SLU@BENI GLASNIK

OGLASNI DIO

REPUBLIKE SRPSKE
Petak, 25. 9. 2009. godine
BANJA LUKA

Godina XVIII - Broj 85
KONKURSI
Na osnovu ~l. 7. i 11. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 75/04) i ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03), te Odluke o utvr|ivanju uslova, standarda i kriterijuma
za izbor i imenovanje direktora Dru{tva, Nadzorni odbor Komunalnog preduze}a “Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i, 28. avgusta 2009. godine,
raspisuje

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
41/03), ~lana 33. Statuta op{tine Novi Grad (“Slu`beni glasnik op{tine Novi
Grad”, br. 11/05 i 2/08), ~l. 3. i 4. Odluke o utvr|ivanju kriterijuma za izbor
i imenovanja organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~
Skup{tina op{tine Novi Grad (“Slu`beni glasnik op{tine Novi Grad”, broj
21/07) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Novi Grad, broj: 02-022-219/09, od 31. avgusta
2009. godine, Skup{tina op{tine Novi Grad r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Komunalnog preduze}a
“Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
Centra za socijalni rad Novi Grad

I - Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora
Komunalnog preduze}a “Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i.
II - Opis poslova
Nadle`nost, obaveze i odgovornost direktora Dru{tva utvr|ene su
zakonom i Statutom Dru{tva.
III - Mandat
Direktor Dru{tva imenuje se na period od ~etiri godine, uz mogu}nost
ponovnog izbora.
IV - Op{ti uslovi:
1. da je dr`avljanin BiH - Republike Srpske,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i entitetu,
5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim da obavlja poslove direktora Dru{tva, te da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak,
6. da se na njega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH.
V - Posebni uslovi:
1. visoka ili vi{a stru~na sprema, VII ili VI stepen stru~ne spreme,
pravne, ekonomske ili tehni~ke struke,
2. najmanje pet godina radnog iskustva na rukovode}im radnim mjestima u struci,
3. poznavanje procesa rada i djelatnosti kojima se ovo ili sli~no dru{tvo
bavi,
4. ponuda kvalitetnog plana i programa rada Dru{tva za mandatni period.
VI - Sukob interesa
Kandidat ne mo`e da u~estvuje na Konkursu za izbor i imenovanje ako
ima smetnji:
- iz ~lana 5. Zakona o sukobu interesa (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 34/02),
- iz ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 75/04),
- iz ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
VII - Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova:
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli,
- potvrdu o radnom iskustvu na rukovode}im radnim mjestima u struci,
- biografiju o kretanju u slu`bi,
- uvjerenje da nisu osu|ivani, odnosno da se protiv njih ne vodi krivi~ni
postupak (ne starije od {est mjeseci),
- ljekarsko uvjerenje,
- plan i program rada Dru{tva.
Za dokaze iz t. 4. i 6. op{tih uslova kandidati dostavljaju pismenu
izjavu, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa.
VIII - Rok za podno{enje prijava
Rok za podno{enje prijava je 20 dana od dana objavljivanja konkursa u
“Slu`benom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Rok se ra~una od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u obzir.
Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol Dru{tva u ul. Kara|or|eva
br. 63, Lakta{i, sa naznakom: Komisiji za izbor i imenovanje direktora.
Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt nakon roka za podno{enje prijava
ne}e se uzeti u razmatranje.

I - Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra za
socijalni rad Novi Grad.
Op{ti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i imenovanje propisani su
Odlukom Skup{tine op{tine o utvr|ivanju kriterijuma za izbor i imenovanja
organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~ Skup{tina
op{tine Novi Grad.
II - Op{ti uslovi za izbor i imenovanje su:
- da je dr`avljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u periodu od tri godine
prije objavljivanja javnog konkursa za upra`njenu funkciju,
- da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj
Jugoslaviji (~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH),
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavljanje funkcije,
- kandidat ne mo`e obavljati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji
dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sukobu interesa u
institucijama vlasti BiH.
III - Posebni kriterijumi za izbor i imenovanja su:
- da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u stru~nu spremu
(V[S) dru{tvenog smjera,
- da posjeduje najmanje pet godina radnog iskustva,
- da posjeduje stru~ne, organizacione i rukovodne sposobnosti,
- uspje{nost i postignuti rezultati na ranijim poslovima.
IV - Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova:
- ovjerenu kopiju diplome i li~ne karte,
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, odnosno da se protiv
njih ne vodi krivi~ni postupak i potpisanu i ovjerenu izjavu u vezi sa ~lanom
IX stav 1. Ustava BiH.
V - Postupak izbora, uklju~uju}i i pregled prispjelih prijava na konkurs,
obavljanje intervjua sa kandidatima, utvr|ivanje rang liste, te predlaganje
kandidata za imenovanje u skladu sa utvr|enim kriterijumima izvr{i}e
komisije koje }e imenovati Skup{tina op{tine Novi Grad.
VI - Javni konkurs }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Fokus”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posljednjeg objavljivanja.
VII - Rok za podno{enje prijava na konkurs je 15 dana od dana raspisivanja javnog konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: Op{tina Novi
Grad, ul. Petra Ko~i}a br. 2, sa naznakom: “Komisija za sprovo|enje javnog
konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Novi Grad”.

Broj: 292/09
28. avgusta 2009. godine
Lakta{i

Predsjednik
Nadzornog odbora,
Danica Bartoli}, s.r.

Broj: 02-052-47/09
9. septembra 2009. godine
Novi Grad

Predsjednik
Skup{tine op{tine,
Ljiljana Jankovi}, s.r.

Na osnovu ~l. 9. i 10. Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 61/01, 79/02, 2/03 i 53/05), kao i Rje{enja
Ministarstva zdravlja i socijalne za{tite Republike Srpske, broj: 11/04-15163-2/09, od 24. avgusta 2009. godine, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}”, Slatinska 11, Banja Luka, r a s p i s u j e

KONKURS
za izbor kandidata za supspecijalizaciju iz
balneoklimatologije - jedna supspecijalizacija
Uslovi za prijavu na konkurs:
- da je kandidat dr`avljanin BiH,
- zavr{en medicinski fakultet,
- polo`en stru~ni ispit za zvanje doktora medicine,
- specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije,

II/85

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

- aktivno poznavanje jednog stranog jezika,
- radno iskustvo dvije godine nakon polo`enog specijalisti~kog ispita.
Prednost pri dodjeli supspecijalizacije ima}e kandidati zaposleni u Zavodu
za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}” Banja Luka.
Rok za podno{enje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je osam dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog
informisanja, odnosno u listu “Glas Srpske” i u “Slu`benom glasniku
Republike Srpske”.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporu~enom po{tom,
na adresu: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav
Zotovi}” Banja Luka, ulica Slatinska br. 11, sa naznakom: “Prijava na
konkurs za supspecijalizaciju”, ili li~no, putem protokola u Zavodu.
Broj: 2338/09
14. septembra 2009. godine
Banja Luka

Direktor,
Dr Goran Tali}, s.r.

OBAVJE[TENJA
Hypo Alpe-Adria-bank AD Banja Luka objavljuje spisak nesolventnih klijenata sa 31. avgustom 2009. godine.
1. Pregled ra~una blokiranih od 15 do 30 dana:
Poslovnica BILE]A
1. Dobrovoljci SUR, Kapor N. Bile}a,
Kralja Petra oslobod. bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364415
2. Automeh. radnja SZR Radovanovi
Berkovi}i, Hatelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364609
Poslovnica TREBINJE
1. Proinvest DOO Trebinje, Srpska br. 5 . . . . . . . . . . .5520050002000540
Poslovnica NEVESINJE
1. Miljana TR Ivani{evi} Jovan,
Nevesinje sajbe bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001238847
2. Deni komision, Milo{evi} Zora,
Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060000139546
Poslovnica MODRI^A
1. Keti STR, Grabovac D., Modri~a,
Vuka Karad`i}a 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000149876
Poslovnica TESLI]
1. Feniks SUR kafe bar, Aleksi} Z. Tesli},
Stevana Sin|eli}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080002296146
Poslovnica PALE
1. AD STR Dimovski Mladen, Pale,
D. Jev|evi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001114637
Poslovnica GRADI[KA
1. Primus V[PM Gradi{ka, Vidovdanska bb . . . . . . . .5520140001856151
Poslovnica ZVORNIK
1. Olimpija - s.d. DOO Zvornik, Svetog Save bb . . . .5520200001758178
2. Zvornik KSC JODP Zvornik,
Filipa Kljaji}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001902805
Poslovnica PRIJEDOR
1. Elkom Matija{ DOO, Prijedor, Prvog maja 28 . . . .5520210002076289
2. Flexiblle DOO Prijedor, 1. maja 72 . . . . . . . . . . . . 5520210001425128
Poslovnica FO^A
1. Rio SUR Markovi} @eljko, Fo~a, Jevrejska bb . . . .5520240001870793
2. Knjaz SUR bife, Miju{kovi} Alek, Fo~a,
Vojvode putnika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365008
3. Knjaz br. 2 SUR bife Miju{kovi} Fo~a,
Bra}e Jugovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365105
4. Skandal SUR, vl. Mari} Mladen, Fo~a,
Njego{eva br. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001996893
5. Taksi prevoz Blagojevi} Zoran Fo~a,
Vojvode Putnika 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001952273
6. Kobra SUR Mihajlovi} Radmilo Fo~a,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002006108
Poslovnica BR^KO
1. Sitex JK DOO Br~ko, Dubrave, trz. Arizona hala .5520250000431943
2. RL TR Tursi} Almir, Br~ko distrikt,
Dubrave bb trznica Arizon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001762587
3. Ajdin TR Mehmedovi} Zlata, Br~ko distrikt,
Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001692553
4. Roma-jeans TR Mustafi} Bajro,
Br~ko distrikt, Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001725533
Poslovnica ALEJA
1. Enterijeri Popovi} SR Banja Luka,
Voj. S. Stepanovi}a 266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002073908
Poslovnica BIJELJINA
1. XXL Kameleon STR, Cici} Olivera,
Bijeljina, Marka Miljanova 52 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370000276834
Poslovnica KOTOR VARO[
1. Trend 2 STR [mugovi} Snje`ana,
Kotor Varo{, Cara Du{ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002435423
Poslovnica DERVENTA
1. Petar pan STR butik vl. Tomi}, Derventa,
Njego{eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400002124149

Petak, 25. 9. 2009.

2. Pregled ra~una blokiranih od 30 do 90 dana:
Poslovnica BANJA LUKA
1. Ba~inski SR, Darko Ba~inski, Banja Luka,
Kozarska bb, Lakta{i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002233972
2. Tref SZTR, Vladimir Jovanovi}, Banja Luka,
Zore Kova~evi} 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002376271
3. Catering R DOO Banja Luka, Vladike Platona 6 . .5520020001805426
4. Fontana SZR, Dragana Predojevi},
Banja Luka, Mla|e ]usi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001828318
5. ]ato komerc DOO Banja Luka, Solunska 51 . . . . .5520000000074656
6. ^iv~ija turs DOO Banja Luka,
Jovice Savinovi}a 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001750136
7. Lamma DOO Banja Luka, Kuljani bb . . . . . . . . . . .5520020002161125
8. Salus DOO Banja Luka,
Janka Veselinovi}a 9-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001934145
9. Duvan pres DOO Banja Luka, Jovana Du~i}a 34 . .5520020001977213
10. Master-BL DOO Banja Luka, Koji}a put 4 . . . . . .5520020001826087
11. Mija DOO ^itluk, PJ Banja Luka, Banja Luka,
Branka Popovi}a 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001898934
12. Panter SZR, @eljko \uri}, Banja Luka,
Vojvode Prijezde 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002286255
13. Megafloreks DOO Banja Luka, Pave Radana 23 .5520000000369148
Poslovnica BILE]A
1. Status SUR, D. Stolica, Bile}a,
Kralja Aleksandra 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001363445
2. Dolina STR, Janji} S., Bile}a,
Ravnogorska br. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364512
3. Excluzive SZR, S. Ivani{evi}, Bile}a,
Solunskih dobrovoljaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030002282132
4. Hercegovina prevoz T DOO Bile}a,
Obili}ev vjenac 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000113794
5. Trgoprom AD, Bile}a, Obili}ev vjenac 23 . . . . . . . .5520030000117383
Poslovnica ISTO^NO SARAJEVO
6. BB SUR, Doj~ilo Babalj, Sarajevo,
Trg Vilijema [ekspira 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001342832
7. Soko promet DOO Sokolac,
Milana [arca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001889330
8. Vla{ki SZMUR, Aleksandra Vla{ki,
Trnovo, Trg Sr|ana Kne`evi}a 8 . . . . . . . . . . . . . . .5520040001798926
9. Farmex DOO I. Sarajevo, Vuka Karad`i}a 17 . . . . .5520040000715048
10. Luka zdravlja DOO Kasindo,
Trg Ilid`anske brigade bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001906887
11. Iskop DOO, I. Sarajevo, Topli~ka cesta 97 . . . . . .5520040000121602
12. Gradnja lord DOO, Isto~no Sarajevo,
Nikole Tesle br. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040002281695
Poslovnica TREBINJE
1. Present shop STR, Zoran Kozlica, Trebinje,
Stari Grad br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001172354
2. Trokadero SUR, Radomir [araba, Trebinje,
Darodavalaca krvi br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441141
3. Dunja STR, Novka Vujovi}, Trebinje,
Tina C 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001905092
4. M SZR Oro Milanka, Trebinje,
Trg Luke Petkovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441044
5. Ognji{te SUR Milo{ Pejanovi},
Trebinje, Ognji{te bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050002082408
Poslovnica NEVESINJE
1. Vin TR, Vida Kilibarda, Nevesinje,
Lap~evine bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001236519
2. Aneta TR komision, An|a Vu~i},
Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060001237780
3. Ledy komision, R. Pikula, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001430810
4. Bet shop DOO Nevesinje, Cara Du{ana . . . . . . . . .5520060001432653
5. Sandra TR butik, V. Sko~aji}, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001436048
6. Radmila ZR, @arko Pitignjat, Nevesinje,
Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001938702
7. Gogo auto servis, G. Budali}, Nevesinje,
Put srba sa Neretve 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001234482
8. MD Salon zabave, Dragan Gudelj, Nevesinje,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001431877
Poslovnica MODRI^A
1. Junior STR, An|elko Cviji}, Modri~a,
Svetosavska 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000148421
2. Euro svet TR, Du{ko Popovi}, Modri~a,
Cara Lazara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001892190
3. SMS TR, Ankica Stefanovi}, Modri~a,
Savska 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002403671
4. Bamboocha TR, Halil Du{inovi}, Modri~a,
Arsenija ^arnojevi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001891705
5. Optima AMD Modri~a, Modri~a,
[ama~ki put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001649981
6. Kis DOO Modri~a, Kneza Milo{a bb . . . . . . . . . . .5520070001414465
7. Stranatic DOO Modri~a, Milo{evac bb . . . . . . . . . .5520070000142310

. . . . . . . . . AS komerc SUR Dujakovi} D. Milena Popadi}. . . . . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . Proti} SZR Miroslav Proti}.5520140001383470 2.5520100002291586 Poslovnica GACKO 1. . . djelatnost Doboj. . . . . . . . . . . .5520090002329659 2. . . . . . . . . . Nada Ignjati}. Modri~a. . . . . Svetosavska zan. .5520150002320635 2. . MG elektronik ZTR. . . . . Napoleon DOO Tesli}. . Kozarskih junaka . . . . . . . . . . . .5520160002118729 85/III 5. . . . . . . . Vi{egrad.agro DOO Lakta{i. .. . . . . . . . . . Apoteka Kekec Tesli}. . .5520150001710796 8. . . . Zvornik. . . . . . . . . Kuz. . . . . Cordiaca DOO Trn. . . . . . . . . . Svale bb . Bo`ur SZR. . Vi{egrad. . . . . .. . . . Kostajnica. . SDP BiH regional. . .5520150002339744 7.5520200001018165 15. . . . . Petroni} DOO Isto~no Sarajevo.5520200001866818 14. . . . . Novoteks SZTR. . . . . . .5520100001556326 5. . . Nina STD. Vukoti}a 101 . . . . . . . . . . Zvornik. . . . . . . . . . . . . .5520070002175236 9. . . . Mili}. . . Vuka Karad`i}a bb . . M. . . Milka zemljoradni~ka zadruga Lakta{i. . . Bo`ur-starting DOO Zvornik. . . . . . . . Du{anovo bb . . Joki} SSR. . . . . Zvornik. . Ibora TR. Cara Du{ana bb . . Centar 4 . . .5520200001250286 17. . . . . . . . Q Lela teh SZR Kopun Ljiljana. . . .5520200001723258 11. .5520150002079396 Poslovnica DOBOJ 1. . . . . . . . . .5520100002366179 9. . . Rojal UR. .5520240001200717 . . . . . . Novosadska 42 . . . .5520100002374424 7. . . . . . . . . . . . Peri} TR. . . . Vi{egrad.70 . . . Du{ko Milinkovi}. . . . . Pri|i bli`e STR. Transpromet DOO Tesli}. . . . . . . . . . . . . Savo Plemi}. . . . . . . . . . . . . Gift & print ZR. . .5520150001949513 6. . . . . . . Trans-kom DOO Modri~a. . . . . . . Iris cvje}ara. . . . . . . . . . . Bosanska Kostajnica. . . . . . . . . . .5520210001694303 6. . . Sv. . . . . . Ba{tinac komerc DOO Gradi{ka. . B. . . . . . . . . . .5520110001408546 4. . . . . . ^elopek bb . . . . . . . . .5520200001286370 9. . vl. . Sa{a Arsenovi}. . .5520090001713321 4. . . . . . . . . . . . Klas STR Nova Topola. . . Prijedor. . . . . . . . . . . . . . . . . Simunovi}. .5520190002409582 2. . Crveni signal A[. Apetitos SUR Doboj. . . Boro Skrobi}. . . . . Kraguljac farma Kraguljac. Srpski Velika 238 . . . . . . . . . . . Alfa i omega ZTR auto ku}a. . . . . . . . . . . . . . . . . . Srpskih velikana 305 . . Mokro bb . Kristal STR. Kozarska Dubica. . . . . . Dar STR Doboj. . . Tesli}. . B. Prijedor. . . Kara|or|eva 13 . . . Mo company DOO Pale. Taksi prevoznik M. . . Aleksa Joki}. Vi{egrad. . M-M STR. Milovan Stanojevi}. . . Kara|or|eva bb . . .5520200001288213 19. . . .. .5520150000200991 3. . . .5520110001401659 3. . . . . . . . . . . . . . . It computers DOO Gra~anica. . . . . . . . . .5520200001764483 5. . . . . . . Bra}e Jugovi}a bb . . Prijedor. . . . . Kralja Tvrtka 30 . . Vojvode Mom~ila br. . . . ^edo Obradovi}. . . . Zvornik. . .5520110001405830 2. . . . . Ru`evi}a bb . . Flamingo STR. Vranja~ki put . . . . Gacko. I oslobodioca . . . . Svetosavska bb .5520150001064485 5. Kara|or|eva bb . Zone TR. . . . . . . . . . . . . . Zelena pijaca . . . Zvornik. . . . . M. . . . . . . Jugovi}a B-16 . . . centar mi.5520210001188351 8. . . . .5520110000762138 Poslovnica GRADI[KA 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180002003783 Poslovnica KOZARSKA DUBICA 1. . Doboj.5520140001382888 4. . . . R. . . M. . Ugao Usko~ke i Svetosavske . . . . . Pale. . . . Auto {ampioni DOO Nova Topola. Save bb . . . S. .5520180000217334 4. . . . . .5520140001818321 3. . . . . . .5520100002019307 3. Sol. . Sase mini farma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^au{evac bb . . . . Petra Ko~i}a bb . @eljko ^ibi}. . . . . . . . Modri~a. Glavina. . . . Rade Jasikovac. . . Milica STR. . . . Intercom west DOO Prijedor. . . . . . . . . Zvornik. . . . . . . . . . . .5520090002093270 5. Trading-sin DOO Prijedor. . . . . . . Aura frizerski salon [ain M. . . @eljko Komljenovi}. Gornji Buleti} . . . . . . Slatina Ilid`a. . . . . . Vlana DOO Lakta{i. . . Sla|an Vesi}. . . . . . . Srpskih ratnika bb . . . . . . . . . Galileo-1 UR. . . . . . . . . . B. . D&H DOO Zvornik. Vuka Karad`i}a bb . Sase bb . Stanojevi}. . .5520140001925797 Poslovnica LAKTA[I 1. . Zvornik. Lakta{i. . . . . . . . . . Prijedor. . . . . .5520080000751130 9. . Zvornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvornik. Bra}e Obradovi} 1 . . . . . . . . . B. . . . . .5520200001028156 7. . . . D. . . . . . . . . . . . D. . . . . Vuka Karad`i}a bb . Goran Kova~evi}. Zanatska bb . .5520180002129107 3. . Stevana Sin|eli}a bb . MM auto-centar Vu~kovi} DOO Prijedor. . Bojan DOO Pale. . . . Taksi prevoznik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostajnica. . Osje~ani bb . . . . . . Gacko. . . .5520240002255398 2. . 25. . . . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . Kostajnica.5520090001115995 3. . . 14 . . . . . . . . Fancy butik STR. B-market STR. . . .5520090001669380 6. Kozarska Dubica. . . . . . . . . . . . . Kozarska Dubica. . . . . . . @abac UR kafe-bar Dyulgerova. . . . . Svetosavska . . Stakloreza~ka radnja. . . . . . . . . . . . . . . . Gladiator DVD klub. . . . . . .5520100002214665 8. Banja Luka. . . Bosanska Kostajnica. D. . . . . . Tesli}. KS obitex DOO Lakta{i. . . . . . Mira UR buregd`inica Sando D. . . . . Ranka [ipke 1 . . . . Zvornik. . . . . . Savo Le~i}. Gavrila Principa 67 . .5520230002321019 Poslovnica FO^A 1. . . . . . Karakaj bb . Best SZD. . . M. . . .5520200002050924 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvornik . . . . Modri~a. @ena butik STR. . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . .5520200001395107 4. . . . .5520100001558266 2. . .5520160001579894 4. . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001280841 12. Kori}a han bb . . . . . . . . . . Ljiljana Zgonjanin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. . . . . . . . . Tanja Ivi}. Kralja Petra I Oslobodioca . . . . . . . Ivana Gorana Kova~i}a 4 . . . . . . . . Gornji Karajzovci 29 A . . Tesli}. . . .5520090001543668 Poslovnica KOSTAJNICA 1. . . Jovana Du~i}a bb . . . Bra}e Jugovi}a lamela B . . .5520200001998059 Poslovnica PRIJEDOR 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ranka [ipke 9 . . . . . . . . . . Peri}.5520200002087396 2. .5520160000464297 6. Transpromet DOO Tesli}.5520080001608125 Poslovnica PALE 1. . . . . . . . . . . S. Cara Du{ana 20 . . . . .5520200001027186 8. . . . . . Kozarska Dubica. . . . . . Milka . . . . . . . . . . . . . . . Taksista Dragan Maksimovi}. . .5520080002251235 6. . . . . Tesli}. . . . . . Beronja. . . . MM autopraona. . . . Karakaj bb . 21 . Vuka Karad`i}a bb . . . . . . Njego{eva br. . . . . . . .5520190001985304 3. Mig DOO Pale. . . . . . . . . . . . Solunskih dobrovoljaca bb . vl. . . . . . .5520210001515144 4. . . . .5520070002373310 11. Elit kafe bar. . . . . . . . Pavlovi}. . . . Carice Milice bb .5520150001073797 4. . . . . . . Novoteks-2 TR. . .5520210001772873 7. Kralja Petra bb . . . . . . . . . Banja Vru}ica .5520200001495114 18. . . . . @eljezn. . . . . . . . . . . . . . . .5520190002076581 5. . . . .5520220002366464 Ispostava LTG 1. . . . . .5520200001837621 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140000779742 5. . ^ibi} kafe gril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . odbor Donje P.5520210002314133 2. . . Trn . . . . vl. . . . . . . Te{i}. . . . . . Malo Bla{ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . Zvornik. . . Janjo{ DOO Prijedor. Sport-sportska kladionica. . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . Tepa DOO Gacko. . Grme~ka 12 . . . . . . .5520190001985498 4. . . . 43 . . . . . Feloni STR. . . Anka Mirkovi}. . . . Maglajani bb . Miodrag Peri}.5520070002398336 Poslovnica TESLI] 1. Miva DOO Pale. . . . M. .5520210001955427 Poslovnica OBILI]EVO 1. Svetog Save bb . . . Svetosavska bb . . . . . . . .5520200001806581 6. Gelux DOO Gradi{ka. . . . . . . . . .5520160001312756 3. . . Marin Sr|an. . . . . . . . . . . . . . . Stanojevi}. Srbinje. rad. . . . Kneza Milo{a 36/. . . . . . Trg kralja P. Ru`evi} bb . . . Kralja Aleksandra 2 . . . . .5520210001610689 5. . . . . . . . Wat SZR. . Hotel Drina . . Bra}e Jugovi}a bb . . . 2009. . Kozarska Dubica. . . ^ebi}. . . . . . . . . . .5520160000457992 2. . . .Petak. . . . . J. . . . Putnik SUR. . . . . . . . . . Mar~eti}. . @ica-trade DOO Bosanska Kostajnica. Invest-gradnja DOO Zvornik. Gata~ko polje AD Gacko. . .5520190001976283 Poslovnica ZVORNIK 1. . . . .5520080001607349 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Markovi}. . . . . . . . . .5520180002124936 5.5520180001335938 2. . . . . . . . . . . . Petra Misimovi}a 17 . . Taksi. . . . . . {tand . Zeleni val auto {kola Doboj. . . Vojvode Mi{i}a bb . Vi{egrad.5520080000751130 8. . . . . . Novosadska bb. . . . Tamara DOO Fo~a. . Vu~ija Luka 55 . . . . . Kostajnica. . . Lakta{i. . . . . . Me{e Selimovi}a bb . . . . . . . . . . . . Drvenica vulkanizerska radnja. . . . Taksi prevoznik Radomir Ad`i}. . . zadruga Bosanska Kostajnica. Poljo produkt STR. . . . . . . . M. . . Estetika sam. . . . . . . .5520200001883308 13. . . Marinkovi} Z. . . . . . dobrovoljaca 62 . . . . . . . Kara|or|eva bb . . . Delfin ugost. . . . . M. . . . . .. . . Zvornik. . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 8. . . . Osmaci bb . . . S. . . . . . . . . . . . . . .5520210002016828 9. D. . . S. . . Cara Lazara . . . Vitkovci . . . . . . . . Fratello UR kafe bar Prijedor. . . Tanker {ped DOO Banja Luka. . Bogdana Zimonji}a 1 . Trg palih boraca bb . . . . .5520080001199270 4. . . . . . .5520200002045589 10. . . Sirs UR bife Gra~anin Aleksandar. . . . . . Opss TR. . . Jahorinska bb . . . . . . . . . Novosadska 17 . . . Podrinjska 20 .5520070000149585 12. . . . . Enterijer SZTR. stanica lok. . .5520080000750936 2. . .5520080001308007 5. .5520210001146544 3. . . . . . .5520080002256182 7. . . . . . . . . . Agrobilje polj. . Gratis samoposluga TR Stevanovo. . . . .5520070001647459 10. . . Tr`nica Marinkovi}. . . . . \enerala Dra`e bb . . Zvornik. . . Modri~a. . . Suzy-komerc DOO Tesli}. . . . . Nata{a Jovanovi}. . ^edomir Baji}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . . . . .5520100001552543 6. . . . Edina \uri}. Voki}. Gornji Kladari bb . . . . Milo{evac . . . . . . . . . . . Stevanovi}. . . . .5520160001577954 Poslovnica VI[EGRAD 1. . . Montenegro-invest DOO Gradi{ka. . . . . . . . . . . Kralja Aleksandra .5520100001948206 4. . . . Milo{a Obili}a GS 2 . Sne`ana Davidovi}. . . . . . . Petra Pecije 7 .

