AMINOKISELINE

AMINOKISELINE PROTEINA

SVE AMINOKISELINE PROTEINA SU α- AMINOKISELINE

bocni niz

- ugljenikov atom

karboksilna grupa

amino grupa primarni amin

FUNKCIJE AMINO KISELINA • Elementi za izgradnju proteina • Derivati mogu imati druge razne funkcije .

PODELA AMINO KISELINA • prema karakteru ugljovodničnog radikala dele se na aciklične. diamino monokarboksilne. • Prema karakteru i osobinama bočnog niza • Nutritivna podela (esencijalne) . ciklične i heterocilkične • prema broju funkcionalnih grupa dele se na monoamino monokarboksilne. monoamino dikarboksilne itd.

NH3+ R C COOH NH3+ R C COOH .SLIČNO LEGO KOCKAMA AMINOKISELINE FORMIRAJU POLIPEPTIDE • Aminokiseline su lego kocke za formiranje polipeptida • Baš kao ove kocke one imaju pravac povezivanja koji je odreĎen sa dva različita kraja. • Svaka aminokiselina ima N kraj i C kraj.

OSOBINE α-AMINOKISELINA KOJE SU VAŽNE ZA ODREĐIVANJE OSOBINA POLIPEPTIDA • Aminokiseline imaju sličnu strukturu • Različite hemijske osobine aminokiselina su razultat različitih hemijskih osobina bočnog niza R • Na osnovu ovih osobina aminokiseline se mogu podeliti na: nepolarne. polarne. aromatične. pozitivno naelektrisane i negativno naelektrisane • Aminokiseline disociraju u vodenim rastvorima .

SVE AMINOKISELINE PROTEINA PRIPADAJU L.SERIJI .

Podela prema osobinama R .

Nepolarne. alifatična R grupa .

Aromatična R grupa .

nenaelektrisane R grupe .Polarne.

Pozitivno naelektrisane R grupe .

Negativno naelektrisane R grupe .

Osobine aminokiselina .

U vodenom rastvoru aminokiseline se nalaze pretežno u obliku bipolarnog jona u neutralnoj sredini .

Na+ R CH COOH ClNH3+ .Aminokiseline su amfoterna jedinjenja NaOH R CH COOH NH2 HCl R CH NH2 COO.

Udeo pojedinih oblika i položaj ravnoteže zavise od pH sredine. katjonskog i anjonskog oblika.U vodenom rastvoru aminokiseline postoje u obliku ravnotežne smeše: bipolarnog jona. H3N CH R COOH H +H H3N CH R COO H +H H2N CH R COO katjonski oblik bipolarni jon pI anjonski oblik pH jako bazna sredina jako kisela sredina .

Vrednost pH pri kome je maksimalna koncentracija bipolarnog jona a koncentracije katjonskog i anjonskog oblika minimalne i meĎusobno jednake naziva se izoelektrična tačka (pI) .

Glutaminska kiselina • pI za glutaminsku kiselinu je 3.22 • Ona sadrži dve -COOH grupe pI je srednja vrednost pK1 i pKR .

59 • Sadrži dve bazne grupe i pI je srednja vrednost pKR i pK2 .Histidin • pI za histidin je 7.

leucin. treonin. • Biljke mogu da sintetišu sve aminokiseline . • Esencijelne aminokiseline za čoveka su: valin. metionin. lizin. fenilalanin i triptofan.Nutritivna podela aminokiselina • Dele se u dve grupe: esencijelne i neesencijelne aminokiseline. • Neesencijelne aminokiseline se sintetišu u čovečijem organizmu • Esencijene ne mogu sintetisati tako da se moraju unositi gotove sa hranom. izoleucin.