P. 1
oglasi_085_lat

oglasi_085_lat

|Views: 1,075|Likes:
Published by slavisa1976

More info:

Published by: slavisa1976 on Aug 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

KONKURSI

Na osnovu ~l. 7. i 11. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 75/04) i ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03), te Odluke o utvr|ivanju uslova, standarda i kriterijuma
za izbor i imenovanje direktora Dru{tva, Nadzorni odbor Komunalnog pre-
duze}a “Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i, 28. avgusta 2009. godine,
r a s pi s uj e
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Komunalnog preduze}a
“Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i
I - Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora
Komunalnog preduze}a “Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i.
II - Opis poslova
Nadle`nost, obaveze i odgovornost direktora Dru{tva utvr|ene su
zakonom i Statutom Dru{tva.
III - Mandat
Direktor Dru{tva imenuje se na period od ~etiri godine, uz mogu}nost
ponovnog izbora.
IV - Op{ti uslovi:
1. da je dr`avljanin BiH - Republike Srpske,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i entitetu,
5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim da obav-
lja poslove direktora Dru{tva, te da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak,
6. da se na njega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH.
V - Posebni uslovi:
1. visoka ili vi{a stru~na sprema, VII ili VI stepen stru~ne spreme,
pravne, ekonomske ili tehni~ke struke,
2. najmanje pet godina radnog iskustva na rukovode}im radnim mje-
stima u struci,
3. poznavanje procesa rada i djelatnosti kojima se ovo ili sli~no dru{tvo
bavi,
4. ponuda kvalitetnog plana i programa rada Dru{tva za mandatni peri-
od.
VI - Sukob interesa
Kandidat ne mo`e da u~estvuje na Konkursu za izbor i imenovanje ako
ima smetnji:
- iz ~lana 5. Zakona o sukobu interesa (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 34/02),
- iz ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 75/04),
- iz ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
VII - Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaz o ispunjava-
nju op{tih i posebnih uslova:
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli,
- potvrdu o radnom iskustvu na rukovode}im radnim mjestima u struci,
- biografiju o kretanju u slu`bi,
- uvjerenje da nisu osu|ivani, odnosno da se protiv njih ne vodi krivi~ni
postupak (ne starije od {est mjeseci),
- ljekarsko uvjerenje,
- plan i program rada Dru{tva.
Za dokaze iz t. 4. i 6. op{tih uslova kandidati dostavljaju pismenu
izjavu, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa.
VIII - Rok za podno{enje prijava
Rok za podno{enje prijava je 20 dana od dana objavljivanja konkursa u
“Slu`benom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Rok se ra~una od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u obzir.
Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol Dru{tva u ul. Kara|or|eva
br. 63, Lakta{i, sa naznakom: Komisiji za izbor i imenovanje direktora.
Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt nakon roka za podno{enje prijava
ne}e se uzeti u razmatranje.
Broj: 292/09 Predsjednik
28. avgusta 2009. godine Nadzornog odbora,
Lakta{i Danica Bartoli}, s.r.
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imeno-
vanjima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
41/03), ~lana 33. Statuta op{tine Novi Grad (“Slu`beni glasnik op{tine Novi
Grad”, br. 11/05 i 2/08), ~l. 3. i 4. Odluke o utvr|ivanju kriterijuma za izbor
i imenovanja organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~
Skup{tina op{tine Novi Grad (“Slu`beni glasnik op{tine Novi Grad”, broj
21/07) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direk-
tora Centra za socijalni rad Novi Grad, broj: 02-022-219/09, od 31. avgusta
2009. godine, Skup{tina op{tine Novi Grad r a s pi s uj e
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
Centra za socijalni rad Novi Grad
I - Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra za
socijalni rad Novi Grad.
Op{ti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i imenovanje propisani su
Odlukom Skup{tine op{tine o utvr|ivanju kriterijuma za izbor i imenovanja
organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~ Skup{tina
op{tine Novi Grad.
II - Op{ti uslovi za izbor i imenovanje su:
- da je dr`avljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u periodu od tri godine
prije objavljivanja javnog konkursa za upra`njenu funkciju,
- da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj
Jugoslaviji (~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH),
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za oba-
vljanje funkcije,
- kandidat ne mo`e obavljati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji
dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sukobu interesa u
institucijama vlasti BiH.
III - Posebni kriterijumi za izbor i imenovanja su:
- da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u stru~nu spremu
(V[S) dru{tvenog smjera,
- da posjeduje najmanje pet godina radnog iskustva,
- da posjeduje stru~ne, organizacione i rukovodne sposobnosti,
- uspje{nost i postignuti rezultati na ranijim poslovima.
IV - Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispu-
njavanju op{tih i posebnih uslova:
- ovjerenu kopiju diplome i li~ne karte,
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, odnosno da se protiv
njih ne vodi krivi~ni postupak i potpisanu i ovjerenu izjavu u vezi sa ~lanom
IX stav 1. Ustava BiH.
V - Postupak izbora, uklju~uju}i i pregled prispjelih prijava na konkurs,
obavljanje intervjua sa kandidatima, utvr|ivanje rang liste, te predlaganje
kandidata za imenovanje u skladu sa utvr|enim kriterijumima izvr{i}e
komisije koje }e imenovati Skup{tina op{tine Novi Grad.
VI - Javni konkurs }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Fokus”. Ako konkurs ne bude objavljen istovre-
meno, rok }e se ra~unati od dana posljednjeg objavljivanja.
VII - Rok za podno{enje prijava na konkurs je 15 dana od dana raspisi-
vanja javnog konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: Op{tina Novi
Grad, ul. Petra Ko~i}a br. 2, sa naznakom: “Komisija za sprovo|enje javnog
konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Novi Grad”.
Broj: 02-052-47/09 Predsjednik
9. septembra 2009. godine Skup{tine op{tine,
Novi Grad Ljiljana Jankovi}, s.r.
Na osnovu ~l. 9. i 10. Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim speci-
jalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (“Slu`beni gla-
snik Republike Srpske”, br. 61/01, 79/02, 2/03 i 53/05), kao i Rje{enja
Ministarstva zdravlja i socijalne za{tite Republike Srpske, broj: 11/04-151-
63-2/09, od 24. avgusta 2009. godine, Zavod za fizikalnu medicinu i reha-
bilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}”, Slatinska 11, Banja Luka, r a s pi s uj e
KONKURS
za izbor kandidata za supspecijalizaciju iz
balneoklimatologije - jedna supspecijalizacija
Uslovi za prijavu na konkurs:
- da je kandidat dr`avljanin BiH,
- zavr{en medicinski fakultet,
- polo`en stru~ni ispit za zvanje doktora medicine,
- specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije,
SLU@BENI GLASNIK
REPUBLIKE SRPSKE
Godina XVIII - Broj 85
Petak, 25. 9. 2009. godine
BANJA LUKA
OGLASNI DIO
- aktivno poznavanje jednog stranog jezika,
- radno iskustvo dvije godine nakon polo`enog specijalisti~kog ispita.
Prednost pri dodjeli supspecijalizacije ima}e kandidati zaposleni u Zavodu
za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}” Banja Luka.
Rok za podno{enje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova konkur-
sa je osam dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog
informisanja, odnosno u listu “Glas Srpske” i u “Slu`benom glasniku
Republike Srpske”.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporu~enom po{tom,
na adresu: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav
Zotovi}” Banja Luka, ulica Slatinska br. 11, sa naznakom: “Prijava na
konkurs za supspecijalizaciju”, ili li~no, putem protokola u Zavodu.
Broj: 2338/09
14. septembra 2009. godine Direktor,
Banja Luka Dr Goran Tali}, s.r.
OBAVJE[TENJA
Hypo Alpe-Adria-bank AD Banja Luka objavljuje spisak nesol-
ventnih klijenata sa 31. avgustom 2009. godine.
1. Pregled ra~una blokiranih od 15 do 30 dana:
Poslovnica BILE]A
1. Dobrovoljci SUR, Kapor N. Bile}a,
Kralja Petra oslobod. bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364415
2. Automeh. radnja SZR Radovanovi
Berkovi}i, Hatelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364609
Poslovnica TREBINJE
1. Proinvest DOO Trebinje, Srpska br. 5 . . . . . . . . . . .5520050002000540
Poslovnica NEVESINJE
1. Miljana TR Ivani{evi} Jovan,
Nevesinje sajbe bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001238847
2. Deni komision, Milo{evi} Zora,
Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060000139546
Poslovnica MODRI^A
1. Keti STR, Grabovac D., Modri~a,
Vuka Karad`i}a 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000149876
Poslovnica TESLI]
1. Feniks SUR kafe bar, Aleksi} Z. Tesli},
Stevana Sin|eli}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080002296146
Poslovnica PALE
1. AD STR Dimovski Mladen, Pale,
D. Jev|evi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001114637
Poslovnica GRADI[KA
1. Primus V[PM Gradi{ka, Vidovdanska bb . . . . . . . .5520140001856151
Poslovnica ZVORNIK
1. Olimpija - s.d. DOO Zvornik, Svetog Save bb . . . .5520200001758178
2. Zvornik KSC JODP Zvornik,
Filipa Kljaji}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001902805
Poslovnica PRIJEDOR
1. Elkom Matija{ DOO, Prijedor, Prvog maja 28 . . . .5520210002076289
2. Flexiblle DOO Prijedor, 1. maja 72 . . . . . . . . . . . . 5520210001425128
Poslovnica FO^A
1. Rio SUR Markovi} @eljko, Fo~a, Jevrejska bb . . . .5520240001870793
2. Knjaz SUR bife, Miju{kovi} Alek, Fo~a,
Vojvode putnika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365008
3. Knjaz br. 2 SUR bife Miju{kovi} Fo~a,
Bra}e Jugovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365105
4. Skandal SUR, vl. Mari} Mladen, Fo~a,
Njego{eva br. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001996893
5. Taksi prevoz Blagojevi} Zoran Fo~a,
Vojvode Putnika 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001952273
6. Kobra SUR Mihajlovi} Radmilo Fo~a,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002006108
Poslovnica BR^KO
1. Sitex JK DOO Br~ko, Dubrave, trz. Arizona hala .5520250000431943
2. RL TR Tursi} Almir, Br~ko distrikt,
Dubrave bb trznica Arizon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001762587
3. Ajdin TR Mehmedovi} Zlata, Br~ko distrikt,
Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001692553
4. Roma-jeans TR Mustafi} Bajro,
Br~ko distrikt, Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001725533
Poslovnica ALEJA
1. Enterijeri Popovi} SR Banja Luka,
Voj. S. Stepanovi}a 266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002073908
Poslovnica BIJELJINA
1. XXL Kameleon STR, Cici} Olivera,
Bijeljina, Marka Miljanova 52 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370000276834
Poslovnica KOTOR VARO[
1. Trend 2 STR [mugovi} Snje`ana,
Kotor Varo{, Cara Du{ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002435423
Poslovnica DERVENTA
1. Petar pan STR butik vl. Tomi}, Derventa,
Njego{eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400002124149
2. Pregled ra~una blokiranih od 30 do 90 dana:
Poslovnica BANJA LUKA
1. Ba~inski SR, Darko Ba~inski, Banja Luka,
Kozarska bb, Lakta{i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002233972
2. Tref SZTR, Vladimir Jovanovi}, Banja Luka,
Zore Kova~evi} 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002376271
3. Catering R DOO Banja Luka, Vladike Platona 6 . .5520020001805426
4. Fontana SZR, Dragana Predojevi},
Banja Luka, Mla|e ]usi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001828318
5. ]ato komerc DOO Banja Luka, Solunska 51 . . . . .5520000000074656
6. ^iv~ija turs DOO Banja Luka,
Jovice Savinovi}a 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001750136
7. Lamma DOO Banja Luka, Kuljani bb . . . . . . . . . . .5520020002161125
8. Salus DOO Banja Luka,
Janka Veselinovi}a 9-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001934145
9. Duvan pres DOO Banja Luka, Jovana Du~i}a 34 . .5520020001977213
10. Master-BL DOO Banja Luka, Koji}a put 4 . . . . . .5520020001826087
11. Mija DOO ^itluk, PJ Banja Luka, Banja Luka,
Branka Popovi}a 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001898934
12. Panter SZR, @eljko \uri}, Banja Luka,
Vojvode Prijezde 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002286255
13. Megafloreks DOO Banja Luka, Pave Radana 23 .5520000000369148
Poslovnica BILE]A
1. Status SUR, D. Stolica, Bile}a,
Kralja Aleksandra 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001363445
2. Dolina STR, Janji} S., Bile}a,
Ravnogorska br. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364512
3. Excluzive SZR, S. Ivani{evi}, Bile}a,
Solunskih dobrovoljaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030002282132
4. Hercegovina prevoz T DOO Bile}a,
Obili}ev vjenac 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000113794
5. Trgoprom AD, Bile}a, Obili}ev vjenac 23 . . . . . . . .5520030000117383
Poslovnica ISTO^NO SARAJEVO
6. BB SUR, Doj~ilo Babalj, Sarajevo,
Trg Vilijema [ekspira 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001342832
7. Soko promet DOO Sokolac,
Milana [arca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001889330
8. Vla{ki SZMUR, Aleksandra Vla{ki,
Trnovo, Trg Sr|ana Kne`evi}a 8 . . . . . . . . . . . . . . .5520040001798926
9. Farmex DOO I. Sarajevo, Vuka Karad`i}a 17 . . . . .5520040000715048
10. Luka zdravlja DOO Kasindo,
Trg Ilid`anske brigade bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001906887
11. Iskop DOO, I. Sarajevo, Topli~ka cesta 97 . . . . . .5520040000121602
12. Gradnja lord DOO, Isto~no Sarajevo,
Nikole Tesle br. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040002281695
Poslovnica TREBINJE
1. Present shop STR, Zoran Kozlica, Trebinje,
Stari Grad br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001172354
2. Trokadero SUR, Radomir [araba, Trebinje,
Darodavalaca krvi br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441141
3. Dunja STR, Novka Vujovi}, Trebinje,
Tina C 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001905092
4. M SZR Oro Milanka, Trebinje,
Trg Luke Petkovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441044
5. Ognji{te SUR Milo{ Pejanovi},
Trebinje, Ognji{te bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050002082408
Poslovnica NEVESINJE
1. Vin TR, Vida Kilibarda, Nevesinje,
Lap~evine bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001236519
2. Aneta TR komision, An|a Vu~i},
Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060001237780
3. Ledy komision, R. Pikula, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001430810
4. Bet shop DOO Nevesinje, Cara Du{ana . . . . . . . . .5520060001432653
5. Sandra TR butik, V. Sko~aji}, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001436048
6. Radmila ZR, @arko Pitignjat, Nevesinje,
Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001938702
7. Gogo auto servis, G. Budali}, Nevesinje,
Put srba sa Neretve 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001234482
8. MD Salon zabave, Dragan Gudelj, Nevesinje,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001431877
Poslovnica MODRI^A
1. Junior STR, An|elko Cviji}, Modri~a,
Svetosavska 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000148421
2. Euro svet TR, Du{ko Popovi}, Modri~a,
Cara Lazara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001892190
3. SMS TR, Ankica Stefanovi}, Modri~a,
Savska 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002403671
4. Bamboocha TR, Halil Du{inovi}, Modri~a,
Arsenija ^arnojevi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001891705
5. Optima AMD Modri~a, Modri~a,
[ama~ki put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001649981
6. Kis DOO Modri~a, Kneza Milo{a bb . . . . . . . . . . .5520070001414465
7. Stranatic DOO Modri~a, Milo{evac bb . . . . . . . . . .5520070000142310
II/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 25. 9. 2009.
8. Delfin ugost. rad., M. ^ebi}, Modri~a,
Jovana Du~i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002175236
9. Gratis samoposluga TR Stevanovo,
Modri~a, Vranja~ki put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001647459
10. Alfa i omega ZTR auto ku}a, Kuz. Modri~a,
Novosadska 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002373310
11. Trans-kom DOO Modri~a, Milo{evac . . . . . . . . . .5520070000149585
12. Kraguljac farma Kraguljac, D. Modri~a,
Gornji Kladari bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002398336
Poslovnica TESLI]
1. Suzy-komerc DOO Tesli}, Cara Du{ana 20 . . . . . .5520080000750936
2. Napoleon DOO Tesli}, Gornji Buleti} . . . . . . . . . . .5520080001607349
3. @ena butik STR, Edina \uri}, Tesli},
Stevana Sin|eli}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001199270
4. Apoteka Kekec Tesli}, Svetog Save bb . . . . . . . . . .5520080001308007
5. Enterijer SZTR, M. Simunovi}, Tesli},
Vojvode Mi{i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080002251235
6. Best SZD, Goran Kova~evi}, Tesli},
Banja Vru}ica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080002256182
7. Transpromet DOO Tesli}, D. Ru`evi} bb . . . . . . . .5520080000751130
8. Transpromet DOO Tesli}, D. Ru`evi}a bb . . . . . . .5520080000751130
9. AS komerc SUR Dujakovi} D. Tesli}, Vitkovci . . .5520080001608125
Poslovnica PALE
1. Mo company DOO Pale, Kara|or|eva bb . . . . . . . .5520090002329659
2. Mig DOO Pale, Jahorinska bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001115995
3. Miva DOO Pale, Srpskih ratnika bb . . . . . . . . . . . .5520090001713321
4. Bojan DOO Pale, Mokro bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090002093270
5. Petroni} DOO Isto~no Sarajevo,
Vu~ija Luka 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001669380
6. Wat SZR, ^edomir Baji}, Pale,
S. J. Vukoti}a 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001543668
Poslovnica KOSTAJNICA
1. Iris cvje}ara, vl. S. Mili}, B. Kostajnica,
Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001558266
2. Nina STD, Ljiljana Zgonjanin, B. Kostajnica,
Tr`nica Marinkovi}, {tand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100002019307
3. B-market STR, vl. S. Beronja,
B. Kostajnica, Ranka [ipke 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001948206
4. Fancy butik STR, Anka Mirkovi},
Ranka [ipke 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001556326
5. Poljo produkt STR, vl. M. Peri},
B. Kostajnica, Vuka Karad`i}a bb . . . . . . . . . . . . . .5520100001552543
6. @ica-trade DOO Bosanska Kostajnica,
Vuka Karad`i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100002374424
7. Agrobilje polj. zadruga Bosanska Kostajnica,
Svetosavska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100002214665
8. Elit kafe bar, Marinkovi} Z., Bosanska Kostajnica,
Trg kralja P. I oslobodioca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100002366179
9. M-M STR, Marin Sr|an, Bosanska Kostajnica,
Petra Pecije 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100002291586
Poslovnica GACKO
1. Ibora TR, Tanja Ivi}, Gacko,
Solunskih dobrovoljaca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520110001405830
2. Rojal UR, Savo Le~i}, Gacko, Njego{eva br. 21 . . .5520110001401659
3. Tepa DOO Gacko, Bogdana Zimonji}a 1 . . . . . . . .5520110001408546
4. Gata~ko polje AD Gacko, Sol. dobrovoljaca 62 . . .5520110000762138
Poslovnica GRADI[KA
1. Ba{tinac komerc DOO Gradi{ka,
Me{e Selimovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001383470
2. Klas STR Nova Topola, Gornji Karajzovci 29 A . .5520140001818321
3. Montenegro-invest DOO Gradi{ka,
Petra Misimovi}a 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001382888
4. Gelux DOO Gradi{ka, Kralja Tvrtka 30 . . . . . . . . .5520140000779742
5. Auto {ampioni DOO Nova Topola, Du{anovo bb . .5520140001925797
Poslovnica LAKTA[I
1. Peri} TR, Miodrag Peri},
Lakta{i, Maglajani bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150002320635
2. Milka zemljoradni~ka zadruga Lakta{i,
Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150000200991
3. Milka - agro DOO Lakta{i, Kara|or|eva 13 . . . . . .5520150001073797
4. Vlana DOO Lakta{i, Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . .5520150001064485
5. Milica STR, Du{ko Milinkovi},
Slatina Ilid`a, Malo Bla{ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001949513
6. Opss TR, @eljko Komljenovi}, Lakta{i,
Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150002339744
7. Cordiaca DOO Trn, Novosadska bb, Trn . . . . . . . . .5520150001710796
8. KS obitex DOO Lakta{i, Kara|or|eva bb . . . . . . . .5520150002079396
Poslovnica DOBOJ
1. Zeleni val auto {kola Doboj,
Kneza Milo{a 36/.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000457992
2. Putnik SUR, Sa{a Arsenovi}, Doboj,
@eljezn. stanica lok. 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001312756
3. Dar STR Doboj, \enerala Dra`e bb . . . . . . . . . . . .5520160001579894
4. It computers DOO Gra~anica, Kori}a han bb . . . . .5520160002118729
5. Apetitos SUR Doboj, Kralja Aleksandra . . . . . . . . .5520160000464297
6. Estetika sam. djelatnost Doboj, Osje~ani bb . . . . . .5520160001577954
Poslovnica VI[EGRAD
1. Taksi prevoznik, ^edo Obradovi}, Vi{egrad,
Gavrila Principa 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001335938
2. Sase mini farma, D. Stevanovi}, Vi{egrad,
Sase bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180002129107
3. Taksi prevoznik M. Markovi}, Vi{egrad,
Carice Milice bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180000217334
4. Flamingo STR, Sne`ana Davidovi}, Vi{egrad,
Trg palih boraca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180002124936
5. Taksi prevoznik Radomir Ad`i}, Vi{egrad,
Cara Lazara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180002003783
Poslovnica KOZARSKA DUBICA
1. Feloni STR, Nada Ignjati},
Kozarska Dubica, Kozarskih junaka . . . . . . . . . . . .5520190002409582
2. ^ibi} kafe gril, @eljko ^ibi},
Kozarska Dubica, Zelena pijaca . . . . . . . . . . . . . . . .5520190001985304
3. Drvenica vulkanizerska radnja,
Kozarska Dubica, Novosadska 17 . . . . . . . . . . . . . .5520190001985498
4. Pri|i bli`e STR, Boro Skrobi},
Kozarska Dubica, Grme~ka 12 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520190002076581
5. Q Lela teh SZR Kopun Ljiljana,
Kozarska Dubica, Svetosavska zan. centar mi. . . . .5520190001976283
Poslovnica ZVORNIK
1. Zone TR, Nata{a Jovanovi}, Zvornik,
Karakaj bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200002087396
2. @abac UR kafe-bar Dyulgerova, Zvornik,
Bra}e Obradovi} 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200002050924
3. Joki} SSR, Aleksa Joki}, Zvornik,
B. Jugovi}a B-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001395107
4. Bo`ur-starting DOO Zvornik, ^au{evac bb . . . . . . .5520200001764483
5. Sport-sportska kladionica, Zvornik,
Sv. Save bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001806581
6. Stakloreza~ka radnja, M. Te{i}, Zvornik,
Kralja Petra bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001028156
7. Bo`ur SZR, Milovan Stanojevi}, Zvornik,
^elopek bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001027186
8. MG elektronik ZTR, M. Glavina, Zvornik,
Vuka Karad`i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001286370
9. Taksista Dragan Maksimovi}, Zvornik . . . . . . . . . .5520200002045589
10. Galileo-1 UR, Rade Jasikovac, Zvornik,
Hotel Drina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001723258
11. Kristal STR, Milena Popadi}, Zvornik,
Bra}e Jugovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001280841
12. Mira UR buregd`inica Sando D.,
Zvornik, Centar 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001883308
13. Invest-gradnja DOO Zvornik, Karakaj bb . . . . . . .5520200001866818
14. Novoteks SZTR, M. Stanojevi}, Zvornik,
Vuka Karad`i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001018165
15. Novoteks-2 TR, M. Stanojevi}, Zvornik,
Vuka Karad`i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001837621
16. SDP BiH regional. odbor Donje P., Zvornik,
Bra}e Jugovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001250286
17. D&H DOO Zvornik, Podrinjska 20 . . . . . . . . . . . .5520200001495114
18. Proti} SZR Miroslav Proti}, Osmaci bb . . . . . . . .5520200001288213
19. Aura frizerski salon [ain M. Zvornik,
Bra}e Jugovi}a lamela B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001998059
Poslovnica PRIJEDOR
1. Gladiator DVD klub, S. Voki}, Prijedor,
Zanatska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002314133
2. Janjo{ DOO Prijedor, Svale bb . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001146544
3. MM autopraona, M. Mar~eti}, Prijedor,
Srpskih velikana 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001515144
4. Gift & print ZR, Savo Plemi}, Prijedor,
Kralja Petra I Oslobodioca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001610689
5. Intercom west DOO Prijedor,
Ugao Usko~ke i Svetosavske . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001694303
6. MM auto-centar Vu~kovi} DOO Prijedor,
Kralja Aleksandra 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001772873
7. Trading-sin DOO Prijedor,
Milo{a Obili}a GS 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001188351
8. Fratello UR kafe bar Prijedor,
Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002016828
9. Sirs UR bife Gra~anin Aleksandar,
Prijedor, Srpski Velika 238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001955427
Poslovnica OBILI]EVO
1. Taksi, Sla|an Vesi}, Banja Luka,
Vojvode Mom~ila br. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520220002366464
Ispostava LTG
1. Tanker {ped DOO Banja Luka,
Ivana Gorana Kova~i}a 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520230002321019
Poslovnica FO^A
1. Tamara DOO Fo~a, Petra Ko~i}a bb . . . . . . . . . . . .5520240002255398
2. Crveni signal A[, R. Pavlovi}, Srbinje,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001200717
Petak, 25. 9. 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 85/III
3. Leganza DOO Fo~a, Branka ]opi}a 19 . . . . . . . . . .5520240001523339
4. Ru`i} STR, Zdravko Ru`i}, Srbinje,
C. Lazara bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001207604
5. Knez SUR restoran, V. Stankovi}, Fo~a,
Cara Lazara bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002167031
6. Adriana STR, Risto Drakul, Srbinje,
Kralja Petra I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001205761
7. Julija SUR, Danka Davidovi}, Fo~a,
Miljevina bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001931806
8. Beni STR Bo`o Elez, Me{e Selimovi}a 2 . . . . . . . .5520240001978463
9. Paolo STR Aleksandar Mali{,
Fo~a, Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002316120
Poslovnica BR^KO
1. Rim TR, Radmila Petrovi}, Br~ko Distrikt,
Dubrave, Tr`nica Arizona KC . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001626011
2. Agro-alfa DOO Br~ko Distrikt,
Pa{ali}a i Bulevar mira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250001909156
3. Poljoapoteka Boki STR, Pelagi}evo,
Pelagi}evo bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002168534
4. Co2 balans DOO Br~ko Distrikt,
Bosne srebrene 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002312094
5. H.A.D.S. DOO Br~ko Distrikt, Dubrave bb,
Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001680719
6. Vojna TR, Vojna Miljkovi}, Br~ko Distrikt,
Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001739986
7. Poljo-oprema SP, M. Paji}, Br~ko Distrikt,
Dubrave bb, Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001734748
8. Tarik SP, Red`ep Pervanovi}, Br~ko Distrikt,
Dubrave bb, Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001737367
9. K&M TR, Mirsad Ibrahimovi},
Br~ko Distrikt, Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001624944
10. Intermont DOO Br~ko Distrikt,
Mihajla Pupina bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002114408
11. Almina SP, Amela Behlulovi}, Br~ko Distrikt,
Dubrave, Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001662968
12. LD Janji} DOO Br~ko Distrikt, Uzunovi}a bb . . .5520250002043113
13. Interdrvo DOO Br~ko Distrikt,
Dr Mehmeda Spahe 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002274361
14. Jedon TR Mila Jakovljevi}, Br~ko Distrikt,