. . . . . Zoran Umi}evi}. . D. . . Intermont DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . Srpske vojske 186 . . . . . . Bijeljina. . . . . Stadionska 54 . . . . Optimum DOO. . . Dubrave bb. . . . Ugljevik. . . . . . . . . . . . . . . . . Srbinje. . . . . . @ivojina Preradovi}a bb . . . . . . Film DVD klub SUR. . Adriana STR. . . .5520250002312094 5. . . . . . . . . . . Ukrina bb . . . . . Ribnjak bb . . . B. . . . . Marije Bursa} SP-70 .5520290001624944 10. .5520250001909156 3. .. . . . . 25.5520400001977679 7.5520400000997882 5. . . 11. . . . . . . . . . . . . . Vidi} auto ku}a DOO Bosanski Brod. . . . . . . . . . novembra .5520290001728734 Poslovnica NOVI GRAD 1. . .5520270002171152 Poslovnica MRKONJI] GRAD 1. . . . . F. . Stankovi}. . . . . . vl. . . . . . Zdravko Ru`i}. . Sigma prom. . . . . . . . . . . .5520270001466059 3. . . . . . [amac. . Brod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270000057910 7. . Banja Luka. . . . . . . . . . . .5520250002114408 11. . . . . .5520370001092119 Poslovnica KOTOR VARO[ 1. . . . . . . . . . . . . . .5520290001626011 2. Interdrvo DOO Br~ko Distrikt. Rosi} SZ elektromeh. . . . . . . . . . . Pero @dero Pekoteka SUR Ora{an. . . . . . . . . . novembra bb . . Stepe Stepanovi}a bb . 9. Marija Je{i}. . Kotor Varo{. Majke Jugovi}a 1 . . Panensa DOO Srbac. . Cara Lazara bb .. . Omarska. . . . . . . . . . . . . Soba STR. . . . . Radmila Baji}. . .. . . . . .5520070001852032 4. . . . . . . Sla|a burekd`. . . .5520360002436588 Poslovnica BIJELJINA 1. . . . . . . . . . . . . Mar{ala Tita . V. [amac. . Br~ko Distrikt. . . . . . . . Braben. . . . . . Trg Milo{a Obili}a . Eurokant DOO Kotor Varo{. . . . . .5520260002328147 7. Pa{i}a 45 . . . Triveks STR Milica Trivi~evi}. . . . . . . . . . . M. . . . Kralja Petra I . Extra mesnica Grbi} Mile. . . . . . Gorana Radulovi}a Bimbe 8 . . . . . . Bratunac. . . . . .5520070001645907 3. . . . . . K.5520260002141034 6. Magistralni put bb . . . Lan zemljorad. . . . . . . XII lok 1 . . .5520240001978463 9. . . . . . Bosanski Brod. . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restoran Sunce. . . Cara Du{ana bb . . .5520350002183176 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tr`nica Arizona . . . . . . . . . Rosi}. Fo~a. . . . . . . . oslobodilaca SP 1 . Fo~a. . . . . . . . . . . Nade`de Petrovi} 10 . .5520410002335366 Poslovnica UGLJEVIK 1. Pikadili SUR. . . . . . . . . Miljevina bb . . . . . . . Ti{ina bb . Petrokomerc DOO Kotor Varo{. . . . . . . . . . . . . . . Bo`ana Kenjalo. . . . . . Europe group DOO. . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . vl. . . .5520290001737367 9. . Svetog Save bb . . . .5520270001466932 5. Br~ko Distrikt. . . Tr`nica Arizona . . . Novi Grad. . . .5520290001739986 7. . . . . . . . Put srp. . . . . . . . Brankica Pavlovi}. . . . . . . Podorugla bb . . . Vojna Miljkovi}. . Cara Du{ana bb . .5520290001734748 8. Pregled ra~una blokiranih preko 90 dana: Poslovnica BANJA LUKA 1.5520450002387259 3. . Mlin na Adi. Autoprevoznik Marin @ivko. . . . . . .5520400001486665 8. . . . . Grbi} @. . . . . . . . Kara|or|a Petrovi}a bb . . . .5520340001275208 3. . . . . . . . . . . . . .5520420002335705 Poslovnica LAU[ 1. . . . . . . . . . . . . . . Zoran Romi}. . Vidovdanska 20 . . . . . Bratunac. Poljoapoteka Boki STR. . . . . .5520240001207604 5. . . Vojna TR. . . . . . . . . . . . Kompanija Du{ani} DOO Prnjavor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prnjavor. . . . . . . . . . . rad. . . .5520240001931806 8. . . . . Tr`nica Arizona . Sokolac . .5520260002059360 3. . . . . . . . . . . . . . . Svetosavska 10 . . . . . . . . .5520000000558492 2. . . .5520410002192097 4. Gavrila Principa bb . . . Svetosavska bb . . . . . . Trnjaci . . batalj. San motel. Mirsad Ibrahimovi}. . . . . . . . .5520400002173037 6. . . . Jelica Jovanovi}. . . Jovi~i}. Ana Ku{lji}. . . . .5520370002060955 2. . . .5520250002274361 14. . Kralja Petra I bb . . . . . . .5520290001662968 12. . . . . . . Arena SUR bife. . . . . . . . . .5520270001461403 2. . . Ada bb . . Vizo komerc DOO. . ^elinac.5520410002248842 2. . . . . . . . . . . Zoran Pup~evi}. . . Br~ko fotografska radnja. . Krajinapromet AD. . Rudni~ka bb .5520350002186377 5. . . . . . Brod. . . . . . ^elinac. . . . . .5520410002186859 5. . . . . . . . . . . . . . Gramex DOO B. . . . . . . .5520370002079288 4. . Mil-prom STR. .5520240001205761 7. . . . . . . . . . Slobodan Konti}. M. . . . Gradska pijaca . Rim TR. . .5520450002368150 2. . . . . . . . . . . . Novi Grad. . .5520270001461597 6. Ordo DOO. . . . . . . . . . Milica STR pokretni sto. . . . . . . . . Skandal disko bar. Du{ana Joki}a 4A .5520290001680719 6. Dubrave bb . . . . . . . . Sikman DOO Mrkonji} Grad. . . . . [trbe bb . . . . Hrast SZR. . . . . . .S. . . Dubrave bb obj. V. . . . . . . . . . . . . . . . Kej Vojvode Stepe. . V. . . Faraon SUR kafe bar. . . . . . Radmila Todorovi}. . . . . Savi}. . . . . . . . zadr. . . . . . . . . . . . . . . . . Milovana Bjelo{evi}a Belog . \or|i} auto centar AD B. . . . . . . . . .IV/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3. Veljke Milankvo}a 7A . . Ru`i} STR. . . . . . . Br~ko Distrikt. . .5520000000579056 3. . . . . 2009. . . . . . . .5520370002053680 3. . . . . . M. Vuka Karad`i}a 43 . Raje Banji~i}a bb . Bijeljina. . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002316120 Poslovnica BR^KO 1. . . . H. . . Derventa. . . .5520270001450733 8. . . . . . . . . Petra I Oslobodioca bb . .5520150000801615 . . . K.5520410002236038 3. . . . . . .5520240001523339 4.5520250002168534 4. . . . . .5520340001271716 Petak. . Dubrave bb. . K&M TR. . . . . . . . Dr Mehmeda Spahe 33 . . Kara|or|eva 42 . S. . Banja Luka. Danka Davidovi}. dobrovoljaca . . . . . . . . . Toplane AD Sokolac. . . . . .5520000000564506 4. . . . . . . . Pa{ali}a i Bulevar mira . . . . Beni STR Bo`o Elez. . . . . . . . . Vasi} biss DOO B. . . . . . . . . . . Tr`nica Arizona . Amela Behlulovi}. . Kostadinovi}. . . . . . . Akvaterm DOO Balatun. . Melem apoteka. Srpske vojske bb . Pelagi}evo. . . . . . . . . Svetog Save bb . . . Ti{ina . . Prijebljezi bb . . . . . .A.5520000000564991 5.5520240002167031 6. . . . Predrag Jeli~i}. Srbac. . . . . . . . . Brod. .5520370002079676 5. . . Sale STR. . Trocadero kafe picerija. . Kotor Varo{. . . . . . . zadruga. . . . . . . . . . Novi Grad. . . . Leganza DOO Fo~a. . . Br~ko Distrikt. C. . Mrkonji} Grad. Julija SUR. Srbinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crkvina bb . . . . . Bratunac.5520350002149129 2. Me{e Selimovi}a 2 . . . . Derventa. . . Bojan SZR Dragan Pani}. . . Derventa. . Brod. . . . . . . . . .5520260002236773 Poslovnica BOSANSKI BROD 1. . . Derventa. LD Janji} DOO Br~ko Distrikt. . . . .5520360002394490 2. . . . . . Poljo-oprema SP. . . . . . . . . Zanatski centar pijaca . . . . . . Petra Ko~i}a bb . . . . . .5520260001219437 5. . . . . Lela STR. . .5520350002128274 Poslovnica ^ELINAC 1.5520000000296980 7. . . .5520260002022597 4. . . . . . . . . . . . . 11. A. . Novi Grad. . . . . . . . . . . Krovomont DOO B. Bijeljina. . . . . Dubrave. . . . Miladinovi}. G 6 kafe bar Vejnovi} Nada. . . . . DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . Risto Drakul. . . . . . . V. Grafomotajica DOO Prnjavor. Branka ]opi}a 19 . . . . . . . . . . Drimex-helass DD. . . . . . Radovan Umi}evi}. . .5520400002147914 4. . . . . . . . . . . . . . Jaca STR Mr{i} Jadranka. . . . . . . . . Novi}.5520260001216333 8. . . Rajka \oki}. . . . . . Br~ko Distrikt. I kraji{kog prolet. Red`ep Pervanovi}. . . . . . . . . . . . . . Anja 2 STR. . . . . . . . . Norka zanatska rad. . . Lazara bb . . . . . . . . . . . B. . . . . Srbac. . . . . . . . . . . Co2 balans DOO Br~ko Distrikt. . Derventa. . . . . . . . . . . . Obudovac . . . . . . . . Paolo STR Aleksandar Mali{. . . . .5520250002043113 13. . . . . . . . . . . Santos DOO Obudovac ([amac). . .5520400001041241 Poslovnica BRATUNAC 1. .5520020001664194 2. . . Ra~anska bb . . . Euro petrol DOO [amac. . Boki SP. . . . Marina Jorgi}. . . . . .5520330002203547 2.5520380002199810 4. Br~ko Distrikt. Sigma komerc DOO [amac. . . . . .5520380002146945 2. . . . . . . . . . . . . Svetog Save bb . . . . . . . Bosanski Brod. . .5520430002324792 Poslovnica SOKOLAC 1. Bosandki Brod. Radmila Petrovi}. . Farmo-agent PP. . . . . . . . . Veselin Masle{a STR Sibincic A. . . . . . Pre{erna 8 . . S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. . . . . . . . . . . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . . .5520330002255054 3. . . . . Miladinovi}. . . . . Moss STR.5520310002119546 Poslovnica SRBAC 1. . Fo~a. . . Tarik SP. . .5520400002107465 2. . . Dragan Stojkovski. . . S. . . . . . . . . . . Uzunovi}a bb . Vidovdanska 25 . . Kru{evo Brdo bb . . . . . . . . . . . . . . . Jedon TR Mila Jakovljevi}. Derventa. . . . Petrovi}a bb . . . . . . . . Novi Grad. .5520400001049777 3. Dubrave. Bratunac. Dubrave bb. . . . . . . Mihajla Pupina bb . Ananas STR. . . . . Knez SUR restoran. . . . . Mil-tehno STR. . . . . . . . . Novi Grad. . . . . Stepanovi}a bb . . .5520260002294197 2. . . . N. . Podromanija DOO Sokolac. Stojanovi}a 117 . . . . . . . .5520330002175708 Poslovnica PRNJAVOR 1. . . . . . . . . . Svetog Save bb5520270001466641 9. Paji}. . . Bosne srebrene 17 . . Todi} komerc DOO Prnjavor. . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . Tr`nica Arizona KC . Almina SP. 2. Banja Luka. . Derventa. . . . . . . . . . . . . . . . Podromanija bb . . . . . . . . . . . . . . [amac. . . Brod. . . . .5520270001465186 4. . . . . . . . . . Pelagi}evo bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novi Grad. rad. . . . . Media 3 DOO Srebrenica. .5520340000977709 Poslovnica [AMAC 1. Milankovi} veterinarska ambulanta. Danko @mari}.D. . Banja Luka. . . . . . Gradska pijaca bb . . . . . . . . . Bijeljina. . . . . . . . . .5520380002189334 Poslovnica DERVENTA 1. . .5520380002348123 3. . . Brod STR vl. . . . Ruji{ka 21 . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . Tranzitni put bb . . . . . Ex fitness studio. . .5520000000001130 6. . . . So~anica . . . . . . S. Agro-alfa DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . Penelopa STR. . . Tranzit DOO Derventa. Dubrave bb . . . . . .

. Sveti Makam boy DOO. . Beri} D. . Banja Luka. . . . . . . . . . . .5520000000348293 102. . Drage Mali}a 1 . . . . . .5520000000384765 85/V 67. Inbel AD Banja Luka. . . . . P. . . . . .5520000000347032 54. . Srpskih branilaca 282 . . . . Banja Luka. Banja Luka. . . . Banja Luka. V. Banja Luka.. . . . Zoki-prom-ex DOO. . . . Graovac trade DOO. . Samost. . . . . . . TDK DOO export-import Srbac. . . 25. . Dragana SZR. . Njego{eva 19 . Lacio kompani DOO.5520000000604567 53. . . Krajina co DOO. . . . Koji}a put 24 . Juki}a 11 . . . . . . . Maks market STR . . . . Vidovdanska 47 . . .5520000000361194 42. . . . . J. centar. Todora od Stala}a 10A . . . Uzdah DOO. . .5520000000589241 29. SDS op{t. . . . . . . . Banja Luka. . . Banja Luka. . . . . .5520000000064277 12. Popovi}a 115 . . . . . . . . .Petak. . . Cara Lazara 42 . . . . . . . . . . . . . Luka. . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . Mrkonji} Grad. .5520000000083968 60. . Banja Luka. Trn. Pharmoline apoteka. . . . . Vo`dova~ka 2 . . Autoservis i dijelovi . . Veselina Masle{e 1 . . . Solunska 79 . . . . . . . . .5520000000368663 45.5520000000359157 25.5520000000362552 70. . . Gr~ka 4 . . . . .5520000000571781 93.5520000000585070 9. . . . . D. . . . Banja Luka. Novosadska 12 . . .5520000000005883 68. .5520020001536154 66. . . .5520000000341115 117. . . . Jaroslava Plecitija 17 . . . . . . . .5520000000646374 35. . . . . . .5520020001533050 39. . . . . . . . Sv. Stepe Stepanovi}a 197/A . . . . . . . . . Bra}e Ma`ar 12 . . . . . . . . . . . Radovi} company LTD DOO. . . . Milana Miri}a 4 . . . Livno. . . .5520000000626780 51. . . .5520000000326177 19. . Most DOO. . . Banja Luka. . . .5520000000655783 50. . . . . . . . . .5520000000368275 73. . . . Poli prom DOO. . . . . . . . . . . Banja Luka. . . I Kara|or|evi}a 103 . . . . .5520000000362358 84.5520000000358963 24. . . . . Banja Luka.5520000000387481 106. Banja Luka. .5520000000336750 16. . . . . . DMD company DOO. . . . . . . Cara Du{ana 11/25 . Banja Luka. . . . . . Mi{i}a 25 . . . . . Slobodan Baji}. . . . . Stefana Prvoven~anog 1 . . . . Amibo-trade DOO. . vl. . . . . . . . . Jela Milinovi}. . Din-trade DOO. . . . . . . . . . . . . . Vl. . . R. Lakta{i. . ZZ “15. . . . . . . . . .5520000000358769 23. . . . . . Lale trade co DOO. . . Tomislav Iri}. . . . . . . . . . DOO. .5520020001537027 41. Livno. Banja Luka. . Dunavska 1C .N. . . . . . . . . . . . . Bra}e Ma`ar 17 . . King s commerce DOO. . Mika trend DOO. . . . Banja Luka. . . . . . . . . . I Kara|or|evi}a . Vojvode Mom~ila 18 . . . Kraji{kih brigada 155 . Nena-prom DOO. Autoprevoznik Sa{a Koprena. . . . . . . Autoservis . . . . . .5520020001668365 118. MC Trgoprom DOO. . . . . . . . Dosta Gruji}.5520000000578571 14. . . . . . . . . . . . . .5520020001630729 98. . . . . . Karad`i}a bb . . . . . . Dragon komerc DOO. .5520000000342667 76. . Knjaza Milo{a 78 . . . . . . . . . Mijata Tomi}a bb . . Drvna galanterija SR . . . . . . . . . . . . Save Kova~evi}a 21 . . . .5520000000358866 104. . . . . . . @itoprodukt AD Banja Luka. Banja Luka. . . Teji}. . . V prigradski put 32 . . . \ure Dani~i}a 10 .5520000000638614 34. . . Banja Luka. . . . . .5520000000364977 . Alka company DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udr. . Banja Luka. Oko SZTR. .5520020001531304 63. . . . .5520000000378072 33. . B. Platona 1 . . . . Hajduk Veljka 11 . . . . . . . Koncertna agencija SR Banja Luka. . . . . . . . . . . .5520020001640235 64. . . . Srbac. . . IIS Istra`iva~ki i tehnol. V. . . . . . . .5520000000632988 77. Makroprom DOO Banja Luka. . . . . . Golden metro DOO Banja Luka. .5520000000346062 59. Banja Luka.5520000000567416 30. . . . . . . . . . Sani-company DOO. . .5520000000311336 110. Vidovdanska 53 . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . Kalifornija NRM DOO. . . . . . .5520000000356344 21. . ^elinac. . . . . . .5520000000359254 26. .5520000000369051 43. . . .5520140000768878 61. . . . Ko{~ice 54 . . . Bra}e Pi{telji}a 1 . Milinkovi}. . . . .5520000000095608 116. . . . . . odbor Banja Luka . . . . . . .Centar AD Banja Luka. 9. . . . . . . . . . Pelagi}a 13 . . Vidovdanska 53 . Doboj. . . . . . . . Banja Luka. . . Banja Luka. . . . . .5520000000348002 86. . . . .5520000000633182 15. . Milana Radmana 63 . . Podorugla bb . Mostogradnja DOO. . . . . . . . .5520000000620572 111. . Save 1 . . . . . Vindi DOO. . Keser-komerc DOO. . . . . Aral DOO Banja Luka. . . . Abacus-sistemi DOO. . Dr @ivka Nje`i}a 26 . Bromex DOO. . . . .5520020001718902 114. . . . . . . . . R. . . Banja Luka. . . . . . . . Petra Velikog 28 . . . .5520020001536348 103. . Banja Luka. . Podgornika bb . Kraji{kih brigada 127 . . Banja Luka. . . Karliko DOO Tomislavgrad. . . . .5520020001645570 79. . . . . . . . Na{ dom AD Banja Luka. Drage Mali}a 1 . . . . . . . . . . . . Mla|enovi}a 12 . . .5520000000299405 83. .5520000000653552 31. Nimakra DOO. . . G. Kara|or|eva 48 . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 8. PTT Tel-faks DOO.5520000000359545 107. . . . . . . . . . Petra I Kara|or|evi}a 103 . . . . P.5520020001536251 58. . Bor SZR [ipovo. Sa-na-ma DOO Banja Luka.5520000000349166 56. . .M. . . . . . . . . . . . . . PMD-co PTP.5520020001534602 115. . . [ljivar-komerc DOO B. Palma eksp-imp. Kralja P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malpreh AD Banja Luka. Trn. . .5520000000576049 62. . . . .5520000000382243 75.5520000000616595 81.5520000000107927 37. . Real partners DOO. . Pave Radana 23 5520000000562857 32. . maj” Kne`evo.5520150000798608 55. . . . Sla|an SOTD KO-297. . . . Sana promet eksp-imp. . . . . . . . . Damis STR K. . . . . Gabrijela Juki}a bb . .5520000000380594 72. . . .5520000000551702 65. . . ul. .5520000000000936 99. . . Banja Luka. . . . . . . . S. . . Radana 32 . . . . . Banja Luka. . . Koste Jari}a 5 . . . . Banja Luka.5520000000069612 18. . . . . . . . . . [ipovo. Dositejeva 2 . komp. . . . . . . . . . . . . V. . . . . . . . . . . . DOO Banja Luka. . . . Banja Luka. . . . Ekvator DOO. . . . . . .5520020001539355 48. . . . . . . Andrew co DOO. . . . . . Bor-prom DOO. . . . Dekorplast SZR. . Trn. Dinara PTUP. . . . . . . . . . . . D. Ces trade DOO. . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Snje`ana STR. Trn. . . . . . . . . . . . . . . Srpskih sokolova 1 . . Vojvode R. . . . . . . . . . DOO Banja Luka. . . . . . Jovana Ra{kovi}a 175 . . Bra}e Pi{telji}a 22 . . . . . . . . . . . Sini{e Mijatovi}a 9 . Banja Luka. Piskavica 81 . . . . . . . . . Mi{i}a. Vidovdanska 4 . . V. . Kik-trgo-trans DOO Banja Luka. . Gao sheng exp-imp. . Banja Luka. . Laki trade UTP. Mirka Kova~evi}a 14 . . . posl. . . . F. . Banja Luka. . . . . . Banja Luka.5520000000356635 22. . . . . . . . Banja Luka. . . . . . Dru{tvo Zmijanje. . . . . . . Banja Luka. . . Stevana Mokranjca 11 .5520000000355665 91. Bulevar @. . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . .5520000000071649 80. .5520020001649159 105. . V. . . Veljka Mla|enovi}a bb . Kara|or|eva 198 . 11. . . . Meagrakop DOO.5520020001632863 85. . . . . . Knjaza Milo{a 23 . .5520000000372543 97. Veterinarska stanica AD Banja Luka. . Drvoprodukt DOO.5520020001535669 40. . . . Kova~i}a 127 . Kompanija Suba{i} DOO. gra|evin.5520000000079021 69. . Banja Luka.5520000000009375 10. . . . . . . . . . . . . . ^elinac Gornji bb . . . Sitnica. . . . . .5520000000374580 71. . . Markovi}a . . . . . . . . 2009.5520000000007726 108.5520000000677317 88. . Mla|enovi}a bb . . . . . Exppel DOO. Jelah bb . . . . . . .5520000000335489 20. . . Jovice Savinovi}a 55 . Vidovdanska 8 . . . Dositejeva 2 . . . Tanja STR.5520000000615625 49. . . . . . .5520000000333646 87. . . lamela 6 . . Banja Luka. . Danbos DOO. . . . . . .5520000000303964 94. . Koj~inovi}. . . . . . . B. . . Unicep eksport-import DP. . . .5520020001538773 112. . Lakta{i. B.5520020001536057 46. . . . D. . Jedno jedro DOO. Jug komerc DOO. .5520000000604955 82. . . Trn. Tiliae flos DOO Banja Luka. . . . . . . . Varo{. Italian style DOO Banja Luka. “25. . . . . . . . . . Maksima Gorkog 25 . . .baraka E . . Banja Luka. . . . Prvomajska bb . . . . K. . K. . . . . . Banja Luka. . . CO nar chemttfing. . . . . . . Maxim company DOO. Port-MK KK. . . . . . . Banja Luka. Kozarska 54 . . . Je~menica. novembar GIP AD. .5520020001538676 89. . . Kara|or|eva 254 . . . . Euro-escargots DOO. . . . Kova~evi} M. . . . . . . . i indus. Safari-komerc DOO. . . . . . . . . Me|un. . . . Solo 6 . . . . . . . . . . . . Vidovdanska bb . Maljoti}-komerc DOO. . . . . . . Potkozarje 269 . Banja Luka. . . . Agrosan DOO Banja Luka. Famena DOO Banja Luka. Spektar SZD. . . Euro-star DOO. . . . . .Trn . . . . . . . @upa komerc DOO Banja Luka. Banja Luka. Doboj. . Banja Luka. . . . . . . . . . . . .5520000000089109 47. . . . . . . . Kralja P. . Rudarska bb . . Banja Luka. . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . Nes SR bife. . Banja Luka. . . . Gavrila Principa bb . Banja Luka. . I. . . . . . . . . . . . . Ma{a SZR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . .5520000000336847 17. Doma}a radinost. . . . . . B. Maksimovi}. Banja Luka. .5520000000345286 113. V. . . . . Stanoje Drini}.5520000000361873 27. . . Banja Luka. Putnika bb . . Banja Luka. Milana Stevilovi}a 3 . . .5520000000573236 28. Dositejeva 2 . . . Cara Du{ana 45 . . . . . . .5520020001533244 38. . . . . . . . Vase Pelagi}a 15 . . . Kralja Petra II 29 . . . Reklame Pikaso SOD Blagojevi}. . Dunavska bb . . . . . . . . . Mujd`i}i bb . . Ljev~anski Razboj bb . . . . . . Jari}a 15 . . . . Zorica [erval. . . . . Mla|enovi}a bb . . Bukvalek 117 . . Proleterskih brigada bb . . .5520000000063986 100. . . . . . . . . . . . .5520000000348972 78. . . . G. . . . . . . . . . Ra{kovi}a 85 . . . Banja Luka. . . . Zmijanjka ZZ. . . .BL DOO. . . Brina bb . Fontana kompany DOO. . . . . . Palma SUR Banja Luka. Hidrat AD.5520000000364104 92. . @ivko Pra{talo. . . . . . . . . .5520000000586622 44. Krlji} komerc DOO. . . . Kolumbo PP. Jevrejska bb . . . . . ^elinac. . . . . . . . . . . . . . Proleterskih brigada bb . Banja Luka. . . . . . . GLM Tisa DOO. . Kompas MS DOO. . . . . .5520020001786802 109. . . Te{anj. . . . . .5520000000508731 36. .5520000000293488 96. . . \ure Dani~i}a 1 . . . . . . . B.5520020001642757 90. . Banja Luka. Komjenovi}a 56 .5520000000009957 11. . .5520000000386317 74. Banja Luka. . . I. privr.5520000000322588 52.. . . . . . . . . . .5520000000007241 57. Banja Luka. . . . novembar” AD ^elinac. DI Trgokomerc DOO. . ^elinac. . .5520000000066217 13. . . . . Milovana Hrva}anina bb . . . . . . Banja Luka. [ipke E/ 180 . . . . . . .5520020001753143 101. Galaktika DOO. Banja Luka. . . . Banja Luka. .5520000000069127 95. . . Podgornika bb . . . Suboti~ka 3 . . . . Rent-a-car exclusiv SR. . ^a|avica bb . . . I Kara|or|evi}a 91 . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .5520000000000548 141. . Sani-pan DOO Banja Luka. . Razboj . . . Radeti} T. . . . . .5520020001724431 174. . . . . . . G.5520020002028526 135. . . . . Modul stil DOO. . DOO Banja Luka. . Stari Bud`ak SUR. . . . . . . . Azzaro STR. . . Lukaji} D. . . . . . . Bile}a. . . . . . . . . . . . . . . . . . Aleja sv. . [ume RS AD Sokolac. . . . . . Atina trade DOO Banja Luka. . . .5520000000003070 205. . Miroslav Marinkovi}. . . . . Studio glamour SZR. .5520030000113406 14. . . . . Sv. . . . . . S. Dr Dangubi} i dr. . . . . Banja Luka. . DK Auto parts DOO. . Paje Jovanovi}a bb . Sitni~ka bb . Azuro bife. . . . Banja Luka. .5520020001936667 156. . . . . . . . . Ilije Gara{anina 9 . Bile}a.5520000000365850 163. Banja Luka.5520000000386026 157. . . . . . . . Bile}a . Banja Luka . . . . . .5520020001809597 179. . . Aleja svetog Save 21 . . . . . . . I Kara|or|evi}a 105 . Monako SUR. . Kara|or|eva 136-A . . . . Banja Luka. . . . . . . . Slatkom alfa & omega DOO. De-amis SUR. . . . Banja Luka. . . Brankica Kremenovi}. . . . . . . . . . . . Deliks STR.5520020001829191 183. . . . . . . . V. . . Branka Popovi}a 115 . Vetter DOO Banja Luka. . . . . . Poparina strana bb . . . . . . . Meteor DOO. . . . .. . . Bile}a. K. . . . . . Vidovdanska 2 . . . . . . Aleja svetog Save 48 . . . .Mirjana Katana. . . .5520000000377393 159. Lamela bb . ^elinac. . . . . . . . . . . . .5520020001933854 194. Vidovdanska 51 . . . . . . . . .5520000000358478 143. . . Banja Luka. . Yugo-ital DOO. . Du{ana Joki}a 11 . . .5520020001636258 137. . . . . . . . . . . .5520020001898255 181. Luka. . .5520030000711605 3. . . Lakta{i. Vojvode Mom~ila 8 . . . . . .5520000000558977 125. . Mosko . Kara|or|eva 60 . . . . . Save Kova~evi}a 17 . . . . . . . . .5520020001889913 124. . . . .5520020001738205 201. . . . . Vrbas DI AD. . . Javni prevoz . . . . Samard`i}. . . . Foto studio Kecman Banja Luka. \ure Dani~i}a 2A . . . Veselina Masle{e bb . . . . . Branka Popovi}a 306 . Banja Luka. . TNT DOO Banja Luka.Gordana [kori}. Boska RK trg. . . Sitni~ka 21 . . . . [trbe bb . . . . .5520000000088624 151. .5520020001840443 Petak. . . . Bile}a. . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . Juvena DOO. . . . .5520000000615334 148. .5520020001801255 154. . . Sin|eli}a 40 . . Banja Luka. . . .5520050000730519 4. . . Codkey DOO Banja Luka. . . . . . . . . .5520020002353864 211.@eljko Babi}. . . . . . Jefta Dedijera . Piramida STR Banja Luka. . . Kunovac DOO.5520020002158409 180. .5520020002015819 158. . Heng DA TP eksp. Pilanska bb . Banja Luka. .5520000000574788 191. Glamo~ani bb. . . Lijev~e trade DOO. . . . . . . . Podbr|e bb . . Jedinstvo-promet DOO Banja Luka. . . Banja Luka. . . . . kraji{ke NOU brigade 3 . . . . . . Mlin p. .5520000000643561 121. . . . . . . . . Banja Luka.5520030000113988 2. . . Kara|or|eva 2 . Taksi . . . Premasunac. . . Bile}a. . . . . .Darko Milo{evi}. . Strika DOO Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000117189 11. . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . Srbac. East-trucks DOO. . . . . . `ita. . . . . . Kne`evo. . . . Banja Luka. . Banja Luka. . . . Marinovi} Zlatko. . . .5520030001361796 13. . . . . . . . . . . . . Trklja. . . . . Banja Luka. . . . . . . . Lo`ioni~ka bb . . Bra}e Pi{telji}a 4 . . . . . Veselina Masle{e bb . . Mirex promet DOO. . . . . . . Sitni~ka 24 . . Banja Luka. . .5520020001710948 192. . .5520020002017468 155. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agencija Hera SR. . . . . .-imp. . . . . San pekara SZR. . . Banja Luka. . Banja Luka. Bile}a. Ag SUR. . . Banja Luka. . . . .5520020001815320 160. . . . . . . . . Vitijuka 5 . . Banja Luka. . . .Petra{in Vuj~i}.5520030000119032 7. . . Banja Luka.5520000000582645 126. . . . . . . . . . . . . . . Blace . .5520000000358672 127. . . . . . . . . . . . .5520020001539646 193. . . . . Ekom-pak DOO Banja Luka . . .5520020001839764 164. Vojvode Prijezde 148 . . . . . . . . . . Vitez. . Ostro{kog 18 . .5520030000710635 . . . . . . Divin ZZ. . . . . Gavranovi}-impex DOO Srbac. . .5520020001738981 167. . . . . . . . . . . . . I Kara|or|evi}a 111 . . . Trg Krajine . . Kolor DOO. Solunska 79 . Zvezdan Mati}. . . . . . . Belfan novi AD Banja Luka. J. . . . . Kojadinovi}. . Lakta{i. . . . . . . Prografica DOO Banja Luka. Vojvode Mom~ila 18 . Banja Luka. . . .5520020002077705 202. . . . D`eletovi}. . .5520020001642369 123. . . .5520150001068462 142. . . Rudar DOO. . . . . Banjalu~anka pekoteka. . . . Banja Luka. . S. . 5520000000705835 165. Tomazovi} DOO Banja Luka. . . Banja Luka. . . . . . . . .5520020002224854 187. Page international trading DOO. DVD klub Spider . . . .5520000000355083 177. . . . . . Rover renta car DOO. Hidrotehna DOO Banja Luka. . Bile}a. 9. .5520000000558686 170. . .5520020001859067 149. . . . AMP-komerc DOO Maslovare . Jevrejska 81 . . . . . . D. . . . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . Mira SZTR. .5520000000373416 120. . . . . Dekorplast DOO Banja Luka. . . B. . . . . . . . . . . . . . .5520020002010872 172. . Banja Luka. Bile}a. . Alumina AD Kne`evo. . . 16. . . . . . . . . . . . . . . . . Vo`d SUR. . . . Medicinska elektronika AD Banja Luka. . . . . . . Studio SUR. . . [argovac bb . . . . Banja Luka. . . Stefana Prvovjen~anog 16 . . . . Banja Luka. . . . . . . . . Trive Amelice 39 . . . . . .5520020002077802 208. . . 25. . . .5520030000112048 16.5520000000339272 150. . . . . .5520000000363716 122. . Vuka Karad`i}a 6 . . . Malta STR . Kazablanka DOO. . . Tesitoland SUR “Kralj”. . . P. . . . . . . . .5520020001636937 132. . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. Bjelica. . . Eurocom exp-imp. . . DOO Lakta{i. . .5520020001632184 182. . . . . . . Agro miks DOO Bile}a. . . . . . . . . Gr~ka 12 . . . . . . . . . . . Novice Cerovi}a 7 . . . . . . . Braco STR . . .5520020002009126 197. . . Tehni~ka {kola. . . . . .5520000000387190 166. . Jovana Ra{kovi}a 175 . . . . . Ines esperia STR. . .5520020001908052 131. . . Vele{nja DOO. . . . Banja Luka. . . . . . . . Aleja svetog Save bb . . . ]orlija. . . . . . . . . . . . . Markovi}a E. . . Tijana STR Jovi} Dragoljub. . . . . . K. . . Kara|or|eva 128 . . . . Karanovac bb . . . Pe}anac. Ne|o Maleti}. AD Banja Luka. . Rajka Duki}a bb . . . . . . A SUR. . . . . . . . . . Dubrave. . . . . . . . . . . . . . . . . Eurodata DOO Banja Luka.5520000000581190 129. . Bin STR . . . Lubovo bb . . . . .VI/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 119. . . . . . .5520000000595643 199. . .5520000000376811 171. . Flooring DOO. . . . . Suboti~ka 1 . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000310754 134. . . Banja Luka. . . . . Country DOO Banja Luka. Bojana STR. . 2009. Kralja Petra II 37 . . . . . God DOO Kotor Varo{. . . . . Trn. . . . . . . Pra{talo Sl. . . . . ^elinac. . . . V. . . . . Aucris DOO. . . . Mladena Stojanovi}a 83 . . . Lazari~ka 7 . . . . . . . Simeuna \aka 30 . .5520000000348390 186. .5520020001743346 203. . . Nikole Pa{i}a bb . . Nina comm DOO. . . . . . Divin .5520000000641718 146. . . . Bile}a. . . Cara Du{ana 139 . . . .5520020002375980 Poslovnica BILE]A 1. . . . P. . . . . . . . . . . . Kiki STR. . . . . . . . . . . . . . . D. . . . . . . . . . . Cvijeti}. . . Markovi}a bb . . . . . . BBB DOO [ipovo. . Obili}ev vijenac bb . Dado STR . . . . . . . . . . Dejvi STR . . . S. . . . . . . B. Bize DOO. . . Aleja svetog Save bb . . O. . . . . . . . . B. . . . Banja Luka. . Save 70 .5520020001746353 161. . . . . . .5520020001637519 136. Njego{eva 34 . . . . . . . . .5520000000662670 210. . . . . . . . . . Paji} co DOO Banja Luka.. . . . M. . . . . .5520000000316865 133. . .5520020001665358 147. . . . Stankovi}prom DOO Banja Luka. . . B-sistem DOO. . Eurocoop DOO. . . . . .HOLZ DOO. . . . . . . DOO. . .5520020001927743 185. . .Ljiljana \uri}. . . . . . . Lazari~ka 26 . . Vojvode Pere Krece 13 . . . . . . . Banja Luka. . Peka Pavlovi}a bb . . Cvje}ar AD. . Drago~aj bb . Banja Luka. H. . . . Banja Luka. Bile}a. .5520020001992054 196. JP[ [G. Metal AD Banja Luka. . . Bile}a.5520030000113697 12. . V. . . . Banja Luka. . . Da{a STR . . . . Banja Luka. . . . . .5520030001362669 15. . . .Darijo [ari}. .5520000000341503 198. . . @ubor Gozne DOO.5520030000116898 5. . Srpski Milanovac bb . . . . . . . . . . Jovana Bobota 22 . . Srpske vojske bb 5520030001360244 8. . . . . . . . . . . .5520000000646277 153. . . . . . . . . . . . . . Jovice Vukovi}a 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Aleja svetog Save bb . . . Premiks STR. . . . . . . . Tri jablana STR. .5520000000505045 128.5520020001650129 162. . . Bile}a. . . . Luka. .5520020001665261 175. . . . Principa 40 B . . . . . . Dujka Komljenovi}a bb . . Banja Luka. . . . . . Smilji} DOO. . . . . . . . Bronzani Majdan bb 5520020001903105 190. . . . . . . Banja Luka. . . . .5520020002307498 204. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002381897 206.5520000000088042 138. Veljka Mla|enovi}a bb . . . . Petra Pecije 7 . . Jankulina komerc DOO. . . . . .5520000000078342 195. . . . . Rade Radi}a 114 .Rada Romani}. . . . . . . . . . . .Zora Jovanovi}. Edin Hanki}. Astra klub SUR. . Karanovac 198 . . . . Solunska 43 . Grme~ prevoz PP. Radomira Putnika 13 .5520030001362766 9. . . Cerska bb . Bile}a. . . . . . . . . Novi put 77 STR. . . . Bile}a. . . . . . . .5520020001969841 169.Darija \eki}. . . Poveli~ bb . . Vladike Platona 1 . . . Mikro knjiga DOO. . . Cetinska 1/2 .. Venecija SUR . .5520230002022647 209. . . . . Tim promex DOO Banja Luka. . . . . .Darijo Vidovi}. . Banja Luka. . . Cara Du{ana 40 . . .5520020001921729 130. . . . . . . .5520030000118935 6. . . Bulevar srpske vojske bb . Mati} @arko. . . Jovan Rac. . . . . . . . . . . Hobotnica SUR Banja Luka. . . . . . . Aleksandrovac . . . . . . . . . . . . . . .5520000000380206 144. . . . . Banja Luka. . . . .5520300002066439 184. Stjepana Radi}a bb . Dagor DOO. . Banja Luka. . Impregnacija . . . . . . . . . . .5520020001646540 207.5520020001832877 176. . Grme~ka 33 . . Royal turs DOO. . . Lo`ioni~ka bb . . . . Cetinjska 1 . . Kure{. . . . . . . . . . . Popadi}. . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . S. . . . . . . . . . . . . . Matine DOO. . . . . . . . .5520000000350330 188. Kara|or|eva 2 . Jevrejska 1 . R.5520000000368566 140. Romb SUR . .5520000000365462 152.r. . . . . . . . . . Banja Luka. . mljev. . Banja Luka. . . . . . . . . Kralja Aleksandra bb . . . . . . 173. . . . . .5520030001364997 10. . . . . . Banja Luka. . . Kvintex DOO. . . . . . . . . . . . . . . .5520000000366626 139. . Banja Luka. Tabakovi}. . V. [argovac 163 . . . . . . . Vidovdanska bb . . Banja Luka. . . . Banja Luka.5520000000102010 189.5520020001745189 145. . . .5520000000352755 178.Sanja Mati}. Brace Podgornika 37 . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001709105 200. . . . .5520020002017662 168. Voj. . . . Breza STR. . . Save Kova~evi}a 34 . . . . . . . Grabovica STR. . . Dado STR . . . . . . . . . Krfska 64 . . . . .

