P. 1
Registar Lekova 2008

Registar Lekova 2008

|Views: 2,108|Likes:
Published by Milamarina

More info:

Published by: Milamarina on Sep 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

www.DigitSoft.co.

nr

Izdavač
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd www.alims.sr.gov.yu e-mail: registar@alims.sr.gov.yu Helicon Publishing www.helicon.co.yu office@helicon.co.yu

Prim. mr ph. Tomislav Solarović Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

za Izdavača

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović Prim. mr sc. ph. Milena Miljković Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

autorI I urednIcI

Mr sci. ph Danka Stefanović Mr ph. Danka Tešić Mr ph. Tatjana Đerković Mr ph. Marija Mašković Mr ph. Ivana Mihajlović Dr vet. med Jelena Borlja Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović Ing. Julija Grujić Veselina Rakanović, farm. tehn. Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SaradnIcI

SaradnIcI na prIpremI Id podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević Mr ph. Vladan Savić Mr ph. Dejan Stevanović Nataša Đukić

Prof. dr Goran Janković Prof. dr Nenad Ugrešić Prof. dr Slobodan Janković Prof. dr Zoran Todorović

recenzentI

GRAFOLIK, Beograd
tIraž:

Štampa

2500 ISSN 1452-3337

www.DigitSoft.co.nr

Predgovor
Poštovane kolege, u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik 84/2004) u obliku prikladnih stručnih vodiča. Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka. Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova. Nacionalni registar lekova za 2008. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama iz 2007. godine. NRL se priprema iz Centralne baze lekova ALIMS-a i podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (, ▲, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe kao i drugi prikladni spiskovi. Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona svrstani u lekove biljnog porekla. Danas se biljni lekovi klasifikuju u dve medjunarodno uspostavljene ATC klasifikacije lekova (prema metodologiji koju opredeljuje SZO), tako da je određena kategorija biljnih lekova svrstana prema konvencionalnoj ATC klasifikaciji (npr. Gingko biloba), dok herbalnoj (HERBAL ATC INDEX-HATC, The Uppsala Monitoring Centre, 2004) klasifikaciji pripadaju biljni lekoviti proizvodi kod kojih je definisana aktivna supstanca biljnog porekla (list, koren biljke i sl.). Za ovu vrstu medicinskih proizvoda koriste se i pojmovi fitopreparati, biljni medicinski proizvodi, biljni lekoviti proizvodi i sl. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona). U NRL je dopunjen Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika br. 93/2007, iz Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu. Farmaceutima i lekarima Registar lekova smo pripremili i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije DIREKTOR

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

www.DigitSoft.co.nr

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.

www.DigitSoft.co.nr

Sadržaj
Predgovor ........................................................................................................................................3 Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu .....................................................................................7 Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama ..................9 Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama .....................471 Registrovani homeopatski lekovi .......................................................................................................475 Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) ............................................477 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše (§) ..........................................................................485 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (§).................................485 Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () ...................................................................486 Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti ()...................................................................487 Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova............................................................................491 Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova .........................................625 Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci ................................................................631 Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .................................................................................................................633 Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova ............................................................................723 Registrovani preparati insulina ..........................................................................................................725 Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove ........................................................................................729 Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova ..........................................................................731 Standardni termini farmaceutskih oblika ...........................................................................................735 Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci ............................................................751 Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova .........................................................................759 Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama .........................................787 Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji .............................................................................795 Korisne internet adrese .....................................................................................................................797 Indeks zaštićenih naziva lekova .........................................................................................................801 Indeks nezaštićenih naziva lekova .....................................................................................................819 Literatura .........................................................................................................................................832

www.DigitSoft.co.nrNAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA

OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

INN

ATC KLASIFIKACIJA

terapijska grupa

pakovanje ANALGETICI acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51 N02BA salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; aluminijumska folija, 100x10 kom Cena 2692.4din 3/2-10-10178 21.12.2001 8600064100993 EAN JKL režim izdavanja konc. aktivnih supstanci farmaceutski oblik br. rešenja za stavljanje u promet datum izdavanja rešenja veleprodajna cena

farmakološko-hemijska podgrupa

ParaLeLNoST LeKova Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom obliku, nezavisno od doze. Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka: PoTPUNa ParaLeLa (geNerIČKI LeK) podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. HeMIjSKa ParaLeLa (HeMIjSKa aLTerNaTIva) predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu (isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. TeraPIjSKa ParaLeLa (TeraPIjSKa aLTerNaTIva) podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični (nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.

www.DigitSoft.co.nrrežIMI IzdavaNja LeKova I SKraćeNIce U TeKSTU
R BR Z SZ ZR SZR   § Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Lek se može izdavati i bez Rp Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini RP Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”) Armourova jedinica ampula internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske metode koja meri faktor Xa aktivnost Anatomsko-terapijsko-hemijska bočica Christensen jedinice Citomegalo virus centralni nervni sistem katehol orto metil transferaza definisana dnevna doza dražeja Epštajn-Bar-virus elisa jedinice emulzija jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza folikulostimulirajući hormon gram gastrointestinalni trakt gonadotropni rilizing hormon granula hepatitis B površinski antigen herpes simpleks virus intraartikularno intraarterijski intradermalno internacionalna jedinica intramuskularno inhibitor monoaminooksidaze intratekalno intravenski infuzija

aj amp. anti Xa aTc boč. cj cMv cNS coMT ddd draž. eBv el.j. emulz. FeIBaj FIPj FSH g gIT gnrH gran. HBsag HSv i.a. i.art. i.d. i.j. i.m. iMao i.t. i.v. inf.

www.DigitSoft.co.nr

 inh. inj. INN j. kaps. karp. kes. kij konc. L Lf lingv. Lj maks. mcg mg Mi.j. mj mL mmol N NSaIL nazal o P p.a. Pdd perit. praš. r rp rastv. s.c. sa rastvar. SIK SL spolj. supoz. susp. tabl. Td tinkt. t.m. t.p. TPP transderm. upotr. v vagin. vagit. vzv inhalaciona primena injekcija Internacionalni Nezaštićeni Naziv jedinica kapsula karpula kesica kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica koncentrovani litar flokulirajuća jedinica lingvaleta Loomis jedinica maksimalna doza mikrogram miligram milion internacionalnih jedinica mili jedinica mililitar milimol nazalna primena nesteroidni antiinflamatorni lekovi nazalno oralna primena parenteralna primena periartikularno propisana dnevna doza peritonealna prašak rektalna primena lekarski recept rastvor subkutano sa rastvaračem sindrom iritabilnog kolona sublingvalna/bukalna primena spoljna supozitorija suspenzija tableta transdermalna primena tinktura telesna masa telesna površina totalna parenteralna prehrana transdermalni upotreba vaginalna primena vaginaleta vagitorija varičela zoster virus

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova 

5

aBecedNI SPISaK regISTrovaNIH LeKova Sa IdeNTIFIKacIoNIM PodacIMa, ceNaMa I ParaLeLaMa

5
5-ASA - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija mesalazin - A07EC02
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 806,2din (R) 1129300 obložena tableta; 250mg; fiola, 1x100 kom 8605000800012 515-04-1518/03 29.07.2003 Cena 650,9din (R) 5129303 supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom 8605000800029 515-04-1519/03 29.07.2003 doziranje: ulcerozni kolitis, ulcerozni proktitis, Crohnova bolest: oralno 3 puta po 500-750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1,5g dnevno podeljeno u više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja). Paralelni lekovi: asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500 5-FLUOROURACIL “EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034324 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena 632,2din 515-04-1600/03 18.11.2003 doziranje: palijativni tretman malignih tumora dojke, kolorektalne regije želuca, pankreasa, jetre, ovarijuma, cerviksa, mokraćne bešike, prostate, tumora glave i vrata i kao adjuvantna terapija posle hirurških intervencija i pre radioterapije: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: Fluorouracil-Teva

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

A
ACC 100 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 152,5din (BR) 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g 8606102455230 277/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g 8606102455247 282/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 200, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC 200 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena 201,9din 8606102455254 283/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g 8606102455261 284/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC SAFT - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena (BR) 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g 8606102455223 285/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACCOLATE® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija zafirlukast - R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

A

r03dc antagonisti leukotrienskih receptora (R) 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 1182,1din 5000455006461 53/2006/12 18.01.2006 doziranje: prevencija i terapija hronične bronhijalne astme: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 20mg pre jela

www.DigitSoft.co.nr

12

abecedni spisak registrovanih lekova

A

ACETISAL PH 8 - GALENIKA AD - Srbija acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 1144din 8608808103019 515-04-3290/03 08.12.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza; antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2,4-3,6g/d u više pojedinačnih doza, doza održavanja 3,6-5,4g/d, maks. 8 g; juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2,4-3,6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica: odrasli 4,9-7,8g/d, a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: anbol, andol, ask pH 8, aspirin® 500, aspirin® Migran, aspirin® direkt, aspirin® protect, Midol ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 504,2din (R) 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25 kom 8608811006000 515-04-3380/03 25.12.2003 Cena 551,4din (R) 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25 kom 8608811006017 515-04-3381/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8608813900573 515-04-3382/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana. ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5 kom Cena 504,2din 8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova ACT-HIB - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B - J07AG01
VAKCINE

13

A

Cena 627,4din 3/2-10-8001 24.12.2002 doziranje: profilaksa teških, sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis, artritis, epiglositis, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0,5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0,5mL u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od 0,5mL. Paralelni lekovi: Hiberix™ ACTASULID® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija nimesulid - M01AX17

j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5mL

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 103din 8600064103147 396/2007/12 30.01.2007 doziranje: reumatoidni artritis, degenerativna reumatska oboljenja zglobova, dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi, sportske povrede, upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg dnevno, maks. 400mg dnevno; deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: aulin, Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-Md ACTILYSE® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

Cena 43677din 3/2-10-9274 17.12.2002 doziranje: akutni infarkt miokarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/kg, (maks. 50mg) tokom 30 minuta, 0,5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embolija pluća: 10mg i.v. bolusom tokom1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebralna tromboembolija (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta. ACTIVELLE® - NOVO NORDISK A/S - Danska noretisteron, estradiol - G03FA01

B01ad enzimi (SZ) 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; liobočica sa rastvaračem, 1x50mL

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03Fa gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije (R) 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg; kontejner za tablete, 1x28 kom Cena 556,8din 8600102099470 126/2006/12 06.02.2006 doziranje: menopauza, sprečavanje nastanka osteoporoze, terapija simptoma nedostatka estrogena, prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi (terapiju početi godinu dana po nastupanju menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana. Paralelni lekovi: Kliogest® ACTONEL® - AVENTIS PHARMA - Nemačka risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom Cena 1976,4din 3/2-10-8879 18.12.2002 Cena 18330,8din (R) 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14 kom 3/2-10-8879/1 12.12.2002

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

A

doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca. ACTRAPID HM - HEMOFARM AD - Srbija insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva Cena 964,6din (R) 0041537 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; bočica, 1x10mL 8600097012126 515-04-840/03 27.06.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® FLEXPEN® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 515-04-1708/04 19.07.2004 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® NOVOLET® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041544 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2209,6din 515-04-1188/03 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® PENFILL® - HEMOFARM KONCERN A.D.VRŠAC PO LICENCI NOVO NORDISK A/S - Srbija insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041414 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2026,1din 515-04-1188-01 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ADRENALIN HCL 1:1000 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena 1786din 8608811000213 682/2006/12 19.05.2006 doziranje: anafilaktički šok, angioedem, akutne alergijske reakcije: parenteralno 0,2-1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg i.v.; anafilaktički šoka (odrasle osobe): 0,5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0,3mg i.m.); lokalna primena na sluznice 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041413 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula, 5x3mL

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

15

ADRIANOL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL; plastična bočica, 1x10mL Cena 70,9din 8600064100047 733/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: odrasli i adolescenti 4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: adrianol® T ADRIANOL® T - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL; Cena 57,4din plastična bočica, 1x10mL 8600064100054 734/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: deca do 1 godine 1 kap u obe nozdrve pre hranjenja; deca od 1-5 godina 3 puta po 2 kapi u obe nozdrve. Paralelni lekovi: adrianol® ADRIBLASTINA RD - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg; liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena 853,8din 8606007410068 683/2006/12 19.05.2006 Cena 3837,3din (SZ) 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg 8606007410075 687/2006/12 23.05.2006 doziranje: prevencija diseminacije malignih tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinom bronhija i pluća): monoterapija odrasli 60-75mg/m2 brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m2; monoterapija deca 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje. Paralelni lekovi: caelyx, doxorubicin, doxorubicin-Teva, Sindroxocin® AERIUS - SCHERING PLOUGH - Holandija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica, 1x60mL Cena 471,8din 515-04-4355/03 25.03.2004 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno. AERIUS - SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10 kom Cena 351,3din 3/2-10-7584 20.11.2002 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno.

A

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

A

AFLODERM® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

d07aB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II) (R) 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena 202,9din 3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006 Cena 202,9din (R) 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g 3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006 doziranje: akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. AGGRASTAT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (SZ) 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL; bočica, 1x50mL Cena 15610,4din 515-04-1888/04 29.09.2004 doziranje: primenjuje se u cilju prevencije rane pojave infarkta miokarda kod bolesnika visokog rizika: sa nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST elevacije (pojava bola u grudima tokom poslednjih 12 časova), kao i kod onih koji se podvrgavaju akutnoj ili elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji i/ili ugradnji stenta:početnadoza0,4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30 min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 108 sati. AGGRENOX® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (R) 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; Cena 1218,2din 25mg+200mg; bočica, 1x60 kom 9006968004136 1178/2006/12 13.07.2006 doziranje: smanjenje rizika od moždanog udara: kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze; preporučena doza je 1 kaps. 2 puta na dan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode. AGLURAB - MEDIS D.O.O. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA - Norveška metformin - A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 233,3din 515-04-3735/04 30.09.2004 Cena 362,6din (R) 1043103 film tableta; 850mg; bočica plastična, 1x100 kom 515-04-3736/04 30.09.2004 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno, počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana, nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana, a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg; maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: glucophage, gluformin, Meglucon 500, Meglucon 850, Metfogamma® 1000, Metfogamma® 500, Metfogamma® 850, Metformin, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850, Tefor

a10Ba bigvanidini (R) 1043102 film tableta; 500mg; bočica plastična, 1x100 kom

www.DigitSoft.co.nr

Italija vakcina protiv gripa (inaktivisana.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) .G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137035 vagitorija. 90mg.D.Nemačka polikrezulen . liobočica sa rastvaračem.12. ./10mL.12.5mL Cena 387. vaxigrip® junior AIMAFIX . stepena i mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom. cervicitis: 1 vag. 50g/L.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.Italija faktor IX .co. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika.3din 8606102233173 3/2-10-5231 16.KEDRION S.6din 8606103010049 266/2006/12 06. 1x250mL Cena 2440.03. akutni edem.abecedni spisak registrovanih lekova AGRIPPAL™ S1 .j.07.nr . 1x6 kom Cena 219.L. ALBUMIN (LJUDSKI) 20% . za vreme operacija. Paralelni lekovi: Fluarix.A.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) . 200g/L.P.2006 doziranje: zaštita od gripa: odrasli i deca preko 7 godina. 1x5mL Cena 13052. 1x50mL Cena 1684. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok. .j.2002 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika.03. napunjen injekcioni špric.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179701 rastvor za infuziju. 1x10mL (Z) 0066011 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.DigitSoft. vaginalni i cervikalni vaginitis. 1x0. blister. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. bočica. po protokolu o imunizaciji. 200i. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 20% www. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.J07BB02 VAKCINE 1 A j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011900 suspenzija za injekciju. vaxigrip®. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok. Paralelni lekovi: Immunine.ALTANA PHARMA AG .IMUNOLOŠKI ZAVOD D. rascepana virusna čestica) . visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65 godina starosti. za vreme operacija.D. na drugi dan tokom 1-2 nedelje. liobočica sa rastvaračem.2002 doziranje: erozija grlića materice. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. 500i.5din 8606103310019 176/2006/12 13.02. . octanine F ALBOTHYL® .8din 3/2-10-7592 25. akutni edem.2002 Cena 6535. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 5% ALBUMIN (LJUDSKI) 5% .B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179700 rastvor za infuziju.R. bočica.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom./5mL. vakcina protiv gripa inaktivisana. .8din 3/2-10-7591 26.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.4din 8606103010056 270/2006/12 06.CHIRON S.

1x5mL Cena 313.6din 9088882447220 650/2006/12 17. Lindron ALEXAN® EBEWE . 5mL.2006 (SZ) 0034352 rastvor za injekciju/infuziju. tvrda.4din (Z) 0011147 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Fosamax®.07. Paralelni lekovi: Tripacel ALENDRONAT .v. 1x5mL Cena 8605001700861 3/2-10-6394 18.05. blister.2006 www. (daje se intratekalno u kombinaciji sa metotreksatom i kortikosteroidima): prema protokolu.Srbija vakcina protiv difterije.1 abecedni spisak registrovanih lekova A ALDIPETE-T . revakcinacija: 0. jednokratno.Austrija citarabin . 25mg/mL.03. u mesečnim intervalima (doza održavanja). 100mg/5mL. 10mg. a najkasnije do navršene pete godine života. bočica. boca staklena. II generacija (R) 1321190 kapsula.2006 (SZ) 0034351 rastvor za injekciju/infuziju.GALENIKA AD .H NFG.5mL.2006 172.c. tvrda.Srbija alendronska kiselina . bočica staklena. boca staklena.nr .5mg/kg i.L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034350 rastvor za injekciju/infuziju.. blister.05. monoterapija 100-200mg/m2 i.03. bočica staklena.DigitSoft. bočica staklena.M. 5mL. 1x20mL Cena 3115.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.07.03.5mL u razmaku 4-12 nedelja (obično u uzrastu 3. 6 i 8 meseci). 1x10mL Cena 1344din 9088882447237 651/2006/12 17.6din 9088882447244 652/2006/12 17.v. ili s. .2006 doziranje: leukemija kod dece i odraslih (akutna mijeoloidna.03. 2x8 kom 8608808102548 239/2006/12 (R) 3321193 prašak za oralnu suspenziju. u mesečnim intervalima (doza održavanja). intermedijarni non-Hodgkin limfom. 50mg/mL.EBEWE PHARMA GES.3din 03. 500mg. 2x10 kom 8600064101266 2260/2006/12 06.2006 584. dnevno 5 dana.ZDRAVLJE A. 1x60mL Cena 8608808102524 241/2006/12 316din 03.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. Paralelni lekovi: cytosar® ALFACET® .M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati Cena 152. ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.2002 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze po 0.m. monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije).2006 296.J07AM52 VAKCINE j07aM vakcine protiv tetanusa (Z) 0011146 rastvor za injekciju. bočica.05.D. 10x5mL 8605001700458 3/2-10-6394/1 18. 2x8 kom Cena 8608808102579 238/2006/12 Cena (R) 1321195 kapsula.2006 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tiko steroidima: 5mg/dan. monoterapija 1-1. 12 meseci posle treće doze. 500mg/10mL. blister.co. KG . 250mg. dnevno 2-5 dana.B. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . lečenje osteoporoze: 10mg/dan.2din 03.2002 Cena 5945. tetanusa i velikog kašlja .Srbija cefaklor .12. akutna limfoblastna. veoma maligni non-Hodgkin limfom.8din 03.2din (R) 1059075 tableta. profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema). 1x60mL Cena 8608808102531 240/2006/12 (R) 3321194 prašak za oralnu suspenziju. 1000mg/20mL. hronična mijeoloidna.

Francuska pemetreksed . blister.5mg na 8 sati. 1g dnevno. maks. profilaksa bakterijskog endokarditisa. amoxicillin. Sinacilin® ALMACIN® . infekcije kože i mekih tkiva. bočica.01. Paralelni lekovi: amoksicilin.L01BA04 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra 119.ZDRAVLJE A. maks. Paralelni lekovi: amoksicilin.8g. kao terapija drugog reda. ALIMTA® . blister.4din 487/2005/12 21.A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02aB jedinjenja aluminijuma (BR) 2122101 oralni gel.S. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaclor. profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. 20x16g Cena 145. Sinacilin® ALOPRES® . posle primene primarne hemioterapije.07. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.2006 www. ospamox®. deca do 1 godine 62.1din 8608808100117 108/2006/12 02.D. ALMACIN® . 2x8 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 93/2006/12 31. deca do 1 godine 62.BILIM PHARMACEUTICALS A.02. profilaksa bakterijskog endokarditisa. prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa. tvrda. dopuna terapije ulkusne bolesti: 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2 kesice.2din (R) 3021908 prašak za oralnu suspenziju. prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan). bočica. cefaklor. 1x100mL Cena 3/2-10-4809 29. dva sata posle jela i pred spavanje. infekcije respiratornog trakta. maks.nr .GALENIKA AD .Turska amoksicilin .10. infekcije urinarnog trakta. 2x10 kom 8600064103949 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021910 kapsula. 500mg. .2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. 1x500mg Cena 120484.LILLY FRANCE S. 1g dnevno. ospamox® dT.co.5mg na 8 sati. u ginekološkoj praksi. 6g dnevno. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.Makedonija amoksicilin .02.5mg na 8 sati.Srbija aluminijum fosfat .S. Bactox®.DigitSoft.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402830 tableta. . Bactox®. 250mg/5mL.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: otitis media.Srbija amlodipin . maks. u tretmanu uznapredovalog ili metastaziranog “non-small cell” karcinoma pluća: 500mg/m2 telesne površine u vidu i.v infuzije tokom 10 minuta.maks. 5mg.3din 5014602101275 155/2006/12 07. kesica. 6g dnevno. cefaklor alkaloid® ALFOGEL® . 500mg.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 126. ospamox® dT.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. maks. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. u ginekološkoj praksi.ALKALOID AD . deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. 8. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. 1g dnevno.2006 doziranje: gorušica. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. amoxicillin. infekcije kože i mekih tkiva.2006 doziranje: u kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu malignog pleuralnog mezotelioma. ospamox®. podeljeno u 3 doze ili 62. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.A. .

(100mcg-200mcg).20 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 1402831 tableta. maks.DigitSoft. 300mg. (100mcg).Srbija salbutamol . maks. amlogal®.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168050 tableta.3din (R) 7114152 rastvor za raspršivanje.9din 8600064101426 3/2-10-8037 23. www. 5mg/mL.9din 8608807100927 707/2005/12 30.2007 Cena 66. ALOPURINOL . 2mg/5mL.Srbija salbutamol . blister. limfomi.ZDRAVLJE A.O. Monodipin. dugotrajna terapija 1 inh. vazotal ALOPROL . nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. 3x10 kom 8608807100040 708/2005/12 30.12. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera.. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno.5din 8600097400268 2506/2007/12 19. bočica. 2x10 kom Cena 428. amlohexal.12.01. leukemija. Normodipine®. posle inh.01. 100mg.Srbija alopurinol . maks. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. blister.HEMOFARM AD .R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 1114150 tableta.5din (R) 3114151 sirup.2007 doziranje: astma i druga stanja hroničnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 4mg dnevno. dnevno.2002 doziranje: akutni napad astme: odrasli i deca preko 12 godina 1-2 inh. 8 inh. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. limfomi. i traje 3-5 sati).2005 Cena 69din (R) 1168090 tableta. 2mg. . 1x10mL 8600097400640 3/2-10-500 29. primena citostatika i radijacione terapije). 100mg.03. 5x20 kom Cena 183. Tenox®. 10mg. leukemija. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. Paralelni lekovi: Spalmotil® ALOPROL . podeljeno u više doza.Srbija alopurinol . Spalmotil®. blister. angina pektoris: jednom po 5mg.PANFARMA D. 2x20 kom Cena 76.1din 8600064103956 92/2006/12 31. Paralelni lekovi: ecosal. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno.2002 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta).HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. bočica. 8 inh. podeljeno u više doza. . ventolin™ ALOPURINOL . rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora Cena 67. 8mg u jednoj dozi. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno.10. deca do 2 godine 4 puta po 0. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. . akutni napad deca 1 inh. 6x10 kom Cena 125. Paralelni lekovi: amlodil. 3-4 puta po 1-2mg dnevno.1mg/kg telesne mase.2006 doziranje: hipertenzija.D.2005 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). blister. na 6-8 sati.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168089 tableta.co.D. primena citostatika i radijacione terapije).12.O. amlodipin. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 1 inh. 1x100mL 8600097400633 218/2007/12 17. blister. deca od 2-6 god. dnevno (delovanje nastaje nekoliko min. amlopin Lek®. 10mg dnevno. Norvasc®. maks. ecosal easi-Breathe.nr . prevencija astme izazvane fizičkim naporom 2 inh. po potrebi ponoviti posle 4 sata.

2002 doziranje: osteoporoza. dnevna doza 1mcg.5din (R) 1050102 kapsula.Srbija doksazosin .PANACEA BIOTEC LTD. . hipofosfatemički i nutritivni rahitis i osteomalacija. kalcijum-karbonat .D.03. bočica.nr . oprez zbog moguće hiperkalcijemije.abecedni spisak registrovanih lekova 21 ALOXI® .A11CC03 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050100 kapsula.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094070 kapi za oči. bočica. . hipoparatireoidizam. 2mg. 1x5mL Cena 6003. kaps. pseudorahitis. 3x10 kom 8600064100122 193/2007/12 16. 3x10 kom A Cena 391.07.5din 8600064102096 3/2-10-6931 26.25mg/5mL. bočica. rastvor. ALPHAGAN . doza može da se povećava za 0. 8mg. 0. 16mg dnevno.2% ALPHAPRES® .DigitSoft. rahitis i osteomalacija zbog hipofosfatemije rezistentne na primenu vitamina D 3 . povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. 1mg.2002 Cena 798. maks.5mcg.A11CC20 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050106 kapsula.5mcg dnevno.2007 Cena 619. ALPHADOL-C .5mcg. zavisno od indikacije. .01. ne sisati ih ili žvakati. renalna osteodistrofija. 0.10. meka. 0. 1x5mL Cena 805. meka.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103765 tableta. pa na 4mg.ALLERGAN .Srbija alfakalcidol . maks. blister. meka. blister.2%.25mcg.25mcg+200mg.A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124574 rastvor za injekciju. doza održavanja 4 kapsule dnevno.2007 doziranje: stanja izazvana poremećajima nivoa kalcijuma za sve indikacije osim osteoporoze (renalna osteodistrofija. 0.09. 1mcg. maks.01. 0.2006 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja prilikom početne ili ponovljene hemioterapije: preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza.2din 8600064100108 194/2007/12 16. malapsorpcioni sindrom.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. Paralelni lekovi: doxacor. osteoporoza izazvana insuficijencijom bubrega sa destrukcijom tkiva bubrega: početna doza uobičajeno 1-2 kapsule dnevno.D. Kamiren® XL www. bočica staklena. Ne ponavljati dozu u periodu 7 dana.Irska palonosetron .HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD.ZDRAVLJE A.03.25-0. 3x10 kom Cena 62. pola sata pre početka hemioterapije.3din 3/2-10-10519 26. benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno.3din (R) 1050101 kapsula.Irska brimonidin . hipoparatireoidizam.8din (R) 1103766 tableta.3din 358063797253 1185/2006/12 13. 1x30 kom 8600064102201 606/2007/12 01. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. prevencija hipokalcijemije posle paratireoidektomije) odrasli i deca teža od 20kg obično početna doza 1mcg dnevno. 1x30 kom 8600064103864 607/2007/12 01. Paralelni lekovi: Brimonal 0. Kamiren®. .Indija alfakalcidol. ALPHA D3® . meka. osteoporoza odrasli obično 0.12.ZDRAVLJE A. progutati cele sa malo vode.co.9din 515-04-02490/04 28. 1x50 kom Cena 373.2004 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.2007 Cena 105. bočica. vitamin D-zavisan rahitis. blister.

2007 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. . sprej-boca sa dozerom. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za doziranje (10-20mL) suspenzije. ½ do 1 sat nakon obroka.DigitSoft. duodenusni ulkus. blister. a četvrtu dozu uzeti pre spavanja. .R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.MEDOCHEMIE LTD. tabl.BOSNALIJEK D. ALTACID® . kalcijuma i magnezijuma (BR) 3122184 oralna suspenzija.2006 (R) 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122760 kapsula. 2249.Nemačka ciklesonid . 2x8 kom Cena 3870010004193 2106/2006/12 14. 2x10 kom Cena 945.01. bočica. polako otapati u ustima.11.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. 333. magnezijum-oksid .BOSNALIJEK D. Paralelni lekovi: alvesco® 160 AMARIN .07. blister. lečenje se može ponoviti nakon jednog meseca pauze.ALTANA PHARMA AG . 1x120 doza 5060065110026 13/2006/12 10.4din 515-04-497/04 07. trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca. 4 puta na dan. 1x60 doza Cena 1793.Nemačka ciklesonid .2006 (R) 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. ne koristiti u terapiji održavanja. 160mcg/doza.nr . 80mcg/doza. ALVESCO® 160 .A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. 30mg.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.D.01. Paralelni lekovi: alvesco® 80 ALVESCO® 80 .Bosna i Hercegovina aluminijum-hidroksid. kao pojedinačna doza.D.07.5mg/5mL+425mg/5mL. benigni gastrični ulkus). 160mcg/doza. . sprej-boca sa dozerom. benigni gastrični ulkus).ALTANA PHARMA AG .22 abecedni spisak registrovanih lekova A ALTACID® . sprej-boca sa dozerom. magnezijum-hidroksid .2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno.2004 www.2006 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. tvrda.3mg+158. 80mcg/doza. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. 1x60mL Cena 3870010004209 88/2007/12 11.4mg. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl. maks. kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122183 tableta za žvakanje.co.01. kao pojedinačna doza. duodenusni ulkus. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina.Bosna i Hercegovina aluminijum-oksid. 1x120 doza Cena 3180din 5060065110019 12/2006/12 10.Kipar lansoprazol .04.8din 8606102233159 1247/2006/12 26. 1x60 doza Cena 8606102233142 1246/2006/12 26. Cena sprej-boca sa dozerom.

7din 101/2005/12 19.nr .2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1mg dnevno. Sabax® AMARYL® .6din (R) 3112300 sirup. Lanzul® S.Srbija ambroksol . deca do 2 godine 2 puta po 7.co.2007 Cena 91. 500mg. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.DigitSoft. 1x10 kom 8600097011914 2528/2007/12 22. kutija.12. 100mg.2005 Cena 537. 10 tabl. . ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks.2007 Cena 111.D.P.2002 1607. fiola. . blister.3din 100/2005/12 19. blister. po potrebi za 30 minuta još 1 tabl.5mg. ergotamin .SANOFI-AVENTIS S. dnevno.12. 2mg. 20 kom Cena 199din 3870010004155 3/2-10-9998 12.12. 30mg.9din (BR) 1112302 šumeća tableta.2002 www. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. kod prvog znaka glavobolje.Bosna i Hercegovina kamilofin. lek se uzima pre ili u toku doručka.07. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.A. Paralelni lekovi: Flavamed.Srbija amikacin . 2x15 kom 8606102967023 (R) 1042312 tableta. 2x15 kom A LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 322.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 0024282 rastvor za injekciju. maks.8din 12.11. Paralelni lekovi: Lanzul®. 6mg dnevno. pa povećavati po potrebi do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze ukoliko se primenjuje više od 120mg/dan.2005 Cena 1151. Paralelni lekovi: glimepirid.9din 515-04-279/03 02. ampula. 1x100mL 8600097011860 2549/2007/12 22. a nedeljno maks.5mg.GALENIKA AD . mekloksamin. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. 15mg/5mL.1din 102/2005/12 19. Zollinger-Ellisonov sindrom: početi sa 60mg/dan.10.2002 doziranje: akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene (koji su rezistentni na druge analgetike): 1 tabl.Italija glimepirid .12.BOSNALIJEK D. 2x15 kom 8606102967016 (R) 1042311 tableta. blister.2007 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.abecedni spisak registrovanih lekova 23 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca: 8 nedelja. 1mg.11. 3mg. 60mg. Mucosolvan®. kofein. Lasoprol. Lamox. blister.75mg. Mucosolvan® junior AMIGREN .10. 25mg+20mg+200mg+80mg+0. AMIKACIN .A10BB12 a10BB sulfonamidi.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 176. 2x15 kom 8606102967030 (R) 1042313 tableta.10. 10x2mL 8608808100070 (SZR) 0024283 rastvor za injekciju.9din 12.. 4mg. 10x2mL 8608808100087 Cena 3/2-10-7401 Cena 3/2-10-7402 430.N02CA52 ANALGETICI N02ca ergot alkaloidi  (R) 1086023 film tableta. 4 tabl. fiola. 2x10 kom 8600097011907 2552/2007/12 22. Meglimid® AMBRO-HEMOFARM .HEMOFARM AD . gliprex®. propifenazon. uzima se 30 minuta pre obroka. ampula.5din (BR) 1112301 šumeća tableta. derivati sulfonilureje (R) 1042310 tableta.2005 Cena 790. bočica.

1x2mL 3/2-10-9206 25.2002 Cena (Z) 0024631 rastvor za injekciju.BRISTOL-MYERS SQUIBB .FAMPHARM . alkoholizam.2000 doziranje: individualno. maks.8din 8608809000393 3/2-10-6198 03.Srbija aminofilin .Srbija aminofilin . nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1x2mL LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini Cena 78. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. maks.12. Paralelni lekovi: aminofilin retard. blister. uz kontrolu bubrežne funkcije. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. . 5x10 kom 8606003211195 03-1366/99 06. tokom 10 dana. 100mg.24 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima infekcija: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.HEMOFARM AD .USA amikacin .Srbija aminofilin . maks. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2002 doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti).nr . Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti).R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114470 tableta. 2x10 kom Cena 110. 1.2007 doziranje: akutni napad astme. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.R03DA05 j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024630 rastvor za injekciju. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: individualno. maks. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela.SRBOLEK A. blister. po potrebi postepeno povećavati na 3 dana. blister. 500mg. 1. 100mg.2002 doziranje:akutni napad astme.co. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. oralno 3-4 puta po 100-300mg. uzimanje antiepileptika).09.5din (R) 1114620 tableta. aminophyllinum AMINOFILIN . Paralelni lekovi: amikacin AMINOFILIN .DigitSoft.5g dnevno.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-9205 24. bonhokonstrikcija izazvana naporom. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno.03.5din 8600097400664 2075/2007/12 25.D. uz kontrolu bubrežne funkcije.5g dnevno. bočica. aminophyllinum AMINOFILIN . 5x10 kom Cena 78. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. 100mg. Paralelni lekovi: amikin AMIKIN .06.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem. www. bočica.12. tokom 10 dana. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. bonhokonstrikcija izazvana naporom. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. Paralelni lekovi: aminofilin retard. 350mg.

aminophyllinum AMINOPHYLLINUM . 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno. alkoholizam. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. 0. arginin. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan.Srbija aminofilin . tirozin. aminofilin retard AMINOSOL 10% . uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. fenilalanin. 250-500mg. leucin.2g/L+6. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina.nr . tokom prve nedelje lečenja.9din 8600097012256 3/2-10-7310 25. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. sporo.4g/L+6. ZRENJANIN . ampula.2004 doziranje: akutni napad astme. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno.8din 350mg. Paralelni lekovi: aminofilin. Počevši od druge nedelje. (5-6mg/kg) ili i. 5g/L+7. valin.D.08. ili i. Paralelni lekovi: aminosol 15%. 2x10 kom 8608811003207 515-04-4564/03 31. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan.5mg/kg/sat. dva puta dnevno. aminoven 10%.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11.11. taurin.5din 8608811003115 3/2-10-3108 29. metionin.2002 doziranje: akutni napad astme. Paralelni lekovi: aminofilin retard. inf. bonhokonstrikcija izazvana naporom.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174035 rastvor za infuziju. bonhokonstrikcija izazvana naporom. onda je treba dati sa velikom opreznošću. Počevši od druge nedelje. U rezistentnim slučajevima.abecedni spisak registrovanih lekova 25 onda je treba dati sa velikom opreznošću. Paralelni lekovi: aminofilin.JUGOREMEDIJA A.) dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. 250mg.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI A r03da ksantini (R) 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem. bolus inj. blister. prolin.v. Cena 110. aminophyllinum AMINOFILIN RETARD . lizin.v. glicin. alanin. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. uzimanje antiepileptika). deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina.4g/L+5.3g/L+4. 50x10mL Cena 414. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: odrasli: uobičajena doza je 350mg (1 tabl. 1x500mL Cena 501. deci starijoj od 3 godine. aminoven 15%. tokom prve nedelje lečenja. serin.4g/L+1g/L+2g/L.HEMOFARM AD . boca. triptofan . ZRENJANIN .2g/L+6. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: individualno.co.m. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. deci starijoj od 3 godine. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg. tokom 20 min. histidin.6g/L+4. dva puta dnevno.Srbija aminofilin . treonin.12.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (Z) 0114501 rastvor za injekciju. aminoven 5% www.D.DigitSoft. U rezistentnim slučajevima. parenteralno odrasli i.JUGOREMEDIJA A.Srbija izoleucin. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.2002 doziranje: individualno.5g/L+0.

valin. maligna oboljenja).3g/L+3g/L+2g/L+1. natrijum-glicerofosfat. lizin.2g/L+5. kalcijum-hlorid . lizin. boca. alanin. pankreatitis. fenilalanin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.Austrija aminokiseline .1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. aminoven 5% AMINOSTERIL N-HEPA 8% .2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMINOSOL 10% E .HEMOFARM AD .6g/L+5.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174040 rastvor za infuziju. 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. triptofan. aminoven 10%. triptofan .2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. kalijum-hidroksid. histidin.2g/L+6. alanin.2din 8606010925238 2544/2007/12 22.4g/L+5. serin. opekotine. glicin. maligna oboljenja).B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174037 rastvor za infuziju. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. fenilalanin. zapaljenska bolest creva. tirozin.5g/L +25g/L+20g/L+18. kada nije moguća enteralna ishrana.Srbija izoleucin. aminosol 15%. 10x500mL Cena 6570. peritonitis.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .4g/L+1g/L+2g/L. AMINOSOL 15% .6g/L+0.2g/L+6. arginin.3g/L+4.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 515-04-3832/03 22.nr .4g/L+6.4g/L +9. 10x500mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174021 rastvor za infuziju. malapsorpcija. valin. leucin.12. boca. eneterokutane fistule).4g/L+4. prolin.5din 8600097200370 515-04-3268/03 12. pankreatitis. valin. treonin.683g/L+1.9g/L+5. taurin. serin. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. metionin.8g/L+8. magnezijum-hlorid. arginin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. taurin. malapsorpcija. hiperkatabolička stanja (traume. 1x500mL Cena 501. Paralelni lekovi: aminosol 10%. glicin. izoleucin.2003 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174036 rastvor za infuziju.2003 doziranje: individualno.Austrija izoleucin.28g/L+7. treonin. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. triptofan . arginin.12.10.017g/L+0. metionin. lizin.HEMOFARM AD . prolin.1g/L+5g/L+4.4g/L+2g/L+1. opekotine. Paralelni lekovi: aminosol 10%.9din 8600097200363 515-04-3267/03 12.6g/L. kada nije moguća enteralna ishrana. 8%. histidin. glicin. peritonitis. 5g/L+7. leucin. prolin. 5.3g/L+17g/L+9. hiperkatabolička stanja (traume.12. boca. histidin. boca staklena. zapaljenska bolest creva.31g/L+6.5g/L+0. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus.DigitSoft.6g/L+4.5g/L+7. aminoven 15%. eneterokutane fistule). 1x500mL Cena 689. metionin.5g/L+11.735g/L.453g/L+9. jabučna kiselina.Srbija alanin. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. fenilalanin. aminoven 5% www.1g/L+3. AMINOVEN 10% .co.2003 doziranje: individualno. treonin.2g/L+8. leucin. tirozin. aminoven 15%.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .

. aminosol 15%. Sedacoron www. blister. fenilalanin.55g/L +7g/L+6g/L+5.6g/L+0. maligna oboljenja). 6x10 kom Cena 602. aminoven 5% AMINOVEN 5% .2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.6din 8606010925214 2558/2007/12 22.2g/L+2.5g/L+11. taurin. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.2004 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1.C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici. leucin. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. triptofan .abecedni spisak registrovanih lekova AMINOVEN 15% . zapaljenska bolest creva.6g/L+0.4din 8606010925252 2559/2007/12 22. a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija.9g/L+5. pankreatitis. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.9g/L+5.2g/L+0. arginin. prolin. 5. valin.03.DigitSoft.6g/L+5. peritonitis. histidin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 A B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174022 rastvor za infuziju.1g/L+3. opekotine. eneterokutane fistule). 5.D. Paralelni lekovi: aminosol 10%. aminoven 15% AMIODARON . tirozin. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.6g/L.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.4g/L+2g/L+1. nedelje. aminoven 10%.5g/L+3.5g/L+1g/L. malapsorpcija. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. eneterokutane fistule).FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .co. treonin. Paralelni lekovi: aminosol 10%.1g/L+3.3g/L+17g/L+9. prolin.Srbija amjodaron . lizin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.10.5g/L+7.3g/L+17g/L+9. alanin.5g/L+7. glicin.10. leucin.2007 (SZ) 0174023 rastvor za infuziju. metionin. tirozin.3g/L+2. pankreatitis. glicin. hiperkatabolička stanja (traume. kada nije moguća enteralna ishrana.5g/L+5.nr . serin. aminoven 10%. malapsorpcija. peritonitis.8g/L+8. lizin.1g/L+3.2g/L+8. treonin. fenilalanin. Paralelni lekovi: cordarone®. valin. histidin.2g/L+8. 200mg. zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2.5g/L+1. boca. arginin.6din 8600064100115 515-04-4080/03 10. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. metionin. serin. taurin. boca. zapaljenska bolest creva. 2.8g/L+8.5g/L +25g/L+20g/L+18.6g/L. alanin.ZDRAVLJE A. maligna oboljenja). aminosol 15%.7g/L+3.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . nedelje.Austrija izoleucin.25g/L+0.6g/L+5. grupa III (R) 1101402 tableta. hiperkatabolička stanja (traume. 10x500mL Cena 5350.6g/L+3. boca.15g/L+2. kada nije moguća enteralna ishrana. opekotine.8din 8606010925276 2529/2007/12 22.5g/L+11.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174020 rastvor za infuziju. triptofan . 10x250mL Cena 5173.Austrija izoleucin.4g/L+2g/L+1.10.5g/L +25g/L+20g/L+18. 10x500mL Cena 10346.

amlopin Lek®.05. Paralelni lekovi: alopres®.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402731 kapsula. 2x10 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 428. Tenox®.05. blister. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 5mg. amlohexal. 2x10 kom Cena 279. blister. 5mg. 10mg.BOSNALIJEK D. maks.6din 3870010004568 515-04-747/03 30.O. 2x10 kom 8608808106591 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 1098/2007/12 23. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.2007 Cena 428.2007 www. maks. Norvasc®. amlopin Lek®.2005 doziranje: hipertenzija. vazotal AMLODIPIN . amlodil.2003 Cena 428.2003 doziranje: hipertenzija.O. Normodipine®.Srbija amlodipin . Monodipin. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.GALENIKA AD . 2x10 kom 8606010300516 1104/2007/12 25. 10mg dnevno. amlohexal. amlogal®.Srbija amlodipin . profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Paralelni lekovi: alopres®. amlodil. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Tenox®. blister.07. Norvasc®.2007 Cena 428. blister. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 2x10 kom 8608813900627 515-04-3726/03 16. amlohexal. amlodipin.O. amlopin Lek®. 2x10 kom Cena 258din 8606010300417 1103/2007/12 25. 10mg dnevno.O.nr . amlogal®. NIŠ . amlodil.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402140 tableta.05. Paralelni lekovi: alopres®. 10mg dnevno.DigitSoft. Tenox®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Normodipine®. 10mg dnevno. 10mg. 5mg.D. amlopin Lek®.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMLODIL . 10mg. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.co.1din 1099/2007/12 23. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Tenox®. 2x10 kom 8608808106683 (R) 1402141 tableta.12. blister.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402850 tableta. Norvasc®.D. . blister. 2x10 kom Cena 258din 8608813900610 515-04-3725/03 16.Srbija amlodipin .2007 doziranje: hipertenzija. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.05. maks.Bosna i Hercegovina amlodipin .C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402142 tableta. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Paralelni lekovi: alopres®.NI MEDIC D.12. Normodipine®. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Monodipin. vazotal AMLOGAL® .C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402832 tableta. vazotal AMLODIPIN .1din (R) 1402143 tableta. amlogal®. Norvasc®. Monodipin. vazotal AMLODIPIN .1din (R) 1402851 tableta.SRBOLEK A. .Srbija amlodipin . amlogal®.REMEVITA D. 5mg. amlohexal. Normodipine®. blister. . blister. maks.1din 701/2005/12 22.2003 doziranje: hipertenzija. 10mg.12. Monodipin. tvrda.

maks. amlohexal. blister. Sinacilin® www.Srbija amoksicilin .Slovenija amlodipin . Paralelni lekovi: almacin®. amlodipin. Paralelni lekovi: almacin®. Tenox®. amlodil.DigitSoft. Tenox®. 500mg. Normodipine®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.03. 6g dnevno. ospamox®.2din 515-04-03356/04 28. maks. 10mg.Srbija amoksicilin . 2x10 kom A BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 479. 5mg. 2x10 kom 515-04-03355/04 28. Sinacilin® AMOKSICILIN . Normodipine®. amlopin Lek®.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.2004 doziranje: hipertenzija. Norvasc®. profilaksa bakterijskog endokarditisa. 2x8 kom 8600097400688 239/2007/12 17. blister. tvrda. blister. tvrda. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.D. 10mg dnevno. infekcije kože i mekih tkiva. . amoxicillin.nr .J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021961 kapsula. amlodipin. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 10mg.6din 8600097400671 238/2007/12 17.HEMOFARM AD . Tenox®. profilaksa bakterijskog endokarditisa. ospamox®.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021969 sirup. infekcije kože i mekih tkiva. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. amlopin Lek®.09.09. Monodipin. Norvasc®.2004 Cena 791din (R) 1402856 tableta.8din (R) 1021965 kapsula.PANFARMA D. maks.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: hipertenzija. 2x8 kom Cena 64. blister. ospamox® dT. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Bactox®. . profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.01.2007 Cena 79. vazotal AMOKSICILIN . Monodipin. bočica. Paralelni lekovi: alopres®. Norvasc®.2007 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. amlogal®.co.09. 2x10 kom Cena 258din 515-04-02833/03 28. amlohexal. vazotal AMLOHEXAL .2004 Cena 428. amoxicillin.09. Normodipine®.O. ospamox® dT. 250mg/5mL. 250mg. maks. Bactox®. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. u ginekološkoj praksi. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 5mg. amlogal®.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 10mg dnevno.O. blister. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.HEXAL AG . vazotal AMLOPIN LEK® . amlodil. 1x100mL Cena 74din 8600097400534 3/2-10-1078 29. Paralelni lekovi: alopres®. 6g dnevno. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 2x10 kom 515-04-02833-1 28. blister.1din (R) 1402858 tableta. amlodipin. Paralelni lekovi: alopres®. u ginekološkoj praksi.2004 doziranje: hipertenzija. amlodil. 10mg dnevno.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402857 tableta. Monodipin.Nemačka amlodipin . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.01. maks.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402855 tableta.

uretritis. ospamox®. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra Cena 64. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 500mg na 12h. 1x100 kom 8608811006062 515-04-03108-1 28.Srbija amoksicilin .9din 3837000003710 231/2005/12 26. 1x100 kom 8608811006086 515-04-03108-3 28. bakterijski endokarditis.08. celulitis.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). 500mg.2004 Cena 99. bronhopneumonija.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® forte 312. klavulanska kiselina . bočica. uretritis.Slovenija amoksicilin. infekcija kostiju i zglobova.09. intraabdominalna sepsa.09.5MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 500mg+125mg.2din (R) 1021776 kapsula. deca www. celulitis. akutni i hronični bronhitis. tvrda. 6g dnevno.co. tvrda.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. otitis media.6din (R) 1021775 kapsula.O. 1x100mL Cena 303. 250mg. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati. akutni i hronični bronhitis. 250mg/5mL. peritonitis. akutni i hronični pijelonefritis.Slovenija amoksicilin. 1x100mL 8608811006093 515-04-03108-4 28. bakteriurija u graviditetu.30 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSICILIN .2004 Cena 398. amoksiklav Lek® 2X.D. Panklav forte. teže infekcije 500mg na 8h.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. Sinacilin® AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE .J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. akutni i hronični pijelonefritis. profilaksa bakterijskog endokarditisa. 2x8 kom 8608811006079 515-04-03108-2 28.09. amoksiklav Lek® 156.2004 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.09. 250mg/5mL+62. infekcije rana). kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. sinuzitis. . infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. gonoreja). puerperalna sepsa i septički abortus. peritonitis.2004 Cena 74din (R) 3021779 granule za oralnu suspenziju. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. gonoreja). otitis media.2004 Cena 637din (R) 1021778 kapsula. 500mg. septikemija.09.5mg/5mL. infekcije kože i mekih tkiva.5din 3837000003673 229/2005/12 26. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312. amoxicillin. puerperalna sepsa i septički abortus. tvrda. u ginekološkoj praksi.O.2g prašak za injekciju. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. 1x15 kom Cena 438.nr . amoksiklav Lek® 1.08. bakteriurija u graviditetu. sinuzitis. tvrda. doze su date u odnosu na amoksicilin.D. bočica. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021562 prašak za oralnu suspenziju. bronhopneumonija. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021560 film tableta. infekcije rana). 2x8 kom 8608811006055 515-04-03108/03 28. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. maks. Paralelni lekovi: almacin®.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.DigitSoft. Bactox®. infekcija kostiju i zglobova. ospamox® dT.3din (R) 1021777 kapsula. enhancin. blister. septikemija. blister. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. 250mg. Panklav. . augmentin. bočica od tamnog stakla.REMEVITA D. bočica od tamnog stakla.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. bočica. klavulanska kiselina . intraabdominalna sepsa. bakterijski endokarditis. NIŠ . amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.

deca od 3 mes. amoksiklav Lek® 156. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). . amoksiklav Lek® 156. teške infekcije odrasli 1g na 6h ili 8h. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Cena 1190. doze su date u odnosu na amoksicilin. klavulanska kiselina . amoksiklav Lek® 1. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. celulitis.DigitSoft. Panklav forte. sinuzitis. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. infekcije rana). infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.nr . enhancin. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). augmentin.25MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU . kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. gonoreja). puerperalna sepsa i septički abortus. enhancin.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. bakteriurija u graviditetu. bronhopneumonija. intraabdominalna sepsa.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 125mg/5mL+31. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021561 prašak za oralnu suspenziju.co. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. kada terapija može i duže trajati:parenteralno. enhancin. akutni i hronični bronhitis. akutni i hronični bronhitis. infekcija kostiju i zglobova.D.03. Panklav forte. amoksiklav Lek® 2X. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. Panklav forte. celulitis. 1000mg+200mg.abecedni spisak registrovanih lekova 31 preko 3 mes.Slovenija amoksicilin. gonoreja). bočica od tamnog stakla. 25mg/kg na 6h ili 8h.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. Panklav. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju.2005 (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. akutni i hronični pijelonefritis. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 156. .08.2g prašak za injekciju. septikemija. 1x100mL Cena 194din 3837000003697 230/2005/12 26. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. deca preko 3 mes. uretritis.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 2X.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU A j01cr kombinacije penicilina. peritonitis. 5x1 kom 3837000003772 734/2007/12 23.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. doze su date u odnosu na amoksicilin. akutni i hronični pijelonefritis. augmentin. augmentin. infekcija kostiju i zglobova. doze su date u odnosu na amoksicilin. 1000mg+200mg. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.25mg/5mL. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). sinuzitis. amoksiklav Lek® forte 312. Panklav® 2X www. bronhopneumonija. Panklav.Slovenija amoksicilin. puerperalna sepsa i septički abortus. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 1. Panklav. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. intraabdominalna sepsa. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.2g prašak za injekciju. bakterijski endokarditis. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). bakteriurija u graviditetu. 5x1 kom 3837000003772 233/2005/12 26. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 2X. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. septikemija. otitis media.D. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. Cena 1190.7din bočica staklena. otitis media. do 12 god.7din bočica staklena. klavulanska kiselina . amoksiklav Lek® 375mg film tablete. infekcije rana). amoksiklav Lek® forte 312. amoksiklav Lek® 1.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). uretritis. bakterijski endokarditis.08. peritonitis.

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. enhancin. infekcije rana). 1x70mL 3838957902989 1838/2006/12 16. augmentin.08.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. deca ispod 40kg (do 3 mes. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.2g prašak za injekciju. augmentin. bočica staklena. 875mg+125mg. Panklav forte. uretritis. 500mg+100mg. otitis media. celulitis. amoksiklav Lek® 1. infekcija kostiju i zglobova. Panklav. 500mg+125mg. sinuzitis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. infekcije rana). akutni i hronični bronhitis.nr . bakterijski endokarditis. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). septikemija. Panklav. Cena 315din bočica od tamnog stakla. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. peritonitis.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.Slovenija amoksicilin. klavulanska kiselina . doze su date u odnosu na amoksicilin.D. puerperalna sepsa i septički abortus. peritonitis. amoksiklav Lek® 2X. (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL. infekcija kostiju i zglobova. septikemija. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.2006 Cena 489. . bočica od tamnog stakla. deca preko 3 mes.9din 3837000003727 228/2005/12 26.10. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. intraabdominalna sepsa.5din (R) 1021567 film tableta. amoksiklav Lek® forte 312. gonoreja). Panklav forte.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup).DigitSoft. . blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. akutni i hronični pijelonefritis. intraabdominalna sepsa. deca od 3 mes.Srbija amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h. akutni i hronični pijelonefritis. klavulanska kiselina . uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. enhancin. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.2g prašak za injekciju. otitis media. doze su date u odnosu na amoksicilin. teže infekcije 500mg na 8h.Slovenija amoksicilin.2006 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE . infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.1din 3836957903016 1836/2006/12 16.08. 250mg+125mg. blister.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. bakteriurija u graviditetu.2006 (R) 3021568 prašak za oralnu suspenziju. bronhopneumonija. celulitis.HEMOFARM AD .D. uretritis. blister.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. amoksiklav Lek® 1. do 12 god.2005 www. klavulanska kiselina . teže infekcije 500mg na 8h. bronhopneumonija. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021564 film tableta. 2x5 kom Cena 339. sinuzitis. amoksiklav Lek® 156. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.10. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021563 prašak za rastvor za injekciju. puerperalna sepsa i septički abortus.10.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021566 film tableta. 25mg/kg na 6h ili 8h. 2x5 kom 3838957902996 1835/2006/12 16.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.co. amoksiklav Lek® 156. parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. 1x15 kom Cena 356. gonoreja). novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. amoksiklav Lek® forte 312. akutni i hronični bronhitis.32 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSIKLAV LEK® 2X . 5x1 kom Cena 3837000003765 232/2005/12 26. bakteriurija u graviditetu. bakterijski endokarditis. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.

infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. 1x100mL Cena 85din 8600097400732 2071/2007/12 25.09. 100mg. amoksiklav Lek® 156. Salmonella typhi. ospamox® dT. septikemija. Paralelni lekovi: ampicilin alkaloid®.peritonitis. amoksiklav Lek® 1. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. bočica. od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata. bronhopneumonija.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . Bactox®. 1x50mg Cena 11681. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. gonoreja). Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. E. 6g dnevno. tvrda. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. bočica. amoksicilin. kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. bočica plastična. celulitis. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. Paralelni lekovi: almacin®. blister. Proteus mirabilis.4din 5290665002753 560/2005/12 21. bakteriurija u graviditetu. 25mg/kg na 6h ili 8h.HEMOFARM AD . Proteus mirabilis. sinuzitis. profilaksa bakterijskog endokarditisa.2g prašak za injekciju.Kipar amoksicilin . 250mg/5mL. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae.DigitSoft. deca od 3 mes. otitis media. uretritis. početno i.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021912 kapsula. ospamox®.11.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. tvrda.nr . novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.0-4. 50mg.co. akutni i hronični bronhitis.v. infekcije kože i mekih tkiva. do 12 god. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. Pentrexyl® www.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. maks. Panklav forte.REMEDICA LTD . Pentrexyl. 5x1 kom 3837000003765 735/2007/12 23.1din 8600097400718 240/2007/12 17. doze su date u odnosu na amoksicilin. Coli. sinuzitis. inf. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. infekcije rana). Paralelni lekovi: Fungizone AMPICILIN . amoksiklav Lek® 2X. Coli.03.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 33 0021563 prašak za rastvor za injekciju.J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju. intraabdominalna sepsa. 1x100mg 9088881284338 1764/2006/12 02. 500mg+100mg.2007 (R) 3021949 granule za oralnu suspenziju.2006 Cena 20966din (SZ) 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju. 2x8 kom Cena 90.0mg/kg telesne mase. 500mg.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021941 kapsula. bakterijski endokarditis. amoksiklav Lek® forte 312. akutni i hronični pijelonefritis. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. Sinacilin® AMPHOCIL® . Panklav. u ginekološkoj praksi. blister. 500mg. enhancin. puerperalna sepsa i septički abortus.10. augmentin. Cena bočica staklena. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. Shigella.Srbija ampicilin . i sojevima Enterococcus. 2x8 kom Cena 101. otitis media. sojevima Enterococcus.9din 9088881338581 1763/2006/12 02.10.Austrija amfotericin b .2006 doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati. po potrebi povećati najviše do 3. infekcija kostiju i zglobova.2007 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.01. Panklav® 2X AMOXICILLIN .

5mg.10.5g pre anestezije.2006 05.09. Coli. Paralelni lekovi: ampicilin.25mg.7din (R) 1021059 kapsula. bočica. sinuzitis. ili i. blister. tvrda. 3x10 kom 3838989517359 Cena 416/2006/12 Cena 418/2006/12 Cena 419/2006/12 Cena 420/2006/12 Cena 421/2006/12 Cena 422/2006/12 Cena 423/2006/12 05. bolus inj.6din 485/2005/12 21.04. blister.34 abecedni spisak registrovanih lekova A AMPICILIN ALKALOID® . blister.7din 8600064103819 347/2005/12 23. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. sulbaktam .5-4. 1x100mL Cena 482/2005/12 21. 2x10 kom 3838989517465 (R) 1103255 tableta. 2.7din (R) 3021820 prašak za oralnu suspenziju.D. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae.5-12g i.S. 500mg+250mg.4din bočica staklena. blister. 4x7 kom 3838989517298 (R) 1103252 tableta.2006 434.Turska ampicilin . blister.04. 1. Cena 918. 5x10 kom (R) 3838989517311 (R) 1103254 tableta. 10x10 kom 483/2005/12 21.5mg. 10x750mg 8600064103703 346/2005/12 23.04.04.co. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. Proteus mirabilis. 250mg/5mL.09. Shigella.04.1din 05. Pentrexyl® AMPISULCILLIN® .25mg.2006 289. 10x1. 500mg. TOVARNA ZDRAVIL.J01CR01 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021058 kapsula. 4x7 kom 3838989517328 (R) 1103256 tableta.04. Cena 1246.5mg. 2.nr . deca do 3 godine 125mg na 6 sati.25mg.KRKA. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. . 12g dnevno.4din 05. deca preko 20kg na 6 sati 375-750mg. blister. profilaksa u hirurgiji 1.).v. blister.10. novorođenčad 75-150mg/kg na 12 sati. D.2006 05.D. 2x10 kom 3838989517281 (R) 1103251 tableta. 2000mg+1000mg.2006 05. u trajanju od 3 min. 1. 500mg.25mg. podeljeno na 3-4 pojedinačne doze (i. odojčad i deca (do 20kg) 75-150mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. u trajanju 15-30 min.v.BILIM PHARMACEUTICALS A. 3x10 kom 3838989517304 1103253 tableta. tvrda. . otitis media.2005 doziranje: obično 1. maks.m. Salmonella typhi. monokomponentni (R) 1103250 tableta.2006 05.v.2005 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. i sojevima Enterococcus. inf. 1. 1000mg+500mg.5g 8600064103796 345/2005/12 26. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021355 prašak za rastvor za injekciju.Srbija ampicilin. E. Pentrexyl.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Proteus mirabilis. 1.04. blister.2005 (Z) 0021357 prašak za rastvor za injekciju. Coli. ili i. blister.Slovenija ramipril .09.2006 www.2005 (Z) 0021356 prašak za rastvor za injekciju. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. sojevima Enterococcus.DigitSoft.2005 Cena 767. AMPRIL® .10. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. 10x3g Cena 1876. bočica staklena.ZDRAVLJE A.2005 146.4din bočica staklena.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 124. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. 2. .

blister. blister. celu tabletu progutati. blister.5mg hidrohlortiazida).04.04.Slovenija ramipril. blister. 5x10 kom Cena 3838989517366 424/2006/12 05. blister.9din (R) 1103263 tableta. hidrohlortiazid . dnevno (2.6din (R) 1103259 tableta.5mg. 5mg+25mg. 10mg/dan.04. 10mg. Tritace® comp. 3x10 kom 3838989517397 427/2006/12 05. D.04.5-5mg/dan. blister. blister. Piramil®. Paralelni lekovi: ampril® HL. ramipril.Slovenija ramipril. po potrebi može se povećati na 1 tabl. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida).KRKA. po potrebi može se povećati na 1 tabl. 10mg/dan (dnevne doze od 2. blister. ujutro. blister. sa dosta tečnosti.05. 10mg. dnevno (2. Paralelni lekovi: ampril® Hd. početna doza je 2 puta po 2. 3x10 kom 3838989517441 431/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1103262 tableta. 2x10 kom 3838989517373 425/2006/12 05. Tritace® AMPRIL® HD . blister. 5mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401130 tableta.25mg/dan oralno. maks. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida). 2.2006 Cena (R) 1103265 tableta. Tritace® comp.nr . Tritace® comp LS AMPRIL® HL .2006 Cena (R) 1103260 tableta. hidrohlortiazid .04. Tritace® comp LS www. TOVARNA ZDRAVIL. TOVARNA ZDRAVIL.KRKA.5mg/dan.2006 Cena (R) 1103264 tableta. 4x7 kom Cena 607din 3838989521882 1080/2007/12 23.5mg ramiprila sa 12.04. ramitens®. u toku ili posle jela.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM A c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401131 tableta.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1.2006 Cena 972.5mg/dan. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.D.2006 Cena 648.5mg ramiprila sa 12.co. 4x7 kom 3838989517380 426/2006/12 05. 5x10 kom 3838989517410 428/2006/12 05. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. 10mg.5mg hidrohlortiazida). blister. 10mg.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl.04.05. . doza održavanja je 2 puta po 2.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 35 1103257 tableta.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).2006 Cena (R) 1103258 tableta. 4x7 kom 3838989517434 430/2006/12 05.25mg/dan. maks. . po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. Prilinda®. Paralelni lekovi: corpril. 2. 2x10 kom 3838989517427 429/2006/12 05. 5mg.04. celu tabletu progutati. 5mg.5mg. ujutro. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2.2006 Cena (R) 1103261 tableta. 4x7 kom Cena 466din 3838989521875 1079/2007/12 23.DigitSoft. 5x10 kom 3838989517458 432/2006/12 05.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl.5mg+12. D.D. 5mg.

hlamidijama. ampula.. ANAFRANIL® . zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana.4din 8608808104962 3/2-10-7303 12.Srbija metamizol-natrijum . 4g dnevno.2din 515-04-1032/03 05. . Novalgetol® www. Paralelni lekovi: Baralgin M®. parenteralno 25-50mg i.2007 Cena 31. 3x10 kom Cena 233. 7-10 dana. 50-75mg dnevno.Švajcarska klomipramin .09.).NOVARTIS PHARMA AG .N06AA04 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 0072741 rastvor za injekciju.11. povećavati po 25mg do 150mg dnevno. 2.5g u početku.2003 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.5-1g sporo i.8din (R) 1086416 tableta. blister.2006 Cena 1129din (Z) 0086418 rastvor za injekciju.3 abecedni spisak registrovanih lekova A AMRACIN . 0. narkolepsija. inf. 25mg.11.Srbija tetraciklin . opsesivno-kompulsivni poremećaj. 1x10 kom ANALGETICI Cena 22.v. 500mg.06. 10x2mL Cena 318.8din (R) 1086456 tableta. deca početno 10mg dnevno.06.Makedonija metamizol-natrijum .5g/5mL. ampula. po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do 50mg dnevno (preko 14 godina). 2x8 kom Cena 99. 50x10 kom 515-04-1033/03 05. maks. enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž.5din 7612791402555 592/2005/12 21. postoperativnih). gonoreja: 1.N02BB02 N02BB pirazoloni (R) 1086455 tableta. 500mg.5-1g sporo i. Novalgetol® ANALGIN® . maks.2005 doziranje: major depresija. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.D.2006 Cena 1590.09.nr . pa 25-75mg dnevno.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni Cena 779. rikecijama kao i u lečenju Lajmske bolesti. panični poremećaj.12.2002 doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima. 0. 500mg. ukupno 9 g. a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja. 25mg.8din (Z) 0086417 rastvor za injekciju. 250mg dnevno. blister. tvrda.co. blister.SRBOLEK A.2din 7612791004742 594/2005/12 21.J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022231 kapsula. postoperativnih). kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. bruceloze i antraksa: odrasli uobičajeno 500mg na 6-8 sati između obroka. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. 1x10 kom 5310001200435 2057/2007/12 25.v. 1g/2mL. povećavati po 25mg do maks.2din (R) 1086415 tableta..2005  (R) 1072740 obložena tableta. 50x2mL 5310001188214 913/2006/12 16. 500mg. blister. ANALGIN® . 500mg.2003 Cena 1068.ALKALOID AD . Paralelni lekovi: Baralgin M®. doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg) dnevno. i terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.m.DigitSoft.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. 50x10 kom 5310001200442 2058/2007/12 25. blister.11. 4g dnevno. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. deca preko 8 godina (izuzetno) 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. zatim preći na oralne doze održavanja. 50x5mL 5310001188238 914/2006/12 16. ampula. leptospiroze. blister. dnevno.GALENIKA AD .12.

juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.GALENIKA AD . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. aspirin® protect. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.2004 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. 20 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. 130mg/kg/d.4-3. ANBOL . cardiopirin®.3din 3/2-10-6181/1 26. isključujući heparin (BR) 1086113 tableta. ask pH 8.10. aspirin® 500. aspirin® direkt.O. 50x10 kom Cena 762.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. aspirin® Migran.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.PLIVA HRVATSKA D. maks.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086800 tableta.4-3.03. 150mg. početna doza 2. doza održavanja 80-100mg/kg/d.9-7.4-3. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. početna doza 2.N02BA01 N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086111 tableta.6din 8608808103736 3/2-10-7354 25.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.4g/d.6-5. Paralelni lekovi: cor-aS. 2x10 kom A ANALGETICI Cena 63. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. aspirin® 500.PLIVA HRVATSKA D.9-7.co. 300mg. 130mg/kg/d. blister. 300mg. inhibicija agregacije trombocita 100-300 (50-325)mg/dan.8g/d.9din 515-04-258/03 05.Hrvatska acetilsalicilna kiselina . blister. andol.03. blister.2002 doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije). početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.8din 515-04-258/03-2 05. maks. . inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.4-3. tokom 1-2 nedelje. 8 g. ask pH 8. aspirin® direkt.6-5. aspirin® protect.DigitSoft.03.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANANDRON® .8g/d. aspirin® Migran.CARDINAL HEALTH FRANCE . 300mg. .4g/d. tokom 1-2 nedelje. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1039601 tableta. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.6g/d u više pojedinačnih doza.10.O. antireumatik odrasli i deca iznad 12 god.2004 Cena 813.Hrvatska acetilsalicilna kiselina . reumatska groznica: odrasli 4.O.nr . a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. maks. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Midol Cena 57.6g/d u više pojedinačnih doza.2004 www. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. blister. 100mg. blister.6din (BR) 1086112 tableta. maks.Srbija acetilsalicilna kiselina . 8 g. anbol. 50x10 kom 515-04-258/03-1 05.Francuska nilutamid . do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. Midol ANDOL . Midol ANDOL . 2x15 kom Cena 7567. zatim doza održavanja 150mg dnevno. reumatska groznica: odrasli 4. doza održavanja 80-100mg/kg/d. doza održavanja 3. doza održavanja 3. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.O.

08.8din 8600103492430 702/2006/12 25.) dnevno podeljeno u 2 doze posle jela. 1mg/10mL.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija u lečenju klimakteričnih tegoba kod žena u postmenopauzi. 6x10 kom 515-04-2423/04 13. neparan. smanjiti zatim na 1-3 kaps. blister.nr .ZAMBON GROUP ITALIA . ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege). 10x10mL Cena 1565.3 abecedni spisak registrovanih lekova A ANDRIOL TESTOCAPS .3din 8606103110114 515-04-1753/04 16.2004 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma.G03HA01 g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 1048111 kapsula.7din 515-04-2422/04 13.5mg/5mL. tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps.co.05.1mg na 1 minut.Holandija testosteron .SCHERING AG .1din (R) 1048112 kapsula.G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 844.2mg u toku 15 sekundi. 1x28 kom Cena 1095. zatim 0. 50mg/10mL. ili 100-300mg dnevno bez orhidektomije. bočica. ANGELIQ® . monokomponentni  (R) 1048331 tableta. blister. 5x5mL Cena 8606102767395 1266/2006/12 02. dnevno. 40mg.09.F.6mg.SCHERING AG . dalje primenjivati 50mg dnevno.2006 doziranje: trovanje benzodiazepinima: 0. ampula. inoperabilni karcinom prostate: 100-200mg dnevno nakon orhidektomije. do ukupno 0.6din 8600103492225 1579/2006/12 05. Testosteron depo ANDROCUR® . veća je jutarnja doza). 40mg. ako se ne jave simptomi apstinencije dati još 30mg. 2mg+1mg. 5x10 kom Cena 3274.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 50mg. 0.2004  (SZR)2182012 oralni rastvor.6din (SZ) 0189101 rastvor za injekciju/infuziju.DigitSoft. Paralelni lekovi: revia® www. blister. maks.2006 10589.08. kod promene pola žene u muškarca. 5x10mL Cena 8606102767401 1267/2006/12 02.06. ampula.8din (SZ) 0189100 rastvor za injekciju/infuziju. meka.2006 doziranje: hiperseksualnost muškarca: 2 puta po 50mg posle jela.09. lečenje tegoba koje su posledica uklanjanja jajnika ili u slučaju primarne insuficijencije jajnika: oralno 1 tabl. tvrda.N07BB04 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti  (SZR)1182011 kapsula. estradiol . meka. dnevno tokom 28 dana.G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. ANEXATE® .5din 8606103110121 515-04-1753/04-1 01. maskulinizacija: početna doza 120-160mg (3-4 kaps.N. blister.Nemačka ciproteron . 3x10 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ha antiandrogeni. blister.) ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test. inicijalno 20mg uz posmatranje bolesnika 1 sat.09. 50mg.V.Švajcarska flumazenil .Italija naltrekson .Nemačka drospirenon.V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti 6242. Paralelni lekovi: Nebido®. ANTAXONE® . ORGANON .2004 doziranje: lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida: uz ostale procedure (psihoterapija i dr.2004 Cena 1118.09. fiksne kombinacije (R) 1048790 film tableta. 1x10 kom Cena 1622.

po 1 vaginalna tabl. Plimycol ANTISEPT D . Paralelni lekovi: Betadine®. .J06AA03 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI A j06aa imunoserumi (R) 0010171 rastvor za injekciju.03.fragmenti .SALUTAS PHARMA GmbH .4din (Z) 0010111 rastvor za injekciju. blagi i srednje teški slučajevi 10000-30000 i. bočica. 200mg. Paralelni lekovi: canesten® 1. odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i.j. rastvor.03. ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) . 1x10mL Cena 1608.J06AA01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06aa imunoserumi (Z) 0010110 rastvor za injekciju.nr .12. i.j. Povidon jod ANTITOKSIN DIFTERIJE .m. sprej-boca.7din 8606103010018 479/2005/12 14.2003 Cena 562.11. Paralelni lekovi: canesten®.m. 1x3 kom Cena 8606102455209 278/2006/12 06. 100mg.v..2005 doziranje: ujed evropske zmije i. www.03. pre i posle operativnih zahvata. 1x25g (8606102455193) 280/2006/12 06. strip.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156455 rastvor za kožu.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANTIFUNGOL® .Srbija antitoksin difterije . Mycoril®. Mycoril®..2006 Cena (R) 6137602 vaginalna tableta. u ambulantama za dezinfekciju ruku lekara i ostalog osoblja. za pranje ruku u hirurgiji.D. od 100mg šest dana uzastopno. bočica. Plimycol ANTIFUNGOL® .2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.j. kao i za opekotine.j. doza za decu i odrasle je ista (10mL). canesten® 3. od 200mg 3 dana uzastopno. 10mg/g. 1x1 kom 515-04-3932/03 26..v.Bosna i Hercegovina povidon-jod . teški slučajevi 40000-100000 i. Kansen.12.2006 Cena (R) 4157603 krem. bočica. 10%. tuba. Kansen. 2x3 kom 8606102455216 279/2006/12 06. u hitnim slučajevima.4din 515-04-02553/04 28.m. za pripremu kože i sluzokože pre operacije.preč. 10000i.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: uveče.2003 doziranje: difterija i preventivno u sklopu ostalih profilaktičkih mera: odrasli i deca dobijaju iste doze usklađene sa težinom bolesti.DigitSoft. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .IMUNOLOŠKI ZAVOD D.2004 doziranje: dezinfekcija rana.Nemačka klotrimazol . duboko i. 10x1 kom Cena 5621.6din 8605001700647 515-04-3931/03 26.09.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137601 vaginalna tableta.Hrvatska imunoglobulin (konjski) antivenom. 10mg/mL. 1x100mL Cena 187.co.Nemačka klotrimazol . 10000i.03.BOSNALIJEK D.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. ili po 1 vaginalna tabl. bočica. 1x30mL Cena (8606102455186) 275/2006/12 06.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157600 sprej za kožu. ½-2 sata pošto je inicijalna doza data i. strip. .SALUTAS PHARMA GmbH .D. 100mg/mL. kao i za dezinfekciju kože bolesnika samo za spoljnu primenu. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.

dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.2-0. terapija početno 1000-2000 i.7din (R) 0041549 rastvor za injekciju. 500i.4din 515-04-269/03 05.v.KRKA. 2x15 kom Cena 137.2004 doziranje: anksioznost i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. diazepam. 2x15 kom Cena 137.Nemačka insulin glulizin .2005 Cena 1869. dijabetesna ketoacidoza i koma.j.8mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.v. 100i.5din 8606102967054 244/2005/12 15.40 abecedni spisak registrovanih lekova A ANTITROMBIN III BAXTER .08.co. karpula.03.Austrija antitrombin III . deca 0. 10x2mL Cena 224. eklampsija).v. 5x3mL Cena 2804. primena je kratkotrajna.nr .D.D.j. 10mg. primena je kratkotrajna.. 1000i. 100i.10. Paralelni lekovi: Kybernin P APAURIN® . dijagnostički postupci: individualno. na 1 godinu starosti (deca).DigitSoft.11.Slovenija diazepam .BAXTER AG . 2mg. liobočica sa rastvaračem. ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta. 50x10mL Cena 316din 8608811000343 515-04-3163/03 21. oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI v07aB rastvarači i razblaživači.2006 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod nasleđenog i stečenog nedostatka antitrombina: profilaksa 1000-1500 i. status epilepticus. rezistencija na insulin usled primene nedovoljno prečišćenih oblika insulina. nesanica 5-15mg uveče.j. parenteralni. alergija na humani ili svinjski insulin.V07AB./mL.7din 515-04-269/03/2 05.03. ampula.j. blister. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija.12-0.6din 9002864830824 2112/2006/12 14. TOVARNA ZDRAVIL.2006 (SZ) 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. bočica.2004  (R) 1071172 obložena tableta.j. 10mg. AQUA PRO INJECTIONE . diazepam alkaloid® APIDRA® . blister. . zatim 2000-3000 i. 5mg.03./20mL. 50x2mL Cena 8608811000312 63/2006/12 20. ampula.11. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.. (odrasli). 1x10mL Cena 12662. Paralelni lekovi: Bensedin®. ampula. ZRENJANIN . liobočica sa rastvaračem.JUGOREMEDIJA A.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 1x10mL 8606102967047 245/2005/12 15.3din 9002864830510 2111/2006/12 14.j. 0./mL.01. ili 1mg i. uključujući rastvore za ispiranje (BR) 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu. 2mL.2003 203.3mg/kg i. alkoholni apstinencijalni sindrom: nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. kratkog dejstva (R) 0041548 rastvor za injekciju.5din (BR) 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu.2006 www.08. 2x15 kom Cena 64.Srbija voda za injekcije .j.A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. konvulzije: 10-20mg i.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . blister.03. 10mL.2004  (R) 1071175 tableta. 1x20mL Cena 24307.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071170 rastvor za injekciju.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa./10mL. D.6din 515-04-269/03/1 05. u težim slučajevima 15-30mg dnevno.2004  (R) 1071171 obložena tableta.7din 515-04-269/03/3 05. vrstu insulina.

4mL.2006 Cena 18086. 1x0.co. 1x0.1din 1059/2006/12 30.12. ampula.06.nr .2din 1051/2006/12 30. 10mcg/0.06. 80mcg/0.5mL 8606007081084 Cena 5425.2003 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa. 150mcg/0.1din 1056/2006/12 30. 100mcg/0. pen sa uloškom. napunjen injekcioni špric. pen sa uloškom.2006 www.4mL. 150mcg/0. 1x0.06. 1x0.3mL 8606007081145 (R) 0069904 rastvor za injekciju.01.2006 Cena 27129.5mL. 20mcg/0.8din 1058/2006/12 30. 80mcg/0.2006 Cena 14468. 50x5mL Cena 264.06. napunjen injekcioni špric.4mL 8606007081046 (SZ) 0069907 rastvor za injekciju.3mL 8606007081176 (SZ) 0069905 rastvor za injekciju.3mL.3mL 8606007081039 (SZ) 0069901 rastvor za injekciju.06.2din 1054/2006/12 30. 5mL. pen sa uloškom. 40mcg/0.3mL 8606007081060 (SZ) 0069902 rastvor za injekciju.2006 Cena 1808.2006 Cena 3616.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 41 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu.06. 1x0. napunjen injekcioni špric.5din 515-04-2543/03 05. bočica. 1x60mL A ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 150.4mL 8606007081138 (R) 0069909 rastvor za injekciju. 1x0.2006 Cena 10852din 1065/2006/12 30.3mL. 40mcg/0. 60mcg/0.4mL 8606007081077 (R) 0069908 rastvor za injekciju.4mL 8606007081152 (SZ) 0069910 rastvor za injekciju. 1x0.5mL 8606007081053 (SZ) 0069912 rastvor za injekciju.B03XA02 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069900 rastvor za injekciju.2din 1050/2006/12 30.2006 Cena 7234.2006 Cena 27129.2006 Cena 10852din 1057/2006/12 30. Mycoseb® ARANESP® .4mL. 2%. napunjen injekcioni špric.06.4mL.DigitSoft.4mL 8606007081008 (SZ) 0069906 rastvor za injekciju.1din 1055/2006/12 30. napunjen injekcioni špric. 50mcg/0. 1x0. ni 2 nedelje posle njihove primene).5mL.3mL.8din 1053/2006/12 30. Paralelni lekovi: Ketokonazol. 1x0.3mL 8606007081091 (R) 0069903 rastvor za injekciju. 60mcg/0.A. napunjen injekcioni špric.06. .Grčka ketokonazol . 1x0.06.AMGEN EUROPE B.DEMO S.5mL 8606007081022 (SZ) 0069911 rastvor za injekciju.8din 1067/2006/12 30. 30mcg/0. napunjen injekcioni špric. .06.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157595 šampon. 1x0. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 9043.6din 8608811000336 64/2006/12 20.06.4din 1060/2006/12 30.2006 Paralelni lekovi: voda za injekcije AQUARIUS .2006 Cena 14468.Holandija darbepoetin alfa .06.1din 1064/2006/12 30.3mL. pen sa uloškom.4mL.06. peruti i Pityriasis versicolor: 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima.2006 Cena 7234. 1x0. napunjen injekcioni špric.3mL.5mL. 1x0.V.

20mcg/0.nr . 1x1mL Cena 70873.8din pen sa uloškom.c. 15mcg/0.2007  (SZR)1014302 film tableta.co.terapiju započeti sa s. 1x30 kom Cena 5357.42 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 0069913 rastvor za injekciju.DigitSoft. pen sa uloškom. ARCOXIA® .2002 Cena 3/2-10-6889/1 29.USA etorikoksib . bočica.03. Cena 70873.5mL.Francuska leflunomid . 1x0. 300mcg/0. blister.06. blister.2007  (SZR)1014301 film tableta. 90mg. ili i.06.dalju terapiju prekinuti. pen sa uloškom.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . bočica.5mL 8606007081121 1063/2006/12 30.2002 Cena 3/2-10-6890 29.2din 8606007081190 1069/2006/12 30. 60mg.2006 (SZ) 0069917 rastvor za injekciju.2007 doziranje: aktivni reumatoidni ar tritis u odraslih bolesnika: jednom dnevno po 100mg prva 3 dana. 1x0. primenom 450 nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%. 1x1mL 8606007081114 1062/2006/12 30.06. napunjen injekcioni špric.dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije. doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno.06.06. ARAVA® .11.11.terapiju započeti sa s.9din pen sa uloškom.2002 www.5mL Cena 18086.2006 doziranje: anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi: odrasli i deca starija od 11 godina . 120mg. a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) . ili primeniti s. dalju terapiju prekinuti. 500mcg/mL.6mL Cena 42523. blister. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL.2006 (R) 0069914 rastvor za injekciju.8din 3582910015277 663/2007/12 08.375mL Cena 2713. 225 nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor . 1x0.9din 8606007081107 1061/2006/12 30. 500mcg/mL.06.AVENTIS INTERCONTINENTAL .03. 10mg. 1x7 kom (R) (R) 1163531 tableta. 1x7 kom Cena 3/2-10-6891 29.2) (R) 1163530 tableta. 1x0. Cena 42523. Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL. 100mg. primenom 675 nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor.L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014300 film tableta.6mL.2006 (R) 0069916 rastvor za injekciju.c.2006 (SZ) 0069919 rastvor za injekciju. obično 4-6 nedelja. 1x0.375mL. 1x30 kom Cena 4639. 20mg.v.1din 8606007081169 1066/2006/12 30.c.03. anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji: odrasli .1din 8606007081015 1052/2006/12 30.3din 3582910015284 665/2007/12 08. napunjen injekcioni špric. 100mcg/0.2006 (R) 0069918 rastvor za injekciju.6mL.M01AH05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . Cena 3616.06.2006 (SZ) 0069915 rastvor za injekciju. doza održavanja jednom dnevno 10-20mg. blister. 1x30 kom Cena 2560.6mL 8606007081183 1068/2006/12 30.2din napunjen injekcioni špric.5mL. 1x7 kom 1163532 tableta.7din 3582910019176 664/2007/12 08. 300mcg/0.11.

2003 www.L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039325 film tableta. zatim povećati na 10mg jednom dnevno. maks.Srbija triheksifenidil . 4x7 kom 8600103453288 3/2-10-6890/1 29. 4x5mL Cena 14005.USA donepezil . metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.11. dnevno (1mg).7din (R) 1079011 tableta.2002 Cena (R) 1163535 tableta. tokom 4-6 nedelja. 2mg. 1mg.DigitSoft. maks.11. Pamitor® ARICEPT® .co.Švajcarska pamidronska kiselina .2006 (SZ) 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. akutni napad gihta.10.8din liobočica sa rastvaračem. 30mg.8din 5000455006324 3/2-10-10240 28. 90mg tokom jednog tretmana. 2x14 kom Cena 8750. AROMASIN® . dismenoreja: 120mg dnevno odjednom. 2x14 kom 5013457010183 3/2-10-7912 25. 2x14 kom 5013457010176 3/2-10-7911 25.2002 doziranje: blagi i umereni oblici demencije Alchajmerovog tipa: 5mg jednom dnevno. liobočica sa rastvaračem.12.v.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1163533 tableta.2002 Cena (R) 1163534 tableta.L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039390 obložena tableta. 15mg. blister.NOVARTIS PHARMA AG . blister. ARTANE .2002 doziranje: karcinom dojke: 25mg dnevno. 5mg. reumatoidni ar tritis: 90mg dnevno odjednom. Paralelni lekovi: Pamifos.2006 doziranje: Paget-ova bolest. 2x10mL 7612791400834 545/2006/12 14.PHARMACIA ENTERPRISES S.Belgija eksemestan . AREDIA® .2002 Cena 6866.N06DA02 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze Cena 6143.8din (R) 1079010 tableta. inf.MANUFACTURING CENTER . 120mg.04. blister. akutni bol.04. 4x7 kom 3/2-10-6889 29.3din 3/2-10-5507 19. osteoliza.12.2002 doziranje: uznapredovali estrogen-zavisni karcinom dojke žena u menopauzi.M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.7din 7612791476549 553/2006/12 28.(PHARMACIA & UPJOHN) . dodatna terapija kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozitivnim ranim invanzivnim karcinom dojke: 1 tabl. Cena 13616. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana.2002 doziranje: artritis. 60mg. fiola. 10mg. 25mg. 1x100 kom 8600097011112 A ANTIPARKINSONICI Cena 117din 515-04-2340/03 15.11.N04AA01 N04aa tercijarni amini § (R) 1085070 tableta.nr . blister.A.PFIZER .Velika Britanija anastrozol . 90mg.ZENECA PHARMACEUTICALS MACCLESFIELD . osteoar tritis. blister. blister. 2x15 kom Cena 9986. 10mg dnevno. 4x7 kom 43 Cena 3/2-10-6891/1 29.12.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Yasnal® ARIMIDEX® . blister. hronični bol: 60mg dnevno.11.

10.2006 doziranje: epilepsija. do optimalne doze održavanja www.10.Nemačka oksaceprol .10.D.4din 8600097011129 515-04-2341/03 15.M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1169570 film tableta.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . CHEM. bipolarni poremećaji: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.2din 3850343032520 173/2006/12 13. FABRIK GmbH . ne preporučuje se kod dece mlađe od 14 godina. ARTELAC . 5mg.2006  (R) 1084722 tableta. blister.2mg/mL. po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. 2x15 kom Cena 2003. 60x0.2006 doziranje: simptomatsko lečenje degenerativnih bolesti zglobova u bolnoj ili zapaljenskoj fazi i inflamatornih oboljenja vezivnog tkiva.2mg/mL.nr .PHARM. Isopto® Tears ARTELAC EDO . 25mg. CHEM. Hemodrops. 100mg.44 abecedni spisak registrovanih lekova A §(R) 1085072 tableta.10. 1x100 kom Cena 166. kontejner jednodozni.10.6din 3850343032513 172/2006/12 13. rastvor.2mg/mL. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.co. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. blister.2007 (BR) 7099077 kapi za oči.Hrvatska lamotrigin . 25mg dnevno narednih 14 dana. FABRIK GmbH . 3. rastvor. za vlaženje tvrdih i mekih kontaktnih sočiva. 1x10mL Cena 12/2007/2297 09. GERHARD MANN. 1x30 kom Cena 1092. podeljeno u 3-4 doze. ARVIND® . Paralelni lekovi: artelac®. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 200mg. 1x30 kom Cena 627.2006 Cena (R) 1169571 film tableta. Hemodrops. plastična bočica. 10x0. .02. 50mg.2mg/mL.2007 BR) 7099078 kapi za oči.6mL Cena 12/2007/2298 10.PHARM. 2x10 kom 9120018570317 1756/2006/12 02.2007 doziranje: sindrom suvog oka. 50mg dnevno narednih 14 dana.BELUPO. bočica sa kapaljkom. blister. rastvor. blister.02.2003 doziranje: kontrola tremora kod Parkinsonove bolesti: 1mg dnevno. blister.Nemačka hipromeloza .Nemačka hipromeloza . GERHARD MANN.4din 3850343032544 174/2006/12 13. za vlaženje tvrdih kontaktnih sočiva: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. Isopto® Tears ARTROMED® .CHEPHASAAR CHEMISCH .DR.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084720 tableta.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099076 kapi za oči.02.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099075 kapi za oči. Ne sadrži konzervans. nakon neuspešne terapije konvencionalnim NSAIL: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka.10.DR.6mL 12/2007/2299 10.6mL 12/2007/2300 10. Cena kontejner jednodozni. 30x0. Paralelni lekovi: artelac® edo. 3. postepeno povećavati do 5-15mg dnevno. Cena kontejner jednodozni. 3. 3.2007 doziranje: sindrom suvog oka.10. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 200mg. .DigitSoft. . rastvor.2006  (R) 1084721 tableta. 10x10 kom Cena 1200din 9120018570331 1757/2006/12 02.

INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 1964. reumatska groznica: odrasli 4. tokom 1-2 nedelje.D. 500mg. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. Salofalk®. maks.4g/d.N06AB06 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina Cena 843.D. 4x7 kom 3838989503017 114/2005/12 15. .2005 doziranje: depresija i opsesivno kompulzivni simptomi: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka sa dosta tečnosti. aspirin® Migran. doza održavanja 3.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086128 film tableta. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.4-3. Lamotrigin.BAYER BITTERFELD GmbH .4-3.08. ne koristiti kod dece ispod 18 godina. 4x7 kom 3838989503079 115/2005/12 15.1din (R) 1072635 film tableta.01. . Lamect®.2006 Cena (R) 1129111 gastrorezistentna tableta. blister. Salofalk® 250. početna doza iznosi 50mg/dan. maks.Srbija acetilsalicilna kiselina . 500mg. doza održavanja od 50-100mg. 50mg.A07EC02 ANTIDIJAROICI. blister. andol. aspirin® protect. blister. Lamotrix® ASACOL® .Nemačka acetilsalicilna kiselina . Setaloft®. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. deca od 6-12 godina. TOVARNA ZDRAVIL. 8 g.DigitSoft.KRKA.2006 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati). Salofalk® 500 ASENTRA® .6g/d u više pojedinačnih doza.9din (R) 1129110 gastrorezistentna tableta. 10x10 kom 3837000090123 744/2006/12 26. 50x10 kom Cena 1144din 8600102463219 515-04-1931/03 17. blister.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. Paralelni lekovi: 5-aSa.Slovenija mesalazin .9-7.HABIT PHARM A. maks.05.2006 Cena (R) 1129112 gastrorezistentna tableta. Sertiva®. od 200mg dnevno.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086120 tableta. 130mg/kg/d. Pentasa®. D. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Crohnova bolest: akutni napadi 3puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati).nr . deca od 13-17 godina. doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana.3din (R) 1072636 film tableta.8g/d. aspirin® direkt. 100mg. 100mg dnevno narednih 14 dana.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.6-5.2005 Cena 1686. Paralelni lekovi: Lamal. ulcerozni proktitis akutni napadi 3 puta po 400mg na dan. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. 5x10 kom 3837000090130 743/2006/12 26. početna doza 2. opsesivno kompulsivni simptomi početna doza je 25mg/dan. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. .7din 199/2007/12 16.2007 www. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. 800mg. Midol ASPIRIN® 500 .abecedni spisak registrovanih lekova 45 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.co. 2x10 kom 4008500100714 Cena 74. anbol.07.08. Lamictal™. zoloft® ASK PH 8 . 6x10 kom 3837000090147 1128/2006/12 05. Paralelni lekovi: Serlift®. uz povećanje doze posle 7 dana do 50mg/dan.05. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. do maks.07. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. 800mg.D. 400mg. blister. blister. blister. aspirin® 500. doza održavanja 80-100mg/kg/d.Slovenija sertralin . do 200mg dnevno.

N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086126 gastrorezistentna tableta. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. 6 tab.4-3. doza održavanja 80-100mg/kg/d.07. 100mg. početna doza 2.4-3. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.9-7. maks. doza održavanja 3. Upsarin® sa vitaminom c ASPIRIN® PROTECT . doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. 400mg+240mg. rastvoriti u čaši vode. maks. andol. Midol ASPIRIN® MIGRAN . blister. 500mg. blister. tokom 1-2 nedelje.DigitSoft.6-5. aspirin® direkt. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. 130mg/kg/d. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. anbol.9-7.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 120. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. 5x2 kom 4008500100721 624/2005/12 21. aspirin® 500. dnevno. groznica. aspirin® Migran.BAYER BITTERFELD GmbH .9din (BR) 1086127 gastrorezistentna tableta. reumatska groznica: odrasli 4.07. tabl. doza održavanja 3. Paralelni lekovi: Midol c. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. anbol. 3x10 kom 261/2005/12 26.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.3din (BR) 1086122 tableta za žvakanje. aspirin® protect.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. aspirin® protect. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. do 4 g/d u 4-6 pojedinačnih doza. 5x2 kom Cena 175. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.12.Nemačka acetilsalicilna kiselina. aspirin® 500.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. početna doza 2. 500mg. askorbinska kiselina . a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. 3x10 kom Cena 122.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 1086129 šumeća tableta. šumeće u jednokratnoj dozi.6-5. 6 tabl.4-3. reumatska groznica: odrasli 4.2005 Cena 105.BAYER BITTERFELD GmbH . dnevno.6g/d u više pojedinačnih doza. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. 8 g.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.4g/d.4-3. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.2007 doziranje: blaga do umerena glavobolja. andol. anbol. 2x6 kom 4008500129418 2283/2006/12 11. po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati.BAYER BITTERFELD GmbH . maks. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. aspirin® direkt. aspirin® Migran. maks.8din 4008500100752 200/2007/12 16. 130mg/kg/d. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. folija. ask pH 8.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086123 šumeća tableta. simptomatska terapija prehlade: odrasli 3 puta po 1-2 tablete rastvoreno u čaši vode.Nemačka acetilsalicilna kiselina .Nemačka acetilsalicilna kiselina .6 g/d u više pojedinačnih www. strip. ne duže od 3 dana. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.co. Midol ASPIRIN® PLUS C . Midol ASPIRIN® DIREKT .Nemačka acetilsalicilna kiselina . aspirin® protect. maks. 300mg.nr . andol. ask pH 8.8g/d. doza održavanja 80-100mg/kg/d.2006 doziranje: akutno lečenje glavobolje kod napada migrene sa aurom ili bez nje: odrasli 2 tabl. početna doza 2.01.4-3.4din 260/2005/12 26.4g/d.6g/d u više pojedinačnih doza.4 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. maks. ask pH 8.8g/d.BAYER BITTERFELD GmbH . 8 g.12. tokom 1-2 nedelje. blister.

2003 Cena 45.Srbija antitetanusni imunoglobulin.07.DigitSoft.7din 515-04-291/03 03. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. andol.8 g/d. 1x250 i.Srbija atenolol .j. 2x10 kom 8608811006109 515-04-1239/04 15.06. aspirin® direkt. aritmije: 50-100mg dnevno. Cena 694. Tetabulin S/d. humani . doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. angina pektoris: 100mg dnevno. blister.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. angina pektoris: 100mg dnevno. Prinorm ATENOLOL .j. Prinorm ATG-FRESENIUS S .2004 Cena 59. 50mg.4din 8606002990251 1353/2007/12 19. 8 g. 130mg/kg/d.D.REMEVITA D. selektivni (R) 1107550 tableta. kunića .7din 8600064111388 515-04-1658/04 15. Prinorm ATENOLOL . blister. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.4-3. 1x14 kom Cena 73. 250i.5mL vakcine tetanusa. NIŠ . aspirin® 500.12. angina pektoris: 100mg dnevno. anbol. aritmije: 50-100mg dnevno.2din 3/2-10-9316 11. 100mg. blister.5din (R) 1107552 tableta.9-7. blister 2x7 kom Cena 73. istovremeno sa 0. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.4din (R) 1107551 tableta. tokom 1-2 nedelje.FRESENIUS BIOTECH GmbH .Srbija atenolol . Paralelni lekovi: acetisal pH 8.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. selektivni (R) 1107350 tableta. .C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.06. Paralelni lekovi: Panapres. Paralelni lekovi: Panapres. terapija: 30-300mcg/kg dnevno.PRIZREN .06. 1x5mL Cena 21625. Paralelni lekovi: Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. aspirin® Migran. specifični (Z) 0013160 rastvor za injekciju.nr . maks. 20mg/mL. selektivni (R) 1107500 tableta. bočica. ask pH 8. 25mg.2003 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.7din 8608813900009 515-04-937/03 16.O. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.6 g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.FARMAKOS DD .07.11. bočica.ZDRAVLJE A. 2x10 kom 8608811006116 515-04-1240/04 15. doza održavanja 3.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.L04AA04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA A L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju. Tetagam® P.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . bočica.Nemačka antitimocitni imunoglobulin (atg). 100mg.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.4 g/d. 1x14 kom Cena 73. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica.. maks. Midol ATEBULIN . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. 100mg.O. reumatska groznica: odrasli 4.6-5.co.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.2007 doziranje: profilaksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom.2002 www. doza održavanja 80-100mg/kg/d.Srbija atenolol . Paralelni lekovi: Panapres.abecedni spisak registrovanih lekova 4 doza. aritmije: 50-100mg dnevno. Tetanus gamma ATENOLOL .

doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). blister.D. blister. Tulip® ATRACURIUM DELTASELECT . doza 20mg dnevno. po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i. blister. Torvalipin®.2007 doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom hirurških intervencija: po protokolu za pojedine intervencije. ATORIS® . bočica. 20mg. 9x10 kom 3838989519971 434/2006/12 05.nr .7din (R) 1104524 film tableta. 10x2. profilaksa posle transplantacije organa: 2-5mg/kg dnevno. steroid-rezistentnog odbacivanja organa: 3-5mg/kg dnevno.5mL Cena 1586.04.Srbija atorvastatin .08. 40mg.1din 3/2-10-9317 11.7din (SZ) 0082301 rastvor za injekciju. 10mg. 3x10 kom Cena 768din 8600064200181 1768/2007/12 20. 3x10 kom 8600064200204 1770/2007/12 20.04. 9x10 kom 3838989502867 113/2005/12 15. 40mg. Sortis®.12.03. 10x5mL Cena 216252. 10mg.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104520 film tableta.4 abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) A 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju.Slovenija atorvastatin .5mg/kg dnevno tokom 5 dana. 3x10 kom 8600064200198 1769/2007/12 20. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije).2006 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan. (u prisustvu posebno obučenih stručnjaka). 20mg/mL.v.08.DigitSoft. deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno. 40mg. 10mg. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. 20mg. maks.2007 Cena 1249din (R) 1104126 film tableta.08. blister.KRKA. 3x10 kom Cena 775.M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082300 rastvor za injekciju. Tulip® ATORVASTATIN . TOVARNA ZDRAVIL. odrasli i deca starija od jednog meseca. 10mg/mL. D.5din (R) 1104521 film tableta. Paralelni lekovi: atoris®.ZDRAVLJE A. inj. blister. blister.2005 Cena 2349. 10mg/mL. 20mg.D.8din 3838989502836 110/2005/12 15. Sortis®. obično inicijalno i. Paralelni lekovi: atorvastatin. 300-600mcg/kg telesne mase.co. blister.08.DELTASELECT GmbH .03. 3x10 kom 3838989502850 112/2005/12 15. maks. Torvalipin®. 10x5mL 8606103442031 595/2007/12 01.2007 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan. blister. .C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104125 film tableta. aplastična anemija: 2.2007 Cena 3056. 5mg ili 7.2din 8606103442024 594/2007/12 01.v.5mg. 9x10 kom 3838989502843 111/2005/12 15. 3x10 kom 3838989519964 433/2006/12 05.2002 doziranje: lečenje akutnog.2005 Cena 2046.Nemačka atrakurijum .3din (R) 1104522 film tableta. blister. ampula. inj. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. . Paralelni lekovi: Tracrium™ www.2006 Cena (R) 1104525 film tableta.08.2007 Cena 2030din (R) 1104127 film tableta.08.2005 Cena 1260.08.2005 Cena 3817din (R) 1104523 film tableta. Maks. ampula.

DigitSoft.VEROFARM . deca od 7-9 godina 0.c. puerperalna sepsa.6mg.2003 (R) 3021637 prašak za oralnu suspenziju.. (deca). 1x140mL Cena 690.c.5-1mg s.HEMOMONT D. teže infekcije 500mg na 8h.. 0.01-0.2007  (R) 7095073 kapi za oči.03-0.5%. ili i...P01AX08 ANTIPROTOZOICI P01aX ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama (R) 1029785 kapsula. deca ispod 40kg (do 3 mes. bočica.abecedni spisak registrovanih lekova 4 ATRICAN . uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. jednokratno.2din 515-04-1520-1 04. 250mg. ATROPIN .Rusija atropin . infekcija kostiju i zglobova. 1x10mL 8600097200264 1363/2007/12 20. odrasli (u tretmanu inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1 %-og rastvora.co.2002 doziranje: premedikacija u anesteziji: odrasli 0.2007 doziranje: određivanje refrakcije oka kod dece. bradikardija kod akutnog infarkta ili trovanja digitalisom: 0.08.9din 3418970000579 3/2-10-9110 10.nr . septički abor tus.S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici  (R) 7095071 kapi za oči.c. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). uretritis.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (rekurentni tonzilitis.2mg s.12. iridociklitis.v.c. zapaljenski procesi na dužici i u uvećanom traktu (keratitis.06. iritis. Cena 88.v. deca od 5-6 godina 0. rastvor. deca preko 3 mes.LABORATORIE INNOTHERA .SMITHKLINE BEECHAM . ili i. klavulanska kiselina . deca od 10-14 godina 0. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021638 prašak za rastvor za injekciju..12. deca od 6 meseci 2 godine 1-2 puta po 0.O. ili i.2003 Cena 828.INNOTECH INTERNATIONAL . .08.A03BA01 A LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 154.5mg s. 10x600mg Cena 1232. bočica. ili 0. Cena 75.m..6din 3/2-10-10776 25.c ili i. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). 1x10mL 8600097200271 1362/2007/12 20. spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0. ampula.m. tercijarni amini  (R) 0123010 rastvor za injekciju. ili i. kardio-pulmonalna reanimacija: odrasli 3mg i. 1%.m. 10x1mL ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.5 %-og rastvora 1-3 dana pre pregleda. deca 0. akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa.3din plastična bočica sa kapaljkom. infekcija urogenitalnog trakta (cistitis. intra-abdominalna sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. 875mg+125mg.2din 515-04-1520-2 04.Francuska tenonitrozol .O. blister.c.m. na 1-2 sata do maks. otitis media)..06.3-0. itd. sinuzitis. lobarna pneumonija.Belgija amoksicilin.25mg s. 1x8 kom Cena 237.J01CR02 a03Ba alkaloidi beladone. trovanje antiholinesterazama i gljivama: 2-4mg i.04mg/kg. tvrda.Crna Gora atropin .2002 doziranje: urinarna trihomonijaza: 2 puta po 250mg tokom 4 dana (oba partnera).08. ili i. deca od 3-4 godine 0.v. bronhopneumonija.3-1mg i.) 30mg/kg/ d u dve pojedinačne doze (sirup). parenteralno odrasli 1g na 6h ili www.m.m. ili i. 1mg.3mg s. 2mg (odrasli). infekcija kože i mekih tkiva).m. (400mg+57mg)/5mL.6din plastična bočica sa kapaljkom. 2x7 kom 515-04-1520/03 04.4mg s. pijelonefritis). zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta. rastvor. ATROPIN SULFAT . blister. 500mg+100mg. uveitis. infekcije ženskih genitalnih organa (gonoreja. AUGMENTIN .v.4din (R) 1021632 film tableta.): deca preko 3 godine (za određivanje refrakcije) 2 puta po 1-2 kapi 0.03mg/kg i.

2001 doziranje: reumatoidni artritis.08.F. blister. 6x10 kom 8608808103439 1494/2006/12 21.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. blister. ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom. doze su date u odnosu na amoksicilin. postoperativni bolovi.07. Nimulid®-Md. Panklav forte. 8mg. 3x10 kom Cena 8606102767487 3/2-10-6112 13.07. blister. 25mg/kg na 6h ili 8h. amoksiklav Lek® 156.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® forte 312. Paralelni lekovi: aurorix® AURORIX® . blister. dismenoreja. www.2g prašak za injekciju. 1x6 kom 9088881347125 3/2-102710/3 12. 2x15 kom 9088881347125 3/2-10-2710 12.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) (R) 1072782 tableta.8din (R) 1163501 tableta.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početno 4mg dnevno. 100mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 150mg. actasulid® AUROMID® .co.2006 doziranje: sindrom depresije.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi Cena 58din (R) 1163500 tableta.2001 doziranje: sindrom depresije.07. 2x14 kom 8606103683014 292/2006/12 06.03. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bg tiazolidindioni (R) 1341820 film tableta. 300mg.03.nr . socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GmbH . maks.Srbija moklobemid . amoksiklav Lek® 2X. 100mg. glavobolja. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. zubobolja. deca od 3 mes. spor tske povrede. 400mg dnevno. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora.07. Panklav® 2X AULIN . blister. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. zavisno od postignutog terapijskog odgovora. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela.5din (R) 1072141 film tableta. Paralelni lekovi: Nimesulid.Francuska rosiglitazon .GLAXO WELLCOME PRODUCTION . 1x15 kom 9088881346746 3/2-10-2710/ 12.2001 Cena 144.50 abecedni spisak registrovanih lekova A 8h. Nimulid®. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: 2 puta po 100mg posle jela. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. 100mg. enhancin. amoksiklav Lek® 1. Paralelni lekovi: auromid® AVANDIA™ .N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) Cena 1005.Austrija nimesulid . doza se može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja. blister. 4mg. Panklav.2001 Cena (R) 1163502 tableta. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. blister.GALENIKA AD .Švajcarska moklobemid . do 12 god.DigitSoft. 2x14 kom Cena 1872.2006 Cena (R) 1341821 film tableta.6din 5000483131807 293/2006/12 06.

zatim kontinuiranom inf. blister.2005 29725.7din 8606102767043 322/2005/12 24. blister. 1x16mL Cena 108093.v. pre terapije. deca 5mg/m2 i. Paralelni lekovi: ondasan®.A. boca staklena. bočica staklena.. blister.2006 doziranje: alergijske manifestacije na koži i sluzokoži (polenska kijavica. zatim oralno 8mg na 12 sati tokom 5 dana.5mL. Quincke-ov edem.12.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .08. 1mg/sat tokom 24 sata. upala pluća vanbolnički stečena: 1 tabl.abecedni spisak registrovanih lekova 51 AVASTIN™ . zavisno od telesne mase.HEMOFARM AD .2006  (R) 3058050 sirup. prevencija i terapija postoperativne mučnine i povraćanja: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v. 1x5 kom 8606007910117 193/2005/12 15.v.nr . nastaviti oralno sa 8mg na 12 sati tokom 5 dana (visoko emetogena terapija).2005 doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma kolona ili rektuma: individualno.).5din 8608811000428 1574/2006/12 05. blister.co.09. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. 1x250mL Cena 8606007910100 286/2005/12 23.9din 8600097011426 3/2-10-10164 25. akutni bakterijski sinuzitis: obično 1 tabl. svrab različitog porekla (od uboda insektta. 1x4mL Cena 8606102767050 321/2005/12 24. 4mg.08.08. serumska www.09.R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058051 tableta.L01XC07 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju. napunjen injekcioni špric. 4mg.Švajcarska bevacizumab . 7 dana.12. zatim revakcinacija posle 6 meseci. 400mg.2005 doziranje: akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa: odrasli obično 1 tabl.11.5mL. bočica. 400mg/16mL.5mL Cena 1729. 1x0.JUGOREMEDIJA A. AVESSA .2002 Cena 1846. dnevno.Srbija feniramin .J07BC02 VAKCINE A j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011864 rastvor za injekciju. AVELOX® .2005 Cena (R) 1329502 film tableta.Nemačka moksifloksacin . nezavisno od obroka. bočica. 1x100mL Cena 71. 10 dana.D.A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124572 rastvor za injekciju. 400mg/250mL. obično 5mg/kg svake 2 nedelje i.7din 515-04-3000/03 21. 100mg/4mL. ZRENJANIN . AVAXIM 160 U . ampula.2003 doziranje: hepatitis A: odrasli i deca preko 15 godina 0.v. 1x10 kom 8600097011402 3/2-10-10163 25.2005 Cena (R) 1329501 film tableta. u trajanju od 90 min. radioterapija ili hemioterapija: osim cisplatina 8mg i. dnevno.SANOFI PASTEUR S. dodira bršljena i sl.2002 doziranje: mučnina i povraćanje u toku hemioterapije i radioterapije.DigitSoft. .5din 8608811000411 1575/2006/12 05. dnevno.09. 5-10 dana.Srbija ondansetron . 400mg. zofran AVIL® .BAYER HEALTHCARE AG .J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni (SZ) 0329500 rastvor za infuziju.8din (SZ) 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju. alergični dermatitis).Francuska vakcina protiv žutice A (inaktivisani celi virusi hepatitisa A) . 3mg/mL. 0.F.5din (R) 1124570 tableta. 2x10 kom Cena 56. 5x2mL Cena 1495. nezavisno od obroka. 50mg. 1x7 kom 8606007910124 194/2005/12 15.. inf.08.

50 l.2004 05.04. trbušne infekcije.2007 doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta-blokatorom kod povišenog intraokularnog pritiska. uha. nosa. deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg. 98% v/v.Srbija azot-suboksid . boca Cena 515-04-4418/03  (SZ) 9080002 medicinski gas.co.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 4596. konetoze. 3 l. 50x250mg 05.04. 98% v/v.2007 doziranje: infekcije grudnog koša.52 abecedni spisak registrovanih lekova A bolest. maks. Farcef. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze..V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080001 medicinski gas.2007 Cena 16758.HEMOFARM AD .1din (Z) 0321758 prašak za rastvor za injekciju.2004 05. deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7.04. suspenzija. 98% v/v. 250mg. AZOT-SUBOKSID . ceftriaxon-MIP®. 27 l.D. Paralelni lekovi: ceftriakson. boca Cena 515-04-4418-2  (SZ) 9080004 medicinski gas. 98% v/v.DigitSoft. zglobova. 196 l. 10mg/mL. III generacija (Z) 0321756 prašak za rastvor za injekciju.2004 05. meningitis. 40 l. bočica.2004 www. boca Cena 515-04-4418-3  (SZ) 9080005 medicinski gas.V.Srbija ceftriakson . kože. Paralelni lekovi: medicinski diazotoksid j01dd cefalosporini. 2g na 12 sati i. 1g.2004 05.MESSER TEHNOGAS A. 98% v/v. 50x1000mg 242/2007/12 17. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. bočica. 13 l. 8 l. kostiju.10. Labilex®. infekcije urinarnih i žučnih puteva.ALCON-COUVREUR N.5din 241/2007/12 17.v. novorođenčad maks. boca Cena 515-04-4418-6  (SZ) 9080008 medicinski gas. bočica. boca Cena 515-04-4418-4  (SZ) 9080006 medicinski gas.5mg.2004 05.Belgija brinzolamid .01.04. grla. 98% v/v. 2g dnevno. rocephin®.nr . 1x5mL 5413895015137 2542/2007/12 22. histaminske glavobolje. inf. 50mg/kg dnevno. 98% v/v.04.04. boca Cena 515-04-4418-5  (SZ) 9080007 medicinski gas. .5din (R) 7096060 kapi za oči. boca Cena 515-04-4418-1  (SZ) 9080003 medicinski gas.S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ec inhibitori karboanhidraze Cena 740. pluća. ver tigo: odrasli tablete 75mg ujutro i uveče ili 75-150mg odjednom uveče.2004 05. ceftriaxone-BcPP.2004 05. Longaceph®. 10 l. veracol® AZOPT® . maks.04. 98% v/v. AZARAN . gonoreja.01. glaukoma otvorenog ugla 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka. Lendacin®.04. . boca Cena 515-04-4418-7 doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa. deca sirup od 3-12 godina 2-3 puta po 15mg.

ospamox® dT. bočica.9din 3838989623388 1196/2007/12 29.07. B-COMPLEX .v.2007 doziranje: nedostatak vitamina B. 500mg. Paralelni lekovi: almacin®. parenteralno odrasli 1g na 12 sati i.Slovenija tiamin.A11EA.07. 1x1000 kom 3838989623395 1197/2007/12 29. beri-beri: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl. 1x60mL 515-04-1624/03 30.07. liobočica sa rastvaračem. creva ili jetre.v. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052160 obložena tableta.D. amoxicillin.14 godina 1 obložena tabl. blister. ili odrasli 500mg na 8 sati do 1g na 6 sati i. TOVARNA ZDRAVIL. profilaksa infekcija u stomatologiji:oralno odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati.DigitSoft. Sinacilin® www. povećane potrebe za vitaminom B. deca do 1 godine 62.Slovenija tiamin. neurodermatoze. deca 50-100mg/kg/dan i.KRKA. Celu tabletu progutati sa malo tečnosti. povećane potrebe za vitaminom B.A11EA.07. riboflavin.2003 Cena 102.05. piridoksin. 1x5mL Cena 115din 515-04-1622/03 30. deca od 5-15 godina 1 mala kašika granula dnevno. deca 50mg/kg/dan i. 1x12 kom 515-04-1623/03 30. riboflavin. u ginekološkoj praksi.001mg+20mg. 1x70g Cena 3838989623401 1198/2007/12 29. polineuritis. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. profilaksa bakterijskog endokarditisa. blister. creva ili jetre.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021773 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. nikotinamid.. tvrda..07.2007 doziranje: nedostatak vitamina B.Francuska amoksicilin . .5din 515-04-1621/03 30.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti. folija.D. 250mg/5mL. 6g dnevno. ospamox®.. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. polineuritis. piridoksin.m. bočica. neuralgije. 1x5mL (Z) 0021774 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Polivit B BACTOX® .5din (R) 3021771 sirup.05.2003 Cena 159. beri-beri: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno. neurodermatoze. D. VITAMINI B a11ea vitamini B kompleksa (BR) 3052162 granule. amoksicilin.KRKA.m. paba . 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. 1g. TOVARNA ZDRAVIL.2003 Cena 84.05. D.8din (R) 1021770 kapsula. liobočica sa rastvaračem. 125mg/5mL.INNOTECH INTERNATIONAL . infekcije kože i mekih tkiva.nr . 1x60mL 515-04-1625/03 30. kalcijum-pantotenat. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. kalcijum-pantotenat . deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. 500mg.. deca od 5 .2003 Cena 155.5mg na 8 sati. nikotinamid.. neuralgije. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. 2x15 kom Cena 71. (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g.6din (R) 3021772 sirup. . dnevno.001mg+20mg.abecedni spisak registrovanih lekova 53 B B-COMPLEX . maks.co. Cena 2399din kutija.2007 (BR) 1052161 obložena tableta. cijanokobalamin.

Srbija sulfametoksazol. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. otitis medija). akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.01.09. 10x5mL Cena 8606102767203 1357/2006/12 08. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carinii.3din (R) 3026605 sirup.Švajcarska sulfametoksazol. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI B ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. deca od 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati.co. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. bronhiektazije. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis.DigitSoft. trimetoprim . maks. faringitis. prostatitis. 1440mg. infekcije posle pobačaja.08. sinuzitis. Trimosul BACTRIM® . prostatitis. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. ampula. bronhiektazije. lobarna i bronhopneumonija. pijelonefritis.Švajcarska sulfametoksazol. ampula. maks. (200mg+40mg)/5mL. infekcije posle pobačaja. 2x10 kom Cena 8606103889072 285/2007/12 22. (400mg+80mg)/5mL. 54mg/kg dnevno. trimetoprim . (400mg+80mg)/5mL. trimetoprim . Paralelni lekovi: Bactrim roche™ www. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. faringitis.F. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. Paralelni lekovi: Baktimol®. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. sinuzitis. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelamai salmonelama. prostatitis. otitis medija). infekcije posle pobačaja. otitis medija). adneksitis). uključujući derivate (Z) 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. Paralelni lekovi: Bactrim® BACTRIM® .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . pijelonefritis. bočica. Trimosazol. bronhiektazije. faringitis.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. 50x5mL Cena 1220. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. adneksitis). deca od 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. maks. 54mg/kg dnevno. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom.GALENIKA AD .5din (8608808100209) 2065/2007/12 25. maks. 1440mg.nr . infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. lobarna i bronhopneumonija. sinuzitis. 1x100mL 8606103889089 276/2007/12 22. lobarna i bronhopneumonija.2007 Cena 123. maks.54 abecedni spisak registrovanih lekova BACTRIM ROCHE™ .F. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. pijelonefritis.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. 400mg+80mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 1440mg. adneksitis).01.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. blister. uključujući derivate (Z) 0026217 koncentrat za rastvor za infuziju. uključujući derivate (R) 1026603 tableta.

5% glukoze. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. caPd 4 aNdY disc. caPd 3 Stay safe. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .5% GLUKOZE. caPd 3 Stay safe. 1. 1440mg. Paralelni lekovi: Bactrim®. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.25 MMOL/L KALCIJUMA . caPd 2 Stay safe. faringitis. Balance 2.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis.85g/L+0. 1.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.5L (deca) tokom 5-20 minuta. natrijum-laktat. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati.5-1. Trimosazol. uključujući derivate (R) 1026300 tableta.25 mmol/L kalcijuma. 400mg+80mg. bronhiektazije. caPd 4 Stay safe BALANCE 1.B05DB. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu. a postupak se ponavlja više puta dnevno.1din 8600102463097 28/2006/12 13.79g/L+7. 1. 5. lobarna i bronhopneumonija.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. 5.DigitSoft.1g/L+16. sinuzitis. 1. caPd 2 aNdY disc. 4x2000mL www.18g/L+0. infekcije posle pobačaja.Srbija sulfametoksazol.9din 515-04-2913/03 01. maks. kesa. Balance 4. caPd 17 Stay safe.J01EE01 55 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. glukoza .04.HABIT PHARM A.01. kalcijum-hlorid. caPd 2 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma.B05DB.D.25 mmol/L kalcijuma.26g/L+0. Balance 2.3% glukoze. 1. caPd 17.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Balance 2.25 mmol/L kalcijuma. prostatitis. magnezijum-hlorid. 2x10 kom Cena 68.5% glukoze.5L (deca) tokom 5-20 minuta. . Paralelni lekovi: Balance 1. trimetoprim . pijelonefritis. kesa. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.5% GLUKOZE. caPd 17.3% glukoze. caPd 4 aNdY disc. magnezijum-hlorid. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. blister..abecedni spisak registrovanih lekova BAKTIMOL® . adneksitis). Balance 4.75 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid.. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. natrijum-laktat. 1. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 2 Stay safe.25% glukoze. Balance 4.Nemačka natrijum-hlorid. otitis medija).9din 515-04-5149/03 05. 1. glukoza .75 MMOL/L KALCIJUMA .25% glukoze.co. 1. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. 4x2000mL Cena 1233. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B Cena 1233.nr . caPd 3 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma. 1.1g/L+15g/L.5g/L.79g/L+7.25% glukoze. Balance 2.85g/L+0. a postupak se ponavlja više puta dnevno.75 mmol/L kalcijuma. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. Trimosul BALANCE 1. 1.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17 Stay safe.12.25% glukoze. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.3% glukoze.5-1.75 mmol/L kalcijuma. Balance 4. kalcijum-hlorid. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu.3% glukoze. 1.75 mmol/L kalcijuma. 1. caPd 3 aNdY disc.

caPd 17. Balance 2.79g/L+7. natrijum-laktat.nr .73g.75 mmol/L kalcijuma. 1.B05DB. kesa. Balance 1.12.79g+7.25 mmol/L kalcijuma. 1. 1.73g/L.3% glukoze. a postupak se ponavlja više puta dnevno.75 mmol/L kalcijuma.18g/L+0. kalcijum-hlorid.B05DB. caPd 3 Stay safe.1g+22. caPd 17 Stay safe. natrijum-laktat. caPd 2 aNdY disc.25% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Balance 1. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 17. 5.25% glukoze. Balance 4. Paralelni lekovi: Balance 1.Nemačka natrijum-hlorid. 1.85g/L+0. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze. Balance 4.25 mmol/L kalcijuma.79g/L+7. 1. caPd 17 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. glukoza .5g/L. caPd 4 aNdY disc. 4x2000mL Cena 1233. 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. kalcijum-hlorid.Nemačka natrijum-hlorid..co.25% glukoze.9din 515-04-2914/03 01. Balance 4.04. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1233. caPd 3 aNdY disc. 1.5% glukoze. caPd 2 aNdY disc. caPd 3 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma.5-1. caPd 4 aNdY disc. 1. caPd 3 aNdY disc.5-1. caPd 3 aNdY disc. kesa. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 1.25% glukoze. Balance 2.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Balance 4.75 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc. caPd 2 Stay safe. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .9din 515-04-5150/03 05. 1.1g/L+22. kesa.25 MMOL/L KALCIJUMA .. magnezijum-hlorid. glukoza ..9din 515-04-2912/03 01. 4x2000mL Cena 1233. 1. caPd 17 Stay safe. 1.85g+0.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze. a postupak se ponavlja više puta dnevno.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 4 Stay safe BALANCE 4.5% glukoze. Balance 4.18g/L+0.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Paralelni lekovi: Balance 1. Paralelni lekovi: Balance 1.3% glukoze. kalcijum-hlorid. glukoza .5-1. caPd 2 Stay safe. magnezijum-hlorid. caPd 4 Stay safe BALANCE 2. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu.DigitSoft. caPd 3 Stay safe. caPd 17. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu.25% GLUKOZE.25 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat.B05DB. magnezijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.26g+0.5% glukoze. 4x2000mL www.1g/L+42.85g/L+0.25 mmol/L kalcijuma. 1. caPd 2 Stay safe. 5.25 MMOL/L KALCIJUMA . Balance 2.5% glukoze. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.3% glukoze. 1.3% GLUKOZE. 5.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .75 mmol/L kalcijuma.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BALANCE 2. caPd 2 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma. 1.3% GLUKOZE.25% glukoze.5L (deca) tokom 5-20 minuta. Balance 1.12.5L (deca) tokom 5-20 minuta. 1.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.75 MMOL/L KALCIJUMA . Balance 2.5% glukoze. 1.25 mmol/L kalcijuma.

kesa.25% GLUKOZE.75 mmol/L kalcijuma.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086564 rastvor za injekciju. 10mg+0.2din (R) 1086566 tableta. 1x10 kom 8608811003559 515-04-3107/03 21.JUGOREMEDIJA A. caPd 3 aNdY disc. ampula. akutni bolovi. ili 1-2.5L (deca) tokom 5-20 minuta.Srbija metamizol-natrijum .2003 Cena 78. blister. ZRENJANIN .25% glukoze. 1x10 kom Cena 29.5-1g sporo i.75 MMOL/L KALCIJUMA . Balance 1. kalcijum-hlorid. 10x10 kom Cena 141.5g i. Balance 2. blister. fenpiverinijum-bromid. blister.Srbija pitofenon.25 mmol/L kalcijuma. 1000mg. 500mg.5-1.1mg+500mg.. caPd 4 Stay safe BARALGETAS® .6din 8608811003511 3/2-10-463 13. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. 5g dnevno. 1. magnezijum-hlorid.79g/L+7. 1x5 kom Cena 65. 1.DigitSoft. 5mg+0. 4x2000mL B a03da sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima  (Z) 0123560 rastvor za injekciju.3% glukoze.2din 8608811004518 656/2006/12 18.12. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 5 Cena 1233. 5x5mL Cena 73.1mg+1000mg. 1x5 kom 8608811003566 515-04-2437/04 14.Nemačka natrijum-hlorid. metamizol-natrijum . blister. caPd 2 aNdY disc.7din (R) 5086568 supozitorija.26g/L+0.D. ampula.05.D. 1..6din 8608811004501 655/2006/12 18.05.2004 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova nastalih usled spazma glatkih mišića (abdominalni spazmi i kolike).25 mmol/L kalcijuma.v. caPd 4 aNdY disc.1mg+500mg. caPd 17. caPd 17 Stay safe.3din 8608811004525 515-04-3742/03 18.B05DB.JUGOREMEDIJA A. 0. 1.2006  (R) 1123565 tableta.5g.9din 515-04-5151/03 05. ZRENJANIN . maks.3% glukoze.04.09. kod pacijenata sa ulkusom gastrointerstinalnog trakta ili sa rizikom od krvarenja u predelu želuca: oralno 1-3 puta po 500mg. 5. 5x5mL Cena 69. 4g dnevno. kada se prethodna terapija pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. Balance 4.. blister. Balance 2.09.03.1mg+2500mg. 10mg+0.1g/L+42.2006  (R) 1123568 tableta.6din 8608811004532 515-04-2438/04 14.10.10. 50x10 kom 8608811003559 515-04-3107-1 21.A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu.2003  (R) 5123569 supozitorija.5% glukoze. caPd 3 Stay safe.5g/L. supozitorije 1-4 puta po 1.25 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat. 500mg.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . blister.2001 Cena 22.v.2004 doziranje: Laki bolovi kod karcinoma.5% glukoze. maks.85g/L+0. 1. 2. Novalgetol® www. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina. glukoza . caPd 2 Stay safe. parenteralno 0.co.abecedni spisak registrovanih lekova BALANCE 4. Paralelni lekovi: Balance 1.5-1g sporo i. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 5mg+0.75 mmol/L kalcijuma.m.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Paralelni lekovi: analgin®.nr . BARALGIN M® .2003 Cena 1211din (R) 1086567 tableta.

12. 1x5 l Cena 8608807100965 551/2006/12 (Z) 3192102 oralna/rektalna suspenzija. inhalator pod pritiskom sa dozerom. 5x1mL Cena 2634. (200mcg). 2 inh. . deca preko 6 godina 2-4 puta po 1-2 inhalacije (50-100mcg).11.3din 3393370035558 254/2006/12 03. 50mcg/doza.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. 2046. BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER . VAKCINE I SERUME “TORLAK” .D. maks.3din 5900008021982 2554/2007/12 22. boca staklena.Poljska beklometazon . maks.Srbija vakcina protiv tuberkuloze .V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08Ba kontrastna sredstva sa barijum sulfatom (Z) 3192101 oralna/rektalna suspenzija. 1x200mL Cena 8608807100958 547/2006/12 doziranje: zavisno od vrste Rö snimanja od 50-500mL.2006 116. 50mcg/doza. ecobec.Francuska beklometazon .2006 BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA .GLAXO WELLCOME PRODUCTION .5din 14. sprej-boca sa dozerom. 250mcg/doza.1mL intradermalno.05mL intradermalno.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 494. ecobec easi-Breathe BECONASE™ .R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110022 sprej za nos.co. 20 inhalacija (1000mcg) dnevno. 1g/mL. ecobec. (200mcg). ecobec easi-Breathe www.03. 4 inh. suspenzija.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Paralelni lekovi: Becloforte. 1mg/mL.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BARIJUM SULFAT . Paralelni lekovi: Nasobec BECOTIDE™ . (250-500mcg). kontejner plastični. . liobočica sa rastvaračem u ampuli.DigitSoft.J07AN01 VAKCINE j07aN vakcine protiv tuberkuloze (Z) 0011184 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.1din 14.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.04. liobočica sa rastvaračem u ampuli. Cena 3485.2003 (Z) 0011185 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. maks. 5x2mL 8605001700274 515-04-3941/03 26. 1g/mL.2007 doziranje: odrasli 2 puta po 1-2 inh. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. 200x250mcg/doza r03Ba glukokortikoidi (R) 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. deca preko 1 godine 0.1din 8605001700281 515-04-3942/03 26.10.2006 doziranje: profilaksa napada astme: odrasli 2 puta po 4 inh.2007 doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.04. deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh.5din 2723/2007/12 06.A. Paralelni lekovi: Becotide™. 200x50mcg/doza Cena 262. 400mcg dnevno.GLAXO WELLCOME PRODUCTION . 10 inhalacija (500mcg) dnevno.Srbija barijum sulfat . bočica sa raspršivačem.nr . po potrebi 3-4 puta po 4 inh. (250mcg).12.2003 doziranje: novorođenčad 0.Francuska beklometazon . 1x200 doza Cena 262. (1000mcg) dnevno. maks. maks. (500mcg) dnevno.7din 2mg/2mL.

co. kombinacije sa antisepticima (R) 4153020 mast. 0. profesionalni dermatitis. jakog delovanja. 0. ekcematoidni numularni dermatitis. tuba. Lichen rubber planus.Hrvatska betametazon. seboroični dermatitis. . .BELUPO. 20mg.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. Paralelni lekovi: diprosalic® www.2006 20-50mg. dishidrotični dermatitis. dishidrotični dermatitis.D07AC01 KORTIKOSTEROIDI. 1x15g 3850343026444 1513/2007/12 16. vitamin B6 BELODERM® .5mg/g.02.7din 3850343026437 1514/2007/12 16. lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. tuba.07.abecedni spisak registrovanih lekova BEDOXIN® .D07BC01 KORTIKOSTEROIDI.D.Srbija piridoksin . atopijski dermatitis (neurodermatitis).2007 Cena 125.Hrvatska betametazon.5din 3850343026390 1468/2007/12 10.BELUPO.7din 18. ekcemi.2007 Cena 162. piodermizirani akutni nealergijski dermatitis.DigitSoft. akutni fotodermatitis. fotodermatitis. 1x50 ml Cena 3850343026369 1469/2007/12 10.D. 0. tuba. 50x2mL Cena 8608808100216 660/2006/12 Cena (R) 1051354 tableta. inficirani dermatitis posle uboda insekata. premenstrualni sindrom: odrasli 1-3 puta po sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. 2x10 kom 8608808100278 659/2006/12 doziranje: deficit vitamina B 6 . 0. kombinacije sa antibioticima Cena 162. 1x15g 3850343026420 544/2007/12 27.07. ubod insekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto. tuba. 0. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. salicilna kiselina . numularni dermatitis. B d07ac kortikosteroidi. blister.2din (R) 4153534 mast.2006 28. ihtioza i druge steroidzavisne dermatoze: mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152040 mast. DERMATOLOŠKI PREPARATI 5 384. subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa. neurodermitis. 1x15g Cena 125. inficirane dermatoze: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. opekotine od sunca. ampula. polenski dermatitis.5mg/g+1mg/g. Paralelni lekovi: Piridoksin.2007 doziranje: alergijski dermatitis (kontaktni i neurodermatitis).07.9din 18. deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto. bočica sa kapaljkom.07. inter trigo.05. rentgen dermatitis. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. tuba.5mg/g. Paralelni lekovi: didermal BELOSALIC® . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. gentamicin .5mg/g+1mg/g.nr . seboroični dermatitis. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 0.2007 doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: akutni. 1x30g Cena 308.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid-zavisne dermatoze sa hiperkeratozom: psoriasis vulgaris. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave.5mg/g+20mg/g.D.2007 450.7din (R) 4152042 krem.2din (R) 4153535 krem. hronični ekcemi.5din (R) 7153023 rastvor za kožu.5mg/g+30mg/g. inter trigo. BELOGENT® . . 50mg. rentgen dermatitis.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (R) 0051351 rastvor za injekciju.Hrvatska betametazon . 1x15g 3850343026413 545/2007/12 27.GALENIKA AD .05.02.BELUPO. jakog delovanja.

.05%. 1x10mL Cena 59.9din 8588000227907 549/2005/12 18.5din 8608808103477 1059/2007/12 21. osetljivost korneje se normalizuje posle oko 1 sat od primene.1din 8608808100247 973/2007/12 10. deca noćne more i somnabulizam: 1-5mg www. bočica sa kapaljkom.GALENIKA AD . 0. blister.R. blister.Slovenija nafazolin .05% rastvora na 6 sati.03. tuba. 0. 1x35g Cena 4034541003783 575/2007/12 01. tuba.PFIZER ILACLARI LTD. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0. 10x2mL Cena 150. 4mg/mL. ne sunčati namazano mesto. .1%. priprema za rinološki pregled. Paralelni lekovi: Novasol.PFIZER ILACLARI LTD. krvarenje iz nosa.0 BEN-GAY® .2007 doziranje: anksioznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg. Nafazol. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina.8din 3/2-10-7584 19. STI. D. 2mg.9din 8608808100230 972/2007/12 10.S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ha lokalni anestetici (R) 7097040 kapi za oči.UNIMED PHARMA S. bočica.D.KRKA.Turska metilsalicilat. rastvor.2002 Cena 80.2007  (R) 1071120 tableta. TOVARNA ZDRAVIL.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.05. 2x15 kom Cena 41. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0.nr . rastvor.O. mentol .11. 28%+10%. 1x35g Cena 4034541003776 574/2007/12 01. BENSEDIN® .11.1% rastvora na 6 sati.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto.2005 doziranje: anestezija u tonometriji: obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60 sekundi raditi tonometriju.co. 10mg.Slovačka oksibuprokain . ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi. 1x10mL Cena 199. 2x15 kom Cena 67din 8608808100254 971/2007/12 10. 3x10 kom Cena 50. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. bočica.2007  (R) 1071122 tableta. 5mg.M02AX10 abecedni spisak registrovanih lekova B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167181 krem. STI. . Paralelni lekovi: Ben-gay® BENIL® . Paralelni lekovi: Ben-gay® Sport Balm BEN-GAY® SPORT BALM .Srbija diazepam . 15%+10%. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. Nafazolin BENOXI . .N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071123 rastvor za injekciju.05. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto. rinosinuzitis.7din (R) 7110092 kapi za nos. primena je kratkotrajna. 10mg/2mL. ne sunčati namazano mesto.M02AX10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167182 krem.2007  (R) 1071121 tableta. ampula.05. blister.11.Turska metilsalicilat. monokomponentni (R) 7110091 kapi za nos. mentol . 1x10mL 3/2-10-7585 19. najduže 5 dana kontinuirano. nesanica: 5-15mg uveče.03.05.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti.DigitSoft. rastvor.2002 doziranje: akutni i hronični rinitis.

Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) . pa 10-15 i. 1000i. 500i.+5. primena je kratkotrajna. aprotinin.2005 www. bočica./10mL. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: apaurin®.co./kg na 8-12h.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (R) 0089111 rastvor za injekciju. 1x250mcg Cena 3382. nedelje gestacije).2din 3/2-10-9308 11.5din 4013054001974 492/2005/12 26.2002 Cena 26544. potpore šivenju. konvulzije: odrasli 10-20mg i.11.2002 Cena 26218.ZLB BEHRING GmbH . kalcijum-hlorid. Haemoctin SdH. 100mcg (od 13. BERLITHION® 300 ED .2007 doziranje: abortus: (u prva 72 sata) 50mcg (do 12 nedelje gestacije). bočica.06.j. trombin.5mL (SZ) (SZ) 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.3mg/kg i.. 50mcg.j.j. 300mg. set./kg (početna doza). set.j.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .06. na 1 godinu starosti.12.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .. Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.j.5din (SZ) 0013077 rastvor za injekciju.ZLB BEHRING GmbH . ampula. octanate 250 BERIPLAST P COMBI SET ./kg (jedna doza).Nemačka fibrinogen. faktor xlll.j.j..2-0. Paralelni lekovi: Immunorho.2002 doziranje: pomoćna terapija standardnim hirurškim granama u cilju: ahezije/lepljenja tkiva. ili 1mg i. 1x10mL B Cena 6652.7din 8606002990282 1352/2007/12 19. 250i.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.10.abecedni spisak registrovanih lekova 1 pred spavanje. 4x1mL (SZ) 9067082 rastvor za injekciju.8din 3/2-10-9309 11. kod endoskopskog lečenja krvarenja iz gastroduodenalnih ulcera: zavisi od površine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti.j. 1x50mcg 8606002990268 1351/2007/12 19.5din 3/2-10-9306 11. Paralelni lekovi: emoclot.8din 3/2-10-7682 22. hemostaze.Nemačka faktor VIII .hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja) blaža krvarenja 10-15 i./kg na 8-12h. 90mg+1000KIU/mL+500i. umerena krvarenja 15-25 i.v.nr . pa 20-25 i. diazepam alkaloid® BEOGLOBIN-D .Srbija anti-D (Rho) imunoglobulin. Partobulin® S/d. emoclot d. 270mg+3000kij+1500i.. 4x3mL Cena 3/2-10-7681 22.12. humani .12.2002 Cena 13272.7mg+180i..v.2007 Cena 676.9mg/mL+60i. 250mcg. uobičajeno 1mL za pokrivanje 8 cm2 površine tkiva. octanate. rhesonativ® BERIATE P . status epilepticus.+17.j./kg (početna doza). specifični (SZ) 0013075 rastvor za injekciju.11. 5x12mL Cena 866.j. 1x2. humani . deca 0.2002 doziranje: individualno. teška krvarenja 40-50 i.I. diazepam. liobočica sa rastvaračem.DigitSoft.B02BC30 ANTIHEMORAGICI B02Bc lokalni hemostatici (SZ) 9067081 rastvor za injekciju.v.j. liobočica sa rastvaračem. octanate 1000.j. 1x5mL 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. porođaj: (u prva 72 sata) 250mcg..

Thiogamma® 600 oral BERLITHION® 300 ORAL . 10%. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja). terapija se nastavlja primenom tableta.2005 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr. bočica od tamnog stakla. 1%.2din (BR) 1089110 film tableta. gingivitis. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).KG .R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA Cena 105. površinski ili herpetički apscesi.co. 3x10 kom 4013054001967 491/2005/12 26.5mg/mL+0.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2005 doziranje: dijabetička polineuropatija: obično 2 tabl.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma Cena 1300. 0. Thiogamma® 600 oral BERODUAL® .R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti (R) 7114129 rastvor za raspršivanje. suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta): rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.3din 9006968003900 532/2005/12 08.25mg/mL.10.Makedonija povidon-jod .1din 3/2-10-5772 11. u obliku brze inf. Thiogamma® 600 injekt. 0. 30 min.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) . Paralelni lekovi: BerLITHIoN® 300 oral.v. (30 min. Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ed. 1x20mL Cena 278.11.11. i. kao pojedinačna doza. 1x100mL Cena 113.1din 3/2-10-5757 11.L.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156161 rastvor za kožu.02mg.ISTITUTO DE ANGELI S.05mg+0. BERODUAL® . bočica. 1x10mL Cena 9006968001500 3/2-10-9293 19. Paralelni lekovi: Povidon jod BETADINE® .DigitSoft.Italija fenoterol. ipratropijum bromid . 300mg. 1x100mL www. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1.ALKALOID AD . bočica.R. pre doručka. BETADINE® .R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti 621.11.Makedonija povidon-jod . blister. sprej-boca sa dozerom. ipratropijum bromid .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.2002 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr.nr .) u toku 2-4 nedelje.Nemačka fenoterol.ALKALOID AD .12. afte. .2 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: dijabetička polineuropatija: 1-2 inj. profilaksa infekcija pre ili posle oralnih ili dentalnih intervencija. Thiogamma® 600 injekt.1din (R) 7114725 aerosol.2002 r02aa antiseptici (BR) 4120176 rastvor za ispiranje usta.2002 doziranje: profilaksa i terapija infekcije usta i ždrela (stomatitis.

Srbija betaksolol . bočica.. piridoksin. dnevno i. 4x10 kom Cena 517. Paralelni lekovi: Betaksolol BEVIPLEX® . 200mg. BETAKSOLOL . kalcijum-pantotenat. 0. 1x1000mL 3/2-10-5769 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. boca..V. i.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Povidon jod (BR) 7156163 rastvor za kožu.004mg. 14 dana uključujući i dane menstruacije.2002 doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze. ampula sa rastvaračem u ampuli.DigitSoft. ili inf. 10%.5mg/mL.v.2002 755.12. cijanokobalamin . i.11. nikotinamid.12. boca. deca 1 inj. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (R) 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.D. 15x1.10.abecedni spisak registrovanih lekova Cena 3/2-10-5771 Cena (BR) 7156171 rastvor za kožu.A11EA.nr .4din 515-04-3454/04 24.v. blister.4din 8608808100292 2266/2006/12 06.L03AB08 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. BICIT HP® . s.2004 www. ili inf.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (BR) 6137175 vagitorija. 40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0.c.j.8din 8600097406017 99/2007/12 11. rastvor. 2x7 kom Cena 173. 8Mij/mL. bočica.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori Cena 232. 1x5mL 515-04-2579/03 17.2007 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.m. 5x2mL Cena 176. liobočica sa rastvaračem u špricu. riboflavin. 2.11.GALENIKA AD .5din (R) 7093115 kapi za oči. nespecifičnog vaginitisa i mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja. suspenzija. Paralelni lekovi: Betoptic® S BETOPTIC® S .7din 3/2-10-5770 10.2006 doziranje: hipovitaminoza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj.7din 10.2003 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.2002 B BETADINE® .01.09.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122805 film tableta. 1x5mL Cena 403.5%.co. blister.5%. i. 7.Makedonija povidon-jod .2007 Cena 72669. Paralelni lekovi: Povidon jod BETAFERON ..Belgija betaksolol .2din 10. .m.SCHERING AG .2mL doziranje: 8-16 Mi. ili 1-4 inj.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093110 kapi za oči.11.Srbija tiamin. . trihomonijaze.Nemačka interferon beta 1 b . 1x1000mL 3 767.ALCON-COUVREUR N.SRBOLEK A.9din 5413895023477 2507/2007/12 19.Srbija bizmut-subcitrat . svaki drugi dan. 300mg.ALKALOID AD .

blister. ciklusi se ponavljaju 2-3 puta.D.N06DX02 PSIHOANALEPTICI 167.D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola Cena 167.1din 12. 2 sata posle poslednjeg obroka ili 2 tabl.Slovenija ginko (Ginkgo biloba).ALKALOID AD .KRKA.DigitSoft. 1 tabl.2006 509. N06dX ostali lekovi za terapiju demencije Cena (BR) 1073110 kapsula.D. tuba. eradikacija Helicobacter pylori: 4 puta dnevno. suvi ekstrakt lista . vr toglavica i šum u ušima.07.SRBOLEK A. 1x6 kom Cena 212. 3 puta dnevno pola sata pre glavnih obroka (doručak. jednokratno.7din 12. 80mg. zatim 2 nedelje pauza. 1%. tvrda. tvrda. ankilostomijaza. 6x10 kom 3838989502102 635/2006/12 17. 1x60 kom 5310001189648 3/2-10-9285 24.2006 u ušima.Srbija bifonazol . ručak.2002 doziranje: infekcije kože. tvrda. vr toglavica i šum poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu.12.N06DX02 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (BR) 1073112 kapsula. .Makedonija albendazol . blister.12. suvi ekstrakt lista . večera) i 1 tabl.Slovenija ginko (Ginkgo biloba).2din (BR) 7157500 losion.nr . bočica. mikoze kože i spoljašnjeg ušnog kanala: 1 puta dnevno nanositi krem ili losion na opranu površinu kože.06. 1x20g 8608809000423 3/2-10-4245/1 03. 200mg.KRKA. 1x20mL 8608809000430 3/2-10-4245 03.P02CA03 ANTHELMINTICI P02ca derivati benzimidazola (R) 1028123 tableta. 200mg. blister. 40mg.2006 Cena (BR) 1073111 kapsula. strongiloidaza: 400mg 3 dana uzastopno. D. poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. Paralelni lekovi: Bilobil® BIMENAL® . Paralelni lekovi: Bilobil® forte BILOBIL® FORTE . 1%.07. 40mg. trihurijaza: 400mg jednokratno. 6x10 kom 3838989623135 2314/2006/12 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). bočica.9din (BR) 4157501 krem. www. echinococcus: 800-1200mg/dan podeljeno u više doza (odrasli i deca preko 2 godine) u toku 28 dana. blister. 80mg.05. 2x10 kom 3838989502096 636/2006/12 17. Paralelni lekovi: Lesux® BICUTRIN .1din 5310001189259 3/2-10-9288 24.2006 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). 2 puta dnevno pola sata pre doručka i večere.05. tvrda.2002 Cena 1634.3din (R) 1028124 tableta. 2x10 kom Cena 3838989623128 2313/2006/12 Cena (BR) 1073113 kapsula.2002 Cena 131.co. TOVARNA ZDRAVIL. D.2002 doziranje: askarijaza. bočica od tamnog stakla. BILOBIL® . enterobijaza: deca 100mg ili odrasli 400mg. . .4 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: ulkus želuca i duodenuma.06. TOVARNA ZDRAVIL.D.

12. 4mg.D. 5mg. . blister. deca od 1-5 godina 3 puta po 2mg. bočica. monokomponentni (BR) 1051712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 3x10 kom 8608811000602 709/2006/12 25.Srbija bisoprolol .12. 2mg. deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg. angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno.2002 doziranje: traheobronhitis. 1x200mL 8600064117588 3/2-10-9296 19. najbolje svaki dan u isto vreme.co. 5x2mL 860006410019 3/2-10-9299 19.ZDRAVLJE A. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. bronhiektazije. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. spastički bronhitis. 2x20 kom 5 Cena 515-04-1881/03 30. terapija održavanja 10mg jednom dnevno. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.05.2din (R) 1112046 tableta. pod nadzorom lekara. 3x10 kom 8608811000596 708/2006/12 25. . stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1.nr . uzimati ujutro. blister. Paralelni lekovi: Bisolvon BISOPROLOL .9din (R) 7112040 rastvor.A11GA01 VITAMINI a11ga askorbinska kiselina (vitamin c).4din (R) 0112042 rastvor za injekciju. bočica.12.4din 8608811000589 707/2006/12 25. blister. tabl.abecedni spisak registrovanih lekova BIO-C-500 . cele. blister.JUGOREMEDIJA A. Paralelni lekovi: Byol®. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg.Srbija bromheksin . tabl.05.Srbija bromheksin . Paralelni lekovi: vitamin c BISOLVON . uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.FIDIFARM . 10mg. concor®.2002 doziranje: traheobronhitis.3din (R) 1107032 film tableta.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 139.2006 Cena 323.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 82.D. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom. 20mg dnevno. concor® cor www. deca do 1 godine 3 puta po 1mg.DigitSoft.2004 doziranje: manifestni nedostatak vitamina C (skorbut): 1-2 puta dnevno po 1-2 tablete.5mg.D. selektivni (R) 1107030 film tableta.05. 1x40mL 8600064100221 3/2-10-9298 19. 4mg/5mL.12. 2. ZRENJANIN .2006 doziranje: hipertenzija. spastički bronhitis.ZDRAVLJE A. maks.2006 Cena 487.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA B c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. blister. 500mg. bronhiektazije. progutati sa vodom.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. mlekom ili drugom tečnosti. 5x10 kom 8600064100184 3/2-10-9297 19.2002 Cena 182.2002 Cena 266din (R) 3112044 sirup.09. 3x10 kom Cena 255.3din (R) 1107031 film tableta. Paralelni lekovi: Bisolvon F BISOLVON F . ne žvakati. progutati sa tečnošću.Hrvatska askorbinska kiselina . 16mg. ampula.

1din 3/2-10-10727 25.2005 doziranje: karcinom skvamoznih ćelija u predelu glave i vrata. bočica staklena. 10mg. BISOPROLOL .NIPPON KAYAKU CO. concor®. 6x10 kom LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Cena 19928.2006 23621.8din (SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju./bočica.01. progutati sa vodom.co.09.3din (R) 1107021 tableta. 300mg.12. 2mg. 6mg/6mL. karcinom testisa: pomoćna terapija malignih intrapleuralnih efuzija.Srbija gemfibrozil .5din 8606102767173 97/2006/12 31. .O. .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .01.F. concor® cor BLEOCIN-S . maks. tabl.M05BA02 M05Ba bifosfonati (R) 1059063 tableta. uzimati ujutro. Lek nije namenjen za primenu deci. Paralelni lekovi: Bonviva® BONEFOS® .NI MEDIC D. Paralelni lekovi: Sinelip® BONDRONAT® .8din (R) 1059085 film tableta. Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom. pod nadzorom lekara. 7x8 kom Cena 358. 3x10 kom 8606010300318 14/2007/12 08. 5mg. 50mg. 1x28 kom 515-04-02612/04 28.C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aB fibrati (R) 1104300 kapsula.nr . cele.SCHERING AG . u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. BOLUZIN .7din (SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju.06.01. terapija održavanja 10mg jednom dnevno.2004 Cena 25071.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. blister.2004 116424. bočica.LTD. 20mg dnevno. Paralelni lekovi: Byol®. 1x2mL Cena 8884.L01DC01 ANTINEOPLASTICI L01dc ostali citotoksični antibiotici (SZ) 0033220 prašak za rastvor za injekciju. 1 kom Cena 1891. bočica. tvrda. mlekom ili drugom tečnosti. podeljeno u 2 doze. blister. jednjaka i grlića materice.2007 doziranje: hipertenzija. progutati sa tečnošću.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju.hronična stabilna angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno.09. 1x6mL Cena 8606102767500 515-04-02613/04 28.O.DigitSoft.Nemačka klodronska kiselina . bočica.Srbija bisoprolol .2007 Cena 487. selektivni (R) 1107020 tableta. ne žvakati.GALENIKA AD . 3x10 kom Cena 323. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1.j. tabl. blister.2din 4987170870083 251/2005/12 15.2002 doziranje: teška primarna hiperlipoproteinemija i teška sekundarna hiper triglicerinemija: odrasli 4 kapsule dnevno.08. bočica. 800mg. blister. zavisno od indikacije. najbolje svaki dan u isto vreme. 15000i.09. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.2002 www.9din 8608808103866 3/2-10-2379 17.C07AB07 abecedni spisak registrovanih lekova B BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili radioterapijom po protokolu.3din 8606010300219 13/2007/12 08.2004 doziranje: umerena hiperkalcijemija: 2mg. 5x6mL Cena 8606102767517 515-04-02614/04 28. 6mg/6mL. teška hiperkalcijemija: 4mg jednokratno.Japan bleomicin .Švajcarska ibandronska kiselina .

09.ALLERGAN .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . do 3200mg dnevno Paralelni lekovi: Lodronat BONEFOS® . tortikolis) doze mogu biti različite.5mg.co. a najduže 10 dana. do 3200mg dnevno.2007 doziranje: hronična plućna infekcija prouzrokovana Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom.CHIESI FARMACEUTICI SPA . 1x100 i.5 din 12/2006/73 26.2006 doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059088 film tableta.1din 8600103492058 746/2006/12 26.2006 Cena 15020. kod iste indikacije (blefarospazam. 400mg. bočica plastična. Paralelni lekovi: Lodronat BONVIVA® . primenjuje se inhalacijom. 60mg/mL. tvrda.F. ampula. 3-5 dana. 56x4mL Cena 9088883508593 1757/2007/12 20.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059084 film tableta.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju. blister.j.08. Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa insuficijencijoim bubrega.. nakon toga prekinuti lečenje tokom sledećih 28 dana. . maks.DigitSoft.2006 doziranje: osteoporoza: 1 tabl. 100i. blister.SCHERING OY . Cena 13647. hemifacijalni spazam. 150mg.j. je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji. kontejner jednodozni. 2.5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.F.nr . preporučena doza za odrasle i decu iznad 6 god.Švajcarska ibandronska kiselina .M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0082115 prašak za rastvor za injekciju. (150mg) jednom mesečno ujutro 6 sati nakon poslednjeg obroka sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.07. inf. 1x100 kom 8600103492041 745/2006/12 26. bočica.. Paralelni lekovi: dysport® BRAMITOB® .05. tokom 28 dana. Paralelni lekovi: Bondronat® BOTOX .01. Paralelni lekovi: Bondronat® BONVIVA® . 300mg/4mL. Naizmenični ciklusi se moraju poštovati te terapiju treba da sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze.1din (R) 1059061 kapsula.05. maks. ako je potrebno dozu povećati.v. 2x14 kom Cena 8606102767531 515-04-5132/03 01.1din 515-04-02491/04 28.J01GB01 B ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 7024615 rastvor za raspršivanje.2004 doziranje: lokalna inj. parenteralno 300mg dnevno sporom i.Finska klodronska kiselina . ako je potrebno dozu povećati.HOFFMANN-LA ROCHE LTD.2004 doziranje: osteoporoza: 2.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.Švajcarska ibandronska kiselina . 1x1 kom Cena: 2835.Italija tobramicin .Irska botulinum toksin . www. 5x5mL Cena 8316.

2006 doziranje: stanja napetosti. fiola.5mg.2003  (R) 1149041 tableta. tokom 14 dana.5mg. isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328655 tableta.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Lexilium® BROMOKRIPTIN . 2.D.02.D.6din 8600064111500 515-04-4007/03 16.1din 8608807100668 115/2006/12 03. blister. uzima se uz jelo. .1din 8608808100339 196/2005/12 21. 0.2%.nr . u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.2006  (R) 1071722 tableta. nedelje. 2x15 kom Cena 67din 8608807100675 116/2006/12 03.25mg uveče tokom 1. 60mg dnevno. . BRONAL® . Paralelni lekovi: Tefen www.2004 doziranje: Herpes zoster u akutnoj fazi 1 tabl. 1x30 kom Cena 198. poremećaj sna: 3 puta po 1.Srbija bromokriptin . Paralelni lekovi: alphagan BRIVUZOST .12. uznemirenosti.O. nervoza.Nemačka brivudin . BROMAZEPAM . blister.5mg. 30mg/5mL. povećavati do uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno.5-6mg. abecedni spisak registrovanih lekova B BRIMONAL® 0.J05AB15 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi.2007 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap. anksioznosti.UNIMED PHARMA S. 2x10 kom Cena 84.2005 (R) 3058113 oralna suspenzija. dnevno. 1x100mL Cena 91.DigitSoft.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2005 doziranje: alergijska stanja: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg ujutru. blister. 2x15 kom Cena 50. parkinsonizam: 1.3din 8608807100712 117/2006/12 03. 3mg.02.R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058110 tableta.2003 doziranje: supresija laktacije: 2 puta po 2. deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po ¼-½ male kašike sirupa). bočica sa kapaljkom.Srbija terfenadin . 1x10mL Cena 12/2007/20694 29. 1.2din 8600064111517 515-04-4006/03 16. 1x30 kom Cena 649. plastična fiola. 6mg. maks.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094080 kapi za oči.Srbija bromazepam . 1x7 kom Cena 515-04-2563/03 01. 2x10 kom Cena 55. jednu nedelju. Paralelni lekovi: Lexaurin®. blister.02.co. blister. 10mg.N04BC01 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1149040 tableta.12.12.ZDRAVLJE A.2006  (R) 1071721 tableta.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071720 tableta. .5din 8608808103798 197/2005/12 21. 125mg.09. bočica od tamnog stakla.12.R.GALENIKA AD .10.2% .Slovačka brimonidin . kratkotrajna primena. rastvor. 60mg.

juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 100mg/5mL.GALENIKA AD . Upfen BRUFEN® .O. BUDOSAN® . Ibuprofen.2002 Cena 151.ZDRAVLJE A. sirup 3-4 puta po 50mg. uključujući sintetska jedinjenja (BR) 9158110 šampon. tendosinovitis). Nurofen active. sirup 3-4 puta po 100mg. 200mg. 2.Nemačka budesonid . 3-4 puta po 200mg.09. traumatske povrede mekih tkiva: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. inflamatorna oboljenja mekih tkiva (periartritis.DigitSoft.DR. maks. 20mg/mL.Srbija ibuprofen . tvrda.Hemofarm. Cena 91.12.09. INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA P03ac piretrini. tuba. 1x60mL 8608811006130 doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana. bočica.6din bočica od tamnog stakla.6-1. degenerativne ar tropatije. 1x50g Cena 93. 3x10 kom (8608808100360) 3/2-10-7302 25.2002 www. deca od 8-12 god. BUSCOPAN . Paralelni lekovi: Ibuprofen BUBIL® ŠAMPON . plastična bočica. 3mg.2005 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.8g/d u 3-4 pojedinačne doze.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162030 obložena tableta. ampula.3din (R) 1162032 film tableta.A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03BB alkaloidi beladone. na dan.Srbija ibuprofen .2g/d.12. 3 puta po 1 kaps.co. Nurofen. polusintetski.2din 8608808100384 109/2005/12 08.GALENIKA AD . blister. deca od 3-7 god.O. posle jela.6din 9006968004686 3/2-10-9336 19. Paralelni lekovi: Ibu . blister. 1x100mL (8608808100377) 108/2005/12 08.REMEVITA D. FALK PHARMA GMBH . 10%. miozitis. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. burzitis.Srbija butilskopolamin .2006 doziranje: blagi do umereni napadi Kronove bolesti (hronična inflamatorna bolest debelog creva): ukoliko lekar nije drugačije propisao.4g/d.5din (R) 1162031 obložena tableta.D.nr .4din 515-04-2643/03 19. UKLJUČUJUĆI SKABICIDE.abecedni spisak registrovanih lekova BRUFEN® . Nurofen Liquid.1din 4032717010023 1186/2006/12 13.Srbija piretrin .P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA. ponoviti za 7-10 dana. 6x1mL Cena 133. tenditis. 720mg/60mL. NIŠ .M02AA13 B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167034 krem. deca od 1-2 god.5din (8608808100353) 3/2-10-7301 25.2005 (R) 3162033 oralna suspenzija.10. 1x30 kom (8608808102302) 107/2005/12 09.2-1.09.10. 3x10 kom Cena 91.2003 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ea kortikosteroidi koji deluju lokalno (R) 1129930 gastrorezistentna kapsula. 400mg.A07EA06 ANTIDIJAROICI. blister.2002 Cena 104. kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) (R) 0123140 rastvor za injekciju. doza održavanja 0. 600mg. 10x10 kom Cena 7782.07. INTESTINALNI Cena 81.2005 doziranje: osteoartritis i reumatoidni ar tritis. sa puno tečnosti (čaša vode) pola sata pre jela. rupan. .

hronična stabilna angina pektoris: početna doza je 5mg dnevno. 2x10 kom 8600064100269 5123142 supozitorija.2006 doziranje: hipertenzija.9din (R) 1107711 film tableta. 3x10 kom 3837000028256 441/2006/12 06.12. mlekom ili drugom tečnosti. blister. 10mg.2002 Cena (R) 3/2-10-9335 19. 5mg. tvrda.Slovenija bisoprolol . 1x60 kom www.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. blister. bočica sa kapaljkom.2002 Cena 280. tabl. 10mg. maks.2002 doziranje: povraćanje organskog i funkcionalnog porekla: odrasli 3 puta po 10-20mg pre jela.11.5mg.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. selektivni Cena 307. 10mg.1din (R) 1107710 film tableta. 3x10 kom 3837000028249 442/2006/12 06.2006 Cena 462.4mg/mL.2002 doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.co.Makedonija bromoprid .12. blister. 1x20mL Cena 113. deca 0. BYOL® .11.A03FA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 200. po potrebi više puta dnevno.2din (R) 5123143 supozitorija. . ponoviti posle ½ sata.5mg.0 (R) 1123141 obložena tableta.5-1mg/kg (5-10 kapi/kg) podeljeno u 2-3 doze. concor®. spazam i diskinezije žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg. progutati sa vodom. 1x6 kom 9006968004679 3/2-10-9333 19. 10mg. pre jela. blister. 1x6 kom abecedni spisak registrovanih lekova B Cena 182din 3/2-10-9334 19. 7. blister.1din 3/2-10-5774 10.5din 3/2-10-5775 10.ALKALOID AD . concor® cor a03Fa propulzivi  (R) 1124051 kapsula. 2.04. deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7.2002  (R) 3124053 oralni rastvor.nr .D. bočica. najbolje svaki dan u isto vreme. parenteralno akutni spazmi 20mg. BYMARAL® .DigitSoft.12.04. Paralelni lekovi: Bisoprolol. 20mg dnevno.

blister.nr .2002 Cena (R) 1085311 tableta. deca u fazi rasta.5g dnevno. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 28 dana. 30mg dnevno. izuzetno (deca od 5-17 god. maks. amlodipin . 1x16 kom 8606007410174 3/2-10-9285 25. ostale kombinacije (R) 1104620 film tableta. 250mg.12.DigitSoft.A11GB01 VITAMINI j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329435 film tableta. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 500mg. blister. bočica. deca od 3-7 godina ½ tableta dnevno. 2mg.12. 1.FLOX . ciprofloxacin 500 mg. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE .PHARMACIA ENTERPRISES S. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.2006 Cena 1104621 film tableta.INTAS PHARMACEUTICALS LTD . blister.Indija ciprofloksacin . 10mg+10mg. CABASER® .) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.12. ciprocinal®.2006 doziranje: lečenje pacijenata sa hiper tenzijom koji istovremeno imaju i povećan holesterol u krvi. 3x10 kom (R) 4034541003301 2119/2006/12 15. fiola. 10mg+5mg. pre jela. 1x20 kom 8606007410167 3/2-10-9284 25.A. 10x10 kom C Cena 242. citeral®.33g. dojilje.abecedni spisak registrovanih lekova 1 C C . 1mg.08. rastvoreno u čaši vode. rastvoreno u čaši vode.11.Belgija kabergolin .5mg dnevno. prevencija i lečenje pacijenata sa anginom pektoris koji istovremeno imaju i povećan holesterol www. 3x10 kom Cena 4034541003295 2116/2006/12 15. lečenje nedostatka kalcijuma i vitamina C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno. kalcijum-karbonat . blister. 3 dana.N04BC06 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina (R) 1085310 tableta.2003  (R) 1329436 film tableta. gonoreja: 500mg jednom dnevno.C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). starije osobe kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije).2002 Cena (R) 1085312 tableta.11. Paralelni lekovi: cifran. ciprofloxacin. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.(PHARMACIA & UPJOHN) . 1x20 kom Cena 8606007410150 3/2-10-9283 26. bočica.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije. Marocen CA-C 1000 SANDOZ .07. maks.08. ili kod bolesnika koji su već primali dopaminske agoniste 1mg dnevno. 1g+1g+0. doza održavanja 2-6mg dnevno. 4mg. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.2002 doziranje: Parkinsonova bolest . ne preporučuje se primena kod dece.NOVARTIS . kalcijum-laktat-glukonat.PFIZER GmbH. bočica. kombinacije (BR) 1052251 šumeća tableta.3din 515-04-231/03 21.co.Švajcarska askorbinska kiselina. CADUET® .dugotrajno lečenje kod bolesnika koji prvi put dobijaju dopaminske agoniste: početna doza 0.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-226/03 05.2003 doziranje: povećane potrebe za kalcijumom i vitaminom C (trudnice. 1x10 kom c10BX inhibitori HMg coa reduktaze. ciprinol®. ciprofloxacin 250 mg. pre intervencije.Nemačka atorvastatin. 1x10 kom Cena 515-04-226-1 05.

bolne menstruacije.09. metastatski karcinom jajnika kod pacijenkinja koje su refraktarne na paklitaksel i “platine” (odnosno.2 abecedni spisak registrovanih lekova u krvi. glavobolja. 50x10 kom 8600097001496 465/2006/12 06. blister. zapaljenja nerava (neuralgije) i postoperativni bolovi. artralgija. 1x10 kom 5310001188139 1568/2006/12 05. Tablete se uzimaju u bilo koje doba dana.12.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .DigitSoft. teški slučajevi do 2g dnevno. strip.04.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033195 koncentrat za rastvor za infuziju. zubobolja.2006 doziranje: bolovi blagog i umerenog intenziteta: glavobolja.nr . 1x10 kom Cena 5310001155186 2170/2006/12 24. bolest je progredirala u toku ili 6 meseci posle primene ovih lekova). 250mg+50mg+10mg+210mg.ALKALOID AD . snižavanje povišene telesne temperature i ublažavanje bolova kod prehlade i gripa: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tablete po potrebi.12.8din 5310001186739 1567/2006/12 05. mijalgija.A12AA06 MINERALI Cena 163. askorbinska kiselina . 20mg. . 3 uzastopna dana. doba rasta): odrasli i deca 500-1000mg dnevno.2003 doziranje: Kapošijev sarkom kod bolesnika sa AIDS-om koji su intolerantni na drugu terapiju ili kod kojih je došlo do progresije bolesti posle primene drugih lekova. maks. zubobolja.2002 doziranje: prevencija i dopunska terapija osteoporoze. kofein. maks.ALKALOID AD . maks.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 1248.2006 doziranje: bolovi blagog do umerenog intenziteta. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.Holandija doksorubicin . Paralelni lekovi: adriblastina rd. 460mg+50mg+10mg. 2. a12aa kalcijum (BR) 1053091 šumeća tableta. 6 tableta dnevno.4din 515-04-3653/03 31. kumulativna doza je 550mg/m2. Sindroxocin® CAFFEBOL .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.Makedonija paracetamol. kodein.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111285 film tableta. 250mg+50mg+10mg+210mg.co. 50x10 kom Cena 1896. kalcijum-karbonat .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086265 tableta.94g+0. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. doxorubicin. dekstrometorfan. maks.Švajcarska kalcijum-laktat-glukonat. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. CAFFETIN® . CALCIUM-SANDOZ FORTE . kodein . 4 tabl. latentna tetanija. kofein.Srbija paracetamol. 1x10 kom www. propifenazon . dojenje. bolovi u mišićima (mialgije) i zglobovima. svake 3 nedelje. migrena.D.3g. 1x10mL C Cena 35286. folija. postoperativni bolovi: 1-2 tablete po potrebi. svake 4 nedelje. CAFFETIN COLD® . strip.2006 doziranje: prehlada i grip odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta na 6-8 sati.Makedonija paracetamol. fiola. Uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg /5mg dnevno.2006 Cena (BR) 1086266 tableta.09. doxorubicin-Teva. CAELYX . sa hranom ili bez nje. nadoknada kalcijuma (trudnoća.7din 3/2-10-8102 20. osteomalacije i rahitisa. U slučaju potrebe može se povećati doza na 10mg/10mg. pseudoefedrin. bočica. dnevno. 6 tableta dnevno.SCHERING PLOUGH . 500mg+30mg+15mg+60mg.9din (BR) 1086650 tableta.11. neuralna dismenoreja.

A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). KG . trovanje magnezijumom i fluorom. dodatno lečenje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7 mm).7din 5999880025089 93/2007/12 11.09. ampula.) ili 15mg oralno na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.. inf.2003 Cena (SZR) 1184030 kapsula.8din (SZR) 0184036 rastvor za injekciju/infuziju. tuba.H NFG. CALCO 200 IU NASAL SPRAY .12. Paralelni lekovi: Kalcitonin. rastvorenu u vodi. tvrda. 500mg+260mg.7 godina ½ tabl. kombinacije Cena (BR) 1052100 šumeća tableta.nr .EBEWE PHARMA GES. 1x1 kom 515-04-1605/03 09. i. kalcijum (kalcijum-laktat-glukonat. 1x1. 5x5mL Cena 515-04-3465/03 02. .09. dnevno. deca 5-10mL samo i.v. ampula.4din 5900008009386 515-04-5025/03 16. deca od 3 .12. ampula.A12AA02 MINERALI a12aa kalcijum (Z) 0053081 rastvor za injekciju. hronična stanja usled nedostatka kalcijuma. 50mg/5mL. 100mg/10mL.2004 doziranje: ublažavanje bola i upale i dezinfekcija desni kod dece prilikom izbijanja prvih zuba: po potrebi na 3 sata.2003 Cena (SZR) 0184035 rastvor za injekciju/infuziju.2002 doziranje: hipokalcijemija zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja.v.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 4120345 gel.Švajcarska kalcijum glubionat .v. 30mg/3mL.Velika Britanija lidokain.33%+0.2003 doziranje: antidot za metotreksat do 120mg (i.KRKA. ispumpati 3 doze u vazduh da se uklonio vazduh. zatim 12-15mg (i. fiola.B. rastvor. Leukovorin calcium CALCIUMVITAC® .j.3din (SZR) 0184034 rastvor za injekciju/infuziju. TOVARNA ZDRAVIL. bočica sa raspršivačem.j.01. 5x3mL Cena 515-04-1606/03 09.2003 6148. 15mg. rastvorenu u vodi. cetilpiridinijum . 0. 200i.09. CALCIUMFOLINAT . kalcijum-karbonat) .. fiola. dodatno lečenje kod alergije parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i.Slovenija askorbinska kiselina.04.) tokom 12-24 sata podeljeno u više doza.6mL Cena 2233. dnevno.38g.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima 4695.M. 1x10g Cena 109.Lachema 25. ampula.2007 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i.1%.) u jednu od nozdrva (pritisnuti jedanput) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D. 1x10 kom 3838989503901 413/2006/12 05. C www.co. najviše 6 puta dnevno.v. Paralelni lekovi: Leucovorin ca Pliva . D. Miacalcic® CALGEL .2006 doziranje: u stanjima povećane potrebe za vitaminima i mineralima: odrasli i deca iznad 7 godina 1 tabl. i.DigitSoft. 5x10mL 515-04-1607/03 09.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040130 sprej za nos. na mestu nicanja zuba. pre prve primene sprej za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole..abecedni spisak registrovanih lekova CALCIUM-SANDOZ® 10% .Austrija kalcijum-folinat .m.9din 3/2-10-8102 20.03.CEMELOG-BRS Kft ./80mcl.Mađarska kalcitonin . 5x10mL 3 Cena 368.NOVARTIS .D. i.m.m. 1.GLAXOSMITHKLINE UK . dnevno..

Paralelni lekovi: Mirzaten®.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZ) 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju.P. 1x70mg 515-04-831/04-1 22.v.USA kaspofungin . 2x15 kom Cena 1662din 3850343032506 281/2006/12 06. blister.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157282 prašak za kožu.2006 doziranje: depresija.MERCK & CO.8din 8606007910032 68/2007/12 11. remirta® CAMPTO® . . CANCIDAS® .v.BELUPO. pred spavanje.BAYER S. 1x30g Cena 287. bočica.Francuska irinotekan .AVENTIS INTERCONTINENTAL . Mycoril®. bočica.J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aX ostali antimikotici za sistemsku primenu (R) 0327560 prašak za rastvor za infuziju.Francuska irinotekan . tokom 1 sata zatim 50mg dnevno. tokom 30-90 minuta. inf. .A.09. tokom 30-90 minuta. Kansen. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze.AVENTIS PHARMA INTERNATIONAL S.01. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.4din 8606007910025 67/2007/12 11. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.Hrvatska mirtazapin . dermatomikoze: 1. Plimycol www. Plimycol CANESTEN® .03. remeron®.-AVENTIS INTERCONTINENTAL .D.nr .2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.2 puta dnevno posipati obolelo mesto.A. 100mg.co.12. inf. svake 3 nedelje.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072705 film tableta. CANESTEN® .09.1din (SZ) 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici Cena 15948.BAYER HEALTHCARE AG . ezofagusna i orofaringealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom i.Nemačka klotrimazol . bočica sa kapaljkom. 40mg.Italija klotrimazol . anksiozno depresivni poremećaji: početna doza 15mg uveče.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. Mycoril®. Paralelni lekovi: antifungol®. 50mg. 1%. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. bočica.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. bočica.2004 Cena 51334din (R) 0327561 prašak za rastvor za infuziju. 1x2mL Cena 6825. tokom 1 sata. .4 abecedni spisak registrovanih lekova C CALIXTA® . .2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. 1%. 70mg. svake 3 nedelje. 1x50mg Cena 40358din 515-04-831/04 22.INC. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. bočica plastična.12.2004 doziranje: invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana.01.A. Kansen. Paralelni lekovi: antifungol®.DigitSoft.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157281 rastvor za kožu. 1x5mL 515-04-1970-1 08. 1x20mL Cena 169. 30mg. CAMPTO® .9din 515-04-1970/03 08. sporom i.AVENTIS PHARMA S.

caPd 2 aNdY disc.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157280 krem.4din 8606007910049 69/2007/12 11.85g/L+0. kesa.79g/L+7. caPd 2 Stay safe. 1.25 mmol/L kalcijuma. Kansen.Nemačka klotrimazol . Trichomonas vaginalis): tabl. 1x5000mL www. S. canesten® 1.7din 8606007910018 66/2007/12 11. Paralelni lekovi: antifungol®. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.01.25 mmol/L kalcijuma. Mycoril®.abecedni spisak registrovanih lekova 5 CANESTEN® . caPd 3 Stay safe. 500mg. Balance 4. Plimycol CANESTEN® 3 .L. kalcijum-hlorid.01. Balance 2. Balance 4. 1. 1. caPd 4 aNdY disc.3% glukoze.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137292 vaginalni krem.co. Mycoril®.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1x1 kom Cena 249.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.Nemačka klotrimazol .5% glukoze.25% glukoze.KERN PHARMA. Plimycol CAPD 17 .2007 doziranje: kolpitis.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.Španija klotrimazol . Trichomonas vaginalis): tabl.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137291 vaginalna tableta. 1. canesten® 3. . 1%.75 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: antifungol®. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175750 rastvor za peritonealnu dijalizu.2007 doziranje: kolpitis.Nemačka natrijum-hlorid. 1x3 kom Cena 220.5g/L. Mycoril®. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. 1.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137293 vaginalna tableta.DigitSoft.25 mmol/L kalcijuma. Plimycol CANESTEN® 3 .01. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C Cena 1008din 515-04-5146/03 05. Kansen..KERN PHARMA. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Trichomonas vaginalis): krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.2007 doziranje: kolpitis. 2%. . vulvitis izazvan gljivicama (Candida. Plimycol CANESTEN® 1 .L.5% glukoze. Paralelni lekovi: antifungol®. S. 5.9din 8606007910056 70/2007/12 11. glukoza . vulvitis izazvan gljivicama (Candida. tuba. Balance 1. caPd 17 Stay safe.BAYER HEALTHCARE AG . Mycoril®. 1x20g Cena 246. natrijum-laktat. 1.07. za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana.B05DB. 200mg. caPd 3 aNdY disc.25% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1.75 mmol/L kalcijuma.nr .75 mmol/L kalcijuma. canesten® 1. za vaginalnu primenu 500mg jednokratno.1g/L+16. Paralelni lekovi: antifungol®.3% glukoze. blister.6din 8606007910063 71/2007/12 11.BAYER HEALTHCARE AG . Balance 2.18g/L+0. blister.01. Kansen. tuba. magnezijum-hlorid.Španija klotrimazol . 1x20g Cena 187. Kansen.

magnezijum-hlorid.3% glukoze.5g/L. kalcijum-hlorid.18g/L+0. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 17 STAY SAFE . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5148/03 05. Paralelni lekovi: caPd 18 Stay safe.5g/L. kesa. caPd 19.18g/L+0.. natrijum-laktat.18g/L+0.79g/L+7.1g/L+16. Balance 4.79g/L+7.DigitSoft.75 mmol/L kalcijuma.18g/L+0.Nemačka natrijum-hlorid. 5. caPd 17.2003 Cena 515-04-2883/03 01. 1x5000mL www. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.73g/L.25 mmol/L kalcijuma. glukoza .2003 Cena 515-04-2885/03 01. caPd 3 Stay safe. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.12..FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 18 Stay safe.B05D.25 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . kesa. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.5% glukoze.85g/L+0. glukoza .1g/L+42.85g/L+0. 4x2500mL Cena 515-04-2884/03 01. caPd 19 Stay safe B05d. kalcijum-hlorid. natrijum-laktat.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. caPd 4 Stay safe CAPD 18 . rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175752 rastvor za peritonealnu dijalizu. Balance 1. 1. 5. caPd 4 aNdY disc. Balance 4. kalcijum-hlorid..nr .Nemačka natrijum-hlorid.B05D.25% glukoze. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.75 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .25 mmol/L kalcijuma.5g/L. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5147/03 05. glukoza .79g/L+7.5% glukoze.3% glukoze. magnezijum-hlorid.12.Nemačka natrijum-hlorid. 1.79g/L+7. Paralelni lekovi: caPd 18.B05DB.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.79g/L+7. 4x2000mL (SZR) 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu.85g/L+0.12.5g/L. caPd 3 aNdY disc.5g/L. caPd 19 Stay safe CAPD 19 .18g/L+0.1g/L+16. Balance 2.1g/L+42. magnezijum-hlorid. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. kalcijum-hlorid. Paralelni lekovi: caPd 18. kesa.07. 1. 5.Nemačka natrijum-hlorid. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu.18g/L+0. 5. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 19.. magnezijum-hlorid. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu.. kesa. 1. 4x2500mL Cena 515-04-2882/03 01. caPd 2 aNdY disc.co.. instilirati u peritoneumusku šupljinu prema uputstvu lekara.07. kesa.12. 5. kesa.1g/L+42. caPd 2 Stay safe.79g/L+7. caPd 19 Stay safe CAPD 18 STAY SAFE . rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175751 rastvor za peritonealnu dijalizu. glukoza . Balance 2.75 mmol/L kalcijuma.85g/L+0.B05D.1g/L+22.25% glukoze.85g/L+0. natrijum-laktat. 1x5000mL B05d. 4x2000mL (SZR) 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu..85g/L+0. 5.

Balance 2. 1.75 mmol/L kalcijuma. caPd 17 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe. caPd 17.75 mmol/L kalcijuma.786g/L+3.25% glukoze.79g/L+3.3% glukoze. 1. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.75 mmol/L kalcijuma.25% glukoze.257g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.73g/L. 4x2500mL Cena 901. kalcijum-hlorid. glukoza .5din 515-04-5188/03 12. magnezijum-hlorid.5% glukoze. Paralelni lekovi: caPd 18.08.75 mmol/L kalcijuma.93g/L+0.3% glukoze. caPd 3 aNdY disc.25% glukoze. kalcijum-hlorid. 5.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 4x2000mL (SZR) 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu.102g/L+15g/L. kesa.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. Balance 4.26g/L+0. 5.79g/L+3. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175710 rastvor za hemodijalizu. 1x2000mL Cena 504din 515-04-1133/03 01.79g/L+7.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara. Balance 2.07. Balance 4.85g/L+0.nr .co. Balance 2. 1. 1.08. 1x2500mL Cena 527.5% glukoze.B05DB. 1.925g/L+0.DigitSoft. magnezijum-hlorid.. caPd 17 Stay safe. magnezijum-hlorid.B05D.1g/L+22. caPd 3 Stay safe. Balance 4.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 19 STAY SAFE .1din 515-04-1133-1 01. kalcijum-hlorid.3% glukoze.102g/L+15g/L. plastična kesa. natrijum-laktat.3% glukoze.93g/L+0.07.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. caPd 2 Stay safe.26g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .75 mmol/L kalcijuma.Nemačka natrijum-hlorid. 5.1g/L+15g/L.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . caPd 17.18g/L+0.25 mmol/L kalcijuma. plastična kesa. natrijum-laktat. Paralelni lekovi: Balance 1. 4x2500mL Cena 515-04-2880/03 01.. caPd 18 Stay safe. caPd 2 aNdY disc.5% glukoze. caPd 4 aNdY disc. 5.925g/L+0.25 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat. glukoza . 1. caPd 19 CAPD 2 ANDY DISC . instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.18g/L+0.2003 (SZR) 9175711 rastvor za hemodijalizu.B05DB.2004 Cena 515-04-5189/03 12. 5.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 1.25 mmol/L kalcijuma. 5.79g/L+7.75 mmol/L kalcijuma. 4x2000mL (SZR) 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu.85g/L+0. caPd 4 Stay safe www. kesa. 1.12.. Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze. kesa.25 mmol/L kalcijuma.257g/L+0. 1. kesa. 1. caPd 4 Stay safe CAPD 2 STAY SAFE . Balance 2. caPd 4 aNdY disc.786g/L+3.1g/L+15g/L. 1..73g/L.25% glukoze. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1.1g/L+22. Balance 1.12.2003 C Cena 515-04-2881/03 01.Nemačka natrijum-hlorid. glukoza . Balance 4. caPd 3 aNdY disc.

Balance 2.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. caPd 17.2004 (SZR) 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu.07.co.DigitSoft. natrijum-laktat.Nemačka natrijum-hlorid. glukoza . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175713 rastvor za hemodijalizu. 1.3% glukoze. Balance 4. 1.93g/L+0.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma. caPd 17.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37 °C.3% glukoze. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175712 rastvor za hemodijalizu.93g/L+0.5% glukoze. Balance 2. magnezijum-hlorid.2573g/L+0.5% glukoze.925g/L+0. 1.75 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat.1din 515-04-1134-1 01.5% glukoze. caPd 3 Stay safe. 1.5% glukoze. caPd 17. caPd 4 Stay safe CAPD 3 STAY SAFE .1g/L+42.786g/L+3. caPd 3 Stay safe. caPd 3 aNdY disc. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.3% glukoze. Balance 2. 1..B05DB.25 mmol/L kalcijuma.08. 1. glukoza .75 mmol/L kalcijuma. kesa.25% glukoze. caPd 2 aNdY disc. magnezijum-hlorid. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Balance 4. magnezijum-hlorid. 1.75 mmol/L kalcijuma. 1. caPd 4 aNdY disc.5% glukoze.3% glukoze. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 4x2500mL Cena 515-04-5191/03 12. Balance 4. Balance 2.25% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17 Stay safe. 5. kesa. 1.1017g/L+42.925g/L+0. 1x2000mL Cena 504din 8600097012171 515-04-1134/03 01. 5.5g/L. Balance 2.25% glukoze.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 1. caPd 2 aNdY disc. natrijum-laktat. caPd 4 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. Balance 4. 1x2500mL Cena 527.5g/L.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17 Stay safe.HEMOFARM AD .. Paralelni lekovi: Balance 1.26g/L+0. Balance 1. kalcijum-hlorid.5% glukoze.5g/L. caPd 2 Stay safe.1g/L+42. 1. 5. 4x2000mL Cena 901.3% glukoze.25% glukoze. glukoza .1017g/L+42.5g/L. 1. Balance 1.08.79g/L+3. caPd 4 Stay safe www. 1. 1.786g/L+3. 1.B05DB. kalcijum-hlorid. caPd 4 Stay safe CAPD 3 ANDY DISC .2573g/L+0.75 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .Srbija natrijum-hlorid.. caPd 17 Stay safe. plastična kesa. caPd 4 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.07. plastična kesa.B05DB.25% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1.26g/L+0. Balance 2. 1.25 mmol/L kalcijuma.5din 515-04-5190/03 12.25 mmol/L kalcijuma. caPd 2 Stay safe. caPd 2 aNdY disc. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 3 ANDY DISC .FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 5.Nemačka natrijum-hlorid.79g/L+3. Balance 4. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 2 Stay safe.nr . Balance 4. Paralelni lekovi: Balance 1. Balance 1. kalcijum-hlorid. 1. 1.

Balance 4.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 1.5% glukoze. 1.Srbija natrijum-hlorid.26g/L+0.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze.1g/L+22. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 3 Stay safe.73g/L.25% glukoze.5mg.786g/L+3. 4x2000mL Cena 901. kesa. 1x2000mL Cena 504din 8600097012195 515-04-1135/03 01.3% glukoze. magnezijum-hlorid. Paralelni lekovi: eukaptil®. 1. Balance 1. glukoza . caPd 3 aNdY disc.1g/L+22.25 mmol/L kalcijuma. 50mg.M. doza održavanja 2 puta po 25mg. maks.79g/L+3.12. fiola. Kaptopril alkaloid®.79g/L+3.5mg. caPd 3 aNdY disc.73g/L. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. 1.25% glukoze. bočica od tamnog stakla.25-12. 1. caPd 2 Stay safe.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .1din 5. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175714 rastvor za hemodijalizu. Paralelni lekovi: Balance 1.3% glukoze. zorkaptil® CARBOPLATIN . 4x2500mL Cena 515-04-5193/03 12. Balance 2.co. Balance 2. kesa.EBEWE PHARMA GES.25 mmol/L kalcijuma. 1x15mL Cena 2511. caPd 2 aNdY disc.5% glukoze. Katopil®. 1x40 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 243. Balance 4.93g/L+0.93g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu.3% glukoze.6din 3/2-10-10179 22.2004 (SZR) 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu. kalcijum-hlorid.2001 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. 1.HEMOFARM AD . maks.75 mmol/L kalcijuma. caPd 3 Stay safe.25% glukoze. 1. Balance 2.2din 515-04-4574-1 10.75 mmol/L kalcijuma. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 aNdY disc CAPTOPRIL . Balance 1.2004 www.73g/L. natrijum-laktat.25 mmol/L kalcijuma.786g/L+3.1017g/L+22. 150mg dnevno. Cena 527.07. 1.925g/L+0.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju.73g/L. caPd 17 Stay safe. Balance 2.. natrijum-laktat.B05DB. Balance 4. 1x2500mL 515-04-1135-1 01.Austrija karboplatin . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. caPd 2 Stay safe.3% glukoze.08. caPd 17.Srbija kaptopril .2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.2573g/L+0. 1.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. 1.925g/L+0.75 mmol/L kalcijuma.2573g/L+0. 5.25 mmol/L kalcijuma. uzima se 1 sat pre jela. kalcijum-hlorid. glukoza .03. monokomponentni (R) 1103850 tableta.H NFG.C09AA01 c09aa inhibitori ace. Balance 4. 150mg/15mL.75 mmol/L kalcijuma.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 4 ANDY DISC .5din 515-04-5192/03 12.TG-FARM .75 mmol/L kalcijuma. caPd 17. KG . 5. caPd 2 aNdY disc. magnezijum-hlorid. Paralelni lekovi: Balance 1. 1.2003 (SZR) 9175715 rastvor za hemodijalizu. caPd 4 Stay safe CAPD 4 STAY SAFE . 2 (retko 3) puta po 50mg..B.08. caPd 17 Stay safe.26g/L+0.nr .1017g/L+22.Nemačka natrijum-hlorid. 1.07. plastična kesa. 5.5% glukoze.DigitSoft.B05DB.

kao kratkotrajna i.2din 8606007410211 782/2006/12 05. hlorheksidin .B.. profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan. 100mg.10. Paraplatin® CARBOPLATIN .7din (BR) 1086602 gastrorezistentna tableta.2007 www.6din 515-04-4574/03 10. Cena 7796. Paragal. 450mg/45mL.2005 Cena 105. bočica plastična.2006 (SZ) 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju. karcinom prostate 1 puta po 150mg. 5x10 kom 8606007080100 448/2005/12 04. blister.06.2005 Cena (BR) 1086603 gastrorezistentna tableta.L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037075 tableta.5mg/g. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno.5g 9088881253259 1451/2007/12 09.10.10. blister.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 4081717 gel.PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES. ponavljati na 4 nedelje. tokom 15-16min. kao kratkotrajna i. 5x20 kom 8606007080087 447/2005/12 04. se ne smeju lomiti.5mg/g. Paralelni lekovi: cycloplatin 150.0 (SZ) 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju. Paragal.2006 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla.5g Cena 9088881253242 1450/2007/12 09. 1x45mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 7787. 3x10 kom Cena 8606007080056 444/2005/12 03.Australija karboplatin . mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno. 50mg..2003 doziranje: nakon orhidektomije ili sa analozima gonadorelina 1 puta po 50mg. Paralelni lekovi: cycloplatin 150.H.10.2005 doziranje: inhibicija agregacije trombocita (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris. 1x45mL 8606007410228 783/2006/12 05.2007 Cena (Z) 4081718 gel. 100mg. isključujući heparin (BR) 1086600 gastrorezistentna tableta.DigitSoft. 1x15mL Cena 2511.03.B. blister.08. blister. cycloplatin 50.07. .ASTRA ZENECA UK LIMITED . Paraplatin® CARDIOPIRIN® . blister. inf. . 25x8.v.Austrija acetilsalicilna kiselina . 2x14 kom Cena 11951.Austrija lidokain. aplikator. cycloplatin 50.co. 5x20 kom 8606007080063 445/2005/12 04.. 10mg/mL.v. Paralelni lekovi: andol..2005 Cena (BR) 1086601 gastrorezistentna tableta. tabl. 25x12. 10mg/mL.PFIZER (PERTH) PTY.3din 515-04-1219/03 04.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. bočica od tamnog stakla. CATHEJELL® SA LIDOKAINOM . 20mg/g+0. 50mg. tokom 15-16min.2005 Cena (BR) 1086604 gastrorezistentna tableta.LANNACHER HEILMITTEL G. 20mg/g+0.7din bočica plastična.M.Velika Britanija bikalutamid .M. inf. 3x10 kom 8606007080070 446/2005/12 04.H. ponavljati na 4 nedelje.10.nr .L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju. 100mg.07.2004 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla. LIMITED . Midol CASODEX . aplikator.06. blister. cor-aS. 50mg.

Srbija cefaklor .08. 1g dnevno.Mađarska vinpocetin .J01DD14 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 1203.5g ili 8. 250mg. II generacija Cena 316din (R) 1321625 kapsula.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: kateterizacija. šarlah. tvrda. akutni sinuzitis.09.2007 www.O.2004 Cena 584. bočica.4din 5997001312964 515-04-496/04 08.nr . blister.8din 515-04-289/03 01. Sadržaj jednog šprica (pakovanje sadrži 12. infekcije respiratornog trakta. maks.Holandija ceftibuten . CEFACLOR . lekar ili posebno obučeno osoblje sporo aplikuje (instilira) gel u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument. maks. III generacija (R) 1321821 kapsula. deca 45mg dnevno (do 5kg telesne mase).6din (R) 3321820 prašak za oralnu suspenziju. 1x60mL Cena 8608811006178 515-04-378/04 14. blister.SCHERING PLOUGH . bočica.2007 Cena 584. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. 1g dnevno.2004 doziranje: psihostimulans i nootropik.01.2003 doziranje: faringitis. maks.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. II generacija (R) 1321720 kapsula. blister. 1g dnevno. blister.DigitSoft.5mg na 8 sati.O.09. tvrda. 2x8 kom 8608811006147 515-04-375/04 14. 500mg. tonzilitis. blister.06. 1x5 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini.N06BX18 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (R) 1106655 tableta. podeljeno u 3 doze ili 62. infekcije urinarnog sistema. bočica.9din (R) 3321627 granule za oralnu suspenziju.GEDEON RICHTER LTD .Srbija cefaklor .co. a u uretru se instilira 10g odnosno 6g. blister. 4g dnevno. 125mg/5mL. tvrda. NIŠ . 1x30mL 515-04-289-2 01. 400mg. tvrda. 2x8 kom (8600097400442) Cena 316din 243/2007/12 17. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. akutni bronhitis. cefaklor. 250mg/5mL. hronični bronhitis i akutna pneumonija. 36mg/mL. pre ubacivanja instrumenta. CEDAX .J01DC04 j01dd cefalosporini.HEMOFARM AD . 1x60mL 515-04-289-1 01.01. bočica.2004 166. enteritis i gastroenteritis: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati.2din 245/2007/12 17.4din (R) 3321822 prašak za oralnu suspenziju. CAVINTON® . cistoskopija: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu. 5mg.2004 295.09. 36mg/mL.8din (R) 3321628 granule za oralnu suspenziju. ishemijska cerebrovaskularna oboljenja i oboljenja usled ateroskleroze krvnih sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg. 1x60mL Cena 8608811006161 515-04-377/04 14. 2x8 kom (8600097400459) (R) 1321721 kapsula.2004 doziranje:otitis media. 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase).2003 Cena 728.08. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. infekcije urinarnog trakta. 2x8 kom 8608811006154 515-04-376/04 14.5g gela. otitis media. Paralelni lekovi: alfacet®.2003 Cena 1537. tvrda.08. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.2din (R) 1321626 kapsula. 250mg. 2x25 kom Cena 300. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR .REMEVITA D. 500mg.09. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. maks.

1 gdnevno. bočica. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.2004 151.maks.3din 8600097400763 229/2007/12 17. 1x60mL Cena 515-04-3961/03 31.co. 6g dnevno.HEMOFARM AD . 250mg/5mL. coli. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. I generacija (R) 1321710 kapsula. maks. Paralelni lekovi: alfacet®.2007 doziranje:otitis media.05. podeljeno u 3 doze ili 62. 1 gdnevno.5mg na 8 sati.1din (R) 1321711 kapsula.9din bočica od tamnog stakla. Paralelni lekovi: cefalexin. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. Cena 166. 1g dnevno. maks. Cena 295. 4g dnevno. cefaclor. 250mg/5mL. bočica.2004 doziranje:otitis media. inficirane bronhiektazije). i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. 125mg/5mL. 1g dnevno. infekcije urinarnog trakta. blister. tvrda.01. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama.J01DB01 j01dc cefalosporini. 2x8 kom 8600097400770 246/2007/12 17. 1g dnevno.01.maks. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. sinuzitis. Palitrex® www.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. maks. 250mg. prostatitis. cefalexin alkaloid®.2007 125.9din (R) 3321611 prašak za oralnu suspenziju. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. tvrda.5mg na 8 sati. infekcije respiratornog trakta. 125mg/5mL. maks. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.01. maks. pijelonefritis. bočica.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova C 3321722 prašak za oralnu suspenziju.2din (R) 3321719 prašak za oralnu suspenziju. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. 1g dnevno. 1x60mL Cena 515-04-3960/03 31. tvrda. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. cefaclor. 4g dnevno. Pr. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. maks.01. 1x100mL Cena 228/2007/12 17. 2x8 kom Cena 107. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. rekurentne urinarne infekcije). otitis media.8din bočica od tamnog stakla.Srbija cefaleksin .05. akutni i hronični bronhitis.2007 (R) 3321723 prašak za oralnu suspenziju. 4g dnevno. Paralelni lekovi: alfacet®. 1x60mL (8600097400756) 227/2007/12 17.01. 500mg.ALKALOID AD .DigitSoft.05. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. II generacija (R) 1321610 kapsula. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR ALKALOID® . 1x60mL (8600097400749) 222/2007/12 17. podeljeno u 3 doze ili 62.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 794.7din (R) 3321612 prašak za oralnu suspenziju. blister. blister. cefaklor CEFALEKSIN . infekcije urinarnog trakta. maks.2din 515-04-3959/03 31.nr . infekcije respiratornog trakta. 250mg/5mL. 500mg.2004 295. podeljeno u 2-3 doze.2007 Cena 182. maks.Makedonija cefaklor . deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. faringitis.

11. Pr. faringitis. sinuzitis. 10x10 kom 8608813900931 2089/2006/12 14. rekurentne urinarne infekcije). mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. coli. 250mg.11.D. blister. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. maks. sinuzitis. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. tvrda.SRBOLEK A. akutni i hronični bronhitis. 4g dnevno. cefalexin alkaloid®. I generacija Cena 99din (R) 1321770 kapsula. NIŠ .1din (R) 1321081 kapsula. blister. tvrda.Srbija cefaleksin . mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. 250mg.2007 Cena 190. coli. rekurentne urinarne infekcije). infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.2006 125. blister.Srbija cefaleksin . otitis media. otitis media.REMEDICA LTD . 1x65g Cena 8608813900948 2105/2006/12 14. 500mg.REMEVITA D. blister. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. Pr. . Paralelni lekovi: cefalexin. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. 2x8 kom 8608813900924 2104/2006/12 14.O. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.01. tvrda.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. podeljeno u 2-3 doze. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. pijelonefritis. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. podeljeno u 2-3 doze. Palitrex® CEFALEKSIN .11. otitis media.J01DB01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.5din (R) 1321083 kapsula. tvrda. 6g dnevno.co. I generacija (R) 1321080 kapsula. maks. Paralelni lekovi: cefaleksin.Kipar cefaleksin .3din 8608813900900 2091/2006/12 14. akutni i hronični bronhitis. pijelonefritis. maks.nr . blister. 500mg.O. 2x8 kom Cena 107. inficirane bronhiektazije). 250mg. 2x8 kom Cena 170. pijelonefritis. Paralelni lekovi: cefalexin. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.J01DB01 3 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. maks. podeljeno u 2-3 doze. cefalexin alkaloid®. blister. 500mg.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. faringitis.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. tvrda. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. prostatitis. sinuzitis. akutni i hronični bronhitis. rekurentne urinarne infekcije). blister. Palitrex® CEFALEXIN .2006 Cena 606.2din (R) 1321082 kapsula. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.11. maks.11. 10x10 kom 8608813900917 2088/2006/12 14. 250mg/5mL.8din 5290665002692 559/2005/12 21.2din (R) 3321084 prašak za oralnu suspenziju. bočica.2006 Cena 182.3din (R) 1321774 kapsula. 4g dnevno.DigitSoft.11. inficirane bronhiektazije). 4g dnevno. tvrda. Palitrex® www. prostatitis. maks.01. I generacija (R) 1321124 kapsula. prostatitis.abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEKSIN . tvrda. 6g dnevno.2006 Cena 1174. Pr. cefalexin alkaloid®. 6g dnevno. 2x8 kom 8608809000225 172/2007/12 12. coli.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. 500mg. 2x8 kom 8608809000263 171/2007/12 12. faringitis. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. inficirane bronhiektazije).

infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. prostatitis. septikemije). kože i mekih tkiva. 1g.2002 131. kostiju i zglobova.1din 3/2-10-5732 10.11. bočica. galecef®.06. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12 sati. Pr.DigitSoft. bočica. 50x1g 8600102463585 1287/2007/12 12. Primaceph® CEFAZOLIN-MIP . 4g dnevno. I generacija (R) 1321010 kapsula. maks.9din 4823012503422 617/2005/12 12. bočica staklena. I generacija Cena 7295din (SZ) 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. bočica. Primaceph® CEFAZOLIN-BCPP .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . kostiju i zglobova. maks. 1x100 kom 3/2-10-5733 10. I generacija (Z) 0321854 prašak za rastvor za injekciju. 2g. Paralelni lekovi: cefazolin-BcPP. deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. septikemije).11. bočica. faringitis. 1x16 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12 sati.Makedonija cefaleksin . tvrda.nr . infekcije srca. 1x100mL Cena 3/2-10-5734 10. inficirane bronhiektazije). infekcije srca. Paralelni lekovi: cefaleksin. .CHEPHASAAR CHEMISCH .2007 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. kostiju i zglobova. kože i mekih tkiva. infekcije srca.09. bočica.2002 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. urinarne i genitalne infekcije.1din (SZ) 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. sinuzitis. kože i mekih tkiva.ALKALOID AD . 500mg.Srbija cefazolin .J01DB04 j01dB cefalosporini.11. rekurentne urinarne infekcije).SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . 5x1g Cena 423. 10x100mL Cena 515-04-01221/04 28. maks.2005 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. cefazolin-MIP.Ukrajina cefazolin .J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 186. 2g. pijelonefritis. 10x20mL Cena 3225. Paralelni lekovi: cefazolin. galecef®.Nemačka cefazolin . bočica. 6g (izuzetno 12g) dnevno. Palitrex® CEFAZOLIN . I generacija (SZ) 0321828 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. septikemije). infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.HABIT PHARM A. deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.12.2004 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. 100mg/kg dnevno.co. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. otitis media. www. urinarne i genitalne infekcije. maks. 6g dnevno. maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. 250mg/5mL.09.6din 515-04-01221-1 28. podeljeno u 2-3 doze. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. cefalexin.2002 Cena (R) 1321011 kapsula.6din (R) 3321012 prašak za oralnu suspenziju.4 abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEXIN ALKALOID® . tvrda. 1g. coli.D. maks. 500mg.2004 3407. cefazolin-MIP. 100mg/kg dnevno. akutni i hronični bronhitis. urinarne i genitalne infekcije.

Paralelni lekovi: cefotaksim.DigitSoft. zglobova. mekih tkiva. infekcije u ginekologiji.co. Iv generacija (SZ) 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. novorođenčad 50mg/kg i. bočica staklena. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli.v. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. zglobova.ZDRAVLJE A. maks. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. 1x1000mg 8600097403702 2206/2006/12 29. Paralelni lekovi: Maxicef®. Paralelni lekovi: cefazolin. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. Cena 589.09. 1g. 1x500mg 8600097403696 2207/2006/12 29.11. 5x1g Cena 906. 1g. na 12 sati. galecef®. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g.5-1g svakih 6-12 sati. 12g dnevno. Primaceph® CEFIM® . Tolycar® CEFOTAXIME-BCPP .m. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.SIC“BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”CJSC . 12g dnevno. kože.v. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. mekih tkiva.Srbija cefepim . kostiju. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. 5x1g Cena 871. III generacija (SZ) 0321982 prašak za rastvor za injekciju.v. do 200mg/kg na dan. na 8 sati.4din 8600064103369 344/2005/12 23. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini.v. ili i. kože i mekih tkiva. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije.1din 1000mg.D. do 200mg/kg na dan.2006 (SZ) 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.11. kože.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. bilijarnog trakta.HEMOFARM AD . 1x1g 8600064103666 343/2005/12 23. bočica. III generacija (SZR) 0321980 prašak za rastvor za injekciju. 500mg.nr . na 12 sati. Tolycar® www. bakterijski meningitis kod dece. cefazolin-BcPP. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.Ukrajina cefotaksim .7din 4823012503255 593/2005/12 05. ili i.J01DD01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.2005 Cena 210din (SZR) 0321981 prašak za rastvor za injekciju. . uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i. Cena 287din bočica.09. novorođenčad 50mg/kg i. kostiju. nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12h. Maxipime CEFOTAKSIM . Paralelni lekovi: cefotaxime-BcPP.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. deca od 1 meseca do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. 1g. bočica staklena. septikemije/bakterijemije.2006 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. (deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama). maks.J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.Srbija cefotaksim . maks. bočica staklena.m. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.12.v. maks. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i.abecedni spisak registrovanih lekova 5 prevencijua infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 0. na 8 sati.v.

bilijarnog trakta.Srbija ceftriakson .Srbija ceftriakson .2006 doziranje: teške infekcije (septikemija. 6g dnevno. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. creva. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.D. Labilex®. III generacija (SZR) 0321990 prašak za rastvor za injekciju. veracol® CEFTRIAKSON . rocephin®.J01DE02 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 524. infekcije kod pacijenata na dijalizi. septikemije/bakterijemije. Paralelni lekovi: azaran. bočica. 10x1g 8608813901211 Cena 919.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. Lendacin®.7din 16. maks. ceftriaxon-MIP®. 1-2 g. pre intervencije inj. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g na 12 sati.nr . 10x500mg 8608813901198 (Z) 0321992 prašak za rastvor za injekciju. 2g dnevno. III generacija Cena 354.12. maks.6din 16. 1g. kože i mekih tkiva. 500mg. 250mg.O. nosa. bočica. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.01.v. kože. 10x1g 8600102463530 2320/2006/12 12.HABIT PHARM A.2003 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. Paralelni lekovi: Forcas CEFTRIAKSON . 1g.Srbija ceftazidim . kože i mekih tkiva.7din (Z) 0321022 prašak za rastvor za injekciju. zglobova. 50mg/kg dnevno. maks. trbušne infekcije. NIŠ . infekcije urinarnih i žučnih puteva. bakterijski meningitis kod dece. novorodjenčad maks.REMEVITA D.01. grla. pluća. 1g. ceftriaxone-BcPP. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. 10x250mg 8608813901174 (SZR) 0321991 prašak za rastvor za injekciju. trbušne duplje. novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.12. gonoreja.HABIT PHARM A.2006 Cena 3351. doze veće od 1g primenjuju se i. žuči. želuca. meningitis. 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.1din (Z) 0321021 prašak za rastvor za injekciju. 4g dnevno.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. III generacija Cena 16758. uha. 1g. 50x1g 8600102463547 2318/2006/12 12. gornjih i donjih disajnih puteva. uha. 1x1g ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. infekcije u ginekologiji.D.AVENTIS PHARMA .2006 www. mozga.1din 515-04-2690/03 06.O. Iv generacija (SZR) 0321841 liofilizat za rastvor za injekciju.11.J01DD02 j01de cefalosporini.01. maks. kostiju. bočica staklena.3din (Z) 0321023 prašak za rastvor za injekciju. profilaksa u hirurgiji: odrasli 500-2000mg na 8 sati. Longaceph®. CEFTAZIDIM . .2006 3351.12. urinarne infekcije. bočica staklena. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. 1g.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. Farcef. kostiju i zglobova.4din 32/2006/12 16. hirurška profilaksa: 30-90 min. 1x1g 8600102463578 2319/2006/12 12.2006 Cena 36/2006/12 Cena 34/2006/12 1977. bočica. bočica. meningitis) infekcije pluća. bočica staklena.Nemačka cefpirom .DigitSoft. CEFROM® . . deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze.co.

. kostiju. uha. bočica staklena. zglobova. 1x1g Cena 350din 8600064103642 339/2005/12 23. bočica staklena.2005 Cena 3516. 50mg/kg dnevno. 2g. kostiju. bočica staklena. gonoreja.50mg/kg dnevno. Lendacin®. kože.J01DD04 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.co. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. maks. bočica staklena. trbušne infekcije.2005 Cena 7314.. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 500mg.8din (SZR) 0321999 prašak za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: azaran.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 1x2g 8600064102621 341/2005/12 23.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. veracol® CEFTRIAKSON . 1g. pluća. hirurška profilaksa: 30-90 min.4din (SZR) 0321987 prašak za rastvor za injekciju.2006 16758. kože. infekcije urinarnih i žučnih puteva. 2g. gonoreja.3din (SZR) 0321997 prašak za rastvor za infuziju. maks. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.09. pluća. pluća. rocephin®. infekcije urinarnih i žučnih puteva. Longaceph®. Farcef. bočica staklena. www. 1g.01. zglobova.nr . maks. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.2005 Cena 731. Longaceph®. meningitis. 5x1g 8600064103659 340/2005/12 23. 2g dnevno novorođenčad maks.1din 9120018570256 620/2005/12 27. maks.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. 2g.09.2006 (SZR) 0321994 prašak za rastvor za injekciju.5din (SZR) 0321998 prašak za rastvor za infuziju. 1g. ceftriaxone-BcPP. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: azaran. kože. Farcef. uha. trbušne infekcije.5din 8608813901181 33/2006/12 16. grla. maks.12. zglobova. bočica staklena. kostiju.ZDRAVLJE A.09. Labilex®.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. bočica staklena. 1x2g 9120018570287 599/2005/12 27. Lendacin®.12.01.2006 doziranje: infekcije grudnog koža.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 0321993 prašak za rastvor za injekciju. nosa. 1x1g Cena 363. gonoreja. novorođenčad maks. 2g. III generacija (SZR) 0321996 prašak za rastvor za infuziju. bočica staklena. grla. 50x250mg Cena 4596. 10x1g 9120018570270 619/2005/12 27.3din 8608813901204 37/2006/12 16. infekcije urinarnih i žučnih puteva. bočica staklena. bočica staklena.12.DigitSoft. Labilex®.Nemačka ceftriakson . 1-2 g. 50x1g Cena 8608813901228 35/2006/12 16. trbušne infekcije. nosa. 1g. meningitis.12.2005 Cena 1750din (SZR) 0321986 prašak za rastvor za injekciju. inf. hirurška profilaksa: 30-90 min. pre intervencije inj. 250mg. ceftriaxon-MIP®.Srbija ceftriakson .1din (Z) 0321995 prašak za rastvor za injekciju.01. ceftriaxon-MIP®.v. 5x2g 8600064103772 342/2005/12 23. pre intervencije inj. bočica staklena. veracol® CEFTRIAXON-MIP® .CHEPHASAAR CHEMISCH . 2g na 12 sati i.09. meningitis. 50x500mg Cena 9888.2005 Cena 703. 2g dnevno. 10x2g 9120018570300 598/2005/12 27. rocephin®.7din (SZR) 0321988 prašak za rastvor za injekciju. uha. nosa. grla. III generacija (SZR) 0321985 prašak za rastvor za injekciju. 1g. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.2005 Cena 3630. ceftriaxone-BcPP.D.

DigitSoft. 10x1500mg Cena 2995din (9120018570249) 621/2005/12 27.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. mekih tkiva. hirurška profilaksa: 30-90 min. inficirane bronhiekstazije. bakterijska pneumonija.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. zglobova. Labilex®. ceftriakson. 750mg. gonoreja.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . infekcije polnih organa (gonoreja). ceftriaxone-BcPP. veracol® CEFUROKSIM .2005 (SZR) 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 50mg/kg dnevno.nr .Ukrajina ceftriakson . 10x1500mg Cena 2978. bočica. novorođene bebe 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: cefuroxim-MIP®. cistitis i asiptomatska bakteriurija). peritonitis. nosa i grla. odojčad i deca do 12 godina 20 . gonoreja. urinarnog trakta. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. 2g dnevno. ceroxim. abecedni spisak registrovanih lekova 1-2 g. infekcije urinarnih i žučnih puteva. kostiju. Labilex®. bočica.D.HABIT PHARM A. Paralelni lekovi: azaran. bočica staklena. 750mg. odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se određuje u odnosu na telesnu masu). 1x750mg Cena 183. uha. meningitis. . Paralelni lekovi: azaran.1g. nosa. odojčad i deca do 12 godina 20 . 1-2 g. 1x1500mg Cena 8600102463561 97/2007/12 11.01. meningitis: odrasli 750mg-1. sinuzitis.Srbija cefuroksim . Lendacin®. trbušne infekcije. ceftriakson. bočica staklena. inficirane rane). 2g dnevno. 50mg/kg dnevno.2005 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis.5x1g(4823012503231)Cena 1563.5g na 8 sati (kod težih infekcija na 6 sati). novorođenčad maks.04.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. 1500mg. 10x750mg Cena 1508. pre intervencije inj. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.bočica. bočica staklena.2005 (SZR) 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.12. Longaceph®. tonzilitis.CHEPHASAAR CHEMISCH . faringitis. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. uha. septički artritis). Xorimax®.2007 doziranje: infekcije disajnih puteva.01. maks.5din 8600102463554 751/2007/12 02. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša).SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . Farcef. infekcije kože i mekih tkiva (celulitis.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. rocephin®. meningitis.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. Farcef. 1500mg. pluća. erizipel.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ceftriaxon-MIP®.1din 95/2006/12 31. III generacija (Z) 0321989prašakzarastvorzainjekciju. kože.3din (9120018570201) 623/2005/12 27. maks.12.12.2007 324. 1500mg. veracol® C CEFTRIAXONE-BCPP . septikemija. maks. zinacef CEFUROXIM-MIP® . infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis. kostiju i zglobova. Lendacin®. rocephin®. grla. II generacija (SZR) 0321882 prašak za rastvor za injekciju.co. profilaksa u hirurgiji: odrasli www. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. Longaceph®. novorođenčad maks.Nemačka cefuroksim .3din (9120018570225) 622/2005/12 27. Nilacef®.6din (SZ) 0321025 prašak za rastvor za injekciju. II generacija (Z) 0321024 prašak za rastvor za injekciju.

sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12 sati ili 500mg na 24 sata.Švajcarska mikofenolna kiselina . transplantirana jetra: prvu dozu dati što pre posle operacije.6din (SZR) 1014081 kapsula. infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i nekomplikovane infekcije urinarnog trakta: 500mg na 24 sata. 15x10 kom 8606102767579 399/2007/12 30.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja transplantiranih organa (transplantirani bubreg): početna doza 2 puta dnevno po 1g i. 4x500mg Cena 4778. tvrda. inf. otitis media 15mg/kg na 12 sati.04. brzinu infuzije kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata. .2007 Cena 29303.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.v.nr .R. 1x200 U 8606102386039 Cena 76720. sinusitis. zinacef CEFZIL® .co. blister.Velika Britanija imigluceraza .A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX . . CELLCEPT® . faringitis.DigitSoft. otitis media. blister. primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima. Nilacef®. pneumonija).inf. prvu dozu dati u roku od 24 časa posle operacije i nastaviti najmanje još 4 dana. rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju.01.J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. infekcije donjeg dela respiratornog trakta: 500mg na 12 sati. bočica.04. bočica.v.2002 doziranje: osteoartritis: 200mg dnevno. podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati). 500mg. CELEBREX® . (na 6 sati kod teških infekcija). akutni i hronični bronhitis. II generacija (R) 1321950 film tableta.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta (faringitis.Luksemburg celekoksib . tonzilitis.6din 8606007080711 796/2007/12 11. 200mg.01.2din 8606102767371 946/2007/12 04.11. Xorimax®.BRISTOL MYERS SQUIBB S.2006 www. blister. 1x10 kom Cena 1126.GENZYME LIMITED . (dnevna doza 2g).v.5g na 8 sati i. infekcije kože.4din (R) 3321951 granule za oralnu suspenziju.3din (SZR) 1014083 film tableta.M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI C Cena 696.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . početna doza 2 puta dnevno po 1g i.05.L.5din 1319/2006/12 04. tonzilitis i infekcije kože i kožnih struktura: 20mg/kg na 24 sata.2007 Cena 29384. 500mg.PFIZER ENTERPRISES S.5-15mg/kg na 12 sati. Paralelni lekovi: cefuroksim.L. 1x10 kom a16aB enzimi (SZ) 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. reumatoidni ar tritis: 1-2 puta po 200mg.abecedni spisak registrovanih lekova 750mg-1.2) (R) 1163520 kapsula.Italija cefprozil . deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno.A. sinuzitis 7. deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno. 250mg.F.08. tvrda. 1x60mL Cena 8606007080728 797/2007/12 11.R. nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina uobičajeno 500mg na 24 sata.2007 608. bočica. blister. Paralelni lekovi: Myfortic CEREZYME® . 200U.3din 3/2-10-7465 19. 500mg. 250mg/5mL. 30x10 kom 8606102767555 400/2007/12 30. (dnevna doza 2g). ceroxim.

25x200 U 8606102386060 1317/2006/12 04.75mg.L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 1014051 tableta.08.25mg. 6x10 kom Cena 8606103543165 1462/2007/12 09. epilepsija deca do 1 godine 5-10mg.2006 (SZ) 0055003 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.0 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova C 0055001 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 0.DigitSoft. 1x10 kom 515-04-02913-1 28. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. bočica. bočica. 1x10 kom www. deca do 1 godine do 2.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . infekcije kože i mekih tkiva.2006 doziranje: enzimska supstituciona terapija Gošeove bolesti (hronične i neuropatske . 1x400 U 8606102386046 1320/2006/12 04. Cena 153440. Nilacef®. tonzilitis.2004 Cena 1114. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. CEROXIM .4din 515-04-02913/04 28.tip 3 ili sa hematološkim simptomima . deca od 2-5 godina 2. deca od 6-14 godina 5mg. kod pneumonije dozu udvostručiti.08. II generacija (R) 1321975 tableta. kostiju i zglobova (osteomijelitis./kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom 6 meseci. 250mg. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1 i. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša).08.2007 Cena 1014052 tableta. bočica. Xorimax®. profilaksa u hirurgiji: odrasli 2 puta po 250mg dnevno. gonoreja 1g u pojedinačnoj dozi. blister. Paralelni lekovi: cefuroksim.07. 5mg.Indija cefuroksim . 1x10 kom 515-04-02913-2 28. blister. deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno.2din (R) 1321976 tableta. meningitis.5din 8606102386077 1354/2006/12 07. uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela (preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): 60 i.2007 j01dc cefalosporini. kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije.5-5mg. 6x10 kom 8606103543189 1464/2007/12 09.nr .2006 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. septikemija.09. 25x400 U Cena 3836022.2004 Cena 617.2004 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. blister.D. blister.tip 1).9din 400U./kg telesne mase inf. 500mg.2006 (SZ) 0055004 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. 400U.2007 Cena (R) 1014053 tableta.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077196 tableta. cefuroxim-MIP®.3din 200U.9din (R) 1321977 tableta.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 348.Švajcarska everolimus . blister.Hrvatska nitrazepam .RANBAXY LABORATORIES LTD. Cena 1918011. 0.2din 3850343057493 1188/2006/12 13.2006 (SZ) 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.BELUPO.08. 6x10 kom (R) 8606103543172 1463/2007/12 09. Cena 767204.5mg.07. bočica. blister. 20mg (u bolnici).07. sinuzitis. .09. 0. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 5x400 U 8606102386053 1318/2006/12 04. bakterijska pneumonija. 125mg.5din 400U. maks. Paralelni lekovi: Nipam CERTICAN .j. inficirane bronhiekstazije. septički artritis).09.j. 1x10 kom Cena 76.5mg.co. faringitis. .07. blister. zinacef CERSON® . urinarne infekcije 2 puta po 125mg dnevno. cistitis i asimptomatska bakteriurija).

DigitSoft. ampula.GALENIKA AD . Primena ujutru: lečenje započeti 5.Italija levobupivakain .25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida.04.2006 doziranje: prevencija preuranjene ovulacije: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj stimulaciji ovarijum jednom dnevno s. ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg. 1mg. 10x10mL 5013158768109 (SZ) 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.07. 6x10 kom Cena 8606103543196 1465/2007/12 09. ampula.2006 Cena 8289. 5mg/mL. blister.12.25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije. Hloramkol® www. ili 6.c. 1x5g Cena 67din 8608808100407 2262/2006/12 06. 1%. Ukoliko je potrebno. 0. Uzimati uvek sa hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene konc.A. 0. 10x10mL 5013158768093 (SZ) 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. 3mg/3mL. ampula.04.05. liobočica i rastvor u špricu. uključujući i dan indukcije ovulacije. gutati cele sa čašom vode. ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta.Srbija hloramfenikol .5mg/mL. leka u krvi. tuba. 0.25mg. 1x3mL Cena 8606102684104 721/2006/12 25. 1x1mL Cena 8606102684098 722/2006/12 25. inj. uz praćenje konc. CHIROCAINE .5din 458/2006/12 06.07. Paralelni lekovi: Hloramfenikol alkaloid®. tabl. CETROTIDE® . liobočica i rastvor u špricu. zavisno od indikacije.BAXTER ONCOLOGY GmbH .nr .S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090121 mast za oči.1din 457/2006/12 06.2006 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. 0. 6x10 kom 8606103543158 1467/2007/12 09.2007 Cena (R) 1014055 tableta za oralnu suspenziju. odmah posle transplantacije.07.H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI C H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (R) 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 10x10mL 5013158768116 doziranje: individualno. 6x10 kom 8606103543141 1466/2007/12 09. dodatnih 0. a zatim u ređim intervalima.05.75mg oralno. Cena 3464. leka tokom primene) i uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije.Nemačka cetroreliks . dozu prilagođavati u razmacima od 4-5 dana.3din 456/2006/12 06.2006 CHLORAMPHENICOL .2007 doziranje: profilaksa odbacivanja organa kod odraslih (transplantacija bubrega. blister. srca): početna doza je 2 puta dnevno 0.04. . ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije gonadotropinima.1mg.co.P. dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja gonadotropina.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1 1014054 tableta. 7.2006 (R) 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mg/mL.25mg/mL.ABBOTT S. blister. 2.N01BB10 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.2006 Cena 4355.2007 Cena (R) 1014056 tableta za oralnu suspenziju.

(stimulacija erektilne funkcije . Tablete ne treba sisati niti žvakati. blister. 2x2 kom 515-04-2773/03-1 02. 100mg. 100000Aj.G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139200 film tableta. posle poboljšanja.06. rastvor.nr . jetre. blister.Srbija simvastatin . 2x10 kom Cena 510. koronarna bolest: početna doza 20mg odjednom uveče. odrasli i deca preko 3 meseca 10-15mg/kg www. nego cele progutati.L04AA01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 1014120 kapsula. meka.Velika Britanija tadalafil . atopični dermatitis. blister.GALENIKA AD .2004 Cena 1249.8din (SZ) 1014122 kapsula. 80mg uveče odjednom.2004 Cena 632din (R) 1104511 film tableta. blister. 10mg. 25mg.C10AA01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) C c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104510 film tableta.Srbija tripsin. 2x10 kom 8600097012140 515-04-4962/03 06.HEMOFARM AD . po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. 10x5 kom 8606010890192 3/2-10-9209 12. 20mg.05. zocor® CHYMORAL® . Simvastatin.3din 515-04-2773/03 02. Simvor.2 CHOLIPAM . Paralelni lekovi: Hollesta. 10x5 kom 8606010890185 3/2-10-9208 12.. profilaksa odbacivanja grafta. 10x5 kom Cena 2728. meka. Simva HeXaL®.HEXAL AG .ELI LILLLY AND COMPANY .05. 1x2 kom 515-04-203/04 02. 10mg. 20mg.3din (R) 1139202 film tableta.1din 8606010890178 3/2-10-9207 12. blister.2004 Cena 2498. 100mg/mL.2004 doziranje: erektilna disfunkcija muškaraca: 10-20mg 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti (uzima se najviše 1 doza dnevno)..2din 8600097012133 515-04-4963/03 06. teški rezistentni oblici psorijaze. meka. preventivno 48 sati pre hirurške intervencije. blister.12. srca i pluća. blister..2007 doziranje: dodatna terapija u traumatologiji i hirurgiji (sprečavanje ili ubrzanje resorpcije edema i hematoma).2004 doziranje: primarna i heterozigotna hiperholesterolemija: početna doza 10mg odjednom uveče. CIALIS . po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. nastaviti primenu posle hirurškog zahvata. 2x12 kom 8608808106867 1298/2007/12 12.06. bubrega.Nemačka ciklosporin . smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl.06. teški oblici akutnog reumatoidnog ar tritisa kada je konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća. bočica.1din (SZ) 1014121 kapsula.12. (20+20+40mg). 1x50mL 8606010890208 3/2-10-9210 12. nefrotski sindrom individualno.2din (R) 1139201 film tableta. kombinacije . 2x2 kom Cena 2498. OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi Cena 200din (BR) 1055075 gastrorezistentna tableta.. blister. vasilip®. 50mg. 20mg.DigitSoft.12. zavisno od indikacije. deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl.B06AA. CICLORAL® .2002 Cena 5285.12.06. pankreasa.co.2002 Cena 10281din (SZ) 3014123 oralne kapi. 1 sat pre obroka. 80mg. ubrzanje lečenja inflamatornih procesa u gornjem delu respiratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje): odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl. Uzima se isključivo na prazan želudac. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze.2002 doziranje: transplantacija kostne srži. blister.i do 36 sati posle jedne doze leka).2002 Cena 10647.

250mg.5mg. najčešće 1 tabl. pre intervencije. 3x10 kom j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329460 film tableta. Prilazid® plus c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401402 film tableta. ciprofloxacin. 20 kom Cena 1672. 1x5mL Cena 104. Sandimmun® CIFRAN .2003 Cena 515-04-1692/04 02. blister. u zavisnosti od težine infekcije.2004 doziranje: hipertenzija 1 puta po 2. Paralelni lekovi: c . rastvor. 1x5mL Cena 55.2003  (R) 1329463 film tableta.S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici (R) 7095155 kapi za oči. blister. na dan. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 1x30 kom www. 5mg.06. uveitis 1-2 kapi 0. kutija.5mg.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 517. 1%.3din 515-04-229-4 12.06.6din 515-04-229/03 12.co.abecedni spisak registrovanih lekova 3 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno. ciprofloxacin 500 mg.7din 515-04-3870/03 24. 250mg. hidrohlortiazid .6din 8600097200240 1649/2006/12 15. 28 dana.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 20 kom Cena 836.nr . 3x10 kom 8600102463233 (R) 1103881 film tableta. 1x10 kom C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 459. ciprocinal®. zobox® CILAZAPRIL 5 PLUS .HABIT PHARM A.12. bočica. .DigitSoft.2006 (R) 7095156 kapi za oči. Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®. blister. 500mg. CILAZAPRIL .D. 3 dana. .5%.O.Indija ciprofloksacin . 1. u isto vreme. Marocen CIKLOPEN . 1x10 kom Cena 1015. prema potrebi do 5mg dnevno.Srbija cilazapril. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.D.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje midrijaze i cikloplegije. ciprinol®.2003  (R) 1329461 film tableta. 5mg dnevno. Paralelni lekovi: Inhibace Plus®.Srbija cilazapril . ciprofloxacin 250 mg.C09AA08 c09aa inhibitori ace. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.RANBAXY LABORATORIES LTD. kongestivna srčana insuficijencija maks.FLoX. zatim doza održavanja 2-6mg/kg dnevno). pre jela.2din 515-04-229-3 12.HEMOMONT D.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. monokomponentni (R) 1103880 tableta. . pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi.3din 515-04-229-1 12. citeral®. Prilazid®.3din 8600097200257 1361/2007/12 20.2007 doziranje: 1-2 kapi 0.06.12.HABIT PHARM A. 500mg. plastična bočica sa kapaljkom.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1693/04 02. rastvor. izuzetno (deca od 5-17 god. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. .12. blister.12. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.5mg.5% rastvora nekoliko puta dnevno.2004 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). 2.2003  (R) 1329464 film tableta. blister. ne preporučuje se primena kod dece. Paralelni lekovi: Inhibace®. blister. maks.O. 0. 5mg+12. gonoreja: 500mg jednom dnevno.Crna Gora ciklopentolat .09.5g dnevno.11.

0.11.Makedonija cinarizin .11..11.2003 www.7din 8608811003351 515-04-1080/04 14.2003 Cena: (R) 1072618 film tableta. 20mg. 10x10 kom 515-04-3534/03 10. LUNDBECK A/S . uzeti 2 sata pre putovanja. Stugeron® forte CIPRALEX® .2003 Cena: (R) 1072619 film tableta. 5mg. 10mg. fiksne kombinacije (R) 1135260 tableta.N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM g03aa gestageni i estrogeni. 20mg.6din 515-04-1661/03 01. na dan. blister.09. maks. blister. 5mg. bočica. blister. blister.11. maks. 2x14 kom 515-04-1949/03 10.11. 10mg.2003 Cena 2577. 2x10 kom 515-04-3535/03 10.2004 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl. blister.25mg+0. 2x14 kom 515-04-1945/03 10.11. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl. 3x21 kom N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106525 tableta.04mg.7din 3/2-10-5764 10.2003 Cena: (R) 1072620 film tableta. 2x10 kom 515-04-3532/03 10. 20mg.. blister. ver tigo: 3 puta po 1tabl.2003 Cena 1030.nr .9din (R) 1072616 film tableta.Švajcarska norgestimat. Paralelni lekovi: cinarizin. zatim 7 dana pauze.11. blister. 2x14 kom 515-04-1948/03 10.H.08.G03AA11 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA C Cena 285.D.11. kinetoze: 1 tabl.co. 2x14 kom 515-04-1947/03 10. blister. blister. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl.2002 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl.2003 Cena 721. ver tigo: 3 puta po 1 tabl. 1x50 kom OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 126.N06AB10 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072610 film tableta.7din (R) 1072612 film tableta.ALKALOID AD .3din (R) 1072613 film tableta. 15mg. kinetoze: 1 tabl. Stugeron® forte CINEDIL® . 300mg dnevno. 10mg. 10mg.Danska escitalopram .2003 Cena: (R) 1072615 film tableta. 75mg. blister. blister. 1x14 kom 515-04-1946/03 10.2din (R) 1072617 film tableta. 75mg. tokom 21 dan.2003 Cena: (R) 1072611 film tableta. 10x5 kom Cena 212.N07CA02 N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106210 tableta.11. CINARIZIN .CILAG AG INTERNATIONAL . 300mg dnevno.11.2003 Cena: (R) 1072614 film tableta.JUGOREMEDIJA A. 10mg. na dan.DigitSoft. uzeti 2 sata pre putovanja. ZRENJANIN . etinilestradiol .2003 Cena 1443. 5x10 kom 515-04-3536/03 10.11. blister.Srbija cinarizin . 1x14 kom Cena: 515-04-1944/03 10.2003 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 tableta ujutro od 1-og dana menstrualnog krvarenja.4 CILEST .11. blister. 5x10 kom 515-04-3533/03 10. Paralelni lekovi: cinedil®.

tokom ½ . izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. CIPRINOL® . 3 dana.nr . blister. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. blister. 1x10 kom Cena 578. kod starijih ½ doze. citeral®. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.07. inf. deci se ne preporučuje. ne preporučuje se primena kod dece.2003 doziranje: depresija major: 1 puta po 10mg. blister.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. blister. ciprofloxacin 250mg. 3 dana. cifran.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 296. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. zatim 10mg dnevno. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.HABIT PHARM A. panični poremećaji: početna doza 5mg tokom 7 dana.2din 8600102463073 515-04-878/04 26.5g dnevno. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. Marocen CIPROFLOXACIN . . 1x10 kom Cena 863din 515-04-03628-2 28.2002  (R) 1329190 film tableta. 250mg.09. 1x10 kom Cena 610.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. podeljeno u dve doze. www. gonoreja: 500mg jednom dnevno.Srbija ciprofloksacin . maks. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. izuzetno (deca od 5-17 god. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. .09.KRKA. maks. 250mg.11.D.07. cifran. 1x10 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (SZ) 0329196 rastvor za infuziju. 28 dana. maks.1din 8600064111227 3/2-10-2272 10. ne preporučuje se kod mlađih od 18 god.v.2din 8600064116383 3/2-10-2270 10.2004  (R) 1329203 film tableta.. 1x10 kom Cena 312.Srbija ciprofloksacin .1din 515-04-03628/03 28. Marocen CIPROCINAL® .2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati. gonoreja: 500mg jednom dnevno. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. ciprofloxacin 500mg. 100mg.3din 8600064111258 3/2-10-2273 10. izuzetno (deca od 5-17 god.D. 1.9din 515-04-03628-1 28. ciprofloxacin. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 5x50mL Cena 1254. ciprofloxacin 250 mg. 500mg.2002  (R) 1329192 film tableta.2004  (R) 1329201 film tableta. u zavisnosti od težine infekcije. blister.D. u zavisnosti od težine infekcije. .1 sata. blister. 500mg. 750mg. pre intervencije. 28 dana. pre jela. Paralelni lekovi: c . D.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 5 1072621 film tableta.04. u zavisnosti od težine infekcije.5g dnevno. Paralelni lekovi: c . 1x10 kom Cena 610.FLoX.DigitSoft.Slovenija ciprofloksacin . akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. ciprocinal®.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2doze. pre jela.FLoX. 250mg.v.04. 1x10 kom Cena 312. blister. ciprofloxacin.2004  (R) 1329431 film tableta.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.09. ne preporučuje se primena kod dece.J01MA02 j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329200 film tableta. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 20mg. blister. bočica.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329430 film tableta.07.1din 8600102463080 515-04-878-1 26. 1. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 500mg. 10x10 kom Cena: 515-04-3537/03 10. pre intervencije. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. TOVARNA ZDRAVIL.ZDRAVLJE A. inf. ciprofloxacin 500 mg.co. citeral®. 20mg dnevno za obe indikacije. ciprinol®. pre jela.

1x10 kom Cena 312.2003  (R) 1329452 film tableta. ciprofloxacin 500 mg. ciprocinal®. citeral®. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 3 dana.JUGOREMEDIJA A. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. ciprofloxacin. Paralelni lekovi: c . maks. citeral®.08.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329511 film tableta. pre intervencije. ciprinol®. blister. ne preporučuje se primena kod dece.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. pre intervencije.Kipar ciprofloksacin . citeral®.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 500mg. maks. 250mg. ciprinol®. pre jela. Marocen CIPROFLOXACIN 250 MG . 1x10 kom Cena 581. blister.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 28 dana. cifran. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.Srbija ciprofloksacin .1din 8608811005072 515-04-826-2 10. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.FLoX. 2x10 kom Cena 1062. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 1.5g dnevno. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ciprofloxacin 250 mg. ne preporučuje se primena kod dece. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre jela. ciprinol®. izuzetno (deca od 5-17 god.5g dnevno. 1x10 kom Cena 297. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. ZRENJANIN .DigitSoft.1din 8608811005065 515-04-826-1 10. ciprocinal®. cifran.D. 1.2din 8608811005058 515-04-826/03 10.6din 5290665004047 328/2005/12 29.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. Marocen www. abecedni spisak registrovanih lekova C 3 dana. 3 dana. pre intervencije. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 250mg.7din 5290665003637 292/2005/12 29.11. ciprocinal®. pre intervencije.11. maks.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329450 film tableta. 1.REMEDICA LTD . Paralelni lekovi: c . blister. 28 dana.11.REMEDICA LTD . akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije.2003  (R) 1329451 film tableta. izuzetno (deca od 5-17 god. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.nr . 500mg.FLoX. ciprofloxacin 250 mg. 28 dana. Paralelni lekovi: c .FLoX. Marocen CIPROFLOXACIN .5din 8608811005089 515-04-826-3 10.co. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 500mg. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. ciprofloxacin. u zavisnosti od težine infekcije. izuzetno (deca od 5-17 god. blister. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. citeral®.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.5g dnevno. Marocen CIPROFLOXACIN 500 MG . 28 dana. u zavisnosti od težine infekcije.Kipar ciprofloksacin .08.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329510 film tableta. ciprofloxacin 250 mg. 250mg. cifran. izuzetno (deca od 5-17 god.5g dnevno. blister. Paralelni lekovi: c . cifran. ciprocinal®. maks. ciprofloxacin 500 mg. 3 dana. blister.11.FLoX. 1x10 kom Cena 610.2003  (R) 1329453 film tableta. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ne preporučuje se primena kod dece. 1. pre jela. 2x10 kom Cena 610. ciprofloxacin 500 mg. ciprinol®.

Platidiam 50. CISPLATIN . na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. .8din 515-04-4330/03 10. Platinex CISPLATIN . Platidiam 50. .D.09.HABIT PHARM A. bočica.2007 Cena 1418din (SZ) 0031221 rastvor za infuziju. Platinex CISPLATIN . 0. 10mg/20mL.A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi (SZ) 1124174 tableta. gastropareza kod dijabetičara. ezofagusa.nr . Platigal. karcinoma pluća. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.DigitSoft. mokraćne bešike. 1mg/mL. 1x50mL Cena 8606007410310 1141/2006/12 06.2006 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.ZDRAVLJE A. 40mg dnevno.Austrija cisplatin . 5mg. endometrijuma.D. 1mg/mL. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.2din 8606007410303 1140/2006/12 06. Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora.07.03.H NFG.6din (SZ) 1124175 tableta. bočica od tamnog stakla. osteosarkoma: po protokolu.03. doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m2 TP. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. 50mg/100mL. bočica od tamnog stakla. 5x10mL Cena 2087.09. Paralelni lekovi: Platidiam 10. 1x20mL Cena 450din 8600102463745 1827/2007/12 03.08. bočica. testisa.2007 doziranje: palijativna terapija karcinoma cerviksa.Australija cisplatin . 1x100mL 8600102463752 1828/2007/12 03.5mg/mL. 1x100mL C Cena 450.2006 1217din (SZ) 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju. KG .2004 Cena 1581. 0. 10mg. bočica. 1x20mL (SZ) 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica.abecedni spisak registrovanih lekova CISAP® .EBEWE PHARMA GES.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju.5mg/mL.08.09.2004 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.M.Srbija cisaprid .2005 doziranje: gastro-ezofagusni refluks. Paralelni lekovi: Platidiam 10. tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4 nedelje.co. hronična opstipacija (kratkotrajna terapija u bolničkim uslovima): 3-4 puta po 5-10mg dnevno uz intenzivan kardiološki monitoring.2007 Cena (SZ) 0031222 rastvor za infuziju.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju.Srbija cisplatin . karcinomi glave i vrata. blister. Platigal. LIMITED .5mg/mL. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. maks.PFIZER (PERTH) PTY. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. karcinomi glave i vrata.9din 8600064117465 315/2005/12 16. Platidiam 50.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031220 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Platidiam 10. ovarijuma. bočica. monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m2 TP (telesne površine) kao jedna i.v. Platinex www. blister. 1x200mL 8600102463769 2001/2007/12 21.B. 0. 3x10 kom 8600064117472 316/2005/12 16. Platigal.07. 3x10 kom Cena 106. postoperativna pareza creva.2005 Cena 233.1din 515-04-4331/03 10.

co. 5x10 kom 8600064104168 1294/2007/12 12. 10x10 kom 8600064104144 1292/2007/12 12.N06AB04 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072060 film tableta.4din (R) 1072061 film tableta. 40mg dnevno. cifran.2003 j01Ma fluorohinoloni  (Z) 0329403 rastvor za injekciju.06. blister. 20mg. 20mg. 40mg. povećati na 20mg posle 7 dana. pre jela. stariji maks. blister.2003  (R) 1329400 film tableta. maks.1din 515-04-1994/03 27. gonoreja: 500mg jednom dnevno.2007 Cena 1090.ZDRAVLJE A.1din (R) 1072067 film tableta.D.2007 Cena 1932.07. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. ciprinol®. rastvor.5g dnevno. u zavisnosti od težine infekcije. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. blister. 1.2007 Cena 2735. ampula. maks.06.1din (R) 1072064 film tableta. Paralelni lekovi: zyloram® CITERAL® .06.7din (R) 1072065 film tableta.4din 515-04-1213-2 30. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.06. 0. deci se ne preporučuje. blister.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090911 kapi za oči. inf.2007 Cena 218din (R) 1072062 film tableta. stariji maks. blister. blister. 5x10 kom Cena 966. bočica od tamnog stakla. 2x10 kom 8600064104120 1289/2007/12 12.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2007 Cena 1376. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.11.2003  (R) 1329401 film tableta. 10mg.06. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 601.1din 8600064104137 1288/2007/12 12. . tokom ½-1 sata.Makedonija ciprofloksacin . povećavati dozu do maks. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 60mg dnevno. 500mg. blister. 3 dana. 10x10 kom 8600064104175 1296/2007/12 12. 10mg. 5x10mL www. bočica od tamnog stakla. 1x10 kom Cena 309.8din (R) 1072066 film tableta. 20mg. 5x10 kom 8600064103970 1295/2007/12 12. 2x10 kom 8600064103963 1290/2007/12 12. inf. ciprofloxacin 250 mg.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.5din 5310001009410 515-04-1213/03 30.6din (R) 1072068 film tableta. ako je potrebno. uobičajena doza je 20-30mg dnevno. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. 1x5mL Cena 135. maks. ciprocinal®. abecedni spisak registrovanih lekova C CITALEX® . 250mg. ciprofloxacin 500 mg. 2x10 kom 8600064104151 1293/2007/12 12.07.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 899.2007 Cena 386.Srbija citalopram .3%. 28 dana.ALKALOID AD .06. 10mg. izuzetno (deca od 5-17 god.FLoX. Paralelni lekovi: c .5din 5310001009397 515-04-1213-1 30. 40mg. 21 dan. 60mg dnevno. 40mg.06. blister.2007 doziranje: depresija: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče. ne preporučuje se primena kod dece.06. Marocen CITERAL® .Makedonija ciprofloksacin ..v. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.2007 Cena 545.v.1din (R) 1072063 film tableta. bočica. 10x10 kom 8600064104113 1291/2007/12 12. do 40mg. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.06. blister. ciprofloxacin. panični poremećaji: početna doza 10mg dnevno.nr .2007 Cena 550.DigitSoft. podeljeno u dve doze. pre intervencije. 100mg.07.ALKALOID AD .

2007 doziranje: sezonski alergijski rinitis.8din 1325621 film tableta. blister.Belgija pseudoefedrin. najduže 10 dana. teške infekcije: 500mg na 12 sati tokom 14 dana. blister. Paralelni lekovi: clarithromycin.DigitSoft.5 godina: 5mg dnevno. Fromilid®. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. alergijski konjunktivitis. a drugog dana 2 kapi na sat.Srbija klaritromicin .REMEDICA LTD .06.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: konjunktivitis. keratitis. . Klerimed®. 10mg. 1x120mL 8606103170095 823/2007/12 13. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. 2x7 kom (R) 8600097002998 200/2006/12 20. blister.nr .2004 Cena 1032. blefaritis 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici  (R) 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem. Pressing® CLATHROCYN® . bočica.2007 Cena 283.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana.3din (R) 3058250 sirup. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: Marocen CLARINASE® . Paralelni lekovi: clathrocyn®. CLARITHROMYCIN .Kipar klaritromicin .SCHERING-PLOUGH LABO N.04. Lorano. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana.co. ulkus korneje 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.V. Fromilid® uno.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu Cena 248din (R) 1058251 tableta. 1x10 kom 5909990706112 515-04-283/03 23.2din 120mg+5mg.09.02.2006 Cena 1115. 2x7 kom 515-04-3568-1/04 30. 500mg. loratadin . suzenje i iritacija konjunktiva (bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta.04.SCHERING-PLOUGH LABO N. Cena 174.2din (R) 1325616 film tableta. 2x7 kom C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 544. blister. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 1x10 kom 8606103170101 824/2007/12 13. Kleromicin®. Kleromicin®. 1mg/mL. Klerimed®.Belgija loratadin . zymbaktar CLARITINE® . deca od 2 . 500mg.HEMOFARM AD . zatim na 4 sata sledećih 5 dana. 2x7 kom Cena 582din 8600097002981 198/2006/12 20. Fromilid® uno. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). zymbaktar www.09.V. .02. blister. Paralelni lekovi: Flonidan®. 250mg.J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325620 film tableta. blister.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis (kijavica).3din 515-04-3568/04 30. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. Fromilid®. 250mg.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325615 film tableta. Loratadin.

bočica. blister. ovarijektomija. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 287.B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) C B01aB heparinski antikoagulansi (SZR) 0062200 rastvor za injekciju. 60mg. ZRENJANIN .Francuska ciproteron.9din (R) 1020183 tableta. 2x1mL Cena 1269.12. 60000i. deca od 3-7 godina 300000-600000 i. 4x5 kom 8608811000633 463/2006/12 06. deca do 3 godine 150000-300000 i.AVENTIS PHARMA S.2mL Cena 375. 2x0. 4x5 kom 8608811000626 462/2006/12 06.2003 (SZR) 0062201 rastvor za injekciju. poremećaji menstrualnog ciklusa: 1 tableta dnevno.12. na 12 sati. 40mg.04. 1x4 kom Cena 461.c.5din 515-04-2530-1 05. 2x0.2006 Cena 192. 1x21 kom Cena 543.A.SCHERING GmbH & CO. napunjen injekcioni špric. CLIACIL® .12. na 12 sati. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.Francuska enoksaparin .2003 doziranje: tromboza dubokih vena: profilaksa 1 puta po 20-40mg s./mL.12.DigitSoft. napunjen injekcioni špric. ne sme se primenjivati i.04.04.4mL Cena 717.7din 515-04-2530/03 05.2006 doziranje: tonzilitis.Nemačka estradiol .j. 1x150mL 8608811000619 461/2006/12 06. na 8 sati. infarkt miokarda bez Q talasa 1mg/kg s. tokom 7-10 dana. lečenje streptokoknih infekcija usne duplje. PRODUKTIONS KG .04. CLIMARA® .7din 8600103492119 479/2006/12 07.2 Mi. .j. monokomponentni (R) 9048730 transdermalni flaster. na 8 sati. 600000i. napunjen injekcioni špric.DELPHARM LILLE SAS . uzima se 30 minuta pre jela.c.1din 8600103492034 161/2006/12 07. 2x0.j. nestabilna angina pektoris. estradiol .c. 80mg.100 abecedni spisak registrovanih lekova CLEXANE® . otitis media.4din 515-04-2530-3 05.2003 (SZR) 0062204 rastvor za injekciju..co.G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048720 obložena tableta.1din 515-04-2530-4 05.2003 (SZR) 0062202 rastvor za injekciju.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. terapija 1mg/kg s. 20mg.JUGOREMEDIJA A.6mL Cena 911. 1mg+2mg.J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu Cena 118.2006 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. estrofem® CLIMEN® . posle 21-og dana pauza 7 dana.2003 (SZR) 0062203 rastvor za injekciju.. blister. a najviše 8 dana.D.02.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod klimakteričnih smetnji (znači involucije kože i urogenitalnog sistema).j.3din (R) 1020184 tableta. tokom najmanje 2. profilaksa reumatske groznice i pneumokoknih infekcija: odrasli i deca preko 7 godina 1. 100mg. napunjen injekcioni špric. na 8 sati.12.5din (R) 3020185 prašak za sirup. 1200000i. Paralelni lekovi: estraderm TTS®. aluminijumska folija.m. od petog dana menstrualnog ciklusa. 50mcg/24h. tokom 10 dana.Srbija fenoksimetilpenicilin .8mL) Cena 1054. neozleđenu kožu.6din 515-04-2530-2 05. www. 2x0. blister.j.j.nr .AVENTIS INTERCONTINENTAL .

Paralelni lekovi: Klindamicin CLINDASOME® . deca 3-6mg/kg na 6 sati.j. 5x6mL ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 1615. 600mg/4mL.ABBOTT GmbH & CO.D10AF01 j01FF linkozamidi (R) 0326223 rastvor za injekciju. a i.2g tokom 60 minuta.01. tuba.ABBOTT GmbH & CO. blister.2004 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju. blister. 5x4mL C PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU d10aF antiinfektivi za lečenje akni (R) 4150411 gel.2003 Cena 358.J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 737. blister.HEMOFARM AD . 3x10 kom 515-04-1257-2 06. KG . ne treba da pređe 600mg. izuzetno 450mg na 6 sati.3din (R) 1326228 film tableta.Nemačka reviparin .2004 doziranje: acne vulgaris ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama.c. 1%.v.c.5din (R) 0326224 rastvor za injekciju. ampula.2003 Cena 710.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 1432i. 1.nr . novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.CHEPHASAAR CHEMISCH .abecedni spisak registrovanih lekova 101 CLINDAMYCIN-MIP . bočica staklena.co. odrasli parenteralno 0. kože.m.1din 8600097012386 515-04-383/04 01. 300mg. 600mg.2004 Cena 151din (R) 1326226 film tableta. 5x6mL 86/2006/12 31.25mL B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062412 rastvor za injekciju.j. zglobova. (pojedinačna i.6-2. 600mg. 3x10 kom 515-04-1257/03 06. 900mg/6mL. s.08.07. deca 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.09. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i.1din (R) 1326220 film tableta.j. Paralelni lekovi: clivarin® CLIVARIN® .Nemačka reviparin . 1x6 kom 515-04-1034/04 15.2004 Cena (R) 1326227 film tableta.08.25mL.07. blister. s. 34356i. potkožnog tkiva. 300mg.9din (R) 1326221 film tableta.Srbija klindamicin .07.08..DigitSoft. peritonitis. 150mg.07.2003 Cena (R) 1326225 film tableta. 1x6 kom 515-04-1033/04 15.07.Nemačka klindamicin . 1x20g Cena 152. ampula.2006 Cena 1486./0. 2x6 kom 515-04-1037/04 15. u razmacima od 24 sata. 300mg.2004 www.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze.6din (R) 1326222 film tableta.j. 3x10 kom 515-04-1257-1 06.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. 600mg.9din 84/2006/12 31.2004 Cena 284. blister.B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 515-04-5182/03-2 24. inf. napunjen injekcioni špric.01. inj. blister. 2x6 kom 515-04-1036/04 15.. profilaksa bakterijskog endokarditisa odrasli oralno 150-300mg. blister.5din 515-04-5182/03 24.B01AB08 B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062410 rastvor za injekciju.2006 Cena 263. KG . CLIVARIN MULTI . 10x0.09.

N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070972 rastvor za injekciju.8din 5290665000506 515-04-1869/04 28.m.8din 515-04-03221/04 28. Paralelni lekovi: clopixol acuphase. 50mg. podeljeno u više doza.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070973 rastvor za injekciju. posebno sa agresijom i agitacijom: 20-30mg dnevno. plastična kutija.Danska zuklopentiksol .9din 515-04-03225/04 28. LUNDBECK A/S .09.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. 1x50 kom Cena 662.6mL. 1x16 kom (R) 3021831 sirup. 1x1 kom Cena 1639. 150mg dnevno.nr . 1x60mL Cena 515-04-257/03 30. 1x10 kom Cena 204.H.9din 515-04-03222/04 28. s.06.j.102 (SZ) 0062411 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.8din 515-04-5182/03-1 24. clopixol depot CLOPIXOL ACUPHASE .06. maks 600mg nedeljno.2003 www. prvi ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i.DigitSoft. tvrda.H.Danska zuklopentiksol . 10mg.ALKALOID AD .09.Kipar klomifen .Danska zuklopentiksol . Paralelni lekovi: clopixol. 25mg.J01CF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cF penicilini otporni na beta laktamazu (R) 1021832 kapsula.m. sintetski  (R) 1048877 tableta.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije.09.j. blister. clopixol depot CLOPIXOL DEPOT . 50mg. a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje. ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od 400mg. Paralelni lekovi: Klomifen CLOPIXOL . drugi i treći ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana.2003 Cena 515-04-257-1 30.3din 515-04-03224/04 28. u razmacima od 24 sata. 5x1mL Cena 2915.H. 50-150mg.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. clopixol acuphase CLOXACILLIN .j. 10x0.09.09.co. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze.2004  (R) 1070971 film tableta. 250mg. LUNDBECK A/S . ampula. po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg. bočica.06.Makedonija kloksacilin . ampula. 200mg. s.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (R) 1070970 film tableta. 10x1mL Cena 3244.c. Paralelni lekovi: clivarin multi CLOMIFENE . doza održavanja 20-50mg najbolje odjednom uveče. Paralelni lekovi: clopixol. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i. maks. po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana.REMEDICA LTD . 3436i. plastična kutija. LUNDBECK A/S . bočica. na 2-4 nedelje.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i.6mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 3587.c. 200-400mg./0..2004 doziranje: disfunkcija ovulacije: daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa. 125mg/5mL.

6din 5290665003644 515-04-1864/04 28. 5x10 kom Cena 478.11.5din 8606102455162 519/2005/12 02. 2x14 kom Cena 1614. 25mg. 80mg+12. 2x14 kom Cena 1614. maks. 900mg dnevno. respiratornog i urinarnog trakta.06. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12.2005 doziranje: šizofrenija. a zatim 25-50mg drugog dana.NOVARTIS .5mg. 50mg. maks.Kipar klozapin . lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. 100mg.3din 8606102455155 518/2005/12 02.12. stariji od 75 god.DigitSoft. maks.Francuska tianeptin .2005  (R) 1070021 tableta. a zatim 25-50mg drugog dana. 100mg.SALUTAS PHARMA GmbH . ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno. 5x10 kom Cena 1501.2002 www.2003 doziranje: hipertenzija: inicijalno 80mg dnevno.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!).N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. 12. teške psihoze 200-450mg. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno.2004 doziranje: šizofrenija. veća doza uveče). do 200mg u jednoj dozi. c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici  (R) 1401040 film tableta. blister.4din 515-04-1683/03 28. 4g dnevno. CLOZAPIN HEXAL® .N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini.2003  (R) 1401041 film tableta.11.5mg. blister. Paralelni lekovi: clozapine. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®.5din 515-04-1682/03 28.2005  (R) 1070022 tableta. 900mg dnevno. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4 nedelje na 160mg dnevno.REMEDICA LTD . do 200mg u jednoj dozi. hronično lečenje osteomijelitisa i septičkog ar tritisa: odrasli i deca preko 20kg 250-500mg na 6 sati. blister. početi sa 40mg. blister. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza.abecedni spisak registrovanih lekova 103 doziranje: stafilokokne infekcije kože.11.Nemačka klozapin .11. COAXIL . mekih tkiva.N06AX14 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072600 tableta. blister. Leponex® CO-DIOVAN® . 160mg+12. oksazepini i tiazepini  (R) 1070020 tableta.C09DA03 C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1336.2din 3/2-10-10000 12. Leponex® CLOZAPINE . blister.11. maks. blister. jednom dnevno.nr .LES LABORATOIRES SERVIER . 5x10 kom Cena 1169.5mg.5mg dnevno. 30 kom doziranje: depresija: 3 puta po 12. 2x14 kom Cena 545. 5x10 kom Cena 8606102455179 520/2005/12 02. hidrohlortiazid .Švajcarska valsartan. veća doza uveče). maks.11. deca ispod 20kg 50-100mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (na 6 sati). kao i produženo. 160mg+25mg.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!). kutija. teške psihoze 200-450mg.2003  (R) 1401042 film tableta.4din 515-04-1683-1 28. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks.co. oksazepini i tiazepini  (R) 1070965 tableta.

kofein. 10mg+750mg+60mg.09. Influrex COLPOCIN-T .2006 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. deca 7. blister.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. fenilefrin. orvagil® www. 4 tablete dnevno. maks. 0. 8 tableta dnevno.2din (8606101409036) 39/2006/12 16.co. 5x5g ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 515-04-3185/04 23.Grčka metronidazol . 5x5g Cena 149.2003 Cena (BR) 3111214 prašak. askorbinska kiselina . Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. 10x100mL Cena 129. maks. rinitisom (i rinorejom).5din 515-04-1829-1 23.2003 (BR) 1111211 tableta. maks. Influrex COLDREX HOTREM LEMON .2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.10. 1x12 kom Cena 156din 515-04-1828/03 23. plastična kesa.75%.10.Velika Britanija fenilefrin.DEMO S.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111213 oralni prašak.5mg/kg na 8 sati.GLAXOSMITHKLINE UK . askorbinska kiselina . povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. kesica. rinitisom (i rinorejom). 750mg+10mg+60mg. .D06BX01 d06BX ostali hemioterapeutici (R) 4159341 gel. 750mg+10mg+60mg.nr . 5mg/mL. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 2 tablete na 6-8 sati.GLAXOSMITHKLINE UK .12.J01XD01 r01Ba adrenomimetici (BR) 3111212 prašak.104 abecedni spisak registrovanih lekova COLDREX . kesica. maks. 10x5g 515-04-1827-1 05. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. paracetamol.10.R01BA53 NAZALNI PREPARATI C r01Ba adrenomimetici (BR) 1111210 tableta. 2x12 kom Cena 515-04-1828-1 23.2004 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029770 rastvor za infuziju. tuba.5din 515-04-1829/03 23.2003 Cena (BR) 3111215 oralni prašak. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Lemon.01.10. askorbinska kiselina . prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. terpin. 10x5g 515-04-1827/03 05. deca od 6-12 godina 1 tableta na 6-8 sati.DigitSoft. kesica.R01BA53 NAZALNI PREPARATI Cena 149.DEMO S. 4 praška dnevno. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. COLDREX HOTREM BLACKCURRANT . 4 praška dnevno. paracetamol.Velika Britanija paracetamol.A. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. .A. rinitisom (i rinorejom).Grčka metronidazol .GLAXOSMITHKLINE UK . 1x1 kom doziranje: 2 puta dnevno u tankom sloju naneti na obolelo mesto. COLPOCIN-T® . blister.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. Paralelni lekovi: Klion®. 10mg+750mg+60mg.12.Velika Britanija fenilefrin. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. kesica.

blister.5 L).Nemačka bisoprolol . CONCOR® .C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. bočica.NOVARTIS .4g/L+0. 6x10 kom 5000123109029 515-04-3445/03 30.Švajcarska entakapon .V. natrijum-laktat . 2g dnevno. 10x1000mL Cena 4030539068734 565/2006/12 08. maks. 10x500mL Cena 4030539068727 564/2006/12 08.2003 649.24g/L.6din 8606102804069 699/2006/12 25.nr .abecedni spisak registrovanih lekova 105 COMBIVIR® .2006 § (R) 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem. do najviše 54mg dnevno. 300mg+150mg.MERCK KGaA . 3x10 kom 4022536645902 doziranje: hipertenzija: 1-2 puta po 5mg. 1x30 kom Cena 4674.BRAUN MELSUNGEN AG . stanja sa acidozom. doza se može u nedeljnim intervalima postupno povećati za 18mg. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.05. blister.4din 515-04-2097/04 06. 180 kapi/min. simptomatski parkinsonizam (u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima 200mg): uz levodopu.2004 doziranje: Parkinsonova bolest. lamivudin .2006 doziranje: terapija šoka. boca plastična.05.N04BX02 ANTIPARKINSONICI N04BX ostali dopaminergički lekovi (R) 1085284 film tableta.2006 (Z) 0175321 rastvor za infuziju.JANSSEN PHARMACEUTICA N.Belgija metilfenidat .2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 2 puta po 1 tabl.7din (SZR) 1328640 film tableta. kombinacije Cena 27113.05.terapiju započeti sa 18mg jednom dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste. 18mg. bočica.Velika Britanija zidovudin. bočica.4g/L+0. kalijum-hlorid.DigitSoft.6din 8606102804076 698/2006/12 25.07. ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor. maks. COMPOUND SODIUM LACTATE . selektivni (R) 1107600 film tableta. concor® cor Cena 515-04-1434/03 Cena 515-04-1435/03 431.09.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175320 rastvor za infuziju.12. ukoliko je potrebno. u urgentnim stanjima.B.J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija. Paralelni lekovi: Bisoprolol.27g/L+6.05. kalcijum-hlorid. 36mg.8din 17. 5mg. CONCERTA® . 20mg dnevno. 6g/L+0.2003 www. 6g/L+0.2006 doziranje: poremećaj pažnje deca starija od 6 godina . 1x30 kom Cena 2033. 3x10 kom 4022536645872 (R) 1107601 film tableta. Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor COMTAN® . prosečno 60 kapi/min. 200mg.co. 10mg. blister.27g/L+6.1din 17. Terapiju treba prekinuti.24g/L.Nemačka natrijum-hlorid.GLAXOSMITHKLINE UK .07. 1x30 kom Cena 3618. maks. boca plastična.N06BA04 PSIHOANALEPTICI N06Ba simpatikomimetici centralnog delovanja § (R) 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem. Byol®. .

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CONCOR® COR - MERCK KGaA - Nemačka bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena 536,3din 4022536872728 508/2005/12 31.10.2005 Cena 514,9din (R) 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 4022536872735 509/2005/12 31.10.2005 Cena 675,7din (R) 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 4022536872742 510/2005/12 31.10.2005 doziranje: hronična stabilna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg jednom dnevno tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1,25mg u intervima od po 7 dana do maks. doze od 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, concor® CONTRACTUBEX® - Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin - D11AX..
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

Cena 504,4din 515-04-5027/03 02.06.2004 doziranje: terapija ožiljaka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo. CONTROLOC® - ALTANA PHARMA AG - Nemačka pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 463,3din 8606102233050 248/2006/12 03.03.2006 Cena 852,3din (R) 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 8606102233197 3/2-10-10812 25.12.2002 Cena 575,9din (R) 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x14 kom 515-04-2632/04 25.08.2004 Cena 1072,3din (R) 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x28 kom 8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004 Cena (R) 1122754 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 4x14 kom 515-04-2632/04-2 25.08.2004 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelje (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paralelni lekovi: Pulcet® COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (R) 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL; napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena 80267,8din 8606010920011 131/2007/12 11.01.2007 doziranje: multipla skleroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati terapiju bez saveta sa lekarom. COPEGUS® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (SZR) 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42 kom Cena 8606102767596 515-04-1692/03 10.09.2003

d11aX ostali dermatološki preparati (BR) 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR)

10

1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168 kom Cena 56204,1din 8606102767593 515-04-1692-1 08.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa 2b. Paralelni lekovi: rebetol COR-AS - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina - B01AC06

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

C

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (BR) 1086083 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom 8600064110787 doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: andol, cardiopirin®, Midol

Cena 30,5din 3/2-10-4716 09.07.2002

CORDARONE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici, grupa III (R) 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena 848,5din 3582910002598 87/2006/12 31.01.2006 Cena 570,1din (R) 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10 kom 3582910002512 88/2006/12 31.01.2006 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min (primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg tokom 2-3h, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije 4mg/kg/dan. Paralelni lekovi: amiodaron, Sedacoron CORDIPIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402230 film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom Cena 80din 515-04-01168/03 28.09.2004 doziranje: profilaksa angine pektoris i hiper tenzija: inicijalno 2 puta po 10mg, zatim 2 puta po 20mg; maks. 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin® XL, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® RETARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; blister, 2x15 kom Cena 116,4din 3838989519872 116/2005/12 15.08.2005 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® XL, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® XL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402235 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 245,1din 515-04-234/03 05.03.2004 doziranje: hipertenzija i profilaksa angine pektoris: 1 puta po 40mg dnevno, a ukoliko je potrebno 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CORNEREGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena 289,9din 4030571001393 561/2005/12 21.11.2005 doziranje: keratitis, suvi keratokonjunktivitis, opekotine, distrofična oboljenja rožnjače, profilaksa i terapija povreda rožnjače kod osoba sa kontaktnim sočivima, kauzalna terapija infekcija rožnjače bakterijskog, virusnog ili gljivičnog porekla 3 - 5 puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije. CORNILAT® - GALENIKA AD - Srbija izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 60,5din 8608808100520 110/2006/12 02.02.2006 doziranje: profilaksa angine pektoris: 20-40mg svakih 12 sati; angina pektoris: 40-120mg dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: difutrat, Isosorb retard® CORPRIL - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

c09aa inhibitori ace, monokomponentni Cena 276din (R) 1103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10 kom 8901296007297 262/2006/12 06.03.2006 Cena 415din (R) 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8901296007303 263/2006/12 06.03.2006 Cena 620din (R) 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8901296007310 265/2006/12 06.03.2006 Cena 910din (R) 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8901296007327 264/2006/12 06.03.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1,25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2,5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg/dan, po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2,5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2,5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po 2,5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®, Piramil®, Prilinda®, ramipril, ramitens®, Tritace® CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM AD - Srbija diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 kom Cena 172,2din 8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 90-180mg, maks. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: diltiazem, diltiazem alkaloid® CORTICIN® - GALENIKA AD - Srbija hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena 39,3din 8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

10

doziranje: akutni i hronični bakterijski blefaritis, inflamatorna oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive, korneje i prednjeg segmenta očne jabučice, hronični prednji uveitis, traume korneje: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata. CORVITOL® 100 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom Cena 194din 4013054003541 602/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10 kom 4013054000847 603/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije: 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 50, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORVITOL® 50 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom Cena 86,1din 4013054003220 600/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10 kom 4013054000854 601/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORYOL® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7 kom 3838989502874 (R) 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10 kom 3838989502881 (R) 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10 kom 3838989502911 (R) 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 (R) 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10 kom 3838989502935 (R) 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10 kom 3838989502942 (R) 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 (R) 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10 kom 3838989502966

Cena 303/2005/12 Cena 304/2005/12 Cena 305/2005/12 Cena 306/2005/12 Cena 307/2005/12 Cena 308/2005/12 Cena 309/2005/12 Cena 310/2005/12

206,9din 26.10.2005 221,8din 26.10.2005 632,1din 26.10.2005 222,6din 26.10.2005 26.10.2005 26.10.2005 272,9din 26.10.2005 291,7din 26.10.2005

www.DigitSoft.co.nr

110 (R)

abecedni spisak registrovanih lekova

C

1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10 kom Cena 832,1din 3838989502973 311/2005/12 26.10.2005 Cena 385,8din (R) 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7 kom 3838989502980 312/2005/12 26.10.2005 Cena 414din (R) 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15 kom 3838989502997 313/2005/12 26.10.2005 Cena 1180,2din (R) 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15 kom 3838989503000 314/2005/12 26.10.2005 doziranje: hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; angina pektoris: 12,5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze; hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3,125mg 2 nedelje, zatim 2 puta po 6,25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12,5mg, maks. 2 puta po 25-50mg. Paralelni lekovi: dilatrend®, Karvedilol, Karvileks®, Milenol COSOPT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA timolol, dorzolamid - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7099180 kapi za oči, rastvor; 0.5%+2%; bočica, 1x5mL Cena 1205,7din 3556610000307 515-04-1747/03 01.08.2003 doziranje: terapija glaukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko. COZAAR® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Cena 515-04-774 16.06.2003 Cena 1419,7din (R) 1103791 tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 515-04-774/03 18.06.2003 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erynorm®, Lorista®, Lotar® CRINONE® - FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

c09ca antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni (R) 1103790 tableta; 50mg; blister, 1x14 kom

g03da derivati pregnena (R) 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena 8606102684166 1512/2007/12 12.07.2007 doziranje: neplodnost nastala usled smanjenih nivoa ženskog hormona progesterona u toku menstrualnog ciklusa; u toku “in vitro” oplodnje kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus zbog steriliteta nastalog usled problema sa jajovodom ili matericom intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod “in vitro” oplodnje (neplodnost nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim ovulatornim ciklusom) po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu. CRIXIVAN® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica, 1x360 kom Cena 515-04-775/03 18.06.2003 Cena 24569,3din (R) 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica, 1x180 kom 515-04-775/03/1 18.06.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova CUROSURF® - CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija poraktant alfa - R07AA..

111

OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Cena 67729din 515-04-693/04 25.05.2004 Cena 67729din (SZ) 0119151 suspenzija za injekciju; 240mg; bočica, 1x3mL 515-04-693/04-1 25.05.2004 doziranje: lečenje i profilaksa respiratornog distres sindroma (RDS) kod prevremeno rodjene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja endotrahealnim tubusom. CYCLO-PROGYNOVA® - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

r07aa plućni surfaktanti (SZ) 0119150 suspenzija za injekciju; 120mg; bočica, 2x1.5mL

C

g03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati 337,7din (R) 1048781 obložena tableta; 0.5mg+2mg + 2 mg; blister, 1x21 kom Cena 8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan, zatim 7 danapauze CYCLOPLATIN 150 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x15mL Cena 2596,8din 8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 50, Paragal, Paraplatin® CYCLOPLATIN 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 1080,5din 8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 150, Paragal, Paraplatin® CYMEVENE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 2771,1din (SZ) 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg 8606102767616 403/2007/12 30.01.2007 doziranje: CMV retinitis, diseminovana CMV infekcija: 5mg/kg na 12 sati, 14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan. CYSTOCAIN 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain) - N01BB08 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081141 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000817 3/2-244/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; terapija bolnih sindroma: 1-30mL.

www.DigitSoft.co.nr

112

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CYSTOCAIN A 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081142 rastvor za injekciju; (200mg+0.06mg)/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000824 3/2-245/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; blokada perifernih nerava ili pleksusa: 10-20mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; ne primenjivati i.v. Paralelni lekovi: cystocain dS, Septanest adrénaline 1/100 000 CYSTOCAIN DS - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi Cena 669din (Z) 0081143 rastvor za injekciju; (80mg+0.01mg)/2mL; ampula, 50x2mL 8608811000848 3/2-246/00 13.03.2001 doziranje: stomatološka anestezija: najčešće 2mL po zubu. Paralelni lekovi: cystocain a 2%, Septanest adrénaline 1/100 000 CYTOSAR® - PFIZER INC., PHARMACIA GRUPPO PFIZER - Italija citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; Cena 311,8din liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom 8606007410358 3/2-10-9882 11.09.2002 (SZ) 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg; liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom Cena 1336,6din 8606007410365 3/2-10-9881 11.09.2002 Cena 3099din (SZ) 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g 8606007410372 3/2-10-8150 11.09.2002 doziranje: akutna nelimfocitna leukemija, akutna limfocitna leukemija, hronična mijelocitna leukemija (blastična transformacija), meningealne leukemije: intratekalno monoterapija 100-200mg/m2 i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1,5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. Paralelni lekovi: alexan® ebewe CYTOXAN - BAXTER ZA BRISTOL MYERS SQUIBB - USA ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031318 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g

Cena 871,6din 515-04-3329/04-1 03.08.2004 Cena 450,8din (SZ) 0031319 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg 515-04-3329/04 03.08.2004 doziranje: neoplazme: parenteralno početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg dnevno; 10-15mg/kg (u intervalima 2-5 dana); 20-40mg/kg (u intervalima 10-20 dana); imunosupresija 0,5-1 g/m2 inf. tokom 1 sata, jednom mesečno u toku 3-4 meseca. Paralelni lekovi: endoxan®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

113

D
DABROSTON® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03dB derivati pregnadiena (R) 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15 kom Cena 622,8din 3850343033220 259/2006/12 06.03.2006 doziranje: endometrioza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano; disfunkcionalna krvarenja: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; dismenoreja: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa. DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 2940,9din 100mg; bočica, 10x100mg 8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 200 DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 5377,3din 200mg; bočica, 10x200mg 8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 100 DAKTACORT® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena 196,2din 8606102804014 590/2005/12 21.12.2005 doziranje: infekcija kože izazvana gljivicama uključujući kvasne gljive: posebno ukoliko su udružene sa inflamacijom, crvenilom i svrabom 2 puta dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto. DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena 162,1din 8608808105389 515-04-986/03 21.07.2003 doziranje: mikoze: odrasli i deca, 4 puta dnevno ½ kafene kašičice držati u ustima nekoliko minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno 1/4 kafene kašičice gela.

D

www.DigitSoft.co.nr

114

abecedni spisak registrovanih lekova

DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena 142,2din 8608808103934 3/2-10-6494 25.10.2002 doziranje: mikoze: mazati 2 puta dnevno na obolelo mesto, tokom 2-6 nedelja.

D

DALERON® COLD3 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija pseudoefedrin, paracetamol, dekstrometorfan - R01BA52
NAZALNI PREPARATI

r01Ba adrenomimetici (R) 1111275 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 kom Cena 3838989513047 409/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1111276 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 kom 3838989513030 410/2006/12 05.04.2006 doziranje: blagi do umereni bolovi (bolovi u mišićima i zglobovima, bol u ždrelu), nadražajni kašalj, olakšanje disanja kod zapušenog nosa, kao antipiretik: odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 2 tabl. najviše 4 puta na dan; između pojedinačnih doza interval ne sme biti kraći od 4 sata. DAMATON® - GALENIKA AD - Srbija pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 122din 8608808105679 198/2005/12 21.12.2005 doziranje: terapija poremaćaja cirkulacije: 2-3 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: PeNTILIN® forte, Pentilin®, PentoHeXaL®, PentoHeXaL® 300, PentoHeXaL® 600, Pentoksifilin, Trental®, Trental® 600 DANAZOL - POLFARMEX SA - Poljska danazol - G03XA01

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena 3090,5din 515-04-03189/04 28.09.2004 doziranje: menoragija: 200mg dnevno tokom 3 meseca; endometrioza: 200-800mg dnevno u najviše 4 pojedinačne doze dnevno tokom 6 meseci; ostale indikacije 100-400mg dnevno tokom 3-6 meseci; žene u reprodukcionom periodu počinju terapiju od 1. dana menstruacije. DAONIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

g03Xa antigonadotropini i slični lekovi (R) 1049125 tableta; 200mg; bočica plastična, 1x100 kom

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 65,1din 8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 2,5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze većeod 10mg davati podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5 DAROB MITE - ABBOTT GmbH & CO. KG - Nemačka sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni (R) 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10 kom Cena 512,3din 515-04-5184/03 19.07.2004 doziranje: aritmije: inicijalno 80mg dnevno, zatim postupno povećavati do 120-240mg dnevno u jednoj ili više doza.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

115

DAUNOBLASTINA® - PHARMACIA ENTERPRISES S.A.(PHARMACIA & UPJOHN) - Belgija daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 535,8din 20mg/10mL; liobočica sa rastvaračem, 1x10mL 8606007410426 515-04-2432/03 05.12.2003 doziranje: akutna limfatična i mijeloidna leukemija, neuroblastomi i rabdoimiosarkomi: monoterapija 40mg/m2 inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje. DAYRUN® - CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH - Nemačka oksaprozin - M01AE12 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

D

Cena 351,8din 515-04-1405/03 26.08.2003 doziranje: akutno i dugotrajno lečenje reumatoidnog ar tritisa i osteoar tritisa: 600-1200mg jednom dnevno, najbolje ujutro, maks. 1800mg dnevno. DECA-DURABOLIN - N.V. ORGANON - Holandija nandrolon - A14AB01

M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162630 film tableta; 600mg; blister, 2x10 kom

ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU

Cena 3781,6din 3/2-10-10083 28.12.2002 doziranje: osteoporoza, palijativno lečenje odabranih slučajeva diseminovanog karcinoma dojke kod žena, dodatak specifičnoj terapiji i dijetetskom režimu u patološkim stanjima koja karakteriše negativan balans azota, anabolik: 25-50mg duboko i.m. svake 2-3 nedelje, zavisno od indikacije. DECOTAL® - ALKALOID AD - Makedonija diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) Cena 175,8din (R) 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007 Cena 175,8din (R) 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007 doziranje: psorijaza, kontaktni dermatitis, kontaktni ekcem, profesionalni ekcem, degenerativni i seboreični ekcem, neurodermatitis, fotodermatitis, Lichen ruber planus i Lichen ruber verricosus, Lupus erythematosus (kutani tip), Puritus, uključujući i anorektalni pruritus:1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LTD, SCOTLAND - Velika Britanija ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE
U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

a14aB derivati estrena (R) 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL

Cena 3/2-10-3965 29.07.2002 Cena (BR) 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g 3/2-10-3966 29.07.2002 Cena 236,5din (BR) 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g 3/2-10-3967 29.07.2002 doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski, mišićni, uganuća i otoka koji se, npr. javljaju kod sportskih povreda): 3 puta 4-10 cm gela blago utrljati u obolelo mesto.

M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g

www.DigitSoft.co.nr

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DEFRINOL FORTE - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111052 film tableta; 60mg+400mg; teglica, 1x20 kom Cena 81,4din 8608808105952 515-04-3391/03 30.12.2003 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni katar Eustahijeve tube, sinuzitis: (akutni i akutna egzaceracija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. (60 + 400mg) na 8 sati. Paralelni lekovi: defrinol® DEFRINOL® - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici Cena 91,5din (BR) 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10 kom 8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006 129,3din (BR) 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena 8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni rinitis, katar Eustahijeve tube, sinuzitis (akutni), akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa, upala srednjeg uha, egzacerbacija hroničnog otitis media, bronhitis; odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60 + 400mg) na 8 sati; deca od 2-12 godina 1 kašičicu sirupa na 6-12 sati; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: defrinol forte DELMESON® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA06 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (R) 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena 62,6din 8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006 Cena 55,5din (R) 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5 kom 8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006 doziranje: hemoroidi (unutrašnji i spoljašnji), postoperativna nega, Pruritus ani, Fissura ani i ekcemi u anorektalnom predelu: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju. DEMETRIN® - HEMOFARM AD - Srbija prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 93,2din 8600097010108 515-04-1751/03 16.07.2003 doziranje: anksiozna stanja, nemir, napetost, fobije, pojačana razdražljivost, psihoneurotske smetnje, terapija hroničnog alkoholizma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno. DENTINOX® N - ALTANA PHARMA AG - Nemačka tinktura kamilice, lidokain, polidokanol - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 7081710 oralne kapi, rastvor; 150mg+3.4mg+3.2mg; bočica, 1x10g Cena 184,8din 8606102233166 3/2-10-5230 10.12.2002 doziranje: lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3 kapi više puta dnevno premazati desni.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

DEPAKINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (Z) 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL; liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena 3108,6din 3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006 doziranje: epilepsija: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2,5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre). Paralelni lekovi: eftil DERCOME® CLEAR - DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI
ZA LOKALNU PRIMENU

D

Cena 531din 515-04-03327/04 28.09.2004 doziranje: akne vulgaris: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i vodom. DERMAZIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija sulfadiazin srebro - D06BA01 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d10ae peroksidi (BR) 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g

Cena 134,6din 515-04-1075/03 05.03.2004 Cena 508,9din (R) 4151041 krem; 1%; tuba, 1x250g 515-04-1075-1 05.03.2004 doziranje: lečenje i sprečavanje infekcija kod opekotina i inficiranih kožnih ozleda 1-2 puta dnevno naneti na opekotinu u sloju: 1-3 mm; pre svakog nanošenja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika. Paralelni lekovi: Sanaderm® DERMODRIN - PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.

d06Ba sulfonamidi (R) 4151040 krem; 1%; tuba, 1x50g

d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena 133,9din 9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007 Cena (BR) 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g 9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007 doziranje: svrab, lokalni bolovi i reakcije preosetljivosti na koži usled alergije, uboda i ujeda insekata, ekcema, koprivnjače, svraba na ivicama rane i ogrebotina, manjih opekotina, opekotina i alergije od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno. DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska diosmin, hesperidin - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108330 film tableta; 450mg+50mg; kutija, 30 kom

Cena 655,5din 3/2-10-10001 12.12.2002 doziranje: hronična venska insuficijencija: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroidi: 6 tabl. dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana

www.DigitSoft.co.nr

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DETRUSITOL® - ASCOLI - Italija tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici (R) 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14 kom Cena 1580,3din 8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006 Cena 1673,9din (R) 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14 kom 8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006 Cena 3060,8din (R) 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14 kom 8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006 Cena 3295,9din (R) 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14 kom 8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006 doziranje: poremećaj funkcije mokraćne bešike: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno, ne preporučuje se primena kod dece. DEXA EDO® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni (R) 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL Cena 277,4din 4030571001478 443/2006/12 06.04.2006 (R) 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL Cena 554,9din 4030571001874 444/2006/12 06.04.2006 (R) 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL Cena 1387,2din 4030571001850 445/2006/12 06.04.2006 doziranje: akutno i hronično zapaljenje oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko, trajanje terapije određuje lekar. Paralelni lekovi: dexagel®, Maxidex® DEXAGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni Cena 339,5din (R) 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g 4030571001461 564/2005/12 21.12.2005 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače, iritis, iridociklitis, uveitis: na svaka 4 sata po 1 kap ukapati u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno po 1 kap; trajanje terapije najduže 4 nedelje. Paralelni lekovi: dexa edo®, Maxidex® DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA AD - Srbija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090790 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena 75,7din 8608808103910 3/2-10-3738 17.06.2002 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima), infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethazon Neomycin® DEXAMETHAZON NEOMYCIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji Cena 71,8din (R) 7090150 kapi za uši/oči, rastvor; 1mg/mL+3500i.j./mL; bočica, 1x5mL 515-04-253/03 05.03.2004 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethason-Neomycin® DEXAMYTREX® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena 252,9din 4030571001447 320/2005/12 23.12.2005 252,9din (R) 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena 4030571001430 319/2005/12 23.12.2005 doziranje: bakterijske i alergijske jako inficirane upale vežnjače, rožnjače i ivice kapka: mast 2-3 puta dnevno po oko 0,5-1,0 cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje; kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog pritiska. DEXASON® - GALENIKA AD - Srbija deksametazon - H02AB02

D

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02aB glukokortikoidi (R) 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena 367,9din 8608808100551 546/2007/12 27.02.2007 Cena 120din (R) 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10 kom 8608808103606 511/2007/12 08.02.2007 doziranje: teška akutna stanja, alergijske bolesti (bronhijalna astma, status astmatikus, angioneurotski edem, serumska bolest, atopični dermatitis), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, post-traumatski osteoartritis, burzitis, tendovaginitis, epikondilitis, miozitis, fibrozitis, psorijazni i urički artritis), kolagenoze, dermatoze, uveitis, difuzni skleritis, duboki parenhimski keratitis, miozitis ekstra bulbarnih mišića, neuritis, simpatička oftalmija, herpes zoster), plućne bolesti i hematološke bolesti, neoplazme, edem mozga, povraćanje kod terapije citostatskim lekovima: oralno 0,5-6mg (najviše 10mg) dnevno, postepeno smanjivati do doze održavanja 0,5-1mg dnevno; parenteralno početna doza odrasli 4-20mg dnevno; deca 0,2-0,5mg/kg i.m. ili i.v. dnevno, pa 4mg dnevno (veliki zglobovi), 0,8-1mg dnevno (mali zglobovi), 0,4-1mg dnevno (lezije). DEXOMEN® - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01ae derivati propionske kiseline  (R) 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10 kom Cena 4013054007266 601/2007/12 01.03.2007  (R) 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10 kom Cena 4013054007273 602/2007/12 01.03.2007  (R) 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10 kom Cena 192,1din 4013054007259 603/2007/12 01.03.2007 doziranje: simptomatska terapija bolova blagog do umerenog intenziteta (mišićno-kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno. DIANEAL PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4018/03 09.12.2003

www.DigitSoft.co.nr

120 (SZ)

abecedni spisak registrovanih lekova

D

9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4019/03 09.12.2003 (SZ) 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4020/03 09.12.2003 (SZ) 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4021/03 09.12.2003 (SZ) 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4022/03 09.12.2003 (SZ) 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4023/03 09.12.2003 (SZR) 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4024/03 09.12.2003 (SZR) 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4025/03 09.12.2003 (SZR) 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4026/03 09.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: režim doziranja, frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika. Paralelni lekovi: gambrosol trio 10, gambrosol trio 40 DIANE®-35 - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 kom Cena 413,5din 8600103492133 337/2006/12 22.03.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana. DIAPREL MR - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042062 tableta; 30mg; blister, 2x30 kom 3837000030020 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1 tableta u vreme doručka. Paralelni lekovi: diprian, glikosan, glioral®

Cena 653,3din 3/2-10-10507 25.12.2002

DIAZEPAM - APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 5071845 rektalni rastvor; 5mg; plastična tuba sa aplikatorom, 5x5 kom Cena 117,9din 8608841063806 3/2-10-7745 19.11.2002 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika:

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

121

rektalno odrasli 10mg jednokratno, po potrebi dozu ponoviti posle 5 minuta; deca starija od 6 meseci febrilne konvulzije 0,5mg/kg jednokratno. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HABIT PHARM A.D. - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004  (R) 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HEMOFARM AD - Srbija diazepam - N05BA01 N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

D

PSIHOLEPTICI

Cena 41,9din 231/2007/12 17.01.2007  (R) 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 50,1din 8600097400060 247/2007/12 17.01.2007  (R) 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071785 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom Cena 41,9din 8608813900306 515-04-1559/03 01.08.2003  (R) 1071786 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom Cena 50,1din 8608813900313 515-04-1559-1 01.08.2003 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071182 rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2mL

Cena 209,9din 3290/2004/1 01.08.2003

www.DigitSoft.co.nr

dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu. parenteralno status epilepticus.06. diklofenak duo remevita®.USA diklofenak . deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam).BRISTOL-MYERS SQUIBB . diklofenak. diklofenak. deca 0.2003  (R) 1071181 obložena tableta. voltaren www.122  (R) 1071180 obložena tableta. blister. blister. konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije.08. 5-15mg uveče (nesanica).2004 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.Srbija diklofenak . rapten® duo DICLOFENAC DUO . 2x10 kom Cena 303. bočica sa raspršivačem. 75mg. diklofen®.Nemačka diklofenak .nr . kratkotrajna primena. 1x25g Cena 8606007081213 119/2007/12 11. 2x15 kom Cena 90.5g Cena 318. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. dismenoreja: 50-150mg dnevno.06. 1x12. diklofen®.v. 2x10 kom Cena 515-04-5108/03-1 17. Naklofen®. 100mg. diklofenak duo remevita® plus. Naklofen® retard. 50mg. blister. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. diklofenak duo remevita®. diklofenak retard.2007 531.6din (BR) 7167901 sprej za kožu.PHARBIL WALTROP GmbH . nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162571 film tableta.7din 515-04-1215/03 01. rapten-K®. diclofenac duo. rapten-K®.8din 515-04-03560/03 28. diklofenak Forte. rapten rapid.co.4din 515-04-5108/03 17. 2mg. Naklofen®. terapiju sprovoditi 7-8 dana. Naklofen® duo. rastvor. diklofenak. blister. kratkotrajna primena.01. bočica sa raspršivačem. maks. eklampsija). Naklofen® duo..M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162570 kapsula sa produženim oslobađanjem.2007 doziranje: simptomatsko ublažavanje blagog do umereno jakog bola kod posttraumatskih zapaljenjskih stanja malih i srednjih zglobova i okolnog tkiva: odrasli i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i lagano utrljati u kožu.O. konvulzije odrasli 10-20mg i. Paralelni lekovi: diclorapid®. 4%. epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus. rapten® duo DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL . nesanica.09. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova D Cena 59. diclofenac BMS. diclofenac-retard. Paralelni lekovi: diclorapid®. Naklofen® retard. u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost). Paralelni lekovi: diklofen.3din 515-04-1215-1 01. 4%.2003 doziranje: anksioznost.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55.9din 8606007081206 118/2007/12 11. rapten rapid. rastvor. alkoholni apstinencijalni sindrom.08.DigitSoft.PHARMASWISS D. diazepam DICLOFENAC BMS . Paralelni lekovi: apaurin®.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti. premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija. diclofenac-retard. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. diklofenak duo remevita® plus.2004 133. 3x10 kom M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 7167900 sprej za kožu. tvrda. blister. diklofenak Forte. juvenilni artritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. .O.6din (R) 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1-2 puta po 75mg. 5mg.01. Bensedin®. Naklofen®.2-0. diklofenak retard.

11.PHARMASWISS D. iščašenja). diclofenac-retard.nr . D. rapten-K®.2005 Cena 2273. blister. diklofen®. .05. diklofenak retard. maks.05%+100000ij/100g. blister.9din 3838989503345 575/2005/12 23.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327603 rastvor za infuziju. 1x7 kom 3838989503222 578/2005/12 23. nosa. 1x15g 8608808105280 3/2-10-7471 25.10. na prazan želudac.co. ždrela (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2 kaps.Kipar diklofenak .D07CC01 KORTIKOSTEROIDI. diclofenac duo.05%+100000ij/100g. diklofenak Forte. diklofenak duo remevita®. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. tvrda. 2mg/mL. 0. diklofenak duo remevita® plus. Naklofen® retard.05.10. Naklofen®. Paralelni lekovi: Belogent® DIFLAZON® . diklofen®. diklofenak Forte. sa dosta tečnosti. rapten rapid. Naklofen®. 1x15g Cena 126.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance 289. 1x100mL Cena 846. tvrda. bočica staklena. Naklofen® duo. diklofenak duo remevita®. dečiji ekcem. rapten rapid.REMEDICA LTD .DigitSoft.2005 www.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1 tabl. TOVARNA ZDRAVIL. diklofenak retard.08.5din (R) 1327601 kapsula. vanzglobni reumatizam. dnevno. diclofenac duo.M01AB05 123 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem. urtikarijalne akne. dnevno. bolno zapaljenje uha. diclofenac BMS.Srbija diklofenak .KRKA. 150mg. degenerativna reumatska oboljenja. 2x10 kom Cena 8606007082067 1092/2007/12 23. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. 50mg.2007 doziranje: povrede praćene bolovima i zapaljenjem (uganuća. bolna i/ili zapaljenska stanja u ginekologiji. 75mg. jakog delovanja. tvrda.2007 193din (R) 1162246 gastrorezistentna kapsula.05. 100mg. istegnuća.2007 96. blister. 1x10 kom Cena 8606007082050 1093/2007/12 23. blister. 100mg. diklofenak. 1x1 kom 3838989503338 577/2005/12 23. 2x10 kom Cena 114din 5290665004542 297/2005/12 18. sekundarno inficirani ekcem i dermatitis. gentamicin . Naklofen® retard. tuba. rapten® duo DIDERMAL .5din (R) 1162247 gastrorezistentna kapsula. 75mg.2005 Cena 512. 75mg. blister. 1-2 sata pre obroka. rapten® duo DICLORAPID® . diklofenak duo remevita® plus. 0.7din 8608808105273 3/2-10-7470 25.11. 150mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova DICLOFENAC-RETARD . kombinacije sa antibioticima (R) 4153600 krem. diklofenak. blister.D. Paralelni lekovi: diclorapid®. tvrda. folikulitis: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. sa dosta tečnosti.2002 Cena 126. postoperacijska zapaljenja i bol (stomatološke intervencije).O. blister. neurodermatitis. tvrda.GALENIKA AD .2002 doziranje: akutni i hronični. rapten-K®. 3x10 kom Cena 8606007082074 1091/2007/12 23.Srbija betametazon. tvrda. Naklofen® duo.11.2005 Cena 273.O. 4x7 kom 3838989503239 576/2005/12 23.Slovenija flukonazol .3din (R) 1327602 kapsula. infekcije kože.5din (R) 1162245 gastrorezistentna kapsula. . tuba.11.7din (R) 4153602 mast.1din (R) 1327600 kapsula.

2mg/mL.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102070 kapsula.12. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. u toku jela. žučne soli . Flumycozal. 0.O. Paralelni lekovi: dilacor® www. Paralelni lekovi: diflazon®. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. blister. stanja posle resekcije želuca. Flukonazol.2006 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. 6x10 kom 8608809000454 3/2-10-3961/ 03. 1x1 kom 4034541000683 1113/2006/12 05. tvrda.DigitSoft.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina.2002 doziranje: angina pektoris: akutni napad 1-3 sprej doze bukalno. spora digitalizacija i doza održavanja 0. Flunazol. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2 doze. 600FIPj+9000FIPj+12000FIPj+50mg+25mg.9din (R) 1102071 kapsula. oralno podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: diflucan®. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. stariji i bolesnici sa insuficijencijom bubrega . Flumycozal. 7-14 dana. blister. mukozne kandidijaze: deca oralno ili inf.D.5mg u više doza za 24h (npr.06. 2-4 nedelje.2002 Cena 181. Stabilanol D DIFLUCAN® . deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. 20mg. 0. tvrda.Srbija proteaza. pankreasa. . sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. Stabilanol DIFUTRAT . vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. amilaza. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno.2003 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1.8din (R) 1327310 kapsula. 2-4 nedelje. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121092 film tableta. Fluconal. hemicelulaza. zatim 3mg/kg dnevno. duodenuma ili žučne kese: 1-2 tabl. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327312 rastvor za infuziju. tvrda. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. mukozne kandidijaze:deca oralno ili inf. 150mg.9din 4034541000706 1115/2006/12 05.PFIZER PGM . 2x10 kom Cena 30.A09AA02 DIGESTIVI. tvrda.07.7din 8608811006314 515-04-843/03 31.2003 doziranje: hronični pankreatitis.GALENIKA AD . 1x7 kom 4034541000690 1114/2006/12 05. lipaza.5mg za 8h).6din (R) 1327311 kapsula.2006 Cena 981.07. Flunazol.125-0. Fluconazole.REMEVITA D. Paralelni lekovi: cornilat®. bočica.nr . Isosorb retard® DIGESTAL .2006 Cena 474. blister. 7-14 dana. dnevno. 2x10 kom Cena 182.O. 20mg.SRBOLEK A. Flukonazol. blister. 3x10 kom Cena 122din 8608808104337 515-04-3188/03 08. dnevno. dnevno.07. 50mg. terapija 20-120mg dnevno.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 1100260 tableta.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. DIGOXIN .Francuska flukonazol . NIŠ .06. cistična fibroza pankreasa.25mg. Fluconazole. blister.124 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. zatim 3mg/kg dnevno. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. Fluconal.Srbija izosorbiddinitrat .co.Srbija digoksin . blister. dnevno.07. 1x100mL Cena 1102.7din 8608809000447 3/2-10-3772 03.

2007 Cena 46. blister. diclofenac BMS. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. voltaren www. . strip. diclofenac duo.2007 (R) 1162193 tableta sa produženim oslobađanjem. 50mg. uganuća. tuba.01. dismenoreja 50-150mg dnevno. diklofenak duo remevita® plus. Naklofen®. prelomi): 3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. ampula. diklofen. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofen®. Naklofen® retard.01. diklofenak. 1x40g Cena 77. padovi. diclofenac duo.4din 8608808104924 3/2-10-7305 25. rapten rapid. ako je neophodno.9din (R) 5162194 supozitorija. diklofenak retard.Srbija diklofenak . parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. Naklofen®. rapten® duo DIKLOFENAK .4din 515-04-874/04 20. 1%.M01AB05 M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162540 film tableta. Naklofen® retard.abecedni spisak registrovanih lekova DIKLOFEN .co.01.Srbija diklofenak .2007 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. dismenoreja: 50-150mg dnevno. rapten-K®. diclofenac-retard.DigitSoft. rapten® duo DIKLOFENAK . 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na obolelo mesto. 2x5 kom 8600097401265 207/2007/12 16. diclofenac BMS.01. 2x5 kom 8600097401272 206/2007/12 16.GALENIKA AD . rapten-K®.2007 Cena 67din (R) 5162195 supozitorija.HEMOFARM AD .D.01. bolovi u leđima. diklofenak duo remevita® plus.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 232/2007/12 17. istegnuća. Naklofen®. 25mg. 2x10 kom 8600097400312 248/2007/12 17.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162192 rastvor za injekciju. 50mg. reumatskih i drugih bolova (udarci. strip.Srbija diklofenak .M02AA15 125 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167320 gel.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: diclorapid®. iščašenja. voltaren DIKLOFENAK . 50mg. diklofenak duo remevita®. 75mg.2002 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. Paralelni lekovi: diclorapid®. blister. Naklofen® duo. diklofenak duo remevita®.7din 8600097400794 249/2007/12 17. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. 1%. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. 5x3mL M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167300 gel. rapten rapid. 2x10 kom Cena 8600097400619 250/2007/12 17.2007 Cena (R) 1162190 film tableta. povrede mekih tkiva. 2x10 kom D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. diklofenak retard. povrede sportista.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.01. diclofenac-retard. Naklofen®. 1x50g Cena 99.Srbija diklofenak .nr . diklofen®. blister. 100mg. diklofenak Forte.04. tuba. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. Naklofen® duo. diklofenak Forte.2007 doziranje: gel.HABIT PHARM A.10.

Paralelni lekovi: diclorapid®.O.O. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. Paralelni lekovi: diclorapid®. diclofenac duo. rapten-K®.10.2004 Cena 67din (R) 5162648 supozitorija. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® PLUS . diclofenac duo.REMEVITA D.5din 8608813901266 1759/2006/12 02.10.4din 8608811006345 515-04-918/03 14. tvrda. 3x10 kom Cena 150. dismenoreja: 50-150mg dnevno. 75mg. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza.O. Naklofen® retard. ako je neophodno. diclofenac-retard. 100mg. diklofen®.O.Srbija diklofenak . diklofenak Forte.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem. doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno. diklofen®.REMEVITA D. Naklofen® retard. dismenoreja 100mg dnevno. diklofenak retard. Naklofen®. blister. diklofenak. diklofenak Forte. NIŠ . diclofenac BMS. diclofenac BMS.07. NIŠ .O.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162645 film tableta. diklofenak retard.O. diclofenac-retard. dismenoreja: 50-150mg dnevno. Naklofen® duo.2004 doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diklofenak duo remevita® plus.07. strip. 75mg. 3x10 kom Cena 177din (8608813901273) 1760/2006/12 02. rapten rapid. diklofenak duo remevita®.REMEVITA D. rapten rapid. 2x5 kom 8608811006376 515-04-1653/04 14. NIŠ . rapten-K®. ampula. strip. diklofenak duo remevita® plus. blister.M01AB05 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI D M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162647 rastvor za injekciju.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno.Srbija diklofenak . diklofenak Forte.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno.O. diclofenac-retard. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® . 50mg. www. Naklofen®.Srbija diklofenak .Srbija diklofenak . blister. rapten rapid. diclofenac duo. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno.O. 50mg.nr . doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. Paralelni lekovi: diclorapid®. Naklofen® duo. Naklofen® duo. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. tvrda. Naklofen® retard.DigitSoft. diklofenak retard. 2x5 kom 8608811006383 515-04-1654/04 14. 2x10 kom Cena 55. 5x3mL Cena 59. rapten-K®. NIŠ .8din (R) 5162649 supozitorija.12 DIKLOFENAK . diklofenak.5din 8608811006369 515-04-1652/04 14. Naklofen®.REMEVITA D. dismenoreja: 50-150mg dnevno. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. diklofenak duo remevita®.co.07.2004 Cena 128.07. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. diclofenac BMS.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem. diklofen®. rapten® duo DIKLOFENAK FORTE . 100mg.

diklofen®.2007 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. blister. ampula. 75mg/3mL.DigitSoft. rapten-K®. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. rapten® duo DIKLOFEN® .O. dismenoreja: 50-150mg dnevno. Naklofen® retard. rapten® duo DILACOR® . 2x10 kom Cena 133. diclofenac-retard. diclofenac duo.Srbija diklofenak .75-1mg u toku najmanje 24 sata.abecedni spisak registrovanih lekova 12 Paralelni lekovi: diclorapid®. rapten rapid. 0.07.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem.25mg.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.4din (R) 1162441 gastrorezistentna tableta. 100mg. Paralelni lekovi: diclorapid®.25mg/2mL. rapten® duo DIKLOFENAK RETARD . diclofenac duo.5mg za 8h).05. blister. blister.7din (R) 1100252 tableta.4din 8600064100429 2381/2007/12 16. Naklofen® retard. 6x2mL Cena 57. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.10.5mg u više doza za 24h (npr. 2x10 kom Cena 133. diklofenak duo remevita® plus. 5x3mL 8608808104313 667/2006/12 18. diclofenac BMS. .2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. parenteralno brza digitalizacija 0. diklofenak. rapten-K®. diklofenak duo remevita®.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance Cena 59. 50mg. diklofenak.5din (R) 0162440 rastvor za injekciju. blister. rapten rapid. diklofen®. 0. Naklofen®. diklofenak retard. strip. diclofenac-retard.co. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diclorapid®. 2x5 kom 8608808103507 666/2006/12 18. 2x10 kom 8608808104283 668/2006/12 18. diklofenak retard. diclofenac BMS.05.2007 Cena 30. Naklofen®. Paralelni lekovi: digoxin www. 0.REMEVITA D. ampula. NIŠ . dismenoreja: 50-150mg dnevno.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. diklofenak Forte. diclofenac BMS.GALENIKA AD . juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. 2x10 kom 8600064100436 2382/2007/12 16. ako je neophodno. diklofenak duo remevita®. Naklofen®.2006 (R) 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem. diclofenac duo. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana.O. Naklofen® duo. 50mg.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 0100250 rastvor za injekciju/infuziju. diklofenak duo remevita® plus.05. rapten rapid. diklofenak duo remevita® plus.Srbija diklofenak .6din 8608808104290 669/2006/12 18. diklofenak duo remevita®. stariji i insuficijencija bubrega .2006 Cena 55.nr . diklofenak Forte.05.6din 8608811006352 515-04-1651/04 14. diclofenac-retard.2006 Cena 67din (R) 5162445 supozitorija. Naklofen® duo.D.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze. spora digitalizacija i doza održavanja 0.125-0.10. 100mg. diklofenak. Naklofen® duo.ZDRAVLJE A. rapten-K®.Srbija digoksin . Naklofen® retard.

10.O. blister. 90mg. hiper tenzija 2 puta po 90mg dnevno. blister.2din 8605000800272 3/2-705/00 26. 480mg dnevno. 90mg. maks. 2x14 kom 8606102767647 515-04-2296-2 10. ujutro i u podne.ALKALOID AD . 6.2004 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 60mg ili 2 puta po 90mg (stariji). 360mg dnevno.7din (R) 1107622 tableta. 3x10 kom Cena 172.2003 Cena 550. maks.2003 Cena 387.11. 360mg dnevno. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. Karvedilol.7din 8600097010474 515-04-3494/04 30. 2x14 kom Cena 361. maks. 80mg. blister. 25mg. 3x10 kom 8606102767654 515-04-2296-3 28. maks. blister. Karvileks®.Srbija diltiazem . 2x10 kom Cena 88.5mg početno.5mg. Paralelni lekovi: cortiazem retard.7din (R) 1107651 tableta. 2x14 kom 8606102767630 515-04-2296-1 10. blister. blister. .125mg 2 nedelje.O.Makedonija diltiazem .25mg.2003 Cena 514din (R) 1107621 tableta. Milenol DILCORAN .nr . 1x30 kom Cena 167. pre jela. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. stanja posle infarkta miokarda. diltiazem alkaloid® DILTIAZEM ALKALOID® .co. 12.9din (R) 1107650 tableta. Paralelni lekovi: coryol®. 60mg. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 80mg.04. blister. diltiazem www. hipertenzija: 2 puta po 90mg ili 2 puta po 120mg dnevno. maks. blister. Paralelni lekovi: cortiazem retard.5mg.25mg.2003 Cena 766.11. nastaviti sa 2 puta po 12.HEMOFARM AD .C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402791 tableta. zatim 2 puta po 25mg.2000 doziranje: angina pektoris 2 puta po 90mg (stariji).2004 Cena 256.25mg 2 nedelje. 6.F. zatim 2 puta po 6.04.10. 480mg dnevno.2din (R) 1402203 tableta.5mg.12 abecedni spisak registrovanih lekova DILATREND® .5mg početno.2003 Cena 819din (R) 1107652 tableta.12.Švajcarska karvedilol . angina pektoris: 12. 2 puta po 25-50mg. 25mg.2003 doziranje: hipertenzija: 12.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA D c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107620 tableta.09. bočica. 3x10 kom 8606102767678 515-04-2296-5 28. Paralelni lekovi: Lentonitrat® DILTIAZEM .2004 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.10.Srbija pentaeritritiltetranitrat . 12. maks.9din 515-04-1810/03 30.DigitSoft. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402200 tableta.11. maks.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .SLAVIAMED D. a najkasnije do 16 sati. bočica.8din 8606102767623 515-04-2296/03 10. 1x30 kom 515-04-1811/03 30. zatim 25mg dnevno.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102430 tableta. 3x10 kom 8606102767661 515-04-2296-4 28.

monokomponentni  (R) 1103797 film tableta.Srbija dimenhidrinat .m.12.07. 40mg. blister. 7x1mL Cena 2494.DigitSoft.2din 515-04-1908/03 29.2din 515-04-1909/03 29.2003 doziranje: karcinom prostate: 3.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058122 tableta.co.08.GALENIKA AD .6din 515-04-1682/03 01.75mg.m. maks. Paralelni lekovi: dramina® DIOVAN® . na 3 meseca.6din 515-04-1681/03 01.Švajcarska valsartan .m. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. maks.25mg. 2x14 kom Cena 1713. počev od drugog dana menstrualnog ciklusa.03. 50mg. 20g/100mL.2003 (R) 0037091 liofilizat za suspenziju za injekciju. 75mg dnevno. maks.  (R) 1103799 film tableta. www.0mL/kg telesne mase dnevno.07. 10x100mL Cena 35208.25mg i. endometrioza: 11. kinetoze 12. na 4 nedelje ili 11.08.7din 515-04-1683/03 01.c. 3. boca. 2x14 kom Cena 1384.2007 doziranje: kao dodatak rastvorima aminokiselina u okviru parenteralne ishrane ili kao deo režima infuzije aminokiselinama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1. hronična insuficijencija srca: početno 1 puta po 40mg zatim 80mg.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja. blister.nr . po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno.07. blister.2003. liobočica sa rastvaračem. 1x10 kom Cena 68. sterilitet kod žena: 1mg s.2003 (R) 0037092 liofilizat za suspenziju za injekciju.5din 515-04-1910/03 29. na 3 meseca (terapiju započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa). primena ne treba biti duža od 3 nedelje. tokom 10-12 dana.7din 8606010925016 600/2007/12 01.Francuska triptorelin .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .C09CA03 D LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1421.7din 8608808100575 2265/2006/12 06. 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno. 2x14 kom B05XB aminokiseline (SZ) 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju.1mg/mL.B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.abecedni spisak registrovanih lekova 12 DIMIGAL® . DIPEPTIVEN . maks. 0. blister.IPSEN PHARMA BIOTECH .5-25mg na 6-8 sati. 11. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. 160mg.L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02ae analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin (R) 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.NOVARTIS .25mg Cena 27555.75mg i. DIPHERELINE .5-25mg ½-1 sat pre putovanja. 400mg dnevno. liobočica sa rastvaračem. 80mg. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.Austrija alanil glutamin .75mg Cena 9724. 150mg dnevno.08. 1x11. 1x3.2003 doziranje: hipertenzija.5-2. liobočica sa rastvaračem.25mg i.2003  (R) 1103798 film tableta.

D07BC01 KORTIKOSTEROIDI.09.2006 doziranje: sistemska terapija: 1-2mL duboko i. www.09.SCHERING-PLOUGH LABO N.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom (psoriasis vulgaris. ampula. inj.25-1mL. tendovaginitis 0. deca 1-3mg/kg dnevno.05. . 0. DIPROSALIC® . jakog delovanja. održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i.5mL.Belgija betametazon. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. 1x50mL 8606103714114 2049/2007/12 25.Belgija betametazon . najduže 3 dana.5mL. hipertenzija: početna doza 50-100mg dnevno.05. derivati sulfonilureje (R) 1042065 tableta. 5x20mL Cena 1885. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) D Cena 157.5mg/g+30mg/g. sinovijalna cista 0.A10BB09 a10BB sulfonamidi. uz glavne obroke.2din 8605000800135 2069/2007/12 25. ihtioza i druge steroid-zavisne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju.25-0.SLAVIAMED D. 0..2007  (SZ) 0080202 emulzija za injekciju/infuziju. blister.v. 5x1mL 8606103170118 257/2006/12 03.DigitSoft.2007 Cena 229.2007 doziranje: edemi: odrasli početna doza 25-200mg dnevno.ASTRAZENECA UK LIMITED .Velika Britanija propofol . lichen rubber planus.03. Cena 905.09. 10mg/mL. inj. 25mg. inf. miozitis i fibrozitis 0. 1x15g Cena 113.1din (R) 7153640 rastvor za kožu.5-1mL.C03AA03 DIURETICI c03aa tiazidi.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080200 emulzija za injekciju/infuziju. inf.H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 1199din (Z) 0047286 suspenzija za injekciju.O. recofol® DIPROPHOS® . sedacija u intezivnoj nezi: odrasli 1-4mg/kg/sat i. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. maks. glikosan.1din 309/2007/12 23.01. burzitis lokalna infiltracija 0. bočica staklena. tuba.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze.5mg/kg i.v..m. deca preko 3 godine 2. kombinacije sa antisepticima (R) 4153641 mast. 7mg/mL. neurodermitis.O.Srbija gliklazid .v. brzinom 20-40mg/10 sekundi. 80mg. Paralelni lekovi: diaprel Mr.V.8din 8606103714077 2048/2007/12 25. blister.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2. doza održavanja 25-100mg dnevno. monokomponentni (R) 1400410 tableta.v.co.Srbija hidrohlortiazid . Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius.5mg/g+20mg/g. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i.nr . doza održavanja 25-50mg dnevno.130 DIPRIAN . glioral® DIPRIVAN® ..HEMOFARM AD .5mg/kg i. 2x10 kom Cena 43. 320mg podeljeno u više doza. inf. hronični ekcemi. bočica.v. Paralelni lekovi: Belosalic® DIUNORM .8din 10mg/mL. salicilna kiselina . 1x30mL 8606103170125 1047/2007/12 17.3din 8606103170132 1048/2007/12 17.V. ampula. svake 2-4 nedelje.. . .SCHERING-PLOUGH LABO N.

i. Paralelni lekovi: dovicin. 100mg. blister.Srbija doksiciklin . tvrda.09. 5x5mL Cena 232. Paralelni lekovi: dovicin. hlamidijama. DOPAMIN .7din 3850114215121 2316/2006/12 12.2006 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). 10mg. 1x5 kom 8608811003214 3/2-10-6495 26. bruceloze i antraksa.Srbija doksiciklin . 5mg. ili i.co. .v. po potrebi ponoviti za 4 sata. hlamidijama. deca 25-50mg sporom i. oprez kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega. rikecijama).Srbija dopamin .inj. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.m.v.O.m. po potrebi povećati do 5mg dnevno. posle jela.Nemačka petidin .c. 25x2mL Cena 1247. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). posle jela.12.O.01.DigitSoft.nr .c. premedikacija odrasli 50-100mg i. ampula. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma).2002 doziranje: analgezija odrasli 25-100mg s. 2x10 kom Cena 216. vibramycin® d DOKSICIKLIN .J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini Cena 40din (R) 1022500 film tableta. po potrebi ponoviti za 1-3 sata.2din 1683/2006/12 18.5-2mg/kg im 1 sat pre operacije. hronični bronhitis i sinuzitis. blister. blister.HEMOFARM AD . edem: 5mg dnevno.12. vibramycin® d DOLANTIN® 100 .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .11. leptospiroze.. infektivno-toksički (septički) šok.2006 Cena 146. blister. 1 sat pre operacije. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: jednom dnevno po 2. 2x10 kom 3850114215114 2317/2006/12 12. deca 0. 1x5 kom Cena 40din 8600097400251 310/2007/12 23.2007 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom. po potrebi povećati do 20mg dnevno.J01AA02 D ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022515 kapsula. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).N02AB02 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (SZ) 0087019 rastvor za injekciju. 100mg. a zatim 100mg dnevno.5mg.C03CA04 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici.Hrvatska torasemid . ZRENJANIN .abecedni spisak registrovanih lekova 131 DIUVER® .PLIVA HRVATSKA D.m.8din 3/2-10-7040 20. rikecijama).7din (R) 1400476 tableta. hronični bronhitis i sinuzitis. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). 50mg/5mL.. a zatim 100mg dnevno. DOKSICIKLIN .. bruceloze i antraksa. ampula.2002 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama: (mikoplazmom. 100mg.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (SZ) 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju. www. odnosno 25-50mg sporo i.JUGOREMEDIJA A..DP FARMAKOS . ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti).D. leptospiroze. monokomponentni (R) 1400475 tableta.10.. analgezija u akušerstvu 50-100mg s.

5x5mL Cena 232. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma).2005 www.08-0. DORMICUM® .12.co. leptospiroze. blister.SALUTAS PHARMA GmbH .2mg/kg.9din 8606102767722 2503/2006/12 29. DOVICIN .Švajcarska midazolam .06. 15mg/3mL.FARMAKOS DD . tvrda. blister. angiografija): 0.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071834 rastvor za injekciju.132 abecedni spisak registrovanih lekova D DOPAMIN .20mg/kg. 2mg. 0.6din (Z) 0199476 rastvor za injekciju. 50mg/10mL.GUERBET . a zatim 100mg dnevno.12. rikecijama).J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022510 kapsula. Paralelni lekovi: doksiciklin. 15mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 10x5mL Cena 730.2mL/kg). hronični bronhitis i sinuzitis. bruceloze i antraksa.2mg/kg. premedikacija 15mg na 30-60 minuta pre intervencije. 50mg.2006 doziranje: nesanica oralno 7.15-0. 1x15mL Cena 3995din 515-04-3887/03 02.Francuska gadoterična kiselina . infektivno-toksički (septički) šok.Nemačka doksazosin . hlamidijama.2006  (Z) 0071837 rastvor za injekciju. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). 7.2003 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom. ampula.2004 5327.15-0.GALENIKA AD . 5mg/5mL. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti). 2x10 kom 8606102455131 ANTIHIPERTENZIVI Cena 516/2005/12 02.F. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. 5x10mL Cena 8606102767739 2502/2006/12 29. blister.5mmol/mL.5-15mg uveče pre spavanja.2006  (R) 1071831 film tableta. blister. ampula. vibramycin® d DOXACOR .C02CA04 c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103035 tableta.12. 5x3mL Cena 774din 8606102767715 2504/2006/12 29.V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199475 rastvor za injekciju. posle jela. 1x20mL Cena 515-04-3888/03 02.Srbija doksiciklin .12. oboljenja kičmenog stuba. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). 0. Paralelni lekovi: Flormidal®. parenteralno premedikacija odrasli 0. ampula.06. bočica staklena.5mg.07-0.12. 1x5 kom Cena 40din 8608808104443 515-04-3773/03 16. uvod u anesteziju odrasli 0. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. 1x10 kom Cena 8606102767692 2500/2006/12 29.11.Srbija dopamin .5mmol/mL.2003 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). Midazolam Torrex DOTAREM . 100mg. ampula.2004 doziranje: magnetna rezonancija (bolesti mozga i kičmene moždine. bočica staklena.1mg/kg.1 mmol/kg (0.06. po potrebi ponoviti tokom noći.2006  (Z) 0071835 rastvor za injekciju. deca 0.12.PRIZREN . prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti.2din 8608805160619 515-04-301/03 16.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (Z) 0105140 rastvor za infuziju. deca 0. 1x10 kom Cena 8606103889065 2501/2006/12 29.nr . 20-30 minuta pre anestezije.DigitSoft.2006  (R) 1071830 film tableta.

Kamiren® XL DOXI-HEM . terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima).H NFG. želuca. 1x5mL (SZ) 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju.11. mokraćne bešike. svake 3 nedelje. ORL karcinomi. prostate i hepatocelularni karcinom.1din 515-04-1602/03 18.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033170 prašak za rastvor za injekciju. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. blister. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). multipli mijelom. bočica.M. bočica od tamnog stakla. kumulativna doza je 550mg/m2.PHARMACHEMIE B. bočica. KG . maks. blister. prostate i hepatocelularni karcinom. 10mg. neuroblastom.11. 1x10mg Cena 8606010920042 1832/2007/12 03. maks. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori.09. 10mg. 2x10 kom Cena 8606102455148 517/2005/12 02. testisa. multipli mijelom. želuca. akutna leukemija). 3x10 kom Cena 3/2-10-10832 25. testisa. svake 4 nedelje. Sindroxocin® DOXORUBICIN-TEVA . osteosarkom. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija.co. svake tri nedelje.Holandija doksorubicin . akutna leukemija). 1x25mL D Cena 1041. 50mg. tireoidne žlezde. . DOXORUBICIN . akutna limfoblastna i mijelogena leukemija.2002 doziranje: dijabetična retinopatija i mikroangiopatija. bočica od tamnog stakla.C05BX01 VAZOPROTEKTIVI c05BX ostala sklerozirajuća sredstva (R) 1099131 kapsula.DigitSoft.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 133 1103036 tableta.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju. endometrijuma. Sindroxocin® www.12.2007 Cena (SZ) 0033171 prašak za rastvor za injekciju.2007 doziranje: karcinomi dojke. 3 uzastopna dana. odrasli monoterapija 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. doxorubicin-Teva.nr . ili 20mg/m2 jednom nedeljno. Paralelni lekovi: adriblastina rd. endometrijuma. 500mg. 1x50mg 8606010920059 1833/2007/12 03. 50mg.HEMOFARM AD . ORL karcinomi. neuroblastom.2005 doziranje: esencijalna hiper tenzija: početna doza 1mg uveče.EBEWE PHARMA GES. tireoidne žlezde. caelyx. deca monoterapija 30mg/m2 dnevno. hronična venska insuficijencija (edemi i slični simptomi): 3 puta po 500mg posle jela. mokraćne bešike. kumulativna doza je 550mg/m2.7din 515-04-1601/03 18. svake četiri nedelje. Wilmsov tumor. 3 uzastopna dana.2003 Cena 4744. 16mg dnevno Paralelni lekovi: alphapres®.Austrija doksorubicin . ili 20mg/m2 jednom nedeljno.B.2003 doziranje: karcinomi dojke. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). maks.11. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. Kamiren®. caelyx.V.09. doxorubicin. 4mg. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). tvrda. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. Wilmsov tumor. Paralelni lekovi: adriblastina rd. osteosarkom.Srbija kalcijum dobesilat .

L02AB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (SZR) 1048160 tableta.134 abecedni spisak registrovanih lekova D DRAMINA® . tvrda.04. blister.Srbija teofilin . deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.ZDRAVLJE A. maks. 1x100 kom Cena 2170. Paralelni lekovi: dimigal® DUGEN .Srbija medroksiprogesteron . infekcije kože i mekih tkiva. hronična opstruktivna bolest pluća: individualno. fiola. deca od 1-6 godina 250mg na 12 sati. olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere oralno. 4x10 kom 8600064103857 515-04-288/03/1 12. 100mg.2003 Cena 114. deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati).J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4653/03 05.6din 8600064103840 515-04-288/03 12. 2x6 kom LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114220 kapsula.R03DA04 j01dB cefalosporini.2003 doziranje: karcinom endometrijuma ili bubrega: 200-600mg dnevno. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja. pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju. maks. . Paralelni lekovi: galadrox® DUROFILIN . blister.06.USA cefadroksil . infekcije genitourinarnog trakta.5-125mg. 150mg dnevno. 75mg dnevno. tvrda.2006 doziranje: opstipacija. maks.D. 1x60mL Cena 515-04-4653-1 05.D.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058100 tableta.HEMOFARM AD .06. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.04. karcinom dojke: 400-1200mg dnevno. posebno ako je praćena noćnim napadima.Srbija bisakodil .D.5din 8600064100535 1265/2006/12 02. Paralelni lekovi: Panlax DURACEF . tvrda.10.9din (R) 1114221 kapsula.ZDRAVLJE A. blister.DigitSoft.2003 doziranje: bronhijalna astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje). kinetoze 12. 125mg.nr .Hrvatska dimenhidrinat .08.BRISTOL-MYERS SQUIBB . osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata.5-25mg na 6 sati. DULCOLAX® . deca od 6-12 godina (20-35kg) 2 puta po 125-250mg.7din 8600097011068 515-04-563/03 12. deca preko 2 godine 5mg oralno. deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-500mg. blister. 5mg.2004 (R) 3321903 prašak za oralnu suspenziju. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. blister. Paralelni lekovi: euphylong® www.06.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. 3x10 kom Cena 210. bočica. 4x10 kom Cena 77. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. I generacija (R) 1321901 kapsula. 400mg dnevno. .A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125070 gastrorezistentna tableta.co.2004 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. 250mg/5mL.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. . 250mg. 50mg. 1x10 kom Cena 3858881052109 1877/2006/12 18. 500mg.

2002 doziranje: blefarospazam: do 250 j. 5x1 kom Cena 7643. 2x500 U/boč. ostale indikacije doziranje je individualno.j. 25mcg/h.nr .co. maks. 100mcg/h. doza je 1000 j. kesica.6din 515-04-2048/03 04. 5x1 kom 135 Cena 2487. starosti i telesne mase bolesnika.12. u odgovarajuće mišiće.2003 § (R) 9087568 transdermalni flaster. kesica.2003 § (R) 9087566 transdermalni flaster. bočica. 500U/boč.. 50mcg/h.2006 doziranje: hroničan uporan bol koji zahteva primenu opioidnih analgetika: doze se određuju individualno i moraju se podešavati u regularnim intervalima. 75mcg/h. Cena 20403. DYSPORT® . zavisno od indikacije.3din 515-04-2048-1 04. za oba oka.3din 3/2-10-8051 03.JANSSEN PHARMACEUTICA N. kesica.8din 3/2-10-8050 03.12.. kesica. Cena 42300. idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazam tortikolis): do 500 i. .M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0169110 liofilizat za rastvor za injekciju.12.Belgija fentanil .N02AB03 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (R) 9087565 transdermalni flaster.V.Velika Britanija botulinum toksin .abecedni spisak registrovanih lekova DUROGESIC® .IPSEN BIOPHARM LIMITED .DigitSoft. 1x500 U/boč. primenjuje se u specijalizovanim ustanovama.6din 515-04-2048-2 04.12. 500U/boč. 5x1 kom Cena 4493.. Paralelni lekovi: Botox D www.12.2002 (Z) 0169111 liofilizat za rastvor za injekciju. bočica. 5x1 kom Cena 8606102804045 716/2006/12 25.2003 § (R) 9087567 transdermalni flaster.05.

nr .DigitSoft.13 abecedni spisak registrovanih lekova www.co.

6din 26. 1x30g 8608811003030 (R) 7157322 sprej za kožu. bočica od tamnog stakla.2004 198.ALTANA PHARMA AG . rastvor.Danska memantin . Cena 515-04-2644/03 Cena 515-04-2645/03 Cena 515-04-2646/03 132din 26.Nemačka urapidil . Paralelni lekovi: ebrantil® 25 ECALIN® .G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137320 vagitorija. 1x3 kom Cena 188.ALTANA PHARMA AG . treće nedelje 10mg ujutro i 5mg uveče. 1x20g 8608811003061 (R) 4157321 krem. Paralelni lekovi: ebrantil® 50 EBRANTIL® 50 .co. ampula.Nemačka urapidil .C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103290 rastvor za injekciju/infuziju. 25mg/5mL. ili inf.5din 8608811003061 515-04-2647/03 26.09.07. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat. LUNDBECK A/S .JUGOREMEDIJA A. (po potrebi ponoviti). 4x14 kom 515-04-1586/04 16. 5x5mL Cena 1445.2004 www.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103291 rastvor za injekciju/infuziju. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat.09.DigitSoft. rastvor.N06DX01 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (R) 1079020 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 13 E EBIXA® .2004 Cena 6780. 10mg. 1x50g Cena 515-04-1581/04 16. 1%. 5x10mL Cena 2071. ampula.JUGOREMEDIJA A.09. teški i najteži oblici hipertenzije. 10mg.H.07.Srbija ekonazol .v. 10mg/g.1din 515-04-1587/04 16. ili inf. 1%.1din (R) 1079022 film tableta. sprej-boca.D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU E d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157320 krem.nr . strip.D. tuba. blister. od četvrte nedelje na dalje 10mg ujutro i 10mg uveče.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). 150mg.6din 14. inj.v. 2mg/min. EBRANTIL® 25 .2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize).2004 ECALIN® .Srbija ekonazol . hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. tuba. teški i najteži oblici hipertenzije. ZRENJANIN . najduže 7 dana. (po potrebi ponoviti). 1g rastvora za oralnu primenu = 20 kapi. druge nedelje 5mg ujutro i 5mg uveče. 2mg/min.05.2din 8606102233074 1577/2006/12 05.05. u početku terapije.2004 457. najduže 7 dana. ZRENJANIN .5din (R) 2079025 oralne kapi. u početku terapije. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i. 1%.07.05. 50mg/10mL. blister. 2x14 kom Cena 3390. inj. 1x50g doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati.2004 6053.3din 8606102233067 1570/2006/12 05.D.2004 doziranje: umereno teška i teška Alchajmerova bolest: prve nedelje 5mg ujutro.

1x200 doza 515-04-246-1 04.IVAX . po potrebi 3-4 puta po 200mcg.05. 1000mcg dnevno.1000mcg dnevno. Paralelni lekovi: aloprol.08. maks. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. 800mcg dnevno. Spalmotil®. 100mcg/doza.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: Ecobec 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. 500mcg dnevno.08. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. 1000mcg dnevno.DigitSoft.08. Spalmotil®. maks. maks. leukoreja. 800mcg dnevno. Paralelni lekovi: aloprol.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114686 aerosol.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI E r03Ba glukokortikoidi (R) 7114680 aerosol.2003 Cena (R) 7114681 aerosol.CR A. ventolin™ www.1mg/doza.08. 0. gljivične infekcije komplikovane superinfekcijom sa gram-pozitivnim bakterijama (zbog antibakterijskog dejstva): 1 vagitorija. maks.08.08. 1000mcg dnevno. 1x200 doza Cena 515-04-244-1 04. 250mcg/doza. . deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. kontejner pod pritiskom.S.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg. kolpitis gljivične etiologije.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114685 aerosol.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg.IVAX CORPORATION. kontejner pod pritiskom.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114682 aerosol.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg.USA beklometazon . 100mcg/doza.co.S. 1x6 kom Cena 377din 8608811003078 515-04-2648/03 26. strip. kontejner pod pritiskom.Češka salbutamol . 500mcg dnevno.IVAX CORPORATION. 250mcg/doza.CR A. kontejner pod pritiskom.2004 doziranje: vulvovaginalne mikoze. tri uzastopna dana. ECOBEC .IVAX . deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. bočica sa raspršivačem. 1x200 doza 515-04-245-1 04. . uveče. Paralelni lekovi: Becotide™.Češka salbutamol . ecobec easi-Breathe ECOBEC EASI-BREATHE . ecosal.USA beklometazon . maks. maks. maks. 150mg.1mg/doza. ecosal easi-Breathe. Paralelni lekovi: Becotide™. 1x200 doza Cena 515-04-244/03 04. ventolin™ ECOSAL EASI-BREATHE .nr . USA . 1x200 doza Cena 515-04-245/03 04. bočica sa raspršivačem. 0.2003 Cena (R) 7114683 aerosol. ecobec ECOSAL . USA . 1x200 doza Cena 515-04-246/03 04. maks.13 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 6137322 vagitorija.

maks. deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati. kod insuficijencije bubrega interval za primenu se povećava na 8 časova. 2x5 kom 8606007080513 2289/2006/12 11. 80mg.5mg (ujutro i uveče). starosti od 6-24 meseca. vancotex.2004 Cena 1048. svakih 6 časova). 4x4 kom Cena 126. 150mg. uzima se posle jela sa dosta tečnosti. bočica. 2x5 kom 3837000074550 2288/2006/12 11.WYETH MEDICA IRELAND . PcM-Hemofarm. 75mg. 375mg dnevno. vankocin EFECTIN® ER . blister. maks. anksiozno-depresivni poremećaji. blister. Paralelni lekovi: Febricet. 4g dnevno.8din 515-04-02836/03 28. deca dobijaju maks. prevencija relapsa epizoda depresije i prevencija novih epizoda rekurentne depresije: 2 puta po 37. 2x14 kom Cena 3817.09.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.12. primena leka treba da bude u što kraćem periodu. deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. Paracetamol EFFERALGAN® . 4 doze u 24 sata. 60mg/2mL. ne koristiti ukoliko pacijent ima dijareju. Paracet.2007 Cena 99. 500mg. alternativa kod alergičnih bolesnika na peniciline. ozbiljne infekcije izazvane MR stafilokokom i enterokokom. deca od 6-12 godina oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg. Panadol.LABORATORIES UPSA .2006 Cena 95. bočica.J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU 13 Cena 526. 500mg. 1x1g 515-04-02835/03 28. Paralelni lekovi: Febricet. . Paracet.1din 3/2-10-3158 16. (do 10mg/min. po potrebi posle 2 nedelje povećati na 2 puta po 75mg. podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći (1 supoz. stanja straha i anksioznosti.DigitSoft.co. preporučena doza je od 60mg/kg/dan. 150mg.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086910 šumeća tableta. Panadol.N06AX16 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072828 kapsula. Paralelni lekovi: velafax® EFFERALGAN® .2004 doziranje: teške sistemske infekcije izazvane gram-pozitivnim kokama. Paracetamol www. rezistentnim na peniciline i cefalosporine. deca od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati.5-1g na 4-6 sati. blister.2006 doziranje: analgoantipiretik: primenjuje se kod dece telesne mase od 8-12kg.Francuska paracetamol .abecedni spisak registrovanih lekova EDICIN® . socijalne fobije.Francuska paracetamol .).nr . bakterijski endokarditis izazvan streptokokama grupe viridans.12.D. inf. deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po 60-120mg.1din 8606007080322 42/2006/12 16.2006  (R) 1072832 kapsula. 2x14 kom Cena 2012din 8606007080315 41/2006/12 16. pseudomembranozni kolitis: odrasli 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom i. tvrda. bočica. tvrda. PcM-Hemofarm.8din (BR) 5086912 supozitorija.01. 1x90mL j01Xa glikopeptidni antibakterijski lekovi (R) 0029795 prašak za rastvor za injekciju.BRISTOL-MYERS SQUIBB .7din (R) 0029796 prašak za rastvor za injekciju. blister.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086916 oralni rastvor. 1x500mg E Cena 129. u razmaku od 4-6 sati. deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati.06. Paralelni lekovi: vancomycin-MIP.01.Slovenija vankomicin .v.2006 doziranje: depresivna stanja.09.Irska venlafaksin . strip.02. 1g.4din 3585551914626 547/2007/12 27.2din (BR) 5086915 supozitorija.

D.c.Francuska paracetamol. 8 tabl. 6x1mL Cena 80. . 330mg+200mg.co. veća 200mg). natrijum-valproat . parenteralno 10mg i. . Paralelni lekovi: depakine® EFTIL . uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno. ali ga mogu koristiti i odrasle osobe. fiola. doza se postepeno povećava u toku 2 nedelje. odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno. 1x20 kom 8600064100573 1572/2006/12 05. 330mg+200mg. doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana.v. inf.Srbija valproinska kiselina. uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova. prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti postepen. Paralelni lekovi: Febricet c EFFORTIL® . 145mg+333mg. jer nagli prekid može izazavti pogoršanje bolesti.Srbija valproinska kiselina .2din (R) 1105072 tableta.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086927 šumeća tableta. jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti. fiola.D. www. do postizanja optimalnih doza.8din 8600064100566 1573/2006/12 05. 5mg.1din 8608807100644 3/2-10-4757 05. dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja kašičica sadrži 100mg leka.D. bočica.5din 3585551913704 821/2007/12 13.2006 Cena 51. EFTIL .2002 doziranje: epilepsija.nr . 1x10 kom Cena 70. hipotenzivna stanja posle operacije (anestezije). Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno. ili i. 1x150mL Cena 358.m. uzimati za vreme ili posle jela u 2 podeljene doze.09. 1x30 kom Cena 617. prelazak na drugi lek mora biti postepen. fiola.04. ampula. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na 20-30mg/kg dnevno.5-5mg.2007 doziranje: analgoantipiretik: tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode. ortostatska ili drugih uzroka). u 2 podeljene doze.C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105070 rastvor za injekciju.2007 Cena 139. askorbinska kiselina .Srbija etilefrin .09.2006 doziranje: hipotenzija (idiopatska. dnevno. a može se povećavati na 35-40mg/dnevno. plastična fiola.BRISTOL-MYERS SQUIBB ... do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje. prijapizam i produžene erekcije u toku ili posle uroloških intervencija: oralno 3 puta po 2.1din (BR) 1086928 šumeća tableta.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem. brzinom od 5-10mg/sat.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.07. s.07. deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 3084501 sirup. doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 2x10 kom 3585551913759 822/2007/12 13. koje treba uzimati u isto vreme tokom dana. . 10mg/mL.7din 8608807230044 3/2-10-4758 05. manija u bipolarnom afektivnom poremećaju: doziranje je individualno odrasli i deca iznad 15 godina starosti. dnevno. u dve podeljene doze. Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima.2002 doziranje: epilepsija i manična faza bipolarnog poremećaja: doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora namenjen je deci. dnevno.04.DigitSoft. maks.ZDRAVLJE A. deca od 7-13 godina 1-3 puta po 1-1 tabl. 5g/100mL.140 abecedni spisak registrovanih lekova E EFFERALGAN® SA VITAMINOM C .

1x120mL Cena 90. 0.05.07.1%.2din 5310001001698 515-04-1206-1 16. 1x15g H01cB antagonisti hormona rasta (SZ) 0049090 prašak za rastvor za infuziju. 200mg. bočica.ALKALOID AD .SCHERING-PLOUGH LABO N. superficijalni baziliomi: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. profilaksa postoperativnih pankreatičkih komplikacija posle operacija na pankreasu. tvrda. lio-ampula sa rastvaračem. 30x2mL Cena 361. 100mg.Makedonija sulpirid .ICN PHARMACEUTICALS . 1x15g 8606103170149 (R) 4153441 mast.4din 515-04-248/03 02. 1x20mL 8606103170156 Cena 1044/2007/12 Cena 1046/2007/12 Cena 1045/2007/12 222.07.DigitSoft. bočica. 2.2003 doziranje: šizofrenija: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg. 0. CORONIS S. .7din 17.05. maks. akutni hemoragički gastritis.06.N05AL01 PSIHOLEPTICI N05aL benzamidi  (SZR)0070120 rastvor za injekciju.07. tuba. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Cena 1495. Paralelni lekovi: Sulpigut®.Švajcarska pimekrolimus . trajanje terapije zavisi od indikacije.05. EGLONYL® . 3x10 kom Cena 144. parenteralno 200-800mg dnevno.1%.6din 515-04-4121/03 10.1%.2003  (R) 1070123 tableta.5mcg/kg/sat. G. 1%. ELIDEL® . blister. 0.2007 www.A.4din 515-04-1206-2 16.2004 doziranje: teška akutna krvarenja iz gastrointestinalnog trakta. 1x12 kom Cena 158.D07AC13 KORTIKOSTEROIDI.9din 515-04-142/04 14.2003  (R) 1070121 kapsula. 800mg dnevno kod izraženih negativnih simptoma.2003  (R) 3070125 oralni rastvor. 5%. maks.07.05. približno 3. bočica.co.abecedni spisak registrovanih lekova EFUDIX® .8din 17. ampula..D11AX15 d11aX ostali dermatološki preparati (R) 4159350 krem.7din 17. Sulpirid EKLIVAN .2007 222. 1x3 mg/amp.4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih pozitivnih simptoma. tuba. adjuvantna terapija za inhibiciju sekrecije teških postoperativnih fistula pankreasa i gornjeg tankog creva: 0.L01BC02 L01Bc analozi pirimidina (R) 4034031 krem. a 800-1600mg. tuba.Grčka somatostatin .8din 5310001001681 515-04-1206/03 16.2003 doziranje: solarne keratoze: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 2-4 nedelje. 3mg. deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze.25mg/na sat inf.H01CB01 E HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 6948. 25mg/5mL. tuba.Belgija mometazon . 1x15g 8606103170163 (R) 7153442 rastvor za kožu. .1din 5310001002930 515-04-1206-3 16.2007 289.V.nr .Švajcarska fluorouracil . 1x20g 141 ANTINEOPLASTICI Cena 234.NOVARTIS . 50mg. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. ELOCOM® .07.2004 doziranje: atopijski dermatitis: mazati 2 puta dnevno do nestanka simptoma. jakog delovanja (grupa III) (R) 4153440 krem.PROEL EP. neuroze: odrasli 2-3 puta po 50mg.

j. 1x50mg E Cena 17924din 3/2-10-10192 24. 1x20mL Cena 3582910008514 2394/2006/12 18.12./kg.I.9din (R) 7099160 kapi za oči.j. Paralelni lekovi: oxaliplatin. 1x10mL Cena 17924din 3582910008521 2393/2006/12 18. emoclot d. bočica.P.I. Paralelni lekovi: Beriate P.2007 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja).ALCON-COUVREUR N.12.12. 1x10mL Cena 12284. umerena krvarenja: individualno 10-15 i./kg. . liobočica sa rastvaračem. 50mg.2007 doziranje: konjunktivitis: 2 puta po 1 kap u vežnjaču oka.j.Velika Britanija oksaliplatin . EMOCLOT . Paralelni lekovi: Beriate P./kg. 0.nr . . octanate. Paralelni lekovi: oxaliplatin. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.Italija faktor VIII . 500i.Belgija emedastin . 1x100mg 3/2-10-10191 24. Haemoctin SdH. octanate 250 EMOCLOT D. atopični dermatitis.co./kg.j.2006 35838. kontaktni dermatitis. bočica.AVENTIS PHARMA LTD ./kg.j.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (Z) 0039395 prašak za rastvor za infuziju.2002 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja). octanate.S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici Cena 611. jača krvarenja 15-25 i.4din (SZ) 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju..04. Sinoxal® EMADINE® . Sinoxal® ELOXATIN® . 1000i.4din (Z) 0039396 prašak za rastvor za infuziju. bočica. Haemoctin SdH.142 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dermatoze sa izraženim svrabom (psorijaza.KEDRION S.j.Francuska oksaliplatin .2006 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.j.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . emoclot. 1x5mL 5413895090806 2074/2007/12 25.9din 8606103273062 2504/2007/12 19. rastvor. jača krvarenja 15-25 i. ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto.Italija faktor VIII . ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.P. 5mg/mL. octanate 1000. jaka krvarenja 40-50 i. bočica.2002 doziranje: kolonorektalni karcinom sa metastazama: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje./10mL. 100mg. liobočica sa rastvaračem.5mg/mL.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. ELOXATIN® .1din 3/2-10-11064 10.DigitSoft.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju.A.2002 Cena 35838./10mL. octanate 1000.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.KEDRION S./kg.12.10. 1x10mL Cena 24570. bočica.A. . jaka krvarenja 40-50 i. 5mg/mL. octanate 250 www. umerena krvarenja: individualno 10-15 i. losion 1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave. .V.09.j.

2x10 kom 8608811005010 (R) 1103871 tableta. blister. blister.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . 3x10 kom Cena 8606102455353 644/2006/12 17.05. blister. blister. 10mg+25mg. deliti ili lomiti. 3x10 kom 8606102455360 642/2006/12 17.Srbija enalapril . se uzimaju sa tečnošću. enatens®. uveče. blister. blister.JUGOREMEDIJA A. treba ih gutati cele.SALUTAS PHARMA GmbH . enap®.A. ZRENJANIN . posle 2 nedelje od početka lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno. ENAHEXAL® . često mokrenje): odrasli početna doza je 7.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. enalapril Lek®. . 2x14 kom 8606103543066 120/2007/12 11.10.5mg. 5mg. 10mg.H. 5mg. enap® .2007 doziranje: hiperaktivna mokraćna bešika (jak nagon za mokrenje.05. blister.P.2003 www.9din 515-04-770-1 21. 40mg/dan. ampula.01.2003 Cena 163. 20mcg/mL. Prilenap® HL ENALAPRIL . 3x10 kom 8606102455346 643/2006/12 17.HL. pre spavanja. Paralelni lekovi: enalapril HcT. Prilenap ENAHEXAL® COMP .Švajcarska darifenacin .SALUTAS PHARMA GmbH .8din 3/2-10-461 20.5mg/dan.4mcg dnevno.2006 doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl. monokomponentni (R) 1103020 tableta. nagla inkontinencija urina.G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici  (R) 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem.co.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045071 rastvor za injekciju.H01BA02 143 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 8018. 15mg. 2x14 kom Cena 8606103543073 122/2007/12 11. 20mg.05. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. ne žvakati.01. dnevno. 2x10 kom 8608811005027 Cena 67din 515-04-770/03 21.nr . enalapril 20 mg.05. deca 0. 3x10 kom Cena 8606102455377 630/2006/12 17. dnevno.5mg jednom dnevno.10. 10mg.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401023 tableta. tabl.abecedni spisak registrovanih lekova EMOSINT .2006 Cena (R) 1103022 tableta.Nemačka enalapril. enalapril 10 mg. maks.KEDRION S. 10x1mL E c09aa inhibitori ace. monokomponentni (R) 1103870 tableta. Cena 7. blister. Paralelni lekovi: enalapril. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.04. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.DigitSoft.Italija dezmopresin .Nemačka enalapril .2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.2002 doziranje: dijabetes insipidus odrasli 1-4mcg dnevno.2007  (R) 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem. Prilenap® H.2006 Cena (R) 1103021 tableta. hidrohlortiazid . po potrebi 2 tabl. Paralelni lekovi: Minirin® EMSELEX® .D. enap® .

enalapril 20 mg. Prilenap ENALAPRIL 20 MG .Srbija enalapril . maks. pre spavanja.ZDRAVLJE A. 2x10 kom 5290665003576 291/2005/12 23. blister.8din 520665003569 327/2005/12 23.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. enalapril Lek®.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. enap®.2005 Cena 61. .07. monokomponentni Cena 132. 40mg dnevno.5mg/dan.DigitSoft.2003 Cena 149.7din (R) 1103175 tableta.nr .C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 221. maks.co.6din (R) 1103886 tableta. enatens®. enalapril Lek®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. Prilenap ENALAPRIL .2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. 20mg. 10mg. maks. enap®. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.12. monokomponentni Cena 242.Kipar enalapril . Paralelni lekovi: enaHeXaL®. monokomponentni (R) 1103885 tableta. 10mg.144 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103872 tableta.C09AA02 c09aa inhibitori ace. enalapril 20 mg. 40mg/dan. Prilenap ENALAPRIL . Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. enalapril Lek®.9din (R) 1103177 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. . doza održavanja 20mg. kongestivna srčana insuficijencija: www.D.D. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 40mg dnevno.6din (R) 1103847 tableta. 2x10 kom Cena 242. 10mg. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. 20mg.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno.10. blister. enalapril 10 mg.5mg dnevno. enalapril 10 mg. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.1din 515-04-1643/03 24. blister.3din 475/2005/12 17. 2x10 kom 5310090000404 (R) 1103846 tableta.Srbija enalapril . 2x10 kom 5310090001630 515-04-1642/03 24. maks. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. doza održavanja 20mg. maks.SRBOLEK A. enatens®. 20mg. 20mg. maks.08. blister. 5mg. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.08. 2x10 kom 8600064102034 2241/2006/12 01.12. blister.07. enatens®. maks. blister. 20mg. enap®. 20mg. enatens®. blister. 2x10 kom 8600064102041 2242/2006/12 01. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.REMEDICA LTD . doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.10. blister. 40mg dnevno. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enap®.2006 Cena 163. maks. enalapril Lek®. enalapril.7din 8608811005034 515-04-770-2 21. enalapril 20 mg. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.Kipar enalapril . enalapril 10 mg.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.2003 doziranje: hipertenzija početna doza 5mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. enalapril 20 mg.REMEDICA LTD . uveče.5mg dnevno. Prilenap ENALAPRIL 10 MG . monokomponentni (R) 1103845 tableta. 2x10 kom Cena 195.5mg dnevno. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.

08. D. 20mg+6mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. blister. maks. blister. enatens®.09. TOVARNA ZDRAVIL. 2x10 kom 515-04-01219/04 28.08. 20mg. 40mg dnevno. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. Prilenap ENALAPRIL HCT . blister. blister.Slovenija enalapril.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. blister. maks. blister. Prilenap ENAP® .Slovenija enalapril . 10mg. enap®. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. . 40mg dnevno. enalapril 10 mg.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 61. maks.1din (R) 1103202 tableta. 10mg+25mg. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.09. 10mg. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. 5mg.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: odrasli 1 tabl.2005 www. .H .KRKA. enatens®. enatens®. enalapril. Prilenap ENAP® .LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.2004 Cena 149.08.5mg.ZDRAVLJE A.5mg dnevno.HL. dnevno. enap® . enap® . blister. monokomponentni (R) 1103200 tableta.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401140 tableta.2din 15. Prilenap® H.1din 515-04-01218/04 28.2004 Cena 221. blister. 2x10 kom 3838989503208 215/2005/12 15. . doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.co.5mg dnevno. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. enalapril.08.8din (R) 1103204 tableta.H.D.05. hidrohlortiazid . monokomponentni (R) 1103640 tableta.6din (R) 1103642 tableta.2007 Cena 246din (R) 1401081 tableta. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.09.2005 675. maks. . 2x10 kom Cena 168.3din (R) 1103644 tableta. enalapril Lek®.abecedni spisak registrovanih lekova 145 početna doza je 2. 10mg+25mg. 2x10 kom 515-04-01220/04 28.5din 15.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401080 tableta.3din 3838989503185 214/2005/12 15. 20mg+12. blister.2005 Cena 110.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. enalapril 20 mg.5mg dnevno. 40mg dnevno. enalapril 10 mg.05. 5mg. 2x10 kom c09aa inhibitori ace.KRKA. 2x10 kom 8600064104182 1096/2007/12 23.Slovenija enalapril . enalapril.Srbija enalapril.D. hidrohlortiazid . 2x10 kom 3838989503178 213/2005/12 15. enalapril 10 mg. D. blister. 9x10 kom 3838989503093 Cena 216/2005/12 Cena 217/2005/12 158. enalapril 20 mg. TOVARNA ZDRAVIL.D. 2x10 kom Cena 238din 8600064104199 1095/2007/12 23. Prilenap® HL ENALAPRIL LEK® . enalapril Lek®. dnevna doza 2 tabl. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. 2x10 kom 3838989503086 (R) 1401141 tableta. enap®. 20mg.2005 Cena 228.D.DigitSoft.08.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.nr .

Prilenap ENBECIN® . 62. 10mg+12. Prilenap® HL ENATENS® . neomicin .GALENIKA AD .5mg/dan.1din 8608808100605 187/2006/12 13. enalapril. 500i. enalapril HcT.2005 Cena 573. pre spavanja. blefarokonjunktivitis): infekcije oka 2-3 puta dnevno naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka. neomicin . hidrohlortiazid . enap® . psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis: 2 puta www.Slovenija enalapril.14 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno./g+3. dekriocistitis. po potrebi 2 tablete. monokomponentni Cena (R) 1103887 tableta. TOVARNA ZDRAVIL. 2 puta nedeljno po 25mg s.PHARMASWISS D.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. 2x10 kom 8606007082128 2302/2007/12 10./g+0. enap®. 10mg.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno. 40mg/dan. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. enalapril Lek®. 9x10 kom 3838989503161 219/2005/12 15. po potrebi.9din (R) 1401176 tableta. tuba.825mg/g.2007 Cena (R) 1103888 tableta.Srbija enalapril .nr . 1x5g Cena 50. blister. Prilenap® HL ENAP® .D06AX05 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 7150251 sprej za kožu.02.08.WYETH MEDICA IRELAND . Prilenap® H.HL.2din (R) 1401175 tableta.c.Irska etanercept .C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E c09Ba inhibitori ace i diuretici Cena 134. uveče.j. ENBREL® . 25mg. maks. alternativno 50mg jednom nedeljno.Srbija bacitracin. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. bočica staklena. 2x10 kom 8606007082111 2301/2007/12 10.2006 doziranje: bakterijske infekcije kože: više puta dnevno raspršiti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. enap® . 2x10 kom 3838989503109 218/2005/12 15. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.5din 5010981001809 285/2005/12 15. enalapril 20 mg. akutni bakterijski konjunktivitis. 10mg+12. boca.j.Srbija bacitracin. keratokonjunktivitis. 4x1 kom Cena 49177. blister. inj.10.KRKA.5mg. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.08. . D.3mg/g.co. enalapril 10 mg.O.2006 doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka (blefaritis. prašak.DigitSoft..02.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 20mg. ENBECIN® . enalapril HcT. . blister.5i.08. Prilenap® H.D.5mg.O.GALENIKA AD .2005 doziranje: reumatoidni artritis: odrasli od 18-64 god. 1x200g Cena 301din 8608808100612 188/2006/12 13.H.10. 2 tablete.S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4150250 mast za oči.HL .

1x1g 5413760295138 573/2007/12 01. 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m2 telesne površine) u obliku i. metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza.4mg/kg s.Velika Britanija etanercept . progresivne utoimune bolesti. 25mg po dozi.. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana. liobočica sa rastvaračem.Francuska procijanidolni oligomeri .c.co. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja..SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . bočica. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. 2 puta nedeljno po 25mg s.08.03.nr . 2x10 kom 3582910009566 240/2005/12 15. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis 2 puta nedeljno po 25mg s.c. 2x10 kom 3582910020103 239/2005/12 15. inj. 1x100mL Cena 23144.Nemačka ciklofosfamid . inj.03.. 1x2500mg Cena 11572.2005 doziranje: reumatoidni artritis odrasli od 18-64 god. bočica.7din 3/2-10-9085/2 25.. 25mg po dozi. 1x500mg Cena 375. poremećaj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2-3 puta po 50mg. 2. Paralelni lekovi: Humani imunoglobulin 5%.abecedni spisak registrovanih lekova 14 nedeljno po 25mg s. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi Cena (R) 1108010 gastrorezistentna tableta.Austrija imunoglobulin (IgG-7S). pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. 150mg.L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031500 prašak za rastvor za injekciju. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. ENDOXAN® .c.08.08.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.BAXTER ONCOLOGY GmbH . uzima se između obroka. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. u intervalima od 2-5 dana. liobočica sa rastvaračem.. 50mg. imunosupresija prilikom transplatacije: organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih. maligni limfomi.inj. najduže 12 nedelja.c. blister. bočica staklena..4mg/kg s.2005 Cena (R) 1108011 gastrorezistentna tableta. intravenski . nespecifični (SZ) 0013263 rastvor za infuziju. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0. ENDOBULIN™ S/D . 4x1 kom Cena 49177. inj.2005 doziranje: veno-limfatička insuficijencija.9din (SZ) 0031501 prašak za rastvor za injekciju. inf. inf.. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s.5g. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. ENBREL® .L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. inj. plak psorijaza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s.12.4din 3/2-10-9084/2 25. najduže 12 nedelja.v. octagam® ENDOTELON® . ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. maks.2002 (SZ) 0013264 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. maks.2007 doziranje: leukemija. lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase (odgovara E www.inj. alternativno 50mg jednom nedeljno.2007 Cena 720..4din 5413760293639 572/2007/12 01. 25mg. inj. inj.v. limfedem 2 puta po 150mg. 1g.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m2 telesne površine) u obliku i.5din 5010981001809 284/2005/12 15.c. plak psorijaza obično 2 puta nedeljno po 25mg s.c..c.C05CA. 5000mg. Ig vena.. blister.inj.DigitSoft.. 500mg.12.BAXTER AG .c.WYETH PHARMACEUTICALS ..c. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.

daje se i.co. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). posle mesec dana II doza.14 abecedni spisak registrovanih lekova 800-1600mg/m2 telesne površine) u obliku i.J07BC01 VAKCINE E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) Cena (Z) 0011910 suspenzija za injekciju.5mL Cena 8606103683106 2339/2006/12 13. intraabdominalna sepsa. 7x3 kom Cena 515-04-228-1 21. po šemi: I doza.6din 515-04-228-3 21.2002 10553. septički abortus.2003 (R) 3021783 sirup.12. bočica. bočica.2006 (Z) 0011911 suspenzija za injekciju. septikemija. bronhopneumonija). 25x0. . po šemi: I doza. 100x0.5mL Cena 3/2-10-6382/1 21. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.5mL. u intervalima od 21-28 dana. doze su date u odnosu na amoksicilin. deca preko 3 mes. .25mg/5ml prašak www. daje se i. 1x100mL Cena 328. 25x1mL j01cr kombinacije penicilina. 250mg+125mg.m.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.SMITHKLINE BEECHAM .J07BC01 VAKCINE Cena 13814. 100x1mL 8606103683113 2340/2006/12 13. amoksiklav Lek® forte 312. infekcije urogenitalnog trakta (cistitis. 10mcg/0. Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. tifoidna i paratifoidna groznica.v. Paralelni lekovi: cytoxan ENGERIX™ B .5mL.2g prašak za injekciju.nr .2003 1045. 1x100mL Cena 517.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. Paralelni lekovi: euvax B ENGERIX™ B . a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.11. Paralelni lekovi: euvax B ENHANCIN . koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima. bočica.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.7din 3/2-10-6382 20.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. klavulanska kiselina .5mg/5mL. rekombinantna .DigitSoft.A. peritonitis. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.11.Indija amoksicilin. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis. teže infekcije 500mg na 8h. bakterijski endokarditis. plastična bočica.5din 515-04-228-2 21. amoksiklav Lek® 156.5mL.RANBAXY LABORATORIES LTD. rekombinantna . bakteriurija u graviditetu. u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju). 500mg+125mg.5mL. uretritis.12. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. plastična bočica.m. puerperalna sepsa. 20mcg/mL.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011551 suspenzija za injekciju.2din (R) 1021781 film tableta.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. gonoreja). a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. deca ispod 40kg (do 3 mes.11.2003 (R) 3021782 sirup. 7x3 kom Cena 846. infekcije u hirurgiji i ORL. 6 meseci posle I doze III doza.Belgija vakcina protiv hepatitisa B. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021780 film tableta.11. pijelonefritis. 10mcg/0. 20mcg/mL.25mg/5mL. inf. 6 meseci posle I doze III doza.11. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži). 250mg/5mL+62. amoksiklav Lek® 1.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.11. 125mg/5mL+31. aluminijumska folija. posle mesec dana II doza.1din 515-04-228/03 21. kože i mekih tkiva. aluminijumska folija.2din (Z) 0011553 suspenzija za injekciju. bočica.

2004 Cena 192. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. 3x15 kom www.10. bočica.5mg).abecedni spisak registrovanih lekova 14 za oralnu suspenziju. kutija. deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg.2 god. 10mg+2. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 311/2007/12 23.A07AX03 ANTIDIJAROICI. 200mg.Srbija enalapril.5din 515-04-04159/03 28.5mg. hronične dijareje. Paralelni lekovi: enzix duo. jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem antibiotika.BOSNALIJEK D. (10mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl.Bosna i Hercegovina nifuroksazid . augmentin.Srbija enalapril. 4 puta po 100mg. poremećaji intestinalne fermentacije. 100mg.09. tvrda. enzix duo c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401062 tableta. akutne i hronične dijareje nespecificne i nerazjašnjene etiologije. Panklav forte.2007 doziranje: blaga hipertenzija 1 tabl. 3x10 kom 3870010002700 (R) 1126304 kapsula. . indapamid . 200mg.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401060 tableta. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl.9din 2517/2007/12 22. deca od 3-7 god. 3 puta po 200mg. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. amoksiklav Lek® 2X. Paralelni lekovi: enzix.5mg.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401061 tableta.01.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. 1x16 kom 515-04-04159/03-1 28.01. blister.HEMOFARM AD . 1x90mL 3870010002717 2518/2007/12 22. enzix duo plus ENZIX DUO PLUS .5mg). (20mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 185. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. 20mg+2. indapamida (2.5mg).2007 Cena 96.4din (R) 3126303 oralna suspenzija. blister. Panklav® 2X ENTEROFURYL® . 1x8 kom E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 244/2007/12 17.HEMOFARM AD . Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti.Srbija enalapril. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. ENZIX . 4 puta po 200mg.01.2007 doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana E.2004 Cena 231. blister. indapamid . enalaprila. enzix duo plus ENZIX DUO . blister.co. indapamid .09.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. indapamida (2.HEMOFARM AD .10.DigitSoft. enalaprila. Panklav. film indapamida (2. Paralelni lekovi: enzix. 10mg+2. 200mg/5mL. Coli). tvrda. 3x15 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 312/2007/12 23. blister. deca od 7 meseci . amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.5mg. tvrda.nr .C09BA02 a07aX ostali intestinalni antiinfektivi (R) 1126302 kapsula.D. simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima: odrasli i deca preko 7 god.8din (R) 1126305 kapsula.

S. akutna leukemija. karcinom jajnika. 2mg/mL.6din 515-04-3883/03 31.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance Cena 1095din (SZ) 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju.12.05.2002 Cena 20340. 10000i.05. sireta. 1x25mL Cena 1385.4din 515-04-3883/03-1 31. deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg.j.M.v.8din 3/2-10-8906 25.2002 Cena 15252.2002 doziranje: HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima: odrasli i adolescenti 2 puta po 150mg. bočica.3mL 0069155 rastvor za injekciju. Farmorubicin® rd EPISINDAN® . bočica staklena. 6x0.12. 4000i. bočica.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069150 rastvor za injekciju. 3000i. Hodgkin i non-Hodgkin limfom. sarkom mekih tkiva i kostiju primenjuje se intravenski.12. u zavisnosti od vrste oboljenja: i. sireta. multipli mijelom. Farmorubicin® rd EPIVIR™ ..2007 doziranje: tranzicioni ćelijski tumor mokraćne bešike.GLAXOSMITHKLINE UK .B. bočica staklena. 2mg/mL.4mL 0069157 rastvor za injekciju. SINDAN-PHARMA S.V.L.2002 Cena 50615.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. KG . intraar terijski ili direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku. 150mg. jajnika.j. 1x10mg 5944720080155 947/2007/12 04.C.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju. kumulativna doza 0. na 3 nedelje ili 12. krupnoćelijski ili sitnoćelijski karcinom pluća.J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze (R) 1328375 film tableta. . 6x0.05.05..EBEWE PHARMA GES.12. 6x0.j. primitivni hepatocelularni karcinomi.Austrija epirubicin .12.5mL 0069154 rastvor za injekciju.150 abecedni spisak registrovanih lekova EPIRUBICIN . 1x50mg 5944720080162 948/2007/12 04. može se dati u jednoj inj.9din 3/2-10-8909 25. karcinom dojke.DigitSoft.Belgija epoetin alfa . karcinom glave i vrata. Paralelni lekovi: episindan®. .12. 6x0. maks. 1x60 kom Cena 11466.j. ili podeljeno u nekoliko inj. sireta. primena u režimu sa standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m2 telesne mase.nr .j.4din 3/2-10-8904 25.Velika Britanija lamivudin .. non-Hodgkin limfomi. sireta.R. Paralelni lekovi: zeffix™ EPREX . želuca i pluća. 1000i.5-25mg/m2 na 7 dana.5mL (SZ) (SZ) (SZ) (SZ) 0069152 rastvor za injekciju. 6x1mL Cena 5227.H NFG.2002 Cena 10166din 3/2-10-8905 25. kolorektalni karcinom. 1x5mL (SZ) 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju.co.Rumunija epirubicin . karcinom pankreasa.2004 doziranje: akutna leukemija. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/m2.2007 Cena 4990din (SZ) 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju. 300mg dnevno.. tokom 2-3 uzastopna dana. bočica. 10mg.. karcinom prostate koji ne reaguje na hormonsku terapiju. 2000i. početni ili uznapredovali karcinom dojke.2002 www. gastroezofagusni karcinom. Paralelni lekovi: epirubicin.9din 5000123108480 3/2-10-6383 25.9-1 g/m2.2004 E Cena 6060.8din 3/2-10-8908 25. maks. ciklus ponoviti na 3-4 nedelje. 50mg. sireta.

6x0.j. 3000i.10.2007 (SZ) 0069228 rastvor za injekciju.2007 (SZ) 0069221 rastvor za injekciju. doza 3 puta nedeljno s. 50 i. napunjen injekcioni špric./kg 3 puta nedeljno. lečenje sekundarnih anemija kod bolesnika sa AIDS-om.j.9mL. 3000i.j.Srbija epoetin zeta . EQRALYS . kod odraslih bolesnika koji nisu na hemodijalizi.2007 (SZ) 0069232 rastvor za injekciju.DigitSoft.4mL Cena 8600097405959 2633/2007/12 26.6mL./0.HEMOFARM AD ./kg. 1x1mL Cena 8600097406123 2634/2007/12 26.3mL. Cena napunjen injekcioni špric. 200 i. kod odraslih na peritoneumskoj dijalizi.3mL Cena 8600097405928 2625/2007/12 26.j.6mL. 6x0. napunjen injekcioni špric.j./mL.c./kg 3 puta nedeljno. lečenje anemije kod onkoloških bolesnika na hemioterapiji preparatima platine. 1x0.75mL.4mL Cena 8600097406239 2636/2007/12 26. napunjen injekcioni špric.75mL 8600097406116 2630/2007/12 26.2007 (SZ) 0069223 rastvor za injekciju.j./0.j. 2000i. kao i za prevenciju anemije kod novorođenčeta male telesne mase: odrasli početna doza 50-100 i.j. doza može da se koriguje na 4 nedelje. 1x0. 50 i.j. 1x0./kg./mL./0. 1000i. maks. 40000i.10.4mL. napunjen injekcioni špric. 200 i.j.j. 2000i.2007 (SZ) 0069226 rastvor za injekciju.2007 doziranje: anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na hemodijalizi: odrasli početna doza 3 puta nedeljno i.10./kg. 10000i.9mL Cena 8600097406222 2635/2007/12 26. napunjen injekcioni špric./mL. doza može da se koriguje na 4 nedelje. 6x0.c.co.10. doza može da se koriguje na 4 nedelje.10./0./kg.j.10. početna doza 3 puta nedeljno s.j. za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate.10.j.6mL Cena 8600097405935 2626/2007/12 26.9mL Cena 8600097405942 2627/2007/12 26./0. lečenje anemije i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi. napunjen injekcioni špric.10. peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom). 1x0. 30000i.10. doza 3 puta nedeljno i..j.v. napunjen injekcioni špric. 1x0. 1x0.4mL.2007 (SZ) 0069222 rastvor za injekciju.v. početna doza 50 i.9mL.5mL 8600097406000 2629/2007/12 26.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069220 rastvor za injekciju. 6x0./0.j.v./kg. 50 i. kod odraslih E www.3mL Cena 8600097406109 2631/2007/12 26. Cena napunjen injekcioni špric. 10000i.10. deca preko 1 mes.2007 (SZ) 0069224 rastvor za injekciju. 1x1mL 8600097405997 2628/2007/12 26.2007 (SZ) 0069231 rastvor za injekciju.j. napunjen injekcioni špric./kg.6mL Cena 8600097406215 2632/2007/12 26. maks.. početna doza 2 puta nedeljno s./0.2007 (SZ) 0069235 rastvor za injekciju. 6x1mL Cena 8600097406277 2624/2007/12 26.2007 (SZ) 0069227 rastvor za injekciju. 50 i. 4000i.j./0.c.j. napunjen injekcioni špric.j.2007 (SZ) 0069230 rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova 151 doziranje: anemija kao posledica hronične insuficijencije bubrega (bolesnici na hemodijalizi.2007 (SZ) 0069234 rastvor za injekciju.10.5mL.10.3mL. 4000i. deca početna doza 3 puta nedeljno i.j. Cena napunjen injekcioni špric.nr .10./0. napunjen injekcioni špric. 1000i./0. 20000i.

ERBITUX® .J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325560 film tableta. otitis.REMEDICA LTD . deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati.5din 18.j.9din (R) 1325561 film tableta.06.12.c. sifilis.2004 doziranje: respiratorne infekcije.9din 4022536866659 1876/2006/12 18.D. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.5-1g na 12 sati.10. 600 i. 2x10 kom 8608807100989 778/2006/12 05. 4g dnevno.12.DigitSoft. 500mg. sinuzitis.Srbija eritromicin . blister. 1x100mL 8608811003269 515-04-3480/03 130. deca do 2 godine 100mg na 6 sati.L01XC06 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039150 rastvor za infuziju.152 abecedni spisak registrovanih lekova pacijenata na hemioterapiji. 2mg/mL.6din 18. 4g dnevno. legionarska bolest. 500mg.c.Srbija eritromicin . 2x10 kom 8608807000012 515-04-916/04 31.05.j.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325550 film tableta. bočica.nr . 1x100mL 8608811003252 515-04-3479/03 Cena (R) 3325553 granule za oralnu suspenziju./kg tokom 10 dana pre operacije i 4 dana posle operacije.Nemačka cetuksimab ./kg. 2x8 kom 8608811003245 515-04-3478/03 Cena (R) 3325552 granule za oralnu suspenziju.12. . veliki kašalj. ERITHROMYCIN . enteritis izazvan Campylobacter-om./kg ili jednom nedeljno s. početna doza 3 puta nedeljno s.9din (R) 1325152 film tableta.12.2003 460. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . ZRENJANIN . 300 i. maks./kg tokom 3 nedelje pre i na dan operacije ili jednom dnevno s. maks. bočica.c. 250mg.7din 18. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).1din (R) 1325153 film tableta. bočica. sifilis.j.2006 doziranje: metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko prethodna hemioteapja nije dala rezultate: primenjuje se po protokolu. blister.2006 Cena 269.j. u hirurgiji (ortopedske operacije na kostima) početna doza jednom nedeljno s. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). otitis. Paralelni lekovi: eritromicin ERITROMICIN . veliki kašalj. negonokokni uretritis. 150 i.Kipar eritromicin .2004 doziranje: respiratorne infekcije. 1x50mL Cena 18276. 2x8 kom Cena 8608811003238 515-04-3477/03 Cena (R) 1325551 film tableta.2004 Cena 249.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. negonokokni uretritis.06. blister. 250mg/5mL. enteritis izazvan Campylobacter-om.5-1g na 12 sati. 2x10 kom 515-04-292/04 28.06.JUGOREMEDIJA A. blister. sinuzitis. 500mg. 2x10 kom j01Fa makrolidi Cena 162.MERCK KGaA .2003 www. 250mg. 250mg. pod nadzorom lekara koji ima iskustvo sa primenom antineoplastičnih lekova. 125mg/5mL.c. legionarska bolest. blister.D.2003 215.J01FA01 E ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 161.1din 18.2003 275. 450 i.co. blister.3din 515-04-291/04 28.

50mg. 500mg. otitis.01. blister.5-1g na 12 sati.2007 Cena 1324.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno.V. monokomponentni (R) 1103150 film tableta.M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082050 rastvor za injekciju.2007 doziranje: anestezija: doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle.N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 233. Lotar® ESMERON® . maks. Paralelni lekovi: cozaar®.5din (R) 1325554 film tableta.12. 500mg dnevno.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi Cena 213. 12x5mL Cena 5454. bolus inj. 0. 500mg.6mg/kg. enteritis izazvan Campylobacter-om.v. 100mg. 50mg/5mL.15mg/kg. 500mg.co.05. negonokokni uretritis. zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno. enteritis izazvan Campylobacter-om. 4g dnevno. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. početno i. i. deca do 2 godine 100mg na 6 sati.Srbija losartan . bočica.2002 Cena 215.8din (R) 1325141 film tableta. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . veliki kašalj. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. negonokokni uretritis.Holandija rokuronijum bromid . legionarska bolest.Francuska disulfiram . 0. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. sinuzitis. 2x14 kom Cena 725.2mg/kg. 100mg dnevno. sifilis.1din 8600103419086 288/2007/12 22. fiola. ORGANON . blister. maks. hipertenzija sa hiper trofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg. maks. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.HEMOFARM AD . Lorista®. 100mg/10mL. blister.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . . maks. 50mg dnevno. bočica. sifilis. 2x8 kom 8608809000843 2397/2006/12 18. nastaviti sa 5-10mcg/kg/min. ESPERAL® .abecedni spisak registrovanih lekova 153 doziranje: respiratorne infekcije.N. legionarska bolest. 4g dnevno.05.3din (SZ) 0082051 rastvor za injekciju.9-1.C09CA01 E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. maks. 100mg dnevno. 2x8 kom 8608809000843 3/2-10-10720 25.12.2007 Cena 8181.DigitSoft.v. ili kod inhalacione anestezije 5-6mcg/kg/min. N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti (R) 1075091 tableta. maks. 1x20 kom www. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno.2006 doziranje: respiratorne infekcije. jednom dnevno. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).08. Paralelni lekovi: erithromycin ERYNORM® . maks. sinuzitis.2003 doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana.8din 8600097405324 938/2007/12 04. anestezija kontinuiranom inf.4din (R) 1103151 film tableta. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.nr .SRBOLEK A.D. maks.4din 515-04-1659/03 04.Srbija eritromicin .01. 10x10mL 8600103419093 287/2007/12 22. 2x14 kom 8600097405317 939/2007/12 04. veliki kašalj.6mg/kg. otitis. maks. blister. 100mg dnevno. doza održavanja 0.5-1g na 12 sati. 100mg dnevno. 0.

D07AC03 KORTIKOSTEROIDI.7din 8608811001319 3/2-10-7370 29.05%.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 3129480 oralna emulzija. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152255 krem.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2006 doziranje: meteorizam: deca iznad 6 god. esperson® M ESPUMISAN® . Paralelni lekovi: esperson®. dnevno. 0.25%.5din 8608811001326 3/2-10-7369 10. 1x30g Cena 83. 0. 40mg/mL.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. tuba. 4x25 kom 4013054001431 697/2006/12 25. boca staklena. 40mg/mL. esperson® mite E ESPERSON® M . 2x25 kom 4013054002001 696/2006/12 25.co. Paralelni lekovi: esperson® M.5din (R) 4152253 mast.Srbija dezoksimetazon .Nemačka simetikon .Srbija dezoksimetazon . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.154 abecedni spisak registrovanih lekova ESPERSON® . adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps.05. ekcemi. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. ZRENJANIN .05. meka.2006 18. priprema pacijenata za dijagnostička snimanja (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps. 40mg. i pre spavanja ako je potrebno. 40mg/mL.05. 1x30g Cena 312. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152254 krem.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. 40mg. Paralelni lekovi: esperson®.05. 1x250mL 4013054008614 Cena 657/2006/12 Cena 672/2006/12 Cena 658/2006/12 232.Nemačka simetikon .11. esperson® mite ESPERSON® MITE .JUGOREMEDIJA A.2006 Cena (BR) 1129485 kapsula. 1x25 kom Cena 112. tuba. meka.2006 www. 3x30mL 4013054006108 (BR) 3129483 oralna emulzija.2006 Cena (BR) 1129486 kapsula.11.9din 4013054002407 695/2006/12 25.2002 doziranje: akutne upale kože. blister. tuba. boca staklena. Paralelni lekovi: espumisan® L ESPUMISAN®L .D. dermatitis. 1x30mL 4013054003329 (BR) 3129481 oralna emulzija.05. 40mg.2002 doziranje: akutne upale kože.05. 0.2006 18. boca staklena.6din 18..Srbija dezoksimetazon . dermatitis. blister. dermatitis. u toku ili nakon obroka.nr . ZRENJANIN .JUGOREMEDIJA A. ZRENJANIN .JUGOREMEDIJA A.2002 doziranje: akutne upale kože. i sutradan ujutro. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. na dan ispitivanja 2 kaps.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . ekcemi. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. 1x30g 8608811001333 3/2-10-7368 10. meka. jakog delovanja (grupa III) Cena 312.D. ekcemi.25%. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati.11. blister.DigitSoft.D.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129484 kapsula.

co. tvrda.12. za vreme terapije dozvoljeno je kupanje.R.A05BA. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. zatim se doza induvidualno podešava. 250mg.12. oestradiol. 1x100 kom Cena 9936. aluminijumska folija. profilaksa recidiva holelitijaze. 2mg/5cm2.7din 3/2-10-9312 11.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja.2002 doziranje: deficit estrogena u menopauzi. 4mg/10cm2.NOVARTIS . 140mg.PFIZER ITALIA S. deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi. 6x1 kom (R) (R) 9048214 transdermalni flaster. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127165 kapsula..L.abecedni spisak registrovanih lekova 155 doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. ESTRADERM TTS® .2006 doziranje: karcinom prostate u odmakloj fazi bolesti: oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.2002 Cena 3/2-10-6935/1 17. 250-500mg dnevno. 300mg.nr . Paralelni lekovi: climara®. profilaksa recidiva holelitijaze.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (Z) 0127166 rastvor za injekciju. masna distrofija jetre.02. . gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. odojčad 25 kapi pre ili posle podoja. Paralelni lekovi: espumisan® ESSENTIALE® FORTE N . 6x1 kom 9048215 transdermalni flaster. 5x5mL Cena 449din 3/2-10-9315 11.L01XX11 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1031043 kapsula.A05BA.12.v. 3x10 kom Cena 417. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.Švajcarska estradiol . 1 sat pre ili 2 sata posle jela. boca staklena. radijacioni sindrom: parenteralno sporo i.8din 8606007410617 185/2006/12 13. radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule. Paralelni lekovi: essentiale® forte N ESTRACYT . atrofija vagine: 2 puta nedeljno flaster lepiti na suvu.2002 Cena 363din 3/2-10-6935/2 17. estrofem®. aluminijumska folija.DigitSoft.12. monokomponentni (R) 9048213 transdermalni flaster. blister. ampula. 8mg/20cm2.12. 6x1 kom Cena 3/2-10-6935 17. vagifem® www. neozleđenu kožu trupa ispod struka (ne oko grudi ili na grudi). Paralelni lekovi: essentiale® N ESSENTIALE® N . aluminijumska folija.. psorijaza.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . masna distrofija jetre. tvrda.AVENTIS PHARMA . gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre.Italija estramustin .G03CA03 E POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. psorijaza. deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi.AVENTIS PHARMA . u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi.

2din 8606007410662 1144/2006/12 06. LIMITED . 2mg. dnevno u kontinuitetu. 1x5mL M01aB antiinflamatorni/antireumatski lekovi (R) 1162300 film tableta. terapija se započinje 5. estraderm TTS®. 25. vepesid EUKAPTIL® . ankilozirajući spondilitis. vanzglobni reumatizam).6din 20. Paralelni lekovi: climara®.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne bolesti kostno-zglobnog sistema (reumatoidni artritis. Paralelni lekovi: etoposid.15 ESTROFEM® . monokomponentni (R) 1048130 film tableta. vagifem® E ETOLAC® . ETOPOSID .5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.9din 515-04-1993/03 26. KG .v.. Lastet cap. 100. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje..M.05.2004 www.v. Lastet cap..ALKALOID AD . 4x10 kom 8600102463028 (R) 1103801 tableta. za oralnu upotrebu 2.Danska estradiol .co.04. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. vepegal.C09AA01 c09aa inhibitori ace. 100. Lastet cap. vepegal. maks. osteoartritis. Paralelni lekovi: etoposide.M01AB08 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 340. 600mg dnevno.10. inf. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i.NOVO NORDISK A/S .G03CA03 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. Lastet cap.04.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju. 100mg/5mL. inf. Lastet cap. 1x20 kom Cena 1094. osteoartroza. bolovi umerenog do srednjeg intenziteta (postoperativno. 50.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju. . karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. Lastet cap.2004 243. kontejner za tablete. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.EBEWE PHARMA GES.B. povrede sportista): 2 puta po 200mg.Australija etopozid . za 3-4 nedelje obnoviti.07.DigitSoft. tokom 5 dana.nr .2003 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.Makedonija etodolak . monokomponentni (R) 1103800 tableta. bočica. posttraumatski.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode. 200mg.04. bočica. za 3-4 nedelje obnoviti. bočica od tamnog stakla. dana od početka kvarenja. Lastet inj. tokom 5 dana.Austrija etopozid . 50. Lastet inj. kod žena kod kojih postoji menstrualni ciklus. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.HABIT PHARM A.Srbija kaptopril . 25mg. oestradiol.PFIZER (PERTH) PTY.H NFG. 1x28 kom Cena 487din 8600102099418 817/2007/12 13. 50mg. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. 100mg/5mL. 25. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. dentalni bolovi.1din 20. za oralnu upotrebu 2. vepesid ETOPOSIDE . artritis kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva. blister.2006 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. 4x10 kom 8600102463035 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-871/04 Cena 515-04-871-1 140.2007 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 tabl. 1x5mL Cena 1300..9din 515-04-1599/03 21. blister.D.

deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno. 2x25 kom 4022536932132 515-04-1439/03 04.6din (R) 1040231 tableta.m. maks. Letrox® 150.Nemačka levotiroksin natrijum . bočica.5mg/kg dnevno. po šemi: I doza. 75mcg. doza održavanja 2 puta po 25mg. 2-2.2003 Cena 137. 2x25 kom 4022536980737 515-04-1438/03 04.2003 doziranje: hipotireoidizam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. daje se i.08.co. 75mcg.9din (R) 1040232 tableta.08.12. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom). Kaptopril alkaloid®. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT .08.08. 100mcg. deca od 1-8 godina 24mg/kg dnevno.MERCK KGaA . deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. blister.5mg. dnevna doza je 1 g.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni Cena 78. maks.5mL. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. blister. posebno ako je praćena noćnim napadima. adolescenti 18mg/kg dnevno.R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 515-04-3575/03 11. blister. 2 (retko 3) puta po 50mg. rekombinantna . 2x25 kom 4022536980720 515-04-1437/03 04. 2x25 kom 4022536980751 515-04-1441/03 04.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom).2003 doziranje: bronhijalna astma (siptomatsko i profilaktičko lečenje). blister. 125mcg.8din (R) 1040234 tableta.2003 Cena 131. 2x10 kom E Cena 10765din 3/2-10-1475 09.2003 Cena 119.25-12.2003 Cena 92. Letrox® 50.Nemačka teofilin . 300mg. 2x25 kom 4022536980744 515-04-1440/03 04.2003 Cena 93. 150mcg. oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno. 150mcg.3din (R) 1040233 tableta. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. maks. 50mcg. doza održavanja 2-3 puta po 25mg.5mg.08. tvrda.11. 20mcg/mL.2003 Cena (R) 1114656 kapsula. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. maks.11.ALTANA PHARMA AG . novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. uzima se 1 sat pre jela. Tivoral® EUVAX B .abecedni spisak registrovanih lekova 15 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. doza održavanja 100-200mcg dnevno. 25mcg. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. Paralelni lekovi: captopril. Paralelni lekovi: engerix™ B j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011890 suspenzija za injekciju.4din (R) 1040235 tableta.DigitSoft.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. zorkaptil® EUPHYLONG® . Katopil®. deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno. blister. blister. posle mesec dana II doza. 200mg. Paralelni lekovi: durofilin EUTHYROX . maks. Paralelni lekovi: Letrox® 100.J07BC01 VAKCINE r03da ksantini (R) 1114655 kapsula. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L). deca od 6 meseci-9 godina 19mg/kg dnevno. maks. hronična opstruktivna bolest pluća individualno. tvrda.nr . blister. 2x10 kom 515-04-3575-1 11. doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno. 6 meseci posle I doze III doza. 2x25 kom 4022536980713 515-04-1436/03 04.08. odrasli nepušači 9. 20x1mL www. 100mcg. 50mcg.6din (R) 1040230 tableta.

02. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. EVISTA . rekombinantna . 10mcg/0.m. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.08.D.DigitSoft.m. posle mesec dana II doza.15 EUVAX B .5mL.Francuska antigen virusa hepatitis B .LG LIFE SCIENCES . Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B . novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.6din 515-04-3139/04 26. .5mL. 20mcg/mL.4din 131/2006/12 06.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. bočica.5mL.co.5mL 8806136300814 1474/2006/12 16. 6 meseci posle I doze III doza. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. 10mcg/0. po šemi: I doza.2006 Cena (Z) 0011907 suspenzija za injekciju. posle mesec dana II doza. malapsorpcija kod a-lipoproteinemije odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno.nr .Južna Koreja vakcina protiv hepatitisa B. blister.J07BC01 VAKCINE j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011899 rastvor za injekciju.5mL.J07BC01 VAKCINE Cena 7639. po šemi: I doza.10. 20x0. 60mg. 10x1mL 8806136300852 1471/2006/12 16. posle mesec dana II doza. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. 10mcg/0. bočica.2006 doziranje: prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi: 60mg dnevno nezavisno od jela. po šemi: I doza. D. 3x10 kom Cena 153din 3838989587482 1772/2006/12 02. 50x5mL Cena 118263. 10x0.A.12. daje se i.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.08.08. EVITOL® . a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 1x1mL Cena 8806136300845 1472/2006/12 16.A. .4din 3/2-10-1476 09. 6 meseci posle I doze III doza. bočica.5mL. daje se i.5mL. rekombinantna .A11HA03 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1050250 obložena tableta.Slovenija tokoferol .G03XC01 g03Xc selektivni modulatori estrogenih receptora (R) 1049200 film tableta.LILLY S. 6 meseci posle I doze III doza.KRKA. 1x0. . 10mcg/0. blister. www.5mL Cena 8806136300821 1473/2006/12 16. bočica.5mL.2006 (Z) 0011906 suspenzija za injekciju.08.SANOFI PASTEUR S. antioksidans 100-300mg dnevno. bočica. TOVARNA ZDRAVIL. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.08.5mL POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2151. bočica. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B PEDIATRIC . 100mg.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 2x14 kom j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011891 suspenzija za injekciju.2004 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. daje se i. maks.J07BC01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011904 suspenzija za injekciju.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT .2006 doziranje: hemolitička anemija: 300mg dnevno.2006 Cena (Z) 0011905 suspenzija za injekciju.m.Španija raloksifen . 20mcg/mL. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. 4g dnevno.

EXJADE® . 2mg/mL.abecedni spisak registrovanih lekova 15 malapsorpcija cistična fibroza: odrasli 100-200mg dnevno.2004 Cena 2676.V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03ac helirajuća sredstva za gvožđe Cena (SZ) 1189120 tableta za oralnu suspenziju. zatim1 nedelja pauze. . blister.2007 doziranje: hemosideroza nastala posle transfuzije krvi (feritin u serumu >1000 µg/L): odrasli. deca preko 1 godine 100mg dnevno.1din (R) 2088016 oralni rastvor. na prazan želudac. tvrda.05.2004 doziranje: blagi i umereno izraženi oblici Alchajmerove bolesti: ne primenjuje se kod dece početna doza iznosi 2 puta po 1. 500mg. 3x3 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 795.5mg. tvrda. fiksne kombinacije (R) 9136500 transdermalni flaster. 2x14 kom 515-04-4199/03 11. kesica. početna doza iznosi 2 puta po 1.2004 Cena 2676. vitamin e forte EVRA . flaster se lepi na čistu nepovređenu kožu.04. blister. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². 4. tablete se ne smeju žvakati. pre uzimanja bilo koje hrane.nr . 12mg dnevno. u čaši vode ili soka od pomorandže.Belgija norelgestromin.09. otprilike u isto vreme. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². tvrda. maks.03.N06DA03 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze (R) 1088012 kapsula. zavisno od nivoa feritina. 2x14 kom 515-04-4201/03 11. niti gutati cele. EXELON® . 4x7 kom 8606103543103 942/2007/12 04.JANSSEN PHARMACEUTICA N. 1.5-6mg. 2x14 kom 515-04-4200/03 11.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .DigitSoft. blister. 30mg/kg telesne mase dnevno.co. blister.9din (R) 1088015 kapsula. 4x7 kom 8606103543097 941/2007/12 04.2004 Cena 8445.5mg.G03AA13 g03aa gestageni i estrogeni. Kapsule. uobičajena doza održavanja je 2 puta po 1. 12mg dnevno. uobičajena doza održavanja je 2 puta po1. blister. adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno. 1x120mL 515-04-4202/03 02.5mg.V.5din 515-04-03271/04 28. bočica.03.2007 Cena (SZ) 1189121 tableta za oralnu suspenziju. 2x14 kom E Cena 2659din 515-04-4198/03 11.7din (R) 1088014 kapsula.05. blister. najmanje 30 min. dalje se doza individualno prilagođava.2004 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 flaster nedeljno. maks. 4x7 kom 8606103543080 940/2007/12 04. rastvoriti tabl.03.5-6mg.5mg. 3x1 kom (R) 9136501 transdermalni flaster. dalje se doza individualno prilagođava.2004 Cena 2699. etinilestradiol .Švajcarska rivastigmin . blister. deca do 1 godine 50mg dnevno.2004 Cena 515-04-03271-1 28.7din (R) 1088013 kapsula. 3mg. 125mg.09.05. Paralelni lekovi: vitamin e. blister.2007 Cena (SZ) 1189122 tableta za oralnu suspenziju. www. maks.NOVARTIS .03. 250mg.Švajcarska deferasiroks . 6mg. tvrda. doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama. istog dana u nedelji tokom 3 nedelje.

257g/L+0.DigitSoft. magnezijum-hlorid . posle 6-12 sati rastvor se menja.051g/L. 10mg.8din 515-04-3994/03 21.05.C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida (R) 1104475 tableta. 1x2500mL 515-04-4029/03 09.12. trovanje supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom: odrasli preko 18 godina 2-2.2004 www.051g/L.2003 doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtevaju tretman dijalize.Irska ikodekstrin. instilacijom tokom 10-20 minuta. plastična kesa. 75g/L+5. blister. natrijum-laktat. kalcijum-hlorid.2003 (SZ) 9175742 rastvor za peritonealnu dijalizu.12. Cena 3258.4g/L+4.5g/L+0.A. disbalans elektrolita. plastična kesa.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . 2x14 kom doziranje: hipolipemik 10mg dnevno. .257g/L+0.BAXTER HEALTHCARE S. abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI E B05d.10 EXTRANEAL .5 L. EZETROL® .USA ezetimib . rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu.4g/L+4..5g/L+0. 1x2000mL Cena 515-04-4030/03 09.B05D.. natrijum-hlorid. Cena 75g/L+5.nr .co.

Paralelni lekovi: azaran. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja.v. Lendacin®. Paralelni lekovi: Famotidin alkaloid®. ceftriaxon-MIP®. 40mg. 2g na 12 sati i.06. rocephin®. nekomplikovana gonoreja. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. III generacija (SZR) 0321860 prašak za rastvor za injekciju.ALKALOID AD . Quamatel® FARCEF .6din (R) 1128482 film tableta.3din (R) 1128630 film tableta.Makedonija famotidin . maks. 40mg. polikrezulen .Grčka ceftriakson .2din 515-04-523/03 16. infekcije kože i mekih tkiva.co.11. blister. infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane). 20mg. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati.6din (R) 4108040 mast. maks.HEMOFARM AD . sprečavanje recidiva: 20mg uveče. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja. sprečavanje recidiva: 20mg uveče.09. ceftriakson.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 217. intraabdominalne infekcije.2005 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. ekcemi. ceftriaxone-BcPP. 2.09. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. Longaceph®.2002 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. inf. 10mg/g+50mg/g. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. infekcije kostiju i zglobova.. blister.3din 3/2-10-5735 10.2005 Cena 418. 1x10 kom 3/2-10-5736 10. 3x10 kom 8600097010122 237/2005/12 06.DigitSoft. 3x10 kom 8600097010146 238/2005/12 06.Nemačka cinhokain. Paralelni lekovi: Famotidin.Srbija famotidin .11. 20mg. 2x10 kom Cena 124.abecedni spisak registrovanih lekova 11 F FAKTU® . po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. tokom 4-8 nedelja. 50mg/kg dnevno. pruritus. strip.2006 Cena 185din (R) 5108043 supozitorija.ALTANA PHARMA AG . 1x20g 8606102233098 2159/2006/12 21. ragade. akutni bakterijski otitis media. bočica.1din (R) 1128631 film tableta.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (R) 1128480 film tableta.2003 doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta. sa pratećim zapaljenskim promenama i krvarenjem. meningitis. FAMOTIDIN . Quamatel® FAMOTIDIN ALKALOID® .2002 Cena 119. zapaljenske bolesti karlice.FARAN LABORATORIES .nr .5mg+100mg. analne fisure. septikemija.11. prematurusi maks. blister.11.2006 doziranje: hemoroidi. 1x1g www. tokom 4-8 nedelja.J01DD04 F ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 356. tuba. lečenje rana posle operacija u anorektalnom predelu mast: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. 1g. veracol® j01dd cefalosporini. 2x5 kom 8606102233081 2160/2006/12 21. blister.C05AD04 VAZOPROTEKTIVI c05ad proizvodi koji sadrže lokalne anestetike Cena 210. Labilex®. 2g dnevno.

07. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. tendoperiostitis.9-1g/m2 Paralelni lekovi: ePIrUBIcIN. blister. bočica od tamnog stakla.01.3din (BR) 4167342 gel.Italija epirubicin . 4g dnevno.A. periartritis. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste. maks. 2.R. 5mg.Srbija varfarin . Paracet. a najduže 15 dana.2007 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.5din 8600097400220 315/2007/12 23. Paralelni lekovi: Ketonal® Lek FEBRICET . uganuća.2007 Cena (R) 3086106 sirup. non-Hodgkin limfomi.5-1g na 4-6 sati.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086105 tableta.HEMOFARM AD .Srbija paracetamol . blister.nr . deca: od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. traumatska oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema (artritis. 1x50mg 8606007410716 1142/2006/12 06.07. 500mg. liobočica sa rastvaračem.Italija ketoprofen . 2.5%. 50mg. Paracetamol www. tuba.MENARINI.2005 Cena (BR) 4167341 gel. bočica. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/mL. jajnika. 1x5 kom 8600097400817 313/2007/12 23. deca dobijaju maks. 5mg tokom 2-4 dana zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: efferalgan®.R.08.12 FARIN® .2006 doziranje: akutna leukemija.5-25mg/m2 na 7 dana.B01AA03 abecedni spisak registrovanih lekova ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063115 tableta. povrede meniskusa.2005 Cena 208.DigitSoft. 4 doze u 24 sata. 120mg/5mL.PFIZER ITALIA S.2005 doziranje: inflamatorna.8din (SZ) 0033113 prašak za rastvor za injekciju.GALENIKA AD .co.01.2din (R) 5086107 supozitorija. 3x10 kom Cena 96. tendinitis. 2. 1x100mL 8600097400800 209/2007/12 17. 200mg. 1x5mL Cena 1117.2006 Cena 5199. bursitis. tokom 7.2din 8606007410709 1143/2006/12 06. blister. najbolje uveče pre spavanja. 50x10 kom Cena 583.5%.04. 1x20g Cena 4013054002919 97/2005/12 19. Paralelni lekovi: Marivarin F FARMORUBICIN® RD . episindan® FASTUM® GEL . MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.L.09. Panadol. sinovitis. istegnuća tetiva.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 10mg. isčašenja.01.L. kumulativna doza 0. miozitis. PcM-Hemofarm.6din 8608808105211 813/2007/12 13. .2007 Cena 71.08. fibrozitis. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto. 1x30g 4013054002902 98/2005/12 01. profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. tuba.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167340 gel. . 1x50g 4013054001387 99/2005/12 31.2007 doziranje: lečenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije. želuca i pluća. tuba. karcinom dojke.5%. maks. na 3 nedelje ili 12. u razmaku od 4-6 sati. veštačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti: dnevnu dozu uzeti odjednom. distorzije. tendosinovitis. lumbago i traumatske povrede) kontuzije.

maks. 280mg+100mg+10mg.3din 1000j.O./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII). askorbinska kiselina . ampula. 25mg+500mg+200mg. deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta. Paralelni lekovi: Febricet cold junior FEBRICET COLD JUNIOR .B03AC01 ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.3din 1271/2006/12 02. 8 tableta dnevno./kg dnevno.HEMOFARM AD . .B02BD03 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. askorbinska kiselina . 5x2mL 8600064101686 doziranje: doza se određuje prema deficitu hemoglobina.O. kesica.Srbija feniramin. zavisi od titra inhibitora.co.11.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja i supstituciona terapija kod hemofilija sa inhibitorima na faktor VIII i IX: individualno.R01BA./20mL. liobočica sa rastvaračem.D. uobičajeno 50-100 FEIBA j. najduže 5 dana kontinuirano. fiola.Srbija paracetamol.2006 FEIBA TIM 4 . 500j.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086108 šumeća tableta.2005 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete.abecedni spisak registrovanih lekova 13 FEBRICET C . . 100mg/2mL. askorbinska kiselina . paracetamol. 8x4g F Cena 233/2007/12 17. prasak se razmuti u čaši vode. 330mg+200mg. NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111261 šumeći prašak. najduže 5 dana kontinuirano.8din 316/2007/12 23. Paralelni lekovi: efferalgan® sa vitaminom c FEBRICET COLD . liobočica sa rastvaračem. 200 FEIBA j.3din 8600097401197 67/2005/12 08.Srbija dekstriferon .01.HEMOFARM AD .08.Srbija feniramin. deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak.ZDRAVLJE A.. Paralelni lekovi: Febricet cold FEDEX® .7din 9002864058525 2109/2006/12 14. NAZALNI PREPARATI Cena 96. maks.09. prašak se razmuti u čaši vode.2007 doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak. paracetamol. 1x20mL 9002864058822 2110/2006/12 14. deca od 12-15 godina 4 puta po 1 prašak..2006 (SZ) 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.BAXTER AG . www.Austrija antiinhibitorski kompleks faktora VIII .01. tablete se prethodno rastvore u čaši vode. 1x20mL Cena 24205.PANFARMA D. r01Ba adrenomimetici (BR) 3111260 oralni prašak.nr . kesica. Cena 48411.2007 doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak. deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta.DigitSoft.11.R01BA. 1x10 kom Cena 58. 8x5g Cena 205. parenteralni preparati (R) 0060240 rastvor za injekciju./20mL.

v.2002 doziranje: karcinom dojke: 2. ampula.1din 5mg.2004 FENOBARBITON .Srbija fenobarbital .1%.Belgija fentanil . 1x30g doziranje: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju.09. doza održavanja 5-10mg dnevno. UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE. spontano disanje odrasli i.2005 doziranje: hipertenzija početna doza je 1 puta na dan po 5mg.12. tuba. blister.Švajcarska letrozol . ujutro. maks.JANSSEN PHARMACEUTICA N. F d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154040 gel. ujutro. ujutro.D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA. Phenobarbiton-natrijum FENTANYL . .co.2003 § (Z) 0087555 rastvor za injekciju.5din 515-04-4035/03 31. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. angina pektoris obično 5mg dnevno.5mg dnevno dok traje progresija tumora. angina pektoris: obično 5mg dnevno.10din 515-04-272-1 02. maks. Plendil FELODIPIN STADA® 5MG RETARD . Cena 168. pa 1mcg/kg po www. 5x2mL Cena 219.Nemačka felodipin . 10mg dnevno. 0. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 5mg retard.1mg. 0. održavanje 1-3mcg /kg/sat.14 abecedni spisak registrovanih lekova FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD .08. 0. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. Cena 441.2003 § (Z) 0087552 rastvor za injekciju. ampula. 3x10 kom 3/2-10-6135 17.07. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180mikromola/L).C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402870 film tableta.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087550 rastvor za injekciju.3din 4011548004326 236/2005/12 16. ANESTETIKE I SL.STADA ARZNEIMITTEL AG . 100mg. FENISTIL . blister. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije. blister.12. 3x10 kom Cena 112. ujutro. 2.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand-mal epilepsija). 2x10 kom Cena 821. 50x2mL Cena 2190.NOVARTIS . 50x10mL Cena 515-04-272/03 02. uveče.Švajcarska dimetinden .L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima Cena 12048.V. Plendil FEMARA . 10mg. doza održavanja 5-10mg dnevno.1mg. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. indukcija 2-4mcg /kg. Paralelni lekovi: Phenobarbiton.12.3din 515-04-02680/04 28. blister.07.8din (R) 1039330 film tableta.DigitSoft.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .nr . pa 50mcg po potrebi.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 10mg dnevno.08.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084600 tableta.1mg. deca 3-5mcg/kg. ampula.5mg.GALENIKA AD .Nemačka felodipin .1din 8608808105570 515-04-3674/03 15. deca 5-8mg/kg dnevno.STADA ARZNEIMITTEL AG . 2x10 kom 4011548004319 235/2005/12 16.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza je 1 puta na dan po 5mg. bolus 50-200mcg. 0.2003 doziranje: odrasli i deca preko 1 god.

tuba. inf. pa 1mcg/kg po potrebi. 100mg.03.v.v.DigitSoft.09. pa 100-200mcg po potrebi.v.nr . FERRUM LEK® .2004 doziranje: nedostatak gvožđa: odrasli 100-200mg i.m. 1x100mL 515-04-02839/04 28. 3x10 kom Cena 279. 20mg/g. 5x2mL Cena 316din 515-04-02837/04 28.8din (R) 1060090 film tableta.2006 doziranje: 1 tableta ½ sata pre doručka sa dosta tečnosti.5din (R) 3060073 sirup. 50mcg/mL.B03AC. FERRO-GRADUMET® .Slovenija gvožđe lll . bolus 50-200mcg. Paralelni lekovi: Fentanyl FENTIKOL® . parenteralni preparati (R) 0060074 rastvor za injekciju.co. dnevno.D. inf. .B03AB05 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.02. .TORREX CHIESI PHARMA GmbH . odjednom ili 2 puta po 1 tabl. onihomikoza ruku: 6 meseci. deca od 1-12 godina 25-50mg. deca 15mcg/kg.09.v.8din 9088881337751 231/2006/12 28. inf. Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex FENTANYL TORREX . deca 3mg/kg i. dnevno.D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU F d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157585 krem.D.09. deca 15mcg/kg. ampula. na respiratoru odrasli i. ampula. 3x10 kom 8608808100643 94/2006/12 31. 50mg/5mL.v. bočica.5mg. na dan. ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe.Srbija fentikonazol . na respiratoru i. 5x2mL Cena 9088881337744 175/2006/12 13.GALENIKA AD .2006 § (Z) 0087557 rastvor za injekciju.Slovenija gvožđe lll . pa 1-3mcg/kg po potrebi. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 minpa 100 ng/kg/min. pa 100-200mcg po potrebi. pa 50mcg po potrebi.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087556 rastvor za injekciju.Srbija gvožđe(II)-sulfat . 5x10mL Cena 515. spontano disanje odrasli i deca i. blister. oralni preparati Cena 95. inf.5mg.2006 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. 105mg. spontano disanje odrasli i deca i. profilaksa trudnice: 50-100mg. pa 1-3mcg/kg po potrebi. www.2004 Cena 188.m. održavanje 1-3mcg /kg/sat.v.6din 515-04-02838/04 28. onihomikoza nogu do 1 godine. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 min pa 100 ng/kg/min.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: oralno odrasli i deca preko 12 god. trudnice 100mg. bolus 0. na respiratoru odrasli i.v. . trudnice 200-300mg.B03AA07 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). 50mcg/mL. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). oralni preparati (R) 1060072 tableta za žvakanje.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.01. deca 3-5mcg/kg.D.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. 100mg. spontano disanje odrasli i.3-3.. deca od 1-12 godina 50-100mg.3-3. indukcija 2-4mcg /kg.Austrija fentanil . 1x15g Cena 93. bolus 0.2006 doziranje: dermatomikoze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3-6 nedelja.abecedni spisak registrovanih lekova 15 potrebi. 100-300mg. blister. latentni nedostatak gvožđa: odrasli i deca preko 12 god.2din 8608807101078 243/2006/12 03. FERRUM LEK® . odojčad 25-50mg. ampula. po potrebi povećati na 2 tabl. 50-100mg. na respiratoru i.02.

blister. FIBROLAN® . tuba. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111231 granule za oralni rastvor..12. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice.. paracetamol. 2x10 kom Cena 63. 25mg+500mg+200mg.5din 8608811001432 323/2005/12 21.Francuska fibrinolizin (goveđi). interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. paracetamol. cervicitis. 1x25g (R) 4034541000607 1109/2007/12 doziranje: hirurške rane. opekotine.2din 25.JUGOREMEDIJA A.R06AB. lipaza.Francuska feniramin./g.PFIZER PGM . hronični pankreatitis (najčešće usled zloupotrebe alkohola)).2005 (BR) 1121101 obložena tableta. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111230 granule za oralni rastvor. alergijski rinitis.2002 doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usled nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa.2005 doziranje: prehlada.05.DigitSoft.R06AB. Fervex za odrasle FESTAL® N . Paralelni lekovi: Fervex za decu. tumor glave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka. uzima se razmućeno u čaši vode. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. blister. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. www. kesica. alergijski rinitis.co.10. najduže 5 dana kontinuirano.A09AA02 DIGESTIVI.rinofaringitis. 1Loomis j. BEZ ŠEĆERA . kesica. tuba.D. 1x50g Cena 4034541000614 1108/2007/12 Cena 4159064 mast. stanja posle pankreatektomije./g+666Christensen j. stanja slična gripu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice. bez šećera F FERVEX ZA ODRASLE . superficijalni hematomi na: 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj.12. Fervex za odrasle.Francuska feniramin. inficirane rane fistule). proteaza . 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj. deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice. 1Loomis j. abecedni spisak registrovanih lekova ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (BR) 3111232 granule za oralni rastvor. kesica. 50x10 kom Cena 1146.nr . UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121100 obložena tableta.7din 3585551913735 627/2005/12 23.2005 doziranje: prehlada. 25mg+500mg+200mg. askorbinska kiselina . opstrukcija izvodnih kanala pankreasa. virusne infekcije nosa i ždrela . virusne infekcije nosa i ždrela .4din 3585551913766 629/2005/12 23.12. uzima se razmućeno u čaši vode. najduže 5 dana kontinuirano.BRISTOL-MYERS SQUIBB .B06AA02 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi (R) 4159061 mast. askorbinska kiselina . 8x1 kom Cena 168.Francuska feniramin. ZRENJANIN . stanja posle totalne gastrektomije. dezoksiribonukleaza (goveđa) . 8x1 kom Cena 219.4din 3585551913728 628/2005/12 23.R06AB.7din 8608811001425 3/2-10-6744 04. kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porekla (cistična fibroza. askorbinska kiselina .. bez šećera FERVEX ZA ODRASLE. 10mg+280mg+100mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB .11. 732. 8x1 kom Cena 158.BRISTOL-MYERS SQUIBB .rinofaringitis. alergijski rinitis.1din 25.2007 (apscesi.1 FERVEX ZA DECU .05. virusne infekcije nosa i ždrela .2007 438. Paralelni lekovi: Fervex za decu. paracetamol. uzima se razmućeno u čaši vode. najduže 5 dana kontinuirano.rinofaringitis.Srbija amilaza./g. ulcerativne lezije. Fervex za odrasle./g+666Christensen j.2005 doziranje: prehlada. Paralelni lekovi: Fervex za odrasle. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. deca od 10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice.

12. rastvor. Lamox. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.2004 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli 2 puta po 100-250mcg. Mucosolvan®. blister. 50mcg/doza. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.11.2006 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli i deca preko 12 godina 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu.2002 Cena 818.DigitSoft. bočica.2002 Cena 853.2002 Cena (R) 3112024 sirup. deca do 2 godine 2 puta po 7. 1x50mL 3/2-10-4989/1 28. 1x60mL 3/2-10-4989/3 28.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 471. 1x10 kom 3/2-10-4989/5 28. 30mg. po potrebi povećavati najviše do 2 puta po 1mg dnevno.11. blister.5mg.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.nr .R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI F r03Ba glukokortikoidi (R) 7114565 sprej za nos.12. .05. suspenzija. 1x60 doza 3/2-10-6380/1 22. 1x150mL 3/2-10-4989/2 28. maks.11. bočica.12.2002 Cena 1492din (R) 7114596 aerosol. 50mcg.Nemačka ambroksol .2002 Cena (R) 3112244 sirup.4din (R) 7114597 aerosol. 250mcg. 30mg. deca od 2-5 godina 3 puta po 7. bočica sa raspršivačem. 1x120 doza Cena 703din 5900008021999 1270/2006/12 02.Poljska flutikazon . 1x60 doza www. 1x100mL 3/2-10-4989/4 28. 200mcg dnevno. bočica. Mucosolvan® junior FLIXONASE™ . deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. Paralelni lekovi: Flixonase™ r03Ba glukokortikoidi (R) 7114594 aerosol. 125mcg. 15mg/5mL. 1x60 doza 3/2-10-6380/2 21.5mg.84din 3/2-10-6380 22. 15mg/5mL.08.Velika Britanija flutikazon .2002 Cena (R) 2112245 oralne kapi. 1x120 doza 5900008009706 515-04-5028/03 04.R05CB06 r05cB mukolitici (R) 1112240 tableta. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. bočica sa raspršivačem.A. Paralelni lekovi: Flixotide FLIXOTIDE . deca od 4-12 godina: 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. 50mcg.12. bočica sa raspršivačem. 15mg/5mL.2002 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno.12. boca sa pumpom za doziranje.co. deca preko 4 godine 2 puta po 50-100mcg. 2x10 kom 1 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Cena 3/2-10-4989 28.2002 Cena (R) 3112244 sirup. bočica sa raspršivačem. 400mcg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova FLAVAMED .9din (R) 7114595 aerosol.BERLIN-CHEMIE AG .GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 7.5mg. bočica. maks.12. .2002 Cena (R) 1122246 tableta.

nr .Slovenija loratadin . tuba. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. 1x5mL Cena 198.GALENIKA AD . premedikacija: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.2din 4030571001416 715/2005/12 27.5din 8608808100728 109/2006/12 02.2002 Cena 120.2006 doziranje: nesanica: oralno 7.2003 doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života. napunjen injekcioni špric. blister. FABRIK GmbH . vakcina protiv gripa inaktivisana.mikroorganizmi (BR) 1126252 kapsula. 3x10 kom Cena 373. blister.Belgija vakcina protiv gripa (inaktivisana. po protokolu o imunizaciji. GERHARD MANN.7din 3838957895960 3/2-10-6747 11. 1x10 kom 3838957887026 515-04-1723/03 01. 3mg/mL. tvrda. 1x120mL 3838957696635 3/2-10-6746 11. rastvor. Paralelni lekovi: agrippal™ S1.5-15mg uveče pre spavanja.2003 Cena 167din (R) 3058246 oralna suspenzija. FLUARIX . blister. vaxigrip® junior j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011868 suspenzija za injekciju.06. Paralelni lekovi: dormicum®. 1x3g 4030571001423 714/2005/12 27. uzima se pre jela.A07FA01 ANTIDIJAROICI.DigitSoft. 5mg/5mL. keratitis.2003 Cena 306. po potrebi ponoviti tokom noći.PHARM.Srbija midazolam .9din 515-04-5168/03 30.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 3x10 kom 515-04-1723-1 01.SMITHKLINE BEECHAM .S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi Cena 294.08.1 abecedni spisak registrovanih lekova F FLONIDAN® .4din (R) 1058247 tableta. vaxigrip®.J07BB02 VAKCINE a07Fa antidijaroici . 2x8 kom Cena 364. Lorano.Crna Gora bacillus ip 5832 (čista kultura) . rascepana virusna čestica) .2005 doziranje: hronični konjunktivitis.ICN CRNA GORA . Paralelni lekovi: claritine®. blister.08. bočica.12. .2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1071461 film tableta. plastična bočica sa kapaljkom.02. alergijski konjunktivitis.4din (R) 4090851 mast za oči. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 190. deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo tečnosti). Pressing® FLONIVIN BS .12. 10mg.12.2004 doziranje: dijareja različitog porekla: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno. između obroka. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 2x10 kom Cena 204. blister. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza. 3mg/g.co. .12.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058245 tableta. 35mg. ulkus rožnjače: 3 puta dnevno (ne duže od 10 dana).5mL www.DR. 1x0. 10mg. 10mg. nesezonski hronični idiopatski rinitis.2005 (R) 7090852 kapi za oči.9din (R) 1058248 tableta. Loratadin.D. CHEM. 15mg. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65godina starosti.11. Midazolam Torrex FLOXAL® . FLORMIDAL® .6din 515-04-2703/03 05.Nemačka ofloksacin .

Nemačka fludarabin .2003 doziranje: hronična limfocitna leukemija B ćelija i non-Hodgkin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima.06. svakih 28 dana.4din (R) 1327346 tableta. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno.co. Paralelni lekovi: diflazon®. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman. Flukonazol.2din (R) 1327355 kapsula.) 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. diflucan®.2003 Cena 31177. 4x5 kom 515-04-235-1 30.L01BB05 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (SZ) 0034020 liofilizat za rastvor za injekciju.06.5din 8600097003087 710/2006/12 05. Flumycozal. blister. 2-4 nedelje. dermatomikoze: 50mg dnevno.2006 Cena 599.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-100mg dnevno. Stabilanol FLUCONAZOLE . 1x100mL Cena 816.5din (SZR) 1034021 film tableta. inf. 10mg. 5x50mg Cena 70318. 1x1 kom 515-04-02186-1 28.9din (SZR) 1034022 film tableta.v.SCHERING-PLOUGH LABO N.2004 Cena 275. Flunazol. 50mg. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. 3x5 kom 515-04-235/03 30. zatim 3mg/kg dnevno.Poljska flukonazol . 10x10 kom Cena 6092. ili i.3din 8606103170170 1019/2007/12 15.7din (R) 1327356 kapsula. zatim 3mg/kg dnevno.2007 doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo. 7-14 dana. Flumycozal. blister. Stabilanol FLUDARA .2004 Cena 706. 7-14 dana.2din 515-04-02186/04 28. tokom 6 ciklusa. 2mg/mL.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327357 rastvor za infuziju.05. blister. www. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. 1x7 kom 8600097012201 515-04-1525/04 02. 10mg. .DigitSoft. 250mg.09. tvrda. 1x1 kom 8600097012218 515-04-1526/04 02. indolentni limfomi: oralno 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana.nr . Flukonazol. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037081 tableta.J02AC01 j02ac derivati triazola (R) 1327345 tableta. bočica. Fluconazole. parenteralno (primenjuje se bolus inj. blister.07.06. 50mg. Flunazol.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno.Belgija flutamid . blister.06.abecedni spisak registrovanih lekova 1 FLUCINOM® . blister.Srbija flukonazol . Fluconal.V. 2-4 nedelje. 100mg. tvrda.1din 515-04-722/03 18. dermatomikoze: 50mg dnevno. diflucan®. Paralelni lekovi: diflazon®.07.2003 Cena 40925. 150mg. 2x7 kom F ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 944. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.09. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. Paralelni lekovi: Flutasin® FLUCONAL .SCHERING AG . 50mg.HEMOFARM AD . bočica staklena. blister.POLFARMEX SA .

mukoviscidoza. burzitis.7din 7680375610108 814/2007/12 13.3din 8608808100674 3/2-10-7403 25. 3x10 kom 8608808100681 03-10-7403/1 25. respiratorni distres sindrom odraslih (ARDS). 600mg.Italija acetilcistein .Švajcarska acetilcistein .R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112212 šumeća tableta.9din 8606103110138 515-04-1754/04 29. mukoviscidoza. miozitis.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112211 granule za oralni rastvor.Hemofarm FLUIMUCIL® 600 .Švajcarska acetilcistein . periartritis.ZAMBON SWITZERLAND LTD . cistična fibroza.04.M01AE09 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162050 obložena tableta. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Fluimucil® 600.10.09. emfizem pluća.V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti (Z) 0112213 rastvor za injekciju. deca 15-30mg/kg dnevno. blister.10 FLUGALIN . hronični bronhitis i njegove egzacerbacije.nr . 100mg. Paralelni lekovi: acc 100.7din (R) 1162051 obložena tableta. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. adjuvans tokom lečenja ciklofosfamidom i doksorubicinom. 150mg/kg (početno). bolovi u mišićima: 150-200mg dnevno podeljeno u više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima). emfizem pluća. gljivama koje sadrže amanitin. 30x1g Cena 249.2002 Cena 153. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. 5x2 kom Cena 210.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.Srbija flurbiprofen . acc Saft. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. acc 200. 300mg/3mL. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112210 granule za oralni rastvor. ampula. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. blister.co. mukoviscidoza. povrede mekih tkiva. kod trovanja paracetamolom: odrasli i deca inf. F FLUIMUCIL® .5din 7680375610375 815/2007/12 13.2002 doziranje: reumatoidni artritis. Fluimucil® 600. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije.Hemofarm FLUIMUCIL® 200 . Fluimucil® 200. tendinitis. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. tendosinovitis.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. ankilozirajući spondilitis. istegnuća i iščašenja. www. osteoar tritis.ZAMBON SWITZERLAND LTD . hronična obstruktivna oboljenja pluća. Paralelni lekovi: acc 100.10.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. 2x15 kom Cena 85. Fluimucil® 100. acc 200. strip. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. sinovitis. kesica. FLUIMUCIL® 100 . kesica. 5x3mL Cena 258.04.DigitSoft.04. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. Nac . zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata.ZAMBON SWITZERLAND LTD . Nac . acc Saft. 30x1g Cena 220. akutni i hronični bronhitis infektivne i neinfektivne etiologije: parenteralno odrasli 2-3 puta po 300mg.2din 7680451790793 816/2007/12 13. 100mg.2004 doziranje: trovanje paracetamolom. emfizem pluća.Švajcarska acetilcistein . degenerativna artroza.ZAMBON GROUP ITALIA . halogenim ugljovodonicima. 200mg.GALENIKA AD . 50mg.

Flumycozal.2007 Cena 275.01. maks.2007 Cena (R) 1327201 kapsula. maks. deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/kg telesne mase jednom u 3 dana. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno dnevno. blister.10.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327300 kapsula. diflucan®. 150mg. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. tvrda.D. Fluimucil® 100. 100mg. tvrda. vaginalna kandidijaza i balanitis: 200mg jednokratno. tvrda.1din (R) 1327340 kapsula. . deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. blister. Flumycozal.2005 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 100mg dnevno. tvrda. 150mg. Flumycozal. Paralelni lekovi: diflazon®. Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana. gljivične infekcije kože: 50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja). genitalne infekcije izazvane Candidom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu. 50mg.12. 1x7 kom 8608811003146 515-04-2514-1 17. Paralelni lekovi: diflazon®. Stabilanol F www.co. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana. 2-4 nedelje. zatim 3mg/kg dnevno. Fluconazole. 1x1 kom 8600064104083 135/2007/12 11. tvrda. 1x7 kom Cena 599. 50mg. blister.Hemofarm FLUKONAZOL . Flunazol. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. acc Saft. blister. 1x7 kom 8600064104090 134/2007/12 11. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. tvrda. dermatomikoze: 200-300mg nedeljno. deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno.JUGOREMEDIJA A.Srbija flukonazol .D. diflucan®. Fluconal. a zatim 200-400mg jednom dnevno. gljivične infekcije sluzokože grla: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana. Paralelni lekovi: acc 100. 200mg. Fluconal. deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u 2 dana. ZRENJANIN .1din (R) 1327301 kapsula. acc 200. .abecedni spisak registrovanih lekova 11 bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. blister. 1x1 kom 8608811003153 515-04-2514-2 17. Flunazol.12. Stabilanol FLUKONAZOL . deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. sistemska kandidijaza: (Candida. blister.D. tvrda.2din 8608811003139 515-04-2514/03 17.nr . mukozne kandidijaze oralno 3-6mg/kg dnevno prvog dana. deca 6-12mg/kg oralno dnevno. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. blister. Nac .2003 Cena 798. 1x7 kom 471/2005/12 17. 2-4 nedelje.ZDRAVLJE A. zatim 3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 7-14 dana.01. deca izložena riziku infekcije 3-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. diflucan®. prevencija kandidijaze: 100-400mg dnevno. Fluconazole. 7-14 dana. doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana. 100mg. 100mg. blister. Fluconal.01. Stabilanol FLUKONAZOL .Srbija flukonazol .SRBOLEK A. tvrda. 1x7 kom Cena 599.2003 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno.2007 doziranje: gljivične infekcije sluzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana.2003 Cena 275.12.DigitSoft. prevencija gljivičnih infekcija: odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno. 1x7 kom 8600064104038 133/2007/12 11. Fluimucil® 200.01.2007 Cena (R) 1327202 kapsula.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327200 kapsula. dermatomikoze: 50mg dnevno.Srbija flukonazol . Flunazol.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena 728.7din (R) 1327203 kapsula. šumeće tablete se upotrebljavaju rastvoreno u vodi. Fluconazole.2din 8600064104027 132/2007/12 11.7din (R) 1327302 kapsula.

12

abecedni spisak registrovanih lekova

FLUMYCOZAL - AEGIS LTD. - Kipar flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7 kom Cena 713din 5291171000547 3/2-10-7567 10.11.2002 Cena 412,3din (R) 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 5291171000554 3/2-10-7567/1 10.11.2002 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flunazol, Stabilanol

F

FLUNAZOL - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena (R) 1327360 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160/03 28.09.2004 Cena (R) 1327361 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160-1 28.09.2004 Cena (R) 1327362 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 515-04-04160-2 28.09.2004 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flumycozal, Stabilanol FLUNEURIN® - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455070 9/2006/12 09.01.2006  (R) 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 604,5din 8606102455087 8/2006/12 09.01.2006  (R) 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455094 7/2006/12 09.01.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNIRIN® - GALENIKA AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 1101,3din 8608808103750 1410/2006/12 14.08.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNISAN - HEMOFARM AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 8600097012072 515-04-4945/03 17.05.2004

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

13

doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOKSETIN - SRBOLEK A.D. - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072925 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 5310090000336 3/2-10-9191 24.12.2002 doziranje: depresija: 20mg/dan, jednokratno (najbolje ujutro); po potrebi, dozu postepeno povećavati do naviše 80mg/dan, podeljeno u dve doze; bulimija: do 60mg/dan; opsesivno kompulsivni poremećaji: 20-60mg/dan. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOROGAL - GALENIKA AD - Srbija natrijum fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aa sredstva za profilaksu karijesa (BR) 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 kom Cena 81,3din 8608808103682 515-04-1678/03 21.07.2003 Cena 73,7din (BR) 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 kom 8608808103675 515-04-1679/03 21.07.2003 doziranje: ako voda za piće sadrži manje od 0,3mg/L fluora deca do 3 godine 1 puta po 0,25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0,25mg; deca preko 6 godina 1 puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0,3-0,6mg/L fluora doze smanjiti na ½, a za više od 0,7mg/L terapija fluorom nije potrebna. FLUOROURACIL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 83,8din 8606010920110 1310/2007/12 12.06.2007 Cena 191din (SZ) 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL 8606010920127 1311/2007/12 12.06.2007 doziranje: palijativni tretman malignih tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa, cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil “eBeWe” FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072920 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 668,3din 3870010004186 3/2-10-8668 12.12.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan, Framex® FLUTASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90 kom Cena 5944720130171 762/2007/12 Cena (R) 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30 kom 5944720130164 765/2007/12

F

4648,8din 02.04.2007 1574,1din 02.04.2007

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1tabl. (250mg) uz jelo; duži vremenski period. Paralelni lekovi: Flucinom® FLUXILAN - AEGIS LTD. - Kipar fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 286,1din 5291171001117 3/2-10-7564 28.10.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija; 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Framex®

F

FOLACIN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom Cena 3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007 doziranje: megaloblastna anemija (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca, prevencija 2,5mg (½ tabl.) dnevno; stanja gladovanja, malresorpcije, upalne bolesti creva (steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenciju defekta neuralne cevi u novorodjenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze folne kiseline. Paralelni lekovi: Folan, Folnak FOLAN - FARMAKOS DD - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom 8608805100301 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak FOLIRON® - REMEDICA LTD - Kipar gvožđe(ll)-fumarat, folna kiselina - B03AD02 B03ad gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom (R) 1060570 film tableta; 310mg+0.35mg; blister, 3x10 kom

Cena 59din 3/2-10-10576 25.12.2002

ANTIANEMICI

Cena 123din 515-04-295/04 10.06.2004 doziranje: deficit gvožda i folne kiseline u trudnoći i anemiji: samo odrasli 1 film tabl. dnevno. FOLNAK - SIGMAPHARM DOO - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061040 tableta; 5mg; 20 kom 8606004960016 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg; deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folan FORANE® - ABBOTT LABORATORIES LTD - Velika Britanija izofluran - N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL 5013158776395

Cena 59din 3/2-10-10759 25.12.2002

Cena 3426,6din 2046/2007/12 25.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

15

doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno, primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal FORCAS - HEMOFARM AD - Srbija ceftazidim - J01DD02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (Z) 0321600 rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1000mg Cena 354,3din 8600097301442 515-04-1755/03 11.08.2003 (Z) 0321601 prašak za rastvor za injekciju; Cena 229,8din 500mg; bočica staklena, 1x500mg 8600097011532 515-04-1754/03 11.08.2003 doziranje: teške infekcije (septikemija, meningitis), infekcije pluća, gornjih i donjih disajnih puteva, uha, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, trbušne duplje, želuca, creva, žuči, mozga, urinarne infekcije, infekcije kod pacijenata na dijalizi, profilaksa u hirurgiji: odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski. Paralelni lekovi: ceftazidim FORTEO™ - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05aa paratireoidni hormoni i analozi (R) 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl; pen sa uloškom, 28x80 µl Cena 31948,1din 5014602101237 154/2006/12 07.02.2006 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru), najduže 18 meseci. FORTOVASE - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska sakvinavir - J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

Cena 11303,7din 515-04-1691/03 18.07.2003 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): 3 puta po 1200mg najkasnije 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Invirase® FORTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska makrogol (polietilenglikol) - A06AD15 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74g Cena 622,8din 3582182886223 515-04-3052/03 25.11.2003 doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije). FOSAMAX® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4 kom Cena 2371,1din 8600103453103 549/2007/12 27.02.2007 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron

j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328371 kapsula, tvrda; 200mg; boca, 1x180 kom

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FOSAMAX® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059071 tableta; 10mg; blister, 2x14 kom Cena 515-04-286/03 18.06.2003 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron FOSAVANCE® - MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05BB bifosfonati, kombinacije (R) 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4 kom Cena 2290din 8600103453486 435/2006/12 06.04.2006 doziranje: terapija osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D jedna tabl. jednom nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još 30 min. FOSTIMON® - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

F

g03ga gonadotropini (SZR) 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1562din 7680529740897 611/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 12027,4din 7680529740897 612/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1041,1din 7680529740620 613/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 8506,6din 7680529740620 614/2007/12 01.03.2007 doziranje: anovulacija (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrolisana ovarijalna hiperstimulacija (razvoj nekoliko folikula kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti. FRAGMIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 1707,5din (4034541005749) 1105/2007/12 25.05.2007 (SZ) 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 3340,7din (4034541005756) 1106/2007/12 25.05.2007 4774,7din (SZ) 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL; ampula, 10x1mL Cena (4034541005732) 1107/2007/12 25.05.2007 doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom 5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7 dana (ortopedskahirurgija); lečenje akutnih dubokih venskih tromboza: jednom dnevno

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

1

200 i.j./kg s.c.; plućna embolija: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10 dana; lečenje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120 i.j./kg na 12 sati, tokom najmanje 6 dana. FRAMEX® - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 800din 5997001313466 755/2007/12 02.04.2007 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan FRAXIPARINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

F

Cena 3784,7din 3/2-10-10734 26.12.2002 doziranje: profilaksa tromboza: u hirurgiji 0,3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0,3mL dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86 i.j./kg s.c. na 12 sati FROMILID® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL 3582910003076 (Z) 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL 3582910003083 (Z) 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL 3582910003106 (Z) 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL 3582910003120 (Z) 0062304 rastvor za injekciju; 3800i.j.; napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL

Cena 2006,1din 511/2005/12 01.11.2005 Cena 401,1din 246/2005/12 01.11.2005 Cena 3784,7din 247/2005/12 01.11.2005 Cena 4629,7din 248/2005/12 01.11.2005

j01Fa makrolidi (R) 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7 kom Cena 582din 3838989500276 515-04-03821/03 28.09.2004 Cena 1115,8din (R) 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283 515-04-03821-1 28.09.2004 406,7din (R) 3325612 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 3838989500290 515-04-03821-2 28.09.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7,5mg/kg na 12 sati; deca od 8-11kg 62,5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg 187,5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FROMILID® UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

j01Fa makrolidi (R) 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x5 kom Cena 3838989501358 531/2005/12 07.11.2005 (R) 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom Cena 556,6din 3838989501365 318/2005/12 17.08.2005 (R) 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x5 kom Cena 3838989501372 567/2005/12 22.11.2005 (R) 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom Cena 1076,5din 3838989501389 568/2005/12 22.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid®, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar FUNGIZONE - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327470 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 1122din 515-04-2716/03 24.11.2003 doziranje: sistemske gljivične infekcije: 0,25mg/kg sporom i.v. inf. tokom 2-6 sati, dozu postepeno povećavati do granice podnošljivosti; dnevna doza ne sme preći 1,5mg/kg. Paralelni lekovi: amphocil® FUNIT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom Cena 470,5din 8699540180208) 562/2007/12 01.03.2007 Cena 1683,8din (R) 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 8699540180215 563/2007/12 01.03.2007 Cena 3312din (R) 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5 kom 8699540180222 564/2007/12 01.03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: odrasli 100- 200mg dnevno tokom 7 dana (Pityriasis versicolor), 15 dana (Tinea corporis, Tinea cruris), 30 dana (Tinea pedis, Tinea mannum); sistemske gljivične infekcije: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: Kanazol, Prokanazol®, Sporanox FUROSEMID - FAMPHARM - Srbija furosemid - C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici, monokomponentni (R) 1400470 tableta; 40mg; blister, 2x15 kom

Cena 3/2-10-6452 24.11.2002 Cena (R) 1400471 tableta; 40mg; blister, 1x15 kom 3/2-10-6454 24.11.2002 Cena 24din (R) 1400472 tableta; 40mg; blister, 1x10 kom 8606003211508 3/2-10-6455 24.11.2002 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije), hiper tenzija: odrasli početna doza 40mg dnevno; doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan, maks. 80mg dnevno; deca 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lasix®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova FUZEON® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

1

j05aX ostali antivirusni lekovi (SZ) 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL; liobočica sa rastvaračem, 60x1.1mL Cena 124653,5din 8606102767746 515-04-2262/04 25.08.2004 doziranje: lečenje HIV-infekcije odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/kg, maks. 90mg.

F

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

G
GABALEPT® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kom Cena 1503din 3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006  (R) 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kom Cena 1255din 3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006  (R) 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 172din 3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 2,4g dnevno podeljeno u 3 doze; deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze; neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u tri doze. Paralelni lekovi: Katena®, Neurontin® GADOVIST® - SCHERING AG - Nemačka gadobutrol - V08CA09 v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; napunjen injekcioni špric, 5x15mL

G

KONTRASTNA SREDSTVA

Cena 55310,2din 515-04-1601/04 14.07.2004 (Z) 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena 515-04-1602/04 14.07.2004 doziranje: doze zavise od vrste snimanja. GALADROX® - GALENIKA AD - Srbija cefadroksil - J01DB05

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6 kom Cena 360,1din 8608808106188 3/2-10-5101 05.07.2002 234din (R) 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 8608808106195 3/2-10-5097 05.07.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije genitourinarnog trakta, osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: duracef GALASTAT - GALENIKA AD - Srbija pravastatin - C10AA03

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104482 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 8606007080223 3/2-10-5090 05.07.2002 doziranje: hiperholesterolemija 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

www.DigitSoft.co.nr

12 GALECEF® - GALENIKA AD - Srbija cefazolin - J01DB04

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 8517,6din 3/2-10-5098 05.07.2002 doziranje: teške infekcije urnarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella sp., Staphyloccocus aureus-om infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji, peritonitis, septikemija; odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin, cefazolin-BcPP, cefazolin-MIP, Primaceph®

j01dB cefalosporini, I generacija (Z) 0321961 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g

G

GALEPSIN® - GALENIKA AD - Srbija karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10 kom Cena 145,8din 8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006 doziranje: profilaksa generalizovanih konvulzivnih epilepsija, parcijalnih epilepsija sa poremećajem svesti,mešovitih epilepsija, fokalnih napada, “petit mal” sa psihičkim smetnjama i terapija neuralgije trigeminusa: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg, postepeno povećavati do 0,8-1,2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0,6-1g dnevno u više doza. Paralelni lekovi: Karbapin, Tegretol®, Tegretol® cr GALITIFEN - GALENIKA AD - Srbija ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu  (R) 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena 86,1din 8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004 doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli 2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0,5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg. GAMBROSOL TRIO 10 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2506/03 12.12.2003 (SZR) 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2505/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 40

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

13

GAMBROSOL TRIO 40 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2507/03 12.12.2003 (SZR) 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2504/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 10 GAMEX® - HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. - Srbija lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

G

P03aB proizvodi koji sadrže hlor (R) 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena 67din 8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006 Cena 101,4din (R) 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL 8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006 Cena 58,4din (R) 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL 8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006 doziranje: odrasli pediculosis capitis: kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti 3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabies odrasli uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca scabies: od 3-10 godina: postupak je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih, bezbednijih pedikulocida. GARDASIL® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE

j07BM papiloma virus vakcine (Z) 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen injekcioni Cena 8373,8din špric, 1x0.5mL 8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006 (Z) 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL Cena 8373,8din 8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006 doziranje: prevencija kondiloma spoljnih genitalija, uznapredovale vulvarne i cervikalne displazije, karcinom cerviksa uzrokovan HPV tip 6,11,16 i 18 kod žena 16-26 godina intramuskularno (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao 3 odvojene doze od po 0,5mL prema sledećem rasporedu; prva doza: odabranog datuma; druga doza: 2 meseca posle prve doze; treća doza: 6 meseci posle prve doze.

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6 kom Cena 184,2din 515-04-03374/04 28.09.2004 Cena 94,9din (BR) 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6 kom 515-04-03357/04 28.09.2004 doziranje: adjuvantna terapija (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma, prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ulkus uzrokovan primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), Zoilinger-Ellisonov sindrom (gastrinom pankreasa), prevencija stres-ulkusa, gastroezofagusni refluks, akutni erozivni gastritis, smanjenje iritacije želudačne sluzokože uzrokovane ekscesivnim unošenjem hrane, alkohola, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca ½ doze za odrasle.

G

GASVAN - SRBOLEK A.D. - Srbija dimetikon - A03AX13

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20 kom Cena 74,8din 8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002 doziranje: postprandijalne tegobe-aerofagija, funkcionalna dispepsija, manje postoperativne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radiografija i endoskopija gornjih par tija gastrointestinalnog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno, dobro sažvakati. GELUSIL® - LAC - HEMOFARM AD - Srbija aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma Cena (BR) 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10 kom 8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007 doziranje: ulkus želuca i duodenuma, gastritis, refluksni ezofagitis, hiperaciditet, gorušica i podrigivanje kiselog sadržaja, slične tegobe u trudnoći i kod hiatus hernije, nadražaj želuca posle prekomernog uživanja alkohola, duvana i kafe, medikamentozno prouzrokovani hiperaciditet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima. GEMZAR - ELI LILLY EXPORT S.A. - Švajcarska gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina  (SZ) 0034210 liofilizat za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg

Cena 3083,8din 3/2-10-9004 26.12.2002  (SZ) 0034211 liofilizat za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena 14984,5din 3/2-10-9005 26.12.2002 doziranje: nemikrocelularni karcinom pluća: 1 puta nedeljno 1000mg/m2, i.v. inf. tokom 30 minuta 3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze; karcinom pankreasa: 7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze. GENOTROPIN® - PFIZER HEALTH AB - Švedska somatropin - H01AC01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL 4034541005336

Cena 63828,6din 968/2007/12 10.05.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (R)

15

0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 4034541005329 967/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENOTROPIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija somatropin - H01AC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL Cena 63828,6din 8606007410839 912/2007/12 31.03.2006 (R) 0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 8606007410822 913/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - J01GB03

G

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi Cena 284,2din (Z) 0024552 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 8608808103644 3/2-10-3591 17.06.2002 Cena 317,7din (Z) 0024553 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 8608808104269 3/2-10-3590 17.06.2002 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - D06AX07

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 4150400 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena 75,3din 8608808104153 3/2-10-3592 17.06.2002 doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije, inficirane kožne ulceracije, inficirane ozebline: mazati 2-4 puta dnevno na obolelu kožu u tankom sloju. GENTAMICIN - HEMOFARM AD - Srbija gentamicin - J01GB03

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024580 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600097400404

Cena 284,2din 2061/2007/12 25.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

1 (Z)

abecedni spisak registrovanih lekova

0024582 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 317,7din 8600097400138 2043/2007/12 25.09.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

G

Cena 198,2din 515-04-270/03 26.06.2003 Cena 259,3din (Z) 0024082 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/1 26.06.2003 Cena 289,7din (Z) 0024088 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/2 26.06.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija gentamicin - J01GB03

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024081 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024420 rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 217,3din 8600064117434 2385/2007/12 16.10.2007 Cena 284,2din (Z) 0024421 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117441 2386/2007/12 16.10.2007 Cena 317,7din (Z) 0024422 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117458 2387/2007/12 16.10.2007 Cena 175,7din (Z) 0024423 rastvor za injekciju; 20mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117427 2384/2007/12 16.10.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024600 rastvor za injekciju; 20mg; ampula, 10x2mL (Z) 0024601 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

Cena 515-04-1214/03 Cena 515-04-1214-1

150,1din 14.08.2003 238,1din 14.08.2003

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 0024602 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL

1

Cena 396,4din 515-04-1214-2 14.08.2003 Cena 689,5din (Z) 0024603 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-1214-3 14.08.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin GENTOKULIN - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora gentamicin - S01AA11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici Cena 100,4din (R) 7090801 kapi za oči, rastvor; 0.3%; bočica, 1x10mL 8600097200028 3/2-10-10415 29.03.2002 doziranje: 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2-4 sata GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - D07CA01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

G

d07ca kortikosteroidi, slabog delovanja, kombinacije sa antibioticima (R) 4153090 sprej za kožu, suspenzija; 250mg+80mg; bočica sa raspršivačem, 1x50 ml Cena 515-04-252/03-3 05.03.2004 Cena 70,9din (R) 4153091 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x5g 515-04-252/03 05.03.2004 Cena 212,1din (R) 4153092 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20g 515-04-252/03-1 05.03.2004 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla, alergijski dermatitis izazvan lekovima, kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama, promene na koži kod eksudativne dijateze, dečji hronični neurodermatitis, eritrodermija, alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno naneti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Hydrocyclin GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - S03CA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090210 kapi za oči, rastvor; 0.5%+1.5%; bočica, 1x5mL Cena 155,9din 515-04-252/03-2 05.03.2004 doziranje: 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu na 1-2 sata, zatim na 3-4 sata, obično 7 dana. GINKOR FORT - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska trokserutin, heptaminol, ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - C05CA04
VAZOPROTEKTIVI

c05ca bioflavonoidi (BR) 1108350 kapsula, tvrda; 300mg+300mg+14mg; blister, 3x10 kom Cena 494,3din 515-04-3051/03 23.12.2003 doziranje: venolimfatična insuficijencija: 2 puta po 1 kaps.; hemoroidi 3-4 kaps. dnevno tokom 7 dana.

www.DigitSoft.co.nr

Unitimolol® 0. Paralelni lekovi: glucovance® GLIKOSAN .SLAVIAMED D.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40 . blister. 400mg+2.2007 Cena 271. 1x7 kom Cena 150. 3x10 kom Cena 157.160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. 400mg+2. 5 ili 6 tabl.Srbija timolol .5din 8608808103101 183/2006/12 13.Srbija glimepirid .Srbija mikonazol .GALENIKA AD .5mg.09.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.10. maks. blister. vulvovaginitis: 1 vagitorija uveče tokom 7 dana. 80mg.Srbija gliklazid .3din (R) 1042015 tableta. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno. 6mg dnevno. dnevno. jednom dnevno 1 tabl. .O.2007 Cena 863. glibenklamid .10. ili 3 puta dnevno ujutro. Paralelni lekovi: diaprel Mr.5% G GLIBOMET® .02.09.5mg. diprian.GALENIKA AD .2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. derivati sulfonilureje Cena 403.O. 3mg.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početna doza je 1mg jednom dnevno. bočica staklena. blister.02. Timolol alkaloid®. blister. 3x10 kom 8600102463639 1809/2007/12 03. Paralelni lekovi: Timadren®. 3x10 kom 8600102463653 1807/2007/12 03. 320mg dnevno. blister. blister. 3x10 kom 8600102463660 1806/2007/12 03.2007 Cena 592. maks. dnevno.2006 doziranje: terapija glaukoma: 1-2 puta dnevno po 1 kap u oko (oči) 0.1 abecedni spisak registrovanih lekova GINO-DAKTANOL .D.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341810 film tableta.5din 8608808103927 3/2-10-7469 25.09. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. 3x10 kom 8600102463646 1808/2007/12 03.02.9din (R) 1042017 tableta. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. maks.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 6 tabl. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.5% rastvora.1din 8605000800050 3/2-10-7383 28. blister. uključujući i dane menstruacije. Meglimid® www.co. gliprex®.nr . 1mg.G01AF04 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137225 vagitorija.S01ED01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093071 kapi za oči.2006 Cena (R) 1341811 film tableta.5din (R) 1042016 tableta. 5mg/mL.HABIT PHARM A. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. derivati sulfonilureje (R) 1042075 tableta. postepeno povećavati u zavisnosti od vrednosti glikemije. rastvor.09. podeljeno u više doza (uz glavne obroke).A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 3x20 kom 4013054005538 222/2006/12 27.5din (R) 1042018 tableta. lek se uzima pre ili u toku jela. 2mg. glioral® GLIMEPIRID . dnevno.DigitSoft. .Nemačka metformin. 1x5mL Cena 150. blister. 2x20 kom Cena 4013054001912 221/2006/12 27. ujutro sa doručkom. glimepirid remevita.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 200mg. 4mg. Paralelni lekovi: amaryl®. GLAUMOL® .

3x10 kom 8608808105242 397/2007/12 30. derivati sulfonilureje Cena 157.01.2002 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno. 50mg.9din (R) 1042102 tableta. www. ako dnevna doza iznosi 800mg. 3x10 kom 5999880025058 85/2007/12 11. 10x12 kom 3/2-10-7794 17.5din 5999880025072 83/2007/12 11.05.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početi sa 1mg/dan. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. 1mg.nr .A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) G a10BB sulfonamidi. blister. 4mg. 3x10 kom Cena 777.2006 Cena 1504din (R) 1042103 tableta. Meglimid® GLIVEC® .01. blister. diprian.05. uzima se pre ili u toku doručka.1din (R) 1039381 kapsula.abecedni spisak registrovanih lekova GLIMEPIRID REMEVITA . 3mg. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. maks. 6mg. blister. 2mg. sa velikom čašom vode. dozu povećavatiu intervalu od 1-2 nedelje po 1mg. derivati sulfonilureje (R) 1042100 tableta. uzima se 2 puta dnevno po 400mg.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip II): početna doza je 1mg jednom dnevno. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno.NOVARTIS . mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. 100mg.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.GALENIKA AD . NIŠ . derivati sulfonilureje (R) 1042350 tableta.2006 Cena 592. tvrda. 80mg.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 1 a10BB sulfonamidi. blister. 3x10 kom 8608813901150 706/2006/12 25. glikosan GLIPREX® .5din (R) 1042101 tableta.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40-160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: diaprel Mr.Švajcarska imatinib .1din (R) 1042070 tableta.Srbija glimepirid .O.2002 Cena 202430.3din (R) 1042351 tableta.2007 Cena 254din (R) 1042353 tableta.2007 Cena 363din (R) 1042352 tableta. 3x10 kom 8608813901259 705/2006/12 25.O. blister.REMEVITA D. gliprex®.DigitSoft. ujutru i uveče. lek se uzima pre ili u toku jela.01.2006 Cena 863. podeljeno u više doza (uz glavne obroke).12. blister. blister. 3x10 kom Cena 3/2-10-7794 17.05. maks.co. Paralelni lekovi: amaryl®. glimepirid. 4mg. 6mg dnevno. Meglimid® GLIORAL® .CEMELOG-BRS Kft . 3x10 kom 8608813901242 704/2006/12 25. maks. ako je potrebno. 3x10 kom 5999880025065 84/2007/12 11.12. tvrda. glimepirid. blister.01.2007 Cena 533. Tablete uzimati uz obrok.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039380 kapsula. cele. blister. 3x10 kom 5999880025041 86/2007/12 11. blister.05. 3mg. Paralelni lekovi: amaryl®.Mađarska glimepirid . 6mg dnevno.3din 8608813901143 703/2006/12 25.01. 3x10 kom Cena 403. glimepirid remevita.Srbija gliklazid . blister. 2mg. 320mg dnevno.

po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2-10mg/sat. napunjen injekcioni špric. Siofor® 850. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke.12. GLUCAGEN® HYPOKIT® . gluformin. 500mg.nr .5din (R) 1341102 tableta. sa velikom čašom vode. blister.09. cele. 50mg dnevno (početno). ako dnevna doza iznosi 800mg.v. Paralelni lekovi: aglurab. 1x1mL Cena 1321.2004 213.. trovanje beta-blokatorima odrasli 5-10mg i. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1-5mg/sat. Metfogamma® 500.07.09. po potrebi posle 6-8 nedelja povećati na 3puta po 100mg. maks.v. 1000mg.MERCK SANTE S. a zatim doza održavanja 2 puta po 850mg. blister. maks. 850mg.8din 3/2-10-10650 20. Metformin.Nemačka akarboza . 1mg/mL.02. Tablete uzimati uz obrok. 3x10 kom Cena 515-04-1215/04 Cena 515-04-1215/04-1 219.S.A10BF01 GLIVEC® . Tefor GLUCOPHAGE . Metfogamma® 850.A10BA02 a10Ba bigvanidini (R) 1043105 film tableta.Danska glukagon .1din 02.NOVO NORDISK A/S . 100mg. 6x10 kom (7612791505119) (R) 1039383 film tableta. 100mg.2007 Cena 414. ujutru i uveče. 2x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043106 film tableta. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. Meglucon 850.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039382 film tableta. povećati na 3 puta po 50mg.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane.co. 50mg.Nemačka metformin .07.1din 8606007910285 2066/2007/12 25. blister.09.Švajcarska imatinib . 2x15 kom 8606007910278 2068/2007/12 25.3din 02. počinje se sa 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. blister. blister. Metfogamma® 1000. Meglucon 500. GLUCOPHAGE .5-1mg.MERCK KGaA . .2006 doziranje: hipoglikemija: odrasli 0. blister.BAYER HEALTHCARE AG .DigitSoft. 3x10 kom G LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BF inhibitori alfa-glukozidaze (R) 1341101 tableta.3din 1733/2006/12 21. blister. deca 10-20mcg/kg.2006 Cena 180/2006/12 13.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 209. Siofor® 1000.Francuska metformin . 600mg dnevno. Siofor® 500. GLUCOBAY® .2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.H04AA01 PANKREASNI HORMONI H04aa glikogenolitički hormoni (R) 0341340 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.A.NOVARTIS PHARMA STEIN AG ..10 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 179/2006/12 13. 5x10 kom (R) 1043107 film tableta.2006 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno. nastaviti sa 2 puta po 850mg (ujutro i uveče) nedelju dana.02. 3g dnevno podeljeno u više doza. deca 50-150mcg/kg i. 400mg. 2x15 kom Cena 550.2004 www. po potrebi ponoviti za 10 minuta.

Paralelni lekovi: glucose 10%. Tefor GLUCOSAMIN-MIP . pre ili u toku jela. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% FRESENIUS .86mg. Paralelni lekovi: glucose 10%. boca plastična.nr . 10x1000mL 4030539068680 568/2006/12 08. gluformin. maks. glucosi infundibile. deca 30-60mL/kg dnevno.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-363/04-1 09. 10%. Meglucon 850. glucose 5% Fresenius.2003 Cena 1622. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana. 3g dnevno podeljeno u više doza. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.05.CHEPHASAAR CHEMISCH .abecedni spisak registrovanih lekova 11 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. boca plastična.B. glucosi infundibile 10%.2din (SZ) 0173901 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Perigona® GLUCOSE 10% .co. 10x500mL 4030539002981 561/2006/12 08. 5 % do 2L dnevno.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .05. boca plastična. Paralelni lekovi: aglurab. 10% do 2L dnevno. glucose 5% Fresenius.2003 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.2006 Cena (Z) 0173301 rastvor za infuziju. 5%. Metformin. blister. 5%. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. Siofor® 850.6mg+131. Siofor® 500.86mg. blister.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške ar troze: 3 puta po 500mg. 49x100mL www. 392. Metfogamma® 500.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . boca plastična.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173305 rastvor za infuziju.BRAUN MELSUNGEN AG . 5%. 20x500mL 515-04-3831-1 22. 5%. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163561 film tableta. glucosi infundibile 10%.Nemačka glukoza . 20x100mL 4030539001946 567/2006/12 08.5din 515-04-3831/03 22.12. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. Metfogamma® 850.2004 Cena (BR) 1163563 film tableta.6mg+131. glucosi infundibile 5% B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0173900 rastvor za infuziju. 30x10 kom 515-04-363/04-3 09. 10x500mL Cena 4030539039871 569/2006/12 08.Nemačka glukozamin .12. boca staklena.05. boca staklena.06. glucosi infundibile. Paralelni lekovi: glucose 5%.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3266.2006 Cena 1324. deca 15-30mL/kg dnevno. deca 30-60mL/kg dnevno. 5%. glucose 5%. Metfogamma® 1000.Austrija glukoza .05. Meglucon 500. boca plastična.B.6din (Z) 0173306 rastvor za infuziju. Siofor® 1000. 5x10 kom G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena (Z) 0173300 rastvor za infuziju.06. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% . 10x1000mL 4030539039888 566/2006/12 08.DigitSoft.Nemačka glukoza . glucosi infundibile. 10%.2006 Cena (Z) 0173307 rastvor za infuziju.05. 5% 2L dnevno. 392.BRAUN MELSUNGEN AG . glucosi infundibile 10%.

deca 15-30mL/kg dnevno. 1x250mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173130 rastvor za infuziju. deca 15-30mL/kg dnevno. glucosi infundibile 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . boca. . odrasli inf. 10 % do 2L dnevno.O. boca plastična.co.Crna Gora glukoza . deca 30-60mL/kg dnevno.09. boca. 1x500mL 8600064104052 Cena 55.DigitSoft. 10%.11.2004 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.12 GLUCOSI INFUNDIBILE . 1x500mL Cena 69. 5 % do 2L dnevno.8din (Z) 0173500 rastvor za infuziju. glucose 5%. deca 15-30mL/kg dnevno. 5%.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% . 1x500mL Cena 55.HEMOFARM AD .O. glucose 5% Fresenius. 5%.04. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE .2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.2006 Cena 69.09. boca. deca 30-60mL/kg dnevno. 10 % do 2L dnevno.1din (Z) 0173501 rastvor za infuziju.1din 8600064104076 480/2006/12 07.Srbija glukoza .09.4din 515-04-3689/04 30. 5%. glucose 5% Fresenius. glucosi infundibile. Paralelni lekovi: glucose 10%. . glucose 5%. boca. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. glucosi infundibile 10%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.2006 www.Crna Gora glukoza .HEMOMONT D.D. Paralelni lekovi: glucose 10%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 48.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173131 rastvor za infuziju. 10%. glucose 5% Fresenius.11. 1x500mL 8600097010658 2041/2006/12 06.1din (Z) 0173225 rastvor za infuziju. boca plastična. deca 30-60mL/kg dnevno. 10%.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 1x500mL 8600097200066 1653/2006/12 15.nr . odrasli inf. 10 % do 2L dnevno. 5%.O. glucosi infundibile. 5 % do 2L dnevno. 5 % do 2L dnevno.8din 481/2006/12 07. .HEMOMONT D.B05BA03 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173220 rastvor za infuziju. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . glucose 5%.2006 Cena 69. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173502 rastvor za infuziju. glucose 5%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena 55.D. glucose 5% Fresenius.04. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.O.Srbija glukoza . boca. .Srbija glukoza .ZDRAVLJE A. 1x500mL 8600097200073 1654/2006/12 15.8din 8600097010641 2040/2006/12 06. Paralelni lekovi: glucose 10%.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: glucose 10%. glucosi infundibile 10%.

A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043060 film tableta. 5 ili 6 tabl.MERCK SANTE S.8din 3596540050140 296/2005/12 01. 3g dnevno podeljeno u više doza. daje se pod stalnim nadzorom kardiovaskularne funkcije.abecedni spisak registrovanih lekova 13 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.2007 doziranje: krvarenje iz variksa jednjaka: odrasli početno 1-2mg sporo i.6din 25. blister.5mg. 500mg. blister.nr . 10mg.S. GLUCOVANCE® .2din 8600097011556 515-04-564/03 12.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.v. 5x5mL Cena 15652. glucose 5%. Paralelni lekovi: glucose 10%.DigitSoft. bočica. ujutro sa doručkom.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 433. maks.H01BA04 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Metformin.Francuska metformin. dnevno.1din 8606102233135 1239/2007/12 07. jednom dnevno 1 tabl.2005 Cena 198.12. 1x30 kom 4034541004476 3/2-10-7909 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 5mg uz doručak. www.2002 G a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341800 film tableta. 2x15 kom 3596540060132 298/2005/12 01. . u podne i uveče za one koji uzimaju 3. postepeno povećati u zavisnosti od vrednosti glikemije. dnevna doza je 120-150mcg/kg talesne težine. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.A10BB07 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 500mg+5mg.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.Srbija metformin . Meglucon 850.. Tefor GLYPRESSIN® . ili 3 puta dnevno ujutro. 3x10 kom Cena 66. počinje se sa 500mg dnevno uz doručak nedelju dana. maks. deca 30-60mL/kg dnevno.HEMOFARM AD . bočica. blister. glucose 5% Fresenius. derivati sulfonilureje Cena (R) 1042300 tableta. maks. dnevno.co. Siofor® 1000.USA glipizid . uz prisutnu opremu za intenzivnu negu. 20mg dnevno. Metfogamma® 1000.6din 25. glucosi infundibile 10% GLUCOTROL® XL . a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg. Siofor® 500. glucosi infundibile. glibenklamid . doza održavanja je 1mg na 4-6 sati.2002 780.09. 1mg/5mL.Švajcarska terlipresin . dnevno. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. glucophage. maks.PFIZER .FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .06. Paralelni lekovi: glibomet® GLUFORMIN .7din (R) 1341801 film tableta.09. 2x15 kom Cena 235. Metfogamma® 850.A. Paralelni lekovi: aglurab. 5mg. Trajanje terapije. Metfogamma® 500.MANUFACTURING CENTER .06. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. 5 % do 2L dnevno. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 500mg+2. 1x30 kom 5413973075367 3/2-10-7908 Cena (R) 1042301 tableta. Meglucon 500. 6 tabl. Siofor® 850.12. zavisno od stanja je 2-3 dana.

stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno..2004 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. pen sa uloškom. 300i.f® 300. 450i. Paralelni lekovi: gonal . zavisno od kliničkog odgovora.F® 450 . pen sa uloškom. 450i.SERONO PHARMA INTERNATIONAL .06. zavisno od kliničkog odgovora.f® 1050. Paralelni lekovi: gonal .f® 900 www.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044010 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. gonal .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI G GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044251 rastvor za injekciju.Italija folitropin alfa . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). Paralelni lekovi: gonal ./0.06.Italija folitropin alfa . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.co.75mL Cena 8606102684142 1315/2007/12 12. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula)./0. liobočica i rastvor u špricu. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. 1050i.2din 515-04-1560/04 10.f® 900 GONAL . 1x0.75mL Cena 8606102684159 1314/2007/12 12.2007 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.Italija folitropin alfa .f® 900 GONAL ./1./0.j.f® 1050. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.75mL. 1x1.75mL Cena 8606102884050 718/2006/12 25. gonal .f® 300. 1x1mL g03ga gonadotropini (R) 0044011 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.F® 1050 .A. gonal . . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).14 abecedni spisak registrovanih lekova GONAL . 1x0.j.f® 450.Švajcarska folitropin alfa .5mL Cena 8606102684043 720/2006/12 25.j.f® 450. gonal . gonal . 75i. gonal .P. . liobočica sa rastvaračem u špricu. .f® 1050.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. 1x0. liobočica sa rastvaračem u špricu.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2299.75mL.05.P. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044250 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.nr . stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.A. gonal .F® 300 .j.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.05.f® 450.DigitSoft.j. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. gonal .f® 900 GONAL . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.A.P.06.5mL.75mL.F® 300 . zavisno od kliničkog odgovora. zavisno od kliničkog odgovora.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.2007 (R) 0044252 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: gonal .

Nemačka paracetamol. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. kofein. . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).08. zavisno od kliničkog odgovora. doza se može smanjiti na 1 kap. 1x1.F® 900 .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA 15 g03ga gonadotropini (R) 0044253 rastvor za injekciju. (ujutru.1din 5310001065058 911/2007/12 03./1.DigitSoft. kapsule progutati sa dosta tečnosti. deca od 4-10 godina 3 puta 0.A.25mg. 200mg+150mg+25mg+2.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. gonal .v. hlorfenamin .R06AB54 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 1111270 kapsula.2007 doziranje: astma: oralno odrasli 3 puta po 0. Paralelni lekovi: gonal .25-0.5mL Cena 8606102684067 719/2006/12 25.05.f® 450 GRIPPOSTAD® C . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. 0.5mg. prevremeni porođaj: 4 puta po 0. 1x10 kom Cena 123.05. deca ispod 4 godine 3 puta 0. u podne i uveče.nr . 1x20 kom Cena 181. povlačenjem simptoma.5mg tek pošto je aktivnost uterusa suprimirana i.5mL.ALKALOID AD . www.Italija folitropin alfa . ujutru.P. pen sa uloškom. blister.5din 4011548004333 273/2005/12 04.abecedni spisak registrovanih lekova GONAL .2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.f® 1050.5-1mg.Makedonija heksoprenalin .j.co.STADA ARZNEIMITTEL AG . askorbinska kiselina. tvrda. u podne i uveče). GYNIPRAL® . gonal . terapijom.5mg. 900i.2005 doziranje: simptomi gripoznih infekcija i prehlade: početna terapija za odrasle 3 puta dnevno po 2 kaps.R03CC05 G LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (SZR) 1142200 tableta.125-0. bočica.f® 300.5mg.

DigitSoft.1 abecedni spisak registrovanih lekova www.co.nr .

v.)/15mL.8din (250i.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066630 liofilizat za rastvor za injekciju.j. liobočica sa rastvaračem.)/5mL. inj. ili kontinuirana infuzija.v. u vitalnim indikacijama.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. inj. ili kontinuirana infuzija.4din 515-04-3187/03 07.08. 10x500mL B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066202 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.Nemačka faktor VIII.9din 8606103100054 1272/2006/12 02.2003 doziranje: individualno.08.B05AA. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . Cena 10231.j. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . deca po potrebi. Wilate® 900 HAEMATE® P 500 .ZLB BEHRING GmbH .08.v. Haemate® P 500.j. liobočica sa rastvaračem. Immunate.BIOTEST PHARMA GmbH . do 2000mL u vitalnim indikacijama. Immunate.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.j. 3.nr . Haemate® P 500.j. Wilate® 900 HAEMATE® P 250 . Immunate.+1200i. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.j. Wilate® 450.Nemačka faktor VIII .j. ili kontinuirana infuzija. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. Paralelni lekovi: Haemate® P 250.08. količina infuzije zavisi od gubitka krvi. a primenjuje se kao i. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.1500mL po potrebi.THERA SELECT GmbH . a primenjuje se kao i.Nemačka poligelin . Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.+600i. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 4336.B02BD06 ANTIHEMORAGICI H B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. liobočica sa rastvaračem.2003 www. Wilate® 450. liobočica sa rastvaračem.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066201 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. odrasli 500 . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.)/10mL. Wilate® 900 HAEMOCTIN SDH . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.+2400i. HAEMATE® P 1000 . hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.abecedni spisak registrovanih lekova 1 H HAEMACCEL .ZLB BEHRING GmbH . 1x5mL 8606103100047 1273/2006/12 02.DigitSoft.. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . Wilate® 450. boca.4din (1000i.5%.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0172031 rastvor za infuziju./5mL. Haemate® P 250. 250i. Cena 40567.Nemačka faktor VIII.ZLB BEHRING GmbH . (500i. 1x5mL Cena 6400din 515-04-991/03 26. a primenjuje se kao i.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. 1x15mL 8606103100061 1274/2006/12 02.12.co. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.Nemačka faktor VIII. 1x10mL Cena 20944. inj.

60-100mg dnevno. 5mg/mL. 50mg/mL. 5x1mL Cena 1477. TOVARNA ZDRAVIL. 10mg. plastična bočica.I. podeljeno u 2-3 doze.025-0.150mg/kg/dan. deca od 3-12 godina 0. octanate.25 i.03.Slovenija haloperidol . jaka krvarenja 40 .03.5-5mg.150mg/kg/dan.maks. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: Haldol®. 2mg.2000  (R) 2070842 oralne kapi. emoclot.7din 3838989577025 660/2007/12 08.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.2003 Cena 24000din 515-04-991-2 26. D.5din 03-6707/99 07. maks. maks. 500i. podeljeno u 2-3 doze.2007  (R) 1070202 tableta. 10x1mL Cena 272. 2x15 kom Cena 376din 8600097010726 119/2006/12 03. TOVARNA ZDRAVIL. po potrebi ponoviti posle 2 nedelje. Haldol® depo. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. Haloperidol. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.5-5mg. . 10x1mL H Cena 242.7din 3838989576998 662/2007/12 08.03.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: uobičajeno 50mg na 4 nedelje. emoclot d. 2mg. Haloperidol www.08. deca od 3-12 godina 0.025-0.0250.. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL SOPHARMA .N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070843 rastvor za injekciju.5din 8600097011464 03-6708/99 07.2003 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VII): 10 .HEMOFARM AD .150mg/kg/dan. Haloperidol Sopharma HALDOL® DEPO .02. maks.DigitSoft.05mg/kg/dan.08. 2mg/mL. 1x25 kom Cena 165din 8600097011020 118/2006/12 03.06. octanate 250 HALDOL® .KRKA.nr . .05mg/kg/dan. bočica. ampula. Paralelni lekovi: Haldol®. 300mg na 4 nedelje.Srbija haloperidol .2006  (R) 1070841 tableta./kg./10mL. Paralelni lekovi: Haldol®. Paralelni lekovi: Haldol® depo. deca od 3-12 godina 0. maks. maks. octanate 1000.50 i. rastvor. Haloperidol.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 1070840 tableta.5-5mg. Haldol® depo. ampula./kg.HEMOFARM AD .4din 3838989577018 659/2007/12 08.D. maks.Srbija haloperidol .15 i.D. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL .Slovenija haloperidol ./kg.j. 1x10mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 12200din 515-04-991-1 26. 1x10mL 0066632 liofilizat za rastvor za injekciju.co. liobočica sa rastvaračem.j. podeljeno u 2-3 doze.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070207 rastvor za injekciju. 0.KRKA. 10mg. liobočica sa rastvaračem.05mg/kg/dan.2007  (R) 1070205 tableta. bočica. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. blister. 60-100mg dnevno. 0.2000 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. 1x25 kom Cena 165din 3838989576875 661/2007/12 08. 1x30 kom Cena 506. 1x10mL Cena 59.j. bočica.02./10mL. D.06. ampula. jača krvarenja 15 . 5mg. Paralelni lekovi: Beriate P.j. 1000i.j.2006 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. 0.03.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070200 rastvor za injekciju.1 (SZ) (SZ) 0066631 liofilizat za rastvor za injekciju. 60-100mg dnevno.

1x10mL 1 Cena 124. 5mg.9din 515-04-4002/03 22. kalcijum-hlorid. maks. ampula.05mg/kg/dan.2001 doziranje: indukcija anestezije: individualno. prosečno 60 kapi/min. 6. natrijum-laktat . bočica.Srbija natrijum-hlorid. 180 kapi/min.5-2% (deca i odrasli).12. HARTMANOV RASTVOR . kalcijum-hlorid.12. 10mg.4din 8600064104601 120/2006/12 06.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175410 rastvor za infuziju.02.JUGOREMEDIJA A.HEMOFARM AD .2006 doziranje: terapija šoka. 1x50mL Cena 252din 8608811001623 3/2-10-7960 13. maks. u urgentnim stanjima. kalijum-hlorid.2003 Cena 370. Paralelni lekovi: Haldol®.2003 Cena 165din 515-04-4000/03 22.025-0.Srbija haloperidol .373g/L+0.294g/L+6.ZDRAVLJE A. koncentraciju postepeno povećavati na 2-4% (odrasli) ili 1.150mg/kg/dan. Haloperidol HALOTHAN . fiola. 1x500mL Cena 76. 2mg/mL.Srbija natrijum-hlorid. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate www.Srbija halotan . . održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.nr . boca.5 L). 10x1mL 8600064117687  (R) 1070800 tableta. natrijum-laktat .12. prosečno 60 kapi/min. blister. maks. bočica. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate HARTMANOV RASTVOR . 2mg. podeljeno u 2-3 doze. u urgentnim stanjima. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. maks.5-5mg. 50mL. 6g/L+0.4din 8600097010627 395/2007/12 30.5 L). 1x500mL 76.2007 doziranje: terapija šoka. 180 kapi/min. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg. 3x10 kom 8600064117663  (R) 2070802 oralne kapi.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 0070803 rastvor za injekciju.294g/L+3.N01AB01 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 9080091 rastvor za inhalaciju. stanja sa acidozom.D.25g/L. održavanje anestezije: 0.01. Haldol® depo.co. deca od 3-12 godina 0. ZRENJANIN .B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05BB rastvori za elektrolitni disbalans Cena (Z) 0175185 rastvor za infuziju. stanja sa acidozom.D.02g/L+0.276g/L.abecedni spisak registrovanih lekova HALOPERIDOL SOPHARMA .2003 Cena 47.373g/L+0.4din 515-04-4003/03 22.5-2% (deca) ukiseoniku ili smeši azotsuboksida i kiseonika.2003 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. .DigitSoft.03.12. 0.ZDRAVLJE A. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. 1x25 kom 8600064117649  (R) 1070801 tableta.1din 515-04-4001/03 22. 60-100mg dnevno.D. rastvor. kalijum-hlorid. boca.

1x10mL Cena 80.O. 1x30 kom Cena 151. bočica staklena. rastvor. Paralelni lekovi: Ksalol®.O.B03AA02 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance Cena 80.09. kontaktnog sočiva. zolarem HEMODROPS .HEMOMONT D.nr . bočica staklena.200 abecedni spisak registrovanih lekova HEFEROL® . D. Xanax®.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (R) 7099071 kapi za oči.08.Srbija hipromeloza .08. bočica.D.5mg. Paralelni lekovi: artelac. 0.C09BA06 H LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401030 film tableta.2din (R) 7099071 kapi za oči. 1x10mL 8600097200196 515-04-1757/03 11. 2x10 kom Cena 418din 8600097010542 2064/2007/12 25.ALKALOID AD . 1mg. 2x15 kom Cena 131.25mg. rastvor.Crna Gora hipromeloza . blister. artelac edo. deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kapsula dnevno. prisustva stranog tela u oku. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljeno u više doza.O.2004  (R) 1071757 tableta.Crna Gora nafazolin . tvrda.06. povrede oka: 1-2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3-4 sata.1din 5310001008284 3/2-10-5760 10.5mg. najbolje ujutru). 20mg+12. oralni preparati (R) 1060140 kapsula. dnevno (uvek u isto vreme. HELEX® . www. .25mg.2004 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071755 tableta.Makedonija gvožđe(ll)-fumarat . blister. HEMOKVIN PLUS® .HEMOMONT D.Srbija kvinapril.KRKA. 0.Slovenija alprazolam . bočica.O. 1x10mL Cena 48. 4mg dnevno. blister. . Paralelni lekovi: artelac.2007 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. Isopto Tears HEMOKULIN® .5%.HEMOFARM AD . 0.DigitSoft.5mg.3din 8600097200141 1285/2007/12 12. 350mg. Isopto Tears HEMODROPS . hidrohlortiazid . 2x15 kom Cena 203. depresija: 3 puta po 0.11.co.03%.5din 3838989500184 515-04-02568-1 28.S01GA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091080 kapi za oči.09.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. zapaljenja. TOVARNA ZDRAVIL. 4mg dnevno. maks.5%.2002 doziranje: odrasli terapija 2 puta po 1 kapsula. rastvor. 0. 2x15 kom Cena 104din 3838989500177 515-04-02568/03 28.09.2004  (R) 1071756 tableta. artelac edo. blister.HEMOFARM AD . maks. .09.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. profilaksa 1 kapsula dnevno.2din 3838989500207 515-04-02568-2 28. 0.2007 doziranje: hiperemija i/ili edem konjunktive nastali usled alergijske reakcije.2din 8600097200196 515-04-1757/03 11.

2003 Cena 309.10mg dnevno. doza održavanja 10 .2002 Cena 466.HEMOFARM AD . blister.Srbija kvinapril . 1x3 kom 8600097012041 515-04-2911/03 03. zmax HEMOPRES . maks. maks. Paralelni lekovi: Sumamed. ampula./0. parenteralno do 20g inf. KGaA .06.25mL 8608808100797 Cena 95.06. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. 4x10 kom Cena 103.Srbija heparin . bočica od tamnog stakla. HEPARIN .J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325480 kapsula. 250mg.5din (R) 2127451 granule.co.C03EA01 DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1400400 tableta. 1x20mL 8600097011563 3/2-10-3698 15. 5 g/sat. blister.2004 Cena 2406.3din (R) 3325483 sirup. deca ispod 45kg: 1 puta po 10mg/kg prvi dan.. po potrebi povećati do 4 tablete dnevno. ampula. 2x10 kom Cena 275. 40mg dnevno. 5x0. 10mg.01.12. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (SZ) 0127452 koncentrat za rastvor za infuziju.2007 www.8din (R) 3325481 sirup.HEMOFARM AD . 5000i.8din 974/2007/12 10. hronični hepatitis. ciroza jetre sa izraženom simptomatologijom (hepatiana encefalopatija): oralno 1-3 puta po 3-6g dnevno.C09AA06 201 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.A05BA.nr .1din 8600097011303 3/2-10-3696 15. 2x10 kom 8600097010184 634/2005/12 12. infekcije kože i potkožnog tkiva. blister. 100mg/5mL.06. 1x20mL 8600097011945 515-04-2910/03 03.5 . 5g/10mL. 30x1 kom 515-04-5174/03-1 03.12. 200mg/5mL.DigitSoft.B01AB01 H ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062035 rastvor za injekciju. 80mg dnevno. doza održavanja 20 . kesica.1din (R) 1325482 film tableta. kongestivna srčana insuficijencija početna doza 1-2 tablete dnevno. blister.2002 Cena 164.20mg dnevno. 1x6 kom Cena 466. 20mg.Nemačka l-ornitin-l-aspartat . dnevno. brzina inf.40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. monokomponentni (R) 1103731 film tableta. maks.05.abecedni spisak registrovanih lekova HEMOKVIN® .3din 8600097400497 317/2007/12 23. 3g.HEMOFARM AD . otitis media: odrasli i deca preko 45kg 1 puta po 500mg prvi dan. HEMOMYCIN . tvrda.Srbija hidrohlortiazid.2004 doziranje: masna jetra. 10x10mL Cena 6319din 515-04-5173/03 03.06.12. zatim 1 puta po 250mg naredna 4 dana. amilorid .2007 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno 1-2 tablete dnevno.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5 . 500mg.7din (R) 1103732 film tableta.2003 doziranje: infekcije respiratornog trakta.5mg dnevno.25mL. bočica.Merz Pharma Gmbh & Co.GALENIKA AD .2005 Cena 501. 50mg+5mg. hronična opstruktivna plućna bolest.8din 8600097010467 635/2005/12 12.Srbija azitromicin . HEPA-MERZ® .j. zatim 5mg/kg naredna 4 dana.12. blister.

histidin.j. na 12 sat. 5x1mL Cena 95. glicin.4g/L+0. 1x40g Cena 8600097010191 1487/2007/12 10. nastaviti kontinuiranom inf. 15-25 i.4din 860009712249 3/2-10-7309 25. 65i.j. 500i./g.2007 Cena 34.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174030 rastvor za infuziju.j.HEMOFARM AD .Srbija heparin .2007 Cena (BR) 4108182 gel. tuba. arginin.08g/L. valin .07.8g/L+ 10. priprema za operaciju i post operativno lečenje hemoroida./5mL.07. 1x40 g) 8600097010221 1489/2007/12 10. 250 i. 5000i. 15 000-20 000 i.4 puta dnevno mazati u tankom sloju. bolusom./mL. izoleucin. metionin. HEPASOL 8% .c.co. treonin.Srbija alanin. i.2007 doziranje: tromboze dubokih vena i plućna embolija: odrasli 5000 i. 300i. 10x5mL 8608808100773 976/2007/12 10.j.+1.v.j. viatromb HEPATHROMBIN H .4din 8600097010306 2063/2007/12 25. 500i. bolusom. 1x40g (8600097010214) 1490/2007/12 10./g.09. 120i. tuba sa aplikatorom. lečenje obliterisanih hemoroida: mast 2 .88g/L+1. maks.7g/L+ 10. prolin. ekcemi i svrab u perianalnom predelu.v. tuba.2007 Cena 782.j.2007 Cena (BR) 4108185 gel.1din (SZ) 0062037 rastvor za injekciju. fenilalanin.64g/L+10. ulkus kruris. distorzija): 2-3 puta nanositi mast ili gel na obolelo mesto i blago utrljati.52g/L+0.j. 1x10 kom 8600097010344 2062/2007/12 25.233mg/g+30mg/g.8din 8608808100780 975/2007/12 10. analne fisure.j. cistein.HEMOFARM AD .07.42g/L+4. hematom. supozitorije 1-2 puta dnevno./kg na 12 sati./g+2.2002 doziranje: insuficijencija jetre sa ili bez poremećaja cerebralne funkcije (encefalopatija). nastaviti kontinuiranom inf. boca.j. leucin. ampula. serin.c. 1x500mL Cena 423.24g/L+4. 4. lizin.j. glacijalna sirćetna kiselina. ampula. doza za odrasle 18./sat ili s.75mL/kg dnevno.nr . HEPATHROMBIN .j. i.j.07.202 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0062036 rastvor za injekciju. blister.4din (BR) 5108021 supozitorija.2007 doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi.73g/L+2.HEMOFARM AD .C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108180 krem. 1x40g 8600097010207 1488/2007/12 10. tuba. 300i. 25000i.4g/L+13.DigitSoft. tuba.2007 Cena (BR) 4108184 krem.05.88g/L+5.1g/L+5.j. Paralelni lekovi: Lioton 1000.675mg+30mg./g.12.09g/L+6./kg/sat ili s. povrede kod spor tista (otok.Srbija heparin.j.2007 doziranje: tromboflebitis.72g/L+0.C05AA04 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (BR) 4108020 rektalna mast. hepatična koma ili prekomatozna stanja: individualno. posttraumatski hematomi./g.82g/L+2. polidokanol . praćeni zapaljenjem.05.09. deca i odrasli male telesne mase 5000 i. 1x20g Cena 36. prednizolon. 1000-2000 i. triptofan. www.

a 33mL/kg 6% rastvoru koji je kod nas registrovan). www. septički kao i šok zbog opekotina): uobičajena doza 500-1000mL jednom dnevno. tokom 90 minuta. 320mg/mL. traumatski.nr .10. 1x500mL Cena 646din 8600097002660 449/2005/12 07. tokom 30 minuta. niskoosmolarna kontrastna sredstva. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom. inf. 60g/L+9g/L. inf.V08AB03 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna.2004 HEXORAL® . natrijum-hlorid . rastvorljiva u vodi (SZ) 0194350 rastvor za injekciju. natrijum-hlorid .Crna Gora hidroksietil skrob. glositis.5din 04.2005 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski.F.2003 doziranje: lakše i umerene upale i infektivne bolesti usne duplje.06.A01AB12 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . deca 3-12 godina 15-20mL/kg. brzina davanja inf.8din 04. bočica staklena. maks.Francuska joksaglinska kiselina . 1x500mL Cena 796.2006 doziranje: metastatski karcinom dojke. voluven HEXABRIX 320 . 320mg/mL. bočica od tamnog stakla.v.2004 2312.co. iznosi do 20mL/kg telesne mase/sat. boca staklena. u kombinaciji sa taksanima kod metastatskog karcinoma dojke: preporučena početna udarna doza 4mg/kg i. stomatitis.HEMOMONT D. dnevna doza 20mL/kg telesne mase. 0.11. boca staklena. kao i šok zbog opekotina): individualno doziranje. Paralelni lekovi: Hetasorb® 6%. deca do 3 godine 10-15mL/kg.B05AA07 H SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179345 rastvor za infuziju. HETASORB® 10% . gingivitis. isključivo sa preteranim stvaranjem HER2 proteina. 1x100mL Cena 515-04-3886/03 doziranje: doze zavise od vrste Rö snimanja. dnevna doza od 20mL/kg odgovara rastvoru od 10% istog preparata. pre i nakon operativnih zahvata u ustima i kod manjih povreda u ustima.B05AA07 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179346 rastvor za infuziju. tonzilitis.01. bočica staklena. 1217. 1x200mL Cena 99. 1x20mL Cena 150422. odrasli i deca starija od 12 godina 33mL/kg. Paralelni lekovi: Hetasorb® 10%.DigitSoft.GUERBET .01.Nemačka hidroksietil skrob. faringitis.HEMOFARM AD . traumatski. dnevna doza 33mL/kg (maks.v. sprečavanje superinfekcije: 2 puta dnevno 1 kašiku nerazblaženog rastvora držati u ustima 30 sekundi i ispljunuti.4din 8600097010245 515-04-2922/03 07. preporučena nedeljna doza održavanja 2mg/kg i.2007 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. .O. kao monoterapija kod bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke koje su već lečene hemioterapijom jednom ili više puta. liobočica sa rastvaračem.O. 1x50mL Cena 515-04-3885/03 (SZ) 0194351 rastvor za injekciju.SERUMWERK BERNBURG AG .HOFFMANN-LA ROCHE LTD .1g/100mL .oralnu primenu (BR) 4120250 rastvor. septički.abecedni spisak registrovanih lekova 203 HERCEPTIN® . 100g/L+9g/L.Srbija heksetidin . 440mg.2din 8600097003049 77/2007/12 11.7din 8606102767166 96/2006/12 31.Švajcarska trastuzumab .06. voluven HETASORB® 6% .L01XC03 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039345 prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju. maks.

. epiglositis.HEMOFARM AD .v.5mL Cena 1268.Srbija hidrokortizon . revakcinacija u 2-oj godini života.5mL Cena 590.A. dnevno. sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0.2006 (Z) 0011879 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Srbija hlorheksidin . 10mcg/0. Paralelni lekovi: Mendiaxon www. blister. deca od 1.9din (SZR) 0047121 liofilizat za rastvor za injekciju.2006 (Z) 0011908 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. deca od 1-5 godina (ako prethodno nisu vakcinisana) samo jedna doza od 0.11. bočica.D08AC02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ac bigvanidi i amidini (BR) 4156040 koncentrat za rastvor za kožu. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata.11.5 godina 50mg dnevno.5mL. 1x1 kom 8600097011006 3/2-10-7633 25.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123642 obložena tableta. sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis.204 HIBERIX™ .2002 Cena 174. deca do 1 godine 25mg i.11.GALENIKA AD . 1x1 kom Cena 57. deca od 6-12 meseci (ako prethodno nisu vakcinisana) 2 doze po 0.5mL. Paralelni lekovi: act-HIB HIBIDEKS . Paralelni lekovi: Hydrocortison HIMEKROMON .2006 doziranje: profilaksa teških.08.J07AG01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova H j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011878 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. hepatobilijarna glavobolja 400mg ujutro odmah posle buđenja i 400mg uveče.DigitSoft.5mL u razmaku od 1 meseca. anafilaktička reakcija. 5%. HIDROKORTIZON .02. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela. 1x1000mL Cena 331.Srbija himekromon .D.5mL počevši od 6-te nedelje života. šok.2din 8606103683045 2113/2006/12 14. preoperativna dezinfekcija: 100mL razblaženo sa 170mL vode i 730mL koncentrovanog alkohola. inf. .5mL. 1x0. liobočica sa rastvaračem u bočici.6din 515-04-1627/03 07. liobočica sa rastvaračem u špricu. 100mg. 10mcg/0. boca. 500mg. artritis.2002 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde. 2x10 kom Cena 52. status astmatikus).co.2007 doziranje: holecistopatije. 1x0.4din 8600097010986 3/2-10-7632 25. revakcinacija u 2-oj godini života.ZDRAVLJE A. liobočica sa rastvaračem u bočici.11. 200mg. deca od 6-12 godina 100mg dnevno.11. 100x0.5mL Cena 57100din 8606103683069 2115/2006/12 15.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZR) 0047120 rastvor za injekciju. bočica.Belgija vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B . hipersenzitivne reakcije (angioedem.8din 8600064104830 543/2007/12 27.3din 8606103683052 2114/2006/12 14.2003 doziranje: dezinfekcija predmeta i rana: 10mL razblaženo vodom do 1 L.nr . 10mcg/0. inflamatorne i antireumatske bolesti: odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.5mL.

40mg.v. 20mg. 2x15 kom 5310001178888 1281/2006/12 02.08.L01AA06 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci  (SZ) 0031050 prašak za rastvor za injekciju. i.Crna Gora hloramfenikol .O.2006 Cena (R) 1104611 film tableta. 1x10mL 8600097403559 674/2007/12 09.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090815 mast za oči. 1x500mg Cena 1231. tuba.01. koronarna bolest: 20mg/dan (uveče). blister. zocor® HOLOXAN® .4g/m2 telesne površine (30-60mg/kg telesne mase) dnevno. 1x1g Cena 1930.2003 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata.Makedonija hloramfenikol . ukapati u unutrašnju stranu donjeg kapka. doza se može povećavati do 80mg. bočica. kao dugotrajna 24 časovna inf.6din 5413760293653 95/2007/12 11.ALKALOID AD .HEMOMONT D. prvih 48 sati mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka.Nemačka ifosfamid . a zatim u ređim intervalima. Paralelni lekovi: cholipam. a zatim u ređim intervalima. 3x10 kom 5310001178864 1280/2006/12 02.01. u podeljenim dozama.2007 doziranje: inoperabilni maligni tumori osetljivi na ifosfamid: 1. Paralelni lekovi: chloramphenicol.co.3din 5413760293660 94/2007/12 11.2007  (SZ) 0031052 prašak za rastvor za injekciju. tokom 5 uzastopnih dana. Simva HeXaL®. 1x2g Cena 4424.2007 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata 1-2 kapi prvih 48 sati. doze 80mg/dan. 1%. blister. lečenje traje najduže 5 dana. Paralelni lekovi: chloramphenicol.12.C10AA01 H SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze Cena (R) 1104610 film tableta.08. 2g.2006 doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče). bočica. 3x10 kom 5310001178857 1279/2006/12 02.nr .2-2. 500mg. . 1x5g Cena 57. tuba. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze.ALKALOID AD .11.03. 1g. Simvor.Makedonija simvastatin .01.2006 Cena (R) 1104612 film tableta. blister. 10mg. rastvor. vasilip®. 1x5g Cena 67din 8600097200233 3/2-10-9559 07.abecedni spisak registrovanih lekova 205 HLORAMFENIKOL ALKALOID® .2001 Cena (R) 7090816 kapi za oči. po potrebi povećavati svake 4 nedelje do maks. www.O. Hloramkol® HLORAMKOL® . bočica staklena.08.2007  (SZ) 0031051 prašak za rastvor za injekciju.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090816 mast za oči. 1%. 5g/m2 telesne površine (200mg/kg telesne mase).9din 5310001186760 515-04-2339/03 27. večernja doza najveća.BAXTER ONCOLOGY GmbH . Hloramfenikol alkaloid® HOLLESTA .6din 5413760293646 96/2007/12 11. Simvastatin. bočica. 5mg/mL.DigitSoft.

za vreme operacija.ELI LILLY EXPORT S. akutni edem.02. 20%. posle porodjaja). posle porodjaja). ciroza jetre. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN .6din 3/2-10-4006 01. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) H Cena 2827din 177/2006/12 13.H .j. bočica. ciroza jetre. kratkog dejstva (R) 0041507 rastvor za injekciju. 1x50mL Cena 2310.2005 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. vrstu insulina. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179360 rastvor za infuziju.Švajcarska insulin lispro .Nemačka albumin. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. bočica. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok./mL. Paralelni lekovi: Humalog Pen HUMAN ALBUMIN .11. 20%. uložak.BAXTER AG . humani . humani .A10AB04 a10aB insulini i analozi. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.A10AB04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3370.A.S. vrstu insulina. malo soli.04.7din 3/2-3215 02.2003 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. bočica. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. preeklampsija).b. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. parenteralni. 20%.07. . humani . akutni edem. 5x3mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179315 rastvor za infuziju. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. za vreme operacija.2002 Cena 2310din (SZ) 0179351 rastvor za infuziju. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 1x250mL www. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5%./mL.B05AA01 a10aB insulini i analozi. ciroza jetre. za vreme operacija.08.Austrija albumin. akutni edem. 1x50mL 3/2-10-4005 02.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Austrija albumin. Ljudski albumin 20%.A. Ljudski albumin 20%.DigitSoft.nr . preeklampsija). malo soli. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1x50mL Cena 1991. 100i.20 abecedni spisak registrovanih lekova HUMALOG PEN . 100i.BIOTEST PHARMA GmbH . preeklampsija). UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . .2002 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. boca.Francuska insulin lispro .1din 9002864012039 554/2005/12 18.08. Paralelni lekovi: Humalog® HUMALOG® . posle porodjaja).m. B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179350 rastvor za infuziju. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. kratkog dejstva (R) 0041512 rastvor za injekciju.j.co.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 2310din 515-04-852/03 29.LILLY FRANCE S.

j. 1x100mL 8606002990190 3/2-10-1478/4 30. malo soli. bočica. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. supstituciona terapija: odrasli 0. karpula sa rastvaračem.ZLB BEHRING GmbH .5g.3mg dnevno.DigitSoft.025-0. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20 i. 150i.2007 Cena 4650din (Z) 0013252 rastvor za injekciju.2din 3/2-10-2856 16.15-0.2007 Cena 1860din (Z) 0013251 rastvor za injekciju./mL. Ljudski albumin 20%. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika. odnosno 1. 5g. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika.Švajcarska somatropin .05mg/kg dnevno.j. Norditropin® NordiLet® H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044312 liofilizat za rastvor za injekciju. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% . bočica. bočica.06. bočica. 1x50mL Cena 5195. humani . intravenski . specifični (Z) 0013250 rastvor za injekciju. Ljudski albumin 20%. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING.j.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .1din (SZ) 0013463 rastvor za infuziju.Srbija imunoglobulin (IgG-7S). Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.nr .j.07. bočica. ciroza jetre. bočica.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H Cena 14180.2002 Cena 10328. . MALO SOLI .J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini./mL. Paralelni lekovi: Human albumin. 2.Srbija rabies imunoglobulin. 20%. Paralelni lekovi: Imogam rabies. nespecifični (SZ) 0013462 rastvor za infuziju. octagam® HUMATROPE .j. posle porodjaja).06. 1x2mL 8606002990237 1354/2007/12 19./mL.06. 1x3mL www.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.1din 8606002990183 3/2-10-1478/3 30. za vreme operacija. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . preeklamsija).035mg/kg dnevno. 150i.2007 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: primeniti što ranije../kg (½ doze infiltrirati oko rane.Nemačka albumin. 1x5mL 8606002990244 1357/2007/12 19. odnosno 0.ELI LILLY EXPORT S. Ig vena. 1x50mL Cena 2310din 8606103100108 774/2006/12 05.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.4mg/m2 dnevno.co. UMaN aLBUMIN HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN .06. Turner-ov sindrom: 0. 18i. humani .05. 1x1mL Cena 930din 8606002990220 1358/2007/12 19. Paralelni lekovi: genotropin®.A.05.7-1. akutni edem.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179190 rastvor za infuziju.0mg/m2 dnevno. 150i.abecedni spisak registrovanih lekova 20 gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. a ostatak u glutealni mišić). hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0.

j.A./mL. bočica. vrstu insulina.j.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan. . vrstu insulina.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan. 40i. 40i.12. parenteralni. parenteralni.ELI LILLY EXPORT S. 1x10mL Cena 515-04-2367/03 03.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.11. HUMULIN M3 . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041427 suspenzija za injekciju.ELI LILLY EXPORT S. .INDAR .LILLY FRANCE S. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.04. parenteralni. 100i. srednje dugog dejstva (R) 0041543 suspenzija za injekciju.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. srednje dugog dejstva (R) 0041541 suspenzija za injekciju.S. 100i.A10AC01 a10ac insulini i analozi. vrstu insulina.j.11./mL. 100i. 40i.20 HUMODAR B .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. HUMULIN PEN M3 .DigitSoft.j.Ukrajina insulin humani .12. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041514 suspenzija za injekciju.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.A. humani . vrstu insulina. HUMULIN NPH .2001 www. parenteralni. 5x3mL Cena 3/2-10-3217 02. parenteralni. bočica.INDAR . parenteralni./mL./mL./mL. karpula. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041428 suspenzija za injekciju. karpula. HUMODAR C25 .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j. . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.12.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. bočica. humani .co. 1x10mL H HUMODAR R .A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-2 23. kratkog dejstva (R) 0041542 rastvor za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.Ukrajina insulin izofan .INDAR .A10AD01 a10ad insulini i analozi. a10ac insulini i analozi. 5x3mL Cena 515-04-2368/03 03.A.A10AC01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-1 23. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Francuska insulin izofan ./mL.nr .Ukrajina insulin izofan . 1x10mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03 23.

kratkog dejstva (R) 0041425 rastvor za injekciju. vrstu insulina.8din (R) 1047411 tableta.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.v. 100i. akutni i hronični iridociklitis. 1x5g Cena 43. karpula. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. deca do 1 godine 25mg i. deca od 6-12 godina 100mg dnevno.ELI LILLY EXPORT S. odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2.01.GALENIKA AD .2007 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde: tablete 2050mg dnevno podeljeno u 2 doze. na 2-3 nedelje. 10mg/mL.3din 8606103275011 515-04-247/03 14.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-3214 02. tuba. 20mg. HUMULIN PEN NPH . ekcematozni keratokonjunktivitis. .01.Italija hijaluronska kiselina ./mL. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. tokom 5 nedelja. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.M09AX01 a10aB insulini i analozi.01. vrstu insulina. 1x20 kom 8608808100803 74/2007/12 11. vrstu insulina.A.A.FIDIA FARMACEUTICI SPA . 100i. ampula.Švajcarska insulin izofan . parenteralni. parenteralni.nr . uveitis: 1-3 puta dnevno na unutrašnju stranu donjeg kapka. adjuvantna terapija u ortopedskoj hirurgiji: 20mg jednom nedeljno.11.04. monokomponentni (R) 4090620 mast za oči.GALENIKA AD . HUMULIN R .5 godina 50mg dnevno.co. injekcije 25-50mg intraartikularno.S01BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. bočica. deca od 1. 1x2mL Cena 2171.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1%. dnevno. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata. 1x10mL Cena 143. . srednje dugog dejstva (R) 0041515 suspenzija za injekciju. parenhimatozni keratitis.LILLY FRANCE S.2007 Cena 95. episkleritis.j./mL.j.01. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. HYALART .H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047410 suspenzija za injekciju. inf.abecedni spisak registrovanih lekova 20 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Srbija hidrokortizon . kontejner za tablete. 25mg/mL.Francuska insulin humani . HYDROCORTISON .2din 8608808100834 75/2007/12 11.1din 515-04-2369/03 03. difuzni skleritis.2007 doziranje: akutni i hronični konjunktivitis.S. Paralelni lekovi: Hidrokortizon HYDROCORTISON . 5x3mL H OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (R) 0169160 rastvor za injekciju. www.Srbija hidrokortizon .2004 doziranje: patološke promene u zglobovima usled povrede ili degeneracije.2din 8608808100810 73/2007/12 11. sklerokeratitis. neinfektivni alergijski konjunktivitis.DigitSoft.A10AB01 a10ac insulini i analozi.

DigitSoft. alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. 2. promene na koži kod eksudativne dijateze. ubodi insekata.210 HYDROCORTISON .3mg/kg.Srbija hidrokortizon. eritrodermija. kombinacije sa antibioticima (R) 4153105 mast. 20mg. 1x20g 8608808100872 62/2005/12 08. tuba.5din (R) 4153106 mast.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.Srbija hidrokortizon .2-0.9din 8608808100841 76/2007/12 11.Belgija etomidat . dečiji hronični neurodermatitis.4din 515-04-273/03 02. inflamatorna oboljenja sluzokože: mast za kožu.2005 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla. alergijski dermatitis izazvan lekovima.N01AX07 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080300 rastvor za injekciju. 1%+3%. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07aa kortikosteroidi. oksitetraciklin . ampula. 3 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto.09.co. 1x5g Cena 47.GALENIKA AD .D07CA01 KORTIKOSTEROIDI. DERMATOLOŠKI PREPARATI H d07ca kortikosteroidi. kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama.09. slabog delovanja. .2005 Cena 152. slabog delovanja (grupa I) (R) 4152075 mast.D07AA02 abecedni spisak registrovanih lekova KORTIKOSTEROIDI. Paralelni lekovi: geokorton HYPNOMIDATE® . Cena 641.07.5%.9din 8608808100865 61/2005/12 08. tuba. 1%+3%.2007 doziranje: akutni i hronični ekcem.2003 www.GALENIKA AD .V. alergijski dermatitis. tuba. 1x5g Cena 50. HYDROCYCLIN .01.nr . 5x10mL doziranje: indukcija anestezije: uobičajena doza 0.

Hemofarm.co.2din (R) 1162641 obložena tableta.09.5din 515-04-1120/03 15. Nurofen. Nurofen Liquid. 2. NIŠ .6-1. sirup 3-4 puta po 100mg. maks. 2x10 kom Cena 178. blister. Nurofen. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 3x10 kom 8608813900108 (R) 1162531 obložena tableta.2007 Cena 91.3din (R) 1162642 film tableta.O. blister.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 104.2003 www. Paralelni lekovi: Brufen®. Nurofen active.REMEDICA LTD ..07. deca od 3-7 god.Srbija ibuprofen . rupan.09. blister. deca od 8-12 god.4 g/d.5din 515-04-1120-1 15.Srbija ibuprofen .06.. posle jela. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. 400mg.01.M01AE01 M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162640 obložena tableta. 200mg. 3x10 kom 8608813900115 Cena 91.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162483 šumeća tableta. deca od 1-2 god.2004 Cena 98. Paralelni lekovi: Brufen®.5din (R) 1162488 film tableta. deca od 8-12 god.M01AE01 I ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 90din 515-04-293/04 28. doza održavanja 0.DigitSoft. rupan. Ibuprofen.Srbija ibuprofen .Hemofarm. Paralelni lekovi: Brufen®. Upfen IBUPROFEN .2 g/d.2-1. maks. blister. 400mg. posle jela. 200mg. Nurofen Liquid. deca od 1-2 god. deca 10-12 godina 3-4 puta dnevno po 1 tabl. sirup 3-4 puta po 50mg. rupan.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.HEMOFARM AD . Nurofen active. 3-4 puta po 50mg.REMEVITA D. 1x100mL 8600097400503 2073/2007/12 25. Nurofen Liquid.Kipar ibuprofen .2003 Cena 104. 400mg. 3x10 kom 8600097400275 318/2007/12 23. blister.6-1. fiola.HEMOFARM AD .8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. 200mg. 2x10 kom 515-04-294/04 28. 3-4 puta po 100mg.06.4din 8600097011938 3/2-10-4807 25. u podeljenim dozama2-3 puta dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 211 I IBU .4 g/d. Upfen IBUPROFEN . 100mg/5mL. 600mg. deca od 3-7 god. Upfen IBUPROFEN . rastvoreneu čaši vode. Ibu . 3-4 puta po 200mg. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. bočica.2-1.09. 3-4 puta po 200mg.HEMOFARM .. Nurofen.6din (R) 3162482 oralna suspenzija. deca 13-14 godina 4-5 puta dnevno po 1 tabl. deca 6-9 godina 2-3 puta dnevno po 1 tabl. tablete se uzimaju nezavisno od obroka. blister. 3x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162530 obložena tableta.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: kod odraslih i dece iznad 6 godina. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.O.nr .2007 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.2 g/d. 2. odrasli 2-3 tabl. 2x10 kom 515-04-290/04 28.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.2004 Cena 68. Nurofen active. doza održavanja 0.06. Ibu .

DigitSoft.D.Francuska kalcijum-karbonat. posle jela.07.8din 515-04-1583/03 29. 2.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167120 krem. tuba. Upfen IBUPROFEN . doza održavanja 0. .2.KEDRION S.09.07.5din 8608809000515 3/2-10-3162 03. 10%.j. bočica. maks.SRBOLEK A.Srbija ibuprofen . .2002 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.Hemofarm.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu Cena 93. VITAMINI a11jB vitamini sa mineralima (R) 1053300 tableta za žvakanje.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. tuba. posle jela.P. Paralelni lekovi: Brufen®. intravenski . 1x100mL 8608811006468 515-04-1426/04 16. .06.2003 Cena 91. 1. sirup 3-4 puta po 100mg.D.2002 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.3din 8608813900122 515-04-1120-2 15.3din (R) 1162510 kapsula. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.Srbija ibuprofen . nespecifični (SZ) 0013500 rastvor za infuziju. holekalciferol . sirup 3-4 puta po 50mg.A.6-1.9din 8606103273178 2076/2007/12 25. 3x10 kom Cena 151. Paralelni lekovi: Brufen® I IBUPROFEN . Upfen IBUPROFEN . blister.A11JB. Nurofen active. deca od 3-7 god.Srbija ibuprofen . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.2g/d.nr .O. fiola. deca od 8-12 god. 600mg. Ibu .2g/d. 2x15 kom Cena 260.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.6din (R) 3162533 sirup.Italija imunoglobulin (IgG-7S). bočica. 3-4 puta po 200mg.2003 doziranje: osteoporoza.25g+400i. 100mg/5mL. 5%..M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 106. Nurofen. 2x10 kom 8608809000874 3/2-10-4206 03. Paralelni lekovi: Brufen®.09. deca od 1-2 god. 1x20mL Cena 4628.co. Ibu . NIŠ . doza održavanja 0. Nurofen Liquid. Paralelni lekovi: Brufen® IDEOS . 50mg/mL. rupan. rupan.4din (SZ) 0013501 rastvor za infuziju.INNOTECH INTERNATIONAL .O. 1x50mL 8606103273185 2077/2007/12 25.2din (BR) 4167311 krem.6-1.8g/d u 3-4 pojedinačne doze.2004 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. bočica. 1x50g 8608811006475 515-04-1427/04 16.2007 Cena 11572. blister.06.2007 www. maks.07.SRBOLEK A. Nurofen active. 1x50g Cena 91.4g/d..2-1. 50mg/mL.09.2-1.Hemofarm.REMEVITA D. Nurofen. IG VENA .212 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162532 film tableta. dodatak vitamina D i kalcijuma kod starijih: samo odrasli 2 puta po 1 tableta.4g/d. Nurofen Liquid. 300mg. tvrda.

inj.2007 Cena 46289. Paralelni lekovi: aimafix.2005 (SZ) 0066154 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 300mg na 24 sata.co. 200i. 1x5mL Cena 13962. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. liobočica sa rastvaračem.7din (5413760282282) 555/2005/12 18.7din 8606103273192 2078/2007/12 25.2005 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno.+125i.09. 600i. 1x3mL 3660053177301 1499/2006/12 21. bočica. a primenjuje se kao i. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lecenju poremećaja koagulacije.j.11. Cena 7562din 81mg/3mL.v.08.11. (250i. ili kontinuirana infuzija.Austrija faktor IX . Wilate® 900 IMMUNINE . (500i. Haemate® P 250. 1x5mL Cena 15246.2005 (SZ) 0066173 liofilizat za rastvor za injekciju.B02BD06 ANTIHEMORAGICI I B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066153 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem. bovis. 50mg.)/5mL.Austrija faktor VIII./5mL.N02CC01 ANALGETICI N02cc selektivni agonisti serotonina (5-HT1)  (R) 1086710 film tableta. octagam® IMIGRAN . Paralelni lekovi: Sumacta® Cena 639.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 213 0013502 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.2006 doziranje: primarni i recidivantni karcinom “in situ” mokraćne bešike: 81mg rastvoren sa 3mL rastvarača razblažiti sa 50mL sterilnog fiziološkog rastvora.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.Kanada živi atenuirani bacili M./5mL. octanine F www.11. imunodeficijencija: 200-400mg/kg jednom mesečno (najviše 800mg/kg) ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.j. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .1din (5413760282275) 556/2005/12 18.5din (SZ) 0013503 rastvor za infuziju. liobočica sa rastvaračem.BAXTER AG .B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066171 liofilizat za rastvor za injekciju.11. IMMUNATE .6din 9002864059607 552/2005/12 18.+250i. 1x5mL Cena 5087.SANOFI PASTEUR LIMITED . Haemate® P 500.j. Wilate® 450.5din 3/2-10-6381 25.12.2002 IMMUCYST® .BAXTER AG .9din 9002864059201 553/2005/12 18.L03AX03 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (SZ) 0039421 prašak za intravezikalni rastvor. . blister.j.2005 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. 1x200mL 8606103273208 2079/2007/12 25. primeniti intravezikalno jednom nedeljno tokom 6 nedelja.Velika Britanija sumatriptan .j.j. maks.09.DigitSoft. Humani imunoglobulin 5%. liobočica sa rastvaračem. 50mg/mL. soj BCG . 1x100mL Cena 23144. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.)/5mL. bočica. 50mg/mL.nr . zavisi od stepena nedostatka faktora IX. 1x5mL Cena 7195.2007 doziranje: idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/kg 1-2 dana. 1x2 kom 5900008010665 doziranje: akutni napad migrene: 50-100mg. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. liobočica sa rastvaračem.

+8D.j. doze za decu i odrasle su iste.j.j.+32D.03.j.P. (0.5mL počevši od trećeg meseca u razmaku1-2 meseca.5 i. specifični (Z) 0013015 rastvor za injekciju.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.Francuska rabies imunoglobulin.214 abecedni spisak registrovanih lekova IMMUNORHO .+8D. 40D./mL.j.2004 (SZ) 0011896 rastvor za injekciju.2 i 3) .A. revakcinacija sa 0.j.Italija anti-D (Rho) imunoglobulin. 1x10mL Cena 42947din 3660053194223 1286/2006/12 03. . ampula.Francuska vakcina protiv dečije paralize. inj. 20x0. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 14 i 30 dana posle kontakta sa besnom životinjom).. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad preko 1 godine 2. specifični (Z) 0013446 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 doziranje: kod osoba za koje se sumnja da su bile izložene virusu besnila (u kombinaciji sa vakcinom protiv besnila): spora i. revakcinacija za 90 dana.J07BF03 VAKCINE j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) 560.01./0.nr .5mL vakcine 12 meseci posle treće doze.DigitSoft. humani . Cena 300mcg/2mL.j.2006 I IMOGAM RABIES ./mL. IMOVAX RABIES VERO .co.5mL.j.KEDRION S.5mL Cena 3/2-10-7998 25.)/0. .5mL./kg specifičnog rabijes imunoglobulina humanog porekla. 2. dalja revakcinacija svake 3 godine. Cena 200mcg/2mL.5mL.5mL Cena 515-04-3003/03 15. odmah nakon ujeda zatim 3 i 7 dana. 7.2004 doziranje: primarna imunizacija dece 3 uzastopne doze od 0.A.SANOFI PASTEUR S. (40D. humani . sledeća revakcinacija na 5-10 godina po potrebi. Paralelni lekovi: rabipur® j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011863 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x2mL 3660053194193 1287/2006/12 03. 1x0. odmah nakon ujeda.5i.+32D.01. u razmaku od 30 dana. revakcinacija posle 12 meseci.8din 515-04-4502/03 05. 150i.08.2din (SZ) 0011862 rastvor za injekciju.SANOFI PASTEUR S. bočica staklena.08.j. Partobulin® S/d.PASTEUR MERIEUX .)/0. 1x2mL 8606103273024 51/2006/12 doziranje: porođaj ili abortus (u prva 72 sata): 250mcg.j. 5x0. prva revakcinacija 12 meseci posle druge doze.01.+32D.m.A.j. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. bočica. neimunizovane odrasle osobe 2 uzastopne doze od 0. liobočica sa rastvaračem.J07BG01 VAKCINE Cena 4593.3din 18.6din 18. 3.j. trovalentna (inaktivisani celi virusi poliomijelitisa 1. 150i. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila IMOVAX POLIO .5 i.01.j.5din (Z) 0013016 rastvor za injekciju. od 20 i. bočica staklena. postinfektivna vakcinacija prethodno nevakcinisane osobe 5 doza po 2.j.j. liobočica sa rastvaračem.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.j.5 i.2002 (SZ) 0011895 rastvor za injekciju. 10x5mL Cena 515-04-3004/03 15.Francuska vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa) . (40D.j.2006 Cena 11203. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad 1 godine 2.+8D.2004 doziranje: prevencija 2 doze po 2.12. rhesonativ® 1996.2006 2303./kg telesne mase. . kod opasnih ujeda dati još 20 i. 1x2mL 8606103273031 50/2006/12 (Z) 0013447 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.5 i.j.5mL www.5mL u razmaku 1-2 meseca. Paralelni lekovi: Beoglobin-d.

2004 Cena 1454.Hrvatska hepatitis B imunoglobulin .03. ampula. 1x2mL 8606103010063 157/2006/12 07.m. blister.REMEDICA LTD . zavisno od težine povrede.2006 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: 20 i.D. u butinu. 200i. humani .j. istovremeno sa 0. Imogam rabies IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B .J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. idiopatska trombocitopenijska purpura.D..m.D.j.j. Paralelni lekovi: atebulin.j. specifični (Z) 0013220 rastvor za injekciju. 500i. 8606103010032 156/2006/12 07.6din (Z) 0013311 rastvor za injekciju.6din (R) 0013120 rastvor za injekciju. specifični Cena 9159.Hrvatska rabies imunoglobulin.02. po potrebi smanjiti na 0. bočica. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom. bočica. 2x10 kom Cena 422. Tetagam® P. Tetanus gamma IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU ./kg infiltrirati u samu ranu i okolni predeo. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja.8din (R) 1014066 tableta. nespecifični (SZ) 0013350 rastvor za infuziju. 50mg/mL.Hrvatska humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S .02.02.5mL vakcine tetanusa. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. deca mlađa od 12 meseci čije majke imaju akutnu infekciju: profilaktička doza od 20-50 i.4din 5290665001633 515-04-1867/04 28.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.nr .2006 Cena 12462. .11. IMUPRIN® .06. po protokolu. terapija 30-300mcg/kg dnevno. Tetabulin S/d. a ostatak doze dati i. pri rođenju (najkasnije 12h nakon rođenja). Paralelni lekovi: Imuran® www.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI I j06Ba imunoglobulini. . 1x100mL 8606103010094 2061/2006/12 09. ili povećati do maks.j./kg uz vakcinu protiv hepatitisa B. 5mg/kg dnevno.. 1x2mL 8606103010025 480/2005/12 14.m. 250i.2006 doziranje: novorođenčad: 0. alogena transplantacija kostne srži. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika. blister.5din (Z) 0013221 rastvor za injekciju.3din 8606103010087 271/2006/12 06./5mL.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. bočica.5mL do najviše 1.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. 10x10 kom 5290665003958 515-04-1868/04 28.7din 8606103010070 158/2006/12 07. imunomodulacija: doziranje zavisi od indikacije.06.2005 doziranje: profilaksa 250-500mcg i. uz vakcinu protiv hepatitisa B.j.0mL i.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. 50mg.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014065 tableta.5mg/kg dnevno.Kipar azatioprin . humani .2006 doziranje: primarna imunodeficijencija. zatim 1-3mg/kg dnevno. 1x5mL Cena 13599.2006 Cena 7095. .J06BB04 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica. bočica. radi efikasnije postekspozicione zaštite.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.Hrvatska antitetanusni imunoglobulin.6din (SZ) 0013351 rastvor za infuziju. 1x50mL Cena 6231. specifični Cena 578./2mL.j.DigitSoft. . 50mg/mL. 1x250 i.abecedni spisak registrovanih lekova 215 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA .2004 doziranje: individualno. 50mg. 250i.co. bočica. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA .11.

po potrebi smanjiti na 0. 1.2din 21. pa 3 sata pre operacije 4 kapi. ili povećati do maks. TerTeNSIF INDOCOLLYRE® . NIŠ . tvrda. blister.REMEVITA D.5mg posle doručka.2001 www. rastvor.09. 2x5 kom 3850104081668 Cena 3/2-10-4985 Cena 3/2-10-6126 Cena 3/2-10-6125 78.09.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. 2. Paralelni lekovi: Indapamid.5mg posle doručka. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg. blister. .M01AB01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI I M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  (R) 1163060 kapsula.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. monokomponentni (R) 1103046 tableta sa produženim oslobađanjem. prevencija inflamacije posle operacije katarakte ili operacije prednje komore oka: početak terapije 24 sata pre operacije i to 4-6 puta dnevno po 1 kap.5mg/kg dnevno. 3x10 kom Cena 156din 8608813900405 324/2005/12 21.10. .DigitSoft.21 abecedni spisak registrovanih lekova IMURAN® .BELUPO. Paralelni lekovi: Indapres®.Nemačka azatioprin . blister.01. 50mg.HEMOFARM AD .O. 3x10 kom  (R) 5163064 supozitorija. blister. zatim 1-3mg/kg dnevno.2005 doziranje: intraoperativna inhibicija mioze: 4 kapi jedan dan pre operacije.Hrvatska indometacin .HEMOFARM AD . smanjenje bola posle hiruruške korekcije miopije: 4 puta dnevno po 1 kap tokom nekoliko dana posle operacije. Indapres® Sr.7din 8600097401500 215/2007/12 17.Srbija indapamid . 2x15 kom Cena 176.2001 129. blister. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja.5mg.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.12. monokomponentni (R) 1103045 film tableta.5mg.2007 doziranje: individualno.5mg posle doručka.S01BC01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi (R) 7099200 kapi za oči.HEUMANN PHARMA GmbH . tvrda.01. 75mg. rawel® Sr. strip. edemi: 2. edemi: 2. 3x10 kom 3850104081651  (R) 1163061 kapsula. bočica sa kapaljkom.Francuska indometacin . 1mg/mL.2din 5050345005975 1613/2007/12 06. 4x25 kom Cena 1761. 2.08.co.2001 223.Srbija indapamid .Srbija indapamid . INDOMETACIN .D. Indapres® Sr. Paralelni lekovi: Indapamid.5mg.nr .O. 100mg. edemi: 1.2007 doziranje:esencijalna arterijska hiper tenzija. TerTeNSIF INDAPRES® SR . rawel® Sr. 5mg/kg dnevno. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014020 film tableta. pa nastaviti primenu do potpunog nestanka simptoma.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. 3x10 kom Cena 220din 330/2007/12 23. blister. Tertensif INDAPRES® .09. Indapres®.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.A. rawel® Sr. Paralelni lekovi: Imuprin® INDAPAMID .5din 21.9din 21.LABORATOIRE CHAUVIN S.3din 3400934195389 565/2005/12 19. monokomponentni (R) 1103047 obložena tableta. 1x5mL Cena 396. 25mg.

4x7 kom Cena 1016din 8606102767685 1492/2006/12 21.2006 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl. INFLUREX . Paralelni lekovi: cilazapril. 2x14 kom 8600103453509 1874/2006/12 18. Ne davati ga deci. 150-200mg dnevno ili 1-2 puta po 75mg. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.2006 doziranje: primarnoa hiperholesterolemija. 4x7 kom 8600103453516 1875/2006/12 18. 2x14 kom Cena 8600103453493 1873/2006/12 18.Švajcarska cilazapril.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: oralno 2-3 puta po 25mg. uzima se posle jela. INEGY® . blister. na dan. hidrohlortiazid .5mg.08.5mg.8din 8606103889126 474/2007/12 06.2g Cena 8600101515025 515-04-3884/03 29.MERCK SHARP & DOHME B.Srbija fenilefrin. askorbinska kiselina .12.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111220 oralni prašak.10. Prilazid®. 10mg+750mg+60mg. oprez.2007 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 2.Švajcarska cilazapril .C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.O. 5mg.2006 Cena (R) 1104102 tableta. rinitisom (rinorejom).nr . Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus.5mg. 5mg dnevno. Pacijente upozoriti na pojavu miopatije/rabdomiolize. rektalno 2 puta po100mg.O.IVANČIĆ I SINOVI D.DigitSoft. prema potrebi do 5mg dnevno. 5x3. kesica. u isto vreme. coldrex Hotrem Lemon INHIBACE PLUS® . blister. Pacijenti koji uzimaju amjodaron ili verapamil.2006 Cena (R) 1104101 tableta.F.V. .C10BA02 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10Ba inhibitori HMg coa reduktaze u kombinaciji sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu (R) 1104100 tableta. ezetimib .02. 4x7 kom 8606103889133 475/2007/12 06. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. 2. ili 40/10mg/dan dato u pojedinačnoj dozi uveče.2007 Cena 834. mešana hiperlipidemija: 20/10mg/dan. ne više od 10/10mg/dan.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401401 film tableta.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. Prilazid® plus INHIBACE® .02. blister.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .10. maks. . 10mg+10mg. blister.Holandija simvastatin.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .3din (R) 1103714 film tableta. 5mg+12. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.10. kongestivna srčana insuficijencija: maks. paracetamol. 40mg+10mg. zobox® www. maks. 4 praška dnevno. monokomponentni (R) 1103712 film tableta. blister. blister. 20mg+10mg.F.co. trudnicama i ženama koje doje. 4x7 kom Cena 595.

HEMOFARM AD . vrstu insulina.Danska insulin izofan . 100i. 50mg dnevno./mL. srednje dugog dejstva (R) 0041545 suspenzija za injekciju. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.nr ./mL. karpula./mL. 100i. srednje dugog dejstva (R) 0041524 suspenzija za injekciju. uložak.j.DigitSoft. 5x3mL 3582910015390 Cena 2026.C03DA04 DIURETICI c03da antagonisti aldosterona (R) 1400480 film tableta.Velika Britanija eplerenon . karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. prevencija pogoršanja srčanog rada posle infarkta miokarda (u kombinaciji s drugim lekovima): 1 tabl.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2007 www. parenteralni.12.1din 515-04-1182-1 15.12.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. po potrebi povećati posle 4 nedelje na 1 tabl. INSUMAN® BASAL . blister. parenteralni. blister.VRŠAC .21 abecedni spisak registrovanih lekova INSPRA® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i./mL. parenteralni.co.D. vrstu insulina.Srbija insulin izofan . 5x3mL a10ac insulini i analozi. INSULATARD HM . maks. 3x10 kom Cena 4034541003684 2395/2006/12 18. INSULATARD® PENFILL® .j. od 25mg dnevno.6din 515-04-1182/03 15. srednje dugog dejstva Cena 964.6din (R) 0041538 rastvor za injekciju. srednje dugog dejstva (R) 0041400 suspenzija za injekciju.j.2006 doziranje: kardiovaskularna bolest. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S .Danska insulin izofan .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .07.NOVO NORDISK A/S .Nemačka insulin humani . vrstu insulina. 3x10 kom 4034541003684 2396/2006/12 18.1din 2283/2007/12 09.07.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. I INSULATARD® FLEXPEN® . 5x3mL Cena 2209.HEMOFARM KONCERN A.PHARMACIA LIMITED .Srbija insulin izofan .2006 Cena (R) 1400481 film tableta./mL.j. parenteralni. bočica.10. 100i.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-1710/04 19.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 25mg.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. srednje dugog dejstva (R) 0041401 suspenzija za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 50mg. 5x3mL Cena 2026. parenteralni.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.07. od 50mg dnevno. 1x10mL 8600097012096 515-04-841/03 27.j.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. 100i.06. INSULATARD® NOVOLET® .PO LICENCI NOVO NORDISK A/S .

kratkog dejstva (R) rastvor za injekciju. vrstu insulina. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 5x3mL 3582910015406 2285/2007/12 09.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . parenteralni. kratkog dejstva (R) 0041523 rastvor za injekciju.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH . vrstu insulina. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.12. INSUMAN® BAZAL OPTI SET . a10aB insulini i analozi. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.10. srednje dugog dejstva (R) rastvor za injekciju.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) I a10ad insulini i analozi.j. 5x3mL Cena 2209.Nemačka insulin humani . INSUMAN® RAPID .Nemačka insulin humani . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041535 suspenzija za injekciju. 100i.j. 100i. vrstu insulina. vrstu insulina./mL. parenteralni.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.1din (R) 0041522 suspenzija za injekciju. parenteralni.j.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi./mL.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.12.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 2026.co.j.10. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i.6din 3/2-10-10753/2 25. karpula sa dozerom u pen aplikatoru./mL. uložak.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. INSUMAN® RAPID OPTISET . uložak. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina./mL.Nemačka insulin humani .Nemačka insulin humani . INSUMAN® COMB 25 OPTI SET .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . vrstu insulina.12.Nemačka insulin humani ./mL.1din 3582910015413 2284/2007/12 09. 5x3mL Cena 3/2-10-10755 25. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10753/1 25. 5x3mL www. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .j. 5x3mL Cena 2026.nr . 100i.DigitSoft.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. INSUMAN® COMB 25 .

B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI I Cena 529/2006/12 13.10. tvrda. dugotrajna koma: individualno.05.2002 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. peritonitis. multipli mijelomi i maligni melanomi. hronična granulocitna leukemija. INVANZ® . 1x250mL Cena 8606010925177 2548/2007/12 22. boca staklena.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2006 Cena (SZ) 0171291 emulzija za infuziju. citomegalo virusima.10. 1x270 kom 8606102767289 Cena 727/2006/12 25.Švajcarska sakvinavir . bočica staklena. non-Hodgkinovi limfomi.01. 20%. 10x100mL Cena 9805. opekotine. plastična kesa.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 18Mij/1. nekoliko dana. rinovirusima i HIV: 3-10 Mi. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno. 10x100mL 515-04-3417/03 08.10.J01DH03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dH karbapenemi (R) 0029780 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. uobičajeno trajanje terapije 3-14 dana.m. dugotrajna koma: individualno.2007 Cena (SZ) 0171288 emulzija za infuziju.USA ertapenem . virusne infekcije izazvane herpes simpleks virusima. tumori gastrointestinalnog trakta.2007 Cena (SZ) 0171289 emulzija za infuziju. 1x250mL 8606010925184 2550/2007/12 22.12.2002 doziranje: teške i srednje teške infekcije osetljivim sojevima gram pozitivnih. gram negativnih i anaerobnih bakterija: 1g dnevno i. 1x1g Cena 4364. opekotine.co. nedelja ili meseci zavisno od indikacije.2004 doziranje: postoperativna ishrana. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Irska interferon alfa 2-b .11.J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328370 kapsula.Švedska ulje soje .2din 3/2-10-9348 26. 20%. pankreasa. virusima hepatitisa B. 20%. boca staklena. karcinom bubrega.zoster i papiloma virusima.04. 1x500mL 8606010925207 2556/2007/12 22. Kapoši sarkom.j. inf. ili i.10. boca staklena.DigitSoft.nr .5din 3/2-10-6190 19. INVIRASE® . dnevno. bočica.B05BA02 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171286 emulzija za infuziju. 20%.2mL.2006 www.2007 Cena (SZ) 0171287 emulzija za infuziju. 1x500mL 8606010925191 2557/2007/12 22. peritonitis.F. ulcerozni kolitis. plastična kesa. tumori gastrointestinalnog trakta.220 INTRALIPID . a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno.FRESENIUS KABI AB . 1x1 kom B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171290 emulzija za infuziju. kolona. plastična kesa. ulcerozni kolitis. INTRON A .2007 doziranje: postoperativna ishrana. varičela . 1g.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . u trajanju 30 minuta.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . INTRALIPID . 200mg. bešike i cerviksa. 20%.L03AB05 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (R) 0328183 rastvor za injekciju. 20%.Austrija sojino ulje .v.

Paralelni lekovi: Forane® ISONIAZID .Velika Britanija izofluran . tokom 30-60 dana.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09aa inhibitori ace. 250mg. ritonavira od 100mg istovremeno. progutati sa vodom. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.2004 doziranje: nesitnoćelijski karcinom pluća samo odrasli.co.Velika Britanija gefitinib . doza održavanja je 20mg jednom dnevno. tečnost. 50mg.J04AC01 j04ac hidrazidi (R) 1025270 tableta.12.SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICA S. primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran.2006 doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno.12.2007 Cena 915.G04CX03 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (R) 1134402 tableta. Paralelni lekovi: Fortovase IPERTROFAN .3din 216/2007/12 17. IRESSA . od 500mg sakvinavira i 1 kaps. uobičajeno doziranje je 2 puta na dan 2 tabl.HEMOFARM AD .2007 www. Skopryl® ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL .2007 doziranje: esencijalna i renovaskularna hiper tenzija: odrasli početna doza 10mg jednom dnevno. 3x10 kom Cena 3/2-3692/00 25. 1x30 kom 3850343069502 604/2007/12 01. bočica staklena.D.NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD .N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0080670 para za inhalaciju. 1x250mL Cena 6205. 250mg dnevno.2000 Cena 151482. hiper tenzija kod bolesnika sa dijabetesom tipa II (renalne komplikacije šećerne bolesti-nefropatija): 10-20mg jednom dnevno. 1x120 kom Cena 23204. IRUMED® . u kombinaciji sa ritonavirom. blister. 100%. bočica plastična. najkasnije 2 sata posle jela.3din 515-04-1630/04 10. akutni infarkt miokarda: odrasli početna doza je 5mg prvog i drugog dana posle infarkta. 3x10 kom doziranje: 40mg dnevno. Lizopril. bočica. uz jelo ili odmah posle jela.DigitSoft. uvek u isto vreme.05.Italija mepartricin . 20mg. 5mg.05.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 221 1328372 film tableta.A. 40mg.2din (R) 1103550 tableta.8din 8606102767272 728/2006/12 25.Hrvatska lizinopril . .P.BELUPO.ASTRA ZENECA UK LIMITED .2006 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): prema protokolu.1din 9088881309536 2239/2006/12 01. maks. kongestivna srčana insuficijencija: odrasli početna doza 2. doza održavanja 5-20mg jednom dnevno.03. tečnost. blister. doza održavanja 10mg jednom dnevno. bočica staklena.L01XE02 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze  (SZR)1039398 film tableta.5mg jednom dnevno.6din (R) 1103551 tableta. Loril®. 1x30 kom 3850343070584 605/2007/12 01. blister.2006  (SZ) 0080671 para za inhalaciju. 1x100mL Cena 2761.03. Lizinopril. 100%. blister. .Srbija izoniazid . Paralelni lekovi: Lisopress®.3din 9088881309529 2238/2006/12 01. 1x100 kom 8600097400824 ANTITUBERKULOTICI Cena 62.nr . monokomponentni Cena 498.01. 500mg. 80mg dnevno.09. može se primenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima.

srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze.C08DA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08da derivati fenilalkilamina (R) 0402720 rastvor za injekciju.V. . deca do 1 godine 1-2mg. tvrda.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: verapamil. hiper tenzija: 2-3 puta po 120-160mg.2007 doziranje: hronična insuficijencija suza. ISOPTO® TEARS .ALCON-COUVREUR N.2002 doziranje: angina pektoris: 20-120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 6x10 kom Cena 181.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102060 kapsula.Srbija izosorbiddinitrat . deca (neonatusi) 0. maks. ublažavanje tegoba kod suvog keratokonjunktivitisa. deca do 2 godine 2-3 puta po 20mg. 80mg. sorbitol . deca od 5-14 godina 3-5mg. deca dobijaju veće doze od odraslih. difutrat ISPIROL . iritacija očiju spoljašnjim faktorima.1din 5413895004087 2038/2007/12 25. artelac® edo®. podmazivanje veštačkih očiju i olakšavanje nošenja tvrdih kontaktnih sočiva: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. parenteralno odrasli 5-10mg po potrebi ponoviti za 5-10 minuta.1din 2383/2007/12 16.2003 doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno odrasli 120-360mg dnevno u više doza. maks.Srbija verapamil . prevencija odrasli i deca 300mg dnevno.D.GALENIKA AD .2003 Cena 86.07.75-1mg. blister.07.Belgija hipromeloza . 5mg. Paralelni lekovi: cornilat®. 300-500mg dnevno. ampula.07. distrofične promene na rožnjači. 1x15mL Cena 233.4g/L+27g/L.nr . 1x5l 8600097011204 doziranje: postoperativno ispiranje bešike: individualno. 1 sat pre ili 2 sata posle jela.co.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099061 kapi za oči. angina pektoris: 3 puta po 80 -120mg. deca od 1-5 godina 2-3mg. 5. herpetički keratitis.DigitSoft. deca 10-20mg/kg dnevno.B05CX10 I SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05cX ostali rastvori za ispiranje (Z) 9175213 rastvor za ispiranje bešike. bočica. verapamil alkaloid® www. 300mg dnevno. blister. maks. Hemodrops ISOSORB RETARD® .222 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: terapija odrasli 5-10mg/kg dnevno.10.HEMOFARM AD . kesa. deca preko 2 godine 2-3 puta po 40-120mg. 50x2mL Cena 369din 8608808104191 515-04-987-1 21. 5mg/mL.09. 3x15 kom 8608808104405 515-04-987/03 21. Paralelni lekovi: artelac®.3din (R) 1402721 film tableta.2007 IZOPAMIL . 480mg dnevno.9din 8600064101976 3/2-10-2775 15. . Cena 427. rastvor. uzima se u jednoj dozi.Srbija manitol. 20mg.

j. 8mg. magnezijum-hlorid . boca. dnevno. . blister.Nemačka dienogest. deca do 7 godina 400 000 i.O.. 1x21 kom B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175550 rastvor za infuziju. približno u isto vreme svakog dana.+600000i. www. difterija.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 447.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI g03Fa gestageni i estrogeni. u toku i postoperativno održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu: 2-3L dnevno.10. kalijum-hlorid.DigitSoft.N02AA03 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (R) 1087710 tableta sa produženim oslobađanjem. dnevno. sifilis: odrasli 1. zatim 7 dana pauze.10. obično se započinje sa 8mg na svaka 24 sata.06. po potrebi i više. 2x7 kom Cena 8606102804212 2316/2007/12 10.J01CE30 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU J j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020081 prašak za suspenziju za injekciju. fiksne kombinacije (R) 1135275 obložena tableta. natrijum-laktat. peritonitis. 1x500mL Cena 38. se guta cela.2007 doziranje: terapija jakog bola: individualno doziranje.HEMOMONT D. šarlah).Belgija hidromorfon .Crna Gora natrijum-hlorid.j. šoka i traume. blister.03mg.07.2007 § (R) 1087711 tableta sa produženim oslobađanjem.05g/L+0.203g/L. 8608808100988 818/2007/12 13. JUGOCILLIN® . 50x800000 i.V.j. 6g/L+3.4g/L+0.O.j. blister.nr . Cena 622. opekotine.04. 2x7 kom Cena 8606102804205 2317/2007/12 10. sa čašom vode.j.GALENIKA AD .3din 8600097200080 1281/2007/12 12. Paralelni lekovi: Pancillin JURNISTA® .134g/L+0. dijareja.JANSSEN PHARMACEUTICA N. deca preko 7 godina 800000 i.SCHERING AG . kalcijum-hlorid. ileus i teške infekcije.co. streptokokne infekcije (angina. 2mg+0. bočica.j.2007 doziranje: nekomplikovana pneumokokna pneumonija. zavisno od opšteg stanja i fizičkog statusa bolesnika. kao početno lečenje kod gubitka krvi. JONOLACTAT .8din 515-04-249/03 30. dnevno. . etinilestradiol .Srbija benzilpenicilin. tabl.abecedni spisak registrovanih lekova 223 J JEANINE® . benzilpenicilin-prokain .6-4 Mi.2007 doziranje: gubitak elektrolita i vode kod povraćanja. 16mg. gonoreja.6din 200000i.2003 doziranje: prevencija trudnoće: 1 dražeja ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana.

nr .DigitSoft.224 abecedni spisak registrovanih lekova www.co.

histidin.8g/L+6.23g/L. a lek se uzima uz obrok i dosta tečnosti u toku dana.6g/L+4.9g/L +0.5g/d. 110g/L+200g/L+16g/L+11.nr .2004 (SZ) 0171302 emulzija za infuziju.9g/L Cena +0.3g/L+7.3g/L+9g/L+7..8g/L+5. plastična kesa. 190g/L+200g/L+16g/L+11.9g/L +7. asparaginska kiselina. treonin.3g/L+9g/L+7.9g/L+7. 2x2400mL Cena 515-04-3839/03 09. .3g/L+11.9g/L +7.8g/L+5.4din 5310001055035 3/2-10-4755 25. triptofan.9g/L+7.9g/L+7.2004 (SZ) 0171301 emulzija za infuziju.23g/L.2003 www. 190g/L+200g/L+16g/L+11.2004 (SZ) 0171304 emulzija za infuziju.01.3g/L+6.23g/L.6g/L+5. ulje soje.3g/L+7.01.23g/L.23g/L.6g/L+5. fenilalanin. deca 3-5 puta po 0.DigitSoft. tirozin . arginin. izoleucin.6g/L+5.D. tirozin . alanin.6g/L+5. 110g/L+200g/L+16g/L+11. Paralelni lekovi: Kabiven™ KALCIJUM KARBONAT ALKALOID® .8g/L+6. izoleucin.6g/L+5.6g/L+5.9g/L+7.25-1 g. metionin. valin. 190g/L+200g/L+16g/L+11.6g/L+5. 2x2566mL 515-04-3837/03 09. Paralelni lekovi: Kabiven™Peripheral KABIVEN™PERIPHERAL .3g/L+6. plastična kesa.5g/L+3.8g/L+5.Srbija kalcitonin .6g/L+5.01.9g/L +0.9g/L+7.8g/L+5.abecedni spisak registrovanih lekova 225 K KABIVEN™ . 1g.6g/L+4. plastična kesa.6g/L+5.4g/L+1. prolin.9g/L+7. arginin.12.3g/L+6.4g/L+1. alanin.9g/L +0. doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu.Austrija glukoza.5g/L+3.1din 515-04-2583-1 17.9g/L+7. triptofan. serin. 4x1026mL 515-04-3835/03 09.01.6g/L+4.8g/L+6.3g/L+6. 4x1440mL Cena 515-04-3838/03 09. lizin.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI K B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171303 emulzija za infuziju. treonin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1x2mL Cena 2792.9g/L+7.01.A12AA04 MINERALI a12aa kalcijum (R) 1053075 tableta. leucin.4g/L+1.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171300 emulzija za infuziju.9g/L +7.3g/L+11.j.9g/L +7.Austrija glukoza.4g/L+1.5g/L+3. 200i.6g/L+4.9g/L Cena +0.SRBOLEK A. asparaginska kiselina.6g/L+5.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040205 sprej za nos. glicin. rastvor.ALKALOID AD . metionin.9g/L+7. valin.9g/L +7. glicin.5g/L+3.6g/L+5.5g/L+3. sprej-boca sa dozerom.07.6g/L+4.3g/L+6. 4x1540mL Cena 515-04-3836/03 09. serin.Makedonija kalcijum-karbonat .9g/L+7. hiperfosfatemija: 2.3g/L+11.8g/L+6.6g/L+5. lizin. glutaminska kiselina. plastična kesa. 1x50 kom Cena 127.co. prolin. ulje soje.5-17g/d.8g/L+6.3g/L+7.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno.6g/L+5.6g/L+5.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . nadoknada do 2g/d.8g/L+5.2002 doziranje: odrasli antacid: do 1. glutaminska kiselina. leucin. histidin. fenilalanin.6g/L+5.4g/L+1. bočica. plastična kesa. KALCITONIN .

Hrvatska kalijum-hlorid .3mg. odnosno 3 mmol/kg dnevno za decu. 10x1g Cena 25. 1x15 kom www. limunska kiselina. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50mmol) podeljeno u 2-4 doze. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu./dan ušpricati u jednu nozdrvu. rekafarm KALIJUM HLORID JADRAN . Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. meka.Srbija kalijum-hlorid . Kalijum hlorid jadran.ABBOTT LIMITED .A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (R) 1053260 tableta.17g+2.SIGMAPHARM . 133.2003 doziranje: hipokalijemija: individualno. 1x2mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 1861.2003 doziranje: lečenje HIV infekcija: odrasli i adolescenti sa telesnom površinom većom od 1. a12Ba kalijum (R) 1053205 šumeća tableta. odnosno deca 3 mmol dnevno. 1g. se rastvore u čaši vode ili soka (oko 200mL). u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.07.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 2053247 oralni prašak. maks. 150 mmol dnevno za odrasle. Miacalcic® KALETRA . fiola.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno tabl.2004 doziranje: hipokalijemija sa ili bez metaboličke alkaloze.j.11.Srbija kalijum-hlorid .j. maks.J05AE. Kalijum hlorid. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. 1x40 kom Cena 104. Kalijum hlorid jadran. .8din 515-04-2583/03 17.. ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 32292.2003 doziranje: Paget ova bolest i postmenopauzalna osteoporoza: 200 i.2din 515-04-5185/03 13. 1g. 2.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 1053110 tableta za oralni rastvor.co. rastvor se pije polagano. sa hranom. obično 3 puta dnevno po 2 tabl. sprej-boca sa dozerom. u stanjima težeg deficita doza se može povećati i do 100 mmola. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. rekafarm j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328620 kapsula.12. uz dodatnu terapiju kalcijuma i D vitamina.Nemačka kalijum-citrat.Velika Britanija lopinavir. 2x90 kom K KALIJUM HLORID . fiola. maks.07. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. odrasli 150 mmol dnevno. kesica. kalijum-hidrogenkarbonat . KALII CHLORIDI .A12BA30 MINERALI Cena 278. ritonavir . 1x20 kom Cena 3858881052031 1179/2006/12 13.UFAR D. kod bolesnika sa intoksikacijom digitalisom i kod bolesnika sa hipokalijemijskom familijarnom periodičnom paralizom: individualno..09.06g+2g. fiola. KG . Kalijum hlorid. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze.8din 8600101962430 1863/2007/12 04.O. u toku ili posle jela.22 (R) 7040206 aerosol. 150mmol dnevno za odrasle.O.ABBOTT GmbH & CO.D.nr . Paralelni lekovi: Kalijum hlorid. bočica.12.DigitSoft.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.3 m2 2 puta po 3 kapsule dnevno. .3mg+33.8din 8606004960047 515-04-2592/03 30.. odnosno 40 mmola.7din 515-04-1764/03 17.2007 doziranje: hipokalijemija: individualno. 500mg. 100i. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. rekafarm KALINOR .

D. 3x10 kom 3838989504960 515-04-03819-1 28.2007 Cena 20. 4mg. profilaksa posle hirurške resekcije strume nastale usled nedostatka joda: 100-200mcg dnevno. profilaksa bolesti tireoidne žlezde kod endemske strume: odrasli 100 . Paralelni lekovi: alphapres®. TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03ca preparati joda Cena 142. 4mg.nr .2din (R) 1103748 tableta. 3x10 kom Cena 323din 3838989504953 515-04-03819/03 28. 50mg+500mg. terapija eutireoidne strume: početna doza novorođenčad 100mcg dnevno. 16mg dnevno.2007 Cena 20.2005 doziranje: doze se određuju individualno. 262mcg(200mcg joda).co.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče. blister. školska deca i adolescenti 200mcg dnevno.Nemačka kalijum-jodid . rekonvalescenti.DigitSoft. benigna hiper trofija prostate: 1mg dnevno. D.D. 262mcg(200mcg joda).D.FRESENIUS KABI NORGE AS .09.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno. 4mg. KAMIREN® . prevencija i dodatak konvencionalnoj terapiji lečenja osteoporoze: 2-4 puta po 1-2 tablete sažvakati. deca u fazi rasta. starije osobe. TOVARNA ZDRAVIL.GALENIKA AD .08.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103747 tableta.4din 8608808105525 1580/2006/12 05. doxacor. blister.Srbija askorbinska kiselina. deca 50-150mcg dnevno.KRKA. 2x10 kom Cena 51.09.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103005 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. kombinacije (BR) 1052271 tableta za žvakanje. maks.KRKA. blister. KALTEGAL® .200mcg dnevno.1din (R) 1040220 tableta.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).2007 www.08. blister. kalcijum-glukonat . 1mg.09.08.B05XA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 22 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175150 koncentrat za rastvor za infuziju. . KALIUMIODID 200 BERLIN-CHEMIE . blister. u toku infektivnih bolesti). uz dosta tečnosti tokom terapije.2006 doziranje: dodatak kalcijuma i vitamina C kod povećanih potreba (trudnice.09. 1mmol/mL.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2004 Cena 553. blister. 4x25 kom 4013054001271 96/2005/12 17.2004 Cena 433.Slovenija doksazosin . dojilje.Norveška kalijum-hlorid ..2din 9088882477074 2108/2006/12 14. blister. 12x7 kom 3838989524906 1761/2007/12 K Cena 20. 20x20mL Cena 837. doza održavanja 100mcg dnevno. 4mg. . Kamiren® XL KAMIREN® XL .Slovenija doksazosin . 3x10 kom 3838989504977 515-04-03819-2 28. blister.2005 Cena (R) 1040221 tableta.11. 2mg.08. blister. 9x10 kom 3838989524883 1760/2007/12 (R) 1103007 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 8mg dnevno. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. doze se odnose na čist jod.08.abecedni spisak registrovanih lekova KALIUM CHLORID “FRESENIUS” .4din (R) 1103749 tableta. 2x25 kom 4013054002544 95/2005/12 17. lek se uzima posle jela. 14x7 kom 3838989524937 1759/2007/12 (R) 1103006 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. TOVARNA ZDRAVIL. maks. ampula. dozu povećavati na 1-2 nedelje na 2-4mg.H03CA.

maks.5mg. Katopil®.12. 4mg.C09AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 25mg. 1x40 kom Cena 235.2007 Cena (R) 1103009 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. . Tinea cruris). canesten® 1.O.Makedonija kaptopril . 16mg dnevno. . Mycoril®. maks.O. 4x7 kom Cena 3838989524890 1762/2007/12 20. 3x10 kom 3838989524791 1763/2007/12 20. blister. canesten® 3. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.10. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno.co. krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri. pa na 4mg.2003 doziranje: tablete za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana.D01AC01 K ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157570 krem. Kamiren® KANAZOL .SLAVIAMED D.D.DigitSoft. fiola. 1x40 kom 5310001200749 2515/2007/12 19.6din 8605000800074 3/2-4205/00 26. 16mg dnevno). Paralelni lekovi: alphapres®. Paralelni lekovi: antifungol®.22 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103008 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. zorkaptil® www. 1x10 kom Cena 686.12.D. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. maks.ALKALOID AD .Srbija itrakonazol . tuba. tvrda. 200mg. 1%. bočica. cela. 100mg. uzima se 1 sat pre jela.2007 Cena 142. u toku jela ili posle jela). 50mg.9din (R) 1103531 tableta. uz povećanje doze u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg.ZDRAVLJE A.25-12.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. 1x20g Cena 106. bočica. 4-8 nedelja (Tinea capitis). tuba. doza održavanja 2 puta po 25mg. 1x20g Cena 8600064111463 515-04-4017/03 17. aluminijumska folija. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). Paralelni lekovi: antifungol®.2000 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.08. 2 (retko 3) puta po 50mg.ZDRAVLJE A.Srbija klotrimazol .2003 102. Plimycol KAPTOPRIL ALKALOID® . 4mg. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. 3 nedelje (keratitis fungalis).nr . monokomponentni (R) 1103530 tableta.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327402 kapsula. 2%. blister. 3-6 meseci (onihomikoze). benigna hiperplazija prostate kod normotenzivnih bolesnika: 1mg dnevno. canesten®.12. Sporanox KANSEN . doza održavanja 2-3 puta po 25mg. doxacor. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. Paralelni lekovi: Funit. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).08.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137410 vaginalni krem. sa malo tečnosti (pre jela. 8mg (kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate i hipertenzijom maks.12. eukaptil®.8din 5310001200756 2514/2007/12 19. Prokanazol®. .6din 8600064111456 515-04-4015/03 17.2003 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. Paralelni lekovi: captopril.Srbija klotrimazol . 1x3 kom Cena 8600064111470 515-04-4016/03 17. 30 dana (Tinea pedis. Plimycol KANSEN .5mg.10.2007 doziranje: hipertenzija početna doza za odrasle je 1mg uveče. Mycoril®.5din (R) 6137412 vaginalna tableta.

D.12. 2x14 kom 3/2-10-10623 25. zatim 2 puta po 25mg. blister.5mg početno.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 262. 5x10 kom Cena 1364. angina pektoris: 12. 5x10 kom Cena 145. 25mg. 2. 2x14 kom 3/2-10-10624 25. maks.HEMOFARM AD .01.12. 1. blister. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.Hrvatska gabapentin . maks. .C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 220.co. tvrda. blister.04. 50mg.D. 4x10 kom 8608808101008 (R) 1103222 tableta.2002 Cena 340din (R) 1107642 tableta.2din (R) 1107625 tableta. Tegretol® cr KARVEDILOL .1din 02. deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza.8g dnevno podeljeno u 3 doze.5mg početno.02.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084750 kapsula.5mg.Srbija karbamazepin .4din 3850343032377 2311/2006/12 12. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.Srbija karvedilol . . 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.2002 doziranje: hipertenzija: 12. 3x10 kom 8600064120922 464/2006/12 06. Paralelni lekovi: coryol®. dilatrend®.8-1. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.2006 doziranje: hipertenzija: 12. maks. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. zatim 2 puta po 25mg. zatim 25mg dnevno.HABIT PHARM A.2 g dnevno podeljeno u više doza. deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza. postepeno povećavati do 0. maks.4g dnevno podeljeno u 3 doze.Srbija karvedilol .8din (R) 1107641 tableta. fiola. blister. Tegretol®.6din 02.Srbija kaptopril .6-1g dnevno u više doza.2006 www.2006 243.DigitSoft.D.8din 8600097400626 217/2007/12 17. maks. Karvileks®. odrasli 1-2 puta po 100-200mg. Milenol KATENA® .02.25mg. monokomponentni (R) 1103220 tableta.2007 doziranje: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L). 200mg.nr . deca od 10-15 godina 0. Neurontin® KATOPIL® . blister.7din (R) 1107640 tableta. maks.GALENIKA AD .5mg početno. Paralelni lekovi: galepsin®. . Milenol KARVILEKS® .12.ZDRAVLJE A. Karvedilol. 12. 1x40 kom 8608808101015 K LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 103/2006/12 Cena 104/2006/12 140. 2x14 kom 3/2-10-10622 25.2002 Cena 244. deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza.5mg. Paralelni lekovi: gabalept®. dilatrend®.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina 900-1200mg dnevno podeljeno u dve doze.BELUPO.C09AA01 c09aa inhibitori ace.abecedni spisak registrovanih lekova 22 KARBAPIN . angina pektoris: 12.N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084060 tableta. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. 12. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. zatim 25mg dnevno. 25mg. 6.12.5mg početno. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. 300mg. Paralelni lekovi: coryol®. blister. blister.

co. dva puta nedeljno. Paralelni lekovi: Mycoseb® KETOKONAZOL .SRBOLEK A.5mg. lečenje traje u proseku 2.12.9din (R) 1325531 film tableta. neurodermitis.SRBOLEK A. KETEK® . 1x14 kom 3/2-10-8880/1 24. pitirijaza versikolor se tretira jednom dnevno tokom 5 dana. 400mg. tokom 2. . maks. Paralelni lekovi: captopril.DigitSoft.D.4 nedelje.9din 5310090000657 3/2-10-9194 24. doza održavanja 2-3 putapo 25mg uzima se 1 sat pre jela. Paralelni lekovi: aquarius. Mycoseb® www. 2%. 2 (retko3) puta po 50mg. ampula.08. 1x50 kom 3838989577049 1606/2007/12 06.2005 doziranje: lečenje i sprečavanje Pytiriasis versicolor. KETOKONAZOL .2002 doziranje: pneumonija: odrasli i deca preko 12 godina 800mg jednom dnevno tokom 7-10 dana.12. 5x1mL Cena 1047.Slovenija triamcinolon .5mg.12.KRKA.1din 3838989577032 1607/2007/12 06. . doza održavanja 1-4mg dnevno.A.Srbija ketokonazol .2din 473/2005/12 17. tuba. zorkaptil® KENALOG® . 2%. maks. eukaptil®. Kaptopril alkaloid®. bočica.1din 3/2-10-8880 24. 200mg.2007 doziranje: alergijske bolesti (alergijski rinitis i konjunktivitis. 4mg. šampon se nanosi 2 puta nedeljno na oštećeni deo kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom.H02AB08 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047461 suspenzija za injekciju. urtikarija).08. deca 3mg/kg/dan u toku 2 nedelje do godinu dana.2002 doziranje: vulvovaginitis: odrasli 1 puta po 200. blister. parenteralno 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora.25-12. pojadinačna doza 100mg. 1x1 kom j01Fa makrolidi (R) 1325530 film tableta. TOVARNA ZDRAVIL.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157596 krem. doza održavanja 2 puta po 25mg.2002 Cena 2641.2007 Cena 558. 1x1 kom Cena 144. blister. 6 -12 meseci za duboke mikoze. D. bočica.J01FA15 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU K Cena 1887.2din 703/2005/12 22.Srbija ketokonazol .P.D.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola (R) 1327550 tableta. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. psorijaza-naročito artropatska): oralno početna doza 4-32mg dnevno.400mg u toku 5 dana. ostale indikacije: 800mg jednom dnevno tokom 5 dana.8din (R) 1047452 tableta. . a u lečenju seboroičnog dermatitisa i peruti. 2-6 nedelja za dermatomikoze.nr . 40mg/mL. 1x10 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 175.10. kožne bolesti (bulozne dermatoze.2005 Cena 256. blister.3 nedelje. seboroični dermatitis.230 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.D. 6 nedelja. . 400mg.SANOFI-AVENTIS S. mikoza noktiju: krem se nanosi na obolelo mesto 1-2 puta dnevno.Italija telitromicin .12. 1x30g 5310090000640 (BR) 4157597 šampon. maks.

100mg. 2-3 puta dnevno sa više tečnosti za vreme jela.D. Paralelni lekovi: Fastum® gel M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167078 gel. .D. 150mg. sa punom čašom vode. artroza i reumatizam mekih tkiva).uz obrok.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. tendoperiostitis. Paralelni lekovi: Ketonal® dUo. tuba.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. giht.5%. miozitis.09.Slovenija ketoprofen . tvrda. blister.Slovenija ketoprofen . uz obrok.2006 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. na 4 sata. artroza i reumatizam mekih tkiva). pseudogiht. kratkotrajno.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162089 film tableta. tokom 7. 1x20 kom Cena 318.Slovenija ketoprofen .M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01ae derivati propionske kiseline (Z) 0162088 rastvor za injekciju. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): 1 tabl. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. isčašenja. 2.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162305 kapsula sa produženim oslobađanjem. Kapsule se mogu uzimati sa mlekom ili antacidima. 200mg dnevno. .5din 3837000004946 199/2005/12 26.m. za odrasle i decu stariju od 15 godina po 1 kaps.nr . sa punom čašom vode. a najduže 15 dana. bursitis. blister.04. Ketonal® Lek KETONAL® DUO . tendinitis. . Ketonal® Lek KETONAL® LEK . ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. uganuća. fibrozitis. pseudogiht. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI K Cena 168. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. giht. 3x10 kom 3837000092295 447/2006/12 06. maks. Cena 150mg. traumatska oboljenja i povrede mišićno-kostnog sistema (artritis. Ketonal® dUo KETONAL® LEK .Slovenija ketoprofen . . lumbago i traumatske povrede) kontuzije. Najveća dozvoljena doza ketoprofena iznosi 300mg.DigitSoft.2004 doziranje: inflamatorna.4din 515-04-01956/03 28.2006 (R) 1162306 kapsula sa produženim oslobađanjem.abecedni spisak registrovanih lekova 231 KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE .08. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): uobičajeno. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. 100mg. ampula.09.6din 515-04-01955/03 28.co.D. bočica od tamnog stakla. pseudogiht.2004 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. 2x10 kom Cena 3837000092288 446/2006/12 06. 1x50g www.04. tvrda. ujutro i uveče po 1 kaps. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): parenteralno 50-100mg duboko i. sinovitis. dnevno. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati na obolelo mesto. giht. distorzije. tendosinovitis. 10x2mL Cena 179. istegnuća tetiva.2005 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. povrede meniskusa.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. artroza i reumatizam mekih tkiva). periartritis.

Fromilid®. Paralelni lekovi: clarithromycin.. zymbaktar KLEROMICIN® . 3x10 kom Cena 8606103683120 2303/2007/12 10. 2x7 kom Cena 562. kalijum-hlorid . .2007 doziranje: čišćenje creva kao priprema za: kolonoskopiju. 250mg. blister.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD.232 abecedni spisak registrovanih lekova KETOSTERIL . 600mg+300mg. 250mg.2005 www. 500mg.05.A06AD65 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125305 prašak za oralni rastvor. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima prema protokolu.2002 doziranje: poremećaj metabolizma kod hronične bubrežne insuficijencije: uobičajeno 3 puta po 4 -8 tablete dnevno.2007 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (telesna masa iznad 40kg) 1 tabl.MEDOCHEMIE LTD.465g+0. blister.Kipar klaritromicin . radiološka ispitivanja kolona. .jedna kes. 4x68.4din 454/2005/12 12.04.9din 3/2-10-3704 17. KIVEXA® . kesica.A16AA. kalcijum-4-metil-2-okso-valerat.FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH . hirurške zahvate na intestinalnom i/ili urogenitalnom sistemu. kalcijum-2-hidroksi-4-metiltio-butirat. natrijum-sulfat. triptofan. kalcijum-3-metil-2-okso-butirat. blister.2007 Cena 1084din (R) 1325671 film tableta.04.07. tretmana pacijenata sa teškim oblicima sepse. čišćenje creva kao deo lečenja intoksikacije.AEGIS LTD. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana.nr .2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta.J01FA09 K ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325670 film tableta. tirozin . Tabletu progutati celu sa malo vode. čvrsta stolica (najduže 2 nedelje) uobičajena doza je 4L rastvora (4 kesice .10. 2x7 kom 5291171001070 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 545. Kleromicin®. natrijum-hidrogenkarbonat. 7 dana. blister.7425g.Velika Britanija abakavir.Nemačka kalcijum-3-metil-2-okso-valerat. histidin.J05AR02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIv infekcija. . Fromilid® uno.DigitSoft. 5x20 kom Cena 5694. treonin. OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aa aminokiseline i derivati (R) 1174015 film tableta.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . Ne davati deci mlađoj od 5 godina (telesna masa manja od 20kg). piti brzinom od 200-250mL na svakih 10-15 minuta sve dok se ne popije cela količina najkasnije 4 sata pre pregleda.685g+1.Kipar klaritromicin . se rastvara u 1L vode uz stalno mešanje).10. lizin. blister. kože i mekog tkiva: uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina 250mg na 12 sati.8din 5290931004436 756/2007/12 02. kalcijum-2-okso-3fenilpropionat.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325660 film tableta. 2x7 kom 5290931004443 757/2007/12 02.96g 5099471033018 1113/2007/12 28. Cena 59g+5. KLERIMED® . kombinacije (R) 1328601 film tableta.co.685g+1. lamivudin . clathrocyn®. natrijum-hlorid. 67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg+ 23mg+38mg+30mg. dnevno KLEAN-PREP® .Irska polietilenglikol.

8din bočica od tamnog stakla. tvrda.2002 Cena 271. zglobova.Danska noretisteron. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.5mg na 12 sati. 1x80mL 8600097010993 3/2-10-9797 25. u isto doba dana Paralelni lekovi: activelle® www.10. blister. deca 3-6mg/kg na 6 sati.2002 Cena 134. deca: 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. parenteralno odrasli 0. bočica od tamnog stakla. fiksne kombinacije (R) 1048145 film tableta. Fromilid®. deca ispod 8kg 7. Paralelni lekovi: clarithromycin. estradiol . peritonitis. kože. blister. 125mg/5mL.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze.G03FA01 K POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. KLINDAMICIN . kontejner za tablete. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima. Klerimed®.12.2006 doziranje: menopauza. Cena 467. 1.J01FF01 g03Fa gestageni i estrogeni. blister.v. zymbaktar KLIMODIEN . prema protokolu. 1x100mL 5291171001094 455/2005/12 12. ne treba da pređe 600mg. deca od 12-19kg 125mg na 12 sati. deca od 8-11kg 62. potkožnog tkiva. 2mg+2mg.co. 1x28 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01FF linkozamidi (R) 0326041 rastvor za injekciju. 1mg+2mg. deca od 20-29kg 187. bez pauze.NOVO NORDISK A/S .7din 8600102099456 1920/2006/12 20.m inj.6-2. estradiol .2003 doziranje: hormonska supstituciona terapija za lečenje znakova i simptoma deficita estrogena kod žena kod kojih menopauza traje najmanje godinu: 1 tableta dnevno. Fromilid® uno.12. 1x28 kom Cena 536.5mg na 12 sati. 2x8 kom 8600097010917 3/2-10-9798 25.12.11. inf. fiksne kombinacije (R) 1048925 tableta.10.6din (R) 1024043 kapsula. a i. 300mg. do 14 dana. 10x2mL Cena 842.6din 8600097011242 3/2-10-9796 25. sprečavanje nastanka osteoporoze (terapiju početi godinu dana nakon nastupanja menopauze): 1 tableta dnevno.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 515-04-1680/03 11. 75mg/5mL.2g tokom 60 minuta). clathrocyn®. ampula. 500mg.SCHERING AG . (pojedinačna i.4din 5291171001087 453/2005/12 11.Srbija klindamicin .HEMOFARM AD .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 233 1325661 film tableta. izuzetno 450mg na 6 sati. 150mg.10.Nemačka dienogest.5din (R) 3024040 sirup. 1x14 kom Cena 1036.2005 (R) 3325662 prašak za oralnu suspenziju. deca od 30-40kg 250mg na 12 sati.2002 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju. profilaksa bakterijskog endokarditisa: oralno odrasli 150-300mg. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: uobičajeno odrasli 250mg na 12 sati. oralna suspenzija.DigitSoft. lek se primenjuje nezavisno od obroka. Paralelni lekovi: clindamycin-MIP KLIOGEST® .5mg/kg na 12 sati.nr .

sintetski  (R) 1048871 tableta.03.11.2007 doziranje: disfunkcija ovulacije daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa. ampula. maks.234 KLION® . inj.v.1mg/kg dnevno podeljeno u više doza. dijabetična gastropareza:oralno odrasli 3 puta po 5 .Makedonija kodein .25 . ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg. 10mg.GALENIKA AD . 30mg. parenteralno 10mg i.Hrvatska klomifen .7din 5997001312971 3/2-10-9063/02 25. bočica.10mg.11. deca od 6 .2002 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati.ALKALOID AD .DigitSoft. maks.5-15mg. deca do 6 godina 0.0. 5mg/5mL.5mg/kg dnevno. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7. blister. blister. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg. 50mg. blister.5mg/kg na 8 sati. 1x10 kom Cena 124.co.BELUPO. bočica od tamnog stakla.2005  (R) 3124300 oralni rastvor.GEDEON RICHTER LTD . 10mg. orvagil® KLOMETOL® .nr . Paralelni lekovi: Kodein fosfat alkaloid® KODEIN FOSFAT ALKALOID® . 120mg dnevno.02. Paralelni lekovi: clomifene KODEIN FOSFAT . prvi stimulacijski ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana. Paralelni lekovi: Kodein fosfat www.8din 8608808101060 515/2005/12 02.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115220 tableta. .Srbija metoklopramid .5-15mg. 1x10 kom Cena 203.12. maks. 10x2mL Cena 73.11. 120mg dnevno.Mađarska metronidazol . deca 7.5%. 1x100mL Cena 56.2002 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.2000 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.1din 3/2-10-5773 10. postoperativni meteorizam. 0.7din 8608808101077 514/2005/12 02. 30mg.J01XD01 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029720 rastvor za infuziju. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7.D. 0.2din 3850343026161 548/2007/12 27.m.11. drugi i treći stimulacijski ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana.2005  (R) 1124301 tableta. 3x10 kom Cena 70. Paralelni lekovi: reglan® K KLOMIFEN .A03FA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi  (R) 0124302 rastvor za injekciju. funkcionalni pilorospazam.2005 doziranje: mučnina i povraćanje različite geneze. Paralelni lekovi: colpocin-T®. rendgenski pregledi gastrointestinalnog trakta kontrastom. 1x10 kom Cena 72. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.5mg/kg dnevno podeljeno u više doza.Srbija kodein .G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. blister.7din 8606003211171 03-3814/99 06.FAMPHARM .2din 8608808101053 513/2005/12 02. 1x100mL Cena 234.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115073 tableta.14 godina 0. ili sporom i. uzima se 15 minuta pre jela.

10mg/mL.PHARM D.Švajcarska fitomenadion .12. neposredno po rođenju.Srbija acetilsalicilna kiselina.kofein . rastvoreno u čaši vode.B02BA01 ANTIHEMORAGICI B02Ba vitamin K (Z) 0050970 rastvor za injekciju.B. kesica. 2x10 kom K Cena 376. 5x1mL Cena 192. a dalje zavisno od kliničke slike.09. lečenje: 1mg i. 50x10 kom 235 Cena 73.IVANČIĆ I SINOVI D. 2mg.2004 www. 20 kom (3870010001512) (BR) 1086339 tableta. kofein . najviše 3 puta dnevno. još 2mg dnevno posle 4-7 dana. KOMBIKAF . po potrebi.O.1din (BR) 2086921 oralni prašak. ampula. novorođenčad koja se isključivo doje kao zdrava novorođenčad i još 2mg mesečno do kraja perioda dojenja.Slovenija terazosin .G.07.BOSNALIJEK D.12. po potrebi.03.2002 doziranje: bolovi različite etiologije (glavobolja.G04CA03 UROLOŠKI LEKOVI g04ca antagonisti alfa adrenoreceptora (R) 1103767 tableta. 2x10 kom (R) 1103768 tableta.12.2 praška po potrebi. zubobolja.09. blister.Srbija paracetamol.O.D.2002 Cena 1576.abecedni spisak registrovanih lekova KOFAN INSTANT .N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086338 tableta. kutija.09.6din (Z) 0050974 rastvor za injekciju.O. 200mg+200mg+50mg. 500x1 kom 8600103153010 515-04-2658/03 08.v. kesica.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 2086145 prašak. migrena. a dalje zavisno od koagulacionog statusa.4din 515-04-806/04 13. blister.nr . .03. bolne menstruacije: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno.9din 8606102767760 1485/2007/12 10. blister. Paralelni lekovi: oldon® KOMBINOVANI PRAŠAK PROTIV BOLOVA .2mL 8606102767777 1867/2007/12 05. neuralgija. 400mg+50mg. . 200mg+300mg+50mg. povišena telesna temperatura): 3-5 puta po 1 tableta dnevno. 200mg+300mg+50mg.9din (BR) 2086922 oralni prašak. novorođenčad iz rizične grupe 1mg neposredno po rođenju.2006 Cena 27.2004 Cena 566din 515-04-807/04 13.F. hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulansa: odrasli 10-20mg. zubobolja.O.2004 Cena (BR) 2086146 prašak. .2din 3/2-10-10627 25. 2mg/0.12. 200x850mg 8600101515018 2258/2006/12 06.2004 doziranje: glavobolja.2mL. paracetamol. 10x850mg 86006828 2259/2006/12 06. neuralgija. artralgija.Bosna i Hercegovina paracetamol. Paralelni lekovi: Panadol extra KONAKION® MM . kofein . 200mg+200mg+50mg.2007 Cena 190. mijalgija.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2007 doziranje: individualno.DigitSoft. mialgija. zubobolja.6din 3/2-10-10628 25. 10x1 kom 86008976 515-04-2657/03 08. 5mg. kesica. dismenoreja. kao i povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 1 . ampula. profilaksa zdrava novorođenčad 2mg neposredno po rođenju. artralgija. . zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika.D.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 522. 400mg+50mg.propifenazon. 5x0. posttraumatski i postoperativni bol. kesica.co.2006 doziranje: glavobolja. KORNAM® . neuralgija.

2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo i. 10mg. blister. 3mg. tabl. depresija: 3 puta po 0. B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062170 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. neposredno pre hemioterapije i radioterapije. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.DigitSoft. terapija početno 1000-2000 i.25-0. 1x10mL www. blister.v. zatim 2000-3000 i. zolarem KYBERNIN P . 12 sati kasnije ili 2 tabl. 500i.2007 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. tokom 5 minuta.Nemačka antitrombin III .01.8din 3/2-10-9310 11. postoperativna mučnina odrasli 1mg sporo i. 5x1mL Cena 2828. po potrebi dozu duplirati posle 7 dana. maks. blister.08. uz hemioterapiju za sprečavanje i ublažavanje mučnine i povraćanja uzeti 1 tabl. doza održavanja: 2-10mg jednom dnevno. progutati sa vodom.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) K Cena 12616. maks.07.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071750 tableta. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje zavisno od odgovora. 2x15 kom Cena 67din 8608808105471 1435/2007/12 05. ampula. neposredno pre anestezije. 5x3mL 8606102767159 242/2005/12 15. Xanax®.4din 8608808105488 1436/2007/12 05. jedan sat pre hemioterapije i radioterapije. 2x15 kom Cena 50.07.j.06./10mL.2002 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod hereditarnnog nedostatka AT III: profilaksa 1000-1500 i. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III. deca 20mcg/kg podeljeno u 2 dnevne doze.j. blister.co. 0. 4mg dnevno. 4mg dnevno.2007 Cena (R) 0124585 rastvor za injekciju. zatim još 1 tabl.23 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče pred spavanje. Paralelni lekovi: Helex®. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljno u više doza..GALENIKA AD .2005 Cena (R) 1124586 film tableta. Paralelni lekovi: antitrombin III Baxter KYTRIL® . maks.v.5mg.1din 8608808105464 1434/2007/12 05.3din 8606103889058 398/2007/12 30.5mg. KSALOL® .j.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 2x15 kom Cena 100.2007  (R) 1071752 tableta. 1mg dnevno.F.5mg.j.12. 1mg.ZLB BEHRING GmbH . 1x10 kom 8606102767388 1297/2007/12 12.2007 doziranje: uz hemioterapiju: odrasli 1 . liobočica sa rastvaračem.Srbija alprazolam .A04AA02 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124584 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju. maks. 0. 1mg/mL.07. oralno. benigna hiperplazija prostate: 1mg uveče pred spavanje (početna doza). 1mg.Švajcarska granisetron . ampula.2007  (R) 1071751 tableta. ili inf.nr .25mg.

Paralelni lekovi: azaran. 50mg. 650mg/mL.C08CA09 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402845 film tableta. 650mg/mL.2003 Cena 835.Nemačka laktuloza .GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.Velika Britanija lacidipin . Farcef. 1x1000mL 515-04-1256-2 06.06. 3x10 kom 5310001154035  (R) 1084082 tableta. gonoreja. 3x10 kom 5310001154028  (R) 1084081 tableta.01. 4mg.2006 doziranje: pneumonija.09. . blister. 1x500mL 515-04-1256-1 06. 1g.PHARMATHEN S.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: 2mg ujutro.08. 25mg.06.2006 2172. 650mg/mL.abecedni spisak registrovanih lekova 23 L LABILEX® . bočica. 50mg/kg dnevno.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 60mL sirupa u početku. boca plastična. 2g dnevno. 4x7 kom 515-04-03164-1 28.ALKALOID AD .2003 Cena (R) 3127443 sirup.06. boca plastična.7din (R) 1402846 film tableta.6din 515-04-1256/03 06. deca 7-14 godina 10-15mL dnevno 3 dana.Grčka ceftriakson . 4g dnevno uz nastavak terapije još 48h nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. deca od 1-6 godina 5mL dnevno.m. nekomplikovana gonoreja: se leči pojedinačnom dozom od 250mg. 1x100mL 9120018570447 44/2006/12 18. maks.co. blister. LACTULOSE-MIP .04. maks. ceftriakson. .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . pre intervencije inj. blister.6din 02. ceftriaxon-MIP®. 1 .2003 Cena 423din (R) 3127441 sirup. infekcije kostiju i mekih tkiva. septikemija. hirurška profilaksa: 30-90 min. novorođenčad maks. maks.5mL Cena 335.09.2din (R) 3127442 sirup.2006 1179. maks. boca plastična.2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. meningitis. ceftriaxone-BcPP. zatim 5-15mL sirupa. infekcije kod pacijenata sa neutropenijom.A. blister. veracol® LACIPIL . 6mg dnevno.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. blister. zatim 5mL dnevno.8din 02.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3127440 sirup.Makedonija lamotrigin . III generacija (Z) 0321020 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 2x15 kom 5310001154059 ANTIEPILEPTICI Cena 752/2006/12 Cena 753/2006/12 Cena 754/2006/12 674.7din 02. Paralelni lekovi: Portalak® LAMAL . odojčad i deca do 12 godina 20 . Longaceph®.08. 4x7 kom 515-04-03164/04 28. 650mg/mL.2din 8600101962546 436/2006/12 06.nr . postoperativna profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina i. 100mg. 1-2 g.N03AX09 N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084080 tableta. 2mg.2004 Cena 890. 1x200mL L Cena 192. rocephin®.2006 www. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL. 1x3. po potrebi posle 3-4 nedelje dozu povećati na 4mg.08.DigitSoft. Lendacin®.2006 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.CHEPHASAAR CHEMISCH . boca plastična.

2006 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 50mg.Velika Britanija lamotrigin . Lamotrix® LAMECT® . do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.O. Lamotrix® www.Srbija lamotrigin . 25mg. 50mg dnevno narednih 14 dana. 25mg dnevno narednih 14 dana.O. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084554 tableta za oralnu suspenziju. blister. blister. 2mg. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. Lamotrigin. 200mg.23 abecedni spisak registrovanih lekova  (R) 1084083 tableta. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. 50mg dnevno narednih 14 dana. Lamotrix® LAMICTAL™ . Paralelni lekovi: arvind®.12.6din 5310001154066 717/2006/12 25. . Lamotrigin. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. Lamal. Paralelni lekovi: arvind®. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 100mg dnevno narednih 14 dana.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.2007  (R) 1084781 tableta. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 2x14 kom L Cena 3/2-10-9809 25. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 5mg. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.2007  (R) 1084782 tableta.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084780 tableta. Lamotrix® LAMICTAL™ . Lamotrigin. Lamect®. Lamictal™. . uobičajeno doziranje za kontrolu epilepsije 100-400mg dnevno. Lamal.05. 2x15 kom Cena 3848.10. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. 200mg.DigitSoft.co. blister. 3x10 kom Cena 8606007082036 2314/2007/12 10. Lamect®.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084553 tableta za žvakanje. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. blister. 25mg dnevno narednih 14 dana. blister. Lamotrigin. 3x10 kom Cena 8606007082012 2312/2007/12 10. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. Lamictal™. Lamect®.Velika Britanija lamotrigin . Lamal. 50mg dnevno narednih 14 dana.PHARMASWISS D. 100mg dnevno narednih 14 dana.10.2002 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 25mg dnevno narednih 14 dana.2007  (R) 1084783 tableta.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 3x10 kom Cena 8606007082043 2315/2007/12 10. 3x10 kom Cena 8606007082029 2313/2007/12 10. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.2007 doziranje: epilepsija.10. Paralelni lekovi: arvind®. Paralelni lekovi: arvind®. 1x30 kom Cena 8606103683144 203/2007/12 16.nr . bočica.10. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.01. 100mg dnevno narednih 14 dana. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. blister. početna doza 25mg jednom dnevno. 100mg.

Poljska lamotrigin .O.NI MEDIC D. deca 5-12 god.2007  (R) 1084236 tableta.5din 8606010301100 1308/2007/12 12. Lamotrix® LAMISIL® . LAMISIL® . Lamictal™. blister. 50mg dnevno narednih 14 dana.01. Lamotrigin.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084235 tableta.NOVARTIS . a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.A. .abecedni spisak registrovanih lekova 23 LAMICTAL™ . Lamect®.O. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. blister. 1x14 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 2147. Lamal. početna doza 25mg jednom dnevno. 50mg. 250mg. Lamal. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 3x10 kom Cena 782din 5900008008266 204/2007/12 16.1din 5900008008273 201/2007/12 16.01. trajanje terapije Tinea pedis 2-6 nedelja. 62. 25mg dnevno narednih 14 dana. blister.Švajcarska terbinafin . kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. 3x10 kom Cena 2228. blister.Švajcarska terbinafin . Paralelni lekovi: Mycofin® LAMOTRIGIN .01.2007  (R) 1084551 tableta.Srbija lamotrigin .9din 3/2-10-5794 01.9din 3/2-10-8103 22. Paralelni lekovi: arvind®. onihomikoze: 6-12 nedelja i duže.06. Tinea corporis. 50mg. Lamect®.8din 8606010301209 1309/2007/12 12.5din 5900008008280 202/2007/12 16.2007  (R) 1084237 tableta. 25mg. 1%. Paralelni lekovi: arvind®. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. 2x14 kom Cena 1019.06. 100mg. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.co.D01BA02 d01Ba antimikotici za sistemsku primenu (R) 1327510 tableta.12.D01AE15 d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157410 krem. blister. 100mg dnevno narednih 14 dana. deca 2-5god.8din 8606010301001 1307/2007/12 12. 125mg dnevno.11.5mg dnevno.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 25mg. Lamotrix® L www. Tinea cruris 2-4 nedelje. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.2007  (R) 1084552 tableta. 250mg dnevno. tuba.nr .N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084550 tableta. . 3x10 kom Cena 1336. 1x15g ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 349.DigitSoft. 100mg. blister. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno.2007 doziranje: epilepsija. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.06.NOVARTIS . 2x14 kom Cena 585. 2x14 kom Cena 1869. blister.2002 doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju: jednom dnevno krem nanositi na obolelo mesto tokom 7-14 dana.2002 doziranje: odrasli i deca preko 12 god.

Paralelni lekovi: Lantus® optiSet. 3x10 kom Cena 1179. Lantus® for optiPen LANTUS® FOR OPTIPEN . Mucosolvan® junior LANTUS® . doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. 200mg.4din 3/2-10-10752 24. Lantus® optiSet LANTUS® OPTISET . a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora.DigitSoft. 3x10 kom Cena 2172. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.01.1din 5290931003071 92/2007/12 11./mL.10 godina 2-3 puta po 15mg. blister. Flavamed. Mucosolvan®.Nemačka insulin glargin .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.2007  (R) 1084231 tableta. dugog dejstva (R) 0041531 rastvor za injekciju. dugog dejstva (R) 0041529 rastvor za injekciju. karpula. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1x10mL Cena 4468din 3/2-10-10752/1 24.5mg. 3x10 kom Cena 3850. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.Kipar lamotrigin .8din 5290931003057 90/2007/12 11.09.co. blister. 15mg/5mL.Srbija ambroksol . dugog dejstva (R) 0041530 rastvor za injekciju.2004 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. vrstu insulina. Paralelni lekovi: Lantus®. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. bočica. karpula sa dozerom.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084230 tableta.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2007  (R) 1084232 tableta. blister. 5x3mL Cena 4208.MEDOCHEMIE LTD. .240 abecedni spisak registrovanih lekova LAMOTRIX® .5din 3/2-10-10752/2 24. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.2007 doziranje: epilepsija.2007  (R) 1084233 tableta. 100j. 50mg.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . parenteralni.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L Cena 3211. deca do 2 godine 2 puta po 7.12.01. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. 100mg. deca od 5 . 25mg./mL. početna doza 25mg jednom dnevno. blister. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. Paralelni lekovi: arvind®.8din 5290931003040 89/2007/12 11.12./mL. 5x3mL a10ae insulini i analozi.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .5mg.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 129din (R) 3112120 sirup. Lamictal™. Lamect®. 1x150mL 8608811003276 515-04-253/04 28.JUGOREMEDIJA A. 100j.2002 www. parenteralni. Lamotrigin LAMOX .D.12. 100j. ZRENJANIN . parenteralni. 3x10 kom Cena 674.01.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .Nemačka insulin glargin .01.Nemačka insulin glargin . vrstu insulina. bočica.7din 5290931003064 91/2007/12 11. Lamal.nr .

09.N05AA01 PSIHOLEPTICI N05aa fenotiazini sa alifatičnim aminom u bočnom nizu  (R) 1070056 film tableta.DigitSoft.co. 75mg dnevno.KRKA. 1x50 kom Cena 81. 80mg dnevno. 40mg dnevno.Slovenija lansoprazol . hiper tenzija: oralno odrasli početna doza 40mg dnevno.Srbija furosemid .7din 8608811001715 680/2006/12 19. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja.1din (R) 1400143 tableta.2din 3838989500313 515-04-03563-1 28. Lanzul®. blister. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. 20mg/2mL.2004 doziranje: ulkus duodenuma 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje.nr . 5x2mL Cena 45. blister.2006 Cena 24din (R) 1400144 tableta. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze.09. deca 0. maks.2006 Cena 117. deca 1-3mg/kg dnevno. 1x10 kom 8608811001739 678/2006/12 19. doza održavanja 15-30mg/d.05. Paralelni lekovi: amarin.5din (R) 0400141 rastvor za injekciju. ili sporom i. ampula. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Paralelni lekovi: amarin.12. doza održavanja 15-30mg/d. maks. TOVARNA ZDRAVIL. povraćanje: odrasli 25mg na 4-6 sati. Sabax® LANZUL® S .GALENIKA AD . 40mg.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122786 kapsula.5mg/kg. Lasoprol. tvrda.KRKA.2006 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije.05. uzima se 30 minuta pre obroka. plastična fiola. uzima se 30 minuta pre obroka. maks. D.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122785 kapsula. . 40mg.5-1. tvrda. Paralelni lekovi: Furosemid L www.D. 4x7 kom Cena 607.2006 Cena 430.D.Srbija hlorpromazin .D. 50x2mL 8608811001722 681/2006/12 19. maks.4din 8608808101091 104/2005/12 22. LASIX® .C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. Lantus® for optiPen LANZUL® . 25mg. Lanzul® S.m. TOVARNA ZDRAVIL. deca 6-12 godina 1/3-½ doze za odrasle. 1g dnevno. Lasoprol. ZRENJANIN .2005 doziranje: psihoze: odrasli 3 puta po 25-100mg. 20mg dnevno. 15mg. .JUGOREMEDIJA A.05. vrstu insulina.05. ampula. D.2004 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan. (4mg/min. deca 1-5 godina 500mcg/kg na 4-6 sati.Slovenija lansoprazol .abecedni spisak registrovanih lekova 241 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. maks. 2x7 kom Cena 536. Sabax® LARGACTIL . 20mg/2mL.5din 515-04-03563/03 28. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. Paralelni lekovi: Lantus®.). blister. 30mg. parenteralno odrasli 20-50mg i. monokomponentni (R) 0400140 rastvor za injekciju.v. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. blister. ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije). 5x10 kom 8608811001746 679/2006/12 19. inj.

za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana.2005 doziranje: karcinom testisa. 50mg. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. Lastet cap. tvrda..09. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. 100..Japan etopozid .LTD. mikrocelularni karcinom pluća: individualno.LTD. Lastet cap. Paralelni lekovi: amarin. . Lastet cap. u intervalima od 3-4 nedelje.2005 doziranje: karcinom testisa. 50. 2x10 kom Cena 11789.NIPPON KAYAKU CO. Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. parenteralno 60-100mg dnevno tokom 5 uzastopnih dana. Paralelni lekovi: etoposid.8din 3/2-10-7562 28.AEGIS LTD. ampula. 100mg/5mL.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1123780 kapsula. Lastet cap. vepesid LASTET CAP. uzima se 30 minuta pre obroka.LTD. . Lanzul® S. Lastet inj. etoposide. 100. 100 . blister. oralno obično 175-200mg dnevno. Lastet cap. Lastet inj.09. tvrda. 25. tvrda.09. Lastet inj.242 abecedni spisak registrovanih lekova LASOPROL . po potrebi veće doze do maks.DigitSoft. etoposide. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. vepesid L www. tokom 5 uzastopnih dana. u intervalima od 3-4 nedelje. vepesid LASTET CAP. pa pauza 1-2 nedelje.8din 4987170870526 290/2005/12 01. . najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. 100.Japan etopozid . vepegal. 1x10 kom Cena 11789. oralno obično 175-200mg dnevno. Lastet cap. 4x10 kom Cena 11789. 50.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030221 kapsula.Japan etopozid . Paralelni lekovi: etoposid. 25. Paralelni lekovi: etoposid. . etoposide. Sabax® LASTET CAP. pa pauza 1-2 nedelje.8din 4987170870342 287/2005/12 01. 50. 10x5mL Cena 11789.8din 4987170870625 289/2005/12 01. pa pauza 1-2 nedelje.09. meka. Lastet cap. 100mg.NIPPON KAYAKU CO. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. Lastet cap.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030220 rastvor za injekciju. 25. blister.Japan etopozid . 60mg/kg. blister. vepegal. 25 . 50 .NIPPON KAYAKU CO.NIPPON KAYAKU CO.2005 doziranje: karcinom testisa.. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. Lanzul®. 25mg. Paralelni lekovi: etoposid. Lastet cap. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. u intervalima od 3-4 nedelje. tokom 5 uzastopnih dana.8din 4987170870724 288/2005/12 01.2002 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca 8 nedelja. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. mikrocelularni karcinom pluća: individualno.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030222 kapsula.nr .10. .L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030223 kapsula. etoposide. .2005 doziranje: karcinom testisa. vepesid LASTET INJ. 30mg. oralno obično 175-200mg dnevno.LTD. vepegal.co. 1x14 kom Cena 644. vepegal. u intervalima od 3-4 nedelje.Kipar lansoprazol . blister. tokom 5 uzastopnih dana.

02. doza održavanja 2-8mg dnevno.HEMOFARM AD . Chronova bolest. blister. 1x500mg 8600097010825 3/2-10-10158 23. deca preko 6 godina početna doza 0. Lemod-Solu.Srbija metilprednizolon .H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047216 rastvor za injekciju. 1x21 kom 8608808104955 111/2006/12 02. 800mg/15mL.15mg+0.12. 10x40mg Cena 686.co. 20mg.Srbija metilprednizolon . 40mg jednom nedeljno. 500mg. 1x125mg 8600097010818 3/2-10-10159 23.DigitSoft. povećana potreba za gvožđem): odrasli 2 puta po ½-1 velika kašika pre jela. Chronova bolest. hipermenoreja. 15x40mg 8600097010832 3/2-10-10160 23.12.2006 doziranje: prevencija trudnoće. kolagenoze.HEMOFARM AD . mali zglobovi 4-10mg intraar tikularno. hroničnog gubitka krvi.10.12. Paralelni lekovi: Lemod depo. prevencija karcinoma jajnika: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.GALENIKA AD . bočica.6din 8600097010979 3/2-10-10157 24. bočica.G03AA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. etinilestradiol . Paralelni lekovi: Lemod.abecedni spisak registrovanih lekova 243 LEGOFER® .5mL/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela. srednji zglobovi 10-40mg. Lemod-Solu. terapija i profilaksa sideropeničkih anemija (usled akutnog. bočica. Paralelni lekovi: Microgynon® 30 LEMOD .6din (R) 1135240 film tableta. zatim 7 dana pauze. odrasli početna doza 4-48mg dnevno.2002 Cena 1030. 15x20mg Cena 553.3din 8600097011051 3/2-10-10162 24.ALKALOID AD . 2x10 kom Cena 105.3din 8600097010856 3/2-10-10161 23. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. alergija: 80-120mg jednom nedeljno. ulcerozni kolitis. adrenogenitalni sindrom i.8-1.Srbija metilprednizolon .Solu. veliki zglobovi 20-80mg.HEMOFARM AD .H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047212 rastvor za injekciju.12.03mg.B03AB09 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe.Solu. 4mg. 1x150mL Cena 248. dismenoreja. doza održavanja 4-8mg. odojčad 2 puta po ½ kafene kašike pre jela. 0. Nirypan® LEMOD-SOLU . reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.2002 doziranje: nedostatak gvožđa. blister. ulcerozni kolitis.7din (SZ) 0047218 rastvor za injekciju. ponavljane ciste jajnika.2002 L www. Lemod® .2din (SZ) 0047219 rastvor za injekciju. oralni preparati (R) 3060050 sirup.nr . kolagenoze. bočica. Lemod® . 125mg. 40mg. liobočica sa rastvaračem u ampuli.2002 Cena 129. dermatoze. Nirypan® LEMOD DEPO .5mg/kg dnevno. LEGRAVAN® .m. fiksne kombinacije Cena 98.Srbija levonorgestrel.12. dermatoze. deca 1.12. reumatoidni ar tritis: 40-120mg jednom nedeljno.2002 Cena 455din (SZ) 0047220 rastvor za injekciju. bočica.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. nedovoljno unošenje hranom i otežana resorpcija.Makedonija gvožđe(lll) proteinsukcinilat .2din 5310001186869 3/2-10-5761 27. tokom 21-og dana.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047210 tableta. 40mg.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.

J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L Cena 3561. veracol® LENDORMIN .06. prevremeno rođene bebe maks.nr . mekog tkiva i rana. Nirypan® LENDACIN® . III generacija (SZR) 0321442 prašak za rastvor za injekciju.8din 515-04-239/03 26.04.DigitSoft.06. ceftriakson. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i. 2g na 12 sati i.2003 Cena 17808.. infekcije kostiju. doza se može ponoviti svakih 4-6 sati u toku 48 sati. infekcije u stomatologiji. dvodelna bočica. Paralelni lekovi: Lemod. maks. zglobova. ostale indikacije 10-500mg i.. 10x2g 515-04-250/03 26.Francuska brotizolam . Chronova bolest.Srbija metilprednizolon .6din (SZR) 0321446 prašak za rastvor za injekciju.co. respiratornog sistema. ili i. genitalne infekcije. Paralelni lekovi: azaran.2003 Cena 35795. dvodelna bočica. intraabdominalne infekcije. Lemod® . 50x1g 515-04-239-1 26.06. bakterijski endokarditis. 1g. 2g.v. 1x1mL 8600097002370 460/2006/12 06.v.2003 Cena 7159. maks. na 4-6 sati tokom 48 sati.01. reumatske bolesti: individualno.04. Cena 107.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. do 6 puta dnevno.2006 www. vitalna ugroženost: 30mg/kg i. j01dd cefalosporini.25mg. Lemod depo. Nirypan® LEMOD® .2006 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.2006 (Z) 0047222 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.HEMOFARM AD . bakterijski meningitis.v. 0. Longaceph®.244 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. blister. tokom najmanje 5-30 min. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. ulcerozni kolitis. Lemod-Solu.D.2din (SZR) 0321445 prašak za rastvor za injekciju.v. ceftriaxone-BcPP. primena velikih doza početno 30mg/kg telesne mase sporo i. zavisno od indikacije i težine kliničkog stanja početna doza je obično 10-500mg i. Chronova bolest. kolagenoze. 50mg/kg dnevno. 1 sat pre. primena najmanje efikasne doze u najkraćem potrebnom periodu. bočica. Paralelni lekovi: Lemod. 2g dnevno.BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE .m. 1x10mg doziranje: poremećaji spavanja: 0. ili 1g mesečno tokom 6 meseci.Slovenija ceftriakson .v.2003 doziranje: infekcije urinarnog trakta. kolagenoze. 1x2mL Cena 184.06.8din (SZR) 0321443 prašak za rastvor za injekciju.v. bočica. bočica.25mg uveče pre spavanja.. bakterijske septikemije. uz postepeno obustavljanje doze. Lemod depo. .SOLU .7din 47/2006/12 18. 50x2g 515-04-250-1 26. na početku i po završetku citostatske terapije. dermatoze. 1g.Solu. ili i. 2g. bočica. invazivne forme beta-hemolitičkog streptokoka i toksičnog šoknog sindroma izazvanog streptokokama: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. podešavanje doze se vrši prema postignutom kliničkom efektu. Farcef. 10x1g Cena 128.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047221 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.m. 125mg. dermatoze. inf.7din 40mg. rocephin®.2din 8600097002363 455/2006/12 06. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. ulcerozni kolitis. Labilex®.v. ceftriaxon-MIP®. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta.

900mg dnevno.2002 doziranje: urtikarija. maks.D.D.12.D. 25mg.7din 515-04-232/03 01.2003 doziranje: poremećaji spavanja: 0.ZDRAVLJE A.5din 8608809000553 3/2-10-4242 03. 2x14 kom Cena 735.SRBOLEK A.Srbija silimarin .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .nr . blister.Srbija pentaeritritiltetranitrat .N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini.09.SRBOLEK A.08. a najkasnije do 16 časova). blister.KG .DigitSoft. LERCANIL . 12mg. blister.5din (R) 1102152 kapsula. Paralelni lekovi: dilcoran LENTOSTAMIN . stanja posle infarkta miokarda.2006  (R) 1070606 tableta. 1x10 kom Cena 128. clozapine LEPROTEK® . .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. serumska bolest.abecedni spisak registrovanih lekova 245 LENDORMIN . . 2 ili 3 puta dnevno po 140mg (ekvivalentno 60mg silibinina). podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. L www.co. 5x10 kom Cena 695.5-25mg. 2x10 kom 8608809000560 3/2-10-4232 11.Nemačka lerkanidipin . 100mg. teške psihoze 200-450mg.5din 8606103543059 1584/2006/12 05. blister.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati Cena 78. .2din 8600064103833 544/2006/12 14.Velika Britanija klozapin . oksazepini i tiazepini  (R) 1070605 tableta.04. blister. LEPONEX® . 5x10 kom Cena 2142. 10mg. tvrda.4din 8606103543042 1583/2006/12 05.2006 doziranje: šizofrenija. LENTONITRAT® . smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. 8x10 kom Cena 110.07.Nemačka brotizolam . 35mg. 0. tvrda.C08CA13 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402840 film tableta.7din 515-04-2375/03 07.Srbija hlorfenamin . alergija na lekove. 2x10 kom Cena 152.2006 doziranje: hepatične tegobe: oralno. blister.R06AB04 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058160 kapsula.09. maks.2001 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.A05BA03 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127250 obložena tableta.25mg uveče pre spavanja. kinetoze: odrasli 2 puta po 12mg.25mg. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 50mg pre jela (ujutru i u podne. deca preko 12 godina 12mg dnevno. alergijski rinitis i konjunktivitis. blister. 50mg.06. alergijske dermatoze.2003 doziranje: hipertenzija: 10mg dnevno. dnevna doza 20mg.NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD . po potrebi povećavati tokom 2-3 nedelje za 2550mg dnevno do 300mg dnevno.

kombinovana hiperlipidemija: 20-40mg.Švajcarska fluvastatin . uveče posle jela.24 LESCOL® .12. ulkus želuca i duodenuma. 2x14 kom SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104452 tableta sa produženim oslobađanjem. 2x10 kom Cena 200. a najduže 2 meseca.Srbija bizmut-subcitrat .7din 3/2-10-8863 12. Paralelni lekovi: Letizen® L www.NOVARTIS . 10mg.12. tvrda.Švajcarska fluvastatin . 80mg.7din (R) 1104451 kapsula. 300mg. 4x7 kom Cena 1699. 20mg.nr . terapija traje najmanje 1 mesec. 10mg. Paralelni lekovi: Lescol® XL LESCOL® XL . Paralelni lekovi: Lescol® LESUX® .2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija. hronične urtikarije i druga alergijska oboljenja: odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122800 film tableta. .R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058045 film tableta.2006 doziranje: gastritis. blister.Slovenija cetirizin .7din 3/2-10-10138 28. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. uvečeposle jela. Uzima se 30 minuta pre jela.ZDRAVLJE A.DigitSoft. eradikacija Helicobacter pylori: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 600mg ili 4 puta po 300mg.co.KRKA. deca 7-8mg/kg dnevno.09. kombinovana hiperlipidemija: 1 tabl. Paralelni lekovi: Letizen® S LETIZEN® S . polenska kijavica: deca od 2-6 godina 5mg dnevno. D. 1x10 kom Cena 120.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija. Paralelni lekovi: Bicit HP® LETIZEN® .2002 Cena 1384. blister. .2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice.KRKA. 7x4 kom Cena 201din 8600064101075 1578/2006/12 05.D.Slovenija cetirizin . .D.D. polenska kijavica deca 2-6 godina 5mg dnevno. tvrda.09.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058046 film tableta.09. 2x14 kom 3/2-10-8863/1 12. izuzetno 80mg. hronične urtikarije i druga alergijskih oboljenja odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg.C10AA04 c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104450 kapsula.12.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. blister. TOVARNA ZDRAVIL. D. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. strip. 40mg. blister.3din 3838989528331 515-04-4210/03-1 13.C10AA04 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 1059.NOVARTIS . TOVARNA ZDRAVIL. blister.5din 3838989501396 515-04-4210/03 13.

Paralelni lekovi: euthyrox. Letrox® 150.2006 Cena (R) 1040088 tableta. maks. blister. 150mcg.9din 4013054002650 90/2005/12 19. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. blister. 2x25 kom Cena 148. 1x25 kom 4013054009222 2511/2006/12 29. 2x25 kom Cena 92.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni (R) 1040082 tableta. 75mcg.2005 Cena (R) 1040085 tableta. 50mcg. 100mcg. deca od 1. 75mcg. Letrox® 50. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. blister. blister. maks. 50mcg. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova LETROX® 100 .08. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. Paralelni lekovi: euthyrox. 150mcg. maks.nr . maks.2005 Cena (R) 1040084 tableta.Nemačka levotiroksin natrijum . 100mcg. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. 100mcg. 100mcg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister. doza održavanja 100-200mcg dnevno. 50mcg. maks. 50mcg. 50mcg. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg.6din 4013054002322 86/2005/12 15. 100mcg.08. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno.6din 4013054002339 88/2005/12 19.co. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. maks.Nemačka levotiroksin natrijum . Letrox® 100. maks. maks.12.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) L H03aa tireoidni hormoni (R) 1040080 tableta. maks.Nemačka levotiroksin natrijum . Paralelni lekovi: euthyrox. maks. Letrox® 50.8mcg/kg dnevno. 1x25 kom 4013054009215 2497/2006/12 29.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.DigitSoft.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. Tivoral® www. blister. Tivoral® LETROX® 150 . 75mcg. maks. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. deca od 6 -12 meseci 6.08. 4x25 kom 4013054002025 89/2005/12 15. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 150mcg.08. doza održavanja 100-200mcg dnevno. 100mcg. 150mcg. Letrox® 150. blister. 150mcg.2006 Cena (R) 1040086 tableta.08.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .08.5 godina 5-6mcg/kg dnevno. blister. 4x25 kom 4013054002872 87/2005/12 15. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. Tivoral® LETROX® 50 .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .12. 50mcg. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. 1x25 kom 4013054009239 2508/2006/12 29.12. 150mcg. Letrox® 100. 2x25 kom Cena 115. blister.2005 Cena (R) 1040083 tableta. 4x25 kom 4013054002667 91/2005/12 15.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.2006 Cena (R) 1040087 tableta. maks. doza održavanja 100-200mcg dnevno. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) 24 H03aa tireoidni hormoni (R) 1040081 tableta.

DigitSoft.PLIVA .12. vrstu insulina. blister. Paralelni lekovi: Levemir® Penfill® LEVEMIR® PENFILL® . maks. ili i.11.Danska insulin detemir .Lachema 25 LEVEMIR® FLEXPEN® . zatim i.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2005 Cena 2637. 1 tabl. pre seksualne aktivnosti progutati 1 tabl. uz čašu vode.PFIZER ENTERPRISES S.v.7din (R) 1139212 film tableta. 20mg. 5x3mL 8600102099388 526/2005/12 04.L. 10x5mL 8606007410877 515-04-2433/03 10. zatim i. bočica. ampula.Danska insulin detemir . i. 25-60min. Paralelni lekovi: calciumfolinat. 5mg.08. Leucovorin ca Pliva .LACHEMA 25 . 10mg. 100mg/10mL.6din (R) 1139214 film tableta. 1x2 kom 8606007910353 1432/2007/12 05.2007 doziranje: erektilna disfunkcija: individualno i prema preporuci lekara. ampula. 50mg/5mL.07.m.12.24 sata podeljeno u više doza. 25mg.Luksemburg kalcijum-folinat .2007 Cena 1350. 20mg. dugog dejstva (R) 0041551 rastvor za injekciju.8din (SZR) 0184027 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Levemir® FlexPen® LEVITRA® .Češka kalcijum-folinat .G04BE09 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139210 film tableta. Cena karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2005 Cena 1131. uložak.12. do 120mg tokom 12 .2003 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. Leukovorin calcium LEUKOVORIN CALCIUM ./mL.m. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.5din 8590027301195 1136/2006/12 06. 1x2 kom 8606007910360 1433/2007/12 05.2003 Cena (SZR) 0184028 rastvor za injekciju.12.LACHEMA A.2006 doziranje: kao antidot za metotreksat: i.A. inf. ili i.v.NOVO NORDISK A/S .v.R. vrstu insulina.Nemačka vardenafil . 100j.24 abecedni spisak registrovanih lekova LEUCOVORIN CA PLIVA . .2005 Cena 2167.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima Cena 6811.v. blister. 10x25mg Cena 2961.co.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. i. parenteralni. dugog dejstva (R) 0041550 rastvor za injekciju. do 120mg tokom 12-24 sata podeljeno u više doza. . 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. 10mg.9din (R) 1139213 film tableta. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar... 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. 1x4 kom 8606007910094 626/2005/12 21.BAYER HEALTHCARE AG .12. 1x4 kom Cena 8606007910070 595/2005/12 21. za muškarce starije od 18 god. 100j. inf.8din 1139211 film tableta.NOVO NORDISK A/S . parenteralni.nr . blister.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.m.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima (SZR) 0184080 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: calciumfolinat. dnevno. 10x10mL 8606007410884 515-04-2433-1 10. blister.m. 1x4 kom (R) 8606007910087 625/2005/12 21.07. www.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L a10ae insulini i analozi.07.S. 5x3mL Cena 8600102099333 1261/2006/12 02./mL. blister.

04. kratkotrajna primena. 1. 20mL. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.9din 8608808105686 515-04-5180/03 10.5mg/kg. blister. 3x10 kom Cena 90. nervoza. ampula.03. 10mg/mL.3din 5310001002572 3/2-10-5759 11.03. Lidokain-hlorid 2% L www. . Lexilium® LEXILIUM® .N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081621 rastvor za injekciju. uznemirenost. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. blokada simpatičkih nervnih vlakana 5-10mL.2002  (R) 1071628 tableta. poremećaj sna: 3 puta po 1. doze 200-300mg/sat. 3mg.5mg.uretralna anestezija: 20mL. 1-1. blister.5mL Cena 516.5-6mg.KRKA.2006.5-30mL. 60mg dnevno. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. 50x2mL Cena 441.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.5mg.Crna Gora lidokain .O.Srbija lidokain.4din 5310001002541 3/2-10-5756 11. Lidokain-hlorid 1%. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. D.7din 3838989617653 515-04-268/03 05.5mg.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081540 rastvor za injekciju. ampula. kratkotrajna primena. 60mg dnevno. TOVARNA ZDRAVIL. . 20mg/mL.D.O.3din 5310001002565 3/2-10-5758 11. 50x2mL 8600097200295 550/2006/12 14. blister. 2%. 1.2005 doziranje: doziranje zavisi od vrste anestezije. 2x15 kom Cena 97.GALENIKA AD .HEMOMONT D.11.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (R) 4081225 gel. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.04.8din (Z) 0081622 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Lidocaine.nr . ukupna doza epinefrina ne sme da pređe 0. 6mg. žene .7din 3838989617660 515-04-268/03/1 05. 40mg+0. 1x30g Cena 117. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. nervoza.co. 3x10 kom Cena 50.abecedni spisak registrovanih lekova 24 LEXAURIN® .12. anestezija u stomatologiji: 1-5mL. 10mL.2002 doziranje: stanja napetosti. endoskopija 10-20mL.DigitSoft. 50x3. 6mg.GALENIKA AD . Cena 536.2004  (R) 1071324 tableta.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071320 tableta. maks.2din 8608808104139 591/2005/12 21. Lidokain-hlorid 1%. blister. 2x15 kom Cena 161.uretralna anestezija: 5-10mL.03. blister. anksioznost. poremećaj sna: 3 puta po 1. maks.03. Paralelni lekovi: Bromazepam. anksioznost.Slovenija bromazepam . do maks. LIDOKAIN-HLORID . epinefrin . Paralelni lekovi: Bromazepam. zatim inf.5-6mg.v.Makedonija bromazepam . u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. inj.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071624 tableta.2004 doziranje: muškarci . tuba.1din 3838989617677 515-04-268/03/2 05. ampula. 3mg.025mg.11.5din 8600097200301 472/2006/12 06. blister. maks. maks. uznemirenost. 2x15 kom Cena 66. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN 2% .2004 doziranje: stanja napetosti.ADRENALIN .11.2002  (R) 1071626 tableta. Paralelni lekovi: Lidokain-hlorid.Srbija lidokain .2004  (R) 1071322 tableta. 3x10 kom Cena 131.ALKALOID AD . Lexaurin® LIDOCAINE .

deca 10mg/kg na 12.60mg/kg dnevno podeljeno u 3.12. 1-1..5-30mL.2006 www.m.250 abecedni spisak registrovanih lekova LIDOKAIN-HLORID 1% . 1-1.3din 8608808102944 107/2006/12 02. tvrda.nr .mikroorganizmi (BR) 1126070 kapsula. inj. 10x2mL Cena 8600097010511 2524/2007/12 22.5mL Cena 103.D. LINDRON . nije dozvoljena aplikacija nerazblaženom i.GALENIKA AD . anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. deca 30.GALENIKA AD . Fosamax® LINEX® . 1x16 kom 3837010003250 Cena 653/2006/12 Cena 654/2006/12 207. lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. doze 200-300mg/sat.2din 17.8din (8608808104184) 515-04-3423/03 08. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. 8g dnevno.5din (Z) 0326411 rastvor za injekciju/infuziju. 10mL. 1.J01FF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01FF linkozamidi 358. ili na 8 -12 sati sporom i. Lidokain-hlorid 1% LINCOHEM . .DigitSoft.2x 107.5mg/kg. Paralelni lekovi: Lidocaine. ampula.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081560 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: alendronat.v. .5-30mL. 10mL. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. tvrda. 4x7 kom Cena 936. ampula. do maks. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.20mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze sporom i.Srbija linkomicin . blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. kože i mekih tkiva.5mg/kg.v.v. maks.24 sata duboko i.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059077 tableta. maks. zatim inf.05. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.KRKA.Slovenija alendronska kiselina .2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. Paralelni lekovi: Lidocaine. ili 10.Srbija lidokain .D. 600mg na 12.4 doze.v.2006 207.2003 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. žive liofilizovane . zatim inf. intraabdominalna sepsa i pelvične infekcije): odrasli oralno 500mg na 6 -8 sati. maks. Lidokain-hlorid. inj. D. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN-HLORID 2% . 35mg. 10mg.09.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081222 rastvor za injekciju. inf. 50x2mL Cena 536.10.Slovenija mlečnokiselinske bakterije. 40mg/2mL. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07Fa antidijaroici .co.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.5din 515-04-03680/03 28. ampula.Srbija lidokain .. inf. bočica.m. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. doze 200-300mg/sat.2din 17. 1. TOVARNA ZDRAVIL. 600mg/2mL.A07FA51 ANTIDIJAROICI. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.v. infekcije izazvane stafilokokama rezistentnim na druge antibiotike (septični artritis i osteomielitis.05. do maks. Lidokain-hlorid.24 sata i. 10x3. epiduralna anestezija rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. blister.02.HEMOFARM AD . blister.2004 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka.2x 107. inj. 1x16 kom 3837010000068 (BR) 1126071 kapsula. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i.2007 doziranje: infekcije respiratornih puteva.

D02AC. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. na suvu kožu 2-3 puta dnevno do poboljšanja stanja kože. dece i odraslih..05.DR. boca. 1x200mL Cena 398.2007 doziranje: suva koža sa perutanjem.Nemačka masne kiseline. ARZNEIMITTEL . 1x50g Cena 288.9din (BR) 4155601 krem.2007 doziranje: seboreja kože. 1x50g 8600103690027 923/2007/12 04.04. staračka koža. ekcema i atopijskog dermatitisa. 1x50g 8600103690065 764/2007/12 02.nr . uz dovoljnu količinu tečnosti (vode).2007 doziranje: deluje antizapaljenski i povećava vlažnost kože kod svraba. do poboljšanja stanja.7din 8600103690041 1444/2007/12 06. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 305. LINOLA® .07. neurodermatitis. 480mg/g+440mg/g+10mg/g+60mg/g. Paralelni lekovi: Linola® Fett LINOLA® FETT . 8.5din (BR) 4155603 krem. ARZNEIMITTEL . dermatoze sa izraženim perutanjem (psorijaza. zračenja organa abdomena i karlice): odojčad i deca do 2 god. bolne naprsline kože (ragade). LINOLA® GAMMA .2007 doziranje: seboreja kože..D02AC. do poboljšanja stanja.04. 20mL upotrebiti za tuširanje.DR. masno ulje . tuba. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: ravnomerno naneti na suvu kožu. ispucalosti i otklanja probleme suve kože u akutnim i hroničnim stanjima: krem ravnomerno nanositi u tankom sloju. 200mg/g.DR.co.Nemačka noćurak. tuba. 120mg/g.15mg/g. tuba. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 263. ARZNEIMITTEL . nezasićene . deca od 2-12 god.DigitSoft. profesionalna oštećenja kože. ne nanositi u blizini očiju..DR. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 411. suva koža kod bolesnika sa dijabetesom: 1-2 puta dnevno blago utrljati krem na obelelo mesto u tankom sloju. terapije antibioticima i hemioterapijskim agensima širokog spektra.Nemačka parafin. AUGUST WOLFF GmbH & CO. meteorizma i sličnih digestivnih poremećaja (usled bakterijskih i virusnih infekcija kod odojčadi. 3 puta po 2 kaps. ARZNEIMITTEL . terapija traje 4 nedelje.D02AE01 EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ae proizvodi karbamida (BR) 4159030 krem.05. L www.D02AC. AUGUST WOLFF GmbH & CO. AUGUST WOLFF GmbH & CO. posle jela. tečni i masni proizvodi . dnevno. tuba.DR. 3 puta po 1 kaps. (Oenothere spp). crvenila.2din (BR) 4155600 krem. bolne naprsline kože (ragade).2007 doziranje: pomoćni tretman u terapiji suve kože.abecedni spisak registrovanih lekova 251 doziranje: dodatna terapija kod dijareje. svaka 2-3 dana. 3 puta po 1-2 kaps. LINOLA® UREA . AUGUST WOLFF GmbH & CO. poremećaj sa orožavanjem kože (ihtioza. 1x50g 8600103690034 763/2007/12 02. dnevno. odrasli i deca uzrasta preko 12 god. ARZNEIMITTEL . EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti (BR) 9155602 dodatak za kupku. neurodermitis. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: krem ravnomerno naneti na suvu kožu. hronični ekcemi. profesionalna oštećenja kože. 5mg/g. psorijaza). nezasićene . Paralelni lekovi: Linola® LINOLA® FETT N . ihtioza): 30-40mL dodati u vodu za kupanje (kompletno kupanje). AUGUST WOLFF GmbH & CO.Nemačka masne kiseline.9din 8600103690010 922/2007/12 04. dnevno. suvoće kože. izbegavati kontakt sa očima..Nemačka urea (karbamid) . pre primene pažljivo pročitati uputstvo za primenu.D02AC.

L./g. opekotine. 3x10 kom L B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171111 rastvor za infuziju. tuba.10. 1000i.C09AA03 c09aa inhibitori ace.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171110 emulzija za infuziju.2007 doziranje: tromboflebitis.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .01. 100g+6g+25g. tumori gastrointestinalnog trakta.Francuska ciprofibrat .R.2007 Cena 296. 1000i. tuba.2007 Cena (BR) 4108053 gel. 1000i.05. lecitin jajeta . fosfolipidi. 1x20g 4013054010709 1090/2007/12 23.2007 Cena (BR) 4108052 gel. tuba. glicerol. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c10aB fibrati (R) 1104470 kapsula.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108050 gel. 1x100mL Cena 515-04-3419/03 08.GEDEON RICHTER LTD . monokomponentni (R) 1103556 tableta.7din 28. blister. 1000i.2004 www. distorzija): 3-4 aplikacije 3 puta dnevno. dugotrajna koma: doziranje je individualno. tuba. 2x14 kom 5997001312995 (R) 1103558 tableta. boca staklena. LISOPRESS® . dugotrajna koma: doziranje je individualno. ulcerozni kolitis. uz masiranje obolelog područja (masiranje nogu vršiti odozdo nagore). hipertrigliceridemiju i tipove IIa. glicerol . hematom. blister. peritonitis.j./g. 20mg.6%. posttraumatski hematomi.6din 515-04-1660/03 04.05. povrede kod spor tista (otok. 10x500mL Cena 8606010925078 2523/2007/12 22. opekotine. peritonitis.DigitSoft. 10%+2.2007 doziranje: postoperativna ishrana.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . 2x14 kom 5997001312988 (R) 1103557 tableta. LIPOVENOES 10% PLR . koje ne reaguju na uobičajenu redukcionu dijetu: 100mg uveče.1din 28. tumori gastrointestinalnog trakta.Mađarska lizinopril .2004 doziranje: postoperativna ishrana.08.2003 doziranje: terapija primarne hiperlipoproteinemije.Austrija ulje soje. 1x30g 4013054003916 1089/2007/12 23.j. ./g.9din (BR) 4108051 gel. ulcerozni kolitis. tvrda.Italija heparin .5%+0./g.05.3din 28. Paralelni lekovi: Hepathrombin. 100mg. 1x50g 4013054003923 1088/2007/12 23. 5mg.05. bočica staklena. blister.nr . III i IV kombinovanih hiperlipidemija.C10AB08 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 826.j.MENARINI.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1x100g Cena 4013054013915 1087/2007/12 23.09.co. viatromb LIPANOR® .A.09.Austrija sojino ulje. LIPOVENOES .j. uključujući hiperholesterolemiju.252 abecedni spisak registrovanih lekova LIOTON 1000 . blister. ulkus kruris. IIb.09.2004 312. 10mg.2004 452. 2x14 kom 5997001313008 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-00499-2 Cena 515-04-00499-1 Cena 515-04-00499/04 154.

1x28 kom 8600103419123 30/2006/12 13.11.D.2003 324. tvrda.2006 doziranje: deficit estrogena kod žena koje su u postmenopauzi duže od 1 godine posle menopauze. 7 dana uzastopno.N. do ukupne doze od 0. 5mg.-7. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma: individualno prema protokolu.L01BB04 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (Z) 0034025 rastvor za injekciju. LIZINOPRIL . leukopenija: 900-1500mg dnevno podeljeno u više doza.4-1. blister.11. 2x10 kom 8608811003092 (R) 1103877 tableta.05.LIPOMED AG .SRBOLEK A.1din (R) 1049210 tableta. uz obaveznu kontrolu litemije. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5-20mg. Lizopril. 1x100 kom Cena 3763. 2x10 kom 8608811003108 Cena 515-04-2513/03 Cena 515-04-2513-1 Cena 515-04-2513-2 137.abecedni spisak registrovanih lekova 253 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2. Lizinopril.DigitSoft.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Skopryl® LITAK 10 SOLUTION .V. monokomponentni (R) 1103875 tableta. hronična limfocitna leukemija): 0.09mg/kg/dan tokom 24 sata. 2. deca preko 12 godina 32-63mg/kg dnevno.D. tvrda. manična stanja (akutna stanja): odrasli 3 puta po 600mg dnevno.BRISTOL-MYERS SQUIBB .co.JUGOREMEDIJA A. .06.0mmol/L 12h posle doze leka. blister. doza održavanja 3-4 puta po 300mg dnevno. ORGANON . 300mg. 10mg/5mL. 5x5mL Cena 170301. 2x10 kom 8608811003085 (R) 1103876 tableta.9din 515-04-2084/04 10. 20mg. blister. 10x10 kom Cena 287.01. blister. bočica.5mg. 500mg. LIVIAL® .G03DC05 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena Cena 1358. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.63mg/kg. bočica.11. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni non-Hodgkin limfom.2din 10.09. prevencija osteoporoze u stanjima sa deficitom estrogena: 1 puta po 2.Srbija litijum karbonat . Paralelni lekovi: Irumed®. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. Loril®.2002 doziranje: melanom.2007 doziranje: doziranje litijuma je individualno.Švajcarska kladribin .1din 3/2-10-3159 17.nr . potrebna litemija bično 0.Holandija tibolon . dana lečenja (ne preko 1.4din 10.3din 8608809000010 962/2007/12 10.5mg. podeljeno u više doza. ZRENJANIN . rezistentna hronična mijeloidna leukemija. blister. 40mg dnevno.5mmol/L). najčešće 20-30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi. maks.L01XX05 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1039285 kapsula. LITIJUM KARBONAT .N05AN01 PSIHOLEPTICI N05aN litijum  (R) 1070885 kapsula. LITALIR .2003 www. 4.5mg uvek u isto doba dana.USA hidroksikarbamid (hidroksiurea) .2003 197.5mg.2004 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. 10mg.Srbija lizinopril .7din 10.

maks.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.5mg. blister.07. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. doza održavanja 1 puta po 5-20mg.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM L Cena 515-04-02273/04 28.2006 Cena 629.09.5mg. . Lizopril. 2x10 kom 515-04-02272/04 28.2004 Cena (R) 1401186 tableta.5mg. . Loril®.1din 515-04-240/03-2 30. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. 2x10 kom Cena 279. monokomponentni (R) 1103865 tableta. Skopryl® LIZOPRIL H .Bosna i Hercegovina lizinopril.2din (R) 1401172 tableta.2003 Cena 355. 20mg+25mg.12. . maks. Paralelni lekovi: Irumed®. Paralelni lekovi: Lizinopril HcT www. uvek u isto vreme (najbolje ujutro).2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tabl. Paralelni lekovi: Irumed®.07.07. blister. blister. blister. Lisopress®.D. blister. hidrohlortiazid .09.DigitSoft. uvek u isto vreme (najbolje ujutro).5mg.BOSNALIJEK D. blister.SRBOLEK A. Lizinopril. 2x10 kom 515-04-02271/04 28.D.6din (R) 1103867 tableta.BOSNALIJEK D. blister. .2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. 20mg.2004 Cena (R) 1401187 tableta. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-2581/03 17. hidrohlortiazid . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. 40mg dnevno. Paralelni lekovi: Irumed®.co.09.ZDRAVLJE A. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.5din 515-04-240/03-1 30. monokomponentni (R) 1103878 tableta. Skopryl® LIZINOPRIL HCT . 2x10 kom 3870010005053 1192/2006/12 13. 2x10 kom c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401171 tableta.Srbija lizinopril. maks.5mg.D.5mg. 2x10 kom Cena 485.2003 Cena 316. 1x20 kom 3870010004575 515-04-240/03 30.Bosna i Hercegovina lizinopril . Loril®. 40mg dnevno. 40mg dnevno.5mg.2004 doziranje: esencijalna hipertenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tableta dnevno. 10mg+12. 20mg+12. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.5mg. blister.6din 3870010005046 1191/2006/12 13. Lisopress®.07. Loril®.5mg.5mg. doza održavanja 1 puta po 5-20mg.nr . zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.254 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 10mg+12. 10mg. 20mg+12. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. Skopryl® LIZINOPRIL . blister. dnevno.C09AA03 c09aa inhibitori ace.D. Lisopress®.07. Paralelni lekovi: Lizopril H LIZOPRIL . 5mg. 2x10 kom 3870010004599 (R) 1103866 tableta.Srbija lizinopril . 20mg. Lizopril.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401185 tableta.

5g jednokratno. progutati sa malo tečnosti. inf.9din 8600103492140 515-04-721/03 19. 1x50mL 8606002990077 1356/2007/12 19.2din (R) 1107191 film tableta. 520mg. ciroza jetre. nefrotski sindrom. maks.25mg.nr .v. blister. 3x10 kom 4022536915715 732/2006/12 26.02mg. Paralelni lekovi: Bonefos® LOGEST® . uzeti ujutru.S. www. .M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059051 koncentrat za rastvor za infuziju. kao ni bolesnicima sa teškim oštećenjem jetre i bubrega.Francuska gestoden.5mg+6.25mg. hiperbilirubinemija: zavisno od indikacije i stanja bolesnika. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . etinilestradiol .Francuska bisoprolol.5mg+6.A. Human albumin.12. 1 tableta dnevno (2. blister. menstrualni poremećaji 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. zatim 2 meseca pauze. bočica. u toku 4 sata. Ne davati ga deci. 5mg+6. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring.DigitSoft. 1x10mL Cena 462din 8606002990060 1355/2007/12 19.DELPHARM LILLE SAS .25mg. fiksne kombinacije (R) 1135270 obložena tableta. opekotine.2din (R) 1107192 film tableta. ako se ne postigne terapijski efekat dati dozu od (5mg+6. blister. 3x10 kom Cena 479.F. 3x10 kom 3/2-10-9936 28.06.co.2006 doziranje: blaga do umerena hiper tenzija: uobičajeno. 1x21 kom Cena 401. LODRONAT . 300mg.Srbija albumin.2002 Cena 13567. osteoporoza: 1 tableta dnevno mesec dana. blister.Švajcarska klodronska kiselina .25mg).2007 doziranje: hipovolemijski i hemoragijski šok. 20%. tokom 21-og dana.05. osteoporoza: 300mg inf. bočica. trudnicama i ženama koje doje.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 255 B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179046 rastvor za infuziju. tokom više godina. 3x10 kom 4022536915722 693/2006/12 25. zatim 7 dana pauze. 10mg+6.2007 Cena 2310din (SZ) 0179048 rastvor za infuziju. parenteralno hiperkalcijemija: 300mg dnevno sporom i. ponavljati u tromesečnim ciklusima. 5x10mL Cena 3/2-10-9936/1 28. humani . tabl.25mg) jednom dnevno.25mg) jednom dnevno. jednom mesečno.abecedni spisak registrovanih lekova LJUDSKI ALBUMIN 20% .C07BB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi (R) 1107190 film tableta.12.075mg+0.05. 0.G03AA10 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. blister.06.2003 doziranje: kontracepcija. a ako se i dalje ne postigne terapijski efekat dati dozu od (10mg+6. najviše 7-10 dana ili 1. pre i postoperativna hipoalbuminemija.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .05. malo soli. ampula.2002 doziranje: hiperkalcijemija: oralno 2 tablete na 1 sat pre doručka.2006 Cena 494. hidrohlortiazid . ne žvakati.8din (R) 1059050 film tableta. 20%. 2.. UMaN aLBUMIN LODOZ® . 4 tablete (2 tablete ujutru i 2 tablete uveče na prazan stomak).MERCK SANTE S.8din 4022536915708 694/2006/12 25.06.2006 Cena 487.

III generacija Cena 3351. zapaljenska bolest karlice.4din 8600064101129 515-04-4009/03 19. inf. maks. deca preko 5 godina 2mg odjednom. maks.GALENIKA AD . akutno bakterijsko zapaljenje srednjeg uva. zapaljenja kostiju i zglobova. blister. LONGACEPH® . zatim 2mg posle svake neformirane stolice.2003 Cena 66. 16mg dnevno.2006 doziranje: arterijska hipertenzija.08mg/kg.6din (BR) 2126400 oralne kapi. edemi različite etiologije: ½-1 tableta ujutro posle doručka. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.. DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1401290 tableta.v. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (R) 1126412 kapsula. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. amilorid . ceftriaxon-MIP®.25 abecedni spisak registrovanih lekova LOMETAZID® . tvrda.co. bočica. 1x1 kom Cena 236.A07DA03 ANTIDIJAROICI.D.7din (Z) 0321329 prašak za rastvor za injekciju. LOMEXIN® .24mg/kg dnevno. maks. prevremeno rođene bebe maks.A. 1g.G01AF12 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137510 vaginalna kapsula.2006 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. deca preko 5 godina 2mg odjednom.03. septikemija.SALUTAS PHARMA GmbH . 2mg/mL. Lendacin®. 2mg. Labilex®. ceftriakson. Paralelni lekovi: Loperamid LOPERAMID . . maks.12. maks. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 16mg dnevno.P.GALENIKA AD . rocephin®. meningitis.12. 8-12mg dnevno.8din 8608808101183 105/2006/12 02.Srbija loperamid .RECORDATI S. pre i posle hirurške intervencije da bi se sprečilo zapaljenje: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.Italija fentikonazol . intraabdominalna infekcija. 50mg/kg dnevno. bočica. blister. 1x10 kom Cena 8606102455025 40/2006/12 16.2003 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01dd cefalosporini. 8-12mg dnevno.C03EA.08mg/kg. . 2g na 12 sati i. maks.A07DA03 ANTIDIJAROICI. 0.01.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza.. ceftriaxone-BcPP. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (BR) 1126401 tableta. 1x15mL 8600064101273 515-04-4008/03 19. kongestivna srčana insufijencija. 2mg. nekomplikovana gonoreja. 2x10 kom Cena 63.Nemačka loperamid .9din 8606103110107 3/2-10-10610 27. veracol® LOPEDIUM AKUT . zapaljenja mokraćnih organa.2006 doziranje: zapaljenja donjeg dela disajnih puteva i zapaljenja pluća.02.12. Paralelni lekovi: azaran.24mg/kg dnevno. maks. trihomonijaza: 600mg uveče jednokratno. blister. Paralelni lekovi: Lopedium akut www. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 2g dnevno. 2x15 kom Cena 99.nr . deca od 2-5 godina 2-3 puta po 0. meka. rastvor.DigitSoft. maks. 10x1g 8608808102791 245/2006/12 03. zapaljenje kože i mekih tkiva. 600mg. 5mg+10mg. Farcef.ZDRAVLJE A. deca od 2-5 godina (samo kod akutne dijareje) 2-3 puta po 0.Srbija ceftriakson . blister. 0.Srbija metiklotiazid.

10mg. blister. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela.SRBOLEK A. blister.4din (R) 1102520 tableta.SALUTAS PHARMA GmbH . Flonidan®.2003 Cena 204. 1x120mL 8608811003184 515-04-3377/03 18. 16mg dnevno. Flonidan®.08. Lopion® forte. Paralelni lekovi: claritine®. 10mg. 3x10 kom Cena 115. Lopion®. bočica. 1x1 kom Cena 8608811003191 515-04-3378/03 18. 3x10 kom 8608811001814 3/2-10-7371 26.2003 Cena 167din (R) 3058292 sirup. blister.JUGOREMEDIJA A. 1x10 kom Cena 120.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058290 tableta.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).2din 8608811001821 2042/2007/12 25.12.abecedni spisak registrovanih lekova 25 LOPION RETARD® . .Srbija molsidomin . Molicor® LOPION® FORTE . ZRENJANIN . 1x10 kom Cena 120.D. 2x10 kom 8608811003177 515-04-3376/03 18.D. nesezonski hronični idiopatski rinitis.Nemačka loratadin . 2x10 kom Cena 8606102455018 586/2005/12 30.D. blister.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102522 tableta. 8mg. blister.Srbija molsidomin . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). stabilna angina pektoris: 1-2 puta po 8mg posle jela. Molicor® LOPION® .9din 8608811001838 1491/2006/12 21.2005 doziranje: sezonski alergijski rinitis.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114. blister.Srbija molsidomin .Srbija loratadin .JUGOREMEDIJA A.2002 doziranje: ishemijska bolest srca.12.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102521 tableta sa produženim oslobađanjem. Pressing® LORATADIN . Molicor® LORANO . stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058240 tableta.JUGOREMEDIJA A.11.5 godina: 5mg dnevno. bočica od tamnog stakla.10. Paralelni lekovi: Lopion®.2003 (R) 3058293 oralna suspenzija. blister. 10mg.7din (R) 1058291 tableta.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058287 tableta. alergijski konjunktivitis.12. 2mg.2002 L www. Paralelni lekovi: Lopion retard®. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 5mg/5mL.D. alergijski konjunktivitis. ZRENJANIN . Paralelni lekovi: claritine®.11. Loratadin. 4mg. ZRENJANIN . Paralelni lekovi: Lopion retard®.D. Lopion® forte.DigitSoft. 10mg.nr . deca od 2 . Lorano.2006 doziranje: ishemijska bolest srca.co.12.Srbija loratadin . 2x10 kom Cena 151.4din 8608811003160 515-04-3379/03 18. 5mg/5mL. ZRENJANIN . maks. Pressing® LORATADIN .JUGOREMEDIJA A.2003 doziranje: sezonski alergijski rinitis.4din 8608809000355 3/2-10-7306 10.09.

blister.D.4din 8608807100972 515/2006/12 11.D. Lizopril. 50x1mL Cena 239.2007 Cena 197. Pressing® LORAZEPAM .20mg.7din (R) 1103562 tableta.D. 20mg.5mg. blister.2006  (R) 1071711 tableta. Paralelni lekovi: Irumed®. 40mg dnevno.2006 doziranje: anksioznost: parenteralno 25-30mcg/kg. 5mg. TOVARNA ZDRAVIL. Lorano. 2x10 kom 8608809000935 515-04-2012/04 27. alergijski konjunktivitis.Srbija lorazepam .2din 8608809000379 2535/2007/12 22. blister.04. blister. ampula. po potrebi ponavljati na 6 sati. status epileptikus: 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece. 1mg.09.co. Lizinopril. nesezonski hronični idiopatski rinitis. . blister.20mg. 2. LORAZEPAM .KRKA.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071710 tableta.8din 3838989500399 515-04-03820/03 28. . maks. nesezonski hronični idiopatski rinitis.4din 86000641022 515-04-02269/04 28.2007 Cena 324. 2mg/mL. monokomponentni (R) 1103792 film tableta.C09AA03 L LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2004 doziranje: sezonski alergijski rinitis.09.9din 8608807100903 513/2006/12 11. deca od 2 .Srbija lizinopril . Flonidan®.HEMOFARM AD . po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: claritine®.4din (R) 1103561 tableta. deca od 2 .2004 doziranje: arterijska hipertenzija: jednom dnevno 50mg. Lorano. Lisopress®. Lotar® www. 1x10 kom Cena 120.SRBOLEK A.D. LORIL® . Flonidan®.04.5 godina 5mg dnevno. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).5mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. Pressing® LORATADIN .DigitSoft.04.2006 doziranje: anksioznost oralno 1-7. 10mg.10.N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 0071712 rastvor za injekciju.08.Srbija lorazepam .5mg. po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5 .25 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: sezonski alergijski rinitis.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058255 tableta.Srbija loratadin .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. Skopryl® LORISTA® .10. 2x10 kom Cena 137.nr .5mg. zatim doza održavanja 1 puta po 10 . blister. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).ZDRAVLJE A. . Paralelni lekovi: cozaar®. monokomponentni (R) 1103560 tableta. 2x15 kom Cena 56. 2x10 kom 8608809000386 2534/2007/12 22. alergijski konjunktivitis.5 godina: 5mg dnevno.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2. erynorm®. 2x10 kom Cena 63. 10mg. 4x7 kom Cena 725.Slovenija losartan . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. 50mg. .4din 8608807100910 514/2006/12 11. D. blister. Paralelni lekovi: claritine®.

do 5 dana.2006 Cena 2552. bočica.Švedska omeprazol . Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. Zollinger-Ellison sindrom: 60-80mg i. 1 tabl.10.D.05.abecedni spisak registrovanih lekova LORISTA® H . D.2006 L www. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg). hidrohlortiazid . blister. 3x10 kom 3838989513566 714/2006/12 25.v. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg).co. .08.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122845 gastrorezistentna kapsula. 2x7 kom Cena 8595026480704 456/2005/12 12. blister. podeljeno u 2 doze. tvrda. tokom 20-30 minuta.2006 Cena 1276.4din (R) 1122848 gastrorezistentna kapsula. blister.2003 doziranje: ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno i. 4x7 kom Cena 850din 3838989513542 711/2006/12 25. omep. tvrda.2din (R) 1122856 gastrorezistentna kapsula. Loriste H (50mg + 12. 50mg+12.2din (R) 1401122 film tableta.7din (R) 1122846 gastrorezistentna kapsula.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno.10. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska.nr . inf. omezol® LOSEPRAZOL® . tvrda. 2x7 kom Cena 8595026481701 1765/2006/12 02. omeprazid®.Španija omeprazol .08.Slovenija losartan. D.05. Loriste H (50mg + 12. 40mg. 4x7 kom Cena 8595026482722 1766/2006/12 02. Paralelni lekovi: Loseprazol®. 4x7 kom Cena 8595026480728 457/2005/12 12. 10mg.05. ako se ne postigne očekivani rezultat. blister. omeprazol.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija: uobičajeno. inf. ne davati ga deci i trudnicama. tvrda. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi.LICONSA S.v. blister. 20mg.Slovenija losartan. 100mg+25mg. . 4x7 kom 3838989513559 715/2006/12 25. blister.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122739 liofilizat za rastvor za infuziju. TOVARNA ZDRAVIL. 1 tabl.2005 655.KRKA. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. 100mg+25mg. . blister.2006 Cena 2382. dnevno. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska.5din 515-04-1218/03 04.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 25 c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401120 film tableta.10.2004 318. 20mg.DigitSoft. 6x10 kom 3838989513580 712/2006/12 25.4din (R) 1401124 film tableta. 4x7 kom Cena 515-04-4438/03 18. 10mg.2din (R) 1401123 film tableta.5mg. Paralelni lekovi: Lorista® H LOSEC . tvrda. blister. jednom dnevno. hidrohlortiazid .5mg).ASTRAZENECA AB .5mg).05.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici Cena 1191. omediprol. jednom dnevno. ako se ne postigne očekivani rezultat. blister. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi.3din (R) 1122847 gastrorezistentna kapsula. TOVARNA ZDRAVIL.08.10.2005 1082din (R) 1122855 gastrorezistentna kapsula. tvrda.D. 5x40mg Cena 3356. 40mg. ne davati ga deci i trudnicama. Paralelni lekovi: Lorista® Hd LORISTA® HD .05. omeprol®.2006 2080.1din (R) 1401121 film tableta. 2x7 kom Cena 541din 8595026471702 515-04-4437/03 18. 40mg. 100mg+25mg. 100mg+25mg. 8x7 kom 3838989513573 713/2006/12 25.A. blister.KRKA. blister.2004 918.

3din (R) 1103001 film tableta. 100mg. 50mg.j. 1x14 kom 4034541002021 (R) 1084733 kapsula. blister. 1x1mL Cena 8606102684074 497/2005/12 26.DigitSoft. primarni i sekundarni hipogonadizam. tvrda. fiksne kombinacije Cena 138din (R) 0048773 rastvor za injekciju. hipertenzija sa hipertrofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg.2007 Cena 1555. . Paralelni lekovi: cozaar®.Nemačka pregabalin .2006 doziranje: nerazvijenost genitalnih organa. maks.02. omeprol®. u periodu od 3 nedelje. omep. monokomponentni (R) 1103000 film tableta. 1x14 kom 4034541001994 (R) 1084732 kapsula. izostanak menstruacije.j. zajedno sa 75-150 i. blister. ampula. maks.04.A. (20mg+2mg)/mL. 5x1mL 8608808101275 494/2006/12 07.02.G03GA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044255 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 www. prevencija recidiva ulkusa. ili 8 nedelja (ulkus želuca).Italija lutropin alfa . LUVERIS® 75 IU . maks. estradiol .INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. blister. Paralelni lekovi: Losec. maks. refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja. indukcija multiple ovulacije kod in vitro fertilizacije: individualno. disfunkcijska krvarenje: doza i trajanje terapije su individualni.GALENIKA AD . 75i. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . simultano u periodu do tri nedelje uz inj FSH. tvrda.P.02. 100mg dnevno. tvrda.10.2006 06. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno. blister. 100mg. 2x15 kom 5310001155933 1461/2007/12 09.Makedonija losartan .07. 50mg dnevno.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.Srbija progesteron.N03AX16 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084730 kapsula.02.07.ALKALOID AD . 100mg dnevno. uobičajena početna doza je 75 i.20 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka.02. 3x10 kom Cena 777. jednom dnevno. s. 100mg dnevno. 1x14 kom 4034541002069 (R) 1084734 kapsula. blister. refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno. omezol® LOTAR® .2006 06. tvrda. 50mg. FSH. LYRICA® . omeprazol.2006 06.co..2005 doziranje: ovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. do 5 nedelja.c. omeprazid®.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. Lorista® LUTESTROL .nr . omediprol.2006 06.. maks. liobočica sa rastvaračem.G03FA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA L g03Fa gestageni i estrogeni.6din 5310001155926 1460/2007/12 09. blister. tvrda. 75mg. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. oskudne menstruacije. erynorm®. ZollingerEllison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. 1x14 kom 4034541001963 (R) 1084731 kapsula.PFIZER GmbH.j. 10x10 kom 4034541002052 Cena 135/2006/12 Cena 138/2006/12 Cena 141/2006/12 Cena 145/2006/12 Cena 144/2006/12 06. doza održavanja 20-120mg dnevno. 25mg. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno. 100mg dnevno. 150mg. blister.

stomatitis. blister. 200mg.D. tvrda. blister. 3x10 kom Cena 3870010001734 2062/2006/12 13. 75mg.2006 Cena (R) 1084739 kapsula.2006 Cena (R) 1084742 kapsula.02. 4x14 kom 4034541002038 142/2006/12 06.2006 doziranje: gingivitis.2006 doziranje: dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije (petit mal): započeti terapiju sa 150mg dnevno. herpetične lezije. 300mg. tvrda. tvrda.02. blister. blister.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 21 1084735 kapsula.2006 Cena (R) 1084743 kapsula. blister.co. 4x14 kom 4034541001970 136/2006/12 06. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju: polako otapati u ustima.02. blister.02.DigitSoft.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 1120261 komprimovana lozenga. 300mg. blister.2006 Cena (R) 1084738 kapsula. 75mg. tvrda.02.02. LYSOBACT® .11. tvrda. tvrda. tvrda. tvrda. 10x10 kom 4034541002090 148/2006/12 06. tvrda. 10x10 kom 4034541002083 147/2006/12 06. odrasli uobičajeno 2 oriblete 3-4 puta na dan.02.nr . 10x10 kom Cena 4034541002014 140/2006/12 06.02.02.02. 4x14 kom 4034541002113 150/2006/12 06. 10x10 kom 4034541002045 143/2006/12 06. blister. 4x14 kom 4034541002076 146/2006/12 06. 300mg. ukoliko je potrebno.2006 Cena (R) 1084737 kapsula. blister. nastaviti sa 300mg dnevno tokom narednih 7 dana do maks. blister. a deca od 7-12 godina po 1 oribletu do četiri puta na dan.dnevne doze od 600mg. podeljeno u 2-3 pojedinačne doze tokom 7 dana. 150mg. L www. tvrda. 1x14 kom 4034541002106 149/2006/12 06.BOSNALIJEK D. 20mg+10mg. 50mg. 10x10 kom 4034541002120 151/2006/12 06. 25mg. 50mg.2006 Cena (R) 1084740 kapsula. tvrda. blister.02.2006 Cena (R) 1084744 kapsula. blister. 25mg. afte.2006 Cena (R) 1084745 kapsula.Bosna i Hercegovina lizozim-hidrohlorid. . tvrda.2006 Cena (R) 1084741 kapsula. piridoksin .02. 4x14 kom 4034541002007 139/2006/12 06.2006 Cena (R) 1084736 kapsula. 10x10 kom 4034541001987 137/2006/12 06. 150mg.2006 Cena (R) 1084746 kapsula. blister.

co.22 abecedni spisak registrovanih lekova www.nr .DigitSoft.

mast za vaginalnu primenu 2.j.05. MACROPEN® .01.07.D. Za razblaživanje koncentrata za inf. maks.2006 doziranje: hronična limfocitna leukemija i terapija malignih bolesti belih krvnih zrnaca.GALENIKA AD . za vaginalnu primenu.2005 www.09. kože i potkožnih tkiva./g+100mg/g.POLI INDUSTRIA CHIMICA S. u kombinaciji sa CVP u terapiji prethodno nelečenih bolesnika sa indolentnim non-Hodgkin limfomom je individualno doziranje.nr . MABTHERA . bočica od tamnog stakla..07. 1x115mL Cena 3838989577063 1482/2007/12 10. 30mg/mL. bočica. nifuratel .06. enteritis koji izaziva Campylobacter spp. D.abecedni spisak registrovanih lekova 23 M MABCAMPATH® . 100mg/10mL.v.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085212 tableta.6g dnevno. 200mg+50mg.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici Cena 450. 40000i.A. Zavisno od progresa. . zatim 10mg drugog dana i potom 30mg trećeg dana. deca 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.01.P.j. jedanput nedeljno. 1x100 kom Cena 1520din 8608808103118 103/2005/12 08.J01FA03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Fa makrolidi (R) 1325095 film tableta. terapija može da se produi i do 12 nedelja. inf. bočica.1din (R) 4137421 vaginalna mast.Srbija levodopa. blister.2003 112697.F.L01XC04 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 126540.+500mg.L01XC02 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 45219. 1.5g ujutro i uveče tokom 6-12 dana.9% rastvor natrijum hlorida ili 5% rastvor glukoze.2007 doziranje: infekcije organa za disanje. 2x10mL Cena 515-04-2210/03 18. urogenitalnih organa..2004 (R) 6137420 vaginalna kapsula. . 4 nedelje uzastopno.SCHERING AG . agresivni non-Hodgkin-ov limfom: monoterapija 375mg/m2 i. pre jela.07.8din 7612729000037 515-04-2046/03 12.2004 doziranje: vulvovaginalne infekcije izazvane Candidom i Trichomonas-om: 1 tabl.9din 3838989577056 1112/2007/12 28. benzerazid . MACMIROR COMPLEX .DigitSoft.8din (SZ) 0039450 koncentrat za rastvor za infuziju.Švajcarska rituksimab .2007 401.1din (SZ) 0014141 koncentrat za rastvor za infuziju. blister.Italija nistatin. 200000i. 1x12 kom Cena 593. kada je prethodna terapija alkilirajućim agensima i fludarabinom neuspešna: u toku prve nedelje 3mg.co.KRKA. 1x30g 7612729000020 515-04-2047/03 12. 1x50mL Cena 515-04-2210-1 18. meka. lečenje i zaštita od difterije i velikog kašlja: odrasli 400mg na 8 sati. može se koristiti 0.2003 doziranje: recidivantni ili hemiorezistentni indolentni B-ćelijski non-Hodgkin-ov limfom. tuba. 400mg.Slovenija midekamicin . uveče tokom 6-12 dana.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 3x1mL Cena 8600103492423 755/2006/12 02. TOVARNA ZDRAVIL. 175mg/5mL.Nemačka alemtuzumab . 500mg. bočica.8din (R) 3325096 granule za oralnu suspenziju. 2x8 kom Cena 201.8din (SZ) 0014140 koncentrat za rastvor za infuziju. MADOPAR . bočica.

01. doza se odnosi na sadržaj levodope. 1x30 kom Cena 8606103889096 191/2007/12 16. 5x15mL 3/2-10-5667 28.2006 doziranje: deficit magnezijuma: 6 tableta dnevno.4din (Z) 0199431 rastvor za injekciju. izuzetno 0. Madopar® roche M MAGNE B6 .11. tvrda.DigitSoft.2007 doziranje: Parkinsonova bolest. bočica.3 dana. Paralelni lekovi: Madopar® roche.2007  (R) 1085307 tableta.01mg/mL. bočica.2002 doziranje: kranijalna i spinalna magnetna rezonanca: odrasli i deca preko 2 godine 0. 10x10mL 3/2-10-5666 28. 469. 5x10 kom Cena 3582910005438 597/2005/12 22. 200mg+50mg. titracija doze može da traje i do 4 nedelje. podeljeno u 2-3 doze. 470mg+5mg.01mg/mL. Paralelni lekovi: Madopar.4mL/kg. 10x20mL Cena 51733. MAGNEVIST® . postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. bočica. podeljeno u 2-3 doze.2002 Cena 31933. benzerazid . 469.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085302 kapsula sa produženim oslobađanjem. 200mg+50mg.Švajcarska levodopa. blister. www. magnetna rezonanca celog tela: 0. podeljeno u 3-4 doze. 1x100 kom Cena 1536. Paralelni lekovi: Madopar.01.01.2007 doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. doza se odnosi na sadržaj levodope. bočica.2mL/kg.01. piridoksin . prosečno do 50 %.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085306 tableta..nr .02.F. posle 2.01mg/mL.2007 Cena 23074.Nemačka gadopentetska kiselina .F. do doze održavanja od 400-800mg dnevno. benzerazid .SANOFI WINTHROP INDUSTRIE .11. preporučuje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. 1-2 puta po 100mg posle jela. bočica. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE HBS .3din 8606103889102 192/2007/12 16. 469.24 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. prelazak na Madopar HBS počinje jutarnjom dozom. a zadržava se isti režim doziranja kao kod Madopara. samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara.3din 8600103492218 390/2007/12 30.V08CA01 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199430 rastvor za injekciju. spazmofilija: 4 tablete dnevno. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE . do doze održavanja od 400-800mg dnevno podeljeno u 3-4 doze.co.2mL/kg.A12CC. doza se postepeno povećava. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze. 1-2 puta po 100mg posle jela. brizgalica. 100mg+25mg. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . MINERALI a12cc magnezijum (BR) 1052820 obložena tableta.Švajcarska levodopa. 1x30 kom Cena 8606103889119 190/2007/12 16. doza se može ponoviti posle 30 minuta.SCHERING AG .5din (Z) 0199432 rastvor za injekciju.Francuska magnezijum-laktat.

A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10BB sulfonamidi.12.2005 Cena (R) 1042333 tableta.2005 Cena (R) 1042335 tableta.75mg. 3x10 kom Cena 92. blister.08.Nemačka glibenklamid .BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 3.3din (R) 1042331 tableta. 1. 5mg. bočica staklena. bočica staklena.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .Nemačka glibenklamid .08.5. Paralelni lekovi: daonil®. Maninil® 3. koja je uobičajeno 10. 3.2006 Cena 92. 1.5mg. blister. 3. bočica staklena. koja je uobičajeno 10.5 . 3x10 kom Cena 46.nr . koja je uobičajeno 10. derivati sulfonilureje (R) 1042332 tableta.2005 Cena 260. 3. blister.2006 Cena 46. blister. Maninil® 5 MANINIL® 3.3din (R) 1042331 tableta. Paralelni lekovi: daonil®. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.5 www. Maninil® 3.75mg uz doručak u početku. 3x20 kom 4013054002735 2406/2006/12 21.75mg.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. 3x20 kom 4013054002759 2409/2006/12 21.75mg. Paralelni lekovi: daonil®.5mg.75.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). 1.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. 3.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. maks.12. blister.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 25 a10BB sulfonamidi. maks.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. 1. 3x20 kom 4013054002759 77/2005/12 15.2006 Cena (R) 1042333 tableta.3din (R) 1042332 tableta.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.5mg.co. Maninil® 1. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze. 15mg dnevno (doze veće od 10.75mg uz doručak u početku.08. 15mg dnevno (doze veće od 10.08. 1x120 kom 4013054001196 78/2005/12 15. bočica staklena.5mg. 1.12. 3x20 kom 4013054002735 79/2005/12 15. blister.1din (R) 1042330 tableta.DigitSoft.5mg.08.75mg.3din 4013054000922 243/2005/12 19. 3.75mg.2006 Cena 260.75.Nemačka glibenklamid .12.75mg uz doručak u početku.abecedni spisak registrovanih lekova MANINIL® 1. derivati sulfonilureje (R) 1042336 tableta. bočica staklena. 1x120 kom Cena 260. 15mg dnevno (doze veće od 10.75 .5mg.2005 Cena (R) 1042334 tableta.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). Maninil® 5 MANINIL® 5 .5mg.1din 4013054002728 2405/2006/12 21. blister. maks. 1x120 kom 4013054007570 2407/2006/12 21.2006 Cena (R) 1042335 tableta. 1x120 kom 4013054007570 75/2005/12 19. Maninil® 1.12.3din 4013054002742 2408/2006/12 21. blister.08. 1x120 kom 4013054001196 2410/2006/12 21.5mg.12.2006 Cena (R) 1042334 tableta.75mg. 3x10 kom 4013054002728 74/2005/12 15. derivati sulfonilureje (R) 1042330 tableta.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). 1.08.5mg. 3x10 kom 4013054002742 76/2005/12 15.

.HEMOMONT D.07.B05BC01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400430 rastvor za infuziju. u toku 15 min.2005 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.5%. boca.2002 doziranje: blokada perifernog nerva: do 30mL 0. 5x20mL B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400156 rastvor za infuziju.. 1x250mL Cena 72. u toku 15 min.HEMOFARM AD . 10%. 100mg.8din (Z) 0400431 rastvor za infuziju.8din 8600097200103 641/2005/12 21.12.3din 8600064117625 515-04-4014/03 16.12. 5mL/kg tokom 10-15 minuta.Srbija maprotilin . manično depresivna bolest. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.5% . 1x500mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M Cena 3/2-10-4238 21.Velika Britanija bupivakain .12. 25mg.12. MARCAINE 0.ASTRA ZENECA UK LIMITED . Paralelni lekovi: Manitol. .5% Paralelni lekovi: Marcaine spinal 0. plastična fiola.5%. 5mL/kg tokom 10-15 minuta.co. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.9din 8600064117632 515-04-4013/03 16.Crna Gora manitol . .09. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. Manitol 10% MAPROTILIN .2003  (R) 1072731 film tableta. epiduralna blokada. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.5%.. porođaj: do 12mL 0.ZDRAVLJE A.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.Srbija manitol .09. fiola. Paralelni lekovi: Manitol.5% heavy www.D.O. u toku 15min. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. 20%. boca.N06AA21 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 1072730 film tableta.7din 3/2-10-4009 10. 1x30 kom Cena 76. bočica. Manitol 20% MANITOL 10% .N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081581 rastvor za injekciju. 1x500mL 8600097200097 642/2005/12 21.2 MANITOL . 20%. boca. 1x250mL Cena 821.DigitSoft. anksioznost koja prati depresiju: 25-75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uveče.B05BC01 B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400150 rastvor za infuziju. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.B05BC01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3/2-10-7375 21. 50mg.2005 Cena 72. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.2003 doziranje: depresija. 10%. hirurška intervencija :do 20mL 0.O. Paralelni lekovi: Manitol 10%.Srbija manitol . 1x30 kom Cena 183. boca.nr . Manitol 20% MANITOL 20% .HEMOFARM AD . Marcaine spinal 0.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. depresivna neuroza. po potrebi postepeno povaćavati do 150mg dnevno. epiduralna blokada.

infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. ampula.2002  (R) 1329411 film tableta. 4mL.DigitSoft. sprečavanje i lečenje sistemskih tromboembolijskih komplikacija.1din 8600097011471 3/2-10-10831 28. izuzetno (deca od 5-17 god.FLoX. ciprinol®. doza održavanja 3-9mg dnevno. D. 5x4mL 3/2-10-4011 10. cifran. u zavisnosti od težine infekcije.J01MA02 B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063120 tableta. tokom ½-1 sata. ciprofloxacin 500 mg.Slovenija varfarin . 1x10 kom Cena 916. maks.11. pre intervencije. maks.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081582 rastvor za injekciju. 5x4mL Cena 1725. ciprofloxacin.5%.5%. infarkt miokarda.Velika Britanija bupivakain .ASTRA ZENECA UK LIMITED .1din (SZ) 0081583 rastvor za injekciju.07. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 312.5% HEAVY . 20mg.5% heavy MARCAINE SPINAL 0.Velika Britanija bupivakain . Marcaine spinal 0. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. 100mg. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 152. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. 28 dana. Paralelni lekovi: Farin® MAROCEN .KRKA. maks.Srbija ciprofloksacin .HEMOFARM AD . citeral® www.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. pre jela.abecedni spisak registrovanih lekova 2 MARCAINE SPINAL 0. 3 dana. 20mg.v. TOVARNA ZDRAVIL. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi Cena 1827. 500mg.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.5din 3/2-10-7745 19. ne preporučuje se primena kod dece.9din 3/2-10-4010 10.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno.2004  (SZ) 1329412 rastvor za injekciju. blister. ciprocinal®. ampula. gonoreja: 500mg jednom dnevno. inf. 250mg. blister. 4mL.ASTRA ZENECA UK LIMITED .5g dnevno.12. ampula.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati.nr . bočica. .2din 8600097010566 3/2-10-10830 28. najbolje uveče pre spavanja. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.07.v. 1. podeljeno u dve doze. inf.9din 8600097012270 515-04-1561/04 01.D. 3mg.co. ciprofloxacin 250 mg. 6mg tokom 2-4 dana. 1x50 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329410 film tableta. predviđena konverzija pretkomorske fibrilacije koja traje duže od 48 sati doziranje zavisi od protrombinskog vremena:dnevnu dozu uzeti odjednom..5% MARIVARIN .12. Marcaine spinal 0.2002 doziranje: lečenje i sprečavanje ponovne venske tromboze kod plućne embolije.5% . Paralelni lekovi: c .07. Paralelni lekovi: Marcaine 0. Paralelni lekovi: Marcaine 0. deci se ne preporučuje. 5x10mL Cena 610.

V. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.2007 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače.4din 8608808106218 3/2-10-5089 06.nr . 1x1g Cena 699. 1g. Maxicef® MEBENDAZOL . infekcije donjeg dela respiratornog trakta. 500mg.5din 515-04-4011/03 23. Paralelni lekovi: citeral® MAXICEF® .9din 3/2-10-8573 17.BRISTOL-MYERS SQUIBB . empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1. 1mg/mL.09. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. 1g.2002 doziranje: konjunktivitis.5g LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO M Cena 235. bakterijski meningitis kod dece.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. .2004 Cena (SZ) 0321911 prašak za rastvor za injekciju. 1x5mL Cena 130.2g na 12 sati tokom 7-10 dana. rastvor. .8din (R) 7090141 kapi za oči. suspenzija. bilijarnog trakta. Paralelni lekovi: cefim®.1%.3%. Maxipime MAXIDEX® .S01BA01 S01Ba kortikosteroidi.07. 100mg.P02CA01 P02ca derivati benzimidazola (R) 1028331 tableta.2 abecedni spisak registrovanih lekova MAROCEN . bilijarnog trakta. bočica.Crna Gora ciprofloksacin . infekcije u ginekologiji.ZDRAVLJE A. 1x1g 515-04-4654-1 15. Paralelni lekovi: cefim®.Belgija deksametazon . Paralelni lekovi: dexa edo®.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090010 kapi za oči. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. 1x3. a drugog dana 2 kapi na sat. kože i mekih tkiva. septikemije/bakterijemije. blefaritis: 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana.HEMOMONT D.ALCON-COUVREUR N. tuba. Iv generacija (SZ) 0321910 prašak za rastvor za injekciju.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.07. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata.USA cefepim .D. dexagel® MAXIPIME .J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. kože i mekih tkiva.12.O. . iridociklitis. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. monokomponentni (R) 4090142 mast za oči.3din 8600097200356 3/2-10-4265 25. 1x500mg ANTHELMINTICI Cena 66. bočica. keratitis.Srbija mebendazol . intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. 0. infekcije u ginekologiji. iritis. uveitis: kapi 4-6 puta po 1-2 kapi.03.co. ulkus korneje: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. bakterijski meningitis kod dece.Srbija cefepim . 0.GALENIKA AD . 1x6 kom 8600064106513 j01de cefalosporini.O. bočica.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4654/03 15. mast do 4 putadnevno nanositi u konjunktivalnu kesu. septikemije/bakterijemije. 1x5mL 5413895006159 2039/2007/12 25. bočica.2001 Cena 241. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.03. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati.2003 www. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.DigitSoft. blister. bočica. Iv generacija (SZ) 0321914 prašak za rastvor za injekciju.11.

08. kontejner. teška anemija. delimično tečni. 1x33 m³ Cena 8606103795144 1276/2007/12 (SZ) 9119005 medicinski gas. 1x41 m³ Cena (SZ) 8606103795151 1277/2007/12 (SZ) 9119004 medicinski gas. 3 l. 10 l.5% v/v. delimično tečni. boca 8606008230108 203/2005/12 04. 100% v/v.2007 11. 10kg.Srbija kiseonik . 1x16 m³ Cena 8606103795113 1255/2007/12 M 11.DigitSoft.2005 doziranje: akutna tkivna hipoksija. 99. boca Cena 8606008230221 202/2005/12 15. askarijaza. . kontejner. 100% v/v. boca Cena 8606008230214 201/2005/12 15. 1x50 m³ Cena 1278/2007/12 9119003 medicinski gas.2005 Cena (SZ) 9119041 medicinski gas.4 doze tokom 1. trihineloza: 3 puta po 200-400mg 3 dana.08.D.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. pod nadzorom lekara. boca 8606008230122 205/2005/12 15. 100% v/v. 100% v/v.5% v/v.08. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. 100% v/v.2007 11. 98% v/v. 99.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.2007 11. MEDICINSKI KISEONIK .2007 11. 1x180 l Cena 8606103795199 1274/2007/12 (SZ) 9119002 medicinski gas. pod nadzorom lekara.D. ankilostomijaza.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119001 medicinski gas. 660 l. 100% v/v.D. narednih 7 dana 3 puta po 400. tenijaza.500mg.2007 www. 99.06. delimično tečni. delimično tečni. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. 98% v/v.6 meseci.08.2007 11.5% v/v.5% v/v. cisterna 8606008230016 295/2005/12 16.Srbija azot-suboksid . 40kg. kontejner.5% v/v.nr . kontejner.2005 Cena (SZ) 9119044 medicinski gas. boca Cena 8606008230207 200/2005/12 04.50mg/kg dnevno u 3. a može do 2 godine.08. klaster glavobolja. 1x18 m³ Cena 8606103795137 1275/2007/12 (SZ) 9119006 medicinski gas. trovanje ugljenmonoksidom. 3kg.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine enterobijaza: 100mg odjedanput.06. mešovite helmintijaze: 2 puta po 100mg 3 dana.2005 Cena (SZ) 9119043 medicinski gas. kontejner.08.Srbija kiseonik . 14000 l. analgezija bez gubitka svesti: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. boca 8606008230115 204/2005/12 15.2005 doziranje: inhalaciona anestezija. palet rezervoar 8606008230047 207/2005/12 15.2005 Cena (SZ) 9119042 medicinski gas.06. . ehinokokoza: 25. po potrebi ponoviti posle 2-4 nedelje. sindrom apneje u snu. 100% v/v. 98% v/v. šok. Paralelni lekovi: azot-suboksid MEDICINSKI KISEONIK . trihurijaza. Paralelni lekovi: Soltrik MEDICINSKI DIAZOTOKSID . delimično tečni. delimično tečni.06.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi Cena (SZ) 9119040 medicinski gas. lokalna ishemija tkiva.06.MESSER TEHNOGAS A.06.co.2005  (SZ) 9080022 medicinski gas.06.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080021 medicinski gas. delimično tečni.2005  (SZ) 9080023 medicinski gas. strongiloidaza. kontejner. kontejner.2007 11. 99. 40 l. 1x17 m³ Cena 8606103795120 1273/2007/12 (SZ) 9119007 medicinski gas.08. 99.08. .

06.2007 (SZ) 9119011 medicinski gas. 100% v/v. komprimovani. 100% v/v.06. kontejner.06. teška anemija. 1x2 m³ Cena 8606103795014 1257/2007/12 11. kontejner.06. komprimovani. sindrom apneje u snu. kontejner.06. komprimovani.2007 Cena (SZ) 9119022 medicinski gas. komprimovani.20 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova M 9119008 medicinski gas.2007 doziranje: akutna tkivna hipoksija.06. komprimovani. 100% v/v.06. boca. 1x15 m³ Cena 8606103795106 1254/2007/12 11. 100% v/v. trovanje ugljenmonoksidom. 100% v/v. 100% v/v. 100% v/v.06.2007 Cena (SZ) 9119029 medicinski gas. boca. 100% v/v.2007 (SZ) 9119017 medicinski gas.06. 1x50 l 8606103795304 1269/2007/12 11. 1x15 m³ Cena 8606103795175 1279/2007/12 11. komprimovani.06. 1x3 l 8606103795243 1266/2007/12 11. delimično tečni. 100% v/v.06. 1x10 l 8606103795274 1263/2007/12 11.06.2007 Cena (SZ) 9119021 medicinski gas. 1x12 m³ Cena 8606103795076 1251/2007/12 11. 100% v/v. boca.06.06. 100% v/v.5 l 8606103795212 1262/2007/12 11. 100% v/v. 100% v/v. delimično tečni. 100% v/v. 1x40 l 8606103795298 1267/2007/12 11.nr . lokalna ishemija tkiva. delimično tečni. kontejner. 1x14 m³ Cena 8606103795090 1253/2007/12 11. boca. 1x0.06.06. delimično tečni. 100% v/v. boca. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119027 medicinski gas. delimično tečni. www. komprimovani.2007 Cena (SZ) 9119023 medicinski gas.2007 (SZ) 9119013 medicinski gas. 1x20 m³ 8606103795182 1256/2007/12 11. kontejner. komprimovani.06.2007 (SZ) 9119009 medicinski gas.06.06. kontejner. 1x2 l 8606103795236 1265/2007/12 11. boca.06. delimično tečni.06. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119020 medicinski gas.2007 (SZ) 9119019 medicinski gas. 100% v/v.2007 Cena 9119030 medicinski gas. boca. 1x3 m³ Cena 8606103795021 1258/2007/12 11. kontejner. 1x0. 100% v/v. komprimovani. boca. komprimovani.co. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.06. 1x10 m³ Cena 8606103795069 1250/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119028 medicinski gas. 1x5 m³ Cena 8606103795038 1259/2007/12 11.33 l (SZ) 8606103795205 1271/2007/12 11. komprimovani. boca. kontejner za transport. boca. pod nadzorom lekara.2007 (SZ) 9119010 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119025 medicinski gas. delimično tečni. 100% v/v. delimično tečni. kontejner. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119024 medicinski gas. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119026 medicinski gas.2007 (SZ) 9119012 medicinski gas. klaster glavobolja. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. 1x4 l 8606103795250 1268/2007/12 11. 100% v/v. Cena kontejner za transport. kontejner. 1x8 m³ Cena 8606103795052 1261/2007/12 11. 1x1 l 8606103795229 1264/2007/12 11.06.2007 (SZ) 9119015 medicinski gas.2007 (SZ) 9119016 medicinski gas. delimično tečni. boca. 1x6 m³ Cena 8606103795045 1260/2007/12 11. 100% v/v. 1x13 m³ Cena 8606103795083 1252/2007/12 11.2007 (SZ) 9119018 medicinski gas. 1x27 l 8606103795281 1272/2007/12 11. šok.DigitSoft. delimično tečni. kontejner.2007 (SZ) 9119014 medicinski gas. 1x5 l 8606103795267 1270/2007/12 11. 100% v/v.

manjih smetnji srca i krvotoka. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. u vidu kupki za spoljašnju primenu kod: neznatnog povećanja pritiska.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.MEDOCHEMIE LTD. 1x10 kom 5290931001794 1744/2007/12 20.BRISTOL-MYERS SQUIBB .Kipar meloksikam .08.8din 3/2-10-3385/1 16. Melox Fort. tabl. 1kg.08.5mg. Melox.FARMAKOS DD . olakšavanje vazodilatacije.Srbija natrijum laurilsulfoacetat.DigitSoft. Paralelni lekovi: Meloksikam. hronične venske insuficijencije. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. habitualna i tranzitorna opstipacija kod dece iznad 3 godine: 1 klizma po potrebi. stimulacija respiracije nakon apnoičnog perioda.A06AG11 LAKSATIVI a06ag klizme (BR) 9125365 *klizma. 15mg. 10kg.5mg dnevno. u balneoklimatologiji oralno za pokretanje peristaltike želuca i duodenuma.5mg.V03AN02 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119050 medicinski gas. hronična respiratorna opstrukcija. mikrocirkulatornih smetnji kože: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. 6x5mL Cena 93.2005 Cena (SZ) 9119052 medicinski gas.i ar troskopskim operacijama.08.Srbija ugljen-dioksid . 7.D.2002 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. 99. glicerol .2din 515-04-293/03 01. MEDOXICAM . stabilizacija stanja u telesnim šupljinama pri torako. 1x100 kom Cena 12636. .08. 99. blister. drugom tečnošću ili hranom.2007 Cena (R) 1161051 tableta.co. uzima se sa vodom. MEDILAX . laparoskopija u ginekološkim i abdominalnim hirurškim procedurama.2007 doziranje: reumatoidni artritis.5% v/v.5% v/v. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7.nr . bočica. 99.08. prevencija hipokapnije u toku hiperventilacije. fekalomi. 30kg. Ako treba uzeti 2 tabl. blister. olakšavanje intubacije ‘na slepo’.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 1048911 tableta.08.5mg. priprema pacijenta za pregled.2005 Cena (SZ) 9119051 medicinski gas.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161050 tableta. boca Cena 8606008230320 254/2005/12 15.. tuba.2005 doziranje: produbljivanje inhalacione anestezije.5% v/v. ulceroznih promena na koži i venama. 160mg. može se povećati na 15mg dnevno. . pod nadzorom lekara. 1x10 kom Cena 5290931001800 1743/2007/12 20. boca 8606008230313 255/2005/12 15. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. povećanje protoka cerebralne krvi kod aterosklerotičnih pacijenata koji su u fazi podvrgavanja hirurškim zahvatima. bolesti krvnih sudova. dnevna doza je 15mg. M www. Movalis® MEGACE . u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. 67.USA megestrol . maks.06. boca 8606008230306 208/2005/12 04.2003 doziranje: opstipacija.abecedni spisak registrovanih lekova 21 MEDICINSKI UGLJENDIOKSID .5mg+625mg.

TOVARNA ZDRAVIL.4din 515-04-3258/03 15.Nemačka metformin . 850mg.5din 3838989523435 935/2007/12 04. Meglucon 500. 1mg.Slovenija glimepirid . blister.2003 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. Metfogamma® 850.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip2): 1mg dnevno. glucophage.co. Siofor® 1000. Metfogamma® 1000.D. 3x10 kom Cena 8606102455056 521/2005/12 02. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. .2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. Tefor MEGLUCON 850 .11.11.12.11. 12x10 kom 8606102455049 523/2005/12 02. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg. lek se uzima pre ili u toku doručka.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.2005 Cena (R) 1043113 film tableta.Španija megestrol . Siofor® 850. blister. 500mg. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043112 film tableta. 40mg/mL.05. glucophage.11. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. 2mg. derivati sulfonilureje (R) 1042000 tableta. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043110 film tableta.05. Metfogamma® 1000.6din (R) 1042001 tableta. 3g dnevno podeljeno u više doza.2007 Cena 563. glimepirid. Metformin. 6mg dnevno. gliprex® MEGLUCON 500 . 850mg. Paralelni lekovi: amaryl®. Siofor® 850. blister. 3g dnevno podeljeno u više doza.2007 Cena 817din (R) 1042003 tableta. Metfogamma® 500.nr .L.2007 Cena 388. .KRKA. Siofor® 500. 3x10 kom 3838989523480 956/2007/12 09. 12x10 kom 8606102455063 522/2005/12 02. gluformin.05. Siofor® 500. Paralelni lekovi: aglurab. Meglucon 850. blister. gluformin. 3x10 kom Cena 268.SALUTAS PHARMA GmbH . blister. blister. glimepirid remevita.SALUTAS PHARMA GmbH . S.5din (R) 1042004 tableta. 3x10 kom 3838989523466 936/2007/12 04.Nemačka metformin .DigitSoft. Siofor® 1000. 500mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB. Tefor www. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. bočica. blister. blister. 3x10 kom Cena 8606102455032 524/2005/12 02.2005 Cena (R) 1043111 film tableta. MEGLIMID® .L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 3048912 oralna suspenzija. Metfogamma® 850. Metformin.05. 4mg. D. 1x240mL Cena 7806. Paralelni lekovi: aglurab. maks. Metfogamma® 500.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.22 abecedni spisak registrovanih lekova MEGACE . 3x10 kom 3838989523473 937/2007/12 04. maks. 3mg.

2007 Cena 614.2007 Cena 445din (R) 1161301 tableta. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.5mg.5mg dnevno.. Melox.Srbija meloksikam . ostali dermatološki preparati (R) 4159900 tečnost za kožu. 7. boca. Movalis® MELOX .M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161300 tableta. drugom tečnošću ili hranom.Kuba placenta humana. može se povećati na 15mg dnevno. 3x10 kom 8699540015104 566/2007/12 01.03. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.03.Turska meloksikam . od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7.NI MEDIC D.nr . Paralelni lekovi: Medoxicam.5mg.07. 2x10 kom 8606010300110 577/2007/12 01. 7.03. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. 50%. drugom tečnošću ili hranom. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. blister. dnevna doza je 15mg.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A. dnevna doza je 15mg.Turska meloksikam . Ako treba uzeti 2 tabl.2007 Cena 839. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.O.5mg dnevno.8din 8606104022010 1498/2007/12 11.D11A. Tokom i nakon korišćenja leka koža ne treba da bude izložena infracrvenoj ili sunčevoj svetlosti. 1x10 kom Cena 227.2007 doziranje: vitiligo i depigmentacija kože nastala od opekotina: jednom dnevno. može se povećati na 15mg dnevno. maks. 1x10 kom Cena 311din 8699540015135 567/2007/12 01.5mg. .O. tečnost se nanosi prstima.DigitSoft. uzima se sa vodom. 1x235mL Cena 3655.2007 doziranje: reumatoidni artritis.6din (R) 1161203 tableta.2007 doziranje: reumatoidni artritis.co. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MELAGENINA® PLUS . 15mg. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. 3x10 kom 8699540015111 568/2007/12 01.6din 8699540015081 565/2007/12 01. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. blister.5mg dnevno. 7. blister.S.6din (R) 1161201 tableta.S.CENTRO DI HISTOTERAPIA PLACENTARIA . . MELOKSIKAM ..03.03. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7.03. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161200 tableta. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11a.2007 doziranje: reumatoidni artritis. etanolni ekstrakt . . 2x10 kom Cena 325din 8606010300011 576/2007/12 01. maks. Melox Fort.. Melox Fort. blister. Movalis® MELOX FORT . 15mg. Meloksikam. dnevna doza www.5mg. 15mg. uvek u isto vreme. tabl. maks.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami (R) 1161202 tableta.5mg.. blister. Paralelni lekovi: Medoxicam.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.5mg. može se povećati na 15mg dnevno.5mg. uzima se sa vodom. Ako treba uzeti 2 tabl. utrljava se kružnim pokretima jagodica prstiju na depigmentirane delove kože tako da je površina u potpunosti pokrivena tečnošću.

C09CA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM M c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 40mg. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela.07.08.maks. a maksimalno . blister. ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lekovima. kod starijih pacijenata . 10mg. 2x10 kom Cena 52. 10mg.HEMOFARM AD . blister.2006 Cena (R) 1103104 film tableta.za oko osam nedelja od početka primene). trovanje organskim jedinjenjima fosfora: početno 2 puta po 1mg.2006 doziranje: hipertenzija: inicijalno doziranje je 10mg jednom dnevno.DigitSoft. monokomponentni (R) 1103100 film tableta.Makedonija biperiden . 4x14 kom 4013054010174 1299/2006/12 04. 1x14 kom 4013054010150 1297/2006/12 04. odnosno do najviše 40mg/dan. blister. Paralelni lekovi: Medoxicam.12. 20mg. 5x10 kom Cena 217.nr .ALKALOID AD .co.2006 Cena (R) 1103106 film tableta.8din 8600097010429 1530/2007/12 23. blister.1din (R) 1103101 film tableta. 4x14 kom 4013054010136 1292/2006/12 03. 2x14 kom 4013054010129 1291/2006/12 03. 7x14 kom 4013054010228 1304/2006/12 04. blister.2006 Cena (R) 1103111 film tableta.N04AA02 ANTIPARKINSONICI N04aa tercijarni amini  (R) 1085320 tableta. 2x14 kom 4013054010204 1302/2006/12 04. 10mg. Melox.2006 Cena 1515. www.08.2006 Cena (R) 1103102 film tableta.08.08. doza je 20mg/dan (lek ispoljava antihipertenzivne efekte u toku dve. 40mg.24 abecedni spisak registrovanih lekova je 15mg. uzima se sa vodom. 2mg. 4x14 kom 4013054010211 1303/2006/12 04. 16mg dnevno.8din 5310001189624 3/2-10-10174 25. hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle buðenja i 400mg uveče. Meloksikam. postepeno povećavati do doze održavanja 3-4 puta po 1-2mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . blister.2006 Cena 1248. 200mg.08.Srbija himekromon . 40mg. Movalis® MENARTAN® . drugi ekstrapiramidalni poremećaji. blister.08.2006 Cena (R) 1103103 film tableta. blister. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. drugom tečnošću ili hranom.2006 Cena (R) 1103107 film tableta. tabl.08.Nemačka olmesartanmedoksomil . 2x14 kom 4013054010167 1298/2006/12 04. blister.2006 Cena (R) 1103108 film tableta.2002 doziranje: Parkinsonova bolest. 10mg.08. trovanje nikotinom.2006 Cena (R) 1103110 film tableta. 7x14 kom 4013054010143 1296/2006/12 04.9din (R) 1103105 film tableta. 1x14 kom Cena 4013054010112 1288/2006/12 03.2006 Cena (R) 1103109 film tableta.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123292 obložena tableta. 7x14 kom 4013054010181 1300/2006/12 04. 20mg. 40mg.08. blister. blister. blister. akatizija i simptomislični Parkinsonovoj bolesti. 1x14 kom 4013054010198 1301/2006/12 04. maks. MENDIAXON . 20mg.08. 20mg. a ukoliko je potrebno doza se može povećati na 20mg/dan.08.5mg. blister. Paralelni lekovi: Himekromon MENDILEX® .2007 doziranje: holecistopatija.08. blister.

nr .A. 1x0.Švajcarska menotrofin .. liobočica sa rastvaračem u ampuli.03.abecedni spisak registrovanih lekova MENINGOCOCCAL A+C . 1x21 kom Cena 299din 8600103419161 38/2006/12 16.2007 doziranje: indukcija ovulacije: individualno.j. od 300i.Irska dezogestrel. kontrolisana superovulacija kod medicinski asistiranih reprodukcionih programa: stimulacija rasta folikula se postiže dnevnom s.Nemačka menotrofin .G03AA09 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.12. LH. 10x1mL Cena 515-04-1481/04 30. ne sme se davati tokom trudnoće i dojenja.5mL vakcine.j. 10x1mL Cena 12928.2006 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.j.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA M g03ga gonadotropini (SZR) 0044400 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL.j. liobočica sa rastvaračem. 75i. inj.1din 7680527031195 609/2007/12 01.j.j.15mg+0. 0. .06.8din 7680527031003 578/2007/12 01. MENOPUR® .03.J07AH03 VAKCINE j07aH vakcine protiv meningokoka (SZ) 0011858 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.co.06.2002 doziranje: aktivna imunizacija sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C: odrasli i deca preko 18 meseci 1 puta po 0. FSH/75i.2004 Cena 14408din 515-04-1481/04-1 30.c.FERRING GmbH .5mL 25 Cena 700. terapija se nastavlja do zadovoljavajućeg ovarijalnog odgovora.SANOFI PASTEUR S. FSH/75i. 75i.Francuska vakcina protiv meningitisa (tip A i C) .3din 7680527031355 610/2007/12 01. 0. liobočica sa rastvaračem. FSH/75i. LH.j. etinilestradiol . . 1x1mL Cena 1908. zavisno od kliničkog odgovora.j.DigitSoft. LH. 1x1mL Cena 1388.2007 (SZR) 0044402 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j. LH. 10x1mL Cena 13857. zavisno od kliničkog odgovora.m. 5x1mL (R) 0044086 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. zatim 7 dana pauze. ili i.2din 3/2-10-7999 25.2004 doziranje: lečenje ženskog steriliteta metodom kontrolisane ovarijumske hiperstimulacije u cilju izazivanja razvoja multiplih folikula za asistirane reproduktivne tehnologije (ART ): individualno.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044085 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 150i. liobočica sa rastvaračem u ampuli.j. FSH/75i. blister. MERIONAL® . liobočica sa rastvaračem u ampuli. liobočica sa rastvaračem.2007 (SZR) 0044403 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.01. fiksne kombinacije (R) 1135231 tableta. LH. 150i. FSH/150i. 75i.02mg. Paralelni lekovi: Menopur® www.ORGANON IRELAND LIMITED .j.2007 (SZR) 0044401 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.03. Paralelni lekovi: Merional® MERCILON® . 75i.2din 7680527031270 608/2007/12 01.j.A.j. FSH/150i. liobočica sa rastvaračem u ampuli.03.IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S. tokom 21-og dana. LH.

a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan.5-10mg na 6. kombinovane bakterijske infekcije. atonija creva.10mg). meteorizam.10.08. uključujući i one posle porođaja.12. rastvor. 10mg. bočica.6 doza METADON . deca od 3 meseca do 12 god. Paralelni lekovi: Metadon www. kod meningitisa i egzacerebacije infekcija donjih respiratornih puteva kod cistične fibroze daju se dvostruko veće doze.6 doza.8 sati. meningitis. ginekološke infekcije. empirijsko lečenje infekcija u pacijenata sa neutropenijom.10. rastvor. maks. atonična opstipacija.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. 10x500mg Cena 2409.HEMOFARM AD .5-10mg na 6. meteorizam. 1x1000mL Cena 12/2007/2308 10. Paralelni lekovi: Metadon alkaloid METADON ALKALOID .12. 1x10mL Cena 12/2007/2306 10. bočica. 10mg/mL. (1mL = 30 kapi . bočica. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan. 500mg.9din (R) 0029751 prašak za rastvor za injekciju. rastvor. cistična fibroza: odrasli 500 -1000mg na 8 sati.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM j01dH karbapenemi (R) 0029750 prašak za rastvor za injekciju.nr . 1x150 kom M N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. septikemija. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5. kože i adneksa kože. bočica od tamnog stakla.VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH . 1x100mL Cena 12/2007/2307 10.2002 doziranje: akutne i hronične infekcije donjih respiratornih puteva. 1g.2002 Cena 23086. bočica.8 sati. detoksikacija: 15-20mg dnevno.2004 doziranje: analgezija: 2. intraabdominalne infekcije.ASTRA ZENECA UK LIMITED .20mg/kg na 8 sati. 1x150 kom Cena 2409. maks.Makedonija metadon .N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (SZ) 3087506 oralne kapi. 60mg. bočica.Velika Britanija meropenem .2007 § (SZ) 3087507 oralne kapi.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (R) 2087310 oralne kapi.2007 doziranje: analgezija: 2.Srbija metadon .07. infekcije urinarnog trakta. atonična opstipacija. 10.10.2004 doziranje: mijastenija gravis.1din 515-04-885/04 19. 45mg. atonija creva. bočica.ICN PHARMACEUTICALS . atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. 1x10mL Cena 125.Švajcarska piridostigmin . rastvor. 10mg/mL.2006 doziranje: mijastenija gravis.ALKALOID AD . 10x1g 3/2-10-9905 28.5din 8600097010948 515-04-3492/04 30. doza za decu preko 50kg je jednaka dozi za odrasle.1din 1351/2006/12 07. 60mg.09. bočica.2007 § (R) 2087505 oralne kapi.co.10mg). (1mL = 30 kapi .2 abecedni spisak registrovanih lekova MERONEM . MESTINON . 45mg.J01DH02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 12438din 3/2-10-9904 26.Švajcarska piridostigmin .DigitSoft. 10mg/mL. MESTINON . detoksikacija: 15-20mg dnevno.

blister. 3000mg dnevno. Metfogamma® 850. METFOGAMMA® 1000 . glucophage. Metfogamma® 1000.2006 Cena (R) 1043015 film tableta. blister.7din 9006968004372 130/2007/12 11. Metfogamma® 850. gluformin. Siofor® 1000. blister. Siofor® 1000. 50mg/10mL.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043010 film tableta.v. 3x10 kom Cena 4030674001245 1507/2006/12 21. Siofor® 500. Tefor METFOGAMMA® 850 . maks. 500mg. 1mL=1000j=5mg. 8x15 kom 4030674002655 1509/2006/12 21.08. Meglucon 850. film na dan.SRBOLEK A. Meglucon 500. Paralelni lekovi: aglurab. film na dan. sa dovoljno tečnosti. uz jelo ili posle obroka. glucophage.Nemačka metformin . Paralelni lekovi: aglurab. Metfogamma® 1000.08. Siofor® 850. 500mg.DigitSoft.Nemačka metformin . maks. 1000mg. 3x10 kom 4030674001368 1505/2006/12 21.03. sa maks. blister. blister. 3x10 kom 8608809000973 Cena 62. 500mg.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. Paralelni lekovi: aglurab.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043200 film tableta.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.Nemačka tenekteplaza .DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. 850mg. Metformin. Siofor® 850. 2x15 kom 4030674002648 1508/2006/12 21.Srbija metformin . 1x10mL Cena 87784.2007 www.B01AD11 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) 2 B01ad enzimi (SZ) 0064060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. maks. 3000mg dnevno. gluformin.KG .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.2006 Cena (R) 1043013 film tableta. liobočica sa rastvaračem u špricu.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.08. Siofor® 500.KG .08. Metformin. Meglucon 850. uz jelo ili posle obroka. Tefor METFORMIN .ARTESAN PHARMA GmbH & CO. sa dovoljno tečnosti. gluformin. 850mg.Nemačka metformin .KG. Metfogamma® 500.08.01.KG .abecedni spisak registrovanih lekova METALYSE® . 12x10 kom 4030674001375 1506/2006/12 21. film na dan. 12x10 kom 4030674001252 1510/2006/12 21. sa dovoljno tečnosti. uz jelo ili posle obroka. 3000mg dnevno.9din 596/2007/12 01. . 1000mg. Tefor METFOGAMMA® 500 . Meglucon 500. blister. blister. . Metfogamma® 500.2007 doziranje: akutni infarkt miokarda daje se po odredjenoj šemi prema telesnoj masi u vidu pojedinačnog i. Meglucon 850. Siofor® 850.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043014 film tableta. Metformin.2006 Cena (R) 1043011 film tableta. Siofor® 1000. Meglucon 500.co. Siofor® 500. glucophage.D.nr . dozom od 10000 jedinica (50mg tenekteplaze).2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. bolusa u trajanju od 5-10 sekundi.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043012 film tableta.08.

. KG . Meglucon 500. Methotrexate METHOTREXAT .5mg/kg na 14 dana i. KG .2003 (SZ) 0034336 koncentrat za rastvor za infuziju.v.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno ili i. doza je 3g dnevno.EBEWE PHARMA GES. Metfogamma® 500. Tefor METHOTREXAT . Siofor® 500. Meglucon 850.8din 8608809000980 597/2007/12 01. 1x5mL Cena 2004.3din 515-04-3462/03 08. i.DigitSoft. Metfogamma® 850.12. 50mg/5mL. 5 dana na 1-2 nedelje u 3.M.5 METHOTREXAT PLIVA .Češka metotreksat . 1x1mL Cena 255. gluformin. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno.4din 8590027321216 1139/2006/12 06. 5 dana na 1. 850mg. 10x10 kom Cena 940. Paralelni lekovi: aglurab.Lachema 2.5mg. blister. oralno.6din 515-04-3460/03 08.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno.EBEWE PHARMA GES. Metfogamma® 1000. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15.5 . 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. 5mg/2mL.m.2003 (SZ) 0034335 koncentrat za rastvor za infuziju.PLIVA . horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno ili i. plastična fiola.12.nr . počinje se sa 500mg ili 850mg 2-3 puta dnevno za vreme ili posle obroka.03. 10x2mL 8590027301201 M Cena 1405.S. Siofor® 1000.co. 5mg.m.Austrija metotreksat .. 1x10mL Cena 515-04-3459/03 08.12.2 nedelje u 3. ili i. 500mg/5mL.Lachema 5.S. bočica staklena. 10mg/mL.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1043201 film tableta.3din 1137/2006/12 06.H NFG. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034331 tableta.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034190 tableta. 1000mg/10mL.Austrija metotreksat . pre svega kod gojaznih pacijenata.12. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . 2.v.3din (SZR) 1034330 tableta. maks.Češka metotreksat . plastična fiola.2007 doziranje: insulin nezavisni Dijabetes mellitus (tip 2): individualno. blister. 2. (održavanje remisije).M. bočica.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno.12.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034191 rastvor za injekciju. maks.2003 Cena 372.LACHEMA 5 .5mg.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034333 rastvor za injekciju.B.07. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljnooralno. 1x50 kom Cena 515-04-3457/03 08. 3x10 kom Cena 109.4din (SZ) 0034334 rastvor za injekciju. 1x5mL 515-04-3461/03 08.07.H NFG.30mg dnevno oralno. Siofor® 850. bočica staklena.PLIVA .2003 Cena 543.LACHEMA 2.5 kura. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. Paralelni lekovi: Methotrexat METHOTREXAT PLIVA .B. ili 2. za vreme ili posle obroka.LACHEMA A. 1x50 kom 9088881314783 515-04-3458/03 08.. doza je 2g dnevno uzeta kao 2 ili 3 pojedinačne doze.m. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva .5 kura. glucophage. bočica staklena.LACHEMA A. Methotrexat Pliva .Lachema 50. . kod dece iznad 10 godina.12.2006 www. bočica staklena. počinje se sa 500mg ili 850mg jednom dnevno. kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom. odrasli.

5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. maks.08. Paralelni lekovi: Methotrexat. . zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. ili i.G02AB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02aB ergot alkaloidi (R) 0141132 rastvor za injekciju. bočica.PANFARMA D.v.m.5 kura. Methotrexat Pliva .m. 50x1mL Cena 268. rastvor. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i.2006 doziranje: akutna limfoblastna (megaloblastna) leukemija: 1.2mg/mL. Methotrexat Pliva .O.v.2 puta po 15.2din 8600097400848 515-04-1756/03 11. psorijaza: 10.2003 67din (R) 2141136 oralne kapi. (1mL = 25 kapi-0. parenteralno 0. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. 50mg/5mL. maks.07. 3g dnevno.m.PFIZER (PERTH) PTY. blister.Lachema 5. 5x2mL 8606007410976 1133/2006/12 06.m. .nr .30mg/m2 nedeljno i.25mg/mL.m.. 1x20mL 8606007410983 1131/2006/12 06. Methotrexat Pliva . LIMITED .. Methotrexat Pliva .m. renalna hiper tenzija..L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034192 rastvor za injekciju.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103432 tableta.5mg/kg na 14dana i.2 nedelje u 3.Srbija metildopa .12. ili 2.co. 250mg.Lachema 5.2002 doziranje: esencijalna hiper tenzija. ili i. menoragija.0. (održavanje remisije).Češka metotreksat .30mg/m2 nedeljno i.1din (SZ) 0034181 rastvor za injekciju.30mg dnevno i.Srbija metilergometrin . ampula. (održavanje remisije). 0. 0. bočica. M www.m.2006 Cena 2350.m.07. ampula. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.2003 Cena 539.O. Methotrexate METHOTREXAT PLIVA .25mg jednom nedeljno i.2mg i. 1x10mL Cena 8600097400831 515-04-1748/03 11..2 puta po 15.PLIVA . 10x5mL Cena 3723.1. ili i. uzima se u toku ili neposredno posle jela. ili 2.3din (SZ) 0034180 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Metildopa METHYLERGOMETRIN .v. ili i.v.v. 150 kapi dnevno.Australija metotreksat .2 puta po 15.O.S. ili 2.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.5mg/kg na 14 dana i. lečenje subinvolucija uterusa.Lachema 50 METHYLDOPA . 500mg/20mL.O.1din 8600097400657 3/2-10-9791 23.08. maks..30mg/m2 nedeljno i. Paralelni lekovi: Methotrexat. (održavanje remisije).08. Methotrexate METHOTREXATE . psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i. 0.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline Cena 2234. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i.m. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2-3 puta po 250mg. . horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15.3din 8590027301218 1138/2006/12 06. Paralelni lekovi: Methotrexat.2003 doziranje: prevencija i lečenje hemoragija zbog atonije uterusa posle porođaja i pobačaja. 5 dana na 1. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.5mg/kg na 14 dana i. deca 10mg/kg dnevno.PANFARMA D.LACHEMA 50 .v. bočica.1mg/mL..2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1..DigitSoft.25mg). 50x1mL 8600097400855 515-04-1749/03 11.m. hiper tenzija u trudnoći.Lachema 50.LACHEMA A. bočica sa kapaljkom. 50mg/2mL.v. metroragija: oralno 3 puta po 15-25 kapi. 2x10 kom Cena 84.07.2din (R) 0141135 rastvor za injekciju.4 doze.

2001 doziranje: esencijalna hiper tenzija.D.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070850 obložena tableta. maks. Presolol METOTEN® . ekscitiranost. deca 10mg/kg dnevno. 1mg. renalna hiper tenzija. 1x2mL Cena 3/2-10-5990 17. corvitol® 50. 200i. 5x10 kom Cena 579. uzima se u toku ili neposredno posle jela. dnevno.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (SZR) 0040180 rastvor za injekciju.j. . blister. 5mg.j. 250mg..11. Paralelni lekovi: corvitol® 100. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. 20mg dnevno. bolovi u kostima kod neoplazmi: 200 i. rastvor.DigitSoft. blister.j. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). šizofrenija. hiper tenzija u trudnoći. Kalcitonin M www. agresivno i nekontrolisano ponašanje: odrasli 2 -10mg dnevno podeljeno u 3.4din (R) 7040184 sprej za nos.06.Srbija flufenazin .C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103740 tableta. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. maks. na 12 sati.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. Paralelni lekovi: Methyldopa METOPROLOL STADA® 200MG RETARD .j. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2.v. maks. 3g dnevno.j. selektivni (R) 1107565 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.20 abecedni spisak registrovanih lekova METILDOPA . doza održavanja 1 puta po 1.Srbija metildopa . maks.2002 3502. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno.1din 8600097011037 769/2006/12 05.4 doze. bočica.2006  (R) 1070851 obložena tableta. anksioznost.1din 8608809000027 3/2-10-9382 02.2002 doziranje: hiperkalcijemija: parenteralno 5-10 i. 1x25 kom Cena 292.12.4din 4011548003626 272/2005/12 04./mL.j. na 6 sati. nazalno 200 i. Paget-ova bolest: 3 puta nedeljno 50-100 i. ili s.j. aritmije 2 puta po 50mg dnevno.08. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2.3 puta po 250mg. teška psihomotorna uznemirenost.12./kg dnevno u podeljenim dozama. angina pektoris: 2 -3 puta po 50. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg.HEMOFARM AD . bočica sa raspršivačem. ili 400 i. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca.m.4 doze.co.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. ampula.Švajcarska kalcitonin . Paralelni lekovi: Moditen®.5mg./mL. 100i. 200mg.Nemačka metoprolol . 8 i. paranoidne psihoze. manija i hipomanija.NOVARTIS .j. osteoporoza: 100 i.6din 3/2-10-5990/1 17. Moditen® depo MIACALCIC® .nr . tokom 48 sati. bočica.100mg (oralno). 1x25 kom Cena 85.c. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.SRBOLEK A. tireotoksikoza: 4 puta po 50mg.2006 doziranje: akutni i hronični psihotični poremećaji./kg na 6 sati.STADA ARZNEIMITTEL AG . 2x10 kom Cena 84. dnevno uz dodatnu terapiju.3din 8600097011044 770/2006/12 05. 5x1mL Cena 1315. dnevno i.j.06.

Austrija midazolam .co.12.3din (R) 1103891 tableta. . 10x1mL 9088881345718  (Z) 0071851 rastvor za injekciju.5mL/min.SCHERING AG .2005 26. Doza se može povećati do 80mg jednom dnevno. blister.2005 4671. najviše 2.5mg. etinilestradiol .TORREX CHIESI PHARMA GmbH . inf.KG .nr . 1x21 kom 8600103492126 482/2007/12 07.11. monokomponentni (R) 1103890 tableta.5mg/kg.v. ampula. 40mg. deca od 1-12 godina i.07.KG . tokom 21-og dana. (2.G03AA07 Cena 1221/2006/12 Cena 1222/2006/12 1258.v. 2mg/kg. fiksne kombinacije Cena 297.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. inj.M03AB01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aB derivati holina (SZ) 0082320 rastvor za injekciju. 50mg/10mL. Paralelni lekovi: Legravan® MIDARINE . ukupna doza maks. deca do 1 godine i.07.m.9din 26.Nemačka levonorgestrel. dok je kod pacijenata sa teškom hipertenzijom maks.03mg. 80mg. 4x7 kom Cena 1158.abecedni spisak registrovanih lekova MICARDIS® . 0.C09CA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 21 c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. dnevno.v.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.1%-tnog rastvora. ampula. ampula. odrasli i deca i. inj. 100mg.3-1. 2mg/2mL.07. MIDAZOLAM TORREX .2005 www. Paralelni lekovi: PritorPlus™ MICROGYNON® 30 .15mg+0. 100x2mL Cena 7184.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 5mg/5mL. blister. blister. 10x10mL 9088881345749  (Z) 0071853 rastvor za injekciju. blister.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071850 rastvor za injekciju. blister. 600mcg/kg (0. 10x2mL 9088881345695 M Cena 711/2005/12 Cena 712/2005/12 Cena 709/2005/12 Cena 710/2005/12 Cena 713/2005/12 26. 1.2006 1423.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: preporučena doza je 40mg dnevno sa hranom ili bez nje.Velika Britanija suksametonijum .2006 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.2mg/kg. 5mg/mL.5mg/min. ampula.12.8din 26.2005 1486. ampula. 10x5mL 9088881345701  (Z) 0071852 rastvor za injekciju.5din (R) 1135241 obložena tableta. 150mg.12.Nemačka telmisartan . 40mg+12. hidrohlortiazid . inj.9din 21.2007 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.2002 doziranje: mišićna relaksacija: odrasli i deca preko 12 godina i.1mg/kg) zavisno od potrebnog stepena relaksacije.v.Nemačka telmisartan.02.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401052 tableta. ampula.3din 3/2-10-6384 20.1din 26.12.4din 9006968004150 1219/2006/12 21. doza 160mg. 15mg/3mL. inj.5mg.2005 691. 4x7 kom 9006968004174 1220/2006/12 21. 80mg+12. MICARDIS® PLUS .DigitSoft. zatim 7 dana pauze.) 0. 10x3mL 9088881345725  (Z) 0071854 rastvor za injekciju.2006 Cena 1464. 4x7 kom 9006968004198 (R) 1401053 tableta.3din 21. 2.12. prolongirana upotreba i. 4x7 kom 9006968004211 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.07.

aspirin® Migran. blister.6g/d u više pojedinačnih doza.01. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.co.1mg/kg.4-3. Paralelni lekovi: dormicum®. Paralelni lekovi: aspirin® plus c. deca 0.N02BA51 ANALGETICI Cena 30. 12.15-0. doza održavanja 3. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.125mg (dve nedelje). nastaviti sa 2 puta po 12. maks. 2x10 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.07-0.4-3. zatim 2 puta po 6.Srbija karvedilol .DigitSoft. blister. 300mg. početna doza 2. blister.5mg početno. Karvedilol. Paralelni lekovi: andol. andol.HEMOFARM AD . 2x10 kom Cena 762. 100mg.3din (BR) 1086900 šumeća tableta. 300mg. angina pektoris: 12. 6 tabl. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. maks.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086305 tableta. maks. ask pH 8. zatim 25mg dnevno. parenteralno odrasli 0.Srbija acetilsalicilna kiselina .15-0.2007 Cena 515-04-567/03 27.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107660 tableta.4g/d. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. dnevno. 400mg+240mg.2004 Cena 340din (R) 1107661 tableta. uvod u anesteziju: odrasli 0. maks.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. 1x10 kom 8600097400435 321/2007/12 23. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. anbol. zatim 2 puta po 25mg. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. aspirin® protect MIDOL .8din 8600097401418 515-04-5145/03 21. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. blister. febrilna stanja.01.06. 2x14 kom 8600097401425 515-04-5145-1 21. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3. 20-30 minuta pre anestezije.Srbija acetilsalicilna kiselina .HEMOFARM AD .HEMOFARM AD .22 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: premedikacija. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.05.6din 319/2007/12 23.8g/d.HEMOFARM AD .2007 M N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 76. rastvoreno u čaši vode. 8 g.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.20mg/kg. reumatske bolesti: odrasli 3 puta po 1-2 tabl.5mg.01. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. reumatska groznica: odrasli 4.25mg (dve nedelje). Karvileks® www.Srbija acetilsalicilna kiselina. fiola. maks. deca 0. blister.2004 doziranje: hipertenzija: 12.50mg dnevno. aspirin® direkt.05.nr . isključujući heparin (BR) 1086307 tableta. Flormidal® MIDOL . 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. Paralelni lekovi: coryol®. askorbinska kiselina . 25mg. tokom 1-2 nedelje.5din 320/2007/12 23.6-5.2mg/kg. 50x10 kom 8600097400237 (BR) 1086306 tableta.2007 doziranje: blagi i umereni bolovi. 2x14 kom Cena 244. Upsarin® sa vitaminom c MILENOL . aspirin® 500.5mg. 2 puta po 25-50mg. 130mg/kg/d.5mg početno. cardiopirin® MIDOL C .08-0.2mg/kg. dilatrend®.9-7. doza održavanja 80-100mg/kg/d. cor-aS. maks.

jednom dnevno. 4x15 kom 4030674000477 80/2007/12 11.FERRING AB .2007 Cena 1598din (BR) 1052202 obložena tableta. 10mcg/doza. Wernicle-Korsakoff sindrom: 100mg tiamina svakodnevno do pobošanja stanja.0.Švedska dezmopresin .8din 4030674000460 78/2007/12 11. strip. cijanokobalamin .A11DB. bočica. 1x5mL www.08.H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI M Cena 3277.m. a zatim 30-50mg (doživotna terapija). rastvor. bočica od tamnog stakla. nazalno odrasli 10. nazalno odrasli 10.DigitSoft. MINIRIN® .08.MAUERMANN-ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG .Švajcarska dezmopresin .abecedni spisak registrovanih lekova 23 MILGAMMA® 100 . deca 5. 100mg+100mg.2mg. ampula. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.20mcg /dan. piridoksin. bočica od tamnog stakla.2004 Cena 3277. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 0. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. deca 5. kod primene izonijazida 50mg piridoksina dnevno. (100mg+100mg+1mg)/2mL.2006 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0.6din 1435/2006/12 15.0.Nemačka tiamin. Paralelni lekovi: emosint MINIRIN® . Paralelni lekovi: emosint H01Ba vazopresin i analozi (R) 7045080 sprej za nos. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (R) 0052201 rastvor za injekciju. kod primene penicilamina 100mg piridoksina dnevno. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (BR) 1052200 obložena tableta. kod blažih oblika 1 inj. zatim 0.1mg.2 doze.SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH . 0.3.2007 doziranje: deficit vitamina: 1-3 tablete dnevno. MILGAMMA® N . idiopatska sideroblastna anemija: koja reaguje na piridoksin 200-600mg piridoksina dnevno u toku 1-2 meseca.08. trovanje izonijazidom: 1g piridoksina i.2mg pre spavanja (oralno) ili 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije.A11DB.20mcg /dan.2007 doziranje: akutna terapija hipovitaminoze: 1 inj..nr .H01BA02 H01Ba vazopresin i analozi (R) 1045081 tableta.co. 1x30 kom (R) 7045080 sprej za nos.01. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta. kod uzimanja cikloserina i kod Leigh-ove bolesti: 100-300mg dnevno. 5x2mL Cena 381din 4030674000118 79/2007/12 11.2004 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. piridoksin .40mcg/dan podeljeno u 1. rastvor. 1x50 doza HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 3486. 10mcg/doza..3. ostali metabolički poremećaji: 100-500mg dnevno. zatim 0.6mg dnevno. strip.Nemačka benfotiamin. 2-3 puta nedeljno.01.2 doze.5din 515-04-2270/04 03.40mcg/dan podeljeno u 1.6din 515-04-2270/04-1 03. 100mg+100mg. 2x15 kom Cena 875.01..1mg.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . trovanje hidralazinom: 25mg/kg telesne mase piridoksina.6mg dnevno. trovanje cikloserinom: 300mg piridoksina dnevno.

2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. 200mg. bočica. 1% ili 2% rastvora. 800mcg/0. .co. 1x1mL 8606103889232 1821/2007/12 03.25mg.05.A. postoperativna stanja kada je mioza poželjna.6mL (8606103889201) (SZR) 0069201 rastvor za injekciju.4din 3/2-10-5406 19.Srbija meksiletin . bočica. 1x10mL Cena 67din 8600097200172 960/2007/12 10. 1x1mL 8606103889256 1819/2007/12 03.2007 Cena (SZR) 0069209 rastvor za injekciju. 1x1mL 8606103889218 1817/2007/12 03. MIRCERA® .09. antidot posle korišćenja midrijatika.09.HEMOMONT D.2002  (R) 1085291 tableta.N04BC05 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1085290 tableta. bočica. 1x0.2007 doziranje: glaukom. napunjen injekcioni špric. bočica.2007 Cena (SZR) 0069210 rastvor za injekciju. 100mcg/mL. 300mcg/mL. 50mcg/mL.2007 Cena 1815/2007/12 03.O. napunjen injekcioni špric.2007 Cena (SZR) 0069211 rastvor za injekciju.D. grupa I B (R) 1101260 kapsula.09. MIRCERA® .24 abecedni spisak registrovanih lekova MINSETIL® . inj. otvaranje ugla prednje očne komore pri oftalmološkim operacijama. 1x0.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati Cena (SZR) 0069207 rastvor za injekciju. 2%.S01EB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01eB parasimpatomimetici (R) 7094033 kapi za oči. bočica. 5x10 kom Cena 377.1. izazivanje mioze u preoperativnoj pripremi.3mL. maks.Nemačka metoksipolietilenglikol-epoetin beta . 1mg.Belgija pramipeksol .2002 doziranje: Parkinsonova bolest: početna doza 3 puta po 0.2006 doziranje: komorske aritmije: oralno doza zasićenja 400.Crna Gora pilokarpin .2007 www.01. 250mcg/0.PHARMACIA ENTERPRISES S. tvrda.11.09.Švajcarska metoksipolietilenglikol-epoetin beta .c. s.09.F. .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . blister.11.3mL 8606103889195 M Cena 1816/2007/12 03. 3x10 kom Cena 859.5mg 5 -7 dana.(PHARMACIA & UPJOHN) . 200mcg/mL.O.ROCHE DIAGNOSTICS GmbH . 1000mcg/mL. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina. blister.5mg dnevno. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. ili i.09. MIRAPEXIN® .ZDRAVLJE A.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZR) 0069200 rastvor za injekciju. rastvor.125mg. bočica. 0. 1x1mL 8606103889249 1820/2007/12 03.09.C01BB02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01BB antiaritmici.6din 3/2-10-5405 19.6mL.. 4.2007 Cena (SZR) 0069208 rastvor za injekciju. MIOKARPIN . 3x10 kom Cena 3429.5. zatim doza održavanja 3 -4 puta po 200mg.600mg odjednom.nr . razmak između stavljanja 2 kapi 5 minuta. blister.v. 1x1mL 8606103889225 1818/2007/12 03. cikloplegik: 1-6 puta po 1-2 kapi.7din 8600064105349 91/2006/12 31. postepeno povećavati na 3 puta po 0.DigitSoft.

sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze.2006 Cena 3496din (R) 1072051 film tableta. tabl. anksiozno . 3x10 kom Cena 1635. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072050 film tableta.c. M www. 1x10mL Cena 9935. hronična progresivna multipla skleroza: odrasli 12mg/m2 telesne površine dnevno u i.depresivni poremećaji: odrasli početna doza je 15mg uveče. akutna ne-limfocitna leukemija odraslih.D. Cena napunjen injekcioni špric.3din 9088881332121 261/2006/12 06.09.KRKA.M. Paralelni lekovi: Postinor® 2 MIRZATEN® .3mL 8606103889164 1812/2007/12 03. MIRENA® . 1x0. 1x5mL Cena 5224. inf. blister.09. 150mcg/0. 1x0. 200mcg/0.EBEWE PHARMA GES.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (Z) 6136920 intrauterini dostavni sistem.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. gde se levonorgestel postepeno otpušta (20mcg dnevno tokom 5 godina).03.3mL 8606103889157 1811/2007/12 03. 1x0. napunjen injekcioni špric. . ili i. ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina.3mL. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati.2007 (SZR) 0069203 rastvor za injekciju.3mL Cena 8606103889188 1814/2007/12 03. pred spavanje.06. hronična mijelogena leukemija u blastnoj krizi. D. inicijalna terapija u pacijenata sa bolovima zbog uznapredovalog karcinoma prostate refraktarnog na hormonsko lečenje.Austrija mitoksantron . KG .3mL.09.Slovenija mirtazapin . bočica staklena.09. 30mg.2007 (SZR) 0069205 rastvor za injekciju.B. 1x0.09. non-Hodgkin-ov limfom.3din 9088881337089 260/2006/12 06. remirta® MITOXANTRON “EBEWE” . progutati bez žvakanja.Finska levonorgestrel . 10mg/5mL. 20mcg/24h. 75mcg/0. Cena napunjen injekcioni špric. 3x10 kom 3838989513610 750/2006/12 02. idiopatska menoragija. plastična folija. blister..2006 (SZ) 0033242 koncentrat za rastvor za infuziju.3mL.DigitSoft.03. Paralelni lekovi: calixta®. Cena napunjen injekcioni špric. zaštita od hiperplazije endometrijuma za vreme supstitucione terapije estrogenima: intrauterini uložak se ugrađuje u matericu. remeron®.2006 doziranje: rak dojke.2006 doziranje: kontracepcija. inj. s. TOVARNA ZDRAVIL.3mL. napunjen injekcioni špric.2006 doziranje: depresija.3mL Cena 8606103889171 1813/2007/12 03. tokom 5 minuta. 45mg.2007 (SZR) 0069204 rastvor za injekciju.9din 8600103492065 466/2006/12 06. bočica staklena. hepatom.2din 3838989513597 751/2006/12 02.v. 1x1 kom Cena 9367.3mL 8606103889140 1810/2007/12 03.SCHERING OY .3mL.04. 5 uzastopnih dana.co.06.v. 20mg/10mL.nr .abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 25 0069202 rastvor za injekciju.2007 (SZR) 0069206 rastvor za injekciju.H NFG. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. 1x0. 50mcg/0. 100mcg/0.L01DB07 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033241 koncentrat za rastvor za infuziju.

parenteralni.Danska insulin humani .j. 5x3mL www. karpula. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041404 suspenzija za injekciju. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S ./mL.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 100i.06.co.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.j.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. karpula. MIXTARD® 10 NOVOLET® .07. humani . parenteralni.nr ./mL.NOVO NORDISK A/S .6din 515-04-1183/03 15. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 964.HEMOFARM AD . 1x10mL 8600097012119 515-04-839/03 27.1din 515-04-1183-1 15. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041406 suspenzija za injekciju. humani . 100i.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. a10ad insulini i analozi.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Danska insulin kristalni i protamin izofan. 100i. MIXTARD® 20 HM PENFILL® .07. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041409 suspenzija za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. bočica.07. vrstu insulina.j.Danska insulin kristalni i protamin izofan. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL Cena 2209./mL. 100i. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S .6din 515-04-1184/03 15. karpula sa dozerom u pen aplikatoru./mL.07.2 MIXTARD 30 HM ./mL. MIXTARD® 10 HM PENFILL® . MIXTARD® 20 NOVOLET® .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026.A10AD01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.NOVO NORDISK A/S . humani .j.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. vrstu insulina. 100i.DigitSoft. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041408 suspenzija za injekciju.6din (R) 0041536 rastvor za injekciju. parenteralni. parenteralni. 5x3mL M Cena 2209. 5x3mL Cena 2026.Srbija insulin kristalni i protamin izofan.Danska insulin humani .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.1din 515-04-1184-1 15.

07.Danska insulin kristalni i protamin izofan. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. karpula. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j.HEMOFARM KONCERN A. humani . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.07. Mixtard® 10 NovoLet®.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. Mixtard® 20 NovoLet®. parenteralni. vrstu insulina. 5x3mL Cena 2209.07. 5x3mL Cena 2026.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.j.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.6din 515-04-1186/03 15. parenteralni.Danska insulin kristalni i protamin izofan. 100i. Mixtard® 50 NovoLet® MIXTARD® 30 PENFILL® . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041546 suspenzija za injekciju.D. MIXTARD® 30 NOVOLET® .j.2003 www. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . 100i. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S . 5x3mL a10ad insulini i analozi.NOVO NORDISK A/S . Humulin Pen M3. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041405 suspenzija za injekciju. Paralelni lekovi: Humulin M3. Mixtard 30 HM. 5x3mL M Cena 2209.07. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S . Mixtard® 30 FlexPen®. 100i.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Danska insulin kristalni i protamin izofan.abecedni spisak registrovanih lekova MIXTARD® 30 FLEXPEN® .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 2 Cena 515-04-1709/04 19./mL.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041407 suspenzija za injekciju.VRŠAC . MIXTARD® 50 NOVOLET® ./mL.nr . 5x3mL Cena 2209.DigitSoft.j.Danska insulin kristalni i protamin izofan.6din 515-04-1185/03 15. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041403 suspenzija za injekciju./mL.6din 515-04-1187/03 15. vrstu insulina.co. Mixtard® 40 NovoLet®.2003 doziranje: individualno.NOVO NORDISK A/S . humani .07./mL. MIXTARD® 40 NOVOLET® . 100i.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. humani . karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041402 suspenzija za injekciju.Srbija insulin humani .j. parenteralni. humani .1din 515-04-1186-1 15.

5. .nr . 12mg dnevno.25mg na 15 -35 dana zavisno od terapijskog odgovora.5 -10mg podeljeno u 3. Paralelni lekovi: Monosan®.2007 doziranje: šizofrenija. 3x10 kom 8608807100316 428/2005/12 26. TOVARNA ZDRAVIL. Prinzmetal-ova angina. D. bočica.co. 40mg.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402860 tableta. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. preoperativna priprema bolesnika.07. 1mg.3 doze.Slovenija flufenazin .Srbija izosorbidmononitrat .2 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. pojedinačna doza 100mg.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Paralelni lekovi: Metoten®. produžena terapija: 12. . Lopion® forte MONIZOL® .DigitSoft. maks.KRKA. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.4 doze. 3x10 kom 8608809000607 1881/2007/12 06.D. blister. TOVARNA ZDRAVIL. preoperativna priprema bolesnika.05.2007 doziranje: ishemijska bolest srca.2004 www.Srbija amlodipin . . psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. 20mg.2 puta po 20. 5mg.D.D. doza održavanja 1 puta po 1-5mg.2din 3838989577179 1418/2007/12 05.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (SZR)0070261 rastvor za injekciju. maks. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 1-2mg. maks.10.GALENIKA AD .C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.2005 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. MODITEN® .5-10mg dnevno podeljeno u 3-4 doze.SRBOLEK A.5mg.2005 Cena 125. 5x1mL Cena 1232. vrstu insulina. 20mg dnevno. blister. Lopion®. posle jela. Paralelni lekovi: Lopion retard®.10. 120mg dnevno podeljeno u 2.9din 8608807100309 495/2005/12 26. ampula. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima.07.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070254 obložena tableta. blister.Slovenija flufenazin . 25mg/mL. Moditen® MOLICOR® . 2x15 kom Cena 76. olicard® MONODIPIN .07. 2x10 kom M BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 515-04-4256/03 25. 1x100 kom Cena 823.D. . povraćanje različitog porekla: oralno odrasli 2. D.5din (3838989577124) 1416/2007/12 05.Srbija molsidomin . 2. Paralelni lekovi: Metoten®. 2mg. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). maks.2007  (R) 1070256 obložena tableta. a druga posle 8 sati).KRKA. 1. 1x25 kom Cena 100. blister.5din (R) 1102452 tableta.8din (3838989577131) 1417/2007/12 05. Moditen® depo MODITEN® DEPO . bočica.40mg (prva doza ujutro.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102450 tableta.2007 doziranje: šizofrenija.09.4din (R) 1102295 tableta. povraćanje različitog porekla: parenteralno akutna stanja: 2.

MONOPRIL® PLUS .08.nr .2001 doziranje: edem konjunktive: odrasli 2-3 puta po 1-2 kapi u oko.HEMOMONT D. zatim 10.9din (R) 1102302 tableta.S01GA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091070 kapi za oči. amlohexal.O. humani . 10mg dnevno.BRISTOL-MYERS SQUIBB . bočica.02.2006 Cena 586. blister. 100i.08. vazotal MONOPRIL . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.5mg. vrstu insulina.co.2004 doziranje: arterijska hipertenzija 1 tabl.5mg.O.SLAVIAMED D.06. . 2x14 kom 8027950040025 1621/2006/12 08. monokomponentni (R) 1103810 tableta. 40mg. profilaksa angine pektoris: 1 puta po 5mg.06.5din 8605000800104 3/2-10-7917 27. 10mg+12.2006 doziranje: arterijska hipertenzija: 10mg jednom dnevno u početku.j.02.Srbija izosorbidmononitrat . 0. maks. Norvasc®. blister. blister.C09BA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1318/04 03. rastvor. parenteralni.2004 doziranje: hipertenzija.2din (R) 1103811 tableta. blister. Tenox®. 20mg.Srbija fosinopril . 120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze./mL. amlopin Lek®. bočica.9din 8027950040018 1620/2006/12 08. MONTEVIZIN® . Paralelni lekovi: alopres®. 2x14 kom Cena 393. amlodil. maks.O. dnevno (uvek u isto vreme). . Paralelni lekovi: visine® www.HEMOFARM AD . 1x10mL Cena 60.O.05. srednje dugog dejstva (R) 0041539 rastvor za injekciju.C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. olicard® MONOTARD HM . blister.05%. 1-2 puta po 20-40mg prva doza ujutro.40mg jednom dnevno.09.2001 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. .2001 Cena 76. amlodipin.6din 8600097200189 3/2-10-3023 29.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102300 tableta.2004 Cena 1201din (R) 1401236 tableta. 10mg.O. 20mg+12.6din 8600097012089 515-04-838/03 27. MONOSAN® . Prinzmetal-ova angina. 1x10mL Cena 964. 2x14 kom M LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. 10mg.1din 515-04-4257/03 25.O. 2x14 kom 515-04-1318/04-1 03. Normodipine®. 2x10 kom 2 Cena 428. Paralelni lekovi: Monizol®. blister.Srbija insulin amorfni i kristalni.PHARMASWISS D. 3x10 kom 8605000800098 3/2-10-7918 27.USA fosinopril.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.DigitSoft.Crna Gora tetrizolin .A10AC01 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401235 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1402861 tableta. hidrohlortiazid .09. blister. ujutro. 3x10 kom Cena 125. 20mg. a druga posle 8 sati. amlogal®.

Melox. pojedinačna doza je 1mg. suzbijanje bolova tokom porođaja: i. .ZAMBON SWITZERLAND LTD . posle pražnjenja mokraćne bešike.2004 doziranje: suzbijanje umerenih do jakih bolova.R05CB03 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 1112050 kapsula. ampula. Paralelni lekovi: Medoxicam.KG . blister.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.5-15mg. 1x8g Cena 301. Melox.3 dana). 2x10 kom 9006968003757 323/2006/12 14.J01XX01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 3029730 granule za oralni rastvor. 3x10 kom Cena 90.co.nr . a parenteralna primena je ograničena na 2.ALKALOID AD . ampula.07. kesica.04. degenerativna bolest zglobova). tvrda.Srbija karbocistein . blister.5mL.5mg. ampula. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.Grčka meloksikam .D.GALENIKA AD . 2mg. dodatak balansiranoj anesteziji. uveče upostelji.5mL www.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 15mg.06.Makedonija morfin .2007 doziranje: urinarne infekcije: odrasli 3g jednokratno rastvoreno u čaši vode. na prazan stomak. 10x1mL Cena 814. Melox Fort MUCODYNE® .07. maks.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami Cena 505.9din (R) 1161020 tableta. 2x10 kom 3/2-10-5509/1 10.08. Melox Fort MOVALIS® .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.v.m.2002 doziranje: analgezija: 10-20mg dnevno. preoperativno. 50x1mL Cena 515-04-2791/04 27. 375mg. 4mg na 4 sata. Meloksikam.7din 3/2-10-5768 11.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 247.m.03.11. MORADOL . 10x1mL Cena 3/2-10-1017 15. 3g/8g.05.E. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.2002 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza. . i.Nemačka meloksikam .5-15mg.N02AF01 ANALGETICI N02aF derivati morfinana § (SZR) 0086830 rastvor za injekciju. degenerativna bolest zglobova).20 abecedni spisak registrovanih lekova MONURAL® .Srbija butorfanol . MOVALIS® . parenteralno 15mg dnevno duboko i. blister. maks. 7.7din 3/2-10-4810/1 15. 4mg.1din (R) 1161021 tableta.6din 8600097001366 497/2006/12 10. MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID® . 2mg na 4 sata.2002 § (SZ) 0087856 rastvor za injekciju.2006 M01ac oksikami (Z) 0161022 rastvor za injekciju. ampula. 20mg.DigitSoft. (doza se ne sme prekoračiti.2006 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.2002 Cena 691. 5x1. pojedinačna doza 30mg.3din 5993300401484 1370/2007/12 21. 15mg/1. 2mg na 3 sata.Švajcarska fosfomicin . Paralelni lekovi: Medoxicam. Meloksikam.N02AA01 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (SZ) 0087854 rastvor za injekciju. maks. maks. dnevna doza 60mg.

25mg/mL.2006 Cena 69. disfunkcija digestivnog trakta sa malapsorpcijom. isključivo u sastavu infuzije.2006 Cena 67. Pityriasis versicolor-2 nedelje). zavisno od indikacije (Tinea corporis.6din 9006968004297 1278/2006/12 02. TBC pluća. kožna kandidijaza: 1-2 nedelje. MYCOFIN® . nikotinamid. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. bolesnu kožu treba oprati sapunom i potpuno osušiti. 15mg/5mL. 1x100mL Cena 195. bočica od tamnog stakla.9din (BR) 3112055 sirup.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.2din (BR) 3112053 sirup. dugotrajna parenteralna ishrana. cruris 1-2 nedelje. MUCOSOLVAN® . dekspantenol. Flavamed. bronhoaspiracija): odrasli početna doza 3 puta po 750mg. zapaljenje srednjeg uha i sinusa. 1x100mL 8600097001472 500/2006/12 10. 1x200mL Cena 135. Mucosolvan® junior MUCOSOLVAN® JUNIOR . Paralelni lekovi: Lamisil® M www. 5x10mL 515-04-861/03 26. tiamin.A. 1x100mL 8600097001458 498/2006/12 10.04. 50mg/mL. VITAMINI a11ja kombinacije vitamina (Z) 0052711 koncentrat za rastvor za infuziju.D01AE15 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157110 krem.co.5 godina 4 puta po 62. retinol .2006 Cena 47. bočica od tamnog stakla. bronhoskopija. 2 nedelje1 puta dnevno. . mukoviscidoza.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. opekotine: 1 inj.65mg. tokoferol. bočica od tamnog stakla.09. ampula. 30mg/5mL. u dijagnostičke svrhe (bronhografija. 50mg/mL. dnevno. doza održavanja 2 puta po 750mg.04.Turska terbinafin . cistična fibroza.Grčka ambroksol .12 godina 3 puta po 250mg.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112221 sirup.5.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.nr .4din (BR) 3112223 sirup.3din 9006968004310 1277/2006/12 02.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: 1-2 puta dnevno nanositi krem na kožu.2003 doziranje: vitaminska supstitucija u parenteralnoj ishrani. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. Lamox.Nemačka askorbinska kiselina.2din (BR) 3112054 sirup. Flavamed. bočica od tamnog stakla. 25mg/mL.5mg. Tinea pedis 1 nedelja-2 puta dnevno.08. primena kod dece se ne preporučuje. oboljenja jetre. tuba.125mg.5mg: deca od 2-5 godina 3 puta po 7. riboflavin.A.A11JA.08.S. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. bočica od tamnog stakla.DigitSoft.08. zadržavanje bronhijalnog sekreta.MERCK KGaA . 1%. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. 1x100mL 9006968004303 1276/2006/12 02. blister. Lamox. .2006 doziranje: akutni i hronični bronhitis. 100mg+40mg+25mg+15mg+10mg+10mg Cena +6mg+1. deca od 2.Grčka ambroksol .7din 8600097001489 501/2006/12 10. piridoksin. Mucosolvan® MULTIBIONTA N . stanja iscrpljenosti. bočica od tamnog stakla. 1x200mL 8600097001465 499/2006/12 10. deca od 5. 30mg. 1x15g Cena 8699540350304 1822/2007/12 03.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.2006 Cena 273. 2x10 kom Cena 244.04. bronhopulmonalne komplikacije posle hirurškog zahvata.04. pre stavljanja. .abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 21 3112052 sirup..2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: deca do 2 godine 2 puta po 7.08.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112220 tableta.

Kansen. Paralelni lekovi: aquarius.6din 515-04-298/04 28. 1x100mL Cena 236. 200mg.D. tuba.D. seboreični dermatitis krem: 1. aluminijumska folija. 2%.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola Cena 280.22 MYCORIL® .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137416 vaginalna tableta. Ketokonazol MYCOSEB® . bočica plastična.09. Paralelni lekovi: antifungol®.nr . Plimycol MYCORIL® . 2%.6 nedelja. Ketokonazol www.12meseci.2din 8608807100835 515-04-2555/04 10. 3x1 kom Cena 106. tuba.09.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. onihomikoze: 6. 2x10 kom 8608807100811 515-04-2554/04-1 10.09. 1x1 kom Cena 515-04-297/04 28. bočica staklena. aluminijumska folija.Kipar klotrimazol . blister. peruti i Pityriasis versicolor: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. 500mg.2004 Cena 64.ZORKA PHARMA A.2din (BR) 4157581 šampon. profilaksa gljivičnih infekcija: odrasli 200mg. trajanje terapije: dermatomikoze: 2.9din 515-04-296/04 28. sistemske mikoze: nekoliko meseci. šampon 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene).DigitSoft. canesten® 1.2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima 2 nedelje posle njihove primene). .2004 209.09. 1x100mL 8608807100835 515-04-2555/04-1 10.4din (R) 1327130 tableta.REMEDICA LTD . 200mg. sistemske gljivične infekcije.09.REMEDICA LTD . Paralelni lekovi: antifungol®. 1%.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157580 krem.co.06. 2%.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157581 šampon.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157575 krem. kutana kandidijaza.2004 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2 -3 puta dnevno mazati promene na koži.2din 8608807100828 515-04-2556/04 10. canesten®. .2 meseca.Srbija ketokonazol . canesten® 3. Paralelni lekovi: aquarius.9din (R) 4157582 krem.Kipar klotrimazol . infekcije kosmatih delova kože 1. 1x15g 8608807101313 515-04-2556/04-1 10. . Plimycol MYCOSEB® .2004 doziranje: gljivične infekcije kože izazvane dermatofitama. Pityriasis versicolor.Srbija ketokonazol . Paralelni lekovi: Ketokonazol M MYCOSEB® .Srbija ketokonazol .06. deca 3mg/kg dnevno.D. 1x30g Cena 142. tuba. 2%.2004 Cena 236. 1x20g abecedni spisak registrovanih lekova ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 89.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče vaginalnu tabletu staviti tokom 3 dana ili 500mg jednokratno. Kansen.2004 doziranje: gljivične infekcije kože i mukoznih membrana.06. izuzetno 400mg dnevno.1din (R) 6137417 vaginalna tableta.

cerebrovaskularni poremećaji. deca mladja od 6 godina 5mg/kg telesne težine dnevno. 3x10 kom Cena 5997001313367 1839/2007/12 03.Švajcarska mikofenolna kiselina . MYFORTIC . 50mg.nr . Paralelni lekovi: cellcept® MYOLASTAN® . obliterantne vaskularne bolesti. podeljeno u 3 doze.co. podeljeno u 3 doze.Mađarska tolperison .1din (SZR) 1014261 gastrorezistentna tableta.2003 Cena 26475.12.2007 doziranje: stanja povišenog tonusa skeletnih mišića (multipla skleroza.M03BX04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem (R) 1165100 film tableta.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZR) 1014260 gastrorezistentna tableta. od 6-14 godina 2-4mg/kg telesne težine dnevno. spondiloza i spondiloar troza. Paralelni lekovi: Tetrazepam-MIP M www.NOVARTIS .6din 515-04-2683/03 19. 180mg.M03BX07 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem  (R) 1071810 film tableta. blister. maks.GEDEON RICHTER LTD . cervikalni i lumbalni sindrom.Francuska tetrazepam . deca preko 1 godine 4mg/kg dnevno. encefalomijelitis). 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici). podeljeno u 3 doze.05.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . 150mg.8din 515-04-785/04 04. blister. 12x10 kom 515-04-2684/03 19.09.DigitSoft. 360mg.2004 doziranje: bolni spazmi mišića: odrasli 50mg uveče pre spavanja.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MYDOCALM® . blister. po potrebi dozu povećavati za 25mg dnevno. 1440mg dnevno. Little-ova bolest: odrasli 150-450mg. 2x10 kom Cena 487.12.2003 doziranje: profilaksa odbacivanja organa: 2 puta po 720mg. blister. 12x10 kom Cena 13237. maks. mijelopatija. artroza velikih zglobova.

DigitSoft.24 abecedni spisak registrovanih lekova www.co.nr .

5x3mL 3838989501624 Cena 59. rastvor.12.2004 doziranje: neinfektivna zapaljenja oka. 1x10mL Cena 50.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 92.co.2004 www.HEMOFARM AD .Srbija nafazolin . bronhijalna astma. Nafazol NAKLOFEN® . sinuzitis. monokomponentni (R) 7110095 kapi za nos. 1x20 kom 8600097012058 3/2-10-7493 25. pneumokonioza.09. bočica sa kapaljkom.6din (R) 1112311 šumeća tableta. rastvor. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. ampula. akutni i hronični rinitis. 200mg. D.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162203 rastvor za injekciju. 0.2002 Cena 147.2002 Cena (R) 7110331 kapi za nos. 1x10mL 3/2-10-7729 20.09.2002 doziranje: akutni i hronični bronhitis. deca do 2 godine 1 puta po 200mg. NovaSoL. 1x10mL N Cena 3/2-10-7730 20. šumeće tablete pre upotrebe rastvoriti u vodi.Srbija nafazolin . kataralno zapaljenje srednjeg uha. rastvor. Fluimucil® 100. bočica. rastvor. bočica sa kapaljkom. 1x5mL 515-04-244/04 29. monokomponentni (R) 7110330 kapi za nos.1%.1%.S01BC03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi Cena (R) 7099152 kapi za oči. Fluimucil® 200. krvarenje iz nosa.12.05%. 75mg.2007 doziranje: akutni i hronični rinitis.abecedni spisak registrovanih lekova 25 N NAC . deca preko 6 godina 1-2 kapi 0. 1x10 kom 8600097012065 3/2-10-7494 25. priprema za rinološki pregled. rinosinuzitis.2 kapi na 6 sati 0.Švajcarska diklofenak . fiola. bočica. acc 200. deca od 2.4din 8600097400879 331/2007/12 23. krvarenje iz nosa.D.1% rastvora na 6 sati.12. Paralelni lekovi: Benil®. bronhiektazija.DigitSoft.01. Paralelni lekovi: acc 100.05 %. acc Saft.Srbija acetilcistein .8din (R) 1112310 šumeća tableta. bočica sa kapaljkom. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2. 0. Nafazolin NAFAZOLIN . 1x10mL 8600097400886 332/2007/12 23.NOVARTIS OPHTHALMICS AG SWITZERLAND .R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. rastvor. 0. primenjivati najduže 5 dana kontinuirano.SANITARIJA . 600mg. NovaSoL. TOVARNA ZDRAVIL. rinosinuzitis.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. 0. 0. pneumonija. otitis media: odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg.5din 515-04-03560-2 28.KRKA.05% rastvora na 6 sati. cistična fibroza.HEMOFARM AD .Slovenija diklofenak .1din (R) 7110096 kapi za nos.1 %.2002 doziranje: polenska kijavica. rastvor. Uniclophen® 0. Fluimucil® 600 NACLOF® .2007 Cena 64. bol posle keratoktomije ili traume.1%. Paralelni lekovi: Benil®. rastvor.01. postoperativni bolovi: 3-5 puta dnevno 1-2 kapi u obolelo oko.4 kapi na 6 sati 0.1% NAFAZOL . priprema za rinološki pregled. najduže 5 dana kontinuirano.6 godina 2 puta po 200mg.nr .05%.12. Paralelni lekovi: Uniclophen. . fiola.HEMOFARM . deca 1.

Slovenija diklofenak . diklofenak Forte.može da se kombinuje sa tabletom 50mg ili supozitorijama. Paralelni lekovi: diclorapid®.4g gela blago utrljati na obolelo mesto. rapten® duo NAKSETOL . Naklofen® duo. diklofenak Forte. rapten rapid. doza održavanja 1. .2005 Cena (R) 5162204 supozitorija. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162201 gastrorezistentna tableta. diklofen®.DigitSoft.Slovenija diklofenak . TOVARNA ZDRAVIL.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima.09. blister. diclofenac BMS. Paralelni lekovi: diclorapid®.11. bubrežne i žučne kolike početna: i održavajuća doza je 1 tabl. 1x60g Cena 126.2004 www. D. 1%. . diklofenak duo remevita® Plus.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: odrasli 1. tuba. diklofenak duo remevita® plus. diklofen®. diklofenak. blister. Naklofen® duo. jednom na dan. diklofenak. reumatskih i drugih bolova: 3 -4 puta 2. Naklofen®. diclofenac BMS. povrede mekih tkiva. TOVARNA ZDRAVIL.11. tvrda.KRKA.nr . rapten-K®. diclorapid®.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI N M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162207 kapsula.1din 3838989500320 570/2005/12 23. D. 2x10 kom 8608807101252 Cena 152. blister. rapten® duo NAKLOFEN® RETARD . TOVARNA ZDRAVIL.3mg/kg dnevno.2005 doziranje: oralno odrasli početna doza 100.2 puta po 75mg ili 100mg dnevno.D.Slovenija diklofenak . rektalno odrasli 50 -150mg dnevno podeljeno u više doza.2004 doziranje: lokalna terapija inflamatornih.11. diclofenac-retard. 2x5 kom 3838989503420 573/2005/12 23.co.05.Srbija naproksen . diklofenak duo remevita® plus. D. voltaren NAKLOFEN® DUO . diklofenak retard. diklofen®. diklofenak. rapten rapid. rapten-K®. 2x10 kom Cena 96din 3838989503437 574/2005/12 23. dismenoreja. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. diclofenac duo. diklofenak. diklofenak retard. .150mg dnevno podeljeno u 2.09. Naklofen®. diklofenak duo remevita®.D. ako je potrebna dnevna doza od 150mg. diclofenac duo. dismenoreja 50 -150mg dnevno. diklofen. ako je neophodno. Naklofen® retard. rapten® duo NAKLOFEN® . Naklofen® retard. diklofenak Forte. rapten rapid.KRKA. 550mg. .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. blister. 2x10 kom Cena 181. diclofenac-retard.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162206 tableta sa produženim oslobađanjem. 2x10 kom Cena 122din 3838989500573 515-04-03560/03 28.KRKA.D. 50mg.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162560 film tableta. posle porođaja. rapten-K®. diclofenac-retard. diclofenac duo. 100mg. 75mg.3 doze.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167365 gel. diklofenak duo remevita®.D.2 puta po 75mg. bolna i zapaljenska stanja mišićno-kostnog sistema.6din 515-04-1054/04 05. diklofenak duo remevita®.9din 3838989625559 515-04-03560-1 28. 50mg. stomatološke operacije. strip.

M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162423 film tableta. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 1. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1x10 kom 3838989501617 515-04-03818-1 28. vanzglobni reumatizam.4din (R) 5162422 supozitorija.co. 2x10 kom 515-04-05169/03 28.3 puta po 250mg dnevno. TOVARNA ZDRAVIL. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 2.3 puta po 275mg. Naproksen. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. rektalno odrasli 2 puta po 500mg.POLFARMEX SA . Paralelni lekovi: Naksetol. reumatska oboljenja. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 2.09. 500mg.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. Naproksen www. 275mg.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.Srbija naproksen .09. migrena.D.M01AE02 M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162666 tableta. 2x10 kom Cena 130. Naproksen.2006 Cena 120. Paralelni lekovi: Nalgesin® S. . 500mg.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. . zubobolja. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. postoperativni i ginekološki bolovi. Naproxen NALGESIN® FORTE . Nalgesin® forte.DigitSoft. 1x10 kom Cena 3838989528836 515-04-03818/03 28.D. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. bolovi u kičmi.Poljska naproksen . strip. Naproksen. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 10x500mg 8608807100941 250/2006/12 03. 5x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-05169-1 28.6din (R) 1162107 film tableta. blister. D. vanzglobni reumatizam.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 140. D. TOVARNA ZDRAVIL.2006 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti. Nalgesin® S. Nalgesin® S. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. zubobolja. Nalgesin® forte. 250mg. inflamatorna oboljenja mekih tkiva.Slovenija naproksen . Paralelni lekovi: Naksetol. migrena.09.2 puta po 550mg. blister. glavobolja. Nalgesin® S. Nalgesin® forte. glavobolja. blister.09. Naproxen NAPROKSEN . Naproxen NALGESIN® S . . Paralelni lekovi: Naksetol.2004 doziranje: posttraumatski bolovi. ublažavanje bolova umerene jačine: oralno odrasli 2-3 puta po 375mg.Slovenija naproksen . Paralelni lekovi: Naksetol. Naproxen NAPROXEN . Nalgesin® forte.KRKA.nr .M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162106 film tableta. blister. bolovi u kičmi. 375mg. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 1 -2 puta po 550mg.2004 Cena (R) 1162667 tableta. 550mg. postoperativni i ginekološki bolovi.03.3din 8608807101009 249/2006/12 03.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.D.03.KRKA. deca juvenilni ar tritis: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. blister. reumatska oboljenja.

Cena 1015. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).9%.USA beklometazon . inf.06. rinitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 puta dnevno 2 doze u svaku nozdrvu. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat).SANA HAMMEUM .09.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 59. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. odrasli i. 1x500mL 8600097010689 772/2006/12 05. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . hipovolemijska dehidratacija.co.09. Sodium chloride N NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .2006 Cena 48. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). boca plastična.2003 doziranje: polenska kijavica.v. boca.05%. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.IVAX CORPORATION.Srbija natrijum-hlorid . boca staklena.9%. hipovolemijski šok. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI NASOBEC . .v. 400mcg dnevno.Belgija mometazon .4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110023 sprej za nos. hiponatrijemija. hipovolemijska dehidratacija.SCHERING-PLOUGH LABO N.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. 1x200 doza B05Xa rastvori elektrolita Cena 59. bočica sa raspršivačem.O. hiponatrijemija. hiponatrijemija.O.Srbija natrijum-hlorid . Sodium chloride B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175580 rastvor za infuziju. 1x250mL 8600097200394 515-04-3690/04 30.7din 8600097200127 773/2006/12 05.Crna Gora natrijum-hlorid . hipovolemijski šok.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2. . 9g/L.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. USA . hipovolemijska dehidratacija. suspenzija.R01AD09 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110310 sprej za nos. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. 50mcg/doza.DigitSoft. 1x500mL www.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175510 rastvor za infuziju. boca.V. 9g/L.8din (Z) 0175516 rastvor za infuziju. odrasli i. odrasli i.HEMOFARM AD .nr .08. 1x120 doza 8584055531402 515-04-284/03 20. hipovolemijski šok.7din (Z) 0175240 rastvor za infuziju.2 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-225/03 01. 0. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.HEMOMONT D.06.7din 515-04-1366-1 30. inf. Paralelni lekovi: Beconase™ NASONEX . maks. inf.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. 9g/L. suspenzija.06. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. 1x500mL Cena 59.v.9%. 9g/L.8din bočica sa raspršivačem.

5%+0.2007 doziranje: nadoknada gubitka vode i elektrolita (izotonična dehidratacija. hiponatrijemija. NATRIJUM KROMOGLIKAT . 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). hipovolemijski šok.B05BB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI N B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (SZ) 0173265 rastvor za infuziju. ukupna dnevna doza 2.7din 8600064105349 515-04-271/03 11. . hipovolemijska dehidratacija.5 -1L dnevno. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) .B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175180 rastvor za infuziju. održavanje volumena ekstracelularne tečnosti. 1x500mL 8600097200134 1655/2006/12 15. boca.6% od telesne mase.6g/L+0.06. kalijum-hlorid .Crna Gora glukoza. 8.Srbija natrijum-hlorid . Cena 65. 1x500mL 8600097010634 1923/2006/12 20. boca.7din 8600097200110 1280/2007/12 12. hipovolemijska dehidratacija. ringer’s Injection.O. hiponatrijemija.3g/L+0. .v.2003 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.12.09.ZDRAVLJE A. Cena 65.UNIMED PHARMA S.9din 8588000227778 551/2005/12 19.O. hipovolemijski šok. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. odrasli 500. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. kalcijum-hlorid.O.33g/L.6% od telesne mase. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum (ringerov rastvor).B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175260 rastvor za infuziju. kalijum-hlorid . hiponatrijemija.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175515 rastvor za infuziju. hipovolemijski šok. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0. natrijum hlorid . inf.HEMOMONT D.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. 1x500mL Cena 59. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% . hipovolemijska dehidratacija.DigitSoft.Srbija natrijum-hlorid.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.2005 doziranje: profilaksa i terapija akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa: odrasli i deca preko 4 god. ringer’s Injection.6g/L+0. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM . deca: oko 5mL/kg/sat. hipovolemijska dehidratacija.Slovačka kromoglicinska kiselina .O.5din boca plastična. rastvor. .33g/L. 9g/L. prosečnom brzinom 80 kapi/min.Crna Gora natrijum-hlorid. 8.O. 1x500mL Cena 107. vehikulum za druge lekove): zavisi od kliničkog stanja i telesne mase bolesnika. starosti 1-2 kapi u oči. 20mg/mL. 1x10mL Cena 239. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum. 3-4 puta dnevno (na svaka 4 www.D. ukupna dnevna doza 2.R. hiponatrijemija.HEMOMONT D.5din boca staklena.9%.abecedni spisak registrovanih lekova NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . kalcijum-hlorid.2000mL za 24 sata. bočica sa kapaljkom.3g/L+0.nr .HEMOFARM AD .9%.co. .10.S01GX01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici (R) 7099220 kapi za oči.5 -1L dnevno. odrasli i.06.

SCHERING AG .Srbija natrijum-pikosulfat .08.co. 1x7 kom 4013054002148 (R) 1107631 tableta. 10x100mL Cena 515-04-3833/03 11. sporo. duboko u glutealni mišić. . deca preko 2 godine 0.2005 www. 5mg. ampula. blister. 2x14 kom 4013054002162 Cena 92/2005/12 Cena 93/2005/12 Cena 94/2005/12 15.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2002 Cena 6002. alkalizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. ampula.2006 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma: svakih 10-14 nedelja i. 8.6din 8600103492416 1275/2006/12 02. postoperativna opstipacija. 5mg dnevno. maks. NATRIUMBICARBONAT .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1x5 kom 3/2-10-5795 17.1din 3/2-10-5795/1 17.m. hiperhloremična hiponatremija. 1x4mL Cena 8677.nr .300 abecedni spisak registrovanih lekova sata) nekoliko dana do 6 nedelja. 1. 5mg. 5mg.2003 doziranje: metabolička acidoza. 1000mg/4mL. 10x5mL Cena 15653. blister. bočica staklena.. preoperativno čišćenje creva.B05XA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (SZ) 0133110 koncentrat za rastvor za infuziju.Nemačka nebivolol . sve dok je pacijent izložen alergenu.Švajcarska tropisetron .4%.12.D.4din (R) 1124032 kapsula. te se 15-20 min.12.2005 412.2003 doziranje: akutna i hronična opstipacija bez organskog supstrata.NOVARTIS .5din 15. maks. odnosno. selektivni (R) 1107630 tableta. NEBIDO® .A04AA03 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124030 rastvor za injekciju. dodatak aparatima za održavanje kardiopulmonalnih funkcija: individualno.2mg/kg.A06AB08 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125060 obložena tableta.2005 19. priprema za rendgenološka dijagnostička ispitivanja: 5-10mg uveče. 1x14 kom 4013054002155 (R) 1107632 tableta. blister.12.5 mmol/kg na sat. posle aplikacije ne preporučuje se upravljanje vozilom i rukovanje mašinama. Paralelni lekovi: andriol Testocaps. NAVOBAN .08.DigitSoft. 3x10 kom Cena 43.08. Paralelni lekovi: vividrin® NATRIJUM-PIKOSULFAT .G03BA03 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 0048233 rastvor za injekciju. blister.2din 8600064101891 515-04-4012/03 17. blister. posle primene može doći do zamagljenosti vida.12. Testosteron depo NEBILET® .ZDRAVLJE A. 5mg.C07AB12 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.Nemačka testosteron .08.2002 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja koje izaziva hemioterapija: odrasli 5mg parenteralno pre početka hemioterapije. nastaviti oralno sa 5mg dnevno sledećih 2-6 dana. 5mg.Austrija natrijum-hidrogenkarbonat . 5mg. tvrda.

G01AF20 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137060 vagitorija.EMBIL PHARMACEUTICAL CO. angina). 2. zapaljenje krajnika (tonzilitis. Miastenija gravis: odrasli 1-2. levomentol .6mg+1.v.4-dihlorbenzil alkohol.4-dihlorbenzil alkohol. 1x10mL Cena 148. Paralelni lekovi: Neo angin®.m. bočica.oralnu primenu (BR) 1120101 pastila. 0.2mg+5.05.c.Nemačka amilmetakrezol. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA . duboko u vaginu. konjunktivitis. ili s.35%. mešovite vaginalne infekcije: obično 1 vagitorija uveče.2din 8600097200042 1483/2007/12 10.5mg.5mg i.Turska metronidazol. laringitis.5mg i. deca 0. promuklost. bolovi u grlu.1%+0. keratitis.Crna Gora deksametazon.HEMOMONT D.Nemačka neostigmin . faringitis. 0.DIVAPHARMA GmbH . Paralelni lekovi: Neo-angin® bez šećera.2006 doziranje: vaginalna kandidijaza. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. stabilna hronična srčana insuficijencija: odrasli 1 puta po 5mg uz jelo.DIVAPHARMA GmbH . doze. 2. faringitis. zapaljenje krajnika (tonzilitis. . 2x12 kom Cena 4008617149606 645/2006/12 17. grla i ždrela. neomicin . bolovi u grlu. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu.abecedni spisak registrovanih lekova 301 doziranje: esencijalna hiper tenzija.c. promuklost. laringitis.7din 515-04-1453/04 15.N07AA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N Cena 358. iridociklitis). mikonazol .2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta. sor.O.co. blister.m. ili s. ili s.25mg na 4 sata. NEODEKSACIN . pre dojenja.oralnu primenu (BR) 1120100 pastila. blister. 500mg+100mg. iritis. sor.2mg+5.07.ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK . nedepolarizujuća neuromuskularna blokada: odrasli N07aa antiholinesteraze (Z) 0088060 rastvor za injekciju. 2x7 kom Cena 8600103492409 153/2006/12 07. strip. 10x1mL www. levomentol . Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-PENOTRAN® .1.02. grla i ždrela. duboko u vaginu. 2x12 kom Cena 4008617149507 640/2006/12 17. angina).O. ampula.05.DigitSoft.0. afte) i desni (gingivitis). više puta dnevno. novorođenčad 0.5mg i. rastvor. povrede korneje.5mg i. NEOSTIGMINE INJECTION BP .2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta.2004 doziranje: 0.72mg.c.9mg. LTD . sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa: 1-2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba. teškoće pri gutanju. prehlada.05. zatim 1-2 kapi na 4 sata. keratokonjunktivitis. i jedna ujutro tokom 7 dana.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .2007 doziranje: zapaljenja i infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis. više puta dnevno.2-0. afte) i desni (gingivitis). zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. prehlada.nr . teškoće pri gutanju.m.Nemačka amilmetakrezol. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis.S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090813 kapi za oči.07. 0. 0.6mg+1. kod ponovljenih infekcija: 1 vagitorija uveče i ujutru tokom 14 dana. NEO ANGIN® . doze ekvivalentno je 1.

3x10 kom Cena 8606102767333 790/2006/12 05.06.v.06. 1. mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi za autolognu infuziju.06. deca 0.5mL Cena 326. blister. NEOTIGASON® .4din (R) 1155512 kapsula. infekcije urinarnog trakta. 3x10 kom 8606102767357 836/2006/12 07.c. 1x0.4din 8606103889041 401/2007/12 30.5mL.6.2006 Cena 5051. 2. tvrda.2007 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze.2006 doziranje: teški oblici psorijaze. profilaksa kod hirurških intervencija na otvorenom srcu.V./0. maks.2.nr .8g dnevno podeljeno u 3 doze. tvrda. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.2006 Cena (R) 1155513 kapsula. napunjen injekcioni špric. 10x10 kom 8606102767340 835/2006/12 07..L03AA02 IMUNOSTIMULANSI L03aa faktori stimulisanja kolonije (citokini) (SZ) 0069134 rastvor za injekciju/infuziju.4g dnevno podeljeno u 3 doze. infekcije kostiju i zglobova: odrasli i deca preko 12 godina 4.07mg/kg sporo i.m.2007 (SZ) 0069135 rastvor za injekciju/infuziju.. 1x0. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. blister. tvrda. napunjen injekcioni špric. deca samo izuzetno 0.07. NETROMYCIN® .DigitSoft. tvrda.co. Paralelni lekovi: gabalept®.1din 8606103170200 1198/2006/12 14. tvrda. teški poremećaji keratinizacije: individualno.D05BB02 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) d05BB retinoidi u terapiji psorijaze (R) 1155510 kapsula.Nemačka acitretin . NEURONTIN® . različite infekcije potkožnog tkiva.5mL.5mL Cena 6604. 75mg dnevno. N NEUPOGEN® . 10mg. ili s. paralitički ileus.J01GB07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZ) 0024520 rastvor za injekciju. .01. 5x10 kom Cena 1590. 1x1. ili s.5mg/kg dnevno.2 Mij/kg dnevno.Nemačka gabapentin .05-0.Švajcarska filgrastim . deca od 6 nedelja 12 godina 5. 25mg.5mL Cena 10730.5mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2006 Cena 3233.m.5mg i. 48Mj. 30Mj. odrasli početna doza 1 puta po 25.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze. 150mg/1. blister. zavisno od indikacije.2007 doziranje: nemijeloidna maligna oboljenja. maks.F. blister. 300mg. Katena® www.HOFFMANN-LA ROCHE AG .c.30mg tokom 2-4 nedelje. maks. postoperativne infekcije.06.2006 doziranje: septikemija i druge teške infekcije.5mL. blister. 25mg.01. doza održavanja 25mg dnevno tokom sledećih 6. deca do 6 nedelja 4.5din 8606103889034 402/2007/12 30. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg. teška sepsa kod dece uzrokovana gramnegativnim mikroorganizmima.Belgija netilmicin . 10x10 kom 8606102767364 837/2006/12 07. uzima se uz jelo ili sa malo mleka. infekcije posttraumatskih povreda./0.125 -1mg i.5-1. postoperativna retencija urina: odrasli 0.302 abecedni spisak registrovanih lekova i deca 0.1din (R) 1155511 kapsula.GOEDECKE GmbH .5 -8mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.8 nedelja.5. teške kongenitalne ciklične ili idiopatske neutropenije kod odraslih ili dece: 0. bočica.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084612 kapsula.SCHERING-PLOUGH LABO N.1din 4034541000508 2047/2007/12 25.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 10mg. mijeloablativna terapija koja prethodi transplantaciji kostne srži.09.

3din 452/2006/12 06.co.2004 Cena 487. NIASPAN® .2003  (R) 1084617 film tableta.04.2007 doziranje: uznapredovali karcinom bubrega koji nije reagovao na terapiju interferona .2006 Cena 3362. maks. 750mg.C10AD02 N SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10ad nikotinska kiselina i derivati (R) 1104700 tableta sa produženim oslobađanjem.A02BC05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe 953.2006 Cena 2390din 453/2006/12 06.6din 451/2006/12 06.8g dnevno podeljeno u 3 doze.abecedni spisak registrovanih lekova 303 NEURONTIN® .09. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.7din (R) 1122810 tableta.10. zatim oralno 20mg dnevno. bočica.12. blister. gastroezofagusna refluksna bolest: 20mg jednokratno parenteralno.1din 454/2006/12 06.P.4g dnevno podeljeno u 3 doze. zatim oralno 40mg dnevno. blister. 200mg. 375mg.2002 doziranje: erozivni refluksni ezofagitis: 40mg jednokratno parenteralno. blister.09.7din (Z) 0122813 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084616 film tableta. prevencija i lečenje ulkusa koji je povezan sa upotrebom NSAIL: jednom dnevno 20mg u toku 4-8 nedelja. 5x10 kom Cena 4034541004490 515-04-3186-1 02. 40mg.nr .2002 Cena 696.PFIZER H. 20mg. tokom 4 nedelje.12.2004 9536.DigitSoft. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. 500mg.Nemačka nikotinska kiselina . 1000mg.07. CORPORATION . deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. Paralelni lekovi: gabalept®. 40mg.04. blister. 5x10 kom Cena 4034541004483 515-04-3186/03 02.ASTRAZENECA AB .2006 Cena 1472. blister. blister. blister. 600mg. 1x7 kom 7321839721915 3/2-10-13 29.7din (Z) 0122812 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 4x14 kom 4027269022594 Cena 342. od 200mg) 2 puta dnevno. 4x28 kom Cena 4008500123126 2304/2007/12 10.MERCK KGaA . 40mg. 1x7 kom 7321839721861 3/2-10-12 29.BAYER HEALTHCARE AG . tablete progutati sa čašom vode. Katena® NEXAVAR® . tokom 4 nedelje.2006 www.USA gabapentin . 1x14 kom 4022536921617 (R) 1104701 tableta sa produženim oslobađanjem.alfa i interleukinom-2: odrasli preporučena doza 400mg (2 tabl. 4x14 kom 4027269022587 (R) 1104702 tableta sa produženim oslobađanjem. blister. bočica. 800mg. maks. 1x40mg Cena 515-04-1981/04 13.04.2003 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze. masna hrana smanjuje efikasnost leka.6din (R) 1122811 tableta.L01XE05 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039151 film tableta. 10x40mg Cena 515-04-1980/04 13.04. 1. NEXIUM . blister.C.Švedska esomeprazol .07. 4x14 kom 4027269027506 (R) 1104703 tableta sa produženim oslobađanjem. 2.Nemačka sorafenib .

. Paralelni lekovi: cefuroksim. zinacef NIMBEX™ .09.3din 8600064104298 515-04-4004/03 28. maks. 1500mg. 2 puta po 40mg.2004 83. II generacija (SZ) 0321970 rastvor za injekciju.2007 doziranje: hipertenzija. 10mg. cefuroxim-MIP®. NIFEDIPIN RETARD .8 sati).2006 doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg. meningitis izazvan osetljivim sojevima bakterija: odrasli 750mg -1. Paralelni lekovi: cordipin®. 3x10 kom Cena 8600064105950 121/2006/12 06.5mL Cena 1059din 8021961013054 484/2006/12 07.2006 doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku. Nifelat®.M03AC11 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082410 rastvor za injekciju/infuziju. nastaviti sa 500-1000mg dnevno. dnevna doza 2000mg. blister. NIFELAT P® .6din (SZ) 0321972 prašak za rastvor za injekciju.02. 5x2.Italija cisatrakurijum . profilaksa u abdominalnoj hirurgiji.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. 5x10 kom Cena 79.11.co. 2 puta po 40mg.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-7595 19. boca staklena.4 doze (na 6. 750mg. 2mg/mL. maks. Paralelni lekovi: cordipin®.5din (SZ) 0321971 prašak za rastvor za injekciju.GLAXOSMITHKLINE SPA .2din (SZ) 0082411 rastvor za injekciju/infuziju. Nipidin NIFELAT® . 1x1 kom www. 3x10 kom 8600064101266 122/2006/12 06.Srbija cefuroksim . Nipidin N NILACEF® . 1x1 kom 8600097012003 3/2-10-7593 19.D. zatim 3 puta po 20mg.304 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dislipidemije: terapiju započeti sa 375mg jednom dnevno. 20mg.ZDRAVLJE A.2002 Cena 324. bočica. deca preko 3 meseca 50.2006 j01dc cefalosporini.D. 2mg/mL. Cena 83. 1x1 kom Cena 8600097011990 3/2-10-7594 19. podeljeno u 3.04.Srbija nifedipin . tvrda.DigitSoft. 3x10 kom Cena 73. blister.5din (R) 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem.02.01. blister.11. cordipin® retard. 5x5mL 8021961013061 485/2006/12 07. cordipin® retard.HEMOFARM AD . bočica. cordipin® XL.Srbija nifedipin .7din 8600097400541 333/2007/12 23. blister. Nifelat P®.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (R) 1402761 tableta sa produženim oslobađanjem. cordipin® XL. 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris).100mg/kg dnevno. 20mg.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402480 tableta.Srbija nifedipin . maks.ZDRAVLJE A.2006 Cena 1966. angina pektoris: 2 puta po 20mg. maks.HEMOFARM AD .11.5din 20mg. u zavisnosti od lipidograma i uz postupno povećanje doze. ampula. .5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija). ampula. ceroxim.04.nr . Xorimax®.2002 183. 250mg.

Nimulid®.v. zubobolja. 2x10 kom www. postoperativni bolovi. zubobolja. 30mcg/kg svakih 20 minuta (doza održavanja). NIMESULID .4din 8606007910254 65/2007/12 11. . actasulid® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163020 tableta. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.06. Paralelni lekovi: aulin.DigitSoft.04.03. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. inj.nr . Nimulid®. ampula. Paralelni lekovi: aulin.2006 Cena (SZ) 0082413 rastvor za injekciju/infuziju. zubobolja. inf. 20mcg/kg svakih 9 minuta (doza održavanja).8din (R) 3163021 *suspenzija.D. actasulid® NIMESULID . 5x10mL Cena 8606103683021 483/2006/12 07.2mcg/kg u minuti. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. 2x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 193din 3/2-10-2910 20. Nimulid®-Md. 400mg dnevno. postoperativni bolovi. 5mg/mL.04.Srbija nimesulid .PANACEA BIOTEC LTD. odrasli i deca preko 2 godine 3mcg/kg u minuti (početna doza). posle 2h povećavati dozu na 2mg/h tokom najmanje 5. blister. maks.01. dismenoreja. 100mg. actasulid® NIMOTOP® S . 1x50mL Cena 1120. 2mg/mL.2007 doziranje: terapija subarahnoidalnih krvarenja usled prskanja aneurizme ili traumatskog porekla: 1mg/sat kontinuiranom inf.D. a najduže 14 dana. glavobolja. što pre od početka subarahnoidalnog krvarenja.3 doze.12.04. deca od 2 -12 godina 100mcg/kg (intubacija). 10mg/50mL. 2x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 3/2-10-9193 24.2000 doziranje: reumatoidni artritis.Indija nimesulid . glavobolja. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.Srbija nimesulid . 50mg/5mL.2002 Cena 100. sportske povrede. sportske povrede. dismenoreja. Paralelni lekovi: aulin.2006 doziranje: stanja u kojima je potrebna mišićna relaksacija: i. Nimulid®-Md.HABIT PHARM A.SRBOLEK A. dismenoreja.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163550 tableta. 100mg.Nemačka nimodipin . Nimulid®-Md. (osobe sa manje od 70kg 0. zatim 1. bočica.BAYER HEALTHCARE AG . blister. Nimesulid. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno.co. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: oralno odrasli 2 puta po 100mg posle jela. 1x30mL 8606103683038 482/2006/12 07. sportske povrede.2002 doziranje: reumatoidni artritis. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno.2003 doziranje: reumatoidni artritis. blister. NIMULID® . bočica.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 305 0082412 rastvor za injekciju/infuziju.5mg/h). deca 5mg/kg dnevno podeljeno u 2. .C08CA06 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (SZ) 0402102 rastvor za infuziju. odrasli 150mcg/kg (intubacija). glavobolja. bočica. 1x60mL 8901168083022 03-3943/99 07. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. postoperativni bolovi.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163540 tableta.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 515-04-1626/03 17. maks. . 100mg. 400mg dnevno.

v.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402762 kapsula sa produženim oslobađanjem. .01mg/min do željenog odgovora).Srbija nifedipin . Nifelat P®. Paralelni lekovi: cordipin®.02mg/min. inf. ampula. cordipin® XL. Paralelni lekovi: Nitro-dur. 1%. blister.03.14 godina 5mg.M02AA. (posle efekta postignutog i. Nitroglicerin. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg otopiti u ustima.Srbija gliceriltrinitrat . anesteziji. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.v. akutna insuficijencija levog srca sa edemom pluća.30 abecedni spisak registrovanih lekova NIMULID® TRANSGEL .01-0.DigitSoft. u razmacima od 10 min.6mL Cena 1193.Bosna i Hercegovina nitrazepam .) 0.2din 8901168601073 308/2006/12 08.6din 3870010004162 3/2-10-8638 12. blister. maks.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. . LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167021 gel.04.2002 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. Nimesulid. zubobolja.6mL. 50x1. lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva. i. 20mg (u bolnici). deca 2 puta po 50mg otopiti u ustima. .6mL.O.Indija nimesulid . 1mg/1.D.O. 5mg. glavobolja.7din 8608807100361 885/2007/12 25. akutni infarkt miokarda. 3x10 kom Cena 83. postoperativni bolovi.2002 doziranje: hipertenzija. incizijama kože.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 98. blister. spor tske povrede. tvrda.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077260 tableta. 1x30g Cena 155. inj. maks. 2 puta po 40mg. po potrebi ponoviti. epilepsija: deca do 1 godine 5-10mg. ligamenata i zglobova: 3-4 puta dnevno 2-4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati. 1mg tokom 3 min. Nimulid®. 100mg.04.2006 doziranje: lokalizovana reumatska oboljenja zglobova. dismenoreja. sprečavanje hiper tenzivnih reakcija pri endotrahealnoj intubaciji. NIMULID®-MD . 50x1.D.12.co. deca do 1 godine do 2.2007 doziranje: nestabilna angina pektoris. 1x10 kom N NIPIDIN . tuba.5-5mg. traumatska oštećenja tetiva.2007 Cena 646. sternotomiji: i.PANACEA BIOTEC LTD.5mg. a zatim na 5-10 min povećavati za 0.Indija nimesulid .5din 8600097401333 3/2-10-4806 25. Nitropen spray www.PANFARMA D. 1x10 kom Cena 78. . Paralelni lekovi: aulin.2002 doziranje: reumatoidni artritis. inj.BOSNALIJEK D. Nitrolingual®.07.v.2mg/min (početi sa 0. deca od 25 godina 2. Paralelni lekovi: cerson® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163023 tableta.1din 3/2-10-4197 20. najviše 2 puta. angina pektoris: 2 puta po 20mg.04. deca od 6.6din (SZ) 0102182 rastvor za injekciju..6mL 8608807100354 884/2007/12 25. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. actasulid® NIPAM .nr . 20mg.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (SZ) 0102180 koncentrat za rastvor za infuziju.01-0.PANACEA BIOTEC LTD. . cordipin® retard.005-0. 5mg/1. ampula. kontrolisana hipotenzija u hirurgiji. Nifelat® NIRMIN® .

Švajcarska gliceriltrinitrat . doza održavanja 4-8mg. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. .02. ZRENJANIN . ostale indikacije: 10-500mg i. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i.09. 1x28 kom 515-04-285-1 01. Lemod depo. 2x10 kom Cena 53.Srbija nitrendipin . izolovana sistolna hiper tenzija: 10mg jednom dnevno.JUGOREMEDIJA A.01.5din 8600064105981 123/2006/12 06. bočica. Nitropen spray N www.abecedni spisak registrovanih lekova 30 NIRYPAN® .C08CA08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina  (R) 1402191 tableta.2007 doziranje: individualno i zavisno od indikacije.D. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. maks.4din 20mg. Paralelni lekovi: Nirmin®. NITRO-DUR . liobočica sa rastvaračem u ampuli.5mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lemod.7din (R) 1047177 tableta. ili i. blister. na početku i po završetku citostatske terapije.co. u sedećem položaju. najviše 3 lingvalete u razmaku od 3-5 minuta.Srbija gliceriltrinitrat .Solu NITREPIN® . vitalna ugroženost Nirypan solubile 30mg/kg i. doza održavanja 2-8mg dnevno. Cena 622.SRBOLEK A. 20mg. 0. na 4-6 sati tokom 48 sati vitalna ugroženost.12.2002 Cena 141.08.nr .C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 9102630 transdermalni flaster. 1x40 kom Cena 49. po potrebi povećavati do doze održavanja 10-20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze. profilaksa 0. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 10mg.2003 Cena 2294. deca preko 6 godina početna doza 0.v. 80mg. Nitroglicerin.12 sati po potrebi zalepiti novi flaster. . Paralelni lekovi: Nirmin®. 2x10 kom Cena 99. akutni napad angine pektoris: terapija 0. posle pauze od 8.2002 (Z) 0047174 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. folija.SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG .v.D. Nitrolingual®.ZDRAVLJE A. 15x1mL 8608811001944 3/2-10-9330 26.08.Srbija metilprednizolon . do 6 puta dnevno. Nitrolingual®.6din 8608809000614 208/2007/12 16.12.2006  (R) 1402192 tableta.5mg.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija.D. 1x28 kom Cena 1571din 3837000016352 515-04-285/03 01.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047173 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.v.DigitSoft. ili 1g mesečno tokom 6 meseci. 2x10 kom 8608811001968 2044/2007/12 25. Cena 1053. Nitro-dur. blister. 40mg. ukloniti za 12. zastojno oboljenje srca: 1 puta dnevno na suvu kožu grudi.02. folija.4din 8600064105998 124/2006/12 06. Nitropen spray NITROGLICERIN . nadlaktice ili ramena nalepiti flaster.4din 40mg.5mg sublingvalno.5mg sublingvalno 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad. 4mg. 1 sat pre. Lemod® . Lemod-Solu.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta.v. blister.m.8-1. po potrebi ponoviti za 3 minuta.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102100 sublingvalna tableta.6din (R) 9102631 transdermalni flaster. 40mg dnevno. 15x1mL 8608811001937 3/2-10-9329 26.2007 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris.24 sata.

9x10 kom 9120018570416 1751/2006/12 02.2006 Cena 513. spastička migrena: 0.CHEPHASAAR CHEMISCH .PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . meka. uzeti uveče.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. 3x10 kom 9120018570379 1752/2006/12 02.10. Paralelni lekovi: Nirmin®.Nemačka gliceriltrinitrat . u profilaksi kaps. .2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps.C08CA07 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402710 tableta.O.forte uzeti uveče.12.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102650 sublingvalni sprej. kaps.2002 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta.10. meka. renalne i plućne kolike.2006 Cena (R) 1029804 kapsula.02. 1x10 kom Cena 9120018570362 1754/2006/12 02.2006 Cena 1500.SLAVIAMED D. 0.2006 Cena (R) 1029805 kapsula. blister.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik. dnevno hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps.10.4mg/doza.8din (R) 1029802 kapsula.Nemačka nitroksolin .co.O.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik.Srbija gliceriltrinitrat . 0.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102621 sublingvalni sprej. 150mg. 5mg. Asthma cardiale.30 abecedni spisak registrovanih lekova NITROLINGUAL® . .CHEPHASAAR CHEMISCH .6din (R) 1029801 kapsula.07.G.4-1.Srbija nizoldipin . kaps. meka. bočica sa raspršivačem.DigitSoft. Nitropen spray NITROPEN SPRAY . uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.PHARMANOVA D. u profilaksi kaps. 2x10 kom 8605000800159 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 81.2din 8606004135285 515-04-3073/03 09. blister. 1x12. Nitrolingual® NITROXOLIN . uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka. Nitroglicerin. POHL-BOSKAMP GmbH & CO.5mL Cena 141.4din 3/2-4206/00 20.10. 1x10 kom Cena 9120018570393 1755/2006/12 02.2001 www. 1x4.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029800 kapsula.2mL Cena 436din 3837000081992 3/2-10-3693 18. bočica sa raspršivačem.nr .O. 250mg.. 250mg. Paralelni lekovi: Nitroxolin NIZOLDIN . blister. Paralelni lekovi: Nirmin®.Nemačka nitroksolin .2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. Nitro-dur. 250mg. 150mg.4mg/doza. blister. Paralelni lekovi: Nitroxolin forte NITROXOLIN FORTE . plućni edem. 3x10 kom 9120018570409 1750/2006/12 02. meka.O. Nitroglicerin. 150mg. akutni napad angine pektoris.10. forte dnevno. KG . Nitro-dur. blister.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU N j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029803 kapsula. meka.4-1.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . forte. zastojno oboljenje srca: 0. 9x10 kom 9120018570386 1753/2006/12 02. blister. meka.10. blister.

4mg/mL. i. 50x1mL Cena 8358. 0. lio-ampula sa rastvaračem.D. Paralelni lekovi: Nofocin.08.SRBOLEK A.2002 doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: odrasli i deca preko 5 meseci i.30mcg/kg (održavanje efekta).nr . hiper tenzija: 10-20mg dnevno. blister. NOFOCIN .DigitSoft.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. ORGANON . . blister.5din 3838989501648 515-04-03553/03 28. 40mg dnevno.V. N www.v. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132181 film tableta. hronične infekcije prostate. Tamoxifen NORCURON . 2x10 kom Cena 330.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. 10mg.Slovenija norfloksacin . 50. 400mg. 10mg.Holandija vekuronijum . blister.4din 8606103714060 1615/2007/12 06.Srbija norfloksacin .2001 doziranje: angina pektoris: 2 puta po 5-10mg.06. Paralelni lekovi: Nolicin®. 3x10 kom Cena 324din 8606103714053 1614/2007/12 06.080. 3x10 kom Cena 660. 2x10 kom Cena 330. .11.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132310 tableta. inj.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije.5din 8608809000621 3/2-10-6197 03. Uricin NOLVADEX® .KRKA.co. zatim 20.ASTRAZENECA UK LIMITED . od 40 -100mcg/kg).6din 8605000800142 3/2-4207/00 20.Velika Britanija tamoksifen . D.80mcg/kg/sat (posle inicijalne i. maks. blister.08. Uricin NOLICIN® . Tamoxifen NOLVADEX®-D . 400mg.M03AC03 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.D. TOVARNA ZDRAVIL.Velika Britanija tamoksifen .09.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 30 1402711 tableta. Paralelni lekovi: Nolvadex®.02. blister.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039010 film tableta.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. Paralelni lekovi: Nolvadex®-d.v. inj. inf. 20mg.ASTRAZENECA UK LIMITED .1mg/kg.v. 2x10 kom Cena 188. hronične infekcije prostate.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039011 film tableta. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela.2din 3/2-10-6211 19.N.

vazotal N www. supstituciona terapija: odrasli 0. 5mg. dana 50mcg (bledo plave tabl. 1x6 kom Cena 8606007080780 123/2007/12 11.4mg/m2 dnevno. 1x1. Tenox®.2din karpula sa dozerom u pen aplikatoru. Paralelni lekovi: genotropin®.NOVO NORDISK A/S .08.5mL. 150mcg. blister. Monodipin.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402735 tableta.12. Paralelni lekovi: alopres®.10. GmbH & CO.01.5mL Cena 27107. blister. 1x1. amlodil. 25mcg/50mcg. Humatrope NORMODIPINE® . Paralelni lekovi: alopres®. 10mg.15 -0.7.10.Nemačka kvinagolid . Normodipine®. tabl.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. dana preporučena doza je 75mcg (bele tabl. odnosno 0.) dnevno.Mađarska amlodipin . 10mg dnevno. 3x10 kom Cena 370din 5997001313473 1878/2006/12 18. 5mg/1.HEINRICH MACK NACHF. 10mg jednom dnevno. 15mg/1. amlohexal. blister. Norvasc®.G02CB04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02cB inhibitori prolaktina  (R) 1149080 tableta.5mL Cena 11300.025. blister. doza održavanja 75-150mcg.035mg/kg dnevno.2002 (SZR) 0044309 rastvor za injekciju. amenoreja. amlodipin. 10mg/1. najbolje uveče. 75mcg.1. Monodipin. amlogal®.2006 Cena 615din (R) 1402301 tableta. maks. se uzimaju uz obrok.-6. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno.Danska somatropin .nr .) dnevno.2007  (R) 1149082 tableta. 1x1. odnosno 1.12.co.DigitSoft. amlodil.2007 doziranje: hiperprolaktinemija praćena kliničkim manifestacijama (galaktoreja. Tenox®. oligomenoreja.0. a od 4.01. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. amlopin Lek®. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. Turner-ov sindrom: 0.GEDEON RICHTER LTD .C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402300 tableta.12. infertilitet ili smanjeni libido): terapija započinje dozom od 25mcg (bledo ružičaste tabl. 3x10 kom 5997001313480 1879/2006/12 18.05mg/kg dnevno.2006 doziranje: hipertenzija. 3x10 kom Cena 686. vazotal NORPROLAC® . amlopin Lek®. Cena 41695.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044307 rastvor za injekciju.2007  (R) 1149081 tableta. amlogal®. od 7.2002 (SZR) 0044308 rastvor za injekciju.01.) jednom dnevno tokom prva 3 dana.6din 5413973112383 1268/2006/12 02. maks.5mL.8din 3/2-10-10795 28.6din 3/2-10-10795/1 28. amlohexal.2006 doziranje: hipertenzija ili angina pektoris: 1 puta po 5mg.Nemačka amlodipin .3mg dnevno. blister. 3x10 kom Cena 8606007080803 127/2007/12 11.FERRING GmbH . KG . NORVASC® .5mL. blister. amlodipin.310 abecedni spisak registrovanih lekova NORDITROPIN® NORDILET® .0mg/m2 dnevno.5mL 3/2-10-10797 28. 3x10 kom Cena 8606007080797 126/2007/12 11. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. 5mg.

Paralelni lekovi: analgin®. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa odrasli 2.O.v. osteoporoza: 1 crvena tabl.PHARMANOVA D. .. vazotal NORVIR . akutni i hronični rinitis. 100mg. sekvencijalni preparati (R) 1048147 film tableta.G03FB05 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 3/2-10-9162 26. 1x28 kom www.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.5 -1g sporo i.DigitSoft.9din 8608808101381 2081/2007/12 25.GALENIKA AD .2din 5013158765139 515-04-1763/03 17.11.1din (R) 7110336 kapi za nos.6din 515-04-2214/03 02.2 kapi 0. inj. Nafazolin NOVOFEM® .m.09. dnevno tokom 16 dana.Srbija nafazolin .05%. bočica sa kapaljkom. krvarenje iz nosa.Srbija metamizol-natrijum .ABBOTT LIMITED . angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: Benil®. rinosinuzitis. rastvor.12. bočica.2. bočica sa kapaljkom. deca preko 2 godine 350mg/m2 na 12 sati. ili 1.11.J05AE03 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328615 kapsula. Normodipine®.1%. maks. amlodil. amlodipin. meka.nr . uz obrok. monokomponentni (R) 7110335 kapi za nos. 1x10mL 8606004135087 515-04-1808/03 20.2003 doziranje: hipertenzija. 5g dnevno.05 %.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.11. kataralno zapaljenje srednjeg uha. dnevno tokom 12 dana.2003 Cena 64. 0. 50x5mL Cena 711. 4x1 kom Cena 26593. ampula.4 kapi 0.5g/5mL. Baralgin M® NOVASOL . 0.O.Velika Britanija ritonavir .4din 8606004135094 515-04-1809/03 20.5g i. amlogal®. deca 1. rastvor.Danska noretisteron. 10mg.2003 doziranje: polenska kijavica. kontejner za tablete.MANUFACTURING CENTER . amlopin Lek®. postoperativnih). rastvora na 6 sati.2002 doziranje: smetnje u klimakterijumu u žena sa zdravim uterusom. estradiol .co. Paralelni lekovi: Trisequens® g03FB gestageni i estrogeni.USA amlodipin . maks.2003 doziranje: infekcija HIV virusom (monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima): odrasli 600mg na 12 sati.PFIZER .C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402736 tableta. uz obrok. 1mg+1mg.12.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086431 rastvor za injekciju. zatim 1 bela tabl. najduže 5 dana kontinuirano. NOVALGETOL® .NOVO NORDISK A/S . inj. blister. Paralelni lekovi: alopres®. Monodipin. Tenox®. Nafazol. rastvora na 6 sati. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 0. 1x10mL Cena 50. amlohexal. priprema za rinološki pregled. 3x10mg Cena 1257.abecedni spisak registrovanih lekova 311 NORVASC® . 2. 10mg jednom dnevno.1 %.

100j. 1mg. 5x3mL www.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2804.5mg. blister.2din (R) 1341351 tableta. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. 2mg.Danska repaglinid .co.NOVO NORDISK A/S .10.Danska insulin aspart . vrstu insulina. Novorapid® Penfill® a10aB insulini i analozi.5din 3/2-10-6837 22.Danska insulin aspart .312 abecedni spisak registrovanih lekova NOVOMIX® 30 FLEXPEN® . kratkog dejstva (R) 0041532 rastvor za injekciju.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. isključujući insuline (R) 1341350 tableta. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 Penfill® NOVOMIX® 30 PENFILL® . uložak. Paralelni lekovi: Novorapid®.4din (R) 1341352 tableta. 100j. vrstu insulina.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. Paralelni lekovi: Novorapid® FlexPen®./mL. 0.NOVO NORDISK A/S . blister. vrstu insulina. parenteralni. 1x10mL Cena 2804./mL. 100j. 6x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10796 28. 100j. parenteralni. 5x3mL 8600102099326 1282/2006/12 02.12. 6x15 kom 3/2-10-8089/1 27.10.2002 Cena 1237. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. do najviše 4mg uz glavne obroke.A10BX02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) N Cena 1207. bočica.2002 Cena 1262. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 FlexPen® NOVONORM® . vrstu insulina.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. maks. 6x15 kom 3/2-10-8089/2 27.11.A10AB05 a10BX drugi lekovi koji snižavaju glukozu u krvi.Danska insulin aspart .NOVO NORDISK A/S ./mL. kratkog dejstva (R) 0041527 rastvor za injekciju.Danska insulin aspart .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni. 16mg dnevno.08. blister.NOVO NORDISK A/S . dozu i vreme ubrizgavanja odredjuje lekar./mL. 5x3mL a10ad insulini i analozi.DigitSoft.10.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. NOVORAPID® . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena (R) 0041552 suspenzija za injekciju.3din 3/2-10-8089 27.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): jednom dnevno 0. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041528 suspenzija za injekciju.5din 3/2-10-9161 26.NOVO NORDISK A/S . Novorapid® Penfill® NOVORAPID® FLEXPEN® . po potrebi povećavati u intervalima 1 -2 nedelje.12.5mg (početno).nr .

5din 3/2-10-9164 26. primenjuje se isključivo i. maks. vrstu insulina. NUROFEN .M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1711/04 09.6-1. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 1x12 kom N Cena 515-04-1713/04 09.Velika Britanija ibuprofen .2002 Cena 123117. 2. 1x4.NOVO NORDISK A/S . Paralelni lekovi: Brufen®. 1. parenteralni.43. 3-4 puta po 200mg.07.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1..M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162650 obložena tableta. rupan.2004 Cena (BR) 1162651 obložena tableta. sirup 3-4 puta po 100mg.nr . 200mg.07. 100mg/5mL. blister.2004 (R) 3162653 oralna suspenzija. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.12.4mg. deca od 3-7 god. bočica od tamnog stakla.08. ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima.2 g/d.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.2mg.3mL Cena 63787.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.4 g/d. 100j. Nurofen Liquid. 2.8din 3/2-10-9163 26. posle jela. 1x100mL Cena 515-04-1712/04-1 09. 5x3mL Cena 8600102099319 1328/2006/12 04. posle jela.Velika Britanija ibuprofen . teške epizode krvarenja 3.DigitSoft.2 g/d.co.A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 313 a10aB insulini i analozi.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. sirup 3-4 puta po 50mg. deca od 1-2 god. 200mg. 1x2.Danska eptakog alfa (aktivirani) .abecedni spisak registrovanih lekova NOVORAPID® PENFILL® . Nurofen active.v.2-1.2004 Cena (BR) 1162655 oralna disperzibilna tableta. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. 100mg/5mL.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.2002 doziranje: doze i dužina terapije određuju se individualno. liobočica sa rastvaračem. . blister.6 kij/kg (60 -120mcg)/kg.2mL (SZ) 0066601 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem.B02BD08 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066600 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. na 2. 1x100mL 515-04-1712/04 09. doza održavanja 0.NOVO NORDISK A/S .12. deca od 8-12 god. .07. Upfen NUROFEN ACTIVE . blister. 100mg.2 -1. 200mg.3 sata u početku.Danska insulin aspart . zatim u intervalima 4 -12 sati.2 g/d. bočica.07. maks.07. Ibuprofen. uložak.2004 Cena (R) 3162652 oralna suspenzija. Novorapid® FlexPen® NOVOSEVEN® . blister.Hemofarm.07.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 2x6 kom 515-04-1714/04 09. inj. 2x6 kom www./mL. Ibu . doza održavanja 0. Paralelni lekovi: Novorapid®. 2. kratkog dejstva (R) 0041553 rastvor za injekciju. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162654 oralna disperzibilna tableta. 2x12 kom 515-04-1711/04-1 09.6-1.

4 g/d. arginin.57g+0. Ibu .955g+ 0. plastična kesa. . 3-4 puta po 100mg. bočica. kapi odrasli i adolescenti 4 puta po 400000.2.7mg+2.2004 Cena (BR) 1162657 kapsula.j.. L-tirozin.2003 doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom rastvor zagrejan na 37 °C infundirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.38g+4. 5.85g+0. tirozin. blister.57g+0. kesica. 3-4 puta po 200mg.2007 doziranje: odrasli i adolescenti 3 puta po 500000 i. www.51g+0. 2. posle jela. 3-4 puta po 50mg. 100000i.. 200mg.85g+0.27g+0. maks. kalcijum-hlorid.7mg. deca od 1-2 god.A07AA02 ANTIDIJAROICI. deca od 1-2 god.393g+1./mL. 1x2000mL Cena 515-04-4027/03 11.27g+0.Hemofarm. triptofan.Srbija nistatin .51g+0. 1x10 kom 515-04-3396/04 30.co.Irska natrijum-hlorid.951g+0.j. Nurofen.314 abecedni spisak registrovanih lekova pojedinačnih doza.600000 i.595g+0.BAXTER HEALTHCARE S.. nedonoščad 4 puta po 100000 i.1din (R) 2327262 prašak za oralnu suspenziju. meka. Nurofen active.09.184g+ 0.HEMOFARM AD . prolin.51g+0. doza održavanja 0.393g+1.Velika Britanija ibuprofen .j. 500000i. Paralelni lekovi: Brufen®.2007 Cena 56..G02BB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162656 kapsula. histidin. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07aa antibiotici (R) 1327260 obložena tableta.951g+0. Paralelni lekovi: Brufen®.Holandija etonogestrel. fenilalanin. ..2din 8600097400046 964/2007/12 10.48g+1.j.ORGANON AGENCIES B. treonin . 3-4 puta po 200mg. 1x10 kom Cena 43.646g. deca preko 5 godina 3 puta po 500000 i. lizin.6-1. 3-4 puta po 50mg. 1x1 kom Cena 515-04-03319/04 28.071g+1.3g+0.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 200mg. natrijum-laktat. metionin.-1 Mi.j.09. deca od 8-12 god.B05D.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. rupan.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1715/04 09.714g+0. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175739 rastvor za peritonealnu dijalizu. blister.j.184g+ 0. izoleucin.02g+0. Upfen NUROFEN LIQUID . Upfen NUTRINEAL PD4 . 3-4 puta po 100mg.38g+4. valin.2003 (SZ) 9175740 rastvor za peritonealnu dijalizu. Ibuprofen.07.. deca od 8-12 god. alanin. . deca od 3-7 god. deca od 3-7 god.1.2004 doziranje: kontracepcija (sprečavanje neželjene trudnoće): aplikuje se vaginalno. Nurofen.85g+0. glicin. 2x8 kom N g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 9136940 vaginalni dostavni sistem. serin.714g+0.646g.RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.48g+1. Ibu .12.V.05.12. leucin.02g+0. rupan.. NYSTATIN .05. 5. meka. Nurofen Liquid.3g+0. a odstranjuje posle 3 nedelje. 1x24mL 8600097400893 977/2007/12 10. blister. plastična kesa. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/ kg/d u 3-4 pojedinačne doze. 11.955g+ 0.A.071g+1.DigitSoft. NUVA RING .j.595g+0. 1x2500mL Cena 515-04-4028/03 11.2 g/d. Ibuprofen. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.nr .51g+0. etinilestradiol . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d.85g+0.Hemofarm.

PANFARMA D. 32.j.O. bočica plastična./g.co.Srbija nistatin .j.. .2007 113. 100000i. NYSTATIN . zatim 1 na 2 -3 dana još 2.3 puta dnevno mazati obolelo tankom sloju.j.05. 100000i.05. 1x15 kom Cena 54. lokalno kapi više puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (žvale).4din 10./g.4din 10.04.2006 doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: 1 vaginaleta uveče tokom 7-10 dana.HEMOFARM AD . 1x5g 8600097400916 978/2007/12 Cena (R) 4157202 mast.2007 mesto u NYSTATIN . 1x20g 8600097400923 979/2007/12 doziranje: kutana i mukokutana kandidijaza: 1.abecedni spisak registrovanih lekova 315 deca preko 5 godina 4 puta po 200000 i.D01AA01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01aa antibiotici Cena (R) 4157201 mast. tuba. N www.6din 8600097400909 491/2006/12 07..G01AA01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137260 vaginalna tableta.O.DigitSoft.nr .Srbija nistatin . tuba.3 nedelje (pre upotrebe vaginaletu ovlažiti vodom).j. 100000i.

co.31 abecedni spisak registrovanih lekova www.nr .DigitSoft.

2002 doziranje: mikoze: krem ili rastvor 2 puta dnevno nanositi na obolelo mesto do izlečenja i još 7-14 dana za sprečavanje recidiva. Haemoctin SdH. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/ kg 1-2 dana.5g.2002 Cena 109.OCTAPHARMA AB . 1x10mL Cena 15283. 1x20g 8608811002118 3/2-10-6497 28.Srbija ciklopiroks . liobočica sa rastvaračem. octanate.abecedni spisak registrovanih lekova 31 O OBYTIN® .DigitSoft. emoclot d. prašak za posipanje 1-2 puta dnevno preventivno ili kao produžetak lečenja.Švedska faktor VIII . 1x10mL Cena 37328..m.D01AE14 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu Cena 183./mL. Paralelni lekovi: Beriate P.b./mL. Haemoctin SdH. octanate 250 O www.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.I.H .b.2din (8606103442212) 1658/2006/12 15. Ig vena OCTANATE .08.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.4din (SZ) 0013510 rastvor za infuziju. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.I.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.D. octanate 250 OCTANATE 1000 . emoclot.JUGOREMEDIJA A. Paralelni lekovi: Beriate P.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.m.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. nespecifični Cena 11572. emoclot. bočica. 1x1 kom 3/2-10-4004 01. 2.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066012 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.Austrija faktor VIII . liobočica sa rastvaračem. bočica.Austrija faktor VIII . 100i. intravenski .. octanate.j. emoclot d. tuba. 1%. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. octanate 250 OCTANATE 1000 . lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.j.H .4din 3/2-10-4003 12.2002 doziranje: hemofilija A: individualno 3 puta nedeljno 20-30 i.H . 1%.Austrija imunoglobulin (IgG-7S). octanate 1000. 500i.co. emoclot d.b. 1x30g 8608811002125 3/2-10-6499 28. 1x10mL Cena 37328. 100i.. OCTAGAM® .10. Paralelni lekovi: Beriate P./10mL. ZRENJANIN . Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.m.j. Haemoctin SdH.08.5din (R) 4157313 rastvor za kožu.9din (R) 4157312 krem.nr . bočica./kg.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.2002 Cena 113. 1%. 1x20mL 8608811002132 3/2-10-6500 28.2din (8606103442062) 1326/2006/12 04.I.09.10.10. liobočica sa rastvaračem.12.j. Humani imunoglobulin 5%.1din (R) 4157311 prašak za kožu. emoclot.

2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.9din 3/2-10-4032 12.S .2din 8606103442109 1656/2006/12 15.S . liobočica sa rastvaračem.09. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.DigitSoft.j.co.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.m. deficit faktora IX u slučaju spontanog razvoja inhibitora faktora IX): individualno.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.09. 1x10mL Cena 37328.Austrija faktor VIII . Cena 10212. 1x5mL Cena 16443./5mL. 1x5mL 8606103442093 1657/2006/12 15. octanate.31 abecedni spisak registrovanih lekova OCTANATE 1000 ./mL.A.Austrija faktor IX . octanate.I. Paralelni lekovi: aimafix. octanate 1000 OCTANATE 250 .j. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.. Paralelni lekovi: Beriate P.nr . liobočica sa rastvaračem.I. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.09. Paralelni lekovi: Beriate P.m.2din 50i. emoclot.12. emoclot.j. liobočica sa rastvaračem. Cena 10212. 50i. emoclot d. emoclot.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Francuska faktor VIII . octanate 1000 OCTANATE 250 .Švedska faktor VIII . 500i. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. Paralelni lekovi: Beriate P. Immunine O www. octanate../mL. liobočica sa rastvaračem.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII./mL.OCTAPHARMA AB . emoclot. Haemoctin SdH.I. Paralelni lekovi: Beriate P. octanate 250 OCTANATE 250 .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. emoclot d.j.A. liobočica sa rastvaračem.. Haemoctin SdH. Haemoctin SdH.OCTAPHARMA S. emoclot d.08.I. hemofilija B sa inhibitorom faktora IX. 100i.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066011 rastvor za injekciju.H . stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.2din 50i.OCTAPHARMA S.2din 8606103442116 1659/2006/12 15.b.j.b.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. octanate.Francuska faktor VIII .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.. 1x5mL 8606103442055 1327/2006/12 04. 1x5mL Cena 10212. Haemoctin SdH./mL.2002 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnim ili stečenim deficitom faktora IX (hemofilija B. octanate 1000 OCTANINE F . emoclot d.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.H .

co. rastvor.Austrija oktenidin.5din 8608808101442 61/2007/12 11.2004 Cena (BR) 4156401 rastvor za kožu.S01BA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi.2004 doziranje: kod povreda i opekotina (odraslih i dece).N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073160 rastvor za injekciju. posle apopleksije. .Srbija estradiol .3din (R) 7090752 kapi za oči.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. OESTRADIOL .03. trauma i operacija na mozgu.GALENIKA AD . bočica. OIKAMID . . preoperativna priprema kože.2007 doziranje: megaloblastna anemija: 3 puta nedeljno 2500mcg do popune depoa. disleksija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. 1mg/mL+20mg/mL. boca. bočica. delirijum alkoholičara. 1x5mL 8600097200011 3/2-10-496 29. 1mg/mL+20mg/mL.11. zatim 2500mcg na 4-8 nedelja. 2500mcg/2mL.03. tvrda. 1x450mL Cena 515-04-4943-2 16.03. blister. 1g. 5x12 kom 3850114200646 3/2-10-9116 24.O. posle poboljšanja ukapavati na 4 sata. 1x50mL Cena 515-04-4943/03 16.03. ampula. OHB12 .DigitSoft. 10x5mL O Cena 253.nr . 0.B03BA03 ANTIANEMICI B03Ba vitamin B12 (cijanokobalamin) i analozi (R) 0051560 rastvor za injekciju. monokomponentni (R) 0048041 rastvor za injekciju.GALENIKA AD .1din (R) 1073162 kapsula. fenoksietanol .2004 Cena (BR) 4156403 rastvor za kožu. 1mg/mL+20mg/mL.Crna Gora prednizolon . do godinu dana.O.Srbija hidroksokobalamin . dezinfekcija rana: po potrebi rastvor se nanese na kožu. boca plastična. neurološki poremećaji: 2-4 puta nedeljno 2500mcg mesec dana. 5x2mL Cena 200. ampula.5%. bočica sa raspršivačem. 1x250mL 515-04-4943-1 16.2002 doziranje: zapaljenje prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije: 1-2 kapi na 1 sat u toku dana.abecedni spisak registrovanih lekova 31 OCTENISEPT .O.SCHULKE & MAYER . vagifem® OFTALMOL . monokomponentni Cena 62.2006 doziranje: nedostatak estrogena u organizmu: 1-10mg.01.HEMOMONT D.Hrvatska piracetam . Paralelni lekovi: Piracetam www.2002 Cena 172.04.2002 doziranje: dodatna terapija kod poremećaja kognitivnih funkcija (kod senilnih osoba).12. zatim1-2 kapi na 2 sata u toku noći.03. 5x1mL Cena 152.PLIVA HRVATSKA D. zavisno od indikacije. 10mg/mL. zatim 2500mcg jednom mesečno.2004 (BR) 4156402 rastvor za kožu.D08AJ57 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08aj kvaternerna amonijum jedinjenja (BR) 4156400 rastvor za kožu. Paralelni lekovi: estraderm TTS®.O. sluznice ili ranu i ostavi jedan minut da deluje. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. 1x1000mL 515-04-4943-3 16.5din 8608808101435 496/2006/12 07. 1mg/mL+20mg/mL.5din 3/2-10-9117 25. estrofem®. ampula. 400mg.

320 OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51

abecedni spisak registrovanih lekova

ANALGETICI

N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; strip, 100x10 kom Cena 3050,5din 8600064100993 1111/2007/12 28.05.2007 doziranje: glavobolja, artralgija, mijalgija, zubobolja, neuralgija, povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 3 puta po 1-2 tablete po potrebi, sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Kombikaf OLICARD® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska izosorbidmononitrat - C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102581 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 707,3din tvrda; 40mg; blister, 5x10 kom 3850104078392 3/2-10-7785 28.11.2002 (R) 1102584 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 955,2din tvrda; 60mg; blister, 5x10 kom 3/2-10-7785/1 28.11.2002 doziranje: koronarna bolest, angina pektoris, hronična insuficijencija miokarda: 1 puta po 40-60mg, maks. 120mg, ne primenjivati za prekidanje akutnog napada angine pektoris.. Paralelni lekovi: Monizol®, Monosan® OLICLINOMEL N4-550E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

O

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171120 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760288178 1834/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171121 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760216232 1835/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N6-900e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N6-900E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171122 emulzija za infuziju; 17.6g/L+9.78g/L+8.76g/L+4.08g/L+5.1g/L+6.21g/L +4.93g/L+3.4g/L+4.76g/L+5.78g/L+4.25g/L+3.57g/L+1.53g/L+0.34g/L+4.93g/L+6.12g/L +5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L+300g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760180502 1836/2007/12 03.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

321

doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N7-1000E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171123 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760284774 1837/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171124 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760284781 1838/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N6-900e OLYNTH® - PFIZER - MANUFACTURING CENTER - USA ksilometazolin - R01AA07 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110270 kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica, 1x10mL Cena 85,6din 4034541000164 3/2-10-7486 02.12.2002 Cena 93,3din (BR) 7110271 kapi za nos, rastvor; 0.1%; bočica, 1x10mL 4034541000591 3/2-10-7487 02.12.2002 105din (BR) 7110273 sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; bočica sa raspršivačem, 1x10mL Cena 4034541000164 3/2-10-7488 02.12.2002 Cena 85,6din (BR) 7110276 sprej za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa raspršivačem, 1x10mL 4034541000560 3/2-10-7489 02.12.2002 doziranje: kongestija nosne sluzokože kod prehlade, zapaljenje grla i Eustahijeve tube: odrasli i školska deca 3 puta po 1-2 kapi 0,1 % rastvora ili jednu dozu 0,1 % spreja; deca od 2-6 godina 3 puta po 1-2 kapi 0,05 % rastvora ili jednu dozu 0,05 % spreja u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano kod odraslih ili 3 dana kod dece. Paralelni lekovi: zolynd OMEDIPROL - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (Z) 0122120 prašak za rastvor za infuziju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 5690528186017 1829/2007/12 03.09.2007 doziranje: ulkus duodenuma, refluksni ezofagitis, benigni ulkus želuca: 40mg dnevno i.v. inf. tokom 20-30 minuta, do 5 dana. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEP - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122114 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; bočica plastična, 1x15 kom Cena 475,9din 8606102455339 291/2006/12 06.03.2006

O

www.DigitSoft.co.nr

322

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; Zollinger-Ellison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka, doza održavanja 20-120mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZID® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122300 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom Cena 567,4din 8699540160101 1321/2006/12 04.08.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - INTAS PHARMACEUTICALS LTD - Indija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122840 kapsula, tvrda; 20mg; aluminijumska folija, 10x10 kom Cena 515-04-227/03 06.08.2003 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - SRBOLEK A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122835 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; fiola, 1x14 kom Cena 518,3din 702/2005/12 22.12.2005 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPROL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122460 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; kontejner za tablete, 1x15 kom Cena 567,6din 8600064116581 2276/2006/12 08.12.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omezol® OMEZOL® - ALKALOID AD - Makedonija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122700 kapsula, tvrda; 20mg; bočica, 1x14 kom Cena 562,3din 3/2-10-5737 11.11.2002 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva

O

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

323

ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol® OMNIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska joheksol - V08AB02 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (SZ) 0199210 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 12482,8din 7037960631787 552/2007/12 27.02.2007 Cena 23278,9din (SZ) 0199211 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631800 550/2007/12 27.02.2007 10410,1din (SZ) 0199214 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 7037960631824 553/2007/12 27.02.2007 Cena 20820,3din (SZ) 0199215 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631848 554/2007/12 27.02.2007 Cena (SZ) 0199217 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x200mL 7037960631862 555/2007/12 27.02.2007 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OMNISCAN - GE HEALTHCARE AS - Norveška gadodiamid - V08CA03 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199420 rastvor za injekciju; 2.87g; bočica, 10x10mL Cena 27791,8din 8606104307063 515-04-2211/03 04.12.2003 Cena 40565din (Z) 0199421 rastvor za injekciju; 4.31g; bočica, 10x15mL 8606104307070 515-04-2212/03 04.12.2003 Cena 52569,2din (Z) 0199422 rastvor za injekciju; 5.74g; bočica staklena, 10x20mL 8606104307087 515-04-2215/03 04.12.2003 doziranje: kontrastno sredstvo za ispitivanje mozga i kičmene moždine ili pregled celog organizma magnetnom rezonancom: odrasli 0,2mL/kg, ukupna doza do 20mL. OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija butamirat - R05DB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05dB ostali antitusici (R) 1116118 film tableta; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 99,4din 8600097011761 515-04-2817/03 07.11.2003 Cena 137,3din (R) 1116119 film tableta; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778 515-04-2816/03 07.11.2003 Cena 148,2din (R) 3116117 sirup; 4mg/5mL; boca staklena, 1x200mL 8600097011792 515-04-738/03 13.06.2003 doziranje: akutni i hronični nadražajni, suvi kašalj: odrasli 2-3 puta po 40mg (2 tablete od 20mg) ili 1 puta po 50mg; deca od 6 meseci do 1 godine 4 puta po 2mg (10 kapi); deca od 1-3 godine 4 puta po 3mg (15 kapi) ili 3 puta po 4mg (1 mala kašika sirupa); deca od 3-6 godina 4 puta po 5mg (25 kapi) ili 3 puta po 8mg (2 male kašike sirupa); deca od 6-12 godina 3 puta po 12mg (1 velika kašika sirupa) ili 2 puta po 20mg (1 tableta). Paralelni lekovi: Sinetus® ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija ondansetron - A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124530 rastvor za injekciju; 4mg; ampula, 5x2mL Cena 1454,7din 86050008001 515-04-2364/03 22.12.2003 Cena 1504,9din (R) 1124532 tableta; 4mg; blister, 1x10 kom 8605000800173 515-04-2366/03 22.12.2003 Cena 2675din (R) 1124534 film tableta; 8mg; blister, 1x10 kom 8605000800180 515-04-2365/03 22.12.2003

O

www.DigitSoft.co.nr

324

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: emetogena hemioterapija i radioterapija: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v., zatim kontinuiranom inf. 1mg/sat tokom 24 sata, nastaviti sa 8mg na 12 sati; oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija); 8mg i.v. pre terapije, zatim 8mg na 12 sati oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina); deca 5mg/m2 i.v., zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. Paralelni lekovi: avessa, zofran OPERIL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni Cena 119,9din (BR) 7110051 kapi za nos, rastvor; 500mcg/mL; bočica, 1x10mL 3838957881383 515-04-255/03-1 05.03.2004 Cena 133,7din (BR) 7110054 sprej za nos, rastvor; 0.05%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL 3837000087833 1171/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 2-3 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, odrasli i deca preko 7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® P OPERIL® P - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110052 kapi za nos, rastvor; 250mcg/mL; bočica, 1x10mL

Cena 81,9din 515-04-255/03 05.03.2004 105,3din (BR) 7110053 sprej za nos, rastvor; 0.025%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL Cena 3837000087826 1170/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 1-2 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, deca 1-7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® OPTIRAY - ALTANA PHARMA AG - Nemačka joversol - V08AB07 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (Z) 0199406 rastvor za infuziju; 63.6%; bočica, 10x50mL Cena 10079,1din 3/2-10-5228 16.07.2002 Cena 10079,1din (Z) 0199407 rastvor za infuziju; 74.2%; bočica, 10x50mL 3/2-10-5227 17.07.2002 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OPV-T - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK” - Srbija vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 i 3) - J07BF02
VAKCINE

O

j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) (Z) 2011702 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 19147,8din bočica, 50x1mL 8605001700021 515-04-3937/03 02.02.2004 (Z) 2011703 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 3829,6din bočica, 10x1mL 8605001700014 515-04-3934/03 02.02.2004 (Z) 2011704 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 7659,1din bočica, 10x2mL 8605001700038 515-04-3933/03 02.02.2004

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (Z)

325

2011705 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; bočica, 50x2mL Cena 38295,4din 8605001700045 515-04-3936/03 02.02.2004 doziranje: primarna imunizacija 3 doze po 0,1mL, sa razmakom 4-6 nedelja, deci od 3-eg meseca u isto vreme kada i Di-Te-Per vakcina; revakcinacija u drugoj, sedmoj i četrnaestoj godini, kasnije po potrebi na 10 godina. ORFERON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 2060213 oralne kapi, rastvor; 20mg; bočica sa kapaljkom, 1x10mL

Cena 111,9din 3/2-10-7177 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvožđa u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odojčad 1-2 puta po 5-10 kapi (1mg/kg dnevno); deca od 1-7 godina 1-2 puta po 5-15 kapi. Paralelni lekovi: orferon retard ORFERON RETARD - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 1060212 film tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

Cena 201,6din 3/2-10-7182 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod odraslih u stanjima hroničnog gubitka krvi (ulkus, hemoroidi, varikoziteti egzofagusa, ulcerozni kolitis, jaka menstrualna krvarenja, menoragije i metroragije, karcinom digestivnog trakta), usled nedostatka gvožđa u ishrani, u oboljenjima gastrointestinalnog trakta (malresorpcioni sindrom), graviditet i laktacija; lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvoždja u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odrasli 1 puta po 100mg. Paralelni lekovi: orferon ORGALUTRAN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska ganireliks - H01CC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (SZ) 0049220 rastvor za injekciju; 0.25mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena 2920din 8600103419253 2051/2007/12 25.09.2007 doziranje: prevencija prevremenog porasta luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji (KOH) u programu asistirane reproduktivne tehnike (ART ): 1 puta 0,25mg šestog dana od početka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku). ORGAMETRIL® - N.V. ORGANON - Holandija linestrenol - G03DC03

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03dc derivati estrena (R) 1048710 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom Cena 259,2din 8600103419826 544/2005/12 17.11.2005 doziranje: prema uputstvu lekara; poremećaji menstrualnog ciklusa: uobičajeno 1 tabl. dnevno od 14. - 25. dana ciklusa (1. dan je prvi dan menstruacije); prekomerno ili produženo menstrualno krvarenje: 2 tabl. tokom 10 dana; dodatak terapiji estrogenima tokom i posle klimaksa: ½ - 1 tabl. tokom 12-15 dana u mesecu.

www.DigitSoft.co.nr

32 ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - J01XD01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029081 rastvor za infuziju; 500mg/100mL; boca, 1x100mL Cena 130,3din 8608808104801 1397/2007/12 03.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati, deca 7,5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: colpocin-T®, Klion® ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - P01AB01 ANTIPROTOZOICI P01aB derivati nitroimidazola (R) 1029080 tableta; 250mg; kontejner za tablete, 1x20 kom Cena 88,6din 8608808101466 1519/2007/12 20.07.2007 Cena 117din (R) 1029082 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom 8608808104160 1520/2007/12 20.07.2007 doziranje: Kronova bolest, akutni i hronični gastritis uzrokovan Helicobacter pylori (u kombinaciji sa amoksicilinom ili klaritromicinom i H2 blokatorom), trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno; amebijaza: odrasli 400-800mg na 8 sati tokom 5-10 dana, deca 35-50mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 5-10 dana; lamblijaza: odrasli 2g dnevno tokom 3 dana, deca 15mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 3 dana; anaerobne infekcije: odrasli 400mg na 8 sati tokom 7 dana, deca 7,5mg/kg na 8 sati. ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137082 vagitorija; 500mg; strip, 2x5 kom Cena 114,5din 8608808105518 1521/2007/12 20.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: 1 vaginalna tabl. uveče tokom 7 dana, uz oralnu terapiju oba partnera. ORVAGIL® D - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - A01AB17 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 1029083 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 117din 8608808105563 1518/2007/12 20.07.2007 doziranje: akutni ulceronekrozni gingivitis: odrasli i deca preko 10 godina 200-400mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 1-3 godine 50mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 3-7 godina 100mg na 12 sati tokom 3 dana; deca od 7-10 godina 100mg na 8 sati tokom 3 dana; parodontopatija: odrasli i deca preko 10 godina 200mg na 8 sati. OSPAMOX® - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

O

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021001 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 88,8din 9002260013975 2325/2006/12 12.12.2006 (R) 3021002 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 9002260013982 2326/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox® dT, Sinacilin®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova OSPAMOX® DT - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

32

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021003 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 1x10 kom Cena 9002260014026 2327/2006/12 12.12.2006 Cena 135,6din (R) 1021004 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 2x7 kom 9002260014019 2328/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021005 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 1x10 kom 9002260014040 2329/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021006 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 1x10 kom 9002260014002 2330/2006/12 12.12.2006 Cena 180,8din (R) 1021007 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 2x7 kom 9002260014033 2331/2006/12 12.12.2006 Cena 90,4din (R) 1021008 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 2x7 kom 9002260013999 2332/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox®, Sinacilin® OTOL H - HEMOFARM AD - Srbija prednizolon, tirotricin, tetrakain - S02CA01 LEKOVI ZA UHO (OTOLOGICI) S02ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7098071 kapi za uši, rastvor; 1mg/g+0.1mg/g+10mg/g; bočica, 1x10g Cena 60,4din 8600097400527 335/2007/12 23.01.2007 doziranje: na jedan sat ukapati 5-6 kapi u obolelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal. OVESTIN® - N.V. ORGANON - Holandija estriol - G03CA04

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 6137182 vagitorija; 0.5mg; strip, 3x5 kom Cena 538,7din 8600103419321 1282/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 vagitorija dnevno, tokom 2- 3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno. OVESTIN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska estriol - G03CA04

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena: 1283/2007/12 12.06.2007 Cena 383,9din (R) 4137184 vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa aplikatorom, 1x15g 8600103419307 1284/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 doza krema, tokom 2-3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno.

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 4137183 vaginalni krem; 0.1%; alum.tuba sa aplikatorom, 1x30 g

www.DigitSoft.co.nr

32

abecedni spisak registrovanih lekova

OVITRELLE® - INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. - Italija horiogonadotropin alfa - G03GA08 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03ga gonadotropini (R) 0044270 rastvor za injekciju; 250mcg/0.5mL; Cena napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL 8606102684081 1290/2006/12 03.08.2006 (R) 0044271 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 250mcg/mL; liobočica sa rastvaračem, 1x1mL 8606102684135 1305/2006/12 04.08.2006 doziranje: kod žena koje podležu superovulaciji pre sprovođenja asistirane reprodukcije (npr. fertilizacija in vitro): 250mcg 24-48 sati od poslednje primene FSH ili hMG; kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena: 250mcg 24-48 sati nakon postizanja optimalne stimulacije rasta folikula. OXALIPLATIN - HABIT PHARM A.D. - Srbija oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031510 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 14352din 8600102463714 580/2007/12 01.03.2007 Cena 28697din (SZ) 0031511 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg 8600102463721 593/2007/12 01.03.2007 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m2, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); metastatski karcinom kolona: 85mg/m2 i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje. Paralelni lekovi: eloxatin®, Sinoxal® OXYTOCIN SYNTHETIC - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska oksitocin - H01BB02 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

O

H01BB oksitocin i analozi (SZ) 0140150 rastvor za injekciju; 10i.j./mL; ampula, 100x1mL Cena 2721,7din 5997001313015 289/2007/12 22.01.2007 doziranje: indukcija porođaja, sprečavanje postpar talne hemoragije, indukcija pobačaja: inicijalna doza 0,5-2i.j./min i.v.; doza se može povećavati zavisno od indikacije i stanja. Paralelni lekovi: Syntocinon®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

32

P
PACLITAXEL EBEWE - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani Cena (SZ) 0039350 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL 10195,2din 9088881320722 631/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039351 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7mL 29984,1din 9088882426669 632/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039352 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL 28876din 9088882426676 633/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039353 koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/50mL; bočica staklena, 1x50mL 66450,1din 9088882426652 634/2006/12 17.05.2006 doziranje: prema protokolu; primarni i metastatski karcinom ovarijuma: 135-175mg/m2 telesne površine; karcinom dojke: 175mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje; Kapoši sarkom koji prati AIDS 135mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PACLITAXEL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani (SZ) 0039500 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica, 1x5mL Cena 10196,2din 8606010920066 1449/2007/12 09.07.2007 (SZ) 0039501 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica, 1x16.7mL Cena 29986,3din 8606010920073 1515/2007/12 16.07.2007 doziranje: prema protokolu; karcinom ovarijuma tretman prve linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m2 svake 3 nedelje ili 135mg/m2 u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; karcinom dojke tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; mikrocelularni karcinom pluća 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om 100mg/m2 u vidu i.v. inf. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel ebewe, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PALIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija pipemidinska kiselina - J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01MB ostali hinoloni (R) 1132100 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kom (R) 1132105 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom

Cena 3/2-10-11121 Cena 3/2-10-11122

152,5din 25.12.2002 271,5din 25.12.2002

doziranje: urinarne infekcije 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. Paralelni lekovi: Pipegal®, Pipem

www.DigitSoft.co.nr

330 PALITREX® - GALENIKA AD - Srbija cefaleksin - J01DB01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321870 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kom Cena 107,3din 8608808101480 2533/2007/12 22.10.2007 Cena 182,1din (R) 1321872 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kom 8608808101503 2532/2007/12 22.10.2007 125,2din (R) 3321875 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 8608808101534 2531/2007/12 22.10.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli, Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis, pijelonefritis, prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama; infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks.. 6g dnevno; deca 25-50mg/ kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin, cefalexin, cefalexin alkaloid® PAMIFOS - HABIT PHARM A.D. - Srbija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059305 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x10mL Cena 4570din 8600102463684 758/2007/12 02.04.2007 2963din (SZ) 0059306 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 8600102463677 759/2007/12 02.04.2007 16340,1din (SZ) 0059307 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x30mL Cena 8600102463707 760/2007/12 02.04.2007 10893,4din (SZ) 0059308 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x20mL Cena 8600102463691 761/2007/12 02.04.2007 doziranje: hiperkalcijemija izazvana malignim tumorima, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi): 15-60mg sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamitor® PAMITOR® - TORREX CHIESI PHARMA GmbH - Austrija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059300 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x2mL Cena 5868,4din 9088882435494 1160/2006/12 10.07.2006 Cena 11219din (Z) 0059301 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x4mL 9088882435500 1161/2006/12 10.07.2006 Cena 16785,4din (Z) 0059302 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x6mL 9088882455517 1162/2006/12 10.07.2006 doziranje: Paget-ova bolest, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamifos PAN-PENI G SODIUM 1MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020015 prašak za rastvor za injekciju; 1000000i.j./2mL; bočica staklena, 50x1000000 i.j. 5597644700540

Cena 2386,6din 181/2006/12 13.02.2006

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

331

doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 5MUI PAN-PENI G SODIUM 5MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020016 prašak za rastvor za injekciju; Cena 7289,4din 5000000i.j.; bočica staklena, 50x5000000 i.j. 5597684700579 182/2006/12 13.02.2006 doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 1MUI PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol - N02BE01 N02Be anilidi (BR) 1086631 tableta; 500mg; blister, 2x12 kom

ANALGETICI

Cena 515-04-1826-1 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM, U.K. - Velika Britanija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 79,4din (BR) 1086630 tableta; 500mg; blister, 1x12 kom 5098802500816 515-04-1826/03 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL EXTRA - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol, kofein - N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086745 tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 kom 5098802500823 (BR) 1086746 tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 kom

P

Cena 92,4din 515-04-1825/03 14.10.2003 Cena 515-04-1825-1 14.10.2003 doziranje: glavobolja, zubobolja, migrena, neuralgija, bolne menstruacije, analgoantipiretik 1-3 puta po 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: Kombinovani prašak protiv bolova, Saridon

www.DigitSoft.co.nr

332

abecedni spisak registrovanih lekova

PANAPRES - HEMOFARM AD - Srbija atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107520 tableta; 100mg; blister, 1x14 kom Cena 73,7din 8600097400572 1491/2007/12 10.07.2007 doziranje: arterijska hipertenzija, aritmije i infarkt miokarda; angina pektoris: 1 puta po 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol, Prinorm PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija cefiksim - J01DD08

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 1482din 515-04-3963/03 23.09.2004 Cena (R) 1321622 film tableta; 400mg; bočica od tamnog stakla, 1x5 kom 5310001155193 1214/2006/12 20.07.2006 972,2din (R) 3321621 prašak za oralnu suspenziju; 2g/100mL ; bočica, 1x100mL Cena 515-04-3964/03 23.09.2004 (R) 3321623 prašak za oralnu suspenziju; 20mg/mL; boca staklena, 1x60mL Cena 5310001155209 1223/2006/12 24.07.2006 doziranje: akutne infekcije respiratornog i urinarnog trakta (otitis media izazvan H. influenzae, B. catarrhalis i S. pneumoniae; faringitis i tonzilitis izazvan S. pyogenes; akutni bronhitis i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa izazvanih H. influenzae i S. pyogenes; nekomplikovane urinarne infekcije kada su izazvane E. coli i Proteus mirabilis; nekomplikovana uretralna i cervikalna gonoreja izazvana N.gonorrhoeae): odrasli 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno; deca 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno. PANCILLIN - PANFARMA D.O.O. - Srbija benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain - J01CE30
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (R) 1321620 film tableta; 400mg; bočica, 1x10 kom

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020056 prašak za suspenziju za injekciju; Cena 622,6din 200000i.j.+600000i.j.; bočica, 1x50 kom 8600097400985 3/2-10-7600 28.10.2002 doziranje: lečenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin (pneumokokne pneumonije, streptokokne infekcije -angina, šarlah, sinuzitis, difterija, gonoreja, sifilis), profilaktička primena pre hirurških zahvata na glavi, vratu, u ustima i na kardiovaskularnom sistemu: odrasli 1,6 Mi.j.- 4 Mi.j. dnevno; deca do 7 godina 400 000 i.j. dnevno; deca preko 7 godina 800 000 i.j. dnevno. Paralelni lekovi: jugocillin® PANCURONIUM DELTASELECT - DELTASELECT GmbH - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082105 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 698,8din 8606103442048 745/2007/12 28.03.2007 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium injection BP, Pavulon®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

333

PANCURONIUM INJECTION BP - ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082500 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 825,4din 515-04-01454/04 28.09.2004 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect, Pavulon® PANKLAV - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze Cena 356,9din (R) 1021600 film tableta; 250mg+125mg; bočica, 1x15 kom 8600097401029 3/2-10-4280 15.06.2002 Cena 584,6din (R) 1021601 film tableta; 500mg+125mg; bočica, 1x20 kom 8600097401012 3/2-10-4281 15.06.2002 Cena 194din (R) 3021602 sirup; 125mg/5mL+31.25mg/5mL; bočica, 1x100mL 8600097401241 3/2-10-7592 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav forte, Panklav® 2X PANKLAV FORTE - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021606 sirup; 250mg/5mL+62.5mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 303,9din 8600097401258 3/2-10-7591 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav® 2X

P

www.DigitSoft.co.nr

334 PANKLAV® 2X - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021607 film tableta; 875mg+125mg; teglica, 1x14 kom Cena 685,3din 8600097401517 299/2005/12 26.08.2005 (R) 3021608 granule za oralnu suspenziju; 315din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena 8600097401524 300/2005/12 26.08.2005 (R) 3021609 granule za oralnu suspenziju; Cena 629,8din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica staklena, 1x140mL 8600097401531 301/2005/12 26.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 875mg na 12h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav forte PANKREATIN - GALENIKA AD - Srbija pankreas prašak - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima Cena 91din (BR) 1121140 gastrorezistentna tableta; 125mg; blister, 5x10 kom 8608808101541 112/2006/12 02.02.2006 doziranje: cistična fibroza, hronični pankreatitis, pankreatektomija: početna doza je 1-2 tabl. uz glavni obrok. PANLAX - HEMOFARM AD - Srbija bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125410 gastrorezistentna obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 62,5din 8600097400565 1608/2007/12 06.08.2007 Cena 70din (R) 5125412 supozitorija; 10mg; blister, 1x6 kom 8600097400466 1529/2007/12 23.07.2007 doziranje: opstipacija, pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju, olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli oralno 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere; rektalno 10mg ujutro; deca do 2 godine 5mg rektalno; deca preko 2 godine 5mg oralno ili 10mg rektalno. Paralelni lekovi: dulcolax® PANOLON® - HEMOFARM AD - Srbija fluocinolonacetonid - D07AC04 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) (R) 4152410 krem; 0.25mg/g; tuba, 1x15g Cena 56,1din 8600097400091 392/2007/12 30.01.2007 Cena 56,1din (R) 4152411 mast; 0.25mg/g; tuba, 1x15g 8600097400077 391/2007/12 30.01.2007 doziranje: inflamatorne promene na koži: 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. Paralelni lekovi: Sinoderm®

P

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

335

PANTENOL - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija kalcijum-pantotenat - A11HA31 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1051242 oralna disperzibilna tableta; 120mg; blister, 2x10 kom Cena 68,5din 8608813900467 515-04-1342/03 11.08.2003 doziranje: zapaljenje sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni: odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - A11HA30 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 68,5din (BR) 1051245 lozenga; 120mg; blister, 2x10 kom 8600097400039 328/2007/12 23.01.2007 doziranje: oralno odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. Paralelni lekovi: Pantenol PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA d03aX ostali preparati za terapiju ožiljaka (BR) 4155345 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena 58,4din 8600097401036 329/2007/12 23.01.2007 doziranje:2-3 puta dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto. PARACET - ZDRAVLJE A.D. - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086280 sirup; 120mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 63,9din 8600064101051 515-04-4005/03 22.12.2003 doziranje: analgoantipiretik: deca od 3 meseca do 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracetamol PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet

P

www.DigitSoft.co.nr

NIŠ . PcM-Hemofarm. 4 doze u 24 sata.2003 Cena 73. 1x15mL P Cena 3/2-10-3382 Cena 3/2-10-3380 Cena 3/2-10-3381 18.09. 450mg. Panadol. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 500mg.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.REMEVITA D. 80mg. 500 kom 8606004960054 515-04-2590-1 25.12. strip.Srbija paracetamol .BRISTOL-MYERS SQUIBB . 1x45mL (SZ) (SZ) 0031301 rastvor za injekciju.06.8din (R) 5086526 supozitorija. blister. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. bočica.8din (R) 5086527 supozitorija.SIGMAPHARM . doze za oralnu i rektalnu primenu su iste. 4g dnevno.1din 8608811006505 515-04-2082/03 29.DigitSoft.4din (BR) 1086451 tableta. 50mg. Panadol. deca dobijaju maks. Paraplatin® PARAPLATIN® .7din (R) 5086524 supozitorija. 1x5mL 0031302 rastvor za injekciju.2002 2557.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031300 rastvor za injekciju.06.O. Paralelni lekovi: carboplatin. Febricet.09. 1x100mL 8608813900252 515-04-2084/03 29. strip. PcM-Hemofarm.3din 18.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju. u razmaku od 4-6 sati. Febricet.USA karboplatin .9din (BR) 3086523 sirup.5din (BR) 1086522 tableta. 2x5 kom 8608811006536 515-04-02085/03 28. 100mg/mL. 120mg/5mL. 2x5 kom 8608811006567 515-04-02088/03 28. bočica.2003 Cena 583.Srbija paracetamol . 50x10 kom 8608811006512 515-04-2083/03 29.2002 www. blister. blister.O.2003 Cena 532. strip.06.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086521 tableta.v. 2x5 kom 8608811006543 515-04-02086/03 28.2004 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. inf. od 80mg na svakih 6 sati.2002 19. odrasli od 80-150mg na 4-6 sati (4 puta dnevno) dnevno. ponavljati na 4 nedelje.09.12. odojčad od 1-3 meseca (od 4-6kg) 1 supozit. maks.12.5-1g na 4-6 sati.2004 Cena 68. tokom 15-16min. u razmaku od 4-6 sati. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. Paralelni lekovi: efferalgan®.Srbija karboplatin . Paralelni lekovi: efferalgan®. deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. kutija. 500mg.2004 Cena 83. bočica.5din (R) 5086525 supozitorija.2002 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu. 20 kom 8606004960078 515-04-2590/03 31. maks.5-1g na 4-6 sati. 300mg.co..33 abecedni spisak registrovanih lekova PARACETAMOL . deca dobijaju maks. 150mg.09. strip. bočica.07. 4 doze u 24 sata. cycloplatin 150. cycloplatin 50.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 53. Paracet PARAGAL . monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. bočica.GALENIKA AD . 1x10 kom Cena 32. 500mg. 500mg. Paracet PARACETAMOL .2003 Cena 63.nr . 150mg. supozitorije. 4g dnevno.10.. 2x5 kom 8608811006550 515-04-02087/03 28.12. kao kratkotrajna i. 1x15mL Cena 8606007080162 3/2-10-5087 05.2004 Cena 110. 600mg.5din (BR) 1086450 tableta.

blister. PAVULON® .Austrija anti-D (Rho) imunoglobulin.04mg/kg.v. 5x10 kom Cena 432.DigitSoft.v. PARTUSISTEN® .HEMOFARM AD . rhesonativ® PARTUSISTEN® .07. 0. zatim i.5din 9006968004273 2261/2006/12 06.abecedni spisak registrovanih lekova 33 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu. ponavljati na 4 nedelje. 6 kom Cena 515-04-60/04 04. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno. (20 kapi/min).9din 3/2-10-6212 11.Srbija paracetamol . 1x1mL doziranje: porođaj ili abortus: (u prva 72 sata) 250mcg.BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S.2007 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: parenteralno doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta. ampula. 5x10mL Cena 9006968004280 961/2007/12 10. 0. daje se sporom i. Paragal PARTOBULIN® S/D .co. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (BR) 6136090 vagitorija. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect.Nemačka nonoksinol .nr .Holandija pankuronijum . Paralelni lekovi: Beoglobin-d. . ORGANON .G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) (R) 1142100 tableta. fiola.V.06. 1x10 kom 8600097011921 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Cena 3382.E.03-0. inf.2004 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno. 5mg.A. KGaA .BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.2004 Cena (BR) 6136091 vagitorija. Paralelni lekovi: carboplatin..1mg/kg telesne težine.BAXTER AG . 75mg. PATENTEX OVAL N .6din (SZ) 0142102 koncentrat za rastvor za infuziju. zatim i.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086690 šumeća tableta.2002 P Cena 67.2006 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: posle 20. inf.5mg/10mL. 500mg. 10 minuta pre seksualnog odnosa. humani .Merz Pharma Gmbh & Co.01-0.12.11. cycloplatin 150. Immunorho. specifični (SZ) 0013449 rastvor za injekciju.01-0. nedelje trudnoće oralno 5mg na 3-6 sati. 250mcg.v.02mg/kg ako je potrebno. tokom 15-16min..v. 0. i do početka 37.2002 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.12.7din 3/2-10-9083/02 25.v. 12 kom 515-04-60/04-1 04.G02BB.06. .Španija fenoterol .M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082350 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric sa iglom. 0.05.. ampula. 50x2mL Cena 4126.J06BB01 j06BB imunoglobulini. 0.05-0. cycloplatin 50. Pancuronium injection BP PCM-HEMOFARM .N.v. kao kratkotrajna i.02mg/kg ako je potrebno.8din 3/2-10-4598 25. 4mg/2mL. novorodjenčad i odojčad i.2002 www.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) 458. 75mg.Grčka fenoterol .

2007 (Z) 0328633 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .4din 515-04-1631/03 15. 80mcg. 1x0. deca od 6-12 godina 1-4 putapo 250-500mg.Irska peginterferon alfa-2b . 120mcg/0.Švajcarska peginterferon alfa-2a . Paralelni lekovi: efferalgan®.5-1g na 4-6 sati. 1. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps. 1x0.5mcg/kg nedeljno. i 4. influenzae tip B i inaktivisana poliomijelitisa 1. inj. mesec po rođenju.+30i. obično jednom nedeljno 135mcg ili 180mcg.)/0.5mL. liobočica sa rastvaračem. napunjen injekcioni špric. liobočica sa rastvaračem u špricu. HCV .A.09. VAKCINE j07c.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0. hronični B hepatitis. 4g dnevno.5mL Cena 8606103170361 1842/2007/12 03.2004 (SZR) 0328608 rastvor za injekciju. Febricet.F.5mL 2. bakterijske i virusne vakcine.5mL. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C.2003 Cena 11839. 1x0.5mL Cena 14624.07. 2 i 3 . Panadol.08.6din 515-04-2999/03 15.+4i.DigitSoft. PEGINTRON .j.5-1. 180mcg/0.5mL. PENTACT-HIB .j.j. 3. tokom 6 ili 12 meseci. 1x0.Francuska vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i H.5mL.2004 doziranje: hronični hepatitis C: kao monoterapija ili u kombinaciji sa ribavirinom prema protokolu.+60i.5mL Cena 17530. liobočica sa rastvaračem. maks.01.+8D. (10mcg+40D. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. 1.5mL Cena 8606103170378 1843/2007/12 03. jednom nedeljno. P www.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY .nr .6din 515-04-1631-1 15.5mcg/kg s.5mcg/kg s. šumeće tablete treba rastvoritiu vodi. 135mcg/0.HIV koinfekcija i hepatitis C sa normalnom serumskom ALT: prema protokolima. Paracet.2007 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. jednom nedeljno.2din 8606103889027 515-04-1784/04 19.c. revakcinacija posle godinu dana.J07C.j. 1x0..c. Paracetamol PEGASYS® .SANOFI PASTEUR S. pen sa uloškom.SCHERING PLOUGH . 150mcg/0.33 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.5-1..5mL Cena 1371. pen sa uloškom.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (Z) 0328632 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps. napunjen injekcioni špric. tokom 6 ili 12 meseci.09.j. inj. u razmaku od 4-6 sati.. kombinacije (Z) 0011897 rastvor za injekciju.5din 8606103889010 515-04-1783/04 19.5mL (SZR) 0328631 liofilizat za rastvor za injekciju.L03AB11 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328607 rastvor za injekciju.07.2003 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0.5mcg/kg nedeljno.co. deca dobijaju maks.08.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328630 liofilizat za rastvor za injekciju. 50mcg. 1x0. 1x0.j. . PEGINTRON . 4 doze u 24 sata.5mL Cena 7302.5mL.Holandija peginterferon alfa-2b .+32D.

Pentoksifilin. ampula. 10x10 kom Cena 2685. (40i. inj.) 100-200mg dnevno.Slovenija pentoksifilin . posle jela. TOVARNA ZDRAVIL.j. mesec po rođenju. 2x10 kom Cena 251. PentoHeXaL® 600. Salofalk® 500 PENTAXIM . 600mg.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106710 rastvor za injekciju/infuziju.abecedni spisak registrovanih lekova PENTASA® .2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. PentoHeXaL® 600. Paralelni lekovi: 5-aSa. 600mg. PentoHeXaL®. 100-300mg dnevno ili spora i.08. revakcinacija posle godinu dana.m.Nemačka pentoksifilin .(inf.2007 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti).9din 3838989508357 222/2005/12 15.. PENTILIN® . TOVARNA ZDRAVIL. liobočica sa rastvaračem u špricu. 100mg/5mL. adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna velikog kašlja i inaktivisana poliomijelitisa 1.A. 2427. 100mg/5mL. Trental®. Paralelni lekovi: damaton®. . 2 i 3 . PentoHeXaL® 300. Claudicatio intermittens: parenteralno i. Salofalk®. 3. za održavanje remisije 3 puta po 250mg na dan. blister. ampula.+25mcg+25mcg+40D. 1g. kombinacije (Z) 0011898 liofilizat za suspenziju za injekciju.+30i.+32D. inj.j.7din 3838989503635 221/2005/12 15.v.5mL 2.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0. Pentilin®. Trental® 600 P www.D.2005 (R) 1106223 tableta sa produženim oslobađanjem.07.v.) 100-200mg dnevno.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.8din 3838989503871 220/2005/12 15.j.2005 (R) 1106221 tableta sa produženim oslobađanjem.Francuska vakcina protiv H.Slovenija pentoksifilin .SANOFI PASTEUR S.j.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106222 tableta sa produženim oslobađanjem.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . Pentoksifilin.08.06. 400mg dnevno.+10mcg)/0.nr .08. kutija.co. parenteralno i. Pentoksifilin.m.KRKA. Paralelni lekovi: damaton®. Salofalk® 250.DigitSoft. 1x0. blister. Trental® 600 PENTOHEXAL® . inj. 2x10 kom Cena 158. i 4. 5x5mL Cena 140. kutija. ulcerozni proktitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan.(inf. 100-300mg dnevno ili spora i.03. 400mg. Paralelni lekovi: damaton®. .4din +8D. PeNTILIN® forte. PentoHeXaL® 600. kutija. maks.KRKA. 500mg.SALUTAS PHARMA GMBH . 10x10 kom Cena 3838989503864 223/2005/12 15. PentoHeXaL® 300. Pentilin®.08. PentoHeXaL® 300. Claudicatio intermittens: 2 puta po 600mg.06. Crohnova bolest: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti).J07CA06 VAKCINE j07ca bakterijske i virusne vakcine.5mL Cena 515-04-1755/04 28. asacol®.j. 4x7 kom 8606102233111 1448/2007/12 09.Švajcarska mesalazin .8din 8606102233104 1240/2007/12 07. 5x5mL Cena 8606102455100 287/2006/12 06. PeNTILIN® forte. Claudicatio intermittens oralno 2-3 puta po 400mg. D. posle jela.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. . PentoHeXaL®.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106220 rastvor za injekciju. Trental® 600 PENTILIN® FORTE . Trental®.A07EC02 ANTIDIJAROICI.5mL.D. influenzae tip B. D. Trental®. inj.2007 Cena (R) 5129131 supozitorija. INTESTINALNI 33 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati (R) 1129130 tableta sa produženim oslobađanjem.

2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: parenteralno odrasli uobičajeno 500mg na 4-6 sati. 50x1g www.O. ampicilin alkaloid®. dnevno (ujutru i uveče). Pentoksifilin.Srbija pentoksifilin . Trental®. nikotinamid. blister. lečenje tokom 2 meseca. meningitis 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze. Claudicatio intermittens: parenteralno i. blister. bočica.co.A11EX. Trental® 600 PENTOVIT .07. PeNTILIN® forte. Pentilin®. . PentoHeXaL® 300. 1x50 kom Cena 515-04-749/03 24.USA ampicilin . Claudicatio intermittens: oralno 2-3 puta po 400mg. cijanokobalamin . 1g. 400mg. Trental®.07. PENTREXYL .07.Nemačka pentoksifilin . Pentilin®. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg. VITAMINI P Cena 515-04-749-1 24. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg. Paralelni lekovi: damaton®. inj.Rusija tiamin. PentoHeXaL®. maks.J01CA01 a11eX vitamini B kompleksa.BRISTOL-MYERS SQUIBB . Pentrexyl® j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021105 prašak za rastvor za injekciju. Trental® 600 PENTOHEXAL® 600 . ampula. PeNTILIN® forte. PentoHeXaL®.03. PentoHeXaL® 600. Pentoksifilin. 300mg/15mL.SALUTAS PHARMA GMBH . folna kiselina (vitamin B11).2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. deca do 10 godina uobičajeno pola doze za odrasle. PeNTILIN® forte.2003 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3944din 3/2-10-4418 10.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. PentoHeXaL®.O. inj. Trental® 600 PENTOKSIFILIN . Pentilin®.Nemačka pentoksifilin .2003 doziranje: profilaksa 3 puta po 1-2 dražeje tokom 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: ampicilin. PentoHeXaL® 600. 400mg dnevno.SALUTAS PHARMA GMBH .C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. bočica.340 abecedni spisak registrovanih lekova PENTOHEXAL® 300 . posle jela.VEROFARM .2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.03. PentoHeXaL® 300. 100-300mg dnevno ili spora i.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina Cena (Z) 0106711 koncentrat za rastvor za infuziju. na 6 sati. piridoksin.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106630 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.nr .DigitSoft. Paralelni lekovi: damaton®. 3x10 kom 8606102455124 290/2006/12 06.v. Cena 600mg.(inf. Paralelni lekovi: damaton®. ostale kombinacije (BR) 1052700 obložena tableta.m. 1x20 kom 8600102308114 (BR) 1052701 obložena tableta. Claudicatio intermittens: oralno obično 2 puta po jedna tabl.PANFARMA D.v. 2x10 kom Cena 122din 8600097400190 552/2006/12 17. 10x15mL 8606102455117 288/2006/12 06..04. Trental®.) 100-200mg dnevno. meningitis 2g i.

20mg.12.86mg. blister.J01CA01 341 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021073 kapsula.Francuska benzalkonijum-hlorid .HEMOFARM AD .2002 Cena 181. ampicilin alkaloid®. 392.2002 Cena 498. 3x10 kom Cena 112.12.6din (R) 6136931 vaginalna tableta. tvrda. 1x6 kom 3400970001088 3/2-10-9113 19.CHEPHASAAR CHEMISCH . 250mg/5mL. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. uveče.1din (R) 6136930 *vaginalne kapsule. blister.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084521 tableta.6mg+131.6mg+131. 100mg. pre ili u toku jela.INNOTECH INTERNATIONAL . 18. 6x4. blister.GALENIKA AD . Pentrexyl PERIGONA® . 18. 1x72g Cena 254.2%. blister. urinarne infekcije: 500mg na 8 sati.06.Nemačka glukozamin . 2x8 kom Cena 101.Srbija ampicilin . 1.7din (R) 4136934 vaginalni krem. Paralelni lekovi: glucosamin-MIP PHARMATEX . 2x10 kom P www.2002 Cena 311. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L). OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 4136933 vaginalni krem.2006 (R) 3021077 prašak za oralnu suspenziju. PHENOBARBITON .G02BB. fiola. 1x50.Srbija fenobarbital . 1x12 kom 3/2-10-9116 19.12. 2x5 kom 3/2-10-9112 19. 10x10 kom 515-04-363/04-2 09.LABORATORIE INNOTHERA . parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.09.06.1din 8608808101657 1588/2006/12 05.9mg. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.2%.12.12.2007 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija).9mg.12.2002 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno pre svakog polnog odnosa.9din 3/2-10-9114 19. fiola. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. 500mg. deca 5-8mg/kg dnevno.56g Cena 85din 8608808101688 2267/2006/12 06.. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. tuba.5g 3/2-10-9115 19.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške artroze: 3 puta po 500mg.1din 515-04-363/04 09.nr .2006 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. 1.01. oralno odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250-1000mg na 6 sati.2002 Cena 254.5din (R) 6136932 vagitorija. Paralelni lekovi: ampicilin.abecedni spisak registrovanih lekova PENTREXYL® . tuba.86mg. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. blister.5din (BR) 1163562 film tableta. 392.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 517.2004 Cena 2450.co. bočica. Phenobarbiton-natrijum M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163560 film tableta.1din 8600097400206 338/2007/12 23.DigitSoft.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .

5din 29. OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA Cena 515-04-3284/04 30.O. Phenobarbiton PHLEBODIA . 600mg.09. 15mg.07. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mik-romola/L). deca 5-8mg/kg dnevno. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porekla: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 10-20mg. po potrebi ponoviti za 6 sati.PANFARMA D. bočica.O. maks.09. Phenobarbiton-natrijum PHENOBARBITON-NATRIJUM .2002 doziranje: suvi. 5x2mL Cena 300. akutne konvulzije kod tetanusa. PIASCLEDINE . tvrda.O.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH .2din 8600097400213 515-04-2344/03 19. tvrda. parenteralno 50-200mg.4din 29. trovanja konvulzivnim otrovima i lekovima koji deluju stimulantno na centralni nervni sistem: individualno.342 abecedni spisak registrovanih lekova PHENOBARBITON .1din 5310001001735 3/2-10-5765 11.Makedonija folkodin .INNOTECH INTERNATIONAL . 15mg/5mL.Austrija ulje soje. u stomatologiji: 300mg dnevno sa velikom čašom vode za vreme jela. ulje avokada . 1x20 kom Cena 135. 200mg+100mg. uveče.11. M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (BR) 1169200 kapsula.2003 752. Paralelni lekovi: Fenobarbiton.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (Z) 0084520 liofilizat za rastvor za injekciju.2003 2-3 puta P PHOLCODIN ALKALOID® .2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija). 3x10 kom Cena 47. blister.11. bočica.2din 8600097401043 250/2005/12 06. pre doručka..2002  (R) 3115154 oralni rastvor. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L). 600mg.PANFARMA D. 10mg.R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati  (R) 1115150 kapsula. 15 kom Cena 515-04-1584/03 Cena (R) 1108341 film tableta.ALKALOID AD . 220mg/2mL.O.11. 398. cerebralnih hemoragija.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084210 tableta. .07. 2x15 kom 515-04-1584-1 doziranje: hronična venska insuficijencija: 600mg ujutro. blister.co. 1x150mL Cena 167din 3/2-10-5767 11.DigitSoft.2004 doziranje: ublažavanje simptoma osteoar tritisa.Srbija fenobarbital . liobočica sa rastvaračem.2005 doziranje: status epileptikus.Francuska diosmin . hemoroidi: po 600mg. pre jela.Srbija fenobarbital . 600mg dnevno. blister. 1x15 kom www. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.nr . Paralelni lekovi: Fenobarbiton. . eklampsije.M09AX.C05CA03 VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108340 film tableta. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.

2din 3838989623500 87/2007/12 11.D.A11BA.j. bočica. kalcijum-pantotenat. 24g dnevno. rastvor.2007 doziranje: androgeno uzrokovana alopecija: kod muškaraca starosti od 18-65 godina.2003 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti.co. tvrda.12.Velika Britanija piperacilin . dnevno rastopiti u ustima. maks. bočica sa raspršivačem. Paralelni lekovi: Palin®. blister.Srbija pipemidinska kiselina .2007 doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: deca starija od 7 godina 1 tabl. 1x60mL 3870010002076 81/2007/12 11. VITAMINI a11Ba multivitamini (BR) 1052110 obložena tableta. dnevno podeljeno u više doza.abecedni spisak registrovanih lekova 343 PIKOVIT® FORTE . TOVARNA ZDRAVIL.5mg+1. nakon nanošenja rastvora oprati ruke. 5%. askorbinska kiselina. tabl. kada se radi o nedostatku apetita.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni Cena 147.5din (R) 1132300 kapsula. u težim infekcijama 200-300mg/kg. tvrda.Slovenija retinol. 2x10 kom Cena 147. posle jela..01.D. riboflavin. 200mg.j. nikotinamid.+60mg+1.ZORKA PHARMA A. treba uzimati 2 meseca. tiamin. 2g. D. . 3x10 kom Cena 198.Srbija pipemidinska kiselina .01.2007 (R) 7159226 sprej za kožu.5din 8608807100620 515-04-2607/03 28. a u slučaju drugih tegoba 2-3 puta godišnje po mesec dana. cijanokobalamin. blister.+400i. bočica. PIPEGAL® . holekalciferol. 1x60mL Cena 3870010005336 82/2007/12 11.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni (R) 1132320 kapsula.4mg+10mg+15mg.GALENIKA AD . folna kiselina.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: 100-200mg/kg.nr . Pipegal® PIPRIL® .01. 2%. najviše 2mL 2% rastvora dnevno. blister. 2x10 kom 8608808104009 2067/2007/12 25.2007 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. (1mL rastvora u spreju=8 puta pritisnutu vrh pumpice).12.J01CA12 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU P Cena 3/2-10-7413 25.D. . piridoksin.7mg+2mg+6mcg+20mg+ 0.BOSNALIJEK D.KRKA.D11AX01 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11aX ostali dermatološki preparati Cena (R) 7159225 rastvor za kožu.DigitSoft. 1x4g 3/2-10-7413/1 25. 1x2g www. PILFUD® .Bosna i Hercegovina minoksidil . ujutru i uveče naneti po 1mL rastvora na potpuno suvu ćelavu površinu i blago utrljati. Paralelni lekovi: Palin®.11. j01ca penicilini širokog spektra (R) 0021683 rastvor za injekciju. 4g. 200mg. Pipem PIPEM . . bočica. 5000i. pri svakoj primeni losiona detaljno pročitati način aplikacije.WYETH PHARMACEUTICALS .2002 Cena (R) 0021684 rastvor za injekciju.09. tokoferol .

tokom ili posle obroka sa čašom vode.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. 10mg dnevno. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. 12x5mL LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.Poljska ramipril . 4x7 kom Cena 9002260013968 1153/2006/12 07.Bangladeš ramipril . Prilinda®. . maks.nr . (dnevne doze od 2. se mogu uzimati pre. 400mg. 4x7 kom 8600097405430 1908/2006/12 20. doza se može povećati.5-5mg/dan.A. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 1. 10mg/dan. 10mg. 5mg. tabl. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.25mg/dan.5mg/dan. Tritace® PIRAMIL® . posle 2-3 nedelje. monokomponentni (R) 1103070 tableta.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. (dnevne doze od 2. blister. ampula. po postizanju željenog efekta terapiju nastaviti oralno. 10mg/dan. 1g.25mg/dan. 800mg. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073152 rastvor za injekciju. monokomponentni (R) 1103073 tableta. parenteralno odrasli 3g dnevno.Grčka piracetam . po potrebi povećavati do 20g dnevno.co.07. Tritace® PIRAMIL® . maks.Srbija ramipril .25mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.2006 Cena (R) 1103072 tableta.344 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-217-2 31. 2. doza održavanja 2 puta po 2. 3x10 kom 515-04-217-1 31. početna doza je 2 puta po 2.5mg. 6x10 kom 515-04-217/03 31.2003 Cena (R) 1073151 film tableta. Paralelni lekovi: oikamid PIRAMIL® . 4x7 kom 8600097405447 1864/2006/12 18. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.10.25mg/dan. maks. corpril. 7x4 kom Cena 9002260013937 1150/2006/12 07.NOVARTIS (BANGLADESH) LTD . ramitens®.07. se mogu uzimati pre. adjuvans u lečenju miokloničkih konvulzija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. maks. posle 2-3 nedelje.DigitSoft.25mg/dan.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). ne smeju se žvakati.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).FARAN LABORATORIES .C09AA05 PIRACETAM . tabl. ne smeju se žvakati. blister. Paralelni lekovi: ampril®. tokom ili posle obroka sa čašom vode. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: ampril®.25mg/dan.2003 doziranje: neuroprotektiv. 10mg dnevno. ramitens®. doza održavanja 2 puta po 2.07. početna doza je 2 puta po 2. corpril. ramipril. Prilinda®. 10mg dnevno.LEK S.25mg/dan. maks. blister. posle 2-3 nedelje.07.5-5mg/dan. doza se može povećati. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.07. ramipril. www. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.2003 Cena (R) 1073150 tableta. blister. monokomponentni Cena (R) 1103071 tableta.10.5mg/dan. strip. blister. doza se može povećati.HEMOFARM AD .

Platidiam 10. terapija neurotoksičnosti izazvane izoniazidom: 3 puta po 50mg.05. Platinex PLATIDIAM 50 . poslednju dnevnu dozu uzeti pre 16 časova. 2x15 kom 515-04-61/04 07.S. doza održavanja 2 puta po 2.10. 10mg/20mL. profilaksa piridoksin zavisnih konvulzija: kod dece 2-100mg. Platigal.co. vitamin B6 PK-MERZ . parenteralno 1-3 puta dnevno 200mg (500mL inf. .2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. bočica.DigitSoft. KGaA . ovarijuma.Srbija cisplatin .06. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.06. 200mg. Paralelni lekovi: cisplatin.GALENIKA AD . ramipril.05.D. ramitens®. premenstrualni sindrom: 50-100mg dnevno.2002 doziranje: oralno odrasli deficit vitamina B6 3 puta po 20-50mg.abecedni spisak registrovanih lekova 345 po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.PLIVA . 10mg/dan. 1x20mL 8606007080148 P Cena 3/2-10-5096 05. tabl. corpril. 1x100mL Cena 1418din 8590027301065 670/2006/12 18.Merz Pharma Gmbh & Co. kombinovana terapija tumora testisa. Platigal.07. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.5mg/dan.5-5mg/dan. .Češka cisplatin .Srbija piridoksin . ovarijuma. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. tumora regiona glave i vrata.2004 Cena 552.LACHEMA A. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.LACHEMA A. Paralelni lekovi: ampril®.8 din (R) 1085350 tableta. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. se mogu uzimati pre. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. bočica od tamnog stakla. boca od tamnog stakla.nr . tokom ili posle obroka sa čašom vode.2004 doziranje: Parkinsonova bolest. boca.1din 515-04-59/04 07. kombinovana terapija tumora testisa.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031260 koncentrat za rastvor za infuziju. PLATIDIAM 10 . 10x20mL Cena 3091. Paralelni lekovi: cisplatin. sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031261 koncentrat za rastvor za infuziju. početna doza je 2 puta po 2. profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno. brzinom 55 kapi/min.Češka cisplatin . tokom 5 dana na 3-4 nedelje.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).2002 www. blister. (dnevne doze od 2. 10mg. ekstrapiramidalni simptomi: oralno početno 100mg.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 28.S. ne smeju se žvakati. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. 100mg. Prilinda®.ZDRAVLJE A.9din (R) 1051721 tableta. 50mg. Platinex PLATIGAL . povećavati nedeljno do doze održavanja 2 puta po 100-300mg.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju.N04BB01 ANTIPARKINSONICI N04BB derivati adamantana (SZ) 0085353 rastvor za infuziju.) maks. 20mg.Nemačka amantadin . blister. Paralelni lekovi: Bedoxin®.PLIVA . 10x500mL Cena 15591. Tritace® PIRIDOKSIN . tumora regiona glave i vrata. Platidiam 50. . maks. 2x10 kom 8600064112354 3/2-10-5386 26.1din (8590027301058) 671/2006/12 18.

1x30 kom 03-7342/96 10. 1%. 300mg dnevno. 1x30 kom 03-7344/96 10. 1x30 kom Cena 03-7343/96 10. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard.2004 doziranje: prevencija ishemijskih događaja. karcinomi glave i vrata. 50mg. 1x20mL Cena 521. po potrebi se doza povećava do 30mg dnevno.08.BRISTOL-MYERS SQUIBB . Paralelni lekovi: zyllt® PLENDIL .06. 1x20mL 515-04-251/03-1 05.5mg.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157160 krem. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. 2x14 kom 3582910004172 515-04-2552/04 24. plastična bočica. 1%. karcinomi glave i vrata. 75mg.Hrvatska klotrimazol . bočica.7din 515-04-251/03 05. Paralelni lekovi: cisplatin.03. 1x20g P ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 153. Felodipin STada® 5mg retard PLIMYCOL . 10mg.03. tuba.7din (R) 4157161 rastvor za kožu. maks. Platidiam 50. Platidiam 10.2002 Cena 1333.34 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju.2000 Cena (R) 1402822 film tableta. bočica.Velika Britanija felodipin . Platigal PLAVIX® . hiper tenzija: 2 puta po 20-40mg dnevno.03. blister. 10mg/20mL.2004 Cena 142. Paralelni lekovi: antifungol®.03. 1x100mL Cena 8606007080155 3/2-10-5094 05.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na kožI. 1x100mL 3/2-3086 17.06.ASTRA ZENECA UK LIMITED .2000 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 20mg dnevno.co.O.07. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. isključujući heparin Cena 3636. plastična bočica. akutni koronarni sindrom: jednom dnevno 75mg. bočica.O. canesten®.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .2000 (R) 1402821 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.nr . Kansen. blister. maks. Paralelni lekovi: cisplatin. Platidiam 10.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. 5mg.7din 3/2-10-3085 17.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.DigitSoft. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. .3din (R) 1068220 film tableta.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402820 film tableta. Mycoril® www. bočica. Platinex PLATINEX .PLIVA HRVATSKA D.USA cisplatin . tokom 5 dana na 3-4 nedelje.03. 50mg.Francuska klopidogrel . 120mg dnevno. 2.7din (SZ) 0031231 rastvor za injekciju.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031230 rastvor za injekciju. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. Platidiam 50.

3 kom 34 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Cena 189.M01AX. 1x10mL Cena 515-03-259/03 05. . POLIVIT B . terapija 15-25 kapi dnevno. lečenje 3-4 dražeje dnevno.02.co.j.PLIVA HRVATSKA D.O. uretritis.2007 doziranje: profilaksa i terapija hipovitaminoza: odrasli profilaksa 1-2 dražeje dnevno. Paralelni lekovi: Polyflamin mite POLYFLAMIN MITE . . 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).9din 515-04-3940/03 03. u razmacima 2.m.A.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.M01AX.2004 doziranje: profilaksa hipovitaminoze A i rahitisa: deca profilaksa 3-6 kapi dnevno. 25mcg/0./mL.O. canesten® 1. napunjen injekcioni špric. revakcinacija po potrebi. odrasli profilaksa 5-10 kapi dnevno.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče jednu vaginalnu tabletu tokom 3 dana. 6x1mL M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166110 rastvor za injekciju.001mg+2mg.A11CB. polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S. VITAMINI a11cB vitamini a i d u kombinaciji 82. 6x1mL 8605001700793 Cena 355. Paralelni lekovi: vitamin a+d PNEUMO 23 . nikotinamid.. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . riboflavin.c.. 5mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.5mL vakcine. lečenje 2-3 dražeje dnevno.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.Francuska vakcina protiv pneumokoka. terapija 815 kapi dnevno. najranije 5 godina od primarne vakcinacije.5mL Cena 746. rastvor. Kansen.8din 515-04-3935/03 03. ampula.abecedni spisak registrovanih lekova PLIMYCOL ./mL+3000i.O. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .9din 3/2-10-8000 24.5mL.1din (R) 2052030 oralne kapi.. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI P Cena 367. deca profilaksa 1 dražeja dnevno. 300miliona/mL. ampula.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: antifungol®. holekalciferol . . canesten® 3.2002 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine primarna vakcinacija 0. Mycoril® PLIVIT AD3 .j. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i. 1x0.Srbija bakterijski antigeni . VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052222 film tableta.Hrvatska retinol. blister. 3x10 kom Cena 45. Paralelni lekovi: B-complex POLYFLAMIN FORTE .nr .J07AL01 VAKCINE j07aL vakcine protiv pneumokoka (Z) 0011856 rastvor za injekciju.2004 www.Srbija tiamin.2004 doziranje: adneksitis. 6000i.5din 515-04-251/03-2 05.02.Srbija bakterijski antigeni . ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166111 rastvor za injekciju. cijanokobalamin. ili s. kalcijum-pantotenat.03.10.Hrvatska klotrimazol . 200mg.12. piridoksin.SANOFI PASTEUR S..DigitSoft. bočica. paba . pneumoniae) . 1mL = 35 kapi.A11EA.O. 800miliona/mL.G01AF02 g01aF derivati imidazola (R) 6137133 vaginalna tableta.8din 8600097011488 2525/2007/12 22.PLIVA HRVATSKA D.03.

D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156150 rastvor za kožu.j.6din 02.A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi Cena 637. kontejner plastični. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.co. kontejner plastični. se uzima 12 sati posle prve).D. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).2006 1791.2002 doziranje: prevencija i lečenje vaginalnih infekcija: 1 vaginalna kaps. uveče.06.2din 05.Srbija povidon-jod .5%. ili s.08.9din 05. Paralelni lekovi: Mirena® POVIDON JOD . PORTALAK® .2006 www. neomicin.c. boca.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. 1x6 kom Cena 284.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (R) 1135250 tableta.Srbija povidon-jod .INNOTECH INTERNATIONAL .R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA P r02aa antiseptici (BR) 4120155 rastvor za ispiranje usta..2003 doziranje: zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) u toku 72 sata (druga tabl. u razmacima 2. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. 60mL sirupa u početku.2007 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.LABORATORIE INNOTHERA . deca od7-14 godina 10-15mL dnevno. . 7. 1x5000mL 8600097001410 768/2006/12 Cena (BR) 4156153 rastvor za kožu. 66. kontejner plastični. polimiksin b . 10%.06. blister.2006 186.3din 3/2-10-9117 10. 1x500mL 8600097001403 767/2006/12 Cena (BR) 4156152 pena za kožu. blister.7din 05.Mađarska levonorgestrel .06.GEDEON RICHTER LTD . .5din 5997001313022 515-04-276/03 30.4din 8600097001434 764/2006/12 05. 7.2006 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. kontejner plastični.+35000i.7g/100mL.+35000i.06. deca od 1-6 godina 5mL dnevno.34 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: adneksitis. 1x500mL 3850343033299 1609/2007/12 06. 1x50mL Cena 60.5%.D. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 0. 10%. kontejner plastični. 1x500mL Cena 8600097001373 762/2006/12 Cena (BR) 4156151 pena za kožu. zatim 5-15mL sirupa. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.5din 05. meka. 1x5000mL 8600097001380 763/2006/12 179. 8. 1x2 kom Cena 328.7din (R) 3127050 sirup.06. tokom 12 dana. 10%.Hrvatska laktuloza .Francuska nistatin.75mg. kontejner plastični. . 100000i.2006 1863.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137311 vaginalna kapsula.m. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .12. uretritis.DigitSoft.2006 98.5%.06. Paralelni lekovi: Lactulose-MIP POSTINOR® 2 . 3 dana.BELUPO. zatim 5mL dnevno. maks.D.j.06.j.nr . Paralelni lekovi: Polyflamin forte POLYGYNAX . 1x100mL 8600097001397 760/2006/12 Cena (BR) 4156154 rastvor za kožu.

2003 Cena 90.Srbija povidon-jod .D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156301 rastvor za kožu. 1x100mL 8608811006598 515-04-2347-3 29. Betadine® POVIDON JOD . uveče pre spavanja.D08AG02 d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156460 mast. uveče pre spavanja. 14 dana (uključujući i dane menstruacije). 1x100mL Cena 98. 1x20g 8608811006604 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Cena 99. POVIDON JOD .6din 8608811006581 515-04-2347-2 29.2006 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.5%.5din 515-04-2347/03 29.2003 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog Paralelni lekovi: aNTIsept d. tuba.Srbija povidon-jod .8din (BR) 6137100 vagitorija.co. Betadine® POVIDON JOD .Srbija povidon-jod .R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA r02aa antiseptici (BR) 4156461 rastvor za kožu. 200mg.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156462 rastvor za kožu.12.12. 14 dana uključujući i dane menstruacije.ZDRAVLJE A. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.Srbija povidon-jod . 10%. . blister.8din 8608811006611 515-04-2347-4 29.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137107 vagitorija.2003 doziranje: 1 vaginalna tabl. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 10%. 200mg. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD .1din (R) 4156463 rastvor za kožu. 7. 2x7 kom Cena 179.06.06.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 34 4156155 mast. Paralelni lekovi: aNTIsept d. .Srbija povidon-jod . strip. 2x7 kom 8600097001441 766/2006/12 05.2006 doziranje: 1 vaginalna tabl. bočica.2003 doziranje: mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. 10%. bočica. kanister. tuba.D.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici Cena 179.JUGOREMEDIJA .2003 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. 1%.12.JUGOREMEDIJA .2004 P www.D.5din 515-04-3998/03 03.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 10%. 1x100mL Cena 73. mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju.nr .12. bočica.JUGOREMEDIJA .3din 8608811006574 515-04-2347-1 29.Srbija povidon-jod .DigitSoft.JUGOREMEDIJA .02. 1x5000mL Cena 1791. 1x40g Cena 139din 8600097001427 765/2006/12 05.12.

endokrine.350 (BR) 4156302 rastvor za kožu.2002 Cena 537.2004 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog.BOSNALIJEK D.. kolagenoze): početna doza 10-20mg.nr . 20mg. boca. Pronison® PREDNIZON . endokrine. 5000i.Srbija prednizon . 3x5000 i.07. Paralelni lekovi: Prednizon. pluća. uzima se ujutro posle doručka.5din (R) 1047556 tableta. krvi. 5mg.JUGOREMEDIJA A. Pronison® PREDNIZON .02. 1500i. 1x10 kom 3870010004605 515-04-241/03 30. oka. (Z) 0044143 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.G03GA01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (Z) 0044142 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Francuska trimetazidin . Paralelni lekovi: Prednison.j. gastrointestinalne.Bosna i Hercegovina prednizon . maligne i reumatske bolesti./mL. 60mg dnevno. alergijske. zavisno od indikacije (bolesti kože.6din 8608811002323 515-04-2080/03 23. 2x10 kom Cena 54. blister. krvi. blister.12.DigitSoft.D.2006 www.2004 doziranje: profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris: 2 puta po 35mg (ujutro i uveče).co. 5mg.07. Paralelni lekovi: aNTIsept d. 2x10 kom 8608811002330 515-04-2081/03 23.2din 1576/2006/12 05. ./amp. 60mg dnevno. endokrine.Srbija prednizon . gastrointestinalne. uzima se ujutro posle doručka. 1x100mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 98. pluća.j. alergijske. uzima se ujutro posle doručka. maligne i reumatske bolesti. 3x1mL 8600103419390 Cena 1020.12. 2x30 kom Cena 1011din 515-04-1848/04 23.6din 515-04-3999/03 03. alergijske. gastrointestinalne.j. kolagenoze): početna doza 10-20mg. zavisno od indikacije (bolesti kože.LES LABORATOIRES SERVIER . lio-ampula sa rastvaračem.08.6din 8608805100332 515-04-303/03 03. lio-ampula sa rastvaračem.11.09.V.D. 60mg dnevno. 35mg. Betadine® PREDNISON . oka.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047555 tableta. pluća. 5mg. blister. maks. Paralelni lekovi: Prednison.PRIZREN .2003 doziranje: individualno..2003 doziranje: individualno. 10%. ZRENJANIN .N.Holandija horionski gonadotropin .2003 doziranje: individualno. krvi. maligne i reumatske bolesti.2003 Cena 150. Pronison® P PREDUCTAL MR . oka. ORGANON . kolagenoze): početna doza 10-20mg.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 51din (R) 1047511 tableta.FARMAKOS DD . PREGNYL® .H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047551 tableta.C01EB15 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01eB ostali lekovi u terapiji bolesti srca (R) 1109120 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem. blister. maks.1din 3/2-10-4645 29. zavisno od indikacije (bolesti kože. plastična fiola. maks. 1x20 kom Cena 54.

1x10 kom Cena 123din 8600097011969 3/2-10-4029 29. nesezonski hronični idiopatski rinitis. tireotoksikoza 4 puta po 50mg (oralno). Metoprolol STada® 200mg retard PRESSING® . alergijski konjunktivitis. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najviše 15mg (parenteralno).2004 Cena 130din (R) 1107751 film tableta. 1x3g Cena 2016.co.Belgija dinoproston . insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV . 10mg. 50mg.2002 Cena 120. selektivni (R) 0107497 rastvor za injekciju.HEMOFARM AD .nr .5mL) gela. 2x14mg 515-04-4762/03 24. kod žena: stimulacija ovulacije. angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno). priprema folikula za ovulaciju. Loratadin P www. 5mg/5mL. kriptorhizam koji nije uzrokovan anatomskom opstrukcijom: uobičajeno kod stimulacoje ovulacije 5000-10000i.. fiola. 1mg/mL. Paralelni lekovi: Propess. ampula.Srbija metoprolol . 3x10 kom 8600097010436 2526/2007/12 22.1din (R) 1107496 film tableta.j. blister.2007 Cena 180.11.abecedni spisak registrovanih lekova 351 doziranje: individualno. 24 sata posle primene zadnje doze menotrofina PREPIDIL® . Lorano. Prostin® e2 PRESOLOL ..v. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca.v. 4x14mg 515-04-4761/03 24. zakasneli puber tet zbog insuficijencije pituitarnih gonadotropina. šumeće tablete se rastvaraju u čaši vode pre upotrebe.10.3din 8606007411133 72/2007/12 11.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 4143125 endocervikalni gel.10.05.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno.HEMOFARM AD . po potrebi primeniti još jednu aplikaciju.11.6din (R) 1107750 film tableta.Srbija loratadin . Flonidan®. 50mg. 0.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2. corvitol® 50.2002 Cena 167din (R) 3058282 sirup.DigitSoft. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno). 5x5mL Cena 223.1din 8600097011341 2541/2007/12 22.11. 1x120mL 8600097011976 3/2-10-4033 29. napunjen injekcioni špric.05. bočica od tamnog stakla. deca od 2-5 godina 5mg dnevno.2007 Cena 70. Paralelni lekovi: corvitol® 100.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058280 šumeća tableta. 10mg.01. 100mg. kod muškaraca: hipogonadotropni hipogonadizam. Paralelni lekovi: claritine®. 1x10 kom 8600097011983 3/2-10-4032 29.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis.4din (R) 1958281 tableta. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg (oralno). blister. aritmije: 5mg sporo i.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. blister. ne preporučuje se upotreba duže od 2 dana. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.5mg/3g. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. blister. 2 puta po 50mg dnevno (oralno). hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika.

pred spavanje. doza 8mg/dan.GALENIKA AD . PRILAZID® . a zatim 4mg dnevno.4din (R) 1103704 film tableta.12.LES LABORATOIRES SERVIER . 1mg. doza 8mg/dan. 3x10 kom 8608808104900 515-04-1923/03 02. 8mg.GALENIKA AD . 5mg. najčešće 1 tabl.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.Srbija cilazapril. monokomponentni Cena 1767.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).5mg/dan. stare osobe: hipertenzija početna doza 0. 1x30 kom Cena 134.25mg/dan. 2.10.5-1.HEMOFARM AD . najbolje uveče. a zatim 4mg dnevno. 2x10 kom 8600097401050 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 67din 2521/2007/12 22. monokomponentni (R) 1103860 tableta.11. 5mg+12.4din 8608808105310 910/2007/12 03. 1x30 kom 8608808104894 515-04-1922/03 02. blister.Francuska perindopril .11. ujutru. fiola. 1x1 kom Cena 883.5mg. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. doza održavanja se određuje individualno. hronična insuficijencija srca početna doza 0. fiola. postepeno se može povećavati do 2.9din 8606100722044 3/2-10-10002 12. doza održavanja 2. u isto vreme.5-5mg/dan. najbolje uveče.DigitSoft. hidrohlortiazid .Srbija cilazapril .5mg/dan. 5mg. fiola. Inhibace®.25mg/dan.2002 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. bolesnici sa cirozom jetre.5mg. zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije. Paralelni lekovi: cilazapril. blister.02.2003 Cena 622. maks. fiola.5mg/dan.11.LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE . doza održavanja 1mg/dan.1din 8608808104887 515-04-1921/03 02. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 0.nr . maks. monokomponentni (R) 1103570 tableta.2003 Cena 249din (R) 1103701 film tableta.05.5mg/dan (ili manje). PREXANIL® . Inhibace Plus® PRILENAP . blister.6din (R) 1103861 tableta. blister. 1x30 kom 8608808104870 515-04-1924/03 02. na dan.Srbija enalapril .C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401400 film tableta. 1x30 kom 8606100722075 130/2006/12 06. 4mg. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan.7din (R) 1103702 film tableta.co. pred spavanje.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 0. ujutru.11. maks. doza 5mg/dan.C09AA02 c09aa inhibitori ace.Francuska perindopril . 1x30 kom Cena 804.352 abecedni spisak registrovanih lekova PREXANIL® . srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. početna doza iznosi 0.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. monokomponentni (R) 1103700 tableta.2007 www. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus. doza održavanja se određuje individualno. zobox® PRILAZID® PLUS .5mg.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza 1-1.2003 Cena 459.

H. posle 2-3 nedelje. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.2006 Cena 675.25mg/dan. 2x10 kom 8600097401340 (R) 1401503 tableta. tokom ili posle obroka sa čašom vode. dnevno.01. enap® . po potrebi 2 tabl. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 165. enatens® PRILENAP® H .5mg. 20mg. ramitens®.01. tabl.).HEMOFARM AD . 40mg/dan. 10mg dnevno.5din 344/2007/12 23.HEMOFARM AD .7din (R) 1103572 tableta.01.5mg/dan. doza se može povećati. najčešće 1 tabl. početna doza je 2 puta po 2. enalapril 10 mg.8din 9002260013944 1151/2006/12 07.HL. 2x10 kom 8600097400121 63/2007/12 11.5mg/tabl.01. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. blister. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. maks. Prilenap® H PRILINDA® .Srbija enalapril.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401502 tableta. blister.HL. maks.nr . enalapril 20 mg. corpril.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 170. 5mg. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. 10mg+12. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.H.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). Paralelni lekovi: enaHeXaL®. 10mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®. enap® . blister. doza održavanja 2 puta po 2.DigitSoft.Srbija enalapril. (enalapril 10mg sa hidrohlortiazid om 12.2007 Cena 343/2007/12 23. enalapril HcT. uveče. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.01.co. blister. 10mg+25mg. Tritace® P www.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje.5mg. hidrohlortiazid . 10mg. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. maks.55mg/dan. pre spavanja.5mg. po potrebi. 4x7 kom Cena 486.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.1din (R) 1103072 tableta. hidrohlortiazid . 1 tabl. 2 tabl. Piramil®.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 353 1103571 tableta. 2. blister. blister.07.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). blister. Prilenap® HL PRILENAP® HL .25mg/dan. ne smeju se žvakati. blister. enap® .5mg/dan. 2x10 kom 8600097401357 (R) 1401501 tableta. dnevno.2007 Cena 242. enalapril. enap®. 2x10 kom Cena 163.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. enalapril HcT.Srbija ramipril .01. (dnevne doze od 2. enalapril Lek®.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). 10mg+12. ramipril.07.2007 Cena 345/2007/12 23. 4x7 kom 9002260013951 1152/2006/12 07. 10mg+25mg.9din 8600097400114 62/2007/12 11. enap® .C09AA05 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401500 tableta.7din 342/2007/12 23. se mogu uzimati pre. monokomponentni (R) 1103071 tableta.

5mg. aritmije i infarkt miokarda: početna doza je 50mg.11. profilaksa 10mg dnevno od 19.Srbija cefazolin . 100mg/kg dnevno. jedanput dnevno.5mL Cena 8606103683090 2341/2006/12 13.v. doza se može povećati na 100mg. Panapres PRIORIX™ . jedanput dnevno. jedanput dnevno. I generacija (Z) 0321030 prašak za rastvor za injekciju. Ukoliko je potrebno. PRINORM . dana ciklusa.J01DB04 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. karcinom dojke: 40-60mg dnevno.Srbija atenolol . bočica staklena.Belgija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila.5mL 515-04-2704/03 05. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.A. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. cefazolin-MIP.3din 8600103492102 1569/2006/12 05.GALENIKA AD .m. kože i mekih tkiva..2006 doziranje: menoragija: 10-15mg dnevno podeljeno u više doza. urinarnog.nr . inf. maks.co. 1x20 kom Cena 216. deca koja ranije nisu vakcinisana.PHARMASWISS D. ili i. genitalne infekcije (npr. galecef® PRIMOLUT®-NOR-5 .2005 doziranje: arterijska hipertenzija.354 PRIMACEPH® .-26.2006 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.7log CCID50+3log Cena 837.O. doza je 0. septikemija i endokarditis izazvani osetljivim mikroorganizmima: odrasli 500mg-1000mg na 6-12 sati. bočica.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 6g (izuzetno 12g) dnevno.DigitSoft. revakcinacija u 12 godini. . angina pektoris: početna doza je 50mg. doza se može povećati na 200mg dnevno.2007 doziranje: infekcije respiratornog.05.5din CCID50. a zatim se povećava na 100mg.m.GLAXOSMITHKLINE UK .7din 8608808101770 60/2005/12 09. epididimitis). dana ciklusa.c. selektivni (R) 1107170 tableta. maks.SCHERING AG .5mL.2din 8606007082135 1097/2007/12 23.12. Paralelni lekovi: cefazolin. inj. cefazolin-BcPP. (3log CCID50+3. jedanput dnevno.Velika Britanija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. prostatitis. 1g.Nemačka noretisteron . Paralelni lekovi: atenolol. tokom 10 dana.09. 2. 1x0.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011866 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem u ampuli. 50x1g Cena 7295. 100x0.v. 100mg. kostiju i zglobova. 1. bilijarnog trakta. blister. ukoliko je potrebno. 3log CCID50+3. rubeole i parotitisa) .7log CCID50+3log CCID50)/0.O. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. lek se daje u obliku i. 2x7 kom Cena 73. endometrioza: 10-25mg dnevno od 5. .G03DC02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena (R) 1048431 tableta. liobočica sa rastvaračem u ampuli. (3-5 minuta) ili i.2003 P www.5mL duboko s.09. Paralelni lekovi: Trimovax PRIORIX™ .J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. deca starija od 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno 3-4 jednake doze. rubeole i parotitisa) . inj. spore i. Ukoliko je potrebno.

liobočica sa rastvaračem u špricu.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401050 tableta. 0.nr . 5%+2%.5mg.5mL duboko s. 40mg+12.C05AX. 7-14 dana.SLAVIAMED D.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .5mL Cena 515-04-2704-1 05. 5x1mL 8608808101893 Cena 402.10.Srbija hidroksiprogesteron . posle jela. ukoliko je potrebno. tuba. 400mg+40mg.2007 Cena 260. . Paralelni lekovi: Micardis® Plus Cena 515-04-3541-1 25. 2.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 355 0011867 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.m.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. Paralelni lekovi: Trimovax PRITORPLUS™ .S01GA51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (BR) 7091090 kapi za oči. revakcinacija u 12 godini. 900mg dnevno.7din 3/2-10-10523 26. VAZOPROTEKTIVI c05aX ostala lokalna antihemoroidalna sredstva (BR) 4108102 krem.12. 4x7 kom 8606007910346 (R) 1401051 tableta. posle smirenja tegoba (svraba i bola). 1x30g Cena 217.5mg. jednom dnevno. maks.Velika Britanija telmisartan.Srbija propafenon . Sadržaj tube je dovoljan za 20-30 aplikacija.2007 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.O.GLAXOSMITHKLINE UK .1din (R) 1101421 film tableta.12. 2x5 kom Cena 3/2-10-10523/1 26. blister. uvek posle pražnjenja creva. Paralelni lekovi: Propafenon alkaloid®.11. 3log CCID50+3.c. hidrohlortiazid .2003 PROCTO-GLYVENOL .2003 doziranje: alergijski konjunktivitis: 1-2 kapi na svaka 3-4 sata ukapavati u konjunktivalnu kesu.Makedonija nafazolin.GALENIKA AD . blister.12.3din 8605000800234 2510/2007/12 19. blister. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.DigitSoft. 150mg.03%+1. rastvor. bočica.10.9din (BR) 5108103 supozitorija.2din 247/2006/12 03.2003 Cena 515-04-3541/03 25. dnevno.07. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.6din 5310001004194 515-04-1208/03 30. 5x10 kom 8605000800227 2505/2007/12 19.2006 www.2002 doziranje: lokalna terapija unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida: supozitorije 2 puta dnevno: ujutro i uveče. aluminijumska folija. deca koja ranije nisu vakcinisana. blister.2002 226. 1x0. borna kiselina . 1. 4x7 kom 8606007910339 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl. ampula.co. 250mg/mL. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina.2003 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja.G03DA03 P POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03da derivati pregnena (R) 0048468 rastvor za injekciju.O. rektalni krem se stavlja 1-2 puta dnevno. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. PROCULIN® ..ALKALOID AD .12. lidokain . 5x10 kom Cena 468.5%. 1x10mL Cena 89.03. grupa I c (R) 1101420 film tableta. PROFENAN® . doza je 0. 300mg. Propafen® PROGESTERON DEPO . 80mg+12.7log CCID50+3log CCID50. ili i.Švajcarska tribenozid.

3mg/kg/dan. 900mg dnevno.Makedonija propafenon .J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327480 kapsula. blister. odnosno 250mg. 2x10 kom Cena 150. 60mg dnevno.12. parenteralno 0.5din (R) 1327481 kapsula.v. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). kolagenoze): početna doza 10-20mg.3din 3/2-10-9345 25. 5mg.12.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047632 tableta.5din 8595026483712 654/2005/12 30.2din (R) 1327482 kapsula. 150mg.2din 5390332171130 515-04-1072-1 30. maks. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana. Paralelni lekovi: Profenan®.08.v. . blister. 3-6 meseci (onihomikoze).06.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. 3x10 kom Cena 32871. Kanazol. pluća. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min.GALENIKA AD . u toku 3-6 min. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno.1din (Z) 1101461 rastvor za injekciju. tvrda. Paralelni lekovi: Prednison. 1mg. 100mg. grupa I c (R) 1101460 film tableta. tvrda.. 1x4 kom Cena 470.L04AA05 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014250 kapsula. 100mg. zavisno od indikacije (bolesti kože. Tinea cruris). 3x10 kom Cena 2677. 0. odrasli i deca najčešća početna oralna doza je 0. inj. doze su individualne. ampula. endokrine.05mg/kg/dan u i. preteći p