Dubrave bb obj. XII lok 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001728734
Poslovnica NOVI GRAD
1. Hrast SZR, Radovan Umi}evi}, Novi Grad,
M. K. Ruji{ka 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260002294197
2. Mlin na Adi, Zoran Umi}evi}, Novi Grad,
Kej Vojvode Stepe, Ada bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260002059360
3. Trocadero kafe picerija, Braben, Novi Grad,
Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260002022597
4. Sla|a burekd`. rad., Grbi} @., Novi Grad,
K. Petrovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001219437
5. Autoprevoznik Marin @ivko, Novi Grad,
Nade`de Petrovi} 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260002141034
6. G 6 kafe bar Vejnovi} Nada, Novi Grad,
Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260002328147
7. Extra mesnica Grbi} Mile, Novi Grad,
Kara|or|a Petrovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001216333
8. Jaca STR Mr{i} Jadranka, Novi Grad,
Petra Ko~i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260002236773
Poslovnica BOSANSKI BROD
1. Gramex DOO B. Brod, Svetog Save bb . . . . . . . . .5520270001461403
2. Film DVD klub SUR, Kostadinovi},
Bosanski Brod, Majke Jugovi}a 1 . . . . . . . . . . . . . .5520270001466059
3. Milica STR pokretni sto,
B. Brod, Gradska pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001465186
4. Vidi} auto ku}a DOO Bosanski Brod,
Stadionska 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001466932
5. \or|i} auto centar AD B. Brod,
K. Petra I Oslobodioca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001461597
6. Krovomont DOO B. Brod, Svetog Save bb . . . . . . .5520270000057910
7. Vasi} biss DOO B. Brod, V. S. Stepanovi}a bb . . . .5520270001450733
8. Vizo komerc DOO, Bosanski Brod, Svetog Save bb5520270001466641
9. Brod STR vl. Ana Ku{lji}, Bosandki Brod,
Gradska pijaca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270002171152
Poslovnica MRKONJI] GRAD
1. Sikman DOO Mrkonji} Grad, Tranzitni put bb . . . .5520020001664194
2. San motel, Radmila Todorovi},
Mrkonji} Grad, Podorugla bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520310002119546
Poslovnica SRBAC
1. Panensa DOO Srbac, Prijebljezi bb . . . . . . . . . . . . .5520330002203547
2. Ex fitness studio, Zoran Romi},
Srbac, 11. novembra bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520330002255054
3. Milankovi} veterinarska ambulanta,
Srbac, 11. novembra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520330002175708
Poslovnica PRNJAVOR
1. Todi} komerc DOO Prnjavor,
@ivojina Preradovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340001271716
2. Grafomotajica DOO Prnjavor,
Veljke Milankvo}a 7A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340001275208
3. Kompanija Du{ani} DOO Prnjavor,
Magistralni put bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340000977709
Poslovnica [AMAC
1. Restoran Sunce, Zoran Pup~evi}, [amac,
Ti{ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520350002149129
2. Euro petrol DOO [amac, Crkvina bb . . . . . . . . . . .5520070001645907
3. Santos DOO Obudovac ([amac), Obudovac . . . . . .5520070001852032
4. Skandal disko bar, B. Savi}, [amac, Ti{ina bb . . . .5520350002186377
5. Sigma komerc DOO [amac,
Put srp. dobrovoljaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520350002183176
6. Norka zanatska rad., S. Jovi~i}, [amac,
Vuka Karad`i}a 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520350002128274
Poslovnica ^ELINAC
1. Sale STR, Brankica Pavlovi}, ^elinac,
[trbe bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520360002394490
2. Pero @dero Pekoteka SUR Ora{an, ^elinac,
I kraji{kog prolet. batalj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520360002436588
Poslovnica BIJELJINA
1. Arena SUR bife, Predrag Jeli~i},
Bijeljina, Ra~anska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370002060955
2. Anja 2 STR, Rajka \oki},
Bijeljina, Srpske vojske 186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370002053680
3. Penelopa STR, Radmila Baji}, Bijeljina,
Raje Banji~i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370002079288
4. Rosi} SZ elektromeh. rad. Rosi}, Bijeljina,
Kara|or|eva 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370002079676
5. Akvaterm DOO Balatun, Trnjaci . . . . . . . . . . . . . . .5520370001092119
Poslovnica KOTOR VARO[
1. Melem apoteka, Danko @mari}, Kotor Varo{,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002146945
2. Petrokomerc DOO Kotor Varo{,
Svetosavska 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002348123
3. Eurokant DOO Kotor Varo{, Cara Du{ana bb . . . . .5520380002199810
4. Bojan SZR Dragan Pani}, Kotor Varo{,
Kru{evo Brdo bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002189334
Poslovnica DERVENTA
1. Lan zemljorad. zadr. Derventa, V. So~anica . . . . . .5520400002107465
2. Mil-prom STR, S. Miladinovi},
Derventa, D. oslobodilaca SP 1 . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001049777
3. Mil-tehno STR, vl. S. Miladinovi},
Derventa, Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400002147914
4. Tranzit DOO Derventa,
V. Stepe Stepanovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400000997882
5. Faraon SUR kafe bar, vl. A. Novi},
Derventa, Milovana Bjelo{evi}a Belog . . . . . . . . . .5520400002173037
6. Boki SP, Bo`ana Kenjalo, Derventa,
Srpske vojske bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001977679
7. Veselin Masle{a STR Sibincic A. Derventa,
Marije Bursa} SP-70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001486665
8. Triveks STR Milica Trivi~evi}, Derventa,
Ukrina bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001041241
Poslovnica BRATUNAC
1. Pikadili SUR, Slobodan Konti},
Bratunac, Svetog Save bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520410002248842
2. Lela STR, Jelica Jovanovi}, Bratunac,
Vidovdanska 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520410002236038
3. Media 3 DOO Srebrenica, Mar{ala Tita . . . . . . . . .5520410002192097
4. Br~ko fotografska radnja, Bratunac,
Gavrila Principa bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520410002186859
5. Moss STR, Marija Je{i}, Bratunac,
Trg Milo{a Obili}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520410002335366
Poslovnica UGLJEVIK
1. Soba STR, Dragan Stojkovski, Ugljevik,
Zanatski centar pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520420002335705
Poslovnica LAU[
1. Ananas STR, Marina Jorgi}, Banja Luka,
Du{ana Joki}a 4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520430002324792
Poslovnica SOKOLAC
1. Podromanija DOO Sokolac, Podromanija bb . . . . .5520450002368150
2. Toplane AD Sokolac, Sokolac . . . . . . . . . . . . . . . . .5520450002387259
3. Pregled ra~una blokiranih preko 90 dana:
Poslovnica BANJA LUKA
1. Sigma prom. zadruga, Banja Luka,
Vidovdanska 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000558492
2. Ordo DOO, Banja Luka,
Gorana Radulovi}a Bimbe 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000579056
3. Farmo-agent PP, Banja Luka, F. Pre{erna 8 . . . . . . .5520000000564506
4. Optimum DOO, Banja Luka, N. Pa{i}a 45 . . . . . . .5520000000564991
5. Krajinapromet AD, Banja Luka,
M. Stojanovi}a 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000001130
6. Drimex-helass DD, Prnjavor, Ribnjak bb . . . . . . . .5520000000296980
7. Europe group DOO, Omarska, Rudni~ka bb . . . . .5520150000801615
IV/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 25. 9. 2009.
8. Safari-komerc DOO, Banja Luka,
Koste Jari}a 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000585070
9. Jug komerc DOO, Banja Luka,
Bra}e Pi{telji}a 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000009375
10. Laki trade UTP, Te{anj, Jelah bb . . . . . . . . . . . . .5520000000009957
11. Dragon komerc DOO, Banja Luka, P. Radana 32 .5520000000064277
12. Poli prom DOO, Doboj, Sv. Save 1 . . . . . . . . . . .5520000000066217
13. Dinara PTUP, Banja Luka, I. G. Kova~i}a 127 . .5520000000578571
14. PMD-co PTP, Banja Luka, Solunska 79 . . . . . . . .5520000000633182
15. Euro-star DOO, Livno, Gabrijela Juki}a bb . . . . .5520000000336750
16. Karliko DOO Tomislavgrad, Banja Luka,
Mijata Tomi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000336847
17. Krlji} komerc DOO, Banja Luka,
Milovana Hrva}anina bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000069612
18. MC Trgoprom DOO, Trn, Novosadska 12 . . . . . .5520000000326177
19. Meagrakop DOO, Livno, Brina bb . . . . . . . . . . . .5520000000335489
20. Uzdah DOO, Doboj, Srpskih sokolova 1 . . . . . . .5520000000356344
21. Krajina co DOO, Banja Luka, Bra}e Pi{telji}a 1 .5520000000356635
22. Kalifornija NRM DOO, Banja Luka,
Vidovdanska 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000358769
23. Bor-prom DOO, Mrkonji} Grad, Podorugla bb . . .5520000000358963
24. Sani-company DOO, Trn,
Proleterskih brigada bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000359157
25. Maljoti}-komerc DOO, Trn,
Proleterskih brigada bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000359254
26. Mika trend DOO, Banja Luka,
Stefana Prvoven~anog 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000361873
27. Abacus-sistemi DOO, Banja Luka,
Bulevar @. Mi{i}a 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000573236
28. Amibo-trade DOO, ^elinac, ^elinac Gornji bb . . .5520000000589241
29. Dru{tvo Zmijanje, Banja Luka, Rudarska bb . . . .5520000000567416
30. GLM Tisa DOO, Banja Luka, R. [ipke E/ 180 . . .5520000000653552
31. Alka company DOO, Banja Luka, Pave Radana 23 5520000000562857
32. Graovac trade DOO, Trn, Dositejeva 2 . . . . . . . . .5520000000378072
33. PTT Tel-faks DOO, Banja Luka, Dunavska 1C . .5520000000638614
34. Autoservis i dijelovi - BL DOO, Banja Luka,
Vo`dova~ka 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000646374
35. SDS op{t. odbor Banja Luka . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000508731
36. Ma{a SZR, Slobodan Baji}, Banja Luka,
S. Markovi}a - baraka E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000107927
37. King s commerce DOO, Banja Luka,
Knjaza Milo{a 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001533244
38. Lacio kompani DOO, Banja Luka, Dositejeva 2 . .5520020001533050
39. Ces trade DOO, Banja Luka, Vidovdanska 53 . . .5520020001535669
40. Lale trade co DOO, Banja Luka, Vl. Platona 1 . .5520020001537027
41. Real partners DOO, Banja Luka,
K. P. I Kara|or|evi}a 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000361194
42. Bromex DOO, Banja Luka, V. Mla|enovi}a bb . . .5520000000369051
43. IIS Istra`iva~ki i tehnol. centar,
Banja Luka, Petra I Kara|or|evi}a 103 . . . . . . . .5520000000586622
44. Snje`ana STR, vl. Zorica [erval,
Banja Luka, Srpskih branilaca 282 . . . . . . . . . . . . .5520000000368663
45. Most DOO, Banja Luka, Milana Miri}a 4 . . . . . . .5520020001536057
46. Vindi DOO, Banja Luka, Mirka Kova~evi}a 14 . .5520000000089109
47. Port-MK KK, Banja Luka, Drage Mali}a 1 . . . . . .5520020001539355
48. Maxim company DOO, Banja Luka,
B. Popovi}a 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000615625
49. Jedno jedro DOO, Banja Luka, Koji}a put 24 . . . .5520000000655783
50. Mostogradnja DOO, Banja Luka,
Vojvode Mom~ila 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000626780
51. Kompas MS DOO, Banja Luka, K. Jari}a 15 . . . .5520000000322588
52. [ljivar-komerc DOO B. Luka, Bra}e Ma`ar 12 . .5520000000604567
53. Andrew co DOO, Banja Luka, Vase Pelagi}a 15 . .5520000000347032
54. Euro-escargots DOO, Banja Luka, Suboti~ka 3 . .5520150000798608
55. Gao sheng exp-imp. DOO, Banja Luka,
Kara|or|eva 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000349166
56. Kompanija Suba{i} DOO, Banja Luka,
Kralja Petra II 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000007241
57. Sveti Makam boy DOO, ^elinac,
V. Mi{i}a, lamela 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001536251
58. Doma}a radinost, Tomislav Iri}, Banja Luka,
Bukvalek 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000346062
59. Radovi} company LTD DOO, Trn,
Cara Du{ana 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000083968
60. 11. novembar GIP AD, Srbac, Prvomajska bb . . . .5520140000768878
61. Ekvator DOO, Banja Luka, J. Ra{kovi}a 85 . . . . .5520000000576049
62. Fontana kompany DOO, Lakta{i,
Kara|or|eva 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001531304
63. Bor SZR [ipovo, V. Karad`i}a bb . . . . . . . . . . . . .5520020001640235
64. Unicep eksport-import DP, Banja Luka,
Veselina Masle{e 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000551702
65. Zmijanjka ZZ, Banja Luka, Kraji{kih brigada 155 .5520020001536154
66. Malpreh AD Banja Luka, Vidovdanska 53 . . . . . .5520000000384765
67. Keser-komerc DOO, Banja Luka,
Kraji{kih brigada 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000005883
68. Drvoprodukt DOO, [ipovo, G. Mujd`i}i bb . . . . .5520000000079021
69. Hidrat AD, ^elinac, Vidovdanska bb . . . . . . . . . . .5520000000362552
70. Udr. posl. gra|evin. i indus. Banja Luka,
\ure Dani~i}a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000374580
71. Dekorplast SZR, D. Koj~inovi}, Banja Luka,
Jovana Ra{kovi}a 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000380594
72. DMD company DOO, Banja Luka,
V. Mla|enovi}a 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000368275
73. Me|un. komp. CO nar chemttfing, Banja Luka,
Drage Mali}a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000386317
74. Sla|an SOTD KO-297, Banja Luka,
B. Podgornika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000382243
75. DI Trgokomerc DOO, Sitnica, ^a|avica bb . . . . .5520000000342667
76. Danbos DOO, Banja Luka,
Kralja P. I Kara|or|evi}a 103 . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000632988
77. Tanja STR, Jela Milinovi}, Banja Luka,
Kozarska 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000348972
78. Zoki-prom-ex DOO, Lakta{i, Dositejeva 2 - Trn .5520020001645570
79. Nena-prom DOO, Banja Luka, Piskavica 81 . . . .5520000000071649
80. Nimakra DOO, Banja Luka, Cara Du{ana 11/25 . .5520000000616595
81. Exppel DOO, Banja Luka, V. Mla|enovi}a bb . .5520000000604955
82. Nes SR bife, Dosta Gruji}, Banja Luka,
Kara|or|eva 254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000299405
83. Galaktika DOO, Banja Luka, \ure Dani~i}a 10 . .5520000000362358
84. Autoprevoznik Sa{a Koprena, Banja Luka,
B. Ko{~ice 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001632863
85. @upa komerc DOO Banja Luka, Vidovdanska 8 . .5520000000348002
86. Samost. privr. Stanoje Drini}, Banja Luka,
Dr @ivka Nje`i}a 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000333646
87. Drvna galanterija SR - N. Teji}, Banja Luka,
Maksima Gorkog 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000677317
88. Dragana SZR, D. Milinkovi}, Banja Luka,
Todora od Stala}a 10A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001538676
89. Sa-na-ma DOO Banja Luka, B. Solo 6 . . . . . . . . .5520020001642757
90. Italian style DOO Banja Luka, Cara Lazara 42 . . .5520000000355665
91. TDK DOO export-import Srbac,
Ljev~anski Razboj bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000364104
92. Kik-trgo-trans DOO Banja Luka,
D. Komjenovi}a 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000571781
93. Oko SZTR, @ivko Pra{talo, Banja Luka,
Bra}e Ma`ar 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000303964
94. @itoprodukt AD Banja Luka,
Sini{e Mijatovi}a 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000069127
95. Veterinarska stanica AD Banja Luka,
Knjaza Milo{a 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000293488
96. Spektar SZD, R. Je~menica, Banja Luka,
Jovice Savinovi}a 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000372543
97. Reklame Pikaso SOD Blagojevi}, Banja Luka,
V prigradski put 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001630729
98. Din-trade DOO, Banja Luka, Njego{eva 19 . . . . .5520000000000936
99. Kolumbo PP, Banja Luka, Hajduk Veljka 11 . . . .5520000000063986
100. Maks market STR - M. Maksimovi}, Banja Luka,
Petra Velikog 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001753143
101. Rent-a-car exclusiv SR, Beri} D., Banja Luka,
Vidovdanska 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000348293
102. Damis STR K. Varo{, Kova~evi} M., Vojvode R.
Putnika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001536348
103. Aral DOO Banja Luka, Jaroslava Plecitija 17 . . .5520000000358866
104. Inbel AD Banja Luka, Veljka Mla|enovi}a bb . .5520020001649159
105. Palma SUR Banja Luka, B. Podgornika bb . . . . .5520000000387481
106. Na{ dom AD Banja Luka, Gr~ka 4 . . . . . . . . . . .5520000000359545
107. Autoservis - Centar AD Banja Luka,
I. F. Juki}a 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000007726
108. ZZ “15. maj” Kne`evo, ul. Gavrila Principa bb .5520020001786802
109. Makroprom DOO Banja Luka,
Milana Radmana 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000311336
110. Famena DOO Banja Luka, V. Pelagi}a 13 . . . . . .5520000000620572
111. Pharmoline apoteka, Banja Luka,
Stevana Mokranjca 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001538773
112. Koncertna agencija SR Banja Luka,
Jevrejska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000345286
113. “25. novembar” AD ^elinac,
Kralja P. I Kara|or|evi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001718902
114. Palma eksp-imp. DOO Banja Luka,
Potkozarje 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001534602
115. Golden metro DOO Banja Luka,
Milana Stevilovi}a 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000095608
116. Sana promet eksp-imp. DOO Banja Luka,
Save Kova~evi}a 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000341115
117. Agrosan DOO Banja Luka, Dunavska bb . . . . . .5520020001668365
118. Tiliae flos DOO Banja Luka,
Stepe Stepanovi}a 197/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000364977
Petak, 25. 9. 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 85/V
119. Foto studio Kecman Banja Luka,
Karanovac 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000373416
120. Jedinstvo-promet DOO Banja Luka,
K. P. I Kara|or|evi}a 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000643561
121. Agencija Hera SR, Pra{talo Sl., Banja Luka,
Vidovdanska 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000363716
122. Bojana STR, B. Kojadinovi}, Banja Luka,
G. Principa 40 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001642369
123. AMP-komerc DOO Maslovare . . . . . . . . . . . . . .5520020001889913
124. Yugo-ital DOO, B. Luka, Brace Podgornika 37 .5520000000558977
125. Bize DOO, B. Luka, Krfska 64 . . . . . . . . . . . . . .5520000000582645
126. Dagor DOO, Banja Luka,
Bulevar srpske vojske bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000358672
127. Cvje}ar AD, Banja Luka, S. Markovi}a E. . . . . .5520000000505045
128. Grme~ prevoz PP, Banja Luka, Petra Pecije 7 . . .5520000000581190
129. Taksi - Petra{in Vuj~i}, Banja Luka,
Karanovac bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001921729
130. Dado STR - Mirjana Katana, Banja Luka,
Stefana Prvovjen~anog 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001908052
131. Stari Bud`ak SUR,
V. Pe}anac, V. Vitijuka 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001636937
132. Atina trade DOO Banja Luka,
Vojvode Pere Krece 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000316865
133. Astra klub SUR, Lukaji} D., Banja Luka,
Aleja svetog Save 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000310754
134. Da{a STR - Darija \eki}, Banja Luka,
Trive Amelice 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002028526
135. DK Auto parts DOO, Banja Luka, Cetinska 1/2 .5520020001637519
136. God DOO Kotor Varo{, Podbr|e bb . . . . . . . . . .5520020001636258
137. Matine DOO, Trn, Cara Du{ana 40 . . . . . . . . . . .5520000000088042
138. Jankulina komerc DOO, Banja Luka,
Lo`ioni~ka bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000366626
139. BBB DOO [ipovo, Lubovo bb . . . . . . . . . . . . . .5520000000368566
140. Lijev~e trade DOO, Srbac,
Glamo~ani bb, Razboj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000000548
141. @ubor Gozne DOO, ^elinac, [trbe bb . . . . . . . . .5520150001068462
142. Flooring DOO, Banja Luka,
K. P. I Kara|or|evi}a 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000358478
143. Codkey DOO Banja Luka, Cerska bb . . . . . . . . .5520000000380206
144. Tomazovi} DOO Banja Luka, [argovac 163 . . . .5520020001745189
145. Strika DOO Banja Luka, Voj. Sin|eli}a 40 . . . . .5520000000641718
146. Vo`d SUR, Zvezdan Mati}, Banja Luka,
Kara|or|eva 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001665358
147. Ekom-pak DOO Banja Luka . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000615334
148. Dejvi STR - Gordana [kori}, Banja Luka,
Ilije Gara{anina 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001859067
149. Juvena DOO, Banja Luka, Jevrejska 81 . . . . . . .5520000000339272
150. Alumina AD Kne`evo, Rajka Duki}a bb . . . . . . .5520000000088624
151. Kvintex DOO, Banja Luka, Grme~ka 33 . . . . . . .5520000000365462
152. Mikro knjiga DOO, Banja Luka, Lazari~ka 7 . . .5520000000646277
153. Impregnacija - HOLZ DOO, Vitez,
Stjepana Radi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001801255
154. Malta STR - Zora Jovanovi}, Banja Luka,
Mladena Stojanovi}a 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002017468
155. Venecija SUR - Darijo [ari}, Banja Luka,
Save Kova~evi}a 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001936667
156. Heng DA TP eksp.-imp. DOO Banja Luka,
Kara|or|eva 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000386026
157. Rudar DOO, Banja Luka, Vladike Platona 1 . . . .5520020002015819
158. Page international trading DOO,
Banja Luka, Solunska 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000377393
159. DVD klub Spider - Sanja Mati}, Banja Luka,
Aleja svetog Save bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001815320
160. Rover renta car DOO, Banja Luka,
Aleja svetog Save bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001746353
161. Belfan novi AD Banja Luka,
Veljka Mla|enovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001650129
162. Vele{nja DOO, Banja Luka,
Branka Popovi}a 306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000365850
163. Tehni~ka {kola, Banja Luka, \ure Dani~i}a 2A .5520020001839764
164. San pekara SZR, Ne|o Maleti}, ^elinac,
Jovice Vukovi}a 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5520000000705835
165. Eurocoop DOO, Banja Luka, Solunska 43 . . . . .5520000000387190
166. B-sistem DOO, Banja Luka, Simeuna \aka 30 .5520020001738981
167. Braco STR - @eljko Babi}, Banja Luka,
Rade Radi}a 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002017662
168. Slatkom alfa & omega DOO, Banja Luka,
Kara|or|eva 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001969841
169. Vrbas DI AD, Banja Luka, Bra}e Pi{telji}a 4 . . .5520000000558686
170. Modul stil DOO, Banja Luka, Lo`ioni~ka bb . . .5520000000376811
171. Bin STR - Ljiljana \uri}, Banja Luka,
Aleja svetog Save bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002010872
172. Dado STR - Darko Milo{evi}, Banja Luka,
Aleja svetog Save 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001840443
173. Romb SUR - Rada Romani}, Banja Luka,
Drago~aj bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001724431
174. Monako SUR, Mati} @arko, Banja Luka,
Njego{eva 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001665261
175. Tesitoland SUR “Kralj”, Radeti} T., Banja Luka,
Suboti~ka 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001832877
176. Aucris DOO, Banja Luka, Radomira Putnika 13 .5520000000355083
177. Smilji} DOO, Banja Luka, Vidovdanska 2 . . . . .5520000000352755
178. TNT DOO Banja Luka, Jevrejska 1 . . . . . . . . . . .5520020001809597
179. Boska RK trg. AD Banja Luka, Trg Krajine . . . .5520020002158409
180. [ume RS AD Sokolac, JP[ [G,
Kne`evo, Dujka Komljenovi}a bb . . . . . . . . . . . .5520020001898255
181. East-trucks DOO, Banja Luka,
Branka Popovi}a 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001632184
182. Kazablanka DOO, Banja Luka,
Kralja Petra II 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001829191
183. Mirex promet DOO, Banja Luka,
16. kraji{ke NOU brigade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002066439
184. Vetter DOO Banja Luka, Cetinjska 1 . . . . . . . . . .5520020001927743
185. Gavranovi}-impex DOO Srbac, Poveli~ bb . . . . .5520000000348390
186. Royal turs DOO, Banja Luka, Vidovdanska bb . .5520020002224854
187. Studio glamour SZR, Banja Luka,
Novice Cerovi}a 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000350330
188. Medicinska elektronika AD Banja Luka,
Vuka Karad`i}a 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000102010
189. Country DOO Banja Luka, Bronzani Majdan bb 5520020001903105
190. Eurodata DOO Banja Luka,
Vojvode Mom~ila 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000574788
191. Mlin p.r. mljev. `ita, Lakta{i,
Nikole Pa{i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001710948
192. Hobotnica SUR Banja Luka, [argovac bb . . . . . .5520020001539646
193. Tim promex DOO Banja Luka,
Vojvode Prijezde 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001933854
194. Metal AD Banja Luka, Pilanska bb . . . . . . . . . . .5520000000078342
195. Piramida STR Banja Luka,
Srpski Milanovac bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001992054
196. Kiki STR, Brankica Kremenovi}, Banja Luka,
Kara|or|eva 136-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002009126
197. Eurocom exp-imp. DOO Lakta{i,
Aleksandrovac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000341503
198. Sani-pan DOO Banja Luka, Gr~ka 12 . . . . . . . . .5520000000595643
199. Prografica DOO Banja Luka, Lazari~ka 26 . . . . .5520020001709105
200. Dekorplast DOO Banja Luka,
Jovana Ra{kovi}a 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001738205
201. Tijana STR Jovi} Dragoljub, Banja Luka,
Veselina Masle{e bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002077705
202. Stankovi}prom DOO Banja Luka,
Paje Jovanovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001743346
203. Studio SUR, Marinovi} Zlatko,
Banja Luka, Aleja sv. Save 70 . . . . . . . . . . . . . . .5520020002307498
204. Hidrotehna DOO Banja Luka, S. Markovi}a bb .5520000000003070
205. Azuro bife, Jovan Rac, Lakta{i,
Cara Du{ana 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002381897
206. Javni prevoz - Darijo Vidovi}, Banja Luka,
Du{ana Joki}a 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001646540
207. De-amis SUR, Edin Hanki},
Banja Luka, Vojvode Mom~ila 8 . . . . . . . . . . . . .5520020002077802
208. Paji} co DOO Banja Luka, Kara|or|eva 2 . . . . .5520230002022647
209. Banjalu~anka pekoteka, Banja Luka . . . . . . . . . .5520000000662670
210. Ag SUR, Miroslav Marinkovi}, Banja Luka,
Veselina Masle{e bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002353864
211. Ines esperia STR, J. Premasunac, Banja Luka,
Save Kova~evi}a 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002375980
Poslovnica BILE]A
1. Azzaro STR, Bile}a, D. Popadi},
Obili}ev vijenac bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000113988
2. Meteor DOO, Bile}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000711605
3. Dr Dangubi} i dr. DOO, Bile}a, Mosko . . . . . . . . .5520050000730519
4. A SUR, O. Cvijeti}, Bile}a, Poparina strana bb . . . .5520030000116898
5. Nina comm DOO, Bile}a, Dubrave, Lamela bb . . .5520030000118935
6. Tri jablana STR, S. D`eletovi}, Bile}a,
Sitni~ka 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000119032
7. Breza STR, Bile}a, R. Samard`i}, Srpske vojske bb 5520030001360244
8. Grabovica STR, S. ]orlija, Bile}a, Sitni~ka bb . . . .5520030001362766
9. Divin ZZ, Bile}a, Divin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364997
10. Novi put 77 STR, D. Bjelica, Bile}a, Blace . . . . .5520030000117189
11. Deliks STR, H. Tabakovi}, Bile}a,
Peka Pavlovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000113697
12. Kunovac DOO, Bile}a, Jefta Dedijera . . . . . . . . .5520030001361796
13. Kolor DOO, Bile}a, Jovana Bobota 22 . . . . . . . . .5520030000113406
14. Premiks STR, V. Trklja, Bile}a,
Sv. V. Ostro{kog 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001362669
15. Mira SZTR, M. Kure{, Bile}a,
Kralja Aleksandra bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000112048
16. Agro miks DOO Bile}a, Sitni~ka 21 . . . . . . . . . . .5520030000710635
VI/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 25. 9. 2009.
