P. 1
Registar Lekova 2008

Registar Lekova 2008

|Views: 2,254|Likes:
Published by Milamarina

More info:

Published by: Milamarina on Sep 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

www.DigitSoft.co.

nr

Izdavač
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd www.alims.sr.gov.yu e-mail: registar@alims.sr.gov.yu Helicon Publishing www.helicon.co.yu office@helicon.co.yu

Prim. mr ph. Tomislav Solarović Glavni i odgovorni urednik Prim. dr sc. Ljiljana Đukić

za Izdavača

Prim. dr sc. Ljiljana Đukić Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović Prim. mr sc. ph. Milena Miljković Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik Mr ph. spec Spomenka Vejvoda

autorI I urednIcI

Mr sci. ph Danka Stefanović Mr ph. Danka Tešić Mr ph. Tatjana Đerković Mr ph. Marija Mašković Mr ph. Ivana Mihajlović Dr vet. med Jelena Borlja Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović Ing. Julija Grujić Veselina Rakanović, farm. tehn. Ljiljana Radovanović, dipl. stat.

SaradnIcI

SaradnIcI na prIpremI Id podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević Mr ph. Vladan Savić Mr ph. Dejan Stevanović Nataša Đukić

Prof. dr Goran Janković Prof. dr Nenad Ugrešić Prof. dr Slobodan Janković Prof. dr Zoran Todorović

recenzentI

GRAFOLIK, Beograd
tIraž:

Štampa

2500 ISSN 1452-3337

www.DigitSoft.co.nr

Predgovor
Poštovane kolege, u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik 84/2004) u obliku prikladnih stručnih vodiča. Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara 2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka. Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova, praćenja prometa i potrošnje lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja nacionalnog informacionog sistema u oblasti lekova. Nacionalni registar lekova za 2008. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji (dozvole za promet) ALIMS-a i koji imaju važeća rešenja kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2007 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama iz 2007. godine. NRL se priprema iz Centralne baze lekova ALIMS-a i podaci su organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema, sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (, ▲, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe kao i drugi prikladni spiskovi. Posebno poglavlje daje podatke o biljnim lekovima koji su članom 2. Zakona svrstani u lekove biljnog porekla. Danas se biljni lekovi klasifikuju u dve medjunarodno uspostavljene ATC klasifikacije lekova (prema metodologiji koju opredeljuje SZO), tako da je određena kategorija biljnih lekova svrstana prema konvencionalnoj ATC klasifikaciji (npr. Gingko biloba), dok herbalnoj (HERBAL ATC INDEX-HATC, The Uppsala Monitoring Centre, 2004) klasifikaciji pripadaju biljni lekoviti proizvodi kod kojih je definisana aktivna supstanca biljnog porekla (list, koren biljke i sl.). Za ovu vrstu medicinskih proizvoda koriste se i pojmovi fitopreparati, biljni medicinski proizvodi, biljni lekoviti proizvodi i sl. U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL je uveden ID podatak u vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona). U NRL je dopunjen Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom. Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika br. 93/2007, iz Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu. Farmaceutima i lekarima Registar lekova smo pripremili i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog informacionog sistema. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije DIREKTOR

Prim. mr ph. Tomislav Solarović

www.DigitSoft.co.nr

Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.

www.DigitSoft.co.nr

Sadržaj
Predgovor ........................................................................................................................................3 Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu .....................................................................................7 Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama ..................9 Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama .....................471 Registrovani homeopatski lekovi .......................................................................................................475 Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) ............................................477 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše (§) ..........................................................................485 Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih supstanci čiji se promet kontroliše i koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti (§).................................485 Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () ...................................................................486 Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti ()...................................................................487 Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova............................................................................491 Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova .........................................625 Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci ................................................................631 Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci sa pripadajućim lekovima .................................................................................................................633 Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova ............................................................................723 Registrovani preparati insulina ..........................................................................................................725 Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove ........................................................................................729 Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova ..........................................................................731 Standardni termini farmaceutskih oblika ...........................................................................................735 Rešenje o utvrđivanju opojnih droga i psihotropnih supstanci ............................................................751 Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova .........................................................................759 Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama .........................................787 Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji .............................................................................795 Korisne internet adrese .....................................................................................................................797 Indeks zaštićenih naziva lekova .........................................................................................................801 Indeks nezaštićenih naziva lekova .....................................................................................................819 Literatura .........................................................................................................................................832

www.DigitSoft.co.nrNAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA

OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija

INN

ATC KLASIFIKACIJA

terapijska grupa

pakovanje ANALGETICI acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51 N02BA salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; aluminijumska folija, 100x10 kom Cena 2692.4din 3/2-10-10178 21.12.2001 8600064100993 EAN JKL režim izdavanja konc. aktivnih supstanci farmaceutski oblik br. rešenja za stavljanje u promet datum izdavanja rešenja veleprodajna cena

farmakološko-hemijska podgrupa

ParaLeLNoST LeKova Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom obliku, nezavisno od doze. Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka: PoTPUNa ParaLeLa (geNerIČKI LeK) podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. HeMIjSKa ParaLeLa (HeMIjSKa aLTerNaTIva) predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu (isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču. TeraPIjSKa ParaLeLa (TeraPIjSKa aLTerNaTIva) podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični (nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.

www.DigitSoft.co.nrrežIMI IzdavaNja LeKova I SKraćeNIce U TeKSTU
R BR Z SZ ZR SZR   § Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Lek se može izdavati i bez Rp Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini RP Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”) Armourova jedinica ampula internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske metode koja meri faktor Xa aktivnost Anatomsko-terapijsko-hemijska bočica Christensen jedinice Citomegalo virus centralni nervni sistem katehol orto metil transferaza definisana dnevna doza dražeja Epštajn-Bar-virus elisa jedinice emulzija jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza folikulostimulirajući hormon gram gastrointestinalni trakt gonadotropni rilizing hormon granula hepatitis B površinski antigen herpes simpleks virus intraartikularno intraarterijski intradermalno internacionalna jedinica intramuskularno inhibitor monoaminooksidaze intratekalno intravenski infuzija

aj amp. anti Xa aTc boč. cj cMv cNS coMT ddd draž. eBv el.j. emulz. FeIBaj FIPj FSH g gIT gnrH gran. HBsag HSv i.a. i.art. i.d. i.j. i.m. iMao i.t. i.v. inf.

www.DigitSoft.co.nr

 inh. inj. INN j. kaps. karp. kes. kij konc. L Lf lingv. Lj maks. mcg mg Mi.j. mj mL mmol N NSaIL nazal o P p.a. Pdd perit. praš. r rp rastv. s.c. sa rastvar. SIK SL spolj. supoz. susp. tabl. Td tinkt. t.m. t.p. TPP transderm. upotr. v vagin. vagit. vzv inhalaciona primena injekcija Internacionalni Nezaštićeni Naziv jedinica kapsula karpula kesica kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica koncentrovani litar flokulirajuća jedinica lingvaleta Loomis jedinica maksimalna doza mikrogram miligram milion internacionalnih jedinica mili jedinica mililitar milimol nazalna primena nesteroidni antiinflamatorni lekovi nazalno oralna primena parenteralna primena periartikularno propisana dnevna doza peritonealna prašak rektalna primena lekarski recept rastvor subkutano sa rastvaračem sindrom iritabilnog kolona sublingvalna/bukalna primena spoljna supozitorija suspenzija tableta transdermalna primena tinktura telesna masa telesna površina totalna parenteralna prehrana transdermalni upotreba vaginalna primena vaginaleta vagitorija varičela zoster virus

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova 

5

aBecedNI SPISaK regISTrovaNIH LeKova Sa IdeNTIFIKacIoNIM PodacIMa, ceNaMa I ParaLeLaMa

5
5-ASA - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija mesalazin - A07EC02
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 806,2din (R) 1129300 obložena tableta; 250mg; fiola, 1x100 kom 8605000800012 515-04-1518/03 29.07.2003 Cena 650,9din (R) 5129303 supozitorija; 250mg; blister, 6x5 kom 8605000800029 515-04-1519/03 29.07.2003 doziranje: ulcerozni kolitis, ulcerozni proktitis, Crohnova bolest: oralno 3 puta po 500-750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1,5g dnevno podeljeno u više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja). Paralelni lekovi: asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500 5-FLUOROURACIL “EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034324 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena 632,2din 515-04-1600/03 18.11.2003 doziranje: palijativni tretman malignih tumora dojke, kolorektalne regije želuca, pankreasa, jetre, ovarijuma, cerviksa, mokraćne bešike, prostate, tumora glave i vrata i kao adjuvantna terapija posle hirurških intervencija i pre radioterapije: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: Fluorouracil-Teva

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

A
ACC 100 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 152,5din (BR) 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g 8606102455230 277/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g 8606102455247 282/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 200, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC 200 - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena 201,9din 8606102455254 283/2006/12 06.03.2006 Cena (BR) 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g 8606102455261 284/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACC SAFT - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena (BR) 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g 8606102455223 285/2006/12 06.03.2006 doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se upotrebljava rastvoreno u vodi. Paralelni lekovi: acc 100, acc 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600, Nac - Hemofarm ACCOLATE® - ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija zafirlukast - R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U
OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

A

r03dc antagonisti leukotrienskih receptora (R) 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 1182,1din 5000455006461 53/2006/12 18.01.2006 doziranje: prevencija i terapija hronične bronhijalne astme: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 20mg pre jela

www.DigitSoft.co.nr

12

abecedni spisak registrovanih lekova

A

ACETISAL PH 8 - GALENIKA AD - Srbija acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 1144din 8608808103019 515-04-3290/03 08.12.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza; antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2,4-3,6g/d u više pojedinačnih doza, doza održavanja 3,6-5,4g/d, maks. 8 g; juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2,4-3,6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica: odrasli 4,9-7,8g/d, a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: anbol, andol, ask pH 8, aspirin® 500, aspirin® Migran, aspirin® direkt, aspirin® protect, Midol ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 504,2din (R) 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25 kom 8608811006000 515-04-3380/03 25.12.2003 Cena 551,4din (R) 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25 kom 8608811006017 515-04-3381/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8608813900573 515-04-3382/03 25.12.2003 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana. ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - J05AB01

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5 kom Cena 504,2din 8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana; prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle. Paralelni lekovi: zovirax™ ACIKLOVIR - ZDRAVLJE A.D. - Srbija aciklovir - D06BB03

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06BB antivirusni lekovi (R) 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena 133,6din 8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007 doziranje: herpes simpleks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova ACT-HIB - SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B - J07AG01
VAKCINE

13

A

Cena 627,4din 3/2-10-8001 24.12.2002 doziranje: profilaksa teških, sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis, artritis, epiglositis, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0,5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0,5mL u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od 0,5mL. Paralelni lekovi: Hiberix™ ACTASULID® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija nimesulid - M01AX17

j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL; liobočica sa rastvaračem, 1x0.5mL

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 103din 8600064103147 396/2007/12 30.01.2007 doziranje: reumatoidni artritis, degenerativna reumatska oboljenja zglobova, dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni bolovi, sportske povrede, upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg dnevno, maks. 400mg dnevno; deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. Paralelni lekovi: aulin, Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-Md ACTILYSE® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

Cena 43677din 3/2-10-9274 17.12.2002 doziranje: akutni infarkt miokarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/kg, (maks. 50mg) tokom 30 minuta, 0,5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embolija pluća: 10mg i.v. bolusom tokom1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebralna tromboembolija (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta. ACTIVELLE® - NOVO NORDISK A/S - Danska noretisteron, estradiol - G03FA01

B01ad enzimi (SZ) 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg; liobočica sa rastvaračem, 1x50mL

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03Fa gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije (R) 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg; kontejner za tablete, 1x28 kom Cena 556,8din 8600102099470 126/2006/12 06.02.2006 doziranje: menopauza, sprečavanje nastanka osteoporoze, terapija simptoma nedostatka estrogena, prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi (terapiju početi godinu dana po nastupanju menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana. Paralelni lekovi: Kliogest® ACTONEL® - AVENTIS PHARMA - Nemačka risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14 kom Cena 1976,4din 3/2-10-8879 18.12.2002 Cena 18330,8din (R) 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14 kom 3/2-10-8879/1 12.12.2002

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

A

doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno, tokom 2 meseca. ACTRAPID HM - HEMOFARM AD - Srbija insulin humani - A10AB01

LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva Cena 964,6din (R) 0041537 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; bočica, 1x10mL 8600097012126 515-04-840/03 27.06.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® FLEXPEN® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 515-04-1708/04 19.07.2004 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® NOVOLET® - NOVO NORDISK A/S - Danska insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041544 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2209,6din 515-04-1188/03 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ACTRAPID® PENFILL® - HEMOFARM KONCERN A.D.VRŠAC PO LICENCI NOVO NORDISK A/S - Srbija insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041414 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula sa dozerom u pen aplikatoru, 5x3mL

Cena 2026,1din 515-04-1188-01 15.07.2003 doziranje: Svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. ADRENALIN HCL 1:1000 - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena 1786din 8608811000213 682/2006/12 19.05.2006 doziranje: anafilaktički šok, angioedem, akutne alergijske reakcije: parenteralno 0,2-1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0,2mg i.v.; anafilaktički šoka (odrasle osobe): 0,5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0,3mg i.m.); lokalna primena na sluznice 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.

a10aB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva (R) 0041413 rastvor za injekciju; 100i.j./mL; karpula, 5x3mL

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

15

ADRIANOL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL; plastična bočica, 1x10mL Cena 70,9din 8600064100047 733/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: odrasli i adolescenti 4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: adrianol® T ADRIANOL® T - ZDRAVLJE A.D. - Srbija fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI r01aB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida (R) 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL; Cena 57,4din plastična bočica, 1x10mL 8600064100054 734/2005/12 27.12.2005 doziranje: akutni i hronični rinitis, sinuzitis, priprema za dijagnostičke procedure ili aplikaciju glikokortikoida u cilju smanjenja edema sluzokože nosa: deca do 1 godine 1 kap u obe nozdrve pre hranjenja; deca od 1-5 godina 3 puta po 2 kapi u obe nozdrve. Paralelni lekovi: adrianol® ADRIBLASTINA RD - PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg; liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena 853,8din 8606007410068 683/2006/12 19.05.2006 Cena 3837,3din (SZ) 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg 8606007410075 687/2006/12 23.05.2006 doziranje: prevencija diseminacije malignih tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinom bronhija i pluća): monoterapija odrasli 60-75mg/m2 brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake tri nedelje, ili 20mg/m2 jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m2; monoterapija deca 30mg/m2 dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje. Paralelni lekovi: caelyx, doxorubicin, doxorubicin-Teva, Sindroxocin® AERIUS - SCHERING PLOUGH - Holandija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica, 1x60mL Cena 471,8din 515-04-4355/03 25.03.2004 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno. AERIUS - SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10 kom Cena 351,3din 3/2-10-7584 20.11.2002 doziranje: alergijska (polenska) kijavica, ur tikarija: deca od 2-5 godina 1,25mg dnevno; deca od 6-11 godina 2,5mg dnevno.

A

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

A

AFLODERM® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

d07aB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II) (R) 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena 202,9din 3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006 Cena 202,9din (R) 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g 3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006 doziranje: akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. AGGRASTAT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (SZ) 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL; bočica, 1x50mL Cena 15610,4din 515-04-1888/04 29.09.2004 doziranje: primenjuje se u cilju prevencije rane pojave infarkta miokarda kod bolesnika visokog rizika: sa nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez ST elevacije (pojava bola u grudima tokom poslednjih 12 časova), kao i kod onih koji se podvrgavaju akutnoj ili elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji i/ili ugradnji stenta:početnadoza0,4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30 min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 108 sati. AGGRENOX® - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG - Nemačka acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (R) 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; Cena 1218,2din 25mg+200mg; bočica, 1x60 kom 9006968004136 1178/2006/12 13.07.2006 doziranje: smanjenje rizika od moždanog udara: kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze; preporučena doza je 1 kaps. 2 puta na dan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode. AGLURAB - MEDIS D.O.O. U SARADNJI SA SPRUHTECHNIK NEMAČKA - Norveška metformin - A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U
DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

Cena 233,3din 515-04-3735/04 30.09.2004 Cena 362,6din (R) 1043103 film tableta; 850mg; bočica plastična, 1x100 kom 515-04-3736/04 30.09.2004 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno, počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana, nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana, a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg; maks. 3g dnevno podeljeno u više doza. Paralelni lekovi: glucophage, gluformin, Meglucon 500, Meglucon 850, Metfogamma® 1000, Metfogamma® 500, Metfogamma® 850, Metformin, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850, Tefor

a10Ba bigvanidini (R) 1043102 film tableta; 500mg; bočica plastična, 1x100 kom

www.DigitSoft.co.nr

R.co. 1x10mL (Z) 0066011 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.2002 Cena 6535.5mL Cena 387.Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) . vaxigrip® junior AIMAFIX .IMUNOLOŠKI ZAVOD D.03. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 50g/L.D.2002 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno.Italija vakcina protiv gripa (inaktivisana./5mL.03.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179701 rastvor za infuziju.A. octanine F ALBOTHYL® . 1x250mL Cena 2440.6din 8606103010049 266/2006/12 06. 200i.KEDRION S. 1x6 kom Cena 219. rascepana virusna čestica) . . . ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. ciroza jetre) preeklampsija i hipovolemija različitog porekla (hemoragijski šok. 200g/L. liobočica sa rastvaračem. akutni edem. 500i. 1x5mL Cena 13052.12. na drugi dan tokom 1-2 nedelje.3din 8606102233173 3/2-10-5231 16. . akutni edem.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotski sindrom.P. . zavisi od stepena nedostatka faktora IX. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 5% ALBUMIN (LJUDSKI) 5% .Italija faktor IX .G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137035 vagitorija.8din 3/2-10-7592 25.4din 8606103010056 270/2006/12 06. 1x0.CHIRON S. bočica. za vreme operacija.DigitSoft. Paralelni lekovi: Fluarix.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.L. stepena i mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika. napunjen injekcioni špric.07.j.12.5din 8606103310019 176/2006/12 13. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. 90mg.nr . blister. vaginalni i cervikalni vaginitis.Nemačka polikrezulen .2002 doziranje: erozija grlića materice.j. bočica. ALBUMIN (LJUDSKI) 20% .B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179700 rastvor za infuziju. 1x50mL Cena 1684. vakcina protiv gripa inaktivisana. za vreme operacija.abecedni spisak registrovanih lekova AGRIPPAL™ S1 .Hrvatska humani proteini (najmanje 95% albumina) . visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65 godina starosti.ALTANA PHARMA AG . (15mcg+15mcg+15mcg)/doza.D. po protokolu o imunizaciji. liobočica sa rastvaračem. cervicitis: 1 vag.02. posle porođaja) gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. vaxigrip®. Paralelni lekovi: Immunine. Paralelni lekovi: albumin (ljudski) 20% www.8din 3/2-10-7591 26./10mL.2006 doziranje: zaštita od gripa: odrasli i deca preko 7 godina.J07BB02 VAKCINE 1 A j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011900 suspenzija za injekciju.

2006 (SZ) 0034352 rastvor za injekciju/infuziju.2din (R) 1059075 tableta.Austrija citarabin . 1x60mL Cena 8608808102531 240/2006/12 (R) 3321194 prašak za oralnu suspenziju. blister.2006 doziranje: leukemija kod dece i odraslih (akutna mijeoloidna.05. tetanusa i velikog kašlja . 50mg/mL.5mg/kg i.03.GALENIKA AD .J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. u mesečnim intervalima (doza održavanja). 500mg/10mL.12. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). bočica.Srbija alendronska kiselina .03. 250mg.Srbija cefaklor . KG . 10mg. Paralelni lekovi: Tripacel ALENDRONAT .v. Lindron ALEXAN® EBEWE . 6 i 8 meseci).2din 03. tvrda. akutna limfoblastna. bočica staklena.6din 9088882447244 652/2006/12 17.4din (Z) 0011147 rastvor za injekciju. profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema). intermedijarni non-Hodgkin limfom.2006 www.2006 584.L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034350 rastvor za injekciju/infuziju. jednokratno. 2x8 kom 8608808102548 239/2006/12 (R) 3321193 prašak za oralnu suspenziju. bočica. tvrda. 12 meseci posle treće doze. blister.EBEWE PHARMA GES. 1x10mL Cena 1344din 9088882447237 651/2006/12 17. 10x5mL 8605001700458 3/2-10-6394/1 18.DigitSoft. a najkasnije do navršene pete godine života.co. 2x8 kom Cena 8608808102579 238/2006/12 Cena (R) 1321195 kapsula. 1x5mL Cena 313. hronična mijeoloidna. VAKCINE I SERUME “TORLAK” . 2x10 kom 8600064101266 2260/2006/12 06.5mL u razmaku 4-12 nedelja (obično u uzrastu 3.m. 1000mg/20mL. 500mg. 5mL.2006 296.6din 9088882447220 650/2006/12 17.3din 03. ili doza održavanja 75-100mg/m2 i. revakcinacija: 0. bočica staklena.05.8din 03.07.D. dnevno 2-5 dana. u mesečnim intervalima (doza održavanja). monoterapija 100-200mg/m2 i.03. .M.5mL. monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana.1 abecedni spisak registrovanih lekova A ALDIPETE-T . 5mL. 1x5mL Cena 8605001700861 3/2-10-6394 18. blister. II generacija (R) 1321190 kapsula.J07AM52 VAKCINE j07aM vakcine protiv tetanusa (Z) 0011146 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: cytosar® ALFACET® . ili s.ZDRAVLJE A.05.2006 (SZ) 0034351 rastvor za injekciju/infuziju.H NFG. bočica staklena. Paralelni lekovi: Fosamax®.2006 172. monoterapija 1-1.B.Srbija vakcina protiv difterije. lečenje osteoporoze: 10mg/dan. dnevno 5 dana. boca staklena. 1x60mL Cena 8608808102524 241/2006/12 316din 03.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati Cena 152. boca staklena..2002 doziranje: primarna imunizacija: 3 doze po 0. 1x20mL Cena 3115.c. 100mg/5mL. 25mg/mL.2006 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tiko steroidima: 5mg/dan.nr .v.2002 Cena 5945. (daje se intratekalno u kombinaciji sa metotreksatom i kortikosteroidima): prema protokolu. veoma maligni non-Hodgkin limfom.07.03.

amoxicillin. 1g dnevno.2006 doziranje: gorušica.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. amoxicillin. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati.BILIM PHARMACEUTICALS A. infekcije respiratornog trakta. Bactox®. .Srbija amlodipin . maks.3din 5014602101275 155/2006/12 07.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno.maks.D.nr . ALIMTA® .01. u tretmanu uznapredovalog ili metastaziranog “non-small cell” karcinoma pluća: 500mg/m2 telesne površine u vidu i. posle primene primarne hemioterapije. 20x16g Cena 145. tvrda.07.5mg na 8 sati.A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02aB jedinjenja aluminijuma (BR) 2122101 oralni gel.8g.L01BA04 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. . u ginekološkoj praksi. dopuna terapije ulkusne bolesti: 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2 kesice. 2x8 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 93/2006/12 31. prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan). infekcije kože i mekih tkiva.2din (R) 3021908 prašak za oralnu suspenziju. prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.Srbija aluminijum fosfat .Turska amoksicilin . dva sata posle jela i pred spavanje. kesica.Makedonija amoksicilin . maks. 6g dnevno. Bactox®.ZDRAVLJE A.v infuzije tokom 10 minuta.co. 250mg/5mL. Paralelni lekovi: amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksicilin.5mg na 8 sati.LILLY FRANCE S. Paralelni lekovi: cefaclor. kao terapija drugog reda. ospamox® dT. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. maks. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati.1din 8608808100117 108/2006/12 02. cefaklor. profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. deca do 1 godine 62. Sinacilin® ALMACIN® . 4g dnevno.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra 119. profilaksa bakterijskog endokarditisa. 1x500mg Cena 120484.S. 1g dnevno. 1x100mL Cena 3/2-10-4809 29. infekcije urinarnog trakta. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati.abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: otitis media. Sinacilin® ALOPRES® . blister. maks. podeljeno u 3 doze ili 62.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 126.ALKALOID AD .2006 www. bočica. . u ginekološkoj praksi. maks. bočica. deca do 1 godine 62.4din 487/2005/12 21. profilaksa bakterijskog endokarditisa. ospamox®.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402830 tableta. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. blister. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. 1g dnevno.02. 500mg. ospamox® dT. ospamox®. 500mg.A. 8. 5mg.Francuska pemetreksed .10. ALMACIN® .5mg na 8 sati. cefaklor alkaloid® ALFOGEL® .GALENIKA AD .02. infekcije kože i mekih tkiva.DigitSoft. 2x10 kom 8600064103949 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021910 kapsula.S.2006 doziranje: u kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu malignog pleuralnog mezotelioma. 6g dnevno. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.

blister. .R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora Cena 67. www. i traje 3-5 sati).D. 2x10 kom Cena 428. 10mg.2007 Cena 66. 8 inh. dnevno (delovanje nastaje nekoliko min. postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. 2x20 kom Cena 76.12. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno.2005 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). maks. angina pektoris: jednom po 5mg.5din 8600097400268 2506/2007/12 19.1mg/kg telesne mase. Monodipin. blister.O. Tenox®. podeljeno u više doza.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168089 tableta.2007 doziranje: astma i druga stanja hroničnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 4mg dnevno.12. 2mg/5mL.03. 5mg/mL. blister. bočica.5din (R) 3114151 sirup. rekurentna kalkuloza praćena hiperprodukcijom urata: odrasli 100mg dnevno. (100mcg).ZDRAVLJE A.co. Spalmotil®.O. dnevno.Srbija salbutamol . limfomi.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Paralelni lekovi: Spalmotil® ALOPROL .DigitSoft. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno.M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA M04aa inhibitori sinteze mokraćne kiseline (R) 1168050 tableta. 300mg.2005 Cena 69din (R) 1168090 tableta. ALOPURINOL . postepeno povećavati tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno. 100mg.3din (R) 7114152 rastvor za raspršivanje.2002 doziranje: akutni napad astme: odrasli i deca preko 12 godina 1-2 inh. 8 inh.1din 8600064103956 92/2006/12 31. maks. nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. Paralelni lekovi: amlodil. 2mg. primena citostatika i radijacione terapije). po potrebi ponoviti posle 4 sata.PANFARMA D. amlopin Lek®. limfomi.HEMOFARM AD .R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 1114150 tableta. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 2 inh. (100mcg-200mcg). nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg) dnevno. sekundarna hiperurikemija (policitemija vera. maks. 3-4 puta po 1-2mg dnevno. Norvasc®. prevencija astme izazvane fizičkim naporom 1 inh. 1x100mL 8600097400633 218/2007/12 17. 6x10 kom Cena 125. leukemija. blister. vazotal ALOPROL . 100mg. 5x20 kom Cena 183. akutni napad deca 1 inh.10. 1x10mL 8600097400640 3/2-10-500 29. amlohexal. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno. deca od 2-6 god. 8mg u jednoj dozi. 10mg dnevno. bočica.01. amlogal®.Srbija salbutamol .2006 doziranje: hipertenzija. maks. Normodipine®.20 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 1402831 tableta.9din 8608807100927 707/2005/12 30.01. primena citostatika i radijacione terapije).2002 doziranje: primarna hiperurikemija (hronični oblici gihta). amlodipin. deca do 2 godine 4 puta po 0.Srbija alopurinol . 3x10 kom 8608807100040 708/2005/12 30. dugotrajna terapija 1 inh.nr . ecosal easi-Breathe. deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg dnevno.12. Paralelni lekovi: ecosal. ventolin™ ALOPURINOL .D. leukemija.Srbija alopurinol .9din 8600064101426 3/2-10-8037 23. na 6-8 sati. podeljeno u više doza. posle inh. tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno. .. . blister.

3x10 kom 8600064100122 193/2007/12 16. doza može da se povećava za 0. bočica. 0. rahitis i osteomalacija zbog hipofosfatemije rezistentne na primenu vitamina D 3 . ALPHA D3® .A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124574 rastvor za injekciju.ZDRAVLJE A. ALPHAGAN .3din 3/2-10-10519 26.2007 Cena 105.09.5mcg dnevno. meka. kaps.25mg/5mL.Indija alfakalcidol. 3x10 kom A Cena 391. Paralelni lekovi: doxacor. renalna osteodistrofija.03. meka. progutati cele sa malo vode. Kamiren® XL www. 1x30 kom 8600064103864 607/2007/12 01.2002 doziranje: osteoporoza. bočica. maks. zavisno od indikacije. 1mg. osteoporoza odrasli obično 0.DigitSoft. 1x30 kom 8600064102201 606/2007/12 01. 0. benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno. maks. oprez zbog moguće hiperkalcijemije.D. pseudorahitis. 8mg. 3x10 kom Cena 62.3din 358063797253 1185/2006/12 13.Srbija doksazosin . maks.01. 16mg dnevno. ne sisati ih ili žvakati.3din (R) 1050101 kapsula.25-0.2002 Cena 798.2din 8600064100108 194/2007/12 16. pola sata pre početka hemioterapije. Kamiren®. meka. vitamin D-zavisan rahitis.2007 Cena 619. ALPHADOL-C . bočica staklena.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103765 tableta. blister.co. prevencija hipokalcijemije posle paratireoidektomije) odrasli i deca teža od 20kg obično početna doza 1mcg dnevno.HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD.D.25mcg.A11CC20 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050106 kapsula.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094070 kapi za oči.2% ALPHAPRES® .ZDRAVLJE A.5din (R) 1050102 kapsula. rastvor.A11CC03 VITAMINI a11cc vitamin d i analozi (R) 1050100 kapsula.5mcg.25mcg+200mg. 0.07.9din 515-04-02490/04 28. dnevna doza 1mcg.Irska brimonidin . blister. hipofosfatemički i nutritivni rahitis i osteomalacija.2004 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap. hipoparatireoidizam. bočica. 0.abecedni spisak registrovanih lekova 21 ALOXI® .2006 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja prilikom početne ili ponovljene hemioterapije: preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza. .5mcg. 1x50 kom Cena 373. .12. hipoparatireoidizam. 2mg. kalcijum-karbonat .nr . osteoporoza izazvana insuficijencijom bubrega sa destrukcijom tkiva bubrega: početna doza uobičajeno 1-2 kapsule dnevno. meka. 1mcg. .PANACEA BIOTEC LTD. doza održavanja 4 kapsule dnevno.Irska palonosetron .ALLERGAN . 0. . malapsorpcioni sindrom.Srbija alfakalcidol .03.10. pa na 4mg. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. Ne ponavljati dozu u periodu 7 dana. 1x5mL Cena 6003. 1x5mL Cena 805.2%. blister. bočica. Paralelni lekovi: Brimonal 0.8din (R) 1103766 tableta.5din 8600064102096 3/2-10-6931 26.2007 doziranje: stanja izazvana poremećajima nivoa kalcijuma za sve indikacije osim osteoporoze (renalna osteodistrofija.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče.01. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.

A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma. kao pojedinačna doza.07.3mg+158.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122760 kapsula. lečenje se može ponoviti nakon jednog meseca pauze. 2x10 kom Cena 945. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122183 tableta za žvakanje. ne koristiti u terapiji održavanja. kalcijuma i magnezijuma (BR) 3122184 oralna suspenzija. uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno. 1x60 doza Cena 1793.nr . tvrda. 160mcg/doza.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno.11. .07. magnezijum-oksid . 4 puta na dan.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl.R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.01.BOSNALIJEK D. 1x120 doza Cena 3180din 5060065110019 12/2006/12 10. Zollinger-Ellisonov sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za doziranje (10-20mL) suspenzije. ALTACID® . 80mcg/doza.Bosna i Hercegovina aluminijum-hidroksid.01. sprej-boca sa dozerom. . 2x8 kom Cena 3870010004193 2106/2006/12 14.ALTANA PHARMA AG . benigni gastrični ulkus). duodenusni ulkus.Nemačka ciklesonid .BOSNALIJEK D.Kipar lansoprazol . duodenusni ulkus.04.2006 doziranje: profilaksa astme: 1 inhalaciona doza od 160mcg dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno. ALVESCO® 160 .MEDOCHEMIE LTD. 80mcg/doza. 1x120 doza 5060065110026 13/2006/12 10. Paralelni lekovi: alvesco® 160 AMARIN .5mg/5mL+425mg/5mL. blister. .2006 (R) 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma. sprej-boca sa dozerom. a četvrtu dozu uzeti pre spavanja.Bosna i Hercegovina aluminijum-oksid. maks. sprej-boca sa dozerom. 333. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina. Cena sprej-boca sa dozerom. tabl.Nemačka ciklesonid . 1x60 doza Cena 8606102233142 1246/2006/12 26.2006 (R) 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. 30mg. magnezijum-hidroksid . 1x60mL Cena 3870010004209 88/2007/12 11. ½ do 1 sat nakon obroka.ALTANA PHARMA AG . blister.DigitSoft. polako otapati u ustima.2006 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. benigni gastrični ulkus). bočica.4mg.8din 8606102233159 1247/2006/12 26.co. kao pojedinačna doza.D.2004 www. 160mcg/doza.4din 515-04-497/04 07. ne preporučuje se deci i adolescentima ispod 18 godina.22 abecedni spisak registrovanih lekova A ALTACID® .01.D. Paralelni lekovi: alvesco® 80 ALVESCO® 80 . trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca.2007 doziranje: hiperaciditet (gastroezofagusni refluks. 2249.

Paralelni lekovi: Lanzul®.12. 2x15 kom 8606102967023 (R) 1042312 tableta. kutija. 500mg.N02CA52 ANALGETICI N02ca ergot alkaloidi  (R) 1086023 film tableta. blister.2005 Cena 537.75mg. gliprex®.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1mg dnevno. . 60mg. deca do 2 godine 2 puta po 7.1din 102/2005/12 19.11.Srbija amikacin .J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 0024282 rastvor za injekciju. Lanzul® S. fiola. Sabax® AMARYL® . Lasoprol. 2x15 kom 8606102967016 (R) 1042311 tableta.DigitSoft.3din 100/2005/12 19. Mucosolvan® junior AMIGREN . 30mg.Srbija ambroksol . Zollinger-Ellisonov sindrom: početi sa 60mg/dan.5din (BR) 1112301 šumeća tableta.5mg.. pa povećavati po potrebi do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze ukoliko se primenjuje više od 120mg/dan. 4mg. 10 tabl. ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks.abecedni spisak registrovanih lekova 23 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca: 8 nedelja.P.5mg. 15mg/5mL. Paralelni lekovi: glimepirid. AMIKACIN .12.9din (BR) 1112302 šumeća tableta. propifenazon. 20 kom Cena 199din 3870010004155 3/2-10-9998 12.nr . po potrebi za 30 minuta još 1 tabl.GALENIKA AD .D.2007 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. maks. 4 tabl.9din 12.11.2007 Cena 91.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 176. 2x10 kom 8600097011907 2552/2007/12 22. 2x15 kom A LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 322. 25mg+20mg+200mg+80mg+0.2005 Cena 790. bočica. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. kod prvog znaka glavobolje. blister. Paralelni lekovi: Flavamed. 6mg dnevno. ergotamin . 100mg.A.12. 3mg. lek se uzima pre ili u toku doručka.2002 1607. fiola. Mucosolvan®. 1x10 kom 8600097011914 2528/2007/12 22. ampula. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.12.2002 doziranje: akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene (koji su rezistentni na druge analgetike): 1 tabl.A10BB12 a10BB sulfonamidi. blister. uzima se 30 minuta pre obroka.co.SANOFI-AVENTIS S. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg. a nedeljno maks.7din 101/2005/12 19.10. 1x100mL 8600097011860 2549/2007/12 22. dnevno. 2x15 kom 8606102967030 (R) 1042313 tableta.6din (R) 3112300 sirup. Lamox. ampula.BOSNALIJEK D. blister.8din 12. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.Italija glimepirid .9din 515-04-279/03 02. derivati sulfonilureje (R) 1042310 tableta. mekloksamin.HEMOFARM AD .07. 1mg.10. .10. 2mg. 10x2mL 8608808100087 Cena 3/2-10-7401 Cena 3/2-10-7402 430.Bosna i Hercegovina kamilofin. Meglimid® AMBRO-HEMOFARM .2002 www. kofein. 10x2mL 8608808100070 (SZR) 0024283 rastvor za injekciju.2007 Cena 111.2005 Cena 1151.

hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. 2x10 kom Cena 110.5g dnevno. Paralelni lekovi: amikacin AMINOFILIN .HEMOFARM AD . deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. maks.2007 doziranje: akutni napad astme.nr . maks. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan.J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-9205 24. maks.USA amikacin .Srbija aminofilin . dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela. bonhokonstrikcija izazvana naporom. oralno 3-4 puta po 100-300mg.8din 8608809000393 3/2-10-6198 03. bočica. 500mg.2002 doziranje:akutni napad astme. 100mg.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis. Paralelni lekovi: amikin AMIKIN . 100mg. uzimanje antiepileptika). optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114470 tableta. 1. 100mg.DigitSoft.5din (R) 1114620 tableta. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: individualno. po potrebi postepeno povećavati na 3 dana. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. alkoholizam.2002 Cena (Z) 0024631 rastvor za injekciju.24 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima infekcija: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. aminophyllinum AMINOFILIN . optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. uz kontrolu bubrežne funkcije. bonhokonstrikcija izazvana naporom.5g dnevno. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno.SRBOLEK A. maks. tokom 10 dana. aminophyllinum AMINOFILIN . . 5x10 kom Cena 78. uz kontrolu bubrežne funkcije.FAMPHARM . www.R03DA05 j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024630 rastvor za injekciju.03. blister. deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.06. Paralelni lekovi: aminofilin retard.5din 8600097400664 2075/2007/12 25. blister. nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti).co.Srbija aminofilin . 5x10 kom 8606003211195 03-1366/99 06. 350mg. Paralelni lekovi: aminofilin retard. blister. tokom 10 dana. bočica.2000 doziranje: individualno.2002 doziranje: teške infekcije prouzrokovane osetljivim gram-negativnim i gram-pozitivnim uzročnicima: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugroženosti).09.Srbija aminofilin .BRISTOL-MYERS SQUIBB . 1.12. 1x2mL LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini Cena 78.12.D. 1x2mL 3/2-10-9206 25.

9din 8600097012256 3/2-10-7310 25. Paralelni lekovi: aminofilin. tirozin. parenteralno odrasli i. taurin. prolin.2002 doziranje: akutni napad astme.12.D. ZRENJANIN . uzimanje antiepileptika). alkoholizam. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg.Srbija aminofilin . ZRENJANIN . U rezistentnim slučajevima. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. U rezistentnim slučajevima.8din 350mg. aminofilin retard AMINOSOL 10% . sporo.JUGOREMEDIJA A. 0. boca. dva puta dnevno.m.nr . 250mg. aminophyllinum AMINOFILIN RETARD . Cena 110. lizin. bonhokonstrikcija izazvana naporom.4g/L+6.v. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.5mg/kg/sat. fenilalanin. aminoven 15%. treonin. triptofan . tokom prve nedelje lečenja. 5g/L+7. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. metionin.1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11.5g/L+0.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (Z) 0114501 rastvor za injekciju. 2x10 kom 8608811003207 515-04-4564/03 31. onda je treba dati sa velikom opreznošću. Paralelni lekovi: aminofilin retard. bonhokonstrikcija izazvana naporom.11. tokom 20 min. Maksimalna dnevna doza teofilina u pacijenata iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. serin. doza može da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12 sati. daju se Aminofilin retard tablete u dozi od 6mg/kg.DigitSoft. leucin.4g/L+5.4g/L+1g/L+2g/L. histidin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174035 rastvor za infuziju. bolus inj. uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno.2002 doziranje: individualno.2g/L+6. dodatna terapija pri Cheyne-Stockesovom disanju: odrasli: uobičajena doza je 350mg (1 tabl. aminoven 10%. Počevši od druge nedelje. (5-6mg/kg) ili i.JUGOREMEDIJA A.2g/L+6.Srbija izoleucin. 50x10mL Cena 414. ampula.v.5din 8608811003115 3/2-10-3108 29. 250-500mg. inf. dodatna terapija pri Cheyne-Stockes-ovom disanju: individualno. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da se mora preći doza od 400mg/dan. ili i. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje.Srbija aminofilin . Paralelni lekovi: aminofilin.08.abecedni spisak registrovanih lekova 25 onda je treba dati sa velikom opreznošću. blister.2004 doziranje: akutni napad astme. deci starijoj od 3 godine. glicin. Paralelni lekovi: aminosol 15%.co. arginin. Počevši od druge nedelje. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina.D. aminoven 5% www. deci do 3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina. 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno. alanin. dva puta dnevno.HEMOFARM AD . lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. tokom prve nedelje lečenja. 1x500mL Cena 501. lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. deci starijoj od 3 godine.3g/L+4. aminophyllinum AMINOPHYLLINUM .6g/L+4. hronična bronhijalna astma i reverzibilni opstruktivni bronhitis.) dva puta dnevno (ujutru i uveče) posle jela.R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI A r03da ksantini (R) 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem. valin.

3g/L+17g/L+9.017g/L+0. Paralelni lekovi: aminosol 10%. arginin. AMINOSOL 15% . sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. histidin. prolin. 5g/L+7. taurin. boca. kalcijum-hlorid . valin. lizin. aminoven 15%.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174036 rastvor za infuziju.12. AMINOVEN 10% .2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana.HEMOFARM AD .5g/L+7. metionin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . maligna oboljenja). glicin. 1x500mL Cena 689.10. triptofan . treonin.6g/L+5. histidin.9g/L+5. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti. 10x500mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174021 rastvor za infuziju. 10x500mL Cena 6570. boca. valin. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.Austrija izoleucin.6g/L.nr . arginin. zapaljenska bolest creva.12. metionin.3g/L+4. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.2din 8606010925238 2544/2007/12 22. pankreatitis. aminosol 15%. malapsorpcija.12. pankreatitis.1g/L+3. kalijum-hidroksid. metionin. boca staklena. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. 1x500mL Cena 501.5din 8600097200370 515-04-3268/03 12. opekotine. aminoven 5% www.co. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. fenilalanin.Austrija aminokiseline .1g/L+5g/L+4. serin.735g/L. hiperkatabolička stanja (traume.2003 doziranje: individualno.28g/L+7. natrijum-glicerofosfat.5g/L+0.683g/L+1. 5. serin. taurin.2g/L+6.2003 doziranje: individualno. histidin. kada nije moguća enteralna ishrana. treonin.9din 8600097200363 515-04-3267/03 12. glicin. hiperkatabolička stanja (traume. leucin. aminoven 5% AMINOSTERIL N-HEPA 8% .Srbija alanin. magnezijum-hlorid.4g/L+5.DigitSoft. glicin.4g/L +9.453g/L+9.2003 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. alanin.31g/L+6.8g/L+8. tirozin.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMINOSOL 10% E .6g/L+4.5g/L+11. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. opekotine. aminoven 10%. jabučna kiselina.5g/L +25g/L+20g/L+18. leucin. triptofan .2g/L+8. boca. valin. izoleucin.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 515-04-3832/03 22.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174037 rastvor za infuziju.4g/L+1g/L+2g/L.6g/L+0. aminoven 15%. lizin.3g/L+3g/L+2g/L+1.4g/L+6.Srbija izoleucin. malapsorpcija.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174040 rastvor za infuziju.HEMOFARM AD .1g/L+14g/L +12g/L+11g/L+3g/L+11. zapaljenska bolest creva. lizin. eneterokutane fistule). prolin. prolin. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. fenilalanin. triptofan.2g/L+5. Paralelni lekovi: aminosol 10%.4g/L+2g/L+1. arginin.4g/L+4.2g/L+6. peritonitis. kada nije moguća enteralna ishrana. eneterokutane fistule). treonin. fenilalanin. tirozin. 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9. maligna oboljenja). leucin. 8%. alanin. peritonitis.

Paralelni lekovi: aminosol 10%.4g/L+2g/L+1. zapaljenska bolest creva.2g/L+8.2004 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1.5g/L +25g/L+20g/L+18. lizin. 5. aminosol 15%. boca. histidin.1g/L+3. aminosol 15%.25g/L+0.55g/L +7g/L+6g/L+5.6din 8606010925214 2558/2007/12 22. teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. zapaljenska bolest creva. 10x500mL Cena 10346. alanin. prolin.2g/L+2. aminoven 15% AMIODARON . prolin.co. kada nije moguća enteralna ishrana. malapsorpcija.5g/L+11. triptofan .10. fenilalanin.6g/L.2007 (SZ) 0174023 rastvor za infuziju. leucin. 200mg. opekotine. valin. alanin.4g/L+2g/L+1. lizin. sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa. . metionin.8g/L+8. leucin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa.2g/L+0.9g/L+5. hiperkatabolička stanja (traume. grupa III (R) 1101402 tableta.6g/L+0.5g/L +25g/L+20g/L+18. triptofan . malapsorpcija. boca. a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija.D. pankreatitis. 5. peritonitis.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. aminoven 10%.4din 8606010925252 2559/2007/12 22.10.9g/L+5. eneterokutane fistule). tirozin. 6x10 kom Cena 602.5g/L+7. Sedacoron www.6g/L+5.5g/L+5. nedelje. pankreatitis. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.5g/L+1g/L.7g/L+3.Austrija izoleucin.1g/L+3.03.5g/L+11.10. peritonitis. serin.5g/L+7. hiperkatabolička stanja (traume.6g/L+5. aminoven 5% AMINOVEN 5% .DigitSoft. valin. 10x250mL Cena 5173. taurin.5g/L+1.ZDRAVLJE A. glicin.2007 doziranje: delimična ili totalna parenteralna ishrana. Paralelni lekovi: aminosol 10%.15g/L+2. 10x500mL Cena 5350.nr . teža gastrointestinalna oboljenja (ileus. metionin.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . arginin.abecedni spisak registrovanih lekova AMINOVEN 15% . opekotine. arginin.Austrija izoleucin. glicin. histidin.Srbija amjodaron . kada nije moguća enteralna ishrana.2g/L+8.6g/L+3. eneterokutane fistule).1g/L+3.8din 8606010925276 2529/2007/12 22. maligna oboljenja).5g/L+3.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174020 rastvor za infuziju. fenilalanin. tirozin.6g/L. maligna oboljenja). u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno. u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.6g/L+0. treonin.3g/L+17g/L+9.8g/L+8. taurin. treonin. zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2.3g/L+2. Paralelni lekovi: cordarone®. nedelje. serin.C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici. 2.3g/L+17g/L+9. aminoven 10%.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 A B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174022 rastvor za infuziju.6din 8600064100115 515-04-4080/03 10. blister. boca. profilaksa i terapija gubitka proteina i tečnosti.

05.12.2007 Cena 428.Srbija amlodipin .05. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. . 2x10 kom Cena 258din 8606010300417 1103/2007/12 25.SRBOLEK A. amlopin Lek®. Monodipin. blister. amlohexal. 2x10 kom 8608808106591 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 1098/2007/12 23. amlopin Lek®.1din 701/2005/12 22. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. amlopin Lek®. vazotal AMLOGAL® . Normodipine®. 2x10 kom Cena 258din 8608813900610 515-04-3725/03 16. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.GALENIKA AD . 10mg. 2x10 kom 8608813900627 515-04-3726/03 16. vazotal AMLODIPIN .C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402142 tableta. blister.Srbija amlodipin .2005 doziranje: hipertenzija.2007 doziranje: hipertenzija. 10mg dnevno. .Srbija amlodipin .REMEVITA D.12.nr . . Paralelni lekovi: alopres®.NI MEDIC D.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402140 tableta. maks. tvrda. Norvasc®.O.O.1din (R) 1402851 tableta.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402850 tableta.2 abecedni spisak registrovanih lekova A AMLODIL . Monodipin. Normodipine®.05. vazotal AMLODIPIN . 10mg dnevno.Srbija amlodipin . blister. maks. 2x10 kom BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 428.Bosna i Hercegovina amlodipin .O. NIŠ .BOSNALIJEK D. 10mg. blister.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402832 tableta.2007 Cena 428. Tenox®.co. Tenox®. amlodil. 5mg. maks. amlogal®.2003 Cena 428. Normodipine®.O.1din (R) 1402143 tableta. amlohexal. 10mg dnevno. amlohexal. amlopin Lek®. 2x10 kom 8606010300516 1104/2007/12 25. blister. 10mg. Norvasc®.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402731 kapsula. Normodipine®.2007 www.DigitSoft. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Norvasc®. Norvasc®. blister. amlogal®. 10mg. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno.2003 doziranje: hipertenzija. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.D.07. profilaksa hronične stabilne angine pektoris.1din 1099/2007/12 23. amlohexal. amlogal®. 5mg. Paralelni lekovi: alopres®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. amlodil. blister. Monodipin. Tenox®. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Tenox®.D. 5mg. 10mg dnevno. vazotal AMLODIPIN . blister.2003 doziranje: hipertenzija. 2x10 kom Cena 279. 2x10 kom 8608808106683 (R) 1402141 tableta. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Monodipin.05.12. amlodipin. amlodil. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. 5mg. Paralelni lekovi: alopres®. Paralelni lekovi: alopres®. amlogal®.6din 3870010004568 515-04-747/03 30. maks.

amlopin Lek®. profilaksa bakterijskog endokarditisa.DigitSoft. maks. blister. 6g dnevno. profilaksa bakterijskog endokarditisa.co. Monodipin.09.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. blister.2004 doziranje: hipertenzija.Srbija amoksicilin .Srbija amoksicilin .C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402855 tableta. amlogal®. 250mg. Bactox®.2din 515-04-03356/04 28. 2x8 kom 8600097400688 239/2007/12 17. amoxicillin. Normodipine®. amlodipin.09. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Paralelni lekovi: almacin®.2004 Cena 428. vazotal AMOKSICILIN . 2x10 kom Cena 258din 515-04-02833/03 28. 5mg. infekcije kože i mekih tkiva. ospamox®. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. amlodipin. blister. blister. Bactox®.Slovenija amlodipin . u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.O. 1x100mL Cena 74din 8600097400534 3/2-10-1078 29. Norvasc®. 500mg. 2x10 kom 515-04-03355/04 28. amlodil.2004 Cena 791din (R) 1402856 tableta. tvrda. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. amlodil. maks. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. Normodipine®. 10mg dnevno. Norvasc®.Nemačka amlodipin .03.PANFARMA D. Tenox®. Normodipine®. 2x10 kom 515-04-02833-1 28.2007 Cena 79. . deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. bočica.01. Paralelni lekovi: almacin®.O. Tenox®. maks.8din (R) 1021965 kapsula.HEMOFARM AD . blister. Paralelni lekovi: alopres®.09. amlodipin. tvrda. profilaksa hronične stabilne angine pektoris. amlopin Lek®. vazotal AMLOHEXAL . vazotal AMLOPIN LEK® .1din (R) 1402858 tableta. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 2x10 kom A BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 479. 5mg. 10mg. Norvasc®. 10mg dnevno. 6g dnevno.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. Tenox®.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402857 tableta. Prinzmetal-ova (nestabilna) angina pektoris: odrasli 1 puta po 5mg dnevno. 250mg/5mL.09. Monodipin. amlohexal.2004 doziranje: hipertenzija.HEXAL AG .nr . 10mg dnevno.D. ospamox® dT. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati.6din 8600097400671 238/2007/12 17. Paralelni lekovi: alopres®.2007 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. Paralelni lekovi: alopres®. Sinacilin® www.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021961 kapsula. amlohexal. maks. infekcije kože i mekih tkiva. amlodil. ospamox®. Monodipin. 10mg. 2x8 kom Cena 64.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: hipertenzija. maks. Sinacilin® AMOKSICILIN . amoxicillin. amlogal®.01. u ginekološkoj praksi. blister. u ginekološkoj praksi. ospamox® dT. .J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021969 sirup.

Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® forte 312.O. otitis media. 1x100 kom 8608811006062 515-04-03108-1 28. celulitis.09.5din 3837000003673 229/2005/12 26. enhancin.nr .Slovenija amoksicilin. bronhopneumonija. infekcije rana).08. otitis media. . 500mg+125mg.6din (R) 1021775 kapsula. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. bronhopneumonija. Bactox®.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021562 prašak za oralnu suspenziju. puerperalna sepsa i septički abortus. NIŠ . kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. amoksiklav Lek® 156. 500mg. Panklav. 1x15 kom Cena 438. deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. peritonitis. teže infekcije 500mg na 8h. puerperalna sepsa i septički abortus. u ginekološkoj praksi. bočica od tamnog stakla. Sinacilin® AMOKSIKLAV LEK® 625MG FILM TABLETE . tvrda.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. infekcije kože i mekih tkiva. tvrda.08. celulitis.O. augmentin. 250mg. amoksiklav Lek® 2X. sinuzitis. 1x100mL Cena 303.2004 Cena 398.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. septikemija. uretritis. 250mg/5mL. profilaksa bakterijskog endokarditisa. akutni i hronični bronhitis.Srbija amoksicilin . doze su date u odnosu na amoksicilin. maks. bočica od tamnog stakla. gonoreja). ospamox® dT. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.09.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra Cena 64.D. peritonitis.5MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. bakteriurija u graviditetu.30 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSICILIN . amoxicillin. tvrda. 500mg.09.DigitSoft. ospamox®.09.5mg/5mL. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 500mg na 12h.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. bakteriurija u graviditetu.2g prašak za injekciju. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati. akutni i hronični pijelonefritis.co.2din (R) 1021776 kapsula.REMEVITA D.Slovenija amoksicilin. 2x8 kom 8608811006055 515-04-03108/03 28. amoksiklav Lek® 1. 1x100 kom 8608811006086 515-04-03108-3 28. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. bočica. akutni i hronični bronhitis. 250mg. 2x8 kom 8608811006079 515-04-03108-2 28. bočica. infekcija kostiju i zglobova. bakterijski endokarditis. intraabdominalna sepsa. akutni i hronični pijelonefritis. blister. bakterijski endokarditis. amoksiklav Lek® 375mg film tablete.3din (R) 1021777 kapsula. infekcija kostiju i zglobova. Paralelni lekovi: almacin®.2004 Cena 74din (R) 3021779 granule za oralnu suspenziju.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. 1x100mL 8608811006093 515-04-03108-4 28. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. septikemija. infekcije rana). blister.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021560 film tableta. gonoreja).2004 Cena 99. 6g dnevno. tvrda.9din 3837000003710 231/2005/12 26.2004 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. uretritis. intraabdominalna sepsa. klavulanska kiselina .D.2004 Cena 637din (R) 1021778 kapsula. sinuzitis. klavulanska kiselina .09. bočica. deca www.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. Panklav forte. . Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® FORTE 312. 250mg/5mL+62.

2g prašak za injekciju. . deca preko 3 mes. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. Panklav® 2X www. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.7din bočica staklena. Panklav forte. kada terapija može i duže trajati:parenteralno. infekcije rana). peritonitis.DigitSoft.03.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. amoksiklav Lek® 2X. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. uretritis. 1x100mL Cena 194din 3837000003697 230/2005/12 26.25mg/5mL.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU . gonoreja). Cena 1190. deca od 3 mes. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. augmentin. kada terapija može i duže trajati: deca ispod 40kg (do 3 mes. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. infekcija kostiju i zglobova. otitis media. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. .25MG/5ML PRAŠAK ZA ORALNU SUSPENZIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. akutni i hronični pijelonefritis. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 156. otitis media. uretritis. bakteriurija u graviditetu. 1000mg+200mg. klavulanska kiselina . amoksiklav Lek® 1. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. 5x1 kom 3837000003772 233/2005/12 26. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. amoksiklav Lek® 156. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. Panklav forte.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. Panklav. akutni i hronični bronhitis.D. doze su date u odnosu na amoksicilin. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. 25mg/kg na 6h ili 8h.co. septikemija.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. sinuzitis. Panklav. Panklav. enhancin. augmentin. infekcije rana). celulitis. bronhopneumonija. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). bakterijski endokarditis. enhancin. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. sinuzitis. bakteriurija u graviditetu. amoksiklav Lek® 1. bronhopneumonija.2005 (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. amoksiklav Lek® 156. 125mg/5mL+31. intraabdominalna sepsa. puerperalna sepsa i septički abortus. doze su date u odnosu na amoksicilin. bočica od tamnog stakla. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. bakterijski endokarditis.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. akutni i hronični pijelonefritis. doze su date u odnosu na amoksicilin. akutni i hronični bronhitis. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 1. 5x1 kom 3837000003772 734/2007/12 23. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021565 prašak za rastvor za injekciju. puerperalna sepsa i septički abortus.nr . intraabdominalna sepsa.2g prašak za injekciju. celulitis. amoksiklav Lek® 2X. Cena 1190.Slovenija amoksicilin. 1000mg+200mg. do 12 god. enhancin. peritonitis.abecedni spisak registrovanih lekova 31 preko 3 mes. amoksiklav Lek® forte 312. augmentin.Slovenija amoksicilin. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021561 prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 2X. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.D. infekcija kostiju i zglobova. gonoreja). septikemija. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).7din bočica staklena.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU A j01cr kombinacije penicilina.08. Panklav forte. teške infekcije odrasli 1g na 6h ili 8h. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. klavulanska kiselina .08. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. amoksiklav Lek® forte 312.

25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 2x5 kom 3838957902996 1835/2006/12 16. infekcija kostiju i zglobova. akutni i hronični pijelonefritis. enhancin. bakteriurija u graviditetu. otitis media.DigitSoft.2006 Cena 489. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021564 film tableta. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. akutni i hronični bronhitis.08. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju.D. Panklav forte. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021566 film tableta. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® forte 312. enhancin. otitis media.Srbija amoksicilin. sinuzitis. Panklav forte. bočica staklena. Panklav. akutni i hronični pijelonefritis.co. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. bakteriurija u graviditetu. parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h.9din 3837000003727 228/2005/12 26. teže infekcije 500mg na 8h. uretritis.2006 (R) 3021568 prašak za oralnu suspenziju. deca preko 3 mes. akutni i hronični bronhitis. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 500mg+125mg. klavulanska kiselina . 500mg+100mg. 1x15 kom Cena 356. blister. amoksiklav Lek® 2X. 2x5 kom Cena 339.08. uretritis.5din (R) 1021567 film tableta. peritonitis. .HEMOFARM AD . gonoreja). celulitis. peritonitis. septikemija. bakterijski endokarditis.10. Panklav® 2X AMOKSIKLAV LEK® 375MG FILM TABLETE . 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. deca ispod 40kg (do 3 mes.1din 3836957903016 1836/2006/12 16.2005 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta.Slovenija amoksicilin. infekcije rana). uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021563 prašak za rastvor za injekciju.10. klavulanska kiselina . amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. amoksiklav Lek® 1. infekcija kostiju i zglobova. augmentin. 5x1 kom Cena 3837000003765 232/2005/12 26. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. amoksiklav Lek® 156. Cena 315din bočica od tamnog stakla. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. bočica od tamnog stakla. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis. Panklav. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.2g prašak za injekciju. do 12 god. bronhopneumonija. sinuzitis. intraabdominalna sepsa. 25mg/kg na 6h ili 8h.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. .) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). amoksiklav Lek® 156.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.32 abecedni spisak registrovanih lekova A AMOKSIKLAV LEK® 2X . septikemija.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 250mg+125mg. (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL. gonoreja). deca od 3 mes.10.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. amoksiklav Lek® 1. 1x70mL 3838957902989 1838/2006/12 16.2005 www. blister.nr .J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. teže infekcije 500mg na 8h. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi. intraabdominalna sepsa. bronhopneumonija. infekcije rana). puerperalna sepsa i septički abortus.2006 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. doze su date u odnosu na amoksicilin. celulitis. 875mg+125mg. augmentin. amoksiklav Lek® forte 312.D. kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h. bakterijski endokarditis. puerperalna sepsa i septički abortus.2g prašak za injekciju. klavulanska kiselina . Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. doze su date u odnosu na amoksicilin.Slovenija amoksicilin.

DigitSoft. profilaksa bakterijskog endokarditisa. inf.2007 doziranje: bakterijske infekcije gornjeg dela respiratornog trakta. deca do 3 godine 125mg na 6 sati. tvrda. Pentrexyl® www.nr . sinuzitis. 500mg.2g prašak za injekciju. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. bakteriurija u graviditetu. maks. Panklav® 2X AMOXICILLIN .2006 Cena 20966din (SZ) 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 500mg+100mg. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. bočica plastična. septikemija. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. akutni i hronični pijelonefritis. 100mg. bakterijski endokarditis.HEMOFARM AD . infekcija kostiju i zglobova. početno i. Paralelni lekovi: Fungizone AMPICILIN . bočica. deca od 3 mes.2007 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. ospamox® dT. doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: almacin®. augmentin. 2x8 kom Cena 101. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. 2x8 kom Cena 90. bronhopneumonija.Austrija amfotericin b . u ginekološkoj praksi. Salmonella typhi.0-4. blister.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 33 0021563 prašak za rastvor za injekciju. ospamox®. blister.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. 1x50mg Cena 11681.09. amoksiklav Lek® 2X. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. Pentrexyl. sinuzitis. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema. i sojevima Enterococcus.4din 5290665002753 560/2005/12 21. profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati.11. amoksiklav Lek® forte 312. infekcije rana).REMEDICA LTD . sojevima Enterococcus. gonoreja). 6g dnevno.Kipar amoksicilin .10. Proteus mirabilis. po potrebi povećati najviše do 3. 1x100mL Cena 85din 8600097400732 2071/2007/12 25. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. amoksiklav Lek® 1. kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6h ili 8h. otitis media. novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h. Panklav forte. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. Cena bočica staklena. puerperalna sepsa i septički abortus. 5x1 kom 3837000003765 735/2007/12 23. Coli.J01CA04 A ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021912 kapsula.03.peritonitis. uretritis. od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata. amoksiklav Lek® 156. 25mg/kg na 6h ili 8h. Bactox®.co. amoksicilin. enhancin.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021941 kapsula. akutni i hronični bronhitis. Paralelni lekovi: ampicilin alkaloid®. Panklav.9din 9088881338581 1763/2006/12 02. E. intraabdominalna sepsa.2006 doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika. 500mg.01. Sinacilin® AMPHOCIL® . Shigella. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om.J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju. infekcije kože i mekih tkiva. bočica. Coli. 250mg/5mL. celulitis. do 12 god.0mg/kg telesne mase. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete.10.Srbija ampicilin . 50mg.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . Proteus mirabilis. otitis media. tvrda. infekcije kože i mekih tkiva (apscesi.1din 8600097400718 240/2007/12 17.v.2007 (R) 3021949 granule za oralnu suspenziju. 1x100mg 9088881284338 1764/2006/12 02. infekcije urogenitalnog sistema (cistitis.

04.). bočica staklena.2005 (Z) 0021356 prašak za rastvor za injekciju.6din 485/2005/12 21. ili i.04.04. 250mg/5mL. 500mg+250mg. 1. podeljeno na 3-4 pojedinačne doze (i. 500mg. ili i. 2.KRKA.v. blister.2005 doziranje: obično 1.5mg.Slovenija ramipril .04. 10x750mg 8600064103703 346/2005/12 23.S. 1x100mL Cena 482/2005/12 21. Salmonella typhi i Neisseria gonorrhoeae. blister.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250mg-1g na 6 sati.2006 05.2006 www.5-4.04. 1. blister.5g pre anestezije. Pentrexyl. bočica. Coli. sinuzitis. 4x7 kom 3838989517298 (R) 1103252 tableta.D. bolus inj. 3x10 kom 3838989517359 Cena 416/2006/12 Cena 418/2006/12 Cena 419/2006/12 Cena 420/2006/12 Cena 421/2006/12 Cena 422/2006/12 Cena 423/2006/12 05.Turska ampicilin .25mg.10. sulbaktam . u trajanju od 3 min.5mg. urinarne infekcije 500mg na 8 sati. i sojevima Enterococcus.5g 8600064103796 345/2005/12 26.04.7din 8600064103819 347/2005/12 23.2005 Cena 767.25mg. infekcije gastrointestinalnog trakta izazvane sa: Shigella.J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 124.ZDRAVLJE A. Staphylococcus i Streptococcus uključujući i Streptococcus pneumoniae. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021355 prašak za rastvor za injekciju. tvrda. Shigella. Paralelni lekovi: ampicilin.25mg.5-12g i. 2. Salmonella typhi. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina.2006 05.2005 146. 500mg.Srbija ampicilin. 5x10 kom (R) 3838989517311 (R) 1103254 tableta. 4x7 kom 3838989517328 (R) 1103256 tableta. blister. infekcije respiratornog trakta (egzacerbacije hroničnog bronhitisa) izazvane sa: beta laktamaza negativnim Haemophilus influenzae. uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela. Pentrexyl® AMPISULCILLIN® . tvrda. 1. blister.v. . maks. 1000mg+500mg. AMPRIL® . novorođenčad 75-150mg/kg na 12 sati.7din (R) 1021059 kapsula.J01CR01 j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021058 kapsula. deca preko 20kg na 6 sati 375-750mg. D. 1. 2000mg+1000mg.2006 434.2006 289. 12g dnevno. TOVARNA ZDRAVIL.v. Proteus mirabilis. 2. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati. Cena 1246. blister. blister.09. u trajanju 15-30 min.co. .nr .5mg. E.2005 doziranje: infekcije genitourinarnog trakta izazvane sa: E. inf.1din 05.25mg. 10x10 kom 483/2005/12 21.4din 05. 3x10 kom 3838989517304 1103253 tableta.2006 05.D.04. . odojčad i deca (do 20kg) 75-150mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. sojevima Enterococcus. Coli.m. Proteus mirabilis.2006 05. profilaksa u hirurgiji 1. Cena 918. monokomponentni (R) 1103250 tableta. blister. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.34 abecedni spisak registrovanih lekova A AMPICILIN ALKALOID® .10.7din (R) 3021820 prašak za oralnu suspenziju. 2x10 kom 3838989517465 (R) 1103255 tableta.BILIM PHARMACEUTICALS A.09.DigitSoft.4din bočica staklena. blister. 10x1. 2x10 kom 3838989517281 (R) 1103251 tableta.10. otitis media.2005 (Z) 0021357 prašak za rastvor za injekciju.09. 10x3g Cena 1876.4din bočica staklena.

posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. ramipril.6din (R) 1103259 tableta.5mg. hidrohlortiazid . dnevno (2. maks. 10mg. doza održavanja je 2 puta po 2. Prilinda®.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 35 1103257 tableta.5-5mg/dan. blister. 5mg.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl. Tritace® AMPRIL® HD .2006 Cena (R) 1103261 tableta. D.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM A c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401131 tableta.2006 Cena (R) 1103262 tableta. 10mg/dan (dnevne doze od 2. blister.2006 Cena (R) 1103265 tableta. 3x10 kom 3838989517441 431/2006/12 05.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze).KRKA.Slovenija ramipril. 5mg.Slovenija ramipril. sa dosta tečnosti. u toku ili posle jela.5mg ramiprila sa 12.5mg+12. 5x10 kom 3838989517458 432/2006/12 05.C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401130 tableta. Tritace® comp LS www. .05. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. blister. 5mg+25mg. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: corpril. 5x10 kom Cena 3838989517366 424/2006/12 05. blister. 2x10 kom 3838989517427 429/2006/12 05. Paralelni lekovi: ampril® Hd.04. Piramil®.05. blister.04.2006 Cena 972.2006 Cena 648.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tabl. maks. TOVARNA ZDRAVIL.5mg ramiprila sa 12. 2. dnevno (2. TOVARNA ZDRAVIL. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida).5mg hidrohlortiazida).co. 4x7 kom Cena 466din 3838989521875 1079/2007/12 23. 5mg. 10mg. blister. 4x7 kom 3838989517380 426/2006/12 05. po potrebi može se povećati na 1 tabl. Tritace® comp.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1.2006 Cena (R) 1103264 tableta.5mg hidrohlortiazida). ujutro.5mg/dan.04. 2x10 kom 3838989517373 425/2006/12 05. celu tabletu progutati. početna doza je 2 puta po 2.04.25mg/dan oralno.25mg/dan.04. blister. 3x10 kom 3838989517397 427/2006/12 05. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda. 10mg.5mg/dan. 10mg/dan.D. Tritace® comp. povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2.2006 Cena (R) 1103260 tableta. D. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida).04.04. 4x7 kom Cena 607din 3838989521882 1080/2007/12 23. hidrohlortiazid . Tritace® comp LS AMPRIL® HL .04. celu tabletu progutati. blister. 10mg. 2.nr . ramitens®.KRKA. . blister.9din (R) 1103263 tableta.5mg. 5x10 kom 3838989517410 428/2006/12 05. ujutro. blister.04. po potrebi može se povećati na 1 tabl.2006 Cena (R) 1103258 tableta. 5mg. 4x7 kom 3838989517434 430/2006/12 05. blister. Paralelni lekovi: ampril® HL.D.DigitSoft.

500mg.4din 8608808104962 3/2-10-7303 12.J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022231 kapsula.Srbija tetraciklin . 3x10 kom Cena 233. 2x8 kom Cena 99.Švajcarska klomipramin .. ANAFRANIL® .2002 doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima.NOVARTIS PHARMA AG .12. ampula. postoperativnih).2006 Cena 1129din (Z) 0086418 rastvor za injekciju. Novalgetol® ANALGIN® . 2.5g u početku. opsesivno-kompulsivni poremećaj. blister.).2din 515-04-1032/03 05. 500mg.N02BB02 N02BB pirazoloni (R) 1086455 tableta. po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do 50mg dnevno (preko 14 godina). ANALGIN® .2din 7612791004742 594/2005/12 21. 4g dnevno. i terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. 25mg.co.5din 7612791402555 592/2005/12 21. 10x2mL Cena 318. parenteralno 25-50mg i. Novalgetol® www. 0.2005  (R) 1072740 obložena tableta.GALENIKA AD . tvrda.2003 Cena 1068. doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg) dnevno. 50x10 kom 515-04-1033/03 05. blister. maks. ukupno 9 g. 4g dnevno.Srbija metamizol-natrijum . blister.2din (R) 1086415 tableta.09. blister. bruceloze i antraksa: odrasli uobičajeno 500mg na 6-8 sati između obroka.ALKALOID AD . 1x10 kom ANALGETICI Cena 22. hlamidijama. zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana. 500mg.11.5-1g sporo i. deca početno 10mg dnevno. 500mg.2006 Cena 1590. deca preko 8 godina (izuzetno) 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze.2005 doziranje: major depresija. ampula.09. 50-75mg dnevno.v. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja. 25mg. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina.11.3 abecedni spisak registrovanih lekova A AMRACIN . blister.5g/5mL. 50x10 kom 5310001200442 2058/2007/12 25.N06AA04 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 0072741 rastvor za injekciju.8din (R) 1086456 tableta. inf.D.SRBOLEK A. 0.06. povećavati po 25mg do 150mg dnevno.5-1g sporo i. 50x5mL 5310001188238 914/2006/12 16. 1g/2mL. kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno. Ne preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. rikecijama kao i u lečenju Lajmske bolesti. 500mg. Paralelni lekovi: Baralgin M®. gonoreja: 1.8din (R) 1086416 tableta.DigitSoft.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni Cena 779. Paralelni lekovi: Baralgin M®. pa 25-75mg dnevno.m. dnevno. zatim preći na oralne doze održavanja. 1x10 kom 5310001200435 2057/2007/12 25..06.v.11. panični poremećaj.2003 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. leptospiroze.nr . narkolepsija.8din (Z) 0086417 rastvor za injekciju.2007 Cena 31. 7-10 dana. enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž.Makedonija metamizol-natrijum .12. 50x2mL 5310001188214 913/2006/12 16. ampula. maks.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih. blister. povećavati po 25mg do maks. . postoperativnih). 250mg dnevno.

4-3. 50x10 kom 515-04-258/03-1 05. blister. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. antireumatik odrasli i deca iznad 12 god.9-7.2002 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.6-5. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.O. 8 g. 130mg/kg/d.O. Midol ANDOL . do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.2004 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.PLIVA HRVATSKA D. početna doza 2.6-5. cardiopirin®.2004 www.O. aspirin® direkt. 300mg. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. doza održavanja 3.6din 8608808103736 3/2-10-7354 25. blister. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. aspirin® 500.9-7.9din 515-04-258/03 05. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. . doza održavanja 80-100mg/kg/d. 50x10 kom Cena 762.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086800 tableta.6g/d u više pojedinačnih doza.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.O. maks. 2x15 kom Cena 7567. maks. aspirin® protect.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.6din (BR) 1086112 tableta.3din 3/2-10-6181/1 26.2004 Cena 813.03. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. maks. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. doza održavanja 3. reumatska groznica: odrasli 4. maks. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 130mg/kg/d. aspirin® Migran. .Srbija acetilsalicilna kiselina . do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. aspirin® protect.6g/d u više pojedinačnih doza.Hrvatska acetilsalicilna kiselina .GALENIKA AD .8g/d.co.8g/d. aspirin® direkt. blister.8din 515-04-258/03-2 05.4g/d. 8 g.4g/d. zatim doza održavanja 150mg dnevno. ANBOL . 100mg. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.10.nr .4-3.N02BA01 N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086111 tableta.4-3.PLIVA HRVATSKA D.10. Paralelni lekovi: cor-aS.abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANANDRON® .Francuska nilutamid . Midol Cena 57. početna doza 2.03. doza održavanja 80-100mg/kg/d. 20 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god.CARDINAL HEALTH FRANCE . blister.2002 doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije). anbol.DigitSoft. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. 300mg. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Midol ANDOL . ask pH 8. 2x10 kom A ANALGETICI Cena 63. reumatska groznica: odrasli 4. aspirin® 500.Hrvatska acetilsalicilna kiselina . tokom 1-2 nedelje. 150mg.L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1039601 tableta. tokom 1-2 nedelje. isključujući heparin (BR) 1086113 tableta. blister. ask pH 8.03. inhibicija agregacije trombocita 100-300 (50-325)mg/dan. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. 300mg. aspirin® Migran. andol.4-3.

N07BB04 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti  (SZR)1182011 kapsula. smanjiti zatim na 1-3 kaps.G03HA01 g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 1048111 kapsula. monokomponentni  (R) 1048331 tableta.V. 1x10 kom Cena 1622. neparan. dnevno. blister. 3x10 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ha antiandrogeni.DigitSoft.N.09.nr . 40mg. estradiol . ampula.6mg.Nemačka ciproteron .09.06. do ukupno 0. Testosteron depo ANDROCUR® . 1x28 kom Cena 1095. tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps. Paralelni lekovi: revia® www.05. 1mg/10mL. fiksne kombinacije (R) 1048790 film tableta.2004 Cena 1118.7din 515-04-2422/04 13.2mg u toku 15 sekundi. ako se ne jave simptomi apstinencije dati još 30mg. blister. meka.2006 doziranje: trovanje benzodiazepinima: 0.1din (R) 1048112 kapsula.08.G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 844. maskulinizacija: početna doza 120-160mg (3-4 kaps. bočica.1mg na 1 minut.) ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test. 50mg. inicijalno 20mg uz posmatranje bolesnika 1 sat.Švajcarska flumazenil .HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 6x10 kom 515-04-2423/04 13. ANEXATE® .2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija u lečenju klimakteričnih tegoba kod žena u postmenopauzi. 2mg+1mg.Nemačka drospirenon. veća je jutarnja doza).08. kod promene pola žene u muškarca.09. 5x5mL Cena 8606102767395 1266/2006/12 02. dnevno tokom 28 dana. blister.V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti 6242.8din 8600103492430 702/2006/12 25.ZAMBON GROUP ITALIA .SCHERING AG . ANTAXONE® .09. 50mg. 5x10 kom Cena 3274.6din (SZ) 0189101 rastvor za injekciju/infuziju. 5x10mL Cena 8606102767401 1267/2006/12 02.2004  (SZR)2182012 oralni rastvor. inoperabilni karcinom prostate: 100-200mg dnevno nakon orhidektomije.3din 8606103110114 515-04-1753/04 16. zatim 0.2004 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma.SCHERING AG . meka. 40mg.2004 doziranje: lečenje zavisnosti od alkohola ili opioida: uz ostale procedure (psihoterapija i dr.2006 10589.5mg/5mL.) dnevno podeljeno u 2 doze posle jela.Holandija testosteron . ORGANON . dalje primenjivati 50mg dnevno.3 abecedni spisak registrovanih lekova A ANDRIOL TESTOCAPS . 0. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege). lečenje tegoba koje su posledica uklanjanja jajnika ili u slučaju primarne insuficijencije jajnika: oralno 1 tabl.5din 8606103110121 515-04-1753/04-1 01.Italija naltrekson . blister. ANGELIQ® . maks.8din (SZ) 0189100 rastvor za injekciju/infuziju. 10x10mL Cena 1565.co.6din 8600103492225 1579/2006/12 05. Paralelni lekovi: Nebido®. 50mg/10mL.2006 doziranje: hiperseksualnost muškarca: 2 puta po 50mg posle jela. tvrda.F. blister.G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. ampula. ili 100-300mg dnevno bez orhidektomije.

10000i.m.Srbija antitoksin difterije .Bosna i Hercegovina povidon-jod .4din (Z) 0010111 rastvor za injekciju. teški slučajevi 40000-100000 i. Plimycol ANTIFUNGOL® . kao i za opekotine.Nemačka klotrimazol . bočica. Povidon jod ANTITOKSIN DIFTERIJE . od 200mg 3 dana uzastopno.4din 515-04-02553/04 28.Hrvatska imunoglobulin (konjski) antivenom. canesten® 3. www.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. duboko i. rastvor. za pripremu kože i sluzokože pre operacije. i.m. 1x1 kom 515-04-3932/03 26.2003 doziranje: difterija i preventivno u sklopu ostalih profilaktičkih mera: odrasli i deca dobijaju iste doze usklađene sa težinom bolesti. u hitnim slučajevima.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157600 sprej za kožu. strip. 10mg/mL.2004 doziranje: dezinfekcija rana. blagi i srednje teški slučajevi 10000-30000 i. tuba. bočica. ½-2 sata pošto je inicijalna doza data i.03. ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) .abecedni spisak registrovanih lekova 3 ANTIFUNGOL® . 1x100mL Cena 187. odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i. 10mg/g. 2x3 kom 8606102455216 279/2006/12 06.fragmenti .IMUNOLOŠKI ZAVOD D.03. Mycoril®. bočica..DigitSoft.j. 1x10mL Cena 1608. doza za decu i odrasle je ista (10mL). Paralelni lekovi: canesten® 1. Paralelni lekovi: Betadine®.SALUTAS PHARMA GmbH . Mycoril®.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. od 100mg šest dana uzastopno.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137601 vaginalna tableta.2003 Cena 562.03. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.J06AA03 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI A j06aa imunoserumi (R) 0010171 rastvor za injekciju. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .m. kao i za dezinfekciju kože bolesnika samo za spoljnu primenu.09. 100mg.. bočica.6din 8605001700647 515-04-3931/03 26.J06AA01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06aa imunoserumi (Z) 0010110 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: canesten®. 200mg.D.2006 Cena (R) 6137602 vaginalna tableta. za pranje ruku u hirurgiji.12.11.03.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156455 rastvor za kožu. Kansen. .2006 Cena (R) 4157603 krem. .j.SALUTAS PHARMA GmbH . strip. 1x3 kom Cena 8606102455209 278/2006/12 06.7din 8606103010018 479/2005/12 14.preč.2006 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: uveče. 1x25g (8606102455193) 280/2006/12 06.2005 doziranje: ujed evropske zmije i.j. Plimycol ANTISEPT D .co.v. sprej-boca.BOSNALIJEK D.j. u ambulantama za dezinfekciju ruku lekara i ostalog osoblja. 10%.Nemačka klotrimazol ..D.nr . 100mg/mL. 1x30mL Cena (8606102455186) 275/2006/12 06. po 1 vaginalna tabl. 10x1 kom Cena 5621. ili po 1 vaginalna tabl.12. Kansen. 10000i.v. pre i posle operativnih zahvata.

oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg. 10x2mL Cena 224.j. Paralelni lekovi: Kybernin P APAURIN® .7din (R) 0041549 rastvor za injekciju. ZRENJANIN . premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .08.01./10mL. 100i.Nemačka insulin glulizin . TOVARNA ZDRAVIL. bočica. 2x15 kom Cena 64.DigitSoft.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. blister.v. liobočica sa rastvaračem. eklampsija). alergija na humani ili svinjski insulin. nesanica 5-15mg uveče./mL.2004  (R) 1071171 obložena tableta.6din 9002864830824 2112/2006/12 14. vrstu insulina.D.5din (BR) 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu. 1x10mL 8606102967047 245/2005/12 15. 1x20mL Cena 24307. 2mL. zatim 2000-3000 i. u težim slučajevima 15-30mg dnevno. konvulzije: 10-20mg i.2006 (SZ) 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.. 10mL.v.7din 515-04-269/03/2 05. 1000i.D. primena je kratkotrajna. diazepam. AQUA PRO INJECTIONE . status epilepticus.Srbija voda za injekcije . 1x10mL Cena 12662. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. liobočica sa rastvaračem. 50x2mL Cena 8608811000312 63/2006/12 20. alkoholni apstinencijalni sindrom: nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. ampula.5din 8606102967054 244/2005/12 15.. rezistencija na insulin usled primene nedovoljno prečišćenih oblika insulina. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI v07aB rastvarači i razblaživači. dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.03./mL.nr .4din 515-04-269/03 05.6din 515-04-269/03/1 05. blister. 2mg.12-0. parenteralni.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa.KRKA. 5mg. (odrasli). kratkog dejstva (R) 0041548 rastvor za injekciju. 2x15 kom Cena 137. ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta. 100i. ampula. . Paralelni lekovi: Bensedin®. deca 0. D.2004 doziranje: anksioznost i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus.v. 0. 2x15 kom Cena 137.03. 10mg. diazepam alkaloid® APIDRA® . blister. dijagnostički postupci: individualno.j.40 abecedni spisak registrovanih lekova A ANTITROMBIN III BAXTER .N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071170 rastvor za injekciju.2006 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod nasleđenog i stečenog nedostatka antitrombina: profilaksa 1000-1500 i.j.2006 www.11.co.8mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.2005 Cena 1869.3din 9002864830510 2111/2006/12 14. ampula.2-0.V07AB.j. dijabetesna ketoacidoza i koma.Austrija antitrombin III .j.3mg/kg i.Slovenija diazepam .2004  (R) 1071172 obložena tableta. primena je kratkotrajna. 5x3mL Cena 2804./20mL.2004  (R) 1071175 tableta.j.11. uključujući rastvore za ispiranje (BR) 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu.7din 515-04-269/03/3 05. ili 1mg i. 10mg.03.10.08.BAXTER AG . karpula.2003 203. terapija početno 1000-2000 i.j.A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. 50x10mL Cena 316din 8608811000343 515-04-3163/03 21.03.JUGOREMEDIJA A. 500i. na 1 godinu starosti (deca).

Mycoseb® ARANESP® . 1x0.1din 1059/2006/12 30. .5din 515-04-2543/03 05.AMGEN EUROPE B. . 1x0. 2%. 1x0. 1x0. 80mcg/0.06. 5mL. 1x0.3mL. 60mcg/0. napunjen injekcioni špric. pen sa uloškom.2006 Cena 7234.5mL 8606007081053 (SZ) 0069912 rastvor za injekciju.5mL 8606007081084 Cena 5425. pen sa uloškom.2006 Cena 27129. Paralelni lekovi: Ketokonazol.2din 1051/2006/12 30. pen sa uloškom.2din 1054/2006/12 30.A.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157595 šampon.4mL.2006 www. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric.Holandija darbepoetin alfa .06. 40mcg/0.3mL.2006 Cena 18086.nr . pen sa uloškom.2006 Cena 1808.2006 Cena 14468.06. 1x0.3mL 8606007081091 (R) 0069903 rastvor za injekciju.DigitSoft. 1x0.6din 8608811000336 64/2006/12 20.06.Grčka ketokonazol .2006 Cena 27129.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 41 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu. napunjen injekcioni špric. napunjen injekcioni špric.1din 1055/2006/12 30.4mL 8606007081077 (R) 0069908 rastvor za injekciju.8din 1067/2006/12 30. 1x0. 10mcg/0.1din 1064/2006/12 30.12.5mL. 1x0.DEMO S.06. 20mcg/0.4mL.4mL.4mL 8606007081138 (R) 0069909 rastvor za injekciju.2006 Paralelni lekovi: voda za injekcije AQUARIUS .V.06.3mL.5mL 8606007081022 (SZ) 0069911 rastvor za injekciju.5mL. 1x0. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 3616.8din 1053/2006/12 30. 40mcg/0. peruti i Pityriasis versicolor: 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima. bočica. napunjen injekcioni špric.4mL.06.2006 Cena 9043.1din 1056/2006/12 30.2006 Cena 10852din 1065/2006/12 30.2din 1050/2006/12 30.01. 1x60mL A ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 150.06.B03XA02 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069900 rastvor za injekciju.06.4mL 8606007081152 (SZ) 0069910 rastvor za injekciju.3mL. 60mcg/0.06. 1x0.4mL 8606007081046 (SZ) 0069907 rastvor za injekciju.4din 1060/2006/12 30. 50mcg/0.5mL. 50x5mL Cena 264.co.06.06. ampula. 30mcg/0. 150mcg/0.4mL. 100mcg/0. napunjen injekcioni špric. 80mcg/0.2006 Cena 14468.3mL 8606007081039 (SZ) 0069901 rastvor za injekciju.8din 1058/2006/12 30. 150mcg/0.06.2006 Cena 10852din 1057/2006/12 30. 1x0.2003 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.3mL 8606007081145 (R) 0069904 rastvor za injekciju.4mL 8606007081008 (SZ) 0069906 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.2006 Cena 7234.3mL.3mL 8606007081060 (SZ) 0069902 rastvor za injekciju.3mL 8606007081176 (SZ) 0069905 rastvor za injekciju. ni 2 nedelje posle njihove primene). 1x0.

1x0.1din 8606007081015 1052/2006/12 30. 1x1mL Cena 70873. 1x0. doza održavanja jednom dnevno 10-20mg.06.2002 Cena 3/2-10-6889/1 29.11.11.2007 doziranje: aktivni reumatoidni ar tritis u odraslih bolesnika: jednom dnevno po 100mg prva 3 dana. Cena 3616. ili i.2007  (SZR)1014301 film tableta.2) (R) 1163530 tableta. blister. 300mcg/0.L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014300 film tableta.5mL Cena 18086. blister.2006 (R) 0069918 rastvor za injekciju. 1x30 kom Cena 2560.7din 3582910019176 664/2007/12 08.c. 100mg.03.8din pen sa uloškom. bočica. 1x0.3din 3582910015284 665/2007/12 08. ARCOXIA® .03.2002 www.co. 1x0. 100mcg/0.2006 (R) 0069916 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.dalju terapiju prekinuti.06.nr . 500mcg/mL.11.03. pen sa uloškom.2006 (SZ) 0069917 rastvor za injekciju.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .v.c.42 abecedni spisak registrovanih lekova (R) A 0069913 rastvor za injekciju.2din 8606007081190 1069/2006/12 30.06.2002 Cena 3/2-10-6890 29. napunjen injekcioni špric.6mL. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL. 120mg.6mL Cena 42523.06. 90mg. obično 4-6 nedelja. 20mg. bočica.USA etorikoksib .9din 8606007081107 1061/2006/12 30.5mL 8606007081121 1063/2006/12 30.c. pen sa uloškom. 20mcg/0.9din pen sa uloškom. Cena 70873. 500mcg/mL. 1x30 kom Cena 4639.dozu smanjiti za 25-50% i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije.2007  (SZR)1014302 film tableta. 1x7 kom Cena 3/2-10-6891 29. 300mcg/0. anemija usled nemijeloidnog maligniteta kod pacijenata na hemioterapiji: odrasli . doza održavanja se daje jednom ili dva puta nedeljno.M01AH05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX .8din 3582910015277 663/2007/12 08.375mL.06. 15mcg/0.2006 (SZ) 0069915 rastvor za injekciju. 225 nanograma/kg jednom nedeljno i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor .6mL 8606007081183 1068/2006/12 30. a ukoliko se postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) . 60mg.6mL.375mL Cena 2713.Francuska leflunomid . 1x7 kom (R) (R) 1163531 tableta. 1x0. blister.DigitSoft. ARAVA® .5mL. ili primeniti s.06. 1x30 kom Cena 5357.terapiju započeti sa s.terapiju započeti sa s. Kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL. dalju terapiju prekinuti. blister. Cena 42523. 1x1mL 8606007081114 1062/2006/12 30.2006 (R) 0069914 rastvor za injekciju.2din napunjen injekcioni špric. 10mg.06.2006 (SZ) 0069919 rastvor za injekciju. primenom 675 nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane povoljan odgovor. primenom 450 nanograma/kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%. 1x7 kom 1163532 tableta.AVENTIS INTERCONTINENTAL .5mL.1din 8606007081169 1066/2006/12 30.2006 doziranje: anemija usled hronične renalne insuficijencije kod pacijenata na dijalizi: odrasli i deca starija od 11 godina .

5mg. tokom 4-6 nedelja. 2x10mL 7612791400834 545/2006/12 14.PFIZER .12. 2x14 kom 5013457010176 3/2-10-7911 25. dodatna terapija kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozitivnim ranim invanzivnim karcinom dojke: 1 tabl.12. 90mg.8din liobočica sa rastvaračem. blister.(PHARMACIA & UPJOHN) .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1163533 tableta.M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana.HEMOFARM AD .2006 doziranje: Paget-ova bolest. ARTANE .N06DA02 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze Cena 6143.12.nr .2003 www. inf. dnevno (1mg). 2x14 kom Cena 8750. blister.11.10.2002 Cena (R) 1163534 tableta.DigitSoft.Belgija eksemestan .v.2002 doziranje: artritis.04. AREDIA® . Paralelni lekovi: Pamifos. fiola.7din (R) 1079011 tableta. dismenoreja: 120mg dnevno odjednom. 2x14 kom 5013457010183 3/2-10-7912 25.2002 Cena (R) 1163535 tableta. 2mg. 4x7 kom 8600103453288 3/2-10-6890/1 29. maks.N04AA01 N04aa tercijarni amini § (R) 1085070 tableta.2002 doziranje: uznapredovali estrogen-zavisni karcinom dojke žena u menopauzi. zatim povećati na 10mg jednom dnevno. 4x7 kom 43 Cena 3/2-10-6891/1 29.A.7din 7612791476549 553/2006/12 28.Švajcarska pamidronska kiselina . 15mg.8din 5000455006324 3/2-10-10240 28. maks.3din 3/2-10-5507 19. blister. blister.2002 Cena 6866. osteoliza. 10mg dnevno.11. blister.8din (R) 1079010 tableta.2002 doziranje: karcinom dojke: 25mg dnevno. Pamitor® ARICEPT® .PHARMACIA ENTERPRISES S. akutni napad gihta.USA donepezil .2006 (SZ) 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i. blister.Srbija triheksifenidil .L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039390 obložena tableta. Paralelni lekovi: Yasnal® ARIMIDEX® . 4x7 kom 3/2-10-6889 29. 90mg tokom jednog tretmana. 30mg.L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima (R) 1039325 film tableta. akutni bol. 10mg.11.MANUFACTURING CENTER . hronični bol: 60mg dnevno.NOVARTIS PHARMA AG . 25mg. AROMASIN® . liobočica sa rastvaračem. osteoar tritis.2002 doziranje: blagi i umereni oblici demencije Alchajmerovog tipa: 5mg jednom dnevno. reumatoidni ar tritis: 90mg dnevno odjednom.11. 60mg. 4x5mL Cena 14005.ZENECA PHARMACEUTICALS MACCLESFIELD . Cena 13616. 1x100 kom 8600097011112 A ANTIPARKINSONICI Cena 117din 515-04-2340/03 15. blister.co. 1mg. 120mg.Velika Britanija anastrozol .04. 2x15 kom Cena 9986.

2007 doziranje: sindrom suvog oka. podeljeno u 3-4 doze.nr .2006 doziranje: epilepsija.4din 3850343032544 174/2006/12 13.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099076 kapi za oči.D.6mL 12/2007/2299 10.6din 3850343032513 172/2006/12 13. Ne sadrži konzervans. 100mg. FABRIK GmbH . CHEM. 1x30 kom Cena 627. blister. 3.10. . ARVIND® . 1x30 kom Cena 1092. Isopto® Tears ARTELAC EDO . 25mg dnevno narednih 14 dana. blister. FABRIK GmbH . po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. 3. 10x0. rastvor.CHEPHASAAR CHEMISCH . do optimalne doze održavanja www. Paralelni lekovi: artelac® edo.2006 Cena (R) 1169571 film tableta. 2x10 kom 9120018570317 1756/2006/12 02.PHARM. Cena kontejner jednodozni.2006  (R) 1084722 tableta. GERHARD MANN.Hrvatska lamotrigin .PHARM. blister.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099075 kapi za oči. rastvor.2006  (R) 1084721 tableta. 3. 10x10 kom Cena 1200din 9120018570331 1757/2006/12 02. 3. 50mg. blister. 1x10mL Cena 12/2007/2297 09. 25mg.02.BELUPO. 1x100 kom Cena 166. 200mg. GERHARD MANN. Hemodrops.2007 doziranje: sindrom suvog oka. Hemodrops.2mg/mL.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .2mg/mL.10.Nemačka hipromeloza .DR.10.4din 8600097011129 515-04-2341/03 15.2007 (BR) 7099077 kapi za oči. 50mg dnevno narednih 14 dana. blister.DigitSoft.02.10.DR. 5mg. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. rastvor. postepeno povećavati do 5-15mg dnevno. 200mg.44 abecedni spisak registrovanih lekova A §(R) 1085072 tableta.10.M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1169570 film tableta.Nemačka hipromeloza . Isopto® Tears ARTROMED® .10. . Paralelni lekovi: artelac®. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. plastična bočica.2003 doziranje: kontrola tremora kod Parkinsonove bolesti: 1mg dnevno.6mL 12/2007/2300 10. za vlaženje tvrdih kontaktnih sočiva: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu. . ARTELAC . 60x0.2mg/mL.2006 doziranje: simptomatsko lečenje degenerativnih bolesti zglobova u bolnoj ili zapaljenskoj fazi i inflamatornih oboljenja vezivnog tkiva. ne preporučuje se kod dece mlađe od 14 godina. rastvor.2din 3850343032520 173/2006/12 13. bipolarni poremećaji: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.02. 2x15 kom Cena 2003.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084720 tableta. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg.2007 BR) 7099078 kapi za oči. bočica sa kapaljkom.2mg/mL.co. nakon neuspešne terapije konvencionalnim NSAIL: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka. 30x0.Nemačka oksaceprol . CHEM. Cena kontejner jednodozni. kontejner jednodozni.10. za vlaženje tvrdih i mekih kontaktnih sočiva.6mL Cena 12/2007/2298 10.

6-5.nr .6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. blister. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati Cena 1964. maks. 400mg.HABIT PHARM A.9-7.2007 www.D.Srbija acetilsalicilna kiselina . blister.BAYER BITTERFELD GmbH . Paralelni lekovi: 5-aSa. 100mg.07.2005 doziranje: depresija i opsesivno kompulzivni simptomi: odrasli početna doza je 50mg jednom dnevno uz obrok ili nezavisno od obroka sa dosta tečnosti.D. 4x7 kom 3838989503079 115/2005/12 15. Midol ASPIRIN® 500 .07. blister. Paralelni lekovi: Lamal. Lamotrix® ASACOL® . uz povećanje doze posle 7 dana do 50mg/dan. 800mg.6g/d u više pojedinačnih doza. 800mg. Salofalk® 250. 8 g. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. 6x10 kom 3837000090147 1128/2006/12 05. blister.3din (R) 1072636 film tableta. 130mg/kg/d.2006 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati).abecedni spisak registrovanih lekova 45 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. 100mg dnevno narednih 14 dana.9din (R) 1129110 gastrorezistentna tableta.7din 199/2007/12 16. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. Pentasa®. aspirin® Migran. Setaloft®. Paralelni lekovi: Serlift®. početna doza 2.2005 Cena 1686. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. maks. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 500mg.N06AB06 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina Cena 843.2006 Cena (R) 1129111 gastrorezistentna tableta. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. opsesivno kompulsivni simptomi početna doza je 25mg/dan. 500mg. Lamictal™.01. Lamotrigin. Crohnova bolest: akutni napadi 3puta po 400mg na dan (u težim slučajevima doza se može povećati).2006 Cena (R) 1129112 gastrorezistentna tableta. blister. anbol. 2x10 kom 4008500100714 Cena 74. . blister. aspirin® 500. Salofalk® 500 ASENTRA® . doza održavanja 3. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.KRKA.05.05. deca od 13-17 godina.08.DigitSoft. reumatska groznica: odrasli 4.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086120 tableta.Slovenija sertralin . ne koristiti kod dece ispod 18 godina.Nemačka acetilsalicilna kiselina . 50mg.4g/d. TOVARNA ZDRAVIL. ulcerozni proktitis akutni napadi 3 puta po 400mg na dan.co.1din (R) 1072635 film tableta.A07EC02 ANTIDIJAROICI. andol.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086128 film tableta. . Paralelni lekovi: acetisal pH 8. 10x10 kom 3837000090123 744/2006/12 26. maks. 5x10 kom 3837000090130 743/2006/12 26.4-3. deca od 6-12 godina. aspirin® protect. od 200mg dnevno. početna doza iznosi 50mg/dan. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.8g/d. Lamect®. zoloft® ASK PH 8 . do maks. tokom 1-2 nedelje. 4x7 kom 3838989503017 114/2005/12 15.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. Sertiva®. do 200mg dnevno. D. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Salofalk®. . a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje.4-3. blister.08. doza se može povećati za po 50mg u intervalima od najmanje nedelju dana.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 50x10 kom Cena 1144din 8600102463219 515-04-1931/03 17. doza održavanja 80-100mg/kg/d. aspirin® direkt.D.Slovenija mesalazin . doza održavanja od 50-100mg.

aspirin® protect. do 4 g/d u 4-6 pojedinačnih doza. maks. 8 g.4-3. 6 tabl. aspirin® protect.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. 3x10 kom 261/2005/12 26. simptomatska terapija prehlade: odrasli 3 puta po 1-2 tablete rastvoreno u čaši vode. anbol. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza. 5x2 kom 4008500100721 624/2005/12 21.9-7. početna doza 2.07. početna doza 2.9-7. 3x10 kom Cena 122.12. aspirin® Migran.4g/d. reumatska groznica: odrasli 4. ask pH 8.2007 doziranje: blaga do umerena glavobolja. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. maks. ask pH 8. maks. aspirin® direkt. doza održavanja 3. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. 8 g. maks.4-3. 6 tab. doza održavanja 80-100mg/kg/d.6 g/d u više pojedinačnih www. 2x6 kom 4008500129418 2283/2006/12 11. blister.4-3.BAYER BITTERFELD GmbH . 300mg.12. dnevno. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. blister. reumatska groznica: odrasli 4. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.BAYER BITTERFELD GmbH .N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086123 šumeća tableta.8g/d.BAYER BITTERFELD GmbH .2006 doziranje: akutno lečenje glavobolje kod napada migrene sa aurom ili bez nje: odrasli 2 tabl. blister.co.BAYER BITTERFELD GmbH . tabl.8g/d. aspirin® Migran. groznica. askorbinska kiselina .3din (BR) 1086122 tableta za žvakanje. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.9din (BR) 1086127 gastrorezistentna tableta.Nemačka acetilsalicilna kiselina . aspirin® 500.4 abecedni spisak registrovanih lekova A doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.07. šumeće u jednokratnoj dozi.6g/d u više pojedinačnih doza. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086126 gastrorezistentna tableta. anbol. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. početna doza 2. doza održavanja 3.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 120. Midol ASPIRIN® DIREKT . aspirin® direkt. rastvoriti u čaši vode.2005 Cena 105. doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. ask pH 8. Midol ASPIRIN® MIGRAN . dnevno. strip. anbol. po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati.Nemačka acetilsalicilna kiselina .4g/d. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. 500mg. doza održavanja 80-100mg/kg/d.nr . Upsarin® sa vitaminom c ASPIRIN® PROTECT . Paralelni lekovi: acetisal pH 8. aspirin® protect. 500mg.8din 4008500100752 200/2007/12 16. tokom 1-2 nedelje. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2.6g/d u više pojedinačnih doza. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. 100mg. andol.6-5.Nemačka acetilsalicilna kiselina. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.4-3. maks. aspirin® 500. 400mg+240mg.6-5.01. andol.4-3. 130mg/kg/d. folija.Nemačka acetilsalicilna kiselina .6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.DigitSoft. 130mg/kg/d. ne duže od 3 dana. tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: Midol c. maks.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 1086129 šumeća tableta.2005 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god. Midol ASPIRIN® PLUS C .4din 260/2005/12 26. andol. 5x2 kom Cena 175.

j. aritmije: 50-100mg dnevno. humani . kunića .D.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. .2007 doziranje: profilaksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede.ZDRAVLJE A.2002 www.8 g/d. selektivni (R) 1107550 tableta. Tetanus gamma ATENOLOL . 50mg.7din 515-04-291/03 03. angina pektoris: 100mg dnevno.11. selektivni (R) 1107350 tableta.4 g/d. aritmije: 50-100mg dnevno.2003 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 4 doza.L04AA04 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA A L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju. Prinorm ATENOLOL .2004 Cena 59. bočica. doza održavanja 80-100mg/kg/d.12.Srbija atenolol .6-5.2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. 1x14 kom Cena 73. bočica.j. istovremeno sa 0.5mL vakcine tetanusa.Srbija antitetanusni imunoglobulin.DigitSoft.FRESENIUS BIOTECH GmbH . ask pH 8. blister 2x7 kom Cena 73.4din (R) 1107551 tableta. doza održavanja 3.07. Prinorm ATENOLOL .2din 3/2-10-9316 11.co. maks.7din 8608813900009 515-04-937/03 16. Paralelni lekovi: Panapres. 100mg.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora.4-3. 130mg/kg/d. Paralelni lekovi: Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa.Srbija atenolol . doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja. selektivni (R) 1107500 tableta. Prinorm ATG-FRESENIUS S .06. Cena 694. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. 250i. aspirin® Migran. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom.6 g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza.O.Srbija atenolol .07. bočica.9-7. Paralelni lekovi: Panapres.J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 1x250 i.FARMAKOS DD . terapija: 30-300mcg/kg dnevno. aspirin® 500. aspirin® direkt. blister. angina pektoris: 100mg dnevno.06.4din 8606002990251 1353/2007/12 19. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza. blister.06. 20mg/mL. a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje..2004 doziranje: hipertenzija: 50mg dnevno. Tetabulin S/d. 100mg.nr . 2x10 kom 8608811006109 515-04-1239/04 15.PRIZREN .5din (R) 1107552 tableta. 2x10 kom 8608811006116 515-04-1240/04 15.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .O. Paralelni lekovi: acetisal pH 8. reumatska groznica: odrasli 4. Paralelni lekovi: Panapres. 1x5mL Cena 21625. anbol. maks. Tetagam® P. 100mg.REMEVITA D. 25mg.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. andol. blister. aritmije: 50-100mg dnevno. specifični (Z) 0013160 rastvor za injekciju. 8 g. Midol ATEBULIN . tokom 1-2 nedelje. angina pektoris: 100mg dnevno. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. 1x14 kom Cena 73. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica.Nemačka antitimocitni imunoglobulin (atg).7din 8600064111388 515-04-1658/04 15. NIŠ .2003 Cena 45.

20mg.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104125 film tableta.5mL Cena 1586.Nemačka atrakurijum . Tulip® ATRACURIUM DELTASELECT .08. 40mg.KRKA. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan. D. ampula.2007 doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom hirurških intervencija: po protokolu za pojedine intervencije.2007 Cena 3056.03.08. doza 20mg dnevno. TOVARNA ZDRAVIL. blister. maks.8din 3838989502836 110/2005/12 15. aplastična anemija: 2.co.nr . obično inicijalno i. 9x10 kom 3838989502867 113/2005/12 15. Torvalipin®. 9x10 kom 3838989519971 434/2006/12 05.04. 3x10 kom 3838989502850 112/2005/12 15. 10mg.08. 3x10 kom 3838989519964 433/2006/12 05. blister. . . 10x2. Tulip® ATORVASTATIN .Slovenija atorvastatin .DigitSoft.08.2006 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.2005 Cena 3817din (R) 1104523 film tableta. Paralelni lekovi: Tracrium™ www.2005 Cena 1260.2005 Cena 2046. Sortis®. Maks. 10x5mL Cena 216252.v. blister.2007 Cena 1249din (R) 1104126 film tableta. 40mg.C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104520 film tableta.5mg/kg dnevno tokom 5 dana. dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan.2006 Cena (R) 1104525 film tableta.7din (R) 1104524 film tableta. blister.08. Paralelni lekovi: atoris®. 9x10 kom 3838989502843 111/2005/12 15. po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i.03. blister. 40mg. 20mg/mL.2din 8606103442024 594/2007/12 01.04.2007 doziranje: hiperlipidemija: početna doza 10mg/dan.ZDRAVLJE A. odrasli i deca starija od jednog meseca.DELTASELECT GmbH . 10mg/mL. bočica. profilaksa posle transplantacije organa: 2-5mg/kg dnevno.2007 Cena 2030din (R) 1104127 film tableta. ATORIS® . 10mg/mL. blister. 5mg ili 7. Sortis®.2002 doziranje: lečenje akutnog.1din 3/2-10-9317 11. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). 3x10 kom 8600064200204 1770/2007/12 20. Torvalipin®.08. deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno. steroid-rezistentnog odbacivanja organa: 3-5mg/kg dnevno. 10mg. blister. 3x10 kom 8600064200198 1769/2007/12 20. 20mg.5mg. inj. 20mg.7din (SZ) 0082301 rastvor za injekciju. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije). blister.08.v. (u prisustvu posebno obučenih stručnjaka). 3x10 kom Cena 775. blister. inj.D. maks.12.4 abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) A 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: atorvastatin. 10x5mL 8606103442031 595/2007/12 01.2005 Cena 2349. 300-600mcg/kg telesne mase. 10mg. ampula.D. 3x10 kom Cena 768din 8600064200181 1768/2007/12 20.Srbija atorvastatin .3din (R) 1104522 film tableta.5din (R) 1104521 film tableta.M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082300 rastvor za injekciju.

ATROPIN .m. infekcije ženskih genitalnih organa (gonoreja. zapaljenski procesi na dužici i u uvećanom traktu (keratitis. septički abor tus. bočica.3-0.9din 3418970000579 3/2-10-9110 10. blister.P01AX08 ANTIPROTOZOICI P01aX ostali amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama (R) 1029785 kapsula.S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici  (R) 7095071 kapi za oči.. pijelonefritis). deca od 5-6 godina 0. 10x1mL ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cr kombinacije penicilina. 1x8 kom Cena 237.nr ..3din plastična bočica sa kapaljkom.v. infekcija kože i mekih tkiva). deca 0. akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa. .c.5%. lobarna pneumonija. tercijarni amini  (R) 0123010 rastvor za injekciju. deca preko 3 mes. ATROPIN SULFAT . 1x140mL Cena 690.06.2mg s.m.6mg.SMITHKLINE BEECHAM .08.2007 doziranje: određivanje refrakcije oka kod dece.2003 (R) 3021637 prašak za oralnu suspenziju. uveitis. deca od 7-9 godina 0.A03BA01 A LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 154. (deca). blister. intra-abdominalna sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h. AUGMENTIN . infekcija urogenitalnog trakta (cistitis.08.c.DigitSoft.4din (R) 1021632 film tableta.12.c. 2mg (odrasli).2din 515-04-1520-2 04.Crna Gora atropin .m. 0. ili i. ili i. 1x10mL 8600097200264 1363/2007/12 20.5 %-og rastvora 1-3 dana pre pregleda. (400mg+57mg)/5mL.06.25mg s. uretritis. klavulanska kiselina .4mg s.12. tvrda. iritis. Cena 75. Cena 88. blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).5-1mg s.m. ili i. puerperalna sepsa.. kardio-pulmonalna reanimacija: odrasli 3mg i.6din plastična bočica sa kapaljkom.3mg s. ampula.VEROFARM . bočica.v. 875mg+125mg. ili i.2002 doziranje: urinarna trihomonijaza: 2 puta po 250mg tokom 4 dana (oba partnera). odrasli (u tretmanu inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1 %-og rastvora. ili 0.LABORATORIE INNOTHERA .3-1mg i.O. 500mg+100mg. ili i. iridociklitis. zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta.2007  (R) 7095073 kapi za oči. rastvor.m.2002 doziranje: premedikacija u anesteziji: odrasli 0. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).c ili i. ili i.m.HEMOMONT D. infekcija kostiju i zglobova. deca od 10-14 godina 0.5mg s. na 1-2 sata do maks. 250mg.Rusija atropin .01-0. rastvor.2din 515-04-1520-1 04.Francuska tenonitrozol .. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (Z) 0021638 prašak za rastvor za injekciju. 1%. 10x600mg Cena 1232. otitis media).INNOTECH INTERNATIONAL .m. jednokratno.) 30mg/kg/ d u dve pojedinačne doze (sirup).08.J01CR02 a03Ba alkaloidi beladone. parenteralno odrasli 1g na 6h ili www.): deca preko 3 godine (za određivanje refrakcije) 2 puta po 1-2 kapi 0. uključujući osteomijelitis izazvan bakterijom Staphylococcus aureus-om. itd. deca ispod 40kg (do 3 mes. deca od 3-4 godine 0. trovanje antiholinesterazama i gljivama: 2-4mg i.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (rekurentni tonzilitis.v.Belgija amoksicilin.6din 3/2-10-10776 25. 1x10mL 8600097200271 1362/2007/12 20. sinuzitis.co.03mg/kg i.04mg/kg..2003 Cena 828.O.03-0.abecedni spisak registrovanih lekova 4 ATRICAN . deca od 6 meseci 2 godine 1-2 puta po 0. bronhopneumonija.c.v. 1mg.. teže infekcije 500mg na 8h. 2x7 kom 515-04-1520/03 04.c. spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0. bradikardija kod akutnog infarkta ili trovanja digitalisom: 0..

1x15 kom 9088881346746 3/2-10-2710/ 12.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: 2 puta po 100mg posle jela.2006 doziranje: sindrom depresije. zavisno od postignutog terapijskog odgovora.Austrija nimesulid . do 12 god.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) (R) 1072782 tableta. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela. Paralelni lekovi: aurorix® AURORIX® . blister. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. blister. dismenoreja.Srbija moklobemid .Švajcarska moklobemid . amoksiklav Lek® 375mg film tablete.5din (R) 1072141 film tableta.2001 doziranje: sindrom depresije. socijalne fobije: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela.2006 Cena (R) 1341821 film tableta. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. amoksiklav Lek® 1. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. 1x6 kom 9088881347125 3/2-102710/3 12. 8mg. spor tske povrede.2g prašak za injekciju. actasulid® AUROMID® .Francuska rosiglitazon .08.nr . Nimulid®-Md.03. zubobolja.GALENIKA AD .GLAXO WELLCOME PRODUCTION .07.8din (R) 1163501 tableta. doza se može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja. maks. blister. amoksiklav Lek® 2X.2001 Cena (R) 1163502 tableta. 2x15 kom 9088881347125 3/2-10-2710 12. enhancin.07.2001 doziranje: reumatoidni artritis.F. Paralelni lekovi: Nimesulid. deca od 3 mes. Nimulid®. amoksiklav Lek® 156. blister. 2x14 kom 8606103683014 292/2006/12 06.6din 5000483131807 293/2006/12 06.N06AG02 PSIHOANALEPTICI N06ag inhibitori monoamino oksidaze tipa a (Mao-a) Cena 1005. 4mg. zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora. www. postoperativni bolovi. Panklav® 2X AULIN . novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8h ili 12h.03. glavobolja. amoksiklav Lek® forte 312.2001 Cena 144. 300mg.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početno 4mg dnevno. 400mg dnevno. 25mg/kg na 6h ili 8h. 2x14 kom Cena 1872. blister. 3x10 kom Cena 8606102767487 3/2-10-6112 13. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 100mg. Panklav forte. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. blister. 100mg.DigitSoft. blister. doze su date u odnosu na amoksicilin. 6x10 kom 8608808103439 1494/2006/12 21. Paralelni lekovi: auromid® AVANDIA™ . 100mg.A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bg tiazolidindioni (R) 1341820 film tableta.co.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GmbH .07.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi Cena 58din (R) 1163500 tableta.07. 150mg. ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom.50 abecedni spisak registrovanih lekova A 8h. Panklav.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.

5x2mL Cena 1495. deca 5mg/m2 i.12. zatim kontinuiranom inf. upala pluća vanbolnički stečena: 1 tabl. blister.). 400mg/250mL.2005 Cena (R) 1329501 film tableta. . AVELOX® . 7 dana. dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 51 AVASTIN™ . zavisno od telesne mase. pre terapije. AVESSA . 1x16mL Cena 108093. napunjen injekcioni špric. 400mg. inf. dnevno. zofran AVIL® .2002 Cena 1846.7din 8606102767043 322/2005/12 24. zatim revakcinacija posle 6 meseci. 1x5 kom 8606007910117 193/2005/12 15. Quincke-ov edem.2005 doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma kolona ili rektuma: individualno. serumska www. blister.11. 0. 1x100mL Cena 71.v.5din (R) 1124570 tableta. 4mg.2005 Cena (R) 1329502 film tableta. blister. 10 dana. 1x7 kom 8606007910124 194/2005/12 15.J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni (SZ) 0329500 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: ondasan®.Švajcarska bevacizumab .9din 8600097011426 3/2-10-10164 25.08. zatim oralno 8mg na 12 sati tokom 5 dana.DigitSoft. bočica staklena. bočica.2002 doziranje: mučnina i povraćanje u toku hemioterapije i radioterapije.5mL. blister.v.D.2006  (R) 3058050 sirup.J07BC02 VAKCINE A j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011864 rastvor za injekciju. nastaviti oralno sa 8mg na 12 sati tokom 5 dana (visoko emetogena terapija).5din 8608811000428 1574/2006/12 05.08. dodira bršljena i sl.. boca staklena. u trajanju od 90 min.SANOFI PASTEUR S.5mL Cena 1729.09.A. 1x0..5din 8608811000411 1575/2006/12 05.Nemačka moksifloksacin . 400mg/16mL.F. prevencija i terapija postoperativne mučnine i povraćanja: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i. bočica.8din (SZ) 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju. alergični dermatitis).Srbija feniramin .R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058051 tableta. 2x10 kom Cena 56.2003 doziranje: hepatitis A: odrasli i deca preko 15 godina 0.7din 515-04-3000/03 21.Francuska vakcina protiv žutice A (inaktivisani celi virusi hepatitisa A) . ZRENJANIN .09.08.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .JUGOREMEDIJA A.08. AVAXIM 160 U .2005 doziranje: akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa: odrasli obično 1 tabl. 400mg. svrab različitog porekla (od uboda insektta.2006 doziranje: alergijske manifestacije na koži i sluzokoži (polenska kijavica. akutni bakterijski sinuzitis: obično 1 tabl.HEMOFARM AD .5mL. 1mg/sat tokom 24 sata. 1x10 kom 8600097011402 3/2-10-10163 25. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana.2005 29725.A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124572 rastvor za injekciju.v.L01XC07 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju.Srbija ondansetron .12.BAYER HEALTHCARE AG . obično 5mg/kg svake 2 nedelje i.v.09.co. 50mg. 4mg. radioterapija ili hemioterapija: osim cisplatina 8mg i. ampula. nezavisno od obroka. 1x250mL Cena 8606007910100 286/2005/12 23. 100mg/4mL. dnevno. 3mg/mL. 5-10 dana. nezavisno od obroka.nr . 1x4mL Cena 8606102767050 321/2005/12 24.

04. 8 l. rocephin®.2004 05. kože. 250mg. .v. pluća.Srbija azot-suboksid . maks. Longaceph®. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.04. uha.Srbija ceftriakson . Lendacin®. trbušne infekcije.1din (Z) 0321758 prašak za rastvor za injekciju. bočica.V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080001 medicinski gas.V. 50x250mg 05. III generacija (Z) 0321756 prašak za rastvor za injekciju.2004 05. 98% v/v.S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ec inhibitori karboanhidraze Cena 740.04. boca Cena 515-04-4418/03  (SZ) 9080002 medicinski gas. Paralelni lekovi: ceftriakson. Farcef.04.2004 05.2007 doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta-blokatorom kod povišenog intraokularnog pritiska. kostiju. 3 l. 98% v/v. AZOT-SUBOKSID . bočica. Paralelni lekovi: medicinski diazotoksid j01dd cefalosporini.2004 www.04. grla. deca sirup od 3-12 godina 2-3 puta po 15mg. zglobova. 98% v/v. meningitis. ver tigo: odrasli tablete 75mg ujutro i uveče ili 75-150mg odjednom uveče.nr ..01. 98% v/v.D. 1g. boca Cena 515-04-4418-7 doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa. 2g dnevno.04.10. bočica.2004 05.5din 241/2007/12 17. deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg. AZARAN .ALCON-COUVREUR N. 2g na 12 sati i. inf.MESSER TEHNOGAS A. 10mg/mL. maks.2007 Cena 16758. 98% v/v. 40 l. boca Cena 515-04-4418-1  (SZ) 9080003 medicinski gas. gonoreja. 1x5mL 5413895015137 2542/2007/12 22. 50 l. Labilex®.04.52 abecedni spisak registrovanih lekova A bolest. suspenzija. nosa.2007 doziranje: infekcije grudnog koša. ceftriaxon-MIP®.Belgija brinzolamid . histaminske glavobolje. 13 l. ceftriaxone-BcPP. 98% v/v. boca Cena 515-04-4418-4  (SZ) 9080006 medicinski gas. deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 4596. konetoze.DigitSoft. boca Cena 515-04-4418-6  (SZ) 9080008 medicinski gas.2004 05. 50x1000mg 242/2007/12 17.HEMOFARM AD .2004 05. 50mg/kg dnevno.01. 98% v/v. novorođenčad maks. 196 l.5mg. boca Cena 515-04-4418-3  (SZ) 9080005 medicinski gas. 10 l. boca Cena 515-04-4418-5  (SZ) 9080007 medicinski gas. infekcije urinarnih i žučnih puteva. 27 l. .2004 05. veracol® AZOPT® .5din (R) 7096060 kapi za oči. boca Cena 515-04-4418-2  (SZ) 9080004 medicinski gas.04. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.co. glaukoma otvorenog ugla 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka. 98% v/v.

