SLU@BENI GLASNIK

OGLASNI DIO

REPUBLIKE SRPSKE
Petak, 25. 9. 2009. godine
BANJA LUKA

Godina XVIII - Broj 85
KONKURSI
Na osnovu ~l. 7. i 11. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 75/04) i ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03), te Odluke o utvr|ivanju uslova, standarda i kriterijuma
za izbor i imenovanje direktora Dru{tva, Nadzorni odbor Komunalnog preduze}a “Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i, 28. avgusta 2009. godine,
raspisuje

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
41/03), ~lana 33. Statuta op{tine Novi Grad (“Slu`beni glasnik op{tine Novi
Grad”, br. 11/05 i 2/08), ~l. 3. i 4. Odluke o utvr|ivanju kriterijuma za izbor
i imenovanja organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~
Skup{tina op{tine Novi Grad (“Slu`beni glasnik op{tine Novi Grad”, broj
21/07) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Novi Grad, broj: 02-022-219/09, od 31. avgusta
2009. godine, Skup{tina op{tine Novi Grad r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Komunalnog preduze}a
“Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
Centra za socijalni rad Novi Grad

I - Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora
Komunalnog preduze}a “Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i.
II - Opis poslova
Nadle`nost, obaveze i odgovornost direktora Dru{tva utvr|ene su
zakonom i Statutom Dru{tva.
III - Mandat
Direktor Dru{tva imenuje se na period od ~etiri godine, uz mogu}nost
ponovnog izbora.
IV - Op{ti uslovi:
1. da je dr`avljanin BiH - Republike Srpske,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i entitetu,
5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim da obavlja poslove direktora Dru{tva, te da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak,
6. da se na njega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH.
V - Posebni uslovi:
1. visoka ili vi{a stru~na sprema, VII ili VI stepen stru~ne spreme,
pravne, ekonomske ili tehni~ke struke,
2. najmanje pet godina radnog iskustva na rukovode}im radnim mjestima u struci,
3. poznavanje procesa rada i djelatnosti kojima se ovo ili sli~no dru{tvo
bavi,
4. ponuda kvalitetnog plana i programa rada Dru{tva za mandatni period.
VI - Sukob interesa
Kandidat ne mo`e da u~estvuje na Konkursu za izbor i imenovanje ako
ima smetnji:
- iz ~lana 5. Zakona o sukobu interesa (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 34/02),
- iz ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 75/04),
- iz ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
VII - Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova:
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli,
- potvrdu o radnom iskustvu na rukovode}im radnim mjestima u struci,
- biografiju o kretanju u slu`bi,
- uvjerenje da nisu osu|ivani, odnosno da se protiv njih ne vodi krivi~ni
postupak (ne starije od {est mjeseci),
- ljekarsko uvjerenje,
- plan i program rada Dru{tva.
Za dokaze iz t. 4. i 6. op{tih uslova kandidati dostavljaju pismenu
izjavu, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa.
VIII - Rok za podno{enje prijava
Rok za podno{enje prijava je 20 dana od dana objavljivanja konkursa u
“Slu`benom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Rok se ra~una od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u obzir.
Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol Dru{tva u ul. Kara|or|eva
br. 63, Lakta{i, sa naznakom: Komisiji za izbor i imenovanje direktora.
Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt nakon roka za podno{enje prijava
ne}e se uzeti u razmatranje.

I - Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra za
socijalni rad Novi Grad.
Op{ti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i imenovanje propisani su
Odlukom Skup{tine op{tine o utvr|ivanju kriterijuma za izbor i imenovanja
organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~ Skup{tina
op{tine Novi Grad.
II - Op{ti uslovi za izbor i imenovanje su:
- da je dr`avljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u periodu od tri godine
prije objavljivanja javnog konkursa za upra`njenu funkciju,
- da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj
Jugoslaviji (~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH),
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavljanje funkcije,
- kandidat ne mo`e obavljati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji
dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sukobu interesa u
institucijama vlasti BiH.
III - Posebni kriterijumi za izbor i imenovanja su:
- da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u stru~nu spremu
(V[S) dru{tvenog smjera,
- da posjeduje najmanje pet godina radnog iskustva,
- da posjeduje stru~ne, organizacione i rukovodne sposobnosti,
- uspje{nost i postignuti rezultati na ranijim poslovima.
IV - Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova:
- ovjerenu kopiju diplome i li~ne karte,
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, odnosno da se protiv
njih ne vodi krivi~ni postupak i potpisanu i ovjerenu izjavu u vezi sa ~lanom
IX stav 1. Ustava BiH.
V - Postupak izbora, uklju~uju}i i pregled prispjelih prijava na konkurs,
obavljanje intervjua sa kandidatima, utvr|ivanje rang liste, te predlaganje
kandidata za imenovanje u skladu sa utvr|enim kriterijumima izvr{i}e
komisije koje }e imenovati Skup{tina op{tine Novi Grad.
VI - Javni konkurs }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Fokus”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posljednjeg objavljivanja.
VII - Rok za podno{enje prijava na konkurs je 15 dana od dana raspisivanja javnog konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: Op{tina Novi
Grad, ul. Petra Ko~i}a br. 2, sa naznakom: “Komisija za sprovo|enje javnog
konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Novi Grad”.

Broj: 292/09
28. avgusta 2009. godine
Lakta{i

Predsjednik
Nadzornog odbora,
Danica Bartoli}, s.r.

Broj: 02-052-47/09
9. septembra 2009. godine
Novi Grad

Predsjednik
Skup{tine op{tine,
Ljiljana Jankovi}, s.r.

Na osnovu ~l. 9. i 10. Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 61/01, 79/02, 2/03 i 53/05), kao i Rje{enja
Ministarstva zdravlja i socijalne za{tite Republike Srpske, broj: 11/04-15163-2/09, od 24. avgusta 2009. godine, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}”, Slatinska 11, Banja Luka, r a s p i s u j e

KONKURS
za izbor kandidata za supspecijalizaciju iz
balneoklimatologije - jedna supspecijalizacija
Uslovi za prijavu na konkurs:
- da je kandidat dr`avljanin BiH,
- zavr{en medicinski fakultet,
- polo`en stru~ni ispit za zvanje doktora medicine,
- specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije,

II/85

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

- aktivno poznavanje jednog stranog jezika,
- radno iskustvo dvije godine nakon polo`enog specijalisti~kog ispita.
Prednost pri dodjeli supspecijalizacije ima}e kandidati zaposleni u Zavodu
za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}” Banja Luka.
Rok za podno{enje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je osam dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog
informisanja, odnosno u listu “Glas Srpske” i u “Slu`benom glasniku
Republike Srpske”.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporu~enom po{tom,
na adresu: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav
Zotovi}” Banja Luka, ulica Slatinska br. 11, sa naznakom: “Prijava na
konkurs za supspecijalizaciju”, ili li~no, putem protokola u Zavodu.
Broj: 2338/09
14. septembra 2009. godine
Banja Luka

Direktor,
Dr Goran Tali}, s.r.

OBAVJE[TENJA
Hypo Alpe-Adria-bank AD Banja Luka objavljuje spisak nesolventnih klijenata sa 31. avgustom 2009. godine.
1. Pregled ra~una blokiranih od 15 do 30 dana:
Poslovnica BILE]A
1. Dobrovoljci SUR, Kapor N. Bile}a,
Kralja Petra oslobod. bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364415
2. Automeh. radnja SZR Radovanovi
Berkovi}i, Hatelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364609
Poslovnica TREBINJE
1. Proinvest DOO Trebinje, Srpska br. 5 . . . . . . . . . . .5520050002000540
Poslovnica NEVESINJE
1. Miljana TR Ivani{evi} Jovan,
Nevesinje sajbe bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001238847
2. Deni komision, Milo{evi} Zora,
Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060000139546
Poslovnica MODRI^A
1. Keti STR, Grabovac D., Modri~a,
Vuka Karad`i}a 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000149876
Poslovnica TESLI]
1. Feniks SUR kafe bar, Aleksi} Z. Tesli},
Stevana Sin|eli}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080002296146
Poslovnica PALE
1. AD STR Dimovski Mladen, Pale,
D. Jev|evi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001114637
Poslovnica GRADI[KA
1. Primus V[PM Gradi{ka, Vidovdanska bb . . . . . . . .5520140001856151
Poslovnica ZVORNIK
1. Olimpija - s.d. DOO Zvornik, Svetog Save bb . . . .5520200001758178
2. Zvornik KSC JODP Zvornik,
Filipa Kljaji}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001902805
Poslovnica PRIJEDOR
1. Elkom Matija{ DOO, Prijedor, Prvog maja 28 . . . .5520210002076289
2. Flexiblle DOO Prijedor, 1. maja 72 . . . . . . . . . . . . 5520210001425128
Poslovnica FO^A
1. Rio SUR Markovi} @eljko, Fo~a, Jevrejska bb . . . .5520240001870793
2. Knjaz SUR bife, Miju{kovi} Alek, Fo~a,
Vojvode putnika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365008
3. Knjaz br. 2 SUR bife Miju{kovi} Fo~a,
Bra}e Jugovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365105
4. Skandal SUR, vl. Mari} Mladen, Fo~a,
Njego{eva br. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001996893
5. Taksi prevoz Blagojevi} Zoran Fo~a,
Vojvode Putnika 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001952273
6. Kobra SUR Mihajlovi} Radmilo Fo~a,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002006108
Poslovnica BR^KO
1. Sitex JK DOO Br~ko, Dubrave, trz. Arizona hala .5520250000431943
2. RL TR Tursi} Almir, Br~ko distrikt,
Dubrave bb trznica Arizon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001762587
3. Ajdin TR Mehmedovi} Zlata, Br~ko distrikt,
Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001692553
4. Roma-jeans TR Mustafi} Bajro,
Br~ko distrikt, Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001725533
Poslovnica ALEJA
1. Enterijeri Popovi} SR Banja Luka,
Voj. S. Stepanovi}a 266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002073908
Poslovnica BIJELJINA
1. XXL Kameleon STR, Cici} Olivera,
Bijeljina, Marka Miljanova 52 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370000276834
Poslovnica KOTOR VARO[
1. Trend 2 STR [mugovi} Snje`ana,
Kotor Varo{, Cara Du{ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002435423
Poslovnica DERVENTA
1. Petar pan STR butik vl. Tomi}, Derventa,
Njego{eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400002124149

Petak, 25. 9. 2009.

2. Pregled ra~una blokiranih od 30 do 90 dana:
Poslovnica BANJA LUKA
1. Ba~inski SR, Darko Ba~inski, Banja Luka,
Kozarska bb, Lakta{i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002233972
2. Tref SZTR, Vladimir Jovanovi}, Banja Luka,
Zore Kova~evi} 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002376271
3. Catering R DOO Banja Luka, Vladike Platona 6 . .5520020001805426
4. Fontana SZR, Dragana Predojevi},
Banja Luka, Mla|e ]usi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001828318
5. ]ato komerc DOO Banja Luka, Solunska 51 . . . . .5520000000074656
6. ^iv~ija turs DOO Banja Luka,
Jovice Savinovi}a 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001750136
7. Lamma DOO Banja Luka, Kuljani bb . . . . . . . . . . .5520020002161125
8. Salus DOO Banja Luka,
Janka Veselinovi}a 9-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001934145
9. Duvan pres DOO Banja Luka, Jovana Du~i}a 34 . .5520020001977213
10. Master-BL DOO Banja Luka, Koji}a put 4 . . . . . .5520020001826087
11. Mija DOO ^itluk, PJ Banja Luka, Banja Luka,
Branka Popovi}a 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001898934
12. Panter SZR, @eljko \uri}, Banja Luka,
Vojvode Prijezde 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002286255
13. Megafloreks DOO Banja Luka, Pave Radana 23 .5520000000369148
Poslovnica BILE]A
1. Status SUR, D. Stolica, Bile}a,
Kralja Aleksandra 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001363445
2. Dolina STR, Janji} S., Bile}a,
Ravnogorska br. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364512
3. Excluzive SZR, S. Ivani{evi}, Bile}a,
Solunskih dobrovoljaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030002282132
4. Hercegovina prevoz T DOO Bile}a,
Obili}ev vjenac 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000113794
5. Trgoprom AD, Bile}a, Obili}ev vjenac 23 . . . . . . . .5520030000117383
Poslovnica ISTO^NO SARAJEVO
6. BB SUR, Doj~ilo Babalj, Sarajevo,
Trg Vilijema [ekspira 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001342832
7. Soko promet DOO Sokolac,
Milana [arca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001889330
8. Vla{ki SZMUR, Aleksandra Vla{ki,
Trnovo, Trg Sr|ana Kne`evi}a 8 . . . . . . . . . . . . . . .5520040001798926
9. Farmex DOO I. Sarajevo, Vuka Karad`i}a 17 . . . . .5520040000715048
10. Luka zdravlja DOO Kasindo,
Trg Ilid`anske brigade bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001906887
11. Iskop DOO, I. Sarajevo, Topli~ka cesta 97 . . . . . .5520040000121602
12. Gradnja lord DOO, Isto~no Sarajevo,
Nikole Tesle br. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040002281695
Poslovnica TREBINJE
1. Present shop STR, Zoran Kozlica, Trebinje,
Stari Grad br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001172354
2. Trokadero SUR, Radomir [araba, Trebinje,
Darodavalaca krvi br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441141
3. Dunja STR, Novka Vujovi}, Trebinje,
Tina C 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001905092
4. M SZR Oro Milanka, Trebinje,
Trg Luke Petkovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441044
5. Ognji{te SUR Milo{ Pejanovi},
Trebinje, Ognji{te bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050002082408
Poslovnica NEVESINJE
1. Vin TR, Vida Kilibarda, Nevesinje,
Lap~evine bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001236519
2. Aneta TR komision, An|a Vu~i},
Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060001237780
3. Ledy komision, R. Pikula, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001430810
4. Bet shop DOO Nevesinje, Cara Du{ana . . . . . . . . .5520060001432653
5. Sandra TR butik, V. Sko~aji}, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001436048
6. Radmila ZR, @arko Pitignjat, Nevesinje,
Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001938702
7. Gogo auto servis, G. Budali}, Nevesinje,
Put srba sa Neretve 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001234482
8. MD Salon zabave, Dragan Gudelj, Nevesinje,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001431877
Poslovnica MODRI^A
1. Junior STR, An|elko Cviji}, Modri~a,
Svetosavska 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000148421
2. Euro svet TR, Du{ko Popovi}, Modri~a,
Cara Lazara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001892190
3. SMS TR, Ankica Stefanovi}, Modri~a,
Savska 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002403671
4. Bamboocha TR, Halil Du{inovi}, Modri~a,
Arsenija ^arnojevi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001891705
5. Optima AMD Modri~a, Modri~a,
[ama~ki put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001649981
6. Kis DOO Modri~a, Kneza Milo{a bb . . . . . . . . . . .5520070001414465
7. Stranatic DOO Modri~a, Milo{evac bb . . . . . . . . . .5520070000142310

. . . . . . . Alfa i omega ZTR auto ku}a. . .5520190001985304 3. . . . . . . . . . . . . Jovana Du~i}a bb . . . . . Zvornik.5520080001199270 4. M-M STR. . . . . Intercom west DOO Prijedor. . . .5520090001543668 Poslovnica KOSTAJNICA 1. . . . . . . . . . Taksi prevoznik M.5520200002050924 3. . . Zanatska bb . . . . . . . . odbor Donje P. . . Kralja Tvrtka 30 . . Zvornik. . . Kraguljac farma Kraguljac. . .5520070002398336 Poslovnica TESLI] 1. Banja Luka. Sne`ana Davidovi}. . . . Du{ko Milinkovi}. . . Kara|or|eva bb . . . Zvornik . . Kara|or|eva 13 . Putnik SUR. Vukoti}a 101 . . . . . Pri|i bli`e STR. .5520200001250286 17. . . . . . . . . . .5520070002373310 11. .5520200001028156 7. . . . . . .5520100001558266 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Kneza Milo{a 36/. . . . . . Novosadska 17 . . . . .5520090002329659 2. . Modri~a. . Stanojevi}. Sase mini farma. . . . Te{i}. Modri~a. . . . . . Vlana DOO Lakta{i. . . Modri~a. . . Estetika sam. . . ^au{evac bb . . . . . . . . rad. . . Kostajnica. KS obitex DOO Lakta{i. . . . . . . Edina \uri}. . . .5520160002118729 85/III 5. Lakta{i. . . Bosanska Kostajnica. . . . . .Petak.5520200001837621 16. . . . Prijedor.5520160001577954 Poslovnica VI[EGRAD 1. . . Kostajnica. .. . . . . . . . . .5520090001115995 3. . . Ibora TR. . . . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . Zelena pijaca . . . . ^edomir Baji}. . . . Lakta{i. . . . . . . . ^edo Obradovi}. . . . . . . . . . .5520080000751130 9. Tamara DOO Fo~a.agro DOO Lakta{i. . . Enterijer SZTR. Joki} SSR. . . . . . . . . Apoteka Kekec Tesli}. . Auto {ampioni DOO Nova Topola. . . Zvornik. . . Stevanovi}. . . ^ebi}.5520160001579894 4. Kozarska Dubica. . . . . . . . Kara|or|eva bb . . . Klas STR Nova Topola. . . . . . . . . . . M. . . . . . . . . . . .5520210001772873 7. Savo Le~i}. . . . Bojan DOO Pale.5520190002076581 5. . . . . Petra Misimovi}a 17 . @eljko Komljenovi}. . . .5520150001710796 8. . . . Sv. . . . . . . . Osmaci bb . Jugovi}a B-16 . . . . . . . . . . . . . . Gavrila Principa 67 . . . B. . Banja Vru}ica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @abac UR kafe-bar Dyulgerova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520230002321019 Poslovnica FO^A 1. @ena butik STR. . . . . Best SZD. . . . . . . . .70 . . Voki}. Delfin ugost. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 8. Zvornik. . .5520110001405830 2. . . . . Bosanska Kostajnica. Taksista Dragan Maksimovi}. . M. . . Kostajnica. . . . . . . . . . Bra}e Obradovi} 1 . . . Ranka [ipke 1 . . . Svale bb . . . . SDP BiH regional. . . Nada Ignjati}. . . . . . Zvornik. . . . . . . . . Vojvode Mi{i}a bb . . . . . . . .5520200001723258 11.5520200001806581 6. . Slatina Ilid`a. . . .5520210001146544 3. . . . . . . . Beronja. Svetog Save bb . 25. . . . . . Ba{tinac komerc DOO Gradi{ka. . . . vl. . . . . Jahorinska bb . . . . . . . . . . . . . M. . . . . Doboj. . . Malo Bla{ko . . . . . . . . . . . . Milo{a Obili}a GS 2 . .5520070000149585 12. . . . . . . . . . . Bra}e Jugovi}a bb . . Peri}. . . Bo`ur SZR. . . . Poljo produkt STR. Zone TR. . . . . . Zvornik. . . . . Mo company DOO Pale. . . . . .5520220002366464 Ispostava LTG 1. . . . . . . . . . . . Tesli}. . D&H DOO Zvornik.5520100002374424 7. . . . Gata~ko polje AD Gacko. . . Gratis samoposluga TR Stevanovo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gornji Kladari bb . . . . . . Markovi}. . . Vitkovci . . . . . . . . Vi{egrad. . . . . . . . . . . . . It computers DOO Gra~anica. . . . . Zeleni val auto {kola Doboj. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000457992 2. Kozarska Dubica. . . . . . . .5520200001495114 18. . . . . . . Milica STR. . . Nata{a Jovanovi}. . . Mig DOO Pale. .5520090001713321 4. . . .5520210001955427 Poslovnica OBILI]EVO 1. . . . . . Prijedor. Trading-sin DOO Prijedor. . . . .5520180002124936 5. . . . . . . . 2009. . . . . . . . @eljko ^ibi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ljiljana Zgonjanin. . . . M. . Novoteks-2 TR. Aura frizerski salon [ain M. . Trg kralja P.5520200001286370 9. . . . . . . . . . . . . S. . . . . Milovan Stanojevi}. . . . . . Grme~ka 12 . . . Osje~ani bb . . . Stakloreza~ka radnja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bra}e Jugovi}a bb . . . . Ru`evi}a bb . centar mi. . . . . . . . .5520200001395107 4. . . Fancy butik STR.5520140001383470 2.5520210001694303 6. . . . . Transpromet DOO Tesli}. . . Tesli}.5520240001200717 . . . . Peri} TR.5520200001018165 15. . . .5520100001552543 6. . . . . .5520210001515144 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001308007 5. . . . . . . Fratello UR kafe bar Prijedor. . . . D. Opss TR. Svetosavska bb . Ranka [ipke 9 . . . . . . Cara Du{ana 20 . . MG elektronik ZTR.5520190001985498 4. . . . . Zvornik. . . . . . Solunskih dobrovoljaca bb . . . Tepa DOO Gacko. Podrinjska 20 . Kuz. Taksi prevoznik Radomir Ad`i}. Trn . . . . . Bra}e Jugovi}a lamela B . . M. . . . . . Kara|or|eva bb . . . . . . . Galileo-1 UR.5520100001948206 4. . .5520150000200991 3. . . . . . . . . . . . Petroni} DOO Isto~no Sarajevo. Rade Jasikovac. . . . . . . Boro Skrobi}. . Prijedor. . .5520200002087396 2. Ugao Usko~ke i Svetosavske . . . . . Vojvode Mom~ila br. . . Stanojevi}. . . . Mar~eti}. . Crveni signal A[. . . Ivana Gorana Kova~i}a 4 . . . . . . . . . . . . . Karakaj bb . . . . Prijedor. . Milka zemljoradni~ka zadruga Lakta{i. . . . . . . . . . . . . . Trg palih boraca bb . . . ^ibi} kafe gril. . . . . . . . . . M. . . . . . . . .5520200001998059 Poslovnica PRIJEDOR 1. . . . . . . . . . . Suzy-komerc DOO Tesli}. . . . . .5520190002409582 2. . Proti} SZR Miroslav Proti}. . Kozarska Dubica. . . . . . . . .5520100002366179 9. . . .5520190001976283 Poslovnica ZVORNIK 1. . . . . . .5520100001556326 5. . . . . . . . . . . . . . Modri~a. Zvornik. Vuka Karad`i}a bb . . . . . .5520210002016828 9. . . . Vuka Karad`i}a bb . . 43 . . . . . Goran Kova~evi}. . Savo Plemi}. Zvornik. Sol. . . . . . Zvornik. . . . {tand . .5520080000750936 2. .5520210001610689 5. . . . . . . . . . . . M. .5520070001647459 10. . . . . Zvornik.5520090002093270 5. . . . . . . Svetosavska bb . . Vi{egrad. . . . . . . . . . . . . . . . vl. . . S. . .. . Feloni STR. Sase bb . . . D.5520150002079396 Poslovnica DOBOJ 1. . . . . . Kristal STR. .5520080002256182 7. . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . Srpskih velikana 305 . . . . . . . . stanica lok.5520200001288213 19. . R. . .5520080002251235 6. . . Milo{evac . . . . . . . . . Me{e Selimovi}a bb . . . . . . . . . . . .5520150001073797 4. . . . . . . Transpromet DOO Tesli}. .5520200001866818 14. . . . . . . Invest-gradnja DOO Zvornik. . . . . . AS komerc SUR Dujakovi} D. . . . . . . . . . . . . J. I oslobodioca . . . . B. . Stevana Sin|eli}a bb . Srbinje. . . . . . . . . . . vl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180002129107 3. . . . Milka . . . Pale. . . . . . . . . . . . Mira UR buregd`inica Sando D. . Kralja Aleksandra 2 . . 9. . . . . . . . . . . . . . . Marin Sr|an. . . . Nina STD.5520140001925797 Poslovnica LAKTA[I 1. . . . . .5520160000464297 6. . Janjo{ DOO Prijedor. . . . .5520140001818321 3. . . .5520150002339744 7. .5520240002255398 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. . . . . . . . . . . Sa{a Arsenovi}. . Simunovi}. . . . . . . Gelux DOO Gradi{ka. . . . . . . . . Gacko. . Flamingo STR. . . . . . . . . . .5520200001764483 5. . . . . . . . . . Kozarskih junaka . . . Bo`ur-starting DOO Zvornik. . . . . @eljezn. . . . .5520200002045589 10. .. . .5520150002320635 2. . . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . . djelatnost Doboj. . . . . . . @ica-trade DOO Bosanska Kostajnica. . . . . . . . .5520100002019307 3. Marinkovi} Z. . .5520110000762138 Poslovnica GRADI[KA 1.5520160001312756 3. . . . . . Novosadska bb. . Gacko. Kozarska Dubica. Novoteks SZTR. . .5520110001408546 4. . . . . .5520140001382888 4. . . . . . . . . . . . . . . . .5520180000217334 4. . . . . . . .5520150001949513 6. . Kralja Petra bb . . . Kralja Petra I Oslobodioca . . .5520200001027186 8. . . . . . . . . . . ^elopek bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobrovoljaca 62 . . Wat SZR. .5520150001064485 5. . . . . Carice Milice bb . . . . . . .5520200001883308 13. Drvenica vulkanizerska radnja. . Ru`evi} bb . . Kralja Aleksandra . . . . . . . . . . . Montenegro-invest DOO Gradi{ka. . . . . . . . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . B. . . . . 14 . . Petra Ko~i}a bb . Cara Du{ana bb . . . .5520200001280841 12. . . . B-market STR. . . . Tesli}. . Petra Pecije 7 . . . . . . . . . . . Iris cvje}ara. . Kori}a han bb . . Gladiator DVD klub. . . . . . . . . .5520180001335938 2. . Kostajnica. Vi{egrad.5520070002175236 9. . \enerala Dra`e bb . . . . . . . Hotel Drina . . . . .5520080001608125 Poslovnica PALE 1. . . Taksi prevoznik. . . . . . . . . Elit kafe bar. . . . .5520210001188351 8. . Svetosavska . . Cordiaca DOO Trn. . . . . . . . . . Sla|an Vesi}. . . Pavlovi}. . . Gift & print ZR. . Napoleon DOO Tesli}. . . Karakaj bb . Taksi. . . . .5520080000751130 8. . . . . . . . . . . . Vi{egrad. . . . . . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . . . . . . . . Tanker {ped DOO Banja Luka. Tanja Ivi}. . . Njego{eva br. . . . . . . . . . . . . . Mokro bb . . Srpskih ratnika bb . . .. . . . . . D. . . . . . . . . . . . . Glavina. Tr`nica Marinkovi}. . . Zvornik. . . . . Bogdana Zimonji}a 1 . . . . . . Aleksa Joki}. Vuka Karad`i}a bb . . B. . . . . . . . Anka Mirkovi}. Save bb . . . . . Gornji Karajzovci 29 A . . . . . . . . . . Trans-kom DOO Modri~a. Vi{egrad. . . Sport-sportska kladionica. . . . . Miodrag Peri}. . . .5520100002291586 Poslovnica GACKO 1. . . Dar STR Doboj. . . zadruga Bosanska Kostajnica. . . . . . . . . . . . . . . . . Vranja~ki put . . . . . M. . . . . . . . . . . . . Tesli}. . . . Centar 4 . . . . . . . Du{anovo bb . . .5520090001669380 6. . . Gornji Buleti} . . . . . . . . . . . Novosadska 42 . . . . . Milena Popadi}. MM auto-centar Vu~kovi} DOO Prijedor. . . Svetosavska zan. . . .5520110001401659 3. . . . . . . . . MM autopraona. . . .5520180002003783 Poslovnica KOZARSKA DUBICA 1. .5520140000779742 5. . . . . . . . . Cara Lazara . . .5520210002314133 2. Vu~ija Luka 55 . . . . . Srpski Velika 238 . . . . Zvornik. 21 . . . . . . Rojal UR. . . . . . . S. . . . . . Sirs UR bife Gra~anin Aleksandar. . . . . . . . Apetitos SUR Doboj. . .5520100002214665 8. Mili}.5520080001607349 3. Kozarska Dubica. . . . . . . . . . . . . . . Agrobilje polj. Miva DOO Pale. . . Kara|or|eva bb . . S. . . Q Lela teh SZR Kopun Ljiljana. . Maglajani bb . . . . . .