17. Milica SZR, M. Ini}, Bile}a, Mitrovdanska 6 . . .5520030000116316
18. Autoprevoznik Milorad Sari}, Bile}a,
Jefta Dedijera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001671226
19. Toljevina SUR, Sutovi} M., Bile}a,
Nikole Bjelice bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000111951
20. San N STR, Kokotovi}, N. Bile}a,
Kralja Aleksandra bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001361408
21. Jugoprevoz AD Bile}a,
Kralja P. Oslobodioca 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001700423
22. Trifkom DOO Bile}a, Obili}ev vijenac 5 . . . . . . .5520030000116413
23. Grand STR, O. Vujovi}, Bile}a, Srpske vojske . . .5520030000112630
24. Denda promet DOO Bile}a, Podosoje bb . . . . . . .5520030000115346
25. Gard SUR gril, M. Stevanovi}, Bile}a,
K. Aleksandra bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000119129
26. Vasilica SZTR, \. ^ubrilo, Bile}a,
Sitni~ko naselje bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001365773
27. Lovac SUR, Nada [arenac, Bile}a,
Peka Pavlovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001755228
28. Moby STR, vl. Z. Vukoje, Bile}a,
Kralja Aleksandra bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001798878
29. MG Meka gruda DOO Bile}a, Jezerine bb . . . . . .5520030001365191
30. Elle STR, Ljubi{a Antelj, Bile}a,
Obili}ev vijenac bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001679956
31. MD - komerc DOO, Bile}a, Srpske vojske 9 . . . .5520030000710926
32. Targent komerc DOO, Bile}a, Podosoje bb . . . . . .5520030001363833
33. Koriks kommerc DOO, Bile}a, Korita . . . . . . . . .5520030001365482
34. Inkob AD Bile}a, Berkovi}i . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000112533
35. Mond trade DOO Bile}a, Jovana Ra{kovi}a 23 . .5520030000709083
36. Uljarevi} SZR, V. Uljarevi}, Bile}a,
Herceg ustanika 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000116995
37. XL SUR, Tijana Kajtaz, Bile}a,
Obili}ev vijenac 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001932738
38. Fortuna SUR, Dana Dun|erovi}, Bile}a,
Nik{i}ko naselje bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001657840
Poslovnica ISTO^NO SARAJEVO
1. Grujo Vitkovi} - gra|evinski r., Trnovo,
Trnovo bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001138550
2. Dado STR, Bosa Lale, Isto~no Sarajevo,
Zorana Borovine 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001126231
3. Energoin`enjering DOO Energoinvest,
I. Sarajevo, Vuka Karad`i}a 17 . . . . . . . . . . . . . . . .5520040000712235
4. Fopis DOO, I. Sarajevo, V. Karad`i}a bb . . . . . . . .5520040000128586
5. Zlatno zrno ZTR, Vera Divljan, Sarajevo,
Nikole Tesle bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001139811
6. Lane SUR, Dragan Kula{inac, Sarajevo,
Vojvode R. Putnika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001139520
7. Damby SUR, Vanja Sko~o, Sarajevo,
Srpskih palih boraca 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001136513
8. Baltic oil co DOO, Sokolac,
Starine Novaka, Majdani bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001346033
9. Trgoproizvod DOO, Sarajevo,
\. D. D. Mihailovi}a 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001135543
10. Viva SUR, Nemanja Kenji}, Sarajevo,
Mladice bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001353502
11. Rogoj AD, Trnovo, Trnovo bb . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001128365
12. Mostec DOO, Vojkovi}i, Vojkovi}i 357 . . . . . . . .5520040000120244
13. Marketi TP DD Sarajevo,
Branilaca Sarajeva br. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001346324
14. Metaltehna DOO, Sarajevo, V. Karad`i}a 6 . . . . .5520040001357770
15. Ferre SUR, Goran Stani{i}, Sarajevo,
Nikole Te{anovi}a A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001360098
16. Juniverzal DOO, Sarajevo,
V. Stepe Stepanovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001343802
17. Karavan DOO Sokolac,
Cara Lazara 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040000714466
18. Lisina RC PP, Podgrab, Svetlina bb . . . . . . . . . . .5520040000127810
19. Nens company DOO, Sarajevo,
Kasindolskog bataljona 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001351271
20. Dedegs DOO, I. Sarajevo, Bjelopoljska bb . . . . .5520040000129556
21. Autoprevoznik Ekrem Bubregovi}, Osmaci,
Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001354569
22. Coolpack DOO, Sarajevo,
Srpskih palih boraca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001133506
23. King STR, Slobodanka Veselinovi}, Vojkovi}i,
Vojkovi}i br. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001357867
24. Napredak AD I. Sarajevo, Mladi}ko polje bb . . . .5520040000126937
25. Staklo JMM DOO, Fo~a, Vojvode Putnika br. 1 . .5520040001137192
26. Vrelo Bosne SZR, Ranko Boljak, Sarajevo,
Krupac bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001137192
27. Soko stambena zadruga Kasindo,
Kasind. bataljona 100E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040000123154
28. Lokve DOO, Had`i}i, Zovik 8 . . . . . . . . . . . . . . .5520040001131566
29. Gloria SZR, Sanja Popovi}, Sarajevo,
II sarajevske brigade 323 C . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001353211
30. Grbavica stambena zadruga, I. Sarajevo,
Vojvode R. Putnika 124 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040000125870
31. Luke DOO, Pale, Srpskih ratnika 12 . . . . . . . . . .5520040001357188
32. ^olovi} DOO mesna industrija, Sokolac,
Prim~i}i bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040000126840
33. Srpska Ilid`a GZP DOO, Kasindo, Kasindo bb . . .5520040000121311
34. Galeb company DOO Sokolac, Cara Lazara . . . . .5520040000715921
35. Martinel SZUR, Z. Ristovi}, Vojkovi}i,
Srpskih palih boraca 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001129626
36. Sko~o invest DOO I. Sarajevo, Vojkovi}i bb . . . . .5520040001120702
37. Daling DOO I. Sarajevo, Vuka Karad`i}a br. 17 . .5520040001128074
38. Palma SZR, Dragan Vla{ki, Isto~no Sarajevo,
Donji Kotorac bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001356412
39. Duleks SZTR, Ksenija Komlenovi}, Sarajevo,
II sarajevske brigade 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001135446
40. Energogas DOO, I. Sarajevo, Bijelo polje bb . . . .5520040001120605
41. Neno STR, Nenad Mijovi}, Sarajevo,
Kasindo br. 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001351465
42. Delsim p.o. Sokolac, R. Ne{kovi}a bb . . . . . . . . .5520040001358158
43. SM STR, Sreten Grgi}, Sarajevo,
Srpskih vladara 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001667879
44. Danka STR, Milinko Mo~evi}, Sarajevo,
Srpskih palih boraca do 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001655657
45. Foto optika SZTR, N. Tarla}, Sarajevo,
Nikole Tesle bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001139326
46. Sim STR, Bla{ko Joki}, Sarajevo,
Donje Mladice bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001137774
47. Medic DOO Sarajevo, N. Te{anovi}a bb . . . . . . . .5520040001129335
48. Frikos DOO, I. Sarajevo, G. Miljevi}i 2 C . . . . . .5520040001127977
49. Milinvest DOO - PJ Slatki san, Sarajevo,
Grlica 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001136319
50. Autoprevoznik Sretko Macan, Sarajevo,
Trg Ilid`anske brigade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001340310
51. AG commerce DOO Sarajevo, Ravnogorska 191 .5520040001342056
52. Repi}-komerc DOO I. Sarajevo,
V. R. Putnika 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040000120341
53. Lucky DOO Han Pijesak, Novo naselje 29 . . . . . .5520040001126813
54. Unis tvornica kotrljajnih le`aja Sokolac,
M. [arca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040000712623
55. Filipino DOO I. Sarajevo, Vojkovi}i 51 . . . . . . . .5520040000127034
56. IMG kameni DOO Sarajevo, Vuka Karad`i}a 117 5520040001752269
57. Solaks STR, Sandra Kljaji}, I. Sarajevo,
Nikole Tesle bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001128947
58. Petrolinvest ZDP Sarajevo, Vuka Karad`i}a . . . . .5520040001136804
59. AM company DOO I. Sarajevo,
Kasindolskog bataljona 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001351174
60. Joki} DOO Kasindo, Vasilja Gr|i}a bb . . . . . . . . .5520040001872646
61. Autoprevoznik Milinko Vaskovi}, I. Sarajevo,
Donji Kotorac 149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001350204
62. Kruna company DOO Sarajevo,
Cara Lazara 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001764297
63. STR 4 R, Radojka Jovovi}, Isto~no Sarajevo,
Stefana Nemanje do br. 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001937151
64. Italibihcar DOO, Vojkovi}i, Ravnogorska bb . . . .5520040001715021
65. Optom DOO Sarajevo, Vuka Karad`i}a bb . . . . . .5520040001632474
66. Trojka STR, Zoran Pavlovi}, Sarajevo,
Donje Mladice bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001132051
67. Gold SZTR, Dragan Vukmirovi}, Sarajevo,
Mladi}ko polje bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001355151
68. Lezard DOO, I. Sarajevo, M. Obili}a bb . . . . . . . .5520040000122863
69. Olymp 84 DOO, Isto~no Sarajevo,
V. R. Putnika 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001994866
70. Autoprevoznik Predrag Me|o, Sarajevo,
Vojkovi}i br. 222 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001344190
71. Drvostil DOO Isto~no Sarajevo, Gata~ka 28 . . . . .5520040001882831
72. EI elektroin`enjering DOO, Isto~no
Sarajevo, Vuka Karad`i}a 17 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040000124803
73. Frog SUR, Nenad Radovi}, Isto~no Sarajevo,
Srpskih palih boraca 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040002012617
74. Oki DOO, Sarajevo, Radenka Abazovi}a 18 . . . . .5520040001930167
75. Fabrika specijalnih vozila AD
Isto~no Sarajevo, Lukavica - Voj. Stepe bb . . . . . .5520040000120147
76. Kavaz DOO Sarajevo, Donji Kotorac do br. 110 .5520040001830160
77. Tif STR, Tanja Markovi},
Sarajevo, Kasindo 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001131081
78. San Marko SUR, Velimir Bjelica,
Isto~no Sarajevo, Nikole Te{anovi}a bb . . . . . . . . .5520040001924056
79. Dionis SUR, Trnovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040000125579
80. Kiko DOO, I. Sarajevo, Ivani}i 1 . . . . . . . . . . . . .5520040000716503
81. Mardi STR, Mira Aleksi}, Sarajevo,
Trg Ilid`anske brigade bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001632086
82. Macci STR, Vera \ukeli}, I. Sarajevo,
Dra`e Mihajlovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001124485
83. Granzov SZR, G. Granzov,
Sarajevo, Mladi~ko polje bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001139908
Petak, 25. 9. 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 85/VII
84. MKO DOO Sarajevo, Naselje starosjedilaca bb . .5520040001355345
85. Novogradnja DOO, I. Sarajevo,
Topli~ka cesta 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040000715436
86. Sibint DOO Kasindo,
Kasindolskog bataljona bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040002263944
87. Titanic DOO Sarajevo, Aerodromska br. 13 . . . . .5520040001132924
88. Budu}nost AD, Kasindo, Vojvode
Radomira Putnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040000123348
89. NZ group DOO Kasindo, Mladi}ko polje bb . . . .5520040000129071
90. Butik R STR, Kre{talica R., Isto~no Sarajevo,
Nikole Tesle 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001944135
91. Duel DOO Sarajevo, Nikole Tesle 7 . . . . . . . . . . .5520040002054036
92. Srpska ku}a SUR Isto~no Sarajevo,
Kara|or|eva 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001954514
93. Bole SZR elek. servis Bojani}, I. Sarajevo,
Nikole Tesle 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001824534
94. Stari most SUR, [u}ur Ranko, Sarajevo,
Naselje starosjedilaca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001356509
95. Nar-B DOO Sarajevo, Trg Ilid`anske brigade bb .5520040001824049
96. San kafana SUR, @arko Kova~evi}, Sarajevo,
Kasindo br. 40A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001358740
97. Purple CD shop STR, A. [kobo,
Isto~no Sarajevo, Krtelji bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001945881
98. Intima DOO Sarajevo, Svetog Nikole br. 8 . . . . . .5520040001129723
99. Apex DOO Isto~no Sarajevo,
V. Radomira Putnika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001917266
100. Aleksandrija comerc DOO Ilid`a,
V. Radomira Putnika 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001845866
101. Topalovi} DOO I. Sarajevo, Vuka Karad`i}a bb .5520040000120535
102. Lune SZR pekara I. Sarajevo, M. Obili}a 138 . .5520040001120314
103. Drvopromet DOO, Sarajevo, Bjelopoljska 124 . .5520040001688346
104. Trnovo OZZ Trnovo, Trnovskog bataljona bb . . .5520040001793494
105. Dalia SZR, Ranka Dragi~evi}, Isto~no Sarajevo,
Nikole Tesle 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001876914
Poslovnica TREBINJE
1. Vedeta DOO, Posu{je, Meljaku{a bb . . . . . . . . . . .5520050000017375
2. Promaja DOO, Tomislavgrad, Meljaku{a bb . . . . .5520050000017472
3. Pasat DOO, Posu{je, Obilaznica bb . . . . . . . . . . . . .5520050000017666
4. Nino STR, Nikola Vla~i}, Trebinje,
Gornje Police 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050000734787
5. Pankom DOO, Trebinje, Gorica 11 . . . . . . . . . . . . .5520050000726833
6. Luna STR, Mirjana Kova~,
Trebinje, Bile}ki put br. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001173906
7. Novo STR, Novak Petkovi},
Trebinje, Trebinjskih brigada bb . . . . . . . . . . . . . . .5520050001261982
8. Stari Grad SZUR, Ljubica Vujani}, Trebinje,
Stari Grad br. 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001170802
9. Skalin SUR, Trebinje, Du{anka Popovac,
Stari Grad 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001173615
10. Min STR, Zora Popovi}, Trebinje, Dr Levija . . . .5520050001262952
11. Monaliza SZR, Sne`ana Bubalo,
Trebinje, Stari Grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001268384
12. [i{kovi} komerc DOO, Trebinje,
Cvjetni trg br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000942551
13. Vanja STR, Jelenko Butulija, Trebinje,
Stari Grad bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050000018927
14. Peja STR, Trebinje, Pe{ikan Anka,
Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050000733914
15. J S SZR, Biljana \erisilo,
Trebinje, Bile}ki put bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001174391
16. Vo}arcoop DOO, Trebinje, Dubrova~ki put bb . .5520050000720819
17. BIR STR, Trebinje, Bo`idar Bo{kovi},
Ustani~ka br. 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001179144
18. Galija SUR, Risto Deli}, Trebinje, Lo`iona bb . . .5520050001445991
19. Leonardo SZUR, Tatjana Brkovi}, Trebinje,
Stari Grad br. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001173227
20. B&S SUR, Sne`ana Danilovi}, Trebinje,
M. Le~i}a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001171384
21. Goca SUR, Dragana Jerkovi}, Trebinje,
Cara Lazara bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001261497
22. Izometal SZR, P. ^elovi}, Trebinje, Duzi bb . . . . .5520050001261788
23. Leotar {ahovski klub, Trebinje, Svetosavska 6 . . .5520050001268966
24. M.B.M. STR tezga 74, T. [ipovac, Trebinje,
Stjepana Kosa~e br. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001446088
25. Ljubinka AD Ljubinje, Industrijska bb . . . . . . . . .5520050000015920
26. Tehnoart DOO Trebinje, Cara Du{ana br. 1 . . . . . .5520050001177398
27. OZZ STR, Nikolina Radulovi}, Trebinje,
Stari Grad br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001780835
28. CMA DOO Podru`nica Trebinje, Trebinje,
L. Vukalovi}a br. 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001175943
29. Valentino SZR, Vaso [pirto, Trebinje,
Stjepana Kosa~e br. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001751347
30. Ana STR, Zora Kraljevi}, Trebinje,
Kralja Petra Prvog Oslobodioca . . . . . . . . . . . . . . .5520050001179532
31. Proto DOO, Trebinje, Bregovi S /68 6/3 . . . . . . . .5520050000724893
32. Kruna SUR, Maja Cuckovi}, Trebinje,
Jovana Du~i}a br. 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001694602
33. Leotar fudbalski klub Trebinje,
Mokri Dolovi bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001262661
34. Kod Rista SUR, Risto Minov, Trebinje,
Cara Lazara br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001872112
35. Dragana SZR, Dragana Mileusni}, Trebinje,
Tini br. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001177107
36. Time SUR, Milorad Tica,
Trebinje, Nik{i}ki put br. 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001176622
37. Pogodak DOO, Ljubinje, Prebilova~ki put bb . . . .5520050000018733
38. Leonardo STR, @eljko Bijeli}, Trebinje,
Trg slobode bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001852324
39. Gordon trade DOO, Trebinje,
Kralja Petra Oslobodioca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001263922
40. Korlati trade DOO, Trebinje, Starine Novaka bb .5520050001177786
41. Tribunija DOO, Trebinje, V. Ga}inovi}a br. 14 . . .5520050000722080
42. Leotar KK Trebinje,
Kralja Petra I Oslobodioca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050000732265
43. Hercegovka DOO Trebinje, Garibaldija bb . . . . . .5520050000724602
44. Aleksandar STR, Milanka Jankovi},
Trebinje, V. Ga}inovi}a br. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001180017
45. Mivex DOO, Trebinje, Rastoci bb . . . . . . . . . . . . .5520050000731489
46. M.B. company DOO Trebinje, Stari Grad br. 121 .5520050001754742
47. M i M STR, Nada ]uk, Trebinje,
Nik{i}ki put bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001780156
48. Alek DOO Trebinje, Deset skojevaca bb . . . . . . . .5520050001694796
49. Vukalovi} DOO Trebinje, Gu~ina br. 31 . . . . . . . .5520050000725475
50. Rastoci DOO Trebinje, Luke Vukalovi}a br. 10 . .5520050000729064
51. A-4 STR, Zoran Mulina, Trebinje,
Bile}ki put bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001171869
52. M & K trade DOO Trebinje, Nik{i}ki put bb . . . .5520050001177495
53. Neimarstvo AD Trebinje,
Trebinjskih brigada br. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050000717618
54. Bolero SUR, @eljko Gudelj, Trebinje,
Vuka Mi}unovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001174488
55. MM Tini STR, Zoran Ra{evi}, Trebinje,
Naselje Tini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001173518
56. Veterinarska stanica JP Trebinje,
Luke Vukalovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050000721886
57. Ria STR, ]uri} Branislav Trebinje,
Trebinjskih brigada br. 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001817986
58. Ogi STR, Bo{kovi} Tatjana, Trebinje,
Vojvode Luke Petkovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001268190
59. Agro-eko DOO Trebinje, Vinogradi bb . . . . . . . . .5520060001231087
60. Street SUR OR, [ukovi} Vlatko, Trebinje,
Mi}e Ljubibrati}a 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050002067955
61. Limonit DOO Trebinje,
Trebinjskih brigada br. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001442984
62. Komunalac JP, Ljubinje, Svetosavska bb . . . . . . .5520050001444633
63. Ekotec DOO Trebinje, Trebinjskih brigada br. 3 . .5520050001822642
64. Lovac SUR, Vesna ^olovi}, Trebinje, Mosko bb .5520050002150211
65. Etno-ku}a SUR, Sla|an Kne`evi},
Trebinje, Stari Grad br. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001792184
66. Intera DOO Berkovi}i, Donji Brstanik br. 7 . . . . .5520050001905286
Poslovnica NEVESINJE
1. Havana STR, B. Luketa,
Nevesinje, B. Vukovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060000137606
2. MD Salon zabave, Bogdanovi} B., Nevesinje,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001232639
3. Timitex DOO, Nevesinje, Kilavci bb . . . . . . . . . . .5520050000018345
4. Stella rosa kafe bar Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060000139740
5. Grazia TR komision Vaskovi, Nevesinje,
Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001239235
6. Beli, kafe bar, B. Ze~evi}, Nevesinje,
Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001431974
7. Spektar TR, Danilo Pekez, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001238168
8. Golijanin ort. dru{. Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001230893
9. Kod Raka radnja, R. Zubac, Nevesinje, Batkovi}i .5520060001232348
10. Metalo-monta`a ODP, Nevesinje,
O. Ivkovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060000737454
11. Stolarska radnja SZR, Pekez, Nevesinje,
B. @eraji}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001233997
12. Fortuna kafe bar, Vuko, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001433720
13. Autoprevoznik \. Tamind`ija, Nevesinje,
Kilavci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001430325
14. Sidro DOO Nevesinje, Neves. ustanika . . . . . . . . .5520060000737357
15. Damjanac pilana, Nevesinje, [ipa~no bb . . . . . . . .5520060001433041
16. Bisina AD, Nevesinje, Nevesinjska pu{ka bb . . . .5520060000131980
17. Vazdu{na banja AD Nevesinje,
Trg Blagoja Parovi}a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060000137509
VIII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 25. 9. 2009.
