KONFLIKTI U ORGANIZACIJI

POJAM KONFLIKTA

U jednom istraživanju, menadžeri su izjavili da oko 20% svog vremena troše na rešavanje konflikata Konflikt je:
 neslaganje izmedju dva ili više članova organzicije ili grupa koje se pojavljuje usled toga što dele retke resurse, radne zadatke, imaju različite ciljeve, stavove ili percepcije  proces koji počinje kada jedna strana percipira da ona druga preduzima ili namerava da preduzme akciju koja ugrožava njene interese  situacija kada pojedinci ili grupe rade jedni protiv drugih umesto jedni sa drugima

ELEMENTI KONFLIKTA

 

Prethodni uslovi za pojavu konflikta: oskudica resursa, pogrešna politika organizacije, loš sistem nagrađivanja, pogrešne percepcije grupa Afektivna stanja pojedinaca i grupa: stres, tenzija, neprijateljstvo, anksioznost Kognitivna stanja pojedinaca i grupa: verovanje, svest, saznanje da postoji konflikta situacija, da druga strana može ili već jeste ugrozila interese subjekta Konfliktno ponašanje (akcije): od pasivnog otpora do agresije na drugu stranu

STAV PREMA KONFLIKTIMA
  

Tradicionalni stav prema konfliktima je negativan Savremen stav prema konfliktima je da su oni – neizbežni Nijedan konflikt nije a priori koristan ili štetan, zavisi kako i zašto je nastao i kako se njime upravlja Zadatak rukovodstva preduzeća da upravlja konfliktima tako da obezbedi onaj nivo konflikata koji garantuje optimalne performanse preduzeća.

IZVORI KONFLIKATA

Organizacioni izvori konflikata
 Deoba organičenih resursa od strane dva ili više pojedinaca ili grupa.  Medjuzavisnost u obavljanju radnih aktivnosti  Međusobno suprotstavljeni ciljevi  Visoka diferenciranost organizacionih jedinica.  Razlike u kriterijumu ocene performansi i sistemu nagradjivanja  Organizacione nejasnoće i nedostaci

IZVORI KONFLIKATA

Interpersonalne razike mogu takođe biti uzrok konflikata u organizacijama
 Pogrešna percepcija atributizacija  Greške u komuniciranju, negativni kriticizam  Nepoverenje  Personalne karakteristike i vrednosni sistem

PROCES KONFLIKTA
I Stvaranje uslova za konflikt – faza latentnog konflikta
 Izgradnja uzroka konflikata  Organizacioni uzroci konflikta: retki resursi, struktura, diferenciranje jedinica  Indidvidualni uzroci konflikta: lične osobine, percepcija, komunikacija

II Percepcija i personalizacija konflikta – faza percipiranog i doživljenog konflikta
 Jedna ili obe strane postaju svesne postojanja uslova za konflikt  Percipiranje konflikta: interpretacija, spoznaja značenja konflikta  Dozivljavanje konflikta: strane se emocionalno ukljucuju u konflikt i osecaju frustraciju, tenziju, neprijateljistvo

PROCES KONFLIKTA
III Namere i otvoreno ponašanje – faza otvorenog konflikta
 Kreiranje intencija strana u konfliktu,  Intencije na početku skrivene, mogućnost pogrešne atribucije  Otkrivanje intencija kroz ponašanje i preduzimanje akcija različitog intenziteta

IV Faza posledica konflikata ili post-konfliktna faza
 Posledice zavise od načina rešavanja konflikata: funkcionalne i disfunkcionalne

INTENZITET KONFLITA

Minorno neslaganje ili nesporazu m

Otvoreni izazov i prozivanje druge strane

Agresivni verbalni Pretnje i napadi utlimatu mi

Agresivni fizicki napadi

Otvoreni pokusaj unistenja druge strane

VRSTE KONFLIKATA

Intrapersonalni ili konflikti unutar pojedinca
 Sukobi motiva, potreba i mogućnosti  Izazivaju emocije, frustracije, anksioznost

   

