Mjenica

Sadržaj
1) Općenito o mjenici
1.1)Pojam mjenice 1.2.)Obilježja mjenično pravnih poslova
1.2.1)Pisani oblik 1.2.2.)Apstraktnost mjeničnog posla 1.2.3.)Solidarnost mjeničnih obveza

1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4)

Vrste mjenica Mjenični sastojci Akceptiranje i avaliranje Prijenos mjenice
5.1.)Prijenos indosiranjem 5.2.)Prijenos cesijom

Dospjelost, plaćanje i zastara mjenice Amortizacija Regres i protest Eskont mjenice

1.)OPĆENITO O MJENICI
1.1.)Pojam mjenice • Formalan • Obligacijski vrijednosni papir po naredbi
TRASANT (vjerovnik)
izdaje mjenicu

TRASAT (dužnik)

obveza plaćanja

1.2.)Obilježja mjenično pravnih poslova
1. PISANI OBLIK
 Izdaje se na mjeničnom blanketu (formularu)  Sadrži bitne sastojke mjenice, prijenos i naplatu

2. APSTRAKTNOST POSLA
 nisu dopušteni prigovori iz osnovnog posla

3. SOLIDARNOST OBVEZA
 solidarna odgovornost svih potpisnika

2.)VRSTE MJENICA
1. Trasirana mjenica
2.Predaje mjenicu remitentu

TRASANT
nastupa kao:

1.Trasira mjenicu na trasata

1.Dužnik remitenta 2.Vjerovnik trasata

REMITENT
nastupa kao:

TRASAT
3.Remitent podnosi mjenicu na akcept Trasat vraća akceptiranu mjenicu 4.
Odobrava žiroračun remitenta žiroračun trasata akceptanta

nastupa kao:

1.Vjerovnik trasanta 2.Kao mjenični vjerovnik

1.Dužnik trasanta 2.Akceptom glavni dužnik Tereti

6.

5.Podnosi mjenicu o dospijeću na naplatu

FINA (domicilijat)

2. Vlastita mjenica
 Solo mjenica  Trasant se sam obvezuje platiti mjeničnu svotu zakonitom imaocu mjenice o njezinom dospijeću  Trasant postaje akceptant  Nema poziva trasatu na akceptiranje i plaćanje mjenice

3. Bjanko mjenica
 Ne vrijedi kao mjenica sve dok se u nju ne unesu svi nedostajući bitni sastojci  Remitent unosi nedostajuće podatke

3.)MJENIČNI SASTOJCI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Oznaka da je mjenica napisana u samom slogu isprave, na jeziku na kojem je sastavljena Bezuvjetnu uputu da se plati određena svota novca Ime osobe koja se poziva na plaćanje-trasata Oznaku dospjelosti Mjesto plaćanja Ime mjeničnog ovlaštenika-remitenta Oznaka dana i mjesta izdavanja Potpis trasanta

4.)AKCEPTIRANJE I AVALIRANJE
AKCEPTIRANJE -priznanje duga -potpis na mjenici kojim trasat
preuzima obveza plaćanja

AVALIRANJE -mjenično jamstvo -jamstvo za ispunjenje
obveze -avalist može biti vanjska osoba, ali nikako akceptant

-postaje glavni dužnik

5.)PRIJENOS MJENICE
INDOSAMENT
-indosant (prenositelj, remitent, imatelj indosatar) -potpisanom izjavom prenosi mjenicu na novog mjeničnog vjerovnika-indosatara -indosant postaje solidarni mjenični (regresni) obveznik

CESIJA
-ustupanje potraživanja dužnika (cesusa) -između postojećeg vjerovnika (cedenta) i novog vjerovnika (cesionara) -cedent ustupljuje cesionaru pismenu ispravu o dugovanju s ostalim dokumentima

6.)DOSPJELOST, PLAĆANJE I ZASTARA
• Mjenica izdana po viđenju=dospijeva čim se podnese trasatu • Mjenica na određeno vrijeme po viđenju=naplaćuje se u određenom roku nakon podnošenja mjenice na akcept • Mjenica na određeno vrijeme (a dato)=dospijeva na određeni dan

Zastara:
• Protiv akceptanta: 3 godine • Protiv trasanta i indosanta: 1 godina • Indosanata jednih protiv drugih i protiv trasanta: 6 mjeseci

7.)AMORTIZACIJA MJENICE
• Gubitak mjenice i sl. → Amortizacija • Ostvarenje mjenične tražbine prema određenim mjeničnim obveznicima • Stvaranje drugog papira za vjerovnika, zaštita dužnika • Amortizacija→ Općinski sud

8.)REGRES I PROTEST
REGRES -pravo imatelja mjenice da od PROTEST -javna isprava koja se utvrđuje kad

regresnih obveznika zahtjeva isplatu trasat ne akceptira mjenicu ili ne mjenične svote kad trasat odbije datira njezin akcept isplatu mjenice

-odbijanje isplate imatelj utvrđuje
protestom

-ovlašteni za protestiranje su javni bilježnici -pozivaju trasata da plati (akceptira) mjenicu

-obveza imatelja mjenice je i
notifikacija

9.)ESKONT
• Odbijanje ugovorenih ili određenih kamata od još nedospjelog potraživanja, • Unaprijed se prodavatelju mjenice isplaćuje mjenični iznos umanjen za iznos kamata od dana kupnje do njezinog dospijeća. • REESKONT=ponovno eskontiranje već eskontirane mjenice

HVALA NA PAŽNJI