18. Prevoz AD Nevesinje, Voj. Petra Samard`i}a . . . .5520060000737260
19. L.L. komision, Lojpur B., Nevesinje, N. ustanika .5520060000133435
20. 28. juni STR, Savi} B., Nevesinje, Kilavci bb . . .5520060000139837
21. Rale vulkanizerska radnja Nevesinje,
M. Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001237586
22. Elektra STR, Kulji} S.,
Nevesinje, Nev. ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001233318
23. Fair play sportska klad. Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001435951
24. Sloboda TR kiosk, Zelenovi} J., Nevesinje,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001435660
25. Paradiso diskoteka, Duka, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060002064414
26. In kolor frizerski salon ZU Nevesinje,
Milo{a Obili}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060000138576
27. Dajana TR, Zubac \., Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001234288
28. Trojka STR Pojuzina PR Nevesinje,
Nemanji}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001234967
29. Mives komision, ^ovilo M., Nevesinje,
B. Vukovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001235064
30. Knez TR, Branko Kne`evi}, Nevesinje,
Obrena Ivkovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001435272
31. Jelena friz. salon, Radovanovi}, Nevesinje,
Milo{a Obili}a 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001931912
32. Cepelin kafe slasti~arna, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001237198
33. Gana TR butik, Zorka Spremo, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001434496
34. Amigo fast food, An|a Grahovac, Nevesinje,
Nemanji}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001435369
35. Silueta butik, Marija Peji~i}, Nevesinje,
Bra}e Vukovi} bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001234773
36. Gvo`|ara TR, @eljka Vu~eti}, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001434302
37. Pasa` komision, Samard`i} S., Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060000136636
38. Barbi TR, Mileva Grahovac, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001236325
39. Cabling DOO Nevesinje, Milo{a Obili}a bb . . . . .5520060001433817
40. Daba DOO Nevesinje, Nevesinjskih ustanika . . . .5520060000738133
41. Kaleni} DOO Nevesinje,
Put Srba sa Neretve br. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001435757
42. Violet TR, Jadranka [ipovac, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001232930
43. Ana butik, Mirjana Vujadinovi}, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001234676
Poslovnica MODRI^A
1. Majna ODP, Modri~a, Kninska 42 . . . . . . . . . . . . .5520070001225218
2. Globax DOO, Modri~a, Svetosavska 5 . . . . . . . . . .5520070000145220
3. Duki comerc DOO, Br~ko, Dejtonska 127 . . . . . . .5520070001228516
4. Mejdan TR, vl. Midhat Orman, Modri~a,
Trebavska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001411555
5. Tinejd`er UR, N. Milinkovi}, Modri~a,
Berlinska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001227740
6. ^isto}a komunalno preduze}e AD, [amac,
Dra`e Mihailovi}a 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001414562
7. Geri} SZR FS, Du{anka Geri}, Modri~a,
Milo{evac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001416308
8. Eurobabb DOO - Andrea kaf. posl. Modri~a,
Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001228419
9. Mali odmor SUR, vl. M. Milinkovi}, Modri~a,
Botajica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001227934
10. Stoji} PP prodavnica br. 3, Modri~a,
Cara Lazara 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001225703
11. Risti} SZR, vl. \or|e Risti}, [amac,
Cara Du{ana 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001682767
12. Aprovet DOO [amac, [kari} 19 . . . . . . . . . . . . . .5520070001228613
13. Bonisimo DOO Modri~a, Trg J. Ra{kovi}a bb . . .5520070000746911
14. Miss UR kafe bar, vl. S. Jerini}, Modri~a,
Milo{evac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001221338
15. Elektro-tehna DOO Modri~a, Kneza Milo{a 5 . . .5520070000744874
16. Sans SUR, vl. Nedo Coci}, Modri~a, Koprivna . .5520070000144347
17. Unix DOO, Batku{a, Batku{a 98 . . . . . . . . . . . . . .5520070001229292
18. @aoka STR, vl. Slavica \uki}, Modri~a,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000145996
19. Fruti ZR, Vukosav Radoja, Modri~a,
Donji Kladari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001414368
20. Paradizo UR disko bar, Jevti}, Modri~a,
Trg Nemanji}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001416502
21. Grodonia SUR, Ilija Stankovi}, Modri~a,
Dobrinja bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001229680
22. Mrki TR, Dragoslav Peji}, Modri~a,
[kugri} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001635334
23. Star trade DOO, [amac, Gornja Crkvina bb . . . . .5520070001723992
24. Cirkular DOO [amac, Obudovac . . . . . . . . . . . . . .5520070001879289
25. Ili} DOO Modri~a, Svetosavska 5 . . . . . . . . . . . . .5520070000149197
26. Hemija AD Modri~a, Majevi~ka 4 . . . . . . . . . . . . .5520070000145317
27. Len-max DOO Modri~a, D. Obradovi}a bb . . . . .5520070001839616
28. Zemlja {ume - Woodland DOO Modri~a,
Koprivna bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001798682
29. SO Modri~a - stru~ne slu`be, Modri~a,
Kneza Milo{a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001667635
30. Soko TR, vl. Biljana Sladoje, Modri~a, Tolisa . . .5520070001643967
31. MD-Oil DOO, Modri~a, D. Obradovi}a bb . . . . . .5520070002077266
32. Profit DOO, Modri~a, Popa Save Bo`i}a 13 . . . . .5520070000147257
33. Hranaprom ZTR, N. Stoji}, Modri~a, Skugri} . . .5520070001220271
34. Grodonija UR, Savo Marjanovi}, Modri~a,
Gornji Kladari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002062134
35. Fantastiko ZR, Nenad Kaku}a, Modri~a,
Vidovdanska 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001229777
36. Okoli} TR, Branka Okoli}, Modri~a,
Berlinska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001227352
37. Mesnica SZR, D`emil Zahirovi}, Od`ak,
Cara Lazara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002056896
38. Bojana trg. radnja, Koji} Lj., Modri~a,
Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002141577
39. Minor DOO, Modri~a, Vidovdanska 66 . . . . . . . . .5520070001415435
40. Gara trejd DOO, Modri~a,
Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001839422
41. Most-komerc DOO, Modri~a,
Riste Miki}i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001860956
42. Izbor STR, \uka Novakovi}, Modri~a,
Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001712740
43. Jovica TR Jovanka Sjeni~i}, Modri~a,
Trg J. Ra{kovi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001647653
44. Cekomprom DOO Modri~a, Svetosavska bb . . . .5520070000742449
45. D.L.S. DOO Modri~a, Svetosavska bb . . . . . . . . .5520070001962418
46. Nova komerc DOO Modri~a,
Dositeja Obradovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002037884
47. Autokomerc TR, Kuzmi} G., Modri~a,
Cara Lazara bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001416405
48. Ronaldo sport DOO Modri~a, Berlinska . . . . . . . .5520070002115387
49. Kompanija Du{ani} DOO Modri~a,
[ama~ki put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001685774
50. Krovoprom ZR, Vasili} Dragan, Modri~a,
Vranjak 520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001411943
51. Mica TR, Stoja Nedi}, Modri~a,
Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001640669
52. Uzor TR, Snje`ana Luki}, Modri~a,
Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001824484
53. Novakovi} S-B DOO Modri~a, Vranjak bb . . . . . .5520070002067178
54. Ino partner DOO Modri~a,
Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001792765
55. Brazilija SZR, vl. Blagojevi} I., [amac,
Crkvina 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001220174
56. Gril Bagrem SUR, vl. Stefanovi},
[amac, Crkvina bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001226673
57. Em-pro-md DOO Modri~a,
Milo{a Crnjanskog bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002025371
58. Amila trg. radnja, Mulahalilovi},
Modri~a, Tarevci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002020715
59. C I M TR, Cviko Jevti}, Modri~a, Garevac . . . . . .5520070001411846
60. Sandi STR, vl. Tihomir Popovi}, Modri~a,
Riste Miki~i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001222308
61. Jankovi} - komerc DOO Modri~a,
Cara Lazara bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001410876
Poslovnica TESLI]
1. Klas OZZ, Tesli}, Svetog Save 186 . . . . . . . . . . . .5520080001302187
2. Goca STR, Mi}o Bubi}, Tesli}, Gornji Buleti} . . . .5520080001193935
3. Ma{instvo AD, Tesli}, Vojvode Mi{i}a bb . . . . . . . .5520080001302381
4. Vreki} br. 1 STR, Mile Vreki},
Tesli}, Blatnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001194420
5. Jeca STR, Tesli}, Kupre{ak Zoran, G. radnja . . . . .5520080001303933
6. Mile-disk STR, Tesli}, \uli} bb . . . . . . . . . . . . . . .5520080001190831
7. Gile STR, vl. Sla|an Luki}, Tesli}, Buleti} . . . . . . .5520080001604439
8. Tel-kop SZD, Goran Medovi}, Tesli},
Hilandarska 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001601238
9. Grotes DOO Tesli}, Vojvode Putnika 31 . . . . . . . .5520080001601626
10. Taksi prevoz, vl. Miro \uri}, Tesli},
Svetog Save 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001603663
11. Agrostil STR, Tesli}, Kara|or|eva 58 . . . . . . . . . .5520080001602014
12. Gile SZR, Sla|an Luki}, Tesli},
Svetog Save 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001605506
13. Me|unarodni in`injerski tim - I, Tesli},
Aleksandra Rajkovi}a ATC . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080000153222
14. Leskova~ki ro{tilj SUR, Aleksi}, Tesli},
Hilandarska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001608513
15. Benko-K STR, Sla|ana Kiti}, Tesli},
Svetog Save bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001193256
16. Sitograf SZTR, Tesli}, Stevana Mokranjca 10 . . .5520080000757435
Petak, 25. 9. 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 85/IX
17. Svabo STR, Tesli}, Gornji Rankovi} . . . . . . . . . . .5520080001197912
18. Korporacija Pani} DOO Tesli}, Cetinjska 4 . . . . .5520080000752682
19. Zemka SUR, vl. Hazema Muratovi},
Doboj Jug, Matuzi}i bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001951311
20. Fabrika obu}e FOT AD, Tesli},
Kraji{ki put bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001304709
21. Kovanu{i} STR Tesli}, T. Kovanu{i},
Ugodnovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001303448
22. Kovanu{i} SUR Tesli}, Ugodnovi} . . . . . . . . . . . .5520080001303545
23. Halko STR, Salko Gari}, Tesli}, Gornji Tesli} . . .5520080001608998
24. Mibeks DOO, Tesli}, Svetog Save 114 . . . . . . . . .5520080001975270
25. Slavuljica-petrol DOO, Tesli},
Donji Ru`evi} bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001602887
26. Sitograf DOO, Tesli}, Stevana Mokranjca 10 . . . .5520080001309268
27. Dial fabrika dijamantskog alata Tesli},
Vojvode Mi{i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001310044
28. Devi} STR Zoran Devi}, Tesli}, Mladikovine . . . .5520080001305485
29. Mera DOO, Tesli}, Srpske tesli}ke brigade bb . . .5520080001608028
30. Bubi STR, Sla|ana Kova~evi}, Tesli},
Stevana Sin|eli}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001609968
31. Mini market STR, Dujakovi} J., Tesli},
Jefte Vukovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080000158751
32. Aksenija SZR friz. salon, Tesli}, Hilandarska . . . .5520080001609386
33. Meli STR, Samira Kurtovi}, Tesli},
Kraji{ka bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001607252
34. Marsel SUR kafe bar Tesli}, Sv. Save bb . . . . . . .5520080001609774
35. Kooperativa AD Tesli}, J. Ra{kovi}a 15 . . . . . . . .5520080000748608
36. Kerakol SZD, Drago Vukovi}, Tesli},
Kralja Petra I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080002317583
37. Ambala`a SZR Tesli}, Raj{eva bb . . . . . . . . . . . . .5520080001600656
38. Razvoj komerc DOO Tesli}, Blatnica . . . . . . . . . .5520080001304030
39. Klasik SUR, Slavica [u{kovi}, Tesli},
Vojvode Stepe 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001193644
40. Estrada SUR, Dra{ko Bori}, Tesli},
Cara Lazara bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080002325731
41. SUR 29 bife, Dra{ko Bori}, Tesli},
Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080002325828
42. Duvan SZTR, vl. Zora Lazi}, Tesli}, S. Save bb . .5520080001305388
43. Neven STR Tesli}, Donja Vru}ica . . . . . . . . . . . . .5520080001304321
44. Taksi, Stojan Kuzmanovi}, Tesli}, Kuzmani . . . . .5520080002391012
45. Bari}i STR, D`evada Kurtovi}, Tesli},
Bari}i bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001994670
46. Duji} DOO Tesli}, Hilandarska bb . . . . . . . . . . . .5520080001608222
47. Kod Boce STR, Bogoljub Mi{i}, Tesli},
M. Gavrilovi}a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001300538
Poslovnica PALE
1. Triling DOO, Pale, D. Jev|evi}a 7 . . . . . . . . . . . . .5520090000161321
2. Mercel DOO, Pale, Trebevi}ka bb . . . . . . . . . . . . . .5520090000758744
3. Branes trg. na malo, Teletina, Sokolac,
Gruje Novakovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001110272
4. Jelena STR, Radmila Suboti}, Pale,
M. Simovi}a 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001105228
5. Unipak demining DOO, Pale, Jahorina bb . . . . . . .5520090000161709
6. Proma DOO, Pale, Romanijska 68 . . . . . . . . . . . . .5520090000170051
7. Autoprevoznik ^angalovi} V., Pale, Kriva~e bb . . .5520090001106489
8. Ivana STR, Nada Hr{um, Pale, D. Jev|evi}a bb . . .5520090000167820
9. Caldera DOO, Sarajevo, Hanlovska 1 . . . . . . . . . .5520090001541631
10. Fito-studio DOO, Pale, Gavrila Principa 14 . . . . .5520090001114540
11. Metropolis SUR, B. Koprivica,
Pale, Omladinska 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001116480
12. Terra product co DOO, Pale, G. Pale - Silos bb . .5520090000759908
13. Manco DOO, Pale, Sumbulovac . . . . . . . . . . . . . .5520090001115025
14. Marko SUR, Vida Milinkovi}, Pale,
Serdara Vukoti}a 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001112697
15. Nin-market STR, M. Simovi}, Pale,
Milana Simovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001118517
16. DD STR, Janja Simatovi}, Pale, Tr`ni centar . . . .5520090001109884
17. Boska DOO, Pale, @eljezni~ka 53 . . . . . . . . . . . . .5520090001113279
18. Unipak demining DOO, Pale, Jahorina bb . . . . . .5520090001113085
19. Savana DOO, Pale, Srpskih ratnika . . . . . . . . . . .5520090001101542
20. IB trejd DOO, Pale, Jela{je bb . . . . . . . . . . . . . . .5520090001738056
21. Promiro DOO, Pale, Kninska 21 . . . . . . . . . . . . .5520090001683833
22. Ars DOO, Pale, Bulozi bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090000161418
23. Dana trade-ZD DOO, Pale, D. Jev|evi}a 15 . . . . .5520090000164328
24. Masiv produkt swed DOO, Pale, Rogou{i}i . . . . .5520090001119972
25. Consseco colours DOO, Pale, Mag. put . . . . . . . .5520090000162582
26. Orbital DOO Pale, Magistralni put bb . . . . . . . . . .5520040001129432
27. IMK-Kenji} DOO, Pale, Ljubogo{ta bb . . . . . . . .5520090000168596
28. [eki SZR, vulkanizer M. Jak{i}, Pale,
Magistralni put bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001115122
29. Igman DOO pred. za usluge, Pale,
Milana Simovi}a 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090000168887
30. Patent invest DOO Pale, Njego{eva 1 . . . . . . . . . .5520090001108138
31. Martom STR, Tomo Marinkovi}, Pale,
Trifka Grabe`a 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001114249
32. Simek DOO Pale, Podvitez bb . . . . . . . . . . . . . . . .5520090000759132
33. Ananas DOO Pale, Jahorinski potok . . . . . . . . . . .5520090001113667
34. Kruna SUR, Goran Samard`ija, Pale,
S. J. Vukoti}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001542407
35. Tehnoinspekt DOO Pale, Magist. put bb . . . . . . . .5520090001106392
36. Mljekara DOO Sokolac, Cara Lazara 10 . . . . . . . .5520090001118614
37. Bambi-shop STR, O. Kova~evi},
Pale, Njego{eva 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001116092
38. Advokatska kancelarija, Samojko, Sokolac,
Glasina~ka bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001541243
39. Autoprevoznik, Nikola Para|ina,
Pale, Mokro bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001684803
40. Compani Vu~eti} DOO Pale, Jahorina bb . . . . . . .5520090001542989
41. City SUR dancing bar, Pale,
Zanatski centar Koran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001540370
42. Lipov hlad STR, Kosmajac R., Pale, Hre{a bb . . .5520090000167432
43. Simke komerc DOO Pale, Univerzitetska 20 . . . .5520090001841361
44. Bife Semafor SUR, Rajko Joki}, Pale,
Gavrila Principa br. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001547257
45. Tri D STR, Dragan Simani}, Pale,
Dobrosava Jev|evi}a 0-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001768417
46. Nova pekara SZPR, Ognjen Nikoli},
Pale, Silos bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001545608
47. Me-de-com DOO Pale, D. Jev|evi}a 0-5 . . . . . . . .5520090001115219
48. Ce DOO Pale, Srpskih ratnika . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001118323
49. Famos fabrika Koran AD Pale,
Magistralni put bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001543959
50. Roko baroko DOO Pale, S. Janka Vukoti}a 39 . . .5520090001109690
51. Skala SUR, Radivoje Gluhovi},
Pale, Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090002120721
52. Sloga SR Pale, Brezovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001659777
53. Bobis DOO, Pale, ]emanovi}i bb . . . . . . . . . . . . .5520090001804016
54. MTN-komerc DOO, Pale, S. J. Vukoti}a . . . . . . . 5520090001107168
55. Majn trans DOO, Pale, G. Principa 24 . . . . . . . . .5520090001109981
56. Romanijska koliba SUR kr~ma,
Mokro, Mokro bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090002121788
57. Dir. za obnovu izg. grada I. S., Pale,
Jahorinska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001101833
58. Ras DOO Pale, S. ratnika 51 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001105907
59. Don SUR, Vladimir Radovi}, Pale,
Ive Andri}a 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090002177175
60. Alpina DOO Pale, Ljubogo{ta . . . . . . . . . . . . . . . .5520090002031966
61. Talant DOO, Rogatica, R. Ne{kovi}a bb . . . . . . . 5520090001540467
62. Vla~ed DOO Pale, Kninska bb . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001103288
63. Vla~ed-M DOO Pale, Kninska bb . . . . . . . . . . . . .5520090001646391
64. Gavrilovi} plus SZMR, Pale,
Srpskih ratnika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001546093
65. Korona SZR, Stanislav Koroman, Pale,
Podgrab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001107265
66. Bjela{nica AD DI Pale, Podgrab bb . . . . . . . . . . . .5520090000166753
67. Senta DOO Pale, Srpskih ratnika 111 . . . . . . . . . .5520090001909843
68. Vi{nja STR Branka Petri~evi}, Pale,
Mokro bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001870267
69. Print PP Pale, Mokro 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090000758065
70. Viki SUR, Lazarevi} Milada, Pale,
Han Derventa bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001543862
71. BMV zicer DOO Pale, Sarajevo, Hre{a bb . . . . . .5520090001654733
72. Divko DOO Pale, Srpskih ratnika bb . . . . . . . . . . .5520090000163843
73. Diskont STR, Puni{a Purkovi}, Pale,
Srpskih ratnika 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001767738
74. Koliba STR, Lj. \okanovi},
Pale, Trebevi}ka bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001117353
75. Glamour samost. trg. radnja, Sokolac,
Danila \oki}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090002225675
76. Projekt mont DOO Pale, Pere Kosori}a 37 . . . . . .5520090001665597
77. Kr~mica SUR, Tarahija Refik, Pale,
Obu}ine bara 14, Jahorina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001549973
78. Inferno-video igre, Pale, D. Jev|evi}a bb . . . . . . .5520090001119584
79. Drvni centar Maestro SZTR, Pale, Rep~a bb . . . .5520090001546869
80. Bambino STR, Milosava Kova~, Pale,
D. Jev|evi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001540176
81. Marko DOO Pale, Vrhpra~a bb . . . . . . . . . . . . . . .5520090001653181
82. Jahorinska voda DOO Podgrab,
Podgrab, Pale bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090002172519
83. Blic SZR, V. Gavrilovi},
Pale, Nikole Tesle 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001972214
Poslovnica KOSTAJNICA
1. Kata-komerc DOO, Kostajnica, Grdanovac 13 . . . .5520100000176113
2. Budu}nost ZZ, B. Kostajnica, Ustani~ka 21 . . . . . .5520100000176986
3. Koka-produkt DOO, B. Kostajnica, R. [ipke 19 . . .5520100000761508
4. Sjever komerc DOO, Kozarska Dubica,
Sjeverovci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001550797
X/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 25. 9. 2009.
5. D&A net STR, vl. A. Be}irevi},
K. Dubica, Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100000176792
6. Zdravka STD, Zdravka Resan, B. Kostajnica,
Tr`nica Marinkovi} 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001550215
7. Lazar STD, Milada Zrni}, Kostajnica,
Trg K.P. I Oslobodioca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001554580
8. Prom tex SPUR, S. Kostadinovi}, B. Kostajnica,
Grdanovac bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001552252
9. Poljoprivreda AD Kozarska Dubica, Drakseni} . . .5520100000177277
10. Ex cop DOO B. Kostajnica, Ranka [ipke 17 . . . .5520100000178538
11. Frizer za mu{karce, vl. M. Glu{ica,
B. Kostajnica, Svetosavska 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001555647
12. Cviji} STR, vl. Ljubica Cviji}, B. Kostajnica,
Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100000179993
13. Etnos pansion, vl. Pava Vasi}, B. Kostajnica,
Ranka [ipke 47B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001550118
14. Bambi STR, Boja Drlja~a, B. Kostajnica,
Branka ]opi}a 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001556229
15. Venera kafe bar, vl. Mirko Prpi},
B. Kostajnica, Ustani~ka 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001558072
16. Langolo SUR, Vesna ^ibi}, B. Kostajnica,
Kralja Petra I Oslobodioca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100000177956
17. “Stela” cvje}ara, M. Pilipovi},
Bosanska Kostajnica, Mladena Stojanovi}a bb . . .5520100002224268
18. Zeus STR, vl. Sa{a Marjanovi},
Bosanska Kostajnica, Mladena Stojanovi}a 10 . . .5520100002056264
19. Agarevi} STR, Rabija Agarevi},
B. Kostajnica, Svetosavska 90 . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001984678
20. MDB agencija, vl. Mara Bilbija, Kozarska Dubica,
Miroslava Anti}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100000177859
21. Do{en STR, vl. @eljko Do{en,
Bosanska Kostajnica, Ranka [ipke 2 . . . . . . . . . . .5520100002035021
22. Jovana STD, Vera Milankovi},
Kostajnica, Tr`nica Marinkovi} . . . . . . . . . . . . . . .5520100001551185
23. NDSS elektroterm STR, Kostajnica,
Ranka [ipke 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001555259
24. Cafe-Marshall, Slavi{a Bjelajac,
Bosanska Kostajnica, ul. Ranka [ipke . . . . . . . . . .5520100002201182
25. Ivona STR, vl. Mirjana Boromisa,
Bosanska Kostajnica, Svetosavska bb . . . . . . . . . . .5520100002169075
26. Strigova DOO B. Kostajnica, B. ]opi}a bb . . . . .5520100001553319
27. Gril Jole SUR, vl. D`. Bajri}, B. Kostajnica,
Svetosavska 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100000179605
28. Ja{arevi} STR, Ermina Ja{arevi},
Bosanska Kostajnica, Svetosavska 72 . . . . . . . . . . .5520100001553125
29. Jami komerc STR, D. Ignjatovi}, Kostajnica,
Svetosavska 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001554386
30. Prom tex STR, B. Kostadinovi},
B. Kostajnica, Grdanovac bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100000178829
31. Rojal kafe bar, Marin Borojevi},
Bosanska Kostajnica, Ranka [ipke 1 . . . . . . . . . . .5520100002266948
Poslovnica GACKO
1. MG ZUR, Goran Savi}, Gacko, Nemanjina 25 . . .5520110000764660
2. Sofi No 3 TR, Milimir Zuk,
Gacko, 18 HLPB-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520110000188480
3. Ana friz. salon, A. [upljeglav,
Solunskih dobrovoljaca br. 17 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520110000186443
4. Mozaik STR, Jelena Ron~evi},
Gacko, Solunskih dobrovoljaca bb . . . . . . . . . . . . .5520110000184406
5. Med-farm apoteka, Medan Veri},
Gacko, Sol. dobrovoljaca 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520110000186152
6. Sanela TR Gacko, Sanela ^e~ez,
Solunskih dobrovoljaca 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520110001402823
7. Soko-imko AD Gacko, Gra~anica bb . . . . . . . . . . . .5520110000762817
8. Star{ped DOO Gacko, Stojana Kova~evi}a 21 . . . .5520110000180138
9. Taksi prevoz Dragan @arkovi}, Gacko,
Stojana Kova~evi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520110001404472
10. Autoprevoznik Budimir Zelenovi}, Gacko,
Miholja~e bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520110000188577
11. Fair play sportska klad. Gacko,
Sol. dobrovoljaca 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520110001405539
12. Foto studio Draga ZR, Radovanov, Gacko,
Nemanjina 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520110001400980
13. Planinsko dobro AD Gacko, Nemanjina 11 . . . . . .5520110000762041
14. Transport in`injering DOO, Gacko,
Miholja~e bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520110001405345
15. Pikolo SUR, Kostadin Su{i}, Gacko,
Solunskih dobrovoljaca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520110000764466
16. MV soko mont DOO Gacko, Gra~anica bb . . . . . .5520110000186540
17. DD TR, Mioljka Pu{ara, Gacko,
Save Vladisavljevi}a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520110000185473
18. Maja UR buregd`inica, Mavrak D., Gacko,
Bogdana Zimonji}a 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520110000189935
Poslovnica DRINI]
1. Boja no}i snek bar, D. Banjac, Drini},
Centar bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520120001052022
2. Egelja pilana SZR, D. Egelja, Drini},
Drini} bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520120001051440
3. Drini} usl. {umsko priv. pred. Drini},
Drini} bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000317932
4. Ba}o{ped PP B. Luka, PJ Drini}, Drini} . . . . . . . . .5520120001055126
5. Boki STR, Boris Grubi{a, Drini} . . . . . . . . . . . . . . .5520120001050664
6. Mi}o-promet DOO Drini}, Drini} bb . . . . . . . . . . .5520120001053477
7. Geodetski servis J & R Kozoma., Drini}, Banjci . .5520120001055708
8. Bos-lat comerc DOO, Drini}, Bunara bb . . . . . . . . .5520120001050179
9. Interking DOO Drvar, Banijski put 14 . . . . . . . . . .5520120001057939
10. Grme~-progres DOO Drini}-Petro, Drini} bb . . . .5520120001057260
Poslovnica GRADI[KA
1. Itris DP, Srbac, 11. novembra . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140000765580
2. “Mladen Stojanovi}” PIK MDP, Nova Topola . . . .5520140000765871
3. Gamateks PPP, Gradi{ka, B. Kidri~a 1 . . . . . . . . . .5520140000769945
4. Feralex DOO, Gradi{ka, Brestov~ina bb . . . . . . . .5520140000773728
5. Metalik benz DOO Gradi{ka,
Banjalu~ka cesta bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140000194250
6. To{i} DOO, Nova Topola, Elezagi}i bb . . . . . . . . . .5520140000780615
7. Feraleks promet DOO, Gradi{ka,
Brestov~ina bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001163571
8. Zlatno zrno PTP DOO, Gradi{ka,
Potkozarska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140000190273
9. Simeks PPPUP, Gradi{ka, Kosovke djevojke 12 . . .5520140000778190
10. Srma DOO, Srbac, Kladari bb . . . . . . . . . . . . . . . .5520140000775862
11. Mari}-Raca GTUP, Gradi{ka, P. Mrkonji}a 1 . . . .5520140001387641
12. Ru`a SR, Gradi{ka, Brestov~ina . . . . . . . . . . . . . .5520140000198324
13. Bo`ur - riblji restoran, Gradi{ka,
^ede Kova~evi}a 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001165026
14. Holland-line STR, Gradi{ka, Zan. centar,
Danilo Borkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001380560
15. Trans-promet DOO, Nova Topola,
Nova Topola bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001169003
16. @ivinoprodukt AD, Srbac, Poveli~ bb . . . . . . . . . .5520140001170070
17. Levita AD, Gradi{ka, Urije . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140000195414
18. Crveni signal AD, Gradi{ka,
Kozarskih ustanika 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001697265
19. Jeca ro{tiljnica, Gradi{ka, Skendera
Kulenovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001653421
20. Dionis DOO Gradi{ka, ^atrnja bb . . . . . . . . . . . . .5520140001161243
21. Zora STR, Zlatko Gaji}, Gradi{ka,
Trg svetog Save bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001389581
