Zbirka riješenih zadataka iz

matematike
Barakovi´c Elvis
Sadrµzaj
1 Elementi matematiµcke logike 2
2 Skupovi. Relacije 5
3 Jednaµcine i nejednaµcine sa apsolutnim vrijednostima 9
4 Binomni obrazac 23
5 Matematiµcka indukcija 35
6 Kompleksni brojevi 45
7 Determinante 57
8 Matrice. Operacije sa matricama. 62
9 Sistemi linearnih jednaµcina 82
10 Limes funkcije 102
11 Izvod funkcije 113
12 Ispitivanje osobina i crtanje gra…ka funkcije 130
13 Neodre†eni i odre†eni integrali.
Primjena odre†enog integrala. 152
14 Parcijalni izvodi.
Ekstremi funkcije dvije promjenljive. 153
15 Diferencijalne jednaµcine 168
Barakovi´c Elvis Matematika
1 Elementi matematiµcke logike
Svaka izjavna reµcenica nekog jezika koja ima smisla i koja ima osobinu da je
taµcna ili netaµcna naziva se iskaz (sud). Svaki iskaz moµzemo obiljeµziti nekim
slovom (najµceš´ce slovom latinice), brojem ili nekim drugim simbolom. Takve
simbole nazivamo iskazna slova.
µ
Cinjenicu da je iskaz j taµcan oznaµcava´cemo sa t(j) = · ili t(j) = 1. a
µcinjenicu da je netaµcan sa t(j) = l ili t(j) = 0.
Od dva ili više iskaza moµzemo sastaviti novi, sloµzeni iskaz. Sa iskazima, kao
elementima skupa iskaza, uvodimo sljede´ce operacije:
1. NEGACIJA iskaza j je novi iskaz |j koji ima suprotnu istinitosnu
vrijednost od istinitosne vrijednosti iskaza j.
2. KONJUNKCIJA iskaza j i ¡ je novi iskaz j . ¡ koji je taµcan ako su
iskazi j i ¡ istovremeno taµcni a netaµcan u ostalim sluµcajevima.
3. DISJUNKCIJA iskaza j i ¡ je novi iskaz j .¡ koji je netaµcan ako su
iskazi j i ¡ istvremeno netaµcni a taµcan u ostalim sluµcajevima.
4. IMPLIKACIJA iskaza j i ¡ je novi iskaz j == ¡ koji je netaµcan
ako je iskaz j taµcan a iskaz ¡ netaµcan a taµcan u ostalim sluµcajevima.
5. EKVIVALENCIJA iskaza j i ¡ je novi iskaz j == ¡ koji je taµcan
ako su iskazi j i ¡ istvremeno iste istinitosne vrijednosti, a netaµcan u
ostalim sluµcajevima.
Operacije sa iskazima moµzemo predstaviti u obliku tabele.
t (j) t (¡) t (|j) t (j . ¡) t (j . ¡) t (j == ¡) t (j == ¡)
1 1 0 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1
Zadatak 1.1 Provjeriti da li je sljede´ca iskazna formula tautologija
T : | (j == ¡)
. .. .
1
== (j ==|¡)
. .. .
1
.
Rješenje:
3
Barakovi´c Elvis Matematika
Posmatrajmo tablicu
t (j) t (¡) t (j == ¡) t (1) t (|¡) t (1) t (T)
1 1 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1
Formula je tautologija.
Zadatak 1.2 Provjeriti da li je sljede´ca iskazna formula tautologija
T : | (j == ¡)
. .. .
1
== (j.|¡) . (|j . ¡)
. .. .
1
.
Rješenje:
Posmatrajmo tablicu
t (j) t (¡) t (j == ¡) t (1) t (|j) t (|¡) t (j.|¡) t (|j . ¡) t (1) t (T)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
Formula je tautologija.
Zadatak 1.3 Provjeriti da li je sljede´ca iskazna formula tautologija
T : j . (¡ . :)
. .. .
1
== (j . ¡) . (j . :)
. .. .
1
.
Rješenje:
Posmatrajmo tablicu
t (j) t (¡) t (:) t (¡ . :) t (1) t (j . ¡) t (j . :) t (1) t (T)
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
Formula je tautologija.
4
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 1.4 Provjeriti da li je sljede´ca iskazna formula tautologija
T : (j == (¡ . :))
. .. .
1
== (j . ¡) . (j . :)
. .. .
1
.
Rješenje:
Posmatrajmo tablicu
t (j) t (¡) t (:) t (¡ . :) t (1) t (j . ¡) t (j . :) t (1) t (T)
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
Formula nije tautologija
Zadatak 1.5 Bez upotrebe tablice dokazati da je sljede´ca formula tautologija
T : ((j == ¡) .|¡)
. .. .
1
== |j
....
1
.
Rješenje:
Pretpostavimo suprotno, tj da je formula nije tautologija. Tada postoje
istinitosne vrijednosti iskaza j i ¡ za koje vrijedi t (1 == 1) = 0. To ´ce se
desiti samo onda ako je iskaz 1 taµcan a iskaz 1 netaµcan. Me†utim, da bi
iskaz 1 bio netaµcan onda iskaz j mora biti taµcan. Da bi iskaz 1 bio taµcan,
onda moraju biti taµcni iskazi j == ¡ i |¡ a odavdje vidimo da iskaz ¡
mora biti netaµcan. Ali kako je iskaz j taµcan a iskaz ¡ netaµcan tada je iskaz
j == ¡ netaµcan a nama se zahtijeva da bude taµcan.
Kontradikcija sa pretpostavkom.
Dakle, iskaz je tautologija.
Zadaci za samostalan rad
Ispitati da li su sljede´ce iskazne formule tautologije
1. j . (¡ . :) == (j . ¡) . (j . :)
2. (j == ¡) ==|j . ¡
5
Barakovi´c Elvis Matematika
3. (j == ¡) == (j . ¡) . (|j.|¡)
4. ((j == ¡) . (¡ == :)) == (j == :)
5. ((j == ¡) . (¡.|:)) == (|j == :)
6
Barakovi´c Elvis Matematika
2 Skupovi i relacije
Pojam skupa je osnovni pojam u matematici pa se zato i ne de…niše. Ovaj
pojam objašnjavamo navode´ci primjer nekog skupa i ukazuju´ci na pravila
njegove upotrebe u matematici.
Skupove oznaµcavamo velikim slovima latinice ¹. 1. (. .... A. ). ... a elemente
nekog skupa malim slovima latinice c. /. c. .... r. n. ....
Za skupove ¹ i 1 kaµzemo da su jednaki ako su sastavljeni od istih elemenata.
Za skup ¹ kaµzemo da je podskup skupa b ako svaki element iz skupa ¹
istovremeno pripada i skupu 1. To oznaµcavamo sa ¹ _ 1.
Operacije sa skupovima de…nišemo sa:
¹ ¨ 1 = ¦r : r ÷ ¹ . r ÷ 1¦
¹ ' 1 = ¦r : r ÷ ¹ . r ÷ 1¦
¹`1 = ¦r : r ÷ ¹ . r ÷ 1¦
¹1 = (¹`1) ' (1`¹)
¹ 1 = ¦(c. /) : c ÷ ¹ . / ÷ 1¦
Zadatak 2.1 Dokazati:
(¹ ' 1)
C
= ¹
C
¨ 1
C
.
Rješenje:
r ÷ (¹ ' 1)
C
== r ÷ ¹ ' 1
== | (r ÷ ¹ ' 1)
== | (r ÷ ¹ . r ÷ 1)
== r ÷ ¹ . r ÷ 1
== r ÷ ¹
C
. r ÷ 1
C
== r ÷ ¹
C
¨ 1
C
.
Zadatak 2.2 Dokazati:
¹`1 = ¹ ¨ 1
C
.
Rješenje:
r ÷ ¹`1
== r ÷ ¹ . r ÷ 1
== r ÷ ¹ . r ÷ 1
C
== r ÷ ¹ ¨ 1
C
.
7
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 2.3 Dokazati
(¹ ¨ 1) ' ( = (¹ ' () ¨ (1 ' () .
Rješenje:
r ÷ (¹ ¨ 1) ' (
== r ÷ ¹ ¨ 1 . r ÷ (
== r ÷ ¹ . r ÷ 1 . r ÷ (
== r ÷ ¹ . r ÷ ( . r ÷ 1 . r ÷ (
== (r ÷ ¹ . r ÷ () . (r ÷ 1 . r ÷ ()
== r ÷ ¹ ' ( . r ÷ 1 ' (
== r ÷ (¹ ' () ¨ (1 ' () .
Zadatak 2.4 Dokazati:
(¹ ¨ 1) `( = (¹`() ¨ (1`() .
Rješenje:
r ÷ (¹ ¨ 1) `(
== r ÷ ¹ ¨ 1 . r ÷ (
== r ÷ ¹ . r ÷ 1 . r ÷ (
== r ÷ ¹ . r ÷ ( . r ÷ 1 . r ÷ (
== (r ÷ ¹ . r ÷ () . (r ÷ 1 . r ÷ ()
== r ÷ ¹`( . r ÷ 1`(
== r ÷ (¹`() ¨ (1`() .
Zadatak 2.5 Dokazati:
(¹`1) ¨ ((`1) = (¹ ¨ () ` (1 ' () .
Rješenje:
r ÷ (¹`1) ¨ ((`1)
== r ÷ ¹`1 . r ÷ (`1
== r ÷ ¹ . r ÷ 1 . r ÷ ( . r ÷ 1
== r ÷ ¹ . r ÷ ( . r ÷ 1 . r ÷ 1
== (r ÷ ¹ . r ÷ () . (r ÷ 1 . r ÷ 1)
== r ÷ ¹ ¨ ( . r ÷ 1 ' 1
== r ÷ (¹ ¨ () ` (1 ' () .
8
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 2.6 Dokazati:
(¹ ¨ 1) (( ¨ 1) = (¹ () ¨ (1 1) .
Rješenje:
(r. n) ÷ (¹ ¨ 1) (( ¨ 1)
== r ÷ ¹ ¨ 1 . n ÷ ( ¨ 1
== r ÷ ¹ . r ÷ 1 . n ÷ ( . n ÷ 1
== r ÷ ¹ . n ÷ ( . r ÷ 1 . n ÷ 1
== (r ÷ ¹ . n ÷ () . (r ÷ 1 . n ÷ 1)
== (r. n) ÷ ¹ ( . (r. n) ÷ 1 1
== (r. n) ÷ (¹ () ¨ (1 1) .
Zadatak 2.7 Dat je skup A = ¦1. 2. 3. 4¦ . Napisati relacije de…nisane sa
j
1
=
¸
(r. n) ÷ A
2
: r < n

j
2
=
¸
(r. n) ÷ A
2
: r _ n

j
3
=
¸
(r. n) ÷ A
2
: r n

.
Rješenje:
Kako je
A
2
= A A = ¦(1. 1) . (1. 2) . (1. 3) . (1. 4) . (2. 1) . (2. 2) . (2. 3) . (2. 4) .
(3. 1) . (3. 2) . (3. 3) . (3. 4) . (4. 1) . (4. 2) . (4. 3) . (4. 4)¦
tada je
j
1
=
¸
(r. n) ÷ A
2
: r < n

=
= ¦(1. 2) . (1. 3) . (1. 4) . (2. 3) . (2. 4) . (3. 4)¦ .
j
2
=
¸
(r. n) ÷ A
2
: r _ n

=
= ¦(1. 1) . (1. 2) . (1. 3) . (1. 4) . (2. 2) . (2. 3) . (2. 4) . (3. 3) . (3. 4) . (4. 4)¦ .
j
3
=
¸
(r. n) ÷ A
2
: r n

=
= ¦(2. 1) . (3. 1) . (3. 2) . (4. 1) . (4. 2) . (4. 3)¦ .
Zadatak 2.8 Neka jeA = ¦1. 2. 3¦ . Napisati elemente relacije de…nisane sa
j =
¸
(r. n. .) ÷ A
3
: r + n _ .

.
9
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
Kako je
A
3
= A A A = ¦(1. 1. 1) . (1. 1. 2) . (1. 1. 3) . (1. 2. 1) . (1. 2. 2) .
(1. 2. 3) . (1. 3. 1) . (1. 3. 2) . (1. 3. 3) (2. 1. 1) . (2. 1. 2) .
(2. 1. 3) . (2. 2. 1) . (2. 2. 2) . (2. 2. 3) . (2. 3. 1) . (2. 3. 2) .
(2. 3. 3) (3. 1. 1) . (3. 1. 2) . (3. 1. 3) . (3. 2. 1) . (3. 2. 2) .
(3. 2. 3) . (3. 3. 1) . (3. 3. 2) . (3. 3. 3)¦
pa je
j =
¸
(r. n. .) ÷ A
3
: r + n _ .

= ¦(1. 1. 2) . (1. 1. 3) . (1. 2. 3)¦ .
Zadatak 2.9 U skupu N de…nisana je relacija
j =
¸
(r. n) ÷ N
2
: r + 5n = 25

.
Napisati elemente relacije j.
Rješenje:
Iz
r + 5n = 25
r = 25 ÷5n
r = 5 (5 ÷n)
vidimo da n ÷ ¦1. 2. 3. 4¦ . jer u protivnom x ne bi bio prirodan broj.
Sada
n = 1 == r = 20
n = 2 == r = 15
n = 3 == r = 10
n = 4 == r = 5
pa je
j =
¸
(r. n) ÷ N
2
: r + 5n = 25

=
= ¦(20. 1) . (15. 2) . (10. 5) . (5. 4)¦ .
10
Barakovi´c Elvis Matematika
3 Jednaµcine i nejednaµcine sa apsolutnim vri-
jednostima
Zadatak 3.1 Riješiti jednaµcinu
[r ÷1[ ÷[r + 2[ = 1.
Rješenje:
r ÷1 = 0 == r = 1
r + 2 = 0 == r = ÷2
Posmatrajmo tablicu
r :
1 2 1 +1
r ÷1 ÷ ÷ +
r + 2 ÷ + +
Imamo tri sluµcaja:
1) r ÷ (÷·. ÷2]
Sada je
[r ÷1[ = ÷(r ÷1) = 1 ÷r
[r + 2[ = ÷(r + 2) = ÷r ÷2
pa jednaµcina ima oblik
÷(r ÷1) ÷(÷(r + 2)) = 1
1 ÷r + r + 2 = 1
3 = 1
pa jednaµcina nema rješenja.
2) r ÷ (÷2. 1]
Sada je
[r ÷1[ = ÷(r ÷1) = 1 ÷r
[r + 2[ = r + 2
pa jednaµcina ima oblik
÷(r ÷1) ÷(r + 2) = 1
1 ÷r ÷r ÷2 = 1
÷2r ÷1 = 1
÷2r = 2
r = ÷1 ÷ (÷2. 1]
11
Barakovi´c Elvis Matematika
pa je rješenje jednaµcine r = ÷1.
3) r ÷ (1. +·)
Sada je
[r ÷1[ = r ÷1
[r + 2[ = r + 2
pa jednaµcina ima oblik
r ÷1 ÷(r + 2) = 1
r ÷1 ÷r ÷2 = 1
÷3 = 1
pa jednaµcina nema rješenja.
Dakle, jednaµcina ima samo jedno rješenje r = ÷1.
Zadatak 3.2 Riješiti jednaµcinu

r
2
+ r ÷2

+

r
2
÷r ÷2

= 2.
Rješenje:
r
2
+ r ÷2 = 0 == r
1
= ÷2. r
2
= 1
r
2
÷r ÷2 = 0 == r
1
= ÷1. r
2
= 2
Posmatrajmo tablicu
r :
1 2 1 1 2 +1
r
2
+ r ÷2 + ÷ ÷ + +
r
2
÷r ÷2 + + ÷ ÷ +
Imamo pet sluµcajeva:
1) r ÷ (÷·. ÷2]
Sada je

r
2
+ r ÷2

= r
2
+ r ÷2

r
2
÷r ÷2

= r
2
÷r ÷2
pa jednaµcina ima oblik

r
2
+ r ÷2

+

r
2
÷r ÷2

= 2
r
2
+ r ÷2 + r
2
÷r ÷2 = 2
2r
2
= 6
r
2
= 3 ==
r
1
= ÷

3 ÷ (÷·. ÷2]
r
2
=

3 ÷ (÷·. ÷2] .
12
Barakovi´c Elvis Matematika
Jednaµcina u ovom sluµcaju nema rješenja.
2) r ÷ (÷2. ÷1]
Sada je

r
2
+ r ÷2

= ÷

r
2
+ r ÷2

= ÷r
2
÷r + 2

r
2
÷r ÷2

= r
2
÷r ÷2
pa jednaµcina ima oblik

r
2
+ r ÷2

+

r
2
÷r ÷2

= 2
÷r
2
÷r + 2 + r
2
÷r ÷2 = 2
÷2r = 2
r = ÷1 ÷ (÷2. ÷1]
U ovom sluµcaju rješenje jednaµcine je r = ÷1.
3) r ÷ (÷1. 1]
Sada je

r
2
+ r ÷2

= ÷

r
2
+ r ÷2

= ÷r
2
÷r + 2

r
2
÷r ÷2

= ÷

r
2
÷r ÷2

= ÷r
2
+ r + 2
pa jednaµcina ima oblik

r
2
+ r ÷2

+

r
2
÷r ÷2

= 2
÷r
2
÷r + 2 ÷r
2
+ r + 2 = 2
÷2r
2
= ÷2
r
2
= 1 ==
r
1
= ÷1 ÷ (÷1. 1]
r
2
= 1 ÷ (÷1. 1] .
U ovom sluµcaju rješenje jednaµcine je r = 1.
4) r ÷ (1. 2]
Sada je

r
2
+ r ÷2

= r
2
+ r ÷2

r
2
÷r ÷2

= ÷

r
2
÷r ÷2

= ÷r
2
+ r + 2
pa jednaµcina ima oblik

r
2
+ r ÷2

+

r
2
÷r ÷2

= 2
r
2
+ r ÷2 ÷r
2
+ r + 2 = 2
2r = 2
r = 1 ÷ (1. 2] .
13
Barakovi´c Elvis Matematika
Jednaµcina u ovom sluµcaju nema rješenja.
5) r ÷ (2. +·]
Sada je

r
2
+ r ÷2

= r
2
+ r ÷2

r
2
÷r ÷2

= r
2
÷r ÷2
pa jednaµcina ima oblik

r
2
+ r ÷2

+

r
2
÷r ÷2

= 2
r
2
+ r ÷2 + r
2
÷r ÷2 = 2
2r
2
= 6
r
2
= 3 ==
r
1
= ÷

3 ÷ (2. +·]
r
2
=

3 ÷ (2. +·] .
Jednaµcina u ovom sluµcaju nema rješenja.
Dakle, rješenja jednaµcine su r = ÷1 i r = 1.
Zadatak 3.3 Riješiti jednaµcinu
[r ÷1[ +

r
2
+ 3r ÷4

= 5.
Rješenje:
r ÷1 = 0 == r = 1
r
2
+ 3r ÷4 = 0 == r = 1 . r = ÷4.
Posmatrajmo tablicu
r :
1 4 1 +1
r ÷1 ÷ ÷ +
r
2
+ 3r ÷4 + ÷ +
Imamo tri sluµcaja:
1) r ÷ (÷·. ÷4]
Sada je
[r ÷1[ = ÷(r ÷1) = 1 ÷r

r
2
+ 3r ÷4

= r
2
+ 3r ÷4
pa jednaµcina ima oblik
1 ÷r + r
2
+ 3r ÷4 = 5
r
2
+ 2r ÷8 = 0 ==
r
1
= ÷4 ÷ (÷·. ÷4]
r
2
= 2 ÷ (÷·. ÷4] .
14
Barakovi´c Elvis Matematika
U ovom sluµcaju rješenje jednaµcine je r = ÷4.
2) r ÷ (÷4. 1]
Sada je
[r ÷1[ = ÷(r ÷1) = 1 ÷r

r
2
+ 3r ÷4

= ÷

r
2
+ 3r ÷4

= ÷r
2
÷3r + 4
pa jednaµcina ima oblik
1 ÷r ÷r
2
÷3r + 4 = 5
÷r
2
÷4r = 0 ==
r
1
= ÷4 ÷ (÷4. 1]
r
2
= 0 ÷ (÷4. 1] .
U ovom sluµcaju rješenje jednaµcine je r = 0.
3) r ÷ (1. +·)
Sada je
[r ÷1[ = r ÷1

r
2
+ 3r ÷4

= r
2
+ 3r ÷4
pa jednaµcina ima oblik
r ÷1 + r
2
+ 3r ÷4 = 5
r
2
+ 4r ÷10 = 0 ==
r
1
= ÷2 ÷

11 ÷ (1. +·)
r
2
= ÷2 +

11 ÷ (1. +·) .
U ovom sluµcaju rješenje jednaµcine je r = ÷2 +

11.
Dakle, rješenja jednaµcine su: r
1
= ÷4. r
2
= 0. r
3
= ÷2 +

11.
Zadatak 3.4 Riješiti nejednaµcinu

r
2
+ 2r ÷3

< 3r + 3.
Rješenje:
r
2
+ 2r ÷3 = 0 == r
1
= ÷3. r
2
= 1
Posmatrajmo tablicu
r :
1 3 1 +1
r
2
+ 2r ÷3 + ÷ +
Imamo tri sluµcaja
1) r ÷ (÷·. ÷3]
15
Barakovi´c Elvis Matematika
Sada je

r
2
+ 2r ÷3

= r
2
+ 2r ÷3
pa nejednaµcina ima oblik
r
2
+ 2r ÷3 < 3r + 3
r
2
+ r ÷6 < 0
Nule kvadratnog trinoma r
2
+ r ÷ 6 su r
1
= 2 i r
2
= ÷3 pa rješenje nejed-
naµcine je
{ = (÷3. 2) .
Rješenje poµcetne nejednaµcine je
{
1
= (÷·. ÷3] ¨ (÷3. 2)
{
1
= ?.
2) r ÷ (÷3. 1]
Sada je

r
2
+ 2r ÷3

= ÷

r
2
+ 2r ÷3

= ÷r
2
÷2r + 3
pa nejednaµcina ima oblik
÷r
2
÷2r + 3 < 3r + 3
÷r
2
÷5r < 0
Nule kvadratnog trinoma ÷r
2
÷ 5r su r
1
= ÷5 i r
2
= 0 pa rješenje nejed-
naµcine je
{ = (÷·. ÷5) ' (0. +·)
Rješenje poµcetne nejednaµcine je
{
2
= ((÷·. ÷5) ' (0. +·)) ¨ (÷3. 1]
{
2
= (0. 1] .
3) r ÷ (1. +·)
Sada je

r
2
+ 2r ÷3

= r
2
+ 2r ÷3
pa nejednaµcina ima oblik
r
2
+ 2r ÷3 < 3r + 3
r
2
+ r ÷6 < 0
16
Barakovi´c Elvis Matematika
Nule kvadratnog trinoma r
2
+ r ÷ 6 su r
1
= 2 i r
2
= ÷3 pa rješenje nejed-
naµcine je
{ = (÷3. 2) .
Rješenje poµcetne nejednaµcine je
{
3
= (1. +·) ¨ (÷3. 2)
{
3
= (1. 2) .
Konaµcno rješenje nejednaµcine je
{ = {
1
' {
2
' {
3
{ = (0. 2) .
Zadatak 3.5 Riješiti nejednaµcinu

r
2
÷2r ÷3

+ 2 ÷2r _ [r ÷4[ + r
2
.
Rješenje:
r
2
÷2r ÷3 = 0 == r
1
= ÷1. r
2
= 3
r ÷4 = 0 == r = 4.
Posmatrajmo tablicu
r :
1 1 3 4 +1
r
2
÷2r ÷3 + ÷ + +
r ÷4 ÷ ÷ ÷ +
Imamo µcetiri sluµcaja:
1) r ÷ (÷·. ÷1]
Sada je

r
2
÷2r ÷3

= r
2
÷2r ÷3
r ÷4 = ÷(r ÷4) = 4 ÷r
pa nejednaµcina ima oblik
r
2
÷2r ÷3 + 2 ÷2r _ 4 ÷r + r
2
÷3r _ 5 : (÷3)
r _ ÷
5
3
17
Barakovi´c Elvis Matematika
pa je rješenje nejednaµcine r ÷

÷·. ÷
5
3

.
Rješenje poµcetne nejednaµcine u ovom sluµcaju je
{
1
= (÷·. ÷1] ¨

÷·. ÷
5
3

.
Dakle,
{
1
=

÷·. ÷
5
3

.
2) r ÷ (÷1. 3]
Sada je

r
2
÷2r ÷3

= ÷

r
2
÷2r ÷3

= ÷r
2
+ 2r + 3
r ÷4 = ÷(r ÷4) = 4 ÷r
pa nejednaµcina ima oblik
÷r
2
+ 2r + 3 + 2 ÷2r _ 4 ÷r + r
2
÷2r
2
+ r + 1 _ 0
pa je rješenje kvadratne nejednaµcine r ÷

÷
1
2
. 1

.
Rješenje poµcetne nejednaµcine u ovom sluµcaju je
{
2
= (÷1. 3] ¨
¸
÷
1
2
. 1

.
Dakle,
{
2
=
¸
÷
1
2
. 1

.
3) r ÷ (3. 4]
Sada je

r
2
÷2r ÷3

= r
2
÷2r ÷3
r ÷4 = ÷(r ÷4) = 4 ÷r
pa nejednaµcina ima oblik
r
2
÷2r ÷3 + 2 ÷2r _ 4 ÷r + r
2
÷3r _ 5 : (÷3)
r _ ÷
5
3
pa je rješenje nejednaµcine r ÷

÷·. ÷
5
3

.
18
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje poµcetne nejednaµcine u ovom sluµcaju je
{
3
= (3. 4] ¨

÷·. ÷
5
3

.
Dakle,
{
3
= ?.
4) r ÷ (4. +·)
Sada je

r
2
÷2r ÷3

= r
2
÷2r ÷3
r ÷4 = r ÷4
pa nejednaµcina ima oblik
r
2
÷2r ÷3 + 2 ÷2r _ r ÷4 + r
2
÷5r _ ÷3 : (÷5)
r _
3
5
pa je rješenje nejednaµcine r ÷

÷·.
3
5

.
Rješenje poµcetne nejednaµcine u ovom sluµcaju je
{
4
= (4. +·) ¨

÷·.
3
5

.
Dakle,
{
4
= ?.
Konaµcno rješenje nejednaµcine je
{ = {
1
' {
2
' {
3
' {
4
{ =

÷·. ÷
5
3

'
¸
÷
1
2
. 1

.
Zadatak 3.6 Riješiti nejednaµcinu

r
2
÷4r

+ 3 _ r
2
+[r ÷5[ .
Rješenje:
r
2
÷4r = 0 == r
1
= 0. r
2
= 4
r ÷5 = 0 == r = 5.
19
Barakovi´c Elvis Matematika
Posmatrajmo tablicu
r :
1 0 4 5 +1
r
2
÷4r + ÷ + +
r ÷5 ÷ ÷ ÷ +
Imamo µcetiri sluµcaja:
1) r ÷ (÷·. 0]
Sada je

r
2
÷4r

= r
2
÷4r
[r ÷5[ = ÷(r ÷5) = 5 ÷r
pa nejednaµcina ima oblik
r
2
÷4r + 3 _ r
2
+ 5 ÷r
÷3r _ 2 : (÷3)
r _ ÷
2
3
pa je rješenje nejednaµcine r ÷

÷·. ÷
2
3

.
Rješenje poµcetne nejednaµcine je
{
1
= (÷·. 0] ¨

÷·. ÷
2
3

{
1
=

÷·. ÷
2
3

.
2) r ÷ (0. 4]
Sada je

r
2
÷4r

= ÷

r
2
÷4r

= ÷r
2
+ 4r
[r ÷5[ = ÷(r ÷5) = 5 ÷r
pa nejednaµcina ima oblik
÷r
2
+ 4r + 3 _ r
2
+ 5 ÷r
÷2r
2
+ 5r ÷2 _ 0
pa je rješenje kvadratne nejednaµcine r ÷

1
2
. 2

.
Rješenje poµcetne nejednaµcine je
{
2
= (0. 4] ¨
¸
1
2
. 2

{
2
=
¸
1
2
. 2

.
20
Barakovi´c Elvis Matematika
3) r ÷ (4. 5]
Sada je

r
2
÷4r

= r
2
÷4r
[r ÷5[ = ÷(r ÷5) = 5 ÷r
pa nejednaµcina ima oblik
r
2
÷4r + 3 _ r
2
+ 5 ÷r
÷3r _ 2 : (÷3)
r _ ÷
2
3
pa je rješenje nejednaµcine r ÷

÷·. ÷
2
3

.
Rješenje poµcetne nejednaµcine je
{
3
= (4. 5] ¨

÷·. ÷
2
3

{
3
= ?.
4) r ÷ (5. +·)
Sada je

r
2
÷4r

= r
2
÷4r
[r ÷5[ = r ÷5
pa nejednaµcina ima oblik
r
2
÷4r + 3 _ r
2
+ r ÷5
÷5r _ ÷8 : (÷8)
r _
8
5
pa je rješenje kvadratne nejednaµcine r ÷

÷·.
8
5

.
Rješenje poµcetne nejednaµcine je
{
4
=

÷·.
8
5

¨ (5. +·)
{
4
= ?.
Konaµcno rješenje nejednaµcine je
{ = {
1
' {
2
' {
3
' {
4
{ =

÷·. ÷
2
3

'
¸
1
2
. 2

.
21
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 3.7 Riješiti nejednaµcinu

r
2
÷8r + 12

+ 4r ÷1 _ r
2
+[r ÷7[ .
Rješenje:
r
2
÷8r + 12 = 0 == r
1
= 2. r
2
= 6
r ÷7 = 0 == r = 7.
Posmatrajmo tablicu
r :
1 2 6 7 +1
r
2
÷8r + 12 + ÷ + +
r ÷7 ÷ ÷ ÷ +
Imamo µcetiri sluµcaja:
1) r ÷ (÷·. 2]
Sada je

r
2
÷8r + 12

= r
2
÷8r + 12
[r ÷7[ = ÷(r ÷7) = 7 ÷r
pa nejednaµcina ima oblik
r
2
÷8r + 12 + 4r ÷1 _ r
2
+ 7 ÷r
÷3r _ ÷4 : (÷4)
r _
4
3
pa je rješenje nejednaµcine r ÷

÷·.
4
3

.
Rješenje poµcetne nejednaµcine je
{
1
= (÷·. 2] ¨

÷·.
4
3

{
1
=

÷·.
4
3

.
2) r ÷ (2. 6]
Sada je

r
2
÷8r + 12

= ÷

r
2
÷8r + 12

= ÷r
2
+ 8r ÷12
[r ÷7[ = ÷(r ÷7) = 7 ÷r
22
Barakovi´c Elvis Matematika
pa nejednaµcina ima oblik
÷r
2
+ 8r ÷12 + 4r ÷1 _ r
2
+ 7 ÷r
÷2r
2
+ 13r ÷20 _ 0
pa je rješenje nejednaµcine r ÷

5
2
. 4

.
Rješenje poµcetne nejednaµcine je
{
2
= (2. 6] ¨
¸
5
2
. 4

{
2
=
¸
5
2
. 4

.
3) r ÷ (6. 7]
Sada je

r
2
÷8r + 12

= r
2
÷8r + 12
[r ÷7[ = ÷(r ÷7) = 7 ÷r
pa nejednaµcina ima oblik
r
2
÷8r + 12 + 4r ÷1 _ r
2
+ 7 ÷r
÷3r _ ÷4 : (÷4)
r _
4
3
pa je rješenje nejednaµcine r ÷