. . . . . . . . Sarajevo. . Dra`e Mihajlovi}a bb . . . . . . . .. Osmaci bb . . . . . . . Sokolac.5520030001361408 21. . . . ^olovi} DOO mesna industrija. . . . Moby STR. G. . . . . . . . . . . Cara Lazara 25 . . . I. . Cara Lazara . . . . N. . Sarajevo. . . Staklo JMM DOO. . . . . . . . . . Juniverzal DOO. . . . . . Unis tvornica kotrljajnih le`aja Sokolac. . . Vojkovi}i br. . . . . . . Bile}a. . . . . .PJ Slatki san. . . . . . . . . . . 2009. . Tijana Kajtaz. . . . . . . Ranko Boljak. . . . . . I. . Karad`i}a bb . . . . . Isto~no Sarajevo. . . . . . R. Bile}a. . . . . . . . . Kruna company DOO Sarajevo. . . . . . . . . .5520040001135543 10. . M. . . . . . Trnovo bb . . . . Sarajevo. . . . . . . . . . Vojvode R. . . Autoprevoznik Sretko Macan. . . . . . . . . I. .5520040000120147 76. . . . . .5520040001764297 63. Grand STR.5520040001131566 29. . . .5520030000116316 18. . . . . I. . . Nenad Mijovi}. . . Lukavica . . . . . . Krupac bb .5520030001365773 27. .5520040001132051 67.5520040001632474 66. . . . . . . EI elektroin`enjering DOO. . . Isto~no Sarajevo. Bile}a. . . . . . . Mira Aleksi}. Sarajevo. . . . . Donji Kotorac do br. . . . . . . . .gra|evinski r. . . . . . . .Voj. . . Granzov SZR.5520040001340310 51. . Vuka Karad`i}a br. . . Grbavica stambena zadruga. Bile}a. . . . . . . . . . Vojkovi}i. .. . Sim STR. . . . . Optom DOO Sarajevo. . . . . . . . Vojkovi}i. . . . . .5520040001342056 52. Energoin`enjering DOO Energoinvest. . . Isto~no Sarajevo. . . Trifkom DOO Bile}a. . . . . . Italibihcar DOO. . Sarajevo. . . Bile}a. . . . . . . . . . . . . 110 . . . . . . Lane SUR. . . . . Srpskih palih boraca bb . Vuka Karad`i}a . . . V. . Vojkovi}i br. . . Peka Pavlovi}a bb . . . . . Bile}a. . . . . . Vojkovi}i 51 . . . . . . . Podgrab. . . . Sarajevo. Nikole Tesle bb . Vujovi}. . . . . . . . . Nikole Bjelice bb . . Rogoj AD. . Sarajevo. SM STR. .5520030001671226 19. . Sarajevo. . Stepe bb . . Sarajevo. Srpska Ilid`a GZP DOO. . . . . . . . . . . .5520040001128365 12. . . . . . . . Sarajevo. . . . . Srpskih palih boraca 19 .5520030001657840 Poslovnica ISTO^NO SARAJEVO 1. Sarajevo. Sreten Grgi}. . . . . . . . . . Danka STR.5520040001139811 6. . . .5520030001700423 22. . . . . . STR 4 R. . . . . . . . . . Ljubi{a Antelj. Bile}a. . . . Slobodanka Veselinovi}. . . Nikole Te{anovi}a bb . . Fortuna SUR. . . . . I. . . . . .5520040001133506 23.5520030001363833 33. .5520040000716503 81. . Tanja Markovi}. . M. . Lisina RC PP. Sarajevo. . . . . . . . .5520030001679956 31. . . .5520040001353211 85/VII 30. . . . . . . .5520040001343802 17. . . . . . Stepe Stepanovi}a bb . . Herceg ustanika 40 .5520040001137774 47. . . . . . . . .5520030001365191 30. . . . Trg Ilid`anske brigade 12 . . . .5520040001357867 24. . . . Solaks STR.5520040001872646 61. . . . . . . . . . . . . . Inkob AD Bile}a. . . . Karad`i}a 6 . . \. . .5520040000120341 53. . . . . . . . . Sarajevo.5520030001798878 29. Jovana Ra{kovi}a 23 .5520040001129335 48. K. . . . Ravnogorska bb . . . . . . . Ferre SUR. . . Branilaca Sarajeva br. . . Bile}a.5520040000125579 80. . . . Lovac SUR. . . . . . Granzov. Vojvode Putnika br. MD . Bile}a. . . . . . Autoprevoznik Milorad Sari}. . . . . . . . . . . . Lokve DOO. . . . Z. . . . . . . . . .5520040001128074 38. . . .5520040001882831 72. Sutovi} M. . . . .5520040001924056 79. .5520040001129626 36. . Jezerine bb . 25. . . R. . . . . . . . . . . . . Isto~no Sarajevo. . Ne{kovi}a bb . . . . [arca bb . . . .5520030000710926 32. . . . . . .5520040001136804 59. . Sarajevo. . . . . . . . . . . Bile}a.5520030000111951 20. . . . . . . . . . . . Srpskih ratnika 12 . . Damby SUR. . . Trnovo . .5520040001138550 2. . . . . . Sarajevo. . N. . . . . Sarajevo. . .5520040001655657 45. . . . . . . . . . . 57 . .5520040001137192 27. . . Kasind. 8 . . . . Srpskih palih boraca 72 . . . . . Sarajevo. Ini}. . . . Sarajevo. . . Cara Lazara 10 . . . Sokolac. Vuka Karad`i}a bb . Kasindo 12 . . . Sarajevo. Putnika bb . . . Mihailovi}a 122 . . Sarajevo. . Delsim p. Nikole Te{anovi}a A1 . . . .5520040001353502 11. Daling DOO I. . . . . . . . Vuka Karad`i}a 17 . . D. . . . . . . . . .5520030001932738 38. . . . . . Autoprevoznik Ekrem Bubregovi}. Energogas DOO. . . . . . Milinko Mo~evi}. . . . . . . R. . Kasindo br. Vasilica SZTR. . . . . . Karavan DOO Sokolac. . . Obili}ev vijenac 5 . . . . . . . . . . Sitni~ko naselje bb . . . . . . . . V. . . M. . . . . . . . . .5520040001126813 54. .5520040001128947 58. N. . . . . Foto optika SZTR. . . . Bile}a. . . .5520040000712235 4. . . Coolpack DOO. . . Sarajevo. .5520040001667879 44. . Aleksandra bb . . . . . . . Vojkovi}i. . King STR. . . . . Stevanovi}. . . Mardi STR. . . . . . . ^ubrilo. . . . . Kiko DOO.5520040001358158 43. . . Vuka Karad`i}a 117 5520040001752269 57. . Obili}ev vijenac 5 . . . . . . . . . Dragan Vla{ki. . . . . . . Galeb company DOO Sokolac. . Svetlina bb . Isto~no Sarajevo. . . Frikos DOO. . . Radenka Abazovi}a 18 . . .5520030001365482 34. . Koriks kommerc DOO. 9. . . . . . . . . . . Kasindolskog bataljona 1 . . . . . Gloria SZR.5520040001357770 15. Novo naselje 29 . Kralja P. . Denda promet DOO Bile}a. . . . . . . Pale.5520040001354569 22. Trojka STR. . . .5520040001357188 32. . . . . . bataljona 100E . . 17 . .5520030001755228 28. . Zorana Borovine 13 . .5520040001350204 62. . . . . . . . . . Nikole Tesle bb . . .5520040000121311 34. . . . Vojvode R.5520040000712623 55. . . . . Targent komerc DOO. . . . . . . . . Podosoje bb . Dragan Kula{inac. . . . . . . . . . . . I. . . 20 . San Marko SUR. . . . . . . Grujo Vitkovi} . . . . . . .5520040000126937 25. . . . . . Sarajevo. . . . . . . . . . . D. . Nikole Tesle bb . . . . . . . . . . . . . . Miljevi}i 2 C . . . . . Nemanja Kenji}. . Sarajevo. . .5520040000128586 5. . . . . . . . . . Uljarevi}. . . . Bla{ko Joki}. . Kasindo bb . . . Majdani bb . Dana Dun|erovi}. . . . Korita . Srpskih vladara 17 . . . . .5520040001139326 46. . . . . . . . . . . Sarajevo. MG Meka gruda DOO Bile}a. . . . . Trg Ilid`anske brigade bb . . .5520030000115346 25.5520040001344190 71. . . II sarajevske brigade 55 . . Joki} DOO Kasindo. . . . . . . . . . Sarajevo. . . . Srpskih palih boraca do 87 . . Bile}a. . V. . . . . . . . . Trgoproizvod DOO. . . Oslobodioca 15 . . . . . . . . . . . . Vasilja Gr|i}a bb . . . . Oki DOO. Mostec DOO. . . . . . .5520040001356412 39. . . . . . . . Ristovi}. . .5520040001124485 83. . . . Uljarevi} SZR. . .5520040000715921 35. . . II sarajevske brigade 323 C . . . . . .5520040000127810 19. . . . . . . . . Mladi}ko polje bb .5520030000112630 24. . . . . . . Putnika 124 C . . . . . . Mladi}ko polje bb . . Z. Soko stambena zadruga Kasindo. I. . . .5520040001346033 9. . Vanja Sko~o. . . . . . Kralja Aleksandra bb . . . . . . Bile}a. . . . .5520040001360098 16. . . . . . . . Vojkovi}i bb . Srpskih palih boraca 164 . Sarajevo. . . Gata~ka 28 . Had`i}i. . . San N STR. . Nenad Radovi}. . . . . . . . . Fopis DOO. . . . . . . . . . . . .o. . .Petak. . Jugoprevoz AD Bile}a. . . . . . . . . .5520040001135446 40. Fabrika specijalnih vozila AD Isto~no Sarajevo. . . . . . . Vera \ukeli}. . . . . . . . .5520040001137192 26. . . . . . . . . . . . . Sarajevo. . . Goran Stani{i}. . . . I. . . . . . . . . XL SUR. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 17. .5520040001355151 68. . Olymp 84 DOO. . Sarajevo. 83 . . . . . . . . . Mladice bb . . . . . Donji Kotorac 149 . . . . . .5520040000126840 33. . . Starine Novaka. Dragan Vukmirovi}. . .5520040001126231 3. Sarajevo. . . . . . . . . Dado STR. . Trnovo. .5520040001131081 78. . . . . . Sandra Kljaji}. . . \. . . . .5520040002012617 74. . . . .5520040001632086 82. 1 . . . . . .5520040001136319 50. Frog SUR. . Nada [arenac. . . . . .5520040000129556 21. . . . . . . . Vukoje. .5520040001937151 64. . . . .5520040001351271 20. . . . . . . . Vera Divljan. . . . Kavaz DOO Sarajevo.5520040000714466 18. . . . Sarajevo. . . Fo~a. . . . . .5520030000116995 37. . . . . . . . . . Viva SUR.5520040000120244 13. . . . . . . . . . Sarajevo. . . . . . . . . . . V. . . . . . . . Obili}a bb . . . . . Lucky DOO Han Pijesak. . . . . . . Nens company DOO. . . . . . . . . Palma SZR. . Sarajevo.5520040001139908 . . . . . . . . . . . . . Sarajevo. Metaltehna DOO. .5520040001120702 37. . . . . . . . . . . Gold SZTR. . . . . . . . . . Putnika 112 . . . . . . Vojkovi}i. . . Milinvest DOO . . . Dedegs DOO. . .5520040001351465 42. . . . . . Bile}a. . . . . Ravnogorska 191 . . . V. . . V. Neno STR. . . . Elle STR. . . . Bosa Lale. . Trnovo bb . . Isto~no Sarajevo. . . . . . . . . . . . .5520040000124803 73. . . Vrelo Bosne SZR. . . . . . . . . G. Tif STR. . .5520040001994866 70. AG commerce DOO Sarajevo. . . . . . . . . . . Gard SUR gril. Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . . . . . Milica SZR. .5520040001127977 49. . . Sarajevo. . . . . . . .5520040001930167 75. . . . Kasindolskog bataljona 1 . . . . . . .5520040001139520 7. . . . . . . . . . Autoprevoznik Predrag Me|o. . . . . . Srpske vojske 9 . . . . .5520040000127034 56. . . . . . . . . Mladi~ko polje bb . Radojka Jovovi}. . . . . . Mond trade DOO Bile}a. . . . . . . . . . Kasindo. . . . . . . .5520040001830160 77. . . . . . . . Podosoje bb . Sanja Popovi}. . Mitrovdanska 6 . . . . . . .5520030000119129 26. . Repi}-komerc DOO I.komerc DOO.5520040000123154 28. . IMG kameni DOO Sarajevo. . . . Donji Kotorac bb . . . Toljevina SUR. . Grlica 92 . Donje Mladice bb . Ivani}i 1 . . Isto~no Sarajevo. . . Napredak AD I. . . .5520040000125870 31. .5520040001120605 41. . Osmaci.5520040001136513 8. . Luke DOO. I. . . Tarla}. . Ksenija Komlenovi}. Bijelo polje bb . . . . . . . . Sko~o invest DOO I. .5520030000112533 35. . . . . . . . . .5520040001351174 60. . . . . . . . . Sarajevo.5520030000116413 23. Berkovi}i . . . . . . . . . . . Sokolac. . vl. . . . Vuka Karad`i}a 17 . Filipino DOO I. . . . . . . . . . . .5520040001346324 14. . . . Sarajevo. Prim~i}i bb . . . . . . . . Macci STR. Zoran Pavlovi}. . . Sarajevo. . . . . . . . . . . Vojkovi}i 357 . .5520030000709083 36. Kokotovi}. . . . . . . . Drvostil DOO Isto~no Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medic DOO Sarajevo. . Sarajevo. . . . Sarajevo. Obili}ev vijenac bb . . Stefana Nemanje do br. Lezard DOO. . . M. . . . . Nik{i}ko naselje bb .5520040000122863 69. . Kralja Aleksandra bb . . . . . . . . . . . . . . . . . Baltic oil co DOO. . . Putnika 8 . . . . . Martinel SZUR. . . . . . . Sarajevo. . . .5520040001715021 65. . . . . I. . . . . 222 B . Sarajevo. . . . Marketi TP DD Sarajevo. . . Petrolinvest ZDP Sarajevo. . . . . . I. AM company DOO I. . . . . . . Bile}a. . . . . O. . . . Bile}a. . Zlatno zrno ZTR. Dionis SUR. Trnovo. . . . Sarajevo. . . . . . Srpske vojske . Duleks SZTR. Bjelopoljska bb . . . . . . . Zovik 8 . . . . . Jefta Dedijera . . Autoprevoznik Milinko Vaskovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velimir Bjelica. . . . . . . Sarajevo. . . . . . . Te{anovi}a bb . . . . . . . . . . . . Donje Mladice bb .

. . . . . Metalo-monta`a ODP. . Risto Deli}. .5520060001233997 12. . . . 12 . . .5520050000734787 5. . . 22 . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trebinje. Kilavci bb . . . . . Beli. . . . . B&S SUR. . . . . Posu{je. . . Nevesinjska pu{ka bb . . . . . . M. . . . . . . . Meljaku{a bb . . Trebinjskih brigada br. . . . . . . Mirjana Kova~. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rastoci DOO Trebinje. . . Nevesinje. . . Promaja DOO. . . . . . . . . . . . . . .5520040001355345 85. Sla|an Kne`evi}. . . . . . .5520050001445991 19. . . [ukovi} Vlatko. . . . . . . . . . Stari Grad br. . . . . . Trebinje. . .5520040002263944 87. . . . . . Leotar {ahovski klub. . . . . . . .5520060001230893 9. . . . . . . . . . . . . Nikole Tesle 21 . . . . . . Kod Raka radnja. . . . . . Trebinje. . . . Radomira Putnika bb . Svetosavska 6 . . . . .5520050001176622 37. . . . . . 3 . . . . A-4 STR. . . . . . . . . . . . Stolarska radnja SZR. . . . Trebinje. T. . . . Zora Popovi}. . . . Bile}ki put br. . . . Trebinje. . . . . . . . . . 3 . . Spektar TR. . . Lovac SUR. Cara Lazara br. . . . . . . Trebinje. Trebinje. .5520050001822642 64. . . . OZZ STR. . .B. . . . Trebinje. . . . . Tamind`ija. Veterinarska stanica JP Trebinje. . . . . . . . . .5520050001754742 47.5520050000017666 4. . . . . . J S SZR. Nikolina Radulovi}. . . . Cara Lazara bb . . . Trebinje. . .5520060000137606 2. . . .5520040001945881 98. . . . . . . Kralja Petra I Oslobodioca . .5520040001688346 104. . .5520050000720819 17. . . . Fortuna kafe bar. . . Sarajevo. Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . Nevesinje.5520040001132924 88. Tomislavgrad. . Ana STR. . . Vukovi}a bb . . .5520050001173227 20.5520050001444633 63. . . . . . . . Vojvode Radomira Putnika . . . . 40A . 25. . . servis Bojani}. . . . . . . Trebinje. . . . . . . . . . Nikole Tesle 51 .B. . . Trebinjskih brigada br. . . . . Trebinje. . Trnovskog bataljona bb . . . . . . . . . .5520050000015920 26. . . . . . . . . Trg slobode bb . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . . . . . . . . @arko Kova~evi}. . . . . .. . . . . . 5 . . Duel DOO Sarajevo.5520060001238168 8. . . . . Apex DOO Isto~no Sarajevo. . . . Nino STR. Luke Vukalovi}a br. .5520040001824049 96. . . . . . . . . . Nevesinje. R. . .5520050001792184 66. . . . . Lo`iona bb . . . . . . . Trebinje.5520050001905286 Poslovnica NEVESINJE 1. Risto Minov. . Trebinje. . . . . . . . . . . . Krtelji bb . . Nevesinje. . Prebilova~ki put bb . . . .5520050001173518 56. Rastoci bb . .5520250000942551 13. Novak Petkovi}. . Zubac. . . . . . . . . . Vojvode Luke Petkovi}a bb . . . [i{kovi} komerc DOO.5520050001261497 22. Dragana SZR. Kralja Petra I bb . . .5520050000733914 15. . Vesna ^olovi}. . . . . . . . . . . 13 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . Kasindo.5520050001751347 30. . . . Sidro DOO Nevesinje. . . . . . 7 . . . . .5520040000715436 86. . . . Sne`ana Bubalo. Zoran Mulina. . . . . . . . . . . Aleksandar STR. . . Kruna SUR. . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . Isto~no Sarajevo. . Novo STR. Neves. . Stari Grad bb . .5520050000017375 2. . Trebinje. . . . . . . . . Trebinje. . . . . [kobo. . . . . . . . Topli~ka cesta 48 . . 10 . . . Milorad Tica. . . . . . . . . .5520050001171384 21. . . . . . O. . Ljubica Vujani}. Galija SUR. . . NZ group DOO Kasindo. . Bregovi S /68 6/3 . . . . Trebinje. . Kasindo br.5520040001129723 99. .5520060001433720 13. . . . . . . . . Leotar fudbalski klub Trebinje. . . . . Cara Du{ana bb . A. . . . . . . . . . . . . Luna STR. . . . . B. . . . . . . . . . . Mivex DOO. . . . . . . Nevesinje. Topalovi} DOO I. Zora Kraljevi}.M. . Trebinje. . Ze~evi}. . Trebinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarajevo. . Stari Grad . . . . . . Jovana Du~i}a br. . . . . Vazdu{na banja AD Nevesinje.5520040001793494 105. . . Sibint DOO Kasindo. . . Nevesinje. . . . . . . . .5520050001261982 8. Street SUR OR. MKO DOO Sarajevo. . . . . . Obilaznica bb . . . . . Gu~ina br. . Hercegovka DOO Trebinje. Pogodak DOO. Stari Grad br. . Golijanin ort. . . . . . . . Stari most SUR. Stjepana Kosa~e br. . . Stari Grad br. Ogi STR. . . . . . . . . . 32. . . . . . . .5520050001179532 31. .5520050001817986 58. Mosko bb . . . .5520050000724602 44. . . San kafana SUR. . . . .5520060001232348 10. Nik{i}ki put br. . . . . . Limonit DOO Trebinje. . . Ustani~ka br. . . . Isto~no Sarajevo. . . . . Trebinje. Novogradnja DOO. . . . . . Stella rosa kafe bar Nevesinje. . Skalin SUR. . Budu}nost AD. . Deset skojevaca bb . . . . . . . Nevesinje. . . . ^elovi}. . . Havana STR. . Svetog Nikole br. . .5520050001177107 36. . . . Pankom DOO. @eraji}a bb . . . . . .VIII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 84. . .5520050000731489 46. . . . . . . . . . . . . Sarajevo. . . Leonardo STR. . . Batkovi}i . . company DOO Trebinje. . . Proto DOO. Trebinje. . Jelenko Butulija. . Lune SZR pekara I. . . Pe{ikan Anka. . Mi}e Ljubibrati}a 14 . . . . . . 33 . Nevesinje. . Bolero SUR. Titanic DOO Sarajevo. . . . .5520040001917266 100. Milanka Jankovi}. . Maja Cuckovi}. Aerodromska br. . . . Tini br. Sarajevo.5520050001180017 45. . . .5520050001175943 29. . B. . . . I. . Sne`ana Danilovi}. Aleksandrija comerc DOO Ilid`a. . . . . . . . . . . . .5520050001170802 9. . . . . . . 14 . . . Bole SZR elek. . . . . . . . . . . . . Vanja STR. . . . . . . Milo{a Obili}a bb . CMA DOO Podru`nica Trebinje. 13 . . . . Trebinje.5520050001174391 16. . . . Trebinje. . Milo{a Obili}a bb . . . .5520060000737357 15.5520050000018927 14. . Trebinje. 2009. .5520050001268966 24. . . . . . . .5520060000737454 11. . . Obili}a 138 . . . . . . .5520050001872112 35. . . . @eljko Gudelj. . Korlati trade DOO. . . . . . . . . . . . . . Vinogradi bb .5520050000722080 42.5520050001177398 27. . . . . . . Trebinje. . . . . Trebinje. . . . . . Trebinje. . Stari Grad br. .5520050001174488 55. . . Grazia TR komision Vaskovi. . . . . . . . Trebinje. Kre{talica R. . . Stari Grad br. . . . . . . . Time SUR. . . . Sarajevo.5520060000139740 5. Kasindolskog bataljona bb . . . . . . . . . .5520040001944135 91. . .5520050001446088 25. . Naselje starosjedilaca bb . . dru{. Posu{je. Min STR. . . Dubrova~ki put bb . . Vedeta DOO. .5520060001232639 3.5520050002067955 61. . . . . Timitex DOO. . . 7 . . M. . . . . Nikole Tesle 7 .5520050002150211 65. . . . . . . . . . Trebinje. . .5520050000732265 43. . . . 47 . Stjepana Kosa~e br. . . . . . . Izometal SZR. .5520050001173615 10. 121 . . . . Komunalac JP. . . . . . . . Tribunija DOO. . . . . . Bo{kovi} Tatjana. . . . . . . . . . .5520050000018345 4. . . . . . . . MD Salon zabave. . . . . . . . .5520050000725475 50. . . . Ljubinka AD Ljubinje. . . . . .5520040002054036 92. . . . . Stari Grad SZUR. . . . . Tatjana Brkovi}. . . . Nar-B DOO Sarajevo. 1 . .5520050000724893 Petak. M. . . . Peja STR. . B. . . . . .5520040001824534 94. . . . . . . Meljaku{a bb . . . Nevesinje. . . . . . . . . . . . .5520050000729064 51. Cvjetni trg br. . Dragana Mileusni}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bile}ki put bb . . . Bo`idar Bo{kovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vukalovi} DOO Trebinje. . . . . . . . . . . . . . Isto~no Sarajevo. . . . .5520050001780835 28. .5520050001177495 53. . . . . Gorica 11 . . .5520060001431974 7. . . . . . Industrijska bb . . . . . . . . . . . . ..5520050001694796 49. I.5520050001177786 41. Nevesinje. . . . . . . .5520050001263922 40. . . . Vukalovi}a br. . . . . . .5520050000717618 54. . . . . . . . . . . . . .5520060000131980 17. . . . . . . . . . . . Trg Ilid`anske brigade bb . . . . . . . . . Trebinje. Trebinje. . Trebinje. . . . Pekez. Vuka Mi}unovi}a bb . .5520050001268190 59. . . . . . . . . . . . . Trebinje. . . Nevesinjskih ustanika . . . .5520040000120535 102. . . . . . . . . . . . . . . 91 . . .5520060000137509 . . . . Nikole Tesle 26 . . Trebinjskih brigada br. . . . . . . Trebinje. Kralja Petra Prvog Oslobodioca . [ipovac. . . . . . . [ipa~no bb . . @eljko Bijeli}. . . Kralja Petra Oslobodioca . . BIR STR. Ria STR. . . . Dr Levija . . Luke Vukalovi}a bb . Ga}inovi}a br.5520040001876914 Poslovnica TREBINJE 1. . Kara|or|eva 1 . . . Trebinje. . . . . . . . [u}ur Ranko. Garibaldija bb . . . . . Monaliza SZR. . . . . . . . . . . . . . . . . Trebinje. Bjelopoljska 124 . . . . . Ga}inovi}a br. kafe bar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valentino SZR. . Starine Novaka bb . Radomira Putnika 8 . . . .5520040000123348 89. . MM Tini STR. . . Sarajevo. . .5520050001262661 34. . . . . . . . Ljubinje. . . Agro-eko DOO Trebinje. Du{anka Popovac. . . . Trebinje. . . . . Vuko. . .5520050001852324 39. . Purple CD shop STR. . . . . . . . . . .5520050001171869 52. . . . Nevesinje. . M & K trade DOO Trebinje. . . . . Intera DOO Berkovi}i. . Trebinje.5520050001262952 11. . . . . . . Trebinjskih brigada bb . . . . . . . . . Duzi bb . . Biljana \erisilo. . . . . . Srpska ku}a SUR Isto~no Sarajevo.5520060001430325 14. . L. . . Cara Du{ana br.5520050001261788 23. . . Etno-ku}a SUR. . . . . . . Nikola Vla~i}. . . . Nevesinjskih ustanika . . . . 120 . Trebinje. . Sarajevo. . . . . . . . . Ljubinje. . . . . .5520050000726833 6. . Mokri Dolovi bb . . Neimarstvo AD Trebinje. . . . . . . Drvopromet DOO. . . . Gornje Police 50 . . Ivkovi}a bb . . Vaso [pirto. . . . . Leotar KK Trebinje. . .5520040000129071 90. . Trebinje. . .5520060001433041 16. 14 . . B. Stari Grad 13 . . P. STR tezga 74. Bisina AD. . . . . . . . . . . . . . . . Nada ]uk. . Goca SUR. . . 3 . . . Trebinje. Nik{i}ki put bb . . . . . . . . . Intima DOO Sarajevo. . . Donji Brstanik br. . . Trebinje. . M i M STR. . . . . . . . . . . Gordon trade DOO. . . . Nevesinjskih ustanika br. 1 . . . . . . ]uri} Branislav Trebinje. . . 31 . Tehnoart DOO Trebinje. . . . . . Vo}arcoop DOO. . . . . . . . . . . .5520040001356509 95. . .5520050001173906 7. . . . . .5520200001845866 101. . .5520060001231087 60.5520040001358740 97. . . . .5520050001179144 18. . Bogdanovi} B. . . . Trebinje. . . . . . . Naselje Tini . Trebinje. Leonardo SZUR. . .5520050000018733 38. . Butik R STR.5520050001780156 48. . . . Ekotec DOO Trebinje. . . . . . . Trebinjskih brigada br. . . . 5 . Zoran Ra{evi}. . . Trnovo OZZ Trnovo. . . Kilavci bb . . Nevesinje. . Autoprevoznik \. . 8 . . Dragana Jerkovi}. . . V. Nevesinje. . . . Nevesinje. . . . . . . Alek DOO Trebinje. . . . . . M. 9. . . . . . . . . . . V. . . . . . . . . . . . . . . . Pasat DOO. . . .5520050000721886 57. . . . . . Mladi}ko polje bb . . . . . . . . V. . . .5520050001442984 62. . 3 . . . . . .5520040001120314 103. Nik{i}ki put bb . . . . . Ranka Dragi~evi}. . . Naselje starosjedilaca bb .5520060001239235 6. . . . V. . . . . . . . Luketa. . . ustanika . Damjanac pilana. . . . . . . . . . . Trebinje. . . . . . Trg Blagoja Parovi}a 1 . Le~i}a 2 . . . . . Bile}ki put bb . . . .5520050000017472 3. .5520050001694602 33. . . . . . . . . . . . . . . Kod Rista SUR. . . . .5520050001268384 12. . . .5520040001954514 93. . . . . Svetosavska bb . . . . . . 57 . . Dalia SZR. . Danilo Pekez. .