22. Metaksa SUR, Branislav Gvozden,
Laminci, Sre|ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001683685
23. Alfa-internacional DOO Gradi{ka, Savska bb . . . .5520140001380948
24. Rafaelo trade DOO Gradi{ka, Vidovdanska bb . . .5520140001163280
25. Masterpoint DOO Gradi{ka, Brestov~ina bb . . . . .5520140001381142
26. Svetx-komerc DOO Gradi{ka,
Kozarskih brigada 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001760509
27. Prodex ZZ, Rogolji, Nova Topola, Rogolji 22 . . .5520140000190370
28. Fons ZZ Gradi{ka, Brestov~ina bb . . . . . . . . . . . .5520140000775765
29. Silco DOO Nova Topola, Nova Topola bb . . . . . .5520140001389872
30. Mihalenko DOO Gradi{ka,
Edvarda Kardelja 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140000770527
31. Calcio SUR, vl. Tihomir ^oli}, Gradi{ka,
Mitropolita G. Nikolajevi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001961687
32. Prehrana AD Gradi{ka, Urije bb . . . . . . . . . . . . . .5520140001887482
33. Tezga na pijaci XL-10, Kova~evi}, Gradi{ka,
Put srpskih junaka bb-tez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001386574
34. Nov-produkt DOO, Srbac, Lili} bb . . . . . . . . . . . .5520140001167063
35. Atom-company DOO Srbac, Mome Vidovi}a bb .5520140001168033
36. Elda DOO Gradi{ka, Jovana Ra{kovi}a 4 . . . . . . .5520140001164929
37. Majdanac DOO Nova Topola, Nova Topola bb . . .5520140001382791
38. Raki} i Co GP DOO Gradi{ka, Nasip bb . . . . . . . 5520140000779451
39. Magdalena DOO Nova Topola,
Gornji Karajzovci 29A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001791549
40. Ro{tiljnica N.N., N. Gli{i}, Gradi{ka,
Put srpskih junaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001380269
41. AD Sport kafe bar, B. Raca, Gradi{ka,
Vidovdanska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001162310
42. Triko ITK AD Gradi{ka, Dositejeva bb . . . . . . . . .5520140000765677
43. Agroslavija ZZ Srbac, Bajinci bb . . . . . . . . . . . . . .5520140001822589
44. Euro-plast SZR, Maleti}, Gradi{ka,
Kozinci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001389484
45. Alfa trade co DOO, Gradi{ka,
Du{ana Prote Suboti}a 2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001388708
46. Bra}a Ra|enovi} STR, Gradi{ka, ^atrnja 15 . . . .5520140001962269
47. Prvi korak SUR, vl. Goran [obota, Gradi{ka,
Put srpske vojske 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001859837
48. Palma kafe bar, vl. M. Kalini}, Gradi{ka,
Patrijarha Gavrila Do`i}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140002071394
49. Sico BH DOO, Nova Topola, Srba~ki put 140 . . .5520140001384828
50. [umausluge AD Gradi{ka, Vladete Radi}a 10 . . .5520140001389969
Petak, 25. 9. 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 85/XI
51. Mit DOO, Gradi{ka, Ma{i}i 65 . . . . . . . . . . . . . . .5520140001804741
52. Goga commercee export-import, Gradi{ka,
I kraji{kog korpusa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001389290
53. Centar AS, Nenad Baji},
Gradi{ka, Dositejeva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001693288
54. Montenegro-duo DOO, Gradi{ka, Dubrave 17 . . .5520140001389678
55. Kozara-impex DOO, Vrba{ka 157, Vrba{ka . . . . .5520140001888452
56. Dado frizerski salon, Kotur D., Gradi{ka,
Put kraji{kih junaka 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001894272
57. N&N company DOO, Turjak, Turjak bb . . . . . . . .5520140001904651
58. Vasiljevi} DOO Gradi{ka, Vidovdanska 64 . . . . . .5520140001169682
59. B brza hrana, vl. Ankica Borkovi}, Gradi{ka,
I kraj. korpusa bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001386768
60. Prizma-prom DOO Gradi{ka,
\ure Pucara Starog bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140000773922
61. DD company Ljolji} DOO Gradi{ka,
16. kraji{ke brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001837527
62. Agrooprema DOO Gradi{ka,
Banjalu~ka cesta bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001382112
63. Autoprevoznik Dragan Pepi}, Gradi{ka,
Brestov~ina bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140002127363
64. Maleti} DOO Gradi{ka, Petra Mrkonji}a bb . . . . .5520140002102628
65. Hacijenda bar Gradi{ka, Milo{a Obili}a bb . . . . . .5520140002074595
66. Raca mesnica SZTR Gradi{ka, Petra Pecije bb . . .5520140001794265
67. Prodex-agro DOO Gradi{ka,
Mit. G. Nikolajevi}a 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001162504
68. Potkozarje AD Gradi{ka, Dositejeva 1 . . . . . . . . .5520140000190661
69. Obu}a Bojana STR, vl. \ermanovi}, Gradi{ka,
Petra Me}ave 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140002156075
70. Eko drvo SZR, vl. Rade Leki},
Gradi{ka, Brestov~ina bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001954315
71. Javni prevoz stvari, M. Tomi},
Gradi{ka, Mokranj~eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140002037250
72. 007 kafe bar, D. Milo{evi},
Gradi{ka, Lu`ani bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140002389942
73. Gam SZR, Muharem Grudi}, Gradi{ka,
Miroslava Anti}a 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140002032982
74. DSD fox DOO Gradi{ka, Vidovdanska bb . . . . . .5520140002090018
75. Trend SZR Gradi{ka, Fjodora Dostojevskog 25 . .5520140001668844
Poslovnica LAKTA[I
1. Inter-trade DOO, Lakta{i, Mlinarska bb . . . . . . . . .5520150000791527
2. Italijano exp-imp DOO, Lakta{i, Dositejeva 2 . . . .5520150000805010
3. Rodi} DOO, Bijeljina PC, Filipa Vi{nji}a 159 . . . .5520150001068365
4. Fagot DOO, Tuzla, Stupine bb . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001070014
5. Marlip DOO, Tuzla,
Tuzlanskog patriotskog odreda . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001070111
6. Rayex-promet DOO, Zenica, ]ire Truhelke 10 . . . .5520150001070402
7. Tane prom DOO, Banja Luka, Veselina Masle{e 1 .5520150001069238
8. Ploter trade DOO, Jakupovci bb, Lakta{i . . . . . . . .5520000000360709
9. Delta-prom DOO, Banja Luka,
Veljka Mla|enovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001071566
10. Vrbas FSN AD, Lakta{i, Nemanjina 33 . . . . . . . .5520150000792303
11. Maja No 2 STR, Marko Savi}, Banja Luka,
Du{ana Gruji~i}a 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001068753
12. Maja No 4 STR, Marko Savi}, Banja Luka,
[uberta 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001068850
13. Maja No 1 STR, Marko Savi},
Banja Luka, Motike bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001068947
14. Maja No 3 STR, Marko Savi}, Banja Luka,
Manja~kih ustanika 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001069044
15. Maja No 5 STR, Marko Savi}, Banja Luka,
Kara|or|eva 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001069141
16. Zoka-trend DOO, Lakta{i, Kara|or|eva 128 . . . .5520150001071178
17. MR trade DOO, Banja Luka, Kara|or|eva 279 . .5520150001070887
18. Magic AS company DOO, Aleksandrovac,
Kobatovci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001075252
19. Dado Ford SZR, Dragoslav Popovi}, Trn,
Nikole Pa{i}a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000352561
20. Darko produkt DOO, Lakta{i, Kara|or|eva 128 . .5520150001066619
21. Extra DOO, Banja Luka,
Put srpskih branilaca 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150000791139
22. MG ugost. radnja bife, Mad`arac, Lakta{i,
Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001062448
23. Market MG STR, Lakta{i, Kara|or|eva . . . . . . . .5520150000205647
24. Veto DOO, Lakta{i, Aleksandrovac,
naselje Borac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001065067
25. Trkulja DOO Lakta{i, Kara|or|eva 48 . . . . . . . . .5520150000797250
26. MC Cviji} DOO, Lakta{i, M. Stojanovi}a bb . . . .5520150001067298
27. Rubin DOO Lakta{i, Krnete . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150000206617
28. Casa madera DOO Lakta{i, Kara|or|eva bb . . . . .5520150001076416
29. Bukva komerc SR, Lakta{i, Aleksandrovac . . . . . .5520150001070790
30. I I - Ag-ceto DOO, Lakta{i, Ada bb . . . . . . . . . . . .5520150001073021
31. Buni} company DOO, Lakta{i, Bo{kovi}i bb . . . .5520150000805980
32. CATVAdam DOO, Lakta{i, Nemanjina 35 . . . . .5520150001072148
33. Kugla{ DOO Lakta{i, Kara|or|eva bb . . . . . . . . .5520150001689941
34. Obili} company DOO, Lakta{i, Jakupovci . . . . . .5520150001076319
35. Trgopromet Dragan DOO Lakta{i,
Cara Du{ana bb, Trn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001063224
36. Elmo DOO, Lakta{i, Kraji{ka 14 . . . . . . . . . . . . . .5520150000201767
37. Mini market TR, Bo`ana Spremo, Lakta{i,
Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001948349
38. Stoji~i} S. DOO Lakta{i, Jakupovci bb . . . . . . . . .5520150001070305
39. Javni prevoz stvari Borojevi}, Lakta{i,
Jablan 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001818854
40. AD Fines SUR, Sne`ana Miljkovi}, Lakta{i,
Mahovljani bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001943887
41. Auro DOO Lakta{i, Kla{nice bb . . . . . . . . . . . . . .5520150001072536
42. Balkan plastika DOO, Trn, Cara Du{ana 18 . . . . .5520150001067686
43. Mesnica kod Vere TR, Markovi}, Ulica bb,
Lakta{i, Pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001940298
44. MB-Kekerovi} DOO Trn, Cara Du{ana bb . . . . . .5520150001075058
45. Aura DOO Banja Luka, Ilije Gara{anina bb . . . . .5520000000628817
46. M & B - cargo DOO Aleksandrovac . . . . . . . . . . .5520150001919540
47. Socijalist. part. RS Banja Luka,
OO Bosansko Grahovo, B. Grahovo . . . . . . . . . . .5520150000207490
48. Olja butik PTR, Tanja Novkovi},
Lakta{i, Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150002371754
49. Sky cafe kafe bar, B. Koji},
Lakta{i, Veliko Bla{ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001735046
Poslovnica DOBOJ
1. Dobojputevi AD, Doboj, Kneza Milo{a 93 . . . . . .5520160000833964
2. Kivi-oil DOO, Doboj, Kralja Aleksandra 11-13 . . .5520160000841239
3. Luigi prom DOO, Doboj, Turalibegova 42 . . . . . .5520160000448680
4. Izbor STR, Doboj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000814079
5. Cezar SUR, Doboj, Cara Du{ana SP 6/12 . . . . . . .5520160000022559
6. Cezar mesnica SZTR, Doboj,
V. Mi{i}a - V. Stepe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000485831
7. Milenijum SUR, Doboj, Nemanjina bb . . . . . . . . .5520160001311495
8. Ideja gips art stud. SZR, Doboj,
Zelena pijaca F/ 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000840172
9. Dobojpromet ODTP, Doboj, Nikole Pa{i}a 7 . . . . .5520160000834158
10. Azzuro SUR, Sav~i} M., Doboj,
Filipa Vi{nji}a 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001318964
11. Planet M team DOO, Doboj,
Krnjinske sr. brigade 169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000027021
12. A&E STR Jukovi}, Doboj, Pop Ljubina bb . . . . . .5520160000484376
13. Stari Grad SUR, Doboj, Vojvode Mi{i}a 6 . . . . . .5520160000470408
14. Mira STR, Mirjana Stani}, Doboj, Stadion . . . . .5520160000479623
15. Vujin trade DOO, Doboj, Zanatski centar . . . . . .5520160000448292
16. Mje{. robe STR, S. Gu`vi}, Doboj,
Vojvode Stepe B1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000026633
17. Rudanka promet DOO, Doboj, V. Bukovica bb . .5520160000473318
18. Kova~evi} STR, Doboj,
Stefana Prvoven~anog br. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000460611
19. Ko{arka{ki klub, Doboj, Nemanjina 12 . . . . . . . . .5520160000835322
20. Srpska piro{ka SZR, Doboj, V. Sin|eli}a 7 . . . . .5520160001311689
21. Miljanovi} komerc DOO, Doboj, Osje~ani . . . . . .5520160000026439
22. Komp-mat DOO, Doboj, Vojvode Stepe 10 . . . . .5520160000488838
23. Stanari AD Rudnik nemetala,
Doboj, Stanari bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000449941
24. Omnikom AD, Doboj, Nemanjina 64 . . . . . . . . . .5520160000460320
25. Komision, vl. S. Hasuki}, Doboj,
Pop Ljubina br. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001561076
26. @eljo SUR, Doboj, Vojvode Stepe 13 . . . . . . . . . .5520160000861221
27. Autoservis SZR, M. Bjelanovi},
Ozren. srpskih brigada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000441502
28. Mje{ovite robe STR, N. Gojkovi}, Doboj,
Podnovlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000458283
29. Venera SZR Doboj, Bra}e Jugovi}a 38 . . . . . . . . .5520160000020231
30. Huso DOO Doboj, V. Brijesnica . . . . . . . . . . . . . .5520160000447613
31. Semafor STR, Doboj, Cerovica . . . . . . . . . . . . . . .5520160000461678
32. Luna STR, Danka Ili}, Doboj,
Kneginje Milice 5/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000466722
33. Likra rad DOO Doboj, V. Bukovica . . . . . . . . . . .5520160000488062
34. Sam. trg. djel., vl. S. Vuja{inovi}, Doboj,
Buvlja pijaca 282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001324978
35. Kvarner DOO, Doboj, Pale`nica . . . . . . . . . . . . . .5520160001560203
36. Vatrooprema DOO Doboj, Plo~nik bb . . . . . . . . . .5520160001320807
37. Vo}e i povr}e STR Doboj, Zelena pijaca . . . . . . . .5520160001311107
38. Sam. trg. djel., vl. M. [obot, Doboj,
Buvlja pijaca 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001327597
39. Mobil centar komision Doboj, Svetog Save 3 . . . .5520160000474579
40. Mas company DOO, Doboj,
Kralja Aleksandra bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001564859
41. Inter-met AD Doboj, Vojvode Mi{i}a 32 E . . . . . .5520160001565344
42. Aleksandar STR, V. Mi{i}, B. Brod,
Svetog Save 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001321195
XII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 25. 9. 2009.
43. Jasmina i Lida STR, J. Hasuki},
Doboj, Krnjinska 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001857217
44. An|ela STR butik, Mara Kr{i}, Doboj,
Svetog Save 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000454694
45. Bosanka AD Doboj, Nikole Tesle 71 . . . . . . . . . . .5520160000832121
46. Oxford {kola eng. jezika Doboj,
Zelena pijaca F 22 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000025178
47. Ideja MB DOO, Doboj, Srpskih krnjinskih
brigada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001560106
48. Elite fashion STR butik, Lazi},
Doboj, Filipa Vi{nji}a 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001572231
49. Aqo SZ pekar. rad., M. Zejnilovi}, Doboj,
Kara|or|eva 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001571552
50. Ko{uta-Gligori} SUR, Doboj,
K. Milo{a 36 - 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000447031
51. Agencija za knjig. posl. Ninkov, Doboj,
Vidovdanska 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000479332
52. Game slot SR, Doboj, naselje Stadion 7 . . . . . . . .5520160001321486
53. Hit STR, Narcis Ili}, Doboj, Cara Du{ana . . . . . . .5520160000474967
54. Hit-D OTR mje{ovite robe, Doboj,
Cara Du{ana 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001576790
55. Baji} promet DOO, Doboj, Stanari . . . . . . . . . . . .5520160000024305
56. Kivi STR, Radana Jovanovi}, Doboj,
naselje Pijeskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000464103
57. Dijana SZR, Dijana \uri}, Doboj,
Srpskih sokolova bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000461872
58. Harf DOO Doboj Istok, Velika Brijesnica . . . . . . .5520160000451008
59. Momac - drvo DOO, Petrovo . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000463909
60. Euro-hit DOO, Doboj, Nikole Tesle 127 . . . . . . . .5520160001316248
61. Dobojprom DOO, Doboj, V. Mi{i}a 7 . . . . . . . . . .5520160000024014
62. Mobil shop komision, Lopandi} S., Doboj,
Vidovdanska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000458768
63. Sanja DOO, Doboj, Vidovdanska 18 . . . . . . . . . . .5520160000847156
64. Kum STR, Dejan Bili}, Doboj, Svetog Save 3 . . .5520160000859281
65. Sam. trg. djel., S. Popovi}, Doboj,
Kneza Milo{a 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001326530
66. Val SUR restoran, Filipovi} N., Doboj,
Ozr. srpskih brigada bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160002299052
67. Septembar SUR bife Doboj,
Kralja Aleksandra bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001573686
68. Elektro-instalacije SZR Doboj, So~kovac . . . . . . .5520160000465267
69. Birotehna DOO Doboj, Nikole Tesle bb . . . . . . . .5520160001329731
70. Velo auto {kola Doboj,
Zel. pijaca, obj. F br. 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000455567
71. Digicom DOO Doboj, Kolubarska 83 - 6 . . . . . . .5520160000453142
72. Trifolium DOO Doboj, Zelena pijaca . . . . . . . . . .5520160001575723
73. Tomi STR Petrovo, Karanovac . . . . . . . . . . . . . . .5520160001576402
74. Koplast DOO Doboj, Osje~ani bb . . . . . . . . . . . . .5520160000459544
75. Starstrading DOO Doboj, Kralja Aleksandra bb . .5520160000445770
76. Integral sistem AD Doboj,
Kralja Dragutina 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000832703
77. Ru`a STR, Lazi} Milan, Doboj,
Vidovdanska 9 - 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000858893
78. Market STR, Milica Tubin, Doboj,
Filipa Vi{nji}a pasa` C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000465364
79. Dijamant SUR buregd`inica, Doboj, Vidovdanska 5520160002221743
80. Arcus DOO Petrovo, Petrovo bb . . . . . . . . . . . . . .5520160001564762
Poslovnica VI[EGRAD
1. Vi{egradtrans AD, Vi{egrad, Cara Lazara 5 . . . . . .5520180000216461
2. Nios DOO, Bratunac, Petrovdanska 50 . . . . . . . . . .5520180001330797
3. BMV SZR, Miro Mo~evi},
Vi{egrad, Cara Lazara bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180000874897
4. 3 D salon zabave, Bojana ^e~ez,
Vi{egrad, N. Pa{i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180000216364
5. Admiral-komerc DOO, Vi{egrad,
G. Principa 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180000210253
6. Metal prom DOO Vi{egrad, Vojvode Stepe 7 . . . . .5520180000219371
7. Taksi prevoznik N. Jovanovi}, Vi{egrad, Ubava . .5520180001331088
8. Panino kafe picerija, Vi{egrad,
Kralja Petra I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001332834
9. Nada STR, Nada Popovi}, Vi{egrad,
Trg palih boraca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001339527
10. Oksigen DOO Rogatica, Pere Kosori}a 59 . . . . . .5520180001847322
11. Sa{a SZR, Velibor Kutla~a, Vi{egrad,
Koza~ka 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001338654
12. Kalimero STR, Vladimir Vujovi}, Vi{egrad,
Trg palih boraca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180000218789
13. Distributivni centar Gradina A,
Srpsko Gora`de, Centar I 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001331573
14. Pub - pivnica, Dragoslav Droca, Vi{egrad,
Kralja Petra I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001336326
15. Tehnomanija STR, Ru`ica Bo`ovi},
Vi{egrad, Vardi{te bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001339333
16. Auto-Sile STR, Sr|an Sijakovi}, Vi{egrad,
U`i~kog korpusa bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001336229
17. Dido STKR, Spomenko Kalajd`i}, Vi{egrad,
Cara Lazara bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180000210641
18. Akva restoran, S. Kalajd`i}, Vi{egrad,
Kralja Petra I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180000219274
19. Imperial DOO, Vi{egrad, Voj. Stepe 10 . . . . . . . . .5520180001920169
20. Taksi prevoznik Petar Kusmuk, Vi{egrad,
Ive Andri}a br. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001915610
21. AS-trans DOO, Vi{egrad, Cara Lazara bb . . . . . . .5520180001334483
22. Stari ribar kafana, Pecikoza D.,
Vi{egrad, Zmaj Jove Jovanovi}a . . . . . . . . . . . . . .5520180002125130
23. Joker kafe bar, G. \okovi}, Vi{egrad,
II podrinjske brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180002159371
24. Mis STR, M. Veljovi}, Vi{egrad, Sase bb . . . . . . .5520180001336520
25. Time out cafe bar, V. Blagojevi}, Vi{egrad,
Trg palih boraca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001900769
26. Marija 2 SZTR, Goran Lu~i}, Vi{egrad,
Vojvode Putnika 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001335356
27. Marija 2 SZTR, Goran Lu~i}, Vi{egrad,
Vojvode Putnika 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001335453
28. Frizerski salon Aleksandar SZR Vi{egrad,
Kralja Petra I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180002019012
29. Jutro STR, Ljiljana [u{njar, Vi{egrad,
Cara Lazara bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001333028
30. Flamingo 2 cvje}ara STR, Davidov, Vi{egrad,
Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180002215728
31. Suzana STR, Miroslav Vucelja,
Vi{egrad, Ive Andri}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001335550
32. Dambo STKR, Nevenka Jev|evi},
Vi{egrad, U`i~kog korpusa bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001330118
33. Duga SZTR, Svetlana Mili},
Vi{egrad, U`i~kog korpusa 15 . . . . . . . . . . . . . . . .5520180002085845
34. DD-trejd DOO Vi{egrad, U`i~kog korpusa bb . . .5520180000215782
Poslovnica KOZARSKA DUBICA
1. Wellvet M.G.M. DOO, Kozarska Dubica,
Vojvode Putnika 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001849891
2. Sonik DOO, Kozarska Dubica, S. Kulenovi}a bb . .5520190001988311
3. MG Palas DOO Kozarska Dubica, H. Veljka bb . . .5520340001276178
4. Passage butik Kozarska Dubica, Vidovdanska 7 . . .5520190002231878
5. Stil 2 SZTR, Goran ^a|o, Kozarska Dubica,
Vidovdanska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520190002294249
6. Idriz Mujagi} SZTR, Kozarska Dubica,
Jovana Cviji}a 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001558363
Poslovnica ZVORNIK
1. Ilkom PP, Mili}i, Du{anovo bb . . . . . . . . . . . . . . . .5520200000889252
2. Eurofinal DOO, Zvornik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001016710
3. Albatros DOO eksport-import, Zvornik,
Vuka Karad`i}a 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001259889
4. Bolnica “Sveti Nikola” DOO, Mili}i, Bolni~ka bb .5520200001011084
5. Stankom AD kompanija, Skelani, Skelani bb . . . . .5520200000879358
6. Podrinje ODP, Bratunac, Milo{a Obili}a bb . . . . . .5520200001289571
7. Bir~anka STR, [ekovi}i, Su~ani bb . . . . . . . . . . . .5520200001022918
8. Autoprevoznik Sanel Dugali},
Osmaci, [arci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001250674
9. Eko-in`enjering DOO, Bratunac, Sv. Save bb . . . .5520200000890513
10. 16. maj DOO, Zvornik, Srednji [epak bb . . . . . . .5520200001259113
11. Panonija-komerc DOO, Zvornik,
Svetog Save br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001392197
12. Vihor ODTP, Bratunac, Drinska 10 . . . . . . . . . . . .5520200000875866
13. Autoprevoznik Vuka{in Ivani{,
Osmaci, Borogovo bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001027089
14. Pink SUR, [ekovi}i, Trg kralja Petra bb . . . . . . . .5520200001496569
15. Empa-luxprom DOO, Zvornik, Karakaj 24 . . . . .5520200000890998
16. Delikates STR, Sa{a Terzi}, Zvornik,
Kozluk bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200000235666
17. Saida TR, S. Zahirovi}, Zvornik, Sv. Stefana bb . .5520200001393555
18. Autoprevoznik Zijo Hajdarevi},
Osmaci, Mahala bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001394622
19. Kaskada kafe bar i diskoteka,
Osmaci, Vil~evi}i bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001395204
20. Autoprevoznik Avdo [i{i}, Osmaci, Osmaci bb . .5520200001397241
21. Autoprevoznik Fejzo Majdan~i},
Osmaci, Caparde bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001029417
22. Autoprevoznik Mirsad Hrvatovi}, Osmaci,
Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001258337
23. Autoprevoznik Salih Mahmutovi}, Osmaci,
Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001023694
24. Autoprevoznik Gano Lugavi},
Osmaci, Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001397920
25. Autoprevoznik Branko Jovanovi}, Osmaci,
Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001495308
26. Uglje{a DOO, Du{anovo, Du{anovo bb . . . . . . . .5520200001281811
27. Autoprevoznik Davor Lovri}, Osmaci, Osmaci bb .5520200001493271
28. Autoprevoznik Adnan Damad`i},
Osmaci, Caparde bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001029708
29. Autoras DOO, Bratunac, \ur|evdanska . . . . . . . .5520200000236054
Petak, 25. 9. 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 85/XIII
30. Taksista Zoran Pekez, Zvornik,
Svetog Save 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001396659
31. Taksista Milenko Vulinovi}, Zvornik, Bolni~ka 10 .5520200001017680
32. Autoprevoznik Re{id Muj~inovi}, Osmaci,
Sajtovi}i bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001397823
33. Autoprevoznik Almir Be{i}, Osmaci,
Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001391518
34. Autoprevoznik Ivica Pavi~i}, Osmaci,
Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001256688
35. Ikea DOO Zvornik, Gornji Lokanj bb . . . . . . . . . .5520200001496375
36. Verona DOO, Zvornik, S. Save bb . . . . . . . . . . . . .5520200001396853
37. Bimid-prom PP, Srebrenica . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200000879940
38. Bra}a @ugi} PP, Zvornik, B. Jugovi}a B-2 . . . . . .5520200000888476
39. Ostrog DOO, Drinja~a, Naselje Luka bb . . . . . . .5520200001288116
40. Agroprom AD, Zvornik, F. Kljaji}a 81 . . . . . . . . .5520200001289377
41. Gradnja-promex DOO, Zvornik, ^elopek bb . . . .5520200000877709
42. Mermer DD, [ekovi}i, D. Mihailovi}a 69 . . . . . . .5520200000875381
43. Autoprevoznik Radomir Aleksi}, Osmaci,
Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001286758
44. Restoran kod ]ele SUR,
Mili}i, Dubni~ki most . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001670781
45. Autoprevoznik Safet Abad`i},
Osmaci, [eher bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001024470
46. Higija apoteka, Zvornik, Kozluk,
Podrinjska br. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001399472
47. Rescon DOO, Zvornik, Sv. Save Z-16 . . . . . . . . . .5520200000232077
48. Advokat Janko Nikoli}, Zvornik, Svetog Save bb .5520200001395786
49. Kop-trans DOO Pale, Zanatski centar bb . . . . . . .5520200000233338
50. Integral union DOO Zvornik,
Vuka Karad`i}a 148A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001703761
51. Jesa DOO Bratunac, Svetog Save bb . . . . . . . . . . .5520200001025537
52. M-eksid ZTR - mesara, Zvornik,
Kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001649538
53. Autoprevoznik Mirzet Musi},
Osmaci, Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001018844
54. Sarting-BS DOO Zvornik,
K. P. Kara|or|evi}a L-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001495502
55. Autoprevoznik Milovan Gavri}, Caparde,
Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001029902
56. Jas-S DOO, [ekovi}i, Bisinska bb . . . . . . . . . . . .5520200001251547
57. Bojan STR, Vlasenica, Svetosavska bb . . . . . . . . .5520200001396271
58. Autoprevoznik Rasim ^asurovi},
Osmaci, Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001804544
59. Autoprevoznik A. Kahrimanovi}, Osmaci,
Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001020202
60. Plavo oko STR, Vlasenica, B. Radi~evi}a bb . . . .5520200001492107
61. Poljoprivrednik ODP Skelani, Skelani bb . . . . . . .5520200000239449
62. @ivkovi} DOO Zvornik,
Trg kralja Petra Kara|or|evi}a . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001759245
63. Alas SUR-bife, L. Mileti}, Zvornik,
Filipa Kljaji}a 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001281326
64. Olga UR Zvornik, Autobuska stanica . . . . . . . . . .5520200001492010
65. Granit ZKR, Zvornik, Karakaj bb . . . . . . . . . . . . .5520200001399763
66. Spektar SZR, R. Utje{anovi},
Vlasenica, Zajednica bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001395592
67. Bira~ fab. glinice AD Zvornik, Karakaj bb . . . . . .5520200000230234
68. Kastelo SUR - disko bar Mili}i,
Dubni~ki most . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001670587
69. Snek-bar SUR, M. Biji}, Mili}i, Zanatski centar .5520200001391615
70. Art frizerski salon, D. Gotovac,
Zvornik, Kod stadiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001283460
71. Kompromis DOO @ivinice, Maline bb . . . . . . . . .5520200001283072
72. RM-komerc DOO Zvornik, Tabanci bb . . . . . . . . .5520200001392682
73. Oskar video klub, Zvornik,
Bra}e Jugovi}a B-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001284236
74. Aristos-RS DOO Zvornik, Svetog Save bb . . . . . .5520200001392973
75. Kosmos SUR - kafana, Zana Kipi}, Mili}i,
Dubni~ki most . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001898731
76. Agum-protekt DOO, Zvornik, Tabanci bb . . . . . . .5520200000239158
77. Proti} centralno grijanje DOO, Caparde,
Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200000878194
78. Fabrika za pocin~avanje AD Poto~ari,
Nikole Tesle bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001925115
79. Vuks-company DOO Zvornik, S. Save 115 . . . . . .5520200001288504
80. MDV DOO Vlasenica, Svetosavska 99 . . . . . . . . .5520200000878873
81. Bor-96 DOO, Zvornik, V. Karad`i}a 31 A . . . . . .5520200000886633
82. Taksista Jovo Jovanovi}, Zvornik,
Taksi stajali{te br. 006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001494047
