MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE PORESKA UPRAVA Organizaciona jedinica __________________________________

Obrazac PPP

POJEDINA^NA PORESKA PRIJAVA O OBRA^UNATOM I PLA]ENOM POREZU I DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURAWE PO ODBITKU NA TERET PRIMAOCA PRIHODA ZA GODINU I. PODACI O PORESKOM PLACU:
____________________________

1.

Poreski identifikacioni broj – PIB

2.

Jedinstveni mati~ni broj gra|ana – JMBG

3.

Mati~ni broj

4.

Naziv

5.

Prezime i ime

6.

Sedi{te/Prebivali{te – boravi{te

7.

Ulica i broj

8.

Telefon – faks

9.

Broj primalaca prihoda za koji se podnosi pojedina~na poreska prijava

Poresku prijavu popunio:

M.P.
(Potpis odgovornog lica)

(Mesto i datum)

IZDAVA^: SRRS, "RA^UNOVODSTVO" d.o.o., Beograd, Oznaka za poruxbinu "PPP 04/01"

popuwava Poreska uprava: Potvrda o prijemu prijave:

II. PODACI O PRIMAOCIMA PRIHODA IZ RADNOG ODNOSA – FIZI^KIM LICIMA
(u din. bez para) Oporezivi prihod 3 4 5 6 7 Porez na dohodak gra|ana Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe na teret zaposlenog Dorinos za zdravstveno osigurawe na teret zaposlenog Doprinos za osigurawe za slu~aj nezaposlenosti na teret zaposlenog

Redni broj

1

Ime i prezime primaoca prihoda Prebivali{te – boravi{te i adresa JMBG 2

III. PODACI O PRIMAOCIMA PRIHODA VAN RADNOG ODNOSA – FIZI^KIM LICIMA
(u din. bez para) Oporezivi prihod 3 4 5 6 7 Porez na dohodak gra|ana Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe na teret zaposlenog Dorinos za zdravstveno osigurawe na teret zaposlenog Doprinos za osigurawe za slu~aj nezaposlenosti na teret zaposlenog

Redni broj

1

Ime i prezime primaoca prihoda Prebivali{te – boravi{te i adresa JMBG 2

IV. PODACI O PRIMAOCIMA PRIHODA – PRAVNIM LICIMA
(u din. bez para)

Naziv primaoca prihoda – pravnog lica, sedi{te i adresa Oporezivi prihod
3 4

Redni broj

PIB

Porez na dobit po odbitku

1

2

Obrazac propisan: Pravilnikom o obrascu pojedina~ne poreske prijave o obra~unatom i pla}enom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osigurawe po odbitku na teret primaoca prihoda "Sl. glasnik RS", 128/2003