www.DigitSoft.co.

nr

Izdavač
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd www.alims.sr.gov.yu e-mail: registar@alims.sr.gov.yu Helicon Publishing www.helicon.co.yu office@helicon.co.yu

Prim. mr ph. Tomislav Solarović Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

za Izdavača

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović Prim. mr sc. ph. Milena Miljković Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

autorI I urednIcI

Mr sci. ph Danka Stefanović Mr ph. Danka Tešić Mr ph. Tatjana Đerković Mr ph. Marija Mašković Mr ph. Ivana Mihajlović Dr vet. med Jelena Borlja Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović Ing. Julija Grujić Veselina Rakanović, farm. tehn. Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SaradnIcI

SaradnIcI na prIpremI Id podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević Mr ph. Vladan Savić Mr ph. Dejan Stevanović Nataša Đukić

Prof. dr Goran Janković Prof. dr Nenad Ugrešić Prof. dr Slobodan Janković Prof. dr Zoran Todorović

recenzentI

GRAFOLIK, Beograd
tIraž:

Štampa

2500 ISSN 1452-3337

www.DigitSoft.co.nr

Predgovor
Poštovane kolege, u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik 84/2004) u obliku prikladnih stručnih vodiča. Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka. Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova. Nacionalni registar lekova za 2008. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama iz 2007. godine. NRL se priprema iz Centralne baze lekova ALIMS-a i podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (, ▲, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe kao i drugi prikladni spiskovi. Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona svrstani u lekove biljnog porekla. Danas se biljni lekovi klasifikuju u dve medjunarodno uspostavljene ATC klasifikacije lekova (prema metodologiji koju opredeljuje SZO), tako da je određena kategorija biljnih lekova svrstana prema konvencionalnoj ATC klasifikaciji (npr. Gingko biloba), dok herbalnoj (HERBAL ATC INDEX-HATC, The Uppsala Monitoring Centre, 2004) klasifikaciji pripadaju biljni lekoviti proizvodi kod kojih je definisana aktivna supstanca biljnog porekla (list, koren biljke i sl.). Za ovu vrstu medicinskih proizvoda koriste se i pojmovi fitopreparati, biljni medicinski proizvodi, biljni lekoviti proizvodi i sl. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona). U NRL je dopunjen Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika br. 93/2007, iz Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu. Farmaceutima i lekarima Registar lekova smo pripremili i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije DIREKTOR

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

www.DigitSoft.co.nr

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.

www.DigitSoft.co.nr

Sadržaj
Predgovor ........................................................................................................................................3 Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu .....................................................................................7 Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama ..................9 Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama .....................471 Registrovani homeopatski lekovi .......................................................................................................475 Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) ............................................477 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše (§) ..........................................................................485 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (§).................................485 Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () ...................................................................486 Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti ()...................................................................487 Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova............................................................................491 Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova .........................................625 Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci ................................................................631 Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .................................................................................................................633 Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova ............................................................................723 Registrovani preparati insulina ..........................................................................................................725 Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove ........................................................................................729 Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova ..........................................................................731 Standardni termini farmaceutskih oblika ...........................................................................................735 Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci ............................................................751 Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova .........................................................................759 Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama .........................................787 Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji .............................................................................795 Korisne internet adrese .....................................................................................................................797 Indeks zaštićenih naziva lekova .........................................................................................................801 Indeks nezaštićenih naziva lekova .....................................................................................................819 Literatura .........................................................................................................................................832

www.DigitSoft.co.nrNAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA

OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

INN

ATC KLASIFIKACIJA

terapijska grupa

pakovanje ANALGETICI acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51 N02BA salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; aluminijumska folija, 100x10 kom Cena 2692.4din 3/2-10-10178 21.12.2001 8600064100993 EAN JKL režim izdavanja konc. aktivnih supstanci farmaceutski oblik br. rešenja za stavljanje u promet datum izdavanja rešenja veleprodajna cena

farmakološko-hemijska podgrupa

ParaLeLNoST LeKova Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom obliku, nezavisno od doze. Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka: PoTPUNa ParaLeLa (geNerIČKI LeK) podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. HeMIjSKa ParaLeLa (HeMIjSKa aLTerNaTIva) predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu (isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. TeraPIjSKa ParaLeLa (TeraPIjSKa aLTerNaTIva) podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični (nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.

www.DigitSoft.co.nrrežIMI IzdavaNja LeKova I SKraćeNIce U TeKSTU
R BR Z SZ ZR SZR   § Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Lek se može izdavati i bez Rp Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini RP Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”) Armourova jedinica ampula internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske metode koja meri faktor Xa aktivnost Anatomsko-terapijsko-hemijska bočica Christensen jedinice Citomegalo virus centralni nervni sistem katehol orto metil transferaza definisana dnevna doza dražeja Epštajn-Bar-virus elisa jedinice emulzija jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza folikulostimulirajući hormon gram gastrointestinalni trakt gonadotropni rilizing hormon granula hepatitis B površinski antigen herpes simpleks virus intraartikularno intraarterijski intradermalno internacionalna jedinica intramuskularno inhibitor monoaminooksidaze intratekalno intravenski infuzija

aj amp. anti Xa aTc boč. cj cMv cNS coMT ddd draž. eBv el.j. emulz. FeIBaj FIPj FSH g gIT gnrH gran. HBsag HSv i.a. i.art. i.d. i.j. i.m. iMao i.t. i.v. inf.

www.DigitSoft.co.nr

 inh. inj. INN j. kaps. karp. kes. kij konc. L Lf lingv. Lj maks. mcg mg Mi.j. mj mL mmol N NSaIL nazal o P p.a. Pdd perit. praš. r rp rastv. s.c. sa rastvar. SIK SL spolj. supoz. susp. tabl. Td tinkt. t.m. t.p. TPP transderm. upotr. v vagin. vagit. vzv inhalaciona primena injekcija Internacionalni Nezaštićeni Naziv jedinica kapsula karpula kesica kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica koncentrovani litar flokulirajuća jedinica lingvaleta Loomis jedinica maksimalna doza mikrogram miligram milion internacionalnih jedinica mili jedinica mililitar milimol nazalna primena nesteroidni antiinflamatorni lekovi nazalno oralna primena parenteralna primena periartikularno propisana dnevna doza peritonealna prašak rektalna primena lekarski recept rastvor subkutano sa rastvaračem sindrom iritabilnog kolona sublingvalna/bukalna primena spoljna supozitorija suspenzija tableta transdermalna primena tinktura telesna masa telesna površina totalna parenteralna prehrana transdermalni upotreba vaginalna primena vaginaleta vagitorija varičela zoster virus

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova 

5

aBecedNI SPISaK regISTrovaNIH LeKova Sa IdeNTIFIKacIoNIM PodacIMa, ceNaMa I ParaLeLaMa

5
5-ASA - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija mesalazin - A07EC02
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 806,2din (R) 1129300 obložena tableta; 250mg; fiola, 1x100 kom 8605000800012 515-04-1518/03 29.07.2003 Cena 650,9din (R) 5129303 supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom 8605000800029 515-04-1519/03 29.07.2003 doziranje: ulcerozni kolitis, ulcerozni proktitis, Crohnova bolest: oralno 3 puta po 500-750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1,5g dnevno podeljeno u više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja). Paralelni lekovi: asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500 5-FLUOROURACIL “EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034324 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena 632,2din 515-04-1600/03 18.11.2003 doziranje: palijativni tretman malignih tumora dojke, kolorektalne regije želuca, pankreasa, jetre, ovarijuma, cerviksa, mokraćne bešike, prostate, tumora glave i vrata i kao adjuvantna terapija posle hirurških intervencija i pre radioterapije: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: Fluorouracil-Teva

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

A
ACC 100 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 152,5din (BR) 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g 8606102455230 277/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g 8606102455247 282/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 200, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC 200 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena 201,9din 8606102455254 283/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g 8606102455261 284/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC SAFT - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena (BR) 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g 8606102455223 285/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACCOLATE® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija zafirlukast - R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

A

r03dc antagonisti leukotrienskih receptora (R) 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 1182,1din 5000455006461 53/2006/12 18.01.2006 doziranje: prevencija i terapija hronične bronhijalne astme: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 20mg pre jela

www.DigitSoft.co.nr

12

abecedni spisak registrovanih lekova

A

ACETISAL PH 8 - GALENIKA AD - Srbija acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 1144din 8608808103019 515-04-3290/03 08.12.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza; antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2,4-3,6g/d u više pojedinačnih doza, doza održavanja 3,6-5,4g/d, maks. 8 g; juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2,4-3,6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica: odrasli 4,9-7,8g/d, a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: anbol, andol, ask pH 8, aspirin® 500, aspirin® Migran, aspirin® direkt, aspirin® protect, Midol ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 504,2din (R) 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25 kom 8608811006000 515-04-3380/03 25.12.2003 Cena 551,4din (R) 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25 kom 8608811006017 515-04-3381/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8608813900573 515-04-3382/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana. ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5 kom Cena 504,2din 8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova ACT-HIB - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B - J07AG01
VAKCINE

13

A

Cena 627,4din 3/2-10-8001 24.12.2002 doziranje: profilaksa teških, sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis, artritis, epiglositis, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0,5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0,5mL u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od 0,5mL. Paralelni lekovi: Hiberix™ ACTASULID® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija nimesulid - M01AX17

j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5mL

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 103din 8600064103147 396/2007/12 30.01.2007 doziranje: reumatoidni artritis, degenerativna reumatska oboljenja zglobova, dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi, sportske povrede, upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg dnevno, maks. 400mg dnevno; deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: aulin, Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-Md ACTILYSE® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

Cena 43677din 3/2-10-9274 17.12.2002 doziranje: akutni infarkt miokarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/kg, (maks. 50mg) tokom 30 minuta, 0,5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embolija pluća: 10mg i.v. bolusom tokom1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebralna tromboembolija (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta. ACTIVELLE® - NOVO NORDISK A/S - Danska noretisteron, estradiol - G03FA01

B01ad enzimi (SZ) 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; liobočica sa rastvaračem, 1x50mL

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03Fa gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije (R) 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg; kontejner za tablete, 1x28 kom Cena 556,8din 8600102099470 126/2006/12 06.02.2006 doziranje: menopauza, sprečavanje nastanka osteoporoze, terapija simptoma nedostatka estrogena, prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi (terapiju početi godinu dana po nastupanju menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana. Paralelni lekovi: Kliogest® ACTONEL® - AVENTIS PHARMA - Nemačka risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom Cena 1976,4din 3/2-10-8879 18.12.2002 Cena 18330,8din (R) 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14 kom 3/2-10-8879/1 12.12.2002

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

A

doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca. ACTRAPID HM - HEMOFARM AD - Srbija insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva Cena 964,6din (R) 0041537 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; bočica, 1x10mL 8600097012126 515-04-840/03 27.06.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® FLEXPEN® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 515-04-1708/04 19.07.2004 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® NOVOLET® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041544 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2209,6din 515-04-1188/03 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® PENFILL® - HEMOFARM KONCERN A.D.VRŠAC PO LICENCI NOVO NORDISK A/S - Srbija insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041414 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2026,1din 515-04-1188-01 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ADRENALIN HCL 1:1000 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena 1786din 8608811000213 682/2006/12 19.05.2006 doziranje: anafilaktički šok, angioedem, akutne alergijske reakcije: parenteralno 0,2-1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg i.v.; anafilaktički šoka (odrasle osobe): 0,5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0,3mg i.m.); lokalna primena na sluznice 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041413 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula, 5x3mL

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

15

ADRIANOL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL; plastična bočica, 1x10mL Cena 70,9din 8600064100047 733/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: odrasli i adolescenti 4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: adrianol® T ADRIANOL® T - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL; Cena 57,4din plastična bočica, 1x10mL 8600064100054 734/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: deca do 1 godine 1 kap u obe nozdrve pre hranjenja; deca od 1-5 godina 3 puta po 2 kapi u obe nozdrve. Paralelni lekovi: adrianol® ADRIBLASTINA RD - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg; liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena 853,8din 8606007410068 683/2006/12 19.05.2006 Cena 3837,3din (SZ) 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg 8606007410075 687/2006/12 23.05.2006 doziranje: prevencija diseminacije malignih tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinom bronhija i pluća): monoterapija odrasli 60-75mg/m2 brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m2; monoterapija deca 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje. Paralelni lekovi: caelyx, doxorubicin, doxorubicin-Teva, Sindroxocin® AERIUS - SCHERING PLOUGH - Holandija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica, 1x60mL Cena 471,8din 515-04-4355/03 25.03.2004 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno. AERIUS - SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10 kom Cena 351,3din 3/2-10-7584 20.11.2002 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno.

A

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

A

AFLODERM® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

d07aB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II) (R) 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena 202,9din 3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006 Cena 202,9din (R) 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g 3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006 doziranje: akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. AGGRASTAT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (SZ) 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL; bočica, 1x50mL Cena 15610,4din 515-04-1888/04 29.09.2004 doziranje: primenjuje se u cilju prevencije rane pojave infarkta miokarda kod bolesnika visokog rizika: sa nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST elevacije (pojava bola u grudima tokom poslednjih 12 časova), kao i kod onih koji se podvrgavaju akutnoj ili elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji i/ili ugradnji stenta:početnadoza0,4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30 min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 108 sati. AGGRENOX® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (R) 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; Cena 1218,2din 25mg+200mg; bočica, 1x60 kom 9006968004136 1178/2006/12 13.07.2006 doziranje: smanjenje rizika od moždanog udara: kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze; preporučena doza je 1 kaps. 2 puta na dan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode. AGLURAB - MEDIS D.O.O. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA - Norveška metformin - A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 233,3din 515-04-3735/04 30.09.2004 Cena 362,6din (R) 1043103 film tableta; 850mg; bočica plastična, 1x100 kom 515-04-3736/04 30.09.2004 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno, počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana, nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana, a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg; maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: glucophage, gluformin, Meglucon 500, Meglucon 850, Metfogamma® 1000, Metfogamma® 500, Metfogamma® 850, Metformin, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850, Tefor

a10Ba bigvanidini (R) 1043102 film tableta; 500mg; bočica plastična, 1x100 kom

www.DigitSoft.co.nr

500i. bočica. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. rascepana virusna čestica) .Italija vakcina protiv gripa (inaktivisana. ALBUMIN (LJUDSKI) 20% .D.L. stepena i mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika. napunjen injekcioni špric. 90mg.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .R. . 1x0. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza.03.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .co.G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137035 vagitorija.8din 3/2-10-7591 26. za vreme operacija. akutni edem. blister. liobočica sa rastvaračem.Nemačka polikrezulen . akutni edem.2002 doziranje: erozija grlića materice. . visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65 godina starosti.5din 8606103310019 176/2006/12 13.abecedni spisak registrovanih lekova AGRIPPAL™ S1 .B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179700 rastvor za infuziju. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.A.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom.8din 3/2-10-7592 25. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.ALTANA PHARMA AG .nr . ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok. Paralelni lekovi: Fluarix.6din 8606103010049 266/2006/12 06. 1x50mL Cena 1684.03. . vaxigrip® junior AIMAFIX . Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 5% ALBUMIN (LJUDSKI) 5% .B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179701 rastvor za infuziju. 1x6 kom Cena 219. 50g/L. za vreme operacija.j. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok.2006 doziranje: zaštita od gripa: odrasli i deca preko 7 godina.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. vakcina protiv gripa inaktivisana.12. 200i. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. po protokolu o imunizaciji.J07BB02 VAKCINE 1 A j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011900 suspenzija za injekciju. na drugi dan tokom 1-2 nedelje. .KEDRION S.2002 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno. 1x250mL Cena 2440. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 20% www. liobočica sa rastvaračem.CHIRON S./5mL.j. vaginalni i cervikalni vaginitis. cervicitis: 1 vag.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.4din 8606103010056 270/2006/12 06./10mL. bočica.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.2002 Cena 6535.07.D.02. octanine F ALBOTHYL® .5mL Cena 387.P.3din 8606102233173 3/2-10-5231 16. 1x10mL (Z) 0066011 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.Italija faktor IX .2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom. vaxigrip®.DigitSoft.12. 1x5mL Cena 13052. 200g/L. Paralelni lekovi: Immunine.

03. 5mL.GALENIKA AD . 1x20mL Cena 3115. bočica staklena.m. 100mg/5mL. 2x8 kom 8608808102548 239/2006/12 (R) 3321193 prašak za oralnu suspenziju. boca staklena.c. 5mL. boca staklena. intermedijarni non-Hodgkin limfom. Paralelni lekovi: Fosamax®.2006 584. blister. ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.2006 (SZ) 0034351 rastvor za injekciju/infuziju. 250mg.M. bočica. bočica staklena..Srbija alendronska kiselina . u mesečnim intervalima (doza održavanja).2din (R) 1059075 tableta. 10mg. 25mg/mL. monoterapija 1-1.v. Paralelni lekovi: cytosar® ALFACET® . 2x10 kom 8600064101266 2260/2006/12 06.2006 doziranje: leukemija kod dece i odraslih (akutna mijeoloidna.2006 (SZ) 0034352 rastvor za injekciju/infuziju.D.ZDRAVLJE A.6din 9088882447244 652/2006/12 17. 1x5mL Cena 8605001700861 3/2-10-6394 18. II generacija (R) 1321190 kapsula. KG . 1x60mL Cena 8608808102531 240/2006/12 (R) 3321194 prašak za oralnu suspenziju.8din 03.co.L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034350 rastvor za injekciju/infuziju. tetanusa i velikog kašlja . monoterapija 100-200mg/m2 i. akutna limfoblastna.6din 9088882447220 650/2006/12 17. blister. tvrda. 10x5mL 8605001700458 3/2-10-6394/1 18. 2x8 kom Cena 8608808102579 238/2006/12 Cena (R) 1321195 kapsula. monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. dnevno 2-5 dana. ili s.07.H NFG. . blister.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.4din (Z) 0011147 rastvor za injekciju. lečenje osteoporoze: 10mg/dan. dnevno 5 dana.Srbija vakcina protiv difterije. 1x60mL Cena 8608808102524 241/2006/12 316din 03.2002 Cena 5945. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). VAKCINE I SERUME “TORLAK” . profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema).nr . 50mg/mL. 500mg/10mL. 6 i 8 meseci).05. jednokratno. a najkasnije do navršene pete godine života. 1x10mL Cena 1344din 9088882447237 651/2006/12 17.05.2006 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tiko steroidima: 5mg/dan.12.3din 03.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. 12 meseci posle treće doze.05. (daje se intratekalno u kombinaciji sa metotreksatom i kortikosteroidima): prema protokolu.5mL u razmaku 4-12 nedelja (obično u uzrastu 3.2006 296.07. 500mg.J07AM52 VAKCINE j07aM vakcine protiv tetanusa (Z) 0011146 rastvor za injekciju. 1000mg/20mL. u mesečnim intervalima (doza održavanja).2002 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze po 0.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati Cena 152. revakcinacija: 0. Lindron ALEXAN® EBEWE . bočica. Paralelni lekovi: Tripacel ALENDRONAT .DigitSoft.1 abecedni spisak registrovanih lekova A ALDIPETE-T .2din 03.5mg/kg i. hronična mijeoloidna.03.2006 www. 1x5mL Cena 313.Srbija cefaklor .2006 172.EBEWE PHARMA GES.5mL. bočica staklena. veoma maligni non-Hodgkin limfom.03. tvrda.03.B.Austrija citarabin .v.

deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. ospamox® dT.LILLY FRANCE S.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra 119.01. profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. deca do 1 godine 62. prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan). i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.L01BA04 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 1g dnevno. maks.2006 doziranje: u kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu malignog pleuralnog mezotelioma. Paralelni lekovi: amoksicilin. 1x500mg Cena 120484.02.S.Srbija aluminijum fosfat . Paralelni lekovi: amoksicilin.v infuzije tokom 10 minuta.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: otitis media. maks.4din 487/2005/12 21. amoxicillin.ALKALOID AD . cefaklor alkaloid® ALFOGEL® .10.nr .5mg na 8 sati.2006 doziranje: gorušica. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.maks. dva sata posle jela i pred spavanje. 6g dnevno. 8. infekcije respiratornog trakta. infekcije kože i mekih tkiva.Makedonija amoksicilin . 500mg. bočica. amoxicillin. ALIMTA® . infekcije kože i mekih tkiva. ospamox®. 500mg. tvrda. Bactox®. blister.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402830 tableta. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. dopuna terapije ulkusne bolesti: 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2 kesice.Turska amoksicilin . profilaksa bakterijskog endokarditisa. posle primene primarne hemioterapije. 1g dnevno.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 126.GALENIKA AD .2din (R) 3021908 prašak za oralnu suspenziju. maks. 1g dnevno. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. u tretmanu uznapredovalog ili metastaziranog “non-small cell” karcinoma pluća: 500mg/m2 telesne površine u vidu i. ospamox®. .02. infekcije urinarnog trakta. .5mg na 8 sati.Francuska pemetreksed .5mg na 8 sati. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. deca do 1 godine 62.07.Srbija amlodipin .1din 8608808100117 108/2006/12 02. 6g dnevno.co. 2x10 kom 8600064103949 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021910 kapsula. u ginekološkoj praksi.A. 2x8 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 93/2006/12 31. podeljeno u 3 doze ili 62. Paralelni lekovi: cefaclor. 5mg. u ginekološkoj praksi. kesica.DigitSoft. Bactox®. 4g dnevno. . 1x100mL Cena 3/2-10-4809 29. Sinacilin® ALMACIN® .3din 5014602101275 155/2006/12 07. profilaksa bakterijskog endokarditisa.8g. Sinacilin® ALOPRES® .2006 www. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. 20x16g Cena 145.ZDRAVLJE A. ospamox® dT. prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa.A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02aB jedinjenja aluminijuma (BR) 2122101 oralni gel. maks.S.D. cefaklor. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.BILIM PHARMACEUTICALS A. 250mg/5mL. kao terapija drugog reda. blister. ALMACIN® .2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. maks. bočica.

deca od 2-6 god.12. 6x10 kom Cena 125.2007 Cena 66.D.20 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 1402831 tableta. deca do 2 godine 4 puta po 0.3din (R) 7114152 rastvor za raspršivanje.O.2002 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta).03. . tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno.Srbija salbutamol . rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. 2mg/5mL. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno.2005 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta).M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168089 tableta. po potrebi ponoviti posle 4 sata. Norvasc®. 8 inh.2006 doziranje: hipertenzija. amlohexal. blister. bočica.01. Paralelni lekovi: amlodil. primena citostatika i radijacione terapije). dnevno (delovanje nastaje nekoliko min. 10mg. Paralelni lekovi: Spalmotil® ALOPROL . prevencija astme izazvane fizičkim naporom 1 inh. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera.2005 Cena 69din (R) 1168090 tableta. podeljeno u više doza.O. na 6-8 sati.2007 doziranje: astma i druga stanja hroničnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 4mg dnevno. Monodipin.9din 8608807100927 707/2005/12 30. 3x10 kom 8608807100040 708/2005/12 30. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. maks. Tenox®. limfomi. amlogal®.nr . nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. (100mcg). ALOPURINOL .10. blister.01. maks. 2mg.HEMOFARM AD . 100mg. dugotrajna terapija 1 inh. Spalmotil®.1mg/kg telesne mase. maks.12. ventolin™ ALOPURINOL .12. akutni napad deca 1 inh. 100mg. 1x10mL 8600097400640 3/2-10-500 29. Paralelni lekovi: ecosal. 8mg u jednoj dozi. podeljeno u više doza.DigitSoft. 10mg dnevno. dnevno.5din (R) 3114151 sirup.co. 1x100mL 8600097400633 218/2007/12 17. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. leukemija. 5x20 kom Cena 183. blister.9din 8600064101426 3/2-10-8037 23. amlopin Lek®. (100mcg-200mcg).2002 doziranje: akutni napad astme: odrasli i deca preko 12 godina 1-2 inh. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. angina pektoris: jednom po 5mg. posle inh. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. Normodipine®.. www. 2x20 kom Cena 76. primena citostatika i radijacione terapije). 3-4 puta po 1-2mg dnevno. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 2 inh. 5mg/mL. 300mg.1din 8600064103956 92/2006/12 31. .Srbija alopurinol . limfomi.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168050 tableta. vazotal ALOPROL .D.Srbija salbutamol .ZDRAVLJE A. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno.Srbija alopurinol .R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora Cena 67. amlodipin. . 2x10 kom Cena 428. bočica. maks.PANFARMA D. ecosal easi-Breathe. i traje 3-5 sati).R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 1114150 tableta. blister. 8 inh.5din 8600097400268 2506/2007/12 19. blister. leukemija.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno.

01.ZDRAVLJE A.ZDRAVLJE A.A11CC20 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050106 kapsula. meka. blister. 1x5mL Cena 6003.2006 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja prilikom početne ili ponovljene hemioterapije: preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza.25mcg. 1x30 kom 8600064102201 606/2007/12 01. 1x50 kom Cena 373.01.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094070 kapi za oči.3din 358063797253 1185/2006/12 13. dnevna doza 1mcg.5mcg.nr . rahitis i osteomalacija zbog hipofosfatemije rezistentne na primenu vitamina D 3 . 3x10 kom Cena 62.2007 doziranje: stanja izazvana poremećajima nivoa kalcijuma za sve indikacije osim osteoporoze (renalna osteodistrofija.3din 3/2-10-10519 26. zavisno od indikacije.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103765 tableta. hipoparatireoidizam.2004 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap. hipofosfatemički i nutritivni rahitis i osteomalacija. maks.2%. 1mcg. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. meka. doza može da se povećava za 0. rastvor.2007 Cena 619.25-0. .2% ALPHAPRES® . meka. maks. 16mg dnevno. bočica. 3x10 kom A Cena 391.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče.D.10. kalcijum-karbonat . povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. 3x10 kom 8600064100122 193/2007/12 16.2007 Cena 105. bočica. malapsorpcioni sindrom. hipoparatireoidizam. progutati cele sa malo vode. renalna osteodistrofija.2002 doziranje: osteoporoza. ALPHAGAN . Kamiren®. oprez zbog moguće hiperkalcijemije. Paralelni lekovi: doxacor. Kamiren® XL www. blister. benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno.9din 515-04-02490/04 28.25mcg+200mg.2din 8600064100108 194/2007/12 16.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. osteoporoza odrasli obično 0.12.abecedni spisak registrovanih lekova 21 ALOXI® .co. 1mg. 1x30 kom 8600064103864 607/2007/12 01.DigitSoft.03.5din (R) 1050102 kapsula.Indija alfakalcidol. 0. vitamin D-zavisan rahitis.Irska palonosetron .ALLERGAN . 8mg.3din (R) 1050101 kapsula.5mcg. .2002 Cena 798. Ne ponavljati dozu u periodu 7 dana.5mcg dnevno.A11CC03 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050100 kapsula.PANACEA BIOTEC LTD. osteoporoza izazvana insuficijencijom bubrega sa destrukcijom tkiva bubrega: početna doza uobičajeno 1-2 kapsule dnevno. blister. ne sisati ih ili žvakati. Paralelni lekovi: Brimonal 0.03. prevencija hipokalcijemije posle paratireoidektomije) odrasli i deca teža od 20kg obično početna doza 1mcg dnevno. . 0.5din 8600064102096 3/2-10-6931 26.8din (R) 1103766 tableta. ALPHA D3® .25mg/5mL. meka. 1x5mL Cena 805. pa na 4mg.A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124574 rastvor za injekciju.09. bočica staklena. doza održavanja 4 kapsule dnevno. 0.07. ALPHADOL-C .D. 2mg. . pola sata pre početka hemioterapije. pseudorahitis. maks. bočica.Srbija doksazosin . 0. 0. bočica. kaps.Irska brimonidin .Srbija alfakalcidol .

uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. 160mcg/doza.4din 515-04-497/04 07.Nemačka ciklesonid . maks. 1x120 doza Cena 3180din 5060065110019 12/2006/12 10.07.2006 (R) 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.2006 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. 2x8 kom Cena 3870010004193 2106/2006/12 14. duodenusni ulkus.ALTANA PHARMA AG .nr .BOSNALIJEK D.5mg/5mL+425mg/5mL. 333.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.22 abecedni spisak registrovanih lekova A ALTACID® . magnezijum-oksid . sprej-boca sa dozerom. . ½ do 1 sat nakon obroka. kao pojedinačna doza. 80mcg/doza. kao pojedinačna doza. 4 puta na dan. .4mg. 1x60 doza Cena 8606102233142 1246/2006/12 26. benigni gastrični ulkus). 1x60mL Cena 3870010004209 88/2007/12 11. Paralelni lekovi: alvesco® 160 AMARIN .DigitSoft.ALTANA PHARMA AG . polako otapati u ustima. tabl. benigni gastrični ulkus).A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.BOSNALIJEK D.01. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. 160mcg/doza. kalcijuma i magnezijuma (BR) 3122184 oralna suspenzija. blister.07.01.11.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. bočica.2006 (R) 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.Bosna i Hercegovina aluminijum-oksid. 2x10 kom Cena 945. ALVESCO® 160 . magnezijum-hidroksid .A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122760 kapsula. 2249.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. lečenje se može ponoviti nakon jednog meseca pauze. tvrda.D.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. Paralelni lekovi: alvesco® 80 ALVESCO® 80 .8din 8606102233159 1247/2006/12 26. sprej-boca sa dozerom. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina.Bosna i Hercegovina aluminijum-hidroksid.04. ALTACID® .2007 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. ne koristiti u terapiji održavanja. trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca. 30mg. a četvrtu dozu uzeti pre spavanja.2004 www.3mg+158.co. sprej-boca sa dozerom.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. .MEDOCHEMIE LTD. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. Cena sprej-boca sa dozerom. duodenusni ulkus. blister. 80mcg/doza. kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122183 tableta za žvakanje. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za doziranje (10-20mL) suspenzije.Kipar lansoprazol .01. 1x120 doza 5060065110026 13/2006/12 10.D.Nemačka ciklesonid . 1x60 doza Cena 1793. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl.

ampula.A. 500mg. dnevno.75mg.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1mg dnevno. Paralelni lekovi: Flavamed. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. derivati sulfonilureje (R) 1042310 tableta.9din 515-04-279/03 02. 1x10 kom 8600097011914 2528/2007/12 22. 4mg.5mg. 10x2mL 8608808100087 Cena 3/2-10-7401 Cena 3/2-10-7402 430. Mucosolvan® junior AMIGREN . 20 kom Cena 199din 3870010004155 3/2-10-9998 12. Lanzul® S. 3mg.07.2007 Cena 111.1din 102/2005/12 19. kofein.2002 1607. 4 tabl.11.6din (R) 3112300 sirup. po potrebi za 30 minuta još 1 tabl. Paralelni lekovi: Lanzul®. ergotamin . propifenazon.abecedni spisak registrovanih lekova 23 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca: 8 nedelja. 25mg+20mg+200mg+80mg+0. 10 tabl.2005 Cena 537.GALENIKA AD . maks.. fiola. bočica.Srbija ambroksol . kutija. Mucosolvan®.2002 www. Meglimid® AMBRO-HEMOFARM . 15mg/5mL. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. Sabax® AMARYL® . blister.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 0024282 rastvor za injekciju. 2x15 kom A LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 322. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.DigitSoft. 6mg dnevno.12.12. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks.9din (BR) 1112302 šumeća tableta.co.BOSNALIJEK D. AMIKACIN . 2x10 kom 8600097011907 2552/2007/12 22. 1mg.5mg. lek se uzima pre ili u toku doručka. gliprex®. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. 100mg.8din 12.10. Lasoprol.Bosna i Hercegovina kamilofin. fiola. pa povećavati po potrebi do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze ukoliko se primenjuje više od 120mg/dan.2005 Cena 1151. 1x100mL 8600097011860 2549/2007/12 22.9din 12. blister.10. deca do 2 godine 2 puta po 7.5din (BR) 1112301 šumeća tableta.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: glimepirid. 10x2mL 8608808100070 (SZR) 0024283 rastvor za injekciju.2007 Cena 91. 2x15 kom 8606102967030 (R) 1042313 tableta.3din 100/2005/12 19. blister. 60mg.12.2007 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. Lamox.D. .nr .Italija glimepirid . 2x15 kom 8606102967016 (R) 1042311 tableta.SANOFI-AVENTIS S.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 176. uzima se 30 minuta pre obroka.Srbija amikacin . kod prvog znaka glavobolje.10.2005 Cena 790.7din 101/2005/12 19.N02CA52 ANALGETICI N02ca ergot alkaloidi  (R) 1086023 film tableta. mekloksamin. 2mg. 30mg. ampula. blister. 2x15 kom 8606102967023 (R) 1042312 tableta.2002 doziranje: akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene (koji su rezistentni na druge analgetike): 1 tabl.12. .A10BB12 a10BB sulfonamidi. a nedeljno maks. Zollinger-Ellisonov sindrom: početi sa 60mg/dan.11.P.

12. tokom 10 dana.D. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. www. .nr . alkoholizam. blister. 1. oralno 3-4 puta po 100-300mg.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-9205 24. Paralelni lekovi: amikacin AMINOFILIN .5din 8600097400664 2075/2007/12 25.06.24 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima infekcija: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.FAMPHARM . tokom 10 dana.BRISTOL-MYERS SQUIBB . uzimanje antiepileptika). nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2000 doziranje: individualno. 1x2mL 3/2-10-9206 25. bočica. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela.HEMOFARM AD . maks.09. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.Srbija aminofilin .USA amikacin . nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 5x10 kom 8606003211195 03-1366/99 06.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem. maks.8din 8608809000393 3/2-10-6198 03. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. po potrebi postepeno povećavati na 3 dana. Paralelni lekovi: aminofilin retard. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). uz kontrolu bubrežne funkcije. aminophyllinum AMINOFILIN . 1x2mL LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini Cena 78. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje.03. 350mg. 2x10 kom Cena 110. Paralelni lekovi: aminofilin retard. blister.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114470 tableta.SRBOLEK A. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan.Srbija aminofilin .12. bočica. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. uz kontrolu bubrežne funkcije.2002 doziranje:akutni napad astme.2002 doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: amikin AMIKIN . aminophyllinum AMINOFILIN . 500mg.co.5g dnevno.5g dnevno. maks. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: individualno.5din (R) 1114620 tableta.Srbija aminofilin . 5x10 kom Cena 78. 100mg. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.R03DA05 j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024630 rastvor za injekciju. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. 100mg.2002 Cena (Z) 0024631 rastvor za injekciju.2007 doziranje: akutni napad astme. 100mg. bonhokonstrikcija izazvana naporom. bonhokonstrikcija izazvana naporom. blister.DigitSoft. 1. maks.

lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. Paralelni lekovi: aminofilin. leucin. blister. prolin.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (Z) 0114501 rastvor za injekciju. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan.5din 8608811003115 3/2-10-3108 29. alanin.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. histidin.8din 350mg.Srbija aminofilin .2004 doziranje: akutni napad astme. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. arginin. aminoven 15%. bonhokonstrikcija izazvana naporom. ZRENJANIN . aminoven 5% www.nr . uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. aminofilin retard AMINOSOL 10% . daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg.5mg/kg/sat. alkoholizam. 250mg. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. glicin.D.6g/L+4. tirozin.08.Srbija aminofilin . inf. aminoven 10%. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. U rezistentnim slučajevima.4g/L+6. deci starijoj od 3 godine. Paralelni lekovi: aminofilin. fenilalanin.4g/L+1g/L+2g/L. onda je treba dati sa velikom opreznošću.m. U rezistentnim slučajevima. ZRENJANIN .co.v. treonin. deci starijoj od 3 godine. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. 2x10 kom 8608811003207 515-04-4564/03 31.5g/L+0. dva puta dnevno. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. triptofan .4g/L+5.2g/L+6. 5g/L+7. serin. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina.9din 8600097012256 3/2-10-7310 25.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI A r03da ksantini (R) 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: individualno. metionin. tokom prve nedelje lečenja. 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno.JUGOREMEDIJA A.2002 doziranje: akutni napad astme. uzimanje antiepileptika). optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.12. lizin. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: odrasli: uobičajena doza je 350mg (1 tabl.) dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. 250-500mg. Paralelni lekovi: aminofilin retard. bonhokonstrikcija izazvana naporom. Cena 110. dva puta dnevno. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. 0. sporo. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. valin. Počevši od druge nedelje.HEMOFARM AD . bolus inj.abecedni spisak registrovanih lekova 25 onda je treba dati sa velikom opreznošću. taurin. tokom 20 min. aminophyllinum AMINOFILIN RETARD .D. Paralelni lekovi: aminosol 15%. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. 1x500mL Cena 501.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174035 rastvor za infuziju.2002 doziranje: individualno. (5-6mg/kg) ili i.Srbija izoleucin. ili i. tokom prve nedelje lečenja. Počevši od druge nedelje.v.DigitSoft. aminophyllinum AMINOPHYLLINUM . parenteralno odrasli i.3g/L+4.11. boca. ampula.2g/L+6. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. 50x10mL Cena 414.JUGOREMEDIJA A.

histidin. lizin.1g/L+5g/L+4.5din 8600097200370 515-04-3268/03 12. aminoven 10%. malapsorpcija.6g/L+5. hiperkatabolička stanja (traume. histidin. histidin.3g/L+4. 10x500mL Cena 6570. Paralelni lekovi: aminosol 10%.017g/L+0. boca staklena. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. 5. 8%. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. treonin. fenilalanin. 5g/L+7. eneterokutane fistule).4g/L+2g/L+1.2g/L+6.2din 8606010925238 2544/2007/12 22.6g/L+0.2g/L+8. treonin. alanin. metionin. triptofan .2g/L+6. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.4g/L+4.2003 doziranje: individualno. kalcijum-hlorid .Austrija aminokiseline . zapaljenska bolest creva.Austrija izoleucin.3g/L+17g/L+9.Srbija alanin. aminoven 5% AMINOSTERIL N-HEPA 8% .5g/L+0. leucin.9din 8600097200363 515-04-3267/03 12. zapaljenska bolest creva. tirozin. 10x500mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174021 rastvor za infuziju. leucin.683g/L+1. alanin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174040 rastvor za infuziju.DigitSoft.4g/L+5.HEMOFARM AD .9g/L+5.6g/L+4. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. triptofan .5g/L+11. tirozin. fenilalanin.3g/L+3g/L+2g/L+1.2003 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. metionin. treonin. valin. aminosol 15%.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.6g/L. AMINOVEN 10% .Srbija izoleucin. lizin. peritonitis. prolin. metionin. glicin. eneterokutane fistule). 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9. aminoven 15%. serin. leucin.co. pankreatitis. boca. jabučna kiselina.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174036 rastvor za infuziju. lizin. izoleucin. pankreatitis. peritonitis.2g/L+5.12. boca. taurin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 515-04-3832/03 22. boca. hiperkatabolička stanja (traume.12.2003 doziranje: individualno. valin. prolin.12. 1x500mL Cena 501.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMINOSOL 10% E .4g/L+6. serin. AMINOSOL 15% . kalijum-hidroksid.5g/L+7. taurin. arginin. natrijum-glicerofosfat.1g/L+3. opekotine.735g/L.4g/L +9.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174037 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: aminosol 10%. arginin.8g/L+8. maligna oboljenja). sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.10.HEMOFARM AD . opekotine. glicin. arginin. fenilalanin. magnezijum-hlorid.31g/L+6. 1x500mL Cena 689.nr . glicin. kada nije moguća enteralna ishrana. kada nije moguća enteralna ishrana. prolin.4g/L+1g/L+2g/L.5g/L +25g/L+20g/L+18. aminoven 15%. maligna oboljenja).28g/L+7. triptofan.453g/L+9. aminoven 5% www. malapsorpcija. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. valin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .

200mg.5g/L+7.nr . aminoven 5% AMINOVEN 5% . boca. prolin.co.2004 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje. 5. . lizin. 10x500mL Cena 5350. fenilalanin.Austrija izoleucin.8din 8606010925276 2529/2007/12 22.5g/L+1g/L. valin. alanin. hiperkatabolička stanja (traume. opekotine. eneterokutane fistule). sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .5g/L+11. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.6g/L.D. kada nije moguća enteralna ishrana. aminoven 10%. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.4g/L+2g/L+1.8g/L+8. 10x500mL Cena 10346.4din 8606010925252 2559/2007/12 22. lizin.2007 (SZ) 0174023 rastvor za infuziju. leucin.2g/L+8. serin. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. histidin.03. malapsorpcija.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174020 rastvor za infuziju.10. zapaljenska bolest creva. boca. 6x10 kom Cena 602. Sedacoron www. aminosol 15%. tirozin. maligna oboljenja). Paralelni lekovi: cordarone®.6g/L+3.1g/L+3.Srbija amjodaron .DigitSoft. treonin.6g/L+0. blister. triptofan . kada nije moguća enteralna ishrana.1g/L+3.5g/L+5.6g/L+5. 2.9g/L+5.3g/L+17g/L+9. prolin.6g/L+0. a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.8g/L+8.10.6g/L. boca. 10x250mL Cena 5173. treonin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .5g/L +25g/L+20g/L+18. peritonitis.6din 8606010925214 2558/2007/12 22. grupa III (R) 1101402 tableta. glicin.abecedni spisak registrovanih lekova AMINOVEN 15% . aminosol 15%. fenilalanin. aminoven 10%.3g/L+2. Paralelni lekovi: aminosol 10%.7g/L+3.ZDRAVLJE A. leucin.25g/L+0. malapsorpcija. peritonitis.15g/L+2. histidin.C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici. arginin.5g/L+3.1g/L+3.5g/L+1. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.4g/L+2g/L+1.2g/L+2.55g/L +7g/L+6g/L+5.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.6din 8600064100115 515-04-4080/03 10. eneterokutane fistule). pankreatitis.2g/L+8. arginin.5g/L+11. zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. maligna oboljenja). alanin.5g/L +25g/L+20g/L+18. metionin. taurin. 5. Paralelni lekovi: aminosol 10%.3g/L+17g/L+9. serin. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.9g/L+5.5g/L+7. zapaljenska bolest creva. nedelje. aminoven 15% AMIODARON . opekotine.2g/L+0. valin.6g/L+5. glicin.10. taurin. pankreatitis. hiperkatabolička stanja (traume.Austrija izoleucin. triptofan . metionin. tirozin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 A B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174022 rastvor za infuziju.

O. maks. 2x10 kom 8608808106683 (R) 1402141 tableta.D.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402850 tableta.O. amlodil.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402142 tableta. amlogal®. 2x10 kom Cena 279. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.nr . amlodil.1din (R) 1402143 tableta.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402140 tableta.05. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Norvasc®.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMLODIL . 10mg dnevno. blister. NIŠ .Srbija amlodipin . amlohexal. maks. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 10mg. 10mg.Srbija amlodipin . Paralelni lekovi: alopres®. Paralelni lekovi: alopres®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.2003 Cena 428.BOSNALIJEK D.2007 Cena 428. blister. 2x10 kom 8608813900627 515-04-3726/03 16. 2x10 kom 8608808106591 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 1098/2007/12 23. vazotal AMLODIPIN . amlodil.2007 doziranje: hipertenzija. Paralelni lekovi: alopres®. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Tenox®. 10mg dnevno.05. amlohexal. blister. 2x10 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 428. Tenox®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.07. amlogal®. amlopin Lek®. 10mg. Normodipine®. blister.12. vazotal AMLODIPIN . Norvasc®. amlogal®. . vazotal AMLODIPIN .co. amlopin Lek®. 2x10 kom Cena 258din 8608813900610 515-04-3725/03 16. tvrda. Monodipin. Tenox®.2005 doziranje: hipertenzija.O.Srbija amlodipin .REMEVITA D.2007 Cena 428. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. blister. Norvasc®. Tenox®. Paralelni lekovi: alopres®. amlogal®. blister. 5mg. maks. blister. Norvasc®. maks.6din 3870010004568 515-04-747/03 30. Monodipin.2003 doziranje: hipertenzija. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.2003 doziranje: hipertenzija. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. 10mg dnevno.NI MEDIC D.12.Srbija amlodipin . Monodipin. 2x10 kom Cena 258din 8606010300417 1103/2007/12 25. amlodipin. amlohexal.GALENIKA AD .12.2007 www. 10mg.1din 701/2005/12 22.D. amlopin Lek®. vazotal AMLOGAL® .DigitSoft.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402832 tableta.O. 5mg. 5mg.Bosna i Hercegovina amlodipin . blister. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Monodipin. . 5mg.05.1din 1099/2007/12 23. amlohexal.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402731 kapsula. Normodipine®. Normodipine®. 10mg dnevno. 2x10 kom 8606010300516 1104/2007/12 25. Normodipine®.SRBOLEK A. . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.1din (R) 1402851 tableta.05. amlopin Lek®.

01.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. 2x8 kom Cena 64. 10mg. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. Monodipin. 10mg dnevno. 250mg.HEXAL AG . Monodipin. 500mg. amlogal®.09. amlopin Lek®. 2x10 kom A BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 479. 6g dnevno.2004 Cena 428. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.PANFARMA D. amlodil. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021961 kapsula. Normodipine®. 2x10 kom Cena 258din 515-04-02833/03 28.Srbija amoksicilin . tvrda.DigitSoft. blister.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021969 sirup. tvrda.O. amlodipin. Sinacilin® www. blister. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. 2x10 kom 515-04-02833-1 28. . Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.6din 8600097400671 238/2007/12 17. ospamox®.03.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402857 tableta.09.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: hipertenzija.2007 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. profilaksa bakterijskog endokarditisa. Norvasc®. Monodipin. amlodipin.8din (R) 1021965 kapsula.01.HEMOFARM AD . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. maks. vazotal AMLOHEXAL . 6g dnevno. amlodipin. infekcije kože i mekih tkiva.2004 doziranje: hipertenzija.1din (R) 1402858 tableta.nr . maks. Paralelni lekovi: alopres®. amoxicillin.2004 Cena 791din (R) 1402856 tableta. maks.2din 515-04-03356/04 28. Normodipine®. Tenox®.co. bočica. ospamox®. Bactox®. amlogal®. blister.Nemačka amlodipin .2004 doziranje: hipertenzija. amoxicillin. Paralelni lekovi: alopres®. amlohexal. . blister. Paralelni lekovi: almacin®. maks. maks. amlodil.Srbija amoksicilin . profilaksa hronične stabilne angine pektoris. u ginekološkoj praksi.Slovenija amlodipin . Paralelni lekovi: alopres®. u ginekološkoj praksi. 10mg dnevno. Normodipine®.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402855 tableta. vazotal AMLOPIN LEK® . infekcije kože i mekih tkiva. Norvasc®. vazotal AMOKSICILIN . amlopin Lek®.D. 2x10 kom 515-04-03355/04 28. ospamox® dT. Norvasc®.09. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. blister. profilaksa bakterijskog endokarditisa. Bactox®. 10mg. ospamox® dT. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Sinacilin® AMOKSICILIN . blister. 5mg. Tenox®. 250mg/5mL. amlohexal. Tenox®. amlodil.2007 Cena 79. 10mg dnevno. Paralelni lekovi: almacin®. 5mg. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. 1x100mL Cena 74din 8600097400534 3/2-10-1078 29.09. 2x8 kom 8600097400688 239/2007/12 17.O.

Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312. akutni i hronični pijelonefritis. puerperalna sepsa i septički abortus.09.5MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. tvrda.9din 3837000003710 231/2005/12 26.co. bočica od tamnog stakla. akutni i hronični bronhitis. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.09.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 500mg+125mg. klavulanska kiselina . Paralelni lekovi: almacin®. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021562 prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 1. tvrda. uretritis. 1x100 kom 8608811006086 515-04-03108-3 28. septikemija. bakterijski endokarditis. infekcije rana). akutni i hronični pijelonefritis.6din (R) 1021775 kapsula. NIŠ .5din 3837000003673 229/2005/12 26. puerperalna sepsa i septički abortus. 250mg. bronhopneumonija. amoxicillin. infekcija kostiju i zglobova. gonoreja). Panklav forte. 250mg/5mL. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 2X. otitis media. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 500mg na 12h.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. blister. amoksiklav Lek® 156. 1x100mL Cena 303. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. bronhopneumonija.2004 Cena 398. 250mg. 250mg/5mL+62. ospamox®. intraabdominalna sepsa. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. Panklav.09. . u ginekološkoj praksi. bakteriurija u graviditetu.3din (R) 1021777 kapsula. bočica. . bakteriurija u graviditetu.D.09.09.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.Srbija amoksicilin . deca www.Slovenija amoksicilin.2004 Cena 74din (R) 3021779 granule za oralnu suspenziju. 1x100 kom 8608811006062 515-04-03108-1 28. gonoreja).REMEVITA D. peritonitis.2din (R) 1021776 kapsula.2004 Cena 637din (R) 1021778 kapsula.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. 6g dnevno.DigitSoft. 2x8 kom 8608811006079 515-04-03108-2 28.O.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). augmentin. enhancin.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. doze su date u odnosu na amoksicilin.2004 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. blister. sinuzitis. 500mg.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra Cena 64.nr .Slovenija amoksicilin. septikemija. teže infekcije 500mg na 8h.5mg/5mL. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® forte 312. otitis media. 500mg. sinuzitis. celulitis. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021560 film tableta. celulitis. intraabdominalna sepsa. peritonitis. maks.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. bakterijski endokarditis. akutni i hronični bronhitis.2004 Cena 99.08. bočica.30 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSICILIN . profilaksa bakterijskog endokarditisa. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati.2g prašak za injekciju. Sinacilin® AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE .J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. 1x15 kom Cena 438.08.O. infekcije rana). Bactox®. 1x100mL 8608811006093 515-04-03108-4 28. bočica od tamnog stakla. infekcije kože i mekih tkiva.D. 2x8 kom 8608811006055 515-04-03108/03 28. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. klavulanska kiselina . tvrda. ospamox® dT. infekcija kostiju i zglobova. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. bočica. uretritis. tvrda.

amoksiklav Lek® 1. gonoreja). infekcija kostiju i zglobova. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. gonoreja). bakterijski endokarditis.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup).2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes.Slovenija amoksicilin. do 12 god. peritonitis. intraabdominalna sepsa. bočica od tamnog stakla.nr . bronhopneumonija. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. puerperalna sepsa i septički abortus.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 2X.co.08. doze su date u odnosu na amoksicilin. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). 1x100mL Cena 194din 3837000003697 230/2005/12 26. kada terapija može i duže trajati:parenteralno. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. infekcija kostiju i zglobova. otitis media. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. otitis media. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. akutni i hronični bronhitis. septikemija. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® 375mg film tablete. Panklav.Slovenija amoksicilin. intraabdominalna sepsa.7din bočica staklena. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. 1000mg+200mg. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 156. amoksiklav Lek® forte 312. teške infekcije odrasli 1g na 6h ili 8h. akutni i hronični pijelonefritis. Panklav® 2X www.D.abecedni spisak registrovanih lekova 31 preko 3 mes. amoksiklav Lek® 2X. bakterijski endokarditis. doze su date u odnosu na amoksicilin.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU A j01cr kombinacije penicilina.DigitSoft. bakteriurija u graviditetu. bronhopneumonija. amoksiklav Lek® forte 312. 125mg/5mL+31.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. uretritis. puerperalna sepsa i septički abortus. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. deca od 3 mes.25mg/5mL.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU . akutni i hronični pijelonefritis. deca preko 3 mes.D. 5x1 kom 3837000003772 233/2005/12 26. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. augmentin. amoksiklav Lek® 1. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.2g prašak za injekciju. uretritis. enhancin.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. infekcije rana). enhancin. akutni i hronični bronhitis. klavulanska kiselina . Panklav forte.03. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. augmentin. klavulanska kiselina . Cena 1190.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. augmentin.7din bočica staklena. amoksiklav Lek® 156. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. infekcije rana). enhancin. Panklav forte. 25mg/kg na 6h ili 8h. peritonitis. amoksiklav Lek® 2X. bakteriurija u graviditetu. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. sinuzitis. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 1. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. . 5x1 kom 3837000003772 734/2007/12 23.2005 (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. 1000mg+200mg. amoksiklav Lek® 156. Panklav. celulitis.2g prašak za injekciju.25MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. doze su date u odnosu na amoksicilin. sinuzitis. Panklav forte. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. celulitis. Cena 1190. septikemija. Panklav. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021561 prašak za oralnu suspenziju. .08.

bronhopneumonija.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. akutni i hronični pijelonefritis.Slovenija amoksicilin.2006 (R) 3021568 prašak za oralnu suspenziju. doze su date u odnosu na amoksicilin. amoksiklav Lek® 156.D. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021566 film tableta.08.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup).2g prašak za injekciju. peritonitis.1din 3836957903016 1836/2006/12 16.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. doze su date u odnosu na amoksicilin. amoksiklav Lek® forte 312. Panklav.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. akutni i hronični bronhitis. amoksiklav Lek® 1. intraabdominalna sepsa. 1x15 kom Cena 356.5din (R) 1021567 film tableta. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.co. 500mg+125mg. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021563 prašak za rastvor za injekciju. 2x5 kom Cena 339. peritonitis. amoksiklav Lek® 1. amoksiklav Lek® forte 312. gonoreja). .J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. klavulanska kiselina . celulitis. Panklav. . 875mg+125mg. deca od 3 mes.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. infekcija kostiju i zglobova.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. otitis media.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. infekcije rana). amoksiklav Lek® 375mg film tablete. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. bronhopneumonija.9din 3837000003727 228/2005/12 26. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. celulitis.10. otitis media.D. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.2006 Cena 489. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. 500mg+100mg. gonoreja). bočica od tamnog stakla.08. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).nr . Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE . do 12 god. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. deca ispod 40kg (do 3 mes. infekcije rana). kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. teže infekcije 500mg na 8h. 1x70mL 3838957902989 1838/2006/12 16. 5x1 kom Cena 3837000003765 232/2005/12 26. infekcija kostiju i zglobova. teže infekcije 500mg na 8h. akutni i hronični pijelonefritis. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL.2006 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. deca preko 3 mes. septikemija. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. akutni i hronični bronhitis.HEMOFARM AD . 25mg/kg na 6h ili 8h. Panklav forte. bakteriurija u graviditetu. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h. augmentin. intraabdominalna sepsa.10.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h.2g prašak za injekciju. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021564 film tableta. blister. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. bakterijski endokarditis. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® 2X. bakterijski endokarditis. uretritis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Panklav forte. bočica staklena.Srbija amoksicilin. sinuzitis.2005 www.DigitSoft. enhancin. puerperalna sepsa i septički abortus. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. puerperalna sepsa i septički abortus. 250mg+125mg.Slovenija amoksicilin. klavulanska kiselina . 2x5 kom 3838957902996 1835/2006/12 16. septikemija. Cena 315din bočica od tamnog stakla.10. bakteriurija u graviditetu. klavulanska kiselina . uretritis. augmentin. amoksiklav Lek® 156. blister. sinuzitis. enhancin.32 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSIKLAV LEK® 2X .

REMEDICA LTD .co. uretritis.4din 5290665002753 560/2005/12 21. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. Coli. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae.01. tvrda. doze su date u odnosu na amoksicilin.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . Pentrexyl® www.HEMOFARM AD . amoksicilin.10. urinarne infekcije 500mg na 8 sati.v.nr . 2x8 kom Cena 90. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021941 kapsula. 500mg. intraabdominalna sepsa. inf. Shigella. amoksiklav Lek® 1. blister. akutni i hronični pijelonefritis. ospamox®.2007 (R) 3021949 granule za oralnu suspenziju. Panklav® 2X AMOXICILLIN . 25mg/kg na 6h ili 8h. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. bakteriurija u graviditetu. Proteus mirabilis. Paralelni lekovi: ampicilin alkaloid®.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. 1x50mg Cena 11681. 1x100mL Cena 85din 8600097400732 2071/2007/12 25. 250mg/5mL. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. bočica. Pentrexyl.DigitSoft. po potrebi povećati najviše do 3. 2x8 kom Cena 101. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. i sojevima Enterococcus.0mg/kg telesne mase. amoksiklav Lek® 2X. Coli. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. bronhopneumonija.2g prašak za injekciju. infekcije kože i mekih tkiva. maks. bočica plastična. 6g dnevno. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati.Austrija amfotericin b .09.peritonitis. bočica. Panklav. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. 50mg.11. sinuzitis. kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. amoksiklav Lek® forte 312. E. infekcija kostiju i zglobova.J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. 500mg+100mg.2006 Cena 20966din (SZ) 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju. deca od 3 mes. bakterijski endokarditis.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021912 kapsula.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 33 0021563 prašak za rastvor za injekciju. 1x100mg 9088881284338 1764/2006/12 02. ospamox® dT. celulitis. sinuzitis. otitis media. od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata. Proteus mirabilis. 100mg. infekcije rana). augmentin. 500mg. 5x1 kom 3837000003765 735/2007/12 23. Salmonella typhi.1din 8600097400718 240/2007/12 17.Kipar amoksicilin .0-4. u ginekološkoj praksi. amoksiklav Lek® 156.2006 doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika. blister. akutni i hronični bronhitis. Sinacilin® AMPHOCIL® .5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. sojevima Enterococcus. Paralelni lekovi: Fungizone AMPICILIN . otitis media. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.10. puerperalna sepsa i septički abortus.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. početno i.2007 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. Panklav forte. enhancin.Srbija ampicilin . septikemija. Cena bočica staklena. Bactox®. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. gonoreja). do 12 god. profilaksa bakterijskog endokarditisa.9din 9088881338581 1763/2006/12 02.03. tvrda. Paralelni lekovi: almacin®.

otitis media.5g pre anestezije.5-12g i. tvrda. blister.2006 05. podeljeno na 3-4 pojedinačne doze (i.co. Pentrexyl.10. odojčad i deca (do 20kg) 75-150mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 1x100mL Cena 482/2005/12 21.6din 485/2005/12 21.m. 1000mg+500mg. Pentrexyl® AMPISULCILLIN® . uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela.25mg.25mg. . 10x1.BILIM PHARMACEUTICALS A.).04.2006 05.5-4. inf.nr .KRKA. 3x10 kom 3838989517359 Cena 416/2006/12 Cena 418/2006/12 Cena 419/2006/12 Cena 420/2006/12 Cena 421/2006/12 Cena 422/2006/12 Cena 423/2006/12 05. profilaksa u hirurgiji 1. 1.4din bočica staklena. urinarne infekcije 500mg na 8 sati.04. novorođenčad 75-150mg/kg na 12 sati. blister. bolus inj. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae.2006 05. Cena 1246. sulbaktam . 500mg+250mg. sojevima Enterococcus. blister. blister.5mg. blister.7din 8600064103819 347/2005/12 23. Salmonella typhi. blister.09. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.J01CR01 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021058 kapsula.2005 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. . 2000mg+1000mg.10. blister.09. Coli. ili i.v. Proteus mirabilis. E.2006 www.2005 146.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 124. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. 1.5mg. 2x10 kom 3838989517465 (R) 1103255 tableta. 4x7 kom 3838989517328 (R) 1103256 tableta. 3x10 kom 3838989517304 1103253 tableta.7din (R) 1021059 kapsula.Slovenija ramipril . AMPRIL® . 5x10 kom (R) 3838989517311 (R) 1103254 tableta.Srbija ampicilin.ZDRAVLJE A.04. 10x750mg 8600064103703 346/2005/12 23.Turska ampicilin . .v. blister. blister. bočica. 12g dnevno. 10x3g Cena 1876.25mg.04. 10x10 kom 483/2005/12 21. Proteus mirabilis.1din 05.D. 500mg. u trajanju 15-30 min.2005 doziranje: obično 1.S.7din (R) 3021820 prašak za oralnu suspenziju.04.2006 289. 1. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021355 prašak za rastvor za injekciju.09. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati.25mg.D.2005 Cena 767. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. tvrda.10. 2. TOVARNA ZDRAVIL. u trajanju od 3 min. 4x7 kom 3838989517298 (R) 1103252 tableta. Cena 918.34 abecedni spisak registrovanih lekova A AMPICILIN ALKALOID® . i sojevima Enterococcus.5g 8600064103796 345/2005/12 26.v. 500mg.2005 (Z) 0021356 prašak za rastvor za injekciju.2006 05.DigitSoft. deca preko 20kg na 6 sati 375-750mg. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.04. maks. 2. bočica staklena. Shigella.2005 (Z) 0021357 prašak za rastvor za injekciju.2006 434. 250mg/5mL. sinuzitis.4din 05. Coli. Paralelni lekovi: ampicilin.5mg. monokomponentni (R) 1103250 tableta. 1. D. ili i. 2. 2x10 kom 3838989517281 (R) 1103251 tableta.4din bočica staklena.04.

po potrebi može se povećati na 1 tabl.5mg hidrohlortiazida). 2x10 kom 3838989517373 425/2006/12 05. blister. 10mg/dan (dnevne doze od 2.5mg+12. ujutro. blister. D.5mg ramiprila sa 12. Paralelni lekovi: ampril® HL. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). Tritace® comp LS AMPRIL® HL . povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2.nr .2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl.25mg/dan.04. 5mg. Paralelni lekovi: corpril. Prilinda®.Slovenija ramipril. Tritace® comp. blister.04. 2. 5mg. ramipril.D. 4x7 kom Cena 607din 3838989521882 1080/2007/12 23. 2x10 kom 3838989517427 429/2006/12 05. 2.co. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. sa dosta tečnosti.04. ujutro. 5mg+25mg. . 5x10 kom 3838989517458 432/2006/12 05.2006 Cena (R) 1103265 tableta. hidrohlortiazid .5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).2006 Cena (R) 1103262 tableta. doza održavanja je 2 puta po 2.04. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida).05. 10mg.5mg. blister. blister.2006 Cena (R) 1103261 tableta. Piramil®.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM A c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401131 tableta. blister.04. Tritace® AMPRIL® HD .2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1.2006 Cena 972.5mg hidrohlortiazida).Slovenija ramipril. TOVARNA ZDRAVIL. blister.DigitSoft.KRKA. 5x10 kom Cena 3838989517366 424/2006/12 05. 4x7 kom Cena 466din 3838989521875 1079/2007/12 23.04. .04.04.KRKA.5mg/dan. dnevno (2. dnevno (2.2006 Cena (R) 1103258 tableta.6din (R) 1103259 tableta. TOVARNA ZDRAVIL. 4x7 kom 3838989517380 426/2006/12 05. maks. blister.05. 5mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.2006 Cena (R) 1103264 tableta. Paralelni lekovi: ampril® Hd.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl. celu tabletu progutati.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401130 tableta. po potrebi može se povećati na 1 tabl. D. 10mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 35 1103257 tableta.9din (R) 1103263 tableta. u toku ili posle jela. blister.5mg/dan. 5x10 kom 3838989517410 428/2006/12 05. Tritace® comp LS www. hidrohlortiazid .5-5mg/dan. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. 3x10 kom 3838989517441 431/2006/12 05.2006 Cena (R) 1103260 tableta.D.04. 10mg.5mg.25mg/dan oralno. 3x10 kom 3838989517397 427/2006/12 05.2006 Cena 648. 5mg. 10mg/dan. 10mg. blister. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. celu tabletu progutati. početna doza je 2 puta po 2. Tritace® comp.5mg ramiprila sa 12. blister. 4x7 kom 3838989517434 430/2006/12 05. ramitens®. maks.

blister.11.09.5g/5mL.4din 8608808104962 3/2-10-7303 12.11.2din 7612791004742 594/2005/12 21. zatim preći na oralne doze održavanja. 1g/2mL. 3x10 kom Cena 233.12.. Novalgetol® www.v.5-1g sporo i.2005 doziranje: major depresija.2003 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.D. 25mg. povećavati po 25mg do 150mg dnevno. 4g dnevno.v. leptospiroze.). 0. ANAFRANIL® . enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni Cena 779. doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg) dnevno.J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022231 kapsula.co. maks.2din (R) 1086415 tableta. opsesivno-kompulsivni poremećaj. parenteralno 25-50mg i. Paralelni lekovi: Baralgin M®. blister. ukupno 9 g. 500mg. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina.06. 0.2007 Cena 31. ampula. panični poremećaj. gonoreja: 1. rikecijama kao i u lečenju Lajmske bolesti. ampula. zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana. 1x10 kom ANALGETICI Cena 22.Švajcarska klomipramin . 500mg..SRBOLEK A. maks.NOVARTIS PHARMA AG . kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.2din 515-04-1032/03 05.N02BB02 N02BB pirazoloni (R) 1086455 tableta. 50x10 kom 5310001200442 2058/2007/12 25.5g u početku.Srbija tetraciklin .2006 Cena 1129din (Z) 0086418 rastvor za injekciju. inf. blister. . po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do 50mg dnevno (preko 14 godina). a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja. 2x8 kom Cena 99. tvrda.2006 Cena 1590.11.ALKALOID AD .8din (R) 1086456 tableta. blister.8din (R) 1086416 tableta. pa 25-75mg dnevno.06. dnevno. 50x5mL 5310001188238 914/2006/12 16.m. bruceloze i antraksa: odrasli uobičajeno 500mg na 6-8 sati između obroka. ampula. hlamidijama. ANALGIN® . 250mg dnevno. blister. 50-75mg dnevno. postoperativnih).Srbija metamizol-natrijum .3 abecedni spisak registrovanih lekova A AMRACIN . 1x10 kom 5310001200435 2057/2007/12 25.N06AA04 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 0072741 rastvor za injekciju. Novalgetol® ANALGIN® .2005  (R) 1072740 obložena tableta. deca početno 10mg dnevno.09. 7-10 dana. povećavati po 25mg do maks.5din 7612791402555 592/2005/12 21.2003 Cena 1068. 500mg.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. deca preko 8 godina (izuzetno) 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. Paralelni lekovi: Baralgin M®.Makedonija metamizol-natrijum .DigitSoft.nr .GALENIKA AD . 50x10 kom 515-04-1033/03 05. i terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. 500mg. 10x2mL Cena 318. narkolepsija. 50x2mL 5310001188214 913/2006/12 16. 2.12. 25mg. blister. 4g dnevno.8din (Z) 0086417 rastvor za injekciju. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. 500mg. postoperativnih).2002 doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima.5-1g sporo i.

Midol ANDOL .9-7.6-5.Francuska nilutamid . maks.GALENIKA AD . aspirin® Migran. aspirin® Migran. reumatska groznica: odrasli 4. blister.2004 Cena 813. zatim doza održavanja 150mg dnevno. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.4-3. 50x10 kom Cena 762.nr .Srbija acetilsalicilna kiselina . blister. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.PLIVA HRVATSKA D.Hrvatska acetilsalicilna kiselina . aspirin® protect. reumatska groznica: odrasli 4. isključujući heparin (BR) 1086113 tableta. 50x10 kom 515-04-258/03-1 05.4-3. doza održavanja 80-100mg/kg/d.03. ask pH 8. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. doza održavanja 3. 130mg/kg/d. aspirin® direkt. Midol Cena 57. anbol. početna doza 2. blister.8g/d.9din 515-04-258/03 05. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. aspirin® 500.Hrvatska acetilsalicilna kiselina .CARDINAL HEALTH FRANCE .2002 doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije).DigitSoft.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANANDRON® .N02BA01 N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086111 tableta. 8 g.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086800 tableta. ANBOL . inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. ask pH 8. blister. . 300mg. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 130mg/kg/d. antireumatik odrasli i deca iznad 12 god. Midol ANDOL .6-5. inhibicija agregacije trombocita 100-300 (50-325)mg/dan.8g/d. maks. tokom 1-2 nedelje.8din 515-04-258/03-2 05.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. 300mg.3din 3/2-10-6181/1 26. početna doza 2.2004 www. . antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. doza održavanja 3. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.4-3.2004 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.4g/d. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. blister. Paralelni lekovi: cor-aS.10.O. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. 20 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.10. aspirin® 500.4g/d.O. tokom 1-2 nedelje.6g/d u više pojedinačnih doza.PLIVA HRVATSKA D. 150mg.L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1039601 tableta. 8 g. maks. maks.6g/d u više pojedinačnih doza.6din 8608808103736 3/2-10-7354 25.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.O. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.4-3. 2x15 kom Cena 7567.9-7. doza održavanja 80-100mg/kg/d.03. aspirin® direkt. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. 2x10 kom A ANALGETICI Cena 63. aspirin® protect.co.6din (BR) 1086112 tableta.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. cardiopirin®.03. 100mg. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. andol. 300mg.O.

ZAMBON GROUP ITALIA .G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 844. 5x10 kom Cena 3274. dnevno tokom 28 dana. ORGANON . zatim 0. lečenje tegoba koje su posledica uklanjanja jajnika ili u slučaju primarne insuficijencije jajnika: oralno 1 tabl. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege). blister.DigitSoft.G03HA01 g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 1048111 kapsula.5din 8606103110121 515-04-1753/04-1 01.2004  (SZR)2182012 oralni rastvor.N07BB04 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti  (SZR)1182011 kapsula.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija u lečenju klimakteričnih tegoba kod žena u postmenopauzi. 5x5mL Cena 8606102767395 1266/2006/12 02.05.1mg na 1 minut. estradiol .) ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test.09. ANEXATE® .6din (SZ) 0189101 rastvor za injekciju/infuziju. maks. ampula. blister.2004 doziranje: lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida: uz ostale procedure (psihoterapija i dr. inoperabilni karcinom prostate: 100-200mg dnevno nakon orhidektomije. tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps. 50mg. 3x10 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ha antiandrogeni. tvrda.) dnevno podeljeno u 2 doze posle jela.08. 1x28 kom Cena 1095. 50mg.Italija naltrekson .2006 10589.co.V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti 6242.8din (SZ) 0189100 rastvor za injekciju/infuziju.2006 doziranje: hiperseksualnost muškarca: 2 puta po 50mg posle jela. neparan.2004 Cena 1118.2mg u toku 15 sekundi.7din 515-04-2422/04 13. ako se ne jave simptomi apstinencije dati još 30mg.09. dnevno. blister.SCHERING AG . ANGELIQ® . blister. 40mg. veća je jutarnja doza). 2mg+1mg. inicijalno 20mg uz posmatranje bolesnika 1 sat. bočica.06. fiksne kombinacije (R) 1048790 film tableta.3din 8606103110114 515-04-1753/04 16.Holandija testosteron . 0.Nemačka ciproteron . smanjiti zatim na 1-3 kaps.6mg.6din 8600103492225 1579/2006/12 05. blister. ampula.N. maskulinizacija: početna doza 120-160mg (3-4 kaps. meka.Švajcarska flumazenil .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1mg/10mL. kod promene pola žene u muškarca. Paralelni lekovi: Nebido®. meka. 40mg.SCHERING AG .3 abecedni spisak registrovanih lekova A ANDRIOL TESTOCAPS . Testosteron depo ANDROCUR® . ili 100-300mg dnevno bez orhidektomije. do ukupno 0.5mg/5mL. 1x10 kom Cena 1622. Paralelni lekovi: revia® www.2006 doziranje: trovanje benzodiazepinima: 0.1din (R) 1048112 kapsula. 10x10mL Cena 1565. dalje primenjivati 50mg dnevno.F. 50mg/10mL.8din 8600103492430 702/2006/12 25.08. ANTAXONE® .V.09.Nemačka drospirenon. monokomponentni  (R) 1048331 tableta.nr . 5x10mL Cena 8606102767401 1267/2006/12 02.09.G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. 6x10 kom 515-04-2423/04 13.2004 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma.

SALUTAS PHARMA GmbH . Paralelni lekovi: canesten®.2006 Cena (R) 4157603 krem. www.2003 Cena 562. 1x3 kom Cena 8606102455209 278/2006/12 06.03.J06AA03 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI A j06aa imunoserumi (R) 0010171 rastvor za injekciju. tuba. 1x30mL Cena (8606102455186) 275/2006/12 06.Nemačka klotrimazol . . bočica. rastvor.SALUTAS PHARMA GmbH . 100mg. kao i za opekotine..Bosna i Hercegovina povidon-jod . Mycoril®.03.m.11. .nr .2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.D. Kansen.2005 doziranje: ujed evropske zmije i. kao i za dezinfekciju kože bolesnika samo za spoljnu primenu. 10000i. 1x10mL Cena 1608.03.J06AA01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06aa imunoserumi (Z) 0010110 rastvor za injekciju. u ambulantama za dezinfekciju ruku lekara i ostalog osoblja.12.preč. canesten® 3. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .4din (Z) 0010111 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Betadine®. Kansen. u hitnim slučajevima.v.D.j. teški slučajevi 40000-100000 i. blagi i srednje teški slučajevi 10000-30000 i.DigitSoft.03.Nemačka klotrimazol .co. ½-2 sata pošto je inicijalna doza data i.j. 10x1 kom Cena 5621. 1x1 kom 515-04-3932/03 26. sprej-boca.09. bočica. strip.2004 doziranje: dezinfekcija rana. i. bočica. ili po 1 vaginalna tabl. strip. Povidon jod ANTITOKSIN DIFTERIJE ..BOSNALIJEK D.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157600 sprej za kožu. od 200mg 3 dana uzastopno.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: uveče.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANTIFUNGOL® . 10mg/g. od 100mg šest dana uzastopno. 100mg/mL. bočica. 10%. 2x3 kom 8606102455216 279/2006/12 06. 1x100mL Cena 187. pre i posle operativnih zahvata. Plimycol ANTISEPT D .7din 8606103010018 479/2005/12 14. 10000i. Paralelni lekovi: canesten® 1. 10mg/mL.2006 Cena (R) 6137602 vaginalna tableta. 200mg.Srbija antitoksin difterije .4din 515-04-02553/04 28.j.v.m. Plimycol ANTIFUNGOL® . 1x25g (8606102455193) 280/2006/12 06.12. Mycoril®.j.fragmenti . za pripremu kože i sluzokože pre operacije.2003 doziranje: difterija i preventivno u sklopu ostalih profilaktičkih mera: odrasli i deca dobijaju iste doze usklađene sa težinom bolesti.. duboko i.m.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156455 rastvor za kožu. ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) . doza za decu i odrasle je ista (10mL).IMUNOLOŠKI ZAVOD D. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.6din 8605001700647 515-04-3931/03 26.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137601 vaginalna tableta. za pranje ruku u hirurgiji. odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i.Hrvatska imunoglobulin (konjski) antivenom. po 1 vaginalna tabl.

j. AQUA PRO INJECTIONE . 500i. diazepam. blister.2004  (R) 1071171 obložena tableta. 1x10mL 8606102967047 245/2005/12 15. 2x15 kom Cena 64. Paralelni lekovi: Bensedin®.5din 8606102967054 244/2005/12 15.2004  (R) 1071172 obložena tableta. alkoholni apstinencijalni sindrom: nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.2006 www.2006 (SZ) 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 2x15 kom Cena 137.j. status epilepticus. 1000i.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.03. 2mL.j. 50x2mL Cena 8608811000312 63/2006/12 20. 10mg.v.2004  (R) 1071175 tableta.BAXTER AG .03.. konvulzije: 10-20mg i. 2x15 kom Cena 137. uključujući rastvore za ispiranje (BR) 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu. na 1 godinu starosti (deca). 10mg. liobočica sa rastvaračem. 5x3mL Cena 2804.Austrija antitrombin III . primena je kratkotrajna.. kratkog dejstva (R) 0041548 rastvor za injekciju.Slovenija diazepam .8mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.4din 515-04-269/03 05.v.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071170 rastvor za injekciju.KRKA. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI v07aB rastvarači i razblaživači. deca 0.A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.10. rezistencija na insulin usled primene nedovoljno prečišćenih oblika insulina.08. alergija na humani ili svinjski insulin.V07AB. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ili 1mg i. terapija početno 1000-2000 i. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.JUGOREMEDIJA A.j. 100i.03. 1x10mL Cena 12662. ampula.7din (R) 0041549 rastvor za injekciju.6din 515-04-269/03/1 05.7din 515-04-269/03/2 05. vrstu insulina. dijabetesna ketoacidoza i koma.D. 10mL. diazepam alkaloid® APIDRA® . Paralelni lekovi: Kybernin P APAURIN® .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . bočica. primena je kratkotrajna.5din (BR) 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu. zatim 2000-3000 i.08. ampula. TOVARNA ZDRAVIL. liobočica sa rastvaračem. parenteralni. u težim slučajevima 15-30mg dnevno.12-0. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija. 5mg. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta.3mg/kg i.3din 9002864830510 2111/2006/12 14.2006 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod nasleđenog i stečenog nedostatka antitrombina: profilaksa 1000-1500 i.2003 203.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa. 50x10mL Cena 316din 8608811000343 515-04-3163/03 21. 100i./20mL.j.11.j. blister. eklampsija)./mL.2-0.01. karpula.co./mL./10mL. 2mg.2005 Cena 1869. blister.j.11.Nemačka insulin glulizin . . ZRENJANIN .6din 9002864830824 2112/2006/12 14. 0.7din 515-04-269/03/3 05. ampula.03.40 abecedni spisak registrovanih lekova A ANTITROMBIN III BAXTER .nr . oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg.D. dijagnostički postupci: individualno.v.Srbija voda za injekcije . 1x20mL Cena 24307.DigitSoft.2004 doziranje: anksioznost i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. (odrasli). 10x2mL Cena 224. D. nesanica 5-15mg uveče.

napunjen injekcioni špric.2006 Cena 10852din 1057/2006/12 30. 1x0. 5mL. napunjen injekcioni špric. 1x0.2006 Cena 27129.3mL. napunjen injekcioni špric. Paralelni lekovi: Ketokonazol. 1x0.V.8din 1053/2006/12 30. 150mcg/0.Holandija darbepoetin alfa . 1x0. 1x0.2006 Cena 9043. 1x0.5mL. 40mcg/0.06.2006 Cena 3616.co.3mL 8606007081145 (R) 0069904 rastvor za injekciju.2006 Cena 7234.06. napunjen injekcioni špric.06.2din 1050/2006/12 30. 60mcg/0.3mL.5mL 8606007081084 Cena 5425.06.4mL.5mL 8606007081022 (SZ) 0069911 rastvor za injekciju.5mL. pen sa uloškom. napunjen injekcioni špric. 80mcg/0.2006 www.4mL.2006 Cena 27129.06. 100mcg/0.06.3mL. 2%.2006 Cena 14468.2003 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa. pen sa uloškom. 1x60mL A ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 150.2006 Cena 1808.4mL. 1x0. 60mcg/0.5mL 8606007081053 (SZ) 0069912 rastvor za injekciju. 1x0.4mL 8606007081152 (SZ) 0069910 rastvor za injekciju. Mycoseb® ARANESP® .3mL 8606007081060 (SZ) 0069902 rastvor za injekciju. 40mcg/0.4mL. 30mcg/0.01.3mL 8606007081039 (SZ) 0069901 rastvor za injekciju.4mL.2006 Cena 18086. napunjen injekcioni špric.A.4mL 8606007081008 (SZ) 0069906 rastvor za injekciju.nr . 1x0.3mL 8606007081091 (R) 0069903 rastvor za injekciju.DigitSoft. 1x0. 50x5mL Cena 264.5din 515-04-2543/03 05. napunjen injekcioni špric.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 41 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu. .1din 1064/2006/12 30.2din 1054/2006/12 30.3mL 8606007081176 (SZ) 0069905 rastvor za injekciju. 1x0.6din 8608811000336 64/2006/12 20. 1x0.1din 1055/2006/12 30.4mL 8606007081046 (SZ) 0069907 rastvor za injekciju.3mL. 20mcg/0.06.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157595 šampon.06. ampula.5mL. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 14468.1din 1056/2006/12 30.B03XA02 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069900 rastvor za injekciju.12.AMGEN EUROPE B. napunjen injekcioni špric.06.4din 1060/2006/12 30.4mL 8606007081138 (R) 0069909 rastvor za injekciju.2din 1051/2006/12 30.2006 Paralelni lekovi: voda za injekcije AQUARIUS . pen sa uloškom. bočica.06.3mL.06.4mL 8606007081077 (R) 0069908 rastvor za injekciju.DEMO S.1din 1059/2006/12 30.2006 Cena 7234.2006 Cena 10852din 1065/2006/12 30.8din 1058/2006/12 30. 10mcg/0. . pen sa uloškom.Grčka ketokonazol . 50mcg/0. peruti i Pityriasis versicolor: 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima. 80mcg/0. 150mcg/0. ni 2 nedelje posle njihove primene).06. 1x0.06.8din 1067/2006/12 30.

anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji: odrasli .42 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 0069913 rastvor za injekciju. 60mg.7din 3582910019176 664/2007/12 08. 1x0. 225 nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor .2007  (SZR)1014301 film tableta.2006 (R) 0069914 rastvor za injekciju.2007  (SZR)1014302 film tableta. a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) . 300mcg/0.2) (R) 1163530 tableta. 500mcg/mL. 20mcg/0. bočica. Cena 42523.9din 8606007081107 1061/2006/12 30.06. 1x0. ARAVA® .03.03.9din pen sa uloškom.M01AH05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . 1x0. dalju terapiju prekinuti.2002 Cena 3/2-10-6890 29. 1x1mL 8606007081114 1062/2006/12 30. 1x30 kom Cena 2560.c. ili primeniti s. 1x7 kom 1163532 tableta. 20mg. napunjen injekcioni špric. 100mg.06.11.c.11.5mL. bočica. pen sa uloškom.375mL. doza održavanja jednom dnevno 10-20mg. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL. 15mcg/0.2din 8606007081190 1069/2006/12 30.5mL Cena 18086. ARCOXIA® .8din 3582910015277 663/2007/12 08.2006 (R) 0069918 rastvor za injekciju.dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije.L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014300 film tableta. 10mg.06. blister.2006 (SZ) 0069919 rastvor za injekciju.2006 doziranje: anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi: odrasli i deca starija od 11 godina .MSD (MERCK SHARP & DOHME) .6mL 8606007081183 1068/2006/12 30.06.v.2002 www. 120mg. obično 4-6 nedelja.2006 (SZ) 0069917 rastvor za injekciju.2006 (SZ) 0069915 rastvor za injekciju.2007 doziranje: aktivni reumatoidni ar tritis u odraslih bolesnika: jednom dnevno po 100mg prva 3 dana.11.2006 (R) 0069916 rastvor za injekciju. 500mcg/mL. blister.5mL. 1x30 kom Cena 5357. primenom 450 nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%.2din napunjen injekcioni špric.6mL. 1x30 kom Cena 4639.Francuska leflunomid .c.06.6mL.USA etorikoksib . napunjen injekcioni špric.dalju terapiju prekinuti.co.DigitSoft.06.5mL 8606007081121 1063/2006/12 30. 1x0. doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno. 1x1mL Cena 70873. pen sa uloškom.1din 8606007081169 1066/2006/12 30.2002 Cena 3/2-10-6889/1 29.terapiju započeti sa s.06. blister. Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL.AVENTIS INTERCONTINENTAL . 1x7 kom Cena 3/2-10-6891 29.375mL Cena 2713. ili i. 1x0. 1x7 kom (R) (R) 1163531 tableta. Cena 3616. 100mcg/0.terapiju započeti sa s. 90mg.1din 8606007081015 1052/2006/12 30. blister.8din pen sa uloškom. Cena 70873.03. primenom 675 nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor. 300mcg/0.3din 3582910015284 665/2007/12 08.nr .6mL Cena 42523.

A. 4x7 kom 43 Cena 3/2-10-6891/1 29.2002 doziranje: blagi i umereni oblici demencije Alchajmerovog tipa: 5mg jednom dnevno. akutni napad gihta.Velika Britanija anastrozol . ARTANE .N04AA01 N04aa tercijarni amini § (R) 1085070 tableta.8din liobočica sa rastvaračem.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1163533 tableta. 4x5mL Cena 14005.USA donepezil .2006 (SZ) 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Yasnal® ARIMIDEX® . blister. 90mg tokom jednog tretmana.(PHARMACIA & UPJOHN) . blister. blister. maks.MANUFACTURING CENTER .2002 doziranje: uznapredovali estrogen-zavisni karcinom dojke žena u menopauzi.nr .2002 Cena (R) 1163535 tableta.10. 25mg. fiola. AROMASIN® .3din 3/2-10-5507 19. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana.04.04. Paralelni lekovi: Pamifos.2002 doziranje: karcinom dojke: 25mg dnevno. 15mg. dodatna terapija kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozitivnim ranim invanzivnim karcinom dojke: 1 tabl.12. AREDIA® . metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i. maks. 5mg. tokom 4-6 nedelja.co. 10mg dnevno.L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039390 obložena tableta. 2mg. blister.2002 Cena (R) 1163534 tableta.HEMOFARM AD . 90mg.L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039325 film tableta.Švajcarska pamidronska kiselina . 1x100 kom 8600097011112 A ANTIPARKINSONICI Cena 117din 515-04-2340/03 15.NOVARTIS PHARMA AG .8din 5000455006324 3/2-10-10240 28.11. 60mg.2002 doziranje: artritis.N06DA02 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze Cena 6143. osteoar tritis.7din (R) 1079011 tableta.PHARMACIA ENTERPRISES S. 2x14 kom 5013457010183 3/2-10-7912 25. reumatoidni ar tritis: 90mg dnevno odjednom.2006 doziranje: Paget-ova bolest. blister.ZENECA PHARMACEUTICALS MACCLESFIELD . inf. osteoliza. 30mg. 10mg.11.11. dnevno (1mg). 4x7 kom 8600103453288 3/2-10-6890/1 29.11.v. hronični bol: 60mg dnevno. akutni bol. Pamitor® ARICEPT® .7din 7612791476549 553/2006/12 28.12. 120mg. 2x14 kom Cena 8750. liobočica sa rastvaračem. 2x10mL 7612791400834 545/2006/12 14.DigitSoft. blister.12. zatim povećati na 10mg jednom dnevno.PFIZER . 1mg.8din (R) 1079010 tableta.2003 www. 4x7 kom 3/2-10-6889 29.Srbija triheksifenidil .2002 Cena 6866. Cena 13616.M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 2x15 kom Cena 9986. blister. dismenoreja: 120mg dnevno odjednom. 2x14 kom 5013457010176 3/2-10-7911 25.Belgija eksemestan .

30x0. Paralelni lekovi: artelac® edo.6mL 12/2007/2299 10.44 abecedni spisak registrovanih lekova A §(R) 1085072 tableta. Hemodrops. za vlaženje tvrdih kontaktnih sočiva: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. plastična bočica. ne preporučuje se kod dece mlađe od 14 godina.CHEPHASAAR CHEMISCH . 2x15 kom Cena 2003.2006 doziranje: simptomatsko lečenje degenerativnih bolesti zglobova u bolnoj ili zapaljenskoj fazi i inflamatornih oboljenja vezivnog tkiva. CHEM. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 1x10mL Cena 12/2007/2297 09. podeljeno u 3-4 doze. 200mg. ARTELAC .2mg/mL. rastvor.02.10. Paralelni lekovi: artelac®.PHARM. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.2007 BR) 7099078 kapi za oči. .2007 doziranje: sindrom suvog oka. GERHARD MANN. po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. CHEM. Cena kontejner jednodozni.Nemačka hipromeloza . kontejner jednodozni.02. 5mg.02. GERHARD MANN.nr . bipolarni poremećaji: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 3. ARVIND® . 3.co.2003 doziranje: kontrola tremora kod Parkinsonove bolesti: 1mg dnevno. blister. . blister. 1x30 kom Cena 627.BELUPO. nakon neuspešne terapije konvencionalnim NSAIL: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka.Nemačka oksaceprol .10. Hemodrops.PHARM. 2x10 kom 9120018570317 1756/2006/12 02.2mg/mL. Cena kontejner jednodozni.2006  (R) 1084721 tableta. 1x30 kom Cena 1092.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099075 kapi za oči. postepeno povećavati do 5-15mg dnevno.2007 doziranje: sindrom suvog oka. FABRIK GmbH .10. FABRIK GmbH . rastvor.M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1169570 film tableta. 60x0.6mL 12/2007/2300 10.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084720 tableta.Hrvatska lamotrigin . 1x100 kom Cena 166.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099076 kapi za oči.2mg/mL.10. 25mg dnevno narednih 14 dana.2mg/mL. blister. 10x10 kom Cena 1200din 9120018570331 1757/2006/12 02. 10x0. do optimalne doze održavanja www.Nemačka hipromeloza .6din 3850343032513 172/2006/12 13.4din 3850343032544 174/2006/12 13. 3. 25mg. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.10. 100mg. blister.6mL Cena 12/2007/2298 10. rastvor.2007 (BR) 7099077 kapi za oči.DR. Isopto® Tears ARTROMED® . . 50mg dnevno narednih 14 dana. 3. bočica sa kapaljkom.10. 50mg. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.DR. za vlaženje tvrdih i mekih kontaktnih sočiva. Ne sadrži konzervans.DigitSoft. Isopto® Tears ARTELAC EDO .10.2006 Cena (R) 1169571 film tableta.2006 doziranje: epilepsija. blister. 200mg.D.4din 8600097011129 515-04-2341/03 15.2006  (R) 1084722 tableta. rastvor.2din 3850343032520 173/2006/12 13.

2006 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). od 200mg dnevno. Paralelni lekovi: Serlift®.07.Srbija acetilsalicilna kiselina .DigitSoft. 500mg. doza održavanja od 50-100mg. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. aspirin® direkt. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. maks.1din (R) 1072635 film tableta. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 1964. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.08.2005 doziranje: depresija i opsesivno kompulzivni simptomi: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka sa dosta tečnosti. 4x7 kom 3838989503017 114/2005/12 15.D. 130mg/kg/d. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. početna doza 2.Slovenija sertralin . aspirin® protect.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. .6g/d u više pojedinačnih doza. deca od 6-12 godina.2006 Cena (R) 1129112 gastrorezistentna tableta. Paralelni lekovi: 5-aSa. blister. . doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana.D.Slovenija mesalazin . 800mg. početna doza iznosi 50mg/dan. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.01. D.8g/d. Paralelni lekovi: Lamal. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. Salofalk® 500 ASENTRA® . blister.co. do 200mg dnevno.6-5.9-7. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 5x10 kom 3837000090130 743/2006/12 26. ulcerozni proktitis akutni napadi 3 puta po 400mg na dan.7din 199/2007/12 16. 800mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.KRKA.2007 www.nr . ne koristiti kod dece ispod 18 godina. reumatska groznica: odrasli 4.BAYER BITTERFELD GmbH . Midol ASPIRIN® 500 .Nemačka acetilsalicilna kiselina . 10x10 kom 3837000090123 744/2006/12 26.05.2006 Cena (R) 1129111 gastrorezistentna tableta.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086128 film tableta. .05. Salofalk® 250.08. uz povećanje doze posle 7 dana do 50mg/dan. blister. aspirin® Migran. Salofalk®. 50x10 kom Cena 1144din 8600102463219 515-04-1931/03 17. do maks. aspirin® 500. doza održavanja 80-100mg/kg/d. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. doza održavanja 3. 400mg. andol.2005 Cena 1686.N06AB06 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina Cena 843. Sertiva®. Lamotrix® ASACOL® . a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.HABIT PHARM A. maks. anbol. deca od 13-17 godina. Lamect®. Lamictal™. maks. blister. 4x7 kom 3838989503079 115/2005/12 15. 6x10 kom 3837000090147 1128/2006/12 05.abecedni spisak registrovanih lekova 45 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. blister.3din (R) 1072636 film tableta.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086120 tableta. 2x10 kom 4008500100714 Cena 74. Setaloft®. opsesivno kompulsivni simptomi početna doza je 25mg/dan. blister. 100mg dnevno narednih 14 dana.9din (R) 1129110 gastrorezistentna tableta. tokom 1-2 nedelje.4-3. Crohnova bolest: akutni napadi 3puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). blister. Pentasa®.07. zoloft® ASK PH 8 . 500mg. 8 g. 100mg.D.A07EC02 ANTIDIJAROICI.4-3. Lamotrigin. TOVARNA ZDRAVIL. 50mg.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.4g/d.

groznica. strip. Paralelni lekovi: Midol c. aspirin® Migran.2005 Cena 105. 130mg/kg/d. dnevno.4-3. početna doza 2. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. tabl. 2x6 kom 4008500129418 2283/2006/12 11.BAYER BITTERFELD GmbH . 400mg+240mg. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.4 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati. maks. šumeće u jednokratnoj dozi. aspirin® direkt.8g/d. Midol ASPIRIN® DIREKT . maks. 100mg. maks.9din (BR) 1086127 gastrorezistentna tableta. ne duže od 3 dana. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. andol. doza održavanja 80-100mg/kg/d. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.6-5.6 g/d u više pojedinačnih www.Nemačka acetilsalicilna kiselina .N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086123 šumeća tableta.BAYER BITTERFELD GmbH .6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. Midol ASPIRIN® MIGRAN . 3x10 kom 261/2005/12 26. 8 g. ask pH 8. tokom 1-2 nedelje.BAYER BITTERFELD GmbH . andol.07. folija. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.4-3.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 120. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.6g/d u više pojedinačnih doza. rastvoriti u čaši vode.9-7.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. ask pH 8.6g/d u više pojedinačnih doza.12. maks.Nemačka acetilsalicilna kiselina .8g/d. aspirin® 500. 5x2 kom Cena 175. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.nr . 6 tab.3din (BR) 1086122 tableta za žvakanje. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. Midol ASPIRIN® PLUS C . početna doza 2. početna doza 2. 6 tabl. doza održavanja 3.8din 4008500100752 200/2007/12 16. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 1086129 šumeća tableta. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. 3x10 kom Cena 122. andol. aspirin® protect.9-7.2007 doziranje: blaga do umerena glavobolja.4g/d.BAYER BITTERFELD GmbH .07. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.4din 260/2005/12 26.4-3. Upsarin® sa vitaminom c ASPIRIN® PROTECT . do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. 8 g.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086126 gastrorezistentna tableta. 5x2 kom 4008500100721 624/2005/12 21. reumatska groznica: odrasli 4. dnevno. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. 500mg.2006 doziranje: akutno lečenje glavobolje kod napada migrene sa aurom ili bez nje: odrasli 2 tabl. anbol. simptomatska terapija prehlade: odrasli 3 puta po 1-2 tablete rastvoreno u čaši vode. 500mg.4-3.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. 300mg. do 4 g/d u 4-6 pojedinačnih doza. doza održavanja 80-100mg/kg/d. blister.01. anbol. ask pH 8. aspirin® Migran. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. 130mg/kg/d. aspirin® protect. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.12. reumatska groznica: odrasli 4.6-5. blister. maks. blister. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. aspirin® protect. doza održavanja 3.DigitSoft.Nemačka acetilsalicilna kiselina. askorbinska kiselina . tokom 1-2 nedelje.4-3.Nemačka acetilsalicilna kiselina . aspirin® direkt.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.co.4g/d. aspirin® 500. anbol. maks.

. Cena 694. humani . NIŠ . aspirin® Migran.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . bočica. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.. terapija: 30-300mcg/kg dnevno. Prinorm ATG-FRESENIUS S . selektivni (R) 1107550 tableta. Paralelni lekovi: Panapres. 1x5mL Cena 21625. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.REMEVITA D. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.co.abecedni spisak registrovanih lekova 4 doza.5din (R) 1107552 tableta. blister. Prinorm ATENOLOL .7din 8608813900009 515-04-937/03 16. 100mg. aritmije: 50-100mg dnevno. tokom 1-2 nedelje. aspirin® direkt. 250i. 100mg. 2x10 kom 8608811006109 515-04-1239/04 15. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.12.07. 20mg/mL.8 g/d. angina pektoris: 100mg dnevno. 2x10 kom 8608811006116 515-04-1240/04 15.9-7.2007 doziranje: profilaksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede. maks. Prinorm ATENOLOL .j.j.6 g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. andol.Srbija atenolol . interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom.Srbija atenolol . 25mg. bočica.L04AA04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA A L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju.5mL vakcine tetanusa. Tetabulin S/d.7din 515-04-291/03 03.2003 Cena 45. doza održavanja 3.FRESENIUS BIOTECH GmbH . 1x14 kom Cena 73. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. 1x250 i. 100mg.ZDRAVLJE A. 1x14 kom Cena 73.FARMAKOS DD .Srbija atenolol .4-3. 8 g.D. selektivni (R) 1107350 tableta.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 130mg/kg/d.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. specifični (Z) 0013160 rastvor za injekciju.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. angina pektoris: 100mg dnevno. reumatska groznica: odrasli 4. Tetanus gamma ATENOLOL . bočica. selektivni (R) 1107500 tableta. doza održavanja 80-100mg/kg/d.O.06.nr .C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. Tetagam® P. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. istovremeno sa 0. maks. aritmije: 50-100mg dnevno.06.O.06.4din 8606002990251 1353/2007/12 19. blister. aspirin® 500.6-5.2003 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.2din 3/2-10-9316 11. Midol ATEBULIN . angina pektoris: 100mg dnevno. 50mg.PRIZREN . na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica.DigitSoft. Paralelni lekovi: Panapres.4 g/d. blister 2x7 kom Cena 73.7din 8600064111388 515-04-1658/04 15. anbol. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.4din (R) 1107551 tableta. Paralelni lekovi: Panapres. blister.2004 Cena 59.11.07.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.Srbija antitetanusni imunoglobulin.Nemačka antitimocitni imunoglobulin (atg). aritmije: 50-100mg dnevno.2002 www. ask pH 8. Paralelni lekovi: Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. kunića .

7din (R) 1104524 film tableta. Maks.3din (R) 1104522 film tableta. 10x5mL 8606103442031 595/2007/12 01.08. 3x10 kom Cena 768din 8600064200181 1768/2007/12 20.4 abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) A 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. 40mg.03.2006 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.7din (SZ) 0082301 rastvor za injekciju.2007 Cena 3056.2005 Cena 1260. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. maks.03. blister. doza 20mg dnevno.8din 3838989502836 110/2005/12 15. deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno.5din (R) 1104521 film tableta. 3x10 kom Cena 775. 300-600mcg/kg telesne mase. 10mg. 10mg/mL.12. 3x10 kom 3838989502850 112/2005/12 15. blister.5mg. blister. Paralelni lekovi: Tracrium™ www.2006 Cena (R) 1104525 film tableta. odrasli i deca starija od jednog meseca. Sortis®. 10mg. 20mg/mL. blister. po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i. 5mg ili 7.DigitSoft.ZDRAVLJE A.M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082300 rastvor za injekciju. . blister. 10mg/mL.2002 doziranje: lečenje akutnog. inj.D. ampula.nr . Tulip® ATORVASTATIN .08.2din 8606103442024 594/2007/12 01. 40mg.1din 3/2-10-9317 11.Slovenija atorvastatin . inj. ATORIS® . ampula.Srbija atorvastatin . 9x10 kom 3838989502843 111/2005/12 15.2005 Cena 2349.v. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije).2005 Cena 3817din (R) 1104523 film tableta. D. profilaksa posle transplantacije organa: 2-5mg/kg dnevno. Torvalipin®.KRKA.2007 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan. 10x5mL Cena 216252.2007 Cena 2030din (R) 1104127 film tableta. . maks. Paralelni lekovi: atorvastatin.08. 10x2. steroid-rezistentnog odbacivanja organa: 3-5mg/kg dnevno.2005 Cena 2046. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije).DELTASELECT GmbH .08.04.Nemačka atrakurijum . 9x10 kom 3838989502867 113/2005/12 15.04. bočica. 3x10 kom 8600064200204 1770/2007/12 20.5mg/kg dnevno tokom 5 dana. blister. 20mg.08. 10mg.2007 doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom hirurških intervencija: po protokolu za pojedine intervencije. 40mg. (u prisustvu posebno obučenih stručnjaka).co. 20mg.08. aplastična anemija: 2. Tulip® ATRACURIUM DELTASELECT . Sortis®.08. Paralelni lekovi: atoris®. Torvalipin®. 20mg. 9x10 kom 3838989519971 434/2006/12 05. 3x10 kom 3838989519964 433/2006/12 05.5mL Cena 1586.D. 3x10 kom 8600064200198 1769/2007/12 20. obično inicijalno i. blister.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104520 film tableta. blister. blister.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104125 film tableta.2007 Cena 1249din (R) 1104126 film tableta. TOVARNA ZDRAVIL.v.

m.5-1mg s. ili 0.O. septički abor tus. deca od 7-9 godina 0.c..c ili i.2din 515-04-1520-1 04.2din 515-04-1520-2 04.S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici  (R) 7095071 kapi za oči. otitis media). 1x140mL Cena 690.DigitSoft.c.6din 3/2-10-10776 25.08. rastvor..Crna Gora atropin . deca 0. deca od 3-4 godine 0. puerperalna sepsa.J01CR02 a03Ba alkaloidi beladone. infekcije ženskih genitalnih organa (gonoreja. bradikardija kod akutnog infarkta ili trovanja digitalisom: 0.co.3-1mg i. kardio-pulmonalna reanimacija: odrasli 3mg i.SMITHKLINE BEECHAM .2003 Cena 828.Francuska tenonitrozol . tvrda. 2mg (odrasli). infekcija kostiju i zglobova. 250mg. deca od 5-6 godina 0.01-0. blister. ampula. jednokratno.25mg s..3din plastična bočica sa kapaljkom.c. uretritis. . 10x1mL ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. pijelonefritis). rastvor.5 %-og rastvora 1-3 dana pre pregleda.06. ili i. blister.): deca preko 3 godine (za određivanje refrakcije) 2 puta po 1-2 kapi 0.08.2003 (R) 3021637 prašak za oralnu suspenziju.m.v.04mg/kg. 2x7 kom 515-04-1520/03 04.INNOTECH INTERNATIONAL . ili i. sinuzitis. 10x600mg Cena 1232. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.5%. iridociklitis. bočica. 500mg+100mg. zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta.4din (R) 1021632 film tableta.m.Belgija amoksicilin.c.P01AX08 ANTIPROTOZOICI P01aX ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama (R) 1029785 kapsula..v. teže infekcije 500mg na 8h.12. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). na 1-2 sata do maks.nr .6din plastična bočica sa kapaljkom.. ili i. deca preko 3 mes.) 30mg/kg/ d u dve pojedinačne doze (sirup). lobarna pneumonija.A03BA01 A LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 154. intra-abdominalna sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. parenteralno odrasli 1g na 6h ili www.2007 doziranje: određivanje refrakcije oka kod dece.9din 3418970000579 3/2-10-9110 10. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021638 prašak za rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova 4 ATRICAN .v.6mg. ili i.2007  (R) 7095073 kapi za oči. itd. 0. (400mg+57mg)/5mL. AUGMENTIN .06. ATROPIN SULFAT .m. Cena 75.m.O. (deca).4mg s.m. akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa. tercijarni amini  (R) 0123010 rastvor za injekciju.LABORATORIE INNOTHERA . ili i. iritis.5mg s.. deca od 6 meseci 2 godine 1-2 puta po 0. Cena 88. 1x10mL 8600097200264 1363/2007/12 20.03-0. klavulanska kiselina . 1mg. spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0.3mg s. odrasli (u tretmanu inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1 %-og rastvora.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (rekurentni tonzilitis. 1x10mL 8600097200271 1362/2007/12 20.3-0.2002 doziranje: urinarna trihomonijaza: 2 puta po 250mg tokom 4 dana (oba partnera). bočica. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).m.12.VEROFARM .2002 doziranje: premedikacija u anesteziji: odrasli 0. ili i.Rusija atropin . bronhopneumonija.HEMOMONT D. 1x8 kom Cena 237. deca ispod 40kg (do 3 mes.c. 1%. deca od 10-14 godina 0. trovanje antiholinesterazama i gljivama: 2-4mg i..v. infekcija kože i mekih tkiva).08. uveitis. infekcija urogenitalnog trakta (cistitis. ATROPIN .03mg/kg i. zapaljenski procesi na dužici i u uvećanom traktu (keratitis.2mg s. 875mg+125mg.

5din (R) 1072141 film tableta. glavobolja. postoperativni bolovi.2006 doziranje: sindrom depresije. doza se može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja. 25mg/kg na 6h ili 8h. Nimulid®. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.co. spor tske povrede.2001 Cena 144.DigitSoft.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) Cena 1005. 8mg. blister. blister.GALENIKA AD . 400mg dnevno. 6x10 kom 8608808103439 1494/2006/12 21.2g prašak za injekciju. Paralelni lekovi: Nimesulid.07.Švajcarska moklobemid .6din 5000483131807 293/2006/12 06. amoksiklav Lek® 2X. doze su date u odnosu na amoksicilin. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi Cena 58din (R) 1163500 tableta.2001 Cena (R) 1163502 tableta.07.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) (R) 1072782 tableta. zubobolja. deca od 3 mes.08. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. actasulid® AUROMID® .8din (R) 1163501 tableta. 100mg. 300mg. amoksiklav Lek® forte 312. 2x14 kom Cena 1872. 100mg. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. Panklav® 2X AULIN .2001 doziranje: sindrom depresije. do 12 god. amoksiklav Lek® 156.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . blister.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. enhancin. 150mg. 3x10 kom Cena 8606102767487 3/2-10-6112 13. Panklav forte. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: 2 puta po 100mg posle jela. 2x14 kom 8606103683014 292/2006/12 06.50 abecedni spisak registrovanih lekova A 8h. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.2006 Cena (R) 1341821 film tableta. dismenoreja. maks. 4mg. 1x6 kom 9088881347125 3/2-102710/3 12. blister.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početno 4mg dnevno.03. zavisno od postignutog terapijskog odgovora. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom. 2x15 kom 9088881347125 3/2-10-2710 12.nr . Paralelni lekovi: auromid® AVANDIA™ .Srbija moklobemid .Austrija nimesulid . socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela.07. amoksiklav Lek® 1. blister. blister. Paralelni lekovi: aurorix® AURORIX® . novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. 100mg.2001 doziranje: reumatoidni artritis.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GmbH .07. Nimulid®-Md.A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bg tiazolidindioni (R) 1341820 film tableta. blister. www.F.03. Panklav. 1x15 kom 9088881346746 3/2-10-2710/ 12.Francuska rosiglitazon .

5mL.5mL Cena 1729. dnevno. serumska www.2005 doziranje: akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa: odrasli obično 1 tabl. blister. 1x10 kom 8600097011402 3/2-10-10163 25.2002 Cena 1846. alergični dermatitis).HEMOFARM AD . dnevno.08.J07BC02 VAKCINE A j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011864 rastvor za injekciju. obično 5mg/kg svake 2 nedelje i. AVESSA . bočica.L01XC07 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju. 4mg.Srbija feniramin . zatim revakcinacija posle 6 meseci.nr . ZRENJANIN .08.J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni (SZ) 0329500 rastvor za infuziju.2005 Cena (R) 1329502 film tableta. Quincke-ov edem.5din (R) 1124570 tableta.08. radioterapija ili hemioterapija: osim cisplatina 8mg i.v. akutni bakterijski sinuzitis: obično 1 tabl. 1x4mL Cena 8606102767050 321/2005/12 24. zofran AVIL® . blister.A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124572 rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova 51 AVASTIN™ .5mL.7din 515-04-3000/03 21.08.12. 1x5 kom 8606007910117 193/2005/12 15.11.7din 8606102767043 322/2005/12 24. 4mg. 400mg. blister.09. boca staklena.A.2005 Cena (R) 1329501 film tableta. zavisno od telesne mase. zatim kontinuiranom inf. napunjen injekcioni špric.SANOFI PASTEUR S.09.D. dnevno. ampula. 1x0.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . AVELOX® . 2x10 kom Cena 56. 7 dana. bočica.Švajcarska bevacizumab .2002 doziranje: mučnina i povraćanje u toku hemioterapije i radioterapije.v. 1mg/sat tokom 24 sata. 1x16mL Cena 108093. prevencija i terapija postoperativne mučnine i povraćanja: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.5din 8608811000428 1574/2006/12 05.5din 8608811000411 1575/2006/12 05.). bočica staklena.v.co. 1x7 kom 8606007910124 194/2005/12 15.DigitSoft. 400mg/250mL.Francuska vakcina protiv žutice A (inaktivisani celi virusi hepatitisa A) . AVAXIM 160 U . 100mg/4mL. 5-10 dana. nezavisno od obroka. 0.9din 8600097011426 3/2-10-10164 25. 400mg. pre terapije.JUGOREMEDIJA A. upala pluća vanbolnički stečena: 1 tabl. deca 5mg/m2 i. 50mg.Nemačka moksifloksacin . zatim oralno 8mg na 12 sati tokom 5 dana. svrab različitog porekla (od uboda insektta.2005 doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma kolona ili rektuma: individualno.BAYER HEALTHCARE AG . dodira bršljena i sl. Paralelni lekovi: ondasan®.v. 1x250mL Cena 8606007910100 286/2005/12 23. u trajanju od 90 min.12.2003 doziranje: hepatitis A: odrasli i deca preko 15 godina 0. 10 dana.2005 29725. 1x100mL Cena 71. nezavisno od obroka.2006  (R) 3058050 sirup. nastaviti oralno sa 8mg na 12 sati tokom 5 dana (visoko emetogena terapija). 5x2mL Cena 1495.Srbija ondansetron . zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. 3mg/mL.09.R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058051 tableta.F. 400mg/16mL. .8din (SZ) 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju. inf.2006 doziranje: alergijske manifestacije na koži i sluzokoži (polenska kijavica. blister...

13 l.Belgija brinzolamid . nosa. 196 l. boca Cena 515-04-4418-6  (SZ) 9080008 medicinski gas. ver tigo: odrasli tablete 75mg ujutro i uveče ili 75-150mg odjednom uveče. inf.5din 241/2007/12 17. 50x250mg 05. boca Cena 515-04-4418-5  (SZ) 9080007 medicinski gas. AZOT-SUBOKSID . Labilex®. 40 l.v.04. ceftriaxone-BcPP.2004 05.. infekcije urinarnih i žučnih puteva. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1g. veracol® AZOPT® . 250mg.10.2007 Cena 16758. 50x1000mg 242/2007/12 17. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080001 medicinski gas.2004 05. meningitis. 98% v/v.5mg. 8 l. deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7. 98% v/v.2004 05. boca Cena 515-04-4418/03  (SZ) 9080002 medicinski gas. . boca Cena 515-04-4418-3  (SZ) 9080005 medicinski gas.D. III generacija (Z) 0321756 prašak za rastvor za injekciju.04.co. rocephin®. trbušne infekcije.S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ec inhibitori karboanhidraze Cena 740. 10 l.2004 www. boca Cena 515-04-4418-4  (SZ) 9080006 medicinski gas.1din (Z) 0321758 prašak za rastvor za injekciju.ALCON-COUVREUR N. konetoze. Farcef. suspenzija. uha. Lendacin®. glaukoma otvorenog ugla 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka. 2g na 12 sati i. 98% v/v. bočica.DigitSoft. ceftriaxon-MIP®.nr . deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg. bočica.HEMOFARM AD .2004 05.2004 05.V. 3 l. 98% v/v.01. 50 l. boca Cena 515-04-4418-7 doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa.MESSER TEHNOGAS A. Paralelni lekovi: ceftriakson. 98% v/v. 10mg/mL. maks. bočica. boca Cena 515-04-4418-2  (SZ) 9080004 medicinski gas.01. 2g dnevno. kože. zglobova. 98% v/v. 98% v/v. pluća.5din (R) 7096060 kapi za oči. 1x5mL 5413895015137 2542/2007/12 22.Srbija azot-suboksid . deca sirup od 3-12 godina 2-3 puta po 15mg.Srbija ceftriakson .04. Longaceph®.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 4596.2007 doziranje: infekcije grudnog koša.2007 doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta-blokatorom kod povišenog intraokularnog pritiska.04. 98% v/v. AZARAN .04. gonoreja. 27 l.04. kostiju. maks. boca Cena 515-04-4418-1  (SZ) 9080003 medicinski gas.04.2004 05.04. 50mg/kg dnevno. histaminske glavobolje.52 abecedni spisak registrovanih lekova A bolest. . novorođenčad maks. Paralelni lekovi: medicinski diazotoksid j01dd cefalosporini.2004 05. grla.

TOVARNA ZDRAVIL.KRKA.07. 1x70g Cena 3838989623401 1198/2007/12 29.8din (R) 1021770 kapsula.001mg+20mg. povećane potrebe za vitaminom B. deca od 5-15 godina 1 mala kašika granula dnevno. ospamox®.D. deca do 1 godine 62. profilaksa infekcija u stomatologiji:oralno odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati. folija. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.14 godina 1 obložena tabl. tvrda.INNOTECH INTERNATIONAL . maks.05.9din 3838989623388 1196/2007/12 29. 1x5mL Cena 115din 515-04-1622/03 30.. 500mg. riboflavin. TOVARNA ZDRAVIL. profilaksa bakterijskog endokarditisa.Francuska amoksicilin . deca od 5 .07. liobočica sa rastvaračem. deca 50-100mg/kg/dan i.2007 (BR) 1052161 obložena tableta. nikotinamid. dnevno. amoksicilin.Slovenija tiamin.001mg+20mg. polineuritis. u ginekološkoj praksi. 1x60mL 515-04-1624/03 30. bočica. neuralgije. riboflavin.Slovenija tiamin.abecedni spisak registrovanih lekova 53 B B-COMPLEX .co. piridoksin. neuralgije. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca.A11EA. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati.2003 Cena 102. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca.DigitSoft.2003 Cena 159.D.5mg na 8 sati. piridoksin. povećane potrebe za vitaminom B. deca 50mg/kg/dan i. 1g.. blister.KRKA. cijanokobalamin. 6g dnevno. Paralelni lekovi: almacin®. blister. Cena 2399din kutija. Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti. . nikotinamid.. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. parenteralno odrasli 1g na 12 sati i. .v. creva ili jetre. Sinacilin® www. VITAMINI B a11ea vitamini B kompleksa (BR) 3052162 granule. D.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021773 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Celu tabletu progutati sa malo tečnosti. beri-beri: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl.07. creva ili jetre. ospamox® dT. B-COMPLEX .. 1x1000 kom 3838989623395 1197/2007/12 29.5din 515-04-1621/03 30.nr . paba .07. 250mg/5mL. kalcijum-pantotenat. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052160 obložena tableta.2003 Cena 84. neurodermatoze. (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g.v.A11EA. 1x12 kom 515-04-1623/03 30.05.6din (R) 3021772 sirup.m. 2x15 kom Cena 71. 1x5mL (Z) 0021774 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.07. polineuritis. Paralelni lekovi: Polivit B BACTOX® .05. infekcije kože i mekih tkiva. amoxicillin. 125mg/5mL.5din (R) 3021771 sirup. 1x60mL 515-04-1625/03 30.m. neurodermatoze. D. beri-beri: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno.2003 Cena 155. kalcijum-pantotenat . bočica. liobočica sa rastvaračem..2007 doziranje: nedostatak vitamina B.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. ili odrasli 500mg na 8 sati do 1g na 6 sati i. 500mg.

infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. trimetoprim . 1x100mL 8606103889089 276/2007/12 22. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. uključujući derivate (R) 1026603 tableta. Paralelni lekovi: Baktimol®. bočica. prostatitis. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. adneksitis). kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati.co. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.09. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. Paralelni lekovi: Bactrim® BACTRIM® .DigitSoft.Srbija sulfametoksazol. 50x5mL Cena 1220.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. infekcije posle pobačaja. adneksitis). infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. infekcije posle pobačaja. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. sinuzitis. faringitis. pijelonefritis. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carinii. trimetoprim . ampula.3din (R) 3026605 sirup. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. uključujući derivate (Z) 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju. blister. adneksitis). deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1440mg.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. prostatitis. maks. 54mg/kg dnevno. 400mg+80mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2007 Cena 123.01. maks. bronhiektazije. (200mg+40mg)/5mL. 10x5mL Cena 8606102767203 1357/2006/12 08. ampula. otitis medija). tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.F. faringitis. maks.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . lobarna i bronhopneumonija. sinuzitis. maks.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI B ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. otitis medija). (400mg+80mg)/5mL. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. Trimosul BACTRIM® .J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. prostatitis. lobarna i bronhopneumonija. deca od 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati.Švajcarska sulfametoksazol. bronhiektazije. Paralelni lekovi: Bactrim roche™ www. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelamai salmonelama. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. (400mg+80mg)/5mL.GALENIKA AD . Trimosazol. 2x10 kom Cena 8606103889072 285/2007/12 22. lobarna i bronhopneumonija. bronhiektazije. faringitis. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. trimetoprim . maks. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. uključujući derivate (Z) 0026217 koncentrat za rastvor za infuziju. pijelonefritis. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati.5din (8608808100209) 2065/2007/12 25.Švajcarska sulfametoksazol. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1440mg. sinuzitis. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. 1440mg.nr .08. otitis medija).F. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. 54mg/kg dnevno.54 abecedni spisak registrovanih lekova BACTRIM ROCHE™ .2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis.01. pijelonefritis.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. deca od 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati. infekcije posle pobačaja.

1din 8600102463097 28/2006/12 13. magnezijum-hlorid. trimetoprim . kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr.25 mmol/L kalcijuma.B05DB. Balance 2.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati.85g/L+0. 1. caPd 2 aNdY disc. magnezijum-hlorid.79g/L+7. prostatitis. natrijum-laktat. Balance 2. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. Balance 4.75 mmol/L kalcijuma.5-1.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Trimosul BALANCE 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta. glukoza . Paralelni lekovi: Balance 1.04.9din 515-04-2913/03 01. caPd 3 aNdY disc. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama.1g/L+16. caPd 2 aNdY disc. adneksitis). Paralelni lekovi: Balance 1. 1. a postupak se ponavlja više puta dnevno. caPd 4 Stay safe BALANCE 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B Cena 1233. 1. caPd 3 aNdY disc.DigitSoft.25 mmol/L kalcijuma.abecedni spisak registrovanih lekova BAKTIMOL® . infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.25 MMOL/L KALCIJUMA . 5.5% glukoze. caPd 3 Stay safe. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. caPd 17.25% glukoze. Paralelni lekovi: Bactrim®. a postupak se ponavlja više puta dnevno. blister. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu. infekcije posle pobačaja.5% GLUKOZE. 1. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.nr . 1.01. 1. caPd 4 aNdY disc. bronhiektazije. natrijum-laktat.12. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa.5g/L. 5. . 1.25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid.5% glukoze. 400mg+80mg.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. 1440mg.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1. 1. otitis medija).85g/L+0. caPd 2 Stay safe.25% glukoze.5% GLUKOZE.5L (deca) tokom 5-20 minuta.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1.79g/L+7. 2x10 kom Cena 68. 1.75 MMOL/L KALCIJUMA .J01EE01 55 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.18g/L+0. kesa.3% glukoze.HABIT PHARM A. caPd 17 Stay safe. caPd 17. faringitis. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.1g/L+15g/L. lobarna i bronhopneumonija.5-1. 4x2000mL www.9din 515-04-5149/03 05. 4x2000mL Cena 1233.B05DB. kesa. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.Srbija sulfametoksazol. Trimosazol.co. pijelonefritis.75 mmol/L kalcijuma. 1.Nemačka natrijum-hlorid.3% glukoze. kalcijum-hlorid. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu.Nemačka natrijum-hlorid. glukoza . maks. caPd 2 Stay safe.D. sinuzitis.75 mmol/L kalcijuma. Balance 4.26g/L+0.25% glukoze. Balance 2. caPd 4 aNdY disc. Balance 2.. caPd 17 Stay safe. uključujući derivate (R) 1026300 tableta. Balance 4.3% glukoze.25 mmol/L kalcijuma..

1.25% glukoze. magnezijum-hlorid.85g+0. caPd 4 aNdY disc. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.5% glukoze. Balance 1. glukoza .75 mmol/L kalcijuma. 4x2000mL www. 4x2000mL Cena 1233.75 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid.Nemačka natrijum-hlorid. 1.75 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid. caPd 17. caPd 17 Stay safe.nr . caPd 3 Stay safe..DigitSoft.3% glukoze. kesa. 5. 1.3% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2. 1.25 mmol/L kalcijuma.12. caPd 4 aNdY disc.26g+0.co.18g/L+0. 5. caPd 3 Stay safe.5L (deca) tokom 5-20 minuta. 1. Balance 4.5% glukoze. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 1. kesa.3% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 3 aNdY disc.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Balance 1. 5.75 mmol/L kalcijuma. Balance 4. Balance 2.25% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1..25 mmol/L kalcijuma. caPd 2 aNdY disc. caPd 2 aNdY disc. Balance 4.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 2 Stay safe. caPd 3 aNdY disc. 1.1g/L+42. 1.79g+7.5-1. 1.85g/L+0.12.5-1. caPd 2 Stay safe. natrijum-laktat.5L (deca) tokom 5-20 minuta.25% glukoze. caPd 3 Stay safe. natrijum-laktat. Balance 4. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. glukoza .25 MMOL/L KALCIJUMA . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu.5g/L. caPd 4 aNdY disc.79g/L+7. caPd 4 Stay safe BALANCE 2. magnezijum-hlorid. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Balance 4.3% glukoze.5-1. caPd 2 aNdY disc. caPd 17. 1.04.9din 515-04-2912/03 01. natrijum-laktat.25 mmol/L kalcijuma.5L (deca) tokom 5-20 minuta. caPd 3 aNdY disc. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. 1..75 MMOL/L KALCIJUMA .25% glukoze.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 17. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .Nemačka natrijum-hlorid. kalcijum-hlorid.1g/L+22.9din 515-04-5150/03 05.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. 1.9din 515-04-2914/03 01.18g/L+0. 4x2000mL Cena 1233.75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.B05DB.25% glukoze. 1.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.79g/L+7. caPd 17 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma.B05DB.B05DB. Paralelni lekovi: Balance 1. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 1. caPd 4 Stay safe BALANCE 4.1g+22.5% glukoze. glukoza .25 MMOL/L KALCIJUMA . caPd 17 Stay safe. Paralelni lekovi: Balance 1.75 mmol/L kalcijuma.3% GLUKOZE. 1.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. Balance 1. kesa.5% glukoze. Balance 2.3% GLUKOZE. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1233.73g/L. magnezijum-hlorid. a postupak se ponavlja više puta dnevno.73g. 1.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BALANCE 2. Balance 2. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu.25% GLUKOZE. caPd 2 Stay safe.85g/L+0. 1.75 mmol/L kalcijuma.

0. 1x5 kom 8608811003566 515-04-2437/04 14.A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu. kalcijum-hlorid.1mg+500mg.B05DB. Paralelni lekovi: Balance 1.co.. 5g dnevno. ampula.JUGOREMEDIJA A. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. 1. caPd 2 Stay safe. 4g dnevno..Srbija pitofenon.m. 10mg+0. 1000mg.04.12. Balance 2. ZRENJANIN . maks.25 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 5 Cena 1233.2003 Cena 1211din (R) 1086567 tableta.Srbija metamizol-natrijum . 1. Paralelni lekovi: analgin®. 4x2000mL B a03da sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima  (Z) 0123560 rastvor za injekciju.6din 8608811004501 655/2006/12 18. magnezijum-hlorid. Novalgetol® www. Balance 2.9din 515-04-5151/03 05.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086564 rastvor za injekciju.75 mmol/L kalcijuma.5L (deca) tokom 5-20 minuta.5% glukoze. blister.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . blister.DigitSoft.1mg+1000mg.2004 doziranje: Laki bolovi kod karcinoma.JUGOREMEDIJA A. caPd 4 Stay safe BARALGETAS® . 1. metamizol-natrijum .1mg+500mg.25 mmol/L kalcijuma.abecedni spisak registrovanih lekova BALANCE 4. 50x10 kom 8608811003559 515-04-3107-1 21.6din 8608811004532 515-04-2438/04 14. 1x5 kom Cena 65. supozitorije 1-4 puta po 1. caPd 17 Stay safe. 1x10 kom 8608811003559 515-04-3107/03 21. a postupak se ponavlja više puta dnevno.09.6din 8608811003511 3/2-10-463 13. 1x10 kom Cena 29.1g/L+42.5g.10.1mg+2500mg. 1. caPd 17.05.2003  (R) 5123569 supozitorija.03.2001 Cena 22.5-1g sporo i.D.09. kesa.Nemačka natrijum-hlorid. 1.5% glukoze. kod pacijenata sa ulkusom gastrointerstinalnog trakta ili sa rizikom od krvarenja u predelu želuca: oralno 1-3 puta po 500mg. fenpiverinijum-bromid. blister.3% glukoze.5g/L.25% GLUKOZE.2din (R) 1086566 tableta. parenteralno 0. glukoza .3din 8608811004525 515-04-3742/03 18.v.2006  (R) 1123565 tableta. akutni bolovi.5-1g sporo i.2004 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova nastalih usled spazma glatkih mišića (abdominalni spazmi i kolike). maks. 5x5mL Cena 73. ZRENJANIN . Balance 1.3% glukoze.25% glukoze. 500mg. 500mg. 1.D.7din (R) 5086568 supozitorija. ampula. 10x10 kom Cena 141. ili 1-2. BARALGIN M® . blister. 5x5mL Cena 69. natrijum-laktat. 5. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma.2din 8608811004518 656/2006/12 18.5g i. caPd 4 aNdY disc. caPd 3 aNdY disc.10. 2. blister.79g/L+7.75 mmol/L kalcijuma.v. 10mg+0.05. 5mg+0.2003 Cena 78. caPd 2 aNdY disc.. 5mg+0.75 MMOL/L KALCIJUMA .85g/L+0.2006  (R) 1123568 tableta.nr .26g/L+0. caPd 3 Stay safe. kada se prethodna terapija pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.5-1. blister.

maks.Srbija barijum sulfat .V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08Ba kontrastna sredstva sa barijum sulfatom (Z) 3192101 oralna/rektalna suspenzija. deca preko 1 godine 0. 4 inh.2003 doziranje: novorođenčad 0. maks. .Poljska beklometazon . liobočica sa rastvaračem u ampuli. maks. 2046. (250-500mcg).04. ecobec.12.2006 BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA .5 abecedni spisak registrovanih lekova B BARIJUM SULFAT .DigitSoft.Francuska beklometazon . ecobec.2003 (Z) 0011185 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.A. maks. liobočica sa rastvaračem u ampuli. bočica sa raspršivačem. Paralelni lekovi: Becotide™.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 494.5din 14. deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh. 1x200 doza Cena 262. 1x200mL Cena 8608807100958 547/2006/12 doziranje: zavisno od vrste Rö snimanja od 50-500mL. (250mcg).nr . ecobec easi-Breathe www. sprej-boca sa dozerom. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .2007 doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.7din 2mg/2mL. 1g/mL.04.Srbija vakcina protiv tuberkuloze . po potrebi 3-4 puta po 4 inh.Francuska beklometazon . inhalator pod pritiskom sa dozerom.11. BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER .INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.5din 2723/2007/12 06. (1000mcg) dnevno.1din 8605001700281 515-04-3942/03 26.2007 doziranje: odrasli 2 puta po 1-2 inh.D. 250mcg/doza.10.1din 14.3din 5900008021982 2554/2007/12 22. (200mcg). (200mcg). 10 inhalacija (500mcg) dnevno.3din 3393370035558 254/2006/12 03. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.05mL intradermalno. 1x5 l Cena 8608807100965 551/2006/12 (Z) 3192102 oralna/rektalna suspenzija. 2 inh.2006 doziranje: profilaksa napada astme: odrasli 2 puta po 4 inh.J07AN01 VAKCINE j07aN vakcine protiv tuberkuloze (Z) 0011184 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 50mcg/doza. 200x250mcg/doza r03Ba glukokortikoidi (R) 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. . 1g/mL.GLAXO WELLCOME PRODUCTION .03.12. Paralelni lekovi: Nasobec BECOTIDE™ .2006 116. suspenzija. kontejner plastični.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . Cena 3485.co. 50mcg/doza. boca staklena. maks. 20 inhalacija (1000mcg) dnevno.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. 400mcg dnevno. (500mcg) dnevno.1mL intradermalno. 200x50mcg/doza Cena 262.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110022 sprej za nos. ecobec easi-Breathe BECONASE™ . 1mg/mL. 5x2mL 8605001700274 515-04-3941/03 26. 5x1mL Cena 2634. Paralelni lekovi: Becloforte. deca preko 6 godina 2-4 puta po 1-2 inhalacije (50-100mcg).R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.

A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (R) 0051351 rastvor za injekciju. ampula. atopijski dermatitis (neurodermatitis).co. ubod insekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.2007 Cena 125. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.BELUPO. 1x50 ml Cena 3850343026369 1469/2007/12 10. . piodermizirani akutni nealergijski dermatitis.5mg/g+1mg/g. blister. . opekotine od sunca. tuba.Hrvatska betametazon. seboroični dermatitis. hronični ekcemi.Hrvatska betametazon .7din 3850343026437 1514/2007/12 16. inficirani dermatitis posle uboda insekata.5mg/g+30mg/g.9din 18. subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa. 0. gentamicin .5mg/g. tuba. 1x30g Cena 308. fotodermatitis.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. inficirane dermatoze: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. kombinacije sa antisepticima (R) 4153020 mast. 0.D07AC01 KORTIKOSTEROIDI. 1x15g 3850343026444 1513/2007/12 16.5din (R) 7153023 rastvor za kožu.DigitSoft. Paralelni lekovi: diprosalic® www. 1x15g 3850343026413 545/2007/12 27. numularni dermatitis. premenstrualni sindrom: odrasli 1-3 puta po sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. polenski dermatitis. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. B d07ac kortikosteroidi. 1x15g 3850343026420 544/2007/12 27. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152040 mast.2007 Cena 162.2din (R) 4153534 mast.2din (R) 4153535 krem. kombinacije sa antibioticima Cena 162. ekcemi. 0. rentgen dermatitis.7din 18. DERMATOLOŠKI PREPARATI 5 384. 20mg. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi.07. ihtioza i druge steroidzavisne dermatoze: mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.2007 doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: akutni. dishidrotični dermatitis. 0.5mg/g+1mg/g.07. 50mg. jakog delovanja. 50x2mL Cena 8608808100216 660/2006/12 Cena (R) 1051354 tableta. salicilna kiselina . deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.Srbija piridoksin . BELOGENT® .D07CC01 KORTIKOSTEROIDI.BELUPO.5mg/g+20mg/g.2007 doziranje: alergijski dermatitis (kontaktni i neurodermatitis).2007 450.07. tuba. tuba. inter trigo.Hrvatska betametazon.5mg/g.2006 20-50mg.abecedni spisak registrovanih lekova BEDOXIN® .7din (R) 4152042 krem.GALENIKA AD .nr .02. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. rentgen dermatitis.BELUPO.D. seboroični dermatitis. lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano. neurodermitis. vitamin B6 BELODERM® . Paralelni lekovi: Piridoksin.5din 3850343026390 1468/2007/12 10.02. inter trigo. Paralelni lekovi: didermal BELOSALIC® . jakog delovanja.05. Lichen rubber planus. ekcematoidni numularni dermatitis. 0. akutni fotodermatitis.D. 1x15g Cena 125.07. .05. tuba. 0. bočica sa kapaljkom. profesionalni dermatitis.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid-zavisne dermatoze sa hiperkeratozom: psoriasis vulgaris.2006 28. 2x10 kom 8608808100278 659/2006/12 doziranje: deficit vitamina B 6 . losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. dishidrotični dermatitis.

D.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071123 rastvor za injekciju. 15%+10%.9din 8608808100230 972/2007/12 10.03.co. mentol . bočica.05% rastvora na 6 sati. 1x35g Cena 4034541003776 574/2007/12 01.05%. STI.11.2007  (R) 1071122 tableta.Turska metilsalicilat.O. 1x35g Cena 4034541003783 575/2007/12 01. rastvor.1%.11.nr .Srbija diazepam .11. 3x10 kom Cena 50. 10x2mL Cena 150.5din 8608808103477 1059/2007/12 21. 2x15 kom Cena 41. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. 1x10mL 3/2-10-7585 19. 1x10mL Cena 59.2002 doziranje: akutni i hronični rinitis.DigitSoft. D. osetljivost korneje se normalizuje posle oko 1 sat od primene.7din (R) 7110092 kapi za nos. 2x15 kom Cena 67din 8608808100254 971/2007/12 10. .Slovenija nafazolin . prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. deca noćne more i somnabulizam: 1-5mg www. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. bočica sa kapaljkom. ampula. 0. u težim slučajevima 15-30mg dnevno.UNIMED PHARMA S. 10mg/2mL. nesanica: 5-15mg uveče.GALENIKA AD . BENSEDIN® .M02AX10 abecedni spisak registrovanih lekova B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167181 krem. rastvor. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. TOVARNA ZDRAVIL.2002 Cena 80. STI.2005 doziranje: anestezija u tonometriji: obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60 sekundi raditi tonometriju. rinosinuzitis. .2007  (R) 1071120 tableta.PFIZER ILACLARI LTD.PFIZER ILACLARI LTD.Turska metilsalicilat.2007 doziranje: anksioznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg.R. ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi. 0.S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ha lokalni anestetici (R) 7097040 kapi za oči.9din 8588000227907 549/2005/12 18. . blister. Paralelni lekovi: Ben-gay® BENIL® .2007  (R) 1071121 tableta. bočica.8din 3/2-10-7584 19.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti. Nafazol. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. rastvor.1% rastvora na 6 sati. tuba. Paralelni lekovi: Ben-gay® Sport Balm BEN-GAY® SPORT BALM .2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.05. 1x10mL Cena 199. 28%+10%. mentol .05.03.KRKA. 2mg. blister. ne sunčati namazano mesto.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0. 4mg/mL. najduže 5 dana kontinuirano. priprema za rinološki pregled. Paralelni lekovi: Novasol. 5mg. .M02AX10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167182 krem. blister.Slovačka oksibuprokain . tuba. krvarenje iz nosa.05.1din 8608808100247 973/2007/12 10. ne sunčati namazano mesto. monokomponentni (R) 7110091 kapi za nos.0 BEN-GAY® . 10mg.05. Nafazolin BENOXI . primena je kratkotrajna.

j. umerena krvarenja 15-25 i.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.Srbija anti-D (Rho) imunoglobulin. faktor xlll. 100mcg (od 13.j.5din 4013054001974 492/2005/12 26. primena je kratkotrajna.10. liobočica sa rastvaračem.. 1x50mcg 8606002990268 1351/2007/12 19.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (R) 0089111 rastvor za injekciju.7din 8606002990282 1352/2007/12 19.2005 www. 5x12mL Cena 866. liobočica sa rastvaračem.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .06. ampula. deca 0.5mL (SZ) (SZ) 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.j.j. aprotinin.v. 500i.2002 Cena 13272.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.j. Haemoctin SdH. hemostaze.j.12. 250mcg. 4x1mL (SZ) 9067082 rastvor za injekciju. 4x3mL Cena 3/2-10-7681 22.06.I.2002 doziranje: pomoćna terapija standardnim hirurškim granama u cilju: ahezije/lepljenja tkiva.11.Nemačka fibrinogen. 250i. 270mg+3000kij+1500i. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta..2002 doziranje: individualno. BERLITHION® 300 ED . octanate. kod endoskopskog lečenja krvarenja iz gastroduodenalnih ulcera: zavisi od površine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti. uobičajeno 1mL za pokrivanje 8 cm2 površine tkiva. konvulzije: odrasli 10-20mg i.9mg/mL+60i. trombin.v.7mg+180i.j. Paralelni lekovi: apaurin®. bočica. octanate 250 BERIPLAST P COMBI SET .3mg/kg i.8din 3/2-10-9309 11.ZLB BEHRING GmbH .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . rhesonativ® BERIATE P . specifični (SZ) 0013075 rastvor za injekciju. status epilepticus..nr .j./kg (početna doza).5din 3/2-10-9306 11.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .B02BC30 ANTIHEMORAGICI B02Bc lokalni hemostatici (SZ) 9067081 rastvor za injekciju..12.2002 Cena 26544. Partobulin® S/d.j.j. 1x10mL B Cena 6652. set./10mL.ZLB BEHRING GmbH . emoclot d. 1x250mcg Cena 3382.2007 doziranje: abortus: (u prva 72 sata) 50mcg (do 12 nedelje gestacije)./kg na 8-12h.2din 3/2-10-9308 11. 90mg+1000KIU/mL+500i. pa 20-25 i.2-0.co. 1x2./kg na 8-12h. teška krvarenja 40-50 i. diazepam.+5.2002 Cena 26218.DigitSoft. set.j. pa 10-15 i.v.8din 3/2-10-7682 22. Paralelni lekovi: Immunorho. humani .2007 Cena 676.. 1x5mL 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.12. ili 1mg i. octanate 1000./kg (jedna doza).Nemačka faktor VIII . na 1 godinu starosti.hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja) blaža krvarenja 10-15 i.+17. 1000i. porođaj: (u prva 72 sata) 250mcg. humani ../kg (početna doza). Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.j.abecedni spisak registrovanih lekova 1 pred spavanje. nedelje gestacije). Paralelni lekovi: emoclot. potpore šivenju. bočica.5din (SZ) 0013077 rastvor za injekciju. 300mg.11. 50mcg. diazepam alkaloid® BEOGLOBIN-D . kalcijum-hlorid. liobočica sa rastvaračem.

2002 r02aa antiseptici (BR) 4120176 rastvor za ispiranje usta.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.co. površinski ili herpetički apscesi. ipratropijum bromid . pre doručka. Thiogamma® 600 injekt.Makedonija povidon-jod .2005 doziranje: dijabetička polineuropatija: obično 2 tabl. bočica. 0. bočica od tamnog stakla.2005 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr.2002 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr.2002 doziranje: profilaksa i terapija infekcije usta i ždrela (stomatitis. BETADINE® . 1x100mL Cena 113. gingivitis. 1x100mL www.KG .R. (30 min. 3x10 kom 4013054001967 491/2005/12 26.2 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: dijabetička polineuropatija: 1-2 inj. .1din 3/2-10-5757 11. Thiogamma® 600 oral BERLITHION® 300 ORAL .25mg/mL.11. 300mg. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1. Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ed. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma Cena 1300.12. Paralelni lekovi: BerLITHIoN® 300 oral. sprej-boca sa dozerom.2din (BR) 1089110 film tableta.1din 3/2-10-5772 11. ipratropijum bromid .1din (R) 7114725 aerosol.Nemačka fenoterol. kao pojedinačna doza.) u toku 2-4 nedelje.Italija fenoterol.5mg/mL+0. profilaksa infekcija pre ili posle oralnih ili dentalnih intervencija.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156161 rastvor za kožu.3din 9006968003900 532/2005/12 08. Thiogamma® 600 injekt. u obliku brze inf. suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta): rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.ALKALOID AD .Makedonija povidon-jod . i.ALKALOID AD .05mg+0. Paralelni lekovi: Povidon jod BETADINE® .10. 1x10mL Cena 9006968001500 3/2-10-9293 19. terapija se nastavlja primenom tableta.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA Cena 105. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti 621.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti (R) 7114129 rastvor za raspršivanje. Thiogamma® 600 oral BERODUAL® . 1x20mL Cena 278. 30 min.L.DigitSoft.v. blister. afte. bočica. BERODUAL® . 0. 10%.11.nr . 1%.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .ISTITUTO DE ANGELI S.11.02mg.

4din 8608808100292 2266/2006/12 06.Belgija betaksolol .004mg. 1x1000mL 3 767.4din 515-04-3454/04 24. blister. rastvor. BICIT HP® . 15x1.GALENIKA AD .nr .11. nespecifičnog vaginitisa i mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja. deca 1 inj.co.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093110 kapi za oči.2007 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko. i. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (R) 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.Srbija tiamin..11.abecedni spisak registrovanih lekova Cena 3/2-10-5771 Cena (BR) 7156171 rastvor za kožu.2002 755.v. 2x7 kom Cena 173.. boca.DigitSoft. 8Mij/mL. 4x10 kom Cena 517.Srbija betaksolol .V. 2. 1x5mL Cena 403.10.7din 10. dnevno i.2din 10.2002 doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze. ampula sa rastvaračem u ampuli.2004 www.9din 5413895023477 2507/2007/12 19.2006 doziranje: hipovitaminoza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj. 14 dana uključujući i dane menstruacije. 1x5mL 515-04-2579/03 17. 1x1000mL 3/2-10-5769 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.2007 Cena 72669. cijanokobalamin .HEMOFARM AD . piridoksin.c.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (BR) 6137175 vagitorija. 0.5din (R) 7093115 kapi za oči.A11EA. Paralelni lekovi: Betoptic® S BETOPTIC® S .5%. Paralelni lekovi: Povidon jod BETAFERON . 200mg. . bočica. ili inf.ALKALOID AD . trihomonijaze. riboflavin. suspenzija. blister. 300mg.j. . 40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0.Srbija bizmut-subcitrat .A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122805 film tableta. 7.L03AB08 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. i. boca. svaki drugi dan.m.Nemačka interferon beta 1 b .09.SCHERING AG .v. 10%.8din 8600097406017 99/2007/12 11.SRBOLEK A. liobočica sa rastvaračem u špricu. nikotinamid.2mL doziranje: 8-16 Mi.5%.m. i..5mg/mL. ili inf. bočica. kalcijum-pantotenat.11.12. s.2002 B BETADINE® . BETAKSOLOL .12. ili 1-4 inj.7din 3/2-10-5770 10.ALCON-COUVREUR N.D.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori Cena 232.2003 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.Makedonija povidon-jod . Paralelni lekovi: Povidon jod (BR) 7156163 rastvor za kožu. Paralelni lekovi: Betaksolol BEVIPLEX® . 5x2mL Cena 176.01.

06. 2x10 kom Cena 3838989623128 2313/2006/12 Cena (BR) 1073113 kapsula. tvrda. trihurijaza: 400mg jednokratno. 6x10 kom 3838989502102 635/2006/12 17.12. tvrda. 40mg.1din 12. blister.D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola Cena 167.KRKA.N06DX02 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (BR) 1073112 kapsula. 1x20mL 8608809000430 3/2-10-4245 03. ručak. zatim 2 nedelje pauza.06. tvrda. suvi ekstrakt lista .2002 Cena 1634. bočica. www.2006 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). .2006 u ušima.Slovenija ginko (Ginkgo biloba). TOVARNA ZDRAVIL. 2 sata posle poslednjeg obroka ili 2 tabl. vr toglavica i šum poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu.N06DX02 PSIHOANALEPTICI 167. 40mg.SRBOLEK A. enterobijaza: deca 100mg ili odrasli 400mg. 80mg. D. .nr .P02CA03 ANTHELMINTICI P02ca derivati benzimidazola (R) 1028123 tableta. tuba. blister. ankilostomijaza. bočica. 1x20g 8608809000423 3/2-10-4245/1 03. 200mg.9din (BR) 4157501 krem. ciklusi se ponavljaju 2-3 puta. 80mg.2002 doziranje: infekcije kože. 2x10 kom 3838989502096 636/2006/12 17. bočica od tamnog stakla. eradikacija Helicobacter pylori: 4 puta dnevno. suvi ekstrakt lista . 6x10 kom 3838989623135 2314/2006/12 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija).co.07.KRKA. Paralelni lekovi: Lesux® BICUTRIN .05. 200mg. večera) i 1 tabl. Paralelni lekovi: Bilobil® forte BILOBIL® FORTE .DigitSoft.D. 2 puta dnevno pola sata pre doručka i večere. blister. echinococcus: 800-1200mg/dan podeljeno u više doza (odrasli i deca preko 2 godine) u toku 28 dana.4 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: ulkus želuca i duodenuma. 1 tabl.2din (BR) 7157500 losion.2006 509.2002 doziranje: askarijaza.1din 5310001189259 3/2-10-9288 24. poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. BILOBIL® .2002 Cena 131. 1x60 kom 5310001189648 3/2-10-9285 24.Slovenija ginko (Ginkgo biloba). Paralelni lekovi: Bilobil® BIMENAL® .D. vr toglavica i šum u ušima. 1%.D. mikoze kože i spoljašnjeg ušnog kanala: 1 puta dnevno nanositi krem ili losion na opranu površinu kože. blister.ALKALOID AD . . 3 puta dnevno pola sata pre glavnih obroka (doručak. tvrda. 1x6 kom Cena 212. jednokratno. N06dX ostali lekovi za terapiju demencije Cena (BR) 1073110 kapsula.7din 12.12.3din (R) 1028124 tableta. TOVARNA ZDRAVIL.05. D. 1%.07.2006 Cena (BR) 1073111 kapsula. strongiloidaza: 400mg 3 dana uzastopno.Makedonija albendazol .Srbija bifonazol .

9din (R) 7112040 rastvor. . . hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.Srbija bisoprolol . 4mg. angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno.05.12. maks.co. 5x10 kom 8600064100184 3/2-10-9297 19.4din 8608811000589 707/2006/12 25.05. deca do 1 godine 3 puta po 1mg. progutati sa vodom.2002 Cena 266din (R) 3112044 sirup.3din (R) 1107031 film tableta.05. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. blister.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 139. 3x10 kom 8608811000596 708/2006/12 25. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1.DigitSoft. bronhiektazije.2006 Cena 487.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje.FIDIFARM . najbolje svaki dan u isto vreme. concor®.2002 doziranje: traheobronhitis. Paralelni lekovi: Byol®. tabl. pod nadzorom lekara.12. selektivni (R) 1107030 film tableta.D. ampula. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg.2004 doziranje: manifestni nedostatak vitamina C (skorbut): 1-2 puta dnevno po 1-2 tablete.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 82.12.2006 Cena 323. blister. blister.JUGOREMEDIJA A. uzimati ujutro. 5mg. 500mg. deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg. 3x10 kom 8608811000602 709/2006/12 25. 5x2mL 860006410019 3/2-10-9299 19. cele. Paralelni lekovi: Bisolvon F BISOLVON F . 20mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisolvon BISOPROLOL . mlekom ili drugom tečnosti.12. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.D. 2.A11GA01 VITAMINI a11ga askorbinska kiselina (vitamin c).09. terapija održavanja 10mg jednom dnevno.3din (R) 1107032 film tableta. bočica.ZDRAVLJE A. 2mg. monokomponentni (BR) 1051712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom. 10mg. 1x40mL 8600064100221 3/2-10-9298 19.Hrvatska askorbinska kiselina . blister.D.2din (R) 1112046 tableta.2002 doziranje: traheobronhitis.2006 doziranje: hipertenzija. Paralelni lekovi: vitamin c BISOLVON . ZRENJANIN . 3x10 kom Cena 255. deca od 1-5 godina 3 puta po 2mg. 1x200mL 8600064117588 3/2-10-9296 19.Srbija bromheksin . 2x20 kom 5 Cena 515-04-1881/03 30. tabl.5mg. ne žvakati. concor® cor www. 16mg.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA B c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.2002 Cena 182. spastički bronhitis.abecedni spisak registrovanih lekova BIO-C-500 . progutati sa tečnošću. bronhiektazije. bočica. blister.nr . 4mg/5mL.Srbija bromheksin . spastički bronhitis.ZDRAVLJE A.4din (R) 0112042 rastvor za injekciju. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg.

/bočica. progutati sa vodom. 6mg/6mL.12.08.09. podeljeno u 2 doze. .06. 1x6mL Cena 8606102767500 515-04-02613/04 28. blister. 300mg. pod nadzorom lekara. karcinom testisa: pomoćna terapija malignih intrapleuralnih efuzija.2din 4987170870083 251/2005/12 15. 15000i. primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili radioterapijom po protokolu.1din 3/2-10-10727 25.2006 23621. 2mg.2004 Cena 25071. 50mg. concor®. progutati sa tečnošću. . bočica. 5x6mL Cena 8606102767517 515-04-02614/04 28.09. 7x8 kom Cena 358. 5mg. 800mg.2007 Cena 487.5din 8606102767173 97/2006/12 31.hronična stabilna angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno. bočica staklena. bočica.C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aB fibrati (R) 1104300 kapsula.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .3din 8606010300219 13/2007/12 08.2005 doziranje: karcinom skvamoznih ćelija u predelu glave i vrata.09. 1x28 kom 515-04-02612/04 28. bočica.01. 20mg dnevno.O.2002 www. 6mg/6mL.Nemačka klodronska kiselina . 3x10 kom 8606010300318 14/2007/12 08.LTD. concor® cor BLEOCIN-S .Srbija bisoprolol . zavisno od indikacije.9din 8608808103866 3/2-10-2379 17.j.L01DC01 ANTINEOPLASTICI L01dc ostali citotoksični antibiotici (SZ) 0033220 prašak za rastvor za injekciju.co.7din (SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. jednjaka i grlića materice.NI MEDIC D. cele.M05BA02 M05Ba bifosfonati (R) 1059063 tableta.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju. mlekom ili drugom tečnosti. Lek nije namenjen za primenu deci.F.Srbija gemfibrozil . 10mg. Paralelni lekovi: Byol®. 6x10 kom LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Cena 19928. teška hiperkalcijemija: 4mg jednokratno.3din (R) 1107021 tableta. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu.Japan bleomicin . tvrda. Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom. terapija održavanja 10mg jednom dnevno.2002 doziranje: teška primarna hiperlipoproteinemija i teška sekundarna hiper triglicerinemija: odrasli 4 kapsule dnevno. ne žvakati. 1x2mL Cena 8884. uzimati ujutro.2004 doziranje: umerena hiperkalcijemija: 2mg. 3x10 kom Cena 323.C07AB07 abecedni spisak registrovanih lekova B BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. maks. najbolje svaki dan u isto vreme. tabl. bočica.2007 doziranje: hipertenzija.8din (SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: Sinelip® BONDRONAT® .nr .Švajcarska ibandronska kiselina .DigitSoft.SCHERING AG . 1 kom Cena 1891. blister.O. tabl.NIPPON KAYAKU CO. Paralelni lekovi: Bonviva® BONEFOS® . BISOPROLOL .01. blister.2004 116424. BOLUZIN .01. blister. selektivni (R) 1107020 tableta.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1.8din (R) 1059085 film tableta.

a najduže 10 dana. (150mg) jednom mesečno ujutro 6 sati nakon poslednjeg obroka sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.ALLERGAN . je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji.DigitSoft.2004 doziranje: osteoporoza: 2.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.j. Paralelni lekovi: dysport® BRAMITOB® .Italija tobramicin . 1x1 kom Cena: 2835.1din 8600103492058 746/2006/12 26. 5x5mL Cena 8316.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059084 film tableta. Cena 13647. tokom 28 dana. ako je potrebno dozu povećati. 60mg/mL. bočica plastična. ako je potrebno dozu povećati.5mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD.nr . kod iste indikacije (blefarospazam. hemifacijalni spazam.Švajcarska ibandronska kiselina . 1x100 kom 8600103492041 745/2006/12 26.05.08. primenjuje se inhalacijom. bočica. 56x4mL Cena 9088883508593 1757/2007/12 20. Paralelni lekovi: Bondronat® BOTOX .2007 doziranje: hronična plućna infekcija prouzrokovana Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom. preporučena doza za odrasle i decu iznad 6 god.SCHERING OY . 2. parenteralno 300mg dnevno sporom i. maks. .co.5 din 12/2006/73 26.2006 Cena 15020.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0082115 prašak za rastvor za injekciju.05.1din 515-04-02491/04 28. 100i.01. Paralelni lekovi: Bondronat® BONVIVA® . inf.1din (R) 1059061 kapsula.07. 1x100 i. 2x14 kom Cena 8606102767531 515-04-5132/03 01. nakon toga prekinuti lečenje tokom sledećih 28 dana.2006 doziranje: osteoporoza: 1 tabl.j. do 3200mg dnevno. 300mg/4mL..09.F. do 3200mg dnevno Paralelni lekovi: Lodronat BONEFOS® .Švajcarska ibandronska kiselina . blister.v. kontejner jednodozni.Finska klodronska kiselina . 150mg. tvrda. tortikolis) doze mogu biti različite.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Naizmenični ciklusi se moraju poštovati te terapiju treba da sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze..M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju. 400mg.CHIESI FARMACEUTICI SPA .M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059088 film tableta. Paralelni lekovi: Lodronat BONVIVA® .F.5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta. Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa insuficijencijoim bubrega. www.J01GB01 B ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 7024615 rastvor za raspršivanje. blister.2004 doziranje: lokalna inj.Irska botulinum toksin . maks. ampula. 3-5 dana.2006 doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.

60mg. 3mg. isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328655 tableta.2005 doziranje: alergijska stanja: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg ujutru.12. deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po ¼-½ male kašike sirupa). tokom 14 dana.O. parkinsonizam: 1. 1x30 kom Cena 649. anksioznosti.DigitSoft. 1x10mL Cena 12/2007/20694 29. 0.2%.Slovačka brimonidin .12. maks. 60mg dnevno.2din 8600064111517 515-04-4006/03 16.1din 8608807100668 115/2006/12 03.nr .2007 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.12.R. 1x7 kom Cena 515-04-2563/03 01. uznemirenosti. jednu nedelju.N04BC01 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1149040 tableta. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. nedelje.2004 doziranje: Herpes zoster u akutnoj fazi 1 tabl.2006  (R) 1071722 tableta. uzima se uz jelo.R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058110 tableta. blister. blister. 10mg.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094080 kapi za oči.3din 8608807100712 117/2006/12 03. bočica od tamnog stakla. 1.ZDRAVLJE A.5mg.Nemačka brivudin .2006  (R) 1071721 tableta.2% . Paralelni lekovi: alphagan BRIVUZOST . povećavati do uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno.2003 doziranje: supresija laktacije: 2 puta po 2. 125mg. blister. abecedni spisak registrovanih lekova B BRIMONAL® 0. . Paralelni lekovi: Lexaurin®.6din 8600064111500 515-04-4007/03 16. Paralelni lekovi: Tefen www. 1x30 kom Cena 198.1din 8608808100339 196/2005/12 21. 1x100mL Cena 91. rastvor. poremećaj sna: 3 puta po 1.5mg. 2x10 kom Cena 84.2003  (R) 1149041 tableta. dnevno. bočica sa kapaljkom. .5-6mg.D.UNIMED PHARMA S.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071720 tableta. blister.5din 8608808103798 197/2005/12 21. 30mg/5mL.02. kratkotrajna primena.09.10.Srbija bromokriptin .5mg. 2x10 kom Cena 55. blister.co. 2x15 kom Cena 50. 2.02. nervoza. 2x15 kom Cena 67din 8608807100675 116/2006/12 03.12. .2006 doziranje: stanja napetosti. Lexilium® BROMOKRIPTIN . 6mg. BRONAL® . fiola.2005 (R) 3058113 oralna suspenzija.J05AB15 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi.GALENIKA AD .02.Srbija terfenadin .D.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .Srbija bromazepam . BROMAZEPAM .25mg uveče tokom 1. plastična fiola.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.

tuba. 200mg.6-1.Srbija ibuprofen . 1x100mL (8608808100377) 108/2005/12 08.abecedni spisak registrovanih lekova BRUFEN® .DigitSoft. Paralelni lekovi: Ibu .12.6din bočica od tamnog stakla.A07EA06 ANTIDIJAROICI. Upfen BRUFEN® . plastična bočica.2003 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ea kortikosteroidi koji deluju lokalno (R) 1129930 gastrorezistentna kapsula.O.07. posle jela. kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) (R) 0123140 rastvor za injekciju. inflamatorna oboljenja mekih tkiva (periartritis. 1x50g Cena 93. deca od 1-2 god.09. 400mg.2-1. 3x10 kom (8608808100360) 3/2-10-7302 25.12.3din (R) 1162032 film tableta. bočica. ampula.Nemačka budesonid . BUDOSAN® .10. NIŠ . 3x10 kom Cena 91.REMEVITA D. Nurofen active. deca od 3-7 god.2005 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. . INTESTINALNI Cena 81. 600mg. doza održavanja 0. tvrda.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162030 obložena tableta. 2.4g/d. Nurofen.10.2005 doziranje: osteoartritis i reumatoidni ar tritis.GALENIKA AD .O. polusintetski.4din 515-04-2643/03 19. blister.8g/d u 3-4 pojedinačne doze.Srbija butilskopolamin . burzitis. UKLJUČUJUĆI SKABICIDE. Cena 91. 3-4 puta po 200mg.P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA. Nurofen Liquid. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.2005 (R) 3162033 oralna suspenzija.09.nr .2din 8608808100384 109/2005/12 08.2g/d.6din 9006968004686 3/2-10-9336 19. sirup 3-4 puta po 50mg.D. 10x10 kom Cena 7782. sirup 3-4 puta po 100mg. 20mg/mL. blister.2002 www. 10%. BUSCOPAN .DR. blister. na dan.Srbija ibuprofen .2002 Cena 104.GALENIKA AD .A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03BB alkaloidi beladone. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. maks. sa puno tečnosti (čaša vode) pola sata pre jela. deca od 8-12 god.ZDRAVLJE A. degenerativne ar tropatije.2002 Cena 151. FALK PHARMA GMBH .2006 doziranje: blagi do umereni napadi Kronove bolesti (hronična inflamatorna bolest debelog creva): ukoliko lekar nije drugačije propisao. rupan. uključujući sintetska jedinjenja (BR) 9158110 šampon. 100mg/5mL. 1x60mL 8608811006130 doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana. 3 puta po 1 kaps. ponoviti za 7-10 dana. 3mg. 1x30 kom (8608808102302) 107/2005/12 09. traumatske povrede mekih tkiva: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. tendosinovitis). tenditis.co.5din (R) 1162031 obložena tableta.1din 4032717010023 1186/2006/12 13. INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA P03ac piretrini. Ibuprofen. 720mg/60mL.M02AA13 B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167034 krem. miozitis.Srbija piretrin .Hemofarm.5din (8608808100353) 3/2-10-7301 25.09. 6x1mL Cena 133. Paralelni lekovi: Ibuprofen BUBIL® ŠAMPON .

2. 1x60 kom www. selektivni Cena 307.9din (R) 1107711 film tableta.2002 Cena (R) 3/2-10-9335 19. deca 0. mlekom ili drugom tečnosti.D.5mg. bočica. tabl. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. progutati sa vodom. 10mg. 5mg. 1x6 kom abecedni spisak registrovanih lekova B Cena 182din 3/2-10-9334 19. po potrebi više puta dnevno. 7. pre jela.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 1x6 kom 9006968004679 3/2-10-9333 19. parenteralno akutni spazmi 20mg.12. blister.11.12.2002 doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta.2002 Cena 280. deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7. 3x10 kom 3837000028249 442/2006/12 06.Slovenija bisoprolol . Paralelni lekovi: Bisoprolol.04. 10mg. spazam i diskinezije žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg.1din (R) 1107710 film tableta.5-1mg/kg (5-10 kapi/kg) podeljeno u 2-3 doze.2006 doziranje: hipertenzija.0 (R) 1123141 obložena tableta.co.2002 doziranje: povraćanje organskog i funkcionalnog porekla: odrasli 3 puta po 10-20mg pre jela.2006 Cena 462.4mg/mL. BYOL® . concor® cor a03Fa propulzivi  (R) 1124051 kapsula. 20mg dnevno. najbolje svaki dan u isto vreme.ALKALOID AD . concor®. blister. maks. BYMARAL® .12.2din (R) 5123143 supozitorija.Makedonija bromoprid .11.5mg. 2x10 kom 8600064100269 5123142 supozitorija.1din 3/2-10-5774 10. bočica sa kapaljkom. tvrda. blister. hronična stabilna angina pektoris: početna doza je 5mg dnevno.DigitSoft. 1x20mL Cena 113. 10mg.2002  (R) 3124053 oralni rastvor. 10mg.04.5din 3/2-10-5775 10. blister. .C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 3x10 kom 3837000028256 441/2006/12 06. blister. ponoviti posle ½ sata.nr .A03FA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 200.

izuzetno (deca od 5-17 god. ciprinol®.2003 doziranje: povećane potrebe za kalcijumom i vitaminom C (trudnice. maks. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . kalcijum-laktat-glukonat. prevencija i lečenje pacijenata sa anginom pektoris koji istovremeno imaju i povećan holesterol www. blister.FLOX .2006 doziranje: lečenje pacijenata sa hiper tenzijom koji istovremeno imaju i povećan holesterol u krvi. ostale kombinacije (R) 1104620 film tableta. amlodipin .2002 Cena (R) 1085311 tableta. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.2003  (R) 1329436 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 1 C C . starije osobe kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije).) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1x10 kom c10BX inhibitori HMg coa reduktaze. deca od 3-7 godina ½ tableta dnevno.A11GB01 VITAMINI j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329435 film tableta. maks.C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).A.12. 1mg. 3x10 kom (R) 4034541003301 2119/2006/12 15. fiola. 10x10 kom C Cena 242. ciprofloxacin 250 mg. lečenje nedostatka kalcijuma i vitamina C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno.dugotrajno lečenje kod bolesnika koji prvi put dobijaju dopaminske agoniste: početna doza 0.NOVARTIS .PFIZER GmbH. deca u fazi rasta. 1x10 kom Cena 515-04-226-1 05.Indija ciprofloksacin . pre intervencije.Nemačka atorvastatin. 1x16 kom 8606007410174 3/2-10-9285 25. 1x20 kom Cena 8606007410150 3/2-10-9283 26. 28 dana.2002 doziranje: Parkinsonova bolest . 3 dana.07. 10mg+10mg.PHARMACIA ENTERPRISES S. ne preporučuje se primena kod dece. blister. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. Marocen CA-C 1000 SANDOZ . 1x20 kom 8606007410167 3/2-10-9284 25. u zavisnosti od težine infekcije. ciprofloxacin. dojilje. bočica. rastvoreno u čaši vode.Švajcarska askorbinska kiselina. ciprofloxacin 500 mg.3din 515-04-231/03 21. gonoreja: 500mg jednom dnevno. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.Belgija kabergolin .2002 Cena (R) 1085312 tableta. citeral®. ili kod bolesnika koji su već primali dopaminske agoniste 1mg dnevno.(PHARMACIA & UPJOHN) . kalcijum-karbonat . 4mg.08. 10mg+5mg. bočica.2006 Cena 1104621 film tableta.DigitSoft.co. Paralelni lekovi: cifran. 1.INTAS PHARMACEUTICALS LTD . 2mg. CABASER® .33g. doza održavanja 2-6mg dnevno. 500mg.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.nr .12. rastvoreno u čaši vode. 1g+1g+0. 3x10 kom Cena 4034541003295 2116/2006/12 15. CADUET® . 30mg dnevno. 250mg. bočica.5mg dnevno.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-226/03 05.N04BC06 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina (R) 1085310 tableta. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. ciprocinal®. pre jela. blister.12. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. kombinacije (BR) 1052251 šumeća tableta.5g dnevno.11. blister.08.11.

fiola. CAFFETIN COLD® . latentna tetanija. 1x10 kom www. maks. 3 uzastopna dana. mijalgija.D.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111285 film tableta. teški slučajevi do 2g dnevno. dojenje. askorbinska kiselina .NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . maks. kofein. a12aa kalcijum (BR) 1053091 šumeća tableta. propifenazon . Paralelni lekovi: adriblastina rd. maks.Makedonija paracetamol.04. doba rasta): odrasli i deca 500-1000mg dnevno. glavobolja.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.nr . CALCIUM-SANDOZ FORTE .12.2006 doziranje: prehlada i grip odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta na 6-8 sati.2006 doziranje: bolovi blagog do umerenog intenziteta. sa hranom ili bez nje.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033195 koncentrat za rastvor za infuziju.2003 doziranje: Kapošijev sarkom kod bolesnika sa AIDS-om koji su intolerantni na drugu terapiju ili kod kojih je došlo do progresije bolesti posle primene drugih lekova.2 abecedni spisak registrovanih lekova u krvi.A12AA06 MINERALI Cena 163. strip. Uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg /5mg dnevno.Švajcarska kalcijum-laktat-glukonat. bočica. zubobolja. svake 3 nedelje.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086265 tableta. 500mg+30mg+15mg+60mg.Makedonija paracetamol. 1x10 kom Cena 5310001155186 2170/2006/12 24. folija. osteomalacije i rahitisa.2006 doziranje: bolovi blagog i umerenog intenziteta: glavobolja.3g. doxorubicin. pseudoefedrin. 460mg+50mg+10mg. strip.2006 Cena (BR) 1086266 tableta. zapaljenja nerava (neuralgije) i postoperativni bolovi.ALKALOID AD . ili 20mg/m2 jednom nedeljno. 6 tableta dnevno. 250mg+50mg+10mg+210mg. nadoknada kalcijuma (trudnoća.Holandija doksorubicin . svake 4 nedelje. 2. 250mg+50mg+10mg+210mg.94g+0. kumulativna doza je 550mg/m2. maks.co.2002 doziranje: prevencija i dopunska terapija osteoporoze. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. migrena. neuralna dismenoreja. kofein. doxorubicin-Teva. bolest je progredirala u toku ili 6 meseci posle primene ovih lekova). dnevno. artralgija. 50x10 kom 8600097001496 465/2006/12 06. Tablete se uzimaju u bilo koje doba dana.09.11.7din 3/2-10-8102 20. 20mg. CAELYX . Sindroxocin® CAFFEBOL . monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.Srbija paracetamol. blister. kodein.09. bolovi u mišićima (mialgije) i zglobovima. postoperativni bolovi: 1-2 tablete po potrebi.SCHERING PLOUGH . bolne menstruacije.8din 5310001186739 1567/2006/12 05.12. U slučaju potrebe može se povećati doza na 10mg/10mg. zubobolja.ALKALOID AD .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 1248. . 4 tabl.DigitSoft. metastatski karcinom jajnika kod pacijenkinja koje su refraktarne na paklitaksel i “platine” (odnosno. CAFFETIN® . 1x10 kom 5310001188139 1568/2006/12 05. snižavanje povišene telesne temperature i ublažavanje bolova kod prehlade i gripa: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tablete po potrebi. dekstrometorfan.9din (BR) 1086650 tableta.4din 515-04-3653/03 31. 1x10mL C Cena 35286. kodein . kalcijum-karbonat . 6 tableta dnevno. 50x10 kom Cena 1896.

i. rastvorenu u vodi. ampula.2003 doziranje: antidot za metotreksat do 120mg (i.nr .03..GLAXOSMITHKLINE UK .Mađarska kalcitonin .04. ispumpati 3 doze u vazduh da se uklonio vazduh. tvrda.12. ampula. 5x3mL Cena 515-04-1606/03 09.2006 doziranje: u stanjima povećane potrebe za vitaminima i mineralima: odrasli i deca iznad 7 godina 1 tabl. 100mg/10mL.8din (SZR) 0184036 rastvor za injekciju/infuziju. 500mg+260mg.A12AA02 MINERALI a12aa kalcijum (Z) 0053081 rastvor za injekciju.2007 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i. dodatno lečenje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom.NOVARTIS . C www.) ili 15mg oralno na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.Švajcarska kalcijum glubionat .m.01.09. na mestu nicanja zuba.7din 5999880025089 93/2007/12 11. hronična stanja usled nedostatka kalcijuma.9din 3/2-10-8102 20. 1x1 kom 515-04-1605/03 09. dnevno. 5x10mL 515-04-1607/03 09.KRKA.33%+0.) tokom 12-24 sata podeljeno u više doza.7 godina ½ tabl. D.CEMELOG-BRS Kft .v.2003 Cena (SZR) 1184030 kapsula. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7 mm).co.12.. KG . CALCO 200 IU NASAL SPRAY .A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima 4695. fiola.09.Velika Britanija lidokain.) u jednu od nozdrva (pritisnuti jedanput) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D. dnevno.v. Paralelni lekovi: Kalcitonin.v.3din (SZR) 0184034 rastvor za injekciju/infuziju.DigitSoft.m.1%. kalcijum (kalcijum-laktat-glukonat. 1. cetilpiridinijum . ampula. i. kalcijum-karbonat) . pre prve primene sprej za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole.38g.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040130 sprej za nos. TOVARNA ZDRAVIL.2002 doziranje: hipokalcijemija zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja.H NFG.2004 doziranje: ublažavanje bola i upale i dezinfekcija desni kod dece prilikom izbijanja prvih zuba: po potrebi na 3 sata.m. Paralelni lekovi: Leucovorin ca Pliva .. bočica sa raspršivačem. 1x1.4din 5900008009386 515-04-5025/03 16. 1x10 kom 3838989503901 413/2006/12 05. najviše 6 puta dnevno.2003 Cena (SZR) 0184035 rastvor za injekciju/infuziju. 1x10g Cena 109.v. 5x5mL Cena 515-04-3465/03 02.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 4120345 gel. 5x10mL 3 Cena 368.. zatim 12-15mg (i.09. inf. 50mg/5mL. deca od 3 . . 200i. deca 5-10mL samo i.Lachema 25./80mcl.M. 15mg.2003 6148.j. Miacalcic® CALGEL .B. rastvor. i.j. kombinacije Cena (BR) 1052100 šumeća tableta. 30mg/3mL.Slovenija askorbinska kiselina. Leukovorin calcium CALCIUMVITAC® .Austrija kalcijum-folinat . ampula.abecedni spisak registrovanih lekova CALCIUM-SANDOZ® 10% . rastvorenu u vodi. fiola. dodatno lečenje kod alergije parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i.EBEWE PHARMA GES.6mL Cena 2233. CALCIUMFOLINAT . trovanje magnezijumom i fluorom.D. 0. dnevno. tuba.

30mg.A. bočica. .co. .v.P. Paralelni lekovi: antifungol®.2004 doziranje: invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana. CAMPTO® . tokom 1 sata zatim 50mg dnevno. 1x20mL Cena 169. bočica plastična.Francuska irinotekan .2006 doziranje: depresija. Kansen.AVENTIS PHARMA S. 40mg.J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aX ostali antimikotici za sistemsku primenu (R) 0327560 prašak za rastvor za infuziju.D. svake 3 nedelje.1din (SZ) 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju. dermatomikoze: 1.9din 515-04-1970/03 08. Plimycol www.09. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.12.01.4din 8606007910025 67/2007/12 11.8din 8606007910032 68/2007/12 11. 1%. Mycoril®.A.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZ) 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju. blister. CANESTEN® .2 puta dnevno posipati obolelo mesto.INC. . anksiozno depresivni poremećaji: početna doza 15mg uveče. remirta® CAMPTO® . po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.AVENTIS PHARMA INTERNATIONAL S. tokom 30-90 minuta. bočica. remeron®.Italija klotrimazol . Kansen. svake 3 nedelje. CANCIDAS® .L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici Cena 15948.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. 1x5mL 515-04-1970-1 08. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.4 abecedni spisak registrovanih lekova C CALIXTA® . Paralelni lekovi: Mirzaten®.Hrvatska mirtazapin . tokom 1 sata. Paralelni lekovi: antifungol®. 1x2mL Cena 6825.MERCK & CO. 1x30g Cena 287.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157281 rastvor za kožu.12.Nemačka klotrimazol . inf.09. Plimycol CANESTEN® .AVENTIS INTERCONTINENTAL . 1x70mg 515-04-831/04-1 22. bočica sa kapaljkom.01. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. sporom i.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072705 film tableta. bočica.BELUPO.USA kaspofungin . . Mycoril®. 70mg. 1%. pred spavanje. inf.nr .Francuska irinotekan .03.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.BAYER HEALTHCARE AG .DigitSoft.2004 Cena 51334din (R) 0327561 prašak za rastvor za infuziju.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. 50mg.-AVENTIS INTERCONTINENTAL .BAYER S.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157282 prašak za kožu. tokom 30-90 minuta. bočica. 2x15 kom Cena 1662din 3850343032506 281/2006/12 06.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. 1x50mg Cena 40358din 515-04-831/04 22.A.v. 100mg. ezofagusna i orofaringealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom i.

3% glukoze. glukoza . Paralelni lekovi: antifungol®. Kansen. canesten® 1.25% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .75 mmol/L kalcijuma. 1. caPd 3 aNdY disc.7din 8606007910018 66/2007/12 11. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. Balance 1.07. canesten® 1.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157280 krem.B05DB.25 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.79g/L+7. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.5% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. caPd 2 Stay safe. Kansen. 1x20g Cena 246. magnezijum-hlorid.2007 doziranje: kolpitis.2007 doziranje: kolpitis. 1.75 mmol/L kalcijuma. S. za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana.4din 8606007910049 69/2007/12 11. .25% glukoze.01. caPd 17 Stay safe.5% glukoze.L. natrijum-laktat. Balance 4. 2%. Trichomonas vaginalis): krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri. Plimycol CANESTEN® 3 .6din 8606007910063 71/2007/12 11.nr .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137292 vaginalni krem. caPd 2 aNdY disc.KERN PHARMA.co. blister.DigitSoft.KERN PHARMA. Mycoril®.. Plimycol CANESTEN® 3 . Plimycol CANESTEN® 1 . Kansen. za vaginalnu primenu 500mg jednokratno.01. Kansen. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. 1x3 kom Cena 220.18g/L+0. 1x5000mL www.L. 1x20g Cena 187.9din 8606007910056 70/2007/12 11.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Mycoril®.Španija klotrimazol . Balance 4. Paralelni lekovi: antifungol®.2007 doziranje: kolpitis. Paralelni lekovi: antifungol®.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137291 vaginalna tableta. caPd 4 aNdY disc.Nemačka natrijum-hlorid. 5. S.Španija klotrimazol .2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. Balance 2.25 mmol/L kalcijuma.Nemačka klotrimazol . Plimycol CAPD 17 .75 mmol/L kalcijuma. blister. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. kalcijum-hlorid. 1. 1. 1%.5g/L.85g/L+0. Trichomonas vaginalis): tabl. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. Balance 2. canesten® 3.1g/L+16. tuba. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175750 rastvor za peritonealnu dijalizu. 200mg. Trichomonas vaginalis): tabl.Nemačka klotrimazol . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C Cena 1008din 515-04-5146/03 05. 1x1 kom Cena 249.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137293 vaginalna tableta. Paralelni lekovi: Balance 1. Mycoril®. Mycoril®. kesa. Paralelni lekovi: antifungol®.abecedni spisak registrovanih lekova 5 CANESTEN® . .BAYER HEALTHCARE AG . tuba. 500mg.BAYER HEALTHCARE AG . 1. caPd 3 Stay safe.01.01. 1.

natrijum-laktat. 1. Balance 1. 4x2000mL (SZR) 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu.25% glukoze. 1x5000mL B05d. glukoza .B05DB. kesa.1g/L+22. kesa. caPd 19. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175751 rastvor za peritonealnu dijalizu. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 2.12. natrijum-laktat. caPd 3 aNdY disc. caPd 19 Stay safe CAPD 19 . glukoza . caPd 4 Stay safe CAPD 18 .Nemačka natrijum-hlorid. magnezijum-hlorid.79g/L+7.Nemačka natrijum-hlorid.18g/L+0. glukoza . caPd 19 Stay safe B05d.12.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. caPd 17.75 mmol/L kalcijuma. 1.85g/L+0.DigitSoft. kesa. Balance 4. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.1g/L+16. kalcijum-hlorid.85g/L+0.2003 Cena 515-04-2883/03 01. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5147/03 05. Balance 2.07. Paralelni lekovi: caPd 18 Stay safe. magnezijum-hlorid.co.75 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.1g/L+42.5g/L. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 17 STAY SAFE .B05D. 5. 1. 1. 4x2500mL Cena 515-04-2884/03 01.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. glukoza .79g/L+7.12.5% glukoze. caPd 2 aNdY disc.73g/L. 5. 1. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.79g/L+7. 5.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Paralelni lekovi: Balance 1. instilirati u peritoneumusku šupljinu prema uputstvu lekara.5% glukoze.18g/L+0.18g/L+0. 4x2500mL Cena 515-04-2882/03 01. Balance 4..3% glukoze.1g/L+42.nr ..79g/L+7. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu. 4x2000mL (SZR) 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu..75 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat. caPd 19. 1.18g/L+0. kalcijum-hlorid. magnezijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. caPd 19 Stay safe CAPD 18 STAY SAFE . 5..18g/L+0..5g/L. kalcijum-hlorid. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 2 Stay safe. kalcijum-hlorid.1g/L+42. kesa. Paralelni lekovi: caPd 18. kesa.25 mmol/L kalcijuma.79g/L+7.B05D. magnezijum-hlorid.79g/L+7.85g/L+0.07.. 5. kesa. natrijum-laktat. caPd 4 aNdY disc.5g/L.18g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.Nemačka natrijum-hlorid.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Paralelni lekovi: caPd 18.25% glukoze. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175752 rastvor za peritonealnu dijalizu.B05D.. caPd 3 Stay safe.5g/L. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5148/03 05.85g/L+0. 1x5000mL www. 5.85g/L+0.85g/L+0.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .1g/L+16. caPd 18 Stay safe.5g/L.12.2003 Cena 515-04-2885/03 01.

kalcijum-hlorid.1g/L+15g/L. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175710 rastvor za hemodijalizu. caPd 17 Stay safe. 1.18g/L+0. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu.75 mmol/L kalcijuma.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.85g/L+0. kesa.79g/L+3. natrijum-laktat. 1. caPd 19 CAPD 2 ANDY DISC .79g/L+7. caPd 18 Stay safe. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.3% glukoze. magnezijum-hlorid. glukoza .B05D.5% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . plastična kesa. caPd 4 aNdY disc. natrijum-laktat. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu.3% glukoze.786g/L+3.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.12.. caPd 3 Stay safe.07..1din 515-04-1133-1 01.1g/L+22.B05DB.5% glukoze.925g/L+0. kesa.25% glukoze.5% glukoze. kalcijum-hlorid. caPd 4 Stay safe www. caPd 17. caPd 3 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. kesa.2003 C Cena 515-04-2881/03 01.Nemačka natrijum-hlorid. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. 5.25 mmol/L kalcijuma.93g/L+0.73g/L.102g/L+15g/L. caPd 3 aNdY disc.257g/L+0.18g/L+0. 1x2000mL Cena 504din 515-04-1133/03 01. Balance 4.Nemačka natrijum-hlorid. magnezijum-hlorid. glukoza .79g/L+3. 4x2000mL (SZR) 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu. magnezijum-hlorid. instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara. Balance 1. caPd 17 Stay safe.1g/L+22. 1.5din 515-04-5188/03 12.75 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: Balance 1. Balance 1.5% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Balance 4. Balance 2. caPd 2 aNdY disc.1g/L+15g/L. plastična kesa. 5.73g/L.3% glukoze. kesa.75 mmol/L kalcijuma. 5. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Balance 2. caPd 4 aNdY disc. Balance 2. 5.co. kalcijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. 4x2500mL Cena 901. 1.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 2 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma. 1x2500mL Cena 527. natrijum-laktat. 4x2500mL Cena 515-04-2880/03 01. 5. 4x2000mL (SZR) 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 4 Stay safe CAPD 2 STAY SAFE . Balance 4.07.. Paralelni lekovi: caPd 18.3% glukoze.B05DB.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 19 STAY SAFE .26g/L+0. 1.08.25% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. caPd 3 aNdY disc..925g/L+0.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 1.257g/L+0.786g/L+3. Balance 2.08. glukoza .25% glukoze. Balance 4. 1. caPd 17.2003 (SZR) 9175711 rastvor za hemodijalizu.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. 1.75 mmol/L kalcijuma.nr . 5.93g/L+0.85g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.26g/L+0. 1.2004 Cena 515-04-5189/03 12.DigitSoft.12.79g/L+7. 1. Paralelni lekovi: Balance 1.75 mmol/L kalcijuma.102g/L+15g/L. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.

25 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe. Balance 1. 1. 1.2004 (SZR) 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu.25% glukoze.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.1017g/L+42.5% glukoze. caPd 4 aNdY disc.3% glukoze. kalcijum-hlorid.925g/L+0. 5. Balance 2.. Paralelni lekovi: Balance 1.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.25% glukoze.3% glukoze.1017g/L+42. caPd 17. caPd 2 aNdY disc.3% glukoze.5g/L. 1. caPd 4 Stay safe CAPD 3 STAY SAFE .75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: Balance 1.925g/L+0. caPd 3 aNdY disc. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 3 ANDY DISC .. 5. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 2 Stay safe. Balance 1.Srbija natrijum-hlorid.5% glukoze. 1.79g/L+3. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid. natrijum-laktat.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma.B05DB. caPd 4 aNdY disc.25% glukoze. caPd 17 Stay safe. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175713 rastvor za hemodijalizu. caPd 2 aNdY disc. 4x2500mL Cena 515-04-5191/03 12. 1. caPd 17.25 mmol/L kalcijuma. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 2 Stay safe. 1.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37 °C.93g/L+0. 1. Balance 4. Balance 4.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. 4x2000mL Cena 901. Balance 2. caPd 17. 1x2000mL Cena 504din 8600097012171 515-04-1134/03 01. natrijum-laktat.B05DB. 1. 1x2500mL Cena 527. caPd 2 Stay safe. Balance 4.2573g/L+0. natrijum-laktat.B05DB.75 mmol/L kalcijuma.79g/L+3.25% glukoze. Balance 2.1din 515-04-1134-1 01. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.93g/L+0. plastična kesa.1g/L+42. glukoza .786g/L+3. Balance 2. 1.2573g/L+0.3% glukoze.5% glukoze. caPd 17 Stay safe. 1. magnezijum-hlorid.26g/L+0. kesa.75 mmol/L kalcijuma.08.1g/L+42.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25 mmol/L kalcijuma. 5. 1.5g/L.5din 515-04-5190/03 12.5g/L..nr . Balance 4.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.5% glukoze. caPd 17 Stay safe. caPd 2 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.DigitSoft.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1.25% glukoze. 1.75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.07. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175712 rastvor za hemodijalizu.08. plastična kesa. 5.5g/L. 1. caPd 4 Stay safe CAPD 3 ANDY DISC . glukoza . caPd 3 Stay safe. kesa. magnezijum-hlorid.5% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. 1.co. Balance 2.Nemačka natrijum-hlorid.07. Balance 4.HEMOFARM AD .26g/L+0. magnezijum-hlorid. Balance 1.25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid. glukoza . caPd 4 Stay safe www. 1. Balance 2.Nemačka natrijum-hlorid. 1.75 mmol/L kalcijuma.786g/L+3. caPd 4 aNdY disc. Paralelni lekovi: Balance 1.

Paralelni lekovi: Balance 1.M. doza održavanja 2 puta po 25mg.2din 515-04-4574-1 10. Balance 4.2004 www. glukoza .75 mmol/L kalcijuma. caPd 3 aNdY disc.Srbija natrijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc CAPTOPRIL .nr . caPd 17. 1x2500mL 515-04-1135-1 01. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1. bočica od tamnog stakla. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.6din 3/2-10-10179 22. caPd 4 Stay safe CAPD 4 STAY SAFE .93g/L+0. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. kesa.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. maks. KG .25 mmol/L kalcijuma.79g/L+3. magnezijum-hlorid.26g/L+0.3% glukoze. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. 1. 1.25 mmol/L kalcijuma. 1. maks.08. magnezijum-hlorid. kalcijum-hlorid. 150mg/15mL.73g/L.25 mmol/L kalcijuma. 1x2000mL Cena 504din 8600097012195 515-04-1135/03 01.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . fiola. Balance 1. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.786g/L+3.25% glukoze. natrijum-laktat. 50mg.DigitSoft.26g/L+0.07. 1. Balance 4.5% glukoze. 1. Katopil®. caPd 3 Stay safe. Cena 527.5% glukoze.5din 515-04-5192/03 12.5% glukoze.925g/L+0. 2 (retko 3) puta po 50mg.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.25 mmol/L kalcijuma.Srbija kaptopril .2573g/L+0.2001 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.C09AA01 c09aa inhibitori ace. caPd 2 aNdY disc.3% glukoze.79g/L+3. 5. 5.B05DB. 1x15mL Cena 2511.12. 1x40 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 243.. Balance 1. Balance 2.786g/L+3.73g/L.25-12. 1. Balance 2. 4x2000mL Cena 901.B05DB.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. kesa. Balance 2. Balance 4.2003 (SZR) 9175715 rastvor za hemodijalizu.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 4 ANDY DISC . caPd 17. 4x2500mL Cena 515-04-5193/03 12.25% glukoze.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju.1g/L+22.H NFG. kalcijum-hlorid.EBEWE PHARMA GES.3% glukoze.25% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1.Austrija karboplatin .5mg.1din 5.2004 (SZR) 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1.1g/L+22. 1.. natrijum-laktat.25% glukoze. caPd 17 Stay safe. zorkaptil® CARBOPLATIN . Balance 2.75 mmol/L kalcijuma. Kaptopril alkaloid®.HEMOFARM AD .03. caPd 3 aNdY disc.08.B. 1.5mg. Balance 4.1017g/L+22. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175714 rastvor za hemodijalizu. 1.Nemačka natrijum-hlorid. plastična kesa.75 mmol/L kalcijuma. caPd 2 Stay safe.93g/L+0.5% glukoze.3% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. uzima se 1 sat pre jela.925g/L+0. Paralelni lekovi: eukaptil®. caPd 3 Stay safe.73g/L. 150mg dnevno. monokomponentni (R) 1103850 tableta.co. caPd 2 aNdY disc. 5.TG-FARM . 1.73g/L.2573g/L+0. caPd 2 Stay safe. glukoza .1017g/L+22.07.

blister.10.10.2din 8606007410211 782/2006/12 05.Australija karboplatin .LANNACHER HEILMITTEL G.5g Cena 9088881253242 1450/2007/12 09. Midol CASODEX . 20mg/g+0. 1x45mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 7787.B.6din 515-04-4574/03 10. tabl.06. . cycloplatin 50. blister.Austrija acetilsalicilna kiselina .10. karcinom prostate 1 puta po 150mg.5mg/g. Paraplatin® CARBOPLATIN . Paragal.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x15mL Cena 2511..N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 4081717 gel.0 (SZ) 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju. 3x10 kom 8606007080070 446/2005/12 04. 50mg. CATHEJELL® SA LIDOKAINOM .2004 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla. tokom 15-16min. ponavljati na 4 nedelje. bočica plastična. tokom 15-16min. 25x12.2005 Cena (BR) 1086603 gastrorezistentna tableta.Velika Britanija bikalutamid . 1x45mL 8606007410228 783/2006/12 05. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.2005 doziranje: inhibicija agregacije trombocita (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris.Austrija lidokain. Paralelni lekovi: andol.2005 Cena (BR) 1086604 gastrorezistentna tableta.co.H..M.H.2006 (SZ) 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju. se ne smeju lomiti.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. Paragal.06.5mg/g. blister. 2x14 kom Cena 11951.2003 doziranje: nakon orhidektomije ili sa analozima gonadorelina 1 puta po 50mg.v.5g 9088881253259 1451/2007/12 09. kao kratkotrajna i. kao kratkotrajna i. 5x20 kom 8606007080063 445/2005/12 04.07. 100mg.07. inf. blister. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.B. Paralelni lekovi: cycloplatin 150. 5x20 kom 8606007080087 447/2005/12 04.10.ASTRA ZENECA UK LIMITED . blister. isključujući heparin (BR) 1086600 gastrorezistentna tableta. aplikator. aplikator. . bočica od tamnog stakla. cycloplatin 50. Paralelni lekovi: cycloplatin 150. 450mg/45mL. hlorheksidin . Paraplatin® CARDIOPIRIN® .2006 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla.M.2007 www. 5x10 kom 8606007080100 448/2005/12 04. Cena 7796. LIMITED .nr .PFIZER (PERTH) PTY. 10mg/mL. 50mg. 10mg/mL.7din bočica plastična. profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan. 50mg. blister. 3x10 kom Cena 8606007080056 444/2005/12 03.. 20mg/g+0..7din (BR) 1086602 gastrorezistentna tableta. cor-aS.DigitSoft.2005 Cena 105.10.2007 Cena (Z) 4081718 gel. 100mg. 25x8. inf. ponavljati na 4 nedelje.v.03.3din 515-04-1219/03 04.08.L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037075 tableta.2005 Cena (BR) 1086601 gastrorezistentna tableta. 100mg.PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.

maks. III generacija (R) 1321821 kapsula. 500mg. 1x60mL 515-04-289-1 01. bočica.8din (R) 3321628 granule za oralnu suspenziju. bočica.5g ili 8.8din 515-04-289/03 01. 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase). infekcije urinarnog trakta.N06BX18 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (R) 1106655 tableta. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. lekar ili posebno obučeno osoblje sporo aplikuje (instilira) gel u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument.2003 Cena 728. 250mg.Mađarska vinpocetin .01.08. 2x8 kom (8600097400442) Cena 316din 243/2007/12 17. blister. šarlah. cefaklor. tvrda.06.Srbija cefaklor .J01DD14 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 1203.nr . 250mg. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. 2x8 kom 8608811006154 515-04-376/04 14. hronični bronhitis i akutna pneumonija.2003 Cena 1537.2007 Cena 584. 36mg/mL. 1g dnevno.2004 doziranje:otitis media. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. akutni bronhitis.5g gela.9din (R) 3321627 granule za oralnu suspenziju. 500mg. akutni sinuzitis.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. 4g dnevno. blister. 36mg/mL.J01DC04 j01dd cefalosporini. tvrda.09.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: kateterizacija.2004 295. deca 45mg dnevno (do 5kg telesne mase). deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. infekcije respiratornog trakta. tvrda.6din (R) 3321820 prašak za oralnu suspenziju. bočica. enteritis i gastroenteritis: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati. maks. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR . 400mg.Holandija ceftibuten .SCHERING PLOUGH . 125mg/5mL. blister. 1x5 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. 1x60mL Cena 8608811006161 515-04-377/04 14. cistoskopija: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu. 1x30mL 515-04-289-2 01.co.GEDEON RICHTER LTD . podeljeno u 3 doze ili 62. maks. 2x8 kom (8600097400459) (R) 1321721 kapsula. 2x25 kom Cena 300. ishemijska cerebrovaskularna oboljenja i oboljenja usled ateroskleroze krvnih sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg. tonzilitis. pre ubacivanja instrumenta. blister.09.2din (R) 1321626 kapsula.01. CAVINTON® .O. otitis media.2004 doziranje: psihostimulans i nootropik. CEFACLOR .08.HEMOFARM AD .Srbija cefaklor .DigitSoft. II generacija (R) 1321720 kapsula.5mg na 8 sati. 5mg. Sadržaj jednog šprica (pakovanje sadrži 12.REMEVITA D.09.2007 www. CEDAX . 1x60mL Cena 8608811006178 515-04-378/04 14.2din 245/2007/12 17. 1g dnevno. NIŠ . infekcije urinarnog sistema.2003 doziranje: faringitis.08. Paralelni lekovi: alfacet®. tvrda. 2x8 kom 8608811006147 515-04-375/04 14.09.2004 Cena 584.4din (R) 3321822 prašak za oralnu suspenziju. blister. maks. a u uretru se instilira 10g odnosno 6g. 1g dnevno.O. II generacija Cena 316din (R) 1321625 kapsula. bočica. tvrda. blister.4din 5997001312964 515-04-496/04 08.2004 166. 250mg/5mL.

1g dnevno. 1x60mL Cena 515-04-3960/03 31. Palitrex® www. cefaclor. 250mg/5mL.maks.5mg na 8 sati. 250mg/5mL. 4g dnevno. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR ALKALOID® .01. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. tvrda.HEMOFARM AD .maks. maks.1din (R) 1321711 kapsula. 1g dnevno. 6g dnevno.01. coli.9din (R) 3321611 prašak za oralnu suspenziju.01.3din 8600097400763 229/2007/12 17.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 794. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. cefalexin alkaloid®. 500mg.7din (R) 3321612 prašak za oralnu suspenziju. 500mg. Paralelni lekovi: alfacet®. rekurentne urinarne infekcije).2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. podeljeno u 3 doze ili 62.2004 doziranje:otitis media. Cena 166. inficirane bronhiektazije). Paralelni lekovi: cefalexin. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. bočica. maks. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. 1x60mL (8600097400756) 227/2007/12 17. bočica. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.DigitSoft. otitis media. 1 gdnevno. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.2din 515-04-3959/03 31. Cena 295. 1x60mL Cena 515-04-3961/03 31. podeljeno u 2-3 doze. 125mg/5mL.2007 125. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. cefaclor. maks. prostatitis. II generacija (R) 1321610 kapsula.J01DB01 j01dc cefalosporini. sinuzitis. blister. 125mg/5mL. 4g dnevno.ALKALOID AD .Srbija cefaleksin .01. Pr.5mg na 8 sati. 250mg/5mL.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova C 3321722 prašak za oralnu suspenziju. tvrda. blister. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. 4g dnevno. 2x8 kom 8600097400770 246/2007/12 17. pijelonefritis.2007 doziranje:otitis media. tvrda. maks.co.2004 151.8din bočica od tamnog stakla. 250mg.nr . cefaklor CEFALEKSIN . infekcije urinarnog trakta. maks. I generacija (R) 1321710 kapsula.2007 (R) 3321723 prašak za oralnu suspenziju. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.2004 295. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. 1 gdnevno. infekcije respiratornog trakta. bočica.2007 Cena 182.05. maks. infekcije respiratornog trakta. akutni i hronični bronhitis. maks. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.2din (R) 3321719 prašak za oralnu suspenziju.01.9din bočica od tamnog stakla. faringitis. 1x60mL (8600097400749) 222/2007/12 17. infekcije urinarnog trakta. 1g dnevno. 1x100mL Cena 228/2007/12 17. podeljeno u 3 doze ili 62. 1g dnevno. 2x8 kom Cena 107. blister.05. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. maks. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. Paralelni lekovi: alfacet®.05. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.Makedonija cefaklor .

250mg/5mL. cefalexin alkaloid®. blister. maks. akutni i hronični bronhitis. tvrda. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.3din 8608813900900 2091/2006/12 14. tvrda. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.co. Paralelni lekovi: cefalexin.J01DB01 3 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.2006 Cena 182. I generacija Cena 99din (R) 1321770 kapsula.2din (R) 3321084 prašak za oralnu suspenziju. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama.11. blister. Palitrex® www. sinuzitis. blister.Srbija cefaleksin . coli. 500mg. akutni i hronični bronhitis. 500mg.01.1din (R) 1321081 kapsula. rekurentne urinarne infekcije).J01DB01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. prostatitis. faringitis. 500mg. blister. 2x8 kom Cena 107. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. maks. pijelonefritis. Pr. podeljeno u 2-3 doze. faringitis. otitis media. 1x65g Cena 8608813900948 2105/2006/12 14. podeljeno u 2-3 doze. 10x10 kom 8608813900931 2089/2006/12 14.DigitSoft.REMEVITA D. 250mg. cefalexin alkaloid®. faringitis. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. 250mg. 2x8 kom Cena 170. NIŠ . blister.3din (R) 1321774 kapsula.Srbija cefaleksin . cefalexin alkaloid®. Pr. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.Kipar cefaleksin .nr . 4g dnevno. sinuzitis. 500mg. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. 4g dnevno.O. bočica. 6g dnevno. Pr. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli.abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEKSIN . akutni i hronični bronhitis.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. tvrda.2007 Cena 190. maks. otitis media.11. tvrda. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.8din 5290665002692 559/2005/12 21. tvrda. podeljeno u 2-3 doze. 2x8 kom 8608809000225 172/2007/12 12.11. inficirane bronhiektazije). Paralelni lekovi: cefaleksin. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. rekurentne urinarne infekcije).01.5din (R) 1321083 kapsula. tvrda. blister. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. Paralelni lekovi: cefalexin. prostatitis.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. I generacija (R) 1321080 kapsula.11. rekurentne urinarne infekcije). otitis media.11. 10x10 kom 8608813900917 2088/2006/12 14. 250mg. tvrda.2din (R) 1321082 kapsula. 2x8 kom 8608809000263 171/2007/12 12.O.2006 Cena 606. Palitrex® CEFALEKSIN . blister. 2x8 kom 8608813900924 2104/2006/12 14. 6g dnevno. I generacija (R) 1321124 kapsula. coli.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. pijelonefritis. inficirane bronhiektazije).D.11.REMEDICA LTD . maks. sinuzitis. 6g dnevno.SRBOLEK A.2006 Cena 1174. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. maks. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. inficirane bronhiektazije). Palitrex® CEFALEXIN . maks. . pijelonefritis. 4g dnevno.2006 125. prostatitis.

otitis media. 2g. I generacija Cena 7295din (SZ) 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. cefazolin-MIP. urinarne i genitalne infekcije.11. faringitis.2005 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.2002 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. septikemije). kože i mekih tkiva. 1g. tvrda. infekcije srca.1din 3/2-10-5732 10. kostiju i zglobova.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .Nemačka cefazolin . deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. maks. galecef®.DigitSoft. cefazolin-MIP. 1x100mL Cena 3/2-10-5734 10. Primaceph® CEFAZOLIN-MIP .2007 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. . infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. rekurentne urinarne infekcije). infekcije srca.co.ALKALOID AD . 6g dnevno. maks. maks.2004 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća.2004 3407. 10x100mL Cena 515-04-01221/04 28. 250mg/5mL.6din 515-04-01221-1 28. Paralelni lekovi: cefazolin-BcPP. 6g (izuzetno 12g) dnevno.J01DB04 j01dB cefalosporini.4 abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEXIN ALKALOID® .J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. bočica. kostiju i zglobova. 50x1g 8600102463585 1287/2007/12 12.11.1din (SZ) 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. maks. www. galecef®.12.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. kože i mekih tkiva.11.2002 Cena (R) 1321011 kapsula. prostatitis. kože i mekih tkiva. bočica. pijelonefritis.Makedonija cefaleksin . akutni i hronični bronhitis. infekcije srca. 1x100 kom 3/2-10-5733 10. 100mg/kg dnevno. urinarne i genitalne infekcije. 500mg. septikemije). Paralelni lekovi: cefaleksin. 10x20mL Cena 3225. bočica staklena. I generacija (SZ) 0321828 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. bočica. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12 sati. bočica. deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. maks.D. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12 sati.2002 131. 5x1g Cena 423. maks. kostiju i zglobova.09.6din (R) 3321012 prašak za oralnu suspenziju. 6g (izuzetno 12 g) dnevno. 500mg. I generacija (Z) 0321854 prašak za rastvor za injekciju. 2g. septikemije). 100mg/kg dnevno. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.Srbija cefazolin .SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . 1x16 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. podeljeno u 2-3 doze. cefalexin.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 186. bočica. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. Palitrex® CEFAZOLIN . 1g. I generacija (R) 1321010 kapsula.HABIT PHARM A. inficirane bronhiektazije).9din 4823012503422 617/2005/12 12. coli. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. bočica.09.06. Paralelni lekovi: cefazolin. 4g dnevno. urinarne i genitalne infekcije. sinuzitis. Pr. Primaceph® CEFAZOLIN-BCPP .nr . tvrda.Ukrajina cefazolin .CHEPHASAAR CHEMISCH .

maks. maks. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. kože. 5x1g Cena 871. ili i. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i.Srbija cefepim . bočica. deca od 1 meseca do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.5-1g svakih 6-12 sati. kostiju. 12g dnevno. Cena 287din bočica. III generacija (SZ) 0321982 prašak za rastvor za injekciju.v.2006 (SZ) 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.m. kostiju. novorođenčad 50mg/kg i.HEMOFARM AD . mekih tkiva. Paralelni lekovi: cefazolin. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.co. 1g. cefazolin-BcPP. na 8 sati. 1x1g 8600064103666 343/2005/12 23.09.1din 1000mg. na 8 sati. Paralelni lekovi: Maxicef®. infekcije u ginekologiji. maks. zglobova.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. kože i mekih tkiva.7din 4823012503255 593/2005/12 05.2006 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. 1g. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.v. 1g. Iv generacija (SZ) 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. bakterijski meningitis kod dece. . bočica staklena. nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12h.J01DD01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. maks. III generacija (SZR) 0321980 prašak za rastvor za injekciju. Tolycar® CEFOTAXIME-BCPP . bočica staklena.v. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i.Ukrajina cefotaksim .D.11. Tolycar® www. 500mg. na 12 sati.J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 1x1000mg 8600097403702 2206/2006/12 29.nr . uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta.SIC“BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”CJSC . deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. bočica staklena. Cena 589. 5x1g Cena 906.2005 Cena 210din (SZR) 0321981 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: cefotaksim. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. novorođenčad 50mg/kg i. Paralelni lekovi: cefotaxime-BcPP. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije.12. do 200mg/kg na dan. Maxipime CEFOTAKSIM .ZDRAVLJE A.DigitSoft.v. galecef®. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. na 12 sati. Primaceph® CEFIM® .2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. zglobova.m.v. ili i. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. 12g dnevno. septikemije/bakterijemije. mekih tkiva. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. kože. do 200mg/kg na dan. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. (deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama). 1x500mg 8600097403696 2207/2006/12 29.4din 8600064103369 344/2005/12 23.v.abecedni spisak registrovanih lekova 5 prevencijua infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 0.Srbija cefotaksim .11.09. bilijarnog trakta.

2006 Cena 3351. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.2003 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. trbušne infekcije.12. rocephin®.D. kože i mekih tkiva. bočica staklena.3din (Z) 0321023 prašak za rastvor za injekciju. 10x500mg 8608813901198 (Z) 0321992 prašak za rastvor za injekciju.7din (Z) 0321022 prašak za rastvor za injekciju.HABIT PHARM A. kostiju. hirurška profilaksa: 30-90 min. Labilex®. ceftriaxon-MIP®.2006 www. Lendacin®. bočica.O.2006 3351.6din 16. urinarne infekcije.2006 doziranje: infekcije grudnog koša.v. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. uha. creva. novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. novorodjenčad maks.1din (Z) 0321021 prašak za rastvor za injekciju. infekcije kod pacijenata na dijalizi. gornjih i donjih disajnih puteva.4din 32/2006/12 16. III generacija Cena 354. . uha. 500mg. pluća. Longaceph®. infekcije u ginekologiji. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.O.DigitSoft.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. Farcef.J01DE02 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 524. 1g. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.7din 16. kože i mekih tkiva. 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. žuči. 1g. 1x1g ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. maks.Srbija ceftazidim .Srbija ceftriakson . Paralelni lekovi: azaran. 1-2 g. doze veće od 1g primenjuju se i. meningitis) infekcije pluća. CEFROM® . želuca. III generacija (SZR) 0321990 prašak za rastvor za injekciju.J01DD02 j01de cefalosporini.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.01.co. 2g dnevno. 50x1g 8600102463547 2318/2006/12 12. pre intervencije inj. meningitis.12. bočica. infekcije urinarnih i žučnih puteva.12. gonoreja. maks. bočica.01. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g na 12 sati. . 6g dnevno. bilijarnog trakta. mozga. 1g.Nemačka cefpirom .HABIT PHARM A. kože. maks.Srbija ceftriakson . kostiju i zglobova. bočica staklena. grla. NIŠ .2006 Cena 36/2006/12 Cena 34/2006/12 1977. ceftriaxone-BcPP. trbušne duplje. bočica staklena. Paralelni lekovi: Forcas CEFTRIAKSON . 1g.D. deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. 250mg.01.REMEVITA D. Iv generacija (SZR) 0321841 liofilizat za rastvor za injekciju. nosa. bočica. 1g. profilaksa u hirurgiji: odrasli 500-2000mg na 8 sati.11.1din 515-04-2690/03 06. veracol® CEFTRIAKSON . 10x1g 8600102463530 2320/2006/12 12. 10x1g 8608813901211 Cena 919. CEFTAZIDIM . 4g dnevno.2006 doziranje: teške infekcije (septikemija.AVENTIS PHARMA . 1x1g 8600102463578 2319/2006/12 12. septikemije/bakterijemije. maks. 50mg/kg dnevno.nr . bakterijski meningitis kod dece. zglobova. 10x250mg 8608813901174 (SZR) 0321991 prašak za rastvor za injekciju. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. III generacija Cena 16758.

PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 500mg.2005 Cena 3516. 5x2g 8600064103772 342/2005/12 23.5din (SZR) 0321998 prašak za rastvor za infuziju. hirurška profilaksa: 30-90 min.2005 Cena 3630.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 0321993 prašak za rastvor za injekciju. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. 1g. grla. 1g. rocephin®.2005 Cena 731.1din (Z) 0321995 prašak za rastvor za injekciju. Farcef. 10x1g 9120018570270 619/2005/12 27. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.01. uha.3din (SZR) 0321997 prašak za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: azaran. 50mg/kg dnevno.8din (SZR) 0321999 prašak za rastvor za infuziju. 2g dnevno novorođenčad maks. kostiju. trbušne infekcije. Lendacin®. 50x500mg Cena 9888. ceftriaxon-MIP®. infekcije urinarnih i žučnih puteva. gonoreja.Srbija ceftriakson . kože. pluća. 2g na 12 sati i.Nemačka ceftriakson . novorođenčad maks. veracol® CEFTRIAKSON .. 2g dnevno. kostiju.2005 doziranje: infekcije grudnog koša.2006 16758. 1x1g Cena 363. maks. uha.09. 50x1g Cena 8608813901228 35/2006/12 16.3din 8608813901204 37/2006/12 16.2005 Cena 703. zglobova.4din (SZR) 0321987 prašak za rastvor za injekciju. infekcije urinarnih i žučnih puteva. 10x2g 9120018570300 598/2005/12 27. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.D. trbušne infekcije. III generacija (SZR) 0321996 prašak za rastvor za infuziju.J01DD04 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. maks. 250mg. Labilex®. 1-2 g. bočica staklena. bočica staklena.01. maks. kostiju. trbušne infekcije. hirurška profilaksa: 30-90 min.09. Longaceph®. maks.5din 8608813901181 33/2006/12 16. gonoreja. www. 1g.2006 doziranje: infekcije grudnog koža.2005 Cena 1750din (SZR) 0321986 prašak za rastvor za injekciju. 2g. ceftriaxone-BcPP. 1g. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. kože. 1g.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. bočica staklena.DigitSoft.09.12. inf. grla. bočica staklena. bočica staklena. 50x250mg Cena 4596. meningitis. gonoreja. Longaceph®.50mg/kg dnevno. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. bočica staklena.2006 (SZR) 0321994 prašak za rastvor za injekciju. Farcef. 1x2g 9120018570287 599/2005/12 27. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.09. 5x1g 8600064103659 340/2005/12 23. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. ceftriaxon-MIP®. zglobova. Lendacin®. bočica staklena. pluća. bočica staklena.2005 Cena 7314. pre intervencije inj.01. grla. bočica staklena. bočica staklena. ceftriaxone-BcPP. pluća. meningitis. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. veracol® CEFTRIAXON-MIP® .CHEPHASAAR CHEMISCH . nosa.co. 2g.12.v. 2g. Paralelni lekovi: azaran. maks.12. rocephin®.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 1x1g Cena 350din 8600064103642 339/2005/12 23. . nosa. 2g. 1x2g 8600064102621 341/2005/12 23. III generacija (SZR) 0321985 prašak za rastvor za injekciju.nr . uha. nosa. infekcije urinarnih i žučnih puteva. pre intervencije inj. Labilex®. kože. meningitis.12.7din (SZR) 0321988 prašak za rastvor za injekciju. zglobova.1din 9120018570256 620/2005/12 27.ZDRAVLJE A. bočica staklena.

2005 (SZR) 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. rocephin®. uha.DigitSoft. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.D. 1500mg. 50mg/kg dnevno. ceftriakson.2006 doziranje: infekcije grudnog koša.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . ceroxim. peritonitis. Farcef. 2g dnevno. 10x1500mg Cena 2978. II generacija (SZR) 0321882 prašak za rastvor za injekciju. maks. 2g dnevno. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. ceftriaxon-MIP®.co.5g na 8 sati (kod težih infekcija na 6 sati). abecedni spisak registrovanih lekova 1-2 g. infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis. II generacija (Z) 0321024 prašak za rastvor za injekciju.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. uha. inficirane rane). urinarnog trakta. 1-2 g.3din (9120018570225) 622/2005/12 27. Paralelni lekovi: azaran. novorođenčad maks. kostiju. Lendacin®. maks. mekih tkiva. 750mg. 1500mg. zglobova.01. odojčad i deca do 12 godina 20 . septički artritis). Xorimax®. nosa i grla. Longaceph®.2007 324. septikemija.bočica. bočica.Ukrajina ceftriakson . nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.1g. bočica.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. gonoreja.12. grla. kože. rocephin®. meningitis. meningitis. ceftriaxone-BcPP. bočica staklena. Paralelni lekovi: azaran.CHEPHASAAR CHEMISCH .6din (SZ) 0321025 prašak za rastvor za injekciju.HABIT PHARM A. Paralelni lekovi: cefuroxim-MIP®.2005 (SZR) 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. novorođenčad maks. meningitis: odrasli 750mg-1. veracol® C CEFTRIAXONE-BCPP . Labilex®. faringitis. pluća. Nilacef®. maks.5din 8600102463554 751/2007/12 02.12.Srbija cefuroksim . erizipel. III generacija (Z) 0321989prašakzarastvorzainjekciju. odojčad i deca do 12 godina 20 . Farcef.1din 95/2006/12 31. ceftriakson.04. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. . profilaksa u hirurgiji: odrasli www.12. bakterijska pneumonija.5x1g(4823012503231)Cena 1563. 10x1500mg Cena 2995din (9120018570249) 621/2005/12 27. infekcije kože i mekih tkiva (celulitis. bočica staklena. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). kostiju i zglobova. odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se određuje u odnosu na telesnu masu). cistitis i asiptomatska bakteriurija). trbušne infekcije. sinuzitis. Lendacin®. 10x750mg Cena 1508. 50mg/kg dnevno. Labilex®. 1x750mg Cena 183. veracol® CEFUROKSIM .01. pre intervencije inj.nr .3din (9120018570201) 623/2005/12 27. bočica staklena. nosa. 750mg. 1x1500mg Cena 8600102463561 97/2007/12 11. novorođene bebe 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u 2-3 doze. inficirane bronhiekstazije.2007 doziranje: infekcije disajnih puteva. infekcije polnih organa (gonoreja).2005 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. tonzilitis.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . hirurška profilaksa: 30-90 min. Longaceph®.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.Nemačka cefuroksim . gonoreja. infekcije urinarnih i žučnih puteva. zinacef CEFUROXIM-MIP® . 1500mg.

3din 3/2-10-7465 19.2006 www.Luksemburg celekoksib . tonzilitis i infekcije kože i kožnih struktura: 20mg/kg na 24 sata. 1x60mL Cena 8606007080728 797/2007/12 11.v.5g na 8 sati i.DigitSoft. CELEBREX® .co.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja transplantiranih organa (transplantirani bubreg): početna doza 2 puta dnevno po 1g i. 200mg. infekcije kože. bočica.Velika Britanija imigluceraza . blister. 200U.PFIZER ENTERPRISES S.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . 1x10 kom a16aB enzimi (SZ) 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima.F. .inf. rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju.L. blister. sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12 sati ili 500mg na 24 sata.2007 Cena 29384. II generacija (R) 1321950 film tableta. blister. reumatoidni ar tritis: 1-2 puta po 200mg. otitis media 15mg/kg na 12 sati. deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno.08. 30x10 kom 8606102767555 400/2007/12 30.6din (SZR) 1014081 kapsula.2din 8606102767371 946/2007/12 04. (dnevna doza 2g). 15x10 kom 8606102767579 399/2007/12 30.2007 Cena 29303. akutni i hronični bronhitis.R.Švajcarska mikofenolna kiselina . sinuzitis 7. Paralelni lekovi: cefuroksim.04. prvu dozu dati u roku od 24 časa posle operacije i nastaviti najmanje još 4 dana. pneumonija).2007 608.2) (R) 1163520 kapsula.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta (faringitis.3din (SZR) 1014083 film tableta. bočica. inf.2002 doziranje: osteoartritis: 200mg dnevno. 250mg/5mL.BRISTOL MYERS SQUIBB S. nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina uobičajeno 500mg na 24 sata.v. transplantirana jetra: prvu dozu dati što pre posle operacije. CELLCEPT® .J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.4din (R) 3321951 granule za oralnu suspenziju. Nilacef®.abecedni spisak registrovanih lekova 750mg-1.5-15mg/kg na 12 sati. (na 6 sati kod teških infekcija).R. početna doza 2 puta dnevno po 1g i.04. 250mg. 1x10 kom Cena 1126. Xorimax®.05.11.M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI C Cena 696. tonzilitis. tvrda.GENZYME LIMITED .A. sinusitis. faringitis. (dnevna doza 2g). 500mg. 500mg. 1x200 U 8606102386039 Cena 76720.nr .v.Italija cefprozil . 500mg.6din 8606007080711 796/2007/12 11. tvrda. . otitis media. Paralelni lekovi: Myfortic CEREZYME® .L.01. zinacef CEFZIL® . ceroxim. brzinu infuzije kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno. bočica. 4x500mg Cena 4778. blister. podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati).01.5din 1319/2006/12 04. infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i nekomplikovane infekcije urinarnog trakta: 500mg na 24 sata. infekcije donjeg dela respiratornog trakta: 500mg na 12 sati.

deca od 2-5 godina 2.nr . 6x10 kom Cena 8606103543165 1462/2007/12 09. 6x10 kom (R) 8606103543172 1463/2007/12 09.08.0 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova C 0055001 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. meningitis. blister. Paralelni lekovi: cefuroksim. blister. kod pneumonije dozu udvostručiti.D. epilepsija deca do 1 godine 5-10mg.2007 j01dc cefalosporini. 1x400 U 8606102386046 1320/2006/12 04.5mg. kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije./kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom 6 meseci. 0.tip 1). deca do 1 godine do 2.07. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1 i.L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 1014051 tableta.2006 (SZ) 0055004 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.RANBAXY LABORATORIES LTD.co.2006 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja.08. 1x10 kom 515-04-02913-1 28.09.5mg. 0. II generacija (R) 1321975 tableta.09.2din 3850343057493 1188/2006/12 13.j.DigitSoft. 1x10 kom 515-04-02913-2 28. blister.2004 Cena 1114. blister.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077196 tableta.2din (R) 1321976 tableta. 6x10 kom 8606103543189 1464/2007/12 09. 125mg.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .08.2007 Cena (R) 1014053 tableta.2006 (SZ) 0055003 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. Cena 767204. cefuroxim-MIP®.07.2007 Cena 1014052 tableta. gonoreja 1g u pojedinačnoj dozi. 5x400 U 8606102386053 1318/2006/12 04. sinuzitis. CEROXIM . . profilaksa u hirurgiji: odrasli 2 puta po 250mg dnevno. zinacef CERSON® . 5mg. bakterijska pneumonija. 500mg.9din 400U.5-5mg. cistitis i asimptomatska bakteriurija).08. bočica.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 348.5din 8606102386077 1354/2006/12 07.2004 Cena 617. 250mg. bočica. 400U. Nilacef®. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. maks. urinarne infekcije 2 puta po 125mg dnevno. Paralelni lekovi: Nipam CERTICAN . LIJEKOVI I KOZMETIKA D.07.Hrvatska nitrazepam . blister. Cena 153440.25mg. faringitis./kg telesne mase inf.j. Cena 1918011.2006 (SZ) 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.3din 200U. septikemija. septički artritis). Xorimax®. 1x10 kom www. inficirane bronhiekstazije.BELUPO. tonzilitis.9din (R) 1321977 tableta.5din 400U. blister.tip 3 ili sa hematološkim simptomima . deca od 6-14 godina 5mg.4din 515-04-02913/04 28.Švajcarska everolimus . uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela (preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): 60 i. deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno.2004 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis.07. bočica. . infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. 1x10 kom Cena 76. blister.2006 doziranje: enzimska supstituciona terapija Gošeove bolesti (hronične i neuropatske . 25x200 U 8606102386060 1317/2006/12 04. infekcije kože i mekih tkiva. kostiju i zglobova (osteomijelitis. 0. 20mg (u bolnici).09. 25x400 U Cena 3836022.Indija cefuroksim .75mg. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). bočica.

ABBOTT S. uključujući i dan indukcije ovulacije.75mg oralno.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090121 mast za oči. Uzimati uvek sa hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene konc. liobočica i rastvor u špricu.07.12.1mg. dozu prilagođavati u razmacima od 4-5 dana.BAXTER ONCOLOGY GmbH .2006 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. 6x10 kom 8606103543158 1467/2007/12 09. leka tokom primene) i uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije. ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg.07. Ukoliko je potrebno.5din 458/2006/12 06.5mg/mL.25mg. 1x3mL Cena 8606102684104 721/2006/12 25.DigitSoft. gutati cele sa čašom vode.Nemačka cetroreliks .25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida. leka u krvi. 3mg/3mL. tabl.Italija levobupivakain .04. 6x10 kom Cena 8606103543196 1465/2007/12 09. 7. Paralelni lekovi: Hloramfenikol alkaloid®.nr .2006 doziranje: prevencija preuranjene ovulacije: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj stimulaciji ovarijum jednom dnevno s. blister.2006 Cena 8289. 0. 1x5g Cena 67din 8608808100407 2262/2006/12 06.c. 1mg. 2. odmah posle transplantacije. zavisno od indikacije. blister.04.2006 (R) 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. srca): početna doza je 2 puta dnevno 0. 0.2007 Cena (R) 1014055 tableta za oralnu suspenziju. ampula.1din 457/2006/12 06.2007 Cena (R) 1014056 tableta za oralnu suspenziju.co. inj.04.GALENIKA AD . uz praćenje konc. Cena 3464.A.25mg/mL. 1x1mL Cena 8606102684098 722/2006/12 25. a zatim u ređim intervalima.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1 1014054 tableta. dodatnih 0.25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije. 5mg/mL.07. 10x10mL 5013158768116 doziranje: individualno. . tuba. ili 6. 10x10mL 5013158768109 (SZ) 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.5mg/mL.05. 0. CETROTIDE® .Srbija hloramfenikol . ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije gonadotropinima. ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta.2006 Cena 4355. dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja gonadotropina. blister.3din 456/2006/12 06.H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI C H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (R) 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 CHLORAMPHENICOL . 0. ampula.P. liobočica i rastvor u špricu. Primena ujutru: lečenje započeti 5. Hloramkol® www.N01BB10 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. 1%. ampula. CHIROCAINE .05. 10x10mL 5013158768093 (SZ) 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja organa kod odraslih (transplantacija bubrega. 6x10 kom 8606103543141 1466/2007/12 09.

Simvastatin.06.12. 10x5 kom Cena 2728.2002 doziranje: transplantacija kostne srži.. nego cele progutati. odrasli i deca preko 3 meseca 10-15mg/kg www. nefrotski sindrom individualno.Srbija tripsin.2004 doziranje: erektilna disfunkcija muškaraca: 10-20mg 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti (uzima se najviše 1 doza dnevno). jetre.8din (SZ) 1014122 kapsula. 80mg. 100000Aj. posle poboljšanja. meka.L04AA01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 1014120 kapsula. Simvor. blister.Nemačka ciklosporin .C10AA01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) C c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104510 film tableta. 20mg. bočica.2din (R) 1139201 film tableta.12.2004 Cena 632din (R) 1104511 film tableta.GALENIKA AD . 2x12 kom 8608808106867 1298/2007/12 12. rastvor. blister. Uzima se isključivo na prazan želudac. 10mg. blister. koronarna bolest: početna doza 20mg odjednom uveče.ELI LILLLY AND COMPANY . 20mg. teški oblici akutnog reumatoidnog ar tritisa kada je konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća.HEMOFARM AD .12.. OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi Cena 200din (BR) 1055075 gastrorezistentna tableta. 10x5 kom 8606010890192 3/2-10-9209 12. 1x50mL 8606010890208 3/2-10-9210 12. Tablete ne treba sisati niti žvakati. atopični dermatitis.06.2007 doziranje: dodatna terapija u traumatologiji i hirurgiji (sprečavanje ili ubrzanje resorpcije edema i hematoma).1din (SZ) 1014121 kapsula. zocor® CHYMORAL® . po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks.3din 515-04-2773/03 02. meka. ubrzanje lečenja inflamatornih procesa u gornjem delu respiratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje): odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl. 2x2 kom 515-04-2773/03-1 02.HEXAL AG . blister... blister. Simva HeXaL®. 1x2 kom 515-04-203/04 02. 20mg. 50mg. pankreasa.co.G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139200 film tableta. nastaviti primenu posle hirurškog zahvata. blister. 10mg. bubrega.2 CHOLIPAM . 25mg. srca i pluća. CIALIS . 2x10 kom Cena 510.06.2004 doziranje: primarna i heterozigotna hiperholesterolemija: početna doza 10mg odjednom uveče. blister. vasilip®. Paralelni lekovi: Hollesta.2002 Cena 5285. (20+20+40mg).05. 2x2 kom Cena 2498. 100mg/mL.12.DigitSoft.06. kombinacije .3din (R) 1139202 film tableta.05.nr .Velika Britanija tadalafil . porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. 100mg. meka.Srbija simvastatin .1din 8606010890178 3/2-10-9207 12.2002 Cena 10647. profilaksa odbacivanja grafta. (stimulacija erektilne funkcije . 80mg uveče odjednom. blister. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. teški rezistentni oblici psorijaze. CICLORAL® .2din 8600097012133 515-04-4963/03 06. 1 sat pre obroka.2004 Cena 1249. deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl.2002 Cena 10281din (SZ) 3014123 oralne kapi. smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl.i do 36 sati posle jedne doze leka). blister. preventivno 48 sati pre hirurške intervencije. 10x5 kom 8606010890185 3/2-10-9208 12. 2x10 kom 8600097012140 515-04-4962/03 06. zavisno od indikacije.2004 Cena 2498.B06AA.

1x5mL Cena 104.HABIT PHARM A.2003  (R) 1329464 film tableta. gonoreja: 500mg jednom dnevno.06.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. citeral®.5mg.5%. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.abecedni spisak registrovanih lekova 3 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno.D. Paralelni lekovi: c . uveitis 1-2 kapi 0.2003  (R) 1329463 film tableta. blister. 20 kom Cena 1672. prema potrebi do 5mg dnevno. pre intervencije. Marocen CIKLOPEN .2004 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). u zavisnosti od težine infekcije.2007 doziranje: 1-2 kapi 0.3din 8600097200257 1361/2007/12 20.09.12. Sandimmun® CIFRAN . Prilazid®.12.nr . 250mg. CILAZAPRIL . 1x10 kom Cena 1015. hidrohlortiazid . . ciprinol®. . infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. pre jela. 250mg. kutija.2006 (R) 7095156 kapi za oči.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.Srbija cilazapril. 28 dana.3din 515-04-229-1 12. blister. izuzetno (deca od 5-17 god.C09AA08 c09aa inhibitori ace.2004 doziranje: hipertenzija 1 puta po 2. ne preporučuje se primena kod dece.7din 515-04-3870/03 24. rastvor. 2. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 20 kom Cena 836. 1%. blister. u isto vreme. zobox® CILAZAPRIL 5 PLUS . 1x5mL Cena 55.DigitSoft.12. monokomponentni (R) 1103880 tableta. blister.6din 515-04-229/03 12. 500mg. ciprofloxacin 500 mg. 500mg. rastvor.O. zatim doza održavanja 2-6mg/kg dnevno). na dan.5mg.RANBAXY LABORATORIES LTD. pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi. 5mg.5mg. bočica.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1693/04 02. 1. maks.FLoX.Crna Gora ciklopentolat . infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. kongestivna srčana insuficijencija maks. najčešće 1 tabl.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 517. ciprocinal®. Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®.2003  (R) 1329461 film tableta.06. Paralelni lekovi: Inhibace®.co. ciprofloxacin.HEMOMONT D.D. Prilazid® plus c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401402 film tableta.2003 Cena 515-04-1692/04 02. . 1x30 kom www. 1x10 kom C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 459. blister. 3x10 kom j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329460 film tableta. 3 dana.S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici (R) 7095155 kapi za oči.12.3din 515-04-229-4 12. 5mg+12.11. Paralelni lekovi: Inhibace Plus®. 5mg dnevno.6din 8600097200240 1649/2006/12 15. ciprofloxacin 250 mg.O. . 0.5g dnevno.5% rastvora nekoliko puta dnevno.2din 515-04-229-3 12.HABIT PHARM A.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje midrijaze i cikloplegije. blister.Srbija cilazapril . 3x10 kom 8600102463233 (R) 1103881 film tableta.Indija ciprofloksacin .06. plastična bočica sa kapaljkom. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.

20mg. blister. 1x14 kom Cena: 515-04-1944/03 10.11. blister.DigitSoft. 10x10 kom 515-04-3534/03 10. 2x14 kom 515-04-1945/03 10.N07CA02 N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106210 tableta. maks.2003 Cena 2577. fiksne kombinacije (R) 1135260 tableta.2din (R) 1072617 film tableta. blister. blister.2003 Cena: (R) 1072619 film tableta. 2x14 kom 515-04-1947/03 10.08.11. 5x10 kom 515-04-3536/03 10. etinilestradiol . 1x50 kom OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 126.G03AA11 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA C Cena 285.09.N06AB10 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072610 film tableta.04mg. 15mg. tokom 21 dan.6din 515-04-1661/03 01.11. 3x21 kom N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106525 tableta. 2x14 kom 515-04-1948/03 10.D. 10mg. 10mg. 5mg.nr .2003 Cena: (R) 1072620 film tableta. 10mg. na dan. zatim 7 dana pauze.2003 www. 75mg. kinetoze: 1 tabl. blister.2003 Cena: (R) 1072618 film tableta.9din (R) 1072616 film tableta.7din 8608811003351 515-04-1080/04 14.2003 Cena 1030.2003 Cena 721. Stugeron® forte CIPRALEX® . Stugeron® forte CINEDIL® .11.2003 Cena: (R) 1072614 film tableta. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl.11.3din (R) 1072613 film tableta.2003 Cena 1443. uzeti 2 sata pre putovanja.H.11..CILAG AG INTERNATIONAL . 2x14 kom 515-04-1949/03 10.2004 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl.. 20mg. blister.4 CILEST .co. blister. CINARIZIN . blister. 300mg dnevno.11. Paralelni lekovi: cinedil®. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. 2x10 kom 515-04-3532/03 10.11. bočica.ALKALOID AD . 300mg dnevno. ZRENJANIN . 10mg. 1x14 kom 515-04-1946/03 10.25mg+0.2003 Cena: (R) 1072615 film tableta.Makedonija cinarizin .11.11. Paralelni lekovi: cinarizin. 10mg. 10x5 kom Cena 212. 2x10 kom 515-04-3535/03 10.11. ver tigo: 3 puta po 1tabl. uzeti 2 sata pre putovanja. blister. 75mg. LUNDBECK A/S . blister.Švajcarska norgestimat. na dan.Danska escitalopram . 20mg. kinetoze: 1 tabl. 5mg.N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM g03aa gestageni i estrogeni. 0. 5x10 kom 515-04-3533/03 10.2003 Cena: (R) 1072611 film tableta.2002 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl.JUGOREMEDIJA A.Srbija cinarizin .2003 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 tableta ujutro od 1-og dana menstrualnog krvarenja. blister.7din 3/2-10-5764 10. maks. ver tigo: 3 puta po 1 tabl.7din (R) 1072612 film tableta.11. blister. blister.

kod starijih ½ doze.04. cifran.2002  (R) 1329190 film tableta. .2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.co. blister. 250mg.. Paralelni lekovi: c .J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329430 film tableta. 1x10 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (SZ) 0329196 rastvor za infuziju. ciprofloxacin.07. pre intervencije. 5x50mL Cena 1254.9din 515-04-03628-1 28. podeljeno u dve doze.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 5 1072621 film tableta. gonoreja: 500mg jednom dnevno.DigitSoft.Slovenija ciprofloksacin . akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. D.v.3din 8600064111258 3/2-10-2273 10. 1x10 kom Cena 578.ZDRAVLJE A. ne preporučuje se primena kod dece. 250mg. blister. 1. 1x10 kom Cena 610. ciprofloxacin 500mg. deci se ne preporučuje. u zavisnosti od težine infekcije. 500mg.09.v. ciprinol®. 28 dana.04. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 296.FLoX. pre jela. ciprofloxacin 500 mg.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 28 dana.J01MA02 j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329200 film tableta.2din 8600102463073 515-04-878/04 26. blister. pre jela. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2doze. maks. maks. blister.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece. blister. Paralelni lekovi: c .5g dnevno.2din 8600064116383 3/2-10-2270 10. izuzetno (deca od 5-17 god. u zavisnosti od težine infekcije. 20mg. .D.D.1din 8600064111227 3/2-10-2272 10. ciprocinal®. 20mg dnevno za obe indikacije. ciprofloxacin.1din 515-04-03628/03 28.Srbija ciprofloksacin . www. pre intervencije. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ciprofloxacin 250 mg. blister. TOVARNA ZDRAVIL.09. 250mg. 1x10 kom Cena 312. pre jela.11. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.2004  (R) 1329431 film tableta.KRKA. ciprofloxacin 250mg. zatim 10mg dnevno. ne preporučuje se kod mlađih od 18 god. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.2004  (R) 1329203 film tableta. citeral®. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 750mg.HABIT PHARM A. Marocen CIPROCINAL® . bočica. 1x10 kom Cena 863din 515-04-03628-2 28. .09.07. 1x10 kom Cena 610. blister. cifran. Marocen CIPROFLOXACIN .2004  (R) 1329201 film tableta. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. citeral®.1 sata. inf. 1. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 10x10 kom Cena: 515-04-3537/03 10. izuzetno (deca od 5-17 god. u zavisnosti od težine infekcije. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.FLoX. 3 dana. panični poremećaji: početna doza 5mg tokom 7 dana.Srbija ciprofloksacin . inf. 500mg.nr . blister. CIPRINOL® . tokom ½ .1din 8600102463080 515-04-878-1 26. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.D. gonoreja: 500mg jednom dnevno.5g dnevno.2002  (R) 1329192 film tableta. 100mg.07.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 500mg. 3 dana. 1x10 kom Cena 312.2003 doziranje: depresija major: 1 puta po 10mg. maks. gonoreja: 500mg jednom dnevno.

Srbija ciprofloksacin . akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 250mg. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 28 dana. ciprocinal®. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.1din 8608811005065 515-04-826-1 10. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.2003  (R) 1329451 film tableta. citeral®.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.nr . maks.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2din 8608811005058 515-04-826/03 10. maks.FLoX. ciprinol®. ciprofloxacin 250 mg. 500mg. pre jela. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.DigitSoft.6din 5290665004047 328/2005/12 29.5g dnevno.1din 8608811005072 515-04-826-2 10. ne preporučuje se primena kod dece. 500mg. gonoreja: 500mg jednom dnevno.FLoX. Marocen CIPROFLOXACIN 250 MG . cifran. 500mg.2003  (R) 1329453 film tableta.11. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.5din 8608811005089 515-04-826-3 10. ciprinol®. pre intervencije. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.11. 28 dana. citeral®. u zavisnosti od težine infekcije. 1x10 kom Cena 581. ciprocinal®. ciprofloxacin.REMEDICA LTD . infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.co. ciprofloxacin 250 mg. ciprofloxacin 500 mg.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329510 film tableta. citeral®. Paralelni lekovi: c .REMEDICA LTD .FLoX. u zavisnosti od težine infekcije. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 1.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. izuzetno (deca od 5-17 god. pre jela.7din 5290665003637 292/2005/12 29. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.D. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. gonoreja: 500mg jednom dnevno. izuzetno (deca od 5-17 god. pre intervencije. pre intervencije. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. Marocen CIPROFLOXACIN 500 MG . 3 dana. 28 dana. u zavisnosti od težine infekcije. 1x10 kom Cena 297. ne preporučuje se primena kod dece. Marocen www.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.08. 2x10 kom Cena 610. maks.11. 3 dana. cifran. 1. ciprocinal®. Paralelni lekovi: c . ciprofloxacin. pre intervencije. 250mg. abecedni spisak registrovanih lekova C 3 dana. ciprofloxacin 500 mg. ne preporučuje se primena kod dece. maks. 1x10 kom Cena 610.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329450 film tableta. ciprofloxacin 250 mg.08. ZRENJANIN . ciprinol®.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. blister. blister. 3 dana. ciprinol®.JUGOREMEDIJA A. izuzetno (deca od 5-17 god. pre jela. 1. cifran. blister. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: c . infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 1.FLoX. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.11. citeral®.5g dnevno. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. ciprofloxacin 500 mg. 2x10 kom Cena 1062.5g dnevno. blister. 28 dana.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329511 film tableta.5g dnevno. blister. 1x10 kom Cena 312.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. ciprocinal®. Marocen CIPROFLOXACIN . cifran. Paralelni lekovi: c . izuzetno (deca od 5-17 god.2003  (R) 1329452 film tableta. 250mg.Kipar ciprofloksacin . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.Kipar ciprofloksacin . ne preporučuje se primena kod dece.

3x10 kom 8600064117472 316/2005/12 16.2006 1217din (SZ) 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju. 10mg/20mL. ovarijuma. 0.03.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. 50mg/100mL. 1x200mL 8600102463769 2001/2007/12 21.D.M. testisa. Paralelni lekovi: Platidiam 10. blister. 3x10 kom Cena 106. 5mg. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.Srbija cisaprid . 1x100mL 8600102463752 1828/2007/12 03. .1din 515-04-4331/03 10. ezofagusa.2005 doziranje: gastro-ezofagusni refluks. doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m2 TP. bočica. 5x10mL Cena 2087. 1mg/mL.5mg/mL. bočica.EBEWE PHARMA GES.09.nr . tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: Platidiam 10.07. bočica. Platidiam 50. gastropareza kod dijabetičara. Platigal. postoperativna pareza creva.8din 515-04-4330/03 10. Platigal.5mg/mL. 1x20mL (SZ) 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju.Austrija cisplatin . Platidiam 50.2005 Cena 233. 0.9din 8600064117465 315/2005/12 16. osteosarkoma: po protokolu.09. 1x50mL Cena 8606007410310 1141/2006/12 06. 1x20mL Cena 450din 8600102463745 1827/2007/12 03. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. LIMITED . 1x100mL C Cena 450.08.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031220 rastvor za infuziju. Platinex CISPLATIN .H NFG. 10mg.5mg/mL.09.2007 Cena 1418din (SZ) 0031221 rastvor za infuziju.2004 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.03. KG . maks. monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m2 TP (telesne površine) kao jedna i.HABIT PHARM A.07. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.v.Srbija cisplatin . bočica. bočica od tamnog stakla. endometrijuma. 40mg dnevno.6din (SZ) 1124175 tableta. mokraćne bešike.A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi (SZ) 1124174 tableta. karcinoma pluća. Platinex www.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica od tamnog stakla.co.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: Platidiam 10.2004 Cena 1581.2007 Cena (SZ) 0031222 rastvor za infuziju. CISPLATIN . 1mg/mL.D. karcinomi glave i vrata.2din 8606007410303 1140/2006/12 06.abecedni spisak registrovanih lekova CISAP® . Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora. blister. karcinomi glave i vrata. hronična opstipacija (kratkotrajna terapija u bolničkim uslovima): 3-4 puta po 5-10mg dnevno uz intenzivan kardiološki monitoring. Platigal.2007 doziranje: palijativna terapija karcinoma cerviksa.PFIZER (PERTH) PTY.Australija cisplatin . . Platinex CISPLATIN .2006 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.DigitSoft.B. Platidiam 50. bočica. 0. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.08.

5x10 kom 8600064103970 1295/2007/12 12.06.ALKALOID AD .2003  (R) 1329400 film tableta. 1x10 kom Cena 601.5din 5310001009397 515-04-1213-1 30.2003  (R) 1329401 film tableta. blister. povećavati dozu do maks. panični poremećaji: početna doza 10mg dnevno. ne preporučuje se primena kod dece. blister. pre jela.5g dnevno. 500mg.DigitSoft. . 1x5mL Cena 135.2007 Cena 218din (R) 1072062 film tableta. 20mg.2003 j01Ma fluorohinoloni  (Z) 0329403 rastvor za injekciju.2007 Cena 1932. ciprofloxacin. 40mg dnevno.1din (R) 1072064 film tableta. 10mg. 10mg. blister. 2x10 kom 8600064103963 1290/2007/12 12.06.D.4din 515-04-1213-2 30. Paralelni lekovi: zyloram® CITERAL® .J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 899. 5x10 kom Cena 966. ciprofloxacin 500 mg. 100mg. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. 5x10 kom 8600064104168 1294/2007/12 12. rastvor. 21 dan.07.v.5din 5310001009410 515-04-1213/03 30.2007 Cena 550.Makedonija ciprofloksacin . akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.11.06.7din (R) 1072065 film tableta. 40mg. deci se ne preporučuje. 2x10 kom 8600064104151 1293/2007/12 12. maks. inf. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.06. blister. povećati na 20mg posle 7 dana. 10x10 kom 8600064104113 1291/2007/12 12. maks. blister. gonoreja: 500mg jednom dnevno. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. ciprocinal®. u zavisnosti od težine infekcije.2007 doziranje: depresija: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče. 5x10mL www.06. stariji maks.N06AB04 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072060 film tableta. 40mg. 0.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090911 kapi za oči. inf. blister. blister.Makedonija ciprofloksacin .8din (R) 1072066 film tableta. bočica od tamnog stakla. do 40mg.1din (R) 1072067 film tableta.2007 Cena 386. 10x10 kom 8600064104175 1296/2007/12 12. 3 dana. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ciprofloxacin 250 mg. cifran. tokom ½-1 sata.6din (R) 1072068 film tableta.v. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: c .2007 Cena 1376.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 20mg. 20mg. pre intervencije. uobičajena doza je 20-30mg dnevno. ampula.2007 Cena 1090. podeljeno u dve doze.1din (R) 1072063 film tableta. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. Marocen CITERAL® . bočica od tamnog stakla. ako je potrebno. 10x10 kom 8600064104144 1292/2007/12 12. maks.FLoX. 60mg dnevno. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. ciprinol®. 2x10 kom 8600064104120 1289/2007/12 12.4din (R) 1072061 film tableta.06.07. 10mg. 40mg.2007 Cena 545. 28 dana.06. 1.06. blister.2007 Cena 2735.07. stariji maks. bočica. blister.co. 60mg dnevno.1din 8600064104137 1288/2007/12 12. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.1din 515-04-1994/03 27. 1x10 kom Cena 309..3%.ZDRAVLJE A.nr . 250mg.ALKALOID AD .Srbija citalopram . izuzetno (deca od 5-17 god. abecedni spisak registrovanih lekova C CITALEX® .06.

Srbija klaritromicin .04. Paralelni lekovi: Flonidan®.DigitSoft. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). a drugog dana 2 kapi na sat.02. 250mg.04. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis (kijavica). 2x7 kom (R) 8600097002998 200/2006/12 20. blefaritis 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana. Cena 174. 2x7 kom 515-04-3568-1/04 30.8din 1325621 film tableta. deca od 2 .2004 Cena 1032. nesezonski hronični idiopatski rinitis.09.2006 Cena 1115.REMEDICA LTD .5 godina: 5mg dnevno. Klerimed®. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana.V. 500mg. zymbaktar www. 1x10 kom 8606103170101 824/2007/12 13.2din 120mg+5mg. Paralelni lekovi: Marocen CLARINASE® . 2x7 kom C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 544. ulkus korneje 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. Klerimed®. blister.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici  (R) 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem.V. blister.HEMOFARM AD . Loratadin. 1mg/mL. Lorano. blister. 2x7 kom Cena 582din 8600097002981 198/2006/12 20.02.2007 Cena 283.SCHERING-PLOUGH LABO N. . blister. Pressing® CLATHROCYN® .nr .co. suzenje i iritacija konjunktiva (bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta. bočica. Fromilid® uno. 250mg.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin. alergijski konjunktivitis.3din 515-04-3568/04 30. Paralelni lekovi: clathrocyn®.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: konjunktivitis. Fromilid®. Kleromicin®. najduže 10 dana. .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu Cena 248din (R) 1058251 tableta. Kleromicin®. 1x10 kom 5909990706112 515-04-283/03 23. blister. 10mg. loratadin . 1x120mL 8606103170095 823/2007/12 13. Fromilid®.2din (R) 1325616 film tableta. Fromilid® uno. teške infekcije: 500mg na 12 sati tokom 14 dana.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325615 film tableta.09.06.Belgija loratadin .3din (R) 3058250 sirup. keratitis. zymbaktar CLARITINE® .Belgija pseudoefedrin.SCHERING-PLOUGH LABO N.J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325620 film tableta.2007 doziranje: sezonski alergijski rinitis. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. CLARITHROMYCIN . blister.Kipar klaritromicin . teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. zatim na 4 sata sledećih 5 dana. 500mg. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata.

poremećaji menstrualnog ciklusa: 1 tableta dnevno. estrofem® CLIMEN® .. napunjen injekcioni špric.JUGOREMEDIJA A.6din 515-04-2530-2 05. 600000i.1din 515-04-2530-4 05. 1x4 kom Cena 461. deca do 3 godine 150000-300000 i.j. na 8 sati. terapija 1mg/kg s. monokomponentni (R) 9048730 transdermalni flaster.co.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod klimakteričnih smetnji (znači involucije kože i urogenitalnog sistema). 4x5 kom 8608811000626 462/2006/12 06.Francuska enoksaparin .D.AVENTIS INTERCONTINENTAL .12.9din (R) 1020183 tableta. estradiol .2003 (SZR) 0062203 rastvor za injekciju.j. profilaksa reumatske groznice i pneumokoknih infekcija: odrasli i deca preko 7 godina 1. bočica.04.j.04. napunjen injekcioni špric.Srbija fenoksimetilpenicilin .5din 515-04-2530-1 05.j.AVENTIS PHARMA S.G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048720 obložena tableta. na 12 sati. 2x0.j. PRODUKTIONS KG . neozleđenu kožu. 80mg.7din 8600103492119 479/2006/12 07.Francuska ciproteron. CLIACIL® . tokom 7-10 dana.12. Paralelni lekovi: estraderm TTS®.J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu Cena 118.02. na 8 sati. infarkt miokarda bez Q talasa 1mg/kg s. blister.SCHERING GmbH & CO. tokom 10 dana.100 abecedni spisak registrovanih lekova CLEXANE® .2003 (SZR) 0062204 rastvor za injekciju.DELPHARM LILLE SAS .2003 (SZR) 0062201 rastvor za injekciju.. tokom najmanje 2.5din (R) 3020185 prašak za sirup.A.12.j. 2x0. 100mg.12. a najviše 8 dana. ne sme se primenjivati i. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože. 4x5 kom 8608811000633 463/2006/12 06.3din (R) 1020184 tableta.2006 Cena 287. napunjen injekcioni špric. 1mg+2mg./mL. od petog dana menstrualnog ciklusa. www.m. lečenje streptokoknih infekcija usne duplje.nr .04. .2 Mi. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric.B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) C B01aB heparinski antikoagulansi (SZR) 0062200 rastvor za injekciju. 1x150mL 8608811000619 461/2006/12 06.04. 2x0. na 8 sati.4din 515-04-2530-3 05.8mL) Cena 1054.7din 515-04-2530/03 05.DigitSoft.2mL Cena 375. nestabilna angina pektoris. blister.2003 doziranje: tromboza dubokih vena: profilaksa 1 puta po 20-40mg s. posle 21-og dana pauza 7 dana.Nemačka estradiol . 2x1mL Cena 1269. 40mg. 2x0.1din 8600103492034 161/2006/12 07. CLIMARA® .c.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.4mL Cena 717.c. 60000i.2006 Cena 192. aluminijumska folija. deca od 3-7 godina 300000-600000 i.2006 doziranje: tonzilitis. 60mg.6mL Cena 911. ZRENJANIN . ovarijektomija.2006 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. blister. na 12 sati. 1x21 kom Cena 543.12. 50mcg/24h. 20mg. 1200000i.c. otitis media. uzima se 30 minuta pre jela.2003 (SZR) 0062202 rastvor za injekciju.

D10AF01 j01FF linkozamidi (R) 0326223 rastvor za injekciju. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 515-04-5182/03-2 24. 600mg. bočica staklena. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i.08.B01AB08 B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062410 rastvor za injekciju. 5x6mL ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 1615.6-2.j. 1x6 kom 515-04-1033/04 15. napunjen injekcioni špric.j. ampula. 1%.m. odrasli parenteralno 0. 5x4mL C PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU d10aF antiinfektivi za lečenje akni (R) 4150411 gel. 1.09. 300mg.J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 737. ne treba da pređe 600mg. 300mg.07.co. 2x6 kom 515-04-1036/04 15.07.ABBOTT GmbH & CO. 900mg/6mL.07. 5x6mL 86/2006/12 31.v. KG . 1x20g Cena 152.1din 8600097012386 515-04-383/04 01.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .nr . s.Nemačka klindamicin .Srbija klindamicin . 34356i.2003 Cena 710. KG . 300mg.2g tokom 60 minuta. ampula. deca 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.01. 2x6 kom 515-04-1037/04 15.abecedni spisak registrovanih lekova 101 CLINDAMYCIN-MIP . blister.01.c. 150mg. profilaksa bakterijskog endokarditisa odrasli oralno 150-300mg. Paralelni lekovi: clivarin® CLIVARIN® .5din (R) 0326224 rastvor za injekciju.2004 Cena 151din (R) 1326226 film tableta.09. 1432i.25mL B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062412 rastvor za injekciju.2004 doziranje: acne vulgaris ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama. inf.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze.ABBOTT GmbH & CO. s. blister. 3x10 kom 515-04-1257-2 06. kože.2003 Cena 358. blister. blister.2004 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju.c. potkožnog tkiva.2004 Cena 284.2006 Cena 1486.DigitSoft. 3x10 kom 515-04-1257/03 06.9din 84/2006/12 31. 3x10 kom 515-04-1257-1 06.Nemačka reviparin .2004 www. 600mg.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i.25mL..2006 Cena 263. 600mg/4mL. izuzetno 450mg na 6 sati.2003 Cena (R) 1326225 film tableta. zglobova. tuba. blister.07. CLIVARIN MULTI . inj. blister. 10x0. deca 3-6mg/kg na 6 sati.HEMOFARM AD . (pojedinačna i.6din (R) 1326222 film tableta..08.j. 600mg.CHEPHASAAR CHEMISCH .5din 515-04-5182/03 24./0. peritonitis.j.08.07.2004 Cena (R) 1326227 film tableta.Nemačka reviparin . u razmacima od 24 sata. Paralelni lekovi: Klindamicin CLINDASOME® . a i. 1x6 kom 515-04-1034/04 15.3din (R) 1326228 film tableta.9din (R) 1326221 film tableta.1din (R) 1326220 film tableta. blister.

8din 515-04-03221/04 28. LUNDBECK A/S .m. 5x1mL Cena 2915.J01CF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cF penicilini otporni na beta laktamazu (R) 1021832 kapsula. 1x10 kom Cena 204. 10x0. maks.j.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070972 rastvor za injekciju. s.2004 doziranje: disfunkcija ovulacije: daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa.09. 1x1 kom Cena 1639. 250mg.06. LUNDBECK A/S . veliki tromboembolijski rizik: 3436 i. podeljeno u više doza.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070973 rastvor za injekciju. clopixol depot CLOPIXOL ACUPHASE . bočica.ALKALOID AD . prvi ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.c. Paralelni lekovi: clivarin multi CLOMIFENE . 50mg. plastična kutija. sintetski  (R) 1048877 tableta.DigitSoft. s.H. po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg.8din 5290665000506 515-04-1869/04 28. clopixol depot CLOPIXOL DEPOT . 1x60mL Cena 515-04-257/03 30. Paralelni lekovi: Klomifen CLOPIXOL .Kipar klomifen .2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze.9din 515-04-03222/04 28. 10mg.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. 1x50 kom Cena 662.6mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 3587.j. Paralelni lekovi: clopixol acuphase.9din 515-04-03225/04 28.2003 www. 3436i.3din 515-04-03224/04 28.09. 50-150mg.nr . ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od 400mg. Paralelni lekovi: clopixol. 1x16 kom (R) 3021831 sirup. clopixol acuphase CLOXACILLIN . u razmacima od 24 sata. tvrda. doza održavanja 20-50mg najbolje odjednom uveče.2004  (R) 1070971 film tableta. 200mg.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. na 2-4 nedelje. maks 600mg nedeljno.j. drugi i treći ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze..H. napunjen injekcioni špric.6mL./0. bočica. blister.102 (SZ) 0062411 rastvor za injekciju.Danska zuklopentiksol . 10x1mL Cena 3244. plastična kutija. Paralelni lekovi: clopixol.Makedonija kloksacilin . ampula. po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana.REMEDICA LTD .c.09. 200-400mg.09. 25mg. ampula. LUNDBECK A/S . posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i.Danska zuklopentiksol . posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i.06.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze.co.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (R) 1070970 film tableta.H.2003 Cena 515-04-257-1 30.09. 50mg.m.8din 515-04-5182/03-1 24. 125mg/5mL. 150mg dnevno.Danska zuklopentiksol . posebno sa agresijom i agitacijom: 20-30mg dnevno.06.

mekih tkiva. do 200mg u jednoj dozi. blister. veća doza uveče).C09DA03 C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1336.LES LABORATOIRES SERVIER . a zatim 25-50mg drugog dana. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. Paralelni lekovi: clozapine.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!).Francuska tianeptin . povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. blister. 50mg. 2x14 kom Cena 545. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. kao i produženo.SALUTAS PHARMA GmbH . smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. 900mg dnevno. 160mg+12. maks.2003  (R) 1401041 film tableta.Kipar klozapin . 5x10 kom Cena 1501. 12. blister. teške psihoze 200-450mg.N06AX14 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072600 tableta. 5x10 kom Cena 1169. respiratornog i urinarnog trakta. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. Leponex® CLOZAPINE .2003 doziranje: hipertenzija: inicijalno 80mg dnevno. lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini.5mg. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. 80mg+12. CLOZAPIN HEXAL® . 160mg+25mg.2004 doziranje: šizofrenija.2005  (R) 1070022 tableta.Švajcarska valsartan. a zatim 25-50mg drugog dana. veća doza uveče). 100mg. 2x14 kom Cena 1614. kutija.REMEDICA LTD .4din 515-04-1683-1 28.2003  (R) 1401042 film tableta. 5x10 kom Cena 478.06. 5x10 kom Cena 8606102455179 520/2005/12 02.2002 www.2005 doziranje: šizofrenija. maks.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. 100mg. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza.NOVARTIS . 2x14 kom Cena 1614. stariji od 75 god.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!). 300mg/dan (u više pojedinačnih doza.co. hidrohlortiazid .5mg dnevno.5mg. do 200mg u jednoj dozi. 900mg dnevno.11. hronično lečenje osteomijelitisa i septičkog ar tritisa: odrasli i deca preko 20kg 250-500mg na 6 sati.2din 3/2-10-10000 12. teške psihoze 200-450mg. jednom dnevno. početi sa 40mg.12. maks.11.Nemačka klozapin . blister.11. blister.6din 5290665003644 515-04-1864/04 28. maks. oksazepini i tiazepini  (R) 1070020 tableta. Leponex® CO-DIOVAN® . c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici  (R) 1401040 film tableta. deca ispod 20kg 50-100mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (na 6 sati).abecedni spisak registrovanih lekova 103 doziranje: stafilokokne infekcije kože. blister. maks.5mg.11.nr .11.4din 515-04-1683/03 28. 25mg. 4g dnevno. 30 kom doziranje: depresija: 3 puta po 12.DigitSoft.5din 8606102455162 519/2005/12 02.11. blister. ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4 nedelje na 160mg dnevno. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks.5din 515-04-1682/03 28. oksazepini i tiazepini  (R) 1070965 tableta.2005  (R) 1070021 tableta. COAXIL .3din 8606102455155 518/2005/12 02.

10x5g 515-04-1827-1 05. askorbinska kiselina . 10x100mL Cena 129. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. rinitisom (i rinorejom). rinitisom (i rinorejom).A.75%. 5x5g ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 515-04-3185/04 23.5din 515-04-1829-1 23.10. Influrex COLDREX HOTREM LEMON .Grčka metronidazol .GLAXOSMITHKLINE UK . rinitisom (i rinorejom). 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. kesica.D06BX01 d06BX ostali hemioterapeutici (R) 4159341 gel. maks. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Lemon.2003 Cena (BR) 3111214 prašak. maks. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. terpin.09. .2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.2006 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. orvagil® www. COLDREX HOTREM BLACKCURRANT .DEMO S. askorbinska kiselina .nr . 1x12 kom Cena 156din 515-04-1828/03 23. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.DEMO S.Velika Britanija paracetamol. blister.R01BA53 NAZALNI PREPARATI C r01Ba adrenomimetici (BR) 1111210 tableta. 5x5g Cena 149.2004 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029770 rastvor za infuziju. COLPOCIN-T® . plastična kesa.A.5din 515-04-1829/03 23. 4 praška dnevno. kesica.co. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 2 tablete na 6-8 sati.GLAXOSMITHKLINE UK .104 abecedni spisak registrovanih lekova COLDREX . Paralelni lekovi: Klion®.10. 10mg+750mg+60mg. paracetamol. maks. blister.10. 10mg+750mg+60mg.Velika Britanija fenilefrin. maks. 0. paracetamol. fenilefrin. 5mg/mL. 750mg+10mg+60mg.5mg/kg na 8 sati.01. .J01XD01 r01Ba adrenomimetici (BR) 3111212 prašak. kesica.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. tuba.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.10. kofein.Grčka metronidazol . 750mg+10mg+60mg. kesica. 4 tablete dnevno. 1x1 kom doziranje: 2 puta dnevno u tankom sloju naneti na obolelo mesto. 2x12 kom Cena 515-04-1828-1 23.2003 (BR) 1111211 tableta.12. 8 tableta dnevno.12.2din (8606101409036) 39/2006/12 16. 10x5g 515-04-1827/03 05. deca 7.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111213 oralni prašak. askorbinska kiselina .2003 Cena (BR) 3111215 oralni prašak. deca od 6-12 godina 1 tableta na 6-8 sati.Velika Britanija fenilefrin. 4 praška dnevno.R01BA53 NAZALNI PREPARATI Cena 149.GLAXOSMITHKLINE UK .DigitSoft. Influrex COLPOCIN-T .

ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor. Byol®.co.6din 8606102804069 699/2006/12 25.N06BA04 PSIHOANALEPTICI N06Ba simpatikomimetici centralnog delovanja § (R) 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem.6din 8606102804076 698/2006/12 25. 36mg.12. 1x30 kom Cena 3618.Belgija metilfenidat .2006 doziranje: poremećaj pažnje deca starija od 6 godina .4din 515-04-2097/04 06. .2003 649. 10x1000mL Cena 4030539068734 565/2006/12 08.1din 17.Nemačka natrijum-hlorid.24g/L.J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija.abecedni spisak registrovanih lekova 105 COMBIVIR® .N04BX02 ANTIPARKINSONICI N04BX ostali dopaminergički lekovi (R) 1085284 film tableta. COMPOUND SODIUM LACTATE . kombinacije Cena 27113.GLAXOSMITHKLINE UK . ukoliko je potrebno. 1x30 kom Cena 2033. kalijum-hlorid. lamivudin . CONCERTA® . blister. 2g dnevno.2003 www. Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor COMTAN® .DigitSoft.05.MERCK KGaA .B. bočica. kalcijum-hlorid.8din 17. prosečno 60 kapi/min.Velika Britanija zidovudin.7din (SZR) 1328640 film tableta. 18mg.JANSSEN PHARMACEUTICA N. stanja sa acidozom.2006 doziranje: terapija šoka.nr . 6x10 kom 5000123109029 515-04-3445/03 30. maks.24g/L. 3x10 kom 4022536645902 doziranje: hipertenzija: 1-2 puta po 5mg. 20mg dnevno. u urgentnim stanjima.Nemačka bisoprolol .C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. boca plastična. Terapiju treba prekinuti.4g/L+0. 180 kapi/min. bočica. concor® cor Cena 515-04-1434/03 Cena 515-04-1435/03 431. Paralelni lekovi: Bisoprolol.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175320 rastvor za infuziju.5 L).09.2006 (Z) 0175321 rastvor za infuziju. simptomatski parkinsonizam (u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima 200mg): uz levodopu.07.27g/L+6. maks.terapiju započeti sa 18mg jednom dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste.Švajcarska entakapon . blister. blister.05. 6g/L+0.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 2 puta po 1 tabl.27g/L+6. 10mg. CONCOR® . održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.05.V. boca plastična.BRAUN MELSUNGEN AG . 5mg. maks.NOVARTIS . 3x10 kom 4022536645872 (R) 1107601 film tableta.4g/L+0.05. bočica. doza se može u nedeljnim intervalima postupno povećati za 18mg. 6g/L+0. natrijum-laktat . selektivni (R) 1107600 film tableta. do najviše 54mg dnevno. 10x500mL Cena 4030539068727 564/2006/12 08.2006 § (R) 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem. 1x30 kom Cena 4674.2004 doziranje: Parkinsonova bolest. 300mg+150mg.07. 200mg.

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CONCOR® COR - MERCK KGaA - Nemačka bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena 536,3din 4022536872728 508/2005/12 31.10.2005 Cena 514,9din (R) 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 4022536872735 509/2005/12 31.10.2005 Cena 675,7din (R) 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 4022536872742 510/2005/12 31.10.2005 doziranje: hronična stabilna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg jednom dnevno tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1,25mg u intervima od po 7 dana do maks. doze od 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, concor® CONTRACTUBEX® - Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin - D11AX..
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

Cena 504,4din 515-04-5027/03 02.06.2004 doziranje: terapija ožiljaka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo. CONTROLOC® - ALTANA PHARMA AG - Nemačka pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 463,3din 8606102233050 248/2006/12 03.03.2006 Cena 852,3din (R) 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 8606102233197 3/2-10-10812 25.12.2002 Cena 575,9din (R) 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x14 kom 515-04-2632/04 25.08.2004 Cena 1072,3din (R) 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x28 kom 8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004 Cena (R) 1122754 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 4x14 kom 515-04-2632/04-2 25.08.2004 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelje (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paralelni lekovi: Pulcet® COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (R) 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL; napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena 80267,8din 8606010920011 131/2007/12 11.01.2007 doziranje: multipla skleroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati terapiju bez saveta sa lekarom. COPEGUS® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (SZR) 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42 kom Cena 8606102767596 515-04-1692/03 10.09.2003

d11aX ostali dermatološki preparati (BR) 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR)

10

1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168 kom Cena 56204,1din 8606102767593 515-04-1692-1 08.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa 2b. Paralelni lekovi: rebetol COR-AS - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina - B01AC06

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

C

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (BR) 1086083 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom 8600064110787 doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: andol, cardiopirin®, Midol

Cena 30,5din 3/2-10-4716 09.07.2002

CORDARONE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici, grupa III (R) 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena 848,5din 3582910002598 87/2006/12 31.01.2006 Cena 570,1din (R) 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10 kom 3582910002512 88/2006/12 31.01.2006 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min (primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg tokom 2-3h, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije 4mg/kg/dan. Paralelni lekovi: amiodaron, Sedacoron CORDIPIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402230 film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom Cena 80din 515-04-01168/03 28.09.2004 doziranje: profilaksa angine pektoris i hiper tenzija: inicijalno 2 puta po 10mg, zatim 2 puta po 20mg; maks. 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin® XL, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® RETARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; blister, 2x15 kom Cena 116,4din 3838989519872 116/2005/12 15.08.2005 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® XL, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® XL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402235 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 245,1din 515-04-234/03 05.03.2004 doziranje: hipertenzija i profilaksa angine pektoris: 1 puta po 40mg dnevno, a ukoliko je potrebno 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CORNEREGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena 289,9din 4030571001393 561/2005/12 21.11.2005 doziranje: keratitis, suvi keratokonjunktivitis, opekotine, distrofična oboljenja rožnjače, profilaksa i terapija povreda rožnjače kod osoba sa kontaktnim sočivima, kauzalna terapija infekcija rožnjače bakterijskog, virusnog ili gljivičnog porekla 3 - 5 puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije. CORNILAT® - GALENIKA AD - Srbija izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 60,5din 8608808100520 110/2006/12 02.02.2006 doziranje: profilaksa angine pektoris: 20-40mg svakih 12 sati; angina pektoris: 40-120mg dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: difutrat, Isosorb retard® CORPRIL - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

c09aa inhibitori ace, monokomponentni Cena 276din (R) 1103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10 kom 8901296007297 262/2006/12 06.03.2006 Cena 415din (R) 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8901296007303 263/2006/12 06.03.2006 Cena 620din (R) 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8901296007310 265/2006/12 06.03.2006 Cena 910din (R) 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8901296007327 264/2006/12 06.03.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1,25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2,5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg/dan, po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2,5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2,5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po 2,5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®, Piramil®, Prilinda®, ramipril, ramitens®, Tritace® CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM AD - Srbija diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 kom Cena 172,2din 8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 90-180mg, maks. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: diltiazem, diltiazem alkaloid® CORTICIN® - GALENIKA AD - Srbija hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena 39,3din 8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

10

doziranje: akutni i hronični bakterijski blefaritis, inflamatorna oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive, korneje i prednjeg segmenta očne jabučice, hronični prednji uveitis, traume korneje: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata. CORVITOL® 100 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom Cena 194din 4013054003541 602/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10 kom 4013054000847 603/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije: 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 50, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORVITOL® 50 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom Cena 86,1din 4013054003220 600/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10 kom 4013054000854 601/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORYOL® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7 kom 3838989502874 (R) 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10 kom 3838989502881 (R) 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10 kom 3838989502911 (R) 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 (R) 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10 kom 3838989502935 (R) 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10 kom 3838989502942 (R) 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 (R) 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10 kom 3838989502966

Cena 303/2005/12 Cena 304/2005/12 Cena 305/2005/12 Cena 306/2005/12 Cena 307/2005/12 Cena 308/2005/12 Cena 309/2005/12 Cena 310/2005/12

206,9din 26.10.2005 221,8din 26.10.2005 632,1din 26.10.2005 222,6din 26.10.2005 26.10.2005 26.10.2005 272,9din 26.10.2005 291,7din 26.10.2005

www.DigitSoft.co.nr

110 (R)

abecedni spisak registrovanih lekova

C

1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10 kom Cena 832,1din 3838989502973 311/2005/12 26.10.2005 Cena 385,8din (R) 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7 kom 3838989502980 312/2005/12 26.10.2005 Cena 414din (R) 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15 kom 3838989502997 313/2005/12 26.10.2005 Cena 1180,2din (R) 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15 kom 3838989503000 314/2005/12 26.10.2005 doziranje: hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; angina pektoris: 12,5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze; hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3,125mg 2 nedelje, zatim 2 puta po 6,25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12,5mg, maks. 2 puta po 25-50mg. Paralelni lekovi: dilatrend®, Karvedilol, Karvileks®, Milenol COSOPT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA timolol, dorzolamid - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7099180 kapi za oči, rastvor; 0.5%+2%; bočica, 1x5mL Cena 1205,7din 3556610000307 515-04-1747/03 01.08.2003 doziranje: terapija glaukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko. COZAAR® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Cena 515-04-774 16.06.2003 Cena 1419,7din (R) 1103791 tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 515-04-774/03 18.06.2003 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erynorm®, Lorista®, Lotar® CRINONE® - FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

c09ca antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni (R) 1103790 tableta; 50mg; blister, 1x14 kom

g03da derivati pregnena (R) 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena 8606102684166 1512/2007/12 12.07.2007 doziranje: neplodnost nastala usled smanjenih nivoa ženskog hormona progesterona u toku menstrualnog ciklusa; u toku “in vitro” oplodnje kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus zbog steriliteta nastalog usled problema sa jajovodom ili matericom intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod “in vitro” oplodnje (neplodnost nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim ovulatornim ciklusom) po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu. CRIXIVAN® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica, 1x360 kom Cena 515-04-775/03 18.06.2003 Cena 24569,3din (R) 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica, 1x180 kom 515-04-775/03/1 18.06.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova CUROSURF® - CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija poraktant alfa - R07AA..

111

OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Cena 67729din 515-04-693/04 25.05.2004 Cena 67729din (SZ) 0119151 suspenzija za injekciju; 240mg; bočica, 1x3mL 515-04-693/04-1 25.05.2004 doziranje: lečenje i profilaksa respiratornog distres sindroma (RDS) kod prevremeno rodjene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja endotrahealnim tubusom. CYCLO-PROGYNOVA® - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

r07aa plućni surfaktanti (SZ) 0119150 suspenzija za injekciju; 120mg; bočica, 2x1.5mL

C

g03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati 337,7din (R) 1048781 obložena tableta; 0.5mg+2mg + 2 mg; blister, 1x21 kom Cena 8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan, zatim 7 danapauze CYCLOPLATIN 150 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x15mL Cena 2596,8din 8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 50, Paragal, Paraplatin® CYCLOPLATIN 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 1080,5din 8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 150, Paragal, Paraplatin® CYMEVENE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 2771,1din (SZ) 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg 8606102767616 403/2007/12 30.01.2007 doziranje: CMV retinitis, diseminovana CMV infekcija: 5mg/kg na 12 sati, 14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan. CYSTOCAIN 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain) - N01BB08 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081141 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000817 3/2-244/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; terapija bolnih sindroma: 1-30mL.

www.DigitSoft.co.nr

112

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CYSTOCAIN A 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081142 rastvor za injekciju; (200mg+0.06mg)/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000824 3/2-245/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; blokada perifernih nerava ili pleksusa: 10-20mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; ne primenjivati i.v. Paralelni lekovi: cystocain dS, Septanest adrénaline 1/100 000 CYSTOCAIN DS - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi Cena 669din (Z) 0081143 rastvor za injekciju; (80mg+0.01mg)/2mL; ampula, 50x2mL 8608811000848 3/2-246/00 13.03.2001 doziranje: stomatološka anestezija: najčešće 2mL po zubu. Paralelni lekovi: cystocain a 2%, Septanest adrénaline 1/100 000 CYTOSAR® - PFIZER INC., PHARMACIA GRUPPO PFIZER - Italija citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; Cena 311,8din liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom 8606007410358 3/2-10-9882 11.09.2002 (SZ) 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg; liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom Cena 1336,6din 8606007410365 3/2-10-9881 11.09.2002 Cena 3099din (SZ) 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g 8606007410372 3/2-10-8150 11.09.2002 doziranje: akutna nelimfocitna leukemija, akutna limfocitna leukemija, hronična mijelocitna leukemija (blastična transformacija), meningealne leukemije: intratekalno monoterapija 100-200mg/m2 i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1,5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. Paralelni lekovi: alexan® ebewe CYTOXAN - BAXTER ZA BRISTOL MYERS SQUIBB - USA ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031318 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g

Cena 871,6din 515-04-3329/04-1 03.08.2004 Cena 450,8din (SZ) 0031319 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg 515-04-3329/04 03.08.2004 doziranje: neoplazme: parenteralno početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg dnevno; 10-15mg/kg (u intervalima 2-5 dana); 20-40mg/kg (u intervalima 10-20 dana); imunosupresija 0,5-1 g/m2 inf. tokom 1 sata, jednom mesečno u toku 3-4 meseca. Paralelni lekovi: endoxan®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

113

D
DABROSTON® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03dB derivati pregnadiena (R) 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15 kom Cena 622,8din 3850343033220 259/2006/12 06.03.2006 doziranje: endometrioza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano; disfunkcionalna krvarenja: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; dismenoreja: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa. DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 2940,9din 100mg; bočica, 10x100mg 8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 200 DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 5377,3din 200mg; bočica, 10x200mg 8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 100 DAKTACORT® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena 196,2din 8606102804014 590/2005/12 21.12.2005 doziranje: infekcija kože izazvana gljivicama uključujući kvasne gljive: posebno ukoliko su udružene sa inflamacijom, crvenilom i svrabom 2 puta dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto. DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena 162,1din 8608808105389 515-04-986/03 21.07.2003 doziranje: mikoze: odrasli i deca, 4 puta dnevno ½ kafene kašičice držati u ustima nekoliko minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno 1/4 kafene kašičice gela.

D

www.DigitSoft.co.nr

114

abecedni spisak registrovanih lekova

DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena 142,2din 8608808103934 3/2-10-6494 25.10.2002 doziranje: mikoze: mazati 2 puta dnevno na obolelo mesto, tokom 2-6 nedelja.

D

DALERON® COLD3 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija pseudoefedrin, paracetamol, dekstrometorfan - R01BA52
NAZALNI PREPARATI

r01Ba adrenomimetici (R) 1111275 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 kom Cena 3838989513047 409/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1111276 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 kom 3838989513030 410/2006/12 05.04.2006 doziranje: blagi do umereni bolovi (bolovi u mišićima i zglobovima, bol u ždrelu), nadražajni kašalj, olakšanje disanja kod zapušenog nosa, kao antipiretik: odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 2 tabl. najviše 4 puta na dan; između pojedinačnih doza interval ne sme biti kraći od 4 sata. DAMATON® - GALENIKA AD - Srbija pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 122din 8608808105679 198/2005/12 21.12.2005 doziranje: terapija poremaćaja cirkulacije: 2-3 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: PeNTILIN® forte, Pentilin®, PentoHeXaL®, PentoHeXaL® 300, PentoHeXaL® 600, Pentoksifilin, Trental®, Trental® 600 DANAZOL - POLFARMEX SA - Poljska danazol - G03XA01

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena 3090,5din 515-04-03189/04 28.09.2004 doziranje: menoragija: 200mg dnevno tokom 3 meseca; endometrioza: 200-800mg dnevno u najviše 4 pojedinačne doze dnevno tokom 6 meseci; ostale indikacije 100-400mg dnevno tokom 3-6 meseci; žene u reprodukcionom periodu počinju terapiju od 1. dana menstruacije. DAONIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

g03Xa antigonadotropini i slični lekovi (R) 1049125 tableta; 200mg; bočica plastična, 1x100 kom

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 65,1din 8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 2,5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze većeod 10mg davati podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5 DAROB MITE - ABBOTT GmbH & CO. KG - Nemačka sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni (R) 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10 kom Cena 512,3din 515-04-5184/03 19.07.2004 doziranje: aritmije: inicijalno 80mg dnevno, zatim postupno povećavati do 120-240mg dnevno u jednoj ili više doza.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

115

DAUNOBLASTINA® - PHARMACIA ENTERPRISES S.A.(PHARMACIA & UPJOHN) - Belgija daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 535,8din 20mg/10mL; liobočica sa rastvaračem, 1x10mL 8606007410426 515-04-2432/03 05.12.2003 doziranje: akutna limfatična i mijeloidna leukemija, neuroblastomi i rabdoimiosarkomi: monoterapija 40mg/m2 inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje. DAYRUN® - CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH - Nemačka oksaprozin - M01AE12 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

D

Cena 351,8din 515-04-1405/03 26.08.2003 doziranje: akutno i dugotrajno lečenje reumatoidnog ar tritisa i osteoar tritisa: 600-1200mg jednom dnevno, najbolje ujutro, maks. 1800mg dnevno. DECA-DURABOLIN - N.V. ORGANON - Holandija nandrolon - A14AB01

M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162630 film tableta; 600mg; blister, 2x10 kom

ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU

Cena 3781,6din 3/2-10-10083 28.12.2002 doziranje: osteoporoza, palijativno lečenje odabranih slučajeva diseminovanog karcinoma dojke kod žena, dodatak specifičnoj terapiji i dijetetskom režimu u patološkim stanjima koja karakteriše negativan balans azota, anabolik: 25-50mg duboko i.m. svake 2-3 nedelje, zavisno od indikacije. DECOTAL® - ALKALOID AD - Makedonija diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) Cena 175,8din (R) 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007 Cena 175,8din (R) 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007 doziranje: psorijaza, kontaktni dermatitis, kontaktni ekcem, profesionalni ekcem, degenerativni i seboreični ekcem, neurodermatitis, fotodermatitis, Lichen ruber planus i Lichen ruber verricosus, Lupus erythematosus (kutani tip), Puritus, uključujući i anorektalni pruritus:1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LTD, SCOTLAND - Velika Britanija ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE
U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

a14aB derivati estrena (R) 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL

Cena 3/2-10-3965 29.07.2002 Cena (BR) 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g 3/2-10-3966 29.07.2002 Cena 236,5din (BR) 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g 3/2-10-3967 29.07.2002 doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski, mišićni, uganuća i otoka koji se, npr. javljaju kod sportskih povreda): 3 puta 4-10 cm gela blago utrljati u obolelo mesto.

M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g

www.DigitSoft.co.nr

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DEFRINOL FORTE - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111052 film tableta; 60mg+400mg; teglica, 1x20 kom Cena 81,4din 8608808105952 515-04-3391/03 30.12.2003 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni katar Eustahijeve tube, sinuzitis: (akutni i akutna egzaceracija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. (60 + 400mg) na 8 sati. Paralelni lekovi: defrinol® DEFRINOL® - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici Cena 91,5din (BR) 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10 kom 8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006 129,3din (BR) 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena 8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni rinitis, katar Eustahijeve tube, sinuzitis (akutni), akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa, upala srednjeg uha, egzacerbacija hroničnog otitis media, bronhitis; odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60 + 400mg) na 8 sati; deca od 2-12 godina 1 kašičicu sirupa na 6-12 sati; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: defrinol forte DELMESON® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA06 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (R) 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena 62,6din 8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006 Cena 55,5din (R) 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5 kom 8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006 doziranje: hemoroidi (unutrašnji i spoljašnji), postoperativna nega, Pruritus ani, Fissura ani i ekcemi u anorektalnom predelu: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju. DEMETRIN® - HEMOFARM AD - Srbija prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 93,2din 8600097010108 515-04-1751/03 16.07.2003 doziranje: anksiozna stanja, nemir, napetost, fobije, pojačana razdražljivost, psihoneurotske smetnje, terapija hroničnog alkoholizma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno. DENTINOX® N - ALTANA PHARMA AG - Nemačka tinktura kamilice, lidokain, polidokanol - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 7081710 oralne kapi, rastvor; 150mg+3.4mg+3.2mg; bočica, 1x10g Cena 184,8din 8606102233166 3/2-10-5230 10.12.2002 doziranje: lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3 kapi više puta dnevno premazati desni.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

DEPAKINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (Z) 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL; liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena 3108,6din 3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006 doziranje: epilepsija: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2,5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre). Paralelni lekovi: eftil DERCOME® CLEAR - DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI
ZA LOKALNU PRIMENU

D

Cena 531din 515-04-03327/04 28.09.2004 doziranje: akne vulgaris: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i vodom. DERMAZIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija sulfadiazin srebro - D06BA01 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d10ae peroksidi (BR) 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g

Cena 134,6din 515-04-1075/03 05.03.2004 Cena 508,9din (R) 4151041 krem; 1%; tuba, 1x250g 515-04-1075-1 05.03.2004 doziranje: lečenje i sprečavanje infekcija kod opekotina i inficiranih kožnih ozleda 1-2 puta dnevno naneti na opekotinu u sloju: 1-3 mm; pre svakog nanošenja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika. Paralelni lekovi: Sanaderm® DERMODRIN - PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.

d06Ba sulfonamidi (R) 4151040 krem; 1%; tuba, 1x50g

d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena 133,9din 9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007 Cena (BR) 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g 9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007 doziranje: svrab, lokalni bolovi i reakcije preosetljivosti na koži usled alergije, uboda i ujeda insekata, ekcema, koprivnjače, svraba na ivicama rane i ogrebotina, manjih opekotina, opekotina i alergije od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno. DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska diosmin, hesperidin - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108330 film tableta; 450mg+50mg; kutija, 30 kom

Cena 655,5din 3/2-10-10001 12.12.2002 doziranje: hronična venska insuficijencija: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroidi: 6 tabl. dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana

www.DigitSoft.co.nr

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DETRUSITOL® - ASCOLI - Italija tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici (R) 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14 kom Cena 1580,3din 8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006 Cena 1673,9din (R) 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14 kom 8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006 Cena 3060,8din (R) 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14 kom 8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006 Cena 3295,9din (R) 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14 kom 8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006 doziranje: poremećaj funkcije mokraćne bešike: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno, ne preporučuje se primena kod dece. DEXA EDO® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni (R) 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL Cena 277,4din 4030571001478 443/2006/12 06.04.2006 (R) 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL Cena 554,9din 4030571001874 444/2006/12 06.04.2006 (R) 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL Cena 1387,2din 4030571001850 445/2006/12 06.04.2006 doziranje: akutno i hronično zapaljenje oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko, trajanje terapije određuje lekar. Paralelni lekovi: dexagel®, Maxidex® DEXAGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni Cena 339,5din (R) 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g 4030571001461 564/2005/12 21.12.2005 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače, iritis, iridociklitis, uveitis: na svaka 4 sata po 1 kap ukapati u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno po 1 kap; trajanje terapije najduže 4 nedelje. Paralelni lekovi: dexa edo®, Maxidex® DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA AD - Srbija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090790 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena 75,7din 8608808103910 3/2-10-3738 17.06.2002 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima), infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethazon Neomycin® DEXAMETHAZON NEOMYCIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji Cena 71,8din (R) 7090150 kapi za uši/oči, rastvor; 1mg/mL+3500i.j./mL; bočica, 1x5mL 515-04-253/03 05.03.2004 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethason-Neomycin® DEXAMYTREX® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena 252,9din 4030571001447 320/2005/12 23.12.2005 252,9din (R) 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena 4030571001430 319/2005/12 23.12.2005 doziranje: bakterijske i alergijske jako inficirane upale vežnjače, rožnjače i ivice kapka: mast 2-3 puta dnevno po oko 0,5-1,0 cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje; kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog pritiska. DEXASON® - GALENIKA AD - Srbija deksametazon - H02AB02

D

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02aB glukokortikoidi (R) 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena 367,9din 8608808100551 546/2007/12 27.02.2007 Cena 120din (R) 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10 kom 8608808103606 511/2007/12 08.02.2007 doziranje: teška akutna stanja, alergijske bolesti (bronhijalna astma, status astmatikus, angioneurotski edem, serumska bolest, atopični dermatitis), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, post-traumatski osteoartritis, burzitis, tendovaginitis, epikondilitis, miozitis, fibrozitis, psorijazni i urički artritis), kolagenoze, dermatoze, uveitis, difuzni skleritis, duboki parenhimski keratitis, miozitis ekstra bulbarnih mišića, neuritis, simpatička oftalmija, herpes zoster), plućne bolesti i hematološke bolesti, neoplazme, edem mozga, povraćanje kod terapije citostatskim lekovima: oralno 0,5-6mg (najviše 10mg) dnevno, postepeno smanjivati do doze održavanja 0,5-1mg dnevno; parenteralno početna doza odrasli 4-20mg dnevno; deca 0,2-0,5mg/kg i.m. ili i.v. dnevno, pa 4mg dnevno (veliki zglobovi), 0,8-1mg dnevno (mali zglobovi), 0,4-1mg dnevno (lezije). DEXOMEN® - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01ae derivati propionske kiseline  (R) 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10 kom Cena 4013054007266 601/2007/12 01.03.2007  (R) 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10 kom Cena 4013054007273 602/2007/12 01.03.2007  (R) 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10 kom Cena 192,1din 4013054007259 603/2007/12 01.03.2007 doziranje: simptomatska terapija bolova blagog do umerenog intenziteta (mišićno-kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno. DIANEAL PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4018/03 09.12.2003

www.DigitSoft.co.nr

120 (SZ)

abecedni spisak registrovanih lekova

D

9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4019/03 09.12.2003 (SZ) 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4020/03 09.12.2003 (SZ) 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4021/03 09.12.2003 (SZ) 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4022/03 09.12.2003 (SZ) 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4023/03 09.12.2003 (SZR) 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4024/03 09.12.2003 (SZR) 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4025/03 09.12.2003 (SZR) 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4026/03 09.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: režim doziranja, frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika. Paralelni lekovi: gambrosol trio 10, gambrosol trio 40 DIANE®-35 - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 kom Cena 413,5din 8600103492133 337/2006/12 22.03.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana. DIAPREL MR - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042062 tableta; 30mg; blister, 2x30 kom 3837000030020 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1 tableta u vreme doručka. Paralelni lekovi: diprian, glikosan, glioral®

Cena 653,3din 3/2-10-10507 25.12.2002

DIAZEPAM - APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 5071845 rektalni rastvor; 5mg; plastična tuba sa aplikatorom, 5x5 kom Cena 117,9din 8608841063806 3/2-10-7745 19.11.2002 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika:

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

121

rektalno odrasli 10mg jednokratno, po potrebi dozu ponoviti posle 5 minuta; deca starija od 6 meseci febrilne konvulzije 0,5mg/kg jednokratno. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HABIT PHARM A.D. - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004  (R) 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HEMOFARM AD - Srbija diazepam - N05BA01 N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

D

PSIHOLEPTICI

Cena 41,9din 231/2007/12 17.01.2007  (R) 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 50,1din 8600097400060 247/2007/12 17.01.2007  (R) 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071785 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom Cena 41,9din 8608813900306 515-04-1559/03 01.08.2003  (R) 1071786 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom Cena 50,1din 8608813900313 515-04-1559-1 01.08.2003 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071182 rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2mL

Cena 209,9din 3290/2004/1 01.08.2003

www.DigitSoft.co.nr

Naklofen® retard.co. 5-15mg uveče (nesanica). diclofenac duo.08. epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus.2003 doziranje: anksioznost.Srbija diklofenak . kratkotrajna primena. deca 0. parenteralno status epilepticus. Paralelni lekovi: diclorapid®.2007 doziranje: simptomatsko ublažavanje blagog do umereno jakog bola kod posttraumatskih zapaljenjskih stanja malih i srednjih zglobova i okolnog tkiva: odrasli i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i lagano utrljati u kožu.01. diklofenak duo remevita® plus. 2x10 kom Cena 303. 100mg. deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam).2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1-2 puta po 75mg.2004 133. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. Naklofen® retard. diklofenak.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti. Naklofen® duo. diclofenac-retard. diclofenac BMS. diklofen®. rapten-K®. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija. rastvor.9din 8606007081206 118/2007/12 11. rapten® duo DICLOFENAC DUO . bočica sa raspršivačem.O. Paralelni lekovi: diclorapid®.2003  (R) 1071181 obložena tableta. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. juvenilni artritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno.O. 2mg. Naklofen®. blister. 4%. blister.PHARMASWISS D.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162570 kapsula sa produženim oslobađanjem.3din 515-04-1215-1 01. diklofenak duo remevita®. diklofenak. diklofenak duo remevita®. diklofenak duo remevita® plus.122  (R) 1071180 obložena tableta.7din 515-04-1215/03 01. voltaren www.08.2-0. blister.DigitSoft.USA diklofenak . eklampsija). 50mg. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova D Cena 59. rapten rapid. maks. Naklofen® duo.. u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost). terapiju sprovoditi 7-8 dana. diclofenac-retard. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg. bočica sa raspršivačem. rapten-K®. diklofenak retard.01. tvrda. Naklofen®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162571 film tableta. Bensedin®.4din 515-04-5108/03 17.Nemačka diklofenak . nesanica. dismenoreja: 50-150mg dnevno.06. konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije. Paralelni lekovi: diklofen. blister. konvulzije odrasli 10-20mg i.09.5g Cena 318. 2x15 kom Cena 90.6din (BR) 7167901 sprej za kožu. diazepam DICLOFENAC BMS . rastvor. diklofenak retard. diklofenak Forte. .v. Paralelni lekovi: apaurin®.6din (R) 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem. rapten® duo DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL . rapten rapid. blister.8din 515-04-03560/03 28. 75mg. alkoholni apstinencijalni sindrom.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 3x10 kom M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 7167900 sprej za kožu. 5mg. diklofenak Forte.2004 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diklofen®. 1x12. kratkotrajna primena. 2x10 kom Cena 515-04-5108/03-1 17.nr . nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu. diklofenak.PHARBIL WALTROP GmbH . 4%.06.2007 531. Naklofen®. 1x25g Cena 8606007081213 119/2007/12 11.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55.

Paralelni lekovi: diclofenac BMS. diklofenak Forte. blister.9din 3838989503345 575/2005/12 23. degenerativna reumatska oboljenja. neurodermatitis.05%+100000ij/100g.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327603 rastvor za infuziju.nr .M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance 289.2005 Cena 512. maks. Paralelni lekovi: diclorapid®.7din 8608808105273 3/2-10-7470 25.05. diklofenak. rapten-K®. tuba. rapten rapid. 150mg dnevno. diklofenak Forte. diklofenak duo remevita® plus.2005 Cena 2273.2005 Cena 273. Naklofen® retard. istegnuća.2007 193din (R) 1162246 gastrorezistentna kapsula. 75mg. infekcije kože.10. 150mg.abecedni spisak registrovanih lekova DICLOFENAC-RETARD .3din (R) 1327602 kapsula.05.5din (R) 1162245 gastrorezistentna kapsula. TOVARNA ZDRAVIL.2002 doziranje: akutni i hronični. 100mg. 75mg. bolno zapaljenje uha. vanzglobni reumatizam.Kipar diklofenak . tvrda. sekundarno inficirani ekcem i dermatitis. nosa. D. rapten-K®. sa dosta tečnosti. kombinacije sa antibioticima (R) 4153600 krem. rapten® duo DICLORAPID® . 1-2 sata pre obroka. 2x10 kom Cena 114din 5290665004542 297/2005/12 18.11. 0. . blister. urtikarijalne akne. blister. 4x7 kom 3838989503239 576/2005/12 23. folikulitis: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. .05%+100000ij/100g.2007 96. 1x1 kom 3838989503338 577/2005/12 23. tvrda.2005 www. diklofen®.D. 2mg/mL.O.11.DigitSoft.Srbija betametazon. 1x15g Cena 126. 100mg. Naklofen® duo. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. diklofenak duo remevita®. jakog delovanja. rapten rapid. blister. tvrda. gentamicin .PHARMASWISS D. diklofenak duo remevita®.1din (R) 1327600 kapsula.GALENIKA AD . Naklofen®. na prazan želudac. Paralelni lekovi: Belogent® DIFLAZON® . 1x15g 8608808105280 3/2-10-7471 25. 1x10 kom Cena 8606007082050 1093/2007/12 23. rapten® duo DIDERMAL .M01AB05 123 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem. diclofenac duo. bočica staklena. iščašenja). tuba.11.2002 Cena 126. dnevno. 1x7 kom 3838989503222 578/2005/12 23. blister.O. diklofenak.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. bolna i/ili zapaljenska stanja u ginekologiji.7din (R) 4153602 mast.KRKA. postoperacijska zapaljenja i bol (stomatološke intervencije).2007 doziranje: povrede praćene bolovima i zapaljenjem (uganuća.05.co.5din (R) 1162247 gastrorezistentna kapsula. dečiji ekcem. diclofenac BMS. 1x100mL Cena 846.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1 tabl.10.08. diclofenac duo. blister.REMEDICA LTD . diklofenak retard. sa dosta tečnosti. ždrela (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2 kaps. diklofenak retard. diklofen®.5din (R) 1327601 kapsula.Srbija diklofenak .11. 50mg. 2x10 kom Cena 8606007082067 1092/2007/12 23. dnevno. Naklofen® duo. tvrda. tvrda. 3x10 kom Cena 8606007082074 1091/2007/12 23. Naklofen® retard. blister. diclofenac-retard. tvrda.Slovenija flukonazol . diklofenak duo remevita® plus. Naklofen®. 75mg. 0.

prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno.2002 doziranje: angina pektoris: akutni napad 1-3 sprej doze bukalno. 150mg. Isosorb retard® DIGESTAL . tvrda. lipaza.07. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. Stabilanol DIFUTRAT . 2mg/mL. mukozne kandidijaze: deca oralno ili inf.Francuska flukonazol .06.07. terapija 20-120mg dnevno.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. Fluconal. Fluconal. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. stanja posle resekcije želuca. Paralelni lekovi: diflucan®. 50mg. Fluconazole. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. 20mg.O.9din 4034541000706 1115/2006/12 05. blister.125-0.25mg. 2-4 nedelje.2006 Cena 474. amilaza. Fluconazole. NIŠ .Srbija izosorbiddinitrat . tvrda.8din (R) 1327310 kapsula. 2x10 kom Cena 30.Srbija digoksin . Flunazol. 7-14 dana. Flumycozal. Paralelni lekovi: diflazon®. Paralelni lekovi: cornilat®. DIGOXIN .J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327312 rastvor za infuziju. 6x10 kom 8608809000454 3/2-10-3961/ 03. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2 doze.GALENIKA AD .124 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno.REMEVITA D.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. Flunazol.12.2003 doziranje: hronični pankreatitis. dnevno.nr . Flukonazol. pankreasa. hemicelulaza.5mg za 8h).2002 Cena 181.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 1100260 tableta.5mg u više doza za 24h (npr. Stabilanol D DIFLUCAN® . blister. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf.SRBOLEK A. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf.co. Flukonazol. dnevno. oralno podeljeno u 2 doze. . vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.2006 Cena 981. cistična fibroza pankreasa. zatim 3mg/kg dnevno. tvrda. 7-14 dana. mukozne kandidijaze:deca oralno ili inf.07. 2-4 nedelje.O. blister. tvrda. žučne soli . blister. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. Paralelni lekovi: dilacor® www.07. spora digitalizacija i doza održavanja 0. bočica.2006 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno.9din (R) 1102071 kapsula.6din (R) 1327311 kapsula. 3x10 kom Cena 122din 8608808104337 515-04-3188/03 08.7din 8608811006314 515-04-843/03 31. 1x7 kom 4034541000690 1114/2006/12 05.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102070 kapsula. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121092 film tableta.Srbija proteaza.7din 8608809000447 3/2-10-3772 03. blister. 1x1 kom 4034541000683 1113/2006/12 05. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 20mg. 3-6mg/kg dnevno prvog dana.DigitSoft. duodenuma ili žučne kese: 1-2 tabl. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno.2003 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. u toku jela. blister. zatim 3mg/kg dnevno. 600FIPj+9000FIPj+12000FIPj+50mg+25mg. 1x100mL Cena 1102.06.A09AA02 DIGESTIVI.PFIZER PGM . dnevno. Flumycozal. stariji i bolesnici sa insuficijencijom bubrega .D. 2x10 kom Cena 182. 0. dnevno. 0.

Naklofen® duo. 75mg. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana.10.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 232/2007/12 17. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. Naklofen®. diklofenak. tuba.M01AB05 M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162540 film tableta. 50mg. 5x3mL M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167300 gel. diklofenak duo remevita® plus.2007 doziranje: gel. 2x5 kom 8600097401265 207/2007/12 16.HABIT PHARM A. bolovi u leđima.nr . 2x10 kom 8600097400312 248/2007/12 17. diclofenac BMS. 1x50g Cena 99.GALENIKA AD . dismenoreja: 50-150mg dnevno. diklofenak Forte.7din 8600097400794 249/2007/12 17. Naklofen® duo. 1%. Paralelni lekovi: diclorapid®. rapten® duo DIKLOFENAK . strip. 1x40g Cena 77. diklofenak duo remevita®.M02AA15 125 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167320 gel. 1%. 2x5 kom 8600097401272 206/2007/12 16.HEMOFARM AD .DigitSoft. 50mg. voltaren www. Naklofen® retard. diklofenak Forte.01. diklofen. rapten® duo DIKLOFENAK . istegnuća.2007 Cena 67din (R) 5162195 supozitorija. 2x10 kom D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55.Srbija diklofenak . rapten-K®. diklofen®. 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na obolelo mesto.9din (R) 5162194 supozitorija. Naklofen®. tuba. blister.Srbija diklofenak .2007 (R) 1162193 tableta sa produženim oslobađanjem. diclofenac BMS. padovi. Naklofen® retard. diklofenak retard. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.2002 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. diklofen®.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162192 rastvor za injekciju. 2x10 kom Cena 8600097400619 250/2007/12 17. voltaren DIKLOFENAK . iščašenja. diclofenac duo. reumatskih i drugih bolova (udarci. uganuća. 100mg. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova DIKLOFEN . diclofenac duo. povrede mekih tkiva. ampula. rapten-K®. diclofenac-retard. prelomi): 3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel.01. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.01. .04.4din 515-04-874/04 20.2007 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.Srbija diklofenak . ako je neophodno. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. rapten rapid.2007 Cena 46. 25mg. diklofenak duo remevita® plus.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. povrede sportista.01.01. blister.2007 Cena (R) 1162190 film tableta.HEMOFARM AD . Naklofen®. 50mg.4din 8608808104924 3/2-10-7305 25. strip.D. Naklofen®.01. diklofenak retard. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak duo remevita®.Srbija diklofenak . rapten rapid. diclofenac-retard. dismenoreja 50-150mg dnevno.co. blister.

dismenoreja: 50-150mg dnevno. 100mg.10. 5x3mL Cena 59.4din 8608811006345 515-04-918/03 14.2004 Cena 128.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. ako je neophodno. diclofenac-retard. dismenoreja: 50-150mg dnevno.07.O. strip. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak. diclofenac BMS.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno. Naklofen® duo. diclofenac duo. diklofenak.Srbija diklofenak . diklofenak Forte.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. dismenoreja 100mg dnevno. NIŠ .nr .O.O. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.10. diklofenak duo remevita® plus. rapten-K®. diklofenak retard. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. rapten rapid. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® .M01AB05 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI D M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162647 rastvor za injekciju. diclofenac duo. diklofenak duo remevita®.07. 100mg. diclofenac duo. ampula. Naklofen® duo.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem.2004 doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diklofen®. NIŠ . diclofenac BMS. Naklofen® duo. 2x10 kom Cena 55.O. NIŠ . diclofenac-retard. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. Naklofen® retard. diklofen®. diklofen®. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza.12 DIKLOFENAK . tvrda. strip. 3x10 kom Cena 150. Naklofen®. 75mg. diclofenac BMS.8din (R) 5162649 supozitorija. rapten-K®.5din 8608813901266 1759/2006/12 02. tvrda.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162645 film tableta. 2x5 kom 8608811006383 515-04-1654/04 14.2004 Cena 67din (R) 5162648 supozitorija. 3x10 kom Cena 177din (8608813901273) 1760/2006/12 02.07.Srbija diklofenak . blister.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno.REMEVITA D. 50mg. Naklofen® retard. Naklofen®.5din 8608811006369 515-04-1652/04 14.O.DigitSoft. Paralelni lekovi: diclorapid®.REMEVITA D.O. Naklofen® retard. blister. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak retard. diclofenac-retard. rapten rapid. NIŠ . parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. 75mg.co. 2x5 kom 8608811006376 515-04-1653/04 14.Srbija diklofenak .07.Srbija diklofenak .O. 50mg. diklofenak Forte. diklofenak duo remevita®. rapten rapid. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® PLUS . Naklofen®. Paralelni lekovi: diclorapid®. www.O. diklofenak duo remevita® plus. blister. rapten-K®.REMEVITA D. diklofenak Forte. Paralelni lekovi: diclorapid®. dismenoreja: 50-150mg dnevno. doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno. diklofenak retard.REMEVITA D. rapten® duo DIKLOFENAK FORTE .

05. Naklofen® retard. stariji i insuficijencija bubrega . Naklofen®. diklofenak. Naklofen® retard.D. diklofenak duo remevita®. parenteralno brza digitalizacija 0.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 0100250 rastvor za injekciju/infuziju.7din (R) 1100252 tableta. diklofen®. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana.05.O. 2x10 kom 8608808104283 668/2006/12 18. Naklofen®. rapten rapid.75-1mg u toku najmanje 24 sata.2006 (R) 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. . 0.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. 2x10 kom 8600064100436 2382/2007/12 16.10. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno.5din (R) 0162440 rastvor za injekciju. rapten-K®. Naklofen® retard. blister. diclofenac-retard.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diclofenac duo. Naklofen®. blister.Srbija diklofenak . Naklofen® duo. rapten-K®. NIŠ . rapten rapid.25mg.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.abecedni spisak registrovanih lekova 12 Paralelni lekovi: diclorapid®. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diklofenak retard. rapten® duo DIKLOFENAK RETARD . 50mg.2006 Cena 67din (R) 5162445 supozitorija. diklofenak. 2x5 kom 8608808103507 666/2006/12 18.05. blister. ampula. 100mg. diclofenac BMS. 6x2mL Cena 57. 0.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance Cena 59. 2x10 kom Cena 133. diklofenak duo remevita® plus. rapten rapid. rapten-K®. spora digitalizacija i doza održavanja 0. ampula. diclofenac BMS.6din 8608808104290 669/2006/12 18.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. rapten® duo DILACOR® .6din 8608811006352 515-04-1651/04 14. Naklofen® duo. 50mg. diklofenak retard.2007 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. Paralelni lekovi: diclorapid®.nr . 5x3mL 8608808104313 667/2006/12 18. ako je neophodno. diclofenac BMS.co.Srbija digoksin . Paralelni lekovi: digoxin www.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem. Naklofen® duo. diklofenak duo remevita® plus.2007 Cena 30. diclofenac-retard.25mg/2mL.DigitSoft. Paralelni lekovi: diclorapid®. strip. rapten® duo DIKLOFEN® .5mg za 8h).O.REMEVITA D.2006 Cena 55. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. blister. 100mg. 0. diklofenak Forte.5mg u više doza za 24h (npr.4din (R) 1162441 gastrorezistentna tableta. dismenoreja: 50-150mg dnevno. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.10. diclofenac duo. diklofenak duo remevita®. diclofenac duo. 2x10 kom Cena 133. diklofenak.GALENIKA AD . bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. diklofen®.4din 8600064100429 2381/2007/12 16. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak duo remevita®.Srbija diklofenak .125-0.05. diklofenak Forte. diclofenac-retard.07. 75mg/3mL.ZDRAVLJE A.

. blister.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102430 tableta.2003 Cena 766. 90mg.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA D c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107620 tableta.2din 8605000800272 3/2-705/00 26.25mg. 25mg.25mg. Karvedilol. 2 puta po 25-50mg. blister.9din 515-04-1810/03 30. maks. 60mg.10.O.F. 1x30 kom 515-04-1811/03 30. maks. 3x10 kom 8606102767661 515-04-2296-4 28. 6.HEMOFARM AD . 480mg dnevno.5mg početno. 90mg. Paralelni lekovi: coryol®.SLAVIAMED D.co.O.nr .04. Paralelni lekovi: Lentonitrat® DILTIAZEM .09. diltiazem alkaloid® DILTIAZEM ALKALOID® . 2x14 kom 8606102767647 515-04-2296-2 10. 12.11. 3x10 kom 8606102767654 515-04-2296-3 28. Paralelni lekovi: cortiazem retard.2003 Cena 550. nastaviti sa 2 puta po 12. hiper tenzija 2 puta po 90mg dnevno. maks. blister. blister. angina pektoris: 12. Milenol DILCORAN .Makedonija diltiazem . pre jela.2004 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 60mg ili 2 puta po 90mg (stariji). bočica.5mg. 6. blister. blister. 12. bočica.10. ujutro i u podne. 3x10 kom Cena 172.2004 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris. a najkasnije do 16 sati. 1x30 kom Cena 167. zatim 2 puta po 6.2003 Cena 819din (R) 1107652 tableta.7din 8600097010474 515-04-3494/04 30. 2x14 kom 8606102767630 515-04-2296-1 10.7din (R) 1107622 tableta.Švajcarska karvedilol . 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.2003 doziranje: hipertenzija: 12.10. zatim 2 puta po 25mg. blister.2003 Cena 387. maks.DigitSoft.12 abecedni spisak registrovanih lekova DILATREND® . 2x14 kom Cena 361. zatim 25mg dnevno.8din 8606102767623 515-04-2296/03 10.2000 doziranje: angina pektoris 2 puta po 90mg (stariji). maks. blister. 2x10 kom Cena 88.Srbija diltiazem .25mg 2 nedelje. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.2003 Cena 514din (R) 1107621 tableta. maks. 80mg.ALKALOID AD .C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402200 tableta. maks.125mg 2 nedelje.2004 Cena 256.7din (R) 1107651 tableta. 480mg dnevno. 360mg dnevno. 360mg dnevno.12.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402791 tableta. Karvileks®.11.04. 3x10 kom 8606102767678 515-04-2296-5 28. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 80mg. Paralelni lekovi: cortiazem retard. diltiazem www. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3.9din (R) 1107650 tableta. stanja posle infarkta miokarda. 25mg.11.5mg početno.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .5mg.2din (R) 1402203 tableta.5mg.Srbija pentaeritritiltetranitrat . hipertenzija: 2 puta po 90mg ili 2 puta po 120mg dnevno.

na 3 meseca.08. počev od drugog dana menstrualnog ciklusa.IPSEN PHARMA BIOTECH . maks. liobočica sa rastvaračem.2din 515-04-1909/03 29.2003  (R) 1103798 film tableta. DIPEPTIVEN .m.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.c. 20g/100mL.m.6din 515-04-1682/03 01.5-25mg na 6-8 sati.07.7din 515-04-1683/03 01. 150mg dnevno. liobočica sa rastvaračem. hronična insuficijencija srca: početno 1 puta po 40mg zatim 80mg.nr . kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. liobočica sa rastvaračem.5-2.25mg i.abecedni spisak registrovanih lekova 12 DIMIGAL® .07.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. 2x14 kom Cena 1713. 10x100mL Cena 35208.07. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati.2din 515-04-1908/03 29. blister. blister.6din 515-04-1681/03 01.  (R) 1103799 film tableta. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno.Srbija dimenhidrinat . Paralelni lekovi: dramina® DIOVAN® . 0.GALENIKA AD .12. maks.DigitSoft.co. maks.75mg Cena 9724. sterilitet kod žena: 1mg s. monokomponentni  (R) 1103797 film tableta. 1x11. 7x1mL Cena 2494. 3.25mg. 1x10 kom Cena 68. tokom 10-12 dana. 2x14 kom B05XB aminokiseline (SZ) 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju.5-25mg ½-1 sat pre putovanja.2003 (R) 0037092 liofilizat za suspenziju za injekciju. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.1mg/mL.NOVARTIS . 1x3.Austrija alanil glutamin . blister.2007 doziranje: kao dodatak rastvorima aminokiselina u okviru parenteralne ishrane ili kao deo režima infuzije aminokiselinama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1.2003 (R) 0037091 liofilizat za suspenziju za injekciju. 160mg.08. primena ne treba biti duža od 3 nedelje. www.L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02ae analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin (R) 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2003.Švajcarska valsartan . blister.0mL/kg telesne mase dnevno.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058122 tableta.75mg. maks. na 3 meseca (terapiju započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa).25mg Cena 27555.7din 8606010925016 600/2007/12 01. kinetoze 12.5din 515-04-1910/03 29. boca.m. na 4 nedelje ili 11. endometrioza: 11.25mg i. 75mg dnevno. 50mg. 80mg.7din 8608808100575 2265/2006/12 06.03. 40mg.2003 doziranje: karcinom prostate: 3. 400mg dnevno. DIPHERELINE . 2x14 kom Cena 1384. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja. 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno.Francuska triptorelin .75mg i.2003 doziranje: hipertenzija.C09CA03 D LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1421.08. 11.

5mg/g+20mg/g. DIPROSALIC® . neurodermitis. sedacija u intezivnoj nezi: odrasli 1-4mg/kg/sat i.09. Paralelni lekovi: Belosalic® DIUNORM .09.8din 10mg/mL.V. Paralelni lekovi: diaprel Mr. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i. blister. doza održavanja 25-100mg dnevno. 0.Velika Britanija propofol . deca 1-3mg/kg dnevno.5-1mL. najduže 3 dana. 5x1mL 8606103170118 257/2006/12 03.Belgija betametazon. tendovaginitis 0. inf. 80mg.5mL. 320mg podeljeno u više doza.1din 309/2007/12 23. 1x15g Cena 113. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) D Cena 157. inf.C03AA03 DIURETICI c03aa tiazidi.H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 1199din (Z) 0047286 suspenzija za injekciju.SCHERING-PLOUGH LABO N.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080200 emulzija za injekciju/infuziju. Cena 905.. salicilna kiselina . hronični ekcemi.HEMOFARM AD . deca preko 3 godine 2.v.. bočica staklena.co.1din (R) 7153640 rastvor za kožu.Srbija gliklazid .2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze. miozitis i fibrozitis 0.01. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. ampula.v.5mL.5mg/kg i. .09.05.2din 8605000800135 2069/2007/12 25. tuba.2006 doziranje: sistemska terapija: 1-2mL duboko i.. 1x30mL 8606103170125 1047/2007/12 17.A10BB09 a10BB sulfonamidi.5mg/kg i. monokomponentni (R) 1400410 tableta. www. 10mg/mL.V. bočica. .v. svake 2-4 nedelje. blister.2007 Cena 229.Srbija hidrohlortiazid . recofol® DIPROPHOS® . derivati sulfonilureje (R) 1042065 tableta.v.DigitSoft. glikosan. jakog delovanja. . održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. 5x20mL Cena 1885.m. 25mg. inf. brzinom 20-40mg/10 sekundi.SLAVIAMED D. burzitis lokalna infiltracija 0.25-1mL.3din 8606103170132 1048/2007/12 17.Belgija betametazon . glioral® DIPRIVAN® . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. inj. Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius.ASTRAZENECA UK LIMITED . doza održavanja 25-50mg dnevno. inj.2007 doziranje: edemi: odrasli početna doza 25-200mg dnevno. ihtioza i druge steroid-zavisne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. 7mg/mL.O.nr .2007 doziranje: subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom (psoriasis vulgaris. uz glavne obroke.130 DIPRIAN .D07BC01 KORTIKOSTEROIDI.v.25-0.2007  (SZ) 0080202 emulzija za injekciju/infuziju. lichen rubber planus.5mg/g+30mg/g. kombinacije sa antisepticima (R) 4153641 mast. 1x50mL 8606103714114 2049/2007/12 25.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2.O. maks. sinovijalna cista 0. 0.05.SCHERING-PLOUGH LABO N. 2x10 kom Cena 43.8din 8606103714077 2048/2007/12 25. hipertenzija: početna doza 50-100mg dnevno.. ampula.03.

www.m.7din 3850114215121 2316/2006/12 12. posle jela. ZRENJANIN .v. 50mg/5mL. Paralelni lekovi: dovicin. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).. hlamidijama.m. rikecijama).inj. infektivno-toksički (septički) šok. a zatim 100mg dnevno.11.12.PLIVA HRVATSKA D. i.HEMOFARM AD .J01AA02 D ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022515 kapsula.DP FARMAKOS . hronični bronhitis i sinuzitis.abecedni spisak registrovanih lekova 131 DIUVER® .. blister. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). oprez kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega. odnosno 25-50mg sporo i.09. bruceloze i antraksa. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.c.D. 1 sat pre operacije. ili i.01. 100mg. deca 0. po potrebi ponoviti za 1-3 sata.O. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti).v. ampula. tvrda.12. 100mg.5-2mg/kg im 1 sat pre operacije. 10mg. a zatim 100mg dnevno. 2x10 kom Cena 216. ampula. hronični bronhitis i sinuzitis. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. Paralelni lekovi: dovicin. 1x5 kom 8608811003214 3/2-10-6495 26. leptospiroze.2002 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama: (mikoplazmom. blister. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. monokomponentni (R) 1400475 tableta. DOPAMIN . premedikacija odrasli 50-100mg i. 1x5 kom Cena 40din 8600097400251 310/2007/12 23.10.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (SZ) 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju.2006 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). po potrebi povećati do 5mg dnevno.2007 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.Nemačka petidin ..2006 Cena 146. 5mg. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg).5mg. vibramycin® d DOKSICIKLIN .m. po potrebi povećati do 20mg dnevno.nr .N02AB02 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (SZ) 0087019 rastvor za injekciju. DOKSICIKLIN . 100mg.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini Cena 40din (R) 1022500 film tableta.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . po potrebi ponoviti za 4 sata. deca 25-50mg sporom i.Srbija dopamin .JUGOREMEDIJA A. rikecijama). bruceloze i antraksa.2002 doziranje: analgezija odrasli 25-100mg s.2din 1683/2006/12 18.Hrvatska torasemid . . edem: 5mg dnevno.. blister.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: jednom dnevno po 2.co. leptospiroze.8din 3/2-10-7040 20. blister.Srbija doksiciklin . posle jela.O. vibramycin® d DOLANTIN® 100 . 2x10 kom 3850114215114 2317/2006/12 12. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma).. hlamidijama. analgezija u akušerstvu 50-100mg s.7din (R) 1400476 tableta. 5x5mL Cena 232.c.DigitSoft. 25x2mL Cena 1247.C03CA04 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici.Srbija doksiciklin .

2mL/kg).20mg/kg.2mg/kg. a zatim 100mg dnevno. rikecijama). blister. parenteralno premedikacija odrasli 0. 15mg/3mL.2003 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda).DigitSoft.1mg/kg. bruceloze i antraksa.06.06.nr . vibramycin® d DOXACOR .9din 8606102767722 2503/2006/12 29.Švajcarska midazolam . Paralelni lekovi: doksiciklin.FARMAKOS DD . 7. leptospiroze. uvod u anesteziju odrasli 0.co.12. 10x5mL Cena 730. posle jela.2006  (R) 1071831 film tableta. blister.GUERBET . hronični bronhitis i sinuzitis. premedikacija 15mg na 30-60 minuta pre intervencije. 0.Francuska gadoterična kiselina .12. 20-30 minuta pre anestezije.2006  (Z) 0071835 rastvor za injekciju. angiografija): 0.15-0.PRIZREN . Paralelni lekovi: Flormidal®.2005 www. infektivno-toksički (septički) šok. 1x10 kom Cena 8606103889065 2501/2006/12 29. 5x10mL Cena 8606102767739 2502/2006/12 29.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .12.07-0.2006  (Z) 0071837 rastvor za injekciju. bočica staklena. 50mg.5mg.132 abecedni spisak registrovanih lekova D DOPAMIN . Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). ampula.2003 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022510 kapsula.12. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg).6din (Z) 0199476 rastvor za injekciju. 50mg/10mL. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti.5-15mg uveče pre spavanja. DORMICUM® . 15mg. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.08-0. 5x5mL Cena 232.2006 doziranje: nesanica oralno 7. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti).N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071834 rastvor za injekciju.Nemačka doksazosin .12. deca 0.5mmol/mL.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (Z) 0105140 rastvor za infuziju.GALENIKA AD .V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199475 rastvor za injekciju. blister.F.2mg/kg. 1x20mL Cena 515-04-3888/03 02.C02CA04 c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103035 tableta.2din 8608805160619 515-04-301/03 16. 5mg/5mL.1 mmol/kg (0. tvrda.Srbija dopamin . DOVICIN .2004 5327. 1x10 kom Cena 8606102767692 2500/2006/12 29. Midazolam Torrex DOTAREM .Srbija doksiciklin .5mmol/mL. deca 0. hlamidijama. po potrebi ponoviti tokom noći.15-0. oboljenja kičmenog stuba. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma). 1x15mL Cena 3995din 515-04-3887/03 02. ampula. ampula. 100mg.2004 doziranje: magnetna rezonancija (bolesti mozga i kičmene moždine. 0. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. 1x5 kom Cena 40din 8608808104443 515-04-3773/03 16.SALUTAS PHARMA GmbH .2006  (R) 1071830 film tableta. 2mg.11.12. bočica staklena.06. 5x3mL Cena 774din 8606102767715 2504/2006/12 29. ampula. 2x10 kom 8606102455131 ANTIHIPERTENZIVI Cena 516/2005/12 02. blister.

hronična venska insuficijencija (edemi i slični simptomi): 3 puta po 500mg posle jela. svake četiri nedelje. maks. prostate i hepatocelularni karcinom. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno.HEMOFARM AD .DigitSoft. 1x50mg 8606010920059 1833/2007/12 03. 50mg. akutna leukemija). deca monoterapija 30mg/m2 dnevno. tvrda. bočica od tamnog stakla. svake 4 nedelje. kumulativna doza je 550mg/m2. maks. Sindroxocin® DOXORUBICIN-TEVA .C05BX01 VAZOPROTEKTIVI c05BX ostala sklerozirajuća sredstva (R) 1099131 kapsula. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima).2003 doziranje: karcinomi dojke.2005 doziranje: esencijalna hiper tenzija: početna doza 1mg uveče.11.2007 doziranje: karcinomi dojke. Wilmsov tumor.2007 Cena (SZ) 0033171 prašak za rastvor za injekciju. 3 uzastopna dana. tireoidne žlezde. neuroblastom.Srbija kalcijum dobesilat . testisa.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju. želuca. mokraćne bešike. 3 uzastopna dana. .11. mokraćne bešike. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. Sindroxocin® www.nr .M. 1x10mg Cena 8606010920042 1832/2007/12 03. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija.V.11. želuca. endometrijuma. 4mg. caelyx. Kamiren® XL DOXI-HEM . svake tri nedelje. 3x10 kom Cena 3/2-10-10832 25.B.co. Paralelni lekovi: adriblastina rd.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 133 1103036 tableta. 16mg dnevno Paralelni lekovi: alphapres®. prostate i hepatocelularni karcinom. odrasli monoterapija 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. ORL karcinomi.09. tireoidne žlezde. akutna leukemija).09. 10mg. caelyx. Wilmsov tumor. testisa. doxorubicin. maks. 10mg. blister. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. 1x25mL D Cena 1041. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. multipli mijelom. blister. Kamiren®. 50mg. osteosarkom. osteosarkom. ORL karcinomi.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033170 prašak za rastvor za injekciju. kumulativna doza je 550mg/m2. bočica.Austrija doksorubicin . neuroblastom. 500mg. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). doxorubicin-Teva. 1x5mL (SZ) 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). Paralelni lekovi: adriblastina rd.Holandija doksorubicin . multipli mijelom.12. bočica. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. svake 3 nedelje.1din 515-04-1602/03 18. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. 2x10 kom Cena 8606102455148 517/2005/12 02.7din 515-04-1601/03 18. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). DOXORUBICIN . sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori.EBEWE PHARMA GES. KG .PHARMACHEMIE B. endometrijuma.H NFG.2002 doziranje: dijabetična retinopatija i mikroangiopatija. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori.2003 Cena 4744. bočica od tamnog stakla.

5-125mg. 250mg/5mL.9din (R) 1114221 kapsula. maks. deca preko 2 godine 5mg oralno. blister. 75mg dnevno. karcinom dojke: 400-1200mg dnevno.ZDRAVLJE A.Hrvatska dimenhidrinat . hronična opstruktivna bolest pluća: individualno.DigitSoft.A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125070 gastrorezistentna tableta.Srbija medroksiprogesteron .04.Srbija bisakodil .2003 doziranje: bronhijalna astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje). 1x100 kom Cena 2170. osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata. odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-500mg.ZDRAVLJE A.08. 2x6 kom LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114220 kapsula.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. tvrda.06.10.BRISTOL-MYERS SQUIBB . deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.2006 doziranje: opstipacija.Srbija teofilin .D.06. 5mg. .D.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. bočica.2003 doziranje: karcinom endometrijuma ili bubrega: 200-600mg dnevno. fiola. Paralelni lekovi: galadrox® DUROFILIN . 4x10 kom 8600064103857 515-04-288/03/1 12. Paralelni lekovi: Panlax DURACEF . blister. 150mg dnevno.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. . DULCOLAX® . deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati.L02AB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (SZR) 1048160 tableta. 400mg dnevno.5-25mg na 6 sati. Paralelni lekovi: dimigal® DUGEN . 4x10 kom Cena 77.2003 Cena 114.2004 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. posebno ako je praćena noćnim napadima. 3x10 kom Cena 210. Paralelni lekovi: euphylong® www.134 abecedni spisak registrovanih lekova D DRAMINA® . infekcije genitourinarnog trakta.J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4653/03 05. maks. deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. 50mg. deca od 6-12 godina (20-35kg) 2 puta po 125-250mg. blister. blister. olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere oralno. deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati). tvrda. I generacija (R) 1321901 kapsula.5din 8600064100535 1265/2006/12 02.HEMOFARM AD . 1x60mL Cena 515-04-4653-1 05. kinetoze 12.co. 1x10 kom Cena 3858881052109 1877/2006/12 18.R03DA04 j01dB cefalosporini. deca od 1-6 godina 250mg na 12 sati.06.7din 8600097011068 515-04-563/03 12. 100mg. 125mg. blister.USA cefadroksil .6din 8600064103840 515-04-288/03 12.D. infekcije kože i mekih tkiva. 250mg.04. . deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. maks.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058100 tableta.2004 (R) 3321903 prašak za oralnu suspenziju. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja. pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju. 500mg. tvrda.nr . optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.

JANSSEN PHARMACEUTICA N. 500U/boč. zavisno od indikacije.. 500U/boč.12.2003 § (R) 9087568 transdermalni flaster.2002 (Z) 0169111 liofilizat za rastvor za injekciju.DigitSoft.abecedni spisak registrovanih lekova DUROGESIC® .2002 doziranje: blefarospazam: do 250 j. bočica.12.co. kesica. 2x500 U/boč. bočica. 75mcg/h. primenjuje se u specijalizovanim ustanovama.2006 doziranje: hroničan uporan bol koji zahteva primenu opioidnih analgetika: doze se određuju individualno i moraju se podešavati u regularnim intervalima.12.j.2003 § (R) 9087567 transdermalni flaster.2003 § (R) 9087566 transdermalni flaster. 5x1 kom Cena 8606102804045 716/2006/12 25. za oba oka. 50mcg/h.12. kesica.nr . u odgovarajuće mišiće.N02AB03 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (R) 9087565 transdermalni flaster.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0169110 liofilizat za rastvor za injekciju. Cena 20403.6din 515-04-2048-2 04.V. Paralelni lekovi: Botox D www. DYSPORT® . . 25mcg/h. kesica. 5x1 kom Cena 4493.12. Cena 42300.05. 1x500 U/boč.IPSEN BIOPHARM LIMITED .3din 3/2-10-8051 03. 5x1 kom 135 Cena 2487. 5x1 kom Cena 7643.3din 515-04-2048-1 04. doza je 1000 j.. ostale indikacije doziranje je individualno. kesica. maks.8din 3/2-10-8050 03. starosti i telesne mase bolesnika.Belgija fentanil .Velika Britanija botulinum toksin .6din 515-04-2048/03 04. 100mcg/h.. idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazam tortikolis): do 500 i.

13 abecedni spisak registrovanih lekova www.co.DigitSoft.nr .

2mg/min.D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU E d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157320 krem.G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137320 vagitorija. Paralelni lekovi: ebrantil® 25 ECALIN® .2004 198. 1x50g Cena 515-04-1581/04 16.N06DX01 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (R) 1079020 film tableta.6din 26.ALTANA PHARMA AG .JUGOREMEDIJA A. strip.Srbija ekonazol . ampula. rastvor. 1x50g doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati. 10mg. 1x30g 8608811003030 (R) 7157322 sprej za kožu. tuba. Cena 515-04-2644/03 Cena 515-04-2645/03 Cena 515-04-2646/03 132din 26. inj.6din 14. (po potrebi ponoviti). Paralelni lekovi: ebrantil® 50 EBRANTIL® 50 .D.Srbija ekonazol . ili inf. 1x20g 8608811003061 (R) 4157321 krem. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. 4x14 kom 515-04-1586/04 16.5din 8608811003061 515-04-2647/03 26. 2mg/min.2004 Cena 6780. u početku terapije.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103290 rastvor za injekciju/infuziju.Nemačka urapidil .07. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat.09.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize).JUGOREMEDIJA A. blister.Danska memantin . teški i najteži oblici hipertenzije. u početku terapije.09.2004 457. najduže 7 dana.05. 1%.05.2004 ECALIN® .ALTANA PHARMA AG .07.5din (R) 2079025 oralne kapi. 1g rastvora za oralnu primenu = 20 kapi. 1%. (po potrebi ponoviti).1din 515-04-1587/04 16. LUNDBECK A/S . rastvor. 150mg. treće nedelje 10mg ujutro i 5mg uveče.2004 6053.2din 8606102233074 1577/2006/12 05.2004 www. druge nedelje 5mg ujutro i 5mg uveče. 2x14 kom Cena 3390. 25mg/5mL. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat. ZRENJANIN .07. EBRANTIL® 25 . 1x3 kom Cena 188. teški i najteži oblici hipertenzije. tuba.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize).abecedni spisak registrovanih lekova 13 E EBIXA® . 1%.2004 doziranje: umereno teška i teška Alchajmerova bolest: prve nedelje 5mg ujutro. 50mg/10mL. 10mg/g. od četvrte nedelje na dalje 10mg ujutro i 10mg uveče.DigitSoft.3din 8606102233067 1570/2006/12 05. sprej-boca.v. najduže 7 dana. ampula.09. 5x10mL Cena 2071. ili inf.co.nr . blister. 5x5mL Cena 1445. 10mg.v. ZRENJANIN . hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103291 rastvor za injekciju/infuziju.H. inj.Nemačka urapidil . bočica od tamnog stakla.1din (R) 1079022 film tableta.05.D.

ecosal. 1x200 doza Cena 515-04-246/03 04.08. maks.1mg/doza. maks. ventolin™ www.05.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI E r03Ba glukokortikoidi (R) 7114680 aerosol.2004 doziranje: vulvovaginalne mikoze.CR A. Paralelni lekovi: aloprol.USA beklometazon .IVAX . 1000mcg dnevno.Češka salbutamol . 0.1mg/doza.1000mcg dnevno. 500mcg dnevno.IVAX CORPORATION. ecosal easi-Breathe. 800mcg dnevno. ecobec easi-Breathe ECOBEC EASI-BREATHE . kontejner pod pritiskom. 100mcg/doza. 150mg. 500mcg dnevno.Češka salbutamol . maks. .08.2003 Cena (R) 7114683 aerosol. kontejner pod pritiskom. maks. 250mcg/doza. maks.IVAX CORPORATION.IVAX . bočica sa raspršivačem. ecobec ECOSAL . gljivične infekcije komplikovane superinfekcijom sa gram-pozitivnim bakterijama (zbog antibakterijskog dejstva): 1 vagitorija.2003 Cena (R) 7114681 aerosol. Spalmotil®.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. maks. 1x200 doza Cena 515-04-244-1 04.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114685 aerosol. ventolin™ ECOSAL EASI-BREATHE . maks. Paralelni lekovi: Becotide™.nr . 1000mcg dnevno.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114682 aerosol. USA . Paralelni lekovi: Becotide™. kontejner pod pritiskom.13 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 6137322 vagitorija.co. 1x200 doza Cena 515-04-245/03 04. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. USA . kolpitis gljivične etiologije. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. 250mcg/doza. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. leukoreja. 800mcg dnevno. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. 1000mcg dnevno. 1x6 kom Cena 377din 8608811003078 515-04-2648/03 26. 1x200 doza Cena 515-04-244/03 04. 100mcg/doza. strip.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg.S. maks. 1x200 doza 515-04-246-1 04. ECOBEC . bočica sa raspršivačem. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. 1x200 doza 515-04-245-1 04.S. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: Ecobec 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. uveče.08. Spalmotil®.USA beklometazon .2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg.08. kontejner pod pritiskom. Paralelni lekovi: aloprol. tri uzastopna dana.08.DigitSoft.08. 0.CR A. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114686 aerosol. .

2x5 kom 3837000074550 2288/2006/12 11. PcM-Hemofarm. bočica. tvrda.1din 8606007080322 42/2006/12 16. deca od 6-12 godina oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg. blister.2004 doziranje: teške sistemske infekcije izazvane gram-pozitivnim kokama.N06AX16 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072828 kapsula. preporučena doza je od 60mg/kg/dan. prevencija relapsa epizoda depresije i prevencija novih epizoda rekurentne depresije: 2 puta po 37.Slovenija vankomicin .D.WYETH MEDICA IRELAND .06. uzima se posle jela sa dosta tečnosti. podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći (1 supoz. ne koristiti ukoliko pacijent ima dijareju. deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati.DigitSoft.2006  (R) 1072832 kapsula. deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati. Paralelni lekovi: Febricet.J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU 13 Cena 526.Irska venlafaksin .12. pseudomembranozni kolitis: odrasli 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom i.12. 150mg. . Paralelni lekovi: velafax® EFFERALGAN® . 1g. starosti od 6-24 meseca.2din (BR) 5086915 supozitorija.2006 doziranje: depresivna stanja. strip. Paralelni lekovi: vancomycin-MIP. 150mg. PcM-Hemofarm. Panadol.2004 Cena 1048. 1x500mg E Cena 129.7din (R) 0029796 prašak za rastvor za injekciju. 2x14 kom Cena 2012din 8606007080315 41/2006/12 16. blister.nr . maks. vankocin EFECTIN® ER . 375mg dnevno. bočica. 80mg. 4 doze u 24 sata.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po 60-120mg. 2x5 kom 8606007080513 2289/2006/12 11. rezistentnim na peniciline i cefalosporine. alternativa kod alergičnih bolesnika na peniciline.2007 Cena 99. 4x4 kom Cena 126.5mg (ujutro i uveče). deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086916 oralni rastvor. Paracet. deca od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati.01.8din 515-04-02836/03 28. 4g dnevno. maks.Francuska paracetamol . blister. blister. stanja straha i anksioznosti. 2x14 kom Cena 3817. tvrda.2006 Cena 95. 1x1g 515-04-02835/03 28. 500mg. primena leka treba da bude u što kraćem periodu.v. Paracetamol EFFERALGAN® .2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.09.). Paracetamol www. socijalne fobije.LABORATORIES UPSA .02. Paralelni lekovi: Febricet. Paracet. u razmaku od 4-6 sati.8din (BR) 5086912 supozitorija. bočica. (do 10mg/min.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086910 šumeća tableta.2006 doziranje: analgoantipiretik: primenjuje se kod dece telesne mase od 8-12kg. 500mg. svakih 6 časova).BRISTOL-MYERS SQUIBB .Francuska paracetamol .5-1g na 4-6 sati.abecedni spisak registrovanih lekova EDICIN® . bakterijski endokarditis izazvan streptokokama grupe viridans. vancotex.4din 3585551914626 547/2007/12 27.co. po potrebi posle 2 nedelje povećati na 2 puta po 75mg.09.1din 3/2-10-3158 16. 60mg/2mL.01. kod insuficijencije bubrega interval za primenu se povećava na 8 časova. anksiozno-depresivni poremećaji. Panadol. deca dobijaju maks. 1x90mL j01Xa glikopeptidni antibakterijski lekovi (R) 0029795 prašak za rastvor za injekciju. inf. ozbiljne infekcije izazvane MR stafilokokom i enterokokom. 75mg.

dnevno. fiola. do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje. u dve podeljene doze. Paralelni lekovi: Febricet c EFFORTIL® .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. ampula. 1x30 kom Cena 617. 2x10 kom 3585551913759 822/2007/12 13. dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja kašičica sadrži 100mg leka.m. 5g/100mL. doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno. manija u bipolarnom afektivnom poremećaju: doziranje je individualno odrasli i deca iznad 15 godina starosti.04. Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima.2006 doziranje: hipotenzija (idiopatska. deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl.D.v. askorbinska kiselina . EFTIL . uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno. www. . koje treba uzimati u isto vreme tokom dana. uzimati za vreme ili posle jela u 2 podeljene doze.7din 8608807230044 3/2-10-4758 05. maks.BRISTOL-MYERS SQUIBB . plastična fiola..2din (R) 1105072 tableta.5din 3585551913704 821/2007/12 13. doza se postepeno povećava u toku 2 nedelje.8din 8600064100566 1573/2006/12 05.D. hipotenzivna stanja posle operacije (anestezije). 145mg+333mg.Srbija valproinska kiselina . 1x150mL Cena 358. jer nagli prekid može izazavti pogoršanje bolesti. 1x10 kom Cena 70. .D. prelazak na drugi lek mora biti postepen. ali ga mogu koristiti i odrasle osobe.140 abecedni spisak registrovanih lekova E EFFERALGAN® SA VITAMINOM C .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.09.. Paralelni lekovi: depakine® EFTIL . bočica.ZDRAVLJE A. brzinom od 5-10mg/sat.c. 1x20 kom 8600064100573 1572/2006/12 05. fiola. a može se povećavati na 35-40mg/dnevno. 330mg+200mg.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem. prijapizam i produžene erekcije u toku ili posle uroloških intervencija: oralno 3 puta po 2. veća 200mg). odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno. Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno. . inf.5-5mg.2007 Cena 139. prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti postepen. parenteralno 10mg i.07.2007 doziranje: analgoantipiretik: tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode. 5mg.DigitSoft.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086927 šumeća tableta. do postizanja optimalnih doza. 330mg+200mg.04. uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova. jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti. dnevno.07.2002 doziranje: epilepsija.C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105070 rastvor za injekciju.Francuska paracetamol.nr . s. natrijum-valproat .2002 doziranje: epilepsija i manična faza bipolarnog poremećaja: doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora namenjen je deci.09. u 2 podeljene doze.2006 Cena 51. ili i.1din 8608807100644 3/2-10-4757 05. 6x1mL Cena 80. 8 tabl. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na 20-30mg/kg dnevno. ortostatska ili drugih uzroka).co.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 3084501 sirup. doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana. 10mg/mL. deca od 7-13 godina 1-3 puta po 1-1 tabl. fiola.1din (BR) 1086928 šumeća tableta.Srbija valproinska kiselina.Srbija etilefrin . dnevno.

1%. 5%. 1x15g 8606103170163 (R) 7153442 rastvor za kožu.4din 515-04-1206-2 16.06.ALKALOID AD .5mcg/kg/sat.2004 doziranje: atopijski dermatitis: mazati 2 puta dnevno do nestanka simptoma. 3mg. 100mg. Paralelni lekovi: Sulpigut®. neuroze: odrasli 2-3 puta po 50mg.N05AL01 PSIHOLEPTICI N05aL benzamidi  (SZR)0070120 rastvor za injekciju.07. ampula.7din 17.2004 doziranje: teška akutna krvarenja iz gastrointestinalnog trakta.7din 17. ELOCOM® .07. bočica. 3x10 kom Cena 144. 2.NOVARTIS .2003 doziranje: šizofrenija: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg. blister.4din 515-04-248/03 02.2003  (R) 3070125 oralni rastvor. G. 1x15g H01cB antagonisti hormona rasta (SZ) 0049090 prašak za rastvor za infuziju.2007 289.1%.co. 1x20g 141 ANTINEOPLASTICI Cena 234. 200mg. maks.A. parenteralno 200-800mg dnevno. EGLONYL® .05.07.4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih pozitivnih simptoma. ELIDEL® . 0. jakog delovanja (grupa III) (R) 4153440 krem.05. tvrda. bočica.Belgija mometazon .1%.1%.H01CB01 E HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 6948.6din 515-04-4121/03 10.07. Sulpirid EKLIVAN . 1x120mL Cena 90.Makedonija sulpirid . maks.D07AC13 KORTIKOSTEROIDI.2003  (R) 1070121 kapsula.2007 www.05. lio-ampula sa rastvaračem. 30x2mL Cena 361.1din 5310001002930 515-04-1206-3 16. bočica. 1x12 kom Cena 158. 1x15g 8606103170149 (R) 4153441 mast.nr . tuba. profilaksa postoperativnih pankreatičkih komplikacija posle operacija na pankreasu. akutni hemoragički gastritis. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Cena 1495.25mg/na sat inf. adjuvantna terapija za inhibiciju sekrecije teških postoperativnih fistula pankreasa i gornjeg tankog creva: 0..V. približno 3.PROEL EP.05.07. 50mg. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. tuba. tuba.9din 515-04-142/04 14.8din 17.Švajcarska pimekrolimus . a 800-1600mg.D11AX15 d11aX ostali dermatološki preparati (R) 4159350 krem. . .2003  (R) 1070123 tableta. trajanje terapije zavisi od indikacije. superficijalni baziliomi: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. tuba.2007 222. 0. 800mg dnevno kod izraženih negativnih simptoma. deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze.8din 5310001001681 515-04-1206/03 16.ICN PHARMACEUTICALS .abecedni spisak registrovanih lekova EFUDIX® .2din 5310001001698 515-04-1206-1 16. 25mg/5mL.L01BC02 L01Bc analozi pirimidina (R) 4034031 krem.Grčka somatostatin . CORONIS S.2003 doziranje: solarne keratoze: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 2-4 nedelje. 1x3 mg/amp. 0.SCHERING-PLOUGH LABO N. 1x20mL 8606103170156 Cena 1044/2007/12 Cena 1046/2007/12 Cena 1045/2007/12 222.Švajcarska fluorouracil .DigitSoft.

octanate 250 EMOCLOT D. octanate./kg. 100mg. bočica. ELOXATIN® . Haemoctin SdH.2002 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja).Francuska oksaliplatin .j.V.2002 Cena 35838. 1x10mL Cena 17924din 3582910008521 2393/2006/12 18. 1x10mL Cena 24570. Haemoctin SdH.2002 doziranje: kolonorektalni karcinom sa metastazama: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. Sinoxal® ELOXATIN® .j.j.4din (SZ) 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju.1din 3/2-10-11064 10.4din (Z) 0039396 prašak za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Beriate P. bočica. Paralelni lekovi: oxaliplatin. bočica. ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto.j.DigitSoft. rastvor. bočica. 5mg/mL. 1x100mg 3/2-10-10191 24. octanate 250 www.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju.S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici Cena 611./kg. liobočica sa rastvaračem.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .9din 8606103273062 2504/2007/12 19.Velika Britanija oksaliplatin .Italija faktor VIII .9din (R) 7099160 kapi za oči.2006 35838. 1000i. 1x10mL Cena 12284.ALCON-COUVREUR N. 500i.j.Italija faktor VIII .2006 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.2007 doziranje: konjunktivitis: 2 puta po 1 kap u vežnjaču oka. EMOCLOT .142 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dermatoze sa izraženim svrabom (psorijaza.Belgija emedastin .I. 1x20mL Cena 3582910008514 2394/2006/12 18. bočica.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.2007 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja). ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.KEDRION S.09.04. 5mg/mL./kg. 50mg. .5mg/mL.. losion 1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave.co.P.A. jača krvarenja 15-25 i.12.12. 0. jaka krvarenja 40-50 i. jača krvarenja 15-25 i. 1x50mg E Cena 17924din 3/2-10-10192 24. atopični dermatitis.j./10mL./kg.P. 1x5mL 5413895090806 2074/2007/12 25. emoclot.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.12. kontaktni dermatitis. .10.KEDRION S. liobočica sa rastvaračem. octanate.I.A. Paralelni lekovi: Beriate P. octanate 1000./kg./kg.j. jaka krvarenja 40-50 i. umerena krvarenja: individualno 10-15 i.j.AVENTIS PHARMA LTD . . umerena krvarenja: individualno 10-15 i. . Sinoxal® EMADINE® . Paralelni lekovi: oxaliplatin./10mL. emoclot d.12.nr . octanate 1000.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (Z) 0039395 prašak za rastvor za infuziju.

9din 515-04-770-1 21.01. enatens®.2006 doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl.5mg/dan.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.2007  (R) 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem. nagla inkontinencija urina.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. hidrohlortiazid . treba ih gutati cele.D. posle 2 nedelje od početka lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno.Nemačka enalapril. 2x10 kom 8608811005027 Cena 67din 515-04-770/03 21.2002 doziranje: dijabetes insipidus odrasli 1-4mcg dnevno.P. 3x10 kom 8606102455360 642/2006/12 17.2006 Cena (R) 1103021 tableta.Srbija enalapril .HL. blister. blister. 10mg. ENAHEXAL® . 2x14 kom Cena 8606103543073 122/2007/12 11. dnevno.Švajcarska darifenacin . Paralelni lekovi: enalapril.KEDRION S.JUGOREMEDIJA A. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 2x14 kom 8606103543066 120/2007/12 11. 10mg. Cena 7. uveče.G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici  (R) 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem.2006 Cena (R) 1103022 tableta.DigitSoft.10. 3x10 kom 8606102455346 643/2006/12 17. 20mcg/mL.abecedni spisak registrovanih lekova EMOSINT . monokomponentni (R) 1103020 tableta.5mg jednom dnevno. deca 0. tabl. 2x10 kom 8608811005010 (R) 1103871 tableta. 10x1mL E c09aa inhibitori ace.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045071 rastvor za injekciju. blister.SALUTAS PHARMA GmbH .SALUTAS PHARMA GmbH .NOVARTIS PHARMA STEIN AG . blister.H.4mcg dnevno.2007 doziranje: hiperaktivna mokraćna bešika (jak nagon za mokrenje. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. . monokomponentni (R) 1103870 tableta. enap®. blister. 15mg.8din 3/2-10-461 20. Prilenap® H.01.Nemačka enalapril . 10mg+25mg.10. Paralelni lekovi: enalapril HcT. dnevno. Paralelni lekovi: Minirin® EMSELEX® .05. pre spavanja. 40mg/dan.Italija dezmopresin . 5mg. enap® .2003 www. blister. blister. deliti ili lomiti. 3x10 kom Cena 8606102455377 630/2006/12 17. 20mg. 3x10 kom Cena 8606102455353 644/2006/12 17. se uzimaju sa tečnošću.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401023 tableta. često mokrenje): odrasli početna doza je 7. Prilenap ENAHEXAL® COMP .H01BA02 143 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 8018. po potrebi 2 tabl.04. enalapril 10 mg. 5mg. enalapril Lek®.5mg. maks.2003 Cena 163. ampula. ne žvakati. blister. Prilenap® HL ENALAPRIL . ZRENJANIN .05.05. enap® .05.nr . enalapril 20 mg.A.co.

144 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103872 tableta. maks. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 20mg. blister. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. Prilenap ENALAPRIL 10 MG . blister.10. maks. blister. 2x10 kom 8600064102041 2242/2006/12 01. 20mg. 2x10 kom 5310090001630 515-04-1642/03 24. uveče.5mg dnevno. maks. . monokomponentni (R) 1103885 tableta. 10mg. enalapril Lek®. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 40mg/dan. enalapril 20 mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.8din 520665003569 327/2005/12 23.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno.08. enap®.2006 Cena 163. pre spavanja. 5mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. 20mg. enatens®. 2x10 kom 5290665003576 291/2005/12 23. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enalapril 20 mg. enalapril 10 mg. 40mg dnevno. maks.5mg/dan. 10mg.SRBOLEK A. maks.ZDRAVLJE A.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 221. 2x10 kom Cena 195.6din (R) 1103886 tableta. 2x10 kom Cena 242. blister. enalapril Lek®. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.10.D.REMEDICA LTD . blister.12.5mg dnevno. 2x10 kom 8600064102034 2241/2006/12 01. enatens®. Prilenap ENALAPRIL 20 MG .2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. 20mg.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. blister. . maks. 2x10 kom 5310090000404 (R) 1103846 tableta. enatens®. enap®. monokomponentni (R) 1103845 tableta.Kipar enalapril . monokomponentni Cena 132. enalapril 10 mg. kongestivna srčana insuficijencija: www. enalapril Lek®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 20mg.Srbija enalapril .08. enap®.3din 475/2005/12 17.C09AA02 c09aa inhibitori ace.2005 Cena 61. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.12.Srbija enalapril . enatens®. blister.D.2003 Cena 149. doza održavanja 20mg. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.07. 10mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.1din 515-04-1643/03 24.Kipar enalapril .2003 doziranje: hipertenzija početna doza 5mg dnevno. 40mg dnevno.nr . Prilenap ENALAPRIL . maks.REMEDICA LTD . 20mg. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.9din (R) 1103177 tableta. enalapril 20 mg. maks.5mg dnevno. 40mg dnevno. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. enap®.07. enalapril Lek®. doza održavanja 20mg.co.7din 8608811005034 515-04-770-2 21.7din (R) 1103175 tableta.6din (R) 1103847 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. monokomponentni Cena 242. enalapril 10 mg. Prilenap ENALAPRIL .C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. enalapril 20 mg.DigitSoft. enalapril.

1din (R) 1103202 tableta.5mg dnevno. . enap® .C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. monokomponentni (R) 1103200 tableta. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enalapril 10 mg.H. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.abecedni spisak registrovanih lekova 145 početna doza je 2. enatens®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.D. blister. enap® . maks.08. 2x10 kom 8600064104182 1096/2007/12 23. Prilenap® H. monokomponentni (R) 1103640 tableta.5mg.2005 Cena 110. blister. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 20mg.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.2004 Cena 221. blister. enalapril 20 mg. Prilenap ENAP® . dnevno. enalapril 10 mg. Prilenap® HL ENALAPRIL LEK® . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. D.nr . enalapril 10 mg.KRKA. blister. enalapril Lek®.5mg dnevno.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 61. 20mg. 2x10 kom 3838989503178 213/2005/12 15.08.2005 www.3din 3838989503185 214/2005/12 15. 10mg+25mg. enalapril.Slovenija enalapril.3din (R) 1103644 tableta. dnevna doza 2 tabl. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. .2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. .2005 675.Slovenija enalapril . Paralelni lekovi: enaHeXaL®. . 2x10 kom Cena 168. blister.09. 2x10 kom 3838989503086 (R) 1401141 tableta.DigitSoft. enalapril. 10mg+25mg. enalapril 20 mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. blister.2din 15. enatens®.08.2004 Cena 149.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401140 tableta.Srbija enalapril.D.08.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401080 tableta. enap®. blister. Prilenap ENAP® .6din (R) 1103642 tableta. enatens®.05.co.KRKA.5mg dnevno. enap®. hidrohlortiazid .2005 Cena 228. 20mg+12. TOVARNA ZDRAVIL.Slovenija enalapril .HL. popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). 2x10 kom 515-04-01219/04 28. hidrohlortiazid .D.09. blister. 2x10 kom 3838989503208 215/2005/12 15. TOVARNA ZDRAVIL. blister.05. 5mg. enalapril Lek®.ZDRAVLJE A.09. enalapril. 40mg dnevno.8din (R) 1103204 tableta. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. 2x10 kom Cena 238din 8600064104199 1095/2007/12 23. 2x10 kom 515-04-01220/04 28.1din 515-04-01218/04 28.D. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.2007 Cena 246din (R) 1401081 tableta.H . 10mg. 40mg dnevno. 9x10 kom 3838989503093 Cena 216/2005/12 Cena 217/2005/12 158. 5mg. D. blister. 40mg dnevno. maks. maks. maks. Prilenap ENALAPRIL HCT .5din 15. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.08. 10mg. 20mg+6mg. 2x10 kom c09aa inhibitori ace.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: odrasli 1 tabl.

GALENIKA AD .j. blister. dekriocistitis. 1x200g Cena 301din 8608808100612 188/2006/12 13. Prilenap® H.Slovenija enalapril. 500i.HL .02.5mg. enalapril 20 mg. 25mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.nr .WYETH MEDICA IRELAND .2din (R) 1401175 tableta. uveče. tuba.9din (R) 1401176 tableta.2005 Cena 573. inj.10. boca. blister.825mg/g. 2 puta nedeljno po 25mg s.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E c09Ba inhibitori ace i diuretici Cena 134. blister.HL. 2x10 kom 8606007082111 2301/2007/12 10.D.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno. 9x10 kom 3838989503161 219/2005/12 15. ENBREL® . keratokonjunktivitis.Srbija bacitracin. 10mg+12. enap® . prašak.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. monokomponentni Cena (R) 1103887 tableta. .Srbija bacitracin. bočica staklena. akutni bakterijski konjunktivitis.08.02. enalapril HcT.08. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 20mg.5mg. ./g+3.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.. po potrebi 2 tablete. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis: 2 puta www.5din 5010981001809 285/2005/12 15. 10mg+12.O. enap® .Srbija enalapril .14 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno.10.2007 Cena (R) 1103888 tableta. 10mg. neomicin .5mg/dan.GALENIKA AD . enalapril.PHARMASWISS D.D06AX05 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 7150251 sprej za kožu. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.2005 doziranje: reumatoidni artritis: odrasli od 18-64 god./g+0.KRKA.O.S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4150250 mast za oči. 2 tablete.2006 doziranje: bakterijske infekcije kože: više puta dnevno raspršiti u tankom sloju na obolelo mesto.c.Irska etanercept .08. D. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.5i. neomicin .j. enalapril 10 mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. 1x5g Cena 50. 2x10 kom 8606007082128 2302/2007/12 10. 2x10 kom 3838989503109 218/2005/12 15. pre spavanja.3mg/g. enalapril HcT. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. blefarokonjunktivitis): infekcije oka 2-3 puta dnevno naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka.H.co. 4x1 kom Cena 49177. 40mg/dan.1din 8608808100605 187/2006/12 13.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. hidrohlortiazid . Prilenap® HL ENATENS® . TOVARNA ZDRAVIL. po potrebi. alternativno 50mg jednom nedeljno. enap®. blister. Prilenap® H. enalapril Lek®. Prilenap ENBECIN® . Prilenap® HL ENAP® .2006 doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka (blefaritis. maks. ENBECIN® . 62.DigitSoft.

.7din 3/2-10-9085/2 25. početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m2 telesne površine) u obliku i. 4x1 kom Cena 49177. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE .BAXTER ONCOLOGY GmbH ..2002 (SZ) 0013264 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. Ig vena. liobočica sa rastvaračem. maks.2005 doziranje: veno-limfatička insuficijencija. progresivne utoimune bolesti.9din (SZ) 0031501 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Humani imunoglobulin 5%. maligni limfomi. 5000mg.inj. bočica staklena.c. 50mg. 25mg po dozi.Austrija imunoglobulin (IgG-7S). alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. liobočica sa rastvaračem.. 2 puta nedeljno po 25mg s. najduže 12 nedelja.L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031500 prašak za rastvor za injekciju.03. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m2 telesne površine) u obliku i.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. 2x10 kom 3582910009566 240/2005/12 15. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s.DigitSoft... 2x10 kom 3582910020103 239/2005/12 15. octagam® ENDOTELON® . 25mg po dozi.12.12. bočica. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis 2 puta nedeljno po 25mg s.v. plak psorijaza obično 2 puta nedeljno po 25mg s..inj. inj. metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza. bočica.c. 1x500mg Cena 375.08. blister. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.c..nr . inj.. 2. inj. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.c..WYETH PHARMACEUTICALS .BAXTER AG .2007 Cena 720. inj. ENBREL® .4mg/kg s. imunosupresija prilikom transplatacije: organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih. 500mg. najduže 12 nedelja.08..inj. 150mg.4din 3/2-10-9084/2 25.Francuska procijanidolni oligomeri . intravenski .5din 5010981001809 284/2005/12 15. inj..5g. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0. limfedem 2 puta po 150mg. 1g.c.Velika Britanija etanercept . u intervalima od 2-5 dana.abecedni spisak registrovanih lekova 14 nedeljno po 25mg s.c.2005 Cena (R) 1108011 gastrorezistentna tableta.v.c. maks.4mg/kg s.08. 25mg.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.c. nespecifični (SZ) 0013263 rastvor za infuziju. ENDOXAN® ..co. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. blister. 1x1g 5413760295138 573/2007/12 01. alternativno 50mg jednom nedeljno. ENDOBULIN™ S/D .2005 doziranje: reumatoidni artritis odrasli od 18-64 god.Nemačka ciklofosfamid . idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana. uzima se između obroka. inf.c. inf. 1x2500mg Cena 11572. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. poremećaj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2-3 puta po 50mg.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.4din 5413760293639 572/2007/12 01. lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase (odgovara E www.2007 doziranje: leukemija. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje.03. inj. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi Cena (R) 1108010 gastrorezistentna tableta. plak psorijaza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s.C05CA. 1x100mL Cena 23144.

m. amoksiklav Lek® 156. pijelonefritis. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). daje se i. tifoidna i paratifoidna groznica. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.11.RANBAXY LABORATORIES LTD. Paralelni lekovi: euvax B ENGERIX™ B . Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. kože i mekih tkiva.11.11.5mL.5mg/5mL.2003 (R) 3021783 sirup. bočica.2003 (R) 3021782 sirup. 250mg/5mL+62. koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima.2002 10553. 6 meseci posle I doze III doza.14 abecedni spisak registrovanih lekova 800-1600mg/m2 telesne površine) u obliku i. 7x3 kom Cena 846. bakteriurija u graviditetu. 125mg/5mL+31.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. inf. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. bronhopneumonija). aluminijumska folija. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.2003 1045. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.12. 250mg+125mg. aluminijumska folija. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.5mL. posle mesec dana II doza.2din (R) 1021781 film tableta.5mL.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. 6 meseci posle I doze III doza.SMITHKLINE BEECHAM . po šemi: I doza. bakterijski endokarditis.6din 515-04-228-3 21. septikemija.1din 515-04-228/03 21.5mL. 7x3 kom Cena 515-04-228-1 21. rekombinantna . klavulanska kiselina . 20mcg/mL. 10mcg/0.11.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. amoksiklav Lek® forte 312. intraabdominalna sepsa.2din (Z) 0011553 suspenzija za injekciju. deca preko 3 mes. 10mcg/0.J07BC01 VAKCINE Cena 13814. posle mesec dana II doza.DigitSoft. bočica. plastična bočica. 1x100mL Cena 328. daje se i.25mg/5ml prašak www.11. 25x1mL j01cr kombinacije penicilina.Indija amoksicilin. doze su date u odnosu na amoksicilin.25mg/5mL. u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju).2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. Paralelni lekovi: euvax B ENHANCIN . bočica. 1x100mL Cena 517.11.5mL Cena 8606103683106 2339/2006/12 13. septički abortus. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. peritonitis. po šemi: I doza. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). u intervalima od 21-28 dana. 100x0. infekcije urogenitalnog trakta (cistitis. 20mcg/mL. uretritis.nr . puerperalna sepsa. rekombinantna . bočica.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011551 suspenzija za injekciju. deca ispod 40kg (do 3 mes.J07BC01 VAKCINE E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) Cena (Z) 0011910 suspenzija za injekciju. infekcije u hirurgiji i ORL. 25x0.12.7din 3/2-10-6382 20. u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži). amoksiklav Lek® 1. . novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup).2006 (Z) 0011911 suspenzija za injekciju.5mL Cena 3/2-10-6382/1 21. gonoreja). Paralelni lekovi: cytoxan ENGERIX™ B . uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021780 film tableta.5din 515-04-228-2 21. .2g prašak za injekciju.m.co.v. 100x1mL 8606103683113 2340/2006/12 13. plastična bočica.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. teže infekcije 500mg na 8h.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis. 500mg+125mg.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.

5mg). bočica. kutija. enzix duo plus ENZIX DUO PLUS . 100mg. 3x15 kom www.2004 Cena 231.HEMOFARM AD . 200mg. 10mg+2. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. Paralelni lekovi: enzix. 1x90mL 3870010002717 2518/2007/12 22. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl.A07AX03 ANTIDIJAROICI. deca od 7 meseci .5din 515-04-04159/03 28. enalaprila. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 185. blister.HEMOFARM AD . enalaprila.Srbija enalapril. indapamid . indapamid .co.4din (R) 3126303 oralna suspenzija. blister. deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg.01.5mg. akutne i hronične dijareje nespecificne i nerazjašnjene etiologije. 200mg/5mL. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti.nr . .2 god. (10mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. Panklav forte. 3x10 kom 3870010002700 (R) 1126304 kapsula. Panklav® 2X ENTEROFURYL® .2007 Cena 96. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 311/2007/12 23. blister. 200mg.Bosna i Hercegovina nifuroksazid . jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem antibiotika. 20mg+2. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. 10mg+2.DigitSoft.01.HEMOFARM AD . blister.2007 doziranje: blaga hipertenzija 1 tabl.5mg. (20mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl.10. augmentin. indapamida (2.5mg). simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima: odrasli i deca preko 7 god.01.09.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. 4 puta po 100mg.5mg).abecedni spisak registrovanih lekova 14 za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: enzix duo.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401061 tableta. enzix duo plus ENZIX DUO .BOSNALIJEK D. amoksiklav Lek® 2X. 1x8 kom E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 244/2007/12 17. indapamida (2. blister.8din (R) 1126305 kapsula.2004 Cena 192. hronične dijareje. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401060 tableta. ENZIX .Srbija enalapril.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. tvrda.C09BA02 a07aX ostali intestinalni antiinfektivi (R) 1126302 kapsula. tvrda. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl. poremećaji intestinalne fermentacije. 3 puta po 200mg. 3x15 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 312/2007/12 23. Panklav. film indapamida (2. indapamid .09. 1x16 kom 515-04-04159/03-1 28.9din 2517/2007/12 22. Coli). deca od 3-7 god.5mg. 4 puta po 200mg. tvrda. enzix duo c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401062 tableta.D.Srbija enalapril.10.2007 doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana E. Paralelni lekovi: enzix.

300mg dnevno.DigitSoft. 3000i.4din 515-04-3883/03-1 31.Velika Britanija lamivudin . karcinom prostate koji ne reaguje na hormonsku terapiju.05. ili podeljeno u nekoliko inj.12.2002 Cena 15252.4mL 0069157 rastvor za injekciju. krupnoćelijski ili sitnoćelijski karcinom pluća.9din 5000123108480 3/2-10-6383 25. sarkom mekih tkiva i kostiju primenjuje se intravenski. 150mg.Austrija epirubicin . sireta.2002 Cena 50615.05.L. 1x25mL Cena 1385.S. intraar terijski ili direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku. deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg. Paralelni lekovi: zeffix™ EPREX . bočica. karcinom jajnika.2002 www.M.C.2007 doziranje: tranzicioni ćelijski tumor mokraćne bešike.EBEWE PHARMA GES.9-1 g/m2.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance Cena 1095din (SZ) 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju. može se dati u jednoj inj. KG .6din 515-04-3883/03 31. bočica.H NFG.5-25mg/m2 na 7 dana.. karcinom pankreasa. bočica staklena. kolorektalni karcinom. 1000i.v.. karcinom glave i vrata. 1x60 kom Cena 11466. ciklus ponoviti na 3-4 nedelje. jajnika..Belgija epoetin alfa .nr . maks. Farmorubicin® rd EPIVIR™ .Rumunija epirubicin . 6x1mL Cena 5227.3mL 0069155 rastvor za injekciju. Farmorubicin® rd EPISINDAN® .12. 6x0.B.co. bočica staklena. 50mg.12..8din 3/2-10-8906 25. SINDAN-PHARMA S.2004 E Cena 6060.12.5mL (SZ) (SZ) (SZ) (SZ) 0069152 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: episindan®.2002 Cena 10166din 3/2-10-8905 25. tokom 2-3 uzastopna dana.2002 doziranje: HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima: odrasli i adolescenti 2 puta po 150mg.GLAXOSMITHKLINE UK . Paralelni lekovi: epirubicin.j. želuca i pluća. 1x50mg 5944720080162 948/2007/12 04.. sireta. .j.9din 3/2-10-8909 25. početni ili uznapredovali karcinom dojke. Hodgkin i non-Hodgkin limfom.12. sireta.05. kumulativna doza 0. 2mg/mL. 4000i. 6x0. 2000i. primitivni hepatocelularni karcinomi. 6x0. na 3 nedelje ili 12. akutna leukemija.j.2007 Cena 4990din (SZ) 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju.J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze (R) 1328375 film tableta.R. 2mg/mL.150 abecedni spisak registrovanih lekova EPIRUBICIN .4din 3/2-10-8904 25. .12.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069150 rastvor za injekciju. maks.V. non-Hodgkin limfomi.2004 doziranje: akutna leukemija. sireta.05. 6x0. karcinom dojke. 1x5mL (SZ) 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/m2. sireta. 1x10mg 5944720080155 947/2007/12 04. multipli mijelom. gastroezofagusni karcinom.2002 Cena 20340. u zavisnosti od vrste oboljenja: i. primena u režimu sa standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m2 telesne mase.5mL 0069154 rastvor za injekciju.j.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju.j. 10000i. 10mg.8din 3/2-10-8908 25.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.

40000i./kg 3 puta nedeljno.10. doza 3 puta nedeljno s./0./kg 3 puta nedeljno.6mL.2007 (SZ) 0069221 rastvor za injekciju. 1000i.5mL 8600097406000 2629/2007/12 26./0. 1x0.10. napunjen injekcioni špric. Cena napunjen injekcioni špric.10.2007 (SZ) 0069223 rastvor za injekciju. maks. 50 i. Cena napunjen injekcioni špric./kg. napunjen injekcioni špric./0.j./mL.j. 3000i.2007 (SZ) 0069234 rastvor za injekciju.4mL Cena 8600097406239 2636/2007/12 26.j.10. kod odraslih E www.j. napunjen injekcioni špric.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069220 rastvor za injekciju.4mL.75mL 8600097406116 2630/2007/12 26. 1x1mL 8600097405997 2628/2007/12 26. početna doza 2 puta nedeljno s.10.9mL Cena 8600097405942 2627/2007/12 26.j.2007 (SZ) 0069230 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.6mL Cena 8600097405935 2626/2007/12 26. 6x0./mL.6mL. 1x0.DigitSoft. 50 i.co. doza 3 puta nedeljno i. za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate./kg. kao i za prevenciju anemije kod novorođenčeta male telesne mase: odrasli početna doza 50-100 i. 1x0.9mL.2007 (SZ) 0069232 rastvor za injekciju. maks.j. 200 i.2007 (SZ) 0069224 rastvor za injekciju. deca početna doza 3 puta nedeljno i.j.10. 2000i. Cena napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069227 rastvor za injekciju. 50 i. 4000i. 20000i.Srbija epoetin zeta .j.j.3mL. 30000i. 2000i.2007 (SZ) 0069231 rastvor za injekciju. 10000i. deca preko 1 mes. 50 i.75mL./0. 1x0./mL. napunjen injekcioni špric.j.6mL Cena 8600097406215 2632/2007/12 26. napunjen injekcioni špric.j./0. doza može da se koriguje na 4 nedelje. doza može da se koriguje na 4 nedelje.abecedni spisak registrovanih lekova 151 doziranje: anemija kao posledica hronične insuficijencije bubrega (bolesnici na hemodijalizi. lečenje sekundarnih anemija kod bolesnika sa AIDS-om.c. 1x0. kod odraslih bolesnika koji nisu na hemodijalizi.10.2007 (SZ) 0069226 rastvor za injekciju. 3000i. 200 i.4mL. 6x1mL Cena 8600097406277 2624/2007/12 26.j.j.j. kod odraslih na peritoneumskoj dijalizi.3mL. 6x0.2007 (SZ) 0069228 rastvor za injekciju.10./kg./0. 10000i.3mL Cena 8600097406109 2631/2007/12 26.10.3mL Cena 8600097405928 2625/2007/12 26./kg. 4000i. peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom).j./0.4mL Cena 8600097405959 2633/2007/12 26. napunjen injekcioni špric.5mL./kg./0. 1x1mL Cena 8600097406123 2634/2007/12 26.j.10. lečenje anemije i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi. 6x0.j.2007 doziranje: anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na hemodijalizi: odrasli početna doza 3 puta nedeljno i. 1000i.j.HEMOFARM AD ./0..j.2007 (SZ) 0069222 rastvor za injekciju.c.v.j. početna doza 3 puta nedeljno s. doza može da se koriguje na 4 nedelje./0. napunjen injekcioni špric.c.v.nr . lečenje anemije kod onkoloških bolesnika na hemioterapiji preparatima platine. EQRALYS . napunjen injekcioni špric. 1x0.10. napunjen injekcioni špric.10.10.2007 (SZ) 0069235 rastvor za injekciju.v.9mL Cena 8600097406222 2635/2007/12 26./kg.9mL.j. početna doza 50 i.. 6x0.

600 i. 1x50mL Cena 18276.1din (R) 1325153 film tableta. sifilis. veliki kašalj.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325560 film tableta.MERCK KGaA .D.j.D.Nemačka cetuksimab .5din 18.Kipar eritromicin .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 4g dnevno. 450 i./kg.2003 275. bočica.2006 Cena 269. 1x100mL 8608811003269 515-04-3480/03 130.c.06. veliki kašalj./kg ili jednom nedeljno s. 2x10 kom 515-04-292/04 28.c.REMEDICA LTD . 500mg./kg tokom 3 nedelje pre i na dan operacije ili jednom dnevno s.2003 215.c.c./kg tokom 10 dana pre operacije i 4 dana posle operacije. ERITHROMYCIN .152 abecedni spisak registrovanih lekova pacijenata na hemioterapiji. 150 i. blister. otitis. 2x8 kom Cena 8608811003238 515-04-3477/03 Cena (R) 1325551 film tableta. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.10. maks.2006 doziranje: metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko prethodna hemioteapja nije dala rezultate: primenjuje se po protokolu. 125mg/5mL. legionarska bolest. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). pod nadzorom lekara koji ima iskustvo sa primenom antineoplastičnih lekova. 2x10 kom 8608807000012 515-04-916/04 31.6din 18. blister. 1x100mL 8608811003252 515-04-3479/03 Cena (R) 3325553 granule za oralnu suspenziju. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). blister. 250mg.J01FA01 E ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 161. sinuzitis.2004 Cena 249. 500mg.06. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN .7din 18. negonokokni uretritis.9din (R) 1325152 film tableta.12. . ZRENJANIN .12.06.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325550 film tableta. 250mg.nr . sifilis. 2x10 kom 8608807100989 778/2006/12 05.2003 460. otitis.12. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. maks. bočica.JUGOREMEDIJA A. 4g dnevno.j.1din 18. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. legionarska bolest. početna doza 3 puta nedeljno s.2004 doziranje: respiratorne infekcije. 2x8 kom 8608811003245 515-04-3478/03 Cena (R) 3325552 granule za oralnu suspenziju.05.j.L01XC06 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039150 rastvor za infuziju.5-1g na 12 sati. 2x10 kom j01Fa makrolidi Cena 162. enteritis izazvan Campylobacter-om. bočica. negonokokni uretritis.2004 doziranje: respiratorne infekcije. Paralelni lekovi: eritromicin ERITROMICIN .3din 515-04-291/04 28. sinuzitis. 250mg. blister. u hirurgiji (ortopedske operacije na kostima) početna doza jednom nedeljno s. blister.9din 4022536866659 1876/2006/12 18.DigitSoft. ERBITUX® .9din (R) 1325561 film tableta. 2mg/mL. enteritis izazvan Campylobacter-om.Srbija eritromicin .co.12.5-1g na 12 sati. 300 i.2003 www.j. blister. 250mg/5mL. 500mg.Srbija eritromicin .

8din 8600097405324 938/2007/12 04. 100mg/10mL.C09CA01 E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.12. fiola. 4g dnevno.15mg/kg. maks. 10x10mL 8600103419093 287/2007/12 22. ORGANON . sinuzitis.01. blister.8din (R) 1325141 film tableta. nastaviti sa 5-10mcg/kg/min.DigitSoft. deca do 2 godine 100mg na 6 sati.SRBOLEK A.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . 12x5mL Cena 5454.01. 100mg dnevno. ESPERAL® .6mg/kg.Srbija eritromicin . bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). maks. 100mg. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. negonokokni uretritis.2002 Cena 215. veliki kašalj. maks.2007 doziranje: anestezija: doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle. monokomponentni (R) 1103150 film tableta. blister. maks. hipertenzija sa hiper trofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg.12. maks.v. 50mg dnevno. 1x20 kom www. negonokokni uretritis. Lorista®. 500mg. bočica. i.4din 515-04-1659/03 04. 50mg/5mL. enteritis izazvan Campylobacter-om. 100mg dnevno. N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti (R) 1075091 tableta. maks.V. 500mg.05. 2x8 kom 8608809000843 2397/2006/12 18. 2x14 kom 8600097405317 939/2007/12 04. legionarska bolest. maks. enteritis izazvan Campylobacter-om. otitis. maks. 0.5din (R) 1325554 film tableta.co. doza održavanja 0.Srbija losartan .M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082050 rastvor za injekciju.2mg/kg.5-1g na 12 sati.05.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno.9-1. . Paralelni lekovi: erithromycin ERYNORM® .N. legionarska bolest. 100mg dnevno. 2x8 kom 8608809000843 3/2-10-10720 25. 0. otitis. bolus inj.Francuska disulfiram . 500mg.D. blister. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . 50mg.2006 doziranje: respiratorne infekcije.2003 doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana. maks.6mg/kg.2007 Cena 8181. 100mg dnevno. jednom dnevno.08.4din (R) 1103151 film tableta.Holandija rokuronijum bromid .3din (SZ) 0082051 rastvor za injekciju.nr . deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. 2x14 kom Cena 725. početno i.2007 Cena 1324. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi Cena 213. 4g dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 153 doziranje: respiratorne infekcije. ili kod inhalacione anestezije 5-6mcg/kg/min. blister. Lotar® ESMERON® . sifilis. 500mg dnevno. veliki kašalj. bočica. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. Paralelni lekovi: cozaar®.5-1g na 12 sati. anestezija kontinuiranom inf. zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno.HEMOFARM AD .v. sifilis.N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 233.1din 8600103419086 288/2007/12 22. sinuzitis. 0.

psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. tuba. 1x30g 8608811001333 3/2-10-7368 10.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. meka. Paralelni lekovi: esperson® M. ZRENJANIN .05. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. 1x30mL 4013054003329 (BR) 3129481 oralna emulzija. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.2006 www.05. Paralelni lekovi: espumisan® L ESPUMISAN®L . blister. 1x30g Cena 83.7din 8608811001319 3/2-10-7370 29.JUGOREMEDIJA A.11.. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. 40mg/mL.JUGOREMEDIJA A.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.2002 doziranje: akutne upale kože. na dan ispitivanja 2 kaps.9din 4013054002407 695/2006/12 25. adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps. esperson® mite E ESPERSON® M . priprema pacijenata za dijagnostička snimanja (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. 40mg. tuba. 3x30mL 4013054006108 (BR) 3129483 oralna emulzija. dermatitis.Srbija dezoksimetazon .2006 doziranje: meteorizam: deca iznad 6 god. 4x25 kom 4013054001431 697/2006/12 25.5din 8608811001326 3/2-10-7369 10. tuba. dnevno. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. meka. Paralelni lekovi: esperson®.11.DigitSoft. esperson® mite ESPERSON® MITE . jakog delovanja (grupa III) (R) 4152255 krem.154 abecedni spisak registrovanih lekova ESPERSON® . esperson® M ESPUMISAN® .A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 3129480 oralna emulzija. ZRENJANIN . 40mg.2006 18. dermatitis. ekcemi. boca staklena.Nemačka simetikon .2006 18.25%.05%.D.05.5din (R) 4152253 mast. ZRENJANIN . blister.2002 doziranje: akutne upale kože. boca staklena.Srbija dezoksimetazon .05. Paralelni lekovi: esperson®. 2x25 kom 4013054002001 696/2006/12 25. meka.11. 1x25 kom Cena 112. dermatitis.Srbija dezoksimetazon .nr . jakog delovanja (grupa III) (R) 4152254 krem.6din 18. 40mg/mL.2006 Cena (BR) 1129486 kapsula.JUGOREMEDIJA A. 0. ekcemi.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129484 kapsula. 1x30g Cena 312.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . boca staklena.2002 doziranje: akutne upale kože. 40mg/mL. ekcemi.D.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. 0.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .05.05. 40mg. i sutradan ujutro.co. 1x250mL 4013054008614 Cena 657/2006/12 Cena 672/2006/12 Cena 658/2006/12 232. u toku ili nakon obroka. 0. blister.25%. i pre spavanja ako je potrebno.Nemačka simetikon . jakog delovanja (grupa III) Cena 312.2006 Cena (BR) 1129485 kapsula.D.

8din 8606007410617 185/2006/12 13. 140mg.2006 doziranje: karcinom prostate u odmakloj fazi bolesti: oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. tvrda.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . blister. Paralelni lekovi: climara®.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . estrofem®.2002 doziranje: deficit estrogena u menopauzi.12.7din 3/2-10-9312 11. za vreme terapije dozvoljeno je kupanje.. neozleđenu kožu trupa ispod struka (ne oko grudi ili na grudi).PFIZER ITALIA S.abecedni spisak registrovanih lekova 155 doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova. 250-500mg dnevno.G03CA03 E POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni..DigitSoft. tvrda.L01XX11 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1031043 kapsula.2002 Cena 363din 3/2-10-6935/2 17. 6x1 kom Cena 3/2-10-6935 17. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. profilaksa recidiva holelitijaze. Paralelni lekovi: espumisan® ESSENTIALE® FORTE N . profilaksa recidiva holelitijaze. ESTRADERM TTS® .NOVARTIS .Švajcarska estradiol .2002 Cena 3/2-10-6935/1 17. oestradiol. Paralelni lekovi: essentiale® N ESSENTIALE® N . vagifem® www. u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi. 4mg/10cm2.A05BA. 5x5mL Cena 449din 3/2-10-9315 11. . ampula. psorijaza. Paralelni lekovi: essentiale® forte N ESTRACYT .A05BA. radijacioni sindrom: parenteralno sporo i. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. masna distrofija jetre.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre.12. monokomponentni (R) 9048213 transdermalni flaster. masna distrofija jetre. zatim se doza induvidualno podešava. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. odojčad 25 kapi pre ili posle podoja.nr . 6x1 kom (R) (R) 9048214 transdermalni flaster. aluminijumska folija. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. 2mg/5cm2. boca staklena. 250mg. radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (Z) 0127166 rastvor za injekciju. 300mg. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127165 kapsula. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi. aluminijumska folija.12. 8mg/20cm2. aluminijumska folija.02. atrofija vagine: 2 puta nedeljno flaster lepiti na suvu.v. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.R.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre.co.Italija estramustin . 6x1 kom 9048215 transdermalni flaster.12.AVENTIS PHARMA .12. 3x10 kom Cena 417.AVENTIS PHARMA . deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi. psorijaza. 1x100 kom Cena 9936.L.

EBEWE PHARMA GES.. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. 100. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. Lastet cap. 25.Austrija etopozid .H NFG. Lastet cap. Paralelni lekovi: etoposid.ALKALOID AD . 25. osteoartritis.Srbija kaptopril . 200mg. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. 100. 100mg/5mL.co. za oralnu upotrebu 2. 50mg.2003 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. bolovi umerenog do srednjeg intenziteta (postoperativno. KG . tokom 5 dana. blister..L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju. maks.2004 243. vagifem® E ETOLAC® . 100mg/5mL. kontejner za tablete. osteoartroza. dana od početka kvarenja. Lastet cap. Lastet cap.04. ankilozirajući spondilitis.M. bočica.2007 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 tabl. oestradiol. monokomponentni (R) 1103800 tableta. 600mg dnevno. Lastet inj. blister. dnevno u kontinuitetu. 1x20 kom Cena 1094. bočica od tamnog stakla. 1x28 kom Cena 487din 8600102099418 817/2007/12 13.nr .Australija etopozid .04. dentalni bolovi. za 3-4 nedelje obnoviti. Lastet cap.DigitSoft.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.v. Lastet inj. 50.9din 515-04-1599/03 21. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i.2006 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. inf. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. artritis kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva.D.Makedonija etodolak .M01AB08 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 340. vanzglobni reumatizam).G03CA03 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. estraderm TTS®.v. 1x5mL M01aB antiinflamatorni/antireumatski lekovi (R) 1162300 film tableta.. Paralelni lekovi: etoposide. 1x5mL Cena 1300. vepesid ETOPOSIDE .10. inf. 2mg. LIMITED .1din 20.C09AA01 c09aa inhibitori ace. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. 50.9din 515-04-1993/03 26.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju. kod žena kod kojih postoji menstrualni ciklus. za 3-4 nedelje obnoviti.6din 20.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne bolesti kostno-zglobnog sistema (reumatoidni artritis. Lastet cap. povrede sportista): 2 puta po 200mg. ETOPOSID .04. . 25mg.Danska estradiol .15 ESTROFEM® .2din 8606007410662 1144/2006/12 06.2004 www. za oralnu upotrebu 2. vepegal.PFIZER (PERTH) PTY. 4x10 kom 8600102463035 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-871/04 Cena 515-04-871-1 140. terapija se započinje 5. monokomponentni (R) 1048130 film tableta. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje.05. vepegal.07. 4x10 kom 8600102463028 (R) 1103801 tableta.. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. vepesid EUKAPTIL® . posttraumatski. bočica.HABIT PHARM A.B. Paralelni lekovi: climara®.NOVO NORDISK A/S . tokom 5 dana.

deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. Letrox® 150.9din (R) 1040232 tableta. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 125mcg.5mg.25-12.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom).5mg/kg dnevno.11.2003 Cena 131. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. blister. 6 meseci posle I doze III doza.6din (R) 1040231 tableta. blister. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno.2003 doziranje: hipotireoidizam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. maks.m. 2x25 kom 4022536980737 515-04-1438/03 04. deca od 1-8 godina 24mg/kg dnevno. 2x25 kom 4022536980720 515-04-1437/03 04.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT .08. uzima se 1 sat pre jela. Paralelni lekovi: engerix™ B j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011890 suspenzija za injekciju. Letrox® 50. 2x25 kom 4022536932132 515-04-1439/03 04.12. hronična opstruktivna bolest pluća individualno. Paralelni lekovi: durofilin EUTHYROX . 100mcg. Tivoral® EUVAX B . 20mcg/mL. dnevna doza je 1 g. maks.2003 Cena 119.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni Cena 78. 75mcg. po šemi: I doza.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. blister. deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno.Nemačka levotiroksin natrijum . blister. blister. 2x10 kom 515-04-3575-1 11. odrasli nepušači 9.J07BC01 VAKCINE r03da ksantini (R) 1114655 kapsula. doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno. 300mg. 2x25 kom 4022536980713 515-04-1436/03 04. tvrda. adolescenti 18mg/kg dnevno. maks. 100mcg.2003 Cena (R) 1114656 kapsula. doza održavanja 2 puta po 25mg. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L). blister.3din (R) 1040233 tableta.11.ALTANA PHARMA AG . Katopil®. 2-2. 25mcg. 150mcg.08.08. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.co. 2x25 kom 4022536980744 515-04-1440/03 04.2003 doziranje: bronhijalna astma (siptomatsko i profilaktičko lečenje). kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. tvrda.6din (R) 1040230 tableta. 150mcg. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. maks.08.08. zorkaptil® EUPHYLONG® .2003 Cena 137. posle mesec dana II doza. parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom). 2x25 kom 4022536980751 515-04-1441/03 04. maks. blister.5mg.DigitSoft.abecedni spisak registrovanih lekova 15 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.Nemačka teofilin . 75mcg. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. maks. 200mg.2003 Cena 93.4din (R) 1040235 tableta.nr . povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. doza održavanja 100-200mcg dnevno. 50mcg.2003 Cena 92.MERCK KGaA . 2x10 kom E Cena 10765din 3/2-10-1475 09. 50mcg. Paralelni lekovi: Letrox® 100. 2 (retko 3) puta po 50mg. 20x1mL www. rekombinantna .R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 515-04-3575/03 11. blister. daje se i. deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno. Kaptopril alkaloid®. Paralelni lekovi: captopril.5mL. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno.08.Francuska vakcina protiv hepatitisa B.8din (R) 1040234 tableta. bočica. posebno ako je praćena noćnim napadima. deca od 6 meseci-9 godina 19mg/kg dnevno.

02. 2x14 kom j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011891 suspenzija za injekciju.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . 20mcg/mL. daje se i.5mL. daje se i.D.5mL 8806136300814 1474/2006/12 16.A.5mL.G03XC01 g03Xc selektivni modulatori estrogenih receptora (R) 1049200 film tableta.12.Francuska antigen virusa hepatitis B .5mL. bočica.LILLY S.08. maks. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B PEDIATRIC . Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B . rekombinantna . 3x10 kom Cena 153din 3838989587482 1772/2006/12 02.2006 doziranje: prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi: 60mg dnevno nezavisno od jela. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. EVISTA . blister.5mL. . bočica.A11HA03 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1050250 obložena tableta.2006 (Z) 0011906 suspenzija za injekciju.08. .J07BC01 VAKCINE Cena 7639.Slovenija tokoferol .DigitSoft. 60mg.m.2006 Cena (Z) 0011905 suspenzija za injekciju. 4g dnevno.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 10mcg/0. . posle mesec dana II doza.4din 3/2-10-1476 09. 100mg. 50x5mL Cena 118263.Španija raloksifen .co.2006 doziranje: hemolitička anemija: 300mg dnevno. posle mesec dana II doza. 10mcg/0.08. 20x0. www. malapsorpcija kod a-lipoproteinemije odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno.4din 131/2006/12 06.m. 6 meseci posle I doze III doza. posle mesec dana II doza.J07BC01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011904 suspenzija za injekciju. 1x1mL Cena 8806136300845 1472/2006/12 16. po šemi: I doza. EVITOL® .A.2004 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.5mL.5mL POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2151.6din 515-04-3139/04 26.08. 10mcg/0. 6 meseci posle I doze III doza. D. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.J07BC01 VAKCINE j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011899 rastvor za injekciju.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. TOVARNA ZDRAVIL.2006 Cena (Z) 0011907 suspenzija za injekciju. antioksidans 100-300mg dnevno. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 6 meseci posle I doze III doza. po šemi: I doza.5mL.5mL. 10mcg/0. po šemi: I doza. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 10x0.08. blister.Južna Koreja vakcina protiv hepatitisa B. bočica. rekombinantna . daje se i. 20mcg/mL. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.SANOFI PASTEUR S.5mL Cena 8806136300821 1473/2006/12 16.15 EUVAX B . bočica.m. 10x1mL 8806136300852 1471/2006/12 16. bočica.Francuska vakcina protiv hepatitisa B.10.KRKA. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. bočica.LG LIFE SCIENCES .nr . 1x0. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.

zavisno od nivoa feritina.2004 Cena 2676. 6mg.03.7din (R) 1088014 kapsula. EXJADE® . 2x14 kom 515-04-4201/03 11. blister.2007 Cena (SZ) 1189122 tableta za oralnu suspenziju.5din 515-04-03271/04 28. tvrda. tvrda.03.05. blister. www. 4x7 kom 8606103543103 942/2007/12 04. tvrda. kesica.Švajcarska rivastigmin . najmanje 30 min.1din (R) 2088016 oralni rastvor.5-6mg. deca do 1 godine 50mg dnevno. 3x3 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 795. deca preko 1 godine 100mg dnevno. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². maks.Belgija norelgestromin.03. otprilike u isto vreme.2004 Cena 2676. 1.09. 4x7 kom 8606103543097 941/2007/12 04. blister.Švajcarska deferasiroks . zatim1 nedelja pauze. fiksne kombinacije (R) 9136500 transdermalni flaster. Kapsule. blister. 125mg.2004 doziranje: blagi i umereno izraženi oblici Alchajmerove bolesti: ne primenjuje se kod dece početna doza iznosi 2 puta po 1.04. tablete se ne smeju žvakati. Paralelni lekovi: vitamin e. 500mg. flaster se lepi na čistu nepovređenu kožu.9din (R) 1088015 kapsula.co. blister.5mg.2004 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 flaster nedeljno.5mg. blister. EXELON® . etinilestradiol . maks. 3mg. tvrda. bočica. 4.JANSSEN PHARMACEUTICA N.abecedni spisak registrovanih lekova 15 malapsorpcija cistična fibroza: odrasli 100-200mg dnevno. blister.7din (R) 1088013 kapsula.2004 Cena 515-04-03271-1 28. uobičajena doza održavanja je 2 puta po 1. 30mg/kg telesne mase dnevno. uobičajena doza održavanja je 2 puta po1.2007 Cena (SZ) 1189121 tableta za oralnu suspenziju. početna doza iznosi 2 puta po 1. maks. 4x7 kom 8606103543080 940/2007/12 04. vitamin e forte EVRA . blister.NOVARTIS .5mg.G03AA13 g03aa gestageni i estrogeni. 12mg dnevno. 2x14 kom 515-04-4200/03 11. 2x14 kom E Cena 2659din 515-04-4198/03 11.nr . adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno. 1x120mL 515-04-4202/03 02. doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama.2004 Cena 8445.09. niti gutati cele. na prazan želudac. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². istog dana u nedelji tokom 3 nedelje.05.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .2004 Cena 2699.05.03. 12mg dnevno. dalje se doza individualno prilagođava.V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03ac helirajuća sredstva za gvožđe Cena (SZ) 1189120 tableta za oralnu suspenziju. dalje se doza individualno prilagođava.2007 doziranje: hemosideroza nastala posle transfuzije krvi (feritin u serumu >1000 µg/L): odrasli.V.DigitSoft. u čaši vode ili soka od pomorandže. 2mg/mL. 2x14 kom 515-04-4199/03 11.N06DA03 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze (R) 1088012 kapsula. 3x1 kom (R) 9136501 transdermalni flaster. 250mg. pre uzimanja bilo koje hrane.5-6mg. rastvoriti tabl.5mg. .

USA ezetimib .C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida (R) 1104475 tableta. instilacijom tokom 10-20 minuta. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu.2003 doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtevaju tretman dijalize. magnezijum-hlorid . Cena 75g/L+5. blister. 1x2000mL Cena 515-04-4030/03 09. disbalans elektrolita.co. plastična kesa.10 EXTRANEAL . natrijum-laktat. 2x14 kom doziranje: hipolipemik 10mg dnevno.12. .DigitSoft.051g/L.. 10mg.5 L. EZETROL® .12.257g/L+0.A.BAXTER HEALTHCARE S.Irska ikodekstrin. 75g/L+5.5g/L+0.257g/L+0. plastična kesa. kalcijum-hlorid. trovanje supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom: odrasli preko 18 godina 2-2. 1x2500mL 515-04-4029/03 09. Cena 3258.2003 (SZ) 9175742 rastvor za peritonealnu dijalizu.4g/L+4.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .5g/L+0. abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI E B05d.8din 515-04-3994/03 21.nr . natrijum-hlorid.051g/L.B05D.4g/L+4..05.2004 www. posle 6-12 sati rastvor se menja.

nr . pruritus.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (R) 1128480 film tableta. meningitis. sprečavanje recidiva: 20mg uveče.ALTANA PHARMA AG . 2g dnevno. ceftriaxon-MIP®.06.1din (R) 1128631 film tableta. zapaljenske bolesti karlice. akutni bakterijski otitis media. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. sprečavanje recidiva: 20mg uveče. lečenje rana posle operacija u anorektalnom predelu mast: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. maks.Srbija famotidin . maks. 20mg. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati.2005 Cena 418.ALKALOID AD . polikrezulen . 2. ceftriaxone-BcPP. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. nekomplikovana gonoreja. prematurusi maks. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. 1x10 kom 3/2-10-5736 10.09. FAMOTIDIN .6din (R) 4108040 mast. 3x10 kom 8600097010146 238/2005/12 06. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. tokom 4-8 nedelja. analne fisure. veracol® j01dd cefalosporini. 40mg. septikemija.2002 Cena 119.2005 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. tokom 4-8 nedelja.3din (R) 1128630 film tableta.Grčka ceftriakson . Paralelni lekovi: azaran. 10mg/g+50mg/g. tuba. Paralelni lekovi: Famotidin. 2x10 kom Cena 124. blister. supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja.2003 doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta.3din 3/2-10-5735 10. inf.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 217. III generacija (SZR) 0321860 prašak za rastvor za injekciju.co. 2g na 12 sati i. infekcije kože i mekih tkiva.11. ekcemi.11. infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane).HEMOFARM AD .11. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. blister.11. 1g. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja.. Quamatel® FAMOTIDIN ALKALOID® .5mg+100mg. sa pratećim zapaljenskim promenama i krvarenjem. Longaceph®. infekcije kostiju i zglobova. blister. strip.2din 515-04-523/03 16. 1x20g 8606102233098 2159/2006/12 21.J01DD04 F ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 356.6din (R) 1128482 film tableta. 50mg/kg dnevno. 3x10 kom 8600097010122 237/2005/12 06. blister. 2x5 kom 8606102233081 2160/2006/12 21. 40mg.DigitSoft.v.09. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja.Nemačka cinhokain.abecedni spisak registrovanih lekova 11 F FAKTU® . 1x1g www. intraabdominalne infekcije. Quamatel® FARCEF .2006 doziranje: hemoroidi.C05AD04 VAZOPROTEKTIVI c05ad proizvodi koji sadrže lokalne anestetike Cena 210. Lendacin®. ragade. Labilex®. rocephin®. 20mg.Makedonija famotidin .FARAN LABORATORIES .2006 Cena 185din (R) 5108043 supozitorija.2002 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. bočica. ceftriakson. Paralelni lekovi: Famotidin alkaloid®.

. traumatska oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema (artritis.HEMOFARM AD . 200mg. maks. a najduže 15 dana.PFIZER ITALIA S.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167340 gel.R. miozitis.nr .Srbija paracetamol .2007 Cena 71.L. u razmaku od 4-6 sati. blister.5%. tuba.2din 8606007410709 1143/2006/12 06. deca dobijaju maks. isčašenja. 500mg. non-Hodgkin limfomi. PcM-Hemofarm. sinovitis.Srbija varfarin .08.2007 Cena (R) 3086106 sirup. tendosinovitis. 1x30g 4013054002902 98/2005/12 01.6din 8608808105211 813/2007/12 13. 1x50g 4013054001387 99/2005/12 31.08.2005 doziranje: inflamatorna. tuba. distorzije. veštačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti: dnevnu dozu uzeti odjednom. tendoperiostitis. 2.2007 doziranje: lečenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije. 2.5-1g na 4-6 sati. deca: od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg.L.01.04. povrede meniskusa.5%. na 3 nedelje ili 12. 1x50mg 8606007410716 1142/2006/12 06. maks. bočica. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. 4g dnevno. tokom 7.5din 8600097400220 315/2007/12 23. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste. 1x20g Cena 4013054002919 97/2005/12 19.2007 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. tendinitis. 2. najbolje uveče pre spavanja.8din (SZ) 0033113 prašak za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. bursitis. uganuća. Paracetamol www. profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora.Italija ketoprofen . 120mg/5mL. 5mg tokom 2-4 dana zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja). periartritis. Panadol.DigitSoft. 1x5mL Cena 1117.GALENIKA AD .9-1g/m2 Paralelni lekovi: ePIrUBIcIN. 50x10 kom Cena 583.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Marivarin F FARMORUBICIN® RD .07. bočica od tamnog stakla. Paralelni lekovi: efferalgan®. fibrozitis.A.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086105 tableta.5%. episindan® FASTUM® GEL .B01AA03 abecedni spisak registrovanih lekova ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063115 tableta.01. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/mL.5-25mg/m2 na 7 dana.2006 Cena 5199. Paracet. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. kumulativna doza 0. blister. Paralelni lekovi: Ketonal® Lek FEBRICET . 1x5 kom 8600097400817 313/2007/12 23. istegnuća tetiva. .09. 10mg. jajnika.R.Italija epirubicin . 5mg. blister.co. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. želuca i pluća.MENARINI. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.01.07. 3x10 kom Cena 96. 4 doze u 24 sata.2005 Cena 208. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. 50mg.12 FARIN® . 1x100mL 8600097400800 209/2007/12 17. tuba. karcinom dojke.2din (R) 5086107 supozitorija.2005 Cena (BR) 4167341 gel.3din (BR) 4167342 gel.2006 doziranje: akutna leukemija.

parenteralni preparati (R) 0060240 rastvor za injekciju.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086108 šumeća tableta. Cena 48411. www.3din 1000j.2006 FEIBA TIM 4 . Paralelni lekovi: Febricet cold FEDEX® .D. askorbinska kiselina .11. paracetamol. maks. prašak se razmuti u čaši vode. liobočica sa rastvaračem. NAZALNI PREPARATI Cena 96. deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta.PANFARMA D.R01BA. 8x5g Cena 205. 8 tableta dnevno. uobičajeno 50-100 FEIBA j.Srbija dekstriferon .3din 8600097401197 67/2005/12 08. r01Ba adrenomimetici (BR) 3111260 oralni prašak. askorbinska kiselina .2006 (SZ) 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.2007 doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak.01.08. Paralelni lekovi: efferalgan® sa vitaminom c FEBRICET COLD ./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII). deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak. 1x20mL Cena 24205.Srbija feniramin. 330mg+200mg. ampula./20mL.abecedni spisak registrovanih lekova 13 FEBRICET C . 280mg+100mg+10mg.Srbija feniramin.2007 doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak. 25mg+500mg+200mg.HEMOFARM AD ./kg dnevno. 100mg/2mL.8din 316/2007/12 23. 1x20mL 9002864058822 2110/2006/12 14.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja i supstituciona terapija kod hemofilija sa inhibitorima na faktor VIII i IX: individualno. fiola. .nr . paracetamol.B03AC01 ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.7din 9002864058525 2109/2006/12 14.11. zavisi od titra inhibitora.DigitSoft. kesica. NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111261 šumeći prašak. 1x10 kom Cena 58. askorbinska kiselina ../20mL..2005 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete. najduže 5 dana kontinuirano.O.co. 500j. .3din 1271/2006/12 02.Srbija paracetamol.09.R01BA. liobočica sa rastvaračem.01.Austrija antiinhibitorski kompleks faktora VIII . deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta. 200 FEIBA j.HEMOFARM AD .B02BD03 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.O. najduže 5 dana kontinuirano. 5x2mL 8600064101686 doziranje: doza se određuje prema deficitu hemoglobina. kesica. deca od 12-15 godina 4 puta po 1 prašak. tablete se prethodno rastvore u čaši vode. prasak se razmuti u čaši vode.BAXTER AG . 8x4g F Cena 233/2007/12 17.ZDRAVLJE A. maks. Paralelni lekovi: Febricet cold junior FEBRICET COLD JUNIOR .

Plendil FEMARA .C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402870 film tableta. uveče.1mg. F d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154040 gel. ampula. angina pektoris: obično 5mg dnevno. doza održavanja 5-10mg dnevno. 10mg dnevno. ujutro. 0.Nemačka felodipin . oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.10din 515-04-272-1 02.Švajcarska dimetinden .2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand-mal epilepsija).DigitSoft. 0. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180mikromola/L). 1x30g doziranje: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju.Švajcarska letrozol .12.1mg.2005 doziranje: hipertenzija početna doza je 1 puta na dan po 5mg. 3x10 kom 3/2-10-6135 17. 2x10 kom Cena 821.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087550 rastvor za injekciju.2003 § (Z) 0087555 rastvor za injekciju.07.08.V. doza održavanja 5-10mg dnevno. spontano disanje odrasli i. UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE. angina pektoris obično 5mg dnevno. 0. bolus 50-200mcg.3din 4011548004326 236/2005/12 16.co.2003 § (Z) 0087552 rastvor za injekciju.v. ANESTETIKE I SL. FENISTIL . održavanje 1-3mcg /kg/sat. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 5mg retard. Plendil FELODIPIN STADA® 5MG RETARD .1mg. 2. Cena 168. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.STADA ARZNEIMITTEL AG . deca 5-8mg/kg dnevno.5mg dnevno dok traje progresija tumora.07. ampula.JANSSEN PHARMACEUTICA N. 2x10 kom 4011548004319 235/2005/12 16.12. 10mg.8din (R) 1039330 film tableta. Phenobarbiton-natrijum FENTANYL . parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. ujutro. maks.5mg. ujutro. maks. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard.14 abecedni spisak registrovanih lekova FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD . 0.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.09. blister.12. pa 1mcg/kg po www. 100mg. blister. 3x10 kom Cena 112. 50x10mL Cena 515-04-272/03 02. 10mg dnevno.Nemačka felodipin . blister.STADA ARZNEIMITTEL AG . blister. .N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084600 tableta.2003 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. tuba.D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA.3din 515-04-02680/04 28.Srbija fenobarbital .L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima Cena 12048. ujutro. pa 50mcg po potrebi.GALENIKA AD .nr . Paralelni lekovi: Phenobarbiton. 5x2mL Cena 219.08. ampula.1din 8608808105570 515-04-3674/03 15. 50x2mL Cena 2190.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . indukcija 2-4mcg /kg.2004 FENOBARBITON .1%.NOVARTIS .Belgija fentanil . deca 3-5mcg/kg.5din 515-04-4035/03 31.2002 doziranje: karcinom dojke: 2.1din 5mg. Cena 441.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza je 1 puta na dan po 5mg.

abecedni spisak registrovanih lekova 15 potrebi.2006 doziranje: 1 tableta ½ sata pre doručka sa dosta tečnosti.Slovenija gvožđe lll . spontano disanje odrasli i deca i.5din (R) 3060073 sirup. oralni preparati Cena 95. 50-100mg.2004 Cena 188. inf. . na respiratoru odrasli i. 5x2mL Cena 316din 515-04-02837/04 28.02.09. inf.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. odojčad 25-50mg. odjednom ili 2 puta po 1 tabl. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 min pa 100 ng/kg/min.09.8din 9088881337751 231/2006/12 28. dnevno. na respiratoru i. trudnice 100mg. deca 15mcg/kg.09.v.2din 8608807101078 243/2006/12 03. pa 1mcg/kg po potrebi.D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU F d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157585 krem.01. 50mg/5mL. 50mcg/mL.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 1x15g Cena 93. pa 1-3mcg/kg po potrebi.D. ampula. 100mg.v.3-3.6din 515-04-02838/04 28.D. deca od 1-12 godina 50-100mg. Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex FENTANYL TORREX . 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji).Srbija fentikonazol . 50mcg/mL. www. pa 50mcg po potrebi.m.3-3.8din (R) 1060090 film tableta.v. inf. FERRO-GRADUMET® . pa 100-200mcg po potrebi. oralni preparati (R) 1060072 tableta za žvakanje. bočica.. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 minpa 100 ng/kg/min. deca 15mcg/kg. spontano disanje odrasli i. deca od 1-12 godina 25-50mg. trudnice 200-300mg.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: oralno odrasli i deca preko 12 god. deca 3mg/kg i. na respiratoru odrasli i.Slovenija gvožđe lll .2006 doziranje: dermatomikoze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. 100mg. Paralelni lekovi: Fentanyl FENTIKOL® .GALENIKA AD .DigitSoft. pa 1-3mcg/kg po potrebi.co. onihomikoza nogu do 1 godine.v. dnevno.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087556 rastvor za injekciju. parenteralni preparati (R) 0060074 rastvor za injekciju.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . deca 3-5mcg/kg. ampula. FERRUM LEK® .02.nr .03.v. . na respiratoru i.2006 doziranje: odrasli i deca preko 1 god.5mg. 105mg.B03AB05 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. ampula. 3x10 kom 8608808100643 94/2006/12 31.5mg.B03AA07 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. 3x10 kom Cena 279. onihomikoza ruku: 6 meseci.v.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: odrasli 100-200mg i. bolus 0. održavanje 1-3mcg /kg/sat. blister. 5x10mL Cena 515. spontano disanje odrasli i deca i. tuba.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. po potrebi povećati na 2 tabl. inf. 100-300mg. pa 100-200mcg po potrebi. . bolus 50-200mcg. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji).D. na dan. FERRUM LEK® .Srbija gvožđe(II)-sulfat .B03AC. 1x100mL 515-04-02839/04 28. 20mg/g. blister.v.m. 5x2mL Cena 9088881337744 175/2006/12 13.2006 § (Z) 0087557 rastvor za injekciju. profilaksa trudnice: 50-100mg.Austrija fentanil . indukcija 2-4mcg /kg. bolus 0. latentni nedostatak gvožđa: odrasli i deca preko 12 god. ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.

2x10 kom Cena 63./g+666Christensen j. Paralelni lekovi: Fervex za odrasle.2002 doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usled nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa. FIBROLAN® . cervicitis. deca od 10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice.Francuska feniramin. alergijski rinitis. 25mg+500mg+200mg./g+666Christensen j. tuba. Paralelni lekovi: Fervex za decu.Srbija amilaza. BEZ ŠEĆERA . superficijalni hematomi na: 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju. paracetamol.D. 8x1 kom Cena 158.. askorbinska kiselina .11.1din 25. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice.2005 doziranje: prehlada.BRISTOL-MYERS SQUIBB .05. 25mg+500mg+200mg. kesica.1 FERVEX ZA DECU . 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. paracetamol. 732. 1Loomis j. Paralelni lekovi: Fervex za decu. abecedni spisak registrovanih lekova ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (BR) 3111232 granule za oralni rastvor.7din 3585551913735 627/2005/12 23. blister. opekotine. tumor glave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka.R06AB. uzima se razmućeno u čaši vode. tuba. 1x50g Cena 4034541000614 1108/2007/12 Cena 4159064 mast. opstrukcija izvodnih kanala pankreasa. uzima se razmućeno u čaši vode. 10mg+280mg+100mg. alergijski rinitis.4din 3585551913766 629/2005/12 23.DigitSoft.4din 3585551913728 628/2005/12 23.BRISTOL-MYERS SQUIBB .2005 doziranje: prehlada.7din 8608811001425 3/2-10-6744 04. alergijski rinitis.2005 doziranje: prehlada.rinofaringitis.Francuska fibrinolizin (goveđi). www. inficirane rane fistule). interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.PFIZER PGM . 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. lipaza.2007 (apscesi. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.rinofaringitis.12. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111231 granule za oralni rastvor. kesica.Francuska feniramin. blister. 50x10 kom Cena 1146.5din 8608811001432 323/2005/12 21. 1x25g (R) 4034541000607 1109/2007/12 doziranje: hirurške rane. askorbinska kiselina . ZRENJANIN .co. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice.BRISTOL-MYERS SQUIBB .10. najduže 5 dana kontinuirano.05./g. kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porekla (cistična fibroza..R06AB. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121100 obložena tableta. bez šećera F FERVEX ZA ODRASLE . paracetamol. bez šećera FERVEX ZA ODRASLE. 8x1 kom Cena 219. proteaza . uzima se razmućeno u čaši vode. stanja posle pankreatektomije.rinofaringitis.R06AB. deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice.JUGOREMEDIJA A. virusne infekcije nosa i ždrela . 8x1 kom Cena 168.2005 (BR) 1121101 obložena tableta. najduže 5 dana kontinuirano.2007 438. virusne infekcije nosa i ždrela .A09AA02 DIGESTIVI. najduže 5 dana kontinuirano.Francuska feniramin.2din 25. Fervex za odrasle.12.12. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111230 granule za oralni rastvor.. 1Loomis j. kesica. dezoksiribonukleaza (goveđa) . ulcerativne lezije. Fervex za odrasle FESTAL® N .B06AA02 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi (R) 4159061 mast. hronični pankreatitis (najčešće usled zloupotrebe alkohola)). stanja slična gripu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice.nr . askorbinska kiselina . interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. Fervex za odrasle. stanja posle totalne gastrektomije./g. virusne infekcije nosa i ždrela .

50mcg. 15mg/5mL.abecedni spisak registrovanih lekova FLAVAMED .BERLIN-CHEMIE AG .12. Paralelni lekovi: Flixotide FLIXOTIDE .2002 Cena (R) 3112244 sirup.Poljska flutikazon . 1x120 doza 5900008009706 515-04-5028/03 04. blister.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 471. 1x150mL 3/2-10-4989/2 28. bočica sa raspršivačem.R05CB06 r05cB mukolitici (R) 1112240 tableta.Velika Britanija flutikazon . 15mg/5mL. rastvor. 1x60mL 3/2-10-4989/3 28. 1x60 doza 3/2-10-6380/2 21. 1x50mL 3/2-10-4989/1 28. 50mcg. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. boca sa pumpom za doziranje. Paralelni lekovi: Flixonase™ r03Ba glukokortikoidi (R) 7114594 aerosol. 30mg. suspenzija.84din 3/2-10-6380 22.12.co.2002 Cena 853.5mg. bočica sa raspršivačem. 1x10 kom 3/2-10-4989/5 28. bočica. 250mcg. . deca od 4-12 godina: 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu.Nemačka ambroksol .2002 Cena (R) 3112244 sirup. 125mcg.2006 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli i deca preko 12 godina 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. deca do 2 godine 2 puta po 7. 7. bočica. Lamox.11.2002 Cena 1492din (R) 7114596 aerosol.4din (R) 7114597 aerosol. maks.12.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.5mg.11.12. deca preko 4 godine 2 puta po 50-100mcg.2004 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli 2 puta po 100-250mcg. bočica.5mg.2002 Cena (R) 3112024 sirup. maks. 1x100mL 3/2-10-4989/4 28.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI F r03Ba glukokortikoidi (R) 7114565 sprej za nos. Mucosolvan®.11. 400mcg dnevno. blister. bočica sa raspršivačem. 2x10 kom 1 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Cena 3/2-10-4989 28. Mucosolvan® junior FLIXONASE™ .12. 1x120 doza Cena 703din 5900008021999 1270/2006/12 02. bočica. . deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.05.2002 Cena (R) 2112245 oralne kapi. 15mg/5mL.A. 200mcg dnevno. 30mg. 1x60 doza www.08.12.2002 Cena (R) 1122246 tableta.2002 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno. bočica sa raspršivačem.nr .DigitSoft.9din (R) 7114595 aerosol. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 50mcg/doza. po potrebi povećavati najviše do 2 puta po 1mg dnevno.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 1x60 doza 3/2-10-6380/1 22.2002 Cena 818.

deca od 2-5 godina 5mg dnevno. keratitis. vaxigrip®.2004 doziranje: dijareja različitog porekla: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno.5-15mg uveče pre spavanja. vakcina protiv gripa inaktivisana. .5mL www.2003 doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života.A07FA01 ANTIDIJAROICI.mikroorganizmi (BR) 1126252 kapsula. blister. ulkus rožnjače: 3 puta dnevno (ne duže od 10 dana).4din (R) 4090851 mast za oči.2006 doziranje: nesanica: oralno 7. 10mg. rascepana virusna čestica) .SMITHKLINE BEECHAM . 15mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).12.12.Slovenija loratadin .12.4din (R) 1058247 tableta. vaxigrip® junior j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011868 suspenzija za injekciju. 10mg. FLUARIX .Belgija vakcina protiv gripa (inaktivisana. 1x3g 4030571001423 714/2005/12 27. tuba. blister.6din 515-04-2703/03 05.nr . rastvor.GALENIKA AD . alergijski konjunktivitis. . blister. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65godina starosti. 3mg/mL. 1x120mL 3838957696635 3/2-10-6746 11.9din 515-04-5168/03 30.D.2005 (R) 7090852 kapi za oči.DigitSoft.06. FABRIK GmbH .08. plastična bočica sa kapaljkom. tvrda. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. 35mg. Paralelni lekovi: dormicum®. CHEM.PHARM. nesezonski hronični idiopatski rinitis.7din 3838957895960 3/2-10-6747 11.5din 8608808100728 109/2006/12 02. 2x8 kom Cena 364. Paralelni lekovi: agrippal™ S1. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 190.08. premedikacija: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.DR.12.2003 Cena 167din (R) 3058246 oralna suspenzija. 3x10 kom 515-04-1723-1 01. 5mg/5mL. po potrebi ponoviti tokom noći.co. blister. GERHARD MANN.2003 Cena 306. Midazolam Torrex FLOXAL® . 10mg. FLORMIDAL® .ICN CRNA GORA . između obroka. 1x0. uzima se pre jela. Loratadin.1 abecedni spisak registrovanih lekova F FLONIDAN® . Pressing® FLONIVIN BS . po protokolu o imunizaciji.J07BB02 VAKCINE a07Fa antidijaroici .2002 Cena 120. 3mg/g. blister. 1x10 kom 3838957887026 515-04-1723/03 01. 1x5mL Cena 198. Paralelni lekovi: claritine®.2din 4030571001416 715/2005/12 27.2005 doziranje: hronični konjunktivitis. 2x10 kom Cena 204.9din (R) 1058248 tableta.02.Srbija midazolam . napunjen injekcioni špric.S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi Cena 294. 3x10 kom Cena 373.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis.Nemačka ofloksacin .Crna Gora bacillus ip 5832 (čista kultura) .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058245 tableta.11.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1071461 film tableta. Lorano. deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo tečnosti). bočica.

Fluconazole.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327357 rastvor za infuziju.06.HEMOFARM AD .2003 Cena 40925.2din (R) 1327355 kapsula.2007 doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo. tokom 6 ciklusa. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.nr .Belgija flutamid . 10mg.06. Paralelni lekovi: Flutasin® FLUCONAL . 150mg. 1x1 kom 8600097012218 515-04-1526/04 02. bočica. 2-4 nedelje. parenteralno (primenjuje se bolus inj. Flunazol.07.2din 515-04-02186/04 28.1din 515-04-722/03 18.Nemačka fludarabin . www.Srbija flukonazol . Stabilanol FLUCONAZOLE . blister. 3x5 kom 515-04-235/03 30. Fluconal.SCHERING AG . Flumycozal. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. Flunazol. 5x50mg Cena 70318. 2-4 nedelje. 100mg. blister.J02AC01 j02ac derivati triazola (R) 1327345 tableta. inf. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. 50mg.Poljska flukonazol . 50mg. zatim 3mg/kg dnevno.2004 Cena 275. .7din (R) 1327356 kapsula. Flumycozal. ili i.L01BB05 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (SZ) 0034020 liofilizat za rastvor za injekciju. zatim 3mg/kg dnevno. 10x10 kom Cena 6092. 1x100mL Cena 816.3din 8606103170170 1019/2007/12 15.2006 Cena 599. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 50mg.v. blister.SCHERING-PLOUGH LABO N. tvrda.09. 1x7 kom 8600097012201 515-04-1525/04 02.2004 Cena 706.2003 Cena 31177.V. bočica staklena. blister.5din 8600097003087 710/2006/12 05.L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037081 tableta. 7-14 dana. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. dermatomikoze: 50mg dnevno. Flukonazol. dermatomikoze: 50mg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®.5din (SZR) 1034021 film tableta. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman.07. diflucan®.2003 doziranje: hronična limfocitna leukemija B ćelija i non-Hodgkin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima. indolentni limfomi: oralno 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana.) 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. 7-14 dana. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno.09.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. diflucan®.9din (SZR) 1034022 film tableta. 10mg.DigitSoft.06. svakih 28 dana. Flukonazol.abecedni spisak registrovanih lekova 1 FLUCINOM® .POLFARMEX SA . Stabilanol FLUDARA . 1x1 kom 515-04-02186-1 28. blister. blister. tvrda.4din (R) 1327346 tableta.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-100mg dnevno. 250mg.co. blister. Paralelni lekovi: diflazon®. 2mg/mL. 2x7 kom F ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 944.05. 4x5 kom 515-04-235-1 30.06.

hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. emfizem pluća.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112211 granule za oralni rastvor.10 FLUGALIN . 50mg. 600mg.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112212 šumeća tableta. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg.V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti (Z) 0112213 rastvor za injekciju. blister.9din 8606103110138 515-04-1754/04 29. gljivama koje sadrže amanitin. istegnuća i iščašenja. www. akutni i hronični bronhitis infektivne i neinfektivne etiologije: parenteralno odrasli 2-3 puta po 300mg. mukoviscidoza. strip. bolovi u mišićima: 150-200mg dnevno podeljeno u više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima). prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. respiratorni distres sindrom odraslih (ARDS). burzitis. 5x3mL Cena 258. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.Švajcarska acetilcistein .co.ZAMBON GROUP ITALIA . ankilozirajući spondilitis. ampula.5din 7680375610375 815/2007/12 13.2din 7680451790793 816/2007/12 13. miozitis. adjuvans tokom lečenja ciklofosfamidom i doksorubicinom.Hemofarm FLUIMUCIL® 200 . acc Saft. 100mg.nr . kesica.GALENIKA AD . acc Saft. tendosinovitis.ZAMBON SWITZERLAND LTD . deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg.04.2002 doziranje: reumatoidni artritis.ZAMBON SWITZERLAND LTD . Paralelni lekovi: acc 100. FLUIMUCIL® 100 . acc 200.10. 2x15 kom Cena 85. hronična obstruktivna oboljenja pluća.Srbija flurbiprofen .10.M01AE09 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162050 obložena tableta. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. 3x10 kom 8608808100681 03-10-7403/1 25. Fluimucil® 600. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. 30x1g Cena 220. deca 15-30mg/kg dnevno. sinovitis. halogenim ugljovodonicima. periartritis. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.Švajcarska acetilcistein . mukoviscidoza. 5x2 kom Cena 210. emfizem pluća. Fluimucil® 100. 300mg/3mL. degenerativna artroza. mukoviscidoza. 150mg/kg (početno).04.ZAMBON SWITZERLAND LTD . Fluimucil® 600.Švajcarska acetilcistein .04. cistična fibroza. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. 100mg.7din (R) 1162051 obložena tableta. acc 200. kod trovanja paracetamolom: odrasli i deca inf.2002 Cena 153. kesica. blister.7din 7680375610108 814/2007/12 13. tendinitis. zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. osteoar tritis.Italija acetilcistein .DigitSoft. Nac .09. Nac .3din 8608808100674 3/2-10-7403 25. F FLUIMUCIL® . 200mg.2004 doziranje: trovanje paracetamolom.Hemofarm FLUIMUCIL® 600 . Paralelni lekovi: acc 100. emfizem pluća. Fluimucil® 200.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. povrede mekih tkiva.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112210 granule za oralni rastvor. 30x1g Cena 249.

Paralelni lekovi: diflazon®. Flumycozal. deca 6-12mg/kg oralno dnevno. 150mg. Paralelni lekovi: diflazon®. sistemska kandidijaza: (Candida.2007 doziranje: gljivične infekcije sluzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana. Fluconal. .7din (R) 1327302 kapsula. Fluconal. Fluconal. Paralelni lekovi: acc 100. tvrda. 1x7 kom Cena 599.2003 Cena 275. 50mg.12. 100mg. blister. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. mukozne kandidijaze oralno 3-6mg/kg dnevno prvog dana. ZRENJANIN . Fluimucil® 200. . a zatim 200-400mg jednom dnevno.1din (R) 1327301 kapsula. tvrda. 100mg.DigitSoft. Stabilanol FLUKONAZOL .J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327200 kapsula. 50mg. tvrda. Stabilanol F www. diflucan®. dermatomikoze: 200-300mg nedeljno.2007 Cena 275. acc 200. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.Srbija flukonazol . tvrda. Flumycozal.SRBOLEK A. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno dnevno.Hemofarm FLUKONAZOL .12.01. deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 11 bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. zatim 3mg/kg dnevno.2005 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 100mg dnevno. 150mg. Flunazol. maks. Fluconazole. Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana.2din 8608811003139 515-04-2514/03 17. deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u 2 dana. Fluconazole. blister. Flunazol. diflucan®. 1x1 kom 8608811003153 515-04-2514-2 17. Stabilanol FLUKONAZOL . 1x1 kom 8600064104083 135/2007/12 11. doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana. genitalne infekcije izazvane Candidom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu. šumeće tablete se upotrebljavaju rastvoreno u vodi. blister. Fluimucil® 100. Paralelni lekovi: diflazon®.co. 1x7 kom 471/2005/12 17. blister. prevencija gljivičnih infekcija: odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno.2007 Cena (R) 1327201 kapsula. blister. dermatomikoze: 50mg dnevno. Flumycozal.D. vaginalna kandidijaza i balanitis: 200mg jednokratno. 1x7 kom 8600064104038 133/2007/12 11. maks.Srbija flukonazol . deca izložena riziku infekcije 3-12mg/kg telesne mase jednom dnevno.D. blister. deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. 2-4 nedelje. blister. 1x7 kom 8608811003146 515-04-2514-1 17. 1x7 kom Cena 599. tvrda. tvrda.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena 728. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. gljivične infekcije sluzokože grla: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana.Srbija flukonazol . sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. tvrda.D.01. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.01. acc Saft. 200mg.10.2003 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. 7-14 dana. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.2007 Cena (R) 1327202 kapsula. zatim 3mg/kg dnevno. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana.7din (R) 1327203 kapsula.nr . deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/kg telesne mase jednom u 3 dana. Flunazol.1din (R) 1327340 kapsula.2003 Cena 798.2din 8600064104027 132/2007/12 11. Nac . Fluconazole.JUGOREMEDIJA A.12. 2-4 nedelje. 100mg. gljivične infekcije kože: 50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja). 7-14 dana. tvrda.01.ZDRAVLJE A.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327300 kapsula. prevencija kandidijaze: 100-400mg dnevno. 1x7 kom 8600064104090 134/2007/12 11. diflucan®.

12

abecedni spisak registrovanih lekova

FLUMYCOZAL - AEGIS LTD. - Kipar flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7 kom Cena 713din 5291171000547 3/2-10-7567 10.11.2002 Cena 412,3din (R) 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 5291171000554 3/2-10-7567/1 10.11.2002 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flunazol, Stabilanol

F

FLUNAZOL - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena (R) 1327360 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160/03 28.09.2004 Cena (R) 1327361 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160-1 28.09.2004 Cena (R) 1327362 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 515-04-04160-2 28.09.2004 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flumycozal, Stabilanol FLUNEURIN® - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455070 9/2006/12 09.01.2006  (R) 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 604,5din 8606102455087 8/2006/12 09.01.2006  (R) 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455094 7/2006/12 09.01.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNIRIN® - GALENIKA AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 1101,3din 8608808103750 1410/2006/12 14.08.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNISAN - HEMOFARM AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 8600097012072 515-04-4945/03 17.05.2004

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

13

doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOKSETIN - SRBOLEK A.D. - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072925 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 5310090000336 3/2-10-9191 24.12.2002 doziranje: depresija: 20mg/dan, jednokratno (najbolje ujutro); po potrebi, dozu postepeno povećavati do naviše 80mg/dan, podeljeno u dve doze; bulimija: do 60mg/dan; opsesivno kompulsivni poremećaji: 20-60mg/dan. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOROGAL - GALENIKA AD - Srbija natrijum fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aa sredstva za profilaksu karijesa (BR) 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 kom Cena 81,3din 8608808103682 515-04-1678/03 21.07.2003 Cena 73,7din (BR) 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 kom 8608808103675 515-04-1679/03 21.07.2003 doziranje: ako voda za piće sadrži manje od 0,3mg/L fluora deca do 3 godine 1 puta po 0,25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0,25mg; deca preko 6 godina 1 puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0,3-0,6mg/L fluora doze smanjiti na ½, a za više od 0,7mg/L terapija fluorom nije potrebna. FLUOROURACIL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 83,8din 8606010920110 1310/2007/12 12.06.2007 Cena 191din (SZ) 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL 8606010920127 1311/2007/12 12.06.2007 doziranje: palijativni tretman malignih tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa, cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil “eBeWe” FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072920 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 668,3din 3870010004186 3/2-10-8668 12.12.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan, Framex® FLUTASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90 kom Cena 5944720130171 762/2007/12 Cena (R) 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30 kom 5944720130164 765/2007/12

F

4648,8din 02.04.2007 1574,1din 02.04.2007

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1tabl. (250mg) uz jelo; duži vremenski period. Paralelni lekovi: Flucinom® FLUXILAN - AEGIS LTD. - Kipar fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 286,1din 5291171001117 3/2-10-7564 28.10.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija; 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Framex®

F

FOLACIN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom Cena 3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007 doziranje: megaloblastna anemija (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca, prevencija 2,5mg (½ tabl.) dnevno; stanja gladovanja, malresorpcije, upalne bolesti creva (steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenciju defekta neuralne cevi u novorodjenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze folne kiseline. Paralelni lekovi: Folan, Folnak FOLAN - FARMAKOS DD - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom 8608805100301 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak FOLIRON® - REMEDICA LTD - Kipar gvožđe(ll)-fumarat, folna kiselina - B03AD02 B03ad gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom (R) 1060570 film tableta; 310mg+0.35mg; blister, 3x10 kom

Cena 59din 3/2-10-10576 25.12.2002

ANTIANEMICI

Cena 123din 515-04-295/04 10.06.2004 doziranje: deficit gvožda i folne kiseline u trudnoći i anemiji: samo odrasli 1 film tabl. dnevno. FOLNAK - SIGMAPHARM DOO - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061040 tableta; 5mg; 20 kom 8606004960016 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg; deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folan FORANE® - ABBOTT LABORATORIES LTD - Velika Britanija izofluran - N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL 5013158776395

Cena 59din 3/2-10-10759 25.12.2002

Cena 3426,6din 2046/2007/12 25.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

15

doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno, primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal FORCAS - HEMOFARM AD - Srbija ceftazidim - J01DD02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (Z) 0321600 rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1000mg Cena 354,3din 8600097301442 515-04-1755/03 11.08.2003 (Z) 0321601 prašak za rastvor za injekciju; Cena 229,8din 500mg; bočica staklena, 1x500mg 8600097011532 515-04-1754/03 11.08.2003 doziranje: teške infekcije (septikemija, meningitis), infekcije pluća, gornjih i donjih disajnih puteva, uha, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, trbušne duplje, želuca, creva, žuči, mozga, urinarne infekcije, infekcije kod pacijenata na dijalizi, profilaksa u hirurgiji: odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski. Paralelni lekovi: ceftazidim FORTEO™ - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05aa paratireoidni hormoni i analozi (R) 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl; pen sa uloškom, 28x80 µl Cena 31948,1din 5014602101237 154/2006/12 07.02.2006 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru), najduže 18 meseci. FORTOVASE - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska sakvinavir - J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

Cena 11303,7din 515-04-1691/03 18.07.2003 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): 3 puta po 1200mg najkasnije 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Invirase® FORTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska makrogol (polietilenglikol) - A06AD15 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74g Cena 622,8din 3582182886223 515-04-3052/03 25.11.2003 doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije). FOSAMAX® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4 kom Cena 2371,1din 8600103453103 549/2007/12 27.02.2007 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron

j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328371 kapsula, tvrda; 200mg; boca, 1x180 kom

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FOSAMAX® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059071 tableta; 10mg; blister, 2x14 kom Cena 515-04-286/03 18.06.2003 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron FOSAVANCE® - MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05BB bifosfonati, kombinacije (R) 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4 kom Cena 2290din 8600103453486 435/2006/12 06.04.2006 doziranje: terapija osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D jedna tabl. jednom nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još 30 min. FOSTIMON® - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

F

g03ga gonadotropini (SZR) 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1562din 7680529740897 611/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 12027,4din 7680529740897 612/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1041,1din 7680529740620 613/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 8506,6din 7680529740620 614/2007/12 01.03.2007 doziranje: anovulacija (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrolisana ovarijalna hiperstimulacija (razvoj nekoliko folikula kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti. FRAGMIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 1707,5din (4034541005749) 1105/2007/12 25.05.2007 (SZ) 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 3340,7din (4034541005756) 1106/2007/12 25.05.2007 4774,7din (SZ) 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL; ampula, 10x1mL Cena (4034541005732) 1107/2007/12 25.05.2007 doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom 5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7 dana (ortopedskahirurgija); lečenje akutnih dubokih venskih tromboza: jednom dnevno

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

1

200 i.j./kg s.c.; plućna embolija: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10 dana; lečenje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120 i.j./kg na 12 sati, tokom najmanje 6 dana. FRAMEX® - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 800din 5997001313466 755/2007/12 02.04.2007 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan FRAXIPARINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

F

Cena 3784,7din 3/2-10-10734 26.12.2002 doziranje: profilaksa tromboza: u hirurgiji 0,3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0,3mL dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86 i.j./kg s.c. na 12 sati FROMILID® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL 3582910003076 (Z) 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL 3582910003083 (Z) 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL 3582910003106 (Z) 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL 3582910003120 (Z) 0062304 rastvor za injekciju; 3800i.j.; napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL

Cena 2006,1din 511/2005/12 01.11.2005 Cena 401,1din 246/2005/12 01.11.2005 Cena 3784,7din 247/2005/12 01.11.2005 Cena 4629,7din 248/2005/12 01.11.2005

j01Fa makrolidi (R) 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7 kom Cena 582din 3838989500276 515-04-03821/03 28.09.2004 Cena 1115,8din (R) 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283 515-04-03821-1 28.09.2004 406,7din (R) 3325612 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 3838989500290 515-04-03821-2 28.09.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7,5mg/kg na 12 sati; deca od 8-11kg 62,5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg 187,5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FROMILID® UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

j01Fa makrolidi (R) 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x5 kom Cena 3838989501358 531/2005/12 07.11.2005 (R) 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom Cena 556,6din 3838989501365 318/2005/12 17.08.2005 (R) 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x5 kom Cena 3838989501372 567/2005/12 22.11.2005 (R) 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom Cena 1076,5din 3838989501389 568/2005/12 22.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid®, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar FUNGIZONE - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327470 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 1122din 515-04-2716/03 24.11.2003 doziranje: sistemske gljivične infekcije: 0,25mg/kg sporom i.v. inf. tokom 2-6 sati, dozu postepeno povećavati do granice podnošljivosti; dnevna doza ne sme preći 1,5mg/kg. Paralelni lekovi: amphocil® FUNIT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom Cena 470,5din 8699540180208) 562/2007/12 01.03.2007 Cena 1683,8din (R) 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 8699540180215 563/2007/12 01.03.2007 Cena 3312din (R) 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5 kom 8699540180222 564/2007/12 01.03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: odrasli 100- 200mg dnevno tokom 7 dana (Pityriasis versicolor), 15 dana (Tinea corporis, Tinea cruris), 30 dana (Tinea pedis, Tinea mannum); sistemske gljivične infekcije: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: Kanazol, Prokanazol®, Sporanox FUROSEMID - FAMPHARM - Srbija furosemid - C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici, monokomponentni (R) 1400470 tableta; 40mg; blister, 2x15 kom

Cena 3/2-10-6452 24.11.2002 Cena (R) 1400471 tableta; 40mg; blister, 1x15 kom 3/2-10-6454 24.11.2002 Cena 24din (R) 1400472 tableta; 40mg; blister, 1x10 kom 8606003211508 3/2-10-6455 24.11.2002 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije), hiper tenzija: odrasli početna doza 40mg dnevno; doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan, maks. 80mg dnevno; deca 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lasix®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova FUZEON® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

1

j05aX ostali antivirusni lekovi (SZ) 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL; liobočica sa rastvaračem, 60x1.1mL Cena 124653,5din 8606102767746 515-04-2262/04 25.08.2004 doziranje: lečenje HIV-infekcije odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/kg, maks. 90mg.

F

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

G
GABALEPT® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kom Cena 1503din 3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006  (R) 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kom Cena 1255din 3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006  (R) 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 172din 3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 2,4g dnevno podeljeno u 3 doze; deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze; neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u tri doze. Paralelni lekovi: Katena®, Neurontin® GADOVIST® - SCHERING AG - Nemačka gadobutrol - V08CA09 v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; napunjen injekcioni špric, 5x15mL

G

KONTRASTNA SREDSTVA

Cena 55310,2din 515-04-1601/04 14.07.2004 (Z) 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena 515-04-1602/04 14.07.2004 doziranje: doze zavise od vrste snimanja. GALADROX® - GALENIKA AD - Srbija cefadroksil - J01DB05

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6 kom Cena 360,1din 8608808106188 3/2-10-5101 05.07.2002 234din (R) 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 8608808106195 3/2-10-5097 05.07.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije genitourinarnog trakta, osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: duracef GALASTAT - GALENIKA AD - Srbija pravastatin - C10AA03

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104482 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 8606007080223 3/2-10-5090 05.07.2002 doziranje: hiperholesterolemija 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

www.DigitSoft.co.nr

12 GALECEF® - GALENIKA AD - Srbija cefazolin - J01DB04

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 8517,6din 3/2-10-5098 05.07.2002 doziranje: teške infekcije urnarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella sp., Staphyloccocus aureus-om infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji, peritonitis, septikemija; odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin, cefazolin-BcPP, cefazolin-MIP, Primaceph®

j01dB cefalosporini, I generacija (Z) 0321961 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g

G

GALEPSIN® - GALENIKA AD - Srbija karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10 kom Cena 145,8din 8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006 doziranje: profilaksa generalizovanih konvulzivnih epilepsija, parcijalnih epilepsija sa poremećajem svesti,mešovitih epilepsija, fokalnih napada, “petit mal” sa psihičkim smetnjama i terapija neuralgije trigeminusa: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg, postepeno povećavati do 0,8-1,2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0,6-1g dnevno u više doza. Paralelni lekovi: Karbapin, Tegretol®, Tegretol® cr GALITIFEN - GALENIKA AD - Srbija ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu  (R) 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena 86,1din 8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004 doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli 2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0,5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg. GAMBROSOL TRIO 10 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2506/03 12.12.2003 (SZR) 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2505/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 40

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

13

GAMBROSOL TRIO 40 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2507/03 12.12.2003 (SZR) 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2504/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 10 GAMEX® - HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. - Srbija lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

G

P03aB proizvodi koji sadrže hlor (R) 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena 67din 8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006 Cena 101,4din (R) 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL 8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006 Cena 58,4din (R) 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL 8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006 doziranje: odrasli pediculosis capitis: kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti 3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabies odrasli uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca scabies: od 3-10 godina: postupak je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih, bezbednijih pedikulocida. GARDASIL® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE

j07BM papiloma virus vakcine (Z) 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen injekcioni Cena 8373,8din špric, 1x0.5mL 8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006 (Z) 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL Cena 8373,8din 8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006 doziranje: prevencija kondiloma spoljnih genitalija, uznapredovale vulvarne i cervikalne displazije, karcinom cerviksa uzrokovan HPV tip 6,11,16 i 18 kod žena 16-26 godina intramuskularno (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao 3 odvojene doze od po 0,5mL prema sledećem rasporedu; prva doza: odabranog datuma; druga doza: 2 meseca posle prve doze; treća doza: 6 meseci posle prve doze.

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6 kom Cena 184,2din 515-04-03374/04 28.09.2004 Cena 94,9din (BR) 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6 kom 515-04-03357/04 28.09.2004 doziranje: adjuvantna terapija (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma, prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ulkus uzrokovan primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), Zoilinger-Ellisonov sindrom (gastrinom pankreasa), prevencija stres-ulkusa, gastroezofagusni refluks, akutni erozivni gastritis, smanjenje iritacije želudačne sluzokože uzrokovane ekscesivnim unošenjem hrane, alkohola, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca ½ doze za odrasle.

G

GASVAN - SRBOLEK A.D. - Srbija dimetikon - A03AX13

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20 kom Cena 74,8din 8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002 doziranje: postprandijalne tegobe-aerofagija, funkcionalna dispepsija, manje postoperativne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radiografija i endoskopija gornjih par tija gastrointestinalnog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno, dobro sažvakati. GELUSIL® - LAC - HEMOFARM AD - Srbija aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma Cena (BR) 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10 kom 8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007 doziranje: ulkus želuca i duodenuma, gastritis, refluksni ezofagitis, hiperaciditet, gorušica i podrigivanje kiselog sadržaja, slične tegobe u trudnoći i kod hiatus hernije, nadražaj želuca posle prekomernog uživanja alkohola, duvana i kafe, medikamentozno prouzrokovani hiperaciditet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima. GEMZAR - ELI LILLY EXPORT S.A. - Švajcarska gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina  (SZ) 0034210 liofilizat za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg

Cena 3083,8din 3/2-10-9004 26.12.2002  (SZ) 0034211 liofilizat za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena 14984,5din 3/2-10-9005 26.12.2002 doziranje: nemikrocelularni karcinom pluća: 1 puta nedeljno 1000mg/m2, i.v. inf. tokom 30 minuta 3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze; karcinom pankreasa: 7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze. GENOTROPIN® - PFIZER HEALTH AB - Švedska somatropin - H01AC01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL 4034541005336

Cena 63828,6din 968/2007/12 10.05.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (R)

15

0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 4034541005329 967/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENOTROPIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija somatropin - H01AC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL Cena 63828,6din 8606007410839 912/2007/12 31.03.2006 (R) 0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 8606007410822 913/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - J01GB03

G

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi Cena 284,2din (Z) 0024552 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 8608808103644 3/2-10-3591 17.06.2002 Cena 317,7din (Z) 0024553 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 8608808104269 3/2-10-3590 17.06.2002 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - D06AX07

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 4150400 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena 75,3din 8608808104153 3/2-10-3592 17.06.2002 doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije, inficirane kožne ulceracije, inficirane ozebline: mazati 2-4 puta dnevno na obolelu kožu u tankom sloju. GENTAMICIN - HEMOFARM AD - Srbija gentamicin - J01GB03

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024580 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600097400404

Cena 284,2din 2061/2007/12 25.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

1 (Z)

abecedni spisak registrovanih lekova

0024582 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 317,7din 8600097400138 2043/2007/12 25.09.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

G

Cena 198,2din 515-04-270/03 26.06.2003 Cena 259,3din (Z) 0024082 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/1 26.06.2003 Cena 289,7din (Z) 0024088 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/2 26.06.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija gentamicin - J01GB03

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024081 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024420 rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 217,3din 8600064117434 2385/2007/12 16.10.2007 Cena 284,2din (Z) 0024421 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117441 2386/2007/12 16.10.2007 Cena 317,7din (Z) 0024422 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117458 2387/2007/12 16.10.2007 Cena 175,7din (Z) 0024423 rastvor za injekciju; 20mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117427 2384/2007/12 16.10.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024600 rastvor za injekciju; 20mg; ampula, 10x2mL (Z) 0024601 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

Cena 515-04-1214/03 Cena 515-04-1214-1

150,1din 14.08.2003 238,1din 14.08.2003

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 0024602 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL

1

Cena 396,4din 515-04-1214-2 14.08.2003 Cena 689,5din (Z) 0024603 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-1214-3 14.08.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin GENTOKULIN - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora gentamicin - S01AA11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici Cena 100,4din (R) 7090801 kapi za oči, rastvor; 0.3%; bočica, 1x10mL 8600097200028 3/2-10-10415 29.03.2002 doziranje: 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2-4 sata GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - D07CA01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

G

d07ca kortikosteroidi, slabog delovanja, kombinacije sa antibioticima (R) 4153090 sprej za kožu, suspenzija; 250mg+80mg; bočica sa raspršivačem, 1x50 ml Cena 515-04-252/03-3 05.03.2004 Cena 70,9din (R) 4153091 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x5g 515-04-252/03 05.03.2004 Cena 212,1din (R) 4153092 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20g 515-04-252/03-1 05.03.2004 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla, alergijski dermatitis izazvan lekovima, kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama, promene na koži kod eksudativne dijateze, dečji hronični neurodermatitis, eritrodermija, alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno naneti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Hydrocyclin GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - S03CA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090210 kapi za oči, rastvor; 0.5%+1.5%; bočica, 1x5mL Cena 155,9din 515-04-252/03-2 05.03.2004 doziranje: 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu na 1-2 sata, zatim na 3-4 sata, obično 7 dana. GINKOR FORT - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska trokserutin, heptaminol, ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - C05CA04
VAZOPROTEKTIVI

c05ca bioflavonoidi (BR) 1108350 kapsula, tvrda; 300mg+300mg+14mg; blister, 3x10 kom Cena 494,3din 515-04-3051/03 23.12.2003 doziranje: venolimfatična insuficijencija: 2 puta po 1 kaps.; hemoroidi 3-4 kaps. dnevno tokom 7 dana.

www.DigitSoft.co.nr

1 abecedni spisak registrovanih lekova GINO-DAKTANOL .Srbija timolol .2007 Cena 592.160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze.DigitSoft.Srbija gliklazid .2007 Cena 863. uključujući i dane menstruacije. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. 3x10 kom 8600102463639 1809/2007/12 03.Srbija mikonazol .5din 8608808103101 183/2006/12 13.SLAVIAMED D. 400mg+2. 5mg/mL.3din (R) 1042015 tableta. maks. 6mg dnevno.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. blister.S01ED01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093071 kapi za oči. Unitimolol® 0. 2mg. 3mg. 1mg. 200mg. ili 3 puta dnevno ujutro. 320mg dnevno. Paralelni lekovi: amaryl®. 3x20 kom 4013054005538 222/2006/12 27. Timolol alkaloid®.Srbija glimepirid .09.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. bočica staklena. blister. podeljeno u više doza (uz glavne obroke). derivati sulfonilureje (R) 1042075 tableta.10. 1x7 kom Cena 150.G01AF04 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137225 vagitorija.2006 Cena (R) 1341811 film tableta.1din 8605000800050 3/2-10-7383 28. postepeno povećavati u zavisnosti od vrednosti glikemije. jednom dnevno 1 tabl.02. gliprex®.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. GLAUMOL® .09. blister. 5 ili 6 tabl.co. rastvor. .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .02.GALENIKA AD .5din 8608808103927 3/2-10-7469 25.nr .A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341810 film tableta. 400mg+2.5din (R) 1042016 tableta.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početna doza je 1mg jednom dnevno. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. ujutro sa doručkom. 80mg.2007 Cena 271.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.O.O. glibenklamid . glimepirid remevita.10. blister.2006 doziranje: terapija glaukoma: 1-2 puta dnevno po 1 kap u oko (oči) 0.5% G GLIBOMET® .D.02. diprian. maks. blister. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40 . 1x5mL Cena 150. glioral® GLIMEPIRID .HABIT PHARM A.GALENIKA AD . 6 tabl.09. 3x10 kom Cena 157. 3x10 kom 8600102463646 1808/2007/12 03. 3x10 kom 8600102463653 1807/2007/12 03. 2x20 kom Cena 4013054001912 221/2006/12 27.5% rastvora. derivati sulfonilureje Cena 403. Paralelni lekovi: glucovance® GLIKOSAN .Nemačka metformin. Paralelni lekovi: diaprel Mr. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. dnevno. maks. dnevno.5mg. blister.5din (R) 1042018 tableta. 3x10 kom 8600102463660 1806/2007/12 03.9din (R) 1042017 tableta.09. blister. vulvovaginitis: 1 vagitorija uveče tokom 7 dana. dnevno. Meglimid® www. lek se uzima pre ili u toku jela. .5mg. blister. Paralelni lekovi: Timadren®. 4mg.

ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. podeljeno u više doza (uz glavne obroke).Srbija gliklazid . blister.abecedni spisak registrovanih lekova GLIMEPIRID REMEVITA . blister. Meglimid® GLIORAL® . ujutru i uveče. blister. blister.Srbija glimepirid . diprian.O. blister. 3x10 kom 8608808105242 397/2007/12 30.DigitSoft. maks. uzima se 2 puta dnevno po 400mg.2002 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno. glimepirid remevita. sa velikom čašom vode. glimepirid.2006 Cena 592.2007 Cena 533. tvrda. 3x10 kom 8608813901150 706/2006/12 25. 4mg. uzima se pre ili u toku doručka.01.05. cele.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039380 kapsula. 6mg dnevno. Paralelni lekovi: amaryl®. blister. ako je potrebno. blister. maks.1din (R) 1039381 kapsula.01.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) G a10BB sulfonamidi. 3x10 kom Cena 403. 6mg. 2mg.05. 3x10 kom Cena 3/2-10-7794 17. 50mg. NIŠ .3din 8608813901143 703/2006/12 25. blister.co.01. maks.05. derivati sulfonilureje (R) 1042100 tableta.GALENIKA AD .Mađarska glimepirid .2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40-160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početi sa 1mg/dan. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. derivati sulfonilureje Cena 157. 3mg.5din (R) 1042101 tableta.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 1 a10BB sulfonamidi.2006 Cena 863. 3x10 kom 5999880025041 86/2007/12 11. 3x10 kom 5999880025058 85/2007/12 11.01. dozu povećavatiu intervalu od 1-2 nedelje po 1mg. 320mg dnevno. ako dnevna doza iznosi 800mg. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. Paralelni lekovi: diaprel Mr.nr .3din (R) 1042351 tableta. Meglimid® GLIVEC® .01. 3x10 kom 5999880025065 84/2007/12 11. glikosan GLIPREX® . 2mg.2002 Cena 202430.05.9din (R) 1042102 tableta. blister.Švajcarska imatinib . 3x10 kom Cena 777.O. blister. gliprex®.CEMELOG-BRS Kft . tvrda.2007 Cena 363din (R) 1042352 tableta.REMEVITA D.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip II): početna doza je 1mg jednom dnevno. derivati sulfonilureje (R) 1042350 tableta. 3x10 kom 8608813901242 704/2006/12 25. 80mg. 6mg dnevno. 3x10 kom 8608813901259 705/2006/12 25. blister.2006 Cena 1504din (R) 1042103 tableta. www.NOVARTIS .2007 Cena 254din (R) 1042353 tableta.12. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. 3mg. Tablete uzimati uz obrok. 1mg.1din (R) 1042070 tableta. 4mg. 10x12 kom 3/2-10-7794 17. glimepirid. 100mg.5din 5999880025072 83/2007/12 11. lek se uzima pre ili u toku jela.12. Paralelni lekovi: amaryl®.

09.NOVO NORDISK A/S . povećati na 3 puta po 50mg.DigitSoft. Metfogamma® 500. sa velikom čašom vode.. GLUCAGEN® HYPOKIT® . 50mg.A. Meglucon 850.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2-10mg/sat. Metfogamma® 850.02.1din 02.co. 1x1mL Cena 1321.07. 5x10 kom (R) 1043107 film tableta. počinje se sa 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. 100mg. 50mg dnevno (početno).2004 www. Siofor® 500.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039382 film tableta.Danska glukagon . mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. Tefor GLUCOPHAGE .2006 doziranje: hipoglikemija: odrasli 0. 850mg. a zatim doza održavanja 2 puta po 850mg.2007 Cena 414. . blister.2006 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno.Nemačka metformin . blister. Metformin. Siofor® 850. nastaviti sa 2 puta po 850mg (ujutro i uveče) nedelju dana. gluformin. Meglucon 500.8din 3/2-10-10650 20. blister. ujutru i uveče.v. 2x15 kom 8606007910278 2068/2007/12 25. GLUCOBAY® .2006 Cena 180/2006/12 13.3din 02. Paralelni lekovi: aglurab. 400mg.3din 1733/2006/12 21.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane. 6x10 kom (7612791505119) (R) 1039383 film tableta.10 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 179/2006/12 13. maks. ako dnevna doza iznosi 800mg. Tablete uzimati uz obrok. 100mg.Švajcarska imatinib . maks.12. 600mg dnevno.2004 213. 2x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043106 film tableta..5din (R) 1341102 tableta.S.H04AA01 PANKREASNI HORMONI H04aa glikogenolitički hormoni (R) 0341340 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.nr . Siofor® 1000. 3x10 kom G LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BF inhibitori alfa-glukozidaze (R) 1341101 tableta.09. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. blister. 500mg.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 209. deca 10-20mcg/kg.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .07.MERCK KGaA . po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1-5mg/sat. Metfogamma® 1000.1din 8606007910285 2066/2007/12 25.v. 2x15 kom Cena 550. napunjen injekcioni špric.A10BA02 a10Ba bigvanidini (R) 1043105 film tableta. cele.Francuska metformin .09.A10BF01 GLIVEC® . deca 50-150mcg/kg i. 3g dnevno podeljeno u više doza. GLUCOPHAGE .02.MERCK SANTE S.BAYER HEALTHCARE AG . po potrebi posle 6-8 nedelja povećati na 3puta po 100mg. blister. 1000mg. 3x10 kom Cena 515-04-1215/04 Cena 515-04-1215/04-1 219. trovanje beta-blokatorima odrasli 5-10mg i. blister.5-1mg. blister. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. po potrebi ponoviti za 10 minuta.Nemačka akarboza . 1mg/mL.

5x10 kom G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena (Z) 0173300 rastvor za infuziju. 5%. 10x1000mL 4030539068680 568/2006/12 08. 392. glucosi infundibile 10%. 5 % do 2L dnevno. glucosi infundibile. boca plastična.2006 Cena (Z) 0173307 rastvor za infuziju.Nemačka glukozamin .05. 49x100mL www. 10% do 2L dnevno.6din (Z) 0173306 rastvor za infuziju.Nemačka glukoza . deca 30-60mL/kg dnevno. 3g dnevno podeljeno u više doza.12. 5% 2L dnevno. boca staklena. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. pre ili u toku jela.05. Metfogamma® 850.Austrija glukoza . Tefor GLUCOSAMIN-MIP . Siofor® 500.05.6mg+131. glucosi infundibile.2006 Cena (Z) 0173301 rastvor za infuziju. glucosi infundibile 5% B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0173900 rastvor za infuziju.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173305 rastvor za infuziju. boca staklena.86mg. Siofor® 850. boca plastična.2004 Cena (BR) 1163563 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 11 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% FRESENIUS . blister. 5%.co.2006 Cena 1324.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .Nemačka glukoza .M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-363/04-1 09.86mg.05.B. Metfogamma® 1000. Paralelni lekovi: aglurab. glucosi infundibile. 5%. deca 30-60mL/kg dnevno.DigitSoft.06.nr . 5%. 392.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 10x1000mL 4030539039888 566/2006/12 08.B. 5%.2003 Cena 1622. boca plastična. Metformin.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163561 film tableta. 10x500mL 4030539002981 561/2006/12 08. glucosi infundibile 10%. Metfogamma® 500.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3266.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške ar troze: 3 puta po 500mg. Meglucon 850.06. glucose 5%.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucose 5% Fresenius. glucose 5% Fresenius. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. 10%.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2003 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.BRAUN MELSUNGEN AG .2din (SZ) 0173901 rastvor za infuziju. boca plastična. 10%.05. Paralelni lekovi: glucose 10%.6mg+131. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 20x500mL 515-04-3831-1 22. deca 15-30mL/kg dnevno.BRAUN MELSUNGEN AG . blister. Meglucon 500. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. Siofor® 1000. boca plastična. gluformin. Paralelni lekovi: Perigona® GLUCOSE 10% .5din 515-04-3831/03 22. 20x100mL 4030539001946 567/2006/12 08. maks. Paralelni lekovi: glucose 5%. 30x10 kom 515-04-363/04-3 09. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.12. Paralelni lekovi: glucose 10%.CHEPHASAAR CHEMISCH . glucosi infundibile 10%. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% . 10x500mL Cena 4030539039871 569/2006/12 08.

1x500mL 8600064104052 Cena 55. .D. boca plastična. glucose 5%.09. deca 15-30mL/kg dnevno. glucose 5%.8din (Z) 0173500 rastvor za infuziju. boca. 10%. boca.HEMOMONT D. glucosi infundibile. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 1x250mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173130 rastvor za infuziju. deca 15-30mL/kg dnevno. odrasli inf.Srbija glukoza . 5 % do 2L dnevno. 1x500mL 8600097010658 2041/2006/12 06. glucose 5% Fresenius. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 1x500mL 8600097200073 1654/2006/12 15.HEMOFARM AD .Crna Gora glukoza . glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% . Paralelni lekovi: glucose 10%.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. glucosi infundibile 10%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.4din 515-04-3689/04 30.nr .co.Srbija glukoza . 1x500mL 8600097200066 1653/2006/12 15. . 10 % do 2L dnevno.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173131 rastvor za infuziju. glucose 5%. glucose 5% Fresenius.O. 10%.2006 Cena 69. deca 30-60mL/kg dnevno.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 48.1din 8600064104076 480/2006/12 07. 5%. deca 30-60mL/kg dnevno.04.B05BA03 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173220 rastvor za infuziju. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE . deca 30-60mL/kg dnevno.8din 481/2006/12 07.Srbija glukoza . glucose 5% Fresenius.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena 55. Paralelni lekovi: glucose 10%. Paralelni lekovi: glucose 10%. 5 % do 2L dnevno.11.2006 Cena 69.04. deca 15-30mL/kg dnevno. glucosi infundibile. glucosi infundibile 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . glucose 5% Fresenius. boca. boca. 5 % do 2L dnevno.ZDRAVLJE A. boca. Paralelni lekovi: glucose 10%. 1x500mL Cena 69.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173502 rastvor za infuziju.09. 5%.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.O.8din 8600097010641 2040/2006/12 06.Crna Gora glukoza . 10%. odrasli inf.D. . 1x500mL Cena 55. 10 % do 2L dnevno.DigitSoft.1din (Z) 0173225 rastvor za infuziju.12 GLUCOSI INFUNDIBILE . 10 % do 2L dnevno. 5%.09. 5%.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.O. glucose 5%.2006 www.2004 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. . glucosi infundibile 10%.11.ZDRAVLJE A.HEMOMONT D.O.1din (Z) 0173501 rastvor za infuziju. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . boca plastična.

500mg+5mg. Paralelni lekovi: glibomet® GLUFORMIN . ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl.2005 Cena 198. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. ujutro sa doručkom. glucophage.09. 6 tabl.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043060 film tableta.H01BA04 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. dnevno. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. Siofor® 500.12. glucosi infundibile 10% GLUCOTROL® XL . 5x5mL Cena 15652. 1mg/5mL.HEMOFARM AD . jednom dnevno 1 tabl.06. Paralelni lekovi: glucose 10%.6din 25.Srbija metformin . maks. GLUCOVANCE® . počinje se sa 500mg dnevno uz doručak nedelju dana. maks. blister.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.A10BB07 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 13 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. Metfogamma® 500. 10mg. bočica. 500mg+2. blister. Tefor GLYPRESSIN® . doza održavanja je 1mg na 4-6 sati.Francuska metformin. daje se pod stalnim nadzorom kardiovaskularne funkcije.8din 3596540050140 296/2005/12 01. Metfogamma® 1000. blister. Meglucon 500. Metformin. 1x30 kom 5413973075367 3/2-10-7908 Cena (R) 1042301 tableta. Siofor® 1000.12. 500mg.09. 5mg.2002 780. 20mg dnevno. Siofor® 850. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida.USA glipizid .PFIZER . Meglucon 850. glibenklamid . deca 30-60mL/kg dnevno.nr .7din (R) 1341801 film tableta.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 433. dnevno. Paralelni lekovi: aglurab. uz prisutnu opremu za intenzivnu negu.co. liobočica sa rastvaračem u ampuli.A. zavisno od stanja je 2-3 dana.MANUFACTURING CENTER . glucosi infundibile.. derivati sulfonilureje Cena (R) 1042300 tableta.06.2007 doziranje: krvarenje iz variksa jednjaka: odrasli početno 1-2mg sporo i.2din 8600097011556 515-04-564/03 12. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.v. 5 ili 6 tabl. ili 3 puta dnevno ujutro. dnevna doza je 120-150mcg/kg talesne težine.Švajcarska terlipresin . 2x15 kom 3596540060132 298/2005/12 01. 2x15 kom Cena 235. www. maks.S. glucose 5% Fresenius.6din 25. 1x30 kom 4034541004476 3/2-10-7909 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 5mg uz doručak. maks. 5 % do 2L dnevno. Metfogamma® 850.1din 8606102233135 1239/2007/12 07. bočica.MERCK SANTE S. 3g dnevno podeljeno u više doza.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . .DigitSoft. 3x10 kom Cena 66.5mg.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg.2002 G a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341800 film tableta. Trajanje terapije. postepeno povećati u zavisnosti od vrednosti glikemije. glucose 5%.

P. 450i.j.j. gonal . . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. pen sa uloškom.2007 (R) 0044252 rastvor za injekciju. zavisno od kliničkog odgovora.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044010 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.f® 900 www. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.A. gonal . liobočica sa rastvaračem u špricu. 1x1.f® 1050.f® 450.75mL Cena 8606102684142 1315/2007/12 12. gonal .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2299.05.Švajcarska folitropin alfa .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI G GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044251 rastvor za injekciju.75mL Cena 8606102684159 1314/2007/12 12.f® 1050./0.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. gonal . Paralelni lekovi: gonal .j. .A./0.Italija folitropin alfa .2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. 450i.f® 900 GONAL .F® 300 . gonal . 300i. zavisno od kliničkog odgovora.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.2007 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.Italija folitropin alfa .f® 1050. zavisno od kliničkog odgovora.f® 900 GONAL .. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.SERONO PHARMA INTERNATIONAL .j. Paralelni lekovi: gonal .5mL Cena 8606102684043 720/2006/12 25.DigitSoft./0.f® 450. . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.f® 900 GONAL . gonal . 1050i.F® 1050 . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).P. zavisno od kliničkog odgovora. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. liobočica sa rastvaračem u špricu. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). Paralelni lekovi: gonal .2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.f® 300.2din 515-04-1560/04 10.Italija folitropin alfa . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.05. 1x1mL g03ga gonadotropini (R) 0044011 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.F® 450 . 1x0.06.j.P. Paralelni lekovi: gonal . 1x0. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.2004 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. 1x0.f® 450. pen sa uloškom. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. gonal . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).5mL.75mL.75mL.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044250 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.06. 75i.14 abecedni spisak registrovanih lekova GONAL . liobočica i rastvor u špricu. gonal .75mL Cena 8606102884050 718/2006/12 25.f® 300.co.75mL.A.F® 300 .06.nr ./1.

1x1. GYNIPRAL® .R03CC05 G LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (SZR) 1142200 tableta. prevremeni porođaj: 4 puta po 0. kofein. 1x10 kom Cena 123.25mg. deca ispod 4 godine 3 puta 0.f® 1050.2005 doziranje: simptomi gripoznih infekcija i prehlade: početna terapija za odrasle 3 puta dnevno po 2 kaps.5mg.R06AB54 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 1111270 kapsula.5mg.co. www. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). u podne i uveče).DigitSoft.f® 450 GRIPPOSTAD® C .25-0. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. pen sa uloškom.P.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA 15 g03ga gonadotropini (R) 0044253 rastvor za injekciju. zavisno od kliničkog odgovora. . terapijom. ujutru.2007 doziranje: astma: oralno odrasli 3 puta po 0.STADA ARZNEIMITTEL AG . gonal . 1x20 kom Cena 181. askorbinska kiselina.nr . gonal .abecedni spisak registrovanih lekova GONAL .ALKALOID AD .j. 0. tvrda.5mg.v. blister. 200mg+150mg+25mg+2.5din 4011548004333 273/2005/12 04.5mg tek pošto je aktivnost uterusa suprimirana i. Paralelni lekovi: gonal . 900i.5-1mg. kapsule progutati sa dosta tečnosti. deca od 4-10 godina 3 puta 0. doza se može smanjiti na 1 kap.f® 300.A./1.5mL Cena 8606102684067 719/2006/12 25. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.05.05. hlorfenamin .Nemačka paracetamol. u podne i uveče.08.Italija folitropin alfa .5mL.F® 900 . (ujutru. bočica. povlačenjem simptoma.125-0.1din 5310001065058 911/2007/12 03.Makedonija heksoprenalin .

DigitSoft.nr .co.1 abecedni spisak registrovanih lekova www.

j. liobočica sa rastvaračem.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066630 liofilizat za rastvor za injekciju.j. Wilate® 450. Wilate® 900 HAEMATE® P 250 . Wilate® 900 HAEMATE® P 500 . ili kontinuirana infuzija. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. ili kontinuirana infuzija. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. (500i. Wilate® 450.v.j. a primenjuje se kao i. boca.j. Haemate® P 500. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. Immunate.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066201 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . a primenjuje se kao i.2003 www.4din 515-04-3187/03 07.j. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. Immunate.B05AA. inj. Haemate® P 250. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. Cena 40567. Haemate® P 500.08.08. a primenjuje se kao i.Nemačka poligelin .08.+2400i.ZLB BEHRING GmbH .Nemačka faktor VIII.+600i. u vitalnim indikacijama.)/5mL.nr . ili kontinuirana infuzija. inj. Wilate® 450.DigitSoft.5%. Paralelni lekovi: Haemate® P 250../5mL. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .+1200i.)/15mL.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0172031 rastvor za infuziju.j.abecedni spisak registrovanih lekova 1 H HAEMACCEL .v. Immunate.j.08.THERA SELECT GmbH . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 4336.4din (1000i. liobočica sa rastvaračem. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . 1x5mL Cena 6400din 515-04-991/03 26. 1x5mL 8606103100047 1273/2006/12 02.)/10mL. liobočica sa rastvaračem. 250i.co. Wilate® 900 HAEMOCTIN SDH .12. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. do 2000mL u vitalnim indikacijama. količina infuzije zavisi od gubitka krvi. 1x15mL 8606103100061 1274/2006/12 02. 1x10mL Cena 20944.ZLB BEHRING GmbH .2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. HAEMATE® P 1000 . deca po potrebi.v. 10x500mL B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066202 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.B02BD06 ANTIHEMORAGICI H B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. 3. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. inj.ZLB BEHRING GmbH .Nemačka faktor VIII. Cena 10231. odrasli 500 .Nemačka faktor VIII.2003 doziranje: individualno.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.BIOTEST PHARMA GmbH .8din (250i.Nemačka faktor VIII .1500mL po potrebi.9din 8606103100054 1272/2006/12 02.

50mg/mL.j. ampula. emoclot.j.06. maks.HEMOFARM AD . plastična bočica.05mg/kg/dan. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg./kg.KRKA. Paralelni lekovi: Haldol®. 0.D.Slovenija haloperidol . rastvor. 2mg/mL.0250. 10x1mL H Cena 242.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: uobičajeno 50mg na 4 nedelje. jača krvarenja 15 . TOVARNA ZDRAVIL.2003 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VII): 10 . emoclot d. 60-100mg dnevno.03.03.2003 Cena 24000din 515-04-991-2 26.2007  (R) 1070205 tableta.D. 500i.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 1070840 tableta.08. 5mg.2006  (R) 1070841 tableta.7din 3838989576998 662/2007/12 08. octanate 250 HALDOL® . maks. D. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL .HEMOFARM AD .15 i.150mg/kg/dan.KRKA.j.5-5mg.02.5-5mg.08. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.05mg/kg/dan. blister. po potrebi ponoviti posle 2 nedelje.j. maks. Paralelni lekovi: Haldol®. podeljeno u 2-3 doze.2000 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.025-0.DigitSoft.02. podeljeno u 2-3 doze. 2x15 kom Cena 376din 8600097010726 119/2006/12 03. podeljeno u 2-3 doze. 10mg. 1x25 kom Cena 165din 8600097011020 118/2006/12 03. 5x1mL Cena 1477.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070843 rastvor za injekciju.2007  (R) 1070202 tableta.5-5mg./kg. Haldol® depo. 0.nr . Paralelni lekovi: Haldol®. ampula. 300mg na 4 nedelje.co. 1x10mL 0066632 liofilizat za rastvor za injekciju. 10x1mL Cena 272. 0. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070200 rastvor za injekciju.05mg/kg/dan. 1x30 kom Cena 506. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL SOPHARMA . TOVARNA ZDRAVIL. maks. Haloperidol. 2mg.025-0. deca od 3-12 godina 0.1 (SZ) (SZ) 0066631 liofilizat za rastvor za injekciju. deca od 3-12 godina 0.. deca od 3-12 godina 0.5din 03-6707/99 07. bočica. Haloperidol. 1x25 kom Cena 165din 3838989576875 661/2007/12 08. 1000i./10mL. ampula.2000  (R) 2070842 oralne kapi. maks./10mL.4din 3838989577018 659/2007/12 08. D. bočica. bočica. 60-100mg dnevno.7din 3838989577025 660/2007/12 08.2006 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. 2mg. liobočica sa rastvaračem. 10mg.03. Haldol® depo.j.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.50 i. 1x10mL Cena 59. Haloperidol Sopharma HALDOL® DEPO .I. . 60-100mg dnevno.Slovenija haloperidol . jaka krvarenja 40 . doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. Haloperidol www.25 i.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070207 rastvor za injekciju. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata.06.150mg/kg/dan. Paralelni lekovi: Beriate P. maks.5din 8600097011464 03-6708/99 07. octanate./kg. .150mg/kg/dan. liobočica sa rastvaračem.Srbija haloperidol . 5mg/mL.Srbija haloperidol . 1x10mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 12200din 515-04-991-1 26. Paralelni lekovi: Haldol® depo. octanate 1000.maks.03.

B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175410 rastvor za infuziju.05mg/kg/dan.2001 doziranje: indukcija anestezije: individualno.4din 8600097010627 395/2007/12 30.02.co.01. 50mL.ZDRAVLJE A. bočica. maks.12. rastvor. natrijum-laktat . 6.5 L). 10mg. održavanje anestezije: 0.12. 5mg. maks. ZRENJANIN . 0. 60-100mg dnevno. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate www.abecedni spisak registrovanih lekova HALOPERIDOL SOPHARMA .Srbija natrijum-hlorid.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05BB rastvori za elektrolitni disbalans Cena (Z) 0175185 rastvor za infuziju. blister.2006 doziranje: terapija šoka.03. 1x10mL 1 Cena 124. 1x25 kom 8600064117649  (R) 1070801 tableta. 1x50mL Cena 252din 8608811001623 3/2-10-7960 13. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. maks.DigitSoft. u urgentnim stanjima. bočica. stanja sa acidozom.294g/L+6.2003 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. 6g/L+0. 2mg. 3x10 kom 8600064117663  (R) 2070802 oralne kapi.2003 Cena 47. fiola.N01AB01 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 9080091 rastvor za inhalaciju.373g/L+0. prosečno 60 kapi/min.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 0070803 rastvor za injekciju. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. 1x500mL 76. 180 kapi/min. kalcijum-hlorid.276g/L. kalijum-hlorid. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate HARTMANOV RASTVOR .9din 515-04-4002/03 22.JUGOREMEDIJA A.12.Srbija halotan . natrijum-laktat .5 L). parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg.25g/L. 180 kapi/min. deca od 3-12 godina 0. boca.Srbija natrijum-hlorid. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. .373g/L+0. podeljeno u 2-3 doze.1din 515-04-4001/03 22.150mg/kg/dan.HEMOFARM AD . ampula.5-2% (deca i odrasli).5-5mg.nr .ZDRAVLJE A. boca.025-0. HARTMANOV RASTVOR . Haldol® depo.4din 515-04-4003/03 22.2003 Cena 370. maks. Paralelni lekovi: Haldol®.5-2% (deca) ukiseoniku ili smeši azotsuboksida i kiseonika.D.12. koncentraciju postepeno povećavati na 2-4% (odrasli) ili 1.D. .Srbija haloperidol .D. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. 10x1mL 8600064117687  (R) 1070800 tableta. kalcijum-hlorid.2007 doziranje: terapija šoka. u urgentnim stanjima. Haloperidol HALOTHAN . prosečno 60 kapi/min. stanja sa acidozom. 2mg/mL.2003 Cena 165din 515-04-4000/03 22. 1x500mL Cena 76.02g/L+0.4din 8600064104601 120/2006/12 06.294g/L+3. kalijum-hlorid.

tvrda. HELEX® . 1x10mL Cena 48. . Paralelni lekovi: artelac. 0. D. kontaktnog sočiva. rastvor.2007 doziranje: hiperemija i/ili edem konjunktive nastali usled alergijske reakcije.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071755 tableta.5%.09.S01GA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091080 kapi za oči. Paralelni lekovi: artelac. deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kapsula dnevno. blister. artelac edo.Makedonija gvožđe(ll)-fumarat .06. profilaksa 1 kapsula dnevno.HEMOFARM AD .DigitSoft. bočica staklena.HEMOFARM AD . 350mg.3din 8600097200141 1285/2007/12 12.5mg. rastvor.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (R) 7099071 kapi za oči. Paralelni lekovi: Ksalol®. 0.2din 3838989500207 515-04-02568-2 28. Xanax®. 0. hidrohlortiazid .2004  (R) 1071756 tableta.HEMOMONT D.O.Srbija kvinapril.5mg. 0.co. najbolje ujutru).Slovenija alprazolam . TOVARNA ZDRAVIL. .11. povrede oka: 1-2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3-4 sata. 4mg dnevno. 0.03%.nr .KRKA.1din 5310001008284 3/2-10-5760 10. Isopto Tears HEMOKULIN® .08. depresija: 3 puta po 0.5mg.08.HEMOMONT D.Srbija hipromeloza . maks. 1x10mL 8600097200196 515-04-1757/03 11. blister. 2x15 kom Cena 104din 3838989500177 515-04-02568/03 28. . bočica staklena. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljeno u više doza.200 abecedni spisak registrovanih lekova HEFEROL® . oralni preparati (R) 1060140 kapsula. 1mg.Crna Gora nafazolin .2004 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. 4mg dnevno. blister. bočica.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.2007 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. Isopto Tears HEMODROPS . prisustva stranog tela u oku.2din (R) 7099071 kapi za oči.B03AA02 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. 2x15 kom Cena 131. maks.09. rastvor. blister.5din 3838989500184 515-04-02568-1 28.25mg.2din 8600097200196 515-04-1757/03 11.2002 doziranje: odrasli terapija 2 puta po 1 kapsula.O. zapaljenja.ALKALOID AD .Crna Gora hipromeloza . zolarem HEMODROPS .09.O. www.C09BA06 H LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401030 film tableta.O. 1x30 kom Cena 151.D.25mg. dnevno (uvek u isto vreme. 2x10 kom Cena 418din 8600097010542 2064/2007/12 25. artelac edo. 2x15 kom Cena 203.2004  (R) 1071757 tableta. HEMOKVIN PLUS® .09.5%. 20mg+12.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. 1x10mL Cena 80. bočica.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance Cena 80.

2007 www.8din 8600097010467 635/2005/12 12.06. 80mg dnevno.25mL 8608808100797 Cena 95. blister. 5 g/sat. blister. hronični hepatitis. dnevno.12.2004 Cena 2406.Srbija hidrohlortiazid.A05BA.1din (R) 1325482 film tableta. deca ispod 45kg: 1 puta po 10mg/kg prvi dan.01.8din 974/2007/12 10. 2x10 kom Cena 275. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (SZ) 0127452 koncentrat za rastvor za infuziju.B01AB01 H ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062035 rastvor za injekciju.06..25mL.2004 doziranje: masna jetra.3din (R) 3325483 sirup.06. hronična opstruktivna plućna bolest.Srbija azitromicin . 5g/10mL. doza održavanja 10 . infekcije kože i potkožnog tkiva. kesica. 1x6 kom Cena 466. 1x20mL 8600097011563 3/2-10-3698 15. zatim 1 puta po 250mg naredna 4 dana. KGaA .Merz Pharma Gmbh & Co. kongestivna srčana insuficijencija početna doza 1-2 tablete dnevno.HEMOFARM AD .co./0.2003 doziranje: infekcije respiratornog trakta.12. HEPA-MERZ® .HEMOFARM AD . 10mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. 40mg dnevno.2005 Cena 501. Paralelni lekovi: Sumamed. blister. blister. 250mg. 3g.C03EA01 DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1400400 tableta. 200mg/5mL. maks. 5x0. ampula. maks. amilorid . zatim 5mg/kg naredna 4 dana.8din (R) 3325481 sirup. HEPARIN . 2x10 kom 8600097010184 634/2005/12 12. parenteralno do 20g inf.C09AA06 201 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. HEMOMYCIN . maks.7din (R) 1103732 film tableta. ciroza jetre sa izraženom simptomatologijom (hepatiana encefalopatija): oralno 1-3 puta po 3-6g dnevno.20mg dnevno.nr .10mg dnevno. 500mg.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5 .2002 Cena 466.2007 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno 1-2 tablete dnevno. tvrda.Srbija kvinapril .12. bočica od tamnog stakla.5mg dnevno.Srbija heparin . 50mg+5mg. 1x3 kom 8600097012041 515-04-2911/03 03. zmax HEMOPRES . 4x10 kom Cena 103.GALENIKA AD . blister. 10x10mL Cena 6319din 515-04-5173/03 03. 100mg/5mL. monokomponentni (R) 1103731 film tableta. 5000i.HEMOFARM AD .abecedni spisak registrovanih lekova HEMOKVIN® .12. po potrebi povećati do 4 tablete dnevno. ampula.5din (R) 2127451 granule. otitis media: odrasli i deca preko 45kg 1 puta po 500mg prvi dan.j.06.J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325480 kapsula. bočica.40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.2002 Cena 164.2003 Cena 309.5 .05. doza održavanja 20 . 1x20mL 8600097011945 515-04-2910/03 03.Nemačka l-ornitin-l-aspartat .3din 8600097400497 317/2007/12 23.DigitSoft. 20mg.1din 8600097011303 3/2-10-3696 15. brzina inf. 30x1 kom 515-04-5174/03-1 03.

08g/L. 300i. triptofan.233mg/g+30mg/g.4din (BR) 5108021 supozitorija. 15-25 i. lizin. tuba sa aplikatorom. metionin. 15 000-20 000 i.co.Srbija alanin. doza za odrasle 18.2002 doziranje: insuficijencija jetre sa ili bez poremećaja cerebralne funkcije (encefalopatija).DigitSoft. ulkus kruris.7g/L+ 10.j.j. 300i. 1x20g Cena 36.j.07.j.202 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0062036 rastvor za injekciju.j. i. lečenje obliterisanih hemoroida: mast 2 ./g. priprema za operaciju i post operativno lečenje hemoroida. ampula.j. ekcemi i svrab u perianalnom predelu.2007 Cena 34. 250 i.j. tuba.4din 8600097010306 2063/2007/12 25.52g/L+0. valin .v.v.42g/L+4. fenilalanin. cistein. ampula.24g/L+4.07. hematom. leucin.j. maks. 500i. deca i odrasli male telesne mase 5000 i. 120i. 1000-2000 i.2007 doziranje: tromboflebitis. boca.88g/L+1. www./g.675mg+30mg.12.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108180 krem.07./mL.HEMOFARM AD . posttraumatski hematomi.+1. povrede kod spor tista (otok.4g/L+13. supozitorije 1-2 puta dnevno. tuba. bolusom.8din 8608808100780 975/2007/12 10.4 puta dnevno mazati u tankom sloju. 10x5mL 8608808100773 976/2007/12 10.2007 Cena 782.07. distorzija): 2-3 puta nanositi mast ili gel na obolelo mesto i blago utrljati.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174030 rastvor za infuziju.c.HEMOFARM AD .05. 5x1mL Cena 95./g.05. 1x40 g) 8600097010221 1489/2007/12 10. blister. polidokanol .j./g./5mL. HEPASOL 8% .2007 Cena (BR) 4108185 gel.Srbija heparin. tuba. hepatična koma ili prekomatozna stanja: individualno.nr . glicin.8g/L+ 10. 1x40g 8600097010207 1488/2007/12 10. na 12 sat.j.C05AA04 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (BR) 4108020 rektalna mast./sat ili s. HEPATHROMBIN . prednizolon. Paralelni lekovi: Lioton 1000. treonin. 1x40g Cena 8600097010191 1487/2007/12 10.c. 500i.4g/L+0. 5000i.2007 Cena (BR) 4108184 krem.4din 860009712249 3/2-10-7309 25.1g/L+5. izoleucin.j.72g/L+0. tuba. i. praćeni zapaljenjem.73g/L+2.Srbija heparin . 65i.64g/L+10. 1x10 kom 8600097010344 2062/2007/12 25.1din (SZ) 0062037 rastvor za injekciju.j. arginin. 1x500mL Cena 423. serin.09./kg na 12 sati. nastaviti kontinuiranom inf.j.88g/L+5./kg/sat ili s. glacijalna sirćetna kiselina. 25000i.2007 Cena (BR) 4108182 gel.82g/L+2./g+2. 4.j.09g/L+6. viatromb HEPATHROMBIN H . prolin.HEMOFARM AD .2007 doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi. nastaviti kontinuiranom inf.09.2007 doziranje: tromboze dubokih vena i plućna embolija: odrasli 5000 i. bolusom. histidin.75mL/kg dnevno. analne fisure. 1x40g (8600097010214) 1490/2007/12 10.

oralnu primenu (BR) 4120250 rastvor.HEMOFARM AD .5din 04. traumatski. a 33mL/kg 6% rastvoru koji je kod nas registrovan).1g/100mL . bočica staklena. boca staklena.01.SERUMWERK BERNBURG AG .nr . kao i šok zbog opekotina): individualno doziranje. inf. kao monoterapija kod bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke koje su već lečene hemioterapijom jednom ili više puta. maks.Nemačka hidroksietil skrob. voluven HETASORB® 6% .2006 doziranje: metastatski karcinom dojke.abecedni spisak registrovanih lekova 203 HERCEPTIN® . dnevna doza 33mL/kg (maks.B05AA07 H SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179345 rastvor za infuziju. tokom 30 minuta.A01AB12 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . deca 3-12 godina 15-20mL/kg.10. 320mg/mL.HEMOMONT D.v.v. bočica od tamnog stakla. dnevna doza od 20mL/kg odgovara rastvoru od 10% istog preparata. inf.O. 1217. 1x50mL Cena 515-04-3885/03 (SZ) 0194351 rastvor za injekciju.4din 8600097010245 515-04-2922/03 07.2din 8600097003049 77/2007/12 11. 100g/L+9g/L. natrijum-hlorid .V08AB03 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna. u kombinaciji sa taksanima kod metastatskog karcinoma dojke: preporučena početna udarna doza 4mg/kg i. stomatitis. HETASORB® 10% . bočica staklena.Švajcarska trastuzumab .L01XC03 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039345 prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju.06. 440mg. . Paralelni lekovi: Hetasorb® 10%. dnevna doza 20mL/kg telesne mase.Srbija heksetidin . 0.O.co. brzina davanja inf. voluven HEXABRIX 320 .2005 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. 320mg/mL. 1x200mL Cena 99.B05AA07 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179346 rastvor za infuziju. gingivitis. deca do 3 godine 10-15mL/kg. iznosi do 20mL/kg telesne mase/sat.GUERBET . maks. septički kao i šok zbog opekotina): uobičajena doza 500-1000mL jednom dnevno. 1x500mL Cena 796.06.8din 04. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom.7din 8606102767166 96/2006/12 31.Crna Gora hidroksietil skrob.Francuska joksaglinska kiselina . traumatski. faringitis.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . isključivo sa preteranim stvaranjem HER2 proteina.2003 doziranje: lakše i umerene upale i infektivne bolesti usne duplje. septički. boca staklena.01. pre i nakon operativnih zahvata u ustima i kod manjih povreda u ustima. niskoosmolarna kontrastna sredstva. www. odrasli i deca starija od 12 godina 33mL/kg.2004 2312. natrijum-hlorid . Paralelni lekovi: Hetasorb® 6%. 1x100mL Cena 515-04-3886/03 doziranje: doze zavise od vrste Rö snimanja. 1x20mL Cena 150422. 1x500mL Cena 646din 8600097002660 449/2005/12 07. tonzilitis.F. 60g/L+9g/L. preporučena nedeljna doza održavanja 2mg/kg i. glositis. liobočica sa rastvaračem.11.2004 HEXORAL® .2007 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski.DigitSoft. tokom 90 minuta. sprečavanje superinfekcije: 2 puta dnevno 1 kašiku nerazblaženog rastvora držati u ustima 30 sekundi i ispljunuti. rastvorljiva u vodi (SZ) 0194350 rastvor za injekciju.

inflamatorne i antireumatske bolesti: odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2. blister. liobočica sa rastvaračem u bočici. 10mcg/0. liobočica sa rastvaračem u bočici.204 HIBERIX™ .5mL.ZDRAVLJE A.2003 doziranje: dezinfekcija predmeta i rana: 10mL razblaženo vodom do 1 L.3din 8606103683052 2114/2006/12 14.GALENIKA AD .5mL Cena 590.5mL Cena 1268.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123642 obložena tableta. status astmatikus).5 godina 50mg dnevno. deca od 6-12 godina 100mg dnevno. 100mg. bočica.nr . sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0. 10mcg/0.08. anafilaktička reakcija.co. preoperativna dezinfekcija: 100mL razblaženo sa 170mL vode i 730mL koncentrovanog alkohola. 1x1 kom 8600097011006 3/2-10-7633 25. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela. .H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZR) 0047120 rastvor za injekciju.2din 8606103683045 2113/2006/12 14.D08AC02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ac bigvanidi i amidini (BR) 4156040 koncentrat za rastvor za kožu. hipersenzitivne reakcije (angioedem. 100x0.5mL. dnevno.2002 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde. 5%.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.11.02.2002 Cena 174. bočica. .DigitSoft.Srbija hlorheksidin .D.9din (SZR) 0047121 liofilizat za rastvor za injekciju.11. sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis. 1x1000mL Cena 331. epiglositis.A. liobočica sa rastvaračem u špricu.11. 2x10 kom Cena 52.2006 (Z) 0011908 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL Cena 57100din 8606103683069 2115/2006/12 15.Srbija himekromon .2007 doziranje: holecistopatije.5mL. artritis. 200mg. Paralelni lekovi: Mendiaxon www. deca od 1-5 godina (ako prethodno nisu vakcinisana) samo jedna doza od 0. Paralelni lekovi: act-HIB HIBIDEKS . 1x0. deca od 1. 500mg. revakcinacija u 2-oj godini života. hepatobilijarna glavobolja 400mg ujutro odmah posle buđenja i 400mg uveče.4din 8600097010986 3/2-10-7632 25. šok.5mL.2006 doziranje: profilaksa teških.8din 8600064104830 543/2007/12 27. 10mcg/0. deca od 6-12 meseci (ako prethodno nisu vakcinisana) 2 doze po 0. HIDROKORTIZON . inf. Paralelni lekovi: Hydrocortison HIMEKROMON .6din 515-04-1627/03 07. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. 1x1 kom Cena 57.11.Belgija vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B . 1x0.11. revakcinacija u 2-oj godini života.J07AG01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova H j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011878 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Srbija hidrokortizon .v. deca do 1 godine 25mg i.2006 (Z) 0011879 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL u razmaku od 1 meseca.HEMOFARM AD .5mL počevši od 6-te nedelje života. boca.

tuba. bočica staklena. bočica. a zatim u ređim intervalima. doze 80mg/dan. večernja doza najveća. 5mg/mL. bočica.2006 Cena (R) 1104611 film tableta.nr .S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090816 mast za oči. 500mg. 2x15 kom 5310001178888 1281/2006/12 02.01.Makedonija simvastatin .O. 3x10 kom 5310001178857 1279/2006/12 02.08. Paralelni lekovi: chloramphenicol. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. 1%.2-2.ALKALOID AD .12. 1%. 20mg. Paralelni lekovi: chloramphenicol. u podeljenim dozama. 5g/m2 telesne površine (200mg/kg telesne mase). 10mg. vasilip®.2003 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata.2006 Cena (R) 1104612 film tableta.Makedonija hloramfenikol .DigitSoft.Nemačka ifosfamid . www. tokom 5 uzastopnih dana. Paralelni lekovi: cholipam. po potrebi povećavati svake 4 nedelje do maks.HEMOMONT D.2007 doziranje: inoperabilni maligni tumori osetljivi na ifosfamid: 1. 1x1g Cena 1930. 2g. 1x5g Cena 67din 8600097200233 3/2-10-9559 07. i.co.Crna Gora hloramfenikol .6din 5413760293653 95/2007/12 11.2006 doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče). blister. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 205 HLORAMFENIKOL ALKALOID® .2001 Cena (R) 7090816 kapi za oči.C10AA01 H SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze Cena (R) 1104610 film tableta. 3x10 kom 5310001178864 1280/2006/12 02.ALKALOID AD . kao dugotrajna 24 časovna inf. Hloramfenikol alkaloid® HOLLESTA . zocor® HOLOXAN® . blister.4g/m2 telesne površine (30-60mg/kg telesne mase) dnevno.11. a zatim u ređim intervalima. lečenje traje najduže 5 dana.v. .6din 5413760293646 96/2007/12 11. Simva HeXaL®. rastvor. 1x5g Cena 57.BAXTER ONCOLOGY GmbH .O. Simvastatin.2007  (SZ) 0031051 prašak za rastvor za injekciju. Hloramkol® HLORAMKOL® . tuba. koronarna bolest: 20mg/dan (uveče).S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090815 mast za oči. prvih 48 sati mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka. 1x500mg Cena 1231.01. 40mg. 1x10mL 8600097403559 674/2007/12 09.9din 5310001186760 515-04-2339/03 27.L01AA06 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci  (SZ) 0031050 prašak za rastvor za injekciju.03. doza se može povećavati do 80mg. bočica.08. 1g. Simvor. 1x2g Cena 4424. ukapati u unutrašnju stranu donjeg kapka.08.2007 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata 1-2 kapi prvih 48 sati.01.2007  (SZ) 0031052 prašak za rastvor za injekciju.3din 5413760293660 94/2007/12 11.

kratkog dejstva (R) 0041507 rastvor za injekciju. bočica. Ljudski albumin 20%.A10AB04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3370.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 2310din 515-04-852/03 29.Austrija albumin. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. preeklampsija). ciroza jetre.Francuska insulin lispro . humani . 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) H Cena 2827din 177/2006/12 13.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179360 rastvor za infuziju.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.m.Austrija albumin. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN .LILLY FRANCE S. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 5%. malo soli. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AB04 a10aB insulini i analozi. 20%. Paralelni lekovi: Humalog® HUMALOG® . bočica. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno.A./mL. za vreme operacija. ciroza jetre.S. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.2002 Cena 2310din (SZ) 0179351 rastvor za infuziju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. akutni edem. ciroza jetre.2003 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. . 100i. posle porodjaja). 100i. za vreme operacija. preeklampsija). kratkog dejstva (R) 0041512 rastvor za injekciju.DigitSoft. akutni edem. posle porodjaja)./mL. 1x50mL Cena 1991. parenteralni. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.nr . malo soli.A. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. vrstu insulina. 20%.2002 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.B05AA01 a10aB insulini i analozi. B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179350 rastvor za infuziju.j.b. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. boca. 20%.ELI LILLY EXPORT S.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. Paralelni lekovi: Humalog Pen HUMAN ALBUMIN .08. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. Ljudski albumin 20%.04. . 1x50mL 3/2-10-4005 02. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.11.Švajcarska insulin lispro . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.07. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. posle porodjaja). zavisi od indikacije i stanja bolesnika. bočica.BAXTER AG . preeklampsija).BIOTEST PHARMA GmbH . za vreme operacija. vrstu insulina. 1x250mL www.7din 3/2-3215 02.02. uložak.H . parenteralni.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. humani . humani .2005 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.co.1din 9002864012039 554/2005/12 18.j.6din 3/2-10-4006 01.08.20 abecedni spisak registrovanih lekova HUMALOG PEN . UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . 1x50mL Cena 2310.Nemačka albumin. 5x3mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179315 rastvor za infuziju. akutni edem.

035mg/kg dnevno. 150i.05. 1x5mL 8606002990244 1357/2007/12 19.07. za vreme operacija. Ljudski albumin 20%. 1x3mL www. . odnosno 1.025-0.j.2007 Cena 4650din (Z) 0013252 rastvor za injekciju.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. 2. 150i. Norditropin® NordiLet® H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044312 liofilizat za rastvor za injekciju. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% .abecedni spisak registrovanih lekova 20 gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. 18i.06. 1x50mL Cena 2310din 8606103100108 774/2006/12 05.Nemačka albumin./mL. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. ciroza jetre. bočica.7-1. humani .co. bočica.05mg/kg dnevno.05. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. supstituciona terapija: odrasli 0.Srbija imunoglobulin (IgG-7S)../kg (½ doze infiltrirati oko rane. intravenski . UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING.ZLB BEHRING GmbH . octagam® HUMATROPE .06. bočica.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.1din 8606002990183 3/2-10-1478/3 30. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.2007 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: primeniti što ranije. Turner-ov sindrom: 0.06. Paralelni lekovi: Imogam rabies. 5g. 1x50mL Cena 5195. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. 1x1mL Cena 930din 8606002990220 1358/2007/12 19. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.nr .0mg/m2 dnevno. UMaN aLBUMIN HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN . a ostatak u glutealni mišić). odnosno 0.06. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20 i.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . akutni edem.j. bočica. nespecifični (SZ) 0013462 rastvor za infuziju.j.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. Ljudski albumin 20%.3mg dnevno. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H Cena 14180.4mg/m2 dnevno.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .1din (SZ) 0013463 rastvor za infuziju.j. Paralelni lekovi: Human albumin.ELI LILLY EXPORT S. 1x100mL 8606002990190 3/2-10-1478/4 30. karpula sa rastvaračem. bočica.j.5g.2002 Cena 10328. malo soli. specifični (Z) 0013250 rastvor za injekciju.DigitSoft. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.Srbija rabies imunoglobulin. 150i. humani .15-0. bočica. preeklamsija). Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring./mL. Paralelni lekovi: genotropin®.Švajcarska somatropin . MALO SOLI .B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179190 rastvor za infuziju./mL. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. posle porodjaja). Ig vena.A.2din 3/2-10-2856 16.2007 Cena 1860din (Z) 0013251 rastvor za injekciju. 1x2mL 8606002990237 1354/2007/12 19. 20%.

karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Francuska insulin izofan . HUMULIN NPH . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041514 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.A10AD01 a10ad insulini i analozi. vrstu insulina.04./mL.j. bočica.A. HUMULIN M3 . parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i.S./mL. 1x10mL H HUMODAR R .12. parenteralni. vrstu insulina. .A. humani .nr .INDAR .Ukrajina insulin izofan .A. 40i.j. parenteralni.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan. 5x3mL Cena 515-04-2368/03 03.ELI LILLY EXPORT S. karpula. HUMODAR C25 ./mL. parenteralni. 1x10mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03 23. humani .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2001 www. parenteralni.j. bočica.A10AC01 a10ac insulini i analozi. 40i.Ukrajina insulin izofan .Ukrajina insulin humani . 100i.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-2 23.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AC01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-1 23. HUMULIN PEN M3 . srednje dugog dejstva (R) 0041543 suspenzija za injekciju.12. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041428 suspenzija za injekciju.11.12./mL.j. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. a10ac insulini i analozi.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. parenteralni. bočica. karpula.11. srednje dugog dejstva (R) 0041541 suspenzija za injekciju.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan. 40i. 100i.INDAR . .20 HUMODAR B . kratkog dejstva (R) 0041542 rastvor za injekciju./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.LILLY FRANCE S. vrstu insulina. 1x10mL Cena 515-04-2367/03 03. 5x3mL Cena 3/2-10-3217 02. vrstu insulina.ELI LILLY EXPORT S.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.INDAR .co.j.j./mL. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041427 suspenzija za injekciju.DigitSoft.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.

/mL.abecedni spisak registrovanih lekova 20 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.8din (R) 1047411 tableta.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-3214 02. ampula. ekcematozni keratokonjunktivitis.Italija hijaluronska kiselina . episkleritis.Srbija hidrokortizon .S. 1x2mL Cena 2171.11. 25mg/mL.2din 8608808100810 73/2007/12 11. www. tuba. HUMULIN PEN NPH .2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2. Paralelni lekovi: Hidrokortizon HYDROCORTISON . parenteralni. 1%.Srbija hidrokortizon . HUMULIN R . adjuvantna terapija u ortopedskoj hirurgiji: 20mg jednom nedeljno. difuzni skleritis.j. deca od 1. 1x5g Cena 43. injekcije 25-50mg intraartikularno. 5x3mL H OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (R) 0169160 rastvor za injekciju. . 100i. parenteralni. 10mg/mL. HYALART . dnevno.GALENIKA AD .A. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. parenhimatozni keratitis. vrstu insulina.FIDIA FARMACEUTICI SPA . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047410 suspenzija za injekciju. tokom 5 nedelja. uveitis: 1-3 puta dnevno na unutrašnju stranu donjeg kapka. akutni i hronični iridociklitis.2din 8608808100834 75/2007/12 11.Švajcarska insulin izofan .01.2007 doziranje: akutni i hronični konjunktivitis.nr .Francuska insulin humani . 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1x10mL Cena 143.ELI LILLY EXPORT S.3din 8606103275011 515-04-247/03 14. monokomponentni (R) 4090620 mast za oči. sklerokeratitis. deca od 6-12 godina 100mg dnevno.1din 515-04-2369/03 03.01. HYDROCORTISON .A.DigitSoft.04.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AB01 a10ac insulini i analozi.M09AX01 a10aB insulini i analozi.LILLY FRANCE S. vrstu insulina. inf.2007 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde: tablete 2050mg dnevno podeljeno u 2 doze. kontejner za tablete. deca do 1 godine 25mg i.j. . bočica. neinfektivni alergijski konjunktivitis.co. srednje dugog dejstva (R) 0041515 suspenzija za injekciju.S01BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. 20mg./mL.01.2004 doziranje: patološke promene u zglobovima usled povrede ili degeneracije. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.5 godina 50mg dnevno.01. kratkog dejstva (R) 0041425 rastvor za injekciju. 100i. vrstu insulina.v.GALENIKA AD . 1x20 kom 8608808100803 74/2007/12 11.2007 Cena 95. na 2-3 nedelje. karpula.

N01AX07 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080300 rastvor za injekciju. 1x20g 8608808100872 62/2005/12 08. alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. DERMATOLOŠKI PREPARATI H d07ca kortikosteroidi.Srbija hidrokortizon . Paralelni lekovi: geokorton HYPNOMIDATE® .nr . slabog delovanja (grupa I) (R) 4152075 mast. 1x5g Cena 50.5%.07.Belgija etomidat . alergijski dermatitis izazvan lekovima. . kombinacije sa antibioticima (R) 4153105 mast. tuba.co. tuba. 1%+3%.9din 8608808100865 61/2005/12 08.210 HYDROCORTISON . 5x10mL doziranje: indukcija anestezije: uobičajena doza 0.5din (R) 4153106 mast.Srbija hidrokortizon. inflamatorna oboljenja sluzokože: mast za kožu. 20mg.2003 www.D07CA01 KORTIKOSTEROIDI. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07aa kortikosteroidi. promene na koži kod eksudativne dijateze. 3 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto.GALENIKA AD .DigitSoft.3mg/kg. 1x5g Cena 47. dečiji hronični neurodermatitis.09.V. slabog delovanja.2005 Cena 152.09.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.D07AA02 abecedni spisak registrovanih lekova KORTIKOSTEROIDI. 1%+3%.2005 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla. ampula.01. HYDROCYCLIN .GALENIKA AD .9din 8608808100841 76/2007/12 11. eritrodermija. Cena 641. 2.2007 doziranje: akutni i hronični ekcem.4din 515-04-273/03 02. kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama. ubodi insekata.2-0. tuba. alergijski dermatitis. oksitetraciklin .

400mg. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.09. 400mg. Nurofen Liquid. u podeljenim dozama2-3 puta dnevno. 1x100mL 8600097400503 2073/2007/12 25. deca od 8-12 god. Upfen IBUPROFEN . Nurofen. 2x10 kom 515-04-294/04 28.4din 8600097011938 3/2-10-4807 25. 3-4 puta po 100mg..2-1. posle jela.2004 Cena 68. Upfen IBUPROFEN . Upfen IBUPROFEN .2004 Cena 98.09.M01AE01 I ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 90din 515-04-293/04 28.5din 515-04-1120-1 15.6-1. 3x10 kom 8600097400275 318/2007/12 23. 200mg.2007 Cena 91.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162483 šumeća tableta. bočica.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 104.Srbija ibuprofen .06.O. 200mg.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.06. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. 2. blister. 100mg/5mL. blister. deca 6-9 godina 2-3 puta dnevno po 1 tabl. Nurofen Liquid.Srbija ibuprofen .2 g/d.2007 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. Ibu .co. deca od 3-7 god. 600mg. 200mg. maks. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. Paralelni lekovi: Brufen®. deca od 1-2 god. 2x10 kom Cena 178.nr . 2x10 kom 515-04-290/04 28.3din (R) 1162642 film tableta.6-1. odrasli 2-3 tabl. deca od 3-7 god. Nurofen active.5din (R) 1162488 film tableta. sirup 3-4 puta po 100mg. fiola. blister.Hemofarm.O.09. blister. blister.4 g/d. tablete se uzimaju nezavisno od obroka.REMEDICA LTD .HEMOFARM . deca od 8-12 god. Nurofen active.6din (R) 3162482 oralna suspenzija.DigitSoft.2-1. Paralelni lekovi: Brufen®. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. Nurofen Liquid. Nurofen. Paralelni lekovi: Brufen®.2003 www.HEMOFARM AD .abecedni spisak registrovanih lekova 211 I IBU . NIŠ .07.01. rupan.. 3-4 puta po 200mg. 3x10 kom 8608813900115 Cena 91.Hemofarm.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. Nurofen active. 3-4 puta po 200mg. Ibu .Srbija ibuprofen . rupan.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. doza održavanja 0.REMEVITA D.4 g/d. Ibuprofen.M01AE01 M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162640 obložena tableta. 3-4 puta po 50mg. sirup 3-4 puta po 50mg. rastvoreneu čaši vode. deca 10-12 godina 3-4 puta dnevno po 1 tabl.HEMOFARM AD . 3x10 kom 8608813900108 (R) 1162531 obložena tableta. posle jela.2003 Cena 104. deca od 1-2 god.5din 515-04-1120/03 15. rupan. blister.2 g/d.06. deca 13-14 godina 4-5 puta dnevno po 1 tabl. 2.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: kod odraslih i dece iznad 6 godina.2din (R) 1162641 obložena tableta. 3x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162530 obložena tableta. 400mg.Kipar ibuprofen . maks.. Nurofen. doza održavanja 0.

.INNOTECH INTERNATIONAL . analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. Nurofen active. 2x10 kom 8608809000874 3/2-10-4206 03. holekalciferol . doza održavanja 0. maks.2din (BR) 4167311 krem.A11JB.2007 Cena 11572. 1x50g 8608811006475 515-04-1427/04 16. posle jela. rupan.8din 515-04-1583/03 29.2-1.Srbija ibuprofen .6-1.2002 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 2x15 kom Cena 260.SRBOLEK A.P. 1x50mL 8606103273185 2077/2007/12 25. posle jela.A. deca od 8-12 god.4g/d.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167120 krem.09. deca od 3-7 god.3din (R) 1162510 kapsula.O.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 106. . Ibu . tuba.Srbija ibuprofen .2. Ibu . Upfen IBUPROFEN .212 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162532 film tableta. 600mg. . Nurofen active.06.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. Nurofen.07.j. Paralelni lekovi: Brufen® IDEOS . deca od 1-2 god. 3-4 puta po 200mg.4g/d. bočica. Paralelni lekovi: Brufen® I IBUPROFEN .co.O. 50mg/mL. 50mg/mL.2007 www. dodatak vitamina D i kalcijuma kod starijih: samo odrasli 2 puta po 1 tableta. 100mg/5mL. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 1x100mL 8608811006468 515-04-1426/04 16.2004 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.9din 8606103273178 2076/2007/12 25. VITAMINI a11jB vitamini sa mineralima (R) 1053300 tableta za žvakanje.2g/d. Paralelni lekovi: Brufen®. IG VENA .2g/d.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.3din 8608813900122 515-04-1120-2 15. bočica. 10%.2003 Cena 91. intravenski .KEDRION S. Paralelni lekovi: Brufen®.Hemofarm. sirup 3-4 puta po 50mg. 1x50g Cena 91.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. blister.09.SRBOLEK A. Nurofen. 1x20mL Cena 4628.6din (R) 3162533 sirup.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.2002 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.D.07..07. 3x10 kom Cena 151.DigitSoft.25g+400i. NIŠ . Nurofen Liquid.2-1.6-1.. 1. nespecifični (SZ) 0013500 rastvor za infuziju. 2.Srbija ibuprofen .M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu Cena 93.09. tuba. bočica. Upfen IBUPROFEN .D. sirup 3-4 puta po 100mg. Nurofen Liquid. doza održavanja 0. tvrda.Hemofarm.4din (SZ) 0013501 rastvor za infuziju.Francuska kalcijum-karbonat.Italija imunoglobulin (IgG-7S). rupan.REMEVITA D.5din 8608809000515 3/2-10-3162 03. 300mg.2003 doziranje: osteoporoza.06. blister. 5%.nr . fiola. maks.

(250i./5mL. 200i. soj BCG . octagam® IMIGRAN .11. Cena 7562din 81mg/3mL. 600i. ili kontinuirana infuzija. 1x5mL Cena 5087. liobočica sa rastvaračem.7din (5413760282282) 555/2005/12 18.2005 (SZ) 0066173 liofilizat za rastvor za injekciju.2005 (SZ) 0066154 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.v.2002 IMMUCYST® . 1x5mL Cena 13962.BAXTER AG .BAXTER AG . 300mg na 24 sata. blister.nr .SANOFI PASTEUR LIMITED . IMMUNATE .7din 8606103273192 2078/2007/12 25. Haemate® P 250. 1x200mL 8606103273208 2079/2007/12 25. a primenjuje se kao i. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Sumacta® Cena 639. 1x100mL Cena 23144.9din 9002864059201 553/2005/12 18.j.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.11.2007 doziranje: idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/kg 1-2 dana. liobočica sa rastvaračem.Velika Britanija sumatriptan . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lecenju poremećaja koagulacije. Wilate® 450.)/5mL. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.12. bovis. liobočica sa rastvaračem.co.N02CC01 ANALGETICI N02cc selektivni agonisti serotonina (5-HT1)  (R) 1086710 film tableta.+125i.2006 doziranje: primarni i recidivantni karcinom “in situ” mokraćne bešike: 81mg rastvoren sa 3mL rastvarača razblažiti sa 50mL sterilnog fiziološkog rastvora. Wilate® 900 IMMUNINE . bočica. inj. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.6din 9002864059607 552/2005/12 18. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika. 50mg.11. octanine F www./5mL.5din 3/2-10-6381 25.Austrija faktor IX .B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066171 liofilizat za rastvor za injekciju.09. 50mg/mL. imunodeficijencija: 200-400mg/kg jednom mesečno (najviše 800mg/kg) ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.DigitSoft.2005 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.1din (5413760282275) 556/2005/12 18.09.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 213 0013502 rastvor za infuziju.j. 1x5mL Cena 15246. Humani imunoglobulin 5%.5din (SZ) 0013503 rastvor za infuziju. Haemate® P 500. primeniti intravezikalno jednom nedeljno tokom 6 nedelja. .B02BD06 ANTIHEMORAGICI I B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066153 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.+250i. maks. 1x3mL 3660053177301 1499/2006/12 21.2007 Cena 46289.11. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .j.Kanada živi atenuirani bacili M. liobočica sa rastvaračem.Austrija faktor VIII.08.j.)/5mL. bočica.L03AX03 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (SZ) 0039421 prašak za intravezikalni rastvor. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.2005 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno. Paralelni lekovi: aimafix. (500i. 1x2 kom 5900008010665 doziranje: akutni napad migrene: 50-100mg. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. 50mg/mL.j. 1x5mL Cena 7195.j.

. (0.12.)/0. 2. postinfektivna vakcinacija prethodno nevakcinisane osobe 5 doza po 2.5mL.J07BG01 VAKCINE Cena 4593. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila IMOVAX POLIO .+32D.6din 18. odmah nakon ujeda. 1x10mL Cena 42947din 3660053194223 1286/2006/12 03.j.5mL počevši od trećeg meseca u razmaku1-2 meseca.j. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin.j.m.8din 515-04-4502/03 05.5 i.KEDRION S../kg specifičnog rabijes imunoglobulina humanog porekla. . 1x2mL 8606103273024 51/2006/12 doziranje: porođaj ili abortus (u prva 72 sata): 250mcg. bočica staklena. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad 1 godine 2.01. liobočica sa rastvaračem u ampuli.+8D. liobočica sa rastvaračem.co.+32D. Paralelni lekovi: Beoglobin-d. 10x5mL Cena 515-04-3004/03 15. bočica staklena. u razmaku od 30 dana. inj. 40D.5din (Z) 0013016 rastvor za injekciju.214 abecedni spisak registrovanih lekova IMMUNORHO . kod opasnih ujeda dati još 20 i.j.j./mL. IMOVAX RABIES VERO . humani . odmah nakon ujeda zatim 3 i 7 dana.5mL www.j.01.3din 18./mL.SANOFI PASTEUR S. 20x0.5mL Cena 3/2-10-7998 25. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 11203.5 i. specifični (Z) 0013015 rastvor za injekciju.j. specifični (Z) 0013446 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x2mL 8606103273031 50/2006/12 (Z) 0013447 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. rhesonativ® 1996.A.2006 2303.2004 (SZ) 0011896 rastvor za injekciju. bočica. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad preko 1 godine 2. prva revakcinacija 12 meseci posle druge doze.j.J07BF03 VAKCINE j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) 560./0.5mL.+8D.j.j.2din (SZ) 0011862 rastvor za injekciju./kg telesne mase. 7.08.2 i 3) . .SANOFI PASTEUR S.01.5mL Cena 515-04-3003/03 15.)/0.5mL u razmaku 1-2 meseca. od 20 i.5mL vakcine 12 meseci posle treće doze. Cena 200mcg/2mL.2004 doziranje: prevencija 2 doze po 2.A.A. 14 i 30 dana posle kontakta sa besnom životinjom).J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.5i. revakcinacija sa 0.j. (40D. Cena 300mcg/2mL.DigitSoft.j.j.01. revakcinacija za 90 dana. neimunizovane odrasle osobe 2 uzastopne doze od 0.P.+32D. trovalentna (inaktivisani celi virusi poliomijelitisa 1.5 i. 1x0.5mL. liobočica sa rastvaračem.j. humani . 5x0. ampula. doze za decu i odrasle su iste.nr .j.5 i.+8D.08.Francuska rabies imunoglobulin.Francuska vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa) .03. Partobulin® S/d.j.j.Francuska vakcina protiv dečije paralize.2004 doziranje: primarna imunizacija dece 3 uzastopne doze od 0. 150i. dalja revakcinacija svake 3 godine.2006 I IMOGAM RABIES .2002 (SZ) 0011895 rastvor za injekciju.PASTEUR MERIEUX . 150i. 3. revakcinacija posle 12 meseci. (40D. 1x2mL 3660053194193 1287/2006/12 03.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.j.Italija anti-D (Rho) imunoglobulin.2006 doziranje: kod osoba za koje se sumnja da su bile izložene virusu besnila (u kombinaciji sa vakcinom protiv besnila): spora i. sledeća revakcinacija na 5-10 godina po potrebi. Paralelni lekovi: rabipur® j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011863 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.

50mg.7din 8606103010070 158/2006/12 07. 1x2mL 8606103010063 157/2006/12 07. 200i.Hrvatska humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S . na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica.2005 doziranje: profilaksa 250-500mcg i. alogena transplantacija kostne srži. Paralelni lekovi: Imuran® www.D. imunomodulacija: doziranje zavisi od indikacije. Imogam rabies IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B .03. uz vakcinu protiv hepatitisa B.4din 5290665001633 515-04-1867/04 28.j.2006 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: 20 i. . 250i.abecedni spisak registrovanih lekova 215 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA . ili povećati do maks. po protokolu.06.02. blister. Tetanus gamma IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU . 1x250 i.5mL do najviše 1. idiopatska trombocitopenijska purpura. 1x2mL 8606103010025 480/2005/12 14.D.5mg/kg dnevno.Hrvatska antitetanusni imunoglobulin.5din (Z) 0013221 rastvor za injekciju.nr . zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.j.REMEDICA LTD ./2mL.2006 Cena 7095.D.j. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg. humani .02.j. terapija 30-300mcg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin.11.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. 1x50mL Cena 6231.6din (SZ) 0013351 rastvor za infuziju.2006 doziranje: novorođenčad: 0. bočica.j. 8606103010032 156/2006/12 07.D.8din (R) 1014066 tableta.co.2004 Cena 1454. IMUPRIN® . specifični Cena 9159. . 10x10 kom 5290665003958 515-04-1868/04 28..IMUNOLOŠKI ZAVOD D.2004 doziranje: individualno. pri rođenju (najkasnije 12h nakon rođenja)./kg infiltrirati u samu ranu i okolni predeo.0mL i. 1x100mL 8606103010094 2061/2006/12 09. Paralelni lekovi: atebulin. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja. radi efikasnije postekspozicione zaštite.Hrvatska hepatitis B imunoglobulin .J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI I j06Ba imunoglobulini.6din (R) 0013120 rastvor za injekciju. Tetagam® P.3din 8606103010087 271/2006/12 06. zavisno od težine povrede. bočica.6din (Z) 0013311 rastvor za injekciju.. bočica. 5mg/kg dnevno. blister./kg uz vakcinu protiv hepatitisa B./5mL. 500i. istovremeno sa 0.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014065 tableta. 2x10 kom Cena 422.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. a ostatak doze dati i.m. u butinu. 1x5mL Cena 13599. deca mlađa od 12 meseci čije majke imaju akutnu infekciju: profilaktička doza od 20-50 i.2006 doziranje: primarna imunodeficijencija.j.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. zatim 1-3mg/kg dnevno.m. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA . 50mg.11.m. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom.5mL vakcine tetanusa.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.2006 Cena 12462. bočica.02. specifični (Z) 0013220 rastvor za injekciju. bočica. nespecifični (SZ) 0013350 rastvor za infuziju. Tetabulin S/d. po potrebi smanjiti na 0. humani . 50mg/mL. 250i.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.j.DigitSoft. 50mg/mL. specifični Cena 578. ampula. . .Kipar azatioprin .Hrvatska rabies imunoglobulin.06.J06BB04 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.

01. Indapres® Sr. NIŠ .Srbija indapamid .5mg posle doručka. 50mg. blister.Srbija indapamid . rawel® Sr.5mg/kg dnevno.2001 www. smanjenje bola posle hiruruške korekcije miopije: 4 puta dnevno po 1 kap tokom nekoliko dana posle operacije. bočica sa kapaljkom. 3x10 kom Cena 220din 330/2007/12 23. Paralelni lekovi: Imuprin® INDAPAMID . po potrebi smanjiti na 0. 2.5mg posle doručka.M01AB01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI I M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  (R) 1163060 kapsula. Paralelni lekovi: Indapamid. blister. rastvor. 3x10 kom  (R) 5163064 supozitorija.co. Indapres® Sr.2005 doziranje: intraoperativna inhibicija mioze: 4 kapi jedan dan pre operacije. 4x25 kom Cena 1761. tvrda.5din 21.Hrvatska indometacin .2007 doziranje: individualno. Indapres®. zatim 1-3mg/kg dnevno.10. monokomponentni (R) 1103047 obložena tableta.O.S01BC01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi (R) 7099200 kapi za oči.2001 129.nr .3din 3400934195389 565/2005/12 19.LABORATOIRE CHAUVIN S.5mg posle doručka.2001 223.08. TerTeNSIF INDAPRES® SR .BELUPO.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014020 film tableta. Paralelni lekovi: Indapamid. blister. edemi: 2.HEMOFARM AD .21 abecedni spisak registrovanih lekova IMURAN® . 2. Tertensif INDAPRES® . 100mg. blister. 2x5 kom 3850104081668 Cena 3/2-10-4985 Cena 3/2-10-6126 Cena 3/2-10-6125 78. monokomponentni (R) 1103045 film tableta. ili povećati do maks. rawel® Sr. prevencija inflamacije posle operacije katarakte ili operacije prednje komore oka: početak terapije 24 sata pre operacije i to 4-6 puta dnevno po 1 kap. edemi: 2. 3x10 kom 3850104081651  (R) 1163061 kapsula.HEUMANN PHARMA GmbH . 5mg/kg dnevno.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.HEMOFARM AD .2007 doziranje:esencijalna arterijska hiper tenzija. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja. monokomponentni (R) 1103046 tableta sa produženim oslobađanjem.7din 8600097401500 215/2007/12 17. rawel® Sr.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.09. blister.A.O. pa 3 sata pre operacije 4 kapi. Paralelni lekovi: Indapres®.5mg. 25mg.Srbija indapamid .REMEVITA D. . pa nastaviti primenu do potpunog nestanka simptoma.2din 5050345005975 1613/2007/12 06. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.12.09. strip. 1x5mL Cena 396. 1mg/mL. .C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.9din 21.01.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. 3x10 kom Cena 156din 8608813900405 324/2005/12 21.D. tvrda.Francuska indometacin .09. 75mg.Nemačka azatioprin .5mg. blister. 2x15 kom Cena 176.5mg. edemi: 1. INDOMETACIN .DigitSoft. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. TerTeNSIF INDOCOLLYRE® .2din 21. 1.

F.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.5mg. INEGY® .DigitSoft. 2x14 kom Cena 8600103453493 1873/2006/12 18. oprez.Srbija fenilefrin.O. maks. 5mg.8din 8606103889126 474/2007/12 06. 4x7 kom Cena 1016din 8606102767685 1492/2006/12 21. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus. 4x7 kom Cena 595.3din (R) 1103714 film tableta. blister.MERCK SHARP & DOHME B. 40mg+10mg. 4x7 kom 8606103889133 475/2007/12 06.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: oralno 2-3 puta po 25mg. trudnicama i ženama koje doje. uzima se posle jela. hidrohlortiazid . ne više od 10/10mg/dan.Švajcarska cilazapril .2006 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl. u isto vreme.5mg. maks.10. 4 praška dnevno. coldrex Hotrem Lemon INHIBACE PLUS® .2007 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 2. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.co. paracetamol. 10mg+10mg. INFLUREX . Paralelni lekovi: cilazapril.02. 5mg+12. 5mg dnevno. askorbinska kiselina . 5x3. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. prema potrebi do 5mg dnevno. monokomponentni (R) 1103712 film tableta. kongestivna srčana insuficijencija: maks.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111220 oralni prašak. 4x7 kom 8600103453516 1875/2006/12 18.12. Prilazid®. . na dan.2006 doziranje: primarnoa hiperholesterolemija. 150-200mg dnevno ili 1-2 puta po 75mg.O.F. mešana hiperlipidemija: 20/10mg/dan.08. kesica. ezetimib . 20mg+10mg. Pacijenti koji uzimaju amjodaron ili verapamil.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Ne davati ga deci. Prilazid® plus INHIBACE® .Švajcarska cilazapril. ili 40/10mg/dan dato u pojedinačnoj dozi uveče.C10BA02 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10Ba inhibitori HMg coa reduktaze u kombinaciji sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu (R) 1104100 tableta.Holandija simvastatin.V. .10. rinitisom (rinorejom).2g Cena 8600101515025 515-04-3884/03 29.nr .2007 Cena 834. blister.IVANČIĆ I SINOVI D. Pacijente upozoriti na pojavu miopatije/rabdomiolize. blister. zobox® www. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. rektalno 2 puta po100mg.5mg. 2. blister.2006 Cena (R) 1104102 tableta.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401401 film tableta. blister. 2x14 kom 8600103453509 1874/2006/12 18. 10mg+750mg+60mg.2006 Cena (R) 1104101 tableta. blister.02.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .10.

PHARMACIA LIMITED . srednje dugog dejstva (R) 0041401 suspenzija za injekciju.D.NOVO NORDISK A/S . 100i.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. maks. I INSULATARD® FLEXPEN® .nr .Velika Britanija eplerenon .HEMOFARM KONCERN A./mL.06. 100i. parenteralni. 5x3mL Cena 2026./mL.Nemačka insulin humani .07.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. parenteralni. INSULATARD® PENFILL® . prevencija pogoršanja srčanog rada posle infarkta miokarda (u kombinaciji s drugim lekovima): 1 tabl.21 abecedni spisak registrovanih lekova INSPRA® .12.1din 2283/2007/12 09.j.2007 www. 100i. parenteralni. bočica. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 50mg dnevno.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 3x10 kom 4034541003684 2396/2006/12 18.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 3x10 kom Cena 4034541003684 2395/2006/12 18. vrstu insulina.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.NOVO NORDISK A/S . vrstu insulina.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-1710/04 19. uložak. 100i.12. blister.co. INSULATARD® NOVOLET® .07.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.2006 doziranje: kardiovaskularna bolest.1din 515-04-1182-1 15. 25mg. od 50mg dnevno.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j. srednje dugog dejstva (R) 0041545 suspenzija za injekciju. parenteralni. 5x3mL Cena 2209.6din 515-04-1182/03 15.j. blister.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. srednje dugog dejstva (R) 0041400 suspenzija za injekciju.2006 Cena (R) 1400481 film tableta. 1x10mL 8600097012096 515-04-841/03 27. INSUMAN® BASAL .6din (R) 0041538 rastvor za injekciju.j.C03DA04 DIURETICI c03da antagonisti aldosterona (R) 1400480 film tableta. od 25mg dnevno.Srbija insulin izofan .HEMOFARM AD . srednje dugog dejstva (R) 0041524 suspenzija za injekciju. srednje dugog dejstva Cena 964. vrstu insulina. karpula. 5x3mL a10ac insulini i analozi. po potrebi povećati posle 4 nedelje na 1 tabl.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Danska insulin izofan . 100i. vrstu insulina. 50mg. INSULATARD HM .07. 5x3mL 3582910015390 Cena 2026. parenteralni.VRŠAC ./mL.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH ./mL.10./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Srbija insulin izofan .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.DigitSoft. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Danska insulin izofan .

srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041535 suspenzija za injekciju. kratkog dejstva (R) 0041523 rastvor za injekciju. vrstu insulina.6din 3/2-10-10753/2 25.j. uložak. INSUMAN® BAZAL OPTI SET . 100i.12.1din 3582910015413 2284/2007/12 09. INSUMAN® RAPID OPTISET .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. a10aB insulini i analozi. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.12. vrstu insulina.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.Nemačka insulin humani .2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .Nemačka insulin humani . vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL. parenteralni.12. INSUMAN® RAPID . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . vrstu insulina. karpula sa dozerom u pen aplikatoru./mL. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 2026./mL.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) I a10ad insulini i analozi.j.Nemačka insulin humani . vrstu insulina.Nemačka insulin humani .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . INSUMAN® COMB 25 OPTI SET .A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10753/1 25.nr ./mL.10. 5x3mL www.j.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .10. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL Cena 2026. parenteralni.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.co. uložak.Nemačka insulin humani ./mL. parenteralni. 5x3mL Cena 2209. kratkog dejstva (R) rastvor za injekciju. 5x3mL Cena 3/2-10-10755 25.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. INSUMAN® COMB 25 . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.1din (R) 0041522 suspenzija za injekciju.DigitSoft. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 100i.j.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. srednje dugog dejstva (R) rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL 3582910015406 2285/2007/12 09.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.

10. nekoliko dana.j.01.Švajcarska sakvinavir .Irska interferon alfa 2-b . plastična kesa. INVANZ® . karcinom bubrega. non-Hodgkinovi limfomi.m. virusima hepatitisa B. ili i. peritonitis. 1g. dugotrajna koma: individualno.10.10.2007 Cena (SZ) 0171289 emulzija za infuziju. INVIRASE® . kolona.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY .2004 doziranje: postoperativna ishrana. plastična kesa. dnevno. Kapoši sarkom. bočica staklena.L03AB05 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (R) 0328183 rastvor za injekciju. ulcerozni kolitis. 10x100mL 515-04-3417/03 08. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno.J01DH03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dH karbapenemi (R) 0029780 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 20%.co. 10x100mL Cena 9805. hronična granulocitna leukemija. 1x500mL 8606010925191 2557/2007/12 22. boca staklena. boca staklena. 20%. citomegalo virusima.12.2006 Cena (SZ) 0171291 emulzija za infuziju.5din 3/2-10-6190 19.J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328370 kapsula. dugotrajna koma: individualno. 20%. 200mg.05. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1x270 kom 8606102767289 Cena 727/2006/12 25. 1x250mL Cena 8606010925177 2548/2007/12 22. bešike i cerviksa.11. peritonitis. 1x250mL 8606010925184 2550/2007/12 22.F.DigitSoft.Švedska ulje soje .2006 www. rinovirusima i HIV: 3-10 Mi. 1x500mL 8606010925207 2556/2007/12 22. ulcerozni kolitis.220 INTRALIPID . 20%. tumori gastrointestinalnog trakta. tvrda. bočica.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . 18Mij/1.USA ertapenem . plastična kesa.zoster i papiloma virusima.FRESENIUS KABI AB .2mL. varičela . INTRON A . u trajanju 30 minuta. 1x1g Cena 4364.2din 3/2-10-9348 26.nr . uobičajeno trajanje terapije 3-14 dana. 20%.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI I Cena 529/2006/12 13. multipli mijelomi i maligni melanomi. boca staklena.2002 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. 20%.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . tumori gastrointestinalnog trakta. virusne infekcije izazvane herpes simpleks virusima. opekotine.10.2007 doziranje: postoperativna ishrana. pankreasa.2007 Cena (SZ) 0171287 emulzija za infuziju.2002 doziranje: teške i srednje teške infekcije osetljivim sojevima gram pozitivnih. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. opekotine. gram negativnih i anaerobnih bakterija: 1g dnevno i. inf.04. INTRALIPID .2007 Cena (SZ) 0171288 emulzija za infuziju. nedelja ili meseci zavisno od indikacije.v.B05BA02 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171286 emulzija za infuziju. 1x1 kom B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171290 emulzija za infuziju.Austrija sojino ulje .

blister. tečnost.D.Velika Britanija izofluran . blister. 500mg.2007 www. 1x100 kom 8600097400824 ANTITUBERKULOTICI Cena 62.1din 9088881309536 2239/2006/12 01.Srbija izoniazid .03.05.Velika Britanija gefitinib .2007 doziranje: esencijalna i renovaskularna hiper tenzija: odrasli početna doza 10mg jednom dnevno. bočica plastična.BELUPO. uvek u isto vreme.2006 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): prema protokolu. kongestivna srčana insuficijencija: odrasli početna doza 2. 1x250mL Cena 6205.2din (R) 1103550 tableta.3din 9088881309529 2238/2006/12 01. bočica staklena.L01XE02 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze  (SZR)1039398 film tableta. Skopryl® ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL .2006  (SZ) 0080671 para za inhalaciju. 100%. doza održavanja je 20mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: Forane® ISONIAZID . . uobičajeno doziranje je 2 puta na dan 2 tabl. 5mg.05. 250mg.09. doza održavanja 5-20mg jednom dnevno.SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICA S.nr . blister. hiper tenzija kod bolesnika sa dijabetesom tipa II (renalne komplikacije šećerne bolesti-nefropatija): 10-20mg jednom dnevno.ASTRA ZENECA UK LIMITED .P. 1x30 kom 3850343070584 605/2007/12 01. 40mg.DigitSoft. ritonavira od 100mg istovremeno. 3x10 kom Cena 3/2-3692/00 25.5mg jednom dnevno. najkasnije 2 sata posle jela. 250mg dnevno.3din 515-04-1630/04 10. 1x100mL Cena 2761. tokom 30-60 dana.N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0080670 para za inhalaciju.6din (R) 1103551 tableta. doza održavanja 10mg jednom dnevno. 80mg dnevno.A.2000 Cena 151482. IRESSA . Paralelni lekovi: Lisopress®.Hrvatska lizinopril . Paralelni lekovi: Fortovase IPERTROFAN . u kombinaciji sa ritonavirom.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09aa inhibitori ace.01.Italija mepartricin . može se primenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima.G04CX03 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (R) 1134402 tableta. .03. Lizinopril.12. 50mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 221 1328372 film tableta. tečnost. maks. primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. 1x30 kom 3850343069502 604/2007/12 01. monokomponentni Cena 498. akutni infarkt miokarda: odrasli početna doza je 5mg prvog i drugog dana posle infarkta. 100%. Lizopril.co. od 500mg sakvinavira i 1 kaps. 1x120 kom Cena 23204.2004 doziranje: nesitnoćelijski karcinom pluća samo odrasli. uz jelo ili odmah posle jela.HEMOFARM AD .3din 216/2007/12 17. progutati sa vodom. bočica. bočica staklena.2007 Cena 915.2006 doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno. 20mg. 3x10 kom doziranje: 40mg dnevno. blister.NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD . IRUMED® .12. Loril®.J04AC01 j04ac hidrazidi (R) 1025270 tableta. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.8din 8606102767272 728/2006/12 25.

deca do 2 godine 2-3 puta po 20mg. kesa.1din 5413895004087 2038/2007/12 25.09. . maks.2002 doziranje: angina pektoris: 20-120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.V.DigitSoft. iritacija očiju spoljašnjim faktorima. podmazivanje veštačkih očiju i olakšavanje nošenja tvrdih kontaktnih sočiva: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. deca do 1 godine 1-2mg.D. deca od 5-14 godina 3-5mg.4g/L+27g/L.Srbija izosorbiddinitrat .2007 IZOPAMIL .Srbija verapamil .2007 doziranje: hronična insuficijencija suza.75-1mg. deca 10-20mg/kg dnevno. tvrda. 1x15mL Cena 233. deca preko 2 godine 2-3 puta po 40-120mg.07. uzima se u jednoj dozi. hiper tenzija: 2-3 puta po 120-160mg. rastvor. prevencija odrasli i deca 300mg dnevno.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099061 kapi za oči.07.1din 2383/2007/12 16. maks. Hemodrops ISOSORB RETARD® . 6x10 kom Cena 181. 300mg dnevno. 3x15 kom 8608808104405 515-04-987/03 21. distrofične promene na rožnjači. Paralelni lekovi: artelac®.C08DA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08da derivati fenilalkilamina (R) 0402720 rastvor za injekciju.2003 Cena 86. artelac® edo®.GALENIKA AD . ublažavanje tegoba kod suvog keratokonjunktivitisa. 1 sat pre ili 2 sata posle jela.9din 8600064101976 3/2-10-2775 15.nr . 20mg.222 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: terapija odrasli 5-10mg/kg dnevno. deca od 1-5 godina 2-3mg. 5mg. difutrat ISPIROL . verapamil alkaloid® www. bočica. 80mg. sorbitol . srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze.B05CX10 I SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05cX ostali rastvori za ispiranje (Z) 9175213 rastvor za ispiranje bešike. maks. Paralelni lekovi: verapamil. parenteralno odrasli 5-10mg po potrebi ponoviti za 5-10 minuta.3din (R) 1402721 film tableta. Paralelni lekovi: cornilat®.ALCON-COUVREUR N. 480mg dnevno.co.07. angina pektoris: 3 puta po 80 -120mg.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102060 kapsula. 1x5l 8600097011204 doziranje: postoperativno ispiranje bešike: individualno.Belgija hipromeloza . 5. deca dobijaju veće doze od odraslih.10. deca (neonatusi) 0. 300-500mg dnevno. .HEMOFARM AD .Srbija manitol.ZDRAVLJE A. ampula. 5mg/mL. herpetički keratitis. blister. blister.2003 doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno odrasli 120-360mg dnevno u više doza. Cena 427. ISOPTO® TEARS . 50x2mL Cena 369din 8608808104191 515-04-987-1 21.

4g/L+0.04.06.N02AA03 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (R) 1087710 tableta sa produženim oslobađanjem. ileus i teške infekcije.Nemačka dienogest. JONOLACTAT . u toku i postoperativno održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu: 2-3L dnevno. blister. kao početno lečenje kod gubitka krvi. sa čašom vode. benzilpenicilin-prokain .2007 doziranje: nekomplikovana pneumokokna pneumonija.GALENIKA AD . gonoreja. tabl. dnevno. bočica. streptokokne infekcije (angina.203g/L. .j. deca preko 7 godina 800000 i.6-4 Mi.+600000i.10.j.03mg.Crna Gora natrijum-hlorid.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI g03Fa gestageni i estrogeni.O.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 447. 8608808100988 818/2007/12 13.134g/L+0. približno u isto vreme svakog dana.2007 doziranje: terapija jakog bola: individualno doziranje. se guta cela. Paralelni lekovi: Pancillin JURNISTA® . blister. www. boca.nr .j. etinilestradiol . magnezijum-hlorid .V.j.j.J01CE30 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU J j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020081 prašak za suspenziju za injekciju.Belgija hidromorfon .abecedni spisak registrovanih lekova 223 J JEANINE® . 2x7 kom Cena 8606102804205 2317/2007/12 10.JANSSEN PHARMACEUTICA N. peritonitis.DigitSoft. fiksne kombinacije (R) 1135275 obložena tableta.2007 § (R) 1087711 tableta sa produženim oslobađanjem. 2x7 kom Cena 8606102804212 2316/2007/12 10.j. šoka i traume. kalijum-hlorid.05g/L+0.co. deca do 7 godina 400 000 i. natrijum-laktat. zavisno od opšteg stanja i fizičkog statusa bolesnika. dnevno.10. 1x500mL Cena 38.2007 doziranje: gubitak elektrolita i vode kod povraćanja.3din 8600097200080 1281/2007/12 12. dijareja.HEMOMONT D. blister. po potrebi i više.2003 doziranje: prevencija trudnoće: 1 dražeja ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. opekotine.8din 515-04-249/03 30. dnevno. 8mg.Srbija benzilpenicilin.6din 200000i. 1x21 kom B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175550 rastvor za infuziju. 2mg+0. difterija. zatim 7 dana pauze.. sifilis: odrasli 1. JUGOCILLIN® . 50x800000 i. Cena 622. šarlah). obično se započinje sa 8mg na svaka 24 sata. . 6g/L+3.07. kalcijum-hlorid.O.SCHERING AG . 16mg.

co.DigitSoft.224 abecedni spisak registrovanih lekova www.nr .

01.9g/L Cena +0..9g/L +0. . 190g/L+200g/L+16g/L+11. treonin. sprej-boca sa dozerom.DigitSoft.9g/L+7. doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu. metionin. deca 3-5 puta po 0.23g/L.01.SRBOLEK A.9g/L+7. tirozin . fenilalanin. 4x1540mL Cena 515-04-3836/03 09. leucin.4g/L+1. ulje soje. Paralelni lekovi: Kabiven™ KALCIJUM KARBONAT ALKALOID® . triptofan. 4x1026mL 515-04-3835/03 09.9g/L +7. triptofan. izoleucin.2004 (SZ) 0171302 emulzija za infuziju. 4x1440mL Cena 515-04-3838/03 09.5-17g/d.01.5g/d. plastična kesa.2002 doziranje: odrasli antacid: do 1. leucin.6g/L+5.9g/L Cena +0.3g/L+9g/L+7.3g/L+6.6g/L+5. 200i.01.6g/L+4.8g/L+6. arginin.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171300 emulzija za infuziju.6g/L+5.6g/L+5. ulje soje. lizin.Makedonija kalcijum-karbonat .9g/L +7.07.3g/L+6. lizin. a lek se uzima uz obrok i dosta tečnosti u toku dana.9g/L +7.2003 www.3g/L+11. alanin.2004 (SZ) 0171304 emulzija za infuziju.9g/L +7.3g/L+7.8g/L+6.6g/L+5.6g/L+5. plastična kesa.6g/L+5. arginin.12.9g/L+7. Paralelni lekovi: Kabiven™Peripheral KABIVEN™PERIPHERAL . hiperfosfatemija: 2.9g/L+7.1din 515-04-2583-1 17.3g/L+9g/L+7.6g/L+5. fenilalanin.6g/L+5.9g/L+7.6g/L+4. plastična kesa.3g/L+6. rastvor.23g/L.3g/L+7. 2x2566mL 515-04-3837/03 09. treonin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1x2mL Cena 2792. izoleucin.3g/L+11.9g/L+7. prolin.23g/L.6g/L+4.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040205 sprej za nos.4g/L+1.4g/L+1.9g/L +7.8g/L+6.9g/L+7. asparaginska kiselina.Srbija kalcitonin . valin.9g/L +0. 110g/L+200g/L+16g/L+11.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno. serin.Austrija glukoza.co.25-1 g.6g/L+5. plastična kesa.j.9g/L+7. KALCITONIN . 1x50 kom Cena 127.9g/L+7.ALKALOID AD .D.6g/L+5. 2x2400mL Cena 515-04-3839/03 09.Austrija glukoza.8g/L+5.23g/L.6g/L+5.5g/L+3. valin. glicin.8g/L+5.8g/L+5.4din 5310001055035 3/2-10-4755 25.4g/L+1. prolin.8g/L+5.3g/L+11.9g/L+7.5g/L+3.01.6g/L+5.5g/L+3.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI K B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171303 emulzija za infuziju. glutaminska kiselina.2004 (SZ) 0171301 emulzija za infuziju. plastična kesa. nadoknada do 2g/d.5g/L+3. alanin.6g/L+5.9g/L +0.8g/L+6.abecedni spisak registrovanih lekova 225 K KABIVEN™ . histidin. 110g/L+200g/L+16g/L+11.23g/L.6g/L+4. 190g/L+200g/L+16g/L+11.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.6g/L+4. histidin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .8g/L+6.3g/L+6. tirozin . asparaginska kiselina. serin. 1g. bočica.8g/L+5.nr .6g/L+5. metionin. glicin.3g/L+7.4g/L+1.3g/L+6. glutaminska kiselina.5g/L+3.A12AA04 MINERALI a12aa kalcijum (R) 1053075 tableta. 190g/L+200g/L+16g/L+11.

Paralelni lekovi: Kalijum hlorid. Kalijum hlorid jadran. rekafarm j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328620 kapsula. u toku ili posle jela. kalijum-hidrogenkarbonat ./dan ušpricati u jednu nozdrvu.2din 515-04-5185/03 13. odnosno deca 3 mmol dnevno. obično 3 puta dnevno po 2 tabl. Paralelni lekovi: Kalii chloridi.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 1053110 tableta za oralni rastvor. 10x1g Cena 25. fiola.SIGMAPHARM . maks.22 (R) 7040206 aerosol.12. limunska kiselina. 133. KALII CHLORIDI . se rastvore u čaši vode ili soka (oko 200mL). u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.D.ABBOTT GmbH & CO.nr . 2x90 kom K KALIJUM HLORID . 2. 1g. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray..2003 doziranje: hipokalijemija: individualno. 100i. fiola..O.ABBOTT LIMITED .07.2003 doziranje: Paget ova bolest i postmenopauzalna osteoporoza: 200 i.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 2053247 oralni prašak. 150 mmol dnevno za odrasle. kesica. sprej-boca sa dozerom. odrasli 150 mmol dnevno.07. 1x2mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 1861. ritonavir .O.8din 8600101962430 1863/2007/12 04. Miacalcic® KALETRA . sa hranom.co. odnosno 3 mmol/kg dnevno za decu.8din 515-04-2583/03 17. Kalijum hlorid. maks.UFAR D. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze.Srbija kalijum-hlorid . Kalijum hlorid jadran.2004 doziranje: hipokalijemija sa ili bez metaboličke alkaloze. .3 m2 2 puta po 3 kapsule dnevno.09. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. kod bolesnika sa intoksikacijom digitalisom i kod bolesnika sa hipokalijemijskom familijarnom periodičnom paralizom: individualno.j.11.DigitSoft.A12BA30 MINERALI Cena 278.2003 doziranje: lečenje HIV infekcija: odrasli i adolescenti sa telesnom površinom većom od 1. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50mmol) podeljeno u 2-4 doze.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno tabl. bočica. rekafarm KALIJUM HLORID JADRAN . ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 32292. 1x15 kom www. rastvor se pije polagano. rekafarm KALINOR . 1x40 kom Cena 104.j.17g+2.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (R) 1053260 tableta. odnosno 40 mmola.J05AE.06g+2g.Srbija kalijum-hlorid . Kalijum hlorid. meka. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu.Hrvatska kalijum-hlorid . maks. fiola. 1x20 kom Cena 3858881052031 1179/2006/12 13. . u stanjima težeg deficita doza se može povećati i do 100 mmola.3mg+33.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. KG .3mg. 1g. 150mmol dnevno za odrasle. 500mg. a12Ba kalijum (R) 1053205 šumeća tableta.2007 doziranje: hipokalijemija: individualno. uz dodatnu terapiju kalcijuma i D vitamina. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.7din 515-04-1764/03 17..Velika Britanija lopinavir.Nemačka kalijum-citrat.12.8din 8606004960047 515-04-2592/03 30.

14x7 kom 3838989524937 1759/2007/12 (R) 1103006 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. lek se uzima posle jela. D.D. terapija eutireoidne strume: početna doza novorođenčad 100mcg dnevno.2005 Cena (R) 1040221 tableta. blister.2006 doziranje: dodatak kalcijuma i vitamina C kod povećanih potreba (trudnice. 4mg. starije osobe. 262mcg(200mcg joda). 16mg dnevno.08.4din (R) 1103749 tableta.2007 Cena 20. 1mg. blister.nr . 3x10 kom Cena 323din 3838989504953 515-04-03819/03 28. 3x10 kom 3838989504977 515-04-03819-2 28. 4x25 kom 4013054001271 96/2005/12 17.B05XA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 22 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175150 koncentrat za rastvor za infuziju. 4mg. 12x7 kom 3838989524906 1761/2007/12 K Cena 20.Norveška kalijum-hlorid . D.08. TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03ca preparati joda Cena 142.2004 Cena 433. doze se odnose na čist jod.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103005 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.2din 9088882477074 2108/2006/12 14. 3x10 kom 3838989504960 515-04-03819-1 28. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.GALENIKA AD .Slovenija doksazosin . 2x25 kom 4013054002544 95/2005/12 17.09.. dozu povećavati na 1-2 nedelje na 2-4mg.FRESENIUS KABI NORGE AS .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 9x10 kom 3838989524883 1760/2007/12 (R) 1103007 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. blister. 2x10 kom Cena 51. 2mg. 4mg.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). dojilje. 50mg+500mg. blister.08. kombinacije (BR) 1052271 tableta za žvakanje. deca 50-150mcg dnevno.2004 Cena 553. deca u fazi rasta.D. blister. blister.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103747 tableta. blister. doza održavanja 100mcg dnevno. KALTEGAL® . 262mcg(200mcg joda).2007 www. TOVARNA ZDRAVIL.2005 doziranje: doze se određuju individualno.09. u toku infektivnih bolesti).09. blister.abecedni spisak registrovanih lekova KALIUM CHLORID “FRESENIUS” . 8mg dnevno. . benigna hiper trofija prostate: 1mg dnevno.1din (R) 1040220 tableta. profilaksa posle hirurške resekcije strume nastale usled nedostatka joda: 100-200mcg dnevno.08. doxacor. prevencija i dodatak konvencionalnoj terapiji lečenja osteoporoze: 2-4 puta po 1-2 tablete sažvakati.2007 Cena 20.KRKA. ampula.2din (R) 1103748 tableta. školska deca i adolescenti 200mcg dnevno.4din 8608808105525 1580/2006/12 05.08.200mcg dnevno. . rekonvalescenti.Nemačka kalijum-jodid . blister.Slovenija doksazosin .H03CA.11.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. TOVARNA ZDRAVIL. maks. maks. 1mmol/mL. KAMIREN® .KRKA. Paralelni lekovi: alphapres®. KALIUMIODID 200 BERLIN-CHEMIE . Kamiren® XL KAMIREN® XL . uz dosta tečnosti tokom terapije. 20x20mL Cena 837. 4mg.DigitSoft. profilaksa bolesti tireoidne žlezde kod endemske strume: odrasli 100 . kalcijum-glukonat .co.09.Srbija askorbinska kiselina.

uzima se 1 sat pre jela. Mycoril®. Paralelni lekovi: Funit. Paralelni lekovi: antifungol®.12.Makedonija kaptopril .5mg.ZDRAVLJE A.12. 4mg. 200mg. doxacor.DigitSoft.12. . tuba.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137410 vaginalni krem.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. canesten®. 3-6 meseci (onihomikoze). Prokanazol®. 1x3 kom Cena 8600064111470 515-04-4016/03 17. maks.2007 Cena 142. sa malo tečnosti (pre jela.5din (R) 6137412 vaginalna tableta. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. 4x7 kom Cena 3838989524890 1762/2007/12 20. . monokomponentni (R) 1103530 tableta. Paralelni lekovi: alphapres®.2007 Cena (R) 1103009 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 8mg (kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate i hipertenzijom maks. fiola.22 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103008 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.O. tuba.nr .12. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 4-8 nedelja (Tinea capitis). bočica.Srbija itrakonazol .2003 102. 3x10 kom 3838989524791 1763/2007/12 20.2003 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. Mycoril®. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. maks. 1x20g Cena 106. bočica.Srbija klotrimazol .10. zorkaptil® www. cela.6din 8605000800074 3/2-4205/00 26. 2%. eukaptil®.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327402 kapsula.D01AC01 K ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157570 krem. .D. Tinea cruris).co. Plimycol KANSEN .25-12.6din 8600064111456 515-04-4015/03 17. 50mg.08.ALKALOID AD .C09AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.D. 25mg. blister. 3 nedelje (keratitis fungalis). Plimycol KAPTOPRIL ALKALOID® . aluminijumska folija. canesten® 1. tvrda. canesten® 3. u toku jela ili posle jela). Katopil®.Srbija klotrimazol . deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno.10. doza održavanja 2 puta po 25mg. Paralelni lekovi: antifungol®. blister. 16mg dnevno). 1x40 kom 5310001200749 2515/2007/12 19. 1x40 kom Cena 235. pa na 4mg. 1%. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. 4mg. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.9din (R) 1103531 tableta.2000 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: captopril. maks.O.2003 doziranje: tablete za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana.8din 5310001200756 2514/2007/12 19. Kamiren® KANAZOL .ZDRAVLJE A.SLAVIAMED D. 30 dana (Tinea pedis.2007 doziranje: hipertenzija početna doza za odrasle je 1mg uveče. benigna hiperplazija prostate kod normotenzivnih bolesnika: 1mg dnevno. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). 2 (retko 3) puta po 50mg. 16mg dnevno. Sporanox KANSEN .5mg. uz povećanje doze u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. 100mg.08. 1x20g Cena 8600064111463 515-04-4017/03 17. 1x10 kom Cena 686. krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.

neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. 50mg. Milenol KATENA® .C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 262. angina pektoris: 12.nr . 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. monokomponentni (R) 1103220 tableta. blister.12. blister. 12.5mg početno. blister.D.Srbija karbamazepin .5mg početno.2007 doziranje: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L). 25mg.02.2din (R) 1107625 tableta. . zatim 25mg dnevno.2002 doziranje: hipertenzija: 12. 25mg.D.co.N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084060 tableta.D.02. tvrda. blister. Paralelni lekovi: gabalept®. 2.7din (R) 1107640 tableta. 2x14 kom 3/2-10-10622 25. 5x10 kom Cena 145.Srbija kaptopril .01.2002 Cena 244. maks.abecedni spisak registrovanih lekova 22 KARBAPIN . Paralelni lekovi: coryol®. Paralelni lekovi: galepsin®. 12.4g dnevno podeljeno u 3 doze.HABIT PHARM A. Paralelni lekovi: coryol®. deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza.5mg. maks.5mg početno. odrasli 1-2 puta po 100-200mg.12.8-1.8din (R) 1107641 tableta.25mg. blister. maks.1din 02. zatim 2 puta po 25mg.DigitSoft. angina pektoris: 12.C09AA01 c09aa inhibitori ace. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. zatim 25mg dnevno.BELUPO. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. dilatrend®.2002 Cena 340din (R) 1107642 tableta. 5x10 kom Cena 1364. Tegretol® cr KARVEDILOL .N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084750 kapsula. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. 1. deca od 10-15 godina 0. Milenol KARVILEKS® . maks. 4x10 kom 8608808101008 (R) 1103222 tableta. Karvedilol.8g dnevno podeljeno u 3 doze.2006 doziranje: hipertenzija: 12. Karvileks®. fiola.GALENIKA AD .Srbija karvedilol .4din 3850343032377 2311/2006/12 12. 2x14 kom 3/2-10-10624 25. 200mg. 2x14 kom 3/2-10-10623 25.Srbija karvedilol . maks.Hrvatska gabapentin .5mg. blister. 3x10 kom 8600064120922 464/2006/12 06. postepeno povećavati do 0.ZDRAVLJE A.2 g dnevno podeljeno u više doza. dilatrend®. Neurontin® KATOPIL® .HEMOFARM AD .12. deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza.2006 www.5mg početno.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina 900-1200mg dnevno podeljeno u dve doze.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 220. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. 1x40 kom 8608808101015 K LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 103/2006/12 Cena 104/2006/12 140.8din 8600097400626 217/2007/12 17. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.6-1g dnevno u više doza. blister. Tegretol®. maks. deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza.04.12.2006 243. .6din 02. 6. zatim 2 puta po 25mg. 300mg. . LIJEKOVI I KOZMETIKA D.

D.08.A.Italija telitromicin . kožne bolesti (bulozne dermatoze.1din 3838989577032 1607/2007/12 06. tuba.10. 1x50 kom 3838989577049 1606/2007/12 06. 2%. 6 nedelja. dva puta nedeljno.08. .230 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.H02AB08 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047461 suspenzija za injekciju.2002 doziranje: vulvovaginitis: odrasli 1 puta po 200. parenteralno 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora.co. 1x30g 5310090000640 (BR) 4157597 šampon.12.P. TOVARNA ZDRAVIL. Kaptopril alkaloid®.J01FA15 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU K Cena 1887. mikoza noktiju: krem se nanosi na obolelo mesto 1-2 puta dnevno. 400mg. psorijaza-naročito artropatska): oralno početna doza 4-32mg dnevno.SANOFI-AVENTIS S.9din (R) 1325531 film tableta. . 2%. pitirijaza versikolor se tretira jednom dnevno tokom 5 dana.400mg u toku 5 dana.25-12.2007 doziranje: alergijske bolesti (alergijski rinitis i konjunktivitis. deca 3mg/kg/dan u toku 2 nedelje do godinu dana. doza održavanja 1-4mg dnevno.2007 Cena 558.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola (R) 1327550 tableta. bočica. Mycoseb® www. lečenje traje u proseku 2. KETOKONAZOL . ostale indikacije: 800mg jednom dnevno tokom 5 dana. seboroični dermatitis. 1x10 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 175. 200mg.2005 doziranje: lečenje i sprečavanje Pytiriasis versicolor. 2 (retko3) puta po 50mg. blister.SRBOLEK A. tokom 2. maks. a u lečenju seboroičnog dermatitisa i peruti.12.2din 703/2005/12 22. 40mg/mL. 400mg. neurodermitis. 1x1 kom j01Fa makrolidi (R) 1325530 film tableta. Paralelni lekovi: Mycoseb® KETOKONAZOL . . pojadinačna doza 100mg. doza održavanja 2-3 putapo 25mg uzima se 1 sat pre jela.2002 Cena 2641.12.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157596 krem.12.Srbija ketokonazol . Paralelni lekovi: captopril. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. 4mg.nr .D. 6 -12 meseci za duboke mikoze.D. blister. bočica. maks. ampula.2din 473/2005/12 17. Paralelni lekovi: aquarius.9din 5310090000657 3/2-10-9194 24.DigitSoft. šampon se nanosi 2 puta nedeljno na oštećeni deo kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom.Slovenija triamcinolon .Srbija ketokonazol . 5x1mL Cena 1047.1din 3/2-10-8880 24. zorkaptil® KENALOG® .KRKA. KETEK® . 1x14 kom 3/2-10-8880/1 24. 1x1 kom Cena 144.SRBOLEK A.5mg. urtikarija). . eukaptil®.4 nedelje.3 nedelje.2005 Cena 256.5mg.2002 doziranje: pneumonija: odrasli i deca preko 12 godina 800mg jednom dnevno tokom 7-10 dana. blister.D. doza održavanja 2 puta po 25mg. maks.8din (R) 1047452 tableta. 2-6 nedelja za dermatomikoze.

tokom 7. Ketonal® dUo KETONAL® LEK . pseudogiht.Slovenija ketoprofen . Ketonal® Lek KETONAL® DUO . periartritis. 100mg. blister.04. pseudogiht.08. dnevno. traumatska oboljenja i povrede mišićno-kostnog sistema (artritis. tendoperiostitis. isčašenja. tvrda.5%. 1x50g www.09. tendinitis.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.6din 515-04-01955/03 28. 2. 10x2mL Cena 179. 200mg dnevno. tendosinovitis. Cena 150mg.09. bursitis.m.co. bočica od tamnog stakla. artroza i reumatizam mekih tkiva). giht.DigitSoft. giht. 2-3 puta dnevno sa više tečnosti za vreme jela.D.2004 doziranje: inflamatorna.uz obrok.abecedni spisak registrovanih lekova 231 KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE . maks. uganuća.D. uz obrok. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati na obolelo mesto. blister. Kapsule se mogu uzimati sa mlekom ili antacidima. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): parenteralno 50-100mg duboko i. Paralelni lekovi: Ketonal® dUo. sa punom čašom vode. 150mg.Slovenija ketoprofen . Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. fibrozitis. Ketonal® Lek KETONAL® LEK .Slovenija ketoprofen . istegnuća tetiva. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01ae derivati propionske kiseline (Z) 0162088 rastvor za injekciju.04.nr . artroza i reumatizam mekih tkiva). 100mg.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162089 film tableta.D.5din 3837000004946 199/2005/12 26. tuba.2005 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. a najduže 15 dana.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI K Cena 168. Paralelni lekovi: Fastum® gel M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167078 gel.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Najveća dozvoljena doza ketoprofena iznosi 300mg. miozitis. tvrda. . za odrasle i decu stariju od 15 godina po 1 kaps.Slovenija ketoprofen .2006 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. . . giht. distorzije. artroza i reumatizam mekih tkiva).2004 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 3x10 kom 3837000092295 447/2006/12 06.4din 515-04-01956/03 28. povrede meniskusa. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. pseudogiht. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): uobičajeno. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): 1 tabl. sinovitis.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. . sa punom čašom vode. 1x20 kom Cena 318. ujutro i uveče po 1 kaps.2006 (R) 1162306 kapsula sa produženim oslobađanjem. ampula.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162305 kapsula sa produženim oslobađanjem. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. kratkotrajno. na 4 sata. 2x10 kom Cena 3837000092288 446/2006/12 06.D.

Kipar klaritromicin . kombinacije (R) 1328601 film tableta. Fromilid® uno.A06AD65 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125305 prašak za oralni rastvor.2007 doziranje: čišćenje creva kao priprema za: kolonoskopiju.GLAXO WELLCOME OPERATIONS .9din 3/2-10-3704 17. blister. dnevno KLEAN-PREP® .07. histidin.Irska polietilenglikol.J05AR02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIv infekcija.Kipar klaritromicin . 2x7 kom 5291171001070 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 545. lamivudin . eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima prema protokolu. natrijum-sulfat. treonin. piti brzinom od 200-250mL na svakih 10-15 minuta sve dok se ne popije cela količina najkasnije 4 sata pre pregleda.10. . .2002 doziranje: poremećaj metabolizma kod hronične bubrežne insuficijencije: uobičajeno 3 puta po 4 -8 tablete dnevno.2007 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (telesna masa iznad 40kg) 1 tabl.10.DigitSoft. clathrocyn®. KLERIMED® . 2x7 kom Cena 562. 2x7 kom 5290931004443 757/2007/12 02.nr .96g 5099471033018 1113/2007/12 28. hirurške zahvate na intestinalnom i/ili urogenitalnom sistemu. 67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg+ 23mg+38mg+30mg. blister. kože i mekog tkiva: uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina 250mg na 12 sati. Ne davati deci mlađoj od 5 godina (telesna masa manja od 20kg). 250mg.4din 454/2005/12 12. OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aa aminokiseline i derivati (R) 1174015 film tableta. zymbaktar KLEROMICIN® . Cena 59g+5.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta.AEGIS LTD. KIVEXA® . Kleromicin®.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. se rastvara u 1L vode uz stalno mešanje).Nemačka kalcijum-3-metil-2-okso-valerat. Fromilid®.A16AA. .465g+0. kalijum-hlorid .Velika Britanija abakavir. tirozin .2005 www. blister.8din 5290931004436 756/2007/12 02. kesica. kalcijum-2-hidroksi-4-metiltio-butirat. 600mg+300mg. radiološka ispitivanja kolona. 3x10 kom Cena 8606103683120 2303/2007/12 10. 5x20 kom Cena 5694. blister. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana.FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH .jedna kes. 4x68. kalcijum-3-metil-2-okso-butirat. Tabletu progutati celu sa malo vode.232 abecedni spisak registrovanih lekova KETOSTERIL .2007 Cena 1084din (R) 1325671 film tableta. kalcijum-2-okso-3fenilpropionat. kalcijum-4-metil-2-okso-valerat.685g+1.04. čišćenje creva kao deo lečenja intoksikacije. blister. lizin. 500mg.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325660 film tableta. Paralelni lekovi: clarithromycin. 7 dana.05.7425g..co.MEDOCHEMIE LTD.685g+1. tretmana pacijenata sa teškim oblicima sepse. čvrsta stolica (najduže 2 nedelje) uobičajena doza je 4L rastvora (4 kesice . natrijum-hidrogenkarbonat. 250mg.04. natrijum-hlorid.J01FA09 K ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325670 film tableta. triptofan.

inf. lek se primenjuje nezavisno od obroka.nr . Fromilid® uno. prema protokolu.2002 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju.6din 8600097011242 3/2-10-9796 25.5din (R) 3024040 sirup.2005 (R) 3325662 prašak za oralnu suspenziju. 1. 2mg+2mg. 300mg. estradiol . (pojedinačna i. u isto doba dana Paralelni lekovi: activelle® www.co.Srbija klindamicin . deca ispod 8kg 7. ampula.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: uobičajeno odrasli 250mg na 12 sati. deca od 12-19kg 125mg na 12 sati.10.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 233 1325661 film tableta.12.v. fiksne kombinacije (R) 1048925 tableta. 1mg+2mg.Nemačka dienogest. a i. clathrocyn®. tvrda. KLINDAMICIN . 150mg. deca: 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. fiksne kombinacije (R) 1048145 film tableta. deca od 20-29kg 187.2003 doziranje: hormonska supstituciona terapija za lečenje znakova i simptoma deficita estrogena kod žena kod kojih menopauza traje najmanje godinu: 1 tableta dnevno.10. estradiol .J01FF01 g03Fa gestageni i estrogeni.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze.7din 8600102099456 1920/2006/12 20.NOVO NORDISK A/S . 1x14 kom Cena 1036.HEMOFARM AD . 1x28 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01FF linkozamidi (R) 0326041 rastvor za injekciju.m inj.SCHERING AG .5mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clindamycin-MIP KLIOGEST® . eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima. 75mg/5mL. ne treba da pređe 600mg. Cena 467.4din 5291171001087 453/2005/12 11. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati.5mg/kg na 12 sati.Danska noretisteron. deca 3-6mg/kg na 6 sati. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. blister.2002 Cena 134. 1x80mL 8600097010993 3/2-10-9797 25. Klerimed®. blister.2g tokom 60 minuta).G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 515-04-1680/03 11.2002 Cena 271.11. sprečavanje nastanka osteoporoze (terapiju početi godinu dana nakon nastupanja menopauze): 1 tableta dnevno. blister. profilaksa bakterijskog endokarditisa: oralno odrasli 150-300mg. kože. 500mg.8din bočica od tamnog stakla.12.12. bočica od tamnog stakla. peritonitis.DigitSoft. potkožnog tkiva. parenteralno odrasli 0. zglobova. 2x8 kom 8600097010917 3/2-10-9798 25. kontejner za tablete.G03FA01 K POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni.5mg na 12 sati.6din (R) 1024043 kapsula.6-2. 125mg/5mL.2006 doziranje: menopauza. 10x2mL Cena 842. Paralelni lekovi: clarithromycin. 1x100mL 5291171001094 455/2005/12 12. zymbaktar KLIMODIEN . 1x28 kom Cena 536. izuzetno 450mg na 6 sati. oralna suspenzija.10. deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Fromilid®. do 14 dana. deca od 8-11kg 62. bez pauze.

10mg. 30mg.Mađarska metronidazol .7din 8606003211171 03-3814/99 06.Srbija kodein . dijabetična gastropareza:oralno odrasli 3 puta po 5 .2000 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.nr .03.2005  (R) 1124301 tableta. ampula. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115220 tableta.2005 doziranje: mučnina i povraćanje različite geneze.25 . 1x10 kom Cena 124. 1x100mL Cena 56.11.Srbija metoklopramid .2002 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje. prvi stimulacijski ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana. Paralelni lekovi: colpocin-T®. 120mg dnevno.1din 3/2-10-5773 10. 0.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije.2din 3850343026161 548/2007/12 27. blister. 1x10 kom Cena 72. drugi i treći stimulacijski ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. inj. 50mg. maks. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.FAMPHARM . bočica od tamnog stakla.2din 8608808101053 513/2005/12 02.5mg/kg dnevno.D. deca 7.Hrvatska klomifen .5mg/kg na 8 sati. parenteralno 10mg i. maks. Paralelni lekovi: Kodein fosfat www.co. Paralelni lekovi: reglan® K KLOMIFEN . ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.0.A03FA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi  (R) 0124302 rastvor za injekciju.J01XD01 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029720 rastvor za infuziju. 120mg dnevno.BELUPO.5%. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 1x10 kom Cena 203.1mg/kg dnevno podeljeno u više doza. 0. 5mg/5mL.5mg/kg dnevno podeljeno u više doza.2007 doziranje: disfunkcija ovulacije daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa.DigitSoft.m. bočica. Paralelni lekovi: clomifene KODEIN FOSFAT .10mg. 30mg.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115073 tableta.11. 1x100mL Cena 234.14 godina 0. ili sporom i. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg. deca do 6 godina 0. orvagil® KLOMETOL® . blister. maks. postoperativni meteorizam.Makedonija kodein . 10x2mL Cena 73. sintetski  (R) 1048871 tableta.5-15mg.GALENIKA AD . .02. rendgenski pregledi gastrointestinalnog trakta kontrastom.2005  (R) 3124300 oralni rastvor.11. blister.v. deca od 6 .234 KLION® . Paralelni lekovi: Kodein fosfat alkaloid® KODEIN FOSFAT ALKALOID® .GEDEON RICHTER LTD .5-15mg.11. 10mg. 3x10 kom Cena 70. funkcionalni pilorospazam.ALKALOID AD . blister.7din 5997001312971 3/2-10-9063/02 25.7din 8608808101077 514/2005/12 02.2002 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati.12.8din 8608808101060 515/2005/12 02. uzima se 15 minuta pre jela.

N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086338 tableta.v. KORNAM® . kutija.03. po potrebi. neuralgija. 20 kom (3870010001512) (BR) 1086339 tableta. najviše 3 puta dnevno.O. zubobolja. . 200mg+200mg+50mg. a dalje zavisno od koagulacionog statusa. 200x850mg 8600101515018 2258/2006/12 06. mijalgija.2007 Cena 190. kesica.12. novorođenčad iz rizične grupe 1mg neposredno po rođenju. 200mg+300mg+50mg. 500x1 kom 8600103153010 515-04-2658/03 08.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. migrena.2din 3/2-10-10627 25. 5x0.D.9din 8606102767760 1485/2007/12 10.6din (Z) 0050974 rastvor za injekciju.BOSNALIJEK D. rastvoreno u čaši vode. artralgija.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . povišena telesna temperatura): 3-5 puta po 1 tableta dnevno. 10x1 kom 86008976 515-04-2657/03 08.D.09.2004 Cena (BR) 2086146 prašak.Bosna i Hercegovina paracetamol. 10mg/mL. posttraumatski i postoperativni bol. . profilaksa zdrava novorođenčad 2mg neposredno po rođenju. novorođenčad koja se isključivo doje kao zdrava novorođenčad i još 2mg mesečno do kraja perioda dojenja. po potrebi.2004 doziranje: glavobolja.2006 doziranje: glavobolja.IVANČIĆ I SINOVI D. ampula.2004 www. artralgija.2002 Cena 1576. blister.4din 515-04-806/04 13. neposredno po rođenju. 10x850mg 86006828 2259/2006/12 06.abecedni spisak registrovanih lekova KOFAN INSTANT . Paralelni lekovi: Panadol extra KONAKION® MM .09. 2mg.6din 3/2-10-10628 25.PHARM D.O.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 522.Slovenija terazosin .2007 doziranje: individualno.nr . neuralgija.2 praška po potrebi. Paralelni lekovi: oldon® KOMBINOVANI PRAŠAK PROTIV BOLOVA .G04CA03 UROLOŠKI LEKOVI g04ca antagonisti alfa adrenoreceptora (R) 1103767 tableta. dismenoreja.2004 Cena 566din 515-04-807/04 13.12.2002 doziranje: bolovi različite etiologije (glavobolja.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 2086145 prašak.Srbija acetilsalicilna kiselina.B02BA01 ANTIHEMORAGICI B02Ba vitamin K (Z) 0050970 rastvor za injekciju.propifenazon. 400mg+50mg. kesica. blister. kofein .DigitSoft. 50x10 kom 235 Cena 73. 200mg+300mg+50mg. zubobolja.12. mialgija. hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulansa: odrasli 10-20mg. 200mg+200mg+50mg.2mL 8606102767777 1867/2007/12 05. bolne menstruacije: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno.O. 2x10 kom K Cena 376.kofein . zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika. .12. 5x1mL Cena 192. ampula.03.07. još 2mg dnevno posle 4-7 dana.G. kao i povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 1 .F. lečenje: 1mg i. blister. kesica. zubobolja.2006 Cena 27. KOMBIKAF .O. neuralgija. 2mg/0. 2x10 kom (R) 1103768 tableta.Švajcarska fitomenadion .2mL. .co. 400mg+50mg. paracetamol. a dalje zavisno od kliničke slike.9din (BR) 2086922 oralni prašak.Srbija paracetamol.1din (BR) 2086921 oralni prašak.09. kofein . 5mg.B. kesica.

2002 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod hereditarnnog nedostatka AT III: profilaksa 1000-1500 i. 1mg.2007 doziranje: uz hemioterapiju: odrasli 1 . 10mg. neposredno pre anestezije.25mg. liobočica sa rastvaračem.3din 8606103889058 398/2007/12 30.v.Švajcarska granisetron . uz hemioterapiju za sprečavanje i ublažavanje mučnine i povraćanja uzeti 1 tabl.j. 1x10mL www. zolarem KYBERNIN P .F. benigna hiperplazija prostate: 1mg uveče pred spavanje (početna doza).co. doza održavanja: 2-10mg jednom dnevno. 5x1mL Cena 2828. terapija početno 1000-2000 i.07. maks.01.8din 3/2-10-9310 11.2007  (R) 1071751 tableta. 0. jedan sat pre hemioterapije i radioterapije.ZLB BEHRING GmbH .07. zatim 2000-3000 i.A04AA02 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124584 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju. 0. ili inf.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) K Cena 12616. 1mg dnevno.v. 1mg/mL. progutati sa vodom.Nemačka antitrombin III . Xanax®. 1mg.06. tokom 5 minuta. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.2007 Cena (R) 0124585 rastvor za injekciju. zatim još 1 tabl.5mg. blister. depresija: 3 puta po 0. KSALOL® . ampula. maks. 4mg dnevno. maks. deca 20mcg/kg podeljeno u 2 dnevne doze.12. 4mg dnevno.nr . 1x10 kom 8606102767388 1297/2007/12 12.5mg. ampula. oralno.j.GALENIKA AD ./10mL.4din 8608808105488 1436/2007/12 05..08.2007  (R) 1071752 tableta. blister. 5x3mL 8606102767159 242/2005/12 15. postoperativna mučnina odrasli 1mg sporo i. Paralelni lekovi: Helex®.07. 12 sati kasnije ili 2 tabl.j.2007 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. po potrebi dozu duplirati posle 7 dana. B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062170 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Srbija alprazolam . 3mg. Paralelni lekovi: antitrombin III Baxter KYTRIL® . 2x15 kom Cena 100.2005 Cena (R) 1124586 film tableta. tabl.j.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo i. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje zavisno od odgovora.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071750 tableta. 500i. 2x15 kom Cena 67din 8608808105471 1435/2007/12 05. 2x15 kom Cena 50. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljno u više doza. blister. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.1din 8608808105464 1434/2007/12 05.23 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče pred spavanje. maks.25-0. neposredno pre hemioterapije i radioterapije.DigitSoft.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .5mg. blister.

rocephin®. 50mg.8din 02. hirurška profilaksa: 30-90 min.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. odojčad i deca do 12 godina 20 . maks. 650mg/mL.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .7din (R) 1402846 film tableta. infekcije kod pacijenata sa neutropenijom.08. 650mg/mL. 2g dnevno.09.06. 4mg. . blister. deca od 1-6 godina 5mL dnevno. zatim 5-15mL sirupa. Paralelni lekovi: azaran. septikemija.2006 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.co. 1x1000mL 515-04-1256-2 06. III generacija (Z) 0321020 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 2mg. 650mg/mL.6din 515-04-1256/03 06. blister.N03AX09 N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084080 tableta. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48h nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. 1x500mL 515-04-1256-1 06. Farcef.04.2006 2172. ceftriakson. deca 7-14 godina 10-15mL dnevno 3 dana.08. ceftriaxone-BcPP. blister. .06. pre intervencije inj.nr . 1 .06. nekomplikovana gonoreja: se leči pojedinačnom dozom od 250mg. postoperativna profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina i. 3x10 kom 5310001154028  (R) 1084081 tableta. LACTULOSE-MIP .2006 www.7din 02.2din 8600101962546 436/2006/12 06.2din (R) 3127442 sirup.CHEPHASAAR CHEMISCH . 100mg. veracol® LACIPIL .Velika Britanija lacidipin . ceftriaxon-MIP®. Lendacin®. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL.abecedni spisak registrovanih lekova 23 L LABILEX® .C08CA09 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402845 film tableta.DigitSoft. gonoreja. boca plastična. boca plastična.m.2004 Cena 890. 4x7 kom 515-04-03164/04 28. po potrebi posle 3-4 nedelje dozu povećati na 4mg.6din 02.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.2003 Cena 835. 1-2 g. infekcije kostiju i mekih tkiva. Longaceph®.Nemačka laktuloza .Grčka ceftriakson .2003 Cena (R) 3127443 sirup.Makedonija lamotrigin .2006 doziranje: pneumonija.PHARMATHEN S.08.A.2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. maks.01. 1x200mL L Cena 192. maks. 6mg dnevno. novorođenčad maks. blister. 1g. 60mL sirupa u početku.5mL Cena 335. boca plastična.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3127440 sirup. boca plastična.09. 1x100mL 9120018570447 44/2006/12 18.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. Paralelni lekovi: Portalak® LAMAL . 650mg/mL. 25mg. 4x7 kom 515-04-03164-1 28. blister.2006 1179. maks. 50mg/kg dnevno.2003 Cena 423din (R) 3127441 sirup. 3x10 kom 5310001154035  (R) 1084082 tableta. 1x3.ALKALOID AD . bočica. zatim 5mL dnevno.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: 2mg ujutro. meningitis. 2x15 kom 5310001154059 ANTIEPILEPTICI Cena 752/2006/12 Cena 753/2006/12 Cena 754/2006/12 674.

Lamotrigin.co.O. blister. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 100mg.Velika Britanija lamotrigin . a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. 3x10 kom Cena 8606007082012 2312/2007/12 10. 50mg dnevno narednih 14 dana. Paralelni lekovi: arvind®.05. 3x10 kom Cena 8606007082036 2314/2007/12 10. blister. Paralelni lekovi: arvind®. . uobičajeno doziranje za kontrolu epilepsije 100-400mg dnevno. 100mg dnevno narednih 14 dana.2007 doziranje: epilepsija.12.6din 5310001154066 717/2006/12 25. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 25mg dnevno narednih 14 dana. 100mg dnevno narednih 14 dana.10.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084554 tableta za oralnu suspenziju.2002 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.nr . postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.01. Lamal. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 5mg. 50mg dnevno narednih 14 dana. blister. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. Lamal. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. 25mg dnevno narednih 14 dana. Lamect®. Lamotrigin. Lamotrix® www. 100mg dnevno narednih 14 dana. 25mg. Lamotrigin. Lamotrix® LAMICTAL™ . . 2mg. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 200mg. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. Lamotrigin. blister.2007  (R) 1084782 tableta.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084780 tableta. 25mg dnevno narednih 14 dana.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.2006 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. Lamictal™. blister.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. Lamotrix® LAMICTAL™ . kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Lamect®. Lamal.Velika Britanija lamotrigin . 2x14 kom L Cena 3/2-10-9809 25. bočica. 3x10 kom Cena 8606007082029 2313/2007/12 10.Srbija lamotrigin .23 abecedni spisak registrovanih lekova  (R) 1084083 tableta.O.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084553 tableta za žvakanje.10. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. blister. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. Paralelni lekovi: arvind®. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. početna doza 25mg jednom dnevno.10. 1x30 kom Cena 8606103683144 203/2007/12 16.2007  (R) 1084781 tableta.DigitSoft. 3x10 kom Cena 8606007082043 2315/2007/12 10. Lamect®. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. Lamotrix® LAMECT® .2007  (R) 1084783 tableta. 2x15 kom Cena 3848. Paralelni lekovi: arvind®. 50mg dnevno narednih 14 dana. 200mg. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.PHARMASWISS D. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.10. Lamictal™. 50mg.

2002 doziranje: odrasli i deca preko 12 god. Lamect®.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 1x15g ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 349. 250mg. 50mg. 50mg. 1%.O. Lamotrigin.06.2002 doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju: jednom dnevno krem nanositi na obolelo mesto tokom 7-14 dana.Poljska lamotrigin . 250mg dnevno.2007  (R) 1084236 tableta.nr .01. blister.NOVARTIS . 50mg dnevno narednih 14 dana.8din 8606010301001 1307/2007/12 12.5mg dnevno. 1x14 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 2147. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. Lamect®.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084235 tableta. 100mg. Tinea corporis. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. 2x14 kom Cena 585.06. blister.2007  (R) 1084552 tableta. 62.D01AE15 d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157410 krem.01. 3x10 kom Cena 2228.co. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. 3x10 kom Cena 782din 5900008008266 204/2007/12 16. blister. trajanje terapije Tinea pedis 2-6 nedelja.abecedni spisak registrovanih lekova 23 LAMICTAL™ . Lamal.01.2007 doziranje: epilepsija. 25mg. blister. .8din 8606010301209 1309/2007/12 12. Tinea cruris 2-4 nedelje. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.2007  (R) 1084237 tableta.Švajcarska terbinafin . uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.NI MEDIC D. Lamotrix® L www. Lamal.11. 100mg dnevno narednih 14 dana. onihomikoze: 6-12 nedelja i duže.NOVARTIS . Lamictal™. blister. .06. LAMISIL® . blister.D01BA02 d01Ba antimikotici za sistemsku primenu (R) 1327510 tableta.Srbija lamotrigin .A. 2x14 kom Cena 1019. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: arvind®. 2x14 kom Cena 1869.5din 8606010301100 1308/2007/12 12. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Paralelni lekovi: arvind®. 125mg dnevno. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.9din 3/2-10-5794 01.DigitSoft. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084550 tableta. deca 2-5god. blister. početna doza 25mg jednom dnevno. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 25mg.12.O.1din 5900008008273 201/2007/12 16. 3x10 kom Cena 1336.Švajcarska terbinafin . tuba. deca 5-12 god. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. Paralelni lekovi: Mycofin® LAMOTRIGIN .5din 5900008008280 202/2007/12 16.9din 3/2-10-8103 22. 25mg dnevno narednih 14 dana.2007  (R) 1084551 tableta. Lamotrix® LAMISIL® . 100mg.

D. Mucosolvan®.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084230 tableta. vrstu insulina. 100mg. dugog dejstva (R) 0041529 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 674. 15mg/5mL.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. 200mg.01. Lamect®.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .12. Lamotrigin LAMOX ./mL. deca od 5 .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2004 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. dugog dejstva (R) 0041530 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 1179. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. Flavamed.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 129din (R) 3112120 sirup. Paralelni lekovi: Lantus® optiSet.Nemačka insulin glargin .01.09. blister. vrstu insulina.10 godina 2-3 puta po 15mg.8din 5290931003040 89/2007/12 11. 3x10 kom Cena 2172.Nemačka insulin glargin . deca od 2-5 godina 3 puta po 7.12.5mg. Paralelni lekovi: Lantus®.2007  (R) 1084233 tableta.Nemačka insulin glargin .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .01.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . početna doza 25mg jednom dnevno. blister. Lantus® for optiPen LANTUS® FOR OPTIPEN .12. .7din 5290931003064 91/2007/12 11. parenteralni.nr .2007  (R) 1084232 tableta. 25mg.01. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. 1x150mL 8608811003276 515-04-253/04 28. parenteralni. 3x10 kom Cena 3850. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.MEDOCHEMIE LTD. 100j.4din 3/2-10-10752 24.DigitSoft. dugog dejstva (R) 0041531 rastvor za injekciju. blister. Paralelni lekovi: arvind®.8din 5290931003057 90/2007/12 11. bočica.Srbija ambroksol .5din 3/2-10-10752/2 24. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. Lantus® optiSet LANTUS® OPTISET .2002 www. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni. blister. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.5mg.1din 5290931003071 92/2007/12 11. bočica. 50mg.JUGOREMEDIJA A. karpula. karpula sa dozerom.Kipar lamotrigin .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.240 abecedni spisak registrovanih lekova LAMOTRIX® .A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L Cena 3211. 100j. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno.2007 doziranje: epilepsija.2007  (R) 1084231 tableta. deca do 2 godine 2 puta po 7. Mucosolvan® junior LANTUS® . Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 5x3mL a10ae insulini i analozi. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. 1x10mL Cena 4468din 3/2-10-10752/1 24. Lamal.co. Lamictal™. 100j.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi./mL. ZRENJANIN . 5x3mL Cena 4208.

Paralelni lekovi: amarin. 20mg/2mL.m.2006 Cena 430. 40mg.1din (R) 1400143 tableta.Srbija hlorpromazin . povraćanje: odrasli 25mg na 4-6 sati. Paralelni lekovi: amarin. monokomponentni (R) 0400140 rastvor za injekciju. D. uzima se 30 minuta pre obroka. Sabax® LARGACTIL .05. parenteralno odrasli 20-50mg i. (4mg/min. maks. deca 1-3mg/kg dnevno. 20mg dnevno. ampula. blister.5din (R) 0400141 rastvor za injekciju. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.05.D.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122785 kapsula. Lanzul®. 1x50 kom Cena 81. 30mg. 4x7 kom Cena 607. deca 6-12 godina 1/3-½ doze za odrasle. blister. doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan.co. 50x2mL 8608811001722 681/2006/12 19.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122786 kapsula.5-1. 40mg dnevno. D. blister. Lanzul® S.2004 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje.5din 515-04-03563/03 28.2005 doziranje: psihoze: odrasli 3 puta po 25-100mg.Slovenija lansoprazol . 1g dnevno.2006 Cena 24din (R) 1400144 tableta.DigitSoft.2006 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije. deca 1-5 godina 500mcg/kg na 4-6 sati. Sabax® LANZUL® S . 1x10 kom 8608811001739 678/2006/12 19. 40mg. 20mg/2mL.v. deca 0. doza održavanja 15-30mg/d. TOVARNA ZDRAVIL.5mg/kg.JUGOREMEDIJA A. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. tvrda. ili sporom i.KRKA.12. inj.2006 Cena 117. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja.2004 doziranje: ulkus duodenuma 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje.D.N05AA01 PSIHOLEPTICI N05aa fenotiazini sa alifatičnim aminom u bočnom nizu  (R) 1070056 film tableta. Paralelni lekovi: Furosemid L www.7din 8608811001715 680/2006/12 19. doza održavanja 15-30mg/d. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. . Lasoprol. ZRENJANIN . tvrda. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. 25mg. Paralelni lekovi: Lantus®. maks. 2x7 kom Cena 536.Slovenija lansoprazol . Lasoprol. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 80mg dnevno. Lantus® for optiPen LANZUL® .C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. maks. LASIX® .).2din 3838989500313 515-04-03563-1 28. vrstu insulina. uzima se 30 minuta pre obroka. maks. . ampula.abecedni spisak registrovanih lekova 241 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.09. TOVARNA ZDRAVIL.05. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. blister. plastična fiola.D. ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije). hiper tenzija: oralno odrasli početna doza 40mg dnevno.05.GALENIKA AD .4din 8608808101091 104/2005/12 22. 5x2mL Cena 45. maks. 75mg dnevno.nr .KRKA.Srbija furosemid . 15mg. 5x10 kom 8608811001746 679/2006/12 19.09.

za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. Lastet inj. Paralelni lekovi: etoposid.LTD. 50. 50. blister.LTD. Paralelni lekovi: etoposid. 10x5mL Cena 11789. . u intervalima od 3-4 nedelje.. Lastet cap. 100mg/5mL.09. pa pauza 1-2 nedelje. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. ampula. tokom 5 uzastopnih dana. Paralelni lekovi: amarin. . Lastet inj. po potrebi veće doze do maks. Paralelni lekovi: etoposid. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana.. tokom 5 uzastopnih dana. blister. blister. Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. mikrocelularni karcinom pluća: individualno.8din 3/2-10-7562 28.Japan etopozid .2002 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca 8 nedelja. etoposide. etoposide. Lastet cap. tvrda.2005 doziranje: karcinom testisa. 50. Lastet cap. 2x10 kom Cena 11789.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030222 kapsula. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.LTD. meka. vepegal. Lastet cap.Japan etopozid . vepesid LASTET CAP. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. oralno obično 175-200mg dnevno. Sabax® LASTET CAP.AEGIS LTD. tvrda. 25.NIPPON KAYAKU CO. 30mg. etoposide. vepegal.8din 4987170870724 288/2005/12 01. Lastet inj. oralno obično 175-200mg dnevno. u intervalima od 3-4 nedelje. 25mg. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.Japan etopozid . 100mg. Lastet cap. vepesid LASTET CAP.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030221 kapsula.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030220 rastvor za injekciju. tokom 5 uzastopnih dana. Lastet cap. 25.2005 doziranje: karcinom testisa.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030223 kapsula.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1123780 kapsula. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. . 1x10 kom Cena 11789. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. 1x14 kom Cena 644. 100. 25.. u intervalima od 3-4 nedelje. Lanzul®. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. Lanzul® S. oralno obično 175-200mg dnevno.Kipar lansoprazol .DigitSoft.8din 4987170870625 289/2005/12 01. 100. 60mg/kg. 50 .NIPPON KAYAKU CO. .nr . .10. Lastet cap. parenteralno 60-100mg dnevno tokom 5 uzastopnih dana.242 abecedni spisak registrovanih lekova LASOPROL .09. Paralelni lekovi: etoposid.NIPPON KAYAKU CO. 50mg. tvrda.LTD.09.co. vepesid LASTET INJ. uzima se 30 minuta pre obroka. 25 .2005 doziranje: karcinom testisa. pa pauza 1-2 nedelje. vepegal. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.8din 4987170870526 290/2005/12 01. vepesid L www. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. Lastet cap.NIPPON KAYAKU CO. etoposide. pa pauza 1-2 nedelje. vepegal. blister. .09.2005 doziranje: karcinom testisa. 100. 100 . u intervalima od 3-4 nedelje.8din 4987170870342 287/2005/12 01. 4x10 kom Cena 11789.Japan etopozid . Lastet cap.

20mg. oralni preparati (R) 3060050 sirup.HEMOFARM AD .5mL/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela. ulcerozni kolitis. 125mg. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.Solu. Chronova bolest.nr .2din 5310001186869 3/2-10-5761 27. ulcerozni kolitis. LEGRAVAN® .3din 8600097011051 3/2-10-10162 24. alergija: 80-120mg jednom nedeljno.2002 Cena 129.12. 1x21 kom 8608808104955 111/2006/12 02.2din (SZ) 0047219 rastvor za injekciju.2002 Cena 1030. blister. etinilestradiol . kolagenoze. 1x150mL Cena 248.GALENIKA AD . terapija i profilaksa sideropeničkih anemija (usled akutnog.Makedonija gvožđe(lll) proteinsukcinilat . bočica. ponavljane ciste jajnika.Solu. 4mg. bočica.Srbija metilprednizolon .6din (R) 1135240 film tableta.7din (SZ) 0047218 rastvor za injekciju. 1x500mg 8600097010825 3/2-10-10158 23.HEMOFARM AD . hipermenoreja. Paralelni lekovi: Lemod depo.B03AB09 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe.2002 L www.m.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Microgynon® 30 LEMOD . Lemod® .Srbija levonorgestrel.02. zatim 7 dana pauze.DigitSoft.2006 doziranje: prevencija trudnoće.6din 8600097010979 3/2-10-10157 24.co. Lemod® .12.2002 Cena 455din (SZ) 0047220 rastvor za injekciju.Srbija metilprednizolon . Lemod-Solu. 15x20mg Cena 553. Lemod-Solu. dermatoze. bočica.5mg/kg dnevno. nedovoljno unošenje hranom i otežana resorpcija. 0. povećana potreba za gvožđem): odrasli 2 puta po ½-1 velika kašika pre jela.15mg+0. 40mg jednom nedeljno.03mg.Srbija metilprednizolon . hroničnog gubitka krvi. 500mg. Paralelni lekovi: Lemod. deca preko 6 godina početna doza 0. Nirypan® LEMOD-SOLU .2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. deca 1. bočica. 10x40mg Cena 686. Chronova bolest. 2x10 kom Cena 105.G03AA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. 800mg/15mL.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047210 tableta.8-1. reumatoidni ar tritis: 40-120mg jednom nedeljno.12. srednji zglobovi 10-40mg. adrenogenitalni sindrom i. 40mg. fiksne kombinacije Cena 98.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047212 rastvor za injekciju. tokom 21-og dana.abecedni spisak registrovanih lekova 243 LEGOFER® . blister. dermatoze. bočica. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. dismenoreja.10.2002 doziranje: nedostatak gvožđa.3din 8600097010856 3/2-10-10161 23. 1x125mg 8600097010818 3/2-10-10159 23.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047216 rastvor za injekciju.12.12. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.12. prevencija karcinoma jajnika: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. 40mg.ALKALOID AD .2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. mali zglobovi 4-10mg intraar tikularno. odojčad 2 puta po ½ kafene kašike pre jela. 15x40mg 8600097010832 3/2-10-10160 23. veliki zglobovi 20-80mg. doza održavanja 2-8mg dnevno. Nirypan® LEMOD DEPO . kolagenoze. doza održavanja 4-8mg. liobočica sa rastvaračem u ampuli.

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Chronova bolest. ceftriaxon-MIP®. Longaceph®. 50x1g 515-04-239-1 26. 50mg/kg dnevno. Chronova bolest. Lemod® . vitalna ugroženost: 30mg/kg i. ili i.m.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047221 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. blister. Farcef. dvodelna bočica.v. Lemod depo.06. ceftriakson.co. maks. Lemod-Solu. maks. ostale indikacije 10-500mg i. dvodelna bočica. kolagenoze.8din (SZR) 0321443 prašak za rastvor za injekciju. dermatoze.2006 (Z) 0047222 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. 1x1mL 8600097002370 460/2006/12 06. bočica.2006 www.v.7din 40mg. do 6 puta dnevno.2003 Cena 7159. bakterijski endokarditis. zavisno od indikacije i težine kliničkog stanja početna doza je obično 10-500mg i. Labilex®.v. ulcerozni kolitis.v. zglobova. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. 1 sat pre. 2g. III generacija (SZR) 0321442 prašak za rastvor za injekciju. Nirypan® LENDACIN® . infekcije u stomatologiji. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. inf. ulcerozni kolitis.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. 1x10mg doziranje: poremećaji spavanja: 0.Solu.244 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.01. bočica. primena velikih doza početno 30mg/kg telesne mase sporo i. Lemod depo. dermatoze.2003 doziranje: infekcije urinarnog trakta.v.nr .04.Srbija metilprednizolon . 2g. bočica.04.6din (SZR) 0321446 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: azaran.7din 47/2006/12 18. Paralelni lekovi: Lemod.06.06. mekog tkiva i rana. tokom najmanje 5-30 min. 2g na 12 sati i. uz postepeno obustavljanje doze.D. reumatske bolesti: individualno. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i.HEMOFARM AD . 10x1g Cena 128.SOLU . kolagenoze. j01dd cefalosporini... ceftriaxone-BcPP. 125mg. intraabdominalne infekcije.06.Slovenija ceftriakson . bočica. Nirypan® LEMOD® . veracol® LENDORMIN . infekcije kostiju. podešavanje doze se vrši prema postignutom kliničkom efektu.m. na 4-6 sati tokom 48 sati. 1x2mL Cena 184. bakterijske septikemije..25mg uveče pre spavanja.2din 8600097002363 455/2006/12 06.DigitSoft. rocephin®.v.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L Cena 3561. doza se može ponoviti svakih 4-6 sati u toku 48 sati. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. primena najmanje efikasne doze u najkraćem potrebnom periodu. ili i. .v. Paralelni lekovi: Lemod. genitalne infekcije. invazivne forme beta-hemolitičkog streptokoka i toksičnog šoknog sindroma izazvanog streptokokama: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.2003 Cena 35795. respiratornog sistema.2003 Cena 17808.2din (SZR) 0321445 prašak za rastvor za injekciju.25mg. Cena 107.2006 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.8din 515-04-239/03 26.Francuska brotizolam . 1g. prevremeno rođene bebe maks. 2g dnevno. 50x2g 515-04-250-1 26. bakterijski meningitis. ili 1g mesečno tokom 6 meseci. na početku i po završetku citostatske terapije.BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE . 0. 10x2g 515-04-250/03 26. 1g.

deca preko 12 godina 12mg dnevno.A05BA03 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127250 obložena tableta. 10mg. LEPONEX® . LENTONITRAT® .D.C08CA13 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402840 film tableta.09.SRBOLEK A. 2x14 kom Cena 735. dnevna doza 20mg. 5x10 kom Cena 695.abecedni spisak registrovanih lekova 245 LENDORMIN . blister. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®.07.nr . . L www. clozapine LEPROTEK® . 2x10 kom Cena 152. kinetoze: odrasli 2 puta po 12mg. .4din 8606103543042 1583/2006/12 05.Nemačka lerkanidipin .5din 8606103543059 1584/2006/12 05.Nemačka brotizolam . blister.NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD .7din 515-04-232/03 01. tvrda.7din 515-04-2375/03 07.2002 doziranje: urtikarija.Srbija silimarin .ZDRAVLJE A. oksazepini i tiazepini  (R) 1070605 tableta. teške psihoze 200-450mg.Srbija hlorfenamin . 8x10 kom Cena 110. . 0.08.DigitSoft. 12mg.2003 doziranje: poremećaji spavanja: 0. 50mg.SRBOLEK A.R06AB04 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058160 kapsula.2003 doziranje: hipertenzija: 10mg dnevno.Srbija pentaeritritiltetranitrat . alergijski rinitis i konjunktivitis.Velika Britanija klozapin .2006  (R) 1070606 tableta.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta.25mg uveče pre spavanja. 35mg. blister.KG . maks.2001 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris. blister. podeljeno u više doza.D. a najkasnije do 16 časova). alergijske dermatoze.2006 doziranje: hepatične tegobe: oralno. 2x10 kom 8608809000560 3/2-10-4232 11.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. blister.25mg.04. LERCANIL .09.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. maks. 25mg.2006 doziranje: šizofrenija. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 50mg pre jela (ujutru i u podne.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 1x10 kom Cena 128. serumska bolest.5din 8608809000553 3/2-10-4242 03.06. 5x10 kom Cena 2142. po potrebi povećavati tokom 2-3 nedelje za 2550mg dnevno do 300mg dnevno.5din (R) 1102152 kapsula. blister. 100mg. blister. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. Paralelni lekovi: dilcoran LENTOSTAMIN . alergija na lekove. tvrda.co. 2 ili 3 puta dnevno po 140mg (ekvivalentno 60mg silibinina). stanja posle infarkta miokarda.5-25mg.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati Cena 78.2din 8600064103833 544/2006/12 14.12. 900mg dnevno.D.

R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058046 film tableta. Paralelni lekovi: Bicit HP® LETIZEN® .12. Uzima se 30 minuta pre jela. Paralelni lekovi: Letizen® L www. kombinovana hiperlipidemija: 1 tabl. 300mg.D.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122800 film tableta. terapija traje najmanje 1 mesec.7din 3/2-10-8863 12. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. ulkus želuca i duodenuma.12. Paralelni lekovi: Letizen® S LETIZEN® S .Švajcarska fluvastatin .2006 doziranje: gastritis.NOVARTIS . uvečeposle jela. TOVARNA ZDRAVIL.09.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija. uveče posle jela.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. 1x10 kom Cena 120. Paralelni lekovi: Lescol® XL LESCOL® XL . blister. . blister.KRKA. 2x14 kom SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104452 tableta sa produženim oslobađanjem.KRKA. 20mg. 40mg.09. hronične urtikarije i druga alergijska oboljenja: odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg.nr .2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. polenska kijavica: deca od 2-6 godina 5mg dnevno. . tvrda.co. TOVARNA ZDRAVIL. hronične urtikarije i druga alergijskih oboljenja odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg.Švajcarska fluvastatin . kombinovana hiperlipidemija: 20-40mg.2002 Cena 1384. deca 7-8mg/kg dnevno.Slovenija cetirizin . Paralelni lekovi: Lescol® LESUX® . a najduže 2 meseca.C10AA04 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 1059. blister. 2x10 kom Cena 200.NOVARTIS .Srbija bizmut-subcitrat . strip.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija.09. tvrda. D. .3din 3838989528331 515-04-4210/03-1 13. 10mg.7din (R) 1104451 kapsula. polenska kijavica deca 2-6 godina 5mg dnevno.D. D. izuzetno 80mg.7din 3/2-10-10138 28. eradikacija Helicobacter pylori: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 600mg ili 4 puta po 300mg. blister.12.24 LESCOL® .D.5din 3838989501396 515-04-4210/03 13. 80mg. 10mg.DigitSoft.ZDRAVLJE A. 7x4 kom Cena 201din 8600064101075 1578/2006/12 05. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. 4x7 kom Cena 1699. blister. 2x14 kom 3/2-10-8863/1 12.C10AA04 c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104450 kapsula.Slovenija cetirizin .R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058045 film tableta.

150mcg.08.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) L H03aa tireoidni hormoni (R) 1040080 tableta.6din 4013054002339 88/2005/12 19. blister. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 100mcg. 2x25 kom Cena 115. Letrox® 100. 75mcg. 100mcg.08. maks. Letrox® 50. blister. deca od 1.Nemačka levotiroksin natrijum .12.2006 Cena (R) 1040087 tableta. blister.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.Nemačka levotiroksin natrijum . Tivoral® LETROX® 50 . maks. 150mcg. blister. maks. maks. 2x25 kom Cena 92. 150mcg. doza održavanja 100-200mcg dnevno.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni (R) 1040082 tableta.2005 Cena (R) 1040083 tableta. 2x25 kom Cena 148.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .08.08. Paralelni lekovi: euthyrox. maks. Letrox® 150. 4x25 kom 4013054002025 89/2005/12 15.nr . doza održavanja 100-200mcg dnevno. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 50mcg. doza održavanja 100-200mcg dnevno. maks. Paralelni lekovi: euthyrox.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. Paralelni lekovi: euthyrox. 50mcg. maks. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno.2005 Cena (R) 1040085 tableta.5 godina 5-6mcg/kg dnevno. maks.8mcg/kg dnevno. 50mcg. 1x25 kom 4013054009222 2511/2006/12 29.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .co. blister. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) 24 H03aa tireoidni hormoni (R) 1040081 tableta. blister. Tivoral® LETROX® 150 .DigitSoft. 75mcg.2006 Cena (R) 1040086 tableta.08. deca od 6 -12 meseci 6. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. 50mcg. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. 100mcg. 100mcg. 1x25 kom 4013054009215 2497/2006/12 29.Nemačka levotiroksin natrijum . 4x25 kom 4013054002667 91/2005/12 15. Tivoral® www.12. maks.6din 4013054002322 86/2005/12 15. 75mcg.08. Letrox® 50. 150mcg. blister. Letrox® 100. 4x25 kom 4013054002872 87/2005/12 15. maks. maks. 1x25 kom 4013054009239 2508/2006/12 29.12. 150mcg. 100mcg. Letrox® 150.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.2006 Cena (R) 1040088 tableta. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. 50mcg.abecedni spisak registrovanih lekova LETROX® 100 . 50mcg.9din 4013054002650 90/2005/12 19. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno.2005 Cena (R) 1040084 tableta. maks. 100mcg. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. blister. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. 150mcg.

uložak.11. 25mg.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L a10ae insulini i analozi./mL. blister.Danska insulin detemir .07.5din 8590027301195 1136/2006/12 06.8din (SZR) 0184027 rastvor za injekciju.m.Češka kalcijum-folinat .co.Lachema 25 LEVEMIR® FLEXPEN® .24 abecedni spisak registrovanih lekova LEUCOVORIN CA PLIVA . 20mg.m. parenteralni. ili i. Paralelni lekovi: Levemir® Penfill® LEVEMIR® PENFILL® .v.PLIVA .12. www.08. 5mg. vrstu insulina. blister.8din 1139211 film tableta. blister.2005 Cena 2637. blister. dnevno.LACHEMA A.12. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Leucovorin ca Pliva .m. 10mg.12. 100j.NOVO NORDISK A/S . do 120mg tokom 12 . parenteralni.v. 10x5mL 8606007410877 515-04-2433/03 10.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.2005 Cena 2167.07.G04BE09 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139210 film tableta.2006 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. Paralelni lekovi: calciumfolinat. inf.v. za muškarce starije od 18 god. 5x3mL Cena 8600102099333 1261/2006/12 02.DigitSoft. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.24 sata podeljeno u više doza.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima (SZR) 0184080 prašak za rastvor za injekciju..Luksemburg kalcijum-folinat .NOVO NORDISK A/S . 10x10mL 8606007410884 515-04-2433-1 10. Paralelni lekovi: calciumfolinat. ampula.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima Cena 6811. 1x4 kom 8606007910094 626/2005/12 21. i. do 120mg tokom 12-24 sata podeljeno u više doza. 100j.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. i. 20mg.R. 1x2 kom 8606007910353 1432/2007/12 05.nr .2005 Cena 1131. Cena karpula sa dozerom u pen aplikatoru. inf. 10mg. bočica.6din (R) 1139214 film tableta. ampula. ili i.9din (R) 1139213 film tableta./mL.PFIZER ENTERPRISES S.Nemačka vardenafil . pre seksualne aktivnosti progutati 1 tabl. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. . dugog dejstva (R) 0041551 rastvor za injekciju. dugog dejstva (R) 0041550 rastvor za injekciju.LACHEMA 25 . 5x3mL 8600102099388 526/2005/12 04.Danska insulin detemir .A.2003 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. uz čašu vode.2007 doziranje: erektilna disfunkcija: individualno i prema preporuci lekara. .. Paralelni lekovi: Levemir® FlexPen® LEVITRA® . vrstu insulina. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. 1x4 kom (R) 8606007910087 625/2005/12 21.L. zatim i. maks. 25-60min.BAYER HEALTHCARE AG . 1 tabl.12. blister.v.S. 10x25mg Cena 2961.m. 1x2 kom 8606007910360 1433/2007/12 05. 1x4 kom Cena 8606007910070 595/2005/12 21. zatim i.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2003 Cena (SZR) 0184028 rastvor za injekciju.07. Leukovorin calcium LEUKOVORIN CALCIUM . 50mg/5mL. 100mg/10mL.2007 Cena 1350.12.7din (R) 1139212 film tableta.

anksioznost. blister. . anksioznost. LIDOKAIN-HLORID .7din 3838989617653 515-04-268/03 05. poremećaj sna: 3 puta po 1.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (R) 4081225 gel. inj.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071320 tableta.HEMOMONT D.9din 8608808105686 515-04-5180/03 10. 2%.5mg. Paralelni lekovi: Lidocaine.Makedonija bromazepam . Paralelni lekovi: Bromazepam. blister.GALENIKA AD . 40mg+0.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081540 rastvor za injekciju.7din 3838989617660 515-04-268/03/1 05.Srbija lidokain.co. endoskopija 10-20mL.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.11.12.2002  (R) 1071626 tableta.5-6mg. kratkotrajna primena. ukupna doza epinefrina ne sme da pređe 0. 50x2mL Cena 441. kratkotrajna primena. blister. D.5mg/kg.5-6mg.2005 doziranje: doziranje zavisi od vrste anestezije. 50x3. 3mg.5mL Cena 516.03. maks.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081621 rastvor za injekciju.ALKALOID AD . 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.3din 5310001002565 3/2-10-5758 11. 10mg/mL. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.ADRENALIN . Lidokain-hlorid 1%. do maks.GALENIKA AD .O.uretralna anestezija: 20mL. 50x2mL 8600097200295 550/2006/12 14. tuba.2004  (R) 1071322 tableta. ampula.2006. ampula. blister. 10mL. Lexilium® LEXILIUM® . 20mL. nervoza.03.2din 8608808104139 591/2005/12 21. zatim inf.04. 60mg dnevno. . doze 200-300mg/sat. Cena 536.Slovenija bromazepam . maks. 60mg dnevno. uznemirenost. 20mg/mL.Srbija lidokain . ampula.5mg.uretralna anestezija: 5-10mL. 2x15 kom Cena 66.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071624 tableta. blister. 3x10 kom Cena 131. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.KRKA.DigitSoft.2004 doziranje: stanja napetosti. 3x10 kom Cena 90. maks.5-30mL. 3mg.2002  (R) 1071628 tableta. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.03. Paralelni lekovi: Bromazepam.11.v. 3x10 kom Cena 50.D.2004  (R) 1071324 tableta. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN 2% .11. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. Lidokain-hlorid 1%. blokada simpatičkih nervnih vlakana 5-10mL.2004 doziranje: muškarci .Crna Gora lidokain . blister. uznemirenost.3din 5310001002572 3/2-10-5759 11.1din 3838989617677 515-04-268/03/2 05.abecedni spisak registrovanih lekova 24 LEXAURIN® .5din 8600097200301 472/2006/12 06.5mg. 1. epinefrin . blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.2002 doziranje: stanja napetosti. 2x15 kom Cena 97. nervoza. 6mg. 1-1.8din (Z) 0081622 rastvor za injekciju.nr .025mg. 6mg. žene .04.O. 2x15 kom Cena 161. maks. Lexaurin® LIDOCAINE . 1x30g Cena 117. anestezija u stomatologiji: 1-5mL.4din 5310001002541 3/2-10-5756 11. Paralelni lekovi: Lidokain-hlorid. 1. Lidokain-hlorid 2% L www. poremećaj sna: 3 puta po 1.03. TOVARNA ZDRAVIL.

blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. Lidokain-hlorid.12.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059077 tableta. 1.2003 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. 10mg.5-30mL.A07FA51 ANTIDIJAROICI.Srbija lidokain . inj.5din 515-04-03680/03 28. inf.20mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze sporom i. maks.. kože i mekih tkiva.m.2006 www.5din (Z) 0326411 rastvor za injekciju/infuziju. 600mg na 12. 1x16 kom 3837010000068 (BR) 1126071 kapsula.nr .250 abecedni spisak registrovanih lekova LIDOKAIN-HLORID 1% .2006 207. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07Fa antidijaroici . ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.2007 doziranje: infekcije respiratornih puteva.J01FF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01FF linkozamidi 358.D.2x 107. deca 10mg/kg na 12.5mg/kg. zatim inf. ampula. Paralelni lekovi: alendronat. bočica.2din 17. Lidokain-hlorid. inj.60mg/kg dnevno podeljeno u 3.3din 8608808102944 107/2006/12 02. 600mg/2mL. 4x7 kom Cena 936.DigitSoft.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081560 rastvor za injekciju. 1x16 kom 3837010003250 Cena 653/2006/12 Cena 654/2006/12 207.HEMOFARM AD . 1-1. 40mg/2mL. . 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. LINDRON . 10x2mL Cena 8600097010511 2524/2007/12 22.co. ili 10. ili na 8 -12 sati sporom i.2004 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka.. epiduralna anestezija rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.2din 17.v.02.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.v.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081222 rastvor za injekciju. doze 200-300mg/sat. 1. 35mg. inj.4 doze. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. infekcije izazvane stafilokokama rezistentnim na druge antibiotike (septični artritis i osteomielitis.2x 107.05. ampula. maks.24 sata duboko i.8din (8608808104184) 515-04-3423/03 08. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. 10x3. blister. . 50x2mL Cena 536.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: Lidocaine. D. intraabdominalna sepsa i pelvične infekcije): odrasli oralno 500mg na 6 -8 sati. tvrda. maks.mikroorganizmi (BR) 1126070 kapsula. 1-1.Slovenija mlečnokiselinske bakterije. do maks. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.v. do maks. blister.24 sata i. TOVARNA ZDRAVIL.m. nije dozvoljena aplikacija nerazblaženom i.KRKA.09. ampula.v. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.D.Srbija lidokain . 10mL.05.Slovenija alendronska kiselina .Srbija linkomicin .10. 10mL. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN-HLORID 2% . 8g dnevno.5mg/kg. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. tvrda.5-30mL. deca 30. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. doze 200-300mg/sat. Paralelni lekovi: Lidocaine. inf.v. žive liofilizovane .GALENIKA AD . Fosamax® LINEX® . zatim inf. Lidokain-hlorid 1% LINCOHEM .5mL Cena 103. lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta.

05. zračenja organa abdomena i karlice): odojčad i deca do 2 god.DR. dermatoze sa izraženim perutanjem (psorijaza..2007 doziranje: deluje antizapaljenski i povećava vlažnost kože kod svraba. do poboljšanja stanja. 3 puta po 1 kaps. Paralelni lekovi: Linola® LINOLA® FETT N .nr . posle jela. Paralelni lekovi: Linola® Fett LINOLA® FETT . terapija traje 4 nedelje. staračka koža.. 1x50g 8600103690034 763/2007/12 02.D02AC. boca. izbegavati kontakt sa očima. ne nanositi u blizini očiju. neurodermatitis. suvoće kože. ARZNEIMITTEL . lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: krem ravnomerno naneti na suvu kožu. svaka 2-3 dana. psorijaza).DR.D02AC. LINOLA® UREA . ihtioza): 30-40mL dodati u vodu za kupanje (kompletno kupanje).D02AC. 1x50g Cena 288.co.DR.05. ARZNEIMITTEL . uz dovoljnu količinu tečnosti (vode).07.DigitSoft. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: ravnomerno naneti na suvu kožu. ispucalosti i otklanja probleme suve kože u akutnim i hroničnim stanjima: krem ravnomerno nanositi u tankom sloju. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti (BR) 9155602 dodatak za kupku. bolne naprsline kože (ragade). tečni i masni proizvodi . AUGUST WOLFF GmbH & CO. deca od 2-12 god. AUGUST WOLFF GmbH & CO. profesionalna oštećenja kože. odrasli i deca uzrasta preko 12 god.2007 doziranje: pomoćni tretman u terapiji suve kože. tuba. nezasićene .04. ekcema i atopijskog dermatitisa. 5mg/g. LINOLA® GAMMA . suva koža kod bolesnika sa dijabetesom: 1-2 puta dnevno blago utrljati krem na obelelo mesto u tankom sloju. tuba. 8. 20mL upotrebiti za tuširanje.2din (BR) 4155600 krem. dnevno. meteorizma i sličnih digestivnih poremećaja (usled bakterijskih i virusnih infekcija kod odojčadi. 1x200mL Cena 398. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 263. na suvu kožu 2-3 puta dnevno do poboljšanja stanja kože. dece i odraslih.Nemačka urea (karbamid) . crvenila. 480mg/g+440mg/g+10mg/g+60mg/g.9din (BR) 4155601 krem. 200mg/g.2007 doziranje: seboreja kože. poremećaj sa orožavanjem kože (ihtioza.Nemačka parafin. pre primene pažljivo pročitati uputstvo za primenu.Nemačka noćurak.abecedni spisak registrovanih lekova 251 doziranje: dodatna terapija kod dijareje. ARZNEIMITTEL .DR. bolne naprsline kože (ragade). masno ulje . do poboljšanja stanja. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 411.2007 doziranje: seboreja kože. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 305.2007 doziranje: suva koža sa perutanjem. profesionalna oštećenja kože. dnevno. neurodermitis.D02AC.9din 8600103690010 922/2007/12 04. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. AUGUST WOLFF GmbH & CO.04.Nemačka masne kiseline. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. tuba.7din 8600103690041 1444/2007/12 06.Nemačka masne kiseline. hronični ekcemi. nezasićene . (Oenothere spp).5din (BR) 4155603 krem. LINOLA® ..DR. dnevno. ARZNEIMITTEL . L www.D02AE01 EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ae proizvodi karbamida (BR) 4159030 krem. 3 puta po 2 kaps. ARZNEIMITTEL . 1x50g 8600103690065 764/2007/12 02. AUGUST WOLFF GmbH & CO.. 3 puta po 1-2 kaps. AUGUST WOLFF GmbH & CO.15mg/g. tuba. 1x50g 8600103690027 923/2007/12 04. terapije antibioticima i hemioterapijskim agensima širokog spektra. 120mg/g.

1000i. tuba.2007 doziranje: postoperativna ishrana. koje ne reaguju na uobičajenu redukcionu dijetu: 100mg uveče.j. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.A. 2x14 kom 5997001312988 (R) 1103557 tableta.C09AA03 c09aa inhibitori ace. 1x100g Cena 4013054013915 1087/2007/12 23.05. 10x500mL Cena 8606010925078 2523/2007/12 22.7din 28.2003 doziranje: terapija primarne hiperlipoproteinemije.Francuska ciprofibrat . . tvrda.2007 doziranje: tromboflebitis. monokomponentni (R) 1103556 tableta. viatromb LIPANOR® . 2x14 kom 5997001313008 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-00499-2 Cena 515-04-00499-1 Cena 515-04-00499/04 154. ulcerozni kolitis.Italija heparin . tumori gastrointestinalnog trakta.MENARINI./g.05. opekotine. 1x20g 4013054010709 1090/2007/12 23. LIPOVENOES 10% PLR .2004 www. tuba.2007 Cena (BR) 4108052 gel.j./g. tuba. 3x10 kom L B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171111 rastvor za infuziju. III i IV kombinovanih hiperlipidemija. 2x14 kom 5997001312995 (R) 1103558 tableta. LISOPRESS® . 1000i. fosfolipidi.SANOFI SYNTHELABO GROUPE ./g.5%+0. 1000i. 100mg.9din (BR) 4108051 gel.nr . tumori gastrointestinalnog trakta.08. ulkus kruris./g. IIb.Mađarska lizinopril .2007 Cena (BR) 4108053 gel.10.GEDEON RICHTER LTD . posttraumatski hematomi.L.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c10aB fibrati (R) 1104470 kapsula. blister. lecitin jajeta . 1x30g 4013054003916 1089/2007/12 23.09.j. bočica staklena.252 abecedni spisak registrovanih lekova LIOTON 1000 .B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171110 emulzija za infuziju.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108050 gel.Austrija sojino ulje.2004 doziranje: postoperativna ishrana. hipertrigliceridemiju i tipove IIa. 10%+2. 10mg. blister. glicerol . distorzija): 3-4 aplikacije 3 puta dnevno. dugotrajna koma: doziranje je individualno. dugotrajna koma: doziranje je individualno.C10AB08 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 826. Paralelni lekovi: Hepathrombin.05. blister.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 100g+6g+25g.6%.j.2004 452.co.2004 312.DigitSoft. 20mg.2007 Cena 296.09. uključujući hiperholesterolemiju. boca staklena. peritonitis.01.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . peritonitis.05. ulcerozni kolitis. 1000i. hematom.6din 515-04-1660/03 04. blister. opekotine.1din 28. 1x100mL Cena 515-04-3419/03 08.3din 28.09. 5mg. LIPOVENOES . tuba.R. povrede kod spor tista (otok. uz masiranje obolelog područja (masiranje nogu vršiti odozdo nagore). 1x50g 4013054003923 1088/2007/12 23. glicerol.Austrija ulje soje.

9din 515-04-2084/04 10. 10mg/5mL.Švajcarska kladribin .SRBOLEK A. leukopenija: 900-1500mg dnevno podeljeno u više doza.-7. ZRENJANIN .5mmol/L).05. bočica. 2x10 kom 8608811003108 Cena 515-04-2513/03 Cena 515-04-2513-1 Cena 515-04-2513-2 137.LIPOMED AG . 300mg. Lizopril. 20mg. 7 dana uzastopno. do ukupne doze od 0.3din 8608809000010 962/2007/12 10. Paralelni lekovi: Irumed®. hronična limfocitna leukemija): 0.11.V.Holandija tibolon .11.1din (R) 1049210 tableta. Lizinopril. doza održavanja 3-4 puta po 300mg dnevno.L01XX05 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1039285 kapsula.5mg.09.2din 10. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.co. rezistentna hronična mijeloidna leukemija. dana lečenja (ne preko 1. blister. LITALIR . 40mg dnevno.4-1. 4. 10x10 kom Cena 287.D.5mg.N. Skopryl® LITAK 10 SOLUTION .5mg uvek u isto doba dana. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5-20mg. blister. 2x10 kom 8608811003092 (R) 1103877 tableta. potrebna litemija bično 0. ORGANON .L01BB04 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (Z) 0034025 rastvor za injekciju. tvrda. tvrda.2006 doziranje: deficit estrogena kod žena koje su u postmenopauzi duže od 1 godine posle menopauze. podeljeno u više doza.BRISTOL-MYERS SQUIBB .USA hidroksikarbamid (hidroksiurea) .Srbija lizinopril .7din 10. maks. deca preko 12 godina 32-63mg/kg dnevno.2003 197. monokomponentni (R) 1103875 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. blister. 2. prevencija osteoporoze u stanjima sa deficitom estrogena: 1 puta po 2. blister.2007 doziranje: doziranje litijuma je individualno.G03DC05 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena Cena 1358.11.2003 www. 10mg.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. uz obaveznu kontrolu litemije. 5x5mL Cena 170301.5mg.2003 324. manična stanja (akutna stanja): odrasli 3 puta po 600mg dnevno. 1x100 kom Cena 3763.63mg/kg. 500mg.09mg/kg/dan tokom 24 sata.N05AN01 PSIHOLEPTICI N05aN litijum  (R) 1070885 kapsula.2004 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. 5mg.0mmol/L 12h posle doze leka. blister.JUGOREMEDIJA A.abecedni spisak registrovanih lekova 253 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma: individualno prema protokolu. .DigitSoft. najčešće 20-30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni non-Hodgkin limfom.nr . LITIJUM KARBONAT . 1x28 kom 8600103419123 30/2006/12 13.1din 3/2-10-3159 17. LIZINOPRIL .D.4din 10.06. bočica.Srbija litijum karbonat .01. Loril®. LIVIAL® .2002 doziranje: melanom. 2x10 kom 8608811003085 (R) 1103876 tableta.

Bosna i Hercegovina lizinopril . Paralelni lekovi: Irumed®.07.D.Bosna i Hercegovina lizinopril.ZDRAVLJE A. 10mg+12. blister.5mg. 2x10 kom 3870010005053 1192/2006/12 13.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. Loril®.5mg.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401185 tableta.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.07.nr . . blister. Loril®. blister.C09AA03 c09aa inhibitori ace. Lisopress®. Skopryl® LIZINOPRIL . blister.6din (R) 1103867 tableta. 5mg. .C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM L Cena 515-04-02273/04 28. Skopryl® LIZOPRIL H . . doza održavanja 1 puta po 5-20mg. Paralelni lekovi: Lizinopril HcT www. Skopryl® LIZINOPRIL HCT .2003 Cena 355.5din 515-04-240/03-1 30. 40mg dnevno.1din 515-04-240/03-2 30. 2x10 kom 3870010004599 (R) 1103866 tableta.2004 doziranje: esencijalna hipertenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tableta dnevno. 2x10 kom c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401171 tableta. 40mg dnevno. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. 40mg dnevno.D. 2x10 kom 515-04-02272/04 28. blister. 2x10 kom Cena 279. 20mg. maks. Paralelni lekovi: Irumed®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. maks. 20mg+12.2003 Cena 316.07. Lizinopril. Lizopril.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 10mg+12.07.co.SRBOLEK A. Lizopril. 20mg. Paralelni lekovi: Lizopril H LIZOPRIL .5mg. Paralelni lekovi: Irumed®. 10mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. hidrohlortiazid . 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-2581/03 17. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.09.DigitSoft. hidrohlortiazid .5mg.07. Loril®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.D. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. blister. 2x10 kom Cena 485.5mg. 1x20 kom 3870010004575 515-04-240/03 30. monokomponentni (R) 1103878 tableta.09.2006 Cena 629. uvek u isto vreme (najbolje ujutro). 20mg+25mg.5mg. blister.Srbija lizinopril .2din (R) 1401172 tableta. doza održavanja 1 puta po 5-20mg.2004 Cena (R) 1401186 tableta. maks. dnevno.5mg. Lisopress®.6din 3870010005046 1191/2006/12 13. blister.BOSNALIJEK D.BOSNALIJEK D. Lisopress®.5mg. 20mg+12.09.Srbija lizinopril.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tabl. monokomponentni (R) 1103865 tableta. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.254 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. blister.5mg.5mg.12.D. uvek u isto vreme (najbolje ujutro). . 2x10 kom 515-04-02271/04 28.2004 Cena (R) 1401187 tableta.

Francuska bisoprolol. 2.DigitSoft.nr . osteoporoza: 300mg inf. blister. tabl.8din (R) 1059050 film tableta. pre i postoperativna hipoalbuminemija. 10mg+6.2003 doziranje: kontracepcija.05.2007 doziranje: hipovolemijski i hemoragijski šok. 520mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .25mg. tokom 21-og dana. blister.12. trudnicama i ženama koje doje.2006 Cena 494. menstrualni poremećaji 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.2din (R) 1107191 film tableta. 4 tablete (2 tablete ujutru i 2 tablete uveče na prazan stomak).C07BB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi (R) 1107190 film tableta.9din 8600103492140 515-04-721/03 19. Human albumin.2002 doziranje: hiperkalcijemija: oralno 2 tablete na 1 sat pre doručka. Ne davati ga deci. blister.06. jednom mesečno. parenteralno hiperkalcijemija: 300mg dnevno sporom i.8din 4022536915708 694/2006/12 25.12.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059051 koncentrat za rastvor za infuziju.Švajcarska klodronska kiselina . etinilestradiol . a ako se i dalje ne postigne terapijski efekat dati dozu od (10mg+6.05.2007 Cena 2310din (SZ) 0179048 rastvor za infuziju. ako se ne postigne terapijski efekat dati dozu od (5mg+6. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. 0. nefrotski sindrom. UMaN aLBUMIN LODOZ® . 3x10 kom 4022536915722 693/2006/12 25.F.075mg+0. bočica.Srbija albumin.G03AA10 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 255 B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179046 rastvor za infuziju.DELPHARM LILLE SAS . fiksne kombinacije (R) 1135270 obložena tableta. najviše 7-10 dana ili 1.25mg. 300mg. Paralelni lekovi: Bonefos® LOGEST® . zatim 2 meseca pauze. ampula. osteoporoza: 1 tableta dnevno mesec dana. 3x10 kom 4022536915715 732/2006/12 26.MERCK SANTE S.2din (R) 1107192 film tableta. . maks. opekotine. 1x10mL Cena 462din 8606002990060 1355/2007/12 19. zatim 7 dana pauze. u toku 4 sata.v. blister. blister. 1 tableta dnevno (2. uzeti ujutru. 20%. 1x50mL 8606002990077 1356/2007/12 19. www.2002 Cena 13567. 3x10 kom Cena 479. ponavljati u tromesečnim ciklusima.5mg+6. ne žvakati. 1x21 kom Cena 401.Francuska gestoden.5g jednokratno. inf. bočica. 3x10 kom 3/2-10-9936 28. 5mg+6.06.abecedni spisak registrovanih lekova LJUDSKI ALBUMIN 20% .S.25mg. 5x10mL Cena 3/2-10-9936/1 28.. hiperbilirubinemija: zavisno od indikacije i stanja bolesnika. kao ni bolesnicima sa teškim oštećenjem jetre i bubrega. malo soli.25mg).25mg) jednom dnevno.02mg.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .co.A.2006 Cena 487. 20%.5mg+6. tokom više godina.06. humani .05.25mg) jednom dnevno. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. hidrohlortiazid .2006 doziranje: blaga do umerena hiper tenzija: uobičajeno. LODRONAT . ciroza jetre. progutati sa malo tečnosti.

GALENIKA AD .03. 1x10 kom Cena 8606102455025 40/2006/12 16.2006 doziranje: arterijska hipertenzija. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. LOMEXIN® . bočica. prevremeno rođene bebe maks. 2x10 kom Cena 63. kongestivna srčana insufijencija.2003 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. 1x15mL 8600064101273 515-04-4008/03 19.P. 0. nekomplikovana gonoreja.RECORDATI S. 1g. maks. zapaljenska bolest karlice. maks.25 abecedni spisak registrovanih lekova LOMETAZID® . veracol® LOPEDIUM AKUT . Labilex®.7din (Z) 0321329 prašak za rastvor za injekciju. Lendacin®. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 600mg. Farcef. 2g dnevno. 50mg/kg dnevno.C03EA.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. tvrda.Srbija loperamid .. maks. zapaljenja mokraćnih organa. deca od 2-5 godina (samo kod akutne dijareje) 2-3 puta po 0.8din 8608808101183 105/2006/12 02.08mg/kg. deca od 2-5 godina 2-3 puta po 0. Paralelni lekovi: Loperamid LOPERAMID . 8-12mg dnevno..Nemačka loperamid .nr . pre i posle hirurške intervencije da bi se sprečilo zapaljenje: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. ceftriaxone-BcPP. 2mg.9din 8606103110107 3/2-10-10610 27. 8-12mg dnevno. rocephin®.A07DA03 ANTIDIJAROICI. meka. deca preko 5 godina 2mg odjednom. Paralelni lekovi: Lopedium akut www. blister.A.SALUTAS PHARMA GmbH .DigitSoft.co. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (R) 1126412 kapsula. III generacija Cena 3351.A07DA03 ANTIDIJAROICI. 0.12. DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1401290 tableta.4din 8600064101129 515-04-4009/03 19. meningitis. maks. edemi različite etiologije: ½-1 tableta ujutro posle doručka. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 16mg dnevno. LONGACEPH® .12. maks. 2g na 12 sati i.Srbija ceftriakson . 10x1g 8608808102791 245/2006/12 03. .24mg/kg dnevno.24mg/kg dnevno. inf. ceftriakson. 2mg/mL. ceftriaxon-MIP®. zapaljenja kostiju i zglobova. blister. amilorid . blister. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 16mg dnevno. rastvor.Srbija metiklotiazid.12.2006 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom.08mg/kg.ZDRAVLJE A. 5mg+10mg. maks.01. deca preko 5 godina 2mg odjednom. bočica.Italija fentikonazol .2006 doziranje: zapaljenja donjeg dela disajnih puteva i zapaljenja pluća.D. blister. .2003 Cena 66. trihomonijaza: 600mg uveče jednokratno. zapaljenje kože i mekih tkiva. Paralelni lekovi: azaran. maks. intraabdominalna infekcija. 2x15 kom Cena 99. maks. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (BR) 1126401 tableta.02.G01AF12 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137510 vaginalna kapsula.v.6din (BR) 2126400 oralne kapi. akutno bakterijsko zapaljenje srednjeg uva. 2mg.GALENIKA AD . 1x1 kom Cena 236.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01dd cefalosporini. septikemija.

D.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114. 4mg.Nemačka loratadin .2006 doziranje: ishemijska bolest srca. Molicor® LOPION® .JUGOREMEDIJA A.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058287 tableta. deca od 2 . 2x10 kom Cena 8606102455018 586/2005/12 30. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. 10mg. Lopion® forte. 16mg dnevno. Pressing® LORATADIN .Srbija loratadin . 1x1 kom Cena 8608811003191 515-04-3378/03 18.SRBOLEK A. Paralelni lekovi: Lopion retard®.7din (R) 1058291 tableta. .12. 8mg.co.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102521 tableta sa produženim oslobađanjem. Molicor® LOPION® FORTE .2003 (R) 3058293 oralna suspenzija.JUGOREMEDIJA A.12. 1x10 kom Cena 120.Srbija molsidomin . bočica od tamnog stakla.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. 1x120mL 8608811003184 515-04-3377/03 18. blister.2005 doziranje: sezonski alergijski rinitis. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).5 godina: 5mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 25 LOPION RETARD® .Srbija molsidomin . Lopion®. Molicor® LORANO .Srbija loratadin . 10mg. 10mg.08. alergijski konjunktivitis. Flonidan®.JUGOREMEDIJA A. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.2003 Cena 204.SALUTAS PHARMA GmbH .12. 10mg. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela.D. 5mg/5mL. 2mg. stabilna angina pektoris: 1-2 puta po 8mg posle jela.11. Paralelni lekovi: claritine®.10.2003 doziranje: sezonski alergijski rinitis. nesezonski hronični idiopatski rinitis. Loratadin.DigitSoft. Lopion® forte. 2x10 kom Cena 151. ZRENJANIN . ZRENJANIN . ZRENJANIN .4din 8608809000355 3/2-10-7306 10.4din 8608811003160 515-04-3379/03 18.nr .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058290 tableta.09. 5mg/5mL. nesezonski hronični idiopatski rinitis. maks. blister. bočica.2002 L www. Pressing® LORATADIN . Lorano.11. 3x10 kom Cena 115. blister. blister.2003 Cena 167din (R) 3058292 sirup. Paralelni lekovi: claritine®. alergijski konjunktivitis. ZRENJANIN .Srbija molsidomin .D.D.2din 8608811001821 2042/2007/12 25.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102522 tableta.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058240 tableta. Paralelni lekovi: Lopion®. blister. 2x10 kom 8608811003177 515-04-3376/03 18.4din (R) 1102520 tableta. 3x10 kom 8608811001814 3/2-10-7371 26. Paralelni lekovi: Lopion retard®. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).JUGOREMEDIJA A. blister. 1x10 kom Cena 120.12.D. Flonidan®.2002 doziranje: ishemijska bolest srca.9din 8608811001838 1491/2006/12 21. blister.

25 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: sezonski alergijski rinitis. D.nr .C09AA03 L LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. zatim doza održavanja 1 puta po 10 .SRBOLEK A.2007 Cena 197. monokomponentni (R) 1103560 tableta. 5mg. 2. ampula.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058255 tableta. Skopryl® LORISTA® . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).09.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.co.DigitSoft.5mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2din 8608809000379 2535/2007/12 22.D.Slovenija losartan .04. blister.Srbija loratadin .2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.5 godina 5mg dnevno.4din (R) 1103561 tableta. Lizinopril. blister. 2x15 kom Cena 56.Srbija lorazepam . Flonidan®. 40mg dnevno. Pressing® LORATADIN . 2x10 kom Cena 63. 50mg.2007 Cena 324. 2x10 kom Cena 137. maks. blister. LORIL® .D.4din 8608807100972 515/2006/12 11. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 2x10 kom 8608809000386 2534/2007/12 22.7din (R) 1103562 tableta. 4x7 kom Cena 725. 1x10 kom Cena 120.2006  (R) 1071711 tableta. Paralelni lekovi: claritine®. LORAZEPAM .N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 0071712 rastvor za injekciju. blister. Paralelni lekovi: cozaar®. Lorano. Lotar® www. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Lisopress®.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: jednom dnevno 50mg. blister. alergijski konjunktivitis.4din 8608807100910 514/2006/12 11. .D. 10mg. blister. deca od 2 . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).Srbija lorazepam . po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5 .20mg.9din 8608807100903 513/2006/12 11. Lorano.Srbija lizinopril . 50x1mL Cena 239. 2x10 kom 8608809000935 515-04-2012/04 27.5mg. 2mg/mL.04.5mg. status epileptikus: 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece. . deca od 2 . po potrebi ponavljati na 6 sati. 1mg. 20mg. 10mg.ZDRAVLJE A.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071710 tableta. Paralelni lekovi: claritine®.5 godina: 5mg dnevno.2004 doziranje: sezonski alergijski rinitis.5mg. Flonidan®.HEMOFARM AD . alergijski konjunktivitis. nesezonski hronični idiopatski rinitis. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.2006 doziranje: anksioznost oralno 1-7.08.10.04. .4din 86000641022 515-04-02269/04 28. monokomponentni (R) 1103792 film tableta. TOVARNA ZDRAVIL. . Lizopril. blister.2006 doziranje: anksioznost: parenteralno 25-30mcg/kg.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.20mg.10.D.8din 3838989500399 515-04-03820/03 28. erynorm®. Paralelni lekovi: Irumed®.09.KRKA. Pressing® LORAZEPAM .

100mg+25mg. 50mg+12. . TOVARNA ZDRAVIL. D. blister. 4x7 kom Cena 515-04-4438/03 18. D.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 25 c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401120 film tableta. jednom dnevno.08. ne davati ga deci i trudnicama. tvrda.10. tvrda.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici Cena 1191. Paralelni lekovi: Lorista® Hd LORISTA® HD .08.4din (R) 1122848 gastrorezistentna kapsula. omeprazol.08.2006 Cena 1276. dnevno. blister.2003 doziranje: ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno i. 1 tabl. tvrda.10.Španija omeprazol . Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. omeprazid®. omep.2004 318. inf. podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: Lorista® H LOSEC . 2x7 kom Cena 541din 8595026471702 515-04-4437/03 18.KRKA.ASTRAZENECA AB .v. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska.KRKA. blister. Paralelni lekovi: Loseprazol®. 100mg+25mg.2004 918.05. blister.1din (R) 1401121 film tableta. do 5 dana.D. 40mg. ako se ne postigne očekivani rezultat.2din (R) 1401122 film tableta. Loriste H (50mg + 12.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122845 gastrorezistentna kapsula. omediprol.2006 2080.D. tvrda.2006 Cena 2382.10.5din 515-04-1218/03 04.Slovenija losartan. 4x7 kom 3838989513559 715/2006/12 25. 4x7 kom Cena 850din 3838989513542 711/2006/12 25. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. tokom 20-30 minuta.5mg).2006 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno. tvrda.2din (R) 1122856 gastrorezistentna kapsula.nr .A.v. .05. omezol® LOSEPRAZOL® .DigitSoft. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg).2005 1082din (R) 1122855 gastrorezistentna kapsula.2005 655.05. omeprol®.2din (R) 1401123 film tableta.2006 L www.5mg). blister. .co. 2x7 kom Cena 8595026480704 456/2005/12 12. TOVARNA ZDRAVIL. 10mg.Slovenija losartan.10.05.7din (R) 1122846 gastrorezistentna kapsula. 3x10 kom 3838989513566 714/2006/12 25.5mg. 2x7 kom Cena 8595026481701 1765/2006/12 02. 4x7 kom Cena 8595026480728 457/2005/12 12. blister. 40mg. 100mg+25mg. 8x7 kom 3838989513573 713/2006/12 25.05. 100mg+25mg. 40mg. 10mg.2006 Cena 2552. inf.abecedni spisak registrovanih lekova LORISTA® H . hidrohlortiazid . bočica. tvrda. 4x7 kom Cena 8595026482722 1766/2006/12 02. 6x10 kom 3838989513580 712/2006/12 25. 5x40mg Cena 3356. jednom dnevno. blister. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122739 liofilizat za rastvor za infuziju.LICONSA S. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. Loriste H (50mg + 12.3din (R) 1122847 gastrorezistentna kapsula.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija: uobičajeno. 20mg. hidrohlortiazid . 20mg. blister. blister. blister. Zollinger-Ellison sindrom: 60-80mg i. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi.Švedska omeprazol .4din (R) 1401124 film tableta. blister. ako se ne postigne očekivani rezultat. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg). 1 tabl. ne davati ga deci i trudnicama.

50mg. hipertenzija sa hipertrofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg.2006 06.Nemačka pregabalin . maks. 10x10 kom 4034541002052 Cena 135/2006/12 Cena 138/2006/12 Cena 141/2006/12 Cena 145/2006/12 Cena 144/2006/12 06. simultano u periodu do tri nedelje uz inj FSH. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). blister. blister.2006 doziranje: nerazvijenost genitalnih organa. omeprazol.02.2006 06. estradiol . prevencija recidiva ulkusa. 1x14 kom 4034541002069 (R) 1084734 kapsula. 25mg. LUVERIS® 75 IU . fiksne kombinacije Cena 138din (R) 0048773 rastvor za injekciju. u periodu od 3 nedelje.02. refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja. 3x10 kom Cena 777. Paralelni lekovi: cozaar®..c.DigitSoft. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno.G03GA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044255 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j.Srbija progesteron. blister. omeprol®.2006 06. 100mg. izostanak menstruacije. uobičajena početna doza je 75 i. 75mg. refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno. indukcija multiple ovulacije kod in vitro fertilizacije: individualno. tvrda.02. 1x1mL Cena 8606102684074 497/2005/12 26.3din (R) 1103001 film tableta. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. primarni i sekundarni hipogonadizam. ampula. oskudne menstruacije.j. Paralelni lekovi: Losec. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. 100mg dnevno.2005 doziranje: ovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. maks.Italija lutropin alfa . 100mg dnevno.02. tvrda.07.P. 1x14 kom 4034541001994 (R) 1084732 kapsula. ili 8 nedelja (ulkus želuca). 100mg. blister. 150mg. do 5 nedelja. erynorm®.2006 06. tvrda. maks. omep. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. ZollingerEllison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka..02.G03FA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA L g03Fa gestageni i estrogeni. .nr . 1x14 kom 4034541001963 (R) 1084731 kapsula.20 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka. tvrda.Makedonija losartan .04. doza održavanja 20-120mg dnevno.GALENIKA AD . 5x1mL 8608808101275 494/2006/12 07. blister.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.07. omezol® LOTAR® . liobočica sa rastvaračem. 100mg dnevno. FSH. 50mg. blister. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . monokomponentni (R) 1103000 film tableta. (20mg+2mg)/mL. omediprol. jednom dnevno.10. 75i. zajedno sa 75-150 i. omeprazid®.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.PFIZER GmbH. disfunkcijska krvarenje: doza i trajanje terapije su individualni. Lorista® LUTESTROL .N03AX16 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084730 kapsula.ALKALOID AD .6din 5310001155926 1460/2007/12 09.co. LYRICA® .2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. tvrda. blister.2006 www. 100mg dnevno. s.j.2007 Cena 1555. maks. 2x15 kom 5310001155933 1461/2007/12 09.A. maks. 50mg dnevno. 1x14 kom 4034541002021 (R) 1084733 kapsula.

02.2006 doziranje: gingivitis.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 1120261 komprimovana lozenga. 4x14 kom 4034541002007 139/2006/12 06. 4x14 kom 4034541002038 142/2006/12 06. . tvrda. 10x10 kom Cena 4034541002014 140/2006/12 06. blister.02. tvrda. 10x10 kom 4034541002083 147/2006/12 06. blister. tvrda. LYSOBACT® . tvrda. tvrda. 300mg. blister.02.2006 Cena (R) 1084737 kapsula. ukoliko je potrebno. nastaviti sa 300mg dnevno tokom narednih 7 dana do maks. L www. blister.2006 Cena (R) 1084736 kapsula. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju: polako otapati u ustima.02.02. blister. 4x14 kom 4034541002113 150/2006/12 06. 25mg. blister. tvrda. 300mg. podeljeno u 2-3 pojedinačne doze tokom 7 dana. 10x10 kom 4034541002120 151/2006/12 06.11.02. blister. a deca od 7-12 godina po 1 oribletu do četiri puta na dan. 4x14 kom 4034541002076 146/2006/12 06.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 21 1084735 kapsula.2006 Cena (R) 1084743 kapsula. 150mg.nr . 1x14 kom 4034541002106 149/2006/12 06. 10x10 kom 4034541002045 143/2006/12 06. tvrda.BOSNALIJEK D.02. 150mg. blister. herpetične lezije.02. 200mg. afte. tvrda. 20mg+10mg. blister.2006 doziranje: dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije (petit mal): započeti terapiju sa 150mg dnevno.2006 Cena (R) 1084742 kapsula.2006 Cena (R) 1084739 kapsula. 75mg. 3x10 kom Cena 3870010001734 2062/2006/12 13. tvrda. tvrda. blister. blister. 10x10 kom 4034541001987 137/2006/12 06.02.02.2006 Cena (R) 1084740 kapsula. 25mg. 10x10 kom 4034541002090 148/2006/12 06. blister.02. tvrda. odrasli uobičajeno 2 oriblete 3-4 puta na dan. 75mg.D.2006 Cena (R) 1084744 kapsula.2006 Cena (R) 1084738 kapsula. blister.co. piridoksin .2006 Cena (R) 1084741 kapsula. stomatitis. 50mg. 300mg.Bosna i Hercegovina lizozim-hidrohlorid.2006 Cena (R) 1084746 kapsula. 4x14 kom 4034541001970 136/2006/12 06.DigitSoft. 50mg. tvrda.02.dnevne doze od 600mg.2006 Cena (R) 1084745 kapsula.

nr .22 abecedni spisak registrovanih lekova www.DigitSoft.co.

9din 3838989577056 1112/2007/12 28.6g dnevno.2007 doziranje: infekcije organa za disanje.8din (SZ) 0039450 koncentrat za rastvor za infuziju.09.2004 doziranje: vulvovaginalne infekcije izazvane Candidom i Trichomonas-om: 1 tabl. bočica.Slovenija midekamicin . deca 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.P.2006 doziranje: hronična limfocitna leukemija i terapija malignih bolesti belih krvnih zrnaca. 175mg/5mL.2007 401.8din (SZ) 0014140 koncentrat za rastvor za infuziju.2005 www.05. 1x30g 7612729000020 515-04-2047/03 12.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 30mg/mL.07. maks. za vaginalnu primenu. bočica.j. blister. bočica.nr .01.2004 (R) 6137420 vaginalna kapsula.GALENIKA AD . benzerazid . urogenitalnih organa. MACMIROR COMPLEX . 1.J01FA03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Fa makrolidi (R) 1325095 film tableta.2003 112697.8din 7612729000037 515-04-2046/03 12.+500mg. pre jela./g+100mg/g. Zavisno od progresa. MADOPAR . inf..KRKA.8din (R) 3325096 granule za oralnu suspenziju.A. 1x115mL Cena 3838989577063 1482/2007/12 10. 200000i.06.9% rastvor natrijum hlorida ili 5% rastvor glukoze.abecedni spisak registrovanih lekova 23 M MABCAMPATH® .Nemačka alemtuzumab . zatim 10mg drugog dana i potom 30mg trećeg dana. enteritis koji izaziva Campylobacter spp.01. meka. u kombinaciji sa CVP u terapiji prethodno nelečenih bolesnika sa indolentnim non-Hodgkin limfomom je individualno doziranje.07. 1x50mL Cena 515-04-2210-1 18.1din (R) 4137421 vaginalna mast.Srbija levodopa. bočica od tamnog stakla. 500mg. blister. MACROPEN® . MABTHERA . . tuba. 200mg+50mg.07. kada je prethodna terapija alkilirajućim agensima i fludarabinom neuspešna: u toku prve nedelje 3mg.5g ujutro i uveče tokom 6-12 dana. mast za vaginalnu primenu 2.co. 4 nedelje uzastopno.D. 3x1mL Cena 8600103492423 755/2006/12 02.j.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici Cena 450. lečenje i zaštita od difterije i velikog kašlja: odrasli 400mg na 8 sati. 40000i.v. 1x12 kom Cena 593.L01XC02 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 45219.2003 doziranje: recidivantni ili hemiorezistentni indolentni B-ćelijski non-Hodgkin-ov limfom.1din (SZ) 0014141 koncentrat za rastvor za infuziju. kože i potkožnih tkiva. TOVARNA ZDRAVIL. 100mg/10mL. D. može se koristiti 0.Italija nistatin. terapija može da se produi i do 12 nedelja.POLI INDUSTRIA CHIMICA S. 400mg. 2x8 kom Cena 201. jedanput nedeljno. 2x10mL Cena 515-04-2210/03 18.F.DigitSoft. agresivni non-Hodgkin-ov limfom: monoterapija 375mg/m2 i. bočica. nifuratel .Švajcarska rituksimab .SCHERING AG . Za razblaživanje koncentrata za inf. .. uveče tokom 6-12 dana. 1x100 kom Cena 1520din 8608808103118 103/2005/12 08.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085212 tableta.L01XC04 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 126540.

bočica. 5x15mL 3/2-10-5667 28. magnetna rezonanca celog tela: 0.02.3 dana.DigitSoft.11.F. MAGNEVIST® . titracija doze može da traje i do 4 nedelje. preporučuje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. Paralelni lekovi: Madopar.01. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE .2007 doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. brizgalica.SCHERING AG . a zadržava se isti režim doziranja kao kod Madopara. benzerazid . bočica. www. samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085306 tableta. 469.2007 Cena 23074.01mg/mL.Nemačka gadopentetska kiselina . do doze održavanja od 400-800mg dnevno.3din 8600103492218 390/2007/12 30. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze. 10x20mL Cena 51733.Švajcarska levodopa. prelazak na Madopar HBS počinje jutarnjom dozom.2002 Cena 31933.4din (Z) 0199431 rastvor za injekciju. 469.F.nr .. MINERALI a12cc magnezijum (BR) 1052820 obložena tableta. bočica. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. 1-2 puta po 100mg posle jela.2007  (R) 1085307 tableta. 1-2 puta po 100mg posle jela.2mL/kg. bočica. doza se odnosi na sadržaj levodope.01.01mg/mL. 10x10mL 3/2-10-5666 28. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. prosečno do 50 %.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Francuska magnezijum-laktat. doza se odnosi na sadržaj levodope.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085302 kapsula sa produženim oslobađanjem. 469. Paralelni lekovi: Madopar. posle 2. spazmofilija: 4 tablete dnevno.5din (Z) 0199432 rastvor za injekciju. do doze održavanja od 400-800mg dnevno podeljeno u 3-4 doze. Madopar® roche M MAGNE B6 . Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE HBS .V08CA01 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199430 rastvor za injekciju.4mL/kg. 1x30 kom Cena 8606103889096 191/2007/12 16. 200mg+50mg.2006 doziranje: deficit magnezijuma: 6 tableta dnevno.11.01. izuzetno 0. podeljeno u 2-3 doze. podeljeno u 3-4 doze.01mg/mL. blister. benzerazid .co. 200mg+50mg.3din 8606103889102 192/2007/12 16.24 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: Parkinsonova bolest: individualno.A12CC. Paralelni lekovi: Madopar® roche. doza se postepeno povećava.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1x30 kom Cena 8606103889119 190/2007/12 16. 470mg+5mg.2mL/kg. 5x10 kom Cena 3582910005438 597/2005/12 22.01. 1x100 kom Cena 1536. bočica.2002 doziranje: kranijalna i spinalna magnetna rezonanca: odrasli i deca preko 2 godine 0. podeljeno u 2-3 doze.2007 doziranje: Parkinsonova bolest. doza se može ponoviti posle 30 minuta.Švajcarska levodopa. 100mg+25mg. piridoksin .SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . tvrda.

1x120 kom 4013054007570 2407/2006/12 21.2005 Cena (R) 1042334 tableta.12.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 25 a10BB sulfonamidi. 15mg dnevno (doze veće od 10. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. 3x10 kom Cena 46. 3x10 kom 4013054002728 74/2005/12 15. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. Maninil® 1.2005 Cena (R) 1042333 tableta. blister. derivati sulfonilureje (R) 1042330 tableta. blister.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .5mg.DigitSoft. 1. 1. 1.5mg.2006 Cena 260. blister. 3.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.75. 1x120 kom 4013054007570 75/2005/12 19. blister.3din (R) 1042332 tableta.2006 Cena 46.75. 1x120 kom Cena 260. bočica staklena.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).08.08.5mg. 3.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).3din 4013054000922 243/2005/12 19.abecedni spisak registrovanih lekova MANINIL® 1.12. 3x20 kom 4013054002759 2409/2006/12 21.75mg uz doručak u početku. blister. maks.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.75 .75mg. 1x120 kom 4013054001196 78/2005/12 15.2005 Cena 260.Nemačka glibenklamid . Maninil® 3. 5mg. bočica staklena.12. 1.5mg.75mg uz doručak u početku.75mg.5 . Paralelni lekovi: daonil®.08. 3x10 kom 4013054002742 76/2005/12 15.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10BB sulfonamidi. derivati sulfonilureje (R) 1042332 tableta.08. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.12.3din (R) 1042331 tableta.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).2006 Cena 92.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. maks.5mg. blister.Nemačka glibenklamid .75mg uz doručak u početku.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .75mg. 3. koja je uobičajeno 10. blister.2006 Cena (R) 1042335 tableta.5mg.co. 1.12. 1x120 kom 4013054001196 2410/2006/12 21. derivati sulfonilureje (R) 1042336 tableta.5mg.5 www.08. 15mg dnevno (doze veće od 10. bočica staklena.08. bočica staklena. Maninil® 5 MANINIL® 3.1din (R) 1042330 tableta.08.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 3. koja je uobičajeno 10. 3x20 kom 4013054002735 2406/2006/12 21.3din 4013054002742 2408/2006/12 21.12.3din (R) 1042331 tableta.nr . Maninil® 3.2005 Cena (R) 1042335 tableta.75mg. bočica staklena. 3x20 kom 4013054002735 79/2005/12 15. 1. maks. 3. Maninil® 1.Nemačka glibenklamid . koja je uobičajeno 10.75mg.5mg.5mg. 3x10 kom Cena 92.2006 Cena (R) 1042334 tableta. 15mg dnevno (doze veće od 10.75mg.2006 Cena (R) 1042333 tableta.1din 4013054002728 2405/2006/12 21. 3. Paralelni lekovi: daonil®. Maninil® 5 MANINIL® 5 . Paralelni lekovi: daonil®. blister.5. 3x20 kom 4013054002759 77/2005/12 15.

2002 doziranje: blokada perifernog nerva: do 30mL 0.8din (Z) 0400431 rastvor za infuziju.09.09. . 5x20mL B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400156 rastvor za infuziju.O. 10%. 20%. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.12.Crna Gora manitol .Srbija manitol .co. epiduralna blokada.HEMOMONT D. 1x250mL Cena 821. Paralelni lekovi: Manitol. u toku 15min. po potrebi postepeno povaćavati do 150mg dnevno. 5mL/kg tokom 10-15 minuta.5% . boca.Srbija manitol . manično depresivna bolest. Paralelni lekovi: Manitol 10%.D.8din 8600097200103 641/2005/12 21. 100mg.nr . 25mg. 1x30 kom Cena 76.B05BC01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400430 rastvor za infuziju.DigitSoft.. porođaj: do 12mL 0. Manitol 20% MANITOL 20% .2005 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.. boca.Srbija maprotilin . hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.HEMOFARM AD . Manitol 20% MANITOL 10% . depresivna neuroza. bočica. Paralelni lekovi: Manitol. Manitol 10% MAPROTILIN .2 MANITOL . fiola.5%.2003  (R) 1072731 film tableta. anksioznost koja prati depresiju: 25-75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uveče. 1x30 kom Cena 183. 1x500mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M Cena 3/2-10-4238 21.5%.N06AA21 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 1072730 film tableta. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.ZDRAVLJE A. MARCAINE 0. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.3din 8600064117625 515-04-4014/03 16.12.B05BC01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3/2-10-7375 21. boca. 1x250mL Cena 72. 20%. 50mg.B05BC01 B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400150 rastvor za infuziju. 5mL/kg tokom 10-15 minuta.07.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.. boca. 10%. u toku 15 min.O. .12. u toku 15 min.12.9din 8600064117632 515-04-4013/03 16.Velika Britanija bupivakain .7din 3/2-10-4009 10. 1x500mL 8600097200097 642/2005/12 21.5% Paralelni lekovi: Marcaine spinal 0.2003 doziranje: depresija. Marcaine spinal 0. plastična fiola.HEMOFARM AD . hirurška intervencija :do 20mL 0. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. epiduralna blokada.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081581 rastvor za injekciju.5%. 5mL/kg tokom 10-15 minuta.2005 Cena 72. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.ASTRA ZENECA UK LIMITED .5% heavy www.

ampula.HEMOFARM AD .. ampula. ciprocinal®. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. gonoreja: 500mg jednom dnevno. pre jela.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati.co. 1x50 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329410 film tableta. inf. u zavisnosti od težine infekcije.1din 8600097011471 3/2-10-10831 28. maks. tokom ½-1 sata.v.2din 8600097010566 3/2-10-10830 28. maks. 5x4mL Cena 1725.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi Cena 1827.ASTRA ZENECA UK LIMITED .9din 3/2-10-4010 10. 20mg.1din (SZ) 0081583 rastvor za injekciju.B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 152.07.5% heavy MARCAINE SPINAL 0. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. .N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081582 rastvor za injekciju.FLoX. 4mL.2004  (SZ) 1329412 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Marcaine 0. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece. bočica. doza održavanja 3-9mg dnevno.Velika Britanija bupivakain . parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. Marcaine spinal 0. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 1. citeral® www.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno.12.abecedni spisak registrovanih lekova 2 MARCAINE SPINAL 0. najbolje uveče pre spavanja. 6mg tokom 2-4 dana. inf. izuzetno (deca od 5-17 god.Velika Britanija bupivakain .5% MARIVARIN . 4mL. D. ciprinol®.5% . blister.J01MA02 B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063120 tableta. cifran.2002 doziranje: lečenje i sprečavanje ponovne venske tromboze kod plućne embolije. predviđena konverzija pretkomorske fibrilacije koja traje duže od 48 sati doziranje zavisi od protrombinskog vremena:dnevnu dozu uzeti odjednom.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. podeljeno u dve doze.5%. Paralelni lekovi: Marcaine 0.5g dnevno.Slovenija varfarin .07. Paralelni lekovi: c .ASTRA ZENECA UK LIMITED . 5x4mL 3/2-10-4011 10. ciprofloxacin 500 mg. 100mg. 28 dana. maks.07. 250mg.9din 8600097012270 515-04-1561/04 01. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.Srbija ciprofloksacin . Marcaine spinal 0.D. ampula. pre intervencije. 1x10 kom Cena 916. Paralelni lekovi: Farin® MAROCEN . ciprofloxacin 250 mg.v.11.12. deci se ne preporučuje.5%.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. 20mg. 1x10 kom Cena 312. 3mg. infarkt miokarda.5% HEAVY . 5x10mL Cena 610.5din 3/2-10-7745 19. 3 dana. TOVARNA ZDRAVIL.DigitSoft. 500mg. sprečavanje i lečenje sistemskih tromboembolijskih komplikacija.2002  (R) 1329411 film tableta.nr . ciprofloxacin.KRKA.

empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana.03. bočica. monokomponentni (R) 4090142 mast za oči. 1g. bakterijski meningitis kod dece.O. bilijarnog trakta. Paralelni lekovi: citeral® MAXICEF® . Iv generacija (SZ) 0321914 prašak za rastvor za injekciju. 1g.GALENIKA AD .11. mast do 4 putadnevno nanositi u konjunktivalnu kesu. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1.Srbija mebendazol .03. . tuba. bočica.2007 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače.3%. 1x5mL 5413895006159 2039/2007/12 25.9din 3/2-10-8573 17. Maxipime MAXIDEX® .Crna Gora ciprofloksacin . .ZDRAVLJE A.Belgija deksametazon .S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090010 kapi za oči.09. rastvor. .5g LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO M Cena 235.V.Srbija cefepim .O.P02CA01 P02ca derivati benzimidazola (R) 1028331 tableta. Paralelni lekovi: cefim®. bilijarnog trakta.4din 8608808106218 3/2-10-5089 06.D.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.12.07.1%. 0. kože i mekih tkiva. bočica. bočica. blefaritis: 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana. 1x5mL Cena 130. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana.5din 515-04-4011/03 23.8din (R) 7090141 kapi za oči.2 abecedni spisak registrovanih lekova MAROCEN . intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. 1x1g Cena 699.2001 Cena 241. Paralelni lekovi: cefim®.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4654/03 15. bočica.2003 www.USA cefepim .HEMOMONT D. 1x3.ALCON-COUVREUR N.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. keratitis. iridociklitis. 0.2004 Cena (SZ) 0321911 prašak za rastvor za injekciju. kože i mekih tkiva.2g na 12 sati tokom 7-10 dana.S01BA01 S01Ba kortikosteroidi. 1x1g 515-04-4654-1 15. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: dexa edo®. iritis.3din 8600097200356 3/2-10-4265 25. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. a drugog dana 2 kapi na sat. zatim na 4 sata sledećih 5 dana. bakterijski meningitis kod dece. 500mg. Maxicef® MEBENDAZOL . blister.07. septikemije/bakterijemije. uveitis: kapi 4-6 puta po 1-2 kapi. ulkus korneje: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. suspenzija. 100mg. septikemije/bakterijemije. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. infekcije u ginekologiji. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.2002 doziranje: konjunktivitis. 1mg/mL. infekcije u ginekologiji.nr . 1x500mg ANTHELMINTICI Cena 66.DigitSoft. Iv generacija (SZ) 0321910 prašak za rastvor za injekciju.co.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. dexagel® MAXIPIME .BRISTOL-MYERS SQUIBB . 1x6 kom 8600064106513 j01de cefalosporini.

08. šok.2005 Cena (SZ) 9119043 medicinski gas. delimično tečni.2005 doziranje: inhalaciona anestezija. boca Cena 8606008230207 200/2005/12 04. 100% v/v.MESSER TEHNOGAS A.08.08.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119001 medicinski gas.06.2007 11.5% v/v. . 99.06. kontejner. 100% v/v. 99.500mg.08.Srbija kiseonik . klaster glavobolja.2007 11. 98% v/v.4 doze tokom 1. delimično tečni.nr . pod nadzorom lekara. kontejner.D. 100% v/v. 10 l. delimično tečni.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. 100% v/v.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine enterobijaza: 100mg odjedanput.08. tenijaza.2005 Cena (SZ) 9119041 medicinski gas. boca 8606008230115 204/2005/12 15.06.2005  (SZ) 9080022 medicinski gas.08. a može do 2 godine. kontejner. 1x16 m³ Cena 8606103795113 1255/2007/12 M 11. trovanje ugljenmonoksidom. kontejner.2007 11.2005  (SZ) 9080023 medicinski gas. cisterna 8606008230016 295/2005/12 16. 100% v/v. 14000 l.2005 Cena (SZ) 9119042 medicinski gas.2007 11. 1x50 m³ Cena 1278/2007/12 9119003 medicinski gas.Srbija kiseonik . 100% v/v. ankilostomijaza.2005 doziranje: akutna tkivna hipoksija. boca 8606008230122 205/2005/12 15. delimično tečni. mešovite helmintijaze: 2 puta po 100mg 3 dana.D. 99. 99.2007 www. narednih 7 dana 3 puta po 400.06.06. delimično tečni.DigitSoft.6 meseci. Paralelni lekovi: Soltrik MEDICINSKI DIAZOTOKSID .2005 Cena (SZ) 9119044 medicinski gas.5% v/v.5% v/v.5% v/v. trihurijaza.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080021 medicinski gas. . lokalna ishemija tkiva.D. analgezija bez gubitka svesti: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.50mg/kg dnevno u 3.08. kontejner.2007 11. delimično tečni. 40kg. palet rezervoar 8606008230047 207/2005/12 15. po potrebi ponoviti posle 2-4 nedelje. boca Cena 8606008230221 202/2005/12 15. askarijaza. teška anemija. kontejner. 1x41 m³ Cena (SZ) 8606103795151 1277/2007/12 (SZ) 9119004 medicinski gas. 1x33 m³ Cena 8606103795144 1276/2007/12 (SZ) 9119005 medicinski gas. 3kg.08. sindrom apneje u snu. trihineloza: 3 puta po 200-400mg 3 dana.Srbija azot-suboksid .06. Paralelni lekovi: azot-suboksid MEDICINSKI KISEONIK . boca 8606008230108 203/2005/12 04. 98% v/v. 1x17 m³ Cena 8606103795120 1273/2007/12 (SZ) 9119007 medicinski gas.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi Cena (SZ) 9119040 medicinski gas. strongiloidaza. 1x180 l Cena 8606103795199 1274/2007/12 (SZ) 9119002 medicinski gas.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.co. 3 l. 100% v/v. pod nadzorom lekara. . MEDICINSKI KISEONIK .2007 11. 1x18 m³ Cena 8606103795137 1275/2007/12 (SZ) 9119006 medicinski gas. 660 l. 98% v/v.5% v/v. delimično tečni. 99.06. 40 l. 10kg. kontejner. boca Cena 8606008230214 201/2005/12 15. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. ehinokokoza: 25.

1x0. komprimovani.2007 Cena 9119030 medicinski gas. Cena kontejner za transport. 100% v/v.06. 1x10 l 8606103795274 1263/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119025 medicinski gas. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora.2007 (SZ) 9119012 medicinski gas. delimično tečni. 1x2 m³ Cena 8606103795014 1257/2007/12 11.5 l 8606103795212 1262/2007/12 11. 1x20 m³ 8606103795182 1256/2007/12 11. 1x50 l 8606103795304 1269/2007/12 11. 1x15 m³ Cena 8606103795106 1254/2007/12 11. kontejner.nr .2007 Cena (SZ) 9119028 medicinski gas. 100% v/v. 1x3 l 8606103795243 1266/2007/12 11. 100% v/v.DigitSoft.2007 Cena (SZ) 9119029 medicinski gas.06. komprimovani. šok. 1x27 l 8606103795281 1272/2007/12 11.06.06. delimično tečni. 100% v/v. kontejner za transport.20 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova M 9119008 medicinski gas. boca. delimično tečni.2007 (SZ) 9119010 medicinski gas.06.06.06.2007 Cena (SZ) 9119022 medicinski gas.06.2007 (SZ) 9119014 medicinski gas. trovanje ugljenmonoksidom. komprimovani. teška anemija.2007 Cena (SZ) 9119027 medicinski gas. komprimovani. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. lokalna ishemija tkiva. boca. 100% v/v.06. 1x12 m³ Cena 8606103795076 1251/2007/12 11. 1x1 l 8606103795229 1264/2007/12 11. 100% v/v. 100% v/v. 100% v/v.2007 (SZ) 9119009 medicinski gas. komprimovani.06. kontejner. 100% v/v.2007 (SZ) 9119017 medicinski gas. kontejner. 100% v/v.06. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119021 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119026 medicinski gas. boca. kontejner. delimično tečni. komprimovani. sindrom apneje u snu.06. delimično tečni.2007 (SZ) 9119019 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119020 medicinski gas. 100% v/v.2007 (SZ) 9119013 medicinski gas.06.06. 1x40 l 8606103795298 1267/2007/12 11. 100% v/v. delimično tečni. delimično tečni. boca. 1x2 l 8606103795236 1265/2007/12 11. 100% v/v. boca.06. delimično tečni.06.06.2007 Cena (SZ) 9119024 medicinski gas.06.2007 (SZ) 9119016 medicinski gas. boca. delimično tečni. klaster glavobolja. pod nadzorom lekara.06. boca. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119023 medicinski gas. 1x13 m³ Cena 8606103795083 1252/2007/12 11. kontejner. kontejner. 100% v/v.2007 (SZ) 9119015 medicinski gas. komprimovani. boca. kontejner. 100% v/v. 100% v/v.33 l (SZ) 8606103795205 1271/2007/12 11. 1x15 m³ Cena 8606103795175 1279/2007/12 11.2007 (SZ) 9119018 medicinski gas.06. 100% v/v. 1x5 l 8606103795267 1270/2007/12 11. delimično tečni. 1x4 l 8606103795250 1268/2007/12 11. komprimovani.06. 1x0. www. 1x14 m³ Cena 8606103795090 1253/2007/12 11. 100% v/v. komprimovani. 1x8 m³ Cena 8606103795052 1261/2007/12 11. 100% v/v. 100% v/v. 1x3 m³ Cena 8606103795021 1258/2007/12 11.2007 (SZ) 9119011 medicinski gas. 1x6 m³ Cena 8606103795045 1260/2007/12 11. kontejner. kontejner. boca.2007 doziranje: akutna tkivna hipoksija. boca.06. boca. kontejner. komprimovani. 1x5 m³ Cena 8606103795038 1259/2007/12 11. komprimovani. 1x10 m³ Cena 8606103795069 1250/2007/12 11. 100% v/v.06. delimično tečni. delimično tečni.co.

5mg dnevno.5mg. habitualna i tranzitorna opstipacija kod dece iznad 3 godine: 1 klizma po potrebi.5% v/v. MEDILAX . u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. stabilizacija stanja u telesnim šupljinama pri torako.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 1048911 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 21 MEDICINSKI UGLJENDIOKSID .06..2007 Cena (R) 1161051 tableta. 99.2007 doziranje: reumatoidni artritis. bolesti krvnih sudova. M www. Paralelni lekovi: Meloksikam. ulceroznih promena na koži i venama. manjih smetnji srca i krvotoka. boca 8606008230313 255/2005/12 15. 160mg. glicerol . 30kg.Srbija ugljen-dioksid . 1x10 kom 5290931001794 1744/2007/12 20. može se povećati na 15mg dnevno. 99. 10kg.Kipar meloksikam .V03AN02 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119050 medicinski gas.5mg. blister. povećanje protoka cerebralne krvi kod aterosklerotičnih pacijenata koji su u fazi podvrgavanja hirurškim zahvatima. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. Melox. hronične venske insuficijencije. 99. bočica.BRISTOL-MYERS SQUIBB .08. u vidu kupki za spoljašnju primenu kod: neznatnog povećanja pritiska. prevencija hipokapnije u toku hiperventilacije. stimulacija respiracije nakon apnoičnog perioda.08. drugom tečnošću ili hranom. maks.2003 doziranje: opstipacija.i ar troskopskim operacijama.08.D. pod nadzorom lekara. Melox Fort.5% v/v. .2din 515-04-293/03 01.DigitSoft.5mg.2005 doziranje: produbljivanje inhalacione anestezije. tabl. 6x5mL Cena 93.MEDOCHEMIE LTD.8din 3/2-10-3385/1 16. laparoskopija u ginekološkim i abdominalnim hirurškim procedurama. . Ako treba uzeti 2 tabl. 1kg. uzima se sa vodom. boca 8606008230306 208/2005/12 04. blister.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161050 tableta.08. 1x10 kom Cena 5290931001800 1743/2007/12 20.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.2005 Cena (SZ) 9119051 medicinski gas. olakšavanje intubacije ‘na slepo’. Movalis® MEGACE . od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7.nr . priprema pacijenta za pregled.FARMAKOS DD .5mg+625mg. mikrocirkulatornih smetnji kože: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. boca Cena 8606008230320 254/2005/12 15. 7.2005 Cena (SZ) 9119052 medicinski gas.5% v/v. 67.2002 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg.08. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. MEDOXICAM . 1x100 kom Cena 12636. fekalomi.Srbija natrijum laurilsulfoacetat.co. 15mg. u balneoklimatologiji oralno za pokretanje peristaltike želuca i duodenuma.USA megestrol . olakšavanje vazodilatacije. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. tuba. dnevna doza je 15mg.A06AG11 LAKSATIVI a06ag klizme (BR) 9125365 *klizma. hronična respiratorna opstrukcija.08.

blister.D. .SALUTAS PHARMA GmbH . 850mg. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.6din (R) 1042001 tableta. Meglucon 500.05. blister. 850mg. blister. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. TOVARNA ZDRAVIL. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.KRKA. Meglucon 850. Siofor® 1000. Paralelni lekovi: aglurab.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. glimepirid remevita.2007 Cena 817din (R) 1042003 tableta. blister. Siofor® 850.2005 Cena (R) 1043111 film tableta.22 abecedni spisak registrovanih lekova MEGACE . bočica.11. derivati sulfonilureje (R) 1042000 tableta. lek se uzima pre ili u toku doručka.05. 500mg.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043112 film tableta.nr . Siofor® 850.DigitSoft. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. 3x10 kom 3838989523466 936/2007/12 04. 3mg. S.Nemačka metformin . 3x10 kom 3838989523473 937/2007/12 04.12.11. blister.05.Nemačka metformin . Metfogamma® 850. Siofor® 1000. 3x10 kom Cena 268. blister. 6mg dnevno. MEGLIMID® . 500mg. glimepirid. Siofor® 500.Slovenija glimepirid .4din 515-04-3258/03 15. 3x10 kom Cena 8606102455032 524/2005/12 02. 12x10 kom 8606102455063 522/2005/12 02.11.11. 3g dnevno podeljeno u više doza. glucophage. 3g dnevno podeljeno u više doza. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. Siofor® 500.2007 Cena 563. Tefor MEGLUCON 850 .Španija megestrol . Metfogamma® 850. gluformin.5din 3838989523435 935/2007/12 04. Paralelni lekovi: amaryl®.co. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. Metfogamma® 1000. 2mg.5din (R) 1042004 tableta. 1mg. Paralelni lekovi: aglurab.2003 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.SALUTAS PHARMA GmbH . 12x10 kom 8606102455049 523/2005/12 02.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.05. Metfogamma® 1000. Metfogamma® 500. .2007 doziranje: diabetes mellitus (tip2): 1mg dnevno.L.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043110 film tableta.2007 Cena 388. Metfogamma® 500. Metformin. gliprex® MEGLUCON 500 . 40mg/mL. Metformin. 4mg. blister.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 3048912 oralna suspenzija. glucophage. 3x10 kom 3838989523480 956/2007/12 09. blister. D.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. Tefor www.BRISTOL-MYERS SQUIBB. 3x10 kom Cena 8606102455056 521/2005/12 02. 1x240mL Cena 7806. maks.2005 Cena (R) 1043113 film tableta. maks. gluformin.

dnevna doza www.03.03. 3x10 kom 8699540015111 568/2007/12 01. Ako treba uzeti 2 tabl. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.2007 Cena 445din (R) 1161301 tableta.O. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. 3x10 kom 8699540015104 566/2007/12 01.5mg.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161200 tableta. blister.03. Paralelni lekovi: Medoxicam. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.Turska meloksikam .co. Melox Fort. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. maks. utrljava se kružnim pokretima jagodica prstiju na depigmentirane delove kože tako da je površina u potpunosti pokrivena tečnošću.5mg dnevno.DigitSoft.. boca.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MELAGENINA® PLUS . 15mg.5mg. Movalis® MELOX FORT . može se povećati na 15mg dnevno. uzima se sa vodom. . drugom tečnošću ili hranom. 7. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11a.6din (R) 1161203 tableta.2007 doziranje: reumatoidni artritis. drugom tečnošću ili hranom.Kuba placenta humana. tečnost se nanosi prstima. 1x10 kom Cena 227. 7. uzima se sa vodom. Ako treba uzeti 2 tabl.5mg dnevno. dnevna doza je 15mg. može se povećati na 15mg dnevno. 7.5mg. MELOKSIKAM . 1x10 kom Cena 311din 8699540015135 567/2007/12 01. 2x10 kom 8606010300110 577/2007/12 01. . blister. .Turska meloksikam . blister.CENTRO DI HISTOTERAPIA PLACENTARIA .5mg dnevno. 2x10 kom Cena 325din 8606010300011 576/2007/12 01.2007 Cena 839. etanolni ekstrakt .O..5mg.5mg.S.6din (R) 1161201 tableta. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.Srbija meloksikam . maks. Movalis® MELOX .5mg. Tokom i nakon korišćenja leka koža ne treba da bude izložena infracrvenoj ili sunčevoj svetlosti.NI MEDIC D. Meloksikam. 15mg.2007 Cena 614. ostali dermatološki preparati (R) 4159900 tečnost za kožu.5mg.2007 doziranje: reumatoidni artritis. tabl.2007 doziranje: reumatoidni artritis. blister. Melox Fort.03.07.nr . Melox.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami (R) 1161202 tableta. blister. maks.S. 50%.03. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. dnevna doza je 15mg. Paralelni lekovi: Medoxicam. 1x235mL Cena 3655.8din 8606104022010 1498/2007/12 11.2007 doziranje: vitiligo i depigmentacija kože nastala od opekotina: jednom dnevno. može se povećati na 15mg dnevno. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.6din 8699540015081 565/2007/12 01..03. blister. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. 15mg.D11A.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161300 tableta. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. uvek u isto vreme..

MENDIAXON . 4x14 kom 4013054010211 1303/2006/12 04. Melox. 40mg. blister.2006 Cena (R) 1103109 film tableta. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. 16mg dnevno. blister. 1x14 kom 4013054010198 1301/2006/12 04.08. 20mg.08. 4x14 kom 4013054010136 1292/2006/12 03.2006 Cena (R) 1103106 film tableta.8din 8600097010429 1530/2007/12 23. 20mg.08.2006 Cena (R) 1103104 film tableta.N04AA02 ANTIPARKINSONICI N04aa tercijarni amini  (R) 1085320 tableta. blister.9din (R) 1103105 film tableta. trovanje nikotinom. blister. 1x14 kom 4013054010150 1297/2006/12 04. maks. trovanje organskim jedinjenjima fosfora: početno 2 puta po 1mg.C09CA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM M c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.08. blister.2006 doziranje: hipertenzija: inicijalno doziranje je 10mg jednom dnevno.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123292 obložena tableta. doza je 20mg/dan (lek ispoljava antihipertenzivne efekte u toku dve.za oko osam nedelja od početka primene).08.2006 Cena (R) 1103111 film tableta.Nemačka olmesartanmedoksomil .2006 Cena (R) 1103107 film tableta. blister. tabl.2002 doziranje: Parkinsonova bolest. 4x14 kom 4013054010174 1299/2006/12 04.5mg.2006 Cena (R) 1103108 film tableta. 200mg. akatizija i simptomislični Parkinsonovoj bolesti. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela.08. 10mg.DigitSoft. 7x14 kom 4013054010143 1296/2006/12 04.ALKALOID AD . Paralelni lekovi: Himekromon MENDILEX® . postepeno povećavati do doze održavanja 3-4 puta po 1-2mg. kod starijih pacijenata .08. 2x10 kom Cena 52.HEMOFARM AD .07.12. blister. drugi ekstrapiramidalni poremećaji.08. 7x14 kom 4013054010228 1304/2006/12 04. 2x14 kom 4013054010167 1298/2006/12 04.2006 Cena 1248.8din 5310001189624 3/2-10-10174 25. 2mg.maks. uzima se sa vodom. 5x10 kom Cena 217.co. 40mg. 40mg. monokomponentni (R) 1103100 film tableta.Makedonija biperiden . blister. blister. odnosno do najviše 40mg/dan. 1x14 kom Cena 4013054010112 1288/2006/12 03.2006 Cena 1515. blister. drugom tečnošću ili hranom.24 abecedni spisak registrovanih lekova je 15mg. 40mg. 10mg.2007 doziranje: holecistopatija. 7x14 kom 4013054010181 1300/2006/12 04. 20mg.08. a maksimalno .nr .1din (R) 1103101 film tableta.2006 Cena (R) 1103110 film tableta.2006 Cena (R) 1103102 film tableta. blister. Meloksikam. www. 2x14 kom 4013054010204 1302/2006/12 04. Movalis® MENARTAN® . Paralelni lekovi: Medoxicam. 20mg. 10mg. 10mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .08. hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle buðenja i 400mg uveče.Srbija himekromon . blister. blister.08.2006 Cena (R) 1103103 film tableta. a ukoliko je potrebno doza se može povećati na 20mg/dan. 2x14 kom 4013054010129 1291/2006/12 03. blister. ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lekovima.08.

2din 7680527031270 608/2007/12 01.12. 1x21 kom Cena 299din 8600103419161 38/2006/12 16.ORGANON IRELAND LIMITED . liobočica sa rastvaračem.m. 75i. tokom 21-og dana. 1x0. ne sme se davati tokom trudnoće i dojenja.03.G03AA09 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. liobočica sa rastvaračem u ampuli. FSH/150i.1din 7680527031195 609/2007/12 01. MENOPUR® . FSH/75i.Švajcarska menotrofin .06.2004 doziranje: lečenje ženskog steriliteta metodom kontrolisane ovarijumske hiperstimulacije u cilju izazivanja razvoja multiplih folikula za asistirane reproduktivne tehnologije (ART ): individualno.Francuska vakcina protiv meningitisa (tip A i C) .2002 doziranje: aktivna imunizacija sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C: odrasli i deca preko 18 meseci 1 puta po 0.2007 (SZR) 0044402 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. ili i. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 1x1mL Cena 1388.02mg. 150i.8din 7680527031003 578/2007/12 01. kontrolisana superovulacija kod medicinski asistiranih reprodukcionih programa: stimulacija rasta folikula se postiže dnevnom s. MERIONAL® .G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA M g03ga gonadotropini (SZR) 0044400 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044085 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. FSH/150i. zavisno od kliničkog odgovora. 1x1mL Cena 1908.c.co. 0.2007 doziranje: indukcija ovulacije: individualno. LH.03. liobočica sa rastvaračem.01. fiksne kombinacije (R) 1135231 tableta.5mL.Irska dezogestrel.nr . LH.DigitSoft. LH. liobočica sa rastvaračem u ampuli. blister.06.5mL 25 Cena 700.. 75i.j.2006 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.j.j. liobočica sa rastvaračem. . LH. 75i.SANOFI PASTEUR S.j. Paralelni lekovi: Merional® MERCILON® .3din 7680527031355 610/2007/12 01.2007 (SZR) 0044403 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. od 300i. inj.j.2004 Cena 14408din 515-04-1481/04-1 30. LH. 5x1mL (R) 0044086 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j.03.03. 150i. 10x1mL Cena 515-04-1481/04 30. 0.j.A.j. zatim 7 dana pauze.FERRING GmbH .2007 (SZR) 0044401 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j. liobočica sa rastvaračem u ampuli. etinilestradiol .Nemačka menotrofin .abecedni spisak registrovanih lekova MENINGOCOCCAL A+C .A. zavisno od kliničkog odgovora.j.J07AH03 VAKCINE j07aH vakcine protiv meningokoka (SZ) 0011858 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 10x1mL Cena 12928. FSH/75i. FSH/75i.j. FSH/75i.5mL vakcine.j.15mg+0.j.2din 3/2-10-7999 25. LH. 75i. .IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S. 10x1mL Cena 13857. terapija se nastavlja do zadovoljavajućeg ovarijalnog odgovora. Paralelni lekovi: Menopur® www.

10mg/mL. cistična fibroza: odrasli 500 -1000mg na 8 sati. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. maks. rastvor.12.2004 doziranje: mijastenija gravis.08. 10mg.2007 § (SZ) 3087507 oralne kapi. 1x10mL Cena 125.10. MESTINON . doza za decu preko 50kg je jednaka dozi za odrasle. meteorizam. 10x1g 3/2-10-9905 28. kod meningitisa i egzacerebacije infekcija donjih respiratornih puteva kod cistične fibroze daju se dvostruko veće doze.1din 515-04-885/04 19.5-10mg na 6. kože i adneksa kože.8 sati. detoksikacija: 15-20mg dnevno. empirijsko lečenje infekcija u pacijenata sa neutropenijom. atonija creva. meteorizam. MESTINON . bočica.5-10mg na 6.5din 8600097010948 515-04-3492/04 30. 1x1000mL Cena 12/2007/2308 10.HEMOFARM AD .N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (SZ) 3087506 oralne kapi. 10mg/mL.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. uključujući i one posle porođaja.Makedonija metadon . rastvor.2002 Cena 23086. intraabdominalne infekcije. bočica.VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH . 45mg. 10x500mg Cena 2409. atonija creva. 500mg. infekcije urinarnog trakta. Paralelni lekovi: Metadon www. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. kombinovane bakterijske infekcije.2002 doziranje: akutne i hronične infekcije donjih respiratornih puteva.20mg/kg na 8 sati. bočica od tamnog stakla. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. detoksikacija: 15-20mg dnevno. 60mg. ginekološke infekcije. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5. maks.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM j01dH karbapenemi (R) 0029750 prašak za rastvor za injekciju.10mg). 60mg.J01DH02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 12438din 3/2-10-9904 26. (1mL = 30 kapi .07.6 doza METADON .10.ICN PHARMACEUTICALS . meningitis.8 sati. 1x100mL Cena 12/2007/2307 10.nr . 1x150 kom M N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (R) 2087310 oralne kapi.6 doza.ASTRA ZENECA UK LIMITED . atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg.2006 doziranje: mijastenija gravis.co.2004 doziranje: analgezija: 2. 1g. 10mg/mL.10mg).2007 doziranje: analgezija: 2.2007 § (R) 2087505 oralne kapi. 1x10mL Cena 12/2007/2306 10. 45mg.Švajcarska piridostigmin . atonična opstipacija.Švajcarska piridostigmin . bočica. atonična opstipacija. bočica.Velika Britanija meropenem .1din 1351/2006/12 07. rastvor. 1x150 kom Cena 2409. bočica.12.ALKALOID AD .09. 10. septikemija. rastvor.DigitSoft.Srbija metadon .2 abecedni spisak registrovanih lekova MERONEM .10.9din (R) 0029751 prašak za rastvor za injekciju. (1mL = 30 kapi . Paralelni lekovi: Metadon alkaloid METADON ALKALOID . deca od 3 meseca do 12 god. bočica. bočica.

abecedni spisak registrovanih lekova METALYSE® .Nemačka metformin .08. Paralelni lekovi: aglurab.D. 1x10mL Cena 87784.KG . 500mg.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. maks. 500mg.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. film na dan. 850mg. gluformin. maks.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043014 film tableta.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. glucophage. Paralelni lekovi: aglurab.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043012 film tableta. Meglucon 850.2006 Cena (R) 1043013 film tableta. METFOGAMMA® 1000 . Tefor METFORMIN . . film na dan. 3000mg dnevno. Siofor® 1000. blister. glucophage. Metfogamma® 1000. blister. 3x10 kom 4030674001368 1505/2006/12 21.08.08. Siofor® 1000.08.SRBOLEK A. Siofor® 500.DigitSoft. Metformin. uz jelo ili posle obroka. 3x10 kom 8608809000973 Cena 62. blister. Siofor® 850. Metfogamma® 500. 2x15 kom 4030674002648 1508/2006/12 21.2006 Cena (R) 1043011 film tableta. Siofor® 500.08. bolusa u trajanju od 5-10 sekundi. Meglucon 850. 500mg.Nemačka metformin . sa dovoljno tečnosti. gluformin.nr . uz jelo ili posle obroka. 3000mg dnevno. Metfogamma® 500.Srbija metformin . Tefor METFOGAMMA® 850 .KG.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.KG .ARTESAN PHARMA GmbH & CO.2006 Cena (R) 1043015 film tableta.9din 596/2007/12 01. dozom od 10000 jedinica (50mg tenekteplaze). Paralelni lekovi: aglurab.2007 doziranje: akutni infarkt miokarda daje se po odredjenoj šemi prema telesnoj masi u vidu pojedinačnog i. liobočica sa rastvaračem u špricu. glucophage. gluformin. . sa maks. blister. 3000mg dnevno. Meglucon 500.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. 8x15 kom 4030674002655 1509/2006/12 21. 1mL=1000j=5mg. maks. blister. Siofor® 500.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043200 film tableta.01. Meglucon 850. Meglucon 500. Metfogamma® 850.03.v. Metfogamma® 1000. 1000mg. Siofor® 850.co. Meglucon 500.Nemačka tenekteplaza . 50mg/10mL. uz jelo ili posle obroka.2007 www. Siofor® 1000.KG .Nemačka metformin . Metformin. 850mg. Metformin. blister. sa dovoljno tečnosti. 12x10 kom 4030674001375 1506/2006/12 21.08. Metfogamma® 850. blister.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. sa dovoljno tečnosti. film na dan.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043010 film tableta.B01AD11 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) 2 B01ad enzimi (SZ) 0064060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1000mg. 12x10 kom 4030674001252 1510/2006/12 21. Tefor METFOGAMMA® 500 . Siofor® 850.7din 9006968004372 130/2007/12 11. 3x10 kom Cena 4030674001245 1507/2006/12 21.

1000mg/10mL.5 kura.4din 8590027321216 1139/2006/12 06.Austrija metotreksat . ili i.12. Paralelni lekovi: aglurab. bočica.S. Siofor® 1000.LACHEMA A.2003 (SZ) 0034335 koncentrat za rastvor za infuziju. kod dece iznad 10 godina.v. kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom.2003 (SZ) 0034336 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . bočica staklena. maks.2007 doziranje: insulin nezavisni Dijabetes mellitus (tip 2): individualno.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034190 tableta.07.nr . psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. odrasli. Siofor® 500.3din 515-04-3462/03 08. Metfogamma® 1000. (održavanje remisije).Lachema 5. ili 2.12. oralno. 3x10 kom Cena 109. Methotrexate METHOTREXAT .B.B. 5mg/2mL. 1x50 kom 9088881314783 515-04-3458/03 08. maks. KG .Lachema 2. doza je 2g dnevno uzeta kao 2 ili 3 pojedinačne doze.LACHEMA 2. bočica staklena.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno ili i. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva .07. 1x1mL Cena 255.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno.5mg.DigitSoft.2006 www.. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. 10x10 kom Cena 940.12.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034333 rastvor za injekciju. Siofor® 850. plastična fiola. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljnooralno.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno.m. 1x5mL Cena 2004.LACHEMA 5 . počinje se sa 500mg ili 850mg jednom dnevno.v.5 METHOTREXAT PLIVA .PLIVA .3din 1137/2006/12 06. pre svega kod gojaznih pacijenata. 500mg/5mL.12.30mg dnevno oralno. 1x10mL Cena 515-04-3459/03 08.M.5 kura. 5mg.5 . bočica staklena. 10x2mL 8590027301201 M Cena 1405. Metfogamma® 500.3din (SZR) 1034330 tableta. 1x5mL 515-04-3461/03 08. blister. 1x50 kom Cena 515-04-3457/03 08.2 nedelje u 3. za vreme ili posle obroka.5mg/kg na 14 dana i.4din (SZ) 0034334 rastvor za injekciju. glucophage. 10mg/mL.H NFG. Meglucon 500. Methotrexat Pliva .Lachema 50. 5 dana na 1-2 nedelje u 3.5mg. bočica staklena. blister. 850mg. doza je 3g dnevno.EBEWE PHARMA GES. Metfogamma® 850. 5 dana na 1.PLIVA .6din 515-04-3460/03 08.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034191 rastvor za injekciju.03. Meglucon 850.EBEWE PHARMA GES. 2. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno ili i.m.12.2003 Cena 543.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034331 tableta. gluformin. KG .co.8din 8608809000980 597/2007/12 01. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15. Paralelni lekovi: Methotrexat METHOTREXAT PLIVA .H NFG.2003 Cena 372. plastična fiola. počinje se sa 500mg ili 850mg 2-3 puta dnevno za vreme ili posle obroka.Češka metotreksat .S. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno. Tefor METHOTREXAT .m.Austrija metotreksat . 2.M.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1043201 film tableta.12..Češka metotreksat . . .LACHEMA A. 50mg/5mL. i.

m.08. ili i.Lachema 5. blister.07. ili 2. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2-3 puta po 250mg. (održavanje remisije). lečenje subinvolucija uterusa.4 doze. Methotrexate METHOTREXAT PLIVA .Lachema 50 METHYLDOPA .2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.07. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i.O.Srbija metilergometrin .m.. 3g dnevno. maks. parenteralno 0. ampula.5mg/kg na 14 dana i.2 puta po 15. bočica.2 puta po 15.m. LIMITED .G02AB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02aB ergot alkaloidi (R) 0141132 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Metildopa METHYLERGOMETRIN .PANFARMA D.m..abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.. bočica. 0.m. hiper tenzija u trudnoći. 250mg. 10x5mL Cena 3723.v.1.Srbija metildopa .2din 8600097400848 515-04-1756/03 11. 50mg/5mL.O.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103432 tableta. (1mL = 25 kapi-0. bočica.m. Methotrexate METHOTREXATE .25mg). Methotrexat Pliva .DigitSoft. menoragija. 50mg/2mL.30mg/m2 nedeljno i. . psorijaza: 10.12.m.m. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.Češka metotreksat .2din (R) 0141135 rastvor za injekciju. ili i.30mg/m2 nedeljno i.5 kura.LACHEMA A.nr . zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno.1din (SZ) 0034181 rastvor za injekciju.v. ili i.2 nedelje u 3.2006 doziranje: akutna limfoblastna (megaloblastna) leukemija: 1.1din 8600097400657 3/2-10-9791 23.PLIVA . 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. 150 kapi dnevno. ili 2.5mg/kg na 14dana i.v..PFIZER (PERTH) PTY. rastvor. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. ili i.5mg/kg na 14 dana i.3din (SZ) 0034180 rastvor za injekciju.2mg i. 0. ampula. 500mg/20mL.2 puta po 15.co.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034192 rastvor za injekciju. deca 10mg/kg dnevno. Methotrexat Pliva ..v..v.2mg/mL.v.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline Cena 2234. . horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. 5 dana na 1. 5x2mL 8606007410976 1133/2006/12 06. Methotrexat Pliva . metroragija: oralno 3 puta po 15-25 kapi.. 1x10mL Cena 8600097400831 515-04-1748/03 11. 1x20mL 8606007410983 1131/2006/12 06.O. 0. bočica sa kapaljkom.2003 67din (R) 2141136 oralne kapi.S.O. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15.25mg/mL. Paralelni lekovi: Methotrexat.Lachema 5. uzima se u toku ili neposredno posle jela.08. Paralelni lekovi: Methotrexat.PANFARMA D.0.Lachema 50. renalna hiper tenzija. M www. maks.m. (održavanje remisije).30mg dnevno i.Australija metotreksat . Paralelni lekovi: Methotrexat.2003 Cena 539. maks.1mg/mL. 50x1mL 8600097400855 515-04-1749/03 11. 50x1mL Cena 268.08.25mg jednom nedeljno i.07.2002 doziranje: esencijalna hiper tenzija. 2x10 kom Cena 84. (održavanje remisije). Methotrexat Pliva . .v.2006 Cena 2350.3din 8590027301218 1138/2006/12 06.LACHEMA 50 .m.30mg/m2 nedeljno i. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i.2003 doziranje: prevencija i lečenje hemoragija zbog atonije uterusa posle porođaja i pobačaja. ili 2.

08. anksioznost. na 12 sati. 1x25 kom Cena 85.j. 20mg dnevno. 8 i. 100i. paranoidne psihoze. Kalcitonin M www. angina pektoris: 2 -3 puta po 50. 200i.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103740 tableta.20 abecedni spisak registrovanih lekova METILDOPA .12.Srbija metildopa . dnevno.SRBOLEK A. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100. selektivni (R) 1107565 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. deca 10mg/kg dnevno. 1x25 kom Cena 292.4din (R) 7040184 sprej za nos.j. blister.HEMOFARM AD .06.100mg (oralno).2002 3502. Paralelni lekovi: Moditen®.12.1din 8600097011037 769/2006/12 05. rastvor. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. aritmije 2 puta po 50mg dnevno.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. doza održavanja 1 puta po 1. Paralelni lekovi: Methyldopa METOPROLOL STADA® 200MG RETARD . bočica sa raspršivačem.nr .N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070850 obložena tableta. maks.v.j. tireotoksikoza: 4 puta po 50mg. tokom 48 sati.D. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. ampula. dnevno uz dodatnu terapiju. maks. na 6 sati.2006  (R) 1070851 obložena tableta.3din 8600097011044 770/2006/12 05. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2. renalna hiper tenzija./kg dnevno u podeljenim dozama./mL. 1x2mL Cena 3/2-10-5990 17. osteoporoza: 100 i. 250mg.2006 doziranje: akutni i hronični psihotični poremećaji. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. 5x1mL Cena 1315.4 doze.c.2002 doziranje: hiperkalcijemija: parenteralno 5-10 i. blister. dnevno i. corvitol® 50. teška psihomotorna uznemirenost.06. 3g dnevno.Švajcarska kalcitonin . Presolol METOTEN® .DigitSoft. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. Paget-ova bolest: 3 puta nedeljno 50-100 i.6din 3/2-10-5990/1 17.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (SZR) 0040180 rastvor za injekciju.j.1din 8608809000027 3/2-10-9382 02.j. 200mg. bočica.j. nazalno 200 i. 1mg./mL.NOVARTIS .m. uzima se u toku ili neposredno posle jela.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. 5x10 kom Cena 579.j. ili 400 i. manija i hipomanija. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2.co..STADA ARZNEIMITTEL AG . hiper tenzija u trudnoći.Srbija flufenazin .3 puta po 250mg.11.4din 4011548003626 272/2005/12 04.j.4 doze. ekscitiranost. maks. bočica.j./kg na 6 sati. Moditen® depo MIACALCIC® . šizofrenija. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). 2x10 kom Cena 84. bolovi u kostima kod neoplazmi: 200 i. 5mg.5mg.2001 doziranje: esencijalna hiper tenzija. ili s.Nemačka metoprolol . . agresivno i nekontrolisano ponašanje: odrasli 2 -10mg dnevno podeljeno u 3. maks.

2006 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.5mL/min.2002 doziranje: mišićna relaksacija: odrasli i deca preko 12 godina i.v. 1x21 kom 8600103492126 482/2007/12 07. odrasli i deca i. inf. Paralelni lekovi: PritorPlus™ MICROGYNON® 30 . tokom 21-og dana.2005 1486.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 10x5mL 9088881345701  (Z) 0071852 rastvor za injekciju.M03AB01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aB derivati holina (SZ) 0082320 rastvor za injekciju.v.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.15mg+0. blister. 10x2mL 9088881345695 M Cena 711/2005/12 Cena 712/2005/12 Cena 709/2005/12 Cena 710/2005/12 Cena 713/2005/12 26. 1.5mg. 40mg. blister. 10x10mL 9088881345749  (Z) 0071853 rastvor za injekciju.12.12.12.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071850 rastvor za injekciju. 4x7 kom 9006968004211 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.DigitSoft.abecedni spisak registrovanih lekova MICARDIS® .2005 www.2006 1423.v.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: preporučena doza je 40mg dnevno sa hranom ili bez nje.Austrija midazolam .2005 26. blister. 40mg+12.2007 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. 4x7 kom Cena 1158.12. ampula. 80mg.5din (R) 1135241 obložena tableta.v. deca do 1 godine i. ukupna doza maks. doza 160mg.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401052 tableta.1din 26.07.9din 26.03mg. ampula. ampula. hidrohlortiazid .m. 50mg/10mL. 5mg/5mL. 100mg. Doza se može povećati do 80mg jednom dnevno.2005 4671.5mg/min.5mg. ampula. MICARDIS® PLUS . (2.2006 Cena 1464. inj.12.5mg/kg. 15mg/3mL. inj.11.2005 691.3din (R) 1103891 tableta. 100x2mL Cena 7184.KG . blister.Velika Britanija suksametonijum .07.Nemačka telmisartan.4din 9006968004150 1219/2006/12 21. 4x7 kom 9006968004174 1220/2006/12 21. 4x7 kom 9006968004198 (R) 1401053 tableta. inj. 10x3mL 9088881345725  (Z) 0071854 rastvor za injekciju.1%-tnog rastvora. 80mg+12. 2.) 0.2mg/kg. najviše 2.nr .G03AA07 Cena 1221/2006/12 Cena 1222/2006/12 1258.3-1. monokomponentni (R) 1103890 tableta.07. prolongirana upotreba i.8din 26. deca od 1-12 godina i. blister.Nemačka levonorgestrel.02. ampula. Paralelni lekovi: Legravan® MIDARINE . 10x1mL 9088881345718  (Z) 0071851 rastvor za injekciju. MIDAZOLAM TORREX . dnevno. dok je kod pacijenata sa teškom hipertenzijom maks.1mg/kg) zavisno od potrebnog stepena relaksacije.KG .C09CA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 21 c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.9din 21. ampula.co. fiksne kombinacije Cena 297.TORREX CHIESI PHARMA GmbH .SCHERING AG . . 0.3din 21. 2mg/2mL.07. zatim 7 dana pauze.Nemačka telmisartan .3din 3/2-10-6384 20. inj. 2mg/kg. 600mcg/kg (0. etinilestradiol .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 5mg/mL. 150mg.

130mg/kg/d. doza održavanja 80-100mg/kg/d. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.HEMOFARM AD . 2x14 kom Cena 244. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. Flormidal® MIDOL .6-5. Paralelni lekovi: dormicum®. rastvoreno u čaši vode. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. deca 0.25mg (dve nedelje).6din 319/2007/12 23. anbol. aspirin® direkt. angina pektoris: 12. maks.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. reumatske bolesti: odrasli 3 puta po 1-2 tabl. blister. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. blister. tokom 1-2 nedelje.01. Paralelni lekovi: coryol®. andol.5mg početno.20mg/kg.08-0. Upsarin® sa vitaminom c MILENOL . zatim 25mg dnevno. 50x10 kom 8600097400237 (BR) 1086306 tableta.HEMOFARM AD . 300mg. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.50mg dnevno. 2x14 kom 8600097401425 515-04-5145-1 21.4-3.Srbija acetilsalicilna kiselina .2mg/kg. cardiopirin® MIDOL C . aspirin® Migran. blister. dilatrend®. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. isključujući heparin (BR) 1086307 tableta. cor-aS.2mg/kg. aspirin® protect MIDOL .B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.125mg (dve nedelje).Srbija karvedilol .HEMOFARM AD . 8 g.1mg/kg. maks. Paralelni lekovi: aspirin® plus c.2004 Cena 340din (R) 1107661 tableta. 100mg.2007 Cena 515-04-567/03 27.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107660 tableta. Paralelni lekovi: andol. zatim 2 puta po 6.co.01. 1x10 kom 8600097400435 321/2007/12 23. zatim 2 puta po 25mg. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. 2x10 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.Srbija acetilsalicilna kiselina . febrilna stanja. dnevno. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.5din 320/2007/12 23.6g/d u više pojedinačnih doza.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.2007 M N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 76. aspirin® 500.5mg početno.01. Karvileks® www.06. 25mg.2007 doziranje: blagi i umereni bolovi. nastaviti sa 2 puta po 12.05. uvod u anesteziju: odrasli 0.22 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: premedikacija.3din (BR) 1086900 šumeća tableta.N02BA51 ANALGETICI Cena 30.4-3. reumatska groznica: odrasli 4. maks. 20-30 minuta pre anestezije. maks.15-0. Karvedilol.8g/d. maks. blister. parenteralno odrasli 0.5mg. 2x10 kom Cena 762. 400mg+240mg. askorbinska kiselina .nr .05.Srbija acetilsalicilna kiselina.07-0. 12. maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. 6 tabl.9-7. 2 puta po 25-50mg.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086305 tableta.15-0. ask pH 8. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. početna doza 2. 300mg. deca 0.5mg. doza održavanja 3. fiola. blister.8din 8600097401418 515-04-5145/03 21.HEMOFARM AD .DigitSoft.4g/d.2004 doziranje: hipertenzija: 12.

zatim 0.01.08. Paralelni lekovi: emosint MINIRIN® .nr . 0. 100mg+100mg.1mg.Švajcarska dezmopresin .A11DB.co. nazalno odrasli 10.SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH . bočica od tamnog stakla.5din 515-04-2270/04 03.20mcg /dan. 5x2mL Cena 381din 4030674000118 79/2007/12 11.2 doze. kod blažih oblika 1 inj. trovanje cikloserinom: 300mg piridoksina dnevno. ostali metabolički poremećaji: 100-500mg dnevno. deca 5. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (BR) 1052200 obložena tableta. cijanokobalamin . ampula. nazalno odrasli 10. rastvor.MAUERMANN-ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG . 10mcg/doza. 2x15 kom Cena 875. deca 5. zatim 0. 2-3 puta nedeljno. Wernicle-Korsakoff sindrom: 100mg tiamina svakodnevno do pobošanja stanja. 100mg+100mg. kod uzimanja cikloserina i kod Leigh-ove bolesti: 100-300mg dnevno. a zatim 30-50mg (doživotna terapija).Nemačka benfotiamin.2004 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. 1x30 kom (R) 7045080 sprej za nos. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 0. MILGAMMA® N .DigitSoft.2007 doziranje: akutna terapija hipovitaminoze: 1 inj. bočica. 1x50 doza HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 3486.. jednom dnevno. piridoksin. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.8din 4030674000460 78/2007/12 11.3. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (R) 0052201 rastvor za injekciju.01.. kod primene penicilamina 100mg piridoksina dnevno.6mg dnevno. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. 1x5mL www.FERRING AB ..6din 515-04-2270/04-1 03.20mcg /dan. rastvor. bočica od tamnog stakla. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.2mg pre spavanja (oralno) ili 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. idiopatska sideroblastna anemija: koja reaguje na piridoksin 200-600mg piridoksina dnevno u toku 1-2 meseca. piridoksin . trovanje izonijazidom: 1g piridoksina i.2007 Cena 1598din (BR) 1052202 obložena tableta.H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI M Cena 3277. strip.Nemačka tiamin. MINIRIN® .1mg. strip. (100mg+100mg+1mg)/2mL.6mg dnevno.01.2004 Cena 3277.Švedska dezmopresin .A11DB.2007 doziranje: deficit vitamina: 1-3 tablete dnevno.08.2006 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. kod primene izonijazida 50mg piridoksina dnevno.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .0.m. trovanje hidralazinom: 25mg/kg telesne mase piridoksina.0. 10mcg/doza.H01BA02 H01Ba vazopresin i analozi (R) 1045081 tableta.6din 1435/2006/12 15.08. 4x15 kom 4030674000477 80/2007/12 11.40mcg/dan podeljeno u 1.2mg.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MILGAMMA® 100 .3.2 doze.40mcg/dan podeljeno u 1. Paralelni lekovi: emosint H01Ba vazopresin i analozi (R) 7045080 sprej za nos.

D. bočica.1. 5x10 kom Cena 377. 3x10 kom Cena 3429. 200mg.11. antidot posle korišćenja midrijatika.C01BB02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01BB antiaritmici. 1x1mL 8606103889225 1818/2007/12 03. cikloplegik: 1-6 puta po 1-2 kapi. 1x1mL 8606103889232 1821/2007/12 03. zatim doza održavanja 3 -4 puta po 200mg. bočica.09.Nemačka metoksipolietilenglikol-epoetin beta .24 abecedni spisak registrovanih lekova MINSETIL® .ZDRAVLJE A.09.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati Cena (SZR) 0069207 rastvor za injekciju.S01EB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01eB parasimpatomimetici (R) 7094033 kapi za oči. bočica.N04BC05 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1085290 tableta.11. blister.ROCHE DIAGNOSTICS GmbH .nr . 1mg.O. 1x10mL Cena 67din 8600097200172 960/2007/12 10.A.01. MIOKARPIN . MIRAPEXIN® . 3x10 kom Cena 859.5mg 5 -7 dana. postoperativna stanja kada je mioza poželjna.HEMOMONT D. razmak između stavljanja 2 kapi 5 minuta. blister. 4. izazivanje mioze u preoperativnoj pripremi.6mL (8606103889201) (SZR) 0069201 rastvor za injekciju.09. 1% ili 2% rastvora. otvaranje ugla prednje očne komore pri oftalmološkim operacijama.3mL 8606103889195 M Cena 1816/2007/12 03.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZR) 0069200 rastvor za injekciju.co. 1x1mL 8606103889249 1820/2007/12 03.2007 Cena (SZR) 0069208 rastvor za injekciju. 1x0. napunjen injekcioni špric.25mg. 1x1mL 8606103889256 1819/2007/12 03.Srbija meksiletin .4din 3/2-10-5406 19.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . rastvor.09. 1x0.2007 doziranje: glaukom. 300mcg/mL.(PHARMACIA & UPJOHN) . blister.2007 Cena (SZR) 0069211 rastvor za injekciju.c.2007 Cena (SZR) 0069210 rastvor za injekciju. 2%.09.DigitSoft.2002  (R) 1085291 tableta. maks.09. inj. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.2007 www. MIRCERA® . MIRCERA® .PHARMACIA ENTERPRISES S.09. napunjen injekcioni špric.5mg dnevno.6din 3/2-10-5405 19. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom.Crna Gora pilokarpin . postepeno povećavati na 3 puta po 0. bočica.F..125mg. 100mcg/mL. bočica.5. 250mcg/0.2006 doziranje: komorske aritmije: oralno doza zasićenja 400. 0.600mg odjednom. 50mcg/mL. 1000mcg/mL. 800mcg/0.Belgija pramipeksol .7din 8600064105349 91/2006/12 31.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. .2007 Cena (SZR) 0069209 rastvor za injekciju. . bočica. 200mcg/mL. grupa I B (R) 1101260 kapsula.6mL.v. s.2002 doziranje: Parkinsonova bolest: početna doza 3 puta po 0. ili i.3mL.05. tvrda.Švajcarska metoksipolietilenglikol-epoetin beta . 1x1mL 8606103889218 1817/2007/12 03.2007 Cena 1815/2007/12 03.O.

depresivni poremećaji: odrasli početna doza je 15mg uveče.Slovenija mirtazapin .03.2006 doziranje: rak dojke.L01DB07 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033241 koncentrat za rastvor za infuziju.D. TOVARNA ZDRAVIL. 1x0. ili i. hronična progresivna multipla skleroza: odrasli 12mg/m2 telesne površine dnevno u i. 1x1 kom Cena 9367.co.2din 3838989513597 751/2006/12 02.3mL Cena 8606103889171 1813/2007/12 03.2007 (SZR) 0069206 rastvor za injekciju. 1x5mL Cena 5224. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. 20mcg/24h.3din 9088881337089 260/2006/12 06.3mL. ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina.06. 5 uzastopnih dana. blister. 75mcg/0.Finska levonorgestrel . 1x0.09. .Austrija mitoksantron .2006 Cena 3496din (R) 1072051 film tableta.3mL 8606103889164 1812/2007/12 03. tokom 5 minuta.v.06. 3x10 kom Cena 1635.09. napunjen injekcioni špric.2007 (SZR) 0069203 rastvor za injekciju.2006 (SZ) 0033242 koncentrat za rastvor za infuziju.9din 8600103492065 466/2006/12 06. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati.03. s. non-Hodgkin-ov limfom. Cena napunjen injekcioni špric.c. 1x0. tabl.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072050 film tableta. idiopatska menoragija. remirta® MITOXANTRON “EBEWE” .3mL 8606103889157 1811/2007/12 03. inf.09. inicijalna terapija u pacijenata sa bolovima zbog uznapredovalog karcinoma prostate refraktarnog na hormonsko lečenje.. M www.EBEWE PHARMA GES.nr .3mL.2007 (SZR) 0069205 rastvor za injekciju. hronična mijelogena leukemija u blastnoj krizi. blister. KG .B. Paralelni lekovi: calixta®.v.2006 doziranje: kontracepcija.M.09.2006 doziranje: depresija. akutna ne-limfocitna leukemija odraslih. 3x10 kom 3838989513610 750/2006/12 02. 45mg. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. 200mcg/0.3mL 8606103889140 1810/2007/12 03.3mL. napunjen injekcioni špric. 100mcg/0.04.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (Z) 6136920 intrauterini dostavni sistem. 150mcg/0. 50mcg/0. 30mg. gde se levonorgestel postepeno otpušta (20mcg dnevno tokom 5 godina).abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 25 0069202 rastvor za injekciju. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.3mL.SCHERING OY . 1x0. Cena napunjen injekcioni špric. progutati bez žvakanja. Cena napunjen injekcioni špric. pred spavanje. D.3din 9088881332121 261/2006/12 06.3mL Cena 8606103889188 1814/2007/12 03. Paralelni lekovi: Postinor® 2 MIRZATEN® .2007 (SZR) 0069204 rastvor za injekciju. bočica staklena. MIRENA® .09.H NFG. bočica staklena. inj. 10mg/5mL. zaštita od hiperplazije endometrijuma za vreme supstitucione terapije estrogenima: intrauterini uložak se ugrađuje u matericu. 1x0. anksiozno .KRKA. plastična folija. 1x10mL Cena 9935.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno.DigitSoft.3mL. remeron®. 20mg/10mL. hepatom.

parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL www.j.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 1x10mL 8600097012119 515-04-839/03 27.j. MIXTARD® 20 NOVOLET® . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041406 suspenzija za injekciju. a10ad insulini i analozi.2 MIXTARD 30 HM . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j.6din (R) 0041536 rastvor za injekciju. vrstu insulina.1din 515-04-1183-1 15. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041408 suspenzija za injekciju. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041404 suspenzija za injekciju. 100i. MIXTARD® 20 HM PENFILL® . humani .Danska insulin humani . parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041409 suspenzija za injekciju. parenteralni.co. karpula. vrstu insulina. vrstu insulina./mL.07.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. bočica. vrstu insulina.6din 515-04-1183/03 15. 5x3mL M Cena 2209. 100i. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i.A10AD01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 100i.NOVO NORDISK A/S .06. 100i./mL. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.07.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. MIXTARD® 10 HM PENFILL® .1din 515-04-1184-1 15.NOVO NORDISK A/S .Srbija insulin kristalni i protamin izofan. parenteralni.DigitSoft.j. MIXTARD® 10 NOVOLET® . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. vrstu insulina.6din 515-04-1184/03 15. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.NOVO NORDISK A/S . 5x3mL Cena 2026. humani .j.NOVO NORDISK A/S .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.nr . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. humani .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi./mL.Danska insulin kristalni i protamin izofan.Danska insulin kristalni i protamin izofan./mL.HEMOFARM AD .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.07.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.07. 5x3mL Cena 2209.Danska insulin humani . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 964.

j. humani . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041403 suspenzija za injekciju. karpula.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.NOVO NORDISK A/S . 5x3mL Cena 2026. parenteralni. 5x3mL Cena 2209. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL./mL.Danska insulin kristalni i protamin izofan.j. Mixtard® 40 NovoLet®. parenteralni. parenteralni./mL. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.nr . 100i.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . Mixtard 30 HM. 100i. 5x3mL M Cena 2209. 5x3mL a10ad insulini i analozi. humani . Mixtard® 10 NovoLet®.Danska insulin kristalni i protamin izofan. Mixtard® 20 NovoLet®. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041402 suspenzija za injekciju.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.6din 515-04-1187/03 15. 100i.1din 515-04-1186-1 15.j.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.Danska insulin kristalni i protamin izofan./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i.6din 515-04-1185/03 15.Danska insulin kristalni i protamin izofan. 100i. vrstu insulina. Paralelni lekovi: Humulin M3. humani .6din 515-04-1186/03 15.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.2003 doziranje: individualno. vrstu insulina.VRŠAC .07. MIXTARD® 50 NOVOLET® . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041407 suspenzija za injekciju.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 2 Cena 515-04-1709/04 19. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041546 suspenzija za injekciju. Mixtard® 30 FlexPen®.abecedni spisak registrovanih lekova MIXTARD® 30 FLEXPEN® .07. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.NOVO NORDISK A/S ./mL.DigitSoft. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.07. humani .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.co. Humulin Pen M3.j. 5x3mL Cena 2209.HEMOFARM KONCERN A.2003 www. Mixtard® 50 NovoLet® MIXTARD® 30 PENFILL® . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. vrstu insulina. MIXTARD® 40 NOVOLET® .NOVO NORDISK A/S .Srbija insulin humani .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.NOVO NORDISK A/S . parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041405 suspenzija za injekciju.D. MIXTARD® 30 NOVOLET® .07. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j. vrstu insulina.07.

Moditen® depo MODITEN® DEPO .2 puta po 20. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima.Srbija izosorbidmononitrat . D.co. maks. .2004 www.D. 3x10 kom 8608807100316 428/2005/12 26. 2x15 kom Cena 76. 3x10 kom 8608809000607 1881/2007/12 06.nr . manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). Moditen® MOLICOR® . Paralelni lekovi: Metoten®. Lopion®. 2x10 kom M BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 515-04-4256/03 25.2005 doziranje: profilaksa napada angine pektoris.2din 3838989577179 1418/2007/12 05. maks. TOVARNA ZDRAVIL.D. Paralelni lekovi: Metoten®.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402860 tableta. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 1-2mg. 20mg dnevno. 5mg. 12mg dnevno.5din (3838989577124) 1416/2007/12 05.5din (R) 1102452 tableta.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114. blister.5mg.05. D.07.09. 1x25 kom Cena 100. maks. Paralelni lekovi: Monosan®.2 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. MODITEN® . 2. bočica.Slovenija flufenazin .5. 40mg. preoperativna priprema bolesnika. . . preoperativna priprema bolesnika. a druga posle 8 sati). 1. bočica.5 -10mg podeljeno u 3. povraćanje različitog porekla: oralno odrasli 2. olicard® MONODIPIN . blister. TOVARNA ZDRAVIL.DigitSoft.25mg na 15 -35 dana zavisno od terapijskog odgovora.10. blister.40mg (prva doza ujutro.2007  (R) 1070256 obložena tableta. ampula. povraćanje različitog porekla: parenteralno akutna stanja: 2. Lopion® forte MONIZOL® .N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (SZR)0070261 rastvor za injekciju.8din (3838989577131) 1417/2007/12 05.4din (R) 1102295 tableta. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 120mg dnevno podeljeno u 2.SRBOLEK A.Slovenija flufenazin . pojedinačna doza 100mg.07.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. vrstu insulina.3 doze.Srbija molsidomin . 1x100 kom Cena 823. . produžena terapija: 12.2007 doziranje: šizofrenija.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). Paralelni lekovi: Lopion retard®. 25mg/mL. 2mg.5-10mg dnevno podeljeno u 3-4 doze. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima.07.D.2007 doziranje: šizofrenija. posle jela. doza održavanja 1 puta po 1-5mg.Srbija amlodipin .KRKA. Prinzmetal-ova angina.9din 8608807100309 495/2005/12 26. 20mg. 1mg. blister.KRKA.GALENIKA AD .C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102450 tableta.2005 Cena 125. 5x1mL Cena 1232.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070254 obložena tableta.4 doze. maks.D.10.

olicard® MONOTARD HM .02. Paralelni lekovi: alopres®. rastvor. Prinzmetal-ova angina.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1402861 tableta.PHARMASWISS D. MONOPRIL® PLUS . dnevno (uvek u isto vreme). 1x10mL Cena 60. vrstu insulina.co.Srbija izosorbidmononitrat . Paralelni lekovi: visine® www.C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. .O.06. blister. 0.5mg.O.09. blister.05%.Srbija fosinopril .6din 8600097200189 3/2-10-3023 29.9din 8027950040018 1620/2006/12 08. monokomponentni (R) 1103810 tableta. humani .Crna Gora tetrizolin .2006 Cena 586. Paralelni lekovi: Monizol®.9din (R) 1102302 tableta. blister.40mg jednom dnevno. blister.2004 Cena 1201din (R) 1401236 tableta. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Srbija insulin amorfni i kristalni. 3x10 kom 8605000800098 3/2-10-7918 27. amlodipin. a druga posle 8 sati. 20mg.05.09. 2x10 kom 2 Cena 428.2006 doziranje: arterijska hipertenzija: 10mg jednom dnevno u početku.SLAVIAMED D. amlodil.08. bočica. Tenox®. Norvasc®. amlopin Lek®. srednje dugog dejstva (R) 0041539 rastvor za injekciju.HEMOFARM AD . MONTEVIZIN® .DigitSoft.5din 8605000800104 3/2-10-7917 27. 2x14 kom M LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 10mg dnevno. 100i. 40mg. 120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.A10AC01 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401235 tableta.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. blister.O. parenteralni. 2x14 kom 8027950040025 1621/2006/12 08. .5mg./mL.S01GA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091070 kapi za oči. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. blister.nr .O.2001 Cena 76.j. maks.6din 8600097012089 515-04-838/03 27. 10mg. 2x14 kom Cena 393. hidrohlortiazid . MONOSAN® . amlogal®. Normodipine®.O.2din (R) 1103811 tableta. maks. ujutro. 10mg. 20mg+12. 3x10 kom Cena 125. . 1-2 puta po 20-40mg prva doza ujutro.HEMOMONT D. zatim 10. profilaksa angine pektoris: 1 puta po 5mg.02. 10mg+12.08. 20mg. amlohexal.2001 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. vazotal MONOPRIL . blister. bočica.2001 doziranje: edem konjunktive: odrasli 2-3 puta po 1-2 kapi u oko.O.06.2004 doziranje: arterijska hipertenzija 1 tabl. 1x10mL Cena 964.USA fosinopril.2004 doziranje: hipertenzija.C09BA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1318/04 03.1din 515-04-4257/03 25.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102300 tableta. 2x14 kom 515-04-1318/04-1 03.

Paralelni lekovi: Medoxicam. 50x1mL Cena 515-04-2791/04 27.2004 doziranje: suzbijanje umerenih do jakih bolova.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami Cena 505.2007 doziranje: urinarne infekcije: odrasli 3g jednokratno rastvoreno u čaši vode.ALKALOID AD . 2mg na 4 sata. Meloksikam. blister.co. maks. 15mg/1.6din 8600097001366 497/2006/12 10. MORADOL .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. 10x1mL Cena 814. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.2006 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza. degenerativna bolest zglobova). 3g/8g. 3x10 kom Cena 90.05.9din (R) 1161020 tableta.2002 § (SZ) 0087856 rastvor za injekciju. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.DigitSoft.06.5-15mg.5mg. dodatak balansiranoj anesteziji. maks. 20mg. Paralelni lekovi: Medoxicam.E.20 abecedni spisak registrovanih lekova MONURAL® .07. ampula.Grčka meloksikam . MOVALIS® .3din 5993300401484 1370/2007/12 21. .Srbija butorfanol .11. 7. tvrda. Melox Fort MUCODYNE® .Švajcarska fosfomicin . 2x10 kom 9006968003757 323/2006/12 14. suzbijanje bolova tokom porođaja: i.5mL.7din 3/2-10-4810/1 15. maks.5mL www. (doza se ne sme prekoračiti. Meloksikam.Nemačka meloksikam .3 dana). 10x1mL Cena 3/2-10-1017 15. ampula. 15mg.D.KG . pojedinačna doza 30mg.04. MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID® . blister. posle pražnjenja mokraćne bešike.7din 3/2-10-5768 11.N02AA01 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (SZ) 0087854 rastvor za injekciju. 5x1. 2mg na 3 sata. dnevna doza 60mg. 4mg. 2mg. ampula.R05CB03 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 1112050 kapsula. 4mg na 4 sata.07.2006 M01ac oksikami (Z) 0161022 rastvor za injekciju.5-15mg.v.Makedonija morfin . kesica. 2x10 kom 3/2-10-5509/1 10.J01XX01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 3029730 granule za oralni rastvor. maks.2002 doziranje: analgezija: 10-20mg dnevno.nr .2002 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza. Melox. na prazan stomak. degenerativna bolest zglobova).Srbija karbocistein . i.m. 375mg.08.2002 Cena 691.1din (R) 1161021 tableta. 1x8g Cena 301.m.N02AF01 ANALGETICI N02aF derivati morfinana § (SZR) 0086830 rastvor za injekciju. pojedinačna doza je 1mg. a parenteralna primena je ograničena na 2.03. ampula. uveče upostelji.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.GALENIKA AD . parenteralno 15mg dnevno duboko i.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 247. Melox.ZAMBON SWITZERLAND LTD . blister. Melox Fort MOVALIS® . preoperativno. .

08. bočica od tamnog stakla.04.12 godina 3 puta po 250mg. 2x10 kom Cena 244. 1x100mL 8600097001472 500/2006/12 10. cistična fibroza. isključivo u sastavu infuzije.Grčka ambroksol .2006 doziranje: akutni i hronični bronhitis. VITAMINI a11ja kombinacije vitamina (Z) 0052711 koncentrat za rastvor za infuziju.125mg. kožna kandidijaza: 1-2 nedelje.nr . deca od 2. stanja iscrpljenosti.Nemačka askorbinska kiselina. riboflavin.S.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112221 sirup. bočica od tamnog stakla. retinol . 1x200mL Cena 135. MYCOFIN® . zadržavanje bronhijalnog sekreta. Tinea pedis 1 nedelja-2 puta dnevno. TBC pluća. pre stavljanja.04.04.DigitSoft. opekotine: 1 inj.Turska terbinafin . Mucosolvan® MULTIBIONTA N .2006 Cena 67.D01AE15 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157110 krem.65mg.co.08. 1x100mL Cena 195. bočica od tamnog stakla.7din 8600097001489 501/2006/12 10. dekspantenol. Flavamed. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 30mg.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112220 tableta.A11JA.2din (BR) 3112053 sirup. tokoferol. dnevno. 1x200mL 8600097001465 499/2006/12 10.A.2din (BR) 3112054 sirup. tiamin.5mg: deca od 2-5 godina 3 puta po 7.2006 Cena 47.09. bočica od tamnog stakla. primena kod dece se ne preporučuje. Mucosolvan® junior MUCOSOLVAN® JUNIOR . tuba. dugotrajna parenteralna ishrana.2006 Cena 69.5 godina 4 puta po 62. Flavamed. piridoksin. mukoviscidoza.4din (BR) 3112223 sirup.2006 Cena 273.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 21 3112052 sirup. bočica od tamnog stakla. ampula. bronhopulmonalne komplikacije posle hirurškog zahvata. 25mg/mL.. 30mg/5mL.6din 9006968004297 1278/2006/12 02. 50mg/mL.MERCK KGaA . oboljenja jetre. . bočica od tamnog stakla. nikotinamid. 1x100mL 9006968004303 1276/2006/12 02.Grčka ambroksol . 2 nedelje1 puta dnevno.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. Lamox.3din 9006968004310 1277/2006/12 02. zavisno od indikacije (Tinea corporis. cruris 1-2 nedelje.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: deca do 2 godine 2 puta po 7. MUCOSOLVAN® .5mg. zapaljenje srednjeg uha i sinusa. disfunkcija digestivnog trakta sa malapsorpcijom. . 1%.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. . Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.5. Paralelni lekovi: Lamisil® M www. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.04. bolesnu kožu treba oprati sapunom i potpuno osušiti. Pityriasis versicolor-2 nedelje). Lamox. 25mg/mL.2003 doziranje: vitaminska supstitucija u parenteralnoj ishrani. blister.A.08.9din (BR) 3112055 sirup. bronhoskopija.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: 1-2 puta dnevno nanositi krem na kožu. 15mg/5mL. 100mg+40mg+25mg+15mg+10mg+10mg Cena +6mg+1. 5x10mL 515-04-861/03 26. bronhoaspiracija): odrasli početna doza 3 puta po 750mg. 50mg/mL.08. u dijagnostičke svrhe (bronhografija. doza održavanja 2 puta po 750mg. 1x100mL 8600097001458 498/2006/12 10. deca od 5. 1x15g Cena 8699540350304 1822/2007/12 03.

D.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157575 krem. 1x15g 8608807101313 515-04-2556/04-1 10. deca 3mg/kg dnevno. aluminijumska folija.1din (R) 6137417 vaginalna tableta.09.2004 209. sistemske gljivične infekcije. 1%. sistemske mikoze: nekoliko meseci.2 meseca. 3x1 kom Cena 106.9din 515-04-296/04 28.Kipar klotrimazol . canesten® 1. 2x10 kom 8608807100811 515-04-2554/04-1 10. aluminijumska folija. Pityriasis versicolor. Ketokonazol MYCOSEB® . . 1x100mL 8608807100835 515-04-2555/04-1 10.REMEDICA LTD .06.2din (BR) 4157581 šampon. blister.2004 doziranje: gljivične infekcije kože i mukoznih membrana. Paralelni lekovi: antifungol®. 1x30g Cena 142.DigitSoft. Paralelni lekovi: aquarius.ZORKA PHARMA A.2004 Cena 64. kutana kandidijaza.09.2din 8608807100835 515-04-2555/04 10.2din 8608807100828 515-04-2556/04 10.co.4din (R) 1327130 tableta. peruti i Pityriasis versicolor: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. Plimycol MYCORIL® . canesten®.Srbija ketokonazol . 1x20g abecedni spisak registrovanih lekova ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 89. .22 MYCORIL® . 200mg.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157581 šampon. 200mg.9din (R) 4157582 krem. profilaksa gljivičnih infekcija: odrasli 200mg.Srbija ketokonazol .6 nedelja.2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima 2 nedelje posle njihove primene).12meseci. Kansen.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola Cena 280.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D.D. 2%. 1x100mL Cena 236.REMEDICA LTD .06.06. canesten® 3.nr .09.2004 doziranje: gljivične infekcije kože izazvane dermatofitama. Paralelni lekovi: aquarius. tuba. Kansen. onihomikoze: 6.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2 -3 puta dnevno mazati promene na koži. Ketokonazol www.6din 515-04-298/04 28. bočica plastična. 500mg. izuzetno 400mg dnevno. 1x1 kom Cena 515-04-297/04 28. Plimycol MYCOSEB® .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137416 vaginalna tableta.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157580 krem.09. tuba.Srbija ketokonazol . bočica staklena.09. . seboreični dermatitis krem: 1.2004 Cena 236. 2%. tuba.Kipar klotrimazol . šampon 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene).2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče vaginalnu tabletu staviti tokom 3 dana ili 500mg jednokratno. 2%.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. trajanje terapije: dermatomikoze: 2. infekcije kosmatih delova kože 1.2004 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa. Paralelni lekovi: antifungol®. 2%. Paralelni lekovi: Ketokonazol M MYCOSEB® .

M03BX07 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem  (R) 1071810 film tableta. 12x10 kom 515-04-2684/03 19. 150mg.M03BX04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem (R) 1165100 film tableta. blister. podeljeno u 3 doze. obliterantne vaskularne bolesti.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MYDOCALM® . 1440mg dnevno. blister.05.12. Paralelni lekovi: Tetrazepam-MIP M www. deca mladja od 6 godina 5mg/kg telesne težine dnevno. artroza velikih zglobova.Francuska tetrazepam . blister. maks.6din 515-04-2683/03 19.12. encefalomijelitis). od 6-14 godina 2-4mg/kg telesne težine dnevno. 3x10 kom Cena 5997001313367 1839/2007/12 03. MYFORTIC .2003 Cena 26475. blister. 12x10 kom Cena 13237. mijelopatija.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . po potrebi dozu povećavati za 25mg dnevno.2004 doziranje: bolni spazmi mišića: odrasli 50mg uveče pre spavanja. podeljeno u 3 doze. deca preko 1 godine 4mg/kg dnevno.8din 515-04-785/04 04.nr . spondiloza i spondiloar troza.1din (SZR) 1014261 gastrorezistentna tableta.Mađarska tolperison .DigitSoft. Little-ova bolest: odrasli 150-450mg. maks. cervikalni i lumbalni sindrom.GEDEON RICHTER LTD . 180mg. cerebrovaskularni poremećaji. Paralelni lekovi: cellcept® MYOLASTAN® .09. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici).2007 doziranje: stanja povišenog tonusa skeletnih mišića (multipla skleroza. podeljeno u 3 doze.co.NOVARTIS . 360mg. 50mg.2003 doziranje: profilaksa odbacivanja organa: 2 puta po 720mg.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZR) 1014260 gastrorezistentna tableta.Švajcarska mikofenolna kiselina . 2x10 kom Cena 487.

co.24 abecedni spisak registrovanih lekova www.DigitSoft.nr .

Fluimucil® 200.2 kapi na 6 sati 0. rastvor. rastvor. Nafazolin NAFAZOLIN . NovaSoL.05% rastvora na 6 sati. deca od 2. deca 1.HEMOFARM AD . D.4din 8600097400879 331/2007/12 23. najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: Benil®. bočica.2002 Cena 147. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. bočica sa kapaljkom. bočica sa kapaljkom.KRKA.05 %. 0.2002 doziranje: akutni i hronični bronhitis. krvarenje iz nosa. postoperativni bolovi: 3-5 puta dnevno 1-2 kapi u obolelo oko.12. priprema za rinološki pregled.2002 Cena (R) 7110331 kapi za nos.1 %. 200mg. bočica.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 92.HEMOFARM . cistična fibroza.6din (R) 1112311 šumeća tableta.8din (R) 1112310 šumeća tableta. krvarenje iz nosa. pneumokonioza. fiola.1% NAFAZOL . primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Fluimucil® 600 NACLOF® . 1x10mL Cena 50. 1x5mL 515-04-244/04 29. Paralelni lekovi: acc 100.09.SANITARIJA . otitis media: odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. bol posle keratoktomije ili traume. 1x20 kom 8600097012058 3/2-10-7493 25. deca do 2 godine 1 puta po 200mg.1%.nr .6 godina 2 puta po 200mg.2004 www.1%.05%. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0. acc Saft. Fluimucil® 100.HEMOFARM AD .Švajcarska diklofenak . akutni i hronični rinitis.01.2007 Cena 64.12.1din (R) 7110096 kapi za nos.2007 doziranje: akutni i hronični rinitis.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162203 rastvor za injekciju. bočica sa kapaljkom. NovaSoL. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. 0.S01BC03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi Cena (R) 7099152 kapi za oči. acc 200. Paralelni lekovi: Uniclophen. 1x10 kom 8600097012065 3/2-10-7494 25.01. sinuzitis. rastvor.1%. 1x10mL N Cena 3/2-10-7730 20. 600mg. 1x10mL 3/2-10-7729 20. 0. rinosinuzitis. bronhijalna astma. 1x10mL 8600097400886 332/2007/12 23.NOVARTIS OPHTHALMICS AG SWITZERLAND . 5x3mL 3838989501624 Cena 59.4 kapi na 6 sati 0.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.05%. pneumonija. bronhiektazija. Nafazol NAKLOFEN® . fiola. rastvor. ampula.D.1% rastvora na 6 sati.Srbija nafazolin .co. priprema za rinološki pregled. 0. rinosinuzitis. rastvor. rastvor.DigitSoft. Uniclophen® 0.12.09. monokomponentni (R) 7110330 kapi za nos. Paralelni lekovi: Benil®. šumeće tablete pre upotrebe rastvoriti u vodi. monokomponentni (R) 7110095 kapi za nos.Slovenija diklofenak .12. 75mg. kataralno zapaljenje srednjeg uha.abecedni spisak registrovanih lekova 25 N NAC .5din 515-04-03560-2 28.Srbija acetilcistein .2004 doziranje: neinfektivna zapaljenja oka. . 0. rastvor. TOVARNA ZDRAVIL.2002 doziranje: polenska kijavica.Srbija nafazolin .

jednom na dan. 1x60g Cena 126. diklofenak duo remevita®. diklofenak retard. blister. .M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167365 gel. diclofenac duo. TOVARNA ZDRAVIL.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI N M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162207 kapsula.9din 3838989625559 515-04-03560-1 28.KRKA. . diklofenak.KRKA. 2x10 kom 8608807101252 Cena 152.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: odrasli 1. Naklofen® duo.Srbija naproksen . rapten rapid.09. diclorapid®. doza održavanja 1.Slovenija diklofenak . povrede mekih tkiva. 2x10 kom Cena 181.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162201 gastrorezistentna tableta. diklofenak. blister. rapten-K®. 50mg.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162560 film tableta. 100mg. Naklofen® retard.co.11.3mg/kg dnevno. diclofenac-retard.11.Slovenija diklofenak . diklofenak duo remevita®.KRKA. 2x10 kom Cena 96din 3838989503437 574/2005/12 23. 1%. diclofenac-retard.D. bubrežne i žučne kolike početna: i održavajuća doza je 1 tabl. diklofenak. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak retard. rapten rapid. D. 2x10 kom Cena 122din 3838989500573 515-04-03560/03 28. blister. diklofen®. Paralelni lekovi: diclorapid®.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. . dismenoreja. diklofen®. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. dismenoreja 50 -150mg dnevno.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. diclofenac BMS. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1. diklofenak duo remevita® plus.2005 doziranje: oralno odrasli početna doza 100. tvrda. strip. rapten® duo NAKLOFEN® RETARD . Naklofen®.09.11. ako je neophodno. stomatološke operacije.3 doze. Naklofen® retard.Slovenija diklofenak .D. rapten rapid. 2x5 kom 3838989503420 573/2005/12 23. bolna i zapaljenska stanja mišićno-kostnog sistema. diklofenak Forte. 550mg. diklofen®. reumatskih i drugih bolova: 3 -4 puta 2. Paralelni lekovi: diclorapid®. Naklofen®. . rapten-K®. rapten-K®.2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak duo remevita® Plus. ako je potrebna dnevna doza od 150mg.1din 3838989500320 570/2005/12 23. blister. posle porođaja.2004 www. diclofenac-retard.DigitSoft. D. D. diklofenak Forte. diclofenac duo. diclofenac duo.4g gela blago utrljati na obolelo mesto. diklofen. diklofenak.D.6din 515-04-1054/04 05. diclofenac BMS.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162206 tableta sa produženim oslobađanjem.nr . rapten® duo NAKLOFEN® . Naklofen® duo. tuba. TOVARNA ZDRAVIL.može da se kombinuje sa tabletom 50mg ili supozitorijama. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. 50mg.150mg dnevno podeljeno u 2.2004 doziranje: lokalna terapija inflamatornih.2 puta po 75mg. rapten® duo NAKSETOL . diklofenak Forte. rektalno odrasli 50 -150mg dnevno podeljeno u više doza. voltaren NAKLOFEN® DUO .05.D. 75mg.2005 Cena (R) 5162204 supozitorija. diklofenak duo remevita®. TOVARNA ZDRAVIL.

Nalgesin® S. Naproksen.09. blister.M01AE02 M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162666 tableta. reumatska oboljenja.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162106 film tableta. zubobolja. blister.D.3 puta po 250mg dnevno. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. 250mg.03. Naproksen.DigitSoft. Nalgesin® forte.nr .3din 8608807101009 249/2006/12 03. zubobolja. 1x10 kom Cena 3838989528836 515-04-03818/03 28.03. Paralelni lekovi: Nalgesin® S. reumatska oboljenja. bolovi u kičmi.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 140. 1x10 kom 3838989501617 515-04-03818-1 28.Slovenija naproksen . ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 2. vanzglobni reumatizam. Naproxen NALGESIN® FORTE . TOVARNA ZDRAVIL. postoperativni i ginekološki bolovi.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. Nalgesin® forte.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. Nalgesin® forte.09. blister.KRKA. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.POLFARMEX SA .6din (R) 1162107 film tableta. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 1 -2 puta po 550mg. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 2.09. 500mg. Paralelni lekovi: Naksetol. Paralelni lekovi: Naksetol. Nalgesin® forte.4din (R) 5162422 supozitorija. 5x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-05169-1 28. 500mg.D. Naproxen NAPROXEN . deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. inflamatorna oboljenja mekih tkiva.2 puta po 550mg.2004 Cena (R) 1162667 tableta. deca juvenilni ar tritis: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162423 film tableta. .D. . migrena. Nalgesin® S. rektalno odrasli 2 puta po 500mg. D.Srbija naproksen .3 puta po 275mg. 10x500mg 8608807100941 250/2006/12 03.2006 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. Naproksen www. D. glavobolja.Slovenija naproksen . strip. Paralelni lekovi: Naksetol. Naproxen NALGESIN® S . deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 550mg. . 2x10 kom Cena 130. Nalgesin® S. glavobolja. postoperativni i ginekološki bolovi. vanzglobni reumatizam. migrena. 375mg. ublažavanje bolova umerene jačine: oralno odrasli 2-3 puta po 375mg.09.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. TOVARNA ZDRAVIL. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 2x10 kom 515-04-05169/03 28.KRKA.Poljska naproksen . 275mg.2006 Cena 120. bolovi u kičmi. Naproksen. Paralelni lekovi: Naksetol. Naproxen NAPROKSEN . ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 1.co. blister.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.

inf.06.v.Crna Gora natrijum-hlorid . dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. inf. .06.O. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).Srbija natrijum-hlorid . odrasli i.8din (Z) 0175516 rastvor za infuziju. .9%. boca staklena. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).2006 Cena 48.2003 doziranje: polenska kijavica. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).09.7din 8600097200127 773/2006/12 05.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.7din (Z) 0175240 rastvor za infuziju.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2.8din bočica sa raspršivačem. maks. 9g/L.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI NASOBEC .2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. suspenzija. Sodium chloride B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175580 rastvor za infuziju. hipovolemijski šok. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .09. hiponatrijemija. boca.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110023 sprej za nos. 9g/L.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 59. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. hipovolemijski šok.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175510 rastvor za infuziju. suspenzija. USA .USA beklometazon .IVAX CORPORATION.v. 9g/L. hipovolemijska dehidratacija. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.SANA HAMMEUM . 50mcg/doza. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . 1x200 doza B05Xa rastvori elektrolita Cena 59.Belgija mometazon . hiponatrijemija. Sodium chloride N NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . 1x120 doza 8584055531402 515-04-284/03 20.HEMOMONT D.co. inf. boca.06.SCHERING-PLOUGH LABO N. odrasli i. boca plastična. hipovolemijska dehidratacija. 1x500mL Cena 59. hipovolemijska dehidratacija. bočica sa raspršivačem. rinitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 puta dnevno 2 doze u svaku nozdrvu. 1x500mL www. 9g/L.v. 1x250mL 8600097200394 515-04-3690/04 30. Paralelni lekovi: Beconase™ NASONEX .nr . hiponatrijemija. odrasli i.7din 515-04-1366-1 30.9%.Srbija natrijum-hlorid . Cena 1015.05%. 0. 1x500mL 8600097010689 772/2006/12 05.O. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.08.4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.9%.2 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-225/03 01. 400mcg dnevno.HEMOFARM AD . metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. hipovolemijski šok.DigitSoft.V.R01AD09 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110310 sprej za nos.

hipovolemijski šok. odrasli 500.Slovačka kromoglicinska kiselina . boca. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0.6g/L+0. vehikulum za druge lekove): zavisi od kliničkog stanja i telesne mase bolesnika.HEMOMONT D. 5%+0.2003 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.HEMOMONT D. održavanje volumena ekstracelularne tečnosti. ringer’s Injection.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.v.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175515 rastvor za infuziju.9%. 3-4 puta dnevno (na svaka 4 www. ringer’s Injection. inf.7din 8600097200110 1280/2007/12 12. natrijum hlorid . 20mg/mL.S01GX01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici (R) 7099220 kapi za oči.9din 8588000227778 551/2005/12 19. kalcijum-hlorid.co. Cena 65.Srbija natrijum-hlorid . deca: oko 5mL/kg/sat.33g/L.9%.6% od telesne mase. starosti 1-2 kapi u oči. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum (ringerov rastvor).nr .33g/L. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM . . ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% .5 -1L dnevno. boca. rastvor.B05BB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI N B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (SZ) 0173265 rastvor za infuziju.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175260 rastvor za infuziju. hipovolemijska dehidratacija. hiponatrijemija. NATRIJUM KROMOGLIKAT . ukupna dnevna doza 2.5din boca staklena. 8.D.R. 1x500mL Cena 107. 9g/L.DigitSoft. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).10. ukupna dnevna doza 2. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) .5 -1L dnevno.06.Crna Gora glukoza.2007 doziranje: nadoknada gubitka vode i elektrolita (izotonična dehidratacija. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum.O. odrasli i.O. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0.O. .2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. 8. 1x500mL 8600097010634 1923/2006/12 20.ZDRAVLJE A. kalijum-hlorid . hipovolemijska dehidratacija.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175180 rastvor za infuziju.3g/L+0.2000mL za 24 sata. hiponatrijemija. hipovolemijska dehidratacija.O.12. . Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.2005 doziranje: profilaksa i terapija akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa: odrasli i deca preko 4 god. 1x500mL Cena 59. hipovolemijska dehidratacija. hiponatrijemija.Srbija natrijum-hlorid.3g/L+0. kalcijum-hlorid.Crna Gora natrijum-hlorid. kalijum-hlorid .7din 8600064105349 515-04-271/03 11.6% od telesne mase. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 1x500mL 8600097200134 1655/2006/12 15.O.6g/L+0.HEMOFARM AD .abecedni spisak registrovanih lekova NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . hipovolemijski šok. Cena 65. bočica sa kapaljkom. . 1x10mL Cena 239. hipovolemijski šok. hiponatrijemija.5din boca plastična.UNIMED PHARMA S. prosečnom brzinom 80 kapi/min.09.06.

G03BA03 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 0048233 rastvor za injekciju. preoperativno čišćenje creva. maks. ampula.SCHERING AG . ampula.6din 8600103492416 1275/2006/12 02. selektivni (R) 1107630 tableta.2005 412. 1000mg/4mL.B05XA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (SZ) 0133110 koncentrat za rastvor za infuziju.5din 15.2005 www.12.NOVARTIS . posle primene može doći do zamagljenosti vida.300 abecedni spisak registrovanih lekova sata) nekoliko dana do 6 nedelja. NATRIUMBICARBONAT . 10x100mL Cena 515-04-3833/03 11. blister.m. 5mg. sporo.2mg/kg.2din 8600064101891 515-04-4012/03 17. NAVOBAN .08. duboko u glutealni mišić. te se 15-20 min. nastaviti oralno sa 5mg dnevno sledećih 2-6 dana. 5mg. 2x14 kom 4013054002162 Cena 92/2005/12 Cena 93/2005/12 Cena 94/2005/12 15. 5mg. Paralelni lekovi: vividrin® NATRIJUM-PIKOSULFAT . 1x4mL Cena 8677.A06AB08 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125060 obložena tableta. bočica staklena.08. blister. alkalizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. 8.2002 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja koje izaziva hemioterapija: odrasli 5mg parenteralno pre početka hemioterapije.ZDRAVLJE A. priprema za rendgenološka dijagnostička ispitivanja: 5-10mg uveče. sve dok je pacijent izložen alergenu.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . NEBIDO® .co.1din 3/2-10-5795/1 17. hiperhloremična hiponatremija.12. tvrda. .2006 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma: svakih 10-14 nedelja i. Paralelni lekovi: andriol Testocaps. 5mg. blister.08.2002 Cena 6002.D.Švajcarska tropisetron . 1x5 kom 3/2-10-5795 17.DigitSoft.5 mmol/kg na sat.Nemačka testosteron . 10x5mL Cena 15653.A04AA03 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124030 rastvor za injekciju.12. 3x10 kom Cena 43.2003 doziranje: akutna i hronična opstipacija bez organskog supstrata.Srbija natrijum-pikosulfat .12.Austrija natrijum-hidrogenkarbonat .4%. 1x14 kom 4013054002155 (R) 1107632 tableta. blister.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1. blister. postoperativna opstipacija.4din (R) 1124032 kapsula. Testosteron depo NEBILET® .2005 19.nr . 1x7 kom 4013054002148 (R) 1107631 tableta.Nemačka nebivolol .C07AB12 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. posle aplikacije ne preporučuje se upravljanje vozilom i rukovanje mašinama.08. dodatak aparatima za održavanje kardiopulmonalnih funkcija: individualno. odnosno.2003 doziranje: metabolička acidoza. 5mg dnevno. 5mg. 5mg. deca preko 2 godine 0.. maks.

doze ekvivalentno je 1. strip.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta.Crna Gora deksametazon.5mg. .6mg+1.5mg i. prehlada. više puta dnevno. Paralelni lekovi: Neo angin®. ampula. levomentol .2006 doziranje: vaginalna kandidijaza. blister. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu.N07AA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N Cena 358.oralnu primenu (BR) 1120101 pastila. promuklost. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu.2-0. zapaljenje krajnika (tonzilitis.Nemačka amilmetakrezol. pre dojenja.S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090813 kapi za oči. 2. povrede korneje.m.O. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-PENOTRAN® . rastvor. Paralelni lekovi: Neo-angin® bez šećera.2din 8600097200042 1483/2007/12 10. 0. kod ponovljenih infekcija: 1 vagitorija uveče i ujutru tokom 14 dana. ili s.EMBIL PHARMACEUTICAL CO. mikonazol . zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. doze.oralnu primenu (BR) 1120100 pastila.9mg. laringitis. 10x1mL www. 500mg+100mg.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta.c. zapaljenje krajnika (tonzilitis. duboko u vaginu. 0. 1x10mL Cena 148. keratokonjunktivitis. Miastenija gravis: odrasli 1-2.DigitSoft.07. stabilna hronična srčana insuficijencija: odrasli 1 puta po 5mg uz jelo. deca 0.abecedni spisak registrovanih lekova 301 doziranje: esencijalna hiper tenzija. bolovi u grlu. sor.nr . sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa: 1-2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.4-dihlorbenzil alkohol. LTD .0.5mg i.m. 0. faringitis. keratitis.c.Nemačka amilmetakrezol. neomicin . novorođenčad 0. ili s.1.G01AF20 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137060 vagitorija. teškoće pri gutanju.Nemačka neostigmin . 2.25mg na 4 sata.5mg i.Turska metronidazol. iridociklitis).05.DIVAPHARMA GmbH . više puta dnevno. prehlada. promuklost. 2x7 kom Cena 8600103492409 153/2006/12 07. 2x12 kom Cena 4008617149606 645/2006/12 17. NEODEKSACIN . teškoće pri gutanju.2007 doziranje: zapaljenja i infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis. 2x12 kom Cena 4008617149507 640/2006/12 17.35%. NEO ANGIN® .ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK .4-dihlorbenzil alkohol.72mg. sor.05.HEMOMONT D. laringitis. blister.02. grla i ždrela.co. bolovi u grlu. angina). zatim 1-2 kapi na 4 sata. nedepolarizujuća neuromuskularna blokada: odrasli N07aa antiholinesteraze (Z) 0088060 rastvor za injekciju.2mg+5. i jedna ujutro tokom 7 dana. iritis. duboko u vaginu. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis.O. NEOSTIGMINE INJECTION BP .5mg i.6mg+1.2004 doziranje: 0. faringitis.v.DIVAPHARMA GmbH . Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA . angina). grla i ždrela. levomentol . bočica.1%+0. afte) i desni (gingivitis).7din 515-04-1453/04 15.2mg+5.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . konjunktivitis. ili s.c.m.07.05. mešovite vaginalne infekcije: obično 1 vagitorija uveče. 0.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . afte) i desni (gingivitis).

8 nedelja. ili s. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. odrasli početna doza 1 puta po 25.5 -8mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze. blister.. infekcije kostiju i zglobova: odrasli i deca preko 12 godina 4.1din 4034541000508 2047/2007/12 25. postoperativna retencija urina: odrasli 0.6. N NEUPOGEN® .5. blister. 1x0. 5x10 kom Cena 1590. paralitički ileus. deca od 6 nedelja 12 godina 5.nr .4din 8606103889041 401/2007/12 30. teški poremećaji keratinizacije: individualno. različite infekcije potkožnog tkiva. 10x10 kom 8606102767340 835/2006/12 07.D05BB02 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) d05BB retinoidi u terapiji psorijaze (R) 1155510 kapsula. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. uzima se uz jelo ili sa malo mleka. maks.4g dnevno podeljeno u 3 doze.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze. mijeloablativna terapija koja prethodi transplantaciji kostne srži.302 abecedni spisak registrovanih lekova i deca 0. 3x10 kom Cena 8606102767333 790/2006/12 05.06.m. 1. infekcije posttraumatskih povreda.Švajcarska filgrastim . 10x10 kom 8606102767364 837/2006/12 07. mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi za autolognu infuziju.09. postoperativne infekcije.GOEDECKE GmbH . tvrda.5mg i.01. tvrda.2007 (SZ) 0069135 rastvor za injekciju/infuziju. ili s. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.06.V.5mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.5mL Cena 10730. napunjen injekcioni špric.L03AA02 IMUNOSTIMULANSI L03aa faktori stimulisanja kolonije (citokini) (SZ) 0069134 rastvor za injekciju/infuziju.SCHERING-PLOUGH LABO N. blister.c. teška sepsa kod dece uzrokovana gramnegativnim mikroorganizmima./0./0. teške kongenitalne ciklične ili idiopatske neutropenije kod odraslih ili dece: 0. 30Mj. 1x0. deca do 6 nedelja 4.06. tvrda.v.2007 doziranje: nemijeloidna maligna oboljenja.5mg/kg dnevno.07mg/kg sporo i.. bočica.8g dnevno podeljeno u 3 doze.5-1.5mL Cena 326.c.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 300mg.01. napunjen injekcioni špric.07.Nemačka gabapentin .J01GB07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZ) 0024520 rastvor za injekciju. Katena® www. .Nemačka acitretin .1din 8606103170200 1198/2006/12 14. zavisno od indikacije. tvrda. infekcije urinarnog trakta.4din (R) 1155512 kapsula. blister. 10mg. 2. NEOTIGASON® .30mg tokom 2-4 nedelje.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084612 kapsula. 10mg.F. doza održavanja 25mg dnevno tokom sledećih 6.Belgija netilmicin . maks.5mL Cena 6604. 3x10 kom 8606102767357 836/2006/12 07. 48Mj. profilaksa kod hirurških intervencija na otvorenom srcu. deca 0.2006 Cena 5051.5din 8606103889034 402/2007/12 30.5mL.co. 25mg.DigitSoft.1din (R) 1155511 kapsula.125 -1mg i.2006 Cena 3233. 25mg. maks.2006 doziranje: teški oblici psorijaze.2006 Cena (R) 1155513 kapsula.5mL. 150mg/1. deca samo izuzetno 0.2007 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze. blister.2.HOFFMANN-LA ROCHE AG .06.5mL.m. NETROMYCIN® . 75mg dnevno.05-0. tvrda. 1x1. Paralelni lekovi: gabalept®.2 Mij/kg dnevno. NEURONTIN® .2006 doziranje: septikemija i druge teške infekcije.

blister. blister.07. Paralelni lekovi: gabalept®. zatim oralno 20mg dnevno.2003  (R) 1084617 film tableta.4g dnevno podeljeno u 3 doze. blister.09.USA gabapentin .MERCK KGaA .A02BC05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe 953. bočica.P.7din (R) 1122810 tableta.Švedska esomeprazol . NEXIUM .PFIZER H. 1000mg. 1x7 kom 7321839721861 3/2-10-12 29.04.2004 Cena 487.04.3din 452/2006/12 06.alfa i interleukinom-2: odrasli preporučena doza 400mg (2 tabl.12. 600mg. 4x14 kom 4027269027506 (R) 1104703 tableta sa produženim oslobađanjem. maks. blister.6din (R) 1122811 tableta. 10x40mg Cena 515-04-1980/04 13. NIASPAN® .09. 2. 4x14 kom 4027269022587 (R) 1104702 tableta sa produženim oslobađanjem. 1. 1x14 kom 4022536921617 (R) 1104701 tableta sa produženim oslobađanjem. 5x10 kom Cena 4034541004490 515-04-3186-1 02. Katena® NEXAVAR® . tokom 4 nedelje.2002 doziranje: erozivni refluksni ezofagitis: 40mg jednokratno parenteralno. gastroezofagusna refluksna bolest: 20mg jednokratno parenteralno. 20mg. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. 800mg. maks. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. 375mg.2003 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze. od 200mg) 2 puta dnevno. blister. 4x28 kom Cena 4008500123126 2304/2007/12 10. 200mg.2002 Cena 696.DigitSoft. tokom 4 nedelje. 750mg.2006 Cena 2390din 453/2006/12 06. 1x7 kom 7321839721915 3/2-10-13 29. blister.07.co.Nemačka nikotinska kiselina .L01XE05 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039151 film tableta. 4x14 kom 4027269022594 Cena 342.2006 Cena 3362. blister.2006 Cena 1472. 1x40mg Cena 515-04-1981/04 13.6din 451/2006/12 06. prevencija i lečenje ulkusa koji je povezan sa upotrebom NSAIL: jednom dnevno 20mg u toku 4-8 nedelja. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.C.1din 454/2006/12 06. masna hrana smanjuje efikasnost leka.nr . 40mg.2007 doziranje: uznapredovali karcinom bubrega koji nije reagovao na terapiju interferona . zatim oralno 40mg dnevno.10.7din (Z) 0122813 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.ASTRAZENECA AB .2006 www. 40mg.abecedni spisak registrovanih lekova 303 NEURONTIN® .C10AD02 N SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10ad nikotinska kiselina i derivati (R) 1104700 tableta sa produženim oslobađanjem.7din (Z) 0122812 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. blister.8g dnevno podeljeno u 3 doze.04.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084616 film tableta.Nemačka sorafenib . blister. 5x10 kom Cena 4034541004483 515-04-3186/03 02.BAYER HEALTHCARE AG . 40mg. CORPORATION . tablete progutati sa čašom vode. bočica.12. 500mg.2004 9536.04.

II generacija (SZ) 0321970 rastvor za injekciju.04. 2 puta po 40mg.2006 Cena 1966.Italija cisatrakurijum . 3x10 kom Cena 73. Cena 83. 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris). angina pektoris: 2 puta po 20mg. ampula.Srbija nifedipin . maks. blister. 1x1 kom www.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. blister. blister. Nifelat®.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-7595 19. 3x10 kom Cena 8600064105950 121/2006/12 06.co. 5x2. cordipin® retard.11.02.5din (R) 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem. Paralelni lekovi: cefuroksim. cordipin® XL.nr .6din (SZ) 0321972 prašak za rastvor za injekciju.304 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dislipidemije: terapiju započeti sa 375mg jednom dnevno. maks. 5x10 kom Cena 79. bočica. cordipin® retard. Paralelni lekovi: cordipin®. 3x10 kom 8600064101266 122/2006/12 06. 2 puta po 40mg. podeljeno u 3. 2mg/mL.02.11.2din (SZ) 0082411 rastvor za injekciju/infuziju. cefuroxim-MIP®.5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija). 20mg. profilaksa u abdominalnoj hirurgiji.5din (SZ) 0321971 prašak za rastvor za injekciju. 750mg. cordipin® XL. nastaviti sa 500-1000mg dnevno. bočica. Nipidin N NILACEF® . maks. 1x1 kom 8600097012003 3/2-10-7593 19. ceroxim.2002 Cena 324. NIFEDIPIN RETARD .2004 83.11.2007 doziranje: hipertenzija. u zavisnosti od lipidograma i uz postupno povećanje doze.100mg/kg dnevno.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (R) 1402761 tableta sa produženim oslobađanjem.01.2002 183.M03AC11 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082410 rastvor za injekciju/infuziju.5mL Cena 1059din 8021961013054 484/2006/12 07. Nipidin NIFELAT® . Xorimax®.2006 j01dc cefalosporini.Srbija cefuroksim .GLAXOSMITHKLINE SPA . 10mg.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem.04. 5x5mL 8021961013061 485/2006/12 07. 250mg. Nifelat P®. NIFELAT P® .7din 8600097400541 333/2007/12 23.DigitSoft.HEMOFARM AD .4 doze (na 6.HEMOFARM AD . 1500mg. 20mg. blister. 2mg/mL. . Paralelni lekovi: cordipin®. dnevna doza 2000mg. zatim 3 puta po 20mg. zinacef NIMBEX™ .2006 doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku. ampula.D.3din 8600064104298 515-04-4004/03 28.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402480 tableta.ZDRAVLJE A.D.Srbija nifedipin . 1x1 kom Cena 8600097011990 3/2-10-7594 19.8 sati). boca staklena.2006 doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg. tvrda.ZDRAVLJE A.09.Srbija nifedipin . deca preko 3 meseca 50. . meningitis izazvan osetljivim sojevima bakterija: odrasli 750mg -1.5din 20mg. maks.

blister. 1x30mL 8606103683038 482/2006/12 07.D. blister. postoperativni bolovi. dismenoreja. postoperativni bolovi. maks. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. bočica. zubobolja. 400mg dnevno. postoperativni bolovi. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. sportske povrede. glavobolja.v. 100mg. NIMESULID . upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. Nimulid®-Md.nr . Nimulid®.DigitSoft. 100mg. ampula.04. odrasli i deca preko 2 godine 3mcg/kg u minuti (početna doza).06.2mcg/kg u minuti. bočica. 50mg/5mL.Srbija nimesulid . što pre od početka subarahnoidalnog krvarenja. actasulid® NIMOTOP® S . maks.2006 Cena (SZ) 0082413 rastvor za injekciju/infuziju. dismenoreja.04.co.Indija nimesulid . Paralelni lekovi: aulin. bočica.2002 Cena 100. inj. Paralelni lekovi: aulin. glavobolja. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. 5x10mL Cena 8606103683021 483/2006/12 07. sportske povrede.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 305 0082412 rastvor za injekciju/infuziju. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.PANACEA BIOTEC LTD.3 doze. zubobolja. Nimulid®. 20mcg/kg svakih 9 minuta (doza održavanja). actasulid® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163020 tableta.Srbija nimesulid . Nimulid®-Md. Paralelni lekovi: aulin. 400mg dnevno.01.8din (R) 3163021 *suspenzija. posle 2h povećavati dozu na 2mg/h tokom najmanje 5. sportske povrede. . 10mg/50mL.D. 30mcg/kg svakih 20 minuta (doza održavanja).M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163550 tableta. 2x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 3/2-10-9193 24. inf. actasulid® NIMESULID . zubobolja.2003 doziranje: reumatoidni artritis. zatim 1.Nemačka nimodipin .2006 doziranje: stanja u kojima je potrebna mišićna relaksacija: i. odrasli 150mcg/kg (intubacija). 1x50mL Cena 1120.C08CA06 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (SZ) 0402102 rastvor za infuziju. deca od 2 -12 godina 100mcg/kg (intubacija). 1x60mL 8901168083022 03-3943/99 07. 100mg. a najduže 14 dana.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 515-04-1626/03 17. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.BAYER HEALTHCARE AG . 5mg/mL. deca 5mg/kg dnevno podeljeno u 2.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163540 tableta. .5mg/h). (osobe sa manje od 70kg 0.12. Nimulid®-Md.HABIT PHARM A.03. 2x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 193din 3/2-10-2910 20. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: oralno odrasli 2 puta po 100mg posle jela.4din 8606007910254 65/2007/12 11.SRBOLEK A.2002 doziranje: reumatoidni artritis. 2mg/mL. NIMULID® . 2x10 kom www.04. glavobolja. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. blister.2000 doziranje: reumatoidni artritis. dismenoreja.2007 doziranje: terapija subarahnoidalnih krvarenja usled prskanja aneurizme ili traumatskog porekla: 1mg/sat kontinuiranom inf. . Nimesulid.

C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402762 kapsula sa produženim oslobađanjem. spor tske povrede.30 abecedni spisak registrovanih lekova NIMULID® TRANSGEL .M02AA. .7din 8608807100361 885/2007/12 25. Paralelni lekovi: cerson® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163023 tableta.12. inj.6mL.PANFARMA D.2mg/min (početi sa 0. sprečavanje hiper tenzivnih reakcija pri endotrahealnoj intubaciji. Nitropen spray www..6mL 8608807100354 884/2007/12 25.01mg/min do željenog odgovora).02mg/min. Nimesulid. Nimulid®. inj.6din (SZ) 0102182 rastvor za injekciju. 1x10 kom Cena 78. zubobolja. ampula. Nitrolingual®. ligamenata i zglobova: 3-4 puta dnevno 2-4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati.co.PANACEA BIOTEC LTD. lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva. 50x1. sternotomiji: i.O. glavobolja.Srbija gliceriltrinitrat . blister. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.04.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077260 tableta. 100mg.2007 Cena 646. deca 2 puta po 50mg otopiti u ustima.01-0. Paralelni lekovi: cordipin®. 1mg tokom 3 min. i. blister. u razmacima od 10 min.2002 doziranje: hipertenzija. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167021 gel. postoperativni bolovi.) 0. po potrebi ponoviti.6mL.03.2007 doziranje: nestabilna angina pektoris. deca do 1 godine do 2. 1x10 kom N NIPIDIN .D.2din 8901168601073 308/2006/12 08. Nitroglicerin.2002 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg otopiti u ustima. actasulid® NIPAM .6mL Cena 1193. Nifelat P®. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. 1x30g Cena 155.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 98. . akutna insuficijencija levog srca sa edemom pluća. tuba.DigitSoft. 3x10 kom Cena 83.v. NIMULID®-MD .005-0. angina pektoris: 2 puta po 20mg.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.O.Srbija nifedipin . akutni infarkt miokarda.5-5mg. epilepsija: deca do 1 godine 5-10mg. anesteziji. kontrolisana hipotenzija u hirurgiji. tvrda. 50x1.5mg.BOSNALIJEK D.nr .1din 3/2-10-4197 20. najviše 2 puta. traumatska oštećenja tetiva.PANACEA BIOTEC LTD. maks. 20mg. maks. 1%.04. dismenoreja.6din 3870010004162 3/2-10-8638 12. 5mg. . cordipin® XL.Bosna i Hercegovina nitrazepam .5din 8600097401333 3/2-10-4806 25.14 godina 5mg. incizijama kože. . Nifelat® NIRMIN® .v. inf. 20mg (u bolnici).Indija nimesulid . cordipin® retard.D. deca od 25 godina 2. 5mg/1. ampula. Paralelni lekovi: Nitro-dur. Paralelni lekovi: aulin. a zatim na 5-10 min povećavati za 0.Indija nimesulid .2002 doziranje: reumatoidni artritis.v. .04. deca od 6. 1mg/1.2006 doziranje: lokalizovana reumatska oboljenja zglobova.07. (posle efekta postignutog i.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (SZ) 0102180 koncentrat za rastvor za infuziju. blister. 2 puta po 40mg.01-0.

C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102100 sublingvalna tableta.01.D. ZRENJANIN .2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija.v.08.4din 8600064105998 124/2006/12 06.02. 20mg. Nitropen spray N www.ZDRAVLJE A.JUGOREMEDIJA A. do 6 puta dnevno.12. ili i. Cena 622. Nitroglicerin.2002 Cena 141. 40mg. Paralelni lekovi: Nirmin®. liobočica sa rastvaračem u ampuli. u sedećem položaju.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047173 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Nitrolingual®.2006  (R) 1402192 tableta.5mg sublingvalno 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i.Švajcarska gliceriltrinitrat . blister.abecedni spisak registrovanih lekova 30 NIRYPAN® . Paralelni lekovi: Lemod.4din 20mg.02. blister. deca preko 6 godina početna doza 0. Cena 1053.D. Lemod® . najviše 3 lingvalete u razmaku od 3-5 minuta.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 9102630 transdermalni flaster.Srbija metilprednizolon . Nitropen spray NITROGLICERIN . 10mg.5mg sublingvalno.6din 8608809000614 208/2007/12 16. 80mg.2007 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris.m. po potrebi ponoviti za 3 minuta. folija. folija.6din (R) 9102631 transdermalni flaster. bočica.09. 2x10 kom Cena 99.nr .5mg.SRBOLEK A.co. Lemod depo. blister.v. izolovana sistolna hiper tenzija: 10mg jednom dnevno. 15x1mL 8608811001937 3/2-10-9329 26. profilaksa 0.5din 8600064105981 123/2006/12 06.C08CA08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina  (R) 1402191 tableta. ukloniti za 12. liobočica sa rastvaračem u ampuli.2003 Cena 2294.7din (R) 1047177 tableta.2007 doziranje: individualno i zavisno od indikacije. maks.Srbija gliceriltrinitrat . 1x28 kom 515-04-285-1 01. posle pauze od 8.Srbija nitrendipin .5mg/kg dnevno. 2x10 kom Cena 53.4din 40mg. . 4mg. Lemod-Solu. ili 1g mesečno tokom 6 meseci.8-1. akutni napad angine pektoris: terapija 0. NITRO-DUR . . prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i.SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG .Solu NITREPIN® .12 sati po potrebi zalepiti novi flaster. doza održavanja 2-8mg dnevno. 15x1mL 8608811001944 3/2-10-9330 26. po potrebi povećavati do doze održavanja 10-20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze.v. 1 sat pre.2002 (Z) 0047174 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.DigitSoft. doza održavanja 4-8mg.v. ostale indikacije: 10-500mg i.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. na 4-6 sati tokom 48 sati vitalna ugroženost.12. 0.08. nadlaktice ili ramena nalepiti flaster. Paralelni lekovi: Nirmin®. na početku i po završetku citostatske terapije.D. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. 1x40 kom Cena 49. Nitro-dur. zastojno oboljenje srca: 1 puta dnevno na suvu kožu grudi. Nitrolingual®.24 sata. 40mg dnevno. 1x28 kom Cena 1571din 3837000016352 515-04-285/03 01. 2x10 kom 8608811001968 2044/2007/12 25. vitalna ugroženost Nirypan solubile 30mg/kg i.

250mg.10. 1x10 kom Cena 9120018570362 1754/2006/12 02.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris.Srbija gliceriltrinitrat . hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps.SLAVIAMED D. meka.forte uzeti uveče. Paralelni lekovi: Nirmin®. akutni napad angine pektoris.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2mL Cena 436din 3837000081992 3/2-10-3693 18. 150mg.2002 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta.10.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps.4-1. meka.CHEPHASAAR CHEMISCH . blister.12. 150mg.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. Asthma cardiale.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU N j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029803 kapsula.DigitSoft.2006 Cena 1500. 1x12. kaps. .02. spastička migrena: 0.10. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka. 0. forte dnevno.4mg/doza.10. bočica sa raspršivačem.CHEPHASAAR CHEMISCH . Nitrolingual® NITROXOLIN . 3x10 kom 9120018570379 1752/2006/12 02.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102650 sublingvalni sprej. dnevno hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. 3x10 kom 9120018570409 1750/2006/12 02..2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik. kaps. zastojno oboljenje srca: 0. 1x4. u profilaksi kaps.10. plućni edem. blister. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.O.nr . forte.Srbija nizoldipin . 2x10 kom 8605000800159 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 81. blister. 5mg.4mg/doza.Nemačka nitroksolin .co.PHARMANOVA D.O.G. Paralelni lekovi: Nitroxolin forte NITROXOLIN FORTE . meka. 250mg. blister. Paralelni lekovi: Nirmin®.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik.30 abecedni spisak registrovanih lekova NITROLINGUAL® . Nitropen spray NITROPEN SPRAY .5mL Cena 141.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . renalne i plućne kolike. meka.6din (R) 1029801 kapsula. meka.Nemačka nitroksolin .8din (R) 1029802 kapsula.O.2006 Cena (R) 1029804 kapsula. 9x10 kom 9120018570386 1753/2006/12 02. blister. Paralelni lekovi: Nitroxolin NIZOLDIN . blister. Nitroglicerin. meka.4-1.C08CA07 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402710 tableta. 150mg. blister.2din 8606004135285 515-04-3073/03 09. 1x10 kom Cena 9120018570393 1755/2006/12 02.07.10. KG . .4din 3/2-4206/00 20. Nitro-dur. 250mg.2001 www.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029800 kapsula. 9x10 kom 9120018570416 1751/2006/12 02. bočica sa raspršivačem. 0. u profilaksi kaps. Nitro-dur. POHL-BOSKAMP GmbH & CO.Nemačka gliceriltrinitrat .O. Nitroglicerin. uzeti uveče.2006 Cena (R) 1029805 kapsula.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102621 sublingvalni sprej.2006 Cena 513.

1mg/kg. 400mg.6din 8605000800142 3/2-4207/00 20.nr . i.Velika Britanija tamoksifen .V. 400mg.Srbija norfloksacin . 4mg/mL.ASTRAZENECA UK LIMITED . blister. inj.11.30mcg/kg (održavanje efekta).J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132310 tableta. 50. hronične infekcije prostate. od 40 -100mcg/kg). Uricin NOLVADEX® . 10mg. Paralelni lekovi: Nolvadex®-d.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.M03AC03 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.KRKA.06.2002 doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: odrasli i deca preko 5 meseci i.v. ORGANON . Tamoxifen NOLVADEX®-D . 2x10 kom Cena 188.4din 8606103714060 1615/2007/12 06. Tamoxifen NORCURON . Paralelni lekovi: Nofocin. maks. Paralelni lekovi: Nolicin®.Slovenija norfloksacin .J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132181 film tableta.08. 3x10 kom Cena 660. blister. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela.D. N www.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 30 1402711 tableta. NOFOCIN . hronične infekcije prostate.Velika Britanija tamoksifen . 50x1mL Cena 8358.N.09.SRBOLEK A. .80mcg/kg/sat (posle inicijalne i.2001 doziranje: angina pektoris: 2 puta po 5-10mg.02. 20mg. 40mg dnevno. Uricin NOLICIN® . relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: Nolvadex®.D.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039010 film tableta. blister. inj. TOVARNA ZDRAVIL.5din 3838989501648 515-04-03553/03 28.080.Holandija vekuronijum . inf. lio-ampula sa rastvaračem.v. 3x10 kom Cena 324din 8606103714053 1614/2007/12 06. zatim 20. blister.5din 8608809000621 3/2-10-6197 03. hiper tenzija: 10-20mg dnevno.DigitSoft. D. 2x10 kom Cena 330.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. 2x10 kom Cena 330.v.ASTRAZENECA UK LIMITED . 10mg. 0.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039011 film tableta.08.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije.2din 3/2-10-6211 19.co. blister. .

se uzimaju uz obrok.5mL Cena 11300. blister.4mg/m2 dnevno. amlohexal.DigitSoft. 3x10 kom Cena 686. 5mg. amlodipin. 150mcg. blister.0. od 7. Tenox®. 3x10 kom 5997001313480 1879/2006/12 18.01. 5mg.5mL.GEDEON RICHTER LTD . 1x1. amlohexal.5mL Cena 27107. blister. 10mg/1. amlogal®. Humatrope NORMODIPINE® . blister. dana 50mcg (bledo plave tabl. 3x10 kom Cena 8606007080803 127/2007/12 11. 1x1. najbolje uveče.12.12.2006 doziranje: hipertenzija ili angina pektoris: 1 puta po 5mg. NORVASC® .C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402300 tableta.2007 doziranje: hiperprolaktinemija praćena kliničkim manifestacijama (galaktoreja.12.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402735 tableta. Paralelni lekovi: alopres®. amlodil. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. amlodipin. Cena 41695.01.5mL. Monodipin. blister. 3x10 kom Cena 370din 5997001313473 1878/2006/12 18.co.-6.2007  (R) 1149081 tableta. maks. 3x10 kom Cena 8606007080797 126/2007/12 11. 10mg jednom dnevno. Monodipin.1.7. 10mg dnevno. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja.2002 (SZR) 0044309 rastvor za injekciju.3mg dnevno.2din karpula sa dozerom u pen aplikatoru. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. maks.) dnevno. amenoreja.6din 5413973112383 1268/2006/12 02. dana preporučena doza je 75mcg (bele tabl.08. KG . Norvasc®. 1x1. amlopin Lek®. supstituciona terapija: odrasli 0.Mađarska amlodipin .01. odnosno 1.2006 Cena 615din (R) 1402301 tableta.10.2006 doziranje: hipertenzija. Tenox®. Paralelni lekovi: alopres®.) jednom dnevno tokom prva 3 dana. Normodipine®. 5mg/1.HEINRICH MACK NACHF. blister. odnosno 0. amlodil. 75mcg. 15mg/1. a od 4.G02CB04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02cB inhibitori prolaktina  (R) 1149080 tableta.) dnevno. amlopin Lek®.0mg/m2 dnevno.035mg/kg dnevno. amlogal®.Nemačka amlodipin . 10mg. vazotal NORPROLAC® . Turner-ov sindrom: 0.Nemačka kvinagolid . 25mcg/50mcg.NOVO NORDISK A/S .nr .Danska somatropin .2007  (R) 1149082 tableta.5mL.6din 3/2-10-10795/1 28. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. infertilitet ili smanjeni libido): terapija započinje dozom od 25mcg (bledo ružičaste tabl. vazotal N www.025.10. tabl.2002 (SZR) 0044308 rastvor za injekciju. GmbH & CO.15 -0.5mL 3/2-10-10797 28.8din 3/2-10-10795 28. doza održavanja 75-150mcg. oligomenoreja.310 abecedni spisak registrovanih lekova NORDITROPIN® NORDILET® . 1x6 kom Cena 8606007080780 123/2007/12 11.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0.05mg/kg dnevno.FERRING GmbH . Paralelni lekovi: genotropin®.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044307 rastvor za injekciju.

Paralelni lekovi: Trisequens® g03FB gestageni i estrogeni. kataralno zapaljenje srednjeg uha.Danska noretisteron.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086431 rastvor za injekciju. rastvora na 6 sati.5g i.11. 50x5mL Cena 711. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. inj. kontejner za tablete.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. 0. 1x10mL 8606004135087 515-04-1808/03 20.PHARMANOVA D. osteoporoza: 1 crvena tabl.5g/5mL.NOVO NORDISK A/S .O. bočica sa kapaljkom.05 %. 5g dnevno. 100mg. monokomponentni (R) 7110335 kapi za nos. Nafazolin NOVOFEM® .DigitSoft.2din 5013158765139 515-04-1763/03 17. uz obrok.11.GALENIKA AD .O. Normodipine®. ampula.12.. 1x28 kom www. rastvora na 6 sati. uz obrok.1din (R) 7110336 kapi za nos.1 %.5 -1g sporo i.MANUFACTURING CENTER .12.nr . Monodipin. amlodipin. rinosinuzitis.Velika Britanija ritonavir . 3x10mg Cena 1257. ili 1. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 0. amlohexal. 1mg+1mg. 10mg jednom dnevno.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402736 tableta. dnevno tokom 12 dana. estradiol .Srbija metamizol-natrijum . rastvor. NOVALGETOL® . deca preko 2 godine 350mg/m2 na 12 sati. 0.2003 Cena 64.11.Srbija nafazolin .2.2003 doziranje: infekcija HIV virusom (monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima): odrasli 600mg na 12 sati. amlogal®. Tenox®. Paralelni lekovi: Benil®. amlopin Lek®. bočica sa kapaljkom.2002 doziranje: smetnje u klimakterijumu u žena sa zdravim uterusom. rastvor. sekvencijalni preparati (R) 1048147 film tableta.ABBOTT LIMITED . bočica.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.09. 10mg.6din 515-04-2214/03 02.PFIZER . vazotal NORVIR . maks. postoperativnih). Baralgin M® NOVASOL . blister.J05AE03 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328615 kapsula.4din 8606004135094 515-04-1809/03 20. inj.4 kapi 0. Paralelni lekovi: alopres®.2003 doziranje: polenska kijavica.9din 8608808101381 2081/2007/12 25. 4x1 kom Cena 26593.2 kapi 0. priprema za rinološki pregled.USA amlodipin .v. najduže 5 dana kontinuirano.2003 doziranje: hipertenzija.m.05%.abecedni spisak registrovanih lekova 311 NORVASC® . zatim 1 bela tabl. amlodil. deca 1. Nafazol. . maks. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa odrasli 2.1%. 2.co. krvarenje iz nosa.G03FB05 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 3/2-10-9162 26. meka. 1x10mL Cena 50. akutni i hronični rinitis. Paralelni lekovi: analgin®. dnevno tokom 16 dana.

6x15 kom 3/2-10-8089/1 27.NOVO NORDISK A/S .Danska insulin aspart .10. bočica. vrstu insulina. vrstu insulina.08. parenteralni. 100j. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.12. uložak. 5x3mL a10ad insulini i analozi. isključujući insuline (R) 1341350 tableta.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. blister. po potrebi povećavati u intervalima 1 -2 nedelje.NOVO NORDISK A/S . 1mg. kratkog dejstva (R) 0041527 rastvor za injekciju.A10AB05 a10BX drugi lekovi koji snižavaju glukozu u krvi.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 16mg dnevno.A10BX02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) N Cena 1207. 6x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10796 28./mL.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): jednom dnevno 0. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100j. maks. blister.5din 3/2-10-6837 22.NOVO NORDISK A/S .12. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 Penfill® NOVOMIX® 30 PENFILL® . vrstu insulina.Danska repaglinid . 100j.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Danska insulin aspart . Novorapid® Penfill® a10aB insulini i analozi. parenteralni.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.5din 3/2-10-9161 26. 6x15 kom 3/2-10-8089/2 27.10.5mg (početno). blister.2002 Cena 1262. parenteralni. 0.Danska insulin aspart .5mg. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 FlexPen® NOVONORM® . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041528 suspenzija za injekciju.312 abecedni spisak registrovanih lekova NOVOMIX® 30 FLEXPEN® .11. Paralelni lekovi: Novorapid® FlexPen®. parenteralni./mL. 5x3mL www./mL. 5x3mL 8600102099326 1282/2006/12 02.10. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena (R) 0041552 suspenzija za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.4din (R) 1341352 tableta./mL. 100j.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2804. do najviše 4mg uz glavne obroke.NOVO NORDISK A/S . kratkog dejstva (R) 0041532 rastvor za injekciju.3din 3/2-10-8089 27. NOVORAPID® .DigitSoft.2002 Cena 1237.NOVO NORDISK A/S . dozu i vreme ubrizgavanja odredjuje lekar.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. Paralelni lekovi: Novorapid®. Novorapid® Penfill® NOVORAPID® FLEXPEN® . 2mg.2din (R) 1341351 tableta.Danska insulin aspart .co.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.nr . 1x10mL Cena 2804.

liobočica sa rastvaračem.NOVO NORDISK A/S . 100j.3 sata u početku.07. doza održavanja 0. 5x3mL Cena 8600102099319 1328/2006/12 04. bočica od tamnog stakla.6-1.2 g/d.07. deca od 8-12 god.Danska insulin aspart .2004 Cena (BR) 1162651 obložena tableta.07. na 2.Velika Britanija ibuprofen . maks.2004 (R) 3162653 oralna suspenzija. 1x2.v.2 g/d.B02BD08 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066600 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1711/04 09. ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima. blister.. uložak. 2.Hemofarm. 2.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. sirup 3-4 puta po 100mg.6-1.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.4mg.12. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. Paralelni lekovi: Novorapid®.nr . blister. inj. deca od 1-2 god. 2x12 kom 515-04-1711/04-1 09.abecedni spisak registrovanih lekova NOVORAPID® PENFILL® .8din 3/2-10-9163 26. Paralelni lekovi: Brufen®. Upfen NUROFEN ACTIVE . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2mg. posle jela.2 -1.Danska eptakog alfa (aktivirani) . parenteralni.2002 doziranje: doze i dužina terapije određuju se individualno.2002 Cena 123117. sirup 3-4 puta po 50mg. blister. 200mg. primenjuje se isključivo i. 1. . 3-4 puta po 200mg.6 kij/kg (60 -120mcg)/kg.NOVO NORDISK A/S . 100mg/5mL. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 2. teške epizode krvarenja 3.43./mL. . 1x100mL Cena 515-04-1712/04-1 09. 2x6 kom 515-04-1714/04 09. liobočica sa rastvaračem. 200mg. bočica.2-1.DigitSoft.2004 Cena (BR) 1162655 oralna disperzibilna tableta. 1x12 kom N Cena 515-04-1713/04 09. posle jela.5din 3/2-10-9164 26.Velika Britanija ibuprofen .2mL (SZ) 0066601 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. blister.3mL Cena 63787. 100mg.co.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 313 a10aB insulini i analozi. Ibu . 100mg/5mL. Ibuprofen. Nurofen active. kratkog dejstva (R) 0041553 rastvor za injekciju. rupan.2004 Cena (R) 3162652 oralna suspenzija. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162654 oralna disperzibilna tableta. maks.08.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.12. doza održavanja 0. Novorapid® FlexPen® NOVOSEVEN® . 1x100mL 515-04-1712/04 09.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. 1x4.07.07. zatim u intervalima 4 -12 sati. deca od 3-7 god. 200mg.2 g/d. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. Nurofen Liquid. NUROFEN . vrstu insulina.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162650 obložena tableta.07. 2x6 kom www.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.4 g/d.

G02BB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162656 kapsula. 1x10 kom Cena 43./mL.05.6-1. NYSTATIN .3g+0.j.V. etinilestradiol .02g+0.j. glicin.646g. blister. Nurofen active.07. natrijum-laktat.Irska natrijum-hlorid. Paralelni lekovi: Brufen®.1.51g+0.j.. deca od 8-12 god. 3-4 puta po 100mg.38g+4. deca od 1-2 god. posle jela.314 abecedni spisak registrovanih lekova pojedinačnih doza.393g+1.85g+0.. 2.51g+0. Nurofen. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175739 rastvor za peritonealnu dijalizu. Ibuprofen. prolin. blister. Nurofen..600000 i.2004 doziranje: kontracepcija (sprečavanje neželjene trudnoće): aplikuje se vaginalno.57g+0.nr . 3-4 puta po 200mg. kalcijum-hlorid.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.05.57g+0.12. maks.714g+0. 1x2000mL Cena 515-04-4027/03 11.A07AA02 ANTIDIJAROICI.955g+ 0.-1 Mi. leucin..Holandija etonogestrel.27g+0. .85g+0.BAXTER HEALTHCARE S. rupan.595g+0.j.2003 (SZ) 9175740 rastvor za peritonealnu dijalizu. treonin .7mg.A. 5. serin. rupan. 200mg.51g+0.09.51g+0.B05D. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07aa antibiotici (R) 1327260 obložena tableta. plastična kesa. www.951g+0.02g+0. 3-4 puta po 100mg.714g+0.12.646g.2004 Cena (BR) 1162657 kapsula. 11. 1x24mL 8600097400893 977/2007/12 10. deca od 3-7 god.. 100000i. blister.2. arginin. histidin.071g+1.3g+0. a odstranjuje posle 3 nedelje.Srbija nistatin .DigitSoft. L-tirozin.2007 Cena 56.2007 doziranje: odrasli i adolescenti 3 puta po 500000 i. 1x2500mL Cena 515-04-4028/03 11. plastična kesa. doza održavanja 0. deca od 8-12 god.27g+0. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.1din (R) 2327262 prašak za oralnu suspenziju. 2x8 kom N g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 9136940 vaginalni dostavni sistem. 3-4 puta po 50mg.co. bočica. meka.7mg+2.48g+1. 200mg.j.4 g/d.2din 8600097400046 964/2007/12 10. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.09.HEMOFARM AD . deca od 1-2 god.85g+0.071g+1..2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.2003 doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom rastvor zagrejan na 37 °C infundirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Ibuprofen. 3-4 puta po 200mg. triptofan. Ibu . NUVA RING . . 1x10 kom 515-04-3396/04 30. kesica.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.951g+0. tirozin.ORGANON AGENCIES B. Nurofen Liquid. nedonoščad 4 puta po 100000 i. 1x1 kom Cena 515-04-03319/04 28.Hemofarm.595g+0. Ibu .j. alanin.38g+4.955g+ 0..184g+ 0. 3-4 puta po 50mg. Upfen NUTRINEAL PD4 .Velika Britanija ibuprofen . fenilalanin. izoleucin. Paralelni lekovi: Brufen®. lizin. Upfen NUROFEN LIQUID . meka.j.85g+0. deca od 3-7 god.48g+1.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1715/04 09. 500000i. deca preko 5 godina 3 puta po 500000 i. 5. valin. kapi odrasli i adolescenti 4 puta po 400000.2 g/d.393g+1.Hemofarm. metionin. .184g+ 0. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/ kg/d u 3-4 pojedinačne doze.

nr .Srbija nistatin .05. 1x15 kom Cena 54. 1x5g 8600097400916 978/2007/12 Cena (R) 4157202 mast. 100000i./g. .4din 10.05..G01AA01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137260 vaginalna tableta. N www.DigitSoft. tuba.D01AA01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01aa antibiotici Cena (R) 4157201 mast.HEMOFARM AD .3 puta dnevno mazati obolelo tankom sloju.O.co. lokalno kapi više puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (žvale)..O. tuba.j.j.PANFARMA D. zatim 1 na 2 -3 dana još 2.Srbija nistatin . bočica plastična.2007 mesto u NYSTATIN . 32.2007 113.4din 10. 100000i.abecedni spisak registrovanih lekova 315 deca preko 5 godina 4 puta po 200000 i.j. 100000i. NYSTATIN .j. 1x20g 8600097400923 979/2007/12 doziranje: kutana i mukokutana kandidijaza: 1.2006 doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: 1 vaginaleta uveče tokom 7-10 dana./g.3 nedelje (pre upotrebe vaginaletu ovlažiti vodom).04.6din 8600097400909 491/2006/12 07.

co.nr .DigitSoft.31 abecedni spisak registrovanih lekova www.

Srbija ciklopiroks . ZRENJANIN .co.5din (R) 4157313 rastvor za kožu.b.OCTAPHARMA AB . liobočica sa rastvaračem. 1%. emoclot. Paralelni lekovi: Beriate P. 500i.I.Švedska faktor VIII . octanate 250 OCTANATE 1000 .08.abecedni spisak registrovanih lekova 31 O OBYTIN® .j.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. OCTAGAM® . 1x10mL Cena 37328. Humani imunoglobulin 5%. prašak za posipanje 1-2 puta dnevno preventivno ili kao produžetak lečenja.12. 100i. 1x20mL 8608811002132 3/2-10-6500 28. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. 100i. 1x20g 8608811002118 3/2-10-6497 28. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.2din (8606103442062) 1326/2006/12 04.H . octanate 250 OCTANATE 1000 . bočica. liobočica sa rastvaračem.b.JUGOREMEDIJA A.. Paralelni lekovi: Beriate P. 2.m.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. emoclot d.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. Haemoctin SdH.5g../mL.2din (8606103442212) 1658/2006/12 15. emoclot d.H . Haemoctin SdH.I. intravenski . emoclot.Austrija faktor VIII .b.I.2002 doziranje: mikoze: krem ili rastvor 2 puta dnevno nanositi na obolelo mesto do izlečenja i još 7-14 dana za sprečavanje recidiva. 1%. emoclot. 1x30g 8608811002125 3/2-10-6499 28./mL. 1x1 kom 3/2-10-4004 01. nespecifični Cena 11572.H . 1%. Paralelni lekovi: Beriate P. bočica. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/ kg 1-2 dana.m.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.10.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066012 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d..4din (SZ) 0013510 rastvor za infuziju. octanate.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. Haemoctin SdH. liobočica sa rastvaračem. tuba. Ig vena OCTANATE . emoclot d.j.9din (R) 4157312 krem.2002 Cena 109. bočica.08. 1x10mL Cena 15283.1din (R) 4157311 prašak za kožu.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. octanate 1000. octanate 250 O www.j./kg.D. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.2002 doziranje: hemofilija A: individualno 3 puta nedeljno 20-30 i.DigitSoft.m.D01AE14 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu Cena 183.Austrija faktor VIII .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.4din 3/2-10-4003 12.nr .10.Austrija imunoglobulin (IgG-7S).2002 Cena 113.10.09.j. octanate. 1x10mL Cena 37328./10mL.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.

lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.OCTAPHARMA S.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.09. Haemoctin SdH.DigitSoft. 50i. octanate.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem.. emoclot d.j. liobočica sa rastvaračem.I. emoclot. octanate 1000 OCTANINE F ..nr ./mL. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. emoclot d./mL. Cena 10212. octanate 250 OCTANATE 250 .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. emoclot d.2din 8606103442109 1656/2006/12 15. Paralelni lekovi: Beriate P.09. Paralelni lekovi: Beriate P. deficit faktora IX u slučaju spontanog razvoja inhibitora faktora IX): individualno.S .Francuska faktor VIII .H . emoclot.OCTAPHARMA S.S .12.I.9din 3/2-10-4032 12. Cena 10212. Haemoctin SdH.2din 50i./mL.I. Paralelni lekovi: Beriate P. Haemoctin SdH.j.OCTAPHARMA AB .I. 1x5mL Cena 16443. Immunine O www. 100i.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.A.co.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.2002 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnim ili stečenim deficitom faktora IX (hemofilija B.j.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. emoclot d.2din 8606103442116 1659/2006/12 15./5mL.31 abecedni spisak registrovanih lekova OCTANATE 1000 .Francuska faktor VIII .08.H . liobočica sa rastvaračem. 1x5mL Cena 10212.m. octanate 1000 OCTANATE 250 . Paralelni lekovi: aimafix.A. octanate.Švedska faktor VIII . emoclot.. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.j.b.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 500i. liobočica sa rastvaračem.b. Paralelni lekovi: Beriate P.m. liobočica sa rastvaračem. 1x10mL Cena 37328. emoclot.Austrija faktor IX . 1x5mL 8606103442093 1657/2006/12 15.j.2din 50i. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. octanate.09./mL. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. hemofilija B sa inhibitorom faktora IX.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066011 rastvor za injekciju. octanate 1000 OCTANATE 250 . 1x5mL 8606103442055 1327/2006/12 04. Haemoctin SdH. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.Austrija faktor VIII . octanate..

04. monokomponentni (R) 0048041 rastvor za injekciju. 0. bočica.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. .5%.2004 (BR) 4156402 rastvor za kožu. monokomponentni Cena 62.co.2002 doziranje: zapaljenje prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije: 1-2 kapi na 1 sat u toku dana.Crna Gora prednizolon . zatim 2500mcg na 4-8 nedelja. 1x5mL 8600097200011 3/2-10-496 29.Austrija oktenidin. blister.nr . do godinu dana.2002 Cena 172. 1x1000mL 515-04-4943-3 16.2007 doziranje: megaloblastna anemija: 3 puta nedeljno 2500mcg do popune depoa. OIKAMID . zatim1-2 kapi na 2 sata u toku noći. 1x250mL 515-04-4943-1 16.SCHULKE & MAYER .B03BA03 ANTIANEMICI B03Ba vitamin B12 (cijanokobalamin) i analozi (R) 0051560 rastvor za injekciju. .DigitSoft.2004 doziranje: kod povreda i opekotina (odraslih i dece). bočica sa raspršivačem.03.03. rastvor. boca plastična.PLIVA HRVATSKA D. ampula.03.abecedni spisak registrovanih lekova 31 OCTENISEPT . posle apopleksije.O. 1x50mL Cena 515-04-4943/03 16. tvrda. zatim 2500mcg jednom mesečno.12.2004 Cena (BR) 4156403 rastvor za kožu. 1g. disleksija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. 5x2mL Cena 200.2002 doziranje: dodatna terapija kod poremećaja kognitivnih funkcija (kod senilnih osoba). fenoksietanol .5din 8608808101435 496/2006/12 07.O. 1x450mL Cena 515-04-4943-2 16. ampula. Paralelni lekovi: Piracetam www. OHB12 . preoperativna priprema kože.1din (R) 1073162 kapsula. 10mg/mL. delirijum alkoholičara. zavisno od indikacije.O.GALENIKA AD .03. 10x5mL O Cena 253. neurološki poremećaji: 2-4 puta nedeljno 2500mcg mesec dana. Paralelni lekovi: estraderm TTS®. sluznice ili ranu i ostavi jedan minut da deluje.03.01.5din 3/2-10-9117 25. bočica. posle poboljšanja ukapavati na 4 sata. 1mg/mL+20mg/mL. trauma i operacija na mozgu.Hrvatska piracetam . vagifem® OFTALMOL . 1mg/mL+20mg/mL.3din (R) 7090752 kapi za oči. 1mg/mL+20mg/mL.11.GALENIKA AD . 1mg/mL+20mg/mL. estrofem®. 2500mcg/2mL. 5x12 kom 3850114200646 3/2-10-9116 24.5din 8608808101442 61/2007/12 11.O. boca. ampula.D08AJ57 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08aj kvaternerna amonijum jedinjenja (BR) 4156400 rastvor za kožu.HEMOMONT D.2004 Cena (BR) 4156401 rastvor za kožu. dezinfekcija rana: po potrebi rastvor se nanese na kožu.S01BA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi.Srbija estradiol .N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073160 rastvor za injekciju. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.Srbija hidroksokobalamin . 400mg.2006 doziranje: nedostatak estrogena u organizmu: 1-10mg. 5x1mL Cena 152. OESTRADIOL .

320 OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51

abecedni spisak registrovanih lekova

ANALGETICI

N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; strip, 100x10 kom Cena 3050,5din 8600064100993 1111/2007/12 28.05.2007 doziranje: glavobolja, artralgija, mijalgija, zubobolja, neuralgija, povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 3 puta po 1-2 tablete po potrebi, sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Kombikaf OLICARD® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska izosorbidmononitrat - C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102581 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 707,3din tvrda; 40mg; blister, 5x10 kom 3850104078392 3/2-10-7785 28.11.2002 (R) 1102584 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 955,2din tvrda; 60mg; blister, 5x10 kom 3/2-10-7785/1 28.11.2002 doziranje: koronarna bolest, angina pektoris, hronična insuficijencija miokarda: 1 puta po 40-60mg, maks. 120mg, ne primenjivati za prekidanje akutnog napada angine pektoris.. Paralelni lekovi: Monizol®, Monosan® OLICLINOMEL N4-550E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

O

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171120 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760288178 1834/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171121 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760216232 1835/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N6-900e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N6-900E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171122 emulzija za infuziju; 17.6g/L+9.78g/L+8.76g/L+4.08g/L+5.1g/L+6.21g/L +4.93g/L+3.4g/L+4.76g/L+5.78g/L+4.25g/L+3.57g/L+1.53g/L+0.34g/L+4.93g/L+6.12g/L +5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L+300g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760180502 1836/2007/12 03.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

321

doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N7-1000E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171123 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760284774 1837/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171124 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760284781 1838/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N6-900e OLYNTH® - PFIZER - MANUFACTURING CENTER - USA ksilometazolin - R01AA07 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110270 kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica, 1x10mL Cena 85,6din 4034541000164 3/2-10-7486 02.12.2002 Cena 93,3din (BR) 7110271 kapi za nos, rastvor; 0.1%; bočica, 1x10mL 4034541000591 3/2-10-7487 02.12.2002 105din (BR) 7110273 sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; bočica sa raspršivačem, 1x10mL Cena 4034541000164 3/2-10-7488 02.12.2002 Cena 85,6din (BR) 7110276 sprej za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa raspršivačem, 1x10mL 4034541000560 3/2-10-7489 02.12.2002 doziranje: kongestija nosne sluzokože kod prehlade, zapaljenje grla i Eustahijeve tube: odrasli i školska deca 3 puta po 1-2 kapi 0,1 % rastvora ili jednu dozu 0,1 % spreja; deca od 2-6 godina 3 puta po 1-2 kapi 0,05 % rastvora ili jednu dozu 0,05 % spreja u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano kod odraslih ili 3 dana kod dece. Paralelni lekovi: zolynd OMEDIPROL - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (Z) 0122120 prašak za rastvor za infuziju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 5690528186017 1829/2007/12 03.09.2007 doziranje: ulkus duodenuma, refluksni ezofagitis, benigni ulkus želuca: 40mg dnevno i.v. inf. tokom 20-30 minuta, do 5 dana. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEP - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122114 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; bočica plastična, 1x15 kom Cena 475,9din 8606102455339 291/2006/12 06.03.2006

O

www.DigitSoft.co.nr

322

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; Zollinger-Ellison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka, doza održavanja 20-120mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZID® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122300 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom Cena 567,4din 8699540160101 1321/2006/12 04.08.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - INTAS PHARMACEUTICALS LTD - Indija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122840 kapsula, tvrda; 20mg; aluminijumska folija, 10x10 kom Cena 515-04-227/03 06.08.2003 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - SRBOLEK A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122835 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; fiola, 1x14 kom Cena 518,3din 702/2005/12 22.12.2005 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPROL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122460 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; kontejner za tablete, 1x15 kom Cena 567,6din 8600064116581 2276/2006/12 08.12.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omezol® OMEZOL® - ALKALOID AD - Makedonija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122700 kapsula, tvrda; 20mg; bočica, 1x14 kom Cena 562,3din 3/2-10-5737 11.11.2002 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva

O

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

323

ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol® OMNIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska joheksol - V08AB02 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (SZ) 0199210 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 12482,8din 7037960631787 552/2007/12 27.02.2007 Cena 23278,9din (SZ) 0199211 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631800 550/2007/12 27.02.2007 10410,1din (SZ) 0199214 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 7037960631824 553/2007/12 27.02.2007 Cena 20820,3din (SZ) 0199215 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631848 554/2007/12 27.02.2007 Cena (SZ) 0199217 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x200mL 7037960631862 555/2007/12 27.02.2007 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OMNISCAN - GE HEALTHCARE AS - Norveška gadodiamid - V08CA03 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199420 rastvor za injekciju; 2.87g; bočica, 10x10mL Cena 27791,8din 8606104307063 515-04-2211/03 04.12.2003 Cena 40565din (Z) 0199421 rastvor za injekciju; 4.31g; bočica, 10x15mL 8606104307070 515-04-2212/03 04.12.2003 Cena 52569,2din (Z) 0199422 rastvor za injekciju; 5.74g; bočica staklena, 10x20mL 8606104307087 515-04-2215/03 04.12.2003 doziranje: kontrastno sredstvo za ispitivanje mozga i kičmene moždine ili pregled celog organizma magnetnom rezonancom: odrasli 0,2mL/kg, ukupna doza do 20mL. OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija butamirat - R05DB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05dB ostali antitusici (R) 1116118 film tableta; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 99,4din 8600097011761 515-04-2817/03 07.11.2003 Cena 137,3din (R) 1116119 film tableta; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778 515-04-2816/03 07.11.2003 Cena 148,2din (R) 3116117 sirup; 4mg/5mL; boca staklena, 1x200mL 8600097011792 515-04-738/03 13.06.2003 doziranje: akutni i hronični nadražajni, suvi kašalj: odrasli 2-3 puta po 40mg (2 tablete od 20mg) ili 1 puta po 50mg; deca od 6 meseci do 1 godine 4 puta po 2mg (10 kapi); deca od 1-3 godine 4 puta po 3mg (15 kapi) ili 3 puta po 4mg (1 mala kašika sirupa); deca od 3-6 godina 4 puta po 5mg (25 kapi) ili 3 puta po 8mg (2 male kašike sirupa); deca od 6-12 godina 3 puta po 12mg (1 velika kašika sirupa) ili 2 puta po 20mg (1 tableta). Paralelni lekovi: Sinetus® ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija ondansetron - A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124530 rastvor za injekciju; 4mg; ampula, 5x2mL Cena 1454,7din 86050008001 515-04-2364/03 22.12.2003 Cena 1504,9din (R) 1124532 tableta; 4mg; blister, 1x10 kom 8605000800173 515-04-2366/03 22.12.2003 Cena 2675din (R) 1124534 film tableta; 8mg; blister, 1x10 kom 8605000800180 515-04-2365/03 22.12.2003

O

www.DigitSoft.co.nr

324

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: emetogena hemioterapija i radioterapija: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v., zatim kontinuiranom inf. 1mg/sat tokom 24 sata, nastaviti sa 8mg na 12 sati; oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija); 8mg i.v. pre terapije, zatim 8mg na 12 sati oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina); deca 5mg/m2 i.v., zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. Paralelni lekovi: avessa, zofran OPERIL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni Cena 119,9din (BR) 7110051 kapi za nos, rastvor; 500mcg/mL; bočica, 1x10mL 3838957881383 515-04-255/03-1 05.03.2004 Cena 133,7din (BR) 7110054 sprej za nos, rastvor; 0.05%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL 3837000087833 1171/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 2-3 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, odrasli i deca preko 7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® P OPERIL® P - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110052 kapi za nos, rastvor; 250mcg/mL; bočica, 1x10mL

Cena 81,9din 515-04-255/03 05.03.2004 105,3din (BR) 7110053 sprej za nos, rastvor; 0.025%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL Cena 3837000087826 1170/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 1-2 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, deca 1-7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® OPTIRAY - ALTANA PHARMA AG - Nemačka joversol - V08AB07 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (Z) 0199406 rastvor za infuziju; 63.6%; bočica, 10x50mL Cena 10079,1din 3/2-10-5228 16.07.2002 Cena 10079,1din (Z) 0199407 rastvor za infuziju; 74.2%; bočica, 10x50mL 3/2-10-5227 17.07.2002 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OPV-T - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK” - Srbija vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 i 3) - J07BF02
VAKCINE

O

j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) (Z) 2011702 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 19147,8din bočica, 50x1mL 8605001700021 515-04-3937/03 02.02.2004 (Z) 2011703 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 3829,6din bočica, 10x1mL 8605001700014 515-04-3934/03 02.02.2004 (Z) 2011704 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 7659,1din bočica, 10x2mL 8605001700038 515-04-3933/03 02.02.2004

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (Z)

325

2011705 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; bočica, 50x2mL Cena 38295,4din 8605001700045 515-04-3936/03 02.02.2004 doziranje: primarna imunizacija 3 doze po 0,1mL, sa razmakom 4-6 nedelja, deci od 3-eg meseca u isto vreme kada i Di-Te-Per vakcina; revakcinacija u drugoj, sedmoj i četrnaestoj godini, kasnije po potrebi na 10 godina. ORFERON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 2060213 oralne kapi, rastvor; 20mg; bočica sa kapaljkom, 1x10mL

Cena 111,9din 3/2-10-7177 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvožđa u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odojčad 1-2 puta po 5-10 kapi (1mg/kg dnevno); deca od 1-7 godina 1-2 puta po 5-15 kapi. Paralelni lekovi: orferon retard ORFERON RETARD - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 1060212 film tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

Cena 201,6din 3/2-10-7182 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod odraslih u stanjima hroničnog gubitka krvi (ulkus, hemoroidi, varikoziteti egzofagusa, ulcerozni kolitis, jaka menstrualna krvarenja, menoragije i metroragije, karcinom digestivnog trakta), usled nedostatka gvožđa u ishrani, u oboljenjima gastrointestinalnog trakta (malresorpcioni sindrom), graviditet i laktacija; lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvoždja u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odrasli 1 puta po 100mg. Paralelni lekovi: orferon ORGALUTRAN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska ganireliks - H01CC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (SZ) 0049220 rastvor za injekciju; 0.25mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena 2920din 8600103419253 2051/2007/12 25.09.2007 doziranje: prevencija prevremenog porasta luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji (KOH) u programu asistirane reproduktivne tehnike (ART ): 1 puta 0,25mg šestog dana od početka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku). ORGAMETRIL® - N.V. ORGANON - Holandija linestrenol - G03DC03

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03dc derivati estrena (R) 1048710 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom Cena 259,2din 8600103419826 544/2005/12 17.11.2005 doziranje: prema uputstvu lekara; poremećaji menstrualnog ciklusa: uobičajeno 1 tabl. dnevno od 14. - 25. dana ciklusa (1. dan je prvi dan menstruacije); prekomerno ili produženo menstrualno krvarenje: 2 tabl. tokom 10 dana; dodatak terapiji estrogenima tokom i posle klimaksa: ½ - 1 tabl. tokom 12-15 dana u mesecu.

www.DigitSoft.co.nr

32 ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - J01XD01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029081 rastvor za infuziju; 500mg/100mL; boca, 1x100mL Cena 130,3din 8608808104801 1397/2007/12 03.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati, deca 7,5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: colpocin-T®, Klion® ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - P01AB01 ANTIPROTOZOICI P01aB derivati nitroimidazola (R) 1029080 tableta; 250mg; kontejner za tablete, 1x20 kom Cena 88,6din 8608808101466 1519/2007/12 20.07.2007 Cena 117din (R) 1029082 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom 8608808104160 1520/2007/12 20.07.2007 doziranje: Kronova bolest, akutni i hronični gastritis uzrokovan Helicobacter pylori (u kombinaciji sa amoksicilinom ili klaritromicinom i H2 blokatorom), trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno; amebijaza: odrasli 400-800mg na 8 sati tokom 5-10 dana, deca 35-50mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 5-10 dana; lamblijaza: odrasli 2g dnevno tokom 3 dana, deca 15mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 3 dana; anaerobne infekcije: odrasli 400mg na 8 sati tokom 7 dana, deca 7,5mg/kg na 8 sati. ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137082 vagitorija; 500mg; strip, 2x5 kom Cena 114,5din 8608808105518 1521/2007/12 20.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: 1 vaginalna tabl. uveče tokom 7 dana, uz oralnu terapiju oba partnera. ORVAGIL® D - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - A01AB17 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 1029083 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 117din 8608808105563 1518/2007/12 20.07.2007 doziranje: akutni ulceronekrozni gingivitis: odrasli i deca preko 10 godina 200-400mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 1-3 godine 50mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 3-7 godina 100mg na 12 sati tokom 3 dana; deca od 7-10 godina 100mg na 8 sati tokom 3 dana; parodontopatija: odrasli i deca preko 10 godina 200mg na 8 sati. OSPAMOX® - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

O

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021001 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 88,8din 9002260013975 2325/2006/12 12.12.2006 (R) 3021002 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 9002260013982 2326/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox® dT, Sinacilin®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova OSPAMOX® DT - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

32

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021003 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 1x10 kom Cena 9002260014026 2327/2006/12 12.12.2006 Cena 135,6din (R) 1021004 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 2x7 kom 9002260014019 2328/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021005 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 1x10 kom 9002260014040 2329/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021006 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 1x10 kom 9002260014002 2330/2006/12 12.12.2006 Cena 180,8din (R) 1021007 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 2x7 kom 9002260014033 2331/2006/12 12.12.2006 Cena 90,4din (R) 1021008 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 2x7 kom 9002260013999 2332/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox®, Sinacilin® OTOL H - HEMOFARM AD - Srbija prednizolon, tirotricin, tetrakain - S02CA01 LEKOVI ZA UHO (OTOLOGICI) S02ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7098071 kapi za uši, rastvor; 1mg/g+0.1mg/g+10mg/g; bočica, 1x10g Cena 60,4din 8600097400527 335/2007/12 23.01.2007 doziranje: na jedan sat ukapati 5-6 kapi u obolelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal. OVESTIN® - N.V. ORGANON - Holandija estriol - G03CA04

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 6137182 vagitorija; 0.5mg; strip, 3x5 kom Cena 538,7din 8600103419321 1282/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 vagitorija dnevno, tokom 2- 3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno. OVESTIN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska estriol - G03CA04

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena: 1283/2007/12 12.06.2007 Cena 383,9din (R) 4137184 vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa aplikatorom, 1x15g 8600103419307 1284/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 doza krema, tokom 2-3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno.

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 4137183 vaginalni krem; 0.1%; alum.tuba sa aplikatorom, 1x30 g

www.DigitSoft.co.nr

32

abecedni spisak registrovanih lekova

OVITRELLE® - INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. - Italija horiogonadotropin alfa - G03GA08 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03ga gonadotropini (R) 0044270 rastvor za injekciju; 250mcg/0.5mL; Cena napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL 8606102684081 1290/2006/12 03.08.2006 (R) 0044271 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 250mcg/mL; liobočica sa rastvaračem, 1x1mL 8606102684135 1305/2006/12 04.08.2006 doziranje: kod žena koje podležu superovulaciji pre sprovođenja asistirane reprodukcije (npr. fertilizacija in vitro): 250mcg 24-48 sati od poslednje primene FSH ili hMG; kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena: 250mcg 24-48 sati nakon postizanja optimalne stimulacije rasta folikula. OXALIPLATIN - HABIT PHARM A.D. - Srbija oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031510 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 14352din 8600102463714 580/2007/12 01.03.2007 Cena 28697din (SZ) 0031511 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg 8600102463721 593/2007/12 01.03.2007 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m2, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); metastatski karcinom kolona: 85mg/m2 i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje. Paralelni lekovi: eloxatin®, Sinoxal® OXYTOCIN SYNTHETIC - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska oksitocin - H01BB02 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

O

H01BB oksitocin i analozi (SZ) 0140150 rastvor za injekciju; 10i.j./mL; ampula, 100x1mL Cena 2721,7din 5997001313015 289/2007/12 22.01.2007 doziranje: indukcija porođaja, sprečavanje postpar talne hemoragije, indukcija pobačaja: inicijalna doza 0,5-2i.j./min i.v.; doza se može povećavati zavisno od indikacije i stanja. Paralelni lekovi: Syntocinon®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

32

P
PACLITAXEL EBEWE - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani Cena (SZ) 0039350 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL 10195,2din 9088881320722 631/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039351 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7mL 29984,1din 9088882426669 632/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039352 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL 28876din 9088882426676 633/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039353 koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/50mL; bočica staklena, 1x50mL 66450,1din 9088882426652 634/2006/12 17.05.2006 doziranje: prema protokolu; primarni i metastatski karcinom ovarijuma: 135-175mg/m2 telesne površine; karcinom dojke: 175mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje; Kapoši sarkom koji prati AIDS 135mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PACLITAXEL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani (SZ) 0039500 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica, 1x5mL Cena 10196,2din 8606010920066 1449/2007/12 09.07.2007 (SZ) 0039501 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica, 1x16.7mL Cena 29986,3din 8606010920073 1515/2007/12 16.07.2007 doziranje: prema protokolu; karcinom ovarijuma tretman prve linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m2 svake 3 nedelje ili 135mg/m2 u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; karcinom dojke tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; mikrocelularni karcinom pluća 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om 100mg/m2 u vidu i.v. inf. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel ebewe, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PALIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija pipemidinska kiselina - J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01MB ostali hinoloni (R) 1132100 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kom (R) 1132105 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom

Cena 3/2-10-11121 Cena 3/2-10-11122

152,5din 25.12.2002 271,5din 25.12.2002

doziranje: urinarne infekcije 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. Paralelni lekovi: Pipegal®, Pipem

www.DigitSoft.co.nr

330 PALITREX® - GALENIKA AD - Srbija cefaleksin - J01DB01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321870 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kom Cena 107,3din 8608808101480 2533/2007/12 22.10.2007 Cena 182,1din (R) 1321872 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kom 8608808101503 2532/2007/12 22.10.2007 125,2din (R) 3321875 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 8608808101534 2531/2007/12 22.10.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli, Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis, pijelonefritis, prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama; infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks.. 6g dnevno; deca 25-50mg/ kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin, cefalexin, cefalexin alkaloid® PAMIFOS - HABIT PHARM A.D. - Srbija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059305 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x10mL Cena 4570din 8600102463684 758/2007/12 02.04.2007 2963din (SZ) 0059306 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 8600102463677 759/2007/12 02.04.2007 16340,1din (SZ) 0059307 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x30mL Cena 8600102463707 760/2007/12 02.04.2007 10893,4din (SZ) 0059308 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x20mL Cena 8600102463691 761/2007/12 02.04.2007 doziranje: hiperkalcijemija izazvana malignim tumorima, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi): 15-60mg sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamitor® PAMITOR® - TORREX CHIESI PHARMA GmbH - Austrija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059300 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x2mL Cena 5868,4din 9088882435494 1160/2006/12 10.07.2006 Cena 11219din (Z) 0059301 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x4mL 9088882435500 1161/2006/12 10.07.2006 Cena 16785,4din (Z) 0059302 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x6mL 9088882455517 1162/2006/12 10.07.2006 doziranje: Paget-ova bolest, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamifos PAN-PENI G SODIUM 1MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020015 prašak za rastvor za injekciju; 1000000i.j./2mL; bočica staklena, 50x1000000 i.j. 5597644700540

Cena 2386,6din 181/2006/12 13.02.2006

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

331

doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 5MUI PAN-PENI G SODIUM 5MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020016 prašak za rastvor za injekciju; Cena 7289,4din 5000000i.j.; bočica staklena, 50x5000000 i.j. 5597684700579 182/2006/12 13.02.2006 doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 1MUI PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol - N02BE01 N02Be anilidi (BR) 1086631 tableta; 500mg; blister, 2x12 kom

ANALGETICI

Cena 515-04-1826-1 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM, U.K. - Velika Britanija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 79,4din (BR) 1086630 tableta; 500mg; blister, 1x12 kom 5098802500816 515-04-1826/03 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL EXTRA - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol, kofein - N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086745 tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 kom 5098802500823 (BR) 1086746 tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 kom

P

Cena 92,4din 515-04-1825/03 14.10.2003 Cena 515-04-1825-1 14.10.2003 doziranje: glavobolja, zubobolja, migrena, neuralgija, bolne menstruacije, analgoantipiretik 1-3 puta po 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: Kombinovani prašak protiv bolova, Saridon

www.DigitSoft.co.nr

332

abecedni spisak registrovanih lekova

PANAPRES - HEMOFARM AD - Srbija atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107520 tableta; 100mg; blister, 1x14 kom Cena 73,7din 8600097400572 1491/2007/12 10.07.2007 doziranje: arterijska hipertenzija, aritmije i infarkt miokarda; angina pektoris: 1 puta po 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol, Prinorm PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija cefiksim - J01DD08

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 1482din 515-04-3963/03 23.09.2004 Cena (R) 1321622 film tableta; 400mg; bočica od tamnog stakla, 1x5 kom 5310001155193 1214/2006/12 20.07.2006 972,2din (R) 3321621 prašak za oralnu suspenziju; 2g/100mL ; bočica, 1x100mL Cena 515-04-3964/03 23.09.2004 (R) 3321623 prašak za oralnu suspenziju; 20mg/mL; boca staklena, 1x60mL Cena 5310001155209 1223/2006/12 24.07.2006 doziranje: akutne infekcije respiratornog i urinarnog trakta (otitis media izazvan H. influenzae, B. catarrhalis i S. pneumoniae; faringitis i tonzilitis izazvan S. pyogenes; akutni bronhitis i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa izazvanih H. influenzae i S. pyogenes; nekomplikovane urinarne infekcije kada su izazvane E. coli i Proteus mirabilis; nekomplikovana uretralna i cervikalna gonoreja izazvana N.gonorrhoeae): odrasli 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno; deca 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno. PANCILLIN - PANFARMA D.O.O. - Srbija benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain - J01CE30
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (R) 1321620 film tableta; 400mg; bočica, 1x10 kom

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020056 prašak za suspenziju za injekciju; Cena 622,6din 200000i.j.+600000i.j.; bočica, 1x50 kom 8600097400985 3/2-10-7600 28.10.2002 doziranje: lečenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin (pneumokokne pneumonije, streptokokne infekcije -angina, šarlah, sinuzitis, difterija, gonoreja, sifilis), profilaktička primena pre hirurških zahvata na glavi, vratu, u ustima i na kardiovaskularnom sistemu: odrasli 1,6 Mi.j.- 4 Mi.j. dnevno; deca do 7 godina 400 000 i.j. dnevno; deca preko 7 godina 800 000 i.j. dnevno. Paralelni lekovi: jugocillin® PANCURONIUM DELTASELECT - DELTASELECT GmbH - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082105 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 698,8din 8606103442048 745/2007/12 28.03.2007 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium injection BP, Pavulon®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

333

PANCURONIUM INJECTION BP - ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082500 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 825,4din 515-04-01454/04 28.09.2004 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect, Pavulon® PANKLAV - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze Cena 356,9din (R) 1021600 film tableta; 250mg+125mg; bočica, 1x15 kom 8600097401029 3/2-10-4280 15.06.2002 Cena 584,6din (R) 1021601 film tableta; 500mg+125mg; bočica, 1x20 kom 8600097401012 3/2-10-4281 15.06.2002 Cena 194din (R) 3021602 sirup; 125mg/5mL+31.25mg/5mL; bočica, 1x100mL 8600097401241 3/2-10-7592 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav forte, Panklav® 2X PANKLAV FORTE - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021606 sirup; 250mg/5mL+62.5mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 303,9din 8600097401258 3/2-10-7591 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav® 2X

P

www.DigitSoft.co.nr

334 PANKLAV® 2X - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021607 film tableta; 875mg+125mg; teglica, 1x14 kom Cena 685,3din 8600097401517 299/2005/12 26.08.2005 (R) 3021608 granule za oralnu suspenziju; 315din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena 8600097401524 300/2005/12 26.08.2005 (R) 3021609 granule za oralnu suspenziju; Cena 629,8din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica staklena, 1x140mL 8600097401531 301/2005/12 26.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 875mg na 12h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav forte PANKREATIN - GALENIKA AD - Srbija pankreas prašak - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima Cena 91din (BR) 1121140 gastrorezistentna tableta; 125mg; blister, 5x10 kom 8608808101541 112/2006/12 02.02.2006 doziranje: cistična fibroza, hronični pankreatitis, pankreatektomija: početna doza je 1-2 tabl. uz glavni obrok. PANLAX - HEMOFARM AD - Srbija bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125410 gastrorezistentna obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 62,5din 8600097400565 1608/2007/12 06.08.2007 Cena 70din (R) 5125412 supozitorija; 10mg; blister, 1x6 kom 8600097400466 1529/2007/12 23.07.2007 doziranje: opstipacija, pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju, olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli oralno 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere; rektalno 10mg ujutro; deca do 2 godine 5mg rektalno; deca preko 2 godine 5mg oralno ili 10mg rektalno. Paralelni lekovi: dulcolax® PANOLON® - HEMOFARM AD - Srbija fluocinolonacetonid - D07AC04 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) (R) 4152410 krem; 0.25mg/g; tuba, 1x15g Cena 56,1din 8600097400091 392/2007/12 30.01.2007 Cena 56,1din (R) 4152411 mast; 0.25mg/g; tuba, 1x15g 8600097400077 391/2007/12 30.01.2007 doziranje: inflamatorne promene na koži: 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. Paralelni lekovi: Sinoderm®

P

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

335

PANTENOL - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija kalcijum-pantotenat - A11HA31 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1051242 oralna disperzibilna tableta; 120mg; blister, 2x10 kom Cena 68,5din 8608813900467 515-04-1342/03 11.08.2003 doziranje: zapaljenje sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni: odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - A11HA30 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 68,5din (BR) 1051245 lozenga; 120mg; blister, 2x10 kom 8600097400039 328/2007/12 23.01.2007 doziranje: oralno odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. Paralelni lekovi: Pantenol PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA d03aX ostali preparati za terapiju ožiljaka (BR) 4155345 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena 58,4din 8600097401036 329/2007/12 23.01.2007 doziranje:2-3 puta dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto. PARACET - ZDRAVLJE A.D. - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086280 sirup; 120mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 63,9din 8600064101051 515-04-4005/03 22.12.2003 doziranje: analgoantipiretik: deca od 3 meseca do 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracetamol PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet

P

www.DigitSoft.co.nr

N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086521 tableta.06.2003 Cena 583. 1x15mL P Cena 3/2-10-3382 Cena 3/2-10-3380 Cena 3/2-10-3381 18.SIGMAPHARM . deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 150mg. deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg.8din (R) 5086527 supozitorija. kao kratkotrajna i. bočica.5-1g na 4-6 sati. 4 doze u 24 sata.09.2002 2557. 1x15mL Cena 8606007080162 3/2-10-5087 05. bočica.10. maks. 120mg/5mL.REMEVITA D. 50mg. deca dobijaju maks.USA karboplatin .5din (R) 5086525 supozitorija.co.3din 18. blister.09.2003 Cena 532.12.12. Paracet PARAGAL .Srbija paracetamol . Paraplatin® PARAPLATIN® . maks. 450mg.06. PcM-Hemofarm. tokom 15-16min. ponavljati na 4 nedelje. 80mg.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 53. 20 kom 8606004960078 515-04-2590/03 31. 500mg. 100mg/mL.O. bočica. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. strip.09. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste. 1x5mL 0031302 rastvor za injekciju. kutija.v.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. Paralelni lekovi: efferalgan®.DigitSoft. 500mg. blister.2003 Cena 73. 2x5 kom 8608811006550 515-04-02087/03 28.O. 500mg. cycloplatin 50.2002 19. Panadol. 1x45mL (SZ) (SZ) 0031301 rastvor za injekciju. od 80mg na svakih 6 sati. 4g dnevno.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031300 rastvor za injekciju.2004 Cena 68. PcM-Hemofarm. strip. u razmaku od 4-6 sati.2003 Cena 63.BRISTOL-MYERS SQUIBB . odojčad od 1-3 meseca (od 4-6kg) 1 supozit.2002 www. blister. 2x5 kom 8608811006567 515-04-02088/03 28.2004 Cena 83. cycloplatin 150. Febricet..2004 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. Paralelni lekovi: carboplatin. Febricet.12. 50x10 kom 8608811006512 515-04-2083/03 29.Srbija paracetamol .06.12. 2x5 kom 8608811006543 515-04-02086/03 28.1din 8608811006505 515-04-2082/03 29. 2x5 kom 8608811006536 515-04-02085/03 28..4din (BR) 1086451 tableta. Paracet PARACETAMOL . 300mg. NIŠ . 1x10 kom Cena 32. 600mg.09. bočica. inf. 500mg. odrasli od 80-150mg na 4-6 sati (4 puta dnevno) dnevno. supozitorije. strip. 150mg. 500 kom 8606004960054 515-04-2590-1 25.9din (BR) 3086523 sirup.2004 Cena 110.5-1g na 4-6 sati. 1x100mL 8608813900252 515-04-2084/03 29. strip. bočica. u razmaku od 4-6 sati. deca dobijaju maks. Panadol.5din (BR) 1086450 tableta.33 abecedni spisak registrovanih lekova PARACETAMOL . 4 doze u 24 sata.07. Paralelni lekovi: efferalgan®. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.8din (R) 5086526 supozitorija.GALENIKA AD . monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno.2002 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.nr .5din (BR) 1086522 tableta.Srbija karboplatin . 4g dnevno.7din (R) 5086524 supozitorija.

cycloplatin 50. 50x2mL Cena 4126. humani .5din 9006968004273 2261/2006/12 06. daje se sporom i.8din 3/2-10-4598 25. 5x10 kom Cena 432. (20 kapi/min).01-0. 0. cycloplatin 150. 5mg.co.v. 6 kom Cena 515-04-60/04 04.. . novorodjenčad i odojčad i. KGaA . 0.V.7din 3/2-10-9083/02 25. 1x1mL doziranje: porođaj ili abortus: (u prva 72 sata) 250mcg.M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082350 rastvor za injekciju.6din (SZ) 0142102 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect. zatim i.v.05.12.5mg/10mL.v.abecedni spisak registrovanih lekova 33 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu. 10 minuta pre seksualnog odnosa. zatim i. blister. 250mcg. ampula.02mg/kg ako je potrebno.HEMOFARM AD . 4mg/2mL..Holandija pankuronijum .. rhesonativ® PARTUSISTEN® . PARTUSISTEN® .02mg/kg ako je potrebno.12.07. specifični (SZ) 0013449 rastvor za injekciju. ampula.DigitSoft. Pancuronium injection BP PCM-HEMOFARM . Paragal PARTOBULIN® S/D . Paralelni lekovi: Beoglobin-d. nedelje trudnoće oralno 5mg na 3-6 sati. 500mg. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (BR) 6136090 vagitorija.2007 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: parenteralno doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta.2004 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno.Austrija anti-D (Rho) imunoglobulin. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. 1x10 kom 8600097011921 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Cena 3382. ORGANON . inf.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) 458.E. ponavljati na 4 nedelje. napunjen injekcioni špric sa iglom. 75mg. Paralelni lekovi: carboplatin.03-0. tokom 15-16min.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A. fiola.Nemačka nonoksinol .9din 3/2-10-6212 11.BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S.J06BB01 j06BB imunoglobulini.v.v. 75mg.06. .N. i do početka 37.05-0. 12 kom 515-04-60/04-1 04. 0. 5x10mL Cena 9006968004280 961/2007/12 10.nr . kao kratkotrajna i.A.1mg/kg telesne težine.2006 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: posle 20. Immunorho. PATENTEX OVAL N .Grčka fenoterol .Merz Pharma Gmbh & Co.Srbija paracetamol . 0.04mg/kg.Španija fenoterol .G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) (R) 1142100 tableta.2002 P Cena 67.06. PAVULON® . 0.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086690 šumeća tableta.01-0. inf.G02BB.11.BAXTER AG .2002 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v.2002 www.2004 Cena (BR) 6136091 vagitorija.

5mL.Irska peginterferon alfa-2b . 50mcg.5-1g na 4-6 sati.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY ..09.J07C.5-1.5mL Cena 8606103170361 1842/2007/12 03.+32D. pen sa uloškom. tokom 6 ili 12 meseci. 1.08.A. 4g dnevno.33 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. 1x0. tokom 6 ili 12 meseci.5mL Cena 7302. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C.2004 (SZR) 0328608 rastvor za injekciju.j.5mL.5mcg/kg s.+30i. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (Z) 0328632 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem.5mcg/kg nedeljno.5mL 2.2din 8606103889027 515-04-1784/04 19.j.Švajcarska peginterferon alfa-2a .j.Francuska vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i H. 1.5mL. 180mcg/0. 80mcg.. P www.. 4 doze u 24 sata.01. 1x0.2003 Cena 11839. maks. 150mcg/0.5mL Cena 1371.+4i.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328630 liofilizat za rastvor za injekciju. revakcinacija posle godinu dana.07.j.L03AB11 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328607 rastvor za injekciju. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.5din 8606103889010 515-04-1783/04 19. Panadol. hronični B hepatitis.6din 515-04-1631-1 15.nr .5mL.j. PENTACT-HIB . Febricet. 1x0.j.co.2007 (Z) 0328633 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL (SZR) 0328631 liofilizat za rastvor za injekciju.5mL Cena 17530. 1x0.5mcg/kg s. 120mcg/0.5-1.SANOFI PASTEUR S. deca od 6-12 godina 1-4 putapo 250-500mg. Paracet.08.4din 515-04-1631/03 15. obično jednom nedeljno 135mcg ili 180mcg. 1x0.09. HCV . kombinacije (Z) 0011897 rastvor za injekciju.SCHERING PLOUGH .5mL. i 4.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.2003 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. šumeće tablete treba rastvoritiu vodi. u razmaku od 4-6 sati. influenzae tip B i inaktivisana poliomijelitisa 1. mesec po rođenju. 1x0. 3.2007 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. 135mcg/0. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.2004 doziranje: hronični hepatitis C: kao monoterapija ili u kombinaciji sa ribavirinom prema protokolu.5mcg/kg nedeljno.HIV koinfekcija i hepatitis C sa normalnom serumskom ALT: prema protokolima. jednom nedeljno.)/0. 1x0. PEGINTRON .c. bakterijske i virusne vakcine. napunjen injekcioni špric. 2 i 3 . liobočica sa rastvaračem u špricu. inj. . napunjen injekcioni špric. inj.+8D.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .6din 515-04-2999/03 15.07. (10mcg+40D. Paracetamol PEGASYS® .c. jednom nedeljno.5mL Cena 14624. pen sa uloškom.+60i. deca dobijaju maks. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: efferalgan®.F. PEGINTRON . VAKCINE j07c.Holandija peginterferon alfa-2b .DigitSoft.5mL Cena 8606103170378 1843/2007/12 03.

08.2007 Cena (R) 5129131 supozitorija. Claudicatio intermittens oralno 2-3 puta po 400mg.5mL Cena 515-04-1755/04 28. 400mg dnevno. 100mg/5mL. PentoHeXaL® 600. Trental®.v. D. PentoHeXaL® 300.Nemačka pentoksifilin . Crohnova bolest: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). Pentoksifilin. ampula.5mL 2.(inf. Trental®. (40i. PeNTILIN® forte. PENTILIN® . i 4.2005 (R) 1106223 tableta sa produženim oslobađanjem.5mL. parenteralno i. kutija. 600mg. posle jela. 3. revakcinacija posle godinu dana.j. 1g. Salofalk® 250.2005 (R) 1106221 tableta sa produženim oslobađanjem.08. asacol®. Pentilin®. posle jela. Pentoksifilin.2007 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti).m.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106710 rastvor za injekciju/infuziju. inj. ulcerozni proktitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan. Claudicatio intermittens: parenteralno i.SANOFI PASTEUR S.8din 3838989503871 220/2005/12 15.D. Trental® 600 P www.Slovenija pentoksifilin . TOVARNA ZDRAVIL.nr . 100-300mg dnevno ili spora i.7din 3838989503635 221/2005/12 15. Paralelni lekovi: damaton®.+32D. 5x5mL Cena 8606102455100 287/2006/12 06. 5x5mL Cena 140.j. 500mg. PentoHeXaL® 300. inj. Trental® 600 PENTOHEXAL® ..KRKA. kombinacije (Z) 0011898 liofilizat za suspenziju za injekciju.m.J07CA06 VAKCINE j07ca bakterijske i virusne vakcine. Trental®.KRKA. PentoHeXaL® 600.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106220 rastvor za injekciju. maks.(inf.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. 4x7 kom 8606102233111 1448/2007/12 09. 2427. mesec po rođenju.D. PentoHeXaL®. blister. za održavanje remisije 3 puta po 250mg na dan.co.8din 8606102233104 1240/2007/12 07.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106222 tableta sa produženim oslobađanjem. PentoHeXaL® 600. 100-300mg dnevno ili spora i. TOVARNA ZDRAVIL.SALUTAS PHARMA GMBH . kutija. 1x0. PentoHeXaL®. PeNTILIN® forte. Salofalk®. Pentilin®. 10x10 kom Cena 3838989503864 223/2005/12 15.) 100-200mg dnevno. Paralelni lekovi: damaton®.j. inj. INTESTINALNI 33 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati (R) 1129130 tableta sa produženim oslobađanjem.06. Paralelni lekovi: 5-aSa. 100mg/5mL.v.+30i. 600mg. PentoHeXaL® 300. blister. influenzae tip B.4din +8D. Salofalk® 500 PENTAXIM . inj.+10mcg)/0. .Slovenija pentoksifilin .) 100-200mg dnevno.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. . Claudicatio intermittens: 2 puta po 600mg.07. 2x10 kom Cena 251.08. . Pentoksifilin.abecedni spisak registrovanih lekova PENTASA® . 400mg. adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna velikog kašlja i inaktivisana poliomijelitisa 1.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .A07EC02 ANTIDIJAROICI.j.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.j. D.06.DigitSoft. liobočica sa rastvaračem u špricu. 2x10 kom Cena 158. kutija.03. Trental® 600 PENTILIN® FORTE .2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. 10x10 kom Cena 2685. Paralelni lekovi: damaton®.+25mcg+25mcg+40D.9din 3838989508357 222/2005/12 15.08. 2 i 3 .Švajcarska mesalazin .A.Francuska vakcina protiv H. ampula.

VITAMINI P Cena 515-04-749-1 24. Trental® 600 PENTOHEXAL® 600 .03.Nemačka pentoksifilin . Claudicatio intermittens: oralno 2-3 puta po 400mg.Nemačka pentoksifilin . inj. PentoHeXaL®. Pentoksifilin. PentoHeXaL®.(inf. piridoksin.J01CA01 a11eX vitamini B kompleksa. Cena 600mg. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg. meningitis 2g i. bočica. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg.04. PentoHeXaL®.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina Cena (Z) 0106711 koncentrat za rastvor za infuziju. Trental®.03. Paralelni lekovi: damaton®. deca do 10 godina uobičajeno pola doze za odrasle.VEROFARM . PeNTILIN® forte.BRISTOL-MYERS SQUIBB .340 abecedni spisak registrovanih lekova PENTOHEXAL® 300 .2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. 10x15mL 8606102455117 288/2006/12 06.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. PeNTILIN® forte.SALUTAS PHARMA GMBH . blister. folna kiselina (vitamin B11).07.07.v.07. PentoHeXaL® 600. 100-300mg dnevno ili spora i. 400mg. meningitis 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze.SALUTAS PHARMA GMBH .Rusija tiamin.co. 1g. nikotinamid.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: parenteralno odrasli uobičajeno 500mg na 4-6 sati.nr . PENTREXYL . 3x10 kom 8606102455124 290/2006/12 06. inj. Trental®. PeNTILIN® forte.A11EX.m.O. Claudicatio intermittens: oralno obično 2 puta po jedna tabl. Paralelni lekovi: ampicilin.Srbija pentoksifilin . Claudicatio intermittens: parenteralno i.2003 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3944din 3/2-10-4418 10. na 6 sati. bočica. . cijanokobalamin . 1x20 kom 8600102308114 (BR) 1052701 obložena tableta. Pentilin®.O. Trental® 600 PENTOVIT . 300mg/15mL. 50x1g www. ampula.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. maks. Pentilin®. 1x50 kom Cena 515-04-749/03 24.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106630 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 2x10 kom Cena 122din 8600097400190 552/2006/12 17. ampicilin alkaloid®. Pentoksifilin. lečenje tokom 2 meseca. Paralelni lekovi: damaton®. 400mg dnevno. Trental®.. PentoHeXaL® 300. posle jela.PANFARMA D. blister. ostale kombinacije (BR) 1052700 obložena tableta. dnevno (ujutru i uveče). Trental® 600 PENTOKSIFILIN .) 100-200mg dnevno.v. Pentilin®.USA ampicilin . PentoHeXaL® 300.2003 doziranje: profilaksa 3 puta po 1-2 dražeje tokom 3-4 nedelje. PentoHeXaL® 600.DigitSoft. Paralelni lekovi: damaton®. Pentrexyl® j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021105 prašak za rastvor za injekciju.

blister. 392.06.06. 1x12 kom 3/2-10-9116 19.12.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . oralno odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250-1000mg na 6 sati. 18.co.CHEPHASAAR CHEMISCH . 1. 20mg. 1. 392. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.HEMOFARM AD .nr .01. 10x10 kom 515-04-363/04-2 09.2004 Cena 2450.9mg. PHENOBARBITON . 500mg. Pentrexyl PERIGONA® . urinarne infekcije: 500mg na 8 sati.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084521 tableta. tvrda.12. blister.1din 8608808101657 1588/2006/12 05. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 4136933 vaginalni krem. fiola.Francuska benzalkonijum-hlorid . 1x72g Cena 254.2006 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: glucosamin-MIP PHARMATEX . blister.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 517. tuba. 2x5 kom 3/2-10-9112 19. 2x8 kom Cena 101. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.12.5g 3/2-10-9115 19.12.7din (R) 4136934 vaginalni krem.G02BB. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L). 100mg. Paralelni lekovi: ampicilin. 3x10 kom Cena 112.1din (R) 6136930 *vaginalne kapsule.6mg+131.Srbija fenobarbital .LABORATORIE INNOTHERA .Nemačka glukozamin .6mg+131. tuba. Phenobarbiton-natrijum M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163560 film tableta. 250mg/5mL.2002 Cena 498. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.09.2002 Cena 181.12.2002 Cena 254. fiola. blister.2%. blister.abecedni spisak registrovanih lekova PENTREXYL® . 1x50.2002 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno pre svakog polnog odnosa. pre ili u toku jela.1din 515-04-363/04 09.2002 Cena 311.12.2%.86mg. 6x4.9mg.5din (R) 6136932 vagitorija. deca 5-8mg/kg dnevno.56g Cena 85din 8608808101688 2267/2006/12 06.J01CA01 341 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021073 kapsula.5din (BR) 1163562 film tableta.GALENIKA AD .9din 3/2-10-9114 19. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.2006 (R) 3021077 prašak za oralnu suspenziju. 2x10 kom P www.DigitSoft. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. bočica.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške artroze: 3 puta po 500mg.6din (R) 6136931 vaginalna tableta.86mg. 18. uveče.INNOTECH INTERNATIONAL . 1x6 kom 3400970001088 3/2-10-9113 19.1din 8600097400206 338/2007/12 23.Srbija ampicilin .2007 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija). ampicilin alkaloid®.

blister. 1x20 kom Cena 135.R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati  (R) 1115150 kapsula. po potrebi ponoviti za 6 sati.C05CA03 VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108340 film tableta.O. pre jela.PANFARMA D. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.O. 200mg+100mg. PIASCLEDINE . optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mik-romola/L).07. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. 15 kom Cena 515-04-1584/03 Cena (R) 1108341 film tableta. bočica. pre doručka.2003 752. OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA Cena 515-04-3284/04 30. uveče. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.4din 29. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L).2003 2-3 puta P PHOLCODIN ALKALOID® . 3x10 kom Cena 47.M09AX. cerebralnih hemoragija. 600mg.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (Z) 0084520 liofilizat za rastvor za injekciju. 15mg. trovanja konvulzivnim otrovima i lekovima koji deluju stimulantno na centralni nervni sistem: individualno.Austrija ulje soje.ALKALOID AD . Phenobarbiton PHLEBODIA . 5x2mL Cena 300. 2x15 kom 515-04-1584-1 doziranje: hronična venska insuficijencija: 600mg ujutro.Makedonija folkodin .2005 doziranje: status epileptikus.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084210 tableta.11. neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porekla: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 10-20mg. 600mg.2002 doziranje: suvi. blister. liobočica sa rastvaračem.Srbija fenobarbital . 220mg/2mL.342 abecedni spisak registrovanih lekova PHENOBARBITON .11.PANFARMA D.. akutne konvulzije kod tetanusa.Srbija fenobarbital .2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija). .09.1din 5310001001735 3/2-10-5765 11. 1x150mL Cena 167din 3/2-10-5767 11.INNOTECH INTERNATIONAL .09. ulje avokada . 15mg/5mL. tvrda. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. . blister. M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (BR) 1169200 kapsula.11. Paralelni lekovi: Fenobarbiton. deca 5-8mg/kg dnevno. eklampsije.O.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH . tvrda.nr . maks.DigitSoft. bočica. 600mg dnevno. u stomatologiji: 300mg dnevno sa velikom čašom vode za vreme jela. 10mg.2002  (R) 3115154 oralni rastvor. 398.O.5din 29.2004 doziranje: ublažavanje simptoma osteoar tritisa. parenteralno 50-200mg.Francuska diosmin .co. Phenobarbiton-natrijum PHENOBARBITON-NATRIJUM . 1x15 kom www. hemoroidi: po 600mg.2din 8600097400213 515-04-2344/03 19.07.2din 8600097401043 250/2005/12 06.

7mg+2mg+6mcg+20mg+ 0. tabl.ZORKA PHARMA A. PILFUD® .WYETH PHARMACEUTICALS .abecedni spisak registrovanih lekova 343 PIKOVIT® FORTE .5mg+1. pri svakoj primeni losiona detaljno pročitati način aplikacije. 5000i. Paralelni lekovi: Palin®. TOVARNA ZDRAVIL. cijanokobalamin.KRKA. .co.+400i.2din 3838989623500 87/2007/12 11. dnevno podeljeno u više doza. ujutru i uveče naneti po 1mL rastvora na potpuno suvu ćelavu površinu i blago utrljati. Paralelni lekovi: Palin®. kalcijum-pantotenat.12.2007 doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: deca starija od 7 godina 1 tabl.D. rastvor.BOSNALIJEK D. tvrda. piridoksin. riboflavin.Bosna i Hercegovina minoksidil .2002 Cena (R) 0021684 rastvor za injekciju.D11AX01 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11aX ostali dermatološki preparati Cena (R) 7159225 rastvor za kožu. maks.+60mg+1. 1x2g www. treba uzimati 2 meseca.j. a u slučaju drugih tegoba 2-3 puta godišnje po mesec dana. 4g. tokoferol . posle jela. tvrda. D.Slovenija retinol.j. kada se radi o nedostatku apetita.2007 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. dnevno rastopiti u ustima.Velika Britanija piperacilin . najviše 2mL 2% rastvora dnevno.01. 1x60mL Cena 3870010005336 82/2007/12 11.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni (R) 1132320 kapsula.. 200mg. j01ca penicilini širokog spektra (R) 0021683 rastvor za injekciju. 2g.Srbija pipemidinska kiselina .5din (R) 1132300 kapsula. 3x10 kom Cena 198. 24g dnevno. holekalciferol. nakon nanošenja rastvora oprati ruke.2003 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti.DigitSoft. Pipem PIPEM . nikotinamid. (1mL rastvora u spreju=8 puta pritisnutu vrh pumpice). blister. askorbinska kiselina.5din 8608807100620 515-04-2607/03 28. bočica. folna kiselina. blister.Srbija pipemidinska kiselina .D. 1x60mL 3870010002076 81/2007/12 11. blister.4mg+10mg+15mg. tiamin. Pipegal® PIPRIL® . PIPEGAL® .nr . . bočica. 1x4g 3/2-10-7413/1 25.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni Cena 147.01.09.12. . 2x10 kom 8608808104009 2067/2007/12 25.D. bočica sa raspršivačem.11.A11BA.J01CA12 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU P Cena 3/2-10-7413 25. 5%. 200mg. VITAMINI a11Ba multivitamini (BR) 1052110 obložena tableta.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: 100-200mg/kg. 2x10 kom Cena 147.2007 (R) 7159226 sprej za kožu. bočica.GALENIKA AD . u težim infekcijama 200-300mg/kg.2007 doziranje: androgeno uzrokovana alopecija: kod muškaraca starosti od 18-65 godina. 2%.01.

maks. Tritace® PIRAMIL® . posle 2-3 nedelje.HEMOFARM AD . 10mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.DigitSoft. Paralelni lekovi: oikamid PIRAMIL® .07. 10mg dnevno. tokom ili posle obroka sa čašom vode. 10mg dnevno. blister.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073152 rastvor za injekciju.10.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. adjuvans u lečenju miokloničkih konvulzija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. ne smeju se žvakati. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.2003 doziranje: neuroprotektiv.FARAN LABORATORIES .Srbija ramipril . početna doza je 2 puta po 2. 1g. po potrebi povećavati do 20g dnevno. se mogu uzimati pre. 1.LEK S. maks.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. ramipril. po postizanju željenog efekta terapiju nastaviti oralno. Prilinda®. 6x10 kom 515-04-217/03 31. Tritace® PIRAMIL® . 400mg.5mg/dan.A. doza se može povećati. posle 2-3 nedelje. monokomponentni (R) 1103073 tableta. . parenteralno odrasli 3g dnevno. 10mg/dan. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.07. tokom ili posle obroka sa čašom vode.07. 10mg/dan. 5mg. doza održavanja 2 puta po 2.25mg/dan. 2.25mg/dan. (dnevne doze od 2. maks.25mg/dan. doza se može povećati. ramipril.C09AA05 PIRACETAM .07.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.344 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-217-2 31. 4x7 kom 8600097405447 1864/2006/12 18. maks. maks. monokomponentni (R) 1103070 tableta. se mogu uzimati pre. strip. doza se može povećati.10.nr . početna doza je 2 puta po 2.25mg/dan. blister. blister. blister. posle 2-3 nedelje. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. tabl. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 10mg. 4x7 kom 8600097405430 1908/2006/12 20. ramitens®.5mg.25mg/dan.5-5mg/dan. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. monokomponentni Cena (R) 1103071 tableta. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.25mg. Paralelni lekovi: ampril®. doza održavanja 2 puta po 2.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.NOVARTIS (BANGLADESH) LTD . 4x7 kom Cena 9002260013968 1153/2006/12 07. 3x10 kom 515-04-217-1 31. ne smeju se žvakati. 12x5mL LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. ramitens®. tabl. Prilinda®.2003 Cena (R) 1073150 tableta. ampula.2003 Cena (R) 1073151 film tableta.5-5mg/dan.co.07. Paralelni lekovi: ampril®. 800mg. www.25mg/dan.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.Bangladeš ramipril .Poljska ramipril . posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.2006 Cena (R) 1103072 tableta. corpril. (dnevne doze od 2.5mg/dan.Grčka piracetam . 7x4 kom Cena 9002260013937 1150/2006/12 07. blister. corpril.

tokom 5 dana na 3-4 nedelje.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 28. terapija neurotoksičnosti izazvane izoniazidom: 3 puta po 50mg.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. ramipril.5mg/dan.GALENIKA AD . 2x15 kom 515-04-61/04 07. . 50mg. povećavati nedeljno do doze održavanja 2 puta po 100-300mg.Srbija piridoksin .1din (8590027301058) 671/2006/12 18. Paralelni lekovi: cisplatin.1din 515-04-59/04 07.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031260 koncentrat za rastvor za infuziju. . parenteralno 1-3 puta dnevno 200mg (500mL inf.LACHEMA A. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. (dnevne doze od 2. ovarijuma.abecedni spisak registrovanih lekova 345 po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. maks. 10mg.Merz Pharma Gmbh & Co.S. Platidiam 50. ramitens®. .05. profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno. PLATIDIAM 10 . pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.Srbija cisplatin . blister. vitamin B6 PK-MERZ . 10x20mL Cena 3091.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju. poslednju dnevnu dozu uzeti pre 16 časova. 10x500mL Cena 15591. Tritace® PIRIDOKSIN . tokom 5 dana na 3-4 nedelje. kombinovana terapija tumora testisa.5-5mg/dan.Češka cisplatin . corpril.2002 doziranje: oralno odrasli deficit vitamina B6 3 puta po 20-50mg. Paralelni lekovi: ampril®.Češka cisplatin .D.N04BB01 ANTIPARKINSONICI N04BB derivati adamantana (SZ) 0085353 rastvor za infuziju. tumora regiona glave i vrata. bočica. 10mg/dan. se mogu uzimati pre. 10mg/20mL. Paralelni lekovi: cisplatin. tabl.S.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. 2x10 kom 8600064112354 3/2-10-5386 26. ekstrapiramidalni simptomi: oralno početno 100mg.06. kombinovana terapija tumora testisa. boca. blister. 200mg. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.co.10. Platigal.Nemačka amantadin . 1x100mL Cena 1418din 8590027301065 670/2006/12 18. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. doza održavanja 2 puta po 2.07.LACHEMA A.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031261 koncentrat za rastvor za infuziju.2004 doziranje: Parkinsonova bolest. početna doza je 2 puta po 2.9din (R) 1051721 tableta. 1x20mL 8606007080148 P Cena 3/2-10-5096 05. tokom ili posle obroka sa čašom vode.06. 20mg.ZDRAVLJE A. premenstrualni sindrom: 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: Bedoxin®.2002 www. bočica od tamnog stakla.05.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).PLIVA . Platinex PLATIGAL . KGaA .) maks. Prilinda®.8 din (R) 1085350 tableta. Platigal.PLIVA . sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. Platidiam 10.DigitSoft. 100mg. Platinex PLATIDIAM 50 . profilaksa piridoksin zavisnih konvulzija: kod dece 2-100mg.nr . ovarijuma.2004 Cena 552. boca od tamnog stakla. brzinom 55 kapi/min. tumora regiona glave i vrata. ne smeju se žvakati.

Mycoril® www. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.03.2004 doziranje: prevencija ishemijskih događaja. 1x100mL Cena 8606007080155 3/2-10-5094 05. Paralelni lekovi: zyllt® PLENDIL .O. Platidiam 10. 1x100mL 3/2-3086 17. 10mg/20mL. 50mg.2000 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 20mg dnevno. 1x30 kom 03-7342/96 10.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na kožI. Paralelni lekovi: cisplatin. blister.Francuska klopidogrel . 1x30 kom Cena 03-7343/96 10. 2. maks.PLIVA HRVATSKA D. karcinomi glave i vrata.7din 3/2-10-3085 17. Platinex PLATINEX . akutni koronarni sindrom: jednom dnevno 75mg.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.USA cisplatin . karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. Paralelni lekovi: antifungol®. Platidiam 50. 10mg. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.BRISTOL-MYERS SQUIBB . Platidiam 10. 2x14 kom 3582910004172 515-04-2552/04 24. isključujući heparin Cena 3636.06.nr .2002 Cena 1333. karcinomi glave i vrata. Platidiam 50.ASTRA ZENECA UK LIMITED .B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. bočica. bočica. hiper tenzija: 2 puta po 20-40mg dnevno. Paralelni lekovi: cisplatin.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .03. 1x20mL Cena 521. blister.7din (SZ) 0031231 rastvor za injekciju.03. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. maks.2000 (R) 1402821 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. plastična bočica.34 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju. 1%.5mg.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. 50mg. .07. bočica.O. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. tuba.08.DigitSoft. Platigal PLAVIX® . plastična bočica.Velika Britanija felodipin .7din 515-04-251/03 05.03.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031230 rastvor za injekciju. canesten®.7din (R) 4157161 rastvor za kožu. 1x20mL 515-04-251/03-1 05.co. 120mg dnevno.2000 Cena (R) 1402822 film tableta. Kansen. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402820 film tableta. 75mg.Hrvatska klotrimazol . 1x30 kom 03-7344/96 10. 300mg dnevno. bočica.03. 5mg.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157160 krem. po potrebi se doza povećava do 30mg dnevno. 1x20g P ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 153. Felodipin STada® 5mg retard PLIMYCOL . 1%.06.2004 Cena 142.3din (R) 1068220 film tableta.

Mycoril® PLIVIT AD3 .Francuska vakcina protiv pneumokoka.2007 doziranje: profilaksa i terapija hipovitaminoza: odrasli profilaksa 1-2 dražeje dnevno. 5mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.Hrvatska retinol.PLIVA HRVATSKA D.Srbija bakterijski antigeni . Kansen. bočica.M01AX.G01AF02 g01aF derivati imidazola (R) 6137133 vaginalna tableta. 3x10 kom Cena 45. ili s.001mg+2mg. uretritis. .SANOFI PASTEUR S.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče jednu vaginalnu tabletu tokom 3 dana. paba . 1x0.DigitSoft. 6000i.2002 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine primarna vakcinacija 0.2004 doziranje: profilaksa hipovitaminoze A i rahitisa: deca profilaksa 3-6 kapi dnevno.Srbija tiamin. canesten® 3. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI P Cena 367. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).HEMOFARM AD .1din (R) 2052030 oralne kapi. odrasli profilaksa 5-10 kapi dnevno.8din 515-04-3935/03 03.2004 doziranje: adneksitis. kalcijum-pantotenat.12.03. 1mL = 35 kapi. u razmacima 2.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.abecedni spisak registrovanih lekova PLIMYCOL .O.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.j.Hrvatska klotrimazol . 300miliona/mL.A11CB.5din 515-04-251/03-2 05. ampula.02. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . ampula.j.5mL.m. holekalciferol . napunjen injekcioni špric.A. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i. blister. polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S.M01AX.Srbija bakterijski antigeni . VITAMINI a11cB vitamini a i d u kombinaciji 82. Paralelni lekovi: vitamin a+d PNEUMO 23 .O. najranije 5 godina od primarne vakcinacije.8din 8600097011488 2525/2007/12 22. 800miliona/mL. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .J07AL01 VAKCINE j07aL vakcine protiv pneumokoka (Z) 0011856 rastvor za injekciju.PLIVA HRVATSKA D. cijanokobalamin. 6x1mL 8605001700793 Cena 355. deca profilaksa 1 dražeja dnevno. riboflavin..9din 515-04-3940/03 03.O.A11EA.O. . terapija 15-25 kapi dnevno.9din 3/2-10-8000 24. Paralelni lekovi: Polyflamin mite POLYFLAMIN MITE . 6x1mL M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166110 rastvor za injekciju./mL+3000i. rastvor. Paralelni lekovi: B-complex POLYFLAMIN FORTE .co.10.5mL Cena 746. .02. revakcinacija po potrebi. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166111 rastvor za injekciju.2004 www.nr .5mL vakcine. lečenje 3-4 dražeje dnevno./mL. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052222 film tableta. canesten® 1. 3 kom 34 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Cena 189. lečenje 2-3 dražeje dnevno.c. 25mcg/0. Paralelni lekovi: antifungol®. 1x10mL Cena 515-03-259/03 05.. piridoksin. pneumoniae) ...03. terapija 815 kapi dnevno. 200mg. nikotinamid. POLIVIT B .

ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.3din 3/2-10-9117 10.06.j.c. 10%.2006 1863. kontejner plastični.06. ili s.D.+35000i.34 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: adneksitis. 3 dana.9din 05. se uzima 12 sati posle prve). zatim 5mL dnevno. uveče.6din 02. 1x500mL Cena 8600097001373 762/2006/12 Cena (BR) 4156151 pena za kožu. kontejner plastični. Paralelni lekovi: Lactulose-MIP POSTINOR® 2 .R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA P r02aa antiseptici (BR) 4120155 rastvor za ispiranje usta. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1. 1x500mL 8600097001403 767/2006/12 Cena (BR) 4156152 pena za kožu.2006 186. PORTALAK® . u razmacima 2. blister.D.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.06. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama). 1x100mL 8600097001397 760/2006/12 Cena (BR) 4156154 rastvor za kožu.5%.INNOTECH INTERNATIONAL . kontejner plastični. Paralelni lekovi: Polyflamin forte POLYGYNAX . 7.Mađarska levonorgestrel .m.Hrvatska laktuloza .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.2006 www. . 1x5000mL 8600097001410 768/2006/12 Cena (BR) 4156153 rastvor za kožu.Francuska nistatin.7din (R) 3127050 sirup. 66. deca od 1-6 godina 5mL dnevno.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156150 rastvor za kožu. 7. 1x2 kom Cena 328. neomicin.08. polimiksin b . 8. kontejner plastični.2007 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.2003 doziranje: zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) u toku 72 sata (druga tabl.co.2006 98.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137311 vaginalna kapsula. 10%. tokom 12 dana.D.j.06.2din 05.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi Cena 637. boca. 60mL sirupa u početku.12. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.+35000i. maks..LABORATORIE INNOTHERA . meka.2002 doziranje: prevencija i lečenje vaginalnih infekcija: 1 vaginalna kaps.2006 1791. kontejner plastični.7g/100mL.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (R) 1135250 tableta.5%. blister.Srbija povidon-jod . hronična opstipacija: odrasli 15-30mL.06. 100000i. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . zatim 5-15mL sirupa. 1x6 kom Cena 284.BELUPO.5din 5997001313022 515-04-276/03 30.DigitSoft.Srbija povidon-jod .06.2006 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.5din 05. 0. deca od7-14 godina 10-15mL dnevno. 10%. . 1x500mL 3850343033299 1609/2007/12 06. kontejner plastični.nr . Paralelni lekovi: Mirena® POVIDON JOD .GEDEON RICHTER LTD .j. uretritis.75mg.5%.7din 05. 1x50mL Cena 60.06. 1x5000mL 8600097001380 763/2006/12 179.4din 8600097001434 764/2006/12 05. .

2003 Cena 90.Srbija povidon-jod . mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.2003 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.5%. 10%. 1x100mL Cena 98. kanister.2003 doziranje: mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.D08AG02 d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156460 mast. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 1x20g 8608811006604 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Cena 99. 1x40g Cena 139din 8600097001427 765/2006/12 05. blister.JUGOREMEDIJA . . 10%. Betadine® POVIDON JOD .R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA r02aa antiseptici (BR) 4156461 rastvor za kožu.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156301 rastvor za kožu.12. Betadine® POVIDON JOD . 7.Srbija povidon-jod .12. 200mg.DigitSoft.3din 8608811006574 515-04-2347-1 29. 14 dana uključujući i dane menstruacije.5din 515-04-3998/03 03. bočica.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 34 4156155 mast. 1%.Srbija povidon-jod . Paralelni lekovi: aNTIsept d.D. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 1x100mL Cena 73. uveče pre spavanja. bočica.JUGOREMEDIJA .1din (R) 4156463 rastvor za kožu. 2x7 kom 8600097001441 766/2006/12 05.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici Cena 179.ZDRAVLJE A. 14 dana (uključujući i dane menstruacije). 1x5000mL Cena 1791.co.12.Srbija povidon-jod .2006 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.2003 doziranje: 1 vaginalna tabl. 2x7 kom Cena 179.6din 8608811006581 515-04-2347-2 29.2003 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog Paralelni lekovi: aNTIsept d. 10%.D. .12. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 200mg.02. 10%.8din (BR) 6137100 vagitorija. 1x100mL 8608811006598 515-04-2347-3 29.JUGOREMEDIJA .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.5din 515-04-2347/03 29.06. POVIDON JOD .8din 8608811006611 515-04-2347-4 29.2004 P www.12.JUGOREMEDIJA . bočica. uveče pre spavanja.06.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156462 rastvor za kožu. strip.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137107 vagitorija. tuba.2006 doziranje: 1 vaginalna tabl. tuba.nr .Srbija povidon-jod . nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.Srbija povidon-jod .

Paralelni lekovi: Prednison. 3x5000 i.07./amp.2din 1576/2006/12 05. krvi. oka.2002 Cena 537. PREGNYL® .08.2004 doziranje: profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris: 2 puta po 35mg (ujutro i uveče).2003 doziranje: individualno.N.BOSNALIJEK D..DigitSoft.09. boca. 1500i. Pronison® P PREDUCTAL MR .FARMAKOS DD . Paralelni lekovi: Prednizon. Paralelni lekovi: Prednison.Holandija horionski gonadotropin . uzima se ujutro posle doručka.2003 doziranje: individualno. 3x1mL 8600103419390 Cena 1020. alergijske. endokrine. 1x10 kom 3870010004605 515-04-241/03 30.12.j.co. 60mg dnevno. gastrointestinalne. 60mg dnevno. 5mg. 2x10 kom 8608811002330 515-04-2081/03 23.6din 8608811002323 515-04-2080/03 23.02. zavisno od indikacije (bolesti kože.Srbija prednizon .H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047555 tableta. maligne i reumatske bolesti.5din (R) 1047556 tableta.D. blister. plastična fiola. kolagenoze): početna doza 10-20mg.2004 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.JUGOREMEDIJA A. blister.6din 515-04-3999/03 03. lio-ampula sa rastvaračem. maligne i reumatske bolesti. lio-ampula sa rastvaračem.12.Francuska trimetazidin . maks.V.. uzima se ujutro posle doručka. kolagenoze): početna doza 10-20mg.07. maligne i reumatske bolesti. pluća.Bosna i Hercegovina prednizon .nr . 5mg. gastrointestinalne.2003 doziranje: individualno.LES LABORATOIRES SERVIER .Srbija prednizon . maks./mL. oka. Paralelni lekovi: aNTIsept d. alergijske. 35mg.350 (BR) 4156302 rastvor za kožu. 60mg dnevno.2006 www. 2x10 kom Cena 54. 1x100mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 98. blister. zavisno od indikacije (bolesti kože. alergijske. endokrine. Pronison® PREDNIZON . endokrine. ORGANON .C01EB15 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01eB ostali lekovi u terapiji bolesti srca (R) 1109120 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem. pluća. gastrointestinalne. maks. blister. 5000i. 20mg.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047551 tableta. zavisno od indikacije (bolesti kože. Pronison® PREDNIZON .j.2003 Cena 150. 1x20 kom Cena 54. kolagenoze): početna doza 10-20mg.6din 8608805100332 515-04-303/03 03. 10%.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 51din (R) 1047511 tableta. (Z) 0044143 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j. oka.PRIZREN . Betadine® PREDNISON . krvi. uzima se ujutro posle doručka. ZRENJANIN .11. 5mg. pluća.1din 3/2-10-4645 29.D. .G03GA01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (Z) 0044142 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 2x30 kom Cena 1011din 515-04-1848/04 23. krvi.

Srbija metoprolol . 1x10 kom Cena 123din 8600097011969 3/2-10-4029 29.3din 8606007411133 72/2007/12 11.abecedni spisak registrovanih lekova 351 doziranje: individualno. kriptorhizam koji nije uzrokovan anatomskom opstrukcijom: uobičajeno kod stimulacoje ovulacije 5000-10000i.j. 10mg. po potrebi primeniti još jednu aplikaciju. 0.HEMOFARM AD . aritmije: 5mg sporo i.1din 8600097011341 2541/2007/12 22.2002 Cena 120.11. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). 1x10 kom 8600097011983 3/2-10-4032 29. šumeće tablete se rastvaraju u čaši vode pre upotrebe. angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno). Paralelni lekovi: claritine®.2004 Cena 130din (R) 1107751 film tableta. 3x10 kom 8600097010436 2526/2007/12 22. 1x120mL 8600097011976 3/2-10-4033 29. priprema folikula za ovulaciju. Loratadin P www.4din (R) 1958281 tableta. tireotoksikoza 4 puta po 50mg (oralno). blister. ampula. fiola. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najviše 15mg (parenteralno).05. 10mg..5mL) gela.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV .G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 4143125 endocervikalni gel. kod žena: stimulacija ovulacije.11. 100mg. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. Prostin® e2 PRESOLOL . 5mg/5mL. 4x14mg 515-04-4761/03 24. kod muškaraca: hipogonadotropni hipogonadizam. 5x5mL Cena 223. nesezonski hronični idiopatski rinitis.Srbija loratadin . Lorano. 50mg. selektivni (R) 0107497 rastvor za injekciju.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2. napunjen injekcioni špric.nr .10.. bočica od tamnog stakla. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).6din (R) 1107750 film tableta.11. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg (oralno).R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058280 šumeća tableta. 50mg.HEMOFARM AD .2007 Cena 70. Metoprolol STada® 200mg retard PRESSING® .2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. blister. corvitol® 50. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. Paralelni lekovi: Propess.v.v.05.co. Flonidan®.5mg/3g. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. blister.01.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. 2x14mg 515-04-4762/03 24. zakasneli puber tet zbog insuficijencije pituitarnih gonadotropina.Belgija dinoproston .1din (R) 1107496 film tableta. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.2002 Cena 167din (R) 3058282 sirup. ne preporučuje se upotreba duže od 2 dana. 1x3g Cena 2016. Paralelni lekovi: corvitol® 100.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.DigitSoft. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika. 1mg/mL.2007 Cena 180. blister.10. alergijski konjunktivitis. insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa. 24 sata posle primene zadnje doze menotrofina PREPIDIL® . 2 puta po 50mg dnevno (oralno).

u isto vreme. doza održavanja se određuje individualno.11.5mg. Inhibace®. doza održavanja 1mg/dan. 2x10 kom 8600097401050 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 67din 2521/2007/12 22.10. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. 1mg. 8mg. doza održavanja se određuje individualno.11. zobox® PRILAZID® PLUS . hidrohlortiazid .C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401400 film tableta. početna doza iznosi 0. blister. ujutru.Francuska perindopril . zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije.GALENIKA AD .5mg/dan. najčešće 1 tabl. fiola.co. blister. blister.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. pred spavanje.5mg/dan. Inhibace Plus® PRILENAP .6din (R) 1103861 tableta.5mg/dan. pred spavanje.4din (R) 1103704 film tableta.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza 1-1. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan.25mg/dan. blister.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). 0. fiola.nr .11.Srbija cilazapril . 1x1 kom Cena 883.02. 1x30 kom 8608808104870 515-04-1924/03 02. monokomponentni (R) 1103860 tableta. monokomponentni (R) 1103700 tableta. fiola. maks. 5mg+12. PRILAZID® . a zatim 4mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 0.HEMOFARM AD . monokomponentni (R) 1103570 tableta.LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE . stare osobe: hipertenzija početna doza 0. a zatim 4mg dnevno.9din 8606100722044 3/2-10-10002 12. doza 5mg/dan. hronična insuficijencija srca početna doza 0.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan. ujutru. 5mg. fiola. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus.1din 8608808104887 515-04-1921/03 02. 2. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan.5mg.4din 8608808105310 910/2007/12 03.5-5mg/dan. najbolje uveče.05. doza održavanja 2. monokomponentni Cena 1767.2003 Cena 249din (R) 1103701 film tableta.5-1. 1x30 kom Cena 134. 1x30 kom 8608808104894 515-04-1922/03 02.11.352 abecedni spisak registrovanih lekova PREXANIL® . postepeno se može povećavati do 2.LES LABORATOIRES SERVIER .2007 www.Srbija cilazapril. na dan. doza 8mg/dan.5mg.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. Paralelni lekovi: cilazapril.25mg/dan. 5mg. PREXANIL® . 3x10 kom 8608808104900 515-04-1923/03 02. najbolje uveče. doza 8mg/dan.2003 Cena 622. maks.12.7din (R) 1103702 film tableta.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5mg/dan (ili manje).2002 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.2003 Cena 459. 1x30 kom Cena 804.Srbija enalapril . 1x30 kom 8606100722075 130/2006/12 06.C09AA02 c09aa inhibitori ace.GALENIKA AD . bolesnici sa cirozom jetre. 4mg. maks.Francuska perindopril .DigitSoft.

25mg/dan.8din 9002260013944 1151/2006/12 07. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 10mg+12. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. enap® .2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). Piramil®.9din 8600097400114 62/2007/12 11.01. 2. blister. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. enap® .2006 Cena 675.2007 Cena 343/2007/12 23. 20mg. enatens® PRILENAP® H .HEMOFARM AD . 10mg/dan. (enalapril 10mg sa hidrohlortiazid om 12. ne smeju se žvakati.2007 Cena 345/2007/12 23.HEMOFARM AD . enalapril 20 mg.5mg/dan.55mg/dan. najčešće 1 tabl. ramipril. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 165. enalapril HcT. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. maks. uveče.co.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. hidrohlortiazid . maks. dnevno. dnevno.5din 344/2007/12 23.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 170. enalapril 10 mg.).5mg/dan.DigitSoft. blister. 5mg. po potrebi 2 tabl. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. se mogu uzimati pre.HL. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. blister.01.7din 342/2007/12 23.01. blister. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.5mg. tokom ili posle obroka sa čašom vode. enalapril Lek®.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.5mg/tabl. enalapril HcT.Srbija enalapril.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). enap® .01.HEMOFARM AD .01. enap®.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). 4x7 kom Cena 486. 2x10 kom 8600097401340 (R) 1401503 tableta. posle 2-3 nedelje. tabl.01.07. maks.5mg. 10mg+25mg. enap® . 2x10 kom 8600097400121 63/2007/12 11.1din (R) 1103072 tableta. blister. monokomponentni (R) 1103071 tableta. corpril. Tritace® P www.2007 Cena 242. 2 tabl. hidrohlortiazid . blister. 10mg. blister. 10mg+25mg. početna doza je 2 puta po 2. pre spavanja.H.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 353 1103571 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.7din (R) 1103572 tableta. 40mg/dan.07.5mg. Prilenap® H PRILINDA® .Srbija enalapril. 2x10 kom Cena 163. 4x7 kom 9002260013951 1152/2006/12 07. doza se može povećati.C09AA05 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401500 tableta. Paralelni lekovi: ampril®. 1 tabl.Srbija ramipril .nr .H. Prilenap® HL PRILENAP® HL . 2x10 kom 8600097401357 (R) 1401501 tableta.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401502 tableta. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. po potrebi.25mg/dan.HL. enalapril. blister. 10mg+12. (dnevne doze od 2. 10mg dnevno. ramitens®. doza održavanja 2 puta po 2.

septikemija i endokarditis izazvani osetljivim mikroorganizmima: odrasli 500mg-1000mg na 6-12 sati. cefazolin-MIP. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina.2006 doziranje: menoragija: 10-15mg dnevno podeljeno u više doza. rubeole i parotitisa) . karcinom dojke: 40-60mg dnevno.Nemačka noretisteron .Srbija cefazolin . 100mg/kg dnevno. ukoliko je potrebno. profilaksa 10mg dnevno od 19.2006 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.A. jedanput dnevno. jedanput dnevno.O. lek se daje u obliku i. dana ciklusa. blister. deca starija od 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno 3-4 jednake doze.05.. maks.GALENIKA AD .Srbija atenolol . inf.nr .5mL duboko s.5mL. galecef® PRIMOLUT®-NOR-5 .5mL Cena 8606103683090 2341/2006/12 13. Paralelni lekovi: cefazolin. angina pektoris: početna doza je 50mg. (3log CCID50+3. 2x7 kom Cena 73.5din CCID50. prostatitis. a zatim se povećava na 100mg.m.Belgija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila.O. jedanput dnevno. endometrioza: 10-25mg dnevno od 5. kože i mekih tkiva. ili i. doza se može povećati na 200mg dnevno. dana ciklusa. 1x0. I generacija (Z) 0321030 prašak za rastvor za injekciju.G03DC02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena (R) 1048431 tableta. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. 1g. Ukoliko je potrebno.co.Velika Britanija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila.11. tokom 10 dana. liobočica sa rastvaračem u ampuli.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.2din 8606007082135 1097/2007/12 23. 1x20 kom Cena 216. bočica.J01DB04 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. spore i.DigitSoft. doza se može povećati na 100mg. cefazolin-BcPP. Ukoliko je potrebno. Paralelni lekovi: atenolol.GLAXOSMITHKLINE UK .GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. revakcinacija u 12 godini. jedanput dnevno.7log CCID50+3log CCID50)/0. bočica staklena. 50x1g Cena 7295. 5mg.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011866 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. kostiju i zglobova.v.354 PRIMACEPH® . aritmije i infarkt miokarda: početna doza je 50mg. doza je 0. bilijarnog trakta.5mL 515-04-2704/03 05. 1.m.09.v. Paralelni lekovi: Trimovax PRIORIX™ . . inj.09. epididimitis). 100mg. selektivni (R) 1107170 tableta. liobočica sa rastvaračem u ampuli. Panapres PRIORIX™ .-26.12. 6g (izuzetno 12g) dnevno.PHARMASWISS D. maks. 2. 100x0. (3-5 minuta) ili i. PRINORM . 3log CCID50+3.2003 P www.3din 8600103492102 1569/2006/12 05.2005 doziranje: arterijska hipertenzija. genitalne infekcije (npr.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.7din 8608808101770 60/2005/12 09.c.SCHERING AG .2007 doziranje: infekcije respiratornog. deca koja ranije nisu vakcinisana. inj. rubeole i parotitisa) . urinarnog. . 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.7log CCID50+3log Cena 837.

5x10 kom Cena 468. doza je 0. 5x1mL 8608808101893 Cena 402.03.2002 doziranje: lokalna terapija unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida: supozitorije 2 puta dnevno: ujutro i uveče. Sadržaj tube je dovoljan za 20-30 aplikacija.GALENIKA AD . blister. uvek posle pražnjenja creva.GLAXOSMITHKLINE UK . 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.Švajcarska tribenozid. liobočica sa rastvaračem u špricu.C05AX.2003 doziranje: alergijski konjunktivitis: 1-2 kapi na svaka 3-4 sata ukapavati u konjunktivalnu kesu. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina.SLAVIAMED D. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.2007 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. 300mg.7din 3/2-10-10523 26. PROCULIN® . 40mg+12. 4x7 kom 8606007910339 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.S01GA51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (BR) 7091090 kapi za oči. VAZOPROTEKTIVI c05aX ostala lokalna antihemoroidalna sredstva (BR) 4108102 krem.5mg.2003 PROCTO-GLYVENOL .12.5%. jednom dnevno.5mL Cena 515-04-2704-1 05.Makedonija nafazolin.Srbija hidroksiprogesteron .2006 www.11. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. Propafen® PROGESTERON DEPO . ili i.07.Srbija propafenon . revakcinacija u 12 godini. rektalni krem se stavlja 1-2 puta dnevno.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .2007 Cena 260.03%+1. maks.9din (BR) 5108103 supozitorija. 1x10mL Cena 89.5mg. bočica.10.nr . grupa I c (R) 1101420 film tableta. 3log CCID50+3.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 355 0011867 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL duboko s.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401050 tableta. tuba. dnevno.12.. borna kiselina . 2. 80mg+12.O.G03DA03 P POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03da derivati pregnena (R) 0048468 rastvor za injekciju. 7-14 dana. aluminijumska folija. blister.m. 400mg+40mg. posle smirenja tegoba (svraba i bola). 2x5 kom Cena 3/2-10-10523/1 26.2din 247/2006/12 03.ALKALOID AD .3din 8605000800234 2510/2007/12 19. ukoliko je potrebno.6din 5310001004194 515-04-1208/03 30. hidrohlortiazid .2003 Cena 515-04-3541/03 25.10. 5x10 kom 8605000800227 2505/2007/12 19. 5%+2%. 250mg/mL. blister. deca koja ranije nisu vakcinisana. lidokain .1din (R) 1101421 film tableta.2003 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja. Paralelni lekovi: Trimovax PRITORPLUS™ . 4x7 kom 8606007910346 (R) 1401051 tableta. 900mg dnevno.Velika Britanija telmisartan. posle jela.c. ampula.DigitSoft. 1. 1x30g Cena 217.12. Paralelni lekovi: Micardis® Plus Cena 515-04-3541-1 25. blister. rastvor.7log CCID50+3log CCID50.co. 0.12. . 150mg. Paralelni lekovi: Propafenon alkaloid®. 1x0.2002 226. PROFENAN® .O.

.2002 Cena 461. doze su individualne.06.L04AA05 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014250 kapsula.Španija itrakonazol . maligne i reumatske bolesti.2din 5390332171116 274/2005/12 04.ASTELLAS IRELAND CO.2din 5390332171130 515-04-1072-1 30. alergijske. 1x4 kom Cena 470.Irska takrolimus . tvrda. Propafen® P www. 1mg. posle transplantacije za sprečavanje odbacivanja organa. bočica. LTD.v. grupa I c (R) 1101460 film tableta. tvrda. 3x10 kom Cena 2677.nr . blister.5din (R) 1327481 kapsula.12.2005 doziranje: po uputstvu lekara.05mg/kg/dan u i. 4x7 kom 8595026483729 656/2005/12 30. pluća.. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.12. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. 1x40 kom Cena 383. Sporanox PRONISON® .DigitSoft. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 2x10 kom Cena 150.12.3din 3/2-10-9345 25.5mg. krvi. 3x10 kom Cena 32871. Tinea cruris).v. . 4-8 nedelja (Tinea capitis).Makedonija propafenon . Prednizon PROPAFENON ALKALOID® . Paralelni lekovi: Profenan®.35 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: supstituciona terapija: jednom mesečno (18-og ili 20-og dana ciklusa) po 125mg.2din (R) 1327482 kapsula. 35mg.5din 8595026483712 654/2005/12 30. podeljeno u 2 doze (ujutro i uveče. u zavisnosti od transplantiranog organa. parenteralno 0. gastrointestinalne. kontinuirano. inj. PROGRAF® . preteći pobačaj: 125-250mg 1 puta nedeljno prvih 16 nedelja trudnoće (pošto je prethodno zaustavljeno krvarenje).07.2002 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. 6x10 kom Cena 13526.2005 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.0mg/kg telesne mase polako i. Paralelni lekovi: Funit.GALENIKA AD .1-0. tvrda. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. 900mg dnevno. ukoliko se lek ne moze primeniti oralno daje se doza od 0.5-1. ampula. maks.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047632 tableta. PROKANAZOL® . inf. 100mg.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. blister. blister. tvrda. endokrine. 150mg.2003  (SZR)1014252 kapsula. tvrda.Srbija prednizon . oka. 0.ALKALOID AD . uzima se ujutro posle doručka.12. . blister.12. tvrda.6din 5390332171123 515-04-1072/03 30.3mg/kg/dan. blister. blister.A.2007 doziranje: individualno. u toku 3-6 min.06.2003  (SZR)1014251 kapsula.LICONSA S. odnosno 250mg.5din 8608808105303 1533/2007/12 23. u trajanju od 24 sata.2005 Cena 1571. 10x10mL 3/2-10-9344 25. odrasli i deca najčešća početna oralna doza je 0. blister. Paralelni lekovi: Prednison. 100mg.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327480 kapsula. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. kod specifičnih populacija doza se koriguje zavisno od stanja pacijenta.2005 Cena 3091. Kanazol. 3 nedelje (keratitis fungalis). maks. dnevna doza je do 560mg. 60mg dnevno. 100mg. 20mg.08. zavisno od indikacije (bolesti kože. 30 dana (Tinea pedis. posle jela.1din (Z) 1101461 rastvor za injekciju. kolagenoze): početna doza 10-20mg. 2x7 kom 8595026483705 655/2005/12 30.co. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). 3-6 meseci (onihomikoze). 5mg.

2007  (SZ) 0080421 emulzija za injekciju/infuziju. 40mg.2004 doziranje: kod indukcije porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. blister. 10mg/mL. deca hiper tenzija i srčane aritmije: početna oralna doza je 0.FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH . blister. Paralelni lekovi: Prepidil®.5mg/kg.10. 10x50mL Cena 8606010925139 2543/2007/12 22.10.06. 150mg. 1x50mL Cena 767.5-1. migrena i esencijalni tremor: početna doza 2-3 puta po 40mg/dan. posle jela.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2.5mg/kg i.co.10. maks.10.Srbija propafenon . recofol® PROPRANOLOL .1din (R) 1101130 film tableta.09. ampula. deca preko 3 godine 2. angina pektoris: početnadoza2-3putapo40mg/danoralno.2006 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. bočica. 10x100mL Cena 8606010925153 2555/2007/12 22. 5x10 kom 8608807100460 777/2006/12 05.Srbija propranolol .nr . 300mg.v. 5x10 kom 8608807100477 776/2006/12 05.06. grupa I c (Z) 0101132 rastvor za injekciju.07. parenteralno 0. 10mg/mL.abecedni spisak registrovanih lekova 35 PROPAFEN® .06.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. inf.2007  (SZ) 0080423 emulzija za injekciju/infuziju.Austrija propofol .v.2006 Cena 468. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. 35mg/10mL. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno..2din 8606010925115 2530/2007/12 22.. A a doza održavanja je 2-3mg/kg/dan (podeljeno u više pojedinačnih doza).CONTROLLED THERPAPEUTICS (SCOTLAND) LTD . .2007  (SZ) 0080424 emulzija za injekciju/infuziju.1din 8608807100453 775/2006/12 05. bočica. 10x10mL Cena 155.dozaodržavanja120-240mg/dan. 5x20mL Cena 1597. 900mg dnevno. u periodu do 3 dana. kesica.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080420 emulzija za injekciju/infuziju. 1x100mL Cena 1540.5-1mg/kg/dan. sedacija odraslih na intezivnoj nezi: 1-4mg/kg/sat i. Paralelni lekovi: diprivan®. profilaksa posle infarkta: 160mg/dan oralno (u početku podeljeno na 4 doze. u toku 3-6 min.0mg/kg telesne mase polako i.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini Cena 7352. opstruktivna kardiomiopatija: 10-40mg 3-4 puta dnevno oralno. dnevna doza je do 560mg.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza 2 puta po 80mg/dan. blister. bočica. P www. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. 10mg/mL.2din 8606010925160 2553/2007/12 22. 1x1 kom 515-04-4826/03 14. Prostin® e2 PROPOFOL 1% FRESENIUS .3din (R) 1101131 film tableta.v.. 10mg/mL. 10mg/mL. ampula.v. Paralelni lekovi: Profenan®. doza održavanja 160-320mg/ dan. 10mg. bočica.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora.1din 8606010925146 2551/2007/12 22. anksioznost.D.DigitSoft.2007  (SZ) 0080422 emulzija za injekciju/infuziju.3din (R) 6143100 vagitorija.2006 Cena 260. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat. po 20-40mg u 10 sekundi. maks. aritmije.Velika Britanija dinoproston .GALENIKA AD . do 320mg dnevno (odrasli). kasnije na dve). 5x10 kom Cena 77din 8608808105150 1532/2007/12 23. neselektivni (R) 1107183 tableta. inj. po potrebi moče se primeniti 180-240mg/dan u podeljenim dozama.10. Propafenon alkaloid® PROPESS . doza održavanja 80-160mg/dan. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. tireotoksikoza..

01. 50mg/5mL. 1x4 kom Cena 4332. ostali § (NR) 1087090 kapsula. 2x14 kom Cena 1874.2007 doziranje: za završetak drugog trimestra: (13-20 nedelje trudnoće) 250mcg u dubokoj i. blister. 1x1mL Cena 1369. 320mg.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. heparina.5-3. 2 vaginalete.2007 § (NR) 1087091 kapsula. PROTRADON® ..DigitSoft. 5x5mL 8608808101879 2034/2007/12 25. zatim 50-100mg na 6 sati.V. ukupna doza ne bi trebalo da pređe 2mg.Srbija protamin .2007 doziranje: krvarenja usled predoziranja heparina: i.09. TramaFlash®. blister.GALENIKA AD . koja se ponavlja svakih 1.Holandija finasterid . 1x15 kom (BR) (BR) 1134301 kapsula. deca 1-2mg/kg. Trodon www.co. tvrda. u izuzetnim slučajevima.8din 8606007411171 393/2007/12 30. Paralelni lekovi: zerlon® PROSTAMOL . tvrda. 3mg. Propess P PROTAMIN SULFAT .25mg/mL.S.dnevno.2007 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 puta na dan 1 tabl. .G04CX02 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (BR) 1134300 kapsula. tvrda.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . 2x15 kom 1134302 kapsula. CS PRAHA A.Češka tramadol .01. MED. tvrda. PROSTIN® E2 .01. tokom 10 minuta. 1mg protamina neutrališe do 80-100 i.m.V03AB14 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti Cena 317. žitki ekstrakt ploda .v. 3-12 meseci. 5mg.Belgija karboprost .01.5 sata.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 6143120 vaginalna tableta. ampula. . 3x20 kom Cena 515-04-264/03 Cena 515-04-264-1 Cena 515-04-264-2 30. blister.2004 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 tabl. 1x10 kom Cena 8595026462717 1611/2007/12 06. 2x10 kom Cena 8595026462724 1610/2007/12 06.08. tvrda.G04CB01 UROLOŠKI LEKOVI g04cB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze (R) 1134205 film tableta.6din 8600103453011 2579/2007/12 24.BERLIN-CHEMIE AG . a po potrebi još 1 posle 6 sati.2007 doziranje: za ublažavanje postoperativnih i hroničnih bolova: početna doza je 25mg.2004 30. 50mg.2004 717.7din (SZ) 0180030 rastvor za injekciju. 320mg. doza se može povećati na 500mcg.PRO. u intervalima od 90 minuta.G02AD04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 0143043 rastvor za injekciju.08.m.01.Nemačka testerasta palma (Sabalis serrulatae). Paralelni lekovi: Prepidil®. 50mg.. blister. 320mg. maks.10. posle jela. Tramadol. blister. maks. inj. PROSTIN® 15M .4din 30.35 abecedni spisak registrovanih lekova PROSCAR® .N02AX02 ANALGETICI N02aX