PRIJAVE I UPISI U SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2013./2014.

1

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

IMPRESSUM NAKLADNICI:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet.
ZA NAKLADNIKE:

dr. sc. Željko Jovanović, ministar, Zvonimir Stanić, dipl. ing., ravnatelj.
UREDNIŠTVO:

Ankica Nježić, prof., mr. sc. Vera Šutalo, Monika Vričko, prof., prof. dr. sc. Vedran Mornar, Ivana Pilko Čunčić, prof., Kristina Begonja, prof., Ana Džepina, mag. polit., Jurica Vratarić, prof., Petra Gajšak, dipl. ing., Davor Leipold, bacc. ing.
DIZAJN I PRIJELOM:

Dizajn.net
TISAK:

Printera grupa

2

NAKLADA:

50.000 komada Imenice korištene u ovoj brošuri kao što su, primjerice, kandidat i učenik podrazumijevaju rodnu razliku. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, ISBN: 978-953-6569-83-0 Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, ISBN: 978-953-6802-26-5 Zagreb, travanj 2013. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 • Faks: + 385 (0) 1 4569 099 E-pošta: ured@mzos.hr • URL: www.mzos.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska Tel.: +385 (0) 1 6661 616 • Faks: +385 (0) 1 6661 615 E-pošta: ured@carnet.hr • URL: www.carnet.hr

Sve izmjene u odnosu na informacije iz ove brošure bit će objavljene na mrežnoj stranici: www.upisi.hr

SADRŽAJ

Riječ ministra 1. Uvodna riječ

5 6

2. Elementi i kriteriji vrednovanja za upis u srednju školu • Tko se upisuje u srednju školu? 8 • Što se sve vrednuje i boduje za upis? 8 • Koji su kriteriji za upis u umjetničke škole? 10 • Kako se vrednuju posebni rezultati u prethodnom obrazovanju? 12 • Kako se vrednuju rezultati učenja u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja? 15 • Kako se utvrđuje ukupan rezultat kandidata? 16 3. Primjeri bodovanja • Primjeri bodovanja za sve obrazovne programe • Primjeri bodovanja za različite obrazovne programe

• Kandidati koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj 35 • Kandidati koji su osnovno obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2013. godine 36 • Proces registracije preko ureda državne uprave ili Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i špor Grada Zagreba 36 5. Postupci u aplikaciji • Mrežna stranica Upisi.hr • Prijava u sustav • Provjera upisanih ocjena i ostalih podataka u sustavu • Preduvjeti za upis • Ispiti sposobnosti i darovitosti • Prijava obrazovnih programa • Kontinuirano praćenje bodovnoga stanja • Ljestvice poretka • Podnošenje prigovora • Zaključavanje liste prioriteta, potpisivanje prijavnica i objava konačnih ljestvica poretka • Jesenski upisni rok 6. Kalendar - datumi koje trebate zapamtiti 7. Na što je važno pripaziti prilikom prijave i upisa u srednju školu? 8. Kontakti kojima se možete obratiti

21 22

40 41 43 43 43 44 45 45 46 47 48 50

3

4. Postupci prijava i upisa u srednje škole • Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitom sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2013. godine 34 • Kandidati koji su trenutačno u redovitom sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ali ne završavaju osnovno obrazovanje 2013. godine 35 • Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske 35 • Kandidati hrvatski državljani koji se vraćaju iz iseljeništva ili obrazovanja u inozemstvu 35

54 58

4

RIJEČ MINISTRA

Drage učenice i učenici, upis u srednju školu velik je korak u životu svakoga učenika, a odluka o samom izboru srednje škole jednako je važna jer će u velikoj mjeri odrediti vaš daljnji životni put. Kako je riječ o odluci koju nije jednostavno donijeti, od iznimne je važnosti dobro se informirati. Stoga smo pripremili brošuru koja će vam pružiti potrebne informacije kako biste se što lakše i uspješnije pripremili za nadolazeće upise. U brošuri ćete pronaći sve podatke o promjenama koje smo uveli kako bismo vam olakšali i pojednostavnili prijave i upis u srednje škole, a elemente vrednovanja vaših učeničkih postignuća učinili jasnijim, objektivnijim i pravednijim. Vođeni željom da svatko od vas, u skladu sa svojim interesima i sposobnostima, upiše željeni obrazovni program, od ove godine prijave i upisi u srednje škole obavljat će se prvi put Internetom. Upravo zahvaljujući e-upisima, bit će vam pružena mogućnost prijave više programa obrazovanja, do deset, u više različitih škola. Svoj rang moći ćete usporediti sa svima onima koji su prijavili isti program obrazovanja, a informacije o cijelomu postupku i obrazovnim programima bit će vam dostupne u svakome trenutku. Nova Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednju školu donosi određene izmjene u načinu bodovanja osnovnoškolskoga uspjeha. Naime, budući da je znanje koje se stječe tijekom osnovnoškolskog obrazovanja preduvjet uspješnom obrazovanju u srednjoj školi, radi objektivnijeg vrednovanja vašeg rada, za upis u srednju školu uzet će se u obzir vaš uspjeh u svim višim razredima osnovnog obrazovanja, a ne samo u posljednja dva razreda. I za kraj, želim vam da što lakše odaberete, uspješno upišete te još uspješnije svladate željeni obrazovni program te tako učinite prvi korak u svoju, nadam se uspješnu, obrazovnu budućnost. Vaš ministar, dr. sc. Željko Jovanović

5

UVODNA RIJEČ

Dragi budući srednjoškolci,

6

načinima i postupcima prijava u sustav različitih kategorija kandidata, prikazati vam primjere bodovanja za različite obrazovne odabir srednje škole velika je životna odluka. Upoznavanje vla- programe te vam predočiti sve što vam novi način prijava i upisa u stitih vrijednosti, interesa i sposobnosti nije lagan zadatak, ali je srednje škole pruža - pregled nad osobnim podacima, ocjenama prijeko potreban u procesu donošenja tako važne odluke kao što i dodatnim postignućima te detaljan pregled lista poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izračunan vaš plasman na je izbor zanimanja. Dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako zanimalo, koje ste predmete voljeli, svakome pojedinome prijavljenome obrazovnom programu. čime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je činilo nezadovoljnima i nesretnima, što vam je predstavljalo teškoće. Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj će biti Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja upisa u obrazovne prograprijateljima i ostalim osobama s kojima ste bliski te pokušajte me, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, saznati kako vas oni doživljavaju. Važno je prikupiti što više važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom. informacija o različitim zanimanjima, o školama i programima obrazovanja, kao i o mogućnostima zapošljavanja, odnosno Na samome kraju brošure pronaći ćete i Kalendar u koji su, kao nastavka daljnjega obrazovanja. podsjetnik, upisani svi datumi i rokovi vezani uz prijavu i upis obrazovnih programa. Također, za pomoć se možete obratiti i stručnim suradnicima u vašoj školi (psihologu, pedagogu), kao i savjetnicima za profesiAko imate dvojbi, pitanja ili teškoća vezanih uz prijavu u sustav, onalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koji rad sa sustavom ili prijavom obrazovnih programa, na adresi: vam mogu pomoći da dobijete potpuniju sliku o sebi, pojedinim www.upisi.hr/FAQ nalaze se ‘Često postavljena pitanja programima obrazovanja i/ili zanimanjima. i odgovori’ koji vam mogu pomoći u rješavanju problema ili U brošuri, koja je pred vama, pronaći ćete najvažnije infor- dvojbi. Također, za dodatnu pomoć možete kontaktirati Službu za macije o postupku prijava i upisa u srednje škole u školskoj potporu korisnicima na elektroničkoj adresi: helpdesk@skole.hr ili telefonom na broj: 01/6661-500. godini 2013./2014., koji se prvi put provodi na novi način - elektroničkim putem preko mrežne stranice: www.upisi.hr. U Uredništvo brošuri ćemo vas informirati o elementima i kriterijima za upis,

UVODNA RIJEČ

Elementi i kriteriji vrednovanja za upis u srednju školu

7

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Elementi i kriteriji vrednovanja za upis u srednju školu
8

E

lementi i kriteriji za upis u srednju školu propisuju se svake školske godine Odlukom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koju donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Odluka je u cjelini objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva, a u ovom poglavlju donosimo najvažnije elemente i kriterije iz Odluke. Tko se upisuje u srednju školu? U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili osnovno obrazovanje. Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemlje izvan Europske unije, ako ispunjavaju potrebne uvjete. Što se sve vrednuje i boduje za upis? Za upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, poseban i dodatni element.

Zajednički element za upis u gimnazijske programe i strukovne programe u trajanju od najmanje četiri godine uključuje prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama obrazovnih programa. Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova. Ako kandidatu nedostaje neka od ocjena koja se boduje, umjesto nje bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole.

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Elementi vrednovanja Prosjek ocjena Hrvatski jezik Matematika Prvi strani jezik Predmet značajan za upis Predmet značajan za upis Predmet značajan za upis Ukupno

5. razred 5,00

6. razred 5,00

7. razred 5,00 5 5 5 5 5 5

8. razred 5,00 5 5 5 5 5 5

Ukupno 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 80,00

Zajednički element za upis u strukovne programe i programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine uključuje prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja te zaključne ocjene u posljednje dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik. Na takav način moguće je steći najviše 50 bodova.
Elementi vrednovanja Prosjek ocjena Hrvatski jezik Matematika Prvi strani jezik Ukupno 5. razred 5,00 6. razred 5,00 7. razred 5,00 5 5 5 8. razred 5,00 5 5 5 Ukupno 20,00 10,00 10,00 10,00 50,00

9

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Zajednički element za upis u strukovne programe u trajanju manjem od tri godine uključuje prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. Na takav način moguće je steći najviše 20 bodova.
Elementi vrednovanja Prosjek ocjena Ukupno 5. razred 5,00 6. razred 5,00 7. razred 5,00 8. razred 5,00 Ukupno 20,00 20,00

10

Poseban element odnosi se na sposobnosti i darovitosti kandidata, a to su: • sposobnosti umjetničkog izražavanja i kreativnost • rezultati državnih i međunarodnih natjecanja u znanju iz predmeta posebno značajnih za upis • rezultati natjecanja školskih sportskih društava za osnovne škole • kategorizacija sportaša. Dodatni element odnosi se na kandidate koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja, a uključuje: • djecu vojnih i civilnih invalida rata • kandidate s teškoćama u razvoju • kandidate sa zdravstvenim teškoćama • kandidate koji žive u otežanim uvjetima izazvanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima • pripadnike romske nacionalne manjine. Pravo na izravan upis u srednju školu bez vrednovanja postignutoga uspjeha u osnovnoj školi, osim u programe za koje se provjeravaju posebne sposobnosti, imaju kandidati hrvatski državljani koji se vraćaju iz iseljeništva ili obrazovanja u inozemstvu, a koji su se najmanje dva od posljednja tri razreda prethodnog obrazovanja školovali u inozemstvu. Koji su kriteriji za upis u umjetničke škole? Likovne, glazbene i plesne škole, uz vrednovanje uspjeha kandidata u prethodnom obrazovanju, provode i ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetničkoga izraza. Provjeru darovitosti umjetničke škole javno će oglasiti i navesti rokove i mjesto