83. Lasti{ i ~ipka AD, [ekovi}i, Dragoljuba
Mihajlovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001022433
84. Autoprevoznik Jovo Novakovi},
Osmaci, Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001260083
85. Autoprevoznik Mehmed Malki},
Osmaci, Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001498703
86. Tisa STR Davorka Zeki}, Zvornik,
Bra}e Jugovi}a B-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001391712
87. Tesla agencija za vo|. knjig.
Zvornik, ZC Mega-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001497927
88. Migent DOO Mili}i, VI brigade 5/19 . . . . . . . . . .5520200000882656
89. Nina - pekarska radnja Petrovi}, Zvornik,
Kozluk bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001829861
90. Taksista Cvijetin Tomi}, Zvornik,
Sveti Stefan bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001019717
91. Salon namje{taja STR Mi{i}, Han Pijesak,
@eljezni~ka bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001903096
92. Libertas fudbalski klub, Zvornik,
Kitovnice bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200002023376
93. Promex TV DOO Zvornik, Majevi~ka 37 . . . . . . .5520200001398890
94. Elegant STR Zvornik,
Kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001253584
95. Spektar-kompani DOO, Zvornik, Trnovica bb . . .5520200001741785
96. Twins DOO, Zvornik, Vuka Karad`i}a 148 . . . . . .5520200001885539
97. Ve{eraj ZR, Mila Stjepanovi}, Zvornik,
Kralja Petra bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200002065474
98. Riwex DOO, Zvornik, Svetog Save bb . . . . . . . . .5520200001934718
99. ZNN DOO Zvornik, Karakaj bb . . . . . . . . . . . . . .5520200001872444
100. SBS DOO Zvornik, Karakaj bb . . . . . . . . . . . . . .5520200001668453
101. Flash UR-kafe bar, Samard`i} S., Zvornik,
Bra}e Jugovi}a b-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200002076047
102. Bucolina TR - butik, Vesna Miti},
Zvornik, Bra}e Jugovi}a 3c . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200002027450
103. NB STR, M. Goli}, Mili}i, Podgora bb . . . . . . . .5520200001255621
104. U{}e SUR, M. Mijatovi},
Zvornik, Drinja~a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001287728
105. Duga TR, Gordana Kosti}, Zvornik,
V. Karad`i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001998156
106. Milutinovi} ZR pekara, Zvornik,
Omladinska 8-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001398502
107. Bonafides kafe bar Vlasenica,
Svetosavska br. 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001496278
108. Aleksandrija DOO Zvornik,
Karakaj - industrijska zona . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001659626
109. S.L. - produkt DOO Zvornik, Drinja~a bb . . . . . .5520200000882171
110. Jadar DOO Mili}i, Tr`ni centar bb . . . . . . . . . . .5520200001845187
111. Vezionica ODP Zvornik, Karakaj bb . . . . . . . . . .5520200000230816
112. De da prom DOO Zvornik, ^elopek bb . . . . . . . .5520200001491913
113. Tubin DOO Zvornik,
Trg K. Petra Kara|or|evi}a . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200002128330
114. Miro-promet TR, Cvjetinovi} M.,
Zvornik, Drinja~a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001391033
115. Esprit TR, Zvornik, Centar 4, L-8 . . . . . . . . . . . .5520200001672430
116. Maja TR, Maja Cvijanovi},
Zvornik, Bolni~ka bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001740912
117. Tubin TR auto-dijelovi,
Zvornik, Sv. Save 148 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001283557
118. Vik STR, Dragan Bjelanovi}, Han Pijesak,
Kraljevo Polje bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001397144
119. Srebreni~anka SUR, Srebrenica,
ul. Srpskih vladara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001663603
120. Perkovi} DOO Mili}i, Milo{evo bb . . . . . . . . . . .5520200000238382
121. Milanos-2 TR, Dragan Jovi~i},
Zvonik, Metrize bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001675825
122. Grafit-VB DOO, Zvornik, F. Kljaji}a Z-14 . . . . .5520200000887894
123. Dizo DOO Vlasenica, Prote Du{ana Bobara 4 . .5520200001491719
124. Tamara TR Spomenka Bo`i}, Zvornik ulice III . .5520200001718214
125. Mikica TR, Milena Jovi}, Zvornik,
V. Karad`i}a 207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001783786
126. Obnova SZR Srebrenica, Crni Guber bb . . . . . . .5520200001289862
127. Stars UR - kafe, Koji} Gordana,
Zvornik, Karakaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200002230568
128. Goga TR, Kula{ Goran, Zvornik,
Bra}e Jugovi}a B11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200002371315
129. PS-in`enjering DOO Zvornik, Karakaj 16 . . . . . .5520200000890804
130. Tanja UR-bife Zvornik, Kralja Petra br. 5 . . . . . .5520200001399666
131. Mil-comerc DOO Zvornik, Ribarska bb . . . . . . .5520200000230719
132. Primus ZR, Dragan Simi}, Zvornik,
Sv. Save 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001394913
133. Broj jedan TR komision, Pekez,
Zvornik, Sv. Save bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200002271696
134. Bambi UR, Dragan Hajdukovi},
Zvornik, Karakaj bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001497054
135. Glamur friz. radnja, M. Lazi},
Zvornik, Bra}e Jugovi}a B-14 . . . . . . . . . . . . . . .5520200001852462
136. Cane DOO Zvornik, Bra}e Jugovi}a B 17 . . . . .5520200001498897
137. Pamel-granit DOO Zvornik, Drinja~a bb . . . . . . .5520200002086329
138. Juro{evi} DOO Zvornik, Donja Pilica . . . . . . . . .5520200001688726
139. Grafika SZR, Predrag Novakovi},
Bratunac, D. Obradovi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001492592
XIV/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 25. 9. 2009.
140. Sretno UR kafe, Milan Ostoji}, Zvornik,
Kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . . . . . . . . . . . . . .5520200002386738
Poslovnica PRIJEDOR
1. Poljoproizvod ODP, Prijedor, Kozarska 3 . . . . . . .5520210000900843
2. Hidraflex DOO, Prijedor, Kozarska bb . . . . . . . . . .5520210000240370
3. Vidik company DOO, Prijedor,
M. Stojanovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001183404
4. Kondor kompani DOO, Prijedor, Kozarska 3 . . . . .5520210001149745
5. DND STR, Prijedor, Kozarska bb . . . . . . . . . . . . . .5520210001152461
6. Laguna SUR, Prijedor, M. Stojanovi}a, Kozarac . .5520210001422606
7. Mesko DOO, Kozarska Dubica, Aginci . . . . . . . . . .5520210001146835
8. Kozarapromet DOO, Prijedor,
I kraji{ke brigade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210000241922
9. Rais DOO, Prijedor, Rudni~ka bb . . . . . . . . . . . . . .5520210001188448
10. Mladen Dobri}, SUR za brz. pripr., Prijedor,
Drage Luki}a bb, Ljubija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001518248
11. Vod-el STR Prijedor, Kozarska bb . . . . . . . . . . . . .5520210001189515
12. Zec SUR bife, Vesna Stupar,
Prijedor, Srpskih velikana bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001515726
13. Univerzal company DOO, Kozarska Dubica,
Aginci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001146932
14. Rangers bet sportska kladionica, Prijedor,
Usko~ka bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001426389
15. Hugo STR Prijedor, Rizvanovi}i . . . . . . . . . . . . . .5520210001156729
16. ASK DOO, Prijedor, Kozarac, 27. jula 25 . . . . . .5520210001513495
17. Bekomonta`e DOO, Prijedor, Rizvanovi}i bb . . . .5520210001510779
18. Taksi, Lazo Beri}, Prijedor,
Luke Stojanovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001145962
19. Matt DOO, Prijedor, M. Stojanovi}a bb,
Kozarac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001182046
20. Zgodi} prom DOO Prijedor, M. Obili}a 15 . . . . . .5520210001147805
21. [ampion sportska kladionica, Novi Grad,
K. Petrovi}a 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001511070
22. Autoprevoznik Bo`o Gnjatovi}, Prijedor,
Donji Orlovci 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001187866
23. Bahus ugost. radnja, Prijedor,
Srpskih velikana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001515241
24. Metropol company DOO Prijedor,
Kralja Petra I Oslobodioca 19 . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001652108
25. Crnomarkovi} DOO Prijedor,
Stepe Stepanovi}a 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001147320
26. Elektromonta`a SZR, Prijedor,
Ivana Ma`urani}a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001427941
27. AS STR, Stevo Dobri}, Prijedor, Pe}ani C-3 . . . .5520210000241437
28. R-D STR Prijedor, P.P. Njego{a . . . . . . . . . . . . . . .5520210001159542
29. Lammx DOO Prijedor, I.G. Kova~i}a 4a . . . . . . .5520210001512525
30. Auto-taksi Dragan, Dragi} D., Prijedor,
Narodnog fronta bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001823604
31. Peti neplan DOO Prijedor,
Omarska - Ni{evi}i 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210000902589
32. Lana STR, Vukadin R., Prijedor, Zagreba~ka 2 . .5520210001423382
33. Grappa STR, Kozarska Dubica, Kne`ica bb . . . . .5520210001666949
34. Svalena company DOO Prijedor, Svale bb . . . . . .5520210001611368
35. Jovana TR, Brankica Babi}, Prijedor,
Vo`da Kara|or|a GS 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001515920
36. Baki} komerc DOO Prijedor,
Kralja P. I Oslobodioca 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001718553
37. Despa company DOO Kozarska Dubica,
Novosadska 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001428329
38. Zeko STR Prijedor,
Kralja Petra I Oslobodioca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210000248324
39. Patricija STR, Srdi} S.,
Prijedor, K. P. I Oslobodioca bb . . . . . . . . . . . . . . .5520210001158960
40. Nikola STR, Miljevi} Z., Prijedor,
Ljubija, D. Luki}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001426292
41. Casper TR Prijedor, 5. korpusa . . . . . . . . . . . . . . .5520210001426583
42. Aleksa TR, Dejan Zeli}, Prijedor, 5. korpusa 34 . .5520210001896257
43. Autokomerc MZ STR, @. Pecalj, Prijedor,
Save Kova~evi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001183307
44. Marcello TR, Z. Mar~eti}, Prijedor,
Vuka Karad`i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002026625
45. Pivnica SUR bife, Dunja Srdi}, Prijedor,
Zanatska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001153334
46. Zlatna ribica ugost. radnja Prijedor,
Ahmeta Babi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001516405
47. BG-sam commerce DOO Prijedor, Lomovita bb .5520210000909573
48. Zanat-compani DOO, Prijedor, 27. jula 2 . . . . . . .5520210001892086
49. Transadria DOO, Prijedor, Sarajevska 1 . . . . . . . .5520210001957173
50. Maki TR, Marko Do{en, Prijedor, ^ejreci bb . . . .5520210002014888
51. Mikanovi} UR pekoteka,
Prijedor, Zagreba~ka 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002063582
52. Vo}e i povr}e STR, Prijedor, Kozarska 80 . . . . . .5520210001144895
53. Rovers DOO, Prijedor, Ugao omladinske i
M. Stojanovi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001701287
54. Cane STR, Prijedor, V. Palan~i{te bb . . . . . . . . . .5520210001186702
55. Veteks plus STR, Prijedor, M. Vrhovca bb . . . . . .5520210001428038
56. DD STR Milan Kaurin, Prijedor, Pe}ani . . . . . . . .5520210001429881
57. Kozar DOO, Prijedor, Milo{a Obili}a 143 . . . . . . .5520210001188739
58. Stojan TR, Sanja Milo{evi},
Prijedor, 29. novembra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001940974
59. Aylin frizerski salon za mu{karce, Prijedor,
Milana Vrhovca 11, Kozarac . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001946406
60. Titanijum UR bife, Ranka Kobas, Prijedor,
Solunska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002006255
61. Sa{a STR, Gordana Tomas, Prijedor,
Petra Preradovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001778014
62. Aco STR, Du{ko Radinovi},
Prijedor, Kozarska 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001862307
63. Signal auto {kola V. Babi}, Prijedor,
Vo`da Kara|or|a 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001918955
64. Buco STR Novka Savi}, Prijedor, \ure Salaja bb .5520210001429978
65. Richmond X TR, Prijedor, S. velikana bb . . . . . . .5520210002128766
66. Zec-transport DOO Prijedor,
Branislava Nu{i}a 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001828745
67. Dobric company DOO Prijedor, Drage Luki}a 9 .5520210002141861
68. Veronnela DOO Prijedor, Vo`da Kara|or|a 10 . . 5520210002015276
69. Asterix SZI, Slobodan Raus, Prijedor,
@arka Zgonjanina bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001880058
70. Standard frizerski salon Prijedor,
Pri{tinska 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002043406
71. Lasonss UR bife, Tramo{ljanin J., Prijedor,
Srpskih velikana 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001877051
72. Div TR, Goran Grbi}, Prijedor, Ljeskare bb . . . . .5520210001519703
73. Radulovi} TR, Tamara Radulovi},
Prijedor, Aerodromsko naselje bb . . . . . . . . . . . . . .5520210001831558
74. Ljilja STR, Nenad Ba{i}, Prijedor,
Milana Vrhovca 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002144868
75. Tanja STR, \uri}, Prijedor, Pe}ani BL . . . . . . . . .5520210001182919
76. Lady shop TR Prijedor, Svetosavska bb . . . . . . . .5520210001781021
77. Gillette SZR Nata{a Buli}, Prijedor,
@arka Zgonjanina 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001935057
78. Jelena kozmeti~ki salon Kesi}, Prijedor,
Ugao Svetosavske i Usko~ke . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002059702
79. [ansa bife UR, Vuki} Snje`ana, Prijedor,
Ilije Bursa}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002000920
80. Tamara STR Simi} Branka, Prijedor,
Orlovci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002004703
81. Dragojevi} komerc DOO Prijedor . . . . . . . . . . . . .5520210000908409
82. Kozaraturist UTP AD Prijedor,
Kralja P. I Oslobodioca 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001180979
83. Samostalni privrednik Vujasin, Prijedor,
Aerodromsko naselje bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002048935
84. Konstruktor in`enjering DOO Banja Luka,
Kralja Petra I Oslobodioca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002032542
85. Na{ dom STR Prijedor, K. P. I Oslobodioca . . . . .5520210001150230
86. Pilana Sre~i} ZR, Sre}i} Mirko,
Prijedor, Jaruge bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002138854
87. KB shop STR, Kobas Biljana, Prijedor,
Milana Vrhovca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002178042
88. Trgoprodaja AD Prijedor, Kozarska 6 . . . . . . . . . .5520210001712054
89. B I R STR Prijedor, M. Vrhovca bb . . . . . . . . . . . .5520210001183016
90. Rale SUR diskoteka Rastoka, Prijedor,
Donji Garevci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002005188
91. Vo`d ugostiteljska radnja kafe,
Prijedor, Omarska 555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002166014
92. Aleksandra TR, Daliborka Kesar,
Prijedor, A. J. Ra{kovi}a 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002320826
93. Economic STR, Milka Kova~evi},
Prijedor, Vojvode S. Stepanovi}a 69 . . . . . . . . . . .5520210001146059
94. Preporod DOO Prijedor, Svale bb . . . . . . . . . . . . .5520210002175520
95. Mija trade DOO Prijedor, Brane Prokopi}a . . . . . .5520210001158669
96. Atina-fis STR, M. Kova~evi}, Prijedor,
P. Preradovi}a 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001185635
97. Omanovi} SMTR, H. Omanovi},
Prijedor, Kne`opoljska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002132355
98. Sanakomerc DOO Prijedor, Omladinski put bb . .5520210001715837
99. Nina STR, Slobodanka Kvo~ka, Prijedor,
Milana Vrhovca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001186605
100. Aleksandar impex DOO Prijedor,
Branislava Nu{i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210000908118
101. Flojd zajedni~ka auto {kola Prijedor,
Zanatska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001653757
102. Krajina TR, Grubi{a Roberta, Prijedor,
Kozaru{a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001869097
103. Ana TR, Bla`enko Sajdel,
Prijedor, Sarajevska 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002031863
104. Univerzum sal. zab. igara, Tomi}, Prijedor,
V. Masle{e bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001706331
105. Art-m TR, Marin Tatarevi}, Prijedor,
Milana Vrhovca 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002131482
Petak, 25. 9. 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 85/XV
106. ^a|o dizajn DOO Prijedor,
Trg Zorana Karlice 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002085989
107. Brane TR, Maja Vujinovi}, Prijedor,
Omladinski put 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002300165
108. MB-petrol DOO eksp. imp. Prijedor,
Slavka Rodi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002176587
109. Duga 2 STR, Dalibor Luki}, Prijedor,
Brane Prokopi}a 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001420763
110. Deni} drvo ZR pilana, N. Deni},
Prijedor, M. Stojanovi}a 127 . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002018768
111. Tre}e poluvrijeme UR, Prijedor, M. M. Tepi}a . .5520210001663166
112. Sanader UR za brzu pripremu Prijedor,
Kozarska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001751824
113. Diana-fis STR Prijedor, ul. Milo{a Obili}a . . . . .5520210001181658
114. Strelac promet DOO Prijedor, Kozarska 6 . . . . . .5520210002008389
Poslovnica OBILI]EVO
1. Sergej STR, Tomislav Miljkovi}, Banja Luka,
Bukvalek bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520220002081381
2. Dis market STR, Darko Gari}, Banja Luka,
Studeni~ka 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001922893
3. Gordana STR, Gordana Balaban,
Banja Luka, Krfska 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520220002019592
Ispostava LTG
1. Delta SR, Zoran Te{i}, Banja Luka,
Jovana Du~i}a 23 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520230001731938
2. V&M STR, Milko Vu~enovi}, Banja Luka,
Grme~ka 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002026392
Poslovnica FO^A
1. Mari} STR, Srbinje, Svetosavska bb . . . . . . . . . . . .5520240001200232
2. Venera STR, Srbinje, Petra Bojovi}a 87-4 . . . . . . .5520240001208089
3. Vuka STR, Srbinje, Svetosavska . . . . . . . . . . . . . . .5520240000256422
4. Oris SZR, B. Golijanin Srbinje, Petra Bojovi}a bb .5520240000257683
5. Blu mu SUR, Srbinje, Njego{eva 4 . . . . . . . . . . . . .5520240001290345
6. Bluz SUR, Srbinje, Principova bb . . . . . . . . . . . . . .5520240001293352
7. Gonimi STR, Srbinje, Svetosavska bb . . . . . . . . . . .5520240001209738
8. Markos DOO, Srbinje,
Nikolaja Velimirovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001203918
9. Magli} - energana DOO u ste~aju, Fo~a,
Brod n/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001524309
10. [umar DOO, Srbinje, Vele~evo . . . . . . . . . . . . . .5520240000923006
11. Obu}ar SZR, Srbinje, Kara|or|eva bb . . . . . . . . .5520240001522854
12. Katica Simovi} - pija~na tezga, Srbinje,
Kralja Petra I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001296262
13. Kod Brana SUR, Srbinje, Sokolska bb . . . . . . . . .5520240001291606
14. Nozdre DOO, Srbinje, Sokolska bb . . . . . . . . . . . .5520240001299172
15. Jankovi} DOO, Srbinje, [anti}eva bb . . . . . . . . . .5520240000259720
16. Daja STR, Srbinje, Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . .5520240001296165
17. Gvo`|ar STR, Srbinje, Kara|or|eva bb . . . . . . . .5520240001290151
18. Bord DOO, Srbinje, ^elebi}i . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240000260011
19. Bella vita SUR, Srbinje, S. Nikole bb . . . . . . . . . .5520240001203239
20. Flamingo STR, Srbinje, K. Petra I bb . . . . . . . . . .5520240001209932
21. Melikos STR, Srbinje, Svetosavska bb . . . . . . . . .5520240001296650
22. Votka SUR, O. Ma{i}, Srbinje,
Cara Lazara bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001202269
23. Sandra SUR kafe slasti~arna, Srbinje,
Jevrejska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240000259138
24. Poljoprivrednik STR, Srbinje,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240000253997
25. Primlex DOO Srbinje, Kraji{ka br. 7 . . . . . . . . . . .5520240001207313
26. Dadeks STR, Srbinje, Sokolska bb . . . . . . . . . . . .5520240001291315
27. Mireks STR, Radmilo Mandi},
Srbinje, Vojvode Putnika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001200814
28. Stari dud SUR, Srbinje, Kopilovi . . . . . . . . . . . . .5520240001520914
29. Odisej STR, Srbinje, Jevrejska bb . . . . . . . . . . . . .5520240001291509
30. Stakorina AD ^ajni~e, Luke . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001290442
31. Magli}-remont i uslu`ne djel., Fo~a,
Brod na Drini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240000251184
32. Silmaril STR, Srbinje, Kraji{ka bb . . . . . . . . . . . .5520240001523242
33. Moj dom SZR, Pero Bodiroga, Fo~a,
Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240000928632
34. Baki SZR, vl. Slobodan Mili~evi}, Fo~a,
Brod na/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001295777
35. Klub Havana SUR, Srbinje, Njego{eva 4 . . . . . . .5520240001297717
36. Maxima DOO Srbinje, Svetosavska bb . . . . . . . . .5520240001290733
37. Mold factory DOO Srbinje, Cara Du{ana bb . . . . .5520240000926789
38. Breza DOO rud. mrkog uglja Breza,
Branilaca grada bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001527316
39. Vidaksino STR Srbinje, Kraji{ka bb . . . . . . . . . . .5520240001206731
40. Jablan SUR Fo~a, Brod na Drini . . . . . . . . . . . . . .5520240001291994
41. \or|e SZTR Srbinje, Kralja Petra I . . . . . . . . . . . .5520240001298590
42. Vreco STR, Fo~a - Srbinje, C. Lazara bb . . . . . . .5520240001523436
43. Astor - salon zabave, Srbinje, Petra Ko~i}a bb . . .5520240001525182
44. Stelaj DOO Fo~a, Miljevina . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001529450
45. Big-ben video klub, Fo~a, B. ]opi}a bb . . . . . . . .5520240001524503
46. Supermarket Bane 82 STR,
Srbinje, Nemanjina 7A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001291121
47. Dragani} DOO Fo~a, P. Ko~i}a 31 . . . . . . . . . . . .5520240001204694
48. Zelengora ZZ, Fo~a, Kralja Petra I br. 6 . . . . . . . .5520240000255161
49. Sindik. org. Zelengora ZZ, Fo~a,
Kralja Petra I br. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240000256131
50. Aleksandra STR, vl. V. Tepav~evi}, Fo~a,
Jevrejska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001202948
51. Sutjeska karate klub Srbinje,
Petra Bojovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001525667
52. Pijesak STR Srbinje, C. Lazara bb . . . . . . . . . . . .5520240001296941
53. Sekulovi} DOO Fo~a, Cara Du{ana bb . . . . . . . . .5520240001525473
54. Ajs caffe SUR, Anton Blagojevi}, Fo~a,
Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001946647
55. Kalista DOO Srbinje, Kara|or|eva . . . . . . . . . . . .5520240001524018
56. Queen UR, Nermin Gabela, Ustikolina,
Ustikolina bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001913958
57. MC SUR Srbinje, Njego{eva 4 . . . . . . . . . . . . . . .5520240001525570
58. Foleda AD, Fo~a, Miljevina . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001201493
59. Gaga DOO Srbinje, Svetosavska . . . . . . . . . . . . .5520240000257004
60. Internet klub - Soni klub,
Srbinje, Stepe Stepanovi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001525861
61. Autoprevoznik Milo{ Vujadin,
Fo~a, Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001528965
62. Autoprevoznik Milan Tanovi},
S. Gora`de, Ustipra~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001824233
63. Trgoauto STR, Srbinje, Svetosavska bb . . . . . . . .5520240001209641
64. Orfanela salon zabave, Mrgud A., Fo~a,
[anti}eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001974971
65. Ozren AD Fo~a, Svetosavska 6 . . . . . . . . . . . . . . .5520240000922715
66. Kafe M SUR, @eljko ^ur~i}, Fo~a,
Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001868853
67. Kaktus STR, M. Purkovi},
Fo~a, Jevrejska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001520720
68. Stefan STR, Srbinje, Svetosavska bb . . . . . . . . . .5520240001526346
69. Gvo`|ar br. 7, STR Srbinje, Kara|or|eva bb . . . .5520240001299657
70. SAZZD & ing. DOO Ustikolina, Cvilin bb . . . . . .5520240001851296
71. Boss SUR gril, Mitrovi} Milomir,
Fo~a, Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002015032
72. V-mis STR, Srbinje, Kara|or|eva bb . . . . . . . . . .5520240001290248
73. S&S knji`ara Plawax STR, Fo~a,
Svetosavska - TC Tom bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002107570
74. Lanex DOO Fo~a, Bra}e Jugovi}a bb . . . . . . . . . .5520240001919002
75. \uro STR, Ljiljana \urovi},
Srbinje, Kraji{ka bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001290539
76. BM STR, Miladin Bo`anovi},
Fo~a, Jevrejska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001982828
77. Magli}-fabrika laminata Srbinje, Brod na/D . . . . .5520240001524115
78. Magli}-fabrika iverastih plo~a Srbinje,
Brod na/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001524212
79. Iris 1 STR, Spomenka Krnojelac, Fo~a,
Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001527510
80. Milanovi} DOO Fo~a, Vuka Karad`i}a bb . . . . . . 5520240001529935
81. Kafe Forma SUR, Marko Vladi~i},
Fo~a, Principova 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002281976
82. Gagi STR, Dragan Obrenovi},
Fo~a, Cara Lazara bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001953728
83. Kiss STR, Neboj{a Kova~evi}, Fo~a,
Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001527413
Poslovnica BR^KO
1. BIM Galames DOO, Br~ko, Naselje hladnja~a bb .5520250000032012
2. Agro-Kladu{a DOO, Pelagi}evo, Cara Du{ana 83 . .5520250000406432
3. Komerc - ^oli} DOO Tuzla,
Podru`nica Br~ko, Br~ko, H. Jerkovi}a bb . . . . . . .5520250000404880
4. Plamen DOO Br~ko Distrikt,
Dubrave, Jabu~ik bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000421661
5. Ipak se okre}e SP prod. darotek., Br~ko,
Bijeljanska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000407305
6. Intelcom MM DOO Br~ko Distrikt,
Bosne srebrene 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000411379
7. Intermarket DOO, Br~ko Distrikt,
Cvijete Zuzori} bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000396150
8. Atlantida DOO Br~ko Distrikt, Ive Andri}a 4 . . . . .5520250000429421
9. Birotehna DOO Br~ko Distrikt, Klosterska 29 . . . .5520250000420012
10. Bo`i} gradnja DOO Br~ko, \ure Jak{i}a 14 . . . . .5520250000397411
11. Viva SP, Almir ^avali}, Br~ko Distrikt,
Dubrave bb, Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001625138
12. Betis DOO Br~ko Distrikt, Dubrave bb . . . . . . . . .5520290001695075
13. Borik SP, Bo`o Gavri}, Br~ko Distrikt,
Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001698082
14. Alena promet TR, Zumra Omerovi},
Br~ko Distrikt, Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001721168
15. New fashion SP, B. Rosni}, Br~ko,
Bulevar mira bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000409536
XVI/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 25. 9. 2009.
16. Mlin p{enica DOO Br~ko, Mostarska br. 253 . . . .5520250000400321
17. Maja R TR, Ramiza Ahmetovi},
Br~ko Distrikt, Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001714184
18. Lornik DOO Br~ko Distrikt, Dubrave bb . . . . . . .5520250000432331
19. Alpikom DOO eksp-imp. Br~ko Distrikt,
Mao~a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250001947859
20. Agrosideks DOO, Br~ko Distrikt, Dejtonska 183 .5520250000408372
21. Mermoterm SP, Tihomir Jevti}, Br~ko Distrikt,
Pavla Simi}a 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000399060
22. Lida SP, Zlata Dujkovi},
Br~ko Distrikt, Dubrave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001721265
23. Mobilia DOO, Br~ko Distrikt, Boderi{te bb . . . . .5520250000413804
24. Maxima-S DOO Br~ko Distrikt,
Pavla Savi}a 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000432428
25. MI-IV SP, Jela Jankovi}, Br~ko, Kantard`i}a bb .5520250000425444
26. Ludomatic DOO PJ Plaay 4 win Br~ko Distrikt,
Bulevar mira 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250001948829
27. Stanoinvest DOO Br~ko Distrikt,
Edhema Mulabdi}a br. 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250001858522
28. Pasagge SP, Tesli}, Sini{a, Br~ko,
Jovana Du~i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000415841
29. Contra IHM DOO, Br~ko, Prvomajska 20 . . . . . .5520250001847852
30. Nearko DOO Br~ko Distrikt, Bulevar mira 4 . . . .5520250001878213
31. Pliva SP, Slavko Savi},
Br~ko Distrikt, Dubrave BB . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001729995
32. Ristani} DOO Lon~ari, Lon~ari 36 . . . . . . . . . . . .5520250000032206
33. Bilja SP, Mirko Luki}, Br~ko,
Kantard`i}a bb - Buv. pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000418557
34. Eso TR, Hajra ^avali}, Br~ko Distrikt,
Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001767437
35. Fizio RTG SP, M. Bilanovi}, Br~ko,
Brace Tomi}a 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000419333
36. Tina 2003 SP, Branka Bo`ak, Dubrave bb . . . . . . .5520250000417490
37. AMM Finalist DOO, Br~ko Distrikt,
Bosne srebrne 7/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250001887913
38. Petrovi} & sinovi DOO, Br~ko, Plazuljska bb . . .5520250000429518
39. Eros DOO, Br~ko Distrikt,
Safveta bega Ba{agi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250001936025
40. Dana i Elma TR, Mevludin ^andi}, Grada~ac,
Porebrice bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001957072
41. Kina i Evropa DOO, Br~ko Distrikt,
Dubrave, Tr`. Arizona bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000427675
42. ABC alfacommerce DOO, Br~ko,
Industijska br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000431167
43. ^arolija TR, Svetlana Stani{i},
Br~ko Distrikt, [trosmajerova 25 . . . . . . . . . . . . . .5520250001973273
44. I-still SP, Irena Todorovi}, Br~ko Distrikt,
Cvijete Zuzori} 20/II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000431070
45. Ema TATR, Naza Top~agi}, Br~ko Distrikt,
Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001781987
46. Interijer exclusive DOO, Br~ko Distrikt,
Bolni~ka 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002021288
47. S G mesing DOO, Br~ko Distrikt,
Tr`nica Arizona br. 44/VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290002136910
48. Feida DOO, Br~ko Distrikt, Dubrave bb,
Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001701574
49. Anes SP, Hanka Handari}, Br~ko Distrikt,
Dubrave bb, Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001748425
50. Poljokop Bosanka ZZ, Br~ko
Distrikt, Alekse [anti}a 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000933239
51. Ibro-Valentino TR, Osmanovi} I.,
Br~ko Distrikt, Tr`. Arizona, Dubrave bb . . . . . . .5520290001786255
52. Italproject DOO Br~ko, Br~ko Distrikt,
Bulevar mira 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000406238
53. Dva brata SP, Sadeta Kombi}, Br~ko Distrikt,
Dubrave bb, tr`. Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001747746
54. Micron trade DOO, Br~ko Distrikt,
Safeta bega Ba{agi}a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002071825
55. Birex servis biro opreme SP Br~ko Distrikt,
Cvijete Zuzori} 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002080555
56. Ava TR, Hanumica Ali~kovi}, Br~ko Distrikt,
Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001677324
57. MG namje{taj SP, Pistalovi}, Br~ko Distrikt,
Nikole Tesle br. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000401970
58. Br~ko market DOO Br~ko, Bulevar mira bb . . . . .5520250001691682
59. Hit-polet SP, Br~ko Distrikt,
Cvijete Zuzori} 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002181920
60. Cica T SP Br~ko Distrikt, Mujdanovaca br. 9 . . . .5520250000413222
61. Almedina TR, Asmir Skeli}, Br~ko Distrikt,
Dubrave, Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001658215
62. Mirza-Mahir SP, Mehanovi} M.,
Br~ko Distrikt, Dubrave, Tr`nica Arizona . . . . . . .5520290001982098
63. Bato SP, Nada Trifkovi}, Br~ko Distrikt,
Dubrave, Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001793239
64. Vined TR, Jazefina Vikalo, Br~ko Distrikt,
Dubrave obj. VII, lok. 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290002042141
65. Pekara Mladost SP, F., Br~ko,
Bosne Srebrene 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250001839219
66. Polis saldae group DOO, Br~ko Distrikt,
8. marta 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002276786
67. Dea SP, Jela Pudi}, Br~ko Distrikt,
Jovana Skerli}a bb, lok. 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002235949
68. 3A SP, Suvali} Amira, Br~ko, Dubrave bb . . . . . .5520250000408275
69. Ru`a d`ins SP, Marko Juri}, Br~ko Distrikt,
Dubrave tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001622713
70. D-ines SP, Tanja \uranovi},
Br~ko Distrikt, Jusufa ^ampare bb . . . . . . . . . . . .5520250000039093
71. Atena TR, [u{njevi} Dragica, Br~ko Distrikt,
Tr`nica Arizona bb, Dubrave . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001770444
72. [kulje TR, [kuljevi} Lazo, Br~ko Distrikt,
Tr`nica Arizona Ibis p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001748134
73. Kompanija Elins-Pani} kep DOO Br~ko,
Bosne Srebrne 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000036280
74. Rinda {lep slu`ba SP, vl. Risto,
Br~ko Distrikt, Josipa Kozarca . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002196664
75. Jazznja SP, Emir Mehmedovi}, Br~ko Distrikt,
Zanatski centar 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000423504
76. MDM TR, Dejan @ivanovi}, Br~ko Distrikt,
Dubrave, Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001660349
77. Marko Polo DOO za proizv. trgov. Br~ko,
Prote Mateje Nenadovi}a 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000423310
78. Roki TR, Almira Ajvaz,
Br~ko Distrikt, Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001736688
79. Auto-mertz DOO Br~ko Distrikt,
Bulevar mira bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002001209
80. Caffe Amor SP, Jelena Luki}, Br~ko,
Cvijete Zuzori} 20/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000418169
81. Yang DOO Br~ko Distrikt, Dubrave bb . . . . . . . . .5520250000419818
82. Roming trade DOO Br~ko Distrikt,
Dubrave, Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000423698
83. Wei & Aiqin DOO Br~ko Distrikt,
Bijela bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000430003
84. Bojan trade DOO Br~ko Distrikt,
Bosne srebrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002191620
85. M-S-B TR, Badema Arapovi}, Br~ko Distrikt,
Dubrave, Hala VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001697888
86. Wei Wu DOO Br~ko Distrikt, Dubrave bb . . . . . .5520290001698955
87. Z Y DOO Br~ko, Dubrave bb, Tr`nica Arizona . .5520290001700216
88. Lotex DOO Br~ko Distrikt,
Dubrave, Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001754439
89. Unki} company DOO Br~ko Distrikt,
Dubrave bb, Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002411325
Poslovnica NOVI GRAD
1. Tempo comerc DOO, Novi Grad,
Industrijska zona bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260000954433
2. MAS DOO, Novi Grad, Kara|or|a Petrovi}a 45 . .5520260000950650
3. Sana-trikota`a ZDP MDP holding,
Novi Grad, Kej v. Stepe 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260000955985
4. GSB komerc DOO, Novi Grad, Kozarska bb . . . . .5520260000040693
5. RK-neimar PGP DOO, Novi Grad, Njego{eva bb .5520260000040984
6. Termo-grad DOO, Novi Grad, Njego{eva 4 . . . . . .5520260000953948
7. SDS OO N. Grad, P. Ko~i}a bb . . . . . . . . . . . . . . .5520260000046319
8. BK STR, Branka Kalini}, Novi Grad, Ograde 42 . .5520260001216721
9. Centar SZR, Savanovi} R., Novi Grad,
K. Petrovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001370369
10. Popravka i odr`avanje bijele tehnike,
Novi Grad, Partizanski put bb . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001372503
11. Una-promil DOO, Novi Grad,
Branka ]opi}a 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001210222
12. [uica DOO import komerc, Novi Grad . . . . . . . .5520260000953075
13. Ha{ani-produkt PPU AD, Bosanska Krupa,
D. Dubovik bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260000043118
14. Mega-komerc DOO Novi Grad, Dobrljin bb . . . . .5520260001373667
15. Orhideja STR, Novi Grad, Danica Markovi},
Kra|or|eva 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260000048938
16. Dana STR Novi Grad, Danica Marinkovi},
Ive Andri}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001219049
17. Una STR, Vukota Mladen, Novi Grad,
Poljavnice bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001374443
18. Taxi kafe bar, Mr{i} Branka,
Novi Grad, Kneza Lazara bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260000041954
19. Les-trade DOO Novi Grad, Kneza Lazara 40 . . . .5520260001212841
20. Tehno drvo 2000 DOO Novi Grad, Matavazi bb . .5520260001372115
21. B2 kafe bar, Mladen Bosan~i}, Novi Grad,
Lazara Drlja~e bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260000041566
22. XL SZR, Rade Ba{i}, Novi Grad,
Kralja P. I Oslobodioca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001376286
23. Majstorovi} SZR, Majstorovi} Z., Novi Grad,
Kara|or|a Petrovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001370466
24. Arif Had`i} usluge prevoza, Novi Grad,
Poljavnice 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260000048259
25. Inter-mod DOO Novi Grad, Ive Andri}a bb . . . . .5520260001216042
Petak, 25. 9. 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 85/XVII
26. Patak auto-otpad, Ratko Adamovi},
Novi Grad, Rudice bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001213326
27. De Paris kafe bar, Novi Grad, Vidovdanska bb . . .5520260001378226
28. H kafe bar, Stanka Umi}evi}, Novi Grad,
Dobrila Grubor bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001372309
29. Sony video igrice za djecu rad., Novi Grad,
K. Petrovi}a 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001372794
30. Plamenik DOO Novi Grad, Pionirska 5 . . . . . . . . .5520260000045931
31. Estrada kafe bar, Lj. Erceg, Novi Grad,
Vidovdanska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001374055
32. Sigma-prom DOO Novi Grad, Oslobo|enja 5 . . . .5520260001375898
33. M kafe bar, @eljko Marinkovi}, Novi Grad,
Lazara Drlja~e bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260000947255
34. Maja SUR, Du{ko Savanovi}, Novi Grad,
D. Obradovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001586388
35. 2 DMP stakl. rad., ]urkovi} B., Novi Grad,
D. Obradovi}a 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001373279
36. Sana-Svodna ZZ Novi Grad, Svodna bb . . . . . . . .5520260001982633
37. Autoprevoznik Sveto Vukmanovi}, Novi Grad,
Poljavnice bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001583866
38. Leo disko bar, M. Blagojevi}, Novi Grad,
K. Petrovi}a 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001376383
39. Ivana STR, Ivica Jeli}, Novi Grad,
Komus, robna pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001214878
40. Autoprevoznik Nijaz Topalovi}, Novi Grad,
Gornji Agi}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001217109
41. MD-auto DOO, Novi Grad, Kulska obala 34 . . . .5520260001216139
42. Sana-mladost AD, Novi Grad, Mala Krupska
Ruji{ka bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001585418
43. Vulkan SZR, Mirjana Pavkovi}, Novi Grad,
Ravnice 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260002104950
44. Prospecta DOO, Novi Grad,
Obala vojvode Stepe bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001588425
45. “2 NN” butik, Nada Medi}, Novi Grad,
Nade`de Petrovi} 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001214490
46. Montenegro SUR, Edin Kantarevi},
Novi Grad, Kara|or|a Petrovi}a 47 . . . . . . . . . . . .5520260002096220
47. Tri-mar DOO, Novi Grad, Branka ]opi}a 70 . . . .5520260000041469
48. Una ro{tiljnica SRC, S. Milojica,
Novi Grad, Mlakve bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260002053831
49. Biljana STR, Draga Jovanovi}, Novi Grad,
Petra Ko~i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001948586
50. Kozara razvoj DOO, Novi Grad, Ravnice . . . . . . .5520260001372988
51. La.im.ex. DOO Novi Grad, Lazara Drlja~e bb . . .5520260000951329
52. Berti STR, Mile{evi} Snje`ana, Novi Grad,
Petra Ko~i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260002084386
53. R-3 kafe bar, Milena Ra{eta, Novi Grad,
Njego{eva 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001373764
54. Autopervoznik Enes Hod`i},
Novi Grad, Radni~ka 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001586776
55. P~elica Maja STR, Rosa Vu~en, Novi Grad,
Robna pijaca Komus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001370757
56. Progres STR, Miljatovi} Dejan, Novi Grad,
Ustani~ka 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001371242
57. Savia DOO Novi Grad, Ive Andri}a bb . . . . . . . . .5520260001380069
58. Zdravka frizerski salon Novi Grad, Dobrljin . . . . .5520260001212453
59. Hobi STR, Milan Li~ina,
Novi Grad, Petra Ko~i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001377838
60. Proing-trade DOO Novi Grad, S. Kulenovi}a bb .5520260001210416
61. B.P.I. metalli DOO Novi Grad,
Kara|or|a Petrovi}a 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001219340
62. Luka~ STR, Nikola Luka~,
Novi Grad, Njego{eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001213714
63. Goga STR, An|a Janjetovi},
Novi Grad, M. Stojanovi}a 13 . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001215848
64. Lion SZFR, Vladimir Radulovi},
Novi Grad, K. Petrovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001374346
65. Galija caffe bar, Sa{a Komleni}, Novi Grad,
Dobrile Grubor 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001581538
66. MDB DOO Novi Grad, Rudice 66 . . . . . . . . . . . .5520260001585709
Poslovnica BOSANSKI BROD
1. Tropic DOO, Od`ak, Titova bb . . . . . . . . . . . . . . . .5520270000058007
2. Tropic DOO, Od`ak, Titova bb . . . . . . . . . . . . . . . .5520270000058104
3. Benko oil DOO, Br~ko, 8. marta 10 . . . . . . . . . . . .5520270001246063
4. Corsa DOO, Tuzla, Sarajevo, Kojsino 29 . . . . . . . .5520270001246257
5. Sirijus DOO, Br~ko, 8. marta 10 . . . . . . . . . . . . . .5520270001249070
6. Santos invest DOO, Banja Luka, Dositejeva,
Lakta{i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001249167
7. Coxaco DO, Zenica, Zmaja od Bosne bb . . . . . . . .5520270001245869
8. Omnia-comm DOO, Sarajevo,
Krste Hegedu{i}a 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001245966
9. Japan exclusive, S. Brod, S. Save . . . . . . . . . . . . . .5520270000967576
10. Nautilus kafe slasti~arna, Brod, S. Save bb . . . . . . .5520270000053351
11. Gliga pekara, R. Gligorijevi}, Brod,
Svetog Save 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001453546
12. Tina petrol DOO, Brod, P. P. Njego{a 151 . . . . . .5520270000050150
13. Karibik SUR picerija, M. Vasi}, Brod,
Trg Cara Du{ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001244026
14. Sejfi} commerce DOO, H. Sejfi}, Br~ko,
Banjalu~ka bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001245772
15. Pekara AD, B. Brod, S. Save . . . . . . . . . . . . . . . .5202700000966994
16. Trgocentar Max DOO, Brod, Svetog Save 2 . . . . .5520270000054903
17. Narcis STR pokretni sto, [krga, Brod,
Gradska pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270000057134
18. Ceresol DOO Brod, Svetog Save bb . . . . . . . . . . .5520270001458202
19. Kuglana SUR bife, N. Ninkovi}, Brod,
dr J. Ra{kovi}a 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001246839
20. Milena STR, Mileva Milojevi}, Brod,
Gradska pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001247712
21. MDB SZR, Marko Micija, B. Brod,
Zbori{te 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001461112
22. Elcom-in`enjering DOO Brod,
Majke Jugovi}a 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270000967867
23. Kod Bakote SUR gril, Ana Bardak,
Brod, Gradska pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270000057037
24. Dijamant SZR, Goran Koki}, B. Brod,
Donji Klakar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001244608
25. Mitrovi} SZR, Branimir Mitrovi}, B. Brod,
Beogradska 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001460724
26. Mobili promet DOO B. Brod,
V. @ivojina Mi{i}a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270000969613
27. [kolarac SUR gril, S. Markovi}, Brod,
K. Petra I Oslobodioca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001454225
28. @eljana STR, Irena Risti}, Bosanski Brod,
Gradska pijaca boksit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001467320
29. Tulek STR, Borislav Duronji}, Bosanski Brod,
Dositeja Obradovi}a 12/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001455583
30. Brod GIK AD, Brod, Vojvode @. Mi{i}a 4 . . . . . .5520270000966897
31. Aljko buregd`inica SUR, B. Brod,
Trg cara Du{ana 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001242474
32. Impa DOO, Od`ak, Posl. centar Stadion bb . . . . .5520270000970292
33. DJA STR, B. Ognjenovi}, Bosanski Brod,
Gradska pijaca boks br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001466835
34. Nada STR Pokretni sto, J. Su{i}, Brod,
Gradska pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001452091
35. Mladen STR, Miroslav Mari}, B. Brod,
Gradska pijaca, boks 6/7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001461791
36. Jovana STR, vl. An|a Babi}, Bosanski Brod,
Vuka Karad`i}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270002183762
37. Banovi} STR, Ru`ica Banovi}, B. Brod,
Gradska pijaca boks br. 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001457814
38. Komision - polovna roba STR B. Brod,
dr J. Ra{kovi}a 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001463537
39. Zoka SZTR, Vuji} Zamira, Bosanski Brod,
Klakar donji bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001465671
40. Ana STR pokretni sto, [ljuka A., Brod,
Gradska pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001452382
41. Aca STR pokretni sto, ^ikoje S., Brod,
Gradska pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001452867
42. M M STR pokretni sto, Markovi}, Brod,
Gradska pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001456068
43. Partneri STR pokretni sto, Savi~i}, B. Brod,
Gradska pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001465380
44. Semafor slasti~arna, Asenti} Z., B. Brod,
Gradska tr`nica bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001240631
45. Tanja SZR frizerski salon, Ceri}, B. Brod,
P. P. Njego{a 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001243638
46. Alta SUR bife, Rastko Sukurma, Brod,
Kralja P. I Oslobodioca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001240243
47. Dado STR, vl. Mijatovi} B., B. Brod,
Gradska pijaca, boks br. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001464313
48. Adapter AD B. Brod, Majke Jugovi}a bb . . . . . . .5520270001460821
49. Bojan STR, Stanislavka \ur|evi}, B. Brod,
Gradska pijaca boks br. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001464507
50. Trafika plus STR, B. Krainovi},
B. Brod, Trg 7. oktobra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270000055776
51. Semafor auto {kola, O. Milojevi},
B. Brod, dr J. Ra{kovi}a 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001462858
52. Vrac DOO B. Brod, Jovana Ra{kovi}a 10 . . . . . . .5520270000969225
53. Jovana SUR pekoteka, D. Mitrovi},
B. Brod, Sv. Save 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001462664
54. Mira STR pokretni sto, M. Ba~i}, Brod,
Gradska pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001451606
Poslovnica ALEJA
1. Popaj SUR, Radenko Radi}, Banja Luka,
Stepe Stepanovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300001953046
2. Mima STR, Mira Ga}e{a, Banja Luka,
Vladike Platona 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300001908717
3. Bolago LD DOO B. Luka, Aleja sv. Save, lamela .5520300001956538
4. Zastava auto AD, Banja Luka, M. Stojanovi}a 111 .5520000000369536
5. V-company DOO Banja Luka,
V kozarske brigade 39 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000378945
XVIII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 25. 9. 2009.
