by Aljabak

Realizacija robe u unutrašnjem prometu 1. UVOD
Trgovinska preduzeća nabavljaju robu od dobavljača, da bi je zatim prodala kupcima. Prodajom ili realizacijom robe trgovinsko preduzeće ostvaruje svoj redovan poslovni prihod – prihod od prodaje robe. Knjigovodstveno obuhvatanje realizacije robe biće različito, što zavisi od cene po kojoj se evidentiraju zalihe robe: da li se evidentiraju po nabavnoj ceni, po prodajnoj ceni bez poreza na promet, ili po prodajnoj ceni sa porezom na promet. U svim ovim slučajevima interni obračuni realizacije, tj. obračun nabavne vrednosti prodate robe, biće različiti. Realizacija robe se može obavljati na veliko iz skladišta ili na malo preko prodavnica, pa će evidencija i zbog toga biti različita. Knjigovodstveno obuhvatanje realizacije robe će takođe biti različito, u zavisnosti od toga da li je roba prodata za gotovo, na čekove, ili kupcu na kredit koji će kasnije platiti.

1.1. DOKUMENTACIJA VEZANA ZA REALIZACIJU ROBE

-1-

by Aljabak Dokumentacija u vezi sa realizacijom robe biće različita u zavisnosti od toga da li se realizacija vrši na veliko ili na malo. U vezi sa realizacijom robe na veliko javlja se ugovor ili zaključnica sa kupcem, nalog za isporuku ili izdavanje robe, otpremnica, faktura. Realizacija robe na malo obavlja se preko prodavca. To kretanje robe prati sledeća dokumentacija: - trebovanje robe, - interna dostavnica, - povratnica robe, - priznanica o uplati dnevnog pazara. Sistem oporezivanja proizvoda ( robe ) i usluga uređen je Zakonom o akcizama i o porezu na promet. Suština Zakona sastoji se u oporezivanju proizvoda ( robe ) i usluga preko akciza i poreza na promet proizvoda ( robe ), odnosno poreza na promet usluga. Kad su u pitanju akcize, u sistem oporezivanja preko ovog poreskog oblika uvedena je specifična akciza koja se plaća u apsolutnom iznosu po jednicici mere, odnosno po proporcionalnim stopama. Akcizom se inače opporezuju određeni proizvodi i roba, kao na primer: derivati nafte, duvanske prerađevine, alkoholna pića, kafa, luksuzni proizvodi, južno voće iz uvoza. Osnovicu za obračun akcize čini prodajna cena. Porezom na promet robe ( proizvoda ) oporezuje se promet robe, odnosno proizvoda koji služe krajnjoj potrošnji. Prema tome, predmet oporezivanja je samo krajnja potrošnja, što znači da je od oporezivanja izuzeta prodaja robe trgovini i ugostiteljstvu u svrhu dalje prodaje. Svaka prodaja robe i proizvoda koju izvrše trgovinska preduzeća na malo ( prodaja iz prodavnice ) smatra se prodajom kranjem potrošaću, na šta se obračunava i plaća porez na promet. Pri komisionoj prodaji robe koju izvrši komisionar krajnji potrošač plača takođe porez na promet. Prodaja robe sa konsignacionog skladišta, pri čemu konsignator, tj. trgovac prodaje robu u tuđe ime i za tuđ račun oporezuje se takođe krajnji potrošač. Osnovica za obračun poreza na promet robe je: - prodajna cena prodate robe za krajnju potrošnju, - vrednost uvezene robe, utvrđena po carinskim propisima, - vrednost utvrđenog manjka. Porez na promet se obračunava i plaća po tzv. opštim stopama ( proporcionalne stope ), utvrđenim odgovarajućim zakonskim propisima. Međutim, za sve proizvode i robu bitne za životni -2-

by Aljabak standard građana utvrđena je niža, tzv. povlašćena stopa. Postoje određene vrste soba na koje se ne plaća porez na promet, za koje postoji tzv. poresko oslobađanje ( npr. sve vrste hleba, mleka, jestivog ulja, masti, lekovi, udžbenici, školska učila, itd. ) U sistemu poreza na promet treba razlikovati momenat nastanka obaveze obračunavanja i momenat obaveze plaćanja poreza na promet. Naime, obračunavanje poreza na promet je radnja koja prethodi plaćanju poreza na promet. Inače, obaveza obračunavanja nastaje u trenutku kad je izvršen promet, a plaćanje periodnično, kao akonotacije, i konačno – na kraju godine. Trgovinska preduzeća koja robu prodaju na malo, preko prodavnica, obračunavaju porez na promet u trenutku prodaje robe tim svojim prodavnicama, zadužujući ih na taj način po cenama sa ukalkulisanim porezom na promet. Znači, prodavnice ne vrše same obračunavanje i plaćanje poreza na promet. Na primer, pri otpremi robe u prodavnicu, po otpremnici broj 115 od 25.07.19.. godine kalkulacija je sledeća. KALKULACIJA Elementi kalkulacije 1. 2. 3. 4. Nabavna vrednost Razlika u ceni Akciza Prodajna cena bez poreza na promet 5. Porez na promet ( 24% + 2% ) 6. Maloprodajna cena Vino 1.500 300 100 1.900 494 2.394 Vrsta robe Rakija 500 250 500 1.250 325 1.575

Ukupno 2.000 550 600 3.150 819 3.989

1.2. EVIDENCIJA REALIZACIJE KADA SE ZALIHE ROBE EVIDENTIRAJU PO NABAVNOJ CENI
Zalihe robe na skladištu po nabavnim cenama obično vode trgovinska preduzeća koja se bave realizacijom robe na veliko. Prilikom realizacije robe vrše se dva obračuna: - po prodajnoj ceni – eksterni obračun, i - po nabavnoj ceni – interni obračun.

-3-

by Aljabak

Knjigovodstvena evidencija realizacije robe: po eksternom obračunu, tj. knjiženje prodajne fakture glasi: duguju konta grupe 20 – Kupci, a potražuju konta grupe 60 – Prihodi od prodaje robe. Knjigovodstvena evidencija internog obračuna prodaje robe glasi: duguju konta grupe 50 – Nabavna vrednost prodate robe, a potražuju konta grupe 13 – Roba. Primer za knjiženje 0) početno stanje na kontu 1303 – Zalihe robe u skladištu, po nabavnoj ceni iznosi 3.000 – dinara. 1) Iz skladišta je prodata roba i faktura glasi na 1.500 – dinara. Nabavna vrednost prodate robe iznosi 1.000 – dinara. 2) Zavod za obračun i plaćanje izveštava da je kupac doznačio na žiro račun 1.500. – dinara.

Knjiženje DNEVNIK Strana 1 1. 201 1 a 2 a Kupci u zemlji Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 501 - faktura 130 Nabavna vrednost prodate robe 3 Zalihe robe u skladištu 241 - interni obračun prodaje 0 201 Žiro račun - redovna sredstva Kupci u zemlji - doznaka kupca 601 1.50 0.1.00 0.1.50 0.1.500 .1.000 .1.500 .-

-4-

by Aljabak GLAVNA KNJIGA
______201 – Kupci u zemlji________ domaćem trtžištu. 1) 1.500.2) 1.500 _____501 – Nabavna vrednost prodate robe skladištu________ 1a) 1.000.. ______601 – Prihod od prodaje robe na 1) ______1303 – Zalihe robe u 0) 3.000.1a) 1.000.1.500.-

______2410 – Žiro račun – redovna sredstva___________ 2) 1.500.-

Upoređivanjem salda na kontima 501 – Nabavna vrednost prodate robe, i 601 – Prihodi ostvareni prodajom robe, izračunava se ostvarena razlika u ceni.

1.3. EVIDENCIJA REALIZACIJE KADA SE ZALIHE ROBE EVIDENTIRAJU PO PRODAJNOJ CENI BEZ POREZA NA PROMET
Ako se zalihe robe evidetiraju po prodajnoj ceni bez poreza na promet, eksterni i interni obračun prodaje obračunava se po istoj ceni, tj. prodajnoj ceni bez poreza na promet. Knjiženja su ista kao u prethodnom primeru. Međutim, konto 501 – Nabavna vrednost prodate robe, mora se ispraviti za ostvarenu razliku u ceni, jer je na tom kontu knjižena prodajna cena bez poreza na promet. Prilikom nabavke robe obračunava se ukalkulisana razlika u ceni, pa se prilikom prodaje mora obračunati ostvarena razlika u ceni. Ostvarena razlika u ceni može se izračunati na sledeće naćine: a) pomoću procenta stope obračunate razlike u ceni, -5-

by Aljabak b) pomoću procentne stope realizacije i c) na direktan način. a) izračunavanje ostvarene razlike u ceni pomoću prosečne procentne stope obračunate razlike u ceni Procentna stopa obračunate razlike u ceni
=

__obračunata razlika u ceni x 100 vrednost početnog stanja i ukupno nabavljene robe ( po prodajnoj ceni ) vrednost prodate robe x procenat = _____obračunate razlike u ceni____ 100

Ostvarena razlika u ceni

b) Izračunavanje ostvarene razlike u ceni pomoću procentne stope realizacije Procentna stopa realizacije _vrednost realizovane robe x 100 vrednost početnog stanja i ukupno nabavljanje robe ( po prodajnoj ceni )
=

Ostvarena razlika u ceni

obračunata razlika u ceni x procenat stopa = _____ realizacije__________ 100

v) Izračunavanje ostvarene razlike u ceni na direktan način vrednost prodate robe x obračunata Ostvarena razlika u ceni razlika u = _____ ceni_____________ vrednost početnog stanja i ukupno nabavljene robe ( po prodajnoj ceni ) Primer za kniženje

-6-

by Aljabak 0) Početno stanje na kontu 1303 – Zalihe robe u skladištu, iznosi 3.500.- dinara, a na kontu 1309 – Razlika u ceni robe u skladištu iznosi 315.-dinara. 1) Iz skladišta je prodata roba i faktura glasi na 700.-dinara. 2) Zavod za obračun i plaćanje izveštava da je kupac doznačio na žiro – račun 700.-dinara. 3) Obračunati i knjižiti ostvarenu razliku u ceni. Knjiženje DNEVNIK Strana 1 1. 201 Kupci u zemlji Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 1 501 - faktura a 130 Nabavna vrednost prodate robe 3 Zalihe robe u skladištu 241 - interni obračun prodaje 2. 0 201 Žiro račun - redovna sredstva Kupci u zemlji - doznaka kupca 3. 130 9 501 Razlika u ceni robe u skladištu Nabavna vrednost prodate robe - ostvarena razlika u ceni 601 700.700.700.700.700.700.63.63.-

GLAVNA KNJIGA
______201 – Kupci u zemlji________ domaćem trtžištu. 1) 700.2) 700._____501 – Nabavna vrednost prodate robe skladištu________ 1a) 700.3) 63.700._____2410 – Žiro račun – redovna sredstva____ skladištu________ 1a) 700.3) 63.______601 – Prihod od prodaje robe na 1) 700.-

______1303 – Zalihe robe u 0) 3.500.1a)

______1303 – Razlika u ceni robe u 3) 63.0) 315.-

Obračun ostvarene razlike u ceni a) pomoću procentne stope obračunate razlike u ceni

-7-

by Aljabak

Procenat obračunate razlike u ceni = Ostvarena razlika u ceni =
_700x9_

_315_

x100 = 9%

3.500

= 63.-dinara

100

b) pomoću procentne stope realizacije Procentna stopa realizacije = _700x100_ 3.500

= 20 % = 63.-dinara

Ostvarena razlika u ceni =

_315x20_ 100

v) na direktan način

Ostvarena razlika u ceni =

_700x315_ 3.500

= 63.-dinara

1.4. EVIDENCIJA REALIZACIJE KADA SE ROBA EVIDENTIRA PO PRODAJNOJ CENI S POREZOM NA PROMET ( PREKO PRODAVNICA )
Roba u prodavnicama evidentira se po prodajnoj ceni s porezom na promet. Iz prodavnica, roba se direktno prodaje potrošačima za gotovo, ali se može prodavati i za čekove ili putem potrošačkih kredita. Prodavnice Pazar predaju u blagajni ili ga uplaćuju na žiro – račun. Knjiženje predaje pazara knjiži se tako što konto 243 – Blagajna, ili 241 – Žiro – račun, duguju, a konto 601 – Prihodi od prodaje robe, potražuje prodajnu cenu bez poreza na promet, dok iznos poreza na promet potražuje konto 642 – Obaveze za poreze na promet. Ovaj konto se izravnava kada se izvrši plaćanje poreza na promet. Primer za knjiženje 0) Početna stanja : na kontu 1304 – Roba u prodavnici iznosi 7.200.-dinara, na kontu 1309/1 – Razlika u ceni robe u prodavnicama, iznosi 2.400.-dinara, i na kontu 1308 – Ukalkulisani porez na promet, iznosi 1.200.-dinara -8-

by Aljabak 1) Zavod za obračun i plačanje izveštava da je prodavnica predala pazar na žiro-račun u iznosu od 5.760.-dinara ( prodajna cena s porezom na promet ) 2) Obračunati i knjižiti ostvarenu razliku u ceni i ostvareni porez na promet. 3) Zavod za obračun i plaćanje izveštava da je po nalogu za prenos plaćen ostvareni porez na promet.

Knjiženje DNEVNIK Strana 1 1. 241 601 462 1 a 501 1304 /1 Žiro-račun Prihodi od prodaje robe Obaveze za porez na promet - predat pazar Nabavna vrednost prodate robe Roba u prodavnicama - interni obračun prodaje Razlika u ceni robe u prodavnicama Ukalkulisani porez na promet Nabavna vrednost prodate robe - ostvarena razlika u ceni i ostvareni porez na promet Obaveze za porez na promet Žiro-račun – redovna sredstva - plaćeni porez 5.76 0.- 4.800 .960.5.76 0.- 5.760 .1.92 0.960.- 2.880 .-

1309 2. /2 1308 /2

501

3. 462 2410

960.960.-

GLAVNA KNJIGA
______2410 – Žiro-račun –redovna sredstva___ 1) 5.760.___601 – Prihod od prodaje robe__ 1) 4.800.-

-9-

by Aljabak
_____462 – Obaveze za porez na promet prodate robe___ 3) 960.1) 960._____1304/1 – Roba u prodavnicama____ prodavnicama__ 0) 7.200.1a) 5.760.____501 – Nabavna vrednost 1a) 5.760.2) 2.880.-

_1309/1 – Razlika u ceni robe u 2) 1.920.0) 2.400.-

____1308/1 – Ukalkulisani porez na promet____ 2) 960.0) 1.200.-

Ranije je izloženo da se ostvarena razlika u ceni može izračunati na više načina. U ovom promeru koristiće se obračun ostvarene razlike u ceni, kao i ostvarenog poreza na promet pomoću procentne stope realizacije. Procentna stopa realizacije
__vrednost prodate robe x 100 = vrednost nabavljene robe uvećane za vrednost početnog stanja

Procentna stopa realizacije

=

_5.760x100_ 7.200

= 80%

Ostvarena razlika u celini

=

_obračunata razlika u ceni x procenat realizacije_ 100

Ostvarena razlika u ceni

=

_2.400x80_ 100

= 1.920.-dinara

Ostvaren porez na promet

=

_ukalkulisani porez na promet x procenat realizacije_

100
Ostvareni porez na promet = _1.200 x 80_ 100

= 960.-dinara.

- 10 -

by Aljabak

2. LITERATURA
RAČUNOVODSTVO za IV razred ekonomske škole dr Vera Poznanić – Leko ( Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 1999.godine. )

- 11 -

by Aljabak

SADRŽAJ

Uvod ................................................................................... ........... 1 1.1. Dokumentacija vezana za 1. realizaciju ........................................ 2 1.2. Evidencija realizacije kada se zalihe robe evidentiraju po nabavnoj ceni .............................................................................. 4 1.3. Evidencija realizacije kada se zalihe robe evidentiraju po prodajnoj ceni bez poreza na promet ....................................... 6 1.4. Evidencija realizacije kada se roba evidentira po prodajnoj ceni s porezom na promet ( preko prodavnica ).................................................................... 9 2. Literatura .................................................................................. ... 12 3. Sadržaj .......................................................................................... 13

- 12 -