Interpersonalni ili konflikti izmedju pojedinaca Konflikti izmedju grupa Konflikti izmedju organizacija Konflikti uloga su posebna vrsta intrapersonalnih konflikata
 Konflikti izmedju zahteva jedne uloge  Konflikti izmedju različitih uloga koje jedan pojedinac ima  Konflikti izmedju ličnosti i uloga

VRSTE KONFLIKATA
   

Radni i interpersonalni konflikti Kognitivni i afektivni konflikti Horizontalni i vertikalni konflikti Funkcionalni i disfunkcionalni konflikti

NEGATIVNI EFEKTI KONFLIKATA

Konflikti narušavaju normalno funkcionisanje preduzeća Konflikti naglašavaju emocije umesto razuma prilikom odlučivanja Konflikti skreću pažnju sa organizacionih na personalne ciljeve Konflikti izazivaju više ljudskih reakcija sa izrazito negativnim efektima: stres, frustraciju i sl

POZITIVNI EFEKTI KONFLIKATA
  

Konflikti stimulišu kritičku analizu Konflikti motivišu ljude. Konflikti su često predznak i uzrok neophodnih organizacionih promena. Konflikti pročišćavaju internu sredinu i otklanjaju skrivene sukobe. Konflikti izmedju grupa stimulišu saradnju unutar grupe

KONFLIKTI I PERFORMANSE
Visoka

Organizaci ona efikasnost

Niska Nizak

Optimalan
Nivo konflikata

Visok

KONFLIKTI I PERFORMANSE
Situacija Nivo konflikata Nizak Vrsta Organizacione konflikata karakteristike Disfunkcio­ Apatija nalni Stagnacija Nefleksibilnost Malo promena Malo novih ideja organizacion a efikasnost Niska

A

B

Optimalni

Funkcional Inovativnost Visoka ni Rešavanje problema Fleksibilnost Disfunkcio­ Haotičnost nalni Nekooperativnost Niska produktivnost Slaba koordinacija Niska

C

Visok

POSLEDICE KONFLIKATA

Konflikti izmedju dve grupe rezultiraju u sledećim procesima unutar grupa:
 Povećana je kohezija i smanjena tolerancija razlika  Pojava lidera  Iskrivljene slike stvarnosti  Pojavljuje se težnja da se sve posmatra kroz negativne stereotipe  Smanjenje ili prestanak komunikacije između grupa  Razvijanje "tamnih mrlja“  Insistiranje na lojalnosti članova grupe  Aktivizam članova grupe

POSLEDICE KONFLIKATA
 + + + ­ ­ ­

Posledice na individualnom nivou Dodatna motivacija Otvorenost komunikacija Bolja informisanost Negativne emocije i stres Ometanje komunikacija Rasipanje pažnje i energije na sporedne stvari

POSLEDICE KONFLIKATA
 + + + ­ ­ ­

Posledice na grupnom nivou Otkrivanje problema Inovacije i promene Kohezivnost grupe Autokratsko liderstvo Negativni stereotipi Veće diferenciranje

PONAŠANJE U KONFLIKTU
Visoka distribucija Uvažavanje sopstvenih interesa

KONKURENCIJA

SARADNJA

Niska intergacij a

Uvažavanje Uvažavanje intersa KOMPROMIS interesa drugih drugih Uvažavanje sopstvenih interesa Niska distribucija

Visoka integracij a

IZBEGAVANJE

PRILAGODJAVANJ E

STRATEGIJE REŠAVANJA KONFLIKATA
         

Formulisanje nadredjenog cilja Intenziviranje socijalnih kontakata Prinuda Pregovaranje: medijacija ili arbitraža Izgladjivanje Izbegavanje konflikata Formalizacija i standardizacija Glasanje Interaktivno rešavanje problema Kompromis

STRATEGIJE STIMULISANJA KONFLIKATA
 

Uključivanje novog člana Ohrabrivanje takmičenja pojedinaca ili grupa Restrukturiranje organizacije Manipulacija informacijama Smanjenjem formalizacije ili postupcima protiv formalnih pravila ili procedura

  