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

ispitivanja, a svi podaci bit će dostupni i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr. Programi likovne umjetnosti i dizajna U programe likovne umjetnosti i dizajna upisuju se kandidati koji na temelju zajedničkoga elementa vrednovanja ostvare najmanje 44 boda. Iznimka je dokazana osobita likovna darovitost postizanjem maksimalnoga broja bodova iz posebne provjere darovitosti. Darovitost kandidata za likovno izražavanje provjerava se crtanjem (olovkom ili ugljenom) te slikanjem (tempera, gvaš ili akvarel). Navedenom provjerom moguće je ostvariti najviše 120 bodova. Prag na ovom ispitu iznosi 70 bodova. Programi glazbene umjetnosti Za upis u programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom kandidatima se vrednuje zajednički, poseban i dodatni element vrednovanja, opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja te ostvareni rezultat na prijamnomu ispitu glazbene darovitosti. Prijamni ispit za instrumentaliste i pjevače obuhvaća provjeru iz temeljnoga predmeta struke i solfeggia, za teoretičara 11 provjeru iz klavira i solfeggia, a za graditelja i restauratora glazbala provjeru solfeggia i ocjenu priloženoga rada (izgrađeno glazbalo). Na temelju općega uspjeha u prethodnoj glazbenoj školi (petoga i šestoga razreda ili dva razreda pripremnog obrazovanja) i prijamnoga ispita kandidat može ostvariti najviše 180 bodova. Kandidati koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom upisuju se uz uvjet da ostvare najmanje 44 boda iz zajedničkoga elementa vrednovanja te minimalno 70 bodova na temelju rezultata iz prijamnoga ispita glazbene darovitosti. Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program vrednuju se ocjene u prethodnoj glazbenoj školi (peti i šesti razred ili dva razreda pripremnoga obrazovanja) te ostvareni rezultat na prijamnomu ispitu glazbene darovitosti. Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova. Kandidatima koji upisuju pripremni program glazbenoga obrazovanja vrednuje se samo ostvareni rezultat na prijamnomu ispitu glazbene darovitosti (glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam) na kojemu je maksimalno moguće ostvariti 180 bodova. Prag na ovom ispitu iznosi 100 bodova.

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Programi plesne umjetnosti Za upis u programe plesne umjetnosti s općeobrazovnim dijelom kandidatima se vrednuju zajednički, poseban i dodatni element vrednovanja, opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne odnosno baletne škole ili uspjeh iz pripremnoga razreda te ostvareni rezultat na prijamnomu ispitu plesne darovitosti, koji uključuje uspjeh iz glavnih plesnih predmeta koje utvrđuje škola. Na temelju općega uspjeha u prethodnoj plesnoj školi i prijamnoga ispita kandidat može ostvariti najviše 120 bodova. Kandidati koji upisuju programe plesne umjetnosti s općeobrazovnim dijelom upisuju se uz uvjet da ostvare najmanje 44 boda iz zajedničkoga elementa vrednovanja te minimalno 70 bodova na temelju rezultata iz prijamnoga ispita plesne darovitosti. Kandidatima koji paralelno upisuju srednju plesnu školu uz drugi obrazovni program vrednuje se samo opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne odnosno baletne škole ili uspjeh iz pripremnoga razreda te ostvareni rezultat na prijamnomu ispitu plesne darovitosti. Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova.

12 ispitu plesne darovitosti na kojemu je moguće ostvariti najviše 120 bodova. Prag na ovom ispitu iznosi 60 bodova.

Kandidatima koji upisuju pripremni program plesnoga obrazovanja vrednuje se samo ostvareni rezultat na prijamnomu

Iznimna darovitost U prvi razred srednje glazbene ili plesne škole mogu se upisati i kandidati koji još nisu završili završni razred osnovnog općeg obrazovanja, ali su na provjeri darovitosti pokazali iznimnu darovitost.

Kako se vrednuju posebni rezultati u prethodnom obrazovanju? Posebni rezultati iz prethodnog obrazovanja vrednuju se kandidatima koji su završili osnovnu školu i šest razreda osnovne glazbene ili četiri razreda osnovne plesne škole koja ima odobrenje za rad Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kandidatima koji su u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili drugi strani jezik te kandidatima koji su u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili jedan od klasičnih jezika.

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

POSEBNI REZULTATI IZ PRETHODNOG OBRAZOVANJA Završili 6 razreda osnovne glazbene ili 4 razreda osnovne plesne škole U osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili drugi strani jezik U osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili jedan od klasičnih jezika

DODATNI BODOVI 2 boda za upis u sve obrazovne programe 1 bod za upis u sve obrazovne programe 1 bod za upis u jezične i klasične gimnazije

Vrednovanje rezultata postignutih na državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju Kandidati ostvaruju pravo na dodatne bodove na osnovi rezultata koje su postigli na državnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis (Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika te triju nastavnih predmeta posebno važnih za upis) koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata s međunarodnih natjecanja iz navedenih predmeta posebno značajnih za upis.
REZULTAT DRŽAVNOGA ILI MEĐUNARODNOGA NATJECANJA U ZNANJU Prvo osvojeno mjesto kao pojedinac u 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja Prvo osvojeno mjesto kao pojedinac u 5. ili 6. razredu osnovnog obrazovanja Prvo osvojeno mjesto kao članovi skupine u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja Drugo osvojeno mjesto kao pojedinci ili članovi skupine u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja Treće osvojeno mjesto kao pojedinci ili članovi skupine u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja DODATNI BODOVI Izravan upis 3 boda 3 boda 2 boda 1 bod

13

Vrednovanje rezultata postignutih na sportskim natjecanjima Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava.

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

REZULTAT DRŽAVNOGA ILI MEĐUNARODNOGA SPORTSKOG NATJECANJA Prvo osvojeno mjesto kao članovi ekipe Drugo osvojeno mjesto kao članovi ekipe Treće osvojeno mjesto kao članovi ekipe

DODATNI BODOVI 3 boda 2 boda 1 bod

Vrednovanje statusa kategoriziranoga sportaša Kandidati koji su na temelju postignutih sportskih rezultata dobili status kategoriziranoga sportaša od Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih ostvaruju pravo na dodatne bodove.
KATEGORIZACIJA SPORTAŠA DODATNI BODOVI 3 boda 2 boda 1 bod

14

Vrhunski sportaš I., II. ili III. kategorije Vrsni sportaš IV. kategorije i daroviti sportaš V. kategorije Daroviti sportaš VI. kategorije

Kandidatu koji je sudjelovao na više natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta ili razina ili je kategorizirani sportaš vrednuje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat. Posebni rezultati iz prethodnog obrazovanja (rezultati natjecanja, kategorizacija sportaša, učenje drugoga stranog jezika ili klasičnoga jezika, pohađanje šest razreda osnovne glazbene ili četiri osnovne plesne škole) bit će uneseni izravno u sustav na temelju postojećih podataka u sustavu e-matice i učenici ih ne trebaju dodatno dokazivati. Ako neki od rezultata nije vidljiv na učenikovu korisničkom profilu na: www.upisi.hr, učenik se treba obratiti razredniku u svojoj školi. Kandidati koji ne završavaju osmi razred osnovne škole u redovitomu sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj, dokaze posebnih rezultata iz prethodnog obrazovanja šalju uredu državne uprave odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, koji to zatim unosi u sustav. Ovdje napominjemo da se rezultati državnih natjecanja u znanju koji se vrednuju za upis odnose jedino na rezultate u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a državnih sportskih natjecanja jedino u organizaciji Hrvatskoga školskoga športskog saveza.

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Kandidati koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima iz znanja dokaze o tome dostavljaju Agenciji za odgoj i obrazovanje koja će ih, nakon provjere, unijeti u sustav. Kako se vrednuju rezultati učenja u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja? Djeca civilnih i mirnodopskih vojnih invalida rata imaju pravo na izravan upis, pod uvjetom da prijeđu minimalni bodovni prag potreban za upis te zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis. Kandidati s teškoćama u razvoju imaju pravo izravnoga upisa u programe obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te ako zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis. Kandidatima sa zdravstvenim teškoćama dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. Otežani uvjeti su ako kandidat: • živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti • živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja • živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi • ako je kandidatu jedan roditelj preminuo • ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi. Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli utjecati na njegov uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. Kandidat se može natjecati za upis pod uvjetom da je ostvario broj bodova koji je određen kao minimalni bodovni prag za tu vrste škole te ako zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis. Kandidati sa zdravstvenim teškoćama, kandidati koji žive u otežanim uvjetima i kandidati pripadnici romske nacionalne manjine mogu se natjecati za upis pod uvjetom da su, zajedno s dodanim bodovima, ostvarili broj bodova koji je određen kao minimalni

15

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

bodovni prag za tu vrstu škole te ako zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis. Za ostvarenje dodatnih bodova na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih žrtava rata, zdravstvenih teškoća ili otežanih uvjeta obrazovanja, potrebnu dokumentaciju, navedenu u Odluci o elementima i kriterijima za upis u srednje škole, učenici donose razredniku u osnovnoj školi koji će je unijeti u sustav. Ostali kandidati navedenu dokumentaciju dostavljaju uredu državne uprave odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba. Svu potrebnu dokumentaciju potrebnu je dostaviti do roka navedenoga u poglavlju Kalendar ove brošure, posebno za svaki upisni rok. Kako se utvrđuje ukupan rezultat kandidata? Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se na temelju ukupnoga broja bodova koje je kandidat stekao po svim osnovama vrednovanja. Na temelju ukupnoga rezultata utvrđuje se ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole.

16 Bodovni prag za upis u gimnazijske programe i ostale programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri
godine Bodovni prag potreban za upis temelji se na zajedničkomu elementu vrednovanja i primjenjuje se u oba upisna roka, ljetnomu i jesenskomu.
VRSTA OBRAZOVNOG PROGRAMA Gimnazijski program Eksperimentalni program strukovne gimnazije Ostali programi obrazovanja u trajanju od najmanje 4 godine BODOVNI PRAG 56 bodova 50 bodova 44 boda

Škole na području od posebne državne skrbi, u brdsko-planinskim područjima te na otocima i škola s nastavom na jezicima nacionalnih manjina za programe koji se izvode na jeziku i pismu nacionalnih manjina, mogu umanjiti bodovni prag za najviše 4 boda.

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Razredni odjeli za sportaše U razredne odjele za sportaše upisuju se kandidati koji na temelju zajedničkoga elementa vrednovanja ostvare minimalni bodovni prag za upis u gimnazije odnosno druge vrste četverogodišnjih srednjih škola i kojima je odgovarajući sportski savez u sustav unio podatke o sportskom postignuću. Mjerila i postupci za upis u strukovne škole i programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a najmanje godinu dana, ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis. Ljestvica poretka kandidata stvara se na osnovi zajedničkoga, posebnoga i dodatnoga elementa vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno. Izravan upis u programe obrazovanja za vezane obrte imaju djeca obrtnika koja se upisuju u program istovjetan obrtu kojim se bave roditelji ili skrbnici na temelju ovjerene preslike obrtnice roditelja ili skrbnika kojom dokazuju vrstu obrta 17 kojim se bave, ako ispunjavaju ostale uvjete za upis koje utvrđuje škola. Presliku obrtnice kandidat donosi razredniku koji će je unijeti u sustav. Zdravstvene kontraindikacije Škola će na svim dostupnim i vidljivim mjestima istaknuti programe obrazovanja za koje postoje određeni zdravstveni preduvjeti (pa tako i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr), kao i one programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kandidata kao obveza pri upisu u školu. Kandidati će se naći na ljestvicama poretka takvih programa obrazovanja samo ako posjeduju potvrdu obiteljskoga liječnika ili liječnika školske medicine o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za svaki odabrani program obrazovanja za koji je to potrebno. Učenici ovu potvrdu donose svome razredniku, dok je ostali kandidati dostavljaju uredu državne uprave odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba. U roku od sedam dana nakon objave konačnih ljestvica poretka kandidati su dužni u srednju školu dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada o sposobnosti za odabrano zanimanje.