÷·.
4
3

.
Rješenje poµcetne nejednaµcine je
{
3
= (6. 7] ¨

÷·.
4
3

{
3
= ?.
4) r ÷ (7. +·)
Sada je

r
2
÷8r + 12

= r
2
÷8r + 12
[r ÷7[ = r ÷7
pa nejednaµcina ima oblik
r
2
÷8r + 12 + 4r ÷1 _ r
2
+ r ÷7
÷5r _ ÷18 : (÷5)
r _
18
5
23
Barakovi´c Elvis Matematika
pa je rješenje nejednaµcine r ÷

÷·.
18
5

.
Rješenje poµcetne nejednaµcine je
{
4
= (7. +·) ¨

÷·.
18
5

{
4
= ?.
Konaµcno rješenje nejednaµcine je
{ = {
1
' {
2
' {
3
' {
4
{ =

÷·.
4
3

'
¸
5
2
. 4

.
24
Barakovi´c Elvis Matematika
4 Binomni obrazac
(c + /)
a
=
a
¸
I=0

:
/

c
aI
/
I
1
I+1
=

:
/

c
aI
/
I
:! = 1 2 3 ... :

:
/

=
:!
/!(: ÷/)!
=
: (: ÷1) ... (: ÷/ + 1)
1 2 3 ... /
Zadatak 4.1 Na´ci trinaesti µclan u razvoju binoma

2 +
3

3

15
.
Rješenje:
Budu´ci da traµzimo trinaesti µclan u razvoju binoma, onda uzimamo da je
k=12 i uvrštavaju´ci u formulu za op´ci µclan razvoja binoma, dobijamo:
1
13
=

15
12

2

1512

3

3

12
=

15
12

2

3

3
1
3

12
=
=

15
12

2

2 3
4
= 73710

2.
Zadatak 4.2 Odrediti koe…cijent uz r
8
u razvoju binoma (r + 3)
12
.
Rješenje:
Op´ci µclan razvoja binoma (r + 3)
12
je
1
I+1
=

12
/

r
12I
3
I
pa je jasno da mora biti 12 ÷ / = 8 jer traµzimo koe…cijent uz r
8
, odakle je
/ = 4. Traµzeni koe…cijent je

12
4

3
4
=
12 11 10 9
1 2 3 4
81 = 40095.
25
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 4.3 U razvoju binoma

2
r
+ 3r

15
odrediti koe…cijent uz r
7
.
Rješenje:
Op´ci µclan razvoja binoma je
1
I+1
=

:
/

c
aI
/
I
=

15
/

2
r

15I
(3r)
I
=
=

15
/

2r
1

15I
3
I
r
I
=

15
/

2
15I
r
15+I
3
I
r
I
=
=

15
/

2
15I
3
I
r
15+2I
Budu´ci da traµzimo koe…cijent uz r
7
. onda mora biti
÷15 + 2/ = 7
odakle je / = 11, pa je traµzeni koe…cijent uz r
7

15
/

2
15I
3
I
=

15
11

2
1511
3
11
=

15
4

2
4
3
11
.
Zadatak 4.4 Na´ci µclan koji sadrµzi r
7
u razvoju binoma

3

r
2
÷

r

12
.
Rješenje:
Op´ci µclan razvoja binoma je
1
I+1
=

:
/

c
aI
/
I
=

12
/

÷
3

r
2

12I

r

I
=
=

12
/

r
2
3

12I

÷r
1
2

I
=

12
/

r
242k
3
(÷1)
I
r
k
2
=
=

12
/

(÷1)
I
r
242k
3
+
k
2
=

12
/

(÷1)
I
r
48k
6
.
Sada je jasno da mora biti
48 ÷/
6
= 7
odakle je / = 6.
Dakle, sedmi µclan razvoja binoma

3

r
2
÷

r

12
sadrµzi r
7
.
26
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 4.5 U razvoju binoma

r +
1
3

r

16
na´ci µclan koji sadrµzi r
3
.
Rješenje:
Op´ci µclan razvoja binoma je
1
I+1
=

:
/

c
aI
/
I
=

16
/

r

16I

1
3

r

I
=
=

16
/

r
1
2

16I

r

1
3

I
=

16
/

r
16k
2
r

k
3
=
=

16
/

r
16k
2

k
3
=

16
/

r
485k
6
.
Sada je jasno da mora biti
48 ÷5/
6
= 3
odakle je / = 6.
Dakle, sedmi µclan razvoja binoma

r +
1
3
p
a

16
sadrµzi r
3
.
Zadatak 4.6 Odrediti onaj µclan razvoja binoma

3

r
2
÷r
1

15
koji ne sadrµzi r.
Rješenje:
Op´ci µclan razvoja binoma je
1
I+1
=

:
/

c
aI
/
I
=

15
/

3

r
2

15I

÷r
1

I
=
=

15
/

r
2
3

15I
(÷1)
I
r
I
=

15
/

r
302k
3
(÷1)
I
r
I
=
=

15
/

(÷1)
I
r
302k
3
I
=

15
/

(÷1)
I
r
305k
3
.
Budu´ci da traµzimo µclan koji ne sadrµzi r, onda mora biti
30 ÷5/
3
= 0
odakle je / = 6.
Dakle, sedmi µclan razvoja binoma

3

r
2
÷r
1

15
ne sadrµzi r.
27
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 4.7 Odrediti onaj µclan razvoja binoma

r ÷
3

r

8
koji ne sadrµzi r.
Rješenje:
Op´ci µclan razvoja binoma je
1
I+1
=

:
/

c
aI
/
I
=

8
/

r

8I

÷
3

r

I
=
=

8
/

r
1
2

8I

÷3r

1
2

I
=

8
/

r
8k
2
(÷3)
I
r

k
2
=
=

8
/

(÷3)
I
r
8k
2

k
2
=

8
/

(÷3)
I
r
82k
2
=

8
/

(÷3)
I
r
4I
.
Budu´ci da traµzimo µclan koji ne sadrµzi r, onda mora biti
4 ÷/ = 0
odakle je / = 4.
Dakle, peti µclan razvoja binoma

r ÷
3
p
a

8
ne sadrµzi r.
Zadatak 4.8 Na´ci srednji µclan u razvoju binoma

2
r
÷

r

16
.
Rješenje:
Razvoj binoma

2
a
÷

r

16
ima 17 µclanova pa je srednji µclan deveti µclan,
pa ´cemu u formulu za op´ci µclan razvoja binoma uvrstiti / = 8. Tako imamo
1
I+1
=

:
/

c
aI
/
I
=

16
8

2
r

168

÷

r

8
=
=

16
8

2
r

8

÷r
1
2

8
=

16
8

2
8
r
8
(÷1)
8
r
4
=
=

16
8

2
8
r
4
= 3294720r
4
.
Zadatak 4.9 Odrediti peti µclan u razvoju binoma

2r

r ÷
3

r

8
.
28
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
Budu´ci da traµzimo peti µclan u razvoju binoma, onda ´cemo u formulu za
op´ci µclan razvoja binoma uvrstiti / = 4 i tako dobijamo
1
I+1
=

:
/

c
aI
/
I
=

8
4

2r

r

84

÷
3

r

4
=
=

8
4

2r
3
2

4

÷r
1
3

4
=

8
4

2
4
r
6
(÷1)
4
r
4
3
=
=

8
4

2
4
r
6+
4
3
= 1120r
22
3
.
Zadatak 4.10 Na´ci trinaesti µclan u razvoju binoma

9r ÷
1

3r

a
ako je binomni koe…ciet tre´ceg µclana jednak 105.
Rješenje:
Binomni koe…cijent tre´ceg µclana je

a
2

pa iz uslova zadatka imamo

:
2

= 105 ==
: (: ÷1)
1 2
= 105 ==
== : (: ÷1) = 210 == :
2
÷: = 210
== :
2
÷: ÷210 = 0.
Rješenja ove kvadratne jednaµcine su :
1
= 15. :
2
= ÷14 pa uzimamo samo
prvo rješenje a drugo odbacujemo jer je negativno. Sada binom ima oblik

9r ÷
1

3r

15
.
Budu´ci da traµzimo trinaesti µclan razvoja binoma, u formulu za op´ci µclan
razvoja binoma uvrstit ´cemo / = 12, i tako dobijamo
1
13
=

15
12

(9r)
1512

÷
1

3r

12
=
=

15
12

(9r)
3

÷3

1
2
r

1
2

12
=

15
12

9
3
r
3
(÷1)
12
3
6
r
6
=
=

15
3

3
6
r
3
3
6
r
6
=

15
3

r
3
= 455r
3
.
29
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 4.11 Na´ci redni broj onog µclana razvoja binoma

3

c

/
+

/
3

c

21
koji sadrµzi c i / na isti eksponent.
Rješenje:
Op´ci µclan razvoja binoma je
1
I+1
=

:
/

c
aI
/
I
=

21
/

3

c

/

21I

/
3

c

I
=
=

21
/

c
1
3
/

1
6

21I

/
1
2
c

1
6

I
=

21
/

c
21k
3
/

21k
6
/
k
2
c

k
6
=
=

21
/

c
21k
3

k
6
/
k
2

21k
6
=

21
/

c
423k
6
/
4k21
6
.
Budu´ci da zahtijevamo da c i / budu na isti eksponent, tada mora biti
42 ÷3/
6
=
4/ ÷21
6
odakle dobijamo da je / = 9.
Dakle, deseti µclan razvoja binoma sadrµzi c i / na isti eksponent.
Zadatak 4.12 Na´ci vrijednost r u izrazu

r
1
log x+1
+
12

r

6
µciji je µcetvrti µclan razvoja binoma jednak 200.
Rješenje:
Prvo, odredimo de…niciono podruµcje. Jano je da mora biti r 0 i log r+
1 = 0. tj. r = 10
1
pa je
T =

0. 10
1

'

10
1
. +·

.
Ako u formulu za op´ci µclan razvoja binoma uvrstimo / = 3, dobi´cemo da je
µcetvrti µclan razvoja binoma je
1
4
=

6
3

r
1
log x+1

63

12

r

3
=

6
3

r
1
2
1
log x+1

3

r
1
12

3
=
=

6
3

r
3
2(log x+1)
r
1
4
=

6
3

r
3
2(log x+1)
+
1
4
30
Barakovi´c Elvis Matematika
pa po uslovu zadatka imamo

6
3

r
3
2(log x+1)
+
1
4
= 200
20r
3
2(log x+1)
+
1
4
= 200
r
3
2(log x+1)
+
1
4
= 10.
Logaritmiranjem ovog izraza, dobijamo
log r
3
2(log x+1)
+
1
4
= log 10
tj.

3
2 (log r + 1)
+
1
4

log r = 1
6 + log r + 1
4 (log r + 1)
log r = 1
7 + log r
4 (log r + 1)
log r = 1
(7 + log r) log r = 4 (log r + 1)
7 log r + log
2
r = 4 log r + 4
log
2
r + 3 log r ÷4 = 0.
Uvode´ci smjenu log r = t. dobijamo kvadratnu jednaµcinu t
2
+3t ÷4 = 0 µcija
su rješenja t
1
= ÷4 i t
2
= 1.
Sada imamo dva sluµcaja:
t
1
= ÷4 == log r = ÷4 == r = 10
4
= 0. 001 ÷ T
t
1
= 1 == log r = 1 == r = 10 ÷ T.
Zadatak 4.13 Izraµcunati µclan razvoja binoma

4
5

r +
3

r
2

a
koji sadrµzi r
2
5

r
4
ako je zbir prva tri binomna koe…cijenta jednak 56.
Rješenje:
Iz uslova zadatka imamo

:
0

+

:
1

+

:
2

= 56
31
Barakovi´c Elvis Matematika
odakle je
1 + : +
:(: ÷1)
2
= 56
2 + 2: + :(: ÷1) = 112
:
2
+ : ÷110 = 0.
Rješenja posljednje kvadratne jednaµcine su :
1
= 10 i :
2
= ÷11 od kojih u
obzir dolazi samo prvo rješenje jer je drugo negativno.
Binom sada ima oblik

4
5

r +
3

r
2

10
.
Op´ci µclan razvoja binoma je
1
I+1
=

:
/

c
aI
/
I
=

10
/

4
5

r

10I

3

r
2

I
=
=

10
/

4
10I

r
1
5

10I

2
1
r
1
3

I
=
=

10
/

4
10I
r
10k
5
2
I
r
k
3
=

10
/

4
10I
2
I
r
10k
5
+
k
3
=
=

10
/

4
10I
2
I
r
30+2k
15
.
Kako je r
2
5

r
4
= r
2
r
4
5
= r
2+
4
5
= r
14
5
. onda je jasno da mora biti
30 + 2/
15
=
14
5
odakle je / = 6.
Dakle, sedmi µclan razvoja binoma ima traµzenu osobinu.
Zadatak 4.14 Na´ci za koju vrijednost r u razvoju binoma

2
a
+
1

2
a1

a
zbir tre´ceg i petog µclana iznosi 135, ako je zbir binomnih koe…cijenata tri
posljednja µclana jednak 22.
Rješenje:
32
Barakovi´c Elvis Matematika
Binomni koe…cijenti tri posljednja µclana jednaki su binomnim koe…cijen-
tima prva tri µclana. Po uslovu zadatka imamo

:
0

+

:
1

+

:
2

= 22
odakle je
1 + : +
:(: ÷1)
2
= 22
2 + 2: + :(: ÷1) = 44
:
2
+ : ÷42 = 0.
Rješenja posljednje kvadratne jednaµcine su :
1
= 6 i :
2
= ÷7 od kojih u obzir
dolazi samo prvo rješenje jer je drugo negativno.
Binom sada ima oblik

2
a
+
1

2
a1

6
.
Tre´ci µclan (/ = 2) razvoja binoma je
1
3
=

6
2

2
a

62

1

2
a1

2
=
=

6
2

2
x
2

4

2

x1
2

2
=

6
2

2
2a
2
1a
=
=

6
2

2
1+a
a peti µclan (/ = 4) razvoja binoma je
1
5
=

6
4

2
a

64

1

2
a1

4
=
=

6
4

2
x
2

2

2

x1
2

4
=

6
4

2
a
2
22a
=
=

6
4

2
2a
.
33
Barakovi´c Elvis Matematika
Sada je, po uslovu zadatka,

6
2

2
1+a
+

6
4

2
2a
= 135
15 2
1+a
+ 15 2
2a
= 135
2
1+a
+ 2
2a
= 9
2 2
a
+
4
2
a
= 9
2 (2
a
)
2
÷9 2
a
÷4 = 0.
Uvedimo smjenu t = 2
a
. dobijamo kvadratnu jednaµcinu
2t
2
÷9t ÷4 = 0
µcija su rješenja t
1
=
1
2
i t
2
= 4.
Sad imamo
t
1
=
1
2
== 2
a
=
1
2
= 2
1
== r = ÷1
t
1
= 4 == 2
a
= 4 = 2
2
== r = 2.
Zadatak 4.15 Odrediti za koju vrijednost r µcetvrti µclan razvoja binoma

2
a1
+
1
3

2
a

a
je dvadeset pet puta ve´ci od eksponenta binoma ako je binomni koe…cijent
µcetvrtog µclana pet puta ve´ci od binomnog koe…cijenta drugog µclana.
Rješenje:
Prema uslovu zadatka imamo

:
3

= 5

:
1

odakle je
: (: ÷1) (: ÷2)
1 2 3
= 5:
: (: ÷1) (: ÷2)
6
= 5:
(: ÷1) (: ÷2) = 30:
:
2
÷3: ÷28 = 0.
34
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenja posljednje kvadratne jednaµcine su :
1
= 7 i :
2
= ÷4 pa u obzir
dolazi samo prvo rješenje a drugo odbacujemo jer je negativno.
Binom sada izgleda

2
a1
+
1
3

2
a

7
.
µ
Cetvrti µclan (/ = 3) razvoja ovog binoma je
1
4
=

7
3

2
a1

73

1
3

2
a

3
=

7
3

2
x1
2

4
2

x
3

3
=
= 35 2
2a2
2
a
= 35 2
a2
Prema uslovu zadatka imamo
35 2
a2
= 140
2
a2
= 4
2
a2
= 2
2
r ÷2 = 2
pa je r = 4.
Zadatak 4.16 Odnos koefcijenata petog i tre´ceg µclana u razvoju binoma

r

r
1
÷
5

1
r
2

r

a
je 14:3. Odrediti sedmi µclan razvoja.
Rješenje:
Op´ci µclan razvoja binoma je
1
I+1
=

:
/

c
aI
/
I
=

:
/

r

r
1

aI

÷
5

1
r
2

r

I
=
=

:
/

rr

1
2

aI

÷
5

1
r
2
r
1
2

I
=

:
/

r
1
2

aI

÷
5

1
r
5
2

I
=
=

:
/

r
1
2

aI

÷
5

r

5
2

I
=

:
/

r
1
2

aI

÷

r

5
2
1
5

I
=
=

:
/

r
1
2

aI

÷r

1
2

I
=

:
/

r
nk
2
(÷1)
I
r

k
2
=
=

:
/

(÷1)
I
r
nk
2

k
2
=

:
/

(÷1)
I
r
n2k
2
.
35
Barakovi´c Elvis Matematika
Koe…cijent tre´ceg µclana (/ = 2) je

:
/

(÷1)
I
=

:
2

(÷1)
2
=

:
2

.
Koe…cijent petog µclana (/ = 4) je

:
/

(÷1)
I
=

:
4

(÷1)
4
=

:
4

.
Po uslovu zadatka imamo

:
4

:

:
2

= 14 : 3
pa je
3

:
4

= 14

:
2

3
: (: ÷1) (: ÷2) (: ÷3)
1 2 3 4
= 14
: (: ÷1)
1 2
(: ÷2) (: ÷3)
4
= 14 4
(: ÷2) (: ÷3) = 56
:
2
÷5: ÷50 = 0
a rješenja posljednje kvadratne jednaµcine su :
1
= ÷5 i :
2
= 10. U obzir
dolazi samo pozitivno rješenje pa binom sada izgleda

r

r
1
÷
5

1
r
2

r

10
.
Na osnovu pokazanog, op´ci µclan razvoja ovog binoma je
1
I+1
=

:
/

(÷1)
I
r
n2k
2
pa ako u ovu formulu uvrstimo da je : = 10 i / = 6, dobi´cemo da je sedmi
µclan razvoja ovog binoma
1
7
=

10
6

(÷1)
6
r
1012
2
=

10
6

r
1
.
36
Barakovi´c Elvis Matematika
5 Matematiµcka indukcija
Zadatak 5.1 Dokazati da za svaki prirodan broj : vrijedi
1 + 3 + 5 + + (2: ÷1) = :
2
.
Rješenje:
1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za : = 1:
L = 2 1 ÷1 = 2 ÷1 = 1
T = 1
2
= 1
Dakle, jednakost vrijedi za : = 1.
2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za : = /, tj. neka vrijedi
1 + 3 + 5 + + (2/ ÷1) = /
2
.
3) Dokaµzimo da tvrdnja vrijedi i za : = / + 1, tj. da vrijedi
1 + 3 + 5 + + (2 (/ + 1) ÷1) = (/ + 1)
2
.
Dokaz
1 + 3 + 5 + + (2/ ÷1) + (2 (/ + 1) ÷1) = /
2
+ (2 (/ + 1) ÷1) =
= /
2
+ 2/ + 1 = (/ + 1)
2
.
Dakle, jednakost vrijedi i za : = / + 1.
4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj :.
Napomena: Jednakost kra´ce moµzemo zapisati
a
¸
I=1
(2/ ÷1) = :
2
.
Zadatak 5.2 Dokazati da za svaki prirodan broj : vrijedi
1
3
+ 2
3
+ 3
3
+ + :
3
=

:(: + 1)
2

2
.
Rješenje:
1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za : = 1:
L = 1
3
= 1
T =

1(1+1)
2

2
= 1
2
= 1
Dakle, jednakost vrijedi za : = 1.
37
Barakovi´c Elvis Matematika
2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za : = /, tj. neka vrijedi
1
3
+ 2
3
+ 3
3
+ + /
3
=

/ (/ + 1)
2

2
.
3) Dokaµzimo da tvrdnja vrijedi i za : = / + 1, tj. da vrijedi
1
3
+ 2
3
+ 3
3
+ + (/ + 1)
3
=

(/ + 1) ((/ + 1) + 1)
2

2
Dokaz:
1
3
+ 2
3
+ 3
3
+ + /
3
+ (/ + 1)
3
=

/ (/ + 1)
2

2
+ (/ + 1)
3
=
=
/
2
(/ + 1)
2
4
+ (/ + 1)
3
=
=
/
2
(/ + 1)
2
+ 4 (/ + 1)
3
4
=
=
(/ + 1)
2
(/
2
+ 4 (/ + 1))
4
=
=
(/ + 1)
2
(/
2
+ 4/ + 4)
4
=
=
(/ + 1)
2
(/ + 2)
2
4
=
=

(/ + 1) (/ + 2)
2

2
=
=

(/ + 1) ((/ + 1) + 1)
2

2
.
Dakle, jednakost vrijedi i za : = / + 1.
4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj :.
Napomena: Jednakost kra´ce moµzemo zapisati
a
¸
I=1
/
3
=

:(: + 1)
2

2
.
Zadatak 5.3 Dokazati da za svaki prirodan broj : vrijedi
1
1 3
+
1
3 5
+ +
1
(2: ÷1) (2: + 1)
=
:
2: + 1
.
38
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za : = 1:
L =
1
13
=
1
3
T =
1
21+1
=
1
3
Dakle, jednakost vrijedi za : = 1.
2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za : = /, tj. neka vrijedi
1
1 3
+
1
3 5
+ +
1
(2/ ÷1) (2/ + 1)
=
/
2/ + 1
.
3) Dokaµzimo da tvrdnja vrijedi i za : = / + 1, tj. da vrijedi
1
1 3
+
1
3 5
+ +
1
(2 (/ + 1) ÷1) (2 (/ + 1) + 1)
=
(/ + 1)
2 (/ + 1) + 1
.
Dokaz:
1
1 3
+
1
3 5
+ +
1
(2/ ÷1) (2/ + 1)
+
1
(2 (/ + 1) ÷1) (2 (/ + 1) + 1)
=
=
/
2/ + 1
+
1
(2 (/ + 1) ÷1) (2 (/ + 1) + 1)
=
=
/
2/ + 1
+
1
(2/ + 1) (2/ + 3)
=
/ (2/ + 3) + 1
(2/ + 1) (2/ + 3)
=
=
2/
2
+ 3/ + 1
(2/ + 1) (2/ + 3)
=
(2/ + 1) (/ + 1)
(2/ + 1) (2/ + 3)
=
(/ + 1)
(2/ + 3)
=
(/ + 1)
2 (/ + 1) + 1
.
Dakle, jednakost vrijedi i za : = / + 1.
Rješenja kvadratne jednaµcine 2/
2
+ 3/ + 1 = 0 su brojevi /
1
= ÷
1
2
i
/
2
= ÷1. pa je 2/
2
+ 3/ + 1 = 2

/ +
1
2

(/ + 1) = (2/ + 1) (/ + 1) .
4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj :.
Napomena: Jednakost kra´ce moµzemo zapisati
a
¸
I=1
1
(2/ ÷1) (2/ + 1)
=
:
2: + 1
.
Zadatak 5.4 Dokazati da za svaki prirodan broj : vrijedi
1
2
1 3
+
2
2
3 5
+ +
:
2
(2: ÷1) (2: + 1)
=
:(: + 1)
2 (2: + 1)
.
39
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za : = 1:
L =
1
2
13
=
1
3
T =
1(1+1)
2(21+1)
=
1
3
Dakle, jednakost vrijedi za : = 1.
2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za : = /, tj. neka vrijedi
1
2
1 3
+
2
2
3 5
+ +
/
2
(2/ ÷1) (2/ + 1)
=
/ (/ + 1)
2 (2/ + 1)
.
3) Dokaµzimo da tvrdnja vrijedi i za : = / + 1, tj. da vrijedi
1
2
1 3
+
2
2
3 5
+ +
(/ + 1)
2
(2 (/ + 1) ÷1) (2 (/ + 1) + 1)
=
(/ + 1) ((/ + 1) + 1)
2 (2 (/ + 1) + 1)
.
Dokaz:
1
2
1 3
+
2
2
3 5
+ +
/
2
(2/ ÷1) (2/ + 1)
+
(/ + 1)
2
(2 (/ + 1) ÷1) (2 (/ + 1) + 1)
=
=
/ (/ + 1)
2 (2/ + 1)
+
(/ + 1)
2
(2 (/ + 1) ÷1) (2 (/ + 1) + 1)
=
=
/ (/ + 1)
2 (2/ + 1)
+
(/ + 1)
2
(2/ + 1) (2/ + 3)
=
=
/ (/ + 1) (2/ + 3) + 2 (/ + 1)
2
2 (2/ + 1) (2/ + 3)
=
(/ + 1) (/ (2/ + 3) + 2 (/ + 1))
2 (2/ + 1) (2/ + 3)
=
=
(/ + 1) (2/
2
+ 3/ + 2/ + 2)
2 (2/ + 1) (2/ + 3)
=
(/ + 1) (2/
2
+ 5/ + 2)
2 (2/ + 1) (2/ + 3)
=
=
(/ + 1) (/ + 2) (2/ + 1)
2 (2/ + 1) (2/ + 3)
=
(/ + 1) (/ + 2)
2 (2/ + 3)
=
(/ + 1) ((/ + 1) + 1)
2 (2 (/ + 1) + 1)
.
Dakle, jednakost vrijedi i za : = / + 1.
Rješenja kvadratne jednaµcine 2/
2
+ 5/ + 1 = 0 su brojevi /
1
= ÷
1
2
i
/
2
= ÷2. pa je 2/
2
+ 5/ + 1 = 2

/ +
1
2

(/ + 2) = (2/ + 1) (/ + 2) .
4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj :.
Napomena: Jednakost kra´ce moµzemo zapisati
a
¸
I=1
/
2
(2/ ÷1) (2/ + 1)
=
:(: + 1)
2 (2: + 1)
.
40
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 5.5 Dokazati da za svaki prirodan broj : vrijedi
3
4
+
5
36
+ +
2: + 1
:
2
(: + 1)
2
= 1 ÷
1
(: + 1)
2
.
Rješenje:
1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za : = 1:
L =
21+1
1
2
(1+1)
2
=
3
4
T = 1 ÷
1
(1+1)
2
= 1 ÷
1
4
=
3
4
.
Dakle, jednakost vrijedi za : = 1.
2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za : = /, tj. neka vrijedi
3
4
+
5
36
+ +
2/ + 1
/
2
(/ + 1)
2
= 1 ÷
1
(/ + 1)
2
.
3) Dokaµzimo da tvrdnja vrijedi i za : = / + 1, tj. da vrijedi
3
4
+
5
36
+ +
2 (/ + 1) + 1
(/ + 1)
2
((/ + 1) + 1)
2
= 1 ÷
1
((/ + 1) + 1)
2
.
Dokaz:
3
4
+
5
36
+ +
2/ + 1
/
2
(/ + 1)
2
+
2 (/ + 1) + 1
(/ + 1)
2
((/ + 1) + 1)
2
=
= 1 ÷
1
(/ + 1)
2
+
2 (/ + 1) + 1
(/ + 1)
2
((/ + 1) + 1)
2
=
= 1 ÷
1
(/ + 1)
2
+
2/ + 3
(/ + 1)
2
(/ + 2)
2
=
= 1 ÷
(/ + 2)
2
÷(2/ + 3)
(/ + 1)
2
(/ + 2)
2
= 1 ÷
/
2
+ 4/ + 4 ÷2/ ÷3
(/ + 1)
2
(/ + 2)
2
=
= 1 ÷
/
2
+ 2/ + 1
(/ + 1)
2
(/ + 2)
2
= 1 ÷
(/ + 1)
2
(/ + 1)
2
(/ + 2)
2
=
= 1 ÷
1
(/ + 2)
2
= 1 ÷
1
((/ + 1) + 1)
2
.
Dakle, jednakost vrijedi i za : = / + 1.
4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj :.
Napomena: Jednakost kra´ce moµzemo zapisati
a
¸
I=1
2/ + 1
/
2
(/ + 1)
2
= 1 ÷
1
(: + 1)
2
.
41
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 5.6 Dokazati da za svaki prirodan broj : vrijedi
5
1 2
+
12
2 3
+ +
2:
2
+ 2: + 1
: (: + 1)
=
:(2: + 3)
: + 1
.
Rješenje:
1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za : = 1:
L =
5
12
=
5
2
T =
1(21+3)
1+1
=
5
2
Dakle, jednakost vrijedi za : = 1.
2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za : = /, tj. neka vrijedi
5
1 2
+
12
2 3
+ +
2/
2
+ 2/ + 1
/ (/ + 1)
=
/ (2/ + 3)
/ + 1
.
3) Dokaµzimo da tvrdnja vrijedi i za : = / + 1, tj. da vrijedi
5
1 2
+
12
2 3
+ +
2 (/ + 1)
2
+ 2 (/ + 1) + 1
(/ + 1) ((/ + 1) + 1)
=
(/ + 1) (2 (/ + 1) + 3)
(/ + 1) + 1
Dokaz:
5
1 2
+
12
2 3
+ +
2/
2
+ 2/ + 1
/ (/ + 1)
+
2 (/ + 1)
2
+ 2 (/ + 1) + 1
(/ + 1) ((/ + 1) + 1)
=
42
Barakovi´c Elvis Matematika
=
/ (2/ + 3)
/ + 1
+
2 (/ + 1)
2
+ 2 (/ + 1) + 1
(/ + 1) ((/ + 1) + 1)
=
=
/ (2/ + 3)
/ + 1
+
2 (/
2
+ 2/ + 1) + 2 (/ + 1) + 1
(/ + 1) (/ + 2)
=
=
2/
2
+ 3/
/ + 1
+
2/
2
+ 4/ + 2 + 2/ + 2 + 1
(/ + 1) (/ + 2)
=
=
2/
2
+ 3/
/ + 1
+
2/
2
+ 6/ + 5
(/ + 1) (/ + 2)
=
=
(2/
2
+ 3/) (/ + 2) + 2/
2
+ 6/ + 5
(/ + 1) (/ + 2)
=
=
2/
3
+ 4/
2
+ 3/
2
+ 6/ + 2/
2
+ 6/ + 5
(/ + 1) (/ + 2)
=
=
2/
3
+ 9/
2
+ 12/ + 5
(/ + 1) (/ + 2)
=
2/
3
+ 2/
2
+ 7/
2
+ 7/ + 5/ + 5
(/ + 1) (/ + 2)
=
=
2/
2
(/ + 1) + 7/ (/ + 1) + 5 (/ + 1)
(/ + 1) (/ + 2)
=
=
(2/
2
+ 7/ + 5) (/ + 1)
(/ + 1) (/ + 2)
=
2/
2
+ 7/ + 5
/ + 2
=
=
2/
2
+ 2/ + 5/ + 5
/ + 2
=
(/ + 1) (2/ + 5)
/ + 2
=
=
(/ + 1) (2 (/ + 1) + 3)
(/ + 1) + 1
Dakle, jednakost vrijedi i za : = / + 1.
4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj :.
Napomena: Jednakost kra´ce moµzemo zapisati
a
¸
I=1
2/
2
+ 2/ + 1
/ (/ + 1)
=
:(2: + 3)
: + 1
.
Zadatak 5.7 Dokazati da za svaki prirodan broj : vrijedi
17 [ 5
a+3
+ 11
3a+1
.
Rješenje:
1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za : = 1:
5
1+3
+ 11
31+1
= 5
4
+ 11
4
= 625 + 14641 = 15266 = 17 898
43
Barakovi´c Elvis Matematika
Dakle, jednakost vrijedi za : = 1.
2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za : = /, tj. neka vrijedi
17 [ 5
I+3
+ 11
3I+1
== 5
I+3
+ 11
3I+1
= 17¹.
3) Dokaµzimo da tvrdnja vrijedi i za : = / + 1, tj. da vrijedi
17 [ 5
(I+1)+3
+ 11
3(I+1)+1
Dokaz:
5
(I+1)+3
+ 11
3(I+1)+1
= 5
I+4
+ 11
3I+4
= 5
I+3
5 + 11
3I+1
11
3
=
= 5
I+3
5 + 11
3I+1
1331 =
= 5
I+3
5 + 11
3I+1
(1326 + 5) =
= 5
I+3
5 + 11
3I+1
5 + 11
3I+1
1326 =
= 5

5
I+3
+ 11
3I+1

+ 11
3I+1
1326 =
= 5 17¹ + 11
3I+1
17 78 =
= 17

5 ¹ + 11
3I+1
78

= 171.
gdje je 1 = 5 ¹ + 11
3I+1
78.
Dakle, jednakost vrijedi i za : = / + 1.
4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj :.
Zadatak 5.8 Dokazati da za svaki prirodan broj : vrijedi
19 [ 7 5
2a
+ 12 6
a
.
Rješenje:
1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za : = 1:
7 5
21
+ 12 6
1
= 7 25 + 12 6 = 175 + 72 = 247 = 19 13.
Dakle, jednakost vrijedi za : = 1.
2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za : = /, tj. neka vrijedi
19 [ 7 5
2a
+ 12 6
a
== 7 5
2a
+ 12 6
a
= 19¹.
3) Dokaµzimo da tvrdnja vrijedi i za : = / + 1, tj. da vrijedi
19 [ 7 5
2(a+1)
+ 12 6
(a+1)
44
Barakovi´c Elvis Matematika
Dokaz:
7 5
2(a+1)
+ 12 6
(a+1)
= 7 5
2a+2
+ 12 6
a+1
= 7 5
2a
25 + 12 6
a
6 =
= 7 5
2a
(19 + 6) + 12 6
a
6 =
= 7 5
2a
19 + 7 5
2a
6 + 12 6
a
6 =
= 7 5
2a
19 + 6

7 5
2a
+ 12 6
a

=
= 7 5
2a
19 + 6 19¹ = 19

7 5
2a
+ 6¹

= 191.
gdje je 1 = 7 5
2a
+ 6¹.
Dakle, jednakost vrijedi i za : = / + 1.
4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj :.
Zadatak 5.9 Dokazati da za svaki prirodan broj : vrijedi
sin r + sin 3r + sin 5r + + sin (2: ÷1) r =
sin
2
:r
sin r
.
Rješenje:
1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za : = 1:
L = sin r
T =
sin
2
a
sin a
= sin r
Dakle, jednakost vrijedi za : = 1.
2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za : = /, tj. neka vrijedi
sin r + sin 3r + sin 5r + + sin (2/ ÷1) r =
sin
2
/r
sin r
.
3) Dokaµzimo da tvrdnja vrijedi i za : = / + 1, tj. da vrijedi
sin r + sin 3r + sin 5r + + sin (2 (/ + 1) ÷1) r =
sin
2
(/ + 1) r
sin r
Dokaz:
sin r + sin 3r + sin 5r + + sin (2/ ÷1) r + sin (2 (/ + 1) ÷1) r =
45
Barakovi´c Elvis Matematika
=
sin
2
/r
sin r
+ sin (2/ + 1) r =
sin
2
/r + sin r sin (2/ + 1) r
sin r
=
=
sin
2
/r +
1
2
[cos 2/r ÷cos (2/r + 2r)]
sin r
=
=
2 sin
2
Ia+cos 2Iacos(2Ia+2a)
2
sin r
=
2 sin
2
/r + cos 2/r ÷cos 2 (/ + 1) r
2 sin r
=
=
2 sin
2
/r + cos
2
/r ÷sin
2
/r ÷cos
2
(/ + 1) r + sin
2
(/ + 1) r
2 sin r
=
=
sin
2
/r + cos
2
/r ÷cos
2
(/ + 1) r + sin
2
(/ + 1) r
2 sin r
=
=
1 ÷cos
2
(/ + 1) r + sin
2
(/ + 1) r
2 sin r
=
sin
2
(/ + 1) r + sin
2
(/ + 1) r
2 sin r
=
=
2 sin
2
(/ + 1) r
2 sin r
=
sin
2
(/ + 1) r
sin r
.
Dakle, jednakost vrijedi i za : = / + 1.
4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj :.
Napomena: Jednakost kra´ce moµzemo zapisati
a
¸
I=1
sin (2/ ÷1) r =
sin
2
:r
sin r
.
46
Barakovi´c Elvis Matematika
6 Kompleksni brojevi
Zadatak 6.1 Kompleksni broj . = 3 zapisati u trigonometrijskom obliku.
Rješenje:
Vrijedi . = 3 = 3 + 0 i pa je Re(.) = 3 0 i 1:(.) = 0. pa ako bismo
ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio na realnoj
osi. Izraµcunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:
j = [.[ =

(Re(.))
2
+ (1:(.))
2
=

3
2
+ 0
2
= 3
to. =
1:(.)
Re(.)
=
0
3
= 0 == . = 0.
Zato je
. = 3 (cos 0 + i sin 0) .
Zadatak 6.2 Kompleksni broj . =

2 ÷i

2 zapisati u trigonometrijskom
obliku.
Rješenje:
Vrijedi . =

2÷i

2 pa je Re(.) =

2 0 i 1:(.) = ÷

2 < 0. pa ako
bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio
u µcetvrtom kvadrantu. Izraµcunajmo modul i argument ovog kompleksnog
broja:
j = [.[ =

2

2
+

÷

2

2
=

2 + 2 =

4 = 2
to. =
÷

2

2
= ÷1 == . = ÷
:
4
i|i . =
7:
4
Zato je
. = 2

cos

÷
:
4

+ i sin

÷
:
4

ili
. = 2

cos
7:
4
+ i sin
7:
4

.
Zadatak 6.3 Kompleksni broj . = ÷1 + i zapisati u trigonometrijskom ob-
liku.
47
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
Vrijedi . = ÷1 + i pa je Re(.) = ÷1 < 0 i 1:(.) = 1 0. pa ako bismo
ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio u drugom
kvadrantu. Izraµcunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:
j = [.[ =

(÷1)
2
+ 1
2
=

1 + 1 =

2
to. =
1
÷1
= ÷1 == . =
3:
4
.
Zato je
. =

2

cos
3:
4
+ i sin
3:
4

.
Zadatak 6.4 Na´ci realni i imaginarni dio kompleksnog broja
. =
1 ÷3i
1 + i
÷
i
2 + i
.
Rješenje:
Kako je
1 ÷3i
1 + i
÷
i
2 + i
=
(1 ÷3i) (2 + i) ÷i (1 + i)
(1 + i) (2 + i)
=
=
2 + i ÷6i ÷3i
2
÷i ÷i
2
2 + i + 2i + i
2
=
=
2 ÷6i ÷4i
2
2 + 3i + i
2
=
2 ÷6i + 4
2 + 3i ÷1
=
=
6 ÷6i
1 + 3i
=
6 ÷6i
1 + 3i

1 ÷3i
1 ÷3i
=
=
(6 ÷6i) (1 ÷3i)
1
2
÷(3i)
2
=
6 ÷18i ÷6i + 18i
2
1 ÷9i
2
=
=
6 ÷24i ÷18
1 + 9
=
÷12 ÷24i
10
= ÷
12
10
÷
24
10
i =
= ÷
6
5
÷
12
5
i
tada je
Re(.) = ÷
6
5
1:(.) = ÷
12
5
.
48
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 6.5 Ako je .
1
=

2 ÷i

2 i .
2
= ÷1 + i, izraµcunati .
1
.
2
i
:
1
:
2
.
Rješenje:
Kompleksne brojeve .
1
i .
2
zapišimo u tigonometrijskom obliku.
Vrijedi .
1
=

2 ÷i

2 pa je Re(.
1
) =

2 0 i 1:(.
1
) = ÷

2 < 0. pa
ako bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio
u µcetvrtom kvadrantu. Izraµcunajmo modul i argument ovog kompleksnog
broja:
j = [.
1
[ =

2

2
+

÷

2

2
=

2 + 2 =

4 = 2
to. =
÷

2

2
= ÷1 == . = ÷
:
4
.
Zato je
.
1
= 2

cos

÷
:
4

+ i sin

÷
:
4

.
Vrijedi .
2
= ÷1 + i pa je Re(.
2
) = ÷1 < 0 i 1:(.
2
) = 1 0. pa ako bismo
ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio u drugom
kvadrantu. Izraµcunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:
j = [.
2
[ =

(÷1)
2
+ 1
2
=

1 + 1 =

2
to. =
1
÷1
= ÷1 == . =
3:
4
.
Zato je
.
2
=

2

cos
3:
4
+ i sin
3:
4

.
Sada je
.
1
.
2
= 2

cos

÷
:
4

+ i sin

÷
:
4

2

cos
3:
4
+ i sin
3:
4

=
= 2

2

cos

÷
:
4
+
3:
4

+ i sin

÷
:
4
+
3:
4

=
= 2

2

cos
:
2
+ i sin
:
2

= 2

2 (0 + i 1) = 2

2i.
i
.
1
.
2
=
2

cos

÷
¬
4

+ i sin

÷
¬
4

2

cos

4
+ i sin

4
=
=
2

2

cos

÷
:
4
÷
3:
4

+ i sin

÷
:
4
÷
3:
4

=
=

2 (cos (÷:) + i sin (÷:)) =
=

2 (÷1 + i 0) = ÷

2.
49
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 6.6 Izraµcunati

3 + i

17
.
Rješenje:
Kompleksni broj . =

3 + i zapišimo u trigonometrijskom obliku.
Vrijedi . =

3 + i pa je Re(.) =

3 0 i 1:(.) = 1 0. pa ako bismo
ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio u prvom
kvadrantu. Izraµcunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:
j = [.[ =

3

2
+ 1
2
=

3 + 1 =

4 = 2
to. =
1

3
=

3
3
== . =
:
6
.
Zato je
. = 2

cos
:
6
+ i sin
:
6

.
Sada je
.
17
=

2

cos
:
6
+ i sin
:
6

17
= 2
17

cos 17
:
6
+ i sin 17
:
6

=
= 2
17

cos
5: + 12:
6
+ i sin
5: + 12:
6

=
= 2
17

cos

5:
6
+ 2:

+ i sin

5:
6
+ 2:

=
= 2
17

cos
5:
6
+ i sin
5:
6

= 2
17

÷

3
2
+
1
2
i

=
= 2
17

÷

3 + i
2

= 2
16

÷

3 + i

.
Zadatak 6.7 Izraµcunati

÷7 + 24i.
Rješenje:
Budu´ci da je korijen kompleksnog broja kompleksan broj, tada vrijedi

÷7 + 24i = r + in.
50
Barakovi´c Elvis Matematika
Odredimo r i n.
Kvadriranjem dobijamo
÷7 + 24i = (r + in)
2
÷7 + 24i = r
2
+ 2rni + i
2
n
2
÷7 + 24i = r
2
+ 2rni ÷n
2
÷7 + 24i = r
2
÷n
2
+ 2rni
a odavdje je
r
2
÷n
2
= ÷7
2rn = 24
¸
.
Riješimo ovaj sistem.
Iz druge jednaµcine je n =
12
a
. pa ako to uvrstimo u prvu jednaµcinu, dobijamo
r
2
÷

12
r

2
= ÷7
r
2
÷
144
r
2
= ÷7 r
2
r
4
÷144 = ÷7r
2
r
4
+ 7r
2
÷144 = 0.
Uvode´ci smjenu t = r
2
. dobijamo kvadratnu jednaµcinu t
2
+7t ÷144 = 0. µcija
su rješenja t
1
= ÷16 i t
2
= 9. ali u obzir dolazi samo drugo rješenje t
2
= 9
jer zbog smjene t = r
2
0.
Znaµci, r
1
= ÷3 ili r
2
= 3.
Ako je r
1
= ÷3. tada je n
1
=
12
3
= ÷4.
Ako je r
2
= 3. tada je n
1
=
12
3
= 4.
Dakle,

÷7 + 24i = ÷3 ÷4i i|i

÷7 + 24i = 3 + 4i.
Zadatak 6.8 Izraµcunati
4

÷8 + 8

3i.
Rješenje:
Kompleksni broj . = ÷8 + 8

3i zapišimo u trigonometrijskom obliku.
Vrijedi . = ÷8 + 8

3i pa je Re(.) = ÷8 < 0 i 1:(.) = 8

3 0. pa ako
bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio u
drugom kvadrantu. Izraµcunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:
j = [.[ =

(÷8)
2
+

8

3

2
=

64 + 64 3 =

64 + 192 =

256 = 16
to. =
8

3
÷8
= ÷

3 == . =
2:
3
.
51
Barakovi´c Elvis Matematika
Zato je
. = 16

cos
2:
3
+ i sin
2:
3

.
Sada je
.
I
=
4

÷8 + 8

3i =
4

16

cos

3
+ 2/:
4
+ i sin

3
+ 2/:
4

gdje je / = 0. 1. 2. 3.
Za / = 0, dobijamo
.
0
=
4

16

cos

3
+ 0
4
+ i sin

3
+ 0
4

= 2

cos
:
6
+ i sin
:
6

.
Za / = 1, dobijamo
.
1
=
4

16

cos

3
+ 2:
4
+ i sin

3
+ 2:
4

= 2

cos
2:
3
+ i sin
2:
3

.
Za / = 2, dobijamo
.
1
=
4

16

cos

3
+ 4:
4
+ i sin

3
+ 4:
4

= 2

cos
7:
6
+ i sin
7:
6

.
Za / = 3, dobijamo
.
1
=
4

16

cos

3
+ 6:
4
+ i sin

3
+ 6:
4

= 2

cos
5:
3
+ i sin
5:
3

.
Zadatak 6.9 Riješiti jednaµcinu
.
5
÷1 ÷i = 0.
Rješenje:
Jasno je da vrijedi
.
5
÷1 ÷i = 0
.
5
= 1 + i
. =
5

1 + i.
Kompleksni broj . = 1 + i zapišimo u trigonometrijskom obliku.
52
Barakovi´c Elvis Matematika
Vrijedi . = 1 + i pa je Re(.) = 1 0 i 1:(.) = 1 0. pa ako bismo
ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio u prvom
kvadrantu. Izraµcunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:
j = [.[ =

1
2
+ 1
2
=

1 + 1 =

2
to. =
1
1
= 1 == . =
:
4
.
Zato je
. =

2

cos
:
4
+ i sin
:
4

.
Rješenje jednaµcine je
5

2

cos
:
4
+ i sin
:
4

=
10

2
5

cos
:
4
+ i sin
:
4

a to su kompleksni brojevi
.
I
=
10

2

cos
¬
4
+ 2/:
5
+ i sin
¬
4
+ 2/:
5

gdje je / = 0. 1. 2. 3. 4.
Za / = 0, dobijamo
.
0
=
10

2

cos
¬
4
+ 0
5
+ i sin
¬
4
+ 0
5

=
10

2

cos
:
20
+ i sin
:
20

.
Za / = 1, dobijamo
.
1
=
10

2

cos
¬
4
+ 2:
5
+ i sin
¬
4
+ 2:
5

=
10

2

cos
9:
20
+ i sin
9:
20

.
Za / = 2, dobijamo
.
2
=
10

2

cos
¬
4
+ 4:
5
+ i sin
¬
4
+ 4:
5

=
10

2

cos
17:
20
+ i sin
17:
20

.
Za / = 3, dobijamo
.
3
=
10

2

cos
¬
4
+ 6:
5
+ i sin
¬
4
+ 6:
5

=
10

2

cos
25:
20
+ i sin
25:
20

=
=
10

2

cos
5:
4
+ i sin
5:
4

.
Za / = 4, dobijamo
.
4
=
10

2

cos
¬
4
+ 8:
5
+ i sin
¬
4
+ 8:
5

=
10

2

cos
33:
20
+ i sin
33:
20

.
53
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 6.10 Riješiti jednaµcinu
2.
3
÷

3 + i = 0.
Rješenje:
2.
3
÷

3 + i = 0
2.
3
=

3 ÷i
.
3
=

3
2
÷
1
2
i
. =
3

3
2
÷
1
2
i.
Kompleksni broj . =
p
3
2
÷
1
2
i zapišimo u trigonometrijskom obliku.
Vrijedi . =
p
3
2
÷
1
2
i pa je Re(.) =
p
3
2
0 i 1:(.) = ÷
1
2
< 0. pa ako
bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio
u µcetvrtom kvadrantu. Izraµcunajmo modul i argument ovog kompleksnog
broja:
j = [.[ =

3
2

2
+

÷
1
2

2
=

3
4
+
1
4
= 1
to. =
÷
1
2
p
3
2
= ÷
1

3
= ÷

3
3
== . = ÷
:
6
.
Zato je
. = cos

÷
:
6

+ i sin

÷
:
6

.
Rješenje jednaµcine je
3

cos

÷
:
6

+ i sin

÷
:
6

a to su kompleksni brojevi
.
I
=

cos
÷
¬
6
+ 2/:
3
+ i sin
÷
¬
6
+ 2/:
3

gdje je / = 0. 1. 2.
Za / = 0, dobijamo
.
0
=

cos
÷
¬
6
+ 0
3
+ i sin
÷
¬
6
+ 0
3

= cos

÷
:
18

+ i sin

÷
:
18

.
54
Barakovi´c Elvis Matematika
Za / = 1, dobijamo
.
1
=

cos
÷
¬
6
+ 2:
3
+ i sin
÷
¬
6
+ 2:
3

= cos
11:
18
+ i sin
11:
18
.
Za / = 2, dobijamo
.
2
=

cos
÷
¬
6
+ 4:
3
+ i sin
÷
¬
6
+ 4:
3

= cos
23:
18
+ i sin
23:
18
.
Zadatak 6.11 Odrediti skup taµcaka koji zadovoljava jednaµcinu
[. ÷3i[ = 2.
Rješenje:
Neka je . = r + in.
[r + in ÷3i[ = 2
[r + (n ÷3) i[ = 2

r
2
+ (n ÷3)
2
= 2
r
2
+ (n ÷3)
2
= 2
2
a jednaµcina r
2
+(n ÷3)
2
= 2
2
je jednaµcina kruµznice sa centrom u taµcki (0. 3)
i polupreµcnikom 2.
Zadatak 6.12 Odrediti skup taµcaka koji zadovoljava nejednaµcine
3 _ [. + i[ _ 5.
55
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
Neka je . = r + in.
Posmatrajmo prvo nejednakost [. + i[ _ 3. Sada je
[. + i[ _ 3
[r + in + i[ _ 3
[r + (n + 1) i[ _ 3

r
2
+ (n + 1)
2
_ 3
r
2
+ (n + 1)
2
_ 3
2
.
Jednaµcina r
2
+(n + 1)
2
= 3
2
je jednaµcina kruµznice sa centrom u taµcki (0. ÷1)
i polupreµcnikom 3, a nejednakost r
2
+ (n + 1)
2
_ 3
2
zadovoljavaju sve taµcke
van te kruµznice ukljuµcuju´ci i taµcke na kruµznici (jer je znak _).
Posmatrajmo sada drugu nejednakost
[. + i[ _ 5
[r + in + i[ _ 5
[r + (n + 1) i[ _ 5

r
2
+ (n + 1)
2
_ 5
r
2
+ (n + 1)
2
_ 5
2
.
Jednaµcina r
2
+(n + 1)
2
= 5
2
je jednaµcina kruµznice sa centrom u taµcki (0. ÷1)
i polupreµcnikom 5, a nejednakost r
2
+ (n + 1)
2
_ 5
2
zadovoljavaju sve taµcke
unutar te kruµznice ukljuµcuju´ci i taµcke na kruµznici (jer je znak _).
Skup taµcaka koji zadovoljava nejednaµcine 3 _ [. + i[ _ 5 ´ce biti sve taµcke
van te kruµznice ukljuµcuju´ci i taµcke na kruµznici r
2
+ (n + 1)
2
= 3
2
i sve taµcke
unutar te kruµznice ukljuµcuju´ci i taµcke na kruµznici r
2
+(n + 1)
2
= 5
2
. tj. taµcke
koje pripadaju kruµznom prstenu.
56
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 6.13 Odrediti skup taµcaka koji zadovoljava nejednaµcine
1 _ [.[ < 5 i
:
4
< . _
5:
4
.
Rješenje:
Neka je . = r + in.
Posmatrajmo nejednakost [.[ _ 1.
[.[ _ 1

r
2
+ n
2
_ 1
r
2
+ n
2
_ 1
2
.
Jednaµcina r
2
+ n
2
= 1
2
je jednaµcina kruµznice sa centrom u taµcki (0. 0) i
polupreµcnikom 1, pa datu nejednaµcinu zadovoljavaju sve taµcke van kruµznice
ali ukljuµcuju´ci i taµcke na kruµznici.
Posmatrajmo nejednakost [.[ < 5.
[.[ < 5

r
2
+ n
2
< 5
r
2
+ n
2
< 5
2
.
Jednaµcina r
2
+ n
2
= 5
2
je jednaµcina kruµznice sa centrom u taµcki (0. 0) i
polupreµcnikom 5, pa datu nejednaµcinu zadovoljavaju sve taµcke unutar kruµznice
ali ne ukljuµcuju´ci i taµcke na kruµznici.
57
Barakovi´c Elvis Matematika
Taµcke koje zadovoljavaju uvjet
¬
4
< . _

4
su taµcke koje se nalaze izme†u
pravih odre†enih jednaµcinama r =
¬
4
i r =

4
ali ukljuµcuju´ci i taµcke na pravoj
r =
¬
4
.
Znaµci, skup taµcaka koje zadovoljavaju postavljene uvjete µcine taµcke na
dijelu kruµznog prstena ome†enog dvjema pravima, ali ukljuµcuju´ci taµcke na
ve´coj kruµznici i taµcke na pravoj r =
¬
4
.
58
Barakovi´c Elvis Matematika
7 Determinante
Determinante drugog reda raµcunamo po formuli

c c
/ d

= c d ÷/ c.
Zadatak 7.1 Izraµcunati

1 ÷1
3 4

.
Rješenje:

1 1
3 4

= 1 4 ÷3 1 = 4 ÷3 = 1.
Zadatak 7.2 Izraµcunati

÷2 ÷1
3 4

.
Rješenje:

÷2 ÷1
3 4

= ÷2 4 ÷3 (÷1) = ÷8 + 3 = ÷5.
Determinante tre´ceg reda raµcunamo na dva naµcina: Sarusovim pravilom
ili LaPlasovim razvojem determinante po odabranoj vrsti ili koloni (prilikom
LaPlasovog razvoja determinante veoma je povoljno odabrati vrstu ili kolonu
koja ima nule i po njoj izvršiti razvoj).
Zadatak 7.3 Izraµcunati

1 ÷2 3
4 1 ÷2
2 6 1

.
Rješenje:
Prvi naµcin - Sarusovo pravilo

1 ÷2 3
4 1 ÷2
2 6 1

=

1 ÷2 3
4 1 ÷2
2 6 1

1 ÷2
4 1
2 6
=
= (1 + 8 + 72) ÷(6 ÷12 ÷8) = 95.
59
Barakovi´c Elvis Matematika
Drugi naµcin - LaPlasov razvoj (npr. po prvoj vrsti)

1 ÷2 3
4 1 ÷2
2 6 1

= 1

1 ÷2
6 1

÷(÷2)

4 ÷2
2 1

+ 3

4 1
2 6

=
= 1 (1 + 12) + 2 (4 + 4) + 3 (24 ÷2) =
= 13 + 16 + 66 = 95.
Determinante µcetvrtog i ve´ceg reda raµcunamo LaPlasovim razvojem de-
terminante po odabranoj vrsti ili koloni, i time red determinante smanjujemo
za jedan.
Zadatak 7.4 Izraµcunati

4 2 3 0
2 0 5 3
÷1 ÷2 4 2
3 1 1 ÷1

.
Rješenje:
Izvršimo LaPlasov razvoj ove determinante po prvoj vrsti

4 2 3 0
2 0 5 3
÷1 ÷2 4 2
3 1 1 ÷1

= 4

0 5 3
÷2 4 2
1 1 ÷1

÷2

2 5 3
÷1 4 2
3 1 ÷1

+
+3

2 0 3
÷1 ÷2 2
3 1 ÷1

÷0

2 0 5
÷1 ÷2 4
3 1 1

= 4 (÷18) ÷2 (÷26) + 3 15 ÷0 = 25
Zadatak 7.5 Izraµcunati determinantu

c / c /
/ c c /
c / c c
/ c / c

.
Rješenje:
60
Barakovi´c Elvis Matematika
Koriste´ci osobine determinanti, dobijamo

c / c /
/ c c /
c / c c
/ c / c

=

c ÷/ / c ÷/ /
/ ÷c c c ÷/ /
c ÷/ / 0 c
/ ÷c c / ÷c c

(d j:·c /o|o:c odn.c|i d:non.
(d t:c cc /o|o:c odn.c|i cct·:tn.
1:non i cct·:tn /o|o:n j:cji:c|i.
=

c ÷/ / c ÷/ /
÷(c ÷/) c c ÷/ /
c ÷/ / 0 c
÷(c ÷/) c ÷(c ÷/) c

1. j:·c i t:c cc /o|o:c
i.·|c ci:o .c,cd:i c/i
1c/to: (c ÷/) .
= (c ÷/)
2

1 / 1 /
÷1 c 1 /
1 / 0 c
÷1 c ÷1 c

(d d:noc /o|o:c odn.:i:o
cct·:tn.
= (c ÷/)
2

1 0 1 /
÷1 c ÷/ 1 /
1 ÷(c ÷/) 0 c
÷1 0 ÷1 c

1. d:noc /o|o:c i.·|c ci:o
1c/to: (c ÷/) .
= (c ÷/)
3

1 0 1 /
÷1 1 1 /
1 ÷1 0 c
÷1 0 ÷1 c

1c.·o,
jo d:noo, /o|o:i
= (c ÷/)
3

¸

1 1 /
1 0 c
÷1 ÷1 c

+

1 1 /
÷1 1 /
÷1 ÷1 c

¸

= (c ÷/)
3
(÷c ÷/ + c ÷c + c + / ÷/ + / + c + /) =
= (c ÷/)
3
(c + /) .
Zadatak 7.6 Izraµcunati determinantu

1 c c
2
1 / /
2
1 c c
2

.
Rješenje:
61
Barakovi´c Elvis Matematika
Koriste´ci osobine determinanti, dobijamo

1 c c
2
1 / /
2
1 c c
2

=

1 c c
2
0 / ÷c /
2
÷c
2
0 c ÷c c
2
÷c
2

(d d:noc ·::tc odn.:i:o j:·n
(d t:c cc ·::tc odn.:i:o j:·n
=

/ ÷c /
2
÷c
2
c ÷c c
2
÷c
2

1c.·o, jo j:·o, /o|o:i
=

/ ÷c (/ ÷c) (/ + c)
c ÷c (c ÷c) (c + c)

= (/ ÷c) (/ ÷c)

1 / + c
1 c + c

1.·|c ci:o 1c/to:c (/ ÷c) i
(/ ÷c)
= (/ ÷c) (/ ÷c) (c ÷c).
Zadatak 7.7 Dokazati

c
2
(c + 1)
2
(c + 2)
2
/
2
(/ + 1)
2
(/ + 2)
2
c
2
(c + 1)
2
(c + 2)
2

= 4 (c ÷/) (/ ÷c) (c ÷c) .
Rješenje:
Mnoµzenjem elemenata prve kolone sa ÷1 i dodavanjem drugoj i tre´coj
koloni, dobijamo

c
2
(c + 1)
2
(c + 2)
2
/
2
(/ + 1)
2
(/ + 2)
2
c
2
(c + 1)
2
(c + 2)
2

=

c
2
2c + 1 4c + 4
/
2
2/ + 1 4/ + 4
c
2
2c + 1 4c + 4

=
= 4

c
2
2c + 1 c + 1
/
2
2/ + 1 / + 1
c
2
2c + 1 c + 1

=
= 4

c
2
c c + 1
/
2
/ / + 1
c
2
c c + 1

=
62
Barakovi´c Elvis Matematika
= 4

c
2
c 1
/
2
/ 1
c
2
c 1

=
= 4

c
2
c 1
/
2
÷c
2
/ ÷c 0
c
2
÷c
2
c ÷c 0

=
= 4

c
2
c 1
(/ ÷c) (/ + c) / ÷c 0
(/ ÷c) (/ + c) c ÷c 0

=
= 4 (/ ÷c) (/ ÷c)

c
2
c 1
/ + c 1 0
/ + c 1 0

=
= 4 (/ ÷c) (/ ÷c)

/ + c 1
/ + c 1

=
= 4 (c ÷/) (/ ÷c) (c ÷c) .
63
Barakovi´c Elvis Matematika
8 Matrice. Operacije sa matricama.
Zadatak 8.1 Date su matrice
¹ =

2 4 5
3 2 6
1 1 7
¸
¸
i 1 =

1 ÷1 6
3 0 4
5 2 10
¸
¸
.
Izraµcunati matrice ¹ + 1. ¹ ÷1. ¹ 1.
Rješenje: Matrice ¹ i 1 su formata 33 pa su mogu´ce traµzene operacije
nad njima.
¹ + 1 =

2 4 5
3 2 6
1 1 7
¸
¸
+

1 ÷1 6
3 0 4
5 2 10
¸
¸
=

3 3 11
6 2 10
6 3 17
¸
¸
¹ ÷1 =

2 4 5
3 2 6
1 1 7
¸
¸
÷

1 ÷1 6
3 0 4
5 2 10
¸
¸
=

1 5 ÷1
0 2 2
÷4 ÷1 ÷3
¸
¸
¹ 1 =

2 4 5
3 2 6
1 1 7
¸
¸

1 ÷1 6
3 0 4
5 2 10
¸
¸
=

39 8 78
39 9 86
39 13 80
¸
¸
.
Zadatak 8.2 Data je matrica
¹ =
¸
1 2
3 1

Izraµcunati 1(¹) = 3¹
2
÷5¹ ÷21. gdje je 1 jediniµcna matrica.
Rješenje:
1(¹) = 3¹
2
÷5¹ ÷21 =
= 3
¸
1 2
3 1

¸
1 2
3 1

÷5
¸
1 2
3 1

÷2
¸
1 0
0 1

=
= 3
¸
7 4
6 7

÷5
¸
1 2
3 1

÷2
¸
1 0
0 1

=
=
¸
21 12
18 21

÷
¸
5 10
15 5

÷
¸
2 0
0 2

=
¸
14 ÷2
3 14

.
64
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 8.3 Dat je polinom 1(r) = 2r ÷r
2
÷3 i matrica
¹ =

4 ÷1 ÷2
0 ÷1 3
0 0 2
¸
¸
Izraµcunati 1(¹).
Rješenje:
Jasno je da vrijedi 1(¹) = 2¹÷¹
2
÷31, gdje je 1 jedniniµcna matrica.
Prvo ´cemo izraµcunati inverznu matricu matrice ¹ po formuli
¹
1
=
1
det ¹
cd,¹.
Imamo
det ¹ =

4 ÷1 ÷2
0 ÷1 3
0 0 2

=

4 ÷1 ÷2
0 ÷1 3
0 0 2

4 ÷1
0 ÷1
0 0
= ÷8.
Kofaktori matrice ¹ su:
¹
11
=

÷1 3
0 2

= ÷2 ¹
12
= ÷

0 3
0 2

= 0 ¹
13
=

0 ÷1
0 0

= 0
¹
21
= ÷

÷1 ÷2
0 2

= 2 ¹
22
=

4 ÷2
0 2

= 8 ¹
23
= ÷

4 ÷1
0 0

= 0
¹
31
=

÷1 ÷2
÷1 3

= ÷5 ¹
32
= ÷

4 ÷2
0 3

= ÷12 ¹
33
=

4 ÷1
0 1

= ÷4
pa je adjungovana matrica matrice ¹
cd,¹ =

÷2 2 ÷5
0 8 ÷12
0 0 ÷4
¸
¸
.
Sada je
¹
1
= ÷
1
8

÷2 2 ÷5
0 8 ÷12
0 0 ÷4
¸
¸
=

1
4
÷
1
4
5
8
0 ÷1
3
2
0 0
1
2
¸
¸
i
¹
2
= ¹
1
¹
1
=

1
4
÷
1
4
5
8
0 ÷1
3
2
0 0
1
2
¸
¸

1
4
÷
1
4
5
8
0 ÷1
3
2
0 0
1
2
¸
¸
=
=

1
16
3
16
3
32
0 1 ÷
3
4
0 0
1
4
¸
¸
.
65
Barakovi´c Elvis Matematika
Konaµcno, imamo da je
1(¹) = 2¹ ÷¹
2
÷31 =
= 2

4 ÷1 ÷2
0 ÷1 3
0 0 2
¸
¸
÷

1
16
3
16
3
32
0 1 ÷
3
4
0 0
1
4
¸
¸
÷3

1 0 0
0 1 0
0 0 1
¸
¸
=
=

8 ÷2 ÷4
0 ÷2 6
0 0 4
¸
¸
÷

1
16
3
16
3
32
0 1 ÷
3
4
0 0
1
4
¸
¸
÷

3 0 0
0 3 0
0 0 3
¸
¸
=
=

79
16
÷
35
16
÷
131
32
0 ÷6
27
4
0 0
3
4
¸
¸
.
Zadatak 8.4 Dat je polinom 1(r) = ÷2 + 3r + r
2
i matrica
¹ =

1 ÷1 ÷2
0 2 1
0 0 ÷3
¸
¸
Izraµcunati 1(¹).
Rješenje:
Jasno je da vrijedi 1(¹) = ÷21+3¹+¹
2
, gdje je 1 jedniniµcna matrica.
Prvo ´cemo izraµcunati inverznu matricu matrice ¹ po formuli
¹
1
=
1
det ¹
cd,¹.
Imamo
det ¹ =

1 ÷1 ÷2
0 2 1
0 0 ÷3

=

1 ÷1 ÷2
0 2 1
0 0 ÷3

1 ÷1
0 2
0 0
= ÷6.
Kofaktori matrice ¹ su:
¹
11
=

2 1
0 ÷3

= ÷6 ¹
12
= ÷

0 1
0 ÷3

= 0 ¹
13
=

0 2
0 0

= 0
¹
21
= ÷

÷1 ÷2
0 ÷3

= ÷3 ¹
22
=

1 ÷2
0 ÷3

= ÷3 ¹
23
= ÷

1 ÷1
0 0

= 0
¹
31
=

÷1 ÷2
2 1

= 3 ¹
32
= ÷

1 ÷2
0 1

= ÷1 ¹
33
=

1 ÷1
0 2

= 2
66
Barakovi´c Elvis Matematika
pa je adjungovana matrica matrice ¹
cd,¹ =

÷6 ÷3 3
0 ÷3 ÷1
0 0 2
¸
¸
.
Sada je
¹
1
= ÷
1
6

÷6 ÷3 3
0 ÷3 ÷1
0 0 2
¸
¸
=

1
1
2
÷
1
2
0
1
2
1
6
0 0 ÷
1
3
¸
¸
i
¹
2
= ¹
1
¹
1
=

1
1
2
÷
1
2
0
1
2
1
6
0 0 ÷
1
3
¸
¸

1
1
2
÷
1
2
0
1
2
1
6
0 0 ÷
1
3
¸
¸
=
=

1
3
4
÷
1
4
0
1
4
1
36
0 0
1
9
¸
¸
.
Konaµcno, imamo da je
1(¹) = ÷21 + 3¹ + ¹
2
=
= ÷2

1 0 0
0 1 0
0 0 1
¸
¸
+ 3

1 ÷1 ÷2
0 2 1
0 0 ÷3
¸
¸
+

1
3
4
÷
1
4
0
1
4
1
36
0 0
1
9
¸
¸
=
=

÷2 0 0
0 ÷2 0
0 0 ÷2
¸
¸
+

3 ÷3 ÷6
0 6 3
0 0 ÷9
¸
¸
+

1
3
4
÷
1
4
0
1
4
1
36
0 0
1
9
¸
¸
=
=

2 ÷
9
4
÷
25
4
0
17
4
109
36
0 0 ÷
98
9
¸
¸
.
Zadatak 8.5 Dokazati da za matricu
¹(r) =
¸
cos r ÷sin r
sin r cos r

vrijedi ¹(t) ¹(:) = ¹(t + :). t. : ÷ R.
Rješenje:
67
Barakovi´c Elvis Matematika
Kako je
¹(t) =
¸
cos t ÷sin t
sin t cos t

i ¹(r) =
¸
cos : ÷sin :
sin : cos :

tada je
¹(t) ¹(:) =
¸
cos t ÷sin t
sin t cos t

¸
cos : ÷sin :
sin : cos :

=
=
¸
cos t cos : ÷sin t sin : ÷cos t sin : ÷sin t cos :
sin t cos : + cos t sin : ÷sin t sin : + cos t cos :

=
=
¸
cos t cos : ÷sin t sin : ÷(cos t sin : + sin t cos :)
sin t cos : + cos t sin : cos t cos : ÷sin t sin :

=
=
¸
cos (t + :) ÷sin (t + :)
sin (t + :) cos (t + :)

= ¹(t + :).
Zadatak 8.6 Date su matrice
¹ =

2 0 ÷1
4 3 2
1 1 1
¸
¸
i 1 =

0 1 1
4 2 3
1 0 ÷1
¸
¸
.
Izraµcunati matrice 1 = ¹1
1

2
+21 i ( = 2¹÷31
1

1
1. gdje je
E jediniµcna matrica.
Rješenje:
Izraµcunajmo inverznu matricu matrice ¹ po formuli
¹
1
=
1
det ¹
cd,¹.
Imamo
det ¹ =

2 0 ÷1
4 3 2
1 1 1

=

2 0 ÷1
4 3 2
1 1 1

2 0
4 3
1 1
=
= (6 + 0 ÷4) ÷(÷3 + 4 + 0) = 2 ÷1 = 1.
Kofaktori matrice ¹ su
¹
11
=

3 2
1 1

= 1 ¹
12
= ÷

4 2
1 1

= ÷2 ¹
13
=

4 3
1 1

= 1
¹
21
= ÷

0 ÷1
1 1

= ÷1 ¹
22
=

2 ÷1
1 1

= 3 ¹
23
= ÷

2 0
1 1

= ÷2
¹
31
=

0 ÷1
3 2

= 3 ¹
32
= ÷

2 ÷1
4 2

= ÷8 ¹
33
=

2 0
4 3

= 6
68
Barakovi´c Elvis Matematika
pa je adjungovana matrica
cd,¹ =

1 ÷1 3
÷2 3 ÷8
1 ÷2 6
¸
¸
Inverzna matrica matrice ¹ je
¹
1
=
1
1

1 ÷1 3
÷2 3 ÷8
1 ÷2 6
¸
¸
=

1 ÷1 3
÷2 3 ÷8
1 ÷2 6
¸
¸
.
Izraµcunajmo inverznu matricu matrice 1 po formuli
1
1
=
1
det 1
cd,1.
Imamo
det 1 =

0 1 1
4 2 3
1 0 ÷1

=

0 1 1
4 2 3
1 0 ÷1

0 1
4 2
1 0
=
= (0 + 3 + 0) ÷(2 + 0 ÷4) = 3 + 2 = 5.
Kofaktori matrice 1 su
1
11
=

2 3
0 ÷1

= ÷2 1
12
= ÷

4 3
1 ÷1

= 7 1
13
=

4 2
1 0

= ÷2
1
21
= ÷

1 1
0 ÷1

= 1 1
22
=

0 1
1 ÷1

= ÷1 1
23
= ÷

0 1
1 0

= 1
1
31
=

1 1
2 3

= 1 1
32
= ÷

0 1
4 3

= 4 1
33
=

0 1
4 2

= ÷4
pa je adjungovana matrica
cd,1 =

÷2 1 1
7 ÷1 4
÷2 1 ÷4
¸
¸
Inverzna matrica matrice 1 je
1
1
=
1
5

÷2 1 1
7 ÷1 4
÷2 1 ÷4
¸
¸
=

÷
2
5
1
5
1
5
7
5
÷
1
5
4
5
÷
2
5
1
5
÷
4
5
¸
¸
.
69
Barakovi´c Elvis Matematika
Izraµcunajmo matricu ¹
2
¹
2
= ¹
1
¹
1
=

1 ÷1 3
÷2 3 ÷8
1 ÷2 6
¸
¸

1 ÷1 3
÷2 3 ÷8
1 ÷2 6
¸
¸
=
=

6 ÷10 29
÷16 27 ÷78
11 ÷19 55
¸
¸
.
Sada je
1 = ¹1
1
+ ¹
2
+ 21 =
=

2 0 ÷1
4 3 2
1 1 1
¸
¸

÷
2
5
1
5
1
5
7
5
÷
1
5
4
5
÷
2
5
1
5
÷
4
5
¸
¸
+

6 ÷10 29
÷16 27 ÷78
11 ÷19 55
¸
¸
+
+

2 0 0
0 2 0
0 0 2
¸
¸
=

38
5
÷
49
5
151
5
÷
71
5
148
5
÷
382
5
58
5
÷
94
5
286
5
¸
¸
i
( = 2¹ ÷31
1
+ ¹
1
1 =
= 2

2 0 ÷1
4 3 2
1 1 1
¸
¸
÷3

÷
2
5
1
5
1
5
7
5
÷
1
5
4
5
÷
2
5
1
5
÷
4
5
¸
¸
+
+

1 ÷1 3
÷2 3 ÷8
1 ÷2 6
¸
¸

0 1 1
4 2 3
1 0 ÷1
¸
¸
=

4 0 ÷2
8 6 4
2 2 2
¸
¸
÷

÷
6
5
3
5
3
5
21
5
÷
3
5
12
5
÷
6
5
3
5
÷
12
5
¸
¸
+

÷1 ÷1 ÷5
4 4 15
÷2 ÷3 ÷11
¸
¸
=
=

21
5
÷
8
5
÷
38
5
39
5
53
5
83
5
6
5
÷
8
5
÷
33
5
¸
¸
.
Zadatak 8.7 Riješiti matriµcnu jednaµcinu
A (¹ + 1) = 2¹ ÷1
70
Barakovi´c Elvis Matematika
gdje je
¹ =

1 ÷1 2
0 2 1
0 0 ÷3
¸
¸
i 1 jediniµcna matrica.
Rješenje:
Neka je
1 = ¹ + 1 =

1 ÷1 2
0 2 1
0 0 ÷3
¸
¸
+

1 0 0
0 1 0
0 0 1
¸
¸
=

2 ÷1 2
0 3 1
0 0 ÷2
¸
¸
( = 2¹ ÷1 =

2 ÷2 4
0 4 2
0 0 ÷6
¸
¸
÷

1 0 0
0 1 0
0 0 1
¸
¸
=

1 ÷2 4
0 3 2
0 0 ÷7
¸
¸
.
Sada matriµcna jednaµcina ima oblik
A1 = (
koja se rješava na sljede´ci naµcin
A1 = ( 1
1
A11
1
= (1
1
A1 = (1
1
pa je rješenje matrica A = (1
1
.
Izraµcunajmo matricu 1
1
po formuli
1
1
=
1
det 1
cd,1
Determinanta matrice 1 je
det 1 =

2 ÷1 2
0 3 1
0 0 ÷2

= ÷12
a kofaktori matrice 1 su
1
11
=

3 1
0 ÷2

= ÷6 1
12
= ÷

0 1
0 ÷2

= 0 1
13
=

0 3
0 0

= 0
1
21
= ÷

÷1 2
0 ÷2

= ÷2 1
22
=

2 2
0 ÷2

= ÷4 1
23
= ÷

2 11
0 0

= 0
1
31
=

÷1 2
3 1

= ÷7 1
32
= ÷

2 2
0 1

= ÷2 1
33
=

2 ÷1
0 3

= 6
71
Barakovi´c Elvis Matematika
pa je
cd,1 =

÷6 ÷2 ÷7
0 ÷4 ÷2
0 0 6
¸
¸
.
Dakle,
1
1
=
1
÷12

÷6 ÷2 ÷7
0 ÷4 ÷2
0 0 6
¸
¸
=

1
2
1
6
7
12
0
1
3
1
6
0 0 ÷
1
2
¸
¸
.
Rješenje matriµcne jednaµcine je matrica
A = (1
1
=

1 ÷2 4
0 3 2
0 0 ÷7
¸
¸

1
2
1
6
7
12
0
1
3
1
6
0 0 ÷
1
2
¸
¸
=
=

1
2
÷
1
2
÷
7
4
0 1 ÷
1
2
0 0
7
2
¸
¸
.
Zadatak 8.8 Riješiti matriµcnu jednaµcinu
A (2¹ ÷31) = 21 ÷¹
gdje je
¹ =

1 ÷1 ÷2
0 2 1
0 0 ÷3
¸
¸
i 1 jediniµcna matrica.
Neka je
1 = 2¹ ÷31 =

2 ÷2 ÷4
0 4 2
0 0 ÷6
¸
¸
÷

3 0 0
0 3 0
0 0 3
¸
¸
=

÷1 ÷2 ÷4
0 1 2
0 0 ÷9
¸
¸
( = 21 ÷¹ =

2 0 0
0 2 0
0 0 2
¸
¸
÷

1 ÷1 ÷2
0 2 1
0 0 ÷3
¸
¸
=

1 1 2
0 0 ÷1
0 0 5
¸
¸
.
Sada matriµcna jednaµcina ima oblik
A1 = (
72
Barakovi´c Elvis Matematika
koja se rješava na sljede´ci naµcin
A1 = ( 1
1
A11
1
= (1
1
A1 = (1
1
pa je rješenje matrica A = (1
1
.
Izraµcunajmo matricu 1
1
po formuli
1
1
=
1
det 1
cd,1
Determinanta matrice 1 je
det 1 =

÷1 ÷2 ÷4
0 1 2
0 0 ÷9

= 9
a kofaktori matrice 1 su
1
11
=

1 2
0 ÷9

= ÷9 1
12
= ÷

0 2
0 ÷9

= 0 1
13
=

0 1
0 0

= 0
1
21
= ÷

÷2 ÷4
0 ÷9

= ÷18 1
22
=

÷1 ÷4
0 ÷9

= 9 1
23
= ÷

÷1 ÷2
0 0

= 0
1
31
=

÷2 ÷4
1 2

= 0 1
32
= ÷

÷1 ÷4
0 2

= 2 1
33
=

÷1 ÷2
0 1

= ÷1
pa je
cd,1 =

÷9 ÷18 0
0 9 2
0 0 ÷1
¸
¸
.
Dakle,
1
1
=
1
9

÷9 ÷18 0
0 9 2
0 0 ÷1
¸
¸
=

÷1 ÷2 0
0 1
2
9
0 0 ÷
1
9
¸
¸
.
Rješenje matriµcne jednaµcine je matrica
A = (1
1
=

1 1 2
0 0 ÷1
0 0 5
¸
¸

÷1 ÷2 0
0 1
2
9
0 0 ÷
1
9
¸
¸
=
=

÷1 ÷1 0
0 0
1
9
0 0 ÷
5
9
¸
¸
.
73
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 8.9 Riješiti matriµcnu jednaµcinu
(¹ ÷21) A = 2¹ ÷1 + 1
ako je
¹ =

1 ÷1 ÷2
0 2 1
0 0 ÷3
¸
¸
i 1 =

2 ÷1 1
0 2 1
0 0 3
¸
¸
i 1 jediniµcna matrica.
Rješenje:
Neka je
1 = ¹ ÷21 =

1 ÷1 ÷2
0 2 1
0 0 ÷3
¸
¸
÷2

2 ÷1 1
0 2 1
0 0 3
¸
¸
=
=

1 ÷1 ÷2
0 2 1
0 0 ÷3
¸
¸
÷

4 ÷2 2
0 4 2
0 0 6
¸
¸
=

÷3 1 ÷4
0 ÷2 ÷1
0 0 ÷9
¸
¸
( = 2¹ ÷1 + 1 = 2

1 ÷1 ÷2
0 2 1
0 0 ÷3
¸
¸
÷

2 ÷1 1
0 2 1
0 0 3
¸
¸
+

1 0 0
0 1 0
0 0 1
¸
¸
=
=

2 ÷2 ÷4
0 4 2
0 0 ÷6
¸
¸
÷

2 ÷1 1
0 2 1
0 0 3
¸
¸
+

1 0 0
0 1 0
0 0 1
¸
¸
=

1 ÷1 ÷5
0 3 1
0 0 ÷8
¸
¸
.
Sada matriµcna jednaµcina ima oblik
1A = (
koja se rješava na sljede´ci naµcin
1
1
1A = ( 1
1
11
1
A = 1
1
(
1A = 1
1
(
pa je rješenje matrica A = 1
1
(.
Izraµcunajmo matricu 1
1
po formuli
1
1
=
1
det 1
cd,1
74
Barakovi´c Elvis Matematika
Determinanta matrice 1 je
det 1 =

÷3 1 ÷4
0 ÷2 ÷1
0 0 ÷9

= ÷54
a kofaktori matrice 1 su
1
11
=

÷2 ÷1
0 ÷9

= 18 1
12
= ÷

0 ÷1
0 ÷9

= 0 1
13
=

0 ÷2
0 0

= 0
1
21
= ÷

1 ÷4
0 ÷9

= 9 1
22
=

÷3 ÷4
0 ÷9

= 27 1
23
= ÷

÷3 1
0 0

= 0
1
31
=

1 ÷4
÷2 ÷1

= ÷9 1
32
= ÷

÷3 ÷4
0 ÷1

= ÷3 1
33
=

÷3 1
0 ÷2

= 6
pa je
cd,1 =

18 9 ÷9
0 27 ÷3
0 0 6
¸
¸
.
Dakle,
1
1
=
1
÷54

18 9 ÷9
0 27 ÷3
0 0 6
¸
¸
=

÷
1
3
÷
1
6
1
6
0 ÷
1
2
1
18
0 0 ÷
1
9
¸
¸
.
Rješenje matriµcne jednaµcine je matrica
A = 1
1
( =

÷
1
3
÷
1
6
1
6
0 ÷
1
2
1
18
0 0 ÷
1
9
¸
¸

1 ÷1 ÷5
0 3 1
0 0 ÷8
¸
¸
=
=

÷
1
3
÷
1
6
1
6
0 ÷
3
2
÷
51
54
0 0
8
9
¸
¸
.
Zadatak 8.10 Riješiti matriµcnu jednaµcinu
¹A
1
= ¹ ÷A
1
ako je
¹ =
¸
÷2 1
÷1 2

.
Rješenje:
Matriµcna jednaµcina
¹A
1
= ¹ ÷A
1
75
Barakovi´c Elvis Matematika
je ekvivalentna jednaµcini
¹A = ¹ + 1
jer
¹A
1
= ¹ ÷A
1
¹A
1
+ A
1
= ¹
(¹ + 1) A
1
= ¹ A
(¹ + 1) A
1
A = ¹A
¹ + 1 = ¹A.
Neka je
1 = ¹ + 1 =
¸
÷2 1
÷1 2

+
¸
1 0
0 1

=
¸
÷1 1
÷1 3

.
Sada matriµca jednaµcina ima oblik
¹A = 1
koja se rješava na sljede´ci naµcin
¹
1
¹A = 1
¹
1
¹A = ¹
1
1
A = ¹
1
1.
Inverzna matrica matrice ¹ je matrica
¹
1
=
1
÷3
¸
2 ÷1
1 ÷2

=
¸
÷
2
3
1
3
÷
1
3
2
3

pa je rješenje matriµcne jednaµcine matrica
A = ¹
1
1 =
¸
÷
2
3
1
3
÷
1
3
2
3

¸
÷1 1
÷1 3

=
¸
1
3
1
3
÷
1
3
5
3

.
Zadatak 8.11 Matricu
¹ =

3 2 1
4 3 2
1 0 4
¸
¸
predstaviti kao zbir jedne simetriµcne i jedne antisimetriµcne matrice.
76
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
Kvadratna matrica je simetriµcna ako su joj elementi simetriµcni u odnosu
na glavnu dijagonalu, tj. ako je c
j;
= c
;j
i vrijedi
¹
S
=
1
2

¹ + ¹
T

.
Kvadratna matrica je antisimetriµcna ako je jednaka svojoj negativnoj
transponovanoj matrici i vrijedi
¹
1
=
1
2

¹ ÷¹
T

.
Kako je
¹
T
=

3 4 1
2 3 0
1 2 4
¸
¸
onda je
¹
S
=
1
2

¹ + ¹
T

=
1
2

¸

3 2 1
4 3 2
1 0 4
¸
¸
+

3 4 1
2 3 0
1 2 4
¸
¸
¸

=

3 3 1
3 3 1
1 1 4
¸
¸
¹
I
=
1
2

¹ ÷¹
T

=
1
2

¸

3 2 1
4 3 2
1 0 4
¸
¸
÷

3 4 1
2 3 0
1 2 4
¸
¸
¸

=

0 ÷1 0
1 0 1
0 ÷1 0
¸
¸
.
Zadatak 8.12 Odrediti rang matrice
¹ =

4 ÷3 ÷2
÷2 1 3
1 1 ÷1
1
÷1
2
¸
¸
.
Rješenje:
¹ =

4 ÷3 ÷2
÷2 1 3
1 1 ÷1
1
÷1
2
¸
¸
~

1 1 ÷1
÷2 1 3
4 ÷3 ÷2
2
÷1
1
¸
¸
~

1 1 ÷1
0 3 1
0 7 ÷2
2
3
7
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
2 \
1
+ \
2
4 \
1
÷\
3
~

1 1 ÷1
0 3 1
0 0 13
2
3
0
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
7 \
2
÷3 \
3
77
Barakovi´c Elvis Matematika
Dakle, :c:o¹ = 3.
Zadatak 8.13 Odrediti rang matrice
¹ =

3 ÷2 1
÷1 1 ÷3
2 ÷1 ÷2
2
÷3
÷1
¸
¸
.
Rješenje:
¹ =

3 ÷2 1
÷1 1 ÷3
2 ÷1 ÷2
2
÷3
÷1
¸
¸
~

÷1 1 ÷3
2 ÷1 ÷2
3 ÷2 1
÷3
÷1
2
¸
¸
~

÷1 1 ÷3
0 1 ÷8
0 1 ÷8
÷3
÷7
7
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
2 \
1
+ \
2
3 \
1
+ \
3
~

÷1 1 ÷3
0 1 ÷8
0 0 0
÷3
÷7
0
¸
¸
.
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
\
2
÷\
3
Dakle, :c:o¹ = 2.
Zadatak 8.14 Odrediti rang matrice
¹ =

2 ÷1 3 1
1 1 1 1
÷1 2 ÷3 ÷1
1 1 2 ÷2
4
3
÷4
2
¸
¸
¸
¸
.
78
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
¹ =

2 ÷1 3 1
1 1 1 1
÷1 2 ÷3 ÷1
1 1 2 ÷2
4
3
÷4
2
¸
¸
¸
¸
~

1 1 1 1
1 1 2 ÷2
÷1 2 ÷3 ÷1
2 ÷1 3 1
3
2
÷4
4
¸
¸
¸
¸
~

1 1 1 1
0 0 ÷1 3
0 3 ÷2 0
0 3 ÷1 1
3
1
÷1
2
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
1
÷\
2
\
1
+ \
3
2 \
1
÷\
4
~

1 1 1 1
0 3 ÷2 0
0 3 ÷1 1
0 0 ÷1 3
3
÷1
2
1
¸
¸
¸
¸
~

1 1 1 1
0 3 ÷2 0
0 0 ÷1 ÷1
0 0 ÷1 3
3
÷1
÷3
1
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
\
1
+ \
3
\
4
j:cji:c:c
~

1 1 1 1
0 3 ÷2 0
0 0 ÷1 ÷1
0 0 0 ÷4
3
÷1
÷3
÷4
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
\
3
j:cji:c:c
\
3
÷\
4
Dakle, :c:o¹ = 4.
Zadatak 8.15 Odrediti rang matrice
¹ =

2 3 ÷4 1
1 1 ÷1 3
÷1 3 ÷2 2
3 4 ÷5 4
2
4
2
6
¸
¸
¸
¸
.
79
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
¹ =

2 3 ÷4 1
1 1 ÷1 3
÷1 3 ÷2 2
3 4 ÷5 4
2
4
2
6
¸
¸
¸
¸
~

1 1 ÷1 3
÷1 3 ÷2 2
2 3 ÷4 1
3 4 ÷5 4
4
2
2
6
¸
¸
¸
¸
~

1 1 ÷1 3
0 4 ÷3 5
0 ÷1 2 5
0 ÷1 2 5
4
6
6
6
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
1
+ \
2
2\
1
÷\
3
3\
1
÷\
4
~

1 1 ÷1 3
0 4 ÷3 5
0 0 5 25
0 0 0 0
4
6
30
0
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
\
2
+ 4\
3
\
3
÷\
4
Dakle, :c:o¹ = 3.
Zadatak 8.16 Odrediti rang matrice
¹ =

2 ÷1 1 ÷3
1 ÷1 3 1
÷2 ÷3 1 1
3 ÷2 4 ÷2
÷1
4
÷3
3
¸
¸
¸
¸
.
80
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
¹ =

2 ÷1 1 ÷3
1 ÷1 3 1
÷2 ÷3 1 1
3 ÷2 4 ÷2
÷1
4
÷3
3
¸
¸
¸
¸
~

1 ÷1 3 1
2 ÷1 1 ÷3
÷2 ÷3 1 1
3 ÷2 4 ÷2
4
÷1
÷3
3
¸
¸
¸
¸
~

1 ÷1 3 1
0 ÷1 5 5
0 ÷5 7 3
0 ÷1 5 5
4
9
5
9
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
2\
1
÷\
2
2\
1
+ \
3
3\
1
÷\
4
~

1 ÷1 3 1
0 ÷1 5 5
0 0 18 22
0 0 0 0
4
9
40
0
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
5\
2
÷\
3
\
2
÷\
3
Dakle, :c:o¹ = 3.
Zadatak 8.17 U zavisnosti od realnog parametra \ odrediti rang matrice
¹ =

\ 1 1
1 \ 1
1 1 \
¸
¸
.
Rješenje:
¹ =

\ 1 1
1 \ 1
1 1 \
¸
¸
~

1 1 \
1 \ 1
\ 1 1
¸
¸
81
Barakovi´c Elvis Matematika
~

1 1 \
0 \ ÷1 1 ÷\
0 1 ÷\ 1 ÷\
2
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
÷\
1
\
3
÷\\
1
~

1 1 \
0 \ ÷1 1 ÷\
0 0 2 ÷\ ÷\
2
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
\
3
+ \
2
=

1 1 \
0 \ ÷1 1 ÷\
0 0 (1 ÷\) (2 + \)
¸
¸
Diskusija:
1. ako je \ = 1 tada je :c:o¹ = 1 jer je
¹ =

1 1 1
0 0 0
0 0 0
¸
¸
2. ako je \ = ÷2 tada je :c:o¹ = 2 jer je
¹ =

1 1 1
0 ÷3 3
0 0 0
¸
¸
3. ako je \ = 1 i \ = ÷2 tada je :c:o¹ = 3.
Zadatak 8.18 U zavisnosti od realnog parametra \ odrediti rang matrice
¹ =

1 1 4 3
4 10 1 \
7 17 3 1
2 4 3 2
¸
¸
¸
¸
.
82
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
¹ =

1 1 4 3
4 10 1 \
7 17 3 1
2 4 3 2
¸
¸
¸
¸
~

1 1 4 3
0 6 ÷15 \ ÷12
0 10 ÷25 ÷20
0 2 ÷5 ÷4
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
÷4\
1
\
3
÷7\
1
\
4
÷2\
1
~

1 1 4 3
0 2 ÷5 ÷4
0 6 ÷15 \ ÷12
0 10 ÷25 ÷20
¸
¸
¸
¸
~

1 1 4 3
0 2 ÷5 ÷4
0 0 0 \
0 0 0 0
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
\
3
÷3\
2
\
4
÷5\
2
Diskusija:
1. ako je \ = 0 tada je :c:o¹ = 2.
2. ako je \ = 0 tada je :c:o¹ = 3.
83
Barakovi´c Elvis Matematika
9 Sistemi linearnih jednaµcina
Zadatak 9.1 Ispitati saglasnost i riješiti sistem
4r ÷3n ÷2. = 1
÷2r + n + 3. = ÷1
r + n ÷. = 2

.
Rješenje:
Matrica koe…cijenata i proširena matrica ovog sistema je
¹ =

4 ÷3 ÷2
÷2 1 3
1 1 ÷1
¸
¸
¹
j
=

4 ÷3 ÷2
÷2 1 3
1 1 ÷1

1
÷1
2
¸
¸
.
Odredimo rang proširene matrice:
¹
j
=

4 ÷3 ÷2
÷2 1 3
1 1 ÷1

1
÷1
2
¸
¸
~

1 1 ÷1
÷2 1 3
4 ÷3 ÷2

2
÷1
1
¸
¸
~

1 1 ÷1
0 3 1
0 7 ÷2

2
3
7
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
2 \
1
+ \
2
4 \
1
÷\
3
~

1 1 ÷1
0 3 1
0 0 13

2
3
0
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
7 \
2
÷3 \
3
Odavdje vidimo da je :c:o (¹) = 3 i :c:o (¹
j
) = 3 pa je sistem saglasan.
Formirajmo novi sistem
r + n ÷. = 2
3n + . = 3
13. = 0

.
Iz tre´ce jednaµcine vidimo da je . = 0 i ako to uvrstimo u drugu jednaµcinu
dobi´cemo
3n + 0 = 3
3n = 3 == n = 1.
84
Barakovi´c Elvis Matematika
Uvrštavaju´ci . = 0 i n = 1 u prvu jednaµcinu, dobijamo
r + 1 ÷0 = 2
r + 1 = 2 == r = 2.
Rješenje sistema je
(r. n. .) = (1. 1. 0) .
Zadatak 9.2 Ispitati saglasnost i riješiti sistem
3r ÷2n + . = 2
÷r + n ÷3. = ÷3
2r ÷n ÷2. = ÷1

.
Rješenje:
Matrica koe…cijenata i proširena matrica ovog sistema je
¹ =

3 ÷2 1
÷1 1 ÷3
2 ÷1 ÷2
¸
¸
¹
j
=

3 ÷2 1
÷1 1 ÷3
2 ÷1 ÷2

2
÷3
÷1
¸
¸
.
Odredimo rang proširene matrice:
¹
j
=

3 ÷2 1
÷1 1 ÷3
2 ÷1 ÷2

2
÷3
÷1
¸
¸
~

÷1 1 ÷3
2 ÷1 ÷2
3 ÷2 1

÷3
÷1
2
¸
¸
~

÷1 1 ÷3
0 1 ÷8
0 1 ÷8

÷3
÷7
7
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
2 \
1
+ \
2
3 \
1
+ \
3
~

÷1 1 ÷3
0 1 ÷8
0 0 0

÷3
÷7
0
¸
¸
.
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
\
2
÷\
3
Odavdje vidimo da je :c:o (¹) = 2 i :c:o (¹
j
) = 2 pa je sistem saglasan.
Formirajmo novi sistem
÷r + n ÷3. = ÷3
n ÷8. = ÷7
¸
.
85
Barakovi´c Elvis Matematika
Ovaj sistem ima tri nepoznate a dvije jednaµcine. Zato jednu nepoznatu
biramo proizvoljno.
Neka je, recimo, . = c gdje je c ÷ R.
Ako . = c uvrstimo u drugu jednaµcinu, dobijamo
n ÷8c = ÷7 == n = ÷7 + 8c.
Ako n = ÷7 + 8c i . = c uvrstimo u prvu jednaµcinu, dobijamo
÷r ÷7 + 8c ÷3c = ÷3
÷r ÷7 + 5c = ÷3
÷r = 4 ÷5c == r = ÷4 + 5c
Rješenje sistema je
(r. n. .) = (÷4 + 5c. ÷7 + 8c. c) . c ÷ R.
Zadatak 9.3 Ispitati saglasnost i riješiti sistem
2r ÷n + 3. + t = 4
r + n + . + t = 3
÷r + 2n ÷3. ÷t = ÷4
r + n + 2. ÷2t = 3

.
Rješenje:
Matrica koe…cijenata i proširena matrica ovog sistema je
¹ =

2 ÷1 3 1
1 1 1 1
÷1 2 ÷3 ÷1
1 1 2 ÷2
¸
¸
¸
¸
¹
j
=

2 ÷1 3 1
1 1 1 1
÷1 2 ÷3 ÷1
1 1 2 ÷2

4
3
÷4
2
¸
¸
¸
¸
86
Barakovi´c Elvis Matematika
Odredimo rang proširene matrice:
¹
j
=

2 ÷1 3 1
1 1 1 1
÷1 2 ÷3 ÷1
1 1 2 ÷2

4
3
÷4
2
¸
¸
¸
¸
~

1 1 1 1
1 1 2 ÷2
÷1 2 ÷3 ÷1
2 ÷1 3 1

3
2
÷4
4
¸
¸
¸
¸
~

1 1 1 1
0 0 ÷1 3
0 3 ÷2 0
0 3 ÷1 1

3
1
÷1
2
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
1
÷\
2
\
1
+ \
3
2 \
1
÷\
4
~

1 1 1 1
0 3 ÷2 0
0 3 ÷1 1
0 0 ÷1 3

3
÷1
2
1
¸
¸
¸
¸
~

1 1 1 1
0 3 ÷2 0
0 0 ÷1 ÷1
0 0 ÷1 3

3
÷1
÷3
1
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
\
1
+ \
3
\
4
j:cji:c:c
~

1 1 1 1
0 3 ÷2 0
0 0 ÷1 ÷1
0 0 0 ÷4

3
÷1
÷3
÷4
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
\
3
j:cji:c:c
\
3
÷\
4
Odavdje vidimo da je :c:o (¹) = 4 i :c:o (¹
j
) = 4 pa je sistem saglasan.
Formirajmo novi sistem
r + n + . + t = 3
3n ÷2. = ÷1
÷. ÷t = ÷3
÷4t = ÷4

.
Iz µcetvrte jednaµcine vidimo da je t = 1.
Ako t = 1 uvrstimo u tre´cu jednaµcinu dobi´cemo
÷. ÷1 = ÷3
÷. = ÷2 == . = 2.
87
Barakovi´c Elvis Matematika
Ako . = 2 i t = 1 uvrstimo u drugu jednaµcinu, dobi´cemo
3n ÷4 = ÷1
3n = 3 == n = 1.
Ako n = 1, . = 2 i t = 1 uvrstimo u prvu jednaµcinu, dobi´cemo
r + 1 + 2 + 1 = 3 == r = ÷1.
Rješenje sistema je
(r. n. .. t) = (÷1. 1. 2. 1) .
Zadatak 9.4 Ispitati saglasnost i riješiti sistem
2r + 3n ÷4. + t = 2
r + n ÷. + 3t = 4
÷r + 3n ÷2. + 2t = 2
3r + 4n ÷5. + 4t = 6

.
Rješenje:
Matrica koe…cijenata i proširena matrica ovog sistema je
¹ =

2 3 ÷4 1
1 1 ÷1 3
÷1 3 ÷2 2
3 4 ÷5 4
¸
¸
¸
¸
¹
j
=

2 3 ÷4 1
1 1 ÷1 3
÷1 3 ÷2 2
3 4 ÷5 4

2
4
2
6
¸
¸
¸
¸
.
88
Barakovi´c Elvis Matematika
Odredimo rang proširene matrice:
¹
j
=

2 3 ÷4 1
1 1 ÷1 3
÷1 3 ÷2 2
3 4 ÷5 4

2
4
2
6
¸
¸
¸
¸
~

1 1 ÷1 3
÷1 3 ÷2 2
2 3 ÷4 1
3 4 ÷5 4

4
2
2
6
¸
¸
¸
¸
~

1 1 ÷1 3
0 4 ÷3 5
0 ÷1 2 5
0 ÷1 2 5

4
6
6
6
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
1
+ \
2
2\
1
÷\
3
3\
1
÷\
4
~

1 1 ÷1 3
0 4 ÷3 5
0 0 5 25
0 0 0 0

4
6
30
0
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
\
2
+ 4\
3
\
3
÷\
4
Odavdje vidimo da je :c:o (¹) = 3 i :c:o (¹
j
) = 3 pa je sistem saglasan.
Formirajmo novi sistem
r + n ÷. + 3t = 4
4n ÷3. + 5t = 6
5. + 25t = 30

.
Ovaj sistem ima µcetiri nepoznate a tri jednaµcine.
Znaµci, jednu nepoznatu uzimamo proizvoljno.
Neka je, npr. t = c (c ÷ R) .
Iz tre´ce jednaµcine imamo
5. + 25c = 30
. + 5c = 6 == . = 6 ÷5c.
Ako . = 6 ÷5c i t = c uvrstimo u drugu jednaµcinu, dobijamo
4n ÷3 (6 ÷5c) + 5c = 6
4n ÷18 + 15c + 5c = 6
4n = 24 ÷20c == n = 6 ÷5c.
Ako n = 6 ÷5c. . = 6 ÷5c i t = c uvrstimo u prvu jednaµcinu, dobijamo
r + 6 ÷5c ÷6 + 5c + 3c = 4
r + 3c = 4 == r = 4 ÷3c.
89
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje sistema je
(r. n. .. t) = (4 ÷3c. 6 ÷5c. 6 ÷5c. c) (c ÷ R) .
Zadatak 9.5 Ispitati saglasnost i riješiti sistem
3r ÷2n + 2. = 3
r + n ÷. = 1
4r ÷n + . = 4
2r ÷3n + 3. = 2

.
Rješenje:
Matrica koe…cijenata i proširena matrica ovog sistema je
¹ =

3 ÷2 2
1 1 ÷1
4 ÷1 1
2 ÷3 3
¸
¸
¸
¸
¹
j
=

3 ÷2 2
1 1 ÷1
4 ÷1 1
2 ÷3 3

3
1
4
2
¸
¸
¸
¸
.
Odredimo rang proširene matrice:
¹
j
=

3 ÷2 2
1 1 ÷1
4 ÷1 1
2 ÷3 3

3
1
4
2
¸
¸
¸
¸
~

1 1 ÷1
3 ÷2 2
4 ÷1 1
2 ÷3 3

1
3
4
2
¸
¸
¸
¸
~

1 1 ÷1
0 ÷5 5
0 ÷5 5
0 ÷5 5

1
0
0
0
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
÷3\
1
\
3
÷4\
1
\
4
÷2\
1
~

1 1 ÷1
0 ÷5 5
0 0 0
0 0 0

1
0
0
0
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
\
3
÷\
2
\
4
÷\
2
90
Barakovi´c Elvis Matematika
Odavdje vidimo da je :c:o (¹) = 2 i :c:o (¹
j
) = 2 pa je sistem saglasan.
Formirajmo novi sistem
r + n ÷. = 1
÷5n + 5. = 0
¸
.
Ovaj sistem ima tri nepoznate a dvije jednaµcine.
Znaµci, jednu nepoznatu uzimamo proizvoljno.
Neka je, npr. . = c (c ÷ R) .
Iz druge jednaµcine imamo
÷5n + 5c = 0
÷5n = ÷5c == n = c.
Ako n = c i . = c uvrstimo u prvu jednaµcinu, dobijamo
r + n ÷. = 1
r + c ÷c = 1 == r = 1.
Rješenje sistema je
(r. n. .) = (1. c. c) (c ÷ R) .
Zadatak 9.6 Ispitati saglasnost i riješiti sistem
3r ÷2n + . + t = 3
2r + n ÷2. ÷t = 0
r + 2n ÷. + t = 3
3r + 3n ÷3. = 3

.
Rješenje:
Matrica koe…cijenata i proširena matrica ovog sistema je
¹ =

3 ÷2 1 1
2 1 ÷2 ÷1
1 2 ÷1 1
3 3 ÷3 0
¸
¸
¸
¸
¹
j
=

3 ÷2 1 1
2 1 ÷2 ÷1
1 2 ÷1 1
3 3 ÷3 0

3
0
3
3
¸
¸
¸
¸
.
91
Barakovi´c Elvis Matematika
Odredimo rang proširene matrice:
¹
j
=

3 ÷2 1 1
2 1 ÷2 ÷1
1 2 ÷1 1
3 3 ÷3 0

3
0
3
3
¸
¸
¸
¸
~

1 2 ÷1 1
2 1 ÷2 ÷1
3 ÷2 1 1
3 3 ÷3 0

3
0
3
3
¸
¸
¸
¸
~

1 2 ÷1 1
0 ÷3 0 ÷3
0 ÷8 4 ÷2
0 ÷3 0 ÷3

3
÷6
÷6
÷6
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
÷2\
1
\
3
÷3\
1
\
4
÷3\
1
~

1 2 ÷1 1
0 ÷3 0 ÷3
0 0 ÷12 ÷18
0 0 0 0

3
÷6
÷30
0
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
8\
2
÷3\
3
\
2
÷\
4
Odavdje vidimo da je :c:o (¹) = 3 i :c:o (¹
j
) = 3 pa je sistem saglasan.
Formirajmo novi sistem
r + 2n ÷. + t = 3
÷3n ÷3t = ÷6
÷12. ÷18t = ÷30

==
r + 2n ÷. + t = 3
n + t = 2
2. + 3t = 5

.
Ovaj sistem ima µcetiri nepoznate a tri jednaµcine.
Znaµci, jednu nepoznatu uzimamo proizvoljno.
Neka je, npr. t = c (c ÷ R) .
Iz tre´ce jednaµcine imamo
2. + 3c = 5
2. = 5 ÷3c == . =
5 ÷3c
2
.
Ako . =
53c
2
i t = c uvrstimo u drugu jednaµcinu, dobijamo
n + c = 2 == n = 2 ÷c.
92
Barakovi´c Elvis Matematika
Ako n = 2 ÷c. . =
53c
2
i t = c uvrstimo u prvu jednaµcinu, dobijamo
r + 2 (2 ÷c) ÷
5 ÷3c
2
+ c = 3
r + 4 ÷2c ÷
5 ÷3c
2
+ c = 3
r +
8 ÷4c ÷5 + 3c + 2c
2
= 3
r +
3 + c
2
= 3
r = 3 ÷
3 + c
2
== r =
3 ÷c
2
.
Rješenje sistema je
(r. n. .. t) =

3 ÷c
2
. 2 ÷c.
5 ÷3c
2
. c

(c ÷ R) .
Zadatak 9.7 Ispitati saglasnost i riješiti sistem
2r + 2n ÷. + 3t = 6
3r + n ÷3. + t = 2
5r + 3n ÷4. + 4t = 8
r ÷n ÷2. ÷2t = ÷4

.
Rješenje:
Matrica koe…cijenata i proširena matrica ovog sistema je
¹ =

2 2 ÷1 3
3 1 ÷3 1
5 3 ÷4 4
1 ÷1 ÷2 ÷2
¸
¸
¸
¸
¹
j
=

2 2 ÷1 3
3 1 ÷3 1
5 3 ÷4 4
1 ÷1 ÷2 ÷2

6
2
8
4
¸
¸
¸
¸
.
93
Barakovi´c Elvis Matematika
Odredimo rang proširene matrice:
¹
j
=

2 2 ÷1 3
3 1 ÷3 1
5 3 ÷4 4
1 ÷1 ÷2 ÷2

6
2
8
÷4
¸
¸
¸
¸
~

1 ÷1 ÷2 ÷2
2 2 ÷1 3
3 1 ÷3 1
5 3 ÷4 4

÷4
6
2
8
¸
¸
¸
¸
~

1 ÷1 ÷2 ÷2
0 ÷4 ÷3 ÷7
0 ÷4 ÷3 ÷7
0 ÷8 ÷6 ÷14

÷4
÷14
÷14
÷28
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
2\
1
÷\
2
3\
1
÷\
3
5\
1
÷3\
4
~

1 ÷1 ÷2 ÷2
0 ÷4 ÷3 ÷7
0 0 0 0
0 0 0 0

÷4
÷14
0
0
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
2\
1
÷\
2
\
2
÷\
3
2\
2
÷\
4
Odavdje vidimo da je :c:o (¹) = 2 i :c:o (¹
j
) = 2 pa je sistem saglasan.
Formirajmo novi sistem
r ÷n ÷2. ÷2t = ÷4
÷4n ÷3. ÷7t = ÷14
¸
.
Ovaj sistem ima µcetiri nepoznate a dvije jednaµcine.
Znaµci, dvije nepoznate uzimamo proizvoljno.
Neka je, npr. . = c. t = (c. ÷ R) .
Iz druge jednaµcine imamo
÷4n ÷3c ÷7 = ÷14
÷4n = ÷14 + 3c + 7 == n =
14 ÷3c ÷7
4
.
94
Barakovi´c Elvis Matematika
Ako n =
143c7o
4
. . = c. t = uvrstimo u prvu jednaµcinu, dobijamo
r ÷
14 ÷3c ÷7
4
÷2c ÷2 = ÷4
r +
÷14 + 3c + 7 ÷8c ÷8
4
= ÷4
r +
÷14 ÷5c ÷
4
= ÷4
r = ÷4 ÷
÷14 ÷5c ÷
4
r =
÷16 + 14 + 5c +
4
== r =
÷2 + 5c +
4
.
Rješenje sistema je
(r. n. .. t) =

÷2 + 5c +
4
.
14 ÷3c ÷7
4
. c.

(c. ÷ R) .
Zadatak 9.8 Ispitati saglasnost sistema i u sluµcaju saglasnosti riješiti sis-
tem matriµcnom metodom
2r ÷n + . ÷3t = ÷1
r ÷n + 3. + t = 4
÷2r ÷3n + . + t = ÷3
3r ÷2n + 4. ÷2t = 3

.
Rješenje:
Matrica koe…cijenata i proširena matrica ovog sistema je
¹ =

2 ÷1 1 ÷3
1 ÷1 3 1
÷2 ÷3 1 1
3 ÷2 4 ÷2
¸
¸
¸
¸
¹
j
=

2 ÷1 1 ÷3
1 ÷1 3 1
÷2 ÷3 1 1
3 ÷2 4 ÷2

÷1
4
÷3
3
¸
¸
¸
¸
.
95
Barakovi´c Elvis Matematika
Odredimo rang proširene matrice:
¹
j
=

2 ÷1 1 ÷3
1 ÷1 3 1
÷2 ÷3 1 1
3 ÷2 4 ÷2

÷1
4
÷3
3
¸
¸
¸
¸
~

1 ÷1 3 1
2 ÷1 1 ÷3
÷2 ÷3 1 1
3 ÷2 4 ÷2

4
÷1
÷3
3
¸
¸
¸
¸
~

1 ÷1 3 1
0 ÷1 5 5
0 ÷5 7 3
0 ÷1 5 5

4
9
5
9
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
2\
1
÷\
2
2\
1
+ \
3
3\
1
÷\
4
~

1 ÷1 3 1
0 ÷1 5 5
0 0 18 22
0 0 0 0

4
9
40
0
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
5\
2
÷\
3
\
2
÷\
3
Odavdje vidimo da je :c:o (¹) = 3 i :c:o (¹
j
) = 3 pa je sistem saglasan.
Formirajmo novi sistem
r ÷n + 3. + t = 4
÷n + 5. + 5t = 9
18. + 22t = 40

.
Ovaj sistem ima µcetiri nepoznate a tri jednaµcine.
Znaµci, jednu nepoznatu uzimamo proizvoljno.
Neka je, npr. t = c (c ÷ R) .
Sada sistem ima oblik
r ÷n + 3. = 4 ÷c
÷n + 5. = 9 ÷5c
9. = 20 ÷11c

.
Ovaj sistem je ekvivalentan matriµcnoj jednaµcini
¹A = 1
gdje su
¹ =

1 ÷1 3
0 ÷1 5
0 0 9
¸
¸
. A =

r
n
.
¸
¸
. 1 =

4 ÷c
9 ÷5c
20 ÷11c
¸
¸
.
96
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje matriµcne jednaµcine je matrica A = ¹
1
1.
Izraµcunajmo matricu ¹
1
na osnovu formule
¹
1
=
1
det ¹
cd,¹.
Determinanta matrice ¹ je
det ¹ =

1 ÷1 3
0 ÷1 5
0 0 9

= ÷9
Kofaktori matrice ¹ su
¹
11
=

÷1 5
0 9

= ÷9 ¹
12
= ÷

0 5
0 9

= 0 ¹
13
=

0 ÷1
0 0

= 0
¹
21
= ÷

÷1 3
0 9

= 9 ¹
22
=

1 3
0 9

= 9 ¹
23
= ÷

1 ÷1
0 0

= 0
¹
31
=

÷1 3
÷1 5

= ÷2 ¹
32
= ÷

1 3
0 5

= ÷5 ¹
33
=

1 ÷1
0 ÷1

= ÷1
pa je adjungovana matrica
cd,¹ =

÷9 9 ÷2
0 9 ÷5
0 0 ÷1
¸
¸
.
Inverzna matrica matrice ¹ je
¹
1
=
1
÷9

÷9 9 ÷2
0 9 ÷5
0 0 ÷1
¸
¸
=

1 ÷1
2
9
0 ÷1
5
9
0 0
1
9
¸
¸
.
Sada je
A = ¹
1
1 =

1 ÷1
2
9
0 ÷1
5
9
0 0
1
9
¸
¸

4 ÷c
9 ÷5c
20 ÷11c
¸
¸
=

5+14c
9
1910c
9
2011c
9
¸
¸
pa je
r =
÷5 + 14c
9
n =
19 ÷10c
9
. =
20 ÷11c
9
. c ÷ R
rješenje sistema.
97
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 9.9 Ispitati saglasnost sistema i u sluµcaju saglasnosti riješiti sis-
tem metodom determinanti
2r ÷n + . ÷3t = ÷1
r ÷n + 3. + t = 4
÷2r ÷3n + . + t = ÷3
3r ÷2n + 4. ÷2t = 3

.
Rješenje:
Matrica koe…cijenata i proširena matrica ovog sistema je
¹ =

2 ÷1 1 ÷3
1 ÷1 3 1
÷2 ÷3 1 1
3 ÷2 4 ÷2
¸
¸
¸
¸
¹
j
=

2 ÷1 1 ÷3
1 ÷1 3 1
÷2 ÷3 1 1
3 ÷2 4 ÷2

÷1
4
÷3
3
¸
¸
¸
¸
.
Odredimo rang proširene matrice:
¹
j
=

2 ÷1 1 ÷3
1 ÷1 3 1
÷2 ÷3 1 1
3 ÷2 4 ÷2

÷1
4
÷3
3
¸
¸
¸
¸
~

1 ÷1 3 1
2 ÷1 1 ÷3
÷2 ÷3 1 1
3 ÷2 4 ÷2

4
÷1
÷3
3
¸
¸
¸
¸
~

1 ÷1 3 1
0 ÷1 5 5
0 ÷5 7 3
0 ÷1 5 5

4
9
5
9
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
2\
1
÷\
2
2\
1
+ \
3
3\
1
÷\
4
~

1 ÷1 3 1
0 ÷1 5 5
0 0 18 22
0 0 0 0

4
9
40
0
¸
¸
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
2
j:cji:c:c
5\
2
÷\
3
\
2
÷\
3
Odavdje vidimo da je :c:o (¹) = 3 i :c:o (¹
j
) = 3 pa je sistem saglasan.
98
Barakovi´c Elvis Matematika
Formirajmo novi sistem
r ÷n + 3. + t = 4
÷n + 5. + 5t = 9
18. + 22t = 40

.
Ovaj sistem ima µcetiri nepoznate a tri jednaµcine.
Znaµci, jednu nepoznatu uzimamo proizvoljno.
Neka je, npr. t = c (c ÷ R) .
Sada sistem ima oblik
r ÷n + 3. = 4 ÷c
÷n + 5. = 9 ÷5c
9. = 20 ÷11c

.
Izraµcunajmo determinante 1. 1
a
. 1
&
. 1
:
:
1 =

1 ÷1 3
0 ÷1 5
0 0 9

= ÷9
1
a
=

4 ÷c ÷1 3
9 ÷5c ÷1 5
20 ÷11c 0 9

= 5 ÷14c
1
&
=

1 4 ÷c 3
0 9 ÷5c 5
0 20 ÷11c 9

= ÷19 + 10c
1
:
=

1 ÷1 4 ÷c
0 ÷1 9 ÷5c
0 0 20 ÷11c

= ÷20 + 11c
pa je
r =
1
a
1
=
÷5 + 14c
9
n =
1
&
1
=
19 ÷10c
9
. =
1
:
1
=
20 ÷11c
9
. c ÷ R
rješenje sistema.
99
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 9.10 U zavisnosti od realnog parametra \ diskutovati rješenja sis-
tema
\r + n + . = 1
r + \n + . = \
r + n + \. = \
2

.
Rješenje:
Izraµcunajmo determinante 1. 1
a
. 1
&
. 1
:
:
1 =

\ 1 1
1 \ 1
1 1 \

=

\ 1 1
1 \ 1
1 1 \

\ 1
1 \
1 1
=
=

\
3
+ 1 + 1

÷(\ + \ + \) = \
3
÷3\ + 2 =
= \
3
÷\ ÷2\ + 2 = \

\
2
÷1

÷2 (\ ÷1) =
= \(\ ÷1) (\ + 1) ÷2 (\ ÷1) =
= (\ ÷1) [\(\ + 1) ÷2] = (\ ÷1)

\
2
+ \ ÷2

=
= (\ ÷1)

\
2
+ 2\ ÷\ ÷2

= (\ ÷1) [\(\ + 2) ÷(\ + 2)] =
= (\ ÷1) (\ ÷1) (\ + 2) = (\ ÷1)
2
(\ + 2) .
1
a
=

1 1 1
\ \ 1
\
2
1 \

1 1
\ \
\
2
1
=
=

\
2
+ \
2
+ \

÷

\
3
+ 1 + \
2

=
= ÷\
3
+ \
2
+ \ ÷1 = ÷

\
3
÷\
2

+ (\ ÷1) =
= ÷\
2
(\ ÷1) + (\ ÷1) = (\ ÷1)

1 ÷\
2

=
= (\ ÷1) (1 ÷\) (1 + \) = ÷(\ ÷1) (\ ÷1) (\ + 1) =
= ÷(\ ÷1)
2
(\ + 1) .
1
&
=

\ 1 1
1 \ 1
1 \
2
\

\ 1
1 \
1 \
2
=
=

\
3
+ 1 + \
2

÷

\ + \
3
+ \

=
= \
2
÷2\ + 1 = (\ ÷1)
2
.
100
Barakovi´c Elvis Matematika
1
:
=

\ 1 1
1 \ \
1 1 \
2

\ 1
1 \
1 1
=
=

\
4
+ \ + 1

÷

\ + \
2
+ \
2

=
= \
4
÷2\
2
+ 1 =

\
2
÷1

2
=
= ((\ ÷1) (\ + 1))
2
= (\ ÷1)
2
(\ + 1)
2
.
Dakle,
1 = (\ ÷1)
2
(\ + 2)
1
a
= ÷(\ ÷1)
2
(\ + 1)
1
&
= (\ ÷1)
2
1
:
= (\ ÷1)
2
(\ + 1)
2
Diskusija:
1. Ako je 1 = 0, tj. \ = 1 i \ = ÷2. tada je sistem saglasan i rješenja su
data sa
r =
1
a
1
=
÷(\ ÷1)
2
(\ + 1)
(\ ÷1)
2
(\ + 2)
= ÷
\ + 1
\ + 2
n =
1
&
1
=
(\ ÷1)
2
(\ ÷1)
2
(\ + 2)
=
1
\ + 2
. =
1
:
1
=
(\ ÷1)
2
(\ + 1)
2
(\ ÷1)
2
(\ + 2)
=
(\ + 1)
2
\ + 2
.
2. Ako je 1 = 0, tj. \ = 1 ili \ = ÷2. tada je sistem neodre†en.
* Za \ = 1 imamo da je 1 = 1
a
= 1
&
= 1
:
= 0 pa sistem ima beskonaµcno
mnogo rješenja.
Uvrštavaju´ci \ = 1 u poµcetni sistem, dobijamo da je sistem ekviva-
lentan samo jednoj jednaµcini r + n + . = 1. Budu´ci da imamo jednu
jednaµcinu a tri nepoznate, onda dvije nepoznate biramo proizvoljno.
Neka su npr. n = c i . = . (c. ÷ R) . Tada je r = 1 ÷c ÷. pa je
rješenje sistema
(r. n. .) = (1 ÷c ÷. c. ) (c. ÷ R) .
101
Barakovi´c Elvis Matematika
** Za \ = ÷2 imamo da je 1 = 0 ali je 1
a
= 9 pa sistem nema rješenja.
Zadatak 9.11 U zavisnosti od realnog parametra c diskutovati rješenja sis-
tema
(c ÷1) r + n ÷. = 2c ÷1
(2c ÷5) r + 4n ÷5. = c + 2
(2c ÷3) r + n + (c ÷3) . = c + 1

.
Rješenje:
Izraµcunajmo determinante 1. 1
a
. 1
&
. 1
:
:
1 =

c ÷1 1 ÷1
2c ÷5 4 ÷5
2c ÷3 1 c ÷3

= 2c(c ÷2)
1
a
=

2c ÷1 1 ÷1
c + 2 4 ÷5
c + 1 1 c ÷3

= (c ÷2) (7c ÷5)
1
&
=

c ÷1 2c ÷1 ÷1
2c ÷5 c + 2 ÷5
2c ÷3 c + 1 c ÷3

= ÷c (c ÷2) (3c ÷1)
1
:
=

c ÷1 1 2c ÷1
2c ÷5 4 c + 2
2c ÷3 1 c + 1

= ÷(c ÷2) (9c ÷5) .
Diskusija:
1. Ako je 1 = 0 tj 2c(c ÷2) = 0 a to je sluµcaj kada je c = 0 i c = 2, tada
je sistem saglasan i rješenja su data sa
r =
1
a
1
=
(c ÷2) (7c ÷5)
2c(c ÷2)
=
7c ÷5
2c
n =
1
&
1
=
÷c (c ÷2) (3c ÷1)
2c(c ÷2)
= ÷
3c ÷1
2
. =
1
:
1
=
÷(c ÷2) (9c ÷5)
2c(c ÷2)
= ÷
9c ÷5
2c
.
2. Ako je 1 = 0, tj. c = 0 ili c = 2. tada je sistem neodre†en.
* Za c = 2 imamo da je 1 = 1
a
= 1
&
= 1
:
= 0 pa sistem ima beskonaµcno
mnogo rješenja.
Uvrštavaju´ci c = 2 u poµcetni sistem, dobijamo da je sistem jednaµcina
r + n ÷. = 3
÷r + 4n ÷5. = 4
r + n ÷. = 3

.
102
Barakovi´c Elvis Matematika
Ispitajmo saglasnost ovog sistema: Proširena matrica sistema je
¹
j
=

1 1 ÷1 3
÷1 4 ÷5 4
1 1 ÷1 3
¸
¸
.
Odredimo njen rang:
¹
j
=

1 1 ÷1 3
÷1 4 ÷5 4
1 1 ÷1 3
¸
¸
~

1 1 ÷1 3
0 5 ÷6 7
0 0 0 0
¸
¸
\
1
j:cji:c:c
\
1
+ \
2
\
1
÷\
2
Formirajmo novi sistem
r + n ÷. = 3
5n ÷6. = 7
¸
.
Ovaj sistem ima tri nepoznate a dvije jednaµcine, pa jednu nepoznatu
biramo proizvoljno. Neka je, recimo . = c. c ÷ R. Sada, iz druge
jednaµcine imamo
5n ÷6c = 7 == n =
7 ÷6c
5
.
Uvrštavaju´ci n =
76c
5
i . = c u prvu jednaµcinu dobijamo
r +
7 ÷6c
5
÷c = 3 == r =
8 ÷c
5
.
Dakle, rješenje sistema je
(r. n. .) =

8 ÷c
5
.
7 ÷6c
5
. c

** Za c = 0 imamo da je 1 = 0 ali je 1
a
= 0 pa sistem nema rješenja.
103
Barakovi´c Elvis Matematika
10 Limes funkcije
Zadatak 10.1
lim
a!1
4r
2
÷3r + 1
2r
2
÷2r + 3
= lim
a!1
4r
2
÷3r + 1
2r
2
÷2r + 3
: r
2
: r
2
= lim
a!1
4 ÷
3
a
+
1
a
2
2 ÷
2
a
+
3
a
2
=
=
4 ÷0 + 0
2 ÷0 + 0
= 2.
Zadatak 10.2
lim
a!2
r
2
÷4
r ÷2
= lim
a!2
(r ÷2) (r + 2)
r ÷2
= lim
a!2
(r + 2) = 4.
Zadatak 10.3
lim
a!5
r
2
÷7r + 10
r
2
÷9r + 20
= lim
a!5
(r ÷5) (r ÷2)
(r ÷5) (r ÷4)
= lim
a!5
r ÷2
r ÷4
=
5 ÷2
5 ÷4
= 3.
Zadatak 10.4
lim
a!1

r ÷

r
2
÷10r

= lim
a!1
r ÷

r
2
÷10r
1

r +

r
2
÷10r
r +

r
2
÷10r
=
= lim
a!1
r
2
÷

r
2
÷10r

2
r +

r
2
÷10r
= lim
a!1
r
2
÷r
2
+ 10r
r +

r
2
÷10r
=
= lim
a!1
10r
r +

r
2
÷10r
: r
: r
= lim
a!1
10
1 +
p
a
2
10a
a
=
= lim
a!1
10
1 +

a
2
10a
a
2
= lim
a!1
10
1 +

1 ÷
10
a
=
=
10
1 +

1 ÷0
=
10
2
= 5.
Zadatak 10.5
lim
a!0
3

1 + r
2
÷1
r
2
= lim
a!0
3

1 + r
2
÷1
r
2

3

1 + r
2

2
+
3

1 + r
2
+ 1

3

1 + r
2

2
+
3

1 + r
2
+ 1
=
= lim
a!0

3

1 + r
2

3
÷1
3
r
2

3

1 + r
2

2
+
3

1 + r
2
+ 1
=
104
Barakovi´c Elvis Matematika
= lim
a!0
1 + r
2
÷1
r
2

3

1 + r
2

2
+
3

1 + r
2
+ 1
=
= lim
a!0
r
2
r
2

3

1 + r
2

2
+
3

1 + r
2
+ 1
=
= lim
a!0
r
2
r
2

3

1 + r
2

2
+
3

1 + r
2
+ 1
=
= lim
a!0
1
3

1 + r
2
2
+
3

1 + r
2
+ 1
=
1
3
.
Zadatak 10.6
lim
a!1
3

r ÷1

r ÷1
=

::,c:c
r = t
6
r ÷1 == t ÷1
¸
¸
= lim
t!1
t
2
÷1
t
3
÷1
=
= lim
t!1
(t ÷1) (t + 1)
(t ÷1) (t
2
+ t + 1)
= lim
t!1
t + 1
t
2
+ t + 1
=
2
3
.
Zadatak 10.7
lim
a!3
r ÷3

r + 1 ÷2
= lim
a!3
r ÷3

r + 1 ÷2

r + 1 + 2

r + 1 + 2
=
= lim
a!3
(r ÷3)

r + 1 + 2

r + 1

2
÷2
2
=
= lim
a!3
(r ÷3)

r + 1 + 2

r + 1 ÷4
=
= lim
a!3
(r ÷3)

r + 1 + 2

r ÷3
=
= lim
a!3

r + 1 + 2

= 4.
Zadatak 10.8
lim
a!7
2 ÷

r ÷3
r
2
÷49
= lim
a!7
2 ÷

r ÷3
r
2
÷49

2 +

r ÷3
2 +

r ÷3
=
= lim
a!7
2
2
÷

r ÷3

2
(r
2
÷49)

2 +

r ÷3
=
= lim
a!7
4 ÷(r ÷3)
(r
2
÷49)

2 +

r ÷3
=
105
Barakovi´c Elvis Matematika
= lim
a!7
7 ÷r
(r ÷7) (r + 7)

2 +

r ÷3
=
= lim
a!7
÷(r ÷7)
(r ÷7) (r + 7)

2 +

r ÷3
=
= lim
a!7
1
(r + 7)

2 +

r ÷3
=
= ÷
1
14 4
= ÷
1
56
.
Zadatak 10.9
lim
a!4
r
2
÷16

r + 5 ÷3
= lim
a!4
r
2
÷16

r + 5 ÷3

r + 5 + 3

r + 5 + 3
=
= lim
a!4
(r
2
÷16)

r + 5 + 3

r + 5

2
÷3
2
=
= lim
a!4
(r ÷4) (r + 4)

r + 5 + 3

r + 5 ÷9
=
= lim
a!4
(r ÷4) (r + 4)

r + 5 + 3

r ÷4
=
= lim
a!4
(r + 4)

r + 5 + 3

= 8 6 = 48.
Zadatak 10.10
lim
a!3
r
3
÷27

12 ÷r ÷3
= lim
a!3
r
3
÷3
3

12 ÷r ÷3

12 ÷r + 3

12 ÷r + 3
=
= lim
a!3
(r
3
÷3
3
)

12 ÷r + 3

12 ÷r

2
÷3
2
=
= lim
a!3
(r ÷3) (r
2
+ 3r + 9)

12 ÷r + 3

12 ÷r ÷9
=
= lim
a!3
(r ÷3) (r
2
+ 3r + 9)

12 ÷r + 3

3 ÷r
=
= lim
a!3
(r ÷3) (r
2
+ 3r + 9)

12 ÷r + 3

÷(r ÷3)
=
= ÷lim
a!3

r
2
+ 3r + 9

12 ÷r + 3

=
= ÷27 6 = ÷162.
106
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 10.11
lim
a!+1

r + 1
r ÷1

a
= lim
a!+1

1 +
r + 1
r ÷1
÷1

a
=
= lim
a!+1

1 +
r + 1 ÷r + 1
r ÷1

a
=
= lim
a!+1

1 +
2
r ÷1
x1
2

2
x1
a
=
= c
lim
x!+1
2x
x1
= c
2
.
Zadatak 10.12
lim
a!+1

r
2
+ 5r + 4
r
2
÷3r + 7

3a
= lim
a!+1

1 +
r
2
+ 5r + 4
r
2
÷3r + 7
÷1

3a
=
= lim
a!+1

1 +
r
2
+ 5r + 4 ÷r
2
+ 3r ÷7
r
2
÷3r + 7

3a
=
= lim
a!+1

1 +
8r ÷3
r
2
÷3r + 7

3a
=
= lim
a!+1

1 +
8r ÷3
r
2
÷3r + 7
x
2
3x+7
8x3

8x3
x
2
3x+7
3a
=
= c
lim
x!+1
8x3
x
2
3x+7
3a
= c
lim
x!+1
24x
2
9x
x
2
3x+7
=
= c
lim
x!+1
24
9
x
1
3
x
+
7
x
2
= c
24
.
Zadatak 10.13
lim
a!+1

r
2
+ r + 1
r
2
÷r + 1

2a
= lim
a!+1

1 +
r
2
+ r + 1
r
2
÷r + 1
÷1

2a
=
= lim
a!+1

1 +
r
2
+ r + 1 ÷r
2
+ r ÷1
r
2
÷r + 1

2a
=
= lim
a!+1

1 +
2r
r
2
÷r + 1

2a
=
= lim
a!+1

1 +
2r
r
2
÷r + 1
x
2
x+1
2x

2x
x
2
x+1
2a
=
= c
lim
x!+1
2x
x
2
x+1
2a
= c
lim
x!+1
4x
2
x
2
x+1
= c
4
.
107
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 10.14
lim
a!0
sin 7r
r
= lim
a!0
sin 7r
7r
7 = 7 lim
a!0
sin 7r
7r
= 7 1 = 7.
Zadatak 10.15
lim
a!0
sin 6r
sin 3r
= lim
a!0
sin 6a
6a
6r
sin 3a
3a
3r
= lim
a!0
sin 6a
6a
6
sin 3a
3a
3
=
=
lim
a!0
sin 6a
6a
6
lim
a!0
sin 3a
3a
3
=
6
3
= 2.
Zadatak 10.16
lim
a!0
sin 3r

r + 4 ÷2
= lim
a!0
sin 3r

r + 4 ÷2

r + 4 + 2

r + 4 + 2
=
= lim
a!0
sin 3r

r + 4 + 2

r + 4

2
÷2
2
=
= lim
a!0
sin 3r

r + 4 + 2

r + 4 ÷4
=
= lim
a!0
sin 3r

r + 4 + 2

r
=
= lim
a!0
sin 3r

r + 4 + 2

3r
3 =
= 3 lim
a!0
sin 3r
3r
lim
a!0

r + 4 + 2

=
= 3 1 4 = 12.
Zadatak 10.17
lim
a!0

r + 1 ÷1
sin 2r
= lim
a!0

r + 1 ÷1
sin 2r

r + 1 + 1

r + 1 + 1
=
= lim
a!0

r + 1 ÷1

r + 1 + 1

sin 2r

r + 1 + 1
=
= lim
a!0

r + 1

2
÷1
2
sin 2r

r + 1 + 1
=
108
Barakovi´c Elvis Matematika
= lim
a!0
r + 1 ÷1
sin 2r

r + 1 + 1
=
= lim
a!0
r
sin 2r

r + 1 + 1
=
= lim
a!0
r
sin 2a
2a
2r

r + 1 + 1
=
= lim
a!0
1
sin 2a
2a
2

r + 1 + 1
=
=
1
lim
a!0
sin 2a
2a

1
2

r + 1 + 1
=
=
1
1

1
2 2
=
1
4
.
Zadatak 10.18
lim
a!0
sin 4r

r + 9 ÷3
= lim
a!0
sin 4r

r + 9 ÷3

r + 9 + 3

r + 9 + 3
=
= lim
a!0
sin 4r

r + 9 + 3

r + 9

2
÷3
2
=
= lim
a!0
sin 4r

r + 9 + 3

r + 9 ÷9
=
= lim
a!0
sin 4r

r + 9 + 3

r
=
= lim
a!0
sin 4r

r + 9 + 3

4r
4 =
= 4 lim
a!0
sin 4r
4r
lim
a!0

r + 9 + 3

=
= 4 1 6 = 24.
109
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 10.19
lim
a!0
sin 5r ÷sin 3r
sin r
= lim
a!0
sin 5a
5a
5r ÷
sin 3a
3a
3r
sin a
a
r
=
= lim
a!0
r

5
sin 5a
5a
÷3
sin 3a
3a

r
sin a
a
=
= lim
a!0
5
sin 5a
5a
÷3
sin 3a
3a
sin a
a
=
=
5lim
a!0
sin 5a
5a
÷3lim
a!0
sin 3a
3a
lim
a!0
sin a
a
=
=
5 ÷3
1
= 2
Zadatak 10.20
lim
a!0
1 ÷cos r
r
2
= lim
a!0
2 sin
2 a
2
r
2
= lim
a!0
2 sin
a
2
sin
a
2
r r
=
= 2 lim
a!0
sin
a
2
sin
a
2
a
2

a
2
4
=
=
2
4
lim
a!0
sin
a
2
a
2
lim
a!0
sin
a
2
a
2
=
1
2
1 1 =
1
2
.
Zadatak 10.21
lim
a!0
1 ÷cos r
2
r
2
sin r
2
= lim
a!0
2 sin
2 a
2
2
r
2
sin r
2
= lim
a!0
2 sin
a
2
2
sin
a
2
2
a
2
2

a
2
2
4
sin a
2
a
2
=
=
2
4
lim
a!0
sin
a
2
2
a
2
2
lim
a!0
sin
a
2
2
a
2
2

1
lim
a!0
sin a
2
a
2
=
=
1
2
.
Zadatak 10.22
lim
a!+1
r [ln (r + 1) ÷ln (r ÷1)] = lim
a!+1
r ln

r + 1
r ÷1

=
= lim
a!+1
ln

r + 1
r ÷1

a
=
= ln lim
a!+1

r + 1
r ÷1

a
=
110
Barakovi´c Elvis Matematika
= ln lim
a!+1

1 +
r + 1
r ÷1
÷1

a
=
= ln lim
a!+1

1 +
r + 1 ÷r + 1
r ÷1

a
=
= ln lim
a!+1

1 +
2
r ÷1
x1
2

2
x1
a
=
= ln c
lim
x!+1
2x
x1
= ln c
2
= 2 ln c = 2.
Zadatak 10.23
lim
a!+1
3r

ln

r
2
+ 5r + 4

÷ln

r
2
÷3r + 7

=
= lim
a!+1
3r ln

r
2
+ 5r + 4
r
2
÷3r + 7

=
= lim
a!+1
ln

r
2
+ 5r + 4
r
2
÷3r + 7

3a
=
= ln lim
a!+1

r
2
+ 5r + 4
r
2
÷3r + 7

3a
=
= ln lim
a!+1

1 +
r
2
+ 5r + 4 ÷r
2
+ 3r ÷7
r
2
÷3r + 7

3a
=
= ln lim
a!+1

1 +
8r ÷3
r
2
÷3r + 7

3a
=
= ln lim
a!+1

1 +
8r ÷3
r
2
÷3r + 7
x
2
3x+7
8x3

8x3
x
2
3x+7
3a
=
= ln c
lim
x!+1
8x3
x
2
3x+7
3a
= ln c
lim
x!+1
24x
2
9x
x
2
3x+7
=
= ln c
lim
x!+1
24
9
x
1
3
x
+
7
x
2
= ln c
24
= 24 ln c = 24.
Zadatak 10.24
lim
a!+1
3r

ln (r + 1) + ln (r ÷4) ÷ln

r
2
+ 5r + 6

=
111
Barakovi´c Elvis Matematika
= lim
a!+1
3r ln

(r + 1) (r ÷4)
r
2
+ 5r + 6

=
= lim
a!+1
3r ln

r
2
÷3r ÷4
r
2
+ 5r + 6

=
= lim
a!+1
ln

r
2
÷3r ÷4
r
2
+ 5r + 6

3a
=
= ln lim
a!+1

1 +
r
2
÷3r ÷4
r
2
+ 5r + 6
÷1

3a
=
= ln lim
a!+1

1 +
r
2
÷3r ÷4 ÷r
2
÷5r ÷6
r
2
+ 5r + 6

3a
=
= ln lim
a!+1

1 +
÷8r ÷10
r
2
+ 5r + 6

3a
=
= ln lim
a!+1

1 +
÷8r ÷10
r
2
+ 5r + 6
x
2
+5x+6
8x10

8x10
x
2
+5x+6
3a
=
= ln c
lim
x!+1
8x10
x
2
+5x+6
3a
= ln c
lim
x!+1
24x
2
30x
x
2
+5x+6
= ln c
24
= ÷24.
Zadatak 10.25
lim
a!+1

r + 3
r + 2
x
2
+x+1
x+1
= lim
a!+1

1 +
r + 3
r + 2
÷1
x
2
+x+1
x+1
=
= lim
a!+1

1 +
r + 3 ÷r ÷2
r + 2
x
2
+x+1
x+1
=
= lim
a!+1

1 +
1
r + 2
x
2
+x+1
x+1
=
= lim
a!+1

1 +
1
r + 2

(a+2)
1
x+2

x
2
+x+1
x+1
=
= c
lim
x!+1
1
x+2

x
2
+x+1
x+1
= c
lim
x!+1
x
2
+x+1
x
2
+3x+2
= c
1
= c.
Zadatak 10.26
lim
a!2

r
2
1
x2
=

::,c:c
t =
1
a2
== r = 2 +
1
t
r ÷2 == t ÷·
¸
¸
= lim
a!+1

1 +
1
2t

t
=
= lim
a!+1

1 +
1
2t

2t
1
2
= c
1
2
.
112
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 10.27
lim
a!0
c
oa
÷1
r
=

::,c:c
t = c
oa
÷1 == c
oa
= t + 1
== cr = ln (1 + t) == r =
1
o
ln (1 + t)
r ÷0 == t ÷0
¸
¸
¸
¸
=
= lim
t!0
t
1
o
ln (1 + t)
= c lim
t!0
t
ln (1 + t)
= c lim
t!0
1
ln(1+t)
t
=
= c
1
lim
t!0
ln(1+t)
t
= c
1
lim
t!0
1
t
ln (1 + t)
=
= c
1
lim
t!0
ln (1 + t)
1
t
= c
1
ln lim
t!0
(1 + t)
1
t
=
= c
1
ln c
= c.
Zadatak 10.28 Izraµcunati lijevi i desni limes funkcije
1(r) =
3r ÷r
2
r ÷4
u taµcki r = 4.
1(4) = lim
a!4

3r ÷r
2
r ÷4
=

::,c:c
r = 4 ÷
0. ÷0
¸
¸
= lim
.!0
3 (4 ÷) ÷(4 ÷)
2
4 ÷ ÷4
=
= lim
.!0
12 ÷3 ÷16 + 8 ÷
2
÷
= lim
.!0
÷
2
+ 5 ÷4
÷
=
= lim
.!0

÷ ÷5 +
4

= ÷0 ÷5 + lim
.!0
4

= +·.
1(4) = lim
a!4
+
3r ÷r
2
r ÷4
=

::,c:c
r = 4 +
0. ÷0
¸
¸
= lim
.!0
3 (4 + ) ÷(4 + )
2
4 + ÷4
=
= lim
.!0
12 + 3 ÷16 ÷8 ÷
2

= lim
.!0
÷
2
÷5 ÷4

=
= lim
.!0

÷ ÷5 ÷
4

= ÷0 ÷5 ÷ lim
.!0
4

= ÷·.
Zadatak 10.29 Izraµcunati lijevi i desni limes funkcije
ln

r
2
÷1

113
Barakovi´c Elvis Matematika
u taµcki r = ÷1.
1(÷1) = lim
a!1

ln

r
2
÷1

= ln lim
a!1

r
2
÷1

=

::,c:c
r = ÷1 ÷
0. ÷0
¸
¸
=
= ln lim
.!0

(÷1 ÷)
2
÷1

= ln lim
.!0

1 + 2 +
2
÷1

=
= ln lim
.!0

2 +
2

= ÷·.
1(1) = lim
a!1
+
ln

r
2
÷1

= ln lim
a!1
+

r
2
÷1

=

::,c:c
r = 1 +
0. ÷0
¸
¸
=
= ln lim
.!0

(1 + )
2
÷1

= ln lim
.!0

1 + 2 +
2
÷1

=
= ln lim
.!0

2 +
2

= ÷·.
114
Barakovi´c Elvis Matematika
11 Izvod funkcije
Zadatak 11.1 Po de…niciji na´ci izvod funkcije
1(r) = 3r
2
÷2r ÷1.
Rješenje:
Kako je
1(r) = 3r
2
÷2r ÷1
1(r + /) = 3(r + /)
2
÷2(r + /) ÷1 =
= 3

r
2
+ 2r/ + /
2

÷2r ÷2/ ÷1 =
= 3r
2
+ 6r/ + 3/
2
÷2r ÷2/ ÷1
tada je
1
0
(r) = lim
I!0
1 (r + /) ÷1(r)
/
=
= lim
I!0
3r
2
+ 6r/ + 3/
2
÷2r ÷2/ ÷1 ÷3r
2
+ 2r + 1
/
=
= lim
I!0
6r/ + 3/
2
÷2/
/
= lim
I!0
(6r + 3/ ÷2) = 6r ÷2.
Zadatak 11.2 Po de…niciji na´ci izvod funkcije
1(r) =

3r + 1.
Rješenje:
Kako je
1(r) =

3r + 1
1(r + /) =

3(r + /) + 1 =

3r + 3/ + 1
tada je
1
0
(r) = lim
I!0
1 (r + /) ÷1(r)
/
=
= lim
I!0

3r + 3/ + 1 ÷

3r + 1
/
=
= lim
I!0

3r + 3/ + 1 ÷

3r + 1
/

3r + 3/ + 1 +

3r + 1

3r + 3/ + 1 +

3r + 1
=
115
Barakovi´c Elvis Matematika
= lim
I!0

3r + 3/ + 1

2
÷

3r + 1

2
/

3r + 3/ + 1 +

3r + 1
=
= lim
I!0
3r + 3/ + 1 ÷3r ÷1
/

3r + 3/ + 1 +

3r + 1
=
= lim
I!0
3/
/

3r + 3/ + 1 +

3r + 1
=
= lim
I!0
3

3r + 3/ + 1 +

3r + 1
=
3
2

3r + 1
.
Zadatak 11.3 Po de…niciji na´ci izvod funkcije
1(r) = c
4a3
.
Rješenje:
Kako je
1(r) = c
4a3
1(r + /) = c
4(a+I)3
= c
4a+4I3
tada je
1
0
(r) = lim
I!0
1 (r + /) ÷1(r)
/
= lim
I!0
c
4a+4I3
÷c
4a3
/
=
= lim
I!0
c
4a3

c
4I
÷1

/
= c
4a3
lim
I!0
c
4I
÷1
/
=
= c
4a3
4 = 4c
4a3
jer je
lim
a!0
c
oa
÷1
r
=

::,c:c
t = c
oa
÷1 == c
oa
= t + 1
== cr = ln (1 + t) == r =
1
o
ln (1 + t)
r ÷0 == t ÷0
¸
¸
¸
¸
=
= lim
t!0
t
1
o
ln (1 + t)
= c lim
t!0
t
ln (1 + t)
= c lim
t!0
1
ln(1+t)
t
=
= c
1
lim
t!0
ln(1+t)
t
= c
1
lim
t!0
1
t
ln (1 + t)
=
= c
1
lim
t!0
ln (1 + t)
1
t
= c
1
ln lim
t!0
(1 + t)
1
t
=
= c
1
ln c
= c.
116
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 11.4 Po de…niciji na´ci izvod funkcije
1(r) = ln (7r) .
Rješenje:
Kako je
1(r) = ln (7r)
1(r + /) = ln (7 (r + /)) = ln (7r + 7/)
tada je
1
0
(r) = lim
I!0
1 (r + /) ÷1(r)
/
= lim
I!0
ln (7r + 7/) ÷ln (7r)
/
=
= lim
I!0
ln
7a+7I
7a
/
= lim
I!0
ln

1 +
I
a

/
= lim
I!0
1
/
ln

1 +
/
r

=
= lim
I!0
ln

1 +
/
r
1
h
= ln lim
I!0

1 +
/
r
1
h
=
= ln lim
I!0

1 +
/
r
x
h

h
x

1
h
= ln c
lim
h!0
1
x
= ln c
1
x
=
1
r
.
Zadatak 11.5 Po de…niciji na´ci izvod funkcije
1(r) = sin (2r) .
Rješenje:
Kako je
1(r) = sin (2r)
1(r + /) = sin (2 (r + /)) = sin (2r + 2/)
tada je
1
0
(r) = lim
I!0
1 (r + /) ÷1(r)
/
= lim
I!0
sin (2r + 2/) ÷sin (2r)
/
=
= lim
I!0
2 sin
2a+2I2a
2
cos
2a+2I+2a
2
/
=
= lim
I!0
2 sin /cos (2r + /)
/
= 2 lim
I!0
sin /
/
lim
I!0
cos (2r + /) =
= 2 cos (2r) .
117
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 11.6 Na´ci izvod funkcije
n =
3
2
r
3
÷
1
4
r
2
÷r ÷
6
5
.
Rješenje:
n
0
=
3
2
3r
2
÷
1
4
2r ÷1 =
9
2
r
2
÷
1
2
r ÷1.
Zadatak 11.7 Na´ci izvod funkcije
n = ÷
4
5
3

r
5
÷
1
7
r
2
+ r

r + 4.
Rješenje:
Kako je
n = ÷
4
5
r
5
3
÷
1
7
r
2
+ r
3
2
+ 4
tada je
n
0
= ÷
4
5
5
3
r
2
3
÷
1
7
2r +
3
2
r
1
2
= ÷
4
3
r
2
3
÷
2
7
r +
3
2
r
1
2
.
Zadatak 11.8 Na´ci izvod funkcije
n = r
3
sin r.
Rješenje:
Neka je
1 = r
3
== 1
0
= 3r
2
o = sin r == o
0
= cos r
pa primjenom pravila za izvod proizvoda, dobijamo
n
0
= 1
0
o + o
0
1 = 3r
2
sin r + r
3
cos r = r
2
(3 sin r + r cos r) .
Zadatak 11.9 Na´ci izvod funkcije
n =
r
2
+ 1
r
2
÷1
.
118
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
Neka je
1 = r
2
+ 1 == 1
0
= 2r
o = r
2
÷1 == o
0
= 2r
pa primjenom pravila za izvod koliµcnika, dobijamo
n
0
=
1
0
o ÷o
0
1
o
2
=
2r (r
2
÷1) ÷2r (r
2
+ 1)
(r
2
÷1)
2
=
=
2r
3
÷2r ÷2r
3
÷2r
(r
2
÷1)
2
=
÷4r
(r
2
÷1)
2
.
Zadatak 11.10 Na´ci izvod funkcije
n =
sin r ÷cos r
sin r + cos r
.
Rješenje:
Neka je
1 = sin r ÷cos r == 1
0
= cos r + sin r
o = sin r + cos r == o
0
= cos r ÷sin r
pa primjenom pravila za izvod koliµcnika, dobijamo
n
0
=
1
0
o ÷o
0
1
o
2
=
=
(cos r + sin r) (sin r + cos r) ÷(cos r ÷sin r) (sin r ÷cos r)
(sin r + cos r)
2
=
cos r sin r + cos
2
r + sin
2
r + sin r cos r ÷cos r sin r
(sin r + cos r)
2
+
cos
2
r + sin
2
r ÷sin r cos r
(sin r + cos r)
2
=
2 cos
2
r + 2 sin
2
r
sin
2
r + 2 sin r cos r + cos
2
r
=
2

cos
2
r + sin
2
r

sin
2
r + cos
2
r + 2 sin r cos r
=
2
1 + sin 2r
.
Zadatak 11.11 Na´ci izvod funkcije
n =

1 ÷5r
2

10
.
119
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
Kako je
n =

1 ÷5r
2

10
=
¸
::,c:c
n = 1 ÷5r
2
== n
0
= ÷10r

= n
10
tada je
n
0
= 10n
9
n
0
= 10

1 ÷5r
2

9
(÷10r) = ÷100r

1 ÷5r
2

9
.
Zadatak 11.12 Na´ci izvod funkcije
n =
3

(1 + r
3
)
2
.
Rješenje:
Kako je
n =
3

(1 + r
3
)
2
=

1 + r
3
2
3
=
¸
::,c:c
n = 1 + r
3
== n
0
= 3r
2

= n
2
3
tada je
n
0
=
2
3
n

1
3
n
0
=
2
3

1 + r
3

1
3
3r
2
=
2r
2
3

1 + r
3
Zadatak 11.13 Na´ci izvod funkcije
n = c
4a
2
a2
.
Rješenje:
Kako je
n = c
4a
2
a2
=
¸
::,c:c
n = 4r
2
÷r ÷2 == n
0
= 8r ÷1

= c
&
tada je
n
0
= c
&
n
0
= c
4a
2
a2
(8r ÷1) .
Zadatak 11.14 Na´ci izvod funkcije
n = ln

r
2
+ 1

.
120
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
Kako je
n = ln

r
2
+ 1

=
¸
::,c:c
n = r
2
+ 1 == n
0
= 2r

= ln n
tada je
n
0
=
1
n
n
0
=
1
r
2
+ 1
2r =
2r
r
2
+ 1
.
Zadatak 11.15 Na´ci izvod funkcije
n = ln
r
2
+ 1
r
2
÷1
.
Rješenje:
Kako je
n = ln
r
2
+ 1
r
2
÷1
=
¸
::,c:c
n =
a
2
+1
a
2
1
== n
0
=
4a
(a
2
1)
2
¸
= ln n
tada je
n
0
=
1
n
n
0
=
1
a
2
+1
a
2
1

÷4r
(r
2
÷1)
2
=
=
r
2
÷1
r
2
+ 1

÷4r
(r
2
÷1)
2
=
÷4r
(r
2
+ 1) (r
2
÷1)
=
=
÷4r
r
4
÷1
.
Zadatak 11.16 Na´ci prvi i drugi izvod funkcije
n =
3r ÷r
2
r ÷4
Rješenje:
Neka je
1 = 3r ÷r
2
== 1
0
= 3 ÷2r
o = r ÷4 == o
0
= 1
pa primjenom pravila za izvod koliµcnika, dobijamo
121
Barakovi´c Elvis Matematika
n
0
=
1
0
o ÷o
0
1
o
2
=
(3 ÷2r) (r ÷4) ÷1 (3r ÷r
2
)
(r ÷4)
2
=
=
3r ÷12 ÷2r
2
+ 8r ÷3r + r
2
(r ÷4)
2
=
=
÷r
2
+ 8r ÷12
(r ÷4)
2
Neka je
1 = ÷r
2
+ 8r ÷12 == 1
0
= ÷2r + 8
o = (r ÷4)
2
== o
0
= 2 (r ÷4)
pa primjenom pravila za izvod koliµcnika, dobijamo
Drugi izvod funkcije je
n
00
= (n
0
)
0
=
1
0
o ÷o
0
1
o
2
=
=
(÷2r + 8) (r ÷4)
2
÷2 (r ÷4) (÷r
2
+ 8r ÷12)

(r ÷4)
2

2
=
=
(r ÷4) [(÷2r + 8) (r ÷4) ÷2 (÷r
2
+ 8r ÷12)]
(r ÷4)
4
=
=
÷2r
2
+ 8r + 8r ÷32 + 2r
2
÷16r + 24
(r ÷4)
3
=
=
÷8
(r ÷4)
3
.
Zadatak 11.17 Na´ci prvi i drugi izvod funkcije
n =
r
2
÷2r + 1
r
2
+ 1
Rješenje:
Neka je
1 = r
2
÷2r + 1 == 1
0
= 2r ÷2
o = r
2
+ 1 == o
0
= 2r
122
Barakovi´c Elvis Matematika
pa primjenom pravila za izvod koliµcnika, dobijamo
n
0
=
1
0
o ÷o
0
1
o
2
=
(2r ÷2) (r
2
+ 1) ÷2r (r
2
÷2r + 1)
(r
2
+ 1)
2
=
=
2r
3
+ 2r ÷2r
2
÷2 ÷2r
3
+ 4r
2
÷2r
(r
2
+ 1)
2
=
=
2r
2
÷2
(r
2
+ 1)
2
Neka je
1 = 2r
2
÷2 == 1
0
= 4r
o =

r
2
+ 1

2
== o
0
= 2

r
2
+ 1

2r = 4r

r
2
+ 1

pa primjenom pravila za izvod koliµcnika, dobijamo
Drugi izvod funkcije je
n
00
=
1
0
o ÷o
0
1
o
2
=
=
4r (r
2
+ 1)
2
÷4r (r
2
+ 1) (2r
2
÷2)

(r
2
+ 1)
2

2
=
=
4r (r
2
+ 1)
2
÷(2r
2
÷2) 2 (r
2
+ 1) 2r
(r
2
+ 1)
4
=
=
(r
2
+ 1) [4r (r
2
+ 1) ÷4r (2r
2
÷2)]
(r
2
+ 1)
4
=
=
4r
3
+ 4r ÷8r
3
+ 8r
(r
2
+ 1)
3
=
÷4r
3
+ 12r
(r
2
+ 1)
3
=
=
÷4r (r
2
÷3)
(r
2
+ 1)
3
Zadatak 11.18 Na´ci prvi i drugi izvod funkcije
n =
r
3
r
2
÷3
.
Neka je
1 = r
3
== 1
0
= 3r
2
o = r
2
÷3 == o
0
= 2r
123
Barakovi´c Elvis Matematika
pa primjenompravila za izvod koliµcnika, dobijamo da je prvi izvod funkcije
n
0
=
1
0
o ÷o
0
1
o
2
=
=
3r
2
(r
2
÷3) ÷2r r
3
(r
2
÷3)
2
=
=
3r
4
÷9r
2
÷2r
4
(r
2
÷3)
2
=
=
r
4
÷9r
2
(r
2
÷3)
2
Neka je
1 = r
4
÷9r
2
== 1
0
= 4r
3
÷18r
o =

r
2
÷3

2
== o
0
= 2

r
2
÷3

2r
pa primjenom pravila za izvod koliµcnika, dobijamo da je drugi izvod
funkcije
n
00
=
1
0
o ÷o
0
1
o
2
=
=
(4r
3
÷18r) (r
2
÷3)
2
÷2 (r
2
÷3) 2r (r
4
÷9r
2
)

(r
2
÷3)
2

2
=
=
(r
2
÷3) [(4r
3
÷18r) (r
2
÷3) ÷4r (r
4
÷9r
2
)]
(r
2
÷3)
4
=
=
4r
5
÷12r
3
÷18r
3
+ 54r ÷4r
5
+ 36r
3
(r
2
÷3)
3
=
=
6r
3
+ 54r
(r
2
÷3)
3
Zadatak 11.19 Na´ci prvi i drugi izvod funkcije
n = c
2a
sin 3r.
Rješenje:
n
0
= 2c
2a
sin 3r + c
2a
cos 3r 3 = 2c
2a
sin 3r + 3c
2a
cos 3r
n
00
= 2 2c
2a
sin 3r + 2 c
2a
cos 3r 3 + 3 2c
2a
cos 3r + 3c
2a
(÷sin 3r) 3 =
= 4c
2a
sin 3r + 6c
2a
cos 3r + 6c
2a
cos 3r ÷9c
2a
sin 3r =
= 12c
2a
cos 3r ÷5c
2a
sin 3r = c
2a
(12 cos 3r ÷5 sin 3r) .
124
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 11.20 Na´ci prvi i drugi izvod funkcije
n = r arccos r ÷

1 ÷r
2
Rješenje:
n
0
= 1 arccos r + r
÷1

1 ÷r
2
÷
1
2

1 ÷r
2
(÷2r) =
= arccos r ÷
r

1 ÷r
2
+
r

1 ÷r
2
=
= arccos r.
n
00
= ÷
1

1 ÷r
2
.
Logaritamski izvod
Zadatak 11.21 Na´ci izvod funkcije
n = r
a
.
Rješenje:
Logaritmovanjem lijeve i desne strane dobijamo
ln n = ln r
a
== ln n = r ln r
pa je
(ln n)
0
= (r ln r)
0
1
n
n
0
= 1 ln r + r
1
r
1
n
n
0
= ln r + 1
n
0
= n (ln r + 1)
n
0
= r
a
(ln r + 1) .
Zadatak 11.22 Na´ci izvod funkcije
n = r
a
2
.
Rješenje:
Logaritmovanjem lijeve i desne strane dobijamo
ln n = ln r
a
2
== ln n = r
2
ln r
125
Barakovi´c Elvis Matematika
pa je
(ln n)
0
=

r
2
ln r

0
1
n
n
0
= 2r ln r + r
2

1
r
1
n
n
0
= 2r ln r + r
n
0
= n (2r ln r + r)
n
0
= r
a
2
(2r ln r + r) .
Zadatak 11.23 Na´ci izvod funkcije
n =

r
r + 1

a
.
Rješenje:
Logaritmovanjem lijeve i desne strane dobijamo
ln n = ln

r
r + 1

a
== ln n = r ln

r
r + 1

pa je
(ln n)
0
=

r ln

r
r + 1

0
1
n
n
0
= 1 ln

r
r + 1

+ r
1
a
a+1

r
r + 1

0
1
n
n
0
= ln

r
r + 1

+ r
r + 1
r

r + 1 ÷r
(r + 1)
2
1
n
n
0
= ln

r
r + 1

+ r
r + 1
r

1
(r + 1)
2
1
n
n
0
= ln

r
r + 1

+
1
r + 1
n
0
= n

ln

r
r + 1

+
1
r + 1

n
0
=

r
r + 1

a

ln

r
r + 1

+
1
r + 1

.
126
Barakovi´c Elvis Matematika
Izvod funkcije zadane u parametarskom obliku
r = r(t)
n = n(t)
¸
== n
0
a
=
n
0
t
r
0
t
Zadatak 11.24 Na´ci izvod funkcije
r(t) = cos t
n(t) = t + sin t
¸
.
Rješenje:
Kako je
n
0
t
= 1 + cos t
r
0
t
= ÷sin t
tada je
n
0
a
=
n
0
t
r
0
t
=
1 + cos t
÷sin t
= ÷
1 + cos t
sin t
.
Zadatak 11.25 Na´ci izvod funkcije
r(t) = c
t
sin t
n(t) = c
t
cos t
¸
.
Rješenje:
Kako je
n
0
t
= c
t
cos t ÷c
t
sin t = c
t
(cos t ÷sin t)
r
0
t
= c
t
sin t + c
t
cos t = c
t
(cos t + sin t)
tada je
n
0
a
=
n
0
t
r
0
t
=
c
t
(cos t ÷sin t)
c
t
(cos t + sin t)
=
cos t ÷sin t
cos t + sin t
.
Jednaµcine tangente i normale
Jednaµcine tangente i normale na krivu n = n(r) u taµcki ` (r
0
. n
0
):
1 : n ÷n
0
= n
0
(r
0
) (r ÷r
0
)
` : n ÷n
0
= ÷
1
n
0
(r
0
)
(r ÷r
0
)
127
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 11.26 Odrediti jednaµcinu tangente na krivu n = 2r
2
÷ 3r + 2 u
taµcki `(2. n)
Rješenje:
Prvo odredimo koordinate taµcke `:
n(2) = 2 4 ÷3 2 + 2 = 8 ÷6 + 2 = 4
pa je `(2. 4).
Prvi izvod funkcije je
n
0
= 4r ÷3
i
n
0
(2) = 8 ÷3 = 5
pa jednaµcina tangente glasi
n ÷4 = 5(r ÷2)
n ÷4 = 5r ÷10
n = 5r ÷6.
Zadatak 11.27 Odrediti jednaµcinu tangente na krivu n = r
4
÷r
2
+3 u taµcki
`(1. n)
Rješenje:
Prvo odredimo koordinate taµcke `:
n(1) = 1 ÷1 + 3 = 3
pa je `(1. 3).
Prvi izvod funkcije je
n
0
= 4r
3
÷2r
i
n
0
(1) = 4 ÷2 = 2
pa jednaµcina tangente glasi
n ÷3 = 2(r ÷1)
n ÷3 = 2r ÷2
n = 2r + 1.
Zadatak 11.28 U kojoj taµcki krive n =

1 + r
2
je njena tangenta paralelna
sa pravom n =
1
2
r + 1.
128
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
Koe…cijent pravca prave n =
1
2
r+1 je
1
2
, a po uslovu zadatka tangenta na
krivu mora biti paralelna sa ovom pravom pa zato i njen koe…cijent pravca
mora biti
1
2
.
Prvi izvod funkcije je
n
0
=
1
2

1 + r
2
2r =
r

1 + r
2
pa po uslovu zadatka, vrijedi
r

1 + r
2
=
1
2
== 2r =

1 + r
2

2
== 4r
2
= 1 + r
2
== 3r
2
= 1
== r
2
=
1
3
== r
1
= ÷

1
3
= ÷

3
3
. r
1
=

1
3
=

3
3
.
Kako je
n

÷

3
3

=

1 +

÷

3
3

2
=

1 +
1
3
=

4
3
=
2

3
=
2

3
3
n

3
3

=

1 +

3
3

2
=

1 +
1
3
=

4
3
=
2

3
=
2

3
3
onda su traµzene taµcke
¹

÷

3
3
.
2

3
3

i 1

3
3
.
2

3
3

.
L’Hospitalovo pravilo
Zadatak 11.29
lim
a!1
r
5
÷3r
4
+ 2r
2
+ r ÷1
r
7
÷4r + 3
=

0
0

11
= lim
a!1
5r
4
÷12r
3
+ 4r + 1
7r
6
÷4
= ÷
2
3
.
129
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 11.30
lim
a!+1
c
a
r
5
+ 4r
2
+ 3
=


11
= lim
a!+1
c
a
5r
4
+ 8r

=

11
=
= lim
a!+1
c
a
20r
3
+ 8

=

11
=
= lim
a!+1
c
a
60r
2

=

11
=
= lim
a!+1
c
a
120r

=

11
=
= lim
a!+1
c
a
120
= +·.
Zadatak 11.31
lim
a!0
ln (cos r)
r
=

0
0

11
= lim
a!0
1
cos a
(÷sin r)
1
= ÷lim
a!0
tor = 0.
Zadatak 11.32
lim
a!0
c
a
÷c
a
÷2r
r ÷sin r
=

0
0

11
= lim
a!0
c
a
+ c
a
÷2
1 ÷cos r

=
0
0

11
=
= lim
a!0
c
a
÷c
a
sin r

=
0
0

11
=
= lim
a!0
c
a
+ c
a
cos r
= 2
Zadatak 11.33
lim
a!0
r ln r = (0 ·) = lim
a!0
ln r
1
a
11
= lim
a!0
1
a
÷
1
a
2
= ÷lim
a!0
r = 0.
Zadatak 11.34
lim
a!¬
(: ÷r) to
r
2
= lim
a!¬
to
a
2
1
¬a

=
·
·

11
= lim
a!¬
1
cos
2
x
2

1
2
1
(¬a)
2
=
= lim
a!¬
(: ÷r)
2
2 cos
2
a
2

=
0
0

11
= lim
a!¬
2 (: ÷r) (÷1)
4 cos
a
2

÷sin
a
2

1
2
=
= lim
a!¬
: ÷r
cos
a
2
sin
a
2

=
0
0

11
=
= lim
a!¬
÷1
÷sin
a
2

1
2
sin
a
2
+ cos
a
2
cos
a
2

1
2
=
= lim
a!¬
1
1
2

sin
2 a
2
÷cos
2
a
2
=
1
1
2
= 2.
130
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 11.35
lim
a!0
r
a
= lim
a!0
c
aln a
= c
lim
x!0
aln a
= c
lim
x!0
ln x
1
x
= c
lim
x!0
1
x

1
x
2
= c
lim
x!0
a
=
= c
0
= 1
131
Barakovi´c Elvis Matematika
12 Ispitivanje osobina i crtanje gra…ka funkcije
Zadatak 12.1 Ispitati osobine i nacrtati gra…k funkcije
1(r) = r
3
÷3r + 2.
Rješenje:
1. De…niciono podruµcje: T = R.
2. Nule i znak:
1(r) = 0 ==
== r
3
÷3r + 2 = 0
== r
3
÷4r + r + 2 = 0
== r

r
2
÷4

+ r + 2 = 0
== r (r ÷2) (r + 2) + r + 2 = 0
== (r + 2) [r (r ÷2) + 1] = 0
== (r + 2)

r
2
÷2r + 1

= 0
== (r + 2) (r ÷1)
2
= 0
== r
1
= ÷2. r
2
= 1.
Znak:
r :
1 2 1 +1
r + 2 ÷ + +
(r ÷1)
2
+ + +
(r + 2) (r ÷1)
2
÷ + +
Dakle,
n < 0 .c r ÷ (÷·. ÷2)
n 0 .c r ÷ (2. +·) .
3. Parnost:
1(÷r) = (÷r)
3
÷3 (÷r) + 2 = ÷r
3
+ 3r + 2 =
= ÷

r
3
÷3r ÷2

= 1(÷r)
1(÷r) = (÷r)
3
÷3 (÷r) + 2 = ÷r
3
+ 3r + 2 =
= ÷

r
3
÷3r ÷2

= ÷1(r).
Funkcija nije ni parna ni neparna.
Funkcija nije periodiµcna.
4. Asimptote:
132
Barakovi´c Elvis Matematika
Nema vertikalnih asimptota jer je T = R.
Budu´ci da je
lim
a!1
1(r) = lim
a!1

r
3
÷3r + 2

= ·
funkcija nema horizontalnih asimptota.
Budu´ci da je
/ = lim
a!1
1(r)
r
= lim
a!1
r
3
÷3r + 2
r
= lim
a!1

r
2
÷3 +
2
r

= +·
funkcija nema kosih asimptota.
5. Ekstremi i tok funkcije:
Prvi izvod funkcije je
n
0
= 3r
2
÷3
pa je
n
0
= 0
== 3r
2
÷3 = 0
== r
2
÷1 = 0
== r
1
= ÷1. r
2
= 1.
Iz
r :
1 1 1 +1
3r
2
÷3 + ÷ +
n
0
+ ÷ +
n `
zakljuµcujemo da
za r = ÷1 funkcija ima maksimum
n
max
= n(÷1) = (÷1)
3
÷3 (÷1) + 2 = ÷1 + 3 + 2 = 4
za r = 1 funkcija ima mininum
n
min
= n(÷1) = 1
3
÷3 1 + 2 = 1 ÷3 + 2 = 0.
6. Konveksnost i konkavnost. Prevojne taµcke.
Drugi izvod funkcije je
n
00
= 6r
pa je
n
00
= 0
== r = 0.
133
Barakovi´c Elvis Matematika
Iz
r :
1 0 +1
n
00
÷ +
n ¨ '
zakljuµcujemo da je
funkcija konkavna na intervalu (÷·. 0)
funkcija konveksna na intervalu (0. +·) .
Funkcija ima prevojnu taµcku 1(0. 2) jer je n(0) = 2.
7. Gra…k funkcije:
Zadatak 12.2 Ispitati osobine i nacrtati gra…k funkcije
1(r) =
3r ÷r
2
r ÷4
.
Rješenje:
1. De…niciono podruµcje:
Budu´ci da je racionalna funkcija, tada mora da vrijedi
r ÷4 = 0 == r = 4
pa je
T = (÷·. 4) ' (4. +·)
134
Barakovi´c Elvis Matematika
2. Nule i znak:
1(r) = 0 ==
==
3r ÷r
2
r ÷4
= 0
== 3r ÷r
2
= 0
== r (3 ÷r) = 0
== r
1
= 0. r
2
= 3.
Znak:
r :
1 0 3 4 +1
3r ÷r
2
÷ + ÷ ÷
r ÷4 ÷ ÷ ÷ +
3aa
2
a4
+ ÷ + ÷
Dakle,
n < 0 .c r ÷ (0. 3) ' (4. +·)
n 0 .c r ÷ (÷·. 0) ' (3. 4) .
3. Parnost:
1(÷r) =
3r ÷r
2
r ÷4
=
3(÷r) ÷(÷r)
2
(÷r) ÷4
=
÷3r ÷r
2
÷r ÷4
=
=
÷(3r + r
2
)
÷(r + 4)
=
3r + r
2
r + 4
= 1(÷r)
1(÷r) =
3r ÷r
2
r ÷4
=
3(÷r) ÷(÷r)
2
(÷r) ÷4
=
÷3r ÷r
2
÷r ÷4
=
=
÷(3r + r
2
)
÷(r + 4)
=
3r + r
2
r + 4
= ÷1(r)
Funkcija nije ni parna ni neparna.
Funkcija nije periodiµcna.
4. Asimptote:
135
Barakovi´c Elvis Matematika
Budu´ci da funkcija nije de…nisana za r = 4, ispitajmo lijevi i desni
limes funkcije u toj taµcki:
1(4) = lim
a!4

3r ÷r
2
r ÷4
=

::,c:c
r = 4 ÷
0. ÷0
¸
¸
= lim
.!0
3 (4 ÷) ÷(4 ÷)
2
4 ÷ ÷4
=
= lim
.!0
12 ÷3 ÷16 + 8 ÷
2
÷
= lim
.!0
÷
2
+ 5 ÷4
÷
=
= lim
.!0

÷ ÷5 +
4

= ÷0 ÷5 + lim
.!0
4

= +·.
1(4) = lim
a!4
+
3r ÷r
2
r ÷4
=

::,c:c
r = 4 +
0. ÷0
¸
¸
= lim
.!0
3 (4 + ) ÷(4 + )
2
4 + ÷4
=
= lim
.!0
12 + 3 ÷16 ÷8 ÷
2

= lim
.!0
÷
2
÷5 ÷4

=
= lim
.!0

÷ ÷5 ÷
4

= ÷0 ÷5 ÷ lim
.!0
4

= ÷·.
Dakle, funkcija ima vertikalnu asimptotu r = 4.
Budu´ci da je
lim
a!1
1(r) = lim
a!1
3r ÷r
2
r ÷4
1.1
= lim
a!1
÷2r
1
= +·
lim
a!+1
1(r) = lim
a!+1
3r ÷r
2
r ÷4
1.1
= lim
a!+1
÷2r
1
= ÷·
funkcija nema horizontalnih asimptota.
Budu´ci da je
/ = lim
a!1
1(r)
r
= lim
a!1
3aa
2
a4
r
= lim
a!1
3r ÷r
2
r
2
÷4r
=
= lim
a!1
3r ÷r
2
r
2
÷4r
: r
2
: r
2
= lim
a!1
3
a
÷1
1 ÷
4
a
2
= ÷1
: = lim
a!1
(1(r) ÷/r) = lim
a!1

3r ÷r
2
r ÷4
+ r

=
= lim
a!1
3r ÷r
2
+ r
2
÷4r
r ÷4
= lim
a!1
÷r
r ÷4
= ÷1
funkcija ima kosu asimptotu n = ÷r ÷1.
5. Ekstremi i tok funkcije:
136
Barakovi´c Elvis Matematika
Prvi izvod funkcije je
n
0
=
(3 ÷2r) (r ÷4) ÷(3r ÷r
2
) 1
(r ÷4)
2
=
=
3r ÷12 ÷2r
2
+ 8r ÷3r + r
2
(r ÷4)
2
=
=
÷r
2
+ 8r ÷12
(r ÷4)
2
pa je
n
0
= 0
==
÷r
2
+ 8r ÷12
(r ÷4)
2
= 0
== ÷r
2
+ 8r ÷12 = 0
== r
1
= 2. r
2
= 6.
Iz
r :
1 2 4 6 +1
÷r
2
+ 8r ÷12 ÷ + + ÷
(r ÷4)
2
+ + + +
n
0
÷ + + ÷
n ` `
zakljuµcujemo da
za r = 2 funkcija ima minimum
n
min
= n(2) =
6 ÷4
÷2
= ÷1
za r = 6 funkcija ima maksimum
n
max
= n(6) =
18 ÷36
2
= ÷9
6. Konveksnost i konkavnost. Prevojne taµcke.
Drugi izvod funkcije je
n
00
=
(÷2r + 8) (r ÷4)
2
÷(÷r
2
+ 8r ÷12) 2 (r ÷4)

(r ÷4)
2

2
=
=
(r ÷4) [(÷2r + 8) (r ÷4) ÷2 (÷r
2
+ 8r ÷12)]
(r ÷4)
4
=
=
÷2r
2
+ 8r + 8r ÷32 + 2r
2
÷16r + 24
(r ÷4)
3
=
=
÷8
(r ÷4)
3
137
Barakovi´c Elvis Matematika
pa je
n
00
= 0
==
÷8
(r ÷4)
3
= 0
a posljednja jednaµcina nema rješenja.
Iz
r :
1 4 +1
n
00
÷ +
n ' ¨
zakljuµcujemo da je
funkcija konkavna na intervalu (4. +·)
funkcija konveksna na intervalu (÷·. 4) .
Funkcija nema prevojnih taµcaka jer 4 ÷ T.
7. Gra…k funkcije:
Zadatak 12.3 Ispitati osobine i nacrtati gra…k funkcije
1(r) =
r
2
÷2r + 1
r
2
+ 1
.
Rješenje:
1. De…niciono podruµcje:
138
Barakovi´c Elvis Matematika
Budu´ci da je racionalna funkcija, tada mora da vrijedi r
2
+ 1 = 0 a to
vrijedi za svaki realan broj r
pa je T = R.
2. Nule i znak:
1(r) = 0 ==
==
r
2
÷2r + 1
r
2
+ 1
= 0
== r
2
÷2r + 1 = 0
== (r ÷1)
2
= 0
== r = 1.
Znak:
r :
1 1 +1
r
2
÷2r + 1 + +
r
2
+ 1 + +
a
2
2a+1
a
2
+1
+ +
Dakle,
n 0 .c \r ÷ R
3. Parnost:
1(÷r) =
r
2
÷2r + 1
r
2
+ 1
=
(÷r)
2
÷2(÷r) + 1
(÷r)
2
+ 1
=
=
r
2
+ 2r + 1
r
2
+ 1
= 1(÷r)
1(÷r) =
r
2
÷2r + 1
r
2
+ 1
=
(÷r)
2
÷2(÷r) + 1
(÷r)
2
+ 1
=
=
r
2
+ 2r + 1
r
2
+ 1
= ÷1(r)
Funkcija nije ni parna ni neparna.
Funkcija nije periodiµcna.
4. Asimptote:
Budu´ci da je T = R funkcija nema vertikalnih asimptota.
Budu´ci da je
lim
a!1
1(r) = lim
a!1
r
2
÷2r + 1
r
2
+ 1
1.1
= lim
a!1
2r
2r
= 1
lim
a!+1
1(r) = lim
a!1
r
2
÷2r + 1
r
2
+ 1
1.1
= lim
a!1
2r
2r
= 1
139
Barakovi´c Elvis Matematika
funkcija ima horizontalnu asimptotu n = 1.
Budu´ci da je
/ = lim
a!1
1(r)
r
= lim
a!1
a
2
2a+1
a
2
+1
r
= lim
a!1
r
2
÷2r + 1
r
3
+ r
1.1
=
= lim
a!1
2r ÷2
3r
2
+ 1
1.1
= lim
a!1
2
6r
= 0
funkcija nema kosih asimptota.
5. Ekstremi i tok funkcije:
Prvi izvod funkcije je
n
0
=
(2r ÷2) (r
2
+ 1) ÷(r
2
÷2r + 1) 2r
(r
2
+ 1)
2
=
=
2r
3
+ 2r ÷2r
2
÷2 ÷2r
3
+ 4r
2
÷2r
(r
2
+ 1)
2
=
=
2r
2
÷2
(r
2
+ 1)
2
pa je
n
0
= 0
==
2r
2
÷2
(r
2
+ 1)
2
= 0
== 2r
2
÷2 = 0
== r
1
= ÷1. r
2
= 1.
Iz
r :
1 1 1 +1
2r
2
÷2 + ÷ +
(r
2
+ 1)
2
+ + +
n
0
+ ÷ +
n `
zakljuµcujemo da
za r = ÷1 funkcija ima maksimum
n
max
= n(÷1) =
(÷1)
2
÷2(÷1) + 1
(÷1)
2
+ 1
= 2
za r = 1 funkcija ima minimum
n
min
= n(1) =
1
2
÷2 1 + 1
1
2
+ 1
= 0.
140
Barakovi´c Elvis Matematika
6. Konveksnost i konkavnost. Prevojne taµcke.
Drugi izvod funkcije je
n
00
=
4r (r
2
+ 1)
2
÷(2r
2
÷2) 2 (r
2
+ 1) 2r

(r
2
+ 1)
2

2
=
=
4r (r
2
+ 1)
2
÷(2r
2
÷2) 2 (r
2
+ 1) 2r
(r
2
+ 1)
4
=
=
(r
2
+ 1) [4r (r
2
+ 1) ÷4r (2r
2
÷2)]
(r
2
+ 1)
4
=
=
4r
3
+ 4r ÷8r
3
+ 8r
(r
2
+ 1)
3
=
÷4r
3
+ 12r
(r
2
+ 1)
3
=
=
÷4r (r
2
÷3)
(r
2
+ 1)
3
pa je
n
00
= 0
==
÷4r (r
2
÷3)
(r
2
+ 1)
3
= 0
== ÷4r

r
2
÷3

= 0
== r
1
= 0. r
2
= ÷

3. r
3
=

3
Iz
r :
1
p
3 0
p
3 +1
÷4r + + ÷ ÷
r
2
÷3 + ÷ ÷ +
(r
2
+ 1)
3
+ + + +
n
00
+ ÷ + ÷
n ' ¨ ' ¨
zakljuµcujemo da je
funkcija konkavna na intervalu

÷

3. 0

'

3. +·

funkcija konveksna na intervalu

÷·. ÷

3

'

0.

3

.
Funkcija ima prevojne taµcke za r
1
= 0. r
2
= ÷

3. r
3
=

3
141
Barakovi´c Elvis Matematika
n(0) =
0
2
÷2 0 + 1
0
2
+ 1
= 1
n

÷

3

=

÷

3

2
÷2

÷

3

+ 1

÷

3

2
+ 1
= 1 +

3
2
n

3

=

3

2
÷2

3

+ 1

3

2
+ 1
= 1 ÷

3
2
pa su prevojne taµcke 1
1
(0. 1) . 1
2

÷

3. 1 +
p
3
2

. 1
3

3. 1 ÷
p
3
2

.
7. Gra…k funkcije:
Zadatak 12.4 Ispitati osobine i nacrtati gra…k funkcije
1(r) =
r
3
r
2
÷3
.
Rješenje:
1. De…niciono podruµcje:
Budu´ci da je racionalna funkcija, onda mora biti r
2
÷3 = 0 tj r = ±

3
pa je
1 =

÷·. ÷

3

'

÷

3.

3

'

3. +·

.
142
Barakovi´c Elvis Matematika
2. Nule i znak:
1(r) = 0 ==
==
r
3
r
2
÷3
= 0
== r
3
== r = 0.
Znak:
r :
1
p
3 0
p
3 +1
r
3
÷ ÷ + +
r
2
÷3 + ÷ ÷ +
n ÷ + ÷ +
Dakle,
n < 0 .c r ÷

÷·. ÷

3

'

0.

3

n 0 .c r ÷

÷

3. 0

'

3. +·

.
3. Parnost:
1(÷r) =
(÷r)
3
(÷r)
2
÷3
=
÷r
3
r
2
÷3
= ÷
r
3
r
2
÷3
= ÷1(r)
Funkcija je neparna pa je gra…k funkcije simetriµcan u odnosu na koordi-
natni poµcetak..
Funkcija nije periodiµcna.
4. Asimptote:
143
Barakovi´c Elvis Matematika
Funkcija nije de…nisana za r = ÷

3 i r =

3. Ispitajmo lijevi i
desni limes funkcije u ovim taµckama:
1

÷

3

= lim
a!
p
3

r
3
r
2
÷3
=

::,c:c
r = ÷

3 ÷
0. ÷0
¸
¸
=
= lim
.!0

÷

3 ÷

3

÷

3 ÷

2
÷3
= lim
.!0
÷3

3 ÷9 ÷3

3 ÷
3
3 + 2

3 +
2
÷3
=
= lim
.!0
÷3

3 ÷9 ÷3

3 ÷
3
2

3 +
2
= ÷·
1

÷

3

= lim
a!
p
3
+
r
3
r
2
÷3
=

::,c:c
r = ÷

3 +
0. ÷0
¸
¸
=
= lim
.!0

÷

3 +

3

÷

3 +

2
÷3
= lim
.!0
3

3 ÷9 + 3

3 ÷
3
3 ÷2

3 +
2
÷3
=
= lim
.!0
3

3 ÷9 + 3

3 ÷
3
÷2

3 +
2
= +·
1

3

= lim
a!
p
3

r
3
r
2
÷3
=

::,c:c
r =

3 ÷
0. ÷0
¸
¸
=
= lim
.!0

3 ÷

3

3 ÷

2
÷3
= lim
.!0
3

3 ÷9 + 3

3 ÷
3
3 ÷2

3 +
2
÷3
=
= lim
.!0
3

3 ÷9 + 3

3 ÷
3
÷2

3 +
2
= ÷·
1

÷

3

= lim
a!
p
3
+
r
3
r
2
÷3
=

::,c:c
r =

3 +
0. ÷0
¸
¸
=
= lim
.!0

3 +

3

3 +

2
÷3
= lim
.!0
3

3 + 9 + 3

3 +
3
3 + 2

3 +
2
÷3
=
= lim
.!0
3

3 + 9 + 3

3 +
3
2

3 +
2
= +·
144
Barakovi´c Elvis Matematika
Budu´ci da je
lim
a!+1
1(r) = lim
a!+1
r
3
r
2
÷3
1.1.
= lim
a!+1
3r
2
2r
1.1.
= lim
a!+1
6r
2
= lim
a!+1
3r = +·
lim
a!1
1(r) = lim
a!1
r
3
r
2
÷3
1.1.
= lim
a!1
3r
2
2r
1.1.
= lim
a!1
6r
2
= lim
a!1
3r = ÷·
funkcija nema horizontalnih asimptota.
Budu´ci da je
/ = lim
a!1
1(r)
r
= lim
a!1
a
3
a
2
3
r
= lim
a!1
r
3
r
3
÷3r
= 1
: = : = lim
a!1
(1(r) ÷/r) = lim
a!1

r
3
r
2
÷3
÷r

=
= lim
a!1
r
3
÷r
3
+ 3r
r
2
÷3
= lim
a!1
3r
r
2
÷3
1.1.
= lim
a!1
3
2r
= 0
funkcija ima kosu asimptotu n = r
5. Ekstremi i tok funkcije:
Prvi izvod funkcije je
n
0
=
3r
2
(r
2
÷3) ÷r
3
2r
(r
2
÷3)
2
=
=
3r
4
÷9r
2
÷2r
4
(r
2
÷3)
2
=
=
r
4
÷9r
2
(r
2
÷3)
2
pa je
n
0
= 0
==
r
4
÷9r
2
(r
2
÷3)
2
= 0
== r
4
÷9r
2
= 0
== r
2

r
2
÷9

== r
1
= 0. r
2
= ÷3. r
3
= 3.
Iz
r :
1 3
p
3 0
p
3 3 +1
r
2
+ + + + + +
r
2
÷9 + ÷ ÷ ÷ ÷ +
(r
2
÷3)
2
+ + + + ÷ +
n
0
+ ÷ ÷ ÷ ÷ +
n ` ` ` `
145
Barakovi´c Elvis Matematika
zakljuµcujemo da
za r = ÷3 funkcija ima maksimum
n
max
= n(÷3) =
(÷3)
3
(÷3)
2
÷3
= ÷
9
2
za r = 3 funkcija ima mininum
n
min
= n(3) =
3
3
3
2
÷3
=
9
2
.
6. Konveksnost i konkavnost. Prevojne taµcke.
Drugi izvod funkcije je
n
00
=
(4r
3
÷18r) (r
2
÷3)
2
÷(r
4
÷9r
2
) 2 (r
2
÷3) 2r

(r
2
÷3)
2

2
=
=
(r
2
÷3) [(4r
3
÷18r) (r
2
÷3) ÷4r (r
4
÷9r
2
)]
(r
2
÷3)
4
=
=
4r
5
÷12r
3
÷18r
3
+ 54r ÷4r
5
+ 36r
3
(r
2
÷3)
3
=
=
6r
3
+ 54r
(r
2
÷3)
3
pa je
n
00
= 0
==
6r
3
+ 54r
(r
2
÷3)
3
= 0
== 6r
3
+ 54r = 0
== 6r

r
2
+ 9

= 0
== r = 0.
Iz
r :
1
p
3 0
p
3 +1
6r ÷ ÷ + +
r
2
+ 9 + + + +
(r
2
÷3)
3
+ ÷ ÷ +
n
00
÷ + ÷ +
n ¨ ' ¨ '
zakljuµcujemo da je
146
Barakovi´c Elvis Matematika
funkcija konkavna na intervalu

÷·. ÷

3

'

0.

3

funkcija konveksna na intervalu

÷

3. 0

'

3. +·

.
Funkcija ima prevojnu taµcku 1(0. 0) jer je n(0) = 0.
7. Gra…k funkcije:
Zadatak 12.5 Ispitati osobine i nacrtati gra…k funkcije
1(r) =

3 ÷r
2

c
a
.
Rješenje:
1. De…niciono podruµcje: T = R.
2. Nule i znak:
1(r) = 0 ==
== 3 ÷r
2
= 0
== r
1
= ÷

3. r
2
=

3.
Znak:
r :
1
p
3
p
3 +1
3 ÷r
2
÷ + ÷
c
a
+ + +
(3 ÷r
2
) c
a
÷ + ÷
Dakle,
n < 0 .c r ÷

÷·. ÷

3

'

3. +·

n 0 .c r ÷

÷

3.

3

.
147
Barakovi´c Elvis Matematika
3. Parnost:
1(÷r) =

3 ÷(÷r)
2

c
(a)
=

3 ÷r
2

c
a
= 1(÷r)
1(÷r) =

3 ÷(÷r)
2

c
(a)
=

3 ÷r
2

c
a
= ÷1(r)
Funkcija nije ni parna ni neparna.
Funkcija nije periodiµcna.
4. Asimptote:
Nema vertikalnih asimptota jer je T = R.
Budu´ci da je
lim
a!+1
1(r) = lim
a!+1

3 ÷r
2

c
a
= lim
a!+1
3 ÷r
2
c
a
1.1.
= lim
a!+1
÷2r
c
a
1.1.
= lim
a!+1
÷2
c
a
= 0
lim
a!1
1(r) = lim
a!1

3 ÷r
2

c
a
= (÷·) (+·) = ÷·
funkcija ima desnu horizontalnu asimptotu n = 0.
Ovdje smo iskoristili da je
lim
a!+1
c
a
= +·
lim
a!+1
c
a
= 0.
Budu´ci da je
/ = lim
a!+1
1(r)
r
= lim
a!+1
3a
2
c
x
r
= lim
a!+1
3 ÷r
2
rc
a
1.1.
= lim
a!+1
÷2r
c
a
+ rc
a
1.1.
=
= lim
a!+1
÷2
c
a
+ c
a
+ rc
a
= 0
/ = lim
a!1
1(r)
r
= lim
a!1
3a
2
c
x
r
= lim
a!1
3 ÷r
2
rc
a
= lim
a!1
3 ÷r
2
r
c
a
=
= lim
a!1

3
r
÷r

c
a
= +·.
funkcija nema kosih asimptota.
5. Ekstremi i tok funkcije:
Prvi izvod funkcije je
n
0
= ÷2rc
a
+

3 ÷r
2

c
a
(÷1) =
= c
a

r
2
÷2r ÷3

pa je
n
0
= 0
== c
a

r
2
÷2r ÷3

= 0
== r
2
÷2r ÷3 = 0
== r
1
= ÷1. r
2
= 3.
148
Barakovi´c Elvis Matematika
Iz
r :
1 1 3 +1
c
a
+ + +
r
2
÷2r ÷3 + ÷ +
n
0
+ ÷ +
n `
zakljuµcujemo da
za r = ÷1 funkcija ima maksimum
n
max
= n(÷1) = (3 ÷1) c = 2c
za r = 3 funkcija ima mininum
n
min
= n(3) = (3 ÷9) c
3
= ÷6c
3
6. Konveksnost i konkavnost. Prevojne taµcke.
Drugi izvod funkcije je
n
00
= c
a
(÷1)

r
2
÷2r ÷3

+ c
a
(2r ÷2) =
= ÷c
a

r
2
÷2r ÷3 ÷2r + 2

=
= ÷c
a

r
2
÷4r ÷1

pa je
n
00
= 0
== ÷c
a

r
2
÷4r ÷1

= 0
== r
2
÷4r ÷1 = 0
== r
1
= 2 ÷

5. r
2
= 2 +

5.
Iz
r :
1 2
p
5 2+
p
5 +1
÷c
a
÷ ÷ ÷
r
2
÷4r ÷1 + ÷ +
n
00
÷ + ÷
n ¨ ' ¨
zakljuµcujemo da je
funkcija konkavna na intervalu

÷·. 2 ÷

5

'

2 +

5. +·

funkcija konveksna na intervalu

2 ÷

5. 2 +

5

.
Funkcija ima prevojne taµcke
1
1
(2 ÷

5.

÷6 + 4

5

c
2+
p
5
)
1
1
(2 +

5.

÷6 ÷4

5

c
2
p
5
).
149
Barakovi´c Elvis Matematika
7. Gra…k funkcije:
Zadatak 12.6 Ispitati osobine i nacrtati gra…k funkcije
1(r) = ln

r
2
÷1

.
Rješenje:
1. De…niciono podruµcje:
Budu´ci da je u pitanje logaritamska funkcija, onda mora biti
r
2
÷1 0 == r ÷ (÷·. ÷1) ' (1. +·)
pa je T = (÷·. ÷1) ' (1. +·) .
2. Nule i znak:
1(r) = 0 ==
== ln

r
2
÷1

= 0
== r
2
÷1 = 1
== r
2
= 2
== r
1
= ÷

2. r
2
=

2.
Znak:
r :
1
p
2 1 1
p
2 +1
ln (r
2
÷1) + ÷ ÷ +
n + ÷ ÷ +
150
Barakovi´c Elvis Matematika
Dakle,
n < 0 .c r ÷

÷

2. ÷1

'

1.

2

n 0 .c r ÷

÷·. ÷

2

'

2. +·

.
3. Parnost:
1(÷r) = ln

(÷r)
2
÷1

= ln

r
2
÷1

= 1(r)
Funkcija je parna pa je gra…k simetriµcan u odnosu na n osu.
Funkcija nije periodiµcna.
4. Asimptote:
Budu´ci da je T = (÷·. ÷1) ' (1. +·) . onda moµzemo ispitati samo
lijevi limes u r = ÷1 i desni limes u r = 1
1(÷1) = lim
a!1

ln

r
2
÷1

= ln lim
a!1

r
2
÷1

=

::,c:c
r = ÷1 ÷
0. ÷0
¸
¸
=
= ln lim
.!0

(÷1 ÷)
2
÷1

= ln lim
.!0

1 + 2 +
2
÷1

=
= ln lim
.!0

2 +
2

= ÷·.
1(1) = lim
a!1
+
ln

r
2
÷1

= ln lim
a!1
+

r
2
÷1

=

::,c:c
r = 1 +
0. ÷0
¸
¸
=
= ln lim
.!0

(1 + )
2
÷1

= ln lim
.!0

1 + 2 +
2
÷1

=
= ln lim
.!0

2 +
2

= ÷·.
Budu´ci da je
lim
a!+1
1(r) = lim
a!+1
ln

r
2
÷1

= ln lim
a!+1

r
2
÷1

= +·
lim
a!1
1(r) = lim
a!1
ln

r
2
÷1

= ln lim
a!1

r
2
÷1

= +·
funkcija nema horizontalnih asimptota.
Budu´ci da je
/ = lim
a!1
1(r)
r
= lim
a!1
ln (r
2
÷1)
r
1.1.
= lim
a!1
1
a
2
1
2r
1
= lim
a!1
2r
r
2
÷1
1.1.
=
= lim
a!1
2
2r
= lim
a!1
1
r
= 0
151
Barakovi´c Elvis Matematika
funkcija nema kosih asimptota.
5. Ekstremi i tok funkcije:
Prvi izvod funkcije je
n
0
=
1
r
2
÷1
2r =
2r
r
2
÷1
pa je
n
0
= 0
==
2r
r
2
÷1
= 0
== 2r = 0
== r = 0.
Ali 0 ÷ T pa funkcija nema stacionarnih taµcaka a samim tim ni ekstrema
Tok funkcije
r :
1
p
2 1 1
p
2 +1
2r ÷ ÷ + +
r
2
÷1 + + + +
n
0
÷ ÷ + +
n ` `
6. Konveksnost i konkavnost. Prevojne taµcke.
Drugi izvod funkcije je
n
00
=
2 (r
2
÷1) ÷2r 2r
r
2
÷1
=
2r
2
÷2 ÷4r
2
r
2
÷1
=
÷2r
2
÷2
r
2
÷1
pa je
n
00
= 0
==
÷2r
2
÷2
r
2
÷1
= 0
== ÷2r
2
÷2 = 0
== r
2
= ÷1
a posljednja jednaµcina nema realnih rješenje pa nema ni prevojnih taµcaka
Iz
r :
1
p
2 1 1
p
2 +1
÷2r
2
÷2 ÷ ÷ ÷ ÷
r
2
÷1 + + + +
n
00
÷ ÷ ÷ ÷
n ¨ ¨ ¨ ¨
152
Barakovi´c Elvis Matematika
zakljuµcujemo da je
funkcija konkavna na skupu T.
Funkcija nema prevojnih taµcaka.
7. Gra…k funkcije:
153
Barakovi´c Elvis Matematika
13 Neodre†eni i odre†eni integrali.
Primjena odre†enog integrala.
154
Barakovi´c Elvis Matematika
14 Parcijalni izvodi.
Ekstremi funkcije dvije promjenljive.
Zadatak 14.1 Pokazati da za funkciju . = ln

r
2
+ n
2
vrijedi
n
·.
·r
÷r
·.
·n
= 0.
Rješenje:
Kako je
·.
·r
=

ln

r
2
+ n
2

0
a
=
1

r
2
+ n
2

r
2
+ n
2

0
a
=
=
1

r
2
+ n
2

1
2

r
2
+ n
2
2r =
r
r
2
+ n
2
·.
·n
=

ln

r
2
+ n
2

0
&
=
1

r
2
+ n
2

r
2
+ n
2

0
&
=
=
1

r
2
+ n
2

1
2

r
2
+ n
2
2n =
n
r
2
+ n
2
tada je
n
·.
·r
÷r
·.
·n
= n
r
r
2
+ n
2
÷r
n
r
2
+ n
2
=
rn
r
2
+ n
2
÷
rn
r
2
+ n
2
= 0.
Zadatak 14.2 Na´ci prvi i drugi totalni diferencijal funkcije
. = 2r
2
÷3rn ÷n
2
.
Rješenje:
Parcijalni izvodi prvog reda funkcije . su
·.
·r
= 4r ÷3n
·.
·n
= ÷3r ÷2n
pa je prvi totalni diferencijal funkcije .
d. =
·.
·r
dr +
·.
·n
dn = (4r ÷3n) dr + (÷3r ÷2n) dn.
155
Barakovi´c Elvis Matematika
Parcijalni izvodi drugog reda funkcije . su
·
2
.
·r
2
= 4.
·
2
.
·r·n
= ÷3.
·
2
.
·n
2
= ÷2
pa je drugi totalni diferencijal funkcije .
d
2
. =
·
2
.
·r
2
dr
2
+ 2
·
2
.
·r·n
drdn +
·
2
.
·n
2
dn
2
= 4dr
2
÷6drdn ÷2dn
2
.
Zadatak 14.3 Na´ci prvi i drugi totalni diferencijal funkcije
. = ln

r
2
+ n

.
Rješenje:
Parcijalni izvodi prvog reda funkcije . su
·.
·r
=
1
r
2
+ n
2r =
2r
r
2
+ n
·.
·n
=
1
r
2
+ n
pa je prvi totalni diferencijal funkcije .
d. =
·.
·r
dr +
·.
·n
dn =
2r
r
2
+ n
dr +
1
r
2
+ n
dn.
Parcijalni izvodi drugog reda funkcije . su
·
2
.
·r
2
=
2 (r
2
+ n) ÷2r 2r
(r
2
+ n)
2
=
÷2r
2
+ 2n
(r
2
+ n)
2
·
2
.
·r·n
=
÷2r 1
r
2
+ n
=
÷2r
(r
2
+ n)
2
·
2
.
·n
2
=
÷1
(r
2
+ n)
2
pa je drugi totalni diferencijal funkcije .
d
2
. =
·
2
.
·r
2
dr
2
+ 2
·
2
.
·r·n
drdn +
·
2
.
·n
2
dn
2
=
=
÷2r
2
+ 2n
(r
2
+ n)
2
dr
2
÷
4r
(r
2
+ n)
2
drdn ÷
1
(r
2
+ n)
2
dn
2
.
156
Barakovi´c Elvis Matematika
Zadatak 14.4 Pokazati da za funkciju
. = ln

r
2
+ rn + n
2

vrijedi
r
·.
·r
+ n
·.
·n
= 2.
Rješenje:
Parcijalni izvodi prvog reda funkcije . su
·.
·r
=
1
r
2
+ rn + n
2
(2r + n) =
2r + n
r
2
+ rn + n
2
·.
·n
=
1
r
2
+ rn + n
2
(r + 2n) =
r + 2n
r
2
+ rn + n
2
pa je
r
·.
·r
+ n
·.
·n
= r
2r + n
r
2
+ rn + n
2
+ n
r + 2n
r
2
+ rn + n
2
=
=
2r
2
+ rn
r
2
+ rn + n
2
+
rn + 2n
2
r
2
+ rn + n
2
=
=
2r
2
+ rn + rn + 2n
2
r
2
+ rn + n
2
=
2r
2
+ 2rn + 2n
2
r
2
+ rn + n
2
=
=
2r
2
+ 2rn + 2n
2
r
2
+ rn + n
2
=
2 (r
2
+ rn + n
2
)
r
2
+ rn + n
2
= 2.
Zadatak 14.5 Pokazati da za funkciju
n = (r ÷n) (n ÷.) (. ÷r)
vrijedi
·n
·r
+
·n
·n
+
·n
·.
= 0.
Rješenje:
Parcijalni izvodi prvog reda funkcije . su
·n
·r
= (n ÷.) (. ÷r ÷(r ÷n)) = (n ÷.) (. ÷r ÷r + n) =
= (n ÷.) (n + . ÷2r)
·n
·n
= (. ÷r) (÷(n ÷.) + r ÷n) = (. ÷r) (÷n + . + r ÷n) =
= (. ÷r) (. + r ÷2n)
·n
·.
= (r ÷n) (÷(. ÷r) + n ÷.) = (r ÷n) (÷. + r + n ÷.) =
= (r ÷n) (r + n ÷2.) .
157
Barakovi´c Elvis Matematika
pa je
·n
·r
+
·n
·n
+
·n
·.
= (n ÷.) (n + . ÷2r) + (. ÷r) (. + r ÷2n) +
(r ÷n) (r + n ÷2.)
= n
2
+ n. ÷2rn ÷.n ÷.
2
+ 2.r + .
2
+ .r ÷2.n ÷r. ÷
÷r
2
+ 2rn + r
2
+ rn ÷2r. ÷rn ÷n
2
+ 2n.
= 0.
Zadatak 14.6 Ispitati ekstreme funkcije
. = r
2
+ rn + n
2
÷2r ÷n.
Rješenje:
Parcijalni izvodi prvog reda funkcije . su
·.
·r
= 2r + n ÷2
·.
·n
= r + 2n ÷1
pa stacionarne taµcke dobijamo rješavanjem sistema jednaµcina
2r + n ÷2 = 0
r + 2n ÷1 = 0
¸
.
Iz prve jednaµcine imamo n = ÷2r + 2. pa uvrštavaju´ci u drugu jednaµcinu,
dobijamo
r + 2 (÷2r + 2) ÷1 = 0
r ÷4r + 4 ÷1 = 0
÷3r + 3 = 0 == r = 1 == n = ÷2 1 + 2 = 0
pa je stacionarna taµcka funkcije ` (1. 0) .
Parcijalni izvodi drugog reda funkcije . su
¹ =
·
2
.
·r
2
= 2
1 =
·
2
.
·r·n
= 1
( =
·
2
.
·n
2
= 2
158
Barakovi´c Elvis Matematika
pa je
= ¹( ÷1
2
= 2 2 ÷1 = 4 ÷1 = 3.
Za taµcku `(1. 0) imamo
(`) = 3 0
pa ekstrem funkcije postoji a kako je
¹(`) = 2 0
to funkcija ima minimum u taµcki `(1. 0) i on iznosi
.
min
= .(1. 0) = 1 + 0 + 0 ÷2 ÷0 = ÷1.
Zadatak 14.7 Ispitati ekstreme funkcije
. = r
3
+ n
3
÷6rn.
Rješenje:
Parcijalni izvodi prvog reda funkcije . su
·.
·r
= 3r
2
÷6n
·.
·n
= 3n
2
÷6r
pa stacionarne taµcke dobijamo rješavanjem sistema jednaµcina
3r
2
÷6n = 0
3n
2
÷6r = 0
¸
==
r
2
÷2n = 0
n
2
÷2r = 0
¸
.
Iz prve jednaµcine imamo n =
a
2
2
. pa uvrštavaju´ci u drugu jednaµcinu, dobijamo

r
2
2

2
÷2r = 0
r
4
4
÷2r = 0 4
r
4
÷8r = 0
r

r
3
÷8

= 0 == r = 0 . r = 2.
Sada imamo
r = 0 == n = 0
r = 2 == n = 2
159
Barakovi´c Elvis Matematika
pa su stacionarne taµcke
`
1
(0. 0). `
2
(2. 2) .
Parcijalni izvodi drugog reda funkcije . su
¹ =
·
2
.
·r
2
= 6r
1 =
·
2
.
·r·n
= 6n
( =
·
2
.
·n
2
= ÷6
pa je
= ¹( ÷1
2
= 6r 6r ÷36 = 36r
2
÷36.
Za taµcku `
1
(0. 0) imamo
(`
1
) = ÷36 < 0
pa funkcija nema ekstrema u taµcki `
1
(0. 0).
Za taµcku `
2
(2. 2) imamo
(`
2
) = 144 ÷36 = 108 0
pa postoji ekstrem funkcije . u taµcki `
2
(2. 2) . Kako je
¹(`
2
) = 12 0
to funkcija ima minimum u taµcki `
2
(2. 2) i on iznosi
.
min
= .(2. 2) = 2
3
+ 2
3
÷6 2 2 = ÷8.
Zadatak 14.8 Ispitati ekstreme funkcije
. = r
3
+ 3rn
2
÷15r ÷12n.
Rješenje:
Parcijalni izvodi prvog reda funkcije . su
·.
·r
= 3r
2
+ 3n
2
÷15
·.
·n
= 6rn ÷12
160
Barakovi´c Elvis Matematika
pa stacionarne taµcke dobijamo rješavanjem sistema jednaµcina
3r
2
+ 3n
2
÷15 = 0
6rn ÷12 = 0
¸
.
Iz druge jednaµcine imamo
6rn ÷12 = 0 == rn = 2 == n =
2
r
pa uvrštavaju´ci u prvu jednaµcinu sistema, dobijamo
3r
2
+ 3

2
r

2
÷15 = 0
3r
2
+ 3
4
r
2
÷15 = 0 r
2
3r
4
÷15r
2
+ 12 = 0
r
4
÷5r
2
+ 4 = 0.
Uvode´ci smjenu t = r
2
. dobijamo kvadratnu jednaµcinu
t
2
÷5t + 4 = 0 == t
1
= 1 i t
2
= 4.
Sada je
t
1
= 1 == r
2
= 1 ==
r
1
= ÷1 == n
1
= ÷2
r
2
= 1 == n
2
= 2
t
1
= 4 == r
2
= 4 ==
r
1
= ÷2 == n
1
= ÷1
r
2
= 2 == n
2
= 1
pa su stacionarne taµcke
`
1
(÷1. ÷2). `
2
(1. 2). `
3
(÷2. ÷1). `
4
(2. 1).
Parcijalni izvodi drugog reda funkcije . su
¹ =
·
2
.
·r
2
= 6r
1 =
·
2
.
·r·n
= 6n
( =
·
2
.
·n
2
= 6r
161
Barakovi´c Elvis Matematika
pa je
= ¹( ÷1
2
= 6r 6r ÷6n = 36r
2
÷36n
2
.
Za taµcku `
1
(÷1. ÷2) imamo
(`
1
) = 36 ÷144 = ÷108 < 0
pa ekstrem funkcije ne postoji.
Za taµcku `
2
(1. 2) imamo
(`
1
) = 36 ÷144 = ÷108 < 0
pa ekstrem funkcije ne postoji.
Za taµcku `
3
(÷2. ÷1) imamo
(`
3
) = 144 ÷36 = 108 0
pa ekstrem funkcije postoji a kako je
¹(`
3
) = ÷12 < 0
to funkcija ima maksimum u taµcki `
3
(÷2. ÷1) i on iznosi
.
max
= .(÷2. ÷1) = ÷8 ÷6 + 30 + 12 = 28.
Za taµcku `
4
(2. 1) imamo
(`
4
) = 144 ÷36 = 108 0
pa ekstrem funkcije postoji a kako je
¹(`
4
) = 12 0
to funkcija ima minimum u taµcki `
4
(2. 1) i on iznosi
.
min
= .(2. 1) = 8 + 6 ÷30 ÷12 = ÷28.
Zadatak 14.9 Ispitati ekstreme funkcije
. = r
4
+ n
4
÷r
2
÷2rn ÷n
2
.
Rješenje:
Parcijalni izvodi prvog reda funkcije . su
·.
·r
= 4r
3
÷2r ÷2n
·.
·n
= 4n
3
÷2n ÷2r
162
Barakovi´c Elvis Matematika
pa stacionarne taµcke dobijamo rješavanjem sistema jednaµcina
4r
3
÷2r ÷2n = 0
4n
3
÷2n ÷2r = 0
¸
==
2r
3
÷r ÷n = 0
2n
3
÷n ÷r = 0
¸
.
Oduzimanjem ovih jednaµcina, dobijamo
r
3
= n
3
= 0 == r
3
= n
3
== r = n.
Vra´caju´ci se u prvu jednaµcinu, dobijamo
2r
3
÷r ÷r = 0
2r
3
÷2r = 0
r
3
÷r = 0
r

r
2
÷1

= 0 == r
1
= 0. r
2
= ÷1. r
3
= 1.
Stacionarne taµcke su
`
1
(0. 0). `
2
(÷1. ÷1). `
3
(1. 1).
Parcijalni izvodi drugog reda funkcije . su
¹ =
·
2
.
·r
2
= 12r
2
÷2
1 =
·
2
.
·r·n
= ÷2
( =
·
2
.
·n
2
= 12n
2
÷2
pa je
= ¹( ÷1
2
=

12r
2
÷2

12n
2
÷2

÷4.
Za taµcku `
1
(0. 0) imamo
(`
1
) = 4 ÷4 = 0
pa su potrebna dodatna ispitivanja za ekstrem funkcije.
Za taµcku `
2
(÷1. ÷1) imamo
(`
2
) = 10 10 ÷4 = 96 0
pa ekstrem funkcije postoji a kako je
¹(`
2
) = 10 0
163
Barakovi´c Elvis Matematika
to funkcija ima minimum u taµcki `
2
(÷1. ÷1) i on iznosi
.
min
= (÷1)
4
+ (÷1)
4
÷(÷1)
2
÷2 (÷1) (÷1) ÷(÷1)
2
= ÷2.
Za taµcku `
3
(1. 1) imamo
(`
2
) = 10 10 ÷4 = 96 0
pa ekstrem funkcije postoji a kako je
¹(`
2
) = 10 0
to funkcija ima minimum u taµcki `
3
(1. 1) i on iznosi
.
min
= 1
4
+ 1
4
÷1
2
÷2 1 1 ÷1
2
= ÷2.
Zadatak 14.10 Ispitati ekstreme funkcije
. = r
2
+ n
2
uz uslov 3r + 2n = 6.
Rješenje:
Lagranµzeva funkcija je
1(r. n. \) = r
2
+ n
2
+ \(3r + 2n ÷6)
a parcijalni izvodi prvog reda funkcije 1 su
·1
·r
= 2r + 3\
·1
·n
= 2n + 2\
·1
·\
= 3r + 2n ÷6
pa stacionarne taµcke i vrijednost \ dobijamo rješavanjem sistema jednaµcina
2r + 3\ = 0
2n + 2\ = 0
3r + 2n ÷6 = 0

.
Odredimo stacionarne taµcke
2r + 3\ = 0 == r = ÷
3
2
\
2n + 2\ = 0 == n = ÷\
¸
164
Barakovi´c Elvis Matematika
pa uvrštavajui u tre´cu jednaµcinu sistema, dobijamo
3r + 2n ÷6 = 0
3

÷
3
2
\

+ 2 (÷\) ÷6 = 0
÷9\ ÷4\ ÷12 = 0
÷13\ = 12 == \ = ÷
12
13
pa dobijamo da je
r = ÷
3
2
\ = ÷
3
2

÷
12
13

=
18
13
n = ÷\ =
12
13
pa funkcija ima samo jednu stacionarnu taµcku `
1

18
13
.
12
13

.
Parcijalni izvodi drugog reda funkcije 1 su
¹ =
·
2
1
·r
2
= 2
1 =
·
2
1
·r·n
= 0
( =
·
2
1
·n
2
= 2.
pa je
(`
1
) = ¹( ÷1
2
= 4 ÷0 = 4 0
pa funkcija ima ekstrem u toj taµcki, a kako je
¹(`
1
) = 2 0
to funkcija ima minimum u taµcki `
1

18
13
.
12
13

i on iznosi
.
min
= r
2
+ n
2
=

18
13

2
+

12
13

2
=
324
169
+
144
169
=
468
169
=
36
13
.
Zadatak 14.11 Ispitati ekstreme funkcije
. = 6 ÷4r ÷3n
uz uslov r
2
+ n
2
= 1.
165
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
Lagranµzeva funkcija je
1(r. n. \) = 6 ÷4r ÷3n + \

r
2
+ n
2
÷1

a parcijalni izvodi prvog reda funkcije 1 su
·1
·r
= ÷4 + 2\r
·1
·n
= ÷3 + 2\n
·1
·\
= r
2
+ n
2
÷1
pa stacionarne taµcke i vrijednost \ dobijamo rješavanjem sistema jednaµcina
÷4 + 2\r = 0
÷3 + 2\n = 0
r
2
+ n
2
÷1 = 0

.
Iz prve jednaµcine imamo r =
2
A
. a iz druge n =
3
2A
. Uvrštavaju´ci u tre´cu
jednaµcinu dobijamo

2
\

2
+

3
2\

2
÷1 = 0
4
\
2
+
9
4\
2
÷1 = 0 4\
2
÷4\
2
+ 25 = 0
\
2
=
25
4
== \
1
= ÷
5
2
. \
2
=
5
2
.
Sada je
\
1
= ÷
5
2
== r = ÷
4
5
. n = ÷
3
5
\
2
=
5
2
== r =
4
5
. n =
3
5
pa su stacionarne taµcke
`
1

÷
4
5
. ÷
3
5

. `
2

4
5
.
3
5

.
166
Barakovi´c Elvis Matematika
Parcijalni izvodi drugog reda funkcije 1 su
¹ =
·
2
1
·r
2
= 2\
1 =
·
2
1
·r·n
= 0
( =
·
2
1
·n
2
= 2\.
pa je
= ¹( ÷1
2
= 2\ 2\ ÷0 = 4\
2
.
Za taµcku `
1

÷
4
5
. ÷
3
5

. \ = ÷
5
2
imamo
(`
1
) = 25 0
pa funkcija ima ekstrem u taµcki `
1

÷
4
5
. ÷
3
5

a kako je
¹(`
1
) = ÷5 < 0
to funkcija ima maksimum u taµcki `
1

÷
4
5
. ÷
3
5

i on iznosi
.
max
= .

÷
4
5
. ÷
3
5

= 6 ÷4

÷
4
5

÷3

÷
3
5

= 6 +
16
5
+
9
5
= 11.
Za taµcku `
2

4
5
.
3
5

. \ =
5
2
imamo
(`
2
) = 25 0
pa funkcija ima ekstrem u taµcki `
2

4
5
.
3
5

a kako je
¹(`
2
) = 5 0
to funkcija ima minimum u taµcki `
2

4
5
.
3
5

i on iznosi
.
min
= .

4
5
.
3
5

= 6 ÷4
4
5
÷3
3
5
= 6 ÷
16
5
÷
9
5
= 1.
Zadatak 14.12 Ispitati ekstreme funkcije
. = rn
uz uslov r
2
+ n
2
= 8.
167
Barakovi´c Elvis Matematika
Rješenje:
Lagranµzeva funkcija je
1(r. n. \) = rn + \

r
2
+ n
2
÷8

a parcijalni izvodi prvog reda funkcije 1 su
·1
·r
= n + 2\r
·1
·n
= r + 2\n
·1
·\
= r
2
+ n
2
÷8
pa stacionarne taµcke i vrijednost \ dobijamo rješavanjem sistema jednaµcina
n + 2\r = 0
r + 2\n = 0
r
2
+ n
2
÷8 = 0

.
Odredimo stacionarne taµcke
n + 2\r = 0 == \ = ÷
&
2a
r + 2\n = 0 == \ = ÷
a
2&
¸
== ÷
n
2r
= ÷
r
2n
== r
2
= n
2
== r = ±n
pa uvrštavanjem u tre´cu jednaµcinu dobijamo
r
2
+ n
2
÷8 = 0
2r
2
÷8 = 0
r
2
= 4 == r = ±2
pa su stacionarne taµcke
`
1
(2. 2). `
2
(2. ÷2). `
3
(÷2. 2). `
4
(÷2. ÷2).
Parcijalni izvodi drugog reda funkcije 1 su
¹ =
·
2
1
·r
2
= 2\
1 =
·
2
1
·r·n
= 1
( =
·
2
1
·n
2
= 2\.
168
Barakovi´c Elvis Matematika
pa je
= ¹( ÷1
2
= 2\ 2\ ÷1 = 4\
2
÷1.
Ispitajmo ekstreme funkcije preko drugog totalnog diferencijala. Drugi to-
talni diferencijal funkcije . je
d
2
. =
·
2
.
·r
2
dr
2
+ 2
·
2
.
·r·n
drdn +
·
2
.
·n
2
dn
2
= 2\dr
2
+ 2drdn + 2\dn
2
.
Za taµcku `
1
(2. 2) . \ = ÷
1
2
imamo
d
2
. = d
2
. = 2\dr
2
+2drdn+2\dn
2
= ÷dr
2
+2drdn÷dn
2
= ÷(dr ÷dn)
2
< 0
pa funkcija ima maksimum u taµcki `
1
(2. 2) i on iznosi
.
max
= .(2. 2) = 2 2 = 4.
Za taµcku `
2
(2. ÷2) . \ =
1
2
imamo
d
2
. = d
2
. = 2\dr
2
+ 2drdn + 2\dn
2
= dr
2
+ 2drdn + dn
2
= (dr + dn)
2
0
pa funkcija ima minimum u taµcki `
2
(2. ÷2) i on iznosi
.
min
= .(2. ÷2) = 2 (÷2) = ÷4.
Za taµcku `
3
(÷2. 2). \ =
1
2
imamo
d
2
. = d
2
. = 2\dr
2
+ 2drdn + 2\dn
2
= dr
2
+ 2drdn + dn
2
= (dr + dn)
2
0
pa funkcija ima minimum u taµcki `
3
(÷2. 2) i on iznosi
.
min
= .(2. ÷2) = 2 (÷2) = ÷4.
Za taµcku `
4
(÷2. ÷2). \ = ÷
1
2
imamo
d
2
. = d
2
. = 2\dr
2
+2drdn+2\dn
2
= ÷dr
2
+2drdn÷dn
2
= ÷(dr ÷dn)
2
< 0
pa funkcija ima maksimum u taµcki `
4
(÷2. ÷2) i on iznosi
.
max
= .(÷2. ÷2) = (÷2) (÷2) = 4.
169
Barakovi´c Elvis Matematika
15 Diferencijalne jednaµcine
170