Matematika - zadaci za veˇbanje z 1 Polinomi i operacije sa njima Sabiranje polinoma – Za sabiranje polinoma vaˇe pravila kao za sabiranje pozitivnih

i negativnih brojeva, z pri ˇemu se sabiraju koeficijenti sliˇnih monoma. c c Primer 1. Sabrati polinome P (x) = x2 + x − 6 i Q(x) = 3x2 − 5x − 2
P (x) + Q(x) = x2 + x − 6 + 3x2 − 5x − 2 = x2 + 3x2 + x − 5x − 6 − 2 = (1 + 3)x6 + (1 − 5)x − 6 − 2 = 4x2 − 4x − 8 c Oduzimanje polinoma – Oduzimanje polinom je sliˇno kako sabiranje Primer 2. Od polinoma P (x) = x2 + x − 6 oduzeti polonom Q(x) = 3x2 − 5x − 2 P (x) − Q(x) = x2 + x − 6 − (3x2 − 5x − 2) = x2 + x − 6 − 3x2 + 5x + 2 = x2 − 3x2 + x + 5x − 6 + 2 = (1 − 3)x6 + (1 + 5)x − 6 + 2 = −2x2 + 6x − 4 Mnoˇenje polinoma – Podsetimo se kako se mnoˇe dva naznaˇena zbira dva broja: (5 + 7 + 1) · (3 + 2) = z z c 3 · 5 + 3 · 7 + 3 · 1 + 2 · 5 + 2 · 7 + 2 · 1. Na sliˇan naˇin mnoˇe se i polinomi. c c z Primer 3. Pomnoˇiti polinome P (x) = 5x3 + 2x + 8 i Q(x) = 3x z P (x) · Q(x) = (5x3 − 2x + 8) · 3x = 5x3 · 3x − 2x · 3x + 8 · 3x = 15x4 − 6x2 + 24x Primer 4. Pomnoˇiti polinome P (x) = 4x2 + 7x − 9 i Q(x) = 5x − 6 z P (x) · Q(x) = (4x2 + 7x − 9) · (5x − 6) = 4x2 · 5x + 7x · 5x − 9 · 5x + 4x2 · (−6) + 7x · (−6) − 9 · (−6) = 20x3 + 35x2 − 45x − 24x2 − 42x + 54 = 20x3 + 11x2 − 87x + 54 Zadaci Dati su polinomi P (x) = x3 + 3x2 − 2x + 6, Q(x) = 2x2 − 2x + 6 i R(x) = x − 6. Izraˇunati: c a) P (x) + Q(x) b) P (x) + R(x) c) P (x) − Q(x) d) P (x) − R(x) e) P (x) · R(x) f) Q(x) · R(x)

2 Formula za rad sa polinomima Kvadrat zbira i razlike binoma (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 (a − b)2 = a2 − 2ab + b2 Primer 5. (3x + 2)2 = 9x2 + 12x + 4 Primer 6. (3x − 2)2 = 9x2 − 12x + 4
Kub zbira i razlike binoma (a + b)3 = a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3 (a − b)3 = a3 − 3a2 b + 3ab2 − b3 Primer 7. (x + 1)3 = x3 + 3x2 + 3x + 13 = x3 + 3x2 + 3x + 1 Primer 8. (2x − 3)3 = (2x)3 − 3 · (2x)2 · 3 + 3 · (2x) · 32 − 33 = 8x3 − 36x2 + 54x − 27 Zadaci Koriste´i formula izraˇunati: c c a) (x + 2)2 b) (3x − 1)2 c) (x − 1)3 d) (3x + 2)3

3 NZD i NZS za polinome Primer 9. Na´i NZD i NZS za polinome P (x) = x2 + 2x + 1 i Q(x) = x + 1 c P (x) = x2 + 2x + 1 = x2 + x + x + 1 = x · (x + 1) + 1 · (x + 1) = (x + 1)(x + 1) Q(x) = x + 1 N ZD(P (x), Q(x)) = x + 1 N ZS(P (x), Q(x)) = (x + 1)2
Primer 10. Na´i NZD i NZS za polinome P (x) = x2 − x − 2 i Q(x) = x − 2 c P (x) = x2 − x − 2 = x2 + x − 2x − 2 = x · (x + 1) − 2 · (x + 1) = (x − 2)(x + 1) Q(x) = x + 1 N ZD(P (x), Q(x)) = x + 1 N ZS(P (x), Q(x)) = (x + 1)(x − 2)