. Radovanovi}. . . . . . . Tesli}. . Modri~a. . . . . . . . . . Dositeja Obradovi}a bb . . . . . . . . . . . .5520060001234676 Poslovnica MODRI^A 1. Gvo`|ara TR. . . Kilavci bb . . . . . . Ra{kovi}a bb . Svetosavska bb . .5520070001682767 12. . . . . .5520070001879289 85/IX 25. . . . . radnja. .5520080001601238 9. .5520070001414368 20. . . . . . . . Klas OZZ. . . . . . . Cara Lazara 4 .5520060002064414 26. . Sans SUR. .5520080000153222 14. 1 STR. Nevesinje. . . . .5520060000738133 41. . . . . .5520080001603663 11. .5520070001229680 22. . . . . Zelenovi} J. . . .5520070001228419 9.5520060001435757 42. . . . . . . . . . .5520070001411555 5. . . . . .5520070002056896 38. . . . . . . . . . . Paradizo UR disko bar.5520070002025371 58. . . .5520070001226673 57. Svetosavska 5 . . . . . . . . . . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . Put Srba sa Neretve br. . . . . . Mile Vreki}. . radnja. . . . . . .5520070001221338 15. . . . . . Kninska 42 . Obradovi}a bb . . Tihomir Popovi}. . . \uka Novakovi}. . . . . . . . . . . . . Berlinska bb . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I. . . .5520070001839616 28. . . . . . . . . . . . Modri~a. Grodonia SUR. . .5520080001602014 12.. . . . Benko-K STR. . . . N. . . . . Hilandarska bb . .5520070001640669 52. . . . . . . D. . Modri~a. . Jeca STR.5520080001303933 6. . . Cepelin kafe slasti~arna. . . . Hemija AD Modri~a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jadranka [ipovac. . . . Milo{evac . . . . . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . .5520070002115387 49. B. . . . . . . Izbor STR. Aleksi}. Sloboda TR kiosk. . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . . Sandi STR. Bra}e Vukovi} bb . .L. . . Batku{a. . . Vranjak 520 . . . . . .5520060001433817 40. . Kulji} S. . . vl. . . . Nevesinje. . . . . Tesli}. [kugri} . . . . . . . . . . . Nemanji}a bb .5520060001931912 32. . . . . Grotes DOO Tesli}. . . . Eurobabb DOO . . . . . . . . . . . . . . . Hilandarska 14 . . . . . . . . .5520060001232930 43. M. . . Nevesinjskih ustanika . . . . . Modri~a. . .5520080000757435 . . . . . . Nevesinje. . . . . . . Obrena Ivkovi}a bb . . Modri~a. . . . .5520070001414562 7. . 9. . . . . Od`ak. . . . . Gril Bagrem SUR. Stevana Mokranjca 10 . . . . . . . . . vl. . . . G. . . Tarevci . . . Svetosavska 5 . . . Obili}a bb . . Unix DOO. . Nevesinje. . Violet TR. Kupre{ak Zoran. .5520060000138576 27. . . . . . . . . . . Svetog Save 140 . . . . . . . .5520070001227934 10. . . .5520070000145317 27. Botajica . . Riste Miki~i}a bb . . . . . . Cabling DOO Nevesinje. . . Mile-disk STR. Fantastiko ZR. . Ino partner DOO Modri~a. Riste Miki}i}a bb . . . . . . Garevac . . . . . Knez TR. . . . Stoji}. . . . . . . Ana butik. . . . . . . . . Pasa` komision. MD-Oil DOO. . . Voj. . Nevesinje.5520060000737260 19. . . . .5520060001434496 34. . . . . . . . Milo{a Obili}a 38 . .5520070001962418 46. .5520070001712740 43. . . . . . . . . . . . . Tesli}. . . . . . . .5520060000139837 21. . . . . . . . . Leskova~ki ro{tilj SUR. . . . Popa Save Bo`i}a 13 . . .5520070000744874 16. . . . . . . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . DOO Modri~a. .5520070001227352 37. . ^ovilo M. . . . . . .5520070001416502 21. .5520060001236325 39. . . . .5520070002062134 35. Cara Du{ana 128 . . Blatnica . . Elektro-tehna DOO Modri~a. . . . . . . . .5520070000149197 26. . . . . Tesli}. . . . Mica TR. . Dobrinja bb . Modri~a. . . . . . . . . . . . Du{anka Geri}. . Koprivna bb . . . Tesli}. . . . . Paradiso diskoteka. . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . vl. . . . . . . . . . Gornji Buleti} . . . . . . Tesli}.. . . . Kaleni} DOO Nevesinje. . . . . . Koji} Lj. . . . . . . . . . Dragoslav Peji}. . . . . Stefanovi}. . . . Zorka Spremo. . Nevesinje. . Modri~a. Obudovac . . . . . . . . Cviko Jevti}. . Vukovi}a bb . . vl. . . . . . . . . . Skugri} . Autokomerc TR. . Modri~a. 3. . . . . . .5520070001229777 36. Tinejd`er UR. . . . . . . . . Tesli}. . Nev. SO Modri~a . . . Branko Kne`evi}. . Okoli} TR. . . . . . . . C I M TR. . . . . Modri~a. . .5520070001647653 44. . . . . Prevoz AD Nevesinje. . . . . . . . . . . Barbi TR. . . . . . . .komerc DOO Modri~a. . . . . . . Mejdan TR. . . . . . . . Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . Trojka STR Pojuzina PR Nevesinje. . . . Batku{a 98 . . . . . . Samard`i} S. . . . . . . Uzor TR. . . . . .5520070001225218 2. . . . . . . . .5520080001190831 7.S. .5520080001194420 5. . . . . . . . . . . . . . . .5520060000133435 20. . . . . Me|unarodni in`injerski tim . . . .5520070001229292 18. Modri~a. Svetog Save bb . 2009. . . . . . . . [ama~ki put . .5520070001792765 55. . . . . radnja . Nevesinje. Minor DOO. . . . . . . . . . . . vl. Jerini}. [amac. . Tel-kop SZD. . . Nevesinje. . . Tesli}. . . . Modri~a. . . . . . . . Agrostil STR. Nevesinjskih ustanika . . . . . Trebavska . . S. . . . . . . . . . . M. . . . . . . . . . . Amigo fast food. . Majna ODP.5520070000742449 45. . . . . . . . .5520070002037884 47. Nemanji}a bb . . Len-max DOO Modri~a. . . vl. Nevesinje. . . Petra Samard`i}a . . . . . . . . Crkvina bb . . . Elektra STR. . . Novakovi} S-B DOO Modri~a. . . . . . . . . . . . Modri~a. . . . . .5520070001228613 13. . . . . . . \uli} bb . . . . . [amac. . . [kari} 19 . . . . . An|a Grahovac. . . . . . . . . . Obradovi}a bb . Jelena friz. . . . . . . Berlinska bb . .5520070000145220 3. . . . Tesli}. . . . . . . . . . . . . . . Kuzmi} G. .5520060001237198 33. . . . . . . . . Kompanija Du{ani} DOO Modri~a. . . . . Modri~a. .. . . . . Dra`e Mihailovi}a 13 . . . Krovoprom ZR. . . . . . . . . . . . .5520070001723992 24. . . .L. . . . . . . . . . Kara|or|eva 58 . . . . Nevesinje. . . . . . ..5520070002141577 39. . . . . . . . . .5520060001234773 36. . . . . . Vojvode Mi{i}a bb . . . . . . . . . . . Globax DOO. . juni STR. . . . . . Nevesinje. @eljka Vu~eti}. Modri~a. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Vukosav Radoja. . . . Nevesinjskih ustanika . . . .5520070002067178 54. . . . . . Donji Kladari . Modri~a. . . . . . . . Mali odmor SUR. . . . . . .5520060001235064 30. . . . . . . . .5520080001193256 16. . . . . . . . . . . . . . Geri} SZR FS. . . . . vl. ^isto}a komunalno preduze}e AD. . . . . . . Nevesinje. D. . . . Tesli}. . . . Modri~a. Modri~a. . . . . . . . . . D. . . . . Modri~a. . . komision. . Nevesinje. . .Woodland DOO Modri~a. . . . . . . .. . . . . . . . Mirjana Vujadinovi}. . 25. .Petak. . . Cirkular DOO [amac. . . . . . . Cara Lazara bb . . Taksi prevoz. . Blagojevi} I. . . . . . . . . . Sla|an Luki}. . . . Gile SZR. . . Nevesinje. . Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . Berlinska . . . . . . . . Goca STR. . Gara trejd DOO. . . . Gornji Kladari . .. . . . Snje`ana Luki}. . . . Gile STR. . . . Modri~a. Milinkovi}. . . . .5520070001220271 34. . . . Trg J. . .. ustanika . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . .5520070002020715 59. . . . Modri~a. . . .5520070001228516 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vidovdanska 66 .. Svetosavska bb .5520080001608513 15. . . . . . . . .5520070001416308 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modri~a. . . . . . . [amac. . . . . . . . . . . . Modri~a. . Tesli}. . . . . . . . . . . . Modri~a. . . . . . Bojana trg. . . . . . . . . . . . . Tesli}.5520070002077266 32. . . . . . . . Bonisimo DOO Modri~a. . . . . . . . . 28. Nevesinjskih ustanika . . . .5520070001685774 50. . . . . . . . . . . . . Savi} B. . .5520070001416405 48. Sla|ana Kiti}. .5520070001635334 23.5520080001193935 3. . . . . . . Mives komision. Jovica TR Jovanka Sjeni~i}. . . . . . .5520080001302381 4. . Vidovdanska 57 . Modri~a. . . . . Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . Aprovet DOO [amac. . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 18. . . . Milo{evac . . . Cekomprom DOO Modri~a. . . . . . . . . . . . Amila trg. . . . Nevesinjskih ustanika . . . . Star trade DOO. . .5520070001643967 31. Zemlja {ume . . . . . . . . . . vl. . . . . In kolor frizerski salon ZU Nevesinje. Dajana TR. vl. . . . Modri~a.5520070001411846 60. . Mesnica SZR. Miss UR kafe bar. . . . . . . . . . . . . Vasili} Dragan. . . Modri~a. . D`emil Zahirovi}. . . . . Mi}o Bubi}.5520060001435660 25. . . Nevesinje. . . . . . . . @aoka STR. . Slavica \uki}. . Midhat Orman. . . . . . . . Gornja Crkvina bb . . . . . Silueta butik. . Trg J. .5520070000145996 19. . . . . . . . . . . . . . Gana TR butik. . . . .5520070000147257 33. . . . . . . . . . . . . .5520060001435272 31. . . . . . . Nevesinje. .5520070000746911 14. . Jevti}. . . . . .5520080001601626 10. . . .5520070000144347 17. . . . . . .. . . . . . Hranaprom ZTR. . . . . . . . Cara Du{ana bb . . . . Branka Okoli}. Nevesinjskih ustanika . ustanika . . . . . . . . . . Soko TR. . . . . . . . . . . . Cara Lazara bb . Ronaldo sport DOO Modri~a. . . . . . . . . . . . . . Vreki} br. . .stru~ne slu`be. . Sitograf SZTR. . . . . . . Nevesinjskih ustanika bb . . . Duki comerc DOO. . . . . . . . Sla|an Luki}. Ma{instvo AD. . . . . . . Savo Marjanovi}. . . . . . . . . . . . . . . . vl. .5520080001302187 2.5520070001798682 29. . . . . .5520070001222308 61.5520070001410876 Poslovnica TESLI] 1. . . . . . . . . . . Fair play sportska klad. . . . . . . .5520060001435369 35. . . . . . . vl. . . . . \or|e Risti}. . . . . . . . . . . Crkvina 2 . . Brazilija SZR. . . . . . . . . . Modri~a. . .5520060001435951 24. . . .5520060001234288 28. . . . . . . . . . . .5520060000136636 38. . . . . Most-komerc DOO. Modri~a. . . . . . . . . . . Biljana Sladoje. . Risti} SZR. Nova komerc DOO Modri~a. . . . . . . . . . [amac. . .5520070001415435 40.5520070001667635 30. . . Modri~a. . .5520080001604439 8. . . . . .5520070001839422 41. . .5520080001605506 13. . Svetog Save 186 . Koprivna .5520070001824484 53. Buleti} . . . . Nevesinje. Em-pro-md DOO Modri~a. . Milo{a Crnjanskog bb . . . . . . . . . . . . Miro \uri}. . Dejtonska 127 . . posl. . . . . . Modri~a. . . . . . .5520070001220174 56. . . . . Br~ko. . . Nenad Kaku}a. .5520060001234967 29. .5520060001434302 37. . . 1 . . . . . L. . . . Modri~a. . . . [amac. . . .Andrea kaf. Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . Modri~a. . . . Tesli}. Jankovi} . . . . Milinkovi}. . Rale vulkanizerska radnja Nevesinje. . . . Stoja Nedi}. . . . . .5520070001860956 42. . . vl. N. . . . . . . Trg Nemanji}a bb . Aleksandra Rajkovi}a ATC . . . . Milo{a Obili}a . . . . . . . Cara Lazara . . . . . . Grodonija UR. . Profit DOO. . . . . . . . . . . . Nedo Coci}. . . Vranjak bb . . . . . . . . . . . . . Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . Ra{kovi}a . Kneza Milo{a 5 . . Modri~a. . . . . . . . . . Nevesinje. . Kneza Milo{a bb . . Marija Peji~i}. . . Nevesinje. . Daba DOO Nevesinje. Stoji} PP prodavnica br. Svetog Save 80 . . . . . . . Tesli}. . . . . . . Majevi~ka 4 . . Ilija Stankovi}. . Zubac \. . . . . . . . . .5520070001225703 11. . Tolisa . . .5520060001233318 23. Mileva Grahovac. . . Fruti ZR. . . . . Tesli}. . Goran Medovi}. . . . Modri~a. .5520060001237586 22. . Lojpur B. . . . . . . . . . . . Modri~a. . . . . . . . . . Duka. . . Modri~a. . . Ili} DOO Modri~a. . . salon. . Mulahalilovi}. . . Mrki TR. . .5520070001227740 6. Vojvode Putnika 31 . .5520070001411943 51. . . . . . . . . Nevesinjskih ustanika B . . . . . . .

. . . . . . . .5520080001197912 18. . Kostajnica. . . . . . . Stevana Mokranjca 10 . . G. . . . . . . . 9. . . Tesli}. . . . . . . . .5520090001549973 78. Pere Kosori}a 37 .5520090001547257 45. . Unipak demining DOO. . .5520090001767738 74. . . . MTN-komerc DOO. . Hilandarska bb . . . . Teletina. . . . . . . . Tesli}. Tesli}. Puni{a Purkovi}. Pale. .5520090001546093 65. . Omladinska 1 . . . . .5520090001109690 51. . . . . . . . . . . Pale. Hazema Muratovi}.X/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 17. . . M. . . . . Mokro bb . . . O. .5520080001602887 26. .5520090001106489 8. . . . . . . . Alpina DOO Pale. . . . . . . .5520090001118323 49. R. . . . . . Stojan Kuzmanovi}. . . . . . . . . . . Slavica [u{kovi}. . . Fito-studio DOO. . .5520040001129432 27.5520090001101833 58. . Jev|evi}a bb . . . . . . Skala SUR. . Pale.5520090000164328 24. . .5520080000158751 32. . . . . . . . Vida Milinkovi}. D. . . . Pale. Neven STR Tesli}. . . Kova~evi}. . . . Marko SUR. . . . . . . . . . Dujakovi} J. . . . . . . . Mokro bb .5520090001112697 15. . Gornji Tesli} . . . . Diskont STR. .5520080001303448 22. . Rajko Joki}. . . Donja Vru}ica . . . . . . . . . . . . Srpske tesli}ke brigade bb . Korporacija Pani} DOO Tesli}. . . . . Pale. za usluge.5520090000758744 3. Jev|evi}a 0-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sloga SR Pale. . . .5520090001646391 64. .5520090001683833 22. . . . .5520090001540176 81. . . . . Kod Boce STR. . . . . . . .5520090000161418 23. Koliba STR. Dana trade-ZD DOO. . Radivoje Gluhovi}. . . .5520090002121788 57. .5520080001975270 25. . J. .5520080001609968 31. . Dir. . . . . Tri D STR. . Branes trg. . . . . . . . . . Jev|evi}a bb . . . . . Tesli}. Dra{ko Bori}. . . . . . . . . . . Duvan SZTR. . . . .5520090002031966 61. . . . Jev|evi}a 15 . . . . . Sarajevo. Kosmajac R. . Rogou{i}i . . .5520080001608222 47. . . Ugodnovi} . . . . . . . Pale. . . . . Vukoti}a bb . .5520090001659777 53. trg. . . . . . . .5520090001115219 48. .5520090001870267 69. . . . Razvoj komerc DOO Tesli}. . Vukoti}a . Kninska bb . . . . . Goran Samard`ija. . Bulozi bb . . . . Pale. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Triling DOO. . radnja. . . . . . . . Njego{eva 4 . . Gornji Rankovi} . . na malo. . .5520090002225675 76. T. . . . . . .5520080000748608 36. . . Pale.5520090001653181 82. .5520090001117353 75. Stevana Sin|eli}a . Han Derventa bb . . . . .5520090001909843 68. . . . . . Mokro bb . . . .. Pale bb . . . 2009. . . IMK-Kenji} DOO. Sla|ana Kova~evi}. Tehnoinspekt DOO Pale. . . . . . vl. . . . . . . Pale. . . . . . . Tesli}. . . . . . . . . . . . Tesli}. . vulkanizer M. . J. Cara Lazara 10 . . Don SUR. . . . . . . Jev|evi}a 7 . . . . . . . . . . Jahorina bb . Trebevi}ka bb . . . . Pale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kerakol SZD. Janka Vukoti}a 39 . . . . . . . . Ljubogo{ta bb . . Kovanu{i} SUR Tesli}. . . . . . Jahorinska bb . . . . Igman DOO pred. . . . . . . Svetog Save 114 . . . . . Pale. . . . . . Danila \oki}a bb . . . Boska DOO. . .5520090001103288 63. S. . . . .5520090001684803 40. . Ananas DOO Pale. . . . . Ivana STR.5520090001841361 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. . . . . . . . Inferno-video igre. . Pale.5520090000167820 9. Gavrila Principa 14 . . . . . . . Samira Kurtovi}. . . . Sokolac. . . . . . . . Pale. Mercel DOO. Tesli}. . . . Podgrab bb . . . . Univerzitetska 20 . . Projekt mont DOO Pale. . . Blatnica . . .5520090001110272 4. . . . . .5520080001305388 43. Bjela{nica AD DI Pale. . . . . . Jela{je bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001609774 35. . . Sokolac. . Pale. Kninska bb . Pale. . . . Savana DOO. . . . . . . .Silos bb . . Fabrika obu}e FOT AD. . . . . . Grdanovac 13 . . . . . . R. Martom STR. . Koka-produkt DOO. . . . . . .5520090000168887 30. . . .5520090001118517 16.5520090001113085 19. . . . . Tesli}. . Jahorina bb . . . Radmila Suboti}. Vrhpra~a bb . . . . . . Pale. Matuzi}i bb . . 5520090001540467 62. Hre{a bb . . Nikola Para|ina.5520080002391012 45. . . . . . . . . . Kr~mica SUR. Divko DOO Pale. . . . Bari}i STR. . . Podgrab. S. . . . Unipak demining DOO. . . Pale. . Romanijska koliba SUR kr~ma. . . . . . . . . . . . . . . .5520090000759908 13. . . . . . . . . . . . . . Taksi. . . . . . Koprivica. Zemka SUR.5520090001738056 21. . . Pale. . . . . Compani Vu~eti} DOO Pale. . . . . . . . . . . . . . . . . . Magistralni put bb . . . . . D. . . Brezovice . . . . Ce DOO Pale. . . Halko STR. . . Kata-komerc DOO. . . Hilandarska . Podgrab . . . . . . . . Tesli}. . . Pale. . . . . . . . . . .5520090001105228 5. . . . . . . Podvitez bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100000176113 2. .5520100000176986 3. . . Mokro. . . Dial fabrika dijamantskog alata Tesli}. . Pale. . . . . . . Pale. . . . . . . . . Slavuljica-petrol DOO. Cara Lazara bb . . Kraji{ka bb .5520090001541243 39. Promiro DOO. . Save bb . . . . Roko baroko DOO Pale. Print PP Pale. . . .5520080002325828 42. . . . . . . Pale. Serdara Vukoti}a 37 . . . . . . . . . . Caldera DOO. . . . . Tomo Marinkovi}. . . . . . . . za obnovu izg. .5520090001768417 46. . . . . . . . . .5520090001114249 32. . . . .5520080001310044 28. . . . . . . . . . Dragan Simani}. . Sjeverovci bb . . . . . . . . . . . . Simovi}a 10 . . . . Pale. . . . . . . . . . . . . . . . . . G. . .5520090002177175 60. . Ustani~ka 21 . . . . . Mag. . . . . .5520090001115025 14. 25. . . . . . . . . Tesli}. . . Korona SZR. . . . Estrada SUR. . . . . .5520090001542989 41. . Simek DOO Pale. . . . . . Srpskih ratnika bb . . . . . . . . . . . . [eki SZR. . . . . . . .5520080001994670 46. Tr`ni centar .5520090001119972 25. . . . . Raj{eva bb . . . . Vla~ed DOO Pale. . .5520090002120721 52. . . . . .5520090001116092 38. . . . . . . Ras DOO Pale. Srpskih ratnika . . . . . Patent invest DOO Pale. . Marsel SUR kafe bar Tesli}. Drvni centar Maestro SZTR. . .5520090000163843 73. . . . . . . . . D. . Pale. . . Mibeks DOO.5520080001304321 44. . . . . . . . . Gruje Novakovi}a bb . . . . . . . . . . Sumbulovac . . Terra product co DOO. . . Samojko. . Stanislav Koroman. Ljubogo{ta . Lj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080000752682 19.5520090001109884 17. Mljekara DOO Sokolac. . . . . Pale. . .5520090001546869 80. . . . . . . . . . . Marko DOO Pale. . . . Ars DOO. . . . . . . . . . . . . .5520080002325731 41. Magistralni put bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orbital DOO Pale. . . . . . . . . D. . Jelena STR. Pale. Nin-market STR. . . . Sjever komerc DOO. . . . . . . . .. Mokro 1 . . . Jahorina bb . . . Kovanu{i}. Kozarska Dubica. . . . . . . . . . . . . . Consseco colours DOO. . . . . Tesli}. . . Klasik SUR. . Ra{kovi}a 15 . . . . . Kooperativa AD Tesli}. . . . City SUR dancing bar. . J. . . . . . .5520080001305485 29. . Majn trans DOO. . . . . . . . . M. . . . .5520090000161709 6.5520080001309268 27. . Kriva~e bb . . . . . . . . . . . . IB trejd DOO. . . . . . . .5520090000170051 7. Trifka Grabe`a 109 . Jak{i}. M. . . Tesli}. . . . .5520080001951311 20. . . . . Senta DOO Pale. SUR 29 bife. . . .5520090001118614 37. . . . . Aksenija SZR friz. . . . . Nova pekara SZPR. Simke komerc DOO Pale. . . . . . Mini market STR. . . . . Pale. . . Pale. . Pale. . . . . . . . .5520090001106392 36. Tesli}. . Budu}nost ZZ. . . . . . . . . . . . .5520090001105907 59. . . . . Rep~a bb . . Me-de-com DOO Pale. .5520090001543862 71. . . . . . . . put bb . Gavrila Principa br. Lipov hlad STR. . . . Autoprevoznik. . . .5520080001304709 21. Bambino STR. . . . . .5520090001665597 77. . . . Autoprevoznik ^angalovi} V. . . . . . . . . .5520090001545608 47. .5520080001607252 34. Pale. . . . . . 31.5520090000167432 43. . . . . Lazarevi} Milada. . . . . . . . . . . . . . Pale. . . . . . Zora Lazi}. . . . Silos bb . . . . . . . .5520090001108138 Petak. . Ive Andri}a 5 . Magistralni put bb . . . . . . . D. Ognjen Nikoli}. . Sv. . . . . . . . . . Save bb . . . . . Pale. . . . Donji Ru`evi} bb . Kostajnica. Mladikovine . . . . . . . . . . . . .5520090001113279 18. . . . . . . . . Pale. . . . . . Jahorinska voda DOO Podgrab. Pale. Meli STR. . . . . . . . . . . .5520090002172519 83. . . Srpskih ratnika 35 . . . .5520080001303545 23. . . . . Pale. Milana Simovi}a 24 . . . . . . . . Cetinjska 4 . . . Pale. . Vla~ed-M DOO Pale. . . Pale. Pale. . . . . Obu}ine bara 14. . . . . Dra{ko Bori}. . . . . . . . . Tesli}. . . Viki SUR. . . . .5520100001550797 . .5520090000168596 28. . . . Trebevi}ka bb . . . . Drago Vukovi}.5520090001972214 Poslovnica KOSTAJNICA 1. Pale . Vi{nja STR Branka Petri~evi}. . . Kara|or|eva bb . . Principa 24 . . S. . . Ne{kovi}a bb . .5520090001116480 12. . .5520100000761508 4. . . Milosava Kova~. Jev|evi}a bb . .5520090000758065 70. . .5520090001804016 54. Dobrosava Jev|evi}a 0-5 . Ugodnovi} . . . . . . . . . . . . . Hre{a bb . . . D`evada Kurtovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advokatska kancelarija. .5520090000759132 33. . Metropolis SUR. . Tesli}. . . . . . . . . . Gavrilovi}a 2 . Mera DOO. . . . Bobis DOO. . . . . . . . . . Milana Simovi}a bb . . . . . . . Pale.5520090000161321 2. . Pale. 1 . . Famos fabrika Koran AD Pale. Tesli}. . Pale. . . . . D.5520090001101542 20. . . . . . . . . . . . . .5520090001541631 10. . . . . . . Tesli}. .5520080001609386 33. DD STR. Magist. . . . . . Janja Simatovi}. . . . . . Proma DOO. . . . . . . [ipke 19 . . .5520090001540370 42. . . . . . . . . . . . . Bari}i bb . . ]emanovi}i bb . . . Kninska 21 . . BMV zicer DOO Pale. . . Romanijska 68 . . . B. . Kraji{ki put bb . . . . . . . Sarajevo. Vladimir Radovi}. . . . . Kruna SUR. . . S. . . Pale. Pale. Gavrilovi}. Glamour samost. . . . . . . . . . . @eljezni~ka 53 . . . Pale. . Pale. . . . . . . . . . . . . . . . . Jefte Vukovi}a bb . . . . . Bambi-shop STR. Vojvode Stepe 15 . . . 5520090001107168 55. . . . put . .5520080002317583 37. . . . . . . Hanlovska 1 . . . . . . . Tarahija Refik. . .5520090000162582 26. Bife Semafor SUR. . . Bogoljub Mi{i}. . . . . . . Nikole Tesle 6 . . . . . . . . .5520080001304030 39. . . . Srpskih ratnika .5520080001193644 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sokolac. Masiv produkt swed DOO. .5520090001107265 66. Nada Hr{um. . V. Duji} DOO Tesli}. . . . Tesli}. . Pale. . . . . . Kostajnica. . . .. . . . Pale. . Manco DOO.5520080001608998 24. Srpskih ratnika 111 . . . Kovanu{i} STR Tesli}. . Talant DOO. . \okanovi}. . . . . . Blic SZR. . Salko Gari}. . . . . . .5520090001543959 50. . . . . . Glasina~ka bb . . . Srpskih ratnika bb . . . . . . Bubi STR. . . . . . Jahorinski potok . .5520090001114540 11. . Zanatski centar Koran . . . . . . ratnika 51 . . . . Rogatica. . . . Kuzmani . . Doboj Jug. .5520080001600656 38. . . . . . Pale. . . . . . . . . . . . . . Kralja Petra I . Pale.5520090001119584 79.5520090001109981 56. . Simovi}. . . B. Pale. . . . . . . . . . . . . . Tesli}. . Pale. . vl. salon. Sitograf DOO. . .5520090000166753 67. . . . .5520090001113667 34. . . . . . . . . . . . . . Svabo STR. . . . . . Vojvode Mi{i}a bb .5520090001654733 72. . .5520080001608028 30. . Gavrilovi} plus SZMR. Pale. . Tesli}. . . . . . . . . .5520090001542407 35. Njego{eva 1 . Jahorina . . .5520080001300538 Poslovnica PALE 1. . . B. .5520090001115122 29. . . . . . . Ambala`a SZR Tesli}. . . Svetosavska bb . . . . grada I. . . . S. . . Devi} STR Zoran Devi}. . . . . . . . .

. D`. Fair play sportska klad. . . Levita AD. . . . . . . . . . Branka ]opi}a 62 . . DD TR. . . . . . . . . . . . M. . . . . Mi}o-promet DOO Drini}.N. Pikolo SUR. . . . . .5520100000177277 10. . . .5520140000769945 4. . . . . . . Kostajnica. . . . Med-farm apoteka. . . . . Gamateks PPP. . . . . . . . . Svetosavska 72 . Gacko. Elda DOO Gradi{ka. . . . Potkozarska bb . ^atrnja 15 . Kozinci bb . Brestov~ina . Jovana STD. Svetx-komerc DOO Gradi{ka. . . . . . . . . . Metaksa SUR.5520100000179993 13. . Lazar STD. . . . . D. . . . Ljubica Cviji}. Ja{arevi} STR. .5520110000186540 17. . . . . . . . Rogolji 22 . Gacko. . . . . . . . . Drini} bb . . . . . . . Put srpske vojske 144 .5520140001791549 40. . . . Boris Grubi{a. . Ana friz. . . . . . . Kostajnica. . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 5. . . . . . . . Palma kafe bar. Mrkonji}a 1 . . . . NDSS elektroterm STR. . . . . . . Urije bb . Patrijarha Gavrila Do`i}a .5520140001381142 26. Kostadin Su{i}. . . . Bra}a Ra|enovi} STR. Ivona STR. . .5520110000189935 Poslovnica DRINI] 1. . Ranka [ipke 17 .5520140001380948 24. . . . . . . . Zora STR. Goran Savi}. . . Raca. Mirjana Boromisa. Gradi{ka. . . Mavrak D. . . . . . . . . . . . . . .5520100000177859 21. . . vl. . . . Sol. . . . .. . To{i} DOO. ul. . . . Srma DOO. Mome Vidovi}a bb . Milimir Zuk. . . . . . . . Bajinci bb . . . . Bosanska Kostajnica.5520140001389581 22. . . . . . . . .5520140000765677 43. . . . . . . .. . . . . . Savska bb . Gril Jole SUR. . . . .5520140001164929 37. . . Silco DOO Nova Topola. . . “Mladen Stojanovi}” PIK MDP. centar. . . Prvi korak SUR. . . . . . .5520140001760509 27. . . . Dositejeva bb . . . Solunskih dobrovoljaca bb . . Gradi{ka. Vladete Radi}a 10 . . . AD Sport kafe bar. . . . . . . . . . . . . . Svetosavska bb . . . . . .5520100001558072 16. Gacko. . . . MDB agencija. . . Dubica. .5520100000179605 28. . . . . Srbac. . ^atrnja bb .5520140002071394 49. . . Mirko Prpi}. . Mladena Stojanovi}a 10 . . A. . . Prodex ZZ. . . . Prom tex STR. . . . . . . . . 5520140000779451 39. . . . . . . . Srbac. Bosanska Kostajnica.5520140001163280 25. . . . . . . . D. . . . .5520140000194250 6. . . . . . . . Maja UR buregd`inica. . . .5520140000780615 7. . . . . . . . . . Gacko. . B. . . . . . . . Nikolajevi}a . . B. . [umausluge AD Gradi{ka. Mladena Stojanovi}a bb . . .. . . . Drini} . Bo`ur . . . . . . . . . . Nova Topola. Save Vladisavljevi}a 2 . . . . . . .5520120001050179 9. .5520110000764660 2. . . . . Drini}. Skendera Kulenovi}a bb . . . . . . Autoprevoznik Budimir Zelenovi}.5520140001389969 . . . . . .5520140001386574 34. . . . Zlatko Gaji}. . . Fons ZZ Gradi{ka. . . . . Sanela ^e~ez. . . Drini} bb . Bosanska Kostajnica. Boja no}i snek bar. .5520140001380269 41. . . . . . . . Mioljka Pu{ara. . .5520140001822589 44. . . . . Atom-company DOO Srbac. . . Milada Zrni}. . . . . . . . . . vl. . . . vl. Metalik benz DOO Gradi{ka. . . . . MV soko mont DOO Gacko. . . . . . . . . . novembra . . . . Rogolji. . . . . . Kova~evi}. . Foto studio Draga ZR. . Danilo Borkovi} . . . . . . . . . .5520140001380560 15. Gradi{ka. . Nova Topola bb . . . Ranka [ipke 1 . . . B. . “Stela” cvje}ara. . . . . . . . . Majdanac DOO Nova Topola. Gradi{ka.5520140001163571 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanela TR Gacko. . . . . . Vidovdanska bb . Elezagi}i bb . . . Svetosavska 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Mozaik STR. . . . . . . . . . . . . Sol. 17 . B. . . . . . . Zdravka Resan. . vl.5520100001550118 14. . Nova Topola bb . . . Ignjatovi}. Cviji} STR. . . . . . . . . . . . . .5520120001053477 7. . . Gradi{ka. . . . . . . . Gra~anica bb .5520120001052022 85/XI 2. Medan Veri}. . . . Bajri}. ^ede Kova~evi}a 13 .5520110001402823 7. Nasip bb . . . . .5520000000317932 4. . . . . . Gacko. . . . . . . . . . .5520100000177956 17. . .5520100002169075 26.5520140000775765 29. . B. Etnos pansion. . . . . vl. . . . . . . . PJ Drini}. . . Star{ped DOO Gacko. .5520140000198324 13. . . . . Banjci . .Petak. . . . . . . . . . . . .5520140000778190 10. . . . Kostajnica. . . . . . . . Pilipovi}. . . . . . . . . . .5520110001400980 13. . . . . Gradi{ka. Banjalu~ka cesta bb . Ba}o{ped PP B.5520100001553125 29. . . . . . . . . .5520140001653421 20. . . . . Gacko. . . . . 9. . . . . . . Trg svetog Save bb . . Drini} . . Trans-promet DOO. . . Rafaelo trade DOO Gradi{ka. vl. . . . . . . . . . Stojana Kova~evi}a bb . Kostajnica. . . Jovana Ra{kovi}a 4 . Dionis DOO Gradi{ka. . Prehrana AD Gradi{ka. . . Mitropolita G. . . Bosanska Kostajnica. . . . . . . . MG ZUR. Ranka [ipke 47B . Mara Bilbija. .5520140001161243 21. . Trg K. . Bunara bb . Gli{i}. . . Urije . . . . Holland-line STR. . . . .5520110000762041 14. . Kostajnica. . . Kladari bb . . I Oslobodioca bb . . [upljeglav. . . . B. Cafe-Marshall. . Poveli~ bb . . . . . Nova Topola. . .5520140001165026 14. . . . Radovanov. . . .5520140001389484 45. . Egelja. . . M. . Prom tex SPUR. . . .5520110000762817 8. Kostajnica. . . . Boki STR. . . Drini}. . . . . . . . . . . . . Gacko. . . . . @ivinoprodukt AD. . . . M. . Gacko. . . . . . . . . Alfa-internacional DOO Gradi{ka. . Kralja Petra I Oslobodioca . . . Svetosavska 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009. . . . . . . . . . Zlatno zrno PTP DOO. . Kostajnica. . . . . . Venera kafe bar.5520140001962269 47. . . Vesna ^ibi}. . . . . . . Svetosavska 90 . . . Soko-imko AD Gacko. Ranka [ipke 2 . . . Solunskih dobrovoljaca bb . Gra~anica bb . . . . . . . . . Kosovke djevojke 12 . . . . . . . . . Transport in`injering DOO. . . . Tihomir ^oli}. . . . . . . . Jeca ro{tiljnica. Gacko. . .5520140001168033 36. . . Alfa trade co DOO. Tr`nica Marinkovi} . . . . Kostajnica. Taksi prevoz Dragan @arkovi}. . . . . . . . Gacko. .5520140001170070 17. . . Grdanovac bb . . . . . . . . . . . Srba~ki put 140 . Strigova DOO B. . . Nemanjina 28 . . . . . . . Miroslava Anti}a bb . Rabija Agarevi}. . . . K. . . .5520140001859837 48. . . . Kidri~a 1 . . . .5520120001057260 Poslovnica GRADI[KA 1. . . . . Gradi{ka.5520110000188577 11. Du{ana Prote Suboti}a 2A . . Gradi{ka. . Kostajnica. . .5520100001555259 24. . Masterpoint DOO Gradi{ka. . . . 25. . . . . Gacko. . Luka. . . . . .5520100002266948 Poslovnica GACKO 1. . . . . . . . Kostajnica. . . . . . . . . . . Itris DP. . . .5520100001554580 8. . . . .5520140001167063 35.5520120001051440 3. . . . B.5520110000180138 9. . . . Solunskih dobrovoljaca 27 . . . . . . dobrovoljaca 19 . . . . N. . . Agroslavija ZZ Srbac.5520120001050664 6. . . . . Drini} bb . Branislav Gvozden. . . . . .5520140001961687 32. . .5520120001057939 10. . vl. . . . . . . . . .5520100000176792 6. . . . . . Put srpskih junaka bb-tez. Euro-plast SZR.5520140001697265 19. Svetosavska bb . . . . . Frizer za mu{karce. . . . . . Centar bb . . . . . . . . .5520140000773728 5. . Stojana Kova~evi}a 21 . . . . . . . . .5520110000186152 6. . . . Drini}. Ranka [ipke . Jami komerc STR. . .5520100002035021 22. . 11. . . . . . . . . Srbac. . . . .5520140001162310 42. dobrovoljaca 21 . . . . Mari}-Raca GTUP. B. . . . . . . . . Gradi{ka.5520120001055126 5. . . . . . . . . . . . . . . . .5520110001405345 15. Nov-produkt DOO. . . . Maleti}.5520140001387641 12.5520140001169003 16. . . . . Be}irevi}. . . Kozarska Dubica. . . . . . vl. . . . . . . . . . . Bogdana Zimonji}a 8 . . . . . Rojal kafe bar. . .5520140001389872 30. . . . . . .5520140000765871 3. . . . Brestov~ina bb . . Pava Vasi}. . . Slavi{a Bjelajac.5520140001887482 33. . . Tr`nica Marinkovi} 76 . . . . Drakseni} . . . . . Gradi{ka. . . . .5520140000190370 28. . . Boja Drlja~a. Nemanjina 11 . . Kostajnica. . . .5520110001405539 12. . . Sa{a Marjanovi}. . . . . . . . . Banijski put 14 . . Nova Topola. . . D. . Tezga na pijaci XL-10. . . . . Poljoprivreda AD Kozarska Dubica. . . . . . . . . . Nova Topola bb . . Gradi{ka. . A. . Brestov~ina bb . . . Triko ITK AD Gradi{ka. . . . Gradi{ka. Brestov~ina bb . . . . . . . . . . Nova Topola . . . . . . . . Geodetski servis J & R Kozoma. Sre|ani . . Gradi{ka. Kozarskih brigada 4 . . . . . . . . . . . Ru`a SR. B. . . . Gradi{ka. . . . . . Ex cop DOO B. . . Gradi{ka. .5520140000770527 31. . . . . B. Crveni signal AD. . . . Ustani~ka 18 . . . . . . Lili} bb . . . Sofi No 3 TR. . . . . Do{en STR.5520100001551185 23. . . .5520100001553319 27. Feraleks promet DOO. . . Marin Borojevi}. . . . .5520140001388708 46. . vl. . . . D&A net STR. . . .5520110000188480 3. salon. . . . Bosanska Kostajnica. . .5520100001552252 9. . . Kostajnica. . .5520140001384828 50. . . . @eljko Do{en. . . . . . . Kostajnica. . .riblji restoran. . . . Laminci. . . . . .5520100001984678 20. . . Gradi{ka. . Zan. . . . . .P. . .5520110000186443 4. . . . . Interking DOO Drvar. . . . . . . . . Gradi{ka. . . . . . Gradi{ka. . . . .5520100001550215 7. . . . Glu{ica. . . . . . . . . . Ranka [ipke 11 . . . . Planinsko dobro AD Gacko. . . . Ermina Ja{arevi}.5520120001055708 8. . . . Edvarda Kardelja 24 . . . . Miholja~e bb . . . . . . Langolo SUR. . . vl. Grme~-progres DOO Drini}-Petro. . . Gacko. . . Ro{tiljnica N. . . . . . . . . . . . . Kostadinovi}. . Magdalena DOO Nova Topola. Egelja pilana SZR. . . Drini} bb . . . . . .5520100001554386 30. . . . . ]opi}a bb . . Vera Milankovi}. . . . Kostajnica. Calcio SUR. {umsko priv. . . . . . . . Brestov~ina bb . . Kozarskih ustanika 36 . . Gradi{ka. .5520140000190273 9.5520110001404472 10. . . . . . . . Sico BH DOO. . Grdanovac bb . . . . . . . . . . . . pred. . . B. . . S.5520140000775862 11. . . B. . Solunskih dobrovoljaca br. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vl. . . . . . Banjac. Miholja~e bb . Gradi{ka. . . . . .5520110000185473 18. . . . . . . . . . . . . . . . . Raki} i Co GP DOO Gradi{ka. Zdravka STD. . . . B. . . .5520100000178829 31. .5520110000184406 5. . . . . . Agarevi} STR. .5520140000195414 18. . . . . . . . . . . . . Bosanska Kostajnica. . . . . . . . . . Kostajnica. . .5520100000178538 11. . . vl. . B. . . Put srpskih junaka . Svetosavska bb . . . . . . . . . Kostajnica. vl. . . . . Kostajnica. . . Drini} usl. Gornji Karajzovci 29A . . . . . . . . Drini}. . . Kalini}. . . . . . . . . . . . 18 HLPB-E . . . . . . . P. . .5520140000765580 2. . . . . . . Bos-lat comerc DOO. . . . . . . . . . . Bambi STR. . . Jelena Ron~evi}. . . . . . . . . . . . . Nemanjina 25 . . . .5520100002224268 18. . . . . . .5520100001556229 15. .5520100001555647 12.5520100002056264 19. Kostadinovi}.5520110000764466 16. . Bosanska Kostajnica. . . . . . Drini}. . . . . . Gradi{ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vidovdanska bb . . Goran [obota. . . . . . . . Srbac. . . . . . . . . . . .5520140001382791 38. Gradi{ka. . . . . . . . Svetosavska 8 . . . Zeus STR. . . Feralex DOO. . . . . . Nova Topola. . . Mihalenko DOO Gradi{ka. .5520100002201182 25. Simeks PPPUP. B. . .5520140001683685 23. . . . . . . . . . .