. . . . . . . . Ti{ina . B. . . . . Ribnjak bb . Rim TR. . 9. . .5520380002348123 3. . . . V. . Bijeljina. . . . . . batalj. . novembra . . . . Sigma komerc DOO [amac. . . . . . . . . . . . .5520310002119546 Poslovnica SRBAC 1. . . . . . . . . . . Ra~anska bb .5520260002294197 2. vl. . . . Derventa.5520330002255054 3. . . . . . . .5520350002128274 Poslovnica ^ELINAC 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . Toplane AD Sokolac. . . . Sokolac . . . . . Tr`nica Arizona . . . Triveks STR Milica Trivi~evi}. . . Tr`nica Arizona . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . Lela STR. . . . Moss STR.5520420002335705 Poslovnica LAU[ 1. . . . . . . . 25. . . Bosanski Brod. . Braben. . . . . . Jelica Jovanovi}. Poljo-oprema SP. . . .5520450002368150 2. . . Pa{i}a 45 . Novi Grad. . . . . . . . . rad. . . Novi Grad. Marija Je{i}. . . . . . .. . . Vojna TR. . Vojna Miljkovi}. . Srpske vojske 186 . . . .5520350002186377 5.5520000000296980 7. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001461597 6. . Derventa. . . . . . . . . . . . Euro petrol DOO [amac. . . .5520450002387259 3. . . V. Bosandki Brod. . . . . . . . Ada bb . . . . . . Vizo komerc DOO. . . . Soba STR. . . Santos DOO Obudovac ([amac). . . . Prnjavor. Br~ko Distrikt. . . . . Vidi} auto ku}a DOO Bosanski Brod. . Bijeljina. Ru`i} STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agro-alfa DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . Grbi} @. . . . . . . . S. .5520290001662968 12. . . . . Magistralni put bb . . . . . . . . . . . . . . . Poljoapoteka Boki STR. . Srbac. . . . . . . . . . Brod. . . . . . Mlin na Adi. K. . . . . . . . S. . . . Almina SP. . . . . . Mihajla Pupina bb . . . . . . Bratunac. . Pikadili SUR. . Gradska pijaca bb . . Sale STR. . . . . . . . .IV/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3. . . oslobodilaca SP 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Srpske vojske bb . . Beni STR Bo`o Elez. . . . . . . . 11. . . . . Petrovi}a bb . . Lazara bb . . . . . . . . . . zadruga. . . Radmila Baji}. . . . . . . Zoran Umi}evi}. . . . . . . Dubrave. . . . . Rajka \oki}. . [amac. . . . . . . K. Tranzit DOO Derventa. . . . Milica STR pokretni sto. Ti{ina bb . . . . . . . Radmila Petrovi}. N. Akvaterm DOO Balatun. Jaca STR Mr{i} Jadranka. .5520260001216333 8. . . . . . . . . . . . . .5520380002189334 Poslovnica DERVENTA 1. . . . . . . Svetog Save bb . Derventa. . . . . . . .5520400001486665 8. . . . . . . . . . Branka ]opi}a 19 . . . Fo~a. . . . . . .5520250002274361 14. . .5520260002328147 7. . . . . Brod. . .5520400002107465 2. . . . Br~ko Distrikt. . dobrovoljaca . Bijeljina. Zoran Pup~evi}. . Stankovi}. . . . . . . . . . .5520070001852032 4. . .5520290001734748 8. . . . . . . . Melem apoteka. . Tr`nica Arizona . Penelopa STR. . Brankica Pavlovi}. . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . .5520410002248842 2. . . . . . . . . .5520340001275208 3.5520330002175708 Poslovnica PRNJAVOR 1. . . . . . [amac. . . Podromanija bb . . H. . . . Julija SUR. Pregled ra~una blokiranih preko 90 dana: Poslovnica BANJA LUKA 1. . . . . . . .5520270001466059 3. . . . . .5520250002168534 4. . . . . .5520270000057910 7. . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . Uzunovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520410002335366 Poslovnica UGLJEVIK 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370002079676 5. . . . . . K&M TR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intermont DOO Br~ko Distrikt. . . Bosanski Brod. . . Svetosavska bb . . Faraon SUR kafe bar. .5520350002183176 6. . . Radmila Todorovi}. .5520150000801615 . . . . . . . . . ^elinac. Kara|or|a Petrovi}a bb . . . . ^elinac. . . . . Kralja Petra I bb . . Gorana Radulovi}a Bimbe 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Petra Ko~i}a bb .5520070001645907 3. . . . . . . @ivojina Preradovi}a bb . . . . Brod. Zoran Romi}. . . . \or|i} auto centar AD B. . Srbinje. . .5520330002203547 2. . . . . . .5520290001680719 6. . . . . . Br~ko fotografska radnja. . .5520370002053680 3. . . . . . Kara|or|eva 42 . . Raje Banji~i}a bb .5520370001092119 Poslovnica KOTOR VARO[ 1. . . . . . . S.5520260001219437 5. . Brod STR vl. Stadionska 54 . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . Kotor Varo{. . . . . . . . . . . . . Sigma prom. Krajinapromet AD. . . . Ruji{ka 21 . . . . . Bojan SZR Dragan Pani}. . . . . . Zanatski centar pijaca . . . . . Lan zemljorad. . . . . . . . . . . . . . . Pre{erna 8 . Dubrave bb . . . . . . . . Kralja Petra I .S. . . . . . . . . . . . . . . . Stojanovi}a 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tr`nica Arizona KC . . . . . . . . . . Mirsad Ibrahimovi}. . .5520260002141034 6. . . . . . . . . . . Autoprevoznik Marin @ivko. . .5520430002324792 Poslovnica SOKOLAC 1. . [amac. . Nade`de Petrovi} 10 . . . . . Savi}. So~anica . . . Ugljevik. . . . Grafomotajica DOO Prnjavor. . . . . . Tarik SP. . A. . . . . . . Brod. . . . . Trg Milo{a Obili}a . . . . . . . . . . . . Gramex DOO B. . . . . Novi Grad. . . Media 3 DOO Srebrenica. . . . . . . . . . . . . Bosne srebrene 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miljevina bb . . . . . . . Danka Davidovi}. . . . . . novembra bb . . .5520240001205761 7. . . . . . . . Tr`nica Arizona . . . . . Skandal disko bar. Todi} komerc DOO Prnjavor. . . . . . Prijebljezi bb . . . . . . Sla|a burekd`. Stepanovi}a bb . . Danko @mari}. Rosi}. . . . Amela Behlulovi}. M. Veselin Masle{a STR Sibincic A. . . . Svetog Save bb5520270001466641 9. . . . . .5520380002146945 2. . . . . . .5520270001466932 5. .5520400001041241 Poslovnica BRATUNAC 1.5520000000001130 6. . . . . . . . . . . DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . Marije Bursa} SP-70 . . . . . . rad. . . D.5520260002022597 4. . . . . . . . . . . . . G 6 kafe bar Vejnovi} Nada. . . Knez SUR restoran. . Kostadinovi}. . . . . . Ordo DOO. .5520240001931806 8. . Kru{evo Brdo bb . . . . Extra mesnica Grbi} Mile. . . Ex fitness studio. . Ukrina bb .5520000000564506 4. . . . .5520290001728734 Poslovnica NOVI GRAD 1. . . . . . . . . . . . . Gavrila Principa bb . . . . . . . . . . . Derventa. . . . . . . M. . Ana Ku{lji}.. . . . Bratunac. Put srp. . .5520270002171152 Poslovnica MRKONJI] GRAD 1. .5520410002192097 4. . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . Trnjaci . . Vasi} biss DOO B. . . .5520360002436588 Poslovnica BIJELJINA 1. .5520240002316120 Poslovnica BR^KO 1. . . Anja 2 STR. . . Milankovi} veterinarska ambulanta. . . . . . . . . . . . . . . .5520410002186859 5. . .5520000000564991 5. . . .5520240001523339 4. . San motel. Dubrave bb obj. . . . . . . . . . . Ananas STR. . Optimum DOO. . . . . . . . Mil-tehno STR. .5520250001909156 3. . . . . . . . . . . Novi Grad. . . . Derventa. . . . . . . . . . . . . . Kej Vojvode Stepe. . . . . . Vuka Karad`i}a 43 . . . . Risto Drakul. . . . . . . . . Svetog Save bb . . . . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . . . Drimex-helass DD. . . .5520270001465186 4. . . . . . . . Europe group DOO. . Hrast SZR. . . . . . . . . .5520400000997882 5. . . . . Svetosavska 10 . Slobodan Konti}. Miladinovi}. Novi Grad. . . . .5520400002147914 4. Dubrave bb. . . .5520360002394490 2.5520260002236773 Poslovnica BOSANSKI BROD 1.5520270001450733 8. Dubrave bb . . . . . . C. . . . . Panensa DOO Srbac. . . . . . . Rosi} SZ elektromeh. Mil-prom STR. . . . . . . Milovana Bjelo{evi}a Belog . . Podromanija DOO Sokolac. . . . . . . . . . . . . . . . . . .A. . . Marina Jorgi}. . . Veljke Milankvo}a 7A . . . . . . . . . Fo~a. . . . . . . . . . . . . Bratunac. .5520380002199810 4. .5520370002060955 2. . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . Radovan Umi}evi}. Tranzitni put bb . . . . Pelagi}evo. . . . . .5520400002173037 6. Krovomont DOO B. . . . . . . . . . . . . . Arena SUR bife. . . . . S. . . . . Red`ep Pervanovi}. . . . . .5520000000558492 2. . . . . . . Pero @dero Pekoteka SUR Ora{an. . . . . . . Bo`ana Kenjalo. . Bijeljina. . . . . . Cara Du{ana bb . . . . LD Janji} DOO Br~ko Distrikt. . . vl. . . Omarska. . . . 2. . . . Dubrave bb.5520340000977709 Poslovnica [AMAC 1. Cara Lazara bb . . . . Crkvina bb . . . . . . . . . . . . . Rudni~ka bb .5520270001461403 2. Interdrvo DOO Br~ko Distrikt. . . Dragan Stojkovski. . . . Br~ko Distrikt. . . . . .D. Petra I Oslobodioca bb . . V. . . . Dubrave. . . . . Dr Mehmeda Spahe 33 . Restoran Sunce. Banja Luka. . . [trbe bb . . . . . . . . . . Svetog Save bb . . . Co2 balans DOO Br~ko Distrikt. .5520240001978463 9. . . . . Derventa. . . . . Paolo STR Aleksandar Mali{. . Vidovdanska 20 . . . .5520400001049777 3. . . . .5520250002114408 11. . . . . . . zadr. . . 11. . . . V. . . Me{e Selimovi}a 2 . Norka zanatska rad. . .5520290001739986 7. . . . . . . . . . . . . . . Kotor Varo{. . . . . . . . . . . . . . .5520290001626011 2. . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . .5520370002079288 4. . . . . . . . . . . . Trocadero kafe picerija. Paji}. . . . Film DVD klub SUR. . . . . . . . . 2009. Adriana STR. . . . . . . . . Leganza DOO Fo~a. . Obudovac . . .5520400001977679 7. . . Boki SP. . . Dubrave bb.5520350002149129 2. . . . . . . I kraji{kog prolet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001624944 10. . . Mrkonji} Grad. . . . Petrokomerc DOO Kotor Varo{. . . . . . . . . . Gradska pijaca . . . . . . .5520290001737367 9. . . Cara Du{ana bb . . . Zdravko Ru`i}. . . . Kompanija Du{ani} DOO Prnjavor. . . Srbac. Miladinovi}. . . . . . . . . Stepe Stepanovi}a bb . . . . . . . . . . . .5520020001664194 2. . . . Sikman DOO Mrkonji} Grad. . M. . . . . . . . Banja Luka. . . . . Vidovdanska 25 . Pa{ali}a i Bulevar mira . . . . . . . . Brod. . . . . Srbinje. . . Jedon TR Mila Jakovljevi}. . . . . Banja Luka. . . Predrag Jeli~i}. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000579056 3. . . . . . . B. . . Farmo-agent PP. . . . . Bratunac. .. . . . Du{ana Joki}a 4A .5520250002043113 13. . Novi Grad. . . . Derventa. . . . . . . . . . . . . Mar{ala Tita .5520340001271716 Petak.5520410002236038 3. Majke Jugovi}a 1 .5520250002312094 5. . Pelagi}evo bb . . Novi Grad. . . . . . . .5520240001207604 5. . Podorugla bb . . . . . Novi}. . . . . Banja Luka. . . . K. . . Eurokant DOO Kotor Varo{.5520260002059360 3. Novi Grad. . . . . . . .5520240002167031 6. . . . . XII lok 1 . . . . . Jovi~i}. . . . . . . . Fo~a. . F. . . .

. . .5520020001786802 109. . . . .5520000000336750 16. . . Solunska 79 . . Banja Luka. . .5520000000384765 85/V 67. . . . Banja Luka. . . @upa komerc DOO Banja Luka. . . .5520000000378072 33. . . . Poli prom DOO. .5520000000347032 54. . . . . . . Varo{. . . . . Jelah bb . . . . . . . . . . . . Veselina Masle{e 1 . . . . . . . . Jovana Ra{kovi}a 175 .5520000000326177 19. . . . Bukvalek 117 . . . . . . Trn. . . . . . . . . . . . .5520000000066217 13. . . Kralja Petra II 29 . Sla|an SOTD KO-297. . . . .5520020001533050 39. Mirka Kova~evi}a 14 . . . Milovana Hrva}anina bb . B. . .5520000000071649 80. . . . . . . . . . . . . V. . . . . . . . Keser-komerc DOO. .5520000000362552 70. Kara|or|eva 254 . Dositejeva 2 . Zmijanjka ZZ.5520000000064277 12. . . . .5520020001536251 58. . Save 1 . Doboj. . . . . . . . . . . . .5520000000620572 111. . . . K. . . . Kraji{kih brigada 127 . . . . . . . . . . . Banja Luka. . Todora od Stala}a 10A . . .5520000000348002 86. . . . . . . . . . . Spektar SZD. Krlji} komerc DOO.5520000000368663 45. . . F. Bor-prom DOO. . . . Tanja STR. . . . . . Maxim company DOO. . . . . . . Banja Luka. . . . . . . Lale trade co DOO. . . R. . . Podgornika bb . . . . . . . . . . Banja Luka. . Banja Luka. . . . Mijata Tomi}a bb . . . . Agrosan DOO Banja Luka. Radana 32 . . . . . . . . . . . Pharmoline apoteka. . . . Dositejeva 2 . . . . Banja Luka. . . . . . . .5520000000369051 43. Mika trend DOO. . . . . . . . . . . . . novembar” AD ^elinac. . Novosadska 12 . . . . . . . . Dr @ivka Nje`i}a 26 . . . . . . . . Vidovdanska 4 . Tiliae flos DOO Banja Luka. . . Vidovdanska 53 . . . . . . K. . . . . Banja Luka. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 8. Luka. Banja Luka. . . . . . .5520000000359157 25. . Teji}. . posl. . . .5520000000615625 49. . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . J. . . . . . . . Gr~ka 4 . . . Graovac trade DOO. . . . . Podgornika bb . . . . S. . . P. .5520000000578571 14. . . Autoprevoznik Sa{a Koprena. . Banja Luka. .5520020001536348 103. . . . . . . . Mujd`i}i bb . . . vl. . Markovi}a . . . . . . . . . . . Rudarska bb . . . . odbor Banja Luka . .5520000000551702 65.5520000000571781 93. . .5520020001630729 98. . . G. . . . . . . . . . . . .5520000000359254 26. .5520000000368275 73. . Milana Stevilovi}a 3 .5520000000653552 31. . . . . .5520000000356344 21. Banja Luka. . . . . . .5520000000311336 110. . . . Banja Luka. . ^elinac.5520000000387481 106. . Dositejeva 2 . Lakta{i. . . . . Dragon komerc DOO. . . . Beri} D. .5520000000361194 42. . .5520150000798608 55. . . . . . . . . .5520000000604955 82. Bor SZR [ipovo. .5520000000083968 60. . . .5520000000355665 91. Banja Luka. . . . . Trn. Banja Luka. Amibo-trade DOO. . . . . . . . . . . . . . ZZ “15. . . Bra}e Pi{telji}a 22 . . .5520000000677317 88. . . . . . Banja Luka. . Hajduk Veljka 11 . . . Udr. . . I. Banja Luka. . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . Banja Luka. .5520020001537027 41. . Maks market STR . Juki}a 11 . . . . Abacus-sistemi DOO. Jela Milinovi}. . . . . . . . . . . Banja Luka. Palma eksp-imp. . .5520000000508731 36.5520020001536154 66. .Petak. . Mrkonji} Grad. . . . . . . . Kraji{kih brigada 155 . .5520000000349166 56. . . . . I Kara|or|evi}a 103 . . . Knjaza Milo{a 78 . . . . . . . ^elinac. . . . . Kara|or|eva 198 . . .5520020001649159 105. Radovi} company LTD DOO. . B. . Banja Luka. . . lamela 6 . . . Trn. . . . . . . Cara Lazara 42 . . . . . .5520000000364104 92. . . . Putnika bb . . . . . . . . .5520000000359545 107. . . Doboj.5520000000303964 94. . . Lakta{i. . . . . . . . V. . . . . . . . . . . . . . . Oko SZTR. . . . . i indus. Doma}a radinost. . . Makroprom DOO Banja Luka. . . . . Save Kova~evi}a 21 . V. . . . Hidrat AD. . . . Drvna galanterija SR . . . Dragana SZR. Banja Luka. Golden metro DOO Banja Luka. Stanoje Drini}. .5520000000000936 99. .5520000000626780 51. . CO nar chemttfing. . . Banja Luka. Banja Luka. . . . . D. . . . . Sini{e Mijatovi}a 9 . Drage Mali}a 1 . 11. . . . . Mi{i}a. . Podorugla bb . Banja Luka. Banja Luka. . . . . novembar GIP AD. . . . . . . . . . . . Bra}e Pi{telji}a 1 . Kompas MS DOO. . .5520000000616595 81. Sana promet eksp-imp. . . . Nimakra DOO. . . Vojvode R. . . . . . . . Koste Jari}a 5 . . . . . . .5520020001536057 46. . . Banja Luka. . . . Slobodan Baji}. . Dunavska 1C . . . . . Galaktika DOO. . Snje`ana STR. .5520000000009957 11. . . . . . PTT Tel-faks DOO. . . . . . . Jedno jedro DOO. Mla|enovi}a bb . . . . . P. Banja Luka. . . . . . . Koji}a put 24 . . . . . . . . . Petra I Kara|or|evi}a 103 . . . . . . Banja Luka. . . D. . . . . . .5520000000633182 15. . . . . . . . . . . centar. Uzdah DOO. . . Maksimovi}. . . . . . . . . . . . . Milana Radmana 63 . Banja Luka. . Zorica [erval. . maj” Kne`evo. Kompanija Suba{i} DOO. Kalifornija NRM DOO. Kova~evi} M. . Je~menica. . .5520000000361873 27. . Veljka Mla|enovi}a bb . . . Trn. . . . Port-MK KK. . Jari}a 15 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bra}e Ma`ar 17 . . . . PMD-co PTP.5520000000372543 97. . Banja Luka. . Milinkovi}. . . . . . Me|un. . . Njego{eva 19 . . V. . . .5520000000604567 53. Trn. privr. Srbac. . . .5520020001753143 101. . . . . . 25. . . . . . Sani-company DOO. . . . Famena DOO Banja Luka. .5520000000063986 100. . . . . .5520000000348293 102. . . . . . .5520000000095608 116. . . Cara Du{ana 45 . Banja Luka. . . . Mla|enovi}a bb . .5520000000333646 87. . Gabrijela Juki}a bb . . . . . Jovice Savinovi}a 55 . . . . . . . . . . gra|evin. . . . komp. . . .baraka E . Kova~i}a 127 .5520000000005883 68. . . . Exppel DOO. . Mi{i}a 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. Krajina co DOO. Petra Velikog 28 . . Vo`dova~ka 2 . . . . . . . . . . . . SDS op{t. Stepe Stepanovi}a 197/A . . . Sv. . Banja Luka. \ure Dani~i}a 1 . Fontana kompany DOO. . . . . . . . Vojvode Mom~ila 18 . . . . Bra}e Ma`ar 12 . . . 9.Trn . . . . . Vase Pelagi}a 15 . . DI Trgokomerc DOO. . . Banja Luka. . . Alka company DOO. . . . DOO Banja Luka. . . . . . Malpreh AD Banja Luka. . . . . Dosta Gruji}. . . Proleterskih brigada bb .5520000000576049 62. Banja Luka.Centar AD Banja Luka. . . . . . . Damis STR K. . . . [ipovo. . . .5520000000646374 35. Banja Luka. . . . . . .5520000000342667 76. . .5520000000364977 . . Tomislav Iri}. . Stefana Prvoven~anog 1 . . . Bulevar @. . Jug komerc DOO. . . . . . . . . . Maksima Gorkog 25 . . Banja Luka.5520000000655783 50. . . Te{anj. .5520020001640235 64. Pelagi}a 13 . . Real partners DOO. . . . . . . . . . . ^elinac Gornji bb . . . Reklame Pikaso SOD Blagojevi}.5520020001718902 114. TDK DOO export-import Srbac. Livno. . . . Gavrila Principa bb . . . . Kolumbo PP. . . . Banja Luka. . . . . . . . . GLM Tisa DOO. .5520000000336847 17. . Milana Miri}a 4 . . . . . . Maljoti}-komerc DOO. Vl. . . . . . . Banja Luka. . .5520000000638614 34. .5520000000348972 78. . . G. Banja Luka. Potkozarje 269 . . . . . . . . . . . . . . . @ivko Pra{talo. . . . . . . Banja Luka. . Unicep eksport-import DP. . . . . . . . . . . . . . .5520000000382243 75. . [ipke E/ 180 . . Banja Luka. . . . . . . . . . . Vidovdanska bb . . Banja Luka. . DOO Banja Luka. . . . Banja Luka. . .5520020001632863 85. . . . . . . . Dekorplast SZR. . . . . Karliko DOO Tomislavgrad. . . . @itoprodukt AD Banja Luka. . . . Inbel AD Banja Luka. .5520020001668365 118.5520020001538773 112. Banja Luka. Kralja P. . . Danbos DOO. . . . Jaroslava Plecitija 17 . . . Koj~inovi}. .5520000000585070 9. . V. . . . . . . .5520000000356635 22. . . . . . . . I. . B. . . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . Bromex DOO. . . . . . . . 2009. . . . . . . .5520000000567416 30. . . . . . . . . . Veterinarska stanica AD Banja Luka. . Platona 1 .5520000000299405 83. .5520000000007726 108. . . . . . . . . . .5520000000362358 84. . Brina bb . . . .5520000000345286 113. . . Lacio kompani DOO. Pave Radana 23 5520000000562857 32. . . . . . . . . . . . Zoki-prom-ex DOO. Piskavica 81 . . . . Kik-trgo-trans DOO Banja Luka. . . . Stevana Mokranjca 11 . . . . .5520020001534602 115. . Autoservis i dijelovi . . Laki trade UTP. . . . . . Dinara PTUP. . . . . . . . . . . . MC Trgoprom DOO. . Vidovdanska 8 . .5520000000322588 52. Komjenovi}a 56 . . Banja Luka.5520000000293488 96. . . . . . . . .5520000000632988 77. Banja Luka. . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . Sa-na-ma DOO Banja Luka. . . . King s commerce DOO. “25. DOO. Banja Luka. . . . . . . . Euro-escargots DOO. . Ljev~anski Razboj bb . . . Knjaza Milo{a 23 . . . . Ma{a SZR. . . . . . Vidovdanska 47 .5520000000386317 74. . . Safari-komerc DOO. . . ul. . Banja Luka. Popovi}a 115 . . . . . . . Drage Mali}a 1 .5520020001535669 40. . . . Andrew co DOO. . . . . . . . . . . . Samost. . . ^a|avica bb . . Banja Luka. Rent-a-car exclusiv SR. . . . . Palma SUR Banja Luka. . . . . . V. . . .5520000000009375 10. Din-trade DOO. . . Banja Luka. . . . . . . Proleterskih brigada bb . . . . . .5520000000341115 117. . I Kara|or|evi}a 91 . . . . . . . . . . . Nena-prom DOO. . . . . . . .N. . . . . . . . . Autoservis . . B. . . . . Vindi DOO. . . . .5520020001642757 90. . . Drvoprodukt DOO. . Italian style DOO Banja Luka. Jevrejska bb . . . .BL DOO.5520000000089109 47. . . . . . . . . . Banja Luka. Koncertna agencija SR Banja Luka. R.. . . V prigradski put 32 . . . . . . . . . . . . . . Suboti~ka 3 . . Kozarska 54 . . . . . . . . .5520000000335489 20. Na{ dom AD Banja Luka. . Banja Luka. . \ure Dani~i}a 10 . . . . . . .5520000000107927 37. .5520020001539355 48. . . . . . . . .5520000000069127 95. . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . Ra{kovi}a 85 . . . . .5520000000069612 18. . . . D. Gao sheng exp-imp.5520140000768878 61.5520000000358866 104. . . . . . Vidovdanska 53 . . . . . Ekvator DOO. Banja Luka.5520000000589241 29. . . . . . . . . Dunavska bb . . . DMD company DOO. . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . [ljivar-komerc DOO B. . .5520000000007241 57. Banja Luka. . . . . . . .5520020001533244 38. . . . . . B. . . . .5520000000573236 28. . . . . .5520020001538676 89. . . . . Euro-star DOO.5520000000358769 23. . . . Mla|enovi}a 12 . Kralja P. . . . Solo 6 . . . .5520020001645570 79. . . . Srpskih branilaca 282 . . Meagrakop DOO. . . Aral DOO Banja Luka. . . . . Banja Luka.5520000000586622 44. .5520000000346062 59. .5520000000380594 72. . . . . IIS Istra`iva~ki i tehnol. . . . Ces trade DOO. Kara|or|eva 48 . Karad`i}a bb . Sveti Makam boy DOO. . . ^elinac. . . . . Mostogradnja DOO. . . .5520020001531304 63. . Banja Luka. . . . . . . . Prvomajska bb . . Dru{tvo Zmijanje. I Kara|or|evi}a . Nes SR bife. . Cara Du{ana 11/25 .5520000000374580 71. . . . . Banja Luka. . . Ko{~ice 54 . . . Banja Luka. . . Srpskih sokolova 1 . Sitnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Most DOO. Livno. .5520000000358963 24. . . . Banja Luka. . . . . . . .5520000000079021 69. . . .M. . .

. . . . . . . . . .5520000000376811 171. . Javni prevoz . . V. . . . . Vojvode Prijezde 148 . . . . . . Bile}a. . . . . . . . . . . Matine DOO.Ljiljana \uri}. Bojana STR. . . . . . . . . . . . .5520020001642369 123. . . . . . .5520020001933854 194. . . . . . .Darija \eki}. . . . . .. . . Aleja svetog Save bb . . . . . .5520020002381897 206. Jevrejska 81 . Rajka Duki}a bb . DOO Banja Luka. . . . . . . . . . . . Ostro{kog 18 . . . . Tabakovi}. . . . . Razboj . . . . . . . .5520020001738981 167. . . . . . . . . . . Lubovo bb . . Grme~ prevoz PP. .5520030000113406 14. . . Lo`ioni~ka bb . Zvezdan Mati}. . . . . . . . Mira SZTR. . . . . . . . . . . . Aucris DOO. . . . . . P. . . . . . . Agro miks DOO Bile}a. . . . . . . . . . . . Ilije Gara{anina 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vojvode Pere Krece 13 . . Divin ZZ. . . . . . . . Paji} co DOO Banja Luka. . . Kne`evo. . Bronzani Majdan bb 5520020001903105 190. Rudar DOO. . . . . . . . Sitni~ka 21 . . . . . . . . . . . . . . . Kazablanka DOO.5520000000310754 134. . . . . .5520000000003070 205.5520300002066439 184. Eurocoop DOO. Podbr|e bb .Gordana [kori}.5520030000116898 5. . .5520020001636937 132. Banja Luka. . . . . . . . Obili}ev vijenac bb . Blace . . . . . . . . Cvijeti}. . .5520020001665358 147. . I Kara|or|evi}a 105 . . . . . . Atina trade DOO Banja Luka. . . . . . . . Yugo-ital DOO. . . . . . . .5520000000558977 125. . . . . . . . .5520020001710948 192.Darijo [ari}. . . . . Rade Radi}a 114 . .-imp.5520050000730519 4. . . . . . . . . . .5520020001992054 196.5520020001898255 181. Markovi}a E. . . . . .5520020002077705 202. . . . . Taksi . . . Jovana Bobota 22 . .5520020001921729 130. . . . . . . . . Kunovac DOO. . . . . . . .5520030001362669 15. . San pekara SZR. . . . . Foto studio Kecman Banja Luka. . . . Royal turs DOO. . Banja Luka. . Codkey DOO Banja Luka. Lakta{i. . . . . . . . . 9. Bile}a. . . Dubrave. . `ita. . [argovac 163 . . . . .5520020001650129 162. . . . . .5520030001361796 13. . . . . . Azzaro STR. . Banja Luka. . . . . . . Kara|or|eva 2 . . . .5520030000112048 16.5520000000380206 144. . . Cara Du{ana 40 . . . Cvje}ar AD. . . Lamela bb .5520000000615334 148. . Dekorplast DOO Banja Luka. . Veselina Masle{e bb . . . . .5520030000118935 6. . . .5520000000339272 150. Banja Luka. . . . . . Markovi}a bb . . . Rover renta car DOO. .5520000000358672 127. . . .Rada Romani}. . .5520020001632184 182. . Trn. . . Luka. . . . . . . Kara|or|eva 60 . . . . . .5520020001969841 169. mljev. . . Divin . . . . . . . Banja Luka. . . . Edin Hanki}. .5520020001839764 164. . . . .5520000000358478 143. . . . . . . . . . . . . M. . . . . . . . Bile}a. . . Banja Luka. Gr~ka 12 . . . . . . . . Ekom-pak DOO Banja Luka . . Bulevar srpske vojske bb . Trg Krajine . . . . . .5520000000641718 146. . K. . Strika DOO Banja Luka. Mlin p.5520000000662670 210. . . . . . Tesitoland SUR “Kralj”. Principa 40 B . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . Jovan Rac. . . . . . [ume RS AD Sokolac. . . . . . . . . .5520000000387190 166. ^elinac.5520020002017468 155. G. .5520000000350330 188. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000088624 151. Banja Luka. . Karanovac 198 . . . Krfska 64 . . . D`eletovi}. .5520000000316865 133. Banja Luka. . . Deliks STR. . Dado STR . . . . . . . Vladike Platona 1 . . . . . B-sistem DOO. Kure{. . . Voj. . . . . . . . .Darijo Vidovi}. . Banja Luka. . . . . . . . . . . Cetinjska 1 . . Sv. . . . . Banja Luka. . Bile}a. Vojvode Mom~ila 8 . . . Miroslav Marinkovi}. . . Mirex promet DOO. God DOO Kotor Varo{. . . . . . Banja Luka. . .@eljko Babi}. . . . . . . . . . . . . . . . .Sanja Mati}. Tri jablana STR. . . . Pra{talo Sl. Mikro knjiga DOO. . . . . . Lukaji} D. Banja Luka. Srbac. Save Kova~evi}a 17 . . . Banja Luka . D. . Banja Luka. . Jefta Dedijera . Banja Luka. . .5520000000102010 189. . . . Vidovdanska 2 . . . . S. . . . . . . . . . Poveli~ bb . Juvena DOO. . . . . . . . 25. . . . . . . . . Vo`d SUR. Bile}a. . . . . . Kralja Petra II 37 . . . . . Bile}a . .5520020002009126 197.5520030001362766 9. . . . . . . . . . . .VI/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 119. . . . Da{a STR . . . . . . . . . O. . . . Pilanska bb . . . . . ^elinac. . . . . . . . .5520000000365850 163. . . . . . . . . . . Stjepana Radi}a bb . . Banja Luka. . .5520000000505045 128. . . . .Zora Jovanovi}. . . Flooring DOO. . . . . . . . Banja Luka. . B. Astra klub SUR. . Bile}a. Banja Luka. . . . . . Hidrotehna DOO Banja Luka. Aleja svetog Save bb . . . . JP[ [G. . . . . Novi put 77 STR. Bin STR . Metal AD Banja Luka.5520000000643561 121. Agencija Hera SR. . . . . . . . Banja Luka. . . Bra}e Pi{telji}a 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000595643 199. . . . . . Kralja Aleksandra bb . . .5520000000348390 186. . Banja Luka. . . . . . . . . Branka Popovi}a 115 . . . . . . . . Pe}anac. Trklja. . . . . . .5520020001840443 Petak. . . . . . Venecija SUR .5520030000113988 2. . . S.5520000000377393 159. . . . . . Aleja sv.5520020001801255 154.5520020002158409 180. . .5520020001724431 174. Lazari~ka 26 . .5520000000373416 120. . . . . . . . . . . . Banja Luka.5520020001743346 203. . Banja Luka. . \ure Dani~i}a 2A . . . Monako SUR. . . . . . BBB DOO [ipovo. . .5520020002015819 158. . . . . Eurodata DOO Banja Luka. . . . . . . Glamo~ani bb. . . . Lo`ioni~ka bb . . . . . . Lazari~ka 7 . . . . . . . Alumina AD Kne`evo. . . Sani-pan DOO Banja Luka.5520000000365462 152. . . . . Bile}a. . . . . . . . . . Trive Amelice 39 . B. Grme~ka 33 . @ubor Gozne DOO. . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . Drago~aj bb . Slatkom alfa & omega DOO. . . . . . . . Gavranovi}-impex DOO Srbac. . . . . Bile}a. . .5520000000574788 191. . . . Jedinstvo-promet DOO Banja Luka. . . Banja Luka. . Aleja svetog Save bb . . . . . . . S. Banja Luka. DVD klub Spider . . . . . . . Banja Luka. .5520000000582645 126.5520000000363716 122. . . . . . S. . Tomazovi} DOO Banja Luka. . . . . . . . . .5520020001936667 156. . Dejvi STR .Petra{in Vuj~i}. .5520020002028526 135. . Mladena Stojanovi}a 83 . . . . . . . . . . . DOO Lakta{i. Lakta{i. . . . . . . . . . Stari Bud`ak SUR. . . . . . . . . . . . Mosko .5520150001068462 142. Banja Luka. Dr Dangubi} i dr. . . . . .5520020001829191 183. . . . . . . . . .Mirjana Katana. . . . . . . . . . . Kolor DOO. . . . . . .5520020002375980 Poslovnica BILE]A 1. . . . . . Sitni~ka 24 . .5520020001815320 160. . . . . . . . . . . . . . . Sin|eli}a 40 . . . .. Peka Pavlovi}a bb . . .5520020001646540 207. Tim promex DOO Banja Luka. . . . . . . Kara|or|eva 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. . . Meteor DOO. . . Aleja svetog Save 48 .Darko Milo{evi}. . . . . . . .5520020001832877 176. . . . . . Veselina Masle{e bb .5520030001364997 10. . . . . . . Impregnacija . . Popadi}. . . . . . . . . . . . . Bile}a. .5520000000366626 139. . . . .5520000000386026 157. . . Solunska 79 . . . . Stankovi}prom DOO Banja Luka.5520020001636258 137. . . DOO. Banja Luka. . . . . . Banja Luka. . .5520020001889913 124. . . . . . . . Vidovdanska bb . . . . . . .5520000000558686 170. Hobotnica SUR Banja Luka. . . . . . . . Vitez. . . . Banja Luka. . Nikole Pa{i}a bb . . Bile}a. Cerska bb . . . . . . . . Marinovi} Zlatko.5520000000355083 177. Premiks STR. Branka Popovi}a 306 . . Save Kova~evi}a 34 . . . . . . . . . Malta STR . . . . . . . . Radomira Putnika 13 . Ines esperia STR. . . .5520020002307498 204. Poparina strana bb . . Vrbas DI AD. . . . . .5520020001709105 200. . . Brace Podgornika 37 . . . .5520020001859067 149. . . . . . . . . . . . . . . Bile}a. . . Vidovdanska 51 . .5520020001745189 145. . . . 2009. [trbe bb . . . .5520020002353864 211. . . . . .5520030000711605 3. . Banja Luka. . .5520030000710635 .5520000000088042 138. . . . . . . . . Vuka Karad`i}a 6 . . . . Heng DA TP eksp. . . Boska RK trg. . . Aleja svetog Save 21 . . . . Aleksandrovac . . Banja Luka.5520030000117189 11.5520020001927743 185. . Veljka Mla|enovi}a bb .5520030000119032 7. . . . . . . . . . 173. . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . Piramida STR Banja Luka. . . V. . . . . Banja Luka. . Mati} @arko. Breza STR. . . . . Bile}a. . . AD Banja Luka. Smilji} DOO. .5520000000341503 198. . . . . Kara|or|eva 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001539646 193. . Banja Luka. . .5520230002022647 209. Bjelica. . . . Banja Luka. . . . . . Karanovac bb . . . . Novice Cerovi}a 7 . . . . . . . . . . . . . . Dujka Komljenovi}a bb . D. . TNT DOO Banja Luka. .5520000000352755 178. Belfan novi AD Banja Luka. . . Medicinska elektronika AD Banja Luka.5520030000113697 12. . Banja Luka. . . . Suboti~ka 1 . . Solunska 43 . . Banja Luka. . Bile}a. . . . K. . . Lijev~e trade DOO. . . . . . . . Vetter DOO Banja Luka. . . Banja Luka. J. Radeti} T. Du{ana Joki}a 11 . . . Cetinska 1/2 . . . . . . . . . . . Cara Du{ana 139 . . . . . . .5520020001665261 175. . . . Banja Luka. . . . [argovac bb . . . . . . AMP-komerc DOO Maslovare . . . . . . . Simeuna \aka 30 .HOLZ DOO. . . . . . . . . . . . . . . . ]orlija. . . . . . Premasunac. . . Page international trading DOO. . . . . . . . . . . . Banja Luka. . .5520020002017662 168. . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . Njego{eva 34 . Tehni~ka {kola. . . . . .. . .5520000000646277 153. . . . . . .5520000000000548 141. Modul stil DOO. Jevrejska 1 . . . . Banja Luka. . . . . . Studio SUR. . Eurocom exp-imp. . Tijana STR Jovi} Dragoljub. . . . . . . . . . . . . . . . . . Vele{nja DOO. . . . R. . . . . . .5520020002077802 208.5520020001746353 161. . . Country DOO Banja Luka. . . Jovice Vukovi}a 5 . . . . P. . . .5520020002010872 172. Banja Luka. . . . . . . . . . . Bile}a. . . . Jovana Ra{kovi}a 175 . . . . . Luka. . Azuro bife. Banja Luka.5520000000581190 129. . . DK Auto parts DOO. Srpske vojske bb 5520030001360244 8. . . . . . . . . . . Ag SUR. . . . . . Dado STR . . .5520020001738205 201. . . . . . . . . . A SUR. . .5520020001637519 136. . . . Brankica Kremenovi}. Vitijuka 5 . . . Dagor DOO. Braco STR . . . . . . Banja Luka. . . . De-amis SUR. . . . . Banja Luka. . . . . . . . kraji{ke NOU brigade 3 . . . . Ne|o Maleti}. . V. . Vojvode Mom~ila 18 . . . Stefana Prvovjen~anog 16 . . . .5520020001809597 179. . . . . . . . . 16. . Kiki STR. . . . . .5520000000078342 195. . Banja Luka. . . . . . . . Banjalu~anka pekoteka. . . . . . . Kara|or|eva 136-A . . . . Save 70 . . . East-trucks DOO. Bize DOO. . . Prografica DOO Banja Luka. . . . . . . . . . . . . .5520020002224854 187. . Kojadinovi}. . Romb SUR . Samard`i}. .5520000000368566 140. Petra Pecije 7 . . . . Banja Luka. . Sitni~ka bb . . . . 5520000000705835 165. Kvintex DOO. I Kara|or|evi}a 111 . . . . . Jankulina komerc DOO. . . V. . . . Paje Jovanovi}a bb . . Banja Luka. . . . Grabovica STR. . . Nina comm DOO. Banja Luka. . . . . .5520020001908052 131. . . .r. . . . Studio glamour SZR. . . Srpski Milanovac bb . . .

