MERE ZA SMANJENJE GUBITAKA PESTICIDA PRI OROŠAVANJU SAVREMENIH VOĆNIH ZASADA BUGARIN R., SEDLAR A.

, SNEŽANA SAVČIĆ - PETRIĆ

Voćni zasadi i plodovi

. • Poboljšanje tačnosti doziranja – uvođenjem savremenih rešenja i precizne elektronike (ARN) kod orošivača velikog kapaciteta. • Sprečavanje zagađenja životne okoline.TREND RAZVOJA OROŠIVAČA • Smanjenje hektarske norme – po principima CDA ( u voćarstvu se sa 1000-1500 smanjuje na 150 – 300 l/ha). • Uvođenje savremenih principa ergonomije – zaštita rukovaoca agregata.

KORIŠĆENJE OROŠIVAČA SA RECIRKULACIJOM RADNE TEČNOSTI .

OROŠIVAČ ZA SELEKTIVNU APLIKACIJU .

SLIKA OROŠAVANJA KLASIČNIH I POBOLJŠANIH OROŠIVAČA .

Orošivač sa elektrostatskim punjenjem .

SAVREMENO REŠENJE KABINE TRAKTORA .

BILJKE I MEĐUPROSTORE . NA SUSEDNE PARCELE.DRIFT JE POJAVA ODNOŠENJA KAPLJICA RADNE TEČNOSTI SA TRETIRANE POVRŠINE.

Norme orošavanja. Vrste. • Umešnosti i obučenosti rukovaoca agregata. karakteristike orošivača i rasprskivača. • • • • • .Ostali činioci koji utiču va veličinu drifta u voćnim zasadima: Karakteristike i stanje zasada. Tipa i rastojanja uređaja za tretiranje. Koncentracije radne tečnosti i volatilnosti preparata.

Uticaj udaljenosti rasprskivača na nanošenje pesticida .

Gubici usled drifta .

Drift potencijal različitih tipova rasprskivača .

Uticaj tipa rasprskivača na strukturu mlaza .

Mogućnosti za smanjenje drifta u zasadu jabuka “ .

Karakteristike ispitivanog zasada .

Merenje količinskih gubitaka radne tečnosti .

Gubici usled drifta sa standardnom normom .

Gubici usled drifta sa srednjom normom .

• • • • • • Mogućnosti za smanjenje gubitaka usled drifta Tretiranjem u povoljnim vremeskim uslovima. prema vrsti. Korišćenjem najpovoljnijih rasprskivača (injektorski – antidrift) i pritisaka. Organizator zaštite i rukovaoc agregata potpuno obučen i dobro pripremljen (!?). stanju zasada i fenološkoj fazi razvoja. Radom sa potpuno ispravnim i precizno podešenim (kalibrisanim) orošivačima. . Korišćenjem savremenih testiranih orošivača. Radom sa krupnijim kapljicama VMD > 200 μm.

ZAKLUČAK Pri orošavanju savremenih voćnih zasada moguće je preduzeti niz pomenutih mera u cilju smanjenja gubitaka pesticida na tolerantne vrednosti. testiranih i kalibrisanih orošivača. štetočina istovremeno se štiti zemljište od prevelikog i nekontrolisanog zagađenja. pored zaštite zasada od bolesti. kvalitetnih. .Primenom savremenih. .