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Dodatne provjere Ako je uvjet za upis u pojedinoj školi znanje određenoga stranog jezika koji kandidat u osnovnoj školi nije učio, stručno povjerenstvo škole u koju se kandidat upisuje može provjeriti znanje kandidata iz toga jezika. Škole koje upisuju kandidate u strukovne obrazovne programe za koje je potrebna određena tjelesna, govorna i slična spretnost ili sposobnost mogu provoditi provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata za obrazovni program. Također, likovne, glazbene i plesne škole, uz vrednovanje uspjeha kandidata u prethodnom obrazovanju, provode i ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetničkoga izraza. Za sve dodatne provjere škole će javno objaviti rokove i mjesto ispitivanja, a svi podaci bit će dostupni i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr.

18

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Primjeri bodovanja
19

PRIMJERI BODOVANJA

Detaljnu strukturu bodovanja objasnit ćemo na primjeru kandidata koji je tijekom osnovnog obrazovanja stekao sljedeće ocjene:
Naziv predmeta Hrvatski jezik Likovna kultura Glazbena kultura Engleski jezik (prvi strani jezik) Matematika 5. razred 4 4 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 6. razred 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 3 4 7. razred 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 8. razred 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5

Primjeri bodovanja

20

Povijest Geografija Tehnička kultura Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk - izborni Informatika - izborni Njemački jezik (drugi strani jezik) Priroda Biologija Kemija Fizika

PRIMJERI BODOVANJA

Naziv predmeta Zbroj ocjena Broj predmeta Prosjek

5. razred 54 13 54/13 = 4,15

6. razred 58 13 58/13 = 4,46

7. razred 67 15 67/15 = 4,47

8. razred 69 15 69/15 = 4,60

Kako je u prethodnim poglavljima objašnjeno, kandidat će za prijavu obrazovnih programa dobivati bodove na temelju zajedničkoga, posebnoga i dodatnoga elementa. Primjeri bodovanja za sve općeobrazovne programe Prosjeci ocjena Za računanje bodova iz ovoga dijela vrednovanja potrebno je zbrojiti prosjeke ocjena posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. Kako je u gornjoj tablici napisano, prosjek ocjena u petome razredu izračunat ćemo tako da zbrojimo sve ocjene u tom 21 razredu (54) i podijelimo s brojem predmeta (13). Podijelimo li 54 s 13, dobit ćemo prosjek ocjena za peti razred: 4,153846, što zaokruženo na dvije decimale iznosi 4,15. Na isti način se računaju i prosjeci za šesti (4,46), sedmi (4,47) i osmi (4,60) razred. U slučaju kandidata iz primjera, ukupan broj bodova koje bi dobio na temelju prosjeka ocjena iznosio bi: 4,15 + 4,46 + 4,47 + 4,60 = 17,68 bodova Dakle, kandidat bi na osnovi prosjeka ocjena ukupno dobio 17,68 bodova i ti bi mu bodovi vrijedili za prijavu bilo kojega općeobrazovnoga programa. Učenje dodatnoga stranog jezika Iz tablice se vidi da je kandidat četiri godine učio Njemački jezik kao drugi strani jezik. Na temelju toga dobio bi još jedan bod. Natjecanja i kategorizacija sportaša Pretpostavimo da je kandidat osvojio 2. mjesto kao pojedinac na državnom natjecanju iz Matematike, da je na sportskom državnom natjecanju kao član ekipe osvojio prvo mjesto te da je kategorizirani sportaš Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO) u

PRIMJERI BODOVANJA

svojstvu darovitoga sportaša VI. kategorije. Natjecanje iz Matematike donijelo bi mu 2 boda, sportsko natjecanje 3 boda, a kategorija sportaša 1 bod. Međutim, vrednuje se samo najpovoljnije postignuće tako da će kandidat na temelju svih tih postignuća ukupno dobiti 3 boda. Kada zbrojimo navedene bodove (17,68 + 1 + 3), dobivamo broj bodova koji vrijede za prijavu bilo kojega općeobrazovnog programa (21,68). Primjeri bodovanja za različite obrazovne programe Pogledajmo kako bi se vrednovao uspjeh kandidata kada bi prijavio sljedeće programe: 1. Opća gimnazija, 2. Tehničar za elektroniku, 3. Glazbenik klavirist, 4. Instalater monter i 5. Monter strojeva i konstrukcija. Primjeri obuhvaćaju gimnazijski, umjetnički i strukovni (četverogodišnji, trogodišnji i dvogodišnji) program.

22

1. Primjer - Opća gimnazija Za upis u opću gimnaziju boduju se: a) prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, b) zaključne ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik (kandidatu iz primjera prvi strani jezik je Engleski jezik), c) tri nastavna predmeta važna za nastavak obrazovanja (za opću gimnaziju to su Biologija, Povijest i Geografija) te d) poseban i dodatni element.

PRIMJERI BODOVANJA

a) Izračun bodova za prosjeke svih zaključnih ocjena:
Prosjek ocjena Zbroj ocjena Broj predmeta Prosjek Razred 5. 54 13 4,15 6. 58 13 4,46 7. 67 15 4,47 8. 69 15 4,60 4,15 + 4,46 + 4,47 + 4,60 = 17,68 Ukupno bodova

b) Izračun bodova za zaključne ocjene iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika i Engleski jezik:
Element vrednovanja Hrvatski jezik Matematika Engleski jezik Ukupno Razred 5. 6. 7. 4 5 5 8. 5 5 5 Ukupno bodova 4+5=9 5 + 5 = 10 5 + 5 = 10 9 + 10 + 10 = 29

23

S obzirom na to da je riječ o četverogodišnjemu programu (gimnazija), za bodovanje se uzimaju zaključne ocjene iz posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik (u ovomu primjeru to je Engleski jezik). Kandidat iz primjera dobio bi 9 bodova za Hrvatski jezik, 10 za Matematiku i 10 za Engleski jezik. Dakle, ukupno 29 bodova za ovaj dio vrednovanja.

PRIMJERI BODOVANJA

c) Izračun bodova za tri nastavna predmeta važna za nastavak obrazovanja:
Predmeti važni za nastavak obrazovanja Biologija Povijest Geografija Ukupno Razred 5. 6. 7. 4 2 5 8. 5 3 5 Ukupno bodova 4+5=9 2+3=5 5 + 5 = 10 9 + 5 + 10 = 24

24

Za program Opća gimnazija vrednuju se zaključne ocjene iz Biologije, Geografije i Povijesti. Kandidat iz primjera dobio bi 9 bodova za Biologiju, 5 za Povijest i 10 za Geografiju. Dakle, ukupno 24 boda za ovaj dio vrednovanja. d) Izračun bodova za poseban i dodatni element vrednovanja za kandidata iz primjera:
Poseban element vrednovanja Četverogodišnje učenje drugoga stranog jezika Prvo mjesto na sportskom natjecanju Ukupno Ukupno bodova 1 3 1+3=4

PRIMJERI BODOVANJA

Ukupan broj bodova koje bi kandidat dobio za prijavu programa Opća gimnazija:
Elementi vrednovanja a) Prosjeci ocjena b) Matematika, Hrvatski i Engleski jezik c) Biologija, Povijest i Geografija d) Dodatni i poseban elementi Ukupno Ukupno bodova 17,68 29 24 4 17,68 + 29 + 24 + 4 = 74,68

Bodovni prag potreban za upis u gimnaziju iznosi 56 bodova koje treba steći na temelju ocjena pa bi kandidat s osvojenih 70,68 bodova na temelju ocjena zadovoljio preduvjet za upis. 2. Primjer - Tehničar za elektroniku S obzirom na to da je riječ o četverogodišnjemu strukovnom programu, boduju se sljedeći elementi vrednovanja: a) prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, b) zaključne ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik (kandidatu iz primjera prvi strani jezik je Engleski jezik), c) tri nastavna predmeta važna za nastavak obrazovanja (za program Tehničar za elektroniku to su Fizika, Kemija i Tehnička kultura) te d) poseban i dodatni elementi a) i b) Izračun bodova za prva dva elementa (prosjeci svih ocjena i zaključne ocjene iz Hrvatskoga, Matematike i prvoga stranog jezika) jednak je kao i u prvome primjeru: 17,68 + 29 = 46,68 bodova.

25

PRIMJERI BODOVANJA

c) Razlika se javlja jedino za treći dio vrednovanja odnosno za predmete posebno važne za upis. Za opće gimnazije to su bili: Geografija, Povijest i Biologija, dok se za upis programa Tehničar za elektroniku boduju Fizika, Kemija i Tehnička kultura:
Predmeti važni za nastavak obrazovanja Fizika Kemija Tehnička kultura Ukupno Razred 5. 6. 7. 3 4 5 8. 4 3 4 Ukupno bodova 3+4=7 4+3=7 5+4=9 7 + 7 + 9 = 23

26 d) Bodovi iz posebnog i dodatnoga elemenata vrednovanja jednaki su kao i u prethodnomu primjeru (4 boda).
Slijedi pregled ukupnog vrednovanja uspjeha za prijavu programa Tehničar za elektroniku:
Elementi vrednovanja a) Prosjeci ocjena b) Matematika, Hrvatski i Engleski jezik c) Fizika, Kemija, Tehnička kultura d) Dodatni i poseban element Ukupno

Ukupno bodova 17,68 29 23 4 17,68 + 29 + 23 + 4 = 73,68

Bodovni prag potreban za upis u ovaj program iznosi 44 boda pa bi kandidat sa 69,68 bodova na temelju ocjena zadovoljio navedeni preduvjet.

PRIMJERI BODOVANJA

3. Primjer - Glazbenik klavirist Elementi vrednovanja za prijavu ovog programa ovise o tome prijavljuje li kandidat program s općeobrazovnim predmetima. Općeobrazovne predmete kandidat može slušati u glazbenoj školi ili može prijaviti program Glazbenik klavirist bez općeobrazovnih predmeta i pohađati glazbenu školu paralelno s nekim drugim općeobrazovnim programom (gimnazijskim ili četverogodišnjim strukovnim). 3.1 Kandidat je završio glazbeno obrazovanje i prijavljuje program s općeobrazovnim predmetima Pretpostavimo da je naš kandidat prijavio program Glazbenik klavirist s općeobrazovnim dijelom te da je završio osnovno glazbeno obrazovanje. Tada bi mu se vrednovali sljedeći elementi: a) prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, b) zaključne ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik (kandidatu iz primjera prvi strani jezik je Engleski jezik), c) tri nastavna predmeta važna za nastavak obrazovanja (za program Glazbenik klavirist to su Povijest, Likovna kultura i Glazbena kultura), d) opći uspjeh u 5. i 6. razredu osnovne glazbene škole ili opći uspjeh u pripremnim razredima glazbene škole, e) poseban i dodatni element (uključujući prijamni ispit). a) Na temelju prosjeka ocjena kandidat bi dobio 17,68 bodova. b) Za zaključne ocjene iz Hrvatskoga jezika, Matematike i prvoga stranog jezika (Engleski jezik) dobio bi 29 bodova kao i u prethodnim primjerima.

27

PRIMJERI BODOVANJA

c) Za predmete posebno važne za upis programa Glazbenik klavirist dobio bi sljedeće bodove:
Predmeti važni za nastavak obrazovanja Povijest Likovna kultura Glazbena kultura Ukupno Razred 5. 6. 7. 2 5 5 8. 3 5 5 Ukupno bodova 2+3=5 5 + 5 = 10 5 + 5 = 10 5 + 10 + 10 = 25

28

d) Kako je u ovom primjeru kandidat završio osnovnu glazbenu školu, dobit će bodove za uspjeh ostvaren u 5. i 6. razredu glazbene škole. Pretpostavimo da je peti razred završio s vrlo dobrim uspjehom, a šesti s odličnim:
Element vrednovanja Opći uspjeh 5. razred 4 6. razred 5 Ukupno bodova 4+5=9

e) Poseban i dodatni element ponovno bi donijeli dodatne bodove za četverogodišnje učenje drugoga stranog jezika i sportski uspjeh, a kandidat bi dobio i bodove na temelju rezultata provjere glazbene darovitosti. Pretpostavimo da je kandidat iz našega primjera na prijamnomu ispitu ostvario 71 bod.
Posebni elementi vrednovanja Četverogodišnje učenje drugoga stranog jezika Prvo mjesto na sportskome natjecanju Uspjeh na prijamnomu ispitu glazbene darovitosti Ukupno Ukupno bodova 1 3 71 1 + 3 + 71 = 75

PRIMJERI BODOVANJA

Ukupan broj bodova koje bi kandidat dobio za prijavu programa Glazbenik klavirist s općeobrazovnim predmetima:
Elementi vrednovanja a) Prosjeci ocjena b) Matematika, Hrvatski i Engleski jezik c) Povijest, Likovna kultura, Glazbena kultura d) Opći uspjeh u glazbenoj školi e) Dodatni i poseban element Ukupno Ukupno bodova 17,68 29 25 9 75 17,68 + 29 + 25 + 9 + 75 = 155,68

Kandidat za upis programa Glazbenik klavirist s općeobrazovnim dijelom treba ostvariti minimalno 44 boda na temelju prva tri elementa vrednovanja. Ukupan iznos je: 17,68 + 29 + 25 = 71,68 bodova, čime je prvi preduvjet zadovoljen. Drugi preduvjet je vezan za rezultat na prijamnomu ispitu. Na njemu treba ostvariti minimalno 70 bodova, a kako smo pretpostavili da je kandidat ostvario 71 bod, i ovaj preduvjet je zadovoljen. 3.2 Kandidat je završio glazbeno obrazovanje i prijavljuje program bez općeobrazovnih predmeta Kada bi kandidat prijavio program bez općeobrazovnih predmeta, za razliku od prethodnoga primjera, dobio bi bodove samo na temelju završenoga glazbenog obrazovanja i rezultata ostvarenoga na prijamnomu ispitu. Navedeni kandidat koji prijavljuje program bez općeobrazovnih predmeta dužan je paralelno s glazbenom školom pohađati i neki drugi općeobrazovni program (gimnazijski ili četverogodišnji strukovni). Vrednovali bi mu se sljedeći elementi: a) Opći uspjeh u 5. i 6. razredu osnovne glazbene škole ili opći uspjeh u pripremnim razredima glazbene škole i b) rezultat na prijamnomu ispitu.

29

PRIMJERI BODOVANJA

Ukupan broj bodova koje bi kandidat dobio za prijavu programa Glazbenik klavirist bez općeobrazovnih predmeta:
Elementi vrednovanja a) Opći uspjeh u glazbenoj školi b) Uspjeh na prijamnomu ispitu glazbene darovitosti Ukupno Ukupno bodova 4+5=9 71 9 + 71 = 80

Na prijamnomu ispitu potrebno je ostvariti najmanje 70 bodova što je kandidat i ostvario te time prešao prag. 3.3 Kandidat nije završio glazbeno obrazovanje

30 Kandidat koji nema završeno glazbeno obrazovanje mogao bi prijaviti samo pripremni glazbeni program. Tada bi mu se bodovao
samo prijamni ispit iz glazbene darovitosti, dakle osvojio bi 71 bod.
Elementi vrednovanja a) Uspjeh na prijamnomu ispitu glazbene darovitosti Ukupno

Ukupno bodova 71 71

Kako prag na prijamnom ispitu za pripremne glazbene obrazovne programe iznosi 100 bodova, ovaj kandidat ne bi zadovoljio preduvjet za upis.

PRIMJERI BODOVANJA

4. Primjer – Instalater monter Kako je riječ o trogodišnjemu obrazovnom programu, vrednuju se samo tri elementa: a) prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, b) zaključne ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik (kandidatu iz primjera prvi strani jezik je Engleski jezik) te c) poseban i dodatni element. a), b) i c) komponenta vrednovanja računaju se kao i za ostale programe. Slijedi pregled ukupnog vrednovanja uspjeha za prijavu programa Instalater monter:
Elementi vrednovanja a) Prosjeci ocjena b) Matematika, Hrvatski i Engleski jezik c) Dodatni i poseban element Ukupno Ukupno bodova 17,68 29 4 17,68 + 29 + 4 = 50,68

31

Bodovni prag za upis u ovaj program nije propisan. 5. Primjer – Monter strojeva i konstrukcija Obrazovni program Monter strojeva i konstrukcija traje dvije godine pa se vrednuju samo dva elementa: a) Prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja te b) poseban i dodatni element.

PRIMJERI BODOVANJA

a) i b) komponente vrednovanja računaju se kao i za ostale programe. Ukupan broj bodova koje bi kandidat dobio za prijavu programa Monter strojeva i konstrukcija:
Elementi vrednovanja a) Prosjeci ocjena b) Dodatni i poseban element Ukupno Ukupno bodova 17,68 4 17,68 + 4 = 21,68

Minimalan broj bodova za upis na ovaj program nije propisan.

32

PRIMJERI BODOVANJA

Postupci prijava i upisa u srednje škole

33

POSTUPCI PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

Postupci prijava i upisa u srednje škole
34

K

andidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), a na temelju natječaja za upis koje objavljuju škole.

Postoji nekoliko kategorija kandidata koji se upisuju u srednju školu. Njihove prijave se razlikuju pa ćemo u ovom poglavlju opisati kako se različite kategorije kandidata prijavljuju za upis u srednju školu. Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitomu sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2013. godine Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitomu sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2013. godine u svojoj školi dobivaju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr, tj. korisničko ime i lozinku kojima se prijavljuju u sustav te prilikom prijave dobivaju PIN. Točan postupak opisan je u poglavlju Postupci u aplikaciji. Ovim kandidatima svi osobni podaci i ocjene te rezultati natjecanja iz znanja i sporta prenose se iz e-matice te nisu dužni dostavljati dokumentaciju o tome. Iznimka su kandidati koji su neki od posljednja četiri razreda završili u inozemstvu. Takvi kandidati svojemu razredniku dostavljaju svjedodžbe razreda završenih u inozemstvu, a razrednik podatke unosi u sustav. Ako je takav kandidat šesti i sedmi razred završio u inozemstvu i dostavi razredniku potvrdu o prijavi i odjavi boravišta u inozemstvu, ima pravo na izravan upis u srednju školu bez

POSTUPCI PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

vrednovanja postignutoga uspjeha u osnovnoj školi, osim u programe za koje se provjeravaju posebne sposobnosti. Kandidati koji su trenutačno u redovitom usustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ali ne završavaju osnovno obrazovanje 2013. godine Ovi kandidati u pravilu upisuju paralelne umjetničke programe, ponovno upisuju prvi razred u drugoj srednjoj školi ili upisuju drugi obrazovni program u istoj srednjoj školi. Kako posjeduju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr, ali nisu automatski registrirani kao korisnici sustava, registriraju se na način opisan u poglavlju Prijava u sustav. Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske Kandidati koji izvan Republike Hrvatske završavaju ili su završili osnovno obrazovanje, mogu se prijaviti u srednje škole u Republici Hrvatskoj. Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemlje izvan Europske unije, ako ispunjavaju potrebne uvjete. Ovi kandidati ne posjeduju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr pa ih mora registrirati ured državne uprave odnosno 35 Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba. Kandidati hrvatski državljani koji se vraćaju iz iseljeništva ili obrazovanja u inozemstvu Kandidati hrvatski državljani koji se vraćaju iz iseljeništva ili obrazovanja u inozemstvu, a najmanje su se dva razreda od posljednjih triju razreda prethodnog obrazovanja školovali u inozemstvu, imaju pravo na izravan upis u srednju školu bez vrednovanja postignutoga uspjeha u osnovnoj školi, osim u programe za koje se provjeravaju posebne sposobnosti. Ovi kandidati ne posjeduju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr pa ih mora registrirati ured državne uprave odnosno Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba. Kandidati koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj U redovito srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj mogu se upisati i kandidati koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih, pod uvjetom da su navršili najviše 17 odnosno, uz pristanak školskoga odbora, 18 godina starosti. Ovi kandidati ne posjeduju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr pa ih mora registrirati ured državne uprave odnosno

POSTUPCI PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba. Kandidati koji su osnovno obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2013. godine Kandidati koji su osnovno obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2013. godine, pod uvjetom da su navršili najviše 17 odnosno, uz pristanak školskoga odbora, 18 godina starosti, mogu se prijaviti za upis u redovitu srednju školu. Ovi kandidati ne posjeduju elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr pa ih mora registrirati ured državne uprave odnosno Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba. Proces registracije preko ureda državne uprave ili Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba 1. Uredu državne uprave u županiji u kojoj žele upisati srednju školu odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba kandidati poštom šalju ispunjenu i potpisanu prijavnicu koja se može ispisati s mrežne stranice: www.upisi.hr. U prijavnici, između ostaloga, navode i broj mobilnoga telefona na koji žele dobiti korisničke podatke (korisničku oznaku, lozinku 36 i PIN). 2. Nakon što SMS-om dobiju korisničke podatke, kandidati se prijavljuju na mrežnu stranicu: www.upisi.hr. 3. Uredu državne uprave u županiji u kojoj žele upisati srednju školu odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba kandidati preporučenom poštom šalju, s naznakom Dokumenti uz prijavu za upis u srednju školu, ovjerene preslike svjedodžbi posljednjih četiriju razreda osnovnoga obrazovanja i dokaz o državljanstvu (ovjerenu presliku domovnice za državljane Republike Hrvatske, a ovjerenu presliku putovnice za strane državljane). Dodatno, kandidati koji se vraćaju iz iseljeništva ili obrazovanja u inozemstvu koji žele ostvariti pravo izravnoga upisa dužni su priložiti dokaze o boravku u inozemstvu - potvrdu o prijavi i odjavi boravišta u inozemstvu. Adrese ureda državne uprave u županijama odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba mogu se pronaći u poglavlju brošure Kontakti. Dokumenti moraju biti ovjerene preslike. Preslika dokumenta o državljanstvu ovjerava se kod javnoga bilježnika, a preslike svjedodžbi mogu biti ovjerene i u školi koja je svjedodžbe izdala. Nepotpuna dokumentacija neće biti prihvaćena, čime će kandidatu

POSTUPCI PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

biti onemogućen plasman na ljestvicama poretka obrazovnih programa. Poslani dokumenti neće se vraćati. Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranomu jeziku, kandidat je dužan priložiti i prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača. Ako kandidat u trenutku prijave još pohađa završni razred osnovne škole, svjedodžbu završnoga razreda dostavit će naknadno. Datumi do kojih je nužno poslati navedene dokumente naznačeni su u Kalendaru koji se nalazi u posljednjem poglavlju ove brošure, posebno za svaki upisni rok. Kandidati koji su se registrirali u prijašnjemu upisnom roku i čiji su osobni podaci i ocjene uneseni u sustav, nisu dužni u idućemu upisnome roku ponovno dostaviti dokumentaciju. Svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije radi nastavka obrazovanja vodi srednja škola u koju će se kandidat upisati.

37

38

Postupci u aplikaciji
39

POSTUPCI U APLIKACIJI

Postupci u aplikaciji
Mrežna stranica Upisi.hr Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju preko mrežne stranice: www.upisi.hr, kojom pristupaju Nacionalnomu informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). NISpuSŠ je središnji informacijsko-administracijski servis koji kandidatima zainteresiranima za nastavak obrazovanja na srednjoškolskoj razini značajno olakšava prijavu i upis u obrazovne programe. Sustav pokriva cijeli proces, od pretraživanja obrazovnih programa prema željenim kriterijima, preko prijava odabranih programa te uvida u rezultate po tim programima, pa do ostvarenja upisa u srednju školu. Kandidatima omogućuje brz i izravan uvid u osobne podatke, ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvarena tijekom osnovnoga obrazovanja, daje detaljan izračun bodova za svaki prijavljeni obrazovni program prema uvjetima koje propisuju srednje škole, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na ljestvicama poretka za svaki od obrazovnih programa koji su prijavili. Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr nalazi se popis svih obrazovnih programa koji se mogu upisati u Republici Hrvatskoj, zajedno s uvjetima upisa. Osim na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, korisne informacije o cjelokupnomu postupku koji im predstoji kandidati mogu pronaći i na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: www.mzos.hr. Minimalni tehnički preduvjeti za pristup mrežnoj stranici: www.upisi.hr su preglednici koji podržavaju W3C standarde i JavaScript tehnologiju (kao npr. Firefox, Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer od inačice 8 pa nadalje). Posebno je važno pratiti mrežne stranice srednjih škola koje kandidat želi upisati jer se tamo mogu pronaći detaljniji opisi obrazovnih programa i posebne informacije koje se odnose samo na tu srednju školu.

40

POSTUPCI U APLIKACIJI

Prijava u sustav Kandidati koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj automatski su registrirani i u sustav se prijavljuju svojim elektroničkim identitetom (korisničkom oznakom i lozinkom) iz sustava AAI@EduHr koji im dodjeljuje administrator imenika škole. Popis administratora imenika škola dostupan je na mrežnoj stranici ai.skole.hr. Kandidati koji žele upisati i pripremni razred glazbene ili plesne škole moraju se obratiti srednjoj glazbenoj odnosno plesnoj školi koju žele upisati, a koja će im u sustavu omogućiti prijavu takvih obrazovnih programa. Kandidati s teškoćama u razvoju koji se izravno upisuju javljaju se uredu državne uprave odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba ili koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio preporuku profesionalne orijentacije u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje. U odabranoj srednjoj školi odgovorna osoba registrirat će kandidata u sustavu i označiti ga kao kandidata s pravom izravnoga upisa. Nakon registracije, za prijavu u sustav mogu se koristiti svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr. Ostali kandidati iz redovitoga sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj moraju se prethodno registrirati i to na sljedeći način: 3 Iznimno daroviti kandidati koji žele upisati srednju glazbenu ili plesnu školu, a još uvijek nisu završili redovito osnovno obrazovanje, za registraciju se trebaju javiti izravno srednjoj glazbenoj odnosno plesnoj školi koju žele upisati. Škola će ih uz registraciju istodobno prijaviti za određeni program koji se u njoj izvodi. Nakon registracije, za prijavu u sustav koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr. 3 Kandidati koji žele upisati pripremne programe srednje glazbene ili plesne škole, a još uvijek nisu završili redovito osnovno obrazovanje, za registraciju se trebaju obratiti srednjoj glazbenoj odnosno plesnoj školi koju žele upisati. Nakon registracije, za prijavu u sustav koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr. 3 Kandidati koji već pohađaju redoviti program srednje škole, a ove godine žele upisati pripremne programe glazbene ili plesne škole ili srednju glazbenu ili plesnu školu, za registraciju se trebaju obratiti srednjoj glazbenoj ili plesnoj školi koju žele upisati. Nakon registracije, za prijavu u sustav koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr. 3 Kandidati koji već pohađaju redoviti program srednje škole, a ove godine žele upisati prvi razred u drugoj srednjoj školi ili prvi razred drugoga obrazovnog programa u istoj školi, za registraciju se trebaju obratiti

41

POSTUPCI U APLIKACIJI

upisnome koordinatoru u svojoj srednjoj školi. Nakon registracije, za prijavu u sustav koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr. Ostali kandidati koji nisu u sustavu redovitog obrazovanja u Republici Hrvatskoj za registraciju se obraćaju uredu državne uprave u svojoj županiji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, kako je opisano u poglavlju Postupci prijava i upisa u srednje škole. Za prijavu u sustav koriste se elektroničkim identitetom i PIN-om koji će im biti dostavljen SMS porukom na mobilni telefon koji su prijavili prilikom registracije. Učenik koji se prvi put prijavljuje na mrežnoj stranici: www.upisi.hr sa svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr, a još ne posjeduje PIN, treba unijeti broj svoga mobilnog telefona na koji želi SMS-om primiti PIN. PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga kandidata. Ako učenik ne posjeduje mobilni telefon, može navesti broj mobilnoga telefona nekoga od ukućana ili rođaka. Ako nitko od ukućana ili rođaka ne posjeduje mobilni telefon, učenik može zatražiti slanje PIN-a, uz prethodni dogovor, na mobilni telefon svojega razrednika. Ako nitko od navedenih nije u mogućnosti zaprimiti PIN, treba se obratiti CARNetovoj podršci obrazovnome sustavu. Ako kandidat koji posjeduje elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr izgubi PIN, potrebno je s broja mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, iz mobilnih mreža Republike Hrvatske poslati SMS poruku sadržaja OPET na broj 66129 nakon čega će mu biti dostavljen novi PIN. Cijena ove poruke iznosi 3,72 kn uključujući PDV. Ako izgubi korisničku oznaku ili lozinku, treba se obratiti administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i/ili lozinka. Ako kandidat koji ne posjeduje elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr izgubi korisničku oznaku, lozinku ili PIN, potrebno je s broja mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, iz mobilnih mreža Republike Hrvatske, poslati SMS poruku sadržaja OPET na broj 66129 nakon čega će mu biti dostavljeni novi korisnički podaci. Cijena ove poruke iznosi 3,72 kn uključujući PDV. Ako kandidat posjeduje mobilni telefon koji ne pripada mobilnim mrežama Republike Hrvatske, mora se za ponovnu dostavu korisničkih podataka obratiti CARNetovoj podršci obrazovnom sustavu. U slučaju drugih teškoća s prijavom na mrežnu stranicu: www.upisi.hr, potrebno je nazvati CARNetovu podršku obrazovnom sustavu na broj telefona: 01/ 6661 500 ili problem prijaviti na adresu elektroničke pošte: helpdesk@skole.hr. Svaki kandidat treba pravodobnom prijavom u sustav provjeriti ispravnost korisničke oznake, lozinke i PIN-a kako bi, pokaže li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke!

42

POSTUPCI U APLIKACIJI

Provjera upisanih ocjena i ostalih podataka u sustavu Kako bi se osigurala točnost cijeloga postupka rangiranja na obrazovne programe, kandidati su dužni provjeriti osobne podatke, ocjene iz osnovne škole te, ako ih posjeduju, rezultate državnih i međunarodnih natjecanja i sportsku kategoriju, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u NISpUSŠ-u. Ako su podaci netočni, učenici trebaju što prije obavijestiti razrednika. Ostali kandidati o netočnosti podataka obavještavaju ured državne uprave odnosno Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, koji ih je registrirao. Preduvjeti za upis Neke srednje škole za prijavu ili upis na određene obrazovne programe zahtijevaju ispunjavanje određenih preduvjeta kao, primjerice, izdanu potvrdu o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za željeno zanimanje. Kako bez ispunjenih preduvjeta nije moguće upisati određeni obrazovni program, nužno je pravodobno se o njima informirati na 43 mrežnoj stranici: www.upisi.hr ili na mrežnim stranicama srednjih škola. Ispunjavanje nekih preduvjeta kao, primjerice, završene osnovne glazbene škole, za učenike se utvrđuje automatski u sustavu. Ispunjavanje drugih preduvjeta, primjerice posjedovanje potvrde o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za željeno zanimanje, učenici moraju dokazati dostavom odgovarajuće dokumentacije svome razredniku, koja se zatim evidentira u sustavu. Ostali kandidati svu potrebnu dokumentaciju dostavljaju uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, koji ih je registrirao u sustavu. Ispiti sposobnosti i darovitosti Zbog specifičnosti obrazovnih programa (npr. srednje umjetničke škole) jedan od uvjeta za upis može biti i ispit sposobnosti i darovitosti koje su potrebne za uspješno školovanje u tim programima. Obavijesti o datumima održavanja ispita i osobni raspored pisanja bit će moguće vidjeti na mrežnoj stranici: www.upisi.hr. Rezultate ispita sposobnosti i darovitosti u sustav NISpuSŠ-a unose srednje škole koje ih provode.