. . . . . .5520150001062448 23. . . . . Veliko Bla{ko .5520160000027021 12. . . . . . . . . . . . . . . Lakta{i. . . .5520140001389290 53. Vujin trade DOO. . Gradi{ka. .5520140001888452 56. . . . .5520160000448680 4. Marko Savi}. B. Pijaca . . . . . . . Veto DOO. . . Cara Du{ana SP 6/12 . Koji}. . . Dragoslav Popovi}. . Komision. . . . . OO Bosansko Grahovo. Stari Grad SUR. B brza hrana. . . .5520150000805010 3. . . . . . Kraji{ka 14 . .5520000000352561 20. . .5520150000201767 37. . Lakta{i. . . . . . DSD fox DOO Gradi{ka. . . Maja No 2 STR. . Put kraji{kih junaka 32 . radnja bife. . . . . Aura DOO Banja Luka. Doboj. . 16. .5520160000460320 25. . . . . Venera SZR Doboj. Doboj. . . . . . . I I . . . . V. . Ankica Borkovi}. . . . . . . Maja No 4 STR. . . . . .5520160001560203 36. . djel. Plo~nik bb . . . . . . . . Raca mesnica SZTR Gradi{ka. Doboj. . . . .5520150001070305 39. . . . . . . . . . . . . . Lakta{i. . . .5520150001948349 38. . Centar AS. . Balkan plastika DOO. . .5520160000448292 16.5520150001070402 7. . .5520150001818854 40. . . . Buni} company DOO. . Marko Savi}. . . . Gradi{ka. . . . . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . Nenad Baji}. . . . . . Dado Ford SZR. Bo{kovi}i bb . . . . . . . . . . . . . . Veselina Masle{e 1 . SZR.5520150002371754 49. . Doboj. Maleti} DOO Gradi{ka. . . . . .5520160001324978 35. . . . . Banja Luka. . . . . . MB-Kekerovi} DOO Trn. . M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vl. . . . . . . . Put srpskih branilaca 146 . Lakta{i. . . .5520160000840172 9. . . . . . . . . .5520150000791527 2. . Gradi{ka. . . . . Vojvode Stepe 10 . . .. . Kara|or|eva 279 . . . . . . . . 007 kafe bar. . . Doboj. . . . . . . . .5520160000833964 2. Grahovo . . Dobojpromet ODTP. . . . . . . . . . . . . Hacijenda bar Gradi{ka. . . . . M & B . Huso DOO Doboj. . . Svetog Save 2 . . . Ideja gips art stud. . . .5520160000447613 31. Maja No 5 STR. Vojvode Mi{i}a 32 E . Rayex-promet DOO. . . . Kla{nice bb . . . . . brigade 169 . . . . . . . \ermanovi}. . . . . . . . . . . . . Podnovlje . . . . . . .5520140002127363 64. Jablan 241 .5520140002156075 70. . . . . . Lakta{i. . . . . Marlip DOO. . . Montenegro-duo DOO. . . . . . . . . part.5520160000479623 15. . . . . . . Javni prevoz stvari. . Doboj . . . . . . . . Kralja Aleksandra bb . . . . . . . Cezar mesnica SZTR. . . . . Nikolajevi}a 24 . . . . . . . . . . .5520150001068753 12. . . . . . Zoka-trend DOO. . . Kozara-impex DOO. . . . . . MC Cviji} DOO.. . . Sam. . .5520150001075058 45. . . . . . . naselje Borac . . . . . . . Kobatovci bb . . . . . . . .5520160000488838 23. Stefana Prvoven~anog br. . . . . . . .5520140000190661 69. . . . Bra}e Jugovi}a 38 . . . . . . . . . . . . Bukovica . [uberta 21 . . . . . . . . . Gradi{ka. . .5520160000834158 10. . . . . Miljanovi} komerc DOO. . . @eljo SUR. . . . Doboj. . . . . . . . . Nikole Pa{i}a 7 . . . Cara Du{ana bb. .5520160000814079 5. Stepe . . . Zanatski centar . . .5520150001070790 30. . . . . . . . . Sam. . Gradi{ka. . . . .5520140001386768 60. Socijalist. Bukva komerc SR. . Doboj. . . .5520140002090018 75. . . . . . . . . Autoservis SZR. . . . Vrbas FSN AD. Filipa Vi{nji}a 64 . . Jakupovci . Cerovica . . . . . . . .5520160000020231 30. . . . . Mini market TR. . . Mje{. Doboj.5520150001072148 Petak. . . Kneza Milo{a 93 . Gam SZR. . .5520140001668844 Poslovnica LAKTA[I 1. . .5520160000460611 19. . Cezar SUR. . . .5520150001066619 21. . Pop Ljubina bb . Svetog Save 3 . . Mira STR. . . . . . . . Lakta{i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inter-trade DOO. .5520140000773922 61. Doboj. . . Banja Luka. Trn. . . . Tuzla. . . Mi{i}. . . . . . . . . . . . . .5520160000861221 27. . . . . . . . . . Lakta{i. . . . . Goga commercee export-import. . . . Vidovdanska bb . Lakta{i. . . . .5520160001311107 38. .5520160000835322 20. Vrba{ka 157. . . . . . . Kara|or|eva bb . Izbor STR.5520160000461678 32. . . Doboj. [obot. . . 1 . . . N&N company DOO. . . . Marko Savi}. . . Doboj. . . . Doboj. . . . . . . . Vasiljevi} DOO Gradi{ka. . Vojvode Stepe 13 . Delta-prom DOO. . . Doboj. . .5520160000484376 13. . Kara|or|eva 70 . .5520140001804741 52. . . . . . . \ure Pucara Starog bb . . . . . . . Banja Luka. . .5520140001837527 62. Pop Ljubina br. . . Du{ana Gruji~i}a 24 . . . . . Muharem Grudi}. . .5520160000466722 33. . . . . . Banja Luka. . . Kara|or|eva 48 .5520160000026439 22. . Lakta{i. . . . . .5520160000473318 18. . . . Zelena pijaca . Krnete . . . . . . . . . . M. . . Doboj. . . Danka Ili}. . . . . Bijeljina PC. D. . . . Ilije Gara{anina bb . .5520160000449941 24. . . . . .5520150001070887 18. . . Tuzlanskog patriotskog odreda . . . . . . Trkulja DOO Lakta{i. . Nemanjina 12 . . . Maja No 1 STR. . .5520150000205647 24. . . . . . . . . . . . . . Krnjinske sr. . . . . . Sky cafe kafe bar. . . . . .5520160000485831 7.5520140001904651 58. . . . . . . . . . . 9. . Mit DOO. . . . . . Planet M team DOO. . . .5520150001069044 15. . . . Milo{evi}. . Tanja Novkovi}. . .5520140001954315 71. . . . . . . . . . . . . . . Dositejeva 2 . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . CATV Adam DOO. . . . I kraj. . Lu`ani bb . . . . . . . Buvlja pijaca 11 . . . Olja butik PTR. Motike bb . . . . . . . . AD Fines SUR. . . . . . Bo`ana Spremo. . . . . . . . . . Vrba{ka . . . . . . . . . . . .5520140001794265 67. . . . . . .5520000000360709 9. . . .5520160000841239 3. . trg. . . .5520150001071178 17. Doboj. . . . Lakta{i. Lakta{i. . . . . . . . . . . . Italijano exp-imp DOO. . . Aleksandrovac. . . . Tane prom DOO. . . Prizma-prom DOO Gradi{ka. . . . .5520150001943887 41. . . . . . . . . . . S. . . . . . . . . Prodex-agro DOO Gradi{ka. vl. . . . Lakta{i.5520160001564859 41. . . Gradi{ka. . .5520140002074595 66. . Turjak. .5520150000792303 11. . Mi{i}a . . . . Milo{a Obili}a bb . . Lakta{i. . . . . . Stojanovi}a bb . . . Doboj. . . . . . Doboj. . . . . .5520140001894272 57. . . . . Komp-mat DOO. . . .. MG ugost. . . DD company Ljolji} DOO Gradi{ka. . Stoji~i} S. . . Petra Pecije bb . . . . Mokranj~eva bb . . V. . . . Zelena pijaca F/ 25 . . . . .5520160001318964 11. . . Luigi prom DOO. . . . . . .5520150001068365 4. . .5520150001689941 34. Rodi} DOO. Manja~kih ustanika 9 . . . . . .5520150001069238 8. Miroslava Anti}a 145 . . . . .5520150001068850 13. . . . . . . . . . . . . Obili} company DOO.5520150001067298 27. . M. . . 2009. .5520140001162504 68. . Doboj. . Dobojputevi AD. . Milenijum SUR. . . . Kvarner DOO. Kova~evi} STR.5520160001320807 37. . . . .5520140002032982 74. . . . Gojkovi}. Magic AS company DOO. Agrooprema DOO Gradi{ka. . . . . . Doboj. . Kara|or|eva bb . . Trn . I kraji{kog korpusa 7 . . Tuzla. kraji{ke brigade . . Turalibegova 42 . . Rade Leki}. . Mobil centar komision Doboj. . . trg. Lakta{i. Gradi{ka. . Ulica bb. . . . . . . . . . . . . . . . Likra rad DOO Doboj. Aleksandrovac. Bjelanovi}. Banja Luka. . . . . . . Tomi}. . . . . .V. . . . . . . . vl. . . . . . . . Stadion .5520140002037250 72. . Marko Savi}. Kivi-oil DOO. . . .5520160001311495 8. . Nikole Pa{i}a 1 . . Kara|or|eva bb . . . . .5520150000797250 26. . . . . . . . . .5520150001073021 31. . . V. . . . Jakupovci bb . . . . . . . .5520150001076416 29. . Doboj. . Vuja{inovi}. . . Ozren. . . . . . . . . .5520160000470408 14. . . . . . . . . . . . . . Buvlja pijaca 282 . . Fjodora Dostojevskog 25 . DOO Lakta{i. .5520160001565344 42. . . . Sin|eli}a 7 . . Srpska piro{ka SZR.XII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 51. . . .cargo DOO Aleksandrovac . . B. Banja Luka. . . . . Brestov~ina bb . . . . Mit. vl.5520160000022559 6. . . . . . . . . . .5520160001327597 39. . Ploter trade DOO. Mlinarska bb . . . Ada bb . Gradi{ka. . Doboj. . . . . . . . . . . . . . . Autoprevoznik Dragan Pepi}. . . Kugla{ DOO Lakta{i. Lakta{i. . . . . . . . . .5520150001068947 14. Dositejeva 1 . . Vojvode Mi{i}a 6 . . . . Nemanjina 35 . . . . . .5520150000805980 32. . . . Doboj. . . .5520150001075252 19. . . Mirjana Stani}. Extra DOO. . . . . . . . . . . .5520160000474579 40. . .5520150001071566 10. . . vl. Ma{i}i 65 . .5520160000441502 28. . Doboj. . Gradi{ka. . . djel. . V. . . Dubrave 17 . . . . . . . . . . . Petra Mrkonji}a bb . Brijesnica . . robe STR. 63 . . Jakupovci bb. . . . Mad`arac. . Potkozarje AD Gradi{ka. . . . . . . . vl. Fagot DOO. Sav~i} M. . Zenica. . Trgopromet Dragan DOO Lakta{i. . Casa madera DOO Lakta{i. . Mas company DOO. . . . . . . . . . . . . .5520160000488062 34. . . . . . . . . . . . . . . .5520160001321195 . . . . 33. . . Osje~ani . . Brestov~ina bb . . Luna STR. Aleksandrovac . . . . Marko Savi}. . Darko produkt DOO. . Lakta{i. ]ire Truhelke 10 . . . . Filipa Vi{nji}a 159 . . . . . . Lakta{i. Vojvode Stepe B1 . . .5520150001940298 44. . . . Kara|or|eva bb . .5520150001919540 47. Auro DOO Lakta{i. . . . Trn. Stupine bb . . . . . . . . . .5520140001382112 63. . V.5520150001076319 35. . . . . . . . . . Azzuro SUR. B. Markovi}. Doboj. . . Stanari AD Rudnik nemetala. . . . . . .5520150001067686 43. . . . . . . . . Rudanka promet DOO. Veljka Mla|enovi}a bb . Rubin DOO Lakta{i. Javni prevoz stvari Borojevi}. . . . . . . . . . Semafor STR. . . . . Ko{arka{ki klub. Nemanjina 33 . . . srpskih brigada . Banjalu~ka cesta bb . Omnikom AD. . . . . . . . . Dado frizerski salon. . . Doboj. . . .5520150000791139 22. .Ag-ceto DOO. Vidovdanska 64 . . . Dositejeva bb . . . . . . . . . . . Doboj. . .5520160000026633 17. korpusa bb . . . . . .5520150001735046 Poslovnica DOBOJ 1.5520160000458283 29. . . Obu}a Bojana STR. . . . . . . . . . .5520150001070014 5. Doboj. . . . . . Lakta{i. . . . . . Gradi{ka. . . . . . . . . . . . .5520160001311689 21. Vatrooprema DOO Doboj. Mahovljani bb . . Lakta{i . . . . . . . . . Elmo DOO. . . Stanari bb . . . . . . . . . . Eko drvo SZR.5520150001070111 6. . . . . RS Banja Luka. . Cara Du{ana 18 . . . . . . . . . . S. .5520150000206617 28. . . Doboj. . . . .5520160001561076 26. A&E STR Jukovi}. . . . . . .5520140001169682 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140002102628 65. . . . . . . Inter-met AD Doboj. Mesnica kod Vere TR. . 25. .5520150001072536 42. . Lakta{i. . . . . . . . . Kara|or|eva . . . . Lakta{i. . G. Doboj. . . S. . Bukovica bb . . . . .5520150001065067 25. Kara|or|eva 128 . Petra Me}ave 11 . . . . Aleksandar STR. . . . . Vo}e i povr}e STR Doboj. . . . . . . Kotur D. . . .5520140002389942 73. . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . Kara|or|eva 128 . . Turjak bb . . . . . . .5520150000207490 48. . . Gu`vi}. . . . . . . . . Trend SZR Gradi{ka. . . . . Maja No 3 STR. . . .5520000000628817 46. . . .5520140001389678 55. Nemanjina 64 . . . . . . . . N. .5520140001693288 54. . . . . Gradi{ka. Gradi{ka. . Kralja Aleksandra 11-13 . . . . . . . . . . . . . . Nemanjina bb . . . . MR trade DOO. Doboj. . . V. . . . M. . . Market MG STR. . Banja Luka. . . . Cara Du{ana bb . .. . Doboj. Lakta{i.5520150001063224 36. . . . Brod. . . . . . . . Doboj. Sne`ana Miljkovi}. . .5520150001069141 16. Mje{ovite robe STR. . Pale`nica . . . . . . . . . Kneginje Milice 5/2 . Hasuki}.

. . . . . . . . Doboj. Mili}i. . . . . . . U`i~kog korpusa bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kozarska Dubica. Pink SUR. . . posl. .5520180001335356 27. . . . . . . pijaca. . .5520160000465364 79. . . . .5520200001259113 11. . . . . . . . . . . . . . Vojvode Putnika 37 . . Zvornik. . .5520160001316248 61. . . . . Bosanka AD Doboj. . . . Velika Brijesnica . . . Sa{a SZR. . .. Vi{egrad. . . . Dijana SZR. .5520180001332834 9. . . . .5520180000218789 13. . . Bir~anka STR. . Hit-D OTR mje{ovite robe. . . . . . . . . . . Eurofinal DOO. Osmaci. . . . . . . . . . . . Osmaci. . Panino kafe picerija. . . . . Vi{egrad. . . . . . . . . . . . M. . . . Zvornik. . . . . . . Ubava . . . . . Autoras DOO. . . . . . . Vidovdanska 9 . . . .5520180001336326 15. . . Kozarska Dubica. . . . . Save bb . . . . . Osmaci. . . . . . . . . Digicom DOO Doboj. . . . . . .5520200001029708 29. . . . . . Pa{i}a bb . . Vi{egrad. Principa 22 . . . . . . . . . . . .5520200001259889 4. Mahala bb . . . . . . . . . Agencija za knjig. DOO. Oxford {kola eng. . . Sam. Dragoslav Droca. Trg palih boraca bb . . . . Dido STKR. . . . Srednji [epak bb . . . . . . Vi{egradtrans AD. . .5520190002231878 5. . . . . . . . . . Trifolium DOO Doboj. Sanja DOO. . . . . . . . . Vi{egrad. . . . . . . . . Su~ani bb . . . Harf DOO Doboj Istok. . Kolubarska 83 . . . . . Pecikoza D. . . . . . . . . . . .5520180002215728 31. . . . Bolni~ka bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vi{egrad. . . . . . . . Baji} promet DOO..5520180001336229 85/XIII 17. Filipa Vi{nji}a pasa` C . . . Zvornik. F br. . . . . Narcis Ili}. . . . 3 D salon zabave. . . . . Auto-Sile STR. . . Doboj. . . . Stepe 10 . . . . srpskih brigada bb . Osje~ani bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001022918 8. . . . . Aqo SZ pekar. Lopandi} S. . . Nada Popovi}. . . Vardi{te bb . . . . . . . . . S. . Vidovdanska 5520160002221743 80. Dijamant SUR buregd`inica. . [arci bb . . . . . . . . . . .5520160000464103 57. Cara Du{ana 6 . . .5520160001564762 Poslovnica VI[EGRAD 1. . Osmaci. . . . . . . . . . . Borogovo bb . . . . . . . .5520160000455567 71. . . . . . . . . . . . . . . . MG Palas DOO Kozarska Dubica. . 25. . . . Passage butik Kozarska Dubica..5520160000451008 59. . . Starstrading DOO Doboj. Ive Andri}a bb . . . . . .5520160000445770 76. Jutro STR. Zvornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svetog Save 3 . .5520210001849891 2. . . . . . Kralja Petra I . . . . . Elite fashion STR butik. . . . . . . . . .5520160001572231 49. Krnjinska 2 . . . . . . . . .5520200001493271 28. Goran Lu~i}. Osmaci. . Panonija-komerc DOO. . . . . Osmaci. . . . . . . . . . . . .5520180001915610 21. . . . . . . . . . . . . .G. . . . . Wellvet M. . Vuka Karad`i}a 148 . . .5520180002019012 29. . . . . .5520160001573686 68. . . . . Miroslav Vucelja. . .5520200000879358 6. .. . . trg. . . Vi{egrad. Autoprevoznik Salih Mahmutovi}. Jasmina i Lida STR. . . . . Nevenka Jev|evi}. . . Osmaci. . . . Euro-hit DOO. . Spomenko Kalajd`i}. . . . S. . . . . . Kneza Milo{a 36 . . . . .5520200001011084 5. . . . . . Autoprevoznik Davor Lovri}. . .5520200000235666 17. obj. .5520200001495308 26. . . . . . . . . . . . . . . . Podrinje ODP. . . . . . . . . . . . . . . .5520180001847322 11. . . . . . . .5520200000236054 . . . . . Akva restoran. . . . naselje Pijeskovi . Lazi}. . Doboj. . . . . . . . . . Filipovi} N. . . . . . . . . . . . . Vihor ODTP. . . Bratunac. U`i~kog korpusa 15 . . . . . . . . .5520180001335453 28. . Vidovdanska bb . . . . Doboj. . . . . . Skelani. . . Stil 2 SZTR.5520200001029417 22. Ozr. . . . .11 . .5520180002125130 23. . Vi{egrad. . . . . . Kralja Dragutina 58 . Doboj. Vi{egrad. . . . Vi{egrad. . . . . . . . Blagojevi}. .5520160000832703 77. . . . . . . . . . . . DD-trejd DOO Vi{egrad. . . . Kralja Petra I bb . . . Petrovo . . . . Mobil shop komision. . . rad. . . . .5520160000025178 47. . . . . . . . . . .5520160000832121 46. . Osmaci. . Empa-luxprom DOO. . . . . . . Delikates STR. . . . . . Bojana ^e~ez. Vi{egrad. . . . Milo{a Obili}a bb . . . . Doboj. . . . . Pub . . . . . Vi{egrad. . . Osmaci bb . Goran Lu~i}. . . . . . . . Duga SZTR. . .5520160000459544 75. . . . . . Vi{egrad.. . . . . . . . . Stefana bb . . . Suzana STR. . . Septembar SUR bife Doboj. . . . .5520180002085845 34. . . . Stari ribar kafana. . . . . J.5520160000458768 63. . . . . . . . . . . . . Marija 2 SZTR. . . . . Kum STR. . . . . . . . . . . .5520180001331573 14. . . . . . . Cara Lazara bb . . Velo auto {kola Doboj. . Vidovdanska 7 . . . . . . . . . . . Petrovdanska 50 . . . . . . . . . .5520200001250674 9. . Osmaci. . . . . . .5520180000219371 7. . . . . Doboj. . . Drinska 10 . Bratunac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vi{egrad. . .5520160001329731 70. Trg kralja Petra bb . . Cara Lazara bb . H. Metal prom DOO Vi{egrad. Zejnilovi}. . . . . . . . . . . . . Stanari . . . . . . Bratunac.5520180001335550 32. . . . . . Velibor Kutla~a. . . . . . . . . Vladimir Vujovi}. Momac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160002299052 67. . Kralja Aleksandra bb .5520180001333028 30. . Doboj. Goran ^a|o. . Doboj. . . Davidov. . .5520200001281811 27. . Stankom AD kompanija. . . . . . . . . Veljka bb . . . . . Ljiljana [u{njar. Eko-in`enjering DOO. Frizerski salon Aleksandar SZR Vi{egrad. . . . . . . . . . . . . Zelena pijaca . . . Koplast DOO Doboj. . . Doboj. . Doboj. . . . Kalajd`i}. . . Dambo STKR. . Val SUR restoran. . jezika Doboj. . . . . . . Joker kafe bar. Uglje{a DOO. . . . . . . . . . [ekovi}i. . Birotehna DOO Doboj. . . . . . . . . Kralja Petra I . . . . . . . . . . . . . V. . . N. . . Trg palih boraca bb . . . . . . . . . Ilkom PP. . . . . . . Srpsko Gora`de. . . . . . . . . Osmaci bb . Sv. . . . Autoprevoznik Avdo [i{i}. Autoprevoznik Zijo Hajdarevi}. . . . .5520200000890513 10. . . . . . . . Vi{egrad. . . . . . Vojvode Stepe 7 . . .5520160000858893 78. . . . . . . . . . .5520160000465267 69. . . . . Doboj. Veljovi}. . Zelena pijaca F 22 A . . . . . . . . . . Milo{a 36 . . . . . Ive Andri}a br. . .5520160000453142 72. . 16. . . . . . . . . . . . . . Mara Kr{i}. Miro Mo~evi}. . . . . . . Sr|an Sijakovi}. . . . .5520180001334483 22.5520180000210253 6. Nikole Tesle 71 . . . . . .5520160001326530 66. . . . . . . . . . . . . . . 9. Doboj. . Popovi}. . . . . .5520180001331088 8. . Du{anovo bb . . . . . . . Flamingo 2 cvje}ara STR. . . . . . . . .6 . . . . . . . . Taksi prevoznik N. . . . . . . . . . . . . . . Vidovdanska 20 . . . . . . . Kaskada kafe bar i diskoteka. . . . . .5520100001558363 Poslovnica ZVORNIK 1. . . . Autoprevoznik Mirsad Hrvatovi}. . . Admiral-komerc DOO. . . . . . . . . Albatros DOO eksport-import. . . Arcus DOO Petrovo. . . . . . . . . . . Osmaci bb . V. . Centar I 7 . . . . Vi{egrad. An|ela STR butik. . . . . . . . . . Sonik DOO. . .5520160001575723 73. . . . . . . . Vi{egrad. .5520180000874897 4. . . . . . Autoprevoznik Vuka{in Ivani{. Cara Lazara 5 . .5520200001394622 19. . . .5520160000024014 62. Doboj. . Cara Du{ana . . . Kozarska Dubica. . . . .5520160000024305 56. . . . . . . . . . . . Karakaj 24 . Vi{egrad. . . . . Milica Tubin. . . . Kalimero STR. . Vi{egrad. . . . . . Ideja MB DOO. . .5520160000847156 64. . . . . . Autoprevoznik Branko Jovanovi}. . . . . . . . . . . . . .5520200001392197 12. . . .5520180001338654 12. . . . . . . . Doboj. . . . . . . .5520160001571552 50. K. . Ru`a STR. . . . . . Vi{egrad. . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . . . Imperial DOO. . .5520200001393555 18. . Vi{egrad. . . . . . . . . Vi{egrad. . . . . Srpskih krnjinskih brigada . So~kovac . . Nios DOO. . . . . . Svetog Save br. . . Srpskih sokolova bb . Dejan Bili}. . . . . . . Mi{i}a 7 . . .5520200001016710 3. . . . . . . . . Du{anovo. Vojvode Putnika 37 . . AS-trans DOO. .5520180001330797 3. . Kozluk bb . Distributivni centar Gradina A. . Sase bb . . Dobojprom DOO. G. .5520180000215782 Poslovnica KOZARSKA DUBICA 1. . . . Cara Lazara bb .5520200001397241 21. Osmaci.5520160000479332 52. . . BMV SZR. . . Mis STR. . . Cara Lazara bb . . . . . Kara|or|eva 24 . . . . . . Vi{egrad. Doboj. . Osmaci bb . . . . . .5520180001900769 26. Vi{egrad. . . . . . Zel. . . . . djel. . . . . . . Du{anovo bb . . . . . . Tomi STR Petrovo. . . . . . . .5520200001395204 20.5520190001988311 3. . . . . . . . . . . . . . . . .5520200000875866 13.5520160000454694 45. . . Radana Jovanovi}. . S. . . . . Dijana \uri}. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 43. . . Zvornik . . . . . . . . .13 . . . . Nikole Tesle bb . . . .5520160000461872 58. . . . . . Petrovo bb . . . . . . . . . . . Vi{egrad. . . . . Doboj. . Caparde bb .5520200001023694 24. . . . Doboj. . . . Vidovdanska 18 . . . . . . . . . Filipa Vi{nji}a 23 . . . Doboj. . . . . . Vi{egrad. . . Hasuki}.5520160001857217 44. . . . . Taksi prevoznik Petar Kusmuk. . . . . . Vil~evi}i bb . . . . . .5520200000890998 16. . . Mili}i. . . . G. Marija 2 SZTR. . . 3 . . . . . Doboj. . Tehnomanija STR. Hit STR. . . . . . . . . maj DOO. . Kozarska Dubica.5520190002294249 6.5520160001576402 74. . Zmaj Jove Jovanovi}a . . . Ko{uta-Gligori} SUR. . .5520180001330118 33. . . . . . . . . . . . Market STR. . . . Vi{egrad.5520180001920169 20. Pere Kosori}a 59 . . . . . . . . . . . . . \ur|evdanska . . .5520180000216364 5. . . Karanovac . . . .5520180000210641 18. . . . Lazi} Milan. . . . . . . . . . Vojvode Putnika 74 . . . . . . . . . . . . . . .5520180001336520 25. . . Vidovdanska . naselje Stadion 7 . . . Doboj. . . . . Osmaci bb . Voj. Ru`ica Bo`ovi}. . Svetlana Mili}. . Kralja Aleksandra bb .5520180002159371 24. Kralja Petra I . . . . .5520180000219274 19. . . . Koza~ka 2 . . . Ninkov. . . . . Autoprevoznik Gano Lugavi}. . Sv.5520160000859281 65. . Osmaci. . . Autoprevoznik Fejzo Majdan~i}. . . . . . . . . . . . .M. . . . . Svetog Save 3 . Autoprevoznik Sanel Dugali}. 21 . Zvornik. . . . . . . . Oksigen DOO Rogatica. .5520200001027089 14. Vi{egrad. . . . . . . . . . .5520160000474967 54. . Nada STR. Integral sistem AD Doboj. . . . . .5520200001397920 25. . . . .5520180001339527 10.5520200000889252 2. . . .pivnica. . . . . . . . Sa{a Terzi}. . . U`i~kog korpusa bb . Saida TR. . . . . . Bratunac.Petak. . Vi{egrad. . . . . .drvo DOO. . . . . . . Trg palih boraca bb .5520160000447031 51. Game slot SR. . . . 2009. . . .5520160001576790 55. . [ekovi}i. M. . Jovanovi}. U`i~kog korpusa bb . .5520160001560106 48.5520200001258337 23. . . Time out cafe bar. . Elektro-instalacije SZR Doboj. . . . . . . . . . . . Osmaci. . . . . . S. . . Bolnica “Sveti Nikola” DOO. . . . . . Kulenovi}a bb . . . . Zahirovi}.5520200001496569 15. . . . . . . . . . . . Idriz Mujagi} SZTR. . . .5520340001276178 4. . . . . Skelani bb . . . . . . . \okovi}. . . . . . . . Doboj. . . . . . . . Caparde bb . . Bratunac. . Nikole Tesle 127 . . .5520160000463909 60.5520180001339333 16. . . . . Kralja Petra I . . Kivi STR. . Jovana Cviji}a 80 .5520160001321486 53. . . . . . II podrinjske brigade . . Doboj. . . . . . . . . .5520200001289571 7. . . . . . 80 . . . . . . . . .5520180000216461 2. Autoprevoznik Adnan Damad`i}. . . Zvornik.

