3mL.03.04. blister.D.M. ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina. hronična mijelogena leukemija u blastnoj krizi.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (Z) 6136920 intrauterini dostavni sistem. 1x1 kom Cena 9367.3din 9088881337089 260/2006/12 06.09.2006 doziranje: depresija. Paralelni lekovi: Postinor® 2 MIRZATEN® . remirta® MITOXANTRON “EBEWE” .2006 Cena 3496din (R) 1072051 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 25 0069202 rastvor za injekciju. idiopatska menoragija.06. blister. 1x0.2007 (SZR) 0069203 rastvor za injekciju.depresivni poremećaji: odrasli početna doza je 15mg uveče.3mL. 5 uzastopnih dana. akutna ne-limfocitna leukemija odraslih.2006 (SZ) 0033242 koncentrat za rastvor za infuziju. MIRENA® .09.3mL 8606103889164 1812/2007/12 03. 3x10 kom 3838989513610 750/2006/12 02. napunjen injekcioni špric.2007 (SZR) 0069206 rastvor za injekciju.3mL. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.v. tabl. 150mcg/0.DigitSoft. remeron®. 100mcg/0. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. 20mg/10mL.SCHERING OY . Cena napunjen injekcioni špric. pred spavanje. anksiozno . Cena napunjen injekcioni špric. 1x5mL Cena 5224.2006 doziranje: rak dojke. 1x0.EBEWE PHARMA GES.nr . 20mcg/24h. M www.. non-Hodgkin-ov limfom. 1x10mL Cena 9935. s.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno.2006 doziranje: kontracepcija. 1x0.9din 8600103492065 466/2006/12 06.06. zaštita od hiperplazije endometrijuma za vreme supstitucione terapije estrogenima: intrauterini uložak se ugrađuje u matericu. inf. 50mcg/0. napunjen injekcioni špric. 30mg.3mL.2007 (SZR) 0069205 rastvor za injekciju. 1x0. tokom 5 minuta. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. 75mcg/0.3mL. 45mg. 3x10 kom Cena 1635.v.KRKA.3din 9088881332121 261/2006/12 06. hepatom.09. 10mg/5mL.3mL 8606103889140 1810/2007/12 03. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze.09.2din 3838989513597 751/2006/12 02. . gde se levonorgestel postepeno otpušta (20mcg dnevno tokom 5 godina).Finska levonorgestrel . Cena napunjen injekcioni špric. inicijalna terapija u pacijenata sa bolovima zbog uznapredovalog karcinoma prostate refraktarnog na hormonsko lečenje.Austrija mitoksantron . D. TOVARNA ZDRAVIL.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072050 film tableta.03.3mL Cena 8606103889188 1814/2007/12 03. ili i. inj.3mL 8606103889157 1811/2007/12 03.09.co.Slovenija mirtazapin . Paralelni lekovi: calixta®.2007 (SZR) 0069204 rastvor za injekciju.3mL Cena 8606103889171 1813/2007/12 03.B.L01DB07 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033241 koncentrat za rastvor za infuziju. plastična folija. progutati bez žvakanja. 200mcg/0.H NFG.c. hronična progresivna multipla skleroza: odrasli 12mg/m2 telesne površine dnevno u i. bočica staklena.

2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041404 suspenzija za injekciju./mL. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041408 suspenzija za injekciju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 100i. a10ad insulini i analozi.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni. vrstu insulina.j. 5x3mL www.DigitSoft. parenteralni.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.NOVO NORDISK A/S . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041409 suspenzija za injekciju. humani ./mL. vrstu insulina. karpula.6din (R) 0041536 rastvor za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni. bočica.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL M Cena 2209.HEMOFARM AD .nr . MIXTARD® 20 HM PENFILL® . vrstu insulina./mL.NOVO NORDISK A/S .A10AD01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. parenteralni. vrstu insulina./mL. 5x3mL Cena 2026.j. 100i.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j. 5x3mL Cena 2209.07. 1x10mL 8600097012119 515-04-839/03 27. karpula.6din 515-04-1184/03 15.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.Danska insulin kristalni i protamin izofan.06. MIXTARD® 20 NOVOLET® .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S .1din 515-04-1184-1 15. humani .07.07.6din 515-04-1183/03 15.Danska insulin humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.co. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026.2 MIXTARD 30 HM .07. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041406 suspenzija za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.NOVO NORDISK A/S . 100i.Srbija insulin kristalni i protamin izofan./mL.1din 515-04-1183-1 15. parenteralni.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. humani .j. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 964. MIXTARD® 10 NOVOLET® .Danska insulin humani . 100i.Danska insulin kristalni i protamin izofan. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. MIXTARD® 10 HM PENFILL® . 100i.

100i.j. vrstu insulina. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. humani . karpula. Mixtard® 50 NovoLet® MIXTARD® 30 PENFILL® .07.NOVO NORDISK A/S . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041405 suspenzija za injekciju.07.j.1din 515-04-1186-1 15.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. Mixtard® 30 FlexPen®. 5x3mL M Cena 2209.j.NOVO NORDISK A/S . parenteralni.NOVO NORDISK A/S . MIXTARD® 40 NOVOLET® .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. Mixtard 30 HM.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. humani .2003 www. humani . parenteralni.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 5x3mL Cena 2209.Danska insulin kristalni i protamin izofan.j.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.07./mL. 5x3mL a10ad insulini i analozi.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 2 Cena 515-04-1709/04 19. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041407 suspenzija za injekciju. vrstu insulina.Danska insulin kristalni i protamin izofan. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041546 suspenzija za injekciju. Mixtard® 10 NovoLet®. Mixtard® 20 NovoLet®.6din 515-04-1185/03 15./mL. MIXTARD® 50 NOVOLET® . parenteralni. parenteralni.D.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.VRŠAC .abecedni spisak registrovanih lekova MIXTARD® 30 FLEXPEN® .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. Paralelni lekovi: Humulin M3.07.HEMOFARM KONCERN A. Mixtard® 40 NovoLet®.DigitSoft.NOVO NORDISK A/S .6din 515-04-1187/03 15. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Srbija insulin humani .6din 515-04-1186/03 15. vrstu insulina.Danska insulin kristalni i protamin izofan. 100i. MIXTARD® 30 NOVOLET® .Danska insulin kristalni i protamin izofan. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041402 suspenzija za injekciju. 100i. vrstu insulina./mL. parenteralni. 100i. 5x3mL Cena 2209.j.07. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041403 suspenzija za injekciju./mL. 5x3mL Cena 2026.co. Humulin Pen M3.2003 doziranje: individualno. humani .nr . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.

5 -10mg podeljeno u 3. Paralelni lekovi: Metoten®.5-10mg dnevno podeljeno u 3-4 doze.co.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (SZR)0070261 rastvor za injekciju.2007 doziranje: šizofrenija.DigitSoft.5mg.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.D.09.4 doze.07. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. 25mg/mL. Prinzmetal-ova angina.10. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). 1. .4din (R) 1102295 tableta. D. blister. .2004 www. . psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima.2 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.GALENIKA AD . manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza).N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070254 obložena tableta. Paralelni lekovi: Lopion retard®.07. maks.Srbija amlodipin . povraćanje različitog porekla: oralno odrasli 2.2005 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. vrstu insulina. blister.07. 120mg dnevno podeljeno u 2. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 1-2mg. 1x25 kom Cena 100. ampula.9din 8608807100309 495/2005/12 26.5din (R) 1102452 tableta. 5mg. D. pojedinačna doza 100mg. 3x10 kom 8608807100316 428/2005/12 26.2007 doziranje: šizofrenija. olicard® MONODIPIN . Moditen® MOLICOR® .2007  (R) 1070256 obložena tableta. blister.Srbija izosorbidmononitrat . Paralelni lekovi: Metoten®. . hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. Lopion® forte MONIZOL® .KRKA. TOVARNA ZDRAVIL.2005 Cena 125.25mg na 15 -35 dana zavisno od terapijskog odgovora.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402860 tableta.Slovenija flufenazin .05. maks. 12mg dnevno.2din 3838989577179 1418/2007/12 05. MODITEN® . 20mg dnevno.2007 doziranje: ishemijska bolest srca.40mg (prva doza ujutro. posle jela. Paralelni lekovi: Monosan®. preoperativna priprema bolesnika.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D.10. 40mg. 1mg. produžena terapija: 12. blister.SRBOLEK A. 3x10 kom 8608809000607 1881/2007/12 06.D. maks. povraćanje različitog porekla: parenteralno akutna stanja: 2. doza održavanja 1 puta po 1-5mg. bočica. maks.KRKA. Moditen® depo MODITEN® DEPO . 1x100 kom Cena 823. 2x10 kom M BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 515-04-4256/03 25. 2mg.D. 2x15 kom Cena 76.8din (3838989577131) 1417/2007/12 05.5.3 doze.nr . preoperativna priprema bolesnika. Lopion®. TOVARNA ZDRAVIL.2 puta po 20. 2.Srbija molsidomin . 20mg. bočica.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102450 tableta. a druga posle 8 sati). 5x1mL Cena 1232.5din (3838989577124) 1416/2007/12 05.Slovenija flufenazin .

2x14 kom 8027950040025 1621/2006/12 08. 3x10 kom Cena 125. .09.O.2001 doziranje: profilaksa napada angine pektoris.2004 doziranje: hipertenzija. 10mg dnevno. 120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. amlodipin. amlohexal. MONTEVIZIN® . 2x14 kom 515-04-1318/04-1 03.HEMOFARM AD . parenteralni.O. Tenox®. srednje dugog dejstva (R) 0041539 rastvor za injekciju.C09BA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1318/04 03. 2x10 kom 2 Cena 428. vazotal MONOPRIL .j. Norvasc®.O. olicard® MONOTARD HM . . rastvor.C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 0. humani .6din 8600097012089 515-04-838/03 27.05.S01GA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091070 kapi za oči. maks. 1-2 puta po 20-40mg prva doza ujutro. dnevno (uvek u isto vreme).A10AC01 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401235 tableta. zatim 10.1din 515-04-4257/03 25.5din 8605000800104 3/2-10-7917 27.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1402861 tableta.6din 8600097200189 3/2-10-3023 29.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102300 tableta.Crna Gora tetrizolin .2001 Cena 76.5mg.DigitSoft.08.9din (R) 1102302 tableta. 10mg+12.5mg.O.06. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 20mg. . blister. amlodil.Srbija izosorbidmononitrat .2006 Cena 586.SLAVIAMED D. Paralelni lekovi: alopres®. 10mg.02. 100i. bočica. bočica.2din (R) 1103811 tableta.nr . blister. 2x14 kom M LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. Paralelni lekovi: visine® www. amlogal®. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima.05%. Normodipine®.09.BRISTOL-MYERS SQUIBB .08.Srbija insulin amorfni i kristalni.USA fosinopril. MONOPRIL® PLUS . 3x10 kom 8605000800098 3/2-10-7918 27. blister. Paralelni lekovi: Monizol®.2004 doziranje: arterijska hipertenzija 1 tabl.02. blister. a druga posle 8 sati. ujutro. profilaksa angine pektoris: 1 puta po 5mg.HEMOMONT D. monokomponentni (R) 1103810 tableta. 10mg. 1x10mL Cena 964.2006 doziranje: arterijska hipertenzija: 10mg jednom dnevno u početku.PHARMASWISS D.O.06. blister. MONOSAN® .9din 8027950040018 1620/2006/12 08. 1x10mL Cena 60.40mg jednom dnevno. 40mg. 20mg+12. blister. hidrohlortiazid . vrstu insulina./mL. 20mg.Srbija fosinopril . blister.2001 doziranje: edem konjunktive: odrasli 2-3 puta po 1-2 kapi u oko.2004 Cena 1201din (R) 1401236 tableta. maks. 2x14 kom Cena 393.co. amlopin Lek®.O. Prinzmetal-ova angina.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.

Srbija butorfanol .7din 3/2-10-4810/1 15. 375mg.Srbija karbocistein . uveče upostelji.5-15mg.J01XX01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 3029730 granule za oralni rastvor.m.5mL www. preoperativno. 50x1mL Cena 515-04-2791/04 27. ampula.1din (R) 1161021 tableta. Melox Fort MOVALIS® . ampula.6din 8600097001366 497/2006/12 10.Grčka meloksikam . Melox Fort MUCODYNE® . parenteralno 15mg dnevno duboko i.Nemačka meloksikam . 10x1mL Cena 3/2-10-1017 15.nr . na prazan stomak.20 abecedni spisak registrovanih lekova MONURAL® . 2x10 kom 9006968003757 323/2006/12 14. 5x1. maks. 2x10 kom 3/2-10-5509/1 10.ZAMBON SWITZERLAND LTD .Makedonija morfin .N02AF01 ANALGETICI N02aF derivati morfinana § (SZR) 0086830 rastvor za injekciju.2002 § (SZ) 0087856 rastvor za injekciju.Švajcarska fosfomicin .07.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.ALKALOID AD .BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.2006 M01ac oksikami (Z) 0161022 rastvor za injekciju. 4mg.08. 3x10 kom Cena 90. 7. MORADOL .v.7din 3/2-10-5768 11. . pojedinačna doza 30mg. 3g/8g.5mL. blister. Melox.05. 4mg na 4 sata. ampula.2002 doziranje: analgezija: 10-20mg dnevno. blister.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.11. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7. pojedinačna doza je 1mg. MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID® . tvrda.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami Cena 505. Meloksikam. 10x1mL Cena 814. . ampula. degenerativna bolest zglobova). maks.D.GALENIKA AD . 2mg. maks.KG .E.co. Melox.06. 15mg. 2mg na 4 sata. 15mg/1.9din (R) 1161020 tableta.07. kesica. posle pražnjenja mokraćne bešike. 2mg na 3 sata.N02AA01 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (SZ) 0087854 rastvor za injekciju. maks. suzbijanje bolova tokom porođaja: i.R05CB03 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 1112050 kapsula. degenerativna bolest zglobova).M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 247.2007 doziranje: urinarne infekcije: odrasli 3g jednokratno rastvoreno u čaši vode.2002 Cena 691. blister. i. Meloksikam. Paralelni lekovi: Medoxicam.5-15mg. (doza se ne sme prekoračiti. 20mg. Paralelni lekovi: Medoxicam. dodatak balansiranoj anesteziji.m. MOVALIS® .5mg.04. dnevna doza 60mg.2004 doziranje: suzbijanje umerenih do jakih bolova.DigitSoft.2006 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.3din 5993300401484 1370/2007/12 21.2002 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7. 1x8g Cena 301.3 dana). a parenteralna primena je ograničena na 2.03.

08. 2 nedelje1 puta dnevno. 1x100mL 9006968004303 1276/2006/12 02.2din (BR) 3112053 sirup. bočica od tamnog stakla.5. cistična fibroza. Lamox.S.5mg.2006 Cena 273. 1x100mL 8600097001472 500/2006/12 10. cruris 1-2 nedelje. piridoksin.6din 9006968004297 1278/2006/12 02. 15mg/5mL.Grčka ambroksol . dnevno.5 godina 4 puta po 62.MERCK KGaA .2006 doziranje: akutni i hronični bronhitis.2din (BR) 3112054 sirup.09.08. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. 25mg/mL. bočica od tamnog stakla.9din (BR) 3112055 sirup.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.co.nr .BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. Mucosolvan® MULTIBIONTA N . 50mg/mL.12 godina 3 puta po 250mg.A. . riboflavin.DigitSoft.2003 doziranje: vitaminska supstitucija u parenteralnoj ishrani. 1x200mL Cena 135. primena kod dece se ne preporučuje. ampula. bočica od tamnog stakla. retinol .08. MYCOFIN® . nikotinamid.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 21 3112052 sirup.04.04.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112220 tableta. 1x100mL 8600097001458 498/2006/12 10.A11JA. stanja iscrpljenosti. mukoviscidoza. bronhoaspiracija): odrasli početna doza 3 puta po 750mg.04. doza održavanja 2 puta po 750mg.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. Flavamed. dugotrajna parenteralna ishrana. tokoferol. Mucosolvan® junior MUCOSOLVAN® JUNIOR .7din 8600097001489 501/2006/12 10. 2x10 kom Cena 244. 30mg/5mL. Paralelni lekovi: Lamisil® M www. Tinea pedis 1 nedelja-2 puta dnevno.08. bronhoskopija. MUCOSOLVAN® . bronhopulmonalne komplikacije posle hirurškog zahvata. zadržavanje bronhijalnog sekreta. u dijagnostičke svrhe (bronhografija. bočica od tamnog stakla. oboljenja jetre.3din 9006968004310 1277/2006/12 02.2006 Cena 47.5mg: deca od 2-5 godina 3 puta po 7.65mg. disfunkcija digestivnog trakta sa malapsorpcijom. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. deca od 5. kožna kandidijaza: 1-2 nedelje. Lamox. bolesnu kožu treba oprati sapunom i potpuno osušiti.A. 5x10mL 515-04-861/03 26.04. bočica od tamnog stakla. opekotine: 1 inj. isključivo u sastavu infuzije. 50mg/mL. dekspantenol. VITAMINI a11ja kombinacije vitamina (Z) 0052711 koncentrat za rastvor za infuziju.Nemačka askorbinska kiselina. deca od 2.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: 1-2 puta dnevno nanositi krem na kožu. zapaljenje srednjeg uha i sinusa. 1%. 30mg.125mg. 100mg+40mg+25mg+15mg+10mg+10mg Cena +6mg+1.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. 25mg/mL.. 1x200mL 8600097001465 499/2006/12 10. 1x100mL Cena 195.Grčka ambroksol . . blister. Flavamed. TBC pluća.Turska terbinafin . bočica od tamnog stakla.2006 Cena 69. zavisno od indikacije (Tinea corporis.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: deca do 2 godine 2 puta po 7. 1x15g Cena 8699540350304 1822/2007/12 03. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. .R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112221 sirup.2006 Cena 67. tuba. tiamin. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.4din (BR) 3112223 sirup. Pityriasis versicolor-2 nedelje).D01AE15 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157110 krem. pre stavljanja.

Paralelni lekovi: aquarius. aluminijumska folija. profilaksa gljivičnih infekcija: odrasli 200mg. 1x15g 8608807101313 515-04-2556/04-1 10. 3x1 kom Cena 106. onihomikoze: 6.2004 doziranje: gljivične infekcije kože i mukoznih membrana. bočica plastična.09.D. aluminijumska folija.Kipar klotrimazol . bočica staklena.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157580 krem. .Kipar klotrimazol .06. canesten® 3. Paralelni lekovi: antifungol®. Pityriasis versicolor. canesten®.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2 -3 puta dnevno mazati promene na koži. Paralelni lekovi: aquarius. Ketokonazol MYCOSEB® .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137416 vaginalna tableta.6din 515-04-298/04 28. sistemske gljivične infekcije.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157575 krem.12meseci.09. peruti i Pityriasis versicolor: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.nr .REMEDICA LTD .2004 doziranje: gljivične infekcije kože izazvane dermatofitama.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. 1x1 kom Cena 515-04-297/04 28.09.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157581 šampon. 500mg.09.Srbija ketokonazol . sistemske mikoze: nekoliko meseci.2 meseca. Kansen. 1%. 200mg.4din (R) 1327130 tableta.22 MYCORIL® .D. trajanje terapije: dermatomikoze: 2.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola Cena 280.06. 2x10 kom 8608807100811 515-04-2554/04-1 10.9din (R) 4157582 krem.2din 8608807100828 515-04-2556/04 10. 1x100mL 8608807100835 515-04-2555/04-1 10.2004 Cena 64. 1x30g Cena 142. 200mg. tuba. Paralelni lekovi: Ketokonazol M MYCOSEB® . deca 3mg/kg dnevno.2004 209.co. infekcije kosmatih delova kože 1. .2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče vaginalnu tabletu staviti tokom 3 dana ili 500mg jednokratno. kutana kandidijaza.09.Srbija ketokonazol . tuba.06.9din 515-04-296/04 28. Ketokonazol www. 2%. . tuba.2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima 2 nedelje posle njihove primene). 1x100mL Cena 236.2din (BR) 4157581 šampon.2004 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa. 2%.1din (R) 6137417 vaginalna tableta. Paralelni lekovi: antifungol®. izuzetno 400mg dnevno. 2%. blister.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. šampon 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene). 1x20g abecedni spisak registrovanih lekova ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 89. canesten® 1.2004 Cena 236. Kansen. seboreični dermatitis krem: 1. Plimycol MYCORIL® .Srbija ketokonazol .6 nedelja.2din 8608807100835 515-04-2555/04 10.REMEDICA LTD . 2%.ZORKA PHARMA A. Plimycol MYCOSEB® .DigitSoft.

cerebrovaskularni poremećaji.12.co. 3x10 kom Cena 5997001313367 1839/2007/12 03. artroza velikih zglobova. 150mg.2004 doziranje: bolni spazmi mišića: odrasli 50mg uveče pre spavanja. maks.8din 515-04-785/04 04. 50mg. od 6-14 godina 2-4mg/kg telesne težine dnevno. blister. maks. 360mg.2003 doziranje: profilaksa odbacivanja organa: 2 puta po 720mg.1din (SZR) 1014261 gastrorezistentna tableta. deca mladja od 6 godina 5mg/kg telesne težine dnevno.GEDEON RICHTER LTD . spondiloza i spondiloar troza. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici).SANOFI SYNTHELABO GROUPE . Paralelni lekovi: cellcept® MYOLASTAN® .L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZR) 1014260 gastrorezistentna tableta. Little-ova bolest: odrasli 150-450mg.09. podeljeno u 3 doze. Paralelni lekovi: Tetrazepam-MIP M www. podeljeno u 3 doze. blister.6din 515-04-2683/03 19. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MYDOCALM® .2003 Cena 26475. podeljeno u 3 doze.2007 doziranje: stanja povišenog tonusa skeletnih mišića (multipla skleroza. cervikalni i lumbalni sindrom. mijelopatija. blister.05. deca preko 1 godine 4mg/kg dnevno. 12x10 kom Cena 13237.M03BX07 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem  (R) 1071810 film tableta. 2x10 kom Cena 487.NOVARTIS . encefalomijelitis).12. po potrebi dozu povećavati za 25mg dnevno.nr . 12x10 kom 515-04-2684/03 19.Mađarska tolperison .Švajcarska mikofenolna kiselina . 1440mg dnevno. obliterantne vaskularne bolesti. 180mg.Francuska tetrazepam .M03BX04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem (R) 1165100 film tableta. MYFORTIC .DigitSoft.

nr .24 abecedni spisak registrovanih lekova www.DigitSoft.co.

5x3mL 3838989501624 Cena 59.6 godina 2 puta po 200mg. 0.HEMOFARM AD . rastvor.HEMOFARM . . Fluimucil® 100.1%.12.5din 515-04-03560-2 28. Fluimucil® 600 NACLOF® .2002 doziranje: polenska kijavica.DigitSoft. cistična fibroza. priprema za rinološki pregled.05% rastvora na 6 sati. rastvor. priprema za rinološki pregled. sinuzitis.05%.Švajcarska diklofenak . rastvor.co.05%.2002 doziranje: akutni i hronični bronhitis.nr .4din 8600097400879 331/2007/12 23. Nafazol NAKLOFEN® . D. deca do 2 godine 1 puta po 200mg.12. otitis media: odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. 0.1%. acc Saft.SANITARIJA .1 %. Paralelni lekovi: Uniclophen.09. pneumonija.09.HEMOFARM AD . kataralno zapaljenje srednjeg uha. bočica.D.1% NAFAZOL . Fluimucil® 200.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. Paralelni lekovi: Benil®. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. 0.1din (R) 7110096 kapi za nos. krvarenje iz nosa.Srbija nafazolin .12. najduže 5 dana kontinuirano. ampula. 1x20 kom 8600097012058 3/2-10-7493 25. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.1% rastvora na 6 sati.abecedni spisak registrovanih lekova 25 N NAC . rastvor.Srbija nafazolin . prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2. postoperativni bolovi: 3-5 puta dnevno 1-2 kapi u obolelo oko. 1x10mL 3/2-10-7729 20.2002 Cena (R) 7110331 kapi za nos. bočica. 200mg.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. 1x10mL N Cena 3/2-10-7730 20. rastvor.6din (R) 1112311 šumeća tableta.01. akutni i hronični rinitis.Srbija acetilcistein . 600mg. bol posle keratoktomije ili traume.12. primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. 0.01.2004 www. rinosinuzitis. krvarenje iz nosa. monokomponentni (R) 7110330 kapi za nos. bočica sa kapaljkom. 1x10 kom 8600097012065 3/2-10-7494 25. Uniclophen® 0.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 92. šumeće tablete pre upotrebe rastvoriti u vodi.2007 doziranje: akutni i hronični rinitis.2007 Cena 64. Nafazolin NAFAZOLIN . bronhijalna astma. rastvor. 1x10mL 8600097400886 332/2007/12 23. bronhiektazija.KRKA. rastvor. fiola. acc 200. Paralelni lekovi: Benil®. deca 1. 1x5mL 515-04-244/04 29. bočica sa kapaljkom.NOVARTIS OPHTHALMICS AG SWITZERLAND . bočica sa kapaljkom. deca od 2.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162203 rastvor za injekciju. 0. pneumokonioza. 1x10mL Cena 50. 75mg.8din (R) 1112310 šumeća tableta. fiola.Slovenija diklofenak .2004 doziranje: neinfektivna zapaljenja oka.05 %.S01BC03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi Cena (R) 7099152 kapi za oči. Paralelni lekovi: acc 100. NovaSoL. TOVARNA ZDRAVIL.4 kapi na 6 sati 0. rinosinuzitis. monokomponentni (R) 7110095 kapi za nos.1%.2002 Cena 147. NovaSoL.2 kapi na 6 sati 0.

blister.05. diklofenak. D. Naklofen® duo. Paralelni lekovi: diclorapid®. 50mg. diklofenak duo remevita®.3 doze. Naklofen®.2004 www.DigitSoft.1din 3838989500320 570/2005/12 23.D.KRKA. diclofenac-retard.11. 2x10 kom 8608807101252 Cena 152. .2005 doziranje: oralno odrasli početna doza 100.2 puta po 75mg. TOVARNA ZDRAVIL. TOVARNA ZDRAVIL. 75mg. 2x10 kom Cena 181. bolna i zapaljenska stanja mišićno-kostnog sistema. rapten-K®.KRKA. diklofenak.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162560 film tableta. jednom na dan.D. D. D. reumatskih i drugih bolova: 3 -4 puta 2. rapten® duo NAKLOFEN® .KRKA. Naklofen® retard.6din 515-04-1054/04 05. 550mg.2004 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. povrede mekih tkiva. diclofenac duo. blister. diklofenak.D.Srbija naproksen . TOVARNA ZDRAVIL. diklofen. 2x10 kom Cena 122din 3838989500573 515-04-03560/03 28. diclofenac duo. diklofenak duo remevita® plus. 2x5 kom 3838989503420 573/2005/12 23.4g gela blago utrljati na obolelo mesto. Naklofen®.09. . bubrežne i žučne kolike početna: i održavajuća doza je 1 tabl.Slovenija diklofenak . 100mg. rapten® duo NAKSETOL . Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. diclofenac duo. .može da se kombinuje sa tabletom 50mg ili supozitorijama.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162201 gastrorezistentna tableta. diklofenak duo remevita®. tvrda. diklofenak Forte. dismenoreja 50 -150mg dnevno.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162206 tableta sa produženim oslobađanjem.nr .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. rapten rapid. diklofenak duo remevita® Plus.Slovenija diklofenak . dismenoreja. rapten® duo NAKLOFEN® RETARD . diklofenak duo remevita® plus. tuba. Naklofen® retard.co. diklofenak. rapten-K®. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1. Naklofen® duo. diklofenak retard.9din 3838989625559 515-04-03560-1 28. diclofenac-retard. blister. . doza održavanja 1. Paralelni lekovi: diclorapid®.11.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167365 gel. diklofen®. ako je potrebna dnevna doza od 150mg. diclofenac-retard. 1x60g Cena 126.Slovenija diklofenak . rapten rapid. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. diclorapid®.D. diclofenac BMS.2005 Cena (R) 5162204 supozitorija. 50mg. diklofenak Forte. strip.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: odrasli 1.150mg dnevno podeljeno u 2. voltaren NAKLOFEN® DUO . diklofenak retard.2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. posle porođaja. rapten rapid. diklofen®.09. rapten-K®.11. diklofen®. ako je neophodno. blister. 2x10 kom Cena 96din 3838989503437 574/2005/12 23. stomatološke operacije. 1%. diklofenak duo remevita®. diclofenac BMS. Paralelni lekovi: diclofenac BMS.3mg/kg dnevno. diklofenak Forte.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima. rektalno odrasli 50 -150mg dnevno podeljeno u više doza.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI N M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162207 kapsula.

. rektalno odrasli 2 puta po 500mg. TOVARNA ZDRAVIL. . ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 2. blister. Naproxen NALGESIN® FORTE . 500mg. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. .KRKA. reumatska oboljenja. 550mg. migrena. glavobolja. Naproxen NAPROXEN . Naproksen www.3 puta po 275mg. 5x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-05169-1 28.09.Slovenija naproksen . blister. zubobolja.M01AE02 M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162666 tableta.Srbija naproksen . Nalgesin® S. D.2006 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. deca juvenilni ar tritis: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Nalgesin® forte. blister. bolovi u kičmi. blister.3din 8608807101009 249/2006/12 03.D.nr . 2x10 kom Cena 130. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.09. Paralelni lekovi: Naksetol.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 140. 1x10 kom 3838989501617 515-04-03818-1 28. Naproksen.D. Nalgesin® S.03. Naproxen NALGESIN® S .KRKA.Poljska naproksen . vanzglobni reumatizam. migrena. Paralelni lekovi: Naksetol. ublažavanje bolova umerene jačine: oralno odrasli 2-3 puta po 375mg.3 puta po 250mg dnevno. Nalgesin® forte.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162423 film tableta. blister.4din (R) 5162422 supozitorija. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 1 -2 puta po 550mg. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. vanzglobni reumatizam.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2004 Cena (R) 1162667 tableta. 375mg. 2x10 kom 515-04-05169/03 28. 500mg. Nalgesin® forte.co.03. glavobolja. inflamatorna oboljenja mekih tkiva.2006 Cena 120. strip. zubobolja. postoperativni i ginekološki bolovi. Nalgesin® S. TOVARNA ZDRAVIL.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162106 film tableta. D.2004 doziranje: posttraumatski bolovi.6din (R) 1162107 film tableta. 10x500mg 8608807100941 250/2006/12 03. 250mg.09.2 puta po 550mg. Naproksen. postoperativni i ginekološki bolovi.09. Paralelni lekovi: Naksetol. Naproksen. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. 1x10 kom Cena 3838989528836 515-04-03818/03 28. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.POLFARMEX SA . reumatska oboljenja. 275mg. Nalgesin® forte.2004 doziranje: posttraumatski bolovi.D. Paralelni lekovi: Naksetol.DigitSoft.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.Slovenija naproksen . Naproxen NAPROKSEN . ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 2. bolovi u kičmi.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 1. Paralelni lekovi: Nalgesin® S.

09. hiponatrijemija.8din (Z) 0175516 rastvor za infuziju. 1x200 doza B05Xa rastvori elektrolita Cena 59.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 59.4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu. hiponatrijemija.Belgija mometazon . Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. boca plastična. inf. boca. Sodium chloride N NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.R01AD09 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110310 sprej za nos.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. hiponatrijemija. 1x500mL 8600097010689 772/2006/12 05. boca. 9g/L. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. . 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. 0.SCHERING-PLOUGH LABO N. hipovolemijska dehidratacija.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110023 sprej za nos. inf.IVAX CORPORATION.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI NASOBEC . odrasli i. maks.2006 Cena 48. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.v. 9g/L.7din 515-04-1366-1 30.09.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2. suspenzija.2003 doziranje: polenska kijavica.O.06. Sodium chloride B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175580 rastvor za infuziju.DigitSoft.co.Srbija natrijum-hlorid .05%. hipovolemijska dehidratacija. 9g/L.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175510 rastvor za infuziju.HEMOFARM AD .06.Srbija natrijum-hlorid . 1x500mL www.Crna Gora natrijum-hlorid . 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).9%. 1x120 doza 8584055531402 515-04-284/03 20.HEMOMONT D. 9g/L. 400mcg dnevno. 1x250mL 8600097200394 515-04-3690/04 30.7din (Z) 0175240 rastvor za infuziju.v. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). odrasli i. rinitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 puta dnevno 2 doze u svaku nozdrvu.v. Paralelni lekovi: Beconase™ NASONEX .V.USA beklometazon . Cena 1015. boca staklena.06. 50mcg/doza.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. inf. hipovolemijski šok.9%.SANA HAMMEUM . hipovolemijski šok. hipovolemijska dehidratacija. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . 1x500mL Cena 59.nr . dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.2 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-225/03 01. suspenzija.8din bočica sa raspršivačem.O. odrasli i. bočica sa raspršivačem. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. hipovolemijski šok.08.7din 8600097200127 773/2006/12 05. USA .9%. .

Slovačka kromoglicinska kiselina .B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175515 rastvor za infuziju. 20mg/mL.06. hiponatrijemija. prosečnom brzinom 80 kapi/min.09. starosti 1-2 kapi u oči.B05BB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI N B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (SZ) 0173265 rastvor za infuziju.7din 8600097200110 1280/2007/12 12.3g/L+0.6g/L+0.HEMOMONT D.6% od telesne mase. rastvor. hiponatrijemija.7din 8600064105349 515-04-271/03 11. 8. odrasli i. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% .2007 doziranje: nadoknada gubitka vode i elektrolita (izotonična dehidratacija.Srbija natrijum-hlorid .6g/L+0. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0.33g/L. hipovolemijska dehidratacija.HEMOFARM AD . Cena 65. boca. 3-4 puta dnevno (na svaka 4 www. .5 -1L dnevno.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175180 rastvor za infuziju. Cena 65. hipovolemijska dehidratacija.O.10.O.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175260 rastvor za infuziju.D. NATRIJUM KROMOGLIKAT . bočica sa kapaljkom. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) . .2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. . inf. ukupna dnevna doza 2. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). hiponatrijemija.6% od telesne mase. odrasli 500. hipovolemijski šok.abecedni spisak registrovanih lekova NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . 1x500mL Cena 107.S01GX01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici (R) 7099220 kapi za oči. boca.UNIMED PHARMA S.O.O. hipovolemijska dehidratacija. hipovolemijski šok.5din boca plastična. 8.06. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0.9%.9%.DigitSoft.Crna Gora glukoza. .2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.2003 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM . ringer’s Injection.12. deca: oko 5mL/kg/sat.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum (ringerov rastvor).Crna Gora natrijum-hlorid. hiponatrijemija.2005 doziranje: profilaksa i terapija akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa: odrasli i deca preko 4 god. ringer’s Injection. ukupna dnevna doza 2. hipovolemijski šok.co. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. kalcijum-hlorid.9din 8588000227778 551/2005/12 19. hipovolemijska dehidratacija. natrijum hlorid .R. 1x500mL 8600097200134 1655/2006/12 15. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.nr . kalcijum-hlorid.5din boca staklena. 1x10mL Cena 239. 5%+0.HEMOMONT D. 9g/L. kalijum-hlorid .Srbija natrijum-hlorid. 1x500mL 8600097010634 1923/2006/12 20. održavanje volumena ekstracelularne tečnosti.5 -1L dnevno.v.2000mL za 24 sata.3g/L+0.33g/L.O. vehikulum za druge lekove): zavisi od kliničkog stanja i telesne mase bolesnika. 1x500mL Cena 59. kalijum-hlorid .

Paralelni lekovi: vividrin® NATRIJUM-PIKOSULFAT . 2x14 kom 4013054002162 Cena 92/2005/12 Cena 93/2005/12 Cena 94/2005/12 15. tvrda. priprema za rendgenološka dijagnostička ispitivanja: 5-10mg uveče. bočica staklena.4din (R) 1124032 kapsula.300 abecedni spisak registrovanih lekova sata) nekoliko dana do 6 nedelja.1din 3/2-10-5795/1 17. te se 15-20 min. 3x10 kom Cena 43. 5mg.2002 Cena 6002.Nemačka testosteron .G03BA03 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 0048233 rastvor za injekciju. blister. NAVOBAN . maks.DigitSoft.m. 1000mg/4mL. postoperativna opstipacija. 5mg. 1x4mL Cena 8677.12.Austrija natrijum-hidrogenkarbonat . Paralelni lekovi: andriol Testocaps. sporo.5din 15.12. selektivni (R) 1107630 tableta.2003 doziranje: metabolička acidoza. odnosno. 10x100mL Cena 515-04-3833/03 11. blister.C07AB12 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 5mg.2003 doziranje: akutna i hronična opstipacija bez organskog supstrata.ZDRAVLJE A.B05XA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (SZ) 0133110 koncentrat za rastvor za infuziju.12. posle primene može doći do zamagljenosti vida. alkalizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima.Srbija natrijum-pikosulfat .A06AB08 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125060 obložena tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2din 8600064101891 515-04-4012/03 17.2005 www.6din 8600103492416 1275/2006/12 02. 1. 1x14 kom 4013054002155 (R) 1107632 tableta. 1x7 kom 4013054002148 (R) 1107631 tableta.2005 412. 5mg dnevno. NEBIDO® .SCHERING AG . preoperativno čišćenje creva. nastaviti oralno sa 5mg dnevno sledećih 2-6 dana.08. 1x5 kom 3/2-10-5795 17. hiperhloremična hiponatremija. . sve dok je pacijent izložen alergenu. Testosteron depo NEBILET® .2mg/kg.08. duboko u glutealni mišić. maks. blister.co.Švajcarska tropisetron .5 mmol/kg na sat.4%.Nemačka nebivolol .A04AA03 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124030 rastvor za injekciju. posle aplikacije ne preporučuje se upravljanje vozilom i rukovanje mašinama. NATRIUMBICARBONAT . deca preko 2 godine 0. 10x5mL Cena 15653. 5mg.. 5mg. ampula. 8. 5mg.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .nr . ampula.D.2002 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja koje izaziva hemioterapija: odrasli 5mg parenteralno pre početka hemioterapije.2006 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma: svakih 10-14 nedelja i.08.08. dodatak aparatima za održavanje kardiopulmonalnih funkcija: individualno. blister.2005 19.12.NOVARTIS . blister.

7din 515-04-1453/04 15.oralnu primenu (BR) 1120100 pastila. mešovite vaginalne infekcije: obično 1 vagitorija uveče. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. 1x10mL Cena 148.v.nr .Crna Gora deksametazon.9mg. 0. sor.1.Nemačka amilmetakrezol.abecedni spisak registrovanih lekova 301 doziranje: esencijalna hiper tenzija. NEO ANGIN® . Paralelni lekovi: Neo-angin® bez šećera. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu.ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK . faringitis.6mg+1.G01AF20 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137060 vagitorija.2mg+5. iritis.02. bolovi u grlu.5mg i. iridociklitis).6mg+1. doze. angina). pre dojenja. laringitis. LTD .co. 2. ili s. ili s.oralnu primenu (BR) 1120101 pastila. 0.07. rastvor. mikonazol .m. 2x12 kom Cena 4008617149507 640/2006/12 17. levomentol .S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090813 kapi za oči. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu.O. zapaljenje krajnika (tonzilitis. prehlada. afte) i desni (gingivitis). sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa: 1-2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba. deca 0. 10x1mL www.DIVAPHARMA GmbH .HEMOMONT D. promuklost.O.2mg+5. Paralelni lekovi: Neo angin®. teškoće pri gutanju.5mg i.2006 doziranje: vaginalna kandidijaza. bolovi u grlu.DigitSoft.5mg. blister.m.2-0.Nemačka neostigmin . neomicin .05.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. prehlada. konjunktivitis. 2x7 kom Cena 8600103492409 153/2006/12 07.0. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. doze ekvivalentno je 1. duboko u vaginu.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .4-dihlorbenzil alkohol.25mg na 4 sata. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA . . novorođenčad 0. 2x12 kom Cena 4008617149606 645/2006/12 17. kod ponovljenih infekcija: 1 vagitorija uveče i ujutru tokom 14 dana.2004 doziranje: 0. sor. 2.Turska metronidazol. strip. laringitis. i jedna ujutro tokom 7 dana. ili s.5mg i. povrede korneje. NEOSTIGMINE INJECTION BP .2din 8600097200042 1483/2007/12 10.35%. zapaljenje krajnika (tonzilitis.c. bočica.c.EMBIL PHARMACEUTICAL CO. NEODEKSACIN .N07AA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N Cena 358. faringitis. ampula. promuklost. Miastenija gravis: odrasli 1-2.4-dihlorbenzil alkohol. levomentol .2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. afte) i desni (gingivitis). 0. grla i ždrela. više puta dnevno.2007 doziranje: zapaljenja i infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis.72mg.c. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-PENOTRAN® .5mg i. angina). 500mg+100mg.05. zatim 1-2 kapi na 4 sata. blister.DIVAPHARMA GmbH . nedepolarizujuća neuromuskularna blokada: odrasli N07aa antiholinesteraze (Z) 0088060 rastvor za injekciju.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .07. stabilna hronična srčana insuficijencija: odrasli 1 puta po 5mg uz jelo.Nemačka amilmetakrezol.1%+0.m. keratitis. grla i ždrela. duboko u vaginu. teškoće pri gutanju.05. keratokonjunktivitis. više puta dnevno. 0.

teške kongenitalne ciklične ili idiopatske neutropenije kod odraslih ili dece: 0.c. NEURONTIN® . 1x1. tvrda. maks.01.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.5mL. 1.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 10mg.Švajcarska filgrastim . postoperativne infekcije. 25mg.2007 (SZ) 0069135 rastvor za injekciju/infuziju. ili s. različite infekcije potkožnog tkiva. . blister. doza održavanja 25mg dnevno tokom sledećih 6.2006 Cena 3233.co.07.J01GB07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZ) 0024520 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric. blister.Belgija netilmicin .09. N NEUPOGEN® . odrasli početna doza 1 puta po 25.1din 4034541000508 2047/2007/12 25.GOEDECKE GmbH .m.30mg tokom 2-4 nedelje. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.6.5mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2006 Cena (R) 1155513 kapsula. 10x10 kom 8606102767340 835/2006/12 07. mijeloablativna terapija koja prethodi transplantaciji kostne srži.5din 8606103889034 402/2007/12 30.1din 8606103170200 1198/2006/12 14.2007 doziranje: nemijeloidna maligna oboljenja. deca samo izuzetno 0.5mL Cena 326.DigitSoft. infekcije posttraumatskih povreda.5mL Cena 10730.L03AA02 IMUNOSTIMULANSI L03aa faktori stimulisanja kolonije (citokini) (SZ) 0069134 rastvor za injekciju/infuziju. NEOTIGASON® . mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi za autolognu infuziju. deca 0.125 -1mg i.06. blister. tvrda. maks. 48Mj. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. deca od 6 nedelja 12 godina 5.2. 5x10 kom Cena 1590. infekcije kostiju i zglobova: odrasli i deca preko 12 godina 4.V. zavisno od indikacije. 25mg. 30Mj.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084612 kapsula.2006 doziranje: septikemija i druge teške infekcije. 1x0./0.5mL. infekcije urinarnog trakta. teška sepsa kod dece uzrokovana gramnegativnim mikroorganizmima. 10mg. ili s. 2.D05BB02 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) d05BB retinoidi u terapiji psorijaze (R) 1155510 kapsula.5 -8mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze. 10x10 kom 8606102767364 837/2006/12 07. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. 1x0. blister.nr . 150mg/1.8g dnevno podeljeno u 3 doze.5mg/kg dnevno. teški poremećaji keratinizacije: individualno.2006 Cena 5051.5. Katena® www.5mL.06.5-1.4din 8606103889041 401/2007/12 30..4g dnevno podeljeno u 3 doze.2007 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze.1din (R) 1155511 kapsula.2006 doziranje: teški oblici psorijaze. postoperativna retencija urina: odrasli 0.06.SCHERING-PLOUGH LABO N. napunjen injekcioni špric.Nemačka gabapentin . uzima se uz jelo ili sa malo mleka. 3x10 kom 8606102767357 836/2006/12 07.HOFFMANN-LA ROCHE AG ./0. paralitički ileus.m. blister.v.8 nedelja.07mg/kg sporo i.5mL Cena 6604. profilaksa kod hirurških intervencija na otvorenom srcu. 75mg dnevno. tvrda. bočica..302 abecedni spisak registrovanih lekova i deca 0. tvrda.4din (R) 1155512 kapsula.5mg i.06. 300mg.01. maks.c. Paralelni lekovi: gabalept®.2 Mij/kg dnevno.05-0.Nemačka acitretin . tvrda.F. deca do 6 nedelja 4. NETROMYCIN® . 3x10 kom Cena 8606102767333 790/2006/12 05.

2004 9536.2006 Cena 1472.2006 Cena 2390din 453/2006/12 06.09.P.12. prevencija i lečenje ulkusa koji je povezan sa upotrebom NSAIL: jednom dnevno 20mg u toku 4-8 nedelja. NIASPAN® .04. maks.3din 452/2006/12 06. blister. blister.PFIZER H. 4x14 kom 4027269022594 Cena 342. Paralelni lekovi: gabalept®. 4x14 kom 4027269027506 (R) 1104703 tableta sa produženim oslobađanjem. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.7din (Z) 0122812 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.2006 www. blister. 4x28 kom Cena 4008500123126 2304/2007/12 10. 1x40mg Cena 515-04-1981/04 13. 800mg. NEXIUM .12.6din (R) 1122811 tableta.C10AD02 N SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10ad nikotinska kiselina i derivati (R) 1104700 tableta sa produženim oslobađanjem. tokom 4 nedelje.BAYER HEALTHCARE AG .A02BC05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe 953. blister.alfa i interleukinom-2: odrasli preporučena doza 400mg (2 tabl. zatim oralno 20mg dnevno. bočica. 1x14 kom 4022536921617 (R) 1104701 tableta sa produženim oslobađanjem. tokom 4 nedelje. bočica. blister. 1x7 kom 7321839721861 3/2-10-12 29. 5x10 kom Cena 4034541004490 515-04-3186-1 02. blister.2003 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze. 1.2002 Cena 696.ASTRAZENECA AB . masna hrana smanjuje efikasnost leka. od 200mg) 2 puta dnevno.4g dnevno podeljeno u 3 doze. blister. gastroezofagusna refluksna bolest: 20mg jednokratno parenteralno. 600mg.09. 200mg.Nemačka nikotinska kiselina .2002 doziranje: erozivni refluksni ezofagitis: 40mg jednokratno parenteralno.8g dnevno podeljeno u 3 doze.DigitSoft.2007 doziranje: uznapredovali karcinom bubrega koji nije reagovao na terapiju interferona .07. 500mg. 40mg. Katena® NEXAVAR® . 1x7 kom 7321839721915 3/2-10-13 29. blister. zatim oralno 40mg dnevno.04.04.USA gabapentin . CORPORATION .07.co.2004 Cena 487. blister.nr .7din (Z) 0122813 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.10. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.6din 451/2006/12 06. 40mg.Nemačka sorafenib .7din (R) 1122810 tableta.L01XE05 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039151 film tableta.2003  (R) 1084617 film tableta.MERCK KGaA . maks.Švedska esomeprazol . neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.1din 454/2006/12 06. 375mg. 40mg. 20mg. 4x14 kom 4027269022587 (R) 1104702 tableta sa produženim oslobađanjem.C.abecedni spisak registrovanih lekova 303 NEURONTIN® . 1000mg.2006 Cena 3362. 5x10 kom Cena 4034541004483 515-04-3186/03 02. tablete progutati sa čašom vode. 10x40mg Cena 515-04-1980/04 13.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084616 film tableta. 2.04. 750mg.

D. 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris).2006 j01dc cefalosporini. 1x1 kom 8600097012003 3/2-10-7593 19.04.02.co. u zavisnosti od lipidograma i uz postupno povećanje doze. 1x1 kom Cena 8600097011990 3/2-10-7594 19.7din 8600097400541 333/2007/12 23.2004 83.8 sati). 2mg/mL. II generacija (SZ) 0321970 rastvor za injekciju. 5x2.11. Nipidin N NILACEF® . NIFELAT P® . 250mg. Paralelni lekovi: cefuroksim.2006 Cena 1966.DigitSoft. tvrda. NIFEDIPIN RETARD .100mg/kg dnevno.Srbija nifedipin . angina pektoris: 2 puta po 20mg. 3x10 kom 8600064101266 122/2006/12 06. cordipin® XL.11.5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija). .J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-7595 19. 20mg. 2mg/mL.nr . Xorimax®. nastaviti sa 500-1000mg dnevno.304 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dislipidemije: terapiju započeti sa 375mg jednom dnevno.6din (SZ) 0321972 prašak za rastvor za injekciju. 20mg.2002 183. 3x10 kom Cena 73. podeljeno u 3. bočica.Italija cisatrakurijum . blister.ZDRAVLJE A. cefuroxim-MIP®. Nifelat®. 10mg. meningitis izazvan osetljivim sojevima bakterija: odrasli 750mg -1. 5x5mL 8021961013061 485/2006/12 07.HEMOFARM AD .11.M03AC11 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082410 rastvor za injekciju/infuziju. Paralelni lekovi: cordipin®. 2 puta po 40mg. bočica.3din 8600064104298 515-04-4004/03 28. ampula. 3x10 kom Cena 8600064105950 121/2006/12 06. Nipidin NIFELAT® .2006 doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku. blister.04. 750mg. profilaksa u abdominalnoj hirurgiji. zinacef NIMBEX™ . maks.01. Nifelat P®.2007 doziranje: hipertenzija.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta.HEMOFARM AD . cordipin® XL.2din (SZ) 0082411 rastvor za injekciju/infuziju. Paralelni lekovi: cordipin®.09. ampula. cordipin® retard. 1x1 kom www.2006 doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg.Srbija nifedipin . Cena 83.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402480 tableta.ZDRAVLJE A.2002 Cena 324. cordipin® retard. maks. 2 puta po 40mg. blister. zatim 3 puta po 20mg.5din (SZ) 0321971 prašak za rastvor za injekciju.4 doze (na 6. maks. maks. ceroxim.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem.5mL Cena 1059din 8021961013054 484/2006/12 07.5din (R) 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem.GLAXOSMITHKLINE SPA . blister.Srbija cefuroksim .Srbija nifedipin .N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (R) 1402761 tableta sa produženim oslobađanjem.02. 5x10 kom Cena 79. dnevna doza 2000mg. boca staklena. deca preko 3 meseca 50. .D. 1500mg.5din 20mg.

50mg/5mL. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. Paralelni lekovi: aulin. . Nimulid®. glavobolja. Nimulid®-Md. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. 2x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 193din 3/2-10-2910 20. blister. bočica. 2mg/mL. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. actasulid® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163020 tableta. što pre od početka subarahnoidalnog krvarenja.03. NIMULID® . blister.3 doze. 100mg. zatim 1. 2x10 kom www. 100mg.04.PANACEA BIOTEC LTD. dismenoreja. 2x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 3/2-10-9193 24. . 1x60mL 8901168083022 03-3943/99 07. NIMESULID . 400mg dnevno. zubobolja.2002 doziranje: reumatoidni artritis. 10mg/50mL. a najduže 14 dana.Nemačka nimodipin .Indija nimesulid .2006 doziranje: stanja u kojima je potrebna mišićna relaksacija: i. inf. 100mg.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 305 0082412 rastvor za injekciju/infuziju.2002 Cena 100.DigitSoft.04. Nimulid®-Md. Nimulid®.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163540 tableta. 1x30mL 8606103683038 482/2006/12 07. maks.5mg/h).nr . 5mg/mL.2mcg/kg u minuti. deca 5mg/kg dnevno podeljeno u 2.D. actasulid® NIMOTOP® S .2007 doziranje: terapija subarahnoidalnih krvarenja usled prskanja aneurizme ili traumatskog porekla: 1mg/sat kontinuiranom inf.D.06. bočica. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. sportske povrede. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.HABIT PHARM A.2003 doziranje: reumatoidni artritis. postoperativni bolovi. bočica. postoperativni bolovi. Nimesulid. Nimulid®-Md. inj. blister.01.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163550 tableta. 1x50mL Cena 1120. ampula. odrasli 150mcg/kg (intubacija).2006 Cena (SZ) 0082413 rastvor za injekciju/infuziju.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 515-04-1626/03 17.co. 5x10mL Cena 8606103683021 483/2006/12 07.Srbija nimesulid . Paralelni lekovi: aulin.BAYER HEALTHCARE AG . odrasli i deca preko 2 godine 3mcg/kg u minuti (početna doza).04. 30mcg/kg svakih 20 minuta (doza održavanja). . zubobolja. sportske povrede. glavobolja.4din 8606007910254 65/2007/12 11. (osobe sa manje od 70kg 0. 20mcg/kg svakih 9 minuta (doza održavanja). actasulid® NIMESULID . deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze.v.C08CA06 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (SZ) 0402102 rastvor za infuziju. dismenoreja. dismenoreja. sportske povrede.Srbija nimesulid .12.SRBOLEK A. glavobolja. postoperativni bolovi. posle 2h povećavati dozu na 2mg/h tokom najmanje 5. zubobolja. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: oralno odrasli 2 puta po 100mg posle jela. Paralelni lekovi: aulin. 400mg dnevno.8din (R) 3163021 *suspenzija. deca od 2 -12 godina 100mcg/kg (intubacija). degenerativna reumatska oboljenja zglobova. maks.2000 doziranje: reumatoidni artritis.

.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Paralelni lekovi: cerson® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163023 tableta.04.D. 1x30g Cena 155. Nimesulid. inf.2007 doziranje: nestabilna angina pektoris. cordipin® XL.5din 8600097401333 3/2-10-4806 25. deca od 6.6mL 8608807100354 884/2007/12 25. anesteziji. Nitroglicerin.6din 3870010004162 3/2-10-8638 12. NIMULID®-MD . traumatska oštećenja tetiva.2mg/min (početi sa 0.PANACEA BIOTEC LTD.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 98. 1mg tokom 3 min. angina pektoris: 2 puta po 20mg. zubobolja. po potrebi ponoviti. blister. . 20mg.Bosna i Hercegovina nitrazepam .Indija nimesulid .nr . .2006 doziranje: lokalizovana reumatska oboljenja zglobova.03.v. 50x1.005-0. postoperativni bolovi. maks.12.Indija nimesulid . incizijama kože. 5mg. 1x10 kom Cena 78.co.2din 8901168601073 308/2006/12 08. Nifelat® NIRMIN® . deca od 25 godina 2. a zatim na 5-10 min povećavati za 0.2002 doziranje: hipertenzija.6din (SZ) 0102182 rastvor za injekciju. 50x1.14 godina 5mg. inj. 2 puta po 40mg. maks. Nifelat P®.6mL Cena 1193.PANACEA BIOTEC LTD. (posle efekta postignutog i.2007 Cena 646.PANFARMA D. 20mg (u bolnici).5-5mg. Nimulid®. spor tske povrede. actasulid® NIPAM .2002 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja.Srbija nifedipin . blister. dismenoreja. inj.M02AA. sternotomiji: i.D. najviše 2 puta.01-0.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (SZ) 0102180 koncentrat za rastvor za infuziju. blister. ampula. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. u razmacima od 10 min.. glavobolja.5mg.30 abecedni spisak registrovanih lekova NIMULID® TRANSGEL .O. 1%.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402762 kapsula sa produženim oslobađanjem. .04. tvrda.01mg/min do željenog odgovora). akutni infarkt miokarda. lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva.v.Srbija gliceriltrinitrat .2002 doziranje: reumatoidni artritis.02mg/min. Paralelni lekovi: aulin. i.v.7din 8608807100361 885/2007/12 25. 1mg/1.DigitSoft.O. cordipin® retard. akutna insuficijencija levog srca sa edemom pluća.BOSNALIJEK D.6mL. ligamenata i zglobova: 3-4 puta dnevno 2-4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg otopiti u ustima. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167021 gel. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. ampula. epilepsija: deca do 1 godine 5-10mg. 5mg/1. 100mg.07.) 0. Nitropen spray www. . 3x10 kom Cena 83. deca do 1 godine do 2. tuba.1din 3/2-10-4197 20.6mL. 1x10 kom N NIPIDIN .04.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077260 tableta. Paralelni lekovi: Nitro-dur. Nitrolingual®. sprečavanje hiper tenzivnih reakcija pri endotrahealnoj intubaciji. deca 2 puta po 50mg otopiti u ustima.01-0. kontrolisana hipotenzija u hirurgiji. Paralelni lekovi: cordipin®.

6din (R) 9102631 transdermalni flaster. 40mg.12 sati po potrebi zalepiti novi flaster.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija.8-1.Srbija gliceriltrinitrat .4din 8600064105998 124/2006/12 06.02. 15x1mL 8608811001937 3/2-10-9329 26. ukloniti za 12.5mg sublingvalno. NITRO-DUR .2007 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. maks.D.7din (R) 1047177 tableta. 4mg. liobočica sa rastvaračem u ampuli. do 6 puta dnevno. 80mg.5din 8600064105981 123/2006/12 06.ZDRAVLJE A.C08CA08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina  (R) 1402191 tableta.nr . blister. Nitro-dur.SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG . Nitrolingual®.01. 15x1mL 8608811001944 3/2-10-9330 26. doza održavanja 4-8mg.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 9102630 transdermalni flaster. 0.D. bočica. folija.12. blister. Paralelni lekovi: Nirmin®. 2x10 kom Cena 53.co.08. 10mg. po potrebi povećavati do doze održavanja 10-20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze.2002 (Z) 0047174 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047173 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. nadlaktice ili ramena nalepiti flaster.Švajcarska gliceriltrinitrat . doza održavanja 2-8mg dnevno.5mg.v. 2x10 kom 8608811001968 2044/2007/12 25. na početku i po završetku citostatske terapije.Srbija metilprednizolon .2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. 1 sat pre. Cena 622. . ostale indikacije: 10-500mg i. odrasli početna doza 4-48mg dnevno.02.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102100 sublingvalna tableta. .5mg/kg dnevno.m. 1x28 kom 515-04-285-1 01. Paralelni lekovi: Lemod. Lemod depo. u sedećem položaju. najviše 3 lingvalete u razmaku od 3-5 minuta. ili 1g mesečno tokom 6 meseci.v.4din 40mg.6din 8608809000614 208/2007/12 16. 40mg dnevno. posle pauze od 8.D.Srbija nitrendipin . 1x28 kom Cena 1571din 3837000016352 515-04-285/03 01. vitalna ugroženost Nirypan solubile 30mg/kg i. profilaksa 0.4din 20mg.Solu NITREPIN® . liobočica sa rastvaračem u ampuli.2002 Cena 141. blister. Nitropen spray N www. po potrebi ponoviti za 3 minuta. 2x10 kom Cena 99. ZRENJANIN . folija. na 4-6 sati tokom 48 sati vitalna ugroženost.abecedni spisak registrovanih lekova 30 NIRYPAN® .2003 Cena 2294. Nitropen spray NITROGLICERIN . Nitrolingual®. 20mg. deca preko 6 godina početna doza 0.v.SRBOLEK A. Lemod® . Paralelni lekovi: Nirmin®. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i.v.24 sata. Nitroglicerin.2007 doziranje: individualno i zavisno od indikacije. Lemod-Solu.12. izolovana sistolna hiper tenzija: 10mg jednom dnevno.09. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i.JUGOREMEDIJA A.08. 1x40 kom Cena 49.5mg sublingvalno 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad. zastojno oboljenje srca: 1 puta dnevno na suvu kožu grudi. ili i. akutni napad angine pektoris: terapija 0.2006  (R) 1402192 tableta. Cena 1053.DigitSoft.

dnevno hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. . bočica sa raspršivačem.CHEPHASAAR CHEMISCH . renalne i plućne kolike.4-1.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. zastojno oboljenje srca: 0.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . spastička migrena: 0.2006 Cena 513. 9x10 kom 9120018570386 1753/2006/12 02.4-1.Srbija gliceriltrinitrat . Asthma cardiale. meka. 1x12.8din (R) 1029802 kapsula.10.Nemačka nitroksolin .2002 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. 250mg. Paralelni lekovi: Nirmin®. 1x4. 9x10 kom 9120018570416 1751/2006/12 02. forte dnevno. meka. akutni napad angine pektoris. meka. meka.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. bočica sa raspršivačem.2mL Cena 436din 3837000081992 3/2-10-3693 18.07.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. 250mg. blister.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029800 kapsula.4mg/doza. Paralelni lekovi: Nirmin®.PHARMANOVA D. uzeti uveče. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.2din 8606004135285 515-04-3073/03 09.. blister.Srbija nizoldipin . meka. 0.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU N j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029803 kapsula.CHEPHASAAR CHEMISCH .10.2001 www.O. blister. 2x10 kom 8605000800159 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 81. 250mg. 150mg. 150mg.O.co. Nitropen spray NITROPEN SPRAY . blister.O.12. blister.10. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . kaps.2006 Cena 1500. blister.30 abecedni spisak registrovanih lekova NITROLINGUAL® .5mL Cena 141. 3x10 kom 9120018570379 1752/2006/12 02. POHL-BOSKAMP GmbH & CO. Nitro-dur.DigitSoft. Nitroglicerin.G. kaps. 5mg. meka. Paralelni lekovi: Nitroxolin forte NITROXOLIN FORTE .10.4din 3/2-4206/00 20.Nemačka nitroksolin .SLAVIAMED D. 1x10 kom Cena 9120018570362 1754/2006/12 02.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102650 sublingvalni sprej.forte uzeti uveče. Nitrolingual® NITROXOLIN .2006 Cena (R) 1029805 kapsula.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik. u profilaksi kaps.nr .2006 Cena (R) 1029804 kapsula.Nemačka gliceriltrinitrat .O. 3x10 kom 9120018570409 1750/2006/12 02.10. 150mg.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102621 sublingvalni sprej. u profilaksi kaps. hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. Paralelni lekovi: Nitroxolin NIZOLDIN . blister. 1x10 kom Cena 9120018570393 1755/2006/12 02.10.C08CA07 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402710 tableta. forte.4mg/doza. Nitroglicerin. plućni edem. Nitro-dur.6din (R) 1029801 kapsula. 0. .02. KG .

Paralelni lekovi: Nolicin®.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. TOVARNA ZDRAVIL.2din 3/2-10-6211 19. 400mg. lio-ampula sa rastvaračem. blister.Slovenija norfloksacin . relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. inj.08. hronične infekcije prostate.Holandija vekuronijum .5din 3838989501648 515-04-03553/03 28.D.V. 3x10 kom Cena 324din 8606103714053 1614/2007/12 06.co. 10mg.2001 doziranje: angina pektoris: 2 puta po 5-10mg.1mg/kg.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039010 film tableta. Uricin NOLVADEX® .02. 10mg. .080. blister. Tamoxifen NORCURON .v.Velika Britanija tamoksifen . . Uricin NOLICIN® . blister.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 30 1402711 tableta. Tamoxifen NOLVADEX®-D .Velika Britanija tamoksifen .09.06.11.SRBOLEK A. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. 2x10 kom Cena 188.2002 doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: odrasli i deca preko 5 meseci i. 2x10 kom Cena 330. inj. i.DigitSoft.08.v.N. Paralelni lekovi: Nolvadex®-d. 0.80mcg/kg/sat (posle inicijalne i. D.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039011 film tableta. hiper tenzija: 10-20mg dnevno.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132310 tableta.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132181 film tableta. blister. blister.v.5din 8608809000621 3/2-10-6197 03.ASTRAZENECA UK LIMITED .D. 2x10 kom Cena 330.M03AC03 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.4din 8606103714060 1615/2007/12 06. 3x10 kom Cena 660. 400mg. N www. Paralelni lekovi: Nolvadex®.30mcg/kg (održavanje efekta). Paralelni lekovi: Nofocin. 4mg/mL. 40mg dnevno. inf.KRKA. 20mg.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. NOFOCIN .Srbija norfloksacin . zatim 20.6din 8605000800142 3/2-4207/00 20. ORGANON . hronične infekcije prostate. maks. od 40 -100mcg/kg). 50x1mL Cena 8358.nr .ASTRAZENECA UK LIMITED . 50.

1.12.2007  (R) 1149082 tableta. blister. amlodipin. amenoreja. Norvasc®. Humatrope NORMODIPINE® . vazotal N www.6din 5413973112383 1268/2006/12 02.7.2006 doziranje: hipertenzija ili angina pektoris: 1 puta po 5mg. 5mg/1. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. amlodipin. Cena 41695.NOVO NORDISK A/S . a od 4.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044307 rastvor za injekciju. amlodil. 10mg dnevno.5mL.5mL. 3x10 kom 5997001313480 1879/2006/12 18. tabl. oligomenoreja. dana preporučena doza je 75mcg (bele tabl.025.10. odnosno 0. 3x10 kom Cena 8606007080803 127/2007/12 11.035mg/kg dnevno. maks. od 7. 5mg.GEDEON RICHTER LTD .2002 (SZR) 0044309 rastvor za injekciju.01. 1x1.2din karpula sa dozerom u pen aplikatoru.01. 1x6 kom Cena 8606007080780 123/2007/12 11.2007 doziranje: hiperprolaktinemija praćena kliničkim manifestacijama (galaktoreja. Paralelni lekovi: alopres®.5mL 3/2-10-10797 28. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno.) dnevno. amlodil.01.) dnevno.3mg dnevno.Danska somatropin .HEINRICH MACK NACHF. doza održavanja 75-150mcg.DigitSoft. Monodipin. se uzimaju uz obrok.co.05mg/kg dnevno. amlopin Lek®. blister.15 -0.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402300 tableta. GmbH & CO. 15mg/1.) jednom dnevno tokom prva 3 dana.Nemačka kvinagolid . maks.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. blister. infertilitet ili smanjeni libido): terapija započinje dozom od 25mcg (bledo ružičaste tabl. 5mg.10.0. Normodipine®.5mL Cena 27107. blister. dana 50mcg (bledo plave tabl.G02CB04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02cB inhibitori prolaktina  (R) 1149080 tableta. 25mcg/50mcg. blister. amlopin Lek®. Paralelni lekovi: alopres®.310 abecedni spisak registrovanih lekova NORDITROPIN® NORDILET® . amlohexal.Nemačka amlodipin .2006 doziranje: hipertenzija.0mg/m2 dnevno. 3x10 kom Cena 8606007080797 126/2007/12 11. Tenox®. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: genotropin®. NORVASC® . blister. najbolje uveče. 1x1.12. 10mg/1. 150mcg.2002 (SZR) 0044308 rastvor za injekciju. 75mcg. KG .4mg/m2 dnevno.Mađarska amlodipin .FERRING GmbH .8din 3/2-10-10795 28. 10mg jednom dnevno. Turner-ov sindrom: 0.5mL. 3x10 kom Cena 686.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402735 tableta.2007  (R) 1149081 tableta.-6. amlogal®.2006 Cena 615din (R) 1402301 tableta. amlohexal. 1x1. supstituciona terapija: odrasli 0.nr . Monodipin.12. vazotal NORPROLAC® . 10mg.5mL Cena 11300. 3x10 kom Cena 370din 5997001313473 1878/2006/12 18. amlogal®. odnosno 1.6din 3/2-10-10795/1 28. Tenox®.08.

Nafazol. vazotal NORVIR .ABBOTT LIMITED .05%. .2 kapi 0. rastvor.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.2.2003 Cena 64. 0. 1mg+1mg.12. Paralelni lekovi: alopres®.05 %.2003 doziranje: polenska kijavica.DigitSoft. priprema za rinološki pregled.G03FB05 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 3/2-10-9162 26.09..nr . estradiol . amlohexal. amlodipin.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086431 rastvor za injekciju.11.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402736 tableta. rastvora na 6 sati. 0. Paralelni lekovi: Benil®.1 %.Srbija nafazolin . prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa odrasli 2. rinosinuzitis. 1x10mL 8606004135087 515-04-1808/03 20. 4x1 kom Cena 26593. maks. dnevno tokom 16 dana.USA amlodipin . bočica sa kapaljkom.GALENIKA AD .co. osteoporoza: 1 crvena tabl. 1x28 kom www. Paralelni lekovi: Trisequens® g03FB gestageni i estrogeni.Velika Britanija ritonavir . 2.5g i. amlodil. najduže 5 dana kontinuirano. amlopin Lek®. sekvencijalni preparati (R) 1048147 film tableta.2002 doziranje: smetnje u klimakterijumu u žena sa zdravim uterusom. deca 1. blister.2003 doziranje: hipertenzija. meka.6din 515-04-2214/03 02. 3x10mg Cena 1257.PHARMANOVA D. 100mg.1%. ili 1. Tenox®. deca preko 2 godine 350mg/m2 na 12 sati.J05AE03 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328615 kapsula. Normodipine®.11.O. maks. NOVALGETOL® . akutni i hronični rinitis. 50x5mL Cena 711. 10mg. 10mg jednom dnevno.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.1din (R) 7110336 kapi za nos.Srbija metamizol-natrijum . Baralgin M® NOVASOL . Paralelni lekovi: analgin®. postoperativnih). 1x10mL Cena 50. inj. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 0.4 kapi 0. rastvora na 6 sati.MANUFACTURING CENTER . bočica. inj. ampula. uz obrok.abecedni spisak registrovanih lekova 311 NORVASC® .12. zatim 1 bela tabl. uz obrok.4din 8606004135094 515-04-1809/03 20.m.5g/5mL. kataralno zapaljenje srednjeg uha.Danska noretisteron. dnevno tokom 12 dana.9din 8608808101381 2081/2007/12 25. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. krvarenje iz nosa. rastvor.v.5 -1g sporo i. 5g dnevno.2din 5013158765139 515-04-1763/03 17.O. Nafazolin NOVOFEM® . bočica sa kapaljkom.11. monokomponentni (R) 7110335 kapi za nos. Monodipin. kontejner za tablete.NOVO NORDISK A/S . amlogal®.PFIZER .2003 doziranje: infekcija HIV virusom (monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima): odrasli 600mg na 12 sati.

10.12.Danska insulin aspart . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.DigitSoft.11.NOVO NORDISK A/S .5din 3/2-10-9161 26. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena (R) 0041552 suspenzija za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 FlexPen® NOVONORM® .3din 3/2-10-8089 27.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.A10BX02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) N Cena 1207. vrstu insulina. 100j.2din (R) 1341351 tableta. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.10.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja odredjuje lekar. parenteralni.08.5mg (početno). Paralelni lekovi: NovoMix® 30 Penfill® NOVOMIX® 30 PENFILL® .NOVO NORDISK A/S .Danska insulin aspart . vrstu insulina.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.NOVO NORDISK A/S . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041528 suspenzija za injekciju. Paralelni lekovi: Novorapid® FlexPen®.2002 Cena 1262.Danska insulin aspart . 5x3mL a10ad insulini i analozi. 2mg. kratkog dejstva (R) 0041527 rastvor za injekciju. NOVORAPID® . uložak. parenteralni. parenteralni. 100j. 6x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10796 28. 0.A10AB05 a10BX drugi lekovi koji snižavaju glukozu u krvi. blister.co. Paralelni lekovi: Novorapid®.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Danska repaglinid . 5x3mL www.NOVO NORDISK A/S . vrstu insulina. do najviše 4mg uz glavne obroke. 1x10mL Cena 2804. parenteralni. kratkog dejstva (R) 0041532 rastvor za injekciju.5mg.NOVO NORDISK A/S . 16mg dnevno. blister./mL.nr . 100j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL 8600102099326 1282/2006/12 02. 6x15 kom 3/2-10-8089/1 27.Danska insulin aspart .312 abecedni spisak registrovanih lekova NOVOMIX® 30 FLEXPEN® . 6x15 kom 3/2-10-8089/2 27. Novorapid® Penfill® NOVORAPID® FLEXPEN® . 100j./mL./mL. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. Novorapid® Penfill® a10aB insulini i analozi.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): jednom dnevno 0. 1mg.12.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. bočica. vrstu insulina.4din (R) 1341352 tableta. isključujući insuline (R) 1341350 tableta. po potrebi povećavati u intervalima 1 -2 nedelje.5din 3/2-10-6837 22.10.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2804. maks.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. blister.2002 Cena 1237.

na 2. Nurofen Liquid. 1x12 kom N Cena 515-04-1713/04 09. 3-4 puta po 200mg.Danska eptakog alfa (aktivirani) . Paralelni lekovi: Brufen®. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162654 oralna disperzibilna tableta. Upfen NUROFEN ACTIVE .A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 313 a10aB insulini i analozi. 100mg/5mL. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. 1x4. 2x6 kom 515-04-1714/04 09.2004 Cena (BR) 1162651 obložena tableta. 200mg.07. NUROFEN ./mL.v. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2 g/d.Danska insulin aspart .12.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.2004 Cena (BR) 1162655 oralna disperzibilna tableta.2 -1. kratkog dejstva (R) 0041553 rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. blister.co. blister.07.NOVO NORDISK A/S . 100mg. 2. ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima.43. doza održavanja 0. Paralelni lekovi: Novorapid®. . deca od 1-2 god.07.8din 3/2-10-9163 26. bočica od tamnog stakla. . maks. 200mg.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.B02BD08 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066600 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. zatim u intervalima 4 -12 sati.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. vrstu insulina.2 g/d. 1x100mL 515-04-1712/04 09.Hemofarm..07. 1x100mL Cena 515-04-1712/04-1 09. 2.2002 doziranje: doze i dužina terapije određuju se individualno. Ibu . primenjuje se isključivo i. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.3mL Cena 63787.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162650 obložena tableta.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.4mg.NOVO NORDISK A/S . teške epizode krvarenja 3. 2.12. posle jela.2002 Cena 123117. 100j. bočica. rupan. uložak. doza održavanja 0. 1x2. parenteralni.08. sirup 3-4 puta po 100mg. blister. 5x3mL Cena 8600102099319 1328/2006/12 04.2 g/d. Novorapid® FlexPen® NOVOSEVEN® . sirup 3-4 puta po 50mg.2004 Cena (R) 3162652 oralna suspenzija.2mL (SZ) 0066601 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. posle jela.5din 3/2-10-9164 26.6 kij/kg (60 -120mcg)/kg. 2x12 kom 515-04-1711/04-1 09.Velika Britanija ibuprofen .6-1.3 sata u početku. Ibuprofen. maks. liobočica sa rastvaračem.4 g/d.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Velika Britanija ibuprofen .07.abecedni spisak registrovanih lekova NOVORAPID® PENFILL® .2004 (R) 3162653 oralna suspenzija.DigitSoft.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 200mg.6-1. deca od 8-12 god.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. deca od 3-7 god.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1711/04 09.2mg.nr . 2x6 kom www. blister. 100mg/5mL.07. 1. inj.2-1. Nurofen active.

3-4 puta po 100mg.Holandija etonogestrel. blister. www. Ibuprofen. fenilalanin.57g+0. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. Nurofen active. Paralelni lekovi: Brufen®. kesica.951g+0. rupan. serin.2. Nurofen Liquid.V.09.j. plastična kesa. natrijum-laktat. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07aa antibiotici (R) 1327260 obložena tableta. etinilestradiol . leucin.38g+4.314 abecedni spisak registrovanih lekova pojedinačnih doza. 1x10 kom Cena 43.j.05.51g+0. izoleucin. 2x8 kom N g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 9136940 vaginalni dostavni sistem.2003 (SZ) 9175740 rastvor za peritonealnu dijalizu. Upfen NUTRINEAL PD4 .2 g/d.85g+0.Hemofarm..07.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. histidin.951g+0.B05D.184g+ 0.2din 8600097400046 964/2007/12 10.02g+0.38g+4.Velika Britanija ibuprofen . meka. 200mg.ORGANON AGENCIES B. Upfen NUROFEN LIQUID .Srbija nistatin .85g+0. 1x2000mL Cena 515-04-4027/03 11. 3-4 puta po 50mg. 1x2500mL Cena 515-04-4028/03 11. blister. 500000i. Paralelni lekovi: Brufen®.85g+0. deca preko 5 godina 3 puta po 500000 i. blister. 1x1 kom Cena 515-04-03319/04 28.12.955g+ 0.HEMOFARM AD .A. NYSTATIN . L-tirozin.G02BB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162656 kapsula. 3-4 puta po 200mg. lizin.2007 doziranje: odrasli i adolescenti 3 puta po 500000 i. . posle jela.595g+0..714g+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.51g+0. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175739 rastvor za peritonealnu dijalizu. 200mg. 5.3g+0.595g+0. Nurofen.2004 Cena (BR) 1162657 kapsula. deca od 1-2 god. Ibu . deca od 8-12 god.2004 doziranje: kontracepcija (sprečavanje neželjene trudnoće): aplikuje se vaginalno.1din (R) 2327262 prašak za oralnu suspenziju. plastična kesa.071g+1.co. arginin.DigitSoft.1.. NUVA RING . 11.85g+0. 3-4 puta po 200mg. a odstranjuje posle 3 nedelje.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.2003 doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom rastvor zagrejan na 37 °C infundirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.2007 Cena 56. deca od 3-7 god.646g.7mg+2. 1x10 kom 515-04-3396/04 30. doza održavanja 0.-1 Mi.27g+0. . deca od 8-12 god.51g+0.. deca od 1-2 god.05..48g+1.Irska natrijum-hlorid. treonin .nr . tirozin. 5.j.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.3g+0.A07AA02 ANTIDIJAROICI.393g+1. ..4 g/d.j.51g+0.BAXTER HEALTHCARE S. 2. deca od 3-7 god. Ibu .27g+0.071g+1. rupan. valin.955g+ 0. prolin. 3-4 puta po 50mg./mL.57g+0.12.j. metionin. Nurofen.02g+0. Ibuprofen. glicin.09.j.6-1. 100000i. bočica.646g. triptofan. meka. alanin. kapi odrasli i adolescenti 4 puta po 400000.Hemofarm. 1x24mL 8600097400893 977/2007/12 10. kalcijum-hlorid.600000 i. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/ kg/d u 3-4 pojedinačne doze.393g+1.7mg. maks.j.48g+1.714g+0.. nedonoščad 4 puta po 100000 i. 3-4 puta po 100mg.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1715/04 09.184g+ 0.

tuba. lokalno kapi više puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (žvale)./g.Srbija nistatin .04.DigitSoft..4din 10. tuba. 1x15 kom Cena 54. 100000i..3 nedelje (pre upotrebe vaginaletu ovlažiti vodom).4din 10.05.O.6din 8600097400909 491/2006/12 07.j.co.HEMOFARM AD . bočica plastična.2007 mesto u NYSTATIN ./g. 1x20g 8600097400923 979/2007/12 doziranje: kutana i mukokutana kandidijaza: 1.O. zatim 1 na 2 -3 dana još 2.D01AA01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01aa antibiotici Cena (R) 4157201 mast. 100000i.05. N www. 32. NYSTATIN .j.j. 1x5g 8600097400916 978/2007/12 Cena (R) 4157202 mast.nr .abecedni spisak registrovanih lekova 315 deca preko 5 godina 4 puta po 200000 i.j. .PANFARMA D.2007 113.G01AA01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137260 vaginalna tableta.3 puta dnevno mazati obolelo tankom sloju.Srbija nistatin . 100000i.2006 doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: 1 vaginaleta uveče tokom 7-10 dana.

co.nr .DigitSoft.31 abecedni spisak registrovanih lekova www.

B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5g. bočica. emoclot d.4din (SZ) 0013510 rastvor za infuziju.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. emoclot./10mL.08. 1%./mL.m.D. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. liobočica sa rastvaračem.D01AE14 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu Cena 183. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/ kg 1-2 dana.OCTAPHARMA AB .j.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. 1x1 kom 3/2-10-4004 01. 2. liobočica sa rastvaračem.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. nespecifični Cena 11572.10. 1%.j.m.I. octanate. Haemoctin SdH.m. 1x20mL 8608811002132 3/2-10-6500 28.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. bočica.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.Srbija ciklopiroks .DigitSoft.2din (8606103442212) 1658/2006/12 15.I./mL.10.JUGOREMEDIJA A. Paralelni lekovi: Beriate P. Paralelni lekovi: Beriate P.2din (8606103442062) 1326/2006/12 04. octanate 250 O www.b. octanate 250 OCTANATE 1000 .j.1din (R) 4157311 prašak za kožu. 1x30g 8608811002125 3/2-10-6499 28. 1x20g 8608811002118 3/2-10-6497 28. OCTAGAM® . bočica. ZRENJANIN . octanate 1000.abecedni spisak registrovanih lekova 31 O OBYTIN® ./kg. Humani imunoglobulin 5%. emoclot.Austrija faktor VIII ..b.2002 doziranje: hemofilija A: individualno 3 puta nedeljno 20-30 i.b.10. liobočica sa rastvaračem.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. Haemoctin SdH.Švedska faktor VIII .j. 100i. octanate. 1%.2002 Cena 113. emoclot d.Austrija imunoglobulin (IgG-7S). 100i. 1x10mL Cena 37328.nr . Paralelni lekovi: Beriate P.H .I. tuba.Austrija faktor VIII . emoclot.2002 doziranje: mikoze: krem ili rastvor 2 puta dnevno nanositi na obolelo mesto do izlečenja i još 7-14 dana za sprečavanje recidiva.H .9din (R) 4157312 krem. 500i.12. emoclot d. prašak za posipanje 1-2 puta dnevno preventivno ili kao produžetak lečenja.H .08. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.5din (R) 4157313 rastvor za kožu.2002 Cena 109.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x10mL Cena 37328.co. Haemoctin SdH.. octanate 250 OCTANATE 1000 .4din 3/2-10-4003 12.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066012 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.09. 1x10mL Cena 15283.. intravenski . Ig vena OCTANATE .

octanate. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.j.DigitSoft.Austrija faktor VIII . lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.m. liobočica sa rastvaračem. 1x5mL Cena 16443.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.A. Haemoctin SdH.OCTAPHARMA S.09. Paralelni lekovi: Beriate P. emoclot.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.b. Cena 10212. emoclot. emoclot. Paralelni lekovi: Beriate P. emoclot d../mL. octanate.09.I. liobočica sa rastvaračem. deficit faktora IX u slučaju spontanog razvoja inhibitora faktora IX): individualno. liobočica sa rastvaračem. 1x5mL 8606103442093 1657/2006/12 15. Haemoctin SdH.Francuska faktor VIII . octanate 1000 OCTANINE F . 1x5mL 8606103442055 1327/2006/12 04.. octanate 1000 OCTANATE 250 .I.09. 1x10mL Cena 37328.S .Švedska faktor VIII .Austrija faktor IX . Cena 10212.2din 8606103442109 1656/2006/12 15. emoclot d. octanate.j.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 50i.H .08.31 abecedni spisak registrovanih lekova OCTANATE 1000 . emoclot.2din 50i.co./mL. liobočica sa rastvaračem./5mL.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066011 rastvor za injekciju. Haemoctin SdH.I.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j. Haemoctin SdH.j.I.OCTAPHARMA AB .2din 8606103442116 1659/2006/12 15.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.H .j.nr . lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. octanate 250 OCTANATE 250 .m. octanate. liobočica sa rastvaračem.Francuska faktor VIII .2din 50i. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. 500i.9din 3/2-10-4032 12...A./mL. emoclot d. hemofilija B sa inhibitorom faktora IX. Paralelni lekovi: Beriate P. emoclot d.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.S .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.b. 1x5mL Cena 10212. Paralelni lekovi: Beriate P./mL. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika. Paralelni lekovi: aimafix.OCTAPHARMA S. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. Immunine O www.2002 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnim ili stečenim deficitom faktora IX (hemofilija B. 100i.12. octanate 1000 OCTANATE 250 .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.

5din 8608808101435 496/2006/12 07. boca.12.O. zatim 2500mcg jednom mesečno.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. posle poboljšanja ukapavati na 4 sata. zatim1-2 kapi na 2 sata u toku noći. rastvor.nr .GALENIKA AD . .S01BA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. neurološki poremećaji: 2-4 puta nedeljno 2500mcg mesec dana. sluznice ili ranu i ostavi jedan minut da deluje.Srbija estradiol .01.11. 5x1mL Cena 152. monokomponentni Cena 62.SCHULKE & MAYER . tvrda. 1mg/mL+20mg/mL.2004 Cena (BR) 4156401 rastvor za kožu.O.2002 doziranje: zapaljenje prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije: 1-2 kapi na 1 sat u toku dana. .Srbija hidroksokobalamin .2002 doziranje: dodatna terapija kod poremećaja kognitivnih funkcija (kod senilnih osoba).HEMOMONT D. ampula.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073160 rastvor za injekciju.2002 Cena 172. 400mg.3din (R) 7090752 kapi za oči. preoperativna priprema kože. 1x50mL Cena 515-04-4943/03 16.03. ampula.2004 Cena (BR) 4156403 rastvor za kožu. 1g. dezinfekcija rana: po potrebi rastvor se nanese na kožu.Austrija oktenidin. estrofem®.2004 doziranje: kod povreda i opekotina (odraslih i dece). 1x450mL Cena 515-04-4943-2 16. bočica. 2500mcg/2mL.DigitSoft.2007 doziranje: megaloblastna anemija: 3 puta nedeljno 2500mcg do popune depoa. zatim 2500mcg na 4-8 nedelja.5din 3/2-10-9117 25.5%. 0. fenoksietanol . OESTRADIOL .abecedni spisak registrovanih lekova 31 OCTENISEPT . Paralelni lekovi: Piracetam www.PLIVA HRVATSKA D. zavisno od indikacije. disleksija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. trauma i operacija na mozgu.03. 5x2mL Cena 200.GALENIKA AD . do godinu dana. vagifem® OFTALMOL . deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.2006 doziranje: nedostatak estrogena u organizmu: 1-10mg.Hrvatska piracetam . 1mg/mL+20mg/mL. bočica.03.2004 (BR) 4156402 rastvor za kožu. 1x250mL 515-04-4943-1 16.04.D08AJ57 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08aj kvaternerna amonijum jedinjenja (BR) 4156400 rastvor za kožu. blister.O.O. 1x5mL 8600097200011 3/2-10-496 29.5din 8608808101442 61/2007/12 11.Crna Gora prednizolon . OHB12 . 10x5mL O Cena 253. posle apopleksije.03. monokomponentni (R) 0048041 rastvor za injekciju. 1mg/mL+20mg/mL.03. 1x1000mL 515-04-4943-3 16. Paralelni lekovi: estraderm TTS®.B03BA03 ANTIANEMICI B03Ba vitamin B12 (cijanokobalamin) i analozi (R) 0051560 rastvor za injekciju. 5x12 kom 3850114200646 3/2-10-9116 24.co. bočica sa raspršivačem.1din (R) 1073162 kapsula. OIKAMID . 10mg/mL. boca plastična. ampula. delirijum alkoholičara. 1mg/mL+20mg/mL.

320 OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51

abecedni spisak registrovanih lekova

ANALGETICI

N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; strip, 100x10 kom Cena 3050,5din 8600064100993 1111/2007/12 28.05.2007 doziranje: glavobolja, artralgija, mijalgija, zubobolja, neuralgija, povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 3 puta po 1-2 tablete po potrebi, sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Kombikaf OLICARD® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska izosorbidmononitrat - C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102581 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 707,3din tvrda; 40mg; blister, 5x10 kom 3850104078392 3/2-10-7785 28.11.2002 (R) 1102584 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 955,2din tvrda; 60mg; blister, 5x10 kom 3/2-10-7785/1 28.11.2002 doziranje: koronarna bolest, angina pektoris, hronična insuficijencija miokarda: 1 puta po 40-60mg, maks. 120mg, ne primenjivati za prekidanje akutnog napada angine pektoris.. Paralelni lekovi: Monizol®, Monosan® OLICLINOMEL N4-550E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

O

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171120 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760288178 1834/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171121 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760216232 1835/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N6-900e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N6-900E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171122 emulzija za infuziju; 17.6g/L+9.78g/L+8.76g/L+4.08g/L+5.1g/L+6.21g/L +4.93g/L+3.4g/L+4.76g/L+5.78g/L+4.25g/L+3.57g/L+1.53g/L+0.34g/L+4.93g/L+6.12g/L +5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L+300g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760180502 1836/2007/12 03.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

321

doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N7-1000E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171123 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760284774 1837/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171124 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760284781 1838/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N6-900e OLYNTH® - PFIZER - MANUFACTURING CENTER - USA ksilometazolin - R01AA07 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110270 kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica, 1x10mL Cena 85,6din 4034541000164 3/2-10-7486 02.12.2002 Cena 93,3din (BR) 7110271 kapi za nos, rastvor; 0.1%; bočica, 1x10mL 4034541000591 3/2-10-7487 02.12.2002 105din (BR) 7110273 sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; bočica sa raspršivačem, 1x10mL Cena 4034541000164 3/2-10-7488 02.12.2002 Cena 85,6din (BR) 7110276 sprej za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa raspršivačem, 1x10mL 4034541000560 3/2-10-7489 02.12.2002 doziranje: kongestija nosne sluzokože kod prehlade, zapaljenje grla i Eustahijeve tube: odrasli i školska deca 3 puta po 1-2 kapi 0,1 % rastvora ili jednu dozu 0,1 % spreja; deca od 2-6 godina 3 puta po 1-2 kapi 0,05 % rastvora ili jednu dozu 0,05 % spreja u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano kod odraslih ili 3 dana kod dece. Paralelni lekovi: zolynd OMEDIPROL - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (Z) 0122120 prašak za rastvor za infuziju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 5690528186017 1829/2007/12 03.09.2007 doziranje: ulkus duodenuma, refluksni ezofagitis, benigni ulkus želuca: 40mg dnevno i.v. inf. tokom 20-30 minuta, do 5 dana. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEP - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122114 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; bočica plastična, 1x15 kom Cena 475,9din 8606102455339 291/2006/12 06.03.2006

O

www.DigitSoft.co.nr

322

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; Zollinger-Ellison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka, doza održavanja 20-120mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZID® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122300 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom Cena 567,4din 8699540160101 1321/2006/12 04.08.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - INTAS PHARMACEUTICALS LTD - Indija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122840 kapsula, tvrda; 20mg; aluminijumska folija, 10x10 kom Cena 515-04-227/03 06.08.2003 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - SRBOLEK A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122835 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; fiola, 1x14 kom Cena 518,3din 702/2005/12 22.12.2005 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPROL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122460 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; kontejner za tablete, 1x15 kom Cena 567,6din 8600064116581 2276/2006/12 08.12.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omezol® OMEZOL® - ALKALOID AD - Makedonija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122700 kapsula, tvrda; 20mg; bočica, 1x14 kom Cena 562,3din 3/2-10-5737 11.11.2002 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva

O

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

323

ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol® OMNIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska joheksol - V08AB02 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (SZ) 0199210 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 12482,8din 7037960631787 552/2007/12 27.02.2007 Cena 23278,9din (SZ) 0199211 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631800 550/2007/12 27.02.2007 10410,1din (SZ) 0199214 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 7037960631824 553/2007/12 27.02.2007 Cena 20820,3din (SZ) 0199215 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631848 554/2007/12 27.02.2007 Cena (SZ) 0199217 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x200mL 7037960631862 555/2007/12 27.02.2007 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OMNISCAN - GE HEALTHCARE AS - Norveška gadodiamid - V08CA03 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199420 rastvor za injekciju; 2.87g; bočica, 10x10mL Cena 27791,8din 8606104307063 515-04-2211/03 04.12.2003 Cena 40565din (Z) 0199421 rastvor za injekciju; 4.31g; bočica, 10x15mL 8606104307070 515-04-2212/03 04.12.2003 Cena 52569,2din (Z) 0199422 rastvor za injekciju; 5.74g; bočica staklena, 10x20mL 8606104307087 515-04-2215/03 04.12.2003 doziranje: kontrastno sredstvo za ispitivanje mozga i kičmene moždine ili pregled celog organizma magnetnom rezonancom: odrasli 0,2mL/kg, ukupna doza do 20mL. OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija butamirat - R05DB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05dB ostali antitusici (R) 1116118 film tableta; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 99,4din 8600097011761 515-04-2817/03 07.11.2003 Cena 137,3din (R) 1116119 film tableta; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778 515-04-2816/03 07.11.2003 Cena 148,2din (R) 3116117 sirup; 4mg/5mL; boca staklena, 1x200mL 8600097011792 515-04-738/03 13.06.2003 doziranje: akutni i hronični nadražajni, suvi kašalj: odrasli 2-3 puta po 40mg (2 tablete od 20mg) ili 1 puta po 50mg; deca od 6 meseci do 1 godine 4 puta po 2mg (10 kapi); deca od 1-3 godine 4 puta po 3mg (15 kapi) ili 3 puta po 4mg (1 mala kašika sirupa); deca od 3-6 godina 4 puta po 5mg (25 kapi) ili 3 puta po 8mg (2 male kašike sirupa); deca od 6-12 godina 3 puta po 12mg (1 velika kašika sirupa) ili 2 puta po 20mg (1 tableta). Paralelni lekovi: Sinetus® ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija ondansetron - A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124530 rastvor za injekciju; 4mg; ampula, 5x2mL Cena 1454,7din 86050008001 515-04-2364/03 22.12.2003 Cena 1504,9din (R) 1124532 tableta; 4mg; blister, 1x10 kom 8605000800173 515-04-2366/03 22.12.2003 Cena 2675din (R) 1124534 film tableta; 8mg; blister, 1x10 kom 8605000800180 515-04-2365/03 22.12.2003

O

www.DigitSoft.co.nr

324

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: emetogena hemioterapija i radioterapija: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v., zatim kontinuiranom inf. 1mg/sat tokom 24 sata, nastaviti sa 8mg na 12 sati; oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija); 8mg i.v. pre terapije, zatim 8mg na 12 sati oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina); deca 5mg/m2 i.v., zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. Paralelni lekovi: avessa, zofran OPERIL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni Cena 119,9din (BR) 7110051 kapi za nos, rastvor; 500mcg/mL; bočica, 1x10mL 3838957881383 515-04-255/03-1 05.03.2004 Cena 133,7din (BR) 7110054 sprej za nos, rastvor; 0.05%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL 3837000087833 1171/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 2-3 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, odrasli i deca preko 7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® P OPERIL® P - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110052 kapi za nos, rastvor; 250mcg/mL; bočica, 1x10mL

Cena 81,9din 515-04-255/03 05.03.2004 105,3din (BR) 7110053 sprej za nos, rastvor; 0.025%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL Cena 3837000087826 1170/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 1-2 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, deca 1-7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® OPTIRAY - ALTANA PHARMA AG - Nemačka joversol - V08AB07 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (Z) 0199406 rastvor za infuziju; 63.6%; bočica, 10x50mL Cena 10079,1din 3/2-10-5228 16.07.2002 Cena 10079,1din (Z) 0199407 rastvor za infuziju; 74.2%; bočica, 10x50mL 3/2-10-5227 17.07.2002 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OPV-T - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK” - Srbija vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 i 3) - J07BF02
VAKCINE

O

j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) (Z) 2011702 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 19147,8din bočica, 50x1mL 8605001700021 515-04-3937/03 02.02.2004 (Z) 2011703 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 3829,6din bočica, 10x1mL 8605001700014 515-04-3934/03 02.02.2004 (Z) 2011704 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 7659,1din bočica, 10x2mL 8605001700038 515-04-3933/03 02.02.2004

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (Z)

325

2011705 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; bočica, 50x2mL Cena 38295,4din 8605001700045 515-04-3936/03 02.02.2004 doziranje: primarna imunizacija 3 doze po 0,1mL, sa razmakom 4-6 nedelja, deci od 3-eg meseca u isto vreme kada i Di-Te-Per vakcina; revakcinacija u drugoj, sedmoj i četrnaestoj godini, kasnije po potrebi na 10 godina. ORFERON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 2060213 oralne kapi, rastvor; 20mg; bočica sa kapaljkom, 1x10mL

Cena 111,9din 3/2-10-7177 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvožđa u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odojčad 1-2 puta po 5-10 kapi (1mg/kg dnevno); deca od 1-7 godina 1-2 puta po 5-15 kapi. Paralelni lekovi: orferon retard ORFERON RETARD - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 1060212 film tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

Cena 201,6din 3/2-10-7182 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod odraslih u stanjima hroničnog gubitka krvi (ulkus, hemoroidi, varikoziteti egzofagusa, ulcerozni kolitis, jaka menstrualna krvarenja, menoragije i metroragije, karcinom digestivnog trakta), usled nedostatka gvožđa u ishrani, u oboljenjima gastrointestinalnog trakta (malresorpcioni sindrom), graviditet i laktacija; lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvoždja u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odrasli 1 puta po 100mg. Paralelni lekovi: orferon ORGALUTRAN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska ganireliks - H01CC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (SZ) 0049220 rastvor za injekciju; 0.25mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena 2920din 8600103419253 2051/2007/12 25.09.2007 doziranje: prevencija prevremenog porasta luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji (KOH) u programu asistirane reproduktivne tehnike (ART ): 1 puta 0,25mg šestog dana od početka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku). ORGAMETRIL® - N.V. ORGANON - Holandija linestrenol - G03DC03

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03dc derivati estrena (R) 1048710 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom Cena 259,2din 8600103419826 544/2005/12 17.11.2005 doziranje: prema uputstvu lekara; poremećaji menstrualnog ciklusa: uobičajeno 1 tabl. dnevno od 14. - 25. dana ciklusa (1. dan je prvi dan menstruacije); prekomerno ili produženo menstrualno krvarenje: 2 tabl. tokom 10 dana; dodatak terapiji estrogenima tokom i posle klimaksa: ½ - 1 tabl. tokom 12-15 dana u mesecu.

www.DigitSoft.co.nr

32 ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - J01XD01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029081 rastvor za infuziju; 500mg/100mL; boca, 1x100mL Cena 130,3din 8608808104801 1397/2007/12 03.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati, deca 7,5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: colpocin-T®, Klion® ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - P01AB01 ANTIPROTOZOICI P01aB derivati nitroimidazola (R) 1029080 tableta; 250mg; kontejner za tablete, 1x20 kom Cena 88,6din 8608808101466 1519/2007/12 20.07.2007 Cena 117din (R) 1029082 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom 8608808104160 1520/2007/12 20.07.2007 doziranje: Kronova bolest, akutni i hronični gastritis uzrokovan Helicobacter pylori (u kombinaciji sa amoksicilinom ili klaritromicinom i H2 blokatorom), trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno; amebijaza: odrasli 400-800mg na 8 sati tokom 5-10 dana, deca 35-50mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 5-10 dana; lamblijaza: odrasli 2g dnevno tokom 3 dana, deca 15mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 3 dana; anaerobne infekcije: odrasli 400mg na 8 sati tokom 7 dana, deca 7,5mg/kg na 8 sati. ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137082 vagitorija; 500mg; strip, 2x5 kom Cena 114,5din 8608808105518 1521/2007/12 20.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: 1 vaginalna tabl. uveče tokom 7 dana, uz oralnu terapiju oba partnera. ORVAGIL® D - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - A01AB17 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 1029083 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 117din 8608808105563 1518/2007/12 20.07.2007 doziranje: akutni ulceronekrozni gingivitis: odrasli i deca preko 10 godina 200-400mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 1-3 godine 50mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 3-7 godina 100mg na 12 sati tokom 3 dana; deca od 7-10 godina 100mg na 8 sati tokom 3 dana; parodontopatija: odrasli i deca preko 10 godina 200mg na 8 sati. OSPAMOX® - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

O

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021001 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 88,8din 9002260013975 2325/2006/12 12.12.2006 (R) 3021002 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 9002260013982 2326/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox® dT, Sinacilin®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova OSPAMOX® DT - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

32

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021003 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 1x10 kom Cena 9002260014026 2327/2006/12 12.12.2006 Cena 135,6din (R) 1021004 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 2x7 kom 9002260014019 2328/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021005 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 1x10 kom 9002260014040 2329/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021006 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 1x10 kom 9002260014002 2330/2006/12 12.12.2006 Cena 180,8din (R) 1021007 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 2x7 kom 9002260014033 2331/2006/12 12.12.2006 Cena 90,4din (R) 1021008 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 2x7 kom 9002260013999 2332/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox®, Sinacilin® OTOL H - HEMOFARM AD - Srbija prednizolon, tirotricin, tetrakain - S02CA01 LEKOVI ZA UHO (OTOLOGICI) S02ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7098071 kapi za uši, rastvor; 1mg/g+0.1mg/g+10mg/g; bočica, 1x10g Cena 60,4din 8600097400527 335/2007/12 23.01.2007 doziranje: na jedan sat ukapati 5-6 kapi u obolelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal. OVESTIN® - N.V. ORGANON - Holandija estriol - G03CA04

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 6137182 vagitorija; 0.5mg; strip, 3x5 kom Cena 538,7din 8600103419321 1282/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 vagitorija dnevno, tokom 2- 3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno. OVESTIN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska estriol - G03CA04

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena: 1283/2007/12 12.06.2007 Cena 383,9din (R) 4137184 vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa aplikatorom, 1x15g 8600103419307 1284/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 doza krema, tokom 2-3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno.

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 4137183 vaginalni krem; 0.1%; alum.tuba sa aplikatorom, 1x30 g

www.DigitSoft.co.nr

32

abecedni spisak registrovanih lekova

OVITRELLE® - INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. - Italija horiogonadotropin alfa - G03GA08 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03ga gonadotropini (R) 0044270 rastvor za injekciju; 250mcg/0.5mL; Cena napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL 8606102684081 1290/2006/12 03.08.2006 (R) 0044271 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 250mcg/mL; liobočica sa rastvaračem, 1x1mL 8606102684135 1305/2006/12 04.08.2006 doziranje: kod žena koje podležu superovulaciji pre sprovođenja asistirane reprodukcije (npr. fertilizacija in vitro): 250mcg 24-48 sati od poslednje primene FSH ili hMG; kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena: 250mcg 24-48 sati nakon postizanja optimalne stimulacije rasta folikula. OXALIPLATIN - HABIT PHARM A.D. - Srbija oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031510 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 14352din 8600102463714 580/2007/12 01.03.2007 Cena 28697din (SZ) 0031511 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg 8600102463721 593/2007/12 01.03.2007 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m2, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); metastatski karcinom kolona: 85mg/m2 i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje. Paralelni lekovi: eloxatin®, Sinoxal® OXYTOCIN SYNTHETIC - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska oksitocin - H01BB02 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

O

H01BB oksitocin i analozi (SZ) 0140150 rastvor za injekciju; 10i.j./mL; ampula, 100x1mL Cena 2721,7din 5997001313015 289/2007/12 22.01.2007 doziranje: indukcija porođaja, sprečavanje postpar talne hemoragije, indukcija pobačaja: inicijalna doza 0,5-2i.j./min i.v.; doza se može povećavati zavisno od indikacije i stanja. Paralelni lekovi: Syntocinon®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

32

P
PACLITAXEL EBEWE - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani Cena (SZ) 0039350 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL 10195,2din 9088881320722 631/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039351 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7mL 29984,1din 9088882426669 632/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039352 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL 28876din 9088882426676 633/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039353 koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/50mL; bočica staklena, 1x50mL 66450,1din 9088882426652 634/2006/12 17.05.2006 doziranje: prema protokolu; primarni i metastatski karcinom ovarijuma: 135-175mg/m2 telesne površine; karcinom dojke: 175mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje; Kapoši sarkom koji prati AIDS 135mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PACLITAXEL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani (SZ) 0039500 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica, 1x5mL Cena 10196,2din 8606010920066 1449/2007/12 09.07.2007 (SZ) 0039501 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica, 1x16.7mL Cena 29986,3din 8606010920073 1515/2007/12 16.07.2007 doziranje: prema protokolu; karcinom ovarijuma tretman prve linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m2 svake 3 nedelje ili 135mg/m2 u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; karcinom dojke tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; mikrocelularni karcinom pluća 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om 100mg/m2 u vidu i.v. inf. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel ebewe, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PALIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija pipemidinska kiselina - J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01MB ostali hinoloni (R) 1132100 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kom (R) 1132105 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom

Cena 3/2-10-11121 Cena 3/2-10-11122

152,5din 25.12.2002 271,5din 25.12.2002

doziranje: urinarne infekcije 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. Paralelni lekovi: Pipegal®, Pipem

www.DigitSoft.co.nr

330 PALITREX® - GALENIKA AD - Srbija cefaleksin - J01DB01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321870 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kom Cena 107,3din 8608808101480 2533/2007/12 22.10.2007 Cena 182,1din (R) 1321872 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kom 8608808101503 2532/2007/12 22.10.2007 125,2din (R) 3321875 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 8608808101534 2531/2007/12 22.10.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli, Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis, pijelonefritis, prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama; infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks.. 6g dnevno; deca 25-50mg/ kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin, cefalexin, cefalexin alkaloid® PAMIFOS - HABIT PHARM A.D. - Srbija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059305 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x10mL Cena 4570din 8600102463684 758/2007/12 02.04.2007 2963din (SZ) 0059306 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 8600102463677 759/2007/12 02.04.2007 16340,1din (SZ) 0059307 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x30mL Cena 8600102463707 760/2007/12 02.04.2007 10893,4din (SZ) 0059308 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x20mL Cena 8600102463691 761/2007/12 02.04.2007 doziranje: hiperkalcijemija izazvana malignim tumorima, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi): 15-60mg sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamitor® PAMITOR® - TORREX CHIESI PHARMA GmbH - Austrija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059300 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x2mL Cena 5868,4din 9088882435494 1160/2006/12 10.07.2006 Cena 11219din (Z) 0059301 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x4mL 9088882435500 1161/2006/12 10.07.2006 Cena 16785,4din (Z) 0059302 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x6mL 9088882455517 1162/2006/12 10.07.2006 doziranje: Paget-ova bolest, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamifos PAN-PENI G SODIUM 1MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020015 prašak za rastvor za injekciju; 1000000i.j./2mL; bočica staklena, 50x1000000 i.j. 5597644700540

Cena 2386,6din 181/2006/12 13.02.2006

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

331

doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 5MUI PAN-PENI G SODIUM 5MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020016 prašak za rastvor za injekciju; Cena 7289,4din 5000000i.j.; bočica staklena, 50x5000000 i.j. 5597684700579 182/2006/12 13.02.2006 doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 1MUI PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol - N02BE01 N02Be anilidi (BR) 1086631 tableta; 500mg; blister, 2x12 kom

ANALGETICI

Cena 515-04-1826-1 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM, U.K. - Velika Britanija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 79,4din (BR) 1086630 tableta; 500mg; blister, 1x12 kom 5098802500816 515-04-1826/03 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL EXTRA - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol, kofein - N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086745 tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 kom 5098802500823 (BR) 1086746 tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 kom

P

Cena 92,4din 515-04-1825/03 14.10.2003 Cena 515-04-1825-1 14.10.2003 doziranje: glavobolja, zubobolja, migrena, neuralgija, bolne menstruacije, analgoantipiretik 1-3 puta po 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: Kombinovani prašak protiv bolova, Saridon

www.DigitSoft.co.nr

332

abecedni spisak registrovanih lekova

PANAPRES - HEMOFARM AD - Srbija atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107520 tableta; 100mg; blister, 1x14 kom Cena 73,7din 8600097400572 1491/2007/12 10.07.2007 doziranje: arterijska hipertenzija, aritmije i infarkt miokarda; angina pektoris: 1 puta po 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol, Prinorm PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija cefiksim - J01DD08

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 1482din 515-04-3963/03 23.09.2004 Cena (R) 1321622 film tableta; 400mg; bočica od tamnog stakla, 1x5 kom 5310001155193 1214/2006/12 20.07.2006 972,2din (R) 3321621 prašak za oralnu suspenziju; 2g/100mL ; bočica, 1x100mL Cena 515-04-3964/03 23.09.2004 (R) 3321623 prašak za oralnu suspenziju; 20mg/mL; boca staklena, 1x60mL Cena 5310001155209 1223/2006/12 24.07.2006 doziranje: akutne infekcije respiratornog i urinarnog trakta (otitis media izazvan H. influenzae, B. catarrhalis i S. pneumoniae; faringitis i tonzilitis izazvan S. pyogenes; akutni bronhitis i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa izazvanih H. influenzae i S. pyogenes; nekomplikovane urinarne infekcije kada su izazvane E. coli i Proteus mirabilis; nekomplikovana uretralna i cervikalna gonoreja izazvana N.gonorrhoeae): odrasli 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno; deca 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno. PANCILLIN - PANFARMA D.O.O. - Srbija benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain - J01CE30
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (R) 1321620 film tableta; 400mg; bočica, 1x10 kom

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020056 prašak za suspenziju za injekciju; Cena 622,6din 200000i.j.+600000i.j.; bočica, 1x50 kom 8600097400985 3/2-10-7600 28.10.2002 doziranje: lečenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin (pneumokokne pneumonije, streptokokne infekcije -angina, šarlah, sinuzitis, difterija, gonoreja, sifilis), profilaktička primena pre hirurških zahvata na glavi, vratu, u ustima i na kardiovaskularnom sistemu: odrasli 1,6 Mi.j.- 4 Mi.j. dnevno; deca do 7 godina 400 000 i.j. dnevno; deca preko 7 godina 800 000 i.j. dnevno. Paralelni lekovi: jugocillin® PANCURONIUM DELTASELECT - DELTASELECT GmbH - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082105 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 698,8din 8606103442048 745/2007/12 28.03.2007 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium injection BP, Pavulon®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

333

PANCURONIUM INJECTION BP - ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082500 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 825,4din 515-04-01454/04 28.09.2004 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect, Pavulon® PANKLAV - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze Cena 356,9din (R) 1021600 film tableta; 250mg+125mg; bočica, 1x15 kom 8600097401029 3/2-10-4280 15.06.2002 Cena 584,6din (R) 1021601 film tableta; 500mg+125mg; bočica, 1x20 kom 8600097401012 3/2-10-4281 15.06.2002 Cena 194din (R) 3021602 sirup; 125mg/5mL+31.25mg/5mL; bočica, 1x100mL 8600097401241 3/2-10-7592 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav forte, Panklav® 2X PANKLAV FORTE - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021606 sirup; 250mg/5mL+62.5mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 303,9din 8600097401258 3/2-10-7591 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav® 2X

P

www.DigitSoft.co.nr

334 PANKLAV® 2X - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021607 film tableta; 875mg+125mg; teglica, 1x14 kom Cena 685,3din 8600097401517 299/2005/12 26.08.2005 (R) 3021608 granule za oralnu suspenziju; 315din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena 8600097401524 300/2005/12 26.08.2005 (R) 3021609 granule za oralnu suspenziju; Cena 629,8din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica staklena, 1x140mL 8600097401531 301/2005/12 26.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 875mg na 12h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav forte PANKREATIN - GALENIKA AD - Srbija pankreas prašak - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima Cena 91din (BR) 1121140 gastrorezistentna tableta; 125mg; blister, 5x10 kom 8608808101541 112/2006/12 02.02.2006 doziranje: cistična fibroza, hronični pankreatitis, pankreatektomija: početna doza je 1-2 tabl. uz glavni obrok. PANLAX - HEMOFARM AD - Srbija bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125410 gastrorezistentna obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 62,5din 8600097400565 1608/2007/12 06.08.2007 Cena 70din (R) 5125412 supozitorija; 10mg; blister, 1x6 kom 8600097400466 1529/2007/12 23.07.2007 doziranje: opstipacija, pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju, olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli oralno 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere; rektalno 10mg ujutro; deca do 2 godine 5mg rektalno; deca preko 2 godine 5mg oralno ili 10mg rektalno. Paralelni lekovi: dulcolax® PANOLON® - HEMOFARM AD - Srbija fluocinolonacetonid - D07AC04 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) (R) 4152410 krem; 0.25mg/g; tuba, 1x15g Cena 56,1din 8600097400091 392/2007/12 30.01.2007 Cena 56,1din (R) 4152411 mast; 0.25mg/g; tuba, 1x15g 8600097400077 391/2007/12 30.01.2007 doziranje: inflamatorne promene na koži: 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. Paralelni lekovi: Sinoderm®

P

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

335

PANTENOL - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija kalcijum-pantotenat - A11HA31 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1051242 oralna disperzibilna tableta; 120mg; blister, 2x10 kom Cena 68,5din 8608813900467 515-04-1342/03 11.08.2003 doziranje: zapaljenje sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni: odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - A11HA30 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 68,5din (BR) 1051245 lozenga; 120mg; blister, 2x10 kom 8600097400039 328/2007/12 23.01.2007 doziranje: oralno odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. Paralelni lekovi: Pantenol PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA d03aX ostali preparati za terapiju ožiljaka (BR) 4155345 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena 58,4din 8600097401036 329/2007/12 23.01.2007 doziranje:2-3 puta dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto. PARACET - ZDRAVLJE A.D. - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086280 sirup; 120mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 63,9din 8600064101051 515-04-4005/03 22.12.2003 doziranje: analgoantipiretik: deca od 3 meseca do 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracetamol PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet

P

www.DigitSoft.co.nr

10.5din (R) 5086525 supozitorija.GALENIKA AD . odrasli od 80-150mg na 4-6 sati (4 puta dnevno) dnevno. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. blister.2003 Cena 532. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.5din (BR) 1086522 tableta. Paracet PARACETAMOL . Paralelni lekovi: efferalgan®. supozitorije.2004 Cena 68.12. Febricet. Paracet PARAGAL .2002 www.2004 Cena 83. od 80mg na svakih 6 sati. 4 doze u 24 sata.Srbija paracetamol . blister.4din (BR) 1086451 tableta. odojčad od 1-3 meseca (od 4-6kg) 1 supozit.BRISTOL-MYERS SQUIBB . Febricet. 1x5mL 0031302 rastvor za injekciju.9din (BR) 3086523 sirup.06.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031300 rastvor za injekciju.5-1g na 4-6 sati. PcM-Hemofarm. kutija. inf. cycloplatin 50.2002 19. 50mg.2004 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. deca dobijaju maks. deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. maks. 50x10 kom 8608811006512 515-04-2083/03 29. NIŠ .co. 300mg. 80mg. 150mg.O. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. kao kratkotrajna i.12.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 53. 20 kom 8606004960078 515-04-2590/03 31. 4 doze u 24 sata.O.06.2003 Cena 63. 600mg. Panadol. Paralelni lekovi: carboplatin. strip. 4g dnevno. 2x5 kom 8608811006567 515-04-02088/03 28. 1x15mL P Cena 3/2-10-3382 Cena 3/2-10-3380 Cena 3/2-10-3381 18. 2x5 kom 8608811006536 515-04-02085/03 28. strip.09.7din (R) 5086524 supozitorija.Srbija karboplatin . 150mg. Panadol. 120mg/5mL.07. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.2003 Cena 583.2004 Cena 110.33 abecedni spisak registrovanih lekova PARACETAMOL . 1x10 kom Cena 32.12.12.09. bočica. bočica.3din 18. ponavljati na 4 nedelje.8din (R) 5086526 supozitorija.8din (R) 5086527 supozitorija. Paraplatin® PARAPLATIN® .2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.Srbija paracetamol . PcM-Hemofarm. 100mg/mL. strip.09.1din 8608811006505 515-04-2082/03 29. strip.5-1g na 4-6 sati. 2x5 kom 8608811006550 515-04-02087/03 28. maks.2003 Cena 73. tokom 15-16min.v. u razmaku od 4-6 sati. u razmaku od 4-6 sati. 500mg.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086521 tableta.SIGMAPHARM . bočica.REMEVITA D.5din (BR) 1086450 tableta. 500mg.2002 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu. 1x100mL 8608813900252 515-04-2084/03 29. 2x5 kom 8608811006543 515-04-02086/03 28. blister.06.09.. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. 1x45mL (SZ) (SZ) 0031301 rastvor za injekciju. bočica. 500 kom 8606004960054 515-04-2590-1 25. 450mg. 500mg. 500mg.2002 2557..nr .DigitSoft. 1x15mL Cena 8606007080162 3/2-10-5087 05.USA karboplatin . cycloplatin 150. Paralelni lekovi: efferalgan®. bočica. 4g dnevno. deca dobijaju maks.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju.

02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Beoglobin-d. fiola. .DigitSoft.5mg/10mL.BAXTER AG .BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S. Paragal PARTOBULIN® S/D .9din 3/2-10-6212 11. .v. tokom 15-16min. nedelje trudnoće oralno 5mg na 3-6 sati.12.5din 9006968004273 2261/2006/12 06..M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082350 rastvor za injekciju. inf. specifični (SZ) 0013449 rastvor za injekciju.6din (SZ) 0142102 koncentrat za rastvor za infuziju. zatim i.A.06.v.07. 0.E. ampula..HEMOFARM AD .nr .v.Austrija anti-D (Rho) imunoglobulin.Španija fenoterol . i do početka 37.2002 www. cycloplatin 50.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) (R) 1142100 tableta.2002 P Cena 67. 12 kom 515-04-60/04-1 04.Grčka fenoterol .co.12. ponavljati na 4 nedelje.V. 1x10 kom 8600097011921 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Cena 3382.1mg/kg telesne težine. Immunorho.v.N. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (BR) 6136090 vagitorija.Srbija paracetamol .02mg/kg ako je potrebno.03-0.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086690 šumeća tableta.05-0. inf. 5x10mL Cena 9006968004280 961/2007/12 10. PARTUSISTEN® . 5x10 kom Cena 432. 500mg. cycloplatin 150. 250mcg. 75mg. 0.v. 0.01-0. humani . ampula. 0. 6 kom Cena 515-04-60/04 04. ORGANON .2006 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: posle 20. novorodjenčad i odojčad i. PAVULON® . kao kratkotrajna i.7din 3/2-10-9083/02 25.06.04mg/kg.2002 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) 458.2004 Cena (BR) 6136091 vagitorija.2004 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno. daje se sporom i. 4mg/2mL. napunjen injekcioni špric sa iglom.J06BB01 j06BB imunoglobulini.8din 3/2-10-4598 25.abecedni spisak registrovanih lekova 33 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu. 0. zatim i.11.05. (20 kapi/min).Nemačka nonoksinol . Pancuronium injection BP PCM-HEMOFARM .Holandija pankuronijum . rhesonativ® PARTUSISTEN® .G02BB. PATENTEX OVAL N . blister.Merz Pharma Gmbh & Co.v..2007 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: parenteralno doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta. 75mg. Paralelni lekovi: carboplatin. 1x1mL doziranje: porođaj ili abortus: (u prva 72 sata) 250mcg. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect. 10 minuta pre seksualnog odnosa. 5mg. 50x2mL Cena 4126. KGaA .01-0.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.

P www.5mL Cena 8606103170361 1842/2007/12 03. PEGINTRON . 120mcg/0. 1x0.A. Paralelni lekovi: efferalgan®. VAKCINE j07c.5mL Cena 8606103170378 1843/2007/12 03. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. 150mcg/0.c.L03AB11 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328607 rastvor za injekciju.SCHERING PLOUGH .5mL (SZR) 0328631 liofilizat za rastvor za injekciju.08. 1x0.5mL Cena 1371. Panadol.2004 doziranje: hronični hepatitis C: kao monoterapija ili u kombinaciji sa ribavirinom prema protokolu. 4g dnevno.09.07. hronični B hepatitis. inj.j.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.5mcg/kg nedeljno.5-1.SANOFI PASTEUR S.+4i. 1.F. jednom nedeljno.5-1. 1x0. Paracet.j. šumeće tablete treba rastvoritiu vodi. bakterijske i virusne vakcine.Holandija peginterferon alfa-2b .4din 515-04-1631/03 15. 1x0. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.j. 1x0. deca od 6-12 godina 1-4 putapo 250-500mg. PENTACT-HIB . 3. .5mcg/kg s. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. pen sa uloškom. influenzae tip B i inaktivisana poliomijelitisa 1..5mL.DigitSoft.HIV koinfekcija i hepatitis C sa normalnom serumskom ALT: prema protokolima. maks. liobočica sa rastvaračem. pen sa uloškom.)/0.nr . u kombinaciji sa ribavirinom u kaps. 2 i 3 . PEGINTRON .09. tokom 6 ili 12 meseci. obično jednom nedeljno 135mcg ili 180mcg.5mL 2.07.5mcg/kg s.Francuska vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i H.2003 Cena 11839.j..2003 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. liobočica sa rastvaračem.j. Paracetamol PEGASYS® . HCV .5din 8606103889010 515-04-1783/04 19. jednom nedeljno.5mL Cena 14624.6din 515-04-1631-1 15. u razmaku od 4-6 sati.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (Z) 0328632 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem u špricu.co.2din 8606103889027 515-04-1784/04 19. napunjen injekcioni špric. inj. Febricet.2007 (Z) 0328633 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mcg/kg nedeljno.Švajcarska peginterferon alfa-2a . 50mcg..+8D.5mL.j. tokom 6 ili 12 meseci.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . 4 doze u 24 sata.33 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.5mL. 135mcg/0. 180mcg/0.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .+60i.5mL. revakcinacija posle godinu dana.2004 (SZR) 0328608 rastvor za injekciju.5mL Cena 17530.+32D.6din 515-04-2999/03 15. mesec po rođenju. 1. deca dobijaju maks.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328630 liofilizat za rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric. 1x0.c.01.08.5mL Cena 7302.5mL. 1x0. 80mcg.Irska peginterferon alfa-2b . kombinacije (Z) 0011897 rastvor za injekciju. (10mcg+40D.+30i.2007 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0.5-1g na 4-6 sati. i 4.J07C.

parenteralno i. 10x10 kom Cena 2685.08. . Salofalk® 250. Pentilin®. 400mg.5mL 2. Trental® 600 P www.j.SANOFI PASTEUR S. 100mg/5mL. 600mg.D. .C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106220 rastvor za injekciju. kutija.(inf.Slovenija pentoksifilin . .KRKA. 100-300mg dnevno ili spora i. TOVARNA ZDRAVIL. 2x10 kom Cena 158.DigitSoft. Pentoksifilin. Claudicatio intermittens: 2 puta po 600mg. inj.m. 1g. TOVARNA ZDRAVIL. 1x0. 100-300mg dnevno ili spora i. blister.A07EC02 ANTIDIJAROICI.A.08.2007 Cena (R) 5129131 supozitorija.03. PentoHeXaL® 600.(inf. asacol®.9din 3838989508357 222/2005/12 15.KRKA. Trental®.) 100-200mg dnevno.06. PeNTILIN® forte.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. posle jela.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. INTESTINALNI 33 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati (R) 1129130 tableta sa produženim oslobađanjem. Pentilin®.SALUTAS PHARMA GMBH .5mL. mesec po rođenju. ampula. inj. liobočica sa rastvaračem u špricu. i 4. ulcerozni proktitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan.08. 10x10 kom Cena 3838989503864 223/2005/12 15. inj. Salofalk® 500 PENTAXIM . maks. 400mg dnevno. 100mg/5mL. PentoHeXaL® 300.Švajcarska mesalazin . ampula. kombinacije (Z) 0011898 liofilizat za suspenziju za injekciju.co.08. Pentoksifilin. inj. Paralelni lekovi: 5-aSa.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . Paralelni lekovi: damaton®. Paralelni lekovi: damaton®.+32D.8din 3838989503871 220/2005/12 15. Trental® 600 PENTOHEXAL® . PeNTILIN® forte.+30i.2007 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). PentoHeXaL® 300. kutija.Nemačka pentoksifilin .+25mcg+25mcg+40D. adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna velikog kašlja i inaktivisana poliomijelitisa 1. 2x10 kom Cena 251.07. Paralelni lekovi: damaton®. Trental®. D.4din +8D. PentoHeXaL® 600. PENTILIN® . revakcinacija posle godinu dana. PentoHeXaL®. 600mg.+10mcg)/0. Pentoksifilin. blister. PentoHeXaL® 300.J07CA06 VAKCINE j07ca bakterijske i virusne vakcine.j.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106222 tableta sa produženim oslobađanjem. 2 i 3 .5mL Cena 515-04-1755/04 28.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0. Trental®. Trental® 600 PENTILIN® FORTE . 500mg. za održavanje remisije 3 puta po 250mg na dan.nr .Slovenija pentoksifilin . 2427.abecedni spisak registrovanih lekova PENTASA® . PentoHeXaL® 600.j.8din 8606102233104 1240/2007/12 07. Claudicatio intermittens: parenteralno i. kutija. Claudicatio intermittens oralno 2-3 puta po 400mg.2005 (R) 1106221 tableta sa produženim oslobađanjem.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106710 rastvor za injekciju/infuziju.v.v.7din 3838989503635 221/2005/12 15. Salofalk®. influenzae tip B.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. PentoHeXaL®. (40i. 3. 4x7 kom 8606102233111 1448/2007/12 09.m.Francuska vakcina protiv H. D..06.j.) 100-200mg dnevno.D. Crohnova bolest: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti).2005 (R) 1106223 tableta sa produženim oslobađanjem. 5x5mL Cena 140. posle jela.j. 5x5mL Cena 8606102455100 287/2006/12 06.

PentoHeXaL®. Pentilin®. Claudicatio intermittens: oralno 2-3 puta po 400mg.Nemačka pentoksifilin . Paralelni lekovi: damaton®. 400mg dnevno.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106630 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.04.07. lečenje tokom 2 meseca.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: parenteralno odrasli uobičajeno 500mg na 4-6 sati. Claudicatio intermittens: oralno obično 2 puta po jedna tabl.03.SALUTAS PHARMA GMBH . PentoHeXaL®. deca do 10 godina uobičajeno pola doze za odrasle. na 6 sati. PeNTILIN® forte.J01CA01 a11eX vitamini B kompleksa.(inf.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. Pentoksifilin. Trental® 600 PENTOHEXAL® 600 . bočica.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. PeNTILIN® forte. ostale kombinacije (BR) 1052700 obložena tableta. cijanokobalamin .O..Srbija pentoksifilin . bočica.v. Trental®. inj. PentoHeXaL® 300. 3x10 kom 8606102455124 290/2006/12 06. Trental®. Pentilin®. Paralelni lekovi: damaton®. Claudicatio intermittens: parenteralno i. blister.v. meningitis 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. Paralelni lekovi: ampicilin. inj.2003 doziranje: profilaksa 3 puta po 1-2 dražeje tokom 3-4 nedelje. PentoHeXaL® 600. PentoHeXaL®. Trental® 600 PENTOKSIFILIN . Trental® 600 PENTOVIT . 1g.m.07.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 10x15mL 8606102455117 288/2006/12 06.03.PANFARMA D. blister. nikotinamid.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina Cena (Z) 0106711 koncentrat za rastvor za infuziju.) 100-200mg dnevno. posle jela. . PENTREXYL . 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg.07. Pentilin®.Nemačka pentoksifilin . folna kiselina (vitamin B11). 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg. PeNTILIN® forte. 2x10 kom Cena 122din 8600097400190 552/2006/12 17.nr .A11EX.2003 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3944din 3/2-10-4418 10. maks. 400mg.SALUTAS PHARMA GMBH .DigitSoft. 50x1g www. Pentrexyl® j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021105 prašak za rastvor za injekciju. PentoHeXaL® 600. Cena 600mg. Paralelni lekovi: damaton®.O. 100-300mg dnevno ili spora i. dnevno (ujutru i uveče). 1x20 kom 8600102308114 (BR) 1052701 obložena tableta.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.Rusija tiamin. ampicilin alkaloid®. 1x50 kom Cena 515-04-749/03 24.USA ampicilin . Trental®. Pentoksifilin. 300mg/15mL. piridoksin.340 abecedni spisak registrovanih lekova PENTOHEXAL® 300 .co.VEROFARM . PentoHeXaL® 300. VITAMINI P Cena 515-04-749-1 24. meningitis 2g i. ampula.

12.2002 Cena 181. 392. uveče.5g 3/2-10-9115 19.2006 (R) 3021077 prašak za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: glucosamin-MIP PHARMATEX . 20mg. Paralelni lekovi: ampicilin..LABORATORIE INNOTHERA .G02BB.9mg.6mg+131. blister.Francuska benzalkonijum-hlorid . urinarne infekcije: 500mg na 8 sati.86mg.GALENIKA AD .01. oralno odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250-1000mg na 6 sati. 1x6 kom 3400970001088 3/2-10-9113 19.1din (R) 6136930 *vaginalne kapsule. 10x10 kom 515-04-363/04-2 09. 1x72g Cena 254. fiola.5din (R) 6136932 vagitorija. 18.86mg. 2x5 kom 3/2-10-9112 19. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.HEMOFARM AD . 1x50. tuba. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.2%. pre ili u toku jela. fiola.2%.Nemačka glukozamin .J01CA01 341 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021073 kapsula.nr .2002 Cena 254. 500mg.2002 Cena 498.6din (R) 6136931 vaginalna tableta. Paralelni lekovi: Fenobarbiton. tvrda. 392.INNOTECH INTERNATIONAL .2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške artroze: 3 puta po 500mg. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L).2002 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno pre svakog polnog odnosa. PHENOBARBITON .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .1din 8608808101657 1588/2006/12 05.Srbija fenobarbital .56g Cena 85din 8608808101688 2267/2006/12 06.7din (R) 4136934 vaginalni krem. 250mg/5mL.12.2006 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 4136933 vaginalni krem.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084521 tableta.1din 515-04-363/04 09. Pentrexyl PERIGONA® . tuba. ampicilin alkaloid®. blister.DigitSoft.abecedni spisak registrovanih lekova PENTREXYL® . deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati.9mg. blister.9din 3/2-10-9114 19.06. 18. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. 1.12.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 517.Srbija ampicilin . 3x10 kom Cena 112.5din (BR) 1163562 film tableta. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.12.09. 2x10 kom P www. blister.1din 8600097400206 338/2007/12 23. 6x4.6mg+131.06.2007 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija).2002 Cena 311. 1x12 kom 3/2-10-9116 19. 1.2004 Cena 2450. 100mg. blister.co.12. Phenobarbiton-natrijum M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163560 film tableta.CHEPHASAAR CHEMISCH .12. bočica. deca 5-8mg/kg dnevno. 2x8 kom Cena 101.

2005 doziranje: status epileptikus.2din 8600097400213 515-04-2344/03 19.co. neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porekla: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 10-20mg.INNOTECH INTERNATIONAL .M09AX.2002 doziranje: suvi. 600mg.4din 29. pre doručka. ulje avokada .11.2002  (R) 3115154 oralni rastvor.O. Phenobarbiton-natrijum PHENOBARBITON-NATRIJUM . hemoroidi: po 600mg. 200mg+100mg. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.11. bočica.C05CA03 VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108340 film tableta. 3x10 kom Cena 47. blister.09.2003 2-3 puta P PHOLCODIN ALKALOID® .PANFARMA D.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija). 10mg. tvrda.2003 752. 15mg/5mL. liobočica sa rastvaračem. trovanja konvulzivnim otrovima i lekovima koji deluju stimulantno na centralni nervni sistem: individualno.R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati  (R) 1115150 kapsula.ALKALOID AD . prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. uveče.2din 8600097401043 250/2005/12 06.Austrija ulje soje.1din 5310001001735 3/2-10-5765 11. cerebralnih hemoragija. .Srbija fenobarbital .O. bočica. .07. Phenobarbiton PHLEBODIA . 600mg dnevno. po potrebi ponoviti za 6 sati. 600mg. eklampsije. 220mg/2mL. 1x15 kom www. blister.11. deca 5-8mg/kg dnevno.O.07..Makedonija folkodin . M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (BR) 1169200 kapsula. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L).O. akutne konvulzije kod tetanusa. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mik-romola/L). 15mg. u stomatologiji: 300mg dnevno sa velikom čašom vode za vreme jela.342 abecedni spisak registrovanih lekova PHENOBARBITON .Srbija fenobarbital .Francuska diosmin . OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA Cena 515-04-3284/04 30. maks. 1x150mL Cena 167din 3/2-10-5767 11. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. parenteralno 50-200mg.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (Z) 0084520 liofilizat za rastvor za injekciju. 398. PIASCLEDINE . blister.nr .CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH . parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. Paralelni lekovi: Fenobarbiton. tvrda.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084210 tableta. 1x20 kom Cena 135.PANFARMA D.2004 doziranje: ublažavanje simptoma osteoar tritisa.DigitSoft.5din 29. 5x2mL Cena 300. 2x15 kom 515-04-1584-1 doziranje: hronična venska insuficijencija: 600mg ujutro. pre jela.09. 15 kom Cena 515-04-1584/03 Cena (R) 1108341 film tableta.

Pipegal® PIPRIL® . tokoferol . dnevno rastopiti u ustima. bočica sa raspršivačem. 5000i.2007 (R) 7159226 sprej za kožu. PILFUD® . Pipem PIPEM . pri svakoj primeni losiona detaljno pročitati način aplikacije.+60mg+1.2003 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. folna kiselina.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni Cena 147. tabl. holekalciferol.+400i.2007 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. (1mL rastvora u spreju=8 puta pritisnutu vrh pumpice).2din 3838989623500 87/2007/12 11.j. nikotinamid. blister. 4g.5din (R) 1132300 kapsula.D. 2x10 kom 8608808104009 2067/2007/12 25. ujutru i uveče naneti po 1mL rastvora na potpuno suvu ćelavu površinu i blago utrljati.Srbija pipemidinska kiselina .09.Velika Britanija piperacilin .5din 8608807100620 515-04-2607/03 28.Bosna i Hercegovina minoksidil .DigitSoft. tvrda. . posle jela.5mg+1..Slovenija retinol.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni (R) 1132320 kapsula. 3x10 kom Cena 198.j.7mg+2mg+6mcg+20mg+ 0. kada se radi o nedostatku apetita.abecedni spisak registrovanih lekova 343 PIKOVIT® FORTE .KRKA.12. TOVARNA ZDRAVIL. blister. nakon nanošenja rastvora oprati ruke.4mg+10mg+15mg. bočica. maks. najviše 2mL 2% rastvora dnevno.12. D. 2%. . piridoksin.A11BA. riboflavin. cijanokobalamin. treba uzimati 2 meseca. askorbinska kiselina.2002 Cena (R) 0021684 rastvor za injekciju. 24g dnevno. 1x4g 3/2-10-7413/1 25. Paralelni lekovi: Palin®.01. 1x2g www.01. j01ca penicilini širokog spektra (R) 0021683 rastvor za injekciju. u težim infekcijama 200-300mg/kg.BOSNALIJEK D. blister. 1x60mL Cena 3870010005336 82/2007/12 11.01. PIPEGAL® .D11AX01 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11aX ostali dermatološki preparati Cena (R) 7159225 rastvor za kožu.11.D. 2x10 kom Cena 147.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: 100-200mg/kg. 1x60mL 3870010002076 81/2007/12 11. . kalcijum-pantotenat. bočica. tiamin.Srbija pipemidinska kiselina . 2g.J01CA12 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU P Cena 3/2-10-7413 25.GALENIKA AD . 200mg.nr .D.ZORKA PHARMA A. 200mg. Paralelni lekovi: Palin®.2007 doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: deca starija od 7 godina 1 tabl. VITAMINI a11Ba multivitamini (BR) 1052110 obložena tableta.co. bočica.2007 doziranje: androgeno uzrokovana alopecija: kod muškaraca starosti od 18-65 godina.WYETH PHARMACEUTICALS . rastvor. tvrda. 5%. dnevno podeljeno u više doza. a u slučaju drugih tegoba 2-3 puta godišnje po mesec dana.

po postizanju željenog efekta terapiju nastaviti oralno. maks. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. se mogu uzimati pre. Tritace® PIRAMIL® . blister. blister. ramitens®. po potrebi povećavati do 20g dnevno.07. 10mg.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073152 rastvor za injekciju.Grčka piracetam .C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. www.25mg.25mg/dan.07. maks. 10mg/dan.2003 Cena (R) 1073150 tableta. 4x7 kom Cena 9002260013968 1153/2006/12 07.5-5mg/dan. blister. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. monokomponentni (R) 1103073 tableta. monokomponentni Cena (R) 1103071 tableta. 2. 800mg.DigitSoft.2003 Cena (R) 1073151 film tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. 4x7 kom 8600097405430 1908/2006/12 20. 10mg/dan. doza se može povećati.5mg/dan. ampula. 10mg dnevno.10. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. ramipril.5mg/dan. posle 2-3 nedelje. 1.2003 doziranje: neuroprotektiv. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. . monokomponentni (R) 1103070 tableta. maks. doza se može povećati.Srbija ramipril .2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. corpril.nr . Paralelni lekovi: ampril®. početna doza je 2 puta po 2. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.25mg/dan.25mg/dan.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). Paralelni lekovi: ampril®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. Prilinda®.5-5mg/dan.344 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-217-2 31. parenteralno odrasli 3g dnevno. 1g. tabl. 10mg dnevno.07.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.C09AA05 PIRACETAM . 10mg dnevno.LEK S. Tritace® PIRAMIL® . ne smeju se žvakati.HEMOFARM AD . Prilinda®. 7x4 kom Cena 9002260013937 1150/2006/12 07.A. (dnevne doze od 2. ramipril.07. 4x7 kom 8600097405447 1864/2006/12 18.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. strip.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. blister.10. početna doza je 2 puta po 2. maks.5mg.NOVARTIS (BANGLADESH) LTD .25mg/dan.Poljska ramipril . doza održavanja 2 puta po 2. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. doza održavanja 2 puta po 2. se mogu uzimati pre. ramitens®. tokom ili posle obroka sa čašom vode. posle 2-3 nedelje. tokom ili posle obroka sa čašom vode. 6x10 kom 515-04-217/03 31.co.25mg/dan. 5mg. tabl. 3x10 kom 515-04-217-1 31. corpril.2006 Cena (R) 1103072 tableta. (dnevne doze od 2. maks. doza se može povećati.FARAN LABORATORIES .07. blister. posle 2-3 nedelje.Bangladeš ramipril . 400mg. ne smeju se žvakati. 12x5mL LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.25mg/dan. Paralelni lekovi: oikamid PIRAMIL® . adjuvans u lečenju miokloničkih konvulzija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg.

A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 28.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031260 koncentrat za rastvor za infuziju. Platidiam 10. 50mg. ovarijuma. Tritace® PIRIDOKSIN . PLATIDIAM 10 . 1x100mL Cena 1418din 8590027301065 670/2006/12 18.abecedni spisak registrovanih lekova 345 po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). Paralelni lekovi: Bedoxin®.Češka cisplatin . poslednju dnevnu dozu uzeti pre 16 časova.8 din (R) 1085350 tableta.5mg/dan. blister.10. terapija neurotoksičnosti izazvane izoniazidom: 3 puta po 50mg. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. maks. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. 1x20mL 8606007080148 P Cena 3/2-10-5096 05. kombinovana terapija tumora testisa. Paralelni lekovi: cisplatin. 10mg/20mL. ovarijuma. početna doza je 2 puta po 2.co.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora.N04BB01 ANTIPARKINSONICI N04BB derivati adamantana (SZ) 0085353 rastvor za infuziju. corpril.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. 100mg. 10x20mL Cena 3091.Nemačka amantadin . bočica. 10mg. ramipril. 20mg.S. ne smeju se žvakati.LACHEMA A.1din 515-04-59/04 07.06. .2004 Cena 552. kombinovana terapija tumora testisa. boca. KGaA . sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza.1din (8590027301058) 671/2006/12 18. tokom ili posle obroka sa čašom vode.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: ampril®. Platidiam 50. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.nr . povećavati nedeljno do doze održavanja 2 puta po 100-300mg. tumora regiona glave i vrata. tumora regiona glave i vrata.) maks. profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno. . Platigal.D. 200mg.06. Platinex PLATIDIAM 50 .PLIVA . tabl.PLIVA . 10x500mL Cena 15591.2004 doziranje: Parkinsonova bolest.05. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. Prilinda®.DigitSoft. parenteralno 1-3 puta dnevno 200mg (500mL inf. ekstrapiramidalni simptomi: oralno početno 100mg.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031261 koncentrat za rastvor za infuziju.Češka cisplatin . doza održavanja 2 puta po 2. .LACHEMA A. blister.9din (R) 1051721 tableta. 10mg/dan.S. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. 2x15 kom 515-04-61/04 07.05. profilaksa piridoksin zavisnih konvulzija: kod dece 2-100mg.Srbija cisplatin . 2x10 kom 8600064112354 3/2-10-5386 26. boca od tamnog stakla.07. se mogu uzimati pre.5-5mg/dan. Paralelni lekovi: cisplatin. bočica od tamnog stakla. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. Platinex PLATIGAL . brzinom 55 kapi/min.2002 www.2002 doziranje: oralno odrasli deficit vitamina B6 3 puta po 20-50mg. vitamin B6 PK-MERZ .ZDRAVLJE A. ramitens®. (dnevne doze od 2.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.Merz Pharma Gmbh & Co.Srbija piridoksin . premenstrualni sindrom: 50-100mg dnevno. Platigal.

1x100mL Cena 8606007080155 3/2-10-5094 05.nr . Paralelni lekovi: zyllt® PLENDIL . 50mg.5mg.06. plastična bočica. isključujući heparin Cena 3636.03. 1x100mL 3/2-3086 17.O.7din 515-04-251/03 05. akutni koronarni sindrom: jednom dnevno 75mg. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.2004 Cena 142.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402820 film tableta. Platidiam 50. 10mg. bočica.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. Platigal PLAVIX® . Paralelni lekovi: cisplatin. 2.co.Hrvatska klotrimazol .2000 (R) 1402821 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Platinex PLATINEX . 5mg. maks. 1x20mL 515-04-251/03-1 05.B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.03. tuba. 1x30 kom Cena 03-7343/96 10.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na kožI. Paralelni lekovi: antifungol®.BRISTOL-MYERS SQUIBB . hiper tenzija: 2 puta po 20-40mg dnevno. plastična bočica. Kansen. . canesten®.2000 Cena (R) 1402822 film tableta. 300mg dnevno. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. bočica. bočica. po potrebi se doza povećava do 30mg dnevno.7din 3/2-10-3085 17.DigitSoft. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard.34 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju. blister.3din (R) 1068220 film tableta. 50mg.ASTRA ZENECA UK LIMITED . bočica. 1x30 kom 03-7342/96 10. 1%.Francuska klopidogrel . Platidiam 50.O. 10mg/20mL. Mycoril® www.03.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. 1x20g P ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 153. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. Felodipin STada® 5mg retard PLIMYCOL . 2x14 kom 3582910004172 515-04-2552/04 24. Platidiam 10.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .06.USA cisplatin .2004 doziranje: prevencija ishemijskih događaja.2002 Cena 1333.07.03.03. karcinomi glave i vrata. Paralelni lekovi: cisplatin. 1%. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. Platidiam 10.PLIVA HRVATSKA D. 120mg dnevno.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031230 rastvor za injekciju.7din (SZ) 0031231 rastvor za injekciju.08.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157160 krem. 75mg. 1x20mL Cena 521. 1x30 kom 03-7344/96 10. maks.7din (R) 4157161 rastvor za kožu.2000 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 20mg dnevno.Velika Britanija felodipin . karcinomi glave i vrata. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. blister.

12.2004 doziranje: profilaksa hipovitaminoze A i rahitisa: deca profilaksa 3-6 kapi dnevno. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166111 rastvor za injekciju.O. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI P Cena 367. 200mg. pneumoniae) .1din (R) 2052030 oralne kapi. revakcinacija po potrebi.J07AL01 VAKCINE j07aL vakcine protiv pneumokoka (Z) 0011856 rastvor za injekciju. 1mL = 35 kapi. blister.A11EA.abecedni spisak registrovanih lekova PLIMYCOL . VAKCINE I SERUME “TORLAK” .m.HEMOFARM AD .5din 515-04-251/03-2 05.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče jednu vaginalnu tabletu tokom 3 dana. 6x1mL M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166110 rastvor za injekciju. 6x1mL 8605001700793 Cena 355.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. 6000i.Srbija tiamin. holekalciferol . bočica.O.A11CB. terapija 15-25 kapi dnevno.Srbija bakterijski antigeni . polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S. 1x10mL Cena 515-03-259/03 05. 300miliona/mL. Paralelni lekovi: B-complex POLYFLAMIN FORTE .INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. 3 kom 34 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Cena 189.5mL.5mL Cena 746. piridoksin. riboflavin. Mycoril® PLIVIT AD3 ..03.G01AF02 g01aF derivati imidazola (R) 6137133 vaginalna tableta.Francuska vakcina protiv pneumokoka./mL+3000i. canesten® 3. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.SANOFI PASTEUR S.j.5mL vakcine. 1x0. nikotinamid. rastvor..nr . 3x10 kom Cena 45. VAKCINE I SERUME “TORLAK” ..9din 515-04-3940/03 03.2004 doziranje: adneksitis. Paralelni lekovi: vitamin a+d PNEUMO 23 . . lečenje 2-3 dražeje dnevno.M01AX.O.2002 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine primarna vakcinacija 0. deca profilaksa 1 dražeja dnevno.O. lečenje 3-4 dražeje dnevno. uretritis. cijanokobalamin..Hrvatska retinol.DigitSoft. .PLIVA HRVATSKA D. Kansen.PLIVA HRVATSKA D.001mg+2mg. najranije 5 godina od primarne vakcinacije.Srbija bakterijski antigeni . 5mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.2007 doziranje: profilaksa i terapija hipovitaminoza: odrasli profilaksa 1-2 dražeje dnevno. canesten® 1.co. VITAMINI a11cB vitamini a i d u kombinaciji 82.02.Hrvatska klotrimazol .8din 8600097011488 2525/2007/12 22.02.c. odrasli profilaksa 5-10 kapi dnevno.9din 3/2-10-8000 24. ampula.10. .8din 515-04-3935/03 03. 800miliona/mL. Paralelni lekovi: Polyflamin mite POLYFLAMIN MITE . ili s.j.03. ampula. POLIVIT B .2004 www. terapija 815 kapi dnevno. kalcijum-pantotenat. paba . VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052222 film tableta.A./mL. 25mcg/0. napunjen injekcioni špric. u razmacima 2.M01AX. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama). Paralelni lekovi: antifungol®.

D.m. uretritis.5din 5997001313022 515-04-276/03 30. PORTALAK® . meka.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156150 rastvor za kožu. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 60mL sirupa u početku. 10%.2006 98.2002 doziranje: prevencija i lečenje vaginalnih infekcija: 1 vaginalna kaps.Mađarska levonorgestrel . tokom 12 dana.2006 1791. 1x6 kom Cena 284. se uzima 12 sati posle prve).5%.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi Cena 637.Srbija povidon-jod .3din 3/2-10-9117 10. 1x500mL 3850343033299 1609/2007/12 06.5%.DigitSoft. 1x50mL Cena 60.06. 10%.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA P r02aa antiseptici (BR) 4120155 rastvor za ispiranje usta. kontejner plastični.+35000i.co. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i. kontejner plastični.06.5%.06.j.j. deca od 1-6 godina 5mL dnevno. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL. boca.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. .7din (R) 3127050 sirup. 100000i. polimiksin b .7g/100mL. maks. 3 dana. blister. kontejner plastični.2din 05. Paralelni lekovi: Mirena® POVIDON JOD .75mg.2006 186. 1x5000mL 8600097001380 763/2006/12 179.2006 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. u razmacima 2. neomicin.4din 8600097001434 764/2006/12 05.06.5din 05. 1x5000mL 8600097001410 768/2006/12 Cena (BR) 4156153 rastvor za kožu. 1x2 kom Cena 328.c.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (R) 1135250 tableta.nr . 8.2003 doziranje: zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) u toku 72 sata (druga tabl.BELUPO.2007 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.06. 7. . zatim 5mL dnevno. Paralelni lekovi: Lactulose-MIP POSTINOR® 2 .j. deca od7-14 godina 10-15mL dnevno.D.Hrvatska laktuloza .12.Srbija povidon-jod .9din 05. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.D. 0.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137311 vaginalna kapsula. uveče. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 66.Francuska nistatin..+35000i.2006 www.34 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: adneksitis. zatim 5-15mL sirupa. ili s.06. .7din 05. 1x100mL 8600097001397 760/2006/12 Cena (BR) 4156154 rastvor za kožu. 1x500mL 8600097001403 767/2006/12 Cena (BR) 4156152 pena za kožu. 7.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. kontejner plastični.08.GEDEON RICHTER LTD .LABORATORIE INNOTHERA . kontejner plastični.2006 1863. 1x500mL Cena 8600097001373 762/2006/12 Cena (BR) 4156151 pena za kožu. Paralelni lekovi: Polyflamin forte POLYGYNAX .6din 02.06. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama). 10%. kontejner plastični. blister.INNOTECH INTERNATIONAL .

1%. uveče pre spavanja.Srbija povidon-jod .12.8din (BR) 6137100 vagitorija. blister. 1x5000mL Cena 1791.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: aNTIsept d.Srbija povidon-jod .R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA r02aa antiseptici (BR) 4156461 rastvor za kožu.JUGOREMEDIJA .co.06.Srbija povidon-jod . 1x40g Cena 139din 8600097001427 765/2006/12 05. bočica.2003 Cena 90. Betadine® POVIDON JOD .2006 doziranje: 1 vaginalna tabl.12.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici Cena 179. 10%. 14 dana (uključujući i dane menstruacije).12. bočica. 2x7 kom Cena 179. 1x100mL Cena 98.6din 8608811006581 515-04-2347-2 29.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137107 vagitorija. kanister. 200mg. 10%. strip. tuba.2003 doziranje: 1 vaginalna tabl. 2x7 kom 8600097001441 766/2006/12 05. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .D08AG02 d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156460 mast. 10%.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.12.12.5%.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 34 4156155 mast.06. mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.Srbija povidon-jod .02. tuba.2003 doziranje: mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. 7.2004 P www. 1x100mL Cena 73. 14 dana uključujući i dane menstruacije.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156301 rastvor za kožu.2003 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog Paralelni lekovi: aNTIsept d.Srbija povidon-jod .5din 515-04-2347/03 29.D. POVIDON JOD . 10%. uveče pre spavanja. 1x100mL 8608811006598 515-04-2347-3 29.3din 8608811006574 515-04-2347-1 29. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .DigitSoft. Betadine® POVIDON JOD .1din (R) 4156463 rastvor za kožu.2006 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.Srbija povidon-jod .JUGOREMEDIJA . 200mg.5din 515-04-3998/03 03. . nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.JUGOREMEDIJA .D. bočica.2003 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. .JUGOREMEDIJA .8din 8608811006611 515-04-2347-4 29.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156462 rastvor za kožu.nr . 1x20g 8608811006604 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Cena 99.

FARMAKOS DD .2003 doziranje: individualno. 10%.02.D. lio-ampula sa rastvaračem.5din (R) 1047556 tableta. Paralelni lekovi: aNTIsept d.12. kolagenoze): početna doza 10-20mg. blister. maligne i reumatske bolesti.Francuska trimetazidin .Srbija prednizon .1din 3/2-10-4645 29.V.G03GA01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (Z) 0044142 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1500i. Pronison® P PREDUCTAL MR . oka. blister.PRIZREN ..j. blister. 60mg dnevno./mL. uzima se ujutro posle doručka. krvi. alergijske. boca. plastična fiola. oka.2003 doziranje: individualno.6din 515-04-3999/03 03.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047555 tableta. 3x1mL 8600103419390 Cena 1020. pluća. (Z) 0044143 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2003 Cena 150. zavisno od indikacije (bolesti kože.co. kolagenoze): početna doza 10-20mg. 60mg dnevno.07. maligne i reumatske bolesti. blister. 2x30 kom Cena 1011din 515-04-1848/04 23. 5mg. 5000i. maks. Paralelni lekovi: Prednison.C01EB15 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01eB ostali lekovi u terapiji bolesti srca (R) 1109120 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem./amp.j. PREGNYL® .08.2din 1576/2006/12 05. uzima se ujutro posle doručka.Bosna i Hercegovina prednizon . Paralelni lekovi: Prednison. lio-ampula sa rastvaračem.Holandija horionski gonadotropin .07.j. 1x100mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 98.2004 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. krvi. gastrointestinalne. 60mg dnevno. maks.2002 Cena 537. pluća. .Srbija prednizon . alergijske.09. endokrine.DigitSoft. 3x5000 i.JUGOREMEDIJA A. alergijske. pluća.2006 www. kolagenoze): početna doza 10-20mg.nr . maks. Paralelni lekovi: Prednizon. endokrine. Pronison® PREDNIZON . 5mg.D. Betadine® PREDNISON .350 (BR) 4156302 rastvor za kožu. gastrointestinalne. endokrine.12. zavisno od indikacije (bolesti kože. 1x20 kom Cena 54. 35mg. uzima se ujutro posle doručka.BOSNALIJEK D.N.6din 8608805100332 515-04-303/03 03. krvi. ORGANON .H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 51din (R) 1047511 tableta. maligne i reumatske bolesti. gastrointestinalne. Pronison® PREDNIZON . 2x10 kom 8608811002330 515-04-2081/03 23. 20mg.LES LABORATOIRES SERVIER .2003 doziranje: individualno.2004 doziranje: profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris: 2 puta po 35mg (ujutro i uveče). 2x10 kom Cena 54. zavisno od indikacije (bolesti kože. oka. ZRENJANIN ..H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047551 tableta. 1x10 kom 3870010004605 515-04-241/03 30.6din 8608811002323 515-04-2080/03 23.11. 5mg.

11. priprema folikula za ovulaciju.1din 8600097011341 2541/2007/12 22. blister. napunjen injekcioni špric. 1x3g Cena 2016. 10mg. fiola. Paralelni lekovi: claritine®. 1x10 kom Cena 123din 8600097011969 3/2-10-4029 29. blister.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 1mg/mL. kriptorhizam koji nije uzrokovan anatomskom opstrukcijom: uobičajeno kod stimulacoje ovulacije 5000-10000i.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058280 šumeća tableta.01. aritmije: 5mg sporo i. kod žena: stimulacija ovulacije.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. 5x5mL Cena 223.2007 Cena 70. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. Flonidan®. Paralelni lekovi: corvitol® 100. zakasneli puber tet zbog insuficijencije pituitarnih gonadotropina.1din (R) 1107496 film tableta. 100mg.5mg/3g. Lorano. 2 puta po 50mg dnevno (oralno).2002 Cena 167din (R) 3058282 sirup. corvitol® 50.2002 Cena 120. blister. selektivni (R) 0107497 rastvor za injekciju. tireotoksikoza 4 puta po 50mg (oralno). hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). nesezonski hronični idiopatski rinitis.2007 Cena 180. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najviše 15mg (parenteralno).v. 50mg. 1x10 kom 8600097011983 3/2-10-4032 29. Prostin® e2 PRESOLOL . zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). šumeće tablete se rastvaraju u čaši vode pre upotrebe. 4x14mg 515-04-4761/03 24. insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa.Srbija metoprolol . po potrebi primeniti još jednu aplikaciju. 24 sata posle primene zadnje doze menotrofina PREPIDIL® .05.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2.j.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno.10. ampula.nr .6din (R) 1107750 film tableta. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg (oralno).PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. 3x10 kom 8600097010436 2526/2007/12 22.5mL) gela. alergijski konjunktivitis. blister. Loratadin P www.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 4143125 endocervikalni gel. ne preporučuje se upotreba duže od 2 dana.co.. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.10.. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika.11.HEMOFARM AD .abecedni spisak registrovanih lekova 351 doziranje: individualno.v. 0. angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno). bočica od tamnog stakla.Srbija loratadin .DigitSoft.4din (R) 1958281 tableta.HEMOFARM AD .2004 Cena 130din (R) 1107751 film tableta. Paralelni lekovi: Propess. 2x14mg 515-04-4762/03 24. 10mg. 5mg/5mL. 50mg. 1x120mL 8600097011976 3/2-10-4033 29. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg.11. kod muškaraca: hipogonadotropni hipogonadizam. Metoprolol STada® 200mg retard PRESSING® .3din 8606007411133 72/2007/12 11.05.Belgija dinoproston .