POSTUPCI U APLIKACIJI

Prijava obrazovnih programa Obrazovne programe odnosno škole koje ih izvode moguće je pretraživati prema zadanim kriterijima pretrage. Moguće je prilagoditi pretragu s obzirom na županiju, naziv škole, naziv programa i slično. Za svaki obrazovni program moguće je pregledati detaljnije informacije koje sadrže opis programa, strukturu bodovanja, popis preduvjeta i ostale važne informacije o programu. Obrazovni programi koji se žele upisati dodaju se na listu prioriteta koja se može mijenjati do datuma navedenoga u Kalendaru. Listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sustav će zatim kandidata optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se prema ostvarenim bodovima nalazi u sklopu upisne kvote. Važno je da kandidati provjere jesu li im svi obrazovni programi na listi prioriteta poredani prema njihovim željama i mogućnostima jer nakon zaključavanja odabira programa odnosno škola, nikakve izmjene više neće 44 biti moguće. Važno je, također, da se na listi prioriteta nalaze samo obrazovni programi koje kandidat doista namjerava upisati. Postavljanje obrazovnoga programa na listu prioriteta podrazumijeva ozbiljnu namjeru da se takav program i upiše. Prilikom prijave pojedinoga obrazovnog programa potrebno je odabrati prvi i drugi strani jezik i izborne predmete između ponuđenih stranih jezika i izbornih predmeta koji se u školi predaju. Odabirom prvoga stranog jezika, znanje toga stranoga jezika postaje preduvjet za odabrani obrazovni program. Preduvjet se smatra ispunjenim ako je kandidat u osnovnoj školi učio taj strani jezik ili ako na dodatnoj provjeri u srednjoj školi dokaže poznavanje toga stranog jezika. Odabir stranih jezika i izbornih predmeta ni na koji način ne utječe na rangiranje po prijavljenim obrazovnim programima odnosno na poredak kandidata na ljestvicama poretka. Obrazovni programi za koje škole provode dodatne provjere imaju raniji rok prijave te ih je nužno prijaviti do toga roka. Popis obrazovnih programa s ranijim rokom prijave bit će moguće pronaći na stranici: www.upisi.hr. Kandidati s odgovarajućim preduvjetima imaju mogućnost prijave kombinacije općeobrazovnih i umjetničkih obrazovnih pro-

POSTUPCI U APLIKACIJI

grama - nakon odabira općeobrazovnoga ili umjetničkoga programa moguće je prijaviti paralelni umjetnički program. Ovako prijavljeni programi zajedno čine kombinaciju za koju se može steći pravo upisa tek ako se zadovolje preduvjeti i stekne dovoljan broj bodova za ulazak u upisnu kvotu na oba prijavljena programa iz kombinacije. U slučaju zadovoljenja uvjeta za upis na samo jedan od programa iz kombinacije, kandidat ne može upisati niti jedan program iz takve kombinacije. Naravno, moguće je svaki od tih programa prijaviti i samostalno kako bi, u slučaju nezadovoljenja potrebnih preduvjeta za upis obaju programa iz kombinacije, kandidat ostao u konkurenciji za upis na pojedinačni program. Moguće je prijaviti i kombinaciju triju paralelnih programa ako su zadovoljeni potrebni preduvjeti za prijavu. U tome slučaju kandidat mora ući u upisnu kvotu sva tri programa iz kombinacije i snositi troškove školovanja u drugome umjetničkom programu. Na listi prioriteta u jednome trenutku može se naći najviše deset različitih obrazovnih programa u najviše pet različitih škola. Kontinuirano praćenje bodovnog stanja Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr od samoga početka prijava bit će moguće pratiti bodovno stanje za svaki prijavljeni obra- 45 zovni program. U početku će to biti samo bodovi stečeni na temelju do tada ostvarenih ocjena iz osnovne škole i posebnih postignuća, no kako budu pristizale ocjene osmoga razreda ili dodatnih provjera koje će pojedine srednje škole provoditi, postat će vidljivi i ti bodovi. Ako kandidat nije zadovoljio potrebne preduvjete za upis nekoga od prijavljenih programa, navedeno će biti vidljivo na detaljnomu prikazu bodovanja za prijavljeni program u svakomu trenutku. Kandidat takve programe može obrisati sa svoje liste, ako ne postoji mogućnost zadovoljenja potrebnih preduvjeta i umjesto njih prijaviti druge programe. Ljestvice poretka Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr objavljuju se ogledne i konačne ljestvice poretka. Ogledne ljestvice poretka odraz su trenutačnoga bodovnog stanja izračunanog na temelju podataka koji su trenutačno u sustavu. To znači da su podložne promjenama zbog unosa novih ocjena u sustav, rješavanja prigovora, unosa rezultata dodatnih provjera, novih prijava i brisanja prijava te promjena prioriteta obrazovnih programa. Dakle, ogledne ljestvice poretka neprestano se mijenjaju.

POSTUPCI U APLIKACIJI

Ljestvice poretka obnavljaju se svakih sat vremena pa je posljedicu promjene podataka ili redoslijeda na listi prioriteta moguće vidjeti za najviše sat vremena, ovisno o trenutku promjene. Kandidat će se naći na ljestvici poretka samo jednoga obrazovnog programa na kojemu se nalazi u sklopu upisne kvote i to onoga koji je najviše na njegovoj listi prioriteta. Ostaje na ljestvicama poretka višega prioriteta na kojima se ne nalazi u sklopu upisne kvote, a sa svih ostalih ljestvica poredaka nižega prioriteta se briše. Međutim, kandidat može vidjeti koje bi mjesto, sukladno ostvarenim bodovima, mogao zauzimati na svim ljestvicama poretka. Na datum naveden u poglavlju Kalendar ljestvice poretka postaju konačne i više se ne mijenjaju. Podnošenje prigovora Ako kandidat uoči bilo kakvu nepravilnost, potrebno je odmah učiniti sljedeće: 3 za netočno unesene ocjene ili osobne podatke učenik treba obavijestiti razrednika, a ostali kandidati ured državne uprave odnosno Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, koji im je unio podatke; 3 u slučaju nepravilnosti u ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti potrebno je kontaktirati srednju školu koja je ispit provela; 46 3 ako se na gore navedeni način ne isprave netočni podaci, učenici i ostali kandidati imaju mogućnost podnošenja prigovora i obrascem za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici: www.upisi.hr. Na ovaj način prigovor se podnosi tek ako drukčije nije bilo moguće razriješiti nepravilnost; 3 prigovore na konačne ljestvice poretka potrebno je poslati preporučenom poštom s povratnicom Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, s naznakom Prigovor na konačnu ljestvicu poretka upisa u srednju školu, u roku od 48 sati od objave konačnih ljestvica poretka. Za ostale navedene prigovore rokovi su navedeni u poglavlju Kalendar ove brošure. Naknadno podneseni prigovori neće se uzimati u obzir, bez obzira na njihovu prirodu.

POSTUPCI U APLIKACIJI

Zaključavanje liste prioriteta, potpisivanje prijavnica, objava konačnih ljestvica poretka Lista odabranih obrazovnih programa zaključava se svim kandidatima na datum koji se nalazi u poglavlju Kalendar ove brošure, ovisno o upisnomu roku. Za učenike osmih razreda škola iz obrazovnoga sustava Republike Hrvatske prijavnicu s konačnom listom prioriteta iz sustava ispisuje njihov razrednik. Učenik i roditelj/staratelj zatim potpisuju prijavnicu čime potvrđuju listu prioriteta odnosno odabir učenika. Takva prijavnica čuva se u školi. U iznimnim slučajevima kada supotpisnici žele izmijeniti poredak prijavljenih programa ispisan na prijavnici, potrebno je pisanim putem s obrazloženjem obratiti se ravnatelju kako bi se učinile potrebne izmjene. U slučaju da se supotpisnici ne slože oko poretka obrazovnih programa na prijavnici, o poretku odlučuje roditelj, a izmjenu treba učiniti ravnatelj, na pisani i obrazloženi zahtjev roditelja, nakon odobrenja upisnog povjerenstva u školi. Rok za potpisivanje prijavnica naveden je u poglavlju Kalendar, ovisno o upisnome roku. Svi ostali kandidati prijavnice iz sustava ispisuju sami. Učenici škola iz obrazovnoga sustava Republike Hrvatske prijavnicu koju su potpisali učenik i roditelj/staratelj donose u svoju školu upisnome koordinatoru, a kandidati izvan obrazovnoga sustava Republike Hrvatske prijavnicu koju su potpisali kandidat i roditelj/staratelj šalju poštom uredu državne uprave odnosno Gradskome uredu za 47 obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, koji ih je registrirao u sustavu. Potpisivanje prijavnice s listom prioriteta ne jamči da će se kandidat upisati na onaj izbor na kojem je stekao pravo upisa u trenutku zaključavanja odabira odnosno ispisivanja prijavnice, već predstavlja njegovu konačnu odluku o poretku prijavljenih programa. Na određeni datum, naveden u poglavlju Kalendar, s ljestvica poretka pojedinih obrazovnih programa, obrisat će se kandidati koji do tog datuma nisu zadovoljili potrebne preduvjete za njihov upis. Trenutkom objave konačnih ljestvica poretka kandidati se upisuju na obrazovni program najvišega prioriteta na kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote. Konačne ljestvice poretka više se ne mijenjaju. Nakon ostvarenoga upisa, daljnje informacije potrebno je potražiti izravno u srednjoj školi.

POSTUPCI U APLIKACIJI

Jesenski upisni rok U drugomu odnosno jesenskomu upisnom roku moguće je prijaviti samo obrazovne programe za koje upisna kvota u ljetnomu roku nije popunjena. Kandidatima koji se zbog opravdanih razloga (teže bolesti, kasnijega završetka nastavne godine u inozemstvu) nisu mogli prijaviti za upis u srednju školu u sklopu ljetnoga upisnog roka, omogućit će se u jesenskomu roku upis i u obrazovni program čija je upisna kvota popunjena u ljetnomu upisnom roku. O opravdanosti razloga kašnjenja i mogućnosti upisa odlučuje srednja škola. Navedeno će se omogućiti ako su ostvarili barem onoliko bodova koliko je ostvario kandidat s najmanjim brojem bodova koji je stekao pravo upisa u taj obrazovni program u ljetnomu roku. Ovi kandidati obvezni su se o toj mogućnosti upisa informirati u srednjoj školi koja će, uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kandidatu odobriti upis u taj obrazovni program.

48

POSTUPCI U APLIKACIJI

Kalendar Datumi koje je važno zapamtiti

49

KALENDAR - DATUMI KOJE JE VAŽNO ZAPAMTITI

Ljetni upisni rok
OPIS • Početak prijava kandidata u sustav • Početak prijava obrazovnih programa • Početak provođenja dodatnih ispita i provjera • Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi 5., 6. i 7. razreda za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH • Kraj prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne ispite i provjere DATUM 15. 4. 2013. 9. 5. 2013. 10. 5. 2013. do 1. 6. 2013. 16. 6. 2013. 21. 6. 2013. 23:59 12:00 23:59 23:59 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 VRIJEME 12:00 12:00

50

• Kraj provođenja dodatnih ispita i provjera i unos rezultata

• Dostava ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga obrazovnog sustava RH (svjedodžbe do 24 .6. 2013. završnih razreda i sl.) • Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (potvrde nacionalnih sportskih saveza, obrtnice, do 24. 6. 2013. potvrde obiteljskih liječnika/liječnika školske medicine, preporuka HZZ-a i sl.) • Zaključavanje odabira obrazovnih programa 26. 6. 2013. • Početak ispisa prijavnica • Kraj prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate prigovora na rezultate dodatnih provjera 2. 7. 2013. • Kraj unosa rezultata s popravnih ispita • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete • Kraj potpisivanja prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice uredima državne uprave odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba) 3. 7. 2013. Objava konačnih ljestvica poretka Dostava dokumenata koji su uvjet za upis određenoga obrazovnog programa (liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju) srednjim školama 5. 7. 2013. 12. 7. 2013.

KALENDAR - DATUMI KOJE JE VAŽNO ZAPAMTITI

Jesenski upisni rok
OPIS • Početak prijave obrazovnih programa • Početak provođenja dodatnih ispita i provjera • Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH • Dostava dokumentacije redovitih učenika (potvrde nacionalnih sportskih saveza, obrtnice, potvrde obiteljskih liječnika/liječnika školske medicine, preporuka HZZ-a i sl.) • Kraj provođenja dodatnih ispita i provjera i unos rezultata • Zaključavanje odabira obrazovnih programa • Početak ispisa prijavnica • Kraj prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate prigovora na rezultate dodatnih provjera • Kraj unosa rezultata s popravnih ispita • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete • Kraj potpisivanja prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice uredima državne uprave odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba) Objava konačnih ljestvica poretka Dostava dokumenata koji su uvjet za upis određenoga obrazovnog programa (liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju) srednjim školama DATUM 19. 8. 2013. 21. 8.2 013. do 23. 8. 2013. do 23. 8. 2013. 23. 8. 2013. 24. 8. 2013. 27. 8. 2013. 27. 8. 2013. 29. 8. 2013. 30. 8. 2013. 23:59 12:00 23:59 12:00 12:00 12:00 12:00 VRIJEME 12:00

51

52

Na što je važno pripaziti prilikom prijave i upisa u srednju školu?

53

NA ŠTO JE VAŽNO PRIPAZITI PRILIKOM PRIJAVE I UPISA U SREDNJU ŠKOLU?

Na što je važno pripaziti prilikom prijave i upisa u srednju školu?

K

ako bismo vam olakšali donošenje odluke oko izbora obrazovnoga programa srednje škole u koju se želite upisati, donosimo pregled najosnovnijih informacija koje trebate znati prilikom odabira srednje škole odnosno obrazovnoga programa.

Koji su uvjeti upisa u srednju školu? Prilikom razmatranja mogućnosti koje programe prijaviti za upis, potrebno je obratiti pažnju na sljedeće: 1) Svoj ukupan rezultat: uspjeh u prethodnom obrazovanju + sposobnosti + darovitosti + uspjeh na natjecanjima + uspjeh u otežanim uvjetima obrazovanja; više u poglavlju Elementi i kriteriji vrednovanja za upis u srednju 54 školu; 2) Utvrđeni minimalni bodovni prag za obrazovni program koji odabirete; 3) Popis predmeta posebno važnih za upis; 4) Broj upisnih mjesta za određeni obrazovni program - vidljiv na stranici: www.upisi.hr; 5) Ispunjenje posebnih uvjeta za upis u određene programe obrazovanja: sposobnosti i darovitosti; zdravstveni preduvjeti - zdravstvene kontraindikacije; utvrđivanje zdravstvene sposobnosti. Što učiniti u sustavu: www.upisi.hr? Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr najvažnije je učiniti sljedeće: 1) Provjeriti jesu li osobni podaci, ocjene iz osnovne škole te naknadno, nakon što se unesu, rezultati s natjecanja u znanju i vještinama, sportska kategorija i drugi rezultati točno uneseni. U slučaju da su neki podaci pogrešni, učenici osmih razreda moraju što prije obavijestiti razrednika kako bi se to ispravilo u najkraćemu mogućem roku. Ostali kandidati obavještavaju ured državne uprave odnosno Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, koji ih je registrirao. Ako se na taj način ne isprave netočni podaci, učenici i ostali kandidati imaju mogućnost podnošenja prigovora i preko sustava.

NA ŠTO JE VAŽNO PRIPAZITI PRILIKOM PRIJAVE I UPISA U SREDNJU ŠKOLU?

Važno je naglasiti da će se podneseni prigovor razmatrati samo ako je: 3 razumljiv i sadržava sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti 3 pravodobno podnesen u predviđenome roku, zaključno s danom koji je određen kao krajnji rok za dostavu (rokovi za podnošenje prigovora vidljivi su u poglavlju Kalendar ove brošure). Naknadno podneseni prigovori neće se uzimati u obzir, neovisno o sadržaju i razini ozbiljnosti podnesenoga prigovora. Stoga je važno pridržavati se predviđenih rokova. 2) Prijaviti i u listu prioriteta poredati do 10 obrazovnih programa u najviše 5 škola. Postavljeni redoslijed prioriteta obrazovnih programa iznimno je važan jer izravno utječe na upis - računalo će kandidata rasporediti na obrazovni program najvišega prioriteta za koji kandidat ulazi u upisnu kvotu. Lista prioriteta može se mijenjati do datuma navedenoga u Kalendaru. 3) Kontinuirano pratiti bodovno stanje za svaki prijavljeni obrazovni program, kao i svoj trenutačni položaj na oglednoj ljestvici poretka na temelju do tada ostvarenih bodova. Sve do trenutka objave konačnih ljestvica poretka stanje na ljestvicama poretka smatra se privremenim.

55

Za kraj… Za sve informacije o elektroničkim prijavama za upis u školama na raspolaganju su vaši razrednici i ravnatelji škola koji će vam pomoći u rješavanju svih pitanja u svezi s provedbom upisa, donošenjem odluke o odabiru obrazovnih programa te će pomoći razriješiti sve dvojbe. Isto tako, vaši roditelji će vam pomoći savjetovanjem oko izbora obrazovnoga programa. Za sva pitanja vezana uz prijavu obrazovnoga programa, bodovanje za upis u obrazovne programe, vrednovanje posebnih postignuća (natjecanja, kategorizirani sportaši), pravo prednosti pri upisu, ogledne ili konačne ljestvice poretka ili u slučaju dvojbi, pitanja ili teškoća vezanih uz prijavu ili odjavu obrazovnoga programa, možete se obratiti izravno CARNetovoj službi za podršku obrazovnome sustavu, i to na adresu e-pošte: helpdesk@skole.hr i broj telefona: 01/6661-500.

56

Kontakti
57

KONTAKTI

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb tel: 01/4569 000, 01/4594 444 • fax: 01/4594 304 e-pošta za upise: upisi-srednje@mzos.hr Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb tel.: +385 (0) 1 6661 500 • fax: +385 (0) 1 6661 630 e-pošta za upise: helpdesk@skole.hr HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb tel: 01/6126 000 • fax:01/6126 038 e-pošta: hzz@hzz.hr UREDI DRŽAVNE UPRAVE PO ŽUPANIJAMA Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji Služba za društvene djelatnosti Ulica grada Vukovara 72/6, 10 000 Zagreb tel: 01/6345 122 • fax: 01/6345 131 w: www.uduzz.hr Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji Služba za društvene djelatnosti Magistratska 1, 49 000 Krapina tel: 049/329 111, 049/329 215 • fax: 049/329 257 w: www.udu-kzz.hr Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji Služba za društvene djelatnosti i imovinsko - pravne poslove Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 44 000 Sisak tel: 044/500 080 • fax: 044/500 096 w: www.udu-smz.hr

Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji Služba za društvene djelatnosti Vrazova 4, 42 000 Varaždin tel: 042/394 101 • fax: 042/210 187 w: www.uduvz.hr Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji Služba za društvene djelatnosti Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica tel: 048/658 118 • fax: 048/658 117 w: www.udu-kckz.hr Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Služba za društvene djelatnosti A. Starčevića 8, 43 000 Bjelovar tel: 043/278 121 • fax: 043/278 124 w: www.udubbz.hr Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji Služba za društvene djelatnosti Riva 10, 51 000 Rijeka tel: 051/354 454 • fax: 051/354 283 w: www.udu-pgz.hr Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji Služba za društvene djelatnosti Dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić tel: 053/574 213 • fax: 053/560 527 w: www.ls-drzavna-uprava.hr Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji Služba za društvene djelatnosti Trg Lj. Patačića 1, 33 000 Virovitica tel: 033/743 113 • fax: 033/725 641 w: www.uduvpz.t-com.hr

58

KONTAKTI

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji Služba za društvene djelatnosti Jurja Barakovića 1, 23 000 Zadar tel: 023/311 258 • fax: 023/313 081 w: www.udu-zz.hr Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji Služba za društvene djelatnosti Županijska 11, 34 000 Požega tel: 034/290 170 • fax: 034/290 120 w: www.udu-pozega.hr Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji Služba za društvene djelatnosti Trg Lava Mirskog 1, 31 000 Osijek tel: 031/212 035, 031/212 037 • fax: 031/200 265 w: www.udu-obz.hr Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji Služba za društvene djelatnosti Vukovarska 1, 21 000 Split tel: 021/300 192 • fax: 021/300 156 w: www.udu-sdz.hr Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik tel: 020/351 173, 020/351 170 • fax: 020/413 187, 020/351 208 w: www.udu-dnz.hr Ured državne uprave u Istarskoj županiji Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Splitska 14, 52 100 Pula tel: 052/371 162 • fax: 052/371 133 w: www.udu-istra.hr

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji Služba za društvene djelatnosti R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec tel: 040/374 185 • fax: 040/374 034 w: www.udu-mz.hr Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji Služba za društvene djelatnosti A. Vranyczanyja 4, 47 000 Karlovac tel: 047/656 134 • fax: 047/656 265 w: www.udukz.hr Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji Služba za društvene djelatnosti Županijska 11, 32 000 Vukovar tel: 032/492 039 • fax: 032/492 091 w: www.udu-vsz.hr Grad Zagreb: Gradski ured za obrazovanje kulturu i šport Ilica 25, p. p. 125, 10 000 Zagreb tel: 01/6345 122 • fax: 01/6345 131 w: www.zagreb.hr Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji Služba za društvene djelatnosti Petra Krešimira IV. br.1, 35 000 Slavonski Brod tel: 035/216 112 • fax: 035/216 119 w: www.udubpz.hr Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji Služba za društvene djelatnosti Vladimira Nazora 1, 22 000 Šibenik tel: 022/244 620 • fax: 022/244 627 w: www.udu-skz.hr

59

KONTAKTI

UČENIČKI DOMOVI PO ŽUPANIJAMA Grad Zagreb UČENIČKI DOM ŠKOLE ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA MLINARSKA 34, 10 000 ZAGREB tel: 01/4668 079 • fax: 01/4668 494 e-pošta: mlinarska@mlinarska.hr UČENIČKI DOM ŠKOLE ZA PRIMALJE VINOGRADSKA CESTA 29, 10 000 ZAGREB tel: 01/3768 285 • fax: 01/3768 644 e-pošta: skola-za-primalje@zg.t-com.hr UČENIČKI DOM TEHNIČKE ŠKOLE PALMOTIĆEVA 59, 10 000 ZAGREB tel: 01/4839 910 • fax: 01/4839 910 e-pošta: zts-zagreb@zg.htnet.hr UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 3, 10 010 ZAGREB tel: 01/6626 160 fax: 01/6681 709 e-pošta: ss-zagreb-570@skole.net.hr UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA TRG ANTUNA, IVANA I VLADIMIRA MAŽURANIĆA 12, 10 000 ZAGREB tel: 01/4828 362, 01/4828 364 • fax: 01/4875 949 e-pošta: rudim-zg@zg.t-com.hr UČENIČKI DOM TIN UJEVIĆ AVENIJA GOJKA ŠUŠKA 4, 10 000 ZAGREB tel: 01/2950 848 • fax: 01/2950 849 e-pošta: domtinujevic@skole.htnet.hr

UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA TRNJANSKA CESTA 33, 10 000 ZAGREB tel: 01/6114 652, 6150 729, 6111 837 • fax: 01/5509 645 e-pošta: ucenicki-dom-fran@vip.hr UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA GAJEVA 31, 10 000 ZAGREB tel: 01/4922 406, 4922 407 • fax: 01/4922 405 e-pošta: ucenicki-dom-abb1@zg.t-com.hr DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA „ANTUN GUSTAV MATOŠ“ TRG MARKA MARULIĆA 6, 10 000 ZAGREB tel: 01/4854 092 • fax: 01/4894 092 e-pošta: ss-zagreb-577@skole.t-com.hr UČENIČKI DOM DORE PEJAČEVIĆ TRG J. F. KENNEDYJA 3, 10 000 ZAGREB tel: 01/2323 236 • fax: 01/2303 063 e-pošta: ucenicki-dom-dp@zg.t-com.hr UČENIČKI DOM MAKSIMIR TRG J. F. KENNEDYJA 9, 10 000 ZAGREB tel: 01/2300 632 • fax: 01/2300 632 e-pošta: dom@kenny.hr UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK OPATIČKA 14, 10 000 ZAGREB tel: 01/4851 811 • fax: 01/4851 809 e-pošta: dom@ma-ja.hr UČENIČKI DOM - HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT KLAIĆEVA 56, 10 000 ZAGREB tel: 01/3756 584, 3775 082 • fax: 01/3777 650 e-pošta: ss-zagreb-581@skole.t-com.hr

60

KONTAKTI

UČENIČKI DOM ŠPORTSKE GIMNAZIJE SELSKA CESTA 119, 10 000 ZAGREB tel: 01/3014 932 • fax: 01/3695 687 e-pošta: ravnatelj@spogi.hr Međimurska županija UČENIČKI DOM GRADITELJSKE ŠKOLE ČAKOVEC ŠPORTSKA 1, 40 000 ČAKOVEC tel: 040/329 016 • fax: 040/329 016 e-pošta: gsc@skole.t-com.hr UČENIČKI DOM SREDNJE ŠKOLE ČAKOVEC JAKOVA GOTOVCA 2, 40 000 ČAKOVEC tel: 040/314 108, 310 021 • fax: 040/314 109 e-pošta: ured@ss-cakovec.skole.hr Dubrovačko-neretvanska županija ŽENSKI ĐAČKI DOM DUBROVNIK BRANITELJA DUBROVNIKA 27, 20 000 DUBROVNIK tel: 020/423 684 • fax: 020/423 684 e-pošta: ss-dubrovnik-510@skole.htnet.hr MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK SVETOG KRIŽA 8, 20 000 DUBROVNIK tel: 020/418 513 • fax: 020/418 470 e-pošta: ss-dubrovnik-511@skole.htnet.hr UČENIČKI DOM PAOLA DI ROSA VOLANTINA 1, 20 000 DUBROVNIK tel: 020/441 110 • fax: 020/441 111 e-pošta: ss-dubrovnik-512@skole.htnet.hr

Istarska županija UČENIČKI DOM PULA EPULONOVA 18, 52 100 PULA tel: 052/540 531 • fax: 052/540 145 e-pošta: ss-pula-511@skole.t-com.hr UČENIČKI DOM PAZINSKOG KOLEGIJA JURAJA DOBRILE 6, 52 000 PAZIN tel: 052 /624 505 • fax: 052/624 224 e-pošta: kolegij@pazinski-kolegij.hr Splitsko-dalmatinska županija UČENIČKI DOM SREDNJE ŠKOLE „BRAĆA RADIĆ“ PUT POLJOPRIVREDNIKA 5, 21 217 KAŠTEL ŠTAFILIĆ tel: 021/234 505 • fax: 021/234 599 e-pošta: ss-kastel-stafilic-nehaj-501@skole.htnet.hr ŽENSKI ĐAČKI DOM SPLIT ĆIRILO METODOVA 26, 21 000 SPLIT tel: 021/343 200 • fax: 021/486 632 e-pošta: zenski-djacki-dom@st.htnet.hr MUŠKI ĐAČKI DOM SPLIT MATICE HRVATSKE 13, 21 000 SPLIT tel: 021 /453 060 • fax: 021/453 066 e-pošta: ucenicki.dom.split@st.t-com.hr UČENIČKI DOM KLESARSKE ŠKOLE PUČIŠĆA NOVA RIVA 3, 21 412 PUČIŠĆA tel: 021/718 366 • fax: 021/633 076 e-pošta: klesarska-skola@st.htnet.hr Osječko-baranjska županija DOM UČENIKA UGOSTITELJSKE TURISTIČKE ŠKOLE OSIJEK LUČKI PRILAZ 4, 31 000 OSIJEK tel: 031/203 870 • fax: 031/215 512 e-pošta: ugo-dom.osijek@os.t-com.hr

61

KONTAKTI

DOM UČENIKA TRGOVAČKE I KOMERCIJALNE ŠKOLE „DAVOR MILAS“ OSIJEK GUNDULIĆEVA 38, 31 000 OSIJEK tel: 031/202 920 • fax: 031/202 234 e-pošta: trgovackidom@gmail.com UČENIČKI DOM HRVATSKOGA RADIŠE ZAGREBAČKA 2a, 31 000 OSIJEK tel: 031/215 653 • fax: 031/208 343 e-pošta: ucenicki-dom-hr@os.t-com.hr SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK STJEPANA RADIĆA 6, 31 000 OSIJEK tel: 031/211 107 • fax: 031/211 108 e-pošta: ss-osijek-519@skole.t-com.hr

Virovitičko-podravska županija UČENIČKI DOM VIROVITICA TOMAŠA MASARYKA 25, 33 000 VIROVITICA tel: 033/722 771 • fax: 033/722 771 e-pošta: ucenicki-dom@vt.t-com.hr Primorsko-goranska županija UČENIČKI DOM „PODMURVICE“ RIJEKA BRANKA BLEČIĆA 3, 51 001 RIJEKA tel: 051/672 327 • fax: 051/672 327 e-pošta: ss-rijeka-519@skole.t-com.hr DOM UČENIKA SUŠAK DRAGE GERVAISA 34, 51 000 RIJEKA tel: 051/437 752 • fax: 051/580 960 e-pošta: dom@dom-ucenika-susak.hr UČENIČKI DOM KVARNER VUKOVARSKA 12, 51 000 RIJEKA tel: 051/336 221 • fax: 051/335 636 e-pošta: ss-rijeka-521@skole.t-com.hr UČENIČKI DOM LOVRAN 43. ISTARSKE DIVIZIJE 3, 51 415 LOVRAN tel: 051/292 444 • fax: 051/291 663 e-pošta: ud-lovran@ri.t-com.hr UČENIČKI DOM „TOMISLAV HERO“ NAUTIČKA 14, 51 222 BAKAR tel: 051/761 211, 761 511 • fax: 051/761 516 e-pošta: info@pomorskabakar.hr DOM ŽELJEZNIČKE TEHNIČKE ŠKOLE MORAVICE ŠKOLSKA 2b, 51 325 MORAVICE tel: 051/877 118, 877 450 • fax: 051/877 523 e-pošta: zts-moravice@skole.t-com.hr

62

Zadarska županija SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR OBALA KNEZA BRANIMIRA 10/A, 23 000 ZADAR tel: 023/224 840 • fax: 023/213 490 e-pošta: djacki-dom@zd.htnet.hr Požeško-slavonska županija UČENIČKI DOM SREDNJE ŠKOLE PAKRAC HRVATSKIH VELIKANA 9, 34 550 PAKRAC tel: 034/411 435 • fax: 034/290 006 e-pošta: livija.grubisic@sspakrac.hr ĐAČKI DOM POŽEGA RATARNIČKA 2, 34 000 POŽEGA tel: 034/271 056, 273 813 • fax: 034/271 056 e-pošta: djacki-dom@po.htnet.hr

KONTAKTI

ŽENSKI UČENIČKI DOM MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ S PRAVOM JAVNOSTI POMERIO 17, 51 000 RIJEKA tel: 051/325 920 • fax: 051/325 942 e-pošta: z.u.d.m.krucifikse.kozulic@ri.t-com.hr Vukovarsko-srijemska županija DOM UČENIKA VUKOVAR KRALJA ZVONIMIRA 1, 32 010 VUKOVAR tel: 032/424 808 • fax: 032/424 808 e-pošta: dom.ucenika.vukovar@vk.t-com.hr Ličko-senjska županija UČENIČKI DOM SREDNJE ŠKOLE „PLITVIČKA JEZERA“ ZAGREBAČKA 2, 53 230 KORENICA tel: 053/776 067 • fax: 053/776 067 e-pošta: ucenickidom.korenica@gmail.com UČENIČKI DOM SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE GOSPIĆ BUDAČKA 24, 53 000 GOSPIĆ tel: 053/560 053 • fax: 053/560 054 e-pošta: strukovna.skola.gospic3@gs.t-com.hr UČENIČKI DOM SREDNJE ŠKOLE OTOČAC ĆIRILA I METODA 2, 53 220 OTOČAC tel: 053/771 134 • fax: 053/771 133 e-pošta: ss-otocac-501@skole.htnet.hr Bjelovarsko-bilogorska županija DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA BJELOVAR VLADIMIR NAZORA 2, 43 000 BJELOVAR tel: 043/244 731 • fax: 043/244 731 e-pošta: dom-ucenika-bj@skole.t-com.hr

UČENIČKI DOM SREDNJE ŠKOLE „AUGUST ŠENOA“ GAREŠNICA KOLODVORSKA 33, 43 280 GAREŠNICA tel: 043/531 400 • fax: 043/531 157 e-pošta: ssasenoa.ucdom@email.t-com.hr Koprivničko-križevačka županija UČENIČKI DOM KRIŽEVCI RATARNA 10, 48 260 KRIŽEVCI tel: 048/681 067 • fax: 048/681 067 e-pošta: ss-krizevci-503@skole.t-com.hr Varaždinska županija UČENIČKI DOM VARAŽDIN HALLEROVA ALEJA 2, 42 000 VARAŽDIN tel: 042/314 494 • fax: 042/314 498 e-pošta: ucenicki-dom@vz.t-com.hr UČENIČKI DOM „MARUŠEVEC“ MARUŠEVEC 82, 42 243 MARUŠEVEC tel: 042/729 320 • fax: 042/729 315 e-pošta: ss-marusevec@vz.t-com.hr Karlovačka županija SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA, DOM UČENIKA BANJAVČIĆEVA 2, 47 250 DUGA RESA tel: 047/849 362 • fax: 047/849 363 e-pošta: dom.ucenika.dr@ka.t-com.hr UČENIČKI DOM KARLOVAC SAMOSTANSKA 2, 47 000 KARLOVAC tel: 047/611 335 • fax: 047/611 335 e-pošta: ss-karlovac-512@skole.t-com.hr

63

KONTAKTI

UČENIČKI DOM OGULIN VLADIMIRA NAZORA 6, 47 300 OGULIN tel: 047/522 117 • fax: 047/522 117 e-pošta: ss-ogulin-502@skole.htnet.hr Sisačko-moslavačka županija UČENIČKI DOM – KUTINA CRKVENA 26, 44 320 KUTINA tel: 044/683 542 • fax: 044/692 496 e-pošta: ucenicki-dom-kutina@sk.htnet.hr Krapinsko-zagorska županija UČENIČKI DOM SREDNJE ŠKOLE BEDEKOVČINA GAJEVA 1, 49 221 BEDEKOVČINA tel: 049/213 994 • fax: 049/213 585 e-pošta: sskola-bedekovcina@kr.t-com.hr

64

UČENIČKI DOM SREDNJE ŠKOLE PREGRADA AUGUSTA CESARCA 1/1, 49 218 PREGRADA tel: 049/377 953 • fax: 049/377 959 e-pošta: sskola-bedekovcina@kr.t-com.hr Zagrebačka županija UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD ULICA SLOBODE bb, 10 310 IVANIĆ GRAD tel: 01/288 8097, 288 8098 • fax: 01/288 8099 e-pošta: ud-ivanich@sk.t-com.hr