. .5520200001663603 120. . . . 5 . . . . . . . De da prom DOO Zvornik. . . . . . . Dizo DOO Vlasenica. . Karakaj bb . Zvornik. . . . .5520200001289862 127. ZC Mega-2 . Integral union DOO Zvornik. Kastelo SUR . Srebrenica . . Oskar video klub.5520200000887894 123. . . . . . . . . . .5520200001395786 49. . . . . . . . . Libertas fudbalski klub. . . . . . . . . Ikea DOO Zvornik. . . .5520200001396271 58. . . . . .5520200001396853 37. . Save bb . . . . Esprit TR. . . . . . . . .5520200001395592 67. . . . . . . . . . . . M. .5520200001491719 124. . . . . . @eljezni~ka bb .5520200001394913 133. . . . . . . . . . . Podrinjska br. . . .pekarska radnja Petrovi}. . . . . . Zvornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200000878194 78.5520200001398502 107. Taksista Zoran Pekez. . . .5520200001495502 55. Mil-comerc DOO Zvornik. . .5520200001492107 61. . . . .5520200001255621 104. V. . .5520200001675825 122. . . Svetosavska bb . . . . . Kula{ Goran. . [eher bb . . Karakaj bb .5520200001391033 115. . . . . . . . 86. . . . . . . Nikole Tesle bb . . . Zvornik. . Metrize bb . . . . . . . . . . . Osmaci bb . . Zvornik. . . . . . . . . . . Karakaj bb . Goli}. . Predrag Novakovi}. . . . Miro-promet TR. Kozluk bb . . . . . . . .5520200001670587 69. .mesara. .5520200002271696 134. . . . . . .5520200001659626 109. . Kompromis DOO @ivinice. . . . . 2009. . . . . . . . . Osmaci. . . . . . . Svetosavska 99 . . . . . . . . Autoprevoznik Mehmed Malki}. Dragan Hajdukovi}. Zanatski centar . .5520200000239449 62. . . . . . . Tesla agencija za vo|. . Zvornik. . . . . . . . Karakaj bb . Dragan Jovi~i}. . . Dragan Bjelanovi}. . . . . . . . . . Agroprom AD. Milanos-2 TR. . . . . . . . . . Tubin DOO Zvornik. Tubin TR auto-dijelovi. . . . . . . Primus ZR. . . . . . . Elegant STR Zvornik. Zvornik. . . . S. . . . Zvornik. . Bra}a @ugi} PP. . . . . . . . . . Sv. . . . . Tamara TR Spomenka Bo`i}. . . .kafana. . . . . .5520200001392682 73. . . . . . . . . . . . M. . . Bonafides kafe bar Vlasenica. Kod stadiona . . . .5520200002086329 138.5520200001399666 131. . . . Donja Pilica . . Zvornik. . . . . . . . . . Omladinska 8-6 . . . Kralja Petra I Kara|or|evi}a . . Bojan STR. Sv. . . . . Granit ZKR. . . . . . . Alas SUR-bife. . . Srebrenica. . . . . . . . . .5520200002065474 98. . D. .5520200000877709 42. . Autoprevoznik Mirzet Musi}.5520200001287728 105. . . . Caparde. . . . Zvornik. Zvornik. . . . . . . . . Mihailovi}a 69 . . . . . . . S. . .5520200001251547 57. . . . . . . . . . Mermer DD. . . . . . . . Zvornik. . Cvjetinovi} M. Ve{eraj ZR. . . . RM-komerc DOO Zvornik. . . . . . . . . 17 . . . . .5520200001022433 84. Zvornik. . . . . . Autoprevoznik Ivica Pavi~i}. . . . . . Grafit-VB DOO. .5520200001029902 56.5520200000882171 110. . Zvornik. . . . . [ekovi}i. Art frizerski salon. . . . . . . . M. . . .5520200001283072 72. . . .5520200001018844 54. SBS DOO Zvornik. Tanja UR-bife Zvornik. Plavo oko STR. . Mili}i. Zvornik. . . .5520200001718214 125. . . . . . 9. . . . . . . Srebreni~anka SUR. . . . . . . Trg kralja Petra Kara|or|evi}a . . . Bimid-prom PP. . . . . .5520200001934718 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001397144 119. . . . . . . . . . . . Zvornik. . . . . . . . . . . M. . @ivkovi} DOO Zvornik. . . . .5520200001898731 76. Osmaci. Zvornik. . . Vuka Karad`i}a 148A . . . Centar 4. . . . Bratunac. . . . Koji} Gordana. . . . . B. Osmaci bb . 006 . . . . Bolni~ka bb .5520200001845187 111.5520200002371315 129. . . . . . PS-in`enjering DOO Zvornik. Snek-bar SUR. . . . Radi~evi}a bb . . . . . . . . Zana Kipi}. . . . . Osmaci. . .5520200001281326 64. . Kraljevo Polje bb . .5520200000888476 39. . Lazi}. Vesna Miti}. . . Maline bb . . . . Save 166 . Zvornik. Han Pijesak. Svetog Save bb . . . . . .5520200000239158 77. . . . . . . . . Zvornik. . Autobuska stanica . . . . . Dragoljuba Mihajlovi}a bb . Zvornik. . . . . Osmaci bb . . . Vuka Karad`i}a 148 . . . Taksista Milenko Vulinovi}. . . . . . . . . .butik. . . . . Osmaci. . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . . .5520200001025537 52. Drinja~a bb . . . .5520200001494047 83. . . . . . Olga UR Zvornik. . . . . . . . . Drinja~a bb . . Osmaci. . . . Dragan Simi}. Biji}. . . . . . . . . . . Tabanci bb . . . . Drinja~a bb . Autoprevoznik Radomir Aleksi}. . Kahrimanovi}.5520200001286758 44. .5520200001284236 74.5520200001020202 60. . . . . . . . .5520200001491913 113. . Svetog Save bb . Bra}e Jugovi}a B-14 . . . . . . . . . Svetog Save bb . . . . .5520200001017680 32. Sarting-BS DOO Zvornik. . Zvornik. .5520200001498897 137. . . Ribarska bb . . . . . . . . . . Osmaci. . .5520200001496278 108. . . . . K.5520200002230568 128. . . . Osmaci bb . . .5520200001283460 71. . .5520200001688726 139. . . Autoprevoznik A. . . . . . . . . . . . Osmaci. . . . . . Salon namje{taja STR Mi{i}. . . .5520200001829861 90. . . . . . . Vlasenica. . . . .5520200001256688 35. .5520200001925115 79. . .5520200001759245 63. . . 25. R. . Taksi stajali{te br. . . . . .. . Zvornik. Bira~ fab. . . . . . . MDV DOO Vlasenica. Jas-S DOO. Skelani bb . . Zajednica bb . . . Autoprevoznik Jovo Novakovi}. . .5520200001498703 Petak.5520200000879940 38. . . . . . . Kop-trans DOO Pale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001288504 80. . . .5520200001497054 135. . . . . . . Riwex DOO. . . Samard`i} S. . . . . . . . . Poljoprivrednik ODP Skelani. .5520200000233338 50. . Karakaj bb . . . . . . ^elopek bb . . . . Tisa STR Davorka Zeki}. .5520200001783786 126. . .5520200001740912 117. . . . . .5520200000230234 68. . . . Han Pijesak. Vlasenica. . . . . . Save Z-16 . . Lasti{ i ~ipka AD. . . . . .5520200001872444 100. . . Kosmos SUR .5520200001288116 40. . . . . . .5520200002023376 93. . . . Zvonik. . . . . . . S. . . . . . .5520200000882656 89. . . . .5520200001260083 85. . Obnova SZR Srebrenica. . . Zvornik. . . .5520200000886633 82. . . . . . V. . Pamel-granit DOO Zvornik. . Zvornik. . Zvornik ulice III . . . Perkovi} DOO Mili}i. . 68 . . . . . . Utje{anovi}. . . Agum-protekt DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juro{evi} DOO Zvornik. . Vlasenica. . .5520200001391712 87. . .industrijska zona .5520200002027450 103. . Zvornik. . . . . Goga TR. . . V. . . . . . Broj jedan TR komision. . . . . . . . .5520200001399763 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karad`i}a 207 . . . . Verona DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . Bra}e Jugovi}a B11 . . . Dubni~ki most . . . Zvornik. . . . . . . . . Obradovi}a . . . . Mijatovi}. . Kralja Petra bb . . . . . . . . . Drinja~a. Sveti Stefan bb .L.5520200001392973 75. Zvornik. . . . Glamur friz. . . Petra Kara|or|evi}a . . . Podgora bb . . .5520200001670781 45. . . Kralja Petra br. Kozluk. . . Grafika SZR. . . . . Gornji Lokanj bb . . F. . . . .kafe. . . . . . Twins DOO. Maja Cvijanovi}. . Gradnja-promex DOO. . . . . . . . . . .5520200001741785 96. . . . Karakaj . . . .5520200001497927 88. Autoprevoznik Almir Be{i}. . . . . Karad`i}a bb . . . . . Jugovi}a B-2 . . . Mikica TR. . . . .produkt DOO Zvornik. . .5520200001885539 97. . . . . Save 148 A . Osmaci. Karakaj bb . . Duga TR. . . . . . . . Save 115 . . . . . . . . Zvornik. . .5520200001019717 91. . . . . Bisinska bb . . .5520200001672430 116. . . . .5520200000878873 81. . . . . . . . .5520200001804544 59. . . . . . . . Kljaji}a 81 . . . . . . . . Zanatski centar bb . . knjig. . . . . . . Tr`ni centar bb . . . . . . . Aristos-RS DOO Zvornik. . . . .5520200000238382 121. . . . Sajtovi}i bb .5520200000230816 112. . . . . . . . . . ^elopek bb . . .5520200001852462 136. . . . glinice AD Zvornik. . F. Zvornik. . . . . . Mila Stjepanovi}. . . . . . . . . . . . . .5520200001649538 53. . . Migent DOO Mili}i. . . . . . . . . . [ekovi}i. Sv. Srpskih vladara . . . . Svetosavska br. . . . . M-eksid ZTR . Spektar SZR. . . Bra}e Jugovi}a b-8 . . . . . . . . . . .5520200001283557 118. . . . . . . . . . Bra}e Jugovi}a 3c . . . . . . Rescon DOO. . Autoprevoznik Re{id Muj~inovi}. . Mili}i. . . . Osmaci bb . . . . . . Osmaci bb . . . . . . .5520200001496375 36. . . . . Bra}e Jugovi}a B-8 . . . . Cane DOO Zvornik. . . . . . . . . . . Svetog Save 134 . . . . . ul. . . . . . . . . . . . Aleksandrija DOO Zvornik. Mili}i. . . . . Kara|or|evi}a L-10 . . Bra}e Jugovi}a B-7 . . . . . . . Nina . . Autoprevoznik Milovan Gavri}. . . Osmaci bb . . . .5520200001399472 47. . . . . . U{}e SUR. . . . . . . . . . . .5520200001998156 106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. . . Fabrika za pocin~avanje AD Poto~ari. . . . . . . . . Tabanci bb . . Stars UR . . Taksista Cvijetin Tomi}. .5520200000230719 132.5520200001396659 31.5520200001397823 33. Bolni~ka 10 . . . . . . . . Bambi UR. . . . . . Zvornik.5520200001492592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. . Mileti}. . . . . Zvornik. . . . Zvornik. Trnovica bb . Vuks-company DOO Zvornik. . . . Crni Guber bb . .5520200002076047 102. . . Jesa DOO Bratunac. . .disko bar Mili}i. . . . . . . . . . Zvornik. . . .XIV/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 30. . . . . L-8 . . . .5520200001289377 41. . Vik STR. . . . Zvornik. Svetog Save bb . . Autoprevoznik Safet Abad`i}. Gordana Kosti}. . . Milo{evo bb . . Gotovac. . Advokat Janko Nikoli}.5520200002128330 114. . . . Filipa Kljaji}a 101 . . . .5520200001024470 46. . . . . . Zvornik. . . . . . . . .5520200000232077 48. . . . . . . . . . . . . . . . Drinja~a bb . . . . . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . . . Zvornik. Karakaj 16 . . Promex TV DOO Zvornik. . . Dubni~ki most . .5520200001703761 51. . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . . Proti} centralno grijanje DOO. . . . . . . . . . .5520200001668453 101. . . . . . . . . . . . . Zvornik. . . Zvornik. . . . . Bra}e Jugovi}a B 17 . . Majevi~ka 37 . . . . . . . . Karakaj . Prote Du{ana Bobara 4 . .5520200000890804 130. . . . . . . ZNN DOO Zvornik. . . . . . . Spektar-kompani DOO. . . . . . . . . . . . [ekovi}i. . . . . . . . . Zvornik. . . . . . . . .5520200000875381 43. . .5520200001903096 92. . . .5520200001391615 70. . . . . . . .5520200001391518 34. . Autoprevoznik Rasim ^asurovi}. . . . . . . . . . . . . Osmaci. Bucolina TR . . . . .5520200001398890 94. Osmaci. . . . Ostrog DOO. Mili}i. . . . . Trg K. NB STR. . . . . . . . B. . . . . . . . .5520200001253584 95. Sv. Naselje Luka bb . . . . . Zvornik. . . . . . Osmaci bb . . . . . . Bor-96 DOO. . Restoran kod ]ele SUR. . . . . . . . . . . . . . . . VI brigade 5/19 . . . . . . Jadar DOO Mili}i.5520200001492010 65. . Vezionica ODP Zvornik. . . . . . Flash UR-kafe bar. . . Zvornik. . . . . . . . . . . . . . Caparde. . Save bb . . . . . Taksista Jovo Jovanovi}. . Higija apoteka. . . P. .. . Kitovnice bb . . . . . . . radnja. . . . . . . . . Karad`i}a 31 A . . . Osmaci bb . . . . . . . . . Kljaji}a Z-14 . . Kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . . . . D. . . Milutinovi} ZR pekara. . . . . Dubni~ki most . . . . . . . . Maja TR. . Milena Jovi}. Zvornik. . . . . . Pekez. .

. . Hugo STR Prijedor. . . . Vo`da Kara|or|a 10 .5520210001828745 67. . . . . . . . . . . . Kozarska 3 . @arka Zgonjanina 16 . . . . . . . . . . . Lomovita bb . . .5520210002014888 51. P. . I Oslobodioca 94 . . . . . . DD STR Milan Kaurin. . . . SUR za brz. . . . . . . . Veronnela DOO Prijedor. . .5520210002320826 93. . . . . Rangers bet sportska kladionica. . . . Bla`enko Sajdel. . Prijedor. . Tanja STR. . . . . . . . P. . . . . Dejan Zeli}. Goran Grbi}. . . . . . . .5520210002166014 92. .5520210001712054 89. Sretno UR kafe. Omladinski put bb . . . . . DND STR. . . . Zanat-compani DOO. . . . . . . . . . . . Aginci . . . . . . . . . . . . . . . Kozarac . . .5520210001182046 20. . . . . . Prijedor. Vidik company DOO. Ugao Svetosavske i Usko~ke . . Daliborka Kesar. Prijedor. . Buco STR Novka Savi}. Preporod DOO Prijedor. . . . . . . . . . . . Richmond X TR. Drage Luki}a bb. Kozarska 80 .5520210001185635 97. . . . . 5. . Stevo Dobri}. Prijedor. . . . . . . pripr.5520210001946406 60. . . . . . . . . . . .5520210000908118 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Babi}. I. . . Mija trade DOO Prijedor. . Kralja P. . . . . . . . . . . Stojanovi}a bb . . . . . . . . . . . . . Palan~i{te bb . . . . . . . . . . . .5520210001652108 25. Signal auto {kola V. . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001423382 33. . . . . Sre}i} Mirko. . . . Veteks plus STR. . . . . . Zgodi} prom DOO Prijedor. . . . Baki} komerc DOO Prijedor. . . . .5520210001153334 46. . Milka Kova~evi}. . . . . . . . . . . . . velikana bb .5520210001156729 16. .5520210002144868 75. . . . Ilije Bursa}a bb . . . . . . . . . . Ranka Kobas. . . . . . Prijedor. . . . . Ugao omladinske i M. . .5520210001831558 74.5520210001426583 42. . . . . . . Petrovi}a 47 . . . . . . . . .5520210002032542 85. . . . . . . . Asterix SZI. . . . Pe}ani BL . Svale bb . . . . . . . jula 2 . Vrhovca bb . . . . . jula 25 . . . Vojvode S. . M. . . Milana Vrhovca bb . . Tamara Radulovi}. . . . . ASK DOO. . Stojanovi}a.5520210001781021 77. . Omanovi}. Vrhovca bb .5520210001512525 30. . . Kova~i}a 4a . .5520210001706331 105.P. . . . . . Milana Vrhovca 64 . . . . . Kralja Petra I Oslobodioca 19 . . Prijedor. . . . 5.5520210002048935 84. . . . . . K. . . Kova~evi}. . . . . Kozarac. . . . . .5520210001515726 13. . . . . . .5520210001778014 62. . . . . . . Milo{a Obili}a 143 . . . . Aco STR. . . . . . . . . Kozarska Dubica. . K. . . Gillette SZR Nata{a Buli}. @arka Zgonjanina bb . . . Prijedor. Univerzal company DOO. . . radnja. . . . . . . .5520210002005188 91. . . Ahmeta Babi}a bb . . . . . .G. . . Donji Orlovci 128 . . . .5520210001187866 23. . . . . .5520210000241437 28. . . . Kozarska 6 . . . . . Peti neplan DOO Prijedor.5520210001518248 11. Prijedor. . Lady shop TR Prijedor. Prijedor. . . Bekomonta`e DOO. . . Prijedor. . AS STR. . . . .5520210001611368 35. . . . Kozarapromet DOO. . Prijedor. . . Prijedor. . 27. . S. . . .5520210001159542 29. Prijedor. Kralja Petra I Oslobodioca . . . Milana Vrhovca 1 . . . Slobodan Raus. . . . . Prijedor. Vo}e i povr}e STR. . . . . . Nina STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na{ dom STR Prijedor. H. . . Prijedor. . . . Brane Prokopi}a . Prijedor. . . . . B I R STR Prijedor. . . . Radulovi} TR. Svale bb . . .5520210000909573 48. . . . . . . . . . . . 25. . . Prijedor. . . . . . . . . . . Zvornik. . . . . . . . . . . . . Prijedor. . . . . . . . . . . . . Brankica Babi}. . . Kralja Petra I Oslobodioca . Kondor kompani DOO. . . . . Prijedor. Zagreba~ka 4 . . . . . Stojanovi}a bb. . . . . . Tamara STR Simi} Branka. . Prijedor. . . . . . . . . . Marin Tatarevi}.5520210001428329 38. . . . Prijedor. . Div TR. Pe}ani . . . . Prijedor. Prijedor. Rizvanovi}i . Prijedor. . . . .5520210001188739 58. . . . Mar~eti}. . . . . . Stojan TR.5520210001149745 5. . . . . . Sarajevska 1 . . . Vesna Stupar. . . . . Pivnica SUR bife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedor. Kozarska 23 . . Prijedor. . . Rudni~ka bb . ^ejreci bb . . . . . . . . . .5520210001180979 83. . . . . . R-D STR Prijedor. . Dobric company DOO Prijedor. . Prijedor. . . Petra Preradovi}a bb .5520210001182919 76. Grappa STR. Titanijum UR bife. . . . Omarska 555 . . . . .5520210001426389 15. . Jovana TR. . . Prijedor. . Prijedor. . . . . Kozarac . . . .. . . Matt DOO. . .5520210001896257 43. . . . V. . . . Ljeskare bb . Donji Garevci bb . .5520210001426292 41. . . Prijedor. . . . . novembra . . . . . . . . . . . . . . . Zagreba~ka 2 . Luke Stojanovi}a bb . Ivana Ma`urani}a 1 . . . . M. Kozarska bb . . . . . .5520210001513495 17. . .Petak. . . . . . . . . . . . Pe}ani C-3 . .5520210000241922 9. .5520210001146059 94. . . . .5520200002386738 Poslovnica PRIJEDOR 1. . . Prijedor. . . . . . \uri}. . .5520210001158669 96. . . . . . . . . . .5520210001186702 55. Novosadska 25 . Prijedor. . . . . Prijedor. . . . . Prijedor. . . . . . .5520210001427941 27. . Univerzum sal. P. . . . . . Jaruge bb . . . . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . . . . . . . . M. .5520210001957173 50. . . . Metropol company DOO Prijedor. . . Art-m TR. . . P. Novi Grad. . . . . . . . . . . Tomi}. . . . Prijedor. .5520210002178042 88. Kobas Biljana. .. . . . Stojanovi}a . Autoprevoznik Bo`o Gnjatovi}. . . . . . . . . . . . . Kozarska bb . Srdi} S. . Gordana Tomas. . . Jelena kozmeti~ki salon Kesi}. . . . . . . . . . Kozar DOO.5520210001918955 64.5520210002175520 95. . . . . . . . . . . . V. . . Pilana Sre~i} ZR. . . . . . .5520210002132355 98. . . . Prijedor. . Prijedor. . . . . . Sarajevska 1A . Srpskih velikana bb . . . . . .5520210001653757 102.5520210001422606 7. . . . . . . . . . . Casper TR Prijedor. . . . . . . . . J. . . . . . . Prijedor. Prijedor.5520210001519703 73. . . . . Auto-taksi Dragan. . . Prijedor. . Prijedor. Hidraflex DOO. Poljoproizvod ODP. . . . Tramo{ljanin J. . . . .5520210001940974 59. . . . . . . Nikola STR. . . . Du{ko Radinovi}. . .5520210001935057 78. . . . Patricija STR. . . . Vod-el STR Prijedor. . . . . . . . . . . . . . . . Slobodanka Kvo~ka. . . Omarska . . . [ansa bife UR. . . Stepanovi}a 69 . . . . Aleksa TR. Rais DOO. . . . . .5520210002000920 80. . . . . . . . . . . . . . Kozarska bb . Ljubija . Milana Vrhovca bb . . . . . . Trgoprodaja AD Prijedor. . . . korpusa 34 . . . . . . . Flojd zajedni~ka auto {kola Prijedor. Milan Ostoji}. . . .5520210001146835 8. . . Krajina TR. Njego{a . . . . . . . [ampion sportska kladionica. . . Orlovci bb . . Aerodromsko naselje bb . . Zlatna ribica ugost. . . . . . . .5520210002031863 104. . . Kne`ica bb . . . . Sanja Milo{evi}. Standard frizerski salon Prijedor. @. . Dragojevi} komerc DOO Prijedor . . . Vuki} Snje`ana. . . .5520210001188448 10. . Prijedor. Prijedor. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 140. .5520210001510779 18. . Autokomerc MZ STR. Ljilja STR.5520210002063582 52. . . .5520210001429978 65. . .5520210001152461 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedor. . . Obili}a 15 . . . . . Dunja Srdi}. . . Elektromonta`a SZR. zab. Marcello TR. Prijedor. . . . Svalena company DOO Prijedor. Prijedor. . Prijedor. . . Drage Luki}a 9 . . . . Bahus ugost. Cane STR. . . . Prijedor. Zeko STR Prijedor. . . . . . . .5520210001515920 36. . . .5520210002043406 71. . . . . . . Zec SUR bife. . . . . . . . . . . . . . Mladen Dobri}. . . . . . . .5520210001183016 90. korpusa . Omanovi} SMTR. Sa{a STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aerodromsko naselje bb . . . . Prijedor. . . . . . . Pri{tinska 10 . . .5520210001145962 19. . . . . . . . . . . . . . . . Prijedor. Despa company DOO Kozarska Dubica.5520210001158960 40. 5520210002015276 69. . .5520210001892086 49. . . . . . .5520210002128766 66. . . . . . . . . . I Oslobodioca . . . . . Grubi{a Roberta. . . . . . . . . . . Rale SUR diskoteka Rastoka. . M.5520210000240370 3. . . Sanakomerc DOO Prijedor. . . . Kozaru{a bb . . . .5520210001515241 24. . . . . . . \ure Salaja bb . . . Kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . . . Ra{kovi}a 3 . . . . . . . . . Ana TR. . . . . . . . . . . Vo`d ugostiteljska radnja kafe. Solunska bb .. .5520210000908409 82. Aleksandra TR. . . . . . . Maki TR.5520210001147805 21. . Vo`da Kara|or|a 5 . . . . . . Z. . Economic STR. Prijedor. . . Lana STR. . .5520210001862307 63. M. . . . . . . .. . . . . . .5520210002138854 87. Kozarska 3 . . Prijedor. . . . Kozaraturist UTP AD Prijedor. . . . Samostalni privrednik Vujasin. . . . . .5520210001666949 34. . . Prijedor. .Ni{evi}i 97 . . . . . . .5520210002026625 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Srpskih velikana bb . Srpskih velikana 143 . Luki}a . . . . . . Mesko DOO. . . Prijedor. . Prijedor. . . Usko~ka bb . . . . . . Lammx DOO Prijedor. . . . . . . . . . I Oslobodioca bb . . . . . . . . . Svetosavska bb . . . . Prijedor. . . Zec-transport DOO Prijedor. . . . . .5520210000900843 2. .5520210001183404 4. . . . . . . . . Vo`da Kara|or|a GS 2 . . . Prijedor. . . Prijedor. . . . . . . . Dragi} D. Mikanovi} UR pekoteka. . . . . . . . . . .5520210001183307 44. I Oslobodioca 9 . . . . . . . .5520210002131482 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001823604 31. . . D. . . . . . . Prijedor. . . I kraji{ke brigade 5 .5520210001147320 26. . . . . . . . . . Save Kova~evi}a bb . . . . . . . . . . . . .5520210001718553 37. . . . . Kozarska Dubica. Prijedor. . . . . Prijedor. . . . . .5520210002059702 79. 9. Rizvanovi}i bb . . . . . . . . .5520210000248324 39. . Kozarac . radnja Prijedor. . . . . . . . . . . .5520210002141861 68. . . . . . . . . . Zanatska bb . . . . Transadria DOO. Narodnog fronta bb . . . . . . . Branislava Nu{i}a bb . . . . .. . . . Prijedor. . . . . . . Prijedor. . . . . . . Prijedor. . A. Marko Do{en. . . . . . . . Nenad Ba{i}. . . . . Zanatska bb . . igara. . . .5520210001150230 86.5520210001715837 99. . . . . . .5520210002004703 81. . Prijedor. . . . . . . . . . . M. . Masle{e bb . . . Prijedor. . . . . . . Lasonss UR bife. . . . . . . . . .5520210001429881 57. . . .5520210001877051 72. . . . . . . .5520210002006255 61. Preradovi}a 7 . . Miljevi} Z. BG-sam commerce DOO Prijedor. 2009. .5520210001146932 14. Aginci . . . . . Rovers DOO. . . . . . . . 27. . K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001144895 53. . . . . . . . . . . . . . . Kralja P.5520210001189515 12. . . . . .5520210001880058 70. . .5520210001516405 47. . . .5520210000902589 32. Stepe Stepanovi}a 102 . Vukadin R. . . . . . . . . . . Prijedor. . . Branislava Nu{i}a 33 . . . . . . . . . . . . . Atina-fis STR. . . . . Kne`opoljska bb . Konstruktor in`enjering DOO Banja Luka. . . . KB shop STR. . . . Prijedor. . . . Prijedor. . .5520210001428038 56. Aylin frizerski salon za mu{karce. . Crnomarkovi} DOO Prijedor. Milana Vrhovca 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Ljubija. . . . . . . . . . Pecalj. . . . . . Aleksandar impex DOO Prijedor. . . . . . .5520210001869097 103.5520210001701287 85/XV 54. . . . . . . . . Kozarska Dubica. . . . . M. Lazo Beri}. . . . 29. . .5520210001186605 100. Laguna SUR. . . . . . . Taksi. . . . .5520210001511070 22. . . . Prijedor. . . . . . . . . . .

Bukvalek bb . . . . .5520240001291121 47. \ure Jak{i}a 14 . . . . . . . . . .5520210002008389 Poslovnica OBILI]EVO 1. . . . . . . . . . . . . . . Srbinje. . . . . . . . . . . . Tepav~evi}. . . . . . Sergej STR. . . .5520240000257683 5. . . . . . . . . . . . . Vuka STR. . . Cara Du{ana bb . . . . . Lazara bb . . . Brod n/D . . . . . . . ]opi}a bb . . . Poljoprivrednik STR. . Jevrejska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kafe M SUR. Branilaca grada bb . . . Orfanela salon zabave. . . . . . Fo~a. . . . . .5520240001203918 9. K. Diana-fis STR Prijedor. . . . . . . . . . . . .5520240002281976 82. . Srbinje. . . . . . . .5520240001208089 3. . . . . . Svetosavska bb . . . . . . . .5520240001290733 37. . .5520020001922893 3. . 25. .5520240001296941 53. . Votka SUR. . . Gonimi STR. Betis DOO Br~ko Distrikt. . . . Srbinje. Astor . . . . . . . . . . Br~ko. .5520240001953728 83. . . . . . . . . . . .5520240001299657 70.5520240001293352 7. . . Boss SUR gril. . . . . Oris SZR. S. . . . . .5520240000253997 25. . . . . Vele~evo . . . . . Milko Vu~enovi}. . Deni} drvo ZR pilana. . . . . . . .5520240001291509 30. . . Srbinje.5520210002300165 108. . . . . . darotek. . . Ustikolina bb . . . . . . . . . Kaktus STR. . . . Maja Vujinovi}. . . [anti}eva bb . Mitrovi} Milomir. . . . Nikole bb .5520240001868853 67. . . . Trg Zorana Karlice 1 .5520220002019592 Ispostava LTG 1. . Tr`nica Arizona . . . . . .5520240001524212 79. . . . . .5520240001203239 20. . . . .5520240000255161 49. . . .5520240001851296 71. . . .5520240001209738 8. . . . . . . Cara Du{ana 83 . . . . . . . . . Svetosavska bb . . . . 7. . Svetosavska bb . Njego{eva 4 . . . . Kralja Petra I br. Kara|or|eva bb . . . . . . Jablan SUR Fo~a. . . . . . . . . . Kara|or|eva . . . . . . . . . . Lazara bb . Srbinje. . . . . Spomenka Krnojelac. 2009.5520250000396150 8. . . . . Br~ko Distrikt. . . . .5520240002107570 74. Sokolska bb . . . . . .5520240001520720 68. . . Jevrejska bb . . . .5520240001295777 35. . . Viva SP. . Aleksandra STR. . .XVI/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 106. Jevrejska bb . .5520240001529450 Petak. . Srbinje. . . . . Fo~a. . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . . . . . . . . Sokolska bb . . . Kafe Forma SUR. . . . . . . Kopilovi . . Kralja Petra I br. . . . Bo`o Gavri}. . . Intermarket DOO. Dragani} DOO Fo~a. . . Darko Gari}.5520240001204694 48. . . . . . . . . . .5520240001523436 43. . . . . . . Fo~a . . . . . . . . . vl. . [umar DOO. Petra I bb . . Borik SP. . . . . . Birotehna DOO Br~ko Distrikt. . . . Sutjeska karate klub Srbinje. . . . . . \uro STR. . . . . Fo~a. . Blu mu SUR. . . . . . . BM STR. . . . Vojvode Putnika bb .5520250000411379 7. .5520240001919002 75. Stakorina AD ^ajni~e. . . . . . . . . . . . Golijanin Srbinje. Petra Bojovi}a bb . . . . Klosterska 29 . . imp. . . Srbinje. . . . . . .5520240001209932 21. Big-ben video klub. Supermarket Bane 82 STR. . . . . . . . . . . .5520210002085989 107. Maxima DOO Srbinje. . . . . . . . . . . . . . . .5520250000397411 11. . .5520240000259138 24. . . . . . . Mari} STR. . . . . Srbinje. . . . . . . . Dubrave bb. . . . . Kara|or|eva bb . . Jovana Du~i}a 23 A . Cara Lazara bb . . . M. SAZZD & ing. .5520240001824233 63. . . . . . . . DOO Ustikolina. Srbinje. . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . Miljevina . . . . . . . . . . . . Fo~a. . . . . . Fo~a. . . . Naselje hladnja~a bb . . . Petra Ko~i}a bb . . . . . Banja Luka. . . . . Srbinje. . . . . Strelac promet DOO Prijedor. . . . . . . . . .5520240001296650 22. . . . . . . BIM Galames DOO. . .5520240001296165 17. . . . . . Bo`i} gradnja DOO Br~ko. Ustikolina. Fo~a. . . . . . . . . . . . . . . .5520210001663166 112. . . . . . . . . . . . Brod na Drini . . . @eljko ^ur~i}. .5520240001982828 77. .5520240001525861 61. . . . . . . . . . . . . . STR Srbinje. .5520210002018768 111. . . . . .5520240001527316 39. . . . Petra Bojovi}a bb . . . V&M STR. . Grme~ka 30 . . . . . . . Kraji{ka bb . . . Kalista DOO Srbinje.5520240001296262 13. . . . .5520240001524018 56. . M. . . . Ajs caffe SUR. . . .5520210001420763 110. . . 45. . . . . . . . . . . . . . . . Trgoauto STR. . . . . . . . . . . . . .TC Tom bb . Fo~a. .5520240001524309 10. Jevrejska bb .5520240001974971 65.5520290001695075 13. . . . . . Srbinje.5520240001525667 52. . . . . . . . .5520240001202269 23. . Br~ko. . .5520240001200232 2. . Srbinje. . . Pelagi}evo. . . . . . . . Srbinje. . . Ive Andri}a 4 . . . . . . S&S knji`ara Plawax STR. . . . . . . Sokolska bb . . . . . Srbinje. Gordana Balaban. . . . . . .5520290001698082 14. . . . . . . . . . . Melikos STR. . Prijedor. . . Svetosavska bb . . . . .5520240000260011 19. . . . . . .5520240001524503 46. . .. .5520240001290539 76. . Dis market STR. . . . . . Pero Bodiroga. . . . . . . . .5520240000928632 34. . . Odisej STR.5520250000420012 10. . . . . . Kozarska 6 . . . Ozren AD Fo~a. . . . . . . S. . Sekulovi} DOO Fo~a. . . . . . . . . . . Atlantida DOO Br~ko Distrikt. . Obu}ar SZR. . Nemanjina 7A . . . Brod na/D .5520290001721168 15. . . . . . . . Slavka Rodi}a bb . . . . Cara Du{ana bb . . . Banja Luka. .5520240001525182 44. . Kraji{ka br. Nermin Gabela. Fo~a. . . . . . . . . . . 6 . H. Lanex DOO Fo~a. . . . . . . . . . Cvijete Zuzori} bb . Nozdre DOO. . . . Bluz SUR. . . . . Sanader UR za brzu pripremu Prijedor. . . . . . . . . . . . Stefan STR. . .energana DOO u ste~aju. . Ljiljana \urovi}.5520240001209641 64. . . V-mis STR. . . . . . .5520240001291994 41. . . .5520240001206731 40. . . .5520240001913958 57. . . Kralja Petra I . . . . Iris 1 STR. . . . . . . . . . . . .Soni klub. . . . Ko~i}a 31 . . . . Dadeks STR. . . . Katica Simovi} . . . Kralja Petra I bb . . . Svetosavska . . . Milanovi} DOO Fo~a. . .5520020002026392 Poslovnica FO^A 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Omladinski put 184 . . . . . . . . . Anton Blagojevi}. . . . Fo~a. . . Fo~a. . Ma{i}. . . . .5520240001291606 14. . . . . . . . . Stari dud SUR. . . . . . . . . . . . . . Magli}-fabrika iverastih plo~a Srbinje. Prijedor. . . .5520240001290151 18. . . . . . O. Zoran Te{i}. . . . . . . . . . P. . . . . . . . . . . . . . Jevrejska bb . . . . . . . . . Svetosavska bb . Magli}-remont i uslu`ne djel.5520240000926789 38. . . . . . . Jerkovi}a bb . . . . Kara|or|eva bb . . . . Brane TR. Br~ko. . . Njego{eva 4 . Krfska 44 . Zumra Omerovi}. Flamingo STR. . . . . . . . Srbinje. . . . Srbinje.5520240001201493 59. . .5520290001625138 12. . . . .5520250000429421 9. . . . . . . . . .5520240002015032 72. . Stepe Stepanovi}a . . . . . . . Gora`de. . . . . . . . . . . Gordana STR. . . . . . . . . . . . . . . . Fo~a. . . . . . . . . . Miljevina . Brod na/D . Banja Luka. . . . org. . . . . . . . . . Foleda AD. Njego{eva 4 . . Plamen DOO Br~ko Distrikt. . . . . .5520240000251184 32. . . .5520240000922715 66. Br~ko Distrikt. Klub Havana SUR. . Markos DOO. . . . . . . Kara|or|eva bb . . . Svetosavska bb . . . . Duga 2 STR. . . Mrgud A. . . . . . . . . . . . Srbinje. .5520240001290248 73. . . . . . . . Delta SR. Dragan Obrenovi}. . . Sindik. . . . . Autoprevoznik Milo{ Vujadin. . . Prijedor. . Kara|or|eva bb . . . . . . . Srbinje. . Srbinje. . . . . . . . Srbinje.5520250000406432 3. . Br~ko. . . .salon zabave. . . . . Tre}e poluvrijeme UR. Magli} . Gvo`|ar br. .. . . . . . . . . . . . Dubrave. . . . Kara|or|eva bb . . . . . Srbinje. .5520250000032012 2.5520240001291315 27. . . . . . . . . M. Srbinje. . .5520240001525473 54. . .5520240000256422 4. Vreco STR. . MC SUR Srbinje. . . . . . .5520220002081381 2. . . . vl. . . . Queen UR. . . . . Bosne srebrene 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001525570 58. .5520240001526346 69. . Svetosavska bb . . . . . Srbinje. Fo~a. . . Principova 2 . . . . . . . . . . .5520250000409536 .5520240001520914 29. ^elebi}i . . . . . . Bord DOO. . . .5520240001290345 6. . . Fo~a. . Srbinje. . . . . . . . . . . . Bella vita SUR. . Srbinje. . .5520240001522854 12. . . . Svetosavska .5520240001528965 62. . . .. Tomislav Miljkovi}. . . . . Srbinje. . . . . . . . . . .5520240001946647 55. Fo~a. Gvo`|ar STR. Nikolaja Velimirovi}a bb . . . . . . . . . . . . Brod na/D . . . . Kara|or|eva bb . . . .5520240001202948 51. . . Mireks STR. . . . .5520250000421661 5. . . . . Autoprevoznik Milan Tanovi}. . ul. . . . . . Fo~a. . . . . . . . . . . . . . . . mrkog uglja Breza. . . Podru`nica Br~ko. . . . . . . . . . . . . . .5520240001290442 31. . . Moj dom SZR. Internet klub . .5520240000923006 11. . . 6 . .Srbinje. . . . .5520210001181658 114. . . . . . . Neboj{a Kova~evi}. . B. . [anti}eva bb . . V. . Slobodan Mili~evi}. Kara|or|eva bb . . . . . . . . Baki SZR. . Studeni~ka 1 . . . Petra Bojovi}a 87-4 . Fo~a. .5520240001527413 Poslovnica BR^KO 1. . . Br~ko Distrikt. .5520240000257004 60. . . . . . . .5520240000256131 50. . . . . . . . . . . . . . . . . Marko Vladi~i}. . . . Miladin Bo`anovi}. . . .5520250000404880 4.5520240001200814 28. . Prijedor. . . Radmilo Mandi}. . . Venera STR. M. . . . . . . . . . . . . . Purkovi}. . . . . Primlex DOO Srbinje. . . Sandra SUR kafe slasti~arna. . . . . . . . . . . . . Bijeljanska bb . . Srbinje. . . Fo~a. . . . .5520240000259720 16. . . Kod Brana SUR.5520240001299172 15. . . . . . Rosni}. . . . . . Almir ^avali}. . . . . . . Brane Prokopi}a 9 . . . . . ^a|o dizajn DOO Prijedor. . . N. . . . . . . . . . . Fo~a. . Dubrave bb . . . New fashion SP. Banja Luka. . . . .^oli} DOO Tuzla. . Silmaril STR. . . . . Kiss STR. . . Kozarska bb . . Brod na Drini . . Cara Lazara bb . . . . . . . . . Kraji{ka bb . . . . . . . . . Fo~a. . . Principova bb . Alena promet TR. . . . . . Zelengora ZZ. . .5520210001751824 113. . . . . . . . Srbinje. . . Vidaksino STR Srbinje. . . . . . . Kralja Petra I . C. Srbinje. . . . . . . Dubrave bb . Srbinje. . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . .5520240001298590 42. . MB-petrol DOO eksp.5520240001523242 33. . Fo~a. . . . Breza DOO rud. Jankovi} DOO. . . Prijedor. . . . . . . .5520240001297717 36. . 7 . . . .5520240001527510 80. . . Srbinje. . . . Zelengora ZZ. . . . . . . . . . . . . . Bulevar mira bb . . . .5520250000407305 6. . . Stojanovi}a 127 . . .5520240001207313 26. . . 5520240001529935 81. . . . . . \or|e SZTR Srbinje. .5520240001524115 78. . . . . . . . Kraji{ka bb . . . . . . . . Pijesak STR Srbinje. Ustipra~a . . . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . Cvilin bb . . . . Stelaj DOO Fo~a. .pija~na tezga. . . . . . . . . . Mold factory DOO Srbinje. . . . Srbinje. . Milo{a Obili}a . Agro-Kladu{a DOO. . . . . Svetosavska . .5520230001731938 2. . . Magli}-fabrika laminata Srbinje. . . . . . . . . Luke . . . . . Jabu~ik bb . . . . . . . . 9. . . . . Dubrave bb . . . . . . . Kralja Petra I bb . . Intelcom MM DOO Br~ko Distrikt. Ipak se okre}e SP prod. C. . . . . Tepi}a . . . . . . . . . Komerc . . . . . . . . Srbinje. . . . .5520210002176587 109. . . . . . . Srbinje. Gaga DOO Srbinje. . . . . . Dalibor Luki}. . . . . . . . . . . . . . Bra}e Jugovi}a bb . . . . . . . B. . . . . . . . . . . Svetosavska 6 . . Srbinje. . Deni}. . . Cara Du{ana bb . . . . . . . . . Daja STR. Gagi STR. Fo~a. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .5520260000040984 6. . . . .5520250000419818 82. . . Mao~a bb .5520260000046319 8. . Brace Tomi}a 7 . . . . . . . . . Mostarska br. . . . . . . . . . . . . . . GSB komerc DOO. . . Kara|or|a Petrovi}a 45 . .5520250002235949 68. BK STR. . . . I-still SP. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rade Ba{i}. 2 . Jazefina Vikalo. . . . . Tina 2003 SP. . . . . .5520260000040693 5. . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . Petrovi}a bb . . .5520250000417490 37. Mehanovi} M. . . . . . . Partizanski put bb . . . . Irena Todorovi}. . .5520250000423698 83. . . . Br~ko. .5520260001210222 12. . . Dubrave bb . . . . Majstorovi} Z. Arif Had`i} usluge prevoza. . . MG namje{taj SP. . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . .5520250000431167 43. . . . . . .5520250001858522 28.5520290001677324 57.5520290002136910 48. . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002181920 60. . . . Ristani} DOO Lon~ari. . . Dubrave. . . . Novi Grad . . Njego{eva bb . . . . Mujdanovaca br. . . . . . Una STR. . . Dana i Elma TR. . . . . .5520290001754439 89. Dubrave. . . . . . . Cvijete Zuzori} 2 . . . .5520250000432428 25. . . . . . . Ha{ani-produkt PPU AD. . . . . .5520250002191620 85. . Br~ko Distrikt. . . Naza Top~agi}. Dubrave bb . . . . Jela Pudi}.5520290001701574 49. . . . . . . . . Novi Grad. . . . . Bolni~ka 6 . Anes SP. . . . . . . .5520290001714184 18.5520290001700216 88. . Risto. . . . . . .5520260001219049 17. . . . .5520290001982098 63. . Lotex DOO Br~ko Distrikt. . . . Stepe 26 .5520250000427675 42. . Dubrave bb. Safeta bega Ba{agi}a 1 . . . Br~ko Distrikt. Br~ko Distrikt. I Oslobodioca bb . . Alekse [anti}a 22 . Novi Grad. . . Hala VIII . .5520290001748134 73. . . . . Branka Bo`ak. . . . .5520290001660349 77. . F. . . Dubrave. . . . . . Contra IHM DOO. . . Ramiza Ahmetovi}. . . . [trosmajerova 25 . . . .5520250001948829 27. .5520260001372503 11.. . . . . . . . . . . . . . . . Br~ko. . . . . . Termo-grad DOO. . Auto-mertz DOO Br~ko Distrikt. . . .5520260000953948 7. . . .5520290001729995 32. Vined TR. . . . . . Dejan @ivanovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt.5520290002042141 85/XVII 65. . . lok. . . . . .5520260001374443 18. Danica Markovi}. Kantard`i}a bb . . .5520250002411325 Poslovnica NOVI GRAD 1. . . . . K. . . . . . . . . . . . . Prvomajska 20 . . . . Almedina TR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 16. . vl. . . .5520250000413222 61. . . Bojan trade DOO Br~ko Distrikt. . . 253 . . . . . .5520250000425444 26. . . . . . . . . . . . . MDM TR.5520250000408275 69. Br~ko. . . . . . . . . . . . . . Tr`nica Arizona Ibis p. .5520290001736688 79. . . . MAS DOO.5520250000036280 74. Bulevar mira bb . . . . . Stanoinvest DOO Br~ko Distrikt. . . . Dubrave bb . . . . . .5520250001936025 40. . . 43 . . . Caffe Amor SP. Br~ko Distrikt. . . . Dea SP. . . Tempo comerc DOO. . . . . . . Br~ko. . . Badema Arapovi}. . . . . . . 44/VI .5520290001770444 72. . . Novi Grad. . . . . . . Br~ko Distrikt. Bosanska Krupa. Tr`nica Arizona .5520290001786255 52. . . .5520290001697888 86. . . . Bosne Srebrne 36 . . .5520290001747746 54. . . Bato SP. . . Dubrave. . . . . . . . Osmanovi} I. . . . . . Br~ko. . . . . Marko Polo DOO za proizv. . Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . Danica Marinkovi}. Dubrave . . . . . . . . . . . . Br~ko. . . Pavla Savi}a 92 . . . . . . . . . . Novi Grad. . . lok. Kozarska bb . . . . . . Bosne srebrene . Birex servis biro opreme SP Br~ko Distrikt. . . Br~ko Distrikt. Popravka i odr`avanje bijele tehnike.5520250000032206 33. . . . . Dubrave BB . . Almira Ajvaz. . . . . . . Bulevar mira 4 . Grad. . . Arizona . . . . . . . . . Dubrave bb. Novi Grad. Arizona. . Pliva SP. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 2009. Br~ko Distrikt. .5520290001748425 50. Dubrave bb . . Novi Grad. . . Dubrave bb . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . .5520290001781987 46. P. . . . . . Tehno drvo 2000 DOO Novi Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubrave. . . Tr`nica Arizona . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . Mevludin ^andi}. Mlin p{enica DOO Br~ko. Bulevar mira bb . . Ibro-Valentino TR. . . . . . Micron trade DOO. . . . . . . . . . . Interijer exclusive DOO. . Polis saldae group DOO. . Dubovik bb . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . .5520250000423310 78. . . Br~ko.5520250001947859 20. Tr`nica Arizona . Dana STR Novi Grad. Tr`nica Arizona br. . . . . . . . . . . . . . XL SZR. . 13 . . . . . Cvijete Zuzori} 8 . . . . . . . . . . . Tr`. .5520260000954433 2. Br~ko Distrikt. . Ive Andri}a bb . Marko Juri}. . Centar SZR. . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavla Simi}a 107 . . . . . . Branka Kalini}. .5520250000400321 17. . . . Savanovi} R. . . . . Nada Trifkovi}. . . . . . . . .5520250000413804 24. Mirza-Mahir SP.5520250000419333 36. . .5520250000418557 34. . Novi Grad. . . Ograde 42 . . ^arolija TR. . . . .5520250000418169 81. . . . . . . . Edhema Mulabdi}a br. VII. Kra|or|eva 80 . . . . Novi Grad. . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . Bulevar mira 4 . . . Br~ko Distrikt. . Novi Grad. . 25. . Jela Jankovi}. Taxi kafe bar. . . . . Mobilia DOO. . Hit-polet SP. Cvijete Zuzori} 20/3 .5520250002196664 75. . . . Inter-mod DOO Novi Grad. . . . . .5520260000041954 19. Tesli}. . . . . Alpikom DOO eksp-imp. . . . Maxima-S DOO Br~ko Distrikt. Eros DOO. .5520250001878213 31. Les-trade DOO Novi Grad. . . . Br~ko Distrikt. . Dva brata SP. Kina i Evropa DOO. . . . . Kara|or|a Petrovi}a bb . . . . . . . . .5520260000043118 14. . . . pijaca . Br~ko Distrikt. . Kej v. . 8. . Asmir Skeli}. . . . . . . .5520250002080555 56. . . . Pasagge SP. Dubrave bb. . . . . . . . D-ines SP. . Br~ko Distrikt. . . . . Poljavnice 53 . . Dobrljin bb . . . . . . Br~ko Distrikt. . . MI-IV SP. .5520250001839219 66. Mr{i} Branka. Tr`nica Arizona . . . . .5520260000953075 13. . . . . . . . Dubrave . . . .5520290001721265 23. . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . .5520260001376286 23. . . Kneza Lazara 40 . . Z Y DOO Br~ko. . . . . . . . . Dubrave bb. .5520260001370466 24. . . . . . . . Unki} company DOO Br~ko Distrikt. .5520250001887913 38. Dubrave. Ludomatic DOO PJ Plaay 4 win Br~ko Distrikt. . . . Br~ko Distrikt. . Mladen Bosan~i}. . . . . .5520250001973273 44. . . . Dubrave. . Ava TR.5520260000950650 3. . . . .. . . . . . . . . Hajra ^avali}. . . . . . . . . . . . Zlata Dujkovi}. . Njego{eva 4 . . . . . . . . Safveta bega Ba{agi}a bb . . . . . Br~ko Distrikt. . . trgov. . . .5520250000401970 58. . . . . . . . . . . . Bijela bb . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . Br~ko. Br~ko. . . . . Dejtonska 183 . . . . Jovana Skerli}a bb. . . . Br~ko. . . . [kulje TR. Industrijska zona bb . . . .5520260000048938 16. Kneza Lazara bb . . . Branka ]opi}a 42 . . . . . . . Dubrave obj. . . . Bulevar mira 4 . . . . Tr`nica Arizona . . . Jelena Luki}. Ive Andri}a bb .5520250001691682 59. . . Sadeta Kombi}. D. .5520260000955985 4. . Br~ko Distrikt. Sana-trikota`a ZDP MDP holding. . [uica DOO import komerc. . . . . [kuljevi} Lazo. . Ru`a d`ins SP. . . .5520260001216721 9. . . . Emir Mehmedovi}. . . . . . . . . . . . . . . .5520260000048259 25. . . . . . . . RK-neimar PGP DOO. . . . . . . Bilanovi}. . . .5520260000041566 22. . Plazuljska bb . . . Ema TA TR. . . 3 . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . Br~ko Distrikt.5520250002276786 67. . . Br~ko Distrikt. . . . . . . Kompanija Elins-Pani} kep DOO Br~ko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000423504 76. . . . . . Br~ko Distrikt. . . .5520250000432331 19. . . . . Dubrave tr`nica Arizona . . ABC alfacommerce DOO. . . . . . . . . . . M. . Jazznja SP. . Suvali} Amira. . . . Majstorovi} SZR. Tr`nica Arizona bb. . . Svetlana Stani{i}. . . . . . Zanatski centar 15 . . .5520250002071825 55. . . . . . . . . . . Eso TR. . Grada~ac. . . . . . . . . . . . . . Mega-komerc DOO Novi Grad. . . . . . . . Prote Mateje Nenadovi}a 6 . . Nikole Tesle br. . . . . . . . . . . . marta 14 . . . .5520260001212841 20. . . . . Br~ko Distrikt. . . Br~ko Distrikt. . . . . . Ko~i}a bb . . . . . . . . . .Petak. . . . . .5520290001767437 35. . .5520290001698955 87. . . . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt.5520250000933239 51. . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . Dubrave bb . . Bilja SP.5520250001847852 30.5520250000399060 22. . . . Novi Grad. . . . Wei & Aiqin DOO Br~ko Distrikt. Nearko DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agrosideks DOO. Vukota Mladen. . . . Dubrave bb . .5520250000415841 29. . . . . . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . Sini{a. . . .5520260001216042 . . . . . . . Tr`nica Arizona . . Br~ko Distrikt. . . . . Dubrave bb . . . Br~ko Distrikt. . . . . Jusufa ^ampare bb . . . . . .5520250000406238 53. . . . . . . . . . . . .5520260001370369 10. Novi Grad. . . .Buv. . . Orhideja STR. . . . . . . . .5520290001658215 62. . . . . . .5520250002021288 47. . . . . . . . . . . Dubrave. . . . . . . . . Arizona bb . . Hanka Handari}. . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . Cvijete Zuzori} 20/II . . Matavazi bb . Lazara Drlja~e bb . . . . . Dubrave bb. . . . . . . . . . . . . . . . Roming trade DOO Br~ko Distrikt. .5520260001372115 21. . . . . . . . . . . . . . . Tr`nica Arizona . . Bosne Srebrene 18 . . . Atena TR. . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . Pekara Mladost SP. . . . Tanja \uranovi}. Dubrave bb . SDS OO N. . . . . . . Tr`. Br~ko market DOO Br~ko. . . . Jovana Du~i}a bb . . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . Tihomir Jevti}. . . . . . Bosne srebrne 7/1 . . Br~ko Distrikt. Italproject DOO Br~ko. . . .5520250000431070 45. . . . . Br~ko Distrikt. . . Kralja P. . [u{njevi} Dragica. . . . Petrovi} & sinovi DOO. . Poljavnice bb . . . Novi Grad. . . . . . . . . . .5520290001622713 70. . . . . . . . . . . . 3A SP. Br~ko Distrikt. Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Br~ko. .5520290001793239 64.5520260001373667 15. Lornik DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . Feida DOO. . . Porebrice bb . . . .. . . . . . Poljokop Bosanka ZZ. . . . . . . . Boderi{te bb . . . . . Mermoterm SP. Pistalovi}. . . . . . . . . Fizio RTG SP.5520250002001209 80. . Wei Wu DOO Br~ko Distrikt. . Roki TR. . . . Dubrave bb . Slavko Savi}. . . AMM Finalist DOO.5520250000039093 71. . . .5520250000430003 84. . . . . . . . Lon~ari 36 . . . . tr`. . Kantard`i}a bb . . . . M-S-B TR. . . . . . . . 94 . . . Yang DOO Br~ko Distrikt. . Mirko Luki}. . . S G mesing DOO. . . . . . Hanumica Ali~kovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001957072 41. . . . . . Industijska br. . . . . .5520250000408372 21. . . . . . . . .. . . . . . Tr`nica Arizona . . . . . . . Novi Grad. . . . B2 kafe bar. Cica T SP Br~ko Distrikt. Lida SP. . . . . . .5520250000429518 39. Rinda {lep slu`ba SP. . . . . . . . Maja R TR. . . . 9. . . . . Una-promil DOO. . . . Tr`nica Arizona . . . . . . . Josipa Kozarca . .

. . . . Semafor auto {kola. . . Kulska obala 34 . 8. . . Autoprevoznik Nijaz Topalovi}. . . . . . . . . Komus. . . . . Semafor slasti~arna. Svetog Save 76 . . . . . P. . . . . . . . . robna pijaca . . . . . 18 . vl. . . . Gradska pijaca boks br. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Save . . . . . Kara|or|a Petrovi}a 47 . . . . Mladen STR. . Dositeja Obradovi}a 12/1 .XVIII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 26. . . Bosanski Brod. Mitrovi}. . . Vasi}. . . ^ikoje S. . . . . . . . . . . . An|a Babi}. . . . . Stojanovi}a 111 . . Brod. . . . . . M. . . .5520270000054903 17. . . .5520270000050150 13. . . . B. . . . . . . . . . . . Brod. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . Novi Grad. . . Novi Grad. S. . . . . . . . . . B. . . . . . . . . Adapter AD B. . . .5520260001373279 36. . . . . Vojvode @. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kara|or|a Petrovi}a 59 . B.5520000000369536 5. . . . . . . Radenko Radi}. . . [kolarac SUR gril. . . Brod GIK AD. . . . . . . . . . Goga STR. . . . Bosanski Brod. . . Pekara AD. . . . . . Milan Li~ina. . . . . . . . . . . . . . Brod. Rudice bb . . . .5520300001908717 3. . . Krste Hegedu{i}a 48 . . . . . Sigma-prom DOO Novi Grad.5520270001464507 50. . . . . . . . . 2 DMP stakl. . . . . . . . . . Zmaja od Bosne bb . . @ivojina Mi{i}a 100 . . . . . . . Mlakve bb . . . S.5520270001249167 7.5520270001460821 49. . .5520270000053351 11.5520270000969225 53. . . Autopervoznik Enes Hod`i}. Brod. . . . Maja SUR. . . Gradska pijaca . . . . . .5520270000970292 33. . Mileva Milojevi}. . Proing-trade DOO Novi Grad. . Brod. . . . . . . . . . . . . . Sana-mladost AD. Majke Jugovi}a bb . Mile{evi} Snje`ana. Lion SZFR. . . . . Mobili promet DOO B. . . . . . . . Petra Ko~i}a bb . . .5520260001380069 58. . . . . . . Santos invest DOO. . . . . . Brod. P. . . . . . . . . . . . . . . Coxaco DO. Milojica. Trg cara Du{ana 4 . . . R. Nada Medi}. . . R-3 kafe bar. .5520260001214878 40. boks 6/7 . Impa DOO. Robna pijaca Komus . .5520260001374346 65. . . . . . . . . . . . Lj. Sejfi} commerce DOO. . Gradska pijaca . . metalli DOO Novi Grad. . Tulek STR. . . . . . .ex. . . . . . . . . . . . . . . . Ivana STR. . . Gradska pijaca. . Mira STR pokretni sto. . . . . . . . MD-auto DOO. . . . . . B. . . .5520260001219340 62. . . .5520260001376383 39. Sirijus DOO. Milojevi}. . . . . . . Marko Micija. Stanislavka \ur|evi}. . . . Gradska pijaca . . Popaj SUR. . Estrada kafe bar. . . . . . . .5520260001216139 42. . . . . . Save . . . . . . . . . . . . . Gradska pijaca . . . . . . . Trg Cara Du{ana . . . . Stanka Umi}evi}. . . . . . . .5520260001585709 Poslovnica BOSANSKI BROD 1. . . Poljavnice bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . P~elica Maja STR. DJA STR. . Progres STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300001953046 2. . . .5520270001249070 6. . . Gradska pijaca boksit . . . . . . Ceresol DOO Brod. Novi Grad. . . Ivica Jeli}. . . . Brod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarajevo. Sarajevo. . . . .5520260001373764 54. . Hobi STR. . B. . . . . Petrovi}a bb . . . .5520260002084386 53. Banovi} STR. . . . . .. Autoprevoznik Sveto Vukmanovi}. Petra Ko~i}a bb . . . . . Japan exclusive. . . . . . Goran Koki}. . . . . Draga Jovanovi}. Mirjana Pavkovi}. . . . . . . Banja Luka. . . . Novi Grad. Gradska pijaca . . . . . .5520260001213326 27.5520270001245966 9. . V. . . .5520270002183762 37. . . . . . . . . . . Banja Luka.5520270001462858 52. . . Brod. DOO Novi Grad. B. . Leo disko bar. . . . . .5520260001210416 61. . MDB SZR. . . . . Brod. Asenti} Z. . Karibik SUR picerija. . Tina petrol DOO. . . . .5520270001246257 5. . . Kozara razvoj DOO. . . . . . . Alta SUR bife. . . . . .5520270000058007 2. . . .5520260002096220 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. . . Benko oil DOO. . Zbori{te 113 . . . . . . . Lazara Drlja~e bb . . . . . . . Novi Grad. . . . . . Vuji} Zamira. . . . . . . . . Nikola Luka~. . .5520260001215848 64. . . . . . . .5520270000055776 51. . . . . . . . S. . Novi Grad. . . Vuka Karad`i}a . . Gornji Agi}i . . . . . . . . .5520270000058104 3. . . . . . . .5520270001461112 22. Elcom-in`enjering DOO Brod. . . B. . B. . . . . . . . . . . . Lakta{i . . . . . . . . . . . Dado STR. Sony video igrice za djecu rad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001375898 33. . . . . . Novi Grad. . . . . . Lazara Drlja~e bb .5520270001458202 19. . . .5520270001246839 20. . .5520260001588425 45. . . . . Kuglana SUR bife. . . . Brod. . .5520270001247712 21. . . . Gradska pijaca . . . . . . . .5520270001452382 41. . . . . . M M STR pokretni sto. . . . . . . . . Brod. . . . Od`ak. . . . . . . . . B. . . . Vladimir Radulovi}. . . . . M. . MDB DOO Novi Grad. . Zenica. . . . . . Mala Krupska Ruji{ka bb . . J. B. . . .5520270001452867 42. . . . Svetog Save bb .. . . .5520270001464313 48. . . . . Ra{kovi}a 6 . .5520270001452091 35. . . . . .5520260001583866 38. Njego{a 55 . Petrovi}a 58 .5520270001454225 28. . . . . Novi Grad. . . . . Bolago LD DOO B. . Svodna bb . . . . Corsa DOO. Novi Grad. . . . . H kafe bar. . . . . B. . . . . . Mitrovi} SZR. . . . . . . . . . . [krga. . . . . . . .5520260001982633 37. . . . . .5520270001245869 8. Ratko Adamovi}. . . . . . B. . . Kulenovi}a bb . . . . . . . . . . Ra{kovi}a 6 . . . . . . . . . Gradska pijaca boks br. . . . ]urkovi} B. . . Petra I Oslobodioca bb . . . Brod. . Tropic DOO. . Dositejeva. . Save. . . dr J. Ravnice . . . . . . . Brod. . Novi Grad. . . . Patak auto-otpad. . . Milena Ra{eta. . . . . . . . . . . .5520270001240243 47. . . . Sa{a Komleni}. Novi Grad. . Br~ko. Rudice 66 . . . . Novi Grad. . B. . . . . . S. . . . . . . . Brod. . . . . . . . . . . Titova bb . . . . . . Du{ko Savanovi}.5520260001586388 35. . Ravnice 21 .5520260002053831 49. . . . . . . . . . . . . . . Branimir Mitrovi}. . . . . dr J. . . . . Oslobo|enja 5 . Beogradska 1 . . Petra Ko~i}a bb . . . . . . .5520260001374055 32. . . . . . . B.5520260001213714 63. . . . . . . . . . . . Galija caffe bar. . . . . . H. . .. Ana STR pokretni sto. S. . . Aleja sv.5520260001372309 29. . . 8. . . . . . . . . Vidovdanska bb . . . .5520260001585418 43. . . . . . . . Vidovdanska bb . . .5520300001956538 4.polovna roba STR B. Ive Andri}a bb . .5520260001372794 30. . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . D. . . . . . . Novi Grad. Svetog Save 2 . Novi Grad. Majke Jugovi}a 123 . . . Brod. . marta 10 . . . . . . . . Novi Grad. Novi Grad. . . . . Bojan STR. N. . . . . . . . Gradska pijaca boks br. . . . . . . . 3 . . . Tanja SZR frizerski salon. . .5520270000057134 18. Savia DOO Novi Grad. .5520270001244026 14. . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001463537 39. . Trgocentar Max DOO. Njego{eva 14 . . . Ra{kovi}a 8 . Novi Grad. lamela . . . Banjalu~ka bb . . Gradska pijaca. . . . Gradska pijaca . .5520270000969613 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omnia-comm DOO. I Oslobodioca . . . . . . dr J. .5520270001246063 4. . . Jovana STR. . . . . Save bb .5520270001460724 26. . Sv. . . . . .5520270001465380 44. Njego{eva bb . . . . . . . . . . . . . Gliga pekara. . . . Mima STR.5520270000966897 31. . . . Biljana STR. . Zdravka frizerski salon Novi Grad. . . . Zastava auto AD. . Brod. . . .5520270001455583 30. . . Ru`ica Banovi}. . . .. . Markovi}. . Nautilus kafe slasti~arna. . . . . . Pionirska 5 . . . . . . . . . . . .5202700000966994 16. Donji Klakar . . . . Dobrila Grubor bb . . Ba~i}. . . . . . . . . . centar Stadion bb .5520260001586776 55. . . . . . . . . . Komision .5520270000057037 24. . . .5520270001466835 34. . Dobrljin . . Dobrile Grubor 9 . . .5520260001948586 50. . . . . . . . . . . . .5520270001462664 54. . . . . Narcis STR pokretni sto. . . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . . Titova bb . . K. Savi~i}. Brod. . . . . . . . . . Obradovi}a bb . Luka~ STR. Br~ko. . . . Novi Grad. . . . D. . . . . . . . . . . Brod. . . Zoka SZTR.5520270001457814 38. Markovi}. . . . . . Brod. . . .5520270001461791 36. . Aljko buregd`inica SUR. . . . . . . Vladike Platona 3 . . . . . . B. . . . . . . . . . Kralja P. . . . Njego{a 151 . . Obradovi}a 17 . . . . . . . Brod. Brod. . . . . . . . . . . Miljatovi} Dejan. . Vrac DOO B. . marta 10 . . . Stepe Stepanovi}a bb . . . .5520270001245772 15. . . . . . . Novi Grad. . . . . . . . rad. . . Irena Risti}. .5520260001214490 46. . . . . boks br. V-company DOO Banja Luka. . . . . . . . Brod. . . . . . . Novi Grad. . . . Brod. . Borislav Duronji}. . . . . Erceg. . . Ana Bardak. Miroslav Mari}. . . .5520270001244608 25. . . Tuzla. . . . Mi{i}a 4 . . . Brod. . . . Vulkan SZR. . . Novi Grad. . . . . P. . . . . . .5520260002104950 44.5520260001581538 66. . .5520270001456068 43. . . . Brod. . . . . . . . . . Novi Grad. . Novi Grad. . . . . . . . Brod. .5520260001212453 59. . . . . . . . . . . . S. 9. . . [ljuka A. .5520260000041469 48. . Od`ak. . . . Brod. . . Luka. . . . . . . . Milena STR. . Blagojevi}. . . . . . . . Brod. . K. B. . . . . . . . . . . . . . . D. . . M. . . . .5520260000951329 52. . . . . Mira Ga}e{a. . . Rastko Sukurma. . . .5520000000378945 . . . Novi Grad. vl. . . . . . . . . . . . . Nade`de Petrovi} 47 . . . Aca STR pokretni sto. . Una ro{tiljnica SRC. Novi Grad. . Klakar donji bb . . . . . . . P. . . . Ustani~ka 2 . . . . . . . . Plamenik DOO Novi Grad. . Rosa Vu~en. . . Mijatovi} B. . . . . Od`ak. . V kozarske brigade 39 A . . . . . . . . . . . . . .5520260001377838 60. . . . . Radni~ka 95 . . .5520260001378226 28. . . De Paris kafe bar. .5520260001371242 57. . . . .5520260001372988 51. Brod. . . . .5520270000967576 10. . . Banja Luka. Brod. . . Posl. . Su{i}. . Bosanski Brod. 25. .I. Brod. . . Gradska tr`nica bb . Brod.5520260001370757 56. . . . . . . . K. . . . . . Stojanovi}a 13 . . . . . . . . .5520270001467320 29. . .5520260000045931 31. Novi Grad. . Bosanski Brod. . . . . . .5520270001465671 40. La. Obala vojvode Stepe bb . . . . . Ognjenovi}. . . . Novi Grad. . . . . oktobra . . . . O. .5520270001243638 46. . . . . . Brod. . . . .. . . . . . . . Gradska pijaca . . . Branka ]opi}a 70 . . . . @eljko Marinkovi}. . . .5520270001451606 Poslovnica ALEJA 1. B. . . . Krainovi}. 5 . . Prospecta DOO. . . . Gligorijevi}. . . . . Brod. . K. . .5520270001240631 45. . . . .. . Montenegro SUR. Tri-mar DOO. . . An|a Janjetovi}. . . . . . . M kafe bar. . . 12. . . . . . . Novi Grad. . . .5520260000947255 34. . Sana-Svodna ZZ Novi Grad. Novi Grad. . . . . . . . . . . . . . Ceri}. S. . Trg 7. Brod. Save 76 . . . . . . . . . . . .P. . . . Berti STR. . . . . . . . . . Trafika plus STR. . . . . . . . . . . . . . Bosanski Brod. Nada STR Pokretni sto. . . Sejfi}. . . . . . .5520270001453546 Petak. .5520270000967867 23. .5520270001242474 32. . . . Brod. . . . Gradska pijaca . . . . . . . . B. Ninkovi}. . . . . . .5520260001217109 41. . Kojsino 29 . Edin Kantarevi}. . . . . . . . . . . . Kod Bakote SUR gril. . . . . . . . . Jovana SUR pekoteka. . . . Br~ko. . . . . Jovana Ra{kovi}a 10 . . . . . . . . Petrovi}a 15 . . . . . . . .im. . Novi Grad. . Brod. . Novi Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tropic DOO. @eljana STR. . . Dijamant SZR. . . Partneri STR pokretni sto. . . 2009. . . . . . “2 NN” butik. . . . . . . . . . . M. . . .