2007 www. postepeno se može povećavati do 2.6din (R) 1103861 tableta.5mg/dan. doza održavanja 2. doza održavanja se određuje individualno. 2. 5mg.GALENIKA AD . doza održavanja 1mg/dan.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).11.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza 1-1.25mg/dan.2002 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.5-5mg/dan.GALENIKA AD . PRILAZID® . hidrohlortiazid .352 abecedni spisak registrovanih lekova PREXANIL® .9din 8606100722044 3/2-10-10002 12.11. zobox® PRILAZID® PLUS .LES LABORATOIRES SERVIER . Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus. monokomponentni (R) 1103570 tableta. fiola. blister. 1mg. blister. a zatim 4mg dnevno.4din (R) 1103704 film tableta.C09AA02 c09aa inhibitori ace. ujutru. 1x30 kom 8606100722075 130/2006/12 06. doza 8mg/dan.5mg/dan (ili manje). doza održavanja je najčešće 4mg/dan. blister. pred spavanje.10.5mg. monokomponentni (R) 1103700 tableta. monokomponentni Cena 1767.co. pred spavanje. 0. početna doza iznosi 0.Srbija enalapril .5mg/dan.5mg.Francuska perindopril . 5mg+12. fiola. najbolje uveče.11.nr . maks.DigitSoft. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 0. a zatim 4mg dnevno. zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. maks. najčešće 1 tabl.2003 Cena 249din (R) 1103701 film tableta. 1x30 kom 8608808104894 515-04-1922/03 02.4din 8608808105310 910/2007/12 03.05. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. fiola. na dan.Francuska perindopril . u isto vreme. 2x10 kom 8600097401050 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 67din 2521/2007/12 22. doza održavanja se određuje individualno. bolesnici sa cirozom jetre. najbolje uveče. doza 5mg/dan. fiola. 8mg.5-1. 4mg. doza 8mg/dan.5mg/dan. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. blister.11.Srbija cilazapril.2003 Cena 622. Inhibace®.12. 1x30 kom Cena 804.25mg/dan.Srbija cilazapril . 1x1 kom Cena 883. hronična insuficijencija srca početna doza 0.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.1din 8608808104887 515-04-1921/03 02.02. 1x30 kom Cena 134. 1x30 kom 8608808104870 515-04-1924/03 02. stare osobe: hipertenzija početna doza 0. doza održavanja je najčešće 4mg/dan.5mg.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. monokomponentni (R) 1103860 tableta.LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE . maks. Paralelni lekovi: cilazapril.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401400 film tableta.7din (R) 1103702 film tableta. ujutru.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan. 3x10 kom 8608808104900 515-04-1923/03 02. 5mg.2003 Cena 459. Inhibace Plus® PRILENAP .HEMOFARM AD . PREXANIL® .

HEMOFARM AD . doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. doza održavanja 2 puta po 2. (dnevne doze od 2.5mg/tabl. tabl.7din 342/2007/12 23. enatens® PRILENAP® H . tokom ili posle obroka sa čašom vode. 10mg dnevno. enap® . 10mg/dan.01. hidrohlortiazid . maks. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. ramitens®.H. po potrebi 2 tabl.).55mg/dan.2007 Cena 345/2007/12 23. 40mg/dan. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. 10mg+12.co. početna doza je 2 puta po 2.25mg/dan.5mg. enap®. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. enalapril Lek®. uveče. Piramil®.01. blister.5mg/dan. 10mg+25mg. se mogu uzimati pre. blister.8din 9002260013944 1151/2006/12 07. dnevno.1din (R) 1103072 tableta. enap® . 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 165.H. blister. blister. Paralelni lekovi: ampril®. pre spavanja.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).9din 8600097400114 62/2007/12 11. 2 tabl. enalapril 20 mg. po potrebi.07.HEMOFARM AD .Srbija ramipril .2007 Cena 343/2007/12 23.5mg.Srbija enalapril. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 4x7 kom 9002260013951 1152/2006/12 07. 2. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.7din (R) 1103572 tableta. doza se može povećati. Tritace® P www. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 2x10 kom 8600097401357 (R) 1401501 tableta.HL. 20mg. hidrohlortiazid .5mg/dan. blister.nr . 2x10 kom 8600097400121 63/2007/12 11.Srbija enalapril.C09AA05 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401500 tableta.5mg. dnevno. Prilenap® HL PRILENAP® HL . posle 2-3 nedelje. 1 tabl. enap® .2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). enalapril HcT. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. Prilenap® H PRILINDA® .2007 Cena 242. enap® .25mg/dan. ramipril.01. 2x10 kom Cena 163.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).HEMOFARM AD . 10mg+12. enalapril 10 mg.01.07.01.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 170. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. (enalapril 10mg sa hidrohlortiazid om 12. blister.01. 2x10 kom 8600097401340 (R) 1401503 tableta. blister.DigitSoft.5din 344/2007/12 23. 10mg+25mg. 5mg. enalapril. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. enalapril HcT. monokomponentni (R) 1103071 tableta. najčešće 1 tabl.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.HL. 4x7 kom Cena 486. ne smeju se žvakati. maks.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 353 1103571 tableta.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401502 tableta.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. corpril. 10mg. maks.2006 Cena 675. blister.

rubeole i parotitisa) .7din 8608808101770 60/2005/12 09.5din CCID50. kostiju i zglobova. liobočica sa rastvaračem u ampuli.GALENIKA AD .v. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. (3log CCID50+3. dana ciklusa.11. ukoliko je potrebno.G03DC02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena (R) 1048431 tableta.m.05. endometrioza: 10-25mg dnevno od 5.2din 8606007082135 1097/2007/12 23. inf.co. 3log CCID50+3. rubeole i parotitisa) . septikemija i endokarditis izazvani osetljivim mikroorganizmima: odrasli 500mg-1000mg na 6-12 sati. epididimitis). jedanput dnevno. 2x7 kom Cena 73. liobočica sa rastvaračem u ampuli.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011866 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. selektivni (R) 1107170 tableta. karcinom dojke: 40-60mg dnevno.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. Paralelni lekovi: atenolol.Srbija cefazolin .2005 doziranje: arterijska hipertenzija. cefazolin-MIP.2003 P www.PHARMASWISS D. kože i mekih tkiva. 50x1g Cena 7295.7log CCID50+3log CCID50)/0.7log CCID50+3log Cena 837. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca. jedanput dnevno.. Panapres PRIORIX™ . genitalne infekcije (npr. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes.GLAXOSMITHKLINE UK . cefazolin-BcPP. jedanput dnevno.5mL duboko s. Ukoliko je potrebno.2007 doziranje: infekcije respiratornog.5mL Cena 8606103683090 2341/2006/12 13. PRINORM .SCHERING AG . 100x0. inj. doza je 0.12.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. tokom 10 dana.3din 8600103492102 1569/2006/12 05. . doza se može povećati na 200mg dnevno. 5mg. angina pektoris: početna doza je 50mg.Srbija atenolol .O.J01DB04 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.m. 1g. ili i. 1. blister.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. Paralelni lekovi: cefazolin.09. 1x0.5mL.Velika Britanija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila.09. (3-5 minuta) ili i.-26. lek se daje u obliku i.Belgija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. deca koja ranije nisu vakcinisana.DigitSoft. maks.c. inj. maks. Paralelni lekovi: Trimovax PRIORIX™ . dana ciklusa. urinarnog. deca starija od 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno 3-4 jednake doze.A. Ukoliko je potrebno. bočica.2006 doziranje: menoragija: 10-15mg dnevno podeljeno u više doza.354 PRIMACEPH® .Nemačka noretisteron .5mL 515-04-2704/03 05. doza se može povećati na 100mg.nr . a zatim se povećava na 100mg. jedanput dnevno. spore i.2006 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja. revakcinacija u 12 godini. profilaksa 10mg dnevno od 19. 100mg/kg dnevno. galecef® PRIMOLUT®-NOR-5 . prostatitis.v. 1x20 kom Cena 216. . I generacija (Z) 0321030 prašak za rastvor za injekciju. aritmije i infarkt miokarda: početna doza je 50mg. bilijarnog trakta.O. 2. bočica staklena. 100mg. 6g (izuzetno 12g) dnevno.

12. hidrohlortiazid .Makedonija nafazolin. 3log CCID50+3.2002 doziranje: lokalna terapija unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida: supozitorije 2 puta dnevno: ujutro i uveče.5mL duboko s. 5x10 kom 8605000800227 2505/2007/12 19.Srbija propafenon .O. rektalni krem se stavlja 1-2 puta dnevno.O.2003 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja. 2.03.12.Srbija hidroksiprogesteron .5%.2003 doziranje: alergijski konjunktivitis: 1-2 kapi na svaka 3-4 sata ukapavati u konjunktivalnu kesu.03%+1. Paralelni lekovi: Micardis® Plus Cena 515-04-3541-1 25. tuba.2003 Cena 515-04-3541/03 25.Velika Britanija telmisartan. ili i.C05AX. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca. maks.10.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401050 tableta.2006 www. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes.GALENIKA AD . rastvor. liobočica sa rastvaračem u špricu.G03DA03 P POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03da derivati pregnena (R) 0048468 rastvor za injekciju. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno. 4x7 kom 8606007910346 (R) 1401051 tableta. posle jela. 0. 40mg+12. revakcinacija u 12 godini.6din 5310001004194 515-04-1208/03 30.12. 150mg. Propafen® PROGESTERON DEPO .7din 3/2-10-10523 26. 400mg+40mg.c. deca koja ranije nisu vakcinisana. 900mg dnevno. 2x5 kom Cena 3/2-10-10523/1 26.2002 226.5mL Cena 515-04-2704-1 05.3din 8605000800234 2510/2007/12 19.5mg.m. 5x1mL 8608808101893 Cena 402. Sadržaj tube je dovoljan za 20-30 aplikacija.1din (R) 1101421 film tableta.ALKALOID AD . Paralelni lekovi: Propafenon alkaloid®. bočica. 5%+2%.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . Paralelni lekovi: Trimovax PRITORPLUS™ . doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. borna kiselina . ukoliko je potrebno. jednom dnevno. blister. dnevno. 80mg+12.co.S01GA51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (BR) 7091090 kapi za oči. 300mg.7log CCID50+3log CCID50. PROCULIN® .07. blister.GLAXOSMITHKLINE UK . ampula.2003 PROCTO-GLYVENOL . lidokain . blister. blister.9din (BR) 5108103 supozitorija. . uvek posle pražnjenja creva.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 355 0011867 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.12. 4x7 kom 8606007910339 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.DigitSoft.nr .11. VAZOPROTEKTIVI c05aX ostala lokalna antihemoroidalna sredstva (BR) 4108102 krem. 5x10 kom Cena 468. 1x10mL Cena 89. PROFENAN® . 1. grupa I c (R) 1101420 film tableta. posle smirenja tegoba (svraba i bola). doza je 0.SLAVIAMED D.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.2din 247/2006/12 03.Švajcarska tribenozid.5mg. 1x0. 1x30g Cena 217.2007 Cena 260.10.2007 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. 7-14 dana. aluminijumska folija. 250mg/mL..

blister. maligne i reumatske bolesti. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min.2003  (SZR)1014252 kapsula.. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). tvrda.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047632 tableta. kontinuirano. Sporanox PRONISON® . doze su individualne.DigitSoft.v. odrasli i deca najčešća početna oralna doza je 0.2din 5390332171130 515-04-1072-1 30.1-0. ukoliko se lek ne moze primeniti oralno daje se doza od 0. 0. Paralelni lekovi: Funit. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno.A. krvi. PROGRAF® .Makedonija propafenon .05mg/kg/dan u i.12. Propafen® P www. 3 nedelje (keratitis fungalis). alergijske.Irska takrolimus .LICONSA S. endokrine. 1x40 kom Cena 383.2003  (SZR)1014251 kapsula. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). oka. tvrda. 150mg. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno. . inf. odnosno 250mg.06. 3-6 meseci (onihomikoze). Prednizon PROPAFENON ALKALOID® . 20mg. posle transplantacije za sprečavanje odbacivanja organa. zavisno od indikacije (bolesti kože. gastrointestinalne. pluća.L04AA05 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014250 kapsula.08.2005 Cena 3091. 3x10 kom Cena 2677.12. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf..2005 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. posle jela. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. u trajanju od 24 sata. preteći pobačaj: 125-250mg 1 puta nedeljno prvih 16 nedelja trudnoće (pošto je prethodno zaustavljeno krvarenje).2005 Cena 1571.12. 1mg.0mg/kg telesne mase polako i. Paralelni lekovi: Profenan®. 30 dana (Tinea pedis. inj. Kanazol.5din (R) 1327481 kapsula.3din 3/2-10-9345 25. ampula.1din (Z) 1101461 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Prednison.Španija itrakonazol . 35mg.ASTELLAS IRELAND CO. kolagenoze): početna doza 10-20mg. bočica. 100mg.ALKALOID AD .2din (R) 1327482 kapsula. grupa I c (R) 1101460 film tableta.6din 5390332171123 515-04-1072/03 30. parenteralno 0. Tinea cruris). maks. maks. blister.35 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: supstituciona terapija: jednom mesečno (18-og ili 20-og dana ciklusa) po 125mg.2002 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. 6x10 kom Cena 13526. 2x7 kom 8595026483705 655/2005/12 30. 100mg. 4x7 kom 8595026483729 656/2005/12 30. podeljeno u 2 doze (ujutro i uveče.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327480 kapsula. blister. 900mg dnevno. kod specifičnih populacija doza se koriguje zavisno od stanja pacijenta. uzima se ujutro posle doručka. 1x4 kom Cena 470.Srbija prednizon . 60mg dnevno. 100mg. dnevna doza je do 560mg.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.5din 8608808105303 1533/2007/12 23. PROKANAZOL® . 3x10 kom Cena 32871. blister. LTD. 5mg. blister.5din 8595026483712 654/2005/12 30. 2x10 kom Cena 150.12.06.GALENIKA AD .v. 10x10mL 3/2-10-9344 25.2002 Cena 461.2005 doziranje: po uputstvu lekara. tvrda.12.nr . tvrda.co.2din 5390332171116 274/2005/12 04.3mg/kg/dan. blister. u zavisnosti od transplantiranog organa. u toku 3-6 min. blister.2007 doziranje: individualno. .5mg. tvrda. tvrda. 4-8 nedelja (Tinea capitis).07.5-1.

co. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. blister. 10x50mL Cena 8606010925139 2543/2007/12 22.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. maks.06.2din 8606010925115 2530/2007/12 22. bočica. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.v.3din (R) 6143100 vagitorija. .10. anksioznost. 40mg. parenteralno 0.C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora. Propafenon alkaloid® PROPESS . 10mg/mL. maks. bočica.Srbija propafenon .. po potrebi moče se primeniti 180-240mg/dan u podeljenim dozama. bočica.. inj.. 5x10 kom Cena 77din 8608808105150 1532/2007/12 23. migrena i esencijalni tremor: početna doza 2-3 puta po 40mg/dan. 10mg/mL. u periodu do 3 dana.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2. 1x50mL Cena 767. Prostin® e2 PROPOFOL 1% FRESENIUS . do 320mg dnevno (odrasli).5-1mg/kg/dan. 10mg/mL. deca hiper tenzija i srčane aritmije: početna oralna doza je 0. 900mg dnevno.10.abecedni spisak registrovanih lekova 35 PROPAFEN® .5mg/kg. doza održavanja 80-160mg/dan.1din 8608807100453 775/2006/12 05. Paralelni lekovi: diprivan®.2007  (SZ) 0080421 emulzija za injekciju/infuziju.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. blister. neselektivni (R) 1107183 tableta.10. 10x10mL Cena 155. sedacija odraslih na intezivnoj nezi: 1-4mg/kg/sat i.Austrija propofol . 1x1 kom 515-04-4826/03 14.09..2006 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. 35mg/10mL. kesica.5mg/kg i. doza održavanja 160-320mg/ dan. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. 10mg. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. 5x20mL Cena 1597.5-1.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza 2 puta po 80mg/dan.10. aritmije. tireotoksikoza.2007  (SZ) 0080422 emulzija za injekciju/infuziju. inf. Paralelni lekovi: Profenan®. blister.0mg/kg telesne mase polako i. Paralelni lekovi: Prepidil®. ampula.nr .3din (R) 1101131 film tableta. 5x10 kom 8608807100477 776/2006/12 05. recofol® PROPRANOLOL .2din 8606010925160 2553/2007/12 22. deca preko 3 godine 2. angina pektoris: početnadoza2-3putapo40mg/danoralno.06. A a doza održavanja je 2-3mg/kg/dan (podeljeno u više pojedinačnih doza). dnevna doza je do 560mg. profilaksa posle infarkta: 160mg/dan oralno (u početku podeljeno na 4 doze.1din (R) 1101130 film tableta. 10x100mL Cena 8606010925153 2555/2007/12 22.dozaodržavanja120-240mg/dan. kasnije na dve). opstruktivna kardiomiopatija: 10-40mg 3-4 puta dnevno oralno.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini Cena 7352.Srbija propranolol .2006 Cena 468. grupa I c (Z) 0101132 rastvor za injekciju.v.2006 Cena 260.10. posle jela.07. 300mg.CONTROLLED THERPAPEUTICS (SCOTLAND) LTD .N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080420 emulzija za injekciju/infuziju.Velika Britanija dinoproston . bočica. ampula.v. 150mg.FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH .06. 10mg/mL.D. 5x10 kom 8608807100460 777/2006/12 05.2007  (SZ) 0080423 emulzija za injekciju/infuziju.1din 8606010925146 2551/2007/12 22.v.2007  (SZ) 0080424 emulzija za injekciju/infuziju.DigitSoft. 1x100mL Cena 1540. po 20-40mg u 10 sekundi. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat. u toku 3-6 min.2004 doziranje: kod indukcije porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. P www.GALENIKA AD . 10mg/mL.

blister. 3mg. od 5mg. doza se može povećati na 500mcg. blister.MERCK SHARP & DOHME B.nr .01. .2007 doziranje: za ublažavanje postoperativnih i hroničnih bolova: početna doza je 25mg. tvrda.8din 8606007411171 393/2007/12 30. Paralelni lekovi: Sintradon.2004 717.Srbija protamin . u izuzetnim slučajevima.7din (SZ) 0180030 rastvor za injekciju. 1x1mL Cena 1369. 0.2004 30. blister. maks. 2x15 kom 1134302 kapsula.2007 doziranje: za završetak drugog trimestra: (13-20 nedelje trudnoće) 250mcg u dubokoj i.co.10. Paralelni lekovi: zerlon® PROSTAMOL .01.m.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 6143120 vaginalna tableta. Trodon www. 320mg. 50mg/5mL.G04CB01 UROLOŠKI LEKOVI g04cB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze (R) 1134205 film tableta. inj. tokom 10 minuta.5-3.V03AB14 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti Cena 317.. 1x10 kom Cena 8595026462717 1611/2007/12 06. 400mg/dan.N02AX02 ANALGETICI N02aX opioidi. blister.5din 8606007411218 64/2007/12 11.2007 doziranje: krvarenja usled predoziranja heparina: i.2007 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 puta na dan 1 tabl.BERLIN-CHEMIE AG . CS PRAHA A.G02AD04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 0143043 rastvor za injekciju.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija.25mg/mL. inj. 320mg.. ampula. 50mg. Tramadol.Nemačka testerasta palma (Sabalis serrulatae).01. tvrda.V.j.01. TramaFlash®. 1x15 kom (BR) (BR) 1134301 kapsula. žitki ekstrakt ploda . 50mg.09. 320mg. 2x10 kom Cena 8595026462724 1610/2007/12 06. Paralelni lekovi: Prepidil®.01. Trama 24® retard.G04CX02 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (BR) 1134300 kapsula. PROTRADON® . blister. postpar talna hemoragija: 250mcg duboko i. 1x4 kom Cena 4332. PROSTIN® E2 . deca 1-2mg/kg.v. tvrda. maks.m.Belgija karboprost .Belgija dinoproston .2004 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 tabl.08. 2x14 kom Cena 1874.2007 § (NR) 1087091 kapsula. 1mg protamina neutrališe do 80-100 i.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . ostali § (NR) 1087090 kapsula. blister. koja se ponavlja svakih 1. 3-12 meseci. posle jela.Češka tramadol . ukupna doza ne bi trebalo da pređe 2mg. blister. u intervalima od 90 minuta. 5x5mL 8608808101879 2034/2007/12 25. 3x20 kom Cena 515-04-264/03 Cena 515-04-264-1 Cena 515-04-264-2 30.4din 30.35 abecedni spisak registrovanih lekova PROSCAR® . 5mg. zatim 50-100mg na 6 sati.Holandija finasterid .dnevno. PROSTIN® 15M .PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . .08. Propess P PROTAMIN SULFAT .6din 8600103453011 2579/2007/12 24. tvrda.5 sata.PRO.S. ampula. a po potrebi još 1 posle 6 sati. MED.DigitSoft. 2 vaginalete. heparina.GALENIKA AD . tvrda.

2004 doziranje: hipertireoidizam. 50mg./2. 1600mcg dnevno.. tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma).12. 800mcg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .R03BA02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortiko