Obrazac PK

(Firma – poslovno ime poreskog obveznika)

(Sedi{te)

PORESKI KREDIT ZA ULAGAWA U OSNOVNA SREDSTVA
ZA PERIOD OD _________________________ DO
______________________

200___.GODINE

Red. br. 1 1. 2. 3.

Opis 2 Iznos ulagawa u osnovna sredstva u teku}oj godini Poreski kredit za teku}u godinu Neiskori{}eni deo poreskog kredita iz ranijih godina koji se prenosi na ra~un poreza na dobit iz budu}ih obra~unskih perioda Zbir poreskog kredita teku}e godine i prenetih poreskih kredita iz ranijih godina po redosledu ulagawa Neiskori{}eni deo poreskog kredita koji se prenosi na ra~un poreza na dobit iz budu}ih obra~unskih perioda

Iznos u dinarima bez para 3

4.

5.

U

________________________________________ ,

ODGOVORNO LICE

Dana

____________________________________

god.

MP

Obrazac propisan: Pravilnikom o sadr‘aju poreskog bilansa i drugim pitawima od zna~aja za na~in utvr|ivawa poreza na dobit preduze}a ("Sl. glasnik RS", br. 139/2004)

IZDAVA^: SRRS, RA^UNOVODSTVO" d.o.o., Beograd, Wego{eva 19, Oznaka za poruxbinu "PK 084/105"