. .5520040000125870 31. Tanja Markovi}. . . Sarajevo. . Korita . . . Nikole Te{anovi}a bb . . . . . . . . Autoprevoznik Milorad Sari}. Obili}ev vijenac 5 . .5520040001360098 16. . . . . Jugoprevoz AD Bile}a. .5520040001344190 71. . Putnika 124 C . Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . . . Svetlina bb . . . . . . . Macci STR.5520040001128947 58.5520040001357188 32. .5520040000120244 13. . . . . . . . . . . . . . . . Soko stambena zadruga Kasindo. Gard SUR gril. Sarajevo. . . . . Sarajevo. . . . . . . . . . . . Toljevina SUR. .5520040001351271 20. .5520040001350204 62. Danka STR. . . . . . . Branilaca Sarajeva br. . Bile}a. . . Karavan DOO Sokolac. . Mostec DOO. . . . . . . . . . .5520040001924056 79. . . . . Isto~no Sarajevo. . . Zorana Borovine 13 . Bosa Lale. Obili}ev vijenac bb . Vuka Karad`i}a 17 . . . . . . . . . . Mitrovdanska 6 . . . Trg Ilid`anske brigade 12 . .5520030000115346 25. . .5520030001361408 21. . . . . . . . Ravnogorska bb . IMG kameni DOO Sarajevo. . . AG commerce DOO Sarajevo. . . . . . Bla{ko Joki}. .5520030001671226 19. . . . . . . . . . . . . . . . Bile}a. . . . . . Trifkom DOO Bile}a. . . . . . . . Nada [arenac. . Donje Mladice bb . Trg Ilid`anske brigade bb . . Srpskih palih boraca 164 . . . Nenad Mijovi}. . . . . . . . Karad`i}a bb . . Osmaci bb . Ivani}i 1 . . . . . Sarajevo. . .5520030001798878 29. .5520040001136319 50. . . . .5520040001937151 64. . . Isto~no Sarajevo. . . .5520040001132051 67.5520030001365773 27. . . . . . Kruna company DOO Sarajevo. . Sarajevo. Zoran Pavlovi}. . . . . . . Vuka Karad`i}a . . . . . Fortuna SUR. . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001138550 2. . . Sarajevo. .5520030000112630 24. . . . Mira Aleksi}. . .5520040000121311 34. . Denda promet DOO Bile}a. I. . . Pale. . Stepe bb . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001120702 37. . . [arca bb .5520040000126840 33. Vuka Karad`i}a 17 . . Vera \ukeli}. Sim STR. . M.5520040001346033 9. Sarajevo. . Prim~i}i bb . . . Bile}a. . . . . . . 222 B . . Te{anovi}a bb . 83 . . . . .5520040001129626 36. . . . . Sarajevo. . . Oki DOO. . . . Rogoj AD. . . Inkob AD Bile}a. . Vojkovi}i br. . . . . Trnovo bb . . . . Ferre SUR. Sarajevo. .5520030000116413 23. . 110 . . .5520030000709083 36. . .5520040001124485 83. . Tijana Kajtaz. Galeb company DOO Sokolac. Bile}a. . . . 17 . . . Nikole Bjelice bb . . . .5520040001137192 26. . . . .5520040001127977 49. II sarajevske brigade 323 C . . Cara Lazara . . . . .5520040000714466 18. Donji Kotorac do br. . . . . . . . Vuka Karad`i}a 117 5520040001752269 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukavica . .5520040000128586 5. Nenad Radovi}. . . . . . Podgrab. Sanja Popovi}. . Granzov. Sarajevo. Srpska Ilid`a GZP DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ksenija Komlenovi}. . . . . . Lovac SUR. Cara Lazara 10 . .5520030000119129 26. XL SUR. . . . . . . . . . . . . . . .5520040001340310 51. . . . . Dedegs DOO. . . . . Marketi TP DD Sarajevo. . . .5520040001357770 15. . .5520040001351174 60. . Sarajevo. . Metaltehna DOO. . Nikole Tesle bb . . Uljarevi}. . Palma SZR. . \. Bile}a. .5520040001136513 8. . . Optom DOO Sarajevo. . . . . Lucky DOO Han Pijesak. . . . . Sarajevo. . . . . . Nemanja Kenji}. . . Srpskih ratnika 12 . . . . . . .5520040000122863 69. . . Autoprevoznik Predrag Me|o. . . Bile}a. Srpske vojske 9 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarajevo. . . . Isto~no Sarajevo.5520040000129556 21. . . . . .5520040001353211 85/VII 30. . . . . Nikole Tesle bb . . . . . .5520040001632474 66. . Petrolinvest ZDP Sarajevo. . . . . Sarajevo. . . Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . . V. . . Kralja P. . . . . . . . I. . . . . Sarajevo. . . . . . . . . . . . . Vojvode Putnika br. . R. . . . . .5520040000120341 53. . . .Voj.gra|evinski r. . . . . . . . Obili}a bb . . . . . .Petak. . . . . . . 57 . . . .5520040001764297 63. . . . . . . . Ravnogorska 191 . . . Lokve DOO. Sarajevo. Sarajevo. . .5520040001126813 54. . . Srpskih palih boraca 72 . . . I. . . . . . Neno STR. . . . Frog SUR. . . . . . Vojvode R. . . . Juniverzal DOO. . . . . Ranko Boljak. . . Novo naselje 29 . . Radenka Abazovi}a 18 . . . ^ubrilo. . . . . . Damby SUR. . . . Filipino DOO I. . . . . . .5520040000715921 35. . . . . Sarajevo. Zlatno zrno ZTR. . . . . . . Z. . Donje Mladice bb . Bile}a. . . . . . Viva SUR. . . . Kasindo bb . . . .5520040001128074 38. .5520040001135446 40. . . . . . Vojkovi}i. . . . . . . . . . . . MD . . . .5520040001356412 39. Vukoje. . .5520040001120605 41. . Bile}a. . . . Vojkovi}i br. . .5520040001135543 10. . . . Sarajevo. . . . . . . Srpskih vladara 17 . . . . .5520040001129335 48. . 8 . .5520030001365482 34. . .5520040000120147 76. . . . . . .5520030000116995 37. . . . . . . . . . .5520040001882831 72. Grand STR. . Slobodanka Veselinovi}. . . .5520040001126231 3. . . . . Sarajevo.5520040001358158 43.5520040000712235 4. . Kasind. . . . . . . . . Sarajevo.5520040001872646 61. . . . . . . . . . Staklo JMM DOO. Trojka STR. . . . . . . Sarajevo. . Dado STR.5520040001131566 29. . . . . . .5520030001365191 30. . . . . Peka Pavlovi}a bb . . O. . V. . . Olymp 84 DOO. . .5520040001133506 23. . . . . . Grbavica stambena zadruga. Koriks kommerc DOO. . . . . .5520040001355151 68. . . .5520040000716503 81. Mladi}ko polje bb . . . . . . . . Dragan Vukmirovi}. . . . . . . .5520040001342056 52. . . Autoprevoznik Milinko Vaskovi}. . . . . . . . . . .5520030001657840 Poslovnica ISTO^NO SARAJEVO 1. . . . . . . . . . Sarajevo. . . Mladice bb . Majdani bb . . . . . Sreten Grgi}. SM STR. . . . . .o. . . . . Herceg ustanika 40 . . . . . . . . Mihailovi}a 122 . Tif STR. . . . . . . . . . Delsim p. . . Sarajevo. . . . I.5520040001346324 14. . . . Bjelopoljska bb . . . . . . .5520040001930167 75. . . . . . . King STR. . . G. . . . .5520040001632086 82. . . . . Frikos DOO. . . Kralja Aleksandra bb . . .5520040001343802 17. . . Sarajevo. . . . . . . . . . . Sarajevo. . . . .5520040000126937 25. Mladi}ko polje bb . . . . . . Gata~ka 28 . . . Stevanovi}. . . . . . . . . . . Sarajevo. . AM company DOO I. . . M. . Cara Lazara 25 . . . . . . M. Vera Divljan. . . . . . . 9. . . . . I. . Tarla}. . . . Ristovi}. . . . . . . Jefta Dedijera . . . . . Dra`e Mihajlovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . Fabrika specijalnih vozila AD Isto~no Sarajevo. Donji Kotorac 149 . .5520040001357867 24. . . . . . I. . . . . Lane SUR. . . . . . . .. Bile}a. . Vojkovi}i 51 . . .5520040001139811 6. . Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bile}a. . . . Krupac bb . . . . Sutovi} M. . . . . Grlica 92 .5520030001700423 22. V. . . . . Lezard DOO. . .5520040001136804 59. Napredak AD I. 25. . . Bile}a. . . . . . . . Sokolac. . . . . . . . . . Kasindolskog bataljona 1 .5520040000124803 73. Isto~no Sarajevo. Sarajevo. . . . . Kavaz DOO Sarajevo. . Gold SZTR. ^olovi} DOO mesna industrija. Unis tvornica kotrljajnih le`aja Sokolac. Sarajevo. . . . . Milinvest DOO . . . . . Solaks STR. EI elektroin`enjering DOO. . .5520040000712623 55. . . . . . . . . . . Dionis SUR. . . . . . bataljona 100E . . . Joki} DOO Kasindo. . . Had`i}i. Vojkovi}i. . . .5520030001932738 38. . . . . . . II sarajevske brigade 55 . . . . . . . . . . . . .5520040001131081 78.5520040001715021 65. . . . . .5520040001137192 27. . . . . . Putnika bb . . . . . . . . . . . . . Gloria SZR. . . .5520040001994866 70. . . . . . .5520040001351465 42. . . . . . . . . . . Dana Dun|erovi}. . . . . . . . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . . ..5520040000125579 80. . . . . . . . . . Moby STR. . . . Srpskih palih boraca do 87 . . . . Fopis DOO. . . . . . . . . . . . Sokolac. . . . . Miljevi}i 2 C . . . I. . . . . . . Bijelo polje bb . Srpskih palih boraca bb . Nik{i}ko naselje bb . . . Kralja Aleksandra bb . . Foto optika SZTR. . . . . Sitni~ko naselje bb . . . . . . . . . . . . Sandra Kljaji}. . . MG Meka gruda DOO Bile}a. . Sarajevo. . . . . Sokolac. Aleksandra bb . . . . . . . . . . . . . . . . . D. . . . . . . . . . . . . . . . Vojkovi}i. . . .5520030000111951 20. . . . . . Podosoje bb . . Granzov SZR. . . . . . . . . . . . . Daling DOO I. . . . . . . . . . .5520030000112533 35. . . Uljarevi} SZR. . . . . Sarajevo. . . Mond trade DOO Bile}a. . . . . . . Vanja Sko~o. .5520030000710926 32. . . . . . . . . . . .5520040001139520 7. . . . . Fo~a.5520030000116316 18. D. . . . . Vasilica SZTR. Isto~no Sarajevo. . . . . . . .5520040001830160 77. Sko~o invest DOO I. . Kasindo 12 . . . Autoprevoznik Ekrem Bubregovi}. . . . . . 2009. . . . Sarajevo. . . Martinel SZUR. I. . . . . . . Sarajevo. . . . . . . . Kokotovi}. N. . . . . . . Elle STR. . Vojvode R. . . . . . . Sarajevo. . Bile}a. Bile}a. . . . V. . San Marko SUR. . . Drvostil DOO Isto~no Sarajevo. . Ljubi{a Antelj. . . I. . . .5520040001354569 22. . . . . . . . . . . . . Medic DOO Sarajevo. . . Grujo Vitkovi} . . Trnovo. . Isto~no Sarajevo. . Velimir Bjelica. .5520040001139326 46. . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . I. . . . . . . . .5520040001137774 47. . . . . . . .5520030001755228 28. . . . . . .5520040001655657 45. . Energoin`enjering DOO Energoinvest. . . Sarajevo. . . . . . . . . . . Milinko Mo~evi}. . . . . . . . Mladi~ko polje bb . . Kasindo. . . Italibihcar DOO. . Trgoproizvod DOO. . . Kiko DOO. . . .5520030001363833 33. . . . . . . . Vojkovi}i 357 . V. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nikole Te{anovi}a A1 . . . . . . . . . . Sarajevo. . vl. Bile}a. . .5520040001139908 . . Oslobodioca 15 . . . . . V. . .5520040002012617 74. . Isto~no Sarajevo. . . Vasilja Gr|i}a bb . Sarajevo. . . Nens company DOO. . 20 . . . . . Zovik 8 . Kasindo br. . . . Osmaci. . Vuka Karad`i}a br. . Autoprevoznik Sretko Macan. Srpske vojske . . . . . . . . . .5520040000127034 56.5520040000127810 19. . . . . . . Milica SZR. . . . . . . . . . . . Sarajevo. . . Berkovi}i . . . . . Vujovi}. . . . . Sarajevo. . . Vojkovi}i bb . . Stefana Nemanje do br. . . . . . . Ini}.5520040000123154 28. Starine Novaka. . . . Mardi STR. . . . . . . . R. . Putnika 112 . . Z.5520040001667879 44. . Jezerine bb . . . Bile}a. . \. Jovana Ra{kovi}a 23 . . Targent komerc DOO. . . . . . San N STR. . . . Trnovo . . . . . . . . . . . Srpskih palih boraca 19 . . . . . Goran Stani{i}. Nikole Tesle bb . . . . . M. . . . . I. . . Podosoje bb . N. . . . .5520040001353502 11. . . Donji Kotorac bb . . .PJ Slatki san. . . Trnovo bb . .5520040001128365 12. . . Energogas DOO. Trnovo. . Putnika 8 . . . . . . . . . . . . Dragan Kula{inac. . Luke DOO. . . Baltic oil co DOO. . K. . Vojkovi}i. . . . . . . . . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 17. Repi}-komerc DOO I. . . . . . . . . Obili}ev vijenac 5 . Bile}a. Coolpack DOO. . . . . Vrelo Bosne SZR. . . . G. . . . Kasindolskog bataljona 1 . . .komerc DOO. . . . . . . . . . STR 4 R. Dragan Vla{ki. . . . R. Sarajevo. . . Radojka Jovovi}. Duleks SZTR. . . . . . Stepe Stepanovi}a bb . . . Ne{kovi}a bb . . . . . . . Lisina RC PP. . . . . Karad`i}a 6 . . .5520030001679956 31. . . . . . . . . . . . . Sarajevo. . . .

. Luke Vukalovi}a br. . . . Neves. . . MD Salon zabave. . . BIR STR. . . . . Stari Grad br. Dragana Jerkovi}. Vesna ^olovi}. . . . . . . . . Nevesinje. Naselje Tini . . . . . Kralja Petra Prvog Oslobodioca . . Ana STR. . .5520050001792184 66. 33 . M. Bile}ki put br. Bole SZR elek. . . [ipovac. . . . . . . . Luketa. Aleksandar STR. . . . . . . . . NZ group DOO Kasindo. . . . . Nevesinje. . .5520060000737357 15. . Ljubica Vujani}.5520060000137509 . . . . . . . 120 . . . . Trebinjskih brigada br. . Trebinje. . . . . . . . Risto Deli}.5520050001173615 10.5520050000724602 44. . . . .5520050001175943 29. . . . . . . .5520060001433041 16. . . . . . Aleksandrija comerc DOO Ilid`a. . Luke Vukalovi}a bb . . . Nevesinjska pu{ka bb . . . Sarajevo.. . . Trebinje. 23 . . . Topalovi} DOO I. Bjelopoljska 124 . . . . . . . . . . Hercegovka DOO Trebinje. Spektar TR.5520060001232348 10. . Meljaku{a bb . . . . . . . . . . Radomira Putnika 8 . . .5520040001876914 Poslovnica TREBINJE 1. . P. . I. . . Ekotec DOO Trebinje. . . . . . . . Agro-eko DOO Trebinje. Kralja Petra Oslobodioca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . Trebinje. . . . . . . . . . . . . . . Sne`ana Danilovi}.5520050001179144 18. . . Duzi bb . M. . . . . . Vojvode Luke Petkovi}a bb . . . . Zoran Mulina. . . . . dru{. .5520050000017472 3. . . . . . Nikole Tesle 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trg Blagoja Parovi}a 1 . . . I. . . . . Stari Grad br. . Bisina AD. . . 5 .5520050001694796 49.5520050000734787 5. . . . . .5520050001694602 33. . Nevesinje. . . . . Cara Du{ana bb . . .5520040001954514 93.5520040001793494 105. . . . . . . . . . . Limonit DOO Trebinje. . . . . Nevesinjskih ustanika . . .5520060001433720 13. Nikole Tesle 7 . . B. . . Veterinarska stanica JP Trebinje. . . .B. . . . Trebinje. . . . . . . . . . . . servis Bojani}. Purple CD shop STR. .5520040000123348 89. . . .5520040001824534 94. . . . Aerodromska br. Leotar fudbalski klub Trebinje. . . . . . . . .5520050001268190 59.B.5520050001268384 12. . . . . Nik{i}ki put bb . . . Pogodak DOO.5520050001261982 8. .5520060001233997 12. . . Stari most SUR. . . . . . . . . . . . .5520050001180017 45. . . . . . . . . . . . . . . Nevesinje. Stari Grad 13 . . . . . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . Topli~ka cesta 48 . . . . . .5520050001780835 28. . . . . . .5520050000717618 54.5520060001430325 14. . . . . . . . . Trebinje. . . . . . Tomislavgrad. . Trebinje. . Trebinje. . . . . . . . . . . Starine Novaka bb . . Stolarska radnja SZR. . . . . . . . . Vaso [pirto. . . . . . Trg Ilid`anske brigade bb . . . Beli. Vuka Karad`i}a bb . . . . . . . . kafe bar. . .5520050001905286 Poslovnica NEVESINJE 1. . Bo{kovi} Tatjana. . .5520050000017375 2. Gorica 11 . . Le~i}a 2 . . . . . . @eraji}a bb . . . . . . Pasat DOO. . . . . 7 . . . . . . . . . . 22 . . .5520050001445991 19. . Ljubinje. . 3 . . . . Nevesinje. Trebinje. . . . . . . . . . . . . 32. Nevesinjskih ustanika . . . . Trebinje. .5520040000129071 90. . 1 . . . . L. . . . . . . .5520060001239235 6. . Sla|an Kne`evi}. . . . A. .5520050001751347 30. . . . . . . . . . . . Kilavci bb . . . . Metalo-monta`a ODP. . Trebinje. V. Trebinje. . . . . . . Novo STR. . . . . . . . . . . M i M STR. Trebinjskih brigada bb .5520050001780156 48. . . . . . . . . . . . . . Intera DOO Berkovi}i. . .5520040001120314 103. . Jelenko Butulija. . . . . . . Trebinje. . . . . . . . . . . .5520050001261788 23. . . . Havana STR. Kasindo br. . Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . Nevesinje. . . . Trebinje. .5520050001179532 31. . . . . . . Dr Levija .5520050000720819 17. . .5520050001176622 37. . . . . . Donji Brstanik br. . Nikola Vla~i}. . O. . . . . . Kasindo. . . . .5520050001174488 55. . . . . . Kre{talica R. . . T. . . B. Trebinje. . . . . . . . . . . . [ukovi} Vlatko. . . . . . . . . . . . . . .5520050000729064 51. .5520050000015920 26. . Ze~evi}. . . . . . . Sidro DOO Nevesinje. . . . . . . . . Galija SUR. . . Stari Grad bb . . . . . .5520060000137606 2. . . . . Nevesinje. . . . . . Trebinje. . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . .5520050001442984 62. . Duel DOO Sarajevo. . . . . .VIII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 84. . . . . . . . . . . . . Nino STR. . . . . . . . Trebinje. . 2009. Mi}e Ljubibrati}a 14 . . . . Vedeta DOO. . . .5520050001268966 24. . 3 . . Etno-ku}a SUR. Golijanin ort. . . [u}ur Ranko. Trebinje. . . . . . . . . R. . Nik{i}ki put br. . . .5520050000724893 Petak. . . Isto~no Sarajevo. . . . [kobo. . . . . Dragana SZR.5520040001824049 96. . Stella rosa kafe bar Nevesinje. . . . . . . Cvjetni trg br.5520050001817986 58. . 10 . . . Biljana \erisilo. . . . . Vuka Mi}unovi}a bb . . . . Radomira Putnika bb .5520040001356509 95. . V. ^elovi}. . . . . . . Nikolina Radulovi}. . . . . . . . Bogdanovi} B. . . . Nevesinje. . . . . . . 40A . Trebinje. . . . . . . . . Zora Popovi}. . . . . . B&S SUR. . Bile}ki put bb . . . . . .. Obili}a 138 . . . M. .5520050000726833 6. . . Stari Grad SZUR. Promaja DOO. Nevesinje. . . . . . . Mirjana Kova~. . . . . . . . . . Trebinjskih brigada br. . . . . . . . . . . . Svetosavska bb . .5520050000721886 57. . Du{anka Popovac. .5520050001177495 53. . 13 . . . . . . . . . . .5520060001232639 3. . @eljko Gudelj. . . . . . . . . Industrijska bb . . . . . Sarajevo. . . . . . . Nevesinje. . . . . Rastoci DOO Trebinje. . Trebinje. . Leonardo SZUR. Srpska ku}a SUR Isto~no Sarajevo. . . . . J S SZR. . . Batkovi}i . . . Gordon trade DOO. . 9.5520050000018927 14. Kara|or|eva 1 . . CMA DOO Podru`nica Trebinje. Mladi}ko polje bb . . .5520040001917266 100. . . . . . . ustanika . . Neimarstvo AD Trebinje. . . . Dalia SZR. . .5520050001174391 16. . 1 . . 121 . .5520040001358740 97. . . . . . . . . . . . . . Min STR. . . Ivkovi}a bb . . . . . . . . . Tribunija DOO. . . Ustani~ka br. . . Vukalovi}a br. . . . . Deset skojevaca bb . . . Trebinje. . . Nevesinje. . . Trebinje. . . . . . 3 . . . Korlati trade DOO. . . 12 . . . . . . . . . . . . . Nik{i}ki put bb . . . 31 . . . . . . . Prebilova~ki put bb . . . . Bregovi S /68 6/3 . . . [ipa~no bb .5520050001263922 40. . @arko Kova~evi}. . Nevesinje.5520050000018345 4. . Rastoci bb . Novogradnja DOO. . . Zora Kraljevi}. . Ga}inovi}a br. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stari Grad . . . Trebinje. . . . Trebinje. Milorad Tica. . . B. @eljko Bijeli}. . . . . . .5520050002150211 65. . . . . .5520050001446088 25. . . . Ljubinka AD Ljubinje. . . . 14 .5520050000733914 15. . . . . .5520050001171869 52. . Vazdu{na banja AD Nevesinje. Tehnoart DOO Trebinje. Sarajevo. Nevesinje. . . Budu}nost AD. . . . Alek DOO Trebinje. . . . . . . . Trnovskog bataljona bb .5520050001173906 7. . . . . . . . . Trebinje. . . Lune SZR pekara I. . . Mokri Dolovi bb . .5520050000725475 50. . . . .5520040001355345 85. . . . Posu{je. . Vukovi}a bb . . Posu{je. . . Izometal SZR. . . . . . . . A-4 STR. . . . . . . . . . . Stjepana Kosa~e br. . . Komunalac JP. . .5520040001945881 98. . . . . Garibaldija bb . . . . . Nikole Tesle 51 . . . . . . Ranka Dragi~evi}. . . M. Sibint DOO Kasindo. Cara Lazara bb . . . . Isto~no Sarajevo. . . Nevesinjskih ustanika br. . . . . . . . Trebinje. . . . . . . . . 5 . . Nikole Tesle 21 . [i{kovi} komerc DOO. . . . . . Stari Grad br. . . Trnovo OZZ Trnovo. . . . . . . Trg slobode bb . . . . . Ogi STR. . . . . . . . . . . . Fortuna kafe bar. . Trebinje. . 1 . . . Trebinje. . . . Vo}arcoop DOO. . . Lovac SUR. Timitex DOO. . . . . . San kafana SUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kralja Petra I Oslobodioca . . Apex DOO Isto~no Sarajevo. . Nada ]uk. . .5520050001822642 64. . Trebinje.5520050000732265 43. Sarajevo. . . . . . . . . . . Gu~ina br. . . Trebinje. . . . . .5520050001173227 20. Tamind`ija. . . Peja STR. . . . . . . Monaliza SZR. . . . Leotar KK Trebinje. Pankom DOO. . . . . . . . . Gornje Police 50 . . . . . .M. .5520060000139740 5. Trebinje. . Nar-B DOO Sarajevo. . . . . . 7 . . . . . Trebinje. . . . . Vojvode Radomira Putnika . . Trebinje. . . Pe{ikan Anka. Bolero SUR. .5520060001230893 9. . . . Time SUR. . . . . . Jovana Du~i}a br. . . . Cara Du{ana br. . . . . . . . . . . . . . . Maja Cuckovi}. . . Grazia TR komision Vaskovi. . . . . . .5520060000737454 11. . MKO DOO Sarajevo. . Trebinje.5520050001754742 47. . . . Novak Petkovi}. .5520050001852324 39. . . . . . . Trebinjskih brigada br. . . . . Bo`idar Bo{kovi}. Kod Rista SUR. . . Svetog Nikole br. . . . . . . . . . . . . . . .5520050001872112 35. . Kod Raka radnja. . . . Pekez. . . . 47 . 57 . . . . . . . . Naselje starosjedilaca bb . . . . . . Vanja STR. Luna STR. . . . . Kralja Petra I bb . . Leonardo STR. . . M & K trade DOO Trebinje. . .5520050001444633 63. . .5520040001944135 91. . . . . . . . . . . .5520050001177107 36. . Vuko. . Obilaznica bb . . . . . . Drvopromet DOO. Trebinje. . Ljubinje. . . . Intima DOO Sarajevo. . . . Butik R STR. . V. . . Kruna SUR. Ga}inovi}a br. Ria STR. Dubrova~ki put bb . . .5520050001261497 22. . ]uri} Branislav Trebinje. . . . . . . Naselje starosjedilaca bb . Sne`ana Bubalo. . . . . . . . . Stari Grad br. . Trebinje. . . .5520050000018733 38. . . . . . . . . . . . . . . Autoprevoznik \. . . V. 13 . . Milo{a Obili}a bb . . STR tezga 74. . Risto Minov. . . . . . 14 . . . . . Valentino SZR. . Titanic DOO Sarajevo. . .5520040000120535 102. . . . . . . . . . . .5520040001129723 99. . . Trebinje. Stari Grad br. . Nevesinje. . . Sarajevo. . . . . . .5520040000715436 86. . . 91 . . . . . Tini br. . . . .5520060001238168 8. . . Trebinje. .5520050001171384 21. . . . . Sarajevo. . . .5520060001431974 7. Milanka Jankovi}. . . . . . . . .5520050002067955 61. .5520040002263944 87. . . . . . . . . . . . . . . . Trebinje. . . . . .5520060000131980 17. . . . . . Bile}ki put bb . Dragana Mileusni}. . . . . . . . .5520040002054036 92. . . . 25. . Trebinje. . . . . . . Isto~no Sarajevo. . . . . Trebinje. . .5520050001262952 11. . . . . . Cara Lazara br. .5520050000722080 42. . . . . . . . . . . Trebinje. . . Trebinje. .5520050001177398 27. . . . . . . . . Tatjana Brkovi}.5520050001177786 41. .5520050001262661 34. . . Vukalovi} DOO Trebinje. . . . . . . . Danilo Pekez. . . . . Zubac. Svetosavska 6 . . . . . . . . . Goca SUR.5520050000017666 4. . . . Mivex DOO. . Damjanac pilana. . . . . . .5520060001231087 60. OZZ STR. .5520050001170802 9. . Street SUR OR. . . Zoran Ra{evi}. . Mosko bb . . MM Tini STR. . . . Proto DOO. . .5520040001688346 104. . . 3 . Vinogradi bb . . . . . . . . . . . . .5520200001845866 101. . . . . 3 . . . . . . . . . . . Trebinje. . . Skalin SUR. . .5520050000731489 46. Krtelji bb . . . . . Kasindolskog bataljona bb . . . . . . . Kilavci bb . . . . . . .5520250000942551 13. . . . . Trebinje. . . . . . . . Stjepana Kosa~e br. . Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001132924 88. Leotar {ahovski klub. . .5520050001173518 56. . . . . . . . Meljaku{a bb . . . . Trebinjskih brigada br. . . . . . . . . . . . . . Lo`iona bb . . company DOO Trebinje. .

5520060001931912 32. Kulji} S. . Berlinska bb . . . . Nevesinje. . . . . . . . . . . . . Cviko Jevti}. . . . . . . Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . Soko TR. . . . Modri~a. . Dragoslav Peji}. Nedo Coci}. . . Modri~a. radnja . . . . . . . . . .5520080000757435 . Br~ko. . . .5520080001193935 3. . Nevesinje. . . . ustanika . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . Duki comerc DOO. . . Milo{a Obili}a bb . . . . Miss UR kafe bar. . . . . . . . . . Trojka STR Pojuzina PR Nevesinje. . Tesli}. Modri~a. . . . . . .5520070001682767 12. Nevesinjskih ustanika bb . . . . [amac. . Agrostil STR. . . Tesli}. . . . . Vranjak 520 . . .5520070001643967 31. . . . . . Svetosavska bb . . . . . . . Fruti ZR. . . . . . Tesli}. Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . . . . Nevesinje. . Modri~a. . . . . . . . . . . . . Donji Kladari . . . . . .5520070001226673 57. . . . .Petak. . . . . . . . . . . . . . Tesli}. . . . . . .5520070001640669 52. . Aprovet DOO [amac. . \uka Novakovi}. . . . . Milo{a Obili}a 38 . . . . . . . Tesli}. . . . . . . . . . . . . . .5520070001225703 11. C I M TR. D`emil Zahirovi}. . .5520060001234773 36. . . Bojana trg. Cara Lazara . . . . . . Nenad Kaku}a. . . . ..5520060001234967 29. . Fair play sportska klad. . .5520070002077266 32. . Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . Stoji}. . . . . . .stru~ne slu`be. . .5520070001824484 53. . . . . . . . . . Modri~a.5520070001410876 Poslovnica TESLI] 1. . . . . . . . . . . . . .Woodland DOO Modri~a. Modri~a. . . . . . . . . Modri~a. . Zemlja {ume . . . posl. . . Sla|an Luki}. . . . Krovoprom ZR. . vl. . . . . Ronaldo sport DOO Modri~a. . . . . Modri~a. . Tesli}. . . . .. . . . . . Mileva Grahovac. . Daba DOO Nevesinje.5520060002064414 26. . . . . Minor DOO. . Mesnica SZR. . Nevesinjskih ustanika . . Mica TR. . . . Sla|ana Kiti}. . L. . . . . . . . . . . . . vl. . .5520070002115387 49. vl. SO Modri~a . . . . . . . Grodonija UR. . . . .5520070000145317 27. . . Klas OZZ. Tihomir Popovi}. Ra{kovi}a . . . . . . . . . . . . . Nevesinje. . . . . . . . . Batku{a 98 . . . . . . . . . . . .5520060001232930 43. . . . . . Batku{a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001229292 18. . . . . Milo{a Obili}a . . . . . . . . . Put Srba sa Neretve br. . . . . . . . Modri~a.5520060001435757 42. . @eljka Vu~eti}. . . . . . .5520060001434496 34. . . M. Sloboda TR kiosk. . Nemanji}a bb . . . . . . . . . . . Nevesinje. . . . . . . . . Nevesinje. . .5520070000746911 14. . . . . . . Kneza Milo{a bb . . . vl. . . . . . . Cekomprom DOO Modri~a. . Modri~a. Mirjana Vujadinovi}. Vidovdanska 66 . . . . . . . . . . . . . . . . Svetog Save bb .komerc DOO Modri~a. . . . . . . Gile SZR. . Nevesinje. . . . . Modri~a. . . . . . . . Riste Miki~i}a bb . . . . . . . . . . . . An|a Grahovac. . . . Modri~a. . . Modri~a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001723992 24.5520060001435660 25. . . . . . . . . . . .5520060001434302 37. . .5520060001235064 30. . . Cirkular DOO [amac. . . . . . . . . . . . .5520070001792765 55. . . Hemija AD Modri~a. .5520060001236325 39. . . G. . . . . . . . D. . . . . . . . . . .5520060000737260 19. . . . . . . . [kari} 19 . . Modri~a. Branko Kne`evi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001222308 61. . . . . Most-komerc DOO. . . . . .5520070001414368 20. . . . . Geri} SZR FS. Novakovi} S-B DOO Modri~a. . . . . . . vl. .. . . . Modri~a. Modri~a. Svetosavska 5 . Gornji Buleti} . Autokomerc TR. . . . . . . . Cara Lazara bb . . . Savo Marjanovi}. .5520080001601626 10.5520080001302381 4. . 1 STR. . . . . . Modri~a. . Savi} B.5520060000139837 21. . . . Unix DOO. . . . . .. . Nevesinje. . Cabling DOO Nevesinje. . . . . . Skugri} . . . . . [ama~ki put . . . . . . . . Tesli}. . Mrki TR. . . . . . . . . . . . .5520060000738133 41. . . Zorka Spremo. . . . . Tesli}. . . . . .5520080001190831 7. . Nev. . . . . . . . . Bra}e Vukovi} bb . Duka. Jadranka [ipovac. . . .5520070001712740 43. N.5520070001798682 29. . Kara|or|eva 58 . Dejtonska 127 . . . . . . . . D. Tel-kop SZD. . .5520070001227352 37. vl. . . . . .5520070001228516 4. Tarevci . Elektro-tehna DOO Modri~a. . . . . . . . . . . . .5520080001194420 5.5520070001416405 48. . . . . . . . Sandi STR. . . . . . . . . . . . Tesli}. . . . . . . . . Modri~a.5520060001233318 23. . Riste Miki}i}a bb . . . Svetog Save 186 . . . 3. . . Svetosavska bb . . . Marija Peji~i}. . . Goca STR. . . . . . vl. . . . . . Tesli}. . . . . . . . Nevesinje. . Radovanovi}. . . . Brazilija SZR. . Eurobabb DOO . . .5520070001839422 41. . . . Crkvina bb . . . . . . . Pasa` komision. . . . . . . . . Prevoz AD Nevesinje. . . . . . . . . . . . . . . . Sans SUR. . Grodonia SUR. . . . . .5520070001227740 6. . . . . . . . . . . Tolisa . . . komision. Lojpur B. . Trg Nemanji}a bb . .5520060000133435 20. . vl.5520070001228419 9. . . . . Nemanji}a bb . .5520070001647653 44. Vasili} Dragan. . . . . . . . . . . . . . . . . Nevesinjskih ustanika bb . . . . . Tinejd`er UR. . . radnja. . Modri~a. [kugri} . . . . . . . Nevesinje. . . . \or|e Risti}. . . . . . Bonisimo DOO Modri~a. . . . . . . . . . .5520070002067178 54. . . . . . .L. . Botajica . .S. [amac. Goran Medovi}. . . . vl. . .5520070001220271 34. . . . . . . . Silueta butik. . . . . Midhat Orman. . . . . . . Modri~a. . Mali odmor SUR. . . . . .. Barbi TR. . . . . . . . . . . . . . Izbor STR. . . . . . . . . . . . . . .5520070001860956 42. . .5520080001604439 8. DOO Modri~a. . . . . . Modri~a. . . Milinkovi}. Koji} Lj. Nevesinjskih ustanika B . . . Len-max DOO Modri~a. . . . Modri~a. Risti} SZR. . . . . . . . . . . . . .5520070001229777 36. . . . Svetog Save 80 . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . N. . . . . .5520070002020715 59. . . . . Benko-K STR. . . . .5520060000136636 38. Majevi~ka 4 . . . . . . . . . . . .5520070001879289 85/IX 25. . . .I. . . . .5520070000144347 17. . .5520060001237198 33. . . . . . . . . . . . . . . . Mi}o Bubi}. . . . . Zubac \. . . Nevesinje. . Gornji Kladari . . . . . @aoka STR.5520060001237586 22. . . . . . . . Modri~a. Nevesinje. . . . . Nevesinjskih ustanika . . . Gara trejd DOO. . . . .5520070001685774 50. . . Jerini}. . . . . . . . . Berlinska bb . . . . Knez TR. . . . . Kupre{ak Zoran. . vl. . . . . . . Ana butik.5520080001605506 13. . . \uli} bb . . .5520080001601238 9. . . .5520070001839616 28. . . . . . . Modri~a. Koprivna bb . . . . Nevesinje. . . . . . . . . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 18. . . .5520070001411846 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001635334 23. Kninska 42 . . . . . . . . . .5520070001221338 15. . . Nevesinje. . . . Dra`e Mihailovi}a 13 . . Profit DOO. . . . . . Hilandarska bb . . . . . . . .5520070002141577 39. . . . . . . . . . . . . . .5520070001411555 5. . [amac. . . . . . . . . Aleksi}. . . Trg J. . . . . Fantastiko ZR. Gornja Crkvina bb . . . Modri~a. . . Vidovdanska 57 . . . Milo{a Crnjanskog bb . . . . Branka Okoli}. Modri~a. . Star trade DOO. . . . Hranaprom ZTR. . Cara Lazara 4 . . . . . . . Mejdan TR. . Gvo`|ara TR. Nevesinjskih ustanika . Cara Du{ana bb . . .5520070002037884 47. . . . . . Amila trg. . . . Elektra STR. . . . . . Tesli}. Stoji} PP prodavnica br. . Crkvina 2 . . . . . . 25. . . .5520070001228613 13. . . Obili}a bb . . . . . Modri~a. . . . . . . . . . . . Milinkovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . Cara Du{ana 128 . . . . . . . Modri~a. . . . Nevesinje. . . . . .5520060001234288 28. 9. . . Blatnica . . . . . . . . . . . . Gril Bagrem SUR. . . . . . . . . Jeca STR. . . . .5520080000153222 14. Jovica TR Jovanka Sjeni~i}. . Majna ODP. . . . . . . 2009. . . Nevesinje. . . . . . . . . . M. . ^ovilo M. Vukosav Radoja. Ili} DOO Modri~a. Nova komerc DOO Modri~a. . . . . . . . . . . . Ino partner DOO Modri~a. . Kuzmi} G. . . . . . . Trebavska . . . . . . . Dajana TR. . . . . . . . . . . . . . . . . . Obudovac . . .. . [amac. . . . . . . . Petra Samard`i}a . Jevti}. . salon. . . Nevesinjskih ustanika . . . .5520060001435272 31. . . . . . . . . Sitograf SZTR. . . . . . . MD-Oil DOO. 1 . . . .Andrea kaf. . Kaleni} DOO Nevesinje. . . Modri~a. . . . B. . . . . . Buleti} . . . . . Modri~a. . . . . Obradovi}a bb . . . Uzor TR. . . Modri~a. Milo{evac . . Berlinska . . . . . Vojvode Mi{i}a bb . . . . . . . . Samard`i} S. . . . . . . Biljana Sladoje. . . . . . . Modri~a. . . . . . . . . . . Me|unarodni in`injerski tim . . .5520070002025371 58. . . Kneza Milo{a 5 . . . . . .5520070000744874 16. . . . Okoli} TR. . . . . . .5520070001225218 2. . . . . . . . . . Rale vulkanizerska radnja Nevesinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001435951 24. . Blagojevi} I. Modri~a. . . . . . . Hilandarska 14 . . . Gile STR. . Snje`ana Luki}. Modri~a. . . . . . . . . . Miro \uri}. Cara Lazara bb . . .5520070000149197 26. . . . . . . . Tesli}. . . Em-pro-md DOO Modri~a. . Popa Save Bo`i}a 13 . . In kolor frizerski salon ZU Nevesinje. . . . . . . . . . . . . . . Tesli}.5520070001416308 8. . . Voj. . . . . .5520070001229680 22. Obradovi}a bb . Slavica \uki}. . . . . Gana TR butik. . . . . 28. . . . . . Tesli}.5520070000145220 3. . . . .5520060001234676 Poslovnica MODRI^A 1. Stoja Nedi}. . . . . . . . . .5520070001416502 21. . . . Mile-disk STR. . D. . Taksi prevoz. . . . .5520070001667635 30. . . .5520070001962418 46. Garevac . . . . . . .5520060000138576 27. . . . . . . . . . . . Vranjak bb . . . . . . . . .5520080001302187 2. . . . . . Leskova~ki ro{tilj SUR. . . . . . . Obrena Ivkovi}a bb . . . . . . . Ilija Stankovi}. . . . . . . . . .5520060001435369 35. . . . . . .5520070001414562 7. . Svetosavska bb . . . . . Mile Vreki}. . . . . . . . . . . . . . .5520080001602014 12.. . . . . . . . . . . . . .5520080001603663 11. . . Vojvode Putnika 31 . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . Nevesinje. . . . . . . . . Mulahalilovi}. . . . . Paradiso diskoteka. . Nevesinjskih ustanika . Nevesinjskih ustanika bb . ^isto}a komunalno preduze}e AD. . . Jelena friz. . . . . .5520070001220174 56. . . . . . . Amigo fast food..5520070002056896 38. . . . . .5520070000742449 45. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Jankovi} . . radnja. . ustanika . . . Sla|an Luki}. . . . . . . . . . .L. Stefanovi}. . . . . . Modri~a. Vukovi}a bb . Violet TR. . Od`ak. .5520070001411943 51. . . . Svetog Save 140 . . Modri~a. Koprivna . . [amac. . Mives komision. Kompanija Du{ani} DOO Modri~a. . . . . . . Milo{evac . Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . Nevesinje. Globax DOO. . vl. . Cepelin kafe slasti~arna. . . . . N. . Kilavci bb . . Dositeja Obradovi}a bb . . . . . Ra{kovi}a bb . . Nevesinje. . . . Zelenovi} J. . . . . . . . . . . . . Grotes DOO Tesli}. . . . . . . . Dobrinja bb . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . juni STR. Paradizo UR disko bar. Vreki} br. . . . . . . . . . . . .5520080001193256 16. . . . Ma{instvo AD. . Trg J. . .5520070001415435 40. . . . . Svetosavska 5 . . .5520070000147257 33. . . . Stevana Mokranjca 10 . . . . . . .5520060001433817 40.5520070000145996 19. . . . . . . . Tesli}.5520080001303933 6. . . . . . . . . . . . . vl. . . . Du{anka Geri}. Aleksandra Rajkovi}a ATC . . .5520070001227934 10. . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . .5520080001608513 15. . . ..5520070002062134 35. . . . . . S. . . . . .

. Lazarevi} Milada. . . . . . M. . . Lipov hlad STR. . . Save bb .5520090001115025 14. . . . . . Jev|evi}a bb . . . . . . .5520090002120721 52. .5520090001767738 74. S. . . . . .5520090001549973 78. . Cetinjska 4 . . Hre{a bb . . . Bife Semafor SUR. Rogou{i}i . Jahorina bb . . . . .5520090001683833 22. . . . . . . . . . . Stevana Sin|eli}a . . . . Fito-studio DOO. . Simek DOO Pale. . . . . IMK-Kenji} DOO. . [ipke 19 . Sokolac. . . . . . . . . Donja Vru}ica . . . . . . . [eki SZR. . . . . . . . Hre{a bb . . . . . . . . . . . . Me-de-com DOO Pale. . . . . . . .5520090001646391 64. . . . . . .5520090000161418 23. . . . . . . Milana Simovi}a 24 .5520080001305485 29. . . . . . . .. . . . . . . . . Dragan Simani}. Univerzitetska 20 . Mokro.5520090001659777 53. . MTN-komerc DOO.5520090001118517 16. . . . . . . Grdanovac 13 . Martom STR. . . .5520090001665597 77. . . . . . . . Kriva~e bb . . . . . . . . . . . . . . . . Hazema Muratovi}. . . .5520090000167432 43. . . . . . . City SUR dancing bar. . .5520090001117353 75. . . Kara|or|eva bb . . Srpskih ratnika 111 . . Han Derventa bb . . . . . .5520090001105228 5. . . . . . . . . . Milana Simovi}a bb . . . . Jev|evi}a bb . Mokro 1 . . . . . . . . . . . Kova~evi}. . . . . . . . Vojvode Stepe 15 . . . O. . . . Pale. . . . . Ljubogo{ta bb . Pale. . D. . . . . Ivana STR. . . . . . . Pale. . . . . . . . . . . . Nikole Tesle 6 . . . . . Sumbulovac . .5520090001115219 48. . . . .5520090001119584 79. J. Zora Lazi}. Tesli}. . . . . . . Drago Vukovi}. . . .5520090000167820 9. Stojan Kuzmanovi}. Pale. . . Njego{eva 1 . . . . Pale. . . . Print PP Pale. . . . . . .5520080000752682 19. . . Marsel SUR kafe bar Tesli}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001109690 51. D. . . . . . . Ugodnovi} . . Magist. . . . . Meli STR. . . . . . . . . Mini market STR. .5520080002391012 45. . . . . . Pere Kosori}a 37 . . . . . Jak{i}.5520090001108138 Petak. . Terra product co DOO. . Bulozi bb . . . . . Koprivica. . . . . . . . . Brezovice . . . . na malo. . . . Jahorina . . . . . . Pale. . . . Tomo Marinkovi}. BMV zicer DOO Pale.5520090001542989 41. . . . . . . Famos fabrika Koran AD Pale. . . . Podgrab bb . . . Pale. . Simovi}a 10 . . . . . . . Sarajevo. Pale. . . . . . . . . . . . . . . .5520090000161321 2. . . . . . . Pale. Raj{eva bb . . Tehnoinspekt DOO Pale. . . . . . Jev|evi}a 0-5 . Budu}nost ZZ. . . . . Duvan SZTR. . . . Consseco colours DOO. Vojvode Mi{i}a bb . Divko DOO Pale. . . . . Omladinska 1 . Mag. . . . . S. . . . .X/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 17. Korona SZR. . Bambino STR. . .5520090001101542 20. . . . . .5520090000168596 28. . . . . Vida Milinkovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001103288 63. . . . . . . .5520080001310044 28. Danila \oki}a bb . Podvitez bb . Advokatska kancelarija. . . . .5520090001106489 8. . . Ustani~ka 21 . Gavrila Principa 14 . . . . . . . Savana DOO. Pale. . . . . . . . .5520080001304709 21. . . . .5520090001119972 25. . Tesli}. . . Tesli}. . . . . . . . . . . za usluge. . Serdara Vukoti}a 37 . . . Cara Lazara 10 . . . . . . . .5520090000758065 70. . . . . salon. Pale.5520090001543959 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . vl. . . . . . . . . . . . . Pale. . . . Dra{ko Bori}. . . . . . Kostajnica. . . Ra{kovi}a 15 . . . . . Razvoj komerc DOO Tesli}. . . . . . Silos bb . Tr`ni centar . . . . . . . .5520080001609386 33. . . . Tesli}. . . . . Nikola Para|ina.5520090000162582 26. Estrada SUR. . . . . . . . . . .5520090001654733 72. Slavica [u{kovi}. . . . . put bb . . . 2009. . Branes trg. . . Rogatica. . . . Bari}i bb . . . . . . . . . Kata-komerc DOO. . . . . . Dujakovi} J. Pale. Tesli}. . . . G. . . Kninska bb . . . . .5520080001609968 31. . Principa 24 . .5520080001975270 25. . . Vla~ed-M DOO Pale. . B. Manco DOO. . Vukoti}a . . . . . . Marko SUR. . . . . . . . . . . Srpskih ratnika 35 . Kovanu{i} STR Tesli}. . . . . . Gavrilovi}a 2 . . . . . . . Pale. Vla~ed DOO Pale. . Gavrilovi} plus SZMR. . . . . . . . . Sitograf DOO. . . . . . Kninska bb .5520080001608998 24. . . . Autoprevoznik. . . Nova pekara SZPR. . . . . Mljekara DOO Sokolac. . . . . . . . . . . . . . Radmila Suboti}. G. . . . . . . . . . Njego{eva 4 . . .5520090001841361 44. . . . . . . . Stanislav Koroman. . . ]emanovi}i bb . . . . . . Dobrosava Jev|evi}a 0-5 . . . . . . . Trifka Grabe`a 109 . . . . . . . . .5520090001545608 47. .5520090001114540 11. Kovanu{i}. Jela{je bb . . Kostajnica. Hanlovska 1 . . Kostajnica. . . . . . . . . . Tesli}. . Gornji Rankovi} . . . .5520090001115122 29. Vi{nja STR Branka Petri~evi}. . .5520090002031966 61. . Bari}i STR. . . . . . . . . . . . . . za obnovu izg. . . Triling DOO. .5520080001303545 23. . . . . . . Pale. . . Ljubogo{ta . .. . . . .5520090001541243 39. . . . .5520090001768417 46. . . . . . Sarajevo. .5520080002325731 41. .5520080002317583 37. . . . Dra{ko Bori}. . . . . Duji} DOO Tesli}. Hilandarska bb . . . Tesli}. . . . .5520090001540176 81. . . .5520090001109884 17. . . . . . . vulkanizer M. . .5520100000761508 4. . . . . . Tesli}. Glamour samost. . . . . . . . .5520100001550797 . . . Unipak demining DOO. . Srpskih ratnika . . . S. . . Pale. Pale. . . . . . . . . . . . . .5520080001309268 27.5520090001118323 49. . . . . . Mera DOO. . . Romanijska 68 . . . . .5520090001546093 65. . Tesli}. Srpskih ratnika . . . . . Pale. . Pale. Sv. . Rajko Joki}. . Marko DOO Pale. Kod Boce STR. . . . . . . Klasik SUR. . Save bb . Koliba STR. Igman DOO pred.5520080002325828 42.5520080001609774 35. . . . . . . . . . . . . . Bambi-shop STR. . . . .5520090001543862 71. . . . . Srpske tesli}ke brigade bb . . . . . . .5520080001305388 43. . Neven STR Tesli}. . . . 5520090001107168 55. . . . . D. . . . . M. . . . . . Jahorinska voda DOO Podgrab. . . Vladimir Radovi}. B. . .5520090001107265 66. . . . . . . . . . . . Pale. . . . Pale. . Ars DOO. .5520080001951311 20. . .5520090001105907 59. . . . . trg. . . J. Masiv produkt swed DOO.5520080001300538 Poslovnica PALE 1.5520090001116092 38. . . . . . . .5520080000748608 36. . .5520090001541631 10.Silos bb . .5520100000176986 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jahorina bb . . . . . . . . . Tesli}. . Pale. . . Kraji{ki put bb .5520100000176113 2. . . . Roko baroko DOO Pale. . . . . . . . Tesli}. . . . . . . . . . . . J. . . . . . . . . Rep~a bb . . . . . . . . . . .5520090000163843 73. . . . . . . Samojko. Simke komerc DOO Pale. . . Sla|ana Kova~evi}. . . grada I. . . . . . V. .5520090000164328 24. Compani Vu~eti} DOO Pale. Magistralni put bb . . . .5520090001804016 54. .5520090002172519 83. . . . . . Vrhpra~a bb .5520080001197912 18. . . Obu}ine bara 14. . . . . . Kuzmani . . . R. . . Fabrika obu}e FOT AD. . . .5520080001994670 46. Mladikovine . . . Mokro bb . . . . @eljezni~ka 53 . . . . Promiro DOO. . . . . Stevana Mokranjca 10 . . . . . . . . . .5520080001602887 26. . . . . . . Unipak demining DOO. . Pale. . . . . . . . . . . . Janja Simatovi}. . . Trebevi}ka bb . . . . . . . . Bobis DOO. . . . .5520090001870267 69. . Pale. . . Zanatski centar Koran . Pale.5520090002177175 60. Pale. . Pale. Kruna SUR. . . . . . Kovanu{i} SUR Tesli}. .5520090001110272 4. . . . . Pale. . Svetosavska bb . . . Pale. . Skala SUR. . Bubi STR. .5520090000758744 3.5520080001608222 47. . . . . . Mercel DOO. .5520080000158751 32. 25. Podgrab. . . . Alpina DOO Pale. Diskont STR. . . Sokolac. . . Blatnica . . . . . .5520090000161709 6. . . . Pale. . . 9. . . . . . . . . Srpskih ratnika bb . radnja. . . . . . . . . . . . . . .5520090000759132 33.5520080001608028 30. . . . . . . Simovi}. .5520080001304030 39. . Majn trans DOO. . .5520090001113279 18. Kozarska Dubica. . . . . Kralja Petra I . . . . . . . . . . . . . Pale. . . . Don SUR. . . . . . Magistralni put bb . Nin-market STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . Matuzi}i bb . . . . . . . . Kr~mica SUR. . . . . Magistralni put bb . . . . . Jev|evi}a 15 . . . . vl. . . .5520090002225675 76. . . . S. . . . Tesli}. Tesli}. . . . . . .. . . . Bogoljub Mi{i}. Pale. . . . . . Kerakol SZD. . . . Pale. Mokro bb . . Pale. . . . . . . Pale. . . Sjever komerc DOO. . . .5520090000168887 30. Tarahija Refik. . . . . Sloga SR Pale. . . . . . . S. . . . . . Pale. . . Jahorina bb . . IB trejd DOO. Srpskih ratnika bb . . . Ce DOO Pale. . . D. Kraji{ka bb . . Caldera DOO. . . . . Viki SUR. Jev|evi}a bb .5520090001546869 80. . . . . Tesli}. Devi} STR Zoran Devi}. . . . ratnika 51 . . . . . . . . . . . Tesli}. . . . . . . . . . . . .5520090001547257 45. . . Taksi. . Svabo STR. . . .5520090001653181 82. . . . . . . .5520080001303448 22. Ne{kovi}a bb . . . . . . . . . Slavuljica-petrol DOO. . 1 . . . . . . . . put . . . . Dana trade-ZD DOO. . . Gruje Novakovi}a bb . Tesli}. . . . B. . . .5520080001607252 34. . Bjela{nica AD DI Pale. Hilandarska . Jefte Vukovi}a bb . . . . . . 5520090001540467 62. Teletina. . . . . Gavrila Principa br. .5520080001193644 40. .5520090001540370 42. . . Sjeverovci bb . Pale. . .5520090001113667 34. . Pale. . . . Pale. . . Talant DOO.5520080001600656 38. . . . . Mokro bb . . . . .5520090001112697 15. . . . Zemka SUR. . . Autoprevoznik ^angalovi} V. . Gavrilovi}. Pale. . . .5520080001304321 44.5520090001113085 19. . . Ambala`a SZR Tesli}. . . . Pale. . . . . . Ognjen Nikoli}. . . . . . . . . . . . . . . . . Gornji Tesli} . . . . . . . . . . . . . Pale. .5520090001738056 21. Doboj Jug. . . Proma DOO. Tesli}. . . . . . . . M. . . Korporacija Pani} DOO Tesli}. . . . . Lj. . . .5520090001542407 35. . . . . . Pale. S. Ive Andri}a 5 . . . Dir. . . . .5520090001909843 68. . Goran Samard`ija. . . . . . Jev|evi}a 7 . . . . .5520090001116480 12.5520090001972214 Poslovnica KOSTAJNICA 1. . . . . . R. . Patent invest DOO Pale. .5520040001129432 27. . . . Romanijska koliba SUR kr~ma. . . .5520090001106392 36. . . .5520090000170051 7. Tesli}. . Tri D STR. . . Pale. . . . . . . Podgrab . . . . . . . . Jelena STR. . . Glasina~ka bb . . Inferno-video igre. . . . . . . . . . . Boska DOO. . . . . . . .. . .5520090002121788 57. . . . . Kninska 21 . . . . . . . . . . . . Samira Kurtovi}. . . . Jahorinski potok . Pale. SUR 29 bife. . . . . . . . . . . . . . Projekt mont DOO Pale. Senta DOO Pale. . . . .5520090001118614 37.5520090000166753 67. . . \okanovi}. . Milosava Kova~. .5520090001109981 56. . . . . D. Tesli}. . . . . . Pale. Koka-produkt DOO. . . . . . . Radivoje Gluhovi}. . . Puni{a Purkovi}. . . . . . . . . . .5520090001684803 40. . Pale . . . . . . . . . . Ananas DOO Pale. Tesli}. Pale bb . . Kooperativa AD Tesli}. . . . . . Halko STR. . . Salko Gari}. . . . . . . . . . Mibeks DOO. . Sokolac. . . . . . . . . . . . Ras DOO Pale. . . . . . . . Aksenija SZR friz. . Janka Vukoti}a 39 . . . . . . . . . Blic SZR. . . . . Pale. . . . . . . . . . . . . . . . .5520090000759908 13. . . . . . . . Pale. T. . . . . . . . Kosmajac R. . Dial fabrika dijamantskog alata Tesli}. . . . . . Trebevi}ka bb . . . . . . . Pale. . Donji Ru`evi} bb . . .5520090001101833 58. . . . . Pale. . . . Pale. . Svetog Save 114 . . Pale. . D`evada Kurtovi}. . . . . . . . . . 31. . . . . . . . . . . . . Ugodnovi} . . . . D. . . . Nada Hr{um. . . Cara Lazara bb . . .5520090001114249 32. . Metropolis SUR. . . . . . . . Orbital DOO Pale. . . . . . . Drvni centar Maestro SZTR. . DD STR. Vukoti}a bb . Jahorinska bb . .

. .5520110001405539 12. . . . . . . . . . . Metaksa SUR. B. Gacko. . . . . . . Milada Zrni}. . . Masterpoint DOO Gradi{ka. . . . .5520110001402823 7. . salon. . . . . . . . . . . . Gradi{ka. Gli{i}. . . . . A. . . . . . . AD Sport kafe bar. Kostajnica. . . . Gradi{ka. . Sol. . Zeus STR. . . . . . . . . Star{ped DOO Gacko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001554386 30. Kostajnica. . . Trg svetog Save bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520110000762817 8. . D. . . . . . . . . . . 17 . . .5520110000188577 11. . . Med-farm apoteka. . . centar. . Boris Grubi{a. . . . . . vl. . . . . . Drini} .5520100001558072 16. Planinsko dobro AD Gacko. . . . . . . . . . . . Nemanjina 11 . . . . . . Mladena Stojanovi}a 10 . . .5520140001382791 38. . . . . . . . . . . . . {umsko priv. . . .5520100000177956 17. Triko ITK AD Gradi{ka. . . .5520140001887482 33. . . . . . B. . vl. . . .. . . Du{ana Prote Suboti}a 2A . Milimir Zuk. . Bosanska Kostajnica.5520100001556229 15. . . . . . . . . . Nova Topola bb . . . . B. . To{i} DOO. Kostajnica. . . . . ]opi}a bb . . . . . . . . Transport in`injering DOO. Nemanjina 28 . . . . . . .5520140001859837 48.5520140000769945 4. . . . . MV soko mont DOO Gacko. . . . . . . . . . . . vl.5520140001161243 21. . . . . . . MDB agencija.5520100000176792 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bo`ur . . . . . . . . . . . . Ro{tiljnica N. . . Jami komerc STR. . Kosovke djevojke 12 . . Sre|ani . . Drini}. . . . . . . . . . Drini} bb . . .. .5520140000775765 29. . . . . . . . . Vidovdanska bb . . . . . . .5520100002266948 Poslovnica GACKO 1. . . . . . . . . . .5520100001984678 20. . . . . . . . . . . . . . Nikolajevi}a . Luka. . . K. . . . . . Jelena Ron~evi}. 5520140000779451 39. . . . . . . ^ede Kova~evi}a 13 . . . . . . . Mitropolita G. . Svetx-komerc DOO Gradi{ka. Bos-lat comerc DOO. .. Slavi{a Bjelajac.riblji restoran. . . . . . . vl. . . . . . . . . . . . . . . @ivinoprodukt AD. . . . . . .5520120001053477 7. . . .5520120001050664 6. . . . . . . . . . . . . . Atom-company DOO Srbac. vl. . Sanela ^e~ez. .5520140001165026 14. Simeks PPPUP. Strigova DOO B. . Gradi{ka. . . . Fair play sportska klad. D`.5520140001760509 27. Kralja Petra I Oslobodioca . . Srbac. . “Mladen Stojanovi}” PIK MDP. Taksi prevoz Dragan @arkovi}. Silco DOO Nova Topola. . . . . . .5520140001163280 25. Drini} bb .5520140000780615 7. . . . . . Svetosavska 8 . Drini} . . . . . .5520140001168033 36. . Grdanovac bb . . B. . . . . Kostajnica. Palma kafe bar. . B. . . . Dionis DOO Gradi{ka. .5520140000765677 43. Mioljka Pu{ara. B. . . . Prvi korak SUR.5520110000186152 6. Kozarskih brigada 4 . . . Gacko. . . . . Sa{a Marjanovi}. Bra}a Ra|enovi} STR. . . Gradi{ka. . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001697265 19. . . . . Kostajnica. . .5520140000765871 3. B. . . . . . . . . . Ba}o{ped PP B. . . . . Mavrak D. .5520100001554580 8. . . . . . vl. . . . . . . .5520140001380269 41. . Solunskih dobrovoljaca bb . . . . . . . Bajinci bb . . . MG ZUR. . . 25. . . Poljoprivreda AD Kozarska Dubica. Gradi{ka. . . Gradi{ka. . Drini}. Bajri}. Alfa trade co DOO. . .5520140001683685 23. Magdalena DOO Nova Topola. . . . . . . . . . Solunskih dobrovoljaca bb . . . .5520100001553319 27. Urije . . . Do{en STR. . . . Tr`nica Marinkovi} 76 . . . . . .5520110000188480 3.5520100000177277 10. . . . Ana friz. . . . . . . . . . . . . . Gril Jole SUR. . . . . . . Ranka [ipke 1 . . . Ljubica Cviji}. . . 18 HLPB-E . . . . . . . Nemanjina 25 . . . . . vl. . . . . . . . . . . Nova Topola. . . . . . . Kostajnica. . . .5520100001555647 12. . . . . . . . . . . . .5520120001055708 8. . . Raca. . . . . . . . . dobrovoljaca 21 . . . . . Vidovdanska bb . . . . . . Tihomir ^oli}. . . . . . . . . . Tr`nica Marinkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. .5520140000190370 28. . Gacko. . . . Mi}o-promet DOO Drini}. Frizer za mu{karce. . . Drini}. . . . . Solunskih dobrovoljaca 27 . . .5520140000198324 13. Rogolji 22 . Srma DOO. . Nova Topola bb .5520110000764660 2. . . . NDSS elektroterm STR. . . . . . Goran [obota. . . . . Vesna ^ibi}. Prehrana AD Gradi{ka. . . . . . Savska bb . . . .5520110000186443 4. M. . Banjci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gacko. . . Euro-plast SZR. . . vl. . . . . Zlatko Gaji}. . Gacko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001170070 17. . . . Solunskih dobrovoljaca br. . . . . . Mladena Stojanovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . novembra . . Langolo SUR. . . Kostajnica. . . . Gamateks PPP. Sol. . . Cafe-Marshall. .5520140001389484 45. Kostajnica. . . . . . . . Laminci. . . . . . Svetosavska bb . . . . .5520140001389581 22.5520140001169003 16. . . . . . . . . . . . . . . 9. . .5520140001962269 47. . . . . . . . . . . . .5520100002169075 26. . . .5520100002201182 25. Edvarda Kardelja 24 . . . . . . . .5520120001052022 85/XI 2. .5520120001057260 Poslovnica GRADI[KA 1. . Nova Topola. Drini} bb . Gradi{ka. . . Majdanac DOO Nova Topola. . . . D. Pava Vasi}. Gradi{ka. . . . . . .5520100000177859 21. . Kostajnica. . Bosanska Kostajnica. Feralex DOO. . . . . . . . . . Gornji Karajzovci 29A . . .5520110000762041 14.5520110000764466 16. . . Zan. . . . Kostajnica. . . . Svetosavska 90 . Mara Bilbija. B. . . . .5520110000180138 9. . . . . Kostajnica. Nasip bb . . Mirko Prpi}. Prodex ZZ. Vera Milankovi}. . . . A. . . .5520140001389872 30. . . . . . . . . . . . . . . .5520110001400980 13. . . Boja Drlja~a. . . . Grme~-progres DOO Drini}-Petro. . . . . . Fons ZZ Gradi{ka. . . . . . . . . . Zdravka Resan. . . . Gra~anica bb . Mozaik STR. Rojal kafe bar. . . Put srpske vojske 144 . . . . . . . . . . . Kostadinovi}. . . Goran Savi}. Brestov~ina . . . Kostadinovi}. Put srpskih junaka bb-tez. . . . . . . . . . . Be}irevi}. . . . . . . . . . . . . . . . . Boki STR. . D&A net STR. Drini}. . Trans-promet DOO. Medan Veri}. Cviji} STR. . . . . . . . Rogolji. . Miholja~e bb . . . . . Branka ]opi}a 62 .5520110001405345 15. Kostajnica. .5520140001791549 40. . . . . .5520140001961687 32. Egelja pilana SZR. Vladete Radi}a 10 . . . . . Srbac.5520110000189935 Poslovnica DRINI] 1. . . Brestov~ina bb . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 5. . . . . . . Kalini}. . . . . Drini} usl. . Ustani~ka 18 . .5520140000773728 5. . . Nova Topola. Gacko. . . . . B. . Srbac. . . . . Banjac. . . . . . Mihalenko DOO Gradi{ka. . . . . . . . . . . Kladari bb . . Bosanska Kostajnica. . . . . Interking DOO Drvar. . Bosanska Kostajnica. . Glu{ica.5520100000178829 31. . Prom tex STR. . . . . . Holland-line STR. Gradi{ka. . . . . . Urije bb . . . . Jovana Ra{kovi}a 4 . .5520100002035021 22. . . . Gradi{ka. . Radovanov. . . . . vl. Bosanska Kostajnica. Kozarska Dubica. . . . Elezagi}i bb . . . . . . . . . . . . .5520140001389969 . . . . Drakseni} . . Miroslava Anti}a bb . . . . . . . . I Oslobodioca bb . . . . . Agarevi} STR. . Banjalu~ka cesta bb . . Gradi{ka. . 2009. .5520100001555259 24. . Egelja. Levita AD. . . Ranka [ipke . Drini} bb .N. . . Feraleks promet DOO. . . .5520140001380948 24. . . . . . . . . . Kostajnica. . . . Geodetski servis J & R Kozoma. . . . . . . .5520140000190273 9. . . Kostajnica. . . . Mirjana Boromisa. . . . . . Ignjatovi}. . . .5520110000186540 17. . . . Soko-imko AD Gacko. .5520110000184406 5. Gradi{ka. . . . Gacko. Potkozarska bb . . Ranka [ipke 2 . . ^atrnja 15 . Miholja~e bb . . . . . . . Trg K. . . . . . . vl.5520120001055126 5. . . . . . . . Banijski put 14 . . . . . . . .5520140000775862 11. . . . PJ Drini}. . . . . . . Etnos pansion. . . . . .5520110001404472 10. . . Gradi{ka. . . . . . . . . .5520100001553125 29. vl. .5520100001550118 14. Svetosavska bb . . . . . . . . .5520140001386574 34. . Centar bb . Marin Borojevi}. . B. . Bambi STR. . . Boja no}i snek bar. . Srba~ki put 140 . . . . . . .5520100002224268 18. Danilo Borkovi} . Skendera Kulenovi}a bb .5520120001057939 10. . . . . . Branislav Gvozden.5520120001050179 9.5520140000765580 2. . . . . . . . . Gradi{ka. . Mari}-Raca GTUP. . . . ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrijarha Gavrila Do`i}a . Svetosavska 1 . pred. . . . . . . . . . . . Save Vladisavljevi}a 2 . . . . . . . . vl. . . . . [upljeglav. . Gradi{ka. . .5520140001384828 50. . . Svetosavska 25 . . Venera kafe bar. . . . M. . . . Zlatno zrno PTP DOO. . . . . . Metalik benz DOO Gradi{ka. Ex cop DOO B.5520140000770527 31. Bogdana Zimonji}a 8 . . . .5520100000179605 28. . . . . . Sanela TR Gacko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svetosavska bb . . . Mrkonji}a 1 . .5520140001381142 26. . . . . . . Kostajnica. . . Poveli~ bb . Gacko. . . . . . .5520140001167063 35. .5520100001552252 9. D. . . . . . . . . . . Kostajnica. . . . . Jeca ro{tiljnica. . .5520140001822589 44. . Elda DOO Gradi{ka. Pikolo SUR. . . Autoprevoznik Budimir Zelenovi}. Raki} i Co GP DOO Gradi{ka. . . .5520100000179993 13. . Sofi No 3 TR. . N. Kozarskih ustanika 36 . . . . Ja{arevi} STR. . Gacko. . . . . . . . Kova~evi}. . Ranka [ipke 17 . Brestov~ina bb . . Nova Topola bb . . P. . . . . Jovana STD. . . . . . . Bunara bb . . . . Rabija Agarevi}. . . . Ranka [ipke 11 . . . . Gradi{ka. Crveni signal AD. . . Ivona STR. Mome Vidovi}a bb . . . . . . . Gradi{ka. . . . 11. .5520140002071394 49. . . . .5520140000194250 6. .5520140000195414 18. . . . . .P. . . Gra~anica bb . Agroslavija ZZ Srbac. . .5520100000178538 11. . . Zora STR. . . Ermina Ja{arevi}. . . . . . . Kozinci bb . . . . . . . . . . . . Ranka [ipke 47B . vl. . . . . . . . . .5520100002056264 19. .5520140001387641 12. . Nova Topola. Gacko. Itris DP. . . . . B. .Petak. . . B. B. Gacko. . Zdravka STD. Brestov~ina bb . Stojana Kova~evi}a bb . . . Put srpskih junaka . . Rafaelo trade DOO Gradi{ka. . .5520000000317932 4. . . . . . . . . . . @eljko Do{en. Dositejeva bb . Lazar STD. . . . . . . . . . . Nov-produkt DOO. . . Gradi{ka. . Tezga na pijaci XL-10.5520140001653421 20. . . Kidri~a 1 . . . . . . Grdanovac bb . . . .5520140001164929 37. . . . . . . . Kostadin Su{i}.5520120001051440 3. . .5520140000778190 10. B.5520140001388708 46. . Gradi{ka. . Nova Topola . . . Drini}. . Pilipovi}. .5520140001380560 15. . . . . . . Prom tex SPUR. . Gradi{ka.5520140001162310 42. S. . . . . . . . .5520140001163571 8. . . Stojana Kova~evi}a 21 . . . . . . . . Gradi{ka. . ^atrnja bb . . . . Dubica. . . . Alfa-internacional DOO Gradi{ka. . . . Gradi{ka. . . . . . . Gacko. . “Stela” cvje}ara. dobrovoljaca 19 . Bosanska Kostajnica. Srbac. . . . Bosanska Kostajnica. . [umausluge AD Gradi{ka. . . . . . . Maja UR buregd`inica. Sico BH DOO. . . .5520110000185473 18. . Foto studio Draga ZR.5520100001551185 23. . . Brestov~ina bb . . . . . . . Lili} bb . . . . Ru`a SR. . . Svetosavska 72 . . Calcio SUR. . . . . . DD TR. . . . Maleti}. . . . . . . . . . . Kostajnica. . .5520100001550215 7. B.

. . . . . . . . . . Pale`nica . . . . Rayex-promet DOO. . . . . . ]ire Truhelke 10 . . . . I kraji{kog korpusa 7 . . . . . . Vidovdanska 64 . . . . . . .. . Doboj. . Mahovljani bb . . . .XII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 51. .. . . . . . Hasuki}. . Likra rad DOO Doboj. . . Nikolajevi}a 24 . . . . Extra DOO. . Fagot DOO. . . . . Nemanjina 33 . . . . . Doboj. . . V. . . . . . . Sav~i} M. . . . . . . . . . Lakta{i. . . . . Gradi{ka. . . . . Centar AS. . . . Marko Savi}. . . . . . Kara|or|eva . . . . Hacijenda bar Gradi{ka. . . . Zenica. . . . . . . Vujin trade DOO.5520160001311689 21. . . Cara Du{ana 18 . Mirjana Stani}. Elmo DOO. . . . . . . . . Doboj. .5520150001069238 8. . Miroslava Anti}a 145 . . . . . Kara|or|eva 48 .5520150000206617 28. .5520160000474579 40. . . . . Planet M team DOO. . . . . . . . . . I kraj. . . . Huso DOO Doboj. . . .5520150001070887 18. . . . . Dobojpromet ODTP. . . . 9. . Lakta{i. Mit DOO. . . . . . . . . . Stefana Prvoven~anog br. . . . . . . . Pop Ljubina bb . . . . . Tane prom DOO. Doboj. . . . .5520150001067298 27. . . . . . . . . . Motike bb . . . . . . . Kla{nice bb . . Kara|or|eva 128 . Maja No 1 STR. . . . . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . . Milenijum SUR. . . . . .5520140001954315 71. . . Nemanjina 64 . . . . . Vrba{ka 157. . . . . . . . . . . . 007 kafe bar. . . Tuzlanskog patriotskog odreda . Milo{a Obili}a bb . Doboj.5520140002032982 74. D. . . . . . . . . . . . . . . . Doboj. . . . . . . . Ma{i}i 65 . . . . . Prizma-prom DOO Gradi{ka. Lakta{i. . . . . . . Kova~evi} STR. . . . . . . . . . robe STR. . Vrba{ka . . .5520150001070402 7. . . . Mi{i}. S. . Agrooprema DOO Gradi{ka. . Banja Luka. . . Ploter trade DOO. . . Cara Du{ana SP 6/12 . srpskih brigada . . . . . Trend SZR Gradi{ka. Buvlja pijaca 282 . Lakta{i. Gradi{ka. . Vojvode Stepe 10 . .5520160000470408 14. . . Bukva komerc SR. . . . . . . . . . . . . Doboj. . . . . \ure Pucara Starog bb . . .5520150001943887 41. . . . . . . . . . Stupine bb . . . . .5520140002037250 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . brigade 169 . . . Aleksandrovac. . Lakta{i. . . . . . . . . . . . Tanja Novkovi}. . . Krnjinske sr. . . . . . . . Lakta{i. . Vojvode Mi{i}a 6 . . . . .5520160001564859 41. . .5520140001162504 68.5520150001075252 19. . . Sam. Jakupovci bb. . . . . . . . Sin|eli}a 7 . Markovi}. . . . .5520150002371754 49. . . . . . . .5520150001062448 23. . . . . . . Dobojputevi AD. . . . . Stanari AD Rudnik nemetala. . .5520160000835322 20. . . . . . . . . .5520140001888452 56. . . . Aleksandrovac . . . .5520160001320807 37. . Brestov~ina bb . . . . . . B. . . Tuzla. . . . . . . . . . . Inter-trade DOO. . . . . . Kara|or|eva bb . Dositejeva 1 .5520140001382112 63. . . . MB-Kekerovi} DOO Trn. . . . Trn. Bo`ana Spremo. . . . . Brijesnica . . . . . . . . Banja Luka. . .5520150001071178 17. . . . Ko{arka{ki klub. . Vatrooprema DOO Doboj. Banja Luka. . . . . V. . Doboj. . . Banja Luka. . Kara|or|eva 70 . . . Prodex-agro DOO Gradi{ka. .5520160000833964 2.5520150000791139 22. . . . . . . . Tomi}. . . . . . Lu`ani bb . . . Doboj. . . . . . . . Veliko Bla{ko . . . . . Nemanjina 12 . . . . . . . .5520160001324978 35. . Veljka Mla|enovi}a bb . . Kara|or|eva bb . . . . . . Venera SZR Doboj. . . . . . Lakta{i. vl. . . . . . Casa madera DOO Lakta{i. Gojkovi}. . . . . . . . . . . . . . Gradi{ka. . M & B . . . . Ankica Borkovi}. . .5520140002090018 75. . . B. . . . . . . . .5520150001068365 4. S. . . . . . . Mit. . . . . Lakta{i.5520160000485831 7. . . Lakta{i. . . . . Montenegro-duo DOO. . Gradi{ka. . . Rade Leki}. .5520150000201767 37.5520160000488062 34. . . . Doboj. Lakta{i. . . . Vuja{inovi}. . . . . .5520000000360709 9. . . . . . . . . . . Mini market TR. . . . . . . . . . . .5520160000020231 30. Jakupovci . . Ulica bb. . Socijalist. .5520150001068850 13. . Marko Savi}. Bra}e Jugovi}a 38 . Veselina Masle{e 1 . Doboj. . . . M. . . Grahovo . . . . . . Banja Luka. 63 . . Banja Luka. B. .5520160000840172 9. . Lakta{i.5520150001065067 25. . Raca mesnica SZTR Gradi{ka. . . Trn . . . Svetog Save 2 .5520150001940298 44. . . . Plo~nik bb . . . Zoka-trend DOO. . Buni} company DOO. . . . . . . Vo}e i povr}e STR Doboj. . . . .5520150001919540 47. . . . . .5520150000207490 48. .5520000000352561 20. Gradi{ka. Trgopromet Dragan DOO Lakta{i. . . .. . . . . . . . . . . . . Petra Me}ave 11 . Rudanka promet DOO. Maja No 3 STR. . . . . . . . . Du{ana Gruji~i}a 24 . . Kara|or|eva 279 .5520160000447613 31. . . . . Lakta{i . . . . . . . . . . . . Banjalu~ka cesta bb . . korpusa bb . . . . . .5520160000841239 3. . . . .5520160000834158 10. . .5520140001169682 59.5520150000792303 11. . Komision. . . Kugla{ DOO Lakta{i. Doboj .5520160001327597 39. . Put srpskih branilaca 146 . . . . . . . . . . . Komp-mat DOO. . . . . . . . . Obu}a Bojana STR. . . . . Inter-met AD Doboj. Nenad Baji}. . . . . . Brestov~ina bb . . . .5520160000026439 22. . . . . . . . . . . Cezar mesnica SZTR. . . . .5520160000814079 5. . . . Doboj. . . . . . . Javni prevoz stvari.5520140001794265 67. . .5520150001063224 36. . . . . . Mobil centar komision Doboj. . . . . . . . . . . . . Doboj. . . .5520150000797250 26. . DSD fox DOO Gradi{ka. . Eko drvo SZR. . . . . Sky cafe kafe bar. . . . Potkozarje AD Gradi{ka. Doboj. . . . . . Market MG STR. . . Mi{i}a . . . . . . . . . djel. . . . . . Srpska piro{ka SZR. . . . Petra Pecije bb . . . Jablan 241 . . Kotur D. . Doboj. Stadion . . . . . . . . . . Doboj. Lakta{i. . . . . . . . Petra Mrkonji}a bb . \ermanovi}. . . .5520160000022559 6. Doboj. Gradi{ka. . . . . . . . Omnikom AD. Krnete . Kralja Aleksandra bb . Stanari bb . . vl.5520160000448292 16. . Gradi{ka. . . Put kraji{kih junaka 32 . . 2009. . DOO Lakta{i. Doboj. . . . . . . Doboj. . . trg. Doboj. V. . . . . OO Bosansko Grahovo. . Manja~kih ustanika 9 . . . . . . . Dositejeva bb . . . . . . . . . . Bijeljina PC. . . . . MR trade DOO. vl. . . radnja bife. . .5520150001948349 38.5520150000805980 32. . M. . . . . .5520160001321195 . . V. Goga commercee export-import. . . Kneza Milo{a 93 .5520140002389942 73. . . . . . .5520150001076416 29. . . . . . Doboj. . . . . Rubin DOO Lakta{i. . . . . . . . . . . . Gradi{ka. . . . Koji}. . AD Fines SUR. . . . . . . . . .5520140002074595 66. . . . . . . . .5520160001565344 42. . . . . . . . . Trn. .5520150001818854 40. . . . . . vl. .5520150001075058 45. . . . .5520150000791527 2. Tuzla.5520160000488838 23. Mlinarska bb . . Balkan plastika DOO. . . Sne`ana Miljkovi}. B brza hrana. . . Maja No 4 STR. . . . . Dubrave 17 . Ilije Gara{anina bb . . . Kobatovci bb . Doboj. Bo{kovi}i bb . . . . . . . 16.5520150001073021 31. . . Lakta{i. . . Milo{evi}. Doboj.5520150001070790 30. .5520160000473318 18. . . . . Aura DOO Banja Luka. . . . .5520160000460320 25. . . . . . . . . . . . . .5520150001072536 42. Gradi{ka. . . M. . . . . . . . . . . . . . . Stojanovi}a bb . .5520150001066619 21. Lakta{i. . . . . . . . . . . . . Cara Du{ana bb. . .5520140002127363 64. . . . Aleksandrovac. . . . . . . . Gradi{ka. MG ugost. kraji{ke brigade .5520160000448680 4. . . .5520150001072148 Petak. . . .5520150001068947 14. . . Nikole Pa{i}a 7 . . . . . . G. Dado frizerski salon. . .5520160000449941 24. . M. Kivi-oil DOO. . Filipa Vi{nji}a 64 . Rodi} DOO. . . . . . Bukovica bb . Muharem Grudi}. . . 1 . . . . . . . Marlip DOO. . .5520140001894272 57. Doboj. . . . . . Magic AS company DOO. .5520160000027021 12. Gam SZR. . Stepe . . . . . . . . CATV Adam DOO. . . . . . Darko produkt DOO. . . . . . . . . . . Nemanjina bb .5520160001311495 8. . . . [obot. . . Maja No 2 STR.5520140001389678 55. . . Turjak bb . Kara|or|eva 128 . . . . . . . .5520160000460611 19. . . . Turalibegova 42 . . Kozara-impex DOO.5520150001067686 43. Stari Grad SUR. Nemanjina 35 . . . . . . . . . . . Cezar SUR. Ozren. . . . part. . Delta-prom DOO.5520150001689941 34. . . . . . . . . Pop Ljubina br. Mesnica kod Vere TR. . . . .5520150001069141 16. . . . Buvlja pijaca 11 . . Izbor STR. . Doboj.5520160000861221 27. . . Autoprevoznik Dragan Pepi}. . . . .5520160001311107 38. Ada bb . . . . . Mokranj~eva bb .5520140001837527 62. . . . Kralja Aleksandra 11-13 . Banja Luka. . . . . . Kara|or|eva bb . . . . . . Banja Luka. . Bukovica . . . . .cargo DOO Aleksandrovac . . . . Maleti} DOO Gradi{ka. . Miljanovi} komerc DOO. . . . . .5520160001560203 36. . Mje{. . Doboj. . . . . . . . . Doboj. .5520150000805010 3. . . . Ideja gips art stud. . . . . . . . . . . . . V. . . . . . . . . . Brod. . . . . . Dositejeva 2 . Lakta{i. I I . Doboj. . . . . .5520160001318964 11. Dado Ford SZR. . . . Autoservis SZR. . Aleksandar STR. . . . . . . @eljo SUR. . . . . Osje~ani . .5520150000205647 24. . . . .5520160000458283 29. . . . Zelena pijaca . . . . Kvarner DOO. . . . . .5520140001668844 Poslovnica LAKTA[I 1. . . . . Zelena pijaca F/ 25 . Nikole Pa{i}a 1 . .5520150001735046 Poslovnica DOBOJ 1. Danka Ili}. Podnovlje . . . . . . Azzuro SUR. Turjak. . . Doboj. . . . . . . [uberta 21 . . .5520160000461678 32. . . . . Olja butik PTR. . 33. Gu`vi}. . . . .5520150001071566 10. . Lakta{i. . N. Mad`arac. . . Marko Savi}. . . . . . . . . Filipa Vi{nji}a 159 . . Semafor STR. . . . . . . . . . . Italijano exp-imp DOO. .5520160000479623 15. . . . . . . . DD company Ljolji} DOO Gradi{ka. . . . .5520000000628817 46. . . . .5520140002102628 65. . . . . Gradi{ka. Zanatski centar . . . . . Lakta{i. . . . . . . . Bjelanovi}. Pijaca . . . . . Trkulja DOO Lakta{i. . Vojvode Stepe B1 . . . . . . . Vasiljevi} DOO Gradi{ka. . . . . . N&N company DOO. . . . . . . . . . . vl. . . Vojvode Stepe 13 . . . Mira STR. . . . . . . . Dragoslav Popovi}. . . . . . . . . . . . . Mas company DOO. .5520150001069044 15. . . . . . Marko Savi}.5520140001904651 58. Kneginje Milice 5/2 . Doboj. Lakta{i. . . . . . . . Lakta{i. Jakupovci bb . . . .5520160001561076 26. .5520140000190661 69. . . . . .5520140001386768 60.5520140001693288 54. . Luigi prom DOO. . . Veto DOO. . . . . . . . . . Sam. . . . . . Luna STR.5520140002156075 70.5520140000773922 61. . . . . Vidovdanska bb . . . . . . . . . . . . . . . . Auro DOO Lakta{i. . Javni prevoz stvari Borojevi}. . . . . A&E STR Jukovi}. . . . Marko Savi}. . . 25. . . . . Vojvode Mi{i}a 32 E . . . . . . . . Fjodora Dostojevskog 25 . . . . . . .5520150001070305 39. . . vl.V. naselje Borac . . . . . . Lakta{i. . . . . .5520150001070111 6.5520150001070014 5. . . RS Banja Luka. . . . . . . . . . Cerovica . MC Cviji} DOO. . . S. .5520160000026633 17. Lakta{i. . . .5520150001076319 35. . . Obili} company DOO. Doboj. . . . . . . . .5520150001068753 12. .5520160000484376 13. . . . Banja Luka. . . . . . . SZR. . . Maja No 5 STR. . . . . .Ag-ceto DOO. Kraji{ka 14 . . . .5520140001804741 52. Cara Du{ana bb . . Vrbas FSN AD. . . . . . . . . . . . .. . V. . . Doboj. . .5520160000466722 33. . . . . . . . Gradi{ka. . . . . . . . . Svetog Save 3 . . djel. . . . .5520160000441502 28. . . Stoji~i} S. . trg. . . Kara|or|eva bb . . Mje{ovite robe STR. . . .5520140001389290 53. . .

. . . . . Autoprevoznik Zijo Hajdarevi}. . . . . . . . H. . . Ive Andri}a br. . . .5520210001849891 2. Dobojprom DOO.5520190001988311 3. . . Osmaci. . . . naselje Stadion 7 . . . . . . Stanari . . . .11 . . . . . . . . Osmaci. . . . . . . . . Sase bb . . . .5520160000025178 47. . .5520160000832121 46. . . . . . Doboj. . . . . . . . Osmaci.5520160000464103 57. . . . . . . . Autoprevoznik Salih Mahmutovi}. . Zmaj Jove Jovanovi}a . . . . . . . . Doboj. . . .5520160001316248 61. . Vihor ODTP. Osmaci bb . . . . . . . Trg palih boraca bb . . . . . . . Vi{egrad. Spomenko Kalajd`i}. . . . . . . .5520160000445770 76. . . . 2009. Zvornik. Jasmina i Lida STR. . . .5520180000215782 Poslovnica KOZARSKA DUBICA 1. . . . . . . . .5520200000236054 . . . . . Arcus DOO Petrovo. . .5520200001493271 28. . . Doboj. . . . Saida TR. . Nevenka Jev|evi}. Sv. .5520160000459544 75. Kaskada kafe bar i diskoteka. . . . . . . . . . . . . . Nada STR. . . . . . . . Narcis Ili}. . . . . . . Passage butik Kozarska Dubica. . . . . V.5520180001336520 25. Osmaci. . . . . . . Bir~anka STR. . . . . . . . . .5520160000454694 45. . . . . . . . . Ljiljana [u{njar. . . . Srpskih krnjinskih brigada . . . . . . . .5520180000218789 13. . . . Dejan Bili}.5520200001029708 29. . . . .5520200001495308 26. . Caparde bb . . . . . . Metal prom DOO Vi{egrad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . rad. Akva restoran. . Blagojevi}. . . . . . Autoprevoznik Sanel Dugali}. . . . .5520160000858893 78. Filipovi} N. . . . Bratunac. . . . . . . . . . . . . . . . . Stankom AD kompanija. . Mi{i}a 7 . . Vidovdanska 20 . Admiral-komerc DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . Kralja Aleksandra bb . Goran Lu~i}. . . . . . . . . . . . . . . . . Doboj. [arci bb . . . Vi{egrad. . . . . . . Pere Kosori}a 59 . Wellvet M. . Su~ani bb . . . . . Albatros DOO eksport-import. . Zelena pijaca . . . . . Davidov. . . . . . . . . .5520160000451008 59. Doboj. . Doboj. . . . . . . . . . . . . . 16. . . . Autoras DOO. . . . . . . . . .5520180000216364 5. . . . . .5520160000832703 77. . . . . . .5520160001572231 49. Vi{egrad. Kralja Aleksandra bb . Taksi prevoznik Petar Kusmuk. Save bb . . Vi{egrad. . . Marija 2 SZTR. . . . . . . . Kozluk bb . . J. Stefana bb . . Borogovo bb . . . . . . Osmaci. . Autoprevoznik Avdo [i{i}. . . . . . . .5520200001029417 22. . . . Lazi} Milan. . . . Vi{egrad. Osmaci. Doboj. . G. . Sonik DOO. . . . .5520160000465364 79. . . Auto-Sile STR. . . . . . . . . . . Ru`ica Bo`ovi}. . . . . . Kozarska Dubica. . Karanovac . . . Dijana SZR. . . . . . . . . Kolubarska 83 . . Vi{egrad. Autoprevoznik Vuka{in Ivani{. . . . . . . . . .5520200001011084 5. . . . . . . . .5520180001335453 28. Nikole Tesle 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jovana Cviji}a 80 . . . . . . Vi{egrad. 3 . . . . . Osmaci. . . . . . . . . . . . . Distributivni centar Gradina A. . . .5520200001496569 15. . . . . Radana Jovanovi}. . . . . . . . . . . . . . 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nikole Tesle 127 . . . . . . . .5520200001250674 9. [ekovi}i. Vi{egrad. . .5520200000890998 16. . Kralja Petra I . Bolni~ka bb . . Zel. Mili}i. Principa 22 . . . . . . Ilkom PP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vi{egrad. . . .5520200000879358 6. . An|ela STR butik. . F br. . . Doboj. . . . . . . . . . . Karakaj 24 . Joker kafe bar. . . . Kralja Petra I . . . . . . . Zvornik. . Velika Brijesnica .5520160000024305 56. Oxford {kola eng. BMV SZR. Vi{egrad. .5520180001335550 32. . . . . . . . . Mili}i. . . . Du{anovo. . . Vi{egrad. . . . . . . . . . . . . .5520160001564762 Poslovnica VI[EGRAD 1. . . . . . . . . . . . . Imperial DOO. . . . . . . Autoprevoznik Branko Jovanovi}. . . Dido STKR. Petrovo . . . U`i~kog korpusa bb . . . . . . [ekovi}i. . Mobil shop komision. . . . . . . . . . Vidovdanska 5520160002221743 80. . . .5520180002085845 34. . . . . . . . . . . . . . . . . Nada Popovi}. . . . . . . . . . Vojvode Putnika 37 . . . . . naselje Pijeskovi . Panonija-komerc DOO. . .5520180000874897 4. . . . . Dijamant SUR buregd`inica. . Trg palih boraca bb . . . . . . . . . \okovi}. Cara Lazara 5 . . . . . . Nikole Tesle bb . . . . . . Tehnomanija STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . Krnjinska 2 . . Sr|an Sijakovi}. . . . . . . . . . Cara Du{ana . . maj DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . Veljovi}. . DD-trejd DOO Vi{egrad. . . Aqo SZ pekar. . . . Autoprevoznik Adnan Damad`i}. . djel. .5520180001333028 30. .5520180001331573 14. . . . trg. . . Ozr. . . . II podrinjske brigade . . . . . . Vi{egrad. . .5520180001331088 8. . . Svetog Save 3 . MG Palas DOO Kozarska Dubica. . . . . Velo auto {kola Doboj. . . . Koza~ka 2 . . . Baji} promet DOO. . .5520160001575723 73. . .5520160001576402 74. . . . Vi{egrad. Elite fashion STR butik. Doboj. . . . . . . . . Oksigen DOO Rogatica. . . . . . . . . . . . . V. . . . . . . . . . . Cara Lazara bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .G. . Du{anovo bb . Game slot SR. . . . . Doboj. . . Sam. . . . . Doboj. . . . .5520200001289571 7. . . . Vi{egrad. M. . . . Bolnica “Sveti Nikola” DOO. . . Osmaci. .5520160001576790 55.5520180002019012 29. . . . . . . . . .5520180000210641 18. Srpskih sokolova bb . Caparde bb . . . . . . . . . . Trifolium DOO Doboj. Bratunac.5520160000458768 63. . . Vi{egrad. . Kneza Milo{a 36 . . Bratunac. . Veljka bb . . . . Miro Mo~evi}. . . Vi{egrad. .5520180001900769 26. . . . .drvo DOO. . . . . . . . Srpsko Gora`de. . . . Kralja Petra I . . . Vi{egrad. . . . . Panino kafe picerija. Vidovdanska 7 . . . . .5520180001336229 85/XIII 17. . . . . . . N. . . . . 3 D salon zabave. . . . . K. . . . . . . . . Sanja DOO. . . . Koplast DOO Doboj. . . . . . . . . . . . . .6 . . . .5520160000847156 64. . . . . Autoprevoznik Davor Lovri}. . . . . Stepe 10 . . . . U`i~kog korpusa bb . . .5520180000216461 2. Osmaci. . . . . . . . . . . S. . .5520180001915610 21. . . . . . . . . . . So~kovac . . Stil 2 SZTR. .5520160000453142 72. .5520180001334483 22. Vi{egradtrans AD. . obj. . . . . srpskih brigada bb . . . . . Pa{i}a bb . . Kralja Petra I bb . Dambo STKR. Bojana ^e~ez. . . . . .5520160001329731 70. . . . . Ive Andri}a bb . .5520200001393555 18. . .5520180001335356 27. . . . Zejnilovi}. Pink SUR. . . Cara Lazara bb . Du{anovo bb .5520180002159371 24. . . . . . . . . . . . . 21 . .5520180000219274 19. Eko-in`enjering DOO. . .5520160001857217 44. . Hit STR. . . . . . . Birotehna DOO Doboj. . . . . . . . . . . . . . . . . . Suzana STR. . . Doboj. . Goran ^a|o. . Cara Lazara bb . . . . . . . . . Time out cafe bar. . . . . . . Kum STR. Osmaci bb .5520200001027089 14. . . . . . Delikates STR. . . .5520200000889252 2. Zvornik. . . . . . . . . . . .5520180000219371 7. . .5520180001338654 12. . . . Integral sistem AD Doboj.pivnica. . . . . . Vi{egrad. . . Osmaci bb . . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . . . . .5520200000235666 17. . . . . . . . M. . . . Digicom DOO Doboj. . . . . . . Goran Lu~i}. . Duga SZTR. . . .5520100001558363 Poslovnica ZVORNIK 1. . . . . . Voj. .5520160001560106 48. . . Osmaci. Ninkov. . . Dijana \uri}. . . Osmaci bb .5520160001573686 68. . . .5520180001336326 15. . Bratunac. . . . .. . .5520180001920169 20. . . . . Vuka Karad`i}a 148 . . . . Osmaci. . . . . . .5520160000479332 52. . . . S. . . Kozarska Dubica. . . . . . . Zelena pijaca F 22 A . . . . . . Filipa Vi{nji}a pasa` C . . . Euro-hit DOO. Pub . . . Pecikoza D. . . . . . . . . . . . .5520160000447031 51. Kivi STR. . . . . . Drinska 10 . . . . . . . . . . . Petrovdanska 50 . . . . . . Lazi}. . . . . .5520340001276178 4. . . . . Septembar SUR bife Doboj. . . Kralja Dragutina 58 . . . . .5520180001847322 11. . . . . . . . . . Vi{egrad. . . . . Vojvode Putnika 74 . . Doboj. . Skelani. . . . Svetog Save br. . . . . . .5520160000461872 58. Zahirovi}. . Jovanovi}. . . .5520160000463909 60. . . . . . Doboj. . . . . AS-trans DOO. . . . . . . . . . . . .M. . . . . Filipa Vi{nji}a 23 . . . Kulenovi}a bb . .5520200001395204 20. . . . Kralja Petra I . . . . . . . . . . Ubava . . . . . . . . Sv. . . Trg palih boraca bb . . . Doboj. . . . . Nios DOO. Autoprevoznik Fejzo Majdan~i}. Ko{uta-Gligori} SUR. Centar I 7 . . . . . . . . . Vardi{te bb . . . Vi{egrad. .5520200001016710 3. . . pijaca. . . . . . jezika Doboj. . . Idriz Mujagi} SZTR. . . . . Miroslav Vucelja. Sa{a SZR. .5520200001023694 24. Ru`a STR. . . . . 25. . . . . .. . . . . . Milo{a Obili}a bb .5520160002299052 67. . . . Skelani bb . . . . .. Doboj. . . . . . .5520180001339527 10. . Svetog Save 3 . . Mahala bb .13 .5520160001326530 66. . . . . . . Vidovdanska . . . . . . . . . . Vidovdanska bb . . . . . \ur|evdanska . . . . . . . .5520200001259113 11. . . . Trg kralja Petra bb . Petrovo bb . U`i~kog korpusa bb . . . . . Srednji [epak bb . . Tomi STR Petrovo. . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001394622 19. Osmaci bb . . . . Vi{egrad. . . . . . . Vi{egrad. . . Velibor Kutla~a. . Milo{a 36 .. S. . . . . . . . . . . 9. . . . . Vi{egrad. . . . . Mara Kr{i}. . . . . . Taksi prevoznik N.5520180001332834 9. . Vidovdanska 18 . . Marija 2 SZTR. .5520200001281811 27. .5520190002294249 6. . .5520180000210253 6. Hit-D OTR mje{ovite robe. . . Vi{egrad. . . Doboj. . . . . . . . . . . . . . Agencija za knjig. . . .5520200001022918 8. . . S. . Elektro-instalacije SZR Doboj. . . . . . . . Hasuki}. . . . Kalimero STR. Autoprevoznik Mirsad Hrvatovi}. . DOO. . . . . . . . Dragoslav Droca.5520200001259889 4. . . Flamingo 2 cvje}ara STR. . Vi{egrad. . . . . . . . . Vi{egrad. . . Autoprevoznik Gano Lugavi}. Kara|or|eva 24 . . . . Eurofinal DOO. . . . . . . .Petak. . Zvornik.5520160000474967 54. . . .5520180002215728 31. . . . . Mis STR. . . . . Doboj.5520180001339333 16. Lopandi} S. . . . . .5520190002231878 5.5520160000465267 69. . . . . . . . . . . . . . . posl. . . . . . Doboj. .5520160000455567 71. . . . .5520160000024014 62. . Zvornik. . Vi{egrad. . . . . .5520200001397920 25. . . . . . . .5520160001571552 50. . . Zvornik. . . . . . . . . . . Doboj. . . . .5520180002125130 23. . . . . .5520200000890513 10.5520200001397241 21. Cara Lazara bb . Doboj. . .5520180001330118 33. Bosanka AD Doboj. . . . .5520160001321486 53. . . . Doboj. . . . . . Bratunac. Vi{egrad. Vidovdanska 9 . . . . . . . . Momac . . . . . . . . Val SUR restoran. . . . . . . . . Doboj. . . Osje~ani bb . . . . . U`i~kog korpusa 15 . . . . . . . Milica Tubin. . . . Uglje{a DOO. . . . . . . . . . . . . Kozarska Dubica. G. . . . . . . . Stari ribar kafana.5520180001330797 3. . . . . . . . . . .5520200000875866 13. . Ideja MB DOO. . . . . . . . .5520160000859281 65. . Sa{a Terzi}. . . . . . Jutro STR. . . . Podrinje ODP.5520200001392197 12. Starstrading DOO Doboj. . . . . Kalajd`i}. Market STR. . . . . . . . . . . . . . . . . Osmaci. Svetlana Mili}. Harf DOO Doboj Istok. . . . . Frizerski salon Aleksandar SZR Vi{egrad. . . Popovi}. . . . . . . . . . . . Vojvode Stepe 7 . . Vil~evi}i bb . Zvornik . . Empa-luxprom DOO. . Kozarska Dubica. . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 43. . . .5520200001258337 23. . . . . Cara Du{ana 6 . . . . . . Vladimir Vujovi}. . . . . Vojvode Putnika 37 . .

. . . . . Prote Du{ana Bobara 4 . . . . . . . [ekovi}i. . .5520200001934718 99. . . . . . Osmaci. . . . . . . . . Autoprevoznik Rasim ^asurovi}. . . . Dragoljuba Mihajlovi}a bb . Twins DOO. . .5520200001025537 52. Migent DOO Mili}i. . Zvornik. . . . . .5520200001395592 67. .5520200001399472 47. . Osmaci. . . . . . Pekez. Taksista Zoran Pekez. . . . . . . . . Jugovi}a B-2 . . . . Majevi~ka 37 . . . . Zvornik. Skelani bb .5520200000239158 77. . . . Kitovnice bb . . . . . . . . . Higija apoteka. . . . . . . . . . Bolni~ka 10 . . . . . Caparde. . . . . . . . . . . . . . . Grafit-VB DOO. . . . . . Srebrenica . Podgora bb . . Bra}e Jugovi}a b-8 . . . . Autoprevoznik Almir Be{i}. . . . . . . . . . . . . Osmaci. . Lasti{ i ~ipka AD. . . . . . . . . .5520200001029902 56. . . . . . Centar 4. . . . . . Tabanci bb . . . .5520200000882656 89. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001397823 33. . . . . . . . . Rescon DOO.5520200002076047 102. . . .5520200001253584 95. . Tisa STR Davorka Zeki}. . . . . . . . . . . . . Elegant STR Zvornik. . . . . . . . . . .5520200001024470 46. . . Svetosavska 99 . . . Srebrenica. . .. . . . . .5520200000879940 38. .produkt DOO Zvornik. . . . . . . . . . . . . knjig. . . Tubin TR auto-dijelovi. . V. . . . . . . . . Bra}e Jugovi}a B-7 . . . Zvornik. . Zvornik. . . . .5520200001492107 61. . . Trg kralja Petra Kara|or|evi}a . . . . . . . . . . . . . .5520200001283557 118. . . Aristos-RS DOO Zvornik. . . . . . . . . B. Osmaci bb . . . . Karad`i}a bb . . . . . . Jesa DOO Bratunac. . . . . . . . . Ostrog DOO. . . . . . . . . . . . . . .5520200001759245 63. Naselje Luka bb . . Karakaj . .5520200001398890 94. . B.5520200001288116 40. . . . . . . . . . . . .5520200000888476 39. . . . . . . . . . . . . . . Ribarska bb .5520200001399763 66. . . . . . . . . . . . Bra}e Jugovi}a B11 .5520200001498897 137. Lazi}. . . . .5520200001396271 58. .5520200001675825 122. . Granit ZKR. . . Kod stadiona . . . . . Radi~evi}a bb . . . Mijatovi}. . . . . . . . Dragan Jovi~i}. Zvornik. . . . . . .5520200001286758 44. . Mili}i. Donja Pilica . . . Svetog Save bb . . . . . .5520200001491719 124. . . . . . glinice AD Zvornik. . . . Tubin DOO Zvornik. . . Han Pijesak. . . . . Kompromis DOO @ivinice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .butik. . . . . .5520200002027450 103. Vlasenica. .5520200000230816 112. . Broj jedan TR komision. . . . Save 166 . . . Art frizerski salon. . . . . Promex TV DOO Zvornik. . . . . . . . . . . . . Mileti}. . . . Zajednica bb . . . . Osmaci. . . . ^elopek bb . . . . . . Save bb . . . Osmaci bb . . . . . .5520200001663603 120. . . Zana Kipi}. . . . . Zvornik. . . R. Zvornik. . Mikica TR. . .5520200001925115 79. . . . . . Maline bb . . .5520200001018844 54. PS-in`enjering DOO Zvornik. . . M. . . . Kop-trans DOO Pale. . . . . . . . . . Gradnja-promex DOO. . 2009.5520200001668453 101. . . . . . . . . . Agum-protekt DOO. . . . . . Restoran kod ]ele SUR. Nikole Tesle bb . . Bonafides kafe bar Vlasenica.5520200001256688 35. . . V. . . . . . . D. . . . . .pekarska radnja Petrovi}. . . Milanos-2 TR. Trnovica bb . . . Bor-96 DOO.5520200001283072 72.5520200001283460 71.kafe. . . . . . . . . Zvornik. . Zvornik. . . . . . . . . . . [ekovi}i. Taksista Cvijetin Tomi}. . . Autoprevoznik A. . .5520200001783786 126. . . . . . . .industrijska zona . . . .5520200001898731 76. . . . . . . . . . . . . . Mil-comerc DOO Zvornik. Mili}i. . . . Kahrimanovi}. . Zvornik. .5520200000878194 78. .5520200001391712 87.5520200001497054 135. . . . . . . . . . . . . Save 148 A . . .5520200001260083 85. . . Dizo DOO Vlasenica. . . NB STR. Milutinovi} ZR pekara. . . . . . . Mermer DD. . . Autoprevoznik Milovan Gavri}. Duga TR. . . . . . .5520200000890804 130. . . . . . . . . . . . . Goga TR. . . . . Bimid-prom PP. . . Bra}e Jugovi}a B 17 . . . . . . Osmaci bb . . . .5520200001396853 37. . . Milena Jovi}. . . . Osmaci bb . . . Kralja Petra I Kara|or|evi}a .5520200001398502 107. . Kljaji}a Z-14 . . . Cane DOO Zvornik. . . . . . . . . Utje{anovi}. .5520200001396659 31. . . . . . . . . Agroprom AD. . . Autoprevoznik Mirzet Musi}. . . . Samard`i} S. . Biji}. . . . . . . . . . . . . . Drinja~a bb . . . . Kastelo SUR . . . . . . Vuka Karad`i}a 148 . Bra}a @ugi} PP. . . . . . . . . . . .5520200001494047 83. . . .disko bar Mili}i. . . . . . . . Zvornik. . . . . . . . . . .5520200002271696 134. . . . Karakaj bb .5520200001659626 109. . . . . 25. . .5520200001688726 139. . . . . . . . . . . . . Salon namje{taja STR Mi{i}. . Ikea DOO Zvornik. . Drinja~a bb . Zvornik. . . . . . Svetog Save bb . . . . Srebreni~anka SUR. . .5520200002023376 93. Trg K. . . . . . . . . Osmaci. . . Juro{evi} DOO Zvornik. . . .5520200001670781 45. . Kralja Petra bb . . . . . Svetosavska br. . . . . . Maja Cvijanovi}. . . . Obnova SZR Srebrenica. . . Podrinjska br. . . . Zvornik. .5520200001391033 115. . . . . . . . . Karad`i}a 207 . Zvornik. .5520200001399666 131. . . . . .5520200001392682 73. . . Bisinska bb . . . SBS DOO Zvornik. . . . . . . . Tesla agencija za vo|. Karakaj bb . . . . . Maja TR. . . . . . . . Esprit TR. D. . . . . . ZNN DOO Zvornik. . . . . Mihailovi}a 69 . Bucolina TR . .5520200001497927 88.5520200000230234 68. . . . . .5520200001255621 104. . . . . Zvornik. . . 5 .5520200001017680 32. . Bira~ fab. L-8 . . . Osmaci. . Zvornik. Osmaci bb . . . ul. . . . Fabrika za pocin~avanje AD Poto~ari. . . Taksista Milenko Vulinovi}. . . . . . .5520200001670587 69. . . . Zvornik. . Zvornik. . . Autoprevoznik Mehmed Malki}. . . . . . . . . .5520200001998156 106. . . . . . . . . . . .5520200001741785 96. Kozluk. Jadar DOO Mili}i. . Milo{evo bb . . . . . . . . Taksi stajali{te br. . . . . . . .5520200001020202 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . . . . . . . .5520200001289377 41.5520200000882171 110. Kraljevo Polje bb . . . . . . . Kula{ Goran. . . . . . Dubni~ki most . . . . . . . . . . . . . . Omladinska 8-6 . . .5520200001492010 65. . . . F. Mili}i. . . Ve{eraj ZR. . . . . . . . Bojan STR. . . .5520200001885539 97. . . . . Vezionica ODP Zvornik. . . . . . . . . .5520200001392973 75. . . . .5520200001852462 136. . Stars UR . . . . . . . .5520200001284236 74. . . . .5520200001397144 119. 86. . Bra}e Jugovi}a B-14 . . Tanja UR-bife Zvornik. . De da prom DOO Zvornik.5520200001391615 70. . . Karakaj . . . . . . . Zvornik. . . . . . . . . .5520200000886633 82. .L. . . . [ekovi}i. Bra}e Jugovi}a B-8 . . . .5520200001718214 125. . . . Poljoprivrednik ODP Skelani. . . . . . . Save Z-16 . Spektar SZR. Flash UR-kafe bar. . Karakaj bb . . . .5520200001496278 108.5520200000875381 43. Advokat Janko Nikoli}. . . . . Dubni~ki most . . . . S. . . . . . . . . Autoprevoznik Safet Abad`i}. . . . . . . . .5520200001022433 84. . . . . . . . Primus ZR. radnja. . . . Vik STR. . . . . . Koji} Gordana. . L. . . . . . . . . . . . . .5520200001672430 116. . . . . . . . . . Vlasenica.5520200001829861 90. . . . . . . . . . . 006 . . Kljaji}a 81 . . . . . . . M-eksid ZTR . Osmaci bb . .5520200001845187 111. . . . . . . . .5520200000230719 132. . . . . . . . Osmaci. . F. . . . Vlasenica. Karakaj bb . . Gordana Kosti}. . . . Osmaci bb . . MDV DOO Vlasenica. . . . . . . Zvornik. . . .XIV/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 30. . . . . . . . . .5520200000232077 48. . . . . . Drinja~a. . .5520200001872444 100. . . . Alas SUR-bife. Drinja~a bb . . . . . . . . Pamel-granit DOO Zvornik. .5520200001498703 Petak. Nina . Zvornik. . . . . . Kralja Petra br. . Dragan Simi}. . . . 17 . Kozluk bb . Petra Kara|or|evi}a . Vuks-company DOO Zvornik. Zvornik. Grafika SZR. . . .. . Zvornik. . 9. . . . . . . . .mesara.5520200001492592 . . . . . . . Verona DOO. . . . . . . . . . . . . . Integral union DOO Zvornik. . . Karakaj bb . . . . . . . Svetosavska bb . . . . RM-komerc DOO Zvornik. . . Dubni~ki most . . Save 115 . . .5520200001251547 57. . . . . Osmaci bb . . . .5520200000233338 50. .5520200001649538 53. . . . Autoprevoznik Jovo Novakovi}.5520200001019717 91. . Karakaj bb . . . . Sv. . . . . . . . Sv. Aleksandrija DOO Zvornik. . Sarting-BS DOO Zvornik. . Srpskih vladara . Osmaci. .5520200001281326 64. . . Proti} centralno grijanje DOO. . Tamara TR Spomenka Bo`i}. . . . . P.5520200001495502 55. . . . . . . . . . . . . . @ivkovi} DOO Zvornik. . Libertas fudbalski klub. . . . . Riwex DOO. Sajtovi}i bb . . Tabanci bb . . . . . Gornji Lokanj bb . . . . . . Dragan Bjelanovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glamur friz. . . .5520200001740912 117. . . . . . . . .5520200000887894 123. . Zvornik. . . 68 . . Zanatski centar bb . . ^elopek bb . Crni Guber bb . .5520200001804544 59. . . . Zvornik. . Karakaj 16 . . . . . . . . . . . .5520200000878873 81. . .5520200001289862 127. . . . Zvornik. . Zvornik. . . .5520200001703761 51. Sv. . . . Olga UR Zvornik. . . Cvjetinovi} M. . . Zvornik. . Zanatski centar . . . . . . . . . . Osmaci. . . . . . Zvornik. Sveti Stefan bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . Vesna Miti}. . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . Kosmos SUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI brigade 5/19 . . . .5520200002086329 138. . . . Autoprevoznik Ivica Pavi~i}. . . . . . . D. . . . Zvornik ulice III . . . . . Obradovi}a . . . .5520200001391518 34. . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . . . . . . .kafana. . . . . K. S. . Taksista Jovo Jovanovi}. . . . . . . Zvornik. . . . . . . .5520200000239449 62. . . Sv. Vuka Karad`i}a 148A . . Caparde. . . . . . .5520200000877709 42. . Miro-promet TR. . Bratunac. . . . . . . . . . . . Mila Stjepanovi}. . . . . . . . . . . .5520200000238382 121. . . Zvornik. . . . . . . . . . . . . . . . Plavo oko STR. . . Karad`i}a 31 A . . . .5520200001395786 49. . . . . . .5520200002230568 128. Osmaci. . . Gotovac. .5520200001287728 105.5520200001288504 80. . . . Zvornik. . Bambi UR. . S. . . . Zvornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perkovi} DOO Mili}i. Jas-S DOO. . . . . Dragan Hajdukovi}. . . Zvornik. . . . . . . . . . . . Tr`ni centar bb . . Autoprevoznik Re{id Muj~inovi}. . . . . . . . . . .5520200002371315 129. .5520200001394913 133. . . . . . .5520200001903096 92. . . . Oskar video klub. . . . Drinja~a bb . . . Kralja Petra I Kara|or|evi}a . Autobuska stanica . . . . M.5520200001496375 36. Autoprevoznik Radomir Aleksi}. M. . . Predrag Novakovi}. . . . Bra}e Jugovi}a 3c . . . . . . Zvornik. . . . Svetog Save bb . . . . . . . Snek-bar SUR. . Mili}i. Spektar-kompani DOO. Bolni~ka bb . Zvornik. . . . . . Svetog Save bb . . [eher bb . Kara|or|evi}a L-10 . . Osmaci bb .5520200002065474 98. . . . . . . . . . . . . . Han Pijesak. M. . . . . . ZC Mega-2 . . . . . . . . . . . Zvornik. . . . . Goli}. . V.5520200001491913 113. . Zvornik. . . . . . . . . . U{}e SUR. . .5520200002128330 114. Zvornik. . . . . . . . . . . . . . . . Svetog Save 134 . Zvornik. . Metrize bb . . . . . . . Save bb . . . . Filipa Kljaji}a 101 . . . . @eljezni~ka bb . . . . . . . . . Zvonik. . . . . . . . .

5520210001188739 58. Prijedor. . . Samostalni privrednik Vujasin. . . . . . . . . . . .5520210001511070 22. . . . . . . . . . . . . . . Bla`enko Sajdel.. . . . Zanat-compani DOO. Jovana TR. . Kozarska 23 . . . . . . . . . .5520210001428038 56. . Goran Grbi}. . . . . . . . . . . Kondor kompani DOO. . . . Kralja Petra I Oslobodioca 19 . . . Titanijum UR bife. . . Div TR. . . . . P. . . . .5520210001186702 55. . Autoprevoznik Bo`o Gnjatovi}. . . . . . . Prijedor. . . . . . . . .5520210001426583 42. . . . . . . . . . . . Donji Orlovci 128 . korpusa . . Gordana Tomas. . . . . . . . . . . . . Univerzal company DOO. Marcello TR. . . . . . .5520210001940974 59. . .5520210001515241 24. .5520210002138854 87. .5520210001515726 13. . Kozarska Dubica. . Prijedor. K. Prijedor. . Ljilja STR. . Matt DOO. Rudni~ka bb . . Milan Ostoji}. . . Jelena kozmeti~ki salon Kesi}.5520210001146835 8. .5520210001185635 97. . Kne`ica bb . novembra . . . . . . . Branislava Nu{i}a 33 . . . . Sarajevska 1 . . Zanatska bb . . . . Dobric company DOO Prijedor. . . . .5520210001422606 7. . 5. jula 2 . . . . Gillette SZR Nata{a Buli}. . . . Zanatska bb . .5520210001823604 31. . . . Vidik company DOO. . . . . . . Slobodan Raus. . . . Petrovi}a 47 .5520210001147805 21. . . . . . . . . . . . .5520210001516405 47. . . . . Kralja Petra I Oslobodioca . . Ugao omladinske i M. . . . . . . . . . P. . . . . . . Ahmeta Babi}a bb . . . . Rale SUR diskoteka Rastoka. Prijedor. .5520210000241922 9. . DD STR Milan Kaurin.5520210001513495 17. . . . Srpskih velikana 143 . Solunska bb .5520210001611368 35. . . Tanja STR. . . . . Branislava Nu{i}a bb . . . . . . . . . . . . Lammx DOO Prijedor. . Masle{e bb . . . . . Zagreba~ka 4 . . . . Prijedor.5520210002132355 98. . . . .5520210001957173 50. . . . . . . .5520210001183404 4. . .. . . . . . . Kozaru{a bb . Prijedor. . . Brankica Babi}. . . . . . Ugao Svetosavske i Usko~ke . . . . ^ejreci bb . . . Milana Vrhovca bb . . . . Palan~i{te bb . . . . . . . . . . Svale bb . Prijedor. . . . . .P. . . . . . . . . . . Prijedor. . . . . . Stojanovi}a . . . . . . .5520210002014888 51. . . . Prijedor. . . . . . . . . Prijedor. . . . Lomovita bb . . . . . . . . . Prijedor. . [ampion sportska kladionica. . . . . Prijedor. . Grubi{a Roberta. . . . BG-sam commerce DOO Prijedor. . Prijedor. . . [ansa bife UR. . Maki TR. . Rizvanovi}i . . . Preporod DOO Prijedor. . . . . . . . . . Nenad Ba{i}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001153334 46. . . . .5520210001918955 64. . . . . M. . . . . . . . .5520210002048935 84. . . Nina STR. . Zec-transport DOO Prijedor. . Zvornik. . . . . Prijedor. . . . 5520210002015276 69. . . Pivnica SUR bife. . . Prijedor. . . Vo`d ugostiteljska radnja kafe. . . . . . . . .5520210001146932 14. . . . Despa company DOO Kozarska Dubica. . Elektromonta`a SZR. . . . . . . . . . Casper TR Prijedor. . . . . . . Univerzum sal. . . . . Prijedor. . . . Marko Do{en. . . . . . . . . . . . . P. . . Krajina TR. . Milo{a Obili}a 143 . . 25. . . . . . . . . . .5520210001183016 90. . . . Kralja P. . . . . . Ljubija . . . . . . . . . . . . . . . . Economic STR.5520210001946406 60. Prijedor. . Prijedor. . . J. . Rizvanovi}i bb . . . . . . . Rovers DOO. . . Luke Stojanovi}a bb . Mesko DOO. . . Ilije Bursa}a bb . Radulovi} TR. . @arka Zgonjanina 16 . . . . . . . . . . . . Pe}ani BL . . . . . . . . .5520210001429881 57. .5520210001519703 73. . . . Mija trade DOO Prijedor. .5520210002166014 92. . .5520210001877051 72. Sre}i} Mirko. . . Autokomerc MZ STR. . . . . . . . .. .5520210001146059 94. . . . Vesna Stupar. . . . . D.5520210002004703 81. Mar~eti}. . . . . . . Aerodromsko naselje bb . . Omanovi}. . . . . . . . . . . . . . . Stepanovi}a 69 . Kozarska 80 . . . . . . . . Kozaraturist UTP AD Prijedor. . . . . . . . .5520210001896257 43. . .5520210001183307 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaruge bb . . . . . . . .5520210001869097 103. . . . Prijedor. . . SUR za brz. . . zab. . . . . . . . Laguna SUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pecalj. . . . . . Sanakomerc DOO Prijedor. . Milka Kova~evi}. . . .5520210002128766 66. . . Lady shop TR Prijedor. .5520210001187866 23. . S.5520210001653757 102. . . . . . .5520210001144895 53. . velikana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002175520 95. Mikanovi} UR pekoteka. . .5520210001158669 96. . . .5520210000908409 82. . . .5520210001892086 49. . . . . Milana Vrhovca 1 .5520210001426292 41. . Vuki} Snje`ana.5520210001188448 10. . . . 9. Prijedor.5520210001781021 77. . . . . . . . Preradovi}a 7 . . . . . . Milana Vrhovca bb . . . . . . . . . Tomi}. . . . . M. . . . . . . Prijedor. . . . . Tramo{ljanin J. . . Prijedor. . Prijedor. . . Prijedor. . . Stojanovi}a. . . .Ni{evi}i 97 . . . . . . . . . . . . . . . . Kozarska Dubica. ASK DOO. . . . . . . . . . . . Aleksandar impex DOO Prijedor. . . . . .5520210001718553 37. 27. . . . Bahus ugost. . . Konstruktor in`enjering DOO Banja Luka. . . . Peti neplan DOO Prijedor.5520210002059702 79. . . . . . . . . Obili}a 15 . .5520210001862307 63. igara. . . . . . . Sarajevska 1A . Milana Vrhovca 64 . . . . . . . . Omarska 555 . Prijedor. Pe}ani C-3 . . . . . . . . . . . .5520210001712054 89. . . . Z. . Drage Luki}a bb. Milana Vrhovca 11. . . . Prijedor. . . Luki}a . V. . . Aleksa TR. . Prijedor. . \uri}. . . . . . .5520210001828745 67. . . . . . . Prijedor. . . . . . . . . Novosadska 25 . . . . . . P. . .5520210000908118 101. . Grappa STR. . . .5520210001778014 62. . . Prijedor. . . . . . .5520210002000920 80. . Dragojevi} komerc DOO Prijedor . .5520210001706331 105. . . . . . . . . . . . . . . A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Svetosavska bb . . . . . . Ra{kovi}a 3 . . . . . . V. . . . . . Ranka Kobas. . Kozarska 3 . . . . . Aco STR. . . . . Prijedor. . . . . . . Prijedor. . . . . . . . Prijedor. . . Usko~ka bb . . . . . . . . . . Dragi} D. . . . . . . Aleksandra TR. . . . . . . . . . . . Omladinski put bb . . . . . . . . . . . Prijedor.5520210001147320 26. . Transadria DOO. . . .5520210001935057 78. Du{ko Radinovi}. . . . . . . .5520210000248324 39. . . . . . . . . . Nikola STR. . . . Prijedor. . . . . Sa{a STR. .5520210001512525 30. . . . . .. . . Atina-fis STR. . . . . . . . . .5520200002386738 Poslovnica PRIJEDOR 1. Trgoprodaja AD Prijedor. . . Kozarac . . . . . . . . . . . . . . . Kozarac . . . Stojan TR. . . Aginci . .5520210001145962 19. . .5520210001180979 83. . . Prijedor. . . Babi}. Metropol company DOO Prijedor. . . . Prijedor. . Kozarska bb . . . . . Auto-taksi Dragan. Kobas Biljana.5520210002026625 45. . . . . .5520210002032542 85. . Rangers bet sportska kladionica. Kova~evi}. .5520210001182919 76. . . . . Kozarac. . . . . . . . . . . . . Kozarska 3 . . . . . . . . . . . Vo`da Kara|or|a 5 . Prijedor. Vuka Karad`i}a bb . . . . . . .Petak. . . . . . Hugo STR Prijedor. . . . . . Prijedor. Prijedor. . Prijedor. .5520210001156729 16. . Donji Garevci bb . . Srpskih velikana bb . . . . . . . . Aginci . . Zlatna ribica ugost. . . Standard frizerski salon Prijedor. Stepe Stepanovi}a 102 . . KB shop STR. . . . Miljevi} Z. . . Prijedor. .5520210001831558 74.5520210002320826 93.5520210001423382 33. . . . . . . . . . . . .5520210002178042 88. . . . Kozarska Dubica. . I Oslobodioca . . . Rais DOO. . . . Na{ dom STR Prijedor. . . . . . . . . . . .5520210000902589 32. . . . Novi Grad. M. . . Prijedor. Prijedor. . DND STR. . Kozarac . . . . Tamara STR Simi} Branka.5520210001426389 15. . . Vo`da Kara|or|a GS 2 . . Prijedor. . . . . . . Hidraflex DOO. . . . . .5520210000900843 2. . . . . . . . . . . . . Prijedor. . . . Pilana Sre~i} ZR. .5520210001150230 86. . Prijedor. Vrhovca bb . Prijedor. . . . .5520210000240370 3. . . . Dunja Srdi}. . . . . . Pri{tinska 10 . . . . . . .5520210001666949 34. . 2009. Kralja P. . . . Stevo Dobri}. Kozarska bb . Prijedor. korpusa 34 . Zeko STR Prijedor. .5520210002006255 61. . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 140. . . . . . . . . . . . . . . . Crnomarkovi} DOO Prijedor. . . . . . . . Vojvode S. . . . . Vo}e i povr}e STR. . Mladen Dobri}. . . . . . . . M. . @arka Zgonjanina bb . . . Prijedor. . . . . radnja. . . H. . Omanovi} SMTR. Prijedor. Save Kova~evi}a bb . I Oslobodioca bb . . . . . . Lana STR.5520210002144868 75. . . Kralja Petra I Kara|or|evi}a . Vrhovca bb . . . . . . . . Ana TR.5520210001427941 27. Prijedor. . . Vo`da Kara|or|a 10 . Prijedor. . I Oslobodioca 94 . I kraji{ke brigade 5 . . . Asterix SZI. . . . . Srpskih velikana bb . . . . . . \ure Salaja bb . . M. . . . . . Richmond X TR. . . . . . . . . . . . Pe}ani . . . . . Prijedor. . . pripr. . . . . . . . . . Prijedor. . . I Oslobodioca 9 . Njego{a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signal auto {kola V. . . . . . . . . . . Vod-el STR Prijedor. Prijedor.5520210001518248 11. . . Baki} komerc DOO Prijedor. . . . . . . Ljeskare bb . . . . Tamara Radulovi}. 29. . . . . Bekomonta`e DOO. . . . . Aylin frizerski salon za mu{karce. . . . . . . . . . . . . . M. Petra Preradovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . Svalena company DOO Prijedor. . .5520210002063582 52. . Flojd zajedni~ka auto {kola Prijedor. Prijedor. . K. . @. . Svale bb . Kozar DOO. . . . . . . . . . I. . . . . . . . Prijedor. Aerodromsko naselje bb . . . . . . Slobodanka Kvo~ka. Omarska . . Patricija STR. . . R-D STR Prijedor. . . . . . . .5520210001149745 5. . Kralja Petra I Oslobodioca .5520210001880058 70. . . Kne`opoljska bb . . . Kova~i}a 4a . . . . Kozarska 6 . . . . . . . . . . . . . .5520210001158960 40. Drage Luki}a 9 . . . . jula 25 . . . . . Marin Tatarevi}. . . .5520210002031863 104. . . . . . . . . . . . Prijedor. . .. . . . . . Narodnog fronta bb . . Prijedor. Stojanovi}a bb . . . . . . . . . Art-m TR. . . . . . . . . . .5520210002005188 91. .5520210001652108 25. . . . . . . . Taksi.5520210000909573 48. . M. . . . . . . . Stojanovi}a bb. Prijedor. . .5520210000241437 28. Srdi} S. . . . . Sanja Milo{evi}. . . . Dejan Zeli}. . . . . . . . Veronnela DOO Prijedor. Daliborka Kesar. . . . . . . Prijedor. . . . . Lasonss UR bife.5520210001186605 100. Prijedor. . . . . . . AS STR. Prijedor. Orlovci bb . . Zgodi} prom DOO Prijedor. . . . Prijedor. . . . . . Zec SUR bife. . Kozarapromet DOO. . . Prijedor. .5520210002131482 . . . Ivana Ma`urani}a 1 . . . . . . . .5520210001515920 36. . . . . . . . . . .5520210001189515 12. . .G. . . .5520210001701287 85/XV 54. Prijedor. . . . . . . . . . . . . . . . Veteks plus STR. . . . . . . . . . . K. . . . . . . . . . . . . 27. . Zagreba~ka 2 . radnja Prijedor. Brane Prokopi}a . . . . . . . Sretno UR kafe. . . . . . .5520210001510779 18.. . . . . Prijedor. . .5520210002043406 71. . . Lazo Beri}. . . Prijedor. . .5520210001715837 99. . . . . . . Buco STR Novka Savi}. . . . . . .5520210002141861 68. . . .5520210001182046 20. . . Prijedor. . . . . . . . . Kozarska bb . . . B I R STR Prijedor. . . Poljoproizvod ODP. . . . . . . Ljubija. .5520210001428329 38. .5520210001152461 6. Vukadin R. .5520210001429978 65. Cane STR. . . . . . . . .5520210001159542 29. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . Vreco STR. Ko~i}a 31 .5520240001209641 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ure Jak{i}a 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gvo`|ar br.5520240001528965 62. Klosterska 29 . . . . . . . . Svetosavska bb . . . . . . Katica Simovi} . . Principova 2 . . . . . vl. . . . . . . BM STR.5520290001695075 13. . . . . . . . . . . . . Naselje hladnja~a bb . .5520240001290345 6. . . Srbinje. Mrgud A. Srbinje. Fo~a.5520290001721168 15. . Zelengora ZZ. . . . Zelengora ZZ. . . . . . . . . . . .5520240001525667 52. . . . . . Cvilin bb . . . . . . . . . Jevrejska bb . . . . . . . . . . Bosne srebrene 10 . . . . . Jabu~ik bb . .5520250000397411 11. . . . . . . . . . . . . ]opi}a bb . . . .5520240001946647 55. .5520210001181658 114. . . Mold factory DOO Srbinje. . . . . . . Srbinje. . . . . . . . . . . . . . . . Srbinje. . . . Fo~a. Slavka Rodi}a bb . Cara Du{ana bb . Fo~a. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001298590 42. .5520240000926789 38. . . Spomenka Krnojelac. . . .5520240000253997 25. H. . . .5520240000257683 5. Petra Bojovi}a bb . . . . . . . . . . . . . .5520240001527510 80. . . . . . . Srbinje. . Srbinje. . . .5520240001522854 12. . .5520210002176587 109. . . . . Dragan Obrenovi}. . . . M. . . . . . . . . 6 . . . . . . . . Srbinje. . . . . Orfanela salon zabave. Brod na/D . . . . MB-petrol DOO eksp. .5520240000922715 66. . . . . . Petra Bojovi}a bb . . . . Srbinje. . . . . . . .5520250000420012 10. . . Srbinje. . . . . . . . . . . . . . . . . Queen UR. . . . . Kralja Petra I . . Sutjeska karate klub Srbinje. . . . . . 2009. . Strelac promet DOO Prijedor. Srbinje.5520240001290539 76. . Studeni~ka 1 . . M. . 45. Bord DOO. . . . Br~ko. . . Ustikolina. . . . . . . . .5520210001420763 110. . . Magli} . . . . . . . . .5520240001982828 77. . . . . . . Oris SZR. . . . . . . . Milo{a Obili}a . . . Kopilovi . . . .5520240000256422 4. . . . . . . . .5520240001524115 78. . . . . . . . Br~ko Distrikt. . Srbinje. . . . . . . ^elebi}i . . . . . Kalista DOO Srbinje. . . . . . . . Votka SUR. . . Darko Gari}. . . . . . . . . . Nermin Gabela. Moj dom SZR. Cvijete Zuzori} bb . . . .5520240001297717 36. . .5520240001299172 15. . . . Bukvalek bb . . . Jevrejska bb . . . . .5520240000923006 11. . . . . . . . Tr`nica Arizona . . Sokolska bb . . . . . . . . . . . . Svetosavska bb . Fo~a. . . . . Jevrejska bb .XVI/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 106. . org. . Branilaca grada bb . . . . . . Delta SR. . Bella vita SUR. . . B.5520240001851296 71. . . . . . . Principova bb . . . Srbinje. 5520240001529935 81. . Jankovi} DOO. . Bo`o Gavri}. . . . Ive Andri}a 4 . . . Ma{i}. . .pija~na tezga. . Viva SP. . Venera STR.5520250000429421 9. . . . . . . . . . . . . . . Ljiljana \urovi}. . . . . . . Fo~a. Vuka STR. . Sokolska bb . . . Tepav~evi}. . .5520240001202948 51. Kara|or|eva bb . . . .5520240001291121 47. . . . Mari} STR.. . . . . . . . . . . . darotek. . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . Kafe M SUR. . Prijedor. . . Brod na/D . . . . . Stari dud SUR. . . Fo~a. . . . . . . . . Svetosavska bb .5520240001524309 10. . . . .5520250000411379 7. . . Magli}-fabrika iverastih plo~a Srbinje. Cara Lazara bb . . . . Br~ko. . . . .5520240002107570 74. . . Trgoauto STR. Srbinje. . . . . Komerc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001296262 13. . . . . . . . . . . Pijesak STR Srbinje. . . . . Gonimi STR. . . . Dragani} DOO Fo~a. Milko Vu~enovi}. . . Kralja Petra I br.5520240000256131 50. Srbinje. . . Internet klub . . . . . . . . . . . . .5520250000409536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001524503 46. . . . . . . . . . . . . \or|e SZTR Srbinje. . . . . . . . . Miladin Bo`anovi}. .5520240001291315 27. . . Srbinje. . . . Br~ko Distrikt. . . . Cara Du{ana bb . Ustikolina bb . BIM Galames DOO.5520290001625138 12. Svetosavska 6 . Kozarska bb . . . Svetosavska bb . . . .5520210001663166 112. . . . . Fo~a. . . . . . . Srbinje. Vidaksino STR Srbinje. . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . Odisej STR. Srbinje. . . . . . . Obu}ar SZR.salon zabave. . Kiss STR. . . . . O. . [anti}eva bb . . Sindik. . . . .5520240001868853 67. . S. V-mis STR. . Sokolska bb .5520240001523436 43. Maja Vujinovi}. . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . Lazara bb . . Autoprevoznik Milo{ Vujadin. Maxima DOO Srbinje. . . . . . . C. Fo~a. . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . .5520240001295777 35. . . .5520240000259720 16. . . .5520240000259138 24.5520240001974971 65. . . . . . .5520240001290248 73. . . Srbinje. . . . . . 7 . . . . . . . . . New fashion SP. Petra Bojovi}a 87-4 .5520240001202269 23. . . . Srbinje.5520240000257004 60. Petra Ko~i}a bb . . Betis DOO Br~ko Distrikt. . Zoran Te{i}. . . . . . . . . . . DOO Ustikolina. . . . . . Boss SUR gril. . . . . . Srbinje. . . . . Iris 1 STR. . Br~ko. Breza DOO rud. . Njego{eva 4 . Bluz SUR. . . . . .5520240001526346 69. . . . . . .. Flamingo STR. . . . . . . . . . . Srbinje. . . . . . . . . . . . . .5520210002085989 107.5520240001296941 53. . . . . Fo~a. .. . . . . . . . . . . . . . . Jablan SUR Fo~a. Fo~a. . Brod n/D . . . . . . . . . Fo~a. . . . . . . Tomislav Miljkovi}. . . Alena promet TR. . . . . . . . . Kod Brana SUR. C. . Stojanovi}a 127 . . Foleda AD. .5520240001525473 54. . . . .5520250000396150 8. . . Kaktus STR. . . . .5520240001919002 75. . . . . . . . . . . . Atlantida DOO Br~ko Distrikt. . \uro STR. MC SUR Srbinje. .5520240001953728 83. . . .5520240001296650 22. . . Ozren AD Fo~a.5520240002015032 72. . Agro-Kladu{a DOO. . . . Kara|or|eva . . . . . . . . . . . Bulevar mira bb . . . . Grme~ka 30 . . . . Vuka Karad`i}a bb . Vojvode Putnika bb . . . . . . Borik SP. Srbinje. . . . . .5520240001200232 2. . . . . . . Fo~a.5520240001520720 68. . . . Srbinje. . . . . . Stakorina AD ^ajni~e. Fo~a . . Miljevina . . . . . .5520020001922893 3. . Br~ko Distrikt. . . . . Cara Lazara bb . . . . .5520240001203239 20. . . . Cara Du{ana 83 . Dis market STR. Deni} drvo ZR pilana. Omladinski put 184 . . . . . . . Gvo`|ar STR.5520250000406432 3. . . Zumra Omerovi}. . . Daja STR. . . . . M. . . . . . . . . . . Duga 2 STR. . . . Deni}. . . . . Kraji{ka br. . . . . . . . . Dubrave bb. . Brod na/D . Sergej STR. . . . . . .5520240001200814 28. . . . . Jerkovi}a bb . Svetosavska bb . . . . . . . . . .5520240001520914 29. Neboj{a Kova~evi}. Golijanin Srbinje. . . . .5520250000421661 5. Svetosavska . . . . . . . . . . Kralja Petra I bb . .5520210002018768 111. . . . . Sandra SUR kafe slasti~arna. . Sanader UR za brzu pripremu Prijedor. . . . . . ul. Poljoprivrednik STR. . . . . . . . . Kafe Forma SUR. .5520240001291994 41. . Srbinje. . . . . . . . . . . K. . . . . . . . . 9. . . Pero Bodiroga. . . . . . . . . . . . . . . . Brane Prokopi}a 9 . .5520240001209738 8. . . Kara|or|eva bb . . . . . . . vl. . . . . . . . . SAZZD & ing. Prijedor. . . S. . . . . Njego{eva 4 . Big-ben video klub. . . . Kara|or|eva bb . . Tepi}a . . . . . . . . . . . . .5520240001824233 63. .5520240001527316 39. . . . . . . . . Stefan STR. . . . . . . . . Kralja Petra I . . Plamen DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . .5520240000255161 49. . . . . Kara|or|eva bb . . . . . .5520250000407305 6.5520240001524018 56. . . . . . .5520240001201493 59. Klub Havana SUR. . . Svetosavska bb .5520240002281976 82. Fo~a. Bijeljanska bb . Nemanjina 7A . . . . . . Srbinje. . . . .5520240001524212 79. . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . Srbinje. . .5520240001299657 70. Nikolaja Velimirovi}a bb . . . . Fo~a. . . . . . . . . . . . . . Svetosavska . Srbinje. . Mitrovi} Milomir. . . Bra}e Jugovi}a bb . . . . imp. . . . . . . . . .5520240001913958 57. . . . . . . . . Svetosavska . Pelagi}evo. . . Kralja Petra I br. Brane TR. . . 25. . . . . . . . . . . . . . .5520240001209932 21. . . . . . . Intelcom MM DOO Br~ko Distrikt. . . ^a|o dizajn DOO Prijedor. Jovana Du~i}a 23 A . . . Bo`i} gradnja DOO Br~ko. . . . . . . . . . . . . Silmaril STR. Dadeks STR. .5520240000251184 32. . . . . .5520210001751824 113. Kara|or|eva bb . . . . .5520020002026392 Poslovnica FO^A 1. Magli}-fabrika laminata Srbinje. . . Nikole bb . . . .5520210002008389 Poslovnica OBILI]EVO 1. . . . . . . . Almir ^avali}. . Kara|or|eva bb . Luke . Anton Blagojevi}. . Srbinje. . . . . . . . . . . Njego{eva 4 . .5520240001291606 14. . Fo~a. . Kralja Petra I bb . . . Tre}e poluvrijeme UR. . . Jevrejska bb . Purkovi}. S&S knji`ara Plawax STR. . . . . . . . . . . . . . . Dubrave. Milanovi} DOO Fo~a. . Stelaj DOO Fo~a. . . Srbinje. Dalibor Luki}. . . .5520240001527413 Poslovnica BR^KO 1. . . . . Prijedor. . . . . . Autoprevoznik Milan Tanovi}. . . . . . . . .5520290001698082 14. . . . . . Kraji{ka bb . Melikos STR. . . . . . . . . . . . . . . . . Podru`nica Br~ko. . Gordana Balaban. . . . . . . . . . . . . . Lazara bb . . . V&M STR. . Prijedor. .5520240001523242 33. . . . . . . Ustipra~a . . Aleksandra STR. . . . . .5520240001529450 Petak. . . . . . . Brod na Drini . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primlex DOO Srbinje. Ajs caffe SUR. . . . . . . . . . . Dubrave bb . . 7. Kara|or|eva bb . . . . . . . Petra I bb . . . .5520240001296165 17. . Fo~a. . . . . . . . . . . . Prijedor. . . . . . . . Baki SZR. .5520240001208089 3. . .5520240001203918 9. . Vele~evo . Banja Luka. . . . Jevrejska bb . . .energana DOO u ste~aju. . .5520240001290442 31. . . .5520240001525570 58. . . . . . . . . . . . . . . . . Kozarska 6 . . .5520240001206731 40. . Trg Zorana Karlice 1 . . . . . . . . . . . M. . Srbinje. . . . Nozdre DOO. . . . . . . . . . . . . . Srbinje. . . . . Mireks STR. . . . . Stepe Stepanovi}a . . . . . . . Dubrave bb . . . . . . . Rosni}. . Magli}-remont i uslu`ne djel.5520220002081381 2. . B. . . . Miljevina . . . [anti}eva bb . .5520250000404880 4. . . . . . . . . . . Kara|or|eva bb .5520250000032012 2.5520240001204694 48. . . . . . . . . . Gagi STR. .TC Tom bb .5520240001290733 37. .Srbinje. Srbinje. [umar DOO. . . . . . . . . Gordana STR. . . . . . . . . . . .5520220002019592 Ispostava LTG 1. Diana-fis STR Prijedor.5520240000260011 19. . . Brod na Drini .5520240001525861 61. .Soni klub. Birotehna DOO Br~ko Distrikt. . . Fo~a. . . . . . . . . Srbinje. . Ipak se okre}e SP prod. . . . .5520240001291509 30. . . . . Krfska 44 . . . . . . Fo~a. . . . Srbinje. . . . . . . . Gaga DOO Srbinje. . . .5520240000928632 34. . . . Lanex DOO Fo~a. . . . . . . . . . . . . Markos DOO.5520240001207313 26. . . Kraji{ka bb . . . . . P. STR Srbinje. . . . . V. . . . .5520240001525182 44. . . . . . . . Srbinje. . . Fo~a. . Fo~a. . . . . Gora`de. . . . . . . Marko Vladi~i}. . . . . . Sekulovi} DOO Fo~a. . . Supermarket Bane 82 STR. . . . . . . . . Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . mrkog uglja Breza. B. . . . . Blu mu SUR. . . .^oli} DOO Tuzla. . . . .5520230001731938 2. . . . . . N. . . .5520240001290151 18. Intermarket DOO. . Radmilo Mandi}. . . . . . Dubrave bb . . . . . . . . . . Astor . . . . .5520210002300165 108. . @eljko ^ur~i}. . . Slobodan Mili~evi}. . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . Kraji{ka bb . . . . . . . . Fo~a. . . . .5520240001293352 7. . . . . Br~ko. Svetosavska bb . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . Ha{ani-produkt PPU AD. . . . . . . . . . Mlin p{enica DOO Br~ko. . Unki} company DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . Novi Grad. . .. . . . . . . . . . . Njego{eva bb . . . . . Pekara Mladost SP. . . . . . . . . . . .5520260001373667 15. . . . Mladen Bosan~i}. . . MI-IV SP. Dubrave. . . Br~ko Distrikt. 13 . Br~ko Distrikt. . Bijela bb . . . . . . Novi Grad.5520290001747746 54. . . . . . . . . . Irena Todorovi}. Dubrave bb. . . . . . . .5520250000413804 24. Novi Grad. . . . . ABC alfacommerce DOO. . . . . . Ibro-Valentino TR. . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . Mujdanovaca br. . Zanatski centar 15 .5520250000431070 45. . . . . . . . . . Bosne Srebrne 36 . pijaca . . . . Sadeta Kombi}. . Dobrljin bb . . Badema Arapovi}. . . . . . . . . . . . . Tempo comerc DOO. Ru`a d`ins SP. . .5520260000954433 2. . . . . . . . . Dubovik bb . Mobilia DOO. . . 9 . . . . . Br~ko Distrikt. Mr{i} Branka. . . . . . . . . Mermoterm SP. . . . .5520250001947859 20. . . .5520290001700216 88. . . Boderi{te bb . . . . . . Dubrave. . . . . Bato SP. . . . . . . . . . . . . . Danica Marinkovi}. . . . Bosne srebrene . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . Emir Mehmedovi}. . . . . . .5520250001948829 27. . .5520260001372115 21. . . . . . . . . . . . . . Savanovi} R. vl. . . . . . . Dubrave. Yang DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . Novi Grad.5520250002191620 85. . . . . . Vukota Mladen.5520260000040984 6. . . . . . .5520250001936025 40.5520290001701574 49. . . . . . . . Suvali} Amira. .5520290001658215 62. Dubrave bb . . . . . . . . . . Pasagge SP. Tr`nica Arizona . . . Novi Grad. . . . . .5520250000419818 82. .5520260000955985 4. . . . Br~ko Distrikt. Dubrave. . Poljavnice 53 . Br~ko. . . . . . . . . . . . . . marta 14 . . . . . . Almedina TR. Marko Juri}. . 3 . . . . . . . Danica Markovi}. . .5520260001219049 17. . Prote Mateje Nenadovi}a 6 . . . . . . . . . . . . .5520250002196664 75. . . Kara|or|a Petrovi}a 45 . . . Dubrave . . . . . . . .5520260001370369 10.5520250000399060 22. . Orhideja STR. M-S-B TR. Br~ko Distrikt. . . . . . .5520290001786255 52. . . . . . . . . . Bulevar mira bb . . Dubrave.5520290001754439 89. . . . Dubrave. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kneza Lazara bb . . . . . . . . Dubrave bb . . . . . . Dubrave bb . . Ograde 42 . . . . . . . .5520290002042141 85/XVII 65. . . . . Una STR. Br~ko market DOO Br~ko. . Risto. . . . . . . . . . . . . . . . Dejan @ivanovi}. Cvijete Zuzori} 20/3 . . . . . . . .5520250000425444 26. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 16.5520250000413222 61. . . Alekse [anti}a 22 . . Dana STR Novi Grad. . Br~ko Distrikt. . . .5520250001847852 30. . MG namje{taj SP. . Josipa Kozarca . . . . . . Petrovi}a bb . Dubrave obj. . . . . . . . . . . . . . . F. Bulevar mira 4 . Novi Grad.5520250000423698 83. . . . . Bulevar mira 4 . . . . GSB komerc DOO. . . . . . . Zlata Dujkovi}. . Arizona. . Cvijete Zuzori} 20/II . . . . . . . .5520250001858522 28. . Dubrave bb. . . . Arizona bb . . . . . . . . Safeta bega Ba{agi}a 1 . . . . . Alpikom DOO eksp-imp. . . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . . . . Grad. . . . . . . . Arizona . . . .5520290001736688 79. . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . AMM Finalist DOO. . Tr`nica Arizona bb. Hajra ^avali}. . . Bulevar mira bb . . Ramiza Ahmetovi}. . . . . . . . . . . Auto-mertz DOO Br~ko Distrikt. . . Novi Grad. . . . 2009. . Br~ko. . . . . Bulevar mira 4 . . . . Nikole Tesle br. . . . . . . .5520290001729995 32. . . . . . . . . Partizanski put bb .5520260000046319 8. . . . . .5520250001878213 31. . . 253 .5520260000041566 22. . . . . Tesli}. Jazefina Vikalo. Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . Prvomajska 20 . . . . Jovana Skerli}a bb.5520250002411325 Poslovnica NOVI GRAD 1. . . . . . Tr`nica Arizona . . . . . . .5520250000408372 21. . . Edhema Mulabdi}a br. . Grada~ac. . . . . lok. . . . . . . . . Dubrave bb . . . . .5520250000418169 81. Hanka Handari}. . . . . . . . . Dubrave bb . . Br~ko Distrikt. . . . . . .5520250000032206 33. . . Dubrave BB . Mega-komerc DOO Novi Grad. . . Br~ko Distrikt. . Tr`nica Arizona . . . . Agrosideks DOO. . . . . . Dea SP. . . . . . . Ive Andri}a bb . . . .5520250000430003 84. .5520290001698955 87. . . . . . . Kej v. . . Polis saldae group DOO. [u{njevi} Dragica. . . . 94 . .5520290001660349 77. . . Novi Grad. . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . .5520260001374443 18. . . Dubrave. . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . Br~ko Distrikt. . .5520260000043118 14. . Roki TR. . Br~ko Distrikt. . . . Br~ko. . . . Br~ko. . . Jelena Luki}. . . . . . . . . . . . . . . . Sana-trikota`a ZDP MDP holding. . . . . . . Centar SZR. . . . . Dubrave tr`nica Arizona . . . . Dubrave bb. S G mesing DOO. . . . . . . . . 8. . Eros DOO. . . Novi Grad. . Hala VIII . . . . . . . . Bosanska Krupa. . . . Naza Top~agi}. Almira Ajvaz.5520250000401970 58. . . . . . Kralja P. . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . ^arolija TR. . Matavazi bb . . . . SDS OO N. .5520260000048938 16. . . Hit-polet SP. . . . [uica DOO import komerc. . . . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . Br~ko Distrikt. . Hanumica Ali~kovi}. . . . Novi Grad. . . . Kara|or|a Petrovi}a bb . . . MAS DOO. . . . . . . . . Wei Wu DOO Br~ko Distrikt. . . . Poljavnice bb . . . . . . . . Cvijete Zuzori} 2 . Jazznja SP.5520250000039093 71. . . . Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . Maxima-S DOO Br~ko Distrikt. . Majstorovi} SZR. . .5520250000419333 36. . . . . . . . .5520250001691682 59. Bilja SP.5520260001216042 . Dubrave. Dana i Elma TR. P. . Industijska br. . Br~ko Distrikt. . . . . . Br~ko Distrikt. K. . . . .5520260000048259 25. . .Petak. . . . . . . Branka ]opi}a 42 . . . . . Svetlana Stani{i}. 25. . [trosmajerova 25 . RK-neimar PGP DOO.5520290001767437 35. . . Bolni~ka 6 . . . . Branka Bo`ak. . . . . . . . . . . .5520290001957072 41. . . . Ristani} DOO Lon~ari. . Novi Grad. . . . . . D. . . . Novi Grad. . M. . .5520250000423504 76. Tr`nica Arizona br.5520250001973273 44. . . .5520250002071825 55. . Lida SP. . . Br~ko. . Ava TR. . . . . . . . Br~ko Distrikt. .. . .5520260000953948 7. . . . Caffe Amor SP. . . . . . . . . . . Popravka i odr`avanje bijele tehnike. . . . Anes SP. Mevludin ^andi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tr`. . .5520250002276786 67. . . . . . . . . Rade Ba{i}. . . . . . Tihomir Jevti}. . . . . . Br~ko. . . . . . . . [kuljevi} Lazo. Njego{eva 4 . Kantard`i}a bb . . . . . D-ines SP. Br~ko Distrikt. . . . . Mostarska br. . . .5520290001697888 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. Les-trade DOO Novi Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Cica T SP Br~ko Distrikt. . . . . . . Bilanovi}. . . . .5520250000432331 19. . . .5520250000408275 69. . . . . . . . . . . . . . . . .5520250001887913 38. .5520290001622713 70. . Marko Polo DOO za proizv. . . . . . . . Sini{a. . . Vined TR. . . trgov. . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . Nada Trifkovi}. . Br~ko Distrikt. Kozarska bb . . . . . . . . . . .5520290001721265 23. . Dubrave bb . Br~ko Distrikt. . . . . . Br~ko Distrikt. . .5520250000423310 78. . Tr`nica Arizona . . . . Br~ko. . . . . . . . 2 . Stepe 26 . Lornik DOO Br~ko Distrikt. . . . . . Stanoinvest DOO Br~ko Distrikt. . . . . .5520250002080555 56. . . . . . . lok. Br~ko.5520250000427675 42. . Dejtonska 183 . . . Inter-mod DOO Novi Grad. . . . . .5520290001793239 64. . . . Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birex servis biro opreme SP Br~ko Distrikt. . . . I Oslobodioca bb . Novi Grad . . . . . Nearko DOO Br~ko Distrikt. . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . Tr`nica Arizona . . .5520260001216721 9. Una-promil DOO. . Pliva SP. . . .. . . . .5520250000933239 51. . . . Arif Had`i} usluge prevoza. . 3A SP. Asmir Skeli}. . . . Industrijska zona bb . . Br~ko Distrikt. . . . . . . Pavla Simi}a 107 . . . . . . Jovana Du~i}a bb . . . . . Rinda {lep slu`ba SP. . Atena TR. . .Buv. .5520250002001209 80. Dubrave bb .5520290001748134 73. Termo-grad DOO. . Kantard`i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jela Pudi}. . . Ema TA TR. . . . Br~ko Distrikt. . . . . Osmanovi} I. . . . Eso TR. . . . . . . . . . .5520260000953075 13. . . Novi Grad. . . . . . . . . .5520290002136910 48. . . . . Br~ko. . . . Kneza Lazara 40 . . . . .5520250002181920 60. . . Cvijete Zuzori} 8 . . Tr`nica Arizona Ibis p. .5520290001677324 57. .5520290001781987 46. . . .. Dubrave bb . . Bosne Srebrene 18 . Mirza-Mahir SP. . . . . .5520260001376286 23. . . Tr`. . . . . . . . . .5520260000041954 19. Br~ko Distrikt. . . . MDM TR. . . I-still SP. B2 kafe bar. . . . . . . . . . Kompanija Elins-Pani} kep DOO Br~ko. . .5520250000406238 53. . Interijer exclusive DOO. . . . . . . . . . . . Tanja \uranovi}. . . . . . . . Brace Tomi}a 7 . . . . Tr`nica Arizona . Ko~i}a bb . .5520250000431167 43. . . . . . . . . Maja R TR. . Dubrave bb. . . . . . . . VII. . . Fizio RTG SP. . .5520250000429518 39. . . . . . . Ive Andri}a bb . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . Kra|or|eva 80 . . Br~ko Distrikt. . . Plazuljska bb . .5520260001372503 11. . Lazara Drlja~e bb . . . . Br~ko Distrikt. . . .5520250002235949 68. . . . Bosne srebrne 7/1 . . . . . . Kina i Evropa DOO. Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . .5520250000417490 37. . . . . . XL SZR.5520250000432428 25. . . . . . .5520290001714184 18. . . Br~ko Distrikt. . Poljokop Bosanka ZZ. Tina 2003 SP. . . . . . . . . Tehno drvo 2000 DOO Novi Grad. . Dubrave bb . . . . . .5520250000400321 17. . . . Slavko Savi}. . Br~ko. . Novi Grad. .5520260000950650 3. .5520290001770444 72. . . . . . . . . . . . . . . . . Br~ko. . . . . . . . . . . . . . [kulje TR. . 43 . Pavla Savi}a 92 . . . .5520260001212841 20. . . . . . Wei & Aiqin DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . Mao~a bb . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . Majstorovi} Z. . . . . Dubrave bb . . . . Dubrave bb. . . . . . . .5520260000040693 5. . . . Bojan trade DOO Br~ko Distrikt. Petrovi} & sinovi DOO. . . . . Branka Kalini}. . . Lon~ari 36 . . . . . . . . .5520250000415841 29. . . . . . . Contra IHM DOO. Z Y DOO Br~ko. . . . . .5520250001839219 66. . . . Dubrave bb . . . . . . . Pistalovi}. . . Br~ko Distrikt. . . . . . Roming trade DOO Br~ko Distrikt. .5520250002021288 47. . . . . . . . . . . . Italproject DOO Br~ko.5520290001982098 63. . . Br~ko Distrikt. . . . . . .5520250000036280 74. . Mehanovi} M. Dubrave . . . .5520250000418557 34. . . . .5520260001370466 24. . . . . . BK STR. . . . . . . . Novi Grad. . . Taxi kafe bar. . . Novi Grad. . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . Feida DOO. .5520290001748425 50. . . . . . .. . . Micron trade DOO. . 44/VI . . . tr`. Mirko Luki}. . . Jusufa ^ampare bb . . . . Ludomatic DOO PJ Plaay 4 win Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . Lotex DOO Br~ko Distrikt. Jela Jankovi}. . Safveta bega Ba{agi}a bb . . . . . . . . . Tr`nica Arizona . . . . Porebrice bb . .5520260001210222 12. . . . . . Dva brata SP. . . . . . .

. Ustani~ka 2 . Novi Grad. . . . . Posl. 8. . . . . . . Save . Brod. . . . . . H kafe bar. . Gradska pijaca. . . . . . . . . Brod. Komus. . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . R. .5520260001374346 65. Trgocentar Max DOO. . . . . . . . . . . . . Brod. . . . . . . Progres STR. . Berti STR. . . . . . . . Gradska pijaca. . . . . . . . . . . . . . Novi Grad. . . . D. Gradska pijaca boks br. . . . . .5520270001463537 39. lamela .5520270001461112 22. . .. . Brod. S. . Sana-Svodna ZZ Novi Grad.5520270001455583 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001585709 Poslovnica BOSANSKI BROD 1. . Brod. . .5520270001466835 34. . . . . . . Jovana Ra{kovi}a 10 . Montenegro SUR. . . . . . . Kulska obala 34 . . . . . . .P. . Gradska pijaca boks br. . . Vojvode @. DOO Novi Grad.5520270001464507 50. Petra Ko~i}a bb . Rastko Sukurma. . . . . . Novi Grad. . Brod. . . . . . . . I Oslobodioca . . Novi Grad. . . . . Novi Grad. . . Nada STR Pokretni sto. Estrada kafe bar. Markovi}. . . . . . . . . . Br~ko. . . . . . . . . S. . . . Novi Grad. . . . B. . Partneri STR pokretni sto. Brod. . . . . . . . Lazara Drlja~e bb . . . Sana-mladost AD. . Mima STR. . Brod. . . . Brod. . . . . . Elcom-in`enjering DOO Brod. . . . . . . . .5520260001376383 39. Brod. . 25. . . M. . . . . . Stepe Stepanovi}a bb . .polovna roba STR B. Rosa Vu~en. Omnia-comm DOO. . . . Vidovdanska bb . . . B. . . Tri-mar DOO. . . . Asenti} Z. Aleja sv. . . . . . . Titova bb . . . . . J. . . .5520270000053351 11. .5520270001246257 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001460821 49. . . . . . . . . . . . . . B. . . . Od`ak. . . . . . . . . . . Tina petrol DOO. . Kuglana SUR bife. . . . . 5 . . . . . .5520270000050150 13. Brod. . . .XVIII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 26. .. . Ravnice 21 . . . Dobrila Grubor bb . . . . . . . . . . . . . Novi Grad. . . @ivojina Mi{i}a 100 . . . . . . Kara|or|a Petrovi}a 59 . . . . . . . .5520260001373279 36. . . . Mobili promet DOO B. . Bosanski Brod. . . . . . . Zbori{te 113 . vl. . .5520300001956538 4. . Obradovi}a bb . . . . . . . . .5520270000058007 2. . Gradska pijaca . . . . marta 10 . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . .5520270001245966 9. . . . . . . . . . . . .5520260001213714 63. . .5520270001245772 15. Njego{eva bb . . . .5520270001454225 28. . . Vladimir Radulovi}. . . . . Una ro{tiljnica SRC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 .5520270001462664 54.5520260001216139 42. . . . . . . Gradska pijaca . . . . . . . . Lazara Drlja~e bb . . Save 76 . . . Milojevi}. . . K. . . . . . Krainovi}.5520270001242474 32. . Brod. . . . . . .5520270001456068 43. . . Brod. Irena Risti}. Markovi}. . ^ikoje S. Njego{eva 14 . . . . Ravnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vladike Platona 3 . . dr J. . . . . . Obradovi}a 17 . . . . . . . Novi Grad. . . . . . B. .5520270000057037 24. . . Trg cara Du{ana 4 . Novi Grad. Oslobo|enja 5 . . . .. . . Zastava auto AD. . Biljana STR. . . . . . . . . .5520270001465671 40. .5202700000966994 16. . Ivana STR. . . . Mira Ga}e{a. . . . . . . . . . . . .. . .5520260001370757 56. . .5520260001586388 35.5520270001458202 19. . . . . . Dobrljin . .5520260001371242 57. . . M. . . . . . . . . . . Novi Grad.im. . . . Stanka Umi}evi}. Mira STR pokretni sto. Zmaja od Bosne bb . . . . . . Novi Grad. . . . . . . . . Gradska pijaca boks br. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. . . . . . . . boks br. . . . . . . . . Sejfi}. . . . . . . . . . Du{ko Savanovi}. . . . Ceri}. . . . Gradska pijaca . . . . Dado STR. . . . . . Savia DOO Novi Grad. . . Donji Klakar . . Nade`de Petrovi} 47 . . . . Titova bb .5520260002084386 53. . . . . .5520270001249070 6. .5520270001460724 26. . . Gradska pijaca boksit . . . . . . . . Novi Grad. . Banja Luka. . . . . . . . oktobra . . Mijatovi} B. Vuka Karad`i}a . Novi Grad. . . . . . . . B. Save . . . . . K. . .5520270001452091 35. . . . . . Majke Jugovi}a bb . . . Ive Andri}a bb . . . . Rudice bb . Vrac DOO B. Novi Grad. . . Bosanski Brod. Tulek STR. . . . . . . . . . Gradska pijaca .5520270000966897 31. Novi Grad. . . . . . . . Savi~i}. . . Prospecta DOO. . . . . . . . Autoprevoznik Nijaz Topalovi}. . . Patak auto-otpad. Brod. . . Br~ko.5520270001240243 47. . . .5520260001982633 37. . . . Krste Hegedu{i}a 48 . . . . Coxaco DO. MDB DOO Novi Grad. S. . . . . . Svetog Save 2 . . . . . . Dositejeva. Banja Luka. Svetog Save bb . . . . R-3 kafe bar. Lakta{i . 16 . . . . . . . . 9.5520260001372309 29. . . Kojsino 29 . . . . Komision . . . . . Sejfi} commerce DOO. . . . Brod. . Sony video igrice za djecu rad. . . . . B. . Svodna bb . . . . Nikola Luka~. . . . . . M kafe bar. . . . . . . . . Su{i}. . . . . . . . Borislav Duronji}. . . .5520260001377838 60. . . Brod. Mi{i}a 4 . . . Petrovi}a bb .5520260000951329 52. . Alta SUR bife.5520260001372794 30. . Rudice 66 . . . . . B. . . . . . . . . . . . Impa DOO. . . . Semafor auto {kola. . . . . . . . . . . boks 6/7 . . . P. Jovana SUR pekoteka. . .5520260001214878 40. . Luka. . . . Sv. . . .5520270000057134 18. .5520000000378945 . . . . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . .5520270000969225 53. . . . . . . metalli DOO Novi Grad. . . . . . Jovana STR. . . . . . Obala vojvode Stepe bb . . Banovi} STR. . Brod. . . . Novi Grad. . . . Banjalu~ka bb . . . . . . . . Sarajevo. . Milojica.5520260001372988 51. . . . MDB SZR. . . . . . . Banja Luka. . . . . M. . Luka~ STR. . . . . An|a Janjetovi}. . . “2 NN” butik. . . . . Dijamant SZR. . . Kod Bakote SUR gril. . Ra{kovi}a 6 . . . . . . . Brod. B. . . Ru`ica Banovi}. . . . . . . . . . . . . . . . MD-auto DOO. . . . . . . . Stojanovi}a 13 . . . . . . . . . Vasi}. . Brod. . . . . . . Gradska pijaca . . . . . Santos invest DOO. . . . . . . . . . . . .5520270000054903 17. Plamenik DOO Novi Grad. B. . . . Brod. . . . . . . .5520270001452867 42. . . . .5520260001217109 41. . . . . . Novi Grad. .5520270000969613 27. . . . Novi Grad. . . . Bojan STR. . . . . . . . . . . . .5520270001464313 48. . . . . . Mitrovi} SZR. . . . La. B. . . . . . . . . . . . Od`ak. . . Mileva Milojevi}. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001461791 36. . Beogradska 1 . . . . . Petrovi}a 58 . . . . marta 10 . . . . rad. . . . Novi Grad. . . . . .5520260002104950 44. . .5520270000970292 33. . . Majke Jugovi}a 123 . . . . . D. . . . . . . . . . . B. . . . Ratko Adamovi}. . . Novi Grad. . . . . . M. . . .5520260001588425 45. . . . . Save bb . . . . . . Brod. .5520270001246839 20.5520270001452382 41. . . . . . . . . . . .. . . V kozarske brigade 39 A . . . . . . .5520270001467320 29. . . . . . . . . . . Petra Ko~i}a bb .5520260001375898 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. Gligorijevi}. Ana Bardak. . .5520260001378226 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brod. . Radni~ka 95 . . . . . Hobi STR. . dr J. . Ra{kovi}a 8 . 3 . Zenica. . . . Galija caffe bar. . . . . Novi Grad. . . . . Semafor slasti~arna. . . . . . . . . . . . . Radenko Radi}. . . Brod. . Tanja SZR frizerski salon. . Brod. . 2 DMP stakl. Kozara razvoj DOO. .5520260001210416 61. Sigma-prom DOO Novi Grad. . . . . Dobrile Grubor 9 . .5520270001246063 4. . . . . . . . . . . . Goga STR. .5520260000045931 31. . . . . . .5520270001244026 14. . . . . . . . . . . [ljuka A. . Brod. . . . . . P~elica Maja STR. . . . . . . . . B. . . Zdravka frizerski salon Novi Grad.. Blagojevi}. . Dositeja Obradovi}a 12/1 . Bosanski Brod. . . . . . . . . . . Brod. Marko Micija. . . . . . . . Bosanski Brod. Mala Krupska Ruji{ka bb . . Vulkan SZR. Autopervoznik Enes Hod`i}. Novi Grad. . . . . . . . Stojanovi}a 111 . . . . . . . . . . Brod. Narcis STR pokretni sto. . . .5520260001581538 66. . . . . .5520260002053831 49. . .5520270001245869 8. . . . . . . . . . Sa{a Komleni}. .5520270001247712 21. P. Ana STR pokretni sto. An|a Babi}. . . B. .5520300001908717 3. Brod. . Gradska pijaca . 8. . . B. . . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . DJA STR. . . . . Svetog Save 76 . . Mitrovi}. Bosanski Brod. Brod.5520000000369536 5. . . Lion SZFR. . . . . .5520260001373764 54.5520270002183762 37. . . . . . Aca STR pokretni sto. . . Tropic DOO. . . V-company DOO Banja Luka. Mladen STR. . . . . Save. . . . . . . V.5520260001583866 38. Mirjana Pavkovi}. . . . . . Ognjenovi}. . B.5520260001214490 46. . . . Ninkovi}. H. . . Ba~i}. . . . . . . [krga. . . . .5520260001380069 58. Sarajevo. . Edin Kantarevi}. . . . . . . Pekara AD. . . . . . . . . . . Leo disko bar. P. Kralja P. . . [kolarac SUR gril. . . . . . . . . . . . . Proing-trade DOO Novi Grad. . . . . . . Petra I Oslobodioca bb . Novi Grad.. . . . . . . Petrovi}a 15 . Klakar donji bb . . . . .5520260001215848 64. . . S. Tuzla. Kulenovi}a bb . . . . . . . . . . . Brod. . . . . Od`ak. . . .5520300001953046 2. . . ]urkovi} B. . Draga Jovanovi}. . . . . . . . Japan exclusive. . . . . . . . . . . .5520260002096220 47. . . . . . .ex. . . . . . . . Branimir Mitrovi}. . B. . . Kara|or|a Petrovi}a 47 . .5520270001457814 38. . . . . . . . . . . . Nada Medi}. .5520270001451606 Poslovnica ALEJA 1. K. Novi Grad. M. Bolago LD DOO B. .5520270000967576 10. . . . . . . . . Benko oil DOO. Erceg. . . . P. . . . Gradska pijaca . Novi Grad. . . . . . . . . . . . Nautilus kafe slasti~arna. . . . . . Brod GIK AD. .5520270001244608 25. . . . . Brod. . Poljavnice bb . . . Robna pijaca Komus . Br~ko. B. . . . . . . . Sirijus DOO. Ra{kovi}a 6 . . . . M M STR pokretni sto. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001462858 52. . . . . . . . . . . . . .5520260001948586 50. . . . . . . . . . . . Novi Grad. . . . Lj. . Petra Ko~i}a bb . . Trg 7. . . . . . . . . . . @eljana STR. Njego{a 55 . . Trafika plus STR. . . . . Gradska tr`nica bb . . . . . . . . 12. . . . . . . . . Miroslav Mari}. . . . . . Brod. . . . . . . . . . . . . . . Karibik SUR picerija. Brod. . . . . . . . . .5520260001585418 43. . . .5520270001243638 46. O. .I. . . . . Brod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270000058104 3. . . . . . . . . . . S. Tropic DOO. . . . . . . . . . . . . . 2009. . . S. . . . . N. . . . . . . . Stanislavka \ur|evi}. . Njego{a 151 . . .5520270001240631 45. . . . . . . Adapter AD B. . . . .5520270001453546 Petak. . Corsa DOO. . . . Brod. . . . . . . Milan Li~ina. . .5520270001249167 7. . . . Aljko buregd`inica SUR. . . . dr J. robna pijaca . . . . . . . . .5520260001219340 62. . . . Miljatovi} Dejan. Milena STR. . . . . Novi Grad. . . . . . Trg Cara Du{ana . . . . B. . . . . . Gornji Agi}i . . . . . . . . . . De Paris kafe bar. . . . .5520260001586776 55. . . . Ceresol DOO Brod. . . Pionirska 5 . . . . . . . . . Gradska pijaca . .5520260001374055 32. . . . Maja SUR.5520260000947255 34. . @eljko Marinkovi}. Brod. . Popaj SUR. . .5520270000967867 23. centar Stadion bb . . Brod. . . . Mile{evi} Snje`ana. . Mlakve bb . . . D.5520270000055776 51. . Gliga pekara. Branka ]opi}a 70 . . . . .5520260001212453 59. . . . . . .5520270001465380 44. Ivica Jeli}. . . . . . . . . . Gradska pijaca . . . . . Autoprevoznik Sveto Vukmanovi}. Novi Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Zoka SZTR.5520260000041469 48.5520260001213326 27. . . . . . . . Vidovdanska bb . . . . Milena Ra{eta. Goran Koki}. . . . Vuji} Zamira. . . . S. vl. .

. . . . . Lopare. . . . . . . . Srpske vojske 12 . I kraji{kog proleter. . . Prnjavor. . . . . Petra Ko~i}a S-45 .5520350002117313 15. . Prnjavor . . . . . . . Milan Simi}. Delta-R DOO @abar Donji . Dunavska 1C . . . Bijeljina. . . . . . . .. . . . 23. . . lok. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .5520300002171684 15.. . . .5520340000980231 6. . K. Radmila Todorovi}. . . Laki SUR kafe-bar. . . . . . . . . . . . Prnjavor. .5520300002048591 13. . . . . . Sa{a Bo`i}. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002024244 18. [ipovo. Branimir Segi}. . . . . .5520300002090883 21. . . . . Ivkovi} DOO. . . . . . . . . . . .5520070001643870 14. . . . Gornji Mujd`i}i . . . Prnjavor.5520310002224112 8. Vojvode Stepe . . . Natalija restoran. . . . .5520370000987359 . Veselinovi}. . Pelagi}evo.5520330001970359 7. Visprom DOO Prnjavor. . . .5520340001816953 19. . . Obudovac bb . . . Miljanovi} B. . . . . . . Posavlje prom DOO [amac. .5520360002178180 Poslovnica BIJELJINA 1. . . . . .5520370001084650 7. . . [amac.5520350002088213 2. Banja Luka. . . . . . . . Kara|or|evi}a bb . . . . . . . Ma~kovac-komerc AD. . Dabi} eksport-import DOO. . . . . . . . . . Vitomir Kosi}. [aba~kih |aka 1 . . . . . . . . Poljometal P. . . . . Svetog Save bb .5520140001803577 2. . Klub K SUR kafe bar. . Sanja Grma{.5520320002304476 6. . \erdan 7. . RP-promet DOO Mrkonji} Grad. . Mrkonji} Grad. . . . [amac. . . . . . . . . . . . . . Pierre Cardin STR. . . . . . R. . . . . . . . . Njego{eva bb . Dami STR. . . . .5520300001889608 24. . . . Ratar AD. . . . . . . . . Savi~i} prom DOO PJ 1 ^elinac. . . . . . Arabeska kafe bar. . . Dubi~ka bb . . . Raskr{}e Nikole Tesle I C . Veselina Masle{e 35520300001994271 26. 2009. . . . . . Restoran Borac SUR. [amac. . . . Pacifik DOO. . Prnjavor. Majke Jevrosime 16 . . . . . . . . . . . . Bijeljina. . . . bataljona . . . Dobra godina DOO. . . . . . . Sloga AD tvor. . . . . . . . . . .5520340001274917 10. . Bjelajce bb . .5520340000263595 20. . . Robert Vuli}. . . . . . .5520370001085620 9. . . . Tiss ZTR. . Osvit {tamparija. Put srpskih branilaca 340 . Bijeljina. . . . Vladike Platona 3. . .5520040002016206 9. . . . [amac. . Put srpskih dobrovoljaca bb . . . .5520310002040394 4. . . Kr{i}-trans DOO Trn. . .5520330002349241 Poslovnica PRNJAVOR 1. Donji Smrti}i . Prnjavor. . . . . . Prehrana komerc DOO. . . . . Ti{ina . . . . . Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . Gunduli}eva 76 . . . . . . . . . . . . . . . Gras DOO. J. . . . . . Vo`d export-import DOO. . 9. . .5520340000261558 15. Stevan Koji}. . Rim komision. . . . . . . Mlini{te . . . . . . . . . .5520350002189287 Poslovnica ^ELINAC 1. . . . Gavrila Principa 20 . . . . . Mrkonji} Grad. . . .5520140002093122 4. . . . . . . . P. . . . .5520070000744777 3. . . . . . . Banja Luka. . Luka. Prnjavor.5520300002109604 20. . . . . .5520350002196077 10. . .5520340002152670 Poslovnica [AMAC 1. . . . . . Razboj bb . . . . . . Banja Luka. . . . .5520320002017550 Poslovnica SRBAC 1. Javni prevoz stvari. . . . Euro domus DOO Prnjavor. Ideal-promet STR. . . . Bora Iki}. . . . . . .5520300001882915 8. . . Milprom PTP. Save bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nikole Tesle 69 . Simi}. . . . . . . Vukovi}. . . . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . Kolor ton ZR. . . . . Dragana Babi}. . . . . . . . . . Trn. . . Gornja Crkvina . . . . . Svetog Save . . . . . Monting projekt DOO Prnjavor. . . Dugopoljka ZZ Srbac. . . . . . . . . . . . GM trade DOO. . . . . ]etojevi}. . . . . . . . Zgonjanin J. . . Arkada SUR . . Tepih centar STR. . . . . . . . . Sibin~i} M. . . ^esma . . . Vuka Karad`i}a bb . . . Petra Velikog 46. . . . . . . Deabo DOO. . . Milo{a Duji}a 39 . . . Rade Vranje{evi} bb . . . . Mala kafana SUR. . . . . . . . . . .5520300002078952 23. Dejan SZR. . . . . Zanatski centar. Lj. . . . Ursula Jaku{. . .5520140001860419 8. . Kula{i bb . . . . Ru`ica Kne`evi}. . . . . Rade Vranje{evi} 17 . . . . Lipi} DOO Lakta{i PJ Trn. .5520310001963667 10. . [amac. . . .5520330002255927 6.5520370001084262 3. Naselje zapad bb . . . . . . . . Bra}a Muli} DOO. . . . . . . . . . . . . Mitaco DOO Trn. . . . G. . . . Njego{eva 27 A 5520300001839362 19. . . . . . . .5520350002126431 7.. . . . . .5520340001760305 13. . . Bijeljina. . . . . . . .5520070001922454 19. . . marta 1 .5520310001928456 7. . . . . . No limit kafe bar. \ukari} DOO Prnjavor. . . . . . . . . . . Dajana STR. . . Aleksandra Kara|or|evi}a . Banja Luka. Mikrocentar DOO Banja Luka. Laze Lazarevi}a bb . . . . . . D. . . Jovana Du~i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5520340000976254 9. . . . Stevana Sin|eli}a bb . . . Mrkonji} Grad. . . OK SZPR. . . . . .5520340000269997 3. . Mira Jovanovi}. . . . Male{ev. . . . . . . . . Srbac. . Sarajevo. . . . . . . . . . Petar Vasiljevi}. . . . .5520340002225129 22. . . .5520070001804987 8. . Njego{eva 3 5520350002094033 13. .5520340001893098 21. . . Glo`i} STR. . . . . . . . . . . . . Slavka Jenji}a 4 . . . Drago D`ombi}.5520310002146706 6. .5520370001095805 6. . . . . . . . . . Generalelektronik. . . Ljilja Eri}. . . . .5520310001857161 Ispostava TRN 1. ^a|avica bb . . . vl. trade DOO. . Desta DOO. . . Orlovo Polje . . . . . . . Zlatar SZTZR. . . . . . . . . . Gracija SUR. Cara Du{ana 161 . . . . . . . .5520340001274723 8. . . . . . Mrkonji} Grad. . Katarina-trade DOO Banja Luka. Mrkonji} Grad. Vida Nje`i}a bb .5520020001980026 25. . .5520340000263304 5. Kralja A. Vladike Platona 3 . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . .5520300001899502 7. . . . . . . . . . Lakta{i . . . . . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 6. . . . Club B-52 coctel SUR. . . . . . . . .Petak. . . . . Vitomir Kosi}. . Lijev~e bb. . . .K. . .5520340000265341 23. . . . Vladike Platona 6 . . . . . . . Nikole Pa{i}a bb . . . . . . .5520340000267087 14. . Skopljak. . . . . Sini{a Milinkovi}. . . . . . . .5520340001275790 24. . . Banja Luka. . . . . . @ivani}. .5520350002162612 9. . . . . . . . . . Prnjavor.5520310002143311 5. Ra{kovi}a 46 . . . . . . . . . Mrkonji} Grad. . . . . . . Mravica bb . . . . . . . . . . lamela 3 . . . . . . . Dositejeva 1 . . . . . . Nata{a Popovi}. Jovana . . . . . Novosadska 43 . . . . . . . . . . . . . Dubi~ka bb . .5520310002146803 12. Magistralni put bb . . . . . garde 137 . . . Poljo`iv DOO. . . . . . Sedmica DOO Prnjavor . Milo{ Tica. Ranko Gli{i}. . . [amac. . . . . Bijeljina. .5520070001922745 18. . Omega-s DOO [amac.5520350002277848 16. . . . . . . . . . . . . . Esperansa butik STR. . . . . Ludomatic DOO. Mome Vidovi}a bb . . . [amac. . . . . 27. . . . Svetog Save bb . . . . .5520070001836221 5. Mrkonji} Grad. . . . . . [amac. vl. . . . . . . DID PTR. . . . Ani} DOO. . . . Agro export import DOO Srbac. . . . . 25.T. Nimeks DOO [ipovo. . . . Prnjavor. . . . . ITMG SZTR. .5520320001933160 3. Banja Luka. . . . . . Trg srpskih boraca 7 . . . . . . . Z. Srbac. Milankovi}a 7 . .5520340001273268 7. Borojevi}. . . Banjalu~ka bb . . Radojke Laki} 33 . . . . . . . M. . Prvomajska 4 . . . . . Mome Vidovi}a bb5520330002292690 5. . . Pionir restoran. . Tica SZR. . .5520340001635078 18. . . . . . . . . . . . . . Prnjavor. . . . . . . . . Livada DOO. . . . . . . obu}e. . . . Kralja A. . . . . . . . . . . . .5520020001806008 11. . Banja Luka. . . . . . . . .5520300001869335 10. . . . Prnjavor. . . Brest DOO. Natron JBJ DOO Razboj. . . KM computers DOO Banja Luka. . Ive Andri}a 48 B . . . . Robna ku}a . . . . [amac. Banja Luka. . . Prnjavor. . . . . . . . . Bijeljina. Cara Du{ana bb . . . . .5520300001942085 11. .5520370001087269 5. .5520340001757589 17. Trg srpskih boraca bb . . . . . . . Big mack SUTR. . . . . .5520340000266214 26.5520350002273289 11. .5520350002120417 4. . . .5520300002072356 Poslovnica MRKONJI] GRAD 1. . . . . . . Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . . Gornja Slatina . [amac. . . . .5520370001092604 8. . . Srbac . . . . . . . Glavi~ice bb . . Srbac. . . .5520320002064886 7.5520340002061878 16. . . . . . . . . .. . .5520350002364663 12. . Svetosavska 16. . I Kara|or|evi}a . . Dugo Polje . . . . . . Naselje Nemanji}a bb . . Gradina Pezer DOO Prnjavor.5520370000278774 2. . Laki} V. . . Cican prom DOO Obudovac. . . . Bambi vemax DOO Trn. . . . . . . .5520340000267281 85/XIX 4.5520300002210290 16. . . . . Srbac. . . . Kara|or|eva bb. . . . . Rada Dodik. . Kiki STR. Senfer group DOO Travnik teh. . Mome Vidovi}a 67 . . . . Vladike Platona 3 . Sla|ana Tovirac. . . . . Bolago DOO Lakta{i. . . . . . B. .. Banja Luka. . . . . . . . . . . . Moja beba TR. . . . . . . . D. . . . . . . . . M. . . . . . .Vedran Stokani}. . . .5520310001877822 3. . . Tik tak TR. . . . .5520150000208460 2. . . . . . . . . . . . Declan computers DOO B. . . . . . . . . Mirsad Kolari}. . . . . . . . . . . Ki}anovi}. . Vuka Karad`i}a 46 . Mileki} D. . . . . . Matije Gupca bb . RWA group DOO Banja Luka. . . . . Prnjavor.5520340000973635 12. [amac. J. Donji [trpci bb . . .5520340000976157 2. . . . . . . . .5520360002176337 2. . . . . . . . . . . . . . Prote Nikole Kosti}a bb . . Nikole Simi}a U~e 16 .5520340001985830 11. . . . . . . . . Tali}-Ra~i}. Srpske dobrov. . . . . Hit products trading co DOO [amac. Prnjavor. . . . Maja STR. Autoprevoznik @eljko Stefanovi}. Glamo~ani . . . . Terra nostra ZZ. [amac. . Prnjavor. . . . . . . . . . . . Trans-ko DOO. Suboti}. . Tatarevi}a 13 . . . . . . Smrti}i 71 b . . . R. . . . .5520310001886552 2. KAD DOO Banja Luka. . . . . Hrva}ani bb . . . . N. . . . . . . . . . Cara Du{ana . Bijeljina. Banja Luka. . . . . . . . Aleja svetog Save 15 . Mango STR. . Miljanovi} SZTUR.5520330001964927 3. Travnik. . . . . . Ohajo diskoteka. Banja Luka. . . Ilija Peji}. .5520370001086978 4. . Pil-prom PPTR. . . . Marko Babi}. Stari Martinac . . . . . . . . Bata STR Markovi} Du{anka. . .5520310001930590 9. . . . Prnjavor. . . . . .5520300002036563 14. . . . Srbac. . . . . Petrovi}. . .5520020001805329 22. .5520300002002322 12. . . Prnjavor. Jezero. . . . . . .rad DOO [amac. . . . . .5520350002089183 17. . . . . . . Rojal kafe bar. . . . . . Prnjavor. . 5520350002096555 6. . . . 1 . . . . . . G. . . . . . . . Bijeljina. . . Suboti~ka 87 .5520320002213587 5. . Vasiljevi} ZR. . april bb . . Herceg Stjepana 2 . . . Zoka STR. Aleja sv. . . V. . . . Kubik SUR.-komerc DOO Mrkonji} Grad. . .5520340001273559 25. . . . Akva gril. . Jovana Du~i}a 72 . . . . .5520020001707844 4. ^elinac.A. Prnjavor. . . Senso med DOO Prnjavor. . . . . . . .5520300001908232 17. . . . . Violeta Markovi}. . . . . . Lambada Suboti} DOO. . G. Milo{a Kondi}a bb . Majke Jugovi}a bb . Jasminka Lovri}. . Mali raj SUR.

. . . . Bijeljina. . .5520370001080479 18. . Tvornica pre~ista~a AD Rogatica. Kotor Varo{. Rafaelo SZR. . . Me{e Selimovi}a bb . . . . . Davor Dragomirovi}. . . . . . . . Kotor Varo{. . . . Nikole Spasojevi}a 26 . . . . . Bijeljina. Bijeljina PC.5520400001486083 14. . . . . . . . . . Euro TV shop STR. . . . . N. . . . .5520400001035033 3. . . . . . . Kondor STR. . . . . . . . . . Samba SUR caffe bar. . . . . . . . . . Ivan Mec. Bijeljina. . .5520370001086784 36. . . Gloria STR cvje}ara. . . . . . . .5520400002252480 29.5520400001038525 20. . . . . . .5520400000998949 22. . Jove Jankovi}a bb . . . Sre}ko Josi}. . . . Primus DOO Bijeljina. . . . . . Nikole Tesle bb . A. . . . . Viva DOO. .5520370001782468 38. . . . . . . . .5520400001048904 28. . Antik SUR kafe bar. .5520370001811956 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . [iprage . . . . . . . . .d. . . . Milenko Plav{i}. . . . . . . Kneza Milo{a 3 . . . . . . .5520400001489575 38. . Kralja Petra I bb . .5520370001098230 30. biro. . . . . . . . . . . . . . . lamela 1 . . . . . . . . . . . . . Trg Milo{a Obili}a bb . .5520400001483367 39. . . . . Bos. . . Sv. . . . . . . . Svetog Save bb . Luksor distribucija DOO. . Derventa. . . . . Svetog Save S-55/27 .5520370000983673 35. . . . . Derventskih oslobodilaca 34 . . . Derventa.5520370001092216 48. . . . . . . Nina STR. Bijeljina. . . . . . . . . Kostre{ 45 . . . . . . . . . . . . \eki} papirna konfekcija DOO Derventa. Peri}. . . Janka Jolovi}a 4 . . Dra`en Mari}. .5520410002205095 Poslovnica UGLJEVIK 1. Cazablanca SUR kafe bar. . . . . . . . . Ivana Gorana Kova~i}a 20 . Bratunac. . . . Gavrila Principa 18 . . . . . . .5520370001676932 41. . Underground N-1 SUR caffe bar. Tanja. . . . . . . . . . . . . Derventa. . . \ukinac DOO Kotor Varo{. . . . . DM-nekretnine agencija Mandi}. . . . . . Kralja Petra I bb . . . . Lu`ani bb . Derventa. . . . . .5520410002173376 4. . . . . . Bratunac. . Bijeljina. . . Stanimir Radoj~i}. .5520370001097357 13. . Kara|oro|eva bb . . . Bijeljina. Derventski Lug br. . Next-company DOO Dvorovi. . Kod Pe|e SUR. . . . . Trgopromet ODP. . .5520400001488217 36.5520400001046479 33. . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001641042 20. Filipa Vi{nji}a 58 . . . . . . . .5520400001047740 Poslovnica BRATUNAC 1. Tehnika ros DOO. . . . . . fotografska radnja P. . . . . . . . . . .5520400000998658 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Derventa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001032705 27. Polje bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bijeljina. . . . . Peri} DOO. . . . . . . .5520370001090373 29. . . Nikoli} S. 9. . . . . . Pavlovac 72 . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . M. . . . . Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400002003190 23. . . . . . . . . . vl.5520370001088045 37. Derventa. . . . . . . . . . . marta 3 .. . Sokolac. . . . . . . . . . Peri}. . Micetan.5520370001091731 14. . . . . Gli{i}. . . . Bijeljina. . Derventskih oslobodilaca . . . . Market-M STR. . . . . . .5520370001097551 22. Derventa. . . Bijeljina. .5520400001931507 30. . . . . . . . . 1. . Derventa. . tezga Stani}. . Bijeljina. . . .5520370001093186 19. . .{.5520380002155869 4. ICN Derventa DOO. . .5520400001045412 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komitska bb .5520400001486374 17. .5520370001088918 49. Garfild SUR. . . . . . . . . . . Stampfl DOO Derventa. . .DD STR. . Radnja 2. . . Trgomont DOO. . . . . . . . . Vakufljanka ZZ Bijeljina. . . .. . . . . . . . .5520370001904397 27. . Baje Stani{i}a 35 .5520370001093089 12. . .5520410002345842 3.5520380002155966 2. . . . . . . . . . . . . . . . Bijeljina. . . . . Bajs-komerc DOO. . . . . Tran{ped-sim DOO Bijeljina. . . . Bijeljina. . Aspresa export DOO Bratunac. . . Ukrina. Krin SZR cvje}ara. Derventskih oslobodilaca . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Tina STR. . . . . . . Komitska bb . . . . . .5520370001697011 26. Derventa. . . . Diana STR. . . PMM DOO. . . Radinka Turkiv. Biskom STR. . . . . . . . . . . . . . Derventa. Derventa. .5520370001084844 31. . . Cartieer SZTR. . Vesna SZR friz. Derventa. . Srpske vojske bb . . . . Vanja SUR kafe bar.5520370001699630 16. . . . . . . . . .M. . . . Derventa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002228235 2.5520400001045315 31.5520380002223478 Poslovnica DERVENTA 1. marta 84 . Raje Ban~i}a 121 . . . .5520090002024303 Hypo Alpe-Adria-bank a. . . Lozni~ka 109 . . Raje Banji~i}a 69 . . Davor STR. . . . . . . . . Svetosavska 10 . . . Banja Luka 1. . . . . . . Derventa. . . Bijeljina. . . . .. Verano motors DOO. . . . Stefana De~anskog 258 . . . . Prve majevi~ke brigade bb . . Derventa. . . . Kafana kod Ilije SUR. . . . . . . . . M. . . . . PC Snajper STR. . . . . Kokorovi}. . . . . M. . Derventa. . . Kralja Petra I bb . Mastped-prom STR. . . . . . . . . . .5520370001809240 Poslovnica LAU[ 1. . . . .5520370000987456 11. . . . . .5520410002298215 5. Bijeljina PC. Derventa. . . . . .5520400001033966 5. . . . . . . . . . . . Derventa. vl.5520370002233033 40. Kerafleks SP. . . . . . .5520370002135936 42. . . . .5520370001099588 15. . Ru`ica SZFR. . Branimir \akovi}. . . . . .5520370002151068 46. . . .5520400001484337 34. . . . Milo{a Crnjanskog bb . . . . . . . . . . . 2009. . . . Peta brzina a. . . .5520370001762971 21. . . . . . . . . . . . . vl. . . . . . .5520400001484434 12. Bosanski Lu`ani bb . . Lala STR. . . . . Stevana Nemanje 26 .. . . . Svetog Save 76 . Boro Dobrilovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa{a . . . Dra`e Mihajlovi}a . . . . . . .. . Milo{a Obili}a 17 . . . . . D & N autolimar SZR. . Sini{a DOO turisti~ka agencija. . . . . . . . Aleksandrovac . . . . Peji~i} DOO Bijeljina. Dositeja Obradovi}a bb . . . . Kod Cileta SUR bife. . . . . . .5520400001488411 32. . Tir{ova 3 . Bijeljina. 9. . . op{ta zemljoradni~ka zadruga. . . . . Njego{eva br. . . . . Derventa. . . . . . . . . . . Savanovi}. . . . . . . . Derventa. . .5520370000270141 45. . .01115014 (01-3921/09-so) . . . Kovanluci . . . Putokaz auto-{kola. . . . . Kalenderovci bb . . . Dragana Bakmaz. . . . . . . . .5520410002179390 6. \enerala Dra`e bb . . . . . . Save bb 5520400000283768 Petak. . Dragica Babi}. Novakovi} promet DOO. . . . . . . . . . Drvo-produkt systems DOO Derventa. . . . . Derventa. . . . . . . . . . . . Anita Budi{a. . .5520400001040659 10. . . . . . . . .5520370001097454 43. . . M. . . . . . . . . . . . . . .5520370001084068 34. Tanja STR Srebro. . . . . . Nevenko Vukovi}. . . 223 . . . . . . . . . . . . . . 1.5520400000997203 6. . . Far commerce DOO Bijeljina. . Rajko. Palma STR cvje}ara. . . Petra Ko~i}a bb . Brankica Mari}. . . King SUR. . . . Radmila Lazi}. . . Kuzmanovi} DOO Derventa. . Banja Luka.5520400001485986 18. . . . . Kostre{ bb . . Srpske vojske 322 . . .XX/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 10. . . Mladena Stojanovi}a bb . D-Dijana DOO Derventa. . Sari}. . . . . .5520400001044151 2. . . Amajlije. . . Sikima auto servis SZR. . . vl. . . . . Derventa. . . . Derventa. . . . . . . . . . . . . Derventa. . . . . . Pavlovi}a put bb . . . . . . . Lj. 27. . . . . . . . Srpske vojske bb . . Grande SZT zlatarska radnja.5520400001481718 21. . .5520400001049680 7. . . . . . . . . . . . . . Crn~a bb . Z. . . 25. . . . . . vl. .5520370002267080 47. . . . Bijeljina. . . . . . . Trg \. . Skuter autoservis SZR. Bijeljina. . . Zera DOO. . . . . . . . . . . . An|a Nikoli}. . Osojci 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Derventa. . Marka Lipovca 165 . . . . . Mir~i}. . . . . . . Save Kova~evi}a 4 . Vujakovi}a 43 . . Filipa Vi{nji}a 133 . . Ostoja Tanasi}. . . . . . Milinvest DOO Ugljevik. . . . . Sekuli} S. Srpske vojske 311 . . . . . . . . . . . Klub Maraton SUR kafe bar Lazi. . . Spasojevi}a 37 . . . . . . . . . . .5520400002290213 37. Daar compani DOO Bijeljina. . . . . . . Jasikova~a 57 . Mica-T STR. Yasmiris stratus DOO Bijeljina PC. . . . . . . . . . . Trg oslobo|enja . . . [aba~kih |aka 1 . . . . . . Bjelo{evi}a Belog 1 . . .5520400001487344 19. . . Amaro SUR. . . . . Milanovi}. . . Bijeljina. . . Alena Petkovi}. . . . . . . Bijeljina PC. Ljiljana Koji}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratunac. Bijeljina. . . . Kralja Petra I . . . Derventskih oslobodilaca SP-34 . Derventski Lug bb . Stevana Nemanje bb5520400000281828 11. . . . . . . . . . . . . Derventa. . . . . . .5520400001043860 13. . . .5520400002164889 40. . . . . . . company DOO Derventa. .5520370001082613 17. . . . Donna-D STR. Dva bora STR. . . . . . . Jevti}. . . . Bijeljina. Autocit DOO Banja Luka. . . . . . . Ana STR. . . . . . . . . . . . . Sajmi{te STR pij. . . 9. Oaza SUR. . . . . sam. . . . . . Bratunac. 27. . Majevi~ka 75 . . . . . .5520400001035615 24. . . Poslovni centar Trgovka . . . Seven DOO Ugljevik. .5520370001093671 44. Derventa. Vranje{. . .5520370002290069 Poslovnica KOTOR VARO[ 1. . . . . . . . . . .5520370001919811 39. Banja Luka. . . . . Stefana De~anskog 189 . . . . . . . .5520430002302579 Poslovnica SOKOLAC 1. . . Igraonica Mortal kombat. . . . . .5520370002033116 33. . . . . . . Voljavica bb . . Ne{o STR. . Petar Markovi}. . . . . .5520380002211547 5. . . . . . . . . . Sekuli} S. .5520370001696623 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. . . vl. Vidas-komerc PP. . . Motike . Zoran Piva{. MMS Risti} DOO Bijeljina. . . Diana Asenti}. . Derventa. . . . . . . . . . . . . .5520400001030474 35. . . . Gavrila Principa. Derventa. . . . Derventa.5520400001482882 26. . . . Vi{nji}a 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . @eljezni~ka 1 . . . . . . . . Lakta{i. Bijeljina. . . . . . maja bb . Derventa. . . . .5520370000983285 24. . Srpske vojske SP 106 . . Save S-55 . . . . . .5520400001048419 25. . . . . . Ru`ica Milo{evi}. . . . . . . . Mi}o knjig. . . .5520400001048710 16. . . . . . Seka ro{tiljnica. . . .01883887 2. . M & R STR. M. . . Sv. . . 4 . . . . . Glavi~ice . . . . Miroslavka. maj . . . . . . Mili}evi}-komerc DOO Bijeljina. . . . . . . Stevana Nemanje bb . . . . . Biljana Legin. Bijeljina. . . . .5520400001039689 8. . Blagoje Sekuli}. . . . . . . . . . . Anja pekara. . .5520370001090761 25. . . . . . . . . Ugljevik. Bijeljina. . . . Kotor Varo{. . . . . . . . M. . Gavrila Principa 17 . Novinska agencija Balkan press. . RK Pobjeda . . .5520200001846933 2. . Novo naselje bb . Obodnik . . . . . . . . . . . . Zorica SZR modni salon. . Pijetlovi}. . . . . . . . . . . . . RGR-geokop DOO Bijeljina. salon. . maja 88 . . . . . . . . . . . . . Bratunac. . . F. Derventa. . . . . . . Miki} S. . Derventa. . . . . . . . . Bijeljina. . Trg kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . . . . Sonja STR i komision Petrovi}. Vukom STR. .5520370001088433 32. Petra Me}ave 14 . . . Trg SUR buregd`inica. . Milja Babi}. . . . . . . . . . Mirjan Popovi}. . . .