6. Tepih centar STR, G. Male{ev,
Banja Luka, Aleja sv. Save bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300001899502
7. Moja beba TR, Violeta Markovi},
Kara|or|eva bb, Lakta{i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300001882915
8. Bra}a Muli} DOO, Sarajevo, Herceg Stjepana 2 . .5520040002016206
9. Bolago DOO Lakta{i, Svetosavska 16, Glamo~ani .5520300001869335
10. Mango STR, Sanja Grma{, Banja Luka,
Gunduli}eva 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300001942085
11. Arkada SUR - Vedran Stokani}, Banja Luka,
Rade Vranje{evi} 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002002322
12. Dami STR, Rada Dodik, Banja Luka,
Petra Velikog 46, ^esma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002048591
13. Gracija SUR, Vitomir Kosi}, Banja Luka,
Put srpskih branilaca 340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002036563
14. Kiki STR, vl. Sini{a Milinkovi},
Banja Luka, Aleja svetog Save 15 . . . . . . . . . . . . .5520300002171684
15. KAD DOO Banja Luka, Prote Nikole Kosti}a bb .5520300002210290
16. Desta DOO, Banja Luka, Suboti~ka 87 . . . . . . . . .5520300001908232
17. Katarina-trade DOO Banja Luka, Dunavska 1C . .5520300002024244
18. Declan computers DOO B. Luka, Njego{eva 27 A5520300001839362
19. Mikrocentar DOO Banja Luka,
Majke Jugovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002109604
20. Senfer group DOO Travnik teh.,
Travnik, \erdan 7, lamela 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002090883
21. Restoran Borac SUR, Zgonjanin J., Banja Luka,
Vladike Platona 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001805329
22. Mala kafana SUR, Vitomir Kosi}, Banja Luka,
Vladike Platona 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002078952
23. Tiss ZTR, Jasminka Lovri}, Banja Luka,
Vladike Platona 3, lok. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300001889608
24. Pierre Cardin STR, Tali}-Ra~i}, Banja Luka,
Vladike Platona 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001980026
25. RWA group DOO Banja Luka, Veselina Masle{e 35520300001994271
26. KM computers DOO Banja Luka,
Jovana Du~i}a 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002072356
Poslovnica MRKONJI] GRAD
1. Ohajo diskoteka, Lj. Petrovi}, Mrkonji} Grad,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520310001886552
2. Mali raj SUR, Radmila Todorovi},
Mrkonji} Grad, Mlini{te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520310001877822
3. Kubik SUR, Ranko Gli{i}, [ipovo,
Gornji Mujd`i}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520310002040394
4. Esperansa butik STR, D. Skopljak,
Jezero, J. Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520310002143311
5. No limit kafe bar, G. Ki}anovi},
Mrkonji} Grad, J. Ra{kovi}a 46 . . . . . . . . . . . . . . . .5520310002146706
6. Nimeks DOO [ipovo, Kara|or|eva bb . . . . . . . . . .5520310001928456
7. RP-promet DOO Mrkonji} Grad, ^a|avica bb . . . .5520310002224112
8. M.T.-komerc DOO Mrkonji} Grad,
Radojke Laki} 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520310001930590
9. Javni prevoz stvari, Mileki} D.,
Mrkonji} Grad, Bjelajce bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520310001963667
10. ITMG SZTR, Robert Vuli}, Mrkonji} Grad,
Stevana Sin|eli}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001806008
11. Maja STR, Bora Iki},
Mrkonji} Grad, Svetog Save . . . . . . . . . . . . . . . . .5520310002146803
12. Tica SZR, Milo{ Tica, Mrkonji} Grad,
Matije Gupca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520310001857161
Ispostava TRN
1. Bambi vemax DOO Trn, Cara Du{ana 161 . . . . . . .5520150000208460
2. DID PTR, Mira Jovanovi}, Trn, Dositejeva 1 . . . . .5520320001933160
3. Prehrana komerc DOO, Banja Luka, Dubi~ka bb . .5520020001707844
4. P.K. trade DOO, Banja Luka, Dubi~ka bb . . . . . . . .5520320002213587
5. Mitaco DOO Trn, Nikole Pa{i}a bb . . . . . . . . . . . . .5520320002304476
6. Kr{i}-trans DOO Trn, Novosadska 43 . . . . . . . . . . .5520320002064886
7. Lipi} DOO Lakta{i PJ Trn,
23. april bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520320002017550
Poslovnica SRBAC
1. Dabi} eksport-import DOO, Srbac, Razboj bb . . . .5520140001803577
2. Poljo`iv DOO, Srbac, Petra Ko~i}a S-45 . . . . . . . .5520330001964927
3. Livada DOO, Srbac, Stari Martinac . . . . . . . . . . . . .5520140002093122
4. Agro export import DOO Srbac, Mome Vidovi}a bb5520330002292690
5. Dugopoljka ZZ Srbac, Dugo Polje . . . . . . . . . . . . . .5520330002255927
6. Dejan SZR, Mirsad Kolari}, Srbac,
Mome Vidovi}a 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520330001970359
7. Natron JBJ DOO Razboj, Lijev~e bb, Srbac . . . . . .5520140001860419
8. OK SZPR, Dragana Babi},
Srbac, Mome Vidovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520330002349241
Poslovnica PRNJAVOR
1. Milprom PTP, Prnjavor, Magistralni put bb . . . . . .5520340000976157
2. Glo`i} STR, Ursula Jaku{, Prnjavor,
Milo{a Kondi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340000269997
3. Ideal-promet STR, D. Simi}, Prnjavor,
Svetog Save bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340000267281
4. Lambada Suboti} DOO,
Prnjavor, Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340000263304
5. Dobra godina DOO, Prnjavor, B. Tatarevi}a 13 . . .5520340000980231
6. Dajana STR, Branimir Segi}, Prnjavor,
Vida Nje`i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340001273268
7. Poljometal P.A., R. Veselinovi}, Prnjavor,
Slavka Jenji}a 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340001274723
8. Sedmica DOO Prnjavor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340000976254
9. Rojal kafe bar, R. Suboti}, Prnjavor,
V. Milankovi}a 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340001274917
10. Visprom DOO Prnjavor, Banjalu~ka bb . . . . . . . . .5520340001985830
11. Sloga AD tvor. obu}e, Prnjavor, Prvomajska 4 . . .5520340000973635
12. Ludomatic DOO, Prnjavor, Donji [trpci bb . . . . .5520340001760305
13. Ratar AD, Prnjavor, Trg srpskih boraca 7 . . . . . . .5520340000267087
14. Pil-prom PPTR, N. @ivani}, Prnjavor,
G. Smrti}i 71 b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340000261558
15. Club B-52 coctel SUR, Sa{a Bo`i},
Zanatski centar, Prnjavor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340002061878
16. Big mack SUTR, Ru`ica Kne`evi}, Prnjavor,
Rade Vranje{evi} bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340001757589
17. Bata STR Markovi} Du{anka, Prnjavor,
Kula{i bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340001635078
18. Senso med DOO Prnjavor, Svetog Save bb . . . . . .5520340001816953
19. Natalija restoran, Sibin~i} M.,
Prnjavor, Donji Smrti}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340000263595
20. Euro domus DOO Prnjavor, Naselje zapad bb . . .5520340001893098
21. Terra nostra ZZ, Prnjavor, Hrva}ani bb . . . . . . . . .5520340002225129
22. Gradina Pezer DOO Prnjavor, Mravica bb . . . . . .5520340000265341
23. Miljanovi} SZTUR, Miljanovi} B., Prnjavor,
Laze Lazarevi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340001275790
24. \ukari} DOO Prnjavor, Vojvode Stepe . . . . . . . . .5520340001273559
25. Monting projekt DOO Prnjavor,
Trg srpskih boraca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340000266214
26. Klub K SUR kafe bar, ]etojevi},
Prnjavor, Jovana Du~i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340002152670
Poslovnica [AMAC
1. Arabeska kafe bar, M. Vukovi}, [amac,
Majke Jevrosime 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520350002088213
2. Posavlje prom DOO [amac,
Kralja A. Kara|or|evi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000744777
3. Akva gril, Ilija Peji}, [amac, Obudovac bb . . . . . . .5520350002120417
4. Ani} DOO, Pelagi}evo, Orlovo Polje . . . . . . . . . . .5520070001836221
5. Rim komision, Nata{a Popovi},
[amac, Nikole Tesle 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5520350002096555
6. Pacifik DOO, [amac, Vuka Karad`i}a 46 . . . . . . . .5520350002126431
7. Jovana - rad DOO [amac,
Raskr{}e Nikole Tesle I C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001804987
8. Pionir restoran, Marko Babi}, [amac,
K. Aleksandra Kara|or|evi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520350002162612
9. Zoka STR, Stevan Koji}, [amac,
Vuka Karad`i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520350002196077
10. Osvit {tamparija, Milan Simi}, [amac,
Kralja A. I Kara|or|evi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520350002273289
11. Cican prom DOO Obudovac,
Nikole Simi}a U~e 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520350002364663
12. Hit products trading co DOO [amac, Njego{eva 35520350002094033
13. Delta-R DOO @abar Donji . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001643870
14. Vasiljevi} ZR, Petar Vasiljevi}, [amac,
Gornja Slatina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520350002117313
15. Kolor ton ZR, Drago D`ombi}, [amac,
Naselje Nemanji}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520350002277848
16. Generalelektronik, Z. Borojevi}, [amac,
Njego{eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520350002089183
17. Autoprevoznik @eljko Stefanovi},
[amac, Gornja Crkvina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001922745
18. Omega-s DOO [amac,
Put srpskih dobrovoljaca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001922454
19. Tik tak TR, Sla|ana Tovirac, [amac,
Ti{ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520350002189287
Poslovnica ^ELINAC
1. Ivkovi} DOO, ^elinac, Milo{a Duji}a 39 . . . . . . . .5520360002176337
2. Savi~i} prom DOO PJ 1 ^elinac,
I kraji{kog proleter. bataljona . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520360002178180
Poslovnica BIJELJINA
1. Trans-ko DOO, Bijeljina, Srpske vojske 12 . . . . . .5520370000278774
2. Ma~kovac-komerc AD, Lopare, Cara Du{ana . . . . .5520370001084262
3. Gras DOO, Bijeljina, 27. marta 1 . . . . . . . . . . . . . .5520370001086978
4. Laki SUR kafe-bar, vl. Laki} V., Bijeljina,
Gavrila Principa 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001087269
5. Zlatar SZTZR, Ljilja Eri}, Bijeljina, Robna ku}a . .5520370001095805
6. Deabo DOO, Bijeljina, [aba~kih |aka 1 . . . . . . . . .5520370001084650
7. Brest DOO, Bijeljina, Srpske dobrov. garde 137 . . .5520370001092604
8. GM trade DOO, Bijeljina, Ive Andri}a 48 B . . . . .5520370001085620
9. Vo`d export-import DOO, Bijeljina, Glavi~ice bb .5520370000987359
Petak, 25. 9. 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 85/XIX
10. Zera DOO, Bijeljina, Raje Banji~i}a 69 . . . . . . . .5520370000987456
11. Sonja STR i komision Petrovi}, Bijeljina,
Gavrila Principa 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001093089
12. Donna-D STR, vl. Dragica Babi}, Bijeljina,
Njego{eva br. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001097357
13. Ana STR, An|a Nikoli}, Bijeljina, RK Pobjeda . .5520370001091731
14. Vukom STR, Nevenko Vukovi}, Bijeljina,
Nikole Spasojevi}a 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001099588
15. Next-company DOO Dvorovi, Kara|oro|eva bb .5520370001699630
16. Lala STR, Radinka Turkiv,
Bijeljina, Majevi~ka 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001082613
17. MMS Risti} DOO Bijeljina, Glavi~ice . . . . . . . . .5520370001080479
18. Rajko, sam. fotografska radnja P, Ugljevik,
Poslovni centar Trgovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001093186
19. Tehnika ros DOO, Bijeljina PC,
Me{e Selimovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001641042
20. Milinvest DOO Ugljevik, Kara|or|eva bb . . . . . .5520370001762971
21. Klub Maraton SUR kafe bar Lazi., Bijeljina,
[aba~kih |aka 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001097551
22. Mica-T STR, Radnja 2, Bijeljina PC,
Filipa Vi{nji}a 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001696623
23. Vidas-komerc PP, Bijeljina, 27. marta 84 . . . . . . .5520370000983285
24. Vakufljanka ZZ Bijeljina,
Filipa Vi{nji}a 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001090761
25. Yasmiris stratus DOO Bijeljina PC,
Kneza Milo{a 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001697011
26. Novinska agencija Balkan press,
Bijeljina, Trg kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . . . .5520370001904397
27. RGR-geokop DOO Bijeljina,
Ivana Gorana Kova~i}a 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001811956
28. Mili}evi}-komerc DOO Bijeljina,
N. Spasojevi}a 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001090373
29. Peri} DOO, Bijeljina, Komitska bb . . . . . . . . . . . .5520370001098230
30. Luksor distribucija DOO, Bijeljina PC,
Raje Ban~i}a 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001084844
31. Viva DOO, Bijeljina, Baje Stani{i}a 35 . . . . . . . . .5520370001088433
32. Kod Cileta SUR bife, Miki} S., Bijeljina,
Stefana De~anskog 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370002033116
33. Verano motors DOO,
Bijeljina, Pavlovi}a put bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001084068
34. Bajs-komerc DOO, Bijeljina, F. Vi{nji}a 79 . . . . .5520370000983673
35. Nina STR, Alena Petkovi}, Bijeljina,
Srpske vojske 311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001086784
36. Far commerce DOO Bijeljina, 1. maj . . . . . . . . . .5520370001088045
37. Grande SZT zlatarska radnja, Bijeljina,
Svetog Save 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001782468
38. Skuter autoservis SZR, Bijeljina, Tir{ova 3 . . . . . .5520370001919811
39. Sikima auto servis SZR, Bijeljina, Amajlije,
Kovanluci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370002233033
40. Autocit DOO Banja Luka, Marka Lipovca 165 . . .5520370001676932
41. Peji~i} DOO Bijeljina, Srpske vojske 322 . . . . . . .5520370002135936
42. Euro TV shop STR, vl. Kokorovi},
Bijeljina, 27. marta 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001097454
43. Ru`ica SZFR, Ru`ica Milo{evi},
Bijeljina, Milo{a Crnjanskog bb . . . . . . . . . . . . . . .5520370001093671
44. Tran{ped-sim DOO Bijeljina, Komitska bb . . . . . .5520370000270141
45. Davor STR, Davor Dragomirovi},
Bijeljina, Lozni~ka 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370002151068
46. PC Snajper STR, A. Mir~i},
Bijeljina, Milo{a Obili}a 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370002267080
47. Primus DOO Bijeljina,
Stefana De~anskog 258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001092216
48. Daar compani DOO Bijeljina,
Save Kova~evi}a 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001088918
49. Vanja SUR kafe bar, Ivan Mec, Bijeljina,
Trg \. Dra`e Mihajlovi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370002290069
Poslovnica KOTOR VARO[
1. Anja pekara, Branimir \akovi}, Kotor Varo{,
[iprage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002155966
2. Seka ro{tiljnica, M. Vranje{, Kotor Varo{,
Svetosavska 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002155869
4. Mi}o knjig. biro, M. Savanovi},
Kotor Varo{, Novo naselje bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002211547
5. \ukinac DOO Kotor Varo{,
Obodnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002223478
Poslovnica DERVENTA
1. PMM DOO, Derventa, Kralja Petra I bb . . . . . . . . .5520400001044151
2. Market-M STR, Brankica Mari}, Derventa,
Sv. Save S-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001035033
3. Zorica SZR modni salon, Micetan, Derventa,
Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001045412
4. Kod Pe|e SUR, Milja Babi}, Derventa,
Srpske vojske bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001033966
5. Trgomont DOO, Derventa, Svetog Save S-55/27 . .5520400000997203
6. Kerafleks SP, Boro Dobrilovi}, Derventa,
Petra Me}ave 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001049680
7. Peta brzina a.{., Lj. Peri}, Derventa, Crn~a bb . . . .5520400001039689
8. Drvo-produkt systems DOO Derventa, Sv. Save bb 5520400000283768
9. King SUR, Petar Markovi}, Derventa,
Derventskih oslobodilaca SP-34 . . . . . . . . . . . . . .5520400001040659
10. Kuzmanovi} DOO Derventa, Stevana Nemanje bb5520400000281828
11. Antik SUR kafe bar, Z. Milanovi}, Derventa,
Stevana Nemanje 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001484434
12. Oaza SUR, Milenko Plav{i}, Derventa,
Nikole Tesle bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001043860
13. Ne{o STR, Blagoje Sekuli}, Derventa,
Kostre{ 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001486083
14. \eki} papirna konfekcija DOO Derventa,
Osojci 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400000998658
15. Mastped-prom STR, Dra`en Mari},
Gavrila Principa 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001048710
16. Samba SUR caffe bar, Pijetlovi}, Derventa,
\enerala Dra`e bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001486374
17. Stampfl DOO Derventa, Kralja Petra I . . . . . . . . .5520400001485986
18. Ukrina, op{ta zemljoradni~ka zadruga,
Derventa, Kalenderovci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001487344
19. Vesna SZR friz. salon, Derventa,
Derventskih oslobodilaca 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001038525
20. Sajmi{te STR pij. tezga Stani},
Derventa, Srpske vojske bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001481718
21. D-Dijana DOO Derventa, Jasikova~a 57 . . . . . . . .5520400000998949
22. Krin SZR cvje}ara, vl. Miroslavka,
Derventa, Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400002003190
23. Garfild SUR, Stanimir Radoj~i}, Derventa,
Srpske vojske SP 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001035615
24. Diana STR, Diana Asenti}, Derventa,
Derventski Lug bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001048419
25. Palma STR cvje}ara, Sekuli} S., Derventa,
Derventskih oslobodilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001482882
26. ICN Derventa DOO, Derventa,
Stevana Nemanje bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001032705
27. Trgopromet ODP, Derventa, @eljezni~ka 1 . . . . . .5520400001048904
28. Rafaelo SZR, Biljana Legin,
Derventa, 1. maja 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400002252480
29. D & N autolimar SZR, vl. Jevti}, Derventa,
Derventski Lug br. 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001931507
30. Gloria STR cvje}ara, Sekuli} S., Derventa,
Mladena Stojanovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001045315
31. M & R STR, vl. Zoran Piva{, Derventa,
Bosanski Lu`ani bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001488411
32. Trg SUR buregd`inica, M. Sari}, Derventa,
Trg oslobo|enja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001046479
33. Tanja STR Srebro, Tanja,
Derventa, M. Vujakovi}a 43 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001484337
34. E.M. company DOO Derventa,
M. Bjelo{evi}a Belog 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001030474
35. Sa{a - DD STR, vl. Mirjan Popovi}, Derventa,
Kostre{ bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001488217
36. DM-nekretnine agencija Mandi}, Derventa,
Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400002290213
37. Underground N-1 SUR caffe bar, Derventa,
9. maja bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001489575
38. Dva bora STR, Ostoja Tanasi},
Derventa, Polje bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001483367
39. Sini{a DOO turisti~ka agencija, Derventa,
Derventskih oslobodilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400002164889
40. Biskom STR, Ljiljana Koji},
Derventa, Bos. Lu`ani bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001047740
Poslovnica BRATUNAC
1. Aspresa export DOO Bratunac, Svetog Save bb . . .5520200001846933
2. Kafana kod Ilije SUR, Nikoli} S., Bratunac,
Dositeja Obradovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520410002345842
3. Putokaz auto-{kola, M. Gli{i},
Bratunac, Voljavica bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520410002173376
4. Tina STR, Radmila Lazi}, Bratunac,
Gavrila Principa, lamela 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520410002298215
5. Igraonica Mortal kombat, Peri},
Bratunac, Petra Ko~i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520410002179390
6. Cazablanca SUR kafe bar, Bratunac,
Trg Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520410002205095
Poslovnica UGLJEVIK
1. Seven DOO Ugljevik, Prve majevi~ke brigade bb .5520370001809240
Poslovnica LAU[
1. Amaro SUR, Sre}ko Josi}, Banja Luka, Motike . . .5520300002228235
2. Kondor STR, Anita Budi{a,
Banja Luka, Pavlovac 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520430002302579
Poslovnica SOKOLAC
1. Cartieer SZTR, Dragana Bakmaz, Sokolac,
Jove Jankovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090002024303
Hypo Alpe-Adria-bank a.d. Banja Luka
1. Novakovi} promet DOO, Lakta{i, Aleksandrovac . . . . . . . . .01883887
2. Tvornica pre~ista~a AD Rogatica, Janka Jolovi}a 4 . . . . . . . .01115014
(01-3921/09-so)
XX/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Petak, 25. 9. 2009.

II/85

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Petak, 25. 9. 2009.

- aktivno poznavanje jednog stranog jezika, - radno iskustvo dvije godine nakon polo`enog specijalisti~kog ispita. Prednost pri dodjeli supspecijalizacije ima}e kandidati zaposleni u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}” Banja Luka. Rok za podno{enje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je osam dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja, odnosno u listu “Glas Srpske” i u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporu~enom po{tom, na adresu: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}” Banja Luka, ulica Slatinska br. 11, sa naznakom: “Prijava na konkurs za supspecijalizaciju”, ili li~no, putem protokola u Zavodu. Broj: 2338/09 14. septembra 2009. godine Banja Luka Direktor, Dr Goran Tali}, s.r.

OBAVJE[TENJA
Hypo Alpe-Adria-bank AD Banja Luka objavljuje spisak nesolventnih klijenata sa 31. avgustom 2009. godine. 1. Pregled ra~una blokiranih od 15 do 30 dana: Poslovnica BILE]A 1. Dobrovoljci SUR, Kapor N. Bile}a, Kralja Petra oslobod. bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364415 2. Automeh. radnja SZR Radovanovi Berkovi}i, Hatelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364609 Poslovnica TREBINJE 1. Proinvest DOO Trebinje, Srpska br. 5 . . . . . . . . . . .5520050002000540 Poslovnica NEVESINJE 1. Miljana TR Ivani{evi} Jovan, Nevesinje sajbe bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001238847 2. Deni komision, Milo{evi} Zora, Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060000139546 Poslovnica MODRI^A 1. Keti STR, Grabovac D., Modri~a, Vuka Karad`i}a 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000149876 Poslovnica TESLI] 1. Feniks SUR kafe bar, Aleksi} Z. Tesli}, Stevana Sin|eli}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080002296146 Poslovnica PALE 1. AD STR Dimovski Mladen, Pale, D. Jev|evi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001114637 Poslovnica GRADI[KA 1. Primus V[PM Gradi{ka, Vidovdanska bb . . . . . . . .5520140001856151 Poslovnica ZVORNIK 1. Olimpija - s.d. DOO Zvornik, Svetog Save bb . . . .5520200001758178 2. Zvornik KSC JODP Zvornik, Filipa Kljaji}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001902805 Poslovnica PRIJEDOR 1. Elkom Matija{ DOO, Prijedor, Prvog maja 28 . . . .5520210002076289 2. Flexiblle DOO Prijedor, 1. maja 72 . . . . . . . . . . . . 5520210001425128 Poslovnica FO^A 1. Rio SUR Markovi} @eljko, Fo~a, Jevrejska bb . . . .5520240001870793 2. Knjaz SUR bife, Miju{kovi} Alek, Fo~a, Vojvode putnika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365008 3. Knjaz br. 2 SUR bife Miju{kovi} Fo~a, Bra}e Jugovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365105 4. Skandal SUR, vl. Mari} Mladen, Fo~a, Njego{eva br. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001996893 5. Taksi prevoz Blagojevi} Zoran Fo~a, Vojvode Putnika 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001952273 6. Kobra SUR Mihajlovi} Radmilo Fo~a, Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002006108 Poslovnica BR^KO 1. Sitex JK DOO Br~ko, Dubrave, trz. Arizona hala .5520250000431943 2. RL TR Tursi} Almir, Br~ko distrikt, Dubrave bb trznica Arizon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001762587 3. Ajdin TR Mehmedovi} Zlata, Br~ko distrikt, Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001692553 4. Roma-jeans TR Mustafi} Bajro, Br~ko distrikt, Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001725533 Poslovnica ALEJA 1. Enterijeri Popovi} SR Banja Luka, Voj. S. Stepanovi}a 266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002073908 Poslovnica BIJELJINA 1. XXL Kameleon STR, Cici} Olivera, Bijeljina, Marka Miljanova 52 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370000276834 Poslovnica KOTOR VARO[ 1. Trend 2 STR [mugovi} Snje`ana, Kotor Varo{, Cara Du{ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002435423 Poslovnica DERVENTA 1. Petar pan STR butik vl. Tomi}, Derventa, Njego{eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400002124149

2. Pregled ra~una blokiranih od 30 do 90 dana: Poslovnica BANJA LUKA 1. Ba~inski SR, Darko Ba~inski, Banja Luka, Kozarska bb, Lakta{i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002233972 2. Tref SZTR, Vladimir Jovanovi}, Banja Luka, Zore Kova~evi} 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002376271 3. Catering R DOO Banja Luka, Vladike Platona 6 . .5520020001805426 4. Fontana SZR, Dragana Predojevi}, Banja Luka, Mla|e ]usi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001828318 5. ]ato komerc DOO Banja Luka, Solunska 51 . . . . .5520000000074656 6. ^iv~ija turs DOO Banja Luka, Jovice Savinovi}a 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001750136 7. Lamma DOO Banja Luka, Kuljani bb . . . . . . . . . . .5520020002161125 8. Salus DOO Banja Luka, Janka Veselinovi}a 9-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001934145 9. Duvan pres DOO Banja Luka, Jovana Du~i}a 34 . .5520020001977213 10. Master-BL DOO Banja Luka, Koji}a put 4 . . . . . .5520020001826087 11. Mija DOO ^itluk, PJ Banja Luka, Banja Luka, Branka Popovi}a 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001898934 12. Panter SZR, @eljko \uri}, Banja Luka, Vojvode Prijezde 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002286255 13. Megafloreks DOO Banja Luka, Pave Radana 23 .5520000000369148 Poslovnica BILE]A 1. Status SUR, D. Stolica, Bile}a, Kralja Aleksandra 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001363445 2. Dolina STR, Janji} S., Bile}a, Ravnogorska br. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364512 3. Excluzive SZR, S. Ivani{evi}, Bile}a, Solunskih dobrovoljaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030002282132 4. Hercegovina prevoz T DOO Bile}a, Obili}ev vjenac 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000113794 5. Trgoprom AD, Bile}a, Obili}ev vjenac 23 . . . . . . . .5520030000117383 Poslovnica ISTO^NO SARAJEVO 6. BB SUR, Doj~ilo Babalj, Sarajevo, Trg Vilijema [ekspira 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001342832 7. Soko promet DOO Sokolac, Milana [arca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001889330 8. Vla{ki SZMUR, Aleksandra Vla{ki, Trnovo, Trg Sr|ana Kne`evi}a 8 . . . . . . . . . . . . . . .5520040001798926 9. Farmex DOO I. Sarajevo, Vuka Karad`i}a 17 . . . . .5520040000715048 10. Luka zdravlja DOO Kasindo, Trg Ilid`anske brigade bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001906887 11. Iskop DOO, I. Sarajevo, Topli~ka cesta 97 . . . . . .5520040000121602 12. Gradnja lord DOO, Isto~no Sarajevo, Nikole Tesle br. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040002281695 Poslovnica TREBINJE 1. Present shop STR, Zoran Kozlica, Trebinje, Stari Grad br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001172354 2. Trokadero SUR, Radomir [araba, Trebinje, Darodavalaca krvi br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441141 3. Dunja STR, Novka Vujovi}, Trebinje, Tina C 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001905092 4. M SZR Oro Milanka, Trebinje, Trg Luke Petkovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441044 5. Ognji{te SUR Milo{ Pejanovi}, Trebinje, Ognji{te bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050002082408 Poslovnica NEVESINJE 1. Vin TR, Vida Kilibarda, Nevesinje, Lap~evine bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001236519 2. Aneta TR komision, An|a Vu~i}, Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060001237780 3. Ledy komision, R. Pikula, Nevesinje, Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001430810 4. Bet shop DOO Nevesinje, Cara Du{ana . . . . . . . . .5520060001432653 5. Sandra TR butik, V. Sko~aji}, Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001436048 6. Radmila ZR, @arko Pitignjat, Nevesinje, Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001938702 7. Gogo auto servis, G. Budali}, Nevesinje, Put srba sa Neretve 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001234482 8. MD Salon zabave, Dragan Gudelj, Nevesinje, Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001431877 Poslovnica MODRI^A 1. Junior STR, An|elko Cviji}, Modri~a, Svetosavska 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000148421 2. Euro svet TR, Du{ko Popovi}, Modri~a, Cara Lazara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001892190 3. SMS TR, Ankica Stefanovi}, Modri~a, Savska 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002403671 4. Bamboocha TR, Halil Du{inovi}, Modri~a, Arsenija ^arnojevi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001891705 5. Optima AMD Modri~a, Modri~a, [ama~ki put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001649981 6. Kis DOO Modri~a, Kneza Milo{a bb . . . . . . . . . . .5520070001414465 7. Stranatic DOO Modri~a, Milo{evac bb . . . . . . . . . .5520070000142310

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->