www.DigitSoft.co.

nr

Izdavač
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd www.alims.sr.gov.yu e-mail: registar@alims.sr.gov.yu Helicon Publishing www.helicon.co.yu office@helicon.co.yu

Prim. mr ph. Tomislav Solarović Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

za Izdavača

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović Prim. mr sc. ph. Milena Miljković Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

autorI I urednIcI

Mr sci. ph Danka Stefanović Mr ph. Danka Tešić Mr ph. Tatjana Đerković Mr ph. Marija Mašković Mr ph. Ivana Mihajlović Dr vet. med Jelena Borlja Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović Ing. Julija Grujić Veselina Rakanović, farm. tehn. Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SaradnIcI

SaradnIcI na prIpremI Id podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević Mr ph. Vladan Savić Mr ph. Dejan Stevanović Nataša Đukić

Prof. dr Goran Janković Prof. dr Nenad Ugrešić Prof. dr Slobodan Janković Prof. dr Zoran Todorović

recenzentI

GRAFOLIK, Beograd
tIraž:

Štampa

2500 ISSN 1452-3337

www.DigitSoft.co.nr

Predgovor
Poštovane kolege, u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik 84/2004) u obliku prikladnih stručnih vodiča. Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka. Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova. Nacionalni registar lekova za 2008. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama iz 2007. godine. NRL se priprema iz Centralne baze lekova ALIMS-a i podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (, ▲, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe kao i drugi prikladni spiskovi. Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona svrstani u lekove biljnog porekla. Danas se biljni lekovi klasifikuju u dve medjunarodno uspostavljene ATC klasifikacije lekova (prema metodologiji koju opredeljuje SZO), tako da je određena kategorija biljnih lekova svrstana prema konvencionalnoj ATC klasifikaciji (npr. Gingko biloba), dok herbalnoj (HERBAL ATC INDEX-HATC, The Uppsala Monitoring Centre, 2004) klasifikaciji pripadaju biljni lekoviti proizvodi kod kojih je definisana aktivna supstanca biljnog porekla (list, koren biljke i sl.). Za ovu vrstu medicinskih proizvoda koriste se i pojmovi fitopreparati, biljni medicinski proizvodi, biljni lekoviti proizvodi i sl. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona). U NRL je dopunjen Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika br. 93/2007, iz Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu. Farmaceutima i lekarima Registar lekova smo pripremili i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije DIREKTOR

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

www.DigitSoft.co.nr

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.

www.DigitSoft.co.nr

Sadržaj
Predgovor ........................................................................................................................................3 Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu .....................................................................................7 Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama ..................9 Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama .....................471 Registrovani homeopatski lekovi .......................................................................................................475 Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) ............................................477 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše (§) ..........................................................................485 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (§).................................485 Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () ...................................................................486 Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti ()...................................................................487 Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova............................................................................491 Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova .........................................625 Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci ................................................................631 Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .................................................................................................................633 Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova ............................................................................723 Registrovani preparati insulina ..........................................................................................................725 Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove ........................................................................................729 Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova ..........................................................................731 Standardni termini farmaceutskih oblika ...........................................................................................735 Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci ............................................................751 Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova .........................................................................759 Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama .........................................787 Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji .............................................................................795 Korisne internet adrese .....................................................................................................................797 Indeks zaštićenih naziva lekova .........................................................................................................801 Indeks nezaštićenih naziva lekova .....................................................................................................819 Literatura .........................................................................................................................................832

www.DigitSoft.co.nrNAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA

OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

INN

ATC KLASIFIKACIJA

terapijska grupa

pakovanje ANALGETICI acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51 N02BA salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; aluminijumska folija, 100x10 kom Cena 2692.4din 3/2-10-10178 21.12.2001 8600064100993 EAN JKL režim izdavanja konc. aktivnih supstanci farmaceutski oblik br. rešenja za stavljanje u promet datum izdavanja rešenja veleprodajna cena

farmakološko-hemijska podgrupa

ParaLeLNoST LeKova Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom obliku, nezavisno od doze. Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka: PoTPUNa ParaLeLa (geNerIČKI LeK) podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. HeMIjSKa ParaLeLa (HeMIjSKa aLTerNaTIva) predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu (isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. TeraPIjSKa ParaLeLa (TeraPIjSKa aLTerNaTIva) podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični (nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.

www.DigitSoft.co.nrrežIMI IzdavaNja LeKova I SKraćeNIce U TeKSTU
R BR Z SZ ZR SZR   § Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Lek se može izdavati i bez Rp Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini RP Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”) Armourova jedinica ampula internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske metode koja meri faktor Xa aktivnost Anatomsko-terapijsko-hemijska bočica Christensen jedinice Citomegalo virus centralni nervni sistem katehol orto metil transferaza definisana dnevna doza dražeja Epštajn-Bar-virus elisa jedinice emulzija jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza folikulostimulirajući hormon gram gastrointestinalni trakt gonadotropni rilizing hormon granula hepatitis B površinski antigen herpes simpleks virus intraartikularno intraarterijski intradermalno internacionalna jedinica intramuskularno inhibitor monoaminooksidaze intratekalno intravenski infuzija

aj amp. anti Xa aTc boč. cj cMv cNS coMT ddd draž. eBv el.j. emulz. FeIBaj FIPj FSH g gIT gnrH gran. HBsag HSv i.a. i.art. i.d. i.j. i.m. iMao i.t. i.v. inf.

www.DigitSoft.co.nr

 inh. inj. INN j. kaps. karp. kes. kij konc. L Lf lingv. Lj maks. mcg mg Mi.j. mj mL mmol N NSaIL nazal o P p.a. Pdd perit. praš. r rp rastv. s.c. sa rastvar. SIK SL spolj. supoz. susp. tabl. Td tinkt. t.m. t.p. TPP transderm. upotr. v vagin. vagit. vzv inhalaciona primena injekcija Internacionalni Nezaštićeni Naziv jedinica kapsula karpula kesica kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica koncentrovani litar flokulirajuća jedinica lingvaleta Loomis jedinica maksimalna doza mikrogram miligram milion internacionalnih jedinica mili jedinica mililitar milimol nazalna primena nesteroidni antiinflamatorni lekovi nazalno oralna primena parenteralna primena periartikularno propisana dnevna doza peritonealna prašak rektalna primena lekarski recept rastvor subkutano sa rastvaračem sindrom iritabilnog kolona sublingvalna/bukalna primena spoljna supozitorija suspenzija tableta transdermalna primena tinktura telesna masa telesna površina totalna parenteralna prehrana transdermalni upotreba vaginalna primena vaginaleta vagitorija varičela zoster virus

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova 

5

aBecedNI SPISaK regISTrovaNIH LeKova Sa IdeNTIFIKacIoNIM PodacIMa, ceNaMa I ParaLeLaMa

5
5-ASA - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija mesalazin - A07EC02
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 806,2din (R) 1129300 obložena tableta; 250mg; fiola, 1x100 kom 8605000800012 515-04-1518/03 29.07.2003 Cena 650,9din (R) 5129303 supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom 8605000800029 515-04-1519/03 29.07.2003 doziranje: ulcerozni kolitis, ulcerozni proktitis, Crohnova bolest: oralno 3 puta po 500-750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1,5g dnevno podeljeno u više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja). Paralelni lekovi: asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500 5-FLUOROURACIL “EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034324 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena 632,2din 515-04-1600/03 18.11.2003 doziranje: palijativni tretman malignih tumora dojke, kolorektalne regije želuca, pankreasa, jetre, ovarijuma, cerviksa, mokraćne bešike, prostate, tumora glave i vrata i kao adjuvantna terapija posle hirurških intervencija i pre radioterapije: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: Fluorouracil-Teva

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

A
ACC 100 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 152,5din (BR) 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g 8606102455230 277/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g 8606102455247 282/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 200, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC 200 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena 201,9din 8606102455254 283/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g 8606102455261 284/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC SAFT - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena (BR) 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g 8606102455223 285/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACCOLATE® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija zafirlukast - R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

A

r03dc antagonisti leukotrienskih receptora (R) 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 1182,1din 5000455006461 53/2006/12 18.01.2006 doziranje: prevencija i terapija hronične bronhijalne astme: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 20mg pre jela

www.DigitSoft.co.nr

12

abecedni spisak registrovanih lekova

A

ACETISAL PH 8 - GALENIKA AD - Srbija acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 1144din 8608808103019 515-04-3290/03 08.12.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza; antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2,4-3,6g/d u više pojedinačnih doza, doza održavanja 3,6-5,4g/d, maks. 8 g; juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2,4-3,6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica: odrasli 4,9-7,8g/d, a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: anbol, andol, ask pH 8, aspirin® 500, aspirin® Migran, aspirin® direkt, aspirin® protect, Midol ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 504,2din (R) 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25 kom 8608811006000 515-04-3380/03 25.12.2003 Cena 551,4din (R) 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25 kom 8608811006017 515-04-3381/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8608813900573 515-04-3382/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana. ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5 kom Cena 504,2din 8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova ACT-HIB - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B - J07AG01
VAKCINE

13

A

Cena 627,4din 3/2-10-8001 24.12.2002 doziranje: profilaksa teških, sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis, artritis, epiglositis, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0,5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0,5mL u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od 0,5mL. Paralelni lekovi: Hiberix™ ACTASULID® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija nimesulid - M01AX17

j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5mL

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 103din 8600064103147 396/2007/12 30.01.2007 doziranje: reumatoidni artritis, degenerativna reumatska oboljenja zglobova, dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi, sportske povrede, upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg dnevno, maks. 400mg dnevno; deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: aulin, Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-Md ACTILYSE® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

Cena 43677din 3/2-10-9274 17.12.2002 doziranje: akutni infarkt miokarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/kg, (maks. 50mg) tokom 30 minuta, 0,5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embolija pluća: 10mg i.v. bolusom tokom1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebralna tromboembolija (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta. ACTIVELLE® - NOVO NORDISK A/S - Danska noretisteron, estradiol - G03FA01

B01ad enzimi (SZ) 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; liobočica sa rastvaračem, 1x50mL

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03Fa gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije (R) 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg; kontejner za tablete, 1x28 kom Cena 556,8din 8600102099470 126/2006/12 06.02.2006 doziranje: menopauza, sprečavanje nastanka osteoporoze, terapija simptoma nedostatka estrogena, prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi (terapiju početi godinu dana po nastupanju menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana. Paralelni lekovi: Kliogest® ACTONEL® - AVENTIS PHARMA - Nemačka risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom Cena 1976,4din 3/2-10-8879 18.12.2002 Cena 18330,8din (R) 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14 kom 3/2-10-8879/1 12.12.2002

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

A

doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca. ACTRAPID HM - HEMOFARM AD - Srbija insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva Cena 964,6din (R) 0041537 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; bočica, 1x10mL 8600097012126 515-04-840/03 27.06.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® FLEXPEN® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 515-04-1708/04 19.07.2004 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® NOVOLET® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041544 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2209,6din 515-04-1188/03 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® PENFILL® - HEMOFARM KONCERN A.D.VRŠAC PO LICENCI NOVO NORDISK A/S - Srbija insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041414 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2026,1din 515-04-1188-01 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ADRENALIN HCL 1:1000 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena 1786din 8608811000213 682/2006/12 19.05.2006 doziranje: anafilaktički šok, angioedem, akutne alergijske reakcije: parenteralno 0,2-1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg i.v.; anafilaktički šoka (odrasle osobe): 0,5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0,3mg i.m.); lokalna primena na sluznice 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041413 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula, 5x3mL

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

15

ADRIANOL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL; plastična bočica, 1x10mL Cena 70,9din 8600064100047 733/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: odrasli i adolescenti 4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: adrianol® T ADRIANOL® T - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL; Cena 57,4din plastična bočica, 1x10mL 8600064100054 734/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: deca do 1 godine 1 kap u obe nozdrve pre hranjenja; deca od 1-5 godina 3 puta po 2 kapi u obe nozdrve. Paralelni lekovi: adrianol® ADRIBLASTINA RD - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg; liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena 853,8din 8606007410068 683/2006/12 19.05.2006 Cena 3837,3din (SZ) 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg 8606007410075 687/2006/12 23.05.2006 doziranje: prevencija diseminacije malignih tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinom bronhija i pluća): monoterapija odrasli 60-75mg/m2 brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m2; monoterapija deca 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje. Paralelni lekovi: caelyx, doxorubicin, doxorubicin-Teva, Sindroxocin® AERIUS - SCHERING PLOUGH - Holandija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica, 1x60mL Cena 471,8din 515-04-4355/03 25.03.2004 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno. AERIUS - SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10 kom Cena 351,3din 3/2-10-7584 20.11.2002 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno.

A

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

A

AFLODERM® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

d07aB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II) (R) 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena 202,9din 3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006 Cena 202,9din (R) 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g 3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006 doziranje: akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. AGGRASTAT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (SZ) 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL; bočica, 1x50mL Cena 15610,4din 515-04-1888/04 29.09.2004 doziranje: primenjuje se u cilju prevencije rane pojave infarkta miokarda kod bolesnika visokog rizika: sa nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST elevacije (pojava bola u grudima tokom poslednjih 12 časova), kao i kod onih koji se podvrgavaju akutnoj ili elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji i/ili ugradnji stenta:početnadoza0,4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30 min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 108 sati. AGGRENOX® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (R) 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; Cena 1218,2din 25mg+200mg; bočica, 1x60 kom 9006968004136 1178/2006/12 13.07.2006 doziranje: smanjenje rizika od moždanog udara: kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze; preporučena doza je 1 kaps. 2 puta na dan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode. AGLURAB - MEDIS D.O.O. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA - Norveška metformin - A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 233,3din 515-04-3735/04 30.09.2004 Cena 362,6din (R) 1043103 film tableta; 850mg; bočica plastična, 1x100 kom 515-04-3736/04 30.09.2004 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno, počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana, nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana, a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg; maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: glucophage, gluformin, Meglucon 500, Meglucon 850, Metfogamma® 1000, Metfogamma® 500, Metfogamma® 850, Metformin, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850, Tefor

a10Ba bigvanidini (R) 1043102 film tableta; 500mg; bočica plastična, 1x100 kom

www.DigitSoft.co.nr

IMUNOLOŠKI ZAVOD D.03. akutni edem. bočica.DigitSoft.Nemačka polikrezulen .G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137035 vagitorija. 200i. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65 godina starosti.5mL Cena 387.5din 8606103310019 176/2006/12 13. liobočica sa rastvaračem. 1x6 kom Cena 219. Paralelni lekovi: Immunine.L./5mL. 500i. liobočica sa rastvaračem. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom.abecedni spisak registrovanih lekova AGRIPPAL™ S1 .co.03. 90mg. octanine F ALBOTHYL® . 50g/L. rascepana virusna čestica) .Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .nr .D. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 5% ALBUMIN (LJUDSKI) 5% .j. vaxigrip®.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .2002 Cena 6535. vaginalni i cervikalni vaginitis.J07BB02 VAKCINE 1 A j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011900 suspenzija za injekciju.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179701 rastvor za infuziju. za vreme operacija. vakcina protiv gripa inaktivisana. stepena i mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika.2002 doziranje: erozija grlića materice.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom. vaxigrip® junior AIMAFIX . 1x250mL Cena 2440. akutni edem. cervicitis: 1 vag. na drugi dan tokom 1-2 nedelje.02. Paralelni lekovi: Fluarix.8din 3/2-10-7592 25. bočica.07. 1x0. za vreme operacija.A.P. 1x10mL (Z) 0066011 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. . teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika.3din 8606102233173 3/2-10-5231 16.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.ALTANA PHARMA AG .12.j.Italija faktor IX . posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.Italija vakcina protiv gripa (inaktivisana.8din 3/2-10-7591 26./10mL.R. 1x50mL Cena 1684. .B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179700 rastvor za infuziju.4din 8606103010056 270/2006/12 06. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. po protokolu o imunizaciji. . ALBUMIN (LJUDSKI) 20% . 1x5mL Cena 13052. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza.KEDRION S. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. napunjen injekcioni špric.6din 8606103010049 266/2006/12 06.CHIRON S.2006 doziranje: zaštita od gripa: odrasli i deca preko 7 godina. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 20% www.2002 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno.D.12. blister. . ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. 200g/L.

Srbija cefaklor .05.5mL. 1x5mL Cena 313. lečenje osteoporoze: 10mg/dan. tvrda. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .EBEWE PHARMA GES.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati Cena 152. 2x8 kom Cena 8608808102579 238/2006/12 Cena (R) 1321195 kapsula.5mL u razmaku 4-12 nedelja (obično u uzrastu 3. bočica staklena. 6 i 8 meseci). u mesečnim intervalima (doza održavanja).2006 (SZ) 0034352 rastvor za injekciju/infuziju. 5mL. u mesečnim intervalima (doza održavanja). 500mg/10mL. 250mg. monoterapija 100-200mg/m2 i. 2x10 kom 8600064101266 2260/2006/12 06. intermedijarni non-Hodgkin limfom.07.2002 Cena 5945.Srbija alendronska kiselina .6din 9088882447220 650/2006/12 17.03.2din (R) 1059075 tableta. 100mg/5mL.05.m.nr . 1x10mL Cena 1344din 9088882447237 651/2006/12 17. veoma maligni non-Hodgkin limfom. blister. 10mg.D.2006 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tiko steroidima: 5mg/dan. ili s. Paralelni lekovi: Tripacel ALENDRONAT . boca staklena.B. 500mg.Austrija citarabin .03.5mg/kg i.GALENIKA AD . bočica staklena. 5mL. blister. Paralelni lekovi: cytosar® ALFACET® .03. 1x20mL Cena 3115. 1x5mL Cena 8605001700861 3/2-10-6394 18.1 abecedni spisak registrovanih lekova A ALDIPETE-T .2006 584.2006 (SZ) 0034351 rastvor za injekciju/infuziju.2002 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze po 0.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. monoterapija 1-1.8din 03.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. . Paralelni lekovi: Fosamax®. profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema).Srbija vakcina protiv difterije. bočica.ZDRAVLJE A.2din 03.L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034350 rastvor za injekciju/infuziju.DigitSoft. 2x8 kom 8608808102548 239/2006/12 (R) 3321193 prašak za oralnu suspenziju. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). 1x60mL Cena 8608808102531 240/2006/12 (R) 3321194 prašak za oralnu suspenziju. II generacija (R) 1321190 kapsula. 25mg/mL. monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana.J07AM52 VAKCINE j07aM vakcine protiv tetanusa (Z) 0011146 rastvor za injekciju.05. hronična mijeoloidna. KG . 12 meseci posle treće doze.c.03. akutna limfoblastna.M. tvrda.2006 172. jednokratno. dnevno 5 dana. revakcinacija: 0. bočica staklena. Lindron ALEXAN® EBEWE .12.3din 03.v. 10x5mL 8605001700458 3/2-10-6394/1 18.v.. 1000mg/20mL.2006 www. bočica.2006 296.6din 9088882447244 652/2006/12 17. boca staklena. tetanusa i velikog kašlja . (daje se intratekalno u kombinaciji sa metotreksatom i kortikosteroidima): prema protokolu. dnevno 2-5 dana.H NFG.2006 doziranje: leukemija kod dece i odraslih (akutna mijeoloidna. 1x60mL Cena 8608808102524 241/2006/12 316din 03. 50mg/mL.co. a najkasnije do navršene pete godine života. ili doza održavanja 75-100mg/m2 i. blister.07.4din (Z) 0011147 rastvor za injekciju.

C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402830 tableta. Sinacilin® ALOPRES® .2006 doziranje: u kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu malignog pleuralnog mezotelioma. maks. 1g dnevno.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra 119. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. 5mg. kesica. 250mg/5mL.v infuzije tokom 10 minuta.3din 5014602101275 155/2006/12 07. Bactox®.L01BA04 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati.01. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: otitis media. 2x10 kom 8600064103949 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021910 kapsula. 2x8 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 93/2006/12 31.ALKALOID AD . podeljeno u 3 doze ili 62. deca do 1 godine 62.Makedonija amoksicilin . 6g dnevno. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Sinacilin® ALMACIN® . u ginekološkoj praksi.maks.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.LILLY FRANCE S. ospamox®. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. ALIMTA® .GALENIKA AD . Paralelni lekovi: amoksicilin. profilaksa bakterijskog endokarditisa. prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa. posle primene primarne hemioterapije.A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02aB jedinjenja aluminijuma (BR) 2122101 oralni gel. profilaksa bakterijskog endokarditisa.Srbija amlodipin .2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. . infekcije kože i mekih tkiva. maks. Paralelni lekovi: amoksicilin. 20x16g Cena 145. bočica. cefaklor alkaloid® ALFOGEL® .J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 126. u ginekološkoj praksi.S. maks. ospamox® dT. ALMACIN® . Paralelni lekovi: cefaclor. . infekcije kože i mekih tkiva.Srbija aluminijum fosfat .DigitSoft.nr .Francuska pemetreksed .S. maks. prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan). tvrda.Turska amoksicilin .D. ospamox®.ZDRAVLJE A. 500mg. 500mg.2006 www. dopuna terapije ulkusne bolesti: 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2 kesice. dva sata posle jela i pred spavanje. maks. u tretmanu uznapredovalog ili metastaziranog “non-small cell” karcinoma pluća: 500mg/m2 telesne površine u vidu i. deca do 1 godine 62. infekcije respiratornog trakta.02. amoxicillin. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om.8g.5mg na 8 sati.4din 487/2005/12 21. .2006 doziranje: gorušica. 1g dnevno. 8. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.5mg na 8 sati. amoxicillin. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. Bactox®. kao terapija drugog reda.A. 1x100mL Cena 3/2-10-4809 29. bočica. 4g dnevno. ospamox® dT. infekcije urinarnog trakta. 1g dnevno. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. cefaklor.1din 8608808100117 108/2006/12 02.07. blister. 6g dnevno. 1x500mg Cena 120484.co.10.2din (R) 3021908 prašak za oralnu suspenziju.BILIM PHARMACEUTICALS A.5mg na 8 sati.02.

deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. bočica. ecosal easi-Breathe. 6x10 kom Cena 125. Normodipine®. .Srbija salbutamol . blister.2007 doziranje: astma i druga stanja hroničnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 4mg dnevno.1mg/kg telesne mase. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno.HEMOFARM AD .2002 doziranje: akutni napad astme: odrasli i deca preko 12 godina 1-2 inh.D. .12.nr . nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. i traje 3-5 sati).9din 8608807100927 707/2005/12 30. 5x20 kom Cena 183.2005 Cena 69din (R) 1168090 tableta. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. deca od 2-6 god.12. Monodipin. angina pektoris: jednom po 5mg.D.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora Cena 67. Paralelni lekovi: ecosal. primena citostatika i radijacione terapije). ALOPURINOL .2002 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). maks. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera.03. 2x10 kom Cena 428.co.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168089 tableta. akutni napad deca 1 inh.3din (R) 7114152 rastvor za raspršivanje. bočica. podeljeno u više doza. . Paralelni lekovi: amlodil.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168050 tableta. amlopin Lek®.9din 8600064101426 3/2-10-8037 23. 1x100mL 8600097400633 218/2007/12 17. Paralelni lekovi: Spalmotil® ALOPROL . blister.2007 Cena 66.2005 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). amlohexal. 100mg. 2mg/5mL. vazotal ALOPROL . na 6-8 sati. maks. dugotrajna terapija 1 inh.5din 8600097400268 2506/2007/12 19. 8 inh. 2mg.20 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 1402831 tableta. 8mg u jednoj dozi. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 2 inh.01. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. limfomi.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. blister. 3-4 puta po 1-2mg dnevno. 300mg.1din 8600064103956 92/2006/12 31. 10mg.O. amlodipin. Tenox®. Norvasc®.12. maks. ventolin™ ALOPURINOL .. deca do 2 godine 4 puta po 0. posle inh.R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 1114150 tableta. dnevno (delovanje nastaje nekoliko min. blister. 10mg dnevno. primena citostatika i radijacione terapije). amlogal®. dnevno. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera.PANFARMA D. 100mg.Srbija alopurinol . postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno.O. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 1 inh. blister.Srbija alopurinol . Spalmotil®. leukemija. podeljeno u više doza. 5mg/mL. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. 3x10 kom 8608807100040 708/2005/12 30. leukemija. 8 inh. 2x20 kom Cena 76. maks. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno.Srbija salbutamol .DigitSoft. 1x10mL 8600097400640 3/2-10-500 29.01.10. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. (100mcg). limfomi. (100mcg-200mcg).5din (R) 3114151 sirup. www.2006 doziranje: hipertenzija. po potrebi ponoviti posle 4 sata.ZDRAVLJE A.

Paralelni lekovi: Brimonal 0.ZDRAVLJE A. 1x5mL Cena 805. ALPHADOL-C . doza može da se povećava za 0. Kamiren®.25-0. ne sisati ih ili žvakati. 1x5mL Cena 6003.3din 3/2-10-10519 26.A11CC20 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050106 kapsula. rahitis i osteomalacija zbog hipofosfatemije rezistentne na primenu vitamina D 3 . 0. progutati cele sa malo vode.5din (R) 1050102 kapsula.5din 8600064102096 3/2-10-6931 26. pseudorahitis.3din 358063797253 1185/2006/12 13. 3x10 kom Cena 62. blister.2002 Cena 798. maks.03.2004 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.5mcg. kalcijum-karbonat . Kamiren® XL www.9din 515-04-02490/04 28.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD.01. Paralelni lekovi: doxacor. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.2006 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja prilikom početne ili ponovljene hemioterapije: preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza.Srbija alfakalcidol . maks. hipoparatireoidizam.2007 Cena 105. osteoporoza izazvana insuficijencijom bubrega sa destrukcijom tkiva bubrega: početna doza uobičajeno 1-2 kapsule dnevno. 1x30 kom 8600064102201 606/2007/12 01. zavisno od indikacije. oprez zbog moguće hiperkalcijemije. 8mg. 0. meka.co.Indija alfakalcidol.5mcg dnevno. rastvor. bočica. . blister.abecedni spisak registrovanih lekova 21 ALOXI® . vitamin D-zavisan rahitis. 1mg.ZDRAVLJE A. .12. meka.2%.D.25mcg+200mg. 1x50 kom Cena 373. ALPHA D3® . maks. meka.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094070 kapi za oči.01.03.2002 doziranje: osteoporoza.3din (R) 1050101 kapsula. 0. .2din 8600064100108 194/2007/12 16. 0. malapsorpcioni sindrom. benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno. . renalna osteodistrofija.D.2007 Cena 619.5mcg.nr .10.2007 doziranje: stanja izazvana poremećajima nivoa kalcijuma za sve indikacije osim osteoporoze (renalna osteodistrofija.A11CC03 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050100 kapsula. Ne ponavljati dozu u periodu 7 dana. bočica. meka. 1x30 kom 8600064103864 607/2007/12 01. 3x10 kom 8600064100122 193/2007/12 16. pola sata pre početka hemioterapije.25mcg. prevencija hipokalcijemije posle paratireoidektomije) odrasli i deca teža od 20kg obično početna doza 1mcg dnevno. 1mcg. kaps. bočica staklena. bočica.8din (R) 1103766 tableta. osteoporoza odrasli obično 0. dnevna doza 1mcg. doza održavanja 4 kapsule dnevno.Srbija doksazosin . pa na 4mg.Irska palonosetron .C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103765 tableta.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. 16mg dnevno.Irska brimonidin . 0. hipofosfatemički i nutritivni rahitis i osteomalacija. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. hipoparatireoidizam.DigitSoft.2% ALPHAPRES® . 2mg.A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124574 rastvor za injekciju.PANACEA BIOTEC LTD. blister.25mg/5mL. ALPHAGAN .07. bočica.ALLERGAN .09. 3x10 kom A Cena 391.

04.D. magnezijum-hidroksid .2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. duodenusni ulkus. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za doziranje (10-20mL) suspenzije.nr .4mg.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. Paralelni lekovi: alvesco® 160 AMARIN .2006 (R) 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma. lečenje se može ponoviti nakon jednog meseca pauze. trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca.4din 515-04-497/04 07. 2x10 kom Cena 945.2004 www. benigni gastrični ulkus). . blister. sprej-boca sa dozerom.2006 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. 4 puta na dan.5mg/5mL+425mg/5mL.01. maks. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122183 tableta za žvakanje. ALTACID® . 1x120 doza Cena 3180din 5060065110019 12/2006/12 10. 1x60 doza Cena 1793.22 abecedni spisak registrovanih lekova A ALTACID® . Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. 160mcg/doza.ALTANA PHARMA AG .01.07.01. 160mcg/doza. Paralelni lekovi: alvesco® 80 ALVESCO® 80 . 1x60mL Cena 3870010004209 88/2007/12 11.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma. kalcijuma i magnezijuma (BR) 3122184 oralna suspenzija. 1x60 doza Cena 8606102233142 1246/2006/12 26. ALVESCO® 160 . blister. magnezijum-oksid . 1x120 doza 5060065110026 13/2006/12 10.2007 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks.BOSNALIJEK D. sprej-boca sa dozerom. tvrda.BOSNALIJEK D.3mg+158. a četvrtu dozu uzeti pre spavanja.Nemačka ciklesonid .8din 8606102233159 1247/2006/12 26. ne koristiti u terapiji održavanja.D. polako otapati u ustima. tabl.11.Bosna i Hercegovina aluminijum-hidroksid. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. 333. 2249. .co. 80mcg/doza.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122760 kapsula. kao pojedinačna doza.Nemačka ciklesonid . benigni gastrični ulkus). Cena sprej-boca sa dozerom.Bosna i Hercegovina aluminijum-oksid.DigitSoft. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. sprej-boca sa dozerom.ALTANA PHARMA AG . .07. kao pojedinačna doza. 80mcg/doza. duodenusni ulkus. 2x8 kom Cena 3870010004193 2106/2006/12 14. 30mg. bočica. ½ do 1 sat nakon obroka.Kipar lansoprazol .MEDOCHEMIE LTD.2006 (R) 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.

kofein.2002 1607. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. Mucosolvan®.Italija glimepirid . dnevno. blister. 10 tabl. 25mg+20mg+200mg+80mg+0.abecedni spisak registrovanih lekova 23 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca: 8 nedelja.2007 Cena 91.P. gliprex®. 15mg/5mL. 1x10 kom 8600097011914 2528/2007/12 22. po potrebi za 30 minuta još 1 tabl.Bosna i Hercegovina kamilofin. kod prvog znaka glavobolje. ampula.A10BB12 a10BB sulfonamidi. 20 kom Cena 199din 3870010004155 3/2-10-9998 12. 4mg.2007 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.10. 1x100mL 8600097011860 2549/2007/12 22. ampula. Sabax® AMARYL® . Lamox.BOSNALIJEK D. Zollinger-Ellisonov sindrom: početi sa 60mg/dan.nr .7din 101/2005/12 19. deca do 2 godine 2 puta po 7.75mg. fiola. Mucosolvan® junior AMIGREN .12. pa povećavati po potrebi do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze ukoliko se primenjuje više od 120mg/dan.11. Lanzul® S. 10x2mL 8608808100087 Cena 3/2-10-7401 Cena 3/2-10-7402 430. fiola. 2x10 kom 8600097011907 2552/2007/12 22. Lasoprol.. 1mg.07.2002 www. blister. 2x15 kom A LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 322. lek se uzima pre ili u toku doručka. mekloksamin. 6mg dnevno. .12. 500mg. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. 10x2mL 8608808100070 (SZR) 0024283 rastvor za injekciju.12.Srbija amikacin . Meglimid® AMBRO-HEMOFARM .12.2005 Cena 1151. 60mg. 100mg.HEMOFARM AD . 2x15 kom 8606102967030 (R) 1042313 tableta. .2005 Cena 537.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 176.5mg.3din 100/2005/12 19.co. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. 3mg.9din 12. 4 tabl.10.2005 Cena 790.2002 doziranje: akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene (koji su rezistentni na druge analgetike): 1 tabl.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 0024282 rastvor za injekciju.Srbija ambroksol .6din (R) 3112300 sirup.N02CA52 ANALGETICI N02ca ergot alkaloidi  (R) 1086023 film tableta. Paralelni lekovi: Flavamed.9din (BR) 1112302 šumeća tableta. 2x15 kom 8606102967023 (R) 1042312 tableta. 2x15 kom 8606102967016 (R) 1042311 tableta. bočica. propifenazon.11.2007 Cena 111.10. uzima se 30 minuta pre obroka.A. maks. 2mg.1din 102/2005/12 19.9din 515-04-279/03 02.GALENIKA AD . a nedeljno maks.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1mg dnevno.D. blister. Paralelni lekovi: glimepirid.DigitSoft. blister. 30mg.8din 12. Paralelni lekovi: Lanzul®. derivati sulfonilureje (R) 1042310 tableta. AMIKACIN . ergotamin . refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. kutija.SANOFI-AVENTIS S. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks.5din (BR) 1112301 šumeća tableta.5mg.

R03DA05 j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024630 rastvor za injekciju.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114470 tableta. maks. maks. Paralelni lekovi: aminofilin retard. po potrebi postepeno povećavati na 3 dana. bočica. www. alkoholizam.DigitSoft.Srbija aminofilin . blister. 100mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB .SRBOLEK A. bočica. bonhokonstrikcija izazvana naporom. aminophyllinum AMINOFILIN . 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). Paralelni lekovi: amikin AMIKIN .J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-9205 24.2002 Cena (Z) 0024631 rastvor za injekciju. 5x10 kom Cena 78.5din (R) 1114620 tableta.co.06. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. 500mg. 100mg.2000 doziranje: individualno. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.12. uz kontrolu bubrežne funkcije. oralno 3-4 puta po 100-300mg. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti). maks. Paralelni lekovi: aminofilin retard. 1x2mL 3/2-10-9206 25.12.USA amikacin . dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: individualno. bonhokonstrikcija izazvana naporom.nr . 2x10 kom Cena 110.Srbija aminofilin .5g dnevno.5din 8600097400664 2075/2007/12 25.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem.FAMPHARM . 1x2mL LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini Cena 78. maks. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. Paralelni lekovi: amikacin AMINOFILIN . deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2002 doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 100mg.2002 doziranje:akutni napad astme. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela.24 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima infekcija: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 1. blister. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. tokom 10 dana.8din 8608809000393 3/2-10-6198 03. aminophyllinum AMINOFILIN . blister. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.09.2007 doziranje: akutni napad astme. uz kontrolu bubrežne funkcije. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. uzimanje antiepileptika).HEMOFARM AD . 1.03. 350mg.Srbija aminofilin . tokom 10 dana. .5g dnevno.D. 5x10 kom 8606003211195 03-1366/99 06. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.

aminophyllinum AMINOPHYLLINUM . U rezistentnim slučajevima. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. aminoven 5% www. triptofan .3g/L+4.D.m. dva puta dnevno. alkoholizam. (5-6mg/kg) ili i. tokom prve nedelje lečenja. tirozin. aminoven 15%.v.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11.4g/L+1g/L+2g/L. tokom prve nedelje lečenja. taurin. Cena 110. blister. onda je treba dati sa velikom opreznošću. histidin. ZRENJANIN . Počevši od druge nedelje. arginin.6g/L+4.08. 1x500mL Cena 501. lizin. Paralelni lekovi: aminofilin. ZRENJANIN . Počevši od druge nedelje.HEMOFARM AD . 250-500mg. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno.2g/L+6.Srbija izoleucin. aminoven 10%.4g/L+6. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati.4g/L+5.v. 50x10mL Cena 414. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: individualno.2002 doziranje: individualno. bonhokonstrikcija izazvana naporom.12. fenilalanin. leucin. ampula. aminophyllinum AMINOFILIN RETARD . Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. uzimanje antiepileptika).5din 8608811003115 3/2-10-3108 29. 2x10 kom 8608811003207 515-04-4564/03 31.2002 doziranje: akutni napad astme. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. bolus inj. aminofilin retard AMINOSOL 10% .8din 350mg.2g/L+6. 0. parenteralno odrasli i. Paralelni lekovi: aminofilin retard. glicin.9din 8600097012256 3/2-10-7310 25. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.) dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. deci starijoj od 3 godine.DigitSoft. U rezistentnim slučajevima. treonin. 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno.5g/L+0.D. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: odrasli: uobičajena doza je 350mg (1 tabl. Paralelni lekovi: aminofilin. sporo. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno.2004 doziranje: akutni napad astme. 5g/L+7.JUGOREMEDIJA A. prolin.co.Srbija aminofilin .abecedni spisak registrovanih lekova 25 onda je treba dati sa velikom opreznošću.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174035 rastvor za infuziju. ili i. bonhokonstrikcija izazvana naporom.JUGOREMEDIJA A.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI A r03da ksantini (R) 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan.Srbija aminofilin . deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina.5mg/kg/sat. serin. tokom 20 min. alanin. 250mg. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.nr . inf. boca. dva puta dnevno. Paralelni lekovi: aminosol 15%.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (Z) 0114501 rastvor za injekciju. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. valin.11. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. deci starijoj od 3 godine. metionin.

taurin.4g/L+1g/L+2g/L.Austrija aminokiseline . leucin. triptofan .2g/L+6. zapaljenska bolest creva. Paralelni lekovi: aminosol 10%.5g/L+0. metionin. aminoven 5% www. glicin.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. serin.2003 doziranje: individualno. hiperkatabolička stanja (traume.4g/L +9. fenilalanin. lizin. magnezijum-hlorid.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 515-04-3832/03 22.12.3g/L+3g/L+2g/L+1. valin. aminoven 10%. metionin. aminoven 15%.453g/L+9. tirozin.Austrija izoleucin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . fenilalanin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174037 rastvor za infuziju. malapsorpcija. jabučna kiselina.1g/L+3. treonin.5g/L+7.Srbija alanin.nr . opekotine. aminoven 5% AMINOSTERIL N-HEPA 8% . aminoven 15%.4g/L+5.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174036 rastvor za infuziju.5din 8600097200370 515-04-3268/03 12. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. kalijum-hidroksid. kada nije moguća enteralna ishrana.Srbija izoleucin.6g/L+4.4g/L+2g/L+1. arginin.735g/L. leucin. alanin. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. aminosol 15%.6g/L+5. valin. arginin. Paralelni lekovi: aminosol 10%. kada nije moguća enteralna ishrana. peritonitis. boca.683g/L+1.9din 8600097200363 515-04-3267/03 12.6g/L. boca. natrijum-glicerofosfat. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. metionin. 5g/L+7.2g/L+8. eneterokutane fistule). leucin.1g/L+5g/L+4.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMINOSOL 10% E . tirozin. valin. histidin. AMINOSOL 15% . sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.DigitSoft. pankreatitis. 10x500mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174021 rastvor za infuziju. lizin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174040 rastvor za infuziju. triptofan. maligna oboljenja).4g/L+6.3g/L+17g/L+9. eneterokutane fistule).2g/L+5. boca staklena. 10x500mL Cena 6570. hiperkatabolička stanja (traume.5g/L+11.8g/L+8. treonin. lizin. opekotine. prolin. 1x500mL Cena 689. zapaljenska bolest creva.HEMOFARM AD .HEMOFARM AD . arginin.3g/L+4. 1x500mL Cena 501. fenilalanin.9g/L+5. pankreatitis. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.co.2003 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.6g/L+0.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. histidin. glicin. prolin. glicin. AMINOVEN 10% .5g/L +25g/L+20g/L+18. peritonitis. 5.10. histidin. alanin. malapsorpcija.12.2din 8606010925238 2544/2007/12 22.2g/L+6. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.4g/L+4. boca. serin.28g/L+7. kalcijum-hlorid .017g/L+0.31g/L+6.2003 doziranje: individualno. treonin.12. taurin. maligna oboljenja). prolin. 8%. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. triptofan . izoleucin.

5.2g/L+2. Paralelni lekovi: cordarone®. triptofan .6g/L+0.2g/L+0. leucin. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. 2. fenilalanin.5g/L+1g/L. taurin. eneterokutane fistule). zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. zapaljenska bolest creva. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. tirozin.Austrija izoleucin.6g/L+3.D. blister.C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici. peritonitis. hiperkatabolička stanja (traume. zapaljenska bolest creva. peritonitis. aminoven 15% AMIODARON .2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.3g/L+17g/L+9. 10x500mL Cena 5350.5g/L +25g/L+20g/L+18. glicin. leucin. hiperkatabolička stanja (traume. . opekotine. aminoven 5% AMINOVEN 5% .ZDRAVLJE A. treonin. serin.1g/L+3.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. opekotine.1g/L+3.6g/L.Srbija amjodaron . Sedacoron www.4g/L+2g/L+1.5g/L+7. prolin. Paralelni lekovi: aminosol 10%.8g/L+8.6din 8600064100115 515-04-4080/03 10. lizin. malapsorpcija.DigitSoft. serin.6g/L.5g/L+5. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. nedelje. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.25g/L+0. tirozin. a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija. maligna oboljenja). taurin.2007 (SZ) 0174023 rastvor za infuziju. aminosol 15%.8g/L+8.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 A B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174022 rastvor za infuziju. aminoven 10%.5g/L+7. kada nije moguća enteralna ishrana. 200mg. valin. fenilalanin.5g/L+3.5g/L+1. pankreatitis. kada nije moguća enteralna ishrana. alanin. pankreatitis.3g/L+17g/L+9. alanin. grupa III (R) 1101402 tableta.4g/L+2g/L+1. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.co.3g/L+2.6g/L+0. metionin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. metionin. nedelje. triptofan .7g/L+3.10.2g/L+8. valin.2004 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1.8din 8606010925276 2529/2007/12 22.5g/L+11. boca. eneterokutane fistule).5g/L+11. 10x500mL Cena 10346. 10x250mL Cena 5173. boca.10.6din 8606010925214 2558/2007/12 22.5g/L +25g/L+20g/L+18.15g/L+2.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .6g/L+5.55g/L +7g/L+6g/L+5.9g/L+5.Austrija izoleucin. aminoven 10%. prolin. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. boca. 5.abecedni spisak registrovanih lekova AMINOVEN 15% . malapsorpcija. 6x10 kom Cena 602.9g/L+5. glicin. aminosol 15%. histidin. lizin.4din 8606010925252 2559/2007/12 22.03. Paralelni lekovi: aminosol 10%. treonin. arginin.6g/L+5.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174020 rastvor za infuziju. maligna oboljenja).10. arginin.2g/L+8.nr .1g/L+3. histidin.

Srbija amlodipin . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. amlopin Lek®. 2x10 kom 8608808106683 (R) 1402141 tableta. 5mg. Normodipine®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.REMEVITA D.05. amlogal®.05.12. amlopin Lek®. vazotal AMLODIPIN .C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402731 kapsula. 10mg dnevno. 10mg. 2x10 kom Cena 258din 8606010300417 1103/2007/12 25. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 2x10 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 428.nr . vazotal AMLOGAL® .1din 701/2005/12 22. Tenox®.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402850 tableta.O. blister. 10mg dnevno. 2x10 kom 8608813900627 515-04-3726/03 16. 10mg. blister. amlogal®.05.NI MEDIC D. blister. blister. Norvasc®.1din 1099/2007/12 23. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.2007 www. amlodil.05.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402142 tableta. amlopin Lek®. Monodipin. amlogal®.DigitSoft.12.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMLODIL . Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Paralelni lekovi: alopres®. 10mg dnevno. Norvasc®. maks. 2x10 kom Cena 258din 8608813900610 515-04-3725/03 16.O. maks.1din (R) 1402851 tableta. amlohexal. Normodipine®.Bosna i Hercegovina amlodipin .2007 Cena 428. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. amlodipin.Srbija amlodipin . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. blister. amlohexal. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. amlodil.SRBOLEK A.1din (R) 1402143 tableta. vazotal AMLODIPIN . blister. 5mg. 5mg. Tenox®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. amlodil.D. maks.Srbija amlodipin .C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402140 tableta. Paralelni lekovi: alopres®. Paralelni lekovi: alopres®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.D. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.6din 3870010004568 515-04-747/03 30. blister.2003 doziranje: hipertenzija. NIŠ .co. amlohexal.Srbija amlodipin . Tenox®. 2x10 kom Cena 279. blister.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402832 tableta.12. Norvasc®. vazotal AMLODIPIN . amlopin Lek®.07.O.GALENIKA AD . Norvasc®. . maks. tvrda. 2x10 kom 8608808106591 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 1098/2007/12 23.2003 Cena 428. . 10mg dnevno. 2x10 kom 8606010300516 1104/2007/12 25. Monodipin. Monodipin. Normodipine®.2007 doziranje: hipertenzija. Tenox®.O. 10mg.2007 Cena 428. Normodipine®. . 5mg.2005 doziranje: hipertenzija. amlogal®. amlohexal.BOSNALIJEK D. Monodipin. Paralelni lekovi: alopres®.2003 doziranje: hipertenzija. 10mg.

250mg/5mL. 10mg dnevno.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402857 tableta. profilaksa bakterijskog endokarditisa. Paralelni lekovi: alopres®. bočica.co.2004 doziranje: hipertenzija. tvrda. amlogal®. amlodipin. amlodil.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. maks. Monodipin.2004 doziranje: hipertenzija. Paralelni lekovi: alopres®. Bactox®. amlodil. Norvasc®. blister.HEMOFARM AD .8din (R) 1021965 kapsula.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 250mg. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. maks. Tenox®. 2x10 kom A BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 479. Normodipine®. amlodipin.nr . 5mg.2din 515-04-03356/04 28. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.09. blister. maks. Monodipin.Srbija amoksicilin .Nemačka amlodipin . 10mg. blister. Tenox®. blister. 6g dnevno.PANFARMA D.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: hipertenzija. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. Sinacilin® AMOKSICILIN .HEXAL AG . vazotal AMLOHEXAL .J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021961 kapsula. 2x10 kom Cena 258din 515-04-02833/03 28. ospamox®.O. Monodipin. profilaksa bakterijskog endokarditisa. amoxicillin. ospamox® dT.Srbija amoksicilin . 10mg dnevno. 500mg.D. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.Slovenija amlodipin . Norvasc®. vazotal AMOKSICILIN . 2x10 kom 515-04-03355/04 28. .6din 8600097400671 238/2007/12 17. 1x100mL Cena 74din 8600097400534 3/2-10-1078 29.2007 Cena 79. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. amoxicillin.01.03. amlogal®. Paralelni lekovi: almacin®. amlohexal. .J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021969 sirup. u ginekološkoj praksi.09. 2x8 kom Cena 64. Sinacilin® www. infekcije kože i mekih tkiva. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.01. maks. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.O. 6g dnevno.2007 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. tvrda. amlopin Lek®.09. amlodil. Norvasc®. Paralelni lekovi: alopres®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Normodipine®. Paralelni lekovi: almacin®. blister.09. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. 2x10 kom 515-04-02833-1 28. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. maks. 10mg. infekcije kože i mekih tkiva. amlohexal. blister. amlodipin. 5mg. u ginekološkoj praksi. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. 10mg dnevno. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.1din (R) 1402858 tableta.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402855 tableta. Normodipine®.2004 Cena 791din (R) 1402856 tableta. ospamox® dT.2004 Cena 428. 2x8 kom 8600097400688 239/2007/12 17. vazotal AMLOPIN LEK® . Bactox®. Tenox®. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. ospamox®. amlopin Lek®.DigitSoft.

otitis media.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. doze su date u odnosu na amoksicilin.2din (R) 1021776 kapsula. Sinacilin® AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE . bakteriurija u graviditetu. klavulanska kiselina .co. 500mg+125mg. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. celulitis. akutni i hronični bronhitis. . akutni i hronični pijelonefritis.2004 Cena 74din (R) 3021779 granule za oralnu suspenziju. peritonitis.Slovenija amoksicilin. 1x100mL Cena 303.5MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. klavulanska kiselina .9din 3837000003710 231/2005/12 26. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021560 film tableta.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup).6din (R) 1021775 kapsula. peritonitis. puerperalna sepsa i septički abortus.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. deca www. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021562 prašak za oralnu suspenziju. teže infekcije 500mg na 8h. bočica.O. 2x8 kom 8608811006055 515-04-03108/03 28. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. blister. infekcije kože i mekih tkiva. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati. 2x8 kom 8608811006079 515-04-03108-2 28. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312. 1x100mL 8608811006093 515-04-03108-4 28. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. 250mg/5mL. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. sinuzitis. septikemija.D. profilaksa bakterijskog endokarditisa. 1x15 kom Cena 438. bočica. tvrda. celulitis. 500mg. amoksiklav Lek® 1. bakteriurija u graviditetu. maks. tvrda.nr .30 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSICILIN . otitis media. u ginekološkoj praksi.DigitSoft. intraabdominalna sepsa. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.09.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. NIŠ . 1x100 kom 8608811006086 515-04-03108-3 28.09.09. 250mg.O.5mg/5mL. akutni i hronični bronhitis. 1x100 kom 8608811006062 515-04-03108-1 28. Panklav. septikemija. uretritis. Paralelni lekovi: almacin®. bakterijski endokarditis. infekcije rana). infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. blister. amoksiklav Lek® 2X. gonoreja). intraabdominalna sepsa. 6g dnevno. amoxicillin. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. tvrda.REMEVITA D.Slovenija amoksicilin. .08. infekcija kostiju i zglobova.Srbija amoksicilin . kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 500mg na 12h.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® forte 312. 250mg/5mL+62.2004 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. Panklav forte.2004 Cena 99.2004 Cena 398. 500mg.5din 3837000003673 229/2005/12 26. ospamox® dT. 250mg. bronhopneumonija. infekcije rana).09. infekcija kostiju i zglobova. augmentin. sinuzitis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.2004 Cena 637din (R) 1021778 kapsula. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. puerperalna sepsa i septički abortus. enhancin.3din (R) 1021777 kapsula.2g prašak za injekciju.D. gonoreja). bočica. ospamox®. tvrda. Bactox®. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 156. bočica od tamnog stakla.08.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra Cena 64. bakterijski endokarditis. akutni i hronični pijelonefritis. bočica od tamnog stakla.09. bronhopneumonija. uretritis.

bakteriurija u graviditetu. bronhopneumonija.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 1x100mL Cena 194din 3837000003697 230/2005/12 26. bronhopneumonija. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. Panklav. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. akutni i hronični bronhitis. infekcije rana). enhancin. puerperalna sepsa i septički abortus. do 12 god.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. bakterijski endokarditis. gonoreja). uretritis. Panklav® 2X www.08.2005 (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. enhancin. doze su date u odnosu na amoksicilin. otitis media. septikemija.7din bočica staklena. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 156. klavulanska kiselina . amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.Slovenija amoksicilin. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 1. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. .2g prašak za injekciju. kada terapija može i duže trajati:parenteralno. sinuzitis.abecedni spisak registrovanih lekova 31 preko 3 mes. 1000mg+200mg. amoksiklav Lek® forte 312. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. infekcija kostiju i zglobova.D. deca preko 3 mes. septikemija. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® forte 312. 5x1 kom 3837000003772 734/2007/12 23. deca od 3 mes. augmentin. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). akutni i hronični bronhitis. sinuzitis. Panklav forte.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. akutni i hronični pijelonefritis. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. amoksiklav Lek® 1. celulitis. infekcije rana).03. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. bakteriurija u graviditetu. augmentin. intraabdominalna sepsa.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.co.DigitSoft. Cena 1190.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU A j01cr kombinacije penicilina. Panklav. 5x1 kom 3837000003772 233/2005/12 26.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 2X. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021561 prašak za oralnu suspenziju. 25mg/kg na 6h ili 8h.25MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).nr . . uretritis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). doze su date u odnosu na amoksicilin. Panklav.08. amoksiklav Lek® 2X. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. amoksiklav Lek® 156. Panklav forte. akutni i hronični pijelonefritis. Panklav forte.2g prašak za injekciju. doze su date u odnosu na amoksicilin. Cena 1190. klavulanska kiselina . infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. enhancin. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. 125mg/5mL+31. 1000mg+200mg. celulitis.25mg/5mL.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU . infekcija kostiju i zglobova. otitis media. bočica od tamnog stakla. augmentin. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. peritonitis. amoksiklav Lek® 2X. intraabdominalna sepsa. amoksiklav Lek® 156. teške infekcije odrasli 1g na 6h ili 8h. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.Slovenija amoksicilin. puerperalna sepsa i septički abortus. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. bakterijski endokarditis. gonoreja). peritonitis. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. amoksiklav Lek® 1.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju.D.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.7din bočica staklena.

blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).2005 www.2006 (R) 3021568 prašak za oralnu suspenziju. 500mg+100mg. blister. amoksiklav Lek® 2X. klavulanska kiselina . enhancin. Panklav forte. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h.2g prašak za injekciju. teže infekcije 500mg na 8h. akutni i hronični pijelonefritis.Srbija amoksicilin.2006 Cena 489.5din (R) 1021567 film tableta.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. blister. akutni i hronični bronhitis. augmentin. sinuzitis.2g prašak za injekciju. bakterijski endokarditis.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. otitis media. deca ispod 40kg (do 3 mes. uretritis. . bronhopneumonija.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. infekcija kostiju i zglobova. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. teže infekcije 500mg na 8h. septikemija. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. Panklav.10. bakterijski endokarditis. deca od 3 mes. otitis media. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021563 prašak za rastvor za injekciju. uretritis.HEMOFARM AD .10. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. intraabdominalna sepsa.Slovenija amoksicilin.co. septikemija. amoksiklav Lek® 156. deca preko 3 mes. 250mg+125mg. bronhopneumonija.10.Slovenija amoksicilin.9din 3837000003727 228/2005/12 26. infekcija kostiju i zglobova.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).nr . enhancin.2006 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. 1x70mL 3838957902989 1838/2006/12 16. . gonoreja). celulitis. doze su date u odnosu na amoksicilin.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. infekcije rana). gonoreja). amoksiklav Lek® 1. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® forte 312. 875mg+125mg. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021564 film tableta. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. bočica staklena. peritonitis. 2x5 kom Cena 339. 25mg/kg na 6h ili 8h. infekcije rana). peritonitis. intraabdominalna sepsa. bakteriurija u graviditetu. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. do 12 god. doze su date u odnosu na amoksicilin. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021566 film tableta. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE . amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. amoksiklav Lek® 1. Panklav forte.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. puerperalna sepsa i septički abortus.1din 3836957903016 1836/2006/12 16. klavulanska kiselina . (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL. parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. Panklav. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.08. celulitis.DigitSoft. 5x1 kom Cena 3837000003765 232/2005/12 26.D.D. 500mg+125mg. puerperalna sepsa i septički abortus. augmentin.32 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSIKLAV LEK® 2X . Cena 315din bočica od tamnog stakla. sinuzitis. klavulanska kiselina . amoksiklav Lek® forte 312. amoksiklav Lek® 156. 2x5 kom 3838957902996 1835/2006/12 16. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.08. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. bočica od tamnog stakla.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. akutni i hronični pijelonefritis. akutni i hronični bronhitis. bakteriurija u graviditetu. 1x15 kom Cena 356.

tvrda. maks. početno i.co. do 12 god. 250mg/5mL.Srbija ampicilin . infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. bakteriurija u graviditetu. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. E.0mg/kg telesne mase. 25mg/kg na 6h ili 8h. ospamox®.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. Pentrexyl.09.Kipar amoksicilin . deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. gonoreja). uretritis. bočica plastična.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021941 kapsula. akutni i hronični pijelonefritis. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.2006 doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika. Coli. Panklav forte.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021912 kapsula. Coli.peritonitis. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.4din 5290665002753 560/2005/12 21. enhancin. infekcije rana).J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju. bronhopneumonija.Austrija amfotericin b . otitis media. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®. sojevima Enterococcus. blister. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. septikemija. kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. 100mg.DigitSoft. otitis media. amoksiklav Lek® 1. celulitis. Pentrexyl® www. akutni i hronični bronhitis.nr . infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. amoksicilin. 1x100mL Cena 85din 8600097400732 2071/2007/12 25. doze su date u odnosu na amoksicilin.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.HEMOFARM AD . u ginekološkoj praksi.v.REMEDICA LTD .01.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. intraabdominalna sepsa. 500mg+100mg. blister. Proteus mirabilis. 6g dnevno.10. po potrebi povećati najviše do 3.2g prašak za injekciju. Paralelni lekovi: Fungizone AMPICILIN . amoksiklav Lek® 2X. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. Salmonella typhi. ospamox® dT. bakterijski endokarditis. 1x100mg 9088881284338 1764/2006/12 02. deca od 3 mes. bočica. bočica. 2x8 kom Cena 90. 2x8 kom Cena 101. Panklav.2007 (R) 3021949 granule za oralnu suspenziju. augmentin.03. tvrda. 1x50mg Cena 11681. puerperalna sepsa i septički abortus.10. inf. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae.9din 9088881338581 1763/2006/12 02. profilaksa bakterijskog endokarditisa. sinuzitis.1din 8600097400718 240/2007/12 17. 50mg. od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata.0-4.2006 Cena 20966din (SZ) 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju. infekcija kostiju i zglobova. 5x1 kom 3837000003765 735/2007/12 23. infekcije kože i mekih tkiva. Paralelni lekovi: ampicilin alkaloid®. Shigella. Panklav® 2X AMOXICILLIN . Sinacilin® AMPHOCIL® .TORREX CHIESI PHARMA GmbH . sinuzitis. 500mg. Cena bočica staklena. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati.11.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 33 0021563 prašak za rastvor za injekciju. amoksiklav Lek® 156. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. Proteus mirabilis. amoksiklav Lek® forte 312. Bactox®.2007 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. 500mg. i sojevima Enterococcus. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati.

profilaksa u hirurgiji 1. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021355 prašak za rastvor za injekciju. u trajanju 15-30 min.7din (R) 3021820 prašak za oralnu suspenziju. sinuzitis. blister. 1x100mL Cena 482/2005/12 21. .09.ZDRAVLJE A. sojevima Enterococcus. inf.2005 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. 10x10 kom 483/2005/12 21. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. tvrda. blister. 10x750mg 8600064103703 346/2005/12 23.2005 Cena 767. 2x10 kom 3838989517465 (R) 1103255 tableta.DigitSoft.KRKA. otitis media.v. podeljeno na 3-4 pojedinačne doze (i.5g pre anestezije. 1000mg+500mg. 10x1. novorođenčad 75-150mg/kg na 12 sati.4din bočica staklena.BILIM PHARMACEUTICALS A.5mg. 500mg. blister. .2005 146.1din 05. 10x3g Cena 1876. deca preko 20kg na 6 sati 375-750mg.2005 (Z) 0021357 prašak za rastvor za injekciju. blister.2006 289. 2. 1.co. 1.2006 434.04.25mg.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 124.2005 doziranje: obično 1.2005 (Z) 0021356 prašak za rastvor za injekciju. TOVARNA ZDRAVIL. maks. 3x10 kom 3838989517359 Cena 416/2006/12 Cena 418/2006/12 Cena 419/2006/12 Cena 420/2006/12 Cena 421/2006/12 Cena 422/2006/12 Cena 423/2006/12 05.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.04.Turska ampicilin . blister. 2.34 abecedni spisak registrovanih lekova A AMPICILIN ALKALOID® .25mg.04. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. blister.10.nr . 4x7 kom 3838989517328 (R) 1103256 tableta.5mg. 12g dnevno. tvrda. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. monokomponentni (R) 1103250 tableta. Shigella. E.v. 500mg+250mg. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. odojčad i deca (do 20kg) 75-150mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.7din 8600064103819 347/2005/12 23. bolus inj.).D.5-12g i.09. 500mg. D. 250mg/5mL. blister.m. Salmonella typhi.Srbija ampicilin.04. Cena 1246. 1. Proteus mirabilis.2006 05. u trajanju od 3 min. 3x10 kom 3838989517304 1103253 tableta.7din (R) 1021059 kapsula. Coli.4din bočica staklena. 1.09. bočica.5g 8600064103796 345/2005/12 26. bočica staklena.D. ili i.04. ili i.5-4.10. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. sulbaktam . i sojevima Enterococcus. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. Pentrexyl.6din 485/2005/12 21.2006 www. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella.2006 05. Proteus mirabilis. Pentrexyl® AMPISULCILLIN® . Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae.v. .4din 05. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati.J01CR01 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021058 kapsula. 2. 2x10 kom 3838989517281 (R) 1103251 tableta. Coli. blister.2006 05.S. blister. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. AMPRIL® .25mg.2006 05.04. Paralelni lekovi: ampicilin. 4x7 kom 3838989517298 (R) 1103252 tableta. 5x10 kom (R) 3838989517311 (R) 1103254 tableta.Slovenija ramipril . Cena 918.04.25mg.5mg.10. 2000mg+1000mg.

5mg+25mg. početna doza je 2 puta po 2. 5mg. celu tabletu progutati.04. 10mg. blister.2006 Cena (R) 1103264 tableta. Tritace® comp.Slovenija ramipril. maks.5mg ramiprila sa 12. hidrohlortiazid .2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1. blister. blister.04.2006 Cena (R) 1103260 tableta. 3x10 kom 3838989517397 427/2006/12 05. 5mg. .05. Piramil®.05. 10mg.04. blister.DigitSoft. blister.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401130 tableta. 5mg.5mg hidrohlortiazida).5mg.25mg/dan.5mg/dan. Tritace® comp LS AMPRIL® HL .C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM A c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401131 tableta. ramitens®.5mg hidrohlortiazida). blister. 2. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2.2006 Cena (R) 1103262 tableta.2006 Cena 972. 5x10 kom 3838989517458 432/2006/12 05. ujutro. Tritace® comp. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. doza održavanja je 2 puta po 2.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 35 1103257 tableta. 4x7 kom 3838989517434 430/2006/12 05.5mg+12. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. blister.KRKA. 10mg. 2. blister.25mg/dan oralno. blister. 4x7 kom Cena 466din 3838989521875 1079/2007/12 23. 10mg/dan (dnevne doze od 2. 10mg/dan.04.2006 Cena 648.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). po potrebi može se povećati na 1 tabl. u toku ili posle jela.5mg/dan.2006 Cena (R) 1103261 tableta.04. Tritace® comp LS www.04.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl.5mg. dnevno (2. maks.9din (R) 1103263 tableta. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). hidrohlortiazid . blister.Slovenija ramipril.2006 Cena (R) 1103258 tableta. blister. Paralelni lekovi: ampril® HL. sa dosta tečnosti. ujutro.04.KRKA. 5mg.co. 5x10 kom Cena 3838989517366 424/2006/12 05.5mg ramiprila sa 12. Paralelni lekovi: ampril® Hd.04.2006 Cena (R) 1103265 tableta.D. 2x10 kom 3838989517373 425/2006/12 05.6din (R) 1103259 tableta.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl. D. 2x10 kom 3838989517427 429/2006/12 05. 4x7 kom Cena 607din 3838989521882 1080/2007/12 23. 3x10 kom 3838989517441 431/2006/12 05. D. ramipril. 10mg.nr . Paralelni lekovi: corpril.04. po potrebi može se povećati na 1 tabl. dnevno (2. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 4x7 kom 3838989517380 426/2006/12 05.D. Prilinda®. TOVARNA ZDRAVIL. . celu tabletu progutati. TOVARNA ZDRAVIL. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). 5x10 kom 3838989517410 428/2006/12 05. Tritace® AMPRIL® HD .5-5mg/dan.

v. .5g u početku.Makedonija metamizol-natrijum . panični poremećaj.N06AA04 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 0072741 rastvor za injekciju.2002 doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima. blister. 50x10 kom 5310001200442 2058/2007/12 25. blister.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. 4g dnevno. pa 25-75mg dnevno.5-1g sporo i. ampula. postoperativnih).NOVARTIS PHARMA AG . Novalgetol® www.4din 8608808104962 3/2-10-7303 12. zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana.8din (Z) 0086417 rastvor za injekciju. dnevno. 25mg.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni Cena 779. 250mg dnevno. a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja. 50-75mg dnevno. 0. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.06.09. 500mg. blister. Paralelni lekovi: Baralgin M®.2007 Cena 31.09. narkolepsija. povećavati po 25mg do 150mg dnevno. 25mg. 500mg.DigitSoft. blister. 4g dnevno. tvrda.2003 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.Srbija metamizol-natrijum . 10x2mL Cena 318.06.2005  (R) 1072740 obložena tableta. 500mg. 50x5mL 5310001188238 914/2006/12 16. hlamidijama. ANAFRANIL® . Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina.5-1g sporo i. 500mg. rikecijama kao i u lečenju Lajmske bolesti. 2x8 kom Cena 99. 2. parenteralno 25-50mg i.12.8din (R) 1086456 tableta. blister.2din (R) 1086415 tableta. zatim preći na oralne doze održavanja.2005 doziranje: major depresija. 1x10 kom 5310001200435 2057/2007/12 25. 50x2mL 5310001188214 913/2006/12 16.8din (R) 1086416 tableta. ANALGIN® .N02BB02 N02BB pirazoloni (R) 1086455 tableta. Novalgetol® ANALGIN® .11. enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž.Švajcarska klomipramin . deca početno 10mg dnevno.ALKALOID AD . ukupno 9 g.2006 Cena 1590. po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do 50mg dnevno (preko 14 godina).2003 Cena 1068. 0. opsesivno-kompulsivni poremećaj. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. Paralelni lekovi: Baralgin M®.5g/5mL. inf. postoperativnih).D. 3x10 kom Cena 233. blister.2006 Cena 1129din (Z) 0086418 rastvor za injekciju. maks. 7-10 dana.12.SRBOLEK A.3 abecedni spisak registrovanih lekova A AMRACIN .11. deca preko 8 godina (izuzetno) 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze.GALENIKA AD .nr . ampula. leptospiroze. 1x10 kom ANALGETICI Cena 22.2din 7612791004742 594/2005/12 21.). 50x10 kom 515-04-1033/03 05.11. i terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022231 kapsula. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.Srbija tetraciklin .5din 7612791402555 592/2005/12 21.v. gonoreja: 1. povećavati po 25mg do maks. 1g/2mL.co. maks.2din 515-04-1032/03 05. bruceloze i antraksa: odrasli uobičajeno 500mg na 6-8 sati između obroka. ampula. doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg) dnevno.. 500mg..m.

8g/d.O.Francuska nilutamid .9din 515-04-258/03 05.10.PLIVA HRVATSKA D.3din 3/2-10-6181/1 26. aspirin® direkt.6g/d u više pojedinačnih doza.Hrvatska acetilsalicilna kiselina . inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. tokom 1-2 nedelje.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. 8 g. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. početna doza 2. aspirin® Migran.GALENIKA AD . doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.4-3.2004 www. 300mg. ask pH 8.4-3.8din 515-04-258/03-2 05. 2x15 kom Cena 7567.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. reumatska groznica: odrasli 4.03. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.O. aspirin® protect. blister.9-7. aspirin® direkt.9-7.6-5. Paralelni lekovi: cor-aS. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.8g/d.Hrvatska acetilsalicilna kiselina . do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.CARDINAL HEALTH FRANCE . doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.6-5. tokom 1-2 nedelje. reumatska groznica: odrasli 4.4-3. ask pH 8. 100mg. blister. maks. doza održavanja 80-100mg/kg/d.L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1039601 tableta. antireumatik odrasli i deca iznad 12 god. anbol. inhibicija agregacije trombocita 100-300 (50-325)mg/dan.co. Midol Cena 57.03.2004 Cena 813.6g/d u više pojedinačnih doza. cardiopirin®. aspirin® Migran. Midol ANDOL . 50x10 kom 515-04-258/03-1 05. Midol ANDOL . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. . početna doza 2.DigitSoft.6din 8608808103736 3/2-10-7354 25. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. blister.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. aspirin® 500.N02BA01 N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086111 tableta. zatim doza održavanja 150mg dnevno. maks. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. . isključujući heparin (BR) 1086113 tableta.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. ANBOL . a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. blister. doza održavanja 3.4g/d. andol.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANANDRON® .6din (BR) 1086112 tableta. aspirin® protect. 20 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. 130mg/kg/d.4g/d. 150mg. doza održavanja 3. maks. 8 g. 130mg/kg/d.PLIVA HRVATSKA D. aspirin® 500. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.Srbija acetilsalicilna kiselina .O. maks.10.nr . Paralelni lekovi: acetisal pH 8. 50x10 kom Cena 762. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.4-3. doza održavanja 80-100mg/kg/d.O. 2x10 kom A ANALGETICI Cena 63. 300mg.2004 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.2002 doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije). blister.03. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086800 tableta. 300mg.

2006 doziranje: hiperseksualnost muškarca: 2 puta po 50mg posle jela. lečenje tegoba koje su posledica uklanjanja jajnika ili u slučaju primarne insuficijencije jajnika: oralno 1 tabl.F. 5x5mL Cena 8606102767395 1266/2006/12 02.N07BB04 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti  (SZR)1182011 kapsula. 6x10 kom 515-04-2423/04 13.nr .08.5din 8606103110121 515-04-1753/04-1 01. 50mg. kod promene pola žene u muškarca. 0.2004  (SZR)2182012 oralni rastvor. smanjiti zatim na 1-3 kaps.G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 844. ANEXATE® . maks. do ukupno 0.8din (SZ) 0189100 rastvor za injekciju/infuziju.) ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test. 50mg.Holandija testosteron .8din 8600103492430 702/2006/12 25. 40mg. blister.Švajcarska flumazenil . Testosteron depo ANDROCUR® .N.V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti 6242. dnevno tokom 28 dana.V.Italija naltrekson .2004 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma.SCHERING AG .6din (SZ) 0189101 rastvor za injekciju/infuziju. Paralelni lekovi: revia® www. ako se ne jave simptomi apstinencije dati još 30mg.ZAMBON GROUP ITALIA . 3x10 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ha antiandrogeni.06.2004 doziranje: lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida: uz ostale procedure (psihoterapija i dr.G03HA01 g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 1048111 kapsula.Nemačka drospirenon. 40mg. 2mg+1mg. Paralelni lekovi: Nebido®. monokomponentni  (R) 1048331 tableta. ampula. ampula. blister.05. 1x10 kom Cena 1622. 10x10mL Cena 1565.DigitSoft.09.G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni.09.3 abecedni spisak registrovanih lekova A ANDRIOL TESTOCAPS .) dnevno podeljeno u 2 doze posle jela.3din 8606103110114 515-04-1753/04 16. zatim 0.2006 10589.6mg. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege).09.09. blister. inoperabilni karcinom prostate: 100-200mg dnevno nakon orhidektomije. ANGELIQ® .2006 doziranje: trovanje benzodiazepinima: 0. dalje primenjivati 50mg dnevno.6din 8600103492225 1579/2006/12 05.7din 515-04-2422/04 13. ANTAXONE® .1mg na 1 minut.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .SCHERING AG . 1x28 kom Cena 1095. meka. tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps.2mg u toku 15 sekundi. dnevno.Nemačka ciproteron . blister. fiksne kombinacije (R) 1048790 film tableta.co. ili 100-300mg dnevno bez orhidektomije.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija u lečenju klimakteričnih tegoba kod žena u postmenopauzi. meka. ORGANON .1din (R) 1048112 kapsula. veća je jutarnja doza). estradiol . neparan.2004 Cena 1118. inicijalno 20mg uz posmatranje bolesnika 1 sat. maskulinizacija: početna doza 120-160mg (3-4 kaps. 50mg/10mL. 5x10 kom Cena 3274. blister. 5x10mL Cena 8606102767401 1267/2006/12 02. tvrda.08. bočica. 1mg/10mL.5mg/5mL.

Paralelni lekovi: canesten®.Nemačka klotrimazol . Kansen.preč. pre i posle operativnih zahvata.Hrvatska imunoglobulin (konjski) antivenom. ½-2 sata pošto je inicijalna doza data i. 1x3 kom Cena 8606102455209 278/2006/12 06.Srbija antitoksin difterije . .2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. bočica. Kansen. 10000i.2003 doziranje: difterija i preventivno u sklopu ostalih profilaktičkih mera: odrasli i deca dobijaju iste doze usklađene sa težinom bolesti. teški slučajevi 40000-100000 i.09.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. bočica. 10x1 kom Cena 5621.4din (Z) 0010111 rastvor za injekciju. 1x10mL Cena 1608.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137601 vaginalna tableta.12. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.2003 Cena 562. tuba.SALUTAS PHARMA GmbH . ili po 1 vaginalna tabl. rastvor.D.v. 10mg/g.2004 doziranje: dezinfekcija rana.Nemačka klotrimazol .j. bočica.2006 Cena (R) 4157603 krem.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: uveče.j.Bosna i Hercegovina povidon-jod .03..co. u ambulantama za dezinfekciju ruku lekara i ostalog osoblja. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .m. Paralelni lekovi: canesten® 1. strip.6din 8605001700647 515-04-3931/03 26. 1x100mL Cena 187.7din 8606103010018 479/2005/12 14. Mycoril®. Plimycol ANTISEPT D .IMUNOLOŠKI ZAVOD D.11. po 1 vaginalna tabl. 100mg/mL. za pripremu kože i sluzokože pre operacije. 10mg/mL.03. Paralelni lekovi: Betadine®. od 100mg šest dana uzastopno. 10000i.2006 Cena (R) 6137602 vaginalna tableta. Povidon jod ANTITOKSIN DIFTERIJE . odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i. ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) .J06AA01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06aa imunoserumi (Z) 0010110 rastvor za injekciju.m. kao i za opekotine.j. sprej-boca.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156455 rastvor za kožu. . 2x3 kom 8606102455216 279/2006/12 06. u hitnim slučajevima. od 200mg 3 dana uzastopno. strip.J06AA03 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI A j06aa imunoserumi (R) 0010171 rastvor za injekciju. www. 1x30mL Cena (8606102455186) 275/2006/12 06. kao i za dezinfekciju kože bolesnika samo za spoljnu primenu.. canesten® 3. duboko i.nr .j.fragmenti . 10%. 1x25g (8606102455193) 280/2006/12 06.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANTIFUNGOL® . za pranje ruku u hirurgiji.4din 515-04-02553/04 28.SALUTAS PHARMA GmbH .03. 100mg.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157600 sprej za kožu. i. Plimycol ANTIFUNGOL® .12.m..D. 200mg. doza za decu i odrasle je ista (10mL). 1x1 kom 515-04-3932/03 26. bočica.2005 doziranje: ujed evropske zmije i.DigitSoft.03.BOSNALIJEK D. Mycoril®. blagi i srednje teški slučajevi 10000-30000 i.v.

co. 1000i.01. Paralelni lekovi: Kybernin P APAURIN® . 10mg.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . konvulzije: 10-20mg i. blister. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III. uključujući rastvore za ispiranje (BR) 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu. dijabetesna ketoacidoza i koma. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija. 10x2mL Cena 224.Slovenija diazepam .2006 (SZ) 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 10mg.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.3din 9002864830510 2111/2006/12 14.A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.2006 www.D. deca 0. ampula.03.j.7din (R) 0041549 rastvor za injekciju. 2x15 kom Cena 137. ampula.BAXTER AG .2005 Cena 1869. 50x10mL Cena 316din 8608811000343 515-04-3163/03 21./mL. status epilepticus.Srbija voda za injekcije .5din (BR) 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu.nr .j. 5mg. 500i.2004  (R) 1071171 obložena tableta. 2x15 kom Cena 137.03.2004  (R) 1071172 obložena tableta.Nemačka insulin glulizin . na 1 godinu starosti (deca). vrstu insulina.2004  (R) 1071175 tableta.JUGOREMEDIJA A.Austrija antitrombin III . 1x20mL Cena 24307. 100i.12-0. .V07AB. 1x10mL Cena 12662.D.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa. oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg. D.40 abecedni spisak registrovanih lekova A ANTITROMBIN III BAXTER . (odrasli). ampula. liobočica sa rastvaračem. 50x2mL Cena 8608811000312 63/2006/12 20. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.v. primena je kratkotrajna./20mL. 2x15 kom Cena 64. diazepam. nesanica 5-15mg uveče. eklampsija). alergija na humani ili svinjski insulin. bočica.03.11. Paralelni lekovi: Bensedin®.4din 515-04-269/03 05. blister.. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. zatim 2000-3000 i. primena je kratkotrajna. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI v07aB rastvarači i razblaživači.08.3mg/kg i. AQUA PRO INJECTIONE . liobočica sa rastvaračem.j. parenteralni.2-0.6din 515-04-269/03/1 05. ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta.7din 515-04-269/03/2 05.j. 1x10mL 8606102967047 245/2005/12 15. 0.v.7din 515-04-269/03/3 05./10mL.08. ili 1mg i. TOVARNA ZDRAVIL. 2mL.KRKA. 10mL.10.2004 doziranje: anksioznost i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j. kratkog dejstva (R) 0041548 rastvor za injekciju..2003 203.j. dijagnostički postupci: individualno. rezistencija na insulin usled primene nedovoljno prečišćenih oblika insulina. blister. ZRENJANIN . terapija početno 1000-2000 i.DigitSoft.5din 8606102967054 244/2005/12 15. 5x3mL Cena 2804. 100i.j.v.8mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 2mg.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071170 rastvor za injekciju.03.2006 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod nasleđenog i stečenog nedostatka antitrombina: profilaksa 1000-1500 i. diazepam alkaloid® APIDRA® . karpula. alkoholni apstinencijalni sindrom: nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.11.6din 9002864830824 2112/2006/12 14.

2006 Cena 27129.06.5mL.5mL.3mL 8606007081145 (R) 0069904 rastvor za injekciju.DigitSoft. 40mcg/0.2006 Cena 3616.1din 1059/2006/12 30. napunjen injekcioni špric.6din 8608811000336 64/2006/12 20. . 50mcg/0.3mL. 80mcg/0. 1x0.3mL 8606007081176 (SZ) 0069905 rastvor za injekciju.4din 1060/2006/12 30.06.B03XA02 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069900 rastvor za injekciju.5mL 8606007081053 (SZ) 0069912 rastvor za injekciju.4mL 8606007081046 (SZ) 0069907 rastvor za injekciju.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157595 šampon. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric.nr .2006 Cena 10852din 1065/2006/12 30.4mL 8606007081138 (R) 0069909 rastvor za injekciju.Grčka ketokonazol .2006 Cena 7234.2006 Cena 14468.3mL. 1x0. 150mcg/0.06. 1x0.06. napunjen injekcioni špric.06. 1x0. .8din 1058/2006/12 30.1din 1055/2006/12 30.co. 100mcg/0.06. pen sa uloškom.4mL 8606007081077 (R) 0069908 rastvor za injekciju.06.5mL 8606007081022 (SZ) 0069911 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 10852din 1057/2006/12 30. 1x0. bočica. 2%.12.2din 1050/2006/12 30. 150mcg/0.DEMO S.4mL.06.2006 Cena 27129. 1x0.5din 515-04-2543/03 05.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 41 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu.4mL 8606007081008 (SZ) 0069906 rastvor za injekciju.2003 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.1din 1056/2006/12 30. 1x0. Paralelni lekovi: Ketokonazol. peruti i Pityriasis versicolor: 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima.1din 1064/2006/12 30. pen sa uloškom. 40mcg/0.A.8din 1067/2006/12 30. pen sa uloškom. 1x0. ampula.06.3mL.2006 Cena 14468. napunjen injekcioni špric.2din 1054/2006/12 30.5mL 8606007081084 Cena 5425. 1x0. 1x60mL A ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 150. 60mcg/0.06.V. 1x0.2006 Cena 1808. 1x0. napunjen injekcioni špric.4mL 8606007081152 (SZ) 0069910 rastvor za injekciju.3mL.2006 Cena 7234.3mL 8606007081060 (SZ) 0069902 rastvor za injekciju. 1x0.2006 www.3mL 8606007081039 (SZ) 0069901 rastvor za injekciju.AMGEN EUROPE B. Mycoseb® ARANESP® . 60mcg/0.2006 Cena 18086. 20mcg/0.2006 Paralelni lekovi: voda za injekcije AQUARIUS .3mL.2din 1051/2006/12 30.8din 1053/2006/12 30.01. 1x0. 30mcg/0.3mL 8606007081091 (R) 0069903 rastvor za injekciju.2006 Cena 9043.06.4mL. ni 2 nedelje posle njihove primene).4mL.06. 5mL. 10mcg/0.06. 80mcg/0.4mL.4mL. 50x5mL Cena 264.5mL. napunjen injekcioni špric. pen sa uloškom.Holandija darbepoetin alfa . napunjen injekcioni špric.

DigitSoft.Francuska leflunomid .3din 3582910015284 665/2007/12 08.11. ARCOXIA® . pen sa uloškom.2007  (SZR)1014301 film tableta.375mL.5mL.2007 doziranje: aktivni reumatoidni ar tritis u odraslih bolesnika: jednom dnevno po 100mg prva 3 dana.co.7din 3582910019176 664/2007/12 08. ARAVA® . 120mg.dalju terapiju prekinuti. 225 nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor . 1x30 kom Cena 2560.11. 1x0. pen sa uloškom. 500mcg/mL.06.8din 3582910015277 663/2007/12 08. 1x0.2002 www. a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) .9din pen sa uloškom. 60mg.2din 8606007081190 1069/2006/12 30.2006 (SZ) 0069915 rastvor za injekciju.2) (R) 1163530 tableta.2006 (SZ) 0069917 rastvor za injekciju.dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije.06.terapiju započeti sa s. 1x0.v.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .6mL.11. 100mcg/0.c. Cena 42523.2007  (SZR)1014302 film tableta. blister.06. bočica.2006 doziranje: anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi: odrasli i deca starija od 11 godina . doza održavanja jednom dnevno 10-20mg. anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji: odrasli .06. blister. dalju terapiju prekinuti.1din 8606007081169 1066/2006/12 30. 20mcg/0.2002 Cena 3/2-10-6890 29.2002 Cena 3/2-10-6889/1 29.06. Cena 3616.03.2006 (R) 0069916 rastvor za injekciju. ili primeniti s.06. 10mg.6mL.42 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 0069913 rastvor za injekciju.2006 (R) 0069918 rastvor za injekciju. blister. obično 4-6 nedelja. 1x7 kom Cena 3/2-10-6891 29. 20mg. 300mcg/0. 1x0.USA etorikoksib .M01AH05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX .5mL 8606007081121 1063/2006/12 30. 1x1mL Cena 70873. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL. doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno. 300mcg/0.2006 (SZ) 0069919 rastvor za injekciju.06.nr . Cena 70873. 1x30 kom Cena 4639.terapiju započeti sa s. 1x0.AVENTIS INTERCONTINENTAL .L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014300 film tableta.9din 8606007081107 1061/2006/12 30.6mL Cena 42523.c. 1x30 kom Cena 5357. 1x7 kom (R) (R) 1163531 tableta. 15mcg/0. blister. 90mg. napunjen injekcioni špric. primenom 675 nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor.375mL Cena 2713.5mL Cena 18086. napunjen injekcioni špric. 500mcg/mL.03. Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL.8din pen sa uloškom.2din napunjen injekcioni špric.2006 (R) 0069914 rastvor za injekciju.5mL. 100mg.03. 1x1mL 8606007081114 1062/2006/12 30. ili i. primenom 450 nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%. bočica.c.6mL 8606007081183 1068/2006/12 30. 1x7 kom 1163532 tableta.1din 8606007081015 1052/2006/12 30.

2002 Cena (R) 1163535 tableta. 25mg. 30mg.10. 2mg.7din (R) 1079011 tableta.HEMOFARM AD . 2x14 kom Cena 8750. akutni napad gihta. osteoliza.2002 doziranje: karcinom dojke: 25mg dnevno. Cena 13616.A. 120mg. liobočica sa rastvaračem. 2x15 kom Cena 9986.N06DA02 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze Cena 6143.8din 5000455006324 3/2-10-10240 28. tokom 4-6 nedelja. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana.11.04. 2x10mL 7612791400834 545/2006/12 14. 10mg dnevno.PHARMACIA ENTERPRISES S.2002 doziranje: uznapredovali estrogen-zavisni karcinom dojke žena u menopauzi.8din liobočica sa rastvaračem.Švajcarska pamidronska kiselina . dnevno (1mg). Paralelni lekovi: Pamifos.2002 doziranje: artritis. 4x7 kom 3/2-10-6889 29. 5mg. akutni bol.Belgija eksemestan . blister. osteoar tritis. 4x7 kom 43 Cena 3/2-10-6891/1 29.v. maks.3din 3/2-10-5507 19. 15mg.2002 Cena 6866.Srbija triheksifenidil . 10mg.USA donepezil .12. zatim povećati na 10mg jednom dnevno. dodatna terapija kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozitivnim ranim invanzivnim karcinom dojke: 1 tabl.12. 4x5mL Cena 14005. 4x7 kom 8600103453288 3/2-10-6890/1 29. 90mg tokom jednog tretmana.Velika Britanija anastrozol .nr . blister.MANUFACTURING CENTER . 1x100 kom 8600097011112 A ANTIPARKINSONICI Cena 117din 515-04-2340/03 15. ARTANE . 60mg.12. AREDIA® .11. 2x14 kom 5013457010183 3/2-10-7912 25. metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.2003 www. blister.L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039390 obložena tableta. fiola. blister. 90mg. Paralelni lekovi: Yasnal® ARIMIDEX® .11. reumatoidni ar tritis: 90mg dnevno odjednom.L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039325 film tableta. AROMASIN® .2002 doziranje: blagi i umereni oblici demencije Alchajmerovog tipa: 5mg jednom dnevno. blister.DigitSoft. dismenoreja: 120mg dnevno odjednom.04.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1163533 tableta.7din 7612791476549 553/2006/12 28. hronični bol: 60mg dnevno. 2x14 kom 5013457010176 3/2-10-7911 25.ZENECA PHARMACEUTICALS MACCLESFIELD .(PHARMACIA & UPJOHN) .NOVARTIS PHARMA AG . 1mg.N04AA01 N04aa tercijarni amini § (R) 1085070 tableta.M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. maks. blister. blister.PFIZER .2006 (SZ) 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.2006 doziranje: Paget-ova bolest. Pamitor® ARICEPT® . inf.co.8din (R) 1079010 tableta.2002 Cena (R) 1163534 tableta.11.

FABRIK GmbH . ARTELAC . CHEM.2din 3850343032520 173/2006/12 13.2mg/mL. nakon neuspešne terapije konvencionalnim NSAIL: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka.Nemačka hipromeloza . postepeno povećavati do 5-15mg dnevno.10. Isopto® Tears ARTROMED® . 1x100 kom Cena 166. 3.6din 3850343032513 172/2006/12 13.02. 3. za vlaženje tvrdih i mekih kontaktnih sočiva. . 10x0.10.6mL 12/2007/2300 10.10. 10x10 kom Cena 1200din 9120018570331 1757/2006/12 02. do optimalne doze održavanja www. CHEM.10.PHARM. . 200mg.2007 BR) 7099078 kapi za oči. Ne sadrži konzervans.DR. GERHARD MANN.2006  (R) 1084722 tableta. ARVIND® . za vlaženje tvrdih kontaktnih sočiva: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu.2006 Cena (R) 1169571 film tableta.2mg/mL.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099075 kapi za oči. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. rastvor. 1x10mL Cena 12/2007/2297 09. 2x10 kom 9120018570317 1756/2006/12 02.2006  (R) 1084721 tableta. 3. po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. rastvor. 5mg.Nemačka hipromeloza .2mg/mL. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.2003 doziranje: kontrola tremora kod Parkinsonove bolesti: 1mg dnevno.02.10. .PHARM. Cena kontejner jednodozni. Paralelni lekovi: artelac® edo.2006 doziranje: epilepsija. 30x0. Isopto® Tears ARTELAC EDO . postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.2mg/mL.10. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.4din 8600097011129 515-04-2341/03 15.6mL 12/2007/2299 10. kontejner jednodozni. 1x30 kom Cena 627. 1x30 kom Cena 1092.6mL Cena 12/2007/2298 10.2007 doziranje: sindrom suvog oka. podeljeno u 3-4 doze.2007 doziranje: sindrom suvog oka.co. 50mg. bipolarni poremećaji: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. bočica sa kapaljkom.CHEPHASAAR CHEMISCH .02. 2x15 kom Cena 2003. Paralelni lekovi: artelac®. Hemodrops.D. Cena kontejner jednodozni. rastvor.Nemačka oksaceprol . blister.2007 (BR) 7099077 kapi za oči. blister.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 25mg.44 abecedni spisak registrovanih lekova A §(R) 1085072 tableta. blister. 3. rastvor. 100mg.4din 3850343032544 174/2006/12 13.DigitSoft.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084720 tableta. Hemodrops.10. GERHARD MANN. 50mg dnevno narednih 14 dana.M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1169570 film tableta. 60x0. 25mg dnevno narednih 14 dana. FABRIK GmbH . plastična bočica.BELUPO.2006 doziranje: simptomatsko lečenje degenerativnih bolesti zglobova u bolnoj ili zapaljenskoj fazi i inflamatornih oboljenja vezivnog tkiva.Hrvatska lamotrigin .nr . blister.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099076 kapi za oči.DR. 200mg. ne preporučuje se kod dece mlađe od 14 godina. blister.

BAYER BITTERFELD GmbH . anbol. Salofalk® 250.KRKA. blister. . Crohnova bolest: akutni napadi 3puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). 10x10 kom 3837000090123 744/2006/12 26. doza održavanja 80-100mg/kg/d. blister. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.07. od 200mg dnevno. Setaloft®. 4x7 kom 3838989503017 114/2005/12 15. do 200mg dnevno.08.6-5. Lamictal™. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.9din (R) 1129110 gastrorezistentna tableta. blister. 800mg. Paralelni lekovi: Serlift®. 500mg. aspirin® protect. maks. 100mg dnevno narednih 14 dana.08.01. maks.2007 www. blister. 50mg. Paralelni lekovi: 5-aSa. 50x10 kom Cena 1144din 8600102463219 515-04-1931/03 17. . početna doza iznosi 50mg/dan.N06AB06 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina Cena 843. uz povećanje doze posle 7 dana do 50mg/dan.2006 Cena (R) 1129111 gastrorezistentna tableta. Lamotrigin.4g/d. blister. Salofalk®.abecedni spisak registrovanih lekova 45 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.1din (R) 1072635 film tableta.8g/d. 800mg.Nemačka acetilsalicilna kiselina . Salofalk® 500 ASENTRA® . aspirin® direkt.4-3. 2x10 kom 4008500100714 Cena 74. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. maks. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. andol.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. Pentasa®. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 1964. D.2005 Cena 1686. doza održavanja 3.D.co.HABIT PHARM A. deca od 6-12 godina.Srbija acetilsalicilna kiselina .05. do maks.D. Sertiva®.2006 Cena (R) 1129112 gastrorezistentna tableta. 400mg.2005 doziranje: depresija i opsesivno kompulzivni simptomi: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka sa dosta tečnosti. deca od 13-17 godina. 130mg/kg/d. 5x10 kom 3837000090130 743/2006/12 26. 6x10 kom 3837000090147 1128/2006/12 05.07. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.05.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086120 tableta. aspirin® 500. tokom 1-2 nedelje.3din (R) 1072636 film tableta. 100mg.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086128 film tableta. Midol ASPIRIN® 500 . kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. ulcerozni proktitis akutni napadi 3 puta po 400mg na dan.DigitSoft. ne koristiti kod dece ispod 18 godina. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. Lamect®.nr . 4x7 kom 3838989503079 115/2005/12 15. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.9-7.2006 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). aspirin® Migran. početna doza 2. reumatska groznica: odrasli 4.7din 199/2007/12 16. doza održavanja od 50-100mg.D. zoloft® ASK PH 8 . a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.Slovenija mesalazin . 8 g. Paralelni lekovi: Lamal. blister. Lamotrix® ASACOL® .Slovenija sertralin . 500mg. .6g/d u više pojedinačnih doza.A07EC02 ANTIDIJAROICI. opsesivno kompulsivni simptomi početna doza je 25mg/dan.4-3. doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana. blister. TOVARNA ZDRAVIL.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.

reumatska groznica: odrasli 4. maks. početna doza 2.12.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. aspirin® protect. folija.DigitSoft. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.4g/d. maks.Nemačka acetilsalicilna kiselina . 100mg. reumatska groznica: odrasli 4. ask pH 8.Nemačka acetilsalicilna kiselina .4-3. 3x10 kom Cena 122. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. ask pH 8.01. početna doza 2.BAYER BITTERFELD GmbH . 8 g. 400mg+240mg.07.9-7. aspirin® protect. strip. maks. po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati. Midol ASPIRIN® PLUS C . rastvoriti u čaši vode. 2x6 kom 4008500129418 2283/2006/12 11.9din (BR) 1086127 gastrorezistentna tableta. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. tokom 1-2 nedelje. doza održavanja 80-100mg/kg/d.4 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. tokom 1-2 nedelje. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. blister. šumeće u jednokratnoj dozi.6g/d u više pojedinačnih doza.6 g/d u više pojedinačnih www. 6 tabl. 3x10 kom 261/2005/12 26.8g/d.Nemačka acetilsalicilna kiselina.3din (BR) 1086122 tableta za žvakanje. tabl.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086126 gastrorezistentna tableta.co. Midol ASPIRIN® MIGRAN .6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.4din 260/2005/12 26. aspirin® direkt. blister.07. 6 tab.8g/d. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. aspirin® Migran.6-5. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. aspirin® protect. 130mg/kg/d.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 120. andol. doza održavanja 3. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.6g/d u više pojedinačnih doza. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. 500mg. 500mg. aspirin® direkt. početna doza 2. anbol. 130mg/kg/d. 300mg. simptomatska terapija prehlade: odrasli 3 puta po 1-2 tablete rastvoreno u čaši vode.4-3. 8 g.nr .N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 1086129 šumeća tableta. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. aspirin® 500. Paralelni lekovi: Midol c. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. maks. anbol. do 4 g/d u 4-6 pojedinačnih doza.8din 4008500100752 200/2007/12 16. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. aspirin® Migran. 5x2 kom 4008500100721 624/2005/12 21. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086123 šumeća tableta. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.BAYER BITTERFELD GmbH .BAYER BITTERFELD GmbH .Nemačka acetilsalicilna kiselina . ask pH 8. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. andol. Upsarin® sa vitaminom c ASPIRIN® PROTECT . aspirin® 500. maks. anbol. doza održavanja 80-100mg/kg/d.2005 Cena 105. askorbinska kiselina .4-3. groznica.4-3. dnevno.12. 5x2 kom Cena 175. dnevno. blister. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. andol.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.6-5.2006 doziranje: akutno lečenje glavobolje kod napada migrene sa aurom ili bez nje: odrasli 2 tabl.BAYER BITTERFELD GmbH . doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.9-7.4-3. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. Midol ASPIRIN® DIREKT . maks.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. doza održavanja 3. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. ne duže od 3 dana.4g/d.2007 doziranje: blaga do umerena glavobolja.

interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom. Midol ATEBULIN .PRIZREN . 1x250 i. 20mg/mL. selektivni (R) 1107350 tableta.ZDRAVLJE A. aritmije: 50-100mg dnevno.D. bočica.Srbija antitetanusni imunoglobulin.Nemačka antitimocitni imunoglobulin (atg). blister.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. NIŠ .6-5.4din (R) 1107551 tableta.6 g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. Tetabulin S/d. aspirin® direkt. Paralelni lekovi: Panapres.j. maks. 1x5mL Cena 21625. 100mg. selektivni (R) 1107550 tableta. reumatska groznica: odrasli 4.2002 www.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .07. blister 2x7 kom Cena 73. ask pH 8.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. anbol. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 50mg.7din 8600064111388 515-04-1658/04 15. Paralelni lekovi: Panapres.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. . 100mg. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.5mL vakcine tetanusa.5din (R) 1107552 tableta.06.07.DigitSoft.12.4din 8606002990251 1353/2007/12 19. 1x14 kom Cena 73. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.9-7. istovremeno sa 0.REMEVITA D. selektivni (R) 1107500 tableta. blister. Paralelni lekovi: Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa.2003 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. 250i. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. 25mg. 2x10 kom 8608811006109 515-04-1239/04 15. specifični (Z) 0013160 rastvor za injekciju.06. Tetanus gamma ATENOLOL . Tetagam® P. doza održavanja 80-100mg/kg/d. angina pektoris: 100mg dnevno. bočica. blister. Prinorm ATENOLOL .2007 doziranje: profilaksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede.co.Srbija atenolol .C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. aritmije: 50-100mg dnevno. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.8 g/d.06..4-3.4 g/d. Prinorm ATG-FRESENIUS S .abecedni spisak registrovanih lekova 4 doza. 1x14 kom Cena 73. doza održavanja 3.nr . Prinorm ATENOLOL . aspirin® Migran. bočica.Srbija atenolol . 100mg. humani . Paralelni lekovi: Panapres.7din 8608813900009 515-04-937/03 16.7din 515-04-291/03 03. angina pektoris: 100mg dnevno.O.L04AA04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA A L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju. aritmije: 50-100mg dnevno. tokom 1-2 nedelje.2004 Cena 59. terapija: 30-300mcg/kg dnevno.j. andol.FARMAKOS DD .Srbija atenolol .2003 Cena 45. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. 130mg/kg/d. aspirin® 500.FRESENIUS BIOTECH GmbH . maks.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 2x10 kom 8608811006116 515-04-1240/04 15. kunića .O. 8 g. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica.11. Cena 694.2din 3/2-10-9316 11. angina pektoris: 100mg dnevno.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.

7din (R) 1104524 film tableta.5mg/kg dnevno tokom 5 dana. . 3x10 kom 3838989519964 433/2006/12 05. blister.03.KRKA.2005 Cena 2349.DELTASELECT GmbH .1din 3/2-10-9317 11. Sortis®.08. 10x5mL 8606103442031 595/2007/12 01. 40mg. 10mg/mL. 20mg.M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082300 rastvor za injekciju. 10mg.2007 Cena 1249din (R) 1104126 film tableta. maks. Maks.nr . ampula.3din (R) 1104522 film tableta. 20mg.2005 Cena 2046. D. 10x2. ampula.04. deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno. obično inicijalno i.2007 Cena 3056. inj.D. odrasli i deca starija od jednog meseca. Tulip® ATORVASTATIN .4 abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) A 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju. aplastična anemija: 2.03. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). 9x10 kom 3838989502867 113/2005/12 15. Tulip® ATRACURIUM DELTASELECT . 3x10 kom Cena 768din 8600064200181 1768/2007/12 20.2005 Cena 1260. blister. blister.2007 Cena 2030din (R) 1104127 film tableta.7din (SZ) 0082301 rastvor za injekciju. blister. 10x5mL Cena 216252. maks.08.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104520 film tableta.2005 Cena 3817din (R) 1104523 film tableta. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. 3x10 kom Cena 775. bočica.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104125 film tableta. blister.DigitSoft. 20mg.08. TOVARNA ZDRAVIL. 3x10 kom 8600064200198 1769/2007/12 20.2006 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.2006 Cena (R) 1104525 film tableta. inj. 20mg/mL.08.04. ATORIS® . 9x10 kom 3838989519971 434/2006/12 05. Paralelni lekovi: Tracrium™ www. Sortis®. blister. steroid-rezistentnog odbacivanja organa: 3-5mg/kg dnevno. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. blister. 3x10 kom 3838989502850 112/2005/12 15. 10mg. Paralelni lekovi: atoris®.Nemačka atrakurijum . .Slovenija atorvastatin .08.5mg.2din 8606103442024 594/2007/12 01.5din (R) 1104521 film tableta. 3x10 kom 8600064200204 1770/2007/12 20. po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i. 300-600mcg/kg telesne mase.5mL Cena 1586.2007 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan. profilaksa posle transplantacije organa: 2-5mg/kg dnevno.v.ZDRAVLJE A.08.2007 doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom hirurških intervencija: po protokolu za pojedine intervencije.12. 40mg. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). 10mg.2002 doziranje: lečenje akutnog. 10mg/mL.8din 3838989502836 110/2005/12 15. blister. 40mg. Torvalipin®. Paralelni lekovi: atorvastatin.D.v.08. 9x10 kom 3838989502843 111/2005/12 15. blister. 5mg ili 7.co. (u prisustvu posebno obučenih stručnjaka).Srbija atorvastatin . doza 20mg dnevno. Torvalipin®.

v.2002 doziranje: urinarna trihomonijaza: 2 puta po 250mg tokom 4 dana (oba partnera). teže infekcije 500mg na 8h. otitis media)..m. iritis. klavulanska kiselina . 1x10mL 8600097200271 1362/2007/12 20.4din (R) 1021632 film tableta.2din 515-04-1520-1 04. uveitis. uretritis.v. zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta.2003 Cena 828. septički abor tus. 0.6din 3/2-10-10776 25.c. deca od 3-4 godine 0. infekcije ženskih genitalnih organa (gonoreja..c ili i.06.3-1mg i. bradikardija kod akutnog infarkta ili trovanja digitalisom: 0. ili 0.6din plastična bočica sa kapaljkom.DigitSoft.08. deca od 10-14 godina 0. ili i. ili i.5mg s.INNOTECH INTERNATIONAL .m. itd.m. lobarna pneumonija. 1%.2mg s.O.SMITHKLINE BEECHAM . 1x140mL Cena 690. 250mg. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021638 prašak za rastvor za injekciju..P01AX08 ANTIPROTOZOICI P01aX ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama (R) 1029785 kapsula.5%. blister.VEROFARM . (deca). deca ispod 40kg (do 3 mes.v. zapaljenski procesi na dužici i u uvećanom traktu (keratitis.abecedni spisak registrovanih lekova 4 ATRICAN . 500mg+100mg.. (400mg+57mg)/5mL.12.9din 3418970000579 3/2-10-9110 10.S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici  (R) 7095071 kapi za oči. . Cena 88.m.2003 (R) 3021637 prašak za oralnu suspenziju.HEMOMONT D.m.Francuska tenonitrozol .3-0. kardio-pulmonalna reanimacija: odrasli 3mg i.J01CR02 a03Ba alkaloidi beladone.5-1mg s. bočica.2002 doziranje: premedikacija u anesteziji: odrasli 0. 10x1mL ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. ATROPIN . tercijarni amini  (R) 0123010 rastvor za injekciju.2007 doziranje: određivanje refrakcije oka kod dece. infekcija kostiju i zglobova.m. rastvor.nr .m. intra-abdominalna sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa.06.) 30mg/kg/ d u dve pojedinačne doze (sirup).08.LABORATORIE INNOTHERA . ili i. jednokratno.03mg/kg i. na 1-2 sata do maks. AUGMENTIN .08.01-0. Cena 75. tvrda.12.3din plastična bočica sa kapaljkom.c.c. sinuzitis.5 %-og rastvora 1-3 dana pre pregleda. infekcija urogenitalnog trakta (cistitis.): deca preko 3 godine (za određivanje refrakcije) 2 puta po 1-2 kapi 0. ili i.Crna Gora atropin . deca preko 3 mes. iridociklitis. 2x7 kom 515-04-1520/03 04. deca od 6 meseci 2 godine 1-2 puta po 0.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (rekurentni tonzilitis. bronhopneumonija. 1x10mL 8600097200264 1363/2007/12 20. parenteralno odrasli 1g na 6h ili www. ATROPIN SULFAT . pijelonefritis). puerperalna sepsa.Belgija amoksicilin. blister.Rusija atropin .2007  (R) 7095073 kapi za oči.c. 1x8 kom Cena 237. odrasli (u tretmanu inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1 %-og rastvora. ampula.6mg. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.A03BA01 A LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 154.25mg s. ili i. bočica.4mg s. 10x600mg Cena 1232. ili i. 2mg (odrasli). 875mg+125mg. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). trovanje antiholinesterazama i gljivama: 2-4mg i. deca 0.co.04mg/kg...v. rastvor. infekcija kože i mekih tkiva).3mg s.2din 515-04-1520-2 04.03-0..c.O. 1mg. spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). deca od 5-6 godina 0. deca od 7-9 godina 0.

25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 300mg.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početno 4mg dnevno. Panklav. postoperativni bolovi. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. 100mg. blister. deca od 3 mes. amoksiklav Lek® 1. doza se može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja.GALENIKA AD . blister.8din (R) 1163501 tableta. 3x10 kom Cena 8606102767487 3/2-10-6112 13. 6x10 kom 8608808103439 1494/2006/12 21.Austrija nimesulid . 400mg dnevno. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.nr .5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) Cena 1005. 1x15 kom 9088881346746 3/2-10-2710/ 12.A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bg tiazolidindioni (R) 1341820 film tableta.2001 Cena (R) 1163502 tableta. Paralelni lekovi: Nimesulid.5din (R) 1072141 film tableta. Paralelni lekovi: aurorix® AURORIX® .2001 doziranje: reumatoidni artritis. 150mg.F. 1x6 kom 9088881347125 3/2-102710/3 12. Nimulid®-Md.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) (R) 1072782 tableta. blister. ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom. www.03. blister.08.2001 Cena 144.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi Cena 58din (R) 1163500 tableta.2001 doziranje: sindrom depresije.DigitSoft. amoksiklav Lek® forte 312. 25mg/kg na 6h ili 8h. blister.Švajcarska moklobemid .07.07. 4mg. 2x15 kom 9088881347125 3/2-10-2710 12. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.50 abecedni spisak registrovanih lekova A 8h. blister. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. doze su date u odnosu na amoksicilin. maks.2006 doziranje: sindrom depresije. 100mg. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. blister. spor tske povrede. 8mg.Srbija moklobemid . amoksiklav Lek® 156.03. actasulid® AUROMID® .2g prašak za injekciju.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GmbH . ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.07. do 12 god. novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.Francuska rosiglitazon .GLAXO WELLCOME PRODUCTION . upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: 2 puta po 100mg posle jela. amoksiklav Lek® 2X. zubobolja. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.2006 Cena (R) 1341821 film tableta.co. glavobolja. 2x14 kom 8606103683014 292/2006/12 06. zavisno od postignutog terapijskog odgovora. enhancin. 2x14 kom Cena 1872. dismenoreja. Panklav forte. Panklav® 2X AULIN .07. Paralelni lekovi: auromid® AVANDIA™ . 100mg.6din 5000483131807 293/2006/12 06. Nimulid®. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela.

08. serumska www. Paralelni lekovi: ondasan®. 1x16mL Cena 108093.JUGOREMEDIJA A. 1x7 kom 8606007910124 194/2005/12 15.v.. ZRENJANIN . blister. Quincke-ov edem.7din 8606102767043 322/2005/12 24. zavisno od telesne mase.2003 doziranje: hepatitis A: odrasli i deca preko 15 godina 0. 100mg/4mL. upala pluća vanbolnički stečena: 1 tabl.09. boca staklena. 1mg/sat tokom 24 sata. dnevno.2005 doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma kolona ili rektuma: individualno.A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124572 rastvor za injekciju.2002 Cena 1846.). 50mg.v. nezavisno od obroka.v. 3mg/mL. akutni bakterijski sinuzitis: obično 1 tabl.Nemačka moksifloksacin . bočica.Švajcarska bevacizumab . 4mg.5din (R) 1124570 tableta.. 7 dana.R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058051 tableta.08.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . inf.SANOFI PASTEUR S.abecedni spisak registrovanih lekova 51 AVASTIN™ .2005 29725.2005 Cena (R) 1329502 film tableta.9din 8600097011426 3/2-10-10164 25.2006  (R) 3058050 sirup.2005 Cena (R) 1329501 film tableta. napunjen injekcioni špric.8din (SZ) 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju. 5-10 dana.08. AVESSA . zofran AVIL® . 400mg. 0. 400mg. dnevno.L01XC07 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica staklena.Francuska vakcina protiv žutice A (inaktivisani celi virusi hepatitisa A) . 400mg/16mL.Srbija feniramin .12.5din 8608811000428 1574/2006/12 05.12. AVAXIM 160 U . deca 5mg/m2 i.5mL. 1x5 kom 8606007910117 193/2005/12 15. u trajanju od 90 min. alergični dermatitis).J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni (SZ) 0329500 rastvor za infuziju. nastaviti oralno sa 8mg na 12 sati tokom 5 dana (visoko emetogena terapija). 1x4mL Cena 8606102767050 321/2005/12 24. 1x0.5mL Cena 1729. zatim oralno 8mg na 12 sati tokom 5 dana.5din 8608811000411 1575/2006/12 05. blister. radioterapija ili hemioterapija: osim cisplatina 8mg i. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. ampula.co.11.2006 doziranje: alergijske manifestacije na koži i sluzokoži (polenska kijavica. 1x10 kom 8600097011402 3/2-10-10163 25. 400mg/250mL.HEMOFARM AD .nr . dnevno.Srbija ondansetron . 1x100mL Cena 71. 10 dana. dodira bršljena i sl. pre terapije. 5x2mL Cena 1495. obično 5mg/kg svake 2 nedelje i.A.08. blister.DigitSoft.5mL.D.BAYER HEALTHCARE AG . zatim revakcinacija posle 6 meseci.2002 doziranje: mučnina i povraćanje u toku hemioterapije i radioterapije. 2x10 kom Cena 56.09.2005 doziranje: akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa: odrasli obično 1 tabl. AVELOX® .F.v. prevencija i terapija postoperativne mučnine i povraćanja: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i. nezavisno od obroka. svrab različitog porekla (od uboda insektta.7din 515-04-3000/03 21. blister. 4mg. .09. 1x250mL Cena 8606007910100 286/2005/12 23.J07BC02 VAKCINE A j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011864 rastvor za injekciju. zatim kontinuiranom inf. bočica.

ALCON-COUVREUR N.10. bočica. zglobova. 98% v/v. konetoze. rocephin®. grla.2004 05.nr .04.04. Farcef. 10 l. boca Cena 515-04-4418/03  (SZ) 9080002 medicinski gas. 10mg/mL. deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg. maks. boca Cena 515-04-4418-2  (SZ) 9080004 medicinski gas.2004 05. pluća. Longaceph®. novorođenčad maks.2004 www. 50x250mg 05.52 abecedni spisak registrovanih lekova A bolest. 98% v/v.04.01. boca Cena 515-04-4418-7 doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa. boca Cena 515-04-4418-3  (SZ) 9080005 medicinski gas. 1g.Srbija ceftriakson . gonoreja. 27 l. deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7. uha.HEMOFARM AD .5mg. 2g na 12 sati i.04. 50x1000mg 242/2007/12 17. 8 l. ceftriaxone-BcPP.Belgija brinzolamid . 196 l. 98% v/v.2004 05..2004 05. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. nosa.5din 241/2007/12 17. 40 l. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 50 l.2004 05.5din (R) 7096060 kapi za oči. 98% v/v.D.2007 doziranje: infekcije grudnog koša.co. AZARAN . 50mg/kg dnevno. maks. suspenzija. bočica. meningitis.1din (Z) 0321758 prašak za rastvor za injekciju. ceftriaxon-MIP®. AZOT-SUBOKSID .MESSER TEHNOGAS A.04. kostiju. boca Cena 515-04-4418-6  (SZ) 9080008 medicinski gas. 3 l. 98% v/v. boca Cena 515-04-4418-5  (SZ) 9080007 medicinski gas. 98% v/v. III generacija (Z) 0321756 prašak za rastvor za injekciju. 250mg. .S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ec inhibitori karboanhidraze Cena 740. 2g dnevno. 13 l. Paralelni lekovi: medicinski diazotoksid j01dd cefalosporini. trbušne infekcije. 98% v/v.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080001 medicinski gas.V. Paralelni lekovi: ceftriakson.2004 05. 98% v/v. histaminske glavobolje.2004 05. infekcije urinarnih i žučnih puteva.Srbija azot-suboksid .J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 4596.DigitSoft. glaukoma otvorenog ugla 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka.01.04. bočica. boca Cena 515-04-4418-4  (SZ) 9080006 medicinski gas. Labilex®.04. 1x5mL 5413895015137 2542/2007/12 22. deca sirup od 3-12 godina 2-3 puta po 15mg.04. boca Cena 515-04-4418-1  (SZ) 9080003 medicinski gas. kože. veracol® AZOPT® . ver tigo: odrasli tablete 75mg ujutro i uveče ili 75-150mg odjednom uveče. . inf.v.2007 doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta-blokatorom kod povišenog intraokularnog pritiska. Lendacin®.2007 Cena 16758.

A11EA. ili odrasli 500mg na 8 sati do 1g na 6 sati i. TOVARNA ZDRAVIL. Celu tabletu progutati sa malo tečnosti.07.. neuralgije.co. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. D.2003 Cena 102. kalcijum-pantotenat. riboflavin.8din (R) 1021770 kapsula. polineuritis.001mg+20mg. blister.KRKA. Paralelni lekovi: almacin®. Sinacilin® www. profilaksa infekcija u stomatologiji:oralno odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati. dnevno. deca od 5-15 godina 1 mala kašika granula dnevno.Francuska amoksicilin . D. tvrda. . kalcijum-pantotenat .2007 (BR) 1052161 obložena tableta.5din (R) 3021771 sirup. liobočica sa rastvaračem.m. B-COMPLEX .Slovenija tiamin. (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g.Slovenija tiamin.KRKA. piridoksin.D. neuralgije.14 godina 1 obložena tabl. 1x1000 kom 3838989623395 1197/2007/12 29. TOVARNA ZDRAVIL. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.05. creva ili jetre.D. deca 50-100mg/kg/dan i.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021773 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1g.001mg+20mg. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052160 obložena tableta. ospamox® dT.07. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca.v. deca od 5 . 1x70g Cena 3838989623401 1198/2007/12 29. Paralelni lekovi: Polivit B BACTOX® .INNOTECH INTERNATIONAL . ospamox®. amoksicilin.2007 doziranje: nedostatak vitamina B.5din 515-04-1621/03 30. 500mg. infekcije kože i mekih tkiva. cijanokobalamin. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. u ginekološkoj praksi.m. Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti..05. liobočica sa rastvaračem. blister.2007 doziranje: nedostatak vitamina B.6din (R) 3021772 sirup. folija.9din 3838989623388 1196/2007/12 29. 6g dnevno.A11EA.. neurodermatoze. 1x60mL 515-04-1624/03 30. . povećane potrebe za vitaminom B. amoxicillin. nikotinamid. paba .5mg na 8 sati. 125mg/5mL. riboflavin. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. povećane potrebe za vitaminom B. polineuritis.nr . 2x15 kom Cena 71. Cena 2399din kutija.2003 Cena 159.07.v. deca do 1 godine 62.. 1x5mL (Z) 0021774 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. deca 50mg/kg/dan i. creva ili jetre. neurodermatoze. 500mg.2003 Cena 155. maks.07. piridoksin.05.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.07. 1x12 kom 515-04-1623/03 30.abecedni spisak registrovanih lekova 53 B B-COMPLEX . parenteralno odrasli 1g na 12 sati i. 1x60mL 515-04-1625/03 30. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca..DigitSoft. beri-beri: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl. 250mg/5mL. bočica.2003 Cena 84. profilaksa bakterijskog endokarditisa. VITAMINI B a11ea vitamini B kompleksa (BR) 3052162 granule. beri-beri: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno. nikotinamid. 1x5mL Cena 115din 515-04-1622/03 30. bočica.

inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. pijelonefritis. faringitis. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.F. pijelonefritis. maks. 1440mg.F. maks. Paralelni lekovi: Baktimol®. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. 50x5mL Cena 1220. lobarna i bronhopneumonija. deca od 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati. bočica. pijelonefritis. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. prostatitis. trimetoprim . infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. adneksitis).01. 1x100mL 8606103889089 276/2007/12 22.09.DigitSoft. adneksitis). lobarna i bronhopneumonija. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.nr . (400mg+80mg)/5mL. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. maks. bronhiektazije. otitis medija).co.Srbija sulfametoksazol. 54mg/kg dnevno.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . sinuzitis. faringitis.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. (200mg+40mg)/5mL. (400mg+80mg)/5mL. uključujući derivate (Z) 0026217 koncentrat za rastvor za infuziju. faringitis. trimetoprim . Paralelni lekovi: Bactrim roche™ www. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carinii. blister. ampula. bronhiektazije.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . deca od 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati. 54mg/kg dnevno. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. otitis medija). infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. Paralelni lekovi: Bactrim® BACTRIM® .GALENIKA AD . deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Trimosul BACTRIM® .01. infekcije posle pobačaja. uključujući derivate (Z) 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI B ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.54 abecedni spisak registrovanih lekova BACTRIM ROCHE™ . otitis medija). kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. ampula.Švajcarska sulfametoksazol. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. bronhiektazije. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. 1440mg. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. lobarna i bronhopneumonija. maks. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. trimetoprim . infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. prostatitis. 10x5mL Cena 8606102767203 1357/2006/12 08. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.5din (8608808100209) 2065/2007/12 25. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelamai salmonelama. sinuzitis. infekcije posle pobačaja. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. maks.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis.Švajcarska sulfametoksazol. infekcije posle pobačaja.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. 2x10 kom Cena 8606103889072 285/2007/12 22. sinuzitis. Trimosazol. prostatitis.3din (R) 3026605 sirup. adneksitis). uključujući derivate (R) 1026603 tableta.08. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati.2007 Cena 123. 1440mg. 400mg+80mg.

tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.5% GLUKOZE.5% GLUKOZE.5-1.12. Balance 4. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 2 Stay safe. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B Cena 1233.5L (deca) tokom 5-20 minuta. Balance 2. Balance 2. 1. 4x2000mL www. Trimosazol.B05DB.26g/L+0.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.1g/L+16. 1. 1.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc.. 4x2000mL Cena 1233. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr.3% glukoze. magnezijum-hlorid.75 MMOL/L KALCIJUMA .co. 1440mg. caPd 3 Stay safe.25% glukoze. prostatitis. sinuzitis. bronhiektazije. .85g/L+0. Paralelni lekovi: Bactrim®. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp.79g/L+7. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. 1. caPd 2 aNdY disc. 1. 5. blister. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.1din 8600102463097 28/2006/12 13. 1.3% glukoze.Srbija sulfametoksazol. faringitis. caPd 2 Stay safe. maks. 1.25% glukoze. 2x10 kom Cena 68.25 mmol/L kalcijuma. glukoza . 1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. Balance 2.79g/L+7.25 MMOL/L KALCIJUMA .25 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 4. kesa.abecedni spisak registrovanih lekova BAKTIMOL® . deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. magnezijum-hlorid. a postupak se ponavlja više puta dnevno.nr . kalcijum-hlorid.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis.18g/L+0. 1. 1.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.B05DB.HABIT PHARM A. 1.75 mmol/L kalcijuma. caPd 17 Stay safe.5L (deca) tokom 5-20 minuta. natrijum-laktat.25 mmol/L kalcijuma.9din 515-04-2913/03 01. Trimosul BALANCE 1.85g/L+0.01. caPd 4 aNdY disc. Paralelni lekovi: Balance 1. Balance 4. a postupak se ponavlja više puta dnevno. caPd 17. lobarna i bronhopneumonija.J01EE01 55 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. caPd 3 aNdY disc. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu. otitis medija).D. kesa. Balance 4. 1. pijelonefritis. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.1g/L+15g/L. natrijum-laktat.5-1. caPd 17.5g/L. Balance 2. caPd 3 aNdY disc.. caPd 3 Stay safe.Nemačka natrijum-hlorid. trimetoprim . infekcije posle pobačaja. 5.3% glukoze. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati.04.DigitSoft. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. 400mg+80mg.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 17 Stay safe.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .3% glukoze. caPd 2 aNdY disc. caPd 4 Stay safe BALANCE 1.5% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . glukoza . akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. adneksitis). infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama.9din 515-04-5149/03 05.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. uključujući derivate (R) 1026300 tableta.

1.9din 515-04-2912/03 01. a postupak se ponavlja više puta dnevno.79g/L+7. 1.75 mmol/L kalcijuma. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. caPd 3 aNdY disc. kesa.5-1.3% glukoze.5% glukoze. 4x2000mL Cena 1233. caPd 17. Balance 4.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .3% GLUKOZE.25% glukoze. magnezijum-hlorid.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu.5% glukoze. 5. kesa. Balance 4.25% glukoze.B05DB. 1.25 mmol/L kalcijuma. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. 1.85g/L+0.25% glukoze.. caPd 4 aNdY disc. caPd 4 Stay safe BALANCE 2. 5. Balance 1.25 MMOL/L KALCIJUMA .3% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat. caPd 17 Stay safe. 1. 1. 1.25 mmol/L kalcijuma. Balance 2. a postupak se ponavlja više puta dnevno. caPd 4 Stay safe BALANCE 4. caPd 17. caPd 2 Stay safe. caPd 3 Stay safe. caPd 2 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma. 1.1g+22. caPd 2 aNdY disc. 1.18g/L+0.25 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe.5-1.nr .Nemačka natrijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma.5L (deca) tokom 5-20 minuta.79g+7. natrijum-laktat.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . magnezijum-hlorid. caPd 3 Stay safe. Balance 1.5% glukoze.12. kalcijum-hlorid.5% glukoze.79g/L+7. Balance 4.85g+0. kesa.75 mmol/L kalcijuma.85g/L+0. Balance 2.co.5-1. kalcijum-hlorid.B05DB. 1. 1.75 mmol/L kalcijuma.04. 4x2000mL Cena 1233. caPd 2 Stay safe.25% glukoze. caPd 17 Stay safe. glukoza . 5. Balance 4.. caPd 17 Stay safe. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 2 aNdY disc.73g/L.3% glukoze. Balance 1.73g.. Paralelni lekovi: Balance 1. a postupak se ponavlja više puta dnevno.1g/L+42. Paralelni lekovi: Balance 1. 1.26g+0.75 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 2.5L (deca) tokom 5-20 minuta. caPd 4 aNdY disc. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1233. kalcijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. glukoza . natrijum-laktat. Balance 4.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.25 mmol/L kalcijuma.5g/L.3% glukoze. Balance 2. caPd 17.3% GLUKOZE.9din 515-04-2914/03 01.1g/L+22. caPd 4 aNdY disc. 1.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.Nemačka natrijum-hlorid.75 MMOL/L KALCIJUMA . 1.5% glukoze.DigitSoft. caPd 2 aNdY disc.9din 515-04-5150/03 05. caPd 3 aNdY disc.5% glukoze. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .5 abecedni spisak registrovanih lekova B BALANCE 2.5L (deca) tokom 5-20 minuta.18g/L+0.75 mmol/L kalcijuma.25 MMOL/L KALCIJUMA . caPd 3 aNdY disc. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1. 1. 4x2000mL www.75 mmol/L kalcijuma.B05DB.25% GLUKOZE.12.25% glukoze. 1.75 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: Balance 1. magnezijum-hlorid. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. glukoza .

2din (R) 1086566 tableta. 1000mg.JUGOREMEDIJA A.3% glukoze.1mg+500mg. fenpiverinijum-bromid.B05DB.Nemačka natrijum-hlorid. ili 1-2.25% GLUKOZE. Paralelni lekovi: Balance 1.09. caPd 17 Stay safe. glukoza . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 5 Cena 1233. BARALGIN M® . Balance 2.25% glukoze.5g.v.DigitSoft. ampula. ampula. 1x5 kom Cena 65.2004 doziranje: Laki bolovi kod karcinoma.5-1g sporo i. 10mg+0. 10mg+0.5g i.7din (R) 5086568 supozitorija. 0. 1x10 kom Cena 29. natrijum-laktat.75 MMOL/L KALCIJUMA .v.10. 2. ZRENJANIN .5% glukoze.3% glukoze.JUGOREMEDIJA A.2006  (R) 1123568 tableta.6din 8608811004532 515-04-2438/04 14.25 mmol/L kalcijuma.5L (deca) tokom 5-20 minuta. 1x5 kom 8608811003566 515-04-2437/04 14. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. 500mg. 1.2006  (R) 1123565 tableta.co. kesa.05.. akutni bolovi.2003 Cena 78. Balance 4.9din 515-04-5151/03 05.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17.85g/L+0. blister. Novalgetol® www.. kada se prethodna terapija pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu.04.09.79g/L+7.2003  (R) 5123569 supozitorija.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. maks. caPd 4 aNdY disc.5g/L. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina. metamizol-natrijum . Balance 2.5-1g sporo i. 1x10 kom 8608811003559 515-04-3107/03 21.75 mmol/L kalcijuma. caPd 3 aNdY disc. 500mg.1mg+1000mg.3din 8608811004525 515-04-3742/03 18.6din 8608811003511 3/2-10-463 13.2001 Cena 22. caPd 3 Stay safe. 5mg+0. 10x10 kom Cena 141. magnezijum-hlorid.D. 1. 5g dnevno.2004 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova nastalih usled spazma glatkih mišića (abdominalni spazmi i kolike). 1. blister. blister. 1. 5. supozitorije 1-4 puta po 1. kod pacijenata sa ulkusom gastrointerstinalnog trakta ili sa rizikom od krvarenja u predelu želuca: oralno 1-3 puta po 500mg. 5x5mL Cena 73. 5x5mL Cena 69.. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 5mg+0. Balance 1.1mg+500mg.Srbija metamizol-natrijum .12. maks.m.75 mmol/L kalcijuma.1g/L+42.05.D.10.5-1.1mg+2500mg. blister. ZRENJANIN .25 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: analgin®. parenteralno 0.2din 8608811004518 656/2006/12 18.5% glukoze. 4x2000mL B a03da sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima  (Z) 0123560 rastvor za injekciju.Srbija pitofenon.6din 8608811004501 655/2006/12 18. blister.26g/L+0. kalcijum-hlorid.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 2 aNdY disc.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086564 rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova BALANCE 4. 50x10 kom 8608811003559 515-04-3107-1 21.03. caPd 2 Stay safe.2003 Cena 1211din (R) 1086567 tableta. blister. 1.nr . caPd 4 Stay safe BARALGETAS® . 1. 4g dnevno.

11. 1x5 l Cena 8608807100965 551/2006/12 (Z) 3192102 oralna/rektalna suspenzija.03. 50mcg/doza.12. Paralelni lekovi: Nasobec BECOTIDE™ . 2 inh.Francuska beklometazon . 2046. (1000mcg) dnevno. kontejner plastični. maks. 250mcg/doza. 1x200 doza Cena 262. sprej-boca sa dozerom.12. 20 inhalacija (1000mcg) dnevno. Paralelni lekovi: Becotide™.5din 14.7din 2mg/2mL.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. ecobec easi-Breathe www.1mL intradermalno. 200x250mcg/doza r03Ba glukokortikoidi (R) 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. bočica sa raspršivačem. Paralelni lekovi: Becloforte. Cena 3485. suspenzija.Poljska beklometazon . maks. 10 inhalacija (500mcg) dnevno. (250mcg).04.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110022 sprej za nos.1din 14.2007 doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu. deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh.V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08Ba kontrastna sredstva sa barijum sulfatom (Z) 3192101 oralna/rektalna suspenzija. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.Srbija vakcina protiv tuberkuloze .2006 doziranje: profilaksa napada astme: odrasli 2 puta po 4 inh. 50mcg/doza. liobočica sa rastvaračem u ampuli. deca preko 1 godine 0.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. (250-500mcg).GLAXO WELLCOME PRODUCTION . maks.Srbija barijum sulfat .GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.3din 3393370035558 254/2006/12 03.co.2003 (Z) 0011185 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.D. po potrebi 3-4 puta po 4 inh.DigitSoft. ecobec.2006 BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA .nr . 1mg/mL.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.J07AN01 VAKCINE j07aN vakcine protiv tuberkuloze (Z) 0011184 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER .5 abecedni spisak registrovanih lekova B BARIJUM SULFAT . liobočica sa rastvaračem u ampuli. 400mcg dnevno. .2007 doziranje: odrasli 2 puta po 1-2 inh.10.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . ecobec easi-Breathe BECONASE™ . (200mcg). 4 inh. maks. (200mcg). 1g/mL. .A. maks.2006 116.05mL intradermalno. boca staklena.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 494.1din 8605001700281 515-04-3942/03 26. 5x2mL 8605001700274 515-04-3941/03 26. deca preko 6 godina 2-4 puta po 1-2 inhalacije (50-100mcg).04. 5x1mL Cena 2634.Francuska beklometazon . (500mcg) dnevno. 1g/mL. ecobec.3din 5900008021982 2554/2007/12 22.5din 2723/2007/12 06. 1x200mL Cena 8608807100958 547/2006/12 doziranje: zavisno od vrste Rö snimanja od 50-500mL. 200x50mcg/doza Cena 262. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .2003 doziranje: novorođenčad 0. inhalator pod pritiskom sa dozerom.

05. 1x30g Cena 308. B d07ac kortikosteroidi.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid-zavisne dermatoze sa hiperkeratozom: psoriasis vulgaris.5mg/g+20mg/g. 0.07. 2x10 kom 8608808100278 659/2006/12 doziranje: deficit vitamina B 6 . 0. Paralelni lekovi: didermal BELOSALIC® .5mg/g+1mg/g.BELUPO. akutni fotodermatitis. ampula. . Paralelni lekovi: diprosalic® www.abecedni spisak registrovanih lekova BEDOXIN® . 1x15g 3850343026413 545/2007/12 27. . subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa.2007 doziranje: alergijski dermatitis (kontaktni i neurodermatitis).Srbija piridoksin . inficirane dermatoze: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. gentamicin . salicilna kiselina .2007 doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: akutni. seboroični dermatitis.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. . 1x15g 3850343026420 544/2007/12 27.D. vitamin B6 BELODERM® . jakog delovanja. ihtioza i druge steroidzavisne dermatoze: mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. tuba.5din (R) 7153023 rastvor za kožu.GALENIKA AD .2din (R) 4153535 krem.07. atopijski dermatitis (neurodermatitis). tuba. ubod insekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.5mg/g. rentgen dermatitis. Paralelni lekovi: Piridoksin.05.BELUPO. 1x15g Cena 125. hronični ekcemi. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.BELUPO. inter trigo. rentgen dermatitis.7din (R) 4152042 krem. 0. dishidrotični dermatitis.nr .Hrvatska betametazon. lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. 0.02.07. 50mg.D.07. deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto. fotodermatitis.7din 18. 1x50 ml Cena 3850343026369 1469/2007/12 10. seboroični dermatitis. neurodermitis. inter trigo. kombinacije sa antibioticima Cena 162. DERMATOLOŠKI PREPARATI 5 384. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. premenstrualni sindrom: odrasli 1-3 puta po sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza.D07AC01 KORTIKOSTEROIDI.Hrvatska betametazon. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. kombinacije sa antisepticima (R) 4153020 mast. profesionalni dermatitis.5mg/g+30mg/g.02.2007 450.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI.9din 18. tuba. inficirani dermatitis posle uboda insekata.2006 28.2007 Cena 125. BELOGENT® .A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (R) 0051351 rastvor za injekciju. Lichen rubber planus. 50x2mL Cena 8608808100216 660/2006/12 Cena (R) 1051354 tableta. tuba. ekcemi.DigitSoft. 0.D. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.2007 Cena 162.2006 20-50mg. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152040 mast. 0.Hrvatska betametazon . jakog delovanja.5mg/g.5din 3850343026390 1468/2007/12 10. dishidrotični dermatitis. blister.5mg/g+1mg/g.7din 3850343026437 1514/2007/12 16. ekcematoidni numularni dermatitis. piodermizirani akutni nealergijski dermatitis. 1x15g 3850343026444 1513/2007/12 16. numularni dermatitis. bočica sa kapaljkom.co. polenski dermatitis.2din (R) 4153534 mast. 20mg. opekotine od sunca. tuba.

2002 Cena 80. 10mg.05. 2x15 kom Cena 67din 8608808100254 971/2007/12 10. D. krvarenje iz nosa.PFIZER ILACLARI LTD. .11.R. blister. ne sunčati namazano mesto.8din 3/2-10-7584 19. u težim slučajevima 15-30mg dnevno.03. mentol . rinosinuzitis.Slovačka oksibuprokain . tuba. 0. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. ampula. . 1x10mL Cena 59.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti. blister.KRKA.Slovenija nafazolin .05. Paralelni lekovi: Ben-gay® Sport Balm BEN-GAY® SPORT BALM . 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto.Turska metilsalicilat. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. 1x10mL Cena 199. bočica. tuba. Paralelni lekovi: Novasol. rastvor.S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ha lokalni anestetici (R) 7097040 kapi za oči.03.2002 doziranje: akutni i hronični rinitis. primena je kratkotrajna.2007  (R) 1071122 tableta.9din 8588000227907 549/2005/12 18. blister. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0. 0.2007  (R) 1071121 tableta. mentol . 10x2mL Cena 150.PFIZER ILACLARI LTD.05. priprema za rinološki pregled. ne sunčati namazano mesto. Nafazolin BENOXI . bočica.7din (R) 7110092 kapi za nos.1din 8608808100247 973/2007/12 10. 4mg/mL. Paralelni lekovi: Ben-gay® BENIL® . 5mg.M02AX10 abecedni spisak registrovanih lekova B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167181 krem. 15%+10%.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.5din 8608808103477 1059/2007/12 21.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071123 rastvor za injekciju.Srbija diazepam .R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. TOVARNA ZDRAVIL.0 BEN-GAY® . BENSEDIN® .DigitSoft. 1x35g Cena 4034541003783 575/2007/12 01. 1x35g Cena 4034541003776 574/2007/12 01.11. 3x10 kom Cena 50. .O. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. . STI.nr . ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi. 2x15 kom Cena 41.2007 doziranje: anksioznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg.Turska metilsalicilat. 1x10mL 3/2-10-7585 19.11.9din 8608808100230 972/2007/12 10. nesanica: 5-15mg uveče.1% rastvora na 6 sati. deca noćne more i somnabulizam: 1-5mg www. rastvor. 28%+10%. STI.co.2007  (R) 1071120 tableta. bočica sa kapaljkom.GALENIKA AD .D. 10mg/2mL.05% rastvora na 6 sati. 2mg. Nafazol.M02AX10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167182 krem.1%. rastvor.05%. monokomponentni (R) 7110091 kapi za nos.2005 doziranje: anestezija u tonometriji: obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60 sekundi raditi tonometriju. najduže 5 dana kontinuirano. osetljivost korneje se normalizuje posle oko 1 sat od primene.UNIMED PHARMA S. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina.05.

abecedni spisak registrovanih lekova 1 pred spavanje.8din 3/2-10-9309 11.. trombin. Paralelni lekovi: Immunorho.ZLB BEHRING GmbH . set.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . diazepam alkaloid® BEOGLOBIN-D . diazepam. hemostaze.2007 Cena 676./10mL.j.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.B02BC30 ANTIHEMORAGICI B02Bc lokalni hemostatici (SZ) 9067081 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: apaurin®.j. nedelje gestacije). kod endoskopskog lečenja krvarenja iz gastroduodenalnih ulcera: zavisi od površine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti. konvulzije: odrasli 10-20mg i.ZLB BEHRING GmbH .A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (R) 0089111 rastvor za injekciju.Nemačka fibrinogen. 300mg.DigitSoft. status epilepticus./kg (početna doza). Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.8din 3/2-10-7682 22. ili 1mg i. 1x5mL 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.12. uobičajeno 1mL za pokrivanje 8 cm2 površine tkiva.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . teška krvarenja 40-50 i. na 1 godinu starosti.12.j. humani .06.j. set. Partobulin® S/d. Paralelni lekovi: emoclot.. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. Haemoctin SdH. umerena krvarenja 15-25 i.j.. octanate 1000. 90mg+1000KIU/mL+500i.Nemačka faktor VIII . ampula.nr . octanate 250 BERIPLAST P COMBI SET .co. kalcijum-hlorid. 1x2.12..2002 doziranje: individualno.3mg/kg i./kg na 8-12h.7din 8606002990282 1352/2007/12 19.hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja) blaža krvarenja 10-15 i. BERLITHION® 300 ED . liobočica sa rastvaračem./kg na 8-12h. 1x10mL B Cena 6652. 250mcg. 1x250mcg Cena 3382.+17.v. primena je kratkotrajna. liobočica sa rastvaračem. deca 0. 4x1mL (SZ) 9067082 rastvor za injekciju.11.Srbija anti-D (Rho) imunoglobulin. 50mcg.10.5din (SZ) 0013077 rastvor za injekciju.. bočica.j.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. aprotinin./kg (jedna doza). 270mg+3000kij+1500i.2-0.j./kg (početna doza). humani .j.v. 5x12mL Cena 866.2002 Cena 13272.5din 4013054001974 492/2005/12 26.j. emoclot d. bočica.+5.06. 1x50mcg 8606002990268 1351/2007/12 19. pa 20-25 i.j.2007 doziranje: abortus: (u prva 72 sata) 50mcg (do 12 nedelje gestacije).2005 www.7mg+180i.j. rhesonativ® BERIATE P . liobočica sa rastvaračem. 500i.I.. porođaj: (u prva 72 sata) 250mcg.j.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) . specifični (SZ) 0013075 rastvor za injekciju. octanate. faktor xlll. 4x3mL Cena 3/2-10-7681 22.2002 Cena 26544.2002 Cena 26218.2002 doziranje: pomoćna terapija standardnim hirurškim granama u cilju: ahezije/lepljenja tkiva.v.9mg/mL+60i.11. 1000i.2din 3/2-10-9308 11.5mL (SZ) (SZ) 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. 250i. pa 10-15 i.5din 3/2-10-9306 11. potpore šivenju. 100mcg (od 13.

nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1. 1x100mL Cena 113. kao pojedinačna doza.ALKALOID AD . hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).05mg+0. suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta): rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .1din 3/2-10-5772 11.Makedonija povidon-jod .KG .2005 doziranje: dijabetička polineuropatija: obično 2 tabl.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 1x100mL www. gingivitis.2002 doziranje: profilaksa i terapija infekcije usta i ždrela (stomatitis. 300mg.3din 9006968003900 532/2005/12 08. ipratropijum bromid . 1x20mL Cena 278. 1%.2 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: dijabetička polineuropatija: 1-2 inj.ISTITUTO DE ANGELI S.2002 r02aa antiseptici (BR) 4120176 rastvor za ispiranje usta.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA Cena 105.co. ipratropijum bromid .A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma Cena 1300. u obliku brze inf.Italija fenoterol. i.10.2din (BR) 1089110 film tableta. 0. Thiogamma® 600 oral BERLITHION® 300 ORAL .02mg. terapija se nastavlja primenom tableta. bočica.25mg/mL. Paralelni lekovi: Povidon jod BETADINE® .DigitSoft.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti (R) 7114129 rastvor za raspršivanje. (30 min. Thiogamma® 600 injekt.11.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156161 rastvor za kožu. 10%. BERODUAL® .R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti 621.12. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja). bočica od tamnog stakla. blister.L.5mg/mL+0.2002 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr. pre doručka.11.1din (R) 7114725 aerosol. BETADINE® . površinski ili herpetički apscesi.1din 3/2-10-5757 11. Thiogamma® 600 oral BERODUAL® . 30 min.ALKALOID AD . Paralelni lekovi: BerLITHIoN® 300 oral.Makedonija povidon-jod . . 1x10mL Cena 9006968001500 3/2-10-9293 19.Nemačka fenoterol. bočica.v. 3x10 kom 4013054001967 491/2005/12 26. Thiogamma® 600 injekt. afte. sprej-boca sa dozerom.11.R. profilaksa infekcija pre ili posle oralnih ili dentalnih intervencija.2005 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr.) u toku 2-4 nedelje. 0.nr . Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ed.

riboflavin. ili inf. 200mg. ili inf.. 10%.HEMOFARM AD .nr . boca.m.5mg/mL. trihomonijaze. 8Mij/mL.V.2mL doziranje: 8-16 Mi. ili 1-4 inj. s.4din 515-04-3454/04 24.A11EA.2004 www.2007 Cena 72669.004mg.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122805 film tableta..S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093110 kapi za oči. BETAKSOLOL . 4x10 kom Cena 517.L03AB08 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Povidon jod (BR) 7156163 rastvor za kožu..4din 8608808100292 2266/2006/12 06. 1x1000mL 3 767.D. .GALENIKA AD . 0.co.11.2007 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko. 2x7 kom Cena 173.12.ALKALOID AD .2006 doziranje: hipovitaminoza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj.12. bočica. svaki drugi dan.abecedni spisak registrovanih lekova Cena 3/2-10-5771 Cena (BR) 7156171 rastvor za kožu.7din 3/2-10-5770 10.5din (R) 7093115 kapi za oči. 1x5mL 515-04-2579/03 17.DigitSoft. i. 1x1000mL 3/2-10-5769 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.11. deca 1 inj. dnevno i.8din 8600097406017 99/2007/12 11. 15x1.Belgija betaksolol .2003 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko. Paralelni lekovi: Betoptic® S BETOPTIC® S .Nemačka interferon beta 1 b .v. Paralelni lekovi: Betaksolol BEVIPLEX® . bočica.Srbija betaksolol . .11. 14 dana uključujući i dane menstruacije. cijanokobalamin .01. i. rastvor.9din 5413895023477 2507/2007/12 19. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (R) 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.ALCON-COUVREUR N.Srbija tiamin. blister.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (BR) 6137175 vagitorija.Srbija bizmut-subcitrat . piridoksin. Paralelni lekovi: Povidon jod BETAFERON . 300mg.7din 10.10. 7. 40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0. nikotinamid. liobočica sa rastvaračem u špricu.SCHERING AG . BICIT HP® . 2. suspenzija.2din 10.2002 755. i. kalcijum-pantotenat.m.j. blister. ampula sa rastvaračem u ampuli.5%.v.2002 doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze.2002 B BETADINE® .c.SRBOLEK A.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori Cena 232.Makedonija povidon-jod .5%. nespecifičnog vaginitisa i mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja.09. boca. 5x2mL Cena 176. 1x5mL Cena 403.

05. 6x10 kom 3838989623135 2314/2006/12 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). 2x10 kom Cena 3838989623128 2313/2006/12 Cena (BR) 1073113 kapsula. vr toglavica i šum poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu.07. strongiloidaza: 400mg 3 dana uzastopno.2006 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija).2002 Cena 1634. blister.7din 12.2002 doziranje: askarijaza. 200mg. enterobijaza: deca 100mg ili odrasli 400mg. mikoze kože i spoljašnjeg ušnog kanala: 1 puta dnevno nanositi krem ili losion na opranu površinu kože. BILOBIL® .4 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: ulkus želuca i duodenuma. 1x20g 8608809000423 3/2-10-4245/1 03. bočica. D.KRKA. suvi ekstrakt lista . N06dX ostali lekovi za terapiju demencije Cena (BR) 1073110 kapsula. . tvrda.N06DX02 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (BR) 1073112 kapsula. 1%. 3 puta dnevno pola sata pre glavnih obroka (doručak. poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu.SRBOLEK A. 200mg.1din 12.co. trihurijaza: 400mg jednokratno. 6x10 kom 3838989502102 635/2006/12 17.Makedonija albendazol . . bočica od tamnog stakla.P02CA03 ANTHELMINTICI P02ca derivati benzimidazola (R) 1028123 tableta. eradikacija Helicobacter pylori: 4 puta dnevno. 1%.2006 509.06.nr .07. TOVARNA ZDRAVIL.KRKA. 40mg.D. 1 tabl. zatim 2 nedelje pauza.D. 2 puta dnevno pola sata pre doručka i večere. blister. blister. . 1x20mL 8608809000430 3/2-10-4245 03. Paralelni lekovi: Bilobil® forte BILOBIL® FORTE . tvrda. blister.Slovenija ginko (Ginkgo biloba). 80mg. tuba.06. 1x6 kom Cena 212. ankilostomijaza.2002 Cena 131.DigitSoft.2din (BR) 7157500 losion.05. TOVARNA ZDRAVIL.N06DX02 PSIHOANALEPTICI 167. www. tvrda.2006 Cena (BR) 1073111 kapsula. D.D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola Cena 167.3din (R) 1028124 tableta. večera) i 1 tabl. Paralelni lekovi: Bilobil® BIMENAL® .12. Paralelni lekovi: Lesux® BICUTRIN .Srbija bifonazol . 2 sata posle poslednjeg obroka ili 2 tabl.1din 5310001189259 3/2-10-9288 24.9din (BR) 4157501 krem. vr toglavica i šum u ušima. suvi ekstrakt lista . ciklusi se ponavljaju 2-3 puta. 2x10 kom 3838989502096 636/2006/12 17.Slovenija ginko (Ginkgo biloba).D.2006 u ušima.ALKALOID AD .12.2002 doziranje: infekcije kože. tvrda. 1x60 kom 5310001189648 3/2-10-9285 24. ručak. 40mg. jednokratno. 80mg. echinococcus: 800-1200mg/dan podeljeno u više doza (odrasli i deca preko 2 godine) u toku 28 dana. bočica.

2006 Cena 487. maks.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA B c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. uzimati ujutro. deca od 1-5 godina 3 puta po 2mg. Paralelni lekovi: Bisolvon BISOPROLOL . concor®. 3x10 kom 8608811000596 708/2006/12 25. bočica.D. 3x10 kom 8608811000602 709/2006/12 25. 4mg.ZDRAVLJE A.2002 Cena 182.D. terapija održavanja 10mg jednom dnevno.JUGOREMEDIJA A.3din (R) 1107032 film tableta. spastički bronhitis.12. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. ampula. blister. tabl.12.2002 Cena 266din (R) 3112044 sirup. spastički bronhitis. Paralelni lekovi: Bisolvon F BISOLVON F .co. deca do 1 godine 3 puta po 1mg. 500mg. 5mg.A11GA01 VITAMINI a11ga askorbinska kiselina (vitamin c).2004 doziranje: manifestni nedostatak vitamina C (skorbut): 1-2 puta dnevno po 1-2 tablete. 2.05. .05.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 82.2006 doziranje: hipertenzija. concor® cor www. selektivni (R) 1107030 film tableta. 20mg dnevno. blister.Srbija bisoprolol . pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg.nr .12. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.Hrvatska askorbinska kiselina . stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. najbolje svaki dan u isto vreme.9din (R) 7112040 rastvor.DigitSoft. ZRENJANIN . bronhiektazije.3din (R) 1107031 film tableta.4din (R) 0112042 rastvor za injekciju.D. 10mg. 5x10 kom 8600064100184 3/2-10-9297 19. pod nadzorom lekara. 3x10 kom Cena 255. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom. 5x2mL 860006410019 3/2-10-9299 19. ne žvakati. blister. bočica. bronhiektazije. blister.12.ZDRAVLJE A.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 139.abecedni spisak registrovanih lekova BIO-C-500 . tabl.05. Paralelni lekovi: vitamin c BISOLVON . progutati sa tečnošću. monokomponentni (BR) 1051712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 4mg/5mL. blister. 1x40mL 8600064100221 3/2-10-9298 19. angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno. 2x20 kom 5 Cena 515-04-1881/03 30.09.2002 doziranje: traheobronhitis. 1x200mL 8600064117588 3/2-10-9296 19. progutati sa vodom.2006 Cena 323.Srbija bromheksin . mlekom ili drugom tečnosti.2002 doziranje: traheobronhitis.4din 8608811000589 707/2006/12 25. 16mg.5mg. cele. deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg. . 2mg.2din (R) 1112046 tableta.Srbija bromheksin . pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg.FIDIFARM . Paralelni lekovi: Byol®.

Švajcarska ibandronska kiselina . 6x10 kom LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Cena 19928.8din (SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju. pod nadzorom lekara. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. najbolje svaki dan u isto vreme.2005 doziranje: karcinom skvamoznih ćelija u predelu glave i vrata. teška hiperkalcijemija: 4mg jednokratno. zavisno od indikacije.Japan bleomicin . 6mg/6mL.09.1din 3/2-10-10727 25. BOLUZIN .SCHERING AG . Paralelni lekovi: Bonviva® BONEFOS® .F. BISOPROLOL . tabl. Lek nije namenjen za primenu deci.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju. . progutati sa tečnošću.2007 Cena 487. bočica. maks. 5mg. ne žvakati. karcinom testisa: pomoćna terapija malignih intrapleuralnih efuzija. 50mg.C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aB fibrati (R) 1104300 kapsula. tvrda.hronična stabilna angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno.01. uzimati ujutro.2007 doziranje: hipertenzija.2006 23621. cele. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu.nr .2002 doziranje: teška primarna hiperlipoproteinemija i teška sekundarna hiper triglicerinemija: odrasli 4 kapsule dnevno.09. podeljeno u 2 doze. 3x10 kom Cena 323.12. selektivni (R) 1107020 tableta.2din 4987170870083 251/2005/12 15. tabl.09. Paralelni lekovi: Byol®.M05BA02 M05Ba bifosfonati (R) 1059063 tableta.Nemačka klodronska kiselina . 1x28 kom 515-04-02612/04 28.2004 Cena 25071. 6mg/6mL.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. 1x6mL Cena 8606102767500 515-04-02613/04 28.01. 300mg. bočica.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .3din (R) 1107021 tableta.01. . bočica staklena.Srbija gemfibrozil .O. blister. 800mg.O.GALENIKA AD ./bočica.2004 doziranje: umerena hiperkalcijemija: 2mg. concor® cor BLEOCIN-S . concor®.LTD. 2mg. 15000i. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1. primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili radioterapijom po protokolu.08.C07AB07 abecedni spisak registrovanih lekova B BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 1 kom Cena 1891.NIPPON KAYAKU CO.5din 8606102767173 97/2006/12 31.2004 116424. terapija održavanja 10mg jednom dnevno. progutati sa vodom. blister.3din 8606010300219 13/2007/12 08. blister. bočica. 20mg dnevno.DigitSoft.Srbija bisoprolol . 10mg. 3x10 kom 8606010300318 14/2007/12 08.2002 www. 7x8 kom Cena 358. jednjaka i grlića materice. Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom.7din (SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x2mL Cena 8884.NI MEDIC D. blister.9din 8608808103866 3/2-10-2379 17. Paralelni lekovi: Sinelip® BONDRONAT® .06.L01DC01 ANTINEOPLASTICI L01dc ostali citotoksični antibiotici (SZ) 0033220 prašak za rastvor za injekciju. mlekom ili drugom tečnosti.co. 5x6mL Cena 8606102767517 515-04-02614/04 28.j. bočica.8din (R) 1059085 film tableta.

parenteralno 300mg dnevno sporom i. 150mg. 60mg/mL.2004 doziranje: osteoporoza: 2. 5x5mL Cena 8316. 56x4mL Cena 9088883508593 1757/2007/12 20. hemifacijalni spazam. 400mg.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0082115 prašak za rastvor za injekciju.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059084 film tableta.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059088 film tableta.1din (R) 1059061 kapsula. Paralelni lekovi: Bondronat® BOTOX . 1x100 i. do 3200mg dnevno Paralelni lekovi: Lodronat BONEFOS® .F. www. ako je potrebno dozu povećati. maks.Italija tobramicin .07. Naizmenični ciklusi se moraju poštovati te terapiju treba da sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze. tokom 28 dana.v. Cena 13647. bočica plastična. a najduže 10 dana.2006 doziranje: osteoporoza: 1 tabl. ampula. ako je potrebno dozu povećati.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.05. (150mg) jednom mesečno ujutro 6 sati nakon poslednjeg obroka sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.J01GB01 B ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 7024615 rastvor za raspršivanje.Švajcarska ibandronska kiselina . maks.01.05.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju.HOFFMANN-LA ROCHE LTD.2004 doziranje: lokalna inj.08.5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta. Paralelni lekovi: Lodronat BONVIVA® .2006 Cena 15020..2006 doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela. Paralelni lekovi: Bondronat® BONVIVA® .2007 doziranje: hronična plućna infekcija prouzrokovana Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom.1din 8600103492058 746/2006/12 26.CHIESI FARMACEUTICI SPA .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Švajcarska ibandronska kiselina .5 din 12/2006/73 26.DigitSoft. kod iste indikacije (blefarospazam.F. primenjuje se inhalacijom.j.j. 300mg/4mL.1din 515-04-02491/04 28. blister. 1x1 kom Cena: 2835. 2. 100i. do 3200mg dnevno. tvrda. 2x14 kom Cena 8606102767531 515-04-5132/03 01. je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji.nr .Irska botulinum toksin . Paralelni lekovi: dysport® BRAMITOB® . inf. 3-5 dana. . Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa insuficijencijoim bubrega. nakon toga prekinuti lečenje tokom sledećih 28 dana.Finska klodronska kiselina .. kontejner jednodozni.SCHERING OY . bočica.09. blister.ALLERGAN .5mg. 1x100 kom 8600103492041 745/2006/12 26. tortikolis) doze mogu biti različite. preporučena doza za odrasle i decu iznad 6 god.co.

Paralelni lekovi: Tefen www. BRONAL® . Paralelni lekovi: Lexaurin®.6din 8600064111500 515-04-4007/03 16.5-6mg. 2.5mg. fiola.12.2006  (R) 1071722 tableta. uzima se uz jelo. dnevno.2004 doziranje: Herpes zoster u akutnoj fazi 1 tabl. .R.5mg.3din 8608807100712 117/2006/12 03. blister. deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po ¼-½ male kašike sirupa). tokom 14 dana. 10mg. isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328655 tableta.2003  (R) 1149041 tableta.UNIMED PHARMA S. 1x100mL Cena 91. 1x30 kom Cena 198. poremećaj sna: 3 puta po 1. nervoza. Lexilium® BROMOKRIPTIN . kratkotrajna primena.12.5din 8608808103798 197/2005/12 21.D.DigitSoft.1din 8608807100668 115/2006/12 03. 60mg. blister.12. 2x10 kom Cena 84. 125mg. maks.ZDRAVLJE A.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2006 doziranje: stanja napetosti.O.Srbija terfenadin . anksioznosti.2005 doziranje: alergijska stanja: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg ujutru.co.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. .25mg uveče tokom 1.2003 doziranje: supresija laktacije: 2 puta po 2. 60mg dnevno.10.12. 30mg/5mL.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071720 tableta. 3mg.Srbija bromazepam . 1. jednu nedelju.09.02.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094080 kapi za oči. .Srbija bromokriptin . rastvor. abecedni spisak registrovanih lekova B BRIMONAL® 0.nr .5mg.N04BC01 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1149040 tableta. blister.2%.2005 (R) 3058113 oralna suspenzija. 0.2006  (R) 1071721 tableta. 2x15 kom Cena 67din 8608807100675 116/2006/12 03. uznemirenosti. bočica sa kapaljkom. 6mg. plastična fiola.Nemačka brivudin . blister. parkinsonizam: 1. Paralelni lekovi: alphagan BRIVUZOST .GALENIKA AD . povećavati do uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno.Slovačka brimonidin . 2x15 kom Cena 50. nedelje.J05AB15 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi.2007 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.2din 8600064111517 515-04-4006/03 16. bočica od tamnog stakla.02. 2x10 kom Cena 55.02.D. 1x7 kom Cena 515-04-2563/03 01. BROMAZEPAM . u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. blister.1din 8608808100339 196/2005/12 21. 1x30 kom Cena 649. 1x10mL Cena 12/2007/20694 29.R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058110 tableta.2% .

8g/d u 3-4 pojedinačne doze. 3 puta po 1 kaps. NIŠ . kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) (R) 0123140 rastvor za injekciju. sirup 3-4 puta po 50mg.M02AA13 B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167034 krem.GALENIKA AD . sirup 3-4 puta po 100mg. sa puno tečnosti (čaša vode) pola sata pre jela. maks.Hemofarm.Srbija ibuprofen . doza održavanja 0. degenerativne ar tropatije. Paralelni lekovi: Ibu .co. rupan. polusintetski.P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA.2din 8608808100384 109/2005/12 08. BUSCOPAN .4g/d.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162030 obložena tableta. 10x10 kom Cena 7782. miozitis.2005 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. Nurofen. UKLJUČUJUĆI SKABICIDE. 3x10 kom Cena 91.abecedni spisak registrovanih lekova BRUFEN® .3din (R) 1162032 film tableta.2005 (R) 3162033 oralna suspenzija. na dan. burzitis.10. plastična bočica.6-1.09.2003 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ea kortikosteroidi koji deluju lokalno (R) 1129930 gastrorezistentna kapsula. Ibuprofen. tvrda. 10%. blister. deca od 1-2 god. Nurofen active.2g/d. Nurofen Liquid.10. 400mg.Srbija piretrin .REMEVITA D.6din bočica od tamnog stakla.ZDRAVLJE A. ampula. 1x30 kom (8608808102302) 107/2005/12 09. posle jela.nr .2002 www. 200mg. 100mg/5mL. tenditis. 3mg. 720mg/60mL.2-1.5din (8608808100353) 3/2-10-7301 25.Nemačka budesonid . INTESTINALNI Cena 81. . bočica.2002 Cena 104. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. blister. traumatske povrede mekih tkiva: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.DigitSoft. ponoviti za 7-10 dana. 1x50g Cena 93.A07EA06 ANTIDIJAROICI.1din 4032717010023 1186/2006/12 13. tuba.Srbija butilskopolamin . deca od 3-7 god. tendosinovitis). FALK PHARMA GMBH . INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA P03ac piretrini.2005 doziranje: osteoartritis i reumatoidni ar tritis.12.5din (R) 1162031 obložena tableta.D. 3-4 puta po 200mg. blister. 6x1mL Cena 133. deca od 8-12 god. 1x60mL 8608811006130 doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana.DR.A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03BB alkaloidi beladone. BUDOSAN® . 20mg/mL.2002 Cena 151.GALENIKA AD .Srbija ibuprofen .O. Upfen BRUFEN® .2006 doziranje: blagi do umereni napadi Kronove bolesti (hronična inflamatorna bolest debelog creva): ukoliko lekar nije drugačije propisao. 2.12. Paralelni lekovi: Ibuprofen BUBIL® ŠAMPON .07. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. inflamatorna oboljenja mekih tkiva (periartritis. uključujući sintetska jedinjenja (BR) 9158110 šampon. 1x100mL (8608808100377) 108/2005/12 08. Cena 91. 3x10 kom (8608808100360) 3/2-10-7302 25.4din 515-04-2643/03 19.6din 9006968004686 3/2-10-9336 19.09. 600mg.09.O.

1x60 kom www.04. blister.2006 Cena 462. BYMARAL® . ponoviti posle ½ sata.Slovenija bisoprolol . 3x10 kom 3837000028249 442/2006/12 06. tabl.0 (R) 1123141 obložena tableta.ALKALOID AD . hronična stabilna angina pektoris: početna doza je 5mg dnevno. 3x10 kom 3837000028256 441/2006/12 06.D.2006 doziranje: hipertenzija. 1x20mL Cena 113. Paralelni lekovi: Bisoprolol. 10mg.DigitSoft.4mg/mL. concor® cor a03Fa propulzivi  (R) 1124051 kapsula.12.9din (R) 1107711 film tableta.5mg.11. blister. tvrda.12. 1x6 kom abecedni spisak registrovanih lekova B Cena 182din 3/2-10-9334 19. deca 0.04.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. concor®. 5mg. blister. 10mg.co.1din (R) 1107710 film tableta. progutati sa vodom. spazam i diskinezije žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg.2002 Cena 280.5mg. . deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7. selektivni Cena 307. parenteralno akutni spazmi 20mg. 10mg.5din 3/2-10-5775 10.2002  (R) 3124053 oralni rastvor. 2. mlekom ili drugom tečnosti.2din (R) 5123143 supozitorija.5-1mg/kg (5-10 kapi/kg) podeljeno u 2-3 doze. blister. bočica.Makedonija bromoprid . bočica sa kapaljkom.2002 doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta.12. blister. 7. pre jela.2002 doziranje: povraćanje organskog i funkcionalnog porekla: odrasli 3 puta po 10-20mg pre jela. 2x10 kom 8600064100269 5123142 supozitorija. najbolje svaki dan u isto vreme.2002 Cena (R) 3/2-10-9335 19.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. BYOL® . 10mg. po potrebi više puta dnevno.1din 3/2-10-5774 10. 1x6 kom 9006968004679 3/2-10-9333 19.A03FA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 200. maks. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.11. 20mg dnevno.nr .

kalcijum-karbonat . 4mg. blister. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.(PHARMACIA & UPJOHN) . 1x10 kom c10BX inhibitori HMg coa reduktaze.5g dnevno. kalcijum-laktat-glukonat.08. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 28 dana. fiola. 1.2003  (R) 1329436 film tableta.2003 doziranje: povećane potrebe za kalcijumom i vitaminom C (trudnice. deca od 3-7 godina ½ tableta dnevno. rastvoreno u čaši vode. maks.NOVARTIS . ciprocinal®. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. bočica. pre intervencije. ostale kombinacije (R) 1104620 film tableta. kombinacije (BR) 1052251 šumeća tableta. CADUET® . starije osobe kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije).33g. ili kod bolesnika koji su već primali dopaminske agoniste 1mg dnevno. CABASER® . 1x10 kom Cena 515-04-226-1 05.11. 10x10 kom C Cena 242. izuzetno (deca od 5-17 god. gonoreja: 500mg jednom dnevno. lečenje nedostatka kalcijuma i vitamina C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno.2002 Cena (R) 1085312 tableta.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. Marocen CA-C 1000 SANDOZ .07. prevencija i lečenje pacijenata sa anginom pektoris koji istovremeno imaju i povećan holesterol www. 3x10 kom Cena 4034541003295 2116/2006/12 15. ciprofloxacin 250 mg. u zavisnosti od težine infekcije.3din 515-04-231/03 21. ciprofloxacin. 3x10 kom (R) 4034541003301 2119/2006/12 15.Nemačka atorvastatin.12.co. 500mg. Paralelni lekovi: cifran. 3 dana.PHARMACIA ENTERPRISES S.A. blister. 1g+1g+0. blister.2002 doziranje: Parkinsonova bolest . 1x20 kom Cena 8606007410150 3/2-10-9283 26.INTAS PHARMACEUTICALS LTD . 10mg+10mg.08. dojilje.dugotrajno lečenje kod bolesnika koji prvi put dobijaju dopaminske agoniste: početna doza 0.N04BC06 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina (R) 1085310 tableta.11.FLOX .abecedni spisak registrovanih lekova 1 C C . pre jela. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.Indija ciprofloksacin . blister. 1mg. 2mg.PFIZER GmbH. maks. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-226/03 05.2006 Cena 1104621 film tableta. doza održavanja 2-6mg dnevno. bočica.A11GB01 VITAMINI j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329435 film tableta. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . ciprofloxacin 500 mg.Belgija kabergolin .Švajcarska askorbinska kiselina. 10mg+5mg. bočica.C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. citeral®.5mg dnevno. 250mg.12. rastvoreno u čaši vode.2006 doziranje: lečenje pacijenata sa hiper tenzijom koji istovremeno imaju i povećan holesterol u krvi. ciprinol®.2002 Cena (R) 1085311 tableta. 1x20 kom 8606007410167 3/2-10-9284 25. deca u fazi rasta.12.nr . 30mg dnevno. amlodipin . 1x16 kom 8606007410174 3/2-10-9285 25.DigitSoft. ne preporučuje se primena kod dece.

sa hranom ili bez nje. Sindroxocin® CAFFEBOL . 250mg+50mg+10mg+210mg. bolne menstruacije. 6 tableta dnevno. metastatski karcinom jajnika kod pacijenkinja koje su refraktarne na paklitaksel i “platine” (odnosno. bolovi u mišićima (mialgije) i zglobovima.12. 3 uzastopna dana.09. latentna tetanija.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111285 film tableta. teški slučajevi do 2g dnevno. osteomalacije i rahitisa.2003 doziranje: Kapošijev sarkom kod bolesnika sa AIDS-om koji su intolerantni na drugu terapiju ili kod kojih je došlo do progresije bolesti posle primene drugih lekova. kalcijum-karbonat . dnevno. folija. propifenazon . . 1x10 kom www.2 abecedni spisak registrovanih lekova u krvi. 1x10mL C Cena 35286. kodein.3g. kofein. postoperativni bolovi: 1-2 tablete po potrebi.Srbija paracetamol. strip. bolest je progredirala u toku ili 6 meseci posle primene ovih lekova). bočica. zubobolja. maks.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086265 tableta. glavobolja.94g+0. 2.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . strip. 4 tabl. doxorubicin.9din (BR) 1086650 tableta. CAFFETIN® .D. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.DigitSoft. CALCIUM-SANDOZ FORTE . 6 tableta dnevno. 50x10 kom Cena 1896.8din 5310001186739 1567/2006/12 05. 20mg. kofein.04.A12AA06 MINERALI Cena 163. svake 4 nedelje. U slučaju potrebe može se povećati doza na 10mg/10mg.2006 doziranje: bolovi blagog i umerenog intenziteta: glavobolja. a12aa kalcijum (BR) 1053091 šumeća tableta.12. pseudoefedrin.co.2006 doziranje: bolovi blagog do umerenog intenziteta. 1x10 kom Cena 5310001155186 2170/2006/12 24.SCHERING PLOUGH . neuralna dismenoreja.Makedonija paracetamol. snižavanje povišene telesne temperature i ublažavanje bolova kod prehlade i gripa: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tablete po potrebi. migrena. 50x10 kom 8600097001496 465/2006/12 06.Švajcarska kalcijum-laktat-glukonat. fiola.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033195 koncentrat za rastvor za infuziju. svake 3 nedelje.ALKALOID AD . nadoknada kalcijuma (trudnoća.2006 doziranje: prehlada i grip odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta na 6-8 sati. Uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg /5mg dnevno. kodein .09. askorbinska kiselina . Paralelni lekovi: adriblastina rd. kumulativna doza je 550mg/m2. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. doxorubicin-Teva. CAELYX .nr . CAFFETIN COLD® . dojenje. maks. zapaljenja nerava (neuralgije) i postoperativni bolovi.2002 doziranje: prevencija i dopunska terapija osteoporoze. maks. 1x10 kom 5310001188139 1568/2006/12 05. dekstrometorfan.ALKALOID AD . blister. maks.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 1248. 460mg+50mg+10mg. doba rasta): odrasli i deca 500-1000mg dnevno.7din 3/2-10-8102 20.2006 Cena (BR) 1086266 tableta. Tablete se uzimaju u bilo koje doba dana. zubobolja.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno.Makedonija paracetamol.Holandija doksorubicin .4din 515-04-3653/03 31.11. 500mg+30mg+15mg+60mg. artralgija. 250mg+50mg+10mg+210mg. mijalgija.

trovanje magnezijumom i fluorom.co.v.2002 doziranje: hipokalcijemija zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja. rastvor.m..) ili 15mg oralno na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.12.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima 4695./80mcl. ampula. Paralelni lekovi: Kalcitonin. tuba.CEMELOG-BRS Kft .33%+0. Paralelni lekovi: Leucovorin ca Pliva .01.H NFG.4din 5900008009386 515-04-5025/03 16. 500mg+260mg. kombinacije Cena (BR) 1052100 šumeća tableta.Austrija kalcijum-folinat . 1x1. Miacalcic® CALGEL . tvrda. 5x10mL 3 Cena 368.Lachema 25.) tokom 12-24 sata podeljeno u više doza. deca od 3 . 5x5mL Cena 515-04-3465/03 02.3din (SZR) 0184034 rastvor za injekciju/infuziju..Slovenija askorbinska kiselina. ampula.Mađarska kalcitonin . i.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 4120345 gel. 30mg/3mL. hronična stanja usled nedostatka kalcijuma.1%.09. ispumpati 3 doze u vazduh da se uklonio vazduh. cetilpiridinijum .6mL Cena 2233. kalcijum-karbonat) . i.v. 1x1 kom 515-04-1605/03 09. rastvorenu u vodi.A12AA02 MINERALI a12aa kalcijum (Z) 0053081 rastvor za injekciju.2003 6148.09. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7 mm). kalcijum (kalcijum-laktat-glukonat. najviše 6 puta dnevno.9din 3/2-10-8102 20.03. ampula. i.. bočica sa raspršivačem.Velika Britanija lidokain.8din (SZR) 0184036 rastvor za injekciju/infuziju.2004 doziranje: ublažavanje bola i upale i dezinfekcija desni kod dece prilikom izbijanja prvih zuba: po potrebi na 3 sata.2007 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i.7din 5999880025089 93/2007/12 11. ampula.2003 Cena (SZR) 0184035 rastvor za injekciju/infuziju. pre prve primene sprej za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole.. 100mg/10mL.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).7 godina ½ tabl.B. 5x3mL Cena 515-04-1606/03 09. na mestu nicanja zuba. zatim 12-15mg (i.j. CALCIUMFOLINAT . fiola.EBEWE PHARMA GES. .v.NOVARTIS . dodatno lečenje kod alergije parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i. dnevno.nr . KG . Leukovorin calcium CALCIUMVITAC® . 0. D. 1. CALCO 200 IU NASAL SPRAY . TOVARNA ZDRAVIL.04.DigitSoft. dodatno lečenje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom.2003 Cena (SZR) 1184030 kapsula.abecedni spisak registrovanih lekova CALCIUM-SANDOZ® 10% .M. 1x10g Cena 109.D.KRKA.2003 doziranje: antidot za metotreksat do 120mg (i. dnevno. fiola. 50mg/5mL.2006 doziranje: u stanjima povećane potrebe za vitaminima i mineralima: odrasli i deca iznad 7 godina 1 tabl.v. inf.GLAXOSMITHKLINE UK . rastvorenu u vodi.38g. C www.Švajcarska kalcijum glubionat .H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040130 sprej za nos. 1x10 kom 3838989503901 413/2006/12 05. deca 5-10mL samo i. dnevno.) u jednu od nozdrva (pritisnuti jedanput) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D.m.m.12. 15mg.09. 200i. 5x10mL 515-04-1607/03 09.j.

03.Francuska irinotekan .01. . Paralelni lekovi: antifungol®.01. CANCIDAS® . bočica.AVENTIS INTERCONTINENTAL .12. 30mg. Paralelni lekovi: antifungol®. ezofagusna i orofaringealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom i.4din 8606007910025 67/2007/12 11.4 abecedni spisak registrovanih lekova C CALIXTA® . dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. bočica sa kapaljkom.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf.nr . . 70mg.DigitSoft. 1x5mL 515-04-1970-1 08.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici Cena 15948.Italija klotrimazol .2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf.v. Plimycol CANESTEN® .09. 1%. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. Plimycol www.co. bočica.Nemačka klotrimazol .AVENTIS PHARMA INTERNATIONAL S. CAMPTO® . 1x30g Cena 287. tokom 30-90 minuta.P.2 puta dnevno posipati obolelo mesto. sporom i. remeron®. 2x15 kom Cena 1662din 3850343032506 281/2006/12 06. 100mg. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. 1x70mg 515-04-831/04-1 22.12.8din 8606007910032 68/2007/12 11. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.INC.BAYER S.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157282 prašak za kožu.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZ) 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju. tokom 30-90 minuta. .J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aX ostali antimikotici za sistemsku primenu (R) 0327560 prašak za rastvor za infuziju. 50mg. Kansen. 1x20mL Cena 169. Mycoril®. Mycoril®.AVENTIS PHARMA S. tokom 1 sata zatim 50mg dnevno.Francuska irinotekan . dermatomikoze: 1.BELUPO. Kansen. 1x2mL Cena 6825.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.BAYER HEALTHCARE AG . svake 3 nedelje. inf.A.MERCK & CO. anksiozno depresivni poremećaji: početna doza 15mg uveče.1din (SZ) 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju. 1%. CANESTEN® .A. Paralelni lekovi: Mirzaten®. .D.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072705 film tableta. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. svake 3 nedelje. pred spavanje.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157281 rastvor za kožu. inf.2004 doziranje: invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana. bočica. 40mg.v. blister.09. remirta® CAMPTO® . bočica plastična.USA kaspofungin . 1x50mg Cena 40358din 515-04-831/04 22.2004 Cena 51334din (R) 0327561 prašak za rastvor za infuziju.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. tokom 1 sata.Hrvatska mirtazapin .-AVENTIS INTERCONTINENTAL .2006 doziranje: depresija.A.9din 515-04-1970/03 08. bočica.

25 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat. tuba.01.5% glukoze. caPd 3 aNdY disc. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. S.07. Kansen.L. 200mg.abecedni spisak registrovanih lekova 5 CANESTEN® . 1. Plimycol CANESTEN® 1 . Mycoril®. 1x3 kom Cena 220. caPd 3 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: antifungol®.BAYER HEALTHCARE AG .01.79g/L+7.B05DB.BAYER HEALTHCARE AG .Nemačka klotrimazol .. caPd 4 aNdY disc. Mycoril®.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157280 krem.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . vulvitis izazvan gljivicama (Candida.85g/L+0. 1x20g Cena 187. tuba.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. 1. Kansen. Mycoril®. 500mg.L.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 1.4din 8606007910049 69/2007/12 11. za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana.75 mmol/L kalcijuma. Mycoril®. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175750 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 2. . canesten® 1.2007 doziranje: kolpitis. 5. 1. Paralelni lekovi: antifungol®. 2%. Paralelni lekovi: Balance 1.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze. caPd 17 Stay safe. caPd 2 Stay safe.3% glukoze. Balance 2. Trichomonas vaginalis): krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri. Paralelni lekovi: antifungol®. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C Cena 1008din 515-04-5146/03 05. Trichomonas vaginalis): tabl.01.1g/L+16.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137292 vaginalni krem.KERN PHARMA. 1x1 kom Cena 249.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. canesten® 3.KERN PHARMA.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137291 vaginalna tableta. Plimycol CAPD 17 . instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 1%. glukoza . S.2007 doziranje: kolpitis.co. caPd 2 aNdY disc.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137293 vaginalna tableta.01. kesa.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Balance 4. za vaginalnu primenu 500mg jednokratno. Balance 4.Španija klotrimazol . magnezijum-hlorid. kalcijum-hlorid.5% glukoze.25% glukoze. Kansen.nr . . Plimycol CANESTEN® 3 .5g/L.Španija klotrimazol . Paralelni lekovi: antifungol®. 1.6din 8606007910063 71/2007/12 11.18g/L+0. Trichomonas vaginalis): tabl. 1x5000mL www.9din 8606007910056 70/2007/12 11. 1x20g Cena 246. blister.25 mmol/L kalcijuma. 1.DigitSoft. blister. canesten® 1.7din 8606007910018 66/2007/12 11. 1.Nemačka klotrimazol . Kansen. Plimycol CANESTEN® 3 .2007 doziranje: kolpitis.

magnezijum-hlorid.1g/L+22.. natrijum-laktat.25% glukoze.. kesa..85g/L+0. 1.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. kalcijum-hlorid.73g/L. 4x2500mL Cena 515-04-2884/03 01. kalcijum-hlorid.B05D. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 17 STAY SAFE . Paralelni lekovi: caPd 18 Stay safe.DigitSoft.2003 Cena 515-04-2883/03 01. 5.5g/L. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175752 rastvor za peritonealnu dijalizu.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. glukoza . Paralelni lekovi: caPd 18.79g/L+7.79g/L+7. kesa.5g/L.75 mmol/L kalcijuma.07. natrijum-laktat.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu. 5.18g/L+0.5g/L.1g/L+16. 4x2000mL (SZR) 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 4x2000mL (SZR) 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu. magnezijum-hlorid. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 2 Stay safe.2003 Cena 515-04-2885/03 01.Nemačka natrijum-hlorid.. caPd 19 Stay safe B05d.B05DB. Balance 1.co.75 mmol/L kalcijuma. magnezijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc. Paralelni lekovi: Balance 1.12.85g/L+0. glukoza .18g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5148/03 05.Nemačka natrijum-hlorid.79g/L+7..Nemačka natrijum-hlorid. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.75 mmol/L kalcijuma. Balance 4. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5147/03 05. kalcijum-hlorid.5% glukoze. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .3% glukoze.nr . caPd 19 Stay safe CAPD 18 STAY SAFE .85g/L+0.12.18g/L+0.85g/L+0.5% glukoze. magnezijum-hlorid. natrijum-laktat. 1. caPd 19 Stay safe CAPD 19 .18g/L+0. 5. caPd 17. glukoza . 1. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu.18g/L+0.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 1.5g/L.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Balance 2.07. 5.B05D.79g/L+7. kesa.25% glukoze. caPd 19. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175751 rastvor za peritonealnu dijalizu.79g/L+7.1g/L+42. glukoza . caPd 19.25 mmol/L kalcijuma. 1x5000mL B05d. natrijum-laktat.12. Balance 2. kesa.1g/L+42.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .5g/L. 1. 5. caPd 3 aNdY disc. Paralelni lekovi: caPd 18. caPd 2 aNdY disc. caPd 18 Stay safe. 1x5000mL www.1g/L+42.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 Stay safe CAPD 18 . 5. 4x2500mL Cena 515-04-2882/03 01.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 4.1g/L+16.12. kesa.. instilirati u peritoneumusku šupljinu prema uputstvu lekara.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .18g/L+0.85g/L+0.79g/L+7.. kalcijum-hlorid. caPd 3 Stay safe. kesa.B05D. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.3% glukoze.85g/L+0.

4x2000mL (SZR) 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma.nr . 1. 4x2000mL (SZR) 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu.25% glukoze. kalcijum-hlorid.85g/L+0. 1x2500mL Cena 527.B05D.786g/L+3. plastična kesa. caPd 17.07.Nemačka natrijum-hlorid.5% glukoze. natrijum-laktat. glukoza . 1.1din 515-04-1133-1 01.925g/L+0. kalcijum-hlorid.79g/L+3.3% glukoze.786g/L+3.79g/L+7. Paralelni lekovi: Balance 1.18g/L+0. magnezijum-hlorid.79g/L+7.3% glukoze. plastična kesa. 1.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma.85g/L+0. caPd 3 aNdY disc.5% glukoze.08.25% glukoze.18g/L+0. magnezijum-hlorid.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.5% glukoze.79g/L+3.25% glukoze. caPd 17 Stay safe. caPd 4 aNdY disc. kesa. caPd 2 aNdY disc. caPd 17. caPd 4 Stay safe www. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 3 Stay safe.102g/L+15g/L.3% glukoze.257g/L+0. 1x2000mL Cena 504din 515-04-1133/03 01. magnezijum-hlorid.Nemačka natrijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.93g/L+0. Balance 4.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 19 CAPD 2 ANDY DISC .75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma.257g/L+0.1g/L+22. 1. 1.75 mmol/L kalcijuma. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu.12. caPd 4 aNdY disc.2003 C Cena 515-04-2881/03 01.co. Balance 2. 5. 4x2500mL Cena 515-04-2880/03 01. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175710 rastvor za hemodijalizu. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.B05DB. Paralelni lekovi: Balance 1. Balance 2.26g/L+0. 4x2500mL Cena 901. caPd 4 Stay safe CAPD 2 STAY SAFE . Balance 2.73g/L. 1. kalcijum-hlorid. natrijum-laktat. Balance 1. instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara. 5. 5. glukoza .73g/L.25 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Paralelni lekovi: caPd 18. 1. caPd 2 Stay safe.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.925g/L+0. Balance 4. natrijum-laktat.25 mmol/L kalcijuma. kesa. caPd 3 aNdY disc.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .2003 (SZR) 9175711 rastvor za hemodijalizu. 1. 1.12.08. 5. Balance 1. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 19 STAY SAFE .1g/L+15g/L.1g/L+22.. kesa.1g/L+15g/L.93g/L+0. glukoza . 1. 5.25 mmol/L kalcijuma. caPd 18 Stay safe.Nemačka natrijum-hlorid.07. Balance 2. caPd 3 Stay safe.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.26g/L+0.3% glukoze..5din 515-04-5188/03 12.75 mmol/L kalcijuma.DigitSoft. 5.2004 Cena 515-04-5189/03 12.102g/L+15g/L. 1.B05DB. caPd 17 Stay safe.5% glukoze.. 1. kesa..75 mmol/L kalcijuma.

caPd 17. natrijum-laktat. 1.93g/L+0.07. caPd 4 Stay safe CAPD 3 ANDY DISC .5g/L.B05DB. caPd 3 Stay safe. 1. Balance 2.25% glukoze. caPd 17.5% glukoze. caPd 4 aNdY disc. kesa. caPd 2 aNdY disc.3% glukoze.3% glukoze.79g/L+3.3% glukoze. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 3 ANDY DISC .5% glukoze.2573g/L+0.786g/L+3.79g/L+3.2573g/L+0. Paralelni lekovi: Balance 1. Balance 1. 1. Balance 4. caPd 4 Stay safe CAPD 3 STAY SAFE . 1. caPd 4 Stay safe www.925g/L+0. Balance 4. 1. caPd 2 Stay safe.5g/L.75 mmol/L kalcijuma.25% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. 1. 1.75 mmol/L kalcijuma. Balance 1. Balance 1.5g/L. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 5. glukoza . 4x2500mL Cena 515-04-5191/03 12. caPd 17 Stay safe. 1. Paralelni lekovi: Balance 1. glukoza . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175712 rastvor za hemodijalizu. caPd 17 Stay safe. Balance 2. Balance 2.08. Balance 4. kalcijum-hlorid. 1. 1. 1.1g/L+42.. caPd 2 Stay safe.Nemačka natrijum-hlorid.3% glukoze. magnezijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat.2004 (SZR) 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1.07. caPd 17.75 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe. caPd 2 aNdY disc. 1.5% glukoze. 1. glukoza . caPd 17 Stay safe. caPd 2 Stay safe.1017g/L+42.DigitSoft. 5. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma. 5.25 mmol/L kalcijuma..26g/L+0.HEMOFARM AD . Balance 4.5% glukoze. Balance 2.25% glukoze.5din 515-04-5190/03 12.B05DB. magnezijum-hlorid. Balance 2. 1.75 mmol/L kalcijuma.Srbija natrijum-hlorid.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175713 rastvor za hemodijalizu. kalcijum-hlorid.. plastična kesa.08. kalcijum-hlorid.co.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.75 mmol/L kalcijuma.B05DB. kesa. plastična kesa.925g/L+0.3% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 4x2000mL Cena 901.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37 °C.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. caPd 3 aNdY disc. 5.26g/L+0.1g/L+42.Nemačka natrijum-hlorid. 1x2000mL Cena 504din 8600097012171 515-04-1134/03 01. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. natrijum-laktat.25% glukoze. 1.5% glukoze. 1.75 mmol/L kalcijuma.1017g/L+42.25 mmol/L kalcijuma.1din 515-04-1134-1 01. 1.93g/L+0.25 mmol/L kalcijuma. 1x2500mL Cena 527. Paralelni lekovi: Balance 1.5g/L.786g/L+3. caPd 4 aNdY disc.3% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. magnezijum-hlorid.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. Balance 2. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.5% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 4 aNdY disc.nr . caPd 2 aNdY disc.

co. Balance 1.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju.TG-FARM .786g/L+3. Balance 2.2001 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.75 mmol/L kalcijuma.12..25 mmol/L kalcijuma. 1.25-12. kesa. Balance 2.79g/L+3.07. Balance 4. natrijum-laktat. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 2. Balance 2.2004 (SZR) 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1. caPd 2 aNdY disc. zorkaptil® CARBOPLATIN .H NFG. maks. 150mg dnevno. Balance 4. Balance 1. caPd 2 aNdY disc.93g/L+0.B05DB. caPd 17.B05DB.5din 515-04-5192/03 12.3% glukoze. glukoza . 5.1017g/L+22.1g/L+22. Balance 4.75 mmol/L kalcijuma. 4x2500mL Cena 515-04-5193/03 12. caPd 17 Stay safe. maks.5% glukoze.5mg.25 mmol/L kalcijuma. 1x2000mL Cena 504din 8600097012195 515-04-1135/03 01. caPd 3 aNdY disc.08.75 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat.26g/L+0.1din 5. Paralelni lekovi: Balance 1. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.25 mmol/L kalcijuma. KG .2din 515-04-4574-1 10. Paralelni lekovi: eukaptil®.75 mmol/L kalcijuma. caPd 17.3% glukoze.HEMOFARM AD .2004 www. 1.5% glukoze.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Cena 527. 1. caPd 3 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma.Austrija karboplatin .DigitSoft. caPd 3 aNdY disc. Katopil®. 1x15mL Cena 2511.08. caPd 4 aNdY disc CAPTOPRIL . Kaptopril alkaloid®. monokomponentni (R) 1103850 tableta. kesa.B.925g/L+0..FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .nr . magnezijum-hlorid.25% glukoze. kalcijum-hlorid.79g/L+3.Srbija kaptopril .26g/L+0.M.786g/L+3. 1x2500mL 515-04-1135-1 01. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175714 rastvor za hemodijalizu. magnezijum-hlorid. 1. 5.6din 3/2-10-10179 22.75 mmol/L kalcijuma.5mg. 50mg. plastična kesa. kalcijum-hlorid.2003 (SZR) 9175715 rastvor za hemodijalizu.73g/L.25 mmol/L kalcijuma.1g/L+22. doza održavanja 2-3 puta po 25mg.03.EBEWE PHARMA GES.3% glukoze.C09AA01 c09aa inhibitori ace.25% glukoze. caPd 17 Stay safe. 2 (retko 3) puta po 50mg. 1x40 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 243.25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. Balance 4.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 4 ANDY DISC . glukoza .Nemačka natrijum-hlorid. 1. 1. caPd 2 Stay safe.73g/L.2573g/L+0. 1. 1.925g/L+0. 150mg/15mL.2573g/L+0.3% glukoze. 1. bočica od tamnog stakla. uzima se 1 sat pre jela. fiola. 1.93g/L+0.1017g/L+22. caPd 4 Stay safe CAPD 4 STAY SAFE .Srbija natrijum-hlorid. Paralelni lekovi: Balance 1.07. caPd 3 Stay safe.5% glukoze.73g/L. caPd 2 Stay safe.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.25% glukoze. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. doza održavanja 2 puta po 25mg.25% glukoze.73g/L. 4x2000mL Cena 901. 5. 1. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.5% glukoze.

Cena 7796. ponavljati na 4 nedelje.10. Paraplatin® CARBOPLATIN .03.2003 doziranje: nakon orhidektomije ili sa analozima gonadorelina 1 puta po 50mg. 50mg.2005 Cena 105.ASTRA ZENECA UK LIMITED . cor-aS. kao kratkotrajna i. 1x15mL Cena 2511.07. 10mg/mL.DigitSoft. bočica plastična. profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan. blister. 25x8. aplikator. Paragal. 100mg.Velika Britanija bikalutamid . se ne smeju lomiti.2007 Cena (Z) 4081718 gel. CATHEJELL® SA LIDOKAINOM .5g 9088881253259 1451/2007/12 09.2005 doziranje: inhibicija agregacije trombocita (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris.M.PFIZER (PERTH) PTY.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 4081717 gel. 5x10 kom 8606007080100 448/2005/12 04. . mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno. 50mg.Austrija acetilsalicilna kiselina . 100mg. Midol CASODEX .10.2006 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla. isključujući heparin (BR) 1086600 gastrorezistentna tableta.06.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju.Australija karboplatin . 2x14 kom Cena 11951.2005 Cena (BR) 1086603 gastrorezistentna tableta. bočica od tamnog stakla.6din 515-04-4574/03 10. 50mg.06. blister.5g Cena 9088881253242 1450/2007/12 09. Paralelni lekovi: andol. 25x12. inf.2007 www. Paralelni lekovi: cycloplatin 150.10..07. 5x20 kom 8606007080087 447/2005/12 04.10.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.2006 (SZ) 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju. 100mg. 3x10 kom 8606007080070 446/2005/12 04. 450mg/45mL.L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037075 tableta.B.B. blister. .H. blister.PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.v.2005 Cena (BR) 1086601 gastrorezistentna tableta. 3x10 kom Cena 8606007080056 444/2005/12 03. cycloplatin 50. cycloplatin 50. 5x20 kom 8606007080063 445/2005/12 04. blister.7din (BR) 1086602 gastrorezistentna tableta. Paragal.M. LIMITED .10.2005 Cena (BR) 1086604 gastrorezistentna tableta.0 (SZ) 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju.5mg/g. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.5mg/g. tabl. Paralelni lekovi: cycloplatin 150. 1x45mL 8606007410228 783/2006/12 05.2din 8606007410211 782/2006/12 05.3din 515-04-1219/03 04.H. hlorheksidin .v. kao kratkotrajna i. 20mg/g+0.7din bočica plastična.. 1x45mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 7787.LANNACHER HEILMITTEL G. ponavljati na 4 nedelje. aplikator. blister.nr . Paraplatin® CARDIOPIRIN® . inf.co. tokom 15-16min. karcinom prostate 1 puta po 150mg.. tokom 15-16min.Austrija lidokain. 20mg/g+0.08. 10mg/mL.2004 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla..

maks. 36mg/mL. 125mg/5mL. 2x25 kom Cena 300.J01DC04 j01dd cefalosporini. podeljeno u 3 doze ili 62. 5mg. CEFACLOR .J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. 1g dnevno.Mađarska vinpocetin . 1x30mL 515-04-289-2 01.2003 Cena 1537. 1g dnevno.8din 515-04-289/03 01.DigitSoft.2007 www.08.O. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. NIŠ .co.2004 doziranje: psihostimulans i nootropik. Paralelni lekovi: alfacet®.SCHERING PLOUGH .01.HEMOFARM AD . infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. 2x8 kom 8608811006147 515-04-375/04 14. infekcije urinarnog sistema. Sadržaj jednog šprica (pakovanje sadrži 12. 250mg.2din 245/2007/12 17. blister.9din (R) 3321627 granule za oralnu suspenziju.2din (R) 1321626 kapsula.O. 4g dnevno. bočica. pre ubacivanja instrumenta. maks. 36mg/mL.J01DD14 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 1203. tvrda. blister.Holandija ceftibuten . maks. CAVINTON® . hronični bronhitis i akutna pneumonija. tvrda. 2x8 kom (8600097400442) Cena 316din 243/2007/12 17. 500mg.5mg na 8 sati. II generacija (R) 1321720 kapsula. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.09. akutni bronhitis. 500mg. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR .2004 166.8din (R) 3321628 granule za oralnu suspenziju.08.06.2004 doziranje:otitis media.2004 295.09. II generacija Cena 316din (R) 1321625 kapsula.08.4din (R) 3321822 prašak za oralnu suspenziju. blister. 1x60mL Cena 8608811006178 515-04-378/04 14.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: kateterizacija.2003 doziranje: faringitis.nr . deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. 1g dnevno.Srbija cefaklor . cistoskopija: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu. 1x60mL 515-04-289-1 01. infekcije respiratornog trakta. 1x5 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase).6din (R) 3321820 prašak za oralnu suspenziju. CEDAX .4din 5997001312964 515-04-496/04 08.5g gela.N06BX18 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (R) 1106655 tableta.GEDEON RICHTER LTD . 400mg.2004 Cena 584.2003 Cena 728. tvrda. maks. lekar ili posebno obučeno osoblje sporo aplikuje (instilira) gel u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument. deca 45mg dnevno (do 5kg telesne mase). blister. 2x8 kom 8608811006154 515-04-376/04 14. infekcije urinarnog trakta. ishemijska cerebrovaskularna oboljenja i oboljenja usled ateroskleroze krvnih sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg. otitis media.5g ili 8. 250mg/5mL. tonzilitis.09. tvrda. 1x60mL Cena 8608811006161 515-04-377/04 14. III generacija (R) 1321821 kapsula. enteritis i gastroenteritis: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati. a u uretru se instilira 10g odnosno 6g. 2x8 kom (8600097400459) (R) 1321721 kapsula. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. cefaklor.09. šarlah.Srbija cefaklor .01. tvrda.2007 Cena 584. blister.REMEVITA D. akutni sinuzitis. bočica. bočica. blister. 250mg. bočica.

maks. 1x60mL (8600097400749) 222/2007/12 17. infekcije respiratornog trakta. bočica. bočica. 125mg/5mL. cefaclor. 250mg/5mL. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.01.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 794. maks.5mg na 8 sati. I generacija (R) 1321710 kapsula. Paralelni lekovi: cefalexin. blister. blister. infekcije urinarnog trakta.2din 515-04-3959/03 31. otitis media. Palitrex® www. bočica. inficirane bronhiektazije).01.ALKALOID AD . 2x8 kom Cena 107. 4g dnevno.Makedonija cefaklor . 6g dnevno.maks. Pr.05. 1g dnevno. 1 gdnevno. Cena 166.2004 151. 1g dnevno.01. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. maks.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. Cena 295. 4g dnevno.HEMOFARM AD . pijelonefritis. 1g dnevno. sinuzitis. 1x60mL (8600097400756) 227/2007/12 17.J01DB01 j01dc cefalosporini. 250mg/5mL. 500mg. 4g dnevno. cefaclor. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.2007 125.5mg na 8 sati. 1x100mL Cena 228/2007/12 17. akutni i hronični bronhitis. maks.8din bočica od tamnog stakla. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. blister. 125mg/5mL.2din (R) 3321719 prašak za oralnu suspenziju. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. Paralelni lekovi: alfacet®. tvrda. rekurentne urinarne infekcije).9din bočica od tamnog stakla. 1g dnevno. maks.1din (R) 1321711 kapsula. podeljeno u 2-3 doze. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. maks.DigitSoft. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. faringitis.05.2004 295.co. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. infekcije urinarnog trakta.05. podeljeno u 3 doze ili 62. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. infekcije respiratornog trakta.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova C 3321722 prašak za oralnu suspenziju. 500mg. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. 2x8 kom 8600097400770 246/2007/12 17.2004 doziranje:otitis media.01.2007 doziranje:otitis media.7din (R) 3321612 prašak za oralnu suspenziju. cefalexin alkaloid®. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. podeljeno u 3 doze ili 62.Srbija cefaleksin .9din (R) 3321611 prašak za oralnu suspenziju.01.3din 8600097400763 229/2007/12 17. II generacija (R) 1321610 kapsula. 1 gdnevno. 1x60mL Cena 515-04-3961/03 31. 250mg/5mL. prostatitis. tvrda. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.maks. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR ALKALOID® . maks. coli. tvrda. 1x60mL Cena 515-04-3960/03 31. 250mg.2007 (R) 3321723 prašak za oralnu suspenziju.2007 Cena 182. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: alfacet®. cefaklor CEFALEKSIN . maks.nr .

pijelonefritis. tvrda. I generacija Cena 99din (R) 1321770 kapsula.8din 5290665002692 559/2005/12 21. blister. . 2x8 kom 8608813900924 2104/2006/12 14.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. podeljeno u 2-3 doze. tvrda. 10x10 kom 8608813900931 2089/2006/12 14.abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEKSIN . otitis media. coli. akutni i hronični bronhitis. faringitis.01. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. pijelonefritis.SRBOLEK A. inficirane bronhiektazije). 500mg. coli.11. 10x10 kom 8608813900917 2088/2006/12 14.REMEVITA D. podeljeno u 2-3 doze. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. rekurentne urinarne infekcije). 2x8 kom 8608809000225 172/2007/12 12. 6g dnevno.D. 250mg. faringitis.2006 Cena 1174. maks. 4g dnevno. tvrda. blister.2006 125.2006 Cena 182. prostatitis. cefalexin alkaloid®. 6g dnevno. Pr. maks. akutni i hronični bronhitis. otitis media. 2x8 kom 8608809000263 171/2007/12 12. tvrda. Paralelni lekovi: cefalexin. sinuzitis. inficirane bronhiektazije). deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. blister. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.1din (R) 1321081 kapsula.11. 500mg. maks. 4g dnevno. coli. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.11.Srbija cefaleksin . infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. 500mg.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. pijelonefritis. bočica. 250mg/5mL. blister. tvrda.J01DB01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. Palitrex® CEFALEKSIN .O. 6g dnevno.co. prostatitis.11.11.Srbija cefaleksin . blister. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. tvrda. Paralelni lekovi: cefalexin. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. cefalexin alkaloid®.3din 8608813900900 2091/2006/12 14.2din (R) 3321084 prašak za oralnu suspenziju. Palitrex® CEFALEXIN . mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. blister.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. 1x65g Cena 8608813900948 2105/2006/12 14. 250mg. sinuzitis. sinuzitis.2din (R) 1321082 kapsula.3din (R) 1321774 kapsula.11. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. rekurentne urinarne infekcije). 500mg. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. Pr. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama.O.DigitSoft. 4g dnevno. otitis media.J01DB01 3 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. inficirane bronhiektazije). akutni i hronični bronhitis.2007 Cena 190.Kipar cefaleksin .J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. Paralelni lekovi: cefaleksin. prostatitis. 2x8 kom Cena 170. 2x8 kom Cena 107. NIŠ . Pr.01. maks. tvrda. 250mg. blister. Palitrex® www. cefalexin alkaloid®. faringitis.nr . I generacija (R) 1321124 kapsula.REMEDICA LTD .2006 Cena 606. podeljeno u 2-3 doze. I generacija (R) 1321080 kapsula. rekurentne urinarne infekcije). maks. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. maks.5din (R) 1321083 kapsula.

J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 186. urinarne i genitalne infekcije. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12 sati. 500mg.1din (SZ) 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. bočica. podeljeno u 2-3 doze.Makedonija cefaleksin . 1x16 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.nr . mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. kože i mekih tkiva. Paralelni lekovi: cefazolin.Nemačka cefazolin . 1g.09. Paralelni lekovi: cefaleksin.J01DB04 j01dB cefalosporini. maks. 1x100 kom 3/2-10-5733 10.2007 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. 100mg/kg dnevno.DigitSoft.2002 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.6din (R) 3321012 prašak za oralnu suspenziju. I generacija (R) 1321010 kapsula.9din 4823012503422 617/2005/12 12. 2g. 5x1g Cena 423. maks. maks. bočica. 100mg/kg dnevno. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. 1g. septikemije). 500mg. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12 sati. septikemije). tvrda. 10x20mL Cena 3225.4 abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEXIN ALKALOID® . Paralelni lekovi: cefazolin-BcPP. infekcije srca. Palitrex® CEFAZOLIN .2002 Cena (R) 1321011 kapsula. faringitis. I generacija Cena 7295din (SZ) 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. urinarne i genitalne infekcije. bočica.2004 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. prostatitis. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. bočica. rekurentne urinarne infekcije). . kostiju i zglobova.D. galecef®.2005 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. I generacija (Z) 0321854 prašak za rastvor za injekciju. tvrda. maks.HABIT PHARM A. sinuzitis.09. inficirane bronhiektazije). kože i mekih tkiva. bočica staklena. kostiju i zglobova. 50x1g 8600102463585 1287/2007/12 12. galecef®. 6g (izuzetno 12 g) dnevno.6din 515-04-01221-1 28. Primaceph® CEFAZOLIN-BCPP .2002 131. infekcije srca.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . I generacija (SZ) 0321828 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.Ukrajina cefazolin . akutni i hronični bronhitis. kostiju i zglobova. 2g. pijelonefritis. 6g (izuzetno 12g) dnevno. urinarne i genitalne infekcije. cefalexin.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.Srbija cefazolin .11.2004 3407.CHEPHASAAR CHEMISCH .1din 3/2-10-5732 10.co.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. cefazolin-MIP.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.11. kože i mekih tkiva. septikemije). bočica.12. maks. 1x100mL Cena 3/2-10-5734 10. deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. infekcije srca. bočica.06. 4g dnevno. coli. www. cefazolin-MIP. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. 10x100mL Cena 515-04-01221/04 28. 6g dnevno.ALKALOID AD . otitis media. maks.11. 250mg/5mL. Primaceph® CEFAZOLIN-MIP . Pr.

centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. zglobova.HEMOFARM AD .co. kože.2005 Cena 210din (SZR) 0321981 prašak za rastvor za injekciju.m. 1g. galecef®. bilijarnog trakta. 1x1000mg 8600097403702 2206/2006/12 29. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. bočica staklena.v.m. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. Paralelni lekovi: Maxicef®.abecedni spisak registrovanih lekova 5 prevencijua infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 0. zglobova.ZDRAVLJE A.09. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. na 8 sati. mekih tkiva. Paralelni lekovi: cefotaksim.Srbija cefepim . 5x1g Cena 906. 12g dnevno.SIC“BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”CJSC . 1x500mg 8600097403696 2207/2006/12 29. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. kože i mekih tkiva. 5x1g Cena 871. bočica staklena. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i.2006 (SZ) 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.v. novorođenčad 50mg/kg i.1din 1000mg. na 8 sati. maks. 500mg. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g.v. 1g. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. kože. Paralelni lekovi: cefotaxime-BcPP. Tolycar® CEFOTAXIME-BCPP . na 12 sati.Srbija cefotaksim . kostiju.v. do 200mg/kg na dan.Ukrajina cefotaksim .v. na 12 sati.v.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini.09.J01DD01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. (deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama). deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. ili i.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta.4din 8600064103369 344/2005/12 23. cefazolin-BcPP. Cena 589.D. infekcije u ginekologiji. ili i. Tolycar® www. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. maks.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta.12. deca od 1 meseca do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli.2006 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. bočica. Iv generacija (SZ) 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. kostiju. nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12h. Cena 287din bočica. bočica staklena.DigitSoft. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.11. 1g. 12g dnevno.nr . III generacija (SZ) 0321982 prašak za rastvor za injekciju. novorođenčad 50mg/kg i. Maxipime CEFOTAKSIM . intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. bakterijski meningitis kod dece.5-1g svakih 6-12 sati. Primaceph® CEFIM® . 1x1g 8600064103666 343/2005/12 23. Paralelni lekovi: cefazolin.7din 4823012503255 593/2005/12 05.11. . maks. maks. III generacija (SZR) 0321980 prašak za rastvor za injekciju. mekih tkiva. do 200mg/kg na dan.J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. septikemije/bakterijemije.

AVENTIS PHARMA . 1g.J01DD02 j01de cefalosporini. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.v.1din 515-04-2690/03 06. profilaksa u hirurgiji: odrasli 500-2000mg na 8 sati.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. bočica staklena. 500mg.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. ceftriaxon-MIP®. 10x250mg 8608813901174 (SZR) 0321991 prašak za rastvor za injekciju. CEFTAZIDIM . kostiju. pluća.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. ceftriaxone-BcPP.12. deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze.Srbija ceftriakson .11. 1x1g ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. trbušne infekcije. 10x1g 8600102463530 2320/2006/12 12.7din 16. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.J01DE02 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 524.nr . 10x500mg 8608813901198 (Z) 0321992 prašak za rastvor za injekciju.HABIT PHARM A.2003 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. kostiju i zglobova. rocephin®. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g na 12 sati.3din (Z) 0321023 prašak za rastvor za injekciju. 1x1g 8600102463578 2319/2006/12 12. bakterijski meningitis kod dece. grla.D. meningitis) infekcije pluća. mozga.2006 Cena 36/2006/12 Cena 34/2006/12 1977. zglobova. gornjih i donjih disajnih puteva. želuca. 1g.6din 16.Srbija ceftazidim . maks. 6g dnevno. 1g.HABIT PHARM A. . creva. 250mg. .2006 doziranje: teške infekcije (septikemija. novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. infekcije urinarnih i žučnih puteva. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.REMEVITA D. bočica staklena. Paralelni lekovi: Forcas CEFTRIAKSON . 1g. 1-2 g. hirurška profilaksa: 30-90 min.1din (Z) 0321021 prašak za rastvor za injekciju. trbušne duplje.Nemačka cefpirom . Lendacin®. uha. Longaceph®. kože. urinarne infekcije.01. 10x1g 8608813901211 Cena 919. infekcije kod pacijenata na dijalizi. 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. maks. doze veće od 1g primenjuju se i. bilijarnog trakta.2006 www. kože i mekih tkiva.12. nosa.Srbija ceftriakson . bočica. meningitis.2006 3351. maks. III generacija (SZR) 0321990 prašak za rastvor za injekciju. bočica. bočica. CEFROM® . 4g dnevno.7din (Z) 0321022 prašak za rastvor za injekciju. bočica staklena. Farcef. uha. septikemije/bakterijemije.D.DigitSoft.4din 32/2006/12 16.12.O. maks. 50mg/kg dnevno.01. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 2g dnevno. Iv generacija (SZR) 0321841 liofilizat za rastvor za injekciju. pre intervencije inj. 1g. gonoreja. 50x1g 8600102463547 2318/2006/12 12. kože i mekih tkiva. Labilex®. III generacija Cena 354. NIŠ .01. veracol® CEFTRIAKSON .O. infekcije u ginekologiji.co. žuči. Paralelni lekovi: azaran. III generacija Cena 16758. novorodjenčad maks. bočica.2006 Cena 3351.

bočica staklena. III generacija (SZR) 0321985 prašak za rastvor za injekciju. 50x500mg Cena 9888. trbušne infekcije.12. kože. infekcije urinarnih i žučnih puteva. bočica staklena. rocephin®. www. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. bočica staklena. maks.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 0321993 prašak za rastvor za injekciju.CHEPHASAAR CHEMISCH .7din (SZR) 0321988 prašak za rastvor za injekciju. 1g. III generacija (SZR) 0321996 prašak za rastvor za infuziju. meningitis. maks. meningitis. 1x1g Cena 350din 8600064103642 339/2005/12 23. zglobova. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. infekcije urinarnih i žučnih puteva. ceftriaxon-MIP®. Labilex®.09.2005 Cena 1750din (SZR) 0321986 prašak za rastvor za injekciju. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. 2g. gonoreja. kostiju. bočica staklena. 5x2g 8600064103772 342/2005/12 23. bočica staklena.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 500mg.12.D. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. 1x2g 9120018570287 599/2005/12 27. Paralelni lekovi: azaran. Longaceph®. uha. 10x2g 9120018570300 598/2005/12 27.3din 8608813901204 37/2006/12 16. bočica staklena. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 50mg/kg dnevno. 1g.01. pluća.2005 Cena 703.nr . Lendacin®.ZDRAVLJE A. gonoreja.5din 8608813901181 33/2006/12 16.2005 Cena 731.01. uha. meningitis. bočica staklena. grla. hirurška profilaksa: 30-90 min. nosa. 2g. kostiju.2005 Cena 7314. kože.1din (Z) 0321995 prašak za rastvor za injekciju.09. 50x1g Cena 8608813901228 35/2006/12 16. 50x250mg Cena 4596.2006 (SZR) 0321994 prašak za rastvor za injekciju. pluća. 2g. 1g.2006 doziranje: infekcije grudnog koža. gonoreja.2006 16758. 5x1g 8600064103659 340/2005/12 23. nosa. veracol® CEFTRIAKSON . uha. 2g.. novorođenčad maks. rocephin®.4din (SZR) 0321987 prašak za rastvor za injekciju. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. ceftriaxone-BcPP. .2005 doziranje: infekcije grudnog koša. 1g.09.2005 Cena 3630. ceftriaxon-MIP®. trbušne infekcije.12. kostiju. kože.Srbija ceftriakson .DigitSoft. zglobova. Paralelni lekovi: azaran. 2g dnevno. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.09. bočica staklena. pluća. 2g na 12 sati i. 1x1g Cena 363. 10x1g 9120018570270 619/2005/12 27.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. Farcef. veracol® CEFTRIAXON-MIP® .J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. maks. pre intervencije inj.5din (SZR) 0321998 prašak za rastvor za infuziju. grla.Nemačka ceftriakson . bočica staklena. bočica staklena.01. 250mg.v. Farcef. inf. pre intervencije inj.co. 1-2 g. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.2005 Cena 3516. maks. Labilex®. 1g. Lendacin®. maks. nosa. hirurška profilaksa: 30-90 min.3din (SZR) 0321997 prašak za rastvor za infuziju.1din 9120018570256 620/2005/12 27. zglobova. 2g dnevno novorođenčad maks.J01DD04 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. Longaceph®. 1x2g 8600064102621 341/2005/12 23.12.50mg/kg dnevno. trbušne infekcije. grla. bočica staklena. infekcije urinarnih i žučnih puteva. ceftriaxone-BcPP.8din (SZR) 0321999 prašak za rastvor za infuziju. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.

tonzilitis. bočica.12. gonoreja. 1-2 g. 50mg/kg dnevno.01. kože. Labilex®. faringitis. ceftriaxon-MIP®. Longaceph®. 50mg/kg dnevno. trbušne infekcije.5x1g(4823012503231)Cena 1563. gonoreja.1din 95/2006/12 31. bočica. nosa.12. ceftriakson. nosa i grla.CHEPHASAAR CHEMISCH . profilaksa u hirurgiji: odrasli www. hirurška profilaksa: 30-90 min. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. infekcije urinarnih i žučnih puteva. odojčad i deca do 12 godina 20 . meningitis. novorođenčad maks. II generacija (Z) 0321024 prašak za rastvor za injekciju. Lendacin®.DigitSoft. .J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. odojčad i deca do 12 godina 20 . ceroxim. infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. grla.bočica. ceftriakson. 10x1500mg Cena 2978. veracol® C CEFTRIAXONE-BCPP . meningitis: odrasli 750mg-1. inficirane bronhiekstazije. pre intervencije inj. infekcije polnih organa (gonoreja). cistitis i asiptomatska bakteriurija). Nilacef®.Ukrajina ceftriakson . 1x750mg Cena 183.co. novorođene bebe 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u 2-3 doze.Srbija cefuroksim . 1500mg.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. ceftriaxone-BcPP. 2g dnevno. bočica staklena. Farcef. Xorimax®. 1500mg.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . Paralelni lekovi: azaran.2007 324. zinacef CEFUROXIM-MIP® . septički artritis). inficirane rane). III generacija (Z) 0321989prašakzarastvorzainjekciju.2005 (SZR) 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. urinarnog trakta. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). bočica staklena.6din (SZ) 0321025 prašak za rastvor za injekciju. veracol® CEFUROKSIM . maks. maks. rocephin®.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. II generacija (SZR) 0321882 prašak za rastvor za injekciju. Farcef.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC .Nemačka cefuroksim . septikemija.2005 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. Paralelni lekovi: azaran. Paralelni lekovi: cefuroxim-MIP®. 10x750mg Cena 1508. pluća. abecedni spisak registrovanih lekova 1-2 g. 2g dnevno. 1500mg.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. Lendacin®.3din (9120018570225) 622/2005/12 27. Labilex®. bočica staklena.2005 (SZR) 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se određuje u odnosu na telesnu masu). kostiju.HABIT PHARM A.D. 750mg. 750mg.12. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.5g na 8 sati (kod težih infekcija na 6 sati).2007 doziranje: infekcije disajnih puteva. uha.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. bakterijska pneumonija.5din 8600102463554 751/2007/12 02. maks.nr .1g. kostiju i zglobova. meningitis. Longaceph®. zglobova. peritonitis.01. erizipel. rocephin®. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. sinuzitis.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.3din (9120018570201) 623/2005/12 27.04. uha. 10x1500mg Cena 2995din (9120018570249) 621/2005/12 27. novorođenčad maks. mekih tkiva. 1x1500mg Cena 8600102463561 97/2007/12 11. infekcije kože i mekih tkiva (celulitis.

2007 doziranje: profilaksa odbacivanja transplantiranih organa (transplantirani bubreg): početna doza 2 puta dnevno po 1g i.BRISTOL MYERS SQUIBB S. bočica. 4x500mg Cena 4778. 200U. (dnevna doza 2g). deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno. infekcije kože.2006 www.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. transplantirana jetra: prvu dozu dati što pre posle operacije.4din (R) 3321951 granule za oralnu suspenziju.abecedni spisak registrovanih lekova 750mg-1. rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju. inf.2007 608.2din 8606102767371 946/2007/12 04.co. blister. nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina uobičajeno 500mg na 24 sata. sinuzitis 7.A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . blister.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .L.11.01. 30x10 kom 8606102767555 400/2007/12 30.5-15mg/kg na 12 sati.Luksemburg celekoksib .Velika Britanija imigluceraza . tvrda.5g na 8 sati i. prvu dozu dati u roku od 24 časa posle operacije i nastaviti najmanje još 4 dana. CELEBREX® .A. II generacija (R) 1321950 film tableta.6din 8606007080711 796/2007/12 11. infekcije donjeg dela respiratornog trakta: 500mg na 12 sati.08. sinusitis.01.v.05.Italija cefprozil .2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta (faringitis. (dnevna doza 2g). brzinu infuzije kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata. 1x10 kom Cena 1126.v. zinacef CEFZIL® .3din 3/2-10-7465 19. faringitis. tvrda.2007 Cena 29303. 250mg.F. bočica.R.J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. 1x10 kom a16aB enzimi (SZ) 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. bočica. CELLCEPT® .2002 doziranje: osteoartritis: 200mg dnevno. blister. Paralelni lekovi: Myfortic CEREZYME® . otitis media 15mg/kg na 12 sati.5din 1319/2006/12 04.M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI C Cena 696.DigitSoft. (na 6 sati kod teških infekcija). 500mg. 1x60mL Cena 8606007080728 797/2007/12 11. Nilacef®. deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno. infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i nekomplikovane infekcije urinarnog trakta: 500mg na 24 sata. otitis media.nr .6din (SZR) 1014081 kapsula.L. . tonzilitis. 500mg. tonzilitis i infekcije kože i kožnih struktura: 20mg/kg na 24 sata.3din (SZR) 1014083 film tableta.04. primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima. 200mg. blister.Švajcarska mikofenolna kiselina . Paralelni lekovi: cefuroksim.04. početna doza 2 puta dnevno po 1g i.2007 Cena 29384. Xorimax®. akutni i hronični bronhitis.inf. 15x10 kom 8606102767579 399/2007/12 30. reumatoidni ar tritis: 1-2 puta po 200mg. sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12 sati ili 500mg na 24 sata. 250mg/5mL. pneumonija).v. 500mg. .2) (R) 1163520 kapsula. ceroxim.GENZYME LIMITED .R. 1x200 U 8606102386039 Cena 76720.PFIZER ENTERPRISES S. podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati).

bočica. II generacija (R) 1321975 tableta. blister. kostiju i zglobova (osteomijelitis.2006 doziranje: enzimska supstituciona terapija Gošeove bolesti (hronične i neuropatske . bočica.Švajcarska everolimus . Nilacef®. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1 i.D. deca od 6-14 godina 5mg. 400U.5mg.5mg.2006 (SZ) 0055003 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.tip 3 ili sa hematološkim simptomima . 0. 5mg. Cena 1918011. septikemija. 1x10 kom Cena 76.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . deca od 2-5 godina 2.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077196 tableta. infekcije kože i mekih tkiva. blister.0 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova C 0055001 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.08. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). Paralelni lekovi: Nipam CERTICAN . profilaksa u hirurgiji: odrasli 2 puta po 250mg dnevno. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis.tip 1). 1x10 kom www. urinarne infekcije 2 puta po 125mg dnevno. cistitis i asimptomatska bakteriurija). 125mg. deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno.08. 1x10 kom 515-04-02913-1 28.75mg.08. Cena 767204. kod pneumonije dozu udvostručiti. CEROXIM .2004 Cena 617. blister.2007 Cena 1014052 tableta. blister./kg telesne mase inf.25mg.07.2006 (SZ) 0055004 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.5din 8606102386077 1354/2006/12 07. Paralelni lekovi: cefuroksim.2004 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis.9din 400U. meningitis. bočica.j. gonoreja 1g u pojedinačnoj dozi. . uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela (preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): 60 i.09.5-5mg. 6x10 kom Cena 8606103543165 1462/2007/12 09.Indija cefuroksim . 25x400 U Cena 3836022.RANBAXY LABORATORIES LTD. blister. 6x10 kom 8606103543189 1464/2007/12 09.2din (R) 1321976 tableta.2004 Cena 1114.09.DigitSoft.07. 25x200 U 8606102386060 1317/2006/12 04. 250mg.2din 3850343057493 1188/2006/12 13. 0. blister. maks. Cena 153440. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 5x400 U 8606102386053 1318/2006/12 04.3din 200U. tonzilitis.07. bakterijska pneumonija. sinuzitis. Xorimax®.2006 (SZ) 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. septički artritis).Hrvatska nitrazepam . zinacef CERSON® .09.BELUPO.2006 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja.2007 Cena (R) 1014053 tableta.5din 400U.08.9din (R) 1321977 tableta. epilepsija deca do 1 godine 5-10mg. deca do 1 godine do 2. . bočica. kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije.4din 515-04-02913/04 28.co. 0. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg.2007 j01dc cefalosporini. 1x400 U 8606102386046 1320/2006/12 04. 6x10 kom (R) 8606103543172 1463/2007/12 09. 500mg./kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom 6 meseci.L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 1014051 tableta.07. blister.nr .j. 20mg (u bolnici). faringitis. 1x10 kom 515-04-02913-2 28. cefuroxim-MIP®.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 348. inficirane bronhiekstazije.

srca): početna doza je 2 puta dnevno 0.07. 1%. 5mg/mL. Hloramkol® www. 1x1mL Cena 8606102684098 722/2006/12 25.25mg/mL. blister. 3mg/3mL.25mg. 6x10 kom 8606103543158 1467/2007/12 09. .05.H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI C H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (R) 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.1mg. Uzimati uvek sa hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene konc. ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg.25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije. leka tokom primene) i uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije. 2. 10x10mL 5013158768093 (SZ) 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.07.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja organa kod odraslih (transplantacija bubrega.BAXTER ONCOLOGY GmbH .04. dodatnih 0. dozu prilagođavati u razmacima od 4-5 dana. uz praćenje konc.3din 456/2006/12 06.2006 Cena 8289. ili 6.co. liobočica i rastvor u špricu. zavisno od indikacije.GALENIKA AD . 1mg. Primena ujutru: lečenje započeti 5.2007 Cena (R) 1014055 tableta za oralnu suspenziju. 0. tabl.2006 (R) 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.nr . dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja gonadotropina.2006 Cena 4355.5mg/mL. odmah posle transplantacije.75mg oralno. uključujući i dan indukcije ovulacije. 1x3mL Cena 8606102684104 721/2006/12 25.P. a zatim u ređim intervalima.5din 458/2006/12 06. leka u krvi. 0. ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije gonadotropinima. liobočica i rastvor u špricu.2006 doziranje: prevencija preuranjene ovulacije: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj stimulaciji ovarijum jednom dnevno s. gutati cele sa čašom vode. Paralelni lekovi: Hloramfenikol alkaloid®.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090121 mast za oči. 6x10 kom 8606103543141 1466/2007/12 09. CETROTIDE® .2007 Cena (R) 1014056 tableta za oralnu suspenziju. ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta.N01BB10 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.Srbija hloramfenikol .2006 CHLORAMPHENICOL . tuba.07.Italija levobupivakain . 0.12.04.25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida. Cena 3464. ampula. blister. inj.1din 457/2006/12 06.04.Nemačka cetroreliks . blister. 6x10 kom Cena 8606103543196 1465/2007/12 09. Ukoliko je potrebno.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1 1014054 tableta.05. ampula.c. 0. 7. 10x10mL 5013158768109 (SZ) 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.5mg/mL.A. ampula.ABBOTT S.DigitSoft.2006 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. 1x5g Cena 67din 8608808100407 2262/2006/12 06. 10x10mL 5013158768116 doziranje: individualno. CHIROCAINE .

.12. meka.3din (R) 1139202 film tableta. 100mg/mL. zavisno od indikacije. 10mg.2004 doziranje: erektilna disfunkcija muškaraca: 10-20mg 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti (uzima se najviše 1 doza dnevno). 20mg.1din (SZ) 1014121 kapsula.co. Simva HeXaL®. teški oblici akutnog reumatoidnog ar tritisa kada je konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća. meka.06. deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl.2002 Cena 10281din (SZ) 3014123 oralne kapi.06. posle poboljšanja. Uzima se isključivo na prazan želudac.Srbija tripsin.GALENIKA AD . CIALIS .G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139200 film tableta. 20mg. pankreasa. 100mg. blister.Nemačka ciklosporin .L04AA01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 1014120 kapsula. bubrega. nego cele progutati. kombinacije . preventivno 48 sati pre hirurške intervencije.05. ubrzanje lečenja inflamatornih procesa u gornjem delu respiratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje): odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl.1din 8606010890178 3/2-10-9207 12. blister.nr .3din 515-04-2773/03 02.HEMOFARM AD . teški rezistentni oblici psorijaze..2 CHOLIPAM .2002 doziranje: transplantacija kostne srži. 1x2 kom 515-04-203/04 02. 10x5 kom 8606010890192 3/2-10-9209 12. Paralelni lekovi: Hollesta. 80mg. blister.ELI LILLLY AND COMPANY . 25mg. 2x10 kom Cena 510.DigitSoft. meka. nastaviti primenu posle hirurškog zahvata. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. 2x12 kom 8608808106867 1298/2007/12 12.i do 36 sati posle jedne doze leka). (20+20+40mg). 1x50mL 8606010890208 3/2-10-9210 12. 2x10 kom 8600097012140 515-04-4962/03 06. profilaksa odbacivanja grafta. 50mg. Simvor. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. atopični dermatitis. 80mg uveče odjednom. 2x2 kom Cena 2498.12. Simvastatin.05. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl. 10mg.B06AA. CICLORAL® .2004 Cena 2498. blister. jetre. blister..HEXAL AG . odrasli i deca preko 3 meseca 10-15mg/kg www.2004 Cena 1249. blister. blister.C10AA01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) C c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104510 film tableta.8din (SZ) 1014122 kapsula. blister. blister.2din (R) 1139201 film tableta.06.Srbija simvastatin . 10x5 kom Cena 2728. bočica. vasilip®. nefrotski sindrom individualno. 100000Aj. 10x5 kom 8606010890185 3/2-10-9208 12.12.2002 Cena 5285. OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi Cena 200din (BR) 1055075 gastrorezistentna tableta. 1 sat pre obroka.06. 20mg. (stimulacija erektilne funkcije . srca i pluća.2004 doziranje: primarna i heterozigotna hiperholesterolemija: početna doza 10mg odjednom uveče.2002 Cena 10647.. zocor® CHYMORAL® .Velika Britanija tadalafil .2din 8600097012133 515-04-4963/03 06. rastvor.2007 doziranje: dodatna terapija u traumatologiji i hirurgiji (sprečavanje ili ubrzanje resorpcije edema i hematoma). Tablete ne treba sisati niti žvakati.2004 Cena 632din (R) 1104511 film tableta.12. 2x2 kom 515-04-2773/03-1 02. koronarna bolest: početna doza 20mg odjednom uveče.

u zavisnosti od težine infekcije. ciprofloxacin 250 mg. monokomponentni (R) 1103880 tableta. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 3 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno.3din 515-04-229-1 12.09. 3x10 kom j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329460 film tableta. ciprofloxacin. citeral®. Paralelni lekovi: Inhibace®. 250mg. 5mg. 1x30 kom www. zatim doza održavanja 2-6mg/kg dnevno).06. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. gonoreja: 500mg jednom dnevno.2003  (R) 1329464 film tableta. blister. uveitis 1-2 kapi 0. 1x5mL Cena 55. kongestivna srčana insuficijencija maks. ciprocinal®.7din 515-04-3870/03 24. 5mg+12. maks. 20 kom Cena 1672.HEMOMONT D. rastvor. 1x10 kom C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 459.3din 515-04-229-4 12. 250mg.06.11.2din 515-04-229-3 12. 3x10 kom 8600102463233 (R) 1103881 film tableta.5mg. pre jela.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 517. pre intervencije.5mg.5mg.D. 500mg. Paralelni lekovi: c . bočica. ciprinol®. blister. 3 dana.2003  (R) 1329463 film tableta.2006 (R) 7095156 kapi za oči. kutija.FLoX. 28 dana.RANBAXY LABORATORIES LTD.5% rastvora nekoliko puta dnevno.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje midrijaze i cikloplegije. na dan. 2. Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®. .co. 1%.06. Marocen CIKLOPEN . 5mg dnevno. .Crna Gora ciklopentolat . hidrohlortiazid .12.5%.2004 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).2003 Cena 515-04-1692/04 02.DigitSoft.Srbija cilazapril . izuzetno (deca od 5-17 god. 1x10 kom Cena 1015.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.3din 8600097200257 1361/2007/12 20. plastična bočica sa kapaljkom.nr . 20 kom Cena 836. . zobox® CILAZAPRIL 5 PLUS .HABIT PHARM A.6din 515-04-229/03 12. Prilazid® plus c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401402 film tableta.Indija ciprofloksacin . 0. Sandimmun® CIFRAN .12. .2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici (R) 7095155 kapi za oči. 1. rastvor. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.HABIT PHARM A. najčešće 1 tabl. ciprofloxacin 500 mg. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.5g dnevno.2007 doziranje: 1-2 kapi 0. blister.2004 doziranje: hipertenzija 1 puta po 2. blister. pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi.6din 8600097200240 1649/2006/12 15. Paralelni lekovi: Inhibace Plus®.12. blister.O. u isto vreme. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.Srbija cilazapril.12. prema potrebi do 5mg dnevno. CILAZAPRIL .C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1693/04 02. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.D.2003  (R) 1329461 film tableta.O. ne preporučuje se primena kod dece. 500mg.C09AA08 c09aa inhibitori ace. Prilazid®. 1x5mL Cena 104.

N07CA02 N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106210 tableta. blister. blister..11.co.2003 Cena 2577.nr .9din (R) 1072616 film tableta.CILAG AG INTERNATIONAL . 15mg. blister.D. uzeti 2 sata pre putovanja. 3x21 kom N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106525 tableta. 5mg. blister.Danska escitalopram .Srbija cinarizin . Paralelni lekovi: cinedil®. 1x50 kom OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 126. blister. 20mg. blister. zatim 7 dana pauze.4 CILEST .. blister. 2x14 kom 515-04-1947/03 10.2003 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 tableta ujutro od 1-og dana menstrualnog krvarenja.09.N06AB10 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072610 film tableta. 2x14 kom 515-04-1949/03 10.2003 Cena 1443.6din 515-04-1661/03 01. LUNDBECK A/S . 2x14 kom 515-04-1945/03 10.11. 10mg.11.11. 5x10 kom 515-04-3533/03 10.7din (R) 1072612 film tableta. 2x14 kom 515-04-1948/03 10. 2x10 kom 515-04-3532/03 10.11.7din 8608811003351 515-04-1080/04 14. na dan. 10mg. blister.H. 1x14 kom Cena: 515-04-1944/03 10.3din (R) 1072613 film tableta.11.2003 Cena: (R) 1072619 film tableta. uzeti 2 sata pre putovanja.2din (R) 1072617 film tableta. Stugeron® forte CIPRALEX® .JUGOREMEDIJA A.08. fiksne kombinacije (R) 1135260 tableta.2004 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl.DigitSoft. etinilestradiol .2003 Cena: (R) 1072611 film tableta. 10mg. Paralelni lekovi: cinarizin. maks.11. 10x5 kom Cena 212. bočica. 20mg. maks. kinetoze: 1 tabl.11.2002 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl.11.G03AA11 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA C Cena 285. 10x10 kom 515-04-3534/03 10.2003 Cena: (R) 1072615 film tableta. blister.2003 Cena: (R) 1072618 film tableta. blister.Švajcarska norgestimat.11. 5x10 kom 515-04-3536/03 10. 300mg dnevno. 5mg. kinetoze: 1 tabl. Stugeron® forte CINEDIL® . 300mg dnevno.2003 www. 0.2003 Cena 721.11. na dan. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. 10mg. blister.25mg+0. CINARIZIN . 20mg. 1x14 kom 515-04-1946/03 10.04mg. tokom 21 dan. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl.7din 3/2-10-5764 10.11. ver tigo: 3 puta po 1tabl.2003 Cena 1030.2003 Cena: (R) 1072620 film tableta.2003 Cena: (R) 1072614 film tableta. 75mg.N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM g03aa gestageni i estrogeni.Makedonija cinarizin . 2x10 kom 515-04-3535/03 10. 10mg. ver tigo: 3 puta po 1 tabl.ALKALOID AD . 75mg. blister. ZRENJANIN . blister.

1din 8600102463080 515-04-878-1 26. blister. zatim 10mg dnevno. D.1din 515-04-03628/03 28.co. u zavisnosti od težine infekcije. 500mg. Marocen CIPROCINAL® . maks. 250mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 5 1072621 film tableta. gonoreja: 500mg jednom dnevno. blister. blister.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.9din 515-04-03628-1 28.2004  (R) 1329203 film tableta.Srbija ciprofloksacin .04. 1.v. ne preporučuje se kod mlađih od 18 god. 3 dana. 1x10 kom Cena 312.09. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. Paralelni lekovi: c . blister. gonoreja: 500mg jednom dnevno. podeljeno u dve doze.D. 1x10 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (SZ) 0329196 rastvor za infuziju.07.5g dnevno.04. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329430 film tableta. 250mg. ne preporučuje se primena kod dece.1 sata. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 10x10 kom Cena: 515-04-3537/03 10.07. 3 dana. Paralelni lekovi: c . u zavisnosti od težine infekcije. maks. cifran. 1x10 kom Cena 610.1din 8600064111227 3/2-10-2272 10. tokom ½ .2002  (R) 1329192 film tableta. . blister.2004  (R) 1329201 film tableta. pre intervencije. 1x10 kom Cena 610. ciprofloxacin 250mg.Slovenija ciprofloksacin . inf. . 100mg. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. ne preporučuje se primena kod dece. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. pre jela.09.2din 8600064116383 3/2-10-2270 10.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. cifran.5g dnevno. 20mg dnevno za obe indikacije.3din 8600064111258 3/2-10-2273 10.D. 28 dana.Srbija ciprofloksacin . 250mg. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.D. pre jela.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. blister. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. Marocen CIPROFLOXACIN . maks. 750mg. ciprinol®.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 296. ciprocinal®.2din 8600102463073 515-04-878/04 26. 500mg. . bočica.KRKA. 1. www. 5x50mL Cena 1254.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati.07. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 500mg. inf..09. citeral®. izuzetno (deca od 5-17 god. 1x10 kom Cena 863din 515-04-03628-2 28. u zavisnosti od težine infekcije. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 28 dana.HABIT PHARM A.nr .2002  (R) 1329190 film tableta. ciprofloxacin. ciprofloxacin. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. blister. ciprofloxacin 500 mg.DigitSoft. TOVARNA ZDRAVIL. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.2003 doziranje: depresija major: 1 puta po 10mg.v. citeral®. 1x10 kom Cena 312.11. 1x10 kom Cena 578. deci se ne preporučuje. panični poremećaji: početna doza 5mg tokom 7 dana. pre jela. pre intervencije.FLoX. blister.J01MA02 j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329200 film tableta.2004  (R) 1329431 film tableta. ciprofloxacin 500mg.FLoX. kod starijih ½ doze. izuzetno (deca od 5-17 god. CIPRINOL® .ZDRAVLJE A. 20mg. ciprofloxacin 250 mg.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2doze.

28 dana. cifran. pre intervencije. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. pre jela. blister.11. citeral®. ciprofloxacin 500 mg.5din 8608811005089 515-04-826-3 10.2003  (R) 1329452 film tableta.2003  (R) 1329451 film tableta. blister. maks.Kipar ciprofloksacin . pre intervencije. blister.11. izuzetno (deca od 5-17 god. 250mg. maks.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 2x10 kom Cena 610.REMEDICA LTD . Marocen www.FLoX. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. citeral®. citeral®. ne preporučuje se primena kod dece. citeral®. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.5g dnevno. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.1din 8608811005065 515-04-826-1 10.Srbija ciprofloksacin . ciprinol®. pre jela. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329510 film tableta.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2003  (R) 1329453 film tableta.D. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. maks. ciprinol®.JUGOREMEDIJA A.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 297. ciprocinal®. 1. u zavisnosti od težine infekcije. 1x10 kom Cena 610. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.08. blister.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329511 film tableta. 3 dana. 3 dana.Kipar ciprofloksacin . pre jela. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.1din 8608811005072 515-04-826-2 10. gonoreja: 500mg jednom dnevno.6din 5290665004047 328/2005/12 29. Paralelni lekovi: c . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.DigitSoft. ciprofloxacin 500 mg. ciprofloxacin 250 mg. 500mg. ciprinol®. ciprocinal®. ciprofloxacin 500 mg. izuzetno (deca od 5-17 god. Paralelni lekovi: c . 250mg.FLoX. abecedni spisak registrovanih lekova C 3 dana. Marocen CIPROFLOXACIN 500 MG . blister.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.FLoX. gonoreja: 500mg jednom dnevno.08.11. 2x10 kom Cena 1062. Paralelni lekovi: c . ciprofloxacin 250 mg. pre intervencije. cifran. izuzetno (deca od 5-17 god. cifran. 1. 28 dana. ne preporučuje se primena kod dece. 28 dana. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.nr .FLoX. 500mg. 3 dana. Marocen CIPROFLOXACIN 250 MG .5g dnevno. u zavisnosti od težine infekcije.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije. gonoreja: 500mg jednom dnevno. pre intervencije. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 250mg. 1.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329450 film tableta. 1x10 kom Cena 581. ciprofloxacin 250 mg. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.5g dnevno. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ciprinol®. ciprocinal®. Paralelni lekovi: c . infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece. ciprocinal®. ZRENJANIN . ciprofloxacin. cifran. ne preporučuje se primena kod dece.5g dnevno.7din 5290665003637 292/2005/12 29. maks.11.co.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. izuzetno (deca od 5-17 god. Marocen CIPROFLOXACIN . 1. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 500mg.2din 8608811005058 515-04-826/03 10. ciprofloxacin.REMEDICA LTD . 1x10 kom Cena 312. blister. 28 dana.

na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. Platinex CISPLATIN . maks.5mg/mL. 0. bočica.Srbija cisaprid . doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m2 TP.09. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. karcinoma pluća.2006 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: Platidiam 10. 5x10mL Cena 2087. testisa.2007 Cena (SZ) 0031222 rastvor za infuziju.H NFG. Platigal.EBEWE PHARMA GES. Paralelni lekovi: Platidiam 10.v. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.ZDRAVLJE A.5mg/mL. postoperativna pareza creva. 1x200mL 8600102463769 2001/2007/12 21.2din 8606007410303 1140/2006/12 06. Platinex CISPLATIN .2006 1217din (SZ) 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju.DigitSoft.2005 doziranje: gastro-ezofagusni refluks.abecedni spisak registrovanih lekova CISAP® . bočica. Platinex www.D. ovarijuma.5mg/mL. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.B.2004 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031220 rastvor za infuziju. 1x100mL C Cena 450.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju.M. 5mg. 1x50mL Cena 8606007410310 1141/2006/12 06. bočica. LIMITED .HABIT PHARM A.2004 Cena 1581.09. Platidiam 50. karcinomi glave i vrata. 10mg/20mL. 1mg/mL. . Platidiam 50.D. karcinomi glave i vrata. CISPLATIN .9din 8600064117465 315/2005/12 16. 1x20mL Cena 450din 8600102463745 1827/2007/12 03. bočica od tamnog stakla.6din (SZ) 1124175 tableta.03. 1x100mL 8600102463752 1828/2007/12 03.03.nr . Platigal.PFIZER (PERTH) PTY.8din 515-04-4330/03 10. 40mg dnevno.07. blister. hronična opstipacija (kratkotrajna terapija u bolničkim uslovima): 3-4 puta po 5-10mg dnevno uz intenzivan kardiološki monitoring. 3x10 kom 8600064117472 316/2005/12 16. Paralelni lekovi: Platidiam 10.co.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju.08.Australija cisplatin . endometrijuma. 10mg. Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora. 0. Platidiam 50.2007 Cena 1418din (SZ) 0031221 rastvor za infuziju. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. . bočica od tamnog stakla. bočica. blister. osteosarkoma: po protokolu.Srbija cisplatin . monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m2 TP (telesne površine) kao jedna i. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. 1x20mL (SZ) 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju. 50mg/100mL. 0.07. Platigal. gastropareza kod dijabetičara. KG .A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi (SZ) 1124174 tableta. ezofagusa. mokraćne bešike.09.Austrija cisplatin . 1mg/mL.2005 Cena 233.2007 doziranje: palijativna terapija karcinoma cerviksa.08.1din 515-04-4331/03 10. 3x10 kom Cena 106. bočica.

1.. u zavisnosti od težine infekcije. do 40mg.06.5din 5310001009397 515-04-1213-1 30. rastvor.3%. ciprofloxacin. ciprocinal®.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 500mg. 40mg dnevno.06. 2x10 kom 8600064104120 1289/2007/12 12.Makedonija ciprofloksacin .FLoX.2007 Cena 550. 20mg. bočica. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. gonoreja: 500mg jednom dnevno.DigitSoft. 1x10 kom Cena 309.11. maks. 10mg. ciprofloxacin 250 mg. bočica od tamnog stakla. 40mg. 3 dana. blister. deci se ne preporučuje. blister.Makedonija ciprofloksacin . 60mg dnevno. blister. 60mg dnevno. abecedni spisak registrovanih lekova C CITALEX® .06. povećati na 20mg posle 7 dana.1din 515-04-1994/03 27. Paralelni lekovi: c .4din (R) 1072061 film tableta.5g dnevno. 250mg. inf. cifran. blister. 5x10 kom 8600064103970 1295/2007/12 12. blister.1din (R) 1072064 film tableta. povećavati dozu do maks.2003  (R) 1329401 film tableta.1din 8600064104137 1288/2007/12 12. bočica od tamnog stakla. pre jela.06. ciprofloxacin 500 mg.07.7din (R) 1072065 film tableta. blister. 5x10 kom Cena 966. inf. 21 dan.D. izuzetno (deca od 5-17 god. 10mg. Marocen CITERAL® . infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. .N06AB04 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072060 film tableta. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. ne preporučuje se primena kod dece.2007 Cena 218din (R) 1072062 film tableta.2007 Cena 386. maks. pre intervencije.07.8din (R) 1072066 film tableta.ALKALOID AD . 5x10 kom 8600064104168 1294/2007/12 12. blister.ZDRAVLJE A. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.nr . 0.06. 10x10 kom 8600064104144 1292/2007/12 12. 2x10 kom 8600064104151 1293/2007/12 12. ako je potrebno. blister. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.2007 Cena 1376. 10mg.v.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 899.ALKALOID AD .1din (R) 1072063 film tableta. ampula. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.v.06.06. 28 dana. podeljeno u dve doze.1din (R) 1072067 film tableta. blister. maks.2007 doziranje: depresija: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče.2007 Cena 1932.2003 j01Ma fluorohinoloni  (Z) 0329403 rastvor za injekciju.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090911 kapi za oči. 10x10 kom 8600064104113 1291/2007/12 12.4din 515-04-1213-2 30. 20mg. ciprinol®. 40mg. uobičajena doza je 20-30mg dnevno.Srbija citalopram .5din 5310001009410 515-04-1213/03 30. 40mg. 20mg. 10x10 kom 8600064104175 1296/2007/12 12.co. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. tokom ½-1 sata. 100mg.06. stariji maks.2007 Cena 545. stariji maks.2003  (R) 1329400 film tableta.06.2007 Cena 2735. 1x5mL Cena 135. 1x10 kom Cena 601. 2x10 kom 8600064103963 1290/2007/12 12. Paralelni lekovi: zyloram® CITERAL® .07.6din (R) 1072068 film tableta. 5x10mL www. panični poremećaji: početna doza 10mg dnevno.2007 Cena 1090.

Kipar klaritromicin .8din 1325621 film tableta. 1x120mL 8606103170095 823/2007/12 13.2din 120mg+5mg. Kleromicin®.DigitSoft.SCHERING-PLOUGH LABO N.02.2006 Cena 1115. nesezonski hronični idiopatski rinitis. zymbaktar CLARITINE® .R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici  (R) 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325615 film tableta. blister. zymbaktar www.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: konjunktivitis.09.04.V. bočica.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis (kijavica). blister.2007 Cena 283. 10mg.co. Klerimed®. 1mg/mL. blister.2004 Cena 1032. 2x7 kom (R) 8600097002998 200/2006/12 20. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. Fromilid® uno.SCHERING-PLOUGH LABO N. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.V.04.Srbija klaritromicin . 2x7 kom C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 544.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. Klerimed®.02. Fromilid®.nr . Loratadin. Cena 174. deca od 2 . najduže 10 dana. 500mg. blister. 2x7 kom 515-04-3568-1/04 30. 500mg. Paralelni lekovi: Flonidan®. . Paralelni lekovi: clarithromycin. Lorano. alergijski konjunktivitis.2007 doziranje: sezonski alergijski rinitis. Fromilid®. . keratitis.06. 250mg. Paralelni lekovi: Marocen CLARINASE® . Paralelni lekovi: clathrocyn®. teške infekcije: 500mg na 12 sati tokom 14 dana.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana.2din (R) 1325616 film tableta. 1x10 kom 5909990706112 515-04-283/03 23. ulkus korneje 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.Belgija pseudoefedrin. loratadin . 250mg. 2x7 kom Cena 582din 8600097002981 198/2006/12 20. CLARITHROMYCIN .Belgija loratadin .3din 515-04-3568/04 30.REMEDICA LTD .HEMOFARM AD .3din (R) 3058250 sirup.5 godina: 5mg dnevno. Fromilid® uno.J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325620 film tableta. a drugog dana 2 kapi na sat. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. Pressing® CLATHROCYN® . Kleromicin®. 1x10 kom 8606103170101 824/2007/12 13. blister.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu Cena 248din (R) 1058251 tableta. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. blister. suzenje i iritacija konjunktiva (bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta.09. blefaritis 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati.

2003 (SZR) 0062201 rastvor za injekciju. tokom 7-10 dana.6din 515-04-2530-2 05.j. od petog dana menstrualnog ciklusa. ZRENJANIN .2006 Cena 287. napunjen injekcioni špric.2003 (SZR) 0062202 rastvor za injekciju.J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu Cena 118.nr .12. 1mg+2mg. neozleđenu kožu.JUGOREMEDIJA A. 100mg.Srbija fenoksimetilpenicilin .100 abecedni spisak registrovanih lekova CLEXANE® .8mL) Cena 1054. ne sme se primenjivati i.04.c.7din 515-04-2530/03 05.m. poremećaji menstrualnog ciklusa: 1 tableta dnevno. na 12 sati.2006 doziranje: tonzilitis.5din 515-04-2530-1 05. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože. 1x21 kom Cena 543.4din 515-04-2530-3 05.2mL Cena 375.12. napunjen injekcioni špric.1din 515-04-2530-4 05. tokom 10 dana. 2x0.6mL Cena 911. monokomponentni (R) 9048730 transdermalni flaster.9din (R) 1020183 tableta.G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048720 obložena tableta.j.2003 (SZR) 0062204 rastvor za injekciju.A.4mL Cena 717.02. uzima se 30 minuta pre jela. na 12 sati. otitis media.2003 (SZR) 0062203 rastvor za injekciju. na 8 sati. blister. bočica. infarkt miokarda bez Q talasa 1mg/kg s.c.SCHERING GmbH & CO.1din 8600103492034 161/2006/12 07.2006 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. posle 21-og dana pauza 7 dana. na 8 sati.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. 80mg.j.j.04.j.2 Mi. deca do 3 godine 150000-300000 i. lečenje streptokoknih infekcija usne duplje. terapija 1mg/kg s. deca od 3-7 godina 300000-600000 i.12. nestabilna angina pektoris. 50mcg/24h. 2x0. napunjen injekcioni špric. ovarijektomija.3din (R) 1020184 tableta.04.Nemačka estradiol . aluminijumska folija.AVENTIS INTERCONTINENTAL .12.04.. blister. napunjen injekcioni špric.j.2006 Cena 192. profilaksa reumatske groznice i pneumokoknih infekcija: odrasli i deca preko 7 godina 1. estrofem® CLIMEN® . 1x150mL 8608811000619 461/2006/12 06. Paralelni lekovi: estraderm TTS®. 2x1mL Cena 1269.DELPHARM LILLE SAS . 4x5 kom 8608811000626 462/2006/12 06. CLIMARA® . napunjen injekcioni špric. . 40mg.2003 doziranje: tromboza dubokih vena: profilaksa 1 puta po 20-40mg s. 600000i. 2x0.DigitSoft. CLIACIL® . 60mg.5din (R) 3020185 prašak za sirup./mL. www.Francuska ciproteron. a najviše 8 dana. 1200000i.Francuska enoksaparin . 60000i. na 8 sati.. 20mg. estradiol . 4x5 kom 8608811000633 463/2006/12 06. 2x0.7din 8600103492119 479/2006/12 07.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod klimakteričnih smetnji (znači involucije kože i urogenitalnog sistema).c. 1x4 kom Cena 461.AVENTIS PHARMA S. PRODUKTIONS KG .B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) C B01aB heparinski antikoagulansi (SZR) 0062200 rastvor za injekciju. blister.12.co. tokom najmanje 2.D.

6-2. 10x0.CHEPHASAAR CHEMISCH .9din (R) 1326221 film tableta.3din (R) 1326228 film tableta.co. 5x6mL ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 1615. ampula. 2x6 kom 515-04-1037/04 15. izuzetno 450mg na 6 sati.v.08.Srbija klindamicin .Nemačka klindamicin . s. deca 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 1. 5x6mL 86/2006/12 31.m. deca 3-6mg/kg na 6 sati.Nemačka reviparin . 600mg.ABBOTT GmbH & CO..2006 Cena 1486. ampula. inf. 3x10 kom 515-04-1257-2 06.DigitSoft. 600mg/4mL.07. 1x6 kom 515-04-1034/04 15.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .B01AB08 B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062410 rastvor za injekciju. CLIVARIN MULTI .2g tokom 60 minuta.B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 515-04-5182/03-2 24. odrasli parenteralno 0. ne treba da pređe 600mg.HEMOFARM AD . 1x20g Cena 152.abecedni spisak registrovanih lekova 101 CLINDAMYCIN-MIP . blister.j. 300mg.9din 84/2006/12 31.07. blister. 34356i.07. profilaksa bakterijskog endokarditisa odrasli oralno 150-300mg.07.5din 515-04-5182/03 24.25mL.2003 Cena (R) 1326225 film tableta. Paralelni lekovi: Klindamicin CLINDASOME® . u razmacima od 24 sata.nr .Nemačka reviparin .7g dnevno podeljeno u 2-4 doze.2004 Cena (R) 1326227 film tableta.09.5din (R) 0326224 rastvor za injekciju. blister. 600mg. blister. blister. 1%. KG . 600mg.6din (R) 1326222 film tableta.j. kože.2004 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju.ABBOTT GmbH & CO. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i. tuba.2004 Cena 151din (R) 1326226 film tableta.2006 Cena 263.09..J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 737.25mL B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062412 rastvor za injekciju.08. 300mg.2004 doziranje: acne vulgaris ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama.j./0. Paralelni lekovi: clivarin® CLIVARIN® .j. 3x10 kom 515-04-1257/03 06.1din 8600097012386 515-04-383/04 01.1din (R) 1326220 film tableta.01.08.D10AF01 j01FF linkozamidi (R) 0326223 rastvor za injekciju. 2x6 kom 515-04-1036/04 15. 1432i. bočica staklena. blister.07. blister. 5x4mL C PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU d10aF antiinfektivi za lečenje akni (R) 4150411 gel.c. potkožnog tkiva. peritonitis. 1x6 kom 515-04-1033/04 15.2003 Cena 358.2004 Cena 284.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. KG . 3x10 kom 515-04-1257-1 06. zglobova. a i. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. napunjen injekcioni špric. s.c.01.2004 www. (pojedinačna i.2003 Cena 710. 300mg. 150mg. inj. 900mg/6mL.

50mg. Paralelni lekovi: clopixol. 1x1 kom Cena 1639. po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. 10x1mL Cena 3244. 5x1mL Cena 2915.c. 50mg.06. clopixol depot CLOPIXOL ACUPHASE .REMEDICA LTD .N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070972 rastvor za injekciju. podeljeno u više doza.102 (SZ) 0062411 rastvor za injekciju.Danska zuklopentiksol . blister.6mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 3587.8din 5290665000506 515-04-1869/04 28.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze.m. 125mg/5mL. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i.2004 doziranje: disfunkcija ovulacije: daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa.H.DigitSoft. 200-400mg.j. a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje. 10x0.3din 515-04-03224/04 28.09. tvrda. Paralelni lekovi: clopixol. ampula.9din 515-04-03222/04 28.8din 515-04-5182/03-1 24.j.m. clopixol depot CLOPIXOL DEPOT . 1x60mL Cena 515-04-257/03 30.9din 515-04-03225/04 28. Paralelni lekovi: clopixol acuphase. maks 600mg nedeljno.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. 50-150mg. plastična kutija. s.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070973 rastvor za injekciju. LUNDBECK A/S . 250mg. 25mg. Paralelni lekovi: clivarin multi CLOMIFENE . 1x10 kom Cena 204.H. clopixol acuphase CLOXACILLIN .H.Kipar klomifen . ampula.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (R) 1070970 film tableta.09.co. Paralelni lekovi: Klomifen CLOPIXOL .. po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana.ALKALOID AD . u razmacima od 24 sata. LUNDBECK A/S .09. bočica.06. LUNDBECK A/S .Danska zuklopentiksol . s.2004  (R) 1070971 film tableta.J01CF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cF penicilini otporni na beta laktamazu (R) 1021832 kapsula.8din 515-04-03221/04 28.06. sintetski  (R) 1048877 tableta.c.Makedonija kloksacilin .09.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i.09.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. prvi ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.2003 Cena 515-04-257-1 30. 1x16 kom (R) 3021831 sirup. na 2-4 nedelje. ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od 400mg. doza održavanja 20-50mg najbolje odjednom uveče. bočica.6mL. 10mg. napunjen injekcioni špric. 200mg.Danska zuklopentiksol .j. maks. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i.nr . posebno sa agresijom i agitacijom: 20-30mg dnevno. 3436i. 1x50 kom Cena 662.2003 www. plastična kutija./0. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. drugi i treći ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. 150mg dnevno.

teške psihoze 200-450mg.LES LABORATOIRES SERVIER . 5x10 kom Cena 478. 25mg.C09DA03 C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1336. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. maks.Nemačka klozapin .2002 www. 30 kom doziranje: depresija: 3 puta po 12.06. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®.2005  (R) 1070021 tableta.11. veća doza uveče). 2x14 kom Cena 1614. ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4 nedelje na 160mg dnevno.Švajcarska valsartan.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!).nr . maks.2005  (R) 1070022 tableta.4din 515-04-1683/03 28. 5x10 kom Cena 1169. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. teške psihoze 200-450mg.co. maks. 900mg dnevno. početi sa 40mg. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. CLOZAPIN HEXAL® . povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. kao i produženo. Paralelni lekovi: clozapine. blister. lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela. hronično lečenje osteomijelitisa i septičkog ar tritisa: odrasli i deca preko 20kg 250-500mg na 6 sati. 5x10 kom Cena 1501. Leponex® CO-DIOVAN® .N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini.6din 5290665003644 515-04-1864/04 28. do 200mg u jednoj dozi. 50mg. 160mg+25mg.Francuska tianeptin .2din 3/2-10-10000 12. 12. mekih tkiva. 100mg.5din 8606102455162 519/2005/12 02.REMEDICA LTD .2005 doziranje: šizofrenija. a zatim 25-50mg drugog dana.11. blister. 2x14 kom Cena 545. oksazepini i tiazepini  (R) 1070965 tableta. veća doza uveče). hidrohlortiazid .5din 515-04-1682/03 28. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. blister. 80mg+12. blister. blister. 2x14 kom Cena 1614. a zatim 25-50mg drugog dana.N06AX14 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072600 tableta.11.11.5mg dnevno. Leponex® CLOZAPINE .11. COAXIL .DigitSoft. deca ispod 20kg 50-100mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (na 6 sati).2003 doziranje: hipertenzija: inicijalno 80mg dnevno.12.2003  (R) 1401042 film tableta.2004 doziranje: šizofrenija. c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici  (R) 1401040 film tableta. do 200mg u jednoj dozi. jednom dnevno. oksazepini i tiazepini  (R) 1070020 tableta. stariji od 75 god. 4g dnevno.5mg. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. 100mg.SALUTAS PHARMA GmbH . ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno.Kipar klozapin .3din 8606102455155 518/2005/12 02. 900mg dnevno. blister.4din 515-04-1683-1 28. respiratornog i urinarnog trakta.5mg. 160mg+12. 5x10 kom Cena 8606102455179 520/2005/12 02. maks.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. kutija.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!).5mg. maks.NOVARTIS .11.abecedni spisak registrovanih lekova 103 doziranje: stafilokokne infekcije kože. blister.2003  (R) 1401041 film tableta. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.

askorbinska kiselina . kesica. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Lemon.10. rinitisom (i rinorejom). maks. 5x5g Cena 149. 750mg+10mg+60mg. 5mg/mL.A. Paralelni lekovi: Klion®. COLDREX HOTREM BLACKCURRANT .Velika Britanija fenilefrin.DEMO S.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111213 oralni prašak. maks. .co.2din (8606101409036) 39/2006/12 16.10.10. orvagil® www.DEMO S. 10mg+750mg+60mg. kesica. rinitisom (i rinorejom).5din 515-04-1829/03 23.Velika Britanija paracetamol. fenilefrin. paracetamol. 4 praška dnevno.75%.A.R01BA53 NAZALNI PREPARATI C r01Ba adrenomimetici (BR) 1111210 tableta. rinitisom (i rinorejom).2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. 10mg+750mg+60mg.GLAXOSMITHKLINE UK . Influrex COLPOCIN-T .2006 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. 10x5g 515-04-1827/03 05. maks. 4 praška dnevno.10.2004 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029770 rastvor za infuziju. blister. 10x100mL Cena 129. tuba. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. 750mg+10mg+60mg.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. kesica.2003 Cena (BR) 3111214 prašak. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. 0.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 2 tablete na 6-8 sati. 10x5g 515-04-1827-1 05. 4 tablete dnevno.09. plastična kesa.nr . kofein.12.D06BX01 d06BX ostali hemioterapeutici (R) 4159341 gel. 8 tableta dnevno.5mg/kg na 8 sati. askorbinska kiselina .GLAXOSMITHKLINE UK . blister. 5x5g ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 515-04-3185/04 23. kesica.104 abecedni spisak registrovanih lekova COLDREX . askorbinska kiselina . Influrex COLDREX HOTREM LEMON . povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. maks.01. .J01XD01 r01Ba adrenomimetici (BR) 3111212 prašak.2003 (BR) 1111211 tableta.DigitSoft. 2x12 kom Cena 515-04-1828-1 23.5din 515-04-1829-1 23.Velika Britanija fenilefrin.GLAXOSMITHKLINE UK . terpin.R01BA53 NAZALNI PREPARATI Cena 149. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. 1x1 kom doziranje: 2 puta dnevno u tankom sloju naneti na obolelo mesto.12. deca 7. deca od 6-12 godina 1 tableta na 6-8 sati. paracetamol. COLPOCIN-T® .Grčka metronidazol .Grčka metronidazol .2003 Cena (BR) 3111215 oralni prašak. 1x12 kom Cena 156din 515-04-1828/03 23. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.

18mg. blister. maks.BRAUN MELSUNGEN AG . lamivudin .terapiju započeti sa 18mg jednom dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste. 6g/L+0.7din (SZR) 1328640 film tableta. prosečno 60 kapi/min.4g/L+0.2006 § (R) 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem. 10x1000mL Cena 4030539068734 565/2006/12 08. 10mg.27g/L+6.24g/L. bočica. Terapiju treba prekinuti. 6x10 kom 5000123109029 515-04-3445/03 30. 2g dnevno.NOVARTIS . stanja sa acidozom.4g/L+0.N06BA04 PSIHOANALEPTICI N06Ba simpatikomimetici centralnog delovanja § (R) 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem. blister.6din 8606102804076 698/2006/12 25. Byol®.6din 8606102804069 699/2006/12 25.05. kalijum-hlorid.8din 17. u urgentnim stanjima.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 1x30 kom Cena 4674. blister.Švajcarska entakapon .27g/L+6. selektivni (R) 1107600 film tableta. . 3x10 kom 4022536645872 (R) 1107601 film tableta. 20mg dnevno. kombinacije Cena 27113.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175320 rastvor za infuziju.co. 5mg.JANSSEN PHARMACEUTICA N.2006 doziranje: terapija šoka.07.N04BX02 ANTIPARKINSONICI N04BX ostali dopaminergički lekovi (R) 1085284 film tableta. kalcijum-hlorid.05. Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor COMTAN® .V.nr . maks. natrijum-laktat . bočica.12.MERCK KGaA .2003 649.B.1din 17. doza se može u nedeljnim intervalima postupno povećati za 18mg.2006 (Z) 0175321 rastvor za infuziju. CONCERTA® . CONCOR® . 1x30 kom Cena 2033.09.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 2 puta po 1 tabl.5 L). 10x500mL Cena 4030539068727 564/2006/12 08. bočica. simptomatski parkinsonizam (u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima 200mg): uz levodopu.abecedni spisak registrovanih lekova 105 COMBIVIR® .05.2003 www. ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor.Nemačka bisoprolol .Velika Britanija zidovudin. 300mg+150mg. concor® cor Cena 515-04-1434/03 Cena 515-04-1435/03 431. 36mg.07. 200mg. Paralelni lekovi: Bisoprolol. COMPOUND SODIUM LACTATE .2006 doziranje: poremećaj pažnje deca starija od 6 godina . boca plastična. do najviše 54mg dnevno.4din 515-04-2097/04 06. maks.Belgija metilfenidat . ukoliko je potrebno.05.2004 doziranje: Parkinsonova bolest. 6g/L+0. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. 3x10 kom 4022536645902 doziranje: hipertenzija: 1-2 puta po 5mg. 1x30 kom Cena 3618.24g/L.DigitSoft. boca plastična. 180 kapi/min.GLAXOSMITHKLINE UK .J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija.Nemačka natrijum-hlorid.

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CONCOR® COR - MERCK KGaA - Nemačka bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena 536,3din 4022536872728 508/2005/12 31.10.2005 Cena 514,9din (R) 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 4022536872735 509/2005/12 31.10.2005 Cena 675,7din (R) 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 4022536872742 510/2005/12 31.10.2005 doziranje: hronična stabilna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg jednom dnevno tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1,25mg u intervima od po 7 dana do maks. doze od 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, concor® CONTRACTUBEX® - Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin - D11AX..
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

Cena 504,4din 515-04-5027/03 02.06.2004 doziranje: terapija ožiljaka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo. CONTROLOC® - ALTANA PHARMA AG - Nemačka pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 463,3din 8606102233050 248/2006/12 03.03.2006 Cena 852,3din (R) 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 8606102233197 3/2-10-10812 25.12.2002 Cena 575,9din (R) 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x14 kom 515-04-2632/04 25.08.2004 Cena 1072,3din (R) 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x28 kom 8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004 Cena (R) 1122754 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 4x14 kom 515-04-2632/04-2 25.08.2004 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelje (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paralelni lekovi: Pulcet® COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (R) 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL; napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena 80267,8din 8606010920011 131/2007/12 11.01.2007 doziranje: multipla skleroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati terapiju bez saveta sa lekarom. COPEGUS® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (SZR) 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42 kom Cena 8606102767596 515-04-1692/03 10.09.2003

d11aX ostali dermatološki preparati (BR) 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR)

10

1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168 kom Cena 56204,1din 8606102767593 515-04-1692-1 08.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa 2b. Paralelni lekovi: rebetol COR-AS - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina - B01AC06

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

C

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (BR) 1086083 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom 8600064110787 doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: andol, cardiopirin®, Midol

Cena 30,5din 3/2-10-4716 09.07.2002

CORDARONE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici, grupa III (R) 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena 848,5din 3582910002598 87/2006/12 31.01.2006 Cena 570,1din (R) 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10 kom 3582910002512 88/2006/12 31.01.2006 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min (primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg tokom 2-3h, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije 4mg/kg/dan. Paralelni lekovi: amiodaron, Sedacoron CORDIPIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402230 film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom Cena 80din 515-04-01168/03 28.09.2004 doziranje: profilaksa angine pektoris i hiper tenzija: inicijalno 2 puta po 10mg, zatim 2 puta po 20mg; maks. 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin® XL, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® RETARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; blister, 2x15 kom Cena 116,4din 3838989519872 116/2005/12 15.08.2005 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® XL, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® XL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402235 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 245,1din 515-04-234/03 05.03.2004 doziranje: hipertenzija i profilaksa angine pektoris: 1 puta po 40mg dnevno, a ukoliko je potrebno 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CORNEREGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena 289,9din 4030571001393 561/2005/12 21.11.2005 doziranje: keratitis, suvi keratokonjunktivitis, opekotine, distrofična oboljenja rožnjače, profilaksa i terapija povreda rožnjače kod osoba sa kontaktnim sočivima, kauzalna terapija infekcija rožnjače bakterijskog, virusnog ili gljivičnog porekla 3 - 5 puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije. CORNILAT® - GALENIKA AD - Srbija izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 60,5din 8608808100520 110/2006/12 02.02.2006 doziranje: profilaksa angine pektoris: 20-40mg svakih 12 sati; angina pektoris: 40-120mg dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: difutrat, Isosorb retard® CORPRIL - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

c09aa inhibitori ace, monokomponentni Cena 276din (R) 1103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10 kom 8901296007297 262/2006/12 06.03.2006 Cena 415din (R) 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8901296007303 263/2006/12 06.03.2006 Cena 620din (R) 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8901296007310 265/2006/12 06.03.2006 Cena 910din (R) 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8901296007327 264/2006/12 06.03.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1,25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2,5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg/dan, po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2,5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2,5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po 2,5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®, Piramil®, Prilinda®, ramipril, ramitens®, Tritace® CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM AD - Srbija diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 kom Cena 172,2din 8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 90-180mg, maks. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: diltiazem, diltiazem alkaloid® CORTICIN® - GALENIKA AD - Srbija hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena 39,3din 8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

10

doziranje: akutni i hronični bakterijski blefaritis, inflamatorna oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive, korneje i prednjeg segmenta očne jabučice, hronični prednji uveitis, traume korneje: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata. CORVITOL® 100 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom Cena 194din 4013054003541 602/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10 kom 4013054000847 603/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije: 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 50, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORVITOL® 50 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom Cena 86,1din 4013054003220 600/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10 kom 4013054000854 601/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORYOL® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7 kom 3838989502874 (R) 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10 kom 3838989502881 (R) 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10 kom 3838989502911 (R) 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 (R) 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10 kom 3838989502935 (R) 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10 kom 3838989502942 (R) 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 (R) 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10 kom 3838989502966

Cena 303/2005/12 Cena 304/2005/12 Cena 305/2005/12 Cena 306/2005/12 Cena 307/2005/12 Cena 308/2005/12 Cena 309/2005/12 Cena 310/2005/12

206,9din 26.10.2005 221,8din 26.10.2005 632,1din 26.10.2005 222,6din 26.10.2005 26.10.2005 26.10.2005 272,9din 26.10.2005 291,7din 26.10.2005

www.DigitSoft.co.nr

110 (R)

abecedni spisak registrovanih lekova

C

1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10 kom Cena 832,1din 3838989502973 311/2005/12 26.10.2005 Cena 385,8din (R) 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7 kom 3838989502980 312/2005/12 26.10.2005 Cena 414din (R) 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15 kom 3838989502997 313/2005/12 26.10.2005 Cena 1180,2din (R) 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15 kom 3838989503000 314/2005/12 26.10.2005 doziranje: hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; angina pektoris: 12,5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze; hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3,125mg 2 nedelje, zatim 2 puta po 6,25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12,5mg, maks. 2 puta po 25-50mg. Paralelni lekovi: dilatrend®, Karvedilol, Karvileks®, Milenol COSOPT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA timolol, dorzolamid - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7099180 kapi za oči, rastvor; 0.5%+2%; bočica, 1x5mL Cena 1205,7din 3556610000307 515-04-1747/03 01.08.2003 doziranje: terapija glaukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko. COZAAR® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Cena 515-04-774 16.06.2003 Cena 1419,7din (R) 1103791 tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 515-04-774/03 18.06.2003 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erynorm®, Lorista®, Lotar® CRINONE® - FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

c09ca antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni (R) 1103790 tableta; 50mg; blister, 1x14 kom

g03da derivati pregnena (R) 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena 8606102684166 1512/2007/12 12.07.2007 doziranje: neplodnost nastala usled smanjenih nivoa ženskog hormona progesterona u toku menstrualnog ciklusa; u toku “in vitro” oplodnje kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus zbog steriliteta nastalog usled problema sa jajovodom ili matericom intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod “in vitro” oplodnje (neplodnost nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim ovulatornim ciklusom) po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu. CRIXIVAN® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica, 1x360 kom Cena 515-04-775/03 18.06.2003 Cena 24569,3din (R) 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica, 1x180 kom 515-04-775/03/1 18.06.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova CUROSURF® - CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija poraktant alfa - R07AA..

111

OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Cena 67729din 515-04-693/04 25.05.2004 Cena 67729din (SZ) 0119151 suspenzija za injekciju; 240mg; bočica, 1x3mL 515-04-693/04-1 25.05.2004 doziranje: lečenje i profilaksa respiratornog distres sindroma (RDS) kod prevremeno rodjene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja endotrahealnim tubusom. CYCLO-PROGYNOVA® - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

r07aa plućni surfaktanti (SZ) 0119150 suspenzija za injekciju; 120mg; bočica, 2x1.5mL

C

g03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati 337,7din (R) 1048781 obložena tableta; 0.5mg+2mg + 2 mg; blister, 1x21 kom Cena 8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan, zatim 7 danapauze CYCLOPLATIN 150 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x15mL Cena 2596,8din 8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 50, Paragal, Paraplatin® CYCLOPLATIN 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 1080,5din 8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 150, Paragal, Paraplatin® CYMEVENE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 2771,1din (SZ) 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg 8606102767616 403/2007/12 30.01.2007 doziranje: CMV retinitis, diseminovana CMV infekcija: 5mg/kg na 12 sati, 14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan. CYSTOCAIN 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain) - N01BB08 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081141 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000817 3/2-244/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; terapija bolnih sindroma: 1-30mL.

www.DigitSoft.co.nr

112

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CYSTOCAIN A 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081142 rastvor za injekciju; (200mg+0.06mg)/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000824 3/2-245/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; blokada perifernih nerava ili pleksusa: 10-20mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; ne primenjivati i.v. Paralelni lekovi: cystocain dS, Septanest adrénaline 1/100 000 CYSTOCAIN DS - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi Cena 669din (Z) 0081143 rastvor za injekciju; (80mg+0.01mg)/2mL; ampula, 50x2mL 8608811000848 3/2-246/00 13.03.2001 doziranje: stomatološka anestezija: najčešće 2mL po zubu. Paralelni lekovi: cystocain a 2%, Septanest adrénaline 1/100 000 CYTOSAR® - PFIZER INC., PHARMACIA GRUPPO PFIZER - Italija citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; Cena 311,8din liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom 8606007410358 3/2-10-9882 11.09.2002 (SZ) 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg; liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom Cena 1336,6din 8606007410365 3/2-10-9881 11.09.2002 Cena 3099din (SZ) 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g 8606007410372 3/2-10-8150 11.09.2002 doziranje: akutna nelimfocitna leukemija, akutna limfocitna leukemija, hronična mijelocitna leukemija (blastična transformacija), meningealne leukemije: intratekalno monoterapija 100-200mg/m2 i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1,5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. Paralelni lekovi: alexan® ebewe CYTOXAN - BAXTER ZA BRISTOL MYERS SQUIBB - USA ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031318 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g

Cena 871,6din 515-04-3329/04-1 03.08.2004 Cena 450,8din (SZ) 0031319 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg 515-04-3329/04 03.08.2004 doziranje: neoplazme: parenteralno početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg dnevno; 10-15mg/kg (u intervalima 2-5 dana); 20-40mg/kg (u intervalima 10-20 dana); imunosupresija 0,5-1 g/m2 inf. tokom 1 sata, jednom mesečno u toku 3-4 meseca. Paralelni lekovi: endoxan®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

113

D
DABROSTON® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03dB derivati pregnadiena (R) 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15 kom Cena 622,8din 3850343033220 259/2006/12 06.03.2006 doziranje: endometrioza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano; disfunkcionalna krvarenja: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; dismenoreja: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa. DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 2940,9din 100mg; bočica, 10x100mg 8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 200 DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 5377,3din 200mg; bočica, 10x200mg 8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 100 DAKTACORT® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena 196,2din 8606102804014 590/2005/12 21.12.2005 doziranje: infekcija kože izazvana gljivicama uključujući kvasne gljive: posebno ukoliko su udružene sa inflamacijom, crvenilom i svrabom 2 puta dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto. DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena 162,1din 8608808105389 515-04-986/03 21.07.2003 doziranje: mikoze: odrasli i deca, 4 puta dnevno ½ kafene kašičice držati u ustima nekoliko minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno 1/4 kafene kašičice gela.

D

www.DigitSoft.co.nr

114

abecedni spisak registrovanih lekova

DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena 142,2din 8608808103934 3/2-10-6494 25.10.2002 doziranje: mikoze: mazati 2 puta dnevno na obolelo mesto, tokom 2-6 nedelja.

D

DALERON® COLD3 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija pseudoefedrin, paracetamol, dekstrometorfan - R01BA52
NAZALNI PREPARATI

r01Ba adrenomimetici (R) 1111275 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 kom Cena 3838989513047 409/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1111276 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 kom 3838989513030 410/2006/12 05.04.2006 doziranje: blagi do umereni bolovi (bolovi u mišićima i zglobovima, bol u ždrelu), nadražajni kašalj, olakšanje disanja kod zapušenog nosa, kao antipiretik: odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 2 tabl. najviše 4 puta na dan; između pojedinačnih doza interval ne sme biti kraći od 4 sata. DAMATON® - GALENIKA AD - Srbija pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 122din 8608808105679 198/2005/12 21.12.2005 doziranje: terapija poremaćaja cirkulacije: 2-3 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: PeNTILIN® forte, Pentilin®, PentoHeXaL®, PentoHeXaL® 300, PentoHeXaL® 600, Pentoksifilin, Trental®, Trental® 600 DANAZOL - POLFARMEX SA - Poljska danazol - G03XA01

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena 3090,5din 515-04-03189/04 28.09.2004 doziranje: menoragija: 200mg dnevno tokom 3 meseca; endometrioza: 200-800mg dnevno u najviše 4 pojedinačne doze dnevno tokom 6 meseci; ostale indikacije 100-400mg dnevno tokom 3-6 meseci; žene u reprodukcionom periodu počinju terapiju od 1. dana menstruacije. DAONIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

g03Xa antigonadotropini i slični lekovi (R) 1049125 tableta; 200mg; bočica plastična, 1x100 kom

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 65,1din 8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 2,5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze većeod 10mg davati podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5 DAROB MITE - ABBOTT GmbH & CO. KG - Nemačka sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni (R) 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10 kom Cena 512,3din 515-04-5184/03 19.07.2004 doziranje: aritmije: inicijalno 80mg dnevno, zatim postupno povećavati do 120-240mg dnevno u jednoj ili više doza.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

115

DAUNOBLASTINA® - PHARMACIA ENTERPRISES S.A.(PHARMACIA & UPJOHN) - Belgija daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 535,8din 20mg/10mL; liobočica sa rastvaračem, 1x10mL 8606007410426 515-04-2432/03 05.12.2003 doziranje: akutna limfatična i mijeloidna leukemija, neuroblastomi i rabdoimiosarkomi: monoterapija 40mg/m2 inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje. DAYRUN® - CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH - Nemačka oksaprozin - M01AE12 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

D

Cena 351,8din 515-04-1405/03 26.08.2003 doziranje: akutno i dugotrajno lečenje reumatoidnog ar tritisa i osteoar tritisa: 600-1200mg jednom dnevno, najbolje ujutro, maks. 1800mg dnevno. DECA-DURABOLIN - N.V. ORGANON - Holandija nandrolon - A14AB01

M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162630 film tableta; 600mg; blister, 2x10 kom

ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU

Cena 3781,6din 3/2-10-10083 28.12.2002 doziranje: osteoporoza, palijativno lečenje odabranih slučajeva diseminovanog karcinoma dojke kod žena, dodatak specifičnoj terapiji i dijetetskom režimu u patološkim stanjima koja karakteriše negativan balans azota, anabolik: 25-50mg duboko i.m. svake 2-3 nedelje, zavisno od indikacije. DECOTAL® - ALKALOID AD - Makedonija diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) Cena 175,8din (R) 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007 Cena 175,8din (R) 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007 doziranje: psorijaza, kontaktni dermatitis, kontaktni ekcem, profesionalni ekcem, degenerativni i seboreični ekcem, neurodermatitis, fotodermatitis, Lichen ruber planus i Lichen ruber verricosus, Lupus erythematosus (kutani tip), Puritus, uključujući i anorektalni pruritus:1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LTD, SCOTLAND - Velika Britanija ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE
U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

a14aB derivati estrena (R) 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL

Cena 3/2-10-3965 29.07.2002 Cena (BR) 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g 3/2-10-3966 29.07.2002 Cena 236,5din (BR) 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g 3/2-10-3967 29.07.2002 doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski, mišićni, uganuća i otoka koji se, npr. javljaju kod sportskih povreda): 3 puta 4-10 cm gela blago utrljati u obolelo mesto.

M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g

www.DigitSoft.co.nr

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DEFRINOL FORTE - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111052 film tableta; 60mg+400mg; teglica, 1x20 kom Cena 81,4din 8608808105952 515-04-3391/03 30.12.2003 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni katar Eustahijeve tube, sinuzitis: (akutni i akutna egzaceracija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. (60 + 400mg) na 8 sati. Paralelni lekovi: defrinol® DEFRINOL® - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici Cena 91,5din (BR) 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10 kom 8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006 129,3din (BR) 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena 8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni rinitis, katar Eustahijeve tube, sinuzitis (akutni), akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa, upala srednjeg uha, egzacerbacija hroničnog otitis media, bronhitis; odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60 + 400mg) na 8 sati; deca od 2-12 godina 1 kašičicu sirupa na 6-12 sati; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: defrinol forte DELMESON® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA06 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (R) 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena 62,6din 8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006 Cena 55,5din (R) 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5 kom 8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006 doziranje: hemoroidi (unutrašnji i spoljašnji), postoperativna nega, Pruritus ani, Fissura ani i ekcemi u anorektalnom predelu: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju. DEMETRIN® - HEMOFARM AD - Srbija prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 93,2din 8600097010108 515-04-1751/03 16.07.2003 doziranje: anksiozna stanja, nemir, napetost, fobije, pojačana razdražljivost, psihoneurotske smetnje, terapija hroničnog alkoholizma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno. DENTINOX® N - ALTANA PHARMA AG - Nemačka tinktura kamilice, lidokain, polidokanol - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 7081710 oralne kapi, rastvor; 150mg+3.4mg+3.2mg; bočica, 1x10g Cena 184,8din 8606102233166 3/2-10-5230 10.12.2002 doziranje: lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3 kapi više puta dnevno premazati desni.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

DEPAKINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (Z) 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL; liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena 3108,6din 3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006 doziranje: epilepsija: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2,5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre). Paralelni lekovi: eftil DERCOME® CLEAR - DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI
ZA LOKALNU PRIMENU

D

Cena 531din 515-04-03327/04 28.09.2004 doziranje: akne vulgaris: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i vodom. DERMAZIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija sulfadiazin srebro - D06BA01 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d10ae peroksidi (BR) 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g

Cena 134,6din 515-04-1075/03 05.03.2004 Cena 508,9din (R) 4151041 krem; 1%; tuba, 1x250g 515-04-1075-1 05.03.2004 doziranje: lečenje i sprečavanje infekcija kod opekotina i inficiranih kožnih ozleda 1-2 puta dnevno naneti na opekotinu u sloju: 1-3 mm; pre svakog nanošenja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika. Paralelni lekovi: Sanaderm® DERMODRIN - PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.

d06Ba sulfonamidi (R) 4151040 krem; 1%; tuba, 1x50g

d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena 133,9din 9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007 Cena (BR) 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g 9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007 doziranje: svrab, lokalni bolovi i reakcije preosetljivosti na koži usled alergije, uboda i ujeda insekata, ekcema, koprivnjače, svraba na ivicama rane i ogrebotina, manjih opekotina, opekotina i alergije od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno. DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska diosmin, hesperidin - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108330 film tableta; 450mg+50mg; kutija, 30 kom

Cena 655,5din 3/2-10-10001 12.12.2002 doziranje: hronična venska insuficijencija: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroidi: 6 tabl. dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana

www.DigitSoft.co.nr

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DETRUSITOL® - ASCOLI - Italija tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici (R) 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14 kom Cena 1580,3din 8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006 Cena 1673,9din (R) 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14 kom 8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006 Cena 3060,8din (R) 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14 kom 8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006 Cena 3295,9din (R) 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14 kom 8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006 doziranje: poremećaj funkcije mokraćne bešike: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno, ne preporučuje se primena kod dece. DEXA EDO® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni (R) 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL Cena 277,4din 4030571001478 443/2006/12 06.04.2006 (R) 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL Cena 554,9din 4030571001874 444/2006/12 06.04.2006 (R) 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL Cena 1387,2din 4030571001850 445/2006/12 06.04.2006 doziranje: akutno i hronično zapaljenje oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko, trajanje terapije određuje lekar. Paralelni lekovi: dexagel®, Maxidex® DEXAGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni Cena 339,5din (R) 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g 4030571001461 564/2005/12 21.12.2005 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače, iritis, iridociklitis, uveitis: na svaka 4 sata po 1 kap ukapati u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno po 1 kap; trajanje terapije najduže 4 nedelje. Paralelni lekovi: dexa edo®, Maxidex® DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA AD - Srbija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090790 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena 75,7din 8608808103910 3/2-10-3738 17.06.2002 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima), infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethazon Neomycin® DEXAMETHAZON NEOMYCIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji Cena 71,8din (R) 7090150 kapi za uši/oči, rastvor; 1mg/mL+3500i.j./mL; bočica, 1x5mL 515-04-253/03 05.03.2004 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethason-Neomycin® DEXAMYTREX® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena 252,9din 4030571001447 320/2005/12 23.12.2005 252,9din (R) 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena 4030571001430 319/2005/12 23.12.2005 doziranje: bakterijske i alergijske jako inficirane upale vežnjače, rožnjače i ivice kapka: mast 2-3 puta dnevno po oko 0,5-1,0 cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje; kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog pritiska. DEXASON® - GALENIKA AD - Srbija deksametazon - H02AB02

D

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02aB glukokortikoidi (R) 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena 367,9din 8608808100551 546/2007/12 27.02.2007 Cena 120din (R) 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10 kom 8608808103606 511/2007/12 08.02.2007 doziranje: teška akutna stanja, alergijske bolesti (bronhijalna astma, status astmatikus, angioneurotski edem, serumska bolest, atopični dermatitis), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, post-traumatski osteoartritis, burzitis, tendovaginitis, epikondilitis, miozitis, fibrozitis, psorijazni i urički artritis), kolagenoze, dermatoze, uveitis, difuzni skleritis, duboki parenhimski keratitis, miozitis ekstra bulbarnih mišića, neuritis, simpatička oftalmija, herpes zoster), plućne bolesti i hematološke bolesti, neoplazme, edem mozga, povraćanje kod terapije citostatskim lekovima: oralno 0,5-6mg (najviše 10mg) dnevno, postepeno smanjivati do doze održavanja 0,5-1mg dnevno; parenteralno početna doza odrasli 4-20mg dnevno; deca 0,2-0,5mg/kg i.m. ili i.v. dnevno, pa 4mg dnevno (veliki zglobovi), 0,8-1mg dnevno (mali zglobovi), 0,4-1mg dnevno (lezije). DEXOMEN® - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01ae derivati propionske kiseline  (R) 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10 kom Cena 4013054007266 601/2007/12 01.03.2007  (R) 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10 kom Cena 4013054007273 602/2007/12 01.03.2007  (R) 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10 kom Cena 192,1din 4013054007259 603/2007/12 01.03.2007 doziranje: simptomatska terapija bolova blagog do umerenog intenziteta (mišićno-kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno. DIANEAL PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4018/03 09.12.2003

www.DigitSoft.co.nr

120 (SZ)

abecedni spisak registrovanih lekova

D

9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4019/03 09.12.2003 (SZ) 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4020/03 09.12.2003 (SZ) 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4021/03 09.12.2003 (SZ) 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4022/03 09.12.2003 (SZ) 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4023/03 09.12.2003 (SZR) 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4024/03 09.12.2003 (SZR) 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4025/03 09.12.2003 (SZR) 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4026/03 09.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: režim doziranja, frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika. Paralelni lekovi: gambrosol trio 10, gambrosol trio 40 DIANE®-35 - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 kom Cena 413,5din 8600103492133 337/2006/12 22.03.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana. DIAPREL MR - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042062 tableta; 30mg; blister, 2x30 kom 3837000030020 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1 tableta u vreme doručka. Paralelni lekovi: diprian, glikosan, glioral®

Cena 653,3din 3/2-10-10507 25.12.2002

DIAZEPAM - APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 5071845 rektalni rastvor; 5mg; plastična tuba sa aplikatorom, 5x5 kom Cena 117,9din 8608841063806 3/2-10-7745 19.11.2002 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika:

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

121

rektalno odrasli 10mg jednokratno, po potrebi dozu ponoviti posle 5 minuta; deca starija od 6 meseci febrilne konvulzije 0,5mg/kg jednokratno. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HABIT PHARM A.D. - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004  (R) 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HEMOFARM AD - Srbija diazepam - N05BA01 N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

D

PSIHOLEPTICI

Cena 41,9din 231/2007/12 17.01.2007  (R) 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 50,1din 8600097400060 247/2007/12 17.01.2007  (R) 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071785 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom Cena 41,9din 8608813900306 515-04-1559/03 01.08.2003  (R) 1071786 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom Cena 50,1din 8608813900313 515-04-1559-1 01.08.2003 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071182 rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2mL

Cena 209,9din 3290/2004/1 01.08.2003

www.DigitSoft.co.nr

u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost). 4%. Paralelni lekovi: diklofen. 2x15 kom Cena 90. blister. diklofenak Forte. Naklofen® duo. diklofen®. maks. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. Paralelni lekovi: diclorapid®. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg. Naklofen® duo. 2mg. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. rapten® duo DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL . voltaren www.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1-2 puta po 75mg.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti. diklofenak duo remevita®. rapten rapid. 2x10 kom Cena 515-04-5108/03-1 17.3din 515-04-1215-1 01. 1x12. rapten-K®. dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu. Naklofen®. Naklofen®.2-0.9din 8606007081206 118/2007/12 11. blister.2003  (R) 1071181 obložena tableta.v. alkoholni apstinencijalni sindrom.09. deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam). nesanica. diclofenac-retard.O.2004 133. diazepam DICLOFENAC BMS .08.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55.4din 515-04-5108/03 17.6din (R) 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem.O.co. bočica sa raspršivačem. blister. rapten-K®. diklofenak retard. Naklofen® retard. diclofenac BMS.5g Cena 318. Naklofen®.2003 doziranje: anksioznost. Paralelni lekovi: diclorapid®. Naklofen® retard. . tvrda. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova D Cena 59.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162570 kapsula sa produženim oslobađanjem.7din 515-04-1215/03 01. konvulzije odrasli 10-20mg i. 5mg. diklofenak retard. diklofen®. 3x10 kom M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 7167900 sprej za kožu. kratkotrajna primena. deca 0. diklofenak Forte. epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus.6din (BR) 7167901 sprej za kožu. blister. Bensedin®.USA diklofenak . diklofenak duo remevita® plus. 100mg. eklampsija). juvenilni artritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.8din 515-04-03560/03 28. diklofenak duo remevita® plus. 50mg. diclofenac duo. 1x25g Cena 8606007081213 119/2007/12 11. 75mg.DigitSoft. diklofenak duo remevita®. bočica sa raspršivačem. parenteralno status epilepticus.Nemačka diklofenak . Paralelni lekovi: apaurin®.01. diklofenak.BRISTOL-MYERS SQUIBB . konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije. diclofenac-retard.06.PHARBIL WALTROP GmbH . diklofenak.01.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162571 film tableta.2007 531.PHARMASWISS D. diklofenak. rastvor.. rapten rapid. kratkotrajna primena.nr . 5-15mg uveče (nesanica). terapiju sprovoditi 7-8 dana. 2x10 kom Cena 303.2007 doziranje: simptomatsko ublažavanje blagog do umereno jakog bola kod posttraumatskih zapaljenjskih stanja malih i srednjih zglobova i okolnog tkiva: odrasli i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i lagano utrljati u kožu.122  (R) 1071180 obložena tableta. blister.06. rapten® duo DICLOFENAC DUO .08. 4%.Srbija diklofenak . dismenoreja: 50-150mg dnevno.2004 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. rastvor. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija.

Naklofen® duo. diklofenak Forte. 75mg.11.5din (R) 1162247 gastrorezistentna kapsula. blister.11.KRKA. blister.O. 2x10 kom Cena 114din 5290665004542 297/2005/12 18. jakog delovanja. blister.5din (R) 1327601 kapsula. 50mg. Naklofen®.2007 doziranje: povrede praćene bolovima i zapaljenjem (uganuća.nr . 75mg. blister.7din (R) 4153602 mast. na prazan želudac. diklofenak duo remevita® plus. dnevno. blister.11. istegnuća.10. diklofenak retard. tvrda. . bolno zapaljenje uha. diklofenak retard.M01AB05 123 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem. diklofen®.Slovenija flukonazol .2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1 tabl. folikulitis: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. diclofenac duo. 150mg dnevno. tvrda.05.9din 3838989503345 575/2005/12 23. sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: diclofenac BMS.2007 96.Srbija betametazon. rapten rapid. ždrela (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2 kaps.2002 doziranje: akutni i hronični.REMEDICA LTD .GALENIKA AD . Paralelni lekovi: diclorapid®. TOVARNA ZDRAVIL. 2mg/mL. Naklofen® retard.10. rapten-K®. 4x7 kom 3838989503239 576/2005/12 23.2005 Cena 512. diclofenac duo. Naklofen®.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. 1x7 kom 3838989503222 578/2005/12 23. 1x100mL Cena 846. gentamicin . 0.1din (R) 1327600 kapsula. 1x1 kom 3838989503338 577/2005/12 23. 1x10 kom Cena 8606007082050 1093/2007/12 23. tvrda.Srbija diklofenak . infekcije kože. 150mg.abecedni spisak registrovanih lekova DICLOFENAC-RETARD .2005 Cena 2273. sa dosta tečnosti. postoperacijska zapaljenja i bol (stomatološke intervencije). 100mg. nosa.co. tuba.2005 www. kombinacije sa antibioticima (R) 4153600 krem.08. vanzglobni reumatizam.3din (R) 1327602 kapsula. .7din 8608808105273 3/2-10-7470 25. 2x10 kom Cena 8606007082067 1092/2007/12 23. diklofenak. 75mg. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. tuba. rapten rapid. diklofenak. Naklofen® retard.O. diklofenak duo remevita®. Paralelni lekovi: Belogent® DIFLAZON® .D. 1-2 sata pre obroka. rapten-K®. rapten® duo DICLORAPID® . diklofenak Forte.2002 Cena 126.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327603 rastvor za infuziju. iščašenja). tvrda. neurodermatitis.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance 289.2005 Cena 273.Kipar diklofenak . rapten® duo DIDERMAL . diklofen®. 3x10 kom Cena 8606007082074 1091/2007/12 23. bolna i/ili zapaljenska stanja u ginekologiji.11. 1x15g 8608808105280 3/2-10-7471 25.2007 193din (R) 1162246 gastrorezistentna kapsula. urtikarijalne akne. D. dnevno. 0. bočica staklena. diclofenac BMS. tvrda. diklofenak duo remevita®. 100mg. diklofenak duo remevita® plus. diclofenac-retard.PHARMASWISS D.05%+100000ij/100g. sekundarno inficirani ekcem i dermatitis. 1x15g Cena 126. tvrda. maks.5din (R) 1162245 gastrorezistentna kapsula. blister. degenerativna reumatska oboljenja. dečiji ekcem. Naklofen® duo.05.05%+100000ij/100g.05.DigitSoft. blister.

prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno.2006 Cena 474.9din 4034541000706 1115/2006/12 05. . blister. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 20mg. 0. žučne soli . Stabilanol DIFUTRAT .co. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. 1x1 kom 4034541000683 1113/2006/12 05. terapija 20-120mg dnevno.Francuska flukonazol .A09AA02 DIGESTIVI.O.9din (R) 1102071 kapsula.2002 Cena 181.Srbija izosorbiddinitrat .125-0.PFIZER PGM .D.2003 doziranje: hronični pankreatitis. 1x100mL Cena 1102. 2x10 kom Cena 30. Paralelni lekovi: dilacor® www. 20mg. Paralelni lekovi: diflazon®. dnevno. 2x10 kom Cena 182. Fluconal. 7-14 dana. Fluconazole. blister. Fluconal. blister. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf.SRBOLEK A.2003 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1.124 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno.06. dnevno. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno.nr .7din 8608809000447 3/2-10-3772 03. cistična fibroza pankreasa. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. stariji i bolesnici sa insuficijencijom bubrega . prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. u toku jela.Srbija proteaza. 150mg. bočica. Flumycozal.7din 8608811006314 515-04-843/03 31.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. mukozne kandidijaze:deca oralno ili inf.DigitSoft. amilaza.5mg za 8h).2006 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. 2-4 nedelje. mukozne kandidijaze: deca oralno ili inf. Fluconazole.07. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.07. duodenuma ili žučne kese: 1-2 tabl.07. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. 50mg. 600FIPj+9000FIPj+12000FIPj+50mg+25mg. 0. blister. Flukonazol. Stabilanol D DIFLUCAN® .07.REMEVITA D. tvrda. 3x10 kom Cena 122din 8608808104337 515-04-3188/03 08.6din (R) 1327311 kapsula. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. Paralelni lekovi: diflucan®. 7-14 dana. NIŠ .8din (R) 1327310 kapsula. zatim 3mg/kg dnevno. tvrda. lipaza.2002 doziranje: angina pektoris: akutni napad 1-3 sprej doze bukalno. oralno podeljeno u 2 doze. stanja posle resekcije želuca.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102070 kapsula. tvrda. Flunazol. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121092 film tableta.06.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 1100260 tableta. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. blister. DIGOXIN .25mg. spora digitalizacija i doza održavanja 0. 6x10 kom 8608809000454 3/2-10-3961/ 03.5mg u više doza za 24h (npr. dnevno.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327312 rastvor za infuziju. 1x7 kom 4034541000690 1114/2006/12 05. zatim 3mg/kg dnevno. Flukonazol.GALENIKA AD .O. Paralelni lekovi: cornilat®.12. Flunazol. Isosorb retard® DIGESTAL . Flumycozal.2006 Cena 981. hemicelulaza. dnevno. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. tvrda. pankreasa.Srbija digoksin . 2mg/mL. 2-4 nedelje.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina.

HABIT PHARM A. diklofenak.Srbija diklofenak .Srbija diklofenak . diklofenak Forte. diclofenac BMS.01. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. dismenoreja 50-150mg dnevno. blister.Srbija diklofenak . diklofen®. .2007 (R) 1162193 tableta sa produženim oslobađanjem.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 5x3mL M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167300 gel. uganuća. rapten-K®. 50mg. tuba. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. 2x10 kom D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. Naklofen®. 2x10 kom 8600097400312 248/2007/12 17. diklofen®. povrede sportista. Naklofen®. rapten® duo DIKLOFENAK . diclofenac BMS. diklofenak duo remevita®.01. Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac duo.M01AB05 M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162540 film tableta.GALENIKA AD . diclofenac-retard. diklofenak duo remevita® plus. istegnuća. strip. blister. diclofenac duo. rapten rapid. 1%. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. povrede mekih tkiva. 1x40g Cena 77.01. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.9din (R) 5162194 supozitorija. 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na obolelo mesto.4din 8608808104924 3/2-10-7305 25. iščašenja. voltaren www. prelomi): 3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. strip. diklofenak duo remevita®. diklofenak duo remevita® plus.01. dismenoreja: 50-150mg dnevno. padovi. 1%. 25mg.01. diklofen.2007 Cena 46.nr .2007 Cena 67din (R) 5162195 supozitorija. Naklofen® retard.2007 doziranje: gel.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 232/2007/12 17. Naklofen®.2007 Cena (R) 1162190 film tableta. diklofenak retard.HEMOFARM AD . rapten® duo DIKLOFENAK .2002 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. diklofenak Forte. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana.HEMOFARM AD . Naklofen® duo.7din 8600097400794 249/2007/12 17.D.4din 515-04-874/04 20. blister. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: diclorapid®.2007 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.01. bolovi u leđima. rapten rapid.co. 2x5 kom 8600097401272 206/2007/12 16. voltaren DIKLOFENAK . Naklofen® retard. tuba.04.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162192 rastvor za injekciju. 100mg.M02AA15 125 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167320 gel.Srbija diklofenak .10. 50mg. Naklofen®. 1x50g Cena 99. diklofenak retard. 2x5 kom 8600097401265 207/2007/12 16. ako je neophodno. rapten-K®.DigitSoft.abecedni spisak registrovanih lekova DIKLOFEN . 75mg. 2x10 kom Cena 8600097400619 250/2007/12 17. ampula. Naklofen® duo. diclofenac-retard. reumatskih i drugih bolova (udarci. 50mg.

100mg. diclofenac BMS. Naklofen®. Naklofen®. rapten rapid. Paralelni lekovi: diclorapid®.10. dismenoreja: 50-150mg dnevno.O.O. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® PLUS . rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® . rapten-K®. diklofenak Forte. diclofenac BMS.Srbija diklofenak . 3x10 kom Cena 150. diklofen®.Srbija diklofenak . Naklofen® duo.O. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.O. rapten rapid. diklofenak retard. blister. 2x5 kom 8608811006383 515-04-1654/04 14. rapten-K®. blister.REMEVITA D.12 DIKLOFENAK . NIŠ . NIŠ . diklofenak duo remevita®. diclofenac-retard.M01AB05 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI D M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162647 rastvor za injekciju. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. 2x5 kom 8608811006376 515-04-1653/04 14. 75mg.2004 Cena 128.Srbija diklofenak . rapten® duo DIKLOFENAK FORTE .07.4din 8608811006345 515-04-918/03 14. dismenoreja 100mg dnevno. diklofenak retard. Naklofen® retard. diclofenac duo.5din 8608813901266 1759/2006/12 02. dismenoreja: 50-150mg dnevno. doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno. Naklofen® duo.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162645 film tableta. diklofenak Forte. 50mg. diclofenac duo. 100mg. strip. 3x10 kom Cena 177din (8608813901273) 1760/2006/12 02.2004 doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. Naklofen® retard. diclofenac BMS. diklofenak duo remevita®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.O.O. diclofenac duo. diklofenak duo remevita® plus.REMEVITA D. Naklofen® retard. 5x3mL Cena 59. Naklofen® duo.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.10.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diklofenak.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem. NIŠ . tvrda.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno. tvrda.O. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza.DigitSoft.Srbija diklofenak . juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno. diclofenac-retard. 2x10 kom Cena 55. diklofen®. rapten rapid. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak Forte. diklofenak retard. ampula.5din 8608811006369 515-04-1652/04 14. NIŠ .co. ako je neophodno. dismenoreja: 50-150mg dnevno.07. Naklofen®. www. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. Paralelni lekovi: diclorapid®. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.07. rapten-K®.8din (R) 5162649 supozitorija.O. diklofen®. diklofenak.REMEVITA D. blister. 50mg.2004 Cena 67din (R) 5162648 supozitorija.07. Paralelni lekovi: diclorapid®. 75mg. diclofenac-retard.REMEVITA D.nr . strip.

diclofenac-retard. 2x10 kom Cena 133.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.O. diclofenac BMS.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. rapten rapid. Naklofen® retard.5mg u više doza za 24h (npr. 0. 100mg. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. 50mg.125-0. diklofen®.2007 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. Paralelni lekovi: digoxin www. diklofen®.25mg/2mL. 0. ako je neophodno.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem.4din 8600064100429 2381/2007/12 16. rapten-K®. diclofenac duo. rapten® duo DILACOR® . Naklofen®. Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac BMS. Paralelni lekovi: diclorapid®.O. diklofenak. Naklofen® retard. 6x2mL Cena 57. Naklofen®. parenteralno brza digitalizacija 0.D. dismenoreja: 50-150mg dnevno.05. 2x10 kom 8608808104283 668/2006/12 18.2006 (R) 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem.co. blister. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. 0. diklofenak. diklofenak duo remevita®.4din (R) 1162441 gastrorezistentna tableta. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.10. stariji i insuficijencija bubrega .REMEVITA D. rapten-K®. Naklofen® retard. NIŠ . diklofenak.05.5din (R) 0162440 rastvor za injekciju. spora digitalizacija i doza održavanja 0. diklofenak Forte.2007 Cena 30.ZDRAVLJE A. Naklofen® duo. diklofenak duo remevita® plus. rapten® duo DIKLOFENAK RETARD . rapten-K®.05. 50mg. 2x10 kom Cena 133.07.Srbija digoksin . diclofenac duo. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana.Srbija diklofenak .abecedni spisak registrovanih lekova 12 Paralelni lekovi: diclorapid®.DigitSoft. rapten rapid. diclofenac-retard.Srbija diklofenak .GALENIKA AD . diklofenak duo remevita® plus.25mg. ampula. diklofenak retard. diclofenac-retard. Naklofen® duo.2006 Cena 67din (R) 5162445 supozitorija. blister. diklofenak duo remevita®.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 0100250 rastvor za injekciju/infuziju. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. 100mg. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. diclofenac BMS.10.5mg za 8h). blister.7din (R) 1100252 tableta. 2x10 kom 8600064100436 2382/2007/12 16.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. .nr . 2x5 kom 8608808103507 666/2006/12 18.2006 Cena 55.75-1mg u toku najmanje 24 sata. dismenoreja: 50-150mg dnevno.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance Cena 59.05. diclofenac duo. diklofenak retard. strip. diklofenak duo remevita® plus.6din 8608811006352 515-04-1651/04 14. ampula. diklofenak duo remevita®. 5x3mL 8608808104313 667/2006/12 18. Naklofen® duo. Naklofen®. diklofenak Forte. rapten® duo DIKLOFEN® . blister. rapten rapid.6din 8608808104290 669/2006/12 18. 75mg/3mL.

2x10 kom Cena 88. ujutro i u podne. . 60mg.nr .9din 515-04-1810/03 30.5mg.7din 8600097010474 515-04-3494/04 30. stanja posle infarkta miokarda. 480mg dnevno.25mg 2 nedelje. 12. 6.O.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA D c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107620 tableta. 360mg dnevno.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .F. maks.2003 Cena 766. maks. angina pektoris: 12. hiper tenzija 2 puta po 90mg dnevno.SLAVIAMED D.7din (R) 1107622 tableta.09.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402200 tableta.5mg početno.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402791 tableta. blister.Srbija diltiazem . hipertenzija: 2 puta po 90mg ili 2 puta po 120mg dnevno. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 80mg. 3x10 kom 8606102767678 515-04-2296-5 28. diltiazem alkaloid® DILTIAZEM ALKALOID® .2003 Cena 514din (R) 1107621 tableta. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. blister.12. 12.10. 3x10 kom 8606102767654 515-04-2296-3 28. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. bočica. zatim 2 puta po 6.2din (R) 1402203 tableta.co. blister. a najkasnije do 16 sati.5mg. 3x10 kom Cena 172.2004 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 60mg ili 2 puta po 90mg (stariji). Paralelni lekovi: cortiazem retard.HEMOFARM AD . 2x14 kom Cena 361. zatim 2 puta po 25mg.12 abecedni spisak registrovanih lekova DILATREND® . maks. maks. blister.11.7din (R) 1107651 tableta.2003 Cena 387. Paralelni lekovi: cortiazem retard. 2x14 kom 8606102767630 515-04-2296-1 10. Karvedilol.2004 Cena 256.Srbija pentaeritritiltetranitrat .11.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102430 tableta.04. Karvileks®. nastaviti sa 2 puta po 12.04.DigitSoft.5mg. blister. 3x10 kom 8606102767661 515-04-2296-4 28.Švajcarska karvedilol .Makedonija diltiazem . maks. 25mg.2003 Cena 550.ALKALOID AD . 80mg. diltiazem www. 1x30 kom Cena 167.10. Milenol DILCORAN .125mg 2 nedelje.9din (R) 1107650 tableta. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. blister.11.2000 doziranje: angina pektoris 2 puta po 90mg (stariji).5mg početno.2004 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris. bočica.O. 360mg dnevno. Paralelni lekovi: coryol®.10. 90mg.25mg. maks. blister. 2 puta po 25-50mg.8din 8606102767623 515-04-2296/03 10. 6. 90mg. pre jela.2003 Cena 819din (R) 1107652 tableta. Paralelni lekovi: Lentonitrat® DILTIAZEM . maks. blister. 2x14 kom 8606102767647 515-04-2296-2 10. zatim 25mg dnevno.25mg.2003 doziranje: hipertenzija: 12. 480mg dnevno. 1x30 kom 515-04-1811/03 30.2din 8605000800272 3/2-705/00 26. 25mg.

2din 515-04-1909/03 29. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno.2003 (R) 0037091 liofilizat za suspenziju za injekciju. 20g/100mL.Francuska triptorelin . 400mg dnevno.B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 1x11.6din 515-04-1681/03 01.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. 160mg. na 3 meseca (terapiju započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa).m. blister. sterilitet kod žena: 1mg s.co. blister. DIPHERELINE . 2x14 kom Cena 1713. blister.7din 515-04-1683/03 01. www. DIPEPTIVEN .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 2x14 kom Cena 1384.25mg. 0.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058122 tableta. monokomponentni  (R) 1103797 film tableta.08.Švajcarska valsartan .12. 150mg dnevno.GALENIKA AD . 40mg. 80mg. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.2din 515-04-1908/03 29.75mg.C09CA03 D LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1421.m. 2x14 kom B05XB aminokiseline (SZ) 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju.07. 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno.5-25mg na 6-8 sati.2003  (R) 1103798 film tableta. endometrioza: 11.2003.c. počev od drugog dana menstrualnog ciklusa. boca.25mg Cena 27555. 7x1mL Cena 2494.Austrija alanil glutamin .1mg/mL. maks.5din 515-04-1910/03 29. primena ne treba biti duža od 3 nedelje.NOVARTIS . 75mg dnevno. Paralelni lekovi: dramina® DIOVAN® . 11. 3. liobočica sa rastvaračem.Srbija dimenhidrinat . deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati.5-25mg ½-1 sat pre putovanja.IPSEN PHARMA BIOTECH . maks. 10x100mL Cena 35208.07. maks. 1x3. na 4 nedelje ili 11.2007 doziranje: kao dodatak rastvorima aminokiselina u okviru parenteralne ishrane ili kao deo režima infuzije aminokiselinama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1. 50mg. maks.2003 (R) 0037092 liofilizat za suspenziju za injekciju.2003 doziranje: karcinom prostate: 3.L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02ae analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin (R) 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.75mg i.25mg i. 1x10 kom Cena 68. na 3 meseca.DigitSoft.7din 8606010925016 600/2007/12 01.6din 515-04-1682/03 01.2003 doziranje: hipertenzija.m.abecedni spisak registrovanih lekova 12 DIMIGAL® .25mg i.7din 8608808100575 2265/2006/12 06.03.75mg Cena 9724. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.  (R) 1103799 film tableta.5-2. tokom 10-12 dana. liobočica sa rastvaračem. blister. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja.08.nr .07.0mL/kg telesne mase dnevno. hronična insuficijencija srca: početno 1 puta po 40mg zatim 80mg. liobočica sa rastvaračem. kinetoze 12.08.

inj. .09. . doza održavanja 25-50mg dnevno.co. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i.Velika Britanija propofol .5mL.DigitSoft. 2x10 kom Cena 43. uz glavne obroke.130 DIPRIAN . www.Belgija betametazon.5mg/kg i..5mg/kg i. 0.05. 1x30mL 8606103170125 1047/2007/12 17. hipertenzija: početna doza 50-100mg dnevno.09. DIPROSALIC® . brzinom 20-40mg/10 sekundi.2007 doziranje: edemi: odrasli početna doza 25-200mg dnevno.01.03.5mL.25-0. deca 1-3mg/kg dnevno. 1x15g Cena 113. ihtioza i druge steroid-zavisne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.. doza održavanja 25-100mg dnevno.v.V.Belgija betametazon .Srbija gliklazid .2007  (SZ) 0080202 emulzija za injekciju/infuziju. Paralelni lekovi: diaprel Mr. burzitis lokalna infiltracija 0.H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 1199din (Z) 0047286 suspenzija za injekciju. ampula.05. Cena 905. . tendovaginitis 0.2007 Cena 229.25-1mL.5mg/g+20mg/g.1din 309/2007/12 23.A10BB09 a10BB sulfonamidi.. 5x20mL Cena 1885.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2.. hronični ekcemi. najduže 3 dana. 320mg podeljeno u više doza.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080200 emulzija za injekciju/infuziju.2006 doziranje: sistemska terapija: 1-2mL duboko i.2din 8605000800135 2069/2007/12 25.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. miozitis i fibrozitis 0. blister.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze.C03AA03 DIURETICI c03aa tiazidi. recofol® DIPROPHOS® . 7mg/mL. 5x1mL 8606103170118 257/2006/12 03.O. glioral® DIPRIVAN® . inj. inf.O.1din (R) 7153640 rastvor za kožu. inf. maks. 1x50mL 8606103714114 2049/2007/12 25.v.3din 8606103170132 1048/2007/12 17.8din 10mg/mL. monokomponentni (R) 1400410 tableta.SCHERING-PLOUGH LABO N. 10mg/mL. ampula. derivati sulfonilureje (R) 1042065 tableta. lichen rubber planus. bočica. tuba. salicilna kiselina . sinovijalna cista 0. Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi.5mg/g+30mg/g. kombinacije sa antisepticima (R) 4153641 mast. jakog delovanja.SLAVIAMED D. Paralelni lekovi: Belosalic® DIUNORM . losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. neurodermitis. inf.ASTRAZENECA UK LIMITED .m.SCHERING-PLOUGH LABO N. deca preko 3 godine 2. svake 2-4 nedelje. bočica staklena.Srbija hidrohlortiazid .8din 8606103714077 2048/2007/12 25. blister. 0.v.v. sedacija u intezivnoj nezi: odrasli 1-4mg/kg/sat i.V.v.HEMOFARM AD .5-1mL.nr .2007 doziranje: subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom (psoriasis vulgaris. glikosan. 25mg. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i. 80mg. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) D Cena 157.

J01AA02 D ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022515 kapsula.2002 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama: (mikoplazmom. 50mg/5mL.Nemačka petidin . rikecijama). hronični bronhitis i sinuzitis. bruceloze i antraksa. ampula.. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti).m. vibramycin® d DOKSICIKLIN . a zatim 100mg dnevno.09. po potrebi povećati do 20mg dnevno.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini Cena 40din (R) 1022500 film tableta.12.. po potrebi ponoviti za 1-3 sata.10. 1x5 kom 8608811003214 3/2-10-6495 26. leptospiroze. infektivno-toksički (septički) šok. hlamidijama. po potrebi povećati do 5mg dnevno.8din 3/2-10-7040 20.2006 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). blister. hlamidijama. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). Paralelni lekovi: dovicin. DOKSICIKLIN .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .Srbija doksiciklin . ili i. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). blister. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. i.. DOPAMIN . bruceloze i antraksa. hronični bronhitis i sinuzitis.m. leptospiroze.N02AB02 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (SZ) 0087019 rastvor za injekciju. www.O. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). premedikacija odrasli 50-100mg i. blister.Srbija doksiciklin .2006 Cena 146. po potrebi ponoviti za 4 sata.c.c. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).11.7din 3850114215121 2316/2006/12 12. deca 0.PLIVA HRVATSKA D.. 5x5mL Cena 232.D.5mg. vibramycin® d DOLANTIN® 100 .nr .abecedni spisak registrovanih lekova 131 DIUVER® .Srbija dopamin .v. edem: 5mg dnevno.DigitSoft.2007 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.2002 doziranje: analgezija odrasli 25-100mg s. posle jela.12.2din 1683/2006/12 18. 10mg. . oprez kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega.HEMOFARM AD .C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (SZ) 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju. analgezija u akušerstvu 50-100mg s.v. ZRENJANIN . profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma). Paralelni lekovi: dovicin.co. odnosno 25-50mg sporo i.. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. 2x10 kom Cena 216. rikecijama). hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti.Hrvatska torasemid .inj.JUGOREMEDIJA A.C03CA04 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. 100mg.DP FARMAKOS . deca 25-50mg sporom i. tvrda. 5mg.O. 1x5 kom Cena 40din 8600097400251 310/2007/12 23.5-2mg/kg im 1 sat pre operacije. blister.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: jednom dnevno po 2. 2x10 kom 3850114215114 2317/2006/12 12.01. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. 100mg. 100mg.m. posle jela. ampula. a zatim 100mg dnevno. 1 sat pre operacije.7din (R) 1400476 tableta. 25x2mL Cena 1247. monokomponentni (R) 1400475 tableta.

0. 5x3mL Cena 774din 8606102767715 2504/2006/12 29.GUERBET .06.2004 5327.12. 0.2mg/kg. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. infektivno-toksički (septički) šok. bočica staklena.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .DigitSoft. Paralelni lekovi: doksiciklin.15-0.V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199475 rastvor za injekciju.2003 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.06. 100mg.2004 doziranje: magnetna rezonancija (bolesti mozga i kičmene moždine. parenteralno premedikacija odrasli 0. bruceloze i antraksa.2006  (R) 1071831 film tableta. hlamidijama. oboljenja kičmenog stuba.SALUTAS PHARMA GmbH .co. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma). 50mg/10mL. 15mg/3mL. leptospiroze. 1x10 kom Cena 8606103889065 2501/2006/12 29.2006  (Z) 0071837 rastvor za injekciju. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). 15mg. rikecijama).11.Srbija dopamin .6din (Z) 0199476 rastvor za injekciju. blister.12. 1x10 kom Cena 8606102767692 2500/2006/12 29.2003 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda).J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022510 kapsula.FARMAKOS DD . tvrda. Midazolam Torrex DOTAREM . hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti.1mg/kg. DOVICIN .F.2din 8608805160619 515-04-301/03 16. 10x5mL Cena 730.5-15mg uveče pre spavanja. deca 0.2006  (R) 1071830 film tableta. 20-30 minuta pre anestezije.1 mmol/kg (0. bočica staklena.20mg/kg. 2x10 kom 8606102455131 ANTIHIPERTENZIVI Cena 516/2005/12 02. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.12.08-0.GALENIKA AD . nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg).C02CA04 c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103035 tableta. premedikacija 15mg na 30-60 minuta pre intervencije. a zatim 100mg dnevno.15-0.Nemačka doksazosin . 2mg. blister. 1x20mL Cena 515-04-3888/03 02.2mg/kg.5mg. hronični bronhitis i sinuzitis. 50mg. Paralelni lekovi: Flormidal®.5mmol/mL. po potrebi ponoviti tokom noći. deca 0. 1x15mL Cena 3995din 515-04-3887/03 02.2005 www.2mL/kg).12. uvod u anesteziju odrasli 0.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (Z) 0105140 rastvor za infuziju.PRIZREN .2006 doziranje: nesanica oralno 7.5mmol/mL.2006  (Z) 0071835 rastvor za injekciju. ampula.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071834 rastvor za injekciju.nr . ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti). ampula. 7.12.06.132 abecedni spisak registrovanih lekova D DOPAMIN . vibramycin® d DOXACOR . angiografija): 0. ampula.12.Francuska gadoterična kiselina . 5mg/5mL. 5x10mL Cena 8606102767739 2502/2006/12 29.9din 8606102767722 2503/2006/12 29. blister. blister.Srbija doksiciklin .07-0.Švajcarska midazolam . 5x5mL Cena 232. posle jela. DORMICUM® . 1x5 kom Cena 40din 8608808104443 515-04-3773/03 16. ampula.

prostate i hepatocelularni karcinom. bočica. deca monoterapija 30mg/m2 dnevno. prostate i hepatocelularni karcinom.H NFG.11. multipli mijelom.DigitSoft. svake tri nedelje.11.EBEWE PHARMA GES. 16mg dnevno Paralelni lekovi: alphapres®. 2x10 kom Cena 8606102455148 517/2005/12 02.2003 Cena 4744.1din 515-04-1602/03 18. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. maks. svake četiri nedelje.2007 doziranje: karcinomi dojke. Sindroxocin® DOXORUBICIN-TEVA . KG . svake 3 nedelje. doxorubicin-Teva. Wilmsov tumor. hronična venska insuficijencija (edemi i slični simptomi): 3 puta po 500mg posle jela. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. 3x10 kom Cena 3/2-10-10832 25. Wilmsov tumor. maks. želuca. mokraćne bešike. Sindroxocin® www. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. caelyx.B. 10mg. 10mg. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). 3 uzastopna dana. osteosarkom.V. multipli mijelom. Kamiren® XL DOXI-HEM .11. kumulativna doza je 550mg/m2.2005 doziranje: esencijalna hiper tenzija: početna doza 1mg uveče.2007 Cena (SZ) 0033171 prašak za rastvor za injekciju. mokraćne bešike. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. 4mg. 1x50mg 8606010920059 1833/2007/12 03. 500mg. endometrijuma. maks. Kamiren®. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). odrasli monoterapija 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. 50mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 133 1103036 tableta. želuca. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). . osteosarkom. kumulativna doza je 550mg/m2.Austrija doksorubicin . blister. 50mg.M.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033170 prašak za rastvor za injekciju. bočica. akutna leukemija).co. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. blister. tireoidne žlezde. Paralelni lekovi: adriblastina rd. endometrijuma. ORL karcinomi. DOXORUBICIN . maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin).HEMOFARM AD .PHARMACHEMIE B. 1x25mL D Cena 1041. neuroblastom.09. bočica od tamnog stakla. 1x5mL (SZ) 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica od tamnog stakla.Srbija kalcijum dobesilat .2003 doziranje: karcinomi dojke. caelyx. ORL karcinomi. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori.09.C05BX01 VAZOPROTEKTIVI c05BX ostala sklerozirajuća sredstva (R) 1099131 kapsula. tireoidne žlezde.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju.Holandija doksorubicin . neuroblastom. Paralelni lekovi: adriblastina rd.2002 doziranje: dijabetična retinopatija i mikroangiopatija.12. akutna leukemija).7din 515-04-1601/03 18. svake 4 nedelje. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.nr . testisa. tvrda. 3 uzastopna dana. 1x10mg Cena 8606010920042 1832/2007/12 03. doxorubicin. testisa.

134 abecedni spisak registrovanih lekova D DRAMINA® . deca od 1-6 godina 250mg na 12 sati. maks. tvrda.HEMOFARM AD . blister. kinetoze 12. . 4x10 kom 8600064103857 515-04-288/03/1 12. 250mg/5mL. 2x6 kom LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114220 kapsula.Srbija bisakodil . tvrda. 5mg. infekcije genitourinarnog trakta.06. 50mg. tvrda.USA cefadroksil . deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. 1x100 kom Cena 2170.co.5-125mg.2003 doziranje: bronhijalna astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje).2004 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta.5din 8600064100535 1265/2006/12 02. hronična opstruktivna bolest pluća: individualno.6din 8600064103840 515-04-288/03 12. karcinom dojke: 400-1200mg dnevno.DigitSoft.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. DULCOLAX® . 125mg.D.2004 (R) 3321903 prašak za oralnu suspenziju.D. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4653/03 05. posebno ako je praćena noćnim napadima. infekcije kože i mekih tkiva. olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere oralno.ZDRAVLJE A. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja. deca od 6-12 godina (20-35kg) 2 puta po 125-250mg. Paralelni lekovi: dimigal® DUGEN . blister. . maks. 75mg dnevno. maks.L02AB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (SZR) 1048160 tableta.Srbija teofilin .R03DA04 j01dB cefalosporini. 3x10 kom Cena 210.2003 Cena 114. 500mg.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. Paralelni lekovi: Panlax DURACEF . .BRISTOL-MYERS SQUIBB . blister. odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-500mg. deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati). osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata. 150mg dnevno. blister. Paralelni lekovi: galadrox® DUROFILIN .2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. 1x60mL Cena 515-04-4653-1 05. Paralelni lekovi: euphylong® www.9din (R) 1114221 kapsula.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058100 tableta. deca preko 2 godine 5mg oralno.ZDRAVLJE A.7din 8600097011068 515-04-563/03 12. 100mg.nr .2003 doziranje: karcinom endometrijuma ili bubrega: 200-600mg dnevno.Hrvatska dimenhidrinat .10. deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62.08. fiola. I generacija (R) 1321901 kapsula.5-25mg na 6 sati. 1x10 kom Cena 3858881052109 1877/2006/12 18. 250mg.D.06.06. 400mg dnevno. blister.04. deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja.A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125070 gastrorezistentna tableta. 4x10 kom Cena 77. bočica.Srbija medroksiprogesteron . optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.04.2006 doziranje: opstipacija.

Cena 42300. 500U/boč. 5x1 kom 135 Cena 2487. .6din 515-04-2048/03 04. 2x500 U/boč.2002 doziranje: blefarospazam: do 250 j. bočica. 500U/boč. starosti i telesne mase bolesnika.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0169110 liofilizat za rastvor za injekciju.3din 3/2-10-8051 03.2003 § (R) 9087567 transdermalni flaster.Belgija fentanil .abecedni spisak registrovanih lekova DUROGESIC® .05.. 5x1 kom Cena 4493.JANSSEN PHARMACEUTICA N.12.Velika Britanija botulinum toksin .12.12. Cena 20403. kesica.DigitSoft. kesica.12. maks. u odgovarajuće mišiće. 5x1 kom Cena 7643. 1x500 U/boč. 25mcg/h.2006 doziranje: hroničan uporan bol koji zahteva primenu opioidnih analgetika: doze se određuju individualno i moraju se podešavati u regularnim intervalima. DYSPORT® .2002 (Z) 0169111 liofilizat za rastvor za injekciju. 5x1 kom Cena 8606102804045 716/2006/12 25.IPSEN BIOPHARM LIMITED .nr . 75mcg/h.V. bočica.2003 § (R) 9087566 transdermalni flaster. 50mcg/h. zavisno od indikacije...N02AB03 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (R) 9087565 transdermalni flaster.j. kesica. primenjuje se u specijalizovanim ustanovama.8din 3/2-10-8050 03. 100mcg/h.6din 515-04-2048-2 04. kesica. idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazam tortikolis): do 500 i.co. Paralelni lekovi: Botox D www.3din 515-04-2048-1 04.12. ostale indikacije doziranje je individualno. za oba oka.2003 § (R) 9087568 transdermalni flaster. doza je 1000 j.

DigitSoft.co.13 abecedni spisak registrovanih lekova www.nr .

07. 50mg/10mL. rastvor.Srbija ekonazol . 1%. 1x3 kom Cena 188.D.09. 10mg/g. ili inf.JUGOREMEDIJA A.2004 ECALIN® . ZRENJANIN .C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103291 rastvor za injekciju/infuziju.2din 8606102233074 1577/2006/12 05. 1x30g 8608811003030 (R) 7157322 sprej za kožu.ALTANA PHARMA AG . ZRENJANIN . od četvrte nedelje na dalje 10mg ujutro i 10mg uveče. 150mg. najduže 7 dana.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). druge nedelje 5mg ujutro i 5mg uveče.2004 198. 10mg.H.1din 515-04-1587/04 16. 2x14 kom Cena 3390. inj.ALTANA PHARMA AG . 1x20g 8608811003061 (R) 4157321 krem.09.Srbija ekonazol .5din (R) 2079025 oralne kapi.05. 25mg/5mL.07. tuba. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat. blister.6din 26.v.abecedni spisak registrovanih lekova 13 E EBIXA® .D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU E d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157320 krem. (po potrebi ponoviti). u početku terapije. 2mg/min.N06DX01 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (R) 1079020 film tableta. 10mg. (po potrebi ponoviti). teški i najteži oblici hipertenzije. 1g rastvora za oralnu primenu = 20 kapi. najduže 7 dana.DigitSoft.v.D. treće nedelje 10mg ujutro i 5mg uveče. inj. ampula.6din 14. u početku terapije. bočica od tamnog stakla. Paralelni lekovi: ebrantil® 25 ECALIN® . hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. 1x50g doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati.1din (R) 1079022 film tableta. blister.2004 Cena 6780.5din 8608811003061 515-04-2647/03 26. 4x14 kom 515-04-1586/04 16. EBRANTIL® 25 . 5x5mL Cena 1445. ampula.2004 doziranje: umereno teška i teška Alchajmerova bolest: prve nedelje 5mg ujutro.JUGOREMEDIJA A.07. teški i najteži oblici hipertenzije. 1%. 1x50g Cena 515-04-1581/04 16.co. Cena 515-04-2644/03 Cena 515-04-2645/03 Cena 515-04-2646/03 132din 26. strip. sprej-boca.3din 8606102233067 1570/2006/12 05.05.Danska memantin . Paralelni lekovi: ebrantil® 50 EBRANTIL® 50 . 5x10mL Cena 2071. rastvor.Nemačka urapidil .2004 6053.Nemačka urapidil . 2mg/min. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i.nr .2004 www. tuba.2004 457.G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137320 vagitorija.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103290 rastvor za injekciju/infuziju. LUNDBECK A/S .09.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize).05. 1%. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat. ili inf.

08. 1000mcg dnevno. ventolin™ www. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg.2003 Cena (R) 7114681 aerosol. ecobec ECOSAL .IVAX CORPORATION. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. 800mcg dnevno.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114685 aerosol. 1x200 doza Cena 515-04-244/03 04. bočica sa raspršivačem. 1000mcg dnevno. Paralelni lekovi: aloprol. 0.CR A. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. ecobec easi-Breathe ECOBEC EASI-BREATHE . Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. maks. Paralelni lekovi: Becotide™. kontejner pod pritiskom. 250mcg/doza. ecosal easi-Breathe.nr .S.Češka salbutamol . 800mcg dnevno. kontejner pod pritiskom.1mg/doza. . gljivične infekcije komplikovane superinfekcijom sa gram-pozitivnim bakterijama (zbog antibakterijskog dejstva): 1 vagitorija. maks. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. uveče. Spalmotil®.S.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. 1x200 doza 515-04-245-1 04. maks. 1x6 kom Cena 377din 8608811003078 515-04-2648/03 26. kontejner pod pritiskom.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114682 aerosol. USA .08. kontejner pod pritiskom. maks. kolpitis gljivične etiologije.08. 1x200 doza 515-04-246-1 04.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. 1000mcg dnevno. 100mcg/doza.13 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 6137322 vagitorija.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114686 aerosol. bočica sa raspršivačem.co. leukoreja. 1x200 doza Cena 515-04-245/03 04.CR A.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg.08. ECOBEC . 0. 150mg. Paralelni lekovi: aloprol.IVAX . .05.IVAX .DigitSoft.Češka salbutamol .08. Paralelni lekovi: Becotide™.08. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. ecosal. USA .R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI E r03Ba glukokortikoidi (R) 7114680 aerosol. 1x200 doza Cena 515-04-244-1 04.1mg/doza.2003 Cena (R) 7114683 aerosol.IVAX CORPORATION. ventolin™ ECOSAL EASI-BREATHE . maks. maks. 100mcg/doza.2004 doziranje: vulvovaginalne mikoze. tri uzastopna dana. 500mcg dnevno.USA beklometazon .2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: Ecobec 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. 500mcg dnevno.1000mcg dnevno. strip. 1x200 doza Cena 515-04-246/03 04. Spalmotil®. maks. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. 250mcg/doza.USA beklometazon . maks.

stanja straha i anksioznosti. PcM-Hemofarm. 80mg. 150mg. Paracetamol www. Paracet. 4 doze u 24 sata. 2x14 kom Cena 2012din 8606007080315 41/2006/12 16.06. deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati.09. Paralelni lekovi: Febricet. 150mg.nr . Paracet.2din (BR) 5086915 supozitorija.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 60mg/2mL.DigitSoft.2006  (R) 1072832 kapsula. 75mg. Panadol. bočica. Paralelni lekovi: velafax® EFFERALGAN® . ozbiljne infekcije izazvane MR stafilokokom i enterokokom. alternativa kod alergičnih bolesnika na peniciline. socijalne fobije. deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati.LABORATORIES UPSA .Francuska paracetamol .2006 Cena 95.2006 doziranje: depresivna stanja. rezistentnim na peniciline i cefalosporine.12.WYETH MEDICA IRELAND . 1x1g 515-04-02835/03 28. vancotex. tvrda. deca od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati. anksiozno-depresivni poremećaji.co.01. blister.1din 3/2-10-3158 16. Paralelni lekovi: vancomycin-MIP.D.5mg (ujutro i uveče).N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086910 šumeća tableta. deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po 60-120mg. vankocin EFECTIN® ER . 2x14 kom Cena 3817.02. maks.2004 doziranje: teške sistemske infekcije izazvane gram-pozitivnim kokama.4din 3585551914626 547/2007/12 27. podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći (1 supoz. (do 10mg/min. . Paralelni lekovi: Febricet. strip. blister. 1x500mg E Cena 129. bakterijski endokarditis izazvan streptokokama grupe viridans. inf.8din (BR) 5086912 supozitorija.Slovenija vankomicin .Francuska paracetamol . Paracetamol EFFERALGAN® .2007 Cena 99. pseudomembranozni kolitis: odrasli 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom i. 1g. svakih 6 časova).N06AX16 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072828 kapsula.J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU 13 Cena 526. maks. preporučena doza je od 60mg/kg/dan.8din 515-04-02836/03 28. blister.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. 1x90mL j01Xa glikopeptidni antibakterijski lekovi (R) 0029795 prašak za rastvor za injekciju.01.Irska venlafaksin . po potrebi posle 2 nedelje povećati na 2 puta po 75mg. 2x5 kom 8606007080513 2289/2006/12 11.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086916 oralni rastvor.2004 Cena 1048. 4x4 kom Cena 126. 500mg.5-1g na 4-6 sati. primena leka treba da bude u što kraćem periodu. 4g dnevno. uzima se posle jela sa dosta tečnosti.BRISTOL-MYERS SQUIBB .1din 8606007080322 42/2006/12 16. starosti od 6-24 meseca. deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg. bočica. deca od 6-12 godina oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg.7din (R) 0029796 prašak za rastvor za injekciju. 2x5 kom 3837000074550 2288/2006/12 11.12. kod insuficijencije bubrega interval za primenu se povećava na 8 časova.2006 doziranje: analgoantipiretik: primenjuje se kod dece telesne mase od 8-12kg.v. 500mg. PcM-Hemofarm.abecedni spisak registrovanih lekova EDICIN® . ne koristiti ukoliko pacijent ima dijareju. blister. 375mg dnevno. prevencija relapsa epizoda depresije i prevencija novih epizoda rekurentne depresije: 2 puta po 37. bočica.). deca dobijaju maks.09. Panadol. u razmaku od 4-6 sati. tvrda.

fiola. ali ga mogu koristiti i odrasle osobe.Srbija etilefrin . prijapizam i produžene erekcije u toku ili posle uroloških intervencija: oralno 3 puta po 2. deca od 7-13 godina 1-3 puta po 1-1 tabl.2din (R) 1105072 tableta. www.D. 5mg. maks.D. jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti. uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno.nr .co. plastična fiola.D.1din (BR) 1086928 šumeća tableta. brzinom od 5-10mg/sat.2002 doziranje: epilepsija i manična faza bipolarnog poremećaja: doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora namenjen je deci.04. 1x10 kom Cena 70. deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl. dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja kašičica sadrži 100mg leka. jer nagli prekid može izazavti pogoršanje bolesti. Paralelni lekovi: Febricet c EFFORTIL® . dnevno. u dve podeljene doze. 5g/100mL.Francuska paracetamol. doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno. Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima. veća 200mg).C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105070 rastvor za injekciju.5-5mg.v. natrijum-valproat . inf.140 abecedni spisak registrovanih lekova E EFFERALGAN® SA VITAMINOM C .07.c. ortostatska ili drugih uzroka).5din 3585551913704 821/2007/12 13. 1x150mL Cena 358.04. dnevno. do postizanja optimalnih doza. doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana. 1x30 kom Cena 617. ili i.09. 1x20 kom 8600064100573 1572/2006/12 05.m.07. . 8 tabl. Paralelni lekovi: depakine® EFTIL .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.09. askorbinska kiselina . odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno. doza se postepeno povećava u toku 2 nedelje. Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno. prelazak na drugi lek mora biti postepen. ampula.BRISTOL-MYERS SQUIBB . parenteralno 10mg i. fiola. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na 20-30mg/kg dnevno. 2x10 kom 3585551913759 822/2007/12 13.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. . uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova. prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti postepen.DigitSoft. u 2 podeljene doze. . do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje. EFTIL .N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 3084501 sirup. koje treba uzimati u isto vreme tokom dana.2006 doziranje: hipotenzija (idiopatska..1din 8608807100644 3/2-10-4757 05. 330mg+200mg. fiola..N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086927 šumeća tableta. 10mg/mL.7din 8608807230044 3/2-10-4758 05. a može se povećavati na 35-40mg/dnevno. hipotenzivna stanja posle operacije (anestezije). uzimati za vreme ili posle jela u 2 podeljene doze.2002 doziranje: epilepsija.8din 8600064100566 1573/2006/12 05.2006 Cena 51. dnevno.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem. 330mg+200mg.2007 doziranje: analgoantipiretik: tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode.ZDRAVLJE A. 6x1mL Cena 80.Srbija valproinska kiselina . manija u bipolarnom afektivnom poremećaju: doziranje je individualno odrasli i deca iznad 15 godina starosti. bočica. 145mg+333mg. s.Srbija valproinska kiselina.2007 Cena 139.

profilaksa postoperativnih pankreatičkih komplikacija posle operacija na pankreasu. 0. maks.2007 www.2007 222. akutni hemoragički gastritis.07.25mg/na sat inf. blister. G. 0.NOVARTIS .7din 17. bočica. .07.2din 5310001001698 515-04-1206-1 16. 1x15g 8606103170163 (R) 7153442 rastvor za kožu.9din 515-04-142/04 14. trajanje terapije zavisi od indikacije. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. približno 3.2003  (R) 1070123 tableta.07.2007 289.SCHERING-PLOUGH LABO N.8din 5310001001681 515-04-1206/03 16.05. adjuvantna terapija za inhibiciju sekrecije teških postoperativnih fistula pankreasa i gornjeg tankog creva: 0.D11AX15 d11aX ostali dermatološki preparati (R) 4159350 krem. jakog delovanja (grupa III) (R) 4153440 krem. tuba. 25mg/5mL.D07AC13 KORTIKOSTEROIDI. ELIDEL® . 1x20g 141 ANTINEOPLASTICI Cena 234.4din 515-04-248/03 02.abecedni spisak registrovanih lekova EFUDIX® .1%. 1x12 kom Cena 158. 1%.nr . EGLONYL® . 1x3 mg/amp.8din 17. a 800-1600mg.. tvrda.05. 100mg.05.V. bočica.1din 5310001002930 515-04-1206-3 16.2003 doziranje: solarne keratoze: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 2-4 nedelje.A. 30x2mL Cena 361. deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze. 200mg.2003  (R) 3070125 oralni rastvor.07. superficijalni baziliomi: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja.6din 515-04-4121/03 10. lio-ampula sa rastvaračem. ampula. 5%.PROEL EP.N05AL01 PSIHOLEPTICI N05aL benzamidi  (SZR)0070120 rastvor za injekciju. tuba.4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih pozitivnih simptoma. . ELOCOM® .05.7din 17. 1x15g 8606103170149 (R) 4153441 mast.L01BC02 L01Bc analozi pirimidina (R) 4034031 krem. CORONIS S. 50mg.Belgija mometazon . parenteralno 200-800mg dnevno.07. Sulpirid EKLIVAN . maks. bočica. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Cena 1495. 2.Grčka somatostatin . 3x10 kom Cena 144.4din 515-04-1206-2 16. 1x15g H01cB antagonisti hormona rasta (SZ) 0049090 prašak za rastvor za infuziju.DigitSoft.1%.2004 doziranje: teška akutna krvarenja iz gastrointestinalnog trakta.1%. 0. 1x20mL 8606103170156 Cena 1044/2007/12 Cena 1046/2007/12 Cena 1045/2007/12 222. Paralelni lekovi: Sulpigut®. tuba.Makedonija sulpirid . 3mg.H01CB01 E HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 6948.2004 doziranje: atopijski dermatitis: mazati 2 puta dnevno do nestanka simptoma. neuroze: odrasli 2-3 puta po 50mg. 800mg dnevno kod izraženih negativnih simptoma.ALKALOID AD .06. 1x120mL Cena 90.co.Švajcarska pimekrolimus .2003  (R) 1070121 kapsula.5mcg/kg/sat.2003 doziranje: šizofrenija: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg. tuba.ICN PHARMACEUTICALS .Švajcarska fluorouracil .

B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. losion 1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave. octanate 250 www. Paralelni lekovi: oxaliplatin.A. octanate 1000.Belgija emedastin .j. 1000i. 50mg. 1x50mg E Cena 17924din 3/2-10-10192 24. octanate.9din (R) 7099160 kapi za oči. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje. rastvor.09.j. EMOCLOT . jača krvarenja 15-25 i.Velika Britanija oksaliplatin . Paralelni lekovi: Beriate P. emoclot d. umerena krvarenja: individualno 10-15 i. emoclot. bočica. octanate.AVENTIS PHARMA LTD .2006 35838.j. jaka krvarenja 40-50 i.Italija faktor VIII .j. liobočica sa rastvaračem./kg. bočica.5mg/mL. jača krvarenja 15-25 i. octanate 250 EMOCLOT D.DigitSoft. ELOXATIN® . .4din (Z) 0039396 prašak za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: oxaliplatin.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. liobočica sa rastvaračem.KEDRION S.4din (SZ) 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju. Haemoctin SdH.142 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dermatoze sa izraženim svrabom (psorijaza.nr . 5mg/mL. Sinoxal® EMADINE® . Sinoxal® ELOXATIN® .10.co. bočica.ALCON-COUVREUR N. .2002 Cena 35838. 1x5mL 5413895090806 2074/2007/12 25.KEDRION S.2007 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja). jaka krvarenja 40-50 i. bočica.12.12./kg. 100mg. ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto.A. 1x10mL Cena 12284. octanate 1000. bočica./kg. 500i.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju./kg.2007 doziranje: konjunktivitis: 2 puta po 1 kap u vežnjaču oka.9din 8606103273062 2504/2007/12 19.P. umerena krvarenja: individualno 10-15 i.V. Haemoctin SdH.j.Italija faktor VIII .L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (Z) 0039395 prašak za rastvor za infuziju.Francuska oksaliplatin .j./10mL. 1x20mL Cena 3582910008514 2394/2006/12 18.j. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . 1x10mL Cena 17924din 3582910008521 2393/2006/12 18.I. Paralelni lekovi: Beriate P.2002 doziranje: kolonorektalni karcinom sa metastazama: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. . 0.12.I.j. . 5mg/mL.2006 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje./kg.12.2002 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja)./kg.04. 1x10mL Cena 24570./10mL.S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici Cena 611. atopični dermatitis. kontaktni dermatitis..1din 3/2-10-11064 10.P. 1x100mg 3/2-10-10191 24.

treba ih gutati cele. ZRENJANIN .H01BA02 143 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 8018. ENAHEXAL® .A.2003 www. enalapril 10 mg.2002 doziranje: dijabetes insipidus odrasli 1-4mcg dnevno. 15mg. 20mg.SALUTAS PHARMA GmbH . blister. dnevno. 10mg. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. enatens®.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.2006 Cena (R) 1103021 tableta. 5mg.05. 3x10 kom Cena 8606102455377 630/2006/12 17.2006 doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.04.Srbija enalapril .Italija dezmopresin .C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401023 tableta.co. posle 2 nedelje od početka lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno. monokomponentni (R) 1103870 tableta. 10mg. Prilenap ENAHEXAL® COMP . enalapril Lek®. 3x10 kom 8606102455346 643/2006/12 17. 3x10 kom Cena 8606102455353 644/2006/12 17.2003 Cena 163.05.Nemačka enalapril . Paralelni lekovi: enalapril HcT. Prilenap® HL ENALAPRIL . pre spavanja.HL. 2x14 kom Cena 8606103543073 122/2007/12 11.5mg. . uveče. enap® . po potrebi 2 tabl. 2x10 kom 8608811005027 Cena 67din 515-04-770/03 21.SALUTAS PHARMA GmbH . blister.8din 3/2-10-461 20. enap®.P. ampula.05. blister.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045071 rastvor za injekciju.01.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . blister. blister. 5mg.KEDRION S. 2x14 kom 8606103543066 120/2007/12 11. Cena 7. blister.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. enap® .Nemačka enalapril. maks. enalapril 20 mg.2007 doziranje: hiperaktivna mokraćna bešika (jak nagon za mokrenje. Paralelni lekovi: Minirin® EMSELEX® . blister. tabl. deliti ili lomiti.nr .abecedni spisak registrovanih lekova EMOSINT . doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. monokomponentni (R) 1103020 tableta. deca 0. 10x1mL E c09aa inhibitori ace. 10mg+25mg. se uzimaju sa tečnošću.DigitSoft.10.01. hidrohlortiazid .10. Prilenap® H.2006 Cena (R) 1103022 tableta.9din 515-04-770-1 21. često mokrenje): odrasli početna doza je 7. blister. dnevno.G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici  (R) 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem. 3x10 kom 8606102455360 642/2006/12 17.5mg jednom dnevno. 20mcg/mL. 2x10 kom 8608811005010 (R) 1103871 tableta. ne žvakati. nagla inkontinencija urina.5mg/dan.2007  (R) 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem. 40mg/dan.4mcg dnevno.Švajcarska darifenacin .05. Paralelni lekovi: enalapril.JUGOREMEDIJA A.H.D.

10. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.07. enap®.8din 520665003569 327/2005/12 23. 2x10 kom Cena 242.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. doza održavanja 20mg.SRBOLEK A. blister. Prilenap ENALAPRIL 10 MG . monokomponentni (R) 1103885 tableta.7din 8608811005034 515-04-770-2 21. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.Kipar enalapril .DigitSoft. blister. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. maks. pre spavanja.08. monokomponentni Cena 242. uveče. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 2x10 kom 8600064102041 2242/2006/12 01.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno.5mg dnevno. monokomponentni (R) 1103845 tableta. 2x10 kom 5310090000404 (R) 1103846 tableta. Prilenap ENALAPRIL . enatens®.Srbija enalapril . maks. 40mg dnevno. maks.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 20mg. enap®.nr . doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.7din (R) 1103175 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: www. enalapril 20 mg. . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.6din (R) 1103886 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.10.12. enalapril 20 mg. 40mg dnevno. 2x10 kom Cena 195.5mg dnevno. blister. enalapril Lek®. enatens®.2003 Cena 149. 2x10 kom 5310090001630 515-04-1642/03 24.5mg dnevno. maks. 5mg. enalapril 10 mg. enatens®.co. 2x10 kom 5290665003576 291/2005/12 23. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. blister.2003 doziranje: hipertenzija početna doza 5mg dnevno.1din 515-04-1643/03 24. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. 2x10 kom 8600064102034 2241/2006/12 01. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. enalapril 10 mg.08. 10mg. 20mg.D. 10mg.12. 20mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. monokomponentni Cena 132. maks. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. enalapril 20 mg. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 221.Srbija enalapril .144 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103872 tableta. blister. 40mg dnevno.3din 475/2005/12 17. 40mg/dan. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. blister.D.Kipar enalapril .6din (R) 1103847 tableta. Prilenap ENALAPRIL . maks.C09AA02 c09aa inhibitori ace. enalapril 20 mg. 20mg.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.07. enap®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. . enalapril Lek®.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. maks.9din (R) 1103177 tableta. enalapril Lek®. enalapril. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.REMEDICA LTD .2005 Cena 61.ZDRAVLJE A.5mg/dan. maks.2006 Cena 163. enalapril 10 mg.REMEDICA LTD . doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 20mg. Prilenap ENALAPRIL 20 MG . enalapril Lek®. enatens®. 20mg. enap®. 10mg. blister. doza održavanja 20mg.

DigitSoft.1din (R) 1103202 tableta.D. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.2005 Cena 110. enalapril Lek®. 2x10 kom Cena 238din 8600064104199 1095/2007/12 23. 10mg+25mg. blister.2din 15. 5mg. enap®. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.D. D.09.5mg.2005 675.2007 Cena 246din (R) 1401081 tableta. 20mg. 2x10 kom 3838989503178 213/2005/12 15.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. enatens®. maks.KRKA. enalapril 10 mg. Prilenap® HL ENALAPRIL LEK® .3din 3838989503185 214/2005/12 15. enap®. monokomponentni (R) 1103200 tableta.5mg dnevno.Slovenija enalapril. 40mg dnevno. 2x10 kom c09aa inhibitori ace.3din (R) 1103644 tableta. dnevno. blister. hidrohlortiazid . enap® .D. 9x10 kom 3838989503093 Cena 216/2005/12 Cena 217/2005/12 158. dnevna doza 2 tabl.08.Slovenija enalapril .2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.6din (R) 1103642 tableta.H . doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. D.Slovenija enalapril . enalapril 20 mg. Prilenap ENAP® .8din (R) 1103204 tableta.09. maks.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401140 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. 2x10 kom 515-04-01219/04 28. blister. TOVARNA ZDRAVIL.08. blister. enatens®. 2x10 kom 8600064104182 1096/2007/12 23. 20mg. blister. TOVARNA ZDRAVIL.co.2005 Cena 228.abecedni spisak registrovanih lekova 145 početna doza je 2. enatens®.Srbija enalapril. Prilenap ENALAPRIL HCT .HL. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enap® .nr .5mg dnevno. blister. blister.5din 15. popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). hidrohlortiazid .1din 515-04-01218/04 28.2005 www. .5mg dnevno. enalapril 10 mg. enalapril 10 mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. Prilenap® H. enalapril.08. Prilenap ENAP® . . 2x10 kom Cena 168. 2x10 kom 3838989503208 215/2005/12 15. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401080 tableta. 2x10 kom 3838989503086 (R) 1401141 tableta.D. 2x10 kom 515-04-01220/04 28. 5mg. maks. . doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.05.05. monokomponentni (R) 1103640 tableta. enalapril. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. blister.KRKA.ZDRAVLJE A. enalapril 20 mg. .2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: odrasli 1 tabl. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. blister.08.08. 20mg+6mg.H. 40mg dnevno.2004 Cena 149. 10mg.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 61.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 20mg+12. 40mg dnevno. maks.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. 10mg+25mg.2004 Cena 221. blister. 10mg.09. enalapril. enalapril Lek®.

40mg/dan.2din (R) 1401175 tableta.1din 8608808100605 187/2006/12 13.08. ENBREL® .WYETH MEDICA IRELAND .9din (R) 1401176 tableta. monokomponentni Cena (R) 1103887 tableta. keratokonjunktivitis. Prilenap® HL ENATENS® .GALENIKA AD . boca. po potrebi. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.co. alternativno 50mg jednom nedeljno.D.Srbija bacitracin./g+3.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E c09Ba inhibitori ace i diuretici Cena 134. enalapril 10 mg. enalapril. enap® .5mg.14 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno. 2 tablete.Slovenija enalapril.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.2007 Cena (R) 1103888 tableta.02. prašak. po potrebi 2 tablete. neomicin .HL. blister..02. ENBECIN® .Irska etanercept . 25mg. enalapril 20 mg. 1x200g Cena 301din 8608808100612 188/2006/12 13.3mg/g. 2x10 kom 8606007082128 2302/2007/12 10. blister.H. enap®.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 500i. 62. 20mg. .GALENIKA AD . inj.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. blister. dekriocistitis. 10mg.DigitSoft.2006 doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka (blefaritis. . blefarokonjunktivitis): infekcije oka 2-3 puta dnevno naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.j. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.nr .5din 5010981001809 285/2005/12 15. 4x1 kom Cena 49177. enap® . 10mg+12.10.O. 2x10 kom 3838989503109 218/2005/12 15.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno.825mg/g. enalapril HcT. 9x10 kom 3838989503161 219/2005/12 15. blister. 2 puta nedeljno po 25mg s.Srbija enalapril . pre spavanja. 1x5g Cena 50. Prilenap® H. hidrohlortiazid .5mg/dan. D.PHARMASWISS D. uveče.08.O. 10mg+12.KRKA. Prilenap ENBECIN® . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. akutni bakterijski konjunktivitis.2005 Cena 573. enalapril Lek®. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.5i. Prilenap® HL ENAP® . bočica staklena.j.HL ./g+0. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis: 2 puta www.2005 doziranje: reumatoidni artritis: odrasli od 18-64 god.c. enalapril HcT. Prilenap® H.5mg.S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4150250 mast za oči.Srbija bacitracin.10.08. neomicin . maks. 2x10 kom 8606007082111 2301/2007/12 10. TOVARNA ZDRAVIL.D06AX05 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 7150251 sprej za kožu.2006 doziranje: bakterijske infekcije kože: više puta dnevno raspršiti u tankom sloju na obolelo mesto. tuba.

progresivne utoimune bolesti. najduže 12 nedelja.c.BAXTER ONCOLOGY GmbH . lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase (odgovara E www..08.2005 Cena (R) 1108011 gastrorezistentna tableta.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Francuska procijanidolni oligomeri .c.. metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. 1x500mg Cena 375.Velika Britanija etanercept .12.inj. octagam® ENDOTELON® . 150mg. 2x10 kom 3582910020103 239/2005/12 15. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. 1x1g 5413760295138 573/2007/12 01.08. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja. blister.4din 5413760293639 572/2007/12 01.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ..08.WYETH PHARMACEUTICALS .2007 doziranje: leukemija. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.Nemačka ciklofosfamid . idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana.nr . u intervalima od 2-5 dana.c.L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031500 prašak za rastvor za injekciju. inj.12. 2.4din 3/2-10-9084/2 25. Paralelni lekovi: Humani imunoglobulin 5%.7din 3/2-10-9085/2 25. uzima se između obroka.2005 doziranje: reumatoidni artritis odrasli od 18-64 god. inf. bočica.. ENBREL® . 50mg. Ig vena.Austrija imunoglobulin (IgG-7S).. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.c.inj. plak psorijaza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s.. alternativno 50mg jednom nedeljno.2005 doziranje: veno-limfatička insuficijencija. najduže 12 nedelja. inj.c. 1x100mL Cena 23144..2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. inj.c.4mg/kg s. 2x10 kom 3582910009566 240/2005/12 15. liobočica sa rastvaračem. 25mg. intravenski .. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje.5g..9din (SZ) 0031501 prašak za rastvor za injekciju.v. ENDOXAN® . 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m2 telesne površine) u obliku i.2002 (SZ) 0013264 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.abecedni spisak registrovanih lekova 14 nedeljno po 25mg s.c. 2 puta nedeljno po 25mg s. imunosupresija prilikom transplatacije: organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih. poremećaj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2-3 puta po 50mg. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis 2 puta nedeljno po 25mg s.co. inj.BAXTER AG . limfedem 2 puta po 150mg. maks. 1x2500mg Cena 11572. maligni limfomi. bočica staklena.c. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s.03. inj. 500mg.. 1g. bočica.. ENDOBULIN™ S/D . 25mg po dozi. plak psorijaza obično 2 puta nedeljno po 25mg s..v. 4x1 kom Cena 49177. blister. nespecifični (SZ) 0013263 rastvor za infuziju. početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m2 telesne površine) u obliku i.4mg/kg s. inj.2007 Cena 720.03. inf.DigitSoft.C05CA. liobočica sa rastvaračem. 5000mg. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.5din 5010981001809 284/2005/12 15.c. 25mg po dozi. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi Cena (R) 1108010 gastrorezistentna tableta.inj. maks. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.

bočica. rekombinantna . 20mcg/mL.12. 10mcg/0. 20mcg/mL.co.m. plastična bočica.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). 7x3 kom Cena 846. posle mesec dana II doza.2003 1045. kože i mekih tkiva. u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju). 25x0. klavulanska kiselina . Paralelni lekovi: euvax B ENGERIX™ B .A. 250mg+125mg. bakterijski endokarditis.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. .5din 515-04-228-2 21.2din (R) 1021781 film tableta.DigitSoft. doze su date u odnosu na amoksicilin.J07BC01 VAKCINE Cena 13814. septički abortus. 1x100mL Cena 517.11. u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži). Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.2003 (R) 3021782 sirup. 10mcg/0. aluminijumska folija. u intervalima od 21-28 dana.2g prašak za injekciju.m. aluminijumska folija.J07BC01 VAKCINE E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) Cena (Z) 0011910 suspenzija za injekciju.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011551 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis. 250mg/5mL+62. infekcije urogenitalnog trakta (cistitis. plastična bočica. uretritis. po šemi: I doza. deca preko 3 mes.11. rekombinantna . a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021780 film tableta.5mL. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. bronhopneumonija).v.5mL.2003 (R) 3021783 sirup.RANBAXY LABORATORIES LTD. teže infekcije 500mg na 8h. bočica.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.11.SMITHKLINE BEECHAM . 6 meseci posle I doze III doza. Paralelni lekovi: cytoxan ENGERIX™ B . 125mg/5mL+31.Belgija vakcina protiv hepatitisa B.25mg/5ml prašak www.11.7din 3/2-10-6382 20. 500mg+125mg. Paralelni lekovi: euvax B ENHANCIN . 100x1mL 8606103683113 2340/2006/12 13. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. amoksiklav Lek® 1. peritonitis.14 abecedni spisak registrovanih lekova 800-1600mg/m2 telesne površine) u obliku i. .5mL.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). 7x3 kom Cena 515-04-228-1 21.11.5mg/5mL. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.12. 100x0. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. 25x1mL j01cr kombinacije penicilina. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h.2din (Z) 0011553 suspenzija za injekciju.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. deca ispod 40kg (do 3 mes. puerperalna sepsa.5mL Cena 3/2-10-6382/1 21. amoksiklav Lek® 156. septikemija. pijelonefritis. 1x100mL Cena 328. daje se i.2006 (Z) 0011911 suspenzija za injekciju. inf.1din 515-04-228/03 21. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). bočica. koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima. infekcije u hirurgiji i ORL. po šemi: I doza.Indija amoksicilin.5mL. bočica. gonoreja). bakteriurija u graviditetu.nr .Belgija vakcina protiv hepatitisa B. posle mesec dana II doza. amoksiklav Lek® forte 312. 6 meseci posle I doze III doza. intraabdominalna sepsa.5mL Cena 8606103683106 2339/2006/12 13.25mg/5mL.6din 515-04-228-3 21. daje se i.11. tifoidna i paratifoidna groznica.2002 10553.

5din 515-04-04159/03 28.10. blister. 3x15 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 312/2007/12 23. Paralelni lekovi: enzix duo. Paralelni lekovi: enzix.5mg). jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem antibiotika.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401061 tableta.BOSNALIJEK D. Panklav® 2X ENTEROFURYL® . blister. 3x10 kom 3870010002700 (R) 1126304 kapsula.HEMOFARM AD .abecedni spisak registrovanih lekova 14 za oralnu suspenziju.C09BA02 a07aX ostali intestinalni antiinfektivi (R) 1126302 kapsula. 3x15 kom www. simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima: odrasli i deca preko 7 god. hronične dijareje.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401060 tableta.A07AX03 ANTIDIJAROICI. blister.Srbija enalapril. 10mg+2. 10mg+2.nr . deca od 7 meseci . blister. amoksiklav Lek® 2X.co. indapamid . ENZIX . bočica. tvrda. 3 puta po 200mg. enzix duo plus ENZIX DUO . deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl.01.2007 Cena 96. 1x8 kom E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 244/2007/12 17. (20mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. augmentin.9din 2517/2007/12 22. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 311/2007/12 23. enalaprila.5mg). indapamid .2007 doziranje: blaga hipertenzija 1 tabl.Srbija enalapril.2007 doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana E. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. tvrda.01. film indapamida (2.8din (R) 1126305 kapsula. 4 puta po 100mg.5mg. . (10mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. Coli). poremećaji intestinalne fermentacije. indapamida (2.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl.D. 200mg/5mL. enzix duo plus ENZIX DUO PLUS .01.5mg.09. 200mg.2004 Cena 231. kutija. 20mg+2. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl. Panklav forte. 4 puta po 200mg. akutne i hronične dijareje nespecificne i nerazjašnjene etiologije. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.DigitSoft.Srbija enalapril.4din (R) 3126303 oralna suspenzija. enalaprila.Bosna i Hercegovina nifuroksazid . deca od 3-7 god. Panklav.5mg). 100mg.5mg.HEMOFARM AD . 1x16 kom 515-04-04159/03-1 28.2004 Cena 192. 200mg.10. tvrda. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. enzix duo c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401062 tableta.09.HEMOFARM AD . u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. 1x90mL 3870010002717 2518/2007/12 22.2 god. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 185. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. indapamid . Paralelni lekovi: enzix. blister. indapamida (2.

maks. kumulativna doza 0. karcinom prostate koji ne reaguje na hormonsku terapiju. multipli mijelom. 1000i.L. akutna leukemija. na 3 nedelje ili 12.9din 3/2-10-8909 25.2002 www.H NFG.4mL 0069157 rastvor za injekciju. 1x10mg 5944720080155 947/2007/12 04.B. 50mg. 1x60 kom Cena 11466. 4000i..2002 Cena 10166din 3/2-10-8905 25. .150 abecedni spisak registrovanih lekova EPIRUBICIN . karcinom jajnika.2007 doziranje: tranzicioni ćelijski tumor mokraćne bešike. Paralelni lekovi: zeffix™ EPREX .L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju.M.j.2002 Cena 50615.9din 5000123108480 3/2-10-6383 25. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/m2. 10000i.12.j.5mL 0069154 rastvor za injekciju. početni ili uznapredovali karcinom dojke.Belgija epoetin alfa . bočica. gastroezofagusni karcinom.j. ciklus ponoviti na 3-4 nedelje. sireta. primena u režimu sa standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m2 telesne mase.4din 3/2-10-8904 25. intraar terijski ili direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku. 2mg/mL. sireta..L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance Cena 1095din (SZ) 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju.Rumunija epirubicin . 150mg.12.2002 Cena 20340.05.5mL (SZ) (SZ) (SZ) (SZ) 0069152 rastvor za injekciju. sarkom mekih tkiva i kostiju primenjuje se intravenski.2007 Cena 4990din (SZ) 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju. 6x0.C.3mL 0069155 rastvor za injekciju.4din 515-04-3883/03-1 31. Hodgkin i non-Hodgkin limfom. Paralelni lekovi: episindan®. non-Hodgkin limfomi. krupnoćelijski ili sitnoćelijski karcinom pluća. bočica. karcinom pankreasa. karcinom dojke. Paralelni lekovi: epirubicin. .12.2002 Cena 15252.8din 3/2-10-8908 25. 3000i. Farmorubicin® rd EPIVIR™ .B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069150 rastvor za injekciju.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.R.05. bočica staklena.nr . sireta.9-1 g/m2. 6x1mL Cena 5227. KG . jajnika..EBEWE PHARMA GES. 1x5mL (SZ) 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju. deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg.j.j.05. 1x50mg 5944720080162 948/2007/12 04. bočica. 300mg dnevno. sireta.12..J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze (R) 1328375 film tableta. karcinom glave i vrata.V.GLAXOSMITHKLINE UK . 2mg/mL.co.v. želuca i pluća. maks.12.2002 doziranje: HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima: odrasli i adolescenti 2 puta po 150mg.S. 2000i. kolorektalni karcinom.2004 doziranje: akutna leukemija.Velika Britanija lamivudin . u zavisnosti od vrste oboljenja: i.12. primitivni hepatocelularni karcinomi.6din 515-04-3883/03 31.05. može se dati u jednoj inj. 6x0. 6x0. tokom 2-3 uzastopna dana. 1x25mL Cena 1385. 10mg. sireta. ili podeljeno u nekoliko inj..8din 3/2-10-8906 25. Farmorubicin® rd EPISINDAN® .2004 E Cena 6060.DigitSoft. 6x0.5-25mg/m2 na 7 dana. bočica staklena. SINDAN-PHARMA S.Austrija epirubicin .

1x0./0.5mL.10./0. 1x0. 2000i. 4000i.3mL. kod odraslih bolesnika koji nisu na hemodijalizi./0.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069220 rastvor za injekciju.j. početna doza 2 puta nedeljno s. 1x0. kao i za prevenciju anemije kod novorođenčeta male telesne mase: odrasli početna doza 50-100 i. 3000i.v. 6x0.j. napunjen injekcioni špric./mL. 20000i. 1000i.j. deca početna doza 3 puta nedeljno i. 3000i.3mL Cena 8600097405928 2625/2007/12 26.j.j. lečenje anemije i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi.j. 6x0./0.2007 (SZ) 0069224 rastvor za injekciju..c. Cena napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069232 rastvor za injekciju.c. peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom). lečenje sekundarnih anemija kod bolesnika sa AIDS-om. napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069230 rastvor za injekciju.6mL./0. 6x0. 2000i. doza može da se koriguje na 4 nedelje.2007 (SZ) 0069231 rastvor za injekciju. maks. napunjen injekcioni špric./0.v.j.j.9mL.10./kg. 50 i. napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069222 rastvor za injekciju.5mL 8600097406000 2629/2007/12 26. kod odraslih E www.6mL Cena 8600097405935 2626/2007/12 26. 50 i.10.j.9mL Cena 8600097405942 2627/2007/12 26. napunjen injekcioni špric. Cena napunjen injekcioni špric. 50 i.10./mL. 1x1mL Cena 8600097406123 2634/2007/12 26./kg 3 puta nedeljno. 1x0./0. 50 i. doza može da se koriguje na 4 nedelje. doza 3 puta nedeljno i.75mL 8600097406116 2630/2007/12 26. za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate. početna doza 50 i.10. doza 3 puta nedeljno s. napunjen injekcioni špric./kg.75mL. 200 i. 40000i.10. EQRALYS .2007 doziranje: anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na hemodijalizi: odrasli početna doza 3 puta nedeljno i.2007 (SZ) 0069223 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric./kg. 1x0. 10000i.j.HEMOFARM AD .v. maks.10.j.6mL Cena 8600097406215 2632/2007/12 26..3mL. 10000i./0.2007 (SZ) 0069226 rastvor za injekciju.j.10. napunjen injekcioni špric.10. početna doza 3 puta nedeljno s. 200 i. deca preko 1 mes.j.Srbija epoetin zeta . doza može da se koriguje na 4 nedelje.4mL Cena 8600097406239 2636/2007/12 26.3mL Cena 8600097406109 2631/2007/12 26.c. 1x0. 1x1mL 8600097405997 2628/2007/12 26.j.j. Cena napunjen injekcioni špric.j. 30000i.9mL.10./mL. 6x0./kg.2007 (SZ) 0069234 rastvor za injekciju.nr .2007 (SZ) 0069227 rastvor za injekciju.10.2007 (SZ) 0069235 rastvor za injekciju.2007 (SZ) 0069228 rastvor za injekciju./0. 6x1mL Cena 8600097406277 2624/2007/12 26.2007 (SZ) 0069221 rastvor za injekciju.4mL. napunjen injekcioni špric./kg.j. lečenje anemije kod onkoloških bolesnika na hemioterapiji preparatima platine. kod odraslih na peritoneumskoj dijalizi. 4000i. napunjen injekcioni špric.9mL Cena 8600097406222 2635/2007/12 26.abecedni spisak registrovanih lekova 151 doziranje: anemija kao posledica hronične insuficijencije bubrega (bolesnici na hemodijalizi.j.10.6mL. 1000i.j./0.10.DigitSoft./kg 3 puta nedeljno.co.j.j.4mL Cena 8600097405959 2633/2007/12 26.4mL./kg.

negonokokni uretritis. bočica. 2x10 kom 8608807100989 778/2006/12 05. 2x10 kom j01Fa makrolidi Cena 162. 150 i.co.2003 275. enteritis izazvan Campylobacter-om. 2x10 kom 515-04-292/04 28.j.Nemačka cetuksimab .05.L01XC06 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039150 rastvor za infuziju. 125mg/5mL.12.2006 doziranje: metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko prethodna hemioteapja nije dala rezultate: primenjuje se po protokolu.JUGOREMEDIJA A. 500mg.c.06.12. početna doza 3 puta nedeljno s. 250mg.12.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325560 film tableta. 2x8 kom Cena 8608811003238 515-04-3477/03 Cena (R) 1325551 film tableta.2004 Cena 249.9din 4022536866659 1876/2006/12 18. blister.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.06. u hirurgiji (ortopedske operacije na kostima) početna doza jednom nedeljno s. blister.J01FA01 E ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 161. 250mg.7din 18.5din 18.10.j. veliki kašalj. blister.MERCK KGaA ./kg. negonokokni uretritis.2004 doziranje: respiratorne infekcije. 450 i. 2x10 kom 8608807000012 515-04-916/04 31. sinuzitis.D. ZRENJANIN .1din (R) 1325153 film tableta. blister.9din (R) 1325152 film tableta.152 abecedni spisak registrovanih lekova pacijenata na hemioterapiji. blister.DigitSoft. 250mg.5-1g na 12 sati. veliki kašalj. 250mg/5mL.j.Kipar eritromicin . sifilis.5-1g na 12 sati. Paralelni lekovi: eritromicin ERITROMICIN .J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325550 film tableta./kg ili jednom nedeljno s.j. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. 1x100mL 8608811003252 515-04-3479/03 Cena (R) 3325553 granule za oralnu suspenziju. ERITHROMYCIN . 1x50mL Cena 18276.2003 460. bočica. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0./kg tokom 10 dana pre operacije i 4 dana posle operacije. 4g dnevno.Srbija eritromicin . 600 i. 500mg. otitis.06.1din 18.6din 18. pod nadzorom lekara koji ima iskustvo sa primenom antineoplastičnih lekova.2003 www. 4g dnevno. blister. sifilis.2003 215.12. 500mg. maks.c. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).2004 doziranje: respiratorne infekcije. 1x100mL 8608811003269 515-04-3480/03 130. sinuzitis.c. 300 i. otitis. 2mg/mL.9din (R) 1325561 film tableta. bočica.c. 2x8 kom 8608811003245 515-04-3478/03 Cena (R) 3325552 granule za oralnu suspenziju.Srbija eritromicin .REMEDICA LTD ./kg tokom 3 nedelje pre i na dan operacije ili jednom dnevno s. .nr . maks. ERBITUX® . legionarska bolest. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN .D.2006 Cena 269. enteritis izazvan Campylobacter-om. legionarska bolest.3din 515-04-291/04 28.

C09CA01 E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. sinuzitis. maks. 4g dnevno.5-1g na 12 sati.D. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno.2mg/kg. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . 0. 0. maks.08. fiola. 100mg dnevno. sinuzitis.DigitSoft.01.2007 Cena 8181. 100mg.01. otitis.12.2003 doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana. legionarska bolest. početno i. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). veliki kašalj. ESPERAL® . maks.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . Paralelni lekovi: erithromycin ERYNORM® .Srbija eritromicin .8din 8600097405324 938/2007/12 04. otitis. veliki kašalj.05. ORGANON . stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno.V. enteritis izazvan Campylobacter-om.nr .v.Srbija losartan . sifilis.N. negonokokni uretritis. negonokokni uretritis.9-1.3din (SZ) 0082051 rastvor za injekciju. 50mg dnevno. 100mg dnevno. 500mg. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. maks.co. zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno. doza održavanja 0.4din 515-04-1659/03 04. maks.2002 Cena 215.N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 233. 12x5mL Cena 5454. 2x8 kom 8608809000843 3/2-10-10720 25.05. bočica. 100mg/10mL. 500mg dnevno. maks. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. 100mg dnevno.15mg/kg.12. Lotar® ESMERON® .abecedni spisak registrovanih lekova 153 doziranje: respiratorne infekcije. nastaviti sa 5-10mcg/kg/min. jednom dnevno.Francuska disulfiram . 2x8 kom 8608809000843 2397/2006/12 18.5din (R) 1325554 film tableta.Holandija rokuronijum bromid .5-1g na 12 sati. sifilis. maks.SRBOLEK A. i. blister. anestezija kontinuiranom inf.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi Cena 213. 500mg. 2x14 kom 8600097405317 939/2007/12 04. blister. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.4din (R) 1103151 film tableta. 0. 100mg dnevno. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).8din (R) 1325141 film tableta.HEMOFARM AD . 1x20 kom www. blister. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. blister. 500mg. maks.1din 8600103419086 288/2007/12 22. legionarska bolest. maks. 50mg.2006 doziranje: respiratorne infekcije.6mg/kg. . bolus inj. 4g dnevno. N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti (R) 1075091 tableta. Lorista®.2007 Cena 1324. Paralelni lekovi: cozaar®. enteritis izazvan Campylobacter-om.6mg/kg.M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082050 rastvor za injekciju. hipertenzija sa hiper trofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. ili kod inhalacione anestezije 5-6mcg/kg/min. 10x10mL 8600103419093 287/2007/12 22. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. bočica.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. monokomponentni (R) 1103150 film tableta.2007 doziranje: anestezija: doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle.v. 2x14 kom Cena 725. 50mg/5mL.

tuba. blister.2002 doziranje: akutne upale kože. ZRENJANIN . psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati.. meka. ekcemi. 40mg.2006 Cena (BR) 1129485 kapsula. jakog delovanja (grupa III) Cena 312. blister. boca staklena. 1x30g 8608811001333 3/2-10-7368 10. priprema pacijenata za dijagnostička snimanja (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps. tuba. ekcemi. 4x25 kom 4013054001431 697/2006/12 25.Srbija dezoksimetazon . 40mg. 40mg.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 3129480 oralna emulzija. u toku ili nakon obroka. dermatitis.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps. blister.D. Paralelni lekovi: esperson®. 40mg/mL. 40mg/mL.JUGOREMEDIJA A. dnevno.D.11. 2x25 kom 4013054002001 696/2006/12 25. i pre spavanja ako je potrebno.JUGOREMEDIJA A.25%. Paralelni lekovi: esperson® M.2002 doziranje: akutne upale kože.Nemačka simetikon . 40mg/mL. i sutradan ujutro.co.11. 1x30g Cena 312.Nemačka simetikon .D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .5din (R) 4152253 mast. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152254 krem.05. boca staklena.05.DigitSoft. Paralelni lekovi: espumisan® L ESPUMISAN®L .2006 18. ZRENJANIN . 0. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. ekcemi.154 abecedni spisak registrovanih lekova ESPERSON® .25%. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. 0. 1x30g Cena 83. dermatitis.nr .6din 18. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.2006 Cena (BR) 1129486 kapsula. ZRENJANIN .05. meka. esperson® mite E ESPERSON® M .2006 doziranje: meteorizam: deca iznad 6 god.2006 18. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.2002 doziranje: akutne upale kože.05%. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. 1x25 kom Cena 112. 0.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129484 kapsula. 1x250mL 4013054008614 Cena 657/2006/12 Cena 672/2006/12 Cena 658/2006/12 232. dermatitis. boca staklena.D. meka.05.9din 4013054002407 695/2006/12 25.05. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152255 krem. Paralelni lekovi: esperson®. na dan ispitivanja 2 kaps.05.5din 8608811001326 3/2-10-7369 10. esperson® mite ESPERSON® MITE .D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.2006 www.JUGOREMEDIJA A. 1x30mL 4013054003329 (BR) 3129481 oralna emulzija. 3x30mL 4013054006108 (BR) 3129483 oralna emulzija.7din 8608811001319 3/2-10-7370 29.11. tuba.Srbija dezoksimetazon . esperson® M ESPUMISAN® .Srbija dezoksimetazon .

6x1 kom Cena 3/2-10-6935 17. ESTRADERM TTS® . masna distrofija jetre.NOVARTIS .abecedni spisak registrovanih lekova 155 doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova.12. Paralelni lekovi: essentiale® N ESSENTIALE® N .DigitSoft.v.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. monokomponentni (R) 9048213 transdermalni flaster.2002 doziranje: deficit estrogena u menopauzi. boca staklena. 250-500mg dnevno. psorijaza..12.2002 Cena 3/2-10-6935/1 17.Italija estramustin .8din 8606007410617 185/2006/12 13. 140mg.L01XX11 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1031043 kapsula. 300mg.02. 5x5mL Cena 449din 3/2-10-9315 11. vagifem® www. estrofem®. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. 6x1 kom (R) (R) 9048214 transdermalni flaster.co. deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi.G03CA03 E POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) .7din 3/2-10-9312 11.12.nr . 2mg/5cm2. neozleđenu kožu trupa ispod struka (ne oko grudi ili na grudi). 6x1 kom 9048215 transdermalni flaster.AVENTIS PHARMA .Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . za vreme terapije dozvoljeno je kupanje. masna distrofija jetre. radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule.L. 3x10 kom Cena 417. Paralelni lekovi: espumisan® ESSENTIALE® FORTE N . 1x100 kom Cena 9936. 250mg. profilaksa recidiva holelitijaze. oestradiol.Švajcarska estradiol . deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre.R.AVENTIS PHARMA . 1 sat pre ili 2 sata posle jela. tvrda. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (Z) 0127166 rastvor za injekciju. 8mg/20cm2. aluminijumska folija.. odojčad 25 kapi pre ili posle podoja.PFIZER ITALIA S.12. profilaksa recidiva holelitijaze. Paralelni lekovi: climara®. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre.2002 Cena 363din 3/2-10-6935/2 17.A05BA.2006 doziranje: karcinom prostate u odmakloj fazi bolesti: oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.A05BA. . poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja.12. blister. aluminijumska folija. atrofija vagine: 2 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. tvrda. zatim se doza induvidualno podešava. Paralelni lekovi: essentiale® forte N ESTRACYT . psorijaza. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127165 kapsula. aluminijumska folija. 4mg/10cm2. ampula. radijacioni sindrom: parenteralno sporo i.

povrede sportista): 2 puta po 200mg. kontejner za tablete. Paralelni lekovi: etoposide. monokomponentni (R) 1103800 tableta. 1x20 kom Cena 1094..C09AA01 c09aa inhibitori ace.M. inf. 4x10 kom 8600102463035 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-871/04 Cena 515-04-871-1 140. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. 25. artritis kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva. vanzglobni reumatizam). 1x5mL Cena 1300. vepesid EUKAPTIL® . estraderm TTS®. tokom 5 dana. 1x5mL M01aB antiinflamatorni/antireumatski lekovi (R) 1162300 film tableta.04.v.9din 515-04-1993/03 26.1din 20. Lastet inj.EBEWE PHARMA GES. ETOPOSID . trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.PFIZER (PERTH) PTY. 4x10 kom 8600102463028 (R) 1103801 tableta. blister. vepegal. kod žena kod kojih postoji menstrualni ciklus.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju. bolovi umerenog do srednjeg intenziteta (postoperativno.2din 8606007410662 1144/2006/12 06. 25.M01AB08 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 340.Makedonija etodolak .NOVO NORDISK A/S .L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju. LIMITED . dana od početka kvarenja. Lastet cap.9din 515-04-1599/03 21. za 3-4 nedelje obnoviti.6din 20. za 3-4 nedelje obnoviti. Lastet inj.Srbija kaptopril . 1x28 kom Cena 487din 8600102099418 817/2007/12 13.04. bočica od tamnog stakla.2004 www. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.v. 600mg dnevno. blister. Lastet cap.co.D. Lastet cap.Austrija etopozid . za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. osteoartroza.2007 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 tabl. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. .5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode. 50.2004 243. Lastet cap. Lastet cap. bočica. posttraumatski.ALKALOID AD . tokom 5 dana. dnevno u kontinuitetu. 2mg.10. bočica. 100mg/5mL.07.Australija etopozid . 50mg. Lastet cap.G03CA03 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.05.. vagifem® E ETOLAC® . maks. osteoartritis.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne bolesti kostno-zglobnog sistema (reumatoidni artritis. monokomponentni (R) 1048130 film tableta.B. KG .Danska estradiol . karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. terapija se započinje 5. za oralnu upotrebu 2.04. 25mg. za oralnu upotrebu 2. 100.H NFG. Paralelni lekovi: climara®. dentalni bolovi. vepesid ETOPOSIDE . 100mg/5mL.15 ESTROFEM® . karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. inf.DigitSoft. 100.2003 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. ankilozirajući spondilitis. 200mg.HABIT PHARM A.nr . vepegal. 50... Paralelni lekovi: etoposid.2006 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. oestradiol.

08.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni Cena 78. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. Paralelni lekovi: Letrox® 100. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg.08.6din (R) 1040230 tableta. tvrda.2003 Cena 92. 2x10 kom E Cena 10765din 3/2-10-1475 09. 75mcg. uzima se 1 sat pre jela. 50mcg. odrasli nepušači 9. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. 2x25 kom 4022536980744 515-04-1440/03 04. 100mcg.R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 515-04-3575/03 11. 125mcg.2003 doziranje: hipotireoidizam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. blister. Paralelni lekovi: engerix™ B j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011890 suspenzija za injekciju.J07BC01 VAKCINE r03da ksantini (R) 1114655 kapsula. deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno.ALTANA PHARMA AG .5mg.co. 2x25 kom 4022536980737 515-04-1438/03 04.8din (R) 1040234 tableta. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. blister. 150mcg. maks. blister. 2 (retko 3) puta po 50mg. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. blister. 300mg.2003 Cena 131. maks. 2x25 kom 4022536932132 515-04-1439/03 04. Kaptopril alkaloid®. 20x1mL www. Paralelni lekovi: captopril.6din (R) 1040231 tableta.m. dnevna doza je 1 g. po šemi: I doza. 150mcg. blister.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom).12.5mg/kg dnevno. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L).MERCK KGaA . a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.11. Tivoral® EUVAX B . daje se i. 50mcg. maks. deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno.9din (R) 1040232 tableta.08. posebno ako je praćena noćnim napadima. 25mcg. maks. parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom). maks.08. doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno. 2-2.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. Letrox® 50. 6 meseci posle I doze III doza.2003 Cena 137.08.2003 Cena 93. 200mg. 2x25 kom 4022536980751 515-04-1441/03 04. oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno.DigitSoft. Letrox® 150.abecedni spisak registrovanih lekova 15 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.2003 Cena 119.11. hronična opstruktivna bolest pluća individualno.2003 Cena (R) 1114656 kapsula.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . 75mcg. Katopil®. doza održavanja 100-200mcg dnevno. 100mcg. deca od 6 meseci-9 godina 19mg/kg dnevno. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. rekombinantna . 2x10 kom 515-04-3575-1 11.5mL.3din (R) 1040233 tableta.4din (R) 1040235 tableta. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. adolescenti 18mg/kg dnevno. 2x25 kom 4022536980713 515-04-1436/03 04. doza održavanja 2 puta po 25mg. bočica.25-12. 2x25 kom 4022536980720 515-04-1437/03 04.2003 doziranje: bronhijalna astma (siptomatsko i profilaktičko lečenje). posle mesec dana II doza. deca od 1-8 godina 24mg/kg dnevno. tvrda. blister. maks. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 20mcg/mL.Nemačka levotiroksin natrijum . blister.nr . blister. Paralelni lekovi: durofilin EUTHYROX .5mg.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.Nemačka teofilin .08. zorkaptil® EUPHYLONG® .

Slovenija tokoferol .LG LIFE SCIENCES .2006 doziranje: hemolitička anemija: 300mg dnevno. bočica.15 EUVAX B . 10mcg/0. bočica.5mL.2004 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.J07BC01 VAKCINE Cena 7639.5mL 8806136300814 1474/2006/12 16. 20mcg/mL.5mL. po šemi: I doza. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 50x5mL Cena 118263.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. D. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.5mL.2006 (Z) 0011906 suspenzija za injekciju. 4g dnevno.5mL.KRKA.10. TOVARNA ZDRAVIL. po šemi: I doza.2006 Cena (Z) 0011905 suspenzija za injekciju.12.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.m. posle mesec dana II doza. 10x1mL 8806136300852 1471/2006/12 16.08.m. www. EVISTA . 2x14 kom j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011891 suspenzija za injekciju. daje se i.Francuska vakcina protiv hepatitisa B.A. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B .co.4din 131/2006/12 06. maks. blister. bočica. bočica. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B PEDIATRIC .A. malapsorpcija kod a-lipoproteinemije odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno. 10x0. 10mcg/0. 3x10 kom Cena 153din 3838989587482 1772/2006/12 02.5mL. 100mg.5mL.08.08. 6 meseci posle I doze III doza. po šemi: I doza.DigitSoft. posle mesec dana II doza.Španija raloksifen . .2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 60mg.08.2006 Cena (Z) 0011907 suspenzija za injekciju. posle mesec dana II doza.nr . bočica.Francuska antigen virusa hepatitis B . EVITOL® .4din 3/2-10-1476 09.08. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.D. 20x0.2006 doziranje: prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi: 60mg dnevno nezavisno od jela. 10mcg/0.02. 1x1mL Cena 8806136300845 1472/2006/12 16. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. 10mcg/0.m. 6 meseci posle I doze III doza. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 1x0. rekombinantna .Južna Koreja vakcina protiv hepatitisa B.5mL. antioksidans 100-300mg dnevno.G03XC01 g03Xc selektivni modulatori estrogenih receptora (R) 1049200 film tableta. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.A11HA03 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1050250 obložena tableta. 20mcg/mL.LILLY S.6din 515-04-3139/04 26.SANOFI PASTEUR S. . a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. 6 meseci posle I doze III doza.5mL Cena 8806136300821 1473/2006/12 16. daje se i. bočica. rekombinantna .5mL POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2151.J07BC01 VAKCINE j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011899 rastvor za injekciju.J07BC01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011904 suspenzija za injekciju. daje se i. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. . blister.

4x7 kom 8606103543097 941/2007/12 04.7din (R) 1088014 kapsula.Švajcarska deferasiroks . tvrda. najmanje 30 min.2004 Cena 8445. 250mg. blister. maks. 6mg/20cm²+600mcg/20cm².2004 Cena 2676. rastvoriti tabl. deca preko 1 godine 100mg dnevno. blister.9din (R) 1088015 kapsula. 2x14 kom E Cena 2659din 515-04-4198/03 11. zatim1 nedelja pauze. 1x120mL 515-04-4202/03 02. 3x1 kom (R) 9136501 transdermalni flaster. blister.2007 Cena (SZ) 1189121 tableta za oralnu suspenziju. vitamin e forte EVRA . 2x14 kom 515-04-4201/03 11. 2x14 kom 515-04-4199/03 11. blister.5mg.05. Kapsule.03.1din (R) 2088016 oralni rastvor. tvrda. početna doza iznosi 2 puta po 1.co.2004 doziranje: blagi i umereno izraženi oblici Alchajmerove bolesti: ne primenjuje se kod dece početna doza iznosi 2 puta po 1. pre uzimanja bilo koje hrane.2004 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 flaster nedeljno. 12mg dnevno. uobičajena doza održavanja je 2 puta po 1. fiksne kombinacije (R) 9136500 transdermalni flaster. maks.2007 doziranje: hemosideroza nastala posle transfuzije krvi (feritin u serumu >1000 µg/L): odrasli.5mg.Belgija norelgestromin. kesica. 6mg/20cm²+600mcg/20cm².5mg. niti gutati cele. blister. zavisno od nivoa feritina. 125mg.abecedni spisak registrovanih lekova 15 malapsorpcija cistična fibroza: odrasli 100-200mg dnevno. 3x3 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 795.JANSSEN PHARMACEUTICA N.2004 Cena 2699. 1.DigitSoft.09. adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno.N06DA03 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze (R) 1088012 kapsula. blister. . blister. etinilestradiol . www. dalje se doza individualno prilagođava. tvrda.03. 2mg/mL. 3mg.04.2004 Cena 2676. EXJADE® . blister. otprilike u isto vreme.03. istog dana u nedelji tokom 3 nedelje.05. 2x14 kom 515-04-4200/03 11.7din (R) 1088013 kapsula.5-6mg.V.5-6mg. tvrda. maks.G03AA13 g03aa gestageni i estrogeni. 500mg.05.Švajcarska rivastigmin . flaster se lepi na čistu nepovređenu kožu.03.NOVARTIS .5mg. uobičajena doza održavanja je 2 puta po1.2007 Cena (SZ) 1189122 tableta za oralnu suspenziju.nr . na prazan želudac. dalje se doza individualno prilagođava.5din 515-04-03271/04 28. tablete se ne smeju žvakati. deca do 1 godine 50mg dnevno. 4x7 kom 8606103543080 940/2007/12 04.V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03ac helirajuća sredstva za gvožđe Cena (SZ) 1189120 tableta za oralnu suspenziju. 30mg/kg telesne mase dnevno. doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama.09. u čaši vode ili soka od pomorandže.2004 Cena 515-04-03271-1 28. EXELON® . 12mg dnevno. 4x7 kom 8606103543103 942/2007/12 04. 6mg.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . Paralelni lekovi: vitamin e. bočica. 4.

05.C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida (R) 1104475 tableta. 10mg.5g/L+0.5g/L+0.051g/L. kalcijum-hlorid. abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI E B05d. plastična kesa. natrijum-hlorid.Irska ikodekstrin. 1x2500mL 515-04-4029/03 09. magnezijum-hlorid .2003 (SZ) 9175742 rastvor za peritonealnu dijalizu. plastična kesa. EZETROL® .B05D. blister.DigitSoft.nr . 2x14 kom doziranje: hipolipemik 10mg dnevno. Cena 3258.5 L..co.051g/L.4g/L+4.4g/L+4. 1x2000mL Cena 515-04-4030/03 09. trovanje supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom: odrasli preko 18 godina 2-2. disbalans elektrolita. instilacijom tokom 10-20 minuta. posle 6-12 sati rastvor se menja.2004 www.8din 515-04-3994/03 21.A.. .12.257g/L+0.12.2003 doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtevaju tretman dijalize. natrijum-laktat.257g/L+0. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu.USA ezetimib . Cena 75g/L+5.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .10 EXTRANEAL . 75g/L+5.BAXTER HEALTHCARE S.

tuba. lečenje rana posle operacija u anorektalnom predelu mast: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. blister. Longaceph®. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. septikemija. ekcemi.2006 Cena 185din (R) 5108043 supozitorija.C05AD04 VAZOPROTEKTIVI c05ad proizvodi koji sadrže lokalne anestetike Cena 210. bočica. ceftriakson. meningitis. Paralelni lekovi: azaran. 50mg/kg dnevno.ALTANA PHARMA AG . 20mg. 1x10 kom 3/2-10-5736 10. sa pratećim zapaljenskim promenama i krvarenjem. 2x5 kom 8606102233081 2160/2006/12 21. III generacija (SZR) 0321860 prašak za rastvor za injekciju.09. inf. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 3x10 kom 8600097010122 237/2005/12 06. 40mg. polikrezulen . 1x1g www.Srbija famotidin .6din (R) 4108040 mast.FARAN LABORATORIES . refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja.2din 515-04-523/03 16. ragade. pruritus. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. 3x10 kom 8600097010146 238/2005/12 06.6din (R) 1128482 film tableta.06. intraabdominalne infekcije. maks.1din (R) 1128631 film tableta. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati.DigitSoft.J01DD04 F ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 356.5mg+100mg. infekcije kože i mekih tkiva. blister.2002 Cena 119.3din (R) 1128630 film tableta. zapaljenske bolesti karlice. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. 1g. ceftriaxone-BcPP. tokom 4-8 nedelja. 40mg. 2. veracol® j01dd cefalosporini. Lendacin®. Paralelni lekovi: Famotidin.2005 Cena 418.co.2006 doziranje: hemoroidi. akutni bakterijski otitis media. blister. nekomplikovana gonoreja.Nemačka cinhokain. prematurusi maks. Paralelni lekovi: Famotidin alkaloid®.11.2002 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. rocephin®.3din 3/2-10-5735 10.Grčka ceftriakson . strip. 2g dnevno.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (R) 1128480 film tableta. 10mg/g+50mg/g.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 217.09. tokom 4-8 nedelja.abecedni spisak registrovanih lekova 11 F FAKTU® .11. infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane). supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja.v.HEMOFARM AD .11. 2x10 kom Cena 124. maks. Quamatel® FAMOTIDIN ALKALOID® . blister.Makedonija famotidin . sprečavanje recidiva: 20mg uveče. infekcije kostiju i zglobova.ALKALOID AD . 1x20g 8606102233098 2159/2006/12 21. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. FAMOTIDIN . po potrebi povećati na 160mg na 6 sati.11. analne fisure. 2g na 12 sati i.2005 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg.. Labilex®. Quamatel® FARCEF .2003 doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta. sprečavanje recidiva: 20mg uveče. ceftriaxon-MIP®.nr . 20mg.

deca: od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. traumatska oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema (artritis. PcM-Hemofarm.A.2005 doziranje: inflamatorna.2005 Cena 208. 3x10 kom Cena 96. blister.L.Italija epirubicin .12 FARIN® .HEMOFARM AD . 1x5mL Cena 1117.5%. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.2006 doziranje: akutna leukemija. Paracet. 200mg. miozitis. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.L. 50x10 kom Cena 583. 4 doze u 24 sata. non-Hodgkin limfomi. lumbago i traumatske povrede) kontuzije.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086105 tableta. maks. povrede meniskusa. 500mg.5din 8600097400220 315/2007/12 23. bočica.co.9-1g/m2 Paralelni lekovi: ePIrUBIcIN. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg.B01AA03 abecedni spisak registrovanih lekova ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063115 tableta. Paracetamol www. 2.08. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. kumulativna doza 0.04.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.nr .5%.5-25mg/m2 na 7 dana. tendosinovitis. profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora. tuba. 1x50g 4013054001387 99/2005/12 31. periartritis. 1x5 kom 8600097400817 313/2007/12 23. . istegnuća tetiva. blister.2005 Cena (BR) 4167341 gel. najbolje uveče pre spavanja. Panadol. deca dobijaju maks.2007 Cena 71.09. uganuća. tendinitis.07. jajnika. 5mg.R.2007 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.08. u razmaku od 4-6 sati. karcinom dojke. bursitis.01.2din (R) 5086107 supozitorija.2din 8606007410709 1143/2006/12 06. 10mg. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. liobočica sa rastvaračem. a najduže 15 dana. 1x50mg 8606007410716 1142/2006/12 06.6din 8608808105211 813/2007/12 13. Paralelni lekovi: Ketonal® Lek FEBRICET . fibrozitis.2006 Cena 5199. Paralelni lekovi: Marivarin F FARMORUBICIN® RD . distorzije. Paralelni lekovi: efferalgan®. 5mg tokom 2-4 dana zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja). 120mg/5mL. bočica od tamnog stakla.Srbija varfarin . maks. tokom 7. 50mg.GALENIKA AD .5%. na 3 nedelje ili 12. sinovitis.MENARINI.8din (SZ) 0033113 prašak za rastvor za injekciju. 2. episindan® FASTUM® GEL . 4g dnevno.01.Italija ketoprofen .DigitSoft. 1x20g Cena 4013054002919 97/2005/12 19. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/mL. 1x100mL 8600097400800 209/2007/12 17.5-1g na 4-6 sati.Srbija paracetamol . tuba.R.2007 doziranje: lečenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije. želuca i pluća.2007 Cena (R) 3086106 sirup.07. tendoperiostitis.3din (BR) 4167342 gel.01. .M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167340 gel. isčašenja. blister. 1x30g 4013054002902 98/2005/12 01. tuba.PFIZER ITALIA S. veštačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti: dnevnu dozu uzeti odjednom. 2.

DigitSoft. zavisi od titra inhibitora.B03AC01 ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe. Paralelni lekovi: Febricet cold FEDEX® .09.11./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII). Cena 48411. 280mg+100mg+10mg. 8 tableta dnevno.nr .R01BA. 100mg/2mL. maks.B02BD03 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. NAZALNI PREPARATI Cena 96.8din 316/2007/12 23. maks.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086108 šumeća tableta. 5x2mL 8600064101686 doziranje: doza se određuje prema deficitu hemoglobina.HEMOFARM AD . 1x20mL 9002864058822 2110/2006/12 14. parenteralni preparati (R) 0060240 rastvor za injekciju.Srbija paracetamol.R01BA.O. 1x20mL Cena 24205. NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111261 šumeći prašak. www. askorbinska kiselina . 8x4g F Cena 233/2007/12 17. askorbinska kiselina . paracetamol. 25mg+500mg+200mg. kesica. 500j. deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak.Srbija feniramin.HEMOFARM AD . fiola. 200 FEIBA j.BAXTER AG .2007 doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak. 8x5g Cena 205.co. liobočica sa rastvaračem. paracetamol.11. r01Ba adrenomimetici (BR) 3111260 oralni prašak./20mL.3din 8600097401197 67/2005/12 08. askorbinska kiselina .Austrija antiinhibitorski kompleks faktora VIII . 330mg+200mg. deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta.Srbija dekstriferon .3din 1271/2006/12 02. ampula.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja i supstituciona terapija kod hemofilija sa inhibitorima na faktor VIII i IX: individualno. . 1x10 kom Cena 58. deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta. deca od 12-15 godina 4 puta po 1 prašak.abecedni spisak registrovanih lekova 13 FEBRICET C .2006 (SZ) 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.. prasak se razmuti u čaši vode. liobočica sa rastvaračem. najduže 5 dana kontinuirano.. prašak se razmuti u čaši vode.01.01. najduže 5 dana kontinuirano. uobičajeno 50-100 FEIBA j. kesica.2005 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete.PANFARMA D.08. .7din 9002864058525 2109/2006/12 14.D.2006 FEIBA TIM 4 . Paralelni lekovi: efferalgan® sa vitaminom c FEBRICET COLD .2007 doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak.O. tablete se prethodno rastvore u čaši vode. Paralelni lekovi: Febricet cold junior FEBRICET COLD JUNIOR ./20mL.ZDRAVLJE A./kg dnevno.3din 1000j.Srbija feniramin.

Plendil FEMARA .STADA ARZNEIMITTEL AG .8din (R) 1039330 film tableta. blister. 0.1%.1din 8608808105570 515-04-3674/03 15. 50x2mL Cena 2190.09. 0. blister. 2. Cena 441.v. 2x10 kom 4011548004319 235/2005/12 16.JANSSEN PHARMACEUTICA N. ujutro. doza održavanja 5-10mg dnevno. pa 50mcg po potrebi. 0.08.3din 4011548004326 236/2005/12 16.5mg. 100mg.GALENIKA AD .NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . održavanje 1-3mcg /kg/sat. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.12.L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima Cena 12048.14 abecedni spisak registrovanih lekova FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD .3din 515-04-02680/04 28. ANESTETIKE I SL.1mg. ampula.STADA ARZNEIMITTEL AG .5mg dnevno dok traje progresija tumora.1din 5mg.1mg. tuba. Paralelni lekovi: Phenobarbiton. UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE. ampula. deca 3-5mcg/kg. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. 2x10 kom Cena 821.Nemačka felodipin .2002 doziranje: karcinom dojke: 2.5din 515-04-4035/03 31. blister. doza održavanja 5-10mg dnevno. FENISTIL . 50x10mL Cena 515-04-272/03 02. ujutro. angina pektoris obično 5mg dnevno. maks.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza je 1 puta na dan po 5mg.NOVARTIS .2003 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. bolus 50-200mcg. Cena 168. 10mg. 3x10 kom 3/2-10-6135 17. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 5mg retard. 10mg dnevno.2004 FENOBARBITON . maks.Nemačka felodipin .co.2003 § (Z) 0087552 rastvor za injekciju.12. spontano disanje odrasli i. 0. 3x10 kom Cena 112.12.Belgija fentanil . ujutro. deca 5-8mg/kg dnevno.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402870 film tableta.Srbija fenobarbital . uveče. ujutro.2003 § (Z) 0087555 rastvor za injekciju.07. ampula.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084600 tableta. .nr . 5x2mL Cena 219.08.D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA. F d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154040 gel. 10mg dnevno.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. pa 1mcg/kg po www. 1x30g doziranje: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju.1mg. Phenobarbiton-natrijum FENTANYL . angina pektoris: obično 5mg dnevno.Švajcarska dimetinden .DigitSoft. Plendil FELODIPIN STADA® 5MG RETARD .V.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087550 rastvor za injekciju. indukcija 2-4mcg /kg.Švajcarska letrozol .07.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand-mal epilepsija). blister.10din 515-04-272-1 02. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180mikromola/L).2005 doziranje: hipertenzija početna doza je 1 puta na dan po 5mg.

pa 50mcg po potrebi. 50-100mg. bolus 50-200mcg. ampula. 105mg.6din 515-04-02838/04 28. 50mg/5mL. blister. .D.DigitSoft.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.8din 9088881337751 231/2006/12 28.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . www. 100-300mg.GALENIKA AD . pa 1mcg/kg po potrebi. po potrebi povećati na 2 tabl. spontano disanje odrasli i.2006 § (Z) 0087557 rastvor za injekciju.5din (R) 3060073 sirup.2006 doziranje: 1 tableta ½ sata pre doručka sa dosta tečnosti. bolus 0. spontano disanje odrasli i deca i. 50mcg/mL. oralni preparati Cena 95. 1x100mL 515-04-02839/04 28.D.3-3.B03AA07 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. deca od 1-12 godina 25-50mg.5mg. 20mg/g. . ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.v. spontano disanje odrasli i deca i. onihomikoza nogu do 1 godine. na respiratoru i. FERRUM LEK® . indukcija 2-4mcg /kg.3-3. 3x10 kom Cena 279.D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU F d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157585 krem. pa 1-3mcg/kg po potrebi. . 1x15g Cena 93.2din 8608807101078 243/2006/12 03.B03AC. 5x2mL Cena 9088881337744 175/2006/12 13.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: oralno odrasli i deca preko 12 god.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. pa 100-200mcg po potrebi. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 minpa 100 ng/kg/min. oralni preparati (R) 1060072 tableta za žvakanje.2006 doziranje: dermatomikoze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. na respiratoru odrasli i. inf.B03AB05 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. 100mg. na respiratoru i.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: odrasli 100-200mg i. inf.D.v.03..LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.m. Paralelni lekovi: Fentanyl FENTIKOL® . pa 1-3mcg/kg po potrebi. inf.Srbija fentikonazol . odojčad 25-50mg.v.5mg. bočica. 5x2mL Cena 316din 515-04-02837/04 28.v. deca 3-5mcg/kg.01.nr . 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji).8din (R) 1060090 film tableta.v. na respiratoru odrasli i. deca 15mcg/kg. dnevno.02. FERRO-GRADUMET® . deca od 1-12 godina 50-100mg. ampula. 100mg.Slovenija gvožđe lll . na dan. odjednom ili 2 puta po 1 tabl.Austrija fentanil .Srbija gvožđe(II)-sulfat .abecedni spisak registrovanih lekova 15 potrebi. dnevno.09. blister.09.m. održavanje 1-3mcg /kg/sat.Slovenija gvožđe lll . onihomikoza ruku: 6 meseci.co.v. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 min pa 100 ng/kg/min. Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex FENTANYL TORREX . tuba. latentni nedostatak gvožđa: odrasli i deca preko 12 god. ampula. bolus 0. trudnice 100mg. 3x10 kom 8608808100643 94/2006/12 31. 5x10mL Cena 515. profilaksa trudnice: 50-100mg. trudnice 200-300mg. FERRUM LEK® . deca 15mcg/kg.2006 doziranje: odrasli i deca preko 1 god.09. pa 100-200mcg po potrebi.v. deca 3mg/kg i. 50mcg/mL.02. parenteralni preparati (R) 0060074 rastvor za injekciju.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087556 rastvor za injekciju. inf. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji).2004 Cena 188.

4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. proteaza . deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice.BRISTOL-MYERS SQUIBB . uzima se razmućeno u čaši vode.2005 (BR) 1121101 obložena tableta. Paralelni lekovi: Fervex za decu. cervicitis. blister. paracetamol..co.12. 8x1 kom Cena 168. www.2005 doziranje: prehlada. najduže 5 dana kontinuirano. najduže 5 dana kontinuirano. bez šećera F FERVEX ZA ODRASLE . 1x50g Cena 4034541000614 1108/2007/12 Cena 4159064 mast. 8x1 kom Cena 219.BRISTOL-MYERS SQUIBB .Francuska feniramin. virusne infekcije nosa i ždrela . 50x10 kom Cena 1146.. kesica.R06AB.5din 8608811001432 323/2005/12 21.2002 doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usled nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa.1 FERVEX ZA DECU . askorbinska kiselina . uzima se razmućeno u čaši vode. tuba.7din 8608811001425 3/2-10-6744 04. alergijski rinitis./g. blister. paracetamol. 25mg+500mg+200mg. FIBROLAN® .Srbija amilaza. opekotine. kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porekla (cistična fibroza. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. superficijalni hematomi na: 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju.JUGOREMEDIJA A. virusne infekcije nosa i ždrela . 1x25g (R) 4034541000607 1109/2007/12 doziranje: hirurške rane.Francuska feniramin.R06AB. abecedni spisak registrovanih lekova ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (BR) 3111232 granule za oralni rastvor. stanja slična gripu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice. ulcerativne lezije. 10mg+280mg+100mg.2005 doziranje: prehlada.10. kesica.Francuska feniramin.R06AB.2005 doziranje: prehlada.rinofaringitis.1din 25.7din 3585551913735 627/2005/12 23.rinofaringitis. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. stanja posle pankreatektomije.4din 3585551913728 628/2005/12 23. najduže 5 dana kontinuirano. virusne infekcije nosa i ždrela .A09AA02 DIGESTIVI. Fervex za odrasle.D.05.11. alergijski rinitis. ZRENJANIN . deca od 10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121100 obložena tableta. dezoksiribonukleaza (goveđa) . opstrukcija izvodnih kanala pankreasa. 732. askorbinska kiselina . tumor glave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka.BRISTOL-MYERS SQUIBB .DigitSoft. 1Loomis j. kesica. BEZ ŠEĆERA . paracetamol.4din 3585551913766 629/2005/12 23. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. Fervex za odrasle FESTAL® N . Paralelni lekovi: Fervex za decu. 1Loomis j./g+666Christensen j.12. 8x1 kom Cena 158. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. bez šećera FERVEX ZA ODRASLE. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. 2x10 kom Cena 63. alergijski rinitis. Fervex za odrasle. Paralelni lekovi: Fervex za odrasle. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111230 granule za oralni rastvor. hronični pankreatitis (najčešće usled zloupotrebe alkohola)). 25mg+500mg+200mg.2din 25./g.. askorbinska kiselina .B06AA02 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi (R) 4159061 mast.2007 (apscesi. uzima se razmućeno u čaši vode. lipaza. tuba.rinofaringitis./g+666Christensen j.Francuska fibrinolizin (goveđi).PFIZER PGM . ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111231 granule za oralni rastvor. stanja posle totalne gastrektomije.05.nr . inficirane rane fistule).12.2007 438.

9din (R) 7114595 aerosol. 1x120 doza Cena 703din 5900008021999 1270/2006/12 02. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 200mcg dnevno.5mg.12. bočica.2002 Cena 853. 1x10 kom 3/2-10-4989/5 28.5mg. Lamox.2002 Cena (R) 1122246 tableta.R05CB06 r05cB mukolitici (R) 1112240 tableta. bočica. 7. 125mcg. deca do 2 godine 2 puta po 7. 400mcg dnevno. 15mg/5mL.5mg. 1x120 doza 5900008009706 515-04-5028/03 04. bočica sa raspršivačem.Poljska flutikazon .BERLIN-CHEMIE AG . Paralelni lekovi: Flixonase™ r03Ba glukokortikoidi (R) 7114594 aerosol.08.11. 15mg/5mL. blister. 50mcg.nr .A. 1x60 doza www. bočica sa raspršivačem.2002 Cena 1492din (R) 7114596 aerosol. bočica sa raspršivačem. 1x100mL 3/2-10-4989/4 28. 30mg. 250mcg.2004 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli 2 puta po 100-250mcg.co.2002 Cena (R) 3112024 sirup. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. maks.12.84din 3/2-10-6380 22. deca od 4-12 godina: 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. bočica sa raspršivačem. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.2002 Cena (R) 3112244 sirup.12. . . Mucosolvan® junior FLIXONASE™ . 1x150mL 3/2-10-4989/2 28.abecedni spisak registrovanih lekova FLAVAMED .Velika Britanija flutikazon .2002 Cena (R) 2112245 oralne kapi. Paralelni lekovi: Flixotide FLIXOTIDE . dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.12. maks. bočica. bočica.DigitSoft. rastvor.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.Nemačka ambroksol .GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. 1x60mL 3/2-10-4989/3 28.11. 1x60 doza 3/2-10-6380/2 21.2002 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno. 15mg/5mL. Mucosolvan®.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 471. boca sa pumpom za doziranje. 1x60 doza 3/2-10-6380/1 22.4din (R) 7114597 aerosol.12. 50mcg/doza. 2x10 kom 1 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Cena 3/2-10-4989 28.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI F r03Ba glukokortikoidi (R) 7114565 sprej za nos. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. po potrebi povećavati najviše do 2 puta po 1mg dnevno.05.12. deca preko 4 godine 2 puta po 50-100mcg. 30mg. 50mcg.2002 Cena (R) 3112244 sirup.11.2002 Cena 818. 1x50mL 3/2-10-4989/1 28. blister. suspenzija.2006 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli i deca preko 12 godina 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu.

06. blister. bočica. rascepana virusna čestica) .08. rastvor.J07BB02 VAKCINE a07Fa antidijaroici . 3x10 kom Cena 373.GALENIKA AD . . premedikacija: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije. nesezonski hronični idiopatski rinitis.ICN CRNA GORA . 1x120mL 3838957696635 3/2-10-6746 11.2003 Cena 306.Crna Gora bacillus ip 5832 (čista kultura) .Belgija vakcina protiv gripa (inaktivisana.2004 doziranje: dijareja različitog porekla: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno. 1x0.4din (R) 1058247 tableta. deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo tečnosti). Pressing® FLONIVIN BS . 1x5mL Cena 198.12.2005 doziranje: hronični konjunktivitis.nr . uzima se pre jela. FLUARIX .SMITHKLINE BEECHAM .Srbija midazolam . 2x10 kom Cena 204. vakcina protiv gripa inaktivisana.2002 Cena 120.1 abecedni spisak registrovanih lekova F FLONIDAN® . 10mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. vaxigrip®. tuba. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).12. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. .N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1071461 film tableta. 15mg.DigitSoft. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65godina starosti.02. 3mg/mL. blister. 10mg.Slovenija loratadin .9din (R) 1058248 tableta.S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi Cena 294. 10mg.6din 515-04-2703/03 05.A07FA01 ANTIDIJAROICI.PHARM. plastična bočica sa kapaljkom. po potrebi ponoviti tokom noći. blister.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis.12.2005 (R) 7090852 kapi za oči.2003 Cena 167din (R) 3058246 oralna suspenzija. alergijski konjunktivitis. 35mg.9din 515-04-5168/03 30. 3x10 kom 515-04-1723-1 01. keratitis. Midazolam Torrex FLOXAL® . 1x10 kom 3838957887026 515-04-1723/03 01.2006 doziranje: nesanica: oralno 7. 3mg/g. Loratadin. CHEM.mikroorganizmi (BR) 1126252 kapsula. FABRIK GmbH . 1x3g 4030571001423 714/2005/12 27. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. blister.4din (R) 4090851 mast za oči.08. GERHARD MANN.5-15mg uveče pre spavanja. Lorano. ulkus rožnjače: 3 puta dnevno (ne duže od 10 dana).2003 doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života. napunjen injekcioni špric.2din 4030571001416 715/2005/12 27. vaxigrip® junior j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011868 suspenzija za injekciju. po protokolu o imunizaciji. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 190.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058245 tableta.5mL www. između obroka.DR.11. blister.12. 5mg/5mL.co. 2x8 kom Cena 364.5din 8608808100728 109/2006/12 02.D. Paralelni lekovi: dormicum®. tvrda. Paralelni lekovi: claritine®.Nemačka ofloksacin . FLORMIDAL® . Paralelni lekovi: agrippal™ S1.7din 3838957895960 3/2-10-6747 11.

V.nr .5din (SZR) 1034021 film tableta.5din 8600097003087 710/2006/12 05.05. diflucan®.Belgija flutamid . dermatomikoze: 50mg dnevno. 1x1 kom 8600097012218 515-04-1526/04 02.06. 2mg/mL. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Flukonazol. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. blister.) 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. indolentni limfomi: oralno 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. 7-14 dana.Nemačka fludarabin .abecedni spisak registrovanih lekova 1 FLUCINOM® .POLFARMEX SA . 10mg. bočica staklena.06.SCHERING-PLOUGH LABO N.2003 Cena 31177. 150mg. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 50mg. 4x5 kom 515-04-235-1 30. Flunazol. blister. tvrda. www. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. Flumycozal. 2-4 nedelje. zatim 3mg/kg dnevno. Flukonazol. zatim 3mg/kg dnevno.07. Flunazol.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®.2004 Cena 706.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. blister. 2-4 nedelje.09. 7-14 dana.2003 Cena 40925. blister.2003 doziranje: hronična limfocitna leukemija B ćelija i non-Hodgkin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima.1din 515-04-722/03 18. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. 1x100mL Cena 816.2007 doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo. 10mg. 2x7 kom F ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 944. Flumycozal. Stabilanol FLUCONAZOLE . ili i.Srbija flukonazol . 250mg.09.2din (R) 1327355 kapsula. 10x10 kom Cena 6092. bočica. 3x5 kom 515-04-235/03 30. 50mg. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037081 tableta.L01BB05 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (SZ) 0034020 liofilizat za rastvor za injekciju. blister.2004 Cena 275. diflucan®. blister.4din (R) 1327346 tableta.06.2006 Cena 599.J02AC01 j02ac derivati triazola (R) 1327345 tableta. . 5x50mg Cena 70318. Stabilanol FLUDARA . parenteralno (primenjuje se bolus inj.2din 515-04-02186/04 28. 1x1 kom 515-04-02186-1 28. blister.07.SCHERING AG .06.Poljska flukonazol . 50mg.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327357 rastvor za infuziju.DigitSoft. Fluconal. dermatomikoze: 50mg dnevno.v.9din (SZR) 1034022 film tableta. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. svakih 28 dana.7din (R) 1327356 kapsula. inf. tvrda.co. 1x7 kom 8600097012201 515-04-1525/04 02. 100mg.3din 8606103170170 1019/2007/12 15. Paralelni lekovi: diflazon®. tokom 6 ciklusa.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Flutasin® FLUCONAL . Fluconazole.

kesica.Hemofarm FLUIMUCIL® 200 .Italija acetilcistein . 3x10 kom 8608808100681 03-10-7403/1 25. adjuvans tokom lečenja ciklofosfamidom i doksorubicinom. zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata.V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti (Z) 0112213 rastvor za injekciju. osteoar tritis.5din 7680375610375 815/2007/12 13. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Nac . acc 200. Fluimucil® 600.09. www. kesica. blister.GALENIKA AD . 30x1g Cena 220.2002 Cena 153. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. bolovi u mišićima: 150-200mg dnevno podeljeno u više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima). burzitis. hronična obstruktivna oboljenja pluća.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112211 granule za oralni rastvor.Srbija flurbiprofen . emfizem pluća. 100mg. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg.Švajcarska acetilcistein . Fluimucil® 100. 50mg.2004 doziranje: trovanje paracetamolom. halogenim ugljovodonicima. mukoviscidoza. respiratorni distres sindrom odraslih (ARDS). hronični bronhitis i njegove egzacerbacije.ZAMBON SWITZERLAND LTD . deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg.Švajcarska acetilcistein . cistična fibroza.2din 7680451790793 816/2007/12 13. Fluimucil® 200. Nac .9din 8606103110138 515-04-1754/04 29. miozitis. Fluimucil® 600. deca 15-30mg/kg dnevno.04.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112212 šumeća tableta. akutni i hronični bronhitis infektivne i neinfektivne etiologije: parenteralno odrasli 2-3 puta po 300mg.ZAMBON GROUP ITALIA .10.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112210 granule za oralni rastvor.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. tendinitis.7din 7680375610108 814/2007/12 13. Paralelni lekovi: acc 100. ankilozirajući spondilitis. istegnuća i iščašenja. kod trovanja paracetamolom: odrasli i deca inf. 5x3mL Cena 258. acc 200. 30x1g Cena 249. emfizem pluća.Hemofarm FLUIMUCIL® 600 . 2x15 kom Cena 85. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. 200mg.7din (R) 1162051 obložena tableta. 300mg/3mL. sinovitis. povrede mekih tkiva.10 FLUGALIN . emfizem pluća.04. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi.2002 doziranje: reumatoidni artritis.co.DigitSoft. mukoviscidoza. acc Saft. ampula. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. acc Saft.nr .3din 8608808100674 3/2-10-7403 25. F FLUIMUCIL® . blister.ZAMBON SWITZERLAND LTD .10.04. 100mg. degenerativna artroza.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.Švajcarska acetilcistein . strip. tendosinovitis.M01AE09 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162050 obložena tableta. 5x2 kom Cena 210. Paralelni lekovi: acc 100. FLUIMUCIL® 100 . 600mg. mukoviscidoza. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije.ZAMBON SWITZERLAND LTD . 150mg/kg (početno). gljivama koje sadrže amanitin. periartritis.

Fluconal.2003 Cena 275. tvrda. 1x1 kom 8600064104083 135/2007/12 11. tvrda. Paralelni lekovi: diflazon®.SRBOLEK A. 2-4 nedelje. gljivične infekcije sluzokože grla: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana. 1x7 kom 471/2005/12 17. Nac .1din (R) 1327301 kapsula. Paralelni lekovi: diflazon®. prevencija gljivičnih infekcija: odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno. blister. maks.ZDRAVLJE A. 100mg.abecedni spisak registrovanih lekova 11 bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. diflucan®.D. deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u 2 dana. . vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. 1x1 kom 8608811003153 515-04-2514-2 17.Srbija flukonazol .J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327300 kapsula. vaginalna kandidijaza i balanitis: 200mg jednokratno. ZRENJANIN . 7-14 dana.2007 Cena (R) 1327202 kapsula. tvrda.12.01. tvrda.2007 Cena 275. 150mg. acc 200. 7-14 dana.12. 100mg. deca izložena riziku infekcije 3-12mg/kg telesne mase jednom dnevno.Hemofarm FLUKONAZOL . doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana.JUGOREMEDIJA A. sistemska kandidijaza: (Candida. šumeće tablete se upotrebljavaju rastvoreno u vodi. dermatomikoze: 50mg dnevno. Flumycozal.Srbija flukonazol .Srbija flukonazol . 1x7 kom 8608811003146 515-04-2514-1 17. Fluimucil® 100. Stabilanol FLUKONAZOL .J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327200 kapsula. Stabilanol F www. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Flumycozal. tvrda. genitalne infekcije izazvane Candidom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu. zatim 3mg/kg dnevno. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. Flunazol. blister. deca 6-12mg/kg oralno dnevno. prevencija kandidijaze: 100-400mg dnevno. 100mg. mukozne kandidijaze oralno 3-6mg/kg dnevno prvog dana.D.nr . Stabilanol FLUKONAZOL . Flumycozal. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana. .7din (R) 1327203 kapsula.2005 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 100mg dnevno. deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. 150mg.01.12. acc Saft. Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana. Paralelni lekovi: diflazon®. gljivične infekcije kože: 50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja). maks. 1x7 kom 8600064104090 134/2007/12 11. deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno. 1x7 kom Cena 599. Fluconazole.2007 doziranje: gljivične infekcije sluzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana. tvrda. blister. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. Fluconazole. 50mg. Fluconal. 50mg.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena 728. blister.2din 8600064104027 132/2007/12 11. 1x7 kom Cena 599.1din (R) 1327340 kapsula. 2-4 nedelje. Fluconal.01. tvrda. 1x7 kom 8600064104038 133/2007/12 11.DigitSoft. tvrda. blister.7din (R) 1327302 kapsula.2003 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. Fluimucil® 200. blister. dermatomikoze: 200-300mg nedeljno. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. 200mg. Paralelni lekovi: acc 100. Flunazol. blister.D. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno dnevno.co. deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/kg telesne mase jednom u 3 dana.01.2din 8608811003139 515-04-2514/03 17. diflucan®. diflucan®.2007 Cena (R) 1327201 kapsula.2003 Cena 798. blister.10. a zatim 200-400mg jednom dnevno. Flunazol. Fluconazole. zatim 3mg/kg dnevno.

12

abecedni spisak registrovanih lekova

FLUMYCOZAL - AEGIS LTD. - Kipar flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7 kom Cena 713din 5291171000547 3/2-10-7567 10.11.2002 Cena 412,3din (R) 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 5291171000554 3/2-10-7567/1 10.11.2002 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flunazol, Stabilanol

F

FLUNAZOL - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena (R) 1327360 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160/03 28.09.2004 Cena (R) 1327361 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160-1 28.09.2004 Cena (R) 1327362 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 515-04-04160-2 28.09.2004 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flumycozal, Stabilanol FLUNEURIN® - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455070 9/2006/12 09.01.2006  (R) 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 604,5din 8606102455087 8/2006/12 09.01.2006  (R) 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455094 7/2006/12 09.01.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNIRIN® - GALENIKA AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 1101,3din 8608808103750 1410/2006/12 14.08.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNISAN - HEMOFARM AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 8600097012072 515-04-4945/03 17.05.2004

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

13

doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOKSETIN - SRBOLEK A.D. - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072925 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 5310090000336 3/2-10-9191 24.12.2002 doziranje: depresija: 20mg/dan, jednokratno (najbolje ujutro); po potrebi, dozu postepeno povećavati do naviše 80mg/dan, podeljeno u dve doze; bulimija: do 60mg/dan; opsesivno kompulsivni poremećaji: 20-60mg/dan. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOROGAL - GALENIKA AD - Srbija natrijum fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aa sredstva za profilaksu karijesa (BR) 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 kom Cena 81,3din 8608808103682 515-04-1678/03 21.07.2003 Cena 73,7din (BR) 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 kom 8608808103675 515-04-1679/03 21.07.2003 doziranje: ako voda za piće sadrži manje od 0,3mg/L fluora deca do 3 godine 1 puta po 0,25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0,25mg; deca preko 6 godina 1 puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0,3-0,6mg/L fluora doze smanjiti na ½, a za više od 0,7mg/L terapija fluorom nije potrebna. FLUOROURACIL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 83,8din 8606010920110 1310/2007/12 12.06.2007 Cena 191din (SZ) 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL 8606010920127 1311/2007/12 12.06.2007 doziranje: palijativni tretman malignih tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa, cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil “eBeWe” FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072920 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 668,3din 3870010004186 3/2-10-8668 12.12.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan, Framex® FLUTASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90 kom Cena 5944720130171 762/2007/12 Cena (R) 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30 kom 5944720130164 765/2007/12

F

4648,8din 02.04.2007 1574,1din 02.04.2007

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1tabl. (250mg) uz jelo; duži vremenski period. Paralelni lekovi: Flucinom® FLUXILAN - AEGIS LTD. - Kipar fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 286,1din 5291171001117 3/2-10-7564 28.10.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija; 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Framex®

F

FOLACIN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom Cena 3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007 doziranje: megaloblastna anemija (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca, prevencija 2,5mg (½ tabl.) dnevno; stanja gladovanja, malresorpcije, upalne bolesti creva (steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenciju defekta neuralne cevi u novorodjenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze folne kiseline. Paralelni lekovi: Folan, Folnak FOLAN - FARMAKOS DD - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom 8608805100301 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak FOLIRON® - REMEDICA LTD - Kipar gvožđe(ll)-fumarat, folna kiselina - B03AD02 B03ad gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom (R) 1060570 film tableta; 310mg+0.35mg; blister, 3x10 kom

Cena 59din 3/2-10-10576 25.12.2002

ANTIANEMICI

Cena 123din 515-04-295/04 10.06.2004 doziranje: deficit gvožda i folne kiseline u trudnoći i anemiji: samo odrasli 1 film tabl. dnevno. FOLNAK - SIGMAPHARM DOO - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061040 tableta; 5mg; 20 kom 8606004960016 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg; deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folan FORANE® - ABBOTT LABORATORIES LTD - Velika Britanija izofluran - N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL 5013158776395

Cena 59din 3/2-10-10759 25.12.2002

Cena 3426,6din 2046/2007/12 25.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

15

doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno, primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal FORCAS - HEMOFARM AD - Srbija ceftazidim - J01DD02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (Z) 0321600 rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1000mg Cena 354,3din 8600097301442 515-04-1755/03 11.08.2003 (Z) 0321601 prašak za rastvor za injekciju; Cena 229,8din 500mg; bočica staklena, 1x500mg 8600097011532 515-04-1754/03 11.08.2003 doziranje: teške infekcije (septikemija, meningitis), infekcije pluća, gornjih i donjih disajnih puteva, uha, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, trbušne duplje, želuca, creva, žuči, mozga, urinarne infekcije, infekcije kod pacijenata na dijalizi, profilaksa u hirurgiji: odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski. Paralelni lekovi: ceftazidim FORTEO™ - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05aa paratireoidni hormoni i analozi (R) 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl; pen sa uloškom, 28x80 µl Cena 31948,1din 5014602101237 154/2006/12 07.02.2006 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru), najduže 18 meseci. FORTOVASE - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska sakvinavir - J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

Cena 11303,7din 515-04-1691/03 18.07.2003 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): 3 puta po 1200mg najkasnije 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Invirase® FORTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska makrogol (polietilenglikol) - A06AD15 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74g Cena 622,8din 3582182886223 515-04-3052/03 25.11.2003 doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije). FOSAMAX® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4 kom Cena 2371,1din 8600103453103 549/2007/12 27.02.2007 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron

j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328371 kapsula, tvrda; 200mg; boca, 1x180 kom

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FOSAMAX® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059071 tableta; 10mg; blister, 2x14 kom Cena 515-04-286/03 18.06.2003 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron FOSAVANCE® - MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05BB bifosfonati, kombinacije (R) 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4 kom Cena 2290din 8600103453486 435/2006/12 06.04.2006 doziranje: terapija osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D jedna tabl. jednom nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još 30 min. FOSTIMON® - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

F

g03ga gonadotropini (SZR) 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1562din 7680529740897 611/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 12027,4din 7680529740897 612/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1041,1din 7680529740620 613/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 8506,6din 7680529740620 614/2007/12 01.03.2007 doziranje: anovulacija (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrolisana ovarijalna hiperstimulacija (razvoj nekoliko folikula kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti. FRAGMIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 1707,5din (4034541005749) 1105/2007/12 25.05.2007 (SZ) 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 3340,7din (4034541005756) 1106/2007/12 25.05.2007 4774,7din (SZ) 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL; ampula, 10x1mL Cena (4034541005732) 1107/2007/12 25.05.2007 doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom 5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7 dana (ortopedskahirurgija); lečenje akutnih dubokih venskih tromboza: jednom dnevno

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

1

200 i.j./kg s.c.; plućna embolija: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10 dana; lečenje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120 i.j./kg na 12 sati, tokom najmanje 6 dana. FRAMEX® - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 800din 5997001313466 755/2007/12 02.04.2007 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan FRAXIPARINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

F

Cena 3784,7din 3/2-10-10734 26.12.2002 doziranje: profilaksa tromboza: u hirurgiji 0,3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0,3mL dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86 i.j./kg s.c. na 12 sati FROMILID® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL 3582910003076 (Z) 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL 3582910003083 (Z) 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL 3582910003106 (Z) 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL 3582910003120 (Z) 0062304 rastvor za injekciju; 3800i.j.; napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL

Cena 2006,1din 511/2005/12 01.11.2005 Cena 401,1din 246/2005/12 01.11.2005 Cena 3784,7din 247/2005/12 01.11.2005 Cena 4629,7din 248/2005/12 01.11.2005

j01Fa makrolidi (R) 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7 kom Cena 582din 3838989500276 515-04-03821/03 28.09.2004 Cena 1115,8din (R) 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283 515-04-03821-1 28.09.2004 406,7din (R) 3325612 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 3838989500290 515-04-03821-2 28.09.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7,5mg/kg na 12 sati; deca od 8-11kg 62,5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg 187,5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FROMILID® UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

j01Fa makrolidi (R) 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x5 kom Cena 3838989501358 531/2005/12 07.11.2005 (R) 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom Cena 556,6din 3838989501365 318/2005/12 17.08.2005 (R) 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x5 kom Cena 3838989501372 567/2005/12 22.11.2005 (R) 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom Cena 1076,5din 3838989501389 568/2005/12 22.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid®, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar FUNGIZONE - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327470 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 1122din 515-04-2716/03 24.11.2003 doziranje: sistemske gljivične infekcije: 0,25mg/kg sporom i.v. inf. tokom 2-6 sati, dozu postepeno povećavati do granice podnošljivosti; dnevna doza ne sme preći 1,5mg/kg. Paralelni lekovi: amphocil® FUNIT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom Cena 470,5din 8699540180208) 562/2007/12 01.03.2007 Cena 1683,8din (R) 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 8699540180215 563/2007/12 01.03.2007 Cena 3312din (R) 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5 kom 8699540180222 564/2007/12 01.03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: odrasli 100- 200mg dnevno tokom 7 dana (Pityriasis versicolor), 15 dana (Tinea corporis, Tinea cruris), 30 dana (Tinea pedis, Tinea mannum); sistemske gljivične infekcije: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: Kanazol, Prokanazol®, Sporanox FUROSEMID - FAMPHARM - Srbija furosemid - C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici, monokomponentni (R) 1400470 tableta; 40mg; blister, 2x15 kom

Cena 3/2-10-6452 24.11.2002 Cena (R) 1400471 tableta; 40mg; blister, 1x15 kom 3/2-10-6454 24.11.2002 Cena 24din (R) 1400472 tableta; 40mg; blister, 1x10 kom 8606003211508 3/2-10-6455 24.11.2002 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije), hiper tenzija: odrasli početna doza 40mg dnevno; doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan, maks. 80mg dnevno; deca 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lasix®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova FUZEON® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

1

j05aX ostali antivirusni lekovi (SZ) 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL; liobočica sa rastvaračem, 60x1.1mL Cena 124653,5din 8606102767746 515-04-2262/04 25.08.2004 doziranje: lečenje HIV-infekcije odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/kg, maks. 90mg.

F

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

G
GABALEPT® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kom Cena 1503din 3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006  (R) 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kom Cena 1255din 3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006  (R) 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 172din 3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 2,4g dnevno podeljeno u 3 doze; deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze; neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u tri doze. Paralelni lekovi: Katena®, Neurontin® GADOVIST® - SCHERING AG - Nemačka gadobutrol - V08CA09 v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; napunjen injekcioni špric, 5x15mL

G

KONTRASTNA SREDSTVA

Cena 55310,2din 515-04-1601/04 14.07.2004 (Z) 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena 515-04-1602/04 14.07.2004 doziranje: doze zavise od vrste snimanja. GALADROX® - GALENIKA AD - Srbija cefadroksil - J01DB05

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6 kom Cena 360,1din 8608808106188 3/2-10-5101 05.07.2002 234din (R) 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 8608808106195 3/2-10-5097 05.07.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije genitourinarnog trakta, osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: duracef GALASTAT - GALENIKA AD - Srbija pravastatin - C10AA03

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104482 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 8606007080223 3/2-10-5090 05.07.2002 doziranje: hiperholesterolemija 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

www.DigitSoft.co.nr

12 GALECEF® - GALENIKA AD - Srbija cefazolin - J01DB04

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 8517,6din 3/2-10-5098 05.07.2002 doziranje: teške infekcije urnarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella sp., Staphyloccocus aureus-om infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji, peritonitis, septikemija; odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin, cefazolin-BcPP, cefazolin-MIP, Primaceph®

j01dB cefalosporini, I generacija (Z) 0321961 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g

G

GALEPSIN® - GALENIKA AD - Srbija karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10 kom Cena 145,8din 8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006 doziranje: profilaksa generalizovanih konvulzivnih epilepsija, parcijalnih epilepsija sa poremećajem svesti,mešovitih epilepsija, fokalnih napada, “petit mal” sa psihičkim smetnjama i terapija neuralgije trigeminusa: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg, postepeno povećavati do 0,8-1,2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0,6-1g dnevno u više doza. Paralelni lekovi: Karbapin, Tegretol®, Tegretol® cr GALITIFEN - GALENIKA AD - Srbija ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu  (R) 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena 86,1din 8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004 doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli 2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0,5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg. GAMBROSOL TRIO 10 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2506/03 12.12.2003 (SZR) 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2505/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 40

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

13

GAMBROSOL TRIO 40 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2507/03 12.12.2003 (SZR) 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2504/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 10 GAMEX® - HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. - Srbija lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

G

P03aB proizvodi koji sadrže hlor (R) 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena 67din 8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006 Cena 101,4din (R) 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL 8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006 Cena 58,4din (R) 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL 8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006 doziranje: odrasli pediculosis capitis: kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti 3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabies odrasli uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca scabies: od 3-10 godina: postupak je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih, bezbednijih pedikulocida. GARDASIL® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE

j07BM papiloma virus vakcine (Z) 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen injekcioni Cena 8373,8din špric, 1x0.5mL 8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006 (Z) 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL Cena 8373,8din 8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006 doziranje: prevencija kondiloma spoljnih genitalija, uznapredovale vulvarne i cervikalne displazije, karcinom cerviksa uzrokovan HPV tip 6,11,16 i 18 kod žena 16-26 godina intramuskularno (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao 3 odvojene doze od po 0,5mL prema sledećem rasporedu; prva doza: odabranog datuma; druga doza: 2 meseca posle prve doze; treća doza: 6 meseci posle prve doze.

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6 kom Cena 184,2din 515-04-03374/04 28.09.2004 Cena 94,9din (BR) 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6 kom 515-04-03357/04 28.09.2004 doziranje: adjuvantna terapija (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma, prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ulkus uzrokovan primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), Zoilinger-Ellisonov sindrom (gastrinom pankreasa), prevencija stres-ulkusa, gastroezofagusni refluks, akutni erozivni gastritis, smanjenje iritacije želudačne sluzokože uzrokovane ekscesivnim unošenjem hrane, alkohola, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca ½ doze za odrasle.

G

GASVAN - SRBOLEK A.D. - Srbija dimetikon - A03AX13

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20 kom Cena 74,8din 8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002 doziranje: postprandijalne tegobe-aerofagija, funkcionalna dispepsija, manje postoperativne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radiografija i endoskopija gornjih par tija gastrointestinalnog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno, dobro sažvakati. GELUSIL® - LAC - HEMOFARM AD - Srbija aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma Cena (BR) 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10 kom 8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007 doziranje: ulkus želuca i duodenuma, gastritis, refluksni ezofagitis, hiperaciditet, gorušica i podrigivanje kiselog sadržaja, slične tegobe u trudnoći i kod hiatus hernije, nadražaj želuca posle prekomernog uživanja alkohola, duvana i kafe, medikamentozno prouzrokovani hiperaciditet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima. GEMZAR - ELI LILLY EXPORT S.A. - Švajcarska gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina  (SZ) 0034210 liofilizat za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg

Cena 3083,8din 3/2-10-9004 26.12.2002  (SZ) 0034211 liofilizat za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena 14984,5din 3/2-10-9005 26.12.2002 doziranje: nemikrocelularni karcinom pluća: 1 puta nedeljno 1000mg/m2, i.v. inf. tokom 30 minuta 3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze; karcinom pankreasa: 7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze. GENOTROPIN® - PFIZER HEALTH AB - Švedska somatropin - H01AC01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL 4034541005336

Cena 63828,6din 968/2007/12 10.05.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (R)

15

0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 4034541005329 967/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENOTROPIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija somatropin - H01AC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL Cena 63828,6din 8606007410839 912/2007/12 31.03.2006 (R) 0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 8606007410822 913/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - J01GB03

G

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi Cena 284,2din (Z) 0024552 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 8608808103644 3/2-10-3591 17.06.2002 Cena 317,7din (Z) 0024553 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 8608808104269 3/2-10-3590 17.06.2002 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - D06AX07

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 4150400 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena 75,3din 8608808104153 3/2-10-3592 17.06.2002 doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije, inficirane kožne ulceracije, inficirane ozebline: mazati 2-4 puta dnevno na obolelu kožu u tankom sloju. GENTAMICIN - HEMOFARM AD - Srbija gentamicin - J01GB03

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024580 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600097400404

Cena 284,2din 2061/2007/12 25.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

1 (Z)

abecedni spisak registrovanih lekova

0024582 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 317,7din 8600097400138 2043/2007/12 25.09.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

G

Cena 198,2din 515-04-270/03 26.06.2003 Cena 259,3din (Z) 0024082 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/1 26.06.2003 Cena 289,7din (Z) 0024088 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/2 26.06.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija gentamicin - J01GB03

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024081 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024420 rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 217,3din 8600064117434 2385/2007/12 16.10.2007 Cena 284,2din (Z) 0024421 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117441 2386/2007/12 16.10.2007 Cena 317,7din (Z) 0024422 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117458 2387/2007/12 16.10.2007 Cena 175,7din (Z) 0024423 rastvor za injekciju; 20mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117427 2384/2007/12 16.10.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024600 rastvor za injekciju; 20mg; ampula, 10x2mL (Z) 0024601 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

Cena 515-04-1214/03 Cena 515-04-1214-1

150,1din 14.08.2003 238,1din 14.08.2003

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 0024602 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL

1

Cena 396,4din 515-04-1214-2 14.08.2003 Cena 689,5din (Z) 0024603 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-1214-3 14.08.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin GENTOKULIN - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora gentamicin - S01AA11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici Cena 100,4din (R) 7090801 kapi za oči, rastvor; 0.3%; bočica, 1x10mL 8600097200028 3/2-10-10415 29.03.2002 doziranje: 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2-4 sata GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - D07CA01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

G

d07ca kortikosteroidi, slabog delovanja, kombinacije sa antibioticima (R) 4153090 sprej za kožu, suspenzija; 250mg+80mg; bočica sa raspršivačem, 1x50 ml Cena 515-04-252/03-3 05.03.2004 Cena 70,9din (R) 4153091 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x5g 515-04-252/03 05.03.2004 Cena 212,1din (R) 4153092 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20g 515-04-252/03-1 05.03.2004 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla, alergijski dermatitis izazvan lekovima, kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama, promene na koži kod eksudativne dijateze, dečji hronični neurodermatitis, eritrodermija, alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno naneti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Hydrocyclin GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - S03CA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090210 kapi za oči, rastvor; 0.5%+1.5%; bočica, 1x5mL Cena 155,9din 515-04-252/03-2 05.03.2004 doziranje: 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu na 1-2 sata, zatim na 3-4 sata, obično 7 dana. GINKOR FORT - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska trokserutin, heptaminol, ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - C05CA04
VAZOPROTEKTIVI

c05ca bioflavonoidi (BR) 1108350 kapsula, tvrda; 300mg+300mg+14mg; blister, 3x10 kom Cena 494,3din 515-04-3051/03 23.12.2003 doziranje: venolimfatična insuficijencija: 2 puta po 1 kaps.; hemoroidi 3-4 kaps. dnevno tokom 7 dana.

www.DigitSoft.co.nr

GALENIKA AD .02. ujutro sa doručkom. blister. vulvovaginitis: 1 vagitorija uveče tokom 7 dana.2006 doziranje: terapija glaukoma: 1-2 puta dnevno po 1 kap u oko (oči) 0.10. 400mg+2.2007 Cena 271. Paralelni lekovi: amaryl®.5din (R) 1042016 tableta. 1x7 kom Cena 150. lek se uzima pre ili u toku jela.G01AF04 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137225 vagitorija. 5mg/mL.Srbija gliklazid .A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341810 film tableta. 6mg dnevno.Nemačka metformin. GLAUMOL® .2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. gliprex®.5% G GLIBOMET® . 3x10 kom 8600102463660 1806/2007/12 03.5din (R) 1042018 tableta. Timolol alkaloid®. maks. 3x10 kom 8600102463653 1807/2007/12 03. 5 ili 6 tabl. Paralelni lekovi: glucovance® GLIKOSAN . 1mg. bočica staklena. 3x10 kom 8600102463646 1808/2007/12 03. podeljeno u više doza (uz glavne obroke).09. Unitimolol® 0.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 6 tabl.HABIT PHARM A.02.1din 8605000800050 3/2-10-7383 28. blister.nr . 3x20 kom 4013054005538 222/2006/12 27. 320mg dnevno.Srbija timolol .D.2007 Cena 592. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40 .10. 3mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .5mg.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.5din 8608808103101 183/2006/12 13. Paralelni lekovi: Timadren®. 3x10 kom Cena 157.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. u podne i uveče za one koji uzimaju 3.O. blister. diprian. 1x5mL Cena 150. glioral® GLIMEPIRID .DigitSoft.Srbija mikonazol . 80mg.2006 Cena (R) 1341811 film tableta. 2x20 kom Cena 4013054001912 221/2006/12 27.160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl.5% rastvora. 3x10 kom 8600102463639 1809/2007/12 03. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. . . glibenklamid . 2mg. glimepirid remevita. rastvor.1 abecedni spisak registrovanih lekova GINO-DAKTANOL .09. dnevno. dnevno. 4mg. blister. blister. Paralelni lekovi: diaprel Mr.09.09.O. 200mg.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početna doza je 1mg jednom dnevno.2007 Cena 863. blister. blister.co. ili 3 puta dnevno ujutro. derivati sulfonilureje Cena 403.Srbija glimepirid . blister.5mg. jednom dnevno 1 tabl. derivati sulfonilureje (R) 1042075 tableta. maks. 400mg+2.5din 8608808103927 3/2-10-7469 25.SLAVIAMED D.3din (R) 1042015 tableta. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.9din (R) 1042017 tableta. Meglimid® www.02. postepeno povećavati u zavisnosti od vrednosti glikemije.S01ED01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093071 kapi za oči. uključujući i dane menstruacije. dnevno. maks.GALENIKA AD .

NOVARTIS .12. 3mg. 80mg.REMEVITA D.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početi sa 1mg/dan.01. blister. ako dnevna doza iznosi 800mg. podeljeno u više doza (uz glavne obroke).GALENIKA AD .A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) G a10BB sulfonamidi.12.5din (R) 1042101 tableta. cele.2002 Cena 202430.2007 Cena 254din (R) 1042353 tableta.01. 3mg. blister. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.DigitSoft.9din (R) 1042102 tableta.3din 8608813901143 703/2006/12 25.CEMELOG-BRS Kft . blister. NIŠ . 100mg. glimepirid remevita.05.1din (R) 1042070 tableta. Meglimid® GLIORAL® . tvrda. blister.01. Meglimid® GLIVEC® .A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. 3x10 kom 5999880025041 86/2007/12 11. Paralelni lekovi: diaprel Mr.abecedni spisak registrovanih lekova GLIMEPIRID REMEVITA .3din (R) 1042351 tableta. blister. 6mg dnevno.1din (R) 1039381 kapsula. ako je potrebno.Srbija glimepirid .05. glimepirid. 50mg.05. 320mg dnevno.O.nr . 3x10 kom Cena 3/2-10-7794 17. 3x10 kom Cena 403. www.O. tvrda. uzima se pre ili u toku doručka. Paralelni lekovi: amaryl®. 2mg. derivati sulfonilureje Cena 157.05. blister. ujutru i uveče.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip II): početna doza je 1mg jednom dnevno.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 1 a10BB sulfonamidi. blister. maks. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. sa velikom čašom vode. maks. 3x10 kom 8608813901242 704/2006/12 25.2007 Cena 363din (R) 1042352 tableta. maks.2006 Cena 592. diprian.Švajcarska imatinib .L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039380 kapsula. lek se uzima pre ili u toku jela. 4mg.01. 6mg dnevno. glimepirid.2006 Cena 1504din (R) 1042103 tableta.Srbija gliklazid .01. dozu povećavatiu intervalu od 1-2 nedelje po 1mg. 3x10 kom 8608813901259 705/2006/12 25. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. 3x10 kom 8608808105242 397/2007/12 30. 3x10 kom 5999880025058 85/2007/12 11. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. derivati sulfonilureje (R) 1042350 tableta. 4mg. derivati sulfonilureje (R) 1042100 tableta.co.2002 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno. 1mg.Mađarska glimepirid . 10x12 kom 3/2-10-7794 17.2006 Cena 863. blister. glikosan GLIPREX® . 6mg. Paralelni lekovi: amaryl®. 3x10 kom 5999880025065 84/2007/12 11. blister. Tablete uzimati uz obrok.5din 5999880025072 83/2007/12 11. 3x10 kom 8608813901150 706/2006/12 25. blister. gliprex®. blister. 3x10 kom Cena 777. 2mg.2007 Cena 533.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40-160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze.

Nemačka metformin .DigitSoft.3din 1733/2006/12 21. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2-10mg/sat.02. ujutru i uveče. Siofor® 500.Švajcarska imatinib . 2x15 kom 8606007910278 2068/2007/12 25. 1mg/mL. .H04AA01 PANKREASNI HORMONI H04aa glikogenolitički hormoni (R) 0341340 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 3x10 kom G LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BF inhibitori alfa-glukozidaze (R) 1341101 tableta. blister.07. Metformin. po potrebi ponoviti za 10 minuta.Danska glukagon . a zatim doza održavanja 2 puta po 850mg.09.1din 8606007910285 2066/2007/12 25. 50mg dnevno (početno). 100mg. maks.2004 213. 1000mg.A10BF01 GLIVEC® . gluformin.Francuska metformin . GLUCAGEN® HYPOKIT® ..2007 Cena 414. GLUCOBAY® . 5x10 kom (R) 1043107 film tableta. Tablete uzimati uz obrok. 600mg dnevno. Metfogamma® 850. Siofor® 1000.A.3din 02.10 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 179/2006/12 13. Metfogamma® 1000. napunjen injekcioni špric. GLUCOPHAGE . mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke.2006 Cena 180/2006/12 13. deca 50-150mcg/kg i. blister. Paralelni lekovi: aglurab.09. Meglucon 500. 6x10 kom (7612791505119) (R) 1039383 film tableta. blister. Siofor® 850. blister.Nemačka akarboza . uzima se 2 puta dnevno po 400mg.MERCK KGaA . deca 10-20mcg/kg. nastaviti sa 2 puta po 850mg (ujutro i uveče) nedelju dana. povećati na 3 puta po 50mg.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039382 film tableta.BAYER HEALTHCARE AG . sa velikom čašom vode.1din 02. 2x15 kom Cena 550. ako dnevna doza iznosi 800mg.2006 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane. Tefor GLUCOPHAGE .5-1mg. 2x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043106 film tableta. blister.8din 3/2-10-10650 20.07. blister. Meglucon 850. trovanje beta-blokatorima odrasli 5-10mg i.5din (R) 1341102 tableta. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1-5mg/sat.S..12.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . blister.2004 www.v.09. 850mg.NOVO NORDISK A/S .v.2006 doziranje: hipoglikemija: odrasli 0. 100mg. počinje se sa 850mg dnevno uz doručak nedelju dana.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.A10BA02 a10Ba bigvanidini (R) 1043105 film tableta. 3x10 kom Cena 515-04-1215/04 Cena 515-04-1215/04-1 219. 500mg. po potrebi posle 6-8 nedelja povećati na 3puta po 100mg.02.MERCK SANTE S. 1x1mL Cena 1321. maks.co.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 209.nr . Metfogamma® 500. 50mg. cele. 3g dnevno podeljeno u više doza. 400mg. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno.

6mg+131.2003 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucosi infundibile 5% B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0173900 rastvor za infuziju. 5x10 kom G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena (Z) 0173300 rastvor za infuziju. 10% do 2L dnevno.06. 392. deca 15-30mL/kg dnevno.co. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 10x1000mL 4030539068680 568/2006/12 08. deca 30-60mL/kg dnevno. glucosi infundibile 10%. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% . blister.nr . maks.2din (SZ) 0173901 rastvor za infuziju.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2006 Cena 1324.6din (Z) 0173306 rastvor za infuziju.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.6mg+131. Paralelni lekovi: glucose 10%.BRAUN MELSUNGEN AG . glucose 5% Fresenius.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . Meglucon 850. deca 30-60mL/kg dnevno. boca plastična.86mg. Tefor GLUCOSAMIN-MIP . Meglucon 500. 10x500mL 4030539002981 561/2006/12 08. glucosi infundibile.B.05. boca plastična.05. Paralelni lekovi: glucose 5%.abecedni spisak registrovanih lekova 11 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% FRESENIUS .Austrija glukoza . 5% 2L dnevno.B.06.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173305 rastvor za infuziju. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.2003 Cena 1622.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-363/04-1 09.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 10%. glucosi infundibile 10%. glucosi infundibile.12. Paralelni lekovi: glucose 10%. Siofor® 500. 5%. glucose 5% Fresenius. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.CHEPHASAAR CHEMISCH .5din 515-04-3831/03 22.Nemačka glukozamin . izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 20x100mL 4030539001946 567/2006/12 08. Metfogamma® 850. boca plastična. 10x1000mL 4030539039888 566/2006/12 08. blister.BRAUN MELSUNGEN AG .Nemačka glukoza . 5%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3266. glucose 5%. 3g dnevno podeljeno u više doza. pre ili u toku jela. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.Nemačka glukoza . 10%. 20x500mL 515-04-3831-1 22. boca plastična. 392. gluformin. boca staklena. 30x10 kom 515-04-363/04-3 09. 5%. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. 49x100mL www. boca staklena. glucosi infundibile.05. 5%. Metfogamma® 500. Metformin.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163561 film tableta.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške ar troze: 3 puta po 500mg. Siofor® 850. Siofor® 1000. Paralelni lekovi: aglurab.2004 Cena (BR) 1163563 film tableta. 5%. Metfogamma® 1000.05.2006 Cena (Z) 0173307 rastvor za infuziju.2006 Cena (Z) 0173301 rastvor za infuziju. 10x500mL Cena 4030539039871 569/2006/12 08. 5 % do 2L dnevno. Paralelni lekovi: Perigona® GLUCOSE 10% .86mg. boca plastična.12.05. glucosi infundibile 10%.DigitSoft.

glucose 5%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.Srbija glukoza . 10%. 1x500mL 8600064104052 Cena 55.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena 55. Paralelni lekovi: glucose 10%.09.1din (Z) 0173225 rastvor za infuziju. 1x500mL 8600097010658 2041/2006/12 06.2006 Cena 69. 10%.Crna Gora glukoza . deca 15-30mL/kg dnevno. Paralelni lekovi: glucose 10%.O.4din 515-04-3689/04 30. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . deca 30-60mL/kg dnevno.co.11. 10%.O.12 GLUCOSI INFUNDIBILE . glucose 5%. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE .8din (Z) 0173500 rastvor za infuziju. glucosi infundibile 10%. glucose 5%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.04. glucose 5% Fresenius. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. .D.1din 8600064104076 480/2006/12 07.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 48. 5%. 10 % do 2L dnevno. deca 15-30mL/kg dnevno. 5%. boca.8din 8600097010641 2040/2006/12 06.HEMOMONT D.Srbija glukoza .ZDRAVLJE A. deca 30-60mL/kg dnevno. deca 15-30mL/kg dnevno. Paralelni lekovi: glucose 10%.2004 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. boca plastična.Srbija glukoza . glucosi infundibile.11.D. 10 % do 2L dnevno. 1x500mL 8600097200066 1653/2006/12 15. glucosi infundibile 10%. boca plastična.O.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173131 rastvor za infuziju. 1x500mL Cena 55. glucose 5%.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 5 % do 2L dnevno. odrasli inf.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. deca 30-60mL/kg dnevno. 5%. 5 % do 2L dnevno.nr .B05BA03 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173220 rastvor za infuziju.09.04. 1x500mL Cena 69. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. boca. Paralelni lekovi: glucose 10%. boca.2006 www.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173502 rastvor za infuziju.2006 Cena 69. odrasli inf.HEMOMONT D. glucosi infundibile 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . boca.09. .8din 481/2006/12 07. glucose 5% Fresenius. boca. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% . glucosi infundibile. .O. 5 % do 2L dnevno. .Crna Gora glukoza . glucose 5% Fresenius. 1x250mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173130 rastvor za infuziju.HEMOFARM AD . 1x500mL 8600097200073 1654/2006/12 15.ZDRAVLJE A.1din (Z) 0173501 rastvor za infuziju. 5%. glucose 5% Fresenius.DigitSoft. 10 % do 2L dnevno.

blister.S. Paralelni lekovi: aglurab. dnevno.09. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. Metfogamma® 1000. 10mg. Siofor® 1000. uz prisutnu opremu za intenzivnu negu. 3g dnevno podeljeno u više doza. 3x10 kom Cena 66. deca 30-60mL/kg dnevno. glucosi infundibile.Švajcarska terlipresin . glucophage. Siofor® 500.06.2din 8600097011556 515-04-564/03 12. maks. bočica. doza održavanja je 1mg na 4-6 sati.co.8din 3596540050140 296/2005/12 01. maks.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. daje se pod stalnim nadzorom kardiovaskularne funkcije. Metformin.09. Metfogamma® 500. GLUCOVANCE® .MERCK SANTE S. 5x5mL Cena 15652. blister. Tefor GLYPRESSIN® . Meglucon 500.1din 8606102233135 1239/2007/12 07.A. zavisno od stanja je 2-3 dana. 500mg. 5 % do 2L dnevno. jednom dnevno 1 tabl. postepeno povećati u zavisnosti od vrednosti glikemije.2002 780.MANUFACTURING CENTER .2007 doziranje: krvarenje iz variksa jednjaka: odrasli početno 1-2mg sporo i. 5 ili 6 tabl.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043060 film tableta.7din (R) 1341801 film tableta. Siofor® 850.Francuska metformin. derivati sulfonilureje Cena (R) 1042300 tableta. počinje se sa 500mg dnevno uz doručak nedelju dana. liobočica sa rastvaračem u ampuli.A10BB07 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. glucose 5% Fresenius. 2x15 kom 3596540060132 298/2005/12 01.6din 25. 500mg+2.5mg. 6 tabl.12.6din 25. maks. Trajanje terapije.v. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. dnevna doza je 120-150mcg/kg talesne težine.abecedni spisak registrovanih lekova 13 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 2x15 kom Cena 235. 500mg+5mg.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . Paralelni lekovi: glibomet® GLUFORMIN .PFIZER . 1x30 kom 4034541004476 3/2-10-7909 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 5mg uz doručak. bočica.nr . a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg. 5mg. ili 3 puta dnevno ujutro.HEMOFARM AD .Srbija metformin .2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno..2002 G a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341800 film tableta. Meglucon 850. ujutro sa doručkom. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.USA glipizid . 1mg/5mL. blister.H01BA04 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x30 kom 5413973075367 3/2-10-7908 Cena (R) 1042301 tableta. dnevno.2005 Cena 198. maks. dnevno.12.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 433.DigitSoft. Paralelni lekovi: glucose 10%. glibenklamid . 20mg dnevno. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. www. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. glucosi infundibile 10% GLUCOTROL® XL .06. . Metfogamma® 850. glucose 5%.

j. 1x0.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044250 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.F® 1050 ..06. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI G GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044251 rastvor za injekciju./0.F® 300 .A.nr . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.f® 450.co.j. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.P.Italija folitropin alfa . gonal . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). gonal .DigitSoft.A.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2299.f® 900 GONAL .f® 1050.75mL Cena 8606102884050 718/2006/12 25. 1x0. Paralelni lekovi: gonal .05.f® 900 GONAL .j.F® 450 . 1x1.2004 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.f® 1050. gonal . zavisno od kliničkog odgovora.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S./0.75mL Cena 8606102684159 1314/2007/12 12.Italija folitropin alfa .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044010 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.75mL.j. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.f® 450. gonal . pen sa uloškom. 450i. .Italija folitropin alfa . 300i. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. 75i. . Paralelni lekovi: gonal .2007 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. gonal .2din 515-04-1560/04 10. zavisno od kliničkog odgovora./0.f® 900 www. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. 1x0. gonal . liobočica sa rastvaračem u špricu.j.75mL. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. zavisno od kliničkog odgovora.2007 (R) 0044252 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: gonal .05.f® 300.f® 900 GONAL . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).06.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. liobočica i rastvor u špricu. gonal . Paralelni lekovi: gonal . liobočica sa rastvaračem u špricu. pen sa uloškom. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.Švajcarska folitropin alfa . . gonal .INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. 1050i.SERONO PHARMA INTERNATIONAL . 1x1mL g03ga gonadotropini (R) 0044011 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.F® 300 .f® 300. 450i.75mL. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.5mL.75mL Cena 8606102684142 1315/2007/12 12.P.5mL Cena 8606102684043 720/2006/12 25.06. zavisno od kliničkog odgovora.f® 450.14 abecedni spisak registrovanih lekova GONAL .P./1.A.f® 1050.

25-0.A.nr .05.5mg.abecedni spisak registrovanih lekova GONAL .125-0.1din 5310001065058 911/2007/12 03.f® 450 GRIPPOSTAD® C .f® 300.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). .05.5din 4011548004333 273/2005/12 04.5mL Cena 8606102684067 719/2006/12 25. bočica.5mg tek pošto je aktivnost uterusa suprimirana i. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.R03CC05 G LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (SZR) 1142200 tableta. kofein.F® 900 .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA 15 g03ga gonadotropini (R) 0044253 rastvor za injekciju.f® 1050. 1x1. www. blister.Makedonija heksoprenalin . zavisno od kliničkog odgovora.Nemačka paracetamol. gonal . u podne i uveče. 0. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. deca od 4-10 godina 3 puta 0. gonal .2007 doziranje: astma: oralno odrasli 3 puta po 0. prevremeni porođaj: 4 puta po 0.R06AB54 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 1111270 kapsula. kapsule progutati sa dosta tečnosti. povlačenjem simptoma. (ujutru.5-1mg.08.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.j.5mg.STADA ARZNEIMITTEL AG .2005 doziranje: simptomi gripoznih infekcija i prehlade: početna terapija za odrasle 3 puta dnevno po 2 kaps. hlorfenamin . ujutru.ALKALOID AD . 1x20 kom Cena 181.P. GYNIPRAL® ./1.5mL. tvrda. 1x10 kom Cena 123.DigitSoft.25mg.v.5mg. 200mg+150mg+25mg+2. 900i.Italija folitropin alfa . pen sa uloškom. Paralelni lekovi: gonal . doza se može smanjiti na 1 kap. deca ispod 4 godine 3 puta 0. terapijom. askorbinska kiselina.co. u podne i uveče).

co.DigitSoft.nr .1 abecedni spisak registrovanih lekova www.

Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. Cena 10231. Wilate® 900 HAEMOCTIN SDH .08. deca po potrebi.co.j.B02BD06 ANTIHEMORAGICI H B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. 250i.1500mL po potrebi. HAEMATE® P 1000 .B05AA. Haemate® P 250. a primenjuje se kao i. Wilate® 900 HAEMATE® P 250 .ZLB BEHRING GmbH .+2400i.08. Wilate® 900 HAEMATE® P 500 . liobočica sa rastvaračem.j. Wilate® 450. liobočica sa rastvaračem.BIOTEST PHARMA GmbH .Nemačka faktor VIII. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. u vitalnim indikacijama. ili kontinuirana infuzija. Immunate. (500i.12.v.2003 www. boca. količina infuzije zavisi od gubitka krvi.j. liobočica sa rastvaračem. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .B02BD06 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066201 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.08.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0172031 rastvor za infuziju. 10x500mL B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066202 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.08.+600i.j.4din 515-04-3187/03 07.DigitSoft.Nemačka faktor VIII.THERA SELECT GmbH . von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .+1200i. Immunate.ZLB BEHRING GmbH .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066630 liofilizat za rastvor za injekciju.v.Nemačka faktor VIII . a primenjuje se kao i.9din 8606103100054 1272/2006/12 02. a primenjuje se kao i.ZLB BEHRING GmbH . Wilate® 450. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. 1x5mL Cena 6400din 515-04-991/03 26.abecedni spisak registrovanih lekova 1 H HAEMACCEL .nr . liobočica sa rastvaračem. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. Haemate® P 500. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.j. 3. 1x10mL Cena 20944.2003 doziranje: individualno. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. Wilate® 450. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 4336. inj.8din (250i.)/15mL. Paralelni lekovi: Haemate® P 250.Nemačka poligelin .Nemačka faktor VIII. Haemate® P 500. ili kontinuirana infuzija. Cena 40567.. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.4din (1000i. Immunate. do 2000mL u vitalnim indikacijama. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . odrasli 500 .)/10mL.j. inj. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000. 1x5mL 8606103100047 1273/2006/12 02. 1x15mL 8606103100061 1274/2006/12 02.v. ili kontinuirana infuzija.)/5mL./5mL.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. inj.5%.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.j.

TOVARNA ZDRAVIL./kg. 300mg na 4 nedelje..150mg/kg/dan. 60-100mg dnevno.HEMOFARM AD . jaka krvarenja 40 . . maks. podeljeno u 2-3 doze.j. deca od 3-12 godina 0.Srbija haloperidol .05mg/kg/dan. octanate 1000. ampula.nr .08.150mg/kg/dan./kg. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL . octanate 250 HALDOL® . 2x15 kom Cena 376din 8600097010726 119/2006/12 03. 1000i.05mg/kg/dan.Srbija haloperidol . D. 60-100mg dnevno. Haloperidol Sopharma HALDOL® DEPO . 5mg./kg. D. octanate.08.2000  (R) 2070842 oralne kapi. 0.50 i. Paralelni lekovi: Haldol® depo.25 i.2003 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VII): 10 .5-5mg. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL SOPHARMA .5din 8600097011464 03-6708/99 07.06.KRKA. deca od 3-12 godina 0. maks. maks.maks. bočica.2006 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. 5mg/mL.03. 1x10mL Cena 59.j.5din 03-6707/99 07.06.05mg/kg/dan.03. 2mg/mL. Haldol® depo.025-0.02.15 i. Haloperidol www.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 1070840 tableta. 2mg. Paralelni lekovi: Beriate P.2006  (R) 1070841 tableta.03. blister.0250. emoclot d.4din 3838989577018 659/2007/12 08. . 60-100mg dnevno.2007  (R) 1070202 tableta.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070200 rastvor za injekciju. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. 500i.j.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070843 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Haldol®. ampula. podeljeno u 2-3 doze. liobočica sa rastvaračem./10mL.Slovenija haloperidol . 1x10mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 12200din 515-04-991-1 26. Paralelni lekovi: Haldol®. 10x1mL Cena 272. Haldol® depo. rastvor.02. maks.I. 2mg.7din 3838989577025 660/2007/12 08.Slovenija haloperidol . bočica.2007  (R) 1070205 tableta. 10mg. maks. emoclot.025-0.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070207 rastvor za injekciju. 0.1 (SZ) (SZ) 0066631 liofilizat za rastvor za injekciju. plastična bočica.03.150mg/kg/dan.DigitSoft.co. 50mg/mL. TOVARNA ZDRAVIL. ampula. Paralelni lekovi: Haldol®. jača krvarenja 15 .7din 3838989576998 662/2007/12 08.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.j. Haloperidol. 1x25 kom Cena 165din 3838989576875 661/2007/12 08. maks.HEMOFARM AD ./10mL.2003 Cena 24000din 515-04-991-2 26. po potrebi ponoviti posle 2 nedelje. 5x1mL Cena 1477. 1x30 kom Cena 506. 1x25 kom Cena 165din 8600097011020 118/2006/12 03. 1x10mL 0066632 liofilizat za rastvor za injekciju.2000 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. liobočica sa rastvaračem.D. 10mg. 0. deca od 3-12 godina 0. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. Haloperidol.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: uobičajeno 50mg na 4 nedelje. podeljeno u 2-3 doze.5-5mg. 10x1mL H Cena 242. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. bočica.j.KRKA.5-5mg.D.

5 L). 6.025-0.abecedni spisak registrovanih lekova HALOPERIDOL SOPHARMA .373g/L+0.12.276g/L. 10x1mL 8600064117687  (R) 1070800 tableta.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175410 rastvor za infuziju.294g/L+3. deca od 3-12 godina 0.2007 doziranje: terapija šoka.2003 Cena 370. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg.9din 515-04-4002/03 22.4din 8600064104601 120/2006/12 06. kalcijum-hlorid. stanja sa acidozom.373g/L+0. 60-100mg dnevno. 1x500mL Cena 76.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05BB rastvori za elektrolitni disbalans Cena (Z) 0175185 rastvor za infuziju. 180 kapi/min. 50mL. stanja sa acidozom.5-2% (deca i odrasli). rastvor.Srbija natrijum-hlorid.02g/L+0. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. Haldol® depo.4din 515-04-4003/03 22.D.12. 0.5-2% (deca) ukiseoniku ili smeši azotsuboksida i kiseonika.5 L).03. Paralelni lekovi: Haldol®. podeljeno u 2-3 doze.25g/L.D. u urgentnim stanjima. fiola.ZDRAVLJE A. ZRENJANIN . maks. bočica. 2mg.1din 515-04-4001/03 22.12.nr . Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate www. Haloperidol HALOTHAN .ZDRAVLJE A. maks. održavanje anestezije: 0. . ampula. natrijum-laktat .294g/L+6.2006 doziranje: terapija šoka.5-5mg.Srbija natrijum-hlorid.02.4din 8600097010627 395/2007/12 30. boca. prosečno 60 kapi/min. u urgentnim stanjima.150mg/kg/dan.2003 Cena 47. . 3x10 kom 8600064117663  (R) 2070802 oralne kapi.01. kalijum-hlorid. 1x50mL Cena 252din 8608811001623 3/2-10-7960 13. 6g/L+0.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 0070803 rastvor za injekciju.D. kalijum-hlorid. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata.N01AB01 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 9080091 rastvor za inhalaciju. maks. 1x500mL 76. 1x10mL 1 Cena 124.2003 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.JUGOREMEDIJA A.Srbija halotan .co. natrijum-laktat .DigitSoft. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate HARTMANOV RASTVOR . bočica.12. koncentraciju postepeno povećavati na 2-4% (odrasli) ili 1.HEMOFARM AD . održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. blister.2001 doziranje: indukcija anestezije: individualno. 10mg. 1x25 kom 8600064117649  (R) 1070801 tableta. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. prosečno 60 kapi/min.05mg/kg/dan. HARTMANOV RASTVOR . 5mg.Srbija haloperidol . kalcijum-hlorid.2003 Cena 165din 515-04-4000/03 22. maks. 2mg/mL. boca. 180 kapi/min.

artelac edo.03%. hidrohlortiazid .08.2002 doziranje: odrasli terapija 2 puta po 1 kapsula. 0.09.09. artelac edo.co. depresija: 3 puta po 0.5mg. 350mg.5%. deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kapsula dnevno.2din (R) 7099071 kapi za oči.ALKALOID AD . 0.2004  (R) 1071757 tableta. maks.08.Srbija kvinapril.09.2din 3838989500207 515-04-02568-2 28.HEMOMONT D. 1x10mL Cena 48. zolarem HEMODROPS . bočica staklena.25mg. najbolje ujutru). HELEX® .Srbija hipromeloza . 0.O.O. blister. .C09BA06 H LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401030 film tableta. HEMOKVIN PLUS® . Isopto Tears HEMODROPS .1din 5310001008284 3/2-10-5760 10. maks. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljeno u više doza. Xanax®.5mg. povrede oka: 1-2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3-4 sata.2007 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.200 abecedni spisak registrovanih lekova HEFEROL® . Paralelni lekovi: artelac. blister. rastvor. kontaktnog sočiva. 2x15 kom Cena 131. 1x30 kom Cena 151.06.2007 doziranje: hiperemija i/ili edem konjunktive nastali usled alergijske reakcije. rastvor. profilaksa 1 kapsula dnevno. prisustva stranog tela u oku. zapaljenja. 0. 20mg+12. 1x10mL Cena 80.3din 8600097200141 1285/2007/12 12.KRKA.O. 0.Slovenija alprazolam . 4mg dnevno.5din 3838989500184 515-04-02568-1 28. rastvor. 2x15 kom Cena 104din 3838989500177 515-04-02568/03 28. 2x10 kom Cena 418din 8600097010542 2064/2007/12 25.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.5mg. TOVARNA ZDRAVIL.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Ksalol®.2004  (R) 1071756 tableta.2din 8600097200196 515-04-1757/03 11.Makedonija gvožđe(ll)-fumarat .09. www. blister. bočica.HEMOMONT D.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (R) 7099071 kapi za oči. tvrda. .N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071755 tableta. dnevno (uvek u isto vreme. 1mg. bočica. bočica staklena. D.11.Crna Gora nafazolin .25mg.DigitSoft. 1x10mL 8600097200196 515-04-1757/03 11.S01GA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091080 kapi za oči.Crna Gora hipromeloza .HEMOFARM AD . 2x15 kom Cena 203.B03AA02 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe.5%. oralni preparati (R) 1060140 kapsula. blister.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. Isopto Tears HEMOKULIN® .S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance Cena 80. .2004 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. 4mg dnevno.O.D.nr . Paralelni lekovi: artelac.

12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5 . zatim 1 puta po 250mg naredna 4 dana./0.25mL 8608808100797 Cena 95.12. 1x6 kom Cena 466. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. HEPARIN .B01AB01 H ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062035 rastvor za injekciju. bočica. blister. 40mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija početna doza 1-2 tablete dnevno.5mg dnevno. maks.5din (R) 2127451 granule. HEPA-MERZ® .2003 Cena 309.co.2007 www. zatim 5mg/kg naredna 4 dana. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (SZ) 0127452 koncentrat za rastvor za infuziju.. ampula.12. 50mg+5mg.8din 8600097010467 635/2005/12 12.2007 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno 1-2 tablete dnevno.3din 8600097400497 317/2007/12 23. ciroza jetre sa izraženom simptomatologijom (hepatiana encefalopatija): oralno 1-3 puta po 3-6g dnevno. 1x3 kom 8600097012041 515-04-2911/03 03.Srbija kvinapril . deca ispod 45kg: 1 puta po 10mg/kg prvi dan.2002 Cena 164.DigitSoft. parenteralno do 20g inf. HEMOMYCIN .GALENIKA AD . 30x1 kom 515-04-5174/03-1 03. 200mg/5mL. 20mg. 4x10 kom Cena 103. infekcije kože i potkožnog tkiva.1din 8600097011303 3/2-10-3696 15.06. blister.5 .J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325480 kapsula. maks.05.7din (R) 1103732 film tableta. dnevno.06. maks.A05BA. 3g.2005 Cena 501.01. zmax HEMOPRES . hronični hepatitis. otitis media: odrasli i deca preko 45kg 1 puta po 500mg prvi dan. 5 g/sat. 80mg dnevno. 250mg.12. brzina inf. monokomponentni (R) 1103731 film tableta. tvrda.1din (R) 1325482 film tableta. 5x0. 10mg. 5000i.20mg dnevno.C03EA01 DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1400400 tableta. blister. 10x10mL Cena 6319din 515-04-5173/03 03. doza održavanja 20 . blister.8din (R) 3325481 sirup. KGaA .HEMOFARM AD . ampula.8din 974/2007/12 10.C09AA06 201 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.Srbija hidrohlortiazid.abecedni spisak registrovanih lekova HEMOKVIN® .40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.25mL.j. blister.06. 100mg/5mL.Srbija azitromicin . amilorid . hronična opstruktivna plućna bolest.3din (R) 3325483 sirup. 2x10 kom Cena 275. 5g/10mL. kesica.2002 Cena 466.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Sumamed.2004 Cena 2406.2003 doziranje: infekcije respiratornog trakta.Nemačka l-ornitin-l-aspartat . 1x20mL 8600097011563 3/2-10-3698 15.nr . bočica od tamnog stakla.Srbija heparin .10mg dnevno. 500mg. doza održavanja 10 . 2x10 kom 8600097010184 634/2005/12 12.2004 doziranje: masna jetra.06.Merz Pharma Gmbh & Co. 1x20mL 8600097011945 515-04-2910/03 03.HEMOFARM AD . po potrebi povećati do 4 tablete dnevno.

hematom.C05AA04 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (BR) 4108020 rektalna mast.HEMOFARM AD .v. www. metionin. distorzija): 2-3 puta nanositi mast ili gel na obolelo mesto i blago utrljati.52g/L+0.05.c. 1x40g 8600097010207 1488/2007/12 10.1g/L+5. 10x5mL 8608808100773 976/2007/12 10. lečenje obliterisanih hemoroida: mast 2 . izoleucin. ulkus kruris.+1. 1x40 g) 8600097010221 1489/2007/12 10.05. priprema za operaciju i post operativno lečenje hemoroida.2007 doziranje: tromboflebitis.j. 5x1mL Cena 95.7g/L+ 10. supozitorije 1-2 puta dnevno./kg/sat ili s. ampula.88g/L+1.4g/L+0.HEMOFARM AD .88g/L+5.Srbija heparin . 1x10 kom 8600097010344 2062/2007/12 25.j.2007 doziranje: tromboze dubokih vena i plućna embolija: odrasli 5000 i.2007 Cena 34.DigitSoft.12.8g/L+ 10.4din 8600097010306 2063/2007/12 25. doza za odrasle 18. nastaviti kontinuiranom inf.07./g. serin.j.07.4g/L+13.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108180 krem.675mg+30mg. polidokanol . histidin.HEMOFARM AD . na 12 sat. 120i. viatromb HEPATHROMBIN H . 4.Srbija heparin.202 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0062036 rastvor za injekciju.73g/L+2. lizin. 250 i. tuba sa aplikatorom. valin . praćeni zapaljenjem.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174030 rastvor za infuziju./g.09g/L+6. hepatična koma ili prekomatozna stanja: individualno. povrede kod spor tista (otok. 500i.09./g.v. 300i.24g/L+4.233mg/g+30mg/g. 15 000-20 000 i.2007 doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi.4din 860009712249 3/2-10-7309 25.75mL/kg dnevno. arginin. 1x20g Cena 36.72g/L+0.co./mL./g.c. glacijalna sirćetna kiselina.j. tuba.42g/L+4. 15-25 i.4din (BR) 5108021 supozitorija. triptofan.08g/L. cistein.j. 65i. 1x40g (8600097010214) 1490/2007/12 10. ampula.j.8din 8608808100780 975/2007/12 10. 25000i.2002 doziranje: insuficijencija jetre sa ili bez poremećaja cerebralne funkcije (encefalopatija). boca. tuba.2007 Cena (BR) 4108185 gel.j.j. HEPASOL 8% . bolusom. fenilalanin.09. tuba. analne fisure. prolin. 500i.4 puta dnevno mazati u tankom sloju.j. glicin.j. Paralelni lekovi: Lioton 1000. 300i./kg na 12 sati. 1x40g Cena 8600097010191 1487/2007/12 10.2007 Cena (BR) 4108184 krem. 1x500mL Cena 423. blister.1din (SZ) 0062037 rastvor za injekciju.nr . nastaviti kontinuiranom inf. maks. HEPATHROMBIN .07. i. ekcemi i svrab u perianalnom predelu./5mL. 5000i. deca i odrasli male telesne mase 5000 i./sat ili s. tuba. posttraumatski hematomi.j.82g/L+2. bolusom. treonin.Srbija alanin. i.07.2007 Cena (BR) 4108182 gel.j.2007 Cena 782. prednizolon.64g/L+10. leucin.j.j./g+2. 1000-2000 i.

liobočica sa rastvaračem.F.Crna Gora hidroksietil skrob. 1x500mL Cena 796.B05AA07 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179346 rastvor za infuziju. dnevna doza od 20mL/kg odgovara rastvoru od 10% istog preparata. brzina davanja inf. 1x100mL Cena 515-04-3886/03 doziranje: doze zavise od vrste Rö snimanja. niskoosmolarna kontrastna sredstva.GUERBET .B05AA07 H SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179345 rastvor za infuziju. inf. tokom 30 minuta.HEMOMONT D.oralnu primenu (BR) 4120250 rastvor.2007 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski.nr . deca 3-12 godina 15-20mL/kg.8din 04. natrijum-hlorid .10. u kombinaciji sa taksanima kod metastatskog karcinoma dojke: preporučena početna udarna doza 4mg/kg i. tokom 90 minuta.SERUMWERK BERNBURG AG . bočica od tamnog stakla. 1x50mL Cena 515-04-3885/03 (SZ) 0194351 rastvor za injekciju. 100g/L+9g/L. 0.06.01. 1217. traumatski. . natrijum-hlorid .2003 doziranje: lakše i umerene upale i infektivne bolesti usne duplje. dnevna doza 20mL/kg telesne mase.7din 8606102767166 96/2006/12 31. preporučena nedeljna doza održavanja 2mg/kg i. 320mg/mL. Paralelni lekovi: Hetasorb® 6%.2din 8600097003049 77/2007/12 11.Francuska joksaglinska kiselina . 1x500mL Cena 646din 8600097002660 449/2005/12 07. voluven HETASORB® 6% .co. septički kao i šok zbog opekotina): uobičajena doza 500-1000mL jednom dnevno.L01XC03 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039345 prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju.O.11. faringitis.O.abecedni spisak registrovanih lekova 203 HERCEPTIN® . voluven HEXABRIX 320 . bočica staklena.Srbija heksetidin . tonzilitis. glositis.v. traumatski. kao monoterapija kod bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke koje su već lečene hemioterapijom jednom ili više puta. rastvorljiva u vodi (SZ) 0194350 rastvor za injekciju. iznosi do 20mL/kg telesne mase/sat. septički.5din 04.Švajcarska trastuzumab .A01AB12 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . maks. inf. 60g/L+9g/L. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom. Paralelni lekovi: Hetasorb® 10%. 440mg. www. deca do 3 godine 10-15mL/kg.V08AB03 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna. pre i nakon operativnih zahvata u ustima i kod manjih povreda u ustima.1g/100mL .2005 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski.2006 doziranje: metastatski karcinom dojke.DigitSoft. stomatitis.2004 2312.01. dnevna doza 33mL/kg (maks.4din 8600097010245 515-04-2922/03 07. HETASORB® 10% . boca staklena. 1x200mL Cena 99.2004 HEXORAL® . 1x20mL Cena 150422. a 33mL/kg 6% rastvoru koji je kod nas registrovan). bočica staklena. gingivitis. sprečavanje superinfekcije: 2 puta dnevno 1 kašiku nerazblaženog rastvora držati u ustima 30 sekundi i ispljunuti. 320mg/mL. odrasli i deca starija od 12 godina 33mL/kg.Nemačka hidroksietil skrob.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . maks.v.HEMOFARM AD . kao i šok zbog opekotina): individualno doziranje.06. boca staklena. isključivo sa preteranim stvaranjem HER2 proteina.

HIDROKORTIZON .9din (SZR) 0047121 liofilizat za rastvor za injekciju.nr .5mL.5 godina 50mg dnevno.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. revakcinacija u 2-oj godini života. blister.5mL.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123642 obložena tableta.ZDRAVLJE A. 1x0. hipersenzitivne reakcije (angioedem. 100mg.2006 (Z) 0011879 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x1 kom Cena 57. hepatobilijarna glavobolja 400mg ujutro odmah posle buđenja i 400mg uveče. revakcinacija u 2-oj godini života. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata.8din 8600064104830 543/2007/12 27.Srbija himekromon . . šok.5mL počevši od 6-te nedelje života.2007 doziranje: holecistopatije.2002 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde.11. status astmatikus). . 200mg.2002 Cena 174. 1x0.5mL.2003 doziranje: dezinfekcija predmeta i rana: 10mL razblaženo vodom do 1 L.J07AG01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova H j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011878 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.11.Srbija hidrokortizon . sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis. Paralelni lekovi: Mendiaxon www.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZR) 0047120 rastvor za injekciju. artritis.DigitSoft.2006 (Z) 0011908 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 5%.204 HIBERIX™ .HEMOFARM AD .5mL Cena 57100din 8606103683069 2115/2006/12 15. deca od 1-5 godina (ako prethodno nisu vakcinisana) samo jedna doza od 0. dnevno. 10mcg/0. inf. sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0.02.2006 doziranje: profilaksa teških.5mL.Srbija hlorheksidin .D08AC02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ac bigvanidi i amidini (BR) 4156040 koncentrat za rastvor za kožu.11.3din 8606103683052 2114/2006/12 14. Paralelni lekovi: Hydrocortison HIMEKROMON . 10mcg/0.5mL Cena 590. liobočica sa rastvaračem u bočici. deca od 6-12 meseci (ako prethodno nisu vakcinisana) 2 doze po 0.A. 100x0. bočica.11. 500mg.11. liobočica sa rastvaračem u bočici.2din 8606103683045 2113/2006/12 14. 10mcg/0. boca.5mL Cena 1268. Paralelni lekovi: act-HIB HIBIDEKS .co. preoperativna dezinfekcija: 100mL razblaženo sa 170mL vode i 730mL koncentrovanog alkohola.08.6din 515-04-1627/03 07.v. epiglositis.4din 8600097010986 3/2-10-7632 25. bočica.5mL u razmaku od 1 meseca. deca od 1. 2x10 kom Cena 52.GALENIKA AD .Belgija vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B . smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela. anafilaktička reakcija. liobočica sa rastvaračem u špricu. 1x1000mL Cena 331. inflamatorne i antireumatske bolesti: odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2. deca do 1 godine 25mg i. 1x1 kom 8600097011006 3/2-10-7633 25.D. deca od 6-12 godina 100mg dnevno.

S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090816 mast za oči.ALKALOID AD . lečenje traje najduže 5 dana. po potrebi povećavati svake 4 nedelje do maks.3din 5413760293660 94/2007/12 11. a zatim u ređim intervalima. Hloramkol® HLORAMKOL® .08. 5mg/mL.ALKALOID AD . www. 2x15 kom 5310001178888 1281/2006/12 02. 500mg.2-2. zocor® HOLOXAN® .2006 doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče).v. 2g.abecedni spisak registrovanih lekova 205 HLORAMFENIKOL ALKALOID® .2007  (SZ) 0031052 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: chloramphenicol. večernja doza najveća.2007 doziranje: inoperabilni maligni tumori osetljivi na ifosfamid: 1. Simva HeXaL®. 40mg.co. 1x10mL 8600097403559 674/2007/12 09. 1x500mg Cena 1231. 1x1g Cena 1930.03.Makedonija simvastatin . bočica. blister.DigitSoft.L01AA06 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci  (SZ) 0031050 prašak za rastvor za injekciju. blister. bočica.01.01.HEMOMONT D. tuba.2001 Cena (R) 7090816 kapi za oči.C10AA01 H SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze Cena (R) 1104610 film tableta. doze 80mg/dan. 3x10 kom 5310001178857 1279/2006/12 02.O. 1x2g Cena 4424. ukapati u unutrašnju stranu donjeg kapka. Simvor.01. koronarna bolest: 20mg/dan (uveče).2007  (SZ) 0031051 prašak za rastvor za injekciju.4g/m2 telesne površine (30-60mg/kg telesne mase) dnevno. 1x5g Cena 57. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. i. 10mg.6din 5413760293653 95/2007/12 11. 1g. u podeljenim dozama.BAXTER ONCOLOGY GmbH .9din 5310001186760 515-04-2339/03 27. Paralelni lekovi: chloramphenicol. doza se može povećavati do 80mg.08. prvih 48 sati mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka. 3x10 kom 5310001178864 1280/2006/12 02.Crna Gora hloramfenikol . Simvastatin.08.2006 Cena (R) 1104611 film tableta. bočica. kao dugotrajna 24 časovna inf. tokom 5 uzastopnih dana. 5g/m2 telesne površine (200mg/kg telesne mase).11. Paralelni lekovi: cholipam.2007 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata 1-2 kapi prvih 48 sati. vasilip®. . a zatim u ređim intervalima. rastvor.2006 Cena (R) 1104612 film tableta. 1x5g Cena 67din 8600097200233 3/2-10-9559 07. bočica staklena. tuba. 20mg.Nemačka ifosfamid .nr . 1%. Hloramfenikol alkaloid® HOLLESTA .Makedonija hloramfenikol .S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090815 mast za oči.2003 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata.12. blister. 1%.6din 5413760293646 96/2007/12 11.O.

teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. kratkog dejstva (R) 0041512 rastvor za injekciju. za vreme operacija.j. humani . humani . za vreme operacija. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. bočica. Paralelni lekovi: Humalog Pen HUMAN ALBUMIN .08.Austrija albumin. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ciroza jetre.H .1din 9002864012039 554/2005/12 18. akutni edem. posle porodjaja).ELI LILLY EXPORT S.BIOTEST PHARMA GmbH .2002 Cena 2310din (SZ) 0179351 rastvor za infuziju. malo soli. vrstu insulina.b. preeklampsija). hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179360 rastvor za infuziju. posle porodjaja).S. 20%. malo soli. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. Ljudski albumin 20%. 1x50mL 3/2-10-4005 02.A10AB04 a10aB insulini i analozi. . za vreme operacija.11.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2005 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.j.BAXTER AG .A. B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179350 rastvor za infuziju.B05AA01 a10aB insulini i analozi.7din 3/2-3215 02.A10AB04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3370.LILLY FRANCE S. parenteralni.Nemačka albumin. 1x250mL www. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . preeklampsija). 5%. uložak. 100i. preeklampsija). vrstu insulina. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.co. parenteralni. ciroza jetre. akutni edem. .Austrija albumin.Francuska insulin lispro .2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.m. 100i. bočica.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 2310din 515-04-852/03 29. 1x50mL Cena 2310. Paralelni lekovi: Humalog® HUMALOG® . Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.2003 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. posle porodjaja).04. akutni edem. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring./mL.20 abecedni spisak registrovanih lekova HUMALOG PEN .DigitSoft.2002 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. 20%. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno.6din 3/2-10-4006 01.Švajcarska insulin lispro . ciroza jetre. bočica. boca. kratkog dejstva (R) 0041507 rastvor za injekciju.07. Ljudski albumin 20%.08. 1x50mL Cena 1991. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.02. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. 5x3mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179315 rastvor za infuziju. 20%.A./mL.nr . 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) H Cena 2827din 177/2006/12 13. humani .

7-1. ciroza jetre. Ljudski albumin 20%.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0.DigitSoft. preeklamsija). Paralelni lekovi: Imogam rabies. intravenski .0mg/m2 dnevno.ZLB BEHRING GmbH .06. UMaN aLBUMIN HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN . 150i. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika./mL.j. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20 i.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. 150i./mL.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .025-0.j.2007 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: primeniti što ranije. MALO SOLI . gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. 1x5mL 8606002990244 1357/2007/12 19. octagam® HUMATROPE . humani . 1x50mL Cena 5195.1din (SZ) 0013463 rastvor za infuziju.j. 1x100mL 8606002990190 3/2-10-1478/4 30.2007 Cena 4650din (Z) 0013252 rastvor za injekciju. 2.ELI LILLY EXPORT S. karpula sa rastvaračem.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana.06.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.j.Srbija rabies imunoglobulin.Nemačka albumin.j.Srbija imunoglobulin (IgG-7S). a ostatak u glutealni mišić).06. 150i.15-0. 1x2mL 8606002990237 1354/2007/12 19.Švajcarska somatropin .06.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H Cena 14180. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. bočica. 1x3mL www.abecedni spisak registrovanih lekova 20 gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.05.035mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: genotropin®.2din 3/2-10-2856 16. Ig vena. 1x1mL Cena 930din 8606002990220 1358/2007/12 19. specifični (Z) 0013250 rastvor za injekciju. 5g. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. za vreme operacija.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179190 rastvor za infuziju.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini./kg (½ doze infiltrirati oko rane. supstituciona terapija: odrasli 0.05. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.2007 Cena 1860din (Z) 0013251 rastvor za injekciju. Turner-ov sindrom: 0.co. malo soli. bočica. Norditropin® NordiLet® H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044312 liofilizat za rastvor za injekciju. 18i.5g.1din 8606002990183 3/2-10-1478/3 30. humani . bočica. .07.A. 20%. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% . akutni edem.3mg dnevno..4mg/m2 dnevno. nespecifični (SZ) 0013462 rastvor za infuziju.05mg/kg dnevno./mL. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika. odnosno 1. posle porodjaja). bočica. Ljudski albumin 20%.nr . Paralelni lekovi: Human albumin. odnosno 0. bočica.2002 Cena 10328. 1x50mL Cena 2310din 8606103100108 774/2006/12 05. bočica.

20 HUMODAR B .2001 www.12.INDAR .co./mL. 1x10mL Cena 515-04-2367/03 03.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan. humani . bočica./mL.ELI LILLY EXPORT S. bočica. 100i./mL.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.12. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041427 suspenzija za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.A10AC01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-1 23. parenteralni. a10ac insulini i analozi. vrstu insulina.11.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.INDAR . vrstu insulina. 1x10mL H HUMODAR R . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041428 suspenzija za injekciju.A. HUMULIN M3 . 1x10mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03 23. ./mL.Ukrajina insulin izofan .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A. 5x3mL Cena 3/2-10-3217 02./mL.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan.S.DigitSoft. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina.12.j.LILLY FRANCE S. 40i. 100i.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. . 100i. parenteralni. HUMULIN PEN M3 . parenteralni. parenteralni. srednje dugog dejstva (R) 0041541 suspenzija za injekciju. parenteralni.ELI LILLY EXPORT S. karpula. karpula.A10AC01 a10ac insulini i analozi. 40i.A10AD01 a10ad insulini i analozi.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 40i. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041514 suspenzija za injekciju. HUMODAR C25 . humani .A.j.j. srednje dugog dejstva (R) 0041543 suspenzija za injekciju.Ukrajina insulin izofan .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. vrstu insulina.j. .04.nr .11. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina. kratkog dejstva (R) 0041542 rastvor za injekciju. bočica.j.Francuska insulin izofan . HUMULIN NPH . parenteralni. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Ukrajina insulin humani .INDAR . 5x3mL Cena 515-04-2368/03 03. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-2 23.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.

01.8din (R) 1047411 tableta. uveitis: 1-3 puta dnevno na unutrašnju stranu donjeg kapka.Švajcarska insulin izofan .FIDIA FARMACEUTICI SPA . 100i. karpula.2007 doziranje: akutni i hronični konjunktivitis.2din 8608808100810 73/2007/12 11. difuzni skleritis. 1%.A10AB01 a10ac insulini i analozi. deca od 6-12 godina 100mg dnevno. na 2-3 nedelje. vrstu insulina.LILLY FRANCE S.M09AX01 a10aB insulini i analozi.A.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: Hidrokortizon HYDROCORTISON . 1x5g Cena 43.j. 100i.2007 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde: tablete 2050mg dnevno podeljeno u 2 doze. dnevno.1din 515-04-2369/03 03. www. 1x20 kom 8608808100803 74/2007/12 11. 10mg/mL.nr . ampula. sklerokeratitis.j./mL.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-3214 02.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.GALENIKA AD .Francuska insulin humani . 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. vrstu insulina.ELI LILLY EXPORT S. 5x3mL H OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (R) 0169160 rastvor za injekciju.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL. tuba.11.2007 Cena 95. tokom 5 nedelja.2din 8608808100834 75/2007/12 11. 1x10mL Cena 143. srednje dugog dejstva (R) 0041515 suspenzija za injekciju. parenhimatozni keratitis.01.abecedni spisak registrovanih lekova 20 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. HYALART .Srbija hidrokortizon . HYDROCORTISON . 25mg/mL.2004 doziranje: patološke promene u zglobovima usled povrede ili degeneracije. deca od 1. inf. kratkog dejstva (R) 0041425 rastvor za injekciju. injekcije 25-50mg intraartikularno. HUMULIN R . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.01.Srbija hidrokortizon . bočica.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047410 suspenzija za injekciju.01. parenteralni. 20mg. kontejner za tablete.A. odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2.04. ekcematozni keratokonjunktivitis.co.Italija hijaluronska kiselina . 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. deca do 1 godine 25mg i. HUMULIN PEN NPH . neinfektivni alergijski konjunktivitis.DigitSoft. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.3din 8606103275011 515-04-247/03 14. parenteralni. episkleritis. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. monokomponentni (R) 4090620 mast za oči. adjuvantna terapija u ortopedskoj hirurgiji: 20mg jednom nedeljno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.5 godina 50mg dnevno. akutni i hronični iridociklitis. .v. . 1x2mL Cena 2171.S.S01BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. vrstu insulina.

07. kombinacije sa antibioticima (R) 4153105 mast. alergijski dermatitis.01. DERMATOLOŠKI PREPARATI H d07ca kortikosteroidi. 2. eritrodermija.co.3mg/kg. Cena 641.DigitSoft.GALENIKA AD . ampula. oksitetraciklin . 1x5g Cena 50.D07CA01 KORTIKOSTEROIDI.2005 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla. alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. promene na koži kod eksudativne dijateze.Srbija hidrokortizon.Belgija etomidat .Srbija hidrokortizon .D07AA02 abecedni spisak registrovanih lekova KORTIKOSTEROIDI. 1x20g 8608808100872 62/2005/12 08.09. 1%+3%. 5x10mL doziranje: indukcija anestezije: uobičajena doza 0.N01AX07 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080300 rastvor za injekciju.2-0. tuba. alergijski dermatitis izazvan lekovima. slabog delovanja.2005 Cena 152. ubodi insekata. 1x5g Cena 47.4din 515-04-273/03 02. 20mg.2007 doziranje: akutni i hronični ekcem. tuba.5%.GALENIKA AD . Paralelni lekovi: geokorton HYPNOMIDATE® .nr . . kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama. slabog delovanja (grupa I) (R) 4152075 mast.210 HYDROCORTISON .9din 8608808100841 76/2007/12 11.5din (R) 4153106 mast.V. HYDROCYCLIN .9din 8608808100865 61/2005/12 08. dečiji hronični neurodermatitis.2003 www. inflamatorna oboljenja sluzokože: mast za kožu. 1%+3%. tuba. 3 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto.09.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07aa kortikosteroidi.

Paralelni lekovi: Brufen®. 3-4 puta po 200mg. Nurofen. deca od 3-7 god.4 g/d. Nurofen Liquid.2007 Cena 91.HEMOFARM . rastvoreneu čaši vode. blister. Nurofen. blister. 200mg. deca 13-14 godina 4-5 puta dnevno po 1 tabl.REMEVITA D. rupan.2003 www. Upfen IBUPROFEN .Srbija ibuprofen .4 g/d. doza održavanja 0. 200mg.nr .8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.M01AE01 M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162640 obložena tableta. 3-4 puta po 100mg.2004 Cena 68.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. posle jela. Ibu . doza održavanja 0.REMEDICA LTD . rupan. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. deca 6-9 godina 2-3 puta dnevno po 1 tabl. 2. maks. 2x10 kom 515-04-294/04 28.2-1. Nurofen Liquid. 3x10 kom 8600097400275 318/2007/12 23. NIŠ .06.. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.co. rupan.Hemofarm.2din (R) 1162641 obložena tableta. 600mg. Nurofen active. 3x10 kom 8608813900115 Cena 91. 400mg. blister. 1x100mL 8600097400503 2073/2007/12 25.2007 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.09.HEMOFARM AD .M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162483 šumeća tableta. deca od 1-2 god.Kipar ibuprofen .09. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. deca 10-12 godina 3-4 puta dnevno po 1 tabl. 3x10 kom 8608813900108 (R) 1162531 obložena tableta.01.6-1. blister. Ibu . deca od 8-12 god.5din 515-04-1120-1 15.2-1..07. Paralelni lekovi: Brufen®. deca od 8-12 god. Nurofen Liquid.DigitSoft. Nurofen active. 100mg/5mL. 3-4 puta po 200mg. Upfen IBUPROFEN .06.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. Ibuprofen. blister. fiola.6-1.Hemofarm. 200mg.HEMOFARM AD . 2x10 kom 515-04-290/04 28. 2x10 kom Cena 178. Paralelni lekovi: Brufen®.2004 Cena 98. 400mg.M01AE01 I ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 90din 515-04-293/04 28.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: kod odraslih i dece iznad 6 godina. maks.Srbija ibuprofen .2003 Cena 104.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 104. Upfen IBUPROFEN . blister. posle jela. Nurofen active. bočica.3din (R) 1162642 film tableta.4din 8600097011938 3/2-10-4807 25.O.abecedni spisak registrovanih lekova 211 I IBU .2 g/d. u podeljenim dozama2-3 puta dnevno. 3-4 puta po 50mg.2 g/d. odrasli 2-3 tabl. 2..06.5din (R) 1162488 film tableta. 400mg.09. tablete se uzimaju nezavisno od obroka.5din 515-04-1120/03 15. deca od 1-2 god. sirup 3-4 puta po 100mg. deca od 3-7 god. sirup 3-4 puta po 50mg.Srbija ibuprofen . Nurofen.O.6din (R) 3162482 oralna suspenzija. 3x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162530 obložena tableta.

2002 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. tvrda. 300mg. Nurofen.2003 doziranje: osteoporoza. 2x10 kom 8608809000874 3/2-10-4206 03.Srbija ibuprofen ..INNOTECH INTERNATIONAL . Nurofen.9din 8606103273178 2076/2007/12 25.6-1.Srbija ibuprofen . Paralelni lekovi: Brufen® IDEOS .A11JB.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.A. maks.SRBOLEK A. 600mg.2-1.09. bočica.25g+400i.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu Cena 93.Hemofarm.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. sirup 3-4 puta po 50mg. bočica. 1x50g Cena 91.SRBOLEK A. deca od 3-7 god.co. Nurofen Liquid.6-1.4g/d. rupan. posle jela.4g/d. deca od 1-2 god.2003 Cena 91. Nurofen Liquid.07. 2. 100mg/5mL.6din (R) 3162533 sirup. doza održavanja 0.2004 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. maks.2din (BR) 4167311 krem. 2x15 kom Cena 260.O.2. 50mg/mL. Paralelni lekovi: Brufen®.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. blister.O.Italija imunoglobulin (IgG-7S). 3-4 puta po 200mg. dodatak vitamina D i kalcijuma kod starijih: samo odrasli 2 puta po 1 tableta. Nurofen active.REMEVITA D. doza održavanja 0. NIŠ . 50mg/mL.07. 1x50g 8608811006475 515-04-1427/04 16.8din 515-04-1583/03 29. VITAMINI a11jB vitamini sa mineralima (R) 1053300 tableta za žvakanje. .2-1. rupan. tuba. 3x10 kom Cena 151. Ibu .5din 8608809000515 3/2-10-3162 03. 1x100mL 8608811006468 515-04-1426/04 16. .2g/d. Paralelni lekovi: Brufen®. tuba.09.j. Upfen IBUPROFEN . analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. nespecifični (SZ) 0013500 rastvor za infuziju. Upfen IBUPROFEN . . 10%.2002 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. sirup 3-4 puta po 100mg. blister. bočica.2007 Cena 11572. IG VENA .D. Paralelni lekovi: Brufen® I IBUPROFEN . holekalciferol .3din 8608813900122 515-04-1120-2 15. intravenski .Srbija ibuprofen . 5%. fiola.KEDRION S.nr .M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167120 krem.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 106.Hemofarm.Francuska kalcijum-karbonat.4din (SZ) 0013501 rastvor za infuziju.212 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162532 film tableta.DigitSoft.09. 1x20mL Cena 4628. posle jela. Ibu . deca od 8-12 god.3din (R) 1162510 kapsula.07.P. 1x50mL 8606103273185 2077/2007/12 25.D. 1.2g/d. Nurofen active.06.. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.06.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.2007 www.

09. 1x5mL Cena 15246.co. Wilate® 450.6din 9002864059607 552/2005/12 18.2006 doziranje: primarni i recidivantni karcinom “in situ” mokraćne bešike: 81mg rastvoren sa 3mL rastvarača razblažiti sa 50mL sterilnog fiziološkog rastvora.+125i.Velika Britanija sumatriptan . 1x5mL Cena 7195.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.v. blister.BAXTER AG .B02BD06 ANTIHEMORAGICI I B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066153 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.+250i.SANOFI PASTEUR LIMITED .2005 (SZ) 0066173 liofilizat za rastvor za injekciju. 50mg/mL.j.11. .12.7din (5413760282282) 555/2005/12 18.11. Wilate® 900 IMMUNINE .2007 Cena 46289.nr .Austrija faktor IX . IMMUNATE . liobočica sa rastvaračem. imunodeficijencija: 200-400mg/kg jednom mesečno (najviše 800mg/kg) ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.2005 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno. bočica. 1x3mL 3660053177301 1499/2006/12 21.N02CC01 ANALGETICI N02cc selektivni agonisti serotonina (5-HT1)  (R) 1086710 film tableta.)/5mL.11.09.j.L03AX03 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (SZ) 0039421 prašak za intravezikalni rastvor. (250i. 1x100mL Cena 23144. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d./5mL.j.Austrija faktor VIII. octanine F www.j. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lecenju poremećaja koagulacije. 200i. 1x2 kom 5900008010665 doziranje: akutni napad migrene: 50-100mg.j. Paralelni lekovi: Sumacta® Cena 639.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 213 0013502 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: aimafix. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.Kanada živi atenuirani bacili M.DigitSoft. liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem.5din 3/2-10-6381 25. soj BCG .1din (5413760282275) 556/2005/12 18. (500i. bočica. 50mg/mL. 600i.7din 8606103273192 2078/2007/12 25. primeniti intravezikalno jednom nedeljno tokom 6 nedelja.5din (SZ) 0013503 rastvor za infuziju. inj. 1x5mL Cena 5087. liobočica sa rastvaračem. 50mg.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066171 liofilizat za rastvor za injekciju.11. Haemate® P 250. Haemate® P 500.2005 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. maks.08. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . liobočica sa rastvaračem. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.2007 doziranje: idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/kg 1-2 dana. 1x5mL Cena 13962.2005 (SZ) 0066154 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.9din 9002864059201 553/2005/12 18. bovis.j. ili kontinuirana infuzija./5mL. Humani imunoglobulin 5%. 300mg na 24 sata. octagam® IMIGRAN .)/5mL.BAXTER AG . Cena 7562din 81mg/3mL.2002 IMMUCYST® . a primenjuje se kao i. 1x200mL 8606103273208 2079/2007/12 25. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.

2 i 3) .2006 Cena 11203. od 20 i. 150i.A.01. 10x5mL Cena 515-04-3004/03 15.01. 40D.J07BF03 VAKCINE j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) 560. kod opasnih ujeda dati još 20 i.j.j./mL. 150i. revakcinacija posle 12 meseci. bočica staklena. liobočica sa rastvaračem u ampuli.j. trovalentna (inaktivisani celi virusi poliomijelitisa 1.P. liobočica sa rastvaračem. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad preko 1 godine 2. revakcinacija za 90 dana. neimunizovane odrasle osobe 2 uzastopne doze od 0.j. 1x10mL Cena 42947din 3660053194223 1286/2006/12 03. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad 1 godine 2. Paralelni lekovi: rabipur® j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011863 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 I IMOGAM RABIES . sledeća revakcinacija na 5-10 godina po potrebi.Francuska rabies imunoglobulin.m.5 i.5mL Cena 515-04-3003/03 15.5mL vakcine 12 meseci posle treće doze. .j. 20x0. 5x0.2004 doziranje: primarna imunizacija dece 3 uzastopne doze od 0.5 i.A. odmah nakon ujeda zatim 3 i 7 dana.j.01.5mL počevši od trećeg meseca u razmaku1-2 meseca.nr . . bočica.5mL Cena 3/2-10-7998 25.2002 (SZ) 0011895 rastvor za injekciju. 1x2mL 3660053194193 1287/2006/12 03.8din 515-04-4502/03 05.12.j.08.j.5din (Z) 0013016 rastvor za injekciju. Cena 300mcg/2mL.+8D.A.j.PASTEUR MERIEUX . Cena 200mcg/2mL. napunjen injekcioni špric. (40D.08.)/0.j. dalja revakcinacija svake 3 godine.j.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. humani . 1x0.J07BG01 VAKCINE Cena 4593.5mL.j. (40D.2006 2303.j. IMOVAX RABIES VERO .5 i. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila IMOVAX POLIO .Francuska vakcina protiv dečije paralize.2004 (SZ) 0011896 rastvor za injekciju.. specifični (Z) 0013446 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.+8D. humani . rhesonativ® 1996.2004 doziranje: prevencija 2 doze po 2.)/0./kg specifičnog rabijes imunoglobulina humanog porekla. 1x2mL 8606103273024 51/2006/12 doziranje: porođaj ili abortus (u prva 72 sata): 250mcg.j. liobočica sa rastvaračem.+8D.SANOFI PASTEUR S.DigitSoft.2006 doziranje: kod osoba za koje se sumnja da su bile izložene virusu besnila (u kombinaciji sa vakcinom protiv besnila): spora i. specifični (Z) 0013015 rastvor za injekciju.5 i./0. (0.5mL.j.5i.KEDRION S.+32D.01. 1x2mL 8606103273031 50/2006/12 (Z) 0013447 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.co.214 abecedni spisak registrovanih lekova IMMUNORHO .5mL. 3. Paralelni lekovi: Beoglobin-d.Italija anti-D (Rho) imunoglobulin.3din 18.+32D.03. inj. 2. u razmaku od 30 dana. 7.+32D. ampula. 14 i 30 dana posle kontakta sa besnom životinjom). .j.5mL www. prva revakcinacija 12 meseci posle druge doze.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.SANOFI PASTEUR S. bočica staklena./kg telesne mase. revakcinacija sa 0. doze za decu i odrasle su iste.j. Partobulin® S/d.Francuska vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa) .2din (SZ) 0011862 rastvor za injekciju. postinfektivna vakcinacija prethodno nevakcinisane osobe 5 doza po 2./mL. odmah nakon ujeda.j. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin.5mL u razmaku 1-2 meseca.6din 18.

J06BB04 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. nespecifični (SZ) 0013350 rastvor za infuziju. alogena transplantacija kostne srži. .2006 doziranje: novorođenčad: 0. humani . na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica. humani . 1x2mL 8606103010063 157/2006/12 07.D.Hrvatska rabies imunoglobulin. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA . interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom.m.8din (R) 1014066 tableta. radi efikasnije postekspozicione zaštite.5mg/kg dnevno.2005 doziranje: profilaksa 250-500mcg i.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014065 tableta.IMUNOLOŠKI ZAVOD D./5mL.0mL i.j. bočica.j.Hrvatska humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S .j./2mL.6din (SZ) 0013351 rastvor za infuziju.5mL vakcine tetanusa.5din (Z) 0013221 rastvor za injekciju.2006 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: 20 i.4din 5290665001633 515-04-1867/04 28.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.03. ./kg uz vakcinu protiv hepatitisa B. specifični (Z) 0013220 rastvor za injekciju. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja. 1x100mL 8606103010094 2061/2006/12 09.nr . bočica. 8606103010032 156/2006/12 07. Tetabulin S/d. specifični Cena 578.11. blister.2006 Cena 12462. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. Paralelni lekovi: atebulin. idiopatska trombocitopenijska purpura.j.. 50mg. bočica.2006 Cena 7095. 50mg/mL.2004 Cena 1454. ampula.abecedni spisak registrovanih lekova 215 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA . Tetagam® P.m. bočica. istovremeno sa 0.DigitSoft. IMUPRIN® .6din (R) 0013120 rastvor za injekciju. u butinu. bočica. Tetanus gamma IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU .J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI I j06Ba imunoglobulini. 10x10 kom 5290665003958 515-04-1868/04 28.02..5mL do najviše 1. blister./kg infiltrirati u samu ranu i okolni predeo.6din (Z) 0013311 rastvor za injekciju. 1x250 i. 1x5mL Cena 13599.02. 50mg/mL. a ostatak doze dati i.3din 8606103010087 271/2006/12 06. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika. imunomodulacija: doziranje zavisi od indikacije. . Paralelni lekovi: Imuran® www.m. 1x2mL 8606103010025 480/2005/12 14. zavisno od težine povrede.j. 250i. 5mg/kg dnevno. po protokolu.02.j. terapija 30-300mcg/kg dnevno.2004 doziranje: individualno.D. ili povećati do maks.7din 8606103010070 158/2006/12 07. . specifični Cena 9159.Hrvatska hepatitis B imunoglobulin . 500i.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.2006 doziranje: primarna imunodeficijencija.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.06. 200i.D.11.Kipar azatioprin .co. 2x10 kom Cena 422. 250i.j.REMEDICA LTD .06. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg. uz vakcinu protiv hepatitisa B. pri rođenju (najkasnije 12h nakon rođenja). Imogam rabies IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B . 50mg.Hrvatska antitetanusni imunoglobulin.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. zatim 1-3mg/kg dnevno.D.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. po potrebi smanjiti na 0. 1x50mL Cena 6231. deca mlađa od 12 meseci čije majke imaju akutnu infekciju: profilaktička doza od 20-50 i.

Indapres®. pa nastaviti primenu do potpunog nestanka simptoma.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014020 film tableta.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. Indapres® Sr.7din 8600097401500 215/2007/12 17. Paralelni lekovi: Indapamid.5mg. bočica sa kapaljkom. ili povećati do maks.09. strip.M01AB01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI I M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  (R) 1163060 kapsula. .5mg posle doručka. rastvor.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. 75mg.9din 21.nr .5mg posle doručka. Tertensif INDAPRES® .2005 doziranje: intraoperativna inhibicija mioze: 4 kapi jedan dan pre operacije.DigitSoft. Paralelni lekovi: Indapamid. 1. 5mg/kg dnevno. blister. Paralelni lekovi: Imuprin® INDAPAMID .HEUMANN PHARMA GmbH . 1mg/mL. smanjenje bola posle hiruruške korekcije miopije: 4 puta dnevno po 1 kap tokom nekoliko dana posle operacije. zatim 1-3mg/kg dnevno.5din 21.2din 21.01. tvrda. blister.5mg. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.5mg posle doručka. blister.BELUPO.2001 www.D.Hrvatska indometacin . Paralelni lekovi: Indapres®. rawel® Sr.21 abecedni spisak registrovanih lekova IMURAN® .5mg/kg dnevno.LABORATOIRE CHAUVIN S.Srbija indapamid .3din 3400934195389 565/2005/12 19. Indapres® Sr. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja. tvrda. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika. 1x5mL Cena 396.2001 129. monokomponentni (R) 1103045 film tableta.A.Srbija indapamid . monokomponentni (R) 1103047 obložena tableta.HEMOFARM AD . edemi: 1. 4x25 kom Cena 1761.2007 doziranje: individualno.O.09. 25mg. pa 3 sata pre operacije 4 kapi. 3x10 kom Cena 156din 8608813900405 324/2005/12 21.Francuska indometacin .09. 100mg.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. edemi: 2. 50mg.01. blister. 2. INDOMETACIN .REMEVITA D.2007 doziranje:esencijalna arterijska hiper tenzija. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.5mg. prevencija inflamacije posle operacije katarakte ili operacije prednje komore oka: početak terapije 24 sata pre operacije i to 4-6 puta dnevno po 1 kap.08. blister. 2. 2x15 kom Cena 176. blister. monokomponentni (R) 1103046 tableta sa produženim oslobađanjem.Srbija indapamid .2din 5050345005975 1613/2007/12 06.12. NIŠ .S01BC01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi (R) 7099200 kapi za oči. po potrebi smanjiti na 0.Nemačka azatioprin .O.2001 223. 3x10 kom  (R) 5163064 supozitorija. 3x10 kom Cena 220din 330/2007/12 23.HEMOFARM AD .10. edemi: 2. rawel® Sr. 2x5 kom 3850104081668 Cena 3/2-10-4985 Cena 3/2-10-6126 Cena 3/2-10-6125 78. TerTeNSIF INDAPRES® SR . rawel® Sr. 3x10 kom 3850104081651  (R) 1163061 kapsula.co.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. . TerTeNSIF INDOCOLLYRE® .

uzima se posle jela. ili 40/10mg/dan dato u pojedinačnoj dozi uveče. askorbinska kiselina . prema potrebi do 5mg dnevno. trudnicama i ženama koje doje. Prilazid® plus INHIBACE® . blister.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401401 film tableta. INEGY® .DigitSoft. blister. 5mg dnevno. 2x14 kom 8600103453509 1874/2006/12 18. 40mg+10mg. ne više od 10/10mg/dan.co.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 20mg+10mg. monokomponentni (R) 1103712 film tableta.5mg.10. 4x7 kom Cena 595.2006 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl. . coldrex Hotrem Lemon INHIBACE PLUS® . Paralelni lekovi: cilazapril. maks.Holandija simvastatin. 5x3.8din 8606103889126 474/2007/12 06.08.12. Ne davati ga deci. kongestivna srčana insuficijencija: maks. 10mg+10mg.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111220 oralni prašak.2006 doziranje: primarnoa hiperholesterolemija. paracetamol. 2x14 kom Cena 8600103453493 1873/2006/12 18. rinitisom (rinorejom). Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus. Prilazid®.IVANČIĆ I SINOVI D.O.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. 5mg.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.Švajcarska cilazapril .2007 Cena 834. zobox® www. blister. 4x7 kom Cena 1016din 8606102767685 1492/2006/12 21. oprez.O. .nr .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Pacijenti koji uzimaju amjodaron ili verapamil.F.10.02.Srbija fenilefrin. 2. mešana hiperlipidemija: 20/10mg/dan. 10mg+750mg+60mg. 4x7 kom 8600103453516 1875/2006/12 18.3din (R) 1103714 film tableta. u isto vreme.C10BA02 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10Ba inhibitori HMg coa reduktaze u kombinaciji sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu (R) 1104100 tableta.2g Cena 8600101515025 515-04-3884/03 29. blister. 4 praška dnevno. 4x7 kom 8606103889133 475/2007/12 06. blister.2006 Cena (R) 1104102 tableta. Pacijente upozoriti na pojavu miopatije/rabdomiolize.5mg. INFLUREX .F. 150-200mg dnevno ili 1-2 puta po 75mg. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. blister. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.V.10.Švajcarska cilazapril. hidrohlortiazid . kesica.MERCK SHARP & DOHME B.2006 Cena (R) 1104101 tableta. ezetimib . 5mg+12. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. rektalno 2 puta po100mg.02. maks.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: oralno 2-3 puta po 25mg.5mg.2007 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 2. na dan.

10. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva Cena 964. 25mg.DigitSoft.j.07./mL. INSULATARD HM . parenteralni. srednje dugog dejstva (R) 0041400 suspenzija za injekciju.nr . od 50mg dnevno.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. srednje dugog dejstva (R) 0041524 suspenzija za injekciju.6din (R) 0041538 rastvor za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j. INSUMAN® BASAL . od 25mg dnevno.j.07. vrstu insulina.2007 www.1din 2283/2007/12 09./mL. po potrebi povećati posle 4 nedelje na 1 tabl. srednje dugog dejstva (R) 0041545 suspenzija za injekciju. blister. uložak. prevencija pogoršanja srčanog rada posle infarkta miokarda (u kombinaciji s drugim lekovima): 1 tabl. 5x3mL 3582910015390 Cena 2026. maks.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. 100i.Danska insulin izofan .07.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.06. parenteralni.12.HEMOFARM AD .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni. 3x10 kom Cena 4034541003684 2395/2006/12 18. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina.Velika Britanija eplerenon .PHARMACIA LIMITED .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. srednje dugog dejstva (R) 0041401 suspenzija za injekciju.12.21 abecedni spisak registrovanih lekova INSPRA® . 100i. blister./mL. parenteralni. 5x3mL Cena 2209.co. 5x3mL a10ac insulini i analozi. 1x10mL 8600097012096 515-04-841/03 27.NOVO NORDISK A/S . bočica. karpula. 3x10 kom 4034541003684 2396/2006/12 18.Srbija insulin izofan .C03DA04 DIURETICI c03da antagonisti aldosterona (R) 1400480 film tableta.NOVO NORDISK A/S .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. INSULATARD® PENFILL® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.HEMOFARM KONCERN A.2006 Cena (R) 1400481 film tableta./mL.Danska insulin izofan .Nemačka insulin humani .D.VRŠAC .Srbija insulin izofan .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.6din 515-04-1182/03 15.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-1710/04 19. 100i. 50mg. 50mg dnevno.j.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . I INSULATARD® FLEXPEN® ./mL. 100i. 100i. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. INSULATARD® NOVOLET® .1din 515-04-1182-1 15. vrstu insulina.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. vrstu insulina. 5x3mL Cena 2026.2006 doziranje: kardiovaskularna bolest.j.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .

Nemačka insulin humani . parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 2026.j. kratkog dejstva (R) 0041523 rastvor za injekciju.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. INSUMAN® RAPID .6din 3/2-10-10753/2 25.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. uložak./mL. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. INSUMAN® BAZAL OPTI SET ./mL. parenteralni.Nemačka insulin humani ./mL.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10753/1 25. 100i.Nemačka insulin humani . 100i. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.co. kratkog dejstva (R) rastvor za injekciju.12. 5x3mL www.10. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.DigitSoft.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH .1din (R) 0041522 suspenzija za injekciju.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. uložak. a10aB insulini i analozi. 5x3mL Cena 3/2-10-10755 25.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.j. vrstu insulina.j. 100i. parenteralni.12.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. srednje dugog dejstva (R) rastvor za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.12. vrstu insulina.1din 3582910015413 2284/2007/12 09.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH .j.10.Nemačka insulin humani .Nemačka insulin humani . 5x3mL Cena 2026.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041535 suspenzija za injekciju. INSUMAN® COMB 25 .j. 5x3mL 3582910015406 2285/2007/12 09. INSUMAN® RAPID OPTISET . 5x3mL Cena 2209.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) I a10ad insulini i analozi.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . INSUMAN® COMB 25 OPTI SET . vrstu insulina. vrstu insulina./mL. vrstu insulina. 100i. 100i./mL.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.nr .

tvrda.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 20%. boca staklena. boca staklena.j. virusima hepatitisa B. uobičajeno trajanje terapije 3-14 dana. ulcerozni kolitis. kolona. 1g. 20%. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno.F. virusne infekcije izazvane herpes simpleks virusima.Austrija sojino ulje .J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328370 kapsula.220 INTRALIPID . pankreasa. bočica.FRESENIUS KABI AB . plastična kesa. 1x1 kom B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171290 emulzija za infuziju.2mL. dugotrajna koma: individualno. rinovirusima i HIV: 3-10 Mi. dnevno.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .2006 Cena (SZ) 0171291 emulzija za infuziju. tumori gastrointestinalnog trakta. 1x250mL 8606010925184 2550/2007/12 22.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . 20%. ili i. 10x100mL 515-04-3417/03 08. nedelja ili meseci zavisno od indikacije. inf. 1x250mL Cena 8606010925177 2548/2007/12 22. 1x500mL 8606010925207 2556/2007/12 22. tumori gastrointestinalnog trakta.10. non-Hodgkinovi limfomi.01. citomegalo virusima. ulcerozni kolitis.05.2007 Cena (SZ) 0171287 emulzija za infuziju. karcinom bubrega. 1x1g Cena 4364.nr .B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI I Cena 529/2006/12 13. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. plastična kesa. 20%.co.2004 doziranje: postoperativna ishrana. plastična kesa.2002 doziranje: teške i srednje teške infekcije osetljivim sojevima gram pozitivnih. 1x500mL 8606010925191 2557/2007/12 22.11. peritonitis.v. INTRON A .L03AB05 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (R) 0328183 rastvor za injekciju. bočica staklena. u trajanju 30 minuta. boca staklena. bešike i cerviksa.2006 www.10. varičela .10. 20%. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno. 1x270 kom 8606102767289 Cena 727/2006/12 25. 10x100mL Cena 9805.2007 Cena (SZ) 0171288 emulzija za infuziju. 200mg. opekotine.2din 3/2-10-9348 26. dugotrajna koma: individualno.m. multipli mijelomi i maligni melanomi. 18Mij/1.2007 doziranje: postoperativna ishrana. nekoliko dana.2002 doziranje: leukemija vlasastih ćelija.B05BA02 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171286 emulzija za infuziju.10.12.zoster i papiloma virusima. INVANZ® . Kapoši sarkom.Irska interferon alfa 2-b . INTRALIPID .SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY .5din 3/2-10-6190 19. hronična granulocitna leukemija. gram negativnih i anaerobnih bakterija: 1g dnevno i.Švajcarska sakvinavir . opekotine.Švedska ulje soje . INVIRASE® . 20%.04. peritonitis.2007 Cena (SZ) 0171289 emulzija za infuziju.DigitSoft.USA ertapenem .J01DH03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dH karbapenemi (R) 0029780 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.

doza održavanja 10mg jednom dnevno. tokom 30-60 dana. 1x30 kom 3850343070584 605/2007/12 01. bočica staklena. 100%.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 221 1328372 film tableta.J04AC01 j04ac hidrazidi (R) 1025270 tableta.05. ritonavira od 100mg istovremeno.Italija mepartricin .09.A.12. Paralelni lekovi: Fortovase IPERTROFAN .Velika Britanija gefitinib . . 100%. doza održavanja je 20mg jednom dnevno. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 1x250mL Cena 6205. IRESSA .2din (R) 1103550 tableta.SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICA S. blister. tečnost. 80mg dnevno.D. 40mg.Velika Britanija izofluran . najkasnije 2 sata posle jela. blister. uvek u isto vreme. doza održavanja 5-20mg jednom dnevno.2000 Cena 151482.nr . kongestivna srčana insuficijencija: odrasli početna doza 2. maks. bočica. blister.2006 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): prema protokolu. Skopryl® ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL . 20mg. uz jelo ili odmah posle jela.2007 www.01.1din 9088881309536 2239/2006/12 01. od 500mg sakvinavira i 1 kaps. tečnost.N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0080670 para za inhalaciju.12.NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD . 3x10 kom doziranje: 40mg dnevno. 3x10 kom Cena 3/2-3692/00 25. blister.3din 9088881309529 2238/2006/12 01. 250mg.8din 8606102767272 728/2006/12 25. Paralelni lekovi: Forane® ISONIAZID .2007 Cena 915. 50mg.03. 1x120 kom Cena 23204. 1x100 kom 8600097400824 ANTITUBERKULOTICI Cena 62. Loril®.2007 doziranje: esencijalna i renovaskularna hiper tenzija: odrasli početna doza 10mg jednom dnevno. progutati sa vodom.BELUPO. Lizopril.2006  (SZ) 0080671 para za inhalaciju.Hrvatska lizinopril . 1x30 kom 3850343069502 604/2007/12 01.6din (R) 1103551 tableta.05. hiper tenzija kod bolesnika sa dijabetesom tipa II (renalne komplikacije šećerne bolesti-nefropatija): 10-20mg jednom dnevno. primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran.HEMOFARM AD . uobičajeno doziranje je 2 puta na dan 2 tabl.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09aa inhibitori ace. 1x100mL Cena 2761. može se primenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima.P.3din 216/2007/12 17.3din 515-04-1630/04 10.03.G04CX03 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (R) 1134402 tableta.ASTRA ZENECA UK LIMITED .2004 doziranje: nesitnoćelijski karcinom pluća samo odrasli. 250mg dnevno. 500mg. akutni infarkt miokarda: odrasli početna doza je 5mg prvog i drugog dana posle infarkta. bočica staklena. 5mg. .Srbija izoniazid . Lizinopril.5mg jednom dnevno. IRUMED® . bočica plastična. monokomponentni Cena 498. Paralelni lekovi: Lisopress®.DigitSoft.L01XE02 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze  (SZR)1039398 film tableta. u kombinaciji sa ritonavirom.2006 doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno.co.

deca od 5-14 godina 3-5mg. Paralelni lekovi: artelac®.222 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: terapija odrasli 5-10mg/kg dnevno. uzima se u jednoj dozi. deca dobijaju veće doze od odraslih.10. artelac® edo®. 480mg dnevno.Belgija hipromeloza .Srbija izosorbiddinitrat .Srbija verapamil . deca preko 2 godine 2-3 puta po 40-120mg. hiper tenzija: 2-3 puta po 120-160mg. 1x5l 8600097011204 doziranje: postoperativno ispiranje bešike: individualno. 5mg. ublažavanje tegoba kod suvog keratokonjunktivitisa.75-1mg. sorbitol .2007 doziranje: hronična insuficijencija suza. 20mg.09. tvrda. 3x15 kom 8608808104405 515-04-987/03 21. deca 10-20mg/kg dnevno.HEMOFARM AD .ZDRAVLJE A. kesa.2007 IZOPAMIL . Cena 427. deca do 1 godine 1-2mg. 1 sat pre ili 2 sata posle jela.1din 2383/2007/12 16. deca od 1-5 godina 2-3mg. distrofične promene na rožnjači. deca (neonatusi) 0.nr . iritacija očiju spoljašnjim faktorima. 300-500mg dnevno. . podmazivanje veštačkih očiju i olakšavanje nošenja tvrdih kontaktnih sočiva: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.GALENIKA AD . 300mg dnevno. prevencija odrasli i deca 300mg dnevno.V. ISOPTO® TEARS . 80mg. parenteralno odrasli 5-10mg po potrebi ponoviti za 5-10 minuta. blister. 6x10 kom Cena 181.07. Paralelni lekovi: verapamil. herpetički keratitis. 5mg/mL.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102060 kapsula. maks.07.07.4g/L+27g/L. 5.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099061 kapi za oči. 1x15mL Cena 233. rastvor. angina pektoris: 3 puta po 80 -120mg. bočica. ampula.2002 doziranje: angina pektoris: 20-120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2003 Cena 86.1din 5413895004087 2038/2007/12 25. maks.2003 doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno odrasli 120-360mg dnevno u više doza.3din (R) 1402721 film tableta. verapamil alkaloid® www. maks. .D. Hemodrops ISOSORB RETARD® .Srbija manitol. Paralelni lekovi: cornilat®.DigitSoft. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. deca do 2 godine 2-3 puta po 20mg. 50x2mL Cena 369din 8608808104191 515-04-987-1 21.B05CX10 I SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05cX ostali rastvori za ispiranje (Z) 9175213 rastvor za ispiranje bešike. difutrat ISPIROL .co.C08DA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08da derivati fenilalkilamina (R) 0402720 rastvor za injekciju.ALCON-COUVREUR N.9din 8600064101976 3/2-10-2775 15. blister.

magnezijum-hlorid .JANSSEN PHARMACEUTICA N.03mg.Belgija hidromorfon . 6g/L+3.10. se guta cela.GALENIKA AD .6-4 Mi.. deca do 7 godina 400 000 i. 8608808100988 818/2007/12 13.Crna Gora natrijum-hlorid.SCHERING AG .2007 § (R) 1087711 tableta sa produženim oslobađanjem. gonoreja. obično se započinje sa 8mg na svaka 24 sata.+600000i. peritonitis. kalijum-hlorid. . zavisno od opšteg stanja i fizičkog statusa bolesnika.134g/L+0. fiksne kombinacije (R) 1135275 obložena tableta. blister. 1x21 kom B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175550 rastvor za infuziju. 50x800000 i.DigitSoft. blister.j.2003 doziranje: prevencija trudnoće: 1 dražeja ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. JONOLACTAT . tabl.V. natrijum-laktat. dnevno. difterija. 1x500mL Cena 38. Cena 622. blister.06.O.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 447.N02AA03 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (R) 1087710 tableta sa produženim oslobađanjem.2007 doziranje: nekomplikovana pneumokokna pneumonija. .co.j. 8mg. zatim 7 dana pauze. 2x7 kom Cena 8606102804205 2317/2007/12 10.Srbija benzilpenicilin.nr . benzilpenicilin-prokain .J01CE30 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU J j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020081 prašak za suspenziju za injekciju.10.Nemačka dienogest. približno u isto vreme svakog dana. dnevno. kalcijum-hlorid. opekotine. 2x7 kom Cena 8606102804212 2316/2007/12 10.j. boca.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI g03Fa gestageni i estrogeni. JUGOCILLIN® . dijareja.abecedni spisak registrovanih lekova 223 J JEANINE® .8din 515-04-249/03 30.2007 doziranje: gubitak elektrolita i vode kod povraćanja.2007 doziranje: terapija jakog bola: individualno doziranje. dnevno.3din 8600097200080 1281/2007/12 12.04. sa čašom vode. www.4g/L+0.05g/L+0. bočica. šarlah). deca preko 7 godina 800000 i. sifilis: odrasli 1.j. u toku i postoperativno održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu: 2-3L dnevno. Paralelni lekovi: Pancillin JURNISTA® . 16mg.07. etinilestradiol . kao početno lečenje kod gubitka krvi. šoka i traume. 2mg+0.203g/L.6din 200000i. streptokokne infekcije (angina.O.HEMOMONT D.j.j. po potrebi i više. ileus i teške infekcije.

nr .DigitSoft.224 abecedni spisak registrovanih lekova www.co.

3g/L+11. prolin.6g/L+4. treonin.6g/L+5.6g/L+5. lizin.9g/L +7.9g/L+7. tirozin . 4x1440mL Cena 515-04-3838/03 09. valin.23g/L.2003 www. 1x2mL Cena 2792.3g/L+7.6g/L+5.9g/L +7. fenilalanin. histidin.6g/L+4.1din 515-04-2583-1 17.A12AA04 MINERALI a12aa kalcijum (R) 1053075 tableta.3g/L+6.23g/L. izoleucin. bočica.5g/L+3. plastična kesa.3g/L+11. deca 3-5 puta po 0.9g/L +0.. sprej-boca sa dozerom. 1g.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171300 emulzija za infuziju.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI K B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171303 emulzija za infuziju.6g/L+5.3g/L+6. 110g/L+200g/L+16g/L+11.4g/L+1.8g/L+6.3g/L+9g/L+7. asparaginska kiselina.01.5-17g/d.co.3g/L+6. glutaminska kiselina.2004 (SZ) 0171304 emulzija za infuziju.9g/L+7. serin. rastvor.3g/L+11.8g/L+5.2004 (SZ) 0171301 emulzija za infuziju. plastična kesa.4g/L+1.8g/L+6. triptofan. glicin. arginin.Austrija glukoza.8g/L+6.nr .9g/L+7.6g/L+5.25-1 g.Makedonija kalcijum-karbonat . hiperfosfatemija: 2.DigitSoft. glicin. Paralelni lekovi: Kabiven™Peripheral KABIVEN™PERIPHERAL . ulje soje. arginin.9g/L+7. asparaginska kiselina.01.6g/L+4. 190g/L+200g/L+16g/L+11.4g/L+1.9g/L +0.2002 doziranje: odrasli antacid: do 1.5g/L+3. metionin.abecedni spisak registrovanih lekova 225 K KABIVEN™ . plastična kesa.9g/L +7.8g/L+5.8g/L+5.9g/L +7. 4x1026mL 515-04-3835/03 09. 190g/L+200g/L+16g/L+11.12. nadoknada do 2g/d.23g/L. plastična kesa.6g/L+5. prolin. 2x2400mL Cena 515-04-3839/03 09.6g/L+5.6g/L+5. Paralelni lekovi: Kabiven™ KALCIJUM KARBONAT ALKALOID® .3g/L+9g/L+7.9g/L+7.3g/L+6.9g/L +7.23g/L. 4x1540mL Cena 515-04-3836/03 09. 110g/L+200g/L+16g/L+11. alanin.SRBOLEK A.5g/L+3.6g/L+5. 2x2566mL 515-04-3837/03 09.6g/L+5.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .9g/L Cena +0.Austrija glukoza.3g/L+7.6g/L+5.3g/L+6.4din 5310001055035 3/2-10-4755 25.4g/L+1. metionin.9g/L+7.9g/L +0. valin.5g/L+3. alanin. doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu. plastična kesa. triptofan. lizin.2004 (SZ) 0171302 emulzija za infuziju. treonin. .01.8g/L+5.8g/L+6. histidin.3g/L+7.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.9g/L+7.4g/L+1.9g/L+7.8g/L+6.6g/L+5.6g/L+4. ulje soje.01.6g/L+4.6g/L+5.5g/L+3. izoleucin.ALKALOID AD .6g/L+5.8g/L+5.01.9g/L+7.6g/L+5. 200i. leucin.Srbija kalcitonin .07.j. glutaminska kiselina. a lek se uzima uz obrok i dosta tečnosti u toku dana. 190g/L+200g/L+16g/L+11. serin. leucin.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040205 sprej za nos.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .D.23g/L.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.9g/L+7. KALCITONIN .5g/d. tirozin . fenilalanin. 1x50 kom Cena 127.9g/L Cena +0.

150mmol dnevno za odrasle.22 (R) 7040206 aerosol. rekafarm KALIJUM HLORID JADRAN . fiola. 1x40 kom Cena 104.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 1053110 tableta za oralni rastvor. rastvor se pije polagano..2din 515-04-5185/03 13.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 2053247 oralni prašak. kalijum-hidrogenkarbonat . Paralelni lekovi: Kalijum hlorid. 150 mmol dnevno za odrasle. maks.12.O.8din 515-04-2583/03 17. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50mmol) podeljeno u 2-4 doze.ABBOTT LIMITED . u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.17g+2. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.2003 doziranje: hipokalijemija: individualno. KG .3mg+33. 1g.06g+2g. u stanjima težeg deficita doza se može povećati i do 100 mmola.Srbija kalijum-hlorid .JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (R) 1053260 tableta.09. odnosno deca 3 mmol dnevno. kesica.DigitSoft. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno tabl.co.. bočica.ABBOTT GmbH & CO. 1x20 kom Cena 3858881052031 1179/2006/12 13. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.8din 8606004960047 515-04-2592/03 30. se rastvore u čaši vode ili soka (oko 200mL).D. Kalijum hlorid jadran. obično 3 puta dnevno po 2 tabl. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. 1x2mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 1861. KALII CHLORIDI .A12BA30 MINERALI Cena 278.UFAR D. ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 32292. . rekafarm KALINOR .SIGMAPHARM . 10x1g Cena 25.Hrvatska kalijum-hlorid . sa hranom.2003 doziranje: lečenje HIV infekcija: odrasli i adolescenti sa telesnom površinom većom od 1. u toku ili posle jela. Kalijum hlorid.3 m2 2 puta po 3 kapsule dnevno.nr .Srbija kalijum-hlorid .2007 doziranje: hipokalijemija: individualno. maks.J05AE. 500mg. Kalijum hlorid.7din 515-04-1764/03 17.11. 100i.j. a12Ba kalijum (R) 1053205 šumeća tableta. Paralelni lekovi: Kalii chloridi.Velika Britanija lopinavir. limunska kiselina.2004 doziranje: hipokalijemija sa ili bez metaboličke alkaloze. ritonavir ./dan ušpricati u jednu nozdrvu. Kalijum hlorid jadran. . Miacalcic® KALETRA .2003 doziranje: Paget ova bolest i postmenopauzalna osteoporoza: 200 i.O..07.12. fiola. 1x15 kom www. rekafarm j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328620 kapsula. uz dodatnu terapiju kalcijuma i D vitamina. odnosno 40 mmola. maks. 2x90 kom K KALIJUM HLORID . kod bolesnika sa intoksikacijom digitalisom i kod bolesnika sa hipokalijemijskom familijarnom periodičnom paralizom: individualno.j. 133.8din 8600101962430 1863/2007/12 04. fiola. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu. 1g. meka. sprej-boca sa dozerom. odrasli 150 mmol dnevno.07.3mg.Nemačka kalijum-citrat. 2. odnosno 3 mmol/kg dnevno za decu.

4din (R) 1103749 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova KALIUM CHLORID “FRESENIUS” .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103005 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. u toku infektivnih bolesti). blister.200mcg dnevno.DigitSoft. Kamiren® XL KAMIREN® XL . rekonvalescenti. 9x10 kom 3838989524883 1760/2007/12 (R) 1103007 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 3x10 kom Cena 323din 3838989504953 515-04-03819/03 28.2007 Cena 20. prevencija i dodatak konvencionalnoj terapiji lečenja osteoporoze: 2-4 puta po 1-2 tablete sažvakati.2004 Cena 433.2din (R) 1103748 tableta. 3x10 kom 3838989504960 515-04-03819-1 28.09.H03CA.2005 Cena (R) 1040221 tableta.Srbija askorbinska kiselina. doxacor. 50mg+500mg.09. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze..4din 8608808105525 1580/2006/12 05. blister. 4x25 kom 4013054001271 96/2005/12 17.08.2006 doziranje: dodatak kalcijuma i vitamina C kod povećanih potreba (trudnice. 4mg. maks. kalcijum-glukonat .B05XA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 22 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175150 koncentrat za rastvor za infuziju. 3x10 kom 3838989504977 515-04-03819-2 28.Slovenija doksazosin . blister. kombinacije (BR) 1052271 tableta za žvakanje. .D. blister. blister. 262mcg(200mcg joda). .D. blister.1din (R) 1040220 tableta. 4mg. profilaksa bolesti tireoidne žlezde kod endemske strume: odrasli 100 . KALTEGAL® . doza održavanja 100mcg dnevno. D. ampula. TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03ca preparati joda Cena 142. 2x10 kom Cena 51.09.11. blister. D.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). dojilje.08. 4mg.08. lek se uzima posle jela.Slovenija doksazosin .08. Paralelni lekovi: alphapres®. benigna hiper trofija prostate: 1mg dnevno. KALIUMIODID 200 BERLIN-CHEMIE . školska deca i adolescenti 200mcg dnevno. dozu povećavati na 1-2 nedelje na 2-4mg. profilaksa posle hirurške resekcije strume nastale usled nedostatka joda: 100-200mcg dnevno. 8mg dnevno. starije osobe.co.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. 16mg dnevno. 262mcg(200mcg joda).GALENIKA AD . 2x25 kom 4013054002544 95/2005/12 17.Nemačka kalijum-jodid . blister.08.2din 9088882477074 2108/2006/12 14. 12x7 kom 3838989524906 1761/2007/12 K Cena 20.2007 Cena 20.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103747 tableta. TOVARNA ZDRAVIL.KRKA.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno. 4mg. 2mg.Norveška kalijum-hlorid . 14x7 kom 3838989524937 1759/2007/12 (R) 1103006 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.09. deca u fazi rasta. deca 50-150mcg dnevno. blister.KRKA.FRESENIUS KABI NORGE AS . TOVARNA ZDRAVIL.2005 doziranje: doze se određuju individualno. maks. doze se odnose na čist jod.nr .2007 www. uz dosta tečnosti tokom terapije.2004 Cena 553. 20x20mL Cena 837. KAMIREN® . 1mg. 1mmol/mL. terapija eutireoidne strume: početna doza novorođenčad 100mcg dnevno.

G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137410 vaginalni krem.5mg.ZDRAVLJE A. maks. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno.2007 doziranje: hipertenzija početna doza za odrasle je 1mg uveče. blister. 4-8 nedelja (Tinea capitis). dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. 1%.Srbija itrakonazol . Paralelni lekovi: antifungol®. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. Plimycol KANSEN .6din 8605000800074 3/2-4205/00 26. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 1x3 kom Cena 8600064111470 515-04-4016/03 17.8din 5310001200756 2514/2007/12 19. doza održavanja 2 puta po 25mg.9din (R) 1103531 tableta. 1x20g Cena 8600064111463 515-04-4017/03 17. uzima se 1 sat pre jela.12.2003 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. . bočica. fiola.2007 Cena 142. Paralelni lekovi: antifungol®.2007 Cena (R) 1103009 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.5din (R) 6137412 vaginalna tableta. eukaptil®.08. 4mg. 4x7 kom Cena 3838989524890 1762/2007/12 20. aluminijumska folija. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. . Paralelni lekovi: Funit. Paralelni lekovi: alphapres®.08.Makedonija kaptopril .6din 8600064111456 515-04-4015/03 17. zorkaptil® www. blister.12. 100mg. 1x40 kom 5310001200749 2515/2007/12 19. 16mg dnevno.Srbija klotrimazol .C09AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2000 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.Srbija klotrimazol . doxacor. Paralelni lekovi: captopril. benigna hiperplazija prostate kod normotenzivnih bolesnika: 1mg dnevno.D. 3-6 meseci (onihomikoze).12. 8mg (kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate i hipertenzijom maks.D.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327402 kapsula.co. doza održavanja 2-3 puta po 25mg.ZDRAVLJE A. maks. Mycoril®.2003 102. 50mg. sa malo tečnosti (pre jela. 1x40 kom Cena 235. canesten®.2003 doziranje: tablete za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. 1x20g Cena 106.D01AC01 K ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157570 krem. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). maks. Kamiren® KANAZOL . 2%. u toku jela ili posle jela). Mycoril®. Prokanazol®.22 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103008 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. Plimycol KAPTOPRIL ALKALOID® .12. canesten® 3.5mg.10.O. monokomponentni (R) 1103530 tableta.10. 16mg dnevno). bočica. tuba. 25mg. 200mg. 30 dana (Tinea pedis. canesten® 1. 2 (retko 3) puta po 50mg. cela.DigitSoft.SLAVIAMED D.25-12. tuba. tvrda. 3x10 kom 3838989524791 1763/2007/12 20. uz povećanje doze u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg.ALKALOID AD . 3 nedelje (keratitis fungalis). Tinea cruris). 4mg. Katopil®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. Sporanox KANSEN .O. 1x10 kom Cena 686.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.nr . . pa na 4mg.

abecedni spisak registrovanih lekova 22 KARBAPIN .5mg početno. Paralelni lekovi: coryol®.02. monokomponentni (R) 1103220 tableta. 3x10 kom 8600064120922 464/2006/12 06. .C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 262. 2x14 kom 3/2-10-10623 25. angina pektoris: 12.HABIT PHARM A.8din 8600097400626 217/2007/12 17. maks.Srbija karbamazepin . 2x14 kom 3/2-10-10624 25.C09AA01 c09aa inhibitori ace.12. zatim 25mg dnevno. blister.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 220.4din 3850343032377 2311/2006/12 12.8-1.2006 243. Paralelni lekovi: gabalept®. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. postepeno povećavati do 0.5mg. blister. angina pektoris: 12.BELUPO.D. Tegretol® cr KARVEDILOL .25mg. . 1. fiola. 12. Neurontin® KATOPIL® . Milenol KARVILEKS® .8g dnevno podeljeno u 3 doze.Srbija karvedilol .1din 02. blister.Srbija karvedilol .Srbija kaptopril . 2x14 kom 3/2-10-10622 25. dilatrend®.GALENIKA AD . 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: coryol®. blister. 50mg.01. 5x10 kom Cena 145. tvrda. maks.12. 1x40 kom 8608808101015 K LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 103/2006/12 Cena 104/2006/12 140.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina 900-1200mg dnevno podeljeno u dve doze. odrasli 1-2 puta po 100-200mg. Milenol KATENA® .Hrvatska gabapentin . deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084750 kapsula. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.2007 doziranje: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L). 25mg. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.2 g dnevno podeljeno u više doza.04. 300mg. 12. 200mg.5mg početno.2006 www. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza. maks. Karvileks®. Paralelni lekovi: galepsin®. maks.7din (R) 1107640 tableta. . zatim 25mg dnevno. 6. deca od 10-15 godina 0.12.D. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084060 tableta. zatim 2 puta po 25mg.5mg početno. blister.6din 02.6-1g dnevno u više doza. dilatrend®. maks.2002 Cena 244. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. zatim 2 puta po 25mg.4g dnevno podeljeno u 3 doze.2din (R) 1107625 tableta. 5x10 kom Cena 1364. deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza. Karvedilol.5mg početno.2002 Cena 340din (R) 1107642 tableta.nr . postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.ZDRAVLJE A. 25mg.2006 doziranje: hipertenzija: 12.DigitSoft.12.2002 doziranje: hipertenzija: 12. 4x10 kom 8608808101008 (R) 1103222 tableta.02.HEMOFARM AD .D. maks. Tegretol®.co.8din (R) 1107641 tableta.5mg. blister. blister. 2.

Mycoseb® www. doza održavanja 2 puta po 25mg. 1x50 kom 3838989577049 1606/2007/12 06.J01FA15 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU K Cena 1887.D. dva puta nedeljno.2002 doziranje: vulvovaginitis: odrasli 1 puta po 200. Paralelni lekovi: captopril. 40mg/mL. 6 nedelja. ampula.230 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. 400mg.12. zorkaptil® KENALOG® .DigitSoft. TOVARNA ZDRAVIL. 5x1mL Cena 1047.Srbija ketokonazol .1din 3838989577032 1607/2007/12 06. blister.1din 3/2-10-8880 24. Paralelni lekovi: Mycoseb® KETOKONAZOL .D. . urtikarija).Italija telitromicin . 1x1 kom j01Fa makrolidi (R) 1325530 film tableta.nr . . psorijaza-naročito artropatska): oralno početna doza 4-32mg dnevno. 1x14 kom 3/2-10-8880/1 24.D.10. D.co. 2 (retko3) puta po 50mg.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157596 krem. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6.3 nedelje.2007 Cena 558. . maks.P.08. bočica. 1x1 kom Cena 144. 2%. maks.8din (R) 1047452 tableta.2005 Cena 256.2002 Cena 2641.Slovenija triamcinolon . ostale indikacije: 800mg jednom dnevno tokom 5 dana. bočica. kožne bolesti (bulozne dermatoze.2007 doziranje: alergijske bolesti (alergijski rinitis i konjunktivitis. 2-6 nedelja za dermatomikoze. doza održavanja 1-4mg dnevno.Srbija ketokonazol . 6 -12 meseci za duboke mikoze. 2%. doza održavanja 2-3 putapo 25mg uzima se 1 sat pre jela.SRBOLEK A.5mg. šampon se nanosi 2 puta nedeljno na oštećeni deo kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom. a u lečenju seboroičnog dermatitisa i peruti.SANOFI-AVENTIS S. Kaptopril alkaloid®. deca 3mg/kg/dan u toku 2 nedelje do godinu dana.4 nedelje.08. Paralelni lekovi: aquarius. 200mg. mikoza noktiju: krem se nanosi na obolelo mesto 1-2 puta dnevno.A.KRKA.12. 4mg. lečenje traje u proseku 2.9din (R) 1325531 film tableta. neurodermitis.SRBOLEK A. blister.12.9din 5310090000657 3/2-10-9194 24.2002 doziranje: pneumonija: odrasli i deca preko 12 godina 800mg jednom dnevno tokom 7-10 dana. 1x10 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 175. tokom 2. KETOKONAZOL . maks. eukaptil®. tuba.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola (R) 1327550 tableta.5mg. blister.2din 703/2005/12 22.2din 473/2005/12 17.25-12. pitirijaza versikolor se tretira jednom dnevno tokom 5 dana. pojadinačna doza 100mg. parenteralno 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. .12.400mg u toku 5 dana. KETEK® . 1x30g 5310090000640 (BR) 4157597 šampon. 400mg.2005 doziranje: lečenje i sprečavanje Pytiriasis versicolor. seboroični dermatitis.H02AB08 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047461 suspenzija za injekciju.

tendoperiostitis. Paralelni lekovi: Fastum® gel M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167078 gel.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI K Cena 168. ampula. tvrda. Najveća dozvoljena doza ketoprofena iznosi 300mg. Kapsule se mogu uzimati sa mlekom ili antacidima. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 10x2mL Cena 179. artroza i reumatizam mekih tkiva).09. artroza i reumatizam mekih tkiva).6din 515-04-01955/03 28. ujutro i uveče po 1 kaps.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01ae derivati propionske kiseline (Z) 0162088 rastvor za injekciju.2006 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis.04.2004 doziranje: inflamatorna. maks. pseudogiht. Paralelni lekovi: Ketonal® dUo. periartritis.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.uz obrok.DigitSoft.Slovenija ketoprofen . .08.2004 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. giht. tendinitis. tvrda.D. Ketonal® Lek KETONAL® LEK . 100mg.5%. sa punom čašom vode.09. .2006 (R) 1162306 kapsula sa produženim oslobađanjem. 1x20 kom Cena 318.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162305 kapsula sa produženim oslobađanjem. istegnuća tetiva. tokom 7.nr . 3x10 kom 3837000092295 447/2006/12 06. Ketonal® dUo KETONAL® LEK . 2x10 kom Cena 3837000092288 446/2006/12 06. Cena 150mg. 2. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): 1 tabl. distorzije. 150mg.Slovenija ketoprofen .4din 515-04-01956/03 28.04. .Slovenija ketoprofen . menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): uobičajeno. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati na obolelo mesto. tendosinovitis.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162089 film tableta. 100mg. Ketonal® Lek KETONAL® DUO . artroza i reumatizam mekih tkiva).D. kratkotrajno.m. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. traumatska oboljenja i povrede mišićno-kostnog sistema (artritis. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): parenteralno 50-100mg duboko i. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.5din 3837000004946 199/2005/12 26. miozitis. dnevno. uz obrok. fibrozitis.Slovenija ketoprofen . giht. blister. za odrasle i decu stariju od 15 godina po 1 kaps. uganuća.co. bursitis. sinovitis. a najduže 15 dana. isčašenja. .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. pseudogiht. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. 200mg dnevno. sa punom čašom vode. 1x50g www.2005 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis.D. giht.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. tuba. blister. bočica od tamnog stakla. 2-3 puta dnevno sa više tečnosti za vreme jela.abecedni spisak registrovanih lekova 231 KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE . pseudogiht. na 4 sata. povrede meniskusa. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. lumbago i traumatske povrede) kontuzije.

07.232 abecedni spisak registrovanih lekova KETOSTERIL .DigitSoft.04. OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aa aminokiseline i derivati (R) 1174015 film tableta. hirurške zahvate na intestinalnom i/ili urogenitalnom sistemu.co. 3x10 kom Cena 8606103683120 2303/2007/12 10. blister. Cena 59g+5.9din 3/2-10-3704 17. clathrocyn®. lamivudin . kalcijum-3-metil-2-okso-butirat. kalcijum-4-metil-2-okso-valerat. blister.685g+1. 67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg+ 23mg+38mg+30mg. 7 dana.Kipar klaritromicin .AEGIS LTD.8din 5290931004436 756/2007/12 02. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima prema protokolu. Kleromicin®.Kipar klaritromicin .7425g.2002 doziranje: poremećaj metabolizma kod hronične bubrežne insuficijencije: uobičajeno 3 puta po 4 -8 tablete dnevno. piti brzinom od 200-250mL na svakih 10-15 minuta sve dok se ne popije cela količina najkasnije 4 sata pre pregleda.J05AR02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIv infekcija. Fromilid® uno. 2x7 kom Cena 562. Paralelni lekovi: clarithromycin. kalcijum-2-hidroksi-4-metiltio-butirat. dnevno KLEAN-PREP® .465g+0.jedna kes. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. blister.4din 454/2005/12 12. natrijum-hlorid. kesica. .J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325660 film tableta. čvrsta stolica (najduže 2 nedelje) uobičajena doza je 4L rastvora (4 kesice .04.2007 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (telesna masa iznad 40kg) 1 tabl. KLERIMED® . KIVEXA® .A16AA.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta. 600mg+300mg. čišćenje creva kao deo lečenja intoksikacije.10. 250mg. tretmana pacijenata sa teškim oblicima sepse. tirozin . .HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD.Nemačka kalcijum-3-metil-2-okso-valerat. Fromilid®.Irska polietilenglikol.J01FA09 K ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325670 film tableta. zymbaktar KLEROMICIN® . 2x7 kom 5291171001070 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 545.10. 250mg. Tabletu progutati celu sa malo vode. kalijum-hlorid . blister.685g+1. radiološka ispitivanja kolona.2007 doziranje: čišćenje creva kao priprema za: kolonoskopiju. kombinacije (R) 1328601 film tableta. treonin. blister.FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH . histidin. triptofan.05.nr .2005 www. se rastvara u 1L vode uz stalno mešanje). .GLAXO WELLCOME OPERATIONS .. natrijum-hidrogenkarbonat. kože i mekog tkiva: uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina 250mg na 12 sati. natrijum-sulfat. lizin. 500mg.MEDOCHEMIE LTD. 2x7 kom 5290931004443 757/2007/12 02.96g 5099471033018 1113/2007/12 28.A06AD65 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125305 prašak za oralni rastvor. 5x20 kom Cena 5694. kalcijum-2-okso-3fenilpropionat. 4x68.Velika Britanija abakavir. Ne davati deci mlađoj od 5 godina (telesna masa manja od 20kg).2007 Cena 1084din (R) 1325671 film tableta.

Fromilid®. parenteralno odrasli 0. zglobova.J01FF01 g03Fa gestageni i estrogeni. 10x2mL Cena 842.6-2.DigitSoft. deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. (pojedinačna i.10. tvrda.2005 (R) 3325662 prašak za oralnu suspenziju. zymbaktar KLIMODIEN .6din (R) 1024043 kapsula. 125mg/5mL.Nemačka dienogest.NOVO NORDISK A/S . u isto doba dana Paralelni lekovi: activelle® www. 2mg+2mg.Srbija klindamicin . inf. ne treba da pređe 600mg. fiksne kombinacije (R) 1048145 film tableta.6din 8600097011242 3/2-10-9796 25. peritonitis. Cena 467.12. KLINDAMICIN .v. sprečavanje nastanka osteoporoze (terapiju početi godinu dana nakon nastupanja menopauze): 1 tableta dnevno. deca ispod 8kg 7.10. Paralelni lekovi: clindamycin-MIP KLIOGEST® . ampula. 1x14 kom Cena 1036.5mg na 12 sati.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 515-04-1680/03 11. blister.11. 1x28 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01FF linkozamidi (R) 0326041 rastvor za injekciju. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima.2002 Cena 271. Klerimed®.2003 doziranje: hormonska supstituciona terapija za lečenje znakova i simptoma deficita estrogena kod žena kod kojih menopauza traje najmanje godinu: 1 tableta dnevno.8din bočica od tamnog stakla. 75mg/5mL. profilaksa bakterijskog endokarditisa: oralno odrasli 150-300mg. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.12.4din 5291171001087 453/2005/12 11. 1x100mL 5291171001094 455/2005/12 12. kontejner za tablete. 1x80mL 8600097010993 3/2-10-9797 25.2002 Cena 134.2006 doziranje: menopauza.5din (R) 3024040 sirup. do 14 dana. blister.5mg/kg na 12 sati.Danska noretisteron.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 233 1325661 film tableta.HEMOFARM AD .2002 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju.nr . 500mg.m inj. 2x8 kom 8600097010917 3/2-10-9798 25. 1x28 kom Cena 536.2g tokom 60 minuta). prema protokolu. lek se primenjuje nezavisno od obroka. oralna suspenzija.12. 300mg. kože.7din 8600102099456 1920/2006/12 20.G03FA01 K POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. clathrocyn®. estradiol . 1. 1mg+2mg. Fromilid® uno. blister.10.co. deca od 12-19kg 125mg na 12 sati.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: uobičajeno odrasli 250mg na 12 sati. deca 3-6mg/kg na 6 sati. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. deca: 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. a i. deca od 8-11kg 62. estradiol . potkožnog tkiva. Paralelni lekovi: clarithromycin.5mg na 12 sati. bez pauze. fiksne kombinacije (R) 1048925 tableta. izuzetno 450mg na 6 sati. bočica od tamnog stakla.SCHERING AG . 150mg. deca od 20-29kg 187.

blister.1mg/kg dnevno podeljeno u više doza.Srbija metoklopramid .2005 doziranje: mučnina i povraćanje različite geneze.7din 8606003211171 03-3814/99 06. 120mg dnevno. Paralelni lekovi: Kodein fosfat www.11.m.ALKALOID AD .FAMPHARM .2007 doziranje: disfunkcija ovulacije daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa.co.7din 5997001312971 3/2-10-9063/02 25. 10mg.J01XD01 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029720 rastvor za infuziju. inj. 0. bočica. deca od 6 .10mg. prvi stimulacijski ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115220 tableta. Paralelni lekovi: Kodein fosfat alkaloid® KODEIN FOSFAT ALKALOID® .5mg/kg na 8 sati.02. 1x100mL Cena 234.2002 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. postoperativni meteorizam.2din 3850343026161 548/2007/12 27. blister. parenteralno 10mg i. 50mg. drugi i treći stimulacijski ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana. blister.Makedonija kodein .2005  (R) 3124300 oralni rastvor.Srbija kodein .11. 3x10 kom Cena 70.2002 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.7din 8608808101077 514/2005/12 02. ili sporom i. funkcionalni pilorospazam.5-15mg.nr .Mađarska metronidazol .11. 1x10 kom Cena 124. dijabetična gastropareza:oralno odrasli 3 puta po 5 . 30mg.2005  (R) 1124301 tableta.2din 8608808101053 513/2005/12 02. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.2000 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje. maks. ampula. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.5mg/kg dnevno. 0.A03FA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi  (R) 0124302 rastvor za injekciju.25 . 1x100mL Cena 56. maks. 30mg. Paralelni lekovi: reglan® K KLOMIFEN . 5mg/5mL.11.12.GEDEON RICHTER LTD . sintetski  (R) 1048871 tableta.Hrvatska klomifen . . 10x2mL Cena 73.8din 8608808101060 515/2005/12 02. 10mg.0.14 godina 0.5%. 1x10 kom Cena 72. Paralelni lekovi: colpocin-T®.5mg/kg dnevno podeljeno u više doza. rendgenski pregledi gastrointestinalnog trakta kontrastom.1din 3/2-10-5773 10. Paralelni lekovi: clomifene KODEIN FOSFAT . ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg. deca do 6 godina 0. uzima se 15 minuta pre jela. 120mg dnevno. maks. orvagil® KLOMETOL® .234 KLION® . deca 7.GALENIKA AD .5-15mg. blister. bočica od tamnog stakla. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.BELUPO. 1x10 kom Cena 203.DigitSoft.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115073 tableta.v. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.D.03.

migrena. rastvoreno u čaši vode.F. kofein . novorođenčad koja se isključivo doje kao zdrava novorođenčad i još 2mg mesečno do kraja perioda dojenja. blister.O. paracetamol. ampula.propifenazon.2006 doziranje: glavobolja. 10x850mg 86006828 2259/2006/12 06.B02BA01 ANTIHEMORAGICI B02Ba vitamin K (Z) 0050970 rastvor za injekciju.Švajcarska fitomenadion .Bosna i Hercegovina paracetamol.03. blister.03. a dalje zavisno od koagulacionog statusa. zubobolja.DigitSoft.D. 10x1 kom 86008976 515-04-2657/03 08.07.PHARM D.2004 Cena 566din 515-04-807/04 13. mialgija. kofein .Srbija acetilsalicilna kiselina.12. 200mg+300mg+50mg.09. Paralelni lekovi: oldon® KOMBINOVANI PRAŠAK PROTIV BOLOVA .2004 doziranje: glavobolja.6din (Z) 0050974 rastvor za injekciju.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 5x1mL Cena 192.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086338 tableta.09.2002 doziranje: bolovi različite etiologije (glavobolja.2din 3/2-10-10627 25.2mL 8606102767777 1867/2007/12 05. KORNAM® . 400mg+50mg. kesica.IVANČIĆ I SINOVI D.2004 Cena (BR) 2086146 prašak. mijalgija. neuralgija.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 2086145 prašak. blister.12. kesica. 400mg+50mg. posttraumatski i postoperativni bol.G04CA03 UROLOŠKI LEKOVI g04ca antagonisti alfa adrenoreceptora (R) 1103767 tableta. bolne menstruacije: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno. 2mg. neuralgija.12. profilaksa zdrava novorođenčad 2mg neposredno po rođenju. kesica. 2x10 kom (R) 1103768 tableta. kao i povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 1 .Slovenija terazosin .co. 2x10 kom K Cena 376.v. po potrebi.2004 www. 200mg+200mg+50mg. novorođenčad iz rizične grupe 1mg neposredno po rođenju.2mL. 50x10 kom 235 Cena 73. najviše 3 puta dnevno. .2 praška po potrebi. dismenoreja.abecedni spisak registrovanih lekova KOFAN INSTANT . 200x850mg 8600101515018 2258/2006/12 06. 10mg/mL. neuralgija.1din (BR) 2086921 oralni prašak.6din 3/2-10-10628 25. Paralelni lekovi: Panadol extra KONAKION® MM . 5mg. zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika. . zubobolja. lečenje: 1mg i.O.2007 Cena 190. zubobolja.nr . hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulansa: odrasli 10-20mg.2007 doziranje: individualno.G.D. 200mg+200mg+50mg.9din (BR) 2086922 oralni prašak. 200mg+300mg+50mg.O. a dalje zavisno od kliničke slike. ampula. artralgija.2002 Cena 1576. .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 522.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 2mg/0.kofein . još 2mg dnevno posle 4-7 dana. kutija.BOSNALIJEK D.9din 8606102767760 1485/2007/12 10.12.O. 5x0. po potrebi. . 20 kom (3870010001512) (BR) 1086339 tableta.4din 515-04-806/04 13. kesica. KOMBIKAF .B. artralgija. povišena telesna temperatura): 3-5 puta po 1 tableta dnevno. 500x1 kom 8600103153010 515-04-2658/03 08.Srbija paracetamol.09.2006 Cena 27. neposredno po rođenju.

10mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .12.nr .2005 Cena (R) 1124586 film tableta.v. maks.DigitSoft. B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062170 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071750 tableta. blister. po potrebi dozu duplirati posle 7 dana.5mg..1din 8608808105464 1434/2007/12 05. 1mg.A04AA02 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124584 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju. 1x10mL www.j./10mL. blister. maks. blister. postoperativna mučnina odrasli 1mg sporo i.Nemačka antitrombin III . 0.v. 500i.8din 3/2-10-9310 11. 3mg. doza održavanja: 2-10mg jednom dnevno.j.2007 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. zatim 2000-3000 i. depresija: 3 puta po 0. progutati sa vodom.07.25mg. maks.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) K Cena 12616.3din 8606103889058 398/2007/12 30. ampula.2007  (R) 1071751 tableta.5mg. tabl. zatim još 1 tabl. blister. benigna hiperplazija prostate: 1mg uveče pred spavanje (početna doza).06. uz hemioterapiju za sprečavanje i ublažavanje mučnine i povraćanja uzeti 1 tabl. 4mg dnevno.07.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo i.ZLB BEHRING GmbH . 1x10 kom 8606102767388 1297/2007/12 12.2007 Cena (R) 0124585 rastvor za injekciju. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.GALENIKA AD .Srbija alprazolam . zolarem KYBERNIN P . neposredno pre hemioterapije i radioterapije. neposredno pre anestezije.07.2007  (R) 1071752 tableta. 12 sati kasnije ili 2 tabl.2007 doziranje: uz hemioterapiju: odrasli 1 .2002 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod hereditarnnog nedostatka AT III: profilaksa 1000-1500 i.25-0. liobočica sa rastvaračem.08.co.j. 5x1mL Cena 2828. ampula.j. KSALOL® . Xanax®. 1mg dnevno. jedan sat pre hemioterapije i radioterapije. 2x15 kom Cena 100. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljno u više doza. 2x15 kom Cena 67din 8608808105471 1435/2007/12 05. Paralelni lekovi: antitrombin III Baxter KYTRIL® . povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje zavisno od odgovora. terapija početno 1000-2000 i. 5x3mL 8606102767159 242/2005/12 15. maks. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. 4mg dnevno. 1mg/mL. 0.5mg. tokom 5 minuta.4din 8608808105488 1436/2007/12 05. deca 20mcg/kg podeljeno u 2 dnevne doze.23 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče pred spavanje. 1mg. 2x15 kom Cena 50.F. oralno. ili inf. Paralelni lekovi: Helex®.01.Švajcarska granisetron .

ceftriaxon-MIP®.7din 02. 1x3. rocephin®. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL. 650mg/mL.CHEPHASAAR CHEMISCH . boca plastična. 1g. nekomplikovana gonoreja: se leči pojedinačnom dozom od 250mg. bočica.A. hirurška profilaksa: 30-90 min. blister. 2g dnevno.co. Farcef. ceftriaxone-BcPP.2006 1179. odojčad i deca do 12 godina 20 . 1x100mL 9120018570447 44/2006/12 18.2006 doziranje: pneumonija. 3x10 kom 5310001154035  (R) 1084082 tableta. 650mg/mL. 650mg/mL. maks.6din 515-04-1256/03 06.PHARMATHEN S. meningitis. Paralelni lekovi: azaran. III generacija (Z) 0321020 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. 60mL sirupa u početku.04.2003 Cena (R) 3127443 sirup. Paralelni lekovi: Portalak® LAMAL . 1-2 g. zatim 5-15mL sirupa.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: 2mg ujutro. septikemija. LACTULOSE-MIP . 4x7 kom 515-04-03164/04 28. 650mg/mL.08. postoperativna profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina i. blister. 1 .80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 23 L LABILEX® . zatim 5mL dnevno. 50mg/kg dnevno. gonoreja. 100mg.2006 www.08.Velika Britanija lacidipin . 1x1000mL 515-04-1256-2 06.Makedonija lamotrigin .DigitSoft.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3127440 sirup.nr . . 1x500mL 515-04-1256-1 06.2004 Cena 890.2din (R) 3127442 sirup. infekcije kostiju i mekih tkiva.06. 6mg dnevno. 25mg. maks. .m. blister. infekcije kod pacijenata sa neutropenijom.Grčka ceftriakson . 50mg. novorođenčad maks. boca plastična.06.06. 2mg. 2x15 kom 5310001154059 ANTIEPILEPTICI Cena 752/2006/12 Cena 753/2006/12 Cena 754/2006/12 674.C08CA09 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402845 film tableta. 3x10 kom 5310001154028  (R) 1084081 tableta. 4x7 kom 515-04-03164-1 28. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48h nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. deca 7-14 godina 10-15mL dnevno 3 dana. 1x200mL L Cena 192. pre intervencije inj.7din (R) 1402846 film tableta.09. veracol® LACIPIL .2006 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa. po potrebi posle 3-4 nedelje dozu povećati na 4mg. maks.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .8din 02. deca od 1-6 godina 5mL dnevno.08.Nemačka laktuloza .01.2003 Cena 835. boca plastična. Lendacin®.6din 02. boca plastična.N03AX09 N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084080 tableta.2din 8600101962546 436/2006/12 06.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. blister.09.2003 Cena 423din (R) 3127441 sirup. maks. 4mg.5mL Cena 335. Longaceph®.ALKALOID AD . ceftriakson.2006 2172.

postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . blister. Lamal. 1x30 kom Cena 8606103683144 203/2007/12 16. 25mg dnevno narednih 14 dana.Srbija lamotrigin . doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: arvind®. 25mg dnevno narednih 14 dana.Velika Britanija lamotrigin . 5mg. Lamotrigin. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. Lamal. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. 100mg dnevno narednih 14 dana. 2x14 kom L Cena 3/2-10-9809 25. Lamotrigin. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.05. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. 3x10 kom Cena 8606007082036 2314/2007/12 10. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. Lamotrix® LAMICTAL™ . 3x10 kom Cena 8606007082029 2313/2007/12 10.co. 50mg dnevno narednih 14 dana. 50mg dnevno narednih 14 dana. . 100mg dnevno narednih 14 dana. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. 50mg. Lamect®. 25mg dnevno narednih 14 dana.10. početna doza 25mg jednom dnevno. blister. Lamotrix® LAMICTAL™ .O. 3x10 kom Cena 8606007082012 2312/2007/12 10. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. Paralelni lekovi: arvind®. blister. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.6din 5310001154066 717/2006/12 25.nr .2007  (R) 1084783 tableta.10.10. Lamotrigin. blister. blister. blister. 2x15 kom Cena 3848. 25mg. Lamotrix® www. Lamect®.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084780 tableta. 200mg. . kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.2006 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.10. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.PHARMASWISS D.12. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. Lamictal™. Paralelni lekovi: arvind®. Lamotrix® LAMECT® .2002 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. bočica. 100mg dnevno narednih 14 dana. Lamal.O. Lamictal™. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084554 tableta za oralnu suspenziju.2007  (R) 1084781 tableta.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084553 tableta za žvakanje. 3x10 kom Cena 8606007082043 2315/2007/12 10. Paralelni lekovi: arvind®. 50mg dnevno narednih 14 dana. uobičajeno doziranje za kontrolu epilepsije 100-400mg dnevno. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.Velika Britanija lamotrigin .23 abecedni spisak registrovanih lekova  (R) 1084083 tableta.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.2007 doziranje: epilepsija. 2mg.2007  (R) 1084782 tableta. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. Lamect®. Lamotrigin. 200mg. 100mg.01. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.DigitSoft. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.

2007  (R) 1084236 tableta. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. deca 2-5god. 62. početna doza 25mg jednom dnevno.O.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. 50mg.01.9din 3/2-10-5794 01. 3x10 kom Cena 2228.Srbija lamotrigin . blister. blister. 250mg dnevno. 25mg. 250mg. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.D01BA02 d01Ba antimikotici za sistemsku primenu (R) 1327510 tableta. onihomikoze: 6-12 nedelja i duže.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084235 tableta. Tinea cruris 2-4 nedelje.5din 8606010301100 1308/2007/12 12.2007  (R) 1084551 tableta. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.DigitSoft. Lamictal™.Poljska lamotrigin . deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.A. Paralelni lekovi: arvind®.2007  (R) 1084237 tableta.8din 8606010301209 1309/2007/12 12.06. Lamal.NI MEDIC D.5din 5900008008280 202/2007/12 16.01. tuba.11. 1x14 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 2147. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.2007  (R) 1084552 tableta.NOVARTIS .D01AE15 d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157410 krem.abecedni spisak registrovanih lekova 23 LAMICTAL™ . blister.Švajcarska terbinafin .12. 3x10 kom Cena 1336.06. 2x14 kom Cena 1019. 100mg dnevno narednih 14 dana. Paralelni lekovi: Mycofin® LAMOTRIGIN . 100mg. 125mg dnevno. 2x14 kom Cena 1869. LAMISIL® . Tinea corporis. Lamotrigin. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. . 3x10 kom Cena 782din 5900008008266 204/2007/12 16. Lamect®. . trajanje terapije Tinea pedis 2-6 nedelja. blister.O. blister. 1%. 25mg.2002 doziranje: odrasli i deca preko 12 god. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. 50mg dnevno narednih 14 dana. blister. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. 1x15g ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 349. 25mg dnevno narednih 14 dana. 100mg.8din 8606010301001 1307/2007/12 12. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.2002 doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju: jednom dnevno krem nanositi na obolelo mesto tokom 7-14 dana. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.06. blister.co. deca 5-12 god.Švajcarska terbinafin .5mg dnevno. Lamect®.2007 doziranje: epilepsija. Paralelni lekovi: arvind®.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 2x14 kom Cena 585. 50mg. Lamal.nr . Lamotrix® L www.01.9din 3/2-10-8103 22.NOVARTIS . Lamotrix® LAMISIL® .1din 5900008008273 201/2007/12 16.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084550 tableta.

parenteralni. Flavamed. 3x10 kom Cena 674. ZRENJANIN .A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L Cena 3211.2007  (R) 1084233 tableta.co. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. Lamotrigin LAMOX . deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. 1x150mL 8608811003276 515-04-253/04 28. Paralelni lekovi: Lantus®. 3x10 kom Cena 2172.2007  (R) 1084231 tableta. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. 100j.10 godina 2-3 puta po 15mg.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 129din (R) 3112120 sirup. Lamect®.7din 5290931003064 91/2007/12 11.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . parenteralni.8din 5290931003040 89/2007/12 11./mL. blister.Kipar lamotrigin . Mucosolvan®.Nemačka insulin glargin . deca od 5 .4din 3/2-10-10752 24.JUGOREMEDIJA A.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .240 abecedni spisak registrovanih lekova LAMOTRIX® .12. vrstu insulina. Paralelni lekovi: arvind®.01. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Lamal.09./mL.Srbija ambroksol .5mg. 50mg. Lamictal™. karpula sa dozerom.8din 5290931003057 90/2007/12 11.Nemačka insulin glargin .Nemačka insulin glargin .nr .5mg. blister.2002 www. Paralelni lekovi: Lantus® optiSet. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. 3x10 kom Cena 1179. dugog dejstva (R) 0041530 rastvor za injekciju. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.2007  (R) 1084232 tableta. 100mg. dugog dejstva (R) 0041531 rastvor za injekciju.5din 3/2-10-10752/2 24.01. 100j. blister. parenteralni. Lantus® for optiPen LANTUS® FOR OPTIPEN . početna doza 25mg jednom dnevno.MEDOCHEMIE LTD.D. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. Mucosolvan® junior LANTUS® .2007 doziranje: epilepsija. 200mg.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 25mg.DigitSoft. blister. 5x3mL a10ae insulini i analozi. bočica. Lantus® optiSet LANTUS® OPTISET . Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. 5x3mL Cena 4208.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. bočica.1din 5290931003071 92/2007/12 11. 15mg/5mL. dugog dejstva (R) 0041529 rastvor za injekciju.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.01.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.12. 1x10mL Cena 4468din 3/2-10-10752/1 24.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084230 tableta. karpula. .01. 3x10 kom Cena 3850./mL. deca do 2 godine 2 puta po 7. 100j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2004 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.12.

(4mg/min.7din 8608811001715 680/2006/12 19. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. 20mg dnevno.D.2006 Cena 117. 75mg dnevno. maks. ampula.05. . Lantus® for optiPen LANZUL® . ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije).A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122786 kapsula. doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan. 50x2mL 8608811001722 681/2006/12 19. D. Lanzul® S.m.09. 15mg.co.05. maks. 2x7 kom Cena 536. 20mg/2mL. 1x50 kom Cena 81.KRKA. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: Furosemid L www. maks. deca 0.Srbija furosemid .2006 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije. maks. Lasoprol. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.D. hiper tenzija: oralno odrasli početna doza 40mg dnevno. 80mg dnevno.KRKA. Sabax® LANZUL® S . deca 1-3mg/kg dnevno.09. uzima se 30 minuta pre obroka.5mg/kg. maks.05.nr .abecedni spisak registrovanih lekova 241 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Srbija hlorpromazin . 1g dnevno. 30mg. Paralelni lekovi: amarin.v. 5x10 kom 8608811001746 679/2006/12 19. ili sporom i. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. blister. Lasoprol. monokomponentni (R) 0400140 rastvor za injekciju. TOVARNA ZDRAVIL.DigitSoft. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.D. deca 6-12 godina 1/3-½ doze za odrasle. 40mg. vrstu insulina.2005 doziranje: psihoze: odrasli 3 puta po 25-100mg. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja.2din 3838989500313 515-04-03563-1 28. povraćanje: odrasli 25mg na 4-6 sati.).2006 Cena 430. 20mg/2mL.2004 doziranje: ulkus duodenuma 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje.JUGOREMEDIJA A.5din (R) 0400141 rastvor za injekciju.12. ampula. . 25mg. inj. D. 40mg dnevno.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122785 kapsula. doza održavanja 15-30mg/d.05. 1x10 kom 8608811001739 678/2006/12 19. 4x7 kom Cena 607. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. TOVARNA ZDRAVIL. blister. ZRENJANIN . deca 1-5 godina 500mcg/kg na 4-6 sati. uzima se 30 minuta pre obroka.Slovenija lansoprazol .Slovenija lansoprazol . 40mg. tvrda. LASIX® . Paralelni lekovi: Lantus®. tvrda.1din (R) 1400143 tableta.5din 515-04-03563/03 28.N05AA01 PSIHOLEPTICI N05aa fenotiazini sa alifatičnim aminom u bočnom nizu  (R) 1070056 film tableta.4din 8608808101091 104/2005/12 22. plastična fiola. 5x2mL Cena 45.2004 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje.2006 Cena 24din (R) 1400144 tableta.C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. Lanzul®.5-1.GALENIKA AD . blister. blister. parenteralno odrasli 20-50mg i. doza održavanja 15-30mg/d. Sabax® LARGACTIL . Paralelni lekovi: amarin.

8din 4987170870625 289/2005/12 01. vepesid LASTET CAP.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030220 rastvor za injekciju. Lastet inj. etoposide. 100 .8din 3/2-10-7562 28.2005 doziranje: karcinom testisa. . 100.09. Paralelni lekovi: etoposid. meka. oralno obično 175-200mg dnevno. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. tvrda. 50.Japan etopozid . u intervalima od 3-4 nedelje. Sabax® LASTET CAP. Paralelni lekovi: amarin. mikrocelularni karcinom pluća: individualno.8din 4987170870724 288/2005/12 01. etoposide. Lastet cap. .2005 doziranje: karcinom testisa. u intervalima od 3-4 nedelje. 2x10 kom Cena 11789. vepesid LASTET CAP. Paralelni lekovi: etoposid.2005 doziranje: karcinom testisa. .2005 doziranje: karcinom testisa. etoposide.LTD. Paralelni lekovi: etoposid. Lastet cap. Lastet cap. 100mg/5mL. tokom 5 uzastopnih dana.nr .NIPPON KAYAKU CO. blister.NIPPON KAYAKU CO.Kipar lansoprazol . 100.AEGIS LTD. parenteralno 60-100mg dnevno tokom 5 uzastopnih dana.Japan etopozid . .LTD. oralno obično 175-200mg dnevno. 50mg. Lastet cap. Paralelni lekovi: etoposid.10. Lastet cap. vepegal. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. 25 . 50. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. 25. tokom 5 uzastopnih dana. . .2002 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca 8 nedelja. etoposide. 1x10 kom Cena 11789.DigitSoft. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. tvrda. vepegal.. 50 . Lanzul® S. 100. tokom 5 uzastopnih dana. Lastet inj.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030223 kapsula. blister. 60mg/kg. tvrda. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. 25mg.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1123780 kapsula. blister. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. Lastet inj. Lastet cap.Japan etopozid . blister. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana.8din 4987170870342 287/2005/12 01. ampula. po potrebi veće doze do maks. 1x14 kom Cena 644. Lastet cap.09.09. vepegal.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030222 kapsula. oralno obično 175-200mg dnevno.Japan etopozid .242 abecedni spisak registrovanih lekova LASOPROL .09. Lastet cap. vepesid LASTET INJ. Lastet cap. pa pauza 1-2 nedelje. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.LTD.LTD.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030221 kapsula. pa pauza 1-2 nedelje. 30mg. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. Lanzul®. pa pauza 1-2 nedelje. uzima se 30 minuta pre obroka.NIPPON KAYAKU CO.8din 4987170870526 290/2005/12 01. Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.NIPPON KAYAKU CO. 50.. vepesid L www. 4x10 kom Cena 11789. u intervalima od 3-4 nedelje.co. 100mg. u intervalima od 3-4 nedelje. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. 25. 10x5mL Cena 11789. 25. vepegal..

03mg.12. 0. 40mg.12.8-1. srednji zglobovi 10-40mg. Lemod-Solu.HEMOFARM AD . 1x150mL Cena 248. Paralelni lekovi: Lemod. hroničnog gubitka krvi.6din 8600097010979 3/2-10-10157 24. 125mg. 40mg jednom nedeljno.Srbija levonorgestrel.2002 Cena 129. reumatoidni ar tritis: 40-120mg jednom nedeljno. dismenoreja. deca preko 6 godina početna doza 0.3din 8600097011051 3/2-10-10162 24. liobočica sa rastvaračem u ampuli.2002 L www. 4mg.3din 8600097010856 3/2-10-10161 23. etinilestradiol . bočica. hipermenoreja. oralni preparati (R) 3060050 sirup. veliki zglobovi 20-80mg.Srbija metilprednizolon .2002 Cena 1030. Paralelni lekovi: Lemod depo. tokom 21-og dana.5mg/kg dnevno. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047210 tableta. 1x500mg 8600097010825 3/2-10-10158 23.2002 Cena 455din (SZ) 0047220 rastvor za injekciju. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. ulcerozni kolitis. alergija: 80-120mg jednom nedeljno. 15x20mg Cena 553.GALENIKA AD .B03AB09 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe. zatim 7 dana pauze.02.Makedonija gvožđe(lll) proteinsukcinilat . 10x40mg Cena 686. doza održavanja 2-8mg dnevno.Srbija metilprednizolon . blister. deca 1.12. bočica.2din (SZ) 0047219 rastvor za injekciju. terapija i profilaksa sideropeničkih anemija (usled akutnog.co. fiksne kombinacije Cena 98. 500mg. 1x21 kom 8608808104955 111/2006/12 02. prevencija karcinoma jajnika: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. Chronova bolest.12. Lemod® . bočica.m. kolagenoze. bočica.5mL/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela.Srbija metilprednizolon . blister. adrenogenitalni sindrom i. 800mg/15mL.15mg+0.DigitSoft. 1x125mg 8600097010818 3/2-10-10159 23. 15x40mg 8600097010832 3/2-10-10160 23.2din 5310001186869 3/2-10-5761 27. kolagenoze.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. dermatoze.Solu. Nirypan® LEMOD-SOLU . Nirypan® LEMOD DEPO . Lemod-Solu. LEGRAVAN® . 40mg.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. nedovoljno unošenje hranom i otežana resorpcija.HEMOFARM AD .12.Solu.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047216 rastvor za injekciju.2002 doziranje: nedostatak gvožđa.HEMOFARM AD .7din (SZ) 0047218 rastvor za injekciju.2006 doziranje: prevencija trudnoće. 2x10 kom Cena 105.ALKALOID AD . ponavljane ciste jajnika. 20mg.nr . ulcerozni kolitis. Lemod® . Chronova bolest. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. povećana potreba za gvožđem): odrasli 2 puta po ½-1 velika kašika pre jela.6din (R) 1135240 film tableta. bočica.abecedni spisak registrovanih lekova 243 LEGOFER® .12.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047212 rastvor za injekciju. dermatoze.10.G03AA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. doza održavanja 4-8mg. mali zglobovi 4-10mg intraar tikularno. Paralelni lekovi: Microgynon® 30 LEMOD . odojčad 2 puta po ½ kafene kašike pre jela.

Srbija metilprednizolon .25mg uveče pre spavanja. 1g.8din 515-04-239/03 26.HEMOFARM AD . bočica. bočica. na početku i po završetku citostatske terapije.06. doza se može ponoviti svakih 4-6 sati u toku 48 sati. bočica.D.2003 Cena 17808. Longaceph®. Lemod® . bočica. bakterijski endokarditis. Lemod-Solu. 2g.2003 doziranje: infekcije urinarnog trakta. primena najmanje efikasne doze u najkraćem potrebnom periodu.2006 www. Nirypan® LEMOD® .v. 2g dnevno.m. kolagenoze. reumatske bolesti: individualno. infekcije u stomatologiji. ili i. 1x1mL 8600097002370 460/2006/12 06. 125mg.Solu. maks. Cena 107.06. 10x1g Cena 128.2003 Cena 35795. blister. uz postepeno obustavljanje doze. dvodelna bočica.m.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047221 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 0. vitalna ugroženost: 30mg/kg i. bakterijske septikemije. Paralelni lekovi: Lemod. ili i. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i. infekcije kostiju. III generacija (SZR) 0321442 prašak za rastvor za injekciju. .2din (SZR) 0321445 prašak za rastvor za injekciju. invazivne forme beta-hemolitičkog streptokoka i toksičnog šoknog sindroma izazvanog streptokokama: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.v.. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L Cena 3561.SOLU ..co. ulcerozni kolitis. bakterijski meningitis. Labilex®.Slovenija ceftriakson . Farcef. ceftriaxone-BcPP.244 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. zavisno od indikacije i težine kliničkog stanja početna doza je obično 10-500mg i.2003 Cena 7159. ili 1g mesečno tokom 6 meseci.6din (SZR) 0321446 prašak za rastvor za injekciju. prevremeno rođene bebe maks. intraabdominalne infekcije. j01dd cefalosporini. kolagenoze.04.01. 1 sat pre. 50x1g 515-04-239-1 26. dvodelna bočica. 1g.Francuska brotizolam . respiratornog sistema.06. ceftriaxon-MIP®.06. inf.8din (SZR) 0321443 prašak za rastvor za injekciju. ostale indikacije 10-500mg i. podešavanje doze se vrši prema postignutom kliničkom efektu. ulcerozni kolitis.DigitSoft.v. zglobova. mekog tkiva i rana. 1x2mL Cena 184. Lemod depo. ceftriakson.25mg. 50x2g 515-04-250-1 26. Paralelni lekovi: Lemod.. 50mg/kg dnevno.2din 8600097002363 455/2006/12 06. genitalne infekcije. primena velikih doza početno 30mg/kg telesne mase sporo i.v.7din 47/2006/12 18. 1x10mg doziranje: poremećaji spavanja: 0. do 6 puta dnevno.v.2006 (Z) 0047222 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. rocephin®.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. veracol® LENDORMIN . maks.BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE . 10x2g 515-04-250/03 26. dermatoze. Nirypan® LENDACIN® . dermatoze.v. 2g na 12 sati i. Chronova bolest. Lemod depo.2006 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. na 4-6 sati tokom 48 sati. Paralelni lekovi: azaran. tokom najmanje 5-30 min.v. Chronova bolest.04.7din 40mg. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. 2g.nr .

LERCANIL . blister.08.25mg.2din 8600064103833 544/2006/12 14. teške psihoze 200-450mg.ZDRAVLJE A.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta.2003 doziranje: hipertenzija: 10mg dnevno. 35mg. blister.Srbija silimarin . 2x10 kom 8608809000560 3/2-10-4232 11. LEPONEX® .7din 515-04-2375/03 07.KG .D. 2 ili 3 puta dnevno po 140mg (ekvivalentno 60mg silibinina).09. Paralelni lekovi: dilcoran LENTOSTAMIN . a najkasnije do 16 časova). 100mg.5din 8606103543059 1584/2006/12 05. oksazepini i tiazepini  (R) 1070605 tableta. deca preko 12 godina 12mg dnevno. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 50mg pre jela (ujutru i u podne. maks. clozapine LEPROTEK® .09. alergijske dermatoze.4din 8606103543042 1583/2006/12 05. . 1x10 kom Cena 128.04.Nemačka brotizolam . blister. L www. serumska bolest.5din 8608809000553 3/2-10-4242 03. 2x10 kom Cena 152.A05BA03 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127250 obložena tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .C08CA13 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402840 film tableta. maks. 2x14 kom Cena 735. 50mg. 8x10 kom Cena 110. 900mg dnevno.DigitSoft. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®.nr .25mg uveče pre spavanja. podeljeno u više doza.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. blister.7din 515-04-232/03 01. 0.2006 doziranje: šizofrenija. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. 5x10 kom Cena 2142.07. 12mg.D.Srbija pentaeritritiltetranitrat . .abecedni spisak registrovanih lekova 245 LENDORMIN . 25mg. alergija na lekove. stanja posle infarkta miokarda. alergijski rinitis i konjunktivitis. blister.Srbija hlorfenamin . .D. LENTONITRAT® .SRBOLEK A. tvrda.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati Cena 78.2003 doziranje: poremećaji spavanja: 0. tvrda.12.2006  (R) 1070606 tableta.2001 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.5-25mg.SRBOLEK A. blister.Velika Britanija klozapin . blister.R06AB04 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058160 kapsula.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini.2006 doziranje: hepatične tegobe: oralno.NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD .Nemačka lerkanidipin .2002 doziranje: urtikarija.co. dnevna doza 20mg. 5x10 kom Cena 695.5din (R) 1102152 kapsula.06. kinetoze: odrasli 2 puta po 12mg. 10mg. po potrebi povećavati tokom 2-3 nedelje za 2550mg dnevno do 300mg dnevno.

a najduže 2 meseca.nr .09. blister.D.NOVARTIS . hronične urtikarije i druga alergijskih oboljenja odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. deca 7-8mg/kg dnevno. blister. hronične urtikarije i druga alergijska oboljenja: odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. 2x10 kom Cena 200. strip. 1x10 kom Cena 120.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice.D.Slovenija cetirizin .ZDRAVLJE A.12.D. polenska kijavica deca 2-6 godina 5mg dnevno. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. Paralelni lekovi: Letizen® S LETIZEN® S . 10mg. tvrda.C10AA04 c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104450 kapsula. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka.2006 doziranje: gastritis.5din 3838989501396 515-04-4210/03 13. kombinovana hiperlipidemija: 1 tabl. uveče posle jela.NOVARTIS . 40mg. D. 2x14 kom SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104452 tableta sa produženim oslobađanjem. Paralelni lekovi: Lescol® LESUX® . blister. Paralelni lekovi: Bicit HP® LETIZEN® .2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija. 7x4 kom Cena 201din 8600064101075 1578/2006/12 05.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija.09. Uzima se 30 minuta pre jela.Švajcarska fluvastatin .KRKA. blister. ulkus želuca i duodenuma. 80mg. uvečeposle jela. izuzetno 80mg.C10AA04 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 1059. 2x14 kom 3/2-10-8863/1 12.7din 3/2-10-8863 12. 4x7 kom Cena 1699. 20mg.12. polenska kijavica: deca od 2-6 godina 5mg dnevno. terapija traje najmanje 1 mesec. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Lescol® XL LESCOL® XL .R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058046 film tableta. 10mg. D. Paralelni lekovi: Letizen® L www.7din 3/2-10-10138 28.DigitSoft.2002 Cena 1384. .Srbija bizmut-subcitrat .12. blister. tvrda. eradikacija Helicobacter pylori: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 600mg ili 4 puta po 300mg.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. .co.7din (R) 1104451 kapsula. kombinovana hiperlipidemija: 20-40mg.KRKA.3din 3838989528331 515-04-4210/03-1 13.24 LESCOL® .Slovenija cetirizin .Švajcarska fluvastatin .09.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058045 film tableta. TOVARNA ZDRAVIL.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122800 film tableta. 300mg. .

deca od 1. 4x25 kom 4013054002872 87/2005/12 15. maks. blister. 150mcg. Letrox® 100. Letrox® 100. 2x25 kom Cena 92. maks. 100mcg. 1x25 kom 4013054009215 2497/2006/12 29. 4x25 kom 4013054002025 89/2005/12 15. doza održavanja 100-200mcg dnevno. blister. 100mcg. maks. blister.2005 Cena (R) 1040083 tableta. maks. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.12.Nemačka levotiroksin natrijum . maks. 100mcg. blister.6din 4013054002339 88/2005/12 19. 50mcg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .9din 4013054002650 90/2005/12 19. 50mcg. Letrox® 150.abecedni spisak registrovanih lekova LETROX® 100 .DigitSoft. 75mcg. blister. 150mcg.2006 Cena (R) 1040087 tableta. 50mcg. 75mcg.Nemačka levotiroksin natrijum . maks.co.08. Paralelni lekovi: euthyrox. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg.08. Letrox® 150. Tivoral® LETROX® 150 . maks. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.Nemačka levotiroksin natrijum .H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) L H03aa tireoidni hormoni (R) 1040080 tableta. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. 2x25 kom Cena 115.8mcg/kg dnevno.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. doza održavanja 100-200mcg dnevno. maks.2005 Cena (R) 1040085 tableta. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg.2006 Cena (R) 1040086 tableta. 1x25 kom 4013054009239 2508/2006/12 29. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno.2005 Cena (R) 1040084 tableta. 75mcg. Tivoral® LETROX® 50 . maks. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. 2x25 kom Cena 148. 150mcg.5 godina 5-6mcg/kg dnevno.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister. 50mcg. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. 150mcg.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) 24 H03aa tireoidni hormoni (R) 1040081 tableta. 100mcg. 100mcg. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.12. 4x25 kom 4013054002667 91/2005/12 15.6din 4013054002322 86/2005/12 15. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno.nr . Letrox® 50. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. 150mcg. maks. blister. 150mcg.08. 50mcg.2006 Cena (R) 1040088 tableta. 50mcg.08. blister. blister.12. deca od 6 -12 meseci 6. Paralelni lekovi: euthyrox. doza održavanja 100-200mcg dnevno.08. 1x25 kom 4013054009222 2511/2006/12 29. Letrox® 50.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni (R) 1040082 tableta. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. Paralelni lekovi: euthyrox. maks.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.08. Tivoral® www. 100mcg. maks.

9din (R) 1139213 film tableta. i. .Danska insulin detemir . 10mg.24 sata podeljeno u više doza.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.co... za muškarce starije od 18 god. blister. 10x10mL 8606007410884 515-04-2433-1 10. Leucovorin ca Pliva .NOVO NORDISK A/S . ili i.5din 8590027301195 1136/2006/12 06.12. inf. www. 25mg.Danska insulin detemir . 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.PFIZER ENTERPRISES S. Leukovorin calcium LEUKOVORIN CALCIUM .nr .R.2007 Cena 1350. blister. 1x2 kom 8606007910353 1432/2007/12 05.m.v. vrstu insulina.v.m.8din 1139211 film tableta. do 120mg tokom 12-24 sata podeljeno u više doza.07.L. 1x2 kom 8606007910360 1433/2007/12 05. 20mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.24 abecedni spisak registrovanih lekova LEUCOVORIN CA PLIVA ./mL.12. parenteralni.A. vrstu insulina.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L a10ae insulini i analozi.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. 100j. blister. uložak. 25-60min. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Lachema 25 LEVEMIR® FLEXPEN® . 10x5mL 8606007410877 515-04-2433/03 10. 100j. blister.2005 Cena 2167. bočica.2005 Cena 2637. 1x4 kom (R) 8606007910087 625/2005/12 21. maks.m.DigitSoft. 50mg/5mL.07.PLIVA .08. 5x3mL 8600102099388 526/2005/12 04.11. blister.v. 1x4 kom Cena 8606007910070 595/2005/12 21.S.m./mL.2005 Cena 1131. ili i.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima (SZR) 0184080 prašak za rastvor za injekciju. zatim i.7din (R) 1139212 film tableta. 1x4 kom 8606007910094 626/2005/12 21. 100mg/10mL. Paralelni lekovi: calciumfolinat.LACHEMA A. inf.Luksemburg kalcijum-folinat . do 120mg tokom 12 . ampula.12. Cena karpula sa dozerom u pen aplikatoru. dugog dejstva (R) 0041550 rastvor za injekciju.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.G04BE09 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139210 film tableta.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima Cena 6811. zatim i.Nemačka vardenafil .LACHEMA 25 . 5mg.2006 doziranje: kao antidot za metotreksat: i.2007 doziranje: erektilna disfunkcija: individualno i prema preporuci lekara.07. i.12. . 10x25mg Cena 2961. 20mg.NOVO NORDISK A/S . uz čašu vode. 10mg. Paralelni lekovi: Levemir® FlexPen® LEVITRA® .6din (R) 1139214 film tableta. dugog dejstva (R) 0041551 rastvor za injekciju.2003 Cena (SZR) 0184028 rastvor za injekciju.2003 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.v.12.Češka kalcijum-folinat .BAYER HEALTHCARE AG . ampula.8din (SZR) 0184027 rastvor za injekciju. 1 tabl. parenteralni. dnevno. Paralelni lekovi: calciumfolinat. pre seksualne aktivnosti progutati 1 tabl. 5x3mL Cena 8600102099333 1261/2006/12 02. Paralelni lekovi: Levemir® Penfill® LEVEMIR® PENFILL® .

nervoza.03.8din (Z) 0081622 rastvor za injekciju. 50x2mL Cena 441.2002 doziranje: stanja napetosti.Srbija lidokain . blister.2004 doziranje: stanja napetosti.025mg.3din 5310001002565 3/2-10-5758 11. Lidokain-hlorid 1%. blister. blister. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.uretralna anestezija: 20mL. Paralelni lekovi: Bromazepam. 40mg+0. .5mg/kg.Slovenija bromazepam .2004  (R) 1071322 tableta.5-6mg.Makedonija bromazepam . anksioznost.KRKA. maks.5mg.4din 5310001002541 3/2-10-5756 11. 3mg.D.7din 3838989617660 515-04-268/03/1 05.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081540 rastvor za injekciju.GALENIKA AD . blister. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN 2% .5mg. Lidokain-hlorid 2% L www. 2x15 kom Cena 66. tuba.5mL Cena 516. 3x10 kom Cena 50.11.ADRENALIN . 1. 20mL. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. TOVARNA ZDRAVIL.04. blokada simpatičkih nervnih vlakana 5-10mL.O.5-30mL.ALKALOID AD . 10mL. LIDOKAIN-HLORID .N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (R) 4081225 gel. poremećaj sna: 3 puta po 1. anestezija u stomatologiji: 1-5mL. kratkotrajna primena.Srbija lidokain. anksioznost. 1x30g Cena 117. ampula. žene .v. Paralelni lekovi: Lidokain-hlorid. 60mg dnevno. Lidokain-hlorid 1%.2din 8608808104139 591/2005/12 21.12.03. ampula. 50x2mL 8600097200295 550/2006/12 14.7din 3838989617653 515-04-268/03 05. blister.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071624 tableta.2004 doziranje: muškarci .N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071320 tableta.11. nervoza. Paralelni lekovi: Bromazepam. 2%.2002  (R) 1071628 tableta.03.2004  (R) 1071324 tableta.2002  (R) 1071626 tableta.5din 8600097200301 472/2006/12 06. doze 200-300mg/sat. ukupna doza epinefrina ne sme da pređe 0. blister. Paralelni lekovi: Lidocaine. 6mg. 10mg/mL. zatim inf.04.3din 5310001002572 3/2-10-5759 11.11. 1. do maks. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.uretralna anestezija: 5-10mL. inj. 6mg.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.O. endoskopija 10-20mL.1din 3838989617677 515-04-268/03/2 05.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081621 rastvor za injekciju. poremećaj sna: 3 puta po 1. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. 3mg. ampula. kratkotrajna primena.nr . Lexaurin® LIDOCAINE .2006. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. epinefrin .GALENIKA AD .HEMOMONT D. 3x10 kom Cena 90. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. 3x10 kom Cena 131.DigitSoft. 2x15 kom Cena 161. maks. uznemirenost.2005 doziranje: doziranje zavisi od vrste anestezije. 60mg dnevno. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. 2x15 kom Cena 97. maks. 20mg/mL.5-6mg.co. maks. . 50x3. Lexilium® LEXILIUM® .Crna Gora lidokain . Cena 536. D.5mg.9din 8608808105686 515-04-5180/03 10.03. 1-1. uznemirenost.abecedni spisak registrovanih lekova 24 LEXAURIN® .

05.2004 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka. do maks.2006 207. 10x2mL Cena 8600097010511 2524/2007/12 22.Slovenija alendronska kiselina .24 sata i. 1. maks. ampula. .5mL Cena 103. 600mg/2mL. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.02. 10mL. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN-HLORID 2% . kože i mekih tkiva.10.Srbija lidokain . Lidokain-hlorid. inj.2003 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.m. deca 10mg/kg na 12.D. ili 10. Fosamax® LINEX® . 10mg.24 sata duboko i.v.. LINDRON .2din 17.nr . Paralelni lekovi: Lidocaine.GALENIKA AD .N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081560 rastvor za injekciju. nije dozvoljena aplikacija nerazblaženom i. do maks.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.2007 doziranje: infekcije respiratornih puteva. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. 1x16 kom 3837010000068 (BR) 1126071 kapsula.09. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. ampula. doze 200-300mg/sat. infekcije izazvane stafilokokama rezistentnim na druge antibiotike (septični artritis i osteomielitis. zatim inf. 10x3. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.8din (8608808104184) 515-04-3423/03 08. bočica. 600mg na 12. žive liofilizovane .DigitSoft.5mg/kg. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. tvrda.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081222 rastvor za injekciju.2x 107.A07FA51 ANTIDIJAROICI. 35mg. maks..M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059077 tableta.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. 4x7 kom Cena 936. ampula. ili na 8 -12 sati sporom i. inf. tvrda. Lidokain-hlorid. . epiduralna anestezija rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.v.v. 50x2mL Cena 536. inj.2din 17. 1-1. Lidokain-hlorid 1% LINCOHEM .4 doze. TOVARNA ZDRAVIL.Slovenija mlečnokiselinske bakterije. zatim inf.5din 515-04-03680/03 28. 10mL.co. blister. 1x16 kom 3837010003250 Cena 653/2006/12 Cena 654/2006/12 207.m. 1. inj.GALENIKA AD . 1-1.5din (Z) 0326411 rastvor za injekciju/infuziju.5mg/kg. 8g dnevno. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. 40mg/2mL.2006 www. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07Fa antidijaroici .mikroorganizmi (BR) 1126070 kapsula. inf.05.20mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze sporom i. doze 200-300mg/sat. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.HEMOFARM AD .v. maks. Paralelni lekovi: Lidocaine.12. D.KRKA.Srbija linkomicin .J01FF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01FF linkozamidi 358. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. Paralelni lekovi: alendronat.60mg/kg dnevno podeljeno u 3. intraabdominalna sepsa i pelvične infekcije): odrasli oralno 500mg na 6 -8 sati. lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta.5-30mL.D. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.Srbija lidokain .v. blister.2x 107. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL.250 abecedni spisak registrovanih lekova LIDOKAIN-HLORID 1% .5-30mL. deca 30.3din 8608808102944 107/2006/12 02.

meteorizma i sličnih digestivnih poremećaja (usled bakterijskih i virusnih infekcija kod odojčadi. pre primene pažljivo pročitati uputstvo za primenu.D02AE01 EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ae proizvodi karbamida (BR) 4159030 krem. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 411.Nemačka masne kiseline. (Oenothere spp). dece i odraslih.2007 doziranje: seboreja kože. tuba. 1x200mL Cena 398.DR. 3 puta po 1-2 kaps. ARZNEIMITTEL . profesionalna oštećenja kože. tuba.DR.2din (BR) 4155600 krem. 20mL upotrebiti za tuširanje.abecedni spisak registrovanih lekova 251 doziranje: dodatna terapija kod dijareje. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 305. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti (BR) 9155602 dodatak za kupku.5din (BR) 4155603 krem. tuba. do poboljšanja stanja.D02AC. dermatoze sa izraženim perutanjem (psorijaza. LINOLA® UREA . dnevno. izbegavati kontakt sa očima. AUGUST WOLFF GmbH & CO. terapije antibioticima i hemioterapijskim agensima širokog spektra.05.7din 8600103690041 1444/2007/12 06. 120mg/g.D02AC. 1x50g 8600103690034 763/2007/12 02.2007 doziranje: pomoćni tretman u terapiji suve kože.Nemačka urea (karbamid) .04.9din 8600103690010 922/2007/12 04. neurodermatitis. nezasićene . hronični ekcemi. bolne naprsline kože (ragade).DR. posle jela. 1x50g 8600103690027 923/2007/12 04. dnevno.nr . lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: ravnomerno naneti na suvu kožu.2007 doziranje: suva koža sa perutanjem. 480mg/g+440mg/g+10mg/g+60mg/g.DigitSoft. do poboljšanja stanja. LINOLA® GAMMA . suvoće kože. L www. ekcema i atopijskog dermatitisa.Nemačka noćurak. 3 puta po 1 kaps. 3 puta po 2 kaps.04. terapija traje 4 nedelje. staračka koža. 1x50g Cena 288. Paralelni lekovi: Linola® Fett LINOLA® FETT . tečni i masni proizvodi . AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL . masno ulje . na suvu kožu 2-3 puta dnevno do poboljšanja stanja kože.co. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: Linola® LINOLA® FETT N . odrasli i deca uzrasta preko 12 god. neurodermitis.DR.Nemačka masne kiseline. 5mg/g.. ispucalosti i otklanja probleme suve kože u akutnim i hroničnim stanjima: krem ravnomerno nanositi u tankom sloju. 1x50g 8600103690065 764/2007/12 02. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ne nanositi u blizini očiju. poremećaj sa orožavanjem kože (ihtioza. zračenja organa abdomena i karlice): odojčad i deca do 2 god. deca od 2-12 god.2007 doziranje: deluje antizapaljenski i povećava vlažnost kože kod svraba. suva koža kod bolesnika sa dijabetesom: 1-2 puta dnevno blago utrljati krem na obelelo mesto u tankom sloju.D02AC. crvenila. AUGUST WOLFF GmbH & CO. LINOLA® . bolne naprsline kože (ragade).Nemačka parafin.07. dnevno. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. 200mg/g.. svaka 2-3 dana. uz dovoljnu količinu tečnosti (vode).2007 doziranje: seboreja kože.15mg/g. boca. tuba.DR. ARZNEIMITTEL .. ARZNEIMITTEL . EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 263. 8. profesionalna oštećenja kože. AUGUST WOLFF GmbH & CO. psorijaza)..05. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: krem ravnomerno naneti na suvu kožu. ARZNEIMITTEL .9din (BR) 4155601 krem. ihtioza): 30-40mL dodati u vodu za kupanje (kompletno kupanje).D02AC. nezasićene .

10x500mL Cena 8606010925078 2523/2007/12 22.2004 312.01. distorzija): 3-4 aplikacije 3 puta dnevno.2004 doziranje: postoperativna ishrana. tuba.09. blister. blister.05. 20mg.5%+0. viatromb LIPANOR® . posttraumatski hematomi. 1000i. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. LIPOVENOES .Italija heparin .2007 Cena 296. ulkus kruris. tuba. ulcerozni kolitis. uključujući hiperholesterolemiju. ulcerozni kolitis. 2x14 kom 5997001312995 (R) 1103558 tableta.2007 Cena (BR) 4108053 gel. koje ne reaguju na uobičajenu redukcionu dijetu: 100mg uveče. III i IV kombinovanih hiperlipidemija.co. 1x100g Cena 4013054013915 1087/2007/12 23. povrede kod spor tista (otok. tuba. bočica staklena. tumori gastrointestinalnog trakta. Paralelni lekovi: Hepathrombin. LIPOVENOES 10% PLR .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .2003 doziranje: terapija primarne hiperlipoproteinemije.2007 doziranje: postoperativna ishrana. opekotine. 1x20g 4013054010709 1090/2007/12 23. 1x30g 4013054003916 1089/2007/12 23.DigitSoft.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 10%+2.6%. tumori gastrointestinalnog trakta.3din 28.Mađarska lizinopril .B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c10aB fibrati (R) 1104470 kapsula. IIb.2007 Cena (BR) 4108052 gel.05. lecitin jajeta . opekotine. blister.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171110 emulzija za infuziju.09. uz masiranje obolelog područja (masiranje nogu vršiti odozdo nagore).C10AB08 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 826./g.L. 100g+6g+25g.6din 515-04-1660/03 04.nr . . hipertrigliceridemiju i tipove IIa. 1x50g 4013054003923 1088/2007/12 23.2004 www. 1000i./g. 2x14 kom 5997001313008 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-00499-2 Cena 515-04-00499-1 Cena 515-04-00499/04 154. peritonitis.j. dugotrajna koma: doziranje je individualno.GEDEON RICHTER LTD . monokomponentni (R) 1103556 tableta. boca staklena.09.10.A.252 abecedni spisak registrovanih lekova LIOTON 1000 . 10mg. 3x10 kom L B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171111 rastvor za infuziju. hematom.R.1din 28.j./g. 1x100mL Cena 515-04-3419/03 08.j. fosfolipidi. 5mg.2007 doziranje: tromboflebitis.Francuska ciprofibrat . LISOPRESS® .7din 28.2004 452.08. 1000i.05. tuba.j.Austrija ulje soje. 100mg.Austrija sojino ulje. glicerol .C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108050 gel./g. glicerol. 1000i. tvrda.9din (BR) 4108051 gel. dugotrajna koma: doziranje je individualno.MENARINI. 2x14 kom 5997001312988 (R) 1103557 tableta.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .C09AA03 c09aa inhibitori ace. peritonitis.05. blister.

2003 www.0mmol/L 12h posle doze leka.2004 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. 5x5mL Cena 170301. LIVIAL® .06. 1x28 kom 8600103419123 30/2006/12 13. do ukupne doze od 0.5mg. rezistentna hronična mijeloidna leukemija. 5mg. podeljeno u više doza. leukopenija: 900-1500mg dnevno podeljeno u više doza. 20mg.LIPOMED AG . LITALIR .nr . uz obaveznu kontrolu litemije.2002 doziranje: melanom. tvrda. potrebna litemija bično 0. blister.11. dana lečenja (ne preko 1.2003 197. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma: individualno prema protokolu. 10mg/5mL.1din 3/2-10-3159 17. 7 dana uzastopno. . rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni non-Hodgkin limfom. Paralelni lekovi: Irumed®. 300mg. 500mg.11.Srbija lizinopril .9din 515-04-2084/04 10.2din 10.01.D.-7. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.JUGOREMEDIJA A. doza održavanja 3-4 puta po 300mg dnevno.G03DC05 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena Cena 1358.7din 10.2007 doziranje: doziranje litijuma je individualno.4din 10. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5-20mg.Holandija tibolon . 2x10 kom 8608811003085 (R) 1103876 tableta. Lizinopril.USA hidroksikarbamid (hidroksiurea) .2003 324. blister. prevencija osteoporoze u stanjima sa deficitom estrogena: 1 puta po 2. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.N05AN01 PSIHOLEPTICI N05aN litijum  (R) 1070885 kapsula. LIZINOPRIL . 2x10 kom 8608811003108 Cena 515-04-2513/03 Cena 515-04-2513-1 Cena 515-04-2513-2 137.1din (R) 1049210 tableta.N.5mg. 10mg.11. bočica. blister.63mg/kg. najčešće 20-30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi.D. 2. tvrda.09mg/kg/dan tokom 24 sata.2006 doziranje: deficit estrogena kod žena koje su u postmenopauzi duže od 1 godine posle menopauze. blister. ORGANON .DigitSoft. Loril®. manična stanja (akutna stanja): odrasli 3 puta po 600mg dnevno.5mg. bočica.co.Srbija litijum karbonat . 4.V. maks. LITIJUM KARBONAT .abecedni spisak registrovanih lekova 253 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2. monokomponentni (R) 1103875 tableta. 10x10 kom Cena 287.5mmol/L). 1x100 kom Cena 3763. 2x10 kom 8608811003092 (R) 1103877 tableta.BRISTOL-MYERS SQUIBB .09. Skopryl® LITAK 10 SOLUTION .L01XX05 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1039285 kapsula.L01BB04 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (Z) 0034025 rastvor za injekciju.5mg uvek u isto doba dana.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.05.SRBOLEK A. hronična limfocitna leukemija): 0.Švajcarska kladribin . deca preko 12 godina 32-63mg/kg dnevno.3din 8608809000010 962/2007/12 10. Lizopril. blister. 40mg dnevno. ZRENJANIN .4-1.

blister. 2x10 kom 515-04-02272/04 28.5mg. 40mg dnevno. . . 5mg.07. 20mg. Paralelni lekovi: Lizopril H LIZOPRIL . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. blister. 2x10 kom 3870010005053 1192/2006/12 13. blister.07.5mg. . uvek u isto vreme (najbolje ujutro). 20mg. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. blister. Loril®. Lisopress®. blister. dnevno.2004 Cena (R) 1401187 tableta. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-2581/03 17. Lizopril.5din 515-04-240/03-1 30.2004 Cena (R) 1401186 tableta.07. doza održavanja 1 puta po 5-20mg.5mg.D. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.5mg. 2x10 kom 515-04-02271/04 28.6din (R) 1103867 tableta. blister. Skopryl® LIZINOPRIL HCT .Bosna i Hercegovina lizinopril .nr . Paralelni lekovi: Lizinopril HcT www.Srbija lizinopril .5mg.5mg.5mg.co.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401185 tableta. maks.12.09. Skopryl® LIZINOPRIL .2003 Cena 316.09. uvek u isto vreme (najbolje ujutro). monokomponentni (R) 1103865 tableta. hidrohlortiazid .Srbija lizinopril.254 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. Paralelni lekovi: Irumed®.D. Loril®. . zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.5mg.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. 20mg+12.07. 20mg+12. 2x10 kom Cena 279.D. doza održavanja 1 puta po 5-20mg.2006 Cena 629. 40mg dnevno. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. 10mg. Paralelni lekovi: Irumed®. 2x10 kom Cena 485.6din 3870010005046 1191/2006/12 13.2din (R) 1401172 tableta.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tabl. Loril®. blister.ZDRAVLJE A. maks.2003 Cena 355.C09AA03 c09aa inhibitori ace.09.BOSNALIJEK D. Paralelni lekovi: Irumed®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. 10mg+12.DigitSoft.Bosna i Hercegovina lizinopril.D. 20mg+25mg. 2x10 kom c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401171 tableta.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Lizinopril. Lisopress®.1din 515-04-240/03-2 30.5mg.07.BOSNALIJEK D. hidrohlortiazid . 2x10 kom 3870010004599 (R) 1103866 tableta. 10mg+12.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM L Cena 515-04-02273/04 28. 40mg dnevno. Lisopress®.SRBOLEK A. blister.5mg. 1x20 kom 3870010004575 515-04-240/03 30.2004 doziranje: esencijalna hipertenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tableta dnevno. Skopryl® LIZOPRIL H . blister. maks. monokomponentni (R) 1103878 tableta. Lizopril.

fiksne kombinacije (R) 1135270 obložena tableta.2002 doziranje: hiperkalcijemija: oralno 2 tablete na 1 sat pre doručka. 1x10mL Cena 462din 8606002990060 1355/2007/12 19.2006 doziranje: blaga do umerena hiper tenzija: uobičajeno.Francuska bisoprolol. inf. 520mg. 20%.06.5mg+6.2006 Cena 487. 5mg+6. ciroza jetre. www. ampula.25mg. blister. UMaN aLBUMIN LODOZ® .M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059051 koncentrat za rastvor za infuziju.2003 doziranje: kontracepcija.05. hidrohlortiazid .abecedni spisak registrovanih lekova LJUDSKI ALBUMIN 20% . menstrualni poremećaji 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.DigitSoft.Švajcarska klodronska kiselina . Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.075mg+0.. Ne davati ga deci.12. uzeti ujutru.25mg). u toku 4 sata. progutati sa malo tečnosti.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 255 B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179046 rastvor za infuziju. tokom više godina. osteoporoza: 1 tableta dnevno mesec dana. osteoporoza: 300mg inf.2007 doziranje: hipovolemijski i hemoragijski šok.F. blister. ne žvakati.G03AA10 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. pre i postoperativna hipoalbuminemija. nefrotski sindrom.2din (R) 1107191 film tableta. a ako se i dalje ne postigne terapijski efekat dati dozu od (10mg+6. opekotine.12.25mg.25mg) jednom dnevno.2din (R) 1107192 film tableta.A.02mg. 1x21 kom Cena 401.06. blister. kao ni bolesnicima sa teškim oštećenjem jetre i bubrega.25mg.05. 3x10 kom 3/2-10-9936 28.25mg) jednom dnevno.2006 Cena 494. zatim 2 meseca pauze.2007 Cena 2310din (SZ) 0179048 rastvor za infuziju. 3x10 kom 4022536915715 732/2006/12 26. zatim 7 dana pauze. 4 tablete (2 tablete ujutru i 2 tablete uveče na prazan stomak).5g jednokratno. tabl. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.v. najviše 7-10 dana ili 1.8din 4022536915708 694/2006/12 25. 300mg.Francuska gestoden. 10mg+6. 5x10mL Cena 3/2-10-9936/1 28. tokom 21-og dana.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1x50mL 8606002990077 1356/2007/12 19. 3x10 kom 4022536915722 693/2006/12 25.co. parenteralno hiperkalcijemija: 300mg dnevno sporom i.2002 Cena 13567. LODRONAT . etinilestradiol .DELPHARM LILLE SAS . blister.S.05.5mg+6. bočica. trudnicama i ženama koje doje.nr .Srbija albumin. ponavljati u tromesečnim ciklusima. 3x10 kom Cena 479. maks. bočica.06.C07BB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi (R) 1107190 film tableta. 0. jednom mesečno. Paralelni lekovi: Bonefos® LOGEST® . malo soli. 2. humani . 1 tableta dnevno (2. hiperbilirubinemija: zavisno od indikacije i stanja bolesnika. ako se ne postigne terapijski efekat dati dozu od (5mg+6. blister. Human albumin.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .8din (R) 1059050 film tableta.9din 8600103492140 515-04-721/03 19.MERCK SANTE S. 20%. .

odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: Lopedium akut www. 50mg/kg dnevno. 2mg. III generacija Cena 3351. kongestivna srčana insufijencija. tvrda. maks. amilorid . Paralelni lekovi: azaran. zapaljenska bolest karlice. 1x15mL 8600064101273 515-04-4008/03 19. blister. maks. 8-12mg dnevno. LOMEXIN® . pre i posle hirurške intervencije da bi se sprečilo zapaljenje: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.SALUTAS PHARMA GmbH .2006 doziranje: zapaljenja donjeg dela disajnih puteva i zapaljenja pluća. 0. trihomonijaza: 600mg uveče jednokratno. intraabdominalna infekcija.ZDRAVLJE A.A07DA03 ANTIDIJAROICI.4din 8600064101129 515-04-4009/03 19.Srbija metiklotiazid.P.6din (BR) 2126400 oralne kapi. blister. 5mg+10mg.08mg/kg.nr . 10x1g 8608808102791 245/2006/12 03. 1g.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01dd cefalosporini. 16mg dnevno. 2g na 12 sati i.2006 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom.24mg/kg dnevno.25 abecedni spisak registrovanih lekova LOMETAZID® .2003 Cena 66. deca preko 5 godina 2mg odjednom. edemi različite etiologije: ½-1 tableta ujutro posle doručka. maks. blister. Paralelni lekovi: Loperamid LOPERAMID .2002 doziranje: vaginalna kandidijaza.RECORDATI S. nekomplikovana gonoreja. Lendacin®.co. LONGACEPH® . zapaljenje kože i mekih tkiva. maks. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.2006 doziranje: arterijska hipertenzija.Italija fentikonazol . 600mg.2003 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. septikemija.12.9din 8606103110107 3/2-10-10610 27.08mg/kg. 2mg. 2x10 kom Cena 63. maks. 2mg/mL.D.Nemačka loperamid . ceftriaxon-MIP®.7din (Z) 0321329 prašak za rastvor za injekciju.24mg/kg dnevno. deca preko 5 godina 2mg odjednom. bočica. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (R) 1126412 kapsula.C03EA. 0. 2g dnevno. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. deca od 2-5 godina 2-3 puta po 0.8din 8608808101183 105/2006/12 02. rastvor.01. maks.GALENIKA AD .. zapaljenja kostiju i zglobova. 16mg dnevno.Srbija ceftriakson . bočica. ceftriaxone-BcPP.A07DA03 ANTIDIJAROICI. akutno bakterijsko zapaljenje srednjeg uva. ceftriakson. maks. 8-12mg dnevno. 1x10 kom Cena 8606102455025 40/2006/12 16.02. 2x15 kom Cena 99. Labilex®. blister.12.12.GALENIKA AD . maks. 1x1 kom Cena 236. Farcef. DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1401290 tableta. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (BR) 1126401 tableta. zapaljenja mokraćnih organa. meka. . meningitis. . veracol® LOPEDIUM AKUT .03.DigitSoft. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. deca od 2-5 godina (samo kod akutne dijareje) 2-3 puta po 0.. prevremeno rođene bebe maks. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.v.A. rocephin®.G01AF12 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137510 vaginalna kapsula.Srbija loperamid . inf.

12.08. 4mg.JUGOREMEDIJA A. nesezonski hronični idiopatski rinitis. Paralelni lekovi: claritine®. blister.JUGOREMEDIJA A.2002 doziranje: ishemijska bolest srca. blister.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114. Flonidan®. Pressing® LORATADIN . 10mg. Lopion® forte. 2x10 kom Cena 151.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102521 tableta sa produženim oslobađanjem.D.Srbija loratadin .abecedni spisak registrovanih lekova 25 LOPION RETARD® . 16mg dnevno. 10mg. Flonidan®.co. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.5 godina: 5mg dnevno.2din 8608811001821 2042/2007/12 25.2003 Cena 204.2003 (R) 3058293 oralna suspenzija. 10mg. 2mg.nr .D.DigitSoft.Srbija molsidomin . stabilna angina pektoris: 1-2 puta po 8mg posle jela. 1x120mL 8608811003184 515-04-3377/03 18. 3x10 kom Cena 115.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058290 tableta. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058287 tableta. bočica.10. 5mg/5mL.2002 L www. 2x10 kom Cena 8606102455018 586/2005/12 30. Lopion®. bočica od tamnog stakla. Lorano.9din 8608811001838 1491/2006/12 21.JUGOREMEDIJA A.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058240 tableta. blister. 3x10 kom 8608811001814 3/2-10-7371 26. 5mg/5mL.7din (R) 1058291 tableta.D. alergijski konjunktivitis. 10mg.Nemačka loratadin .11.SRBOLEK A.12. 8mg.12. blister. Molicor® LOPION® FORTE .Srbija molsidomin .Srbija molsidomin . Paralelni lekovi: Lopion retard®.12.2005 doziranje: sezonski alergijski rinitis.4din (R) 1102520 tableta. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. blister. Loratadin. ZRENJANIN .C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102522 tableta. 1x10 kom Cena 120.D. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). Lopion® forte.Srbija loratadin . maks.4din 8608811003160 515-04-3379/03 18.JUGOREMEDIJA A. blister. blister. 1x10 kom Cena 120. Pressing® LORATADIN .11.4din 8608809000355 3/2-10-7306 10. .2003 doziranje: sezonski alergijski rinitis. ZRENJANIN . Molicor® LOPION® .2003 Cena 167din (R) 3058292 sirup. ZRENJANIN . Paralelni lekovi: Lopion retard®. Paralelni lekovi: claritine®. 2x10 kom 8608811003177 515-04-3376/03 18.SALUTAS PHARMA GmbH . Molicor® LORANO . Paralelni lekovi: Lopion®. 1x1 kom Cena 8608811003191 515-04-3378/03 18. alergijski konjunktivitis.2006 doziranje: ishemijska bolest srca. deca od 2 . ZRENJANIN .D.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. nesezonski hronični idiopatski rinitis.09.

Lorano.2006 doziranje: anksioznost oralno 1-7. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5 . .10. blister. 2x15 kom Cena 56.08. Paralelni lekovi: Irumed®. 2x10 kom Cena 137.8din 3838989500399 515-04-03820/03 28. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. 40mg dnevno. blister. blister.04. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).2006  (R) 1071711 tableta. monokomponentni (R) 1103792 film tableta. 50x1mL Cena 239.5mg. D.SRBOLEK A.Slovenija losartan .nr .4din 8608807100972 515/2006/12 11. LORIL® . blister. Skopryl® LORISTA® . blister.2din 8608809000379 2535/2007/12 22. . deca od 2 . LORAZEPAM .04. erynorm®.5 godina: 5mg dnevno. 5mg.Srbija lorazepam .2004 doziranje: arterijska hipertenzija: jednom dnevno 50mg.DigitSoft.4din (R) 1103561 tableta. 50mg. Lotar® www. 10mg. Flonidan®. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). status epileptikus: 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece. alergijski konjunktivitis. Lorano.9din 8608807100903 513/2006/12 11.09. Pressing® LORATADIN .5mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 1x10 kom Cena 120. 2x10 kom Cena 63. zatim doza održavanja 1 puta po 10 . Paralelni lekovi: claritine®.20mg.10.Srbija lorazepam .N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071710 tableta. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno.C09AA03 L LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5mg. Lizopril.2007 Cena 197. 2mg/mL.co.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 0071712 rastvor za injekciju. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 1mg.4din 8608807100910 514/2006/12 11.D. Paralelni lekovi: cozaar®. . 2x10 kom 8608809000935 515-04-2012/04 27. ampula.D. 4x7 kom Cena 725. nesezonski hronični idiopatski rinitis.2004 doziranje: sezonski alergijski rinitis. Lizinopril.ZDRAVLJE A.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.D.20mg. .C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. deca od 2 .Srbija loratadin .R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058255 tableta. 2.D.4din 86000641022 515-04-02269/04 28.09.2006 doziranje: anksioznost: parenteralno 25-30mcg/kg. Flonidan®. po potrebi ponavljati na 6 sati.5 godina 5mg dnevno. 10mg. 2x10 kom 8608809000386 2534/2007/12 22.5mg. maks.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2. monokomponentni (R) 1103560 tableta. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: claritine®. blister.25 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: sezonski alergijski rinitis.7din (R) 1103562 tableta.04.KRKA. blister. 20mg. Pressing® LORAZEPAM .2007 Cena 324. Lisopress®.Srbija lizinopril .HEMOFARM AD . alergijski konjunktivitis.

bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. ako se ne postigne očekivani rezultat.2006 Cena 1276.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 25 c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401120 film tableta. 6x10 kom 3838989513580 712/2006/12 25. 2x7 kom Cena 8595026481701 1765/2006/12 02. 4x7 kom Cena 8595026480728 457/2005/12 12.5din 515-04-1218/03 04.2006 2080. tvrda. tvrda.KRKA.10. 3x10 kom 3838989513566 714/2006/12 25. 100mg+25mg. omezol® LOSEPRAZOL® . blister. D. 40mg. podeljeno u 2 doze.Slovenija losartan.5mg. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. 1 tabl.2004 318.2005 1082din (R) 1122855 gastrorezistentna kapsula.10. 4x7 kom Cena 515-04-4438/03 18. 10mg.LICONSA S. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. 4x7 kom 3838989513559 715/2006/12 25.05. . ako se ne postigne očekivani rezultat. blister. blister.5mg). omeprol®.abecedni spisak registrovanih lekova LORISTA® H .D. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg).4din (R) 1122848 gastrorezistentna kapsula. 40mg. 5x40mg Cena 3356. omeprazol. omep. 4x7 kom Cena 8595026482722 1766/2006/12 02.KRKA. blister. 10mg. blister. blister. tvrda. .5mg).v. inf. do 5 dana.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici Cena 1191. .4din (R) 1401124 film tableta.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122739 liofilizat za rastvor za infuziju. blister. ne davati ga deci i trudnicama. 20mg. 8x7 kom 3838989513573 713/2006/12 25. hidrohlortiazid .ASTRAZENECA AB .2005 655. 2x7 kom Cena 8595026480704 456/2005/12 12. 100mg+25mg. omeprazid®. Paralelni lekovi: Lorista® Hd LORISTA® HD .05.Španija omeprazol .2din (R) 1401122 film tableta. 40mg. blister.3din (R) 1122847 gastrorezistentna kapsula. blister.A. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg).10. Paralelni lekovi: Loseprazol®.2006 L www. Paralelni lekovi: Lorista® H LOSEC .D. omediprol.2003 doziranje: ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno i. tvrda.1din (R) 1401121 film tableta. Loriste H (50mg + 12.2din (R) 1401123 film tableta.v. inf.2006 Cena 2382. jednom dnevno. 4x7 kom Cena 850din 3838989513542 711/2006/12 25. blister. 2x7 kom Cena 541din 8595026471702 515-04-4437/03 18. 100mg+25mg. dnevno.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno. 100mg+25mg. bočica.nr . TOVARNA ZDRAVIL.08.05.Slovenija losartan. tokom 20-30 minuta. Zollinger-Ellison sindrom: 60-80mg i. 50mg+12.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija: uobičajeno. tvrda. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska.7din (R) 1122846 gastrorezistentna kapsula. jednom dnevno.10. TOVARNA ZDRAVIL. 20mg.05. D. blister.08. ne davati ga deci i trudnicama.05.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122845 gastrorezistentna kapsula. hidrohlortiazid . 1 tabl. tvrda.2006 Cena 2552. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi.2004 918.2din (R) 1122856 gastrorezistentna kapsula. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.co.DigitSoft.Švedska omeprazol . Loriste H (50mg + 12.08.

07. 2x15 kom 5310001155933 1461/2007/12 09.3din (R) 1103001 film tableta.G03FA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA L g03Fa gestageni i estrogeni.2005 doziranje: ovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja.2006 06. u periodu od 3 nedelje. uobičajena početna doza je 75 i.Makedonija losartan . blister.02. fiksne kombinacije Cena 138din (R) 0048773 rastvor za injekciju. refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno. estradiol . 100mg dnevno. 1x14 kom 4034541001963 (R) 1084731 kapsula. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. maks. maks. tvrda. primarni i sekundarni hipogonadizam.2006 06. blister..PFIZER GmbH. ili 8 nedelja (ulkus želuca).A. 1x14 kom 4034541002021 (R) 1084733 kapsula.Italija lutropin alfa . tvrda. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). tvrda.Nemačka pregabalin . maks.02. 100mg dnevno. omeprazol. erynorm®.10.2006 06.P. Lorista® LUTESTROL .j.2007 Cena 1555.nr . disfunkcijska krvarenje: doza i trajanje terapije su individualni. simultano u periodu do tri nedelje uz inj FSH. FSH. 3x10 kom Cena 777.. ZollingerEllison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka. 100mg dnevno.02. 100mg.20 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka.G03GA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044255 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. omediprol. Paralelni lekovi: Losec. 1x14 kom 4034541002069 (R) 1084734 kapsula. 150mg. maks.ALKALOID AD . omep. blister. blister. prevencija recidiva ulkusa. tvrda. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE .2006 doziranje: nerazvijenost genitalnih organa. omezol® LOTAR® . (20mg+2mg)/mL. Paralelni lekovi: cozaar®. 100mg dnevno. tvrda. liobočica sa rastvaračem.GALENIKA AD . blister.Srbija progesteron. 1x1mL Cena 8606102684074 497/2005/12 26. 75mg. 1x14 kom 4034541001994 (R) 1084732 kapsula. 50mg dnevno. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. LYRICA® . oskudne menstruacije. zajedno sa 75-150 i.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno.02. do 5 nedelja. indukcija multiple ovulacije kod in vitro fertilizacije: individualno. jednom dnevno. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno.6din 5310001155926 1460/2007/12 09. 10x10 kom 4034541002052 Cena 135/2006/12 Cena 138/2006/12 Cena 141/2006/12 Cena 145/2006/12 Cena 144/2006/12 06.2006 06. blister. 5x1mL 8608808101275 494/2006/12 07. doza održavanja 20-120mg dnevno.co.02.j.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno.c. s.N03AX16 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084730 kapsula.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. . omeprazid®. monokomponentni (R) 1103000 film tableta.07. maks. omeprol®. 75i. 50mg. hipertenzija sa hipertrofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. 25mg.04. izostanak menstruacije.DigitSoft. LUVERIS® 75 IU . ampula. blister.j. 50mg. 100mg.2006 www.

tvrda. blister.02. 10x10 kom 4034541002045 143/2006/12 06. blister. blister.nr . 4x14 kom 4034541002038 142/2006/12 06. herpetične lezije.02. tvrda. 4x14 kom 4034541002076 146/2006/12 06. tvrda. a deca od 7-12 godina po 1 oribletu do četiri puta na dan.02. 300mg. blister. 200mg.2006 Cena (R) 1084740 kapsula. tvrda. 75mg. blister. tvrda.2006 Cena (R) 1084738 kapsula. 1x14 kom 4034541002106 149/2006/12 06. tvrda. blister. tvrda. blister. stomatitis.DigitSoft. tvrda.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 21 1084735 kapsula.2006 Cena (R) 1084744 kapsula.2006 doziranje: dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije (petit mal): započeti terapiju sa 150mg dnevno. 50mg.2006 Cena (R) 1084741 kapsula. 150mg. tvrda. afte. podeljeno u 2-3 pojedinačne doze tokom 7 dana.Bosna i Hercegovina lizozim-hidrohlorid. 10x10 kom 4034541002083 147/2006/12 06. 20mg+10mg.02.02. 10x10 kom 4034541002120 151/2006/12 06. blister.02.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 1120261 komprimovana lozenga.02.D. blister.02. tvrda.02. 150mg. L www.2006 Cena (R) 1084736 kapsula. 3x10 kom Cena 3870010001734 2062/2006/12 13. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju: polako otapati u ustima.2006 Cena (R) 1084746 kapsula. tvrda. 10x10 kom 4034541002090 148/2006/12 06.2006 Cena (R) 1084737 kapsula. 75mg. 25mg.2006 Cena (R) 1084739 kapsula. 10x10 kom Cena 4034541002014 140/2006/12 06. blister. blister. tvrda. LYSOBACT® . 4x14 kom 4034541002007 139/2006/12 06.11. nastaviti sa 300mg dnevno tokom narednih 7 dana do maks. 4x14 kom 4034541002113 150/2006/12 06. . 50mg. blister. 4x14 kom 4034541001970 136/2006/12 06.2006 doziranje: gingivitis.BOSNALIJEK D. odrasli uobičajeno 2 oriblete 3-4 puta na dan.02.co.2006 Cena (R) 1084745 kapsula. blister.2006 Cena (R) 1084742 kapsula. 25mg.dnevne doze od 600mg.02. 10x10 kom 4034541001987 137/2006/12 06.2006 Cena (R) 1084743 kapsula. 300mg. 300mg. ukoliko je potrebno. piridoksin .02.

22 abecedni spisak registrovanih lekova www.co.DigitSoft.nr .

200000i.2003 112697.09. 1x50mL Cena 515-04-2210-1 18. MADOPAR .8din (R) 3325096 granule za oralnu suspenziju. bočica. može se koristiti 0. jedanput nedeljno.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici Cena 450.L01XC04 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 126540. kada je prethodna terapija alkilirajućim agensima i fludarabinom neuspešna: u toku prve nedelje 3mg. pre jela..A.1din (SZ) 0014141 koncentrat za rastvor za infuziju. inf. enteritis koji izaziva Campylobacter spp.F.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085212 tableta.2006 doziranje: hronična limfocitna leukemija i terapija malignih bolesti belih krvnih zrnaca. za vaginalnu primenu.2007 doziranje: infekcije organa za disanje.Srbija levodopa.j.. lečenje i zaštita od difterije i velikog kašlja: odrasli 400mg na 8 sati. 4 nedelje uzastopno. Zavisno od progresa. meka. bočica. deca 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. blister. 1x115mL Cena 3838989577063 1482/2007/12 10. .2004 doziranje: vulvovaginalne infekcije izazvane Candidom i Trichomonas-om: 1 tabl.01. D.1din (R) 4137421 vaginalna mast.P.D.Slovenija midekamicin . terapija može da se produi i do 12 nedelja.Italija nistatin./g+100mg/g. 1x30g 7612729000020 515-04-2047/03 12.07.SCHERING AG . 2x8 kom Cena 201.KRKA.6g dnevno. agresivni non-Hodgkin-ov limfom: monoterapija 375mg/m2 i. . 40000i.Švajcarska rituksimab .2004 (R) 6137420 vaginalna kapsula. MACMIROR COMPLEX . 1x100 kom Cena 1520din 8608808103118 103/2005/12 08.2007 401. u kombinaciji sa CVP u terapiji prethodno nelečenih bolesnika sa indolentnim non-Hodgkin limfomom je individualno doziranje. nifuratel .nr .2003 doziranje: recidivantni ili hemiorezistentni indolentni B-ćelijski non-Hodgkin-ov limfom. TOVARNA ZDRAVIL. MACROPEN® . maks. Za razblaživanje koncentrata za inf. benzerazid . bočica od tamnog stakla.Nemačka alemtuzumab .co.DigitSoft. 500mg.2005 www.8din 7612729000037 515-04-2046/03 12.+500mg.POLI INDUSTRIA CHIMICA S. kože i potkožnih tkiva.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .06. 30mg/mL.07.J01FA03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Fa makrolidi (R) 1325095 film tableta.01. bočica. MABTHERA .8din (SZ) 0039450 koncentrat za rastvor za infuziju. tuba.L01XC02 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 45219. 100mg/10mL.07. 200mg+50mg. zatim 10mg drugog dana i potom 30mg trećeg dana. 2x10mL Cena 515-04-2210/03 18. 175mg/5mL.9% rastvor natrijum hlorida ili 5% rastvor glukoze.5g ujutro i uveče tokom 6-12 dana. 1x12 kom Cena 593.j.8din (SZ) 0014140 koncentrat za rastvor za infuziju.GALENIKA AD . urogenitalnih organa.05. bočica. 400mg. blister. uveče tokom 6-12 dana. 1.abecedni spisak registrovanih lekova 23 M MABCAMPATH® . 3x1mL Cena 8600103492423 755/2006/12 02.v.9din 3838989577056 1112/2007/12 28. mast za vaginalnu primenu 2.

Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE HBS . posle 2.V08CA01 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199430 rastvor za injekciju.01.co.01.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085302 kapsula sa produženim oslobađanjem. benzerazid .A12CC. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. tvrda. prosečno do 50 %. doza se može ponoviti posle 30 minuta. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE .01mg/mL. 1-2 puta po 100mg posle jela. 470mg+5mg. MINERALI a12cc magnezijum (BR) 1052820 obložena tableta.Švajcarska levodopa. 200mg+50mg. 10x20mL Cena 51733. doza se odnosi na sadržaj levodope. 5x15mL 3/2-10-5667 28.2007 Cena 23074. doza se postepeno povećava. piridoksin . www. bočica. a zadržava se isti režim doziranja kao kod Madopara. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze.2002 Cena 31933. 1x100 kom Cena 1536.Francuska magnezijum-laktat.3din 8600103492218 390/2007/12 30. do doze održavanja od 400-800mg dnevno podeljeno u 3-4 doze. 5x10 kom Cena 3582910005438 597/2005/12 22. podeljeno u 2-3 doze. 469.2007 doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. 100mg+25mg.5din (Z) 0199432 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Madopar® roche. brizgalica.DigitSoft.01mg/mL.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085306 tableta. 1x30 kom Cena 8606103889096 191/2007/12 16. 1-2 puta po 100mg posle jela. izuzetno 0.02.F. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. MAGNEVIST® .01. bočica.F. preporučuje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. 10x10mL 3/2-10-5666 28.2006 doziranje: deficit magnezijuma: 6 tableta dnevno.11. do doze održavanja od 400-800mg dnevno.2mL/kg. blister.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .Švajcarska levodopa.24 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: Parkinsonova bolest: individualno.2007 doziranje: Parkinsonova bolest.11. podeljeno u 2-3 doze. 1x30 kom Cena 8606103889119 190/2007/12 16.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE .3 dana. doza se odnosi na sadržaj levodope. bočica. 469.01. titracija doze može da traje i do 4 nedelje.4din (Z) 0199431 rastvor za injekciju. spazmofilija: 4 tablete dnevno. benzerazid .2007  (R) 1085307 tableta. 200mg+50mg. Madopar® roche M MAGNE B6 .Nemačka gadopentetska kiselina . samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara. bočica. bočica.nr .4mL/kg..3din 8606103889102 192/2007/12 16. Paralelni lekovi: Madopar.2002 doziranje: kranijalna i spinalna magnetna rezonanca: odrasli i deca preko 2 godine 0. Paralelni lekovi: Madopar.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . podeljeno u 3-4 doze. 469. magnetna rezonanca celog tela: 0.SCHERING AG .01mg/mL. prelazak na Madopar HBS počinje jutarnjom dozom.2mL/kg.

75mg uz doručak u početku.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .5mg davati podeljeno u 2-3 doze).2006 Cena 260.75. Paralelni lekovi: daonil®.12.5mg. 3. 3x20 kom 4013054002735 2406/2006/12 21.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.5mg. 5mg.08.75mg uz doručak u početku.5mg. 3x10 kom Cena 92. derivati sulfonilureje (R) 1042330 tableta. blister.5mg.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. Maninil® 3. 1x120 kom 4013054007570 2407/2006/12 21.2006 Cena (R) 1042334 tableta. 1. blister.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. 1x120 kom Cena 260.Nemačka glibenklamid . bočica staklena.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). bočica staklena. derivati sulfonilureje (R) 1042332 tableta.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10BB sulfonamidi.Nemačka glibenklamid . blister. 15mg dnevno (doze veće od 10.2006 Cena (R) 1042335 tableta.75mg. 1x120 kom 4013054001196 78/2005/12 15.5 www. 15mg dnevno (doze veće od 10. blister.2006 Cena 92.5mg. bočica staklena.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .5mg. 1x120 kom 4013054007570 75/2005/12 19. derivati sulfonilureje (R) 1042336 tableta.3din (R) 1042331 tableta. 3.12. bočica staklena. koja je uobičajeno 10. koja je uobičajeno 10.2006 Cena 46.08. maks. maks. 3. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. 15mg dnevno (doze veće od 10.12.08.08. 1.DigitSoft.2006 Cena (R) 1042333 tableta. 1.08. 3x20 kom 4013054002759 2409/2006/12 21. blister.co. 1. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. koja je uobičajeno 10. 3x20 kom 4013054002735 79/2005/12 15.75 .2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.2005 Cena (R) 1042335 tableta.12.75mg.08.1din 4013054002728 2405/2006/12 21.5mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .75mg.nr . 3x10 kom Cena 46. 1x120 kom 4013054001196 2410/2006/12 21. 3x10 kom 4013054002742 76/2005/12 15. blister.12. Paralelni lekovi: daonil®.12.abecedni spisak registrovanih lekova MANINIL® 1. blister. Maninil® 1. 3x10 kom 4013054002728 74/2005/12 15.2005 Cena (R) 1042334 tableta.2005 Cena (R) 1042333 tableta. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.75mg.3din 4013054000922 243/2005/12 19.5mg. bočica staklena. 3x20 kom 4013054002759 77/2005/12 15.08. 1.3din (R) 1042332 tableta.75mg uz doručak u početku.75mg. 3. 1. blister.5 .3din (R) 1042331 tableta. Maninil® 1.2005 Cena 260. Maninil® 5 MANINIL® 5 .3din 4013054002742 2408/2006/12 21. 3.5mg.1din (R) 1042330 tableta. Paralelni lekovi: daonil®. 3.5.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). Maninil® 3. maks.Nemačka glibenklamid .75. Maninil® 5 MANINIL® 3.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 25 a10BB sulfonamidi.75mg.

B05BC01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400430 rastvor za infuziju. bočica. Paralelni lekovi: Manitol.2003  (R) 1072731 film tableta.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081581 rastvor za injekciju.8din 8600097200103 641/2005/12 21.8din (Z) 0400431 rastvor za infuziju. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. 20%. boca.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. 1x500mL 8600097200097 642/2005/12 21. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. depresivna neuroza. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. 5x20mL B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400156 rastvor za infuziju.5%. 1x250mL Cena 821.nr .5%. 10%.ASTRA ZENECA UK LIMITED .B05BC01 B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400150 rastvor za infuziju. Manitol 10% MAPROTILIN .07.HEMOFARM AD . povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.12.HEMOFARM AD .2003 doziranje: depresija.co.Srbija maprotilin .09.2005 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.Velika Britanija bupivakain . hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. 1x30 kom Cena 183. . boca. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.9din 8600064117632 515-04-4013/03 16.O.2 MANITOL .. boca. epiduralna blokada. 1x30 kom Cena 76.2002 doziranje: blokada perifernog nerva: do 30mL 0.Srbija manitol .HEMOMONT D. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. Paralelni lekovi: Manitol 10%.O.N06AA21 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 1072730 film tableta. fiola. porođaj: do 12mL 0. 1x500mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M Cena 3/2-10-4238 21.. Paralelni lekovi: Manitol. manično depresivna bolest.12. plastična fiola. Marcaine spinal 0. anksioznost koja prati depresiju: 25-75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uveče. 1x250mL Cena 72.D. 50mg.5% heavy www. u toku 15 min.3din 8600064117625 515-04-4014/03 16. 100mg.Crna Gora manitol .5% . u toku 15 min.12. 25mg.2005 Cena 72.5%.B05BC01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3/2-10-7375 21. boca.7din 3/2-10-4009 10. po potrebi postepeno povaćavati do 150mg dnevno. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. MARCAINE 0.DigitSoft.. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. 10%.5% Paralelni lekovi: Marcaine spinal 0.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. Manitol 20% MANITOL 10% .12. u toku 15min.09.Srbija manitol . 20%. hirurška intervencija :do 20mL 0. .ZDRAVLJE A. epiduralna blokada. Manitol 20% MANITOL 20% .

HEMOFARM AD .nr . 1x10 kom Cena 916.5g dnevno.07. 3 dana.co. 1.07. Paralelni lekovi: Marcaine 0. ciprofloxacin 250 mg.Slovenija varfarin . ampula. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. blister.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081582 rastvor za injekciju. predviđena konverzija pretkomorske fibrilacije koja traje duže od 48 sati doziranje zavisi od protrombinskog vremena:dnevnu dozu uzeti odjednom.2004  (SZ) 1329412 rastvor za injekciju. maks. 20mg. 5x10mL Cena 610.2002 doziranje: lečenje i sprečavanje ponovne venske tromboze kod plućne embolije.J01MA02 B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063120 tableta.12.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. ampula.5% MARIVARIN . profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.FLoX. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. Paralelni lekovi: Marcaine 0. Paralelni lekovi: c . 5x4mL Cena 1725. ne preporučuje se primena kod dece. maks. 4mL. ciprinol®. 3mg. 4mL.KRKA. 1x50 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329410 film tableta. 500mg.5% .07. ampula. podeljeno u dve doze.abecedni spisak registrovanih lekova 2 MARCAINE SPINAL 0. 20mg. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. tokom ½-1 sata.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi Cena 1827. pre intervencije.. maks. Marcaine spinal 0. pre jela.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. 28 dana.1din 8600097011471 3/2-10-10831 28. gonoreja: 500mg jednom dnevno. doza održavanja 3-9mg dnevno. izuzetno (deca od 5-17 god. najbolje uveče pre spavanja. u zavisnosti od težine infekcije.9din 3/2-10-4010 10. .2din 8600097010566 3/2-10-10830 28. deci se ne preporučuje.5% HEAVY . hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.12. 100mg. 250mg. Marcaine spinal 0.ASTRA ZENECA UK LIMITED .v.5% heavy MARCAINE SPINAL 0.5%.Srbija ciprofloksacin . inf. cifran.2002  (R) 1329411 film tableta.D. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. sprečavanje i lečenje sistemskih tromboembolijskih komplikacija. bočica.9din 8600097012270 515-04-1561/04 01.5%. citeral® www. Paralelni lekovi: Farin® MAROCEN .Velika Britanija bupivakain .B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 152. ciprocinal®. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. blister. inf.DigitSoft. ciprofloxacin 500 mg. 6mg tokom 2-4 dana. ciprofloxacin. TOVARNA ZDRAVIL.ASTRA ZENECA UK LIMITED .5din 3/2-10-7745 19.v. infarkt miokarda.11.Velika Britanija bupivakain . 1x10 kom Cena 312.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. D.1din (SZ) 0081583 rastvor za injekciju. 5x4mL 3/2-10-4011 10.

V.co.DigitSoft. 1x5mL Cena 130. 500mg.P02CA01 P02ca derivati benzimidazola (R) 1028331 tableta. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata.5din 515-04-4011/03 23. iridociklitis. Iv generacija (SZ) 0321910 prašak za rastvor za injekciju.1%. Maxicef® MEBENDAZOL .D. tuba.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090010 kapi za oči.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati.2002 doziranje: konjunktivitis. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1. 1x500mg ANTHELMINTICI Cena 66. 1x6 kom 8600064106513 j01de cefalosporini. 1mg/mL.8din (R) 7090141 kapi za oči. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. bočica.2004 Cena (SZ) 0321911 prašak za rastvor za injekciju. iritis. Paralelni lekovi: citeral® MAXICEF® .12.USA cefepim . 1g. bočica. 100mg.S01BA01 S01Ba kortikosteroidi. bakterijski meningitis kod dece. bilijarnog trakta. 1x1g Cena 699. Iv generacija (SZ) 0321914 prašak za rastvor za injekciju.2g na 12 sati tokom 7-10 dana. 0. suspenzija.nr . Paralelni lekovi: cefim®. septikemije/bakterijemije.HEMOMONT D.Crna Gora ciprofloksacin . 1x3. zatim na 4 sata sledećih 5 dana. bočica.BRISTOL-MYERS SQUIBB .5g LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO M Cena 235. Paralelni lekovi: cefim®.Srbija cefepim .O. bočica. dexagel® MAXIPIME .GALENIKA AD . keratitis. Maxipime MAXIDEX® . 1x1g 515-04-4654-1 15. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. uveitis: kapi 4-6 puta po 1-2 kapi. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. blefaritis: 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana.O. kože i mekih tkiva.07.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini.2003 www. mast do 4 putadnevno nanositi u konjunktivalnu kesu. infekcije u ginekologiji. bakterijski meningitis kod dece.03. . nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati.ZDRAVLJE A. 1g.Srbija mebendazol . monokomponentni (R) 4090142 mast za oči.3%. bilijarnog trakta.4din 8608808106218 3/2-10-5089 06.Belgija deksametazon . empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. a drugog dana 2 kapi na sat.2007 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače.09.2001 Cena 241.ALCON-COUVREUR N.07. . 1x5mL 5413895006159 2039/2007/12 25.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4654/03 15. . infekcije donjeg dela respiratornog trakta. 0. Paralelni lekovi: dexa edo®. bočica. infekcije u ginekologiji.03.11.3din 8600097200356 3/2-10-4265 25. blister.9din 3/2-10-8573 17.2 abecedni spisak registrovanih lekova MAROCEN . septikemije/bakterijemije. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. ulkus korneje: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. kože i mekih tkiva. rastvor.

sindrom apneje u snu. boca 8606008230108 203/2005/12 04.5% v/v. kontejner. delimično tečni.2007 11.5% v/v.06. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. 3 l.2007 11. 99. trihurijaza. kontejner. 99. palet rezervoar 8606008230047 207/2005/12 15. 100% v/v. 10 l.Srbija azot-suboksid . 98% v/v.2007 11.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi Cena (SZ) 9119040 medicinski gas. cisterna 8606008230016 295/2005/12 16.Srbija kiseonik .2005 Cena (SZ) 9119043 medicinski gas.08. Paralelni lekovi: Soltrik MEDICINSKI DIAZOTOKSID . teška anemija. kontejner. 40 l. 3kg. 98% v/v. 1x41 m³ Cena (SZ) 8606103795151 1277/2007/12 (SZ) 9119004 medicinski gas.06. . 100% v/v.5% v/v. 99.6 meseci.Srbija kiseonik .2005 doziranje: inhalaciona anestezija. delimično tečni.08.2005  (SZ) 9080023 medicinski gas. 100% v/v.08. po potrebi ponoviti posle 2-4 nedelje. 99. 98% v/v. klaster glavobolja. kontejner. 100% v/v.500mg.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.2005 Cena (SZ) 9119042 medicinski gas. delimično tečni. 100% v/v. mešovite helmintijaze: 2 puta po 100mg 3 dana. askarijaza.08. . boca 8606008230122 205/2005/12 15.06. 1x18 m³ Cena 8606103795137 1275/2007/12 (SZ) 9119006 medicinski gas. delimično tečni. 100% v/v.06. kontejner. 1x180 l Cena 8606103795199 1274/2007/12 (SZ) 9119002 medicinski gas.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119001 medicinski gas.5% v/v.2005  (SZ) 9080022 medicinski gas. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. 1x17 m³ Cena 8606103795120 1273/2007/12 (SZ) 9119007 medicinski gas. 99.2005 Cena (SZ) 9119041 medicinski gas.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. kontejner.D.08.50mg/kg dnevno u 3. šok. 1x50 m³ Cena 1278/2007/12 9119003 medicinski gas.MESSER TEHNOGAS A.4 doze tokom 1. 1x16 m³ Cena 8606103795113 1255/2007/12 M 11. MEDICINSKI KISEONIK .V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080021 medicinski gas.06.08. lokalna ishemija tkiva.06. Paralelni lekovi: azot-suboksid MEDICINSKI KISEONIK .2007 11.2007 11.08.DigitSoft. boca Cena 8606008230221 202/2005/12 15.2005 doziranje: akutna tkivna hipoksija.D. delimično tečni. ehinokokoza: 25. trihineloza: 3 puta po 200-400mg 3 dana. strongiloidaza.2007 11. 1x33 m³ Cena 8606103795144 1276/2007/12 (SZ) 9119005 medicinski gas.06. analgezija bez gubitka svesti: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. narednih 7 dana 3 puta po 400. kontejner.co. . ankilostomijaza. delimično tečni. boca Cena 8606008230214 201/2005/12 15.5% v/v.nr . tenijaza.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine enterobijaza: 100mg odjedanput. boca 8606008230115 204/2005/12 15. 14000 l. delimično tečni.2007 www. pod nadzorom lekara. 10kg.08. a može do 2 godine. trovanje ugljenmonoksidom. 100% v/v. pod nadzorom lekara.D. 40kg. boca Cena 8606008230207 200/2005/12 04. 660 l.2005 Cena (SZ) 9119044 medicinski gas.

1x0.06. kontejner. delimično tečni.06. www. 1x10 m³ Cena 8606103795069 1250/2007/12 11. kontejner. 100% v/v.06.06. delimično tečni. delimično tečni. boca. komprimovani. 1x40 l 8606103795298 1267/2007/12 11. kontejner. klaster glavobolja.2007 (SZ) 9119018 medicinski gas. 1x20 m³ 8606103795182 1256/2007/12 11. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. 1x50 l 8606103795304 1269/2007/12 11.06. kontejner. 100% v/v. delimično tečni. 100% v/v. delimično tečni.06. 1x5 l 8606103795267 1270/2007/12 11. 1x12 m³ Cena 8606103795076 1251/2007/12 11. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. lokalna ishemija tkiva. 1x0.2007 (SZ) 9119015 medicinski gas. komprimovani. 100% v/v. 100% v/v.06. komprimovani. komprimovani. 1x3 l 8606103795243 1266/2007/12 11. 100% v/v. komprimovani. komprimovani.06. boca.2007 Cena (SZ) 9119024 medicinski gas.06. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119022 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119020 medicinski gas.co. Cena kontejner za transport. boca. teška anemija.DigitSoft. 1x2 l 8606103795236 1265/2007/12 11. 100% v/v. 100% v/v.06. komprimovani. 1x14 m³ Cena 8606103795090 1253/2007/12 11. delimično tečni. 100% v/v.06. 100% v/v.2007 (SZ) 9119013 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119026 medicinski gas. 100% v/v. 100% v/v. boca. 1x13 m³ Cena 8606103795083 1252/2007/12 11. 100% v/v.06. komprimovani. sindrom apneje u snu.2007 Cena (SZ) 9119025 medicinski gas. boca. delimično tečni. boca. boca.06. 1x15 m³ Cena 8606103795106 1254/2007/12 11.5 l 8606103795212 1262/2007/12 11. boca. 1x4 l 8606103795250 1268/2007/12 11.06. 1x15 m³ Cena 8606103795175 1279/2007/12 11.06.33 l (SZ) 8606103795205 1271/2007/12 11.06. šok. 1x10 l 8606103795274 1263/2007/12 11. kontejner. 1x3 m³ Cena 8606103795021 1258/2007/12 11.2007 (SZ) 9119010 medicinski gas.2007 (SZ) 9119016 medicinski gas.06. 100% v/v. 1x27 l 8606103795281 1272/2007/12 11. 100% v/v. boca. komprimovani. delimično tečni. 100% v/v. komprimovani. kontejner.nr . delimično tečni. boca.2007 Cena (SZ) 9119028 medicinski gas. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119023 medicinski gas.06.2007 doziranje: akutna tkivna hipoksija. pod nadzorom lekara.2007 Cena 9119030 medicinski gas.2007 (SZ) 9119012 medicinski gas. kontejner. delimično tečni. 100% v/v.2007 (SZ) 9119011 medicinski gas. 1x1 l 8606103795229 1264/2007/12 11. kontejner.06.20 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova M 9119008 medicinski gas. 1x5 m³ Cena 8606103795038 1259/2007/12 11. 1x8 m³ Cena 8606103795052 1261/2007/12 11. kontejner.2007 Cena (SZ) 9119027 medicinski gas.06.2007 Cena (SZ) 9119021 medicinski gas.06. 1x2 m³ Cena 8606103795014 1257/2007/12 11. kontejner.2007 (SZ) 9119017 medicinski gas. boca. 100% v/v. komprimovani.2007 (SZ) 9119019 medicinski gas. trovanje ugljenmonoksidom. 100% v/v.06.06.2007 (SZ) 9119009 medicinski gas. 100% v/v. delimično tečni. 100% v/v. 100% v/v. 1x6 m³ Cena 8606103795045 1260/2007/12 11.2007 (SZ) 9119014 medicinski gas. kontejner za transport.2007 Cena (SZ) 9119029 medicinski gas.

FARMAKOS DD .USA megestrol . u balneoklimatologiji oralno za pokretanje peristaltike želuca i duodenuma. u vidu kupki za spoljašnju primenu kod: neznatnog povećanja pritiska. olakšavanje vazodilatacije. 30kg. hronične venske insuficijencije. . pod nadzorom lekara. bolesti krvnih sudova. habitualna i tranzitorna opstipacija kod dece iznad 3 godine: 1 klizma po potrebi. olakšavanje intubacije ‘na slepo’.08.2din 515-04-293/03 01. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. boca 8606008230313 255/2005/12 15.5% v/v.D.abecedni spisak registrovanih lekova 21 MEDICINSKI UGLJENDIOKSID . boca Cena 8606008230320 254/2005/12 15. priprema pacijenta za pregled.08. MEDOXICAM .2003 doziranje: opstipacija. stimulacija respiracije nakon apnoičnog perioda. 160mg.5mg.5mg+625mg. M www..5mg.Srbija natrijum laurilsulfoacetat. povećanje protoka cerebralne krvi kod aterosklerotičnih pacijenata koji su u fazi podvrgavanja hirurškim zahvatima. drugom tečnošću ili hranom.i ar troskopskim operacijama. tabl. Movalis® MEGACE . 6x5mL Cena 93. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. blister. . tuba.2005 doziranje: produbljivanje inhalacione anestezije. maks. 1x10 kom Cena 5290931001800 1743/2007/12 20.MEDOCHEMIE LTD. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. može se povećati na 15mg dnevno.08.08. 1kg.5mg dnevno.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 1048911 tableta.nr . blister. ulceroznih promena na koži i venama.5mg.2007 doziranje: reumatoidni artritis.2002 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. MEDILAX . uzima se sa vodom. Melox Fort. hronična respiratorna opstrukcija. bočica.06. 7.V03AN02 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119050 medicinski gas.5% v/v. Paralelni lekovi: Meloksikam.08.8din 3/2-10-3385/1 16. 67.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 99.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161050 tableta. stabilizacija stanja u telesnim šupljinama pri torako. mikrocirkulatornih smetnji kože: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. glicerol .LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.5% v/v. 1x10 kom 5290931001794 1744/2007/12 20. 1x100 kom Cena 12636. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. fekalomi. manjih smetnji srca i krvotoka.DigitSoft.08. 99. 15mg. laparoskopija u ginekološkim i abdominalnim hirurškim procedurama. 99.Srbija ugljen-dioksid . dnevna doza je 15mg.Kipar meloksikam . prevencija hipokapnije u toku hiperventilacije. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.A06AG11 LAKSATIVI a06ag klizme (BR) 9125365 *klizma. Melox.2007 Cena (R) 1161051 tableta. 10kg. Ako treba uzeti 2 tabl.2005 Cena (SZ) 9119051 medicinski gas.2005 Cena (SZ) 9119052 medicinski gas. boca 8606008230306 208/2005/12 04.co.

Metformin. gluformin.11. Siofor® 850. lek se uzima pre ili u toku doručka. 3mg.D. 3x10 kom 3838989523466 936/2007/12 04.BRISTOL-MYERS SQUIBB.4din 515-04-3258/03 15. maks. 4mg. 3x10 kom 3838989523480 956/2007/12 09.2007 Cena 817din (R) 1042003 tableta. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. Siofor® 850.12. glucophage. glucophage.11.11. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks.2007 Cena 388. glimepirid. .2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip2): 1mg dnevno.Nemačka metformin . Paralelni lekovi: amaryl®. 3x10 kom 3838989523473 937/2007/12 04. blister. TOVARNA ZDRAVIL. 500mg. 1x240mL Cena 7806. Metfogamma® 850. blister. 850mg. blister. Siofor® 500. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. D. Siofor® 1000. 3x10 kom Cena 8606102455032 524/2005/12 02. 850mg. Metfogamma® 500. Paralelni lekovi: aglurab.Španija megestrol . derivati sulfonilureje (R) 1042000 tableta. Metfogamma® 1000.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043112 film tableta. bočica. 1mg. Metfogamma® 500. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. 3x10 kom Cena 8606102455056 521/2005/12 02.11. Metfogamma® 1000.Nemačka metformin . Paralelni lekovi: aglurab.2005 Cena (R) 1043113 film tableta.nr . gluformin. blister.KRKA. S. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043110 film tableta. blister. 40mg/mL. MEGLIMID® . Meglucon 500.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. Tefor MEGLUCON 850 .SALUTAS PHARMA GmbH .6din (R) 1042001 tableta.05. Meglucon 850.05. 3x10 kom Cena 268.22 abecedni spisak registrovanih lekova MEGACE .2007 Cena 563.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. blister. blister.Slovenija glimepirid .05.DigitSoft. blister. gliprex® MEGLUCON 500 .05.SALUTAS PHARMA GmbH .co. 6mg dnevno. Metfogamma® 850.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 3048912 oralna suspenzija.L. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. 12x10 kom 8606102455049 523/2005/12 02. glimepirid remevita. 3g dnevno podeljeno u više doza. 2mg. Siofor® 500. 500mg.5din 3838989523435 935/2007/12 04.2005 Cena (R) 1043111 film tableta. Tefor www. .2003 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. Siofor® 1000. 3g dnevno podeljeno u više doza.5din (R) 1042004 tableta. 12x10 kom 8606102455063 522/2005/12 02. Metformin. maks.

kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. Melox Fort. 2x10 kom 8606010300110 577/2007/12 01.5mg.03.8din 8606104022010 1498/2007/12 11.2007 doziranje: reumatoidni artritis. maks.2007 Cena 839.. 15mg.5mg dnevno. . uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161200 tableta. blister.2007 doziranje: reumatoidni artritis.2007 doziranje: reumatoidni artritis. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.O.6din (R) 1161203 tableta. 1x10 kom Cena 311din 8699540015135 567/2007/12 01. 7.6din (R) 1161201 tableta.03.DigitSoft. uzima se sa vodom. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. utrljava se kružnim pokretima jagodica prstiju na depigmentirane delove kože tako da je površina u potpunosti pokrivena tečnošću.. Meloksikam.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. maks.D11A. tečnost se nanosi prstima. blister.Kuba placenta humana.co. 3x10 kom 8699540015111 568/2007/12 01. Ako treba uzeti 2 tabl.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami (R) 1161202 tableta. 15mg.O. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11a.03.CENTRO DI HISTOTERAPIA PLACENTARIA . može se povećati na 15mg dnevno. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. tabl. blister. boca.6din 8699540015081 565/2007/12 01. 1x235mL Cena 3655.S.07. 2x10 kom Cena 325din 8606010300011 576/2007/12 01. Ako treba uzeti 2 tabl. etanolni ekstrakt . blister.5mg dnevno. Tokom i nakon korišćenja leka koža ne treba da bude izložena infracrvenoj ili sunčevoj svetlosti.nr .5mg.2007 Cena 614. .2007 Cena 445din (R) 1161301 tableta. 3x10 kom 8699540015104 566/2007/12 01.NI MEDIC D. drugom tečnošću ili hranom. dnevna doza www. MELOKSIKAM .abecedni spisak registrovanih lekova 23 MELAGENINA® PLUS . može se povećati na 15mg dnevno. . uzima se sa vodom. Movalis® MELOX FORT . 7.03.03. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.S. ostali dermatološki preparati (R) 4159900 tečnost za kožu. maks. Paralelni lekovi: Medoxicam. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.Turska meloksikam .5mg.Turska meloksikam . od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.. Paralelni lekovi: Medoxicam. Movalis® MELOX . može se povećati na 15mg dnevno. drugom tečnošću ili hranom.Srbija meloksikam . uvek u isto vreme. Melox Fort. 15mg.2007 doziranje: vitiligo i depigmentacija kože nastala od opekotina: jednom dnevno. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. Melox. dnevna doza je 15mg.03. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. blister.5mg.5mg dnevno.5mg.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161300 tableta. 50%. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. 7.5mg. blister. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. dnevna doza je 15mg.5mg. 1x10 kom Cena 227..

trovanje nikotinom.C09CA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM M c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.9din (R) 1103105 film tableta. blister. blister.Srbija himekromon .2007 doziranje: holecistopatija. 200mg. blister.2006 Cena (R) 1103108 film tableta. 20mg.5mg. 4x14 kom 4013054010136 1292/2006/12 03.07. akatizija i simptomislični Parkinsonovoj bolesti.2006 Cena (R) 1103109 film tableta. uzima se sa vodom. 2x14 kom 4013054010204 1302/2006/12 04. 7x14 kom 4013054010228 1304/2006/12 04.08.08. 10mg.maks.Nemačka olmesartanmedoksomil . a maksimalno .2006 Cena (R) 1103102 film tableta. blister. 2x10 kom Cena 52.1din (R) 1103101 film tableta. odnosno do najviše 40mg/dan. ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lekovima.2006 Cena (R) 1103111 film tableta. MENDIAXON . drugi ekstrapiramidalni poremećaji. 2x14 kom 4013054010129 1291/2006/12 03.08. 1x14 kom Cena 4013054010112 1288/2006/12 03. kod starijih pacijenata .08.08.2006 doziranje: hipertenzija: inicijalno doziranje je 10mg jednom dnevno. 4x14 kom 4013054010174 1299/2006/12 04. 40mg. 10mg.2006 Cena (R) 1103106 film tableta. 40mg. www. 40mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .co. Paralelni lekovi: Himekromon MENDILEX® . 20mg. postepeno povećavati do doze održavanja 3-4 puta po 1-2mg.2006 Cena (R) 1103104 film tableta.08. monokomponentni (R) 1103100 film tableta.8din 5310001189624 3/2-10-10174 25.24 abecedni spisak registrovanih lekova je 15mg. 7x14 kom 4013054010143 1296/2006/12 04.ALKALOID AD .2006 Cena (R) 1103110 film tableta. Paralelni lekovi: Medoxicam.08. blister. 16mg dnevno.08. Movalis® MENARTAN® . blister. 5x10 kom Cena 217. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela. 2x14 kom 4013054010167 1298/2006/12 04.za oko osam nedelja od početka primene). 7x14 kom 4013054010181 1300/2006/12 04.DigitSoft.2006 Cena (R) 1103103 film tableta. tabl. blister. doza je 20mg/dan (lek ispoljava antihipertenzivne efekte u toku dve.08.08.2006 Cena 1515. a ukoliko je potrebno doza se može povećati na 20mg/dan.08. trovanje organskim jedinjenjima fosfora: početno 2 puta po 1mg. 1x14 kom 4013054010198 1301/2006/12 04.12. blister. maks.N04AA02 ANTIPARKINSONICI N04aa tercijarni amini  (R) 1085320 tableta. blister. 20mg. 2mg.08. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123292 obložena tableta. 40mg.HEMOFARM AD .Makedonija biperiden . blister. blister. blister.2006 Cena 1248. 10mg. 10mg. hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle buðenja i 400mg uveče.nr . blister. 4x14 kom 4013054010211 1303/2006/12 04.2006 Cena (R) 1103107 film tableta. drugom tečnošću ili hranom. Meloksikam.2002 doziranje: Parkinsonova bolest. blister. Melox. 1x14 kom 4013054010150 1297/2006/12 04.8din 8600097010429 1530/2007/12 23. 20mg.

.j.j. 1x21 kom Cena 299din 8600103419161 38/2006/12 16.j.03. zavisno od kliničkog odgovora.3din 7680527031355 610/2007/12 01.2007 doziranje: indukcija ovulacije: individualno.A.j. LH.A. 10x1mL Cena 12928. 150i.06. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 10x1mL Cena 515-04-1481/04 30.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044085 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. MENOPUR® . Paralelni lekovi: Menopur® www. FSH/75i. 1x1mL Cena 1388.2din 7680527031270 608/2007/12 01.j.FERRING GmbH . .j. liobočica sa rastvaračem.01.j.m.03. blister. FSH/75i. LH.03.j.5mL vakcine.j. FSH/75i.j.2002 doziranje: aktivna imunizacija sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C: odrasli i deca preko 18 meseci 1 puta po 0. 75i.8din 7680527031003 578/2007/12 01.15mg+0.G03AA09 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.abecedni spisak registrovanih lekova MENINGOCOCCAL A+C .Švajcarska menotrofin . 1x1mL Cena 1908. 0.DigitSoft.2007 (SZR) 0044401 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. LH.02mg. LH.2006 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.1din 7680527031195 609/2007/12 01.Irska dezogestrel. FSH/75i. zavisno od kliničkog odgovora. zatim 7 dana pauze.ORGANON IRELAND LIMITED . ili i. LH.co.IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S. 1x0. liobočica sa rastvaračem. terapija se nastavlja do zadovoljavajućeg ovarijalnog odgovora.5mL 25 Cena 700.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA M g03ga gonadotropini (SZR) 0044400 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL.2007 (SZR) 0044403 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. FSH/150i. tokom 21-og dana.2din 3/2-10-7999 25. liobočica sa rastvaračem u ampuli. fiksne kombinacije (R) 1135231 tableta.nr .12. 10x1mL Cena 13857. MERIONAL® .06.Francuska vakcina protiv meningitisa (tip A i C) . liobočica sa rastvaračem u ampuli. 5x1mL (R) 0044086 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. FSH/150i.. kontrolisana superovulacija kod medicinski asistiranih reprodukcionih programa: stimulacija rasta folikula se postiže dnevnom s. inj. 75i.2007 (SZR) 0044402 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 75i.j.2004 Cena 14408din 515-04-1481/04-1 30.J07AH03 VAKCINE j07aH vakcine protiv meningokoka (SZ) 0011858 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem.2004 doziranje: lečenje ženskog steriliteta metodom kontrolisane ovarijumske hiperstimulacije u cilju izazivanja razvoja multiplih folikula za asistirane reproduktivne tehnologije (ART ): individualno.SANOFI PASTEUR S. etinilestradiol . 150i. od 300i. ne sme se davati tokom trudnoće i dojenja. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 75i.03. 0. Paralelni lekovi: Merional® MERCILON® .j.Nemačka menotrofin .j. LH.c.

DigitSoft. 60mg. deca od 3 meseca do 12 god. bočica.2002 doziranje: akutne i hronične infekcije donjih respiratornih puteva. 45mg. kombinovane bakterijske infekcije. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. empirijsko lečenje infekcija u pacijenata sa neutropenijom. 10mg. 10mg/mL.Švajcarska piridostigmin .2 abecedni spisak registrovanih lekova MERONEM .10mg). 10. atonija creva.Makedonija metadon .2004 doziranje: mijastenija gravis. bočica.9din (R) 0029751 prašak za rastvor za injekciju. intraabdominalne infekcije. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. rastvor.J01DH02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 12438din 3/2-10-9904 26.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM j01dH karbapenemi (R) 0029750 prašak za rastvor za injekciju. bočica.6 doza. bočica od tamnog stakla.8 sati.nr . 10x1g 3/2-10-9905 28.VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH .ASTRA ZENECA UK LIMITED . kod meningitisa i egzacerebacije infekcija donjih respiratornih puteva kod cistične fibroze daju se dvostruko veće doze.07. 45mg. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5. atonična opstipacija.5din 8600097010948 515-04-3492/04 30. Paralelni lekovi: Metadon alkaloid METADON ALKALOID .10. MESTINON . cistična fibroza: odrasli 500 -1000mg na 8 sati.2002 Cena 23086. 1x1000mL Cena 12/2007/2308 10.5-10mg na 6. 1x10mL Cena 125.Velika Britanija meropenem . 500mg. (1mL = 30 kapi . rastvor. bočica. 1g. infekcije urinarnog trakta. (1mL = 30 kapi .2007 § (R) 2087505 oralne kapi. 1x150 kom M N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan.09. kože i adneksa kože. ginekološke infekcije.2006 doziranje: mijastenija gravis.2007 § (SZ) 3087507 oralne kapi. 10mg/mL. 1x150 kom Cena 2409. 60mg.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (SZ) 3087506 oralne kapi.12.6 doza METADON . uključujući i one posle porođaja.08.12.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. atonična opstipacija. detoksikacija: 15-20mg dnevno.10. maks. atonija creva. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.5-10mg na 6.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (R) 2087310 oralne kapi.2004 doziranje: analgezija: 2. 1x100mL Cena 12/2007/2307 10. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. meningitis.1din 1351/2006/12 07. rastvor.20mg/kg na 8 sati. bočica. maks. 1x10mL Cena 12/2007/2306 10.10mg).10. bočica.co. 10mg/mL. meteorizam. detoksikacija: 15-20mg dnevno.ALKALOID AD .HEMOFARM AD .8 sati. Paralelni lekovi: Metadon www.Švajcarska piridostigmin .1din 515-04-885/04 19. rastvor.2007 doziranje: analgezija: 2.Srbija metadon .ICN PHARMACEUTICALS . MESTINON . bočica. septikemija. doza za decu preko 50kg je jednaka dozi za odrasle. meteorizam. 10x500mg Cena 2409.

Siofor® 500.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO.co. bolusa u trajanju od 5-10 sekundi. Tefor METFOGAMMA® 850 .A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043012 film tableta. Siofor® 500.7din 9006968004372 130/2007/12 11.2007 www. METFOGAMMA® 1000 .KG . 500mg. gluformin. 500mg. 12x10 kom 4030674001375 1506/2006/12 21. Siofor® 850. 1000mg. uz jelo ili posle obroka. sa dovoljno tečnosti. sa dovoljno tečnosti. Siofor® 1000. uz jelo ili posle obroka. 50mg/10mL.KG .v. Meglucon 500.08.Nemačka metformin .A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043200 film tableta. Paralelni lekovi: aglurab.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.2006 Cena (R) 1043011 film tableta.08.2006 Cena (R) 1043013 film tableta. maks.Nemačka metformin . blister. Meglucon 850. . 850mg. blister.08. 1x10mL Cena 87784. film na dan. 8x15 kom 4030674002655 1509/2006/12 21. Metfogamma® 500. Siofor® 850.D.KG . 1000mg. blister. 12x10 kom 4030674001252 1510/2006/12 21. 3000mg dnevno.Nemačka metformin .08. Metfogamma® 500.KG. gluformin. Meglucon 850. 2x15 kom 4030674002648 1508/2006/12 21. Siofor® 1000. Metfogamma® 850. 850mg. blister. Meglucon 500. Meglucon 850. Metformin. dozom od 10000 jedinica (50mg tenekteplaze). Tefor METFORMIN .03. 3x10 kom 4030674001368 1505/2006/12 21. Metformin. glucophage. sa dovoljno tečnosti. blister. sa maks.08. glucophage.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. Meglucon 500.2007 doziranje: akutni infarkt miokarda daje se po odredjenoj šemi prema telesnoj masi u vidu pojedinačnog i. blister. 3x10 kom Cena 4030674001245 1507/2006/12 21.08.2006 Cena (R) 1043015 film tableta.SRBOLEK A.B01AD11 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) 2 B01ad enzimi (SZ) 0064060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. gluformin.nr . Metfogamma® 850. maks. Metformin. uz jelo ili posle obroka.DigitSoft. Metfogamma® 1000. Paralelni lekovi: aglurab.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. Tefor METFOGAMMA® 500 .2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. maks.Srbija metformin .01. 500mg.ARTESAN PHARMA GmbH & CO. Paralelni lekovi: aglurab. Metfogamma® 1000. Siofor® 500. glucophage.Nemačka tenekteplaza . Siofor® 1000. film na dan.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043014 film tableta. 3000mg dnevno. liobočica sa rastvaračem u špricu. . 3000mg dnevno.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043010 film tableta. 3x10 kom 8608809000973 Cena 62. film na dan.abecedni spisak registrovanih lekova METALYSE® . 1mL=1000j=5mg. Siofor® 850. blister.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.9din 596/2007/12 01.

psorijaza: 10-25mg jednom nedeljnooralno. bočica staklena.S. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . bočica staklena.5 kura.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno ili i. 1x50 kom 9088881314783 515-04-3458/03 08. i. bočica staklena. . bočica staklena.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno.Austrija metotreksat .3din (SZR) 1034330 tableta.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034333 rastvor za injekciju. .M. blister.PLIVA . 2.2007 doziranje: insulin nezavisni Dijabetes mellitus (tip 2): individualno. Methotrexate METHOTREXAT .Češka metotreksat . 1x1mL Cena 255. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno.2003 Cena 372. Siofor® 500.5mg.2003 (SZ) 0034335 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x10mL Cena 515-04-3459/03 08. 5 dana na 1-2 nedelje u 3. glucophage.co. 50mg/5mL.12. plastična fiola.LACHEMA 2.Lachema 5. KG .2003 Cena 543. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . doza je 3g dnevno. Metfogamma® 850.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034331 tableta. gluformin.12. blister. 1x5mL 515-04-3461/03 08.6din 515-04-3460/03 08.Češka metotreksat . ili i.LACHEMA A. doza je 2g dnevno uzeta kao 2 ili 3 pojedinačne doze. 10x10 kom Cena 940.S.07. Meglucon 850. 10x2mL 8590027301201 M Cena 1405.5 METHOTREXAT PLIVA . za vreme ili posle obroka. (održavanje remisije).DigitSoft.Lachema 2. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno ili i. pre svega kod gojaznih pacijenata. Siofor® 1000.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1043201 film tableta.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno. Metfogamma® 500.v.12.B. Methotrexat Pliva . horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno.5mg. 1x5mL Cena 2004. kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom.H NFG. ili 2. Paralelni lekovi: Methotrexat METHOTREXAT PLIVA .M.m.Lachema 50. odrasli.m. počinje se sa 500mg ili 850mg 2-3 puta dnevno za vreme ili posle obroka.EBEWE PHARMA GES. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. 850mg.3din 515-04-3462/03 08. 5mg. Metfogamma® 1000.30mg dnevno oralno. KG .4din 8590027321216 1139/2006/12 06. 500mg/5mL. 5mg/2mL.v. oralno. 10mg/mL.03. bočica..5 .L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034191 rastvor za injekciju. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15.nr . maks.12. 1000mg/10mL. Siofor® 850. Meglucon 500. maks.LACHEMA A. 3x10 kom Cena 109.EBEWE PHARMA GES. Tefor METHOTREXAT . plastična fiola.PLIVA .07.m. Paralelni lekovi: aglurab. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno..L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034190 tableta. 1x50 kom Cena 515-04-3457/03 08.5 kura.5mg/kg na 14 dana i.2006 www. počinje se sa 500mg ili 850mg jednom dnevno.Austrija metotreksat . 2.2 nedelje u 3.2003 (SZ) 0034336 koncentrat za rastvor za infuziju.12.LACHEMA 5 .3din 1137/2006/12 06.4din (SZ) 0034334 rastvor za injekciju. 5 dana na 1. kod dece iznad 10 godina.8din 8608809000980 597/2007/12 01.H NFG.B.12.

C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103432 tableta. 5x2mL 8606007410976 1133/2006/12 06.2002 doziranje: esencijalna hiper tenzija.4 doze.m. 2x10 kom Cena 84. bočica sa kapaljkom.2006 Cena 2350.25mg).v.3din 8590027301218 1138/2006/12 06.30mg/m2 nedeljno i.O.v.m.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline Cena 2234. 1x10mL Cena 8600097400831 515-04-1748/03 11. 50mg/2mL. 1x20mL 8606007410983 1131/2006/12 06.30mg/m2 nedeljno i. ili i. ili i. 50x1mL 8600097400855 515-04-1749/03 11. metroragija: oralno 3 puta po 15-25 kapi. blister. .m.Lachema 50 METHYLDOPA . ampula. Methotrexat Pliva .Srbija metilergometrin . parenteralno 0.m..co.PLIVA ..07.m.v.07. ili i. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. renalna hiper tenzija. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. uzima se u toku ili neposredno posle jela.O. bočica. hiper tenzija u trudnoći. 500mg/20mL. M www..30mg/m2 nedeljno i. (1mL = 25 kapi-0.1mg/mL. Methotrexat Pliva .25mg/mL.O.2 puta po 15. .m. (održavanje remisije).O. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i.m.2006 doziranje: akutna limfoblastna (megaloblastna) leukemija: 1.08. ampula. 250mg. maks.S. Paralelni lekovi: Methotrexat. 3g dnevno.5mg/kg na 14 dana i.2din 8600097400848 515-04-1756/03 11.Lachema 5. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2-3 puta po 250mg. ili 2.1din (SZ) 0034181 rastvor za injekciju. psorijaza: 10.25mg jednom nedeljno i. 0.Lachema 5. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i.Lachema 50.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034192 rastvor za injekciju. deca 10mg/kg dnevno.nr .LACHEMA 50 .m.. maks.12. ili 2. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. 50x1mL Cena 268.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1..3din (SZ) 0034180 rastvor za injekciju.2din (R) 0141135 rastvor za injekciju. menoragija.v. 50mg/5mL.m. Paralelni lekovi: Methotrexat.m.2 puta po 15. ili 2.v. 10x5mL Cena 3723.G02AB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02aB ergot alkaloidi (R) 0141132 rastvor za injekciju. 5 dana na 1. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15. Methotrexate METHOTREXAT PLIVA .Srbija metildopa . ili i.DigitSoft.2003 Cena 539.2 puta po 15. bočica.PANFARMA D.Australija metotreksat . bočica. 150 kapi dnevno. lečenje subinvolucija uterusa.. 0. rastvor. Paralelni lekovi: Metildopa METHYLERGOMETRIN .2003 67din (R) 2141136 oralne kapi.PANFARMA D.LACHEMA A. LIMITED .2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.5mg/kg na 14 dana i.0. (održavanje remisije). Methotrexat Pliva . maks. . psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. Paralelni lekovi: Methotrexat.30mg dnevno i.2 nedelje u 3.PFIZER (PERTH) PTY.5 kura..v.5mg/kg na 14dana i. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. 0.1.08.2003 doziranje: prevencija i lečenje hemoragija zbog atonije uterusa posle porođaja i pobačaja.08.v.07.2mg/mL.2mg i.Češka metotreksat .1din 8600097400657 3/2-10-9791 23. (održavanje remisije). 65mg/kg dnevno podeljeno u 2. Methotrexate METHOTREXATE . Methotrexat Pliva .

/kg dnevno u podeljenim dozama. bočica. maks. ili s.j. manija i hipomanija./mL.Nemačka metoprolol ./mL. 100i. maks. 5x10 kom Cena 579.HEMOFARM AD .H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (SZR) 0040180 rastvor za injekciju. šizofrenija. paranoidne psihoze.5mg. uzima se u toku ili neposredno posle jela.Srbija metildopa ./kg na 6 sati. angina pektoris: 2 -3 puta po 50.Švajcarska kalcitonin .STADA ARZNEIMITTEL AG . bočica. dnevno. 3g dnevno. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg.2006  (R) 1070851 obložena tableta. 200i. 20mg dnevno.3din 8600097011044 770/2006/12 05.4 doze.j.06. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.12. selektivni (R) 1107565 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 1x25 kom Cena 85. Moditen® depo MIACALCIC® . aritmije 2 puta po 50mg dnevno.. bočica sa raspršivačem.c. 1x2mL Cena 3/2-10-5990 17.SRBOLEK A. 1x25 kom Cena 292.j.06. ili 400 i.08.2002 doziranje: hiperkalcijemija: parenteralno 5-10 i. 2x10 kom Cena 84.co.D. 250mg.DigitSoft. hiper tenzija u trudnoći.1din 8608809000027 3/2-10-9382 02.j.NOVARTIS .20 abecedni spisak registrovanih lekova METILDOPA . ekscitiranost. deca 10mg/kg dnevno.4din (R) 7040184 sprej za nos. anksioznost. maks.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. bolovi u kostima kod neoplazmi: 200 i.4din 4011548003626 272/2005/12 04.2006 doziranje: akutni i hronični psihotični poremećaji.Srbija flufenazin . doza održavanja 1 puta po 1.1din 8600097011037 769/2006/12 05.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103740 tableta. corvitol® 50.11. na 12 sati.2002 3502. 200mg. dnevno i.j. 1mg.2001 doziranje: esencijalna hiper tenzija.3 puta po 250mg. 5x1mL Cena 1315. teška psihomotorna uznemirenost. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. .6din 3/2-10-5990/1 17.4 doze. renalna hiper tenzija. Kalcitonin M www.j. agresivno i nekontrolisano ponašanje: odrasli 2 -10mg dnevno podeljeno u 3.12. Presolol METOTEN® .m. Paralelni lekovi: Methyldopa METOPROLOL STADA® 200MG RETARD . zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. tireotoksikoza: 4 puta po 50mg. na 6 sati. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070850 obložena tableta. osteoporoza: 100 i. ampula. 8 i.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. 5mg.v.nr . rastvor. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg. Paralelni lekovi: Moditen®.j. Paget-ova bolest: 3 puta nedeljno 50-100 i. blister. blister. dnevno uz dodatnu terapiju. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno).100mg (oralno). Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. maks. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.j. nazalno 200 i. tokom 48 sati. Paralelni lekovi: corvitol® 100.j.

ukupna doza maks.3din 21. fiksne kombinacije Cena 297.1din 26.KG . 100x2mL Cena 7184. najviše 2. inj.M03AB01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aB derivati holina (SZ) 0082320 rastvor za injekciju.5mg. blister.2mg/kg.2005 26.12.Nemačka telmisartan .Austrija midazolam .v.v. inf. 40mg+12.m. hidrohlortiazid . doza 160mg.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. MIDAZOLAM TORREX . 4x7 kom 9006968004198 (R) 1401053 tableta.2006 Cena 1464. 0.2005 www. MICARDIS® PLUS .G03AA07 Cena 1221/2006/12 Cena 1222/2006/12 1258.9din 21.07.DigitSoft.12. 10x10mL 9088881345749  (Z) 0071853 rastvor za injekciju. 80mg.12. deca do 1 godine i.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.12. inj.nr . 10x3mL 9088881345725  (Z) 0071854 rastvor za injekciju. dnevno. .C09CA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 21 c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.02.4din 9006968004150 1219/2006/12 21. dok je kod pacijenata sa teškom hipertenzijom maks.5mg/kg.2002 doziranje: mišićna relaksacija: odrasli i deca preko 12 godina i. inj. Paralelni lekovi: Legravan® MIDARINE . prolongirana upotreba i.Nemačka telmisartan. ampula.5din (R) 1135241 obložena tableta. 40mg. 4x7 kom 9006968004174 1220/2006/12 21.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: preporučena doza je 40mg dnevno sa hranom ili bez nje. 10x1mL 9088881345718  (Z) 0071851 rastvor za injekciju. deca od 1-12 godina i.3din (R) 1103891 tableta.5mL/min. 2mg/2mL.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.2006 1423. odrasli i deca i. Paralelni lekovi: PritorPlus™ MICROGYNON® 30 .KG .N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071850 rastvor za injekciju.5mg/min. ampula. 80mg+12. inj.5mg.Velika Britanija suksametonijum .07. 2. 2mg/kg. (2.2005 4671. 50mg/10mL.3din 3/2-10-6384 20.v. 4x7 kom 9006968004211 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. 5mg/mL.07.3-1.15mg+0. 15mg/3mL.co.12. 10x2mL 9088881345695 M Cena 711/2005/12 Cena 712/2005/12 Cena 709/2005/12 Cena 710/2005/12 Cena 713/2005/12 26.2007 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.07.2006 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. blister. ampula. ampula.9din 26.03mg. 1. 100mg. blister. blister.2005 691.Nemačka levonorgestrel. etinilestradiol .1%-tnog rastvora.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401052 tableta.) 0.8din 26. tokom 21-og dana. blister. Doza se može povećati do 80mg jednom dnevno. ampula. ampula.abecedni spisak registrovanih lekova MICARDIS® . 1x21 kom 8600103492126 482/2007/12 07. 4x7 kom Cena 1158. 600mcg/kg (0. 5mg/5mL. zatim 7 dana pauze. 150mg. monokomponentni (R) 1103890 tableta.SCHERING AG .TORREX CHIESI PHARMA GmbH .v. 10x5mL 9088881345701  (Z) 0071852 rastvor za injekciju.11.2005 1486.1mg/kg) zavisno od potrebnog stepena relaksacije.

4-3.HEMOFARM AD . antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.2007 doziranje: blagi i umereni bolovi.HEMOFARM AD .N02BA51 ANALGETICI Cena 30. aspirin® 500.nr . isključujući heparin (BR) 1086307 tableta. parenteralno odrasli 0. fiola. 2x10 kom Cena 762. zatim 25mg dnevno.06. maks.5mg početno. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. 20-30 minuta pre anestezije. anbol.01. 2x10 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.6din 319/2007/12 23. blister. deca 0.4g/d.9-7.co. 50x10 kom 8600097400237 (BR) 1086306 tableta. Karvedilol.07-0. blister.HEMOFARM AD .8g/d. aspirin® direkt.Srbija acetilsalicilna kiselina .20mg/kg. maks.5din 320/2007/12 23.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. 300mg. cor-aS.15-0. 8 g. aspirin® Migran.125mg (dve nedelje).6g/d u više pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: andol.2007 M N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 76.Srbija acetilsalicilna kiselina. reumatske bolesti: odrasli 3 puta po 1-2 tabl. 2x14 kom Cena 244.22 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: premedikacija.25mg (dve nedelje).Srbija karvedilol . 2 puta po 25-50mg. uvod u anesteziju: odrasli 0. maks. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. maks. ask pH 8.1mg/kg. rastvoreno u čaši vode. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Upsarin® sa vitaminom c MILENOL .5mg. tokom 1-2 nedelje. 400mg+240mg. Karvileks® www.05. reumatska groznica: odrasli 4. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3.8din 8600097401418 515-04-5145/03 21.01. 1x10 kom 8600097400435 321/2007/12 23. askorbinska kiselina . blister. 130mg/kg/d.08-0.3din (BR) 1086900 šumeća tableta. angina pektoris: 12. Flormidal® MIDOL . 6 tabl. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. deca 0. cardiopirin® MIDOL C .2004 Cena 340din (R) 1107661 tableta.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.DigitSoft. blister. 12. 300mg. dnevno. 100mg. 2x14 kom 8600097401425 515-04-5145-1 21. Paralelni lekovi: dormicum®.Srbija acetilsalicilna kiselina . 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. maks. doza održavanja 3.4-3. nastaviti sa 2 puta po 12. 25mg. maks.2004 doziranje: hipertenzija: 12.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107660 tableta. andol.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: aspirin® plus c.2mg/kg. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.5mg početno. zatim 2 puta po 25mg. doza održavanja 80-100mg/kg/d.01. zatim 2 puta po 6. aspirin® protect MIDOL .50mg dnevno. dilatrend®.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086305 tableta.2mg/kg. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.2007 Cena 515-04-567/03 27.05.6-5. blister. febrilna stanja. početna doza 2.15-0.5mg. Paralelni lekovi: coryol®.

nazalno odrasli 10. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije.nr .FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .MAUERMANN-ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG . MINIRIN® . kod blažih oblika 1 inj. kod primene izonijazida 50mg piridoksina dnevno.08. nazalno odrasli 10.1mg.40mcg/dan podeljeno u 1. 10mcg/doza.2mg pre spavanja (oralno) ili 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. bočica od tamnog stakla.2 doze.DigitSoft.01. (100mg+100mg+1mg)/2mL. strip.01. jednom dnevno. deca 5. a zatim 30-50mg (doživotna terapija). primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 0.08.Nemačka benfotiamin..1mg.2006 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0.6mg dnevno.2 doze. 2-3 puta nedeljno. kod primene penicilamina 100mg piridoksina dnevno.SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH .Švedska dezmopresin . cijanokobalamin . strip.2mg. bočica od tamnog stakla. rastvor.0. deca 5. 2x15 kom Cena 875. 0.3. Wernicle-Korsakoff sindrom: 100mg tiamina svakodnevno do pobošanja stanja.m.FERRING AB ..6din 1435/2006/12 15.6din 515-04-2270/04-1 03. Paralelni lekovi: emosint H01Ba vazopresin i analozi (R) 7045080 sprej za nos.2004 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. 4x15 kom 4030674000477 80/2007/12 11. Paralelni lekovi: emosint MINIRIN® .H01BA02 H01Ba vazopresin i analozi (R) 1045081 tableta.2007 doziranje: akutna terapija hipovitaminoze: 1 inj.5din 515-04-2270/04 03. trovanje hidralazinom: 25mg/kg telesne mase piridoksina. MILGAMMA® N .co. 10mcg/doza.08.A11DB. rastvor.20mcg /dan. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (R) 0052201 rastvor za injekciju.2007 Cena 1598din (BR) 1052202 obložena tableta. piridoksin.20mcg /dan.. piridoksin . 100mg+100mg.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MILGAMMA® 100 .0. zatim 0.40mcg/dan podeljeno u 1.01. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta. trovanje izonijazidom: 1g piridoksina i.2004 Cena 3277. trovanje cikloserinom: 300mg piridoksina dnevno.3. 100mg+100mg. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (BR) 1052200 obložena tableta. 1x30 kom (R) 7045080 sprej za nos.2007 doziranje: deficit vitamina: 1-3 tablete dnevno.H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI M Cena 3277.6mg dnevno.A11DB. 1x50 doza HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 3486. zatim 0. ampula. 1x5mL www. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.8din 4030674000460 78/2007/12 11. 5x2mL Cena 381din 4030674000118 79/2007/12 11.Nemačka tiamin. kod uzimanja cikloserina i kod Leigh-ove bolesti: 100-300mg dnevno. ostali metabolički poremećaji: 100-500mg dnevno. idiopatska sideroblastna anemija: koja reaguje na piridoksin 200-600mg piridoksina dnevno u toku 1-2 meseca. bočica.Švajcarska dezmopresin .

ZDRAVLJE A.Srbija meksiletin . bočica.c. cikloplegik: 1-6 puta po 1-2 kapi.2007 www. razmak između stavljanja 2 kapi 5 minuta.Belgija pramipeksol . 2%.N04BC05 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1085290 tableta.09.3mL. 1000mcg/mL.6mL. bočica. 1x1mL 8606103889249 1820/2007/12 03.600mg odjednom.nr .2007 doziranje: glaukom. 0.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1x10mL Cena 67din 8600097200172 960/2007/12 10.09. 200mcg/mL.09. 800mcg/0. 1% ili 2% rastvora. grupa I B (R) 1101260 kapsula. MIRCERA® .2007 Cena (SZR) 0069210 rastvor za injekciju.11.5mg dnevno. 3x10 kom Cena 3429. rastvor.2002  (R) 1085291 tableta. 250mcg/0. . zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati Cena (SZR) 0069207 rastvor za injekciju.6din 3/2-10-5405 19.Nemačka metoksipolietilenglikol-epoetin beta . 1x1mL 8606103889225 1818/2007/12 03.1. bočica.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. 200mg.2007 Cena (SZR) 0069211 rastvor za injekciju.O. 100mcg/mL.09. 50mcg/mL.D.2007 Cena 1815/2007/12 03. antidot posle korišćenja midrijatika.. 1x1mL 8606103889232 1821/2007/12 03. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. bočica. blister.5mg 5 -7 dana. ili i.7din 8600064105349 91/2006/12 31. 300mcg/mL. MIOKARPIN .24 abecedni spisak registrovanih lekova MINSETIL® .09. 4.S01EB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01eB parasimpatomimetici (R) 7094033 kapi za oči. blister. napunjen injekcioni špric.HEMOMONT D.6mL (8606103889201) (SZR) 0069201 rastvor za injekciju. 3x10 kom Cena 859.09. bočica. maks. blister.2006 doziranje: komorske aritmije: oralno doza zasićenja 400. 1x1mL 8606103889256 1819/2007/12 03. postepeno povećavati na 3 puta po 0.3mL 8606103889195 M Cena 1816/2007/12 03.2002 doziranje: Parkinsonova bolest: početna doza 3 puta po 0. bočica.125mg.(PHARMACIA & UPJOHN) .F.Crna Gora pilokarpin .09. 1x0.4din 3/2-10-5406 19.2007 Cena (SZR) 0069209 rastvor za injekciju.O.DigitSoft.25mg. 1x0.ROCHE DIAGNOSTICS GmbH . tvrda.05. otvaranje ugla prednje očne komore pri oftalmološkim operacijama.5. 1x1mL 8606103889218 1817/2007/12 03. izazivanje mioze u preoperativnoj pripremi. MIRCERA® . 5x10 kom Cena 377. zatim doza održavanja 3 -4 puta po 200mg.01.C01BB02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01BB antiaritmici.v.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZR) 0069200 rastvor za injekciju. s. . napunjen injekcioni špric.A.PHARMACIA ENTERPRISES S.Švajcarska metoksipolietilenglikol-epoetin beta . inj. MIRAPEXIN® .11.co.2007 Cena (SZR) 0069208 rastvor za injekciju. 1mg. postoperativna stanja kada je mioza poželjna.

Slovenija mirtazapin . 1x10mL Cena 9935. napunjen injekcioni špric. ili i. Paralelni lekovi: calixta®. plastična folija.3din 9088881332121 261/2006/12 06.2007 (SZR) 0069204 rastvor za injekciju. 150mcg/0.04.9din 8600103492065 466/2006/12 06. anksiozno .2006 doziranje: depresija.Finska levonorgestrel . Paralelni lekovi: Postinor® 2 MIRZATEN® . 3x10 kom 3838989513610 750/2006/12 02.3mL 8606103889164 1812/2007/12 03. tokom 5 minuta.3din 9088881337089 260/2006/12 06. 1x0.D.3mL 8606103889157 1811/2007/12 03.09.06.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (Z) 6136920 intrauterini dostavni sistem.depresivni poremećaji: odrasli početna doza je 15mg uveče.2007 (SZR) 0069205 rastvor za injekciju. pred spavanje.KRKA. 1x0.3mL. TOVARNA ZDRAVIL. D. Cena napunjen injekcioni špric. KG . u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. s. Cena napunjen injekcioni špric.03. 1x0. napunjen injekcioni špric. 5 uzastopnih dana.2006 Cena 3496din (R) 1072051 film tableta.co. 1x1 kom Cena 9367.2din 3838989513597 751/2006/12 02.3mL Cena 8606103889188 1814/2007/12 03. 20mg/10mL.06.M. Cena napunjen injekcioni špric.09. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom.EBEWE PHARMA GES. 50mcg/0.3mL. inicijalna terapija u pacijenata sa bolovima zbog uznapredovalog karcinoma prostate refraktarnog na hormonsko lečenje.SCHERING OY . zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina. 30mg. ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina. blister.09.H NFG.nr . 45mg.v. hronična mijelogena leukemija u blastnoj krizi. bočica staklena. gde se levonorgestel postepeno otpušta (20mcg dnevno tokom 5 godina).N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072050 film tableta. 100mcg/0.c. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. progutati bez žvakanja. bočica staklena. 10mg/5mL.Austrija mitoksantron .v.09.2007 (SZR) 0069206 rastvor za injekciju.3mL. M www. MIRENA® . 1x5mL Cena 5224. hronična progresivna multipla skleroza: odrasli 12mg/m2 telesne površine dnevno u i. hepatom.L01DB07 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033241 koncentrat za rastvor za infuziju. tabl.2007 (SZR) 0069203 rastvor za injekciju.09.2006 doziranje: rak dojke.3mL Cena 8606103889171 1813/2007/12 03. zaštita od hiperplazije endometrijuma za vreme supstitucione terapije estrogenima: intrauterini uložak se ugrađuje u matericu. 1x0.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 25 0069202 rastvor za injekciju. inf.2006 doziranje: kontracepcija.3mL.2006 (SZ) 0033242 koncentrat za rastvor za infuziju.DigitSoft. 3x10 kom Cena 1635.. non-Hodgkin-ov limfom. remirta® MITOXANTRON “EBEWE” . remeron®.3mL.3mL 8606103889140 1810/2007/12 03. idiopatska menoragija. . blister.B. inj. 75mcg/0. 200mcg/0. 1x0. akutna ne-limfocitna leukemija odraslih.03. 20mcg/24h.

dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. humani . 5x3mL Cena 2026.j.1din 515-04-1184-1 15. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041408 suspenzija za injekciju. parenteralni./mL. MIXTARD® 20 NOVOLET® . MIXTARD® 10 HM PENFILL® . vrstu insulina.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL M Cena 2209.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. karpula. 5x3mL Cena 2209. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.NOVO NORDISK A/S . vrstu insulina. parenteralni. 100i. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j./mL.NOVO NORDISK A/S . vrstu insulina.2 MIXTARD 30 HM .Danska insulin kristalni i protamin izofan. 100i. parenteralni.j.nr .j. karpula. 100i. vrstu insulina. a10ad insulini i analozi.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i. 1x10mL 8600097012119 515-04-839/03 27.6din 515-04-1183/03 15. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041406 suspenzija za injekciju.j.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026.DigitSoft. bočica. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Srbija insulin kristalni i protamin izofan. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.07. 5x3mL www./mL. parenteralni.NOVO NORDISK A/S .07.Danska insulin kristalni i protamin izofan.07.co. MIXTARD® 10 NOVOLET® . MIXTARD® 20 HM PENFILL® .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. parenteralni.06. humani .Danska insulin humani .07. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041409 suspenzija za injekciju. vrstu insulina./mL.Danska insulin humani .6din 515-04-1184/03 15.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL.A10AD01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.HEMOFARM AD . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041404 suspenzija za injekciju. 100i.NOVO NORDISK A/S . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 964.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.1din 515-04-1183-1 15. humani .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.6din (R) 0041536 rastvor za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.

A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . 5x3mL Cena 2026.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 5x3mL Cena 2209. parenteralni. Paralelni lekovi: Humulin M3. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041546 suspenzija za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.j.co.07. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 2 Cena 515-04-1709/04 19. MIXTARD® 40 NOVOLET® .Danska insulin kristalni i protamin izofan.VRŠAC .2003 doziranje: individualno.abecedni spisak registrovanih lekova MIXTARD® 30 FLEXPEN® .NOVO NORDISK A/S . humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL. Mixtard® 50 NovoLet® MIXTARD® 30 PENFILL® ./mL. Mixtard 30 HM. Mixtard® 30 FlexPen®.Srbija insulin humani .HEMOFARM KONCERN A. 100i.07.6din 515-04-1187/03 15.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j. 5x3mL a10ad insulini i analozi.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i.NOVO NORDISK A/S . humani .NOVO NORDISK A/S ./mL. 100i. parenteralni. vrstu insulina. Mixtard® 10 NovoLet®. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041405 suspenzija za injekciju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. vrstu insulina. vrstu insulina. Humulin Pen M3.6din 515-04-1186/03 15.Danska insulin kristalni i protamin izofan. Mixtard® 20 NovoLet®.Danska insulin kristalni i protamin izofan. 5x3mL Cena 2209.NOVO NORDISK A/S .07.07. karpula.nr . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041403 suspenzija za injekciju. MIXTARD® 30 NOVOLET® ./mL. Mixtard® 40 NovoLet®. humani . humani .6din 515-04-1185/03 15.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041402 suspenzija za injekciju. 100i.D.Danska insulin kristalni i protamin izofan.1din 515-04-1186-1 15.DigitSoft.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041407 suspenzija za injekciju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.07./mL. parenteralni. 100i.2003 www. 5x3mL M Cena 2209. MIXTARD® 50 NOVOLET® . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. parenteralni.j.

bočica. . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.5din (R) 1102452 tableta. . 20mg.D.07.co.07. blister. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. 2x15 kom Cena 76. 2mg. Lopion® forte MONIZOL® . blister.DigitSoft.07. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. preoperativna priprema bolesnika. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). 3x10 kom 8608809000607 1881/2007/12 06. maks.nr . D. produžena terapija: 12.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. 2x10 kom M BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 515-04-4256/03 25. povraćanje različitog porekla: oralno odrasli 2. doza održavanja 1 puta po 1-5mg.5 -10mg podeljeno u 3.3 doze. Lopion®. 1. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. D.D. 5mg.2004 www. vrstu insulina.2005 Cena 125. . manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). maks. 40mg.25mg na 15 -35 dana zavisno od terapijskog odgovora. MODITEN® .9din 8608807100309 495/2005/12 26. povraćanje različitog porekla: parenteralno akutna stanja: 2.KRKA.SRBOLEK A. Prinzmetal-ova angina. blister. 1mg.8din (3838989577131) 1417/2007/12 05.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402860 tableta. TOVARNA ZDRAVIL. 12mg dnevno. Paralelni lekovi: Monosan®.10.KRKA.5mg. maks. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 1-2mg.2005 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. 5x1mL Cena 1232.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102450 tableta.GALENIKA AD . 20mg dnevno.2din 3838989577179 1418/2007/12 05.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (SZR)0070261 rastvor za injekciju.5-10mg dnevno podeljeno u 3-4 doze.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.40mg (prva doza ujutro. olicard® MONODIPIN . ampula. maks. 120mg dnevno podeljeno u 2.Slovenija flufenazin . .5.05. Paralelni lekovi: Lopion retard®.Slovenija flufenazin . Moditen® MOLICOR® . 25mg/mL. posle jela. Moditen® depo MODITEN® DEPO . preoperativna priprema bolesnika.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. bočica.Srbija amlodipin .Srbija molsidomin .D.Srbija izosorbidmononitrat . Paralelni lekovi: Metoten®.10. 1x25 kom Cena 100. blister.2007 doziranje: šizofrenija. Paralelni lekovi: Metoten®.4din (R) 1102295 tableta. 1x100 kom Cena 823. a druga posle 8 sati).2 puta po 20. TOVARNA ZDRAVIL.4 doze.5din (3838989577124) 1416/2007/12 05.2007 doziranje: šizofrenija.2007  (R) 1070256 obložena tableta.D.09. 3x10 kom 8608807100316 428/2005/12 26.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070254 obložena tableta. 2.2 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. pojedinačna doza 100mg.

O.05. monokomponentni (R) 1103810 tableta. 2x14 kom M LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.02.08.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 2x14 kom 8027950040025 1621/2006/12 08. Tenox®. 20mg.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102300 tableta. blister.O. 20mg.O. Norvasc®.2004 doziranje: hipertenzija.HEMOMONT D. MONOSAN® .9din 8027950040018 1620/2006/12 08.2006 doziranje: arterijska hipertenzija: 10mg jednom dnevno u početku.9din (R) 1102302 tableta.A10AC01 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401235 tableta.C09BA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1318/04 03.5din 8605000800104 3/2-10-7917 27. Prinzmetal-ova angina. srednje dugog dejstva (R) 0041539 rastvor za injekciju. blister. 1x10mL Cena 60.5mg.S01GA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091070 kapi za oči. amlopin Lek®. amlogal®.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 3x10 kom 8605000800098 3/2-10-7918 27.PHARMASWISS D.2001 doziranje: edem konjunktive: odrasli 2-3 puta po 1-2 kapi u oko.O.Crna Gora tetrizolin . hidrohlortiazid .j.O.Srbija izosorbidmononitrat . 40mg. 3x10 kom Cena 125. 2x14 kom Cena 393.6din 8600097012089 515-04-838/03 27.Srbija fosinopril . bočica.2001 doziranje: profilaksa napada angine pektoris.co.2001 Cena 76./mL.5mg.1din 515-04-4257/03 25. blister. parenteralni. 10mg dnevno.SLAVIAMED D. . maks.09.Srbija insulin amorfni i kristalni. 2x10 kom 2 Cena 428.nr . vrstu insulina. 10mg. 20mg+12. Paralelni lekovi: visine® www.C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. blister.6din 8600097200189 3/2-10-3023 29. a druga posle 8 sati.2004 Cena 1201din (R) 1401236 tableta. blister. amlodil.02. ujutro.08. 10mg+12. profilaksa angine pektoris: 1 puta po 5mg. 2x14 kom 515-04-1318/04-1 03.09.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1402861 tableta. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. Normodipine®.40mg jednom dnevno. zatim 10. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Paralelni lekovi: Monizol®. 100i. 1-2 puta po 20-40mg prva doza ujutro.2004 doziranje: arterijska hipertenzija 1 tabl. dnevno (uvek u isto vreme). humani .06.05%. blister.USA fosinopril. Paralelni lekovi: alopres®.O.HEMOFARM AD . 0.DigitSoft. .06. amlohexal.2din (R) 1103811 tableta. . vazotal MONOPRIL . 10mg. MONTEVIZIN® . amlodipin. maks. blister. 120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 1x10mL Cena 964.2006 Cena 586. MONOPRIL® PLUS . bočica. olicard® MONOTARD HM . rastvor.

blister.06. na prazan stomak. 10x1mL Cena 814.D. pojedinačna doza 30mg. 2mg. ampula. MOVALIS® .2002 Cena 691.J01XX01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 3029730 granule za oralni rastvor.05.03. 50x1mL Cena 515-04-2791/04 27. degenerativna bolest zglobova).Švajcarska fosfomicin .5mg. maks. 15mg.Srbija butorfanol .M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 247. Meloksikam.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. Meloksikam. Melox. 1x8g Cena 301.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.ZAMBON SWITZERLAND LTD . 3g/8g.Nemačka meloksikam .2002 doziranje: analgezija: 10-20mg dnevno. ampula.KG . suzbijanje bolova tokom porođaja: i. Melox Fort MOVALIS® . posle pražnjenja mokraćne bešike.Grčka meloksikam .08. 375mg. 4mg. i. kesica. maks.N02AA01 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (SZ) 0087854 rastvor za injekciju. 7. ampula. blister.2006 M01ac oksikami (Z) 0161022 rastvor za injekciju. Melox.07. 3x10 kom Cena 90. MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID® . tvrda.7din 3/2-10-4810/1 15. ampula.GALENIKA AD . 4mg na 4 sata. 10x1mL Cena 3/2-10-1017 15.m.07. Paralelni lekovi: Medoxicam. Melox Fort MUCODYNE® . degenerativna bolest zglobova).3din 5993300401484 1370/2007/12 21.3 dana).2004 doziranje: suzbijanje umerenih do jakih bolova. 2x10 kom 3/2-10-5509/1 10. a parenteralna primena je ograničena na 2.ALKALOID AD . 20mg. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7. blister.7din 3/2-10-5768 11.v.2002 § (SZ) 0087856 rastvor za injekciju.E.2007 doziranje: urinarne infekcije: odrasli 3g jednokratno rastvoreno u čaši vode.6din 8600097001366 497/2006/12 10.co. parenteralno 15mg dnevno duboko i. maks. maks.5mL www. 2mg na 3 sata.2006 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.04. . 2mg na 4 sata. dnevna doza 60mg.1din (R) 1161021 tableta. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.5-15mg. 15mg/1.2002 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.20 abecedni spisak registrovanih lekova MONURAL® .N02AF01 ANALGETICI N02aF derivati morfinana § (SZR) 0086830 rastvor za injekciju.Makedonija morfin . 5x1. uveče upostelji. dodatak balansiranoj anesteziji. MORADOL . 2x10 kom 9006968003757 323/2006/12 14.nr .DigitSoft. (doza se ne sme prekoračiti.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami Cena 505.9din (R) 1161020 tableta.5mL. pojedinačna doza je 1mg.5-15mg. .Srbija karbocistein . Paralelni lekovi: Medoxicam. preoperativno.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.R05CB03 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 1112050 kapsula.m.11.

3din 9006968004310 1277/2006/12 02. dekspantenol. 2x10 kom Cena 244.4din (BR) 3112223 sirup. 50mg/mL.2006 Cena 67.2006 Cena 69.7din 8600097001489 501/2006/12 10. bočica od tamnog stakla.A. 1x100mL 8600097001458 498/2006/12 10.04. zadržavanje bronhijalnog sekreta.04. bronhopulmonalne komplikacije posle hirurškog zahvata. isključivo u sastavu infuzije. 2 nedelje1 puta dnevno.5mg.A11JA.5 godina 4 puta po 62. bočica od tamnog stakla. 25mg/mL. deca od 5. kožna kandidijaza: 1-2 nedelje. 25mg/mL.125mg.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.Grčka ambroksol . . Paralelni lekovi: Lamisil® M www. riboflavin. oboljenja jetre. mukoviscidoza. bolesnu kožu treba oprati sapunom i potpuno osušiti.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: 1-2 puta dnevno nanositi krem na kožu. 5x10mL 515-04-861/03 26. 15mg/5mL. Flavamed.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112220 tableta. blister. . Mucosolvan® MULTIBIONTA N .Nemačka askorbinska kiselina.04. bočica od tamnog stakla.5mg: deca od 2-5 godina 3 puta po 7.co.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112221 sirup.S. Mucosolvan® junior MUCOSOLVAN® JUNIOR .09. 1%.04. retinol . MYCOFIN® .NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. bronhoskopija.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.6din 9006968004297 1278/2006/12 02. deca od 2. doza održavanja 2 puta po 750mg. Lamox.2din (BR) 3112054 sirup.Turska terbinafin . deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.12 godina 3 puta po 250mg. bronhoaspiracija): odrasli početna doza 3 puta po 750mg. 1x100mL Cena 195. 1x100mL 8600097001472 500/2006/12 10. 30mg.65mg.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 21 3112052 sirup. 50mg/mL. piridoksin. dugotrajna parenteralna ishrana. u dijagnostičke svrhe (bronhografija. nikotinamid.08. Lamox. bočica od tamnog stakla. cistična fibroza. MUCOSOLVAN® . bočica od tamnog stakla.2006 doziranje: akutni i hronični bronhitis. opekotine: 1 inj.2006 Cena 273.2003 doziranje: vitaminska supstitucija u parenteralnoj ishrani.08.5. ampula. cruris 1-2 nedelje. zapaljenje srednjeg uha i sinusa. tiamin. 1x200mL Cena 135.9din (BR) 3112055 sirup. 1x200mL 8600097001465 499/2006/12 10.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. tuba. 1x100mL 9006968004303 1276/2006/12 02.2din (BR) 3112053 sirup. stanja iscrpljenosti.nr . pre stavljanja. Tinea pedis 1 nedelja-2 puta dnevno.A.MERCK KGaA . 1x15g Cena 8699540350304 1822/2007/12 03. bočica od tamnog stakla. Pityriasis versicolor-2 nedelje). disfunkcija digestivnog trakta sa malapsorpcijom. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.08. 100mg+40mg+25mg+15mg+10mg+10mg Cena +6mg+1.Grčka ambroksol . 30mg/5mL.D01AE15 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157110 krem.DigitSoft. zavisno od indikacije (Tinea corporis. VITAMINI a11ja kombinacije vitamina (Z) 0052711 koncentrat za rastvor za infuziju. . Flavamed.2006 Cena 47.. dnevno. tokoferol.08.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: deca do 2 godine 2 puta po 7. primena kod dece se ne preporučuje. TBC pluća.

sistemske mikoze: nekoliko meseci. canesten® 1. 1x20g abecedni spisak registrovanih lekova ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 89.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157580 krem. Paralelni lekovi: antifungol®. 1x1 kom Cena 515-04-297/04 28.D. profilaksa gljivičnih infekcija: odrasli 200mg.09. Paralelni lekovi: aquarius. Paralelni lekovi: antifungol®. aluminijumska folija. 2%. 1x100mL 8608807100835 515-04-2555/04-1 10. deca 3mg/kg dnevno.9din 515-04-296/04 28.1din (R) 6137417 vaginalna tableta.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Kansen. tuba. Plimycol MYCOSEB® . blister.09. 500mg. 2x10 kom 8608807100811 515-04-2554/04-1 10. 1x15g 8608807101313 515-04-2556/04-1 10.REMEDICA LTD .06.2din 8608807100835 515-04-2555/04 10.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157575 krem. seboreični dermatitis krem: 1. tuba.2004 doziranje: gljivične infekcije kože izazvane dermatofitama. 200mg. 1x30g Cena 142.D.09.Kipar klotrimazol . 3x1 kom Cena 106.Kipar klotrimazol . 200mg.REMEDICA LTD . peruti i Pityriasis versicolor: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.co. Paralelni lekovi: Ketokonazol M MYCOSEB® .2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2 -3 puta dnevno mazati promene na koži.2004 Cena 64.22 MYCORIL® . aluminijumska folija.6 nedelja.4din (R) 1327130 tableta. canesten® 3. 1%.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče vaginalnu tabletu staviti tokom 3 dana ili 500mg jednokratno.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137416 vaginalna tableta.2 meseca.2004 Cena 236. 2%. Plimycol MYCORIL® . bočica plastična.Srbija ketokonazol .nr .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D.2004 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.06.Srbija ketokonazol . sistemske gljivične infekcije. Paralelni lekovi: aquarius. tuba. Kansen.DigitSoft. . Pityriasis versicolor.2004 209.2din (BR) 4157581 šampon. kutana kandidijaza. 2%.2din 8608807100828 515-04-2556/04 10.ZORKA PHARMA A.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157581 šampon. trajanje terapije: dermatomikoze: 2. Ketokonazol MYCOSEB® . šampon 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene).9din (R) 4157582 krem.09. infekcije kosmatih delova kože 1.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola Cena 280.06. onihomikoze: 6.2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima 2 nedelje posle njihove primene). .Srbija ketokonazol .6din 515-04-298/04 28.2004 doziranje: gljivične infekcije kože i mukoznih membrana.09. Ketokonazol www. bočica staklena. izuzetno 400mg dnevno. 1x100mL Cena 236. 2%. canesten®.12meseci. .

Little-ova bolest: odrasli 150-450mg. po potrebi dozu povećavati za 25mg dnevno. podeljeno u 3 doze. blister. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici). deca preko 1 godine 4mg/kg dnevno.1din (SZR) 1014261 gastrorezistentna tableta.2004 doziranje: bolni spazmi mišića: odrasli 50mg uveče pre spavanja.GEDEON RICHTER LTD . 1440mg dnevno. 360mg.NOVARTIS .Mađarska tolperison .abecedni spisak registrovanih lekova 23 MYDOCALM® .09.nr .Švajcarska mikofenolna kiselina . Paralelni lekovi: cellcept® MYOLASTAN® . encefalomijelitis).co.M03BX07 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem  (R) 1071810 film tableta. maks. artroza velikih zglobova. cervikalni i lumbalni sindrom. 150mg. Paralelni lekovi: Tetrazepam-MIP M www.12.M03BX04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem (R) 1165100 film tableta. blister. podeljeno u 3 doze.Francuska tetrazepam . od 6-14 godina 2-4mg/kg telesne težine dnevno. deca mladja od 6 godina 5mg/kg telesne težine dnevno. spondiloza i spondiloar troza. 180mg. 50mg.2003 doziranje: profilaksa odbacivanja organa: 2 puta po 720mg. cerebrovaskularni poremećaji. mijelopatija. MYFORTIC .SANOFI SYNTHELABO GROUPE .6din 515-04-2683/03 19. maks. 3x10 kom Cena 5997001313367 1839/2007/12 03. 12x10 kom 515-04-2684/03 19.8din 515-04-785/04 04.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZR) 1014260 gastrorezistentna tableta. obliterantne vaskularne bolesti.05. blister.2007 doziranje: stanja povišenog tonusa skeletnih mišića (multipla skleroza. 12x10 kom Cena 13237.2003 Cena 26475. 2x10 kom Cena 487. blister.DigitSoft.12. podeljeno u 3 doze.

nr .co.24 abecedni spisak registrovanih lekova www.DigitSoft.

bol posle keratoktomije ili traume. sinuzitis.2007 doziranje: akutni i hronični rinitis.KRKA.2007 Cena 64. ampula. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2. rastvor. 1x10mL N Cena 3/2-10-7730 20.09. rastvor.05%.Slovenija diklofenak .HEMOFARM .Srbija nafazolin . bočica.Švajcarska diklofenak . 0.09.2002 Cena 147. monokomponentni (R) 7110095 kapi za nos. D. 200mg. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. rastvor. rastvor.6din (R) 1112311 šumeća tableta. 1x10mL Cena 50. Paralelni lekovi: acc 100. 1x10mL 3/2-10-7729 20. 1x5mL 515-04-244/04 29.05% rastvora na 6 sati.5din 515-04-03560-2 28. 0. bronhijalna astma.01. 5x3mL 3838989501624 Cena 59. akutni i hronični rinitis.abecedni spisak registrovanih lekova 25 N NAC . priprema za rinološki pregled.1% NAFAZOL . 1x20 kom 8600097012058 3/2-10-7493 25. 75mg. cistična fibroza. najduže 5 dana kontinuirano.2004 doziranje: neinfektivna zapaljenja oka. rinosinuzitis.6 godina 2 puta po 200mg. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0.1%.HEMOFARM AD . deca 1. NovaSoL.4 kapi na 6 sati 0.12. bočica sa kapaljkom. 0. 0.2004 www.nr . Uniclophen® 0. 1x10 kom 8600097012065 3/2-10-7494 25.2 kapi na 6 sati 0.05 %. Fluimucil® 100.SANITARIJA . rastvor.Srbija acetilcistein . fiola. bočica sa kapaljkom.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. Fluimucil® 200. rastvor. pneumonija. acc 200.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162203 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Benil®. priprema za rinološki pregled. šumeće tablete pre upotrebe rastvoriti u vodi.2002 Cena (R) 7110331 kapi za nos. 0. krvarenje iz nosa.D.NOVARTIS OPHTHALMICS AG SWITZERLAND . deca od 2. deca do 2 godine 1 puta po 200mg. bočica sa kapaljkom.8din (R) 1112310 šumeća tableta. 1x10mL 8600097400886 332/2007/12 23. acc Saft.05%. Nafazol NAKLOFEN® .12.HEMOFARM AD . . krvarenje iz nosa.01.4din 8600097400879 331/2007/12 23.Srbija nafazolin . rinosinuzitis.12.1% rastvora na 6 sati. monokomponentni (R) 7110330 kapi za nos. TOVARNA ZDRAVIL. pneumokonioza.1%. Paralelni lekovi: Uniclophen. 600mg.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. fiola.co.2002 doziranje: polenska kijavica.2002 doziranje: akutni i hronični bronhitis. Paralelni lekovi: Benil®. Nafazolin NAFAZOLIN . bronhiektazija. primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. postoperativni bolovi: 3-5 puta dnevno 1-2 kapi u obolelo oko. kataralno zapaljenje srednjeg uha. NovaSoL. otitis media: odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg.1 %. bočica.S01BC03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi Cena (R) 7099152 kapi za oči.DigitSoft.1%.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 92. Fluimucil® 600 NACLOF® . rastvor.1din (R) 7110096 kapi za nos.12.

2004 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. posle porođaja.11. diklofenak. strip. diclofenac duo.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162201 gastrorezistentna tableta.2004 www. diklofenak duo remevita® plus. Naklofen® duo. diclofenac duo. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak Forte. . bubrežne i žučne kolike početna: i održavajuća doza je 1 tabl. diklofenak Forte. rapten® duo NAKLOFEN® . diklofenak retard. D. diklofenak duo remevita® Plus. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. rapten rapid. diklofenak. rapten® duo NAKLOFEN® RETARD . D.DigitSoft.Slovenija diklofenak . diklofen®.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162560 film tableta. 550mg.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162206 tableta sa produženim oslobađanjem. Naklofen®. diclofenac-retard.nr .11. stomatološke operacije.4g gela blago utrljati na obolelo mesto. rapten rapid.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima. diklofenak duo remevita®.1din 3838989500320 570/2005/12 23. 1x60g Cena 126. doza održavanja 1.2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak.9din 3838989625559 515-04-03560-1 28. diclofenac-retard. 2x10 kom Cena 122din 3838989500573 515-04-03560/03 28. diclofenac BMS. TOVARNA ZDRAVIL. diclorapid®. diklofen®.2 puta po 75mg. Naklofen® duo.može da se kombinuje sa tabletom 50mg ili supozitorijama.3mg/kg dnevno. .Slovenija diklofenak . 100mg. diklofen.3 doze. blister.2005 Cena (R) 5162204 supozitorija. tvrda. rapten-K®. jednom na dan.05. Naklofen® retard. 1%.D. D. 2x10 kom Cena 181.2005 doziranje: oralno odrasli početna doza 100.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI N M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162207 kapsula.150mg dnevno podeljeno u 2. 2x5 kom 3838989503420 573/2005/12 23. rapten-K®. diklofenak Forte. diclofenac duo. rapten rapid. reumatskih i drugih bolova: 3 -4 puta 2. diklofenak duo remevita®.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: odrasli 1. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1. dismenoreja.09. diklofen®. 50mg. tuba. 2x10 kom Cena 96din 3838989503437 574/2005/12 23. .6din 515-04-1054/04 05.KRKA. bolna i zapaljenska stanja mišićno-kostnog sistema. TOVARNA ZDRAVIL.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.co. rapten® duo NAKSETOL .KRKA. diklofenak duo remevita® plus.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167365 gel. 75mg. rektalno odrasli 50 -150mg dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: diclorapid®. blister.D. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. rapten-K®. blister. dismenoreja 50 -150mg dnevno. ako je potrebna dnevna doza od 150mg. diclofenac-retard.Srbija naproksen . blister. diklofenak. diklofenak retard.Slovenija diklofenak .09. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. 50mg. diklofenak duo remevita®. voltaren NAKLOFEN® DUO . 2x10 kom 8608807101252 Cena 152.11. diclofenac BMS. .D. Naklofen® retard. povrede mekih tkiva. ako je neophodno. Naklofen®.KRKA.D.

postoperativni i ginekološki bolovi. 250mg.Poljska naproksen .D.03. Nalgesin® forte. 375mg. glavobolja. Nalgesin® forte.03. reumatska oboljenja. TOVARNA ZDRAVIL. Naproxen NALGESIN® FORTE . Paralelni lekovi: Naksetol. . Paralelni lekovi: Naksetol. 2x10 kom 515-04-05169/03 28. Nalgesin® forte. Paralelni lekovi: Naksetol.D.Slovenija naproksen .KRKA. . vanzglobni reumatizam. Nalgesin® S. glavobolja. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2006 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.POLFARMEX SA .2 puta po 550mg. Naproksen www.KRKA. Naproxen NALGESIN® S . migrena.Slovenija naproksen .3 puta po 275mg. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 1. Naproxen NAPROKSEN . reumatska oboljenja. postoperativni i ginekološki bolovi. blister. rektalno odrasli 2 puta po 500mg. 500mg.09. 5x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-05169-1 28.09.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 140. Naproksen. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.Srbija naproksen . strip. blister.6din (R) 1162107 film tableta.09.DigitSoft. bolovi u kičmi. 550mg.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Naproxen NAPROXEN .2004 Cena (R) 1162667 tableta. ublažavanje bolova umerene jačine: oralno odrasli 2-3 puta po 375mg. blister.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. . Nalgesin® S. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.3 puta po 250mg dnevno. Nalgesin® forte. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 2.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. zubobolja.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162106 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.M01AE02 M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162666 tableta.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. Paralelni lekovi: Nalgesin® S. vanzglobni reumatizam. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 1 -2 puta po 550mg. Paralelni lekovi: Naksetol.co. bolovi u kičmi. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. 10x500mg 8608807100941 250/2006/12 03. D. 275mg.2006 Cena 120. zubobolja. 1x10 kom Cena 3838989528836 515-04-03818/03 28. migrena. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. Nalgesin® S. TOVARNA ZDRAVIL. deca juvenilni ar tritis: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.nr . blister.3din 8608807101009 249/2006/12 03. D.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162423 film tableta. 2x10 kom Cena 130. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 2. 500mg. blister.D. Naproksen.4din (R) 5162422 supozitorija.09. 1x10 kom 3838989501617 515-04-03818-1 28. Naproksen.

0.8din bočica sa raspršivačem. hipovolemijska dehidratacija.V.06. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 400mcg dnevno. odrasli i.v.v. hipovolemijska dehidratacija.SCHERING-PLOUGH LABO N.9%. 9g/L. . suspenzija. hipovolemijski šok. hipovolemijska dehidratacija. inf. boca plastična.05%.9%.Srbija natrijum-hlorid . hipovolemijski šok.IVAX CORPORATION. Sodium chloride B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175580 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). 1x500mL 8600097010689 772/2006/12 05.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI NASOBEC .8din (Z) 0175516 rastvor za infuziju.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 59. odrasli i. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . . hiponatrijemija. bočica sa raspršivačem.08. USA . metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 9g/L.09. boca. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). inf.9%.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.06.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110023 sprej za nos. 1x250mL 8600097200394 515-04-3690/04 30.co. boca staklena. rinitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 puta dnevno 2 doze u svaku nozdrvu. hiponatrijemija.v. 9g/L. 1x500mL www.DigitSoft.7din (Z) 0175240 rastvor za infuziju.HEMOFARM AD .O. odrasli i. 50mcg/doza.SANA HAMMEUM . Cena 1015.2003 doziranje: polenska kijavica.06. Sodium chloride N NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . 1x500mL Cena 59. hipovolemijski šok. hiponatrijemija. inf.HEMOMONT D. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.nr .B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175510 rastvor za infuziju. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.Srbija natrijum-hlorid .2006 Cena 48. maks. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).USA beklometazon .7din 8600097200127 773/2006/12 05.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.Belgija mometazon . 1x120 doza 8584055531402 515-04-284/03 20. Paralelni lekovi: Beconase™ NASONEX .O. 9g/L.7din 515-04-1366-1 30.4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.09. boca.Crna Gora natrijum-hlorid . 1x200 doza B05Xa rastvori elektrolita Cena 59. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.R01AD09 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110310 sprej za nos.2 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-225/03 01. suspenzija.

33g/L. hipovolemijski šok. hiponatrijemija. ringer’s Injection.Crna Gora natrijum-hlorid. hipovolemijski šok.5din boca plastična.6g/L+0.D.v.7din 8600097200110 1280/2007/12 12.10.12.9din 8588000227778 551/2005/12 19.2005 doziranje: profilaksa i terapija akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa: odrasli i deca preko 4 god. odrasli i. NATRIJUM KROMOGLIKAT . 1x500mL Cena 59.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.3g/L+0. .co. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. ukupna dnevna doza 2. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum. kalijum-hlorid . boca. hiponatrijemija.5 -1L dnevno. vehikulum za druge lekove): zavisi od kliničkog stanja i telesne mase bolesnika. ringer’s Injection. kalcijum-hlorid.06. 1x500mL Cena 107. 8.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum (ringerov rastvor). ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% .B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175260 rastvor za infuziju.Srbija natrijum-hlorid .HEMOMONT D.2003 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.HEMOMONT D.DigitSoft. hipovolemijska dehidratacija.HEMOFARM AD . hiponatrijemija. rastvor.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175515 rastvor za infuziju. .O.3g/L+0.O. kalcijum-hlorid. hiponatrijemija. Cena 65.6% od telesne mase. hipovolemijska dehidratacija. starosti 1-2 kapi u oči.O.nr . natrijum hlorid . hipovolemijska dehidratacija.Crna Gora glukoza.9%.2007 doziranje: nadoknada gubitka vode i elektrolita (izotonična dehidratacija.B05BB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI N B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (SZ) 0173265 rastvor za infuziju.O. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) .UNIMED PHARMA S. 20mg/mL. 5%+0. 1x500mL 8600097200134 1655/2006/12 15. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. Cena 65. održavanje volumena ekstracelularne tečnosti.Slovačka kromoglicinska kiselina . 3-4 puta dnevno (na svaka 4 www. 9g/L.2000mL za 24 sata. kalijum-hlorid .09. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.O.abecedni spisak registrovanih lekova NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . ukupna dnevna doza 2.6% od telesne mase. 8.R.S01GX01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici (R) 7099220 kapi za oči.5 -1L dnevno. odrasli 500.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.9%. . . hipovolemijska dehidratacija. 1x10mL Cena 239. hipovolemijski šok.33g/L. 1x500mL 8600097010634 1923/2006/12 20. bočica sa kapaljkom. boca.Srbija natrijum-hlorid.5din boca staklena.7din 8600064105349 515-04-271/03 11.06. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM . inf. prosečnom brzinom 80 kapi/min.6g/L+0. deca: oko 5mL/kg/sat. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175180 rastvor za infuziju.

08.2005 www.2005 19.2002 Cena 6002. te se 15-20 min. hiperhloremična hiponatremija.B05XA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (SZ) 0133110 koncentrat za rastvor za infuziju.2din 8600064101891 515-04-4012/03 17.2006 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma: svakih 10-14 nedelja i. 10x5mL Cena 15653.08.Nemačka nebivolol .NOVARTIS .2002 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja koje izaziva hemioterapija: odrasli 5mg parenteralno pre početka hemioterapije.SCHERING AG . selektivni (R) 1107630 tableta. nastaviti oralno sa 5mg dnevno sledećih 2-6 dana..5din 15.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . NATRIUMBICARBONAT . 3x10 kom Cena 43. 5mg. 2x14 kom 4013054002162 Cena 92/2005/12 Cena 93/2005/12 Cena 94/2005/12 15.12. alkalizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima.D.DigitSoft. 8.2mg/kg.nr . blister. posle aplikacije ne preporučuje se upravljanje vozilom i rukovanje mašinama. .ZDRAVLJE A. blister.12. sporo.A06AB08 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125060 obložena tableta.12. Paralelni lekovi: andriol Testocaps.4%.2003 doziranje: akutna i hronična opstipacija bez organskog supstrata. Testosteron depo NEBILET® . blister. bočica staklena.Nemačka testosteron . priprema za rendgenološka dijagnostička ispitivanja: 5-10mg uveče. posle primene može doći do zamagljenosti vida.A04AA03 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124030 rastvor za injekciju. maks. NEBIDO® .G03BA03 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 0048233 rastvor za injekciju. blister. NAVOBAN . ampula.Srbija natrijum-pikosulfat . tvrda. sve dok je pacijent izložen alergenu.08. duboko u glutealni mišić.6din 8600103492416 1275/2006/12 02.12. 10x100mL Cena 515-04-3833/03 11. preoperativno čišćenje creva.2005 412.m. dodatak aparatima za održavanje kardiopulmonalnih funkcija: individualno. 5mg.Švajcarska tropisetron .08.2003 doziranje: metabolička acidoza.5 mmol/kg na sat. postoperativna opstipacija.co. 1x4mL Cena 8677. 5mg. ampula. 1. 1x7 kom 4013054002148 (R) 1107631 tableta. 5mg.1din 3/2-10-5795/1 17. 5mg dnevno.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .Austrija natrijum-hidrogenkarbonat . maks. odnosno. 1x14 kom 4013054002155 (R) 1107632 tableta. deca preko 2 godine 0. Paralelni lekovi: vividrin® NATRIJUM-PIKOSULFAT .4din (R) 1124032 kapsula. 5mg. 1000mg/4mL.300 abecedni spisak registrovanih lekova sata) nekoliko dana do 6 nedelja. 5mg. blister.C07AB12 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 1x5 kom 3/2-10-5795 17.

2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. doze. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-PENOTRAN® .1. Paralelni lekovi: Neo angin®. . Paralelni lekovi: Neo-angin® bez šećera.4-dihlorbenzil alkohol.co.N07AA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N Cena 358. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. ili s. blister. blister.Nemačka neostigmin . zapaljenje krajnika (tonzilitis. ili s. bolovi u grlu.2mg+5.HEMOMONT D. 0.2007 doziranje: zapaljenja i infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis. ili s.9mg. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. keratitis. 2. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA . NEODEKSACIN . faringitis. 0.oralnu primenu (BR) 1120100 pastila.4-dihlorbenzil alkohol. prehlada.v.O.2004 doziranje: 0.oralnu primenu (BR) 1120101 pastila.5mg i.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. grla i ždrela. zapaljenje krajnika (tonzilitis. NEO ANGIN® . grla i ždrela.5mg. 10x1mL www. levomentol .02.DIVAPHARMA GmbH .0. faringitis. levomentol .07. nedepolarizujuća neuromuskularna blokada: odrasli N07aa antiholinesteraze (Z) 0088060 rastvor za injekciju. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. angina).Turska metronidazol. afte) i desni (gingivitis).S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090813 kapi za oči. bolovi u grlu. duboko u vaginu.25mg na 4 sata.c.nr .O.EMBIL PHARMACEUTICAL CO. mikonazol . i jedna ujutro tokom 7 dana. bočica.05.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .Nemačka amilmetakrezol. duboko u vaginu.7din 515-04-1453/04 15.72mg. angina). 0. 2x12 kom Cena 4008617149507 640/2006/12 17. laringitis.5mg i.5mg i.m. kod ponovljenih infekcija: 1 vagitorija uveče i ujutru tokom 14 dana.G01AF20 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137060 vagitorija.05. promuklost. stabilna hronična srčana insuficijencija: odrasli 1 puta po 5mg uz jelo.m. doze ekvivalentno je 1.5mg i. 0.DIVAPHARMA GmbH . novorođenčad 0.2006 doziranje: vaginalna kandidijaza. deca 0.07.c. sor.2mg+5. ampula. promuklost. povrede korneje. afte) i desni (gingivitis). 2x12 kom Cena 4008617149606 645/2006/12 17. neomicin . konjunktivitis. Miastenija gravis: odrasli 1-2. zatim 1-2 kapi na 4 sata.m. sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa: 1-2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba. LTD . teškoće pri gutanju. pre dojenja. 500mg+100mg.DigitSoft.abecedni spisak registrovanih lekova 301 doziranje: esencijalna hiper tenzija.35%.ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK . iridociklitis). iritis. prehlada. 1x10mL Cena 148. sor.2-0.05. 2x7 kom Cena 8600103492409 153/2006/12 07. rastvor.6mg+1.1%+0. više puta dnevno. keratokonjunktivitis. mešovite vaginalne infekcije: obično 1 vagitorija uveče.2din 8600097200042 1483/2007/12 10.c.Crna Gora deksametazon.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . 2.Nemačka amilmetakrezol. laringitis. više puta dnevno. strip.6mg+1. NEOSTIGMINE INJECTION BP . teškoće pri gutanju.

01.05-0.GOEDECKE GmbH ..c.5din 8606103889034 402/2007/12 30./0. različite infekcije potkožnog tkiva. profilaksa kod hirurških intervencija na otvorenom srcu. 300mg. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.4g dnevno podeljeno u 3 doze.HOFFMANN-LA ROCHE AG .5mL. doza održavanja 25mg dnevno tokom sledećih 6. deca do 6 nedelja 4. 1. deca samo izuzetno 0.5 -8mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.5. maks. paralitički ileus. tvrda. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. napunjen injekcioni špric. blister.5mg/kg dnevno. tvrda.nr .L03AA02 IMUNOSTIMULANSI L03aa faktori stimulisanja kolonije (citokini) (SZ) 0069134 rastvor za injekciju/infuziju. blister.09. mijeloablativna terapija koja prethodi transplantaciji kostne srži.Švajcarska filgrastim . napunjen injekcioni špric. tvrda. 10x10 kom 8606102767340 835/2006/12 07. uzima se uz jelo ili sa malo mleka. 3x10 kom 8606102767357 836/2006/12 07. 1x0.06.06.1din 4034541000508 2047/2007/12 25. tvrda.2007 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze.6.5mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister.V.Nemačka gabapentin . teški poremećaji keratinizacije: individualno.c.2. ili s.1din 8606103170200 1198/2006/12 14.1din (R) 1155511 kapsula. 25mg. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.2007 (SZ) 0069135 rastvor za injekciju/infuziju.5mL Cena 10730. 75mg dnevno. 1x1. . maks.J01GB07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZ) 0024520 rastvor za injekciju.Nemačka acitretin . postoperativna retencija urina: odrasli 0.4din (R) 1155512 kapsula. infekcije kostiju i zglobova: odrasli i deca preko 12 godina 4. 10mg.2 Mij/kg dnevno.2006 Cena 3233.01. Katena® www. mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi za autolognu infuziju. odrasli početna doza 1 puta po 25. 48Mj. teška sepsa kod dece uzrokovana gramnegativnim mikroorganizmima.5-1.5mL.v. 1x0.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 150mg/1.2006 doziranje: teški oblici psorijaze.5mL Cena 6604.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.m. infekcije urinarnog trakta. postoperativne infekcije.125 -1mg i.2006 Cena (R) 1155513 kapsula.D05BB02 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) d05BB retinoidi u terapiji psorijaze (R) 1155510 kapsula. 10x10 kom 8606102767364 837/2006/12 07. NEOTIGASON® .8 nedelja.co.Belgija netilmicin . deca od 6 nedelja 12 godina 5. deca 0.07mg/kg sporo i. ili s.06.DigitSoft. 25mg./0.m. NEURONTIN® .07.5mL. bočica. zavisno od indikacije..5mL Cena 326. 5x10 kom Cena 1590.5mg i.06.302 abecedni spisak registrovanih lekova i deca 0.30mg tokom 2-4 nedelje.SCHERING-PLOUGH LABO N. blister. N NEUPOGEN® . tvrda.8g dnevno podeljeno u 3 doze. infekcije posttraumatskih povreda. maks. Paralelni lekovi: gabalept®. NETROMYCIN® . teške kongenitalne ciklične ili idiopatske neutropenije kod odraslih ili dece: 0. 3x10 kom Cena 8606102767333 790/2006/12 05.2006 doziranje: septikemija i druge teške infekcije.2007 doziranje: nemijeloidna maligna oboljenja. 10mg. 30Mj.4din 8606103889041 401/2007/12 30. 2.F. blister.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084612 kapsula.2006 Cena 5051.

NEXIUM .2003 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze.C10AD02 N SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10ad nikotinska kiselina i derivati (R) 1104700 tableta sa produženim oslobađanjem.04.C.abecedni spisak registrovanih lekova 303 NEURONTIN® . 40mg.7din (Z) 0122813 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. blister. zatim oralno 40mg dnevno.DigitSoft. 40mg. blister. 600mg. 1x7 kom 7321839721915 3/2-10-13 29.co.07.2006 www.2006 Cena 3362. blister.L01XE05 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039151 film tableta.PFIZER H.12.6din 451/2006/12 06. 1x40mg Cena 515-04-1981/04 13. bočica.A02BC05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe 953. CORPORATION . tablete progutati sa čašom vode. blister. 40mg. NIASPAN® . Katena® NEXAVAR® . masna hrana smanjuje efikasnost leka. blister. blister. 375mg.MERCK KGaA .USA gabapentin . prevencija i lečenje ulkusa koji je povezan sa upotrebom NSAIL: jednom dnevno 20mg u toku 4-8 nedelja. tokom 4 nedelje.alfa i interleukinom-2: odrasli preporučena doza 400mg (2 tabl. blister.04. bočica.12.10.3din 452/2006/12 06. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. maks.09.2006 Cena 2390din 453/2006/12 06.BAYER HEALTHCARE AG .2002 Cena 696.8g dnevno podeljeno u 3 doze.2007 doziranje: uznapredovali karcinom bubrega koji nije reagovao na terapiju interferona . deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. 1. 1x7 kom 7321839721861 3/2-10-12 29. 4x14 kom 4027269022587 (R) 1104702 tableta sa produženim oslobađanjem. 750mg. 1000mg.1din 454/2006/12 06. 500mg. 4x14 kom 4027269022594 Cena 342. blister.2006 Cena 1472.2003  (R) 1084617 film tableta. 4x28 kom Cena 4008500123126 2304/2007/12 10.09.Nemačka sorafenib .7din (Z) 0122812 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.P. maks. 4x14 kom 4027269027506 (R) 1104703 tableta sa produženim oslobađanjem.Švedska esomeprazol .07. 800mg. 5x10 kom Cena 4034541004483 515-04-3186/03 02. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.Nemačka nikotinska kiselina .2002 doziranje: erozivni refluksni ezofagitis: 40mg jednokratno parenteralno.04.4g dnevno podeljeno u 3 doze. 20mg.2004 9536. 2. 1x14 kom 4022536921617 (R) 1104701 tableta sa produženim oslobađanjem.7din (R) 1122810 tableta.04.nr . zatim oralno 20mg dnevno. tokom 4 nedelje.ASTRAZENECA AB . blister. Paralelni lekovi: gabalept®.2004 Cena 487. 200mg. od 200mg) 2 puta dnevno. 5x10 kom Cena 4034541004490 515-04-3186-1 02.6din (R) 1122811 tableta. 10x40mg Cena 515-04-1980/04 13.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084616 film tableta. gastroezofagusna refluksna bolest: 20mg jednokratno parenteralno.

11. maks.Srbija nifedipin . II generacija (SZ) 0321970 rastvor za injekciju. blister. maks. NIFELAT P® . NIFEDIPIN RETARD . Nipidin N NILACEF® .J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-7595 19. 1x1 kom Cena 8600097011990 3/2-10-7594 19.ZDRAVLJE A. 250mg. nastaviti sa 500-1000mg dnevno. cefuroxim-MIP®.3din 8600064104298 515-04-4004/03 28. maks. cordipin® retard.5din (R) 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402480 tableta. Cena 83. 2mg/mL.2002 183. 20mg. ceroxim. bočica.02.11.ZDRAVLJE A.Srbija nifedipin .2006 j01dc cefalosporini. blister.Italija cisatrakurijum .5mL Cena 1059din 8021961013054 484/2006/12 07. blister. 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris).HEMOFARM AD . u zavisnosti od lipidograma i uz postupno povećanje doze.4 doze (na 6. 5x2. 5x10 kom Cena 79.8 sati). 3x10 kom Cena 73. tvrda. 750mg.2006 doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg. 1x1 kom 8600097012003 3/2-10-7593 19.2004 83. 3x10 kom Cena 8600064105950 121/2006/12 06. Nifelat®.nr .5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija). 1500mg.D.DigitSoft. profilaksa u abdominalnoj hirurgiji. Paralelni lekovi: cordipin®.04. 10mg.2006 Cena 1966.04.11.Srbija nifedipin .2007 doziranje: hipertenzija. cordipin® XL. 5x5mL 8021961013061 485/2006/12 07.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem.Srbija cefuroksim . boca staklena. Paralelni lekovi: cordipin®.co. podeljeno u 3. Nifelat P®. bočica. maks.09. meningitis izazvan osetljivim sojevima bakterija: odrasli 750mg -1.2002 Cena 324.2din (SZ) 0082411 rastvor za injekciju/infuziju. ampula.7din 8600097400541 333/2007/12 23. blister. zinacef NIMBEX™ . 2 puta po 40mg.6din (SZ) 0321972 prašak za rastvor za injekciju.GLAXOSMITHKLINE SPA . .2006 doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku. dnevna doza 2000mg.01. Nipidin NIFELAT® . 1x1 kom www. Paralelni lekovi: cefuroksim. . 2 puta po 40mg.HEMOFARM AD . 20mg. 2mg/mL.02.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta.5din 20mg. zatim 3 puta po 20mg. 3x10 kom 8600064101266 122/2006/12 06.304 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dislipidemije: terapiju započeti sa 375mg jednom dnevno.100mg/kg dnevno. Xorimax®. cordipin® retard. angina pektoris: 2 puta po 20mg.D. ampula.M03AC11 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082410 rastvor za injekciju/infuziju.5din (SZ) 0321971 prašak za rastvor za injekciju. cordipin® XL.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (R) 1402761 tableta sa produženim oslobađanjem. deca preko 3 meseca 50.

zatim 1. sportske povrede. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.01. odrasli 150mcg/kg (intubacija). postoperativni bolovi.SRBOLEK A. glavobolja.4din 8606007910254 65/2007/12 11. Nimulid®-Md.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163540 tableta. inj.2mcg/kg u minuti. Paralelni lekovi: aulin. 50mg/5mL. posle 2h povećavati dozu na 2mg/h tokom najmanje 5. 2x10 kom www. maks.03. 100mg.nr .PANACEA BIOTEC LTD.D. inf.C08CA06 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (SZ) 0402102 rastvor za infuziju. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. 2x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 3/2-10-9193 24. bočica. zubobolja.04.DigitSoft.2003 doziranje: reumatoidni artritis.Indija nimesulid . Paralelni lekovi: aulin. zubobolja. Nimulid®. Nimesulid.2006 Cena (SZ) 0082413 rastvor za injekciju/infuziju.D. bočica. NIMULID® . degenerativna reumatska oboljenja zglobova. bočica. dismenoreja.04. a najduže 14 dana.Srbija nimesulid .2000 doziranje: reumatoidni artritis. 5mg/mL. maks. 1x50mL Cena 1120.BAYER HEALTHCARE AG . ampula. što pre od početka subarahnoidalnog krvarenja. 1x30mL 8606103683038 482/2006/12 07. blister. .06. sportske povrede. 10mg/50mL.12. 1x60mL 8901168083022 03-3943/99 07.2002 Cena 100. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: oralno odrasli 2 puta po 100mg posle jela.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 305 0082412 rastvor za injekciju/infuziju. deca 5mg/kg dnevno podeljeno u 2. 2x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 193din 3/2-10-2910 20. zubobolja. Nimulid®.v. (osobe sa manje od 70kg 0.HABIT PHARM A.04.2002 doziranje: reumatoidni artritis. Paralelni lekovi: aulin. 100mg. . upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. 30mcg/kg svakih 20 minuta (doza održavanja). deca od 2 -12 godina 100mcg/kg (intubacija).M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163550 tableta. Nimulid®-Md. dismenoreja. 5x10mL Cena 8606103683021 483/2006/12 07. 400mg dnevno.co.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 515-04-1626/03 17. 2mg/mL. blister. dismenoreja. 400mg dnevno. glavobolja.Srbija nimesulid . postoperativni bolovi. odrasli i deca preko 2 godine 3mcg/kg u minuti (početna doza).8din (R) 3163021 *suspenzija. actasulid® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163020 tableta. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno.5mg/h).2007 doziranje: terapija subarahnoidalnih krvarenja usled prskanja aneurizme ili traumatskog porekla: 1mg/sat kontinuiranom inf.3 doze. NIMESULID . Nimulid®-Md. postoperativni bolovi. glavobolja. blister. actasulid® NIMOTOP® S .2006 doziranje: stanja u kojima je potrebna mišićna relaksacija: i. 100mg. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. sportske povrede. 20mcg/kg svakih 9 minuta (doza održavanja).Nemačka nimodipin . actasulid® NIMESULID . .

1x30g Cena 155. ampula. Paralelni lekovi: Nitro-dur.nr . 1mg/1.6mL.Srbija gliceriltrinitrat . Nimesulid. spor tske povrede. deca od 6. Paralelni lekovi: aulin.6din (SZ) 0102182 rastvor za injekciju. akutna insuficijencija levog srca sa edemom pluća.12.2007 Cena 646. . NIMULID®-MD .01-0. 1x10 kom Cena 78.02mg/min.co. tvrda.v. maks.Indija nimesulid .2002 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. Nitrolingual®. inj. anesteziji. a zatim na 5-10 min povećavati za 0. 50x1. lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva. 50x1. (posle efekta postignutog i.D.v.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402762 kapsula sa produženim oslobađanjem. glavobolja.2din 8901168601073 308/2006/12 08.. Nitropen spray www.BOSNALIJEK D. 20mg (u bolnici). . 20mg.PANACEA BIOTEC LTD. blister. Paralelni lekovi: cerson® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163023 tableta. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.30 abecedni spisak registrovanih lekova NIMULID® TRANSGEL .07.1din 3/2-10-4197 20. inj. najviše 2 puta.01-0. sternotomiji: i. akutni infarkt miokarda.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167021 gel. traumatska oštećenja tetiva. .6mL Cena 1193. dismenoreja. inf.04.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 98. ampula. incizijama kože.5mg. 1x10 kom N NIPIDIN .O.2002 doziranje: reumatoidni artritis. 3x10 kom Cena 83. sprečavanje hiper tenzivnih reakcija pri endotrahealnoj intubaciji. po potrebi ponoviti.7din 8608807100361 885/2007/12 25. 100mg. actasulid® NIPAM .04.2mg/min (početi sa 0. u razmacima od 10 min. Nifelat P®. epilepsija: deca do 1 godine 5-10mg. zubobolja.Bosna i Hercegovina nitrazepam . 2 puta po 40mg.2006 doziranje: lokalizovana reumatska oboljenja zglobova.) 0. kontrolisana hipotenzija u hirurgiji. Nifelat® NIRMIN® . Nimulid®. cordipin® retard.6mL.005-0. deca od 25 godina 2.D.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (SZ) 0102180 koncentrat za rastvor za infuziju.2002 doziranje: hipertenzija. deca 2 puta po 50mg otopiti u ustima. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg.M02AA. .6mL 8608807100354 884/2007/12 25. 5mg/1. Paralelni lekovi: cordipin®.PANACEA BIOTEC LTD.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077260 tableta.DigitSoft. angina pektoris: 2 puta po 20mg. Nitroglicerin.5din 8600097401333 3/2-10-4806 25.v.Indija nimesulid .O.PANFARMA D. 5mg. deca do 1 godine do 2. postoperativni bolovi.6din 3870010004162 3/2-10-8638 12. cordipin® XL. maks. 1mg tokom 3 min. tuba. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg otopiti u ustima.03. .04. ligamenata i zglobova: 3-4 puta dnevno 2-4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati. blister.2007 doziranje: nestabilna angina pektoris. 1%.Srbija nifedipin .01mg/min do željenog odgovora). i.5-5mg.14 godina 5mg. blister.

2x10 kom 8608811001968 2044/2007/12 25. izolovana sistolna hiper tenzija: 10mg jednom dnevno. Nitrolingual®.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047173 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 4mg.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102100 sublingvalna tableta.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta.4din 40mg. Paralelni lekovi: Lemod.C08CA08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina  (R) 1402191 tableta. Cena 1053. maks.5mg sublingvalno. . Cena 622. bočica.2002 Cena 141.7din (R) 1047177 tableta.Srbija metilprednizolon .08.2006  (R) 1402192 tableta.Srbija gliceriltrinitrat .Solu NITREPIN® .5din 8600064105981 123/2006/12 06.2002 (Z) 0047174 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.D. Lemod-Solu. . profilaksa 0. Paralelni lekovi: Nirmin®.2007 doziranje: individualno i zavisno od indikacije. po potrebi ponoviti za 3 minuta. 1x28 kom 515-04-285-1 01.SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG . 15x1mL 8608811001937 3/2-10-9329 26. folija. 1 sat pre.5mg sublingvalno 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad. folija.v. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 15x1mL 8608811001944 3/2-10-9330 26. Nitroglicerin. nadlaktice ili ramena nalepiti flaster. Lemod® . na početku i po završetku citostatske terapije. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i.4din 20mg. 1x28 kom Cena 1571din 3837000016352 515-04-285/03 01. 1x40 kom Cena 49.SRBOLEK A.Švajcarska gliceriltrinitrat .6din 8608809000614 208/2007/12 16. NITRO-DUR . ukloniti za 12.8-1.D. 40mg. Nitrolingual®. u sedećem položaju. po potrebi povećavati do doze održavanja 10-20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze. vitalna ugroženost Nirypan solubile 30mg/kg i.abecedni spisak registrovanih lekova 30 NIRYPAN® .v. deca preko 6 godina početna doza 0.12 sati po potrebi zalepiti novi flaster.co.24 sata. posle pauze od 8. blister. najviše 3 lingvalete u razmaku od 3-5 minuta.v.08. doza održavanja 2-8mg dnevno.2003 Cena 2294. Nitropen spray N www.01.ZDRAVLJE A.v.12. 20mg. do 6 puta dnevno.02.JUGOREMEDIJA A.09.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 9102630 transdermalni flaster.Srbija nitrendipin . ZRENJANIN . blister.2007 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. odrasli početna doza 4-48mg dnevno.4din 8600064105998 124/2006/12 06. Paralelni lekovi: Nirmin®. zastojno oboljenje srca: 1 puta dnevno na suvu kožu grudi. Lemod depo. ili 1g mesečno tokom 6 meseci. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i.nr . 40mg dnevno. 2x10 kom Cena 53.5mg. ili i. 2x10 kom Cena 99. liobočica sa rastvaračem u ampuli. akutni napad angine pektoris: terapija 0. Nitro-dur. ostale indikacije: 10-500mg i. blister.5mg/kg dnevno.m. Nitropen spray NITROGLICERIN . 0. doza održavanja 4-8mg.12.02. na 4-6 sati tokom 48 sati vitalna ugroženost.6din (R) 9102631 transdermalni flaster. 80mg.DigitSoft.D. 10mg.

Asthma cardiale.Nemačka nitroksolin .12. 250mg. Nitro-dur.07. plućni edem. 3x10 kom 9120018570379 1752/2006/12 02. blister. 250mg.5mL Cena 141. blister.2006 Cena (R) 1029805 kapsula. meka. Paralelni lekovi: Nitroxolin forte NITROXOLIN FORTE . . forte.4-1.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029800 kapsula.CHEPHASAAR CHEMISCH . meka.Nemačka gliceriltrinitrat . 250mg. 1x4. Paralelni lekovi: Nirmin®.2001 www.10. uzeti uveče. 1x10 kom Cena 9120018570393 1755/2006/12 02. 2x10 kom 8605000800159 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 81. bočica sa raspršivačem. kaps.8din (R) 1029802 kapsula.10. meka. meka. Paralelni lekovi: Nirmin®. blister. zastojno oboljenje srca: 0. meka.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102650 sublingvalni sprej.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 0.forte uzeti uveče.Srbija gliceriltrinitrat .4-1.nr .2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. 5mg. POHL-BOSKAMP GmbH & CO. 1x12.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. 0. hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102621 sublingvalni sprej.CHEPHASAAR CHEMISCH . 150mg.PHARMANOVA D. Nitro-dur.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .SLAVIAMED D.4mg/doza. 1x10 kom Cena 9120018570362 1754/2006/12 02.2mL Cena 436din 3837000081992 3/2-10-3693 18. 3x10 kom 9120018570409 1750/2006/12 02.DigitSoft.O. u profilaksi kaps.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps.O. dnevno hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. Paralelni lekovi: Nitroxolin NIZOLDIN .10. Nitrolingual® NITROXOLIN . akutni napad angine pektoris. bočica sa raspršivačem. Nitropen spray NITROPEN SPRAY . forte dnevno. renalne i plućne kolike.4din 3/2-4206/00 20.co.6din (R) 1029801 kapsula. meka. spastička migrena: 0.C08CA07 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402710 tableta. . Nitroglicerin.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik. 150mg. 150mg.2006 Cena 1500. blister. blister.30 abecedni spisak registrovanih lekova NITROLINGUAL® .4mg/doza. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.O.2din 8606004135285 515-04-3073/03 09.02. blister.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU N j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029803 kapsula. 9x10 kom 9120018570416 1751/2006/12 02. 9x10 kom 9120018570386 1753/2006/12 02.10.2006 Cena 513. kaps. KG .O. blister. Nitroglicerin.Nemačka nitroksolin .G.Srbija nizoldipin .2006 Cena (R) 1029804 kapsula.10.10. u profilaksi kaps.2002 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta.

Velika Britanija tamoksifen .11.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039011 film tableta. zatim 20. 10mg.Srbija norfloksacin . D. Tamoxifen NOLVADEX®-D . 2x10 kom Cena 330.D. blister.5din 8608809000621 3/2-10-6197 03.08. inf. blister.1mg/kg. Paralelni lekovi: Nolvadex®.N.08.nr . lio-ampula sa rastvaračem.M03AC03 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 400mg.v. NOFOCIN .2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. Uricin NOLVADEX® .4din 8606103714060 1615/2007/12 06. Paralelni lekovi: Nolicin®.06. 400mg.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 30 1402711 tableta. od 40 -100mcg/kg). 2x10 kom Cena 188.v.co. i.SRBOLEK A. 0. 3x10 kom Cena 324din 8606103714053 1614/2007/12 06.Slovenija norfloksacin .ASTRAZENECA UK LIMITED .2002 doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: odrasli i deca preko 5 meseci i. ORGANON .30mcg/kg (održavanje efekta). inj.Holandija vekuronijum . 10mg. inj. hronične infekcije prostate.V.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039010 film tableta. 4mg/mL.5din 3838989501648 515-04-03553/03 28. 40mg dnevno. blister.KRKA. .D.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. . 20mg. 3x10 kom Cena 660.v. 50. hiper tenzija: 10-20mg dnevno. Paralelni lekovi: Nofocin.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. blister.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.Velika Britanija tamoksifen . Uricin NOLICIN® . Tamoxifen NORCURON . 2x10 kom Cena 330.80mcg/kg/sat (posle inicijalne i.6din 8605000800142 3/2-4207/00 20.ASTRAZENECA UK LIMITED .2001 doziranje: angina pektoris: 2 puta po 5-10mg.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132310 tableta. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela.02.DigitSoft. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela.080. hronične infekcije prostate. Paralelni lekovi: Nolvadex®-d.09. TOVARNA ZDRAVIL. maks. blister.2din 3/2-10-6211 19. 50x1mL Cena 8358. N www.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132181 film tableta.

blister.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402300 tableta. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja.10.01. supstituciona terapija: odrasli 0.8din 3/2-10-10795 28.2007 doziranje: hiperprolaktinemija praćena kliničkim manifestacijama (galaktoreja. 3x10 kom Cena 8606007080797 126/2007/12 11.2002 (SZR) 0044308 rastvor za injekciju.7. amlopin Lek®.6din 5413973112383 1268/2006/12 02. 5mg. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. amlodipin. blister. 1x1. GmbH & CO. odnosno 0.Danska somatropin . blister.nr . oligomenoreja. dana 50mcg (bledo plave tabl.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. blister.FERRING GmbH . vazotal N www. maks. 3x10 kom Cena 686. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. amlogal®. amenoreja.05mg/kg dnevno. 1x6 kom Cena 8606007080780 123/2007/12 11.2002 (SZR) 0044309 rastvor za injekciju.Nemačka kvinagolid . Tenox®.GEDEON RICHTER LTD .2007  (R) 1149082 tableta. doza održavanja 75-150mcg. NORVASC® . Normodipine®.) dnevno.0mg/m2 dnevno. 1x1. 75mcg.NOVO NORDISK A/S .co.5mL. Turner-ov sindrom: 0. blister. tabl.6din 3/2-10-10795/1 28.-6. 1x1. 5mg/1.12. blister. amlohexal.310 abecedni spisak registrovanih lekova NORDITROPIN® NORDILET® . Paralelni lekovi: genotropin®.08.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402735 tableta. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.G02CB04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02cB inhibitori prolaktina  (R) 1149080 tableta.15 -0.5mL. Cena 41695. 5mg. 15mg/1. 3x10 kom 5997001313480 1879/2006/12 18. 3x10 kom Cena 8606007080803 127/2007/12 11.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044307 rastvor za injekciju. maks. infertilitet ili smanjeni libido): terapija započinje dozom od 25mcg (bledo ružičaste tabl.0. KG .025.3mg dnevno. 10mg/1. Paralelni lekovi: alopres®.5mL Cena 27107.Mađarska amlodipin . Humatrope NORMODIPINE® .HEINRICH MACK NACHF.4mg/m2 dnevno. 3x10 kom Cena 370din 5997001313473 1878/2006/12 18. amlodil. 10mg. vazotal NORPROLAC® . Norvasc®. odnosno 1.035mg/kg dnevno. amlopin Lek®. Monodipin.2din karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 150mcg.2006 doziranje: hipertenzija ili angina pektoris: 1 puta po 5mg.12.) jednom dnevno tokom prva 3 dana. Paralelni lekovi: alopres®. 25mcg/50mcg.12. se uzimaju uz obrok.DigitSoft.1.Nemačka amlodipin . amlodil.2006 doziranje: hipertenzija. Tenox®.2007  (R) 1149081 tableta. dana preporučena doza je 75mcg (bele tabl.5mL. 10mg dnevno. amlogal®.2006 Cena 615din (R) 1402301 tableta.5mL 3/2-10-10797 28. amlodipin.01. najbolje uveče. a od 4.01. 10mg jednom dnevno. Monodipin.5mL Cena 11300. od 7.) dnevno. amlohexal.10.

v.12. 0. osteoporoza: 1 crvena tabl. 10mg.m.nr . Nafazol.PHARMANOVA D. 1mg+1mg. NOVALGETOL® . amlodil. monokomponentni (R) 7110335 kapi za nos. kataralno zapaljenje srednjeg uha. 10mg jednom dnevno. 5g dnevno. maks.NOVO NORDISK A/S .2 kapi 0.2003 Cena 64.5g i.ABBOTT LIMITED . amlodipin. Paralelni lekovi: Trisequens® g03FB gestageni i estrogeni.12.2. rinosinuzitis.Velika Britanija ritonavir . Normodipine®.GALENIKA AD . 0.Srbija metamizol-natrijum . vazotal NORVIR . 4x1 kom Cena 26593.J05AE03 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328615 kapsula. bočica sa kapaljkom.2003 doziranje: polenska kijavica.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402736 tableta. Tenox®.O.co..G03FB05 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 3/2-10-9162 26. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 0.09. rastvora na 6 sati. estradiol . najduže 5 dana kontinuirano.4 kapi 0. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. akutni i hronični rinitis.11. 1x10mL Cena 50. dnevno tokom 12 dana. kontejner za tablete.PFIZER . Paralelni lekovi: analgin®.1%. Monodipin. Baralgin M® NOVASOL .USA amlodipin . deca 1. 1x10mL 8606004135087 515-04-1808/03 20. dnevno tokom 16 dana.1din (R) 7110336 kapi za nos.O.2din 5013158765139 515-04-1763/03 17.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.11. sekvencijalni preparati (R) 1048147 film tableta.2003 doziranje: hipertenzija. rastvor.5 -1g sporo i. rastvora na 6 sati. maks. Paralelni lekovi: alopres®.05 %. bočica. 1x28 kom www. meka. zatim 1 bela tabl. ampula. inj. Nafazolin NOVOFEM® . priprema za rinološki pregled. postoperativnih).DigitSoft. bočica sa kapaljkom.5g/5mL.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086431 rastvor za injekciju. deca preko 2 godine 350mg/m2 na 12 sati.4din 8606004135094 515-04-1809/03 20. amlogal®.2002 doziranje: smetnje u klimakterijumu u žena sa zdravim uterusom. uz obrok. krvarenje iz nosa. . 3x10mg Cena 1257.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.Srbija nafazolin . 100mg.abecedni spisak registrovanih lekova 311 NORVASC® . 2. amlopin Lek®. amlohexal. inj. uz obrok.6din 515-04-2214/03 02. blister.1 %.2003 doziranje: infekcija HIV virusom (monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima): odrasli 600mg na 12 sati.9din 8608808101381 2081/2007/12 25. rastvor.05%. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa odrasli 2. Paralelni lekovi: Benil®. ili 1. 50x5mL Cena 711.11.MANUFACTURING CENTER .Danska noretisteron.

5x3mL 8600102099326 1282/2006/12 02./mL. dozu i vreme ubrizgavanja odredjuje lekar.5mg. 5x3mL www. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena (R) 0041552 suspenzija za injekciju. do najviše 4mg uz glavne obroke.Danska insulin aspart .12. 100j.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2804. 100j. 5x3mL a10ad insulini i analozi. maks. kratkog dejstva (R) 0041527 rastvor za injekciju. vrstu insulina. isključujući insuline (R) 1341350 tableta.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. 2mg. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Danska insulin aspart . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. kratkog dejstva (R) 0041532 rastvor za injekciju.DigitSoft.co. 1x10mL Cena 2804. parenteralni. uložak.5din 3/2-10-9161 26. po potrebi povećavati u intervalima 1 -2 nedelje.5mg (početno).Danska insulin aspart .5din 3/2-10-6837 22. 6x15 kom 3/2-10-8089/1 27. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 FlexPen® NOVONORM® .10. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2002 Cena 1237.312 abecedni spisak registrovanih lekova NOVOMIX® 30 FLEXPEN® ./mL.A10AB05 a10BX drugi lekovi koji snižavaju glukozu u krvi.NOVO NORDISK A/S .NOVO NORDISK A/S .2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): jednom dnevno 0. blister.08. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 6x15 kom 3/2-10-8089/2 27. Paralelni lekovi: Novorapid®. parenteralni.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. bočica.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.11./mL.3din 3/2-10-8089 27. 0. blister. 100j. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041528 suspenzija za injekciju. Paralelni lekovi: Novorapid® FlexPen®. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 Penfill® NOVOMIX® 30 PENFILL® . parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.NOVO NORDISK A/S . 6x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10796 28.10.NOVO NORDISK A/S . parenteralni. Novorapid® Penfill® a10aB insulini i analozi.Danska repaglinid .Danska insulin aspart .A10BX02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) N Cena 1207. blister. 1mg.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.10.NOVO NORDISK A/S . vrstu insulina.nr ./mL. NOVORAPID® .A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 16mg dnevno. 100j.4din (R) 1341352 tableta.2002 Cena 1262. Novorapid® Penfill® NOVORAPID® FLEXPEN® .2din (R) 1341351 tableta. vrstu insulina.12.

analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. 1x100mL 515-04-1712/04 09.08.2004 Cena (BR) 1162651 obložena tableta.2-1.12. bočica od tamnog stakla.6 kij/kg (60 -120mcg)/kg.3 sata u početku. Ibu . Nurofen Liquid.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. sirup 3-4 puta po 50mg.2004 Cena (BR) 1162655 oralna disperzibilna tableta. zatim u intervalima 4 -12 sati. rupan. blister.Hemofarm. 5x3mL Cena 8600102099319 1328/2006/12 04.2 -1. . kratkog dejstva (R) 0041553 rastvor za injekciju. primenjuje se isključivo i.07.co.12. na 2.2 g/d. 2.2004 Cena (R) 3162652 oralna suspenzija.2mg.abecedni spisak registrovanih lekova NOVORAPID® PENFILL® . maks. 2x6 kom www.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. Nurofen active.2 g/d.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. NUROFEN . 2x12 kom 515-04-1711/04-1 09. teške epizode krvarenja 3. Novorapid® FlexPen® NOVOSEVEN® .43.DigitSoft.4 g/d.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162650 obložena tableta.07. 2. deca od 1-2 god. 100j.2 g/d. inj. doza održavanja 0. Paralelni lekovi: Brufen®. 200mg. liobočica sa rastvaračem..4mg.6-1. 1x4.NOVO NORDISK A/S . doza održavanja 0.B02BD08 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066600 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 3-4 puta po 200mg. Upfen NUROFEN ACTIVE .6-1. deca od 8-12 god. 200mg.NOVO NORDISK A/S . 1x2.v.07. sirup 3-4 puta po 100mg. 2x6 kom 515-04-1714/04 09. Paralelni lekovi: Novorapid®. 1x100mL Cena 515-04-1712/04-1 09.2004 (R) 3162653 oralna suspenzija.Danska insulin aspart . posle jela. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. maks. 100mg.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD./mL.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1711/04 09. 100mg/5mL.nr .3mL Cena 63787. bočica. deca od 3-7 god.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 313 a10aB insulini i analozi. blister.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.8din 3/2-10-9163 26.Velika Britanija ibuprofen .2002 Cena 123117. 2. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162654 oralna disperzibilna tableta. Ibuprofen.07. liobočica sa rastvaračem. blister. ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima. blister.07.2mL (SZ) 0066601 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2002 doziranje: doze i dužina terapije određuju se individualno. 100mg/5mL. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.Danska eptakog alfa (aktivirani) . 1x12 kom N Cena 515-04-1713/04 09. uložak.5din 3/2-10-9164 26. . 200mg.07.Velika Britanija ibuprofen .RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. vrstu insulina. parenteralni. posle jela.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 1. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.

lizin. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.V.646g. 1x2500mL Cena 515-04-4028/03 11.714g+0. Nurofen active.51g+0. valin.co.48g+1.3g+0..184g+ 0..A07AA02 ANTIDIJAROICI. Nurofen. 3-4 puta po 50mg. kalcijum-hlorid.G02BB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162656 kapsula.05. L-tirozin.955g+ 0.. Nurofen Liquid.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.j.071g+1.j. 3-4 puta po 200mg.12. .RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. alanin.595g+0.4 g/d. prolin. Upfen NUROFEN LIQUID . blister. Ibu .Holandija etonogestrel. glicin. deca od 1-2 god.j.27g+0.7mg. deca od 3-7 god.Srbija nistatin .2. deca od 1-2 god. 200mg./mL. izoleucin. .1. Paralelni lekovi: Brufen®. deca preko 5 godina 3 puta po 500000 i.57g+0..51g+0. a odstranjuje posle 3 nedelje. treonin .02g+0. plastična kesa.Irska natrijum-hlorid.38g+4. meka.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.393g+1.955g+ 0.184g+ 0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. fenilalanin. Paralelni lekovi: Brufen®.951g+0. . kesica.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1715/04 09.3g+0. 2. 1x2000mL Cena 515-04-4027/03 11.2007 Cena 56. kapi odrasli i adolescenti 4 puta po 400000. 5. NYSTATIN . deca od 8-12 god. triptofan.nr . serin. 100000i.2 g/d. Nurofen.714g+0.DigitSoft.951g+0.Hemofarm. leucin. blister. www.393g+1.071g+1. histidin.48g+1..-1 Mi. NUVA RING .85g+0. deca od 8-12 god.. doza održavanja 0.2din 8600097400046 964/2007/12 10.09.j.6-1. etinilestradiol .2003 doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom rastvor zagrejan na 37 °C infundirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. blister. Ibuprofen.2004 Cena (BR) 1162657 kapsula.7mg+2. 3-4 puta po 200mg.. deca od 3-7 god.09.51g+0.j.j.2003 (SZ) 9175740 rastvor za peritonealnu dijalizu. 200mg. arginin. metionin.BAXTER HEALTHCARE S.ORGANON AGENCIES B.38g+4.j.600000 i. nedonoščad 4 puta po 100000 i. Ibu .85g+0. natrijum-laktat. tirozin. 500000i. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07aa antibiotici (R) 1327260 obložena tableta. posle jela.57g+0. rupan.Velika Britanija ibuprofen . 11.85g+0. 1x10 kom 515-04-3396/04 30.1din (R) 2327262 prašak za oralnu suspenziju.Hemofarm.85g+0. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175739 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1x10 kom Cena 43. 3-4 puta po 100mg.02g+0. Upfen NUTRINEAL PD4 . bočica. 1x1 kom Cena 515-04-03319/04 28.314 abecedni spisak registrovanih lekova pojedinačnih doza. 3-4 puta po 100mg.05. 2x8 kom N g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 9136940 vaginalni dostavni sistem.12.2007 doziranje: odrasli i adolescenti 3 puta po 500000 i.646g. 5. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/ kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 1x24mL 8600097400893 977/2007/12 10. plastična kesa. 3-4 puta po 50mg.27g+0.51g+0. maks. meka.HEMOFARM AD . Ibuprofen.A.B05D. rupan.2004 doziranje: kontracepcija (sprečavanje neželjene trudnoće): aplikuje se vaginalno.07.595g+0.

lokalno kapi više puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (žvale).j. tuba. 100000i. 32.2007 mesto u NYSTATIN . NYSTATIN .O. N www.05.G01AA01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137260 vaginalna tableta.04.co.nr .4din 10.O. 1x20g 8600097400923 979/2007/12 doziranje: kutana i mukokutana kandidijaza: 1.3 nedelje (pre upotrebe vaginaletu ovlažiti vodom). 1x5g 8600097400916 978/2007/12 Cena (R) 4157202 mast. bočica plastična. tuba.Srbija nistatin . 1x15 kom Cena 54..j.DigitSoft.4din 10./g.2006 doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: 1 vaginaleta uveče tokom 7-10 dana.j. 100000i.05./g.3 puta dnevno mazati obolelo tankom sloju. 100000i.j.. zatim 1 na 2 -3 dana još 2.PANFARMA D.HEMOFARM AD .2007 113. .abecedni spisak registrovanih lekova 315 deca preko 5 godina 4 puta po 200000 i.D01AA01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01aa antibiotici Cena (R) 4157201 mast.6din 8600097400909 491/2006/12 07.Srbija nistatin .

DigitSoft.31 abecedni spisak registrovanih lekova www.nr .co.

1x20g 8608811002118 3/2-10-6497 28.OCTAPHARMA AB .2din (8606103442212) 1658/2006/12 15. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.j.2002 doziranje: mikoze: krem ili rastvor 2 puta dnevno nanositi na obolelo mesto do izlečenja i još 7-14 dana za sprečavanje recidiva.9din (R) 4157312 krem.nr .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju./mL.j. octanate 250 O www.Srbija ciklopiroks .2002 doziranje: hemofilija A: individualno 3 puta nedeljno 20-30 i.Austrija imunoglobulin (IgG-7S). Paralelni lekovi: Beriate P. octanate 250 OCTANATE 1000 . bočica.4din 3/2-10-4003 12.1din (R) 4157311 prašak za kožu. ZRENJANIN . emoclot. octanate 1000.10. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.10. Ig vena OCTANATE . 2. bočica./mL.b.H .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.09. octanate. emoclot.I.H . liobočica sa rastvaračem. nespecifični Cena 11572. Haemoctin SdH.j. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. 1%. Paralelni lekovi: Beriate P.Austrija faktor VIII .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066012 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. octanate.b.2002 Cena 109.D01AE14 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu Cena 183. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/ kg 1-2 dana. emoclot. 1%.Austrija faktor VIII . 1x1 kom 3/2-10-4004 01.j.I.2din (8606103442062) 1326/2006/12 04. prašak za posipanje 1-2 puta dnevno preventivno ili kao produžetak lečenja.JUGOREMEDIJA A.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. 1x10mL Cena 15283.DigitSoft.12. Humani imunoglobulin 5%. Haemoctin SdH.co. Haemoctin SdH.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.. emoclot d.5din (R) 4157313 rastvor za kožu.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. emoclot d.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.m.2002 Cena 113.. 1x30g 8608811002125 3/2-10-6499 28.4din (SZ) 0013510 rastvor za infuziju.5g.b.10. 1x10mL Cena 37328. 100i. tuba.abecedni spisak registrovanih lekova 31 O OBYTIN® . emoclot d. Paralelni lekovi: Beriate P. octanate 250 OCTANATE 1000 .08. intravenski .08.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.I. 1x20mL 8608811002132 3/2-10-6500 28.. OCTAGAM® .m. 1%.Švedska faktor VIII . 500i./kg.D.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.H . bočica.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. liobočica sa rastvaračem./10mL. 1x10mL Cena 37328. liobočica sa rastvaračem.m. 100i.

j. octanate 1000 OCTANINE F . 1x5mL Cena 16443.Švedska faktor VIII . Haemoctin SdH. Paralelni lekovi: aimafix. Paralelni lekovi: Beriate P.9din 3/2-10-4032 12.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.m.A. 500i.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.S . Haemoctin SdH. emoclot.OCTAPHARMA S.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.2002 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnim ili stečenim deficitom faktora IX (hemofilija B.Francuska faktor VIII . Paralelni lekovi: Beriate P. Paralelni lekovi: Beriate P. liobočica sa rastvaračem. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.b.OCTAPHARMA AB .b.j.m. liobočica sa rastvaračem. 50i. 100i..DigitSoft.I. emoclot. octanate 1000 OCTANATE 250 .2din 8606103442116 1659/2006/12 15. hemofilija B sa inhibitorom faktora IX. emoclot d.OCTAPHARMA S..I.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. 1x10mL Cena 37328.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066011 rastvor za injekciju./mL. emoclot. emoclot d.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII./mL.09./mL. emoclot. liobočica sa rastvaračem. emoclot d.j. Haemoctin SdH. deficit faktora IX u slučaju spontanog razvoja inhibitora faktora IX): individualno. octanate. octanate.09. 1x5mL Cena 10212. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.j. Immunine O www.2din 8606103442109 1656/2006/12 15.A.I.co.2din 50i. octanate 1000 OCTANATE 250 ../5mL. Cena 10212. Haemoctin SdH.12.S . liobočica sa rastvaračem. liobočica sa rastvaračem.j.31 abecedni spisak registrovanih lekova OCTANATE 1000 .Francuska faktor VIII .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. octanate 250 OCTANATE 250 .2din 50i. emoclot d.08.H .Austrija faktor IX .H . octanate./mL. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.I. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. octanate.. Paralelni lekovi: Beriate P.nr .09. 1x5mL 8606103442055 1327/2006/12 04. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika. 1x5mL 8606103442093 1657/2006/12 15. Cena 10212.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.Austrija faktor VIII .

tvrda.GALENIKA AD . bočica.S01BA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. bočica.04. trauma i operacija na mozgu.03.2002 doziranje: dodatna terapija kod poremećaja kognitivnih funkcija (kod senilnih osoba). rastvor. do godinu dana. 5x1mL Cena 152. .2004 (BR) 4156402 rastvor za kožu. 1x5mL 8600097200011 3/2-10-496 29. 5x12 kom 3850114200646 3/2-10-9116 24.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073160 rastvor za injekciju.5din 3/2-10-9117 25. OESTRADIOL . OHB12 . 1mg/mL+20mg/mL. boca plastična.abecedni spisak registrovanih lekova 31 OCTENISEPT .Crna Gora prednizolon .O.2002 Cena 172. 1x250mL 515-04-4943-1 16.2007 doziranje: megaloblastna anemija: 3 puta nedeljno 2500mcg do popune depoa.12. ampula.Austrija oktenidin.03.D08AJ57 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08aj kvaternerna amonijum jedinjenja (BR) 4156400 rastvor za kožu.co. 10mg/mL. 1mg/mL+20mg/mL.5din 8608808101435 496/2006/12 07. 400mg.2004 doziranje: kod povreda i opekotina (odraslih i dece). 1mg/mL+20mg/mL.O. neurološki poremećaji: 2-4 puta nedeljno 2500mcg mesec dana. boca. 10x5mL O Cena 253.O. monokomponentni Cena 62. vagifem® OFTALMOL . bočica sa raspršivačem.DigitSoft. zatim 2500mcg na 4-8 nedelja. zatim1-2 kapi na 2 sata u toku noći. dezinfekcija rana: po potrebi rastvor se nanese na kožu. monokomponentni (R) 0048041 rastvor za injekciju. 1mg/mL+20mg/mL.2004 Cena (BR) 4156401 rastvor za kožu. zatim 2500mcg jednom mesečno.5%.03. .03. estrofem®. 2500mcg/2mL.3din (R) 7090752 kapi za oči. 1x1000mL 515-04-4943-3 16.nr .SCHULKE & MAYER . 0. preoperativna priprema kože.O.Srbija estradiol . Paralelni lekovi: Piracetam www.Srbija hidroksokobalamin .2006 doziranje: nedostatak estrogena u organizmu: 1-10mg.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. OIKAMID . disleksija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. posle apopleksije. sluznice ili ranu i ostavi jedan minut da deluje.1din (R) 1073162 kapsula. ampula.11. posle poboljšanja ukapavati na 4 sata.03. blister. Paralelni lekovi: estraderm TTS®. 1x50mL Cena 515-04-4943/03 16.PLIVA HRVATSKA D.2002 doziranje: zapaljenje prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije: 1-2 kapi na 1 sat u toku dana. ampula. 1g. 1x450mL Cena 515-04-4943-2 16.B03BA03 ANTIANEMICI B03Ba vitamin B12 (cijanokobalamin) i analozi (R) 0051560 rastvor za injekciju.GALENIKA AD . delirijum alkoholičara.2004 Cena (BR) 4156403 rastvor za kožu. fenoksietanol .Hrvatska piracetam .01. zavisno od indikacije. 5x2mL Cena 200. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.HEMOMONT D.5din 8608808101442 61/2007/12 11.

320 OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51

abecedni spisak registrovanih lekova

ANALGETICI

N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; strip, 100x10 kom Cena 3050,5din 8600064100993 1111/2007/12 28.05.2007 doziranje: glavobolja, artralgija, mijalgija, zubobolja, neuralgija, povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 3 puta po 1-2 tablete po potrebi, sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Kombikaf OLICARD® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska izosorbidmononitrat - C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102581 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 707,3din tvrda; 40mg; blister, 5x10 kom 3850104078392 3/2-10-7785 28.11.2002 (R) 1102584 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 955,2din tvrda; 60mg; blister, 5x10 kom 3/2-10-7785/1 28.11.2002 doziranje: koronarna bolest, angina pektoris, hronična insuficijencija miokarda: 1 puta po 40-60mg, maks. 120mg, ne primenjivati za prekidanje akutnog napada angine pektoris.. Paralelni lekovi: Monizol®, Monosan® OLICLINOMEL N4-550E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

O

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171120 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760288178 1834/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171121 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760216232 1835/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N6-900e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N6-900E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171122 emulzija za infuziju; 17.6g/L+9.78g/L+8.76g/L+4.08g/L+5.1g/L+6.21g/L +4.93g/L+3.4g/L+4.76g/L+5.78g/L+4.25g/L+3.57g/L+1.53g/L+0.34g/L+4.93g/L+6.12g/L +5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L+300g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760180502 1836/2007/12 03.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

321

doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N7-1000E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171123 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760284774 1837/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171124 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760284781 1838/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N6-900e OLYNTH® - PFIZER - MANUFACTURING CENTER - USA ksilometazolin - R01AA07 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110270 kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica, 1x10mL Cena 85,6din 4034541000164 3/2-10-7486 02.12.2002 Cena 93,3din (BR) 7110271 kapi za nos, rastvor; 0.1%; bočica, 1x10mL 4034541000591 3/2-10-7487 02.12.2002 105din (BR) 7110273 sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; bočica sa raspršivačem, 1x10mL Cena 4034541000164 3/2-10-7488 02.12.2002 Cena 85,6din (BR) 7110276 sprej za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa raspršivačem, 1x10mL 4034541000560 3/2-10-7489 02.12.2002 doziranje: kongestija nosne sluzokože kod prehlade, zapaljenje grla i Eustahijeve tube: odrasli i školska deca 3 puta po 1-2 kapi 0,1 % rastvora ili jednu dozu 0,1 % spreja; deca od 2-6 godina 3 puta po 1-2 kapi 0,05 % rastvora ili jednu dozu 0,05 % spreja u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano kod odraslih ili 3 dana kod dece. Paralelni lekovi: zolynd OMEDIPROL - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (Z) 0122120 prašak za rastvor za infuziju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 5690528186017 1829/2007/12 03.09.2007 doziranje: ulkus duodenuma, refluksni ezofagitis, benigni ulkus želuca: 40mg dnevno i.v. inf. tokom 20-30 minuta, do 5 dana. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEP - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122114 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; bočica plastična, 1x15 kom Cena 475,9din 8606102455339 291/2006/12 06.03.2006

O

www.DigitSoft.co.nr

322

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; Zollinger-Ellison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka, doza održavanja 20-120mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZID® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122300 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom Cena 567,4din 8699540160101 1321/2006/12 04.08.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - INTAS PHARMACEUTICALS LTD - Indija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122840 kapsula, tvrda; 20mg; aluminijumska folija, 10x10 kom Cena 515-04-227/03 06.08.2003 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - SRBOLEK A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122835 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; fiola, 1x14 kom Cena 518,3din 702/2005/12 22.12.2005 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPROL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122460 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; kontejner za tablete, 1x15 kom Cena 567,6din 8600064116581 2276/2006/12 08.12.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omezol® OMEZOL® - ALKALOID AD - Makedonija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122700 kapsula, tvrda; 20mg; bočica, 1x14 kom Cena 562,3din 3/2-10-5737 11.11.2002 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva

O

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

323

ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol® OMNIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska joheksol - V08AB02 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (SZ) 0199210 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 12482,8din 7037960631787 552/2007/12 27.02.2007 Cena 23278,9din (SZ) 0199211 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631800 550/2007/12 27.02.2007 10410,1din (SZ) 0199214 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 7037960631824 553/2007/12 27.02.2007 Cena 20820,3din (SZ) 0199215 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631848 554/2007/12 27.02.2007 Cena (SZ) 0199217 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x200mL 7037960631862 555/2007/12 27.02.2007 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OMNISCAN - GE HEALTHCARE AS - Norveška gadodiamid - V08CA03 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199420 rastvor za injekciju; 2.87g; bočica, 10x10mL Cena 27791,8din 8606104307063 515-04-2211/03 04.12.2003 Cena 40565din (Z) 0199421 rastvor za injekciju; 4.31g; bočica, 10x15mL 8606104307070 515-04-2212/03 04.12.2003 Cena 52569,2din (Z) 0199422 rastvor za injekciju; 5.74g; bočica staklena, 10x20mL 8606104307087 515-04-2215/03 04.12.2003 doziranje: kontrastno sredstvo za ispitivanje mozga i kičmene moždine ili pregled celog organizma magnetnom rezonancom: odrasli 0,2mL/kg, ukupna doza do 20mL. OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija butamirat - R05DB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05dB ostali antitusici (R) 1116118 film tableta; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 99,4din 8600097011761 515-04-2817/03 07.11.2003 Cena 137,3din (R) 1116119 film tableta; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778 515-04-2816/03 07.11.2003 Cena 148,2din (R) 3116117 sirup; 4mg/5mL; boca staklena, 1x200mL 8600097011792 515-04-738/03 13.06.2003 doziranje: akutni i hronični nadražajni, suvi kašalj: odrasli 2-3 puta po 40mg (2 tablete od 20mg) ili 1 puta po 50mg; deca od 6 meseci do 1 godine 4 puta po 2mg (10 kapi); deca od 1-3 godine 4 puta po 3mg (15 kapi) ili 3 puta po 4mg (1 mala kašika sirupa); deca od 3-6 godina 4 puta po 5mg (25 kapi) ili 3 puta po 8mg (2 male kašike sirupa); deca od 6-12 godina 3 puta po 12mg (1 velika kašika sirupa) ili 2 puta po 20mg (1 tableta). Paralelni lekovi: Sinetus® ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija ondansetron - A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124530 rastvor za injekciju; 4mg; ampula, 5x2mL Cena 1454,7din 86050008001 515-04-2364/03 22.12.2003 Cena 1504,9din (R) 1124532 tableta; 4mg; blister, 1x10 kom 8605000800173 515-04-2366/03 22.12.2003 Cena 2675din (R) 1124534 film tableta; 8mg; blister, 1x10 kom 8605000800180 515-04-2365/03 22.12.2003

O

www.DigitSoft.co.nr

324

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: emetogena hemioterapija i radioterapija: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v., zatim kontinuiranom inf. 1mg/sat tokom 24 sata, nastaviti sa 8mg na 12 sati; oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija); 8mg i.v. pre terapije, zatim 8mg na 12 sati oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina); deca 5mg/m2 i.v., zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. Paralelni lekovi: avessa, zofran OPERIL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni Cena 119,9din (BR) 7110051 kapi za nos, rastvor; 500mcg/mL; bočica, 1x10mL 3838957881383 515-04-255/03-1 05.03.2004 Cena 133,7din (BR) 7110054 sprej za nos, rastvor; 0.05%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL 3837000087833 1171/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 2-3 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, odrasli i deca preko 7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® P OPERIL® P - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110052 kapi za nos, rastvor; 250mcg/mL; bočica, 1x10mL

Cena 81,9din 515-04-255/03 05.03.2004 105,3din (BR) 7110053 sprej za nos, rastvor; 0.025%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL Cena 3837000087826 1170/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 1-2 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, deca 1-7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® OPTIRAY - ALTANA PHARMA AG - Nemačka joversol - V08AB07 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (Z) 0199406 rastvor za infuziju; 63.6%; bočica, 10x50mL Cena 10079,1din 3/2-10-5228 16.07.2002 Cena 10079,1din (Z) 0199407 rastvor za infuziju; 74.2%; bočica, 10x50mL 3/2-10-5227 17.07.2002 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OPV-T - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK” - Srbija vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 i 3) - J07BF02
VAKCINE

O

j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) (Z) 2011702 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 19147,8din bočica, 50x1mL 8605001700021 515-04-3937/03 02.02.2004 (Z) 2011703 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 3829,6din bočica, 10x1mL 8605001700014 515-04-3934/03 02.02.2004 (Z) 2011704 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 7659,1din bočica, 10x2mL 8605001700038 515-04-3933/03 02.02.2004

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (Z)

325

2011705 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; bočica, 50x2mL Cena 38295,4din 8605001700045 515-04-3936/03 02.02.2004 doziranje: primarna imunizacija 3 doze po 0,1mL, sa razmakom 4-6 nedelja, deci od 3-eg meseca u isto vreme kada i Di-Te-Per vakcina; revakcinacija u drugoj, sedmoj i četrnaestoj godini, kasnije po potrebi na 10 godina. ORFERON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 2060213 oralne kapi, rastvor; 20mg; bočica sa kapaljkom, 1x10mL

Cena 111,9din 3/2-10-7177 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvožđa u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odojčad 1-2 puta po 5-10 kapi (1mg/kg dnevno); deca od 1-7 godina 1-2 puta po 5-15 kapi. Paralelni lekovi: orferon retard ORFERON RETARD - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 1060212 film tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

Cena 201,6din 3/2-10-7182 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod odraslih u stanjima hroničnog gubitka krvi (ulkus, hemoroidi, varikoziteti egzofagusa, ulcerozni kolitis, jaka menstrualna krvarenja, menoragije i metroragije, karcinom digestivnog trakta), usled nedostatka gvožđa u ishrani, u oboljenjima gastrointestinalnog trakta (malresorpcioni sindrom), graviditet i laktacija; lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvoždja u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odrasli 1 puta po 100mg. Paralelni lekovi: orferon ORGALUTRAN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska ganireliks - H01CC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (SZ) 0049220 rastvor za injekciju; 0.25mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena 2920din 8600103419253 2051/2007/12 25.09.2007 doziranje: prevencija prevremenog porasta luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji (KOH) u programu asistirane reproduktivne tehnike (ART ): 1 puta 0,25mg šestog dana od početka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku). ORGAMETRIL® - N.V. ORGANON - Holandija linestrenol - G03DC03

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03dc derivati estrena (R) 1048710 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom Cena 259,2din 8600103419826 544/2005/12 17.11.2005 doziranje: prema uputstvu lekara; poremećaji menstrualnog ciklusa: uobičajeno 1 tabl. dnevno od 14. - 25. dana ciklusa (1. dan je prvi dan menstruacije); prekomerno ili produženo menstrualno krvarenje: 2 tabl. tokom 10 dana; dodatak terapiji estrogenima tokom i posle klimaksa: ½ - 1 tabl. tokom 12-15 dana u mesecu.

www.DigitSoft.co.nr

32 ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - J01XD01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029081 rastvor za infuziju; 500mg/100mL; boca, 1x100mL Cena 130,3din 8608808104801 1397/2007/12 03.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati, deca 7,5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: colpocin-T®, Klion® ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - P01AB01 ANTIPROTOZOICI P01aB derivati nitroimidazola (R) 1029080 tableta; 250mg; kontejner za tablete, 1x20 kom Cena 88,6din 8608808101466 1519/2007/12 20.07.2007 Cena 117din (R) 1029082 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom 8608808104160 1520/2007/12 20.07.2007 doziranje: Kronova bolest, akutni i hronični gastritis uzrokovan Helicobacter pylori (u kombinaciji sa amoksicilinom ili klaritromicinom i H2 blokatorom), trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno; amebijaza: odrasli 400-800mg na 8 sati tokom 5-10 dana, deca 35-50mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 5-10 dana; lamblijaza: odrasli 2g dnevno tokom 3 dana, deca 15mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 3 dana; anaerobne infekcije: odrasli 400mg na 8 sati tokom 7 dana, deca 7,5mg/kg na 8 sati. ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137082 vagitorija; 500mg; strip, 2x5 kom Cena 114,5din 8608808105518 1521/2007/12 20.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: 1 vaginalna tabl. uveče tokom 7 dana, uz oralnu terapiju oba partnera. ORVAGIL® D - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - A01AB17 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 1029083 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 117din 8608808105563 1518/2007/12 20.07.2007 doziranje: akutni ulceronekrozni gingivitis: odrasli i deca preko 10 godina 200-400mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 1-3 godine 50mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 3-7 godina 100mg na 12 sati tokom 3 dana; deca od 7-10 godina 100mg na 8 sati tokom 3 dana; parodontopatija: odrasli i deca preko 10 godina 200mg na 8 sati. OSPAMOX® - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

O

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021001 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 88,8din 9002260013975 2325/2006/12 12.12.2006 (R) 3021002 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 9002260013982 2326/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox® dT, Sinacilin®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova OSPAMOX® DT - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

32

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021003 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 1x10 kom Cena 9002260014026 2327/2006/12 12.12.2006 Cena 135,6din (R) 1021004 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 2x7 kom 9002260014019 2328/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021005 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 1x10 kom 9002260014040 2329/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021006 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 1x10 kom 9002260014002 2330/2006/12 12.12.2006 Cena 180,8din (R) 1021007 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 2x7 kom 9002260014033 2331/2006/12 12.12.2006 Cena 90,4din (R) 1021008 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 2x7 kom 9002260013999 2332/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox®, Sinacilin® OTOL H - HEMOFARM AD - Srbija prednizolon, tirotricin, tetrakain - S02CA01 LEKOVI ZA UHO (OTOLOGICI) S02ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7098071 kapi za uši, rastvor; 1mg/g+0.1mg/g+10mg/g; bočica, 1x10g Cena 60,4din 8600097400527 335/2007/12 23.01.2007 doziranje: na jedan sat ukapati 5-6 kapi u obolelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal. OVESTIN® - N.V. ORGANON - Holandija estriol - G03CA04

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 6137182 vagitorija; 0.5mg; strip, 3x5 kom Cena 538,7din 8600103419321 1282/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 vagitorija dnevno, tokom 2- 3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno. OVESTIN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska estriol - G03CA04

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena: 1283/2007/12 12.06.2007 Cena 383,9din (R) 4137184 vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa aplikatorom, 1x15g 8600103419307 1284/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 doza krema, tokom 2-3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno.

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 4137183 vaginalni krem; 0.1%; alum.tuba sa aplikatorom, 1x30 g

www.DigitSoft.co.nr

32

abecedni spisak registrovanih lekova

OVITRELLE® - INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. - Italija horiogonadotropin alfa - G03GA08 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03ga gonadotropini (R) 0044270 rastvor za injekciju; 250mcg/0.5mL; Cena napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL 8606102684081 1290/2006/12 03.08.2006 (R) 0044271 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 250mcg/mL; liobočica sa rastvaračem, 1x1mL 8606102684135 1305/2006/12 04.08.2006 doziranje: kod žena koje podležu superovulaciji pre sprovođenja asistirane reprodukcije (npr. fertilizacija in vitro): 250mcg 24-48 sati od poslednje primene FSH ili hMG; kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena: 250mcg 24-48 sati nakon postizanja optimalne stimulacije rasta folikula. OXALIPLATIN - HABIT PHARM A.D. - Srbija oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031510 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 14352din 8600102463714 580/2007/12 01.03.2007 Cena 28697din (SZ) 0031511 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg 8600102463721 593/2007/12 01.03.2007 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m2, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); metastatski karcinom kolona: 85mg/m2 i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje. Paralelni lekovi: eloxatin®, Sinoxal® OXYTOCIN SYNTHETIC - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska oksitocin - H01BB02 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

O

H01BB oksitocin i analozi (SZ) 0140150 rastvor za injekciju; 10i.j./mL; ampula, 100x1mL Cena 2721,7din 5997001313015 289/2007/12 22.01.2007 doziranje: indukcija porođaja, sprečavanje postpar talne hemoragije, indukcija pobačaja: inicijalna doza 0,5-2i.j./min i.v.; doza se može povećavati zavisno od indikacije i stanja. Paralelni lekovi: Syntocinon®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

32

P
PACLITAXEL EBEWE - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani Cena (SZ) 0039350 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL 10195,2din 9088881320722 631/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039351 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7mL 29984,1din 9088882426669 632/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039352 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL 28876din 9088882426676 633/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039353 koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/50mL; bočica staklena, 1x50mL 66450,1din 9088882426652 634/2006/12 17.05.2006 doziranje: prema protokolu; primarni i metastatski karcinom ovarijuma: 135-175mg/m2 telesne površine; karcinom dojke: 175mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje; Kapoši sarkom koji prati AIDS 135mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PACLITAXEL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani (SZ) 0039500 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica, 1x5mL Cena 10196,2din 8606010920066 1449/2007/12 09.07.2007 (SZ) 0039501 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica, 1x16.7mL Cena 29986,3din 8606010920073 1515/2007/12 16.07.2007 doziranje: prema protokolu; karcinom ovarijuma tretman prve linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m2 svake 3 nedelje ili 135mg/m2 u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; karcinom dojke tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; mikrocelularni karcinom pluća 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om 100mg/m2 u vidu i.v. inf. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel ebewe, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PALIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija pipemidinska kiselina - J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01MB ostali hinoloni (R) 1132100 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kom (R) 1132105 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom

Cena 3/2-10-11121 Cena 3/2-10-11122

152,5din 25.12.2002 271,5din 25.12.2002

doziranje: urinarne infekcije 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. Paralelni lekovi: Pipegal®, Pipem

www.DigitSoft.co.nr

330 PALITREX® - GALENIKA AD - Srbija cefaleksin - J01DB01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321870 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kom Cena 107,3din 8608808101480 2533/2007/12 22.10.2007 Cena 182,1din (R) 1321872 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kom 8608808101503 2532/2007/12 22.10.2007 125,2din (R) 3321875 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 8608808101534 2531/2007/12 22.10.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli, Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis, pijelonefritis, prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama; infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks.. 6g dnevno; deca 25-50mg/ kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin, cefalexin, cefalexin alkaloid® PAMIFOS - HABIT PHARM A.D. - Srbija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059305 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x10mL Cena 4570din 8600102463684 758/2007/12 02.04.2007 2963din (SZ) 0059306 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 8600102463677 759/2007/12 02.04.2007 16340,1din (SZ) 0059307 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x30mL Cena 8600102463707 760/2007/12 02.04.2007 10893,4din (SZ) 0059308 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x20mL Cena 8600102463691 761/2007/12 02.04.2007 doziranje: hiperkalcijemija izazvana malignim tumorima, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi): 15-60mg sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamitor® PAMITOR® - TORREX CHIESI PHARMA GmbH - Austrija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059300 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x2mL Cena 5868,4din 9088882435494 1160/2006/12 10.07.2006 Cena 11219din (Z) 0059301 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x4mL 9088882435500 1161/2006/12 10.07.2006 Cena 16785,4din (Z) 0059302 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x6mL 9088882455517 1162/2006/12 10.07.2006 doziranje: Paget-ova bolest, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamifos PAN-PENI G SODIUM 1MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020015 prašak za rastvor za injekciju; 1000000i.j./2mL; bočica staklena, 50x1000000 i.j. 5597644700540

Cena 2386,6din 181/2006/12 13.02.2006

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

331

doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 5MUI PAN-PENI G SODIUM 5MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020016 prašak za rastvor za injekciju; Cena 7289,4din 5000000i.j.; bočica staklena, 50x5000000 i.j. 5597684700579 182/2006/12 13.02.2006 doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 1MUI PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol - N02BE01 N02Be anilidi (BR) 1086631 tableta; 500mg; blister, 2x12 kom

ANALGETICI

Cena 515-04-1826-1 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM, U.K. - Velika Britanija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 79,4din (BR) 1086630 tableta; 500mg; blister, 1x12 kom 5098802500816 515-04-1826/03 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL EXTRA - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol, kofein - N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086745 tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 kom 5098802500823 (BR) 1086746 tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 kom

P

Cena 92,4din 515-04-1825/03 14.10.2003 Cena 515-04-1825-1 14.10.2003 doziranje: glavobolja, zubobolja, migrena, neuralgija, bolne menstruacije, analgoantipiretik 1-3 puta po 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: Kombinovani prašak protiv bolova, Saridon

www.DigitSoft.co.nr

332

abecedni spisak registrovanih lekova

PANAPRES - HEMOFARM AD - Srbija atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107520 tableta; 100mg; blister, 1x14 kom Cena 73,7din 8600097400572 1491/2007/12 10.07.2007 doziranje: arterijska hipertenzija, aritmije i infarkt miokarda; angina pektoris: 1 puta po 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol, Prinorm PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija cefiksim - J01DD08

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 1482din 515-04-3963/03 23.09.2004 Cena (R) 1321622 film tableta; 400mg; bočica od tamnog stakla, 1x5 kom 5310001155193 1214/2006/12 20.07.2006 972,2din (R) 3321621 prašak za oralnu suspenziju; 2g/100mL ; bočica, 1x100mL Cena 515-04-3964/03 23.09.2004 (R) 3321623 prašak za oralnu suspenziju; 20mg/mL; boca staklena, 1x60mL Cena 5310001155209 1223/2006/12 24.07.2006 doziranje: akutne infekcije respiratornog i urinarnog trakta (otitis media izazvan H. influenzae, B. catarrhalis i S. pneumoniae; faringitis i tonzilitis izazvan S. pyogenes; akutni bronhitis i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa izazvanih H. influenzae i S. pyogenes; nekomplikovane urinarne infekcije kada su izazvane E. coli i Proteus mirabilis; nekomplikovana uretralna i cervikalna gonoreja izazvana N.gonorrhoeae): odrasli 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno; deca 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno. PANCILLIN - PANFARMA D.O.O. - Srbija benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain - J01CE30
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (R) 1321620 film tableta; 400mg; bočica, 1x10 kom

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020056 prašak za suspenziju za injekciju; Cena 622,6din 200000i.j.+600000i.j.; bočica, 1x50 kom 8600097400985 3/2-10-7600 28.10.2002 doziranje: lečenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin (pneumokokne pneumonije, streptokokne infekcije -angina, šarlah, sinuzitis, difterija, gonoreja, sifilis), profilaktička primena pre hirurških zahvata na glavi, vratu, u ustima i na kardiovaskularnom sistemu: odrasli 1,6 Mi.j.- 4 Mi.j. dnevno; deca do 7 godina 400 000 i.j. dnevno; deca preko 7 godina 800 000 i.j. dnevno. Paralelni lekovi: jugocillin® PANCURONIUM DELTASELECT - DELTASELECT GmbH - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082105 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 698,8din 8606103442048 745/2007/12 28.03.2007 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium injection BP, Pavulon®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

333

PANCURONIUM INJECTION BP - ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082500 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 825,4din 515-04-01454/04 28.09.2004 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect, Pavulon® PANKLAV - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze Cena 356,9din (R) 1021600 film tableta; 250mg+125mg; bočica, 1x15 kom 8600097401029 3/2-10-4280 15.06.2002 Cena 584,6din (R) 1021601 film tableta; 500mg+125mg; bočica, 1x20 kom 8600097401012 3/2-10-4281 15.06.2002 Cena 194din (R) 3021602 sirup; 125mg/5mL+31.25mg/5mL; bočica, 1x100mL 8600097401241 3/2-10-7592 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav forte, Panklav® 2X PANKLAV FORTE - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021606 sirup; 250mg/5mL+62.5mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 303,9din 8600097401258 3/2-10-7591 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav® 2X

P

www.DigitSoft.co.nr

334 PANKLAV® 2X - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021607 film tableta; 875mg+125mg; teglica, 1x14 kom Cena 685,3din 8600097401517 299/2005/12 26.08.2005 (R) 3021608 granule za oralnu suspenziju; 315din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena 8600097401524 300/2005/12 26.08.2005 (R) 3021609 granule za oralnu suspenziju; Cena 629,8din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica staklena, 1x140mL 8600097401531 301/2005/12 26.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 875mg na 12h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav forte PANKREATIN - GALENIKA AD - Srbija pankreas prašak - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima Cena 91din (BR) 1121140 gastrorezistentna tableta; 125mg; blister, 5x10 kom 8608808101541 112/2006/12 02.02.2006 doziranje: cistična fibroza, hronični pankreatitis, pankreatektomija: početna doza je 1-2 tabl. uz glavni obrok. PANLAX - HEMOFARM AD - Srbija bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125410 gastrorezistentna obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 62,5din 8600097400565 1608/2007/12 06.08.2007 Cena 70din (R) 5125412 supozitorija; 10mg; blister, 1x6 kom 8600097400466 1529/2007/12 23.07.2007 doziranje: opstipacija, pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju, olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli oralno 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere; rektalno 10mg ujutro; deca do 2 godine 5mg rektalno; deca preko 2 godine 5mg oralno ili 10mg rektalno. Paralelni lekovi: dulcolax® PANOLON® - HEMOFARM AD - Srbija fluocinolonacetonid - D07AC04 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) (R) 4152410 krem; 0.25mg/g; tuba, 1x15g Cena 56,1din 8600097400091 392/2007/12 30.01.2007 Cena 56,1din (R) 4152411 mast; 0.25mg/g; tuba, 1x15g 8600097400077 391/2007/12 30.01.2007 doziranje: inflamatorne promene na koži: 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. Paralelni lekovi: Sinoderm®

P

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

335

PANTENOL - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija kalcijum-pantotenat - A11HA31 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1051242 oralna disperzibilna tableta; 120mg; blister, 2x10 kom Cena 68,5din 8608813900467 515-04-1342/03 11.08.2003 doziranje: zapaljenje sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni: odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - A11HA30 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 68,5din (BR) 1051245 lozenga; 120mg; blister, 2x10 kom 8600097400039 328/2007/12 23.01.2007 doziranje: oralno odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. Paralelni lekovi: Pantenol PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA d03aX ostali preparati za terapiju ožiljaka (BR) 4155345 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena 58,4din 8600097401036 329/2007/12 23.01.2007 doziranje:2-3 puta dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto. PARACET - ZDRAVLJE A.D. - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086280 sirup; 120mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 63,9din 8600064101051 515-04-4005/03 22.12.2003 doziranje: analgoantipiretik: deca od 3 meseca do 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracetamol PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet

P

www.DigitSoft.co.nr

500mg.12. bočica. 50mg. strip. deca dobijaju maks.06. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg.5din (BR) 1086522 tableta. 150mg. 50x10 kom 8608811006512 515-04-2083/03 29. 450mg. 20 kom 8606004960078 515-04-2590/03 31.Srbija paracetamol . Paralelni lekovi: efferalgan®.nr .DigitSoft. od 80mg na svakih 6 sati.2003 Cena 532.5-1g na 4-6 sati..v. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste. blister.2004 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. supozitorije.09.1din 8608811006505 515-04-2082/03 29.12..8din (R) 5086527 supozitorija.5-1g na 4-6 sati. NIŠ . 1x5mL 0031302 rastvor za injekciju.09.10. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 80mg.2002 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju.33 abecedni spisak registrovanih lekova PARACETAMOL . 4 doze u 24 sata.9din (BR) 3086523 sirup.Srbija karboplatin .06.7din (R) 5086524 supozitorija.2003 Cena 73. 2x5 kom 8608811006543 515-04-02086/03 28. 1x15mL P Cena 3/2-10-3382 Cena 3/2-10-3380 Cena 3/2-10-3381 18. ponavljati na 4 nedelje. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.3din 18.2003 Cena 63.co. strip. bočica. 600mg.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 53.2002 2557. Febricet. maks. 4g dnevno. Febricet. inf. cycloplatin 150. 1x10 kom Cena 32. Panadol.REMEVITA D. PcM-Hemofarm. 4g dnevno. kutija. 500mg.2003 Cena 583. 2x5 kom 8608811006536 515-04-02085/03 28. Panadol.2004 Cena 68. 500mg. u razmaku od 4-6 sati. Paracet PARACETAMOL .GALENIKA AD . 1x45mL (SZ) (SZ) 0031301 rastvor za injekciju.USA karboplatin . u razmaku od 4-6 sati. Paracet PARAGAL . 2x5 kom 8608811006567 515-04-02088/03 28.07.09. 1x100mL 8608813900252 515-04-2084/03 29. deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. 4 doze u 24 sata.2004 Cena 83. deca dobijaju maks.06. bočica.BRISTOL-MYERS SQUIBB .8din (R) 5086526 supozitorija. kao kratkotrajna i. blister. 1x15mL Cena 8606007080162 3/2-10-5087 05. 500 kom 8606004960054 515-04-2590-1 25.2002 www.09. 2x5 kom 8608811006550 515-04-02087/03 28. maks.4din (BR) 1086451 tableta.5din (BR) 1086450 tableta. 500mg. bočica.2002 19. odrasli od 80-150mg na 4-6 sati (4 puta dnevno) dnevno. 120mg/5mL.O.2004 Cena 110.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.12. 150mg. 100mg/mL. odojčad od 1-3 meseca (od 4-6kg) 1 supozit. bočica. strip.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086521 tableta.12. PcM-Hemofarm. Paralelni lekovi: efferalgan®.Srbija paracetamol . cycloplatin 50. strip.O.5din (R) 5086525 supozitorija. blister. tokom 15-16min.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031300 rastvor za injekciju. Paraplatin® PARAPLATIN® . 300mg. Paralelni lekovi: carboplatin.SIGMAPHARM . monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno.

1x1mL doziranje: porođaj ili abortus: (u prva 72 sata) 250mcg. Paragal PARTOBULIN® S/D .2007 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: parenteralno doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta.BAXTER AG .J06BB01 j06BB imunoglobulini.Holandija pankuronijum . daje se sporom i.2002 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i. 5mg.V. 0.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086690 šumeća tableta. 250mcg.nr .2002 www.5din 9006968004273 2261/2006/12 06. fiola. cycloplatin 150.1mg/kg telesne težine. 12 kom 515-04-60/04-1 04.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) 458. 500mg. 75mg. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect. zatim i. ponavljati na 4 nedelje. 75mg.Merz Pharma Gmbh & Co.. 5x10mL Cena 9006968004280 961/2007/12 10. Paralelni lekovi: Beoglobin-d. 0. 1x10 kom 8600097011921 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Cena 3382.9din 3/2-10-6212 11. 0.HEMOFARM AD .04mg/kg.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) (R) 1142100 tableta. kao kratkotrajna i. 5x10 kom Cena 432. (20 kapi/min). blister. 0.co. nedelje trudnoće oralno 5mg na 3-6 sati.Grčka fenoterol .8din 3/2-10-4598 25.Srbija paracetamol . humani . Pancuronium injection BP PCM-HEMOFARM . specifični (SZ) 0013449 rastvor za injekciju. novorodjenčad i odojčad i.v. PAVULON® .N.05-0. .M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082350 rastvor za injekciju. 50x2mL Cena 4126. 6 kom Cena 515-04-60/04 04.G02BB.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A. zatim i.Austrija anti-D (Rho) imunoglobulin.E.Španija fenoterol .2004 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno. inf. ampula.2006 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: posle 20.11. ampula.06.06.03-0..2004 Cena (BR) 6136091 vagitorija.02mg/kg ako je potrebno.v.6din (SZ) 0142102 koncentrat za rastvor za infuziju. tokom 15-16min. napunjen injekcioni špric sa iglom.BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S.7din 3/2-10-9083/02 25.12.2002 P Cena 67. 10 minuta pre seksualnog odnosa. inf.12. Paralelni lekovi: carboplatin.5mg/10mL.v. cycloplatin 50.02mg/kg ako je potrebno.Nemačka nonoksinol .. .v. ORGANON . 0.abecedni spisak registrovanih lekova 33 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.v.A.01-0.07. KGaA . OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (BR) 6136090 vagitorija.DigitSoft.v. PARTUSISTEN® . PATENTEX OVAL N . 4mg/2mL. Immunorho. rhesonativ® PARTUSISTEN® .01-0. i do početka 37. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno.05.

1.2007 (Z) 0328633 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.08.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Paracetamol PEGASYS® .5mL Cena 8606103170361 1842/2007/12 03. mesec po rođenju. 1x0.2007 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0..01.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . (10mcg+40D.j.09.6din 515-04-1631-1 15. PENTACT-HIB . 50mcg.+4i.c. HCV . hronični B hepatitis.)/0. 150mcg/0.F. 4g dnevno.HIV koinfekcija i hepatitis C sa normalnom serumskom ALT: prema protokolima. Paracet. 1x0.5din 8606103889010 515-04-1783/04 19. 180mcg/0. inj. PEGINTRON . revakcinacija posle godinu dana. 1x0.+32D.5mL Cena 14624. 2 i 3 .5mcg/kg s.07.5mL 2.SANOFI PASTEUR S.+60i. deca dobijaju maks. . šumeće tablete treba rastvoritiu vodi. 1x0. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps..5-1. 1. Panadol. pen sa uloškom. inj. 3. jednom nedeljno. napunjen injekcioni špric.SCHERING PLOUGH .5mL. obično jednom nedeljno 135mcg ili 180mcg.nr .33 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. tokom 6 ili 12 meseci.J07C. i 4.6din 515-04-2999/03 15. 80mcg.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.2004 (SZR) 0328608 rastvor za injekciju.5mL Cena 17530. 1x0. u razmaku od 4-6 sati. jednom nedeljno.5-1.j. liobočica sa rastvaračem. kombinacije (Z) 0011897 rastvor za injekciju.+30i.Holandija peginterferon alfa-2b .5mL. pen sa uloškom.5mL Cena 1371.08.c.2003 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. VAKCINE j07c.co. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. liobočica sa rastvaračem u špricu. Febricet. 4 doze u 24 sata.2004 doziranje: hronični hepatitis C: kao monoterapija ili u kombinaciji sa ribavirinom prema protokolu. PEGINTRON . Paralelni lekovi: efferalgan®.+8D.5mL (SZR) 0328631 liofilizat za rastvor za injekciju. influenzae tip B i inaktivisana poliomijelitisa 1.j. 1x0. liobočica sa rastvaračem..07. 1x0.DigitSoft. maks. P www.2din 8606103889027 515-04-1784/04 19.4din 515-04-1631/03 15.5mL.5mcg/kg nedeljno.L03AB11 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328607 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.5mL. 135mcg/0.09.j. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. bakterijske i virusne vakcine.5mcg/kg s.Švajcarska peginterferon alfa-2a .5mcg/kg nedeljno. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (Z) 0328632 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL Cena 7302.Francuska vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i H. tokom 6 ili 12 meseci. deca od 6-12 godina 1-4 putapo 250-500mg.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328630 liofilizat za rastvor za injekciju.j.j.5mL Cena 8606103170378 1843/2007/12 03.2003 Cena 11839. 120mcg/0.A.5mL.Irska peginterferon alfa-2b .5-1g na 4-6 sati.

PentoHeXaL® 300.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . .SANOFI PASTEUR S.9din 3838989508357 222/2005/12 15.D. PentoHeXaL® 300. 100-300mg dnevno ili spora i. kombinacije (Z) 0011898 liofilizat za suspenziju za injekciju. TOVARNA ZDRAVIL. PeNTILIN® forte. Paralelni lekovi: 5-aSa. D. 2427. D. Claudicatio intermittens: 2 puta po 600mg.Švajcarska mesalazin . blister.v. PentoHeXaL®. posle jela.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.j.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106710 rastvor za injekciju/infuziju.03.7din 3838989503635 221/2005/12 15. Trental®. 5x5mL Cena 140.08.j.. Claudicatio intermittens: parenteralno i.KRKA.06. kutija.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.Slovenija pentoksifilin . PENTILIN® . i 4. 100mg/5mL.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. 4x7 kom 8606102233111 1448/2007/12 09.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106222 tableta sa produženim oslobađanjem. .) 100-200mg dnevno.+25mcg+25mcg+40D.08.06.Slovenija pentoksifilin . ampula. Claudicatio intermittens oralno 2-3 puta po 400mg. inj. PentoHeXaL® 600. 400mg.+32D.v. Pentilin®. blister.J07CA06 VAKCINE j07ca bakterijske i virusne vakcine. 1x0.Francuska vakcina protiv H. mesec po rođenju.2007 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). ulcerozni proktitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan. 100-300mg dnevno ili spora i. PentoHeXaL® 600. PentoHeXaL® 300.m.8din 3838989503871 220/2005/12 15. 10x10 kom Cena 2685.j. 600mg. Pentoksifilin.A.(inf. parenteralno i. za održavanje remisije 3 puta po 250mg na dan. 500mg. INTESTINALNI 33 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati (R) 1129130 tableta sa produženim oslobađanjem. Trental® 600 P www. inj.A07EC02 ANTIDIJAROICI.(inf.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106220 rastvor za injekciju.j.5mL Cena 515-04-1755/04 28.2005 (R) 1106221 tableta sa produženim oslobađanjem.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.abecedni spisak registrovanih lekova PENTASA® .4din +8D. 2x10 kom Cena 158. posle jela. adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna velikog kašlja i inaktivisana poliomijelitisa 1. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: damaton®.08.08. Crohnova bolest: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). Paralelni lekovi: damaton®. Paralelni lekovi: damaton®. Salofalk®. 400mg dnevno.SALUTAS PHARMA GMBH .5mL 2.8din 8606102233104 1240/2007/12 07. ampula. 2x10 kom Cena 251. PentoHeXaL®. inj. .+10mcg)/0.2005 (R) 1106223 tableta sa produženim oslobađanjem.m. Pentilin®. revakcinacija posle godinu dana. kutija. Trental® 600 PENTOHEXAL® . Trental® 600 PENTILIN® FORTE .nr .2007 Cena (R) 5129131 supozitorija.D. PentoHeXaL® 600. Pentoksifilin. 3.) 100-200mg dnevno. 100mg/5mL.Nemačka pentoksifilin . influenzae tip B. 10x10 kom Cena 3838989503864 223/2005/12 15.+30i. (40i. Pentoksifilin. 600mg.DigitSoft. asacol®. liobočica sa rastvaračem u špricu.5mL. inj.07. kutija. 2 i 3 .j. Salofalk® 500 PENTAXIM . Trental®. 1g. Trental®. PeNTILIN® forte.co. Salofalk® 250.KRKA. 5x5mL Cena 8606102455100 287/2006/12 06. maks.

PANFARMA D.2003 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3944din 3/2-10-4418 10.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. PeNTILIN® forte. Trental®. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg.J01CA01 a11eX vitamini B kompleksa.2003 doziranje: profilaksa 3 puta po 1-2 dražeje tokom 3-4 nedelje.VEROFARM .Nemačka pentoksifilin .04. meningitis 2g i. 2x10 kom Cena 122din 8600097400190 552/2006/12 17.Srbija pentoksifilin . Pentilin®.340 abecedni spisak registrovanih lekova PENTOHEXAL® 300 . lečenje tokom 2 meseca. 1g. na 6 sati. PentoHeXaL®. 50x1g www. Trental® 600 PENTOKSIFILIN . Pentilin®. PentoHeXaL®.USA ampicilin . 100-300mg dnevno ili spora i. folna kiselina (vitamin B11).(inf. Trental® 600 PENTOVIT . 1x50 kom Cena 515-04-749/03 24. bočica. Claudicatio intermittens: parenteralno i.O. ostale kombinacije (BR) 1052700 obložena tableta. 3x10 kom 8606102455124 290/2006/12 06. Pentrexyl® j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021105 prašak za rastvor za injekciju.Nemačka pentoksifilin .07. Claudicatio intermittens: oralno 2-3 puta po 400mg. 1x20 kom 8600102308114 (BR) 1052701 obložena tableta.A11EX. maks.BRISTOL-MYERS SQUIBB . PentoHeXaL®. 10x15mL 8606102455117 288/2006/12 06. Paralelni lekovi: damaton®.v. PentoHeXaL® 300. inj. Pentoksifilin.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106630 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. .SALUTAS PHARMA GMBH . PeNTILIN® forte. Claudicatio intermittens: oralno obično 2 puta po jedna tabl. dnevno (ujutru i uveče). cijanokobalamin . ampicilin alkaloid®.SALUTAS PHARMA GMBH . 400mg. piridoksin. meningitis 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. Trental®.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.03.07.m. ampula.co.) 100-200mg dnevno. VITAMINI P Cena 515-04-749-1 24. PENTREXYL . Pentilin®. 300mg/15mL. Trental®. Cena 600mg.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. PentoHeXaL® 300.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.07.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: parenteralno odrasli uobičajeno 500mg na 4-6 sati.DigitSoft. PentoHeXaL® 600. inj. PeNTILIN® forte. Paralelni lekovi: damaton®. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg. Paralelni lekovi: ampicilin.03.nr . Paralelni lekovi: damaton®. Pentoksifilin. blister. bočica.O. posle jela..C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina Cena (Z) 0106711 koncentrat za rastvor za infuziju. Trental® 600 PENTOHEXAL® 600 .Rusija tiamin. nikotinamid. blister. 400mg dnevno. deca do 10 godina uobičajeno pola doze za odrasle. PentoHeXaL® 600.v.

6din (R) 6136931 vaginalna tableta.LABORATORIE INNOTHERA . 2x8 kom Cena 101.5din (BR) 1163562 film tableta.Srbija fenobarbital .12.1din 8600097400206 338/2007/12 23. 1. blister. 1x72g Cena 254. oralno odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250-1000mg na 6 sati.nr . fiola.6mg+131.01. 18. 1. 1x50.J01CA01 341 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021073 kapsula. tuba.2002 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno pre svakog polnog odnosa. bočica.12. 1x12 kom 3/2-10-9116 19.09.1din 515-04-363/04 09. 6x4.86mg.2002 Cena 254.56g Cena 85din 8608808101688 2267/2006/12 06.G02BB.2%. 2x5 kom 3/2-10-9112 19.CHEPHASAAR CHEMISCH . oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.1din (R) 6136930 *vaginalne kapsule.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 517.2004 Cena 2450.5din (R) 6136932 vagitorija. tvrda. blister. blister.2007 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija). 250mg/5mL. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L).6mg+131.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084521 tableta.9mg.2002 Cena 181. Paralelni lekovi: Fenobarbiton. 1x6 kom 3400970001088 3/2-10-9113 19.INNOTECH INTERNATIONAL . 10x10 kom 515-04-363/04-2 09. 3x10 kom Cena 112.7din (R) 4136934 vaginalni krem. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 4136933 vaginalni krem. 392. 2x10 kom P www.12.Francuska benzalkonijum-hlorid . Pentrexyl PERIGONA® . urinarne infekcije: 500mg na 8 sati.GALENIKA AD .5g 3/2-10-9115 19.06.9din 3/2-10-9114 19. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati.06. Phenobarbiton-natrijum M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163560 film tableta. tuba. pre ili u toku jela.2006 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela.Nemačka glukozamin .. blister. 392. 100mg.86mg.2002 Cena 498. 18.2006 (R) 3021077 prašak za oralnu suspenziju. 500mg.2%.9mg.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .HEMOFARM AD .1din 8608808101657 1588/2006/12 05. Paralelni lekovi: glucosamin-MIP PHARMATEX . blister. Paralelni lekovi: ampicilin.12.abecedni spisak registrovanih lekova PENTREXYL® . 20mg. deca 5-8mg/kg dnevno.12. fiola. PHENOBARBITON .2002 Cena 311. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške artroze: 3 puta po 500mg.co. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.12. uveče.Srbija ampicilin .DigitSoft. ampicilin alkaloid®.

600mg. liobočica sa rastvaračem. trovanja konvulzivnim otrovima i lekovima koji deluju stimulantno na centralni nervni sistem: individualno.DigitSoft.5din 29. 15 kom Cena 515-04-1584/03 Cena (R) 1108341 film tableta.Francuska diosmin . blister. . maks.11. eklampsije.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084210 tableta. OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA Cena 515-04-3284/04 30.2004 doziranje: ublažavanje simptoma osteoar tritisa.co. po potrebi ponoviti za 6 sati. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mik-romola/L)..1din 5310001001735 3/2-10-5765 11. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L).C05CA03 VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108340 film tableta. u stomatologiji: 300mg dnevno sa velikom čašom vode za vreme jela. pre doručka.2din 8600097401043 250/2005/12 06. 15mg.2002 doziranje: suvi.2003 752. hemoroidi: po 600mg.2din 8600097400213 515-04-2344/03 19.Srbija fenobarbital .M09AX.09.PANFARMA D. 15mg/5mL. blister. blister.O.O.O. 600mg.Srbija fenobarbital . bočica.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (Z) 0084520 liofilizat za rastvor za injekciju. pre jela. 3x10 kom Cena 47. 10mg. Phenobarbiton-natrijum PHENOBARBITON-NATRIJUM .PANFARMA D.11.INNOTECH INTERNATIONAL . tvrda.4din 29. parenteralno 50-200mg.09. 1x15 kom www. tvrda. Phenobarbiton PHLEBODIA .2003 2-3 puta P PHOLCODIN ALKALOID® . 220mg/2mL.342 abecedni spisak registrovanih lekova PHENOBARBITON . 1x150mL Cena 167din 3/2-10-5767 11. ulje avokada . bočica. 2x15 kom 515-04-1584-1 doziranje: hronična venska insuficijencija: 600mg ujutro. 1x20 kom Cena 135. cerebralnih hemoragija. M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (BR) 1169200 kapsula. 200mg+100mg.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH . uveče. 5x2mL Cena 300.nr . PIASCLEDINE .11. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.Austrija ulje soje. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati  (R) 1115150 kapsula. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.2005 doziranje: status epileptikus. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.Makedonija folkodin .2002  (R) 3115154 oralni rastvor.07. 398. .O. neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porekla: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 10-20mg. 600mg dnevno.07.ALKALOID AD . akutne konvulzije kod tetanusa. deca 5-8mg/kg dnevno.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija).

5mg+1.GALENIKA AD .KRKA. 2x10 kom 8608808104009 2067/2007/12 25.+400i. najviše 2mL 2% rastvora dnevno. 1x4g 3/2-10-7413/1 25. j01ca penicilini širokog spektra (R) 0021683 rastvor za injekciju.ZORKA PHARMA A.4mg+10mg+15mg. a u slučaju drugih tegoba 2-3 puta godišnje po mesec dana. 1x2g www. holekalciferol.A11BA.co. Pipem PIPEM . 4g. blister. kada se radi o nedostatku apetita. tabl. 5%.2003 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. . Paralelni lekovi: Palin®.5din 8608807100620 515-04-2607/03 28. 24g dnevno.j. 200mg. riboflavin.2007 (R) 7159226 sprej za kožu.7mg+2mg+6mcg+20mg+ 0. askorbinska kiselina. bočica.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni Cena 147.nr .WYETH PHARMACEUTICALS . (1mL rastvora u spreju=8 puta pritisnutu vrh pumpice). maks.5din (R) 1132300 kapsula. blister.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: 100-200mg/kg.2002 Cena (R) 0021684 rastvor za injekciju. treba uzimati 2 meseca. bočica sa raspršivačem. u težim infekcijama 200-300mg/kg. PIPEGAL® .12. posle jela. tvrda.Velika Britanija piperacilin . dnevno podeljeno u više doza.11. tvrda. nikotinamid.J01CA12 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU P Cena 3/2-10-7413 25.2007 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. bočica. blister. 1x60mL Cena 3870010005336 82/2007/12 11. 3x10 kom Cena 198. pri svakoj primeni losiona detaljno pročitati način aplikacije.D11AX01 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11aX ostali dermatološki preparati Cena (R) 7159225 rastvor za kožu. rastvor. 2g.abecedni spisak registrovanih lekova 343 PIKOVIT® FORTE . bočica.12.Slovenija retinol.Bosna i Hercegovina minoksidil . tiamin.D.09.D. 2%. kalcijum-pantotenat. 1x60mL 3870010002076 81/2007/12 11.Srbija pipemidinska kiselina .2007 doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: deca starija od 7 godina 1 tabl. PILFUD® .BOSNALIJEK D. cijanokobalamin.01. folna kiselina.DigitSoft.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni (R) 1132320 kapsula.2din 3838989623500 87/2007/12 11. VITAMINI a11Ba multivitamini (BR) 1052110 obložena tableta.01.. nakon nanošenja rastvora oprati ruke.+60mg+1. Pipegal® PIPRIL® . 5000i.Srbija pipemidinska kiselina . tokoferol . dnevno rastopiti u ustima.j. 2x10 kom Cena 147.D. ujutru i uveče naneti po 1mL rastvora na potpuno suvu ćelavu površinu i blago utrljati.2007 doziranje: androgeno uzrokovana alopecija: kod muškaraca starosti od 18-65 godina. . TOVARNA ZDRAVIL. 200mg. Paralelni lekovi: Palin®.01. . piridoksin. D.

C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. doza se može povećati. corpril. strip. monokomponentni (R) 1103073 tableta. 6x10 kom 515-04-217/03 31.25mg. blister.10.Bangladeš ramipril . maks. ampula. 4x7 kom 8600097405447 1864/2006/12 18. ramitens®. doza održavanja 2 puta po 2. 2. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. posle 2-3 nedelje. 5mg. doza se može povećati.DigitSoft. ramipril.25mg/dan.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).5-5mg/dan.2003 Cena (R) 1073151 film tableta. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. posle 2-3 nedelje. 4x7 kom 8600097405430 1908/2006/12 20.07.344 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-217-2 31.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. 3x10 kom 515-04-217-1 31. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. po postizanju željenog efekta terapiju nastaviti oralno.C09AA05 PIRACETAM . adjuvans u lečenju miokloničkih konvulzija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg.07. corpril.25mg/dan. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.FARAN LABORATORIES . se mogu uzimati pre. ramipril.25mg/dan. Tritace® PIRAMIL® .5mg/dan. 400mg. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.LEK S. monokomponentni Cena (R) 1103071 tableta.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.25mg/dan. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. 10mg/dan.07. tokom ili posle obroka sa čašom vode. maks.2003 Cena (R) 1073150 tableta. maks. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.nr .HEMOFARM AD . 1g. posle 2-3 nedelje. ne smeju se žvakati. 10mg dnevno. Paralelni lekovi: ampril®.Poljska ramipril . blister. maks.07. 10mg/dan. doza održavanja 2 puta po 2. ramitens®. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073152 rastvor za injekciju. maks.NOVARTIS (BANGLADESH) LTD .25mg/dan. blister. 1. Tritace® PIRAMIL® . (dnevne doze od 2. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 10mg dnevno. 12x5mL LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. monokomponentni (R) 1103070 tableta. Prilinda®.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).10. tabl. početna doza je 2 puta po 2. parenteralno odrasli 3g dnevno. 4x7 kom Cena 9002260013968 1153/2006/12 07.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. po potrebi povećavati do 20g dnevno. početna doza je 2 puta po 2. (dnevne doze od 2. Prilinda®. se mogu uzimati pre.co. 800mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.A. 10mg dnevno.2006 Cena (R) 1103072 tableta. ne smeju se žvakati. Paralelni lekovi: oikamid PIRAMIL® . .2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. tabl.5-5mg/dan.Srbija ramipril .Grčka piracetam .5mg/dan. 7x4 kom Cena 9002260013937 1150/2006/12 07. 10mg.2003 doziranje: neuroprotektiv.25mg/dan. tokom ili posle obroka sa čašom vode. Paralelni lekovi: ampril®. blister. blister. doza se može povećati. www.5mg.07.

10mg/20mL. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.05. profilaksa piridoksin zavisnih konvulzija: kod dece 2-100mg. .5-5mg/dan.GALENIKA AD .LACHEMA A. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: Bedoxin®. kombinovana terapija tumora testisa. 10x500mL Cena 15591. tokom ili posle obroka sa čašom vode.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 28. 50mg. . na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. Paralelni lekovi: cisplatin.9din (R) 1051721 tableta. 10mg/dan. . Prilinda®. bočica. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. ovarijuma.06.2002 doziranje: oralno odrasli deficit vitamina B6 3 puta po 20-50mg. Tritace® PIRIDOKSIN . tumora regiona glave i vrata.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031261 koncentrat za rastvor za infuziju.Nemačka amantadin .S.Srbija piridoksin . ramipril. 10x20mL Cena 3091.10. Platigal. Paralelni lekovi: ampril®. Platinex PLATIDIAM 50 .2004 doziranje: Parkinsonova bolest.05. povećavati nedeljno do doze održavanja 2 puta po 100-300mg. tumora regiona glave i vrata.D.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju. Platidiam 50.8 din (R) 1085350 tableta. ovarijuma. 10mg. Platigal. 1x100mL Cena 1418din 8590027301065 670/2006/12 18.Merz Pharma Gmbh & Co.2004 Cena 552. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. kombinovana terapija tumora testisa.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. ramitens®.PLIVA . parenteralno 1-3 puta dnevno 200mg (500mL inf. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. bočica od tamnog stakla. 1x20mL 8606007080148 P Cena 3/2-10-5096 05. 100mg. PLATIDIAM 10 .co.5mg/dan. corpril.1din 515-04-59/04 07. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.S. premenstrualni sindrom: 50-100mg dnevno.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031260 koncentrat za rastvor za infuziju.) maks. boca od tamnog stakla.nr . Platinex PLATIGAL .N04BB01 ANTIPARKINSONICI N04BB derivati adamantana (SZ) 0085353 rastvor za infuziju.2002 www. blister.ZDRAVLJE A.Srbija cisplatin . pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. (dnevne doze od 2. terapija neurotoksičnosti izazvane izoniazidom: 3 puta po 50mg. 200mg.abecedni spisak registrovanih lekova 345 po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.1din (8590027301058) 671/2006/12 18.PLIVA . sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. doza održavanja 2 puta po 2.DigitSoft. profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno. blister. vitamin B6 PK-MERZ . Platidiam 10. početna doza je 2 puta po 2. boca. 20mg. Paralelni lekovi: cisplatin. maks. se mogu uzimati pre. 2x10 kom 8600064112354 3/2-10-5386 26. brzinom 55 kapi/min.Češka cisplatin . tabl.07.LACHEMA A. KGaA .5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). poslednju dnevnu dozu uzeti pre 16 časova.06.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. ne smeju se žvakati. ekstrapiramidalni simptomi: oralno početno 100mg. 2x15 kom 515-04-61/04 07.Češka cisplatin .

2004 Cena 142.PLIVA HRVATSKA D.USA cisplatin . tuba. 1%.Francuska klopidogrel .B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.nr . 1x20g P ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 153. Paralelni lekovi: cisplatin.03. . 50mg. 75mg.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.ASTRA ZENECA UK LIMITED . bočica.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031230 rastvor za injekciju. po potrebi se doza povećava do 30mg dnevno. 10mg. plastična bočica. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . 1x20mL Cena 521. maks. Platidiam 50.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402820 film tableta. 2.7din 515-04-251/03 05.2000 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 20mg dnevno. 2x14 kom 3582910004172 515-04-2552/04 24. Platinex PLATINEX . karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.O.Velika Britanija felodipin .co.7din (SZ) 0031231 rastvor za injekciju. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.07. canesten®. blister.03.06.03.Hrvatska klotrimazol .2004 doziranje: prevencija ishemijskih događaja.08. 50mg. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. 120mg dnevno. 300mg dnevno. Platidiam 10. karcinomi glave i vrata. karcinomi glave i vrata. 1x100mL 3/2-3086 17.03. Felodipin STada® 5mg retard PLIMYCOL . 1%.3din (R) 1068220 film tableta. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. blister.DigitSoft.5mg. akutni koronarni sindrom: jednom dnevno 75mg. 1x20mL 515-04-251/03-1 05. 5mg. 1x100mL Cena 8606007080155 3/2-10-5094 05. 1x30 kom 03-7342/96 10. 1x30 kom Cena 03-7343/96 10.2000 (R) 1402821 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.34 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x30 kom 03-7344/96 10.7din (R) 4157161 rastvor za kožu. Platidiam 10. plastična bočica.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na kožI. bočica. Kansen. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: zyllt® PLENDIL .06. bočica.7din 3/2-10-3085 17. maks. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.O. Paralelni lekovi: antifungol®. Platigal PLAVIX® . Mycoril® www. Paralelni lekovi: cisplatin.2000 Cena (R) 1402822 film tableta. isključujući heparin Cena 3636. 10mg/20mL. Platidiam 50.BRISTOL-MYERS SQUIBB . hiper tenzija: 2 puta po 20-40mg dnevno.03.2002 Cena 1333. bočica.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157160 krem.

O. uretritis. Paralelni lekovi: B-complex POLYFLAMIN FORTE . VITAMINI a11cB vitamini a i d u kombinaciji 82.Srbija tiamin.co. 300miliona/mL. riboflavin.Srbija bakterijski antigeni . canesten® 1.c.10. rastvor.Francuska vakcina protiv pneumokoka. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i. 6000i. lečenje 3-4 dražeje dnevno.03. 800miliona/mL. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).J07AL01 VAKCINE j07aL vakcine protiv pneumokoka (Z) 0011856 rastvor za injekciju.O.PLIVA HRVATSKA D. 1mL = 35 kapi. najranije 5 godina od primarne vakcinacije. u razmacima 2.DigitSoft. holekalciferol .2002 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine primarna vakcinacija 0.abecedni spisak registrovanih lekova PLIMYCOL . ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI P Cena 367.1din (R) 2052030 oralne kapi.O.A. odrasli profilaksa 5-10 kapi dnevno.SANOFI PASTEUR S. cijanokobalamin. Mycoril® PLIVIT AD3 . kalcijum-pantotenat.001mg+2mg.M01AX. VAKCINE I SERUME “TORLAK” ./mL.8din 8600097011488 2525/2007/12 22. 3x10 kom Cena 45. 25mcg/0. terapija 815 kapi dnevno.HEMOFARM AD .. 3 kom 34 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Cena 189.Hrvatska klotrimazol . ili s.03. Paralelni lekovi: Polyflamin mite POLYFLAMIN MITE .5din 515-04-251/03-2 05./mL+3000i. .2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče jednu vaginalnu tabletu tokom 3 dana. 1x0.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052222 film tableta. 6x1mL M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166110 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: vitamin a+d PNEUMO 23 . 5mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.9din 3/2-10-8000 24.A11CB..O.2004 doziranje: adneksitis. 200mg.5mL. pneumoniae) . ampula.m.M01AX.8din 515-04-3935/03 03. .5mL Cena 746.12.9din 515-04-3940/03 03. Paralelni lekovi: antifungol®. revakcinacija po potrebi.02. 6x1mL 8605001700793 Cena 355.G01AF02 g01aF derivati imidazola (R) 6137133 vaginalna tableta.A11EA. polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S. canesten® 3. ampula. 1x10mL Cena 515-03-259/03 05.nr . Kansen. nikotinamid. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166111 rastvor za injekciju. deca profilaksa 1 dražeja dnevno. piridoksin. paba .Hrvatska retinol.5mL vakcine. lečenje 2-3 dražeje dnevno.Srbija bakterijski antigeni .INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. POLIVIT B .2004 www. . terapija 15-25 kapi dnevno.j.j. bočica.. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .PLIVA HRVATSKA D..2004 doziranje: profilaksa hipovitaminoze A i rahitisa: deca profilaksa 3-6 kapi dnevno.02. napunjen injekcioni špric. blister.2007 doziranje: profilaksa i terapija hipovitaminoza: odrasli profilaksa 1-2 dražeje dnevno.

nr . uretritis.Hrvatska laktuloza . 1x5000mL 8600097001410 768/2006/12 Cena (BR) 4156153 rastvor za kožu. 8. zatim 5mL dnevno.06.9din 05. 100000i.2007 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.06. 1x500mL Cena 8600097001373 762/2006/12 Cena (BR) 4156151 pena za kožu.3din 3/2-10-9117 10. deca od7-14 godina 10-15mL dnevno.Srbija povidon-jod . 0. kontejner plastični.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156150 rastvor za kožu. 7. kontejner plastični.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA P r02aa antiseptici (BR) 4120155 rastvor za ispiranje usta. deca od 1-6 godina 5mL dnevno.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.5%.LABORATORIE INNOTHERA . nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1. .5%.12.4din 8600097001434 764/2006/12 05.Mađarska levonorgestrel . Paralelni lekovi: Polyflamin forte POLYGYNAX .j. 10%. 1x5000mL 8600097001380 763/2006/12 179.2006 1791.+35000i.m.5din 05.34 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: adneksitis.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137311 vaginalna kapsula. 3 dana.6din 02. ili s. 10%.Srbija povidon-jod . Paralelni lekovi: Mirena® POVIDON JOD . kontejner plastični. blister.INNOTECH INTERNATIONAL .2002 doziranje: prevencija i lečenje vaginalnih infekcija: 1 vaginalna kaps.Francuska nistatin. 1x500mL 3850343033299 1609/2007/12 06.2din 05. Paralelni lekovi: Lactulose-MIP POSTINOR® 2 . neomicin. tokom 12 dana.7din 05.D. kontejner plastični.06.06. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL.GEDEON RICHTER LTD . 1x50mL Cena 60. 10%.2006 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. zatim 5-15mL sirupa. boca. 66.j. kontejner plastični.2006 1863.D.DigitSoft. 1x2 kom Cena 328. 1x6 kom Cena 284.2003 doziranje: zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) u toku 72 sata (druga tabl.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi Cena 637.co. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).7g/100mL. se uzima 12 sati posle prve).c.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (R) 1135250 tableta.D.2006 98. .2006 186. kontejner plastični.7din (R) 3127050 sirup.06. uveče.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.. blister. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. meka. 1x100mL 8600097001397 760/2006/12 Cena (BR) 4156154 rastvor za kožu. polimiksin b .BELUPO.5din 5997001313022 515-04-276/03 30. maks. 1x500mL 8600097001403 767/2006/12 Cena (BR) 4156152 pena za kožu. 60mL sirupa u početku. 7.2006 www.06. . PORTALAK® .06.j. u razmacima 2.+35000i. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .08.75mg.5%.

uveče pre spavanja.JUGOREMEDIJA . tuba.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 34 4156155 mast. .5%.2004 P www. blister.D.2003 doziranje: mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. 7.06.5din 515-04-2347/03 29. 10%.Srbija povidon-jod .8din 8608811006611 515-04-2347-4 29.2003 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 1x5000mL Cena 1791.JUGOREMEDIJA . uveče pre spavanja.D. bočica. 1%.2006 doziranje: 1 vaginalna tabl.12.02. 10%.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156301 rastvor za kožu.5din 515-04-3998/03 03. POVIDON JOD .12. 1x100mL 8608811006598 515-04-2347-3 29.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici Cena 179. 2x7 kom Cena 179. tuba. bočica.co. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. 200mg.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA r02aa antiseptici (BR) 4156461 rastvor za kožu.3din 8608811006574 515-04-2347-1 29.Srbija povidon-jod . Betadine® POVIDON JOD .2003 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog Paralelni lekovi: aNTIsept d.06.2003 doziranje: 1 vaginalna tabl. 1x100mL Cena 98. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .6din 8608811006581 515-04-2347-2 29.D08AG02 d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156460 mast. mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.2003 Cena 90. 2x7 kom 8600097001441 766/2006/12 05.DigitSoft.JUGOREMEDIJA . 14 dana uključujući i dane menstruacije. bočica.Srbija povidon-jod . 10%.JUGOREMEDIJA . 1x40g Cena 139din 8600097001427 765/2006/12 05. kanister. .G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137107 vagitorija.Srbija povidon-jod .ZDRAVLJE A. 14 dana (uključujući i dane menstruacije). 1x100mL Cena 73. 200mg.12.1din (R) 4156463 rastvor za kožu. Betadine® POVIDON JOD . Paralelni lekovi: aNTIsept d.2006 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.nr .12.8din (BR) 6137100 vagitorija. strip. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .Srbija povidon-jod .D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156462 rastvor za kožu.12.Srbija povidon-jod . 1x20g 8608811006604 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Cena 99. 10%.

2x10 kom 8608811002330 515-04-2081/03 23.2004 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. krvi.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047555 tableta. Pronison® PREDNIZON .12. ORGANON .Holandija horionski gonadotropin .350 (BR) 4156302 rastvor za kožu.D.Srbija prednizon . maks.2006 www. 2x10 kom Cena 54. pluća.6din 8608805100332 515-04-303/03 03. 5mg. maks. 60mg dnevno. pluća.2003 doziranje: individualno. blister. oka.. plastična fiola.2004 doziranje: profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris: 2 puta po 35mg (ujutro i uveče)..2003 doziranje: individualno.D.2003 Cena 150.co. 1x20 kom Cena 54. pluća. maligne i reumatske bolesti. Betadine® PREDNISON . zavisno od indikacije (bolesti kože. gastrointestinalne. alergijske.nr .LES LABORATOIRES SERVIER . endokrine. maks.2002 Cena 537.02.j. PREGNYL® . 60mg dnevno. 5000i./amp. zavisno od indikacije (bolesti kože. 5mg. ZRENJANIN .Francuska trimetazidin .V.Srbija prednizon .PRIZREN . 1500i.DigitSoft./mL.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 51din (R) 1047511 tableta.C01EB15 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01eB ostali lekovi u terapiji bolesti srca (R) 1109120 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem. blister. (Z) 0044143 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. maligne i reumatske bolesti. lio-ampula sa rastvaračem.j. uzima se ujutro posle doručka. Paralelni lekovi: aNTIsept d. 10%. blister.6din 515-04-3999/03 03. 2x30 kom Cena 1011din 515-04-1848/04 23.11.07.07. endokrine. 1x100mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 98. Paralelni lekovi: Prednison.JUGOREMEDIJA A. alergijske.N.Bosna i Hercegovina prednizon . uzima se ujutro posle doručka.j. 35mg. oka.1din 3/2-10-4645 29. gastrointestinalne. 5mg.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047551 tableta. kolagenoze): početna doza 10-20mg. endokrine. 3x5000 i.2003 doziranje: individualno. lio-ampula sa rastvaračem. blister. kolagenoze): početna doza 10-20mg. uzima se ujutro posle doručka. Paralelni lekovi: Prednison. maligne i reumatske bolesti. 3x1mL 8600103419390 Cena 1020. Paralelni lekovi: Prednizon.2din 1576/2006/12 05. Pronison® P PREDUCTAL MR .G03GA01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (Z) 0044142 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. boca. 60mg dnevno. krvi. krvi.FARMAKOS DD . Pronison® PREDNIZON . zavisno od indikacije (bolesti kože.08.BOSNALIJEK D. kolagenoze): početna doza 10-20mg.5din (R) 1047556 tableta. . oka. 1x10 kom 3870010004605 515-04-241/03 30.09.6din 8608811002323 515-04-2080/03 23. 20mg. gastrointestinalne. alergijske.12.

05.Srbija loratadin ..2002 Cena 120.4din (R) 1958281 tableta. 1x10 kom 8600097011983 3/2-10-4032 29. Loratadin P www.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.Srbija metoprolol .05. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najviše 15mg (parenteralno). kod muškaraca: hipogonadotropni hipogonadizam. fiola.5mL) gela. 4x14mg 515-04-4761/03 24.5mg/3g.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058280 šumeća tableta.11.2004 Cena 130din (R) 1107751 film tableta. napunjen injekcioni špric. 10mg.co.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 4143125 endocervikalni gel. Flonidan®. corvitol® 50. 10mg. selektivni (R) 0107497 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: claritine®. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. 100mg.6din (R) 1107750 film tableta. 0.2002 Cena 167din (R) 3058282 sirup.10.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . po potrebi primeniti još jednu aplikaciju. 1mg/mL. zakasneli puber tet zbog insuficijencije pituitarnih gonadotropina. Lorano.2007 Cena 180. 2 puta po 50mg dnevno (oralno). aritmije: 5mg sporo i. Prostin® e2 PRESOLOL .abecedni spisak registrovanih lekova 351 doziranje: individualno. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. 50mg.11.10. blister.HEMOFARM AD .11. 50mg.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2. priprema folikula za ovulaciju. Paralelni lekovi: Propess. 1x3g Cena 2016. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno).Belgija dinoproston . 24 sata posle primene zadnje doze menotrofina PREPIDIL® . ne preporučuje se upotreba duže od 2 dana. 3x10 kom 8600097010436 2526/2007/12 22. Metoprolol STada® 200mg retard PRESSING® . alergijski konjunktivitis. Paralelni lekovi: corvitol® 100. insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa.01. kriptorhizam koji nije uzrokovan anatomskom opstrukcijom: uobičajeno kod stimulacoje ovulacije 5000-10000i. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). tireotoksikoza 4 puta po 50mg (oralno). blister. bočica od tamnog stakla. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika.j. 5x5mL Cena 223. šumeće tablete se rastvaraju u čaši vode pre upotrebe.nr . 2x14mg 515-04-4762/03 24.1din (R) 1107496 film tableta..2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. blister. 5mg/5mL. blister. kod žena: stimulacija ovulacije.DigitSoft. 1x10 kom Cena 123din 8600097011969 3/2-10-4029 29. angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno).v. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca.3din 8606007411133 72/2007/12 11.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg (oralno). infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.HEMOFARM AD . 1x120mL 8600097011976 3/2-10-4033 29.v.2007 Cena 70. nesezonski hronični idiopatski rinitis. ampula.1din 8600097011341 2541/2007/12 22.

doza održavanja je najčešće 4mg/dan. početna doza iznosi 0.2003 Cena 459.Srbija cilazapril .2007 www. blister. doza 8mg/dan.1din 8608808104887 515-04-1921/03 02. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. maks.LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE . a zatim 4mg dnevno.Francuska perindopril . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 0. 1x30 kom 8608808104870 515-04-1924/03 02.nr .5-5mg/dan. PREXANIL® .2003 Cena 249din (R) 1103701 film tableta. PRILAZID® . 1x30 kom 8606100722075 130/2006/12 06. pred spavanje.02. monokomponentni (R) 1103860 tableta. doza održavanja se određuje individualno. 3x10 kom 8608808104900 515-04-1923/03 02. najbolje uveče.11. fiola. Paralelni lekovi: cilazapril.Srbija cilazapril. maks. 1mg.6din (R) 1103861 tableta. blister.10. a zatim 4mg dnevno. pred spavanje. doza 8mg/dan. 4mg. ujutru. 5mg. monokomponentni (R) 1103570 tableta.5mg. najčešće 1 tabl.352 abecedni spisak registrovanih lekova PREXANIL® . 2.4din (R) 1103704 film tableta. bolesnici sa cirozom jetre.25mg/dan. 1x1 kom Cena 883. 0. doza 5mg/dan.12.5mg/dan. 5mg+12. doza održavanja se određuje individualno.2002 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401400 film tableta. u isto vreme. fiola.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan. 1x30 kom 8608808104894 515-04-1922/03 02. 8mg.DigitSoft.5mg/dan.5mg/dan.Francuska perindopril .25mg/dan. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus.GALENIKA AD .4din 8608808105310 910/2007/12 03.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.GALENIKA AD . Inhibace®.7din (R) 1103702 film tableta. hronična insuficijencija srca početna doza 0.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. 1x30 kom Cena 804. blister.5-1.5mg.co. doza održavanja 1mg/dan. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. ujutru.5mg.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.5mg/dan (ili manje). 2x10 kom 8600097401050 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 67din 2521/2007/12 22. zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije.11. 5mg. postepeno se može povećavati do 2.05.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).2003 doziranje: hipertenzija: početna doza 1-1.11.11. doza održavanja 2.Srbija enalapril . stare osobe: hipertenzija početna doza 0. 1x30 kom Cena 134.HEMOFARM AD . monokomponentni Cena 1767. blister. hidrohlortiazid . fiola. zobox® PRILAZID® PLUS . fiola. monokomponentni (R) 1103700 tableta.9din 8606100722044 3/2-10-10002 12.LES LABORATOIRES SERVIER . na dan. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. Inhibace Plus® PRILENAP .2003 Cena 622.C09AA02 c09aa inhibitori ace. maks. najbolje uveče.

uveče. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. ne smeju se žvakati.HL.nr . Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. enalapril Lek®.DigitSoft.25mg/dan.HEMOFARM AD .2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).9din 8600097400114 62/2007/12 11.8din 9002260013944 1151/2006/12 07.Srbija enalapril. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.C09AA05 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401500 tableta.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). pre spavanja.co. maks.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). početna doza je 2 puta po 2. Piramil®. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 165. najčešće 1 tabl. blister.Srbija ramipril . 2x10 kom 8600097400121 63/2007/12 11.07.H. enap® .5mg/dan. corpril.2007 Cena 343/2007/12 23. 2. enap®. Tritace® P www. 10mg+25mg. 10mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. Paralelni lekovi: ampril®.01. enalapril HcT. dnevno.HEMOFARM AD . Prilenap® H PRILINDA® . 4x7 kom 9002260013951 1152/2006/12 07.HEMOFARM AD . enalapril 10 mg.01. tokom ili posle obroka sa čašom vode. blister.). 1 tabl. 40mg/dan. ramitens®. enap® . enap® . po potrebi 2 tabl. posle 2-3 nedelje. doza se može povećati.55mg/dan.01.5mg/dan. blister. dnevno.7din 342/2007/12 23. 10mg+12. enalapril 20 mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. hidrohlortiazid .25mg/dan.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401502 tableta. blister. blister. (dnevne doze od 2.7din (R) 1103572 tableta. enalapril HcT.5mg. 20mg. blister.5din 344/2007/12 23. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. monokomponentni (R) 1103071 tableta. blister.1din (R) 1103072 tableta. ramipril. 2 tabl. enatens® PRILENAP® H .2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. 2x10 kom 8600097401340 (R) 1401503 tableta. hidrohlortiazid .01.Srbija enalapril. maks. po potrebi. enap® .H. blister.2006 Cena 675.5mg/tabl.01. (enalapril 10mg sa hidrohlortiazid om 12. 5mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. 10mg/dan. 2x10 kom Cena 163.01. 10mg dnevno.2007 Cena 242. tabl.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 353 1103571 tableta.5mg. enalapril. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.07.5mg.HL. 10mg+25mg. 4x7 kom Cena 486. maks.2007 Cena 345/2007/12 23. 10mg+12. se mogu uzimati pre.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 170. Prilenap® HL PRILENAP® HL . doza održavanja 2 puta po 2. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. 2x10 kom 8600097401357 (R) 1401501 tableta. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.

(3log CCID50+3. blister. 1x0. Paralelni lekovi: cefazolin. doza je 0. (3-5 minuta) ili i. angina pektoris: početna doza je 50mg. karcinom dojke: 40-60mg dnevno. .12. urinarnog.7log CCID50+3log CCID50)/0.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011866 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. kože i mekih tkiva.3din 8600103492102 1569/2006/12 05. PRINORM .O.09. Panapres PRIORIX™ . 3log CCID50+3. 6g (izuzetno 12g) dnevno.2006 doziranje: menoragija: 10-15mg dnevno podeljeno u više doza. genitalne infekcije (npr. tokom 10 dana.09.A. rubeole i parotitisa) . rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. maks.co.2007 doziranje: infekcije respiratornog. bočica. galecef® PRIMOLUT®-NOR-5 . jedanput dnevno.v. selektivni (R) 1107170 tableta. spore i. 5mg. 1.Srbija atenolol . doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. jedanput dnevno. a zatim se povećava na 100mg. jedanput dnevno. 100x0.7log CCID50+3log Cena 837. Paralelni lekovi: Trimovax PRIORIX™ .J01DB04 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 100mg. profilaksa 10mg dnevno od 19.Nemačka noretisteron . deca koja ranije nisu vakcinisana.GALENIKA AD . maks. 1x20 kom Cena 216.G03DC02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena (R) 1048431 tableta. 2x7 kom Cena 73.Srbija cefazolin .DigitSoft.PHARMASWISS D.7din 8608808101770 60/2005/12 09. revakcinacija u 12 godini. deca starija od 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno 3-4 jednake doze. . ili i. ukoliko je potrebno.m.5mL Cena 8606103683090 2341/2006/12 13. epididimitis). septikemija i endokarditis izazvani osetljivim mikroorganizmima: odrasli 500mg-1000mg na 6-12 sati. prostatitis.11. cefazolin-MIP.Belgija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila.GLAXOSMITHKLINE UK .5din CCID50. bočica staklena.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.Velika Britanija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila.. bilijarnog trakta.SCHERING AG . aritmije i infarkt miokarda: početna doza je 50mg. lek se daje u obliku i.2din 8606007082135 1097/2007/12 23.05.2003 P www. doza se može povećati na 100mg. endometrioza: 10-25mg dnevno od 5.-26. 2. inj. liobočica sa rastvaračem u ampuli. dana ciklusa.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.2006 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.354 PRIMACEPH® .5mL. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.c. Paralelni lekovi: atenolol. inj. doza se može povećati na 200mg dnevno. Ukoliko je potrebno. 1g.2005 doziranje: arterijska hipertenzija.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.v. kostiju i zglobova. I generacija (Z) 0321030 prašak za rastvor za injekciju. dana ciklusa.5mL duboko s. rubeole i parotitisa) . cefazolin-BcPP.nr . jedanput dnevno. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 50x1g Cena 7295.5mL 515-04-2704/03 05.m.O. Ukoliko je potrebno. inf. 100mg/kg dnevno.

PROFENAN® . 400mg+40mg. rektalni krem se stavlja 1-2 puta dnevno. deca koja ranije nisu vakcinisana. 2. 150mg.9din (BR) 5108103 supozitorija.03.07. liobočica sa rastvaračem u špricu.12.SLAVIAMED D.Srbija hidroksiprogesteron .m.2006 www.DigitSoft.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401050 tableta. tuba. 40mg+12. lidokain . posle jela. 1x10mL Cena 89. blister. 300mg. 80mg+12.co.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 355 0011867 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL duboko s. maks.2003 Cena 515-04-3541/03 25.11.O.c.12.5mg. ili i. blister.7log CCID50+3log CCID50.2003 doziranje: alergijski konjunktivitis: 1-2 kapi na svaka 3-4 sata ukapavati u konjunktivalnu kesu. . ampula.10. 5x10 kom 8605000800227 2505/2007/12 19.. 1. 3log CCID50+3. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. ukoliko je potrebno.03%+1. grupa I c (R) 1101420 film tableta. Paralelni lekovi: Trimovax PRITORPLUS™ .5%.2003 PROCTO-GLYVENOL .nr . Sadržaj tube je dovoljan za 20-30 aplikacija. 1x0.1din (R) 1101421 film tableta. 5%+2%. aluminijumska folija.12.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .GLAXOSMITHKLINE UK . revakcinacija u 12 godini. VAZOPROTEKTIVI c05aX ostala lokalna antihemoroidalna sredstva (BR) 4108102 krem. 5x10 kom Cena 468. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.O. 4x7 kom 8606007910339 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. dnevno. PROCULIN® .2002 226. 5x1mL 8608808101893 Cena 402.12. Paralelni lekovi: Micardis® Plus Cena 515-04-3541-1 25.10.3din 8605000800234 2510/2007/12 19.6din 5310001004194 515-04-1208/03 30. hidrohlortiazid . 7-14 dana. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.5mg.2007 Cena 260.Makedonija nafazolin.2002 doziranje: lokalna terapija unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida: supozitorije 2 puta dnevno: ujutro i uveče. Paralelni lekovi: Propafenon alkaloid®.5mL Cena 515-04-2704-1 05. doza je 0.7din 3/2-10-10523 26. blister. Propafen® PROGESTERON DEPO . borna kiselina .GALENIKA AD .G03DA03 P POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03da derivati pregnena (R) 0048468 rastvor za injekciju. rastvor.2003 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja. 250mg/mL.S01GA51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (BR) 7091090 kapi za oči. jednom dnevno. 1x30g Cena 217. uvek posle pražnjenja creva. blister.2007 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.ALKALOID AD . 2x5 kom Cena 3/2-10-10523/1 26.2din 247/2006/12 03.Srbija propafenon . 0. posle smirenja tegoba (svraba i bola).Švajcarska tribenozid. bočica. 900mg dnevno.Velika Britanija telmisartan.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes.C05AX. 4x7 kom 8606007910346 (R) 1401051 tableta.

0. maks. 1x4 kom Cena 470. odnosno 250mg.5-1. inf. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf. Sporanox PRONISON® . 1x40 kom Cena 383. 3-6 meseci (onihomikoze). 100mg. u zavisnosti od transplantiranog organa. posle jela. tvrda. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).. blister.3din 3/2-10-9345 25. u trajanju od 24 sata. uzima se ujutro posle doručka. tvrda.2002 Cena 461. 4x7 kom 8595026483729 656/2005/12 30. tvrda.2002 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. krvi.2007 doziranje: individualno.DigitSoft.1-0.. bočica. tvrda.GALENIKA AD .ALKALOID AD . 35mg. 3x10 kom Cena 2677. gastrointestinalne. Kanazol.2003  (SZR)1014252 kapsula.LICONSA S. kod specifičnih populacija doza se koriguje zavisno od stanja pacijenta. grupa I c (R) 1101460 film tableta. 5mg. blister. 100mg. LTD.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. kontinuirano.2003  (SZR)1014251 kapsula.ASTELLAS IRELAND CO.3mg/kg/dan. Tinea cruris). 1mg.12.nr . 2x10 kom Cena 150. pluća.2005 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.2005 Cena 3091. u toku 3-6 min.Makedonija propafenon . podeljeno u 2 doze (ujutro i uveče.2005 Cena 1571. blister. 4-7 dana (Pityriasis versicolor).06. blister.12. alergijske. maks.35 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: supstituciona terapija: jednom mesečno (18-og ili 20-og dana ciklusa) po 125mg.12. ampula. . 4-8 nedelja (Tinea capitis). oka. Prednizon PROPAFENON ALKALOID® .2din 5390332171130 515-04-1072-1 30.2din (R) 1327482 kapsula.5din 8595026483712 654/2005/12 30. posle transplantacije za sprečavanje odbacivanja organa. dnevna doza je do 560mg. PROGRAF® . zavisno od indikacije (bolesti kože.6din 5390332171123 515-04-1072/03 30. 10x10mL 3/2-10-9344 25. 2x7 kom 8595026483705 655/2005/12 30. Paralelni lekovi: Prednison. . kolagenoze): početna doza 10-20mg. 20mg. 100mg. tvrda.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327480 kapsula. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno. 60mg dnevno.co. 6x10 kom Cena 13526.A.07.05mg/kg/dan u i. 150mg.v.Srbija prednizon .08. tvrda. Paralelni lekovi: Profenan®. 3 nedelje (keratitis fungalis). blister. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. ukoliko se lek ne moze primeniti oralno daje se doza od 0.Irska takrolimus .H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047632 tableta. inj.5mg. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. odrasli i deca najčešća početna oralna doza je 0.06. PROKANAZOL® .L04AA05 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014250 kapsula.12. 900mg dnevno.5din (R) 1327481 kapsula. doze su individualne.1din (Z) 1101461 rastvor za injekciju.12.Španija itrakonazol . blister. Propafen® P www. parenteralno 0.v. Paralelni lekovi: Funit.2005 doziranje: po uputstvu lekara.2din 5390332171116 274/2005/12 04.5din 8608808105303 1533/2007/12 23. endokrine.0mg/kg telesne mase polako i. preteći pobačaj: 125-250mg 1 puta nedeljno prvih 16 nedelja trudnoće (pošto je prethodno zaustavljeno krvarenje). 30 dana (Tinea pedis. maligne i reumatske bolesti. blister. 3x10 kom Cena 32871. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno.

C07AA05 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora. 10x10mL Cena 155.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.5mg/kg.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. posle jela.v. 10mg/mL. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat.Srbija propranolol . inj. blister. 10x50mL Cena 8606010925139 2543/2007/12 22. 5x20mL Cena 1597. po potrebi moče se primeniti 180-240mg/dan u podeljenim dozama. anksioznost.FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH .5-1. 35mg/10mL. bočica.Velika Britanija dinoproston . bočica.2007  (SZ) 0080424 emulzija za injekciju/infuziju. 300mg. 1x100mL Cena 1540. grupa I c (Z) 0101132 rastvor za injekciju. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i.10. angina pektoris: početnadoza2-3putapo40mg/danoralno.abecedni spisak registrovanih lekova 35 PROPAFEN® . .07. neselektivni (R) 1107183 tableta. 10mg/mL.dozaodržavanja120-240mg/dan. kesica. Paralelni lekovi: diprivan®.nr .06. migrena i esencijalni tremor: početna doza 2-3 puta po 40mg/dan.. 5x10 kom 8608807100477 776/2006/12 05.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini Cena 7352. 150mg. parenteralno 0.. Prostin® e2 PROPOFOL 1% FRESENIUS . Propafenon alkaloid® PROPESS .Austrija propofol . Paralelni lekovi: Prepidil®. P www. maks.1din 8606010925146 2551/2007/12 22.2006 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.5-1mg/kg/dan.10. blister. opstruktivna kardiomiopatija: 10-40mg 3-4 puta dnevno oralno.GALENIKA AD .2007  (SZ) 0080421 emulzija za injekciju/infuziju.D.2006 Cena 260. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf.DigitSoft. bočica.5mg/kg i.2007  (SZ) 0080422 emulzija za injekciju/infuziju.09. 10x100mL Cena 8606010925153 2555/2007/12 22. Paralelni lekovi: Profenan®.3din (R) 6143100 vagitorija. 5x10 kom Cena 77din 8608808105150 1532/2007/12 23.10.2din 8606010925160 2553/2007/12 22.06. 10mg.10. sedacija odraslih na intezivnoj nezi: 1-4mg/kg/sat i. 900mg dnevno.CONTROLLED THERPAPEUTICS (SCOTLAND) LTD . bočica. 10mg/mL. 1x1 kom 515-04-4826/03 14. doza održavanja 160-320mg/ dan.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2.3din (R) 1101131 film tableta.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080420 emulzija za injekciju/infuziju. aritmije. inf. dnevna doza je do 560mg. ampula. 10mg/mL. u periodu do 3 dana.. ampula. tireotoksikoza. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.2004 doziranje: kod indukcije porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija.1din 8608807100453 775/2006/12 05.Srbija propafenon .2007  (SZ) 0080423 emulzija za injekciju/infuziju. recofol® PROPRANOLOL . po 20-40mg u 10 sekundi.1din (R) 1101130 film tableta.2din 8606010925115 2530/2007/12 22. doza održavanja 80-160mg/dan. u toku 3-6 min.v.v. 10mg/mL. A a doza održavanja je 2-3mg/kg/dan (podeljeno u više pojedinačnih doza). do 320mg dnevno (odrasli).. maks. deca preko 3 godine 2.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza 2 puta po 80mg/dan.06.co.2006 Cena 468. 5x10 kom 8608807100460 777/2006/12 05. kasnije na dve). 1x50mL Cena 767. 40mg.0mg/kg telesne mase polako i. deca hiper tenzija i srčane aritmije: početna oralna doza je 0. blister.v.10. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. profilaksa posle infarkta: 160mg/dan oralno (u početku podeljeno na 4 doze.

1x4 kom Cena 4332.2007 § (NR) 1087091 kapsula. u izuzetnim slučajevima. PROSTIN® 15M . PROTRADON® . inj. 5mg.v. blister. zatim 50-100mg na 6 sati.10. Paralelni lekovi: zerlon® PROSTAMOL .25mg/mL. 50mg/5mL.09.nr . u intervalima od 90 minuta. ukupna doza ne bi trebalo da pređe 2mg.Belgija karboprost . 1x10 kom Cena 8595026462717 1611/2007/12 06. a po potrebi još 1 posle 6 sati.V. Tramadol.01.5din 8606007411218 64/2007/12 11.G02AD04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 0143043 rastvor za injekciju.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . . postpar talna hemoragija: 250mcg duboko i. 2 vaginalete.08.5-3. maks. deca 1-2mg/kg. blister. 3mg. 1mg protamina neutrališe do 80-100 i.BERLIN-CHEMIE AG . tvrda. 1x1mL Cena 1369. 320mg.01.7din (SZ) 0180030 rastvor za injekciju. blister.N02AX02 ANALGETICI N02aX opioidi. tvrda. blister.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: obično 1 vagitorija. koja se ponavlja svakih 1.2007 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 puta na dan 1 tabl.V03AB14 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti Cena 317.co.MERCK SHARP & DOHME B. ostali § (NR) 1087090 kapsula. blister.2004 doziranje: benigna hiperplazija prostate: 1 tabl..2007 doziranje: krvarenja usled predoziranja heparina: i. žitki ekstrakt ploda .G04CX02 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (BR) 1134300 kapsula.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV .Belgija dinoproston .GALENIKA AD . 0.Srbija protamin . 400mg/dan. posle jela. 1x15 kom (BR) (BR) 1134301 kapsula.2004 717. 3-12 meseci.Nemačka testerasta palma (Sabalis serrulatae). PROSTIN® E2 . inj. tvrda.5 sata. blister. TramaFlash®. Trodon www.j. MED.m.08. 2x10 kom Cena 8595026462724 1610/2007/12 06. 2x15 kom 1134302 kapsula. tvrda.2007 doziranje: za ublažavanje postoperativnih i hroničnih bolova: početna doza je 25mg.S. 320mg. 50mg. 320mg. .Češka tramadol .4din 30. CS PRAHA A. Propess P PROTAMIN SULFAT . Trama 24® retard.dnevno.G04CB01 UROLOŠKI LEKOVI g04cB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze (R) 1134205 film tableta. blister. 5x5mL 8608808101879 2034/2007/12 25. ampula. heparina. maks. 3x20 kom Cena 515-04-264/03 Cena 515-04-264-1 Cena 515-04-264-2 30.Holandija finasterid . od 5mg. Paralelni lekovi: Sintradon.m. tokom 10 minuta.01. tvrda.2004 30.01.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 6143120 vaginalna tableta.2007 doziranje: za završetak drugog trimestra: (13-20 nedelje trudnoće) 250mcg u dubokoj i. doza se može povećati na 500mcg