PUNOMOĆJE

Ovlašćujem-o_______________________________________
iz ________________________ da me ( nas ) do kraja zastupa u svim
našim pravnim poslovima, pred svim sudovima, organima vlasti i trećim
licima, a naročito da u ime naše i nas tužbe podiže i povlači tužbene
zahteve, ili se istih odriče, poravnanja zaključuje, pravne lekove podnosi, od
istih odustaje ili se odriče, predlaže izdavanje privremenih mera, izvršenje
provodi i preduzima sve druge pravne radnje za koje nađe da u poverenim
zastupanjima idu u našu korist
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
je ovlašćen-a i da nas brani u predmetima privrednih prestupa
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ovlašćenog advokata može zamenjivati advokatski pripravnik.
U slučaju potrebe ovo se punomoćje može delimično i na drugog
preneti.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________

Beograd, dana______2009.god.

Vlastodavac :
____________________