. dnevno. deca 50-100mg/kg/dan i.14 godina 1 obložena tabl. kalcijum-pantotenat . Sinacilin® www. 1x12 kom 515-04-1623/03 30. ospamox® dT. 500mg.KRKA. cijanokobalamin.05. ospamox®. 1x60mL 515-04-1625/03 30.DigitSoft.07. folija. kalcijum-pantotenat. riboflavin.. neurodermatoze.07.. B-COMPLEX .2003 Cena 84. neuralgije. maks.A11EA.m. nikotinamid.8din (R) 1021770 kapsula. creva ili jetre. bočica.2003 Cena 102. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0..2003 Cena 159. bočica.07. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052160 obložena tableta. paba . profilaksa infekcija u stomatologiji:oralno odrasli i deca preko 12 godina 500mg na 8 sati.v.KRKA.2007 (BR) 1052161 obložena tableta.07. parenteralno odrasli 1g na 12 sati i. povećane potrebe za vitaminom B. riboflavin. nikotinamid. polineuritis. TOVARNA ZDRAVIL. piridoksin.m.6din (R) 3021772 sirup. 125mg/5mL. 250mg/5mL.D. amoksicilin.co. 1x1000 kom 3838989623395 1197/2007/12 29. 1x70g Cena 3838989623401 1198/2007/12 29. 2x15 kom Cena 71.9din 3838989623388 1196/2007/12 29. Cena 2399din kutija. poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. piridoksin. 1x5mL Cena 115din 515-04-1622/03 30.A11EA. deca do 1 godine 62. deca od 5 . Paralelni lekovi: almacin®. ili odrasli 500mg na 8 sati do 1g na 6 sati i. deca od 5-15 godina 1 mala kašika granula dnevno. neuralgije. beri-beri: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl.001mg+20mg.Slovenija tiamin. beri-beri: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno. blister. TOVARNA ZDRAVIL.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema.nr .2007 doziranje: nedostatak vitamina B. liobočica sa rastvaračem.07.INNOTECH INTERNATIONAL . poremećaji apsorpcije usled oboljenja želuca. 6g dnevno. 500mg. deca 50mg/kg/dan i. u ginekološkoj praksi. amoxicillin. Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti. polineuritis.2003 Cena 155. . deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g.. VITAMINI B a11ea vitamini B kompleksa (BR) 3052162 granule.abecedni spisak registrovanih lekova 53 B B-COMPLEX . neurodermatoze. 1g.5din 515-04-1621/03 30. Celu tabletu progutati sa malo tečnosti. 1x5mL (Z) 0021774 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. tvrda.2007 doziranje: nedostatak vitamina B.Slovenija tiamin. deca od 1-4 godine 125mg na 8 sati. D.5din (R) 3021771 sirup.v. .Francuska amoksicilin .D.001mg+20mg.05. blister. 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0. 1x60mL 515-04-1624/03 30. infekcije kože i mekih tkiva. D.5mg na 8 sati.J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021773 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem.05. povećane potrebe za vitaminom B. creva ili jetre. profilaksa bakterijskog endokarditisa. Paralelni lekovi: Polivit B BACTOX® .

2x10 kom Cena 8606103889072 285/2007/12 22. 1440mg. 400mg+80mg. prostatitis. Paralelni lekovi: Bactrim® BACTRIM® .2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. lobarna i bronhopneumonija. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. blister. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.08. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelamai salmonelama. 50x5mL Cena 1220. faringitis.DigitSoft. deca od 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. lobarna i bronhopneumonija. otitis medija). uključujući derivate (Z) 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju.01. maks. infekcije posle pobačaja. deca od 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati. prostatitis.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. Paralelni lekovi: Baktimol®. 1440mg. maks. trimetoprim . pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. inficirane rane i druge) parenteralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. 10x5mL Cena 8606102767203 1357/2006/12 08. uključujući derivate (R) 1026603 tableta. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.54 abecedni spisak registrovanih lekova BACTRIM ROCHE™ . (400mg+80mg)/5mL. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati. sinuzitis. Trimosazol.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI B ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. bočica. Paralelni lekovi: Bactrim roche™ www. maks. ampula. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. bronhiektazije. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. kolera): ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. adneksitis). otitis medija). maks.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr.GALENIKA AD . trimetoprim . pijelonefritis.Švajcarska sulfametoksazol.5din (8608808100209) 2065/2007/12 25.J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. faringitis. maks.01.09.Srbija sulfametoksazol. (400mg+80mg)/5mL. 54mg/kg dnevno.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. bronhiektazije. trimetoprim .3din (R) 3026605 sirup. sinuzitis. deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. pijelonefritis. prostatitis.Švajcarska sulfametoksazol. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. 1440mg. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. sinuzitis.2007 Cena 123.F. bronhiektazije. uključujući derivate (Z) 0026217 koncentrat za rastvor za infuziju.2007 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis.nr . tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti. lobarna i bronhopneumonija. 54mg/kg dnevno. pijelonefritis. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carinii.co. infekcije posle pobačaja.F. faringitis. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. otitis medija). (200mg+40mg)/5mL. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. adneksitis). ampula. 1x100mL 8606103889089 276/2007/12 22. Trimosul BACTRIM® . adneksitis). infekcije posle pobačaja.

Paralelni lekovi: Bactrim®. magnezijum-hlorid. maks. 1.5% GLUKOZE. Balance 4.75 mmol/L kalcijuma. Trimosul BALANCE 1. caPd 2 aNdY disc.85g/L+0. Paralelni lekovi: Balance 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta. 400mg+80mg.1din 8600102463097 28/2006/12 13. deca od 6-12 godina 480mg na 12 sati. kolera) ostale infekcije uzrokovane osetljivim mikroorganizmima (npr. bronhiektazije. sinuzitis.3% glukoze.5% glukoze. Balance 2.5-1. akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa. uključujući derivate (R) 1026300 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova BAKTIMOL® . kalcijum-hlorid.5% GLUKOZE. infekcije izazvane sa Toxoplasma gondii i Nocardia spp. glukoza . Balance 4.79g/L+7. caPd 17 Stay safe.12. 1.25 MMOL/L KALCIJUMA .. 1.J01EE01 55 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ee kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. lobarna i bronhopneumonija. natrijum-laktat. caPd 17.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . adneksitis).3% glukoze.D. caPd 4 aNdY disc. tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1. 1.79g/L+7. Balance 4.Nemačka natrijum-hlorid.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. natrijum-laktat. trimetoprim . caPd 2 Stay safe. otitis medija).75 mmol/L kalcijuma. Balance 4.Nemačka natrijum-hlorid.2006 doziranje: infekcije urogenitalnog trakta (uretritis. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 3 aNdY disc. caPd 2 Stay safe. 4x2000mL www. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 3 aNdY disc.25% glukoze. pneumonija koju izaziva Pneumocystis carini.04.25 mmol/L kalcijuma. inficirane rane i druge): oralno odrasli i deca preko 12 godina 960mg na 12 sati.3% glukoze.25 mmol/L kalcijuma.DigitSoft. 1. 2x10 kom Cena 68. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B Cena 1233.nr . Balance 2.1g/L+16.25% glukoze. 5. kesa.01.Srbija sulfametoksazol.85g/L+0.25% glukoze.5g/L.9din 515-04-2913/03 01. caPd 3 Stay safe. caPd 3 Stay safe. Balance 2. a postupak se ponavlja više puta dnevno. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. caPd 2 aNdY disc. glukoza .75 mmol/L kalcijuma. infekcije gastrointestinalnog trakta (enteritis izazvan šigelama i salmonelama. pijelonefritis.18g/L+0.5-1.25 mmol/L kalcijuma. prostatitis. blister. 1. caPd 17.26g/L+0.3% glukoze. kesa. kalcijum-hlorid.1g/L+15g/L.co. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta. magnezijum-hlorid.75 MMOL/L KALCIJUMA . caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu. Trimosazol.B05DB. Balance 2. 1.25% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. caPd 4 Stay safe BALANCE 1. 1440mg.5% glukoze. infekcije respiratornog trakta (akutni bronhitis. caPd 17 Stay safe. caPd 4 aNdY disc.9din 515-04-5149/03 05. .25 mmol/L kalcijuma..HABIT PHARM A. 1. 5. faringitis.B05DB.75 mmol/L kalcijuma. infekcije posle pobačaja. 4x2000mL Cena 1233. 1.

25 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. Balance 1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.3% GLUKOZE. 1.1g/L+22.5g/L.75 mmol/L kalcijuma.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu.1g/L+42.25 MMOL/L KALCIJUMA .Nemačka natrijum-hlorid.25 MMOL/L KALCIJUMA . caPd 2 Stay safe. 1.B05DB.5% glukoze. magnezijum-hlorid.5% glukoze.co.26g+0.Nemačka natrijum-hlorid.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 1. posle 2-10 sati rastvor se ispušta. Paralelni lekovi: Balance 1. 1.79g/L+7.B05DB. 4x2000mL www. caPd 3 Stay safe.85g/L+0. caPd 4 Stay safe BALANCE 4. caPd 3 aNdY disc. 4x2000mL Cena 1233. caPd 3 Stay safe. 1. 1. Balance 2.5L (deca) tokom 5-20 minuta. caPd 17 Stay safe. caPd 2 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.73g/L.5 abecedni spisak registrovanih lekova B BALANCE 2. caPd 4 aNdY disc. 1. caPd 2 aNdY disc.5-1.25% GLUKOZE.3% glukoze. Balance 4.25% glukoze. 5.79g/L+7.B05DB. 1. a postupak se ponavlja više puta dnevno. 1.75 mmol/L kalcijuma. 1.. 5. Balance 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta.DigitSoft.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .3% GLUKOZE.9din 515-04-5150/03 05. Paralelni lekovi: Balance 1.3% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.75 mmol/L kalcijuma.79g+7. Balance 4.25% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. 1. 1.12.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0.3% glukoze. caPd 2 Stay safe. Balance 1.75 MMOL/L KALCIJUMA .12. magnezijum-hlorid. a postupak se ponavlja više puta dnevno.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma. 1. kalcijum-hlorid. magnezijum-hlorid.25% glukoze.25% glukoze. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu. glukoza .75 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat. glukoza .85g/L+0.5L (deca) tokom 5-20 minuta.25 mmol/L kalcijuma.1g+22.nr . caPd 4 aNdY disc. Balance 4.3% glukoze. a postupak se ponavlja više puta dnevno. caPd 3 Stay safe. Balance 4.18g/L+0.25% glukoze.9din 515-04-2912/03 01. Balance 2. 1. caPd 17. kesa. Balance 4.Nemačka natrijum-hlorid.5-1.25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid. natrijum-laktat.2003 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.5% glukoze. caPd 4 Stay safe BALANCE 2.73g.04. 4x2000mL Cena 1233. caPd 17.5% glukoze.18g/L+0.75 mmol/L kalcijuma. Balance 2. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1233. caPd 17 Stay safe. kesa. caPd 4 aNdY disc. Paralelni lekovi: Balance 1. kalcijum-hlorid. caPd 3 aNdY disc. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1.25 mmol/L kalcijuma.85g+0. caPd 17. 1. kesa. 1. caPd 2 Stay safe. Balance 2..5-1.5% glukoze. 5.. caPd 3 aNdY disc. 1. caPd 2 aNdY disc.9din 515-04-2914/03 01. natrijum-laktat. glukoza . caPd 17 Stay safe.

1. maks. 5. caPd 4 Stay safe BARALGETAS® .2006  (R) 1123565 tableta..Srbija pitofenon. 1. 4g dnevno. 500mg.5-1.1mg+2500mg. natrijum-laktat.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37°C infundirati preko stalnog katetera u peritonealnu šupljinu: 2L (odrasli) ili 0. ili 1-2. caPd 4 aNdY disc.6din 8608811004501 655/2006/12 18.Srbija metamizol-natrijum .3% glukoze. 1x5 kom Cena 65.JUGOREMEDIJA A. kalcijum-hlorid. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina.05. Balance 2.2003 Cena 78.D.Nemačka natrijum-hlorid.5% glukoze.75 mmol/L kalcijuma. blister.25 mmol/L kalcijuma. fenpiverinijum-bromid. 10mg+0.DigitSoft. akutni bolovi.26g/L+0. parenteralno 0.6din 8608811003511 3/2-10-463 13. blister. Paralelni lekovi: analgin®.75 mmol/L kalcijuma.75 MMOL/L KALCIJUMA . kesa.10.12. 50x10 kom 8608811003559 515-04-3107-1 21.2001 Cena 22.A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu.2004 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova nastalih usled spazma glatkih mišića (abdominalni spazmi i kolike)..5% glukoze.04. caPd 17 Stay safe. blister. metamizol-natrijum .05. caPd 3 aNdY disc.09.6din 8608811004532 515-04-2438/04 14.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . supozitorije 1-4 puta po 1. BARALGIN M® . blister.3% glukoze.85g/L+0.JUGOREMEDIJA A. 1.1mg+1000mg.5-1g sporo i. 1000mg. 5x5mL Cena 69. Balance 1.5L (deca) tokom 5-20 minuta. a postupak se ponavlja više puta dnevno. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 5 Cena 1233. 0.5-1g sporo i.v. magnezijum-hlorid.7din (R) 5086568 supozitorija. caPd 3 Stay safe. posle 2-10 sati rastvor se ispušta.03.3din 8608811004525 515-04-3742/03 18. maks.abecedni spisak registrovanih lekova BALANCE 4. glukoza . Balance 2.79g/L+7.2004 doziranje: Laki bolovi kod karcinoma.25% GLUKOZE. 1.v.09. 4x2000mL B a03da sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima  (Z) 0123560 rastvor za injekciju. blister. ZRENJANIN .2din (R) 1086566 tableta.2003  (R) 5123569 supozitorija. caPd 2 aNdY disc.nr . Balance 4.25 mmol/L kalcijuma. 1x5 kom 8608811003566 515-04-2437/04 14.5g.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086564 rastvor za injekciju. blister. kod pacijenata sa ulkusom gastrointerstinalnog trakta ili sa rizikom od krvarenja u predelu želuca: oralno 1-3 puta po 500mg. 5mg+0. caPd 2 Stay safe. 5x5mL Cena 73.5g i.25% glukoze. 2. 1.2006  (R) 1123568 tableta. 5g dnevno..co. 10mg+0. 1x10 kom Cena 29. 500mg.5g/L.B05DB.m. caPd 17.1mg+500mg. 5mg+0. ampula. 10x10 kom Cena 141. 1x10 kom 8608811003559 515-04-3107/03 21.10. ampula.1mg+500mg.2003 Cena 1211din (R) 1086567 tableta. Novalgetol® www.9din 515-04-5151/03 05. Paralelni lekovi: Balance 1. ZRENJANIN .25 mmol/L kalcijuma.2din 8608811004518 656/2006/12 18. kada se prethodna terapija pokaže neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno.D.1g/L+42. 1.

5din 2723/2007/12 06. 200x250mcg/doza r03Ba glukokortikoidi (R) 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom. ecobec easi-Breathe www. 20 inhalacija (1000mcg) dnevno. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. po potrebi 3-4 puta po 4 inh.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. (500mcg) dnevno.04.04. 10 inhalacija (500mcg) dnevno.D. 1g/mL.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. deca preko 1 godine 0. 1mg/mL.2007 doziranje: odrasli 2 puta po 1-2 inh.03. (200mcg).Francuska beklometazon . sprej-boca sa dozerom. 5x2mL 8605001700274 515-04-3941/03 26.Francuska beklometazon . 2 inh.Srbija vakcina protiv tuberkuloze .2006 doziranje: profilaksa napada astme: odrasli 2 puta po 4 inh. . .GLAXO WELLCOME PRODUCTION .5 abecedni spisak registrovanih lekova B BARIJUM SULFAT .11. Paralelni lekovi: Becotide™. liobočica sa rastvaračem u ampuli.Srbija barijum sulfat . inhalator pod pritiskom sa dozerom. 50mcg/doza. 4 inh. Paralelni lekovi: Nasobec BECOTIDE™ . 200x50mcg/doza Cena 262. ecobec. 1x200 doza Cena 262. deca preko 6 godina 2-4 puta po 1-2 inhalacije (50-100mcg). 2046. deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh. kontejner plastični. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .1mL intradermalno.3din 3393370035558 254/2006/12 03. maks.2007 doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu. 400mcg dnevno.2006 BCG VAKCINA LIOFILIZOVANA .3din 5900008021982 2554/2007/12 22. boca staklena. (250-500mcg). 1g/mL. maks.12. 1x200mL Cena 8608807100958 547/2006/12 doziranje: zavisno od vrste Rö snimanja od 50-500mL.5din 14. 5x1mL Cena 2634. 250mcg/doza.2003 (Z) 0011185 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Cena 3485. ecobec easi-Breathe BECONASE™ . Paralelni lekovi: Becloforte. BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER .1din 8605001700281 515-04-3942/03 26.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110022 sprej za nos.2003 doziranje: novorođenčad 0. bočica sa raspršivačem.1din 14. liobočica sa rastvaračem u ampuli.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 494.DigitSoft. maks.J07AN01 VAKCINE j07aN vakcine protiv tuberkuloze (Z) 0011184 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.12.Poljska beklometazon . maks. (1000mcg) dnevno.co.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom.nr .GLAXO WELLCOME PRODUCTION .INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. 50mcg/doza.A. 1x5 l Cena 8608807100965 551/2006/12 (Z) 3192102 oralna/rektalna suspenzija. (250mcg). maks.7din 2mg/2mL.10. ecobec.05mL intradermalno.2006 116. suspenzija.V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08Ba kontrastna sredstva sa barijum sulfatom (Z) 3192101 oralna/rektalna suspenzija. (200mcg).

ihtioza i druge steroidzavisne dermatoze: mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. gentamicin . seboroični dermatitis. dishidrotični dermatitis. tuba. .2007 doziranje: alergijski dermatitis (kontaktni i neurodermatitis).Hrvatska betametazon.BELUPO. 50x2mL Cena 8608808100216 660/2006/12 Cena (R) 1051354 tableta. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 1x15g 3850343026444 1513/2007/12 16.D07AC01 KORTIKOSTEROIDI. bočica sa kapaljkom. 20mg.05.9din 18. premenstrualni sindrom: odrasli 1-3 puta po sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza.2006 20-50mg. . BELOGENT® . polenski dermatitis. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. inter trigo.07.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (R) 0051351 rastvor za injekciju.2007 450.07. Paralelni lekovi: diprosalic® www. 1x50 ml Cena 3850343026369 1469/2007/12 10.5din (R) 7153023 rastvor za kožu. 1x15g 3850343026420 544/2007/12 27.nr .GALENIKA AD .D07BC01 KORTIKOSTEROIDI.2din (R) 4153534 mast. tuba.5mg/g+30mg/g. atopijski dermatitis (neurodermatitis). rentgen dermatitis. blister. 0. kombinacije sa antibioticima Cena 162. 0. 1x30g Cena 308. inficirani dermatitis posle uboda insekata.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI.D.02. ubod insekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto. ampula.abecedni spisak registrovanih lekova BEDOXIN® .2din (R) 4153535 krem. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152040 mast. ekcematoidni numularni dermatitis. inficirane dermatoze: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. jakog delovanja. subakutni i hronični oblici kontaktnog alergijskog dermatitisa. piodermizirani akutni nealergijski dermatitis. kombinacije sa antisepticima (R) 4153020 mast. 0.Hrvatska betametazon . dishidrotični dermatitis. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. 1x15g Cena 125.D.5mg/g+1mg/g.Hrvatska betametazon.2007 Cena 162.5mg/g+1mg/g.BELUPO.07. Paralelni lekovi: Piridoksin. 50mg.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid-zavisne dermatoze sa hiperkeratozom: psoriasis vulgaris. vitamin B6 BELODERM® .5din 3850343026390 1468/2007/12 10. hronični ekcemi. opekotine od sunca. profesionalni dermatitis.2007 doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: akutni.co.05. tuba.7din 3850343026437 1514/2007/12 16. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 2x10 kom 8608808100278 659/2006/12 doziranje: deficit vitamina B 6 .5mg/g+20mg/g. salicilna kiselina . akutni fotodermatitis. fotodermatitis.07. tuba.02. Lichen rubber planus.2006 28.7din (R) 4152042 krem. DERMATOLOŠKI PREPARATI 5 384.DigitSoft. 0. deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto.2007 Cena 125.7din 18. tuba. lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano. inter trigo. Paralelni lekovi: didermal BELOSALIC® .5mg/g. ekcemi.Srbija piridoksin .BELUPO.5mg/g. numularni dermatitis. jakog delovanja.D. . 0. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. neurodermitis. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave. seboroični dermatitis. 0. B d07ac kortikosteroidi. 1x15g 3850343026413 545/2007/12 27. rentgen dermatitis.

nesanica: 5-15mg uveče.M02AX10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167182 krem. . priprema za rinološki pregled. Paralelni lekovi: Ben-gay® Sport Balm BEN-GAY® SPORT BALM . 28%+10%. blister.2002 doziranje: akutni i hronični rinitis. ne sunčati namazano mesto.KRKA. 4mg/mL. 15%+10%.PFIZER ILACLARI LTD. bočica sa kapaljkom. TOVARNA ZDRAVIL. primena je kratkotrajna.9din 8608808100230 972/2007/12 10.S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ha lokalni anestetici (R) 7097040 kapi za oči. najduže 5 dana kontinuirano.05% rastvora na 6 sati.11. 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto.co.GALENIKA AD .05.2007  (R) 1071121 tableta. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina. Nafazol. monokomponentni (R) 7110091 kapi za nos. . 10mg. 10x2mL Cena 150. 1x10mL 3/2-10-7585 19.2007 doziranje: anksioznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg. . 0.M02AX10 abecedni spisak registrovanih lekova B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima (BR) 4167181 krem.0 BEN-GAY® .8din 3/2-10-7584 19.05%.DigitSoft.N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071123 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Ben-gay® BENIL® . deca noćne more i somnabulizam: 1-5mg www.nr . 3x10 kom Cena 50. D.11.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici. . 3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto.O.1%.1din 8608808100247 973/2007/12 10.Srbija diazepam .2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti. 0. BENSEDIN® . Paralelni lekovi: Novasol.Slovenija nafazolin .2007  (R) 1071120 tableta.D.2005 doziranje: anestezija u tonometriji: obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60 sekundi raditi tonometriju. bočica. Nafazolin BENOXI . u težim slučajevima 15-30mg dnevno.05. blister.03. bočica.PFIZER ILACLARI LTD.1% rastvora na 6 sati.UNIMED PHARMA S. tuba. mentol . ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi. 2mg. mišični spazam i propratni bolovi kod lakših reumatskih tegoba i sportskih povreda: odrasli i adolescenti stariji od 12 godina.Turska metilsalicilat.Slovačka oksibuprokain . 1x10mL Cena 199. blister. STI. STI.05.Turska metilsalicilat. mentol .R.03. 1x10mL Cena 59. ne sunčati namazano mesto. 2x15 kom Cena 41. rastvor. 5mg. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0. 1x35g Cena 4034541003783 575/2007/12 01. 1x35g Cena 4034541003776 574/2007/12 01.05.9din 8588000227907 549/2005/12 18.7din (R) 7110092 kapi za nos. osetljivost korneje se normalizuje posle oko 1 sat od primene. tuba.2007  (R) 1071122 tableta. rinosinuzitis. ampula.11. rastvor. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0. 2x15 kom Cena 67din 8608808100254 971/2007/12 10. rastvor. krvarenje iz nosa.2002 Cena 80.5din 8608808103477 1059/2007/12 21.2007 doziranje: naporne sportske aktivnosti. 10mg/2mL.

4x1mL (SZ) 9067082 rastvor za injekciju.11.j. 100mcg (od 13.12.11.. bočica..2002 Cena 26218.j./kg na 8-12h.. hemostaze. na 1 godinu starosti. 1x10mL B Cena 6652. ili 1mg i. 250i.2002 Cena 26544. 500i. set. octanate. kalcijum-hlorid.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2din 3/2-10-9308 11.2002 doziranje: individualno.hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja) blaža krvarenja 10-15 i. Paralelni lekovi: emoclot. liobočica sa rastvaračem.2002 Cena 13272. octanate 250 BERIPLAST P COMBI SET . 250mcg. humani ./kg (početna doza). liobočica sa rastvaračem.B02BC30 ANTIHEMORAGICI B02Bc lokalni hemostatici (SZ) 9067081 rastvor za injekciju. octanate 1000. rhesonativ® BERIATE P .j./kg (jedna doza). umerena krvarenja 15-25 i. Paralelni lekovi: Immunorho. 1x250mcg Cena 3382.j. diazepam alkaloid® BEOGLOBIN-D . diazepam. status epilepticus.2007 Cena 676. Haemoctin SdH. porođaj: (u prva 72 sata) 250mcg.Srbija anti-D (Rho) imunoglobulin.j. emoclot d. pa 20-25 i.2005 www.7din 8606002990282 1352/2007/12 19. liobočica sa rastvaračem. pa 10-15 i. konvulzije: odrasli 10-20mg i. 1x5mL 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. deca 0.j. Partobulin® S/d.v.8din 3/2-10-9309 11.06.+17.7mg+180i. 270mg+3000kij+1500i.j.9mg/mL+60i./kg na 8-12h.j. BERLITHION® 300 ED .INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .06. 4x3mL Cena 3/2-10-7681 22.I.12.+5. set.. aprotinin.j.Nemačka fibrinogen.12. Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.co.v./kg (početna doza).j. nedelje gestacije). potpore šivenju. 1000i.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.2-0.2007 doziranje: abortus: (u prva 72 sata) 50mcg (do 12 nedelje gestacije).ZLB BEHRING GmbH . 50mcg. 300mg. bočica.DigitSoft. ampula. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta.Nemačka faktor VIII .v. specifični (SZ) 0013075 rastvor za injekciju.nr .5din 4013054001974 492/2005/12 26. primena je kratkotrajna.. uobičajeno 1mL za pokrivanje 8 cm2 površine tkiva. 1x50mcg 8606002990268 1351/2007/12 19.5din 3/2-10-9306 11.5din (SZ) 0013077 rastvor za injekciju. 5x12mL Cena 866. Paralelni lekovi: apaurin®.abecedni spisak registrovanih lekova 1 pred spavanje.3mg/kg i.j.10./10mL.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .2002 doziranje: pomoćna terapija standardnim hirurškim granama u cilju: ahezije/lepljenja tkiva. 1x2.5mL (SZ) (SZ) 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. trombin.A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma (R) 0089111 rastvor za injekciju. faktor xlll.. 90mg+1000KIU/mL+500i. teška krvarenja 40-50 i.j.ZLB BEHRING GmbH . humani . kod endoskopskog lečenja krvarenja iz gastroduodenalnih ulcera: zavisi od površine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti.8din 3/2-10-7682 22.

nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1. Paralelni lekovi: BerLITHIoN® 300 oral.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti 621.R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03aK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti (R) 7114129 rastvor za raspršivanje.Makedonija povidon-jod . profilaksa infekcija pre ili posle oralnih ili dentalnih intervencija. 1x10mL Cena 9006968001500 3/2-10-9293 19. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja). 1x20mL Cena 278. .Nemačka fenoterol. 0.3din 9006968003900 532/2005/12 08.05mg+0.Makedonija povidon-jod .1din (R) 7114725 aerosol.5mg/mL+0. 10%. Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ed. bočica od tamnog stakla.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156161 rastvor za kožu. hronični opstruktivni bronhitis sa ili bez emfizema i bronhijalna astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno (doza održavanja).A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma Cena 1300. suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta): rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata. BERODUAL® . bočica. ipratropijum bromid .DigitSoft.2005 doziranje: dijabetička polineuropatija: obično 2 tabl. Thiogamma® 600 injekt.2002 r02aa antiseptici (BR) 4120176 rastvor za ispiranje usta.2005 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr.Nemačka alfa-lipoinska kiselina (tioktinska kiselina) .L. u obliku brze inf. blister. bočica. ipratropijum bromid .02mg. afte.nr .ALKALOID AD . 0. Paralelni lekovi: Povidon jod BETADINE® . 1x100mL www.2din (BR) 1089110 film tableta.10. BETADINE® .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.Italija fenoterol.co. pre doručka. 300mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .11. i.) u toku 2-4 nedelje. površinski ili herpetički apscesi.25mg/mL.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA Cena 105.1din 3/2-10-5772 11.11.ALKALOID AD .R. Thiogamma® 600 oral BERLITHION® 300 ORAL .v. (30 min. Thiogamma® 600 oral BERODUAL® .2002 doziranje: profilaksa i terapija infekcije usta i ždrela (stomatitis.ISTITUTO DE ANGELI S.2002 doziranje: prevencija i simptomatsko lečenje hroničnih oboljenja sa reverzibilnim suženjem vazdušnih puteva (npr.1din 3/2-10-5757 11.12. Thiogamma® 600 injekt. 1%. 1x100mL Cena 113. sprej-boca sa dozerom.KG . kao pojedinačna doza. gingivitis. 30 min. 3x10 kom 4013054001967 491/2005/12 26. terapija se nastavlja primenom tableta.2 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: dijabetička polineuropatija: 1-2 inj.11.

V.01. 40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0. piridoksin. 7.7din 3/2-10-5770 10.Belgija betaksolol .co.m. 15x1. blister.12. liobočica sa rastvaračem u špricu.c. 0. 8Mij/mL. ili inf. boca.2007 Cena 72669.5din (R) 7093115 kapi za oči. .5%.SRBOLEK A.A11EA.Srbija bizmut-subcitrat .Srbija tiamin. Paralelni lekovi: Povidon jod BETAFERON . 1x5mL 515-04-2579/03 17.4din 515-04-3454/04 24. 300mg.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093110 kapi za oči.11.. 2x7 kom Cena 173. riboflavin.Srbija betaksolol . Paralelni lekovi: Povidon jod (BR) 7156163 rastvor za kožu.9din 5413895023477 2507/2007/12 19. Paralelni lekovi: Betaksolol BEVIPLEX® . nikotinamid. ampula sa rastvaračem u ampuli.4din 8608808100292 2266/2006/12 06.ALCON-COUVREUR N.2002 B BETADINE® .2002 755. cijanokobalamin . trihomonijaze.5%.09. 4x10 kom Cena 517. 1x5mL Cena 403.L03AB08 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. ili 1-4 inj. svaki drugi dan. kalcijum-pantotenat.7din 10. bočica.Nemačka interferon beta 1 b . 1x1000mL 3 767.Makedonija povidon-jod .8din 8600097406017 99/2007/12 11. BICIT HP® .GALENIKA AD . Paralelni lekovi: Betoptic® S BETOPTIC® S . blister.2mL doziranje: 8-16 Mi. dnevno i.ALKALOID AD .A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122805 film tableta. bočica. suspenzija.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (BR) 6137175 vagitorija.004mg.v. 200mg. 2... . i. 10%. 1x1000mL 3/2-10-5769 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. BETAKSOLOL .v. deca 1 inj.HEMOFARM AD .SCHERING AG .j. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (R) 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. s.DigitSoft.11.2007 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.12. nespecifičnog vaginitisa i mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja.2006 doziranje: hipovitaminoza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj. i.abecedni spisak registrovanih lekova Cena 3/2-10-5771 Cena (BR) 7156171 rastvor za kožu. boca. ili inf.S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori Cena 232.2003 doziranje: glaukom simpleks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.D.2002 doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze.nr .2004 www. i.m.2din 10.5mg/mL.11. 5x2mL Cena 176. 14 dana uključujući i dane menstruacije. rastvor.10.

ciklusi se ponavljaju 2-3 puta.9din (BR) 4157501 krem. tvrda. blister.D.co. blister.2006 u ušima.nr . bočica od tamnog stakla.2002 doziranje: infekcije kože. zatim 2 nedelje pauza.2002 Cena 131.Slovenija ginko (Ginkgo biloba). D. 200mg. 1x6 kom Cena 212. vr toglavica i šum poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu. 2x10 kom 3838989502096 636/2006/12 17.KRKA. večera) i 1 tabl.2002 Cena 1634. eradikacija Helicobacter pylori: 4 puta dnevno. blister. 1 tabl.7din 12.D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola Cena 167. 200mg.Srbija bifonazol .2din (BR) 7157500 losion. mikoze kože i spoljašnjeg ušnog kanala: 1 puta dnevno nanositi krem ili losion na opranu površinu kože. D. enterobijaza: deca 100mg ili odrasli 400mg. TOVARNA ZDRAVIL. www.2002 doziranje: askarijaza. TOVARNA ZDRAVIL. 2 sata posle poslednjeg obroka ili 2 tabl. blister.P02CA03 ANTHELMINTICI P02ca derivati benzimidazola (R) 1028123 tableta.SRBOLEK A. N06dX ostali lekovi za terapiju demencije Cena (BR) 1073110 kapsula. 6x10 kom 3838989623135 2314/2006/12 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). Paralelni lekovi: Lesux® BICUTRIN . 1%. trihurijaza: 400mg jednokratno. 1x60 kom 5310001189648 3/2-10-9285 24. 1%. strongiloidaza: 400mg 3 dana uzastopno. ankilostomijaza.07.D.2006 509.KRKA. BILOBIL® . 2x10 kom Cena 3838989623128 2313/2006/12 Cena (BR) 1073113 kapsula. tvrda.Makedonija albendazol .07.N06DX02 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (BR) 1073112 kapsula. jednokratno.06. suvi ekstrakt lista .2006 doziranje: poremećaji prokrvljenosti mozga (demencija). .05. suvi ekstrakt lista .4 abecedni spisak registrovanih lekova B doziranje: ulkus želuca i duodenuma. 40mg.N06DX02 PSIHOANALEPTICI 167. echinococcus: 800-1200mg/dan podeljeno u više doza (odrasli i deca preko 2 godine) u toku 28 dana. tvrda.05. 3 puta dnevno pola sata pre glavnih obroka (doručak. bočica. tvrda. 40mg.12. .06. Paralelni lekovi: Bilobil® BIMENAL® . Paralelni lekovi: Bilobil® forte BILOBIL® FORTE . 1x20mL 8608809000430 3/2-10-4245 03.Slovenija ginko (Ginkgo biloba).2006 Cena (BR) 1073111 kapsula. 6x10 kom 3838989502102 635/2006/12 17. .1din 5310001189259 3/2-10-9288 24. 1x20g 8608809000423 3/2-10-4245/1 03. 80mg. ručak.D.12. 2 puta dnevno pola sata pre doručka i večere. bočica. 80mg.1din 12.DigitSoft.ALKALOID AD . vr toglavica i šum u ušima. tuba.3din (R) 1028124 tableta. poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu.

2002 Cena 266din (R) 3112044 sirup. Paralelni lekovi: Byol®. 4mg.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. 1x40mL 8600064100221 3/2-10-9298 19. 500mg. concor®. 2mg. ne žvakati. monokomponentni (BR) 1051712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 2x20 kom 5 Cena 515-04-1881/03 30. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. 1x200mL 8600064117588 3/2-10-9296 19.Srbija bromheksin . terapija održavanja 10mg jednom dnevno.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA B c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. blister. blister. 10mg.4din (R) 0112042 rastvor za injekciju.5mg.05. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1.2din (R) 1112046 tableta.ZDRAVLJE A.2002 Cena 182.JUGOREMEDIJA A.Srbija bisoprolol . selektivni (R) 1107030 film tableta. 3x10 kom Cena 255. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. bočica.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 139. bronhiektazije. najbolje svaki dan u isto vreme. ZRENJANIN . Paralelni lekovi: Bisolvon BISOPROLOL .12.Srbija bromheksin . 2. progutati sa vodom. 16mg. . deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg.D.05.2006 Cena 323.2006 doziranje: hipertenzija. . uzimati ujutro.ZDRAVLJE A.D. angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno. 4mg/5mL.Hrvatska askorbinska kiselina .co.A11GA01 VITAMINI a11ga askorbinska kiselina (vitamin c). cele.3din (R) 1107032 film tableta. 3x10 kom 8608811000596 708/2006/12 25.2006 Cena 487. blister.D.4din 8608811000589 707/2006/12 25. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom. deca od 1-5 godina 3 puta po 2mg.9din (R) 7112040 rastvor. mlekom ili drugom tečnosti.FIDIFARM . concor® cor www. Paralelni lekovi: Bisolvon F BISOLVON F . maks. bočica.2002 doziranje: traheobronhitis. 3x10 kom 8608811000602 709/2006/12 25.2004 doziranje: manifestni nedostatak vitamina C (skorbut): 1-2 puta dnevno po 1-2 tablete. progutati sa tečnošću.abecedni spisak registrovanih lekova BIO-C-500 . spastički bronhitis. 5x2mL 860006410019 3/2-10-9299 19.09. 20mg dnevno.2002 doziranje: traheobronhitis.3din (R) 1107031 film tableta.12. blister.DigitSoft. pod nadzorom lekara. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg. tabl.12. bronhiektazije. 5mg. 5x10 kom 8600064100184 3/2-10-9297 19. Paralelni lekovi: vitamin c BISOLVON .nr .12. deca do 1 godine 3 puta po 1mg. tabl. spastički bronhitis. ampula. pneumokonioze i hronična inflamatorna oboljenja pluća: oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg.R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 82.05. blister. hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom.

tabl. .DigitSoft. maks.9din 8608808103866 3/2-10-2379 17.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . terapija održavanja 10mg jednom dnevno. concor®.09.5din 8606102767173 97/2006/12 31. 1x28 kom 515-04-02612/04 28.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje. Paralelni lekovi: Byol®. blister.nr .O. cele. blister.09. jednjaka i grlića materice. tabl.3din (R) 1107021 tableta.NI MEDIC D. 50mg. zavisno od indikacije.01.F.2005 doziranje: karcinom skvamoznih ćelija u predelu glave i vrata.8din (R) 1059085 film tableta.Nemačka klodronska kiselina . primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima i/ili radioterapijom po protokolu.7din (SZ) 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju.Srbija bisoprolol .L01DC01 ANTINEOPLASTICI L01dc ostali citotoksični antibiotici (SZ) 0033220 prašak za rastvor za injekciju./bočica. 800mg.O. 3x10 kom Cena 323. Lek nije namenjen za primenu deci. pod nadzorom lekara. bočica. mlekom ili drugom tečnosti. 2mg. blister. Paralelni lekovi: Sinelip® BONDRONAT® .NIPPON KAYAKU CO.2004 116424.Švajcarska ibandronska kiselina . 6x10 kom LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Cena 19928.2004 doziranje: umerena hiperkalcijemija: 2mg.09.2din 4987170870083 251/2005/12 15. Hodgkin-ov i non-Hodgkin-ov limfom. progutati sa vodom. 5x6mL Cena 8606102767517 515-04-02614/04 28.01.GALENIKA AD . 5mg. stabilna hronična srčana insuficijencija terapiju započeti sa 1. najbolje svaki dan u isto vreme.2007 doziranje: hipertenzija. BOLUZIN .LTD. 1x6mL Cena 8606102767500 515-04-02613/04 28.01. 1x2mL Cena 8884. uzimati ujutro.hronična stabilna angina pektoris (koronarna srčana bolest) početna doza je 5mg dnevno.06. ne žvakati.C07AB07 abecedni spisak registrovanih lekova B BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. bočica staklena. selektivni (R) 1107020 tableta. Paralelni lekovi: Bonviva® BONEFOS® . 10mg.co. . bočica.Japan bleomicin . podeljeno u 2 doze.1din 3/2-10-10727 25. bočica. concor® cor BLEOCIN-S . teška hiperkalcijemija: 4mg jednokratno. bočica. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno. tvrda. 3x10 kom 8606010300318 14/2007/12 08.08.2002 doziranje: teška primarna hiperlipoproteinemija i teška sekundarna hiper triglicerinemija: odrasli 4 kapsule dnevno. 300mg.j. 7x8 kom Cena 358.2002 www.2007 Cena 487. BISOPROLOL .3din 8606010300219 13/2007/12 08. 15000i.SCHERING AG .Srbija gemfibrozil . 6mg/6mL. u slučaju dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu. blister.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju. 1 kom Cena 1891. progutati sa tečnošću.M05BA02 M05Ba bifosfonati (R) 1059063 tableta.2004 Cena 25071.8din (SZ) 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju. 6mg/6mL.C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aB fibrati (R) 1104300 kapsula. karcinom testisa: pomoćna terapija malignih intrapleuralnih efuzija.12.2006 23621. 20mg dnevno.

HOFFMANN-LA ROCHE LTD. www. nakon toga prekinuti lečenje tokom sledećih 28 dana. Paralelni lekovi: Bondronat® BOTOX . tokom 28 dana. blister.Italija tobramicin . .. 56x4mL Cena 9088883508593 1757/2007/12 20.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .j.F. Paralelni lekovi: Lodronat BONVIVA® . 5x5mL Cena 8316. kontejner jednodozni.2004 doziranje: osteoporoza: 2.M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0082115 prašak za rastvor za injekciju. inf.2004 doziranje: lokalna inj. Cena 13647. je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji.Finska klodronska kiselina .v. 1x100 i. 150mg. preporučena doza za odrasle i decu iznad 6 god.j. maks.DigitSoft.2006 Cena 15020.01.F.Irska botulinum toksin . Paralelni lekovi: dysport® BRAMITOB® .Švajcarska ibandronska kiselina .2007 doziranje: hronična plućna infekcija prouzrokovana Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom. 2. primenjuje se inhalacijom.J01GB01 B ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZR) 7024615 rastvor za raspršivanje.1din 8600103492058 746/2006/12 26. bočica plastična.5 din 12/2006/73 26.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.09. tortikolis) doze mogu biti različite. 2x14 kom Cena 8606102767531 515-04-5132/03 01. do 3200mg dnevno. 100i.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059084 film tableta. Paralelni lekovi: Bondronat® BONVIVA® . 300mg/4mL.SCHERING OY .co. 60mg/mL. hemifacijalni spazam.CHIESI FARMACEUTICI SPA .5mg.. kod iste indikacije (blefarospazam. 400mg. 1x100 kom 8600103492041 745/2006/12 26. 3-5 dana. tvrda. ako je potrebno dozu povećati.08.M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059088 film tableta. maks. do 3200mg dnevno Paralelni lekovi: Lodronat BONEFOS® . Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa insuficijencijoim bubrega. ako je potrebno dozu povećati. blister. Naizmenični ciklusi se moraju poštovati te terapiju treba da sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze.5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta. bočica.05.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju.07. (150mg) jednom mesečno ujutro 6 sati nakon poslednjeg obroka sa čašom obične vode u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta.2006 doziranje: hiperkalcijemija i osteoliza usled maligniteta: oralno 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze pre jela.nr . ampula. a najduže 10 dana.05.2006 doziranje: osteoporoza: 1 tabl.1din (R) 1059061 kapsula.1din 515-04-02491/04 28. parenteralno 300mg dnevno sporom i. 1x1 kom Cena: 2835.Švajcarska ibandronska kiselina .ALLERGAN .

3mg. . 2x10 kom Cena 84. 1x10mL Cena 12/2007/20694 29.Slovačka brimonidin . blister.5mg.5din 8608808103798 197/2005/12 21. anksioznosti.2%.O.2006  (R) 1071722 tableta.ZDRAVLJE A. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. povećavati do uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno. 60mg dnevno.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . abecedni spisak registrovanih lekova B BRIMONAL® 0.5mg.2005 doziranje: alergijska stanja: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg ujutru. maks.2006 doziranje: stanja napetosti.Srbija bromokriptin . blister. plastična fiola. 1x30 kom Cena 198. 6mg.D.10. dnevno.02.12. tokom 14 dana. nervoza. 1.Srbija bromazepam . jednu nedelju. 0. 2x15 kom Cena 67din 8608807100675 116/2006/12 03. Paralelni lekovi: Tefen www.2003  (R) 1149041 tableta. . Paralelni lekovi: alphagan BRIVUZOST . Paralelni lekovi: Lexaurin®.02. 2. 2x10 kom Cena 55.3din 8608807100712 117/2006/12 03.R. 1x7 kom Cena 515-04-2563/03 01.2004 doziranje: Herpes zoster u akutnoj fazi 1 tabl.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071720 tableta. 1x100mL Cena 91. . 60mg.5-6mg.R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058110 tableta.1din 8608807100668 115/2006/12 03. nedelje.2din 8600064111517 515-04-4006/03 16. rastvor. 1x30 kom Cena 649.J05AB15 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi. blister. poremećaj sna: 3 puta po 1. blister.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 125mg.UNIMED PHARMA S. 30mg/5mL.2003 doziranje: supresija laktacije: 2 puta po 2. kratkotrajna primena. parkinsonizam: 1.Srbija terfenadin . Lexilium® BROMOKRIPTIN .GALENIKA AD . 10mg. uzima se uz jelo.2% .09. fiola. 2x15 kom Cena 50.D.co.N04BC01 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1149040 tableta. uznemirenosti.2007 doziranje: glaukom: na 12 sati po 1 kap.S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ea adrenomimetici u terapiji glaukoma (R) 7094080 kapi za oči.nr .2005 (R) 3058113 oralna suspenzija.1din 8608808100339 196/2005/12 21.DigitSoft.12.Nemačka brivudin .12.6din 8600064111500 515-04-4007/03 16. BRONAL® . isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (R) 1328655 tableta. blister.2006  (R) 1071721 tableta.02. bočica sa kapaljkom. BROMAZEPAM . deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po ¼-½ male kašike sirupa).5mg.12.25mg uveče tokom 1. bočica od tamnog stakla.

GALENIKA AD .6din bočica od tamnog stakla. ampula. traumatske povrede mekih tkiva: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA P03ac piretrini. Nurofen active. Paralelni lekovi: Ibuprofen BUBIL® ŠAMPON .M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162030 obložena tableta.Srbija ibuprofen .6din 9006968004686 3/2-10-9336 19.2g/d.Hemofarm. Nurofen Liquid. 400mg.nr . Ibuprofen.2005 (R) 3162033 oralna suspenzija. tenditis. 20mg/mL. deca od 1-2 god. plastična bočica.8g/d u 3-4 pojedinačne doze. 3mg. 3-4 puta po 200mg.2002 Cena 104.GALENIKA AD . BUDOSAN® . 600mg. miozitis.5din (R) 1162031 obložena tableta. ponoviti za 7-10 dana.09.2002 Cena 151.A07EA06 ANTIDIJAROICI. Nurofen.co.12.4din 515-04-2643/03 19. doza održavanja 0. sirup 3-4 puta po 50mg. 3x10 kom Cena 91. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.09. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. blister. .09.5din (8608808100353) 3/2-10-7301 25. INTESTINALNI Cena 81. 10x10 kom Cena 7782. tvrda. 10%. blister.P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA.ZDRAVLJE A. BUSCOPAN . rupan. 200mg. tendosinovitis).2003 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ea kortikosteroidi koji deluju lokalno (R) 1129930 gastrorezistentna kapsula.2005 doziranje: osteoartritis i reumatoidni ar tritis.2002 www. UKLJUČUJUĆI SKABICIDE. na dan.10.07. 6x1mL Cena 133.O.6-1. uključujući sintetska jedinjenja (BR) 9158110 šampon. maks. degenerativne ar tropatije.abecedni spisak registrovanih lekova BRUFEN® . deca od 8-12 god.2006 doziranje: blagi do umereni napadi Kronove bolesti (hronična inflamatorna bolest debelog creva): ukoliko lekar nije drugačije propisao.REMEVITA D. 1x60mL 8608811006130 doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana. burzitis. NIŠ .M02AA13 B LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167034 krem. 2. 1x100mL (8608808100377) 108/2005/12 08.Srbija butilskopolamin .O.3din (R) 1162032 film tableta. 3x10 kom (8608808100360) 3/2-10-7302 25.2-1.D. Paralelni lekovi: Ibu . polusintetski. FALK PHARMA GMBH .4g/d. tuba. inflamatorna oboljenja mekih tkiva (periartritis. Upfen BRUFEN® .12. blister.Srbija ibuprofen . deca od 3-7 god. 720mg/60mL.1din 4032717010023 1186/2006/12 13.DR.Nemačka budesonid . 100mg/5mL. Cena 91.A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03BB alkaloidi beladone. posle jela.2din 8608808100384 109/2005/12 08. 1x30 kom (8608808102302) 107/2005/12 09.DigitSoft. kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) (R) 0123140 rastvor za injekciju.2005 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 3 puta po 1 kaps.10. 1x50g Cena 93. bočica. sa puno tečnosti (čaša vode) pola sata pre jela. sirup 3-4 puta po 100mg.Srbija piretrin .

bočica sa kapaljkom. 10mg.2006 doziranje: hipertenzija. blister. blister.5mg. 20mg dnevno. maks.5mg.5-1mg/kg (5-10 kapi/kg) podeljeno u 2-3 doze. BYMARAL® .2002 Cena (R) 3/2-10-9335 19. najbolje svaki dan u isto vreme. selektivni Cena 307. 3x10 kom 3837000028256 441/2006/12 06.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 2.2din (R) 5123143 supozitorija.11.Makedonija bromoprid . 1x60 kom www. concor® cor a03Fa propulzivi  (R) 1124051 kapsula. hronična stabilna angina pektoris: početna doza je 5mg dnevno.9din (R) 1107711 film tableta. 1x6 kom 9006968004679 3/2-10-9333 19. 2x10 kom 8600064100269 5123142 supozitorija. 7.1din (R) 1107710 film tableta. blister.0 (R) 1123141 obložena tableta.2002  (R) 3124053 oralni rastvor. ponoviti posle ½ sata. 10mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. tvrda.A03FA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE Cena 200. pre jela. 10mg. 1x6 kom abecedni spisak registrovanih lekova B Cena 182din 3/2-10-9334 19.ALKALOID AD . blister. concor®.1din 3/2-10-5774 10. bočica. mlekom ili drugom tečnosti.DigitSoft.2006 Cena 462.2002 Cena 280. blister. Paralelni lekovi: Bisoprolol. deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7. 5mg.4mg/mL. uobičajena doza je 10mg jednom dnevno.12.04.12. .11. po potrebi više puta dnevno. 1x20mL Cena 113. BYOL® .co. spazam i diskinezije žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg.5din 3/2-10-5775 10. 3x10 kom 3837000028249 442/2006/12 06.12. parenteralno akutni spazmi 20mg.2002 doziranje: povraćanje organskog i funkcionalnog porekla: odrasli 3 puta po 10-20mg pre jela.2002 doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta.Slovenija bisoprolol . 10mg. tabl.nr . deca 0.D. progutati sa vodom.04.

bočica. CADUET® . rastvoreno u čaši vode.NOVARTIS .) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2003  (R) 1329436 film tableta.DigitSoft. CABASER® .2002 Cena (R) 1085311 tableta.Belgija kabergolin .11. amlodipin . bočica.08. 30mg dnevno. blister.5g dnevno. ciprinol®. ostale kombinacije (R) 1104620 film tableta. kalcijum-laktat-glukonat. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 1mg. ciprofloxacin 500 mg.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. bočica. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.2002 doziranje: Parkinsonova bolest . izuzetno (deca od 5-17 god.(PHARMACIA & UPJOHN) . ciprofloxacin 250 mg. gonoreja: 500mg jednom dnevno. rastvoreno u čaši vode.co. 1x16 kom 8606007410174 3/2-10-9285 25.PFIZER GmbH.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-226/03 05. 28 dana.Švajcarska askorbinska kiselina.A11GB01 VITAMINI j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329435 film tableta. lečenje nedostatka kalcijuma i vitamina C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno. 250mg.C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) a11gB askorbinska kiselina (vitamin c).3din 515-04-231/03 21.12. 3x10 kom (R) 4034541003301 2119/2006/12 15.2002 Cena (R) 1085312 tableta.dugotrajno lečenje kod bolesnika koji prvi put dobijaju dopaminske agoniste: početna doza 0.08.2006 doziranje: lečenje pacijenata sa hiper tenzijom koji istovremeno imaju i povećan holesterol u krvi. blister. deca od 3-7 godina ½ tableta dnevno. fiola. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. Paralelni lekovi: cifran. blister.Indija ciprofloksacin . prevencija i lečenje pacijenata sa anginom pektoris koji istovremeno imaju i povećan holesterol www.PHARMACIA ENTERPRISES S. 10mg+10mg.INTAS PHARMACEUTICALS LTD . doza održavanja 2-6mg dnevno. 1.5mg dnevno.12. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ne preporučuje se primena kod dece. 1x20 kom 8606007410167 3/2-10-9284 25. citeral®. 500mg.33g. ciprocinal®.FLOX . ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . 1x20 kom Cena 8606007410150 3/2-10-9283 26. 2mg.A. maks.2006 Cena 1104621 film tableta. 3x10 kom Cena 4034541003295 2116/2006/12 15.N04BC06 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina (R) 1085310 tableta. dojilje.nr . 4mg. ciprofloxacin. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. pre intervencije.2003 doziranje: povećane potrebe za kalcijumom i vitaminom C (trudnice. maks. 10x10 kom C Cena 242. 10mg+5mg. kombinacije (BR) 1052251 šumeća tableta. Marocen CA-C 1000 SANDOZ .11. 1g+1g+0. ili kod bolesnika koji su već primali dopaminske agoniste 1mg dnevno. deca u fazi rasta. 1x10 kom Cena 515-04-226-1 05.Nemačka atorvastatin. 1x10 kom c10BX inhibitori HMg coa reduktaze. pre jela.abecedni spisak registrovanih lekova 1 C C . starije osobe kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije). blister. 3 dana.12. kalcijum-karbonat . u zavisnosti od težine infekcije.07.

bolne menstruacije.SCHERING PLOUGH . nadoknada kalcijuma (trudnoća. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana.Makedonija paracetamol.2 abecedni spisak registrovanih lekova u krvi. 1x10 kom Cena 5310001155186 2170/2006/12 24. 50x10 kom Cena 1896. zubobolja. kodein . kodein.Švajcarska kalcijum-laktat-glukonat. 50x10 kom 8600097001496 465/2006/12 06. 1x10 kom www.09. 460mg+50mg+10mg. U slučaju potrebe može se povećati doza na 10mg/10mg.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033195 koncentrat za rastvor za infuziju. askorbinska kiselina .7din 3/2-10-8102 20. .04. monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. 20mg. 500mg+30mg+15mg+60mg. Uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg /5mg dnevno. doxorubicin. strip. dojenje. maks. zapaljenja nerava (neuralgije) i postoperativni bolovi.Holandija doksorubicin .DigitSoft.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086265 tableta. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.11. sa hranom ili bez nje. 250mg+50mg+10mg+210mg. propifenazon .co. maks. dnevno. folija.9din (BR) 1086650 tableta. pseudoefedrin.2003 doziranje: Kapošijev sarkom kod bolesnika sa AIDS-om koji su intolerantni na drugu terapiju ili kod kojih je došlo do progresije bolesti posle primene drugih lekova.2002 doziranje: prevencija i dopunska terapija osteoporoze. Paralelni lekovi: adriblastina rd. doba rasta): odrasli i deca 500-1000mg dnevno. dekstrometorfan. 4 tabl. mijalgija. kumulativna doza je 550mg/m2. kofein.nr . snižavanje povišene telesne temperature i ublažavanje bolova kod prehlade i gripa: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tablete po potrebi.Srbija paracetamol.8din 5310001186739 1567/2006/12 05. artralgija.09. 6 tableta dnevno.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 1248.A12AA06 MINERALI Cena 163. latentna tetanija. kofein. Tablete se uzimaju u bilo koje doba dana. 1x10 kom 5310001188139 1568/2006/12 05. strip.12. CAFFETIN® . a12aa kalcijum (BR) 1053091 šumeća tableta. teški slučajevi do 2g dnevno. fiola. postoperativni bolovi: 1-2 tablete po potrebi. kalcijum-karbonat . zubobolja. neuralna dismenoreja.ALKALOID AD . glavobolja. doxorubicin-Teva. Sindroxocin® CAFFEBOL .2006 doziranje: prehlada i grip odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta na 6-8 sati. bolest je progredirala u toku ili 6 meseci posle primene ovih lekova). CALCIUM-SANDOZ FORTE . maks. 6 tableta dnevno. 3 uzastopna dana. bočica. CAFFETIN COLD® . CAELYX . bolovi u mišićima (mialgije) i zglobovima. 250mg+50mg+10mg+210mg.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111285 film tableta.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA .D. osteomalacije i rahitisa. migrena.94g+0.2006 Cena (BR) 1086266 tableta. blister.3g.Makedonija paracetamol.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.4din 515-04-3653/03 31.12. 2.2006 doziranje: bolovi blagog i umerenog intenziteta: glavobolja. svake 3 nedelje. 1x10mL C Cena 35286. metastatski karcinom jajnika kod pacijenkinja koje su refraktarne na paklitaksel i “platine” (odnosno.2006 doziranje: bolovi blagog do umerenog intenziteta. svake 4 nedelje. maks.ALKALOID AD .

bočica sa raspršivačem.v. dnevno.A12AA02 MINERALI a12aa kalcijum (Z) 0053081 rastvor za injekciju. 5x5mL Cena 515-04-3465/03 02.2002 doziranje: hipokalcijemija zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). CALCIUMFOLINAT .Austrija kalcijum-folinat .m.2003 6148.2004 doziranje: ublažavanje bola i upale i dezinfekcija desni kod dece prilikom izbijanja prvih zuba: po potrebi na 3 sata.EBEWE PHARMA GES.D. ampula.abecedni spisak registrovanih lekova CALCIUM-SANDOZ® 10% .H NFG.v. Miacalcic® CALGEL .9din 3/2-10-8102 20.09.03. ampula.2006 doziranje: u stanjima povećane potrebe za vitaminima i mineralima: odrasli i deca iznad 7 godina 1 tabl. 100mg/10mL.04..Velika Britanija lidokain. 200i.6mL Cena 2233.DigitSoft. ampula. 5x3mL Cena 515-04-1606/03 09. 1.2003 Cena (SZR) 1184030 kapsula.. TOVARNA ZDRAVIL. cetilpiridinijum . 1x10 kom 3838989503901 413/2006/12 05. D. ampula.j.2007 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i. hronična stanja usled nedostatka kalcijuma.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 4120345 gel.v.Lachema 25.) u jednu od nozdrva (pritisnuti jedanput) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D.Švajcarska kalcijum glubionat . na mestu nicanja zuba.B. tvrda. rastvor. kalcijum (kalcijum-laktat-glukonat. dodatno lečenje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom. Paralelni lekovi: Kalcitonin.) ili 15mg oralno na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata.33%+0. fiola. Leukovorin calcium CALCIUMVITAC® ..7 godina ½ tabl.CEMELOG-BRS Kft .01. 5x10mL 515-04-1607/03 09. deca 5-10mL samo i. zatim 12-15mg (i. i.m.2003 Cena (SZR) 0184035 rastvor za injekciju/infuziju. 1x10g Cena 109. rastvorenu u vodi.09.m.) tokom 12-24 sata podeljeno u više doza. tuba. 1x1 kom 515-04-1605/03 09.M. fiola.1%.12. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7 mm). C www.Mađarska kalcitonin . CALCO 200 IU NASAL SPRAY .38g. Paralelni lekovi: Leucovorin ca Pliva . najviše 6 puta dnevno.7din 5999880025089 93/2007/12 11. dodatno lečenje kod alergije parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i. 500mg+260mg. 50mg/5mL./80mcl. dnevno. rastvorenu u vodi. 15mg. trovanje magnezijumom i fluorom.8din (SZR) 0184036 rastvor za injekciju/infuziju.2003 doziranje: antidot za metotreksat do 120mg (i. i.3din (SZR) 0184034 rastvor za injekciju/infuziju.v. inf.. 1x1. kalcijum-karbonat) . KG .j. dnevno.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040130 sprej za nos.Slovenija askorbinska kiselina. pre prve primene sprej za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole. .NOVARTIS .KRKA. 30mg/3mL. ispumpati 3 doze u vazduh da se uklonio vazduh.12. 5x10mL 3 Cena 368.4din 5900008009386 515-04-5025/03 16.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima 4695.nr . deca od 3 . i.GLAXOSMITHKLINE UK . 0.09. kombinacije Cena (BR) 1052100 šumeća tableta.co.

ezofagusna i orofaringealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom i.-AVENTIS INTERCONTINENTAL . bočica.MERCK & CO. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. 1%.D.v.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157282 prašak za kožu.8din 8606007910032 68/2007/12 11. 100mg. inf.4din 8606007910025 67/2007/12 11.Francuska irinotekan . . Kansen. bočica.AVENTIS PHARMA S.A. tokom 1 sata zatim 50mg dnevno.Italija klotrimazol .Hrvatska mirtazapin .D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157281 rastvor za kožu. 1x70mg 515-04-831/04-1 22.DigitSoft.2 puta dnevno posipati obolelo mesto. CAMPTO® . 50mg.12. Paralelni lekovi: antifungol®.USA kaspofungin . bočica plastična. Paralelni lekovi: antifungol®. bočica. Plimycol www.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. tokom 1 sata.09. remeron®. svake 3 nedelje.01. 1x5mL 515-04-1970-1 08.01. Mycoril®.J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aX ostali antimikotici za sistemsku primenu (R) 0327560 prašak za rastvor za infuziju.2006 doziranje: depresija.Francuska irinotekan . 30mg. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. remirta® CAMPTO® . svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Mirzaten®. po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.1din (SZ) 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x2mL Cena 6825.BAYER S. dermatomikoze: 1.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici Cena 15948. . anksiozno depresivni poremećaji: početna doza 15mg uveče. pred spavanje.09.A.9din 515-04-1970/03 08. 40mg. Plimycol CANESTEN® . inf.nr .A.2004 Cena 51334din (R) 0327561 prašak za rastvor za infuziju.Nemačka klotrimazol . Mycoril®.AVENTIS INTERCONTINENTAL . tokom 30-90 minuta. 1%.co. blister.12. . 2x15 kom Cena 1662din 3850343032506 281/2006/12 06. bočica.AVENTIS PHARMA INTERNATIONAL S. 70mg.2003 doziranje: metastatski kolorektalni karcinom: 350mg/m2 inf. sporom i.2004 doziranje: invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana.v.BAYER HEALTHCARE AG . .2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. tokom 30-90 minuta. CANESTEN® .4 abecedni spisak registrovanih lekova C CALIXTA® . CANCIDAS® .INC. 1x50mg Cena 40358din 515-04-831/04 22.BELUPO. 1x20mL Cena 169.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072705 film tableta.P. Kansen.L01XX19 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZ) 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju. bočica sa kapaljkom.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze.03. 1x30g Cena 287.

SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C Cena 1008din 515-04-5146/03 05. kalcijum-hlorid. Mycoril®.D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157280 krem. vulvitis izazvan gljivicama (Candida. canesten® 3. 1.07. Kansen. 1. Paralelni lekovi: antifungol®.6din 8606007910063 71/2007/12 11.2007 doziranje: kolpitis. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži.25 mmol/L kalcijuma.9din 8606007910056 70/2007/12 11. Trichomonas vaginalis): tabl. Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze.DigitSoft. 1. caPd 3 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. . Mycoril®. 1. Plimycol CANESTEN® 1 .B05DB. Plimycol CAPD 17 . 1x5000mL www.5% glukoze.79g/L+7.. Balance 1.L. 1x20g Cena 246. Trichomonas vaginalis): krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.5g/L. Mycoril®.BAYER HEALTHCARE AG .85g/L+0. Balance 2.abecedni spisak registrovanih lekova 5 CANESTEN® . canesten® 1. Kansen. 500mg. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.25 mmol/L kalcijuma.2007 doziranje: kolpitis. 1%.KERN PHARMA. canesten® 1.18g/L+0. 200mg.01. magnezijum-hlorid. caPd 2 aNdY disc. 1. 1x3 kom Cena 220.25% glukoze. Paralelni lekovi: antifungol®. Balance 4. caPd 17 Stay safe. Paralelni lekovi: antifungol®.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . Plimycol CANESTEN® 3 . 1x20g Cena 187.7din 8606007910018 66/2007/12 11. za vaginalnu primenu 500mg jednokratno.25% glukoze. Plimycol CANESTEN® 3 .2007 doziranje: kolpitis. Trichomonas vaginalis): tabl. natrijum-laktat. Balance 2.Španija klotrimazol . S.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137292 vaginalni krem.1g/L+16. caPd 4 Stay safe B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175750 rastvor za peritonealnu dijalizu. blister.Nemačka natrijum-hlorid. caPd 4 aNdY disc. Kansen. caPd 2 Stay safe. za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana.2007 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. blister.75 mmol/L kalcijuma. kesa.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137291 vaginalna tableta. 5.4din 8606007910049 69/2007/12 11.nr .25 mmol/L kalcijuma. 2%. Kansen.01. 1x1 kom Cena 249.L.Španija klotrimazol .Nemačka klotrimazol .01. tuba.BAYER HEALTHCARE AG .75 mmol/L kalcijuma.KERN PHARMA. Balance 4. vulvitis izazvan gljivicama (Candida.G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137293 vaginalna tableta. S.co.3% glukoze.3% glukoze. 1. Paralelni lekovi: antifungol®. . Mycoril®. tuba.Nemačka klotrimazol .01. glukoza . caPd 3 aNdY disc.

kesa. instilirati u peritoneumusku šupljinu prema uputstvu lekara.07.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .. 5.12.1g/L+22.B05D. Balance 4.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. caPd 3 aNdY disc.5g/L..12.B05DB. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 17 STAY SAFE .75 mmol/L kalcijuma. 5.3% glukoze.07.25% glukoze. caPd 4 Stay safe CAPD 18 . 5.18g/L+0. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175752 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 2 aNdY disc.25 mmol/L kalcijuma..85g/L+0. magnezijum-hlorid.18g/L+0. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . natrijum-laktat. Balance 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. caPd 19 Stay safe CAPD 18 STAY SAFE . Balance 2. glukoza . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5147/03 05. Paralelni lekovi: caPd 18. kalcijum-hlorid. kesa.DigitSoft.co.5% glukoze.5% glukoze.nr . caPd 3 Stay safe.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.79g/L+7.25% glukoze.1g/L+42.5g/L. kesa. 4x2000mL (SZR) 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu..79g/L+7.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 1008din 515-04-5148/03 05. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.12.79g/L+7. 1x5000mL www.1g/L+16.85g/L+0. kesa.5g/L..Nemačka natrijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma.18g/L+0.5g/L.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH . 5. 1x5000mL B05d. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. kalcijum-hlorid.. caPd 19 Stay safe CAPD 19 . caPd 4 aNdY disc. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175751 rastvor za peritonealnu dijalizu.73g/L.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.79g/L+7.12.85g/L+0.5g/L. caPd 18 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma. Balance 2.3% glukoze. caPd 19.B05D.1g/L+42.75 mmol/L kalcijuma. magnezijum-hlorid.79g/L+7. caPd 19 Stay safe B05d.1g/L+42. caPd 19. 1. kesa.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. kalcijum-hlorid. 1. caPd 17. 5. natrijum-laktat..25 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: Balance 1. glukoza .18g/L+0.2003 Cena 515-04-2885/03 01. natrijum-laktat.85g/L+0. kalcijum-hlorid. 4x2500mL Cena 515-04-2884/03 01. Paralelni lekovi: caPd 18 Stay safe. natrijum-laktat. 5.85g/L+0. Paralelni lekovi: caPd 18. 1. 4x2500mL Cena 515-04-2882/03 01. 1.18g/L+0.Nemačka natrijum-hlorid. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.79g/L+7. glukoza . magnezijum-hlorid. Balance 4. caPd 2 Stay safe. magnezijum-hlorid. 1. 1. 4x2000mL (SZR) 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu. glukoza .Nemačka natrijum-hlorid.18g/L+0.85g/L+0. kesa.Nemačka natrijum-hlorid.2003 Cena 515-04-2883/03 01.1g/L+16.B05D.

abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 19 STAY SAFE .25 mmol/L kalcijuma. caPd 2 aNdY disc. kalcijum-hlorid.Nemačka natrijum-hlorid. Balance 2.93g/L+0.75 mmol/L kalcijuma.12. caPd 17.786g/L+3.5% glukoze.3% glukoze.75 mmol/L kalcijuma.25 mmol/L kalcijuma.12.257g/L+0.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .5% glukoze.. 5.Nemačka natrijum-hlorid.79g/L+3.25 mmol/L kalcijuma. kalcijum-hlorid. 1x2500mL Cena 527. 5.93g/L+0. caPd 19 CAPD 2 ANDY DISC .26g/L+0. 4x2000mL (SZR) 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu. caPd 17.18g/L+0. Balance 2.1din 515-04-1133-1 01. caPd 17 Stay safe.3% glukoze.2004 Cena 515-04-5189/03 12. plastična kesa. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175710 rastvor za hemodijalizu.1g/L+22.257g/L+0.07. 1.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .79g/L+3. Balance 2. caPd 4 Stay safe CAPD 2 STAY SAFE .25% glukoze..2003 (SZR) 9175711 rastvor za hemodijalizu.1g/L+15g/L. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Balance 1. magnezijum-hlorid.73g/L.75 mmol/L kalcijuma. 4x2500mL Cena 901.786g/L+3. kesa. magnezijum-hlorid. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. Paralelni lekovi: Balance 1. natrijum-laktat.Nemačka natrijum-hlorid. 1.1g/L+22. 5.18g/L+0. 5. natrijum-laktat. 1.07.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .5% glukoze. caPd 3 Stay safe. plastična kesa.85g/L+0. kalcijum-hlorid. caPd 3 Stay safe. caPd 18 Stay safe. caPd 4 Stay safe www. kesa. kesa.75 mmol/L kalcijuma.79g/L+7. Paralelni lekovi: caPd 18. Balance 4.B05DB. 5. 1.B05D. magnezijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma. natrijum-laktat. 1.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu.25% glukoze. caPd 4 aNdY disc.5din 515-04-5188/03 12. 4x2000mL (SZR) 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C.08.3% glukoze.85g/L+0. 1. glukoza . Balance 4.1g/L+15g/L.925g/L+0.DigitSoft. Paralelni lekovi: Balance 1. 1. Balance 4.. kesa.B05DB.25 mmol/L kalcijuma.25% glukoze. 1. 1.102g/L+15g/L.co. 4x2500mL Cena 515-04-2880/03 01. caPd 4 aNdY disc.5% glukoze. 5.925g/L+0. 1. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu.73g/L. Balance 1. caPd 17 Stay safe.25 mmol/L kalcijuma. 1x2000mL Cena 504din 515-04-1133/03 01.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 3 aNdY disc.25% glukoze. glukoza .2003 C Cena 515-04-2881/03 01.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. caPd 2 Stay safe.nr .08. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Balance 2. 1.25 mmol/L kalcijuma.26g/L+0.102g/L+15g/L.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze. glukoza . 1.79g/L+7. caPd 3 aNdY disc. Balance 4.

2573g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175713 rastvor za hemodijalizu. Balance 2. 1.25 mmol/L kalcijuma. Balance 1.25 mmol/L kalcijuma. plastična kesa. magnezijum-hlorid.3% glukoze. 1. Balance 2.1g/L+42.08.75 mmol/L kalcijuma.3% glukoze.co. caPd 3 Stay safe. 1. Balance 4..786g/L+3.5din 515-04-5190/03 12. Balance 4.25% glukoze. caPd 4 aNdY disc.3% glukoze.25% glukoze. plastična kesa.93g/L+0. natrijum-laktat. 1. 1.26g/L+0.5g/L.75 mmol/L kalcijuma. Balance 4.5% glukoze.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .2004 (SZR) 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu. abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 3 ANDY DISC . caPd 4 aNdY disc.B05DB.B05DB.25 mmol/L kalcijuma.. Balance 2. 4x2500mL Cena 515-04-5191/03 12.3% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. kesa.925g/L+0. caPd 2 Stay safe. 1. caPd 17 Stay safe.Srbija natrijum-hlorid. caPd 4 Stay safe CAPD 3 ANDY DISC .5% glukoze.Nemačka natrijum-hlorid.93g/L+0.75 mmol/L kalcijuma. 1. 1x2500mL Cena 527.B05DB. Paralelni lekovi: Balance 1. caPd 17.2573g/L+0.25% glukoze. natrijum-laktat. caPd 2 aNdY disc.07.79g/L+3. Balance 2. Balance 4. Balance 4. Balance 1. caPd 4 Stay safe CAPD 3 STAY SAFE . 1.nr .75 mmol/L kalcijuma.2004 doziranje: rastvor zagrejan na 37 °C. caPd 17.HEMOFARM AD .3% glukoze.925g/L+0. caPd 2 aNdY disc. Balance 2. Balance 1. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 17 Stay safe. 5. magnezijum-hlorid.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .5% glukoze. Paralelni lekovi: Balance 1. 1. Balance 4.DigitSoft. Balance 2.1din 515-04-1134-1 01.75 mmol/L kalcijuma. 1. caPd 2 Stay safe. 1.07.25% glukoze. kalcijum-hlorid.75 mmol/L kalcijuma.26g/L+0. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu.5g/L. caPd 17. glukoza .5g/L. 5. kalcijum-hlorid.25 mmol/L kalcijuma.79g/L+3. caPd 4 aNdY disc. caPd 3 aNdY disc. caPd 4 Stay safe www. 5.5g/L. caPd 2 aNdY disc. 1.Nemačka natrijum-hlorid. natrijum-laktat.25 mmol/L kalcijuma.1g/L+42.75 mmol/L kalcijuma. 5. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. caPd 2 Stay safe.25% glukoze. 1.25 mmol/L kalcijuma.3% glukoze. glukoza . 1.1017g/L+42.5% glukoze.25 mmol/L kalcijuma. caPd 17 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma..786g/L+3. kesa. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175712 rastvor za hemodijalizu. glukoza . Paralelni lekovi: Balance 1.75 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.08. caPd 3 Stay safe. magnezijum-hlorid. kalcijum-hlorid.1017g/L+42.25 mmol/L kalcijuma. 4x2000mL Cena 901. 1.5% glukoze. 1. 1x2000mL Cena 504din 8600097012171 515-04-1134/03 01.25% glukoze. 1.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 1.

1017g/L+22.1017g/L+22.2din 515-04-4574-1 10. caPd 17 Stay safe.M.73g/L.12. 1. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. caPd 3 Stay safe.75 mmol/L kalcijuma.H NFG.FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH .5% glukoze.2004 (SZR) 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu. 50mg. KG . doza održavanja 2-3 puta po 25mg. maks.Austrija karboplatin . Paralelni lekovi: eukaptil®. Kaptopril alkaloid®.75 mmol/L kalcijuma. 1. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175714 rastvor za hemodijalizu.3% glukoze. Katopil®. Paralelni lekovi: Balance 1. maks..Srbija kaptopril . 4x2000mL Cena 901. magnezijum-hlorid.26g/L+0.25% glukoze.2004 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. natrijum-laktat. Balance 1.25 mmol/L kalcijuma.3% glukoze. caPd 3 aNdY disc.75 mmol/L kalcijuma. Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze.1din 5. Balance 2. Balance 4.5% glukoze. magnezijum-hlorid.25% glukoze.5din 515-04-5192/03 12.26g/L+0.EBEWE PHARMA GES.TG-FARM . 1. caPd 17. caPd 4 aNdY disc CAPTOPRIL . natrijum-laktat. Balance 2.6din 3/2-10-10179 22. Cena 527.25% glukoze.07. caPd 17 Stay safe.5mg.3% glukoze. fiola. caPd 2 aNdY disc. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.75 mmol/L kalcijuma. 1.75 mmol/L kalcijuma.1g/L+22.786g/L+3.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju.5mg. Balance 2.B05DB. kalcijum-hlorid. 1. zorkaptil® CARBOPLATIN . 1.73g/L.2573g/L+0. 2 (retko 3) puta po 50mg.abecedni spisak registrovanih lekova CAPD 4 ANDY DISC . SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05dB hipertonični rastvori (SZR) 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu. 1.C09AA01 c09aa inhibitori ace.786g/L+3.nr .25 mmol/L kalcijuma.925g/L+0. glukoza .B05DB.2001 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.08.HEMOFARM AD .25 mmol/L kalcijuma.73g/L.07. kesa.co. glukoza . 150mg/15mL. caPd 4 Stay safe CAPD 4 STAY SAFE .2003 (SZR) 9175715 rastvor za hemodijalizu. uzima se 1 sat pre jela.1g/L+22.93g/L+0.03. kalcijum-hlorid.2004 www. 1x2500mL 515-04-1135-1 01. 5.25 mmol/L kalcijuma. 4x2500mL Cena 515-04-5193/03 12. Balance 4.25-12. kesa. Balance 4.73g/L. 1.75 mmol/L kalcijuma. 1.2573g/L+0. caPd 3 aNdY disc.3% glukoze.79g/L+3. 1x15mL Cena 2511.925g/L+0.93g/L+0. caPd 3 Stay safe. 1. caPd 2 Stay safe. Balance 2. 150mg dnevno. 5.2003 doziranje: završni stadijum hronične bubrežne insuficijencije bilo koje prirode: rastvor zagrejan na 37 °C. 1x2000mL Cena 504din 8600097012195 515-04-1135/03 01.25% glukoze.Nemačka natrijum-hlorid. 5. monokomponentni (R) 1103850 tableta. Balance 4. 1. plastična kesa.. caPd 17.25 mmol/L kalcijuma.5% glukoze.Srbija natrijum-hlorid. doza održavanja 2 puta po 25mg. bočica od tamnog stakla.79g/L+3.B.08.25 mmol/L kalcijuma. caPd 2 Stay safe. caPd 2 aNdY disc. instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. Balance 1. 1x40 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 243. 1.DigitSoft.

1x15mL Cena 2511. blister.PFIZER (PERTH) PTY.H.2005 Cena (BR) 1086601 gastrorezistentna tableta. Paragal. profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan.LANNACHER HEILMITTEL G. tabl. 100mg. tokom 15-16min.Austrija lidokain. Cena 7796.0 (SZ) 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju.Velika Britanija bikalutamid . tokom 15-16min.Austrija acetilsalicilna kiselina .M. 25x8.2005 Cena 105. blister.Australija karboplatin . .7din bočica plastična. Paralelni lekovi: cycloplatin 150.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju. 2x14 kom Cena 11951. blister.M.10. cor-aS.2din 8606007410211 782/2006/12 05.2005 Cena (BR) 1086603 gastrorezistentna tableta.ASTRA ZENECA UK LIMITED .06. kao kratkotrajna i.v. bočica od tamnog stakla.L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037075 tableta..B.B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno. karcinom prostate 1 puta po 150mg. 450mg/45mL.. 100mg.5mg/g. se ne smeju lomiti. cycloplatin 50.6din 515-04-4574/03 10.10. 3x10 kom Cena 8606007080056 444/2005/12 03.3din 515-04-1219/03 04. ponavljati na 4 nedelje.2006 (SZ) 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju.B. inf.2007 Cena (Z) 4081718 gel. 1x45mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 7787.5mg/g. aplikator. Paraplatin® CARBOPLATIN .DigitSoft. blister. blister.H. mikrocelularni karcinom pluća: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno..2007 www. Paragal. bočica plastična. 20mg/g+0. 1x45mL 8606007410228 783/2006/12 05.2005 Cena (BR) 1086604 gastrorezistentna tableta. 50mg. 5x20 kom 8606007080087 447/2005/12 04.5g 9088881253259 1451/2007/12 09. Paraplatin® CARDIOPIRIN® . 50mg. inf. ponavljati na 4 nedelje. 5x20 kom 8606007080063 445/2005/12 04. Midol CASODEX .08.v. kao kratkotrajna i.nr . cycloplatin 50. 10mg/mL. LIMITED . . 25x12. 3x10 kom 8606007080070 446/2005/12 04. 50mg. aplikator.07.10. blister. CATHEJELL® SA LIDOKAINOM .2004 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla.07.7din (BR) 1086602 gastrorezistentna tableta.2005 doziranje: inhibicija agregacije trombocita (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris.2006 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla. hlorheksidin ..co. Paralelni lekovi: cycloplatin 150. 100mg.5g Cena 9088881253242 1450/2007/12 09.03.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 4081717 gel.2003 doziranje: nakon orhidektomije ili sa analozima gonadorelina 1 puta po 50mg. Paralelni lekovi: andol. 10mg/mL. 5x10 kom 8606007080100 448/2005/12 04. isključujući heparin (BR) 1086600 gastrorezistentna tableta. 20mg/g+0.10.06.PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.10.

5mg.2004 295. 250mg/5mL.2003 Cena 728.O. maks. infekcije respiratornog trakta. podeljeno u 3 doze ili 62. 2x8 kom (8600097400459) (R) 1321721 kapsula. 500mg.2004 166. bočica.2din (R) 1321626 kapsula. CEFACLOR . 1g dnevno. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati.8din (R) 3321628 granule za oralnu suspenziju.HEMOFARM AD .Srbija cefaklor . cistoskopija: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu. II generacija Cena 316din (R) 1321625 kapsula. 2x8 kom 8608811006147 515-04-375/04 14. tvrda. 1x60mL Cena 8608811006161 515-04-377/04 14. cefaklor.6din (R) 3321820 prašak za oralnu suspenziju. bočica. maks.8din 515-04-289/03 01.nr .06. 2x8 kom (8600097400442) Cena 316din 243/2007/12 17.REMEVITA D. blister.Holandija ceftibuten . blister. blister.2004 doziranje: psihostimulans i nootropik. lekar ili posebno obučeno osoblje sporo aplikuje (instilira) gel u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument.4din 5997001312964 515-04-496/04 08.2007 www. infekcije urinarnog sistema. tvrda.9din (R) 3321627 granule za oralnu suspenziju.09. 1x60mL 515-04-289-1 01. blister. hronični bronhitis i akutna pneumonija.5g ili 8.J01DD14 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 1203. bočica.08. bočica. blister.09.5mg na 8 sati. CEDAX .Srbija cefaklor . tvrda.SCHERING PLOUGH . maks. 400mg.2004 Cena 584. CAVINTON® . akutni bronhitis.2003 Cena 1537. 36mg/mL.DigitSoft.O. 250mg.09.2din 245/2007/12 17.N06BX18 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (R) 1106655 tableta.5g gela. blister.08. enteritis i gastroenteritis: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati. 2x8 kom 8608811006154 515-04-376/04 14.01. 1x5 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. maks. 125mg/5mL.J01DC04 j01dd cefalosporini.09. 1x60mL Cena 8608811006178 515-04-378/04 14. a u uretru se instilira 10g odnosno 6g. otitis media.2003 doziranje: faringitis. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. 1x30mL 515-04-289-2 01. tvrda. 500mg. pre ubacivanja instrumenta. II generacija (R) 1321720 kapsula.co.08. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. deca 45mg dnevno (do 5kg telesne mase).abecedni spisak registrovanih lekova 1 doziranje: kateterizacija. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. 1g dnevno. tonzilitis. 4g dnevno.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati. ishemijska cerebrovaskularna oboljenja i oboljenja usled ateroskleroze krvnih sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg. Paralelni lekovi: alfacet®. 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase). 2x25 kom Cena 300. III generacija (R) 1321821 kapsula. 36mg/mL. akutni sinuzitis.Mađarska vinpocetin . šarlah. 1g dnevno. Sadržaj jednog šprica (pakovanje sadrži 12.2007 Cena 584. tvrda. infekcije urinarnog trakta. 250mg. NIŠ .4din (R) 3321822 prašak za oralnu suspenziju. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR .01.GEDEON RICHTER LTD .2004 doziranje:otitis media.

7din (R) 3321612 prašak za oralnu suspenziju.9din (R) 3321611 prašak za oralnu suspenziju. 500mg. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. faringitis. 1g dnevno.3din 8600097400763 229/2007/12 17.01. blister. 1g dnevno. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.Makedonija cefaklor . cefaklor CEFALEKSIN .2004 151. Pr.ALKALOID AD .2004 doziranje:otitis media. Palitrex® www.co. 125mg/5mL. 1 gdnevno. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. 250mg/5mL. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. II generacija (R) 1321610 kapsula. cefaclor. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. 1x60mL (8600097400756) 227/2007/12 17. Cena 295.1din (R) 1321711 kapsula. bočica. infekcije urinarnog trakta. maks.maks. 1g dnevno. akutni i hronični bronhitis.Srbija cefaleksin . maks. inficirane bronhiektazije). 4g dnevno. Paralelni lekovi: alfacet®. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. podeljeno u 3 doze ili 62. blister.01.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. prostatitis. 2x8 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 1 gdnevno. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. coli. blister.HEMOFARM AD .2007 doziranje:otitis media. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.01. maks. 250mg/5mL.05. 2x8 kom 8600097400770 246/2007/12 17. 6g dnevno. sinuzitis. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. maks. infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om. maks. 1x60mL Cena 515-04-3960/03 31.nr .05. otitis media. cefalexin alkaloid®.J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 794. deca od 1-5 godina 125mg na 8 sati. maks. deca od 1-12 meseci 20-40mg/kg dnevno. 250mg/5mL. pijelonefritis. deca preko 5 godina 250mg na 8 sati. 2x8 kom Cena 107. 1g dnevno. 500mg. tvrda.2007 (R) 3321723 prašak za oralnu suspenziju. Paralelni lekovi: cefalexin. i beta-hemolitičkim streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova C 3321722 prašak za oralnu suspenziju.05.2007 Cena 182. infekcije respiratornog trakta. 125mg/5mL. 1x100mL Cena 228/2007/12 17.J01DB01 j01dc cefalosporini. rekurentne urinarne infekcije).9din bočica od tamnog stakla. I generacija (R) 1321710 kapsula.8din bočica od tamnog stakla. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. tvrda.2004 295.maks. cefaklor alkaloid® CEFAKLOR ALKALOID® .01.5mg na 8 sati. podeljeno u 3 doze ili 62. Paralelni lekovi: alfacet®.2007 125.5mg na 8 sati.DigitSoft. 250mg. 4g dnevno. cefaclor.01. maks. 1x60mL (8600097400749) 222/2007/12 17. 1x60mL Cena 515-04-3961/03 31. infekcije respiratornog trakta. 4g dnevno. maks. bočica.2din (R) 3321719 prašak za oralnu suspenziju. podeljeno u 2-3 doze. Cena 166. infekcije urinarnog trakta.2din 515-04-3959/03 31. bočica. tvrda.

11. 10x10 kom 8608813900931 2089/2006/12 14.DigitSoft. blister.3din (R) 1321774 kapsula. cefalexin alkaloid®. coli. Palitrex® www. sinuzitis. rekurentne urinarne infekcije). . tvrda.11. rekurentne urinarne infekcije). blister. Palitrex® CEFALEKSIN . 2x8 kom 8608809000225 172/2007/12 12. pijelonefritis. 2x8 kom 8608813900924 2104/2006/12 14. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. pijelonefritis. faringitis. prostatitis. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.2din (R) 1321082 kapsula. 500mg.2006 Cena 606. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.11. coli. tvrda. prostatitis. tvrda. maks.co. bočica. akutni i hronični bronhitis.11.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.SRBOLEK A. 6g dnevno. 250mg. coli. faringitis. 250mg/5mL. 500mg. podeljeno u 2-3 doze.5din (R) 1321083 kapsula. prostatitis. Palitrex® CEFALEXIN . 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefalexin. tvrda. 6g dnevno.01. maks.11. 500mg. maks. Pr.J01DB01 3 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis.Srbija cefaleksin .01. otitis media. podeljeno u 2-3 doze. inficirane bronhiektazije). sinuzitis. 4g dnevno. inficirane bronhiektazije). rekurentne urinarne infekcije). infekcije urogenitalnog trakta izazvane E.2006 Cena 182. I generacija (R) 1321124 kapsula. 500mg. tvrda.REMEVITA D.1din (R) 1321081 kapsula.11.3din 8608813900900 2091/2006/12 14. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. NIŠ . infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama.Srbija cefaleksin . 6g dnevno. Pr. 2x8 kom Cena 107.nr . mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. akutni i hronični bronhitis. inficirane bronhiektazije).O. blister. cefalexin alkaloid®. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis. akutni i hronični bronhitis. pijelonefritis. 4g dnevno. sinuzitis. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati.Kipar cefaleksin . I generacija Cena 99din (R) 1321770 kapsula.2006 125.REMEDICA LTD . tvrda.8din 5290665002692 559/2005/12 21. cefalexin alkaloid®. maks. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. maks. blister. tvrda. 10x10 kom 8608813900917 2088/2006/12 14.2007 Cena 190.abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEKSIN . Paralelni lekovi: cefalexin. blister. maks.2din (R) 3321084 prašak za oralnu suspenziju. blister.J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 2x8 kom 8608809000263 171/2007/12 12. 1x65g Cena 8608813900948 2105/2006/12 14. otitis media. I generacija (R) 1321080 kapsula. 2x8 kom Cena 170.D.O. faringitis. otitis media.J01DB01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. blister.2006 Cena 1174.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. 250mg. Paralelni lekovi: cefaleksin. podeljeno u 2-3 doze. 250mg. Pr.

2004 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. maks. infekcije srca. kože i mekih tkiva.Srbija cefazolin . tvrda. 10x20mL Cena 3225. 50x1g 8600102463585 1287/2007/12 12. cefazolin-MIP. bočica. kože i mekih tkiva. 1x16 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 6g (izuzetno 12g) dnevno. urinarne i genitalne infekcije. podeljeno u 2-3 doze.06. septikemije).PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . maks. akutni i hronični bronhitis.12. kostiju i zglobova.CHEPHASAAR CHEMISCH .11.HABIT PHARM A. bočica.J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. 250mg/5mL.2007 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. www.J01DB04 j01dB cefalosporini. galecef®. bočica.2002 Cena (R) 1321011 kapsula.ALKALOID AD . 1g. I generacija (R) 1321010 kapsula. 100mg/kg dnevno. faringitis.2004 3407.09. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12 sati. coli.6din (R) 3321012 prašak za oralnu suspenziju. tvrda. deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 2g.Makedonija cefaleksin . galecef®.DigitSoft. sinuzitis.11. bočica staklena. 500mg. prevencija infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12 sati. 2g.D. bočica. Palitrex® CEFAZOLIN . .J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 186. Pr.4 abecedni spisak registrovanih lekova CEFALEXIN ALKALOID® .nr .SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC . otitis media. 6g dnevno. septikemije). I generacija Cena 7295din (SZ) 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. prostatitis. infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama. maks. rekurentne urinarne infekcije). kostiju i zglobova. deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. septikemije).Nemačka cefazolin . 1x100mL Cena 3/2-10-5734 10. I generacija (SZ) 0321828 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. cefalexin. 1g.1din (SZ) 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.9din 4823012503422 617/2005/12 12. I generacija (Z) 0321854 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: cefazolin-BcPP. kostiju i zglobova. kože i mekih tkiva. 6g (izuzetno 12 g) dnevno.11.Ukrajina cefazolin .co. 500mg.1din 3/2-10-5732 10. infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati. pijelonefritis. infekcije srca. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis.2002 131. 100mg/kg dnevno. maks.2005 doziranje: ozbiljne infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima (infekcije pluća. Primaceph® CEFAZOLIN-MIP . inficirane bronhiektazije). 1x100 kom 3/2-10-5733 10. infekcije srca. 4g dnevno. maks. bočica. urinarne i genitalne infekcije. Paralelni lekovi: cefazolin. deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. bočica. infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. maks. Primaceph® CEFAZOLIN-BCPP .2002 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis. Paralelni lekovi: cefaleksin. 5x1g Cena 423.09.6din 515-04-01221-1 28. 10x100mL Cena 515-04-01221/04 28. urinarne i genitalne infekcije. cefazolin-MIP.

m. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i. mekih tkiva.Ukrajina cefotaksim .Srbija cefotaksim .J01DD01 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. kože. 1x1000mg 8600097403702 2206/2006/12 29.Srbija cefepim . 12g dnevno. na 12 sati.5-1g svakih 6-12 sati. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. ili i.v. na 8 sati. Paralelni lekovi: cefotaksim. na 12 sati.v. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. mekih tkiva. kože. novorođenčad 50mg/kg i. Tolycar® www.D. galecef®.2006 (SZ) 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. infekcije u ginekologiji. infekcije donjeg dela respiratornog trakta.v. 1g. III generacija (SZR) 0321980 prašak za rastvor za injekciju. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. do 200mg/kg na dan.ZDRAVLJE A.1din 1000mg. bakterijski meningitis kod dece.11. . bočica staklena. bilijarnog trakta.11. septikemije/bakterijemije.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i.SIC“BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”CJSC . kostiju. Tolycar® CEFOTAXIME-BCPP .HEMOFARM AD . 12g dnevno.2005 Cena 210din (SZR) 0321981 prašak za rastvor za injekciju. III generacija (SZ) 0321982 prašak za rastvor za injekciju.2005 doziranje: infekcije respiratornog i genitourinarnog trakta.nr . 1g. Primaceph® CEFIM® . bočica staklena. nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12h. Maxipime CEFOTAKSIM .4din 8600064103369 344/2005/12 23.co. 5x1g Cena 871. maks. bočica staklena. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.2006 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. Paralelni lekovi: cefotaxime-BcPP. deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i.DigitSoft. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. kože i mekih tkiva. centralnog nervnog sistema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine infekcije. Paralelni lekovi: cefazolin. Iv generacija (SZ) 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.09. deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase do 12kg) 50-180mg/kg i.12. ili i. 500mg.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. maks. do 200mg/kg na dan. zglobova. bočica.09. (deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama). na 8 sati. novorođenčad 50mg/kg i.v.abecedni spisak registrovanih lekova 5 prevencijua infekcija nakon određenih hirurških procedura: odrasli 0. 1g. kostiju. nekomplikovana gonoreja: pojedinačna doza je 1g. maks. cefazolin-BcPP.7din 4823012503255 593/2005/12 05. Cena 589. deca od 1 meseca do 12 godina (telesne mase više od 12kg) primaju doze kao odrasli. 1x1g 8600064103666 343/2005/12 23.v. 1x500mg 8600097403696 2207/2006/12 29. uz nastavak terapije 48-72 sata nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. 5x1g Cena 906. maks. Cena 287din bočica. Paralelni lekovi: Maxicef®. zglobova.v.J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.m.

. bočica staklena.AVENTIS PHARMA . rocephin®.01. uha.01. meningitis) infekcije pluća. mozga. septikemije/bakterijemije. trbušne infekcije. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze.co. 1g. deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. III generacija (SZR) 0321990 prašak za rastvor za injekciju. kostiju. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. urinarne infekcije. CEFTAZIDIM .Nemačka cefpirom . bočica staklena.nr . Labilex®.3din (Z) 0321023 prašak za rastvor za injekciju. bilijarnog trakta. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa.O. maks. 500mg. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ceftriaxone-BcPP. želuca.D. 10x1g 8600102463530 2320/2006/12 12. infekcije u ginekologiji. nosa. kože i mekih tkiva. NIŠ . III generacija Cena 354. bočica. kože i mekih tkiva. zglobova. pluća. novorodjenčad maks.1din (Z) 0321021 prašak za rastvor za injekciju.2006 doziranje: teške infekcije (septikemija.2006 3351.12.11. bočica. veracol® CEFTRIAKSON .Srbija ceftazidim . novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. infekcije urinarnih i žučnih puteva. 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. Paralelni lekovi: azaran. bočica. 1g. Lendacin®. maks.Srbija ceftriakson . hirurška profilaksa: 30-90 min.12.HABIT PHARM A.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. gonoreja. 250mg. 1x1g ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.J01DD02 j01de cefalosporini. žuči. Paralelni lekovi: Forcas CEFTRIAKSON .6din 16. gornjih i donjih disajnih puteva. 50mg/kg dnevno. ceftriaxon-MIP®. 6g dnevno.Srbija ceftriakson . CEFROM® . nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. profilaksa u hirurgiji: odrasli 500-2000mg na 8 sati. 1g. 10x250mg 8608813901174 (SZR) 0321991 prašak za rastvor za injekciju. meningitis.D. .O. infekcije kod pacijenata na dijalizi. grla.2006 Cena 36/2006/12 Cena 34/2006/12 1977. bočica. 2g dnevno. 10x500mg 8608813901198 (Z) 0321992 prašak za rastvor za injekciju.2003 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis.HABIT PHARM A. 1x1g 8600102463578 2319/2006/12 12. III generacija Cena 16758. bakterijski meningitis kod dece. maks. 4g dnevno.2006 www. Longaceph®.J01DE02 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 524.01. trbušne duplje.4din 32/2006/12 16. kože. kostiju i zglobova.7din 16. 10x1g 8608813901211 Cena 919. bočica staklena. pre intervencije inj. Farcef. 1g. 1g. Iv generacija (SZR) 0321841 liofilizat za rastvor za injekciju.REMEVITA D.12.7din (Z) 0321022 prašak za rastvor za injekciju.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.2006 Cena 3351.2006 doziranje: infekcije grudnog koša. uha.v. doze veće od 1g primenjuju se i.1din 515-04-2690/03 06. 50x1g 8600102463547 2318/2006/12 12. 1-2 g. maks. creva.DigitSoft. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g na 12 sati.

bočica staklena. bočica staklena.D. pluća. kože. infekcije urinarnih i žučnih puteva.2005 Cena 3516. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2005 doziranje: infekcije grudnog koša. nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg.2005 Cena 703.3din (SZR) 0321997 prašak za rastvor za infuziju. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. rocephin®. meningitis. zglobova. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. bočica staklena.Nemačka ceftriakson . bočica staklena.2005 Cena 731. 10x1g 9120018570270 619/2005/12 27. 1x2g 8600064102621 341/2005/12 23.5din (SZR) 0321998 prašak za rastvor za infuziju. III generacija (SZR) 0321985 prašak za rastvor za injekciju. ceftriaxone-BcPP. pluća. gonoreja. 5x2g 8600064103772 342/2005/12 23. maks.01. 2g na 12 sati i. veracol® CEFTRIAXON-MIP® .2005 doziranje: infekcije grudnog koša. Farcef.5din 8608813901181 33/2006/12 16. kože. 50x500mg Cena 9888.2005 Cena 7314. 1g.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 0321993 prašak za rastvor za injekciju. 1-2 g. 50x1g Cena 8608813901228 35/2006/12 16.09.09. Labilex®. 1x2g 9120018570287 599/2005/12 27. maks. maks. Farcef. Longaceph®. bočica staklena. bočica staklena.01. maks. 2g. kostiju. bočica staklena. kože. bočica staklena. 5x1g 8600064103659 340/2005/12 23.1din 9120018570256 620/2005/12 27.DigitSoft. Paralelni lekovi: azaran.Srbija ceftriakson . 50mg/kg dnevno.. Labilex®. Longaceph®. 50x250mg Cena 4596. Paralelni lekovi: azaran. zglobova. pluća.50mg/kg dnevno. 2g dnevno novorođenčad maks. bočica staklena. inf. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.8din (SZR) 0321999 prašak za rastvor za infuziju.3din 8608813901204 37/2006/12 16.2006 (SZR) 0321994 prašak za rastvor za injekciju.2006 16758. 2g dnevno. grla.7din (SZR) 0321988 prašak za rastvor za injekciju.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. meningitis.1din (Z) 0321995 prašak za rastvor za injekciju. nosa. 1x1g Cena 363. bočica staklena.2006 doziranje: infekcije grudnog koža. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 2g. trbušne infekcije. grla. Lendacin®. III generacija (SZR) 0321996 prašak za rastvor za infuziju. 500mg.ZDRAVLJE A. 2g. ceftriaxon-MIP®. gonoreja. grla.CHEPHASAAR CHEMISCH .2005 Cena 3630.12. 250mg. novorođenčad maks. ceftriaxon-MIP®. pre intervencije inj. rocephin®. 10x2g 9120018570300 598/2005/12 27. maks. 1g. uha. infekcije urinarnih i žučnih puteva.12. kostiju. trbušne infekcije. ceftriaxone-BcPP. nosa. zglobova.12. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. 1g. uha. veracol® CEFTRIAKSON . pre intervencije inj. 1g.09.nr .2005 Cena 1750din (SZR) 0321986 prašak za rastvor za injekciju. gonoreja.01.4din (SZR) 0321987 prašak za rastvor za injekciju. infekcije urinarnih i žučnih puteva. hirurška profilaksa: 30-90 min.09. www. hirurška profilaksa: 30-90 min. bočica staklena.v. Lendacin®. kostiju. 2g. 1g. hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. 1x1g Cena 350din 8600064103642 339/2005/12 23.J01DD04 C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. uha.co. nosa. trbušne infekcije. meningitis. .12.

nekomplikovana gonoreja se leči pojedinačnom dozom od 250mg. 750mg. Farcef.D. pluća.5din 8600102463554 751/2007/12 02. 10x1500mg Cena 2995din (9120018570249) 621/2005/12 27. Paralelni lekovi: azaran. bočica staklena. urinarnog trakta. grla.3din (9120018570225) 622/2005/12 27. rocephin®.2007 doziranje: infekcije disajnih puteva. II generacija (Z) 0321024 prašak za rastvor za injekciju.5g na 8 sati (kod težih infekcija na 6 sati). hirurška profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. erizipel. 2g dnevno.2005 (SZR) 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. infekcije urinarnih i žučnih puteva.Nemačka cefuroksim . abecedni spisak registrovanih lekova 1-2 g. nosa i grla. 1500mg. III generacija (Z) 0321989prašakzarastvorzainjekciju. gonoreja.04. zinacef CEFUROXIM-MIP® . gonoreja. Labilex®. ceftriakson. infekcije kostiju i zglobova (osteomijelitis.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. odojčad i deca do 12 godina 20 . kostiju i zglobova. II generacija (SZR) 0321882 prašak za rastvor za injekciju.5x1g(4823012503231)Cena 1563. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48 sati nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika. trbušne infekcije. hirurška profilaksa: 30-90 min. odojčad i deca do 12 godina 20 . bočica staklena. inficirane rane). ceroxim. 1x750mg Cena 183.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . profilaksa u hirurgiji: odrasli www. Paralelni lekovi: cefuroxim-MIP®.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. faringitis.6din (SZ) 0321025 prašak za rastvor za injekciju. bakterijska pneumonija. inficirane bronhiekstazije.Srbija cefuroksim .12. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. maks. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša).CHEPHASAAR CHEMISCH . infekcije kože i mekih tkiva (celulitis. novorođenčad maks. odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se određuje u odnosu na telesnu masu). bočica staklena. ceftriakson. meningitis: odrasli 750mg-1. tonzilitis.Ukrajina ceftriakson . 2g dnevno. veracol® C CEFTRIAXONE-BCPP . maks. 1500mg.12.2005 (SZR) 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. novorođenčad maks. peritonitis. 50mg/kg dnevno. bočica. infekcije polnih organa (gonoreja).J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini. maks.DigitSoft. 1-2 g. Lendacin®. 10x750mg Cena 1508.HABIT PHARM A. pre intervencije inj. meningitis. Paralelni lekovi: azaran. bočica. cistitis i asiptomatska bakteriurija).1g.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. zglobova. kostiju.2006 doziranje: infekcije grudnog koša.01.2005 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis. Xorimax®. sinuzitis. septički artritis).co.01.12. kože. 10x1500mg Cena 2978. rocephin®. nosa. .3din (9120018570201) 623/2005/12 27. veracol® CEFUROKSIM . novorođene bebe 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u 2-3 doze. Longaceph®. mekih tkiva. Nilacef®. 1x1500mg Cena 8600102463561 97/2007/12 11. Longaceph®. ceftriaxone-BcPP. 50mg/kg dnevno. septikemija. 1500mg.nr . meningitis.2007 324. Lendacin®. Farcef.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. uha.1din 95/2006/12 31. Labilex®.bočica. uha. ceftriaxon-MIP®. 750mg.SIC “BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT” CJSC .

v.2007 Cena 29303. reumatoidni ar tritis: 1-2 puta po 200mg.PFIZER ENTERPRISES S. pneumonija). blister. podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati).2din 8606102767371 946/2007/12 04. početna doza 2 puta dnevno po 1g i. bočica.6din 8606007080711 796/2007/12 11. primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima.A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA M01aH koksibi (selektivni inhibitori coX .BRISTOL MYERS SQUIBB S. ceroxim. 250mg/5mL. akutni i hronični bronhitis. 200mg. bočica.2002 doziranje: osteoartritis: 200mg dnevno. rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju.A. 500mg.3din (SZR) 1014083 film tableta.4din (R) 3321951 granule za oralnu suspenziju.2007 608. tonzilitis. 1x60mL Cena 8606007080728 797/2007/12 11.v. sinusitis. nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina uobičajeno 500mg na 24 sata.Velika Britanija imigluceraza . tvrda. 30x10 kom 8606102767555 400/2007/12 30. .F. blister.2006 www.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja transplantiranih organa (transplantirani bubreg): početna doza 2 puta dnevno po 1g i.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i nekomplikovane infekcije urinarnog trakta: 500mg na 24 sata. .6din (SZR) 1014081 kapsula.abecedni spisak registrovanih lekova 750mg-1.L. 1x10 kom a16aB enzimi (SZ) 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.L. Paralelni lekovi: cefuroksim.08. infekcije kože. CELEBREX® . 1x10 kom Cena 1126.Švajcarska mikofenolna kiselina .L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.5g na 8 sati i.04.01. transplantirana jetra: prvu dozu dati što pre posle operacije. tvrda. (na 6 sati kod teških infekcija). prvu dozu dati u roku od 24 časa posle operacije i nastaviti najmanje još 4 dana.Italija cefprozil .inf. inf.11. infekcije donjeg dela respiratornog trakta: 500mg na 12 sati. 250mg.5-15mg/kg na 12 sati.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta (faringitis.04. CELLCEPT® . deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno. deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno. otitis media.co. 1x200 U 8606102386039 Cena 76720. bočica. sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12 sati ili 500mg na 24 sata. blister. 500mg. blister. faringitis. Nilacef®.2007 Cena 29384. sinuzitis 7. (dnevna doza 2g).05.nr .01.GENZYME LIMITED . zinacef CEFZIL® .v. Xorimax®.3din 3/2-10-7465 19. II generacija (R) 1321950 film tableta. 200U. tonzilitis i infekcije kože i kožnih struktura: 20mg/kg na 24 sata.2) (R) 1163520 kapsula. Paralelni lekovi: Myfortic CEREZYME® .5din 1319/2006/12 04.DigitSoft.M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI C Cena 696.J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dc cefalosporini. 4x500mg Cena 4778. (dnevna doza 2g). brzinu infuzije kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata. 15x10 kom 8606102767579 399/2007/12 30. 500mg.R.Luksemburg celekoksib .R. otitis media 15mg/kg na 12 sati.

LIJEKOVI I KOZMETIKA D.08. bočica. 5x400 U 8606102386053 1318/2006/12 04. bakterijska pneumonija. blister.2004 doziranje: infekcije disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis.09. blister. Nilacef®.2006 (SZ) 0055004 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.j. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg. deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno.07. blister.2007 Cena (R) 1014053 tableta. 25x200 U 8606102386060 1317/2006/12 04.2006 (SZ) 0055003 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. deca do 1 godine do 2.5din 8606102386077 1354/2006/12 07. 0.07. 0. 400U. epilepsija deca do 1 godine 5-10mg. Paralelni lekovi: Nipam CERTICAN .5-5mg.2din (R) 1321976 tableta.5mg.DigitSoft.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 348.Indija cefuroksim . . blister. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1 i. blister./kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom 6 meseci. kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije. 20mg (u bolnici).75mg. Paralelni lekovi: cefuroksim. bočica.Hrvatska nitrazepam .co. infekcije kože i mekih tkiva. 1x10 kom 515-04-02913-2 28.09. 25x400 U Cena 3836022.4din 515-04-02913/04 28. II generacija (R) 1321975 tableta.09. maks. meningitis. 5mg.08.9din (R) 1321977 tableta. 125mg. urinarne infekcije 2 puta po 125mg dnevno. blister.2006 (SZ) 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. septički artritis). faringitis. zinacef CERSON® .Švajcarska everolimus . blister. 1x400 U 8606102386046 1320/2006/12 04.08. cistitis i asimptomatska bakteriurija). kod pneumonije dozu udvostručiti. uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela (preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): 60 i.j. Cena 767204. cefuroxim-MIP®.3din 200U. 1x10 kom 515-04-02913-1 28.nr . inficirane bronhiekstazije.L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 1014051 tableta. 250mg. 6x10 kom 8606103543189 1464/2007/12 09.RANBAXY LABORATORIES LTD.9din 400U.0 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova C 0055001 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju. infekcije bubrega i donjeg urinarnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis. bočica.2din 3850343057493 1188/2006/12 13. Cena 1918011. profilaksa u hirurgiji: odrasli 2 puta po 250mg dnevno. deca od 2-5 godina 2.5din 400U.08. plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša). CEROXIM .2007 j01dc cefalosporini. kostiju i zglobova (osteomijelitis.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .5mg.2006 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. Xorimax®.07.tip 3 ili sa hematološkim simptomima . deca od 6-14 godina 5mg. gonoreja 1g u pojedinačnoj dozi. .25mg. 6x10 kom Cena 8606103543165 1462/2007/12 09.tip 1).N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077196 tableta. Cena 153440.2007 Cena 1014052 tableta. bočica. sinuzitis. tonzilitis.07. 0. septikemija. 500mg.2004 Cena 1114.D. 1x10 kom www.2004 Cena 617./kg telesne mase inf.2006 doziranje: enzimska supstituciona terapija Gošeove bolesti (hronične i neuropatske . 6x10 kom (R) 8606103543172 1463/2007/12 09.BELUPO. 1x10 kom Cena 76.

uz praćenje konc. gutati cele sa čašom vode. . 10x10mL 5013158768116 doziranje: individualno. CHIROCAINE . ampula.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090121 mast za oči. inj. dodatnih 0. Hloramkol® www. ampula.3din 456/2006/12 06.07. 2. 10x10mL 5013158768109 (SZ) 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. Primena ujutru: lečenje započeti 5. srca): početna doza je 2 puta dnevno 0.Italija levobupivakain .05. ampula.Nemačka cetroreliks .co. uključujući i dan indukcije ovulacije.04. 7.BAXTER ONCOLOGY GmbH . Paralelni lekovi: Hloramfenikol alkaloid®. leka tokom primene) i uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije. liobočica i rastvor u špricu. 1%. 6x10 kom 8606103543141 1466/2007/12 09. tabl. 3mg/3mL. 6x10 kom Cena 8606103543196 1465/2007/12 09.2006 (R) 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1 1014054 tableta. Cena 3464. 0.A.25mg/mL. 0.2006 Cena 8289.05.07. 0.1din 457/2006/12 06.25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije.25mg. 6x10 kom 8606103543158 1467/2007/12 09.2007 doziranje: profilaksa odbacivanja organa kod odraslih (transplantacija bubrega.GALENIKA AD . 10x10mL 5013158768093 (SZ) 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju.1mg.2006 doziranje: prevencija preuranjene ovulacije: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj stimulaciji ovarijum jednom dnevno s. dozu prilagođavati u razmacima od 4-5 dana. leka u krvi.25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida.04.DigitSoft. odmah posle transplantacije. ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg. CETROTIDE® . ili 6.5mg/mL.2007 Cena (R) 1014056 tableta za oralnu suspenziju.04. ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije gonadotropinima.ABBOTT S. ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta.nr .75mg oralno. tuba. Uzimati uvek sa hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene konc. 0. blister. Ukoliko je potrebno.c.N01BB10 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju. 1mg.P.2006 CHLORAMPHENICOL . 1x1mL Cena 8606102684098 722/2006/12 25. dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja gonadotropina. 5mg/mL.07. 1x3mL Cena 8606102684104 721/2006/12 25. 1x5g Cena 67din 8608808100407 2262/2006/12 06.H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI C H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (R) 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. blister. a zatim u ređim intervalima. blister.Srbija hloramfenikol . zavisno od indikacije.2007 Cena (R) 1014055 tableta za oralnu suspenziju. liobočica i rastvor u špricu.2006 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati.5din 458/2006/12 06.5mg/mL.12.2006 Cena 4355.

3din (R) 1139202 film tableta. atopični dermatitis. 20mg. teški rezistentni oblici psorijaze.HEMOFARM AD . blister.2004 Cena 632din (R) 1104511 film tableta. Simvastatin. meka.2002 Cena 10647. 1x50mL 8606010890208 3/2-10-9210 12.Velika Britanija tadalafil . meka.12.L04AA01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZ) 1014120 kapsula. 1x2 kom 515-04-203/04 02. Uzima se isključivo na prazan želudac. deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl. 2x2 kom Cena 2498. meka.G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139200 film tableta. blister.GALENIKA AD . zavisno od indikacije. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks.. blister.8din (SZ) 1014122 kapsula. 80mg.2004 doziranje: erektilna disfunkcija muškaraca: 10-20mg 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti (uzima se najviše 1 doza dnevno).DigitSoft.2din 8600097012133 515-04-4963/03 06.nr . 10x5 kom Cena 2728. preventivno 48 sati pre hirurške intervencije. 10x5 kom 8606010890192 3/2-10-9209 12. blister.i do 36 sati posle jedne doze leka). Simva HeXaL®.12.Srbija simvastatin .3din 515-04-2773/03 02. Paralelni lekovi: Hollesta. blister. blister. nego cele progutati. Tablete ne treba sisati niti žvakati.. (stimulacija erektilne funkcije . 2x12 kom 8608808106867 1298/2007/12 12. 50mg.1din 8606010890178 3/2-10-9207 12. nastaviti primenu posle hirurškog zahvata. koronarna bolest: početna doza 20mg odjednom uveče. pankreasa.05. smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl. odrasli i deca preko 3 meseca 10-15mg/kg www. blister. zocor® CHYMORAL® . kombinacije .B06AA. 1 sat pre obroka. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze. posle poboljšanja. vasilip®. bubrega. bočica.2007 doziranje: dodatna terapija u traumatologiji i hirurgiji (sprečavanje ili ubrzanje resorpcije edema i hematoma). 25mg.12.2004 doziranje: primarna i heterozigotna hiperholesterolemija: početna doza 10mg odjednom uveče. 10x5 kom 8606010890185 3/2-10-9208 12. 20mg. 2x2 kom 515-04-2773/03-1 02. 10mg.. blister.ELI LILLLY AND COMPANY . 2x10 kom 8600097012140 515-04-4962/03 06.12. nefrotski sindrom individualno. profilaksa odbacivanja grafta.1din (SZ) 1014121 kapsula. 100mg.05. ubrzanje lečenja inflamatornih procesa u gornjem delu respiratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje): odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl.2002 Cena 10281din (SZ) 3014123 oralne kapi. rastvor. (20+20+40mg). jetre.06. teški oblici akutnog reumatoidnog ar tritisa kada je konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća.2 CHOLIPAM .2002 doziranje: transplantacija kostne srži. Simvor.Nemačka ciklosporin . 2x10 kom Cena 510.C10AA01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) C c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104510 film tableta..2004 Cena 2498.06.HEXAL AG . 20mg. 80mg uveče odjednom. CIALIS .co.2din (R) 1139201 film tableta. 100000Aj.06. srca i pluća.06.Srbija tripsin. blister. po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks.2004 Cena 1249.2002 Cena 5285. OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi Cena 200din (BR) 1055075 gastrorezistentna tableta. CICLORAL® . 10mg. 100mg/mL.

12. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece.06. 1%. izuzetno (deca od 5-17 god. pre jela.06. blister.O. .2din 515-04-229-3 12.09. Prilazid®.3din 515-04-229-4 12. .6din 515-04-229/03 12. 2.HABIT PHARM A. najčešće 1 tabl.S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Fa antiholinergici (R) 7095155 kapi za oči.5g dnevno.5mg. 3x10 kom 8600102463233 (R) 1103881 film tableta.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje midrijaze i cikloplegije. blister. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati.5mg. 3x10 kom j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329460 film tableta.2003 Cena 515-04-1692/04 02.2007 doziranje: 1-2 kapi 0. citeral®.06. plastična bočica sa kapaljkom.12. gonoreja: 500mg jednom dnevno. prema potrebi do 5mg dnevno.HABIT PHARM A. 5mg+12. blister.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 517.RANBAXY LABORATORIES LTD. 250mg. monokomponentni (R) 1103880 tableta. 5mg dnevno.3din 515-04-229-1 12.2003  (R) 1329463 film tableta. 1x10 kom C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 459. blister. 500mg. kutija. CILAZAPRIL .nr .Indija ciprofloksacin . hidrohlortiazid . uveitis 1-2 kapi 0.12. 5mg. ciprofloxacin 500 mg.3din 8600097200257 1361/2007/12 20.Srbija cilazapril . 0.2003  (R) 1329464 film tableta. 20 kom Cena 1672. u isto vreme. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. bočica.2004 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). 28 dana. 500mg. Paralelni lekovi: Inhibace®. rastvor.5mg. zobox® CILAZAPRIL 5 PLUS . blister.abecedni spisak registrovanih lekova 3 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno. ciprofloxacin. . blister. kongestivna srčana insuficijencija maks. .7din 515-04-3870/03 24. pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2006 (R) 7095156 kapi za oči.2003  (R) 1329461 film tableta.O. Prilazid® plus c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401402 film tableta. 1x5mL Cena 104.5% rastvora nekoliko puta dnevno. ciprocinal®. ciprofloxacin 250 mg. pre intervencije. Paralelni lekovi: Inhibace Plus®. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. rastvor.Srbija cilazapril. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.DigitSoft. maks. Marocen CIKLOPEN . 1x10 kom Cena 1015. zatim doza održavanja 2-6mg/kg dnevno).12. 1x5mL Cena 55. Sandimmun® CIFRAN .D. 1.C09AA08 c09aa inhibitori ace.6din 8600097200240 1649/2006/12 15. 1x30 kom www.FLoX.HEMOMONT D.5%.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1693/04 02. 3 dana. 20 kom Cena 836.2004 doziranje: hipertenzija 1 puta po 2.Crna Gora ciklopentolat . u zavisnosti od težine infekcije. ciprinol®. Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®. 250mg.D.11. na dan. Paralelni lekovi: c .co.

na dan. 300mg dnevno.11.2003 Cena: (R) 1072619 film tableta. bočica. maks.G03AA11 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA C Cena 285.Švajcarska norgestimat. zatim 7 dana pauze. 2x14 kom 515-04-1947/03 10.nr . 20mg.. uzeti 2 sata pre putovanja. fiksne kombinacije (R) 1135260 tableta. maks.ALKALOID AD . 10mg.2003 Cena 721. tokom 21 dan..N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM g03aa gestageni i estrogeni. blister. 2x10 kom 515-04-3532/03 10. 20mg.2003 Cena: (R) 1072618 film tableta. 2x14 kom 515-04-1949/03 10.N06AB10 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072610 film tableta. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl.7din 3/2-10-5764 10.3din (R) 1072613 film tableta. 10x10 kom 515-04-3534/03 10. 0. 20mg. uzeti 2 sata pre putovanja. ver tigo: 3 puta po 1tabl.CILAG AG INTERNATIONAL .9din (R) 1072616 film tableta.7din (R) 1072612 film tableta. Paralelni lekovi: cinedil®. 10mg.11. blister.2004 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl.11.4 CILEST .09. 10mg. ver tigo: 3 puta po 1 tabl. blister. Stugeron® forte CIPRALEX® .11.11.2003 Cena: (R) 1072611 film tableta. ZRENJANIN . 2x14 kom 515-04-1948/03 10. 5x10 kom 515-04-3536/03 10.11.2003 Cena: (R) 1072620 film tableta. 3x21 kom N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106525 tableta.11. vestibularni poremećaji: 3 puta po ½ tabl.2003 Cena 2577. 5mg. 75mg. 1x50 kom OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 126.7din 8608811003351 515-04-1080/04 14. Paralelni lekovi: cinarizin. 2x14 kom 515-04-1945/03 10.Makedonija cinarizin .2din (R) 1072617 film tableta. blister. blister. blister.2003 Cena 1443.04mg. blister. 2x10 kom 515-04-3535/03 10. blister.JUGOREMEDIJA A. 75mg.08. blister.Danska escitalopram . blister.D. 5mg. 1x14 kom 515-04-1946/03 10.2003 Cena 1030. etinilestradiol .11. blister. kinetoze: 1 tabl.2003 Cena: (R) 1072614 film tableta. CINARIZIN .6din 515-04-1661/03 01. 300mg dnevno. na dan.DigitSoft.2002 doziranje: periferne vaskularne bolesti: 3 puta po 1 tabl.Srbija cinarizin .co. 10x5 kom Cena 212. kinetoze: 1 tabl. LUNDBECK A/S .2003 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 tableta ujutro od 1-og dana menstrualnog krvarenja.11.N07CA02 N07ca lekovi protiv vertiga  (R) 1106210 tableta.11.2003 Cena: (R) 1072615 film tableta. Stugeron® forte CINEDIL® . 15mg. 1x14 kom Cena: 515-04-1944/03 10.11.25mg+0.H. 5x10 kom 515-04-3533/03 10. 10mg. blister.11. 10mg. blister.2003 www.

pre intervencije.04.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2doze. 500mg. 1. 20mg dnevno za obe indikacije. ciprinol®. ciprofloxacin 250mg.07.9din 515-04-03628-1 28. izuzetno (deca od 5-17 god.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 312.3din 8600064111258 3/2-10-2273 10.07. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min.Srbija ciprofloksacin .09. 750mg.07. u zavisnosti od težine infekcije. maks. 1x10 kom Cena 610. u zavisnosti od težine infekcije. inf.1din 515-04-03628/03 28. ciprofloxacin 250 mg. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. u zavisnosti od težine infekcije. pre jela. Marocen CIPROFLOXACIN . 100mg.1 sata.2din 8600064116383 3/2-10-2270 10. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. ciprofloxacin.5g dnevno.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ne preporučuje se kod mlađih od 18 god. 1x10 kom Cena 863din 515-04-03628-2 28. cifran.2002  (R) 1329192 film tableta.09. pre jela. 20mg. 500mg. ciprofloxacin.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329430 film tableta. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. 28 dana. ciprocinal®.2003 doziranje: depresija major: 1 puta po 10mg.co. Paralelni lekovi: c .D. 3 dana. tokom ½ .J01MA02 j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329200 film tableta.1din 8600064111227 3/2-10-2272 10. pre jela. 3 dana. 1x10 kom Cena 610. maks.2004 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. citeral®.D. 1. 250mg. 10x10 kom Cena: 515-04-3537/03 10. D.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 5 1072621 film tableta. www. gonoreja: 500mg jednom dnevno. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. ne preporučuje se primena kod dece.04. . blister. 250mg. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati.Srbija ciprofloksacin .J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU C Cena 296. inf. blister. kod starijih ½ doze. izuzetno (deca od 5-17 god. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati.DigitSoft. cifran. bočica.FLoX.KRKA.nr . 28 dana.5g dnevno. blister. blister.2002  (R) 1329190 film tableta.Slovenija ciprofloksacin . ne preporučuje se primena kod dece. 1x10 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (SZ) 0329196 rastvor za infuziju. Paralelni lekovi: c . 1x10 kom Cena 578.ZDRAVLJE A. zatim 10mg dnevno.11. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati.D. maks.v. blister. CIPRINOL® . TOVARNA ZDRAVIL.09.2004  (R) 1329431 film tableta. blister. ciprofloxacin 500mg.. 5x50mL Cena 1254. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. deci se ne preporučuje.HABIT PHARM A. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 500mg.2004  (R) 1329201 film tableta.v. podeljeno u dve doze. pre intervencije.2004  (R) 1329203 film tableta.2din 8600102463073 515-04-878/04 26. panični poremećaji: početna doza 5mg tokom 7 dana. gonoreja: 500mg jednom dnevno.1din 8600102463080 515-04-878-1 26.FLoX. citeral®. ciprofloxacin 500 mg. 250mg. . blister. Marocen CIPROCINAL® . blister. . akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 312. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.

1.5g dnevno. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. izuzetno (deca od 5-17 god. 28 dana.2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. u zavisnosti od težine infekcije. Paralelni lekovi: c .2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 500mg. ZRENJANIN . ciprofloxacin 500 mg. blister.7din 5290665003637 292/2005/12 29. izuzetno (deca od 5-17 god.FLoX. citeral®.08. maks. ciprofloxacin 500 mg. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. ciprocinal®. pre intervencije. citeral®. 28 dana. maks.1din 8608811005072 515-04-826-2 10. ne preporučuje se primena kod dece. ciprinol®. gonoreja: 500mg jednom dnevno. ciprofloxacin 250 mg.5g dnevno. cifran. 3 dana.11. citeral®. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. Marocen www. 28 dana.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2003  (R) 1329452 film tableta. 1. 1x10 kom Cena 610. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329450 film tableta.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329510 film tableta. pre jela. ciprofloxacin. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati. 2x10 kom Cena 1062. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 28 dana. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. ciprinol®.JUGOREMEDIJA A. 250mg. cifran. pre jela.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329511 film tableta. ciprofloxacin 500 mg. 1x10 kom Cena 312.11. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ciprinol®. Paralelni lekovi: c .2003  (R) 1329453 film tableta.5din 8608811005089 515-04-826-3 10. 250mg. pre jela.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Marocen CIPROFLOXACIN 250 MG . 500mg. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. blister.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. ciprofloxacin 250 mg. 1x10 kom Cena 581. pre intervencije.08.FLoX. izuzetno (deca od 5-17 god. ne preporučuje se primena kod dece.5g dnevno.nr .11.Srbija ciprofloksacin .FLoX. ciprofloxacin. cifran.co.5g dnevno.2din 8608811005058 515-04-826/03 10. Paralelni lekovi: c . blister. u zavisnosti od težine infekcije. ciprofloxacin 250 mg. cifran.11.D. Marocen CIPROFLOXACIN 500 MG .REMEDICA LTD .2005 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: c .FLoX.2003  (R) 1329451 film tableta.DigitSoft. blister. 3 dana. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. Marocen CIPROFLOXACIN . 500mg.6din 5290665004047 328/2005/12 29. 3 dana.Kipar ciprofloksacin .1din 8608811005065 515-04-826-1 10. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. 1x10 kom Cena 297. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. ciprocinal®. 1. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. ciprocinal®. gonoreja: 500mg jednom dnevno. maks. pre intervencije. 2x10 kom Cena 610. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.Kipar ciprofloksacin . blister. 1. ne preporučuje se primena kod dece. u zavisnosti od težine infekcije. citeral®. ciprocinal®. akutni nekomplikovani cistitis kod žena: 100mg na 12 sati. ciprinol®. izuzetno (deca od 5-17 god. blister. maks.REMEDICA LTD . abecedni spisak registrovanih lekova C 3 dana. pre intervencije. gonoreja: 500mg jednom dnevno. ne preporučuje se primena kod dece. 250mg.

testisa. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.03.nr . 1x20mL (SZ) 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju.08. doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m2 TP.2007 Cena (SZ) 0031222 rastvor za infuziju. 0. bočica. CISPLATIN . 5x10mL Cena 2087.6din (SZ) 1124175 tableta.2005 doziranje: gastro-ezofagusni refluks. bočica od tamnog stakla. LIMITED .5mg/mL.07.09.2006 1217din (SZ) 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju. 1x200mL 8600102463769 2001/2007/12 21. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. karcinomi glave i vrata. endometrijuma. 10mg. 3x10 kom 8600064117472 316/2005/12 16.03. Platidiam 50.8din 515-04-4330/03 10.EBEWE PHARMA GES. Platinex www. 3x10 kom Cena 106. Platigal. postoperativna pareza creva. Platidiam 50.Austrija cisplatin . ovarijuma. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno. Platigal. 1x100mL C Cena 450. bočica.D. KG . 1mg/mL. 50mg/100mL.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju. hronična opstipacija (kratkotrajna terapija u bolničkim uslovima): 3-4 puta po 5-10mg dnevno uz intenzivan kardiološki monitoring.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju. gastropareza kod dijabetičara.Srbija cisplatin . mokraćne bešike.2004 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.9din 8600064117465 315/2005/12 16.07. Paralelni lekovi: Platidiam 10. 5mg. . blister. karcinomi glave i vrata.PFIZER (PERTH) PTY. bočica. 1mg/mL. tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4 nedelje.5mg/mL. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. Platigal. bočica. 40mg dnevno.B. 0. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.5mg/mL.H NFG.v. Paralelni lekovi: Platidiam 10. Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora.co.1din 515-04-4331/03 10.DigitSoft.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031220 rastvor za infuziju.2005 Cena 233.HABIT PHARM A. blister.09.D. ezofagusa. monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m2 TP (telesne površine) kao jedna i.2006 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. Paralelni lekovi: Platidiam 10. Platidiam 50. 1x100mL 8600102463752 1828/2007/12 03.M.08.2007 Cena 1418din (SZ) 0031221 rastvor za infuziju.09. . 1x50mL Cena 8606007410310 1141/2006/12 06.abecedni spisak registrovanih lekova CISAP® . bočica od tamnog stakla.A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi (SZ) 1124174 tableta. Platinex CISPLATIN .Australija cisplatin .ZDRAVLJE A. Platinex CISPLATIN . bočica.Srbija cisaprid . 1x20mL Cena 450din 8600102463745 1827/2007/12 03. 0. 10mg/20mL.2din 8606007410303 1140/2006/12 06. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.2004 Cena 1581. osteosarkoma: po protokolu. maks.2007 doziranje: palijativna terapija karcinoma cerviksa. karcinoma pluća.

profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. bočica od tamnog stakla. do 40mg.D. inf.1din (R) 1072064 film tableta. ciprofloxacin 500 mg. ampula.. blister. ciprofloxacin 250 mg. 0. Marocen CITERAL® . blister.2007 Cena 550. 20mg. ne preporučuje se primena kod dece.DigitSoft. blister. 10x10 kom 8600064104144 1292/2007/12 12.07.06. 5x10 kom 8600064103970 1295/2007/12 12. 1x5mL Cena 135. 5x10mL www.2007 Cena 386.11. povećavati dozu do maks.1din 515-04-1994/03 27. maks.2007 Cena 1090.1din (R) 1072067 film tableta.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090911 kapi za oči. .5din 5310001009397 515-04-1213-1 30. 2x10 kom 8600064103963 1290/2007/12 12. blister.06. 10mg.7din (R) 1072065 film tableta. 60mg dnevno. 3 dana. ciprinol®. 28 dana. rastvor. Paralelni lekovi: zyloram® CITERAL® .v. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i.06. bočica od tamnog stakla.Makedonija ciprofloksacin . ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina. povećati na 20mg posle 7 dana. 40mg dnevno. blister. podeljeno u dve doze. 21 dan.ZDRAVLJE A.1din (R) 1072063 film tableta.v. 40mg. blister.2007 Cena 1376. 1.2007 Cena 1932.5din 5310001009410 515-04-1213/03 30. ciprofloxacin. 40mg. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati.06.3%. blister.2007 Cena 218din (R) 1072062 film tableta.07. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.07. tokom ½-1 sata. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati.2003  (R) 1329400 film tableta.J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 899.5g dnevno. ako je potrebno. panični poremećaji: početna doza 10mg dnevno.2003  (R) 1329401 film tableta.06.FLoX. pre jela.2003 doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati. ciprocinal®. 20mg.6din (R) 1072068 film tableta. gonoreja: 500mg jednom dnevno. 5x10 kom Cena 966.06. 40mg. izuzetno (deca od 5-17 god. 20mg. uobičajena doza je 20-30mg dnevno. 10mg.4din (R) 1072061 film tableta.2007 Cena 2735.2007 doziranje: depresija: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče. blister. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i. u zavisnosti od težine infekcije.4din 515-04-1213-2 30. 100mg. 1x10 kom Cena 601. 1x10 kom Cena 309. 2x10 kom 8600064104120 1289/2007/12 12.1din 8600064104137 1288/2007/12 12.N06AB04 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (R) 1072060 film tableta.Srbija citalopram . maks. 500mg.ALKALOID AD . cifran. deci se ne preporučuje. 10x10 kom 8600064104175 1296/2007/12 12.nr . 250mg. pre intervencije. 5x10 kom 8600064104168 1294/2007/12 12.06.ALKALOID AD . stariji maks. 60mg dnevno. stariji maks.2007 Cena 545.06. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. 10x10 kom 8600064104113 1291/2007/12 12. bočica. ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.co. blister. abecedni spisak registrovanih lekova C CITALEX® .Makedonija ciprofloksacin . inf.8din (R) 1072066 film tableta.06. 2x10 kom 8600064104151 1293/2007/12 12. Paralelni lekovi: c . 10mg.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. maks.2003 j01Ma fluorohinoloni  (Z) 0329403 rastvor za injekciju.

zymbaktar CLARITINE® . najduže 10 dana. Klerimed®. Pressing® CLATHROCYN® .REMEDICA LTD .V.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis (kijavica).2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana. CLARITHROMYCIN . Klerimed®. Paralelni lekovi: clarithromycin. 10mg. Lorano.06. 250mg. loratadin . Paralelni lekovi: clathrocyn®. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. blister.8din 1325621 film tableta. teške infekcije: 500mg na 12 sati tokom 14 dana. blister.Srbija klaritromicin . 2x7 kom (R) 8600097002998 200/2006/12 20. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 2x7 kom Cena 582din 8600097002981 198/2006/12 20. 1x120mL 8606103170095 823/2007/12 13. 1x10 kom 8606103170101 824/2007/12 13. blister. Fromilid® uno. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.2004 Cena 1032. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. deca od 2 .SCHERING-PLOUGH LABO N. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: Marocen CLARINASE® .09. bočica. Fromilid®.2din (R) 1325616 film tableta.2006 Cena 1115.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu Cena 248din (R) 1058251 tableta. a drugog dana 2 kapi na sat. blister. Loratadin. Fromilid®.J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325620 film tableta.04.2007 doziranje: sezonski alergijski rinitis. . 2x7 kom C ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 544. . blister. 500mg. zymbaktar www.Belgija pseudoefedrin. deca preko 40kg telesne mase 250mg na 12 sati. Kleromicin®.2din 120mg+5mg.2006 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati tokom 7 dana.Kipar klaritromicin .5 godina: 5mg dnevno.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Flonidan®.02. 250mg.Belgija loratadin . alergijski konjunktivitis.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325615 film tableta.nr . 500mg.DigitSoft.04.R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici  (R) 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem.3din (R) 3058250 sirup. ulkus korneje 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.V. 2x7 kom 515-04-3568-1/04 30.09. 1mg/mL.co. Fromilid® uno. suzenje i iritacija konjunktiva (bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta. keratitis.2007 Cena 283. blister. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 1x10 kom 5909990706112 515-04-283/03 23.SCHERING-PLOUGH LABO N.3din 515-04-3568/04 30.02. Cena 174.abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: konjunktivitis. Kleromicin®. blefaritis 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana.

2mL Cena 375.04. .j. blister. terapija 1mg/kg s. ZRENJANIN . Paralelni lekovi: estraderm TTS®.6mL Cena 911.12. profilaksa reumatske groznice i pneumokoknih infekcija: odrasli i deca preko 7 godina 1. nestabilna angina pektoris.AVENTIS INTERCONTINENTAL .02.6din 515-04-2530-2 05.1din 515-04-2530-4 05.2003 doziranje: tromboza dubokih vena: profilaksa 1 puta po 20-40mg s.2006 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod klimakteričnih smetnji (znači involucije kože i urogenitalnog sistema).co.3din (R) 1020184 tableta.Francuska ciproteron. na 8 sati.Srbija fenoksimetilpenicilin . otitis media. blister.. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože. PRODUKTIONS KG .2003 (SZR) 0062201 rastvor za injekciju.7din 8600103492119 479/2006/12 07. 2x0.5din 515-04-2530-1 05.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.04.2 Mi. napunjen injekcioni špric.2006 doziranje: tonzilitis. blister.JUGOREMEDIJA A.Nemačka estradiol .nr . ne sme se primenjivati i.Francuska enoksaparin .. infarkt miokarda bez Q talasa 1mg/kg s. neozleđenu kožu. 20mg.AVENTIS PHARMA S. 1mg+2mg. tokom 7-10 dana./mL. deca do 3 godine 150000-300000 i. 600000i.04. 2x0. napunjen injekcioni špric.7din 515-04-2530/03 05. 80mg. CLIMARA® . 50mcg/24h. lečenje streptokoknih infekcija usne duplje.DigitSoft. na 8 sati. posle 21-og dana pauza 7 dana.G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048720 obložena tableta.8mL) Cena 1054. 1x21 kom Cena 543. 2x1mL Cena 1269. na 8 sati. napunjen injekcioni špric. bočica. na 12 sati.m.4din 515-04-2530-3 05.2006 Cena 192. 40mg. 60000i.12. tokom 10 dana.12. CLIACIL® . 60mg.04.12.12.2006 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. poremećaji menstrualnog ciklusa: 1 tableta dnevno. estrofem® CLIMEN® .c.A.j. deca od 3-7 godina 300000-600000 i. 2x0. 4x5 kom 8608811000633 463/2006/12 06. tokom najmanje 2.1din 8600103492034 161/2006/12 07. monokomponentni (R) 9048730 transdermalni flaster. napunjen injekcioni špric.j. 4x5 kom 8608811000626 462/2006/12 06.J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu Cena 118.DELPHARM LILLE SAS .c. 1x150mL 8608811000619 461/2006/12 06. a najviše 8 dana. 1x4 kom Cena 461.2003 (SZR) 0062202 rastvor za injekciju. estradiol . www.2003 (SZR) 0062204 rastvor za injekciju.j. uzima se 30 minuta pre jela. od petog dana menstrualnog ciklusa. 100mg.5din (R) 3020185 prašak za sirup. ovarijektomija.9din (R) 1020183 tableta.4mL Cena 717. aluminijumska folija.c. napunjen injekcioni špric.2003 (SZR) 0062203 rastvor za injekciju.j.100 abecedni spisak registrovanih lekova CLEXANE® .D. 2x0.j. 1200000i.SCHERING GmbH & CO.B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) C B01aB heparinski antikoagulansi (SZR) 0062200 rastvor za injekciju.2006 Cena 287. na 12 sati.

07.j. bočica staklena.07. ampula. blister. deca 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze. blister. kože.2003 Cena 710.2004 Cena 284. zglobova.2004 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju.08.25mL B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062412 rastvor za injekciju.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. KG . potkožnog tkiva.9din (R) 1326221 film tableta. 900mg/6mL.j. profilaksa bakterijskog endokarditisa odrasli oralno 150-300mg.ABBOTT GmbH & CO.9din 84/2006/12 31.DigitSoft.08. inf. blister. deca 3-6mg/kg na 6 sati.Srbija klindamicin .2006 Cena 263.J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 737. 3x10 kom 515-04-1257-1 06.2006 Cena 1486. blister.HEMOFARM AD .2003 Cena 358. 300mg.6din (R) 1326222 film tableta. 600mg.j.. izuzetno 450mg na 6 sati. 600mg/4mL. u razmacima od 24 sata. blister.Nemačka reviparin .j.09.v. odrasli parenteralno 0./0. inj.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .Nemačka reviparin .2004 Cena 151din (R) 1326226 film tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 101 CLINDAMYCIN-MIP . blister. 5x6mL ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 1615. Paralelni lekovi: clivarin® CLIVARIN® . 2x6 kom 515-04-1036/04 15. 5x4mL C PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU d10aF antiinfektivi za lečenje akni (R) 4150411 gel. 1x6 kom 515-04-1034/04 15.07.2004 Cena (R) 1326227 film tableta. 1x20g Cena 152. s.25mL.c.1din (R) 1326220 film tableta. CLIVARIN MULTI . 1%. 300mg.3din (R) 1326228 film tableta. 1432i.1din 8600097012386 515-04-383/04 01.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. ampula. napunjen injekcioni špric.6-2. Paralelni lekovi: Klindamicin CLINDASOME® .01.01. tuba. KG . 600mg. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i. 3x10 kom 515-04-1257/03 06.CHEPHASAAR CHEMISCH . 34356i. (pojedinačna i.2004 doziranje: acne vulgaris ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama. a i.2004 www. ne treba da pređe 600mg.08. blister. 1x6 kom 515-04-1033/04 15. 1.2003 Cena (R) 1326225 film tableta.5din 515-04-5182/03 24. 3x10 kom 515-04-1257-2 06..D10AF01 j01FF linkozamidi (R) 0326223 rastvor za injekciju. s.5din (R) 0326224 rastvor za injekciju. peritonitis. 5x6mL 86/2006/12 31.ABBOTT GmbH & CO.nr .c.09.co.2g tokom 60 minuta.Nemačka klindamicin . novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.07. 600mg. 300mg. 150mg.B01AB08 B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062410 rastvor za injekciju.07.m. 2x6 kom 515-04-1037/04 15. 10x0.B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 515-04-5182/03-2 24.

H.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. 125mg/5mL.H.8din 5290665000506 515-04-1869/04 28. LUNDBECK A/S .102 (SZ) 0062411 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric. Paralelni lekovi: Klomifen CLOPIXOL . doza održavanja 20-50mg najbolje odjednom uveče. u razmacima od 24 sata.09.m.9din 515-04-03222/04 28.ALKALOID AD . 1x16 kom (R) 3021831 sirup. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i.Danska zuklopentiksol . a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje.H.m.6mL.c..N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (R) 1070970 film tableta.N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070973 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: clopixol. 1x10 kom Cena 204. 3436i. na 2-4 nedelje.2004 doziranje: mali tromboembolijski rizik: 1750 i. Paralelni lekovi: clopixol.j. Paralelni lekovi: clopixol acuphase./0.2003 www. blister. prvi ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana.c.09. bočica.co. podeljeno u više doza. LUNDBECK A/S .N05AF05 PSIHOLEPTICI N05aF derivati tioksantena  (SZ) 0070972 rastvor za injekciju.Danska zuklopentiksol . maks 600mg nedeljno.j.09.3din 515-04-03224/04 28. 10x1mL Cena 3244. 50mg. 1x1 kom Cena 1639.6mL abecedni spisak registrovanih lekova C Cena 3587.06.2004 doziranje: šizofrenija i druge psihoze. s. 50-150mg. 200mg. clopixol depot CLOPIXOL ACUPHASE . Paralelni lekovi: clivarin multi CLOMIFENE .2004  (R) 1070971 film tableta. s. sintetski  (R) 1048877 tableta. 250mg.06. LUNDBECK A/S . clopixol acuphase CLOXACILLIN . tvrda.Danska zuklopentiksol . bočica. 1x60mL Cena 515-04-257/03 30. 25mg. maks. plastična kutija.9din 515-04-03225/04 28.REMEDICA LTD .09. ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od 400mg.nr .Makedonija kloksacilin .8din 515-04-03221/04 28.2003 Cena 515-04-257-1 30. ampula. po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana. 200-400mg.8din 515-04-5182/03-1 24. veliki tromboembolijski rizik: 3436 i.DigitSoft. 10x0.Kipar klomifen . 5x1mL Cena 2915. drugi i treći ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana.j.09. clopixol depot CLOPIXOL DEPOT . po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg. ampula.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije. posebno sa agresijom i agitacijom: duboko i. 150mg dnevno. plastična kutija. 10mg.2004 doziranje: disfunkcija ovulacije: daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa. 1x50 kom Cena 662.J01CF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01cF penicilini otporni na beta laktamazu (R) 1021832 kapsula.06. 50mg. posebno sa agresijom i agitacijom: 20-30mg dnevno.

2din 3/2-10-10000 12.11.2003 doziranje: hipertenzija: inicijalno 80mg dnevno. kutija. maks.nr . blister.2003  (R) 1401041 film tableta. 160mg+25mg. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno.6din 5290665003644 515-04-1864/04 28. 100mg.N06AX14 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072600 tableta. stariji od 75 god. 5x10 kom Cena 8606102455179 520/2005/12 02.4din 515-04-1683/03 28. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. početi sa 40mg.2005  (R) 1070022 tableta. maks. deca ispod 20kg 50-100mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (na 6 sati). hidrohlortiazid .12. blister. blister.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!).2004 doziranje: šizofrenija.3din 8606102455155 518/2005/12 02.5mg. a zatim 25-50mg drugog dana.11. 30 kom doziranje: depresija: 3 puta po 12.06. Paralelni lekovi: clozapine. jednom dnevno. 4g dnevno. 80mg+12. 2x14 kom Cena 545. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. 100mg. blister. blister.2002 www. 2x14 kom Cena 1614.11. veća doza uveče).LES LABORATOIRES SERVIER . do 200mg u jednoj dozi. 50mg.co. kao i produženo. smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. CLOZAPIN HEXAL® .2005  (R) 1070021 tableta.11. povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks.SALUTAS PHARMA GmbH .DigitSoft.11. oksazepini i tiazepini  (R) 1070965 tableta. 5x10 kom Cena 1169. maks. teške psihoze 200-450mg. 300mg/dan (u više pojedinačnih doza.4din 515-04-1683-1 28.2005 doziranje: šizofrenija. lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela.11.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!).N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. a zatim 25-50mg drugog dana.abecedni spisak registrovanih lekova 103 doziranje: stafilokokne infekcije kože. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®. hronično lečenje osteomijelitisa i septičkog ar tritisa: odrasli i deca preko 20kg 250-500mg na 6 sati. maks. blister.C09DA03 C LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1336.2003  (R) 1401042 film tableta.NOVARTIS . 900mg dnevno.Francuska tianeptin . COAXIL . 5x10 kom Cena 478. ako je potrebno povećavati dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno.5mg. 2x14 kom Cena 1614. teške psihoze 200-450mg.5mg dnevno.Nemačka klozapin . maks. do 200mg u jednoj dozi. Leponex® CO-DIOVAN® . 300mg/dan (u više pojedinačnih doza. 5x10 kom Cena 1501. veća doza uveče).5mg.Švajcarska valsartan. mekih tkiva. 900mg dnevno.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici  (R) 1401040 film tableta. 160mg+12.Kipar klozapin . blister. oksazepini i tiazepini  (R) 1070020 tableta. ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4 nedelje na 160mg dnevno. 12.REMEDICA LTD . respiratornog i urinarnog trakta. 25mg.5din 515-04-1682/03 28. Leponex® CLOZAPINE .5din 8606102455162 519/2005/12 02.

paracetamol.2006 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati. COLDREX HOTREM BLACKCURRANT .Grčka metronidazol . 5mg/mL. 1x12 kom Cena 156din 515-04-1828/03 23. 10x100mL Cena 129. 0. maks. . 4 praška dnevno. 750mg+10mg+60mg. plastična kesa.nr . kofein.10. orvagil® www.01. Influrex COLDREX HOTREM LEMON .12. 750mg+10mg+60mg. rinitisom (i rinorejom).10. 2x12 kom Cena 515-04-1828-1 23.2004 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029770 rastvor za infuziju. blister. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.2003 Cena (BR) 3111214 prašak. deca od 6-12 godina 1 tableta na 6-8 sati.104 abecedni spisak registrovanih lekova COLDREX . askorbinska kiselina .09. askorbinska kiselina . 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg. terpin.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. kesica. 5x5g ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 515-04-3185/04 23. paracetamol. 5x5g Cena 149. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.A.Grčka metronidazol .R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111213 oralni prašak. maks. 10x5g 515-04-1827/03 05. askorbinska kiselina . 4 tablete dnevno.10.5din 515-04-1829-1 23.12. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati.GLAXOSMITHKLINE UK . prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.Velika Britanija paracetamol.DEMO S.DEMO S.5mg/kg na 8 sati. COLPOCIN-T® . 1x1 kom doziranje: 2 puta dnevno u tankom sloju naneti na obolelo mesto.5din 515-04-1829/03 23. kesica.R01BA53 NAZALNI PREPARATI Cena 149. kesica.2din (8606101409036) 39/2006/12 16. Paralelni lekovi: Klion®.Velika Britanija fenilefrin.GLAXOSMITHKLINE UK . 10mg+750mg+60mg.10.D06BX01 d06BX ostali hemioterapeutici (R) 4159341 gel. blister.2003 (BR) 1111211 tableta.A.Velika Britanija fenilefrin. 10x5g 515-04-1827-1 05. . Influrex COLPOCIN-T .DigitSoft.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem. rinitisom (i rinorejom). kesica. maks.75%.J01XD01 r01Ba adrenomimetici (BR) 3111212 prašak.R01BA53 NAZALNI PREPARATI C r01Ba adrenomimetici (BR) 1111210 tableta. rinitisom (i rinorejom). deca 7. fenilefrin.co. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 2 tablete na 6-8 sati. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Lemon. 8 tableta dnevno. maks. 10mg+750mg+60mg. 4 praška dnevno.GLAXOSMITHKLINE UK . tuba.2003 Cena (BR) 3111215 oralni prašak.

MERCK KGaA . maks.abecedni spisak registrovanih lekova 105 COMBIVIR® . 1x30 kom Cena 3618.BRAUN MELSUNGEN AG .Nemačka natrijum-hlorid. Terapiju treba prekinuti. boca plastična. concor® cor Cena 515-04-1434/03 Cena 515-04-1435/03 431. 20mg dnevno. selektivni (R) 1107600 film tableta.J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija.1din 17.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI C B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175320 rastvor za infuziju.8din 17.07. 18mg. .Velika Britanija zidovudin.Švajcarska entakapon . ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor. Paralelni lekovi: Bisoprolol.NOVARTIS .12. simptomatski parkinsonizam (u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima 200mg): uz levodopu.09. 3x10 kom 4022536645872 (R) 1107601 film tableta. 300mg+150mg. kalijum-hlorid. bočica.GLAXOSMITHKLINE UK . maks.7din (SZR) 1328640 film tableta.05.DigitSoft. 6x10 kom 5000123109029 515-04-3445/03 30.6din 8606102804076 698/2006/12 25.2006 § (R) 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem.07. ukoliko je potrebno. u urgentnim stanjima. kombinacije Cena 27113.JANSSEN PHARMACEUTICA N. CONCOR® .4g/L+0.co. 1x30 kom Cena 2033. COMPOUND SODIUM LACTATE . boca plastična. 2g dnevno.05.2006 doziranje: terapija šoka.4g/L+0.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 2 puta po 1 tabl. natrijum-laktat . 1x30 kom Cena 4674. Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor COMTAN® .nr .Belgija metilfenidat . maks.2004 doziranje: Parkinsonova bolest.N04BX02 ANTIPARKINSONICI N04BX ostali dopaminergički lekovi (R) 1085284 film tableta.05.4din 515-04-2097/04 06. kalcijum-hlorid. do najviše 54mg dnevno.N06BA04 PSIHOANALEPTICI N06Ba simpatikomimetici centralnog delovanja § (R) 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem.V. 6g/L+0. Byol®.2003 www.6din 8606102804069 699/2006/12 25.terapiju započeti sa 18mg jednom dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste. bočica.2003 649. 180 kapi/min. blister.C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. doza se može u nedeljnim intervalima postupno povećati za 18mg.5 L).27g/L+6. 10x1000mL Cena 4030539068734 565/2006/12 08. 6g/L+0. lamivudin .27g/L+6.2006 (Z) 0175321 rastvor za infuziju.24g/L.05.B. prosečno 60 kapi/min. 10x500mL Cena 4030539068727 564/2006/12 08. blister. 36mg. stanja sa acidozom. blister. 10mg. bočica. 5mg. 200mg. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2. 3x10 kom 4022536645902 doziranje: hipertenzija: 1-2 puta po 5mg.24g/L. CONCERTA® .Nemačka bisoprolol .2006 doziranje: poremećaj pažnje deca starija od 6 godina .

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CONCOR® COR - MERCK KGaA - Nemačka bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena 536,3din 4022536872728 508/2005/12 31.10.2005 Cena 514,9din (R) 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 4022536872735 509/2005/12 31.10.2005 Cena 675,7din (R) 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 4022536872742 510/2005/12 31.10.2005 doziranje: hronična stabilna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg jednom dnevno tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1,25mg u intervima od po 7 dana do maks. doze od 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, concor® CONTRACTUBEX® - Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin - D11AX..
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI

Cena 504,4din 515-04-5027/03 02.06.2004 doziranje: terapija ožiljaka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo. CONTROLOC® - ALTANA PHARMA AG - Nemačka pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 463,3din 8606102233050 248/2006/12 03.03.2006 Cena 852,3din (R) 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14 kom 8606102233197 3/2-10-10812 25.12.2002 Cena 575,9din (R) 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x14 kom 515-04-2632/04 25.08.2004 Cena 1072,3din (R) 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 1x28 kom 8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004 Cena (R) 1122754 gastrorezistentna tableta; 20mg; plastična bočica, 4x14 kom 515-04-2632/04-2 25.08.2004 doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelje (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno. Paralelni lekovi: Pulcet® COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (R) 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL; napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena 80267,8din 8606010920011 131/2007/12 11.01.2007 doziranje: multipla skleroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati terapiju bez saveta sa lekarom. COPEGUS® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze (SZR) 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42 kom Cena 8606102767596 515-04-1692/03 10.09.2003

d11aX ostali dermatološki preparati (BR) 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (SZR)

10

1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168 kom Cena 56204,1din 8606102767593 515-04-1692-1 08.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa 2b. Paralelni lekovi: rebetol COR-AS - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina - B01AC06

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

C

B01ac inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin (BR) 1086083 tableta; 100mg; blister, 2x10 kom 8600064110787 doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan. Paralelni lekovi: andol, cardiopirin®, Midol

Cena 30,5din 3/2-10-4716 09.07.2002

CORDARONE® - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bd antiaritmici, grupa III (R) 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena 848,5din 3582910002598 87/2006/12 31.01.2006 Cena 570,1din (R) 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10 kom 3582910002512 88/2006/12 31.01.2006 doziranje: aritmije: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min (primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg tokom 2-3h, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije 4mg/kg/dan. Paralelni lekovi: amiodaron, Sedacoron CORDIPIN® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402230 film tableta; 10mg; blister, 5x10 kom Cena 80din 515-04-01168/03 28.09.2004 doziranje: profilaksa angine pektoris i hiper tenzija: inicijalno 2 puta po 10mg, zatim 2 puta po 20mg; maks. 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin® XL, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® RETARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg; blister, 2x15 kom Cena 116,4din 3838989519872 116/2005/12 15.08.2005 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® XL, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin CORDIPIN® XL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402235 film tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 245,1din 515-04-234/03 05.03.2004 doziranje: hipertenzija i profilaksa angine pektoris: 1 puta po 40mg dnevno, a ukoliko je potrebno 2 puta po 40mg dnevno. Paralelni lekovi: cordipin®, cordipin® retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CORNEREGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Xa ostali lekovi u oftalmologiji (BR) 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena 289,9din 4030571001393 561/2005/12 21.11.2005 doziranje: keratitis, suvi keratokonjunktivitis, opekotine, distrofična oboljenja rožnjače, profilaksa i terapija povreda rožnjače kod osoba sa kontaktnim sočivima, kauzalna terapija infekcija rožnjače bakterijskog, virusnog ili gljivičnog porekla 3 - 5 puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije. CORNILAT® - GALENIKA AD - Srbija izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 60,5din 8608808100520 110/2006/12 02.02.2006 doziranje: profilaksa angine pektoris: 20-40mg svakih 12 sati; angina pektoris: 40-120mg dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. Paralelni lekovi: difutrat, Isosorb retard® CORPRIL - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska ramipril - C09AA05

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

c09aa inhibitori ace, monokomponentni Cena 276din (R) 1103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10 kom 8901296007297 262/2006/12 06.03.2006 Cena 415din (R) 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom 8901296007303 263/2006/12 06.03.2006 Cena 620din (R) 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom 8901296007310 265/2006/12 06.03.2006 Cena 910din (R) 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10 kom 8901296007327 264/2006/12 06.03.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 1,25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2 nedelje do doze održavanja 2,5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1,25mg/dan, po potrebi povećati u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2,5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2,5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po 2,5-5mg/dan. Paralelni lekovi: ampril®, Piramil®, Prilinda®, ramipril, ramitens®, Tritace® CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM AD - Srbija diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10 kom Cena 172,2din 8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007 doziranje: hipertenzija, angina pektoris: 2 puta po 90-180mg, maks. 480mg dnevno. Paralelni lekovi: diltiazem, diltiazem alkaloid® CORTICIN® - GALENIKA AD - Srbija hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena 39,3din 8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

10

doziranje: akutni i hronični bakterijski blefaritis, inflamatorna oboljenja palpebralne i bulbarne konjunktive, korneje i prednjeg segmenta očne jabučice, hronični prednji uveitis, traume korneje: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata. CORVITOL® 100 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10 kom Cena 194din 4013054003541 602/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10 kom 4013054000847 603/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije: 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 50, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORVITOL® 50 - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C

c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10 kom Cena 86,1din 4013054003220 600/2005/12 19.12.2005 Cena (R) 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10 kom 4013054000854 601/2005/12 19.12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno); angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); aritmije 2 puta po 50mg dnevno; infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevencija migrene 2 puta po 50-100mg; tireotoksikoza 4 puta po 50mg. Paralelni lekovi: corvitol® 100, Metoprolol STada® 200mg retard, Presolol CORYOL® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA
ADRENERGIČKIH RECEPTORA

c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7 kom 3838989502874 (R) 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10 kom 3838989502881 (R) 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10 kom 3838989502911 (R) 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7 kom 3838989502928 (R) 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10 kom 3838989502935 (R) 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10 kom 3838989502942 (R) 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7 kom 3838989502959 (R) 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10 kom 3838989502966

Cena 303/2005/12 Cena 304/2005/12 Cena 305/2005/12 Cena 306/2005/12 Cena 307/2005/12 Cena 308/2005/12 Cena 309/2005/12 Cena 310/2005/12

206,9din 26.10.2005 221,8din 26.10.2005 632,1din 26.10.2005 222,6din 26.10.2005 26.10.2005 26.10.2005 272,9din 26.10.2005 291,7din 26.10.2005

www.DigitSoft.co.nr

110 (R)

abecedni spisak registrovanih lekova

C

1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10 kom Cena 832,1din 3838989502973 311/2005/12 26.10.2005 Cena 385,8din (R) 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7 kom 3838989502980 312/2005/12 26.10.2005 Cena 414din (R) 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15 kom 3838989502997 313/2005/12 26.10.2005 Cena 1180,2din (R) 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15 kom 3838989503000 314/2005/12 26.10.2005 doziranje: hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; angina pektoris: 12,5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze; hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3,125mg 2 nedelje, zatim 2 puta po 6,25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12,5mg, maks. 2 puta po 25-50mg. Paralelni lekovi: dilatrend®, Karvedilol, Karvileks®, Milenol COSOPT® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA timolol, dorzolamid - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7099180 kapi za oči, rastvor; 0.5%+2%; bočica, 1x5mL Cena 1205,7din 3556610000307 515-04-1747/03 01.08.2003 doziranje: terapija glaukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko. COZAAR® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA losartan - C09CA01

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

Cena 515-04-774 16.06.2003 Cena 1419,7din (R) 1103791 tableta; 50mg; blister, 2x14 kom 515-04-774/03 18.06.2003 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. Paralelni lekovi: erynorm®, Lorista®, Lotar® CRINONE® - FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

c09ca antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni (R) 1103790 tableta; 50mg; blister, 1x14 kom

g03da derivati pregnena (R) 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena 8606102684166 1512/2007/12 12.07.2007 doziranje: neplodnost nastala usled smanjenih nivoa ženskog hormona progesterona u toku menstrualnog ciklusa; u toku “in vitro” oplodnje kod žena koje imaju normalan ovulatorni menstrualni ciklus zbog steriliteta nastalog usled problema sa jajovodom ili matericom intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod “in vitro” oplodnje (neplodnost nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim ovulatornim ciklusom) po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu. CRIXIVAN® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica, 1x360 kom Cena 515-04-775/03 18.06.2003 Cena 24569,3din (R) 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica, 1x180 kom 515-04-775/03/1 18.06.2003 doziranje: terapija HIV infekcije: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova CUROSURF® - CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija poraktant alfa - R07AA..

111

OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Cena 67729din 515-04-693/04 25.05.2004 Cena 67729din (SZ) 0119151 suspenzija za injekciju; 240mg; bočica, 1x3mL 515-04-693/04-1 25.05.2004 doziranje: lečenje i profilaksa respiratornog distres sindroma (RDS) kod prevremeno rodjene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja endotrahealnim tubusom. CYCLO-PROGYNOVA® - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

r07aa plućni surfaktanti (SZ) 0119150 suspenzija za injekciju; 120mg; bočica, 2x1.5mL

C

g03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati 337,7din (R) 1048781 obložena tableta; 0.5mg+2mg + 2 mg; blister, 1x21 kom Cena 8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan, zatim 7 danapauze CYCLOPLATIN 150 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x15mL Cena 2596,8din 8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 50, Paragal, Paraplatin® CYCLOPLATIN 50 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 1080,5din 8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006 doziranje: maligni tumori ovarijuma, testisa, glave i vrata, sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća i karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli 400mg/m2 jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-16min., ponavljati na 4 nedelje. Paralelni lekovi: carboplatin, cycloplatin 150, Paragal, Paraplatin® CYMEVENE® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze Cena 2771,1din (SZ) 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg 8606102767616 403/2007/12 30.01.2007 doziranje: CMV retinitis, diseminovana CMV infekcija: 5mg/kg na 12 sati, 14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan. CYSTOCAIN 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain) - N01BB08 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081141 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000817 3/2-244/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; terapija bolnih sindroma: 1-30mL.

www.DigitSoft.co.nr

112

abecedni spisak registrovanih lekova

C

CYSTOCAIN A 2% - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081142 rastvor za injekciju; (200mg+0.06mg)/10mL; ampula, 5x10mL Cena 142,1din 8608811000824 3/2-245/00 13.03.2001 doziranje: infiltrativna anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; blokada perifernih nerava ili pleksusa: 10-20mL; epiduralna anestezija: 15-20mL; ne primenjivati i.v. Paralelni lekovi: cystocain dS, Septanest adrénaline 1/100 000 CYSTOCAIN DS - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija artikain (kartikain), epinefrin - N01BB58 ANESTETICI N01BB amidi Cena 669din (Z) 0081143 rastvor za injekciju; (80mg+0.01mg)/2mL; ampula, 50x2mL 8608811000848 3/2-246/00 13.03.2001 doziranje: stomatološka anestezija: najčešće 2mL po zubu. Paralelni lekovi: cystocain a 2%, Septanest adrénaline 1/100 000 CYTOSAR® - PFIZER INC., PHARMACIA GRUPPO PFIZER - Italija citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg; Cena 311,8din liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom 8606007410358 3/2-10-9882 11.09.2002 (SZ) 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg; liobočica sa rastvaračem, 1x1 kom Cena 1336,6din 8606007410365 3/2-10-9881 11.09.2002 Cena 3099din (SZ) 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g 8606007410372 3/2-10-8150 11.09.2002 doziranje: akutna nelimfocitna leukemija, akutna limfocitna leukemija, hronična mijelocitna leukemija (blastična transformacija), meningealne leukemije: intratekalno monoterapija 100-200mg/m2 i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m2 i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1,5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m2 intratekalno na 4 dana. Paralelni lekovi: alexan® ebewe CYTOXAN - BAXTER ZA BRISTOL MYERS SQUIBB - USA ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031318 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g

Cena 871,6din 515-04-3329/04-1 03.08.2004 Cena 450,8din (SZ) 0031319 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg 515-04-3329/04 03.08.2004 doziranje: neoplazme: parenteralno početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg dnevno; 10-15mg/kg (u intervalima 2-5 dana); 20-40mg/kg (u intervalima 10-20 dana); imunosupresija 0,5-1 g/m2 inf. tokom 1 sata, jednom mesečno u toku 3-4 meseca. Paralelni lekovi: endoxan®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

113

D
DABROSTON® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03dB derivati pregnadiena (R) 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15 kom Cena 622,8din 3850343033220 259/2006/12 06.03.2006 doziranje: endometrioza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano; disfunkcionalna krvarenja: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa; dismenoreja: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa. DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 2940,9din 100mg; bočica, 10x100mg 8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 200 DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 - PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI L01aX ostali alkilirajući antineoplastici (SZ) 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; Cena 5377,3din 200mg; bočica, 10x200mg 8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006 doziranje: metastatski melanom, Hodgkin-ova bolest, sarkomi mekog tkiva: monoterapija 200-250mg/m2 jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4 nedelje. Paralelni lekovi: dacarbazin Pliva - Lachema 100 DAKTACORT® - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena 196,2din 8606102804014 590/2005/12 21.12.2005 doziranje: infekcija kože izazvana gljivicama uključujući kvasne gljive: posebno ukoliko su udružene sa inflamacijom, crvenilom i svrabom 2 puta dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto. DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena 162,1din 8608808105389 515-04-986/03 21.07.2003 doziranje: mikoze: odrasli i deca, 4 puta dnevno ½ kafene kašičice držati u ustima nekoliko minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno 1/4 kafene kašičice gela.

D

www.DigitSoft.co.nr

114

abecedni spisak registrovanih lekova

DAKTANOL - GALENIKA AD - Srbija mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena 142,2din 8608808103934 3/2-10-6494 25.10.2002 doziranje: mikoze: mazati 2 puta dnevno na obolelo mesto, tokom 2-6 nedelja.

D

DALERON® COLD3 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija pseudoefedrin, paracetamol, dekstrometorfan - R01BA52
NAZALNI PREPARATI

r01Ba adrenomimetici (R) 1111275 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 2x12 kom Cena 3838989513047 409/2006/12 05.04.2006 Cena (R) 1111276 film tableta; 30mg+325mg+15mg; blister, 1x12 kom 3838989513030 410/2006/12 05.04.2006 doziranje: blagi do umereni bolovi (bolovi u mišićima i zglobovima, bol u ždrelu), nadražajni kašalj, olakšanje disanja kod zapušenog nosa, kao antipiretik: odrasli i deca iznad 12 godina uzimaju po 2 tabl. najviše 4 puta na dan; između pojedinačnih doza interval ne sme biti kraći od 4 sata. DAMATON® - GALENIKA AD - Srbija pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 122din 8608808105679 198/2005/12 21.12.2005 doziranje: terapija poremaćaja cirkulacije: 2-3 puta po 400mg posle jela. Paralelni lekovi: PeNTILIN® forte, Pentilin®, PentoHeXaL®, PentoHeXaL® 300, PentoHeXaL® 600, Pentoksifilin, Trental®, Trental® 600 DANAZOL - POLFARMEX SA - Poljska danazol - G03XA01

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena 3090,5din 515-04-03189/04 28.09.2004 doziranje: menoragija: 200mg dnevno tokom 3 meseca; endometrioza: 200-800mg dnevno u najviše 4 pojedinačne doze dnevno tokom 6 meseci; ostale indikacije 100-400mg dnevno tokom 3-6 meseci; žene u reprodukcionom periodu počinju terapiju od 1. dana menstruacije. DAONIL® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

g03Xa antigonadotropini i slični lekovi (R) 1049125 tableta; 200mg; bočica plastična, 1x100 kom

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 65,1din 8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 2,5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze većeod 10mg davati podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5 DAROB MITE - ABBOTT GmbH & CO. KG - Nemačka sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aa blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni (R) 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10 kom Cena 512,3din 515-04-5184/03 19.07.2004 doziranje: aritmije: inicijalno 80mg dnevno, zatim postupno povećavati do 120-240mg dnevno u jednoj ili više doza.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

115

DAUNOBLASTINA® - PHARMACIA ENTERPRISES S.A.(PHARMACIA & UPJOHN) - Belgija daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 535,8din 20mg/10mL; liobočica sa rastvaračem, 1x10mL 8606007410426 515-04-2432/03 05.12.2003 doziranje: akutna limfatična i mijeloidna leukemija, neuroblastomi i rabdoimiosarkomi: monoterapija 40mg/m2 inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje. DAYRUN® - CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH - Nemačka oksaprozin - M01AE12 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

D

Cena 351,8din 515-04-1405/03 26.08.2003 doziranje: akutno i dugotrajno lečenje reumatoidnog ar tritisa i osteoar tritisa: 600-1200mg jednom dnevno, najbolje ujutro, maks. 1800mg dnevno. DECA-DURABOLIN - N.V. ORGANON - Holandija nandrolon - A14AB01

M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162630 film tableta; 600mg; blister, 2x10 kom

ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU

Cena 3781,6din 3/2-10-10083 28.12.2002 doziranje: osteoporoza, palijativno lečenje odabranih slučajeva diseminovanog karcinoma dojke kod žena, dodatak specifičnoj terapiji i dijetetskom režimu u patološkim stanjima koja karakteriše negativan balans azota, anabolik: 25-50mg duboko i.m. svake 2-3 nedelje, zavisno od indikacije. DECOTAL® - ALKALOID AD - Makedonija diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) Cena 175,8din (R) 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007 Cena 175,8din (R) 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g 5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007 doziranje: psorijaza, kontaktni dermatitis, kontaktni ekcem, profesionalni ekcem, degenerativni i seboreični ekcem, neurodermatitis, fotodermatitis, Lichen ruber planus i Lichen ruber verricosus, Lupus erythematosus (kutani tip), Puritus, uključujući i anorektalni pruritus:1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LTD, SCOTLAND - Velika Britanija ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE
U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

a14aB derivati estrena (R) 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL

Cena 3/2-10-3965 29.07.2002 Cena (BR) 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g 3/2-10-3966 29.07.2002 Cena 236,5din (BR) 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g 3/2-10-3967 29.07.2002 doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski, mišićni, uganuća i otoka koji se, npr. javljaju kod sportskih povreda): 3 puta 4-10 cm gela blago utrljati u obolelo mesto.

M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g

www.DigitSoft.co.nr

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DEFRINOL FORTE - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 1111052 film tableta; 60mg+400mg; teglica, 1x20 kom Cena 81,4din 8608808105952 515-04-3391/03 30.12.2003 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni katar Eustahijeve tube, sinuzitis: (akutni i akutna egzaceracija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. (60 + 400mg) na 8 sati. Paralelni lekovi: defrinol® DEFRINOL® - GALENIKA AD - Srbija pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici Cena 91,5din (BR) 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10 kom 8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006 129,3din (BR) 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena 8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006 doziranje: kongestija nosa, kijavica, prehlada, vazomotorni rinitis, katar Eustahijeve tube, sinuzitis (akutni), akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa, upala srednjeg uha, egzacerbacija hroničnog otitis media, bronhitis; odrasli i deca preko 12 godina 1 tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60 + 400mg) na 8 sati; deca od 2-12 godina 1 kašičicu sirupa na 6-12 sati; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: defrinol forte DELMESON® - JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA06 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (R) 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena 62,6din 8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006 Cena 55,5din (R) 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5 kom 8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006 doziranje: hemoroidi (unutrašnji i spoljašnji), postoperativna nega, Pruritus ani, Fissura ani i ekcemi u anorektalnom predelu: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju. DEMETRIN® - HEMOFARM AD - Srbija prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 93,2din 8600097010108 515-04-1751/03 16.07.2003 doziranje: anksiozna stanja, nemir, napetost, fobije, pojačana razdražljivost, psihoneurotske smetnje, terapija hroničnog alkoholizma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno. DENTINOX® N - ALTANA PHARMA AG - Nemačka tinktura kamilice, lidokain, polidokanol - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 7081710 oralne kapi, rastvor; 150mg+3.4mg+3.2mg; bočica, 1x10g Cena 184,8din 8606102233166 3/2-10-5230 10.12.2002 doziranje: lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3 kapi više puta dnevno premazati desni.

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

DEPAKINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (Z) 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL; liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena 3108,6din 3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006 doziranje: epilepsija: početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2,5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i hematološke parametre). Paralelni lekovi: eftil DERCOME® CLEAR - DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI
ZA LOKALNU PRIMENU

D

Cena 531din 515-04-03327/04 28.09.2004 doziranje: akne vulgaris: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i vodom. DERMAZIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija sulfadiazin srebro - D06BA01 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d10ae peroksidi (BR) 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g

Cena 134,6din 515-04-1075/03 05.03.2004 Cena 508,9din (R) 4151041 krem; 1%; tuba, 1x250g 515-04-1075-1 05.03.2004 doziranje: lečenje i sprečavanje infekcija kod opekotina i inficiranih kožnih ozleda 1-2 puta dnevno naneti na opekotinu u sloju: 1-3 mm; pre svakog nanošenja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika. Paralelni lekovi: Sanaderm® DERMODRIN - PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.

d06Ba sulfonamidi (R) 4151040 krem; 1%; tuba, 1x50g

d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena 133,9din 9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007 Cena (BR) 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g 9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007 doziranje: svrab, lokalni bolovi i reakcije preosetljivosti na koži usled alergije, uboda i ujeda insekata, ekcema, koprivnjače, svraba na ivicama rane i ogrebotina, manjih opekotina, opekotina i alergije od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno. DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska diosmin, hesperidin - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108330 film tableta; 450mg+50mg; kutija, 30 kom

Cena 655,5din 3/2-10-10001 12.12.2002 doziranje: hronična venska insuficijencija: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroidi: 6 tabl. dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana

www.DigitSoft.co.nr

11

abecedni spisak registrovanih lekova

D

DETRUSITOL® - ASCOLI - Italija tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici (R) 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14 kom Cena 1580,3din 8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006 Cena 1673,9din (R) 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14 kom 8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006 Cena 3060,8din (R) 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14 kom 8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006 Cena 3295,9din (R) 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14 kom 8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006 doziranje: poremećaj funkcije mokraćne bešike: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno, ne preporučuje se primena kod dece. DEXA EDO® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni (R) 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL Cena 277,4din 4030571001478 443/2006/12 06.04.2006 (R) 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL Cena 554,9din 4030571001874 444/2006/12 06.04.2006 (R) 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL Cena 1387,2din 4030571001850 445/2006/12 06.04.2006 doziranje: akutno i hronično zapaljenje oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko, trajanje terapije određuje lekar. Paralelni lekovi: dexagel®, Maxidex® DEXAGEL® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi, monokomponentni Cena 339,5din (R) 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g 4030571001461 564/2005/12 21.12.2005 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače, iritis, iridociklitis, uveitis: na svaka 4 sata po 1 kap ukapati u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno po 1 kap; trajanje terapije najduže 4 nedelje. Paralelni lekovi: dexa edo®, Maxidex® DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA AD - Srbija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090790 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena 75,7din 8608808103910 3/2-10-3738 17.06.2002 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima), infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethazon Neomycin® DEXAMETHAZON NEOMYCIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji Cena 71,8din (R) 7090150 kapi za uši/oči, rastvor; 1mg/mL+3500i.j./mL; bočica, 1x5mL 515-04-253/03 05.03.2004 doziranje: inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis, iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

infekcije spoljašnjeg ušnog kanala (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2 kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata. Paralelni lekovi: dexamethason-Neomycin® DEXAMYTREX® - DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GmbH - Nemačka gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena 252,9din 4030571001447 320/2005/12 23.12.2005 252,9din (R) 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena 4030571001430 319/2005/12 23.12.2005 doziranje: bakterijske i alergijske jako inficirane upale vežnjače, rožnjače i ivice kapka: mast 2-3 puta dnevno po oko 0,5-1,0 cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje; kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog pritiska. DEXASON® - GALENIKA AD - Srbija deksametazon - H02AB02

D

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

H02aB glukokortikoidi (R) 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena 367,9din 8608808100551 546/2007/12 27.02.2007 Cena 120din (R) 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10 kom 8608808103606 511/2007/12 08.02.2007 doziranje: teška akutna stanja, alergijske bolesti (bronhijalna astma, status astmatikus, angioneurotski edem, serumska bolest, atopični dermatitis), reumatske bolesti (reumatoidni artritis, post-traumatski osteoartritis, burzitis, tendovaginitis, epikondilitis, miozitis, fibrozitis, psorijazni i urički artritis), kolagenoze, dermatoze, uveitis, difuzni skleritis, duboki parenhimski keratitis, miozitis ekstra bulbarnih mišića, neuritis, simpatička oftalmija, herpes zoster), plućne bolesti i hematološke bolesti, neoplazme, edem mozga, povraćanje kod terapije citostatskim lekovima: oralno 0,5-6mg (najviše 10mg) dnevno, postepeno smanjivati do doze održavanja 0,5-1mg dnevno; parenteralno početna doza odrasli 4-20mg dnevno; deca 0,2-0,5mg/kg i.m. ili i.v. dnevno, pa 4mg dnevno (veliki zglobovi), 0,8-1mg dnevno (mali zglobovi), 0,4-1mg dnevno (lezije). DEXOMEN® - BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI
I ANTIREUMATSKI PROIZVODI

M01ae derivati propionske kiseline  (R) 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10 kom Cena 4013054007266 601/2007/12 01.03.2007  (R) 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10 kom Cena 4013054007273 602/2007/12 01.03.2007  (R) 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10 kom Cena 192,1din 4013054007259 603/2007/12 01.03.2007 doziranje: simptomatska terapija bolova blagog do umerenog intenziteta (mišićno-kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno. DIANEAL PD4 - BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4018/03 09.12.2003

www.DigitSoft.co.nr

120 (SZ)

abecedni spisak registrovanih lekova

D

9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4019/03 09.12.2003 (SZ) 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 13.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4020/03 09.12.2003 (SZ) 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4021/03 09.12.2003 (SZ) 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4022/03 09.12.2003 (SZ) 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 22.7g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4023/03 09.12.2003 (SZR) 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena 515-04-4024/03 09.12.2003 (SZR) 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena 515-04-4025/03 09.12.2003 (SZR) 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 38.6g/L+5.38g/L+0.18g/L+0.05g/L+4.48g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena 515-04-4026/03 09.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: režim doziranja, frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika. Paralelni lekovi: gambrosol trio 10, gambrosol trio 40 DIANE®-35 - SCHERING GmbH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03HB antiandrogeni i estrogeni (R) 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21 kom Cena 413,5din 8600103492133 337/2006/12 22.03.2006 doziranje: hormonska terapija: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana. DIAPREL MR - LES LABORATOIRES SERVIER - Francuska gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)

a10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje (R) 1042062 tableta; 30mg; blister, 2x30 kom 3837000030020 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1 tableta u vreme doručka. Paralelni lekovi: diprian, glikosan, glioral®

Cena 653,3din 3/2-10-10507 25.12.2002

DIAZEPAM - APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 5071845 rektalni rastvor; 5mg; plastična tuba sa aplikatorom, 5x5 kom Cena 117,9din 8608841063806 3/2-10-7745 19.11.2002 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika:

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

121

rektalno odrasli 10mg jednokratno, po potrebi dozu ponoviti posle 5 minuta; deca starija od 6 meseci febrilne konvulzije 0,5mg/kg jednokratno. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HABIT PHARM A.D. - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004  (R) 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - HEMOFARM AD - Srbija diazepam - N05BA01 N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10 kom

D

PSIHOLEPTICI

Cena 41,9din 231/2007/12 17.01.2007  (R) 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 50,1din 8600097400060 247/2007/12 17.01.2007  (R) 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10 kom Cena 67din 8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071785 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15 kom Cena 41,9din 8608813900306 515-04-1559/03 01.08.2003  (R) 1071786 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15 kom Cena 50,1din 8608813900313 515-04-1559-1 01.08.2003 doziranje: anksioznost, nesanica, epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus, eklampsija), premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija, alkoholni apstinencijalni sindrom, nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajna primena; nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika. Paralelni lekovi: apaurin®, Bensedin®, diazepam alkaloid® DIAZEPAM ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (Z) 0071182 rastvor za injekciju; 10mg; ampula, 10x2mL

Cena 209,9din 3290/2004/1 01.08.2003

www.DigitSoft.co.nr

dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu.2007 doziranje: simptomatsko ublažavanje blagog do umereno jakog bola kod posttraumatskih zapaljenjskih stanja malih i srednjih zglobova i okolnog tkiva: odrasli i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i lagano utrljati u kožu. diazepam DICLOFENAC BMS . Paralelni lekovi: diclorapid®.01.2004 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.3din 515-04-1215-1 01. 50mg. diklofenak duo remevita®. parenteralno status epilepticus.6din (BR) 7167901 sprej za kožu. alkoholni apstinencijalni sindrom. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak. 75mg. 5-15mg uveče (nesanica). blister. diklofenak duo remevita®.4din 515-04-5108/03 17..v. konvulzije odrasli 10-20mg i. 5mg. Naklofen® retard. blister. po potrebi ponoviti za 30-60 minuta. diklofenak Forte. konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije. diklofenak Forte.nr . 1x25g Cena 8606007081213 119/2007/12 11. Naklofen® duo. 2x10 kom Cena 515-04-5108/03-1 17. 2x15 kom Cena 90. blister. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. nesanica. voltaren www. Naklofen®. u težim slučajevima 15-30mg dnevno (anksioznost). terapiju sprovoditi 7-8 dana.6din (R) 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem. bočica sa raspršivačem. rapten-K®.122  (R) 1071180 obložena tableta.06.BRISTOL-MYERS SQUIBB .2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1-2 puta po 75mg. blister. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika: odrasli 3 puta po 2mg.5g Cena 318. Naklofen®. 2mg. rapten rapid.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162570 kapsula sa produženim oslobađanjem.9din 8606007081206 118/2007/12 11.08. diclofenac BMS. diklofenak retard.PHARBIL WALTROP GmbH . 2x10 kom Cena 303. deca 0.co.8din 515-04-03560/03 28. diclofenac-retard.PHARMASWISS D. Naklofen® duo.2-0. rapten® duo DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL . Paralelni lekovi: apaurin®. eklampsija). diklofen®.Srbija diklofenak . maks. nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.08. Naklofen® retard. epileptički status i druga spastično-konvulzivna stanja (tetanus.Nemačka diklofenak . 3x10 kom M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 7167900 sprej za kožu.06. kratkotrajna primena. rapten-K®. 100mg. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak.USA diklofenak .2003 doziranje: anksioznost.09. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova D Cena 59. diclofenac-retard. Paralelni lekovi: diclorapid®.7din 515-04-1215/03 01. Paralelni lekovi: diklofen. rapten rapid.2004 133.01.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162571 film tableta. 4%. diclofenac duo. tvrda. 4%. Naklofen®. rastvor. 1x12. kratkotrajna primena. Bensedin®. rastvor. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diklofen®. diklofenak retard.2003  (R) 1071181 obložena tableta. bočica sa raspršivačem.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti.O. deca 1-5mg pre spavanja (noćne more i somnambulizam).2007 531. diklofenak. blister. juvenilni artritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno.DigitSoft. . premedikacija kod dijagnostičkih i terapijskih intervencija.O. rapten® duo DICLOFENAC DUO .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55.

2002 doziranje: akutni i hronični. rapten rapid. diklofenak duo remevita® plus.9din 3838989503345 575/2005/12 23. rapten rapid.11. 100mg. tvrda.Srbija betametazon. D. diclofenac duo.REMEDICA LTD .2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli 1 tabl. tvrda. diclofenac duo. jakog delovanja. degenerativna reumatska oboljenja. rapten-K®. iščašenja).2005 Cena 2273.Kipar diklofenak . sekundarno inficirani ekcem i dermatitis.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327603 rastvor za infuziju. rapten-K®.5din (R) 1162247 gastrorezistentna kapsula. blister. dnevno. nosa.nr . tvrda. 150mg. 1x15g 8608808105280 3/2-10-7471 25. diclofenac BMS. 1x100mL Cena 846. Naklofen®.7din (R) 4153602 mast.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance 289. urtikarijalne akne. 50mg. 0. diklofenak duo remevita®. ždrela (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2 kaps.08.O. Naklofen® duo. blister. diklofen®. diklofenak duo remevita® plus. bočica staklena.5din (R) 1327601 kapsula. diclofenac-retard. blister. Paralelni lekovi: diclorapid®.co. rapten® duo DIDERMAL . blister. TOVARNA ZDRAVIL.05. istegnuća.11. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. maks.05%+100000ij/100g. dečiji ekcem. 75mg. rapten® duo DICLORAPID® . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07cc kortikosteroidi. diklofenak.2007 193din (R) 1162246 gastrorezistentna kapsula.05%+100000ij/100g.D07CC01 KORTIKOSTEROIDI.GALENIKA AD .11. diklofenak Forte. Paralelni lekovi: Belogent® DIFLAZON® .abecedni spisak registrovanih lekova DICLOFENAC-RETARD . diklofen®. blister.M01AB05 123 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem.O. vanzglobni reumatizam.2007 doziranje: povrede praćene bolovima i zapaljenjem (uganuća. 2x10 kom Cena 8606007082067 1092/2007/12 23. 3x10 kom Cena 8606007082074 1091/2007/12 23. neurodermatitis. 0.1din (R) 1327600 kapsula. sa dosta tečnosti. 1x1 kom 3838989503338 577/2005/12 23.05.05. na prazan želudac. tvrda.2002 Cena 126. 2x10 kom Cena 114din 5290665004542 297/2005/12 18.11. Naklofen® retard. .10. bolno zapaljenje uha. tvrda.3din (R) 1327602 kapsula. . bolna i/ili zapaljenska stanja u ginekologiji.5din (R) 1162245 gastrorezistentna kapsula. 4x7 kom 3838989503239 576/2005/12 23. 1x10 kom Cena 8606007082050 1093/2007/12 23. Naklofen®. folikulitis: 2 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju.Srbija diklofenak . blister. tvrda. diklofenak Forte. diklofenak retard.2005 Cena 512. kombinacije sa antibioticima (R) 4153600 krem. 1x7 kom 3838989503222 578/2005/12 23. tuba.DigitSoft. dnevno. diklofenak retard.2005 www. diklofenak duo remevita®.2007 96.PHARMASWISS D.2005 Cena 273. infekcije kože. Naklofen® retard.Slovenija flukonazol . 100mg. gentamicin . 1x15g Cena 126. postoperacijska zapaljenja i bol (stomatološke intervencije). 150mg dnevno.D.7din 8608808105273 3/2-10-7470 25.10.KRKA. 75mg. 1-2 sata pre obroka. diklofenak. Naklofen® duo. tuba. blister. 2mg/mL. sa dosta tečnosti. 75mg.

prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. cistična fibroza pankreasa. Paralelni lekovi: dilacor® www. dnevno. tvrda. Isosorb retard® DIGESTAL . sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 1100260 tableta.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102070 kapsula.2003 doziranje: hronični pankreatitis.07. 6x10 kom 8608809000454 3/2-10-3961/ 03.2002 Cena 181. 1x7 kom 4034541000690 1114/2006/12 05. 20mg.7din 8608811006314 515-04-843/03 31. 2-4 nedelje. Paralelni lekovi: diflucan®. 150mg.O. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf.Srbija digoksin .06. hemicelulaza.07. bočica. 2x10 kom Cena 30.Srbija proteaza. 2x10 kom Cena 182. amilaza. Flunazol. deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. dnevno. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno ili u inf.2003 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1. 3x10 kom Cena 122din 8608808104337 515-04-3188/03 08. oralno podeljeno u 2 doze. mukozne kandidijaze: deca oralno ili inf. Fluconal.Francuska flukonazol . Flumycozal.2006 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno. blister. lipaza. 1x1 kom 4034541000683 1113/2006/12 05. Paralelni lekovi: diflazon®. Paralelni lekovi: cornilat®. blister. Fluconal. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2 doze.nr . dnevno.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327312 rastvor za infuziju.06. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121092 film tableta. 50mg.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina.07.9din (R) 1102071 kapsula. blister. zatim 3mg/kg dnevno.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze.07. spora digitalizacija i doza održavanja 0.2006 Cena 474.O.co.5mg u više doza za 24h (npr. Stabilanol DIFUTRAT . Fluconazole. prevencija kandidijaze: 50-400mg dnevno. 2mg/mL. 3-6mg/kg dnevno prvog dana. 0.REMEVITA D. stanja posle resekcije želuca. 0. 2-4 nedelje.2002 doziranje: angina pektoris: akutni napad 1-3 sprej doze bukalno. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. . Flumycozal. dnevno. 3-6mg/kg dnevno prvog dana.PFIZER PGM . 20mg. duodenuma ili žučne kese: 1-2 tabl.9din 4034541000706 1115/2006/12 05.Srbija izosorbiddinitrat . Flunazol.8din (R) 1327310 kapsula. Fluconazole. dermatomikoze: 150mg nedeljno ili 50mg dnevno.GALENIKA AD .5mg za 8h). NIŠ .2006 Cena 981.DigitSoft. u toku jela. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.124 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: oralna kandidijaza: odrasli oralno 50-100mg dnevno.125-0. tvrda. tvrda. žučne soli . Stabilanol D DIFLUCAN® . 600FIPj+9000FIPj+12000FIPj+50mg+25mg.6din (R) 1327311 kapsula. stariji i bolesnici sa insuficijencijom bubrega . blister. DIGOXIN .A09AA02 DIGESTIVI. 1x100mL Cena 1102. blister. blister. terapija 20-120mg dnevno.7din 8608809000447 3/2-10-3772 03. Flukonazol.25mg.D. mukozne kandidijaze:deca oralno ili inf.12. 7-14 dana. 7-14 dana. zatim 3mg/kg dnevno. Flukonazol. tvrda.SRBOLEK A. pankreasa.

2x5 kom 8600097401265 207/2007/12 16. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diklofenak duo remevita® plus. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. blister.01. povrede mekih tkiva.Srbija diklofenak .2007 Cena 46. diklofen®. diklofenak duo remevita®.4din 8608808104924 3/2-10-7305 25. 1%.nr . blister.D. prelomi): 3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel. 2x10 kom D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 55. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. diclofenac-retard. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel.01. diklofenak duo remevita® plus. 2x10 kom 8600097400312 248/2007/12 17. diklofenak retard. rapten-K®.HEMOFARM AD .4din 515-04-874/04 20. diklofenak Forte.01.2007 doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 50mg. blister. 1%. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. voltaren www. povrede sportista.9din (R) 5162194 supozitorija. diklofenak. Naklofen®. . rapten rapid. iščašenja.HABIT PHARM A. 1x40g Cena 77. Naklofen® duo.2007 Cena 67din (R) 5162195 supozitorija.co. tuba. 1x50g Cena 99.10. 2x10 kom Cena 8600097400619 250/2007/12 17.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diklofenak duo remevita®.01. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. diclofenac-retard. Paralelni lekovi: diclorapid®. istegnuća. 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na obolelo mesto. reumatskih i drugih bolova (udarci.2007 doziranje: gel. tuba. uganuća.01. diclofenac BMS. Paralelni lekovi: diclorapid®. rapten-K®. 25mg.HEMOFARM AD . doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. Naklofen®. strip.2007 Cena (R) 1162190 film tableta.7din 8600097400794 249/2007/12 17.2007 (R) 1162193 tableta sa produženim oslobađanjem. 50mg. voltaren DIKLOFENAK . rapten® duo DIKLOFENAK . padovi.M02AA15 125 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167320 gel. diklofen.Srbija diklofenak . diclofenac duo. diklofen®. diclofenac BMS.Srbija diklofenak . Naklofen®.M01AB05 M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162540 film tableta. dismenoreja 50-150mg dnevno. bolovi u leđima. rapten rapid. diklofenak Forte. 100mg. ampula. Naklofen®. Naklofen® retard. strip.GALENIKA AD . Naklofen® duo.01. Naklofen® retard.Srbija diklofenak .abecedni spisak registrovanih lekova DIKLOFEN .M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 232/2007/12 17.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162192 rastvor za injekciju.04. diklofenak retard. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. rapten® duo DIKLOFENAK . 75mg. 2x5 kom 8600097401272 206/2007/12 16.2002 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. 5x3mL M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167300 gel. diclofenac duo. 50mg.DigitSoft. ako je neophodno.

Srbija diklofenak . www.5din 8608813901266 1759/2006/12 02. diklofenak Forte. dismenoreja: 50-150mg dnevno. diclofenac-retard. diklofenak Forte. Paralelni lekovi: diclorapid®.4din 8608811006345 515-04-918/03 14.07.Srbija diklofenak . 100mg.REMEVITA D. diklofenak retard. rapten-K®. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® PLUS .REMEVITA D. dismenoreja: 50-150mg dnevno.2004 Cena 67din (R) 5162648 supozitorija. NIŠ . ako je neophodno. diklofenak duo remevita®. NIŠ . diklofenak. diclofenac BMS. diklofen®. Naklofen® duo.nr .07.5din 8608811006369 515-04-1652/04 14. diklofenak retard.07.O. Naklofen® retard. rapten rapid.07.12 DIKLOFENAK . strip. diclofenac BMS.Srbija diklofenak .Srbija diklofenak .8din (R) 5162649 supozitorija. diklofenak Forte. 75mg. NIŠ . juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana.REMEVITA D.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. rapten® duo DIKLOFENAK FORTE . 2x5 kom 8608811006376 515-04-1653/04 14. Naklofen®. diklofen®. diklofenak duo remevita® plus. dismenoreja: 50-150mg dnevno.O.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162645 film tableta.2004 Cena 128. diclofenac-retard. rapten rapid. rapten® duo DIKLOFENAK DUO REMEVITA® .10.O. doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno. blister. diclofenac duo. 5x3mL Cena 59. Naklofen®.REMEVITA D. tvrda. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata.O. Naklofen® retard. blister.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno. dismenoreja 100mg dnevno.DigitSoft. Naklofen® duo. diclofenac duo. NIŠ . 50mg.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem. ampula.co.O. diclofenac duo. 2x5 kom 8608811006383 515-04-1654/04 14.M01AB05 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI D M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162647 rastvor za injekciju. strip.2004 doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 50mg. 75mg.O.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem. diclofenac-retard. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno. 2x10 kom Cena 55.10. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. rapten-K®. Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak retard. Naklofen®. diclofenac BMS. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak duo remevita®.O. rapten-K®. Naklofen® duo. Naklofen® retard. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. blister. tvrda.O. 3x10 kom Cena 177din (8608813901273) 1760/2006/12 02. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza. diklofen®. 3x10 kom Cena 150. 100mg. rapten rapid.

O.C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01aa glikozidi digitalisa (R) 0100250 rastvor za injekciju/infuziju. blister. Naklofen® retard.6din 8608811006352 515-04-1651/04 14. 0. diclofenac-retard. diklofenak. Naklofen® retard.GALENIKA AD . Naklofen® duo. parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana. 6x2mL Cena 57. rapten® duo DIKLOFENAK RETARD . spora digitalizacija i doza održavanja 0.25mg. rapten-K®. Naklofen® duo. diclofenac BMS. rapten® duo DIKLOFEN® . blister.25mg/2mL. 50mg. diklofen®. doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. Naklofen®.5mg za 8h). parenteralno brza digitalizacija 0. diclofenac duo.5mg/d u 1-2 pojedinačne doze.4din (R) 1162441 gastrorezistentna tableta.6din 8608808104290 669/2006/12 18.07.10.co. diklofenak Forte. 75mg/3mL.05. diklofenak duo remevita® plus.Srbija diklofenak . diclofenac duo. diklofenak duo remevita® plus. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno. diclofenac duo. diklofen®. dismenoreja: 50-150mg dnevno.2007 Cena 30. diklofenak duo remevita® plus. 0. diklofenak retard. diklofenak duo remevita®.2006 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. diklofenak duo remevita®.05.5mg u više doza za 24h (npr. 2x5 kom 8608808103507 666/2006/12 18. rapten rapid. Paralelni lekovi: digoxin www.D. 2x10 kom 8608808104283 668/2006/12 18. blister.M01AB05 D ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance Cena 59. rapten-K®. juvenilni ar tritis: deca preko 6 godina oralno: 1-3mg/kg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 12 Paralelni lekovi: diclorapid®.10. rapten rapid.125-0.nr . doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. ampula. . Paralelni lekovi: diclorapid®. diklofenak. 5x3mL 8608808104313 667/2006/12 18. diclofenac BMS. rapten-K®. dismenoreja: 50-150mg dnevno. Naklofen®. bubrežne kolike: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. stariji i insuficijencija bubrega .ZDRAVLJE A.DigitSoft. diklofenak Forte. diklofenak.7din (R) 1100252 tableta. 100mg. diclofenac-retard. strip. diklofenak duo remevita®.Srbija digoksin . NIŠ . 2x10 kom 8600064100436 2382/2007/12 16. rapten rapid.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem.primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina. 100mg. diclofenac-retard. rapten® duo DILACOR® .2006 Cena 67din (R) 5162445 supozitorija. blister. Naklofen® retard. Naklofen®.REMEVITA D. rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza.05.4din 8600064100429 2381/2007/12 16. 2x10 kom Cena 133. Naklofen® duo. 50mg. diclofenac BMS.Srbija diklofenak .2006 Cena 55. Paralelni lekovi: diclorapid®.2006 (R) 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem.75-1mg u toku najmanje 24 sata. diklofenak retard.2007 doziranje: oralno brza digitalizacija 1-1.O. ako je neophodno. 2x10 kom Cena 133.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. 0.5din (R) 0162440 rastvor za injekciju. ampula.05.

1x30 kom Cena 167.9din 515-04-1810/03 30.2004 Cena 256. zatim 25mg dnevno. zatim 2 puta po 6. bočica.04. 12. 80mg. 2x14 kom Cena 361. blister. stanja posle infarkta miokarda. maks. 360mg dnevno. 6.10. maks.2004 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 60mg ili 2 puta po 90mg (stariji). Paralelni lekovi: cortiazem retard.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .5mg početno.O. 1x30 kom 515-04-1811/03 30. 90mg. hipertenzija: 2 puta po 90mg ili 2 puta po 120mg dnevno.25mg.11. Paralelni lekovi: coryol®. dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 80mg. ujutro i u podne.Makedonija diltiazem .co.nr . bočica. 3x10 kom 8606102767661 515-04-2296-4 28. nastaviti sa 2 puta po 12. 60mg.25mg. blister. .10.Srbija diltiazem .2din (R) 1402203 tableta.10.Švajcarska karvedilol . blister.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102430 tableta. 480mg dnevno. blister. blister. 3x10 kom 8606102767678 515-04-2296-5 28. maks.DigitSoft.9din (R) 1107650 tableta.7din (R) 1107622 tableta. maks. 2x14 kom 8606102767630 515-04-2296-1 10.O.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402200 tableta.2003 Cena 514din (R) 1107621 tableta.HEMOFARM AD . zatim 2 puta po 25mg. Paralelni lekovi: cortiazem retard.2003 Cena 819din (R) 1107652 tableta. 2x10 kom Cena 88. Paralelni lekovi: Lentonitrat® DILTIAZEM .125mg 2 nedelje.2003 Cena 550. 480mg dnevno.8din 8606102767623 515-04-2296/03 10.12. diltiazem alkaloid® DILTIAZEM ALKALOID® .7din (R) 1107651 tableta.5mg. 12.04.ALKALOID AD . 100mg dnevno podeljeno u 2 doze. maks. 25mg. 2x14 kom 8606102767647 515-04-2296-2 10. blister. a najkasnije do 16 sati.09.11.2003 doziranje: hipertenzija: 12.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA D c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107620 tableta.5mg početno. pre jela. 25mg.7din 8600097010474 515-04-3494/04 30. 90mg. hiper tenzija 2 puta po 90mg dnevno. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3.12 abecedni spisak registrovanih lekova DILATREND® . 2 puta po 25-50mg.2004 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08dB derivati benzotiazepina (R) 1402791 tableta. diltiazem www. Karvedilol.11. Milenol DILCORAN . angina pektoris: 12. maks. maks. blister.2000 doziranje: angina pektoris 2 puta po 90mg (stariji).SLAVIAMED D.2din 8605000800272 3/2-705/00 26.5mg. 3x10 kom Cena 172. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.Srbija pentaeritritiltetranitrat .5mg.2003 Cena 387. 6. 360mg dnevno. blister.F. Karvileks®. 3x10 kom 8606102767654 515-04-2296-3 28.25mg 2 nedelje.2003 Cena 766.

2003 (R) 0037092 liofilizat za suspenziju za injekciju. 0.2003. 160mg. sterilitet kod žena: 1mg s. 20g/100mL.0mL/kg telesne mase dnevno. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja. 10x100mL Cena 35208.NOVARTIS . 75mg dnevno.5din 515-04-1910/03 29.08.DigitSoft.25mg i. tokom 10-12 dana.5-25mg na 6-8 sati. 400mg dnevno.nr . 11.m. blister.12.1mg/mL. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja. primena ne treba biti duža od 3 nedelje. www. 80mg. 50mg. boca.B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. maks.07.2din 515-04-1909/03 29. na 3 meseca (terapiju započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa). kinetoze 12. maks.co.03. Paralelni lekovi: dramina® DIOVAN® .5-25mg ½-1 sat pre putovanja. hronična insuficijencija srca: početno 1 puta po 40mg zatim 80mg.75mg i.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 1x10 kom Cena 68.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. na 4 nedelje ili 11.25mg. deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati.Švajcarska valsartan . 2x14 kom Cena 1713. blister. endometrioza: 11. maks.7din 515-04-1683/03 01.6din 515-04-1681/03 01.m.07.C09CA03 D LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 1421.25mg Cena 27555. 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno. 1x3.75mg Cena 9724.2003  (R) 1103798 film tableta.2007 doziranje: kao dodatak rastvorima aminokiselina u okviru parenteralne ishrane ili kao deo režima infuzije aminokiselinama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1. liobočica sa rastvaračem. 150mg dnevno.7din 8608808100575 2265/2006/12 06.c.Austrija alanil glutamin . liobočica sa rastvaračem. blister.GALENIKA AD . 3.2003 doziranje: karcinom prostate: 3. monokomponentni  (R) 1103797 film tableta.7din 8606010925016 600/2007/12 01.07. na 3 meseca.75mg.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058122 tableta.m. 40mg. blister. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno. 2x14 kom Cena 1384.L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02ae analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin (R) 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2003 (R) 0037091 liofilizat za suspenziju za injekciju.2din 515-04-1908/03 29. maks.08. DIPHERELINE .08. 2x14 kom B05XB aminokiseline (SZ) 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju.25mg i. DIPEPTIVEN .abecedni spisak registrovanih lekova 12 DIMIGAL® . počev od drugog dana menstrualnog ciklusa. liobočica sa rastvaračem.IPSEN PHARMA BIOTECH .Francuska triptorelin . 1x11.  (R) 1103799 film tableta. 7x1mL Cena 2494.5-2. deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.Srbija dimenhidrinat .2003 doziranje: hipertenzija.6din 515-04-1682/03 01.

05.5-1mL. derivati sulfonilureje (R) 1042065 tableta. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i.25-0. 1x15g Cena 113.8din 10mg/mL.D07BC01 KORTIKOSTEROIDI. 2x10 kom Cena 43. sedacija u intezivnoj nezi: odrasli 1-4mg/kg/sat i. Paralelni lekovi: diaprel Mr. hronični ekcemi. monokomponentni (R) 1400410 tableta. uz glavne obroke. Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius.Srbija hidrohlortiazid .Belgija betametazon. recofol® DIPROPHOS® . održavanje anestezije: odrasli 4-12mg/kg/sat i. 2x15 kom abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) D Cena 157.DigitSoft. kombinacije sa antisepticima (R) 4153641 mast.01. ampula.2007 doziranje: edemi: odrasli početna doza 25-200mg dnevno. .8din 8606103714077 2048/2007/12 25.V.v.v.5mg/kg i. inj.v. 7mg/mL. inj.A10BB09 a10BB sulfonamidi.5mL. glioral® DIPRIVAN® .ASTRAZENECA UK LIMITED .2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze. glikosan. 0..Srbija gliklazid . ampula.SLAVIAMED D. doza održavanja 25-100mg dnevno. Cena 905.09.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2.2din 8605000800135 2069/2007/12 25.03. najduže 3 dana. blister. www.5mg/g+30mg/g. doza održavanja 25-50mg dnevno. inf. neurodermitis. 10mg/mL. jakog delovanja. .1din (R) 7153640 rastvor za kožu.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080200 emulzija za injekciju/infuziju. sinovijalna cista 0. deca 1-3mg/kg dnevno.Belgija betametazon . ihtioza i druge steroid-zavisne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07Bc kortikosteroidi. svake 2-4 nedelje. .nr .v..co. losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave.2007 doziranje: subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom (psoriasis vulgaris. salicilna kiselina . tuba.O.1din 309/2007/12 23. 5x20mL Cena 1885.05. 25mg.2007  (SZ) 0080202 emulzija za injekciju/infuziju. 1x30mL 8606103170125 1047/2007/12 17.SCHERING-PLOUGH LABO N. bočica. DIPROSALIC® .H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 1199din (Z) 0047286 suspenzija za injekciju. burzitis lokalna infiltracija 0.O. bočica staklena. inf. blister. 1x50mL 8606103714114 2049/2007/12 25. inf. lichen rubber planus.2007 Cena 229. 5x1mL 8606103170118 257/2006/12 03..25-1mL. maks.09. 0. deca preko 3 godine 2.V.5mg/g+20mg/g. tendovaginitis 0.130 DIPRIAN .C03AA03 DIURETICI c03aa tiazidi. 80mg.3din 8606103170132 1048/2007/12 17.2006 doziranje: sistemska terapija: 1-2mL duboko i. 320mg podeljeno u više doza..SCHERING-PLOUGH LABO N. brzinom 20-40mg/10 sekundi.5mL.m. miozitis i fibrozitis 0. Paralelni lekovi: Belosalic® DIUNORM .HEMOFARM AD .5mg/kg i. hipertenzija: početna doza 50-100mg dnevno.09.v.Velika Britanija propofol .

100mg.Srbija doksiciklin .DP FARMAKOS . terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.11. Paralelni lekovi: dovicin. edem: 5mg dnevno. blister. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti. 5mg.09. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg).m.N02AB02 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (SZ) 0087019 rastvor za injekciju. 2x10 kom Cena 216. vibramycin® d DOLANTIN® 100 . bruceloze i antraksa.JUGOREMEDIJA A.c. posle jela. blister. hronični bronhitis i sinuzitis. ampula. 25x2mL Cena 1247. 100mg. ZRENJANIN .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 1x5 kom Cena 40din 8600097400251 310/2007/12 23. www. 5x5mL Cena 232.2006 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). blister. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma). a zatim 100mg dnevno..5-2mg/kg im 1 sat pre operacije.10. analgezija u akušerstvu 50-100mg s. leptospiroze. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). hlamidijama.5mg.2006 Cena 146.v.m.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (SZ) 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). posle jela.HEMOFARM AD . hlamidijama. 1x5 kom 8608811003214 3/2-10-6495 26. 10mg. monokomponentni (R) 1400475 tableta.DigitSoft.abecedni spisak registrovanih lekova 131 DIUVER® . 1 sat pre operacije.C03CA04 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici. ampula. po potrebi ponoviti za 4 sata.c.. tvrda.m.12.O. leptospiroze. 2x10 kom 3850114215114 2317/2006/12 12.8din 3/2-10-7040 20.PLIVA HRVATSKA D. i.D. 100mg. a zatim 100mg dnevno. deca 0.7din (R) 1400476 tableta.2din 1683/2006/12 18. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti).co. infektivno-toksički (septički) šok.2007 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.Nemačka petidin . hronični bronhitis i sinuzitis.2002 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama: (mikoplazmom.v.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: jednom dnevno po 2. po potrebi povećati do 20mg dnevno.Srbija doksiciklin . rikecijama).. DOKSICIKLIN . blister.inj. oprez kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije.Srbija dopamin .. .Hrvatska torasemid . premedikacija odrasli 50-100mg i.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini Cena 40din (R) 1022500 film tableta. ili i. po potrebi ponoviti za 1-3 sata.12.01. vibramycin® d DOKSICIKLIN . odnosno 25-50mg sporo i. po potrebi povećati do 5mg dnevno.J01AA02 D ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022515 kapsula. rikecijama)..O. deca 25-50mg sporom i. bruceloze i antraksa.7din 3850114215121 2316/2006/12 12. DOPAMIN . Paralelni lekovi: dovicin. 50mg/5mL. hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti.nr .2002 doziranje: analgezija odrasli 25-100mg s.

2mg/kg.C02CA04 c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103035 tableta.DigitSoft. 20-30 minuta pre anestezije.GALENIKA AD . DOVICIN . hipovolemijski šok (kod velikih gubitaka tečnosti. po potrebi ponoviti tokom noći. 1x10 kom Cena 8606102767692 2500/2006/12 29. 1x20mL Cena 515-04-3888/03 02. ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog volumena tečnosti).12. 0.5mg. 0. uvod u anesteziju odrasli 0. posle jela.Srbija doksiciklin .2mg/kg.GUERBET .15-0. hronični bronhitis i sinuzitis.2006 doziranje: nesanica oralno 7.F.2006  (Z) 0071835 rastvor za injekciju.SALUTAS PHARMA GmbH . hlamidijama.11. ampula. DORMICUM® .2004 5327.Švajcarska midazolam . 15mg/3mL. blister.12. 2x10 kom 8606102455131 ANTIHIPERTENZIVI Cena 516/2005/12 02.2006  (R) 1071831 film tableta. 1x5 kom Cena 40din 8608808104443 515-04-3773/03 16. 5x5mL Cena 232.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . leptospiroze. 7. Midazolam Torrex DOTAREM .132 abecedni spisak registrovanih lekova D DOPAMIN . infektivno-toksički (septički) šok.2din 8608805160619 515-04-301/03 16.12.06. blister.1mg/kg.FARMAKOS DD .2003 doziranje: infekcije izazvane osetljivim klicama (mikoplazmom.nr . Paralelni lekovi: Flormidal®. 10x5mL Cena 730. ampula.5mmol/mL. premedikacija 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.06.06.co.Francuska gadoterična kiselina . Paralelni lekovi: doksiciklin.V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199475 rastvor za injekciju. deca 0. 50mg.2mL/kg).1 mmol/kg (0.Nemačka doksazosin . 5x10mL Cena 8606102767739 2502/2006/12 29. vibramycin® d DOXACOR . ampula. bruceloze i antraksa. 1x10 kom Cena 8606103889065 2501/2006/12 29. angiografija): 0. Lyme-ska bolest: 200mg/dan (na 12h po 100mg). 50mg/10mL. terapija drugog izbora u lečenju bacilarne dizenterije. a zatim 100mg dnevno.J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01aa tetraciklini (R) 1022510 kapsula.20mg/kg.07-0.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071834 rastvor za injekciju.C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (Z) 0105140 rastvor za infuziju.Srbija dopamin .6din (Z) 0199476 rastvor za injekciju.2003 doziranje: kardiogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda). oboljenja kičmenog stuba. 5mg/5mL. blister. rikecijama). 5x3mL Cena 774din 8606102767715 2504/2006/12 29.2004 doziranje: magnetna rezonancija (bolesti mozga i kičmene moždine. 100mg. bočica staklena.5-15mg uveče pre spavanja.5mmol/mL.2005 www. 15mg.9din 8606102767722 2503/2006/12 29.12. tvrda. nespecifični uretritis i cervicitis: prvi dan 200mg (2 puta po 100mg). parenteralno premedikacija odrasli 0. 1x15mL Cena 3995din 515-04-3887/03 02. bočica staklena. 2mg. profuzna hipotenzija (posle uklanjanja feohromocitoma).12.2006  (R) 1071830 film tableta. blister. ampula.2006  (Z) 0071837 rastvor za injekciju.15-0. deca 0.08-0.12. prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u minuti.PRIZREN .

2007 Cena (SZ) 0033171 prašak za rastvor za injekciju. odrasli monoterapija 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. multipli mijelom. svake 3 nedelje.co. 4mg.Holandija doksorubicin . osteosarkom. Kamiren® XL DOXI-HEM . osteosarkom. akutna leukemija).HEMOFARM AD . terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). mokraćne bešike.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 133 1103036 tableta.09. endometrijuma. želuca. ORL karcinomi. tireoidne žlezde.2007 doziranje: karcinomi dojke. 2x10 kom Cena 8606102455148 517/2005/12 02. endometrijuma. caelyx. kumulativna doza je 550mg/m2.nr . KG . akutna leukemija). 50mg. prostate i hepatocelularni karcinom. bočica od tamnog stakla. Sindroxocin® DOXORUBICIN-TEVA . Wilmsov tumor. svake tri nedelje. neuroblastom. hronična venska insuficijencija (edemi i slični simptomi): 3 puta po 500mg posle jela.11. svake četiri nedelje. testisa. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. mokraćne bešike.1din 515-04-1602/03 18. DOXORUBICIN . 500mg. Kamiren®. maks.7din 515-04-1601/03 18.M. želuca. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin). bočica. neuroblastom.V. testisa. blister. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. . maks. 3 uzastopna dana. tireoidne žlezde. bočica. doxorubicin-Teva.2005 doziranje: esencijalna hiper tenzija: početna doza 1mg uveče.EBEWE PHARMA GES.DigitSoft. deca monoterapija 30mg/m2 dnevno.Austrija doksorubicin .09.2003 Cena 4744. 10mg. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. Paralelni lekovi: adriblastina rd. 10mg. doxorubicin. Wilmsov tumor.C05BX01 VAZOPROTEKTIVI c05BX ostala sklerozirajuća sredstva (R) 1099131 kapsula. kumulativna doza je 550mg/m2. 3x10 kom Cena 3/2-10-10832 25. terapijskog režima (primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima). monoterapija deca 30mg/m2 dnevno. caelyx. prostate i hepatocelularni karcinom. 16mg dnevno Paralelni lekovi: alphapres®. tvrda. 1x10mg Cena 8606010920042 1832/2007/12 03.2003 doziranje: karcinomi dojke. blister. 1x5mL (SZ) 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033170 prašak za rastvor za injekciju. 3 uzastopna dana.H NFG.B.L01DB01 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju. svake 4 nedelje. Paralelni lekovi: adriblastina rd. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. Sindroxocin® www. akutna limfoblastna i mijelogena leukemija.12. bočica od tamnog stakla. maligni limfomi (non-Hodgkin i Hodgkin).11. monoterapija odrasli 60-75mg/m2 na 3 nedelje ili 25-30mg/m2 dnevno tokom 2-3 uzastopna dana. sarkomi mekih tkiva: doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori. 1x25mL D Cena 1041.11.2002 doziranje: dijabetična retinopatija i mikroangiopatija.PHARMACHEMIE B. 1x50mg 8606010920059 1833/2007/12 03.Srbija kalcijum dobesilat . ORL karcinomi. multipli mijelom. maks. 50mg.

deca od 2-6 godina vrtoglavica 12.06.D.R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aa aminoalkil etri  (BR) 1058100 tableta.J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4653/03 05.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D. 250mg/5mL.2003 doziranje: karcinom endometrijuma ili bubrega: 200-600mg dnevno. blister. deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62. maks.co.6din 8600064103840 515-04-288/03 12. 5mg.9din (R) 1114221 kapsula. pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju.BRISTOL-MYERS SQUIBB .ZDRAVLJE A. bočica.USA cefadroksil . 3x10 kom Cena 210.5-25mg ½-1 sat pre putovanja. deca od 1-6 godina 250mg na 12 sati. 100mg. kinetoze: 50-100mg ½-1 sat pre putovanja.134 abecedni spisak registrovanih lekova D DRAMINA® .D. Paralelni lekovi: galadrox® DUROFILIN .ZDRAVLJE A. deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati). olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere oralno.2006 doziranje: vrtoglavica: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati. kinetoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja.5-25mg na 6 sati. 400mg dnevno. deca od 6-12 godina (20-35kg) 2 puta po 125-250mg. hronična opstruktivna bolest pluća: individualno.2006 doziranje: opstipacija.2003 Cena 114. DULCOLAX® .Hrvatska dimenhidrinat . deca preko 2 godine 5mg oralno.5-125mg.Srbija teofilin . deca od 6-12 godina vrtoglavica 50mg na 6-8 sati. 50mg.7din 8600097011068 515-04-563/03 12. . blister. 4x10 kom 8600064103857 515-04-288/03/1 12. tvrda. blister. fiola. 1x60mL Cena 515-04-4653-1 05.2004 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. posebno ako je praćena noćnim napadima.08. I generacija (R) 1321901 kapsula. 1x10 kom Cena 3858881052109 1877/2006/12 18. 75mg dnevno.04.R03DA04 j01dB cefalosporini. 125mg. 1x100 kom Cena 2170.D. maks. .2004 (R) 3321903 prašak za oralnu suspenziju.06. infekcije kože i mekih tkiva. tvrda. 4x10 kom Cena 77. maks. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L. 500mg. karcinom dojke: 400-1200mg dnevno.nr . Paralelni lekovi: dimigal® DUGEN .HEMOFARM AD .Srbija bisakodil .10. Paralelni lekovi: Panlax DURACEF . Paralelni lekovi: euphylong® www. odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-500mg. deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. .L02AB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (SZR) 1048160 tableta. infekcije genitourinarnog trakta. 2x6 kom LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03da ksantini (R) 1114220 kapsula. kinetoze 12.DigitSoft.A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125070 gastrorezistentna tableta.04. blister.06.Srbija medroksiprogesteron .2003 doziranje: bronhijalna astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje). 250mg. 150mg dnevno.5din 8600064100535 1265/2006/12 02. blister. tvrda. osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata.

6din 515-04-2048-2 04. bočica.N02AB03 ANALGETICI N02aB derivati fenilpiperidina § (R) 9087565 transdermalni flaster. Cena 42300.2003 § (R) 9087567 transdermalni flaster.co.Belgija fentanil .. 500U/boč..V.12.2002 doziranje: blefarospazam: do 250 j. doza je 1000 j. kesica.12.6din 515-04-2048/03 04.3din 3/2-10-8051 03.abecedni spisak registrovanih lekova DUROGESIC® . idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazam tortikolis): do 500 i. 25mcg/h. 1x500 U/boč. zavisno od indikacije.8din 3/2-10-8050 03.2006 doziranje: hroničan uporan bol koji zahteva primenu opioidnih analgetika: doze se određuju individualno i moraju se podešavati u regularnim intervalima. 5x1 kom Cena 8606102804045 716/2006/12 25.DigitSoft.IPSEN BIOPHARM LIMITED .05. ostale indikacije doziranje je individualno.12. starosti i telesne mase bolesnika. kesica.nr . 100mcg/h. 500U/boč. bočica. kesica.2003 § (R) 9087566 transdermalni flaster.j. DYSPORT® . primenjuje se u specijalizovanim ustanovama. 2x500 U/boč.JANSSEN PHARMACEUTICA N. za oba oka..M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem (Z) 0169110 liofilizat za rastvor za injekciju.12. 75mcg/h.3din 515-04-2048-1 04. 50mcg/h. kesica.Velika Britanija botulinum toksin . 5x1 kom 135 Cena 2487.2002 (Z) 0169111 liofilizat za rastvor za injekciju. u odgovarajuće mišiće. . Cena 20403.12.2003 § (R) 9087568 transdermalni flaster. 5x1 kom Cena 4493. Paralelni lekovi: Botox D www. maks. 5x1 kom Cena 7643.

13 abecedni spisak registrovanih lekova www.nr .DigitSoft.co.

2004 www.6din 14.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize).1din 515-04-1587/04 16. 2mg/min. EBRANTIL® 25 .2004 doziranje: umereno teška i teška Alchajmerova bolest: prve nedelje 5mg ujutro. inj.ALTANA PHARMA AG . ampula. LUNDBECK A/S . strip.v.G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137320 vagitorija.3din 8606102233067 1570/2006/12 05. 1x3 kom Cena 188. 1x50g doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati.Nemačka urapidil . ili inf. ZRENJANIN .D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU E d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157320 krem.2004 ECALIN® . blister. ampula.abecedni spisak registrovanih lekova 13 E EBIXA® .D.07.2004 Cena 6780. tuba. najduže 7 dana.N06DX01 PSIHOANALEPTICI N06dX ostali lekovi za terapiju demencije (R) 1079020 film tableta.09. ZRENJANIN . Paralelni lekovi: ebrantil® 50 EBRANTIL® 50 . inj.JUGOREMEDIJA A. 1%.5din 8608811003061 515-04-2647/03 26.v.DigitSoft. treće nedelje 10mg ujutro i 5mg uveče. 1g rastvora za oralnu primenu = 20 kapi. (po potrebi ponoviti). Paralelni lekovi: ebrantil® 25 ECALIN® . teški i najteži oblici hipertenzije. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i.2004 6053. 5x5mL Cena 1445. druge nedelje 5mg ujutro i 5mg uveče.2006 doziranje: urgentna hiper tenzivna stanja (hipertenzivne krize). blister. 1%.Nemačka urapidil . smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat.09.2004 198.09. ili inf. 10mg.ALTANA PHARMA AG .07.07. 1x50g Cena 515-04-1581/04 16. bočica od tamnog stakla. 25mg/5mL. 1%.Srbija ekonazol .C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103290 rastvor za injekciju/infuziju.JUGOREMEDIJA A. u početku terapije.05. 1x20g 8608811003061 (R) 4157321 krem. 1x30g 8608811003030 (R) 7157322 sprej za kožu.05. 2x14 kom Cena 3390.2004 457. rastvor. 150mg. 2mg/min.D. u početku terapije. 10mg. najduže 7 dana.2din 8606102233074 1577/2006/12 05.1din (R) 1079022 film tableta.Srbija ekonazol . 50mg/10mL. 4x14 kom 515-04-1586/04 16. teški i najteži oblici hipertenzije. (po potrebi ponoviti).6din 26.Danska memantin . smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobičajene doze održavanja 9mg/sat.C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora  (SZ) 0103291 rastvor za injekciju/infuziju.H. od četvrte nedelje na dalje 10mg ujutro i 10mg uveče. sprej-boca.nr .05. 10mg/g. tuba. 5x10mL Cena 2071.5din (R) 2079025 oralne kapi. hipertenzija rezistentna na druge lekove: 10-50mg sporom i.co. rastvor. Cena 515-04-2644/03 Cena 515-04-2645/03 Cena 515-04-2646/03 132din 26.

150mg. 0. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg.Češka salbutamol .08. 1x200 doza Cena 515-04-245/03 04. USA . uveče. 1x200 doza 515-04-245-1 04.08. 250mcg/doza. 250mcg/doza. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. 1000mcg dnevno. 1x200 doza 515-04-246-1 04. 1000mcg dnevno.S. kontejner pod pritiskom. bočica sa raspršivačem. 1x200 doza Cena 515-04-244/03 04. gljivične infekcije komplikovane superinfekcijom sa gram-pozitivnim bakterijama (zbog antibakterijskog dejstva): 1 vagitorija.R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI E r03Ba glukokortikoidi (R) 7114680 aerosol. leukoreja.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: Ecobec 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg.08. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg.nr . strip. 500mcg dnevno.2003 Cena (R) 7114683 aerosol. kontejner pod pritiskom.S. kontejner pod pritiskom.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114686 aerosol. 100mcg/doza. maks. deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg.1mg/doza. kontejner pod pritiskom.IVAX .IVAX .DigitSoft. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg. maks. .IVAX CORPORATION. 800mcg dnevno. kolpitis gljivične etiologije.CR A. 1x200 doza Cena 515-04-246/03 04.08. ecosal. .R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03Ba glukokortikoidi (R) 7114682 aerosol. 500mcg dnevno. deca preko 6 godina 2-4 puta po 100mcg.1mg/doza. Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg. ventolin™ www.R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03ac selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (R) 7114685 aerosol. maks. maks. maks. maks.USA beklometazon . 1000mcg dnevno.05. USA . 100mcg/doza.13 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 6137322 vagitorija.2003 doziranje: opstruktivne plućne bolesti: 100mcg odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg ili 2 puta po 200mcg. ecosal easi-Breathe. ventolin™ ECOSAL EASI-BREATHE . ECOBEC . Spalmotil®.Češka salbutamol .IVAX CORPORATION.2003 Cena (R) 7114681 aerosol.USA beklometazon . ecobec ECOSAL .CR A. maks. Paralelni lekovi: Becotide™.08. 1x6 kom Cena 377din 8608811003078 515-04-2648/03 26. Paralelni lekovi: Becotide™. Spalmotil®. ecobec easi-Breathe ECOBEC EASI-BREATHE . Paralelni lekovi: aloprol. 1x200 doza Cena 515-04-244-1 04. bočica sa raspršivačem. 800mcg dnevno.2004 doziranje: vulvovaginalne mikoze. 0. tri uzastopna dana.1000mcg dnevno.08. Paralelni lekovi: aloprol.2003 doziranje: akutni napad astme: odrasli 2 puta po 100-200mcg.co. po potrebi 3-4 puta po 200mcg. maks.

deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati. uzima se posle jela sa dosta tečnosti. 1x500mg E Cena 129. 4g dnevno.06.N06AX16 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi  (R) 1072828 kapsula.2006 doziranje: analgoantipiretik: primenjuje se kod dece telesne mase od 8-12kg.01. PcM-Hemofarm.7din (R) 0029796 prašak za rastvor za injekciju. deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg. blister. 150mg. anksiozno-depresivni poremećaji.). deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati. bočica. Paralelni lekovi: velafax® EFFERALGAN® .2004 doziranje: teške sistemske infekcije izazvane gram-pozitivnim kokama. ozbiljne infekcije izazvane MR stafilokokom i enterokokom. bočica. 4x4 kom Cena 126.5mg (ujutro i uveče).2007 Cena 99. alternativa kod alergičnih bolesnika na peniciline. 75mg. 500mg. u razmaku od 4-6 sati.5-1g na 4-6 sati.09. Paracet. Paracetamol EFFERALGAN® . pseudomembranozni kolitis: odrasli 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom i.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086916 oralni rastvor.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086910 šumeća tableta. inf.DigitSoft.2006 doziranje: depresivna stanja. .co. prevencija relapsa epizoda depresije i prevencija novih epizoda rekurentne depresije: 2 puta po 37.12.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 80mg. 150mg. Paralelni lekovi: vancomycin-MIP.1din 8606007080322 42/2006/12 16.BRISTOL-MYERS SQUIBB . deca od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati.WYETH MEDICA IRELAND .abecedni spisak registrovanih lekova EDICIN® .2006 Cena 95.8din (BR) 5086912 supozitorija. deca od 6-12 godina oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg. 2x5 kom 3837000074550 2288/2006/12 11. (do 10mg/min. blister. 1x1g 515-04-02835/03 28. 2x14 kom Cena 2012din 8606007080315 41/2006/12 16. blister. Paracetamol www. tvrda. 500mg. 60mg/2mL. vankocin EFECTIN® ER . preporučena doza je od 60mg/kg/dan. ne koristiti ukoliko pacijent ima dijareju. starosti od 6-24 meseca.8din 515-04-02836/03 28. tvrda.LABORATORIES UPSA . Paralelni lekovi: Febricet. Panadol. Panadol. deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po 60-120mg. 4 doze u 24 sata.2004 Cena 1048.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU 13 Cena 526. maks. bočica.12. socijalne fobije. Paracet. blister. rezistentnim na peniciline i cefalosporine.1din 3/2-10-3158 16. primena leka treba da bude u što kraćem periodu. strip. bakterijski endokarditis izazvan streptokokama grupe viridans.Irska venlafaksin .01.2006  (R) 1072832 kapsula.Francuska paracetamol . maks. 375mg dnevno.D. po potrebi posle 2 nedelje povećati na 2 puta po 75mg. podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći (1 supoz.v. 2x14 kom Cena 3817.2din (BR) 5086915 supozitorija. kod insuficijencije bubrega interval za primenu se povećava na 8 časova. svakih 6 časova). PcM-Hemofarm. Paralelni lekovi: Febricet. 2x5 kom 8606007080513 2289/2006/12 11. vancotex.09.Francuska paracetamol .Slovenija vankomicin . stanja straha i anksioznosti.4din 3585551914626 547/2007/12 27. 1g. deca dobijaju maks. 1x90mL j01Xa glikopeptidni antibakterijski lekovi (R) 0029795 prašak za rastvor za injekciju.nr .02.

7din 8608807230044 3/2-10-4758 05. prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti postepen.1din 8608807100644 3/2-10-4757 05. Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno. a može se povećavati na 35-40mg/dnevno.v.07. Paralelni lekovi: depakine® EFTIL .2002 doziranje: epilepsija i manična faza bipolarnog poremećaja: doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora namenjen je deci.09. 6x1mL Cena 80. 1x10 kom Cena 70.nr .Srbija etilefrin . doza se postepeno povećava u toku 2 nedelje. deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl. natrijum-valproat . u 2 podeljene doze. 10mg/mL.04. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na 20-30mg/kg dnevno. fiola.5din 3585551913704 821/2007/12 13. doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno. ampula. brzinom od 5-10mg/sat. 8 tabl. jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti. 145mg+333mg. inf.D.DigitSoft.m.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 3084501 sirup. fiola. uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno. askorbinska kiselina .8din 8600064100566 1573/2006/12 05.D.140 abecedni spisak registrovanih lekova E EFFERALGAN® SA VITAMINOM C . 1x30 kom Cena 617.ZDRAVLJE A. dnevno. dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja kašičica sadrži 100mg leka.2002 doziranje: epilepsija. s. www. manija u bipolarnom afektivnom poremećaju: doziranje je individualno odrasli i deca iznad 15 godina starosti. ortostatska ili drugih uzroka).Srbija valproinska kiselina ..04. ili i. 2x10 kom 3585551913759 822/2007/12 13.c. koje treba uzimati u isto vreme tokom dana.09.C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01ca adrenergički i dopaminergički lekovi (R) 0105070 rastvor za injekciju. hipotenzivna stanja posle operacije (anestezije). prelazak na drugi lek mora biti postepen. uzimati za vreme ili posle jela u 2 podeljene doze. 330mg+200mg. parenteralno 10mg i. ali ga mogu koristiti i odrasle osobe. dnevno.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. u dve podeljene doze.N03AG01 ANTIEPILEPTICI N03ag derivati masnih kiselina  (R) 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem. 1x20 kom 8600064100573 1572/2006/12 05. plastična fiola. doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana. .2006 Cena 51.5-5mg. veća 200mg).2006 doziranje: hipotenzija (idiopatska.2007 doziranje: analgoantipiretik: tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode.Francuska paracetamol. 5g/100mL. 5mg.D. odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno.Srbija valproinska kiselina. . 1x150mL Cena 358. fiola. Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima. do postizanja optimalnih doza. do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje. ..co.2007 Cena 139.2din (R) 1105072 tableta.BRISTOL-MYERS SQUIBB . deca od 7-13 godina 1-3 puta po 1-1 tabl. Paralelni lekovi: Febricet c EFFORTIL® . 330mg+200mg. EFTIL .1din (BR) 1086928 šumeća tableta. dnevno.07. bočica.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. jer nagli prekid može izazavti pogoršanje bolesti. uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086927 šumeća tableta. prijapizam i produžene erekcije u toku ili posle uroloških intervencija: oralno 3 puta po 2. maks.

tuba. bočica. tuba. 200mg. superficijalni baziliomi: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja. 1x15g 8606103170149 (R) 4153441 mast. 1x120mL Cena 90. 1x3 mg/amp. EGLONYL® .SCHERING-PLOUGH LABO N.06.co. G. ampula.Švajcarska fluorouracil .Makedonija sulpirid .PROEL EP.L01BC02 L01Bc analozi pirimidina (R) 4034031 krem. 30x2mL Cena 361.H01CB01 E HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 6948. neuroze: odrasli 2-3 puta po 50mg.1%. 1x20mL 8606103170156 Cena 1044/2007/12 Cena 1046/2007/12 Cena 1045/2007/12 222.05.2004 doziranje: atopijski dermatitis: mazati 2 puta dnevno do nestanka simptoma. 1x15g H01cB antagonisti hormona rasta (SZ) 0049090 prašak za rastvor za infuziju.7din 17.nr .2003  (R) 1070123 tableta.2003 doziranje: šizofrenija: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg. 1x15g 8606103170163 (R) 7153442 rastvor za kožu. bočica.5mcg/kg/sat.2004 doziranje: teška akutna krvarenja iz gastrointestinalnog trakta.6din 515-04-4121/03 10.1%. tuba. 100mg. 25mg/5mL. 0. ELOCOM® .. približno 3.05.D11AX15 d11aX ostali dermatološki preparati (R) 4159350 krem.Belgija mometazon .2003 doziranje: solarne keratoze: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 2-4 nedelje.4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih pozitivnih simptoma. bočica.2007 www.D07AC13 KORTIKOSTEROIDI. parenteralno 200-800mg dnevno.Švajcarska pimekrolimus .07. 5%.7din 17.2007 222. 0. 800mg dnevno kod izraženih negativnih simptoma.N05AL01 PSIHOLEPTICI N05aL benzamidi  (SZR)0070120 rastvor za injekciju.Grčka somatostatin .1%. maks.V. 1x20g 141 ANTINEOPLASTICI Cena 234.07.2003  (R) 3070125 oralni rastvor.9din 515-04-142/04 14. jakog delovanja (grupa III) (R) 4153440 krem. CORONIS S. 1%. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.07.A. ELIDEL® . deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze. maks.1din 5310001002930 515-04-1206-3 16. 1x12 kom Cena 158. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI Cena 1495. a 800-1600mg.abecedni spisak registrovanih lekova EFUDIX® .2din 5310001001698 515-04-1206-1 16. profilaksa postoperativnih pankreatičkih komplikacija posle operacija na pankreasu.07.4din 515-04-248/03 02. .NOVARTIS . Paralelni lekovi: Sulpigut®.4din 515-04-1206-2 16. .ALKALOID AD . 3mg.05.25mg/na sat inf. 2. tuba. adjuvantna terapija za inhibiciju sekrecije teških postoperativnih fistula pankreasa i gornjeg tankog creva: 0.8din 17.8din 5310001001681 515-04-1206/03 16. lio-ampula sa rastvaračem.2003  (R) 1070121 kapsula. 3x10 kom Cena 144. tvrda.05.DigitSoft. 0.07.ICN PHARMACEUTICALS . blister. 50mg.2007 289. Sulpirid EKLIVAN . trajanje terapije zavisi od indikacije. akutni hemoragički gastritis.

/kg. bočica. octanate 250 EMOCLOT D.AVENTIS PHARMA LTD . Paralelni lekovi: Beriate P.Italija faktor VIII . 5mg/mL./10mL.2002 Cena 35838./kg. . bočica. octanate.P. umerena krvarenja: individualno 10-15 i.P. octanate.S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici Cena 611./kg. . bočica.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .V.09. jača krvarenja 15-25 i.2002 doziranje: kolonorektalni karcinom sa metastazama: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.2007 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja).12. 1x10mL Cena 12284.Belgija emedastin . emoclot d. 500i. kontaktni dermatitis./kg. octanate 250 www. 1x5mL 5413895090806 2074/2007/12 25.j.co. atopični dermatitis. jača krvarenja 15-25 i.5mg/mL. Paralelni lekovi: Beriate P. Paralelni lekovi: oxaliplatin.12. 100mg. .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje.ALCON-COUVREUR N.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (Z) 0039395 prašak za rastvor za infuziju.I.j. rastvor. ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto.I.j. Haemoctin SdH. 1x10mL Cena 24570. bočica.A. 1x50mg E Cena 17924din 3/2-10-10192 24. octanate 1000.2002 doziranje: hemofilija A (profilaksa i terapija krvarenja). 0.142 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dermatoze sa izraženim svrabom (psorijaza.nr .B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. liobočica sa rastvaračem. 1x20mL Cena 3582910008514 2394/2006/12 18./kg.j.. Haemoctin SdH.j. ili 130mg/m2 jednom u 3 nedelje. Sinoxal® EMADINE® . losion 1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave. octanate 1000.Francuska oksaliplatin . jaka krvarenja 40-50 i.9din (R) 7099160 kapi za oči.j. Paralelni lekovi: oxaliplatin.10.12.9din 8606103273062 2504/2007/12 19. emoclot. umerena krvarenja: individualno 10-15 i.4din (SZ) 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju. 1000i.4din (Z) 0039396 prašak za rastvor za infuziju.j. .KEDRION S.j. jaka krvarenja 40-50 i. 50mg. 1x100mg 3/2-10-10191 24.1din 3/2-10-11064 10. 5mg/mL.Italija faktor VIII .2006 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora: 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju.Velika Britanija oksaliplatin .2006 35838. bočica./10mL.A.2007 doziranje: konjunktivitis: 2 puta po 1 kap u vežnjaču oka.DigitSoft.12. ELOXATIN® . liobočica sa rastvaračem./kg.04. Sinoxal® ELOXATIN® . 1x10mL Cena 17924din 3582910008521 2393/2006/12 18. EMOCLOT .KEDRION S.

blister. blister. monokomponentni (R) 1103020 tableta. 10x1mL E c09aa inhibitori ace.5mg/dan. Cena 7.D. Paralelni lekovi: enalapril.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045071 rastvor za injekciju.2006 Cena (R) 1103022 tableta. Prilenap® HL ENALAPRIL .C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401023 tableta. deliti ili lomiti. enalapril Lek®.5mg jednom dnevno.10.SALUTAS PHARMA GmbH . hidrohlortiazid .abecedni spisak registrovanih lekova EMOSINT . 5mg. Prilenap® H.nr .KEDRION S.A. ne žvakati. 2x14 kom 8606103543066 120/2007/12 11. uveče. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze.Italija dezmopresin . 2x14 kom Cena 8606103543073 122/2007/12 11. 20mcg/mL. ENAHEXAL® . po potrebi 2 tabl.Srbija enalapril .2006 Cena (R) 1103021 tableta. se uzimaju sa tečnošću. blister. dnevno.co. Prilenap ENAHEXAL® COMP . Paralelni lekovi: enalapril HcT. tabl. 3x10 kom Cena 8606102455377 630/2006/12 17.04. treba ih gutati cele.DigitSoft. 15mg.SALUTAS PHARMA GmbH . 2x10 kom 8608811005010 (R) 1103871 tableta. blister. posle 2 nedelje od početka lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno. enalapril 20 mg. 10mg. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. maks. enap® .4mcg dnevno. nagla inkontinencija urina. 5mg. Paralelni lekovi: Minirin® EMSELEX® .05.G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI g04Bd urinarni spazmolitici  (R) 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem. često mokrenje): odrasli početna doza je 7.2006 doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl.P. 10mg+25mg. blister.01. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. 2x10 kom 8608811005027 Cena 67din 515-04-770/03 21. 3x10 kom 8606102455346 643/2006/12 17.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 10mg. 40mg/dan. 20mg.2003 Cena 163.05.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.8din 3/2-10-461 20.Nemačka enalapril. 3x10 kom Cena 8606102455353 644/2006/12 17. deca 0. dnevno.10.2007 doziranje: hiperaktivna mokraćna bešika (jak nagon za mokrenje. .9din 515-04-770-1 21. enap®. blister.Nemačka enalapril . enap® . blister.01. monokomponentni (R) 1103870 tableta. ampula.05. pre spavanja.HL.H01BA02 143 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 8018.H.05. 3x10 kom 8606102455360 642/2006/12 17. blister. enatens®.2007  (R) 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem.2003 www.Švajcarska darifenacin . ZRENJANIN .JUGOREMEDIJA A.5mg.NOVARTIS PHARMA STEIN AG .2002 doziranje: dijabetes insipidus odrasli 1-4mcg dnevno. enalapril 10 mg.

20mg. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.C09AA02 c09aa inhibitori ace.2006 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.7din (R) 1103175 tableta.07.Kipar enalapril . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.SRBOLEK A.10. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. enatens®. 40mg dnevno. maks. enalapril Lek®. 5mg.nr .8din 520665003569 327/2005/12 23. maks. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.07. 2x10 kom 8600064102041 2242/2006/12 01.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enap®. enap®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. 10mg.DigitSoft. 20mg. Prilenap ENALAPRIL 20 MG . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.5mg dnevno. 2x10 kom 5310090000404 (R) 1103846 tableta.REMEDICA LTD . maks. maks. enatens®. blister. 2x10 kom 5310090001630 515-04-1642/03 24. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. enalapril 20 mg. . Prilenap ENALAPRIL . 20mg.6din (R) 1103886 tableta.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.D. 10mg. enalapril Lek®. enalapril. blister.2003 Cena 149. monokomponentni (R) 1103845 tableta. blister.9din (R) 1103177 tableta. doza održavanja 20mg.08. monokomponentni (R) 1103885 tableta. enap®. 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.co. maks. enatens®. blister.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. doza održavanja 20mg. blister. enalapril 20 mg.12. Prilenap ENALAPRIL 10 MG . maks. blister.3din 475/2005/12 17. pre spavanja. 2x10 kom 8600064102034 2241/2006/12 01. 2x10 kom Cena 242. kongestivna srčana insuficijencija: www. enalapril 10 mg. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. maks. enatens®.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 221. uveče. .Srbija enalapril . doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. enalapril 10 mg. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.5mg dnevno. 2x10 kom 5290665003576 291/2005/12 23.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg jednom dnevno. enap®. enalapril 10 mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. enalapril 20 mg. Prilenap ENALAPRIL . monokomponentni Cena 132. monokomponentni Cena 242.2006 Cena 163. blister.08. 20mg. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. 40mg/dan. blister.Kipar enalapril .D.Srbija enalapril .2003 doziranje: hipertenzija početna doza 5mg dnevno. 20mg.6din (R) 1103847 tableta. enalapril Lek®.REMEDICA LTD . enalapril 20 mg. maks. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.10.1din 515-04-1643/03 24.2005 Cena 61.7din 8608811005034 515-04-770-2 21.12. 2x10 kom Cena 195. 40mg dnevno.5mg/dan. enalapril Lek®.ZDRAVLJE A.5mg dnevno.144 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103872 tableta. 40mg dnevno. 10mg. 20mg.

blister.2005 www. blister.co. blister.nr . 2x10 kom 515-04-01220/04 28.08. Prilenap® HL ENALAPRIL LEK® .1din 515-04-01218/04 28.08. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. enalapril Lek®. enatens®. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze. enalapril. 20mg+12. enatens®.8din (R) 1103204 tableta.Srbija enalapril. enalapril. TOVARNA ZDRAVIL.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401080 tableta. doza održavanja 10-20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. dnevno. . blister.2007 Cena 246din (R) 1401081 tableta.2004 Cena 149. blister.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E Cena 61. 10mg+25mg. .05. D.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401140 tableta.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. 2x10 kom 3838989503208 215/2005/12 15. enalapril Lek®. Prilenap ENAP® . 40mg dnevno. enap® .HL. enalapril 10 mg. 2x10 kom Cena 168. blister. 2x10 kom 3838989503178 213/2005/12 15. enalapril 10 mg. enap®.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: odrasli 1 tabl.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2x10 kom 3838989503086 (R) 1401141 tableta.08. 40mg dnevno.08.08. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.5mg dnevno. enalapril. 20mg+6mg. 2x10 kom c09aa inhibitori ace.2005 Cena 110.KRKA. TOVARNA ZDRAVIL. blister. 5mg. monokomponentni (R) 1103200 tableta. . 40mg dnevno. enalapril 10 mg. Prilenap ENAP® . Prilenap® H.3din 3838989503185 214/2005/12 15. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.09.2din 15.abecedni spisak registrovanih lekova 145 početna doza je 2. 20mg.5din 15. popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).5mg dnevno.D. . maks. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2. 2x10 kom Cena 238din 8600064104199 1095/2007/12 23.6din (R) 1103642 tableta. 10mg. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.Slovenija enalapril . Paralelni lekovi: enaHeXaL®. monokomponentni (R) 1103640 tableta.2005 Cena 228.09. hidrohlortiazid .Slovenija enalapril . 2x10 kom 8600064104182 1096/2007/12 23. dnevna doza 2 tabl. 20mg.5mg dnevno.DigitSoft. Prilenap ENALAPRIL HCT .D.ZDRAVLJE A. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.D.5mg.D. D. enalapril 20 mg. blister.KRKA.09.Slovenija enalapril. maks. maks.3din (R) 1103644 tableta.2005 675. 9x10 kom 3838989503093 Cena 216/2005/12 Cena 217/2005/12 158. enap®. hidrohlortiazid .2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 5mg dnevno. 10mg. blister.H . 2x10 kom 515-04-01219/04 28.2004 Cena 221. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.05.1din (R) 1103202 tableta. enalapril 20 mg. 5mg. 10mg+25mg. doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze.H. blister. enatens®.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. maks. enap® .

D. 500i. monokomponentni Cena (R) 1103887 tableta. 9x10 kom 3838989503161 219/2005/12 15.2006 doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka (blefaritis./g+0./g+3. boca.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan. prašak.c.Srbija bacitracin. maks.5mg. ENBECIN® .Srbija bacitracin.5mg. pre spavanja. TOVARNA ZDRAVIL. alternativno 50mg jednom nedeljno. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. enalapril.1din 8608808100605 187/2006/12 13. blister.5din 5010981001809 285/2005/12 15. 10mg.08. enap® . blister. enalapril HcT.O. tuba. keratokonjunktivitis.5mg/dan.14 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno. 25mg. 2 tablete.. Prilenap® HL ENATENS® .C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM E c09Ba inhibitori ace i diuretici Cena 134.nr . . uveče.2007 Cena (R) 1103888 tableta.H. 10mg+12.5i.2006 doziranje: bakterijske infekcije kože: više puta dnevno raspršiti u tankom sloju na obolelo mesto.C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2x10 kom 8606007082111 2301/2007/12 10.10. enalapril Lek®.08.j. Prilenap® HL ENAP® .Irska etanercept . Prilenap ENBECIN® . Prilenap® H. neomicin .08. . blister.PHARMASWISS D. 2 puta nedeljno po 25mg s. blefarokonjunktivitis): infekcije oka 2-3 puta dnevno naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka.D06AX05 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 7150251 sprej za kožu.02. akutni bakterijski konjunktivitis.Srbija enalapril . neomicin .co.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 2x10 kom 3838989503109 218/2005/12 15. 2x10 kom 8606007082128 2302/2007/12 10. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2. 20mg.9din (R) 1401176 tableta. bočica staklena. dekriocistitis. 4x1 kom Cena 49177. hidrohlortiazid . psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis: 2 puta www. enalapril HcT. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. 62.WYETH MEDICA IRELAND . 1x5g Cena 50. enap® .2din (R) 1401175 tableta.HL.j.825mg/g. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. Prilenap® H.S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4150250 mast za oči.GALENIKA AD . enalapril 20 mg.02. doza održavanja je 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. blister.3mg/g. po potrebi.10.2005 Cena 573. ENBREL® .DigitSoft.D.GALENIKA AD .O.2005 doziranje: reumatoidni artritis: odrasli od 18-64 god. enap®. 10mg+12.HL .KRKA. enalapril 10 mg. po potrebi 2 tablete. inj.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno. 1x200g Cena 301din 8608808100612 188/2006/12 13.Slovenija enalapril. 40mg/dan. Paralelni lekovi: enaHeXaL®.

ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.. inj.c.03.08. najduže 12 nedelja. 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m2 telesne površine) u obliku i. 2. 50mg. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje.co..Nemačka ciklofosfamid ..2005 doziranje: veno-limfatička insuficijencija.c.v.v. poremećaj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2-3 puta po 50mg.4din 5413760293639 572/2007/12 01.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza. inj. liobočica sa rastvaračem.. ENDOXAN® . maligni limfomi.c...c. psorijazni ar tritis i ankilozantni spondilitis 2 puta nedeljno po 25mg s. octagam® ENDOTELON® .12.c.5g.08. 1x500mg Cena 375. ENDOBULIN™ S/D .. plak psorijaza obično 2 puta nedeljno po 25mg s. pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po 25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje. 500mg. 2x10 kom 3582910009566 240/2005/12 15.2005 Cena (R) 1108011 gastrorezistentna tableta.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. imunosupresija prilikom transplatacije: organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih.9din (SZ) 0031501 prašak za rastvor za injekciju. najduže 12 nedelja.. inf. 150mg.BAXTER ONCOLOGY GmbH . 1x100mL Cena 23144.2005 doziranje: reumatoidni artritis odrasli od 18-64 god.Austrija imunoglobulin (IgG-7S). uzima se između obroka.C05CA. inj. bočica. Paralelni lekovi: Humani imunoglobulin 5%.. blister.2002 (SZ) 0013264 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. 5000mg.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.03.12.Francuska procijanidolni oligomeri . plak psorijaza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s.4mg/kg s.nr .2007 doziranje: leukemija.4din 3/2-10-9084/2 25. limfedem 2 puta po 150mg. početno doziranje uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m2 telesne površine) u obliku i. u intervalima od 2-5 dana. liobočica sa rastvaračem. lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase (odgovara E www.08.c. 1g. ENBREL® . alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. 2 puta nedeljno po 25mg s. alternativno 2 puta nedeljno po 50mg s. Ig vena. nespecifični (SZ) 0013263 rastvor za infuziju. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.. 1x1g 5413760295138 573/2007/12 01. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana.DigitSoft.. progresivne utoimune bolesti.Velika Britanija etanercept . 25mg po dozi. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0. ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja.5din 5010981001809 284/2005/12 15. maks.inj. alternativno 50mg jednom nedeljno. inj.c. blister. VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi Cena (R) 1108010 gastrorezistentna tableta. bočica staklena. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.2007 Cena 720. intravenski .inj. maks.L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (R) 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. bočica. inj.4mg/kg s. 25mg po dozi.inj. inj. doziranje za decu i adolescente je individualno i zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.L01AA01 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci (SZ) 0031500 prašak za rastvor za injekciju. lekar procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja.WYETH PHARMACEUTICALS .. 2x10 kom 3582910020103 239/2005/12 15. inf. 25mg.abecedni spisak registrovanih lekova 14 nedeljno po 25mg s.BAXTER AG . 1x2500mg Cena 11572.c.c.7din 3/2-10-9085/2 25. 4x1 kom Cena 49177.

2003 (R) 3021782 sirup. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. 7x3 kom Cena 846. Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h.25mg/5ml prašak www.2006 (Z) 0011911 suspenzija za injekciju. amoksiklav Lek® forte 312.7din 3/2-10-6382 20.11. Paralelni lekovi: cytoxan ENGERIX™ B .J07BC01 VAKCINE Cena 13814. infekcije urogenitalnog trakta (cistitis. tifoidna i paratifoidna groznica. 10mcg/0. amoksiklav Lek® 1.2002 10553.J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011551 suspenzija za injekciju.2003 (R) 3021783 sirup. .Indija amoksicilin.co. 10mcg/0. septikemija. 100x0.2003 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis. deca preko 3 mes. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. puerperalna sepsa. uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021780 film tableta. klavulanska kiselina . 6 meseci posle I doze III doza. 250mg+125mg. 100x1mL 8606103683113 2340/2006/12 13. kože i mekih tkiva.RANBAXY LABORATORIES LTD.6din 515-04-228-3 21.5mL.25mg/5mL. bočica. uretritis.Belgija vakcina protiv hepatitisa B.11. 25x1mL j01cr kombinacije penicilina. teže infekcije 500mg na 8h. 500mg+125mg. doze su date u odnosu na amoksicilin. daje se i.J07BC01 VAKCINE E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) Cena (Z) 0011910 suspenzija za injekciju. 6 meseci posle I doze III doza.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju.2003 1045.2din (Z) 0011553 suspenzija za injekciju.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup). peritonitis. 20mcg/mL.11.12. deca ispod 40kg (do 3 mes. 7x3 kom Cena 515-04-228-1 21. rekombinantna . a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.m. bočica. rekombinantna . 125mg/5mL+31.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S. 1x100mL Cena 517.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. inf. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. daje se i. 25x0. bakteriurija u graviditetu. bočica. gonoreja). 250mg/5mL+62. amoksiklav Lek® 156.SMITHKLINE BEECHAM .Belgija vakcina protiv hepatitisa B. bronhopneumonija). 1x100mL Cena 328.DigitSoft. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup). Paralelni lekovi: euvax B ENHANCIN .11. u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži).5mg/5mL.A. po šemi: I doza.11.2din (R) 1021781 film tableta. intraabdominalna sepsa. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.m.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. bakterijski endokarditis.2g prašak za injekciju.5mL.nr . posle mesec dana II doza. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete. aluminijumska folija. infekcije u hirurgiji i ORL. posle mesec dana II doza. pijelonefritis.5mL. aluminijumska folija. 20mcg/mL.12. u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju). bočica. Paralelni lekovi: euvax B ENGERIX™ B . blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup).1din 515-04-228/03 21.14 abecedni spisak registrovanih lekova 800-1600mg/m2 telesne površine) u obliku i. po šemi: I doza.5mL Cena 8606103683106 2339/2006/12 13.5mL Cena 3/2-10-6382/1 21. u intervalima od 21-28 dana.5din 515-04-228-2 21. septički abortus. plastična bočica. koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima. . novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.v. plastična bočica.5mL.11.

2004 Cena 192. (10mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. 1x8 kom E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 244/2007/12 17. (20mg) enalaprila ili 2 puta dnevno po 1 tabl. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 311/2007/12 23. 3x10 kom 3870010002700 (R) 1126304 kapsula. 4 puta po 100mg. indapamid .5mg.A07AX03 ANTIDIJAROICI. tvrda. 3 puta po 200mg. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 185. tvrda. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti.5mg).9din 2517/2007/12 22.2 god.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401061 tableta.01.09. simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima: odrasli i deca preko 7 god.01.2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl. jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem antibiotika. Paralelni lekovi: enzix. blister.5din 515-04-04159/03 28. blister. blister. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl. amoksiklav Lek® 375mg film tablete. blister.8din (R) 1126305 kapsula. bočica.5mg). enzix duo c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401062 tableta. enalaprila.nr . .DigitSoft. poremećaji intestinalne fermentacije.5mg. ENZIX .4din (R) 3126303 oralna suspenzija.5mg. 200mg/5mL. tvrda.HEMOFARM AD . enalaprila.2007 doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana E. kutija.Bosna i Hercegovina nifuroksazid . 20mg+2. film indapamida (2. 3x15 kom www.10.Srbija enalapril. 200mg.5mg). indapamid .09.abecedni spisak registrovanih lekova 14 za oralnu suspenziju.HEMOFARM AD . deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg. 200mg. Panklav.co. enzix duo plus ENZIX DUO PLUS .2007 doziranje: umerena i teška hiper tenzija ujutru istovremeno popiti 1 tabl.HEMOFARM AD .D. 100mg. amoksiklav Lek® 2X.2004 Cena 231.C09BA02 a07aX ostali intestinalni antiinfektivi (R) 1126302 kapsula. enzix duo plus ENZIX DUO . Panklav® 2X ENTEROFURYL® . akutne i hronične dijareje nespecificne i nerazjašnjene etiologije. 1x16 kom 515-04-04159/03-1 28. indapamid .Srbija enalapril. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. 3x15 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 312/2007/12 23.10. 10mg+2. 10mg+2.01. hronične dijareje. blister. Paralelni lekovi: enzix.BOSNALIJEK D. deca od 7 meseci . 1x90mL 3870010002717 2518/2007/12 22. 4 puta po 200mg. Paralelni lekovi: enzix duo.2007 doziranje: blaga hipertenzija 1 tabl. deca od 3-7 god. amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju. Panklav forte. u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl.2007 Cena 96. augmentin. indapamida (2.Srbija enalapril. Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti. Coli).C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401060 tableta. indapamida (2.

9din 5000123108480 3/2-10-6383 25.DigitSoft.5mL 0069154 rastvor za injekciju.12. 50mg.V.J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05aF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze (R) 1328375 film tableta. maks. 6x0.12.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju.EBEWE PHARMA GES. želuca i pluća.12. maks.Austrija epirubicin . sireta.2002 Cena 50615. 1x10mg 5944720080155 947/2007/12 04. Paralelni lekovi: episindan®.4din 515-04-3883/03-1 31.j. kumulativna doza 0. Farmorubicin® rd EPISINDAN® .2004 doziranje: akutna leukemija.2007 doziranje: tranzicioni ćelijski tumor mokraćne bešike. non-Hodgkin limfomi.2007 Cena 4990din (SZ) 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju. 2mg/mL. gastroezofagusni karcinom. 6x1mL Cena 5227.6din 515-04-3883/03 31. kolorektalni karcinom.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance Cena 1095din (SZ) 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju.GLAXOSMITHKLINE UK ..05.2002 Cena 20340. sireta.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.12.. .2002 www. 1x25mL Cena 1385. akutna leukemija.9-1 g/m2.8din 3/2-10-8908 25.R. Hodgkin i non-Hodgkin limfom. karcinom glave i vrata. u zavisnosti od vrste oboljenja: i. KG . sarkom mekih tkiva i kostiju primenjuje se intravenski.j. sireta.05. sireta.Rumunija epirubicin . sireta. 150mg.5-25mg/m2 na 7 dana.j.4mL 0069157 rastvor za injekciju.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069150 rastvor za injekciju. karcinom jajnika. karcinom prostate koji ne reaguje na hormonsku terapiju. bočica. jajnika. 10mg.4din 3/2-10-8904 25.2002 Cena 10166din 3/2-10-8905 25. karcinom pankreasa.8din 3/2-10-8906 25. bočica staklena.H NFG.3mL 0069155 rastvor za injekciju. 2mg/mL.05. 10000i.12.nr . Paralelni lekovi: zeffix™ EPREX . karcinom dojke.05.2004 E Cena 6060. 1x60 kom Cena 11466. multipli mijelom. 4000i. 6x0.2002 Cena 15252. krupnoćelijski ili sitnoćelijski karcinom pluća.j.2002 doziranje: HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima: odrasli i adolescenti 2 puta po 150mg. 300mg dnevno. 1x5mL (SZ) 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju. 2000i. intraar terijski ili direktnim ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku. 6x0.M.12.. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/m2.co. može se dati u jednoj inj. Paralelni lekovi: epirubicin. . 6x0.v. primena u režimu sa standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m2 telesne mase.L. bočica. ciklus ponoviti na 3-4 nedelje.C. primitivni hepatocelularni karcinomi.j.. Farmorubicin® rd EPIVIR™ . početni ili uznapredovali karcinom dojke. bočica.S. na 3 nedelje ili 12.Velika Britanija lamivudin .9din 3/2-10-8909 25.. deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg. SINDAN-PHARMA S. 1x50mg 5944720080162 948/2007/12 04. 1000i. 3000i. tokom 2-3 uzastopna dana.Belgija epoetin alfa .150 abecedni spisak registrovanih lekova EPIRUBICIN .5mL (SZ) (SZ) (SZ) (SZ) 0069152 rastvor za injekciju.B. bočica staklena. ili podeljeno u nekoliko inj.

.2007 (SZ) 0069222 rastvor za injekciju./0.4mL Cena 8600097405959 2633/2007/12 26. 6x0./0. 3000i. napunjen injekcioni špric./0.j.3mL. 200 i.B03XA01 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZ) 0069220 rastvor za injekciju.2007 (SZ) 0069221 rastvor za injekciju. 50 i. napunjen injekcioni špric.6mL. doza može da se koriguje na 4 nedelje. 1x0. 4000i. Cena napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069235 rastvor za injekciju.2007 doziranje: anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na hemodijalizi: odrasli početna doza 3 puta nedeljno i.j.j.10.10. 30000i. 6x0.6mL. kod odraslih bolesnika koji nisu na hemodijalizi. 2000i. 1x0./kg.j./0.10. kod odraslih na peritoneumskoj dijalizi.10.c.j. lečenje sekundarnih anemija kod bolesnika sa AIDS-om.5mL 8600097406000 2629/2007/12 26.HEMOFARM AD ./0. 3000i. doza 3 puta nedeljno i. lečenje anemije kod onkoloških bolesnika na hemioterapiji preparatima platine.2007 (SZ) 0069228 rastvor za injekciju. 2000i. doza može da se koriguje na 4 nedelje.abecedni spisak registrovanih lekova 151 doziranje: anemija kao posledica hronične insuficijencije bubrega (bolesnici na hemodijalizi. kod odraslih E www..j. 1x0.6mL Cena 8600097405935 2626/2007/12 26. 10000i. 1x0.75mL 8600097406116 2630/2007/12 26.2007 (SZ) 0069234 rastvor za injekciju. doza može da se koriguje na 4 nedelje.Srbija epoetin zeta . za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate. 1x0.2007 (SZ) 0069231 rastvor za injekciju.2007 (SZ) 0069224 rastvor za injekciju./0.j./kg.v.10. 50 i.4mL Cena 8600097406239 2636/2007/12 26. početna doza 2 puta nedeljno s./kg 3 puta nedeljno. kao i za prevenciju anemije kod novorođenčeta male telesne mase: odrasli početna doza 50-100 i. deca početna doza 3 puta nedeljno i. 6x1mL Cena 8600097406277 2624/2007/12 26.v./0.9mL Cena 8600097406222 2635/2007/12 26. 1x1mL Cena 8600097406123 2634/2007/12 26. 4000i.4mL./mL.2007 (SZ) 0069232 rastvor za injekciju.2007 (SZ) 0069227 rastvor za injekciju. napunjen injekcioni špric.j.j.j.j.j.v./0. 50 i.j. maks.j./kg. napunjen injekcioni špric.j. 200 i.10. napunjen injekcioni špric. 6x0. maks.10.9mL./kg. 40000i. 1x1mL 8600097405997 2628/2007/12 26./mL. doza 3 puta nedeljno s./0.10.nr ./0.6mL Cena 8600097406215 2632/2007/12 26./kg.9mL.j. napunjen injekcioni špric. 1000i. napunjen injekcioni špric.2007 (SZ) 0069230 rastvor za injekciju. 50 i./kg 3 puta nedeljno. 20000i.j.j.j.9mL Cena 8600097405942 2627/2007/12 26./mL. EQRALYS .c.j. Cena napunjen injekcioni špric. peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom).j.10.c.3mL Cena 8600097406109 2631/2007/12 26. napunjen injekcioni špric. deca preko 1 mes.10. Cena napunjen injekcioni špric.10. napunjen injekcioni špric./kg.DigitSoft. početna doza 3 puta nedeljno s.4mL. 10000i.10.75mL. napunjen injekcioni špric.co.2007 (SZ) 0069223 rastvor za injekciju.2007 (SZ) 0069226 rastvor za injekciju.10. 6x0. 1000i.3mL. lečenje anemije i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi. početna doza 50 i.3mL Cena 8600097405928 2625/2007/12 26. 1x0.5mL.

bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). legionarska bolest. 1x100mL 8608811003252 515-04-3479/03 Cena (R) 3325553 granule za oralnu suspenziju. 2x10 kom 8608807000012 515-04-916/04 31.Kipar eritromicin . sinuzitis.1din 18. 500mg. 1x50mL Cena 18276. 500mg. sifilis. enteritis izazvan Campylobacter-om. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . 150 i.c.JUGOREMEDIJA A.7din 18.2003 215.DigitSoft.Srbija eritromicin . 450 i. 2x10 kom j01Fa makrolidi Cena 162. maks. početna doza 3 puta nedeljno s.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325560 film tableta. sinuzitis. 4g dnevno./kg ili jednom nedeljno s.9din (R) 1325561 film tableta. veliki kašalj.Nemačka cetuksimab . otitis.12.2003 275.c.12.j.L01XC06 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039150 rastvor za infuziju. blister.2004 doziranje: respiratorne infekcije. 2x8 kom Cena 8608811003238 515-04-3477/03 Cena (R) 1325551 film tableta. 600 i./kg tokom 10 dana pre operacije i 4 dana posle operacije. 500mg.Srbija eritromicin . hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.2006 doziranje: metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko prethodna hemioteapja nije dala rezultate: primenjuje se po protokolu. blister. negonokokni uretritis.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.06.j. 250mg.2003 460. 2mg/mL.152 abecedni spisak registrovanih lekova pacijenata na hemioterapiji.j. deca do 2 godine 100mg na 6 sati.2004 doziranje: respiratorne infekcije.J01FA01 E ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 161.1din (R) 1325153 film tableta. Paralelni lekovi: eritromicin ERITROMICIN . 250mg. maks. 125mg/5mL.2003 www. bočica.9din (R) 1325152 film tableta.9din 4022536866659 1876/2006/12 18.06.co.MERCK KGaA .5din 18.05. .c. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).06. bočica. ERITHROMYCIN . u hirurgiji (ortopedske operacije na kostima) početna doza jednom nedeljno s. pod nadzorom lekara koji ima iskustvo sa primenom antineoplastičnih lekova. negonokokni uretritis.2006 Cena 269.D. enteritis izazvan Campylobacter-om. ZRENJANIN .10. otitis. ERBITUX® . 4g dnevno. 250mg.c. 300 i.5-1g na 12 sati.5-1g na 12 sati.nr . 250mg/5mL.j. blister. legionarska bolest. 1x100mL 8608811003269 515-04-3480/03 130. blister. sifilis. 2x10 kom 8608807100989 778/2006/12 05. bočica. veliki kašalj.3din 515-04-291/04 28. blister.12.D. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. 2x10 kom 515-04-292/04 28./kg. 2x8 kom 8608811003245 515-04-3478/03 Cena (R) 3325552 granule za oralnu suspenziju.12.REMEDICA LTD ./kg tokom 3 nedelje pre i na dan operacije ili jednom dnevno s.2004 Cena 249. blister. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325550 film tableta.6din 18.

0. 12x5mL Cena 5454.5-1g na 12 sati. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).01. 100mg dnevno. 0. maks. 1x20 kom www. maks. početno i.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0. blister.2mg/kg.Francuska disulfiram . deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno.J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi Cena 213.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno.v. legionarska bolest. fiola.DigitSoft.2002 Cena 215.SRBOLEK A.08. maks. 100mg/10mL. 4g dnevno. jednom dnevno. hipertenzija sa hiper trofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg.8din (R) 1325141 film tableta. enteritis izazvan Campylobacter-om. 500mg. negonokokni uretritis.15mg/kg. i.v.M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082050 rastvor za injekciju. 50mg dnevno.5-1g na 12 sati.D. . negonokokni uretritis. sifilis. 100mg. 100mg dnevno.12. Lorista®.6mg/kg. 0. otitis. 100mg dnevno. ESPERAL® .N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Cena 233. 2x14 kom 8600097405317 939/2007/12 04. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). bočica.01. otitis. 2x14 kom Cena 725. nastaviti sa 5-10mcg/kg/min. maks. maks.8din 8600097405324 938/2007/12 04. 50mg. maks. hronični prostatitis: odrasli i deca preko 8 godina 250-500mg na 6 sati ili 0.co. maks. sifilis. 100mg dnevno.5din (R) 1325554 film tableta.V. ili kod inhalacione anestezije 5-6mcg/kg/min.6mg/kg.abecedni spisak registrovanih lekova 153 doziranje: respiratorne infekcije. sinuzitis. deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati. 500mg.05. zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno. N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti (R) 1075091 tableta. 2x8 kom 8608809000843 2397/2006/12 18. veliki kašalj. deca do 2 godine 100mg na 6 sati. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno. doza održavanja 0. blister. veliki kašalj.05. enteritis izazvan Campylobacter-om. Paralelni lekovi: cozaar®. Paralelni lekovi: erithromycin ERITROMICIN . 500mg. sinuzitis.N. Lotar® ESMERON® . ORGANON . anestezija kontinuiranom inf.2007 Cena 1324.9-1. 50mg/5mL.4din (R) 1103151 film tableta. blister. blister. monokomponentni (R) 1103150 film tableta.3din (SZ) 0082051 rastvor za injekciju. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno.2007 Cena 8181.4din 515-04-1659/03 04.nr .2006 doziranje: respiratorne infekcije. maks.12. 500mg dnevno.HEMOFARM AD .Srbija losartan . 2x8 kom 8608809000843 3/2-10-10720 25. 10x10mL 8600103419093 287/2007/12 22. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno.2007 doziranje: anestezija: doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle.Holandija rokuronijum bromid .C09CA01 E LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 4g dnevno. bočica. bolus inj.2003 doziranje: terapija hroničnog alkoholizma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana. legionarska bolest.Srbija eritromicin . Paralelni lekovi: erithromycin ERYNORM® . maks.1din 8600103419086 288/2007/12 22.

DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. esperson® M ESPUMISAN® . blister.D.05. i sutradan ujutro. 40mg/mL. 0.6din 18. 0. 40mg/mL. 1x250mL 4013054008614 Cena 657/2006/12 Cena 672/2006/12 Cena 658/2006/12 232. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi. meka. i pre spavanja ako je potrebno. dermatitis.Nemačka simetikon . 40mg/mL. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati.25%. 40mg. esperson® mite E ESPERSON® M .D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. priprema pacijenata za dijagnostička snimanja (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps.11.2002 doziranje: akutne upale kože.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . jakog delovanja (grupa III) (R) 4152254 krem.D. 1x30g 8608811001333 3/2-10-7368 10.nr .. adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps.2006 18.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi.2006 www.Nemačka simetikon .9din 4013054002407 695/2006/12 25.11.Srbija dezoksimetazon .JUGOREMEDIJA A. boca staklena. meka. 1x25 kom Cena 112.2006 doziranje: meteorizam: deca iznad 6 god. boca staklena. ZRENJANIN .7din 8608811001319 3/2-10-7370 29.2006 18.5din (R) 4152253 mast. ekcemi. na dan ispitivanja 2 kaps.JUGOREMEDIJA A.DigitSoft.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. ZRENJANIN . psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. 40mg.11. 2x25 kom 4013054002001 696/2006/12 25. boca staklena. Paralelni lekovi: esperson®. ZRENJANIN . esperson® mite ESPERSON® MITE .JUGOREMEDIJA A.co.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129484 kapsula. 1x30mL 4013054003329 (BR) 3129481 oralna emulzija. dermatitis. tuba. Paralelni lekovi: espumisan® L ESPUMISAN®L .2006 Cena (BR) 1129486 kapsula. 1x30g Cena 312. psorijaza: 2-3 puta dnevno namazati oboleli deo kože i blago utrljati. ekcemi.Srbija dezoksimetazon . dermatitis. 40mg. tuba.05%.5din 8608811001326 3/2-10-7369 10. jakog delovanja (grupa III) (R) 4152255 krem.2006 Cena (BR) 1129485 kapsula.05. jakog delovanja (grupa III) Cena 312. blister. 4x25 kom 4013054001431 697/2006/12 25. ekcemi.D07AC03 KORTIKOSTEROIDI. u toku ili nakon obroka. 1x30g Cena 83.2002 doziranje: akutne upale kože.05.2002 doziranje: akutne upale kože. dnevno. meka.05.05. 0. tuba.A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 3129480 oralna emulzija. Paralelni lekovi: esperson® M.Srbija dezoksimetazon . blister.05. 3x30mL 4013054006108 (BR) 3129483 oralna emulzija. Paralelni lekovi: esperson®.D.25%.154 abecedni spisak registrovanih lekova ESPERSON® .

12. 300mg. 6x1 kom 9048215 transdermalni flaster.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule.2002 doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre. Paralelni lekovi: essentiale® N ESSENTIALE® N ..R. 3x10 kom Cena 417. 2mg/5cm2.A05BA. 6x1 kom Cena 3/2-10-6935 17.02. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. profilaksa recidiva holelitijaze.12.L01XX11 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1031043 kapsula.12. 5x5mL Cena 449din 3/2-10-9315 11. profilaksa recidiva holelitijaze.L. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. radijacioni sindrom: parenteralno sporo i. 4mg/10cm2. 6x1 kom (R) (R) 9048214 transdermalni flaster. poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja.A05BA.Italija estramustin .2002 Cena 363din 3/2-10-6935/2 17. za vreme terapije dozvoljeno je kupanje. Paralelni lekovi: essentiale® forte N ESTRACYT .G03CA03 E POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni. deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127165 kapsula.co.12. atrofija vagine: 2 puta nedeljno flaster lepiti na suvu. estrofem®. masna distrofija jetre. 8mg/20cm2. zatim se doza induvidualno podešava.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) . poremećaj funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. oestradiol. .2002 doziranje: deficit estrogena u menopauzi.12.Nemačka esencijalni fosfolipidi (EPL) .nr . boca staklena. neozleđenu kožu trupa ispod struka (ne oko grudi ili na grudi).NOVARTIS .2006 doziranje: karcinom prostate u odmakloj fazi bolesti: oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.abecedni spisak registrovanih lekova 155 doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova.AVENTIS PHARMA .. 250mg. monokomponentni (R) 9048213 transdermalni flaster. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (Z) 0127166 rastvor za injekciju. 1x100 kom Cena 9936. gestoze vezane za poremećaj funkcije jetre. psorijaza. aluminijumska folija. ESTRADERM TTS® . deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi. aluminijumska folija. Paralelni lekovi: espumisan® ESSENTIALE® FORTE N . vagifem® www.2002 Cena 3/2-10-6935/1 17.7din 3/2-10-9312 11.DigitSoft. 250-500mg dnevno. psorijaza.8din 8606007410617 185/2006/12 13. 140mg.v.Švajcarska estradiol . Paralelni lekovi: climara®. blister. tvrda. tvrda. ampula.AVENTIS PHARMA . aluminijumska folija.PFIZER ITALIA S. masna distrofija jetre. odojčad 25 kapi pre ili posle podoja. svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože. u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi.

1x20 kom Cena 1094..5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode. Lastet cap. . vepesid EUKAPTIL® .DigitSoft. Lastet cap.Srbija kaptopril . kod žena kod kojih postoji menstrualni ciklus. za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.EBEWE PHARMA GES. dana od početka kvarenja. Lastet cap. 50mg. bolovi umerenog do srednjeg intenziteta (postoperativno. 25.9din 515-04-1599/03 21. 25mg.ALKALOID AD . mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. vagifem® E ETOLAC® . Paralelni lekovi: etoposid. za oralnu upotrebu 2. dentalni bolovi. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. tokom 5 dana. Lastet cap. bočica. trećeg i petog dana na 3-4 nedelje. terapija se započinje 5. za 3-4 nedelje obnoviti. bočica od tamnog stakla. Lastet cap.NOVO NORDISK A/S .v.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode.04.Makedonija etodolak . za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.04. maks.Danska estradiol . 2mg. povrede sportista): 2 puta po 200mg. blister. inf. posttraumatski.6din 20.HABIT PHARM A.9din 515-04-1993/03 26. Paralelni lekovi: etoposide.v.07. 1x5mL M01aB antiinflamatorni/antireumatski lekovi (R) 1162300 film tableta. monokomponentni (R) 1103800 tableta.C09AA01 c09aa inhibitori ace.Austrija etopozid . osteoartroza. 50. za oralnu upotrebu 2. 100mg/5mL.15 ESTROFEM® . 600mg dnevno.05. bočica.B. dnevno u kontinuitetu.2din 8606007410662 1144/2006/12 06. 50.M01AB08 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 340.M. 4x10 kom 8600102463028 (R) 1103801 tableta. za 3-4 nedelje obnoviti.. KG .04. 25. osteoartritis. karcinom testisa: 50-100mg/m2 sporom i. inf. vepegal. estraderm TTS®. 100mg/5mL.PFIZER (PERTH) PTY. ankilozirajući spondilitis. monokomponentni (R) 1048130 film tableta.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju.D. Lastet cap. Paralelni lekovi: climara®. 200mg. mikrocelularni karcinom pluća: parenteralno 35-50mg/m2 tokom 4-5 dana. LIMITED . vepesid ETOPOSIDE .2003 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne bolesti kostno-zglobnog sistema (reumatoidni artritis.2004 243. artritis kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva.10..1din 20.co. 4x10 kom 8600102463035 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-871/04 Cena 515-04-871-1 140.Australija etopozid . Lastet inj. 1x28 kom Cena 487din 8600102099418 817/2007/12 13.. vanzglobni reumatizam). blister. 1x5mL Cena 1300.2007 doziranje: sindrom nedostatka estrogena uključujući prevenciju gubitka kostne mase kod žena sa povećanim rizikom od preloma: 1 tabl.H NFG. Lastet inj.2006 doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. ETOPOSID .nr . vepegal. tokom 5 dana. oestradiol. kontejner za tablete. 100.G03CA03 abecedni spisak registrovanih lekova POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.2004 www. 100.

maks. 2x10 kom E Cena 10765din 3/2-10-1475 09.2003 doziranje: hipotireoidizam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. Kaptopril alkaloid®.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . doza održavanja 2-3 puta po 25mg.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni Cena 78. hronična opstruktivna bolest pluća individualno.8din (R) 1040234 tableta. maks.m. 20x1mL www.5mL. 75mcg.J07BC01 VAKCINE r03da ksantini (R) 1114655 kapsula.Nemačka teofilin .5mg. 100mcg. 50mcg. blister. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.2003 Cena 92. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. zorkaptil® EUPHYLONG® . Paralelni lekovi: Letrox® 100.4din (R) 1040235 tableta. Paralelni lekovi: engerix™ B j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011890 suspenzija za injekciju.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom). maks. 2 (retko 3) puta po 50mg. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.08. 2x10 kom 515-04-3575-1 11.11. maks. maks.6din (R) 1040231 tableta.12. 25mcg.R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 515-04-3575/03 11. adolescenti 18mg/kg dnevno. tvrda.08. 2x25 kom 4022536980737 515-04-1438/03 04.08. 2x25 kom 4022536980720 515-04-1437/03 04. 100mcg.Francuska vakcina protiv hepatitisa B.2003 doziranje: bronhijalna astma (siptomatsko i profilaktičko lečenje). blister.2003 Cena 131. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. blister.MERCK KGaA .2003 Cena 93.08. po šemi: I doza. doza održavanja 100-200mcg dnevno. uzima se 1 sat pre jela. doza održavanja 2 puta po 25mg.DigitSoft. Paralelni lekovi: durofilin EUTHYROX .2003 Cena 137. rekombinantna . 2x25 kom 4022536980744 515-04-1440/03 04. doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno. 2x25 kom 4022536980751 515-04-1441/03 04.9din (R) 1040232 tableta. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 2x25 kom 4022536932132 515-04-1439/03 04. blister. dnevna doza je 1 g.co. Letrox® 50. posle mesec dana II doza. daje se i.5mg/kg dnevno. 2x25 kom 4022536980713 515-04-1436/03 04. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. blister. 50mcg. deca od 6 meseci-9 godina 19mg/kg dnevno. deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno. oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno. blister. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. 300mg.08. Paralelni lekovi: captopril.abecedni spisak registrovanih lekova 15 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. posebno ako je praćena noćnim napadima.11. 125mcg. 20mcg/mL. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze. blister.6din (R) 1040230 tableta.Nemačka levotiroksin natrijum . 200mg. parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom). 150mcg.ALTANA PHARMA AG .2003 Cena 119. 150mcg. deca od 1-8 godina 24mg/kg dnevno.2003 Cena (R) 1114656 kapsula. odrasli nepušači 9. maks.25-12.08. bočica. 6 meseci posle I doze III doza. blister. Tivoral® EUVAX B . 2-2. Letrox® 150. tvrda.nr . Katopil®. deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno. 75mcg.5mg. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L).3din (R) 1040233 tableta.

50x5mL Cena 118263.Španija raloksifen .6din 515-04-3139/04 26.2006 Cena (Z) 0011905 suspenzija za injekciju.5mL. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.5mL. TOVARNA ZDRAVIL.A.m. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.J07BC01 VAKCINE j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011899 rastvor za injekciju.LG LIFE SCIENCES . a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. 10x0. rekombinantna . 20x0.4din 3/2-10-1476 09.D. EVISTA . .m. antioksidans 100-300mg dnevno.2006 doziranje: hemolitička anemija: 300mg dnevno. D.5mL. 6 meseci posle I doze III doza. daje se i. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B . blister. 1x1mL Cena 8806136300845 1472/2006/12 16. bočica.Slovenija tokoferol .nr .J07BC01 VAKCINE Cena 7639.5mL.4din 131/2006/12 06.co.5mL POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2151. 10mcg/0. 6 meseci posle I doze III doza. malapsorpcija kod a-lipoproteinemije odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno. 100mg. bočica. novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0. . 20mcg/mL.08. 2x14 kom j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011891 suspenzija za injekciju. Paralelni lekovi: engerix™ B EUVAX B PEDIATRIC . .15 EUVAX B . novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.Južna Koreja vakcina protiv hepatitisa B. 4g dnevno. po šemi: I doza. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija. po šemi: I doza. bočica.2006 doziranje: prevencija osteoporoze kod žena u menopauzi: 60mg dnevno nezavisno od jela.08. 20mcg/mL.5mL 8806136300814 1474/2006/12 16.2004 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. posle mesec dana II doza. 60mg. bočica.SANOFI PASTEUR S. EVITOL® . 10mcg/0.A11HA03 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1050250 obložena tableta.KRKA.02. 10mcg/0. a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.12. maks. 10x1mL 8806136300852 1471/2006/12 16. posle mesec dana II doza. 1x0.5mL Cena 8806136300821 1473/2006/12 16.Francuska vakcina protiv hepatitisa B. daje se i. po šemi: I doza.AVENTIS PASTEUR-PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT . www. rekombinantna .DigitSoft.J07BC01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova E j07Bc vakcine protiv žutica (hepatitisa) (Z) 0011904 suspenzija za injekciju. posle mesec dana II doza.5mL.LILLY S. daje se i. bočica. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.08.10. bočica.2006 Cena (Z) 0011907 suspenzija za injekciju.5mL. 3x10 kom Cena 153din 3838989587482 1772/2006/12 02. blister.08.5mL.m. a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze.A.08.Francuska antigen virusa hepatitis B .G03XC01 g03Xc selektivni modulatori estrogenih receptora (R) 1049200 film tableta.2006 (Z) 0011906 suspenzija za injekciju.2002 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL.2006 doziranje: hepatitis B virusne infekcije (HBV ): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL. 6 meseci posle I doze III doza. 10mcg/0.

2x14 kom 515-04-4200/03 11.2004 Cena 8445.2004 doziranje: blagi i umereno izraženi oblici Alchajmerove bolesti: ne primenjuje se kod dece početna doza iznosi 2 puta po 1.04. 4x7 kom 8606103543103 942/2007/12 04. 1x120mL 515-04-4202/03 02.09. 30mg/kg telesne mase dnevno. tablete se ne smeju žvakati. najmanje 30 min. u čaši vode ili soka od pomorandže.2004 Cena 2676. blister. niti gutati cele. pre uzimanja bilo koje hrane.5mg. dalje se doza individualno prilagođava. 2x14 kom 515-04-4201/03 11.5mg.Belgija norelgestromin. maks.5mg.2007 Cena (SZ) 1189121 tableta za oralnu suspenziju. Kapsule. deca preko 1 godine 100mg dnevno. vitamin e forte EVRA . etinilestradiol . 2x14 kom E Cena 2659din 515-04-4198/03 11. blister. . 4.2007 doziranje: hemosideroza nastala posle transfuzije krvi (feritin u serumu >1000 µg/L): odrasli. 500mg.7din (R) 1088013 kapsula.nr . doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama. adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno. www. bočica. početna doza iznosi 2 puta po 1. maks. 2mg/mL.DigitSoft. rastvoriti tabl.05. 12mg dnevno. 125mg. 3mg.03.JANSSEN PHARMACEUTICA N. 3x3 kom POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 795. tvrda. blister.5-6mg.N06DA03 PSIHOANALEPTICI N06da antiholinesteraze (R) 1088012 kapsula. 12mg dnevno. 3x1 kom (R) 9136501 transdermalni flaster. uobičajena doza održavanja je 2 puta po 1. 1.abecedni spisak registrovanih lekova 15 malapsorpcija cistična fibroza: odrasli 100-200mg dnevno.09.2004 Cena 515-04-03271-1 28.7din (R) 1088014 kapsula. blister. 6mg/20cm²+600mcg/20cm². EXJADE® .2007 Cena (SZ) 1189122 tableta za oralnu suspenziju. deca do 1 godine 50mg dnevno.03.2004 Cena 2699.co. zavisno od nivoa feritina.5-6mg. 4x7 kom 8606103543097 941/2007/12 04. blister. blister.5mg.05.NOVARTIS . blister. tvrda.G03AA13 g03aa gestageni i estrogeni. otprilike u isto vreme. na prazan želudac. dalje se doza individualno prilagođava. kesica. fiksne kombinacije (R) 9136500 transdermalni flaster. 2x14 kom 515-04-4199/03 11.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . flaster se lepi na čistu nepovređenu kožu. 250mg.Švajcarska rivastigmin . zatim1 nedelja pauze.Švajcarska deferasiroks . uobičajena doza održavanja je 2 puta po1. tvrda.03. maks.03.V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03ac helirajuća sredstva za gvožđe Cena (SZ) 1189120 tableta za oralnu suspenziju. 4x7 kom 8606103543080 940/2007/12 04.2004 doziranje: sprečavanje neželjene trudnoće: 1 flaster nedeljno. Paralelni lekovi: vitamin e. EXELON® . 6mg/20cm²+600mcg/20cm². 6mg. tvrda. istog dana u nedelji tokom 3 nedelje.1din (R) 2088016 oralni rastvor.9din (R) 1088015 kapsula.2004 Cena 2676. blister.05.V.5din 515-04-03271/04 28.

USA ezetimib .5g/L+0. 75g/L+5.C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida (R) 1104475 tableta.10 EXTRANEAL .nr .051g/L. 1x2500mL 515-04-4029/03 09. disbalans elektrolita. EZETROL® .5g/L+0. 1x2000mL Cena 515-04-4030/03 09.2003 (SZ) 9175742 rastvor za peritonealnu dijalizu. Cena 3258.DigitSoft.12. posle 6-12 sati rastvor se menja. 10mg.MSD (MERCK SHARP & DOHME) .5 L. Cena 75g/L+5.Irska ikodekstrin. plastična kesa.4g/L+4.B05D. natrijum-laktat.A.051g/L.. instilacijom tokom 10-20 minuta.2004 www. natrijum-hlorid.05.8din 515-04-3994/03 21. magnezijum-hlorid . plastična kesa.BAXTER HEALTHCARE S. abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI E B05d. kalcijum-hlorid.257g/L+0..2003 doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtevaju tretman dijalize. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu.12.co.4g/L+4. trovanje supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom: odrasli preko 18 godina 2-2. blister. 2x14 kom doziranje: hipolipemik 10mg dnevno.257g/L+0. .

11. 1x1g www.2din 515-04-523/03 16. akutni bakterijski otitis media. 2g na 12 sati i. tokom 4-8 nedelja. sprečavanje recidiva: 20mg uveče. pruritus.3din (R) 1128630 film tableta.6din (R) 4108040 mast. 20mg. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Lendacin®.. intraabdominalne infekcije. ekcemi. blister.ALKALOID AD .3din 3/2-10-5735 10. 10mg/g+50mg/g. analne fisure. hirurška profilaksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno.Grčka ceftriakson .2006 Cena 185din (R) 5108043 supozitorija.Nemačka cinhokain. 2x5 kom 8606102233081 2160/2006/12 21. prematurusi maks. Quamatel® FARCEF .1din (R) 1128631 film tableta. maks. infekcije kostiju i zglobova.09. Paralelni lekovi: Famotidin alkaloid®.HEMOFARM AD . FAMOTIDIN .J01DD04 F ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 356. strip.11. tuba. ragade. ceftriaxone-BcPP. zapaljenske bolesti karlice. 40mg. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati.FARAN LABORATORIES . ceftriakson.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora Cena 217.2005 Cena 418. tokom 4-8 nedelja. po potrebi povećati na 160mg na 6 sati. bočica. nekomplikovana gonoreja. Labilex®. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja.nr . blister.2005 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. 2g dnevno. 3x10 kom 8600097010146 238/2005/12 06.abecedni spisak registrovanih lekova 11 F FAKTU® .ALTANA PHARMA AG . supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja. Paralelni lekovi: azaran.C05AD04 VAZOPROTEKTIVI c05ad proizvodi koji sadrže lokalne anestetike Cena 210. infekcije kože i mekih tkiva.09.2002 Cena 119. 1x10 kom 3/2-10-5736 10.v. 20mg.11. polikrezulen .DigitSoft. meningitis. sprečavanje recidiva: 20mg uveče.2006 doziranje: hemoroidi. 1g. 3x10 kom 8600097010122 237/2005/12 06. Paralelni lekovi: Famotidin. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. Longaceph®.5mg+100mg.2002 doziranje: terapija ulkusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg. refluksni ezofagitis: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja. III generacija (SZR) 0321860 prašak za rastvor za injekciju. Quamatel® FAMOTIDIN ALKALOID® . sa pratećim zapaljenskim promenama i krvarenjem.Makedonija famotidin . ceftriaxon-MIP®.06. blister. blister. lečenje rana posle operacija u anorektalnom predelu mast: 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. 1x20g 8606102233098 2159/2006/12 21. 50mg/kg dnevno. 2x10 kom Cena 124.A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Ba antagonisti H2-receptora (R) 1128480 film tableta. rocephin®.2003 doziranje: infekcije donjeg respiratornog trakta. 2. maks.11.co. Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane). 40mg.6din (R) 1128482 film tableta. septikemija. inf.Srbija famotidin . veracol® j01dd cefalosporini.

deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.Italija ketoprofen . uganuća. maks.5-25mg/m2 na 7 dana. 2. fibrozitis. isčašenja. sinovitis. 50mg. Paralelni lekovi: efferalgan®. 1x50mg 8606007410716 1142/2006/12 06. 5mg.6din 8608808105211 813/2007/12 13. tendosinovitis. blister.R. a najduže 15 dana. profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora.5%.01.2007 doziranje: lečenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije. istegnuća tetiva. 2.Srbija paracetamol .9-1g/m2 Paralelni lekovi: ePIrUBIcIN. veštačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti: dnevnu dozu uzeti odjednom. tuba. 5mg tokom 2-4 dana zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja).2005 doziranje: inflamatorna.09. traumatska oboljenja i povrede muskuloskeletnog sistema (artritis. maks. najbolje uveče pre spavanja. PcM-Hemofarm. 4 doze u 24 sata.07.2005 Cena (BR) 4167341 gel.01. povrede meniskusa. distorzije.2007 Cena (R) 3086106 sirup. bočica. Paracet.Srbija varfarin . 1x50g 4013054001387 99/2005/12 31.3din (BR) 4167342 gel.MENARINI.2005 Cena 208. jajnika. periartritis. episindan® FASTUM® GEL .PFIZER ITALIA S. .Italija epirubicin . liobočica sa rastvaračem.07.5-1g na 4-6 sati. 4g dnevno.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086105 tableta. lumbago i traumatske povrede) kontuzije. superficijalni kancer mokraćne bešike (intravezikularna primena): monoterapija 60-90mg/mL. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste. . tendoperiostitis.8din (SZ) 0033113 prašak za rastvor za injekciju. tendinitis. na 3 nedelje ili 12.L01DB03 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.co.nr . 1x20g Cena 4013054002919 97/2005/12 19. blister. karcinom dojke. deca: od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg.R.L. Paralelni lekovi: Marivarin F FARMORUBICIN® RD . non-Hodgkin limfomi. tuba. Paralelni lekovi: Ketonal® Lek FEBRICET .GALENIKA AD . bursitis. u razmaku od 4-6 sati.01. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. tokom 7.L.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167340 gel.12 FARIN® . želuca i pluća. 1x30g 4013054002902 98/2005/12 01.5din 8600097400220 315/2007/12 23.2006 doziranje: akutna leukemija.2din 8606007410709 1143/2006/12 06. 1x5mL Cena 1117.04. 50x10 kom Cena 583. blister.HEMOFARM AD . povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto.08.5%.5%. 500mg. 2. 120mg/5mL.A. deca dobijaju maks.DigitSoft.2007 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0.2din (R) 5086107 supozitorija. tuba.B01AA03 abecedni spisak registrovanih lekova ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063115 tableta. 1x5 kom 8600097400817 313/2007/12 23.2007 Cena 71. 3x10 kom Cena 96. kumulativna doza 0. 1x100mL 8600097400800 209/2007/12 17.2006 Cena 5199. miozitis. bočica od tamnog stakla.08. Paracetamol www. 200mg. 10mg. Panadol.

ampula. Paralelni lekovi: Febricet cold FEDEX® .Srbija paracetamol. askorbinska kiselina ./20mL./20mL.ZDRAVLJE A.01.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086108 šumeća tableta.7din 9002864058525 2109/2006/12 14.01.09.8din 316/2007/12 23.O.B02BD03 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.nr . 1x10 kom Cena 58. .. maks. . 5x2mL 8600064101686 doziranje: doza se određuje prema deficitu hemoglobina.Srbija feniramin.2005 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete. NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111261 šumeći prašak. kesica. 25mg+500mg+200mg. liobočica sa rastvaračem./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII).PANFARMA D.. parenteralni preparati (R) 0060240 rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem.B03AC01 ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe. deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta.co.BAXTER AG . 1x20mL 9002864058822 2110/2006/12 14. askorbinska kiselina . askorbinska kiselina .2007 doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak.Srbija dekstriferon . paracetamol.08.R01BA. r01Ba adrenomimetici (BR) 3111260 oralni prašak. deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak.HEMOFARM AD . NAZALNI PREPARATI Cena 96.D. Paralelni lekovi: efferalgan® sa vitaminom c FEBRICET COLD . 280mg+100mg+10mg./kg dnevno. fiola.Austrija antiinhibitorski kompleks faktora VIII . prasak se razmuti u čaši vode.3din 1271/2006/12 02. 100mg/2mL. kesica. Cena 48411.DigitSoft.R01BA. 500j.2007 doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak.3din 1000j. 330mg+200mg. najduže 5 dana kontinuirano.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja i supstituciona terapija kod hemofilija sa inhibitorima na faktor VIII i IX: individualno.3din 8600097401197 67/2005/12 08.11. prašak se razmuti u čaši vode. 8x4g F Cena 233/2007/12 17. maks. paracetamol.2006 (SZ) 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju. www.O.2006 FEIBA TIM 4 .11. zavisi od titra inhibitora. 8 tableta dnevno.Srbija feniramin. najduže 5 dana kontinuirano. 200 FEIBA j. Paralelni lekovi: Febricet cold junior FEBRICET COLD JUNIOR . deca od 12-15 godina 4 puta po 1 prašak.abecedni spisak registrovanih lekova 13 FEBRICET C . 1x20mL Cena 24205. uobičajeno 50-100 FEIBA j. deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta. tablete se prethodno rastvore u čaši vode.HEMOFARM AD . 8x5g Cena 205.

održavanje 1-3mcg /kg/sat.3din 515-04-02680/04 28.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . pa 1mcg/kg po www. Cena 168. Cena 441.1mg. Paralelni lekovi: Phenobarbiton.V.1din 8608808105570 515-04-3674/03 15.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. maks. indukcija 2-4mcg /kg.2002 doziranje: karcinom dojke: 2.Nemačka felodipin . . 50x2mL Cena 2190. 3x10 kom 3/2-10-6135 17. ANESTETIKE I SL.L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Bg inhibitori enzima Cena 12048. ujutro.09.D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA. Phenobarbiton-natrijum FENTANYL .STADA ARZNEIMITTEL AG . 100mg.2003 § (Z) 0087552 rastvor za injekciju.Švajcarska letrozol .12.2003 doziranje: odrasli i deca preko 1 god. 2x10 kom 4011548004319 235/2005/12 16. FENISTIL .3din 4011548004326 236/2005/12 16. 50x10mL Cena 515-04-272/03 02. ujutro. 2.2005 doziranje: hipertenzija početna doza je 1 puta na dan po 5mg. angina pektoris obično 5mg dnevno. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard.Švajcarska dimetinden . F d04aa antihistaminici za lokalnu primenu (BR) 4154040 gel.2004 FENOBARBITON . maks.STADA ARZNEIMITTEL AG . 1x30g doziranje: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju.1mg. tuba.GALENIKA AD .N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087550 rastvor za injekciju. ampula. pa 50mcg po potrebi.5mg dnevno dok traje progresija tumora. 10mg.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza je 1 puta na dan po 5mg. spontano disanje odrasli i.08.1mg.12.07.1%. 0. doza održavanja 5-10mg dnevno. blister.5mg. 0. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi.co. doza održavanja 5-10mg dnevno.14 abecedni spisak registrovanih lekova FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD .5din 515-04-4035/03 31. ampula. Plendil FEMARA .nr . UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE. 0. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.8din (R) 1039330 film tableta.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand-mal epilepsija).07. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 5mg retard. 10mg dnevno.08.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402870 film tableta.1din 5mg. ujutro. angina pektoris: obično 5mg dnevno. 0. 5x2mL Cena 219. Plendil FELODIPIN STADA® 5MG RETARD . optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180mikromola/L). uveče. bolus 50-200mcg.NOVARTIS .Nemačka felodipin . deca 5-8mg/kg dnevno.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084600 tableta. 10mg dnevno. blister. blister. 2x10 kom Cena 821.10din 515-04-272-1 02.12. ampula.Srbija fenobarbital . blister.Belgija fentanil . ujutro.DigitSoft. deca 3-5mcg/kg. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno.2003 § (Z) 0087555 rastvor za injekciju.v.JANSSEN PHARMACEUTICA N. 3x10 kom Cena 112.

Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex FENTANYL TORREX . 5x10mL Cena 515.v.v. ampula. . 20mg/g.v.2006 doziranje: dermatomikoze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3-6 nedelja.09. profilaksa trudnice: 50-100mg.m. blister.3-3. 1x100mL 515-04-02839/04 28. inf. inf. oralni preparati (R) 1060072 tableta za žvakanje. 50mcg/mL.2006 § (Z) 0087557 rastvor za injekciju. spontano disanje odrasli i deca i.02. 3x10 kom Cena 279.02. 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji).LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. na respiratoru i. dnevno.D.DigitSoft.09. spontano disanje odrasli i.GALENIKA AD . bočica. parenteralni preparati (R) 0060074 rastvor za injekciju.TORREX CHIESI PHARMA GmbH . tuba. odjednom ili 2 puta po 1 tabl.v. održavanje 1-3mcg /kg/sat. ANTIANEMICI B03ac trovalentno gvožđe. po potrebi povećati na 2 tabl.5mg. 105mg. trudnice 100mg.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: odrasli 100-200mg i. .m.09.abecedni spisak registrovanih lekova 15 potrebi. deca od 1-12 godina 50-100mg.6din 515-04-02838/04 28.3-3. 3x10 kom 8608808100643 94/2006/12 31.co. onihomikoza ruku: 6 meseci.Srbija fentikonazol .01. pa 1-3mcg/kg po potrebi. bolus 50-200mcg.2004 doziranje: nedostatak gvožđa: oralno odrasli i deca preko 12 god. indukcija 2-4mcg /kg. pa 50mcg po potrebi. FERRUM LEK® . 50-80 ng/kg/min (do 3mcg/kg/min u kardiohirurgiji). pa 1mcg/kg po potrebi. spontano disanje odrasli i deca i. deca 3mg/kg i. 5x2mL Cena 9088881337744 175/2006/12 13. oralni preparati Cena 95.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. pa 100-200mcg po potrebi. inf. trudnice 200-300mg. pa 100-200mcg po potrebi. FERRO-GRADUMET® . odojčad 25-50mg. deca od 1-12 godina 25-50mg.2006 doziranje: 1 tableta ½ sata pre doručka sa dosta tečnosti.v. na dan. FERRUM LEK® .8din (R) 1060090 film tableta. pa 1-3mcg/kg po potrebi. na respiratoru i.D.B03AC. 100-300mg.nr . dnevno.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.2006 doziranje: odrasli i deca preko 1 god.2004 Cena 188. latentni nedostatak gvožđa: odrasli i deca preko 12 god. 100mg.Slovenija gvožđe lll . deca 15mcg/kg. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 minpa 100 ng/kg/min. blister. inf. www. onihomikoza nogu do 1 godine.v. 100mg.5mg.D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU F d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157585 krem. 5x2mL Cena 316din 515-04-02837/04 28. bolus 0. deca 3-5mcg/kg. Paralelni lekovi: Fentanyl FENTIKOL® . na respiratoru odrasli i.D. 1x15g Cena 93.5din (R) 3060073 sirup.Austrija fentanil .B03AA07 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. ampula.B03AB05 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe.Srbija gvožđe(II)-sulfat .03.2din 8608807101078 243/2006/12 03. 50mcg/mL.8din 9088881337751 231/2006/12 28.Slovenija gvožđe lll . .. ampula.N01AH01 ANESTETICI N01aH opioidni anestetici § (Z) 0087556 rastvor za injekciju. 50mg/5mL.v. deca 15mcg/kg. 50-100mg. odrasli i deca 10mcg/kg tokom 10 min pa 100 ng/kg/min. bolus 0. na respiratoru odrasli i.

7din 8608811001425 3/2-10-6744 04. abecedni spisak registrovanih lekova ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (BR) 3111232 granule za oralni rastvor. lipaza.D.4din 3585551913766 629/2005/12 23.DigitSoft.R06AB.4din 3585551913728 628/2005/12 23. najduže 5 dana kontinuirano. 8x1 kom Cena 168.2007 (apscesi.BRISTOL-MYERS SQUIBB . BEZ ŠEĆERA . FIBROLAN® . kesica. deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice. uzima se razmućeno u čaši vode.PFIZER PGM . Fervex za odrasle. alergijski rinitis. blister.A09AA02 DIGESTIVI. stanja posle totalne gastrektomije. 1x50g Cena 4034541000614 1108/2007/12 Cena 4159064 mast. ZRENJANIN .nr . dezoksiribonukleaza (goveđa) . superficijalni hematomi na: 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju. 2x10 kom Cena 63. stanja posle pankreatektomije.12. paracetamol. Paralelni lekovi: Fervex za odrasle.5din 8608811001432 323/2005/12 21. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. inficirane rane fistule). stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice. bez šećera FERVEX ZA ODRASLE./g. virusne infekcije nosa i ždrela .11.05. UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima (BR) 1121100 obložena tableta.rinofaringitis. alergijski rinitis. blister..R06AB. 8x1 kom Cena 158. 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj.2din 25.Srbija amilaza.BRISTOL-MYERS SQUIBB . ulcerativne lezije.JUGOREMEDIJA A.. najduže 5 dana kontinuirano. Paralelni lekovi: Fervex za decu.2005 doziranje: prehlada. virusne infekcije nosa i ždrela .Francuska feniramin. Fervex za odrasle FESTAL® N .2005 (BR) 1121101 obložena tableta. tuba. 1Loomis j.2007 438. stanja slična gripu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice./g+666Christensen j. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111231 granule za oralni rastvor. najduže 5 dana kontinuirano. paracetamol. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 3111230 granule za oralni rastvor. www. 50x10 kom Cena 1146.Francuska feniramin.R06AB.05.7din 3585551913735 627/2005/12 23./g. 8x1 kom Cena 219. deca od 10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice. 25mg+500mg+200mg. paracetamol. Fervex za odrasle.Francuska fibrinolizin (goveđi). 732. askorbinska kiselina . uzima se razmućeno u čaši vode. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. cervicitis.1 FERVEX ZA DECU . 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj.12. tuba.2005 doziranje: prehlada.rinofaringitis.10. 1Loomis j.1din 25. stanja slična gripu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice. 25mg+500mg+200mg. opstrukcija izvodnih kanala pankreasa. virusne infekcije nosa i ždrela . tumor glave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka. Paralelni lekovi: Fervex za decu.2002 doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usled nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa. interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.Francuska feniramin. kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porekla (cistična fibroza.2005 doziranje: prehlada. askorbinska kiselina . bez šećera F FERVEX ZA ODRASLE . 1x25g (R) 4034541000607 1109/2007/12 doziranje: hirurške rane. proteaza . hronični pankreatitis (najčešće usled zloupotrebe alkohola)).B06AA02 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA B06aa enzimi (R) 4159061 mast. 10mg+280mg+100mg. askorbinska kiselina ./g+666Christensen j. kesica.BRISTOL-MYERS SQUIBB .co..rinofaringitis.12. opekotine. kesica. alergijski rinitis. uzima se razmućeno u čaši vode.

1x120 doza 5900008009706 515-04-5028/03 04.co. 250mcg.2002 Cena (R) 3112244 sirup. Lamox. maks. 50mcg.DigitSoft.11. Mucosolvan® junior FLIXONASE™ .2002 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno.2002 Cena 818. rastvor.12. 125mcg.12. bočica sa raspršivačem.abecedni spisak registrovanih lekova FLAVAMED . 15mg/5mL. 30mg.Nemačka ambroksol . bočica. .5mg. 1x150mL 3/2-10-4989/2 28. 1x120 doza Cena 703din 5900008021999 1270/2006/12 02.2002 Cena (R) 3112244 sirup.Velika Britanija flutikazon .12.R05CB06 r05cB mukolitici (R) 1112240 tableta.2004 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli 2 puta po 100-250mcg.2002 Cena (R) 3112024 sirup. 7.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI F r03Ba glukokortikoidi (R) 7114565 sprej za nos.5mg. 1x100mL 3/2-10-4989/4 28. Paralelni lekovi: Flixotide FLIXOTIDE . bočica sa raspršivačem.R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI Cena 471. Mucosolvan®. bočica. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.12.12. maks. bočica sa raspršivačem. deca preko 4 godine 2 puta po 50-100mcg.2002 Cena 1492din (R) 7114596 aerosol.2006 doziranje: sprečavanje i lečenje sezonskog alergijskog rinitisa (polenska groznica): odrasli i deca preko 12 godina 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. blister. Paralelni lekovi: Flixonase™ r03Ba glukokortikoidi (R) 7114594 aerosol.5mg. boca sa pumpom za doziranje. 400mcg dnevno. 1x60 doza 3/2-10-6380/1 22.2002 Cena (R) 1122246 tableta. blister. suspenzija.05. bočica. deca do 2 godine 2 puta po 7. 1x60mL 3/2-10-4989/3 28.9din (R) 7114595 aerosol. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 15mg/5mL. 30mg. dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.Poljska flutikazon . 1x60 doza 3/2-10-6380/2 21. 15mg/5mL.2002 Cena 853.nr . 1x10 kom 3/2-10-4989/5 28. 50mcg. 50mcg/doza. 200mcg dnevno. bočica.A. 1x60 doza www.84din 3/2-10-6380 22. deca od 4-12 godina: 1 puta po 100mcg u svaku nozdrvu. po potrebi povećavati najviše do 2 puta po 1mg dnevno. .GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.12.11.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.BERLIN-CHEMIE AG .08. 1x50mL 3/2-10-4989/1 28. 2x10 kom 1 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE Cena 3/2-10-4989 28. bočica sa raspršivačem.11. deca od 2-5 godina 3 puta po 7.4din (R) 7114597 aerosol.2002 Cena (R) 2112245 oralne kapi.

J07BB02 VAKCINE a07Fa antidijaroici .9din (R) 1058248 tableta.2003 Cena 167din (R) 3058246 oralna suspenzija.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058245 tableta. 2x8 kom Cena 364.08. Midazolam Torrex FLOXAL® .2002 Cena 120. 3x10 kom Cena 373.12.A07FA01 ANTIDIJAROICI. Lorano. Paralelni lekovi: claritine®. tvrda. tuba. 1x10 kom 3838957887026 515-04-1723/03 01. po potrebi ponoviti tokom noći. GERHARD MANN. vaxigrip®. FLORMIDAL® .11. 10mg.2004 doziranje: dijareja različitog porekla: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno. blister.co. ulkus rožnjače: 3 puta dnevno (ne duže od 10 dana). vaxigrip® junior j07BB vakcine protiv gripa (influence) (Z) 0011868 suspenzija za injekciju.12.02. visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko 65godina starosti.2006 doziranje: nesanica: oralno 7.mikroorganizmi (BR) 1126252 kapsula. po protokolu o imunizaciji.Belgija vakcina protiv gripa (inaktivisana. 3mg/mL. blister.2005 (R) 7090852 kapi za oči.5din 8608808100728 109/2006/12 02.Crna Gora bacillus ip 5832 (čista kultura) . 1x5mL Cena 198. uzima se pre jela. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Cena 190.2003 Cena 306. 10mg. vakcina protiv gripa inaktivisana. Paralelni lekovi: agrippal™ S1. . Pressing® FLONIVIN BS .6din 515-04-2703/03 05. FLUARIX .SMITHKLINE BEECHAM . deca od 2-5 godina 5mg dnevno.5-15mg uveče pre spavanja. premedikacija: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.PHARM.12.06. blister. 2x10 kom Cena 204.S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi Cena 294. 10mg. rastvor.Nemačka ofloksacin .08.ICN CRNA GORA . Paralelni lekovi: dormicum®. između obroka.DigitSoft.DR.Srbija midazolam . 3mg/g.4din (R) 1058247 tableta.9din 515-04-5168/03 30. plastična bočica sa kapaljkom. .2005 doziranje: hronični konjunktivitis. rascepana virusna čestica) .4din (R) 4090851 mast za oči. (15mcg+15mcg+15mcg)/doza.12. CHEM. blister.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis.5mL www. 15mg. nesezonski hronični idiopatski rinitis. Loratadin.D. 5mg/5mL.2003 doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života.Slovenija loratadin . blister. 3x10 kom 515-04-1723-1 01.1 abecedni spisak registrovanih lekova F FLONIDAN® . alergijski konjunktivitis.2din 4030571001416 715/2005/12 27.7din 3838957895960 3/2-10-6747 11. napunjen injekcioni špric. 1x3g 4030571001423 714/2005/12 27. bočica.nr . FABRIK GmbH . 1x120mL 3838957696635 3/2-10-6746 11. 1x0.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1071461 film tableta. deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo tečnosti). keratitis.GALENIKA AD . 35mg.

5din 8600097003087 710/2006/12 05.L01BB05 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (SZ) 0034020 liofilizat za rastvor za injekciju. diflucan®. Stabilanol FLUDARA . zatim 3mg/kg dnevno. tvrda. Flunazol.abecedni spisak registrovanih lekova 1 FLUCINOM® .2007 doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo.L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037081 tableta. Flunazol. 2-4 nedelje. 1x1 kom 515-04-02186-1 28. Flukonazol. 1x100mL Cena 816.J02AC01 j02ac derivati triazola (R) 1327345 tableta. 10x10 kom Cena 6092.2004 Cena 706. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. 10mg. diflucan®. 3x5 kom 515-04-235/03 30. tokom 6 ciklusa. 2x7 kom F ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 944.5din (SZR) 1034021 film tableta. blister. 10mg. dermatomikoze: 50mg dnevno. 50mg. Paralelni lekovi: Flutasin® FLUCONAL .1din 515-04-722/03 18.nr . 100mg. deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana. . deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.Nemačka fludarabin .2din 515-04-02186/04 28.2din (R) 1327355 kapsula. blister.2003 doziranje: hronična limfocitna leukemija B ćelija i non-Hodgkin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima.4din (R) 1327346 tableta. dermatomikoze: 50mg dnevno.Belgija flutamid . vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno.2003 Cena 40925. parenteralno (primenjuje se bolus inj. bočica staklena.06. 50mg.DigitSoft. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno.06.05.V. svakih 28 dana. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. bočica. 7-14 dana.POLFARMEX SA .2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. indolentni limfomi: oralno 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana.2003 Cena 31177. blister.SCHERING-PLOUGH LABO N. Flumycozal. ili i. 150mg. 1x7 kom 8600097012201 515-04-1525/04 02. 50mg.06.SCHERING AG .Poljska flukonazol . Fluconal. blister. tvrda. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman.9din (SZR) 1034022 film tableta. Flukonazol. blister. 7-14 dana. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno.7din (R) 1327356 kapsula. blister.09.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (SZ) 0327357 rastvor za infuziju. 5x50mg Cena 70318.HEMOFARM AD .co.Srbija flukonazol . Paralelni lekovi: diflazon®. 2mg/mL. Fluconazole. 4x5 kom 515-04-235-1 30.2006 Cena 599.07. Flumycozal.09.3din 8606103170170 1019/2007/12 15. inf.2004 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-100mg dnevno.07. 250mg. zatim 3mg/kg dnevno. 2-4 nedelje. blister. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®. Stabilanol FLUCONAZOLE . www. 1x1 kom 8600097012218 515-04-1526/04 02.2004 Cena 275.v.06.) 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana.

adjuvans tokom lečenja ciklofosfamidom i doksorubicinom. mukoviscidoza.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112212 šumeća tableta. kesica.Hemofarm FLUIMUCIL® 600 .Švajcarska acetilcistein . blister.GALENIKA AD .DigitSoft. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg.10 FLUGALIN . miozitis. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. www. gljivama koje sadrže amanitin.co. 300mg/3mL. mukoviscidoza. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. 5x3mL Cena 258. Fluimucil® 100. sinovitis. ankilozirajući spondilitis.04. 600mg. 30x1g Cena 220. F FLUIMUCIL® .ZAMBON GROUP ITALIA . 100mg. istegnuća i iščašenja.7din 7680375610108 814/2007/12 13. 100mg. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije.10.V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aB antidoti (Z) 0112213 rastvor za injekciju.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112211 granule za oralni rastvor.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. hronični bronhitis i njegove egzacerbacije. Fluimucil® 600.10. 150mg/kg (početno). 30x1g Cena 249.ZAMBON SWITZERLAND LTD . degenerativna artroza. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.Srbija flurbiprofen . Fluimucil® 600. tendosinovitis.Švajcarska acetilcistein . acc 200.2002 Cena 153.04. acc Saft.9din 8606103110138 515-04-1754/04 29. 2x15 kom Cena 85. acc 200.Švajcarska acetilcistein . kod trovanja paracetamolom: odrasli i deca inf.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112210 granule za oralni rastvor.2din 7680451790793 816/2007/12 13. bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. burzitis. prašak se upotrebljava rastvoren u vodi. Paralelni lekovi: acc 100. kesica. bolovi u mišićima: 150-200mg dnevno podeljeno u više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima). deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg. FLUIMUCIL® 100 . mukoviscidoza. strip. tendinitis. Fluimucil® 200.ZAMBON SWITZERLAND LTD . akutni i hronični bronhitis infektivne i neinfektivne etiologije: parenteralno odrasli 2-3 puta po 300mg. zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. blister.04. 5x2 kom Cena 210.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis. periartritis. Nac .3din 8608808100674 3/2-10-7403 25.Italija acetilcistein .Hemofarm FLUIMUCIL® 200 . deca 15-30mg/kg dnevno. 3x10 kom 8608808100681 03-10-7403/1 25. hronična obstruktivna oboljenja pluća. ampula. emfizem pluća.2004 doziranje: trovanje paracetamolom.ZAMBON SWITZERLAND LTD . deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg. 50mg. cistična fibroza.2007 doziranje: bolesti disajnih organa sa prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni bronhitis.7din (R) 1162051 obložena tableta.M01AE09 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162050 obložena tableta. 200mg.5din 7680375610375 815/2007/12 13. osteoar tritis. povrede mekih tkiva. halogenim ugljovodonicima. emfizem pluća. Paralelni lekovi: acc 100.nr . acc Saft. Nac . emfizem pluća.09.2002 doziranje: reumatoidni artritis. respiratorni distres sindrom odraslih (ARDS).

50mg. genitalne infekcije izazvane Candidom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu.D.2003 Cena 275.Srbija flukonazol . dermatomikoze: 200-300mg nedeljno. Stabilanol F www. tvrda. 2-4 nedelje. ZRENJANIN .J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327300 kapsula. 150mg. sistemske kandidijaze: odrasli 200-400mg oralno dnevno. doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana. šumeće tablete se upotrebljavaju rastvoreno u vodi. 1x7 kom Cena 599.10. prevencija gljivičnih infekcija: odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno. Paralelni lekovi: acc 100.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena 728.2003 Cena 798.01. Fluconal. vaginalna kandidijaza i balanitis: 200mg jednokratno. Fluimucil® 200. 50mg.JUGOREMEDIJA A. tvrda.J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327200 kapsula. . 1x7 kom Cena 599. 100mg. 1x7 kom 8600064104038 133/2007/12 11. blister. deca 6-12mg/kg oralno dnevno. tvrda.01. Fluconazole. gljivične infekcije kože: 50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja). deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana.1din (R) 1327340 kapsula. 1x7 kom 471/2005/12 17.12. tvrda. Nac . tvrda. blister. blister. acc 200.2007 Cena 275. 100mg. acc Saft. 1x7 kom 8608811003146 515-04-2514-1 17. Flunazol.nr .12. Fluconal. deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg.2003 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 50-150mg dnevno. maks. deca izložena riziku infekcije 3-12mg/kg telesne mase jednom dnevno.D. deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/kg telesne mase jednom u 3 dana.SRBOLEK A.01. deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno. Flumycozal. Paralelni lekovi: diflazon®.Srbija flukonazol . 150mg. sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno. blister.2din 8600064104027 132/2007/12 11. vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno. diflucan®. gljivične infekcije sluzokože grla: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana.1din (R) 1327301 kapsula.2007 doziranje: gljivične infekcije sluzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana. Fluconazole. deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2 kesice) 200mg.Srbija flukonazol . Stabilanol FLUKONAZOL . Flunazol.2007 Cena (R) 1327202 kapsula. diflucan®. zatim 3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®. 1x1 kom 8608811003153 515-04-2514-2 17. a zatim 200-400mg jednom dnevno.7din (R) 1327302 kapsula.DigitSoft. blister.2din 8608811003139 515-04-2514/03 17. 1x1 kom 8600064104083 135/2007/12 11. Fluconazole. Flunazol. blister. deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno. 7-14 dana. mukozne kandidijaze oralno 3-6mg/kg dnevno prvog dana. Paralelni lekovi: diflazon®.Hemofarm FLUKONAZOL .7din (R) 1327203 kapsula. 2-4 nedelje. dermatomikoze: 50mg dnevno. prevencija kandidijaze: 100-400mg dnevno. Fluconal.co.ZDRAVLJE A.abecedni spisak registrovanih lekova 11 bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg. maks.12. deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u 2 dana. Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana. 200mg. . tvrda. 7-14 dana. tvrda. sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana. tvrda. Fluimucil® 100. Stabilanol FLUKONAZOL . Flumycozal.2005 doziranje: oralna kandidijaza: odrasli 100mg dnevno. Flumycozal. zatim 3mg/kg dnevno. 100mg. blister.2007 Cena (R) 1327201 kapsula. 1x7 kom 8600064104090 134/2007/12 11. diflucan®. sistemska kandidijaza: (Candida.D.01. blister.

12

abecedni spisak registrovanih lekova

FLUMYCOZAL - AEGIS LTD. - Kipar flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7 kom Cena 713din 5291171000547 3/2-10-7567 10.11.2002 Cena 412,3din (R) 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 5291171000554 3/2-10-7567/1 10.11.2002 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza: 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flunazol, Stabilanol

F

FLUNAZOL - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola Cena (R) 1327360 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160/03 28.09.2004 Cena (R) 1327361 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7 kom 515-04-04160-1 28.09.2004 Cena (R) 1327362 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1 kom 515-04-04160-2 28.09.2004 doziranje: odrasli oralna kandidijaza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomikoze: 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vaginalna kandidijaza i balanitis: 150mg jednokratno; sistemska kandidijaza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandidijaze: 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno; sistemska kandidijaza 6-12mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: diflazon®, diflucan®, Fluconal, Fluconazole, Flukonazol, Flumycozal, Stabilanol FLUNEURIN® - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455070 9/2006/12 09.01.2006  (R) 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 604,5din 8606102455087 8/2006/12 09.01.2006  (R) 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10 kom Cena 8606102455094 7/2006/12 09.01.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNIRIN® - GALENIKA AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 1101,3din 8608808103750 1410/2006/12 14.08.2006 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUNISAN - HEMOFARM AD - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 8600097012072 515-04-4945/03 17.05.2004

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

13

doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija: 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOKSETIN - SRBOLEK A.D. - Srbija fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072925 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 955,6din 5310090000336 3/2-10-9191 24.12.2002 doziranje: depresija: 20mg/dan, jednokratno (najbolje ujutro); po potrebi, dozu postepeno povećavati do naviše 80mg/dan, podeljeno u dve doze; bulimija: do 60mg/dan; opsesivno kompulsivni poremećaji: 20-60mg/dan. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin, Fluxilan, Framex® FLUOROGAL - GALENIKA AD - Srbija natrijum fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aa sredstva za profilaksu karijesa (BR) 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250 kom Cena 81,3din 8608808103682 515-04-1678/03 21.07.2003 Cena 73,7din (BR) 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100 kom 8608808103675 515-04-1679/03 21.07.2003 doziranje: ako voda za piće sadrži manje od 0,3mg/L fluora deca do 3 godine 1 puta po 0,25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0,25mg; deca preko 6 godina 1 puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0,3-0,6mg/L fluora doze smanjiti na ½, a za više od 0,7mg/L terapija fluorom nije potrebna. FLUOROURACIL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina (SZ) 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 83,8din 8606010920110 1310/2007/12 12.06.2007 Cena 191din (SZ) 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL 8606010920127 1311/2007/12 12.06.2007 doziranje: palijativni tretman malignih tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa, cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima, prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m2 u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m2 dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m2 dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m2 dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze. Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil “eBeWe” FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072920 tableta; 20mg; blister, 2x10 kom Cena 668,3din 3870010004186 3/2-10-8668 12.12.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan, Framex® FLUTASIN® - S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02BB antiandrogeni (R) 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90 kom Cena 5944720130171 762/2007/12 Cena (R) 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30 kom 5944720130164 765/2007/12

F

4648,8din 02.04.2007 1574,1din 02.04.2007

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: karcinom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1tabl. (250mg) uz jelo; duži vremenski period. Paralelni lekovi: Flucinom® FLUXILAN - AEGIS LTD. - Kipar fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 286,1din 5291171001117 3/2-10-7564 28.10.2002 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresija: 20mg dnevno; bulimija; 60mg dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 20-60mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Framex®

F

FOLACIN® - JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom Cena 3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007 doziranje: megaloblastna anemija (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca, prevencija 2,5mg (½ tabl.) dnevno; stanja gladovanja, malresorpcije, upalne bolesti creva (steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenciju defekta neuralne cevi u novorodjenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze folne kiseline. Paralelni lekovi: Folan, Folnak FOLAN - FARMAKOS DD - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20 kom 8608805100301 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak FOLIRON® - REMEDICA LTD - Kipar gvožđe(ll)-fumarat, folna kiselina - B03AD02 B03ad gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom (R) 1060570 film tableta; 310mg+0.35mg; blister, 3x10 kom

Cena 59din 3/2-10-10576 25.12.2002

ANTIANEMICI

Cena 123din 515-04-295/04 10.06.2004 doziranje: deficit gvožda i folne kiseline u trudnoći i anemiji: samo odrasli 1 film tabl. dnevno. FOLNAK - SIGMAPHARM DOO - Srbija folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI B03BB folna kiselina i derivati (R) 1061040 tableta; 5mg; 20 kom 8606004960016 doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg; deca 1-2 puta po 5mg. Paralelni lekovi: Folacin®, Folan FORANE® - ABBOTT LABORATORIES LTD - Velika Britanija izofluran - N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL 5013158776395

Cena 59din 3/2-10-10759 25.12.2002

Cena 3426,6din 2046/2007/12 25.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

15

doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno, primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran. Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal FORCAS - HEMOFARM AD - Srbija ceftazidim - J01DD02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (Z) 0321600 rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1000mg Cena 354,3din 8600097301442 515-04-1755/03 11.08.2003 (Z) 0321601 prašak za rastvor za injekciju; Cena 229,8din 500mg; bočica staklena, 1x500mg 8600097011532 515-04-1754/03 11.08.2003 doziranje: teške infekcije (septikemija, meningitis), infekcije pluća, gornjih i donjih disajnih puteva, uha, kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, trbušne duplje, želuca, creva, žuči, mozga, urinarne infekcije, infekcije kod pacijenata na dijalizi, profilaksa u hirurgiji: odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski. Paralelni lekovi: ceftazidim FORTEO™ - LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05aa paratireoidni hormoni i analozi (R) 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl; pen sa uloškom, 28x80 µl Cena 31948,1din 5014602101237 154/2006/12 07.02.2006 doziranje: postmenopauzalna osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru), najduže 18 meseci. FORTOVASE - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska sakvinavir - J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

Cena 11303,7din 515-04-1691/03 18.07.2003 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): 3 puta po 1200mg najkasnije 2 sata posle jela. Paralelni lekovi: Invirase® FORTRANS® - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska makrogol (polietilenglikol) - A06AD15 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g; kesica, 4x74g Cena 622,8din 3582182886223 515-04-3052/03 25.11.2003 doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije). FOSAMAX® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4 kom Cena 2371,1din 8600103453103 549/2007/12 27.02.2007 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron

j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328371 kapsula, tvrda; 200mg; boca, 1x180 kom

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FOSAMAX® - MSD (MERCK SHARP & DOHME) - USA alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059071 tableta; 10mg; blister, 2x14 kom Cena 515-04-286/03 18.06.2003 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta. Paralelni lekovi: alendronat, Lindron FOSAVANCE® - MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05BB bifosfonati, kombinacije (R) 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4 kom Cena 2290din 8600103453486 435/2006/12 06.04.2006 doziranje: terapija osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D jedna tabl. jednom nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još 30 min. FOSTIMON® - IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

F

g03ga gonadotropini (SZR) 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1562din 7680529740897 611/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 12027,4din 7680529740897 612/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena 1041,1din 7680529740620 613/2007/12 01.03.2007 (SZR) 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena 8506,6din 7680529740620 614/2007/12 01.03.2007 doziranje: anovulacija (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrolisana ovarijalna hiperstimulacija (razvoj nekoliko folikula kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti. FRAGMIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 1707,5din (4034541005749) 1105/2007/12 25.05.2007 (SZ) 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena 3340,7din (4034541005756) 1106/2007/12 25.05.2007 4774,7din (SZ) 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL; ampula, 10x1mL Cena (4034541005732) 1107/2007/12 25.05.2007 doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom 5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7 dana (ortopedskahirurgija); lečenje akutnih dubokih venskih tromboza: jednom dnevno

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

1

200 i.j./kg s.c.; plućna embolija: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10 dana; lečenje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120 i.j./kg na 12 sati, tokom najmanje 6 dana. FRAMEX® - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI N06aB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina  (R) 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14 kom Cena 800din 5997001313466 755/2007/12 02.04.2007 doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih depresija: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje ujutro; bulimija: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesivno kompulzivne bolesti: 1-3 kaps. (20-60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno. Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan FRAXIPARINE® - GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)

F

Cena 3784,7din 3/2-10-10734 26.12.2002 doziranje: profilaksa tromboza: u hirurgiji 0,3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0,3mL dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86 i.j./kg s.c. na 12 sati FROMILID® - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL 3582910003076 (Z) 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL 3582910003083 (Z) 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL 3582910003106 (Z) 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL; napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL 3582910003120 (Z) 0062304 rastvor za injekciju; 3800i.j.; napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL

Cena 2006,1din 511/2005/12 01.11.2005 Cena 401,1din 246/2005/12 01.11.2005 Cena 3784,7din 247/2005/12 01.11.2005 Cena 4629,7din 248/2005/12 01.11.2005

j01Fa makrolidi (R) 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7 kom Cena 582din 3838989500276 515-04-03821/03 28.09.2004 Cena 1115,8din (R) 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7 kom 3838989500283 515-04-03821-1 28.09.2004 406,7din (R) 3325612 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 3838989500290 515-04-03821-2 28.09.2004 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7,5mg/kg na 12 sati; deca od 8-11kg 62,5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg 187,5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid® uno, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar

www.DigitSoft.co.nr

1

abecedni spisak registrovanih lekova

FROMILID® UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

F

j01Fa makrolidi (R) 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x5 kom Cena 3838989501358 531/2005/12 07.11.2005 (R) 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 1x7 kom Cena 556,6din 3838989501365 318/2005/12 17.08.2005 (R) 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x5 kom Cena 3838989501372 567/2005/12 22.11.2005 (R) 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg; blister, 2x7 kom Cena 1076,5din 3838989501389 568/2005/12 22.11.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: odrasli teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. Paralelni lekovi: clarithromycin, clathrocyn®, Fromilid®, Klerimed®, Kleromicin®, zymbaktar FUNGIZONE - BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aa antibiotici (SZ) 0327470 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 1122din 515-04-2716/03 24.11.2003 doziranje: sistemske gljivične infekcije: 0,25mg/kg sporom i.v. inf. tokom 2-6 sati, dozu postepeno povećavati do granice podnošljivosti; dnevna doza ne sme preći 1,5mg/kg. Paralelni lekovi: amphocil® FUNIT - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4 kom Cena 470,5din 8699540180208) 562/2007/12 01.03.2007 Cena 1683,8din (R) 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5 kom 8699540180215 563/2007/12 01.03.2007 Cena 3312din (R) 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5 kom 8699540180222 564/2007/12 01.03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: odrasli 100- 200mg dnevno tokom 7 dana (Pityriasis versicolor), 15 dana (Tinea corporis, Tinea cruris), 30 dana (Tinea pedis, Tinea mannum); sistemske gljivične infekcije: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci. Paralelni lekovi: Kanazol, Prokanazol®, Sporanox FUROSEMID - FAMPHARM - Srbija furosemid - C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici, monokomponentni (R) 1400470 tableta; 40mg; blister, 2x15 kom

Cena 3/2-10-6452 24.11.2002 Cena (R) 1400471 tableta; 40mg; blister, 1x15 kom 3/2-10-6454 24.11.2002 Cena 24din (R) 1400472 tableta; 40mg; blister, 1x10 kom 8606003211508 3/2-10-6455 24.11.2002 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije), hiper tenzija: odrasli početna doza 40mg dnevno; doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan, maks. 80mg dnevno; deca 1-3mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: Lasix®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova FUZEON® - F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

1

j05aX ostali antivirusni lekovi (SZ) 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL; liobočica sa rastvaračem, 60x1.1mL Cena 124653,5din 8606102767746 515-04-2262/04 25.08.2004 doziranje: lečenje HIV-infekcije odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/kg, maks. 90mg.

F

www.DigitSoft.co.nr

10

abecedni spisak registrovanih lekova

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

11

G
GABALEPT® - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10 kom Cena 1503din 3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006  (R) 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10 kom Cena 1255din 3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006  (R) 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10 kom Cena 172din 3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze, maks. 2,4g dnevno podeljeno u 3 doze; deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze; neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg, postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg, maks. 1,8g dnevno podeljeno u tri doze. Paralelni lekovi: Katena®, Neurontin® GADOVIST® - SCHERING AG - Nemačka gadobutrol - V08CA09 v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; napunjen injekcioni špric, 5x15mL

G

KONTRASTNA SREDSTVA

Cena 55310,2din 515-04-1601/04 14.07.2004 (Z) 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena 515-04-1602/04 14.07.2004 doziranje: doze zavise od vrste snimanja. GALADROX® - GALENIKA AD - Srbija cefadroksil - J01DB05

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6 kom Cena 360,1din 8608808106188 3/2-10-5101 05.07.2002 234din (R) 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 8608808106195 3/2-10-5097 05.07.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije genitourinarnog trakta, osteomijelitis i septički ar tritis: odrasli i deca preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati. Paralelni lekovi: duracef GALASTAT - GALENIKA AD - Srbija pravastatin - C10AA03

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)

c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104482 tableta; 20mg; blister, 3x10 kom Cena 8606007080223 3/2-10-5090 05.07.2002 doziranje: hiperholesterolemija 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

www.DigitSoft.co.nr

12 GALECEF® - GALENIKA AD - Srbija cefazolin - J01DB04

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 8517,6din 3/2-10-5098 05.07.2002 doziranje: teške infekcije urnarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella sp., Staphyloccocus aureus-om infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji, peritonitis, septikemija; odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno. Paralelni lekovi: cefazolin, cefazolin-BcPP, cefazolin-MIP, Primaceph®

j01dB cefalosporini, I generacija (Z) 0321961 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g

G

GALEPSIN® - GALENIKA AD - Srbija karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10 kom Cena 145,8din 8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006 doziranje: profilaksa generalizovanih konvulzivnih epilepsija, parcijalnih epilepsija sa poremećajem svesti,mešovitih epilepsija, fokalnih napada, “petit mal” sa psihičkim smetnjama i terapija neuralgije trigeminusa: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg, postepeno povećavati do 0,8-1,2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0,6-1g dnevno u više doza. Paralelni lekovi: Karbapin, Tegretol®, Tegretol® cr GALITIFEN - GALENIKA AD - Srbija ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu  (R) 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena 86,1din 8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004 doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli 2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0,5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg. GAMBROSOL TRIO 10 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2506/03 12.12.2003 (SZR) 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2505/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 40

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

13

GAMBROSOL TRIO 40 - BIOSOL S.P.A. - Italija glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

B05d. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZR) 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x2000mL 515-04-2507/03 12.12.2003 (SZR) 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/L+5.38g/L+4.72g/L+0.209g/L+0.054g/L; Cena 844,9din plastična kesa, 1x5000mL 515-04-2504/03 12.12.2003 doziranje: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitna obolenja, intoksikacija lekovima: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara. Paralelni lekovi: dianeal Pd4, gambrosol trio 10 GAMEX® - HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.D. - Srbija lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

G

P03aB proizvodi koji sadrže hlor (R) 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena 67din 8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006 Cena 101,4din (R) 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL 8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006 Cena 58,4din (R) 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL 8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006 doziranje: odrasli pediculosis capitis: kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti 3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabies odrasli uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca scabies: od 3-10 godina: postupak je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih, bezbednijih pedikulocida. GARDASIL® - MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE

j07BM papiloma virus vakcine (Z) 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen injekcioni Cena 8373,8din špric, 1x0.5mL 8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006 (Z) 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL Cena 8373,8din 8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006 doziranje: prevencija kondiloma spoljnih genitalija, uznapredovale vulvarne i cervikalne displazije, karcinom cerviksa uzrokovan HPV tip 6,11,16 i 18 kod žena 16-26 godina intramuskularno (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao 3 odvojene doze od po 0,5mL prema sledećem rasporedu; prva doza: odabranog datuma; druga doza: 2 meseca posle prve doze; treća doza: 6 meseci posle prve doze.

www.DigitSoft.co.nr

14

abecedni spisak registrovanih lekova

GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma (BR) 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6 kom Cena 184,2din 515-04-03374/04 28.09.2004 Cena 94,9din (BR) 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6 kom 515-04-03357/04 28.09.2004 doziranje: adjuvantna terapija (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma, prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ulkus uzrokovan primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), Zoilinger-Ellisonov sindrom (gastrinom pankreasa), prevencija stres-ulkusa, gastroezofagusni refluks, akutni erozivni gastritis, smanjenje iritacije želudačne sluzokože uzrokovane ekscesivnim unošenjem hrane, alkohola, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca ½ doze za odrasle.

G

GASVAN - SRBOLEK A.D. - Srbija dimetikon - A03AX13

LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

a03aX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva (BR) 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20 kom Cena 74,8din 8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002 doziranje: postprandijalne tegobe-aerofagija, funkcionalna dispepsija, manje postoperativne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radiografija i endoskopija gornjih par tija gastrointestinalnog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno, dobro sažvakati. GELUSIL® - LAC - HEMOFARM AD - Srbija aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02ad kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma Cena (BR) 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10 kom 8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007 doziranje: ulkus želuca i duodenuma, gastritis, refluksni ezofagitis, hiperaciditet, gorušica i podrigivanje kiselog sadržaja, slične tegobe u trudnoći i kod hiatus hernije, nadražaj želuca posle prekomernog uživanja alkohola, duvana i kafe, medikamentozno prouzrokovani hiperaciditet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima. GEMZAR - ELI LILLY EXPORT S.A. - Švajcarska gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI L01Bc analozi pirimidina  (SZ) 0034210 liofilizat za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg

Cena 3083,8din 3/2-10-9004 26.12.2002  (SZ) 0034211 liofilizat za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena 14984,5din 3/2-10-9005 26.12.2002 doziranje: nemikrocelularni karcinom pluća: 1 puta nedeljno 1000mg/m2, i.v. inf. tokom 30 minuta 3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze; karcinom pankreasa: 7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze. GENOTROPIN® - PFIZER HEALTH AB - Švedska somatropin - H01AC01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL 4034541005336

Cena 63828,6din 968/2007/12 10.05.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (R)

15

0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 4034541005329 967/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENOTROPIN® - PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija somatropin - H01AC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01ac somatropin i agonisti somatropina (R) 0044241 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 5x1mL Cena 63828,6din 8606007410839 912/2007/12 31.03.2006 (R) 0044242 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 5.3mg/mL; uložak, 1x1mL Cena 12765,7din 8606007410822 913/2007/12 10.05.2007 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0,025-0,035mg/kg dnevno, (odnosno 0,7-1,0 i.j./m2 dnevno); Turner-ov sindrom: 0,05mg/kg dnevno, (odnosno 1,4mg/m2 dnevno); supstituciona terapija: odrasli 0,15-0,3mg dnevno (0,45-0,9 i.j. dnevno), postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Paralelni lekovi: Humatrope, Norditropin® NordiLet® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - J01GB03

G

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi Cena 284,2din (Z) 0024552 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 8608808103644 3/2-10-3591 17.06.2002 Cena 317,7din (Z) 0024553 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 8608808104269 3/2-10-3590 17.06.2002 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - GALENIKA AD - Srbija gentamicin - D06AX07

ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU

d06aX ostali antibiotici za lokalnu primenu (R) 4150400 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena 75,3din 8608808104153 3/2-10-3592 17.06.2002 doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije, inficirane kožne ulceracije, inficirane ozebline: mazati 2-4 puta dnevno na obolelu kožu u tankom sloju. GENTAMICIN - HEMOFARM AD - Srbija gentamicin - J01GB03

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024580 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600097400404

Cena 284,2din 2061/2007/12 25.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

1 (Z)

abecedni spisak registrovanih lekova

0024582 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 317,7din 8600097400138 2043/2007/12 25.09.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

G

Cena 198,2din 515-04-270/03 26.06.2003 Cena 259,3din (Z) 0024082 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/1 26.06.2003 Cena 289,7din (Z) 0024088 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-270/03/2 26.06.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN - ZDRAVLJE A.D. - Srbija gentamicin - J01GB03

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024081 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024420 rastvor za injekciju; 40mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 217,3din 8600064117434 2385/2007/12 16.10.2007 Cena 284,2din (Z) 0024421 rastvor za injekciju; 80mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117441 2386/2007/12 16.10.2007 Cena 317,7din (Z) 0024422 rastvor za injekciju; 120mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117458 2387/2007/12 16.10.2007 Cena 175,7din (Z) 0024423 rastvor za injekciju; 20mg/2mL; ampula, 10x2mL 8600064117427 2384/2007/12 16.10.2007 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin alkaloid® GENTAMICIN ALKALOID® - ALKALOID AD - Makedonija gentamicin - J01GB03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01gB ostali aminoglikozidi (Z) 0024600 rastvor za injekciju; 20mg; ampula, 10x2mL (Z) 0024601 rastvor za injekciju; 40mg; ampula, 10x2mL

Cena 515-04-1214/03 Cena 515-04-1214-1

150,1din 14.08.2003 238,1din 14.08.2003

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 0024602 rastvor za injekciju; 80mg; ampula, 10x2mL

1

Cena 396,4din 515-04-1214-2 14.08.2003 Cena 689,5din (Z) 0024603 rastvor za injekciju; 120mg; ampula, 10x2mL 515-04-1214-3 14.08.2003 doziranje: teške infekcije izazvane gram-negativnim aerobnim bakterijama, bakterijska neonatalna sepsa, bakterijske septikemije, teške bakterijske infekcije CNS-a (meningitis), infekcije urinarnog, respiratornog i gastrointestinalnog trakta, kože, kostiju i mekih tkiva, mešovite infekcije, opekotine, peritonitis, septikemije (neonatalna sepsa): odrasli parenteralno 2-5mg/kg dnevno i.m., u vidu sporog i.v. bolusa (tokom 3 min.) ili kao i.v. inf. podeljeno u 3 doze (na 8 sati); deca do 14 dana 3mg/kg na 12 sati; deca od 14 dana do 12 godina 2mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: gentamicin GENTOKULIN - HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora gentamicin - S01AA11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici Cena 100,4din (R) 7090801 kapi za oči, rastvor; 0.3%; bočica, 1x10mL 8600097200028 3/2-10-10415 29.03.2002 doziranje: 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2-4 sata GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - D07CA01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI

G

d07ca kortikosteroidi, slabog delovanja, kombinacije sa antibioticima (R) 4153090 sprej za kožu, suspenzija; 250mg+80mg; bočica sa raspršivačem, 1x50 ml Cena 515-04-252/03-3 05.03.2004 Cena 70,9din (R) 4153091 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x5g 515-04-252/03 05.03.2004 Cena 212,1din (R) 4153092 mast; 10mg/g+30mg/g; tuba, 1x20g 515-04-252/03-1 05.03.2004 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla, alergijski dermatitis izazvan lekovima, kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama, promene na koži kod eksudativne dijateze, dečji hronični neurodermatitis, eritrodermija, alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno naneti u tankom sloju na obolelo mesto. Paralelni lekovi: Hydrocyclin GEOKORTON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska hidrokortizon, oksitetraciklin - S03CA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO S03ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090210 kapi za oči, rastvor; 0.5%+1.5%; bočica, 1x5mL Cena 155,9din 515-04-252/03-2 05.03.2004 doziranje: 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu na 1-2 sata, zatim na 3-4 sata, obično 7 dana. GINKOR FORT - BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska trokserutin, heptaminol, ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - C05CA04
VAZOPROTEKTIVI

c05ca bioflavonoidi (BR) 1108350 kapsula, tvrda; 300mg+300mg+14mg; blister, 3x10 kom Cena 494,3din 515-04-3051/03 23.12.2003 doziranje: venolimfatična insuficijencija: 2 puta po 1 kaps.; hemoroidi 3-4 kaps. dnevno tokom 7 dana.

www.DigitSoft.co.nr

glibenklamid . lek se uzima pre ili u toku jela. ujutro sa doručkom. blister. maks.1 abecedni spisak registrovanih lekova GINO-DAKTANOL . blister.Nemačka metformin.02.DigitSoft.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.2007 Cena 592. derivati sulfonilureje (R) 1042075 tableta.Srbija glimepirid .2002 doziranje: vaginalna kandidijaza.Srbija gliklazid . Paralelni lekovi: glucovance® GLIKOSAN . diprian.D. blister.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. 1x7 kom Cena 150. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. 6 tabl. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. 4mg.9din (R) 1042017 tableta.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .GALENIKA AD .5mg. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. Paralelni lekovi: Timadren®. 400mg+2.09.1din 8605000800050 3/2-10-7383 28.2007 Cena 271. derivati sulfonilureje Cena 403. rastvor.O.2006 doziranje: terapija glaukoma: 1-2 puta dnevno po 1 kap u oko (oči) 0. gliprex®.co. maks. blister. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. Timolol alkaloid®. 3x20 kom 4013054005538 222/2006/12 27. jednom dnevno 1 tabl. 320mg dnevno.5din 8608808103927 3/2-10-7469 25. podeljeno u više doza (uz glavne obroke). ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno.5din (R) 1042016 tableta.Srbija timolol .G01AF04 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137225 vagitorija.3din (R) 1042015 tableta.5% rastvora. vulvovaginitis: 1 vagitorija uveče tokom 7 dana.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početna doza je 1mg jednom dnevno.5din 8608808103101 183/2006/12 13.5mg.5din (R) 1042018 tableta.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40 . 2x20 kom Cena 4013054001912 221/2006/12 27. 3x10 kom 8600102463660 1806/2007/12 03.09.nr .09. 3mg. dnevno. blister. 3x10 kom 8600102463639 1809/2007/12 03. 6mg dnevno. Paralelni lekovi: amaryl®. blister.GALENIKA AD .Srbija mikonazol . Paralelni lekovi: diaprel Mr. 200mg.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.SLAVIAMED D.O. 5mg/mL. blister. dnevno.10. 3x10 kom 8600102463646 1808/2007/12 03. dnevno.S01ED01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ed beta-adrenergički blokatori (R) 7093071 kapi za oči. . ili 3 puta dnevno ujutro. blister.02. 1x5mL Cena 150. 3x10 kom 8600102463653 1807/2007/12 03. Unitimolol® 0. 1mg. 5 ili 6 tabl. . 400mg+2.2006 Cena (R) 1341811 film tableta. uključujući i dane menstruacije. 3x10 kom Cena 157.09. 80mg.02. 2mg.HABIT PHARM A.A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341810 film tableta. postepeno povećavati u zavisnosti od vrednosti glikemije. glioral® GLIMEPIRID .5% G GLIBOMET® . bočica staklena. glimepirid remevita. maks. Meglimid® www.10.160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. GLAUMOL® .2007 Cena 863.

ako dnevna doza iznosi 800mg.2006 Cena 1504din (R) 1042103 tableta.Švajcarska imatinib . derivati sulfonilureje (R) 1042350 tableta.3din 8608813901143 703/2006/12 25.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 40-160mg ujutro uz doručak ili podeljeno u 2 doze. 3x10 kom Cena 3/2-10-7794 17. www. Paralelni lekovi: amaryl®.01.O.O.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 1 a10BB sulfonamidi. glimepirid.2007 Cena 254din (R) 1042353 tableta. 2mg. blister. Meglimid® GLIVEC® . blister.12.2006 Cena 592.Srbija glimepirid . derivati sulfonilureje (R) 1042100 tableta. 1mg. 4mg. nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka. tvrda. blister. 50mg. 3x10 kom 8608813901242 704/2006/12 25.2006 Cena 863.05. blister. Meglimid® GLIORAL® .01. Tablete uzimati uz obrok. sa velikom čašom vode. 6mg.A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) G a10BB sulfonamidi.NOVARTIS . 3mg. 3x10 kom 8608813901259 705/2006/12 25. 3x10 kom 5999880025041 86/2007/12 11.3din (R) 1042351 tableta.05. 3x10 kom 5999880025058 85/2007/12 11. gliprex®. 3x10 kom 5999880025065 84/2007/12 11.01.2002 Cena 202430.05. 80mg.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039380 kapsula.9din (R) 1042102 tableta.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): početi sa 1mg/dan. 320mg dnevno. glimepirid. tvrda. blister. podeljeno u više doza (uz glavne obroke). diprian. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. blister. 100mg.2007 Cena 363din (R) 1042352 tableta. 3x10 kom Cena 403.2007 Cena 533.Srbija gliklazid . maks. 3x10 kom 8608813901150 706/2006/12 25. 2mg.nr .CEMELOG-BRS Kft . 4mg. NIŠ . blister. maks.5din (R) 1042101 tableta.2002 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno. maks.01.abecedni spisak registrovanih lekova GLIMEPIRID REMEVITA . blister.REMEVITA D. 3x10 kom 8608808105242 397/2007/12 30. 3mg.01. ujutru i uveče. 6mg dnevno. cele. Paralelni lekovi: amaryl®.5din 5999880025072 83/2007/12 11. blister. glimepirid remevita. derivati sulfonilureje Cena 157. glikosan GLIPREX® . 3x10 kom Cena 777. 6mg dnevno. ako je potrebno dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno.co.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip II): početna doza je 1mg jednom dnevno.Mađarska glimepirid .1din (R) 1042070 tableta.05. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. 10x12 kom 3/2-10-7794 17. blister. Paralelni lekovi: diaprel Mr.1din (R) 1039381 kapsula. lek se uzima pre ili u toku jela. blister.DigitSoft. ako je potrebno. dozu povećavatiu intervalu od 1-2 nedelje po 1mg.12.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.GALENIKA AD . uzima se pre ili u toku doručka. ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno.

Tefor GLUCOPHAGE . 3g dnevno podeljeno u više doza. 400mg.A10BF01 GLIVEC® . Meglucon 500.3din 02.09.2006 doziranje: hipoglikemija: odrasli 0.5din (R) 1341102 tableta.L01XE01 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039382 film tableta.MERCK KGaA . povećati na 3 puta po 50mg. uzima se 2 puta dnevno po 400mg. deca 50-150mcg/kg i..nr .02.2004 www.Švajcarska imatinib .Nemačka metformin .2006 doziranje: hronična mijeloidna leukemija (hronična faza): preporučena doza je 400mg jednom dnevno. po potrebi posle 6-8 nedelja povećati na 3puta po 100mg.NOVARTIS PHARMA STEIN AG . 500mg.Francuska metformin . maks. blister.Nemačka akarboza . 1000mg.07.A10BA02 a10Ba bigvanidini (R) 1043105 film tableta.8din 3/2-10-10650 20.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 209. počinje se sa 850mg dnevno uz doručak nedelju dana.v. Metfogamma® 1000.A. Metfogamma® 500. 100mg.02. 50mg dnevno (početno). po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1-5mg/sat. GLUCOPHAGE . 3x10 kom G LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BF inhibitori alfa-glukozidaze (R) 1341101 tableta.09. Siofor® 500. 100mg. 1mg/mL.2007 Cena 414. Paralelni lekovi: aglurab. mogu se uzeti i rastvorene u čaši vode ili soka od jabuke. blister.09.10 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 179/2006/12 13. 50mg.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane.DigitSoft. blister. Meglucon 850. 5x10 kom (R) 1043107 film tableta. deca 10-20mcg/kg.1din 8606007910285 2066/2007/12 25.NOVO NORDISK A/S .2004 213. 3x10 kom Cena 515-04-1215/04 Cena 515-04-1215/04-1 219. blister.v.S. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2-10mg/sat. 850mg. blister.5-1mg. maks. 1x1mL Cena 1321.Danska glukagon . Siofor® 1000.07. 600mg dnevno. ako dnevna doza iznosi 800mg. GLUCOBAY® . ubrzana faza ili blastna kriza 600mg jednom dnevno.1din 02. . a zatim doza održavanja 2 puta po 850mg. 2x15 kom 8606007910278 2068/2007/12 25. ujutru i uveče. gluformin..2006 Cena 180/2006/12 13. Metformin. Tablete uzimati uz obrok. 6x10 kom (7612791505119) (R) 1039383 film tableta. blister.co. trovanje beta-blokatorima odrasli 5-10mg i. Metfogamma® 850.BAYER HEALTHCARE AG . napunjen injekcioni špric. GLUCAGEN® HYPOKIT® . po potrebi ponoviti za 10 minuta.12. sa velikom čašom vode.H04AA01 PANKREASNI HORMONI H04aa glikogenolitički hormoni (R) 0341340 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 2x15 kom Cena 550.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. nastaviti sa 2 puta po 850mg (ujutro i uveče) nedelju dana. cele. Siofor® 850.3din 1733/2006/12 21.MERCK SANTE S. blister. 2x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043106 film tableta.

2004 Cena (BR) 1163563 film tableta.Nemačka glukoza .86mg. 5 % do 2L dnevno.86mg. 10%.BRAUN MELSUNGEN AG . 30x10 kom 515-04-363/04-3 09. 5%. deca 30-60mL/kg dnevno. 392. Paralelni lekovi: Perigona® GLUCOSE 10% . 5%. glucosi infundibile 10%.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . boca plastična. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. glucosi infundibile. 20x500mL 515-04-3831-1 22.06. 10x500mL 4030539002981 561/2006/12 08. boca plastična.12. Metformin.BRAUN MELSUNGEN AG . počinje se sa 500mg ili 850mg dnevno uz doručak nedelju dana.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173305 rastvor za infuziju. Meglucon 850.co. 5%.B. boca staklena. glucosi infundibile 10%. glucosi infundibile 10%. deca 30-60mL/kg dnevno. 10% do 2L dnevno. blister. 10%.6din (Z) 0173306 rastvor za infuziju. deca 15-30mL/kg dnevno. boca plastična.06. 10x500mL Cena 4030539039871 569/2006/12 08. Siofor® 850.CHEPHASAAR CHEMISCH . blister.05. 20x100mL 4030539001946 567/2006/12 08. 392.2006 Cena 1324. Paralelni lekovi: glucose 5%. 10x1000mL 4030539068680 568/2006/12 08.2006 Cena (Z) 0173307 rastvor za infuziju. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.2din (SZ) 0173901 rastvor za infuziju. maks. Siofor® 500.DigitSoft.05. glucosi infundibile. pre ili u toku jela.B. 5% 2L dnevno. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% FRESENIUS .2006 Cena (Z) 0173301 rastvor za infuziju. 10x1000mL 4030539039888 566/2006/12 08. Tefor GLUCOSAMIN-MIP . Paralelni lekovi: aglurab.05. glucosi infundibile.2003 Cena 1622. Paralelni lekovi: glucose 10%. 5x10 kom G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena (Z) 0173300 rastvor za infuziju.abecedni spisak registrovanih lekova 11 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. glucose 5% Fresenius. 49x100mL www. gluformin.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3266. Paralelni lekovi: glucose 10%.5din 515-04-3831/03 22. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 5%. 5%. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. boca plastična. Meglucon 500. Metfogamma® 1000. 3g dnevno podeljeno u više doza.05.Nemačka glukozamin .12. Metfogamma® 500.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucosi infundibile 5% B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0173900 rastvor za infuziju. glucose 5%. Metfogamma® 850.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163561 film tableta.2003 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucosi infundibile 5% GLUCOSE 5% . glucose 5% Fresenius.Austrija glukoza . a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške ar troze: 3 puta po 500mg. Siofor® 1000.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-363/04-1 09.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .Nemačka glukoza . boca plastična.6mg+131.6mg+131. boca staklena.nr .05.

2006 www.09.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI G B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu Cena 55.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 48. 10 % do 2L dnevno. 1x250mL B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173130 rastvor za infuziju.1din (Z) 0173225 rastvor za infuziju. 1x500mL 8600097200066 1653/2006/12 15.O. deca 15-30mL/kg dnevno. glucosi infundibile.2006 Cena 69.8din 481/2006/12 07. 10%.04. 10%. glucose 5%. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. 1x500mL 8600097200073 1654/2006/12 15. glucose 5%. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE . 1x500mL 8600064104052 Cena 55.8din (Z) 0173500 rastvor za infuziju. deca 15-30mL/kg dnevno. 5 % do 2L dnevno.DigitSoft. 10 % do 2L dnevno. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.B05BA03 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173220 rastvor za infuziju. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. odrasli inf. glucose 5% Fresenius. 1x500mL Cena 69.4din 515-04-3689/04 30. boca. 5%.D.HEMOMONT D.co. boca plastična. glucose 5% Fresenius.8din 8600097010641 2040/2006/12 06. Paralelni lekovi: glucose 10%.04. boca.O.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.1din 8600064104076 480/2006/12 07.Srbija glukoza . glucose 5% Fresenius. deca 30-60mL/kg dnevno. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf.Crna Gora glukoza .HEMOMONT D. Paralelni lekovi: glucose 10%.Srbija glukoza . 5 % do 2L dnevno.2004 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. 1x500mL Cena 55.12 GLUCOSI INFUNDIBILE .ZDRAVLJE A.O.2006 Cena 69. 5 % do 2L dnevno.11. odrasli inf. boca. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% .09.Crna Gora glukoza . . deca 15-30mL/kg dnevno. . glucosi infundibile 10%.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173502 rastvor za infuziju. 10%.Srbija glukoza . . glucose 5%. glucosi infundibile. glucose 5% Fresenius.HEMOFARM AD . 10 % do 2L dnevno. 5%.nr .1din (Z) 0173501 rastvor za infuziju.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: glucose 10%. glucosi infundibile 10%. 5%.O.D. 1x500mL 8600097010658 2041/2006/12 06. Paralelni lekovi: glucose 10%. . 5%. glucose 5%. glucosi infundibile 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% .09. boca. deca 30-60mL/kg dnevno. boca.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. boca plastična.B05BA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (Z) 0173131 rastvor za infuziju.11.2006 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija. glucosi infundibile 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% . deca 30-60mL/kg dnevno.

v.09. Tefor GLYPRESSIN® . a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg. deca 30-60mL/kg dnevno. 10mg. glucose 5%.2002 780.Francuska metformin. 500mg+2.2005 Cena 198. . daje se pod stalnim nadzorom kardiovaskularne funkcije. Meglucon 850. maks. bočica. bočica.USA glipizid . dnevno.09. Metformin. dnevna doza je 120-150mcg/kg talesne težine.A. 5 ili 6 tabl. Siofor® 850. 500mg+5mg. glucosi infundibile 10% GLUCOTROL® XL . Metfogamma® 500. 500mg. 5x5mL Cena 15652.HEMOFARM AD . dnevno. 6 tabl.1din 8606102233135 1239/2007/12 07. 3x10 kom Cena 66.06.Srbija metformin . glucosi infundibile.co. ili 2 puta dnevno ujutro i uveče za one koji uzimaju 2 ili 4 tabl. počinje se sa 500mg dnevno uz doručak nedelju dana.Švajcarska terlipresin .2din 8600097011556 515-04-564/03 12. 5 % do 2L dnevno. Meglucon 500. Siofor® 500.MANUFACTURING CENTER . 1x30 kom 4034541004476 3/2-10-7909 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 5mg uz doručak. www. izotonična i hipertonična dehidratacija): odrasli inf. Metfogamma® 850.nr . maks. blister.5mg.7din (R) 1341801 film tableta. ujutro sa doručkom.abecedni spisak registrovanih lekova 13 doziranje: parenteralna ishrana u posebnim stanjima (hipoglikemija.8din 3596540050140 296/2005/12 01. 1x30 kom 5413973075367 3/2-10-7908 Cena (R) 1042301 tableta. glucophage. Paralelni lekovi: glucose 10%. 2x15 kom Cena 235. 20mg dnevno. 2x15 kom 3596540060132 298/2005/12 01. Paralelni lekovi: glibomet® GLUFORMIN .A10BB07 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi.06. uz prisutnu opremu za intenzivnu negu. jednom dnevno 1 tabl. blister.2002 G a10Bd bigvanidini i sulfonamidi u kombinaciji (R) 1341800 film tableta. derivati sulfonilureje Cena (R) 1042300 tableta. Paralelni lekovi: aglurab. lečenje započeti dozom koja odgovara prethodno primenjivanim dozama metformina i glibenklamida. GLUCOVANCE® .H01BA04 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01Ba vazopresin i analozi (SZ) 0045090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. maks.12. 3g dnevno podeljeno u više doza. postepeno povećati u zavisnosti od vrednosti glikemije. 5mg. blister.12. liobočica sa rastvaračem u ampuli.DigitSoft. Metfogamma® 1000. zavisno od stanja je 2-3 dana.PFIZER .A10BD02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 433.MERCK SANTE S. glibenklamid .. doza održavanja je 1mg na 4-6 sati.6din 25. Trajanje terapije.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA .6din 25. 1mg/5mL. u podne i uveče za one koji uzimaju 3. dnevno.2003 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. ili 3 puta dnevno ujutro.S. maks. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana. glucose 5% Fresenius. Siofor® 1000.2007 doziranje: krvarenje iz variksa jednjaka: odrasli početno 1-2mg sporo i.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043060 film tableta.

INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. gonal .j.j.f® 450. liobočica i rastvor u špricu. liobočica sa rastvaračem u špricu. 300i.5mL. pen sa uloškom.. Paralelni lekovi: gonal . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.nr .2007 (R) 0044252 rastvor za injekciju.P.Italija folitropin alfa .F® 300 .INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. gonal . 450i.A.05.co.f® 900 GONAL .75mL Cena 8606102684159 1314/2007/12 12. 1x0.P.06. gonal .Švajcarska folitropin alfa .j.DigitSoft.f® 300.f® 900 GONAL .2007 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. 450i./0. pen sa uloškom. .f® 1050.14 abecedni spisak registrovanih lekova GONAL .2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). Paralelni lekovi: gonal . liobočica sa rastvaračem u špricu.f® 450./0.SERONO PHARMA INTERNATIONAL .j.Italija folitropin alfa .Italija folitropin alfa . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044010 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2din 515-04-1560/04 10.5mL Cena 8606102684043 720/2006/12 25. 75i.f® 900 GONAL .05.75mL Cena 8606102684142 1315/2007/12 12. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno.f® 450.75mL.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 2299. zavisno od kliničkog odgovora. 1x0. zavisno od kliničkog odgovora.06. gonal .G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI G GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044251 rastvor za injekciju.j.F® 450 . zavisno od kliničkog odgovora.f® 1050. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).A.06.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044250 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. .A.f® 1050.INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S./0. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). Paralelni lekovi: gonal . gonal .f® 900 www.75mL Cena 8606102884050 718/2006/12 25.75mL. zavisno od kliničkog odgovora. gonal . ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. .P.75mL./1. 1x1mL g03ga gonadotropini (R) 0044011 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x0. 1050i. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. Paralelni lekovi: gonal . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula). ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. gonal .2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.f® 300.F® 1050 .2004 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.F® 300 . 1x1. gonal .

terapijom.G03GA05 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA 15 g03ga gonadotropini (R) 0044253 rastvor za injekciju.nr . 200mg+150mg+25mg+2.f® 450 GRIPPOSTAD® C . prevremeni porođaj: 4 puta po 0.R06AB54 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini (BR) 1111270 kapsula.5mg.f® 1050.25-0.DigitSoft.STADA ARZNEIMITTEL AG . bočica.05. kofein. zavisno od kliničkog odgovora. pen sa uloškom. askorbinska kiselina.j.5-1mg. ozbiljni deficit LH i FSH kod žena. GYNIPRAL® .ALKALOID AD .INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.1din 5310001065058 911/2007/12 03.125-0.v. kapsule progutati sa dosta tečnosti. 1x10 kom Cena 123. u podne i uveče)./1.A.2007 doziranje: astma: oralno odrasli 3 puta po 0. 1x20 kom Cena 181.R03CC05 G LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI r03cc selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora (SZR) 1142200 tableta.Makedonija heksoprenalin .F® 900 .5mg tek pošto je aktivnost uterusa suprimirana i.5din 4011548004333 273/2005/12 04. Paralelni lekovi: gonal .2006 doziranje: anovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. .f® 300.5mg. hlorfenamin . deca od 4-10 godina 3 puta 0.5mg.05.abecedni spisak registrovanih lekova GONAL . gonal .Nemačka paracetamol.08.co. tvrda. stimulisanje spermatogeneze kod muškaraca sa urodjenim ili stečenim hipogonadotropnim hipogonadizmom: doziranje je individualno. 900i. gonal .Italija folitropin alfa . “in vitro” fertilizacija (stimulisanje razvoja multiplih folikula).25mg. povlačenjem simptoma. (ujutru.5mL. 0. 1x1.P.5mL Cena 8606102684067 719/2006/12 25. doza se može smanjiti na 1 kap.2005 doziranje: simptomi gripoznih infekcija i prehlade: početna terapija za odrasle 3 puta dnevno po 2 kaps. u podne i uveče. www. deca ispod 4 godine 3 puta 0. ujutru. blister.

nr .DigitSoft.co.1 abecedni spisak registrovanih lekova www.

(500i. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.08. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.B02BD06 ANTIHEMORAGICI H B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066200 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066201 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. Wilate® 900 HAEMATE® P 250 .Nemačka faktor VIII.v. Immunate.j. a primenjuje se kao i. liobočica sa rastvaračem.Nemačka poligelin . Wilate® 900 HAEMOCTIN SDH . Wilate® 900 HAEMATE® P 500 .9din 8606103100054 1272/2006/12 02.08. Haemate® P 250. Haemate® P 500.ZLB BEHRING GmbH .v..ZLB BEHRING GmbH . boca.+2400i. Paralelni lekovi: Haemate® P 250.j.12. količina infuzije zavisi od gubitka krvi. 1x5mL 8606103100047 1273/2006/12 02. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 4336.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest. 250i. u vitalnim indikacijama.08.+600i. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .B05AA.)/15mL.)/5mL. 1x5mL Cena 6400din 515-04-991/03 26.1500mL po potrebi. 1x15mL 8606103100061 1274/2006/12 02. HAEMATE® P 1000 . von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) .8din (250i. Wilate® 450. odrasli 500 ./5mL.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066630 liofilizat za rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova 1 H HAEMACCEL . Cena 40567.v. Haemate® P 500.j. 3. inj. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.2003 doziranje: individualno. inj.B02BD06 ANTIHEMORAGICI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0172031 rastvor za infuziju. a primenjuje se kao i.08. Immunate.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.j. Wilate® 450. do 2000mL u vitalnim indikacijama.j. a primenjuje se kao i.2003 www. liobočica sa rastvaračem.THERA SELECT GmbH . Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije. ili kontinuirana infuzija. 1x10mL Cena 20944.ZLB BEHRING GmbH .Nemačka faktor VIII .5%.nr . ili kontinuirana infuzija.co.j. 10x500mL B02Bd faktori koagulacije krvi (SZR) 0066202 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja.4din (1000i.j.DigitSoft. Immunate.Nemačka faktor VIII.)/10mL. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. ili kontinuirana infuzija.BIOTEST PHARMA GmbH . liobočica sa rastvaračem. Wilate® 450. deca po potrebi. inj. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju poremećaja koagulacije.2006 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.Nemačka faktor VIII.4din 515-04-3187/03 07. liobočica sa rastvaračem.+1200i. Cena 10231.

ampula. Haldol® depo. ampula.2003 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VII): 10 . 60-100mg dnevno.KRKA.nr . liobočica sa rastvaračem.150mg/kg/dan. ampula. plastična bočica.j. bočica.25 i. Paralelni lekovi: Haldol® depo. deca od 3-12 godina 0.5din 8600097011464 03-6708/99 07. liobočica sa rastvaračem. maks. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070843 rastvor za injekciju. octanate.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070207 rastvor za injekciju. 500i. deca od 3-12 godina 0. 1000i. emoclot d./10mL. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL SOPHARMA .0250. Haloperidol Sopharma HALOPERIDOL .5-5mg./kg.025-0. Paralelni lekovi: Haldol®.7din 3838989577025 660/2007/12 08.Slovenija haloperidol . 50mg/mL. maks. 2x15 kom Cena 376din 8600097010726 119/2006/12 03.KRKA. rastvor. bočica. 5x1mL Cena 1477. octanate 1000.HEMOFARM AD . 2mg/mL.2007  (R) 1070205 tableta. blister.2000  (R) 2070842 oralne kapi. 1x25 kom Cena 165din 8600097011020 118/2006/12 03. bočica. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. 10x1mL H Cena 242.15 i. maks./kg.2007  (R) 1070202 tableta.08. 5mg/mL.DigitSoft. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg.05mg/kg/dan. emoclot. 10mg.150mg/kg/dan.03.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (Z) 0070200 rastvor za injekciju. po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata.025-0.1 (SZ) (SZ) 0066631 liofilizat za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Haldol®.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 1070840 tableta.co. jaka krvarenja 40 .j.06. 1x10mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 12200din 515-04-991-1 26.05mg/kg/dan.2000 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. TOVARNA ZDRAVIL. maks.05mg/kg/dan.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: uobičajeno 50mg na 4 nedelje. podeljeno u 2-3 doze. maks. podeljeno u 2-3 doze.5-5mg.2003 Cena 24000din 515-04-991-2 26. 2mg.03.5-5mg.Srbija haloperidol . 5mg. 300mg na 4 nedelje.D. Haloperidol www.. 1x10mL 0066632 liofilizat za rastvor za injekciju./kg.06.02. Haloperidol. 10x1mL Cena 272. Haloperidol Sopharma HALDOL® DEPO . 0.03.2007 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.50 i.j. podeljeno u 2-3 doze.D. 1x30 kom Cena 506.150mg/kg/dan.5din 03-6707/99 07. .j./10mL.4din 3838989577018 659/2007/12 08. jača krvarenja 15 .02. deca od 3-12 godina 0. 1x10mL Cena 59. 60-100mg dnevno. Haloperidol. 60-100mg dnevno. Paralelni lekovi: Haldol®.maks.2006 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0.03. 2mg. maks.HEMOFARM AD . 10mg. Paralelni lekovi: Beriate P.Slovenija haloperidol .2006  (R) 1070841 tableta. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza. 0. octanate 250 HALDOL® .I.j. D.08. . 1x25 kom Cena 165din 3838989576875 661/2007/12 08. 0.7din 3838989576998 662/2007/12 08. TOVARNA ZDRAVIL. po potrebi ponoviti posle 2 nedelje. D.Srbija haloperidol . Haldol® depo.

DigitSoft. deca od 3-12 godina 0.4din 8600097010627 395/2007/12 30.03. 2mg/mL. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate HARTMANOV RASTVOR .2006 doziranje: terapija šoka.373g/L+0. kalijum-hlorid.5 L). Haldol® depo.5-2% (deca) ukiseoniku ili smeši azotsuboksida i kiseonika.12.02. 180 kapi/min. 6.4din 8600064104601 120/2006/12 06. fiola.1din 515-04-4001/03 22.5-5mg. 5mg.2003 doziranje: šizofrenija i druge psihoze: oralno odrasli početno 2-3 puta po 0. natrijum-laktat . održavanje anestezije: 0.01. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.02g/L+0.2001 doziranje: indukcija anestezije: individualno. boca.co.2003 Cena 47. maks. 10x1mL 8600064117687  (R) 1070800 tableta.D. održavanje krvnog pritiska i cirkulacije za vreme operacije: 30-45mL/kg dnevno (2.2003 Cena 370. 180 kapi/min. rastvor.Srbija natrijum-hlorid.025-0.12. ZRENJANIN .12.ZDRAVLJE A. 10mg.abecedni spisak registrovanih lekova HALOPERIDOL SOPHARMA . po potrebi ponoviti 1-2 puta u toku 24 sata. maks. koncentraciju postepeno povećavati na 2-4% (odrasli) ili 1.9din 515-04-4002/03 22.4din 515-04-4003/03 22. stanja sa acidozom. stanja sa acidozom. . ampula. kalcijum-hlorid.5-2% (deca i odrasli).nr . 6g/L+0.12. Paralelni lekovi: Haldol®. 1x10mL 1 Cena 124.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175410 rastvor za infuziju. 60-100mg dnevno.ZDRAVLJE A. HARTMANOV RASTVOR . kalijum-hlorid. 1x25 kom 8600064117649  (R) 1070801 tableta. 1x500mL Cena 76. bočica.Srbija natrijum-hlorid. boca.Srbija halotan . natrijum-laktat . Haloperidol HALOTHAN .294g/L+6.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05BB rastvori za elektrolitni disbalans Cena (Z) 0175185 rastvor za infuziju. 2mg.5 L). podeljeno u 2-3 doze.2007 doziranje: terapija šoka.JUGOREMEDIJA A. maks. prosečno 60 kapi/min.HEMOFARM AD .2003 Cena 165din 515-04-4000/03 22. parenteralno akutne psihoze i povraćanje: 5-10mg.150mg/kg/dan. 1x500mL 76.25g/L. u urgentnim stanjima. kalcijum-hlorid.294g/L+3. maks.276g/L. Paralelni lekovi: compound Sodium Lactate www.05mg/kg/dan. 0.N05AD01 PSIHOLEPTICI N05ad derivati butirofenona  (R) 0070803 rastvor za injekciju. doza održavanja 1-15mg dnevno podeljeno u više doza.D. . prosečno 60 kapi/min.N01AB01 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 9080091 rastvor za inhalaciju. bočica. blister. 50mL. 3x10 kom 8600064117663  (R) 2070802 oralne kapi.373g/L+0. 1x50mL Cena 252din 8608811001623 3/2-10-7960 13. u urgentnim stanjima.Srbija haloperidol .D.

Paralelni lekovi: artelac.D. blister.2002 doziranje: odrasli terapija 2 puta po 1 kapsula. .N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071755 tableta.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.200 abecedni spisak registrovanih lekova HEFEROL® . bočica staklena. deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kapsula dnevno.S01GA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091080 kapi za oči. 0.5din 3838989500184 515-04-02568-1 28. 1x10mL 8600097200196 515-04-1757/03 11.HEMOFARM AD .06. maks. HELEX® . tvrda.1din 5310001008284 3/2-10-5760 10. bočica. depresija: 3 puta po 0. 0. blister. artelac edo. bočica.HEMOFARM AD .03%.2004  (R) 1071756 tableta. rastvor.HEMOMONT D. hidrohlortiazid . blister. 0.2din 8600097200196 515-04-1757/03 11. rastvor.DigitSoft. 2x15 kom Cena 104din 3838989500177 515-04-02568/03 28.O. 1mg.25mg.Slovenija alprazolam . 0.O.2007 doziranje: hiperemija i/ili edem konjunktive nastali usled alergijske reakcije. Isopto Tears HEMODROPS .2din (R) 7099071 kapi za oči. dnevno (uvek u isto vreme. Xanax®. zapaljenja. 0. . 4mg dnevno. artelac edo.5%. 2x15 kom Cena 203.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (R) 7099071 kapi za oči. najbolje ujutru).3din 8600097200141 1285/2007/12 12.nr . blister. 20mg+12.Crna Gora hipromeloza . kontaktnog sočiva. 350mg. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljeno u više doza. 2x15 kom Cena 131. TOVARNA ZDRAVIL. 2x10 kom Cena 418din 8600097010542 2064/2007/12 25.5mg.5%. . 4mg dnevno.09. 1x30 kom Cena 151. HEMOKVIN PLUS® .08.5mg.ALKALOID AD .09.09.co. profilaksa 1 kapsula dnevno.25mg. prisustva stranog tela u oku.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance Cena 80.2003 doziranje: veštačke suze: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. Paralelni lekovi: Ksalol®.Srbija kvinapril.C09BA06 H LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401030 film tableta.B03AA02 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe. rastvor. povrede oka: 1-2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3-4 sata. oralni preparati (R) 1060140 kapsula.Srbija hipromeloza .09. 1x10mL Cena 80. Isopto Tears HEMOKULIN® .2007 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.Crna Gora nafazolin .5mg. bočica staklena.2din 3838989500207 515-04-02568-2 28.08. 1x10mL Cena 48. www.HEMOMONT D. Paralelni lekovi: artelac.2004  (R) 1071757 tableta.2004 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0.O.11.Makedonija gvožđe(ll)-fumarat . zolarem HEMODROPS . maks.O.KRKA. D.

5x0. maks.. dnevno. parenteralno do 20g inf.5din (R) 2127451 granule.Nemačka l-ornitin-l-aspartat .HEMOFARM AD .Srbija hidrohlortiazid. 1x20mL 8600097011945 515-04-2910/03 03. blister.C03EA01 DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1400400 tableta. hronični hepatitis.12. kongestivna srčana insuficijencija početna doza 1-2 tablete dnevno. 20mg.GALENIKA AD .abecedni spisak registrovanih lekova HEMOKVIN® .Srbija heparin .10mg dnevno.8din (R) 3325481 sirup. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 2.2003 Cena 309.06. bočica.7din (R) 1103732 film tableta. zatim 1 puta po 250mg naredna 4 dana. deca ispod 45kg: 1 puta po 10mg/kg prvi dan. monokomponentni (R) 1103731 film tableta. 80mg dnevno.2007 www.40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. otitis media: odrasli i deca preko 45kg 1 puta po 500mg prvi dan. maks.06.HEMOFARM AD .2004 Cena 2406.06. HEPARIN . ampula. 10mg. blister. 2x10 kom 8600097010184 634/2005/12 12.05. brzina inf. 250mg.8din 974/2007/12 10. amilorid .co. 1x3 kom 8600097012041 515-04-2911/03 03. 50mg+5mg./0. infekcije kože i potkožnog tkiva.12. 10x10mL Cena 6319din 515-04-5173/03 03. doza održavanja 10 . 200mg/5mL. 5 g/sat. zatim 5mg/kg naredna 4 dana. 100mg/5mL. 1x20mL 8600097011563 3/2-10-3698 15.01. 3g.B01AB01 H ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01aB heparinski antikoagulansi (SZ) 0062035 rastvor za injekciju.2002 Cena 466. ampula.3din (R) 3325483 sirup. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (SZ) 0127452 koncentrat za rastvor za infuziju.A05BA. maks. blister. HEMOMYCIN . zmax HEMOPRES . bočica od tamnog stakla. blister. 2x10 kom Cena 275. kesica. HEPA-MERZ® .5mg dnevno.2003 doziranje: infekcije respiratornog trakta.Srbija kvinapril . 5g/10mL.1din 8600097011303 3/2-10-3696 15.J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325480 kapsula.DigitSoft.5 . po potrebi povećati do 4 tablete dnevno.HEMOFARM AD .Merz Pharma Gmbh & Co.12. 5000i.2002 Cena 164. tvrda. ciroza jetre sa izraženom simptomatologijom (hepatiana encefalopatija): oralno 1-3 puta po 3-6g dnevno.Srbija azitromicin .j. hronična opstruktivna plućna bolest.2007 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno 1-2 tablete dnevno. KGaA . 40mg dnevno.06.25mL 8608808100797 Cena 95. doza održavanja 20 . 500mg.12.C09AA06 201 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 4x10 kom Cena 103.2004 doziranje: masna jetra. 30x1 kom 515-04-5174/03-1 03.20mg dnevno. Paralelni lekovi: Sumamed. blister.8din 8600097010467 635/2005/12 12.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 5 .3din 8600097400497 317/2007/12 23. 1x6 kom Cena 466.1din (R) 1325482 film tableta.nr .25mL.2005 Cena 501.

1x40g Cena 8600097010191 1487/2007/12 10. i.07.12.52g/L+0.8g/L+ 10.B05BA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI H B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0174030 rastvor za infuziju.HEMOFARM AD . supozitorije 1-2 puta dnevno./mL.42g/L+4.72g/L+0.j. metionin. boca. 1x40g 8600097010207 1488/2007/12 10.co. treonin. glicin. histidin./g. 25000i. tuba. lizin.+1. lečenje obliterisanih hemoroida: mast 2 .07. priprema za operaciju i post operativno lečenje hemoroida.2007 doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi. 1000-2000 i. 1x40g (8600097010214) 1490/2007/12 10. 500i.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108180 krem. fenilalanin./5mL. praćeni zapaljenjem. 1x20g Cena 36.2007 Cena (BR) 4108182 gel.j.73g/L+2. hematom.202 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0062036 rastvor za injekciju. ekcemi i svrab u perianalnom predelu. analne fisure. na 12 sat./g.2007 doziranje: tromboze dubokih vena i plućna embolija: odrasli 5000 i. doza za odrasle 18. polidokanol . nastaviti kontinuiranom inf. arginin. 1x40 g) 8600097010221 1489/2007/12 10. cistein.09.C05AA04 VAZOPROTEKTIVI c05aa proizvodi koji sadrže kortikosteroide (BR) 4108020 rektalna mast.4g/L+13.Srbija heparin . Paralelni lekovi: Lioton 1000. 5000i.c.Srbija heparin. 1x10 kom 8600097010344 2062/2007/12 25. distorzija): 2-3 puta nanositi mast ili gel na obolelo mesto i blago utrljati.05./g.2007 Cena 782. 65i.1din (SZ) 0062037 rastvor za injekciju.2007 Cena (BR) 4108184 krem.4 puta dnevno mazati u tankom sloju.j./kg/sat ili s. HEPATHROMBIN . 120i.675mg+30mg.j. prolin.j.2002 doziranje: insuficijencija jetre sa ili bez poremećaja cerebralne funkcije (encefalopatija). deca i odrasli male telesne mase 5000 i.4g/L+0. tuba sa aplikatorom.7g/L+ 10.HEMOFARM AD ./sat ili s. tuba.4din 860009712249 3/2-10-7309 25.j.nr .j./g. 300i./g+2. hepatična koma ili prekomatozna stanja: individualno.8din 8608808100780 975/2007/12 10. 1x500mL Cena 423. 15-25 i. ampula. povrede kod spor tista (otok.4din (BR) 5108021 supozitorija.2007 Cena 34.j. HEPASOL 8% . glacijalna sirćetna kiselina. tuba. nastaviti kontinuiranom inf.v.09.c.82g/L+2.75mL/kg dnevno.09g/L+6. 15 000-20 000 i. izoleucin.08g/L.2007 Cena (BR) 4108185 gel. ulkus kruris.24g/L+4. serin.07.Srbija alanin. triptofan.64g/L+10. leucin.88g/L+1.05. 500i.j.DigitSoft. viatromb HEPATHROMBIN H .1g/L+5.j. blister.2007 doziranje: tromboflebitis. posttraumatski hematomi. valin . ampula.4din 8600097010306 2063/2007/12 25. 250 i.j.88g/L+5. 10x5mL 8608808100773 976/2007/12 10.233mg/g+30mg/g.j. 4. 5x1mL Cena 95. bolusom.HEMOFARM AD .07./kg na 12 sati. www.j. 300i. bolusom.v. tuba.j. prednizolon. maks. i.

inf. 0.O.O. u kombinaciji sa taksanima kod metastatskog karcinoma dojke: preporučena početna udarna doza 4mg/kg i.L01XC03 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela (SZ) 0039345 prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju.v.v. maks.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . isključivo sa preteranim stvaranjem HER2 proteina. tokom 90 minuta. tokom 30 minuta. kao i šok zbog opekotina): individualno doziranje.HEMOMONT D.abecedni spisak registrovanih lekova 203 HERCEPTIN® . HETASORB® 10% .Crna Gora hidroksietil skrob. 100g/L+9g/L.nr .oralnu primenu (BR) 4120250 rastvor.Srbija heksetidin . septički kao i šok zbog opekotina): uobičajena doza 500-1000mL jednom dnevno.HEMOFARM AD .10.DigitSoft. pre i nakon operativnih zahvata u ustima i kod manjih povreda u ustima. deca 3-12 godina 15-20mL/kg.1g/100mL . maks.Švajcarska trastuzumab . 1217.B05AA07 H SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179345 rastvor za infuziju. bočica od tamnog stakla.GUERBET . stomatitis. 60g/L+9g/L. gingivitis. niskoosmolarna kontrastna sredstva.2006 doziranje: metastatski karcinom dojke. 1x500mL Cena 646din 8600097002660 449/2005/12 07.2din 8600097003049 77/2007/12 11. iznosi do 20mL/kg telesne mase/sat. odrasli i deca starija od 12 godina 33mL/kg. 1x50mL Cena 515-04-3885/03 (SZ) 0194351 rastvor za injekciju. inf. .2004 HEXORAL® . voluven HEXABRIX 320 . Paralelni lekovi: Hetasorb® 6%. faringitis. 440mg. 1x500mL Cena 796.01.V08AB03 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom. 1x100mL Cena 515-04-3886/03 doziranje: doze zavise od vrste Rö snimanja. bočica staklena.Francuska joksaglinska kiselina .A01AB12 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno .06.co. traumatski.2007 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. traumatski. sprečavanje superinfekcije: 2 puta dnevno 1 kašiku nerazblaženog rastvora držati u ustima 30 sekundi i ispljunuti. 320mg/mL. 1x20mL Cena 150422. dnevna doza od 20mL/kg odgovara rastvoru od 10% istog preparata. brzina davanja inf. voluven HETASORB® 6% . deca do 3 godine 10-15mL/kg.5din 04.06.4din 8600097010245 515-04-2922/03 07. 1x200mL Cena 99. preporučena nedeljna doza održavanja 2mg/kg i.B05AA07 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179346 rastvor za infuziju. bočica staklena. Paralelni lekovi: Hetasorb® 10%.Nemačka hidroksietil skrob. boca staklena.01.2005 doziranje: terapija i profilaksa hipovolemije i šoka (hemoragijski. a 33mL/kg 6% rastvoru koji je kod nas registrovan).F. tonzilitis. septički. natrijum-hlorid . boca staklena. rastvorljiva u vodi (SZ) 0194350 rastvor za injekciju. kao monoterapija kod bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke koje su već lečene hemioterapijom jednom ili više puta.7din 8606102767166 96/2006/12 31. dnevna doza 20mL/kg telesne mase. www.11.8din 04. dnevna doza 33mL/kg (maks. liobočica sa rastvaračem. 320mg/mL.SERUMWERK BERNBURG AG .2003 doziranje: lakše i umerene upale i infektivne bolesti usne duplje.2004 2312. natrijum-hlorid . glositis.

Paralelni lekovi: act-HIB HIBIDEKS .5mL u razmaku od 1 meseca.8din 8600064104830 543/2007/12 27. šok.11.A. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata.6din 515-04-1627/03 07. .GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.2din 8606103683045 2113/2006/12 14.4din 8600097010986 3/2-10-7632 25. blister.5mL.2002 Cena 174.nr .A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123642 obložena tableta. 1x0. deca do 1 godine 25mg i.2007 doziranje: holecistopatije.5mL. 200mg.5mL.Srbija hidrokortizon . deca od 1. status astmatikus).3din 8606103683052 2114/2006/12 14. HIDROKORTIZON . 100mg.11. 500mg.2006 (Z) 0011908 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.D08AC02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ac bigvanidi i amidini (BR) 4156040 koncentrat za rastvor za kožu.5mL Cena 57100din 8606103683069 2115/2006/12 15.2006 doziranje: profilaksa teških. epiglositis.08. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela.DigitSoft. liobočica sa rastvaračem u špricu.Srbija himekromon . 1x1 kom Cena 57.GALENIKA AD .2003 doziranje: dezinfekcija predmeta i rana: 10mL razblaženo vodom do 1 L.HEMOFARM AD . Paralelni lekovi: Mendiaxon www. liobočica sa rastvaračem u bočici.Belgija vakcina protiv Haemophilus influenzae tip B . sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po 0.2006 (Z) 0011879 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.co. inf. . 10mcg/0.v. boca.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: Hydrocortison HIMEKROMON . preoperativna dezinfekcija: 100mL razblaženo sa 170mL vode i 730mL koncentrovanog alkohola. 1x1000mL Cena 331. hipersenzitivne reakcije (angioedem. sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemofilus-om influenzae tip B (meningitis. 5%. 1x1 kom 8600097011006 3/2-10-7633 25. 1x0. 10mcg/0.11.5mL Cena 1268.9din (SZR) 0047121 liofilizat za rastvor za injekciju. dnevno. deca od 6-12 godina 100mg dnevno. artritis.J07AG01 VAKCINE abecedni spisak registrovanih lekova H j07ag vakcine protiv Haemophilus influenzae B (Z) 0011878 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. bočica. deca od 1-5 godina (ako prethodno nisu vakcinisana) samo jedna doza od 0.204 HIBERIX™ . anafilaktička reakcija.D. 2x10 kom Cena 52.5 godina 50mg dnevno.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZR) 0047120 rastvor za injekciju. revakcinacija u 2-oj godini života. inflamatorne i antireumatske bolesti: odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2.02.5mL.11.5mL počevši od 6-te nedelje života.Srbija hlorheksidin . 100x0. hepatobilijarna glavobolja 400mg ujutro odmah posle buđenja i 400mg uveče. revakcinacija u 2-oj godini života.5mL Cena 590. deca od 6-12 meseci (ako prethodno nisu vakcinisana) 2 doze po 0. bočica. 10mcg/0.2002 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde.11. liobočica sa rastvaračem u bočici.

Paralelni lekovi: chloramphenicol.L01AA06 ANTINEOPLASTICI L01aa azotni plikavci  (SZ) 0031050 prašak za rastvor za injekciju.01. 10mg. . 1x5g Cena 57. a zatim u ređim intervalima. po potrebi povećavati svake 4 nedelje do maks. a zatim u ređim intervalima.ALKALOID AD . Simva HeXaL®.6din 5413760293646 96/2007/12 11.Makedonija hloramfenikol .HEMOMONT D.2006 Cena (R) 1104612 film tableta.6din 5413760293653 95/2007/12 11. vasilip®. koronarna bolest: 20mg/dan (uveče). 1x5g Cena 67din 8600097200233 3/2-10-9559 07. 3x10 kom 5310001178864 1280/2006/12 02.v.2007  (SZ) 0031052 prašak za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: cholipam. rastvor.12. www.2007 doziranje: inoperabilni maligni tumori osetljivi na ifosfamid: 1. tuba. 5mg/mL. doze 80mg/dan. Simvor.nr .co. Hloramkol® HLORAMKOL® .08. prvih 48 sati mast nanositi na unutrašnju stranu donjeg kapka. bočica.2006 Cena (R) 1104611 film tableta. 1x1g Cena 1930. blister. zocor® HOLOXAN® .O. 1%.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090816 mast za oči.O.08.Crna Gora hloramfenikol . tokom 5 uzastopnih dana.Nemačka ifosfamid .ALKALOID AD . bočica. bočica staklena.4g/m2 telesne površine (30-60mg/kg telesne mase) dnevno. 1x10mL 8600097403559 674/2007/12 09. tuba.11. kao dugotrajna 24 časovna inf. Hloramfenikol alkaloid® HOLLESTA .01. lečenje traje najduže 5 dana.S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aa antibiotici (R) 4090815 mast za oči. 2g.2007 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata 1-2 kapi prvih 48 sati. 1%.2007  (SZ) 0031051 prašak za rastvor za injekciju. 1g.2006 doziranje: hiperholesterolemija: početna doza 5-10mg/dan oralno (odjednom uveče). 20mg. ukapati u unutrašnju stranu donjeg kapka. 1x2g Cena 4424.BAXTER ONCOLOGY GmbH . 5g/m2 telesne površine (200mg/kg telesne mase).9din 5310001186760 515-04-2339/03 27.03. bočica.2003 doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na hloramfenikol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: svaka 3 sata.01. 500mg. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 205 HLORAMFENIKOL ALKALOID® . u podeljenim dozama. porodična homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uveče ili 80mg dnevno podeljeno u tri doze.Makedonija simvastatin .DigitSoft. Paralelni lekovi: chloramphenicol.C10AA01 H SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze Cena (R) 1104610 film tableta.2-2. i. blister. doza se može povećavati do 80mg.3din 5413760293660 94/2007/12 11.08. 1x500mg Cena 1231. 2x15 kom 5310001178888 1281/2006/12 02. Simvastatin.2001 Cena (R) 7090816 kapi za oči. 40mg. 3x10 kom 5310001178857 1279/2006/12 02. večernja doza najveća.

humani . gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području. 1x50mL Cena 2310.7din 3/2-3215 02.A. Ljudski albumin 20%.Francuska insulin lispro .BAXTER AG . 20%.08. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. ciroza jetre.08. kratkog dejstva (R) 0041512 rastvor za injekciju. preeklampsija). ciroza jetre. humani .LILLY FRANCE S. posle porodjaja).6din 3/2-10-4006 01.Švajcarska insulin lispro .co. akutni edem.m.04.1din 9002864012039 554/2005/12 18. Ljudski albumin 20%. preeklampsija). akutni edem. teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno.Austrija albumin. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.2002 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.A10AB04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3370.S.Austrija albumin. 5%.B05AA01 a10aB insulini i analozi. 1x50mL Cena 1991. ciroza jetre. kratkog dejstva (R) 0041507 rastvor za injekciju. bočica.2002 Cena 2310din (SZ) 0179351 rastvor za infuziju.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.b. parenteralni.ELI LILLY EXPORT S. vrstu insulina. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.07. humani . hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. za vreme operacija.BIOTEST PHARMA GmbH .2005 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. posle porodjaja). uložak. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. 20%./mL. .2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179350 rastvor za infuziju. zavisi od indikacije i stanja bolesnika. posle porodjaja). za vreme operacija.A.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179360 rastvor za infuziju.Nemačka albumin. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 20%. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) H Cena 2827din 177/2006/12 13.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 2310din 515-04-852/03 29. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN . teške ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: individualno. bočica. . 100i. preeklampsija).02. Paralelni lekovi: Humalog Pen HUMAN ALBUMIN ./mL.j. 1x50mL 3/2-10-4005 02.DigitSoft. zavisi od indikacije i stanja bolesnika.A10AB04 a10aB insulini i analozi. parenteralni. za vreme operacija. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN .11. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.nr .j. boca.H . Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. Paralelni lekovi: Humalog® HUMALOG® . bočica. 1x250mL www. 5x3mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179315 rastvor za infuziju. vrstu insulina.20 abecedni spisak registrovanih lekova HUMALOG PEN .2003 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. malo soli. 100i. malo soli. akutni edem.

bočica. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika. intravenski .1din (SZ) 0013463 rastvor za infuziju.06.nr .4mg/m2 dnevno.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. posle porodjaja).035mg/kg dnevno.7-1.DigitSoft. bočica./mL. 5g.06.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini.Nemačka albumin. 18i.co.A. 1x5mL 8606002990244 1357/2007/12 19. 150i. 2./mL. 1x100mL 8606002990190 3/2-10-1478/4 30.2din 3/2-10-2856 16./kg (½ doze infiltrirati oko rane. 1x50mL Cena 5195. Paralelni lekovi: Imogam rabies. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje. UMaN aLBUMIN HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING.j.2007 Cena 1860din (Z) 0013251 rastvor za injekciju.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H Cena 14180. 150i. hipovolemija različitog porekla (hemoragički šok. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1-2 dana. preeklamsija). Norditropin® NordiLet® H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044312 liofilizat za rastvor za injekciju.j. 1x1mL Cena 930din 8606002990220 1358/2007/12 19.ELI LILLY EXPORT S. 1x50mL Cena 2310din 8606103100108 774/2006/12 05. Paralelni lekovi: Human albumin.2007 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: primeniti što ranije. Paralelni lekovi: genotropin®.2006 doziranje: hipoalbuminemija (nefrotični sindrom. a ostatak u glutealni mišić).j.j./mL.15-0. humani . 1x3mL www. 150i. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. 1x2mL 8606002990237 1354/2007/12 19.3mg dnevno. octagam® HUMATROPE .Srbija imunoglobulin (IgG-7S).INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . bočica. Turner-ov sindrom: 0.abecedni spisak registrovanih lekova 20 gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno. Ig vena. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% . bočica.0mg/m2 dnevno. odnosno 1.06. specifični (Z) 0013250 rastvor za injekciju.ZLB BEHRING GmbH .j. UMaN aLBUMIN HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN . .Srbija rabies imunoglobulin. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d.05mg/kg dnevno. bočica.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE .B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179190 rastvor za infuziju.025-0. nespecifični (SZ) 0013462 rastvor za infuziju. supstituciona terapija: odrasli 0.07. MALO SOLI . Ljudski albumin 20%.2007 Cena 4650din (Z) 0013252 rastvor za injekciju. Ljudski albumin 20%.5g.05. gubitak tečnosti u ekstravaskularnom području.2002 Cena 10328. teske ekstenzivne opekotine sa visokim hematokritom: doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika. ciroza jetre. humani . istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20 i. akutni edem. malo soli.Švajcarska somatropin . za vreme operacija. bočica.05. karpula sa rastvaračem. 20%.1din 8606002990183 3/2-10-1478/3 30.06.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.. odnosno 0.

1x10mL H HUMODAR R .S. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. humani . HUMULIN M3 .12.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.LILLY FRANCE S.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. parenteralni. kratkog dejstva (R) 0041542 rastvor za injekciju.co. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva (R) 0041543 suspenzija za injekciju. vrstu insulina. parenteralni.INDAR .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A. 5x3mL Cena 515-04-2368/03 03./mL.11. 100i.j. 5x3mL Cena 3/2-10-3217 02.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-2 23.2001 www. karpula. 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.A. parenteralni. 1x10mL Cena 515-04-2367/03 03./mL.DigitSoft. bočica.Ukrajina insulin izofan .A. 1x10mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03 23. parenteralni. HUMODAR C25 .INDAR . bočica.ELI LILLY EXPORT S./mL.12. 100i.A10AD01 a10ad insulini i analozi.j. humani .ELI LILLY EXPORT S. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina. .INDAR . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041428 suspenzija za injekciju.Ukrajina insulin izofan . . a10ac insulini i analozi./mL. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041514 suspenzija za injekciju./mL.20 HUMODAR B .Francuska insulin izofan . HUMULIN NPH .j.A10AC01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-233/03-1 23.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan.Švajcarska insulin kristalni i protamin izofan.12. vrstu insulina. 40i.j.04. parenteralni. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. .A10AC01 a10ac insulini i analozi./mL. HUMULIN PEN M3 . srednje dugog dejstva (R) 0041541 suspenzija za injekciju.Ukrajina insulin humani . 40i. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041427 suspenzija za injekciju. parenteralni. karpula.nr . bočica.j. 40i.11. vrstu insulina. 100i.

100i. 1x10mL Cena 143. parenteralni.Italija hijaluronska kiselina .v.3din 8606103275011 515-04-247/03 14.01.11. ekcematozni keratokonjunktivitis. Paralelni lekovi: Hidrokortizon HYDROCORTISON . na 2-3 nedelje. deca od 6-12 godina 100mg dnevno. 5x3mL H OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (R) 0169160 rastvor za injekciju. 1x20 kom 8608808100803 74/2007/12 11. ampula. inf.nr . odrasli 100-500mg po potrebi ponavljati na 2. deca od 1.2din 8608808100834 75/2007/12 11. vrstu insulina. parenteralni. 20mg. injekcije 25-50mg intraartikularno. dnevno. HYALART .A.FIDIA FARMACEUTICI SPA .2007 Cena 95. bočica. karpula.A10AB01 a10ac insulini i analozi.2004 doziranje: patološke promene u zglobovima usled povrede ili degeneracije.2001 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.ELI LILLY EXPORT S. www. HYDROCORTISON . 1x5g Cena 43./mL. vrstu insulina.j.Srbija hidrokortizon . adjuvantna terapija u ortopedskoj hirurgiji: 20mg jednom nedeljno. vrstu insulina. 1%.2007 doziranje: akutni i hronični konjunktivitis.GALENIKA AD .2din 8608808100810 73/2007/12 11.01. sklerokeratitis. 4 ili 6 sati najduže tokom 48-72 sata.Srbija hidrokortizon . 10mg/mL. difuzni skleritis. 100i. HUMULIN PEN NPH .LILLY FRANCE S. tuba.5 godina 50mg dnevno. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. kontejner za tablete. 1x2mL Cena 2171.01. akutni i hronični iridociklitis.abecedni spisak registrovanih lekova 20 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.co. episkleritis.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.8din (R) 1047411 tableta.S.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-3214 02.Francuska insulin humani .1din 515-04-2369/03 03.2007 doziranje: supstituciona terapija kod insuficijencije kore nadbubrežne žlezde: tablete 2050mg dnevno podeljeno u 2 doze.H02AB09 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047410 suspenzija za injekciju.A. monokomponentni (R) 4090620 mast za oči.M09AX01 a10aB insulini i analozi.04. . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Švajcarska insulin izofan . HUMULIN R . 5x3mL LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026. kratkog dejstva (R) 0041425 rastvor za injekciju. deca do 1 godine 25mg i./mL. parenhimatozni keratitis.01.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 25mg/mL. srednje dugog dejstva (R) 0041515 suspenzija za injekciju.GALENIKA AD .DigitSoft. neinfektivni alergijski konjunktivitis. tokom 5 nedelja. .S01BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. uveitis: 1-3 puta dnevno na unutrašnju stranu donjeg kapka.

slabog delovanja. 3 puta dnevno blago utrljati u obolelo mesto.07. ampula. promene na koži kod eksudativne dijateze. Paralelni lekovi: geokorton HYPNOMIDATE® . 1x20g 8608808100872 62/2005/12 08.01.GALENIKA AD . tuba.D07AA02 abecedni spisak registrovanih lekova KORTIKOSTEROIDI. HYDROCYCLIN . 5x10mL doziranje: indukcija anestezije: uobičajena doza 0. DERMATOLOŠKI PREPARATI H d07ca kortikosteroidi. eritrodermija. 1%+3%.3mg/kg.GALENIKA AD . oksitetraciklin . 1x5g Cena 50.co. DERMATOLOŠKI PREPARATI d07aa kortikosteroidi. 1x5g Cena 47.V.2003 www.210 HYDROCORTISON .N01AX07 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080300 rastvor za injekciju. tuba. . 1%+3%. slabog delovanja (grupa I) (R) 4152075 mast.JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N. kombinacije sa antibioticima (R) 4153105 mast.9din 8608808100865 61/2005/12 08.2-0. dečiji hronični neurodermatitis. kozmetičkim preparatima i sintetskim supstancijama.4din 515-04-273/03 02.2005 Cena 152. ubodi insekata.Srbija hidrokortizon .5din (R) 4153106 mast.DigitSoft.5%.Belgija etomidat . alergijske reakcije prouzrokovane ubodom insekata: 2-4 puta dnevno mazati obolelu kožu u tankom sloju. tuba.09. alergijski dermatitis izazvan lekovima.09.Srbija hidrokortizon. alergijski dermatitis.D07CA01 KORTIKOSTEROIDI. 20mg.2007 doziranje: akutni i hronični ekcem.9din 8608808100841 76/2007/12 11. 2.nr . inflamatorna oboljenja sluzokože: mast za kožu. Cena 641.2005 doziranje: akutni i hronični ekcemi alergijskog i toksičnog porekla.

1x100mL 8600097400503 2073/2007/12 25.DigitSoft. fiola. posle jela.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. Paralelni lekovi: Brufen®. blister. blister.5din 515-04-1120-1 15. posle jela.2004 Cena 98.HEMOFARM AD . Upfen IBUPROFEN .M01AE01 I ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 90din 515-04-293/04 28. blister.co. odrasli 2-3 tabl. deca 13-14 godina 4-5 puta dnevno po 1 tabl. Nurofen Liquid.6-1. Paralelni lekovi: Brufen®. rupan. doza održavanja 0. rupan.Hemofarm. deca od 1-2 god.09.HEMOFARM .06.2003 www. deca od 1-2 god. Nurofen Liquid.O.6din (R) 3162482 oralna suspenzija. blister. 2..2 g/d.HEMOFARM AD . tablete se uzimaju nezavisno od obroka. 200mg. Nurofen.2003 Cena 104. 400mg. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. Nurofen active.5din (R) 1162488 film tableta. 2x10 kom Cena 178. Ibu . NIŠ .09. maks. 3x10 kom 8608813900108 (R) 1162531 obložena tableta.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. 2x10 kom 515-04-294/04 28.2-1. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.O..2007 Cena 91. 200mg. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.2-1.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 104. deca 6-9 godina 2-3 puta dnevno po 1 tabl.07.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162483 šumeća tableta. 3x10 kom 8608813900115 Cena 91. Nurofen active.2007 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 3x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162530 obložena tableta. rastvoreneu čaši vode. blister.06.01. Upfen IBUPROFEN .2002 doziranje: analgetik i antipiretik: kod odraslih i dece iznad 6 godina. deca od 3-7 god. sirup 3-4 puta po 100mg. sirup 3-4 puta po 50mg. 600mg.REMEDICA LTD .5din 515-04-1120/03 15. 3x10 kom 8600097400275 318/2007/12 23. 3-4 puta po 50mg. Upfen IBUPROFEN .06. 200mg. blister. 3-4 puta po 100mg.09. bočica.REMEVITA D. rupan. 400mg.Hemofarm.nr .4din 8600097011938 3/2-10-4807 25. Paralelni lekovi: Brufen®. 2x10 kom 515-04-290/04 28.abecedni spisak registrovanih lekova 211 I IBU . 400mg.2 g/d. deca 10-12 godina 3-4 puta dnevno po 1 tabl. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. doza održavanja 0. deca od 3-7 god. 3-4 puta po 200mg. 100mg/5mL.Srbija ibuprofen . Nurofen Liquid. Nurofen.4 g/d. Ibu .4 g/d. 2.2004 Cena 68.Srbija ibuprofen .. Nurofen.M01AE01 M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162640 obložena tableta. u podeljenim dozama2-3 puta dnevno.3din (R) 1162642 film tableta. Nurofen active. maks.Srbija ibuprofen . deca od 8-12 god.2din (R) 1162641 obložena tableta. deca od 8-12 god. Ibuprofen.Kipar ibuprofen .2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.6-1. 3-4 puta po 200mg.

nespecifični (SZ) 0013500 rastvor za infuziju. . doza održavanja 0.09.REMEVITA D. tuba.9din 8606103273178 2076/2007/12 25. 5%.6-1. Upfen IBUPROFEN .8din 515-04-1583/03 29.212 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162532 film tableta. sirup 3-4 puta po 50mg. intravenski .8g/d u 3-4 pojedinačne doze. 50mg/mL.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. Ibu .4din (SZ) 0013501 rastvor za infuziju. 300mg.4g/d.2004 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. NIŠ . 1x50g 8608811006475 515-04-1427/04 16. Ibu .M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 106.D.nr .SRBOLEK A.SRBOLEK A. 50mg/mL.co.3din (R) 1162510 kapsula. 10%. rupan.6din (R) 3162533 sirup.06.DigitSoft.07.2007 Cena 11572. Paralelni lekovi: Brufen®. Paralelni lekovi: Brufen® IDEOS . 1x100mL 8608811006468 515-04-1426/04 16.07.Francuska kalcijum-karbonat.2002 doziranje: lokalna primena kod blažih reumatskih bolova: 3-4 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta. bočica.3din 8608813900122 515-04-1120-2 15. blister.6-1.A.Srbija ibuprofen . Nurofen active. deca od 1-2 god.Hemofarm. tuba. 3x10 kom Cena 151. bočica. Paralelni lekovi: Brufen® I IBUPROFEN .P.. maks.2g/d. sirup 3-4 puta po 100mg. Nurofen. 100mg/5mL. deca od 8-12 god. 2x10 kom 8608809000874 3/2-10-4206 03. fiola.2-1. VITAMINI a11jB vitamini sa mineralima (R) 1053300 tableta za žvakanje.2-1. dodatak vitamina D i kalcijuma kod starijih: samo odrasli 2 puta po 1 tableta. 3-4 puta po 200mg.2g/d.Srbija ibuprofen .Srbija ibuprofen . 600mg. holekalciferol .INNOTECH INTERNATIONAL .09..A11JB.8g/d u 3-4 pojedinačne doze.25g+400i. deca od 3-7 god.07. 1x50mL 8606103273185 2077/2007/12 25. Nurofen Liquid. Paralelni lekovi: Brufen®.j. 1. posle jela. maks. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. Nurofen. Nurofen active. 2x15 kom Cena 260. . Upfen IBUPROFEN . 2. rupan. bočica.KEDRION S. 1x50g Cena 91.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.Italija imunoglobulin (IgG-7S).M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu Cena 93.5din 8608809000515 3/2-10-3162 03.2002 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.Hemofarm. IG VENA . posle jela. tvrda.D.2003 Cena 91.09.M02AA13 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167120 krem. 1x20mL Cena 4628.06. blister.4g/d.2.2003 doziranje: osteoporoza.2din (BR) 4167311 krem. . doza održavanja 0.2007 www. Nurofen Liquid.O. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.O.

Paralelni lekovi: Sumacta® Cena 639.DigitSoft. hemofilija A): trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja. 1x5mL Cena 5087.11. octanine F www.2007 Cena 46289.5din 3/2-10-6381 25. 1x3mL 3660053177301 1499/2006/12 21. Wilate® 450. imunodeficijencija: 200-400mg/kg jednom mesečno (najviše 800mg/kg) ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.j. bočica.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD.09. 300mg na 24 sata.)/5mL. 1x5mL Cena 7195. blister. 50mg/mL.Austrija faktor IX .2005 doziranje: profilaksa i lečenje krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B: individualno. primeniti intravezikalno jednom nedeljno tokom 6 nedelja.)/5mL.BAXTER AG .L03AX03 IMUNOSTIMULANSI L03aX ostali citokini i imunomodulatori (SZ) 0039421 prašak za intravezikalni rastvor. liobočica sa rastvaračem. IMMUNATE . octagam® IMIGRAN . stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.6din 9002864059607 552/2005/12 18.1din (5413760282275) 556/2005/12 18.11. inj. maks. Humani imunoglobulin 5%./5mL.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066171 liofilizat za rastvor za injekciju. bočica. bovis. 1x100mL Cena 23144.BAXTER AG . 1x2 kom 5900008010665 doziranje: akutni napad migrene: 50-100mg. Terapiju treba sprovoditi pod nadzorom lekara iskusnog u lecenju poremećaja koagulacije.2005 (SZ) 0066154 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.09.j.2005 (SZ) 0066173 liofilizat za rastvor za injekciju.nr . Wilate® 900 IMMUNINE . Cena 7562din 81mg/3mL.+125i.2006 doziranje: primarni i recidivantni karcinom “in situ” mokraćne bešike: 81mg rastvoren sa 3mL rastvarača razblažiti sa 50mL sterilnog fiziološkog rastvora. 50mg/mL.v.B02BD06 ANTIHEMORAGICI I B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066153 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. liobočica sa rastvaračem.j.Kanada živi atenuirani bacili M.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 213 0013502 rastvor za infuziju. 600i. liobočica sa rastvaračem. ./5mL.12.SANOFI PASTEUR LIMITED .2005 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja (von Willebrand-ova bolest.7din 8606103273192 2078/2007/12 25. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: aimafix.+250i.08. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.9din 9002864059201 553/2005/12 18. 200i. ili kontinuirana infuzija.5din (SZ) 0013503 rastvor za infuziju. von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof) . 1x5mL Cena 13962.co. soj BCG . liobočica sa rastvaračem. Haemate® P 250.Austrija faktor VIII. Haemate® P 500.2007 doziranje: idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/kg 1-2 dana.11.j. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. 1x5mL Cena 15246.j. 1x200mL 8606103273208 2079/2007/12 25. 50mg.N02CC01 ANALGETICI N02cc selektivni agonisti serotonina (5-HT1)  (R) 1086710 film tableta.j. Paralelni lekovi: Haemate® P 1000.7din (5413760282282) 555/2005/12 18.Velika Britanija sumatriptan . (500i.11.2002 IMMUCYST® . (250i. a primenjuje se kao i.

P.5 i. 1x2mL 8606103273031 50/2006/12 (Z) 0013447 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.+32D. 5x0. specifični (Z) 0013446 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j./kg telesne mase.+8D. .5mL. trovalentna (inaktivisani celi virusi poliomijelitisa 1./mL. Paralelni lekovi: rabipur® j07Bg vakcine protiv besnila (rabijesa) (Z) 0011863 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.j. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad 1 godine 2. napunjen injekcioni špric.SANOFI PASTEUR S. 150i.j.+32D.+8D.j.j. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila IMOVAX POLIO .j.A. (0.m.08.2 i 3) . odmah nakon ujeda zatim 3 i 7 dana.03. prva revakcinacija 12 meseci posle druge doze.j.j. dalja revakcinacija svake 3 godine.j.2004 (SZ) 0011896 rastvor za injekciju. sledeća revakcinacija na 5-10 godina po potrebi. (40D. 3. revakcinacija za 90 dana. u razmaku od 30 dana. postinfektivna vakcinacija prethodno vakcinisane osobe unazad preko 1 godine 2.5 i.j.2006 2303.2002 (SZ) 0011895 rastvor za injekciju. 14 i 30 dana posle kontakta sa besnom životinjom).5mL.01.j. liobočica sa rastvaračem u ampuli.Francuska rabies imunoglobulin.)/0.5mL u razmaku 1-2 meseca. 40D.SANOFI PASTEUR S.j. revakcinacija posle 12 meseci.J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.2004 doziranje: primarna imunizacija dece 3 uzastopne doze od 0.214 abecedni spisak registrovanih lekova IMMUNORHO .5mL vakcine 12 meseci posle treće doze.5mL. .5mL počevši od trećeg meseca u razmaku1-2 meseca.j. 1x2mL 8606103273024 51/2006/12 doziranje: porođaj ili abortus (u prva 72 sata): 250mcg. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. doze za decu i odrasle su iste.5mL www.2din (SZ) 0011862 rastvor za injekciju./0.6din 18. 150i. liobočica sa rastvaračem./mL. bočica. Cena 300mcg/2mL.+32D.co. postinfektivna vakcinacija prethodno nevakcinisane osobe 5 doza po 2. IMOVAX RABIES VERO . neimunizovane odrasle osobe 2 uzastopne doze od 0.2006 doziranje: kod osoba za koje se sumnja da su bile izložene virusu besnila (u kombinaciji sa vakcinom protiv besnila): spora i.2006 I IMOGAM RABIES . ampula.j.5 i.8din 515-04-4502/03 05. specifični (Z) 0013015 rastvor za injekciju.J07BG01 VAKCINE Cena 4593.5mL Cena 515-04-3003/03 15.KEDRION S.08. 2.A.J07BF03 VAKCINE j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) 560.Francuska vakcina protiv dečije paralize. (40D.5mL Cena 3/2-10-7998 25.PASTEUR MERIEUX . 7.+8D.j.01. liobočica sa rastvaračem. bočica staklena. 1x10mL Cena 42947din 3660053194223 1286/2006/12 03. kod opasnih ujeda dati još 20 i.)/0. 10x5mL Cena 515-04-3004/03 15.Francuska vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa) .5 i.12.nr .5din (Z) 0013016 rastvor za injekciju.J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 1x0. Paralelni lekovi: Beoglobin-d. odmah nakon ujeda.. od 20 i.A. inj.3din 18.01. . 20x0.2004 doziranje: prevencija 2 doze po 2.j.DigitSoft.j./kg specifičnog rabijes imunoglobulina humanog porekla. Partobulin® S/d.01. rhesonativ® 1996. humani . Cena 200mcg/2mL. bočica staklena. humani .2006 Cena 11203.j.Italija anti-D (Rho) imunoglobulin. revakcinacija sa 0. 1x2mL 3660053194193 1287/2006/12 03.5i.

istovremeno sa 0.Hrvatska antitetanusni imunoglobulin.j.5mL do najviše 1. po protokolu.m.j. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja.DigitSoft. 250i.co. po potrebi smanjiti na 0. Tetabulin S/d.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. a ostatak doze dati i. 5mg/kg dnevno.11.2006 Cena 12462.D. nespecifični (SZ) 0013350 rastvor za infuziju.m.D.Hrvatska humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S .02.8din (R) 1014066 tableta.2004 Cena 1454..06. 1x100mL 8606103010094 2061/2006/12 09. Paralelni lekovi: Humani antirabijski imunoglobulin. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg.REMEDICA LTD . 50mg.j.3din 8606103010087 271/2006/12 06. na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica. IMUPRIN® .Hrvatska rabies imunoglobulin.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI I j06Ba imunoglobulini.2006 doziranje: primarna imunodeficijencija.j.j. 200i. deca mlađa od 12 meseci čije majke imaju akutnu infekciju: profilaktička doza od 20-50 i.5mg/kg dnevno./kg uz vakcinu protiv hepatitisa B. terapija 30-300mcg/kg dnevno. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom. IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV TETANUSA . u butinu.Kipar azatioprin .J06BB05 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 50mg/mL. specifični (Z) 0013220 rastvor za injekciju. 250i.6din (Z) 0013311 rastvor za injekciju. ./2mL. Tetanus gamma IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) ZA INTRAVENSKU PRIMENU . bočica./5mL.j.2006 Cena 7095.02. bočica. 2x10 kom Cena 422. specifični Cena 578. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika. blister. Paralelni lekovi: Imuran® www. ampula.nr . .6din (R) 0013120 rastvor za injekciju.IMUNOLOŠKI ZAVOD D. 8606103010032 156/2006/12 07. radi efikasnije postekspozicione zaštite. 1x2mL 8606103010025 480/2005/12 14. 500i.02. . pri rođenju (najkasnije 12h nakon rođenja). humani .D.4din 5290665001633 515-04-1867/04 28.2004 doziranje: individualno. specifični Cena 9159. 1x2mL 8606103010063 157/2006/12 07. Tetagam® P.11.5din (Z) 0013221 rastvor za injekciju. 1x50mL Cena 6231. ili povećati do maks.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.J06BB04 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini.03. humani .06.Hrvatska hepatitis B imunoglobulin .6din (SZ) 0013351 rastvor za infuziju. 50mg/mL. bočica.5mL vakcine tetanusa./kg infiltrirati u samu ranu i okolni predeo. 50mg. alogena transplantacija kostne srži. imunomodulacija: doziranje zavisi od indikacije.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014065 tableta. zavisno od težine povrede.. Paralelni lekovi: atebulin.0mL i. zatim 1-3mg/kg dnevno. blister.2006 doziranje: zaštita neimunizovanih osoba nakon ujeda obolele životinje ili životinje sa besnilom zahvaćenog područja: 20 i.7din 8606103010070 158/2006/12 07. Imogam rabies IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B .m.D.abecedni spisak registrovanih lekova 215 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA . 1x250 i. uz vakcinu protiv hepatitisa B.j.IMUNOLOŠKI ZAVOD D.2006 doziranje: novorođenčad: 0. bočica. idiopatska trombocitopenijska purpura.2005 doziranje: profilaksa 250-500mcg i. bočica. .J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06BB imunoglobulini. 10x10 kom 5290665003958 515-04-1868/04 28. 1x5mL Cena 13599.

4x25 kom Cena 1761. LIJEKOVI I KOZMETIKA D.5mg. 2x15 kom Cena 176.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. blister.2005 doziranje: intraoperativna inhibicija mioze: 4 kapi jedan dan pre operacije. bočica sa kapaljkom. tvrda.5mg posle doručka. transplantacije organa deca i odrasli 3-5mg/kg. ili povećati do maks.BELUPO.Francuska indometacin . strip.Srbija indapamid . 1mg/mL.7din 8600097401500 215/2007/12 17. .M01AB01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI I M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance  (R) 1163060 kapsula. odrasli 1mg/kg dnevno tokom 6-8 nedelja. monokomponentni (R) 1103046 tableta sa produženim oslobađanjem. TerTeNSIF INDAPRES® SR .Nemačka azatioprin .09. TerTeNSIF INDOCOLLYRE® . monokomponentni (R) 1103045 film tableta. 1x5mL Cena 396.2din 21. 1.9din 21.2005 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija.01. blister.5mg. 2.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici.5din 21. 3x10 kom Cena 220din 330/2007/12 23.2din 5050345005975 1613/2007/12 06. Paralelni lekovi: Indapres®.O. smanjenje bola posle hiruruške korekcije miopije: 4 puta dnevno po 1 kap tokom nekoliko dana posle operacije. 5mg/kg dnevno. po potrebi smanjiti na 0.HEMOFARM AD . INDOMETACIN . pa 3 sata pre operacije 4 kapi.21 abecedni spisak registrovanih lekova IMURAN® . Paralelni lekovi: Indapamid. 25mg. Paralelni lekovi: Indapamid.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija. 75mg.12. Indapres® Sr.5mg posle doručka.08.nr . rawel® Sr. 3x10 kom  (R) 5163064 supozitorija. Paralelni lekovi: Imuprin® INDAPAMID . edemi: 2. Tertensif INDAPRES® .5mg/kg dnevno.2007 doziranje:esencijalna arterijska hiper tenzija.REMEVITA D. 3x10 kom 3850104081651  (R) 1163061 kapsula. NIŠ . blister. 3x10 kom Cena 156din 8608813900405 324/2005/12 21. edemi: 2.S01BC01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi (R) 7099200 kapi za oči.LABORATOIRE CHAUVIN S. 100mg.2001 223. blister. zatim 1-3mg/kg dnevno.L04AX01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (R) 1014020 film tableta. rawel® Sr.Srbija indapamid .HEMOFARM AD .HEUMANN PHARMA GmbH .A.2007 doziranje: individualno. blister.Hrvatska indometacin . . tvrda.5mg.C03BA11 DIURETICI c03Ba sulfonamidski diuretici. zavisno od odgovora na terapiju i od tolerancije bolesnika. Indapres®.2001 www. rastvor.D.09. monokomponentni (R) 1103047 obložena tableta.01. 50mg.DigitSoft.09.5mg posle doručka. edemi: 1. 2x5 kom 3850104081668 Cena 3/2-10-4985 Cena 3/2-10-6126 Cena 3/2-10-6125 78.Srbija indapamid . 2. blister.co. rawel® Sr.3din 3400934195389 565/2005/12 19. prevencija inflamacije posle operacije katarakte ili operacije prednje komore oka: početak terapije 24 sata pre operacije i to 4-6 puta dnevno po 1 kap. Indapres® Sr. pa nastaviti primenu do potpunog nestanka simptoma.2001 129.O.10.

Holandija simvastatin.10. uzima se posle jela. . povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišicima): odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati. 5x3. prema potrebi do 5mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: oralno 2-3 puta po 25mg. u isto vreme. blister. 4x7 kom 8606103889133 475/2007/12 06. blister. Ne davati ga deci. rektalno 2 puta po100mg.02. Pacijente upozoriti na pojavu miopatije/rabdomiolize.Švajcarska cilazapril. 4x7 kom Cena 595. paracetamol. mešana hiperlipidemija: 20/10mg/dan.08. 150-200mg dnevno ili 1-2 puta po 75mg.DigitSoft. trudnicama i ženama koje doje.F. 10mg+750mg+60mg. ili 40/10mg/dan dato u pojedinačnoj dozi uveče. Prilazid®.12.O.2007 Cena 834. prašak se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode. 2x14 kom Cena 8600103453493 1873/2006/12 18.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.R01BA53 NAZALNI PREPARATI r01Ba adrenomimetici (BR) 3111220 oralni prašak.Švajcarska cilazapril . askorbinska kiselina . Prilazid® plus INHIBACE® . 4x7 kom Cena 1016din 8606102767685 1492/2006/12 21. monokomponentni (R) 1103712 film tableta.2003 doziranje: simptomatska terapija nazeba (virusnih infekcija) praćenog kašljem.5mg.co. ne više od 10/10mg/dan.V.5mg.2006 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl. . blister. kongestivna srčana insuficijencija: maks. INEGY® .nr . maks. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus.2006 doziranje: primarnoa hiperholesterolemija.5mg.Srbija fenilefrin.IVANČIĆ I SINOVI D.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . blister. maks. Paralelni lekovi: coldrex Hotrem Blackcurrant. 5mg.3din (R) 1103714 film tableta. 4x7 kom 8600103453516 1875/2006/12 18. 2x14 kom 8600103453509 1874/2006/12 18. rinitisom (rinorejom). Pacijenti koji uzimaju amjodaron ili verapamil. zobox® www. hidrohlortiazid . 5mg dnevno. 20mg+10mg. blister.02.MERCK SHARP & DOHME B.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401401 film tableta. 5mg+12.2007 doziranje: hipertenzija: 1 puta po 2.2g Cena 8600101515025 515-04-3884/03 29. blister.F.10. na dan.C10BA02 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10Ba inhibitori HMg coa reduktaze u kombinaciji sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu (R) 1104100 tableta. 40mg+10mg.2006 Cena (R) 1104101 tableta. INFLUREX .8din 8606103889126 474/2007/12 06. 4 praška dnevno.2006 Cena (R) 1104102 tableta.10.O.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . oprez. 2. kesica. Paralelni lekovi: cilazapril. 10mg+10mg. ezetimib . coldrex Hotrem Lemon INHIBACE PLUS® .

25mg.HEMOFARM AD . parenteralni. parenteralni.12. vrstu insulina.j.Velika Britanija eplerenon . od 25mg dnevno.nr . INSULATARD® PENFILL® .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. I INSULATARD® FLEXPEN® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.21 abecedni spisak registrovanih lekova INSPRA® .HEMOFARM KONCERN A. vrstu insulina.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.07.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S . 100i.NOVO NORDISK A/S .2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.2006 Cena (R) 1400481 film tableta. karpula.VRŠAC .co. blister./mL. 100i. srednje dugog dejstva (R) 0041401 suspenzija za injekciju. prevencija pogoršanja srčanog rada posle infarkta miokarda (u kombinaciji s drugim lekovima): 1 tabl.DigitSoft. 100i.Danska insulin izofan . 5x3mL a10ac insulini i analozi.j.06. 1x10mL 8600097012096 515-04-841/03 27./mL. 5x3mL Cena 2026. 50mg. 3x10 kom Cena 4034541003684 2395/2006/12 18.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j.1din 515-04-1182-1 15.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.Danska insulin izofan .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 515-04-1710/04 19.6din 515-04-1182/03 15.Srbija insulin izofan . bočica. INSULATARD HM ./mL. 50mg dnevno.NOVO NORDISK A/S .j.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. srednje dugog dejstva (R) 0041400 suspenzija za injekciju. 100i. parenteralni./mL.10. parenteralni.A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi. parenteralni. blister.C03DA04 DIURETICI c03da antagonisti aldosterona (R) 1400480 film tableta. 100i. 5x3mL 3582910015390 Cena 2026. srednje dugog dejstva (R) 0041545 suspenzija za injekciju.PHARMACIA LIMITED .2007 www.1din 2283/2007/12 09. 5x3mL Cena 2209.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.12. INSUMAN® BASAL ./mL. srednje dugog dejstva (R) 0041524 suspenzija za injekciju.07. vrstu insulina.2006 doziranje: kardiovaskularna bolest.07. po potrebi povećati posle 4 nedelje na 1 tabl.j. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Nemačka insulin humani . srednje dugog dejstva Cena 964. maks. 3x10 kom 4034541003684 2396/2006/12 18.Srbija insulin izofan . vrstu insulina. INSULATARD® NOVOLET® .D. od 50mg dnevno. uložak.6din (R) 0041538 rastvor za injekciju.

100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 5x3mL Cena 3/2-10-10755 25.j.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.j.2007 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.abecedni spisak registrovanih lekova 21 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH .A10AC01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi.Nemačka insulin humani . kratkog dejstva (R) 0041523 rastvor za injekciju. parenteralni. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 2026. parenteralni. uložak. vrstu insulina. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.10.j. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.DigitSoft.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 100i. 5x3mL Cena 2209. vrstu insulina.j.Nemačka insulin humani . 100i. INSUMAN® COMB 25 OPTI SET . 100i. 5x3mL 3582910015406 2285/2007/12 09. a10aB insulini i analozi. parenteralni. INSUMAN® BAZAL OPTI SET . INSUMAN® COMB 25 .12.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL Cena 2026.co.6din 3/2-10-10753/2 25.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. kratkog dejstva (R) rastvor za injekciju. vrstu insulina. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar./mL./mL.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . vrstu insulina.12.10. vrstu insulina. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi. 5x3mL www.Nemačka insulin humani .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . parenteralni./mL. srednje dugog dejstva (R) rastvor za injekciju./mL.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 100i. uložak.Nemačka insulin humani . INSUMAN® RAPID OPTISET . vrstu insulina.1din 3582910015413 2284/2007/12 09. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041535 suspenzija za injekciju./mL.1din (R) 0041522 suspenzija za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.Nemačka insulin humani .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) I a10ad insulini i analozi.j. parenteralni.nr . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10753/1 25. INSUMAN® RAPID .12.

FRESENIUS KABI AB . INTRALIPID .2006 www. u trajanju 30 minuta. bočica.220 INTRALIPID . 18Mij/1. ulcerozni kolitis. gram negativnih i anaerobnih bakterija: 1g dnevno i.m. 20%.Irska interferon alfa 2-b .SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . virusne infekcije izazvane herpes simpleks virusima. tumori gastrointestinalnog trakta.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI I Cena 529/2006/12 13. boca staklena. inf. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2004 doziranje: postoperativna ishrana. 1x250mL 8606010925184 2550/2007/12 22. 20%. ulcerozni kolitis. 20%. varičela . INTRON A .10.B05BA02 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171286 emulzija za infuziju.11. 1x1g Cena 4364.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . 200mg.j.01.F. 1g.zoster i papiloma virusima. dnevno. 20%. 1x500mL 8606010925207 2556/2007/12 22. peritonitis.v. dugotrajna koma: individualno. 1x1 kom B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171290 emulzija za infuziju. bočica staklena.2007 doziranje: postoperativna ishrana. 20%. opekotine. karcinom bubrega.Švajcarska sakvinavir . nedelja ili meseci zavisno od indikacije. kolona.2006 Cena (SZ) 0171291 emulzija za infuziju.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . boca staklena.2din 3/2-10-9348 26.2mL. virusima hepatitisa B.Austrija sojino ulje . boca staklena.10. tumori gastrointestinalnog trakta.DigitSoft.5din 3/2-10-6190 19. plastična kesa. 1x500mL 8606010925191 2557/2007/12 22.2002 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. INVIRASE® .Švedska ulje soje .10. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno.2007 Cena (SZ) 0171288 emulzija za infuziju. 20%. nekoliko dana. tvrda. uobičajeno trajanje terapije 3-14 dana. plastična kesa. opekotine. 1x250mL Cena 8606010925177 2548/2007/12 22. ili i. a preporučena maksimalna količina je do 3 g/kg dnevno.12. 1x270 kom 8606102767289 Cena 727/2006/12 25.2007 Cena (SZ) 0171289 emulzija za infuziju. hronična granulocitna leukemija. Kapoši sarkom. INVANZ® .J01DH03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dH karbapenemi (R) 0029780 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju.04. citomegalo virusima.co.J05AE01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328370 kapsula. pankreasa.MSD (MERCK SHARP & DOHME) . peritonitis. 10x100mL Cena 9805. rinovirusima i HIV: 3-10 Mi.nr .USA ertapenem .L03AB05 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (R) 0328183 rastvor za injekciju.10. plastična kesa. multipli mijelomi i maligni melanomi. dugotrajna koma: individualno. non-Hodgkinovi limfomi. bešike i cerviksa.2002 doziranje: teške i srednje teške infekcije osetljivim sojevima gram pozitivnih. 10x100mL 515-04-3417/03 08.2007 Cena (SZ) 0171287 emulzija za infuziju.05.

ASTRA ZENECA UK LIMITED . 500mg.3din 515-04-1630/04 10. 20mg.Velika Britanija izofluran .Srbija izoniazid . doza održavanja je 20mg jednom dnevno. može se primenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima.HEMOFARM AD .co.2006 doziranje: uvod u anesteziju i održavanje opšte anestezije: individualno. Paralelni lekovi: Forane® ISONIAZID .3din 9088881309529 2238/2006/12 01. uz jelo ili odmah posle jela. 100%. 250mg dnevno. doza održavanja 10mg jednom dnevno. Skopryl® ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL . primena isključivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran.8din 8606102767272 728/2006/12 25.2004 doziranje: nesitnoćelijski karcinom pluća samo odrasli.2007 doziranje: esencijalna i renovaskularna hiper tenzija: odrasli početna doza 10mg jednom dnevno.A. 5mg.12. Paralelni lekovi: Fortovase IPERTROFAN . tečnost. 1x100 kom 8600097400824 ANTITUBERKULOTICI Cena 62.05. .03. 1x250mL Cena 6205. uobičajeno doziranje je 2 puta na dan 2 tabl.3din 216/2007/12 17.N01AB06 ANESTETICI N01aB halogenovani ugljovodonici  (SZ) 0080670 para za inhalaciju.5mg jednom dnevno.J04AC01 j04ac hidrazidi (R) 1025270 tableta. Loril®. doza održavanja 5-20mg jednom dnevno. IRUMED® .12. tokom 30-60 dana.Hrvatska lizinopril . bočica. bočica staklena. od 500mg sakvinavira i 1 kaps.G04CX03 UROLOŠKI LEKOVI g04cX ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate (R) 1134402 tableta. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. hiper tenzija kod bolesnika sa dijabetesom tipa II (renalne komplikacije šećerne bolesti-nefropatija): 10-20mg jednom dnevno.SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICA S.Italija mepartricin .6din (R) 1103551 tableta.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM I c09aa inhibitori ace.2007 www.2006  (SZ) 0080671 para za inhalaciju.BELUPO. monokomponentni Cena 498. bočica staklena. 1x30 kom 3850343069502 604/2007/12 01.1din 9088881309536 2239/2006/12 01. uvek u isto vreme. Lizopril.2din (R) 1103550 tableta. maks. 80mg dnevno. tečnost. IRESSA .D.Velika Britanija gefitinib .01.2000 Cena 151482. u kombinaciji sa ritonavirom.05.2006 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): prema protokolu.P. 3x10 kom doziranje: 40mg dnevno.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 221 1328372 film tableta.NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD . akutni infarkt miokarda: odrasli početna doza je 5mg prvog i drugog dana posle infarkta. 40mg. blister. 1x30 kom 3850343070584 605/2007/12 01.nr .DigitSoft. blister.09.L01XE02 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze  (SZR)1039398 film tableta. kongestivna srčana insuficijencija: odrasli početna doza 2. 100%. progutati sa vodom. 50mg. ritonavira od 100mg istovremeno. 250mg. bočica plastična. 3x10 kom Cena 3/2-3692/00 25.03.2007 Cena 915. 1x100mL Cena 2761. blister. Paralelni lekovi: Lisopress®. . 1x120 kom Cena 23204. blister. Lizinopril. najkasnije 2 sata posle jela.

5mg.Srbija verapamil . iritacija očiju spoljašnjim faktorima.1din 5413895004087 2038/2007/12 25.HEMOFARM AD . ublažavanje tegoba kod suvog keratokonjunktivitisa. podmazivanje veštačkih očiju i olakšavanje nošenja tvrdih kontaktnih sočiva: 3 puta po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.B05CX10 I SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05cX ostali rastvori za ispiranje (Z) 9175213 rastvor za ispiranje bešike.07.10.GALENIKA AD .1din 2383/2007/12 16. difutrat ISPIROL .Belgija hipromeloza .Srbija manitol. Paralelni lekovi: verapamil. uzima se u jednoj dozi. . 1x15mL Cena 233. . 5mg/mL.nr . deca preko 2 godine 2-3 puta po 40-120mg.C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102060 kapsula. deca od 1-5 godina 2-3mg. 50x2mL Cena 369din 8608808104191 515-04-987-1 21. 3x15 kom 8608808104405 515-04-987/03 21. kesa. herpetički keratitis. ISOPTO® TEARS . 300-500mg dnevno. 6x10 kom Cena 181. srčana insuficijencija: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4 doze. 5. hiper tenzija: 2-3 puta po 120-160mg.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: cornilat®. Paralelni lekovi: artelac®.4g/L+27g/L. maks.75-1mg.07.S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ka viskozno-elastične supstance (BR) 7099061 kapi za oči. ampula.2007 doziranje: hronična insuficijencija suza. verapamil alkaloid® www. deca (neonatusi) 0. maks. sorbitol .2003 doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno odrasli 120-360mg dnevno u više doza.2007 IZOPAMIL . deca dobijaju veće doze od odraslih. 300mg dnevno.Srbija izosorbiddinitrat . 1x5l 8600097011204 doziranje: postoperativno ispiranje bešike: individualno.DigitSoft. maks.2003 Cena 86. blister. 20mg.ALCON-COUVREUR N. 80mg.222 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: terapija odrasli 5-10mg/kg dnevno. blister. distrofične promene na rožnjači. artelac® edo®. deca od 5-14 godina 3-5mg.3din (R) 1402721 film tableta.D.co. angina pektoris: 3 puta po 80 -120mg. bočica. deca 10-20mg/kg dnevno. tvrda. prevencija odrasli i deca 300mg dnevno. 480mg dnevno.9din 8600064101976 3/2-10-2775 15.07. Hemodrops ISOSORB RETARD® .C08DA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08da derivati fenilalkilamina (R) 0402720 rastvor za injekciju.V. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. Cena 427. parenteralno odrasli 5-10mg po potrebi ponoviti za 5-10 minuta. deca do 2 godine 2-3 puta po 20mg. rastvor.2002 doziranje: angina pektoris: 20-120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. deca do 1 godine 1-2mg.09.

1x21 kom B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175550 rastvor za infuziju.203g/L. dijareja. JUGOCILLIN® . Paralelni lekovi: Pancillin JURNISTA® . tabl. dnevno. šarlah). zavisno od opšteg stanja i fizičkog statusa bolesnika. se guta cela.j. difterija. 2x7 kom Cena 8606102804212 2316/2007/12 10.V.abecedni spisak registrovanih lekova 223 J JEANINE® . približno u isto vreme svakog dana. streptokokne infekcije (angina.j.+600000i. Cena 622.DigitSoft.2007 doziranje: nekomplikovana pneumokokna pneumonija. po potrebi i više.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI g03Fa gestageni i estrogeni. obično se započinje sa 8mg na svaka 24 sata. JONOLACTAT . šoka i traume.JANSSEN PHARMACEUTICA N.10.6-4 Mi.2003 doziranje: prevencija trudnoće: 1 dražeja ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana.HEMOMONT D. opekotine.06. kao početno lečenje kod gubitka krvi..Srbija benzilpenicilin. 50x800000 i. boca. blister.2007 § (R) 1087711 tableta sa produženim oslobađanjem.j.6din 200000i. kalijum-hlorid. . ileus i teške infekcije. zatim 7 dana pauze. kalcijum-hlorid.j. benzilpenicilin-prokain . blister.nr .4g/L+0. 8mg. bočica. dnevno.GALENIKA AD .Nemačka dienogest.co.j. 1x500mL Cena 38.3din 8600097200080 1281/2007/12 12.Crna Gora natrijum-hlorid.N02AA03 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (R) 1087710 tableta sa produženim oslobađanjem.10. www.8din 515-04-249/03 30.J01CE30 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU J j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020081 prašak za suspenziju za injekciju.2007 doziranje: terapija jakog bola: individualno doziranje. etinilestradiol . deca do 7 godina 400 000 i. . magnezijum-hlorid .07. fiksne kombinacije (R) 1135275 obložena tableta.04.Belgija hidromorfon .O. 8608808100988 818/2007/12 13.j. deca preko 7 godina 800000 i. peritonitis. blister. u toku i postoperativno održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu: 2-3L dnevno. 16mg. dnevno.05g/L+0. gonoreja. 2mg+0. 6g/L+3. sa čašom vode.03mg. sifilis: odrasli 1. natrijum-laktat. 2x7 kom Cena 8606102804205 2317/2007/12 10.O.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 447.2007 doziranje: gubitak elektrolita i vode kod povraćanja.134g/L+0.SCHERING AG .

co.224 abecedni spisak registrovanih lekova www.nr .DigitSoft.

9g/L+7. asparaginska kiselina.9g/L +0.6g/L+5.6g/L+4.8g/L+6.01.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171300 emulzija za infuziju. histidin.3g/L+11. leucin. glicin.25-1 g. arginin. plastična kesa.9g/L+7. Paralelni lekovi: Kabiven™Peripheral KABIVEN™PERIPHERAL . triptofan. glutaminska kiselina.9g/L+7.23g/L. prolin. serin. 1x50 kom Cena 127. metionin.SRBOLEK A. metionin. 1x2mL Cena 2792. 200i. treonin.Austrija glukoza.2004 (SZ) 0171302 emulzija za infuziju.3g/L+6. glutaminska kiselina.8g/L+5. bočica. histidin. treonin.6g/L+5. plastična kesa.9g/L +7.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .3g/L+6.A12AA04 MINERALI a12aa kalcijum (R) 1053075 tableta.01.4g/L+1. glicin.8g/L+6. 190g/L+200g/L+16g/L+11.9g/L+7.9g/L Cena +0.5g/L+3.8g/L+5. leucin. 2x2400mL Cena 515-04-3839/03 09.4g/L+1.01.12. 4x1026mL 515-04-3835/03 09.4din 5310001055035 3/2-10-4755 25.5g/d.4g/L+1. plastična kesa.co.D. plastična kesa.3g/L+6.3g/L+6. triptofan. hiperfosfatemija: 2.23g/L. asparaginska kiselina.3g/L+9g/L+7. .FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH .Srbija kalcitonin .9g/L +7.23g/L. KALCITONIN . 1g.3g/L+6.9g/L+7. fenilalanin. plastična kesa. alanin. prolin. valin.8g/L+5.01.9g/L+7. 190g/L+200g/L+16g/L+11.6g/L+4.Austrija glukoza. izoleucin.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno. nadoknada do 2g/d.2002 doziranje: odrasli antacid: do 1.4g/L+1.07.5-17g/d. fenilalanin. Paralelni lekovi: Kabiven™ KALCIJUM KARBONAT ALKALOID® .23g/L.Makedonija kalcijum-karbonat . sprej-boca sa dozerom.3g/L+11. a lek se uzima uz obrok i dosta tečnosti u toku dana. alanin.6g/L+5.2004 (SZ) 0171301 emulzija za infuziju.6g/L+5.01.2004 (SZ) 0171304 emulzija za infuziju.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (R) 7040205 sprej za nos.3g/L+7. 110g/L+200g/L+16g/L+11.3g/L+7.6g/L+4. arginin.j.5g/L+3.1din 515-04-2583-1 17.9g/L+7.9g/L +7.6g/L+4.5g/L+3. 4x1440mL Cena 515-04-3838/03 09.nr .6g/L+5.8g/L+6.6g/L+5.3g/L+7.6g/L+5.8g/L+5. 4x1540mL Cena 515-04-3836/03 09.abecedni spisak registrovanih lekova 225 K KABIVEN™ . 110g/L+200g/L+16g/L+11.2003 www.9g/L Cena +0.6g/L+5.8g/L+6.ALKALOID AD .8g/L+6.6g/L+5.5g/L+3.2004 doziranje: totalna parenteralna prehrana ( TPP): individualno. lizin. lizin. tirozin . ulje soje.9g/L+7.6g/L+5.. 2x2566mL 515-04-3837/03 09.9g/L +7.9g/L +7. 190g/L+200g/L+16g/L+11.B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI K B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171303 emulzija za infuziju.6g/L+5.3g/L+11. ulje soje.DigitSoft.6g/L+5.4g/L+1.9g/L +0. serin.3g/L+9g/L+7. deca 3-5 puta po 0.9g/L+7.6g/L+5. izoleucin. tirozin .9g/L +0.9g/L+7. rastvor. doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu. valin.6g/L+4.6g/L+5.8g/L+5.23g/L.6g/L+5.5g/L+3.

u toku ili posle jela.JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.3 m2 2 puta po 3 kapsule dnevno. 133. 1g. 1x15 kom www.12.2003 doziranje: hipokalijemija: individualno. odnosno 3 mmol/kg dnevno za decu.2din 515-04-5185/03 13.07. 1g.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (R) 1053260 tableta. ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 32292. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze. se rastvore u čaši vode ili soka (oko 200mL). Paralelni lekovi: Kalijum hlorid.SIGMAPHARM . fiola. rastvor se pije polagano. fiola.2004 doziranje: hipokalijemija sa ili bez metaboličke alkaloze. bočica. 1x2mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 1861. 100i.Srbija kalijum-hlorid . maks.09. fiola. KG . sa hranom. obično 3 puta dnevno po 2 tabl. .22 (R) 7040206 aerosol.A12BA30 MINERALI Cena 278. 500mg. rekafarm KALIJUM HLORID JADRAN .06g+2g.3mg. Paralelni lekovi: Kalii chloridi.DigitSoft. Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray. rekafarm KALINOR . meka. Paralelni lekovi: Kalii chloridi. . 10x1g Cena 25..2006 doziranje: hipokalijemija: individualno tabl. odrasli i deca 2-4g dnevno (25-50mmol) podeljeno u 2-4 doze. rekafarm j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328620 kapsula.ABBOTT GmbH & CO. 2x90 kom K KALIJUM HLORID . 150mmol dnevno za odrasle.. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu.Hrvatska kalijum-hlorid .O. odnosno deca 3 mmol dnevno.D.Nemačka kalijum-citrat.17g+2. sprej-boca sa dozerom.07. limunska kiselina. Kalijum hlorid.12. odrasli 150 mmol dnevno.2007 doziranje: hipokalijemija: individualno.Velika Britanija lopinavir. u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu. kod bolesnika sa intoksikacijom digitalisom i kod bolesnika sa hipokalijemijskom familijarnom periodičnom paralizom: individualno.j. KALII CHLORIDI . kesica. Kalijum hlorid jadran.UFAR D.7din 515-04-1764/03 17.nr . 2.Srbija kalijum-hlorid . a12Ba kalijum (R) 1053205 šumeća tableta. 150 mmol dnevno za odrasle.3mg+33.2003 doziranje: Paget ova bolest i postmenopauzalna osteoporoza: 200 i. 1x20 kom Cena 3858881052031 1179/2006/12 13. uz dodatnu terapiju kalcijuma i D vitamina. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu.2003 doziranje: lečenje HIV infekcija: odrasli i adolescenti sa telesnom površinom većom od 1.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 1053110 tableta za oralni rastvor. maks.J05AE.co.A12BA01 MINERALI a12Ba kalijum (BR) 2053247 oralni prašak.8din 8606004960047 515-04-2592/03 30.8din 8600101962430 1863/2007/12 04. kalijum-hidrogenkarbonat .O. Miacalcic® KALETRA .8din 515-04-2583/03 17. ritonavir .11. Kalijum hlorid jadran.ABBOTT LIMITED . 1x40 kom Cena 104..j. maks./dan ušpricati u jednu nozdrvu. u stanjima težeg deficita doza se može povećati i do 100 mmola. odnosno 40 mmola. Kalijum hlorid.

16mg dnevno.A11GB01 VITAMINI a11gB askorbinska kiselina (vitamin c). u toku infektivnih bolesti). 262mcg(200mcg joda). 8mg dnevno. blister. TOVARNA ZDRAVIL.FRESENIUS KABI NORGE AS .2007 www.09. KALIUMIODID 200 BERLIN-CHEMIE . blister. dozu povećavati na 1-2 nedelje na 2-4mg.4din (R) 1103749 tableta.2din 9088882477074 2108/2006/12 14. 4mg. blister.abecedni spisak registrovanih lekova KALIUM CHLORID “FRESENIUS” . D.2007 Cena 20.Srbija askorbinska kiselina.08. profilaksa bolesti tireoidne žlezde kod endemske strume: odrasli 100 .2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče.DigitSoft.co. 262mcg(200mcg joda). deca u fazi rasta. 2x10 kom Cena 51. rekonvalescenti. TOVARNA ZDRAVIL.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103005 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.Nemačka kalijum-jodid . 3x10 kom 3838989504977 515-04-03819-2 28. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. kombinacije (BR) 1052271 tableta za žvakanje. blister.08. blister. blister. deca 50-150mcg dnevno. kalcijum-glukonat . 9x10 kom 3838989524883 1760/2007/12 (R) 1103007 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. ampula.09.B05XA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 22 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175150 koncentrat za rastvor za infuziju. prevencija i dodatak konvencionalnoj terapiji lečenja osteoporoze: 2-4 puta po 1-2 tablete sažvakati. 4mg. dojilje. blister. 4mg.GALENIKA AD .D. maks.09. 14x7 kom 3838989524937 1759/2007/12 (R) 1103006 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.08. uz dosta tečnosti tokom terapije. 4x25 kom 4013054001271 96/2005/12 17.2007 Cena 20. terapija eutireoidne strume: početna doza novorođenčad 100mcg dnevno. KALTEGAL® . . Kamiren® XL KAMIREN® XL .2005 Cena (R) 1040221 tableta. blister.09. 50mg+500mg.08.Norveška kalijum-hlorid . doza održavanja 100mcg dnevno.2005 doziranje: doze se određuju individualno.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 2x25 kom 4013054002544 95/2005/12 17. školska deca i adolescenti 200mcg dnevno.H03CA.Slovenija doksazosin .KRKA.200mcg dnevno. doze se odnose na čist jod. 2mg. . doxacor. 1mmol/mL. 4mg. 1mg. 12x7 kom 3838989524906 1761/2007/12 K Cena 20. 3x10 kom 3838989504960 515-04-03819-1 28.1din (R) 1040220 tableta. benigna hiper trofija prostate: 1mg dnevno.4din 8608808105525 1580/2006/12 05.2006 doziranje: hipokalijemija: individualno. lek se uzima posle jela.2din (R) 1103748 tableta. D.C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI c02ca antagonisti alfa-adrenergičkih receptora (R) 1103747 tableta. KAMIREN® .D.nr . blister. 3x10 kom Cena 323din 3838989504953 515-04-03819/03 28.2004 Cena 553.2004 Cena 433.KRKA.2006 doziranje: dodatak kalcijuma i vitamina C kod povećanih potreba (trudnice.08. 20x20mL Cena 837.Slovenija doksazosin . starije osobe. profilaksa posle hirurške resekcije strume nastale usled nedostatka joda: 100-200mcg dnevno.11. maks. Paralelni lekovi: alphapres®.. TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03ca preparati joda Cena 142.

Prokanazol®.2007 Cena (R) 1103009 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.08.5mg. maks.2003 doziranje: lokalna terapija kandidijaze. pa na 4mg. 2 (retko 3) puta po 50mg.8din 5310001200756 2514/2007/12 19. 1x20g Cena 106. Paralelni lekovi: Funit. 3x10 kom 3838989524791 1763/2007/12 20. 1x40 kom 5310001200749 2515/2007/12 19. tvrda. 3 nedelje (keratitis fungalis). 1x20g Cena 8600064111463 515-04-4017/03 17. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. cela. doza održavanja 2-3 puta po 25mg. 3-6 meseci (onihomikoze).5mg. 1x3 kom Cena 8600064111470 515-04-4016/03 17.12. tuba. 4-7 dana (Pityriasis versicolor). Plimycol KAPTOPRIL ALKALOID® . eukaptil®. Katopil®. Paralelni lekovi: antifungol®. maks. dermatomikoze: 2-3 puta dnevno mazati promene na koži. 2%. 16mg dnevno). .DigitSoft. 4mg. Kamiren® KANAZOL .Srbija itrakonazol . Tinea cruris).O. bočica. Mycoril®. bočica.12. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana.08. uzima se 1 sat pre jela.6din 8600064111456 515-04-4015/03 17. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. canesten® 1.nr . .ZDRAVLJE A. . doza održavanja 2 puta po 25mg. 4mg.9din (R) 1103531 tableta. monokomponentni (R) 1103530 tableta.ALKALOID AD . 4-8 nedelja (Tinea capitis). doxacor. blister. maks. Sporanox KANSEN . u toku jela ili posle jela).2007 doziranje: hipertenzija početna doza za odrasle je 1mg uveče.D. canesten®. 1%.12. 30 dana (Tinea pedis.D.22 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1103008 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.12. aluminijumska folija. fiola.2000 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.Makedonija kaptopril . tuba.Srbija klotrimazol .2007 Cena 142.O. Plimycol KANSEN . Paralelni lekovi: antifungol®. krem za vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri.2003 102.6din 8605000800074 3/2-4205/00 26. Mycoril®.2003 doziranje: tablete za vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 4137410 vaginalni krem.ZDRAVLJE A. sa malo tečnosti (pre jela. 4x7 kom Cena 3838989524890 1762/2007/12 20. Paralelni lekovi: captopril. 50mg.5din (R) 6137412 vaginalna tableta. 100mg. uz povećanje doze u razmacima od 1-2 nedelje na 2mg. zorkaptil® www.co.C09AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.25-12. 8mg (kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate i hipertenzijom maks. Paralelni lekovi: alphapres®. 16mg dnevno. 1x40 kom Cena 235. 25mg.10. 1x10 kom Cena 686. blister.SLAVIAMED D.10.Srbija klotrimazol . 200mg.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12. canesten® 3. benigna hiperplazija prostate kod normotenzivnih bolesnika: 1mg dnevno.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327402 kapsula.D01AC01 K ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157570 krem.

zatim 25mg dnevno.D. Milenol KARVILEKS® .N03AF01 ANTIEPILEPTICI N03aF derivati karboksamida  (R) 1084060 tableta. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.1din 02.01. dilatrend®. monokomponentni (R) 1103220 tableta.2 g dnevno podeljeno u više doza. 25mg. . maks. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.02. maks.2002 Cena 244.2din (R) 1107625 tableta.2002 doziranje: hipertenzija: 12. Milenol KATENA® .8-1.02. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.5mg početno. . Neurontin® KATOPIL® .2006 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina 900-1200mg dnevno podeljeno u dve doze. odrasli 1-2 puta po 100-200mg.BELUPO.12.nr .Hrvatska gabapentin . 2. blister. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze. blister.co.ZDRAVLJE A. 1. postepeno povećavati do 0.GALENIKA AD . postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.abecedni spisak registrovanih lekova 22 KARBAPIN . Paralelni lekovi: coryol®.2007 doziranje: optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L).HABIT PHARM A. 5x10 kom Cena 1364. Paralelni lekovi: gabalept®.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084750 kapsula.5mg. Paralelni lekovi: coryol®.D.5mg početno.8din (R) 1107641 tableta. 1x40 kom 8608808101015 K LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 103/2006/12 Cena 104/2006/12 140. Karvileks®. blister. dilatrend®. 5x10 kom Cena 145.12. Paralelni lekovi: galepsin®. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. deca od 5-10 godina 400-600mg dnevno u više doza.HEMOFARM AD .DigitSoft. deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza. 3x10 kom 8600064120922 464/2006/12 06. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.Srbija karvedilol . Karvedilol.5mg početno. maks. 50mg. deca od 10-15 godina 0. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze.2002 Cena 340din (R) 1107642 tableta. maks. angina pektoris: 12.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 220.5mg. zatim 25mg dnevno.5mg početno.2006 doziranje: hipertenzija: 12.7din (R) 1107640 tableta. zatim 2 puta po 25mg.2006 www. 4x10 kom 8608808101008 (R) 1103222 tableta. maks. fiola. blister. 25mg.C09AA01 c09aa inhibitori ace. 12. blister.2006 243. blister.6-1g dnevno u više doza.4din 3850343032377 2311/2006/12 12. zatim 2 puta po 25mg. 2x14 kom 3/2-10-10624 25. 2x14 kom 3/2-10-10622 25.12. angina pektoris: 12.Srbija karvedilol . . 300mg.12.8din 8600097400626 217/2007/12 17.Srbija karbamazepin .4g dnevno podeljeno u 3 doze.8g dnevno podeljeno u 3 doze. 12. maks. 200mg. blister. deca do 1 godine 100-200mg dnevno u više doza. 2x14 kom 3/2-10-10623 25. Tegretol® cr KARVEDILOL . 6.Srbija kaptopril .04.D. Tegretol®.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora Cena 262.25mg. tvrda.6din 02.

D.9din 5310090000657 3/2-10-9194 24.2005 Cena 256. Paralelni lekovi: Mycoseb® KETOKONAZOL . 4mg.D01AC08 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157596 krem. bočica. dva puta nedeljno.10. 400mg. blister.2002 doziranje: vulvovaginitis: odrasli 1 puta po 200.1din 3838989577032 1607/2007/12 06. doza održavanja 2 puta po 25mg.J01FA15 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU K Cena 1887.H02AB08 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 0047461 suspenzija za injekciju. Mycoseb® www.D. KETOKONAZOL .2005 doziranje: lečenje i sprečavanje Pytiriasis versicolor. neurodermitis.2din 703/2005/12 22. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 6. 1x14 kom 3/2-10-8880/1 24. mikoza noktiju: krem se nanosi na obolelo mesto 1-2 puta dnevno.4 nedelje. . seboroični dermatitis. D. .Italija telitromicin . bočica.230 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12.Srbija ketokonazol .SRBOLEK A.KRKA. a u lečenju seboroičnog dermatitisa i peruti.12. . 1x1 kom Cena 144.2002 Cena 2641. KETEK® . psorijaza-naročito artropatska): oralno početna doza 4-32mg dnevno. 1x1 kom j01Fa makrolidi (R) 1325530 film tableta.2din 473/2005/12 17. 400mg.2007 Cena 558.2002 doziranje: pneumonija: odrasli i deca preko 12 godina 800mg jednom dnevno tokom 7-10 dana. zorkaptil® KENALOG® .D. 40mg/mL.5mg. parenteralno 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. 1x50 kom 3838989577049 1606/2007/12 06. ostale indikacije: 800mg jednom dnevno tokom 5 dana. maks. doza održavanja 2-3 putapo 25mg uzima se 1 sat pre jela.9din (R) 1325531 film tableta.Slovenija triamcinolon . .08. 5x1mL Cena 1047.5mg.08. 2 (retko3) puta po 50mg.A. šampon se nanosi 2 puta nedeljno na oštećeni deo kože i vlasišta i nakon 3-5 minuta ispere se vodom. 1x30g 5310090000640 (BR) 4157597 šampon. 1x10 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 175.1din 3/2-10-8880 24. 2%.25-12.Srbija ketokonazol . 2-6 nedelja za dermatomikoze.400mg u toku 5 dana. Paralelni lekovi: aquarius.8din (R) 1047452 tableta.P.SANOFI-AVENTIS S.nr .12. 200mg. 6 -12 meseci za duboke mikoze. 2%. lečenje traje u proseku 2. tuba.SRBOLEK A. Kaptopril alkaloid®. tokom 2. kožne bolesti (bulozne dermatoze.3 nedelje. pitirijaza versikolor se tretira jednom dnevno tokom 5 dana. ampula.DigitSoft.12. eukaptil®. deca 3mg/kg/dan u toku 2 nedelje do godinu dana. urtikarija). blister. TOVARNA ZDRAVIL. 6 nedelja. maks. doza održavanja 1-4mg dnevno.12.co. pojadinačna doza 100mg. blister. Paralelni lekovi: captopril. maks.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola (R) 1327550 tableta.2007 doziranje: alergijske bolesti (alergijski rinitis i konjunktivitis.

Najveća dozvoljena doza ketoprofena iznosi 300mg. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete.DigitSoft. Paralelni lekovi: Ketonal Lek® forte 100mg film tablete. Paralelni lekovi: Fastum® gel M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167078 gel.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI K Cena 168. pseudogiht. 1x20 kom Cena 318. 100mg. giht.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. ujutro i uveče po 1 kaps. uganuća.2006 (R) 1162306 kapsula sa produženim oslobađanjem. Ketonal® Lek KETONAL® LEK . kratkotrajno. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): 1 tabl. fibrozitis. sa punom čašom vode. 3x10 kom 3837000092295 447/2006/12 06. povrede mišića: 2 puta dnevno blago utrljati na obolelo mesto.abecedni spisak registrovanih lekova 231 KETONAL LEK® FORTE 100MG FILM TABLETE . Paralelni lekovi: Ketonal® dUo. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. giht.6din 515-04-01955/03 28. artroza i reumatizam mekih tkiva). tvrda. bočica od tamnog stakla. tuba. blister. sinovitis. . Kapsule se mogu uzimati sa mlekom ili antacidima. Cena 150mg. Ketonal® dUo KETONAL® LEK . ampula. isčašenja.Slovenija ketoprofen . tokom 7.D. 1x50g www.2004 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis.2004 doziranje: inflamatorna. za odrasle i decu stariju od 15 godina po 1 kaps. 100mg.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 10x2mL Cena 179. tendinitis. blister.4din 515-04-01956/03 28. maks.D. pseudogiht. tendosinovitis. ublažavanje bolova (postoperativni bolovi. miozitis. tendoperiostitis.04.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162305 kapsula sa produženim oslobađanjem. na 4 sata. distorzije. uz obrok.2005 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis. bursitis. tvrda.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. . menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): parenteralno 50-100mg duboko i. Ketonal® Lek KETONAL® DUO . ublažavanje bolova (postoperativni bolovi.04. periartritis. artroza i reumatizam mekih tkiva). 2x10 kom Cena 3837000092288 446/2006/12 06.M02AA10 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M01ae derivati propionske kiseline (Z) 0162088 rastvor za injekciju. a najduže 15 dana.D.co. giht.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. lumbago i traumatske povrede) kontuzije.M01AE03 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162089 film tableta.nr . pseudogiht.Slovenija ketoprofen .5%. artroza i reumatizam mekih tkiva). 150mg. 200mg dnevno. 2-3 puta dnevno sa više tečnosti za vreme jela.Slovenija ketoprofen .uz obrok. . sa punom čašom vode.m. traumatska oboljenja i povrede mišićno-kostnog sistema (artritis.5din 3837000004946 199/2005/12 26.08.09. menstrualni i bolovi posle povreda i kod metastaza tumora na kostima): uobičajeno. . 2. istegnuća tetiva.2006 doziranje: reumatske bolesti (reumatoidni artritis.D.09. povrede meniskusa. dnevno.Slovenija ketoprofen .

natrijum-hidrogenkarbonat. KLERIMED® . OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA a16aa aminokiseline i derivati (R) 1174015 film tableta.2007 Cena 1084din (R) 1325671 film tableta. kalcijum-3-metil-2-okso-butirat. Paralelni lekovi: clarithromycin. clathrocyn®.2005 www. Fromilid®.232 abecedni spisak registrovanih lekova KETOSTERIL . 7 dana. 2x7 kom 5290931004443 757/2007/12 02. .J01FA09 K ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Fa makrolidi (R) 1325670 film tableta.465g+0. 250mg. čišćenje creva kao deo lečenja intoksikacije. natrijum-hlorid.Velika Britanija abakavir. blister. blister. blister. piti brzinom od 200-250mL na svakih 10-15 minuta sve dok se ne popije cela količina najkasnije 4 sata pre pregleda. 5x20 kom Cena 5694. tirozin .10.nr . kombinacije (R) 1328601 film tableta.8din 5290931004436 756/2007/12 02. lizin. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima prema protokolu.DigitSoft.05.2007 doziranje: infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV ): odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (telesna masa iznad 40kg) 1 tabl. kalijum-hlorid . 2x7 kom 5291171001070 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 545. 67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg+ 23mg+38mg+30mg.GLAXO WELLCOME OPERATIONS . 600mg+300mg. natrijum-sulfat. kalcijum-2-hidroksi-4-metiltio-butirat.Nemačka kalcijum-3-metil-2-okso-valerat. tretmana pacijenata sa teškim oblicima sepse. se rastvara u 1L vode uz stalno mešanje).AEGIS LTD. čvrsta stolica (najduže 2 nedelje) uobičajena doza je 4L rastvora (4 kesice . Ne davati deci mlađoj od 5 godina (telesna masa manja od 20kg).9din 3/2-10-3704 17. zymbaktar KLEROMICIN® .685g+1. Fromilid® uno.04.2002 doziranje: poremećaj metabolizma kod hronične bubrežne insuficijencije: uobičajeno 3 puta po 4 -8 tablete dnevno. kalcijum-2-okso-3fenilpropionat. kesica.2007 doziranje: čišćenje creva kao priprema za: kolonoskopiju.10. radiološka ispitivanja kolona.07.685g+1. teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana. 3x10 kom Cena 8606103683120 2303/2007/12 10. kalcijum-4-metil-2-okso-valerat. blister. .co.Kipar klaritromicin . blister. Kleromicin®. histidin. 250mg. 4x68. lamivudin .Irska polietilenglikol. triptofan. 2x7 kom Cena 562.jedna kes.7425g. hirurške zahvate na intestinalnom i/ili urogenitalnom sistemu. Tabletu progutati celu sa malo vode. KIVEXA® .HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD.MEDOCHEMIE LTD.04. treonin.J01FA09 j01Fa makrolidi (R) 1325660 film tableta. kože i mekog tkiva: uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina 250mg na 12 sati.4din 454/2005/12 12.A16AA. .Kipar klaritromicin . Cena 59g+5.A06AD65 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3125305 prašak za oralni rastvor.J05AR02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ar antivirusni lekovi za terapiju HIv infekcija.96g 5099471033018 1113/2007/12 28.2007 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta.FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH .. 500mg. dnevno KLEAN-PREP® .

150mg.nr . 1x80mL 8600097010993 3/2-10-9797 25. potkožnog tkiva. bočica od tamnog stakla. prema protokolu.12. 2mg+2mg. oralna suspenzija.7g dnevno podeljeno u 2-4 doze. do 14 dana. clathrocyn®.G03FA01 K POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Fa gestageni i estrogeni. profilaksa bakterijskog endokarditisa: oralno odrasli 150-300mg. blister.10. deca 3-6mg/kg na 6 sati. 125mg/5mL. (pojedinačna i.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 233 1325661 film tableta. Fromilid®. a i.11.v. blister.2005 (R) 3325662 prašak za oralnu suspenziju. 1mg+2mg.NOVO NORDISK A/S .co.Srbija klindamicin .10.Nemačka dienogest. zglobova.12. Paralelni lekovi: clarithromycin. 2x8 kom 8600097010917 3/2-10-9798 25. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. blister. 300mg. deca od 30-40kg 250mg na 12 sati.2002 doziranje: teške stafilokokne infekcije kostiju. sprečavanje nastanka osteoporoze (terapiju početi godinu dana nakon nastupanja menopauze): 1 tableta dnevno.Danska noretisteron. kože. deca od 12-19kg 125mg na 12 sati. peritonitis.6-2.m inj. 1x14 kom Cena 1036. fiksne kombinacije (R) 1048925 tableta.J01FF01 g03Fa gestageni i estrogeni. KLINDAMICIN . 500mg.7din 8600102099456 1920/2006/12 20. kontejner za tablete.5mg/kg na 12 sati.SCHERING AG . 1x28 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01FF linkozamidi (R) 0326041 rastvor za injekciju.5din (R) 3024040 sirup. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa drugim lekovima. tvrda. ampula. Klerimed®. izuzetno 450mg na 6 sati.2g tokom 60 minuta). deca od 20-29kg 187. 75mg/5mL. u isto doba dana Paralelni lekovi: activelle® www. 1x100mL 5291171001094 455/2005/12 12.2002 Cena 134.5mg na 12 sati. novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.4din 5291171001087 453/2005/12 11.6din (R) 1024043 kapsula. deca: 15-40mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze.G03FA15 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 515-04-1680/03 11. Paralelni lekovi: clindamycin-MIP KLIOGEST® . bez pauze.HEMOFARM AD . estradiol .10. estradiol . ne treba da pređe 600mg.12.6din 8600097011242 3/2-10-9796 25. lek se primenjuje nezavisno od obroka.DigitSoft.2002 Cena 271. 1.2005 doziranje: infekcije respiratornog trakta i infekcije kože i potkožnog tkiva: uobičajeno odrasli 250mg na 12 sati.2003 doziranje: hormonska supstituciona terapija za lečenje znakova i simptoma deficita estrogena kod žena kod kojih menopauza traje najmanje godinu: 1 tableta dnevno. inf. deca od 8-11kg 62. fiksne kombinacije (R) 1048145 film tableta. 10x2mL Cena 842. 1x28 kom Cena 536.8din bočica od tamnog stakla. zymbaktar KLIMODIEN .5mg na 12 sati.2006 doziranje: menopauza. parenteralno odrasli 0. Fromilid® uno. Cena 467. deca ispod 8kg 7.

Srbija metoklopramid . LIJEKOVI I KOZMETIKA D. dijabetična gastropareza:oralno odrasli 3 puta po 5 . deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7. 5mg/5mL.J01XD01 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029720 rastvor za infuziju.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115220 tableta. drugi i treći stimulacijski ciklus (ako je potrebno) 100mg dnevno tokom 5 dana.2005 doziranje: mučnina i povraćanje različite geneze.Hrvatska klomifen .10mg. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.02. 120mg dnevno. 0.5mg/kg dnevno podeljeno u više doza. 120mg dnevno. 1x10 kom Cena 124.BELUPO.1din 3/2-10-5773 10.2007 doziranje: disfunkcija ovulacije daje se najviše do 3 stimulacijska ciklusa.2din 3850343026161 548/2007/12 27. ublažavanje umerenog i jakog bola: odrasli 3-4 puta po 15-30mg.25 .11. 1x10 kom Cena 72.7din 5997001312971 3/2-10-9063/02 25. uzima se 15 minuta pre jela.5mg/kg dnevno.2005  (R) 3124300 oralni rastvor. 3x10 kom Cena 70. Paralelni lekovi: reglan® K KLOMIFEN .2din 8608808101053 513/2005/12 02. bočica. 10x2mL Cena 73. 1x10 kom Cena 203.5-15mg. blister. deca od 6 . blister.12.R05DA04 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati § (R) 1115073 tableta.ALKALOID AD .2000 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.nr .2005  (R) 1124301 tableta. Paralelni lekovi: colpocin-T®. 10mg.5mg/kg na 8 sati. 30mg.D. Paralelni lekovi: Kodein fosfat www. ili sporom i. blister. bočica od tamnog stakla. maks. deca do 6 godina 0.03. Paralelni lekovi: Kodein fosfat alkaloid® KODEIN FOSFAT ALKALOID® . deca 7. ampula. 10mg.A03FA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE a03Fa propulzivi  (R) 0124302 rastvor za injekciju. orvagil® KLOMETOL® .234 KLION® .v. blister. maks. deca od 5-12 godina 3-4 puta po 7. parenteralno 10mg i.2002 doziranje: akutni i hronični neproduktivni (suvi) kašalj kod obolelih organa za disanje.1mg/kg dnevno podeljeno u više doza.2002 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati.14 godina 0.m. 1x100mL Cena 56.0.FAMPHARM .GEDEON RICHTER LTD . sintetski  (R) 1048871 tableta.11.5%. maks.Srbija kodein .Makedonija kodein . Paralelni lekovi: clomifene KODEIN FOSFAT . inj.GALENIKA AD . 30mg. funkcionalni pilorospazam. 50mg.11. 0. 1x100mL Cena 234.DigitSoft.7din 8606003211171 03-3814/99 06. .5-15mg.G03GB02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03gB stimulatori ovulacije.Mađarska metronidazol .11.co.8din 8608808101060 515/2005/12 02. postoperativni meteorizam. prvi stimulacijski ciklus 50mg dnevno tokom 5 dana. rendgenski pregledi gastrointestinalnog trakta kontrastom.7din 8608808101077 514/2005/12 02.

07.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086338 tableta. paracetamol.F.09. neuralgija. 5x1mL Cena 192.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulansa: odrasli 10-20mg.N02BA51 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena (BR) 2086145 prašak. mijalgija. 5mg. kofein .12. po potrebi.2004 Cena (BR) 2086146 prašak. rastvoreno u čaši vode.G04CA03 UROLOŠKI LEKOVI g04ca antagonisti alfa adrenoreceptora (R) 1103767 tableta. Paralelni lekovi: Panadol extra KONAKION® MM .12. posttraumatski i postoperativni bol.6din (Z) 0050974 rastvor za injekciju. neposredno po rođenju.Slovenija terazosin . novorođenčad koja se isključivo doje kao zdrava novorođenčad i još 2mg mesečno do kraja perioda dojenja. KOMBIKAF .O. 500x1 kom 8600103153010 515-04-2658/03 08.9din (BR) 2086922 oralni prašak.2004 Cena 566din 515-04-807/04 13. još 2mg dnevno posle 4-7 dana.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 10mg/mL. novorođenčad iz rizične grupe 1mg neposredno po rođenju.2004 www.Srbija acetilsalicilna kiselina.2007 doziranje: individualno. povišena telesna temperatura): 3-5 puta po 1 tableta dnevno. blister.Švajcarska fitomenadion . 2mg/0. a dalje zavisno od koagulacionog statusa. 50x10 kom 235 Cena 73. ampula. 200mg+200mg+50mg. zubobolja.O. 400mg+50mg. kesica. 10x850mg 86006828 2259/2006/12 06. Paralelni lekovi: oldon® KOMBINOVANI PRAŠAK PROTIV BOLOVA . ampula. 2x10 kom K Cena 376. zubobolja. . zubobolja. lečenje: 1mg i.9din 8606102767760 1485/2007/12 10.2 praška po potrebi.O. 200mg+300mg+50mg. bolne menstruacije: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno.D. 2mg.Bosna i Hercegovina paracetamol. kesica. 200mg+300mg+50mg.12. .PHARM D. kesica.B. neuralgija.kofein . artralgija.N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 522. neuralgija. dismenoreja.09.2004 doziranje: glavobolja. kao i povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 1 . 20 kom (3870010001512) (BR) 1086339 tableta.propifenazon. 200mg+200mg+50mg. kesica.nr . kutija.6din 3/2-10-10628 25. artralgija.2002 doziranje: bolovi različite etiologije (glavobolja. zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika. KORNAM® . a dalje zavisno od kliničke slike.1din (BR) 2086921 oralni prašak. migrena.2din 3/2-10-10627 25.4din 515-04-806/04 13.IVANČIĆ I SINOVI D. 2x10 kom (R) 1103768 tableta.DigitSoft.2mL 8606102767777 1867/2007/12 05.12.O.Srbija paracetamol. 10x1 kom 86008976 515-04-2657/03 08. 5x0. mialgija. blister. kofein .v.2002 Cena 1576. 200x850mg 8600101515018 2258/2006/12 06. blister.co.BOSNALIJEK D.B02BA01 ANTIHEMORAGICI B02Ba vitamin K (Z) 0050970 rastvor za injekciju.03.2mL.2007 Cena 190. .2006 doziranje: glavobolja.09. najviše 3 puta dnevno. profilaksa zdrava novorođenčad 2mg neposredno po rođenju.03. .abecedni spisak registrovanih lekova KOFAN INSTANT . po potrebi. 400mg+50mg.2006 Cena 27.D.G.

1x10mL www.25mg.5mg.08. 2x15 kom Cena 50. povećavati dozu u razmacima od 1-2 nedelje zavisno od odgovora. 12 sati kasnije ili 2 tabl. zatim 2000-3000 i.A04AA02 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (R) 0124584 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju.2005 Cena (R) 1124586 film tableta. 0. ili inf. KSALOL® . postoperativna mučnina odrasli 1mg sporo i.N05BA12 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071750 tableta. tabl.5mg. Paralelni lekovi: Helex®. terapija početno 1000-2000 i.4din 8608808105488 1436/2007/12 05. maks. doza održavanja: 2-10mg jednom dnevno. Xanax®.nr . jedan sat pre hemioterapije i radioterapije.5mg.v. depresija: 3 puta po 0.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . po potrebi dozu duplirati posle 7 dana.DigitSoft.01. zolarem KYBERNIN P .3din 8606103889058 398/2007/12 30. neposredno pre anestezije.25-0.j.1din 8608808105464 1434/2007/12 05. 5x3mL 8606102767159 242/2005/12 15.07.j. blister. 2x15 kom Cena 100. dnevno zavisno od deficita ili potrošnje antitrombina III.GALENIKA AD . dnevno podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza. maks. ampula. B01aB heparinski antikoagulansi (Z) 0062170 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. blister. uz hemioterapiju za sprečavanje i ublažavanje mučnine i povraćanja uzeti 1 tabl.2007 doziranje: uz hemioterapiju: odrasli 1 .co.07. blister.07. neposredno pre hemioterapije i radioterapije. 4mg dnevno.Srbija alprazolam .2007  (R) 1071751 tableta.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo i. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: antitrombin III Baxter KYTRIL® .2007 Cena (R) 0124585 rastvor za injekciju.Švajcarska granisetron . maks.23 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza 1mg uveče pred spavanje. maks. tokom 5 minuta. 1mg/mL. 1mg. panična stanja: 1-10mg dnevno podeljno u više doza. zatim još 1 tabl. blister.2007 doziranje: anksioznost: 3 puta po 0. 1mg. 10mg. deca 20mcg/kg podeljeno u 2 dnevne doze.Nemačka antitrombin III .8din 3/2-10-9310 11.. ampula. 0.06. 4mg dnevno. benigna hiperplazija prostate: 1mg uveče pred spavanje (početna doza). 1x10 kom 8606102767388 1297/2007/12 12.12. oralno. 5x1mL Cena 2828. progutati sa vodom.2007  (R) 1071752 tableta.j.F.2002 doziranje: profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija kod hereditarnnog nedostatka AT III: profilaksa 1000-1500 i. 1mg dnevno. 2x15 kom Cena 67din 8608808105471 1435/2007/12 05./10mL.ZLB BEHRING GmbH . 3mg. 500i.j.B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) K Cena 12616.v.

09. 4x7 kom 515-04-03164/04 28.Makedonija lamotrigin . 4g dnevno uz nastavak terapije još 48h nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dd cefalosporini.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. deca 7-14 godina 10-15mL dnevno 3 dana. hirurška profilaksa: 30-90 min. veracol® LACIPIL . ceftriaxone-BcPP. rocephin®. 1-2 g.2006 www.Velika Britanija lacidipin .01. 1x100mL 9120018570447 44/2006/12 18.8din 02. blister.06. 650mg/mL.Grčka ceftriakson .2003 Cena (R) 3127443 sirup.CHEPHASAAR CHEMISCH . zatim 5-15mL sirupa. LACTULOSE-MIP . 1x1000mL 515-04-1256-2 06. Paralelni lekovi: azaran. blister. 3x10 kom 5310001154028  (R) 1084081 tableta. zatim 5mL dnevno. maks.Nemačka laktuloza . odojčad i deca do 12 godina 20 .A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi (R) 3127440 sirup.2din (R) 3127442 sirup. deca od 1-6 godina 5mL dnevno. 1 . infekcije kod pacijenata sa neutropenijom. boca plastična.2006 doziranje: pneumonija. 2mg.co. ceftriaxon-MIP®.2003 Cena 423din (R) 3127441 sirup. 650mg/mL. maks. boca plastična.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: 2mg ujutro. postoperativna profilaksa: odrasli i deca iznad 12 godina i. 650mg/mL.C08CA09 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402845 film tableta. boca plastična. 2x15 kom 5310001154059 ANTIEPILEPTICI Cena 752/2006/12 Cena 753/2006/12 Cena 754/2006/12 674. maks. 50mg. blister. 25mg. ceftriakson. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL. 6mg dnevno.2006 2172. septikemija. po potrebi posle 3-4 nedelje dozu povećati na 4mg.ALKALOID AD . bočica. infekcije kostiju i mekih tkiva.2004 Cena 890. novorođenčad maks. boca plastična. 2g dnevno.2din 8600101962546 436/2006/12 06.7din 02.5mL Cena 335. 1x500mL 515-04-1256-1 06. pre intervencije inj.m.06.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH .09. 4x7 kom 515-04-03164-1 28.2006 1179.2003 Cena 835. maks. III generacija (Z) 0321020 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x200mL L Cena 192. gonoreja. .2006 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.08.06.6din 02. meningitis. 4mg.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Farcef.PHARMATHEN S.6din 515-04-1256/03 06.7din (R) 1402846 film tableta. 50mg/kg dnevno. 1x3.nr .04.DigitSoft. blister.08. Lendacin®.abecedni spisak registrovanih lekova 23 L LABILEX® .2g dnevno podeljeno u 1-2 doze. . 60mL sirupa u početku. 3x10 kom 5310001154035  (R) 1084082 tableta.N03AX09 N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084080 tableta. nekomplikovana gonoreja: se leči pojedinačnom dozom od 250mg.A. Longaceph®. 650mg/mL. 1g. blister. 100mg.08. Paralelni lekovi: Portalak® LAMAL .

kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana.10. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase.DigitSoft. 2mg. Paralelni lekovi: arvind®. 200mg. Lamotrigin.nr .O. Lamictal™.2007  (R) 1084783 tableta.2006 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.Velika Britanija lamotrigin . postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. .Velika Britanija lamotrigin . Paralelni lekovi: arvind®. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. uobičajeno doziranje za kontrolu epilepsije 100-400mg dnevno. blister. Lamal.05.2007 doziranje: epilepsija. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. blister.10. Lamotrigin.PHARMASWISS D.co. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. 50mg dnevno narednih 14 dana. početna doza 25mg jednom dnevno.2007  (R) 1084781 tableta. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. Lamect®. bočica. Paralelni lekovi: arvind®. 2x15 kom Cena 3848. Lamotrigin. 3x10 kom Cena 8606007082043 2315/2007/12 10.Srbija lamotrigin .2007  (R) 1084782 tableta. 50mg dnevno narednih 14 dana. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.O.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084780 tableta.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. Lamect®. 25mg. Lamotrix® LAMICTAL™ .GLAXO WELLCOME OPERATIONS . Lamictal™.01.10. 25mg dnevno narednih 14 dana. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. 100mg. 100mg dnevno narednih 14 dana. blister. 1x30 kom Cena 8606103683144 203/2007/12 16. Lamal. 25mg dnevno narednih 14 dana. Lamotrix® LAMECT® .23 abecedni spisak registrovanih lekova  (R) 1084083 tableta. 50mg. Lamal.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084553 tableta za žvakanje.12. Lamotrigin. 100mg dnevno narednih 14 dana. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084554 tableta za oralnu suspenziju. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina. blister. blister.10. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. 100mg dnevno narednih 14 dana. 2x14 kom L Cena 3/2-10-9809 25. 3x10 kom Cena 8606007082036 2314/2007/12 10. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. Lamotrix® LAMICTAL™ . 50mg dnevno narednih 14 dana. povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. Paralelni lekovi: arvind®. . 200mg.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. 25mg dnevno narednih 14 dana. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. 3x10 kom Cena 8606007082012 2312/2007/12 10. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. 5mg.2002 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana.6din 5310001154066 717/2006/12 25. 3x10 kom Cena 8606007082029 2313/2007/12 10. Lamotrix® www. Lamect®. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. blister.

1x14 kom ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 2147.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084550 tableta.5mg dnevno. 250mg. blister. 2x14 kom Cena 1869.A. tuba.5din 8606010301100 1308/2007/12 12.11. blister. postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg. blister. kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih 14 dana. Lamotrigin. Paralelni lekovi: arvind®. LAMISIL® .abecedni spisak registrovanih lekova 23 LAMICTAL™ . Tinea cruris 2-4 nedelje. 2x14 kom Cena 1019. Lamal. onihomikoze: 6-12 nedelja i duže.Švajcarska terbinafin . Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.06. Lamal. trajanje terapije Tinea pedis 2-6 nedelja. . 125mg dnevno.1din 5900008008273 201/2007/12 16. 100mg dnevno narednih 14 dana. Paralelni lekovi: arvind®. Lamotrix® L www.06. Paralelni lekovi: Mycofin® LAMOTRIGIN .2007 doziranje: epilepsija. blister.01.NOVARTIS . 1x15g ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 349. do optimalne doze održavanja 100-200mg dnevno u jednoj ili 2 doze. blister. 3x10 kom Cena 1336.8din 8606010301001 1307/2007/12 12. 100mg.2007 doziranje: epilepsija: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana. 1%.DigitSoft. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.01. blister.8din 8606010301209 1309/2007/12 12.D01AE15 d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157410 krem.co. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. blister.2007  (R) 1084237 tableta. Lamect®. . 3x10 kom Cena 782din 5900008008266 204/2007/12 16. postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084235 tableta. 2x14 kom Cena 585. 250mg dnevno. kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana.Švajcarska terbinafin .5din 5900008008280 202/2007/12 16.01.O. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno. 50mg. deca 2-5god. Lamictal™.O.2007  (R) 1084552 tableta.NOVARTIS .2002 doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju: jednom dnevno krem nanositi na obolelo mesto tokom 7-14 dana.GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. 25mg. 25mg dnevno narednih 14 dana. deca 5-12 god.2007  (R) 1084236 tableta. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno.D01BA02 d01Ba antimikotici za sistemsku primenu (R) 1327510 tableta. početna doza 25mg jednom dnevno. 50mg.9din 3/2-10-5794 01. 50mg dnevno narednih 14 dana. Tinea corporis.Srbija lamotrigin .12. 100mg.nr . povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze.Poljska lamotrigin . 25mg. 3x10 kom Cena 2228. Lamotrix® LAMISIL® .2002 doziranje: odrasli i deca preko 12 god. Lamect®.NI MEDIC D.2007  (R) 1084551 tableta. 62.06.9din 3/2-10-8103 22.

01.D. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. uobičajeno doziranje (za kontrolu epilepsije) 100-400mg dnevno.5mg. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .12.Nemačka insulin glargin . bočica. ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti. Paralelni lekovi: Lantus® optiSet. Mucosolvan®. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. Lantus® for optiPen LANTUS® FOR OPTIPEN . Lamictal™. 100j.2007  (R) 1084232 tableta. 5x3mL Cena 4208.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 129din (R) 3112120 sirup.2007 doziranje: epilepsija.Nemačka insulin glargin . deca od 2-5 godina 3 puta po 7.12.8din 5290931003040 89/2007/12 11. deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima 1-15mg/kg telesne mase. Mucosolvan® junior LANTUS® . 3x10 kom Cena 674.10 godina 2-3 puta po 15mg. karpula sa dozerom. 200mg. karpula. 100mg. 100j.MEDOCHEMIE LTD.01.8din 5290931003057 90/2007/12 11.1din 5290931003071 92/2007/12 11. a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora. Lamal.4din 3/2-10-10752 24. 3x10 kom Cena 3850. dugog dejstva (R) 0041531 rastvor za injekciju. Lamotrigin LAMOX . dugog dejstva (R) 0041529 rastvor za injekciju. blister. .2007  (R) 1084233 tableta.5mg. deca od 5 . početna doza 25mg jednom dnevno.01. bočica.09.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom dnevno. blister. 25mg. vrstu insulina. blister.nr .A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno./mL.2004 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg. ZRENJANIN .Kipar lamotrigin .SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH . 3x10 kom Cena 1179.12. 15mg/5mL. parenteralni. 50mg.JUGOREMEDIJA A. Lamect®. Lantus® optiSet LANTUS® OPTISET . 1x10mL Cena 4468din 3/2-10-10752/1 24. parenteralni./mL. Lennox-Gastaut sindrom: odrasli i deca starija od 12 godina.Nemačka insulin glargin . blister.7din 5290931003064 91/2007/12 11.N03AX09 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084230 tableta.co. 3x10 kom Cena 2172. parenteralni. dugog dejstva (R) 0041530 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Lantus®.2007  (R) 1084231 tableta.5din 3/2-10-10752/2 24. 100j.240 abecedni spisak registrovanih lekova LAMOTRIX® .2002 www.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L Cena 3211. 1x150mL 8608811003276 515-04-253/04 28./mL. Paralelni lekovi: arvind®.Srbija ambroksol . vrstu insulina.A10AE04 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi. Flavamed.SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH .01. 5x3mL a10ae insulini i analozi. deca do 2 godine 2 puta po 7.DigitSoft.

12.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122786 kapsula. Lasoprol. monokomponentni (R) 0400140 rastvor za injekciju.05. doza održavanja 15-30mg/d.2004 doziranje: ulkus duodenuma 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje.D. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. 40mg. blister.KRKA.2din 3838989500313 515-04-03563-1 28.KRKA. D.JUGOREMEDIJA A. Sabax® LANZUL® S .1din (R) 1400143 tableta. TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Lantus®. plastična fiola. parenteralno odrasli 20-50mg i.7din 8608811001715 680/2006/12 19. doza održavanja 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan. maks. TOVARNA ZDRAVIL. maks. Lasoprol.05.C03CA01 DIURETICI c03ca sulfonamidski diuretici.4din 8608808101091 104/2005/12 22. 15mg. blister. maks. ampula. tvrda.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122785 kapsula.Srbija furosemid . Paralelni lekovi: amarin. 5x2mL Cena 45.05. Paralelni lekovi: Furosemid L www. Sabax® LARGACTIL . ili sporom i.2006 Cena 24din (R) 1400144 tableta. . Lanzul®. deca 0. doza održavanja 15-30mg/d. 20mg/2mL.5din 515-04-03563/03 28.Srbija hlorpromazin . Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze. 30mg.5din (R) 0400141 rastvor za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. deca 6-12 godina 1/3-½ doze za odrasle. deca 1-5 godina 500mcg/kg na 4-6 sati.co. hiper tenzija: oralno odrasli početna doza 40mg dnevno. ciroze jetre i oboljenja bubrega uključujući nefrotski sindrom i oliguriju kod bubrežne insuficijencije).2006 Cena 117. 1x50 kom Cena 81.09.2004 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 15-30mg/d tokom 4 nedelje. 1g dnevno. 50x2mL 8608811001722 681/2006/12 19. 40mg. ZRENJANIN . ampula. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. maks. (4mg/min. .v.abecedni spisak registrovanih lekova 241 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.nr .D. Lantus® for optiPen LANZUL® . deca 1-3mg/kg dnevno.05. 75mg dnevno. 20mg dnevno.DigitSoft. tvrda.D.5mg/kg. D.2005 doziranje: psihoze: odrasli 3 puta po 25-100mg. inj. Paralelni lekovi: amarin. 40mg dnevno.). 2x7 kom Cena 536. maks.09. 20mg/2mL.Slovenija lansoprazol . Lanzul® S.GALENIKA AD . blister.2006 Cena 430.5-1.Slovenija lansoprazol . 1x10 kom 8608811001739 678/2006/12 19. 25mg. 80mg dnevno. blister. 4x7 kom Cena 607. vrstu insulina. benigni ulkus želuca: 3mg/d 8 nedelja. LASIX® . uzima se 30 minuta pre obroka.N05AA01 PSIHOLEPTICI N05aa fenotiazini sa alifatičnim aminom u bočnom nizu  (R) 1070056 film tableta. povraćanje: odrasli 25mg na 4-6 sati.2006 doziranje: edemi (nastali usled kongestivne srčane insuficijencije. 5x10 kom 8608811001746 679/2006/12 19.m. uzima se 30 minuta pre obroka. Zolinger Ellisonov sindrom: 60-180mg/d odjednom ili podeljeno u 2 doze.

pa pauza 1-2 nedelje.8din 4987170870342 287/2005/12 01. vepegal.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030223 kapsula. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. . 50.NIPPON KAYAKU CO.2005 doziranje: karcinom testisa. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. vepesid LASTET CAP. Lastet inj.LTD. 1x14 kom Cena 644. 100. 50mg.2005 doziranje: karcinom testisa. 25mg. Lastet inj. Paralelni lekovi: etoposid. . Lastet cap. vepesid LASTET INJ.8din 4987170870526 290/2005/12 01.A02BC03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1123780 kapsula. vepesid L www. pa pauza 1-2 nedelje. oralno obično 175-200mg dnevno.. 60mg/kg. etoposide. ampula. Lastet cap. u intervalima od 3-4 nedelje. Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 50. blister.co.Japan etopozid . 25.Japan etopozid .L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030221 kapsula.DigitSoft. Paralelni lekovi: etoposid.8din 4987170870724 288/2005/12 01.09. 100mg/5mL. uzima se 30 minuta pre obroka. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. blister. vepegal. Sabax® LASTET CAP. 1x10 kom Cena 11789.LTD. 10x5mL Cena 11789. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. mikrocelularni karcinom pluća: individualno. tvrda. 2x10 kom Cena 11789.Japan etopozid . Lanzul® S. po potrebi veće doze do maks. u intervalima od 3-4 nedelje.. u intervalima od 3-4 nedelje. . parenteralno 60-100mg dnevno tokom 5 uzastopnih dana.8din 3/2-10-7562 28. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. Paralelni lekovi: etoposid. 50.09. tvrda. Lastet inj. Lastet cap. blister. tokom 5 uzastopnih dana. 25 . mikrocelularni karcinom pluća: individualno. vepesid LASTET CAP.09. 100. vepegal.LTD. 25. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. Lanzul®.NIPPON KAYAKU CO.Japan etopozid .09. etoposide. najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima. etoposide.8din 4987170870625 289/2005/12 01. 100 .2005 doziranje: karcinom testisa. Paralelni lekovi: etoposid. tvrda. u intervalima od 3-4 nedelje. Lastet cap.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZR) 1030222 kapsula. Paralelni lekovi: amarin. Lastet cap. meka.2002 doziranje: ulkus duodenuma: 1 puta po 30mg tokom 4 nedelje ili ulkus želuca 8 nedelja.L01CB01 ANTINEOPLASTICI L01cB derivati podofilotoksina (SZ) 0030220 rastvor za injekciju. 100mg. 100. Lastet cap. tokom 5 uzastopnih dana.10. Lastet cap. Lastet cap.AEGIS LTD. mikrocelularni karcinom pluća: individualno.242 abecedni spisak registrovanih lekova LASOPROL . tokom 5 uzastopnih dana. 30mg. Lastet cap. refluksni ezofagitis: 1 puta po 30mg tokom 8 nedelja. oralno obično 175-200mg dnevno. vepegal.nr .NIPPON KAYAKU CO..2005 doziranje: karcinom testisa. . 25. za produženu primenu 50-100mg/m2 tokom 14-21 uzastopnih dana. pa pauza 1-2 nedelje.NIPPON KAYAKU CO.LTD. blister. . .Kipar lansoprazol . etoposide. 4x10 kom Cena 11789. oralno obično 175-200mg dnevno. 50 .

6din 8600097010979 3/2-10-10157 24.HEMOFARM AD .2006 doziranje: prevencija trudnoće. Nirypan® LEMOD DEPO . alergija: 80-120mg jednom nedeljno. dismenoreja.DigitSoft. 15x40mg 8600097010832 3/2-10-10160 23.m. mali zglobovi 4-10mg intraar tikularno.ALKALOID AD .03mg.HEMOFARM AD .12. deca 1. 15x20mg Cena 553.GALENIKA AD .Srbija levonorgestrel. fiksne kombinacije Cena 98.15mg+0.Solu. Paralelni lekovi: Microgynon® 30 LEMOD . Paralelni lekovi: Lemod depo. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. 10x40mg Cena 686. Lemod-Solu. 40mg jednom nedeljno. adrenogenitalni sindrom i.12.10. kolagenoze.2002 Cena 1030.2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. 40mg.Solu. bočica. blister.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047216 rastvor za injekciju.Makedonija gvožđe(lll) proteinsukcinilat .Srbija metilprednizolon . bočica. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. veliki zglobovi 20-80mg.HEMOFARM AD .8-1. bočica.Srbija metilprednizolon .12. bočica. 1x21 kom 8608808104955 111/2006/12 02. Lemod® . 4mg.2002 Cena 129.2din 5310001186869 3/2-10-5761 27. Nirypan® LEMOD-SOLU .12. 800mg/15mL.5mg/kg dnevno. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije. 125mg. hipermenoreja. Lemod® .Srbija metilprednizolon .2002 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.6din (R) 1135240 film tableta. zatim 7 dana pauze. reumatoidni ar tritis: 40-120mg jednom nedeljno. Chronova bolest.B03AB09 ANTIANEMICI B03aB trovalentno gvožđe.nr . 2x10 kom Cena 105. LEGRAVAN® .H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (SZ) 0047212 rastvor za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova 243 LEGOFER® .02. 1x125mg 8600097010818 3/2-10-10159 23. 20mg. 500mg.3din 8600097010856 3/2-10-10161 23. 1x500mg 8600097010825 3/2-10-10158 23.co.2din (SZ) 0047219 rastvor za injekciju. dermatoze. 0.2002 doziranje: nedostatak gvožđa. odojčad 2 puta po ½ kafene kašike pre jela. dermatoze.2002 L www. bočica. ponavljane ciste jajnika. blister. srednji zglobovi 10-40mg. etinilestradiol . povećana potreba za gvožđem): odrasli 2 puta po ½-1 velika kašika pre jela. 40mg. ulcerozni kolitis.12. kolagenoze.G03AA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. ulcerozni kolitis. deca preko 6 godina početna doza 0.7din (SZ) 0047218 rastvor za injekciju.12. Lemod-Solu. 1x150mL Cena 248.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047210 tableta. nedovoljno unošenje hranom i otežana resorpcija. liobočica sa rastvaračem u ampuli.2002 Cena 455din (SZ) 0047220 rastvor za injekciju. doza održavanja 4-8mg.3din 8600097011051 3/2-10-10162 24. Chronova bolest. hroničnog gubitka krvi. prevencija karcinoma jajnika: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. doza održavanja 2-8mg dnevno.5mL/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela. Paralelni lekovi: Lemod. oralni preparati (R) 3060050 sirup. terapija i profilaksa sideropeničkih anemija (usled akutnog. tokom 21-og dana.

infekcije kostiju. prevremeno rođene bebe maks.06.2din (SZR) 0321445 prašak za rastvor za injekciju. 50x2g 515-04-250-1 26. 0.8din 515-04-239/03 26. bočica.. Lemod depo. veracol® LENDORMIN . Farcef. 1g.D.Srbija metilprednizolon . infekcije u stomatologiji. bakterijski meningitis. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i. inf. reumatske bolesti: individualno i zavisi od indikacije.DigitSoft. Chronova bolest. 50x1g 515-04-239-1 26. bakterijski endokarditis. ceftriaxone-BcPP. 1x1mL 8600097002370 460/2006/12 06.7din 47/2006/12 18. bakterijske septikemije. ili i.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047221 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu. mekog tkiva i rana.m. dvodelna bočica. tokom najmanje 5-30 min. dermatoze. 1 sat pre. rocephin®. kolagenoze. doza se može ponoviti svakih 4-6 sati u toku 48 sati.8din (SZR) 0321443 prašak za rastvor za injekciju. 1x10mg doziranje: poremećaji spavanja: 0.6din (SZR) 0321446 prašak za rastvor za injekciju. 125mg.2003 Cena 35795.2006 doziranje: ozbiljne alergijske bolesti.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D. 10x1g Cena 128. ili 1g mesečno tokom 6 meseci.v.Slovenija ceftriakson . bočica. dvodelna bočica.v. 2g. Labilex®. Lemod® . III generacija (SZR) 0321442 prašak za rastvor za injekciju.nr .2006 (Z) 0047222 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu.co. 2g dnevno. reumatske bolesti: individualno. Nirypan® LENDACIN® . kolagenoze. Paralelni lekovi: Lemod. 1g.v.25mg uveče pre spavanja. . ulcerozni kolitis.v. maks.25mg.v.SOLU .m.N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta. reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i. maks. Lemod-Solu.06. ceftriaxon-MIP®. vitalna ugroženost: 30mg/kg i. Chronova bolest. primena najmanje efikasne doze u najkraćem potrebnom periodu. do 6 puta dnevno. Cena 107.v.Francuska brotizolam . uz postepeno obustavljanje doze. dermatoze.2003 doziranje: infekcije urinarnog trakta. Lemod depo.2003 Cena 17808. zavisno od indikacije i težine kliničkog stanja početna doza je obično 10-500mg i.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L Cena 3561.2din 8600097002363 455/2006/12 06.Solu.2003 Cena 7159. podešavanje doze se vrši prema postignutom kliničkom efektu. ceftriakson.06..2006 www. zglobova.v. Paralelni lekovi: azaran. 2g na 12 sati i. ili i. 1x2mL Cena 184. ostale indikacije 10-500mg i.244 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: ozbiljne alergijske bolesti. Paralelni lekovi: Lemod. na početku i po završetku citostatske terapije.01. 2g. bočica.7din 40mg. invazivne forme beta-hemolitičkog streptokoka i toksičnog šoknog sindroma izazvanog streptokokama: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. bočica.04.BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE . blister.HEMOFARM AD . primena velikih doza početno 30mg/kg telesne mase sporo i. ulcerozni kolitis. 50mg/kg dnevno. intraabdominalne infekcije. 10x2g 515-04-250/03 26. na 4-6 sati tokom 48 sati.06. Nirypan® LEMOD® . Longaceph®. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. respiratornog sistema. j01dd cefalosporini.04.. genitalne infekcije.

A05BA03 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05Ba preparati u terapiji bolesti jetre (R) 1127250 obložena tableta. alergija na lekove.N05AH02 PSIHOLEPTICI N05aH diazepini. blister. 50mg.09.7din 515-04-232/03 01. podeljeno u više doza. 8x10 kom Cena 110. alergijski rinitis i konjunktivitis. blister.C08CA13 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402840 film tableta. kinetoze: odrasli 2 puta po 12mg.2006 doziranje: šizofrenija. oksazepini i tiazepini  (R) 1070605 tableta. alergijske dermatoze.4din 8606103543042 1583/2006/12 05. Paralelni lekovi: clozapin HeXaL®.06.2006  (R) 1070606 tableta. 2 ili 3 puta dnevno po 140mg (ekvivalentno 60mg silibinina). . .04.5-25mg. clozapine LEPROTEK® . LEPONEX® .Nemačka brotizolam . dodatna terapija kod kongestivne srčane insuficijencije: 2 puta po 50mg pre jela (ujutru i u podne.DigitSoft.7din 515-04-2375/03 07. 12mg.25mg.R06AB04 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aB supstituisani alkilamini  (R) 1058160 kapsula. a najkasnije do 16 časova).2002 doziranje: urtikarija. dnevna doza 20mg.2din 8600064103833 544/2006/12 14. 2x14 kom Cena 735.SRBOLEK A.Nemačka lerkanidipin . blister. 2x10 kom 8608809000560 3/2-10-4232 11. LERCANIL .N05CD09 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077251 tableta.2001 doziranje: hronična profilaksa angine pektoris i Prinzmetalove angine pektoris.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . smanjenje rizika suicidalnog ponašanja kod pacijenata sa šizofrenijom: početna doza 1-2 puta po 12. teške psihoze 200-450mg.ZDRAVLJE A. LENTONITRAT® . 5x10 kom Cena 2142.co. Paralelni lekovi: dilcoran LENTOSTAMIN .NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD . 900mg dnevno.12.C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati Cena 78.2003 doziranje: poremećaji spavanja: 0. 0. tvrda. L www. maks. 35mg.5din 8606103543059 1584/2006/12 05.07. deca preko 12 godina 12mg dnevno. blister.nr . 10mg.D.KG .5din (R) 1102152 kapsula.SRBOLEK A. 25mg.09.D.2003 doziranje: hipertenzija: 10mg dnevno. po potrebi povećavati tokom 2-3 nedelje za 2550mg dnevno do 300mg dnevno. blister. maks.5din 8608809000553 3/2-10-4242 03. tvrda.Srbija pentaeritritiltetranitrat . blister.D.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. .08.25mg uveče pre spavanja.2006 doziranje: hepatične tegobe: oralno. 100mg.Srbija hlorfenamin .abecedni spisak registrovanih lekova 245 LENDORMIN . blister.Velika Britanija klozapin . 5x10 kom Cena 695.Srbija silimarin . serumska bolest. 1x10 kom Cena 128. 2x10 kom Cena 152. stanja posle infarkta miokarda.

R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058046 film tableta.12. strip.Slovenija cetirizin . alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka.C10AA04 c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104450 kapsula. blister. polenska kijavica deca 2-6 godina 5mg dnevno.Švajcarska fluvastatin . Paralelni lekovi: Lescol® LESUX® .12. Paralelni lekovi: Lescol® XL LESCOL® XL . D.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice.nr .Švajcarska fluvastatin . TOVARNA ZDRAVIL. a najduže 2 meseca.5din 3838989501396 515-04-4210/03 13. 2x14 kom SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10aa inhibitori HMg coa reduktaze (R) 1104452 tableta sa produženim oslobađanjem. 2x10 kom Cena 200.NOVARTIS . 300mg.D.D.2002 Cena 1384. deca 7-8mg/kg dnevno.co. 80mg.7din 3/2-10-10138 28. blister. 7x4 kom Cena 201din 8600064101075 1578/2006/12 05.3din 3838989528331 515-04-4210/03-1 13. Paralelni lekovi: Bicit HP® LETIZEN® . uvečeposle jela. Uzima se 30 minuta pre jela. 20mg. terapija traje najmanje 1 mesec. 10mg. hronične urtikarije i druga alergijska oboljenja: odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. . blister. 40mg. Paralelni lekovi: Letizen® S LETIZEN® S .D. 10mg.7din (R) 1104451 kapsula. polenska kijavica: deca od 2-6 godina 5mg dnevno. eradikacija Helicobacter pylori: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 600mg ili 4 puta po 300mg. ulkus želuca i duodenuma. .09. tvrda.09.2004 doziranje: sezonske i celogodišnje alergijske kijavice. 2x14 kom 3/2-10-8863/1 12. blister.Srbija bizmut-subcitrat .09. Paralelni lekovi: Letizen® L www.R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06ae derivati piperazina (R) 1058045 film tableta. .KRKA. izuzetno 80mg.NOVARTIS .ZDRAVLJE A.Slovenija cetirizin .KRKA.24 LESCOL® . blister.A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa (R) 1122800 film tableta.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija.DigitSoft. 4x7 kom Cena 1699. alergijske upale vežnjace (konjunktive) oka. D.2006 doziranje: gastritis. hronične urtikarije i druga alergijskih oboljenja odrasli i deca preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg. kombinovana hiperlipidemija: 20-40mg.C10AA04 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 1059.7din 3/2-10-8863 12. uveče posle jela. 1x10 kom Cena 120. kombinovana hiperlipidemija: 1 tabl.2002 doziranje: primarna hiperholesterolemija. tvrda. TOVARNA ZDRAVIL.12.

deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. maks.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2005 Cena (R) 1040085 tableta. Letrox® 150. 1x25 kom 4013054009215 2497/2006/12 29. blister. doza održavanja 100-200mcg dnevno. 100mcg. 75mcg. 100mcg. blister. Paralelni lekovi: euthyrox. 50mcg. maks. Paralelni lekovi: euthyrox. blister. Letrox® 50.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. 100mcg. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno.12. deca od 6 -12 meseci 6. blister.2005 Cena (R) 1040083 tableta. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg. 75mcg. blister.08.08.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) H03aa tireoidni hormoni (R) 1040082 tableta. deca od 6-12 godina 4-5mcg/kg dnevno. 50mcg. 2x25 kom Cena 115.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka.2006 Cena (R) 1040086 tableta.9din 4013054002650 90/2005/12 19.2006 Cena (R) 1040087 tableta. 150mcg.2006 Cena (R) 1040088 tableta.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) 24 H03aa tireoidni hormoni (R) 1040081 tableta.Nemačka levotiroksin natrijum .8mcg/kg dnevno. maks. maks.H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE) L H03aa tireoidni hormoni (R) 1040080 tableta. deca do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno. maks.co. Letrox® 150. 1x25 kom 4013054009222 2511/2006/12 29. Tivoral® LETROX® 50 . deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. doza održavanja 100-200mcg dnevno. blister. doza održavanja 100-200mcg dnevno. maks. Tivoral® www. maks. 4x25 kom 4013054002872 87/2005/12 15. 75mcg.2005 Cena (R) 1040084 tableta. blister.5 godina 5-6mcg/kg dnevno. povećavatina 2-4 nedelje za 25-50mcg.08. deca do 6 meseci 8-10mcg/kgdnevno. 150mcg. Paralelni lekovi: euthyrox. maks. 2x25 kom Cena 92.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 50mcg. Tivoral® LETROX® 150 . 50mcg. povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg. 1x25 kom 4013054009239 2508/2006/12 29.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 50mcg.nr . 150mcg.abecedni spisak registrovanih lekova LETROX® 100 . maks.2005 doziranje: hipotireoza: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre doručka. blister.08.08. Letrox® 50. blister. 100mcg.12. 4x25 kom 4013054002667 91/2005/12 15. 50mcg.Nemačka levotiroksin natrijum . Letrox® 100. 100mcg. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno. 150mcg. 150mcg. deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno. 2x25 kom Cena 148.08.DigitSoft.6din 4013054002339 88/2005/12 19. maks. deca od 1. deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno.Nemačka levotiroksin natrijum . maks.12. 4x25 kom 4013054002025 89/2005/12 15. Letrox® 100. maks. 150mcg.6din 4013054002322 86/2005/12 15. 100mcg.

7din (R) 1139212 film tableta.DigitSoft./mL. ampula. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 10mg. zatim i. 10x5mL 8606007410877 515-04-2433/03 10. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.Danska insulin detemir .A. 1x4 kom 8606007910094 626/2005/12 21. do 120mg tokom 12-24 sata podeljeno u više doza.11.R. i.8din 1139211 film tableta.Češka kalcijum-folinat . 25mg.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima Cena 6811. vrstu insulina.LACHEMA A.LACHEMA 25 . Paralelni lekovi: Levemir® Penfill® LEVEMIR® PENFILL® . 25-60min.L. Leucovorin ca Pliva . .v.12.V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima (SZR) 0184080 prašak za rastvor za injekciju.m. dugog dejstva (R) 0041551 rastvor za injekciju. i.08.24 sata podeljeno u više doza.m.24 abecedni spisak registrovanih lekova LEUCOVORIN CA PLIVA . do 120mg tokom 12 .6din (R) 1139214 film tableta. 10mg. ili i.2005 Cena 2167. maks. Cena karpula sa dozerom u pen aplikatoru.9din (R) 1139213 film tableta. ili i. Paralelni lekovi: calciumfolinat. uložak. www.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ae insulini i analozi.co. parenteralni. 100mg/10mL. ..Danska insulin detemir .m. 5x3mL 8600102099388 526/2005/12 04. inf. 10x10mL 8606007410884 515-04-2433-1 10.NOVO NORDISK A/S .2003 doziranje: kao antidot za metotreksat: i. vrstu insulina. 20mg. inf. 100j. za muškarce starije od 18 god. 50mg/5mL. blister. parenteralni.2005 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Luksemburg kalcijum-folinat . 5mg.2007 Cena 1350. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. zatim i. blister.PFIZER ENTERPRISES S.Nemačka vardenafil . 100j.07.2005 Cena 2637. 1x4 kom (R) 8606007910087 625/2005/12 21.v. 20mg. Paralelni lekovi: calciumfolinat. Paralelni lekovi: Levemir® FlexPen® LEVITRA® . blister. ampula..2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 5x3mL Cena 8600102099333 1261/2006/12 02./mL. 1x2 kom 8606007910353 1432/2007/12 05.12.v.S.m.07.2006 doziranje: kao antidot za metotreksat: i.BAYER HEALTHCARE AG . 1x2 kom 8606007910360 1433/2007/12 05.8din (SZR) 0184027 rastvor za injekciju. uz čašu vode. 10x25mg Cena 2961.2003 Cena (SZR) 0184028 rastvor za injekciju. 1 tabl.v.07. 1x4 kom Cena 8606007910070 595/2005/12 21.12.5din 8590027301195 1136/2006/12 06.2007 doziranje: erektilna disfunkcija: individualno i prema preporuci lekara.PLIVA . pre seksualne aktivnosti progutati 1 tabl.nr .2005 Cena 1131. dnevno.A10AE05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) L a10ae insulini i analozi. Leukovorin calcium LEUKOVORIN CALCIUM .12. 12-15mg na 6 sati tokom sledećih 48-72 sata. bočica. blister.NOVO NORDISK A/S .G04BE09 UROLOŠKI LEKOVI g04Be lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije (R) 1139210 film tableta.12. dugog dejstva (R) 0041550 rastvor za injekciju.Lachema 25 LEVEMIR® FLEXPEN® . blister.

12.025mg.D.3din 5310001002572 3/2-10-5759 11.04. maks.7din 3838989617653 515-04-268/03 05.03.O. . Paralelni lekovi: Bromazepam.Makedonija bromazepam .2005 doziranje: doziranje zavisi od vrste anestezije.DigitSoft.5-6mg. 1.Srbija lidokain . 50x2mL Cena 441. 20mL. poremećaj sna: 3 puta po 1.11. 10mg/mL. epinefrin . anksioznost.GALENIKA AD .03. do maks. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. endoskopija 10-20mL. 3x10 kom Cena 90. Lidokain-hlorid 2% L www. 2%. Lexaurin® LIDOCAINE . anestezija u stomatologiji: 1-5mL. kratkotrajna primena. žene .2004  (R) 1071322 tableta.7din 3838989617660 515-04-268/03/1 05.ADRENALIN .5-6mg. ampula.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081621 rastvor za injekciju. inj.abecedni spisak registrovanih lekova 24 LEXAURIN® . blister.03. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg.11.9din 8608808105686 515-04-5180/03 10. poremećaj sna: 3 puta po 1. maks.nr . 50x2mL 8600097200295 550/2006/12 14.v. 3mg.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0.2004  (R) 1071324 tableta. 10mL. Paralelni lekovi: Lidocaine. Paralelni lekovi: Lidokain-hlorid. 2x15 kom Cena 161. maks.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071320 tableta. 3x10 kom Cena 131. blister.2004 doziranje: muškarci . . blister. 50x3.2002  (R) 1071626 tableta.KRKA.co. doze 200-300mg/sat. blister. 1x30g Cena 117. ukupna doza epinefrina ne sme da pređe 0. 2x15 kom Cena 97.2din 8608808104139 591/2005/12 21. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. blokada simpatičkih nervnih vlakana 5-10mL.5mg. 60mg dnevno.Slovenija bromazepam .5din 8600097200301 472/2006/12 06. anksioznost.1din 3838989617677 515-04-268/03/2 05. D.GALENIKA AD . LIDOKAIN-HLORID .5mg/kg. 60mg dnevno. Lidokain-hlorid 1%. Cena 536.uretralna anestezija: 5-10mL.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (R) 4081225 gel.5-30mL.O. TOVARNA ZDRAVIL.8din (Z) 0081622 rastvor za injekciju.uretralna anestezija: 20mL. 40mg+0.5mL Cena 516.2002 doziranje: stanja napetosti. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN 2% .4din 5310001002541 3/2-10-5756 11. ampula.Srbija lidokain.5mg. 6mg. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%. Lexilium® LEXILIUM® .2002  (R) 1071628 tableta.Crna Gora lidokain . blister.ALKALOID AD .11. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min.5mg.03. Paralelni lekovi: Bromazepam. uznemirenost. 3mg.N01BB52 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081540 rastvor za injekciju. uznemirenost.HEMOMONT D. Lidokain-hlorid 1%.2006. zatim inf.04. 1-1. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg. nervoza.3din 5310001002565 3/2-10-5758 11. 6mg. kratkotrajna primena. 20mg/mL. maks. tuba. 3x10 kom Cena 50. ampula.2004 doziranje: stanja napetosti. blister. 2x15 kom Cena 66. nervoza.N05BA08 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071624 tableta. 1.

co.Srbija lidokain . Paralelni lekovi: Lidocaine. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07Fa antidijaroici .KRKA. tvrda. 1-1.4 doze. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. ampula. maks.GALENIKA AD . 10x3. do maks.250 abecedni spisak registrovanih lekova LIDOKAIN-HLORID 1% . Lidokain-hlorid.. D.5din (Z) 0326411 rastvor za injekciju/infuziju. doze 200-300mg/sat.M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (R) 1059077 tableta.2din 17. inf.20mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze sporom i.Slovenija mlečnokiselinske bakterije. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. inj.v.10.nr .v.m. blister. 600mg na 12. 40mg/2mL. doze 200-300mg/sat. blokada simpatičkih nervnih vlakana: 5-10mL. Lidokain-hlorid 2% LIDOKAIN-HLORID 2% . 4x7 kom Cena 936. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL. 8g dnevno.Srbija lidokain . deca 30. do maks.D. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. Lidokain-hlorid. ili na 8 -12 sati sporom i.5mL Cena 103.Slovenija alendronska kiselina . anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.60mg/kg dnevno podeljeno u 3.Srbija linkomicin .05. ili 10. anestezija u stomatologiji: rastvor 2%.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081560 rastvor za injekciju. 1x16 kom 3837010003250 Cena 653/2006/12 Cena 654/2006/12 207.5din 515-04-03680/03 28.24 sata i.v. TOVARNA ZDRAVIL. deca 10mg/kg na 12.24 sata duboko i. intraabdominalna sepsa i pelvične infekcije): odrasli oralno 500mg na 6 -8 sati.J01FF02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01FF linkozamidi 358.09. epiduralna anestezija rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL.5-30mL.2004 doziranje: prevencija postmenopauzalne osteoporoze ili osteoporoze indukovane kor tikosteroidima: 10mg dnevno na 30 minuta pre doručka. maks. blister.5-30mL.GALENIKA AD . inj. 1.DigitSoft. 35mg.2x 107. Paralelni lekovi: alendronat.2006 207. inj.5mg/kg. Fosamax® LINEX® .12. kože i mekih tkiva.2003 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0. 10mL. 1x16 kom 3837010000068 (BR) 1126071 kapsula. 10mL.v. nije dozvoljena aplikacija nerazblaženom i. .05.2006 www. 50x2mL Cena 536. maks. Paralelni lekovi: Lidocaine.5mg/kg. 1-1.02.HEMOFARM AD . infekcije izazvane stafilokokama rezistentnim na druge antibiotike (septični artritis i osteomielitis.m. zatim inf.2x 107. ampula. zatim inf. bočica. žive liofilizovane .8din (8608808104184) 515-04-3423/03 08. inf. ventrikularne aritmije: rastvor 2% i. .2007 doziranje: infekcije respiratornih puteva.D. epiduralna anestezija: rastvor 1% bez konzervansa 20-30mL. Lidokain-hlorid 1% LINCOHEM . 10x2mL Cena 8600097010511 2524/2007/12 22. 20-50mcg/kg brzinom 1-4mg/min. 600mg/2mL.3din 8608808102944 107/2006/12 02.N01BB02 ANESTETICI N01BB amidi (Z) 0081222 rastvor za injekciju. lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta.v. tvrda. 1. ampula. blokada perifernih nervnih vlakana: 3-10mL.LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.A07FA51 ANTIDIJAROICI.mikroorganizmi (BR) 1126070 kapsula. LINDRON .2din 17. 10mg.2006 doziranje: lokalna (infiltrativna) anestezija: rastvor 1% 0..

3 puta po 1-2 kaps. neurodermatitis. 1x50g Cena 288.2007 doziranje: deluje antizapaljenski i povećava vlažnost kože kod svraba. 1x50g 8600103690034 763/2007/12 02..nr .2007 doziranje: seboreja kože. profesionalna oštećenja kože. 3 puta po 2 kaps. suva koža kod bolesnika sa dijabetesom: 1-2 puta dnevno blago utrljati krem na obelelo mesto u tankom sloju..9din 8600103690010 922/2007/12 04. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. AUGUST WOLFF GmbH & CO. staračka koža. dece i odraslih. 1x50g 8600103690065 764/2007/12 02. terapija traje 4 nedelje. neurodermitis. 120mg/g. Paralelni lekovi: Linola® LINOLA® FETT N . LINOLA® UREA .04. profesionalna oštećenja kože. 5mg/g.2din (BR) 4155600 krem. tečni i masni proizvodi .DR. AUGUST WOLFF GmbH & CO. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 305. ARZNEIMITTEL .. tuba. u tankom sloju 2-3 puta dnevno. ARZNEIMITTEL . nezasićene .Nemačka masne kiseline. 20mL upotrebiti za tuširanje.04. do poboljšanja stanja.2007 doziranje: suva koža sa perutanjem.abecedni spisak registrovanih lekova 251 doziranje: dodatna terapija kod dijareje.9din (BR) 4155601 krem. posle jela. odrasli i deca uzrasta preko 12 god. crvenila. izbegavati kontakt sa očima. deca od 2-12 god.2007 doziranje: seboreja kože. ekcema i atopijskog dermatitisa. poremećaj sa orožavanjem kože (ihtioza. 1x50g 8600103690027 923/2007/12 04.DR. pre primene pažljivo pročitati uputstvo za primenu.D02AC. LINOLA® GAMMA . dnevno. AUGUST WOLFF GmbH & CO.05.15mg/g. (Oenothere spp).07. 3 puta po 1 kaps.Nemačka parafin.DR. ihtioza): 30-40mL dodati u vodu za kupanje (kompletno kupanje). EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 411. LINOLA® . 1x200mL Cena 398. bolne naprsline kože (ragade).Nemačka noćurak. tuba.DigitSoft. 200mg/g.D02AE01 EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ae proizvodi karbamida (BR) 4159030 krem.DR. ARZNEIMITTEL . lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: ravnomerno naneti na suvu kožu.D02AC.Nemačka masne kiseline. ARZNEIMITTEL . uz dovoljnu količinu tečnosti (vode). masno ulje . tuba. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti Cena 263. EMOLIJENSI I PROTEKTIVI d02ac proizvodi parafina i prirodnih masti (BR) 9155602 dodatak za kupku. lečenje dermatoza u intervalima bez kortikosteroida: krem ravnomerno naneti na suvu kožu.7din 8600103690041 1444/2007/12 06. meteorizma i sličnih digestivnih poremećaja (usled bakterijskih i virusnih infekcija kod odojčadi. dnevno. AUGUST WOLFF GmbH & CO.05.Nemačka urea (karbamid) . dermatoze sa izraženim perutanjem (psorijaza. 8. Paralelni lekovi: Linola® Fett LINOLA® FETT . psorijaza). AUGUST WOLFF GmbH & CO.. zračenja organa abdomena i karlice): odojčad i deca do 2 god. ne nanositi u blizini očiju. terapije antibioticima i hemioterapijskim agensima širokog spektra. dnevno. L www. bolne naprsline kože (ragade). na suvu kožu 2-3 puta dnevno do poboljšanja stanja kože.DR. ispucalosti i otklanja probleme suve kože u akutnim i hroničnim stanjima: krem ravnomerno nanositi u tankom sloju.5din (BR) 4155603 krem. suvoće kože.D02AC. boca. nezasićene . 480mg/g+440mg/g+10mg/g+60mg/g.co.D02AC. svaka 2-3 dana. ARZNEIMITTEL . do poboljšanja stanja. tuba.2007 doziranje: pomoćni tretman u terapiji suve kože. hronični ekcemi.

GEDEON RICHTER LTD .L.2004 www. dugotrajna koma: doziranje je individualno. 1x20g 4013054010709 1090/2007/12 23.R.nr .co.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171110 emulzija za infuziju.MENARINI.2003 doziranje: terapija primarne hiperlipoproteinemije.A./g.Austrija sojino ulje. III i IV kombinovanih hiperlipidemija. 1000i.05. tuba. opekotine. 10x500mL Cena 8606010925078 2523/2007/12 22. 1x100mL Cena 515-04-3419/03 08. 10%+2. glicerol . ulcerozni kolitis. 2x14 kom 5997001312995 (R) 1103558 tableta. IIb. tuba./g.Francuska ciprofibrat .2004 doziranje: postoperativna ishrana.C10AB08 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Cena 826. hipertrigliceridemiju i tipove IIa. 5mg.09.09. 3x10 kom L B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZ) 0171111 rastvor za infuziju.1din 28.Mađarska lizinopril .C09AA03 c09aa inhibitori ace.SANOFI SYNTHELABO GROUPE .j.B05BA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI c10aB fibrati (R) 1104470 kapsula. LISOPRESS® .08.6%.2007 doziranje: tromboflebitis.3din 28. glicerol.252 abecedni spisak registrovanih lekova LIOTON 1000 . ulcerozni kolitis.Austrija ulje soje.DigitSoft.6din 515-04-1660/03 04. 10mg. blister. dugotrajna koma: doziranje je individualno. peritonitis.5%+0. fosfolipidi. 1000i. 1x100g Cena 4013054013915 1087/2007/12 23.Italija heparin . uz masiranje obolelog područja (masiranje nogu vršiti odozdo nagore). tumori gastrointestinalnog trakta. MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S. 1000i. koje ne reaguju na uobičajenu redukcionu dijetu: 100mg uveče. 100g+6g+25g. 20mg. tuba. hematom. 2x14 kom 5997001313008 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-00499-2 Cena 515-04-00499-1 Cena 515-04-00499/04 154.2007 doziranje: postoperativna ishrana.10. lecitin jajeta . tvrda.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . bočica staklena. . peritonitis. opekotine.05. ulkus kruris. LIPOVENOES 10% PLR .2007 Cena (BR) 4108053 gel. boca staklena. tumori gastrointestinalnog trakta. uključujući hiperholesterolemiju. 2x14 kom 5997001312988 (R) 1103557 tableta.05.j. posttraumatski hematomi. blister. 1x50g 4013054003923 1088/2007/12 23.2007 Cena 296. 1x30g 4013054003916 1089/2007/12 23.2004 312.j. blister.9din (BR) 4108051 gel.05. LIPOVENOES . tuba. Paralelni lekovi: Hepathrombin. viatromb LIPANOR® . distorzija): 3-4 aplikacije 3 puta dnevno.09.j.2007 Cena (BR) 4108052 gel.C05BA03 VAZOPROTEKTIVI c05Ba heparin ili heparinoidi za lokalnu primenu (BR) 4108050 gel.2004 452. 100mg.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . monokomponentni (R) 1103556 tableta.01. povrede kod spor tista (otok./g. 1000i.7din 28. blister./g.

2004 doziranje: leukemija vlasastih ćelija. maks. 5mg.DigitSoft. do ukupne doze od 0.SRBOLEK A. Paralelni lekovi: Irumed®.5mg. 40mg dnevno. 2x10 kom 8608811003092 (R) 1103877 tableta.06. doza održavanja 3-4 puta po 300mg dnevno. rezistentna hronična mijeloidna leukemija. blister. manična stanja (akutna stanja): odrasli 3 puta po 600mg dnevno.5mmol/L).2007 doziranje: doziranje litijuma je individualno. LIVIAL® .2003 www. Lizinopril.Švajcarska kladribin .co. ZRENJANIN . 10mg/5mL.5mg. potrebna litemija bično 0.1din (R) 1049210 tableta.9din 515-04-2084/04 10.D. 7 dana uzastopno. 2x10 kom 8608811003108 Cena 515-04-2513/03 Cena 515-04-2513-1 Cena 515-04-2513-2 137.D.JUGOREMEDIJA A.-7. 20mg. 2.USA hidroksikarbamid (hidroksiurea) . dana lečenja (ne preko 1. bočica. uz obaveznu kontrolu litemije.5mg.09mg/kg/dan tokom 24 sata. blister.N05AN01 PSIHOLEPTICI N05aN litijum  (R) 1070885 kapsula.BRISTOL-MYERS SQUIBB . LITALIR . 4. 1x100 kom Cena 3763. hronična limfocitna leukemija): 0.0mmol/L 12h posle doze leka.11. tvrda. blister.L01BB04 ANTINEOPLASTICI L01BB analozi purina (Z) 0034025 rastvor za injekciju.C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.05. monokomponentni (R) 1103875 tableta.3din 8608809000010 962/2007/12 10.L01XX05 ANTINEOPLASTICI L01XX ostali antineoplastici (SZR) 1039285 kapsula.2002 doziranje: melanom.5mg uvek u isto doba dana.G03DC05 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena Cena 1358. 10mg. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.7din 10.11.01. 500mg. Skopryl® LITAK 10 SOLUTION . tvrda. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.2003 197. deca preko 12 godina 32-63mg/kg dnevno. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni non-Hodgkin limfom. ORGANON . po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5-20mg. 300mg.V. podeljeno u više doza. bočica.11.2003 324. prevencija osteoporoze u stanjima sa deficitom estrogena: 1 puta po 2. LIZINOPRIL .1din 3/2-10-3159 17.abecedni spisak registrovanih lekova 253 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.Srbija lizinopril . leukopenija: 900-1500mg dnevno podeljeno u više doza. LITIJUM KARBONAT . 1x28 kom 8600103419123 30/2006/12 13.Holandija tibolon . 5x5mL Cena 170301.N.2006 doziranje: deficit estrogena kod žena koje su u postmenopauzi duže od 1 godine posle menopauze.2din 10.4-1. najčešće 20-30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na treći dan u jednoj dozi.Srbija litijum karbonat .LIPOMED AG . .4din 10.nr . Loril®. 2x10 kom 8608811003085 (R) 1103876 tableta. blister.09. blister. 10x10 kom Cena 287. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma: individualno prema protokolu.63mg/kg. Lizopril.

2003 Cena 316.DigitSoft. uvek u isto vreme (najbolje ujutro). zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.Srbija lizinopril . 2x10 kom Cena 485.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.BOSNALIJEK D. 2x10 kom 3870010004599 (R) 1103866 tableta.Bosna i Hercegovina lizinopril. .C09AA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401185 tableta. Lisopress®.Bosna i Hercegovina lizinopril . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.2004 Cena (R) 1401187 tableta. . kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. 20mg+12.07.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2. 40mg dnevno. Loril®. blister. maks. Lizopril.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM L Cena 515-04-02273/04 28.5mg.co. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2. doza održavanja 1 puta po 5-20mg.09. Skopryl® LIZINOPRIL HCT . 40mg dnevno.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tabl.D.2006 Cena 629.SRBOLEK A. 20mg.5mg.07.09. .D.Srbija lizinopril. 20mg+12.C09AA03 c09aa inhibitori ace. blister.ZDRAVLJE A. . uvek u isto vreme (najbolje ujutro).5mg.6din 3870010005046 1191/2006/12 13.07.5mg. Lisopress®. maks.5mg.5mg. blister. hidrohlortiazid . 2x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-2581/03 17.09. Paralelni lekovi: Lizinopril HcT www. 40mg dnevno. blister.12. Loril®.2din (R) 1401172 tableta. 5mg. doza održavanja 1 puta po 5-20mg. maks. Loril®. blister. Lisopress®.2003 Cena 355.2004 doziranje: esencijalna hipertenzija (posle pojedinačne primene aktivnih supstanci): 1 tableta dnevno. Paralelni lekovi: Irumed®.5mg. Skopryl® LIZOPRIL H .nr . hidrohlortiazid . Paralelni lekovi: Irumed®.5mg. blister. Skopryl® LIZINOPRIL . Paralelni lekovi: Lizopril H LIZOPRIL . 10mg+12. monokomponentni (R) 1103865 tableta. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg.5din 515-04-240/03-1 30. dnevno.07. Paralelni lekovi: Irumed®.5mg. monokomponentni (R) 1103878 tableta. Lizinopril. 2x10 kom c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401171 tableta. 20mg.6din (R) 1103867 tableta. blister. 10mg+12. 10mg. 2x10 kom 515-04-02272/04 28.2004 Cena (R) 1401186 tableta. Lizopril.D.5mg. 20mg+25mg.C09BA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. 2x10 kom Cena 279.D. 2x10 kom 515-04-02271/04 28. doza održavanja 1 puta po 5-20mg.254 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: hipertenzija: početna doza jednom po 2.1din 515-04-240/03-2 30.07. zatim doza održavanja 1 puta po 10-20mg. blister. 2x10 kom 3870010005053 1192/2006/12 13. 1x20 kom 3870010004575 515-04-240/03 30.BOSNALIJEK D.

menstrualni poremećaji 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. ako se ne postigne terapijski efekat dati dozu od (5mg+6. blister.25mg. inf.abecedni spisak registrovanih lekova LJUDSKI ALBUMIN 20% .Francuska gestoden. Ne davati ga deci.INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE . 2. 4 tablete (2 tablete ujutru i 2 tablete uveče na prazan stomak). blister.075mg+0. humani . nefrotski sindrom. blister.5g jednokratno. bočica.02mg.25mg) jednom dnevno.05.12.2007 Cena 2310din (SZ) 0179048 rastvor za infuziju.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . Human albumin. fiksne kombinacije (R) 1135270 obložena tableta.Srbija albumin. parenteralno hiperkalcijemija: 300mg dnevno sporom i.MERCK SANTE S. ciroza jetre.2006 Cena 487.2002 doziranje: hiperkalcijemija: oralno 2 tablete na 1 sat pre doručka.8din (R) 1059050 film tableta. ponavljati u tromesečnim ciklusima. zatim 7 dana pauze. u toku 4 sata. Paralelni lekovi: Bonefos® LOGEST® .F.2din (R) 1107192 film tableta.2din (R) 1107191 film tableta. 5x10mL Cena 3/2-10-9936/1 28. etinilestradiol . maks.06.06. 10mg+6. progutati sa malo tečnosti.25mg. malo soli. Paralelni lekovi: Human albumin 20% Behring. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. osteoporoza: 1 tableta dnevno mesec dana. tokom 21-og dana.25mg. a ako se i dalje ne postigne terapijski efekat dati dozu od (10mg+6.M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059051 koncentrat za rastvor za infuziju.2007 doziranje: hipovolemijski i hemoragijski šok. hidrohlortiazid . trudnicama i ženama koje doje. tokom više godina. 300mg. 3x10 kom Cena 479. osteoporoza: 300mg inf.Švajcarska klodronska kiselina . tabl.S.9din 8600103492140 515-04-721/03 19. kao ni bolesnicima sa teškim oštećenjem jetre i bubrega.C07BB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07BB selektivni beta adrenergički blokatori i tiazidi (R) 1107190 film tableta. hiperbilirubinemija: zavisno od indikacije i stanja bolesnika.05. 3x10 kom 4022536915722 693/2006/12 25. 20%.25mg) jednom dnevno. 3x10 kom 4022536915715 732/2006/12 26.2006 doziranje: blaga do umerena hiper tenzija: uobičajeno.Francuska bisoprolol.8din 4022536915708 694/2006/12 25.2002 Cena 13567. 0.nr . blister.12. uzeti ujutru. blister. 1x10mL Cena 462din 8606002990060 1355/2007/12 19. ampula. najviše 7-10 dana ili 1.05.06.2006 Cena 494. zatim 2 meseca pauze. 20%. 1x50mL 8606002990077 1356/2007/12 19. 3x10 kom 3/2-10-9936 28.co. . ne žvakati.B05AA01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 255 B05aa supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme (SZ) 0179046 rastvor za infuziju.5mg+6. opekotine..25mg).5mg+6. 1x21 kom Cena 401. UMaN aLBUMIN LODOZ® . 520mg. 1 tableta dnevno (2.A.DigitSoft.2003 doziranje: kontracepcija.G03AA10 L POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni. bočica.v. LODRONAT . 5mg+6. pre i postoperativna hipoalbuminemija.DELPHARM LILLE SAS . jednom mesečno. www.

A07DA03 ANTIDIJAROICI.. septikemija. ceftriaxone-BcPP.03.2006 doziranje: arterijska hipertenzija. Farcef.9din 8606103110107 3/2-10-10610 27.C03EA.02. deca preko 5 godina 2mg odjednom.Srbija ceftriakson . Labilex®.J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU L j01dd cefalosporini.. maks. 0. 2mg. Paralelni lekovi: Lopedium akut www. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. zapaljenja mokraćnih organa. deca preko 5 godina 2mg odjednom.7din (Z) 0321329 prašak za rastvor za injekciju. prevremeno rođene bebe maks.SALUTAS PHARMA GmbH . maks.Nemačka loperamid . akutno bakterijsko zapaljenje srednjeg uva. . LONGACEPH® . 2x15 kom Cena 99. blister. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (R) 1126412 kapsula. odojčad i deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2006 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom.A07DA03 ANTIDIJAROICI. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07da antipropulzivi (BR) 1126401 tableta. 16mg dnevno.8din 8608808101183 105/2006/12 02. Paralelni lekovi: azaran. maks. 8-12mg dnevno. meka.D.01.GALENIKA AD . 2x10 kom Cena 63. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 16mg dnevno. kongestivna srčana insufijencija. zapaljenska bolest karlice. 5mg+10mg. maks. trihomonijaza: 600mg uveče jednokratno. III generacija Cena 3351. meningitis.4din 8600064101129 515-04-4009/03 19. 1x10 kom Cena 8606102455025 40/2006/12 16.25 abecedni spisak registrovanih lekova LOMETAZID® . pre i posle hirurške intervencije da bi se sprečilo zapaljenje: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno. inf.2006 doziranje: zapaljenja donjeg dela disajnih puteva i zapaljenja pluća. 2mg. 2g na 12 sati i. 10x1g 8608808102791 245/2006/12 03. 2g dnevno. blister. amilorid . maks. nekomplikovana gonoreja. tvrda.co. 1g. 1x1 kom Cena 236. blister.P.6din (BR) 2126400 oralne kapi.ZDRAVLJE A.G01AF12 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137510 vaginalna kapsula. bočica.24mg/kg dnevno.2003 doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje: odrasli 4mg odjednom. LOMEXIN® . .12. Paralelni lekovi: Loperamid LOPERAMID . ceftriakson. intraabdominalna infekcija.24mg/kg dnevno. maks.2003 Cena 66. 8-12mg dnevno. 1x15mL 8600064101273 515-04-4008/03 19.Italija fentikonazol .08mg/kg.12. maks.2002 doziranje: vaginalna kandidijaza. DIURETICI c03ea tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum (R) 1401290 tableta. veracol® LOPEDIUM AKUT . 0. deca od 2-5 godina (samo kod akutne dijareje) 2-3 puta po 0.RECORDATI S.GALENIKA AD . zapaljenja kostiju i zglobova. Lendacin®. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.12. 600mg.DigitSoft. rocephin®. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.Srbija metiklotiazid. rastvor. bočica. zapaljenje kože i mekih tkiva.Srbija loperamid . blister. edemi različite etiologije: ½-1 tableta ujutro posle doručka.A. ceftriaxon-MIP®.08mg/kg. 50mg/kg dnevno. deca od 2-5 godina 2-3 puta po 0.v. 2mg/mL.nr . maks.

10mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). 10mg. 2mg. Paralelni lekovi: Lopion retard®. blister.Srbija molsidomin . blister.SRBOLEK A. Lorano.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.11. .08. 1x10 kom Cena 120. ZRENJANIN .7din (R) 1058291 tableta.co.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058290 tableta. bočica. 2x10 kom Cena 8606102455018 586/2005/12 30.12. Molicor® LORANO . blister. 5mg/5mL. 2x10 kom 8608811003177 515-04-3376/03 18.DigitSoft.SALUTAS PHARMA GmbH . Flonidan®.D.D.2002 doziranje: ishemijska bolest srca.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058240 tableta.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058287 tableta. Lopion® forte. ZRENJANIN . 1x10 kom Cena 120. blister.2005 doziranje: sezonski alergijski rinitis. nesezonski hronični idiopatski rinitis.9din 8608811001838 1491/2006/12 21.D.Srbija molsidomin . maks.Srbija loratadin .5 godina: 5mg dnevno.2003 Cena 167din (R) 3058292 sirup. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. blister. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. Flonidan®. Lopion®. ZRENJANIN .D. deca od 2 .10.4din (R) 1102520 tableta. Pressing® LORATADIN . Paralelni lekovi: claritine®.2006 doziranje: ishemijska bolest srca. 5mg/5mL.4din 8608809000355 3/2-10-7306 10. blister. 3x10 kom Cena 115.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102521 tableta sa produženim oslobađanjem. alergijski konjunktivitis.JUGOREMEDIJA A.Srbija loratadin .JUGOREMEDIJA A.Srbija molsidomin .09.11.2003 (R) 3058293 oralna suspenzija.nr . ZRENJANIN . bočica od tamnog stakla.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca (R) 1102522 tableta.Nemačka loratadin . blister. Molicor® LOPION® FORTE . Molicor® LOPION® . 1x1 kom Cena 8608811003191 515-04-3378/03 18. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jednom dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).12.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 2-4mg posle jela. 2x10 kom Cena 151. 8mg. Pressing® LORATADIN .4din 8608811003160 515-04-3379/03 18. 10mg.2003 doziranje: sezonski alergijski rinitis.12. Paralelni lekovi: Lopion retard®.2002 L www. 16mg dnevno. 1x120mL 8608811003184 515-04-3377/03 18. Paralelni lekovi: claritine®.2003 Cena 204. stabilna angina pektoris: 1-2 puta po 8mg posle jela.JUGOREMEDIJA A.abecedni spisak registrovanih lekova 25 LOPION RETARD® .JUGOREMEDIJA A. Lopion® forte. alergijski konjunktivitis. 10mg.D. Loratadin.12. 3x10 kom 8608811001814 3/2-10-7371 26. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 4mg. Paralelni lekovi: Lopion®.2din 8608811001821 2042/2007/12 25.

D.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 1 puta po 2.4din 8608807100972 515/2006/12 11.2006 doziranje: anksioznost: parenteralno 25-30mcg/kg.4din 8608807100910 514/2006/12 11.10. LORIL® .2004 doziranje: sezonski alergijski rinitis.SRBOLEK A. Paralelni lekovi: cozaar®.Srbija lorazepam . 1x10 kom Cena 120. Flonidan®. TOVARNA ZDRAVIL. 2mg/mL. 50x1mL Cena 239.D. Lorano.5mg.nr . .N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 0071712 rastvor za injekciju.04.04. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1 puta po 2.09. status epileptikus: 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece.04. blister. blister.4din 86000641022 515-04-02269/04 28.DigitSoft.ZDRAVLJE A. nesezonski hronični idiopatski rinitis. 40mg dnevno. Lizopril. blister.08. alergijski konjunktivitis.25 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: sezonski alergijski rinitis.7din (R) 1103562 tableta.5mg.2006  (R) 1071711 tableta. Lisopress®. 10mg.5mg.5 godina 5mg dnevno.Slovenija losartan . D. 2x10 kom 8608809000935 515-04-2012/04 27.4din (R) 1103561 tableta. 2x15 kom Cena 56. po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno. 2.20mg.2004 doziranje: arterijska hipertenzija: jednom dnevno 50mg. maks. zatim doza održavanja 1 puta po 10 . hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg).5 godina: 5mg dnevno. 2x10 kom Cena 137. Flonidan®. 2x10 kom 8608809000386 2534/2007/12 22.10. deca od 2 . Paralelni lekovi: claritine®.Srbija loratadin .C09AA03 L LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. blister. Lotar® www. 50mg.D. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). po potrebi povećavati do doze održavanja od 1 puta po 5 . blister. . Paralelni lekovi: claritine®. Lorano. monokomponentni (R) 1103792 film tableta.20mg.8din 3838989500399 515-04-03820/03 28. ampula.2007 Cena 324. 20mg.9din 8608807100903 513/2006/12 11. blister. erynorm®.5mg dnevno podeljeno u 2-3 doze. monokomponentni (R) 1103560 tableta. blister. 4x7 kom Cena 725.Srbija lorazepam . 10mg. . Skopryl® LORISTA® .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.D. po potrebi ponavljati na 6 sati.Srbija lizinopril . nesezonski hronični idiopatski rinitis. . deca od 2 . Pressing® LORAZEPAM .co. LORAZEPAM . alergijski konjunktivitis.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058255 tableta. 1mg.09.2006 doziranje: anksioznost oralno 1-7. 2x10 kom Cena 63. Lizinopril. Pressing® LORATADIN .KRKA. Paralelni lekovi: Irumed®.C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II. 5mg.2din 8608809000379 2535/2007/12 22.2007 Cena 197.HEMOFARM AD .N05BA06 PSIHOLEPTICI N05Ba derivati benzodiazepina  (R) 1071710 tableta.

tvrda.10. Loriste H (50mg + 12. blister.05.2din (R) 1401123 film tableta. 4x7 kom Cena 850din 3838989513542 711/2006/12 25. 100mg+25mg. 2x7 kom Cena 8595026480704 456/2005/12 12. ako se ne postigne očekivani rezultat.2005 655. Loriste H (50mg + 12. hidrohlortiazid . D. 4x7 kom 3838989513559 715/2006/12 25.5din 515-04-1218/03 04.05.2din (R) 1401122 film tableta. 8x7 kom 3838989513573 713/2006/12 25. blister. 50mg+12.2006 Cena 1276. 1 tabl. 40mg. 1 tabl. tvrda. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. tokom 20-30 minuta. .A.5mg). jednom dnevno. 10mg.ASTRAZENECA AB . Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg). Paralelni lekovi: Loseprazol®. omeprazol. 40mg. Paralelni lekovi: Lorista® H LOSEC .LICONSA S.5mg).co. omep.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici Cena 1191. 20mg.10.KRKA.v.5mg. Doze prilagođavati u zavisnosti od postignutog sniženja krvnog pritiska.2005 1082din (R) 1122855 gastrorezistentna kapsula.KRKA.Slovenija losartan. 100mg+25mg. TOVARNA ZDRAVIL. blister.C09DA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 25 c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401120 film tableta. jednom dnevno. 5x40mg Cena 3356. 4x7 kom Cena 515-04-4438/03 18.05.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122845 gastrorezistentna kapsula.A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (SZ) 0122739 liofilizat za rastvor za infuziju.DigitSoft. ne davati ga deci i trudnicama.10. 4x7 kom Cena 8595026482722 1766/2006/12 02. dnevna doza se može povećati na 2 tablete Loriste H ili jednu tabletu Loriste HD (100mg + 25mg).2006 2080. ako se ne postigne očekivani rezultat.08.2006 L www.D. blister.Španija omeprazol . omeprol®. omeprazid®. 6x10 kom 3838989513580 712/2006/12 25. 2x7 kom Cena 541din 8595026471702 515-04-4437/03 18. blister. D.Švedska omeprazol . 40mg. .2006 doziranje: arterijska hiper tenzija uobičajeno. bolesnicima sa oštećenjem jetre i onima na hemodijalizi. Zollinger-Ellison sindrom: 60-80mg i. inf. do 5 dana. 100mg+25mg.v. omediprol. 100mg+25mg.2din (R) 1122856 gastrorezistentna kapsula.10.08. blister. podeljeno u 2 doze. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba. hidrohlortiazid . blister. bočica. TOVARNA ZDRAVIL.nr .abecedni spisak registrovanih lekova LORISTA® H .4din (R) 1122848 gastrorezistentna kapsula.7din (R) 1122846 gastrorezistentna kapsula. 2x7 kom Cena 8595026481701 1765/2006/12 02.05. blister.Slovenija losartan. 3x10 kom 3838989513566 714/2006/12 25.1din (R) 1401121 film tableta.2006 doziranje: arterijska hiper tenzija: uobičajeno. omezol® LOSEPRAZOL® .3din (R) 1122847 gastrorezistentna kapsula.D. tvrda. 20mg. tvrda. inf. tvrda.2004 918. tvrda. blister. 4x7 kom Cena 8595026480728 457/2005/12 12. Potrebna je oprezna primena kod starijih osoba.2006 Cena 2552.05.2006 Cena 2382.4din (R) 1401124 film tableta. .2004 318.2003 doziranje: ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno i. blister. dnevno. Paralelni lekovi: Lorista® Hd LORISTA® HD .08. 10mg. blister. ne davati ga deci i trudnicama.

07. blister. disfunkcijska krvarenje: doza i trajanje terapije su individualni.c. Lorista® LUTESTROL .2006 06. FSH. tvrda.3din (R) 1103001 film tableta. omeprol®. .C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.2006 06..Italija lutropin alfa . erynorm®. blister. ampula..INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S. maks. estradiol . omeprazid®. deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno. LUVERIS® 75 IU . omeprazol.PFIZER GmbH. 150mg. blister.N03AX16 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici (R) 1084730 kapsula. s.G03GA07 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044255 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. omediprol.02. ili 8 nedelja (ulkus želuca). oskudne menstruacije.j. u periodu od 3 nedelje.co. tvrda. 1x1mL Cena 8606102684074 497/2005/12 26.j.2005 doziranje: ovulacija kod žena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. maks. 5x1mL 8608808101275 494/2006/12 07. 25mg. uobičajena početna doza je 75 i. 100mg dnevno. 100mg dnevno.GALENIKA AD . 50mg. 75mg. 50mg.02.j. indukcija multiple ovulacije kod in vitro fertilizacije: individualno. stariji od 75 godina početna doza je 25mg jednom dnevno.2006 06.ALKALOID AD . 10x10 kom 4034541002052 Cena 135/2006/12 Cena 138/2006/12 Cena 141/2006/12 Cena 145/2006/12 Cena 144/2006/12 06.nr .20 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka. 3x10 kom Cena 777.Srbija progesteron.02.2007 Cena 1555. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). simultano u periodu do tri nedelje uz inj FSH. tvrda. liobočica sa rastvaračem. 1x14 kom 4034541002069 (R) 1084734 kapsula. tvrda. omezol® LOTAR® . 100mg. 100mg dnevno. deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno.DigitSoft. (20mg+2mg)/mL. hipertenzija sa hipertrofijom leve komore: uobičajena početna doza je 50mg.02. ZollingerEllison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka. prevencija recidiva ulkusa. fiksne kombinacije Cena 138din (R) 0048773 rastvor za injekciju.A. ARZNEIMITTELWERK GOEDECKE . do 5 nedelja. omep.Makedonija losartan . tvrda. dijabetička nefropatija (diabetes mellitus (tip2)): udružen sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno.Nemačka pregabalin . refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno. 1x14 kom 4034541001994 (R) 1084732 kapsula.02. maks. zajedno sa 75-150 i. izostanak menstruacije.G03FA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA L g03Fa gestageni i estrogeni.6din 5310001155926 1460/2007/12 09.10. jednom dnevno. 100mg dnevno. 1x14 kom 4034541002021 (R) 1084733 kapsula. 75i. LYRICA® .2006 06. refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja.04. primarni i sekundarni hipogonadizam. blister.2006 www. maks. Paralelni lekovi: cozaar®.P. Paralelni lekovi: Losec. maks. blister.2006 doziranje: nerazvijenost genitalnih organa. blister. monokomponentni (R) 1103000 film tableta. 100mg. doza održavanja 20-120mg dnevno. blister.07.2007 doziranje: hipertenzija: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno. 2x15 kom 5310001155933 1461/2007/12 09. 1x14 kom 4034541001963 (R) 1084731 kapsula. 50mg dnevno.

2006 Cena (R) 1084744 kapsula. stomatitis.02. blister.BOSNALIJEK D. blister. 4x14 kom 4034541002076 146/2006/12 06. 25mg. 50mg. 75mg. odrasli uobičajeno 2 oriblete 3-4 puta na dan.2006 Cena (R) 1084738 kapsula. tvrda. 1x14 kom 4034541002106 149/2006/12 06. 50mg. 75mg. 10x10 kom 4034541002090 148/2006/12 06. 150mg. 4x14 kom 4034541002113 150/2006/12 06.2006 Cena (R) 1084743 kapsula. 300mg. 4x14 kom 4034541002038 142/2006/12 06. 10x10 kom 4034541002045 143/2006/12 06. piridoksin . blister.2006 doziranje: dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije (petit mal): započeti terapiju sa 150mg dnevno.2006 Cena (R) 1084742 kapsula. tvrda. tvrda. 150mg. 200mg.2006 Cena (R) 1084746 kapsula. blister. a deca od 7-12 godina po 1 oribletu do četiri puta na dan.02.nr .02. blister. tvrda.02.co. blister.2006 Cena (R) 1084736 kapsula.02. herpetične lezije.02. tvrda. podeljeno u 2-3 pojedinačne doze tokom 7 dana. 10x10 kom 4034541002083 147/2006/12 06. 300mg. 10x10 kom 4034541002120 151/2006/12 06. ukoliko je potrebno. 20mg+10mg.11.02. LYSOBACT® . blister.02.02.A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01ad ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice (BR) 1120261 komprimovana lozenga. nastaviti sa 300mg dnevno tokom narednih 7 dana do maks.2006 Cena (R) 1084740 kapsula.02.2006 Cena (R) 1084737 kapsula.D.2006 Cena (R) 1084741 kapsula. blister. 25mg. .02.Bosna i Hercegovina lizozim-hidrohlorid. tvrda. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju: polako otapati u ustima. blister. 10x10 kom 4034541001987 137/2006/12 06. blister. 4x14 kom 4034541002007 139/2006/12 06. 300mg.DigitSoft. tvrda. 10x10 kom Cena 4034541002014 140/2006/12 06. tvrda.02. afte. blister.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 21 1084735 kapsula. blister. blister.2006 Cena (R) 1084739 kapsula. tvrda. 4x14 kom 4034541001970 136/2006/12 06. L www. tvrda. 3x10 kom Cena 3870010001734 2062/2006/12 13.2006 doziranje: gingivitis.2006 Cena (R) 1084745 kapsula.dnevne doze od 600mg. tvrda. tvrda.

22 abecedni spisak registrovanih lekova www.nr .co.DigitSoft.

MADOPAR .SCHERING AG . 2x10mL Cena 515-04-2210/03 18.2003 doziranje: recidivantni ili hemiorezistentni indolentni B-ćelijski non-Hodgkin-ov limfom. bočica..06. enteritis koji izaziva Campylobacter spp.1din (R) 4137421 vaginalna mast. 1x30g 7612729000020 515-04-2047/03 12. zatim 10mg drugog dana i potom 30mg trećeg dana.D.POLI INDUSTRIA CHIMICA S.07. 30mg/mL.j.2004 doziranje: vulvovaginalne infekcije izazvane Candidom i Trichomonas-om: 1 tabl.2005 www. 1x12 kom Cena 593.Nemačka alemtuzumab . deca 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. Za razblaživanje koncentrata za inf. 3x1mL Cena 8600103492423 755/2006/12 02.nr .. nifuratel . bočica.09.J01FA03 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Fa makrolidi (R) 1325095 film tableta.L01XC04 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 126540. blister. pre jela. 400mg.A. jedanput nedeljno. 500mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .+500mg. agresivni non-Hodgkin-ov limfom: monoterapija 375mg/m2 i. 1.6g dnevno. .v. lečenje i zaštita od difterije i velikog kašlja: odrasli 400mg na 8 sati. 100mg/10mL. mast za vaginalnu primenu 2.j.8din (R) 3325096 granule za oralnu suspenziju. 200mg+50mg. blister. 1x50mL Cena 515-04-2210-1 18. kože i potkožnih tkiva.5g ujutro i uveče tokom 6-12 dana.01.DigitSoft.KRKA.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085212 tableta. Zavisno od progresa.9din 3838989577056 1112/2007/12 28. može se koristiti 0.Italija nistatin.01. bočica.GALENIKA AD .co.Slovenija midekamicin . benzerazid .F.2007 doziranje: infekcije organa za disanje. u kombinaciji sa CVP u terapiji prethodno nelečenih bolesnika sa indolentnim non-Hodgkin limfomom je individualno doziranje. 1x100 kom Cena 1520din 8608808103118 103/2005/12 08. 4 nedelje uzastopno./g+100mg/g.2006 doziranje: hronična limfocitna leukemija i terapija malignih bolesti belih krvnih zrnaca. za vaginalnu primenu. 40000i. uveče tokom 6-12 dana. 175mg/5mL.2007 401.8din 7612729000037 515-04-2046/03 12. bočica od tamnog stakla.Srbija levodopa. kada je prethodna terapija alkilirajućim agensima i fludarabinom neuspešna: u toku prve nedelje 3mg. . bočica.07. 2x8 kom Cena 201.9% rastvor natrijum hlorida ili 5% rastvor glukoze.07.8din (SZ) 0014140 koncentrat za rastvor za infuziju. terapija može da se produi i do 12 nedelja.2003 112697. MABTHERA . 1x115mL Cena 3838989577063 1482/2007/12 10.2004 (R) 6137420 vaginalna kapsula.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici Cena 450. TOVARNA ZDRAVIL. MACMIROR COMPLEX .P. tuba.8din (SZ) 0039450 koncentrat za rastvor za infuziju. 200000i. MACROPEN® .05. maks.Švajcarska rituksimab .L01XC02 ANTINEOPLASTICI L01Xc monoklonska antitela 45219.abecedni spisak registrovanih lekova 23 M MABCAMPATH® . urogenitalnih organa. meka. D. inf.1din (SZ) 0014141 koncentrat za rastvor za infuziju.

200mg+50mg. bočica.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085306 tableta.Nemačka gadopentetska kiselina . Paralelni lekovi: Madopar.2007 doziranje: Parkinsonova bolest. Paralelni lekovi: Madopar® roche. bočica.4din (Z) 0199431 rastvor za injekciju. 469. tvrda.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 5x15mL 3/2-10-5667 28. prelazak na Madopar HBS počinje jutarnjom dozom. podeljeno u 2-3 doze. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja. 100mg+25mg. 469. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE HBS .01mg/mL. 10x10mL 3/2-10-5666 28. doza se može ponoviti posle 30 minuta. 1x30 kom Cena 8606103889119 190/2007/12 16.01mg/mL. do doze održavanja od 400-800mg dnevno.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .F. a zadržava se isti režim doziranja kao kod Madopara. samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara.Švajcarska levodopa. Madopar® roche M MAGNE B6 .A12CC. brizgalica. Paralelni lekovi: Madopar. posle 2. www. preporučuje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara.2mL/kg.02.2007 Cena 23074.3din 8606103889102 192/2007/12 16. 1x30 kom Cena 8606103889096 191/2007/12 16.2002 Cena 31933.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE . benzerazid . blister. do doze održavanja od 400-800mg dnevno podeljeno u 3-4 doze.F. doza se odnosi na sadržaj levodope. izuzetno 0. 10x20mL Cena 51733. titracija doze može da traje i do 4 nedelje. piridoksin .2mL/kg. 1x100 kom Cena 1536.V08CA01 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199430 rastvor za injekciju. bočica. 469. 5x10 kom Cena 3582910005438 597/2005/12 22.2006 doziranje: deficit magnezijuma: 6 tableta dnevno.01.N04BA02 ANTIPARKINSONICI N04Ba dopa i derivati dope  (R) 1085302 kapsula sa produženim oslobađanjem.01mg/mL.01.4mL/kg. podeljeno u 3-4 doze. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze. bočica.01.Francuska magnezijum-laktat. 1-2 puta po 100mg posle jela. bočica.11. 1-2 puta po 100mg posle jela. postepeno povećavati tokom 8-9 nedelja.5din (Z) 0199432 rastvor za injekciju.24 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. 200mg+50mg.SCHERING AG .2007  (R) 1085307 tableta. spazmofilija: 4 tablete dnevno. MAGNEVIST® . MINERALI a12cc magnezijum (BR) 1052820 obložena tableta.2002 doziranje: kranijalna i spinalna magnetna rezonanca: odrasli i deca preko 2 godine 0.. magnetna rezonanca celog tela: 0. doza se postepeno povećava. benzerazid .DigitSoft.11.2007 doziranje: Parkinsonova bolest: individualno. 470mg+5mg. Madopar® roche HBS MADOPAR® ROCHE . prosečno do 50 %.nr .Švajcarska levodopa. podeljeno u 2-3 doze. doza se odnosi na sadržaj levodope.01.3 dana.3din 8600103492218 390/2007/12 30.co.

DigitSoft. 1.2006 Cena (R) 1042335 tableta.2006 Cena (R) 1042334 tableta. bočica staklena. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10BB sulfonamidi. 3x10 kom 4013054002742 76/2005/12 15.5mg. Maninil® 5 MANINIL® 5 .2005 Cena (R) 1042334 tableta. derivati sulfonilureje (R) 1042330 tableta.75mg. Maninil® 5 MANINIL® 3.75mg.5mg.75mg. blister.1din (R) 1042330 tableta. 3. blister.2006 Cena 92.08.75mg.5 . blister.5mg. Paralelni lekovi: daonil®. derivati sulfonilureje (R) 1042332 tableta.75.5mg. maks.co.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) . 3. koja je uobičajeno 10.5mg.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .5.3din (R) 1042331 tableta. 1x120 kom 4013054001196 2410/2006/12 21.Nemačka glibenklamid . po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). 3. 1x120 kom 4013054007570 75/2005/12 19.5mg. bočica staklena. po potrebi povećavati na 7 dana do efikasne terapijske doze.nr .Nemačka glibenklamid . 5mg.5mg davati podeljeno u 2-3 doze). 1x120 kom Cena 260. 1x120 kom 4013054001196 78/2005/12 15.08.5 www. Maninil® 1.abecedni spisak registrovanih lekova MANINIL® 1. Paralelni lekovi: daonil®. blister. koja je uobičajeno 10. 3.2006 Cena 260.5mg davati podeljeno u 2-3 doze).75mg.3din 4013054002742 2408/2006/12 21.75mg uz doručak u početku. 3x20 kom 4013054002759 77/2005/12 15.75mg. Maninil® 3. derivati sulfonilureje (R) 1042336 tableta.3din (R) 1042331 tableta.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. blister. koja je uobičajeno 10.12. 1. blister.5mg.75 .12. maks. 3. bočica staklena. blister.2005 Cena 260. 1. 15mg dnevno (doze veće od 10.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1.75mg uz doručak u početku.12. blister.1din 4013054002728 2405/2006/12 21. 3x20 kom 4013054002735 2406/2006/12 21.08. bočica staklena. maks.12.08. 3x10 kom Cena 46.2006 Cena (R) 1042333 tableta. 1.3din 4013054000922 243/2005/12 19. Maninil® 3.2005 Cena (R) 1042335 tableta.2005 Cena (R) 1042333 tableta.5mg.12.Nemačka glibenklamid .2006 Cena 46.A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 25 a10BB sulfonamidi.08.75mg uz doručak u početku. 3x10 kom 4013054002728 74/2005/12 15. 3x10 kom Cena 92. 1x120 kom 4013054007570 2407/2006/12 21. 3.08.3din (R) 1042332 tableta.12. Maninil® 1. 1. Paralelni lekovi: daonil®.08. 15mg dnevno (doze veće od 10.5mg.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): 1. 3x20 kom 4013054002759 2409/2006/12 21. bočica staklena. 1. 3x20 kom 4013054002735 79/2005/12 15.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .75. 15mg dnevno (doze veće od 10.

Paralelni lekovi: Manitol. bočica. boca.8din 8600097200103 641/2005/12 21. MARCAINE 0. epiduralna blokada. 20%.D.co. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. epiduralna blokada.ZDRAVLJE A.5% .12.O. .2005 Cena 72... u toku 15 min.N06AA21 PSIHOANALEPTICI N06aa neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina  (R) 1072730 film tableta. hirurška intervencija :do 20mL 0.Srbija maprotilin . fiola. 1x500mL SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI M Cena 3/2-10-4238 21.HEMOFARM AD . 1x30 kom Cena 183. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf. plastična fiola. po potrebi postepeno povaćavati do 150mg dnevno. Manitol 10% MAPROTILIN . 20%. 1x500mL 8600097200097 642/2005/12 21.7din 3/2-10-4009 10. anksioznost koja prati depresiju: 25-75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uveče.DigitSoft. 50mg. u toku 15min.B05BC01 B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400150 rastvor za infuziju. Manitol 20% MANITOL 10% .07.2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf. manično depresivna bolest.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081581 rastvor za injekciju.nr . Manitol 20% MANITOL 20% . 5mL/kg tokom 10-15 minuta.HEMOMONT D.12. 1x250mL Cena 72.B05BC01 abecedni spisak registrovanih lekova SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400430 rastvor za infuziju.HEMOFARM AD . 5mL/kg tokom 10-15 minuta.12.5%.Srbija manitol .5%..09. 5mL/kg tokom 10-15 minuta. hipoglikemična koma: 200mL 20% inf.Srbija manitol . povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. boca.Velika Britanija bupivakain .2003 doziranje: depresija. 1x250mL Cena 821.2 MANITOL .2001 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.3din 8600064117625 515-04-4014/03 16. boca. 10%.2003  (R) 1072731 film tableta. Paralelni lekovi: Manitol.8din (Z) 0400431 rastvor za infuziju. 25mg.2005 doziranje: 500-1000mL tokom 6-8 sati 10% inf.2002 doziranje: blokada perifernog nerva: do 30mL 0. boca. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf.5% Paralelni lekovi: Marcaine spinal 0.ASTRA ZENECA UK LIMITED .5% heavy www. u toku 15 min.5%.12. Marcaine spinal 0. 1x30 kom Cena 76. 100mg. Paralelni lekovi: Manitol 10%. depresivna neuroza. 10%. povećani intrakranijalni i intraokularni pritisak: 20% inf. .Crna Gora manitol .09.9din 8600064117632 515-04-4013/03 16. porođaj: do 12mL 0.O. 5x20mL B05Bc rastvori za osmotsku diurezu (Z) 0400156 rastvor za infuziju.B05BC01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 3/2-10-7375 21.

ciprinol®. Paralelni lekovi: Marcaine 0. 1x10 kom Cena 916.ASTRA ZENECA UK LIMITED .1din 8600097011471 3/2-10-10831 28.5g dnevno.07. 5x4mL Cena 1725.Srbija ciprofloksacin . ne preporučuje se primena kod dece. 1x10 kom Cena 312. 20mg.5%. ciprocinal®. bočica. 28 dana. blister. maks. infekcije urinarnog trakta: 250-500mg na 12 sati.Velika Britanija bupivakain . inf.co.KRKA. 1.DigitSoft.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. Paralelni lekovi: Farin® MAROCEN ..HEMOFARM AD . ciprofloxacin 500 mg. 4mL.2002 doziranje: lečenje i sprečavanje ponovne venske tromboze kod plućne embolije. predviđena konverzija pretkomorske fibrilacije koja traje duže od 48 sati doziranje zavisi od protrombinskog vremena:dnevnu dozu uzeti odjednom.v. hronični prostatitis: 500mg na 12 sati. najbolje uveče pre spavanja.B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Cena 152. izuzetno (deca od 5-17 god.2002 doziranje: spinalna anestezija (epiduralna blokada) u hirurgiji i porodiljstvu: 2-4mL subarahnoidalno. doza održavanja 3-9mg dnevno. gonoreja: 500mg jednom dnevno. ciprofloxacin 250 mg.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi (SZ) 0081582 rastvor za injekciju.5% MARIVARIN . 20mg.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 250mg. ampula.9din 8600097012270 515-04-1561/04 01.v. 3mg.11.07. u zavisnosti od težine infekcije.FLoX.9din 3/2-10-4010 10. 1x50 kom ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU M j01Ma fluorohinoloni  (R) 1329410 film tableta. blister. profilaksa u hirurgiji: 750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. infekcije respiratornog trakta: 250-750mg na 12 sati. izuzetno ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i.5%. .2002 doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12 sati.1din (SZ) 0081583 rastvor za injekciju. tokom ½-1 sata. citeral® www. 6mg tokom 2-4 dana.nr .5% HEAVY . 5x4mL 3/2-10-4011 10. akutni nekomplikovani cistitis: kod žena 100mg na 12 sati. 5x10mL Cena 610. ampula. D. podeljeno u dve doze. maks. ampula. Paralelni lekovi: Marcaine 0.N01BB01 ANESTETICI N01BB amidi Cena 1827.2din 8600097010566 3/2-10-10830 28. infarkt miokarda.2004  (SZ) 1329412 rastvor za injekciju. sprečavanje i lečenje sistemskih tromboembolijskih komplikacija. pre intervencije.Slovenija varfarin . Marcaine spinal 0. 500mg. inf. Paralelni lekovi: c .12. 100mg. pre jela. cifran.12.2002  (R) 1329411 film tableta.5% heavy MARCAINE SPINAL 0. deci se ne preporučuje.J01MA02 B01aa antagonisti vitamina K (R) 1063120 tableta.07.abecedni spisak registrovanih lekova 2 MARCAINE SPINAL 0. TOVARNA ZDRAVIL. Marcaine spinal 0.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.Velika Britanija bupivakain .5% .5din 3/2-10-7745 19. ciprofloxacin.D. parenteralno odrasli 100-400mg na 12 sati i. maks. 4mL. 3 dana.

empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1. bočica. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. Paralelni lekovi: cefim®. septikemije/bakterijemije.11. tuba. 0. infekcije u ginekologiji.O. bilijarnog trakta.2001 Cena 241.USA cefepim . blefaritis: 1-2 kapi na 2 sata prva 2 dana. dexagel® MAXIPIME . 100mg.2 abecedni spisak registrovanih lekova MAROCEN .9din 3/2-10-8573 17. Paralelni lekovi: cefim®.07.Crna Gora ciprofloksacin . 1mg/mL. Paralelni lekovi: dexa edo®. Maxicef® MEBENDAZOL .HEMOMONT D. bočica.D. suspenzija. 1x5mL Cena 130.1%.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01de cefalosporini. infekcije donjeg dela respiratornog trakta. kože i mekih tkiva.DigitSoft.2002 doziranje: konjunktivitis. Maxipime MAXIDEX® .Belgija deksametazon . 1x1g Cena 699.S01BA01 S01Ba kortikosteroidi. . septikemije/bakterijemije. . Iv generacija (SZ) 0321914 prašak za rastvor za injekciju.2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. Paralelni lekovi: citeral® MAXICEF® .Srbija cefepim . zatim na 30 minuta do kraja prvog dana. keratitis. empirijska terapija febrilne neutropenije: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12 sati tokom 7-10 dana. zatim na 4 sata sledećih 5 dana.2007 doziranje: nebakterijska upala rožnjače i vežnjače. kože i mekih tkiva. iritis.5g LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO M Cena 235.2g na 12 sati tokom 7-10 dana.2003 www.J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 515-04-4654/03 15.co. monokomponentni (R) 4090142 mast za oči. blister. bočica.8din (R) 7090141 kapi za oči.S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01aX ostali antiinfektivi  (R) 7090010 kapi za oči. 0. 1x3.ZDRAVLJE A. mast do 4 putadnevno nanositi u konjunktivalnu kesu. ulkus korneje: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.BRISTOL-MYERS SQUIBB .O.03.09. intraabdominalne infekcije (peritonitis) profilaksa. rastvor. 1x5mL 5413895006159 2039/2007/12 25. od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata. infekcije u ginekologiji.3din 8600097200356 3/2-10-4265 25. bakterijski meningitis kod dece.07.12. bakterijski meningitis kod dece.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis. 1g. 1x6 kom 8600064106513 j01de cefalosporini. a drugog dana 2 kapi na sat. bočica.ALCON-COUVREUR N. uveitis: kapi 4-6 puta po 1-2 kapi. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati.nr . infekcije donjeg dela respiratornog trakta.3%.5din 515-04-4011/03 23. Iv generacija (SZ) 0321910 prašak za rastvor za injekciju.03. bočica.GALENIKA AD . .V.P02CA01 P02ca derivati benzimidazola (R) 1028331 tableta.4din 8608808106218 3/2-10-5089 06.Srbija mebendazol . 1x1g 515-04-4654-1 15. 1x500mg ANTHELMINTICI Cena 66. bilijarnog trakta. nekomplikovane urinarne infekcije 500mg na 12 sati. iridociklitis. 500mg. 1g.2004 Cena (SZ) 0321911 prašak za rastvor za injekciju.

2005 Cena (SZ) 9119041 medicinski gas. narednih 7 dana 3 puta po 400.co. . 10 l. 1x17 m³ Cena 8606103795120 1273/2007/12 (SZ) 9119007 medicinski gas.5% v/v.2005  (SZ) 9080022 medicinski gas. boca Cena 8606008230214 201/2005/12 15.5% v/v.08. trihurijaza. 100% v/v. 100% v/v. . 99.5% v/v. 99.2005 doziranje: akutna tkivna hipoksija. teška anemija. delimično tečni. 98% v/v. Paralelni lekovi: azot-suboksid MEDICINSKI KISEONIK . 3 l.Srbija kiseonik . 100% v/v. 100% v/v.5% v/v.06.Srbija azot-suboksid . delimično tečni. delimično tečni.08. 1x18 m³ Cena 8606103795137 1275/2007/12 (SZ) 9119006 medicinski gas. delimično tečni. boca 8606008230122 205/2005/12 15. cisterna 8606008230016 295/2005/12 16. 40kg. 99. sindrom apneje u snu. MEDICINSKI KISEONIK .D. 100% v/v. kontejner. trihineloza: 3 puta po 200-400mg 3 dana. 1x50 m³ Cena 1278/2007/12 9119003 medicinski gas.2007 11. 1x16 m³ Cena 8606103795113 1255/2007/12 M 11.500mg.4 doze tokom 1. mešovite helmintijaze: 2 puta po 100mg 3 dana. 98% v/v.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119001 medicinski gas. askarijaza. 40 l. kontejner. delimično tečni.6 meseci. pod nadzorom lekara.5% v/v. a može do 2 godine. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.Srbija kiseonik . kontejner. kontejner. delimično tečni.2007 11. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. 100% v/v.2007 11. trovanje ugljenmonoksidom. palet rezervoar 8606008230047 207/2005/12 15.D.2005  (SZ) 9080023 medicinski gas.2005 Cena (SZ) 9119043 medicinski gas.2005 Cena (SZ) 9119042 medicinski gas. analgezija bez gubitka svesti: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. lokalna ishemija tkiva. 14000 l.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A.08.V03AN01 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi Cena (SZ) 9119040 medicinski gas. 99.2005 doziranje: inhalaciona anestezija.06.DigitSoft.08. po potrebi ponoviti posle 2-4 nedelje.08. 3kg. boca Cena 8606008230207 200/2005/12 04. 660 l. 1x33 m³ Cena 8606103795144 1276/2007/12 (SZ) 9119005 medicinski gas.06. boca Cena 8606008230221 202/2005/12 15. delimično tečni.08. kontejner.08.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine enterobijaza: 100mg odjedanput.06. kontejner.2007 11. šok.nr .V03AN04 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi  (SZ) 9080021 medicinski gas.2007 www. boca 8606008230115 204/2005/12 15.06. Paralelni lekovi: Soltrik MEDICINSKI DIAZOTOKSID . kontejner. .2005 Cena (SZ) 9119044 medicinski gas.MESSER TEHNOGAS A. strongiloidaza.08.50mg/kg dnevno u 3. 98% v/v.2007 11. tenijaza. 10kg.06.LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. boca 8606008230108 203/2005/12 04.D. klaster glavobolja. ankilostomijaza. pod nadzorom lekara. 1x180 l Cena 8606103795199 1274/2007/12 (SZ) 9119002 medicinski gas. 99.06. 100% v/v. ehinokokoza: 25. 1x41 m³ Cena (SZ) 8606103795151 1277/2007/12 (SZ) 9119004 medicinski gas.2007 11.

boca. boca. 1x0. komprimovani.06. komprimovani. boca. boca. boca. 1x12 m³ Cena 8606103795076 1251/2007/12 11. 1x27 l 8606103795281 1272/2007/12 11. 100% v/v. 1x3 l 8606103795243 1266/2007/12 11. 1x1 l 8606103795229 1264/2007/12 11. 100% v/v.06.06. pojačavanje efekata radioterapije tumora glave i vrata i uterocervikalnih tumora. 1x20 m³ 8606103795182 1256/2007/12 11. 1x15 m³ Cena 8606103795175 1279/2007/12 11.2007 Cena (SZ) 9119022 medicinski gas.06. kontejner. 100% v/v.06.06. 1x13 m³ Cena 8606103795083 1252/2007/12 11. 1x5 l 8606103795267 1270/2007/12 11. 100% v/v. kontejner za transport. delimično tečni.2007 (SZ) 9119015 medicinski gas. 100% v/v. kontejner.2007 (SZ) 9119016 medicinski gas. delimično tečni.06.2007 Cena (SZ) 9119025 medicinski gas. delimično tečni. kontejner. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119021 medicinski gas.06. kontejner. boca.33 l (SZ) 8606103795205 1271/2007/12 11. 100% v/v.2007 (SZ) 9119018 medicinski gas. 100% v/v. klaster glavobolja. boca.06.06. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119020 medicinski gas. 1x5 m³ Cena 8606103795038 1259/2007/12 11.2007 (SZ) 9119013 medicinski gas. 100% v/v.2007 Cena (SZ) 9119026 medicinski gas. 100% v/v. 1x0.2007 (SZ) 9119009 medicinski gas. komprimovani.nr .2007 (SZ) 9119017 medicinski gas. 1x8 m³ Cena 8606103795052 1261/2007/12 11. komprimovani. 100% v/v. 100% v/v.06. kontejner.06. delimično tečni.2007 Cena (SZ) 9119028 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119023 medicinski gas. 100% v/v. delimično tečni. 100% v/v.2007 (SZ) 9119019 medicinski gas.2007 Cena (SZ) 9119029 medicinski gas. pod nadzorom lekara. komprimovani. 1x10 m³ Cena 8606103795069 1250/2007/12 11.2007 Cena 9119030 medicinski gas. komprimovani. 1x40 l 8606103795298 1267/2007/12 11. 100% v/v. komprimovani. 1x15 m³ Cena 8606103795106 1254/2007/12 11.DigitSoft.06. kontejner. 100% v/v.2007 doziranje: akutna tkivna hipoksija. delimično tečni.06. 100% v/v.co. boca.06. šok. delimično tečni. 100% v/v. kontejner. 1x6 m³ Cena 8606103795045 1260/2007/12 11. teška anemija. boca. komprimovani.2007 Cena (SZ) 9119027 medicinski gas. komprimovani.06. boca. 1x10 l 8606103795274 1263/2007/12 11.06.06.06. 100% v/v. kontejner.06.5 l 8606103795212 1262/2007/12 11.06. 100% v/v. delimično tečni. 1x2 l 8606103795236 1265/2007/12 11.2007 (SZ) 9119010 medicinski gas. lokalna ishemija tkiva. sindrom apneje u snu. Cena kontejner za transport. kontejner. www.2007 (SZ) 9119012 medicinski gas.20 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova M 9119008 medicinski gas.2007 (SZ) 9119011 medicinski gas. 100% v/v. 1x4 l 8606103795250 1268/2007/12 11. delimično tečni. 1x50 l 8606103795304 1269/2007/12 11. boca. komprimovani. gangrena: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. trovanje ugljenmonoksidom. 100% v/v.06.2007 Cena (SZ) 9119024 medicinski gas.06. 1x14 m³ Cena 8606103795090 1253/2007/12 11.2007 (SZ) 9119014 medicinski gas. 100% v/v. delimično tečni. delimično tečni. kontejner. 1x2 m³ Cena 8606103795014 1257/2007/12 11. 1x3 m³ Cena 8606103795021 1258/2007/12 11. komprimovani.

boca 8606008230306 208/2005/12 04. . 1x10 kom Cena 5290931001800 1743/2007/12 20.2003 doziranje: opstipacija. 99. bolesti krvnih sudova.DigitSoft.5mg. priprema pacijenta za pregled. hronične venske insuficijencije. stimulacija respiracije nakon apnoičnog perioda. uzima se sa vodom.USA megestrol . maks. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. Paralelni lekovi: Meloksikam. 99. boca 8606008230313 255/2005/12 15. hronična respiratorna opstrukcija. Ako treba uzeti 2 tabl.5mg. ulceroznih promena na koži i venama. 30kg. 15mg.2din 515-04-293/03 01.2005 doziranje: produbljivanje inhalacione anestezije. . 99. 1x100 kom Cena 12636.5mg dnevno. u vidu kupki za spoljašnju primenu kod: neznatnog povećanja pritiska. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. olakšavanje intubacije ‘na slepo’.5mg+625mg. 6x5mL Cena 93.08. 7.08.V03AN02 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI v03aN medicinski gasovi (SZ) 9119050 medicinski gas.08. laparoskopija u ginekološkim i abdominalnim hirurškim procedurama.FARMAKOS DD .i ar troskopskim operacijama.2007 Cena (R) 1161051 tableta.5mg. 1kg.BRISTOL-MYERS SQUIBB . stabilizacija stanja u telesnim šupljinama pri torako.co. MEDOXICAM .nr .MEDOCHEMIE LTD. Melox Fort. 1x10 kom 5290931001794 1744/2007/12 20.Kipar meloksikam .2002 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.2007 doziranje: reumatoidni artritis. MEDILAX . olakšavanje vazodilatacije.06. mikrocirkulatornih smetnji kože: isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.8din 3/2-10-3385/1 16.Srbija ugljen-dioksid .08. boca Cena 8606008230320 254/2005/12 15. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 1048911 tableta. glicerol .. 10kg. u balneoklimatologiji oralno za pokretanje peristaltike želuca i duodenuma.A06AG11 LAKSATIVI a06ag klizme (BR) 9125365 *klizma.5% v/v. 160mg. bočica. habitualna i tranzitorna opstipacija kod dece iznad 3 godine: 1 klizma po potrebi. Movalis® MEGACE .LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA A. 67. tabl. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. M www. manjih smetnji srca i krvotoka. fekalomi.5% v/v. prevencija hipokapnije u toku hiperventilacije.2005 Cena (SZ) 9119051 medicinski gas. povećanje protoka cerebralne krvi kod aterosklerotičnih pacijenata koji su u fazi podvrgavanja hirurškim zahvatima. dnevna doza je 15mg.08. pod nadzorom lekara.08.2005 Cena (SZ) 9119052 medicinski gas.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161050 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 21 MEDICINSKI UGLJENDIOKSID . blister. blister. Melox.5% v/v.Srbija natrijum laurilsulfoacetat. tuba.D. može se povećati na 15mg dnevno. drugom tečnošću ili hranom.

SALUTAS PHARMA GmbH . blister. glimepirid. Metfogamma® 850. Paralelni lekovi: amaryl®. 12x10 kom 8606102455063 522/2005/12 02. 500mg.05. . TOVARNA ZDRAVIL.05. Paralelni lekovi: aglurab. 4mg. 3x10 kom Cena 268. Metfogamma® 1000. blister.2005 Cena (R) 1043111 film tableta. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.Nemačka metformin .11. gluformin. gliprex® MEGLUCON 500 . derivati sulfonilureje (R) 1042000 tableta.6din (R) 1042001 tableta.11.BRISTOL-MYERS SQUIBB. 3x10 kom Cena 8606102455056 521/2005/12 02. 12x10 kom 8606102455049 523/2005/12 02. glucophage. Metfogamma® 1000. Meglucon 500.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043110 film tableta.2007 Cena 388. 1mg.co. 1x240mL Cena 7806. 3g dnevno podeljeno u više doza.DigitSoft. 2mg. 3g dnevno podeljeno u više doza. S. Metformin.5din (R) 1042004 tableta.11. glucophage. blister. 40mg/mL. 500mg. blister. počinje se sa 500mg ili 850mg dnevnouz doručak nedelju dana.Španija megestrol . maks. bočica.5din 3838989523435 935/2007/12 04. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.4din 515-04-3258/03 15.D. 850mg.nr . 850mg. Paralelni lekovi: aglurab. MEGLIMID® .2005 Cena (R) 1043113 film tableta.12. Siofor® 500. maks.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno. gluformin. 3x10 kom 3838989523480 956/2007/12 09. blister.A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10BB sulfonamidi. blister.05. 3x10 kom 3838989523466 936/2007/12 04.22 abecedni spisak registrovanih lekova MEGACE . 3x10 kom 3838989523473 937/2007/12 04. Siofor® 1000.Slovenija glimepirid . blister. Metformin. Siofor® 850. Tefor MEGLUCON 850 . Siofor® 850.2003 doziranje: karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 puta po 40mg.KRKA. Tefor www. glimepirid remevita. Siofor® 1000. . Metfogamma® 500. 3x10 kom Cena 8606102455032 524/2005/12 02.11.2007 doziranje: diabetes mellitus (tip2): 1mg dnevno.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043112 film tableta. Siofor® 500.2007 Cena 817din (R) 1042003 tableta. nastaviti sa 2 puta po 500mg (ujutro i uveče) nedelju dana.Nemačka metformin . lek se uzima pre ili u toku doručka.SALUTAS PHARMA GmbH . ako je potrebno povećavati dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. 6mg dnevno.L. Meglucon 850. Metfogamma® 500.2005 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): individualno.L02AB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02aB gestageni (R) 3048912 oralna suspenzija. Metfogamma® 850. D. a zatim doza održavanja 3 puta po 500mg ili 2 puta po 850mg.05. blister.2007 Cena 563. 3mg.

7.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami (R) 1161202 tableta.03. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. 1x235mL Cena 3655.2007 doziranje: reumatoidni artritis. Paralelni lekovi: Medoxicam.O. drugom tečnošću ili hranom. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.NI MEDIC D. etanolni ekstrakt .. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11a. 1x10 kom Cena 311din 8699540015135 567/2007/12 01. maks.S. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7.2007 doziranje: reumatoidni artritis. 2x10 kom 8606010300110 577/2007/12 01. tečnost se nanosi prstima.Turska meloksikam . uzima se sa vodom.Turska meloksikam . uzima se sa vodom.5mg. blister.O.5mg dnevno. može se povećati na 15mg dnevno.5mg.D11A..co. . dnevna doza www.07.Srbija meloksikam . Melox Fort. blister.5mg. 50%. Ako treba uzeti 2 tabl.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161300 tableta. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7. dnevna doza je 15mg. maks. Movalis® MELOX FORT . boca.03. Tokom i nakon korišćenja leka koža ne treba da bude izložena infracrvenoj ili sunčevoj svetlosti.03. MELOKSIKAM .6din 8699540015081 565/2007/12 01.2007 doziranje: vitiligo i depigmentacija kože nastala od opekotina: jednom dnevno. Meloksikam.Kuba placenta humana.2007 Cena 614. tabl.03.6din (R) 1161201 tableta. 15mg.5mg dnevno. ostali dermatološki preparati (R) 4159900 tečnost za kožu. Movalis® MELOX .NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.5mg. Paralelni lekovi: Medoxicam.03. . 2x10 kom Cena 325din 8606010300011 576/2007/12 01. 3x10 kom 8699540015111 568/2007/12 01. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. 15mg. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. 1x10 kom Cena 227. Ako treba uzeti 2 tabl. Melox Fort.2007 doziranje: reumatoidni artritis.03.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MELAGENINA® PLUS . uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.. uvek u isto vreme. 7. 15mg. Melox.6din (R) 1161203 tableta. blister. može se povećati na 15mg dnevno. drugom tečnošću ili hranom. 7..5mg. uzimaju se odjednom (jedna za drugom) kao pojedinačne doze.S.5mg dnevno.CENTRO DI HISTOTERAPIA PLACENTARIA .DigitSoft. blister. blister.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ac oksikami (R) 1161200 tableta.5mg.8din 8606104022010 1498/2007/12 11.2007 Cena 445din (R) 1161301 tableta. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno. blister. kratkotrajna simptomatska terapija egzacerbacije osteoar tritisa: početna doza je jednom dnevno 7. u zavisnosti od terapijskog efekta doza se može smanjiti na 7. ankilozirajući spondilitis: odrasli i adolescenti stariji od 15 godina jednom dnevno 15mg dugotrajno.nr . dnevna doza je 15mg.2007 Cena 839. može se povećati na 15mg dnevno. 3x10 kom 8699540015104 566/2007/12 01. utrljava se kružnim pokretima jagodica prstiju na depigmentirane delove kože tako da je površina u potpunosti pokrivena tečnošću. maks. .NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.5mg.

1x14 kom 4013054010198 1301/2006/12 04.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .2006 Cena (R) 1103104 film tableta. 2mg. blister.C09CA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM M c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.nr .co. Movalis® MENARTAN® . blister.DigitSoft. blister.A05AX02 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE a05aX ostali lekovi za terapiju bolesti žuči (R) 1123292 obložena tableta.08. 16mg dnevno.08. ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lekovima.Nemačka olmesartanmedoksomil . 10mg. 20mg. 40mg. blister. 10mg. MENDIAXON . 2x14 kom 4013054010204 1302/2006/12 04. 40mg. blister. kod starijih pacijenata .08. hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle buðenja i 400mg uveče. monokomponentni (R) 1103100 film tableta.Makedonija biperiden .2002 doziranje: Parkinsonova bolest. drugom tečnošću ili hranom.1din (R) 1103101 film tableta. maks. trovanje nikotinom.08. Paralelni lekovi: Medoxicam. 40mg. blister.08.08.N04AA02 ANTIPARKINSONICI N04aa tercijarni amini  (R) 1085320 tableta. 2x14 kom 4013054010129 1291/2006/12 03. 4x14 kom 4013054010136 1292/2006/12 03. odnosno do najviše 40mg/dan. 200mg. 40mg. blister.2006 Cena (R) 1103103 film tableta. od 15mg se mogu podeliti na pola ukoliko treba uzeti 7.08.2006 Cena (R) 1103108 film tableta.08. blister.24 abecedni spisak registrovanih lekova je 15mg.2006 Cena (R) 1103102 film tableta. 7x14 kom 4013054010143 1296/2006/12 04.08. blister. 4x14 kom 4013054010211 1303/2006/12 04.08.maks. a maksimalno . 7x14 kom 4013054010228 1304/2006/12 04.08.2006 Cena 1248. Paralelni lekovi: Himekromon MENDILEX® . blister.07.za oko osam nedelja od početka primene). 5x10 kom Cena 217.5mg. 10mg.ALKALOID AD . postepeno povećavati do doze održavanja 3-4 puta po 1-2mg. blister.2006 Cena (R) 1103111 film tableta. 20mg.2006 Cena (R) 1103110 film tableta. blister.08.HEMOFARM AD .2006 Cena 1515. 20mg. Meloksikam. trovanje organskim jedinjenjima fosfora: početno 2 puta po 1mg. tabl.Srbija himekromon . 10mg.8din 8600097010429 1530/2007/12 23.12. 2x10 kom Cena 52. 4x14 kom 4013054010174 1299/2006/12 04. 2x14 kom 4013054010167 1298/2006/12 04.2006 Cena (R) 1103107 film tableta. a ukoliko je potrebno doza se može povećati na 20mg/dan. blister.8din 5310001189624 3/2-10-10174 25. Melox.2007 doziranje: holecistopatija. www. doza je 20mg/dan (lek ispoljava antihipertenzivne efekte u toku dve. 1x14 kom Cena 4013054010112 1288/2006/12 03. smetnje u varenju: 3 puta po 200-400mg ½ sata pre jela. 7x14 kom 4013054010181 1300/2006/12 04.2006 Cena (R) 1103109 film tableta. blister.9din (R) 1103105 film tableta. akatizija i simptomislični Parkinsonovoj bolesti.2006 doziranje: hipertenzija: inicijalno doziranje je 10mg jednom dnevno. uzima se sa vodom. drugi ekstrapiramidalni poremećaji.2006 Cena (R) 1103106 film tableta. 20mg. 1x14 kom 4013054010150 1297/2006/12 04.

75i.Irska dezogestrel. .SANOFI PASTEUR S. LH. .j. FSH/150i.06. 5x1mL (R) 0044086 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.02mg.c. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Menopur® www. MERIONAL® .J07AH03 VAKCINE j07aH vakcine protiv meningokoka (SZ) 0011858 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. kontrolisana superovulacija kod medicinski asistiranih reprodukcionih programa: stimulacija rasta folikula se postiže dnevnom s. 10x1mL Cena 13857.DigitSoft. 1x1mL Cena 1388.03.A. 0.j. liobočica sa rastvaračem u ampuli.2006 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.2004 Cena 14408din 515-04-1481/04-1 30.03. liobočica sa rastvaračem u ampuli.2004 doziranje: lečenje ženskog steriliteta metodom kontrolisane ovarijumske hiperstimulacije u cilju izazivanja razvoja multiplih folikula za asistirane reproduktivne tehnologije (ART ): individualno. 0.12.j. FSH/75i.2007 (SZR) 0044403 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.Švajcarska menotrofin . FSH/75i. zatim 7 dana pauze. 1x21 kom Cena 299din 8600103419161 38/2006/12 16. etinilestradiol .j. FSH/75i. liobočica sa rastvaračem. 10x1mL Cena 12928.Nemačka menotrofin .5mL 25 Cena 700.A. ne sme se davati tokom trudnoće i dojenja.nr .j. liobočica sa rastvaračem.3din 7680527031355 610/2007/12 01.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (R) 0044085 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.06.j. zavisno od kliničkog odgovora.03.j.j. liobočica sa rastvaračem u ampuli.j. inj.ORGANON IRELAND LIMITED . ili i.8din 7680527031003 578/2007/12 01.01.2din 3/2-10-7999 25.Francuska vakcina protiv meningitisa (tip A i C) .j. LH. LH. FSH/75i. zavisno od kliničkog odgovora.2007 (SZR) 0044401 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 75i. 150i.1din 7680527031195 609/2007/12 01. od 300i.2007 doziranje: indukcija ovulacije: individualno. 75i. 150i. LH. tokom 21-og dana. LH. MENOPUR® .FERRING GmbH .j.abecedni spisak registrovanih lekova MENINGOCOCCAL A+C . liobočica sa rastvaračem u ampuli. 1x1mL Cena 1908. terapija se nastavlja do zadovoljavajućeg ovarijalnog odgovora.G03GA02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA M g03ga gonadotropini (SZR) 0044400 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.15mg+0. 1x0. LH. fiksne kombinacije (R) 1135231 tableta. blister.G03AA09 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.03.j.5mL. 10x1mL Cena 515-04-1481/04 30. 75i.IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.m. FSH/150i.5mL vakcine.co.2007 (SZR) 0044402 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju..j.2din 7680527031270 608/2007/12 01.2002 doziranje: aktivna imunizacija sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C: odrasli i deca preko 18 meseci 1 puta po 0. Paralelni lekovi: Merional® MERCILON® .

(1mL = 30 kapi . bočica. 60mg.1din 515-04-885/04 19.Srbija metadon . bočica.J01DH02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 12438din 3/2-10-9904 26.20mg/kg na 8 sati. maks. rastvor. MESTINON .HEMOFARM AD . 60mg.2006 doziranje: mijastenija gravis.10.6 doza.1din 1351/2006/12 07. 45mg.8 sati.Švajcarska piridostigmin . deca od 3 meseca do 12 god. atonična opstipacija.2004 doziranje: analgezija: 2. bočica. atonija creva.12. septikemija.Švajcarska piridostigmin .N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. cistična fibroza: odrasli 500 -1000mg na 8 sati.Velika Britanija meropenem .Makedonija metadon .ICN PHARMACEUTICALS .2007 § (R) 2087505 oralne kapi. 1g.ASTRA ZENECA UK LIMITED .07. meteorizam.5-10mg na 6. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5.12.2 abecedni spisak registrovanih lekova MERONEM . 45mg.VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH . doza za decu preko 50kg je jednaka dozi za odrasle. rastvor.08. 10mg/mL. 1x100mL Cena 12/2007/2307 10.6 doza METADON . kože i adneksa kože.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (SZ) 3087506 oralne kapi. uključujući i one posle porođaja. 1x10mL Cena 125. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg.2002 doziranje: akutne i hronične infekcije donjih respiratornih puteva.2004 doziranje: mijastenija gravis. kombinovane bakterijske infekcije.10mg).co. (1mL = 30 kapi . 10mg. 1x150 kom M N07aa antiholinesteraze (R) 1088055 obložena tableta. MESTINON . bočica. ginekološke infekcije.N07AA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM j01dH karbapenemi (R) 0029750 prašak za rastvor za injekciju. 500mg. deca 7mg/kg dnevno podeljeno u 5. empirijsko lečenje infekcija u pacijenata sa neutropenijom.10. 1x10mL Cena 12/2007/2306 10. maks.09.2007 doziranje: analgezija: 2.5-10mg na 6. intraabdominalne infekcije. rastvor. infekcije urinarnog trakta. 1x1000mL Cena 12/2007/2308 10.N07BC02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N07Bc lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti § (R) 2087310 oralne kapi. 10mg/mL. Paralelni lekovi: Metadon www. atonija mokraćne bešike: odrasli 2-4 puta po 60-180mg. kod meningitisa i egzacerebacije infekcija donjih respiratornih puteva kod cistične fibroze daju se dvostruko veće doze. meteorizam.10mg). a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan.10. 10x1g 3/2-10-9905 28. 1x150 kom Cena 2409. rastvor. a zavisno od kliničke slike doza se smanjuje svakog dana ili na drugi dan.ALKALOID AD .5din 8600097010948 515-04-3492/04 30.2007 § (SZ) 3087507 oralne kapi.2002 Cena 23086. bočica.DigitSoft. bočica. 10. Paralelni lekovi: Metadon alkaloid METADON ALKALOID . bočica. atonija creva. detoksikacija: 15-20mg dnevno. detoksikacija: 15-20mg dnevno.8 sati. 10mg/mL. atonična opstipacija. 10x500mg Cena 2409. bočica od tamnog stakla. meningitis.nr .9din (R) 0029751 prašak za rastvor za injekciju.

3x10 kom 8608809000973 Cena 62. Metformin. Meglucon 500.v. gluformin. 3000mg dnevno. Metformin. blister. sa dovoljno tečnosti.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043010 film tableta. 500mg.KG . Meglucon 500. glucophage. 12x10 kom 4030674001375 1506/2006/12 21.9din 596/2007/12 01. Siofor® 500.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. maks. blister. 850mg.2007 doziranje: akutni infarkt miokarda daje se po odredjenoj šemi prema telesnoj masi u vidu pojedinačnog i. 3000mg dnevno. 1x10mL Cena 87784.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini Cena (R) 1043014 film tableta. blister. gluformin. Meglucon 850. liobočica sa rastvaračem u špricu.01. 850mg.nr . uz jelo ili posle obroka. glucophage.KG .BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. Meglucon 850. Siofor® 1000. Metfogamma® 500.DigitSoft. 3000mg dnevno.ARTESAN PHARMA GmbH & CO.7din 9006968004372 130/2007/12 11.Nemačka tenekteplaza .abecedni spisak registrovanih lekova METALYSE® . maks.08. 2x15 kom 4030674002648 1508/2006/12 21.2006 Cena (R) 1043013 film tableta.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. Meglucon 500.DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GmbH & CO. glucophage. 500mg. Metfogamma® 850. blister. Siofor® 1000. Siofor® 850. 500mg. blister. uz jelo ili posle obroka.KG .2006 Cena (R) 1043011 film tableta. blister. film na dan.KG. Metformin. Metfogamma® 850. dozom od 10000 jedinica (50mg tenekteplaze). 1000mg.03. Siofor® 500.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) M a10Ba bigvanidini (R) 1043012 film tableta. 3x10 kom 4030674001368 1505/2006/12 21. Paralelni lekovi: aglurab. Siofor® 850.08. gluformin. Meglucon 850. Tefor METFOGAMMA® 850 . Paralelni lekovi: aglurab.08.08. Tefor METFOGAMMA® 500 . 12x10 kom 4030674001252 1510/2006/12 21. Paralelni lekovi: aglurab.08.SRBOLEK A.Nemačka metformin .Nemačka metformin . sa maks. Metfogamma® 1000. bolusa u trajanju od 5-10 sekundi.Nemačka metformin .co. 1000mg. 8x15 kom 4030674002655 1509/2006/12 21. blister. 3x10 kom Cena 4030674001245 1507/2006/12 21. . Metfogamma® 500. 50mg/10mL.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl. . film na dan. maks. Tefor METFORMIN . uz jelo ili posle obroka. film na dan. Siofor® 1000. Metfogamma® 1000. Siofor® 850.D.08. 1mL=1000j=5mg.2007 www. sa dovoljno tečnosti.Srbija metformin . Siofor® 500. METFOGAMMA® 1000 . sa dovoljno tečnosti.B01AD11 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) 2 B01ad enzimi (SZ) 0064060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2006 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): uobičajeno 2-3 tabl.A10BA02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10Ba bigvanidini (R) 1043200 film tableta.2006 Cena (R) 1043015 film tableta.

počinje se sa 500mg ili 850mg 2-3 puta dnevno za vreme ili posle obroka. Paralelni lekovi: Methotrexat METHOTREXAT PLIVA . 500mg/5mL.v. gluformin. Methotrexat Pliva .LACHEMA 5 .12. 10x2mL 8590027301201 M Cena 1405. Methotrexate METHOTREXAT . počinje se sa 500mg ili 850mg jednom dnevno. Tefor METHOTREXAT . ili i.4din 8590027321216 1139/2006/12 06.30mg dnevno oralno.EBEWE PHARMA GES.07. bočica staklena.LACHEMA A. Meglucon 850.B.LACHEMA A.m.co.5 kura.12. 2.4din (SZ) 0034334 rastvor za injekciju.S.5mg.. 850mg.5 METHOTREXAT PLIVA .2007 doziranje: insulin nezavisni Dijabetes mellitus (tip 2): individualno.m. 5mg. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno ili i. 5mg/2mL.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1043201 film tableta. 1x10mL Cena 515-04-3459/03 08. bočica. pre svega kod gojaznih pacijenata. Meglucon 500. blister.12. i. Metfogamma® 1000.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034190 tableta.nr .L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034191 rastvor za injekciju.2006 www.12.5mg/kg na 14 dana i.PLIVA .H NFG.Lachema 2. 50mg/5mL. 10x10 kom Cena 940. maks. Metfogamma® 850.2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno.12. doza je 3g dnevno. oralno. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljnooralno.Češka metotreksat .2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno oralno ili i.EBEWE PHARMA GES. KG . KG . Siofor® 1000.3din (SZR) 1034330 tableta. .2 nedelje u 3. doza je 2g dnevno uzeta kao 2 ili 3 pojedinačne doze. plastična fiola.12. za vreme ili posle obroka.B.Lachema 50. 3x10 kom Cena 109.2003 Cena 543. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. bočica staklena.DigitSoft. 5 dana na 1. Siofor® 850.Lachema 5. 5 dana na 1-2 nedelje u 3. blister. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno oralno. kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva .Austrija metotreksat . maks.6din 515-04-3460/03 08. . 1x50 kom Cena 515-04-3457/03 08.L04AX03 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aX ostali imunosupresivi (SZR) 1034331 tableta. kod dece iznad 10 godina.m. glucophage. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15. Paralelni lekovi: Methotrexat Pliva . 1x5mL Cena 2004. bočica staklena.2003 (SZ) 0034335 koncentrat za rastvor za infuziju.5 .03.07.LACHEMA 2.. 1x50 kom 9088881314783 515-04-3458/03 08.M. 2.8din 8608809000980 597/2007/12 01. ili 2.PLIVA . (održavanje remisije). Metfogamma® 500.M.v. bočica staklena.5 kura. horiokarcinomi drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno oralno.2003 (SZ) 0034336 koncentrat za rastvor za infuziju. plastična fiola.Austrija metotreksat .3din 515-04-3462/03 08. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura. 10mg/mL. 1x1mL Cena 255. Siofor® 500.3din 1137/2006/12 06.Češka metotreksat . odrasli. 1x5mL 515-04-3461/03 08.2003 Cena 372.H NFG.2003 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1-2 puta po 15-30mg/m2 nedeljno. Paralelni lekovi: aglurab.S. 1000mg/10mL.5mg.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034333 rastvor za injekciju.

Lachema 50.30mg/m2 nedeljno i. 2x10 kom Cena 84.O.2002 doziranje: esencijalna hiper tenzija.1din 8600097400657 3/2-10-9791 23.2006 Cena 2350.Australija metotreksat .O. LIMITED . 250mg.2 puta po 15.30mg/m2 nedeljno i. 1x20mL 8606007410983 1131/2006/12 06.v.m. rastvor.O.co. Methotrexate METHOTREXATE . Paralelni lekovi: Methotrexat.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline Cena 2234.30mg/m2 nedeljno i. uzima se u toku ili neposredno posle jela. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i. 50mg/5mL.nr .PANFARMA D..Lachema 50 METHYLDOPA . ili i.LACHEMA 50 .C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103432 tableta. 3g dnevno. deca 10mg/kg dnevno. bočica sa kapaljkom.G02AB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02aB ergot alkaloidi (R) 0141132 rastvor za injekciju..PLIVA .2 nedelje u 3. 50x1mL Cena 268.Lachema 5. ili 2. psorijaza: 10.DigitSoft. 5x2mL 8606007410976 1133/2006/12 06.2003 doziranje: prevencija i lečenje hemoragija zbog atonije uterusa posle porođaja i pobačaja. 1x10mL Cena 8600097400831 515-04-1748/03 11. (1mL = 25 kapi-0. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno. 50mg/2mL.1mg/mL.4 doze. Methotrexat Pliva . Methotrexat Pliva . bočica.08.0.m. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15-30mg dnevno i.2006 doziranje: akutna limfoblastna (megaloblastna) leukemija: 1. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2-3 puta po 250mg. 150 kapi dnevno. parenteralno 0.LACHEMA A..v. 5 dana na 1. horiokarcinom i drugi trofoblastni tumori: 15.2 puta po 15. maks.1din (SZ) 0034181 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Methotrexat. bočica.v.m.L01BA01 ANTINEOPLASTICI L01Ba analozi folne kiseline (SZ) 0034192 rastvor za injekciju.m.3din 8590027301218 1138/2006/12 06. metroragija: oralno 3 puta po 15-25 kapi. maks. 0.v.25mg jednom nedeljno i. ampula.5 kura..m.. ili i. 50x1mL 8600097400855 515-04-1749/03 11.PFIZER (PERTH) PTY.m.2003 67din (R) 2141136 oralne kapi.2 puta po 15.25mg).Srbija metildopa .m.v. ili i. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i.25mg/mL.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1. psorijaza: 10-25mg jednom nedeljno i.07.3din (SZ) 0034180 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Methotrexat. menoragija. (održavanje remisije).30mg dnevno i.1. ili i. ili 2.2din (R) 0141135 rastvor za injekciju. lečenje subinvolucija uterusa. .5mg/kg na 14 dana i.O. ili 2. hiper tenzija u trudnoći.2mg i.5mg/kg na 14dana i.v.2mg/mL. bočica.Srbija metilergometrin .2006 doziranje: akutna limfoblastna leukemija: 1.. . maks.07. .07. Paralelni lekovi: Metildopa METHYLERGOMETRIN . 65mg/kg dnevno podeljeno u 2. 10x5mL Cena 3723. Methotrexate METHOTREXAT PLIVA .S.v. renalna hiper tenzija. ampula.08. M www.m. 0. (održavanje remisije). 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.12.2003 Cena 539.08. Methotrexat Pliva . (održavanje remisije).2din 8600097400848 515-04-1756/03 11.. 500mg/20mL. 5 dana na 1-2 nedelje u 3-5 kura.PANFARMA D.Češka metotreksat .5mg/kg na 14 dana i.m. 0. Methotrexat Pliva . blister.Lachema 5.m.

Paralelni lekovi: calco 200 IU nasal spray.2001 doziranje: esencijalna hiper tenzija.C02AB02 ANTIHIPERTENZIVI c02aB metildopa  (R) 1103740 tableta.08. Kalcitonin M www./mL. 5x1mL Cena 1315.6din 3/2-10-5990/1 17. bočica.m. zatim doza održavanja 500mg-2000mg dnevno.06. Presolol METOTEN® . 100i.4 doze.2006  (R) 1070851 obložena tableta. 5mg. tokom 48 sati.3din 8600097011044 770/2006/12 05.j. aritmije 2 puta po 50mg dnevno.nr . u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg. maks. manija i hipomanija. Paralelni lekovi: corvitol® 100.j. 1mg. corvitol® 50.4 doze.2002 doziranje: hiperkalcijemija: parenteralno 5-10 i.j. blister.20 abecedni spisak registrovanih lekova METILDOPA . renalna hiper tenzija.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. deca 10mg/kg dnevno. 1x2mL Cena 3/2-10-5990 17./kg dnevno u podeljenim dozama.12. maks..j. Moditen® depo MIACALCIC® .1din 8600097011037 769/2006/12 05. Paralelni lekovi: Moditen®. 8 i. dnevno i. teška psihomotorna uznemirenost. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg.5mg.4din (R) 7040184 sprej za nos.100mg (oralno). anksioznost. angina pektoris: 2 -3 puta po 50.3 puta po 250mg.4din 4011548003626 272/2005/12 04. 200mg. dnevno. 5x10 kom Cena 579.j./kg na 6 sati.1din 8608809000027 3/2-10-9382 02. 200i. 2x10 kom Cena 84.D. blister.j. ampula. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i.12. . maks.Nemačka metoprolol .06. 1x25 kom Cena 85.Srbija metildopa ./mL.co.HEMOFARM AD .2006 doziranje: akutni i hronični psihotični poremećaji. na 12 sati. 250mg. uzima se u toku ili neposredno posle jela.v. nazalno 200 i.2005 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno. 20mg dnevno. bočica. tireotoksikoza: 4 puta po 50mg. maks. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno).c.DigitSoft. ili 400 i. 1x25 kom Cena 292.H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA H05Ba preparati kalcitonina (SZR) 0040180 rastvor za injekciju.j.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070850 obložena tableta. agresivno i nekontrolisano ponašanje: odrasli 2 -10mg dnevno podeljeno u 3.2002 3502. selektivni (R) 1107565 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.Švajcarska kalcitonin . Paralelni lekovi: Methyldopa METOPROLOL STADA® 200MG RETARD .SRBOLEK A. ekscitiranost. rastvor. na 6 sati. sprečavanje menopauzalnih napada vrućine: odrasli 2. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. dnevno uz dodatnu terapiju.STADA ARZNEIMITTEL AG . ili s.11. 3g dnevno. šizofrenija. bolovi u kostima kod neoplazmi: 200 i.j. osteoporoza: 100 i. doza održavanja 1 puta po 1.j.Srbija flufenazin . bočica sa raspršivačem. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2. Paget-ova bolest: 3 puta nedeljno 50-100 i. hiper tenzija u trudnoći. paranoidne psihoze.NOVARTIS .

KG . 1. 10x3mL 9088881345725  (Z) 0071854 rastvor za injekciju.TORREX CHIESI PHARMA GmbH .12.2006 Cena 1464.Velika Britanija suksametonijum .G03AA07 Cena 1221/2006/12 Cena 1222/2006/12 1258.v.12.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.03mg. fiksne kombinacije Cena 297. Paralelni lekovi: Legravan® MIDARINE . 4x7 kom Cena 1158.3-1.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija: preporučena doza je 40mg dnevno sa hranom ili bez nje. blister.5mg.N05CD08 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (Z) 0071850 rastvor za injekciju. 150mg. blister.2005 1486. ampula.02.2005 691. doza 160mg. 100mg. 10x1mL 9088881345718  (Z) 0071851 rastvor za injekciju.07.Nemačka telmisartan . inj.8din 26.12.9din 21. 10x2mL 9088881345695 M Cena 711/2005/12 Cena 712/2005/12 Cena 709/2005/12 Cena 710/2005/12 Cena 713/2005/12 26.07.nr . 5mg/mL.9din 26. MIDAZOLAM TORREX . 40mg+12.v.C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401052 tableta.2005 www.Nemačka levonorgestrel.4din 9006968004150 1219/2006/12 21.DigitSoft.2005 26. 1x21 kom 8600103492126 482/2007/12 07. deca do 1 godine i.Nemačka telmisartan. 80mg.v. dnevno.2006 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03aa gestageni i estrogeni.2006 1423. dok je kod pacijenata sa teškom hipertenzijom maks.5din (R) 1135241 obložena tableta. ampula.v. 50mg/10mL. 40mg.KG .C09CA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM 21 c09ca antagonisti receptora angiotenzina II.abecedni spisak registrovanih lekova MICARDIS® . 80mg+12. blister. 4x7 kom 9006968004211 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.11.12. ukupna doza maks.5mg.co. Paralelni lekovi: PritorPlus™ MICROGYNON® 30 .1%-tnog rastvora.3din 21. inj. najviše 2.1din 26. inj.07. inj.3din 3/2-10-6384 20. MICARDIS® PLUS . zatim 7 dana pauze.3din (R) 1103891 tableta.) 0. 4x7 kom 9006968004198 (R) 1401053 tableta.15mg+0.M03AB01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03aB derivati holina (SZ) 0082320 rastvor za injekciju. 2. blister. Doza se može povećati do 80mg jednom dnevno.5mg/kg. 5mg/5mL. 10x10mL 9088881345749  (Z) 0071853 rastvor za injekciju.1mg/kg) zavisno od potrebnog stepena relaksacije. 10x5mL 9088881345701  (Z) 0071852 rastvor za injekciju. inf. 600mcg/kg (0. (2.5mg/min.2002 doziranje: mišićna relaksacija: odrasli i deca preko 12 godina i. .m. 0.2005 4671.5mL/min.Austrija midazolam . deca od 1-12 godina i.SCHERING AG . ampula. monokomponentni (R) 1103890 tableta. 4x7 kom 9006968004174 1220/2006/12 21. 15mg/3mL. 2mg/2mL.2mg/kg. odrasli i deca i.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. prolongirana upotreba i. ampula.GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. ampula. 2mg/kg. etinilestradiol .07.2007 doziranje: kontracepcija: 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. ampula. blister. hidrohlortiazid .12. tokom 21-og dana. 100x2mL Cena 7184.

hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 3.8g/d. maks. deca 0. 2x14 kom Cena 244. parenteralno odrasli 0. blister. 300mg. blister. askorbinska kiselina . juvenilni reumatoidni ar tritis: deca do 12 god. 25mg. cardiopirin® MIDOL C . fiola. angina pektoris: 12. Paralelni lekovi: dormicum®. tokom 1-2 nedelje. Paralelni lekovi: andol.3din (BR) 1086900 šumeća tableta.5mg početno.Srbija acetilsalicilna kiselina . zatim 25mg dnevno. maks. doza održavanja 80-100mg/kg/d. dnevno.6-5.4-3.6din 319/2007/12 23. deca 0. Upsarin® sa vitaminom c MILENOL . blister.5mg. maks.6g/d (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza. Karvileks® www. cor-aS. 130mg/kg/d.C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07ag blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora (R) 1107660 tableta.HEMOFARM AD . Karvedilol. 8 g.2004 Cena 340din (R) 1107661 tableta. početne doze od 60-130mg/kg/d (manje od 25kg telesne mase) ili 2. rastvoreno u čaši vode.8din 8600097401418 515-04-5145/03 21. maks.4g/d.DigitSoft. inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.01. antireumatik: odrasli i deca iznad 12 god. 2 puta po 25-50mg.Srbija acetilsalicilna kiselina . 2x10 kom doziranje: inhibicija agregacije trombocita: 100-300 (50-325)mg/dan.07-0.50mg dnevno.08-0. isključujući heparin (BR) 1086307 tableta. Flormidal® MIDOL .5mg.2003 doziranje: analgetik i antipiretik: odrasli i deca starija od 12 god.2mg/kg. andol.15-0. 2x10 kom Cena 762.05.01. aspirin® protect MIDOL .01. 100mg.Srbija acetilsalicilna kiselina. Paralelni lekovi: aspirin® plus c. Paralelni lekovi: acetisal pH 8.2mg/kg. aspirin® direkt.6g/d u više pojedinačnih doza. 400mg+240mg.125mg (dve nedelje). a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. zatim 2 puta po 25mg.2007 M N02Ba salicilna kiselina i derivati Cena 76. a deca 90-130mg/kg/d u 4-6 pojedinačnih doza.06.5mg početno.2007 Cena 515-04-567/03 27. aspirin® 500.HEMOFARM AD .25mg (dve nedelje).B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita. 300mg. reumatska groznica: odrasli 4. blister. 6 tabl.N02BA51 ANALGETICI Cena 30. zatim 2 puta po 6. početna doza 2. uvod u anesteziju: odrasli 0. do 4g/d u 4-6 pojedinačnih doza.N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086305 tableta. aspirin® Migran.2007 doziranje: blagi i umereni bolovi. ask pH 8.4-3. 50x10 kom 8600097400237 (BR) 1086306 tableta.co.2004 doziranje: hipertenzija: 12.05. febrilna stanja. Paralelni lekovi: coryol®. 20-30 minuta pre anestezije. reumatske bolesti: odrasli 3 puta po 1-2 tabl. doza održavanja 3.Srbija karvedilol .15-0. 12. nastaviti sa 2 puta po 12. maks. maks. blister. dilatrend®. doza održavanja za decu i odrasle 60 70mg/kg/d tokom 1-6 nedelja.nr .9-7.20mg/kg. 2x14 kom 8600097401425 515-04-5145-1 21. anbol.HEMOFARM AD . 1x10 kom 8600097400435 321/2007/12 23. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze.22 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: premedikacija.5din 320/2007/12 23.HEMOFARM AD .1mg/kg.

A11DB. rastvor.08. 10mcg/doza. deca 5.2 doze.SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH .2006 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0. strip. 5x2mL Cena 381din 4030674000118 79/2007/12 11. bočica. MINIRIN® .40mcg/dan podeljeno u 1. a zatim 30-50mg (doživotna terapija). (100mg+100mg+1mg)/2mL. kod blažih oblika 1 inj.3. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta.. 4x15 kom 4030674000477 80/2007/12 11.DigitSoft. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (R) 0052201 rastvor za injekciju.20mcg /dan. Paralelni lekovi: emosint H01Ba vazopresin i analozi (R) 7045080 sprej za nos.Švajcarska dezmopresin . zatim 0.2mg pre spavanja (oralno) ili 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. trovanje cikloserinom: 300mg piridoksina dnevno. kod primene penicilamina 100mg piridoksina dnevno.3. jednom dnevno.6mg dnevno.01.1mg. ampula.H01BA02 H01Ba vazopresin i analozi (R) 1045081 tableta.01.A11DB. VITAMINI a11dB vitamin B1 u kombinaciji sa B6 i/ili vitaminom B12 (BR) 1052200 obložena tableta.08.. 1x30 kom (R) 7045080 sprej za nos. Wernicle-Korsakoff sindrom: 100mg tiamina svakodnevno do pobošanja stanja.6din 515-04-2270/04-1 03. 1x50 doza HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Cena 3486.2007 doziranje: akutna terapija hipovitaminoze: 1 inj.FERRING AB .2007 doziranje: deficit vitamina: 1-3 tablete dnevno.H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI M Cena 3277.6mg dnevno.5din 515-04-2270/04 03. kod uzimanja cikloserina i kod Leigh-ove bolesti: 100-300mg dnevno.2mg. cijanokobalamin . idiopatska sideroblastna anemija: koja reaguje na piridoksin 200-600mg piridoksina dnevno u toku 1-2 meseca.Nemačka benfotiamin. 2x15 kom Cena 875. 0. ostali metabolički poremećaji: 100-500mg dnevno.co. kod primene izonijazida 50mg piridoksina dnevno. MILGAMMA® N . 100mg+100mg.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . nazalno odrasli 10. piridoksin.1mg. strip. Paralelni lekovi: emosint MINIRIN® . deca 5. zatim 0.2007 Cena 1598din (BR) 1052202 obložena tableta. nazalno odrasli 10.Švedska dezmopresin . trovanje hidralazinom: 25mg/kg telesne mase piridoksina.0.. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 20mcg (nazalno) posle 3 meseca terapije. primarna nokturalna enureza: odrasli i deca preko 5 godina 0. napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta. 1x5mL www.8din 4030674000460 78/2007/12 11.nr .08. rastvor. 2-3 puta nedeljno.MAUERMANN-ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG . 100mg+100mg.2 doze. bočica od tamnog stakla.2004 Cena 3277. piridoksin . 10mcg/doza.m.01.Nemačka tiamin. trovanje izonijazidom: 1g piridoksina i.0.6din 1435/2006/12 15. bočica od tamnog stakla.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MILGAMMA® 100 .40mcg/dan podeljeno u 1.2004 doziranje: dijabetes insipidus: oralno odrasli i deca početno 3 puta po 0.20mcg /dan.

zatim doza održavanja 3 -4 puta po 200mg. inj. MIRAPEXIN® .co.v.ZDRAVLJE A.1.Švajcarska metoksipolietilenglikol-epoetin beta . MIRCERA® .05. postepeno povećavati na 3 puta po 0.01.2006 doziranje: komorske aritmije: oralno doza zasićenja 400.2007 doziranje: glaukom.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno.D. grupa I B (R) 1101260 kapsula.O. 3x10 kom Cena 859.2002  (R) 1085291 tableta. 200mg.5mg 5 -7 dana. razmak između stavljanja 2 kapi 5 minuta.2007 Cena (SZR) 0069211 rastvor za injekciju.5. 1mg. 1x0. 1x1mL 8606103889256 1819/2007/12 03.09. .B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati (SZR) 0069200 rastvor za injekciju.2007 www.09.25mg.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . 3x10 kom Cena 3429.C01BB02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01BB antiaritmici. MIRCERA® .2002 doziranje: Parkinsonova bolest: početna doza 3 puta po 0. 1x1mL 8606103889218 1817/2007/12 03. blister.09.PHARMACIA ENTERPRISES S. rastvor. 1x0. 1x10mL Cena 67din 8600097200172 960/2007/12 10.Belgija pramipeksol .HEMOMONT D. .nr .6mL. 1% ili 2% rastvora. 4. bočica. MIOKARPIN . bočica.(PHARMACIA & UPJOHN) .N04BC05 ANTIPARKINSONICI N04Bc agonisti dopamina  (R) 1085290 tableta.11. 250mcg/0.3mL.B03XA03 ANTIANEMICI B03Xa ostali antianemijski preparati Cena (SZR) 0069207 rastvor za injekciju.2007 Cena (SZR) 0069209 rastvor za injekciju.5mg dnevno. blister.09. blister. 200mcg/mL. postoperativna stanja kada je mioza poželjna. otvaranje ugla prednje očne komore pri oftalmološkim operacijama.2007 Cena (SZR) 0069210 rastvor za injekciju.O. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. bočica.. 2%.600mg odjednom. s.2007 Cena (SZR) 0069208 rastvor za injekciju.4din 3/2-10-5406 19.F. antidot posle korišćenja midrijatika.Nemačka metoksipolietilenglikol-epoetin beta .2007 Cena 1815/2007/12 03. 300mcg/mL.24 abecedni spisak registrovanih lekova MINSETIL® .09. izazivanje mioze u preoperativnoj pripremi.6din 3/2-10-5405 19.Crna Gora pilokarpin . bočica. 1000mcg/mL.Srbija meksiletin . cikloplegik: 1-6 puta po 1-2 kapi. 1x1mL 8606103889232 1821/2007/12 03.c. bočica.ROCHE DIAGNOSTICS GmbH . 100mcg/mL.A.DigitSoft. napunjen injekcioni špric.3mL 8606103889195 M Cena 1816/2007/12 03.125mg.S01EB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01eB parasimpatomimetici (R) 7094033 kapi za oči. 1x1mL 8606103889225 1818/2007/12 03.6mL (8606103889201) (SZR) 0069201 rastvor za injekciju.09.09. 800mcg/0.7din 8600064105349 91/2006/12 31. tvrda. napunjen injekcioni špric. 1x1mL 8606103889249 1820/2007/12 03. 0. 50mcg/mL.11. bočica. 5x10 kom Cena 377. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina. ili i. maks.

50mcg/0. 45mg.H NFG.3mL.3mL 8606103889140 1810/2007/12 03.. 150mcg/0. 1x5mL Cena 5224. 5 uzastopnih dana. inj. MIRENA® . 3x10 kom Cena 1635. 1x0. TOVARNA ZDRAVIL.04. .03.v. Cena napunjen injekcioni špric. anksiozno . 10mg/5mL. u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta može se povećati. KG .co.3mL.KRKA.3din 9088881332121 261/2006/12 06. blister.depresivni poremećaji: odrasli početna doza je 15mg uveče. s.09.3mL Cena 8606103889188 1814/2007/12 03.D. blister. progutati bez žvakanja.abecedni spisak registrovanih lekova (SZR) 25 0069202 rastvor za injekciju.Finska levonorgestrel .2006 doziranje: rak dojke. zavisno od terapijskog protokola uz praćenje vrednosti hemoglobina.2din 3838989513597 751/2006/12 02. idiopatska menoragija.03. primenjuje se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom.v. gde se levonorgestel postepeno otpušta (20mcg dnevno tokom 5 godina). 1x0. 75mcg/0.2007 (SZR) 0069205 rastvor za injekciju.09. M www.3mL. inicijalna terapija u pacijenata sa bolovima zbog uznapredovalog karcinoma prostate refraktarnog na hormonsko lečenje. 1x0. non-Hodgkin-ov limfom. 30mg.2007 (SZR) 0069206 rastvor za injekciju. akutna ne-limfocitna leukemija odraslih.Austrija mitoksantron . remeron®. napunjen injekcioni špric. bočica staklena. hronična mijelogena leukemija u blastnoj krizi.09. tokom 5 minuta.SCHERING OY . ili i. inf. Cena napunjen injekcioni špric. tabl. bočica staklena.06.2007 (SZR) 0069203 rastvor za injekciju.M.3mL 8606103889164 1812/2007/12 03.2006 doziranje: kontracepcija. 1x10mL Cena 9935. 1x0. 1x1 kom Cena 9367. sve do 45mg/dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze. 100mcg/0.06. remirta® MITOXANTRON “EBEWE” . napunjen injekcioni špric.09.G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (Z) 6136920 intrauterini dostavni sistem.L01DB07 ANTINEOPLASTICI L01dB antraciklini i srodne supstance (SZ) 0033241 koncentrat za rastvor za infuziju.3din 9088881337089 260/2006/12 06. Paralelni lekovi: calixta®. Paralelni lekovi: Postinor® 2 MIRZATEN® . D. Cena napunjen injekcioni špric.2006 doziranje: depresija.2007 doziranje: anemija usled hroničnog oboljenja bubrega (HOB): individualno. 200mcg/0.Slovenija mirtazapin . zaštita od hiperplazije endometrijuma za vreme supstitucione terapije estrogenima: intrauterini uložak se ugrađuje u matericu.3mL. hronična progresivna multipla skleroza: odrasli 12mg/m2 telesne površine dnevno u i. 20mg/10mL. 1x0.DigitSoft.B. ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina.N06AX11 PSIHOANALEPTICI N06aX ostali antidepresivi (R) 1072050 film tableta. 3x10 kom 3838989513610 750/2006/12 02. plastična folija.3mL. hepatom. pred spavanje.c.EBEWE PHARMA GES.3mL 8606103889157 1811/2007/12 03.3mL Cena 8606103889171 1813/2007/12 03.nr .2006 Cena 3496din (R) 1072051 film tableta.2006 (SZ) 0033242 koncentrat za rastvor za infuziju.9din 8600103492065 466/2006/12 06. 20mcg/24h.2007 (SZR) 0069204 rastvor za injekciju.09.

srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041408 suspenzija za injekciju. karpula. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041404 suspenzija za injekciju. bočica. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2026.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.HEMOFARM AD . humani . MIXTARD® 10 HM PENFILL® . 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.1din 515-04-1183-1 15.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.06. 100i.1din 515-04-1184-1 15.j./mL.co.6din 515-04-1184/03 15. parenteralni.Danska insulin humani .NOVO NORDISK A/S .A10AD01 abecedni spisak registrovanih lekova LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.07. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041409 suspenzija za injekciju. karpula.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi.2 MIXTARD 30 HM . vrstu insulina.nr ./mL.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.07.6din 515-04-1183/03 15. MIXTARD® 20 NOVOLET® .j. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena 964.6din (R) 0041536 rastvor za injekciju.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. MIXTARD® 10 NOVOLET® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S . a10ad insulini i analozi. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 100i./mL.07.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 1x10mL 8600097012119 515-04-839/03 27.Danska insulin kristalni i protamin izofan. vrstu insulina. 100i./mL.Danska insulin kristalni i protamin izofan. vrstu insulina.NOVO NORDISK A/S . parenteralni. 5x3mL Cena 2209.Danska insulin humani . 5x3mL Cena 2026. vrstu insulina. parenteralni. humani .j. 5x3mL M Cena 2209.DigitSoft. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041406 suspenzija za injekciju./mL. humani . parenteralni.Srbija insulin kristalni i protamin izofan. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. MIXTARD® 20 HM PENFILL® . 5x3mL www. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. parenteralni.j.07.NOVO NORDISK A/S .j.

MIXTARD® 30 NOVOLET® . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041405 suspenzija za injekciju.1din 515-04-1186-1 15.VRŠAC .D. parenteralni./mL.nr .07.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. Mixtard® 10 NovoLet®.HEMOFARM KONCERN A. parenteralni. 100i. 100i. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2004 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.Danska insulin kristalni i protamin izofan./mL. Mixtard® 50 NovoLet® MIXTARD® 30 PENFILL® . 100i.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. Humulin Pen M3. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041546 suspenzija za injekciju.Danska insulin kristalni i protamin izofan. MIXTARD® 50 NOVOLET® . 5x3mL Cena 2209.2003 www. vrstu insulina.6din 515-04-1185/03 15.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. humani . Mixtard® 40 NovoLet®.j. humani .j.07. Mixtard 30 HM.Srbija insulin humani . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.2003 doziranje: individualno.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi./mL. parenteralni. 5x3mL M Cena 2209.j.6din 515-04-1187/03 15. karpula. 5x3mL Cena 2209. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041402 suspenzija za injekciju. 5x3mL Cena 2026./mL.DigitSoft.07.Danska insulin kristalni i protamin izofan. 100i.NOVO NORDISK A/S . Paralelni lekovi: Humulin M3. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. humani .NOVO NORDISK A/S .6din 515-04-1186/03 15.j. vrstu insulina. Mixtard® 30 FlexPen®. vrstu insulina. Mixtard® 20 NovoLet®./mL. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. vrstu insulina. parenteralni.NOVO NORDISK A/S .Danska insulin kristalni i protamin izofan. 5x3mL a10ad insulini i analozi. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041403 suspenzija za injekciju. parenteralni.07.07.A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 2 Cena 515-04-1709/04 19. MIXTARD® 40 NOVOLET® . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041407 suspenzija za injekciju.abecedni spisak registrovanih lekova MIXTARD® 30 FLEXPEN® . karpula sa dozerom u pen aplikatoru.j.co. 100i.PO LICENCI NOVO NORDISK A/S .NOVO NORDISK A/S .A10AD01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. humani .

. 1x100 kom Cena 823. 5mg.3 doze. 20mg.07.Slovenija flufenazin .2 puta po 20. blister. olicard® MONODIPIN .KRKA. posle jela.nr . psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. pojedinačna doza 100mg. preoperativna priprema bolesnika. 1mg. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza).C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102450 tableta.D. psihotična stanja udružena sa organskim poremećajima. produžena terapija: 12. 2mg. bočica.2005 Cena 125.SRBOLEK A.2005 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. . Paralelni lekovi: Metoten®. povraćanje različitog porekla: oralno odrasli 2. TOVARNA ZDRAVIL. D. stabilna angina pektoris: 2-3 puta po 1-2mg. doza održavanja 1 puta po 1-5mg. maks.C01DX12 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01dX ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca Cena 114.GALENIKA AD . hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. ampula. 25mg/mL. 12mg dnevno.Srbija molsidomin .9din 8608807100309 495/2005/12 26. 1. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. 2x10 kom M BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 258din 515-04-4256/03 25. a druga posle 8 sati). 3x10 kom 8608807100316 428/2005/12 26. blister. MODITEN® .D. .Slovenija flufenazin .2din 3838989577179 1418/2007/12 05. 3x10 kom 8608809000607 1881/2007/12 06.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (R) 1070254 obložena tableta. Lopion®.DigitSoft.5.5din (R) 1102452 tableta.2007 doziranje: ishemijska bolest srca. Paralelni lekovi: Lopion retard®.5-10mg dnevno podeljeno u 3-4 doze.5 -10mg podeljeno u 3. 120mg dnevno podeljeno u 2.10.2 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. preoperativna priprema bolesnika. 20mg dnevno.05.07.2007  (R) 1070256 obložena tableta. 1x25 kom Cena 100. 5x1mL Cena 1232. vrstu insulina.40mg (prva doza ujutro.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.co. D.5din (3838989577124) 1416/2007/12 05.07. maks.09. Moditen® depo MODITEN® DEPO .4 doze. blister. povraćanje različitog porekla: parenteralno akutna stanja: 2. Lopion® forte MONIZOL® .4din (R) 1102295 tableta.C08CA01 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402860 tableta. Paralelni lekovi: Monosan®. maks.N05AB02 PSIHOLEPTICI N05aB fenotiazini sa piperazinom u bočnom nizu  (SZR)0070261 rastvor za injekciju.10. Prinzmetal-ova angina.2007 doziranje: šizofrenija.2007 doziranje: šizofrenija.8din (3838989577131) 1417/2007/12 05.D. 2.Srbija amlodipin . TOVARNA ZDRAVIL. Paralelni lekovi: Metoten®. maks. 2x15 kom Cena 76.5mg.25mg na 15 -35 dana zavisno od terapijskog odgovora. manijačno-depresivne psihoze (manijačna faza). blister.D. . bočica. 40mg.KRKA.2004 www.Srbija izosorbidmononitrat . Moditen® MOLICOR® .

O.06. 20mg+12. 2x14 kom Cena 393. profilaksa angine pektoris: 1 puta po 5mg. vrstu insulina.DigitSoft. Paralelni lekovi: Monizol®. amlodil.2006 doziranje: arterijska hipertenzija: 10mg jednom dnevno u početku.Srbija izosorbidmononitrat .6din 8600097200189 3/2-10-3023 29.9din 8027950040018 1620/2006/12 08. 3x10 kom Cena 125. amlopin Lek®.09. 1-2 puta po 20-40mg prva doza ujutro.2001 doziranje: profilaksa napada angine pektoris. 10mg. bočica. 10mg+12.5mg.2004 doziranje: hipertenzija.2004 doziranje: arterijska hipertenzija 1 tabl. 10mg. zatim 10. Paralelni lekovi: visine® www. blister. hronična insuficijencija miokarda: 2 puta po 10mg za bolesnike koji ranije nisu lečeni organskim nitratima. vazotal MONOPRIL . 120mg dnevno podeljeno u 2-3 doze.02.O.05%.C09BA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 515-04-1318/04 03.USA fosinopril.02. blister.5mg. hidrohlortiazid . MONOSAN® .05.40mg jednom dnevno.5din 8605000800104 3/2-10-7917 27. blister. Normodipine®.08. 100i. blister. 10mg dnevno.1din 515-04-4257/03 25. a druga posle 8 sati.co. 2x14 kom 8027950040025 1621/2006/12 08. 40mg. MONTEVIZIN® .2din (R) 1103811 tableta. maks. MONOPRIL® PLUS . amlohexal. 1x10mL Cena 964. blister. 20mg.HEMOFARM AD . amlogal®. bočica.Crna Gora tetrizolin .S01GA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (R) 7091070 kapi za oči.O.BRISTOL-MYERS SQUIBB . humani .06. dnevno (uvek u isto vreme). Norvasc®.2004 Cena 1201din (R) 1401236 tableta. rastvor. olicard® MONOTARD HM .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 1402861 tableta. Paralelni lekovi: alopres®. 3x10 kom 8605000800098 3/2-10-7918 27. Tenox®.PHARMASWISS D. maks.2001 doziranje: edem konjunktive: odrasli 2-3 puta po 1-2 kapi u oko. parenteralni.A10AC01 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401235 tableta.O. Prinzmetal-ova angina.SLAVIAMED D. .j. . blister. monokomponentni (R) 1103810 tableta.6din 8600097012089 515-04-838/03 27. 2x14 kom 515-04-1318/04-1 03.9din (R) 1102302 tableta.nr .09. 2x14 kom M LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ac insulini i analozi./mL. 2x10 kom 2 Cena 428.2006 Cena 586.Srbija fosinopril .2001 Cena 76. ujutro. blister. amlodipin.HEMOMONT D.Srbija insulin amorfni i kristalni.O. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva (R) 0041539 rastvor za injekciju. 0. . 20mg.O.C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102300 tableta.C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2003 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.08. 1x10mL Cena 60.

3 dana).2006 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.ZAMBON SWITZERLAND LTD .DigitSoft. blister. degenerativna bolest zglobova).2004 doziranje: suzbijanje umerenih do jakih bolova. 50x1mL Cena 515-04-2791/04 27. maks.KG .J01XX01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 3029730 granule za oralni rastvor. 15mg/1. dnevna doza 60mg.2006 M01ac oksikami (Z) 0161022 rastvor za injekciju. parenteralno 15mg dnevno duboko i.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7. maks.2002 § (SZ) 0087856 rastvor za injekciju.03.2007 doziranje: urinarne infekcije: odrasli 3g jednokratno rastvoreno u čaši vode.m. pojedinačna doza je 1mg.7din 3/2-10-4810/1 15. ampula. 2mg na 4 sata.Srbija karbocistein .2002 doziranje: analgezija: 10-20mg dnevno.07. 4mg na 4 sata.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M M01ac oksikami Cena 505. ampula. Paralelni lekovi: Medoxicam.Grčka meloksikam . i. 2mg. suzbijanje bolova tokom porođaja: i.m.D.GALENIKA AD . tvrda. 10x1mL Cena 814.5mL www. pojedinačna doza 30mg.04. maks.co. Melox Fort MOVALIS® .2002 doziranje: simptomatsko lečenje bolnog osteoar tritisa (artroza.ALKALOID AD . . Paralelni lekovi: Medoxicam. 10x1mL Cena 3/2-10-1017 15.N02AA01 ANALGETICI N02aa prirodni alkaloidi opijuma § (SZ) 0087854 rastvor za injekciju. 1x8g Cena 301. MOVALIS® .6din 8600097001366 497/2006/12 10. a parenteralna primena je ograničena na 2. 3g/8g. Melox Fort MUCODYNE® . 2x10 kom 9006968003757 323/2006/12 14. 5x1.7din 3/2-10-5768 11. 2mg na 3 sata.E. . uveče upostelji.9din (R) 1161020 tableta. blister.08. posle pražnjenja mokraćne bešike. ampula. ampula. Melox. 4mg. MORADOL . degenerativna bolest zglobova).05.Švajcarska fosfomicin .20 abecedni spisak registrovanih lekova MONURAL® . na prazan stomak.07.R05CB03 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (R) 1112050 kapsula. MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID® .1din (R) 1161021 tableta.2002 Cena 691.06. preoperativno. 2x10 kom 3/2-10-5509/1 10.Nemačka meloksikam . dodatak balansiranoj anesteziji. (doza se ne sme prekoračiti. kesica.5-15mg. Melox.5-15mg. 3x10 kom Cena 90.N02AF01 ANALGETICI N02aF derivati morfinana § (SZR) 0086830 rastvor za injekciju. reumatoidnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa: oralno 1 puta po 7.Makedonija morfin . maks. Meloksikam. 20mg. blister. 7. Meloksikam.nr .3din 5993300401484 1370/2007/12 21. 15mg.5mg. 375mg.BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.M01AC06 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 247.BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.11.5mL.v.Srbija butorfanol .

MUCOSOLVAN® .2din (BR) 3112053 sirup. ampula.S.co.2006 Cena 69. 2x10 kom Cena 244. 25mg/mL.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.A11JA. tuba. deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg.04.4din (BR) 3112223 sirup. 30mg.08. Mucosolvan® MULTIBIONTA N . bočica od tamnog stakla. bronhopulmonalne komplikacije posle hirurškog zahvata.125mg. MYCOFIN® .7din 8600097001489 501/2006/12 10.08. dugotrajna parenteralna ishrana. VITAMINI a11ja kombinacije vitamina (Z) 0052711 koncentrat za rastvor za infuziju.9din (BR) 3112055 sirup. 30mg/5mL. u dijagnostičke svrhe (bronhografija. deca od 2..MERCK KGaA . bronhoaspiracija): odrasli početna doza 3 puta po 750mg. 100mg+40mg+25mg+15mg+10mg+10mg Cena +6mg+1. bočica od tamnog stakla. TBC pluća. . kožna kandidijaza: 1-2 nedelje. zavisno od indikacije (Tinea corporis. .3din 9006968004310 1277/2006/12 02. 1x100mL 9006968004303 1276/2006/12 02.08. primena kod dece se ne preporučuje. doza održavanja 2 puta po 750mg. oboljenja jetre. piridoksin. 5x10mL 515-04-861/03 26.65mg. bočica od tamnog stakla. zadržavanje bronhijalnog sekreta.A.5mg. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm.nr .abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 21 3112052 sirup. 25mg/mL. 15mg/5mL. 1%. . Tinea pedis 1 nedelja-2 puta dnevno. 1x100mL Cena 195.2006 Cena 67.Grčka ambroksol .5mg: deca od 2-5 godina 3 puta po 7. cruris 1-2 nedelje.6din 9006968004297 1278/2006/12 02. bronhoskopija.08.2003 doziranje: vitaminska supstitucija u parenteralnoj ishrani.2006 Cena 273. bolesnu kožu treba oprati sapunom i potpuno osušiti. deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. pre stavljanja. nikotinamid. tiamin.NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.2006 Cena 47. 1x100mL 8600097001472 500/2006/12 10. 50mg/mL.2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: deca do 2 godine 2 puta po 7. dnevno. Lamox. isključivo u sastavu infuzije. bočica od tamnog stakla.04. cistična fibroza. mukoviscidoza.BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S. tokoferol. dekspantenol. retinol .Nemačka askorbinska kiselina. bočica od tamnog stakla. blister.2din (BR) 3112054 sirup.D01AE15 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu (R) 4157110 krem.04.Grčka ambroksol . Mucosolvan® junior MUCOSOLVAN® JUNIOR . 1x200mL 8600097001465 499/2006/12 10. Paralelni lekovi: ambro-Hemofarm. 2 nedelje1 puta dnevno. deca od 5. stanja iscrpljenosti.09.A.2006 doziranje: akutni i hronični bronhitis. Flavamed.Turska terbinafin .2006 doziranje: akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa izrazito povećanom sekrecijom i oslabljenim transpor tom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg.DigitSoft.5. 1x15g Cena 8699540350304 1822/2007/12 03.2007 doziranje: površinske gljivične infekcije: 1-2 puta dnevno nanositi krem na kožu. Pityriasis versicolor-2 nedelje).04.12 godina 3 puta po 250mg. 50mg/mL. opekotine: 1 inj. riboflavin. bočica od tamnog stakla.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 3112221 sirup. Lamox.R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici (BR) 1112220 tableta. Paralelni lekovi: Lamisil® M www. zapaljenje srednjeg uha i sinusa. Flavamed. 1x200mL Cena 135.5 godina 4 puta po 62. disfunkcija digestivnog trakta sa malapsorpcijom. 1x100mL 8600097001458 498/2006/12 10.

09.2 meseca. canesten®. tuba. Plimycol MYCORIL® .D. Kansen. bočica staklena. infekcije kosmatih delova kože 1.2004 doziranje: gljivične infekcije kože i mukoznih membrana. canesten® 3. 2%. kutana kandidijaza. šampon 2 puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene).6 nedelja.09. 1x15g 8608807101313 515-04-2556/04-1 10.J02AB02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02aB derivati imidazola Cena 280. 1x100mL 8608807100835 515-04-2555/04-1 10. aluminijumska folija. Ketokonazol www.D.2din (BR) 4157581 šampon.2004 doziranje: gljivične infekcije kože izazvane dermatofitama.D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157580 krem.22 MYCORIL® .D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157575 krem.9din 515-04-296/04 28. profilaksa gljivičnih infekcija: odrasli 200mg. 2%.Srbija ketokonazol .2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče vaginalnu tabletu staviti tokom 3 dana ili 500mg jednokratno.co.REMEDICA LTD . seboreični dermatitis krem: 1. 1x20g abecedni spisak registrovanih lekova ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 89.D.Srbija ketokonazol .G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137416 vaginalna tableta.2004 209.6din 515-04-298/04 28. sistemske gljivične infekcije.Kipar klotrimazol .2004 doziranje: lečenje i prevencija seboroičnog dermatitisa.09. Paralelni lekovi: Ketokonazol M MYCOSEB® .D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ac derivati imidazola i triazola (BR) 4157581 šampon.2din 8608807100828 515-04-2556/04 10.06.12meseci.Srbija ketokonazol . onihomikoze: 6.2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima 2 nedelje posle njihove primene). Pityriasis versicolor. tuba. canesten® 1. 1x1 kom Cena 515-04-297/04 28.Kipar klotrimazol .REMEDICA LTD . Kansen.9din (R) 4157582 krem. 500mg.2din 8608807100835 515-04-2555/04 10.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 3x1 kom Cena 106.06. peruti i Pityriasis versicolor: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju. trajanje terapije: dermatomikoze: 2.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2 -3 puta dnevno mazati promene na koži.nr . bočica plastična. 2%.09. Paralelni lekovi: antifungol®. Paralelni lekovi: aquarius. .2004 Cena 64.4din (R) 1327130 tableta. Paralelni lekovi: aquarius. 2x10 kom 8608807100811 515-04-2554/04-1 10. Ketokonazol MYCOSEB® . 2%. .DigitSoft.2004 Cena 236. 200mg. tuba. 1x30g Cena 142.1din (R) 6137417 vaginalna tableta. blister. aluminijumska folija.09. 1%. 1x100mL Cena 236. 200mg. izuzetno 400mg dnevno.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Paralelni lekovi: antifungol®. . deca 3mg/kg dnevno.06.ZORKA PHARMA A. Plimycol MYCOSEB® . sistemske mikoze: nekoliko meseci.

deca preko 1 godine 4mg/kg dnevno.2003 Cena 26475.Švajcarska mikofenolna kiselina . od 6-14 godina 2-4mg/kg telesne težine dnevno. Paralelni lekovi: Tetrazepam-MIP M www.6din 515-04-2683/03 19. maks. Paralelni lekovi: cellcept® MYOLASTAN® . podeljeno u 3 doze. 150mg.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . 3x10 kom Cena 5997001313367 1839/2007/12 03.Mađarska tolperison . 180mg.12. obliterantne vaskularne bolesti. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 23 MYDOCALM® . encefalomijelitis).12.GEDEON RICHTER LTD . cerebrovaskularni poremećaji. 50mg. cervikalni i lumbalni sindrom. podeljeno u 3 doze. Little-ova bolest: odrasli 150-450mg. 1440mg dnevno.Francuska tetrazepam . 360mg.co. blister. artroza velikih zglobova.2003 doziranje: profilaksa odbacivanja organa: 2 puta po 720mg. mijelopatija. blister. spondiloza i spondiloar troza. MYFORTIC . deca mladja od 6 godina 5mg/kg telesne težine dnevno.NOVARTIS . blister.2007 doziranje: stanja povišenog tonusa skeletnih mišića (multipla skleroza. maks. 2x10 kom Cena 487. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici).1din (SZR) 1014261 gastrorezistentna tableta.2004 doziranje: bolni spazmi mišića: odrasli 50mg uveče pre spavanja.nr . podeljeno u 3 doze.DigitSoft.M03BX04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem (R) 1165100 film tableta. po potrebi dozu povećavati za 25mg dnevno. 12x10 kom 515-04-2684/03 19.M03BX07 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03BX ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem  (R) 1071810 film tableta.8din 515-04-785/04 04.L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi (SZR) 1014260 gastrorezistentna tableta.09.05. 12x10 kom Cena 13237.

DigitSoft.24 abecedni spisak registrovanih lekova www.co.nr .

NovaSoL. monokomponentni (R) 7110330 kapi za nos. 600mg. rastvor.1% NAFAZOL .6 godina 2 puta po 200mg. ampula.Srbija nafazolin . šumeće tablete pre upotrebe rastvoriti u vodi. krvarenje iz nosa. rastvor.12. sinuzitis. bronhijalna astma. rastvor.Slovenija diklofenak . 0. rinosinuzitis.8din (R) 1112310 šumeća tableta.6din (R) 1112311 šumeća tableta.SANITARIJA . Uniclophen® 0.2002 doziranje: akutni i hronični bronhitis. 75mg. deca do 2 godine 1 puta po 200mg. Fluimucil® 200. Fluimucil® 100. primenjivati najduže 5 dana kontinuirano. fiola.4 kapi na 6 sati 0.co. Paralelni lekovi: Uniclophen. bronhiektazija.2007 Cena 64. fiola.D. Nafazol NAKLOFEN® . bol posle keratoktomije ili traume. najduže 5 dana kontinuirano. bočica. NovaSoL. . rastvor. rastvor. 1x10mL N Cena 3/2-10-7730 20.HEMOFARM AD . kataralno zapaljenje srednjeg uha. rinosinuzitis.5din 515-04-03560-2 28.12. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2-4 kapi 0.05%.NOVARTIS OPHTHALMICS AG SWITZERLAND . monokomponentni (R) 7110095 kapi za nos. 1x10mL 3/2-10-7729 20.1 %. 1x10mL 8600097400886 332/2007/12 23.09.Srbija acetilcistein . bočica sa kapaljkom.01.2004 www.R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05cB mukolitici Cena 92.2002 Cena 147. pneumonija. Nafazolin NAFAZOLIN . D. priprema za rinološki pregled. deca preko 6 godina 1-2 kapi 0. 1x10mL Cena 50.4din 8600097400879 331/2007/12 23. 0. 200mg.1din (R) 7110096 kapi za nos. akutni i hronični rinitis. 0.09. rastvor.05 %.HEMOFARM AD . bočica. 1x10 kom 8600097012065 3/2-10-7494 25. 1x5mL 515-04-244/04 29. deca 1.2002 doziranje: polenska kijavica. priprema za rinološki pregled. TOVARNA ZDRAVIL.2007 doziranje: akutni i hronični rinitis. 0.Srbija nafazolin . 1x20 kom 8600097012058 3/2-10-7493 25.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.abecedni spisak registrovanih lekova 25 N NAC . acc 200.HEMOFARM .01. bočica sa kapaljkom. pneumokonioza. Paralelni lekovi: Benil®.05%.1%.05% rastvora na 6 sati.1% rastvora na 6 sati. cistična fibroza. otitis media: odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po 200mg.Švajcarska diklofenak . Fluimucil® 600 NACLOF® .12.2002 Cena (R) 7110331 kapi za nos. krvarenje iz nosa.KRKA. Paralelni lekovi: acc 100. 0.DigitSoft. Paralelni lekovi: Benil®. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa: odrasli 2. postoperativni bolovi: 3-5 puta dnevno 1-2 kapi u obolelo oko. bočica sa kapaljkom.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 0162203 rastvor za injekciju. acc Saft.nr .12. 5x3mL 3838989501624 Cena 59.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.S01BC03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Bc nesteroidni antiinflamatorni lekovi Cena (R) 7099152 kapi za oči. deca od 2.2004 doziranje: neinfektivna zapaljenja oka.1%. rastvor.2 kapi na 6 sati 0.1%.

rektalno odrasli 50 -150mg dnevno podeljeno u više doza. rapten-K®. ako je neophodno. diklofen.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI N M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162207 kapsula.Slovenija diklofenak . bubrežne i žučne kolike početna: i održavajuća doza je 1 tabl. diklofenak.3 doze. diclofenac duo. diklofen®.KRKA. 2x5 kom 3838989503420 573/2005/12 23. Naklofen® duo. rapten® duo NAKLOFEN® RETARD . diclofenac BMS. dismenoreja. 550mg. diclofenac-retard.05. diklofenak. tvrda. diklofenak duo remevita® plus. doza održavanja 1. diklofen®.9din 3838989625559 515-04-03560-1 28.150mg dnevno podeljeno u 2.D. diklofenak Forte. diclofenac duo.D. diklofenak duo remevita®.2004 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima. rapten-K®.Srbija naproksen . rapten rapid. 2x10 kom 8608807101252 Cena 152. posle porođaja.Slovenija diklofenak . . strip.co. dismenoreja 50 -150mg dnevno. diklofenak Forte.M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (BR) 4167365 gel. 50mg. Paralelni lekovi: diclorapid®.2005 doziranje: oralno odrasli početna doza 100.Slovenija diklofenak . Paralelni lekovi: diclorapid®. D.DigitSoft. rapten rapid. diclofenac-retard. ako je potrebna dnevna doza od 150mg.3mg/kg dnevno.09. 1%. diklofenak retard.KRKA.2004 doziranje: lokalna terapija inflamatornih. rapten rapid. tuba. blister.11.2 puta po 75mg ili 100mg dnevno. 2x10 kom Cena 181. diclofenac duo. juvenilni artritis deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1. povrede mekih tkiva. 50mg. TOVARNA ZDRAVIL. jednom na dan.D.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162560 film tableta. voltaren NAKLOFEN® DUO . diklofen®. stomatološke operacije. Naklofen® retard. diklofenak duo remevita® plus. diklofenak duo remevita®. 2x10 kom Cena 96din 3838989503437 574/2005/12 23. diklofenak duo remevita® Plus.2 (R) abecedni spisak registrovanih lekova 1162201 gastrorezistentna tableta.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. 2x10 kom Cena 122din 3838989500573 515-04-03560/03 28. diclofenac-retard. rapten® duo NAKLOFEN® . reumatskih i drugih bolova: 3 -4 puta 2. blister.11. diklofenak. diklofenak Forte.D.KRKA. Paralelni lekovi: diclofenac BMS. Naklofen®.09.2 puta po 75mg.6din 515-04-1054/04 05. TOVARNA ZDRAVIL. Naklofen®.1din 3838989500320 570/2005/12 23. diclorapid®. .može da se kombinuje sa tabletom 50mg ili supozitorijama. diklofenak. D.M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance (R) 1162206 tableta sa produženim oslobađanjem.nr . . diclofenac BMS. Naklofen® duo.2005 doziranje: bolovi u reumatskim bolestima: odrasli 1. 100mg. Paralelni lekovi: diclofenac duo 4% Spray gel.2004 www. blister. blister. 1x60g Cena 126. diklofenak retard.11.2005 Cena (R) 5162204 supozitorija.4g gela blago utrljati na obolelo mesto. bubrežne kolike 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata. bolna i zapaljenska stanja mišićno-kostnog sistema. TOVARNA ZDRAVIL. D. Naklofen® retard. rapten® duo NAKSETOL . rapten-K®. diklofenak duo remevita®. . 75mg.

inflamatorna oboljenja mekih tkiva. glavobolja.Srbija naproksen . ublažavanje bolova umerene jačine: oralno odrasli 2-3 puta po 375mg. Naproksen.2004 doziranje: posttraumatski bolovi.03.2006 Cena 120. blister.09. Naproksen. rektalno odrasli 2 puta po 500mg. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 2. blister.Slovenija naproksen . 500mg. inflamatorna oboljenja mekih tkiva. Nalgesin® S.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A. Paralelni lekovi: Naksetol. Paralelni lekovi: Nalgesin® S. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 1.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162423 film tableta. blister. Nalgesin® forte. TOVARNA ZDRAVIL. 2x10 kom 515-04-05169/03 28. glavobolja.co. zubobolja.3 puta po 275mg. . 375mg. vanzglobni reumatizam.4din (R) 5162422 supozitorija. migrena. Nalgesin® forte.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162106 film tableta.D. TOVARNA ZDRAVIL.2 puta po 550mg. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2004 Cena (R) 1162667 tableta.3din 8608807101009 249/2006/12 03. postoperativni i ginekološki bolovi. 5x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-05169-1 28. migrena.POLFARMEX SA . blister. 250mg.Poljska naproksen . Paralelni lekovi: Naksetol.09. deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2004 doziranje: posttraumatski bolovi.09. Naproxen NAPROXEN . deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.D. 500mg.6din (R) 1162107 film tableta. D. Nalgesin® S. postoperativni i ginekološki bolovi. . deca juvenilni ar tritis: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Nalgesin® forte. Naproksen www. Naproxen NALGESIN® S .Slovenija naproksen . 1x10 kom Cena 3838989528836 515-04-03818/03 28. Naproxen NAPROKSEN . D. 1x10 kom 3838989501617 515-04-03818-1 28. ublažavanje bolova i zapaljenja i snižavanje telesne temperature kod infektivnih bolesti: odrasli 2. 275mg. Nalgesin® S. inflamatorna oboljenja mekih tkiva.DigitSoft. ublažavanje bolova umerene jačine: odrasli 1 -2 puta po 550mg.nr . deca juvenilni artritis 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2006 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.KRKA. . blister.abecedni spisak registrovanih lekova 2 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.KRKA. reumatska oboljenja.3 puta po 250mg dnevno. Naproksen.D. zubobolja.2004 doziranje: inflamatorne i degenerativne reumatske bolesti.09. Nalgesin® forte. bolovi u kičmi. bolovi u kičmi. Naproxen NALGESIN® FORTE . strip. 550mg. 10x500mg 8608807100941 250/2006/12 03. reumatska oboljenja.03. 2x10 kom Cena 130.M01AE02 M01ae derivati propionske kiseline (R) 1162666 tableta. Paralelni lekovi: Naksetol.M01AE02 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline Cena 140. Paralelni lekovi: Naksetol. vanzglobni reumatizam.

09. 400mcg dnevno. hipovolemijski šok. odrasli i. hiponatrijemija.06. hiponatrijemija.9%.v.v.7din 8600097200127 773/2006/12 05. NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .2006 Cena 48.06.v. boca. 50mcg/doza. 1x200 doza B05Xa rastvori elektrolita Cena 59. Sodium chloride N NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . 0. hipovolemijski šok.O. 9g/L.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI NASOBEC . USA . Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.R01AD09 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110310 sprej za nos.8din (Z) 0175516 rastvor za infuziju.USA beklometazon . Sodium chloride B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175580 rastvor za infuziju. .DigitSoft. 9g/L. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. bočica sa raspršivačem. inf. 1x500mL www.co. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). hipovolemijski šok. odrasli i. Paralelni lekovi: Beconase™ NASONEX . 1x120 doza 8584055531402 515-04-284/03 20.4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.05%. hipovolemijska dehidratacija.9%. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. maks.Crna Gora natrijum-hlorid . hipovolemijska dehidratacija.06. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika. 1x500mL 8600097010689 772/2006/12 05.R01AD01 NAZALNI PREPARATI r01ad kortikosteroidi (R) 7110023 sprej za nos.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Cena 59.8din bočica sa raspršivačem. . dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg. 1x250mL 8600097200394 515-04-3690/04 30.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175510 rastvor za infuziju.09. 1x500mL Cena 59.V. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). odrasli i.HEMOFARM AD . boca plastična.2 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-225/03 01. suspenzija.SANA HAMMEUM . hipovolemijska dehidratacija.Srbija natrijum-hlorid . 9g/L.9%. Paralelni lekovi: Sodium chloride 0.7din 515-04-1366-1 30.Belgija mometazon .7din (Z) 0175240 rastvor za infuziju.08.nr . 9g/L. Cena 1015.IVAX CORPORATION. inf. inf.SCHERING-PLOUGH LABO N. suspenzija.2004 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.Srbija natrijum-hlorid . hiponatrijemija.2003 doziranje: alergijski i vazomotorni rinitis: odrasli i deca preko 6 godina 2.O.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.2003 doziranje: polenska kijavica. rinitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 puta dnevno 2 doze u svaku nozdrvu. boca. boca staklena. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE .HEMOMONT D.

NATRIJUM KROMOGLIKAT .abecedni spisak registrovanih lekova NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE . . Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum (ringerov rastvor).2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.2000mL za 24 sata.S01GX01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01gX ostali antialergici (R) 7099220 kapi za oči.O. 1000mL/24 sata brzinom 70 kapi/min (oko 250mL/sat). hipovolemijska dehidratacija. . 1x500mL Cena 107. hipovolemijski šok.R. boca.HEMOFARM AD .2005 doziranje: profilaksa i terapija akutnog i hroničnog alergijskog konjunktivitisa i keratokonjunktivitisa: odrasli i deca preko 4 god.HEMOMONT D. kalcijum-hlorid. Paralelni lekovi: Natrii chloridi infundibile compositum.ZDRAVLJE A. hipovolemijska dehidratacija. kalcijum-hlorid.B05BB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI N B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (SZ) 0173265 rastvor za infuziju. 3-4 puta dnevno (na svaka 4 www. odrasli i.7din 8600097200110 1280/2007/12 12. hiponatrijemija.O.2007 doziranje: nadoknada gubitka vode i elektrolita (izotonična dehidratacija.HEMOMONT D. starosti 1-2 kapi u oči.D.B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175515 rastvor za infuziju.2003 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.O. inf. hiponatrijemija. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0.5din boca staklena. 9g/L. Cena 65. odrasli 500.33g/L. ringer’s Injection. ringer’s Injection. održavanje volumena ekstracelularne tečnosti. deca: oko 5mL/kg/sat. . 1x500mL Cena 59.3g/L+0. rastvor. 1x500mL 8600097010634 1923/2006/12 20.Crna Gora glukoza. 8.5din boca plastična. kalijum-hlorid .Crna Gora natrijum-hlorid. Cena 65. kalijum-hlorid . boca. 5%+0. ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR) . hiponatrijemija.O. hipovolemijski šok.06.3g/L+0. bočica sa kapaljkom. ukupna dnevna doza 2. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): 0.2006 doziranje: nadoknada gubitka vode i natrijuma (izotonična dehidratacija.6% od telesne mase. hiponatrijemija.12.09.Srbija natrijum-hlorid.33g/L.7din 8600064105349 515-04-271/03 11. hipovolemijska dehidratacija.9din 8588000227778 551/2005/12 19.6g/L+0.Srbija natrijum-hlorid .5 -1L dnevno. 8. Sodium chloride NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM . ringerov rastvor NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5% .B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05BB rastvori za elektrolitni disbalans (Z) 0175260 rastvor za infuziju. prosečnom brzinom 80 kapi/min.6g/L+0. . Paralelni lekovi: Sodium chloride 0. hipovolemijski šok.B05XA03 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI 2 B05Xa rastvori elektrolita (Z) 0175180 rastvor za infuziju.v. hipovolemijska dehidratacija.co. ukupna dnevna doza 2.O.9%.9%.UNIMED PHARMA S.5 -1L dnevno.06. vehikulum za druge lekove): zavisi od kliničkog stanja i telesne mase bolesnika. metabolička alkaloza uz gubitak tečnosti): zavisi od indikacije i stanja bolesnika.6% od telesne mase.DigitSoft. 1x10mL Cena 239.10. natrijum hlorid .nr .Slovačka kromoglicinska kiselina . 1x500mL 8600097200134 1655/2006/12 15. 20mg/mL.

5mg dnevno.Nemačka nebivolol . 5mg. ampula.2003 doziranje: metabolička acidoza. 1000mg/4mL. 2x14 kom 4013054002162 Cena 92/2005/12 Cena 93/2005/12 Cena 94/2005/12 15.5 mmol/kg na sat. NEBIDO® .SCHERING AG .2din 8600064101891 515-04-4012/03 17.12.D. deca preko 2 godine 0. 10x5mL Cena 15653.BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) .co.ZDRAVLJE A.. 5mg. ampula.m. sve dok je pacijent izložen alergenu. nastaviti oralno sa 5mg dnevno sledećih 2-6 dana.Austrija natrijum-hidrogenkarbonat . 3x10 kom Cena 43. postoperativna opstipacija.nr . duboko u glutealni mišić.C07AB12 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. blister. blister. maks.DigitSoft. NAVOBAN . te se 15-20 min.NOVARTIS .12.12. priprema za rendgenološka dijagnostička ispitivanja: 5-10mg uveče. 5mg. 5mg.4%.FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH . odnosno.08.2002 doziranje: prevencija mučnine i povraćanja koje izaziva hemioterapija: odrasli 5mg parenteralno pre početka hemioterapije.2003 doziranje: akutna i hronična opstipacija bez organskog supstrata. dodatak aparatima za održavanje kardiopulmonalnih funkcija: individualno.Srbija natrijum-pikosulfat .2006 doziranje: supstituciona terapija kod muškog hipogonadizma: svakih 10-14 nedelja i. preoperativno čišćenje creva.5din 15. 1x5 kom 3/2-10-5795 17.2005 www. selektivni (R) 1107630 tableta.1din 3/2-10-5795/1 17. 10x100mL Cena 515-04-3833/03 11. 1x14 kom 4013054002155 (R) 1107632 tableta.Švajcarska tropisetron . sporo. maks.2mg/kg. hiperhloremična hiponatremija. 5mg. tvrda. blister. 1. blister.300 abecedni spisak registrovanih lekova sata) nekoliko dana do 6 nedelja. Testosteron depo NEBILET® .A04AA03 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124030 rastvor za injekciju.2005 412.A06AB08 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125060 obložena tableta. Paralelni lekovi: andriol Testocaps.G03BA03 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03Ba derivati 3-androst-4ona (R) 0048233 rastvor za injekciju. posle primene može doći do zamagljenosti vida.4din (R) 1124032 kapsula. 5mg.2005 19. posle aplikacije ne preporučuje se upravljanje vozilom i rukovanje mašinama. .08.08. NATRIUMBICARBONAT . 1x4mL Cena 8677.12. 1x7 kom 4013054002148 (R) 1107631 tableta. Paralelni lekovi: vividrin® NATRIJUM-PIKOSULFAT .B05XA02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05Xa rastvori elektrolita (SZ) 0133110 koncentrat za rastvor za infuziju. blister.08. bočica staklena.Nemačka testosteron .2002 Cena 6002.6din 8600103492416 1275/2006/12 02. 8. alkalizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima.

zatim 1-2 kapi na 4 sata.nr .oralnu primenu (BR) 1120100 pastila. nedepolarizujuća neuromuskularna blokada: odrasli N07aa antiholinesteraze (Z) 0088060 rastvor za injekciju. levomentol . 0.2-0.Nemačka amilmetakrezol. Paralelni lekovi: Neo angin®.c.4-dihlorbenzil alkohol.2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta.2004 doziranje: 0.2006 doziranje: vaginalna kandidijaza.S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7090813 kapi za oči.07. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis. promuklost. angina).6mg+1.25mg na 4 sata. više puta dnevno. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. 0.Nemačka amilmetakrezol.2mg+5.1.v. bolovi u grlu. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-PENOTRAN® . deca 0.ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK .G01AF20 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137060 vagitorija.0. faringitis. afte) i desni (gingivitis). keratitis.oralnu primenu (BR) 1120101 pastila. 500mg+100mg.05.O. ili s. laringitis. teškoće pri gutanju. NEO ANGIN® .A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . teškoće pri gutanju.Crna Gora deksametazon. 0. prehlada. 10x1mL www. bolovi u grlu. levomentol .2006 doziranje: prevencija i lečenje zapaljivih i infektivnih oboljenja usta.05.2007 doziranje: zapaljenja i infekcije prednjeg segmenta oka (blefaritis. afte) i desni (gingivitis). duboko u vaginu. NEOSTIGMINE INJECTION BP . doze. rastvor.HEMOMONT D.c.1%+0. strip. stabilna hronična srčana insuficijencija: odrasli 1 puta po 5mg uz jelo. bočica.Nemačka neostigmin . prehlada. Paralelni lekovi: Neo-angin® bez šećera.5mg i. ampula.Turska metronidazol. sor.5mg i. pre dojenja.abecedni spisak registrovanih lekova 301 doziranje: esencijalna hiper tenzija.m. blister. i jedna ujutro tokom 7 dana.m.6mg+1. prevencija infekcija kod gripa: odrasli i deca iznad 6 godina na svakih 2-3 sata otopiti u ustima po 1 pastilu. kod ponovljenih infekcija: 1 vagitorija uveče i ujutru tokom 14 dana.72mg. 2x12 kom Cena 4008617149606 645/2006/12 17. neomicin . novorođenčad 0. keratokonjunktivitis. zapaljenje sluzokože usta (stomatitis.m.N07AA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM N Cena 358. promuklost. 2x12 kom Cena 4008617149507 640/2006/12 17.2mg+5. 2x7 kom Cena 8600103492409 153/2006/12 07. zapaljenje krajnika (tonzilitis. duboko u vaginu. Strepsils® mentol i eukaliptus NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA .7din 515-04-1453/04 15.5mg i. mešovite vaginalne infekcije: obično 1 vagitorija uveče. .DIVAPHARMA GmbH . faringitis.DIVAPHARMA GmbH . iridociklitis). grla i ždrela. povrede korneje.4-dihlorbenzil alkohol.DigitSoft. angina).07.35%. konjunktivitis. Miastenija gravis: odrasli 1-2. ili s. više puta dnevno. 0. ili s. iritis.5mg. doze ekvivalentno je 1. 2. sekundarni glaukom zbog prednjeg uveitisa: 1-2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba. zapaljenje krajnika (tonzilitis.9mg. 2.2din 8600097200042 1483/2007/12 10. grla i ždrela. mikonazol .05.5mg i.O. blister.A01AB11 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno . 1x10mL Cena 148. NEODEKSACIN .EMBIL PHARMACEUTICAL CO. LTD . sor. laringitis.02.co.c.

tvrda.4g dnevno podeljeno u 3 doze.5mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.09.06. zavisno od indikacije.. Paralelni lekovi: gabalept®.GOEDECKE GmbH . blister.2 Mij/kg dnevno. napunjen injekcioni špric. blister.5mL Cena 326. 300mg.8 nedelja.1din 4034541000508 2047/2007/12 25. 25mg.5mg i.m.V.F. NEOTIGASON® . 5x10 kom Cena 1590. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg.125 -1mg i.Nemačka gabapentin . 25mg.6. doza održavanja 25mg dnevno tokom sledećih 6. 10mg./0.J01GB07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01gB ostali aminoglikozidi (SZ) 0024520 rastvor za injekciju. 2. teška sepsa kod dece uzrokovana gramnegativnim mikroorganizmima. 10mg. 10x10 kom 8606102767340 835/2006/12 07.D05BB02 LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) d05BB retinoidi u terapiji psorijaze (R) 1155510 kapsula.DigitSoft. deca samo izuzetno 0.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084612 kapsula.01.2007 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze.1din (R) 1155511 kapsula.01. . paralitički ileus.L03AA02 IMUNOSTIMULANSI L03aa faktori stimulisanja kolonije (citokini) (SZ) 0069134 rastvor za injekciju/infuziju. tvrda. 48Mj.5mL Cena 10730. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze. infekcije urinarnog trakta. deca od 6 nedelja 12 godina 5.1din 8606103170200 1198/2006/12 14.Belgija netilmicin . uzima se uz jelo ili sa malo mleka.4din (R) 1155512 kapsula. 75mg dnevno.2006 Cena 3233. Katena® www.c. 1x1. N NEUPOGEN® . teški poremećaji keratinizacije: individualno.5din 8606103889034 402/2007/12 30. blister.5mL. 1. maks. blister.c. napunjen injekcioni špric. infekcije kostiju i zglobova: odrasli i deca preko 12 godina 4.2007 (SZ) 0069135 rastvor za injekciju/infuziju.nr . 30Mj.Švajcarska filgrastim . tvrda. teške kongenitalne ciklične ili idiopatske neutropenije kod odraslih ili dece: 0. bočica.06. profilaksa kod hirurških intervencija na otvorenom srcu. različite infekcije potkožnog tkiva. mijeloablativna terapija koja prethodi transplantaciji kostne srži.m. 3x10 kom Cena 8606102767333 790/2006/12 05.HOFFMANN-LA ROCHE AG . 1x0.v.2007 doziranje: nemijeloidna maligna oboljenja./0.4din 8606103889041 401/2007/12 30.5-1. ili s.2006 Cena (R) 1155513 kapsula.2006 Cena 5051.Nemačka acitretin .2006 doziranje: teški oblici psorijaze.06.07.2.co.5mL.SCHERING-PLOUGH LABO N. 10x10 kom 8606102767364 837/2006/12 07.30mg tokom 2-4 nedelje. NETROMYCIN® . maks. 150mg/1. tvrda. deca 0.07mg/kg sporo i.5 -8mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.302 abecedni spisak registrovanih lekova i deca 0.5mL.5mg/kg dnevno.5mL Cena 6604.06. 1x0.5. NEURONTIN® . odrasli početna doza 1 puta po 25.. tvrda. deca do 6 nedelja 4.8g dnevno podeljeno u 3 doze.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 -3 doze.05-0.2006 doziranje: septikemija i druge teške infekcije. postoperativne infekcije. ili s. blister. infekcije posttraumatskih povreda.HOFFMANN-LA ROCHE LTD . maks. 3x10 kom 8606102767357 836/2006/12 07. mobilizacija progenitorskih ćelija periferne krvi za autolognu infuziju. postoperativna retencija urina: odrasli 0.

Paralelni lekovi: gabalept®. 4x28 kom Cena 4008500123126 2304/2007/12 10. 800mg. zatim oralno 20mg dnevno.nr .07. 40mg.04. zatim oralno 40mg dnevno. maks. 10x40mg Cena 515-04-1980/04 13. gastroezofagusna refluksna bolest: 20mg jednokratno parenteralno.L01XE05 ANTINEOPLASTICI L01Xe inhibitori protein kinaze (R) 1039151 film tableta. deca od 6-12 godina 25-35mg/kg podeljeno u 3 doze.Švedska esomeprazol .alfa i interleukinom-2: odrasli preporučena doza 400mg (2 tabl. prevencija i lečenje ulkusa koji je povezan sa upotrebom NSAIL: jednom dnevno 20mg u toku 4-8 nedelja. postepeno povećavati po 300mg dnevno do 3 puta po 300mg. blister. od 200mg) 2 puta dnevno.10.09. 4x14 kom 4027269022594 Cena 342.12. 4x14 kom 4027269027506 (R) 1104703 tableta sa produženim oslobađanjem. 375mg.2003  (R) 1084617 film tableta.09.P. 1x7 kom 7321839721861 3/2-10-12 29. 20mg.co.8g dnevno podeljeno u 3 doze.Nemačka sorafenib . CORPORATION .07.04.12. 2. 1x7 kom 7321839721915 3/2-10-13 29. NEXIUM . 4x14 kom 4027269022587 (R) 1104702 tableta sa produženim oslobađanjem. 500mg. bočica.ASTRAZENECA AB . 1x14 kom 4022536921617 (R) 1104701 tableta sa produženim oslobađanjem.7din (R) 1122810 tableta. 5x10 kom Cena 4034541004483 515-04-3186/03 02. 40mg.2002 Cena 696. tokom 4 nedelje.BAYER HEALTHCARE AG . masna hrana smanjuje efikasnost leka.2007 doziranje: uznapredovali karcinom bubrega koji nije reagovao na terapiju interferona . 200mg.04. neuropatski bol: odrasli početna doza 300mg.2006 Cena 2390din 453/2006/12 06. blister.abecedni spisak registrovanih lekova 303 NEURONTIN® .2006 Cena 1472. bočica. 40mg.A02BC05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe 953.2004 9536.4g dnevno podeljeno u 3 doze.C. 1000mg.Nemačka nikotinska kiselina . tokom 4 nedelje.3din 452/2006/12 06. maks.MERCK KGaA . blister.6din 451/2006/12 06. 5x10 kom Cena 4034541004490 515-04-3186-1 02.2006 www.2006 Cena 3362.DigitSoft.6din (R) 1122811 tableta.2003 doziranje: epilepsija: odrasli i deca preko 12 godina doza održavanja 900-1200mg dnevno podeljeno u 3 doze.7din (Z) 0122813 prašak za rastvor za injekciju/infuziju.N03AX12 ANTIEPILEPTICI N03aX ostali antiepileptici  (R) 1084616 film tableta. blister. 750mg. 1x40mg Cena 515-04-1981/04 13.04.PFIZER H. blister. tablete progutati sa čašom vode. blister. blister.2002 doziranje: erozivni refluksni ezofagitis: 40mg jednokratno parenteralno.1din 454/2006/12 06.USA gabapentin .2004 Cena 487. blister.7din (Z) 0122812 prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 1. 600mg.C10AD02 N SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) c10ad nikotinska kiselina i derivati (R) 1104700 tableta sa produženim oslobađanjem. NIASPAN® . blister. Katena® NEXAVAR® .

blister.04.2006 Cena 1966. Paralelni lekovi: cefuroksim.Italija cisatrakurijum .2006 doziranje: angina pektoris i Raynaud-ov fenomen: 3 puta po 10mg u početku.M03AC11 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082410 rastvor za injekciju/infuziju.2006 doziranje: hipertenzija i angina pektoris: 2 puta po 20mg.09. 2 puta po 40mg. 1x1 kom Cena 8600097011990 3/2-10-7594 19.6din (SZ) 0321972 prašak za rastvor za injekciju.4 doze (na 6. 5x10 kom Cena 79. boca staklena. 2 puta po 40mg. ampula.2002 Cena 324.DigitSoft.2din (SZ) 0082411 rastvor za injekciju/infuziju. maks. Nifelat®. maks.11.304 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: dislipidemije: terapiju započeti sa 375mg jednom dnevno.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402482 kapsula sa produženim oslobađanjem.5din (SZ) 0321971 prašak za rastvor za injekciju. ampula.100mg/kg dnevno.8 sati). Nipidin NIFELAT® .N02BA01 ANALGETICI N02Ba salicilna kiselina i derivati (R) 1402761 tableta sa produženim oslobađanjem.3din 8600064104298 515-04-4004/03 28. u zavisnosti od lipidograma i uz postupno povećanje doze.2007 doziranje: hipertenzija. 2mg/mL. 1x1 kom 8600097012003 3/2-10-7593 19. 1500mg.Srbija nifedipin .2002 183.5mL Cena 1059din 8021961013054 484/2006/12 07.ZDRAVLJE A.HEMOFARM AD . nastaviti sa 500-1000mg dnevno. 20mg. meningitis izazvan osetljivim sojevima bakterija: odrasli 750mg -1.2006 j01dc cefalosporini.2002 doziranje: infekcije gornjeg i donjeg dela respiratornog trakta. cordipin® XL.11. blister.co. 2mg/mL. Xorimax®. podeljeno u 3.04. cordipin® retard.Srbija nifedipin .D. Nipidin N NILACEF® . maks. 20mg.02.5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija).01. blister. . 1x1 kom www. 750mg.2004 83.Srbija cefuroksim . 3x10 kom Cena 8600064105950 121/2006/12 06. cefuroxim-MIP®. ceroxim.nr .02.HEMOFARM AD . profilaksa u abdominalnoj hirurgiji. zinacef NIMBEX™ . maks. bočica.ZDRAVLJE A. cordipin® retard. deca preko 3 meseca 50. cordipin® XL.5din (R) 1402481 tableta sa produženim oslobađanjem. NIFELAT P® . 2 puta po 40mg (hipertenzija i angina pektoris).7din 8600097400541 333/2007/12 23.GLAXOSMITHKLINE SPA . 250mg. Paralelni lekovi: cordipin®. Nifelat P®.D.11. Cena 83. Paralelni lekovi: cordipin®. 5x2. angina pektoris: 2 puta po 20mg. NIFEDIPIN RETARD . dnevna doza 2000mg. II generacija (SZ) 0321970 rastvor za injekciju. tvrda. 5x5mL 8021961013061 485/2006/12 07.Srbija nifedipin . 3x10 kom Cena 73. .5din 20mg. 10mg. blister. zatim 3 puta po 20mg.J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3/2-10-7595 19. 3x10 kom 8600064101266 122/2006/12 06. bočica.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402480 tableta.

bočica. 30mcg/kg svakih 20 minuta (doza održavanja). upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno. 400mg dnevno. posle 2h povećavati dozu na 2mg/h tokom najmanje 5. deca 5mg/kg dnevno podeljeno u 2. 5x10mL Cena 8606103683021 483/2006/12 07.3 doze. actasulid® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163020 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova (SZ) 305 0082412 rastvor za injekciju/infuziju.01.2002 doziranje: reumatoidni artritis. maks. 100mg. Paralelni lekovi: aulin.D. . 5mg/mL. Nimulid®-Md. actasulid® NIMOTOP® S . 2x10 kom N ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 193din 3/2-10-2910 20. Nimulid®.2002 Cena 100.06. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. (osobe sa manje od 70kg 0. 2x10 kom ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 3/2-10-9193 24. dismenoreja. što pre od početka subarahnoidalnog krvarenja. dismenoreja. postoperativni bolovi.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163540 tableta.5mg/h). a najduže 14 dana. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. zubobolja. bočica. 1x50mL Cena 1120. odrasli i deca preko 2 godine 3mcg/kg u minuti (početna doza). maks. Nimesulid. 100mg. actasulid® NIMESULID .M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 103din 515-04-1626/03 17. glavobolja. sportske povrede. upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po100mg dnevno.04. 100mg.8din (R) 3163021 *suspenzija.M01AX17 M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163550 tableta. inj.C08CA06 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (SZ) 0402102 rastvor za infuziju.Srbija nimesulid . .nr .DigitSoft.2003 doziranje: reumatoidni artritis. glavobolja. Nimulid®. NIMESULID .BAYER HEALTHCARE AG .2mcg/kg u minuti. Paralelni lekovi: aulin.4din 8606007910254 65/2007/12 11. bočica. 1x30mL 8606103683038 482/2006/12 07. Paralelni lekovi: aulin.04. zubobolja. sportske povrede. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. inf. odrasli 150mcg/kg (intubacija). blister. 2x10 kom www.2006 Cena (SZ) 0082413 rastvor za injekciju/infuziju. postoperativni bolovi. blister.PANACEA BIOTEC LTD.HABIT PHARM A. blister. zubobolja.co. NIMULID® . ampula. zatim 1. Nimulid®-Md.2006 doziranje: stanja u kojima je potrebna mišićna relaksacija: i. 10mg/50mL. deca od 2 -12 godina 100mcg/kg (intubacija). upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: oralno odrasli 2 puta po 100mg posle jela.D. 50mg/5mL.2000 doziranje: reumatoidni artritis. deca 5mg/kg/dan podeljeno u dve doze. . Nimulid®-Md. 1x60mL 8901168083022 03-3943/99 07. postoperativni bolovi. degenerativna reumatska oboljenja zglobova. 2mg/mL.12.04.Indija nimesulid .03.Srbija nimesulid . glavobolja. 400mg dnevno. sportske povrede. 20mcg/kg svakih 9 minuta (doza održavanja).2007 doziranje: terapija subarahnoidalnih krvarenja usled prskanja aneurizme ili traumatskog porekla: 1mg/sat kontinuiranom inf. dismenoreja.v.SRBOLEK A.Nemačka nimodipin .

najviše 2 puta.2002 doziranje: nesanica: odrasli 5-10mg pre spavanja. . .02mg/min. po potrebi ponoviti. dismenoreja.005-0.2mg/min (početi sa 0. Nimulid®.07. Nitrolingual®. angina pektoris: 2 puta po 20mg. tuba.03. cordipin® retard.Indija nimesulid . a zatim na 5-10 min povećavati za 0.Srbija nifedipin . sprečavanje hiper tenzivnih reakcija pri endotrahealnoj intubaciji. inj.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (SZ) 0102180 koncentrat za rastvor za infuziju.O. deca do 1 godine do 2. maks. tvrda. Nitroglicerin.) 0.12. cordipin® XL.7din 8608807100361 885/2007/12 25. blister.PANACEA BIOTEC LTD. deca 2 puta po 50mg otopiti u ustima.D.5-5mg. 1mg/1. inj. Paralelni lekovi: Nitro-dur. 20mg (u bolnici). ampula. Nitropen spray www. anesteziji. Paralelni lekovi: cerson® M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 1163023 tableta. degenerativna reumatska oboljenja zglobova.O.C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402762 kapsula sa produženim oslobađanjem.30 abecedni spisak registrovanih lekova NIMULID® TRANSGEL . ligamenata i zglobova: 3-4 puta dnevno 2-4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati. ampula. sternotomiji: i.PANFARMA D. Nifelat P®.2006 doziranje: lokalizovana reumatska oboljenja zglobova. 1x30g Cena 155.6mL 8608807100354 884/2007/12 25.1din 3/2-10-4197 20. .2002 doziranje: reumatoidni artritis.5mg. traumatska oštećenja tetiva. akutni infarkt miokarda.6mL. postoperativni bolovi. glavobolja. 20mg. actasulid® NIPAM .14 godina 5mg.HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.2007 Cena 646. 1x10 kom Cena 78. Nifelat® NIRMIN® . upale gornjih disajnih puteva i urogenitalnih organa: odrasli 2 puta po 100mg otopiti u ustima.M02AA. spor tske povrede. NIMULID®-MD . maks. 2 puta po 40mg.01-0.Indija nimesulid . 50x1.2din 8901168601073 308/2006/12 08.04.6din 3870010004162 3/2-10-8638 12. epilepsija: deca do 1 godine 5-10mg. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA M02aa nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu (R) 4167021 gel.01-0. zubobolja. deca od 25 godina 2. 3x10 kom Cena 83. blister. inf.PANACEA BIOTEC LTD.04. deca od 6. 1%. .6mL Cena 1193. Paralelni lekovi: aulin. kontrolisana hipotenzija u hirurgiji.04.nr .v. 50x1.BOSNALIJEK D. lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva.Bosna i Hercegovina nitrazepam . 1x10 kom N NIPIDIN .v. Nimesulid. 5mg/1.2002 doziranje: hipertenzija.D. u razmacima od 10 min. Paralelni lekovi: cordipin®.M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 98.co. 5mg.6mL..5din 8600097401333 3/2-10-4806 25.01mg/min do željenog odgovora). i. 1mg tokom 3 min. deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg.6din (SZ) 0102182 rastvor za injekciju.DigitSoft. incizijama kože. .v. (posle efekta postignutog i. akutna insuficijencija levog srca sa edemom pluća.2007 doziranje: nestabilna angina pektoris.N05CD02 PSIHOLEPTICI N05cd derivati benzodiazepina  (R) 1077260 tableta.Srbija gliceriltrinitrat . blister. 100mg.

v. NITRO-DUR . 2x10 kom Cena 53. u sedećem položaju. deca preko 6 godina početna doza 0.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta. 1x40 kom Cena 49.Srbija metilprednizolon .2007 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris. ukloniti za 12. odrasli početna doza 4-48mg dnevno. 4mg. ostale indikacije: 10-500mg i.08. 80mg. posle pauze od 8.abecedni spisak registrovanih lekova 30 NIRYPAN® .2002 (Z) 0047174 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Nirmin®. 1x28 kom Cena 1571din 3837000016352 515-04-285/03 01. na početku i po završetku citostatske terapije.12.4din 8600064105998 124/2006/12 06. izolovana sistolna hiper tenzija: 10mg jednom dnevno.D. .m. vitalna ugroženost Nirypan solubile 30mg/kg i. liobočica sa rastvaračem u ampuli. po potrebi povećavati do doze održavanja 10-20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze.H02AB04 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (Z) 0047173 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. 1x28 kom 515-04-285-1 01.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102100 sublingvalna tableta. Lemod-Solu.02.Solu NITREPIN® .12. 15x1mL 8608811001937 3/2-10-9329 26. zastojno oboljenje srca: 1 puta dnevno na suvu kožu grudi.2007 doziranje: individualno i zavisno od indikacije. blister. ili i. liobočica sa rastvaračem u ampuli.D. Nitrolingual®.2006 doziranje: esencijalna hiper tenzija.12 sati po potrebi zalepiti novi flaster.v. blister. 15x1mL 8608811001944 3/2-10-9330 26.5mg sublingvalno 5-10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad.SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG .6din (R) 9102631 transdermalni flaster. Cena 622. Nitropen spray N www.JUGOREMEDIJA A.Švajcarska gliceriltrinitrat .02.08.09. Cena 1053. doza održavanja 4-8mg. Paralelni lekovi: Nirmin®. blister. bočica.5mg/kg dnevno. folija. 10mg.5din 8600064105981 123/2006/12 06. 1 sat pre. Nitropen spray NITROGLICERIN . Lemod® . maks.D.v. 40mg.5mg sublingvalno. doza održavanja 2-8mg dnevno. po potrebi ponoviti za 3 minuta. 40mg dnevno.5mg.DigitSoft.Srbija nitrendipin . profilaksa 0. 20mg. 2x10 kom 8608811001968 2044/2007/12 25.C08CA08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina  (R) 1402191 tableta.24 sata. Nitrolingual®.v.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 9102630 transdermalni flaster.2002 Cena 141. najviše 3 lingvalete u razmaku od 3-5 minuta.4din 20mg.6din 8608809000614 208/2007/12 16.nr .co.Srbija gliceriltrinitrat . do 6 puta dnevno. akutni napad angine pektoris: terapija 0.7din (R) 1047177 tableta. 2x10 kom Cena 99. . Nitroglicerin. Lemod depo.8-1. nadlaktice ili ramena nalepiti flaster.01. ili 1g mesečno tokom 6 meseci. prevencija mučnine i povraćanja: 250mg i.2006  (R) 1402192 tableta. Nitro-dur. na 4-6 sati tokom 48 sati vitalna ugroženost. folija. 0. ZRENJANIN . reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1-4 dana i.SRBOLEK A.2003 Cena 2294.4din 40mg.ZDRAVLJE A. Paralelni lekovi: Lemod.

meka. blister. . Nitro-dur. spastička migrena: 0. meka.30 abecedni spisak registrovanih lekova NITROLINGUAL® . Nitro-dur.07. 1x10 kom Cena 9120018570362 1754/2006/12 02. zastojno oboljenje srca: 0.Nemačka nitroksolin .10.PHARMANOVA D.O.DigitSoft. Paralelni lekovi: Nirmin®. Paralelni lekovi: Nirmin®. blister. Nitrolingual® NITROXOLIN . 0.10.2001 www.4din 3/2-4206/00 20. bočica sa raspršivačem. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka.O.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102650 sublingvalni sprej.Nemačka gliceriltrinitrat . blister. blister. akutni napad angine pektoris. 1x10 kom Cena 9120018570393 1755/2006/12 02. 0.4mg/doza. Asthma cardiale. 250mg. meka. uzeti uveče.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps. meka.10.C08CA07 c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402710 tableta.CHEPHASAAR CHEMISCH .02.co. bočica sa raspršivačem.O.forte uzeti uveče.12.10. 150mg. plućni edem. 250mg.C01DA02 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 7102621 sublingvalni sprej. forte dnevno.. 9x10 kom 9120018570416 1751/2006/12 02.10. kaps. 3x10 kom 9120018570409 1750/2006/12 02.4-1.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029800 kapsula. uzeti sa čašom vode 1 sat pre obroka. 150mg.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . u profilaksi kaps.Srbija gliceriltrinitrat . 2x10 kom 8605000800159 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Cena 81.nr .Nemačka nitroksolin .2006 Cena 1500.2002 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris i produžena terapija posle infakta.O.2006 Cena (R) 1029804 kapsula. forte.6din (R) 1029801 kapsula.4-1. blister. blister. .10. blister.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . 1x4. 3x10 kom 9120018570379 1752/2006/12 02. hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. Nitroglicerin.2006 doziranje: odrasli i deca starija od 14 godina 3 puta po 1 kaps.2006 Cena 513.5mL Cena 141. renalne i plućne kolike. 250mg. Nitroglicerin. Nitropen spray NITROPEN SPRAY .Srbija nizoldipin .8din (R) 1029802 kapsula. 150mg.CHEPHASAAR CHEMISCH . meka.J01XX07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU N j01XX ostali antibakterijski lekovi (R) 1029803 kapsula.2006 Cena (R) 1029805 kapsula. KG . meka. Paralelni lekovi: Nitroxolin NIZOLDIN . 5mg.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik.2mg (1-3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik. dnevno hronične infekcije mokraćnih puteva i profilaksa recidiva: 1-2 kaps. POHL-BOSKAMP GmbH & CO.4mg/doza. kaps.G.2din 8606004135285 515-04-3073/03 09. 9x10 kom 9120018570386 1753/2006/12 02. Paralelni lekovi: Nitroxolin forte NITROXOLIN FORTE .SLAVIAMED D. u profilaksi kaps.2003 doziranje: profilaksa napada kod stabilne angine pektoris.2mL Cena 436din 3837000081992 3/2-10-3693 18. 1x12.

N. blister.D. 400mg. od 40 -100mcg/kg).co. hiper tenzija: 10-20mg dnevno. 3x10 kom Cena 660. blister.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.6din 8605000800142 3/2-4207/00 20. inj.09.2004 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. N www.V.M03AC03 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082280 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2din 3/2-10-6211 19. 20mg.Velika Britanija tamoksifen . inj.02.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132310 tableta.DigitSoft.J01MA06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01Ma fluorohinoloni  (R) 1132181 film tableta.5din 3838989501648 515-04-03553/03 28.080.KRKA. NOFOCIN .2002 doziranje: mišićna relaksacija u opštoj anesteziji: odrasli i deca preko 5 meseci i. 50x1mL Cena 8358. 10mg. TOVARNA ZDRAVIL.L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039010 film tableta. 50.SRBOLEK A. .Srbija norfloksacin .ASTRAZENECA UK LIMITED .5din 8608809000621 3/2-10-6197 03.ASTRAZENECA UK LIMITED . 2x10 kom Cena 330. blister.1mg/kg. i. lio-ampula sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Nolvadex®. Uricin NOLVADEX® . relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. hronične infekcije prostate.11. blister.80mcg/kg/sat (posle inicijalne i. relapsi urinarnih infekcija: 2 puta po 400mg posle jela. 2x10 kom Cena 188.abecedni spisak registrovanih lekova (R) 30 1402711 tableta. Paralelni lekovi: Nolvadex®-d.v.nr . hronične infekcije prostate.4din 8606103714060 1615/2007/12 06.Slovenija norfloksacin . Uricin NOLICIN® .L02BA01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA L02Ba antiestrogeni (R) 1039011 film tableta. Paralelni lekovi: Nofocin. Tamoxifen NORCURON . 4mg/mL. blister.2007 doziranje: karcinom dojke i endometrijuma: uobičajena dnevna doza 20-40mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.08. 40mg dnevno. D. 2x10 kom Cena 330.v. 0. inf.v. . zatim 20.06. 400mg.Velika Britanija tamoksifen . 3x10 kom Cena 324din 8606103714053 1614/2007/12 06. 10mg. Tamoxifen NOLVADEX®-D . ORGANON . Paralelni lekovi: Nolicin®.08.Holandija vekuronijum .2002 doziranje: nekomplikovane i komplikovane urinarne infekcije. maks.2001 doziranje: angina pektoris: 2 puta po 5-10mg.D.30mcg/kg (održavanje efekta).

) dnevno. amlogal®. blister. 10mg/1. vazotal N www.01.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402735 tableta.15 -0.0. karpula sa dozerom u pen aplikatoru. Paralelni lekovi: alopres®. postepeno povećavati doze u mesečnim intervalima do individualne doze održavanja. Cena 41695.Nemačka amlodipin . 150mcg.05mg/kg dnevno.Nemačka kvinagolid . 3x10 kom 5997001313480 1879/2006/12 18. blister. amlodil. Tenox®. Monodipin.025. vazotal NORPROLAC® .6din 5413973112383 1268/2006/12 02. a od 4.035mg/kg dnevno.5mL 3/2-10-10797 28.3mg dnevno.HEINRICH MACK NACHF. Paralelni lekovi: alopres®. 1x1.2din karpula sa dozerom u pen aplikatoru. blister. amlodipin. Norvasc®.co. amenoreja.nr .310 abecedni spisak registrovanih lekova NORDITROPIN® NORDILET® . amlopin Lek®.2006 Cena 615din (R) 1402301 tableta. blister.GEDEON RICHTER LTD . KG . 5mg.12.-6. amlodipin. 3x10 kom Cena 686. amlohexal. amlodil. dana 50mcg (bledo plave tabl. 10mg.2002 (SZR) 0044308 rastvor za injekciju. 15mg/1. najbolje uveče.G02CB04 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02cB inhibitori prolaktina  (R) 1149080 tableta.0mg/m2 dnevno. 3x10 kom Cena 370din 5997001313473 1878/2006/12 18.FERRING GmbH .2006 doziranje: hipertenzija.2002 doziranje: nedostatak hormona rasta: deca 0. Tenox®. dana preporučena doza je 75mcg (bele tabl.8din 3/2-10-10795 28. doza održavanja 75-150mcg. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.10.2007 doziranje: hiperprolaktinemija praćena kliničkim manifestacijama (galaktoreja. 5mg. supstituciona terapija: odrasli 0.DigitSoft. Paralelni lekovi: genotropin®. 1x6 kom Cena 8606007080780 123/2007/12 11. 10mg dnevno.H01AC01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01ac somatropin i agonisti somatropina (SZR) 0044307 rastvor za injekciju. tabl.) dnevno.5mL.2007  (R) 1149081 tableta. 1x1.6din 3/2-10-10795/1 28. 75mcg. maks.2002 (SZR) 0044309 rastvor za injekciju.12. 25mcg/50mcg. odnosno 1. blister. odnosno 0. amlopin Lek®. amlogal®.5mL. 3x10 kom Cena 8606007080803 127/2007/12 11.5mL. 1x1. 10mg jednom dnevno.Mađarska amlodipin .12. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno. 5mg/1. od 7.) jednom dnevno tokom prva 3 dana.1. amlohexal.2007  (R) 1149082 tableta. GmbH & CO. NORVASC® .01.01.5mL Cena 11300. Monodipin. Humatrope NORMODIPINE® .4mg/m2 dnevno.7. Normodipine®. infertilitet ili smanjeni libido): terapija započinje dozom od 25mcg (bledo ružičaste tabl. 3x10 kom Cena 8606007080797 126/2007/12 11. se uzimaju uz obrok.2006 doziranje: hipertenzija ili angina pektoris: 1 puta po 5mg. blister.NOVO NORDISK A/S .C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402300 tableta. Turner-ov sindrom: 0.Danska somatropin . maks.08.5mL Cena 27107. oligomenoreja.10.

Paralelni lekovi: analgin®. 1x28 kom www.5 -1g sporo i. estradiol . kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 0. inj.6din 515-04-2214/03 02.2002 doziranje: smetnje u klimakterijumu u žena sa zdravim uterusom. deca preko 2 godine 350mg/m2 na 12 sati. angina pektoris: početno 5mg jednom dnevno.O. rastvora na 6 sati. 50x5mL Cena 711. amlohexal.Srbija metamizol-natrijum . Monodipin. amlogal®. kontejner za tablete. 5g dnevno. rastvora na 6 sati.PHARMANOVA D.C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina (R) 1402736 tableta.abecedni spisak registrovanih lekova 311 NORVASC® . Nafazol. maks.J05AE03 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j05ae inhibitori proteaze (inhibitori HIv-proteinaze) (R) 1328615 kapsula. najduže 5 dana kontinuirano. 1x10mL Cena 50.2din 5013158765139 515-04-1763/03 17. 0.USA amlodipin .2003 doziranje: infekcija HIV virusom (monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima): odrasli 600mg na 12 sati.11.05%. kataralno zapaljenje srednjeg uha. 100mg. maks. dnevno tokom 16 dana.G03FB05 N POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Cena 3/2-10-9162 26.1 %. 2. prevencija otoloških komplikacija kod rinitisa odrasli 2.4din 8606004135094 515-04-1809/03 20. rinosinuzitis.Srbija nafazolin .11. uz obrok. 1mg+1mg.R01AA08 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici.1%.Danska noretisteron. sekvencijalni preparati (R) 1048147 film tableta.1din (R) 7110336 kapi za nos.12. amlopin Lek®. dnevno tokom 12 dana. bočica sa kapaljkom. Paralelni lekovi: Trisequens® g03FB gestageni i estrogeni. 10mg. osteoporoza: 1 crvena tabl. Normodipine®. 0.2. meka.2003 doziranje: polenska kijavica.9din 8608808101381 2081/2007/12 25.2007 doziranje: samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih.09. zatim 1 bela tabl. . rastvor. 3x10mg Cena 1257. Paralelni lekovi: Benil®. Baralgin M® NOVASOL . krvarenje iz nosa.ABBOTT LIMITED ..5g i.GALENIKA AD .co. amlodipin. rastvor. vazotal NORVIR .PFIZER . 10mg jednom dnevno. postoperativnih).2 kapi 0.m.O. Paralelni lekovi: alopres®.2003 Cena 64. Tenox®.nr . 4x1 kom Cena 26593.05 %.MANUFACTURING CENTER . inj.DigitSoft. deca 1. Nafazolin NOVOFEM® . monokomponentni (R) 7110335 kapi za nos.5g/5mL.Velika Britanija ritonavir .2003 doziranje: hipertenzija.4 kapi 0. amlodil. ili 1. bočica sa kapaljkom.N02BB02 ANALGETICI N02BB pirazoloni (SZ) 0086431 rastvor za injekciju. bočica. uz obrok. ampula. akutni i hronični rinitis. priprema za rinološki pregled. blister. 1x10mL 8606004135087 515-04-1808/03 20. NOVALGETOL® .11.v.NOVO NORDISK A/S .12.

100j. 6x15 kom 3/2-10-8089/1 27. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.NOVO NORDISK A/S .08.2002 doziranje: diabetes mellitus (tip 2): jednom dnevno 0.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 2804.2din (R) 1341351 tableta. parenteralni. maks. 5x3mL a10ad insulini i analozi. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 FlexPen® NOVONORM® . kratkog dejstva (R) 0041532 rastvor za injekciju.Danska repaglinid . vrstu insulina. blister.A10AB05 a10BX drugi lekovi koji snižavaju glukozu u krvi. 2mg.NOVO NORDISK A/S .Danska insulin aspart .2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. 1mg. 100j.11.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.2002 Cena 1262.2002 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.co. 100j. Novorapid® Penfill® NOVORAPID® FLEXPEN® . Novorapid® Penfill® a10aB insulini i analozi. Paralelni lekovi: Novorapid®. Paralelni lekovi: NovoMix® 30 Penfill® NOVOMIX® 30 PENFILL® .5din 3/2-10-9161 26.312 abecedni spisak registrovanih lekova NOVOMIX® 30 FLEXPEN® ./mL.NOVO NORDISK A/S . po potrebi povećavati u intervalima 1 -2 nedelje.5din 3/2-10-6837 22.NOVO NORDISK A/S . NOVORAPID® . dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.12. Paralelni lekovi: Novorapid® FlexPen®.3din 3/2-10-8089 27. 6x15 kom 3/2-10-8089/2 27. bočica.4din (R) 1341352 tableta. parenteralni.Danska insulin aspart . 5x3mL www.A10AD05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10ad insulini i analozi. 1x10mL Cena 2804./mL. isključujući insuline (R) 1341350 tableta.5mg.2002 Cena 1237./mL. 6x15 kom LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) Cena 3/2-10-10796 28. 0. kratkog dejstva (R) 0041527 rastvor za injekciju.nr . blister.12.Danska insulin aspart . blister.10. parenteralni. vrstu insulina. 100j.DigitSoft.10. 16mg dnevno.A10BX02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) N Cena 1207.5mg (početno).A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) a10aB insulini i analozi./mL. uložak. do najviše 4mg uz glavne obroke. parenteralni.Danska insulin aspart . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva Cena (R) 0041552 suspenzija za injekciju. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva (R) 0041528 suspenzija za injekciju. vrstu insulina. 5x3mL 8600102099326 1282/2006/12 02. vrstu insulina.10. karpula sa dozerom u pen aplikatoru.NOVO NORDISK A/S . dozu i vreme ubrizgavanja odredjuje lekar.

blister.DigitSoft. 2. sirup 3-4 puta po 50mg. 1x2. zatim u intervalima 4 -12 sati. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze. vrstu insulina. parenteralni. primenjuje se isključivo i.07.2 g/d.abecedni spisak registrovanih lekova NOVORAPID® PENFILL® .2mL (SZ) 0066601 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Nurofen active. Novorapid® FlexPen® NOVOSEVEN® .43. doza održavanja 0.07. 2.2mg. . Ibuprofen.2004 Cena (BR) 1162651 obložena tableta. 2x6 kom www. NUROFEN .2 -1.2 g/d. 2. 2x6 kom 515-04-1714/04 09.3mL Cena 63787./mL.8din 3/2-10-9163 26.5din 3/2-10-9164 26.07.2 g/d. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162654 oralna disperzibilna tableta. 1x100mL Cena 515-04-1712/04-1 09. kratkog dejstva (R) 0041553 rastvor za injekciju.2002 doziranje: doze i dužina terapije određuju se individualno.nr .RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD.NOVO NORDISK A/S .2004 Cena (R) 3162652 oralna suspenzija. 100j.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. 5x3mL Cena 8600102099319 1328/2006/12 04. teške epizode krvarenja 3. 200mg.Velika Britanija ibuprofen . posle jela.2004 (R) 3162653 oralna suspenzija. 2x12 kom 515-04-1711/04-1 09. na 2.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1.. doza održavanja 0. maks. bočica. 100mg/5mL.4 g/d. 1.07. maks. bočica od tamnog stakla. blister. 1x12 kom N Cena 515-04-1713/04 09.Hemofarm.12. 200mg.6-1.2-1. blister. 200mg.Danska eptakog alfa (aktivirani) .A10AB05 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) 313 a10aB insulini i analozi. deca od 3-7 god. ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima. blister. 3-4 puta po 200mg.3 sata u početku.6 kij/kg (60 -120mcg)/kg. Ibu .2004 Cena (BR) 1162655 oralna disperzibilna tableta. Upfen NUROFEN ACTIVE .B02BD08 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066600 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.12.07. liobočica sa rastvaračem.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1711/04 09. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza.v. 100mg. Nurofen Liquid.4mg. inj. sirup 3-4 puta po 100mg.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162650 obložena tableta.2002 Cena 123117. Paralelni lekovi: Novorapid®. rupan.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.NOVO NORDISK A/S . 1x100mL 515-04-1712/04 09. Paralelni lekovi: Brufen®.08. dozu i vreme ubrizgavanja određuje lekar.co. posle jela.8 g/d u 3-4 pojedinačne doze.6-1.2006 doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno.07.Velika Britanija ibuprofen . uložak. deca od 8-12 god. deca od 1-2 god. liobočica sa rastvaračem. 100mg/5mL. 1x4. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/kg/d u 3-4 pojedinačne doze.Danska insulin aspart .RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. .

57g+0. 3-4 puta po 200mg. metionin. Ibuprofen.646g.51g+0.393g+1.595g+0.2007 Cena 56. treonin .38g+4. 1x2500mL Cena 515-04-4028/03 11. lizin.951g+0.02g+0.2din 8600097400046 964/2007/12 10.85g+0. 2x8 kom N g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 9136940 vaginalni dostavni sistem. Ibu .48g+1. glicin.955g+ 0.314 abecedni spisak registrovanih lekova pojedinačnih doza. deca od 8-12 god.Irska natrijum-hlorid.1. 1x2000mL Cena 515-04-4027/03 11.4 g/d.2 g/d.2003 doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom rastvor zagrejan na 37 °C infundirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara. 5. a odstranjuje posle 3 nedelje. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07aa antibiotici (R) 1327260 obložena tableta.2004 Cena (BR) 1162657 kapsula. 2. arginin. leucin. bočica. kesica.nr .184g+ 0. 3-4 puta po 100mg..714g+0.2003 (SZ) 9175740 rastvor za peritonealnu dijalizu. analgetik i antipiretik: deca iznad 7kg 20-30mg/kg/d u više pojedinačnih doza. serin.3g+0.3g+0.. 5.6-1.j.ORGANON AGENCIES B.j. 500000i. tirozin.Velika Britanija ibuprofen . plastična kesa. Paralelni lekovi: Brufen®.071g+1. blister. Ibuprofen.27g+0.2004 doziranje: kontracepcija (sprečavanje neželjene trudnoće): aplikuje se vaginalno.co.85g+0.646g.j. .38g+4. natrijum-laktat. Ibu .02g+0. L-tirozin.B05D.12. meka. rupan. 3-4 puta po 200mg.85g+0..RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. . 1x1 kom Cena 515-04-03319/04 28.HEMOFARM AD .05.600000 i. deca od 3-7 god. deca od 1-2 god.G02BB01 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI M01ae derivati propionske kiseline (BR) 1162656 kapsula. etinilestradiol . Upfen NUTRINEAL PD4 . 200mg.955g+ 0. nedonoščad 4 puta po 100000 i. Paralelni lekovi: Brufen®. juvenilni reumatoidni ar tritis: deca iznad 7kg 30-40mg/ kg/d u 3-4 pojedinačne doze. valin.2004 doziranje: antireumatik: odrasli u početku 1. alanin.85g+0. rastvori za peritoneumsku dijalizu (SZ) 9175739 rastvor za peritonealnu dijalizu.M01AE01 ANTIINFLAMATORNI ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 515-04-1715/04 09../mL.07. 200mg.27g+0. plastična kesa. prolin. deca od 1-2 god. 3-4 puta po 100mg. maks.48g+1.1din (R) 2327262 prašak za oralnu suspenziju.V.Holandija etonogestrel.09. Upfen NUROFEN LIQUID . deca preko 5 godina 3 puta po 500000 i. Nurofen.j.2.51g+0. 1x24mL 8600097400893 977/2007/12 10. kalcijum-hlorid.951g+0.57g+0. 3-4 puta po 50mg.BAXTER HEALTHCARE S. meka.Hemofarm..j.184g+ 0.A07AA02 ANTIDIJAROICI. 100000i. histidin..8 g/d u 3-4 pojedinačne doze. 11. fenilalanin.595g+0.Srbija nistatin .A.51g+0. blister.714g+0. 1x10 kom Cena 43. 3-4 puta po 50mg. deca od 3-7 god. . posle jela.7mg.j. www.071g+1. blister. NYSTATIN . Nurofen.. Nurofen active.j.12.393g+1. kapi odrasli i adolescenti 4 puta po 400000.09.DigitSoft.05.7mg+2.51g+0. izoleucin. rupan.-1 Mi. deca od 8-12 god. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI B05d. 1x10 kom 515-04-3396/04 30. Nurofen Liquid.2007 doziranje: odrasli i adolescenti 3 puta po 500000 i.Hemofarm. NUVA RING . triptofan. doza održavanja 0.

. 32.2007 mesto u NYSTATIN . N www.4din 10.3 nedelje (pre upotrebe vaginaletu ovlažiti vodom).nr . 100000i.Srbija nistatin .O.j.2007 113. 100000i. zatim 1 na 2 -3 dana još 2.05. 1x5g 8600097400916 978/2007/12 Cena (R) 4157202 mast.4din 10.. lokalno kapi više puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (žvale)./g. .D01AA01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01aa antibiotici Cena (R) 4157201 mast.G01AA01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137260 vaginalna tableta. tuba.05.HEMOFARM AD . tuba.3 puta dnevno mazati obolelo tankom sloju.j.Srbija nistatin .abecedni spisak registrovanih lekova 315 deca preko 5 godina 4 puta po 200000 i.O. bočica plastična.PANFARMA D. 1x15 kom Cena 54.6din 8600097400909 491/2006/12 07.2006 doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: 1 vaginaleta uveče tokom 7-10 dana.j. NYSTATIN . 1x20g 8600097400923 979/2007/12 doziranje: kutana i mukokutana kandidijaza: 1.04.co.DigitSoft./g. 100000i.j.

DigitSoft.nr .31 abecedni spisak registrovanih lekova www.co.

08. ZRENJANIN .OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. octanate 250 OCTANATE 1000 .2002 Cena 113.4din (SZ) 0013510 rastvor za infuziju.abecedni spisak registrovanih lekova 31 O OBYTIN® .5din (R) 4157313 rastvor za kožu. 1x10mL Cena 37328.2din (8606103442212) 1658/2006/12 15.b.I.. liobočica sa rastvaračem.5g.JUGOREMEDIJA A. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. 1x10mL Cena 37328. 1x20g 8608811002118 3/2-10-6497 28.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII./kg.D. intravenski .m./10mL.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066012 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.D01AE14 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU d01ae ostali antimikotici za lokalnu primenu Cena 183. prašak za posipanje 1-2 puta dnevno preventivno ili kao produžetak lečenja. octanate 250 O www. Ig vena OCTANATE .10.m. emoclot d. octanate 250 OCTANATE 1000 . octanate. octanate 1000.j.4din 3/2-10-4003 12.10. bočica.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. Paralelni lekovi: Beriate P.I.Austrija faktor VIII ./mL. emoclot d. idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1 g/ kg 1-2 dana.09.2002 doziranje: mikoze: krem ili rastvor 2 puta dnevno nanositi na obolelo mesto do izlečenja i još 7-14 dana za sprečavanje recidiva. 100i. 1%.10. 1x20mL 8608811002132 3/2-10-6500 28.2002 doziranje: hemofilija A: individualno 3 puta nedeljno 20-30 i. tuba.1din (R) 4157311 prašak za kožu.H . liobočica sa rastvaračem.co. 1x1 kom 3/2-10-4004 01.j. bočica.9din (R) 4157312 krem.J06BA02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI j06Ba imunoglobulini. 100i.j. emoclot. 500i. octanate. emoclot. Paralelni lekovi: Beriate P. emoclot d. ili 300mg/kg na 3-4 nedelje.j.b.H . Haemoctin SdH. Paralelni lekovi: endobulin™ S/d. Haemoctin SdH. 1%.DigitSoft.H .12. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. Humani imunoglobulin 5%.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.b. 1x10mL Cena 15283.2002 Cena 109.Švedska faktor VIII .I.m. Haemoctin SdH.. liobočica sa rastvaračem. emoclot. bočica.Srbija ciklopiroks .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.Austrija imunoglobulin (IgG-7S). 1%.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.. Paralelni lekovi: Beriate P. nespecifični Cena 11572.nr . 2.2din (8606103442062) 1326/2006/12 04. 1x30g 8608811002125 3/2-10-6499 28./mL.OCTAPHARMA AB .08.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2002 doziranje: imunodeficijencija: 200-400mg/kg (najviše 800mg/kg) jednom mesečno.Austrija faktor VIII . OCTAGAM® .

OCTAPHARMA S.b. octanate 1000 OCTANATE 250 .2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.j. liobočica sa rastvaračem. 1x5mL 8606103442055 1327/2006/12 04.I.2002 doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnim ili stečenim deficitom faktora IX (hemofilija B.Švedska faktor VIII . lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. Haemoctin SdH.Francuska faktor VIII .Austrija faktor VIII .31 abecedni spisak registrovanih lekova OCTANATE 1000 . Cena 10212. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.Francuska faktor VIII .H . liobočica sa rastvaračem.m. deficit faktora IX u slučaju spontanog razvoja inhibitora faktora IX): individualno.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. 1x5mL Cena 10212..9din 3/2-10-4032 12. octanate 250 OCTANATE 250 ./mL. emoclot.2din 50i. Paralelni lekovi: aimafix.2din 50i.09.A. Immunine O www.OCTAPHARMA AB . Cena 10212. Haemoctin SdH. octanate.12. Paralelni lekovi: Beriate P.09. 100i. liobočica sa rastvaračem. Paralelni lekovi: Beriate P.I. liobočica sa rastvaračem. Haemoctin SdH. 1x5mL Cena 16443. octanate.b.A./mL. emoclot.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges. emoclot.B02BD04 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (Z) 0066011 rastvor za injekciju. stepena i mesta krvarenja i od opšteg stanja bolesnika.nr .. Paralelni lekovi: Beriate P.I. hemofilija B sa inhibitorom faktora IX.Austrija faktor IX . octanate.. 1x10mL Cena 37328. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. 500i. Paralelni lekovi: Beriate P.H .08.j.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.m. 50i.S ./mL.2din 8606103442109 1656/2006/12 15.09.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.S . octanate.OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA Produktionsges.j. Haemoctin SdH.j. 1x5mL 8606103442093 1657/2006/12 15. liobočica sa rastvaračem. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta.j../5mL.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII.OCTAPHARMA S.DigitSoft.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066013 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. emoclot d.B02BD02 ANTIHEMORAGICI B02Bd faktori koagulacije krvi (SZ) 0066014 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.co.2din 8606103442116 1659/2006/12 15. octanate 1000 OCTANATE 250 .I. emoclot d. emoclot d. lokacije i obima krvarenja i kliničkog stanja pacijenta. octanate 1000 OCTANINE F ./mL.2006 doziranje: hemofilija A: doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora VIII. emoclot. emoclot d.

S01BA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01Ba kortikosteroidi. 10mg/mL.PLIVA HRVATSKA D.G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ca prirodni i polusintetski estrogeni.2004 Cena (BR) 4156403 rastvor za kožu.1din (R) 1073162 kapsula. 1x50mL Cena 515-04-4943/03 16.2004 (BR) 4156402 rastvor za kožu. delirijum alkoholičara.abecedni spisak registrovanih lekova 31 OCTENISEPT . blister. estrofem®.SCHULKE & MAYER . monokomponentni Cena 62. dezinfekcija rana: po potrebi rastvor se nanese na kožu.03.5din 3/2-10-9117 25.B03BA03 ANTIANEMICI B03Ba vitamin B12 (cijanokobalamin) i analozi (R) 0051560 rastvor za injekciju. neurološki poremećaji: 2-4 puta nedeljno 2500mcg mesec dana.04. rastvor. ampula. 1g. zatim1-2 kapi na 2 sata u toku noći.2002 doziranje: zapaljenje prednjeg segmenta oka bez prisustva infekcije: 1-2 kapi na 1 sat u toku dana. boca plastična. Paralelni lekovi: estraderm TTS®. 1mg/mL+20mg/mL.D08AJ57 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08aj kvaternerna amonijum jedinjenja (BR) 4156400 rastvor za kožu.03. 400mg.GALENIKA AD .HEMOMONT D. 0. 1x5mL 8600097200011 3/2-10-496 29.DigitSoft. 2500mcg/2mL.Crna Gora prednizolon . bočica. . Paralelni lekovi: Piracetam www.5%. sluznice ili ranu i ostavi jedan minut da deluje. ampula. preoperativna priprema kože. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze.O. bočica sa raspršivačem. bočica. posle apopleksije.Srbija estradiol . 10x5mL O Cena 253. monokomponentni (R) 0048041 rastvor za injekciju. boca.5din 8608808101442 61/2007/12 11. zatim 2500mcg na 4-8 nedelja. trauma i operacija na mozgu. OESTRADIOL .Srbija hidroksokobalamin .11. 5x1mL Cena 152. OHB12 . 1x250mL 515-04-4943-1 16. 5x12 kom 3850114200646 3/2-10-9116 24. tvrda.3din (R) 7090752 kapi za oči.2007 doziranje: megaloblastna anemija: 3 puta nedeljno 2500mcg do popune depoa. 1mg/mL+20mg/mL.2004 doziranje: kod povreda i opekotina (odraslih i dece). do godinu dana.2004 Cena (BR) 4156401 rastvor za kožu. ampula.O. posle poboljšanja ukapavati na 4 sata.co.2002 Cena 172.5din 8608808101435 496/2006/12 07.03. vagifem® OFTALMOL . . 1x1000mL 515-04-4943-3 16.O.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073160 rastvor za injekciju.nr .03. 1mg/mL+20mg/mL.2002 doziranje: dodatna terapija kod poremećaja kognitivnih funkcija (kod senilnih osoba).12. zatim 2500mcg jednom mesečno.01. zavisno od indikacije. 1mg/mL+20mg/mL. fenoksietanol . OIKAMID .Austrija oktenidin.2006 doziranje: nedostatak estrogena u organizmu: 1-10mg. 5x2mL Cena 200.03. disleksija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg. 1x450mL Cena 515-04-4943-2 16.Hrvatska piracetam .O.GALENIKA AD .

320 OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51

abecedni spisak registrovanih lekova

ANALGETICI

N02Ba salicilna kiselina i derivati (BR) 1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg; strip, 100x10 kom Cena 3050,5din 8600064100993 1111/2007/12 28.05.2007 doziranje: glavobolja, artralgija, mijalgija, zubobolja, neuralgija, povišena telesna temperatura kod gripa i prehlade: 3 puta po 1-2 tablete po potrebi, sa dosta tečnosti. Paralelni lekovi: Kombikaf OLICARD® - BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska izosorbidmononitrat - C01DA14 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01da organski nitrati (R) 1102581 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 707,3din tvrda; 40mg; blister, 5x10 kom 3850104078392 3/2-10-7785 28.11.2002 (R) 1102584 kapsula sa produženim oslobađanjem, Cena 955,2din tvrda; 60mg; blister, 5x10 kom 3/2-10-7785/1 28.11.2002 doziranje: koronarna bolest, angina pektoris, hronična insuficijencija miokarda: 1 puta po 40-60mg, maks. 120mg, ne primenjivati za prekidanje akutnog napada angine pektoris.. Paralelni lekovi: Monizol®, Monosan® OLICLINOMEL N4-550E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

O

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171120 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760288178 1834/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171121 emulzija za infuziju; 11.39g/L+6.33g/L+5.67g/L+2.64g/L+3.3g/L+4.02g/L +3.19g/L+2.2g/L+3.08g/L+3.74g/L+2.75g/L+2.31g/L+0.99g/L+0.22g/L+3.19g/L +2.45g/L+5.36g/L+2.98g/L+1.12g/L+200g/L+0.74g/L+100g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760216232 1835/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N6-900e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N6-900E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171122 emulzija za infuziju; 17.6g/L+9.78g/L+8.76g/L+4.08g/L+5.1g/L+6.21g/L +4.93g/L+3.4g/L+4.76g/L+5.78g/L+4.25g/L+3.57g/L+1.53g/L+0.34g/L+4.93g/L+6.12g/L +5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L+300g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760180502 1836/2007/12 03.09.2007

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

321

doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N7-1000e OLICLINOMEL N7-1000E - BAXTER S.A. - Belgija alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina - B05BA10 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI

B05Ba rastvori za parenteralnu ishranu (SZR) 0171123 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 6x1000mL Cena 5413760284774 1837/2007/12 03.09.2007 (SZR) 0171124 emulzija za infuziju; 20.7g/L+11.5g/L+10.3g/L+4.8g/L+6g/L+7.3g/L+5.8g/L +4g/L+5.6g/L+6.8g/L+5g/L+4.2g/L+1.8g/L+0.4g/L+5.8g/L+6.12g/L+5.36g/L+4.47g/L+1.12g/L +400g/L+0.74g/L+200g/L; kesa, 4x2000mL Cena 5413760284781 1838/2007/12 03.09.2007 doziranje: parenteralna ishrana: odraslih i dece starije od 2 godine doze zavise od metaboličkih potreba, potrošnje energije i kliničkog stanja bolesnika. Paralelni lekovi: oliclinomel N4-550e, oliclinomel N6-900e OLYNTH® - PFIZER - MANUFACTURING CENTER - USA ksilometazolin - R01AA07 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110270 kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica, 1x10mL Cena 85,6din 4034541000164 3/2-10-7486 02.12.2002 Cena 93,3din (BR) 7110271 kapi za nos, rastvor; 0.1%; bočica, 1x10mL 4034541000591 3/2-10-7487 02.12.2002 105din (BR) 7110273 sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; bočica sa raspršivačem, 1x10mL Cena 4034541000164 3/2-10-7488 02.12.2002 Cena 85,6din (BR) 7110276 sprej za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa raspršivačem, 1x10mL 4034541000560 3/2-10-7489 02.12.2002 doziranje: kongestija nosne sluzokože kod prehlade, zapaljenje grla i Eustahijeve tube: odrasli i školska deca 3 puta po 1-2 kapi 0,1 % rastvora ili jednu dozu 0,1 % spreja; deca od 2-6 godina 3 puta po 1-2 kapi 0,05 % rastvora ili jednu dozu 0,05 % spreja u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano kod odraslih ili 3 dana kod dece. Paralelni lekovi: zolynd OMEDIPROL - SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, LDA - Portugalija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (Z) 0122120 prašak za rastvor za infuziju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena 5690528186017 1829/2007/12 03.09.2007 doziranje: ulkus duodenuma, refluksni ezofagitis, benigni ulkus želuca: 40mg dnevno i.v. inf. tokom 20-30 minuta, do 5 dana. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEP - SALUTAS PHARMA GmbH - Nemačka omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122114 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; bočica plastična, 1x15 kom Cena 475,9din 8606102455339 291/2006/12 06.03.2006

O

www.DigitSoft.co.nr

322

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; Zollinger-Ellison sindrom: početna doza 60mg ujutru pre doručka, doza održavanja 20-120mg dnevno. Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omeprazid®, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZID® - NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122300 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x7 kom Cena 567,4din 8699540160101 1321/2006/12 04.08.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazol, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - INTAS PHARMACEUTICALS LTD - Indija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122840 kapsula, tvrda; 20mg; aluminijumska folija, 10x10 kom Cena 515-04-227/03 06.08.2003 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPRAZOL - SRBOLEK A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122835 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; fiola, 1x14 kom Cena 518,3din 702/2005/12 22.12.2005 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprol®, omezol® OMEPROL® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122460 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 20mg; kontejner za tablete, 1x15 kom Cena 567,6din 8600064116581 2276/2006/12 08.12.2006 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omezol® OMEZOL® - ALKALOID AD - Makedonija omeprazol - A02BC01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA a02Bc inhibitori protonske pumpe (R) 1122700 kapsula, tvrda; 20mg; bočica, 1x14 kom Cena 562,3din 3/2-10-5737 11.11.2002 doziranje: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca); refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4-8 nedelja; prevencija recidiva

O

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

323

ulkusa, refluksnog egzofagitisa i oštećenja GIT sluznice 10mg dnevno; Zollinger-Ellison sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20-120mg dnevno (doza održavanja). Paralelni lekovi: Losec, Loseprazol®, omediprol, omep, omeprazid®, omeprazol, omeprol® OMNIPAQUE™ - GE HEALTHCARE IRELAND - Irska joheksol - V08AB02 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (SZ) 0199210 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 12482,8din 7037960631787 552/2007/12 27.02.2007 Cena 23278,9din (SZ) 0199211 rastvor za injekciju; 300mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631800 550/2007/12 27.02.2007 10410,1din (SZ) 0199214 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x50mL Cena 7037960631824 553/2007/12 27.02.2007 Cena 20820,3din (SZ) 0199215 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x100mL 7037960631848 554/2007/12 27.02.2007 Cena (SZ) 0199217 rastvor za injekciju; 350mg I/mL; boca plastična, 10x200mL 7037960631862 555/2007/12 27.02.2007 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OMNISCAN - GE HEALTHCARE AS - Norveška gadodiamid - V08CA03 KONTRASTNA SREDSTVA v08ca paramagnetna kontrastna sredstva (Z) 0199420 rastvor za injekciju; 2.87g; bočica, 10x10mL Cena 27791,8din 8606104307063 515-04-2211/03 04.12.2003 Cena 40565din (Z) 0199421 rastvor za injekciju; 4.31g; bočica, 10x15mL 8606104307070 515-04-2212/03 04.12.2003 Cena 52569,2din (Z) 0199422 rastvor za injekciju; 5.74g; bočica staklena, 10x20mL 8606104307087 515-04-2215/03 04.12.2003 doziranje: kontrastno sredstvo za ispitivanje mozga i kičmene moždine ili pregled celog organizma magnetnom rezonancom: odrasli 0,2mL/kg, ukupna doza do 20mL. OMNITUS - HEMOFARM AD - Srbija butamirat - R05DB13 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05dB ostali antitusici (R) 1116118 film tableta; 20mg; blister, 1x10 kom Cena 99,4din 8600097011761 515-04-2817/03 07.11.2003 Cena 137,3din (R) 1116119 film tableta; 50mg; blister, 1x10 kom 8600097011778 515-04-2816/03 07.11.2003 Cena 148,2din (R) 3116117 sirup; 4mg/5mL; boca staklena, 1x200mL 8600097011792 515-04-738/03 13.06.2003 doziranje: akutni i hronični nadražajni, suvi kašalj: odrasli 2-3 puta po 40mg (2 tablete od 20mg) ili 1 puta po 50mg; deca od 6 meseci do 1 godine 4 puta po 2mg (10 kapi); deca od 1-3 godine 4 puta po 3mg (15 kapi) ili 3 puta po 4mg (1 mala kašika sirupa); deca od 3-6 godina 4 puta po 5mg (25 kapi) ili 3 puta po 8mg (2 male kašike sirupa); deca od 6-12 godina 3 puta po 12mg (1 velika kašika sirupa) ili 2 puta po 20mg (1 tableta). Paralelni lekovi: Sinetus® ONDASAN® - SLAVIAMED D.O.O. - Srbija ondansetron - A04AA01 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE a04aa antagonisti serotonina (5-HT3) (SZ) 0124530 rastvor za injekciju; 4mg; ampula, 5x2mL Cena 1454,7din 86050008001 515-04-2364/03 22.12.2003 Cena 1504,9din (R) 1124532 tableta; 4mg; blister, 1x10 kom 8605000800173 515-04-2366/03 22.12.2003 Cena 2675din (R) 1124534 film tableta; 8mg; blister, 1x10 kom 8605000800180 515-04-2365/03 22.12.2003

O

www.DigitSoft.co.nr

324

abecedni spisak registrovanih lekova

doziranje: emetogena hemioterapija i radioterapija: odrasli 8mg neposredno pre hemioterapije sporo i.v., zatim kontinuiranom inf. 1mg/sat tokom 24 sata, nastaviti sa 8mg na 12 sati; oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija); 8mg i.v. pre terapije, zatim 8mg na 12 sati oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina); deca 5mg/m2 i.v., zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana. Paralelni lekovi: avessa, zofran OPERIL® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni Cena 119,9din (BR) 7110051 kapi za nos, rastvor; 500mcg/mL; bočica, 1x10mL 3838957881383 515-04-255/03-1 05.03.2004 Cena 133,7din (BR) 7110054 sprej za nos, rastvor; 0.05%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL 3837000087833 1171/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 2-3 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, odrasli i deca preko 7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® P OPERIL® P - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija oksimetazolin - R01AA05 NAZALNI PREPARATI r01aa adrenomimetici, monokomponentni (BR) 7110052 kapi za nos, rastvor; 250mcg/mL; bočica, 1x10mL

Cena 81,9din 515-04-255/03 05.03.2004 105,3din (BR) 7110053 sprej za nos, rastvor; 0.025%; sprej-boca sa dozerom, 1x10mL Cena 3837000087826 1170/2006/12 13.07.2006 doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: kapi, 1-2 kapi na 10-12 sati, do 3 dana; sprej za nos, deca 1-7 godina, 1-2 uprskavanja u svaku nozdrvu 2-3 puta dnevno. Paralelni lekovi: operil® OPTIRAY - ALTANA PHARMA AG - Nemačka joversol - V08AB07 KONTRASTNA SREDSTVA v08aB nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi (Z) 0199406 rastvor za infuziju; 63.6%; bočica, 10x50mL Cena 10079,1din 3/2-10-5228 16.07.2002 Cena 10079,1din (Z) 0199407 rastvor za infuziju; 74.2%; bočica, 10x50mL 3/2-10-5227 17.07.2002 doziranje: zavisi od vrste Rö snimanja. OPV-T - INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK” - Srbija vakcina protiv dečije paralize, trovalentna, oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 i 3) - J07BF02
VAKCINE

O

j07BF vakcine protiv dečije paralize (poliomijelitisa) (Z) 2011702 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 19147,8din bočica, 50x1mL 8605001700021 515-04-3937/03 02.02.2004 (Z) 2011703 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 3829,6din bočica, 10x1mL 8605001700014 515-04-3934/03 02.02.2004 (Z) 2011704 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; Cena 7659,1din bočica, 10x2mL 8605001700038 515-04-3933/03 02.02.2004

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova (Z)

325

2011705 oralne kapi, rastvor; (1000000TCID 50+100000TCID 50+600000TCID 50)/0.1mL; bočica, 50x2mL Cena 38295,4din 8605001700045 515-04-3936/03 02.02.2004 doziranje: primarna imunizacija 3 doze po 0,1mL, sa razmakom 4-6 nedelja, deci od 3-eg meseca u isto vreme kada i Di-Te-Per vakcina; revakcinacija u drugoj, sedmoj i četrnaestoj godini, kasnije po potrebi na 10 godina. ORFERON - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 2060213 oralne kapi, rastvor; 20mg; bočica sa kapaljkom, 1x10mL

Cena 111,9din 3/2-10-7177 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvožđa u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odojčad 1-2 puta po 5-10 kapi (1mg/kg dnevno); deca od 1-7 godina 1-2 puta po 5-15 kapi. Paralelni lekovi: orferon retard ORFERON RETARD - PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska gvožđe(II) glicin-sulfat - B03AA01 ANTIANEMICI B03aa dvovalentno gvožđe, oralni preparati (R) 1060212 film tableta; 100mg; blister, 3x10 kom

Cena 201,6din 3/2-10-7182 19.11.2002 doziranje: lečenje i prevencija hipohromne anemije kod odraslih u stanjima hroničnog gubitka krvi (ulkus, hemoroidi, varikoziteti egzofagusa, ulcerozni kolitis, jaka menstrualna krvarenja, menoragije i metroragije, karcinom digestivnog trakta), usled nedostatka gvožđa u ishrani, u oboljenjima gastrointestinalnog trakta (malresorpcioni sindrom), graviditet i laktacija; lečenje i prevencija hipohromne anemije kod dece usled hroničnog gubitka krvi, nedostatka gvoždja u ishrani, malresorpcionog sindroma, kod prevremeno rođene dece i u periodu rasta i razvoja: lek se uzima pre jela tokom 5-8 nedelja; odrasli 1 puta po 100mg. Paralelni lekovi: orferon ORGALUTRAN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska ganireliks - H01CC01 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

H01cc hormoni koji oslobađaju antigonadotropin (SZ) 0049220 rastvor za injekciju; 0.25mg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena 2920din 8600103419253 2051/2007/12 25.09.2007 doziranje: prevencija prevremenog porasta luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji (KOH) u programu asistirane reproduktivne tehnike (ART ): 1 puta 0,25mg šestog dana od početka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku). ORGAMETRIL® - N.V. ORGANON - Holandija linestrenol - G03DC03

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03dc derivati estrena (R) 1048710 tableta; 5mg; blister, 1x30 kom Cena 259,2din 8600103419826 544/2005/12 17.11.2005 doziranje: prema uputstvu lekara; poremećaji menstrualnog ciklusa: uobičajeno 1 tabl. dnevno od 14. - 25. dana ciklusa (1. dan je prvi dan menstruacije); prekomerno ili produženo menstrualno krvarenje: 2 tabl. tokom 10 dana; dodatak terapiji estrogenima tokom i posle klimaksa: ½ - 1 tabl. tokom 12-15 dana u mesecu.

www.DigitSoft.co.nr

32 ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - J01XD01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01Xd derivati imidazola (SZ) 0029081 rastvor za infuziju; 500mg/100mL; boca, 1x100mL Cena 130,3din 8608808104801 1397/2007/12 03.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: odrasli 500mg na 8 sati, deca 7,5mg/kg na 8 sati. Paralelni lekovi: colpocin-T®, Klion® ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - P01AB01 ANTIPROTOZOICI P01aB derivati nitroimidazola (R) 1029080 tableta; 250mg; kontejner za tablete, 1x20 kom Cena 88,6din 8608808101466 1519/2007/12 20.07.2007 Cena 117din (R) 1029082 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom 8608808104160 1520/2007/12 20.07.2007 doziranje: Kronova bolest, akutni i hronični gastritis uzrokovan Helicobacter pylori (u kombinaciji sa amoksicilinom ili klaritromicinom i H2 blokatorom), trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno; amebijaza: odrasli 400-800mg na 8 sati tokom 5-10 dana, deca 35-50mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 5-10 dana; lamblijaza: odrasli 2g dnevno tokom 3 dana, deca 15mg/kg dnevno u 3 doze, tokom 3 dana; anaerobne infekcije: odrasli 400mg na 8 sati tokom 7 dana, deca 7,5mg/kg na 8 sati. ORVAGIL® - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aF derivati imidazola (R) 6137082 vagitorija; 500mg; strip, 2x5 kom Cena 114,5din 8608808105518 1521/2007/12 20.07.2007 doziranje: anaerobne infekcije: 1 vaginalna tabl. uveče tokom 7 dana, uz oralnu terapiju oba partnera. ORVAGIL® D - GALENIKA AD - Srbija metronidazol - A01AB17 STOMATOLOŠKI PREPARATI a01aB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu (R) 1029083 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom Cena 117din 8608808105563 1518/2007/12 20.07.2007 doziranje: akutni ulceronekrozni gingivitis: odrasli i deca preko 10 godina 200-400mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 1-3 godine 50mg na 8 sati tokom 3 dana; deca od 3-7 godina 100mg na 12 sati tokom 3 dana; deca od 7-10 godina 100mg na 8 sati tokom 3 dana; parodontopatija: odrasli i deca preko 10 godina 200mg na 8 sati. OSPAMOX® - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

O

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 3021001 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena 88,8din 9002260013975 2325/2006/12 12.12.2006 (R) 3021002 prašak za oralnu suspenziju; 500mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 9002260013982 2326/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji: odrasli i deca preko 12 godina 250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox® dT, Sinacilin®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova OSPAMOX® DT - SANDOZ GmbH - Austrija amoksicilin - J01CA04

32

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021003 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 1x10 kom Cena 9002260014026 2327/2006/12 12.12.2006 Cena 135,6din (R) 1021004 tableta za oralnu suspenziju; 750mg; blister, 2x7 kom 9002260014019 2328/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021005 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 1x10 kom 9002260014040 2329/2006/12 12.12.2006 Cena (R) 1021006 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 1x10 kom 9002260014002 2330/2006/12 12.12.2006 Cena 180,8din (R) 1021007 tableta za oralnu suspenziju; 1000mg; blister, 2x7 kom 9002260014033 2331/2006/12 12.12.2006 Cena 90,4din (R) 1021008 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 2x7 kom 9002260013999 2332/2006/12 12.12.2006 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog i urinarnog sistema, u ginekološkoj praksi, profilaksa bakterijskog endokarditisa, infekcije kože i mekih tkiva, profilaksa infekcija u stomatologiji:odrasli i deca preko 12 godina250-750mg na 8 sati, maks. 6g dnevno; deca od 5-12 godina 250mg na 8 sati. Paralelni lekovi: almacin®, amoksicilin, amoxicillin, Bactox®, ospamox®, Sinacilin® OTOL H - HEMOFARM AD - Srbija prednizolon, tirotricin, tetrakain - S02CA01 LEKOVI ZA UHO (OTOLOGICI) S02ca kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji (R) 7098071 kapi za uši, rastvor; 1mg/g+0.1mg/g+10mg/g; bočica, 1x10g Cena 60,4din 8600097400527 335/2007/12 23.01.2007 doziranje: na jedan sat ukapati 5-6 kapi u obolelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal. OVESTIN® - N.V. ORGANON - Holandija estriol - G03CA04

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 6137182 vagitorija; 0.5mg; strip, 3x5 kom Cena 538,7din 8600103419321 1282/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 vagitorija dnevno, tokom 2- 3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno. OVESTIN® - ORGANON IRELAND LIMITED - Irska estriol - G03CA04

O

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

Cena: 1283/2007/12 12.06.2007 Cena 383,9din (R) 4137184 vaginalni krem; 1mg/g; tuba sa aplikatorom, 1x15g 8600103419307 1284/2007/12 12.06.2007 doziranje: hormonska supstituciona terapija kod atrofije urogenitalnog trakta uzrokovane deficitom estrogena, pre- i postoperativna terapija kod žena u menopauzi koje se podvrgavaju vaginalnoj hirurgiji, u dijagnostici u slučaju sumnjivog atrofičnog cervikalnog brisa: 1 doza krema, tokom 2-3 nedelje, zatim ista doza 2 puta nedeljno.

g03ca prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni (R) 4137183 vaginalni krem; 0.1%; alum.tuba sa aplikatorom, 1x30 g

www.DigitSoft.co.nr

32

abecedni spisak registrovanih lekova

OVITRELLE® - INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A. - Italija horiogonadotropin alfa - G03GA08 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA

g03ga gonadotropini (R) 0044270 rastvor za injekciju; 250mcg/0.5mL; Cena napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL 8606102684081 1290/2006/12 03.08.2006 (R) 0044271 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; Cena 250mcg/mL; liobočica sa rastvaračem, 1x1mL 8606102684135 1305/2006/12 04.08.2006 doziranje: kod žena koje podležu superovulaciji pre sprovođenja asistirane reprodukcije (npr. fertilizacija in vitro): 250mcg 24-48 sati od poslednje primene FSH ili hMG; kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena: 250mcg 24-48 sati nakon postizanja optimalne stimulacije rasta folikula. OXALIPLATIN - HABIT PHARM A.D. - Srbija oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031510 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena 14352din 8600102463714 580/2007/12 01.03.2007 Cena 28697din (SZ) 0031511 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg 8600102463721 593/2007/12 01.03.2007 doziranje: adjuvantni tretman stadijuma III (Duke-ov C) karcinoma kolona posle kompletne resekcije primarnog tumora, u kombinaciji sa fluorouracilom i folinskom kiselinom i to 85mg/m2, ponovljeno svake dve nedelje u obliku 12 ciklusa (6 meseci); metastatski karcinom kolona: 85mg/m2 i.v., ponovljeno svake dve nedelje; primenjuje se kao 2-6 časovna i.v. inf. u 250-500mL 5% rastvoru glukoze, pre infuzije fluorouracila; ne sme se kombinovati u istoj infuzionoj boci sa fluorouracilom; pripremu rastvora treba da vrši specijalno obučeno osoblje. Paralelni lekovi: eloxatin®, Sinoxal® OXYTOCIN SYNTHETIC - GEDEON RICHTER LTD - Mađarska oksitocin - H01BB02 HORMONI HIPOFIZE
I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

O

H01BB oksitocin i analozi (SZ) 0140150 rastvor za injekciju; 10i.j./mL; ampula, 100x1mL Cena 2721,7din 5997001313015 289/2007/12 22.01.2007 doziranje: indukcija porođaja, sprečavanje postpar talne hemoragije, indukcija pobačaja: inicijalna doza 0,5-2i.j./min i.v.; doza se može povećavati zavisno od indikacije i stanja. Paralelni lekovi: Syntocinon®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

32

P
PACLITAXEL EBEWE - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani Cena (SZ) 0039350 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL 10195,2din 9088881320722 631/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039351 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica staklena, 1x16.7mL 29984,1din 9088882426669 632/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039352 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL 28876din 9088882426676 633/2006/12 17.05.2006 Cena (SZ) 0039353 koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/50mL; bočica staklena, 1x50mL 66450,1din 9088882426652 634/2006/12 17.05.2006 doziranje: prema protokolu; primarni i metastatski karcinom ovarijuma: 135-175mg/m2 telesne površine; karcinom dojke: 175mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje; Kapoši sarkom koji prati AIDS 135mg/m2 telesne površine i.v. inf. u toku 3 sata; ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel-Teva, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PACLITAXEL-TEVA - PHARMACHEMIE B.V. - Holandija paklitaksel - L01CD01 ANTINEOPLASTICI L01cd taksani (SZ) 0039500 koncentrat za rastvor za infuziju; 30mg/5mL; bočica, 1x5mL Cena 10196,2din 8606010920066 1449/2007/12 09.07.2007 (SZ) 0039501 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/16.7mL; bočica, 1x16.7mL Cena 29986,3din 8606010920073 1515/2007/12 16.07.2007 doziranje: prema protokolu; karcinom ovarijuma tretman prve linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 75mg/m2 svake 3 nedelje ili 135mg/m2 u 24-časovnoj inf., zatim cisplatin 75mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; karcinom dojke tretman prve linije ako se kombinuje sa trastuzumabom, 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; tretman druge linije 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; mikrocelularni karcinom pluća 175mg/m2 u vidu i.v. inf. tokom 3 sata, zatim cisplatin 80mg/m2 sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa; Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om 100mg/m2 u vidu i.v. inf. svake 3 nedelje. Paralelni lekovi: Paclitaxel ebewe, Sindaxel®, Taxogal, Taxol PALIN® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija pipemidinska kiselina - J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01MB ostali hinoloni (R) 1132100 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 2x10 kom (R) 1132105 film tableta; 400mg; blister, 2x10 kom

Cena 3/2-10-11121 Cena 3/2-10-11122

152,5din 25.12.2002 271,5din 25.12.2002

doziranje: urinarne infekcije 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. Paralelni lekovi: Pipegal®, Pipem

www.DigitSoft.co.nr

330 PALITREX® - GALENIKA AD - Srbija cefaleksin - J01DB01

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dB cefalosporini, I generacija (R) 1321870 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8 kom Cena 107,3din 8608808101480 2533/2007/12 22.10.2007 Cena 182,1din (R) 1321872 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8 kom 8608808101503 2532/2007/12 22.10.2007 125,2din (R) 3321875 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 8608808101534 2531/2007/12 22.10.2007 doziranje: infekcije respiratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); infekcije urogenitalnog trakta izazvane E. coli, Pr. mirabilis i sojevima Klebsiella (cistitis, pijelonefritis, prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); infekcije kože i mekih tkiva izazvanih Staphyloccocus aureus-om i betahemolitičkim streptokokama; infekcije kostiju izazvane sojevima stafilokoka i Proteus mirabilis-om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks.. 6g dnevno; deca 25-50mg/ kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno. Paralelni lekovi: cefaleksin, cefalexin, cefalexin alkaloid® PAMIFOS - HABIT PHARM A.D. - Srbija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (SZ) 0059305 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x10mL Cena 4570din 8600102463684 758/2007/12 02.04.2007 2963din (SZ) 0059306 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x5mL Cena 8600102463677 759/2007/12 02.04.2007 16340,1din (SZ) 0059307 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x30mL Cena 8600102463707 760/2007/12 02.04.2007 10893,4din (SZ) 0059308 koncentrat za rastvor za infuziju; 3mg/mL; bočica, 1x20mL Cena 8600102463691 761/2007/12 02.04.2007 doziranje: hiperkalcijemija izazvana malignim tumorima, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi): 15-60mg sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamitor® PAMITOR® - TORREX CHIESI PHARMA GmbH - Austrija pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU M05Ba bifosfonati (Z) 0059300 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x2mL Cena 5868,4din 9088882435494 1160/2006/12 10.07.2006 Cena 11219din (Z) 0059301 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x4mL 9088882435500 1161/2006/12 10.07.2006 Cena 16785,4din (Z) 0059302 koncentrat za rastvor za infuziju; 15mg/mL; ampula, 1x6mL 9088882455517 1162/2006/12 10.07.2006 doziranje: Paget-ova bolest, osteoliza, metastaze na kostima solidnih tumora i multiplog mieloma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana. Paralelni lekovi: aredia®, Pamifos PAN-PENI G SODIUM 1MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020015 prašak za rastvor za injekciju; 1000000i.j./2mL; bočica staklena, 50x1000000 i.j. 5597644700540

Cena 2386,6din 181/2006/12 13.02.2006

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

331

doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 5MUI PAN-PENI G SODIUM 5MUI - PANPHARMA - Francuska benzilpenicilin - J01CE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (Z) 0020016 prašak za rastvor za injekciju; Cena 7289,4din 5000000i.j.; bočica staklena, 50x5000000 i.j. 5597684700579 182/2006/12 13.02.2006 doziranje: infekcije prouzrokovane mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin (infekcije respiratornog, gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta, kože, meningitis, septikemija, gasna gangrena, ginekološka oboljenja): odrasli 300000-600000 i.j. i.m. ili i.v. inf. dnevno; deca 50000 - 100000 i.j./kg i.m. ili i.v. inf. dnevno; novorodjenčad 75000-200000 i.j./ kg i.v. inf. dnevno; dnevne doze se obično daju podeljene na svakih 8 sati; maks. 50000000 i.j. dnevno kod odraslih, 20000000 dnevno kod dece i novorodjenčadi. Paralelni lekovi: PaN-PeNI g SodIUM 1MUI PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol - N02BE01 N02Be anilidi (BR) 1086631 tableta; 500mg; blister, 2x12 kom

ANALGETICI

Cena 515-04-1826-1 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL - SMITHKLINE BEECHAM, U.K. - Velika Britanija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 79,4din (BR) 1086630 tableta; 500mg; blister, 1x12 kom 5098802500816 515-04-1826/03 14.10.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4- 6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Paracet, Paracetamol PANADOL EXTRA - SMITHKLINE BEECHAM - Belgija paracetamol, kofein - N02BE51 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086745 tableta; 500mg+65mg; blister, 1x12 kom 5098802500823 (BR) 1086746 tableta; 500mg+65mg; blister, 2x12 kom

P

Cena 92,4din 515-04-1825/03 14.10.2003 Cena 515-04-1825-1 14.10.2003 doziranje: glavobolja, zubobolja, migrena, neuralgija, bolne menstruacije, analgoantipiretik 1-3 puta po 1-2 tablete po potrebi. Paralelni lekovi: Kombinovani prašak protiv bolova, Saridon

www.DigitSoft.co.nr

332

abecedni spisak registrovanih lekova

PANAPRES - HEMOFARM AD - Srbija atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni (R) 1107520 tableta; 100mg; blister, 1x14 kom Cena 73,7din 8600097400572 1491/2007/12 10.07.2007 doziranje: arterijska hipertenzija, aritmije i infarkt miokarda; angina pektoris: 1 puta po 50-100mg dnevno. Paralelni lekovi: atenolol, Prinorm PANCEF® - ALKALOID AD - Makedonija cefiksim - J01DD08

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Cena 1482din 515-04-3963/03 23.09.2004 Cena (R) 1321622 film tableta; 400mg; bočica od tamnog stakla, 1x5 kom 5310001155193 1214/2006/12 20.07.2006 972,2din (R) 3321621 prašak za oralnu suspenziju; 2g/100mL ; bočica, 1x100mL Cena 515-04-3964/03 23.09.2004 (R) 3321623 prašak za oralnu suspenziju; 20mg/mL; boca staklena, 1x60mL Cena 5310001155209 1223/2006/12 24.07.2006 doziranje: akutne infekcije respiratornog i urinarnog trakta (otitis media izazvan H. influenzae, B. catarrhalis i S. pneumoniae; faringitis i tonzilitis izazvan S. pyogenes; akutni bronhitis i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa izazvanih H. influenzae i S. pyogenes; nekomplikovane urinarne infekcije kada su izazvane E. coli i Proteus mirabilis; nekomplikovana uretralna i cervikalna gonoreja izazvana N.gonorrhoeae): odrasli 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno; deca 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno. PANCILLIN - PANFARMA D.O.O. - Srbija benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain - J01CE30
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01dd cefalosporini, III generacija (R) 1321620 film tableta; 400mg; bočica, 1x10 kom

P

j01ce penicilini osetljivi na beta laktamazu (R) 0020056 prašak za suspenziju za injekciju; Cena 622,6din 200000i.j.+600000i.j.; bočica, 1x50 kom 8600097400985 3/2-10-7600 28.10.2002 doziranje: lečenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin (pneumokokne pneumonije, streptokokne infekcije -angina, šarlah, sinuzitis, difterija, gonoreja, sifilis), profilaktička primena pre hirurških zahvata na glavi, vratu, u ustima i na kardiovaskularnom sistemu: odrasli 1,6 Mi.j.- 4 Mi.j. dnevno; deca do 7 godina 400 000 i.j. dnevno; deca preko 7 godina 800 000 i.j. dnevno. Paralelni lekovi: jugocillin® PANCURONIUM DELTASELECT - DELTASELECT GmbH - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082105 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 698,8din 8606103442048 745/2007/12 28.03.2007 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium injection BP, Pavulon®

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

333

PANCURONIUM INJECTION BP - ROTEXMEDICA GmbH ARZNEIMITTELWERK - Nemačka pankuronijum - M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082500 rastvor za injekciju; 4mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena 825,4din 515-04-01454/04 28.09.2004 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.v. 0,05-0,1mg/kg telesne težine, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno; novorodjenčad i odojčad i.v. 0,03-0,04mg/kg, zatim i.v. 0,01-0,02mg/kg ako je potrebno. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect, Pavulon® PANKLAV - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze Cena 356,9din (R) 1021600 film tableta; 250mg+125mg; bočica, 1x15 kom 8600097401029 3/2-10-4280 15.06.2002 Cena 584,6din (R) 1021601 film tableta; 500mg+125mg; bočica, 1x20 kom 8600097401012 3/2-10-4281 15.06.2002 Cena 194din (R) 3021602 sirup; 125mg/5mL+31.25mg/5mL; bočica, 1x100mL 8600097401241 3/2-10-7592 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav forte, Panklav® 2X PANKLAV FORTE - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 3021606 sirup; 250mg/5mL+62.5mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 303,9din 8600097401258 3/2-10-7591 19.11.2002 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na 8h ili 500mg na 12h; teže infekcije 500mg na 8h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav® 2X

P

www.DigitSoft.co.nr

334 PANKLAV® 2X - PANFARMA D.O.O. - Srbija amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02

abecedni spisak registrovanih lekova

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

j01cr kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze (R) 1021607 film tableta; 875mg+125mg; teglica, 1x14 kom Cena 685,3din 8600097401517 299/2005/12 26.08.2005 (R) 3021608 granule za oralnu suspenziju; 315din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena 8600097401524 300/2005/12 26.08.2005 (R) 3021609 granule za oralnu suspenziju; Cena 629,8din (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL; bočica staklena, 1x140mL 8600097401531 301/2005/12 26.08.2005 doziranje: bakterijske infekcije respiratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhopneumonija), urogenitalnog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa, septički abortus, gonoreja), peritonitis, intraabdominalna sepsa, septikemija, bakterijski endokarditis, tifoidna i paratifoidna groznica, infekcije u hirurgiji i ORL, kože i mekih tkiva; u stomatologiji (u pripremi za hiruršku intervenciju); Lajmska bolest: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 875mg na 12h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/d u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/d u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin. Paralelni lekovi: amoksiklav Lek® 625mg film tablete, amoksiklav Lek® forte 312.5mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, amoksiklav Lek® 156.25mg/5ml prašak za oralnu suspenziju, amoksiklav Lek® 2X, amoksiklav Lek® 375mg film tablete, amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, augmentin, enhancin, Panklav, Panklav forte PANKREATIN - GALENIKA AD - Srbija pankreas prašak - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME a09aa preparati sa enzimima Cena 91din (BR) 1121140 gastrorezistentna tableta; 125mg; blister, 5x10 kom 8608808101541 112/2006/12 02.02.2006 doziranje: cistična fibroza, hronični pankreatitis, pankreatektomija: početna doza je 1-2 tabl. uz glavni obrok. PANLAX - HEMOFARM AD - Srbija bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI a06aB kontaktni laksativi (R) 1125410 gastrorezistentna obložena tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena 62,5din 8600097400565 1608/2007/12 06.08.2007 Cena 70din (R) 5125412 supozitorija; 10mg; blister, 1x6 kom 8600097400466 1529/2007/12 23.07.2007 doziranje: opstipacija, pražnjenje creva u pripremi za ispitivanje ili operaciju, olakšavanje pražnjenja creva u postoperativnom periodu: odrasli oralno 5-10mg (izuzetno 30mg) posle večere; rektalno 10mg ujutro; deca do 2 godine 5mg rektalno; deca preko 2 godine 5mg oralno ili 10mg rektalno. Paralelni lekovi: dulcolax® PANOLON® - HEMOFARM AD - Srbija fluocinolonacetonid - D07AC04 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI d07ac kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III) (R) 4152410 krem; 0.25mg/g; tuba, 1x15g Cena 56,1din 8600097400091 392/2007/12 30.01.2007 Cena 56,1din (R) 4152411 mast; 0.25mg/g; tuba, 1x15g 8600097400077 391/2007/12 30.01.2007 doziranje: inflamatorne promene na koži: 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati. Paralelni lekovi: Sinoderm®

P

www.DigitSoft.co.nr

abecedni spisak registrovanih lekova

335

PANTENOL - REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija kalcijum-pantotenat - A11HA31 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati (BR) 1051242 oralna disperzibilna tableta; 120mg; blister, 2x10 kom Cena 68,5din 8608813900467 515-04-1342/03 11.08.2003 doziranje: zapaljenje sluznice usne duplje, ždrela, jezika i desni: odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - A11HA30 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 68,5din (BR) 1051245 lozenga; 120mg; blister, 2x10 kom 8600097400039 328/2007/12 23.01.2007 doziranje: oralno odrasli 2-6 puta po 1 oribleta; deca 1-1,5 oribleta dnevno. Paralelni lekovi: Pantenol PANTHENOL - HEMOFARM AD - Srbija dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA d03aX ostali preparati za terapiju ožiljaka (BR) 4155345 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena 58,4din 8600097401036 329/2007/12 23.01.2007 doziranje:2-3 puta dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto. PARACET - ZDRAVLJE A.D. - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 3086280 sirup; 120mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena 63,9din 8600064101051 515-04-4005/03 22.12.2003 doziranje: analgoantipiretik: deca od 3 meseca do 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracetamol PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet PARACETAMOL - GALENIKA AD - Srbija paracetamol - N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086696 tableta; 500mg; blister, 50x10 kom Cena 583,5din 8608808105921 515-04-2748/03 27.11.2003 Cena 63,9din (R) 3086695 sirup; 120mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL 8608808105891 3/2-10-7357 25.10.2002 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0,5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati. Paralelni lekovi: efferalgan®, Febricet, PcM-Hemofarm, Panadol, Paracet

P

www.DigitSoft.co.nr

12. Paracet PARACETAMOL . 150mg.09. Panadol. doze za oralnu i rektalnu primenu su iste. deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg. 120mg/5mL. 1x15mL P Cena 3/2-10-3382 Cena 3/2-10-3380 Cena 3/2-10-3381 18. bočica. deca dobijaju maks.5din (BR) 1086522 tableta.2002 2557.co. supozitorije.REMEVITA D. cycloplatin 50.2003 Cena 63. odojčad od 1-3 meseca (od 4-6kg) 1 supozit.2004 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. deca od 3 meseca 1 godine 1-4 puta po 60-120mg. Febricet. blister. PcM-Hemofarm.Srbija karboplatin . 2x5 kom 8608811006567 515-04-02088/03 28. inf.2002 www.5din (R) 5086525 supozitorija. u razmaku od 4-6 sati.7din (R) 5086524 supozitorija. 4 doze u 24 sata.O. strip.2003 Cena 532.12.09. 150mg. Paralelni lekovi: efferalgan®.3din 18. u razmaku od 4-6 sati.5-1g na 4-6 sati. bočica. strip. Panadol.5-1g na 4-6 sati. cycloplatin 150.5din (BR) 1086450 tableta. deca dobijaju maks. Paraplatin® PARAPLATIN® .SIGMAPHARM .10. 500mg. tokom 15-16min.33 abecedni spisak registrovanih lekova PARACETAMOL . deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg. 4g dnevno. 500mg.BRISTOL-MYERS SQUIBB .nr . 450mg.09. 100mg/mL. 50x10 kom 8608811006512 515-04-2083/03 29.2004 Cena 68. blister.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju.09.O.. 1x5mL 0031302 rastvor za injekciju. 500mg. 500mg.L01XA02 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031300 rastvor za injekciju. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno..2003 Cena 73.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086521 tableta. 500 kom 8606004960054 515-04-2590-1 25. PcM-Hemofarm. 2x5 kom 8608811006550 515-04-02087/03 28. 4 doze u 24 sata.2002 19. Paralelni lekovi: efferalgan®. 600mg.USA karboplatin . NIŠ .9din (BR) 3086523 sirup.2004 Cena 110. 1x45mL (SZ) (SZ) 0031301 rastvor za injekciju. Paracet PARAGAL . Febricet.Srbija paracetamol .12. 80mg.DigitSoft.06. kao kratkotrajna i. blister. od 80mg na svakih 6 sati.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi Cena 53. kutija. 20 kom 8606004960078 515-04-2590/03 31. 1x100mL 8608813900252 515-04-2084/03 29. bočica.v. bočica.12. strip.2003 doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. 1x15mL Cena 8606007080162 3/2-10-5087 05. Paralelni lekovi: carboplatin.GALENIKA AD . bočica. maks.4din (BR) 1086451 tableta. 2x5 kom 8608811006543 515-04-02086/03 28. deca od 6-12 godina 1-4 puta po 250-500mg.Srbija paracetamol .07. ponavljati na 4 nedelje.06. 50mg.8din (R) 5086527 supozitorija.1din 8608811006505 515-04-2082/03 29.8din (R) 5086526 supozitorija.2004 Cena 83. 300mg.2003 Cena 583. 4g dnevno. 2x5 kom 8608811006536 515-04-02085/03 28. 1x10 kom Cena 32. odrasli od 80-150mg na 4-6 sati (4 puta dnevno) dnevno.06.2002 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu. maks. strip.

5mg/10mL.02mg/kg ako je potrebno.2006 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: posle 20. (20 kapi/min). Pancuronium injection BP PCM-HEMOFARM .G02BB. 10 minuta pre seksualnog odnosa.HEMOFARM AD .01-0. ponavljati na 4 nedelje. 75mg.v. inf. zatim i. specifični (SZ) 0013449 rastvor za injekciju.v. novorodjenčad i odojčad i.7din 3/2-10-9083/02 25.2007 doziranje: sprečavanje prevremenog porođaja: parenteralno doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta. ORGANON . 6 kom Cena 515-04-60/04 04. fiola.12.2002 doziranje: mišićna relaksacija tokom opšte anestezije odrasli i deca i.9din 3/2-10-6212 11.. 50x2mL Cena 4126.04mg/kg.8din 3/2-10-4598 25. 250mcg.6din (SZ) 0142102 koncentrat za rastvor za infuziju. 0.N02BE01 ANALGETICI N02Be anilidi (BR) 1086690 šumeća tableta.Austrija anti-D (Rho) imunoglobulin. rhesonativ® PARTUSISTEN® .V. 0. 1x1mL doziranje: porođaj ili abortus: (u prva 72 sata) 250mcg. Paralelni lekovi: carboplatin. tokom 15-16min.BAXTER AG .. 75mg. 0. ampula. kao kratkotrajna i.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) 458.06. 12 kom 515-04-60/04-1 04. monoterapija odrasli do 400mg/m2 jednom dnevno.02mg/kg ako je potrebno. . blister. PATENTEX OVAL N . nedelje trudnoće oralno 5mg na 3-6 sati. 0. 5x10mL Cena 9006968004280 961/2007/12 10. 500mg. 5mg. Paralelni lekovi: Pancuronium deltaSelect.M03AC01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI) M03ac ostala kvaternerna amonijum jedinjenja (SZ) 0082350 rastvor za injekciju.2004 Cena (BR) 6136091 vagitorija.05-0.12.1mg/kg telesne težine.5din 9006968004273 2261/2006/12 06. 0. PAVULON® . PARTUSISTEN® .BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S.Srbija paracetamol . cycloplatin 150.v.v.. napunjen injekcioni špric sa iglom.A.Holandija pankuronijum .05. 5x10 kom Cena 432. cycloplatin 50. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (BR) 6136090 vagitorija.2002 P Cena 67. KGaA . i do početka 37. inf. zatim i.Španija fenoterol .Merz Pharma Gmbh & Co. . ampula.07.v. 4mg/2mL.v.co.DigitSoft. daje se sporom i.E.Nemačka nonoksinol . humani .2004 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno.01-0.03-0.nr .N.G02CA03 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ca simpatikomometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) (R) 1142100 tableta.Grčka fenoterol . Immunorho. Paragal PARTOBULIN® S/D .BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.J06BB01 j06BB imunoglobulini. Paralelni lekovi: Beoglobin-d.abecedni spisak registrovanih lekova 33 doziranje: metastatski karcinom ovarijuma epitelijalnog porekla: po protokolu.06. 1x10 kom 8600097011921 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Cena 3382.2002 www.11.

6din 515-04-2999/03 15.2004 doziranje: hronični hepatitis C: kao monoterapija ili u kombinaciji sa ribavirinom prema protokolu. napunjen injekcioni špric. Paracetamol PEGASYS® .5din 8606103889010 515-04-1783/04 19. obično jednom nedeljno 135mcg ili 180mcg.j.2003 Cena 11839.c. 1x0.Irska peginterferon alfa-2b . maks. 1x0.j. tokom 6 ili 12 meseci.5mL (SZR) 0328631 liofilizat za rastvor za injekciju. influenzae tip B i inaktivisana poliomijelitisa 1.5mcg/kg nedeljno. šumeće tablete treba rastvoritiu vodi. deca od 6-12 godina 1-4 putapo 250-500mg.Švajcarska peginterferon alfa-2a . pen sa uloškom. PEGINTRON . liobočica sa rastvaračem. revakcinacija posle godinu dana. 4 doze u 24 sata.5mL.)/0.+8D.. HCV .07.SCHERING-PLOUGH (BRINNY) COMPANY . (10mcg+40D.+32D. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C.nr .j. 1x0. 1x0. kombinacije (Z) 0011897 rastvor za injekciju. Panadol.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0.j. u razmaku od 4-6 sati.c. deca dobijaju maks. 120mcg/0. PENTACT-HIB . 50mcg. 180mcg/0. 1x0.F. 150mcg/0.07.5-1.08.5mL Cena 7302.HIV koinfekcija i hepatitis C sa normalnom serumskom ALT: prema protokolima. liobočica sa rastvaračem.08.2003 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0. hronični B hepatitis..L03AB11 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328607 rastvor za injekciju. PEGINTRON .5mL Cena 8606103170361 1842/2007/12 03. terapiju sprovodi lekar sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hepatitisom C. inj.J07C.+4i. 3. inj.5mL Cena 1371.5-1g na 4-6 sati.5mL.5mL. 4g dnevno.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (SZR) 0328630 liofilizat za rastvor za injekciju. tokom 6 ili 12 meseci. liobočica sa rastvaračem u špricu.5mcg/kg s.5mcg/kg s.5mL.Francuska vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja i H. 80mcg. 135mcg/0..01.A. i 4. 1.HOFFMANN-LA ROCHE LTD .2007 doziranje: hronični hepatitis C: odrasli monoterapija 0.09.SCHERING PLOUGH . jednom nedeljno. jednom nedeljno.09.+30i.2004 (SZR) 0328608 rastvor za injekciju.5mL 2.Holandija peginterferon alfa-2b .j.+60i.5mcg/kg nedeljno.2din 8606103889027 515-04-1784/04 19. Paracet.6din 515-04-1631-1 15. bakterijske i virusne vakcine. 1x0.DigitSoft.5mL Cena 8606103170378 1843/2007/12 03.L03AB10 IMUNOSTIMULANSI L03aB interferoni (Z) 0328632 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5-1.5mL Cena 17530. 1.co.4din 515-04-1631/03 15. napunjen injekcioni špric. Paralelni lekovi: efferalgan®.5mL. VAKCINE j07c.j. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps. 2 i 3 . Febricet.33 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: analgoantipiretik: odrasli 0. pen sa uloškom.2007 (Z) 0328633 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.5mL Cena 14624.SANOFI PASTEUR S. . mesec po rođenju. P www. 1x0. u kombinaciji sa ribavirinom u kaps.

KRKA.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.5mL 2. kutija. 5x5mL Cena 140. adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna velikog kašlja i inaktivisana poliomijelitisa 1.nr . TOVARNA ZDRAVIL. Pentilin®. Pentoksifilin. 100-300mg dnevno ili spora i.06. 400mg.A. blister. Pentoksifilin. PentoHeXaL®. Paralelni lekovi: damaton®. influenzae tip B. Claudicatio intermittens oralno 2-3 puta po 400mg.+32D.8din 8606102233104 1240/2007/12 07. PentoHeXaL® 600.SALUTAS PHARMA GMBH .06. Trental® 600 PENTOHEXAL® . 100mg/5mL. kutija. 600mg. Claudicatio intermittens: 2 puta po 600mg. mesec po rođenju. . D.+30i. 400mg dnevno.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106710 rastvor za injekciju/infuziju.Švajcarska mesalazin .j.m.abecedni spisak registrovanih lekova PENTASA® . TOVARNA ZDRAVIL. Salofalk® 250. 4x7 kom 8606102233111 1448/2007/12 09.4din +8D. Crohnova bolest: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti).2007 doziranje: ulcerozni kolitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan (u težim slučajevima doza se može udvostručiti). 2 i 3 . inj. i 4.+10mcg)/0.DigitSoft.07.(inf. 10x10 kom Cena 2685. asacol®.KRKA. 2x10 kom Cena 251. Trental® 600 P www. 10x10 kom Cena 3838989503864 223/2005/12 15. 2x10 kom Cena 158. Trental®.Slovenija pentoksifilin .5mL. inj.5mL Cena 515-04-1755/04 28. za održavanje remisije 3 puta po 250mg na dan. maks. PentoHeXaL® 300. inj. kutija.A07EC02 ANTIDIJAROICI.8din 3838989503871 220/2005/12 15. parenteralno i.FERRING INTERNATIONAL CENTER SA . (40i. 5x5mL Cena 8606102455100 287/2006/12 06. ampula.J07CA06 VAKCINE j07ca bakterijske i virusne vakcine.j. ampula. D.2004 doziranje: primarna vakcinacija 0. Salofalk®. 2427. Pentilin®. 600mg.) 100-200mg dnevno.D. PentoHeXaL® 300.9din 3838989508357 222/2005/12 15.j.SANOFI PASTEUR S. PentoHeXaL® 600.Nemačka pentoksifilin .08. inj. Paralelni lekovi: damaton®.) 100-200mg dnevno..+25mcg+25mcg+40D. INTESTINALNI 33 ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI a07ec aminosalicilna kiselina i slični preparati (R) 1129130 tableta sa produženim oslobađanjem.(inf. PentoHeXaL® 300. kombinacije (Z) 0011898 liofilizat za suspenziju za injekciju. . 1x0. .2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja.Francuska vakcina protiv H.7din 3838989503635 221/2005/12 15.D.2005 (R) 1106223 tableta sa produženim oslobađanjem.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106222 tableta sa produženim oslobađanjem. Trental®.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (Z) 0106220 rastvor za injekciju. 500mg. 100mg/5mL.v. Trental®. PentoHeXaL®.2005 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. PeNTILIN® forte. 1g. Pentoksifilin.co. 3.08. blister. Trental® 600 PENTILIN® FORTE . 100-300mg dnevno ili spora i. Paralelni lekovi: damaton®.08.j.j. Salofalk® 500 PENTAXIM . ulcerozni proktitis: akutni napadi 3 puta po 500mg na dan. PeNTILIN® forte. liobočica sa rastvaračem u špricu. Claudicatio intermittens: parenteralno i. posle jela.v. PENTILIN® . PentoHeXaL® 600.m. posle jela. revakcinacija posle godinu dana.2005 (R) 1106221 tableta sa produženim oslobađanjem.08.2007 Cena (R) 5129131 supozitorija. Paralelni lekovi: 5-aSa.03.Slovenija pentoksifilin .

bočica.J01CA01 a11eX vitamini B kompleksa. Trental®. PeNTILIN® forte.03.Srbija pentoksifilin . PentoHeXaL® 600.PANFARMA D. Claudicatio intermittens: oralno 2-3 puta po 400mg. 300mg/15mL.SALUTAS PHARMA GMBH . cijanokobalamin . VITAMINI P Cena 515-04-749-1 24.03.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. PentoHeXaL®. Trental® 600 PENTOHEXAL® 600 . Pentrexyl® j01ca penicilini širokog spektra (Z) 0021105 prašak za rastvor za injekciju.) 100-200mg dnevno.VEROFARM . Pentilin®. blister. Pentilin®.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina Cena (Z) 0106711 koncentrat za rastvor za infuziju.Rusija tiamin. 2x10 kom Cena 122din 8600097400190 552/2006/12 17. lečenje tokom 2 meseca. Paralelni lekovi: ampicilin.. ampicilin alkaloid®.Nemačka pentoksifilin . 100-300mg dnevno ili spora i.DigitSoft. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg.SALUTAS PHARMA GMBH . deca do 10 godina uobičajeno pola doze za odrasle. 10x15mL 8606102455117 288/2006/12 06.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106630 tableta sa modifikovanim oslobađanjem. PentoHeXaL®.m.(inf. 10mg+5mg+50mcg +20mg+400mcg. posle jela.nr .04. Pentoksifilin. Trental®. na 6 sati. Pentilin®.2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. PENTREXYL . Paralelni lekovi: damaton®. maks. 1x20 kom 8600102308114 (BR) 1052701 obložena tableta. PentoHeXaL® 300.O. Paralelni lekovi: damaton®. PeNTILIN® forte. nikotinamid. Claudicatio intermittens: parenteralno i. Trental® 600 PENTOKSIFILIN . inj.A11EX. PentoHeXaL®. folna kiselina (vitamin B11). 400mg. PentoHeXaL® 600.2003 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Cena 3944din 3/2-10-4418 10.O. ostale kombinacije (BR) 1052700 obložena tableta. Cena 600mg. dnevno (ujutru i uveče).USA ampicilin .2006 doziranje: periferna vaskularna oboljenja. blister. meningitis 2g i. 3x10 kom 8606102455124 290/2006/12 06.07. 50x1g www. Trental® 600 PENTOVIT . 1g. inj. PeNTILIN® forte.07.v.v. bočica. piridoksin.Nemačka pentoksifilin . meningitis 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze.2003 doziranje: profilaksa 3 puta po 1-2 dražeje tokom 3-4 nedelje. Claudicatio intermittens: oralno obično 2 puta po jedna tabl.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: parenteralno odrasli uobičajeno 500mg na 4-6 sati.C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI c04ad derivati purina (R) 1106712 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.07. Pentoksifilin.340 abecedni spisak registrovanih lekova PENTOHEXAL® 300 . ampula. 400mg dnevno. Trental®. 1x50 kom Cena 515-04-749/03 24. .BRISTOL-MYERS SQUIBB . PentoHeXaL® 300.co. Paralelni lekovi: damaton®.

DigitSoft. 1x72g Cena 254.12.2004 doziranje: simptomatska terapija lake do srednje teške artroze: 3 puta po 500mg.56g Cena 85din 8608808101688 2267/2006/12 06.2006 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela.9mg. PHENOBARBITON . tvrda.Francuska benzalkonijum-hlorid .2%. blister. 2x8 kom Cena 101.GALENIKA AD . 1x12 kom 3/2-10-9116 19.1din (R) 6136930 *vaginalne kapsule.Nemačka glukozamin . 1x50.1din 515-04-363/04 09. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.9mg. 392. Phenobarbiton-natrijum M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (BR) 1163560 film tableta.5din (R) 6136932 vagitorija. urinarne infekcije: 500mg na 8 sati. 18. deca do 3 godine 125mg na 6 sati.2002 Cena 498. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. 1x6 kom 3400970001088 3/2-10-9113 19.12.01. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. 18. 20mg.06. deca od 3-10 godina 250mg na 6 sati.09.M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI Cena 517.2004 Cena 2450. 500mg. deca 5-8mg/kg dnevno.2002 Cena 254. blister.9din 3/2-10-9114 19.12.co.2006 (R) 3021077 prašak za oralnu suspenziju.LABORATORIE INNOTHERA . ampicilin alkaloid®. 2x10 kom P www. tuba. blister. fiola. uveče.2002 doziranje: vaginalna kontracepcija: vaginalno pre svakog polnog odnosa.1din 8600097400206 338/2007/12 23.5g 3/2-10-9115 19. 1.Srbija fenobarbital . optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L). blister. Paralelni lekovi: Fenobarbiton. 392.J01CA01 341 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01ca penicilini širokog spektra (R) 1021073 kapsula.2%.HEMOFARM AD . 10x10 kom 515-04-363/04-2 09.12.2002 Cena 181. bočica. pre ili u toku jela.86mg. oralno odrasli i deca preko 40kg uobičajeno 250-1000mg na 6 sati.2007 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija)..6mg+131. 3x10 kom Cena 112. 1. 100mg.G02BB.INNOTECH INTERNATIONAL .12.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084521 tableta.6mg+131.6din (R) 6136931 vaginalna tableta.CHEPHASAAR CHEMISCH . Paralelni lekovi: glucosamin-MIP PHARMATEX .86mg.PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH . blister.7din (R) 4136934 vaginalni krem. Pentrexyl PERIGONA® .06.Srbija ampicilin . 6x4. fiola. OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02BB intravaginalni kontraceptivi (R) 4136933 vaginalni krem.5din (BR) 1163562 film tableta. 2x5 kom 3/2-10-9112 19.nr .2002 Cena 311.1din 8608808101657 1588/2006/12 05.12.abecedni spisak registrovanih lekova PENTREXYL® . tuba. Paralelni lekovi: ampicilin. 250mg/5mL.

INNOTECH INTERNATIONAL .co.2din 8600097400213 515-04-2344/03 19. akutne konvulzije kod tetanusa. 600mg.11.O. OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA Cena 515-04-3284/04 30.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (R) 1084210 tableta. 15mg/5mL. oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi. Phenobarbiton PHLEBODIA . bočica. 2x15 kom 515-04-1584-1 doziranje: hronična venska insuficijencija: 600mg ujutro. PIASCLEDINE .09.O.342 abecedni spisak registrovanih lekova PHENOBARBITON .Srbija fenobarbital . 15mg. ulje avokada .5din 29. 220mg/2mL.M09AX.07. 600mg dnevno.R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE r05da alkaloidi opijuma i derivati  (R) 1115150 kapsula.1din 5310001001735 3/2-10-5765 11. M09aX ostali lekovi za lečenje mišićno-kostnog sistema (BR) 1169200 kapsula. 600mg. 15 kom Cena 515-04-1584/03 Cena (R) 1108341 film tableta.2002  (R) 3115154 oralni rastvor. maks.2003 752.2din 8600097401043 250/2005/12 06.11.07.4din 29. optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mik-romola/L). 3x10 kom Cena 47. liobočica sa rastvaračem. pre doručka.DigitSoft. uveče.Austrija ulje soje. cerebralnih hemoragija.PANFARMA D.2003 2-3 puta P PHOLCODIN ALKALOID® . parenteralno 50-200mg.CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH . 200mg+100mg. prevencija febrilnih konvulzija kod dece: individualno. 10mg.2002 doziranje: suvi. blister. deca 5-8mg/kg dnevno.C05CA03 VAZOPROTEKTIVI c05ca bioflavonoidi (R) 1108340 film tableta.2004 doziranje: ublažavanje simptoma osteoar tritisa. blister. bočica. Paralelni lekovi: Fenobarbiton. tvrda. 1x20 kom Cena 135.nr .Makedonija folkodin . Paralelni lekovi: Fenobarbiton. 398.Francuska diosmin .O. neproduktivni kašalj i kašalj centralnog porekla: odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 10-20mg. Phenobarbiton-natrijum PHENOBARBITON-NATRIJUM . tvrda.11. . optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-180 mikromola/L). trovanja konvulzivnim otrovima i lekovima koji deluju stimulantno na centralni nervni sistem: individualno. .2005 doziranje: status epileptikus.. blister.ALKALOID AD .Srbija fenobarbital . po potrebi ponoviti za 6 sati.PANFARMA D. hemoroidi: po 600mg.09. 5x2mL Cena 300.O.2003 doziranje: primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije (Grand mal epilepsija). pre jela. eklampsije. 1x150mL Cena 167din 3/2-10-5767 11. u stomatologiji: 300mg dnevno sa velikom čašom vode za vreme jela.N03AA02 ANTIEPILEPTICI N03aa barbiturati i derivati § (Z) 0084520 liofilizat za rastvor za injekciju. 1x15 kom www. parcijalne konvulzije sa ili bez generalizacije.

01.D.j. 1x60mL Cena 3870010005336 82/2007/12 11. 2g.ZORKA PHARMA A. Paralelni lekovi: Palin®. dnevno podeljeno u više doza. 200mg. nakon nanošenja rastvora oprati ruke.2007 (R) 7159226 sprej za kožu.j. 2x10 kom Cena 147. posle jela. pri svakoj primeni losiona detaljno pročitati način aplikacije. u težim infekcijama 200-300mg/kg. najviše 2mL 2% rastvora dnevno.co. askorbinska kiselina. a u slučaju drugih tegoba 2-3 puta godišnje po mesec dana. tokoferol . nikotinamid.A11BA.11. Paralelni lekovi: Palin®.Velika Britanija piperacilin . 200mg.D. blister.+60mg+1.KRKA.WYETH PHARMACEUTICALS .2007 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. kalcijum-pantotenat.01. 5%. blister. piridoksin. 3x10 kom Cena 198.Bosna i Hercegovina minoksidil . 5000i. bočica.Srbija pipemidinska kiselina .2din 3838989623500 87/2007/12 11.abecedni spisak registrovanih lekova 343 PIKOVIT® FORTE .D11AX01 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI d11aX ostali dermatološki preparati Cena (R) 7159225 rastvor za kožu.Slovenija retinol. TOVARNA ZDRAVIL. Pipegal® PIPRIL® .D.09.+400i.5din (R) 1132300 kapsula. dnevno rastopiti u ustima. 1x60mL 3870010002076 81/2007/12 11.12.nr . rastvor. .7mg+2mg+6mcg+20mg+ 0. treba uzimati 2 meseca.BOSNALIJEK D. tiamin. (1mL rastvora u spreju=8 puta pritisnutu vrh pumpice). riboflavin.2002 Cena (R) 0021684 rastvor za injekciju. bočica.2007 doziranje: androgeno uzrokovana alopecija: kod muškaraca starosti od 18-65 godina. maks.DigitSoft.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni (R) 1132320 kapsula. . j01ca penicilini širokog spektra (R) 0021683 rastvor za injekciju. holekalciferol.4mg+10mg+15mg. 1x4g 3/2-10-7413/1 25. blister. PILFUD® . 24g dnevno.Srbija pipemidinska kiselina . tvrda. 2x10 kom 8608808104009 2067/2007/12 25.2002 doziranje: infekcije izazvane gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima: 100-200mg/kg. ujutru i uveče naneti po 1mL rastvora na potpuno suvu ćelavu površinu i blago utrljati..J01CA12 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU P Cena 3/2-10-7413 25. folna kiselina. tvrda.2007 doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: deca starija od 7 godina 1 tabl.01. bočica sa raspršivačem. 2%. cijanokobalamin. Pipem PIPEM .12. tabl.5din 8608807100620 515-04-2607/03 28. PIPEGAL® .GALENIKA AD . bočica. 1x2g www. kada se radi o nedostatku apetita.J01MB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01MB ostali hinoloni Cena 147.2003 doziranje: urinarne infekcije: 400mg na 12 sati uz povećan unos tečnosti. D.5mg+1. 4g. VITAMINI a11Ba multivitamini (BR) 1052110 obložena tableta. .

ramitens®. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. po postizanju željenog efekta terapiju nastaviti oralno.FARAN LABORATORIES . 4x7 kom Cena 9002260013968 1153/2006/12 07. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.N06BX03 PSIHOANALEPTICI N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi (Z) 0073152 rastvor za injekciju. doza se može povećati.25mg/dan.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. corpril. doza održavanja 2 puta po 2. monokomponentni (R) 1103070 tableta. posle 2-3 nedelje. ne smeju se žvakati. 10mg/dan. početna doza je 2 puta po 2.10. corpril. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. .25mg/dan. po potrebi povećavati do 20g dnevno. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.co.25mg/dan.Srbija ramipril .07.10.5mg/dan.07. (dnevne doze od 2. Paralelni lekovi: ampril®. doza održavanja 2 puta po 2. 400mg.25mg. 12x5mL LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.25mg/dan.07. 10mg dnevno. 4x7 kom 8600097405447 1864/2006/12 18.5mg. posle 2-3 nedelje. 10mg dnevno.Grčka piracetam . monokomponentni Cena (R) 1103071 tableta.2003 Cena (R) 1073151 film tableta. tokom ili posle obroka sa čašom vode.2006 Cena (R) 1103072 tableta. 6x10 kom 515-04-217/03 31. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.25mg/dan. profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. doza se može povećati. (dnevne doze od 2. 10mg. ampula. posle 2-3 nedelje.25mg/dan. blister. adjuvans u lečenju miokloničkih konvulzija: oralno odrasli 3 puta po 400-800mg.DigitSoft. blister. 10mg dnevno. Paralelni lekovi: oikamid PIRAMIL® .nr . Paralelni lekovi: ampril®.A.LEK S.HEMOFARM AD . ramipril. parenteralno odrasli 3g dnevno. se mogu uzimati pre.5mg/dan.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). monokomponentni (R) 1103073 tableta. tabl.344 abecedni spisak registrovanih lekova Cena 515-04-217-2 31. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. Prilinda®. 2.5-5mg/dan. blister. ramipril. strip. 4x7 kom 8600097405430 1908/2006/12 20. se mogu uzimati pre.07. maks.Poljska ramipril . Tritace® PIRAMIL® . tokom ili posle obroka sa čašom vode. maks. maks.5-5mg/dan.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. 1. tabl.NOVARTIS (BANGLADESH) LTD . blister. deca 30-50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan.2003 Cena (R) 1073150 tableta. maks.C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace.C09AA05 PIRACETAM . 1g. 5mg.Bangladeš ramipril . blister. www. ramitens®.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). maks. doza se može povećati. 7x4 kom Cena 9002260013937 1150/2006/12 07. 10mg/dan.2003 doziranje: neuroprotektiv.2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1. ne smeju se žvakati. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. 3x10 kom 515-04-217-1 31.07. Prilinda®. 800mg. početna doza je 2 puta po 2. Tritace® PIRAMIL® .

co.05. poslednju dnevnu dozu uzeti pre 16 časova. . bočica od tamnog stakla.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031260 koncentrat za rastvor za infuziju.07. Tritace® PIRIDOKSIN .5-5mg/dan.S. Platigal. tokom ili posle obroka sa čašom vode. ovarijuma. početna doza je 2 puta po 2. Platigal.A11HA02 VITAMINI a11Ha ostali monokomponentni vitaminski preparati Cena 28.Nemačka amantadin . Paralelni lekovi: ampril®. blister.06.DigitSoft. sideroblastna anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza. Prilinda®.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.2004 doziranje: Parkinsonova bolest.1din 515-04-59/04 07. profilaksa piridoksin zavisnih konvulzija: kod dece 2-100mg.nr . bočica.GALENIKA AD .PLIVA .1din (8590027301058) 671/2006/12 18.ZDRAVLJE A. 2x15 kom 515-04-61/04 07. profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno. Paralelni lekovi: Bedoxin®. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.Srbija piridoksin . 10mg. .L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju. ovarijuma.abecedni spisak registrovanih lekova 345 po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. corpril. blister. doza održavanja 2 puta po 2.) maks.10.PLIVA .2004 Cena 552. 1x20mL 8606007080148 P Cena 3/2-10-5096 05. ne smeju se žvakati. KGaA . 20mg. 100mg. Platinex PLATIDIAM 50 . 200mg. tumora regiona glave i vrata. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. tokom 5 dana na 3-4 nedelje. Platidiam 10. vitamin B6 PK-MERZ .2002 doziranje: oralno odrasli deficit vitamina B6 3 puta po 20-50mg.LACHEMA A. Paralelni lekovi: cisplatin.5mg/dan.Češka cisplatin . 10mg/dan. ekstrapiramidalni simptomi: oralno početno 100mg. 10x500mL Cena 15591.D. brzinom 55 kapi/min.9din (R) 1051721 tableta. 2x10 kom 8600064112354 3/2-10-5386 26. 50mg. Paralelni lekovi: cisplatin. ramipril. parenteralno 1-3 puta dnevno 200mg (500mL inf.2002 www. maks.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031261 koncentrat za rastvor za infuziju. pluća i gastrointestinalnog trakta: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.06.N04BB01 ANTIPARKINSONICI N04BB derivati adamantana (SZ) 0085353 rastvor za infuziju.8 din (R) 1085350 tableta. tumora regiona glave i vrata.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. terapija neurotoksičnosti izazvane izoniazidom: 3 puta po 50mg. 10x20mL Cena 3091. PLATIDIAM 10 . se mogu uzimati pre. kombinovana terapija tumora testisa. Platinex PLATIGAL . ramitens®.S. 1x100mL Cena 1418din 8590027301065 670/2006/12 18. tabl. . povećavati nedeljno do doze održavanja 2 puta po 100-300mg.2006 doziranje: monoterapija solidnih tumora. (dnevne doze od 2. boca od tamnog stakla. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.LACHEMA A.Češka cisplatin . premenstrualni sindrom: 50-100mg dnevno. 10mg/20mL.Merz Pharma Gmbh & Co. kombinovana terapija tumora testisa. Platidiam 50. boca.Srbija cisplatin . profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.05.

tuba. Paralelni lekovi: cisplatin. 1%.USA cisplatin . Mycoril® www. 2.nr . . Paralelni lekovi: cisplatin.L01XA01 ANTINEOPLASTICI L01Xa jedinjenja platine (SZ) 0031230 rastvor za injekciju.03. Platidiam 50.3din (R) 1068220 film tableta. Paralelni lekovi: zyllt® PLENDIL .7din 3/2-10-3085 17.2000 (R) 1402821 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.co. 1x20g P ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU Cena 153. isključujući heparin Cena 3636. Platidiam 10. 10mg/20mL. maks.5mg. Platigal PLAVIX® . maks. bočica.34 (SZ) abecedni spisak registrovanih lekova 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju.7din (R) 4157161 rastvor za kožu.D01AC01 d01ac derivati imidazola i triazola (R) 4157160 krem.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma. Paralelni lekovi: antifungol®. karcinomi glave i vrata. Kansen.2002 Cena 1333.03.2000 doziranje: angina pektoris: 3 puta po 20mg dnevno.7din 515-04-251/03 05.C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA c08ca derivati dihidropiridina Cena (R) 1402820 film tableta.BRISTOL-MYERS SQUIBB . 1x100mL 3/2-3086 17. 50mg. Paralelni lekovi: Felodipin STada® 10mg retard. po potrebi se doza povećava do 30mg dnevno. 50mg. Felodipin STada® 5mg retard PLIMYCOL . 1x30 kom 03-7344/96 10.O. 1x20mL Cena 521. 300mg dnevno. bočica. bočica. 10mg.06. hiper tenzija: 2 puta po 20-40mg dnevno. blister.03.03. 2x14 kom 3582910004172 515-04-2552/04 24. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno. na 3-4 nedelje ili 15-50mg/m2 dnevno.2000 Cena (R) 1402822 film tableta.DigitSoft. canesten®. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.SANOFI SYNTHELABO GROUPE . 75mg. akutni koronarni sindrom: jednom dnevno 75mg.7din (SZ) 0031231 rastvor za injekciju. Platidiam 10. 120mg dnevno. bočica. 5mg. 1x20mL 515-04-251/03-1 05. 1x30 kom 03-7342/96 10.2004 Cena 142. karcinom mokraćne bešike: monoterapija odrasli i deca 50-100mg/m2 dnevno.Velika Britanija felodipin . tokom 5 dana na 3-4 nedelje.2002 doziranje: metastatski karcinomi testisa i ovarijuma.PLIVA HRVATSKA D. Platidiam 50.08.07. tokom 5 dana na 3-4 nedelje.2004 doziranje: lokalno lečenje gljivičnih infekcija: 2-3 puta dnevno mazati promene na kožI. plastična bočica. plastična bočica. 1%.06.03. Platinex PLATINEX . karcinomi glave i vrata.O.2004 doziranje: prevencija ishemijskih događaja.B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01ac inhibitori agregacije trombocita.Hrvatska klotrimazol . 1x30 kom Cena 03-7343/96 10.ASTRA ZENECA UK LIMITED . 1x100mL Cena 8606007080155 3/2-10-5094 05. blister.Francuska klopidogrel .

6000i.. piridoksin. u razmacima 2.co.O. VAKCINE I SERUME “TORLAK” .. canesten® 1. pneumoniae) . Paralelni lekovi: vitamin a+d PNEUMO 23 . revakcinacija po potrebi.Srbija tiamin.A11EA. rastvor. VITAMINI a11cB vitamini a i d u kombinaciji 82. . 3 kom 34 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Cena 189. 800miliona/mL. . VAKCINE I SERUME “TORLAK” .2004 doziranje: profilaksa hipovitaminoze A i rahitisa: deca profilaksa 3-6 kapi dnevno. blister.PLIVA HRVATSKA D.5din 515-04-251/03-2 05. 1mL = 35 kapi. cijanokobalamin.Hrvatska retinol. terapija 815 kapi dnevno.03. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166111 rastvor za injekciju..Hrvatska klotrimazol .DigitSoft.5mL. ili s.m.001mg+2mg.J07AL01 VAKCINE j07aL vakcine protiv pneumokoka (Z) 0011856 rastvor za injekciju.SANOFI PASTEUR S. lečenje 2-3 dražeje dnevno.02. kalcijum-pantotenat.2004 doziranje: adneksitis. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama). Mycoril® PLIVIT AD3 . canesten® 3./mL+3000i. 300miliona/mL.8din 8600097011488 2525/2007/12 22. polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S.2004 www. Paralelni lekovi: B-complex POLYFLAMIN FORTE .12.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU. ampula.2004 doziranje: vaginalna kandidijaza: 200mg uveče jednu vaginalnu tabletu tokom 3 dana.j. VITAMINI a11ea vitamini B kompleksa (BR) 1052222 film tableta. riboflavin.abecedni spisak registrovanih lekova PLIMYCOL . terapija 15-25 kapi dnevno. Paralelni lekovi: Polyflamin mite POLYFLAMIN MITE .1din (R) 2052030 oralne kapi. uretritis.9din 3/2-10-8000 24. deca profilaksa 1 dražeja dnevno. nikotinamid.A11CB.02. odrasli profilaksa 5-10 kapi dnevno.PLIVA HRVATSKA D.INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU..M01AX. najranije 5 godina od primarne vakcinacije.9din 515-04-3940/03 03. 6x1mL 8605001700793 Cena 355.5mL vakcine. 1x0. Kansen. ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI P Cena 367. holekalciferol .nr .j.HEMOFARM AD .O.A.8din 515-04-3935/03 03.c. 200mg. .O. napunjen injekcioni špric. 25mcg/0.10./mL.Srbija bakterijski antigeni . 5mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.Srbija bakterijski antigeni .03.M01AX. ampula.2007 doziranje: profilaksa i terapija hipovitaminoza: odrasli profilaksa 1-2 dražeje dnevno. bočica.5mL Cena 746. 3x10 kom Cena 45. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i.O. lečenje 3-4 dražeje dnevno. POLIVIT B .G01AF02 g01aF derivati imidazola (R) 6137133 vaginalna tableta.2002 doziranje: odrasli i deca preko 2 godine primarna vakcinacija 0. Paralelni lekovi: antifungol®. 6x1mL M01aX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi (R) 0166110 rastvor za injekciju. 1x10mL Cena 515-03-259/03 05. paba .Francuska vakcina protiv pneumokoka.

deca od7-14 godina 10-15mL dnevno. kontejner plastični. neomicin. 1x100mL 8600097001397 760/2006/12 Cena (BR) 4156154 rastvor za kožu.2006 186.j. polimiksin b . 60mL sirupa u početku. blister. uveče. 3 i 4 dana (rastućim serijskim koncentracijama).06. se uzima 12 sati posle prve). Paralelni lekovi: Polyflamin forte POLYGYNAX . 1x5000mL 8600097001410 768/2006/12 Cena (BR) 4156153 rastvor za kožu.5din 5997001313022 515-04-276/03 30.2006 98.5%.D. 0. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1.GEDEON RICHTER LTD .Mađarska levonorgestrel .D.7din 05.08. u razmacima 2.9din 05. hronična opstipacija: odrasli 15-30mL. 7.3din 3/2-10-9117 10.75mg.co.Hrvatska laktuloza .+35000i.+35000i..5%.6din 02.2din 05. tokom 12 dana. kontejner plastični.LABORATORIE INNOTHERA .4din 8600097001434 764/2006/12 05. maks.nr .2006 1791. 66.2006 1863. ili s. meka.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A. 10%.Srbija povidon-jod .G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ac gestageni (R) 1135250 tableta.06.2006 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.m.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156150 rastvor za kožu.12. kontejner plastični. 1x500mL 8600097001403 767/2006/12 Cena (BR) 4156152 pena za kožu.2002 doziranje: prevencija i lečenje vaginalnih infekcija: 1 vaginalna kaps.j.06. kontejner plastični. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 7. PORTALAK® .06. deca od 1-6 godina 5mL dnevno. 1x6 kom Cena 284. Paralelni lekovi: Mirena® POVIDON JOD . kontejner plastični.j.5%. .34 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: adneksitis. zatim 5-15mL sirupa.06. zatim 5mL dnevno. 3 dana.DigitSoft.D.2006 www.7din (R) 3127050 sirup.HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.INNOTECH INTERNATIONAL .Francuska nistatin. kontejner plastični.2007 doziranje: portalno-sistemska encefalopatija: 3 puta po 30-45mL sirupa.2003 doziranje: zaštita od neželjene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) u toku 72 sata (druga tabl. uretritis. ar tritis i druga subhronična i hronična zapaljenja bakterijske etiologije: 1mL i. Paralelni lekovi: Lactulose-MIP POSTINOR® 2 . 10%. 1x500mL 3850343033299 1609/2007/12 06.06. 1x2 kom Cena 328. 1x5000mL 8600097001380 763/2006/12 179.BELUPO.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA P r02aa antiseptici (BR) 4120155 rastvor za ispiranje usta.G01AA51 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aa antibiotici (R) 6137311 vaginalna kapsula. 1x50mL Cena 60. .A06AD11 LAKSATIVI a06ad osmotski laksativi Cena 637. boca. 10%.5din 05.06. 1x500mL Cena 8600097001373 762/2006/12 Cena (BR) 4156151 pena za kožu. .c. 8. LIJEKOVI I KOZMETIKA D. 100000i. blister.Srbija povidon-jod .7g/100mL.

2006 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. 1%. 1x100mL 8608811006598 515-04-2347-3 29. kanister. 1x100mL Cena 73.R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA r02aa antiseptici (BR) 4156461 rastvor za kožu. 10%.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156462 rastvor za kožu. bočica. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 14 dana uključujući i dane menstruacije. .12.2003 doziranje: 1 vaginalna tabl. 1x40g Cena 139din 8600097001427 765/2006/12 05.D08AG02 d08ag proizvodi sa jodom (R) 4156460 mast. 1x100mL Cena 98.D.02. Betadine® POVIDON JOD . 1x5000mL Cena 1791. 10%.8din (BR) 6137100 vagitorija. bočica.Srbija povidon-jod .HEMOFARM KONCERN “ZORKA PHARMA“ A.JUGOREMEDIJA .nr .12. tuba.2003 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog Paralelni lekovi: aNTIsept d.D.JUGOREMEDIJA . bočica.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici (R) 6137107 vagitorija. uveče pre spavanja.Srbija povidon-jod . 200mg.JUGOREMEDIJA . 10%.1din (R) 4156463 rastvor za kožu. strip.8din 8608811006611 515-04-2347-4 29.2006 doziranje: 1 vaginalna tabl.12.G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI g01aX ostali antiinfektivi i antiseptici Cena 179. 2x7 kom 8600097001441 766/2006/12 05.3din 8608811006574 515-04-2347-1 29.abecedni spisak registrovanih lekova (BR) 34 4156155 mast. 200mg.6din 8608811006581 515-04-2347-2 29. .06.ZDRAVLJE A.DigitSoft. 1x20g 8608811006604 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Cena 99.2003 doziranje: mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. blister.Srbija povidon-jod .2004 P www.Srbija povidon-jod . Paralelni lekovi: aNTIsept d.5%. uveče pre spavanja.Srbija povidon-jod . Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . POVIDON JOD . tuba.5din 515-04-2347/03 29. 10%.06. nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom u odnosu 1:1. 7. mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju. Betadine® POVIDON JOD .Srbija povidon-jod .12.D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI d08ag proizvodi sa jodom (BR) 4156301 rastvor za kožu. Paralelni lekovi: Betadine® POVIDON JOD . 14 dana (uključujući i dane menstruacije).12. 2x7 kom Cena 179.co.2003 doziranje: rastvor za ispiranje usta i grla na 2-4 sata.JUGOREMEDIJA .5din 515-04-3998/03 03.2003 Cena 90.

pluća. blister.D. Paralelni lekovi: Prednison./amp.350 (BR) 4156302 rastvor za kožu. Paralelni lekovi: Prednison.02. uzima se ujutro posle doručka. gastrointestinalne. endokrine.Srbija prednizon . 20mg. kolagenoze): početna doza 10-20mg.2din 1576/2006/12 05.DigitSoft.6din 8608811002323 515-04-2080/03 23.Srbija prednizon .Bosna i Hercegovina prednizon .j.07.08. 5mg.5din (R) 1047556 tableta. lio-ampula sa rastvaračem. 3x5000 i. blister. boca. blister.j. gastrointestinalne.12. Pronison® PREDNIZON . 1x10 kom 3870010004605 515-04-241/03 30.2004 doziranje: profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris: 2 puta po 35mg (ujutro i uveče).07.Holandija horionski gonadotropin .FARMAKOS DD . krvi. 1x100mL abecedni spisak registrovanih lekova Cena 98. 3x1mL 8600103419390 Cena 1020.nr . endokrine. alergijske. 5mg.j.2003 doziranje: individualno.co. kolagenoze): početna doza 10-20mg. PREGNYL® . maks. kolagenoze): početna doza 10-20mg. zavisno od indikacije (bolesti kože. pluća. gastrointestinalne. . 2x10 kom 8608811002330 515-04-2081/03 23. 10%. Paralelni lekovi: Prednizon. 60mg dnevno. maligne i reumatske bolesti. 5000i. maligne i reumatske bolesti. 2x30 kom Cena 1011din 515-04-1848/04 23. 1x20 kom Cena 54. oka.6din 8608805100332 515-04-303/03 03. 60mg dnevno./mL. endokrine.12. plastična fiola. oka. 35mg.C01EB15 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01eB ostali lekovi u terapiji bolesti srca (R) 1109120 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem. 1500i. oka. (Z) 0044143 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.2004 doziranje: rastvor za kožu premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog. Paralelni lekovi: aNTIsept d. ORGANON . uzima se ujutro posle doručka. blister. 60mg dnevno. maks.6din 515-04-3999/03 03. ZRENJANIN . lio-ampula sa rastvaračem.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047555 tableta.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi Cena 51din (R) 1047511 tableta.BOSNALIJEK D.LES LABORATOIRES SERVIER . alergijske.JUGOREMEDIJA A. maligne i reumatske bolesti.2006 www. krvi. krvi. uzima se ujutro posle doručka.2002 Cena 537.V.2003 doziranje: individualno.D.Francuska trimetazidin . Pronison® PREDNIZON .. 2x10 kom Cena 54. Pronison® P PREDUCTAL MR .2003 Cena 150.1din 3/2-10-4645 29.. alergijske.N.11. 5mg.G03GA01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03ga gonadotropini (Z) 0044142 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. zavisno od indikacije (bolesti kože.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047551 tableta. pluća.09. Betadine® PREDNISON . maks. zavisno od indikacije (bolesti kože.PRIZREN .2003 doziranje: individualno.

.5mL) gela. kod žena: stimulacija ovulacije. ampula. Paralelni lekovi: corvitol® 100.2002 Cena 120. 1mg/mL. infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg i. 1x120mL 8600097011976 3/2-10-4033 29. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika.2002 doziranje: sezonski alergijski rinitis.DigitSoft.v.G02AD02 OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI g02ad prostaglandini (SZ) 4143125 endocervikalni gel. nesezonski hronični idiopatski rinitis.j. kod muškaraca: hipogonadotropni hipogonadizam. Flonidan®. zakasneli puber tet zbog insuficijencije pituitarnih gonadotropina. 50mg. 1x3g Cena 2016. Prostin® e2 PRESOLOL .2007 Cena 70. bočica od tamnog stakla. šumeće tablete se rastvaraju u čaši vode pre upotrebe. prevencija migrene: 2 puta po 50-100mg (oralno).10. Metoprolol STada® 200mg retard PRESSING® . 0. po potrebi primeniti još jednu aplikaciju.2004 doziranje: hipertenzija: početna doza 100mg dnevno.4din (R) 1958281 tableta.Belgija dinoproston . kriptorhizam koji nije uzrokovan anatomskom opstrukcijom: uobičajeno kod stimulacoje ovulacije 5000-10000i.01. priprema folikula za ovulaciju.05. 10mg. 1x10 kom Cena 123din 8600097011969 3/2-10-4029 29. deca od 2-5 godina 5mg dnevno. insuficijencija lutealne faze menstrualnog ciklusa. corvitol® 50.11. 24 sata posle primene zadnje doze menotrofina PREPIDIL® .PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV .05.2002 Cena 167din (R) 3058282 sirup. 1x10 kom 8600097011983 3/2-10-4032 29. 5mg/5mL. alergijski konjunktivitis. 2x14mg 515-04-4762/03 24. tireotoksikoza 4 puta po 50mg (oralno).10. blister.R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU r06aX ostali antihistaminici za sistemsku primenu (R) 1058280 šumeća tableta.co. blister. napunjen injekcioni špric. 5x5mL Cena 223. ne preporučuje se upotreba duže od 2 dana. 3x10 kom 8600097010436 2526/2007/12 22.3din 8606007411133 72/2007/12 11.1din 8600097011341 2541/2007/12 22. 50mg. hronična urtikarija i druge alergijske dermatoze: odrasli i deca preko 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg). Loratadin P www. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno).2004 Cena 130din (R) 1107751 film tableta. aritmije: 5mg sporo i.1din (R) 1107496 film tableta.v. 100mg. blister. angina pektoris: 2-3 puta po 50-100mg (oralno). blister. Lorano.. 2 puta po 50mg dnevno (oralno).Srbija metoprolol .2007 Cena 180. Paralelni lekovi: Propess. fiola.5mg/3g.HEMOFARM AD .11. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najviše 15mg (parenteralno).Srbija loratadin .11. Paralelni lekovi: claritine®.nr .abecedni spisak registrovanih lekova 351 doziranje: individualno. posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca. 4x14mg 515-04-4761/03 24. 10mg.6din (R) 1107750 film tableta.HEMOFARM AD . u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše 15mg.2007 doziranje: indukcija porođaja i za završetak trudnoće: cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2.C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. selektivni (R) 0107497 rastvor za injekciju.

maks. maks. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. 8mg.C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401400 film tableta. PREXANIL® . početna doza iznosi 0. doza održavanja 2.2003 doziranje: hipertenzija: početna doza 1-1. monokomponentni (R) 1103700 tableta.HEMOFARM AD . monokomponentni (R) 1103570 tableta.12.10. 1x30 kom 8606100722075 130/2006/12 06.2003 Cena 459. ujutru. 1mg. 5mg. postepeno se može povećavati do 2.C09AA02 c09aa inhibitori ace.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). maks.Srbija enalapril . doza održavanja se određuje individualno. 4mg.11.11.DigitSoft. 1x30 kom Cena 134.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.GALENIKA AD .5mg/dan (ili manje).352 abecedni spisak registrovanih lekova PREXANIL® .6din (R) 1103861 tableta.2002 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan. Inhibace Plus® PRILENAP .5mg/dan.25mg/dan.25mg/dan. 5mg+12.2003 Cena 622.C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM P c09aa inhibitori ace. blister. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 0.5mg. a zatim 4mg dnevno.nr .05.co. 2x10 kom 8600097401050 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 67din 2521/2007/12 22.GALENIKA AD . u isto vreme. doza održavanja 1mg/dan.C09AA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace. najbolje uveče. fiola.5mg/dan.Francuska perindopril . na dan. hidrohlortiazid . doza 5mg/dan.2003 Cena 249din (R) 1103701 film tableta. srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan.7din (R) 1103702 film tableta. blister.5mg. monokomponentni (R) 1103860 tableta. hronična insuficijencija srca početna doza 0. najbolje uveče. blister. doza 8mg/dan. PRILAZID® .2006 doziranje: hipertenzija: početna doza je 2mg/dan. 2.4din (R) 1103704 film tableta. 1x30 kom 8608808104894 515-04-1922/03 02.02.5mg. doza održavanja je najčešće 4mg/dan. pred spavanje. 1x30 kom Cena 804. bolesnici sa cirozom jetre.5-1. najčešće 1 tabl. blister. doza 8mg/dan.Srbija cilazapril . Paralelni lekovi: cilazapril. stare osobe: hipertenzija početna doza 0.4din 8608808105310 910/2007/12 03.LES LABORATOIRES SERVIER . pred spavanje. 3x10 kom 8608808104900 515-04-1923/03 02. fiola. 5mg.LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE . fiola.2007 www.5mg/dan.11. Inhibace®. zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije. a zatim 4mg dnevno. ujutru. zobox® PRILAZID® PLUS . srčana insuficijencija: početna doza 2mg/dan. monokomponentni Cena 1767.Francuska perindopril .1din 8608808104887 515-04-1921/03 02.9din 8606100722044 3/2-10-10002 12. 0.11. Paralelni lekovi: cilazapril 5 plus.5-5mg/dan. doza održavanja se određuje individualno. 1x1 kom Cena 883.Srbija cilazapril. 1x30 kom 8608808104870 515-04-1924/03 02. fiola.

Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp. blister. 10mg. 10mg+12. (dnevne doze od 2. 10mg+25mg. 4x7 kom Cena 486. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1. maks. dnevno. 5mg. enalapril 10 mg. blister.Srbija enalapril. hidrohlortiazid . 2. 2x10 kom 8600097400121 63/2007/12 11. blister. posle 2-3 nedelje.5mg/dan. 10mg+12. Tritace® P www. 2x10 kom 8600097401357 (R) 1401501 tableta.9din 8600097400114 62/2007/12 11.HL. 2 tabl. Paralelni lekovi: enaHeXaL® comp.2006 Cena 675. enalapril 20 mg. Piramil®. 2x10 kom 8600097401340 (R) 1401503 tableta. početna doza je 2 puta po 2. blister.01.07.01. blister.2007 doziranje: hipertenzija: početna doza je 5mg/dan.C09AA05 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401500 tableta.01. monokomponentni (R) 1103071 tableta. corpril.HEMOFARM AD .5mg/tabl. maks. doza održavanja 2 puta po 2. Paralelni lekovi: enaHeXaL®. Paralelni lekovi: ampril®. 10mg dnevno. 2x10 kom Cena 163. enap® .2006 doziranje: hipertenzija: uobičajena početna doza 1.01.8din 9002260013944 1151/2006/12 07. blister. po potrebi 2 tabl. posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan. doza održavanja 5-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. blister. blister.55mg/dan. enap®.07. dnevno.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima). ne smeju se žvakati.Srbija ramipril .2007 Cena 343/2007/12 23.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze). po potrebi.5mg. (enalapril 10mg sa hidrohlortiazid om 12. enap® . 40mg/dan.H. najčešće 1 tabl. uveče.5din 344/2007/12 23. tabl. enalapril HcT. tokom ili posle obroka sa čašom vode. 20mg.1din (R) 1103072 tableta.HEMOFARM AD .co.7din (R) 1103572 tableta. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09aa inhibitori ace.2007 Cena 345/2007/12 23. 10mg/dan. kongestivna srčana insuficijencija: početna doza je 2.Srbija enalapril. maks. 10mg+25mg.01.2007 doziranje: esencijalna arterijska hiper tenzija: (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima).HL. ramipril.H.HEMOFARM AD .abecedni spisak registrovanih lekova (R) 353 1103571 tableta.DigitSoft.25mg/dan.C09BA02 c09Ba inhibitori ace i diuretici (R) 1401502 tableta.25mg/dan. enalapril. Prilenap® HL PRILENAP® HL . hidrohlortiazid . se mogu uzimati pre. enap® .7din 342/2007/12 23. 1 tabl. 3x10 kom LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 165.nr . Prilenap® H PRILINDA® . 4x7 kom 9002260013951 1152/2006/12 07.01.5mg. enalapril Lek®. po potrebi povećavati u intervalima od 1-2 nedelje. doza održavanja 10-20mg/dan u jednoj ili podeljeno u dve doze. enalapril HcT.C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Cena 170. doza se može povećati. enap® .5mg.5mg/dan.2007 Cena 242. ramitens®.). pre spavanja. enatens® PRILENAP® H . profilaksa posle akutnog infarkta miokarda: terapiju započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda.

spore i. lek se daje u obliku i.7din 8608808101770 60/2005/12 09.. profilaksa 10mg dnevno od 19. angina pektoris: početna doza je 50mg.2din 8606007082135 1097/2007/12 23.2006 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja. inf. cefazolin-MIP. dana ciklusa. septikemija i endokarditis izazvani osetljivim mikroorganizmima: odrasli 500mg-1000mg na 6-12 sati.09.J01DB04 abecedni spisak registrovanih lekova ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU j01dB cefalosporini. (3log CCID50+3. jedanput dnevno. 2x7 kom Cena 73.v. deca starija od 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno 3-4 jednake doze.12. 2. 1x20 kom Cena 216. karcinom dojke: 40-60mg dnevno. selektivni (R) 1107170 tableta.354 PRIMACEPH® .Srbija atenolol . aritmije i infarkt miokarda: početna doza je 50mg. 3log CCID50+3. 1x0. 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca.GALENIKA AD .11. Ukoliko je potrebno. jedanput dnevno.7log CCID50+3log Cena 837. rubeole i parotitisa) . Ukoliko je potrebno. galecef® PRIMOLUT®-NOR-5 . genitalne infekcije (npr. cefazolin-BcPP. 100mg/kg dnevno.nr . epididimitis). ukoliko je potrebno.SCHERING AG . endometrioza: 10-25mg dnevno od 5. urinarnog. doza se može povećati na 200mg dnevno.5mL Cena 8606103683090 2341/2006/12 13. 6g (izuzetno 12g) dnevno.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011866 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. . dana ciklusa. ili i.5mL 515-04-2704/03 05.Velika Britanija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. (3-5 minuta) ili i. tokom 10 dana. doza se može povećati na 100mg.m.c. bilijarnog trakta.2007 doziranje: infekcije respiratornog.7log CCID50+3log CCID50)/0. inj. bočica. . jedanput dnevno. kostiju i zglobova.5mL. doza je 0. Panapres PRIORIX™ . liobočica sa rastvaračem u ampuli. prostatitis. 1g. revakcinacija u 12 godini.Nemačka noretisteron .5mL duboko s.05. maks.Belgija vakcina protiv malih boginja i crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila. 100x0.v. a zatim se povećava na 100mg. bočica staklena.09. PRINORM . 100mg.C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA c07aB blokatori beta adrenergičkih receptora. 5mg.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.O. liobočica sa rastvaračem u ampuli.m.A. inj.-26. deca koja ranije nisu vakcinisana.3din 8600103492102 1569/2006/12 05.J07BD52 VAKCINE j07Bd vakcine protiv malih boginja (morbila) (Z) 0011909 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: cefazolin. 1. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina.co.2006 doziranje: menoragija: 10-15mg dnevno podeljeno u više doza. rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes. jedanput dnevno.5din CCID50. maks.DigitSoft. blister. I generacija (Z) 0321030 prašak za rastvor za injekciju. kože i mekih tkiva.GLAXOSMITHKLINE UK .2003 P www.G03DC02 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03dc derivati estrena (R) 1048431 tableta.2005 doziranje: arterijska hipertenzija.PHARMASWISS D. 50x1g Cena 7295.Srbija cefazolin . Paralelni lekovi: atenolol. rubeole i parotitisa) .O. Paralelni lekovi: Trimovax PRIORIX™ .

2003 Cena 515-04-3541/03 25. 5x1mL 8608808101893 Cena 402.S01GA51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO S01ga adrenomimetici koji se koriste kao dekongestivi (BR) 7091090 kapi za oči. tuba. posle smirenja tegoba (svraba i bola).5mg.9din (BR) 5108103 supozitorija.2007 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg. ukoliko je potrebno.. 300mg. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno.Srbija propafenon .Švajcarska tribenozid. posle jela.GALENIKA AD .5mg.12.Velika Britanija telmisartan. blister. aluminijumska folija.07. 2. PROCULIN® .G03DA03 P POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA g03da derivati pregnena (R) 0048468 rastvor za injekciju.7log CCID50+3log CCID50.7din 3/2-10-10523 26.12. 5x10 kom Cena 468. blister. 400mg+40mg. 5%+2%.m.2003 doziranje: alergijski konjunktivitis: 1-2 kapi na svaka 3-4 sata ukapavati u konjunktivalnu kesu.c. bočica. rastvor. 80mg+12.2007 Cena 260.nr . borna kiselina . doza je 0. PROFENAN® .2003 doziranje: imunizacija prema virusima malih boginja. rektalni krem se stavlja 1-2 puta dnevno. 150mg. 7-14 dana. 900mg dnevno.5%. revakcinacija u 12 godini. grupa I c (R) 1101420 film tableta. blister. 1x0. ili i.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. liobočica sa rastvaračem u špricu. 1x10mL Cena 89. 40mg+12. deca koja ranije nisu vakcinisana.12.NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA . rubeole i zaušaka: deca od 12-15 mes.Makedonija nafazolin.1din (R) 1101421 film tableta.2din 247/2006/12 03.2002 226.12. 4x7 kom 8606007910346 (R) 1401051 tableta.5mL duboko s. 1. ampula.5mL Cena 515-04-2704-1 05.abecedni spisak registrovanih lekova (Z) 355 0011867 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.C05AX. blister. 0. 4x7 kom 8606007910339 doziranje: arterijska hipertenzija: 1 tabl.SLAVIAMED D. Paralelni lekovi: Propafenon alkaloid®.O. jednom dnevno.ALKALOID AD .GLAXOSMITHKLINE UK .DigitSoft. 1x30g Cena 217.03. maks. uvek posle pražnjenja creva. hidrohlortiazid .2006 www. doza daje se deci uzrasta 3-5 godina. dnevno. . 250mg/mL.Srbija hidroksiprogesteron .C09DA07 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM c09da antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici (R) 1401050 tableta. Paralelni lekovi: Trimovax PRITORPLUS™ . Sadržaj tube je dovoljan za 20-30 aplikacija.11. 5x10 kom 8605000800227 2505/2007/12 19.2002 doziranje: lokalna terapija unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida: supozitorije 2 puta dnevno: ujutro i uveče. lidokain .6din 5310001004194 515-04-1208/03 30. Propafen® PROGESTERON DEPO .03%+1. 2x5 kom Cena 3/2-10-10523/1 26.O.10. 3log CCID50+3.2003 PROCTO-GLYVENOL . 2 doze vakcine u razmaku od 3 meseca. Paralelni lekovi: Micardis® Plus Cena 515-04-3541-1 25.3din 8605000800234 2510/2007/12 19.co. VAZOPROTEKTIVI c05aX ostala lokalna antihemoroidalna sredstva (BR) 4108102 krem.10.

odnosno 250mg. tvrda. maligne i reumatske bolesti.H02AB07 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02aB glukokortikoidi (R) 1047632 tableta. 2x10 kom Cena 150. blister.12. kolagenoze): početna doza 10-20mg. Propafen® P www. Paralelni lekovi: Profenan®. ukoliko se lek ne moze primeniti oralno daje se doza od 0. maks.Irska takrolimus .nr . posle transplantacije za sprečavanje odbacivanja organa. zavisno od indikacije (bolesti kože. kontinuirano.08.35 abecedni spisak registrovanih lekova doziranje: supstituciona terapija: jednom mesečno (18-og ili 20-og dana ciklusa) po 125mg. 3 nedelje (keratitis fungalis). u zavisnosti od transplantiranog organa.5din 8595026483712 654/2005/12 30.Srbija prednizon . Sporanox PRONISON® .1din (Z) 1101461 rastvor za injekciju. Paralelni lekovi: Funit.ASTELLAS IRELAND CO.2003  (SZR)1014252 kapsula. 35mg. bočica.2005 Cena 1571. blister.2din 5390332171130 515-04-1072-1 30. preteći pobačaj: 125-250mg 1 puta nedeljno prvih 16 nedelja trudnoće (pošto je prethodno zaustavljeno krvarenje). u trajanju od 24 sata. blister. Kanazol.07.2003  (SZR)1014251 kapsula. blister.12.2007 doziranje: individualno. odrasli i deca najčešća početna oralna doza je 0.co. 30 dana (Tinea pedis.Španija itrakonazol . 60mg dnevno.1-0. u toku 3-6 min. alergijske.06. uzima se ujutro posle doručka. dnevna doza je do 560mg. tvrda. 150mg.05mg/kg/dan u i.2din 5390332171116 274/2005/12 04. blister. 100mg.5din 8608808105303 1533/2007/12 23.2002 Cena 461. Prednizon PROPAFENON ALKALOID® . 3-6 meseci (onihomikoze). Paralelni lekovi: Prednison. 3x10 kom Cena 2677. blister.6din 5390332171123 515-04-1072/03 30. deca samo u slučaju vitalne ugroženosti 3-5mg dnevno. .Makedonija propafenon . doze su individualne. tvrda.2005 Cena 3091. blister. 1x40 kom Cena 383. . 4x7 kom 8595026483729 656/2005/12 30. Tinea cruris). 5mg. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf.L04AA05 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA L04aa selektivni imunosupresivi  (SZR)1014250 kapsula.2005 doziranje: po uputstvu lekara.12.5din (R) 1327481 kapsula. PROGRAF® ..C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici. tvrda. 100mg. tvrda. krvi. pluća. 0. inj.12.v. inf. posle jela..06. endokrine.GALENIKA AD .3din 3/2-10-9345 25. parenteralno 0.12.ALKALOID AD . tvrda. 4-7 dana (Pityriasis versicolor).0mg/kg telesne mase polako i. doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. podeljeno u 2 doze (ujutro i uveče. 2x7 kom 8595026483705 655/2005/12 30. maks. 1mg. 3x10 kom Cena 32871. LTD. 4-8 nedelja (Tinea capitis).2din (R) 1327482 kapsula.DigitSoft.v. 100mg.J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU j02ac derivati triazola (R) 1327480 kapsula. kod specifičnih populacija doza se koriguje zavisno od stanja pacijenta. gastrointestinalne.5-1. 1x4 kom Cena 470. površinske mikoze: 100-200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 10x10mL 3/2-10-9344 25. vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana.3mg/kg/dan. grupa I c (R) 1101460 film tableta.LICONSA S. ampula.2005 doziranje: sistemske mikoze: odrasli 200-400mg dnevno tokom više meseci.5mg. PROKANAZOL® . oka. 20mg.A. 6x10 kom Cena 13526. doza se može povećavati na 300mg 2 -3 puta dnevno. 900mg dnevno.2002 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.

do 320mg dnevno (odrasli). 10x100mL Cena 8606010925153 2555/2007/12 22. 900mg dnevno.. u toku 3-6 min. deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat.0mg/kg telesne mase polako i.N01AX10 ANESTETICI N01aX ostali opšti anestetici  (SZ) 0080420 emulzija za injekciju/infuziju. Propafenon alkaloid® PROPESS .v. profilaksa posle infarkta: 160mg/dan oralno (u početku podeljeno na 4 doze. bočica. 5x10 kom 8608807100460 777/2006/12 05.GALENIKA AD . blister. 10mg/mL.5-1mg/kg/dan.1din 8606010925146 2551/2007/12 22. inf.C01BC03 TERAPIJA BOLESTI SRCA c01Bc antiaritmici.3din (R) 6143100 vagitorija.1din (R) 1101130 film tableta.1din 8608807100453 775/2006/12 05. Paralelni lekovi: Prepidil®.Austrija propofol .D. Paralelni lekovi: diprivan®.v.abecedni spisak registrovanih lekova 35 PROPAFEN® .HEMOFARM KONCERN “ ZORKA PHARMA “ A.. 5x10 kom 8608807100477 776/2006/12 05.Srbija propranolol .. 10mg/mL. blister. 300mg.DigitSoft.Velika Britanija dinoproston . bočica. dnevna doza je do 560mg. po potrebi moče se primeniti 180-240mg/dan u podeljenim dozama.10. 1x100mL Cena 1540.dozaodržavanja120-240mg/dan. A a doza održavanja je 2-3mg/kg/dan (podeljeno u više pojedinačnih doza). neselektivni (R) 1107183 tableta. ampula.2006 doziranje: terapija ventrikulskih i supraventrikulskih aritmija: 3 puta dnevno po 150mg.5-1.09. 10mg/mL. sedacija odraslih na intezivnoj nezi: 1-4mg/kg/sat i.2007 doziranje: indukcija anestezije: odrasli 2-2. Prostin® e2 PROPOFOL 1% FRESENIUS . doza se može ponoviti po potrebi posle 90-120 min. teške aritmije: kratkotrajna i dugotrajna inf.co. maks. bočica. ampula. migrena i esencijalni tremor: početna doza 2-3 puta po 40mg/dan.nr .CONTROLLED THERPAPEUTICS (SCOTLAND) LTD .2006 Cena 468.10..2007  (SZ) 0080421 emulzi