Senso med DOO Prnjavor. . . . Banja Luka. . .5520070001922745 18. . . . . . . . Tatarevi}a 13 . Ive Andri}a 48 B . . . . .rad DOO [amac. . . . . . Ludomatic DOO. . . . . . . [amac.5520350002089183 17.5520340001274723 8. Ljilja Eri}. Nata{a Popovi}. Pionir restoran. . . vl. . . . Gornji Mujd`i}i .5520340000263595 20. . Prnjavor. . . . . . .5520300001899502 7. . . . . Jovana Du~i}a 72 . . . .5520340002152670 Poslovnica [AMAC 1. . . . . . Mali raj SUR. . . . .5520310002040394 4. Petar Vasiljevi}.Petak. . Hrva}ani bb . . . . Kolor ton ZR. .5520350002126431 7. . Vladike Platona 3 . . . 1 . . . . . . . . Banja Luka. . . Moja beba TR. . Vukovi}. . Branimir Segi}. .5520340001760305 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gunduli}eva 76 . . . . . . . . . . Prnjavor. . . . . . . .-komerc DOO Mrkonji} Grad. . . Dragana Babi}. . Prnjavor.5520370001086978 4. . . . . . Lj. . . . Poljo`iv DOO. . . Ohajo diskoteka. . . . . . . . . . . . Laki SUR kafe-bar. . . . Gornja Crkvina . . . . . Ki}anovi}. Kr{i}-trans DOO Trn. . Kralja A. Srbac. . . . . . . .5520370001085620 9. Mrkonji} Grad. . .5520150000208460 2. . . . Mileki} D. Terra nostra ZZ.5520350002162612 9. . . Donji [trpci bb . . Brest DOO. . . . . . . . . . . Sini{a Milinkovi}. Srbac. . . . R. . . . Kara|or|eva bb. . .. Prnjavor. . . Sibin~i} M. . . . Dositejeva 1 . . . . . . . Rojal kafe bar. . . Nimeks DOO [ipovo. . . . . . . Hit products trading co DOO [amac. . . . . . . . . . . Petra Velikog 46. Ma~kovac-komerc AD. . . . . . . . Generalelektronik. Njego{eva bb . . . . . . . Srbac . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pierre Cardin STR. . . . . . april bb . . . P. . . . . . J. . . . . . Declan computers DOO B. garde 137 . . . . . . . . . . .5520340000976157 2. . .5520340000265341 23. . . Trn. . . . . . . . B.5520300001889608 24. . . . Lijev~e bb. . . Esperansa butik STR. . . . . Laki} V. . . . Aleksandra Kara|or|evi}a . . . . . . .5520310001930590 9. . . [amac. . . . . . .5520370001092604 8. . Njego{eva 27 A 5520300001839362 19. . . . Jovana .5520350002196077 10. . . .5520370001084262 3. . . Banja Luka. Bijeljina. . . . . .5520300001942085 11. . . . . . . D. . .5520370001095805 6. . . . .Vedran Stokani}. . . . .. . Glo`i} STR. . . Bolago DOO Lakta{i. Gavrila Principa 20 . . . . Robna ku}a . . . . . . . . . .5520330002255927 6. Tali}-Ra~i}. . . . . . . . . .5520370001084650 7. . . .5520300002002322 12. . . Naselje Nemanji}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KM computers DOO Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunavska 1C . . . . . Vladike Platona 3 . Slavka Jenji}a 4 . . . . . [amac. . Dubi~ka bb . . . . I Kara|or|evi}a . . . . .5520350002364663 12. . . . . . . . Bijeljina. . . Autoprevoznik @eljko Stefanovi}. . G. . . . . Petrovi}. .5520340000263304 5.5520300002109604 20. Aleja sv. . . . 25. . Dabi} eksport-import DOO. 2009. . . . ^elinac. . . . . marta 1 . . .5520340001275790 24. . . . . . . . Veselina Masle{e 35520300001994271 26. . . . . . . . . . . RP-promet DOO Mrkonji} Grad. . . Sla|ana Tovirac. Trg srpskih boraca bb . . . . .5520300002078952 23. . Srbac. Sarajevo. . . . . . Ratar AD. . . . . . . . Suboti~ka 87 . . .5520300002210290 16. . . . . . Veselinovi}. . . . . . Rada Dodik. 27. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 6. Rade Vranje{evi} 17 . . . Prnjavor. . . . . Kubik SUR. . . . Orlovo Polje . . . . Rade Vranje{evi} bb . J. Naselje zapad bb . ^a|avica bb . . . . . . . . . . . . . . . . Tik tak TR. . Trans-ko DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. . . . Gras DOO. . . . . . [amac. . . . R. . . . . . . . Borojevi}. . . I kraji{kog proleter. . . . . . Trg srpskih boraca 7 . . . . . . . . . . . . . . V. . M. . . . Posavlje prom DOO [amac. . . .5520300002072356 Poslovnica MRKONJI] GRAD 1. . [amac. . Omega-s DOO [amac. . Natalija restoran. Mrkonji} Grad. . .5520300002090883 21. . . . Glamo~ani . . Mitaco DOO Trn. . . . .5520300002024244 18. . . N. Prnjavor. . . .5520370000278774 2. .5520040002016206 9. .5520340000267087 14. Dugo Polje . . .5520070001643870 14. . . . lamela 3 . . . . . . . \erdan 7.5520320002017550 Poslovnica SRBAC 1. . . . . . . . Pacifik DOO. . . . . . Bambi vemax DOO Trn. . Luka.5520340001985830 11. . Tica SZR. . [amac. . Savi~i} prom DOO PJ 1 ^elinac. . . . . . bataljona . . Katarina-trade DOO Banja Luka. . Banja Luka. . . . . . Njego{eva 3 5520350002094033 13. .5520020001806008 11. . . . . .5520340001274917 10. . K. . . . . .. . . . . . . . . . .K.5520300002171684 15. . Zgonjanin J. . . . Nikole Simi}a U~e 16 . Banja Luka. . . . .5520300001908232 17. . . . . . Vuka Karad`i}a bb .5520340001273268 7. Stari Martinac . . . . . Senfer group DOO Travnik teh. . Vida Nje`i}a bb .5520330001970359 7. Sloga AD tvor. . .5520350002273289 11. . OK SZPR. . . Herceg Stjepana 2 . Banja Luka. . . . . KAD DOO Banja Luka. . . . Petra Ko~i}a S-45 . Visprom DOO Prnjavor. . . Cara Du{ana bb . . Bata STR Markovi} Du{anka. . Restoran Borac SUR. . Osvit {tamparija. Vitomir Kosi}.5520360002176337 2. . . Kralja A. . [aba~kih |aka 1 . . . Banja Luka. . Gracija SUR. . . . . Kiki STR. . Travnik. . . . . . . . . Milo{a Kondi}a bb . . . . .5520340001893098 21. . . .A. . Nikole Tesle 69 . . . Laze Lazarevi}a bb . . . . . . . . . . . . . Svetosavska bb . . . . . . [amac. vl. . . Mome Vidovi}a 67 . . .5520310002146706 6. Majke Jevrosime 16 . .. . . . . Poljometal P. . . . . Ru`ica Kne`evi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiss ZTR.5520310001963667 10. . . . . .5520310001886552 2. . .5520300002036563 14. . . . . . Bijeljina. . . Gornja Slatina . . Novosadska 43 . . . . . . . . . . Vladike Platona 3. . . . . . . . Dami STR. . . . . . .5520310001877822 3. . . . . . . . . trade DOO. . . Mikrocentar DOO Banja Luka. . . . Prnjavor. . . .5520300001882915 8. . . . . .5520340000980231 6. . . . [ipovo. . .5520300001869335 10. . Prnjavor. . . . . . . . [amac. . . . . Kara|or|evi}a bb . Mira Jovanovi}. . Jovana Du~i}a bb . . . . . . . . Ranko Gli{i}. RWA group DOO Banja Luka. Lambada Suboti} DOO. Prote Nikole Kosti}a bb .. . . [amac. . . . . . . Banja Luka. .5520140002093122 4. . . 9. Ivkovi} DOO. . . . Mome Vidovi}a bb5520330002292690 5. . . . . . . . Prnjavor. . . Kula{i bb . . . Radmila Todorovi}. . . . . . . Prnjavor. . . . .5520350002120417 4. . . . . Akva gril. . . Matije Gupca bb . Ti{ina . Cara Du{ana 161 . . . Milprom PTP. Zanatski centar. . . . . . . .5520370001087269 5. . . Vojvode Stepe . . . . . . . Sa{a Bo`i}. . . . . . . . Lopare. . Big mack SUTR. Milankovi}a 7 . . . . Prnjavor. Pelagi}evo. Bijeljina. . ^esma .T. . . . . . . . . .5520350002189287 Poslovnica ^ELINAC 1. . . Gradina Pezer DOO Prnjavor. . .5520340001273559 25. . . . . . . . . . Robert Vuli}. . . . Vo`d export-import DOO. . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. [amac. Cara Du{ana . . . . . . Mango STR. . . . . Ani} DOO. . . Lakta{i . . . . . Majke Jugovi}a bb . .5520340001757589 17. . . . . . . Vuka Karad`i}a 46 . Prnjavor. . . . . . Ra{kovi}a 46 . . . . . .. .5520020001980026 25. . . . . . . . .5520320002213587 5. Mrkonji} Grad. . Vladike Platona 6 . Mala kafana SUR. . . . Vitomir Kosi}. . . .. Miljanovi} SZTUR. .5520340000973635 12. . . . . . . Obudovac bb . Nikole Pa{i}a bb . Milo{ Tica. . . . . . Prnjavor. . . .5520140001803577 2. . . . Ra{kovi}a bb . . Dugopoljka ZZ Srbac. Svetog Save bb . . . . . . . . . . .5520340000269997 3. . . . . Dajana STR.5520340002061878 16. Prnjavor. Banja Luka. . . .5520350002117313 15. .5520370000987359 . . Bijeljina. . . . Arabeska kafe bar. . . . . . . . Glavi~ice bb . . . . . .5520340002225129 22. . Milan Simi}. . . . . . . Stevan Koji}. . . . Mravica bb . . . . . Dobra godina DOO. .5520070001922454 19. . . . . . . . . . Magistralni put bb . . . .5520340001816953 19. . . . . . . . . . .5520310002224112 8. . . .5520070001836221 5. . . . 5520350002096555 6. . Radojke Laki} 33 . . . . . . Milo{a Duji}a 39 . . . Razboj bb . . . Vasiljevi} ZR. . . . . . . . . Prnjavor. . . . . . . . . . Z. . . . Mrkonji} Grad. . Put srpskih dobrovoljaca bb . . . . .5520360002178180 Poslovnica BIJELJINA 1. .5520320002064886 7. . . . . . . No limit kafe bar. . . . . Deabo DOO. [amac. . .5520320002304476 6. Banja Luka. Zlatar SZTZR. Desta DOO. . Bijeljina. . . . . Sedmica DOO Prnjavor . . . Banja Luka. . Suboti}. . Ideal-promet STR. Bora Iki}. . Srpske dobrov. . . Save bb . . . . 23. . . . . Natron JBJ DOO Razboj.5520340000266214 26. . . . . . . . . Svetog Save . . . . . . Svetosavska 16. G. . .5520310002146803 12. . . Bjelajce bb . . . Dejan SZR. Rim komision. . . . . . . Banjalu~ka bb . . . . . . . . . . @ivani}. . Put srpskih branilaca 340 . Violeta Markovi}. . . . . . . . . . . . . . .5520340000261558 15. . . Prnjavor . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javni prevoz stvari. . . . . . . . DID PTR. . . ]etojevi}. . . . .5520300002048591 13. . . . . . Maja STR. . . . . . . . . . . . . . . Mrkonji} Grad. . . . . . Mlini{te . . . . . . . Pil-prom PPTR. . . .5520340001635078 18. . Stevana Sin|eli}a bb . . . . Svetog Save bb . . . . . . . Dubi~ka bb . Cican prom DOO Obudovac. . . . . . .5520320001933160 3. . Aleja svetog Save 15 . . Arkada SUR . . Zoka STR. . . . . . Monting projekt DOO Prnjavor. . . . . . Bijeljina. Ursula Jaku{. . . Skopljak. . . . Jasminka Lovri}. . . . . . . . . . . . . . . . Prnjavor. . . . . . .5520070001804987 8. . . . . . . . .5520350002088213 2. . . . Delta-R DOO @abar Donji . . . . . . . . . . Mirsad Kolari}. . . G. . . . . Simi}. . . Jezero. . Klub K SUR kafe bar. . Sanja Grma{. Mrkonji} Grad. . . . . . Ilija Peji}. . . . . . . Male{ev. . . . . . \ukari} DOO Prnjavor. . . . . . . . Mrkonji} Grad. . . Prehrana komerc DOO.5520330001964927 3. . . ITMG SZTR. Prnjavor. Drago D`ombi}. . . . GM trade DOO. D. . Srpske vojske 12 . . . . Euro domus DOO Prnjavor. . . . . .5520330002349241 Poslovnica PRNJAVOR 1. . . . . Agro export import DOO Srbac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [amac. . . . .5520020001707844 4. . . . .5520020001805329 22. Srbac. . . . . . . . . . Smrti}i 71 b . . Kara|or|eva bb . .5520310001928456 7. . . . . . Mome Vidovi}a bb . . . . . . . . . Tepih centar STR.5520310002143311 5. .5520340000267281 85/XIX 4.5520350002277848 16. .5520310001857161 Ispostava TRN 1. . . . . . . Prvomajska 4 . . . . . . . . . . . Prnjavor. . . . . . . . . . . . . obu}e. . . Lipi} DOO Lakta{i PJ Trn. . Raskr{}e Nikole Tesle I C . Bijeljina. . . . . . . . Livada DOO. . . . Club B-52 coctel SUR. Marko Babi}. . .5520140001860419 8. . . Miljanovi} B. .5520340000976254 9. Donji Smrti}i . . . . . . . .5520070000744777 3. . . . . . . . . . . lok. Srbac. Bra}a Muli} DOO. .

. . .5520370001697011 26. . . Derventa. Trg SUR buregd`inica. . .5520400001048710 16. . . . 27. . . Derventa. . .5520410002345842 3. . . . . . . Svetosavska 10 . . . . . .5520400001039689 8. . M. . . . Bratunac. . . . . . . . Davor STR. . . . . . . . . . . . Petar Markovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bijeljina. . . Pavlovi}a put bb . .5520400001048904 28. . . . . . . . . . . . . Tir{ova 3 . . . Mastped-prom STR. . Filipa Vi{nji}a 133 . . . Motike . . . . . . . . Yasmiris stratus DOO Bijeljina PC. Market-M STR. . Derventa. . . . . . . Bijeljina. . . .5520370001904397 27. . . . . . . . . . . . . Mili}evi}-komerc DOO Bijeljina. . ICN Derventa DOO. . . . Lu`ani bb . . . Bijeljina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001092216 48. . Bijeljina. . . . . . .5520370001099588 15. . . . . .5520370000987456 11. biro. Samba SUR caffe bar. Kotor Varo{. . . . . . . . Bijeljina. . . . . . . . . . Cazablanca SUR kafe bar. Kralja Petra I . . . . . Kralja Petra I bb . . . . . . Sv. . Euro TV shop STR. . . . Trg \. Derventa. . Vidas-komerc PP.5520400002252480 29. . . . D & N autolimar SZR. A. . . . . . . . . Raje Ban~i}a 121 . Kneza Milo{a 3 . . . \enerala Dra`e bb . . . Komitska bb . . . . . . . . . .5520400001032705 27. . Bijeljina. .5520400001049680 7. . Bos. . Derventa. .d. . . . . .5520370001699630 16. . . . .5520370001084068 34. . . . . maja 88 . . . . . . Sini{a DOO turisti~ka agencija. . . . Biljana Legin. . . 25. . Tanja STR Srebro. [iprage . . . . . . . vl. . . RK Pobjeda . . 1. 1. . . . Far commerce DOO Bijeljina. . Anja pekara. . . . . . Lala STR. . . . Stevana Nemanje 26 . . . . . . .5520370002135936 42.5520400001484337 34. . . . . . . . Glavi~ice . . . . .5520370002151068 46.5520370001090373 29. Kostre{ 45 . Derventa.5520370001811956 28. . . . Kara|or|eva bb . King SUR. . Derventa. . . .5520380002223478 Poslovnica DERVENTA 1. . . . . . Primus DOO Bijeljina. . . . . . . . . .5520400001045315 31. . . . . . . . . . . . . . . . . Palma STR cvje}ara. . Bijeljina. . . . . .5520370001080479 18. . . . . . . . . . Klub Maraton SUR kafe bar Lazi. . . . . . . . . . . . . .5520400001035615 24. . . . Derventskih oslobodilaca 34 . . . . . . . . . . . Blagoje Sekuli}. . . . . . . Derventa. . . Antik SUR kafe bar. . . Novo naselje bb .5520400002164889 40. Kralja Petra I bb .5520410002205095 Poslovnica UGLJEVIK 1.5520370000983285 24. .5520370001641042 20. . . . @eljezni~ka 1 . . Majevi~ka 75 . . . . . Trgomont DOO. . . . .5520370001093089 12. . . . . . . . . . Dra`e Mihajlovi}a . . . . . . vl. Obodnik . . Sonja STR i komision Petrovi}. . . . . . .5520400002003190 23. . . . . . . . . . Peri} DOO.5520400001486374 17. . . . . . . . . . . .. . . . Bijeljina. . . Save Kova~evi}a 4 . . . Trg Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gavrila Principa 17 . Srpske vojske SP 106 . . . . . . .5520370001088045 37. . . Radinka Turkiv. . . . . . . .5520370001090761 25. . .5520380002155966 2. . . . . Sv. . . .5520400001043860 13. . . . . . . . . .5520370002233033 40. . . M. . . . . Sajmi{te STR pij. . . . M. . . Stevana Nemanje bb5520400000281828 11. . . . Derventa. . .. Me{e Selimovi}a bb . . . . . . . M & R STR. Kovanluci . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luksor distribucija DOO. .5520400001035033 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Derventa. . . . . . . . . . . . sam. M. . . . . . . . . . . .5520200001846933 2. . . . . . . . .5520400001489575 38. . . . Baje Stani{i}a 35 . .5520370000270141 45. Peri}. . . Bratunac. . Sekuli} S. . . Mi}o knjig. Zorica SZR modni salon. . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . .5520400001485986 18. . . F. Voljavica bb . . . . . . . . . . . . . Nikoli} S. . . . . . PC Snajper STR. Derventa. . . . . Njego{eva br. . . . . . . . Kotor Varo{. . . . Mir~i}. Crn~a bb . Nikole Spasojevi}a 26 .5520400001483367 39. . Derventskih oslobodilaca SP-34 . Lakta{i. . . . . . . Viva DOO. . . . . . . Tvornica pre~ista~a AD Rogatica. . . . . . . . Milenko Plav{i}. . Novinska agencija Balkan press. Derventa. . . .M. . . . Derventa. . . . . . Derventa. . .5520400001931507 30. . . . . Vakufljanka ZZ Bijeljina. . . . Derventskih oslobodilaca . . . . . . . Ljiljana Koji}. Bijeljina. Kralja Petra I bb . . . . . . . Gloria STR cvje}ara. . . . tezga Stani}. . Bijeljina PC. . . .5520400001038525 20. . Petra Me}ave 14 . . . Derventa.5520370001086784 36. . . . . . Trg oslobo|enja . . . . . . Brankica Mari}. . Novakovi} promet DOO. . . . . .5520370001098230 30. . . . . . . Raje Banji~i}a 69 . . Save S-55 . . . . . . . . . Pavlovac 72 . Kuzmanovi} DOO Derventa. M. . Bijeljina. marta 3 . . . E. . . . Bijeljina. . . . . . . . . . . . Ru`ica SZFR. . . Milja Babi}. . . . . Aspresa export DOO Bratunac. . . . . . Kralja Petra I bb . . . Vranje{. . . . . . . . . . . . . Filipa Vi{nji}a 58 . . . . .5520380002155869 4. . . . . Jasikova~a 57 . Bratunac. . . . . . . . . . .5520370001082613 17. . Sre}ko Josi}. . . . . . . . . . . . . . Poslovni centar Trgovka . . . . . . Derventski Lug bb . . . Osojci 31 . . . . . . . . Ne{o STR. . . . . .5520430002302579 Poslovnica SOKOLAC 1. . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . Kara|oro|eva bb . . . . . . . . . . . Mladena Stojanovi}a bb . . . . . Bijeljina. . . . . . . . Spasojevi}a 37 . . . . . . . . . Milanovi}.01883887 2. . Ivan Mec. . Kalenderovci bb . . Pijetlovi}. . . . . . . . . . . . Drvo-produkt systems DOO Derventa. . . . Oaza SUR. Miroslavka. . . .5520400001033966 5. . . Lj. .5520400000998658 15. . . . . . . . . Verano motors DOO. . Jove Jankovi}a bb . . \ukinac DOO Kotor Varo{. . . Bijeljina. . . . . Igraonica Mortal kombat. . . . . . . . . . .5520410002298215 5. . . . . . . . . Mica-T STR. . . . . . . Kostre{ bb . . . . Kotor Varo{. . . . . Derventa. . . Gavrila Principa. Alena Petkovi}. . .5520370001088433 32.5520400001046479 33. . . . . . . . . .5520370001097551 22. Derventa. . . . . . Bijeljina PC. . 223 . .5520370001088918 49. . . . . . Vukom STR. . . Derventski Lug br.5520370001097357 13. . . . . Diana STR. Bosanski Lu`ani bb . . . Bijeljina. . . Derventa. . M. . . . . . .5520400001486083 14. . . Trgopromet ODP. . . . . . . Stefana De~anskog 189 . . Bratunac. . .. . Jevti}. . . . . . . . . . . Z. . . . . . . . .5520370001084844 31. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001047740 Poslovnica BRATUNAC 1. . . . . . . . . Sokolac. . . Srpske vojske bb . . . . . . . . Petra Ko~i}a bb . . . . . . . . Milinvest DOO Ugljevik. . . . . . . Bijeljina. . . . . . 4 . . Grande SZT zlatarska radnja. Banja Luka. . . . . . . . . Amajlije. . . . . . . . . . . . . . . Derventa. . . Next-company DOO Dvorovi. . . . . . . . . .5520400001040659 10. . .5520370001093186 19. . . . . . Kod Pe|e SUR. Ana STR. . Dragana Bakmaz. . . .5520370001762971 21. Polje bb .5520370001091731 14. . . Branimir \akovi}. .5520370001919811 39. . . . .5520370001782468 38. Ru`ica Milo{evi}. . . . . . . Tina STR. . Stanimir Radoj~i}. . . . . . . . . . . .5520400001488217 36. .01115014 (01-3921/09-so) . . . . . . . . . . . . . . RGR-geokop DOO Bijeljina. . . Svetog Save S-55/27 . . Tran{ped-sim DOO Bijeljina. . Ivana Gorana Kova~i}a 20 . . . . Derventa.5520370000983673 35. . . Banja Luka 1. . Peri}. . . . . .5520400001482882 26. . . . .5520370002033116 33.5520400001484434 12. Bijeljina. . . .5520400000997203 6. . Vesna SZR friz. . . . . Banja Luka. . . . . .5520370001093671 44. . . . . vl. . .5520370001676932 41. Savanovi}. . . . . . . . .XX/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 10. Radmila Lazi}. . Dositeja Obradovi}a bb . . . . . . . Vanja SUR kafe bar. . . . . . . . . Gavrila Principa 18 . . . . . Biskom STR. . . . vl. . . Derventskih oslobodilaca . . . . . . \eki} papirna konfekcija DOO Derventa. . . Zera DOO.5520400001048419 25. Bijeljina. .5520300002228235 2. . . . Kokorovi}. . . . . Daar compani DOO Bijeljina. . . Trg kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . Derventa. . . . . . . . .5520400001481718 21. lamela 1 . . Bijeljina. Milo{a Obili}a 17 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . marta 84 . Stevana Nemanje bb . op{ta zemljoradni~ka zadruga. . . . . . . . . . . Ugljevik. Sekuli} S. Svetog Save 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aleksandrovac . . . . .5520370001809240 Poslovnica LAU[ 1. . . Zoran Piva{. . 9. . . Stefana De~anskog 258 . . . Derventa. . . . . . . . . . . Diana Asenti}. . . . . . . . . . . . . Underground N-1 SUR caffe bar. . Bajs-komerc DOO. . . . Rafaelo SZR. . . . Janka Jolovi}a 4 . . . . . .. . company DOO Derventa. . . . . Amaro SUR. . . MMS Risti} DOO Bijeljina. . Derventa. . Autocit DOO Banja Luka. Svetog Save bb . Ukrina. . . .5520090002024303 Hypo Alpe-Adria-bank a. . . Derventa. . . . Dragica Babi}. . maj . Derventa. . . Srpske vojske 322 . . . . . Sari}. . . . Gli{i}. . . . . . Tanja. . . . D-Dijana DOO Derventa. . . . . . . . . Bijeljina. . . Seven DOO Ugljevik. . . . . . . . . . . . . . . . . Davor Dragomirovi}. . Nevenko Vukovi}. . . . . . Kod Cileta SUR bife. . . . . . . . . .5520400001488411 32. Seka ro{tiljnica. . Nikole Tesle bb . . Derventa. . . . . vl. . . Srpske vojske bb . . .5520400001487344 19. . . Derventa. . Lozni~ka 109 . DM-nekretnine agencija Mandi}. Kafana kod Ilije SUR. . . vl. . maja bb . . . Bijeljina. . . . 27. . . .5520370002267080 47. . . . . . salon. . . . . . Save bb 5520400000283768 Petak. . . . . . Boro Dobrilovi}. . . . . . . . . . Derventa. 9. Cartieer SZTR. . . . Tehnika ros DOO. . . . . . . . .5520370002290069 Poslovnica KOTOR VARO[ 1. . . . . . Bjelo{evi}a Belog 1 . Bratunac. . Derventa. . . . . . . Mirjan Popovi}. . . . . . .{. . . . Srpske vojske 311 . . . . . Derventa. Bijeljina. . . Micetan. . . . . . . . . .5520400002290213 37. . . . . . . . . Garfild SUR. . Miki} S. . Milo{a Crnjanskog bb . . . . Vi{nji}a 79 . Anita Budi{a. . . . Sa{a . . . .DD STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skuter autoservis SZR. . . . . . . . Ostoja Tanasi}. Prve majevi~ke brigade bb . . . Bijeljina. . Nina STR. . .5520400000998949 22. . Donna-D STR. Krin SZR cvje}ara. . . . . . . . . . . . . . Vujakovi}a 43 . . . . . . . .5520400001030474 35. Kondor STR. . .5520410002179390 6. . . . . Rajko. . . . . . . .5520410002173376 4. . . . . . . . . . . . Dva bora STR. . . . . . Dra`en Mari}. . . . . . Derventa. . . .5520370001696623 23. . . 2009. An|a Nikoli}. . . . . . . . . Radnja 2. . . . . Derventa. . . . Peji~i} DOO Bijeljina. . . . Kerafleks SP. . . Peta brzina a.5520400001044151 2. . . . . Putokaz auto-{kola. . . fotografska radnja P. . . . . . . . . . Bijeljina. . . . . . . . . Bijeljina PC. . . Marka Lipovca 165 . . . . . . . . . . Komitska bb . . . . Stampfl DOO Derventa. . . . . . . . .5520370001097454 43. . . . . [aba~kih |aka 1 . . . Derventa. . .5520400001045412 4. . . . . .5520380002211547 5. . . . PMM DOO. Sikima auto servis SZR. . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful