SLU@BENI GLASNIK

OGLASNI DIO

REPUBLIKE SRPSKE
Petak, 25. 9. 2009. godine
BANJA LUKA

Godina XVIII - Broj 85
KONKURSI
Na osnovu ~l. 7. i 11. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 75/04) i ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03), te Odluke o utvr|ivanju uslova, standarda i kriterijuma
za izbor i imenovanje direktora Dru{tva, Nadzorni odbor Komunalnog preduze}a “Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i, 28. avgusta 2009. godine,
raspisuje

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
41/03), ~lana 33. Statuta op{tine Novi Grad (“Slu`beni glasnik op{tine Novi
Grad”, br. 11/05 i 2/08), ~l. 3. i 4. Odluke o utvr|ivanju kriterijuma za izbor
i imenovanja organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~
Skup{tina op{tine Novi Grad (“Slu`beni glasnik op{tine Novi Grad”, broj
21/07) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Novi Grad, broj: 02-022-219/09, od 31. avgusta
2009. godine, Skup{tina op{tine Novi Grad r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Komunalnog preduze}a
“Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
Centra za socijalni rad Novi Grad

I - Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora
Komunalnog preduze}a “Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i.
II - Opis poslova
Nadle`nost, obaveze i odgovornost direktora Dru{tva utvr|ene su
zakonom i Statutom Dru{tva.
III - Mandat
Direktor Dru{tva imenuje se na period od ~etiri godine, uz mogu}nost
ponovnog izbora.
IV - Op{ti uslovi:
1. da je dr`avljanin BiH - Republike Srpske,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i entitetu,
5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim da obavlja poslove direktora Dru{tva, te da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak,
6. da se na njega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH.
V - Posebni uslovi:
1. visoka ili vi{a stru~na sprema, VII ili VI stepen stru~ne spreme,
pravne, ekonomske ili tehni~ke struke,
2. najmanje pet godina radnog iskustva na rukovode}im radnim mjestima u struci,
3. poznavanje procesa rada i djelatnosti kojima se ovo ili sli~no dru{tvo
bavi,
4. ponuda kvalitetnog plana i programa rada Dru{tva za mandatni period.
VI - Sukob interesa
Kandidat ne mo`e da u~estvuje na Konkursu za izbor i imenovanje ako
ima smetnji:
- iz ~lana 5. Zakona o sukobu interesa (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 34/02),
- iz ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 75/04),
- iz ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
VII - Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova:
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli,
- potvrdu o radnom iskustvu na rukovode}im radnim mjestima u struci,
- biografiju o kretanju u slu`bi,
- uvjerenje da nisu osu|ivani, odnosno da se protiv njih ne vodi krivi~ni
postupak (ne starije od {est mjeseci),
- ljekarsko uvjerenje,
- plan i program rada Dru{tva.
Za dokaze iz t. 4. i 6. op{tih uslova kandidati dostavljaju pismenu
izjavu, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa.
VIII - Rok za podno{enje prijava
Rok za podno{enje prijava je 20 dana od dana objavljivanja konkursa u
“Slu`benom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Rok se ra~una od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u obzir.
Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol Dru{tva u ul. Kara|or|eva
br. 63, Lakta{i, sa naznakom: Komisiji za izbor i imenovanje direktora.
Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt nakon roka za podno{enje prijava
ne}e se uzeti u razmatranje.

I - Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra za
socijalni rad Novi Grad.
Op{ti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i imenovanje propisani su
Odlukom Skup{tine op{tine o utvr|ivanju kriterijuma za izbor i imenovanja
organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~ Skup{tina
op{tine Novi Grad.
II - Op{ti uslovi za izbor i imenovanje su:
- da je dr`avljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u periodu od tri godine
prije objavljivanja javnog konkursa za upra`njenu funkciju,
- da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj
Jugoslaviji (~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH),
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavljanje funkcije,
- kandidat ne mo`e obavljati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji
dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sukobu interesa u
institucijama vlasti BiH.
III - Posebni kriterijumi za izbor i imenovanja su:
- da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u stru~nu spremu
(V[S) dru{tvenog smjera,
- da posjeduje najmanje pet godina radnog iskustva,
- da posjeduje stru~ne, organizacione i rukovodne sposobnosti,
- uspje{nost i postignuti rezultati na ranijim poslovima.
IV - Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova:
- ovjerenu kopiju diplome i li~ne karte,
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, odnosno da se protiv
njih ne vodi krivi~ni postupak i potpisanu i ovjerenu izjavu u vezi sa ~lanom
IX stav 1. Ustava BiH.
V - Postupak izbora, uklju~uju}i i pregled prispjelih prijava na konkurs,
obavljanje intervjua sa kandidatima, utvr|ivanje rang liste, te predlaganje
kandidata za imenovanje u skladu sa utvr|enim kriterijumima izvr{i}e
komisije koje }e imenovati Skup{tina op{tine Novi Grad.
VI - Javni konkurs }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Fokus”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posljednjeg objavljivanja.
VII - Rok za podno{enje prijava na konkurs je 15 dana od dana raspisivanja javnog konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: Op{tina Novi
Grad, ul. Petra Ko~i}a br. 2, sa naznakom: “Komisija za sprovo|enje javnog
konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Novi Grad”.

Broj: 292/09
28. avgusta 2009. godine
Lakta{i

Predsjednik
Nadzornog odbora,
Danica Bartoli}, s.r.

Broj: 02-052-47/09
9. septembra 2009. godine
Novi Grad

Predsjednik
Skup{tine op{tine,
Ljiljana Jankovi}, s.r.

Na osnovu ~l. 9. i 10. Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 61/01, 79/02, 2/03 i 53/05), kao i Rje{enja
Ministarstva zdravlja i socijalne za{tite Republike Srpske, broj: 11/04-15163-2/09, od 24. avgusta 2009. godine, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}”, Slatinska 11, Banja Luka, r a s p i s u j e

KONKURS
za izbor kandidata za supspecijalizaciju iz
balneoklimatologije - jedna supspecijalizacija
Uslovi za prijavu na konkurs:
- da je kandidat dr`avljanin BiH,
- zavr{en medicinski fakultet,
- polo`en stru~ni ispit za zvanje doktora medicine,
- specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije,

II/85

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

- aktivno poznavanje jednog stranog jezika,
- radno iskustvo dvije godine nakon polo`enog specijalisti~kog ispita.
Prednost pri dodjeli supspecijalizacije ima}e kandidati zaposleni u Zavodu
za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}” Banja Luka.
Rok za podno{enje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je osam dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog
informisanja, odnosno u listu “Glas Srpske” i u “Slu`benom glasniku
Republike Srpske”.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporu~enom po{tom,
na adresu: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav
Zotovi}” Banja Luka, ulica Slatinska br. 11, sa naznakom: “Prijava na
konkurs za supspecijalizaciju”, ili li~no, putem protokola u Zavodu.
Broj: 2338/09
14. septembra 2009. godine
Banja Luka

Direktor,
Dr Goran Tali}, s.r.

OBAVJE[TENJA
Hypo Alpe-Adria-bank AD Banja Luka objavljuje spisak nesolventnih klijenata sa 31. avgustom 2009. godine.
1. Pregled ra~una blokiranih od 15 do 30 dana:
Poslovnica BILE]A
1. Dobrovoljci SUR, Kapor N. Bile}a,
Kralja Petra oslobod. bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364415
2. Automeh. radnja SZR Radovanovi
Berkovi}i, Hatelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364609
Poslovnica TREBINJE
1. Proinvest DOO Trebinje, Srpska br. 5 . . . . . . . . . . .5520050002000540
Poslovnica NEVESINJE
1. Miljana TR Ivani{evi} Jovan,
Nevesinje sajbe bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001238847
2. Deni komision, Milo{evi} Zora,
Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060000139546
Poslovnica MODRI^A
1. Keti STR, Grabovac D., Modri~a,
Vuka Karad`i}a 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000149876
Poslovnica TESLI]
1. Feniks SUR kafe bar, Aleksi} Z. Tesli},
Stevana Sin|eli}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080002296146
Poslovnica PALE
1. AD STR Dimovski Mladen, Pale,
D. Jev|evi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001114637
Poslovnica GRADI[KA
1. Primus V[PM Gradi{ka, Vidovdanska bb . . . . . . . .5520140001856151
Poslovnica ZVORNIK
1. Olimpija - s.d. DOO Zvornik, Svetog Save bb . . . .5520200001758178
2. Zvornik KSC JODP Zvornik,
Filipa Kljaji}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001902805
Poslovnica PRIJEDOR
1. Elkom Matija{ DOO, Prijedor, Prvog maja 28 . . . .5520210002076289
2. Flexiblle DOO Prijedor, 1. maja 72 . . . . . . . . . . . . 5520210001425128
Poslovnica FO^A
1. Rio SUR Markovi} @eljko, Fo~a, Jevrejska bb . . . .5520240001870793
2. Knjaz SUR bife, Miju{kovi} Alek, Fo~a,
Vojvode putnika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365008
3. Knjaz br. 2 SUR bife Miju{kovi} Fo~a,
Bra}e Jugovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365105
4. Skandal SUR, vl. Mari} Mladen, Fo~a,
Njego{eva br. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001996893
5. Taksi prevoz Blagojevi} Zoran Fo~a,
Vojvode Putnika 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001952273
6. Kobra SUR Mihajlovi} Radmilo Fo~a,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002006108
Poslovnica BR^KO
1. Sitex JK DOO Br~ko, Dubrave, trz. Arizona hala .5520250000431943
2. RL TR Tursi} Almir, Br~ko distrikt,
Dubrave bb trznica Arizon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001762587
3. Ajdin TR Mehmedovi} Zlata, Br~ko distrikt,
Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001692553
4. Roma-jeans TR Mustafi} Bajro,
Br~ko distrikt, Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001725533
Poslovnica ALEJA
1. Enterijeri Popovi} SR Banja Luka,
Voj. S. Stepanovi}a 266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002073908
Poslovnica BIJELJINA
1. XXL Kameleon STR, Cici} Olivera,
Bijeljina, Marka Miljanova 52 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370000276834
Poslovnica KOTOR VARO[
1. Trend 2 STR [mugovi} Snje`ana,
Kotor Varo{, Cara Du{ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002435423
Poslovnica DERVENTA
1. Petar pan STR butik vl. Tomi}, Derventa,
Njego{eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400002124149

Petak, 25. 9. 2009.

2. Pregled ra~una blokiranih od 30 do 90 dana:
Poslovnica BANJA LUKA
1. Ba~inski SR, Darko Ba~inski, Banja Luka,
Kozarska bb, Lakta{i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002233972
2. Tref SZTR, Vladimir Jovanovi}, Banja Luka,
Zore Kova~evi} 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002376271
3. Catering R DOO Banja Luka, Vladike Platona 6 . .5520020001805426
4. Fontana SZR, Dragana Predojevi},
Banja Luka, Mla|e ]usi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001828318
5. ]ato komerc DOO Banja Luka, Solunska 51 . . . . .5520000000074656
6. ^iv~ija turs DOO Banja Luka,
Jovice Savinovi}a 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001750136
7. Lamma DOO Banja Luka, Kuljani bb . . . . . . . . . . .5520020002161125
8. Salus DOO Banja Luka,
Janka Veselinovi}a 9-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001934145
9. Duvan pres DOO Banja Luka, Jovana Du~i}a 34 . .5520020001977213
10. Master-BL DOO Banja Luka, Koji}a put 4 . . . . . .5520020001826087
11. Mija DOO ^itluk, PJ Banja Luka, Banja Luka,
Branka Popovi}a 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001898934
12. Panter SZR, @eljko \uri}, Banja Luka,
Vojvode Prijezde 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002286255
13. Megafloreks DOO Banja Luka, Pave Radana 23 .5520000000369148
Poslovnica BILE]A
1. Status SUR, D. Stolica, Bile}a,
Kralja Aleksandra 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001363445
2. Dolina STR, Janji} S., Bile}a,
Ravnogorska br. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364512
3. Excluzive SZR, S. Ivani{evi}, Bile}a,
Solunskih dobrovoljaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030002282132
4. Hercegovina prevoz T DOO Bile}a,
Obili}ev vjenac 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000113794
5. Trgoprom AD, Bile}a, Obili}ev vjenac 23 . . . . . . . .5520030000117383
Poslovnica ISTO^NO SARAJEVO
6. BB SUR, Doj~ilo Babalj, Sarajevo,
Trg Vilijema [ekspira 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001342832
7. Soko promet DOO Sokolac,
Milana [arca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001889330
8. Vla{ki SZMUR, Aleksandra Vla{ki,
Trnovo, Trg Sr|ana Kne`evi}a 8 . . . . . . . . . . . . . . .5520040001798926
9. Farmex DOO I. Sarajevo, Vuka Karad`i}a 17 . . . . .5520040000715048
10. Luka zdravlja DOO Kasindo,
Trg Ilid`anske brigade bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001906887
11. Iskop DOO, I. Sarajevo, Topli~ka cesta 97 . . . . . .5520040000121602
12. Gradnja lord DOO, Isto~no Sarajevo,
Nikole Tesle br. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040002281695
Poslovnica TREBINJE
1. Present shop STR, Zoran Kozlica, Trebinje,
Stari Grad br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001172354
2. Trokadero SUR, Radomir [araba, Trebinje,
Darodavalaca krvi br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441141
3. Dunja STR, Novka Vujovi}, Trebinje,
Tina C 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001905092
4. M SZR Oro Milanka, Trebinje,
Trg Luke Petkovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441044
5. Ognji{te SUR Milo{ Pejanovi},
Trebinje, Ognji{te bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050002082408
Poslovnica NEVESINJE
1. Vin TR, Vida Kilibarda, Nevesinje,
Lap~evine bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001236519
2. Aneta TR komision, An|a Vu~i},
Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060001237780
3. Ledy komision, R. Pikula, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001430810
4. Bet shop DOO Nevesinje, Cara Du{ana . . . . . . . . .5520060001432653
5. Sandra TR butik, V. Sko~aji}, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001436048
6. Radmila ZR, @arko Pitignjat, Nevesinje,
Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001938702
7. Gogo auto servis, G. Budali}, Nevesinje,
Put srba sa Neretve 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001234482
8. MD Salon zabave, Dragan Gudelj, Nevesinje,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001431877
Poslovnica MODRI^A
1. Junior STR, An|elko Cviji}, Modri~a,
Svetosavska 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000148421
2. Euro svet TR, Du{ko Popovi}, Modri~a,
Cara Lazara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001892190
3. SMS TR, Ankica Stefanovi}, Modri~a,
Savska 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002403671
4. Bamboocha TR, Halil Du{inovi}, Modri~a,
Arsenija ^arnojevi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001891705
5. Optima AMD Modri~a, Modri~a,
[ama~ki put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001649981
6. Kis DOO Modri~a, Kneza Milo{a bb . . . . . . . . . . .5520070001414465
7. Stranatic DOO Modri~a, Milo{evac bb . . . . . . . . . .5520070000142310

. . . . . . . .5520080002256182 7. . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001543668 Poslovnica KOSTAJNICA 1. Kozarska Dubica. . . . . . . . . . . . . . . . . Iris cvje}ara. . . Agrobilje polj. . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . Zvornik. . . Gornji Buleti} . . . . . . . . . . ^ebi}. . . . . . . . . . . . . . . Milo{evac . . . . . .5520140000779742 5. . Zvornik. . . . . . . . . . Du{anovo bb . . .5520150001949513 6. .5520090001669380 6. . . . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . .5520210001146544 3. 21 . Zeleni val auto {kola Doboj. Novosadska 42 . . . @ena butik STR.5520210001188351 8. . . . . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . .5520240001200717 . . . . .5520150000200991 3. rad. . . . Modri~a.. Tr`nica Marinkovi}. . .5520200001280841 12. . . . . . . .5520070002373310 11. . . . . . . . . . . . . Ljiljana Zgonjanin. .5520080001308007 5. . . . . Modri~a. .5520110001405830 2. . . . . . . . Bogdana Zimonji}a 1 . . . . .5520090002093270 5. . . Kara|or|eva bb .5520150001064485 5. . . Novosadska bb. . . M. D. . . . . . . . . Grme~ka 12 . . . . . . . . . . . .5520210001955427 Poslovnica OBILI]EVO 1. Bojan DOO Pale. Stanojevi}. . . . . . . . . Milovan Stanojevi}. . . . Fancy butik STR. . . . . . . . . . . . .5520180001335938 2. . . . @eljko Komljenovi}. .5520110000762138 Poslovnica GRADI[KA 1. . . . . . . . .5520190001985304 3. . . . . . . . . . . Petra Misimovi}a 17 . . . . . Petra Pecije 7 . . . . . . Delfin ugost. . . . . . . Kostajnica. . . . . . . . . . Ugao Usko~ke i Svetosavske . . . Hotel Drina . . . Montenegro-invest DOO Gradi{ka. Miva DOO Pale. . . . . . . . . . Nina STD.5520200001837621 16. . . . . . . . .5520190001976283 Poslovnica ZVORNIK 1. . .5520100002019307 3. . . . . .agro DOO Lakta{i. . . . . . Trg kralja P. . . . . .5520080000751130 9. . . . . . . . . . . . . . centar mi. . . . Vojvode Mom~ila br. B. . Transpromet DOO Tesli}. . . . . . . . .5520200001764483 5. . . Svetosavska bb .5520160000457992 2. Vranja~ki put . . . . M. . . . . . . . . . Kraguljac farma Kraguljac. . . . . . . . Boro Skrobi}. . . . . Gata~ko polje AD Gacko. . Kostajnica. . . . . . . . . .70 . . . . . . . . . . Tesli}. Gornji Karajzovci 29 A . . . Alfa i omega ZTR auto ku}a. . . . . . . . . . . . Cara Du{ana bb . . . . . . . Vitkovci . . Sne`ana Davidovi}. . Taksi prevoznik Radomir Ad`i}. . . . Tanker {ped DOO Banja Luka. . . . . . . . Drvenica vulkanizerska radnja. . . .5520180002124936 5. Intercom west DOO Prijedor. .5520100002366179 9. . . . . . .Petak. . . . . . . . . .5520210001772873 7. . Du{ko Milinkovi}. . . . . . 25. . . . . . . . . . @ica-trade DOO Bosanska Kostajnica. . . . . . Srbinje. . . . Voki}. Milena Popadi}. . . Ranka [ipke 9 . . . . . . . . . . . . Kozarskih junaka . . . . Zvornik . . . . . . Miodrag Peri}. Petra Ko~i}a bb . . M. . Kori}a han bb . Gratis samoposluga TR Stevanovo. . . Srpskih velikana 305 . . . . . . . . . . . Zvornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001710796 8. . Peri}. . . . Modri~a. . . . . . . Vukoti}a 101 . MG elektronik ZTR. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520230002321019 Poslovnica FO^A 1. . Osmaci bb . . . . . . Rade Jasikovac. . . Crveni signal A[. Svale bb . . Ru`evi}a bb . Best SZD. Kara|or|eva bb . . S. . Prijedor. . . . . . . . . . Trg palih boraca bb . . . . . . . . Tamara DOO Fo~a.5520140001818321 3. . . odbor Donje P. . . . . . . Zvornik. . . . . . . Aleksa Joki}. . .5520150001073797 4. Kuz. . . . . . . . . . Svetosavska . . . . . . . . . . . . Fratello UR kafe bar Prijedor. . . . . .5520110001408546 4. . . . .5520160000464297 6. . Bra}e Jugovi}a bb . . Estetika sam.5520070002398336 Poslovnica TESLI] 1. Marinkovi} Z.5520200001495114 18. . . . . . . . . Vi{egrad. . . . . . . Rojal UR. . . Vlana DOO Lakta{i. . . . . . . . . M-M STR. . . . . . . . . . . Zvornik. .5520080001199270 4. . . Cordiaca DOO Trn. . . . Vuka Karad`i}a bb . . . . Doboj. . . . . . . . Taksi prevoznik. . . . . . . Anka Mirkovi}. . . .5520110001401659 3. . {tand . . . . . .5520080000750936 2. . . . .5520190002409582 2. Taksista Dragan Maksimovi}. . Pale. . . Kara|or|eva 13 . B. . . . . . Trn . . Ba{tinac komerc DOO Gradi{ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180002129107 3. It computers DOO Gra~anica. . . . . . Prijedor. . . Kozarska Dubica. . . .5520100002214665 8. . Tesli}. Vojvode Mi{i}a bb . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . . . . Elit kafe bar. . . . . Kristal STR. Sirs UR bife Gra~anin Aleksandar. . . . . . . Kralja Aleksandra 2 . . Me{e Selimovi}a bb . . Gladiator DVD klub. . . Banja Luka. . . . . . . . J. . . Pri|i bli`e STR. . .5520140001382888 4.5520150002339744 7. Mokro bb . . . . . . . . . . Peri} TR. . . . . . Jahorinska bb . . . Zvornik. . . .5520200001723258 11.5520200001028156 7. .5520200001998059 Poslovnica PRIJEDOR 1.. . . Bo`ur-starting DOO Zvornik. . . . . . . . . . . . . Bosanska Kostajnica. . . . . . . . . . . . . Auto {ampioni DOO Nova Topola. . . . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . . . . . . Taksi. . . . ^edomir Baji}. . . . B. . . . . . . . Banja Vru}ica . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 8. . . . . . . . Milka zemljoradni~ka zadruga Lakta{i. . ^ibi} kafe gril. . . . Vuka Karad`i}a bb . . . . KS obitex DOO Lakta{i. Svetosavska zan. Mili}. . . . .5520200001018165 15. .5520160001579894 4. . . . . . . . . . . . . Sv. .5520150002320635 2. . . . . . . . Gacko. . Edina \uri}. . Stanojevi}. . . . . .5520190001985498 4. . Sase bb . . . . .5520200002087396 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @eljko ^ibi}. . . . . Proti} SZR Miroslav Proti}. . . . . . . . Stevana Sin|eli}a bb . . . . . . . . .5520100001552543 6. . . . . . . . . . . . . Slatina Ilid`a. . . . . . . . .5520160001577954 Poslovnica VI[EGRAD 1. . . . . . . Tesli}. . . S. . . Njego{eva br. Stakloreza~ka radnja. . . . Galileo-1 UR. . . . . Kralja Petra bb . . . . . . . . . . Vu~ija Luka 55 . . Gacko. . . . . Tanja Ivi}. . . .5520200001286370 9.5520100001556326 5. . . . . . Markovi}. Vi{egrad. . . . . .5520080002251235 6. . D&H DOO Zvornik. . . . . . . Srpskih ratnika bb . . . . . . . . . . . . . Glavina. . . . . . . . . . . . . . . . . . M. . . Milka .. . . Novosadska 17 . . . . . . . . .5520090001115995 3. Sase mini farma. .5520100001948206 4. . . . . Ivana Gorana Kova~i}a 4 . . . . . . . . . . . . . . . Aura frizerski salon [ain M. B-market STR. . . . stanica lok. . Bra}e Jugovi}a bb . . . Sport-sportska kladionica. . . . . . . . . . . . . . Solunskih dobrovoljaca bb . . . . . . Carice Milice bb . Savo Plemi}. . . . . . . . . . Enterijer SZTR. . . .5520200001288213 19. . . Gavrila Principa 67 . . . Kralja Tvrtka 30 . . . . . . . Wat SZR. . . . .5520210002314133 2. . . . . . . .5520210001610689 5. Save bb . Goran Kova~evi}. . . . . Bra}e Jugovi}a lamela B . . . . . . . . . . . . . Suzy-komerc DOO Tesli}. Marin Sr|an. . . . . . Sol. .5520180002003783 Poslovnica KOZARSKA DUBICA 1. . . . .5520070000149585 12. . . . . . . . . . Putnik SUR. . . . . . . . . . . .5520100001558266 2. . Novoteks SZTR. .5520200001250286 17. . . . . Zvornik. . Tepa DOO Gacko. AS komerc SUR Dujakovi} D. . . . . Ranka [ipke 1 . . . . . Bo`ur SZR. . Opss TR. . . . . .5520160002118729 85/III 5. . Jugovi}a B-16 .5520100002291586 Poslovnica GACKO 1. . . Vi{egrad. . . . . D. . . . . . . . . . . Bra}e Obradovi} 1 . . . . . . . . . Karakaj bb . . .5520150002079396 Poslovnica DOBOJ 1. . . . . . . . Zvornik. . . . . Gornji Kladari bb . . . . Sla|an Vesi}. . Mar~eti}. Kozarska Dubica. . . . . Lakta{i. .5520100002374424 7. . . . B. . . .5520210001515144 4. Karakaj bb . . . . . Apoteka Kekec Tesli}. . . . . . . . . . 14 . . . . . MM autopraona. Mig DOO Pale. Prijedor. . . . . . M. @eljezn. . . . . . . Simunovi}. . . . Kostajnica. . . . . . . . Zvornik. . Stevanovi}. Novoteks-2 TR. . . . . Kara|or|eva bb . . . . . Janjo{ DOO Prijedor. . . . . . . . . . Taksi prevoznik M. . . . . . M. Vi{egrad. Zvornik. . . . . 2009. . Trans-kom DOO Modri~a. . . ^edo Obradovi}. . . . . .5520200002045589 10. . . . . . . . . Centar 4 . . . . . . . Ru`evi} bb . . . . . Osje~ani bb . . . . . . . . . . . dobrovoljaca 62 . . . . . . . . . Gift & print ZR. . . . . . . . . . 9. Tesli}. Cara Lazara . Cara Du{ana 20 . . . vl. . . . . Zvornik. Dar STR Doboj. . . . . vl. . . . . vl. . . Mira UR buregd`inica Sando D. Apetitos SUR Doboj. . . . . . . . . . . Milo{a Obili}a GS 2 . . . . . . Klas STR Nova Topola. . . . . . . Maglajani bb . . . . Vi{egrad. Zvornik. . . . . . S. .5520190002076581 5. . . . \enerala Dra`e bb . . Te{i}. . . . . . . .5520080001608125 Poslovnica PALE 1. M. . S. . . . .5520200001883308 13. . . . . . . . R. . . . . . . . . . Nata{a Jovanovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . Mo company DOO Pale. . Poljo produkt STR. . . . Svetosavska bb . . . . . . . . . Sa{a Arsenovi}.5520240002255398 2. . . .5520080000751130 8. . Joki} SSR. . . . Kralja Aleksandra . . Kozarska Dubica. . . . .5520180000217334 4. Pavlovi}. . . . .5520200001027186 8. . Napoleon DOO Tesli}. . SDP BiH regional. . . . Kralja Petra I Oslobodioca . . . Gelux DOO Gradi{ka. Vuka Karad`i}a bb . . . . . . Zanatska bb . zadruga Bosanska Kostajnica. . Prijedor. . . . . . . . . . . . . Malo Bla{ko . . . . . Zvornik. . . . . Petroni} DOO Isto~no Sarajevo. . . . . I oslobodioca . . . . . Kozarska Dubica. Modri~a. Trading-sin DOO Prijedor. . . Kostajnica. . Savo Le~i}. . . Zelena pijaca . . . . . . . . . . . . . . .5520090002329659 2. . . . . . . . . . . . . . Jovana Du~i}a bb . . . . ^elopek bb . . .5520210001694303 6. . . . . . . . . . . . . . MM auto-centar Vu~kovi} DOO Prijedor. . . . . B. . . @abac UR kafe-bar Dyulgerova. .5520200001806581 6. . Beronja. . . . .5520090001713321 4. . . . . . . . . . Flamingo STR. . . . . Nada Ignjati}. . . . . . . Invest-gradnja DOO Zvornik. . . . . . . .5520200001866818 14.5520200002050924 3. . . . . .. M. . . . Zone TR. . . . . D.5520160001312756 3. . . . . Kneza Milo{a 36/. . . .5520140001925797 Poslovnica LAKTA[I 1. . . .5520140001383470 2. . . Svetog Save bb . Feloni STR. . . . . Podrinjska 20 .5520070001647459 10. . Srpski Velika 238 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002016828 9. .5520220002366464 Ispostava LTG 1. . . . . . . . . Transpromet DOO Tesli}. . . . . . . . . . . . . ^au{evac bb . . . Ibora TR. .5520070002175236 9. Milica STR. . .5520200001395107 4. . . . . . . . . . . . . djelatnost Doboj. . . . Lakta{i. . . . . . . . . Q Lela teh SZR Kopun Ljiljana. . D. . . . 43 . . . . .5520080001607349 3. . . . . Bosanska Kostajnica. . . . . . . . . . .

. Ribnjak bb . . .5520290001662968 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Bo`ana Kenjalo. . LD Janji} DOO Br~ko Distrikt. . Veselin Masle{a STR Sibincic A. Marija Je{i}. . . . . . . . . . . . . Marina Jorgi}. . Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zdravko Ru`i}. . .5520420002335705 Poslovnica LAU[ 1. . . . . . . . . Ananas STR. . . . . . . Uzunovi}a bb . . . Brod. . . . . Ru`i} STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bosanski Brod. . . . . . 2. . S. Svetog Save bb .5520450002387259 3. . . . . . . . . . . . Restoran Sunce. Pa{i}a 45 . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . .5520000000296980 7. . . Krovomont DOO B. . . . . B. . . Mlin na Adi. Cara Lazara bb . . . . . . Ugljevik. Gradska pijaca . Sale STR. . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . batalj.5520240001523339 4. . . . Faraon SUR kafe bar. . . . . . . . . . . . . .5520350002149129 2. . . . K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kompanija Du{ani} DOO Prnjavor. . Kralja Petra I . . . .5520360002436588 Poslovnica BIJELJINA 1. . . . Brod. . . . . Crkvina bb . . . . . . . . . Mirsad Ibrahimovi}. . . . . Grafomotajica DOO Prnjavor. . .5520400002173037 6.5520410002192097 4. . . . . . . . . . Slobodan Konti}. . . . . .5520000000564991 5. Vasi} biss DOO B. Svetosavska 10 . . . . . . . . V. . . . . . Poljo-oprema SP.5520270000057910 7. Mil-tehno STR. . . . . . . Dubrave bb. . . . . . . . . . . . . Bosandki Brod. . . Penelopa STR. . [amac. . . . . . . . . .5520370002079676 5. . Pero @dero Pekoteka SUR Ora{an. . . . . . . . I kraji{kog prolet. . . . . . . . . M. . . . . .5520240002167031 6. . Dubrave. . . . . San motel. . Media 3 DOO Srebrenica. . . F. . . . . K&M TR.5520290001624944 10. . . . . . Mil-prom STR. . . Novi Grad. Novi Grad. Lazara bb . Agro-alfa DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . Norka zanatska rad. C. . . . . . Prijebljezi bb . . . . . . Mrkonji} Grad. . . . Vizo komerc DOO. . . . . . . . . . . . . . Beni STR Bo`o Elez. Ruji{ka 21 .5520370001092119 Poslovnica KOTOR VARO[ 1. . A. . Petra I Oslobodioca bb . . . . . . . . . . Boki SP. Almina SP. . . Brod STR vl. Tr`nica Arizona KC . Rosi} SZ elektromeh. . .5520270001466059 3.5520400002147914 4.5520000000564506 4. . . . Kotor Varo{. . . Dr Mehmeda Spahe 33 . .5520370002053680 3. . . . . . . . Miladinovi}. . . . V. . . . . . . Tr`nica Arizona . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . Vidovdanska 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Derventa. . . . . . . . . . . . . . .5520400001049777 3. . . . . . . . . . novembra bb . . . . . . . . . . . . . . . . Bratunac. . . . . . . . . . Podorugla bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Srpske vojske bb . Pikadili SUR. . . .5520290001728734 Poslovnica NOVI GRAD 1.5520380002146945 2. . Svetosavska bb . . . Sigma komerc DOO [amac. Gradska pijaca bb . . . . . Mihajla Pupina bb . Miladinovi}. . . . . . Brod.S. . . . Milo{a Obili}a bb . .5520330002175708 Poslovnica PRNJAVOR 1. . 25. . . . . . . . Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . V. . . . . . . . . . . . . . . . . Kara|or|a Petrovi}a bb . . . . . . . .5520070001645907 3. Kotor Varo{. . . Kralja Petra I bb . . . . Prnjavor.5520270001450733 8. . . . . . . . .5520380002199810 4. . . . . . . . . . . .5520250002114408 11. . . . . . . . . Hrast SZR. . . Me{e Selimovi}a 2 . . . Vidi} auto ku}a DOO Bosanski Brod. . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . .5520410002335366 Poslovnica UGLJEVIK 1. ^elinac. . Gavrila Principa bb . . . [amac. . . . . . . . . . M. Soba STR. Petrokomerc DOO Kotor Varo{. rad. Tranzit DOO Derventa. Banja Luka. Milovana Bjelo{evi}a Belog . . . V. . . . Julija SUR. Derventa. . . . . . . . Sigma prom. . . . . . Sikman DOO Mrkonji} Grad. . . Majke Jugovi}a 1 . . . Eurokant DOO Kotor Varo{. . . . . . . . .5520240001205761 7. . . . . Stepanovi}a bb . . . . . . . . . . Todi} komerc DOO Prnjavor. . . . Ana Ku{lji}. . . . . Kru{evo Brdo bb . . . . . . . \or|i} auto centar AD B. . Poljoapoteka Boki STR. . . . . . . . . Jelica Jovanovi}. . Bojan SZR Dragan Pani}. . . . Braben. . . . . . . . . .5520270002171152 Poslovnica MRKONJI] GRAD 1. . . . Nade`de Petrovi} 10 . . . . . . . . . . . . . . . Mar{ala Tita . . . . . Srbinje. . . Srbinje. .5520020001664194 2. . . Dubrave bb obj. . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amela Behlulovi}. . . . . . . . K. . Vuka Karad`i}a 43 . Sokolac . . . . . . . . . . . . . . . vl. . . . . . . . . . .5520270001465186 4. . . . . . . . .5520290001737367 9. . . . . . . . . . . Radmila Petrovi}. . Pelagi}evo bb . . . . . . . ^elinac. . . . . XII lok 1 . . Miljevina bb . . . . S. Akvaterm DOO Balatun. . Br~ko Distrikt. . . Fo~a. . . . . Svetog Save bb . Pre{erna 8 . . . . . . Ti{ina . Kostadinovi}. . Euro petrol DOO [amac. Bijeljina. . . . . . . . . . 11. Omarska. . . . Extra mesnica Grbi} Mile.5520290001680719 6. . Marije Bursa} SP-70 . . . . . . . . Srbac. . . Moss STR. . Fo~a. .5520070001852032 4. . .5520340001271716 Petak. . . . . .5520150000801615 . . . . . . . . . . . .5520340000977709 Poslovnica [AMAC 1. . . . . . . . . Ti{ina bb . . . . .5520400001486665 8. . . . . . .5520290001734748 8. Dragan Stojkovski. . . . . . . . . . Radovan Umi}evi}. . . So~anica . . . . . . . . . . . . . . . . . . Red`ep Pervanovi}. Lela STR. Srbac. . Tarik SP. . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . Intermont DOO Br~ko Distrikt. Arena SUR bife. . . . . . . .5520260002141034 6. @ivojina Preradovi}a bb . . . . .5520260001219437 5. . . . . . . . . . . . . . . Ordo DOO. . . Kara|or|eva 42 . . . . . . . . . . Rim TR. Rajka \oki}. . . . . .5520250001909156 3. . . . . . . . . . . . Milica STR pokretni sto. . . . . . . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . .5520270001461597 6.D. . . . . . . Paolo STR Aleksandar Mali{. . . . S. . . . . . . . . . . . . . Interdrvo DOO Br~ko Distrikt. . . . Gramex DOO B. . .5520310002119546 Poslovnica SRBAC 1. . . . Farmo-agent PP. . . . S.. . . . . . . . . . Brod. Zanatski centar pijaca .5520240001931806 8. . . . . . . . .5520250002312094 5. . . . . . . . . . . . . . . Grbi} @. . . Novi Grad. . . . Rudni~ka bb . . . . Bijeljina. . . . . . . . . . . . . . . Srpske vojske 186 . . . . . . . . . Derventa. . . . . .5520270001466932 5. .5520410002236038 3. . . . . . Brod. . . . . . .5520260002328147 7. . . . . . Optimum DOO. Tranzitni put bb . . . . . DOO Br~ko Distrikt. . D. . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . Knez SUR restoran. . . . . . . . . . Autoprevoznik Marin @ivko. . . . . . Fo~a. . . . . . . . Novi Grad. . .5520350002183176 6. Vojna TR.5520360002394490 2. . . . . . . Trg Milo{a Obili}a . . . . . . . . .5520260002059360 3. . M. . . . . . Novi Grad. . . . . B. . . . . . .5520000000579056 3. . . Predrag Jeli~i}. . [trbe bb . .5520260002294197 2. . . . Panensa DOO Srbac. Jovi~i}. . . . .5520260002022597 4. Santos DOO Obudovac ([amac).5520430002324792 Poslovnica SOKOLAC 1. . . Film DVD klub SUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . Triveks STR Milica Trivi~evi}. Zoran Romi}. . . . . . . . . Ex fitness studio. . Drimex-helass DD. . Obudovac . . . . . Radmila Baji}. . . .5520380002189334 Poslovnica DERVENTA 1. Novi Grad. . .5520240001978463 9. . . . . . . . . . . . Europe group DOO. . . . . . . . . . Krajinapromet AD. . . . .5520370002079288 4. . . . . . . . . Banja Luka. . . . Bijeljina. . . . . . . . Melem apoteka. . . novembra . Jaca STR Mr{i} Jadranka.5520240001207604 5. . . . . .5520000000558492 2. . . . . .5520370002060955 2. . Raje Banji~i}a bb . . . . Vidovdanska 20 . . . Banja Luka. . Stankovi}. . Tr`nica Arizona . . .5520380002348123 3. . . . Radmila Todorovi}. vl. . . Leganza DOO Fo~a. . . . . . Bijeljina. . . . . dobrovoljaca . . . . . Anja 2 STR. . Bratunac. Petrovi}a bb . . . . Danka Davidovi}.5520260002236773 Poslovnica BOSANSKI BROD 1. . . Derventa. . . . Bosne srebrene 17 . . zadruga. . Veljke Milankvo}a 7A . . . . . . Ukrina bb .5520400001041241 Poslovnica BRATUNAC 1.5520400000997882 5. .IV/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3. . . . . . . . . . . . . . . Dubrave. . . . . . . . . . . . . . . Podromanija DOO Sokolac. zadr. . . . . . Bratunac. . . .5520340001275208 3. . .A. . . . . . . . . . . . Dubrave bb. . . . Bosanski Brod. Pregled ra~una blokiranih preko 90 dana: Poslovnica BANJA LUKA 1. . Put srp. . . . Zoran Umi}evi}. . . . . Br~ko fotografska radnja. . . Pelagi}evo. . . . . 2009. . H. . . . . Milankovi} veterinarska ambulanta. Magistralni put bb . . . Ra~anska bb . Paji}.5520400001977679 7. . . . . . . . . . . . . Kej Vojvode Stepe. . . . . . . . . Skandal disko bar. .5520410002248842 2. . . . . Petra Ko~i}a bb . Brankica Pavlovi}. . . . . Du{ana Joki}a 4A . . . . . . Podromanija bb . . Derventa. Toplane AD Sokolac. .5520000000001130 6. . Cara Du{ana bb . Risto Drakul. . .5520250002168534 4. . . . Jedon TR Mila Jakovljevi}. .5520350002186377 5. . Adriana STR. . . .5520450002368150 2. .5520400002107465 2. . . .5520330002255054 3. . . .5520250002274361 14. . . . . Dubrave bb . . .5520260001216333 8. . . . . . rad. . Svetog Save bb5520270001466641 9. . . . Danko @mari}. . . . . . . . .5520330002203547 2. . . . . . . . . . Zoran Pup~evi}. . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . .5520240002316120 Poslovnica BR^KO 1. . . . . .. . . [amac. . . . . .5520350002128274 Poslovnica ^ELINAC 1. . . . . Svetog Save bb . . . . . . Derventa. . . . . . . . . . . Trnjaci . . . Trocadero kafe picerija. Pa{ali}a i Bulevar mira . . . . . . . . . . N. . Rosi}. . G 6 kafe bar Vejnovi} Nada. . . . . Co2 balans DOO Br~ko Distrikt. . . . Savi}. . . . . . Ada bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubrave bb. . . . . . . . . . Stepe Stepanovi}a bb . . . . .5520250002043113 13. . . . . . Banja Luka.5520270001461403 2. Milo{a Obili}a bb . Stojanovi}a 117 .. . . . . . Derventa. . Branka ]opi}a 19 .5520290001739986 7. . . . Dubrave bb . . . . . . .5520410002186859 5. Novi}. . . Vojna Miljkovi}. . . . . oslobodilaca SP 1 . . . . . . . K. . . . . . . . . . . 9.5520290001626011 2. . Stadionska 54 . . . . . Lan zemljorad. . Tr`nica Arizona . . Sla|a burekd`. . Bratunac. Gorana Radulovi}a Bimbe 8 . . . . . . . . . . . . . .

. . Most DOO. . G. . . . Suboti~ka 3 . Dositejeva 2 . . . . . . Lacio kompani DOO. Na{ dom AD Banja Luka. . . ^a|avica bb .5520000000653552 31. . .5520000000303964 94. . . . . . Brina bb . . . Banja Luka. . . Gao sheng exp-imp. . Jovice Savinovi}a 55 . . Solo 6 . . . . . . Dunavska 1C . Jug komerc DOO. . Banja Luka.5520000000359254 26. . . Cara Lazara 42 . privr. Koji}a put 24 . . .5520000000069612 18. . Banja Luka. . . Din-trade DOO. . . . . . . . . . . . Mi{i}a 25 . . . . . Zmijanjka ZZ. . . . .5520000000364104 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ljev~anski Razboj bb . . . . Sla|an SOTD KO-297.5520000000064277 12. Njego{eva 19 . . 9. . .5520000000348002 86.5520020001642757 90. Milana Miri}a 4 . . . .5520000000000936 99. Gr~ka 4 . . Tanja STR.5520000000567416 30. . . . Te{anj. Varo{. . . Trn. . . . . Milovana Hrva}anina bb . . . . . . . D. Bra}e Pi{telji}a 22 . B. . Amibo-trade DOO. Bra}e Ma`ar 12 . . . . . DOO Banja Luka. . Abacus-sistemi DOO. . . . Kara|or|eva 254 . . . Stefana Prvoven~anog 1 . vl. Milinkovi}.5520000000604955 82. . . . . . . . Banja Luka. . Karliko DOO Tomislavgrad. . . . . . . . . .5520000000005883 68. . . . . . . . . . . . . . Tiliae flos DOO Banja Luka. . . . . . Je~menica. . V. . . . .5520000000573236 28. .5520000000364977 . . Banja Luka. Sani-company DOO. . . . . .5520020001753143 101. . . . .5520020001645570 79. . . . . . novembar” AD ^elinac. . Alka company DOO. Luka. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 8. . . . .5520150000798608 55. . . Srpskih branilaca 282 . .5520000000079021 69.5520000000326177 19.5520000000378072 33. . . . . . . Jaroslava Plecitija 17 . . . . . . . .5520000000359545 107. . Ra{kovi}a 85 . . Koj~inovi}. . . .5520000000299405 83. . . . . .5520000000368663 45. . .5520000000009375 10. Dru{tvo Zmijanje.5520000000361873 27.5520000000347032 54. . . . . . . DMD company DOO. Banja Luka. Banja Luka. . . . . . . . . . . . . IIS Istra`iva~ki i tehnol. . . D.5520020001649159 105. . . . . . Solunska 79 . R. . Novosadska 12 . . . maj” Kne`evo. . Jevrejska bb .5520000000646374 35. . . . Trn. . . Banja Luka. . Trn. Banja Luka. . . .5520000000604567 53. . . . Palma eksp-imp. . .5520020001531304 63. . . . Juki}a 11 . . . . . . . novembar GIP AD.5520000000349166 56. .5520000000632988 77. Slobodan Baji}. Bor-prom DOO. . .5520000000677317 88. .5520000000348293 102. . Banja Luka. . Banja Luka. . . . Vojvode Mom~ila 18 . . . . . Koste Jari}a 5 . . . . Galaktika DOO. . . @upa komerc DOO Banja Luka. . . Laki trade UTP. . . . . . B. .5520000000655783 50. . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . G. . . . . Vojvode R. Banja Luka.5520000000356635 22. . . . . . Drage Mali}a 1 . . . . . . Keser-komerc DOO. . ^elinac. Bromex DOO. . . . Ces trade DOO. . . . . Banja Luka. Mirka Kova~evi}a 14 . . . . . . .5520000000586622 44. . Reklame Pikaso SOD Blagojevi}. . . Vidovdanska 53 . . . . . . Rent-a-car exclusiv SR. . . . . . . . . . . . .5520020001538676 89. . CO nar chemttfing. Radovi} company LTD DOO. . . . . . . D. . . . S. . . . . . Banja Luka. komp. . Real partners DOO. . . . Banja Luka. . Todora od Stala}a 10A . . . . . Banja Luka. . . . . Markovi}a . Vidovdanska 53 . . . \ure Dani~i}a 1 . . . . . “25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001668365 118. . . . . King s commerce DOO. . . . .5520000000359157 25. . Lale trade co DOO. . . . . . . I Kara|or|evi}a 103 . . . . Veterinarska stanica AD Banja Luka. . Kalifornija NRM DOO. . . Sana promet eksp-imp. . .5520000000335489 20. . . . . . Nimakra DOO. Podgornika bb .5520000000368275 73. .5520020001537027 41. Banja Luka. . 11. . Podgornika bb . . . . Mrkonji} Grad. . Popovi}a 115 . . . . Meagrakop DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dosta Gruji}. . . . . . . . . . . Nena-prom DOO. . . . . . . [ljivar-komerc DOO B. . . . Drvoprodukt DOO. . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . Mla|enovi}a bb . Teji}. . Gabrijela Juki}a bb . . . . . . Komjenovi}a 56 . .5520000000615625 49. Bra}e Pi{telji}a 1 .5520000000345286 113. . . . . . Prvomajska bb . . . Vidovdanska 4 . . Banja Luka. . . . .. . . . Jedno jedro DOO. . . . . . Golden metro DOO Banja Luka. . . DOO. . Vidovdanska 47 . . Sa-na-ma DOO Banja Luka. . . . . . Vase Pelagi}a 15 . . . . . Banja Luka. . .5520000000336750 16. . . . . . Kik-trgo-trans DOO Banja Luka. . . . . . . Banja Luka. . . GLM Tisa DOO. . odbor Banja Luka . . . Save 1 . Sitnica. . . . . . . .N. Petra Velikog 28 . . . . . . . Bor SZR [ipovo. . . Banja Luka. . . . . . . . . . Livno. .5520000000589241 29. . . . . . [ipovo. PMD-co PTP. . Dositejeva 2 .5520000000551702 65. . Banja Luka. . . . .Trn .5520020001786802 109. . . . Drvna galanterija SR . . . . . . .5520000000007726 108. Banja Luka. Proleterskih brigada bb . . . . PTT Tel-faks DOO.Centar AD Banja Luka. . . Euro-star DOO. . Banja Luka.5520000000333646 87. . . . Kozarska 54 . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . Banja Luka. . . . . . . . Drage Mali}a 1 . . . . . ^elinac. . . . . . . . . . . Vo`dova~ka 2 . . Srbac. . . V. . Banja Luka. . Lakta{i. . . . Banja Luka. . Maks market STR . . . . . . . Udr. Putnika bb . Mostogradnja DOO. .5520000000387481 106. .. . Banja Luka. . . . Banja Luka. Oko SZTR. . . . . . . . . TDK DOO export-import Srbac. . . I Kara|or|evi}a . . . . Banja Luka. . . . . . Lakta{i. . .5520000000585070 9. . .Petak. . . . . . . . [ipke E/ 180 . . . . . . . . . . Andrew co DOO. .5520000000382243 75. . . . . Karad`i}a bb . . . . . . . Stepe Stepanovi}a 197/A . . . .5520000000633182 15. . .5520000000358866 104. . .5520000000009957 11. . Sini{e Mijatovi}a 9 . .5520000000355665 91. . Autoprevoznik Sa{a Koprena. . Port-MK KK. . . . lamela 6 . . .5520020001536057 46. . . . Italian style DOO Banja Luka. .5520000000358963 24. . . . . Pave Radana 23 5520000000562857 32. . . . . Nes SR bife. . . . 25. . . . . . . . . . . Mujd`i}i bb . . Malpreh AD Banja Luka. . Banja Luka. . . . Banja Luka. . Banja Luka. . . . .5520000000293488 96. . . Banja Luka. . . . Knjaza Milo{a 78 . . . . . . . . . . . . Hidrat AD. . . . Bulevar @. . . . . . . DI Trgokomerc DOO. . . . .5520000000063986 100. . . . V. . Sveti Makam boy DOO. . . Banja Luka. . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aral DOO Banja Luka. . . . . . . . . . Banja Luka. . . . Euro-escargots DOO. . Veljka Mla|enovi}a bb . Livno. . . Banja Luka. . . . . . . Jela Milinovi}. . . . Banja Luka. Cara Du{ana 45 . . . . . Trn. . . . . . . Damis STR K. V. SDS op{t. . . . . . . . Banja Luka. Doboj. . Vl. .5520020001632863 85. B. . . . . . . .5520020001640235 64. Inbel AD Banja Luka. Dr @ivka Nje`i}a 26 . . ul. Kova~i}a 127 . . Ko{~ice 54 . . . Dragon komerc DOO. Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . \ure Dani~i}a 10 . Bra}e Ma`ar 17 .5520000000374580 71. . . . . . . MC Trgoprom DOO. P.5520000000576049 62. . . . Maksima Gorkog 25 . . Banja Luka. Beri} D. . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . Banja Luka. . . . . . . . . . Platona 1 . . . Vidovdanska 8 . . . . . Dositejeva 2 . . . . .BL DOO. . . . . DOO Banja Luka. . . . . Makroprom DOO Banja Luka. . .5520000000342667 76. Famena DOO Banja Luka. . .5520000000356344 21. . . . . . . . . . . Cara Du{ana 11/25 . . . . . . . Bukvalek 117 . . . . . . . . K. . . . . . . . . . Rudarska bb . . . . . Zoki-prom-ex DOO.5520020001535669 40. . Hajduk Veljka 11 . . . . . . . . Unicep eksport-import DP. Mla|enovi}a 12 . Banja Luka. V. . .5520020001534602 115. . . . . . . . . @itoprodukt AD Banja Luka. Kompanija Suba{i} DOO. . . . . Jovana Ra{kovi}a 175 . . . . Dinara PTUP. . .5520000000361194 42. Danbos DOO. . . . . Poli prom DOO. . . . . . . . . Stanoje Drini}. . Jelah bb . . . . . Kolumbo PP. . Banja Luka. . . . . . . . . 2009. . Banja Luka. . . . . . . . . Proleterskih brigada bb . . Banja Luka. . Autoservis i dijelovi . . Agrosan DOO Banja Luka. . ZZ “15. Milana Stevilovi}a 3 . . . . . . . . . Samost. . . . . . . . . . . . . . . . . Ekvator DOO. . Kraji{kih brigada 155 . P. .5520000000095608 116. . . . . . . . Exppel DOO. . R. . . Save Kova~evi}a 21 . . . . . . . . Stevana Mokranjca 11 . . . . . Banja Luka. Sv. . . . . . Radana 32 . . . . Petra I Kara|or|evi}a 103 . . . . Kara|or|eva 48 . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . Ma{a SZR.5520000000620572 111. . ^elinac Gornji bb . .5520000000362358 84. . . . . . . B. . Safari-komerc DOO.5520000000358769 23. . . Srpskih sokolova 1 . . . . . . . . . . . . . . Kompas MS DOO. Banja Luka. . Banja Luka. . . Pelagi}a 13 . . . . Vidovdanska bb .5520020001538773 112. . . . . . Tomislav Iri}. . . . . .5520000000362552 70. ^elinac. . . Trn. .5520000000384765 85/V 67. . .5520000000083968 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000386317 74. . . Banja Luka. . . .5520000000626780 51. . . .M. Zorica [erval. . . . . . . Gavrila Principa bb . . . Piskavica 81 . . . .5520000000380594 72. . . i indus. . . . . . Mi{i}a. . . . . Veselina Masle{e 1 . . . . . . . .5520000000311336 110. Mla|enovi}a bb . V prigradski put 32 . . .5520000000071649 80. . . .5520000000578571 14. . . . Kraji{kih brigada 127 . Krajina co DOO. Kralja Petra II 29 . Banja Luka. . . . . centar. posl. Spektar SZD. . . . . .5520020001718902 114. . . . .5520020001630729 98. . .5520000000571781 93. Snje`ana STR.baraka E . . . . . . . . . . . Krlji} komerc DOO. . . . . . . . Banja Luka. . Autoservis . . . .5520000000069127 95. . . . . . . . . . . . Dragana SZR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001533244 38. Vindi DOO. . . . . .5520000000066217 13. . . . . . . Banja Luka. Doma}a radinost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graovac trade DOO. Uzdah DOO. . . . . . Koncertna agencija SR Banja Luka. Maksimovi}. . . Maxim company DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . I. . Dunavska bb . . . @ivko Pra{talo. . Banja Luka. . J. . . . . Banja Luka. . . . . Jari}a 15 . . Maljoti}-komerc DOO. Kova~evi} M. . . . . . . B. . Pharmoline apoteka. . . . . . . . . . . . .5520000000336847 17. . . . . . Palma SUR Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . .5520020001536348 103. Kralja P. . . . Kralja P. .5520000000089109 47. . . . . I Kara|or|evi}a 91 . . Podorugla bb . . Banja Luka. . .5520020001533050 39. . . . .5520000000341115 117. . gra|evin. .5520020001536251 58. . .5520000000346062 59. . K. . . . . . Dekorplast SZR. . Fontana kompany DOO. . .5520000000348972 78. .5520000000508731 36. . . . . . . . .5520020001539355 48. . . . . .5520000000322588 52. . . . .5520000000638614 34. . . . .5520000000369051 43. . .5520000000616595 81. . . . Doboj. . Mika trend DOO. . I. . . .5520000000372543 97. . . . Milana Radmana 63 . . Kara|or|eva 198 .5520000000107927 37. . Banja Luka. Knjaza Milo{a 23 . . .5520140000768878 61. . Mijata Tomi}a bb . . . Potkozarje 269 . . . . . . Me|un. . . . . . . . . V.5520000000007241 57. .5520020001536154 66. . . . . . . . Banja Luka. . . F.

. Banja Luka. . . . . . . . Mira SZTR. . . . . . Bile}a. . . . . Brace Podgornika 37 .5520000000365850 163. . . . . Dr Dangubi} i dr. . Banja Luka. . . .5520020001642369 123.5520030001362669 15. . Divin . Jedinstvo-promet DOO Banja Luka. . . . . . Aleja svetog Save bb . Vetter DOO Banja Luka. . . . . . . . . Bile}a. . . . . . .5520020002307498 204.5520000000316865 133. Kazablanka DOO. . . Banja Luka . . Trive Amelice 39 . . Meteor DOO. . . . . ^elinac. . . Pe}anac. . . Banja Luka.Zora Jovanovi}. . . . I Kara|or|evi}a 105 . . . . Banja Luka. Voj. Banja Luka. [trbe bb . . .5520020002009126 197. . . . .5520000000078342 195. . . . . Banja Luka. . . .5520000000643561 121. . . . . . Banja Luka. San pekara SZR. . . . . . . Tri jablana STR. . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . DVD klub Spider . . . Vojvode Mom~ila 8 . P.5520000000505045 128. . . Edin Hanki}. . . .5520000000376811 171. V. . . . . M.5520000000341503 198. . .Darijo [ari}. . .5520020001724431 174. . . . . . . DK Auto parts DOO. . . . . . . . .5520020002017662 168. . . . . . . . . B. . Veselina Masle{e bb . . . . . . D. . . Dekorplast DOO Banja Luka. . . . . .5520020002017468 155. . . . . . DOO Banja Luka. . . . . Bojana STR.5520020001637519 136. . . . . Metal AD Banja Luka. . . . . . Petra Pecije 7 .5520000000365462 152. .5520000000380206 144. . . Srbac. . . . . DOO Lakta{i. Banja Luka. . . . . Strika DOO Banja Luka. Pra{talo Sl.5520030000118935 6. . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . .5520000000310754 134. . .5520000000582645 126. Bile}a. . . . . Mlin p. . . . . . . . . . . De-amis SUR. .5520020001743346 203. . . Karanovac bb . .5520000000373416 120. . . . . . Banja Luka. . . Kne`evo. . . . . . .5520050000730519 4. . .5520020001746353 161. . Bile}a. Ne|o Maleti}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East-trucks DOO. . . . .5520020002381897 206. . . . . . . . . . .5520020001665261 175. . . . . . . Azzaro STR. Bin STR . . Tim promex DOO Banja Luka. . Novi put 77 STR. Banja Luka. .5520020001709105 200. . . Blace .5520020001632184 182. . . . . . Tehni~ka {kola. . Save Kova~evi}a 17 . .5520030000710635 . . Studio glamour SZR. . . Peka Pavlovi}a bb . . . . Grabovica STR. Srpski Milanovac bb . . . . Banja Luka. . . . Gavranovi}-impex DOO Srbac. Bile}a. . . . . Bile}a. Paje Jovanovi}a bb . . . . . . . . . . . . Drago~aj bb . . Zvezdan Mati}. . . . .5520000000350330 188. . Vidovdanska 2 . . . . Banjalu~anka pekoteka. . . . . .5520000000646277 153. . . . Veljka Mla|enovi}a bb . . 2009. . . . . .5520000000366626 139. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. . . . . . . . . . . . . . Alumina AD Kne`evo. Tomazovi} DOO Banja Luka. . . . . . . . . .Ljiljana \uri}. . Solunska 79 . . . . .5520020002224854 187. . Banja Luka. . . . Stankovi}prom DOO Banja Luka. Banja Luka. . . Vitijuka 5 .5520000000003070 205. Jankulina komerc DOO. . . Stjepana Radi}a bb .5520020001898255 181. . . . . Page international trading DOO. . H. . . . . .5520030000119032 7. . . Ines esperia STR. . AD Banja Luka. . . . . . . . Vele{nja DOO. . Banja Luka. Jevrejska 1 . . . . . . . . . . . Country DOO Banja Luka. . . . . . . . . 173. Karanovac 198 . . . . . . . . . . . . . . . Veselina Masle{e bb . Taksi . . . . .5520020001921729 130. . . Foto studio Kecman Banja Luka. . . . Rade Radi}a 114 . . . . D`eletovi}. .5520020001927743 185. . . . . . . . . Sitni~ka 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilije Gara{anina 9 . .-imp. . . . . . . . Banja Luka. . Matine DOO. . . . . . .5520000000558977 125. . . . . Vuka Karad`i}a 6 . R. . . . Krfska 64 . . Suboti~ka 1 . . . . . . . . . Lukaji} D. . . . . Venecija SUR . . . . `ita. . . . . . . . . . Vitez. . . . .5520020001738981 167. . .5520000000102010 189. . . . . . . . . . . Aucris DOO. . . . . . . Flooring DOO.@eljko Babi}. . . . . . . Aleja sv. . . . . . K. .5520020001839764 164. . . Mirex promet DOO. Vidovdanska bb . . Mladena Stojanovi}a 83 . . . . . . . . . Bra}e Pi{telji}a 4 . . . . . . . . . . . . Agro miks DOO Bile}a. . . . . . .5520000000088042 138. . . . . . Bile}a. . . . . . . . . . . Cetinska 1/2 . . .5520030000117189 11. Bile}a. . . . . Banja Luka. . . . Codkey DOO Banja Luka. . .5520020001933854 194. . . .5520000000363716 122. .5520000000574788 191. .5520030001362766 9. . V. . . . Banja Luka. Vo`d SUR. . . . . . . . .5520020002077802 208. . . . . . . P. . . . . . . . . Lo`ioni~ka bb . . . . . Banja Luka. . . . . . ..5520000000558686 170. . . Bize DOO. . Kunovac DOO. . . . Cara Du{ana 40 . . . . . . . . . Kolor DOO. . . . Breza STR. . . . . Samard`i}. . . Deliks STR. . . . . . . . . . . . Njego{eva 34 . Save Kova~evi}a 34 . . . . . . . . . . . . . .5520020001710948 192. . Tabakovi}. . . . Cetinjska 1 . .5520020002010872 172. . Javni prevoz . . . . Vladike Platona 1 . . . . .5520020001829191 183. . . Solunska 43 . . . . Razboj . . . .5520000000358672 127. . Grme~ka 33 . . DOO. . . Rudar DOO. Markovi}a E. . . . Lakta{i. . . . . . . Kojadinovi}. . . Trn. Impregnacija . . BBB DOO [ipovo. . . . . Branka Popovi}a 306 . . . . . . . . . . .5520020001738205 201. . . .5520030000113406 14. . . Vrbas DI AD. . . . . . . . Branka Popovi}a 115 . . Dubrave.5520020001969841 169. . . . . . . . . . . . . . . . Kara|or|eva 128 .5520020001539646 193. Miroslav Marinkovi}. . . . . . . . . Popadi}. . . Romb SUR . Banja Luka. .r. . . Banja Luka. . Jovana Bobota 22 . kraji{ke NOU brigade 3 . . . . Poveli~ bb . . . . . .5520020001936667 156. . . Jevrejska 81 . . . Banja Luka.5520020001908052 131. . .5520000000595643 199. . . Banja Luka. . . Kure{. . . . . . . . . . . Mikro knjiga DOO. . . Pilanska bb . . . . . . . . . .5520000000662670 210.5520020001832877 176. . . . Kara|or|eva 2 . .5520020001636937 132. . . . . . . . . . . Medicinska elektronika AD Banja Luka. . . . . . . . . . . . . .5520020002375980 Poslovnica BILE]A 1. . . . . . Grme~ prevoz PP. S.Darko Milo{evi}. . . . . S. Premasunac. . Ag SUR. . . . . . Lo`ioni~ka bb . Kiki STR. 16. . . . Piramida STR Banja Luka. . . . JP[ [G. J. . . . Lubovo bb . . Sani-pan DOO Banja Luka. . @ubor Gozne DOO. . .5520000000387190 166. . . . . . . . Banja Luka. . Banja Luka. . . . .5520020001889913 124. Banja Luka. . . . . Nina comm DOO. . . . . . Dado STR . . . . Obili}ev vijenac bb . . . . Banja Luka. Luka. . . Azuro bife. . . . Jovice Vukovi}a 5 . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . Smilji} DOO. . . .5520000000355083 177. . Dado STR . . . Agencija Hera SR. . Astra klub SUR. . Modul stil DOO. Boska RK trg. . . . . . B-sistem DOO. . Banja Luka. . . . . Rover renta car DOO. . . Sitni~ka 21 . . . . . . . .5520020002077705 202. Markovi}a bb . .5520020001859067 149. . . . . .5520020001650129 162. Trg Krajine . . . . . . Divin ZZ. Dejvi STR . . . . . . . . . . . . Bile}a. . . . . . . . . . . . . . .5520000000339272 150. . . . . Monako SUR. . . .. . Lamela bb . . . .5520030001364997 10. . . Bile}a. . Juvena DOO. . . . Bile}a. . . . Banja Luka. . . . . . . . . Sitni~ka bb . . . . . . . . . . . Bjelica. Lazari~ka 26 . .5520020001646540 207. Stefana Prvovjen~anog 16 . . . . . . . . . .5520000000581190 129. . . . . . [argovac 163 . .5520000000641718 146. Sv. . .5520020002158409 180. . . Banja Luka. D. . . . . . . . . . . . mljev. . Poparina strana bb . . Slatkom alfa & omega DOO. . . . . Aleja svetog Save 21 . . Kara|or|eva 136-A . . . . . . . . Banja Luka. O. . . . . . . Stari Bud`ak SUR. .5520020001992054 196. . . . .5520030000116898 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Prografica DOO Banja Luka. [argovac bb . . . . . . . Cara Du{ana 139 . Yugo-ital DOO. . B. . . 5520000000705835 165. . . . . . . . . . . Ekom-pak DOO Banja Luka . . . . . Aleksandrovac . . . . . .5520030000112048 16. Mosko . .5520020001636258 137. Kralja Petra II 37 . . . . . . . . K. .Gordana [kori}. . Bulevar srpske vojske bb .5520300002066439 184. Bile}a. .5520230002022647 209. . .5520030000113988 2. . . . Eurodata DOO Banja Luka.5520020001815320 160. . . Banja Luka. Hobotnica SUR Banja Luka.Darijo Vidovi}. . . . . . . . . . . . . . Eurocoop DOO. . . . . Banja Luka. . . . . . . . .Rada Romani}. . . . . Banja Luka. . Banja Luka. . . . . . . . . . . Premiks STR.5520020001665358 147. . . . . . . . . . 9. . .5520000000352755 178. . . Save 70 . . . . . . I Kara|or|evi}a 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nikole Pa{i}a bb . Aleja svetog Save bb . God DOO Kotor Varo{. . . Vojvode Prijezde 148 .5520030001361796 13. . . .5520000000615334 148. . . .5520000000000548 141.VI/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 119. . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . Sin|eli}a 40 . Radomira Putnika 13 . Kara|or|eva 2 . . .5520000000348390 186. Jovan Rac. . . . . Kvintex DOO. . . . . . . . . . Eurocom exp-imp. . . . . V. . . . . . . . . . Brankica Kremenovi}. Da{a STR .5520020001745189 145. . .5520000000358478 143. Marinovi} Zlatko. . . . . . Principa 40 B . . Simeuna \aka 30 . . . . . . . . . . . . . . . . \ure Dani~i}a 2A . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . Studio SUR. . . . . . . .5520020001840443 Petak. . . . . . . Banja Luka. . . . . . . Tesitoland SUR “Kralj”. . .5520000000368566 140. . . Trklja. . . .Mirjana Katana.. . . . . B. . . .5520020002353864 211. Aleja svetog Save 48 . . . . . . . . . . .Petra{in Vuj~i}. Banja Luka. . . . . . . [ume RS AD Sokolac. Banja Luka. . . . . . .Darija \eki}. . . . TNT DOO Banja Luka. . . Vojvode Pere Krece 13 . .5520000000386026 157. . . . . Hidrotehna DOO Banja Luka. . Lazari~ka 7 . . . . . Bronzani Majdan bb 5520020001903105 190. . . .5520000000088624 151. .5520150001068462 142. . .5520000000377393 159. . Srpske vojske bb 5520030001360244 8.5520020002015819 158. . Banja Luka. Du{ana Joki}a 11 . Belfan novi AD Banja Luka. Paji} co DOO Banja Luka. . . . . . Royal turs DOO. . . . S. . . . Jefta Dedijera . . . . . . . S. Banja Luka. Bile}a . . . . Banja Luka. . . . . Aleja svetog Save bb . . . Atina trade DOO Banja Luka. Cvje}ar AD. . . . . . . . . . . . . . . .5520020001801255 154. . . . . AMP-komerc DOO Maslovare . . . Banja Luka. . . . Malta STR . . . Podbr|e bb . . Banja Luka. . . .5520030000711605 3. .5520020001809597 179. . . . . . Vidovdanska 51 . . . . . Jovana Ra{kovi}a 175 . . Dagor DOO. . . . . . . . . Bile}a. . . . . . Lakta{i. . . . . . . . . . . Heng DA TP eksp. Kara|or|eva 60 . . . . . . . . Dujka Komljenovi}a bb . Bile}a. . . Tijana STR Jovi} Dragoljub. . . . . . . . . . . . . . . . 25. . . . . . A SUR. . . . . . Radeti} T. . Banja Luka. Banja Luka. . . . . . . . . . ]orlija. . . ^elinac. . Kralja Aleksandra bb . . . . . . . . . . . . Braco STR . . . . . . .5520030000113697 12. . . . . . . Mati} @arko. . . . Lijev~e trade DOO. . Gr~ka 12 . . . . . . .5520020002028526 135. G. . . . . . . . . Glamo~ani bb. . . . . Ostro{kog 18 . . .Sanja Mati}. . . . . . . . . Cvijeti}. . . . . . . . Rajka Duki}a bb .HOLZ DOO. Luka. Cerska bb . . . Vojvode Mom~ila 18 . . . . . Novice Cerovi}a 7 . . Banja Luka. .

. . . . . . . . .5520030001363833 33. . . . . . .5520030001932738 38. . . . . . . . . . . . . Ini}. Gard SUR gril. . . Nemanja Kenji}. . . . . . Gold SZTR. Lane SUR. . . . . . . Ranko Boljak. . . . . . Sitni~ko naselje bb . . . . . . Dana Dun|erovi}. . . . . . . . . . . . . .PJ Slatki san. . Zlatno zrno ZTR. . . .5520040000712623 55. . . . . . . . . . . Bosa Lale. . . Sokolac. . . . Isto~no Sarajevo. Sarajevo. . Sarajevo. Sko~o invest DOO I. . . . . .5520040001937151 64. . [arca bb . . . . . . . . . . Z. . . . . . . . . . . . . . Sarajevo. . . Gata~ka 28 . . . . . Sarajevo. . . Lovac SUR. . . Vojkovi}i 51 . . . . . Oslobodioca 15 . . . Zovik 8 . . . . .5520040000120147 76. . . . . STR 4 R. . . . . . .5520040000129556 21. . . . . . . . . . Nik{i}ko naselje bb . R.5520040001994866 70. . . . Sarajevo. .komerc DOO. Osmaci bb . . . 8 . . . . . .5520040001139908 . . . . . Oki DOO. Trnovo. . . . 25. . . . . . . . .5520040001930167 75. . . . Uljarevi}. Vojkovi}i bb . .5520040001715021 65. . . . . II sarajevske brigade 323 C . . . . . . . . . . R. Kasindolskog bataljona 1 . . Bile}a. . Obili}ev vijenac 5 . .5520040001126231 3. . . Bile}a. .5520040001128074 38. . . . . . . Dado STR. Mladi}ko polje bb . . . Sarajevo. vl. . . . . Radojka Jovovi}. . . . . Lukavica . . . Cara Lazara 25 . . . . . . . . . . I. . . . . . Srpskih palih boraca 164 . . 20 . Trnovo bb . . . . . . . . . . . . . . .5520040001129335 48. Trifkom DOO Bile}a. . Jovana Ra{kovi}a 23 . . . . Fortuna SUR. Vojkovi}i 357 . . . . Fopis DOO. Napredak AD I. I. . . Vrelo Bosne SZR. . . . . . Sandra Kljaji}. . .5520030001361408 21. . Autoprevoznik Predrag Me|o. . . Donji Kotorac 149 .5520030001365482 34. .5520040001139520 7. 1 . . . .5520040001133506 23. . . V. . . Nikole Te{anovi}a bb . Sarajevo. . . . . Majdani bb . . Grujo Vitkovi} . . . . . Zoran Pavlovi}. . . . . . . . . . . Podosoje bb . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 17. Srpske vojske 9 . Bile}a. .5520040000123154 28. . . . . . . . Sarajevo. . . . . . . .5520040001128365 12. . . . . . . . . . Vojvode R. . ..5520040001346033 9. Palma SZR. . . . Kasindo 12 . . . . .5520030001365773 27. Bile}a. Autoprevoznik Milorad Sari}. . V. . . . . MD . . Vuka Karad`i}a . Ksenija Komlenovi}. . . Trg Ilid`anske brigade bb . Granzov SZR. . Novo naselje 29 . . Starine Novaka. . . . . . . Sarajevo. . . . . Peka Pavlovi}a bb . Putnika 124 C . . . . . . . .5520040001127977 49. I. . Petrolinvest ZDP Sarajevo. . .5520040000125870 31. . Nikole Tesle bb . Vuka Karad`i}a 17 . . . . Sarajevo. . . . . . 9. . . . . . . . . . . Galeb company DOO Sokolac. . Stepe Stepanovi}a bb . . . . . . ^ubrilo. Gloria SZR. . . Sarajevo. . . Sarajevo.5520030000115346 25. Karad`i}a bb . . . Kralja Aleksandra bb . . . Sarajevo. . . . . . . . . . . . Srpskih palih boraca 19 . . Pale. . . . . . Kasind. V. N. . . . . . . . Trnovo . . . . I. . . . Kasindo. . . . . . Sarajevo.5520040001351271 20. .5520040001882831 72.5520030001365191 30. . . . . . . . Milica SZR. . . . . . . . . . . Sokolac. . . . . . . . Aleksandra bb . AG commerce DOO Sarajevo. Srpskih vladara 17 . . . . Karad`i}a 6 . . . .5520040001120605 41. Sarajevo.5520030000111951 20. . .5520030001755228 28. . . . . . .gra|evinski r. . . . . . . . . . . . . . .5520040001340310 51. Sarajevo. . Bile}a. . . MG Meka gruda DOO Bile}a. . . Srpskih ratnika 12 . . . . Autoprevoznik Milinko Vaskovi}. . . . Staklo JMM DOO. Had`i}i. . . . . . . . . . . . . I. Olymp 84 DOO. Velimir Bjelica. . . . Sokolac. . . . . Kasindolskog bataljona 1 . . . . Berkovi}i . . .5520040001346324 14. Filipino DOO I. . .5520040001137192 27. Osmaci. Miljevi}i 2 C . Mitrovdanska 6 . . . Sarajevo. . Moby STR. .5520040001129626 36. . \. . . .5520030001671226 19. . . . Ravnogorska bb . . . . . . . . . . . . . Ristovi}. . Frog SUR. . . . M. 83 . . . . San Marko SUR. . . King STR. . Lucky DOO Han Pijesak. . . . . . . . . . . . . . .5520040001132051 67. . . . . . . Cara Lazara 10 . Denda promet DOO Bile}a. . .5520040000127810 19. . . . . . . . . . Srpske vojske .5520040001137774 47. . . . . . . Drvostil DOO Isto~no Sarajevo. . . . . I. Ravnogorska 191 . Trnovo bb . . . . . Metaltehna DOO. . . . . Bile}a. . . . . . . Obili}ev vijenac bb . . . . . . . . . . . Bile}a. Sarajevo. . . . . Koriks kommerc DOO. . V. . . . . . . . . Viva SUR. . . . . . . . . . . . . . . . Lezard DOO. . .5520040001355151 68. . . . . Cara Lazara . Isto~no Sarajevo. . . . . . . Sarajevo. . . . . . Kralja P. R. . . . . .5520040001136513 8. . . . . . . . . . Bile}a. Sutovi} M. .5520030000119129 26. . . . . . . . .Voj. . .5520040000120244 13. . . . . . Isto~no Sarajevo. . . . . . . . . .. . M. . .5520030000116413 23. . . . . . . . . Damby SUR. . San N STR. II sarajevske brigade 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Putnika 112 . . . . . . . . G. . . Daling DOO I. . . . . . . . . . . ^olovi} DOO mesna industrija. . . . . . . . . . . . . Sarajevo. . SM STR. Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarajevo. . . .5520040001356412 39. . Vojkovi}i br. . . Donje Mladice bb . . . Nikole Bjelice bb . . . Sarajevo. . . . . Vojkovi}i. . . . . . . . . . . Trgoproizvod DOO. . . . Vojvode Putnika br. . . . . . . .Petak. . . . .5520040001124485 83. . . . . Elle STR. .5520040000714466 18. . . . . . 57 . . . . . .5520040001357867 24. . . . . .5520040000124803 73. Duleks SZTR. . . . . . Optom DOO Sarajevo. . .5520040001135446 40. . . . Vanja Sko~o. . . . . 2009. . . . . Frikos DOO. . . . Nikole Te{anovi}a A1 . . . . . . . . .5520040001139326 46. Radenka Abazovi}a 18 . . . Delsim p. . . . . . . . Milinvest DOO . . . . . . . . . . . . Bile}a. . . . Trg Ilid`anske brigade 12 . Sarajevo. . . D. . . . . . Medic DOO Sarajevo. . . . . . . . . .5520040001830160 77.5520040001136319 50. Nikole Tesle bb . Tijana Kajtaz. . . . Neno STR. . . . . . AM company DOO I. . . . . Isto~no Sarajevo. . . . . . . . . . . Rogoj AD. . . Vujovi}. . . . . Sarajevo. . . Jefta Dedijera . . . . . Sarajevo. I. IMG kameni DOO Sarajevo. .5520040000712235 4. . .5520040001351174 60. . . . . Energoin`enjering DOO Energoinvest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001137192 26. .5520040001126813 54. . . .5520030000116995 37. . . . . .5520040001342056 52. Tanja Markovi}. . . . . . Grbavica stambena zadruga. . Mostec DOO. . . Vojkovi}i br. . . Isto~no Sarajevo. . . . . . . . . . . V. . . . Sarajevo. . . . . . . . Trnovo.5520030000709083 36. . . . . . .5520030000116316 18. . . . . . . . . . Nenad Mijovi}. Bile}a. . . . . .5520030000112533 35. . . . Donji Kotorac bb . . . Vuka Karad`i}a 17 . Kiko DOO. . Krupac bb . . . Milinko Mo~evi}. . . . Sim STR. . . . Zorana Borovine 13 . . . . .5520040000120341 53.5520040001357188 32. . . . . . . Tif STR. . . . Lokve DOO. . . . . . .5520040001138550 2. . Srpskih palih boraca 72 . . Sarajevo. . . . .5520040001128947 58. . . Prim~i}i bb . . . . . . Bjelopoljska bb . . . . . . . . Ljubi{a Antelj. . . . 17 . .5520040001344190 71. . . . . . . . . . Sarajevo. .5520040000125579 80. . Dedegs DOO. . . .5520040001667879 44. . Ferre SUR. Vukoje. . Repi}-komerc DOO I. . Toljevina SUR. . . Branilaca Sarajeva br. . . . . Dragan Kula{inac.5520040000127034 56.5520040000716503 81. .5520040001120702 37. Z. . . .5520040001139811 6. . . . Fo~a. .5520030001657840 Poslovnica ISTO^NO SARAJEVO 1. . . Donje Mladice bb . . Baltic oil co DOO. . . . . . . Sarajevo. . . . . . Mladi~ko polje bb . . . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a br. Bile}a. . Vasilja Gr|i}a bb . . Sarajevo. . . . . Nenad Radovi}. . . . . . . . . . I. Sarajevo. . . . . . Bile}a. . . . Luke DOO.5520030000112630 24. Autoprevoznik Sretko Macan.5520030001798878 29. . . . . . . . . . . . . . . Targent komerc DOO. . . . Kralja Aleksandra bb . . . Srpskih palih boraca do 87 . . .5520040001353211 85/VII 30.5520040000128586 5. . . . Kasindo bb . . . . . . . . . . . . . Isto~no Sarajevo. .5520040001131081 78. . . . . . . . Vera Divljan. Sarajevo. . . . . . . . . . . .5520030001700423 22. . Dragan Vla{ki. . Srpska Ilid`a GZP DOO. I. . . Vojvode R. . . . Sarajevo. .5520040000122863 69. . . . . . . . . . . Bile}a. . . . . . . . . I. . . . . . . . . . . . . . . . Macci STR. . . . . . Energogas DOO. Sarajevo. . . Foto optika SZTR. . . . . . . . Bijelo polje bb . . . . . . Stevanovi}. . . . Kavaz DOO Sarajevo. . . . . . . . Goran Stani{i}. Martinel SZUR. . Vasilica SZTR. . Uljarevi} SZR. . . .5520040001632086 82. . . . . Ne{kovi}a bb . . . M. Bile}a. . . . . . . Nada [arenac.o. N. . Tarla}. .5520040001136804 59. . Joki} DOO Kasindo. . Sarajevo. . Sarajevo. . . . . . . . Isto~no Sarajevo. . Dra`e Mihajlovi}a bb . . 222 B . . Vuka Karad`i}a 117 5520040001752269 57. . . . Dionis SUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001131566 29. . . .5520040001343802 17. . . Inkob AD Bile}a. . . . . . . . Mladice bb . . . \. . . Korita . . . . . . . Te{anovi}a bb . . . . . . . . Herceg ustanika 40 . . . . . Karavan DOO Sokolac. . . Slobodanka Veselinovi}. Sarajevo. . . . . . . . . . . .5520040001924056 79. Srpskih palih boraca bb . . . . . Dragan Vukmirovi}. . . Sanja Popovi}. XL SUR. . V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bile}a.5520040000126937 25. Mardi STR. . . . . Kasindo br. . . . . . Vojkovi}i. Obili}a bb . . .5520040001357770 15. . . . M. . Podosoje bb .5520040001354569 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabrika specijalnih vozila AD Isto~no Sarajevo. . O. . . . . Mira Aleksi}. . . . . . . . . . . . . . . . . Sarajevo. Donji Kotorac do br. . .5520040001353502 11. . . . . Vera \ukeli}. . Jugoprevoz AD Bile}a. . . . . . . . . Ivani}i 1 . . . . .5520030000710926 32. . Stepe bb . . . . . . . . . Sarajevo. . . . N. . . . .5520040001350204 62. . . Granzov. . . . . . . . . . . . . . . . Bla{ko Joki}. .5520040001872646 61. . . Mond trade DOO Bile}a. . . .5520030001679956 31. . Vojkovi}i. . . . . . . . Soko stambena zadruga Kasindo. . Solaks STR. . . . . Putnika bb . . bataljona 100E . . . . . . . . . . . Svetlina bb . . . . Trojka STR. . . Podgrab. Putnika 8 . Kokotovi}. .5520040000715921 35. . . . . . . Bile}a. . . .5520040001360098 16. . . . . . . . . . . . Stefana Nemanje do br. . . . Lisina RC PP. . . . . . . . . . . . . Mladi}ko polje bb . .5520040001764297 63. . . . . . . . . Italibihcar DOO. G. . Vojkovi}i. Kruna company DOO Sarajevo. . Sarajevo. . . .5520040000126840 33. . . . Autoprevoznik Ekrem Bubregovi}. . . . . .5520040001351465 42. . . . . Nens company DOO. . EI elektroin`enjering DOO. . .5520040002012617 74. . . . . . . . Sreten Grgi}. . . D. Sarajevo. . . Sarajevo. Obili}ev vijenac 5 . Mihailovi}a 122 . . Grand STR. 110 . Coolpack DOO. . I. Danka STR. . . . . Grlica 92 . . . . . . . . . . . . . . Juniverzal DOO. . . . . Sarajevo. . Nikole Tesle bb . . .5520040001135543 10. . . . . K. . . Marketi TP DD Sarajevo. . . . . Jezerine bb .5520040001358158 43. . . . .5520040001655657 45. . Vuka Karad`i}a bb . . .5520040001632474 66. . . Unis tvornica kotrljajnih le`aja Sokolac.5520040000121311 34. .

Stari Grad br. . .5520040001132924 88. . . . . Leonardo STR. . . . . . . . . . Bo`idar Bo{kovi}. . . . Isto~no Sarajevo. . Min STR. Budu}nost AD. 3 . Trebinje. . . . O. . . . . . . . . . . . Ogi STR. . . . .5520050001792184 66. .VIII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 84. . . . . B. . Luke Vukalovi}a br. . . .5520050000732265 43. . .. . . Nevesinje. . Vuko. . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . Limonit DOO Trebinje. . . M. . . Trebinje.5520040001356509 95. . . . Novo STR. . .B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pankom DOO. . . . . . M. . 120 . Trebinje.5520050000017472 3. . . . . . Trebinje.5520050000721886 57. . . . . . . . . Peja STR. . Trebinje. Dragana Mileusni}. . . . . . 14 . . . . . . . . M i M STR. STR tezga 74. . .5520050001268966 24. . . Nada ]uk. . . . . . . B. . . Industrijska bb . . . . . . . . . . . . . . . Vesna ^olovi}. . R. .5520050000733914 15. . . . . . kafe bar. Trebinje. . . Nevesinje. . . . . . Damjanac pilana. . . . Trebinje. . . . . . Trebinje. . . . . Starine Novaka bb . . . . 32. . . Nik{i}ki put bb . . . . . Topalovi} DOO I. . . Trebinje. . . . . . . Nevesinje. Deset skojevaca bb . . . . Nevesinjskih ustanika . . 3 . [ukovi} Vlatko. Duel DOO Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. . Radomira Putnika 8 . . Mladi}ko polje bb . Lo`iona bb . . . . . . . . .5520050000725475 50. 40A . . . . . . Vedeta DOO. . . . . Tatjana Brkovi}. . . Zoran Ra{evi}. . .5520050001262952 11. . . . . . . . . Street SUR OR. . . . Trebinje. . Gorica 11 . . . . . Batkovi}i . . . . . . . .5520050000018927 14. Meljaku{a bb . .5520050001872112 35. . .5520060001232639 3. . Gornje Police 50 . . . . . . . . Leotar {ahovski klub. . . . .5520050000017666 4. A-4 STR. Nik{i}ki put bb . . . Svetog Nikole br. Drvopromet DOO. . . . . . . . . Nevesinje. . .5520050000724893 Petak. . . Zubac. . . Sne`ana Danilovi}. . . . . . . . . . . . . Trg Ilid`anske brigade bb . . . . Dragana Jerkovi}. . Aerodromska br. Trebinje.5520060001231087 60. . . . . . Ga}inovi}a br. . . . . Ustani~ka br. . . . . . . . . . Le~i}a 2 . . . . .5520050001173518 56. . Promaja DOO. . . Bolero SUR. . . . Svetosavska 6 . Vaso [pirto. . . . . . . . . Mivex DOO. . . . Trebinje. . . .5520050001905286 Poslovnica NEVESINJE 1. .5520060001433720 13. MD Salon zabave. . Ga}inovi}a br. . . . . Intera DOO Berkovi}i. . . . . 8 . . . . . . . . . Vanja STR. I. . Bile}ki put br. Trebinje. . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001793494 105. . Nevesinje. . . . . . . . V. . . . . . 1 . . . . . 22 . . . . . . . . . . Nikolina Radulovi}. . . . Trebinjskih brigada bb . .5520050000717618 54. . . . . . . . . . . . . [kobo.5520050001442984 62. . . . . Skalin SUR. . . . . .5520060000137509 . . . . Sne`ana Bubalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . .5520040001954514 93. . . . . . Cara Lazara bb . . . . . . . . . . . . . . . . . Jovana Du~i}a br. . Nino STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @eraji}a bb . .5520050001173615 10. . . . . . Isto~no Sarajevo. . V. . . Agro-eko DOO Trebinje. [i{kovi} komerc DOO. . . . . . . . . . . Cara Du{ana bb . .5520050000734787 5.5520040000129071 90. . . . . . . Posu{je. Trebinje. . . . . . .5520050001171869 52. Trebinjskih brigada br. . . . . . . 121 . 14 .5520040001824049 96. . . . . . Du{anka Popovac.5520050001780835 28.5520050000729064 51. . Stjepana Kosa~e br. . Srpska ku}a SUR Isto~no Sarajevo. Naselje starosjedilaca bb . . . . . . . . . Tribunija DOO. . . . . . . . . . . Ljubinka AD Ljubinje. . . . . . Biljana \erisilo. . . . . . . . Kilavci bb . . Trebinje. . . Rastoci bb . . . . Lune SZR pekara I. . .5520050001177495 53. . . Sarajevo.5520040001688346 104. . . . .M. . .5520040001917266 100. Cara Du{ana br. .5520050000720819 17. . . . Risto Deli}. . Galija SUR.5520050001261982 8. . . . . . . Trebinje. . . . . .5520050001852324 39. . . . . . . .5520060001430325 14. . . . . . A. . Vuka Mi}unovi}a bb . Nikole Tesle 51 . Nevesinje. . . . Stolarska radnja SZR. . . . .5520060001433041 16. Nevesinje. . . . . . [ipovac. . . . . . . Donji Brstanik br. dru{. . . . . . . . . . . Trebinje. . Pogodak DOO. . Aleksandar STR. . . Stella rosa kafe bar Nevesinje. . . . . Obili}a 138 .5520060001238168 8. Stjepana Kosa~e br. Risto Minov. . . . . Trebinje. . . .5520050001694796 49. . . . Trebinje. . . Kasindo br. . . . . .5520050001817986 58. . . . L. . . . . . . . . 13 . . Radomira Putnika bb . . . . . . Trebinje. . . . . . .5520050001174488 55. . . . . . Sibint DOO Kasindo. Naselje starosjedilaca bb .5520040001876914 Poslovnica TREBINJE 1. . Nevesinjskih ustanika . Trebinje. . . . . Nikole Tesle 7 . . . . . . Sarajevo. . . . . . Nevesinje. . . . . Trebinje. . . Cvjetni trg br. . . . . . . .5520050000015920 26. . . .5520050001444633 63. Nik{i}ki put br. B. . . Vuka Karad`i}a bb . . . . Tehnoart DOO Trebinje. Leotar KK Trebinje. . . . . . . . . . . Kralja Petra I bb . . Time SUR. .5520040001945881 98. . . . .5520050002150211 65. . Pekez.5520040001944135 91. . . . . . Isto~no Sarajevo. CMA DOO Podru`nica Trebinje. Mokri Dolovi bb . . . . . . . . .5520050001446088 25. . . . . . . . . . . . . . . . . Trebinje. . . . . Trebinjskih brigada br. . Stari Grad br. . . . . Trnovo OZZ Trnovo. . . . .5520050001263922 40. .5520050000722080 42.5520060001232348 10. .5520060000137606 2. . . . . . . . . . . Danilo Pekez. Proto DOO. . Trebinje.5520040001355345 85. Dalia SZR. . . . . Apex DOO Isto~no Sarajevo. . [ipa~no bb . . . . Jelenko Butulija. Sarajevo. . . . . . Nevesinjska pu{ka bb . V. . . . . . . . . . . . . . Zoran Mulina. . . . .5520040001358740 97. . . Tini br. . . . . 33 . .5520050001822642 64. . . . . Topli~ka cesta 48 . . . . Trebinje. Hercegovka DOO Trebinje. . Stari Grad 13 . . . .5520040001120314 103. . . . . .5520050001261788 23. 47 . Nevesinje. . . . . . . . . . . . . .5520050000018733 38. . . . . Nevesinje. . Leotar fudbalski klub Trebinje. Kasindolskog bataljona bb . Kasindo. . . . . . Neves. . . . . . Alek DOO Trebinje. . . Trg slobode bb . .5520060001233997 12. . . . . . . . . . . . . . . . Neimarstvo AD Trebinje. . . . . Sarajevo. Ljubica Vujani}. . . . .5520050001754742 47. . . . . Goca SUR. . 2009. . . . . . . Pasat DOO. Vukalovi}a br. . . . . Bile}ki put bb . . .5520050001268190 59. . . . M. Kod Raka radnja. . . . . . . . . . . . . . . 1 .5520050001180017 45. . . . .5520050001262661 34. . . . . . . . . . . Autoprevoznik \.5520050001177107 36. . . . . . . . Ria STR. Stari Grad br. . . . . . . . Bole SZR elek. . Golijanin ort. . . . . . . . . . Nevesinjskih ustanika br. @eljko Bijeli}. . Timitex DOO. . . Milorad Tica. . . . . . . . . . . . . . . . . . Trebinjskih brigada br. .B. . . . Trebinje. . .5520050001173906 7. . . . . . .5520050000017375 2. . . . . . . . . . . . . . . . .5520040002054036 92. . Nevesinjskih ustanika . . . Trebinje.5520060000737454 11. Novogradnja DOO. . . Valentino SZR. . 13 . . . Purple CD shop STR. Stari Grad br. Milanka Jankovi}. . . . Trebinje.5520050001173227 20. . . . . . . . . . . . . . . Vukovi}a bb . . . . B&S SUR. . I. Ekotec DOO Trebinje. . . . . . .5520060000737357 15. Monaliza SZR. . . . . 9. . . . . .5520250000942551 13. . Fortuna kafe bar. . .5520200001845866 101. . . Nikole Tesle 21 . Trebinje. . . . . . . . 3 . . Vojvode Radomira Putnika . Luna STR. . Trebinjskih brigada br. . Garibaldija bb . . . . . Nikola Vla~i}. @arko Kova~evi}. . . . . . Dragana SZR. .5520050001268384 12. . . .. Kralja Petra Oslobodioca . Vukalovi} DOO Trebinje. . . .5520050001177398 27. Pe{ikan Anka. Luketa.5520050001751347 30. NZ group DOO Kasindo. . Duzi bb . . . . . Kralja Petra Prvog Oslobodioca . . .5520050001694602 33. . . . . . .5520040000123348 89. . . . . Trg Blagoja Parovi}a 1 . . . Zora Kraljevi}. Bjelopoljska 124 . . . . Ranka Dragi~evi}. Vazdu{na banja AD Nevesinje. . . . . . . . . . Aleksandrija comerc DOO Ilid`a. . . . . . . Meljaku{a bb . . . . .5520050002067955 61. . . .5520050001176622 37. . .5520050000731489 46. . . Stari Grad . Kre{talica R. . . 3 .5520040001824534 94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . servis Bojani}. Sidro DOO Nevesinje. . . . . . . .5520040000120535 102. . . . . . . . . . . . . . . . [u}ur Ranko. .5520060001431974 7. . . . . . . . 23 . . . . Ana STR. . . Gu~ina br. . ]uri} Branislav Trebinje. . . . Trebinje. . ustanika . . . . Bregovi S /68 6/3 . . Luke Vukalovi}a bb . Mirjana Kova~. . . Trebinje. Vojvode Luke Petkovi}a bb . V. . Ivkovi}a bb . . . . Prebilova~ki put bb . . . . . Nevesinje. . . . Novak Petkovi}. . . . . . Spektar TR. . . . . . .5520060001239235 6. . . . . Cara Lazara br. Trebinje. Trebinje. 7 . . . . . . .5520060000131980 17. . . . . Metalo-monta`a ODP.5520050001177786 41. . . . . Sla|an Kne`evi}. 12 . . . . . . . . 3 . . . . BIR STR. . . . Trebinje. Sarajevo. 25. . . .5520060000139740 5. . Ze~evi}. . . . 57 . . . . . . . . . Sarajevo. . . . . . . . Kod Rista SUR. Kralja Petra I Oslobodioca . Korlati trade DOO. Stari Grad bb . Rastoci DOO Trebinje. . . . . . . . . . . . . . Trebinje. . . ^elovi}. . . . . . . . . . .5520040002263944 87. . . . . Tamind`ija. . . . .5520050000018345 4. Krtelji bb . . . Ljubinje. . . .5520050001445991 19. . . . . . . . . . . . OZZ STR. . . . . . . . Zora Popovi}. . Tomislavgrad. Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . Beli. . . . . . J S SZR. . . . . . . . P. .5520050001170802 9. Obilaznica bb . . . . . . Komunalac JP. . . . . MM Tini STR. Izometal SZR. . Trebinje. MKO DOO Sarajevo. . . . . . . Nikole Tesle 26 . 7 . . 5 . . . . . . . . Bile}ki put bb . . . . Butik R STR. Stari Grad SZUR. . . . . .5520050001171384 21. M & K trade DOO Trebinje. Trebinje. . .5520050001780156 48. T. Trebinje. . @eljko Gudelj. . Leonardo SZUR. Intima DOO Sarajevo. . . San kafana SUR. . . . . . Maja Cuckovi}. Stari Grad br. . . . . Trebinje. . . . . . . Bogdanovi} B. . . 1 . . . . Trebinje. . . Gordon trade DOO. . . . . . . Lovac SUR. . . . . . . . . . . Kruna SUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trebinje. . . . . . . .5520040001129723 99. . . . 10 . . . . . Trebinje. . . Dr Levija . . . . Havana STR. . company DOO Trebinje. .5520050001179532 31. . . . . . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . . .5520050001179144 18. Naselje Tini . . . . . Posu{je.5520050000724602 44. . . . . .5520050000726833 6. .5520060001230893 9. . . . . Nevesinje. . . Mosko bb . . . . Veterinarska stanica JP Trebinje. . . Stari most SUR. . . . . .5520050001174391 16. . Nevesinje. Bisina AD. Nar-B DOO Sarajevo. Titanic DOO Sarajevo. . . Vo}arcoop DOO. . . . . . . . . . . 31 . . . . . Mi}e Ljubibrati}a 14 . . . B. . . Trebinje. . . Sarajevo. . . .5520040000715436 86. . Nevesinje. . . . . Grazia TR komision Vaskovi. . . .5520050001261497 22. . . . Trebinje. . . Etno-ku}a SUR. Dubrova~ki put bb . . . . . . . . . . . . . . . . . Trnovskog bataljona bb .5520050001175943 29. Kilavci bb . . . . Vinogradi bb . . Ljubinje. . . . . . Kara|or|eva 1 . . . . . . . . 91 . . . Bo{kovi} Tatjana. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . Nevesinje. . . . .5520070001410876 Poslovnica TESLI] 1. . . Obradovi}a bb . . . . . . . . . . Globax DOO. . . . . . . Trg Nemanji}a bb . . .5520070002020715 59.5520060001233318 23. . Paradizo UR disko bar. . .. . Daba DOO Nevesinje. . . . . . . . Nevesinje. . . . . radnja. . . . Trg J. Buleti} . . . In kolor frizerski salon ZU Nevesinje. . . . . . . . Lojpur B. . . . . . . N. . . . . . Dositeja Obradovi}a bb . . Vojvode Putnika 31 . . . . . . . . . . . . .5520080001190831 7. . Cabling DOO Nevesinje. . . . . . . Jerini}. . . . . . . Svetosavska 5 .5520070000144347 17. . . . . . . . Modri~a. . . . . . . Prevoz AD Nevesinje. Kompanija Du{ani} DOO Modri~a. . . Zemlja {ume . . . . Stoji} PP prodavnica br. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nova komerc DOO Modri~a.5520080001193256 16. Snje`ana Luki}. Duki comerc DOO. . . Milinkovi}. . . . . . . . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . Savo Marjanovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001712740 43. . .5520070002067178 54. . . . . . . . . . . . . . . Knez TR. . . Majna ODP. . . . Mica TR. . . . . . . . . . vl. . . . . Crkvina bb . . . . . . . . . . . . Nevesinje. Tesli}. . . .5520060001433817 40. . . . . Sla|ana Kiti}. . . . Modri~a. .5520080001302187 2. .5520060001435660 25. . . . . . .5520060001435272 31. Tesli}. . Ilija Stankovi}. .5520070001879289 85/IX 25. . . . .5520070001220174 56. . . M. . .5520070001723992 24. . . . Bonisimo DOO Modri~a. . . Klas OZZ. . . . . . Ana butik. . .5520070001411943 51. @aoka STR. Vukovi}a bb . Obudovac . . . Modri~a. . . . . . . . . . Nevesinje. . MD-Oil DOO. . . Stoja Nedi}. .5520070000145220 3. . . . . . . . Cara Du{ana bb . Vreki} br. . . . . .5520060000133435 20. . . Paradiso diskoteka. . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . . . Unix DOO. . . . Berlinska bb . . . Gornja Crkvina bb . . G. . Dejtonska 127 .. . . Nevesinje. . Profit DOO. . . . . . . . Vidovdanska 57 . . . . . . . . . . . . . . . Svetog Save 140 . . . . . . . . . . Cara Du{ana 128 . Kara|or|eva 58 . . . . .5520070001839616 28. . vl. Modri~a. . . . . . . Tesli}.komerc DOO Modri~a. . . . . . . . . . . . . . . [amac. . . . . . . . Vojvode Mi{i}a bb . . . Modri~a. . . . . Tel-kop SZD. . . . . . . . . . . Savi} B. Krovoprom ZR. Amila trg. Nev. . .5520070001643967 31. . . . Nevesinje. . . . . . Majevi~ka 4 . . . . . . . Ili} DOO Modri~a. . . . . Grotes DOO Tesli}. . . Tinejd`er UR. Nevesinje. . . . . . . . . . . . . . . . . Stevana Mokranjca 10 . . . C I M TR. Sitograf SZTR. . Crkvina 2 . . . . . . . . . . . Mile Vreki}. . . . . . . [ama~ki put . . . . .5520070002056896 38. . Novakovi} S-B DOO Modri~a. . . . Vranjak 520 . . . . . .. . . [amac. . . . . . . Cekomprom DOO Modri~a.5520070001415435 40. Mileva Grahovac. . . . . Aprovet DOO [amac. . . . . . . . . . . . Fantastiko ZR. . . . . . . . . . . . . . Popa Save Bo`i}a 13 . . Berlinska bb . . . . . . .5520060000136636 38. . . . . . . Tesli}. . . . . Modri~a. . . . Dobrinja bb . . . . . . . . . @eljka Vu~eti}. . . . . . . . . . . . . . Mirjana Vujadinovi}. Mali odmor SUR. . . . Nevesinjskih ustanika . . . . . . Modri~a. . Hranaprom ZTR. . . .. . . . Modri~a. . . Svetog Save bb . . Ronaldo sport DOO Modri~a.5520070001860956 42. . . . Tesli}. . .5520070002025371 58. . Gara trejd DOO. . Trebavska . . radnja . . . . . . . . . . . . . Kupre{ak Zoran. . Od`ak. . . .5520070001227740 6. . Kninska 42 . Skugri} . . . . Jeca STR. . ^isto}a komunalno preduze}e AD. . . . . . . . Tarevci . . . . . . . . .Woodland DOO Modri~a. . . .5520060000138576 27. . . .5520070001221338 15. . . . . .I. . . . . . . . . Kulji} S. . . . Nemanji}a bb . . vl. . . .stru~ne slu`be. . Put Srba sa Neretve br. . Modri~a. Grodonia SUR. . . Amigo fast food. Elektra STR. . . . . . . . . . Brazilija SZR. . . . Nevesinje. . . . . . . . Me|unarodni in`injerski tim . . Koji} Lj.5520070000744874 16. . . . Nevesinje. Modri~a. . . . . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . . . . komision. . . radnja. . . . . . Milo{evac . Nevesinje. . . Cara Lazara 4 . . . . . . . . . . . . . . . Stoji}. . . . . . . .5520060001435951 24. . . . . . . .5520070001227934 10. . . . . . . . . . . Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . .5520070001962418 46. [amac. . . . vl. . . . . . Sandi STR. . . . . . . . . . .5520070000742449 45. Milinkovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milo{a Crnjanskog bb . . . . SO Modri~a . . . . . . . Dra`e Mihailovi}a 13 . . . . Rale vulkanizerska radnja Nevesinje. .5520060001232930 43. Modri~a. . . Hemija AD Modri~a. . Zorka Spremo. . . . Bra}e Vukovi} bb . . . . . . . . .Andrea kaf. Milo{evac . . . . .. . . Modri~a. 1 STR. . . . . . . . Radovanovi}. . . . . .5520070001416502 21. . . . . Zubac \. . Modri~a.L. . vl. . . . Jevti}.. . . Benko-K STR. . . . . . Minor DOO. . Jankovi} . . . . . . . Blatnica . . .5520070001635334 23. . . . . . . . . . . . . DOO Modri~a. . . . . . . . Tesli}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cirkular DOO [amac. . Midhat Orman. . . . . . . . Batku{a. . . . . . . . . . . Berlinska . Okoli} TR. . . . . . . .5520070001225218 2. . vl. . . . . . . Gornji Buleti} . . Dragoslav Peji}. . . .5520080001303933 6. . .5520060001435369 35. Nenad Kaku}a. . Nevesinje. . . . Koprivna bb . . . Elektro-tehna DOO Modri~a. . . . Modri~a. . .5520060001234288 28. . . . Obili}a bb . . . . . ustanika . . . . . . . Stefanovi}. Tihomir Popovi}. . Vidovdanska 66 . Sla|an Luki}. . . Taksi prevoz. . . . . . . Tesli}. .5520070000149197 26. . .5520070001798682 29. . . . Modri~a. . . Gril Bagrem SUR. . . . . . Tesli}. . . .5520080001302381 4. . . Goca STR. . . Tesli}. . . . . . . . .5520070001226673 57. . Silueta butik. .5520080000757435 . . . B. . . . . . . An|a Grahovac. . . . . . . . posl. . . . . . . . Modri~a. . . . . . Tesli}. . . . . . . Nevesinjskih ustanika . . Vranjak bb . . . . Grodonija UR. [kari} 19 . . Star trade DOO. Batku{a 98 . .5520070001682767 12. . . . Kaleni} DOO Nevesinje. vl. Violet TR. . . . . . . . Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . .5520070001220271 34. . .5520070001228419 9. . . . . . . . . . . . Gile STR. . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001601238 9. . . .5520080001602014 12. . . . . . . . . . . . .5520060001234676 Poslovnica MODRI^A 1. . Gana TR butik.5520070001229292 18. . . . . . . . Cara Lazara . . Marija Peji~i}.5520060001237198 33. .5520070002037884 47. . . . . . . Cviko Jevti}. Cepelin kafe slasti~arna. . Uzor TR. Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . Nevesinje. . .. . . . Tesli}. . . . . . . . Nevesinje. . . . . . . . Len-max DOO Modri~a. . . L. . Botajica . . . . . . . . . . . . .5520070001414562 7. . . Nedo Coci}. . . . . . . . . . . . . . . . . Modri~a. Agrostil STR. . .5520080001605506 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modri~a.5520070000147257 33. . . . . . . Ra{kovi}a . . . . Obrena Ivkovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . Ra{kovi}a bb . . . . Sans SUR. . . . .5520080001193935 3. . Modri~a. Kilavci bb . . . . . . . . . . . . . . . Sla|an Luki}. . . . . . M. Nevesinjskih ustanika bb . . . . . Blagojevi} I. . . . . . . .5520070001411555 5. Milo{a Obili}a . . . . . . . . . .5520070001411846 60. . . . . . . . . . . . . . Modri~a. .S. . . . . . . . . Trojka STR Pojuzina PR Nevesinje. . . . . 28.5520070001685774 50. . . \uka Novakovi}. . . . . Cara Lazara bb . . . . . .5520070001416405 48. . . . . . . . . . . . . . . . Nevesinje. . . . Bojana trg. Modri~a. . .5520070002141577 39. . N. . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . 2009. Hilandarska 14 . . Br~ko. . . . . .5520060001435757 42. . . . . . . . . Modri~a. . Tesli}.5520060001235064 30. Aleksi}. . . . Voj. . Modri~a. . . Miro \uri}. . . N. . . Svetog Save 186 . . . . Modri~a. . . . . . . . . . . . . . . Modri~a. . . . . Modri~a. . . . . Nevesinje. . . . Ino partner DOO Modri~a. . . Barbi TR. . . . .5520070002062134 35. . . . . . . Mulahalilovi}. . Modri~a. . . Samard`i} S. .5520070001647653 44. Nevesinjskih ustanika . . . . . . . juni STR. . .5520060000139837 21. . . .5520060001931912 32. . . . . . . .5520080001194420 5. Miss UR kafe bar. . . . . .5520070001839422 41.5520060001434302 37. .5520060000737260 19. . . . . . . . . . . . . . . . .5520060000738133 41. . Trg J. . . . . . \or|e Risti}. . Modri~a. . . . . . Goran Medovi}. . .5520070001225703 11.5520070001792765 55.5520070001228613 13. . Jovica TR Jovanka Sjeni~i}. . . . salon. . . . D. . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . Jelena friz. . . . . . Mives komision. Modri~a. D. . Obradovi}a bb . . . 25. . . . . . .5520080001601626 10. . . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 18. . . . . . . Gornji Kladari . . . . .. . . .5520070001416308 8. Dajana TR.5520060001434496 34. ustanika . . . . . . . . . . . . . . . Gvo`|ara TR. . . Slavica \uki}. . . . Kneza Milo{a 5 . . . . . Most-komerc DOO. . . . . . . .5520070000746911 14.5520070001229680 22.5520070000145996 19. . Svetog Save 80 . . . . Vukosav Radoja. Biljana Sladoje. . . Nevesinjskih ustanika bb . Modri~a. D`emil Zahirovi}. . . . Nevesinje. . . . . . Branko Kne`evi}. . . . . . . . .5520070001227352 37. . . . . .5520060001237586 22. . . . . . . . . . . . . Izbor STR. . . . . . Modri~a. . .Petak. . Riste Miki}i}a bb . Nevesinje. Tolisa . . . . . .5520080001603663 11. Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . . . . . . Soko TR.5520070001228516 4. [amac. Nevesinjskih ustanika . . . . . . . Zelenovi} J. . . .. . . . . . .5520080001604439 8. 3. . Tesli}. . vl. . Mejdan TR. . . . .5520060001234967 29. . . . . . Autokomerc TR. . . . . . . . Vasili} Dragan. . . . . . . . . . . . . . Pasa` komision. . . ^ovilo M. . vl. . . .5520070001229777 36. D. . . . . . . . . . . . . . Aleksandra Rajkovi}a ATC . . Nevesinjskih ustanika . . . S. . vl. . . . . . . Kuzmi} G. . . Mile-disk STR. . Mi}o Bubi}. Petra Samard`i}a . . . Leskova~ki ro{tilj SUR. . . . . . . . . . . . . Risti} SZR. . . Mesnica SZR. . . . . . . . . . .5520070001640669 52. . Svetosavska 5 . . . . . . . . . Modri~a. . . . . . . vl. . .5520080000153222 14. Branka Okoli}. . Cara Lazara bb . . .. . . . Eurobabb DOO .5520070001222308 61. . . . . . . Fruti ZR. . . Jadranka [ipovac. .5520060001236325 39. . . .L. . [amac. Tesli}. . . . . . . Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . Garevac . Svetosavska bb . Duka. . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svetosavska bb . . Milo{a Obili}a 38 .5520070000145317 27. . . Sloboda TR kiosk. . Nevesinje. . . . . . . . . Modri~a. . . . . . . . . Fair play sportska klad. Cara Du{ana bb . .5520070001824484 53. . . . . . . . . . . . . . Koprivna . . . . . . . . Du{anka Geri}. Em-pro-md DOO Modri~a. Gile SZR. .5520070002115387 49. . .5520060002064414 26. . Mrki TR. . .5520080001608513 15. . . . Hilandarska bb . . Nevesinje. . . [kugri} . . . . Ma{instvo AD. . . . . . . . . . . . . . . Geri} SZR FS. . . Nemanji}a bb . . . . . . . . Modri~a. . . . .5520070002077266 32. . Donji Kladari . . . . . Kneza Milo{a bb . . . . Tesli}. . . 9. . . . . . . . . . . . Modri~a. . . Nevesinjskih ustanika B . . . . Riste Miki~i}a bb . . . . . . \uli} bb . . Modri~a. .5520060001234773 36. .5520070001414368 20. vl. . .5520070001667635 30. .

. . . . . . .5520090001549973 78. . . . . . . Gavrilovi}a 2 . . . . . . Pale. . . . Cetinjska 4 .. . . . Kod Boce STR. . Duvan SZTR. . . Sokolac. . . . . Aksenija SZR friz. . Pale. . . . . . Janja Simatovi}. . . . Pale. . . . . Vojvode Mi{i}a bb . . . . . Tesli}. . . . . . . . . Taksi. . . . . Ive Andri}a 5 . . . Sarajevo. radnja. . . . M. . . . . . . . Simke komerc DOO Pale. . . Pale. . Sokolac. Jahorina bb . . @eljezni~ka 53 . . . . . SUR 29 bife. . . . Podgrab . . . . . .5520090001665597 77. Jev|evi}a 7 . . . Igman DOO pred. Pale. . . D. . Sokolac. . . . . . . B. . . . . .5520080001608222 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glasina~ka bb . . Gruje Novakovi}a bb . . . . . . Blic SZR. Tehnoinspekt DOO Pale. Pale. .5520090001768417 46. R.5520090001804016 54. . . . . Roko baroko DOO Pale. . . Tesli}. . . . . Korporacija Pani} DOO Tesli}. . . put bb . . . . . . . . .5520090001543959 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trg. . . . . . . Omladinska 1 . Stojan Kuzmanovi}. . Mokro bb . . .5520100000176113 2. . . . . . . . 5520090001540467 62. 5520090001107168 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.5520080001975270 25. . . . Zanatski centar Koran . . . Nikole Tesle 6 . . . Tesli}. . . . . . . . Masiv produkt swed DOO. . . .5520090001110272 4. . Stanislav Koroman. .5520080001303545 23. . . . Jahorinska voda DOO Podgrab. Jahorinski potok . . . . . . . . . .Silos bb . . . . Lipov hlad STR.5520080000158751 32. Principa 24 . . . . . Jev|evi}a 15 . . . . Viki SUR. Jahorina . . . Bogoljub Mi{i}. . . . Dra{ko Bori}. . . . . . . Ce DOO Pale. .5520090001119584 79. . . . . Tesli}. \okanovi}. Gavrila Principa br. . . IMK-Kenji} DOO. . .5520090000166753 67. Kriva~e bb . . . . D. Mag. . Pale. . . . .5520080001608998 24. . . . . . . . . . . . Goran Samard`ija.5520080001310044 28. . . Sitograf DOO.5520090001115025 14. . . .5520080000752682 19. Tarahija Refik. . . . .5520080001609968 31. . . .5520090000162582 26. . . . . . . . . . . . Pale. Radmila Suboti}. . . Magistralni put bb . . . . . . Hre{a bb . . . . . . . . . . . . Kerakol SZD.5520090001101833 58. Sloga SR Pale. . . . . . . . . Divko DOO Pale. . . Sjeverovci bb . . Pale.5520080001607252 34. . . .5520090001105228 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . salon. . . . . . Koliba STR. . . . . . . . . Kostajnica. . . . Compani Vu~eti} DOO Pale. . . . City SUR dancing bar. . Ustani~ka 21 . . Danila \oki}a bb . Pale. . . Alpina DOO Pale. . Bubi STR. . . . . . . .5520090001541243 39. . . . . Milana Simovi}a bb . Srpskih ratnika 35 . . . Ljubogo{ta . . . . . Tesli}. . . . . . . . . . . . Pale.5520090000758065 70. Trifka Grabe`a 109 . . .5520090001114540 11. .5520090001646391 64.5520080001197912 18. . . Vla~ed DOO Pale.5520090001542407 35. . . . . . . . .5520040001129432 27. Glamour samost. . . . . . . Tesli}. . . . Terra product co DOO. DD STR. . Blatnica . Print PP Pale. . . Senta DOO Pale. M. . Pale. . .5520100000761508 4. . Kninska bb . . . . . Bambino STR. . . . Romanijska koliba SUR kr~ma. Kruna SUR. Patent invest DOO Pale. . . . . Tesli}. . . . Kova~evi}. . Vida Milinkovi}. Pale. . . . . . . . . . . Pale. . . . . Halko STR. . . . . . . . . S. .5520090001105907 59. . . . . . . . . . Mokro 1 . . . . . Srpskih ratnika 111 . . Unipak demining DOO.5520080001994670 46. . . . Kozarska Dubica. . . . . . . . Magist. Ars DOO. . . . . . . Jev|evi}a bb . na malo. . . MTN-komerc DOO. . . Gornji Rankovi} . . . . . . Unipak demining DOO. . . . . . .5520090001546869 80. . . . . .5520080001193644 40. . . T. . . Tesli}. . Pale. Sumbulovac . . Salko Gari}. . . . . . . . Ananas DOO Pale. . . . Pale. . Obu}ine bara 14. . . . . Vukoti}a . Puni{a Purkovi}. Inferno-video igre. . . . . Mokro bb . . . . . . . M. . . Raj{eva bb . . . . . . . . . Pale. . . Pale . . . D`evada Kurtovi}.5520080000748608 36. . Pale. . Fito-studio DOO. . . . Famos fabrika Koran AD Pale. . . . Slavica [u{kovi}. . . . . . . . . . . Simovi}a 10 . .5520090001683833 22. . . . . . .5520080001309268 27. . . .5520090001107265 66. . . . B. . Autoprevoznik ^angalovi} V. Boska DOO. . . . . . . . . . . Stevana Sin|eli}a . BMV zicer DOO Pale. . Bobis DOO. . . . . Tomo Marinkovi}. Pale. . . . . . . . . . . . . . Tesli}. . . . Tesli}. . Estrada SUR. . . Pale. . . . .5520090002121788 57. . . . . . . . . . Kninska bb . . Mokro. Pale. . . . Kovanu{i} SUR Tesli}. Bulozi bb . . . . . . . . . . . . Proma DOO. . . . . . . . . Pale. . . . . . . Ugodnovi} . . . . put . . . Martom STR. . Teletina. . . Promiro DOO. . . . Pale. . . Ugodnovi} . . Tesli}. . . . . . Hazema Muratovi}. Projekt mont DOO Pale. . Brezovice . . Don SUR. . . . J. Marko DOO Pale. D. Ambala`a SZR Tesli}. . . . . . Rogou{i}i . . . . . . . .5520090001841361 44. . . . . . . . . . .5520090001106489 8. Save bb . . Kraji{ka bb . . .5520090000759908 13. . Pale. . . . .5520090000161709 6. .5520090001653181 82. . . . . . . . . . . za obnovu izg. . . Bjela{nica AD DI Pale. . . . . . . . . . . . . Dra{ko Bori}. . . . . . . . .5520080001300538 Poslovnica PALE 1. . Vojvode Stepe 15 . . . Tr`ni centar . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . . Marko SUR. . . .5520090001116092 38. . Sarajevo. . . . Pale. . .5520090002172519 83. . . . . . . Pale. . . . . . . . . . . Drvni centar Maestro SZTR. .5520090001114249 32. . . Razvoj komerc DOO Tesli}. . . . . . . . Pale. . . . . . . Milana Simovi}a 24 . . . . .5520090002177175 60.5520100001550797 . . . . . . . . . . . .5520090001115122 29. . Kostajnica.5520080001600656 38. Mibeks DOO. . . . . . . . . Sjever komerc DOO. . . .5520090001101542 20. . . . . . Diskont STR. . Srpskih ratnika bb . .5520090001117353 75. . . . . Jahorina bb . . . . . . . . . . . . .5520100000176986 3. . . Tri D STR. . Svetosavska bb . . Pale. . Mljekara DOO Sokolac. . . . . Srpskih ratnika . . . . . . . . . . . . Cara Lazara 10 . IB trejd DOO. . . . . . . . . . . . . . 9. . Devi} STR Zoran Devi}. . Pere Kosori}a 37 . Jev|evi}a 0-5 . Serdara Vukoti}a 37 . . . . . . . . Manco DOO. . Kovanu{i}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nin-market STR. . . . . . . . . . Mokro bb . . . . . . . .5520080001951311 20. .5520090001108138 Petak. . . . . . ]emanovi}i bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Talant DOO.5520090002120721 52.5520090001109690 51. . . Kata-komerc DOO. . Gavrilovi} plus SZMR. . . . . Janka Vukoti}a 39 . . . . . . . Fabrika obu}e FOT AD. . . Samira Kurtovi}. . . . . . vl. . . . Marsel SUR kafe bar Tesli}. . . . J. . . . Pale. . . . .5520090001115219 48. . . Milosava Kova~. . .5520090002225675 76. . . . . . . Koprivica. . . . . . . . . . . . . .5520090001541631 10. . Grdanovac 13 . . Majn trans DOO. Vla~ed-M DOO Pale. 1 .5520080001305388 43. . . . . . . . .5520090001119972 25. . . . . . . . . Lj. . Korona SZR. Pale. . . . . Mercel DOO. Pale. . . Pale. . . . . . . . . Tesli}. . . . . Tesli}. . . . . . . .5520090000167820 9. D. . . . . . . . Podgrab bb . . V. . . . . .5520090001540370 42.5520090001547257 45. . . . . . . . 25. . . . . . . Me-de-com DOO Pale. . . . . .5520090000170051 7. . O. Srpskih ratnika . .. . . . . Bari}i STR. . . . . . . . . . .5520080001609774 35. . . . . . . . . . .5520090001109884 17. Pale.5520090000161418 23. . . . . . . . . .5520090000759132 33. . . . . . . . Svetog Save 114 . . . . . . . . . . . . Vi{nja STR Branka Petri~evi}. . Pale bb . . Kuzmani . . . . . Metropolis SUR. . . . . . Gornji Tesli} . .5520080001303448 22. . . . . Zora Lazi}. . . . G. . . Skala SUR. . .5520090001542989 41. . Njego{eva 4 . Rogatica. . . Hilandarska bb . . [ipke 19 . . . . . . . . . . . . . Ne{kovi}a bb . . . . . . . Ivana STR. G. . . Mladikovine . . . Dir. . .5520090001113085 19. . . . . . .5520090001684803 40. . Kralja Petra I . . Bambi-shop STR. . . Pale. . . .5520090001659777 53. . . . . . . . . . Jahorina bb . . Univerzitetska 20 . . . . . . . . Kraji{ki put bb . .5520090001118517 16. Budu}nost ZZ. . . .5520080002391012 45. . vl. . Stevana Mokranjca 10 . . . Kovanu{i} STR Tesli}.5520090000168596 28. .5520090001118614 37. . . . . .5520080001305485 29.. . . . . . . . .5520080002325731 41. . . . . .5520090000758744 3. . . . . . vulkanizer M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001106392 36.5520090001543862 71. . . . . .5520090001118323 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasik SUR. . . Lazarevi} Milada. Jelena STR. Rajko Joki}. . Tesli}. . . . . Silos bb . . . . Pale. . Doboj Jug. . ratnika 51 . . . . . . D. . Srpske tesli}ke brigade bb . . Autoprevoznik. . . . . . Pale. . J. . . . . . . B. Kr~mica SUR. . . . . . . . . . . Kosmajac R. . Zemka SUR. . . Pale. . . . . . . . Pale. . . . . Pale. Duji} DOO Tesli}. . Tesli}. . .5520090001113667 34. Hanlovska 1 . Tesli}. .. Tesli}. Jela{je bb . .5520090001767738 74. Vladimir Radovi}. .5520080001304321 44. . . . . . . Koka-produkt DOO. . . . .5520080001609386 33. . Pale. . . . . Donja Vru}ica . . . . . .5520090000161321 2. . . . . Dana trade-ZD DOO. . . Bife Semafor SUR. . . . Pale.5520090000167432 43. . . . . . . . Pale. . . . . . Nikola Para|ina. . . . . . . . . Pale. . Bari}i bb . .5520090000164328 24. .5520090001546093 65. . . . Pale. . . D. . Vrhpra~a bb .5520090002031966 61. . . . . . . . . Hilandarska . . . . . Radivoje Gluhovi}. . . . Podvitez bb . . . . . . . . . . . . Magistralni put bb . . Sv. . . Sla|ana Kova~evi}. . . . . Branes trg. . Triling DOO. .5520090001545608 47. . . . . . . . Pale. . . . .5520090001909843 68. . . Vukoti}a bb . Matuzi}i bb . . . Ra{kovi}a 15 . . . . 31. . . . .5520080001608028 30. . Kooperativa AD Tesli}. . . Nada Hr{um. . . . . Jahorinska bb . Jev|evi}a bb . Orbital DOO Pale. . . . . . .5520090000168887 30. Gavrila Principa 14 . .5520090001109981 56.5520090001116480 12. . . Dujakovi} J. Ras DOO Pale. . Jev|evi}a bb . Pale. . Pale.5520090001870267 69. . . . . . . . . S. . . . . . . . . . . . .5520090001972214 Poslovnica KOSTAJNICA 1. . Kninska 21 . . Pale. . Caldera DOO. Mini market STR. . . . . . . Magistralni put bb . Jak{i}. .5520090001113279 18. . . . . S. . Ljubogo{ta bb . . . . . . . . . Nova pekara SZPR.5520080001304709 21. .5520080001304030 39. R. . . . . . . Simek DOO Pale. . . . Han Derventa bb . . . . Tesli}. . . . . . . .5520090000163843 73. . . . Advokatska kancelarija. . 2009. . . . Rep~a bb . . . . Drago Vukovi}. . . . . Save bb . . . . . . . . Pale. . . Slavuljica-petrol DOO. . . . Dobrosava Jev|evi}a 0-5 . Trebevi}ka bb . . . . .5520080001602887 26. . . . . Savana DOO. . . Hre{a bb . . . Pale. . . . . . Consseco colours DOO. Mera DOO. Svabo STR. . . . S. . . . . . . . . . . . Ognjen Nikoli}. . . . Simovi}. . Samojko. . . . . . Kostajnica. . . . . . Tesli}. . . Jefte Vukovi}a bb . . . . . . Dragan Simani}. . Podgrab.5520090001112697 15. . . . . . Meli STR. . Dial fabrika dijamantskog alata Tesli}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pale. Trebevi}ka bb . . . . . Romanijska 68 . . . .5520090001540176 81. . . . . . . . Tesli}. . .5520080002317583 37. . . Neven STR Tesli}. Pale. . . . . Cara Lazara bb . . . . . . . Srpskih ratnika bb . Njego{eva 1 . . . Gavrilovi}. . grada I. . . . . . . . . . . . . [eki SZR. .5520080002325828 42. . . . . . za usluge. . . . .5520090001738056 21. . . . . .5520090001654733 72. . . . . . . . . .5520090001103288 63. . . . . . .X/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 17. . S. . . Donji Ru`evi} bb . . . .

. . . Kostajnica. . Brestov~ina bb . .5520140001683685 23. Edvarda Kardelja 24 . . . Fons ZZ Gradi{ka. . Gacko. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140000769945 4. . . . Nov-produkt DOO. Kostajnica. . . . . . . . Gacko. . Jeca ro{tiljnica. Alfa-internacional DOO Gradi{ka. . . Nova Topola. . . . Gacko. .5520140001161243 21. Rabija Agarevi}. . . . . Danilo Borkovi} . . . . . .5520140000775862 11. . . . . . dobrovoljaca 19 .5520140001384828 50. . . . . . Boris Grubi{a. Ljubica Cviji}. . Transport in`injering DOO. . B. . . . . . . . . . B. Gradi{ka. . . . . . Poljoprivreda AD Kozarska Dubica. . . Brestov~ina bb . . . . . . . . . . M. . . . Kalini}. Nemanjina 28 . . . . . . . . . . Foto studio Draga ZR. . . . . Nemanjina 11 . . Gradi{ka. . . . . . . . .5520140002071394 49. Tr`nica Marinkovi} . .5520140000780615 7. B. Brestov~ina bb . . Interking DOO Drvar.5520110001402823 7. . . . . . Mari}-Raca GTUP. . Mavrak D. . . . . Milimir Zuk. . Sol. . Nasip bb . . . Ana friz.5520100000179605 28. . . . Stojana Kova~evi}a bb . Elda DOO Gradi{ka. .5520140000190273 9. Mioljka Pu{ara. . . .5520100000176792 6. . . . Jovana Ra{kovi}a 4 . . . Gacko. . . . B. Drakseni} . . . . Srma DOO. 9. . . . . . . B. . . . . Du{ana Prote Suboti}a 2A . Kostajnica. Sanela TR Gacko. . . . .5520140000765871 3. . . . . . Kozarska Dubica. . . . .5520120001051440 3. . Kova~evi}. N.5520140001389969 . . . . . . . Marin Borojevi}. B. . . Gacko. . Trans-promet DOO. . . . . . . Langolo SUR. . . . . . vl.5520140001887482 33. Ustani~ka 18 . . .5520110000186540 17.5520140001163571 8. . . .5520140001697265 19. . . . . . . . . Bosanska Kostajnica. . . . . . . . . Itris DP. Kostajnica. . . . . . . . . Sa{a Marjanovi}. Ja{arevi} STR.5520140001381142 26. . . . . . . P. . . . Grme~-progres DOO Drini}-Petro. .5520140001389581 22. . . . . . . . . Mome Vidovi}a bb . . . Stojana Kova~evi}a 21 . . . . . . Gril Jole SUR. .5520110000189935 Poslovnica DRINI] 1. . . .5520140001388708 46. . Gradi{ka. . Branislav Gvozden. B.N. . Gra~anica bb . . . . . . . . . . Urije bb . Strigova DOO B. . . . Vera Milankovi}. Kostajnica. . . . . Venera kafe bar. . Kozarskih ustanika 36 . . . . . .5520100002035021 22. . . . A. . . . . . . . . .5520140001167063 35. . . B. . Gradi{ka. . Nemanjina 25 . . . .5520140001791549 40. . . . . Elezagi}i bb . . . . Solunskih dobrovoljaca 27 . Mara Bilbija. . . . . . . . . . .5520120001055126 5. . . Geodetski servis J & R Kozoma. . . Rogolji 22 . .5520100001550118 14. . . . . . . . . . . . . . . . Gradi{ka. . . . . . . . . . Miholja~e bb . Maleti}. . . .5520110000180138 9. . Nova Topola . Zan.5520140001386574 34. . . . . . . . . . . . Star{ped DOO Gacko. . . . . . . . . . . . .5520110000185473 18.5520120001055708 8. . . . . .5520100001551185 23. . . . . . . . . . . . . Luka.5520140001822589 44. . . . Svetosavska bb . . .5520100001553319 27. . . Kostadin Su{i}. . . . Atom-company DOO Srbac. . Potkozarska bb . . . . . . . . . . . . . . . Gradi{ka. [umausluge AD Gradi{ka. . B. . Zora STR. . . . . Put srpske vojske 144 . . . Feraleks promet DOO. . . . Jami komerc STR. salon. @ivinoprodukt AD. . Boki STR. . . . . . . . . . . . 18 HLPB-E . Bosanska Kostajnica. . . . . Kostadinovi}. Solunskih dobrovoljaca bb . Vidovdanska bb . . Bunara bb . . . Kostajnica. . . . . Vidovdanska bb .. . . . .5520100000179993 13. Mirjana Boromisa. . . . . Drini} . . . Prehrana AD Gradi{ka. Gacko. . . . .5520140000190370 28. . . . . . . . . . 17 . Bajinci bb . . . . . . Bosanska Kostajnica. . . . . . . . Raca.5520100000178829 31. . . . . .5520100002056264 19. . Save Vladisavljevi}a 2 . . . . . .5520140001387641 12. . . . . Metaksa SUR. B. Brestov~ina bb . . . . Glu{ica. . . . . . . .5520140001653421 20. . . . . . . . Kladari bb . . Svetosavska 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vl. . Gacko. . . . Poveli~ bb . . Kostajnica. . . . . . . Zdravka Resan. . . . . . . . . .5520110000764466 16. . . .5520140001961687 32. . . . Urije . . . Bo`ur . . .5520100001554386 30. . . . . . . . . . . . . . dobrovoljaca 21 . . . . . . . .P. . . . . .5520100001552252 9. .5520140001380269 41. . . . . vl. Gradi{ka. . . . Zlatko Gaji}. . . . Medan Veri}. . . . . . . . Svetosavska bb . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 5. . . .5520140001389484 45. . . . . . Mirko Prpi}. . . . . vl. . . . . . . .5520100001558072 16.5520100001984678 20. . . . . .5520100000177277 10. . . Ba}o{ped PP B. . . . . . . . Gacko. .5520110000762041 14. . . . Laminci. . . . Cafe-Marshall. . . . . . . . Ranka [ipke 47B .. 5520140000779451 39. . Agroslavija ZZ Srbac. . .5520100002224268 18. . . . . . . Etnos pansion. . . . . Metalik benz DOO Gradi{ka. . . . . . . Ro{tiljnica N. . . . . Gradi{ka. . . . . . . Banijski put 14 . . . . . . . . .5520110000188480 3. . . . . Svetosavska 72 . Soko-imko AD Gacko. . novembra . . . . . . . . . . . Kostajnica. . . M. . . . . vl. . . . . . . vl.5520100002201182 25. . . . . . . . . . Gradi{ka. . . . . . . Gradi{ka. . . . . . . . . .5520140001169003 16. .5520140001382791 38. . . . . . . . . . Cviji} STR. . . . B. . . . . . . . “Mladen Stojanovi}” PIK MDP. . . 11. Kostajnica. Nikolajevi}a . . .5520100001553125 29. . . . . . . . . . . . Kostajnica. Euro-plast SZR.5520110001405539 12. . . . Sico BH DOO. .5520140001760509 27. Ermina Ja{arevi}. . D. . . . . . . . . . . . . . Be}irevi}. . Pava Vasi}. Triko ITK AD Gradi{ka. .5520110001404472 10. . . . . . .5520100000178538 11. . . B. . Frizer za mu{karce. . . .5520140001163280 25. . . S. . vl. . . B. . . . NDSS elektroterm STR. . . . . Solunskih dobrovoljaca bb . ^ede Kova~evi}a 13 . . . . . . Svetosavska 25 . . .5520120001057939 10. . . . . . Drini} bb . . . . . . . . . . Jelena Ron~evi}. . . . . . . . . . . . . . . . . Kralja Petra I Oslobodioca . . Dositejeva bb . . To{i} DOO. .5520140001859837 48. . PJ Drini}.5520140001962269 47. . Svetx-komerc DOO Gradi{ka. . Gli{i}. . . A. . Bos-lat comerc DOO. . Gradi{ka.5520140001389872 30. . Dionis DOO Gradi{ka. . . . . .5520140000195414 18. . . . . . . . .5520100002169075 26. . . . . Drini}. Svetosavska 8 . Mi}o-promet DOO Drini}. . . . .5520140000194250 6. Egelja pilana SZR. . . . . . . .5520110001400980 13.5520140000198324 13. . . . . . . . . . .5520120001052022 85/XI 2. . . . . . .5520110000186443 4. Drini} bb . . . . . Mozaik STR. . Drini}. . . . Nova Topola bb . . Kostajnica. . . . . Patrijarha Gavrila Do`i}a . Lili} bb . . . . . . . . . . . . . . Drini}. . . Svetosavska bb . . . . . “Stela” cvje}ara. Boja Drlja~a. . . . . . . . . . . . .5520140001164929 37. . Savska bb . Crveni signal AD. . . . . . . . . . Simeks PPPUP. . . . . . . Gradi{ka. . . . . Gacko. . . Prom tex STR. . . . . . Kostajnica. . K. . . . . . . Bosanska Kostajnica. Trg svetog Save bb .5520100001555647 12. . . . . Prom tex SPUR. . . . . . Gradi{ka. Gra~anica bb . Kostadinovi}. . . . . . . . . . Radovanov. . M. . . .5520100001554580 8. Skendera Kulenovi}a bb . Banjac. . .5520110000188577 11. . MDB agencija. . . Bosanska Kostajnica. Miholja~e bb . . . ]opi}a bb . Bambi STR. . .. . {umsko priv. Miroslava Anti}a bb . . . . Milada Zrni}. . .5520110000186152 6. . . . . . . . . . . . . . . .5520110000184406 5. . . . . . . . . Vesna ^ibi}. . . . . . DD TR. . . . . . Ivona STR.5520110000764660 2. . . . Drini}. . . . . . Gradi{ka. . 25. Gradi{ka. . . . . . . . . .5520110001405345 15. . . . . . Kostajnica. . . . .5520140001170070 17. . . . . . . . . . . . D. . . Ex cop DOO B. . . . . . . AD Sport kafe bar. . Gradi{ka. . . . . .5520100001555259 24. . . Kozarskih brigada 4 . . . . . vl. . . . . . Put srpskih junaka bb-tez. . . . . . vl. . . . . . . . Centar bb . . . Prvi korak SUR. . @eljko Do{en.5520140000765677 43. . Bosanska Kostajnica. Ranka [ipke 2 . . . . . . Mladena Stojanovi}a 10 . . . Boja no}i snek bar. . . . . Calcio SUR. Svetosavska 1 . Nova Topola. Kostajnica. Feralex DOO. . . . Sre|ani . . . . . . . . .5520140001162310 42. . Tezga na pijaci XL-10. . . . . Banjalu~ka cesta bb .5520140000778190 10. . . . . . . . . . . . Egelja. . . . . Mihalenko DOO Gradi{ka. . . . . . Ranka [ipke 1 . D. . . . . Solunskih dobrovoljaca br. . Sanela ^e~ez. . . . ^atrnja bb . . Bajri}. . Rogolji. . . . . . . . . Med-farm apoteka. . . . . . Holland-line STR. . . . . . . . . . . . Kosovke djevojke 12 . Sol. . . Gacko. . . . . . . . . Taksi prevoz Dragan @arkovi}. . . Kostajnica.5520000000317932 4. . . . Levita AD. . . . . . Agarevi} STR. . . .5520100001556229 15. . Gornji Karajzovci 29A . . . . Srbac. . . . . Brestov~ina . . . . . Drini} usl. . . . vl. . . . . . . . . . centar. Branka ]opi}a 62 . . Nova Topola. . .5520100000177956 17. . . . .5520110000762817 8.5520100000177859 21. . I Oslobodioca bb . Kostajnica. . . . . . Gacko. . . . Slavi{a Bjelajac. . Ranka [ipke 11 . . . . Goran Savi}. . . . . . . Silco DOO Nova Topola. . Gradi{ka. . .Petak. . . . . . . Planinsko dobro AD Gacko. . . [upljeglav. .5520120001053477 7. . 2009. . . . . . Mitropolita G.5520140000765580 2. . . Grdanovac bb .5520140001168033 36. . . . . . . . . . . . . . . . Nova Topola. . . . . . . . . . . Palma kafe bar. Pikolo SUR. . . . . vl. . Kidri~a 1 . . . Maja UR buregd`inica. . Autoprevoznik Budimir Zelenovi}. Nova Topola bb . . Goran [obota. . . . ^atrnja 15 . . Srbac. . Prodex ZZ. . B.5520140000770527 31. . . . Vladete Radi}a 10 . . . Lazar STD. . . . . . . . Gradi{ka. . Magdalena DOO Nova Topola. .5520120001050179 9. Zlatno zrno PTP DOO. . Tihomir ^oli}. . . . . . . . . Ranka [ipke . . Trg K. Alfa trade co DOO. . . . vl. . . B. . . . . . . . . Gamateks PPP. . . . . . . . . Kozinci bb .5520140001380948 24. . . Srba~ki put 140 . . .5520140000773728 5. . . . ul. . . . . . . . MV soko mont DOO Gacko. Rojal kafe bar. . Grdanovac bb . . . Raki} i Co GP DOO Gradi{ka. Srbac. . Srbac. . . .5520140001165026 14. . . Masterpoint DOO Gradi{ka. . . Majdanac DOO Nova Topola. . . Bogdana Zimonji}a 8 . Ranka [ipke 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Drini} bb . Banjci . . . . . . . Fair play sportska klad. . . . . . . . . . . . . Tr`nica Marinkovi} 76 . . . . . . Zeus STR. . . . D&A net STR. . . . . . . . Gradi{ka. . . . . . . . Drini}. Gacko. . . . .5520120001050664 6. . . . pred. . . . . . . . . . . . . . Dubica. . Ignjatovi}. . Zdravka STD. Rafaelo trade DOO Gradi{ka. . . . . . .5520100002266948 Poslovnica GACKO 1. . . Jovana STD. . . . . . . Kostajnica. Gradi{ka. . . vl. . . . . . . . . Mrkonji}a 1 . Mladena Stojanovi}a bb . . Drini} . . . . . .5520140000775765 29. Ru`a SR. . Sofi No 3 TR. . . . Put srpskih junaka . . .5520120001057260 Poslovnica GRADI[KA 1. . . . . . . . . . . . . Pilipovi}. . . . . . Bra}a Ra|enovi} STR.riblji restoran. . Nova Topola bb . D`. . . .5520100001550215 7. . . Drini} bb . . . . . MG ZUR. . . . Bosanska Kostajnica. . .5520140001380560 15. . . . . . . Gradi{ka. . . . . . . Do{en STR. . . Gradi{ka. . . . . . . .

. . Pijaca . . . . . Kralja Aleksandra 11-13 . . . . . . Lakta{i. . . . . . . . . \ure Pucara Starog bb . . . . . . . . Kara|or|eva 70 . . . . . . . .5520160000474579 40. . . . . . . . . .5520150001070790 30. . . .V. Nemanjina 64 . . . . . . . . Doboj. . . . . Cezar SUR. . . . Montenegro-duo DOO. . . . . naselje Borac . . Trn. . . . . Semafor STR. . . . M. . . . . .5520160001560203 36. . . Doboj. . S. . . . . . . . . Ankica Borkovi}. . Huso DOO Doboj. . . .5520150000792303 11. . . Obu}a Bojana STR. . . . Aura DOO Banja Luka. . . . . . . .5520160001320807 37. . . Doboj. . . . . . . Lakta{i. . Mlinarska bb . . . . . . Tuzla. Mas company DOO.5520160000835322 20. M & B . I kraj.5520150001070111 6.5520160000460320 25. . Nemanjina bb . . . B brza hrana. Sam. .5520150000791527 2.5520160000448292 16. V. Kugla{ DOO Lakta{i.5520000000360709 9. . Gradi{ka. Autoprevoznik Dragan Pepi}. . . .5520150001076416 29. Doboj. . . . . Veto DOO. . .5520160000447613 31. .5520160000470408 14. Trn. . Casa madera DOO Lakta{i. . . . . . . . Put srpskih branilaca 146 . . . . Fagot DOO. . . . . Planet M team DOO. . . Doboj. Aleksandrovac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doboj. . . Banja Luka. . . . . . . . Sav~i} M. . Put kraji{kih junaka 32 . . . . vl. . . . . . . . . . . . . . . Kotur D. Kara|or|eva 128 . . . . . . N&N company DOO. . . 63 . . Osje~ani . . . . D. . . . . trg. . . . . . . . . . . . Gu`vi}.5520160000485831 7. . . . Dositejeva 2 . . . . . . . . Vidovdanska bb . M. . Doboj. . . . . . . . . .5520150001070402 7. . . . . . . Milo{evi}. . Marko Savi}. . . Doboj.5520140002090018 75. . . . Dositejeva 1 . . . . . . . . . . . . . . . Market MG STR. . . Marko Savi}. Extra DOO. . . . Lakta{i. . Doboj. . . . . . . Vujin trade DOO. Lakta{i. . . . . . . vl. . .5520160000841239 3. . Brestov~ina bb . . . Zenica. . . . . . . B. . . Bukva komerc SR. . . . Marlip DOO. . . . . . . . . . . Prodex-agro DOO Gradi{ka. . . . . Turjak bb . .5520140000190661 69.5520150001069238 8. . . . . Komision. . Zanatski centar . . . . . . vl. Lakta{i. . . .5520150001073021 31. Inter-met AD Doboj. . . . . Jakupovci bb . . . . . . . .5520140001804741 52. . . . Gradi{ka. . . Doboj. . . . . Markovi}. . . . . . . . . Dubrave 17 . . . . . Pale`nica . . .5520160000026633 17. . . . . . . . . . . .5520000000352561 20. . . . . . . . . . . . . . . . Motike bb . . .5520160000026439 22. djel. . . . . Vatrooprema DOO Doboj. . Aleksandar STR. . Goga commercee export-import. . . .5520160000449941 24. . . Sky cafe kafe bar. Vuja{inovi}. . . Manja~kih ustanika 9 . . .5520160000460611 19. . Omnikom AD. G. I kraji{kog korpusa 7 . Stadion . . . . . . . DSD fox DOO Gradi{ka. .5520150001070014 5. . .5520150000201767 37. . . . . . . . . Doboj. . . . Banjalu~ka cesta bb . . . . . Doboj. Ma{i}i 65 . . . . . . . . . . . . Mahovljani bb . CATV Adam DOO. Dragoslav Popovi}.5520150000805010 3.. . .5520160001564859 41. . . . . . . Bjelanovi}. . . . . . Svetog Save 3 . . . Mokranj~eva bb . . . . . Svetog Save 2 . .5520140001954315 71. . . . . . . . . . Tuzla. . . . . . . MC Cviji} DOO. .5520140001382112 63. DD company Ljolji} DOO Gradi{ka. . Turjak. . . . . . . .5520140002127363 64. . . . Kvarner DOO. . . Mi{i}. . . Mit. . . brigade 169 . Agrooprema DOO Gradi{ka. . Maja No 1 STR. . . Trkulja DOO Lakta{i. . . vl. Mesnica kod Vere TR. .5520150001919540 47. . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001069044 15. Nenad Baji}. . . Doboj. . . Gradi{ka. . Hasuki}. . . DOO Lakta{i. . . .5520140001668844 Poslovnica LAKTA[I 1. . . .cargo DOO Aleksandrovac . . . Javni prevoz stvari. .5520140002156075 70. . . . Doboj. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000833964 2. . . . . . . . . . . . . . Gradi{ka. . . . .5520160001561076 26. . part. . . Izbor STR. . . . . . . . . Stepe . Trn . . . Doboj. . . Cara Du{ana bb. . . . . . . . Doboj. . . ]ire Truhelke 10 . . . Ideja gips art stud. . . . Lakta{i. Doboj. . . . . . . . Ada bb . . . 2009.5520150001076319 35. Brestov~ina bb . . . . . .5520150001072536 42. . . . . . . Kara|or|eva bb . . . Banja Luka. . V. . . . . .5520150001068365 4. . . . . Mobil centar komision Doboj. . .5520160000840172 9. . . Vojvode Mi{i}a 32 E .5520140001693288 54. . Cerovica . . . . . 16. . . Vrbas FSN AD. . . Kara|or|eva 48 . . . . .5520140001894272 57. . . Plo~nik bb . B. . Eko drvo SZR. . Doboj. . Brod. . . . . .5520160000466722 33. . . . . . Inter-trade DOO. . . .5520140002102628 65. . . . . Doboj. . Stanari bb . . Banja Luka. . Javni prevoz stvari Borojevi}. .Ag-ceto DOO. . Tanja Novkovi}. . Veselina Masle{e 1 . . Gradi{ka. . . . . . Gam SZR. . . . . . A&E STR Jukovi}. . . . . . . . Doboj. . . . . . . .5520160000022559 6. . Rodi} DOO. . Doboj. .5520160000484376 13. . . Krnjinske sr. . . . . . . . .5520150001065067 25. . . . . Gradi{ka. . . . . . . . . . . . . . . .5520140002389942 73. .5520150001067298 27. . . . Trend SZR Gradi{ka. Mad`arac. Mirjana Stani}. . . . . . Doboj. .5520150001072148 Petak. . Likra rad DOO Doboj. Hacijenda bar Gradi{ka. Obili} company DOO. . 007 kafe bar. . . Gradi{ka. . . . . Doboj.5520140001162504 68. . . S. . .5520160000461678 32. . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001318964 11. . . . Balkan plastika DOO. .5520150000205647 24. . . Lakta{i. .5520150002371754 49. . . . . Filipa Vi{nji}a 64 . . OO Bosansko Grahovo.5520160000020231 30. . .5520160001321195 . Lakta{i. . . . Pop Ljubina br. . srpskih brigada . Kobatovci bb . Maja No 4 STR. . . . . . . Banja Luka. . . B. Cezar mesnica SZTR. . Mi{i}a . Prizma-prom DOO Gradi{ka.5520140001904651 58. Ulica bb. . . . . . .5520150001818854 40. Petra Mrkonji}a bb .5520140001888452 56. . . . . . . . . . . .5520150001068753 12. . Gradi{ka. . Doboj. . . . . . . Stoji~i} S. Doboj. . . . . . . . MB-Kekerovi} DOO Trn. . . 33. . . . Vrba{ka . . Maleti} DOO Gradi{ka. . . . . . . Podnovlje . . . . . Rade Leki}. Lu`ani bb . . [uberta 21 . . . . .5520160000479623 15. . . . Mje{. . . Azzuro SUR. . . . . . . Dobojputevi AD. . Nemanjina 35 . . Magic AS company DOO. trg. Kara|or|eva 128 . . . . . . 9. . . Stojanovi}a bb . . . Gradi{ka. . Trgopromet Dragan DOO Lakta{i. Tane prom DOO. . . . . . . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . RS Banja Luka. . . Turalibegova 42 . Ilije Gara{anina bb .5520150001068850 13. . M. . . . . .5520150000791139 22. . . .5520160001324978 35. . . Cara Du{ana 18 . . Aleksandrovac. . . . . . . . .5520160001327597 39. . . . Italijano exp-imp DOO. . .5520150000206617 28. AD Fines SUR. . . . . Vo}e i povr}e STR Doboj. . . . Bukovica . . . . . . . . . . Venera SZR Doboj. . . . . Petra Me}ave 11 . . . Autoservis SZR. . MG ugost. .5520160000027021 12. . Maja No 5 STR. . . . . . Aleksandrovac . . . Raca mesnica SZTR Gradi{ka. . . . Lakta{i. V. . . .5520150000207490 48. Jakupovci bb. Milenijum SUR. . Muharem Grudi}. . . . . . Vojvode Mi{i}a 6 . M. . . . . . . . . . . Dobojpromet ODTP. . . . Jakupovci . . . Bo`ana Spremo. . Nikole Pa{i}a 1 . . . . . . . . . . . . . . .5520140002032982 74. . . . . . . Koji}.5520150001075058 45. .5520150001069141 16. . Kozara-impex DOO. . . . . . . . . Kneginje Milice 5/2 . . . . . . Centar AS. . Zoka-trend DOO. Jablan 241 . . . . . . Krnete . . Tomi}. . . . . . .5520150001062448 23. . . . Banja Luka. . . . . . . . . . Marko Savi}. . . . .5520150001066619 21. . . . . Darko produkt DOO. . . . . Stupine bb . . . .. . . Kara|or|eva . . . Luna STR. . . . . . . . . S. Vidovdanska 64 . . . . . . Dado frizerski salon. . . . Gradi{ka. . . . . . Bukovica bb . . . . . . . Luigi prom DOO. . . . . Nikolajevi}a 24 . @eljo SUR. . . . . . . . . . . . . Grahovo . . . . Socijalist. Marko Savi}. . .5520140000773922 61. . . . . . . Zelena pijaca F/ 25 . . Zelena pijaca . . . . . . . . . . . Bo{kovi}i bb . .5520150000805980 32. . . . . . . . . . . . .5520140001837527 62. . . . . . Doboj. Rayex-promet DOO. . . . .5520160000488838 23. . . . . . . . . . . . Kraji{ka 14 . . . Kara|or|eva bb . . . Mira STR. Stari Grad SUR. . . . . . . robe STR. . . . .5520140002074595 66. Lakta{i. . . .5520160001311495 8. . . . .5520160001311689 21. . Lakta{i. . . Nikole Pa{i}a 7 . . Marko Savi}. .5520160000458283 29. . . . . . . Delta-prom DOO. . . . . . . . . . . . Petra Pecije bb . Lakta{i. . . . . . . . . . . Doboj. . . . . . . . . Doboj. .5520150001948349 38. Pop Ljubina bb . . . . Cara Du{ana bb . . Rudanka promet DOO. . . .5520150001689941 34. Kova~evi} STR. . . Veliko Bla{ko . . . . . . . . . . . Filipa Vi{nji}a 159 . Gradi{ka. . . . . . . Lakta{i. . Mje{ovite robe STR. . .5520140001389290 53. Buvlja pijaca 282 . . . Bra}e Jugovi}a 38 . . . . . . . . . Lakta{i. . Banja Luka. . . Miljanovi} komerc DOO. . Nemanjina 12 . . . . . .5520150001067686 43.5520140001386768 60. . . . Veljka Mla|enovi}a bb . . . . . . Du{ana Gruji~i}a 24 .5520150001071566 10. . . . .5520160000473318 18. . . . . . Lakta{i. . Stanari AD Rudnik nemetala. . . . .5520160001565344 42. . . . Srpska piro{ka SZR. . . . . . . . . .5520160000861221 27. . . . . . . . . Lakta{i . . .5520160001311107 38. . Maja No 3 STR. . . . . . . . Vrba{ka 157. Doboj. . . . Mini market TR. . .5520150001943887 41. . . . . . . . Bijeljina PC. . . . vl. . .5520140002037250 72. . Cara Du{ana SP 6/12 . . . . . . . . . . . . . . . Vojvode Stepe 10 . .5520150001075252 19. Stefana Prvoven~anog br. . . . . Doboj. . . Kivi-oil DOO. . . . Ko{arka{ki klub. . . . .5520150000797250 26. . . . . .5520150001071178 17. . . Kralja Aleksandra bb . Buvlja pijaca 11 . Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . .5520140001389678 55. . . . Mit DOO. . Rubin DOO Lakta{i. Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . Dado Ford SZR. . . . . . Gradi{ka. . . . . . . . . . Lakta{i. . . . . . . . . [obot.5520150001940298 44. . V. vl. . .5520150001735046 Poslovnica DOBOJ 1. . .XII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 51. . . Doboj. Banja Luka. . . . 1 . Vasiljevi} DOO Gradi{ka. . . .5520150001063224 36. .5520000000628817 46. . . . . . . . . . .5520150001068947 14. . . . Gojkovi}. . Kara|or|eva bb .. . Brijesnica . . .. . . . . . . . . . . . . Nemanjina 33 . . .5520140001169682 59. . Banja Luka. . . . . . . Ploter trade DOO.5520160000488062 34. Dositejeva bb . Fjodora Dostojevskog 25 . . . . korpusa bb . . . . Doboj . Lakta{i. . . . . Kla{nice bb . . Danka Ili}. . . . Lakta{i.5520160000441502 28. . . . . Buni} company DOO. . . . N. . . . . . . . MR trade DOO. . . . Kara|or|eva 279 . Lakta{i. . . . . .5520150001070887 18. . . . . . Vojvode Stepe 13 . Kneza Milo{a 93 . djel. .5520160000814079 5. . Lakta{i. . . . . Potkozarje AD Gradi{ka. . Sam. .5520140001794265 67. . V.5520160000834158 10. kraji{ke brigade . . . . . Vojvode Stepe B1 . . Lakta{i. . . . Elmo DOO. . . Miroslava Anti}a 145 . . . . . . Ozren. . V. .5520160000448680 4. . . .5520150001070305 39. . . . . . . . . Auro DOO Lakta{i. . Sne`ana Miljkovi}. . . . . . . . . . \ermanovi}. . . . I I . radnja bife. . . . Sin|eli}a 7 . . Olja butik PTR. . . . . . . . . . . . . . . . Komp-mat DOO. Doboj. 25. . SZR. . Tuzlanskog patriotskog odreda . Maja No 2 STR. . .

. . . . . 3 . Vuka Karad`i}a 148 . . Filipa Vi{nji}a 23 . . Bratunac. . V. . . . . . . . DOO. . . Nada STR. . . Digicom DOO Doboj. . Srpskih krnjinskih brigada . Bolnica “Sveti Nikola” DOO. . . 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vi{egradtrans AD. . . . . . . . . . . . . . Doboj. . . . . . . . Mobil shop komision. . . Stefana bb . . . . . . . Vi{egrad. . . . . . . . . . . Vladimir Vujovi}.. Srpskih sokolova bb . Doboj. . . . . . . . . . .5520160001329731 70. . . .5520200001029417 22.. Vidovdanska 5520160002221743 80. . . . . . . . . . Doboj. . . . . . . . Metal prom DOO Vi{egrad. Kralja Dragutina 58 . .5520180000874897 4. . Vi{egrad. . . Borogovo bb . . . . . . . . Vidovdanska bb . . . . . . . . . . . Cara Lazara 5 .5520160001857217 44. . . . . . . . . . \ur|evdanska . . U`i~kog korpusa 15 . . . . . . . . . . . Stari ribar kafana. . . . . . . . Nevenka Jev|evi}. Doboj. MG Palas DOO Kozarska Dubica. F br. . . . . Save bb . . srpskih brigada bb . . . . . . . . . . .5520160000847156 64. . . . . Osmaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Petak. . . Autoprevoznik Mirsad Hrvatovi}. . Vihor ODTP. Autoprevoznik Adnan Damad`i}. Vi{egrad. . . jezika Doboj. . . . . . .5520180000219274 19. . Momac . . . . . . Zvornik. . . . . . . . . Vidovdanska 18 . . . Osmaci. . . . . . . . . . . . An|ela STR butik. . . . Jovanovi}. . . . . . . . . . . . Doboj. .5520160001560106 48. . . . . Cara Du{ana 6 . . . . . Sase bb . G. .5520180002159371 24. Kralja Petra I bb . . . . Svetog Save 3 . . . . . . .5520160000458768 63. trg. . . Dejan Bili}. . Doboj. . . . . 25. . Doboj. .5520200001493271 28. . . . . Kozluk bb . . . . M. . . . Zvornik. . . . . . . . . Kralja Petra I . Bratunac. Game slot SR. .5520160001326530 66. . . . . . .. . Doboj. Autoprevoznik Davor Lovri}. . . .5520200001392197 12. . Vi{egrad. . . . . . . . . . . . . Oksigen DOO Rogatica. . . Stanari . . . . . Hit-D OTR mje{ovite robe. Kralja Aleksandra bb . . . . . Vojvode Stepe 7 . . . Vi{egrad. AS-trans DOO. .5520200001016710 3. . . Elektro-instalacije SZR Doboj. . J. . . . . . . . . . . G. . . . . . . . . . .5520160000465364 79. Popovi}. . Arcus DOO Petrovo. N. . . . . . . Nikole Tesle 71 . . . . .5520180000219371 7. . . . . . . . Birotehna DOO Doboj. . Vi{egrad. . . Taksi prevoznik Petar Kusmuk. . .5520200001393555 18.5520160000024014 62. . . . . . Dido STKR. . . .5520190002231878 5.5520200001289571 7. . . . . Tehnomanija STR. . . . . . . . . . . . . . . . Srednji [epak bb . Skelani bb .5520180000210253 6. Auto-Sile STR. . . . . . . . . . . . . . .5520210001849891 2. . Ru`ica Bo`ovi}.5520160000832703 77. . . Panonija-komerc DOO. . . . . . .5520200001394622 19. . V. . Passage butik Kozarska Dubica. . . . Jasmina i Lida STR. . . . . . . . . . . .5520180001335453 28. . maj DOO. . . . . . . . . . Taksi prevoznik N. . Jovana Cviji}a 80 . . Kolubarska 83 . . . . Tomi STR Petrovo. Ive Andri}a bb . . . .5520160000459544 75. . . . . .G. . . S. . . . . Admiral-komerc DOO. Vi{egrad. . naselje Pijeskovi . . . . Trifolium DOO Doboj. Bratunac. Zvornik. . . . . Doboj. . . . . Koza~ka 2 . . . . . . . . . . . . . . . Vidovdanska . Kozarska Dubica. Svetlana Mili}. . . . . Kralja Petra I . . . . . . .5520200001011084 5. . Ilkom PP. . . . . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . Osmaci bb . . . Vi{egrad. . . .13 . Vardi{te bb . . M. . . Centar I 7 . . . . . . . . Osmaci. . . . . . . . . Doboj.5520180000218789 13. . .5520160001576402 74. . . . . Sa{a SZR. . . . . . Mara Kr{i}. Doboj. . . . Filipa Vi{nji}a pasa` C . Sr|an Sijakovi}. . . . . . . . . . . . . . .5520200000236054 . U`i~kog korpusa bb . . . Sonik DOO. . . .5520200001496569 15. . . . . Velibor Kutla~a. .5520180001336520 25. . . . . . . Zahirovi}. . . . . . . . . . . . Skelani. Vi{egrad.5520200000875866 13. . S. . . .5520180001339527 10. . . . . . . . . . . Pere Kosori}a 59 . . Bosanka AD Doboj.5520160002299052 67. djel. . . . . . Val SUR restoran. . Vi{egrad. .5520180001333028 30. . . Albatros DOO eksport-import. . . . Autoprevoznik Sanel Dugali}. Vi{egrad. . . . 21 . . . . . Doboj. .5520160000025178 47. . . Nikole Tesle bb . . rad. . . . . Blagojevi}. . . . . Ideja MB DOO. . . . Vi{egrad. .5520180001338654 12. . . . . Kralja Petra I . Autoras DOO. . . . . . . . . . . . . . . . Trg palih boraca bb . . . . . . . . . . Petrovo bb .5520180001900769 26. . . . . . Vil~evi}i bb . .5520200001259113 11. . . . . . . .5520160000461872 58. . . . . . Nios DOO. . . . . . . Sam. . Starstrading DOO Doboj. . . Autoprevoznik Vuka{in Ivani{. . . . . . . . . .5520160000832121 46. . . . Panino kafe picerija. Aqo SZ pekar. .5520200000879358 6. .5520200000235666 17. . . . Principa 22 . . . . Pecikoza D. . . . . .5520180001339333 16. . . Autoprevoznik Gano Lugavi}. . . . Kivi STR. . . . Kneza Milo{a 36 . . . . Distributivni centar Gradina A. . . . . Osmaci. . . . . . . . . Baji} promet DOO. . Koplast DOO Doboj. . . . . . . . Vi{egrad. . Wellvet M. . . . . posl. . . . . . . . . . . . . . . . . S. . . Petrovo . . . . . . . . . . Du{anovo bb . H. . Stepe 10 . . . . . Eurofinal DOO. . . U`i~kog korpusa bb . . . . . . . . . . . . . . . . . Petrovdanska 50 . . . . . . Spomenko Kalajd`i}. . Empa-luxprom DOO. . . . . . . Du{anovo bb . . . .11 . . . . . . . . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . . . . . . Ko{uta-Gligori} SUR. . Vi{egrad. . . . Vi{egrad.5520160001573686 68. . . . . Osmaci bb . . . obj. Autoprevoznik Salih Mahmutovi}. Mahala bb . . . . Integral sistem AD Doboj. . . . . . . . Veljka bb . . Nikole Tesle 127 . . . . Vi{egrad. . . . Ozr. . . . Vojvode Putnika 74 . . . . Pub . . . Trg palih boraca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dijamant SUR buregd`inica. Euro-hit DOO.5520180001330118 33. . . . . . . . . . .5520160001576790 55. . .5520200001397241 21. . . .5520180002215728 31. . . . . Autoprevoznik Fejzo Majdan~i}. . Kozarska Dubica. . . . . . . . . Uglje{a DOO. . . . . . . . . . Nada Popovi}. . . Goran Lu~i}. . .5520160000858893 78. . . . Milo{a 36 . . . . . . Duga SZTR. . .5520100001558363 Poslovnica ZVORNIK 1.5520200001397920 25. . . . . Osje~ani bb . . Vi{egrad. . . . . . . . . . .5520180001334483 22. . Vi{egrad. . . . . . . .5520160000445770 76. . . . . . . . . . Vi{egrad. . . . . . . . . Davidov. . . . . Marija 2 SZTR. . Miroslav Vucelja. . Doboj. . . . . . . . . . . . Filipovi} N. Kralja Petra I . . . . . . Veljovi}.5520160001575723 73. . . . . Dragoslav Droca. Vi{egrad. . Vidovdanska 20 . . . Bratunac. . . . . . . . . Caparde bb . . . . . . . . . . . . .5520160000859281 65. . . . . . . . naselje Stadion 7 . . Karanovac . . . . . . . . Market STR. Cara Lazara bb . . . . . .5520200001022918 8. . . . . . Cara Lazara bb . . . Doboj. . . . . . Doboj. . Cara Du{ana .. . . . . . . . Kozarska Dubica. . . . . . . .5520160000463909 60. . .5520180000210641 18. . .5520180001335550 32. . . . . . . . . . . Idriz Mujagi} SZTR. . . . . . Vi{egrad. . . . . . . . . . . Kara|or|eva 24 . . Doboj. . . . . . . . pijaca. . . . . . . . . Osmaci. . . . . . . Velika Brijesnica . . . . . . . . . . . Akva restoran. . . . Harf DOO Doboj Istok. . . . . Cara Lazara bb . . . . . . . . . . Kulenovi}a bb . . Dijana \uri}. . . . . . Osmaci. . . . . . Vi{egrad.5520180001331573 14. . . Ru`a STR. . . . . . . . . . . Ninkov. . . . . . . Mili}i. . . .5520340001276178 4. . . . Su~ani bb . . Vi{egrad. .5520160001564762 Poslovnica VI[EGRAD 1. . . . . . . . . . Sa{a Terzi}. .5520160001316248 61. Krnjinska 2 . .5520180000216364 5. . Ljiljana [u{njar. . . . Autoprevoznik Avdo [i{i}. . . . . . .5520160000474967 54. . . . . . . . . . Vi{egrad. . . . .5520200001259889 4. . . . . . . . . . Dobojprom DOO. . . . . . . . Time out cafe bar. . . . Doboj. . . . . .5520160001571552 50. . . . Du{anovo. . . . . . . . . . . . . . . . [ekovi}i. . . Dijana SZR. . . . . Zvornik. . . . . Pink SUR. . . . . . .5520180002019012 29. . . . .5520200001250674 9. . . . Kaskada kafe bar i diskoteka. Suzana STR. . . Stil 2 SZTR. . . Milica Tubin. . . . . . . . So~kovac . 3 D salon zabave. . . . . . . . . . . Dambo STKR. . . . Eko-in`enjering DOO. Hasuki}. . . . Karakaj 24 . . . . . .5520180001336326 15. II podrinjske brigade . . Doboj. . . . . . Marija 2 SZTR. . Vi{egrad. . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . . . . . . .5520200001029708 29. . Kralja Aleksandra bb . .5520200000890513 10. . . . . . . Miro Mo~evi}. . .5520180000215782 Poslovnica KOZARSKA DUBICA 1. Zejnilovi}. . . . . . . . . . . . . S. . . . . . Osmaci. Bratunac. Doboj. Trg palih boraca bb . . . . . Goran ^a|o. . Lazi}. . . . . . . Zvornik . . . Autoprevoznik Branko Jovanovi}. . . . . . Trg kralja Petra bb . Radana Jovanovi}. . . . Kalimero STR. . . .5520180001915610 21.5520180001335356 27. . . . Doboj. .5520180002085845 34.5520200001258337 23. . . . \okovi}. .5520160000479332 52. Bojana ^e~ez.5520180001920169 20. . . . . . . . . Osmaci. . . . .5520200001495308 26. . .5520200001023694 24. . .5520160001572231 49. . Kum STR. . . Delikates STR. . . . . . . . . . . Hit STR. . Ubava . . Septembar SUR bife Doboj. . . . .5520180001330797 3. . . . . Vojvode Putnika 37 . . . . . . . . Stankom AD kompanija. Sv. . . . . . Zel. .5520160000453142 72. . Zvornik. .5520160000455567 71. . . . . . . . . . . . . . . Flamingo 2 cvje}ara STR. Vi{egrad. . . . . . . . . . . . . Goran Lu~i}.5520200001395204 20. Imperial DOO. Osmaci bb . . . . . . . .5520160001321486 53.5520190001988311 3. . . . . . 2009. Frizerski salon Aleksandar SZR Vi{egrad. . . Voj. . . . .5520160000465267 69. . . . . . .5520200001281811 27. . Vi{egrad. Ive Andri}a br. . . . . . . . . .6 . . . . .5520180001332834 9. .5520190002294249 6.5520200000890998 16. . . . . . . . . . . . . . . U`i~kog korpusa bb . . . . . . . . . . . .5520160000447031 51. . . . . .5520180001336229 85/XIII 17. . . .5520180000216461 2. Caparde bb . . . . . . . 9. . [arci bb . .5520200001027089 14. Saida TR. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 43. . . . . . . Doboj. . . . . . Oxford {kola eng. Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BMV SZR. . . . . . . . Zelena pijaca F 22 A . . Vidovdanska 7 . . . . . . Agencija za knjig. . .5520160000024305 56. . . Elite fashion STR butik. . . . . . . . . . Bir~anka STR.. Sv. . . . . Kozarska Dubica.5520160000454694 45. . . Osmaci. .5520160000451008 59. . . Mi{i}a 7 . . . . . Svetog Save 3 . . . . Pa{i}a bb . . . . . . Autoprevoznik Zijo Hajdarevi}. . . Bolni~ka bb . Zelena pijaca . . . . . . . . . Podrinje ODP. [ekovi}i. Kalajd`i}. . . . . . . Osmaci. Drinska 10 . . . . . . . . . . Joker kafe bar. . . . Mili}i. Osmaci. . . . . Vidovdanska 9 . . . Lopandi} S. . . . . . Mis STR. . . . .drvo DOO. . . . . . Sanja DOO. . . . . .5520180001331088 8. Osmaci. . . . . . . . . Velo auto {kola Doboj. . . . Narcis Ili}. . . .5520180001847322 11. Zvornik. K. . . . . . . Doboj. . . . .5520200000889252 2. .pivnica. . Svetog Save br. Jutro STR. . . . . Zmaj Jove Jovanovi}a . . . DD-trejd DOO Vi{egrad. . .5520180002125130 23. . . . . . . . . . . Vojvode Putnika 37 . Cara Lazara bb . Doboj. Lazi} Milan. . 16. . . . . . . . . . . Vi{egrad. Srpsko Gora`de.5520160000464103 57. .M. . .

. . . . .5520200001399472 47.5520200001740912 117. Granit ZKR. . . . . .5520200001492592 . Gradnja-promex DOO. Zvornik. . .5520200001497927 88. . . . . . . . S. . . . .5520200001391712 87. . .5520200001396271 58. . . Maline bb . . . . Gordana Kosti}. .5520200001925115 79. . .5520200001396853 37. . . . . . . Cvjetinovi} M. . . . . . . . S. . . . . . . . .5520200001289377 41. M. . Svetog Save bb . . Zvornik. . . . . . . Nina . .5520200001492010 65. . Zvornik. Osmaci bb . . Caparde. . . . . . . . . . . Vuks-company DOO Zvornik. . . Goli}. Bonafides kafe bar Vlasenica. Autoprevoznik Milovan Gavri}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . . . . . .5520200000238382 121. . . . . . . . . . . Perkovi} DOO Mili}i. . . . @eljezni~ka bb . . Radi~evi}a bb .5520200001287728 105. Autoprevoznik Rasim ^asurovi}. . Karakaj bb . . . . . . Karad`i}a 31 A . . . Proti} centralno grijanje DOO. . . R. . Bratunac. . Zana Kipi}. [ekovi}i.5520200001391033 115. . . . . . . . Save bb . . L. . . . Vlasenica. . . . . . .5520200000882656 89. . . . .L. . . . . . .5520200001496375 36. . . ^elopek bb . . . . Svetog Save bb . Bucolina TR . . . . . . Svetosavska bb . . . . . . . Poljoprivrednik ODP Skelani. . . . . . . . Oskar video klub. Art frizerski salon. . . . Cane DOO Zvornik. . 68 . . . . . . . . . . Vlasenica. . Jesa DOO Bratunac. . . . . Drinja~a bb . . . . . . . . . . Karakaj . Metrize bb . . . . . . . . . . D. . . .kafe. . . Grafit-VB DOO. . . . . . . . .5520200001898731 76.5520200001759245 63. . . .5520200001022433 84. . . . . . glinice AD Zvornik. . . . . . Esprit TR. . . . . . Osmaci. . . . . . . . . . . Zvornik. Kralja Petra bb . Kosmos SUR . . .5520200001395592 67. Zvornik. . . U{}e SUR. . . . . . . . . .5520200000887894 123.5520200001845187 111.5520200002371315 129. . . . . . . . . ZC Mega-2 . Taksista Zoran Pekez. . Kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . . . . . . . . . . Dragan Bjelanovi}.5520200001283557 118. . . . . . . . Utje{anovi}. . Dragan Simi}. . . . . . . . Bra}e Jugovi}a B-7 . . Tanja UR-bife Zvornik. . .5520200001255621 104. Obnova SZR Srebrenica. . . Osmaci bb . Mil-comerc DOO Zvornik. . Bra}e Jugovi}a B-14 . . . . . Bra}e Jugovi}a B11 . . Zvornik. Zvornik. . . .5520200000878194 78. . Kralja Petra I Kara|or|evi}a .5520200002086329 138. . . . . . . . . . Broj jedan TR komision. . . Osmaci bb . . 25. . Dizo DOO Vlasenica. . . . . Dragoljuba Mihajlovi}a bb . .5520200001672430 116. Zvornik. . Karad`i}a bb . . . .5520200000239158 77. . Centar 4. RM-komerc DOO Zvornik. . . . Osmaci. . . . . . . . . . . . Taksi stajali{te br. . . . . .5520200001017680 32. . . . . . . . .5520200001675825 122. 17 . . . . . . . . Zvornik.industrijska zona . . . . . . . . . . . . . 2009. . . Vuka Karad`i}a 148A . . . . Alas SUR-bife. . . . . . . . . Skelani bb . . . . . . .5520200001498703 Petak. L-8 . . . . . . . . . . . . . S. . Tesla agencija za vo|. . Duga TR. . Drinja~a. Ribarska bb . . . . . . . . . . . . . . . Pekez.5520200001885539 97. . . . . Osmaci bb . Osmaci. Han Pijesak. . . .5520200001649538 53. . . . . . . . Caparde. . . . . Stars UR . . Autoprevoznik Mirzet Musi}. Zvornik. . . . . . Dubni~ki most . . . . Ikea DOO Zvornik. . . . . Kralja Petra br. . . Integral union DOO Zvornik. . . . . . . . . . Milena Jovi}. . . . Autoprevoznik Jovo Novakovi}. . . . . . . . . . . . . . Osmaci. . Plavo oko STR. . . .5520200001392682 73. . . . . . . . Tabanci bb . . . . . . Zvornik. . . . Zvornik. . . . . Karakaj bb . .5520200001498897 137. . Autoprevoznik Re{id Muj~inovi}. . .kafana. . . Svetosavska br. . . . . . Milo{evo bb . . Podrinjska br. . . . . .5520200001256688 35. . . Zvornik. . . . . Zvornik. . . . . . . . . . . Nikole Tesle bb . . . . . . . . . . Bra}e Jugovi}a b-8 . . . . . . . @ivkovi} DOO Zvornik. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvornik. Vlasenica. . . . . . . . . . . . . Dragan Hajdukovi}.5520200001288504 80. Zvornik. Zvornik. . . . . Osmaci. . . . . B. . Restoran kod ]ele SUR. . . . . . . . . . . . . . . . . Autoprevoznik Mehmed Malki}.5520200002027450 103. . . Jadar DOO Mili}i. . . . . . . Agum-protekt DOO. . . . . . . Autoprevoznik Safet Abad`i}. . Kara|or|evi}a L-10 . . . . . . . . . . . . . .5520200001852462 136. . . . . . . . .5520200001497054 135. . . . . . Majevi~ka 37 . . . . . . . Karakaj bb . . . .5520200001495502 55. . . Sajtovi}i bb . Bor-96 DOO. . . Predrag Novakovi}. . . . . . . . . . . Srebreni~anka SUR. . . . Zvornik. . . . Bira~ fab. . . . Verona DOO. . .5520200000882171 110. . . . Autobuska stanica .5520200000890804 130. . . . . . 9. . . . . . . . .5520200001024470 46. Karakaj 16 . . . Ostrog DOO. . . . . . .5520200001659626 109. . . . . F. . . Zvornik. Sv. . . . . . . . . . . . . . . . .produkt DOO Zvornik. . . .5520200001019717 91. . . D.5520200000888476 39. Petra Kara|or|evi}a . . . Karad`i}a 207 . . . . . . . . . . . . . .5520200001718214 125. . . . . . . . . . . . . . Mila Stjepanovi}. . Bolni~ka bb . Zvornik. . . . . . . . . . . Donja Pilica . . . . . . . . . . Autoprevoznik Radomir Aleksi}. . . . . . . . . . Karakaj bb . . . . Mili}i. . . . . . . . P. .5520200000230719 132. . . . . knjig. V. . . . . . . . . Zvornik. Zvornik. . . Primus ZR. Svetog Save bb . . . Sv. .5520200001391518 34. Glamur friz. . . M. . . . . . . . . . . . . 86. . . . . . . . . . . .5520200001398890 94. . . Milanos-2 TR. Crni Guber bb . . . Osmaci bb . . . . . radnja. Elegant STR Zvornik. Obradovi}a . . . . . . Zvornik. . . . . .5520200001783786 126. Grafika SZR. . . . . Tabanci bb . Kozluk bb . . . . . . . . Srebrenica . . . Aleksandrija DOO Zvornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. . . . Samard`i} S. . . . . . . . . Bra}e Jugovi}a B-8 . . Osmaci.mesara. . . . . . . . . Taksista Cvijetin Tomi}. . .5520200001688726 139. . . .5520200000230816 112. . . . . .5520200001998156 106. Vesna Miti}. . . Mikica TR.5520200001494047 83. .5520200001029902 56. . . . . . . . . . Maja TR. . Libertas fudbalski klub. . . . Kompromis DOO @ivinice. . . . Lazi}. . .5520200001670587 69. . . . . . . . . Omladinska 8-6 . . . Save bb . . . MDV DOO Vlasenica. . . . Zvornik. [ekovi}i. . Biji}. Zanatski centar . Mili}i. . . . . . . . . Srpskih vladara . . . Karakaj bb . . . . Tr`ni centar bb . . Sv. . . . . . . Bojan STR. Osmaci. Sveti Stefan bb . . . .5520200001663603 120. . . . Osmaci bb . . Zvornik. . .5520200002230568 128. . . . .5520200002065474 98. . Dubni~ki most . . . Zvornik. . V. . . .5520200002128330 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mili}i. . . . . . .5520200001496278 108. . .5520200001903096 92.5520200001399763 66. . . . 006 . . .5520200000879940 38. . . Osmaci bb . . . . . . . . M. . . . . Agroprom AD. . . . Spektar SZR. . . . . . . Save 148 A . .5520200001284236 74. . . . . .5520200001396659 31. . . . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a 148 . . . . . . . . . . . . . . . . Bra}a @ugi} PP. Taksista Milenko Vulinovi}. . . . . M-eksid ZTR . . . . . . . . Kitovnice bb . . . . . . . . . . . . . . Mermer DD. . . . . .5520200002076047 102. . Zajednica bb . . Karakaj . . . . Flash UR-kafe bar. . . . . .5520200000886633 82. . . . . Drinja~a bb . . . . . . D. . . . . . De da prom DOO Zvornik. . SBS DOO Zvornik. . . .5520200001018844 54.5520200001392973 75. . . . . . . . . . . . .5520200000232077 48. . . . Koji} Gordana. . . . . Zvornik.5520200000239449 62. . . PS-in`enjering DOO Zvornik. . . . . .5520200001804544 59. Sv. . Maja Cvijanovi}. Bisinska bb . . . . Twins DOO. . . . Zvornik. . . . . Kastelo SUR . . . .5520200001703761 51. . Kljaji}a Z-14 . . . . . . . .5520200001260083 85. . . . . Advokat Janko Nikoli}. Kod stadiona . .5520200001872444 100. . Zvornik. . Lasti{ i ~ipka AD. . . . . . . . . . . . . Mili}i. Autoprevoznik Almir Be{i}. . . . . . . Jas-S DOO. Gornji Lokanj bb . . . . . . . . . . . . . Svetog Save bb . .5520200001288116 40. Riwex DOO. .5520200001281326 64. . . . . . Save 166 . . .5520200001741785 96. Zvornik.5520200001491913 113. . . . . . . . . . . . . . . . . Pamel-granit DOO Zvornik. . . . . .5520200000877709 42. . . . . Bolni~ka 10 . [ekovi}i. . Dubni~ki most . Zvornik. . . . . Higija apoteka. . . . . . . . . . . . . . . . Tamara TR Spomenka Bo`i}. . . . . Srebrenica. . . Bambi UR.5520200001395786 49. . . Mileti}. . Miro-promet TR. . . Zvornik. . . . . Podgora bb . . . . . .5520200001397823 33. . . . . . . . . . . . . . . . . Svetosavska 99 . . . .5520200001283072 72. . . ^elopek bb . Jugovi}a B-2 . . . . . . . . . . . . . . . Mijatovi}. . . . . Save 115 . . . . . . . . . . . . . . .. . . Zvornik. . . .5520200001399666 131. . . . . . . . . . .5520200000233338 50. . [eher bb . . .5520200000878873 81. . .5520200001025537 52. . . . . . . . . . . Prote Du{ana Bobara 4 . . . . . . . . .5520200001020202 60. . Zvornik. Trg K. B. . . . . .5520200001394913 133. . . . . . .5520200001283460 71. . . . Trg kralja Petra Kara|or|evi}a . .5520200002023376 93. . Goga TR. . . . . . . Autoprevoznik Ivica Pavi~i}. Migent DOO Mili}i. Osmaci bb . Taksista Jovo Jovanovi}. . . . .butik. Juro{evi} DOO Zvornik.disko bar Mili}i. . . . . . . . Zvornik. . . . . . . . Zvornik. . . . M.5520200002271696 134. . . . . . . . . . . . . Kozluk. . Karakaj bb . . Zvornik. . .5520200001668453 101. Olga UR Zvornik. . . . . Milutinovi} ZR pekara. Vezionica ODP Zvornik. . . . Drinja~a bb . . . 5 . . . . . . . . . . Tubin TR auto-dijelovi. . Tisa STR Davorka Zeki}. . . . . ZNN DOO Zvornik. . . . . . . Spektar-kompani DOO. . Filipa Kljaji}a 101 . . . Trnovica bb . . . . Han Pijesak. . . . . .. . . . F. . . . . . . . . . Bra}e Jugovi}a B 17 . . . . . . . . . .5520200001398502 107.5520200001391615 70.5520200001286758 44. . . . VI brigade 5/19 . Zvornik. . . . . Zvornik ulice III . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200000875381 43. Aristos-RS DOO Zvornik. . . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . . . . Zvornik.5520200001253584 95. . Ve{eraj ZR. . . . . . . Osmaci. . . .5520200001251547 57. Rescon DOO. . . . . . Zvornik. . Zvornik. . .5520200001492107 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Snek-bar SUR. . Sarting-BS DOO Zvornik. . . . Salon namje{taja STR Mi{i}. . . . . . . . . . . . . Kula{ Goran. Bimid-prom PP. Zvornik. . . . . .5520200001289862 127. . . . . . . . . . . .5520200000230234 68.5520200001397144 119. . .5520200001934718 99. . . Gotovac. . Zvornik. .5520200001491719 124. . Vik STR. . . . . . . Kraljevo Polje bb . . Dragan Jovi~i}.pekarska radnja Petrovi}. Drinja~a bb . . V. . . NB STR. . Fabrika za pocin~avanje AD Poto~ari. . . Osmaci. . Kahrimanovi}. . . . .5520200001829861 90. . . . . . Osmaci. Naselje Luka bb . . . . . . . . . . Save Z-16 . . . . . . . . . . . . . Kop-trans DOO Pale. Tubin DOO Zvornik. . . Mihailovi}a 69 . . . . . . . . Zanatski centar bb . . . . . . . Zvonik. . Bra}e Jugovi}a 3c . . Kljaji}a 81 . . . . . Svetog Save 134 . . . .5520200001670781 45. . . . . Promex TV DOO Zvornik. .XIV/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 30. . Autoprevoznik A.

. Rudni~ka bb . Du{ko Radinovi}. AS STR. . Vrhovca bb . . . . .5520210001159542 29. .5520210001515920 36. Donji Orlovci 128 . . [ansa bife UR. . . . I Oslobodioca 94 . KB shop STR. . . jula 25 . . pripr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesko DOO. . . . . . . . . . Prijedor. Bekomonta`e DOO. . . . . . . . . Prijedor. . . . Prijedor. . . . . .5520210001152461 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanakomerc DOO Prijedor. Prijedor. . . . .5520210002059702 79. . . . . . . . . . . . Aylin frizerski salon za mu{karce. . . . . . Art-m TR. . . .5520210002032542 85. . . .Ni{evi}i 97 .5520210001182046 20. . . . . . . . Kozarska 23 . . . 2009. . . . . .5520210000241437 28. . . . Ljubija . . . . . Autokomerc MZ STR. . Aerodromsko naselje bb . . . . 9. . . . . . . Despa company DOO Kozarska Dubica. . . . . .. . . . . . . . . R-D STR Prijedor. . . Lazo Beri}. . . ASK DOO. . . . velikana bb . Signal auto {kola V. . . . . . . . . Omanovi}. . . . .5520210002006255 61. . .5520210001512525 30. . . . . . . . . . . . . .5520210001150230 86. . . . . . . . . . . . . . Aleksandra TR. . . Prijedor. . . . . . . . . . . . . .5520210001180979 83. . Konstruktor in`enjering DOO Banja Luka. . . .5520210001701287 85/XV 54. . . . . . . . . . . . . . .5520210001880058 70. Prijedor. . . . . . . . . Kozarska 3 . . . . Milo{a Obili}a 143 . . . . . . . . . . . Patricija STR. . . . . .5520210001183016 90. Aleksa TR. . . . .5520210001715837 99. . . . Sa{a STR. . . . Milana Vrhovca 1 . . . . . . . . . . . Narodnog fronta bb . . . . Pilana Sre~i} ZR. Zanat-compani DOO. . . Veronnela DOO Prijedor. . . . Prijedor. . . . . . . . . . . . . Stevo Dobri}. .. Prijedor. . . Branislava Nu{i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atina-fis STR. Marin Tatarevi}. Zgodi} prom DOO Prijedor. . . . . . Richmond X TR. . M. . . . . . . Petrovi}a 47 . . . . . Bahus ugost.5520210001146835 8.5520210002063582 52. . . . . . . Orlovci bb . . radnja. . . . . Ranka Kobas. Baki} komerc DOO Prijedor. . . . . . I Oslobodioca . . . . . Tramo{ljanin J. . . . .5520210001513495 17. Vo`d ugostiteljska radnja kafe. . Prijedor. . . . . . . . . . . . \uri}.5520210001946406 60.5520210002138854 87. . .5520210000908409 82. igara. . . Vod-el STR Prijedor. . . . . . . P. Z. Srpskih velikana bb . . . Stojanovi}a bb . . . . . . . . . . . . .5520210001892086 49. . . . Pe}ani . . . Prijedor. . Kozarac . . Nina STR. Economic STR. . . . Metropol company DOO Prijedor. Prijedor. Zvornik. . . Div TR. . . . . . zab. . . . . . . . . . Crnomarkovi} DOO Prijedor. . Grappa STR. . . .5520210001511070 22. . . . . . . . . . Mar~eti}. . . . . . . . . . . . Aleksandar impex DOO Prijedor. . . . . 5. . . . . Samostalni privrednik Vujasin. .5520210001516405 47. . . Prijedor. Dragojevi} komerc DOO Prijedor . Kobas Biljana. . . . . . . M. Auto-taksi Dragan. . . . . . . . . . . . Svalena company DOO Prijedor. Prijedor. . . . . Laguna SUR. .5520210000908118 101. Prijedor.5520210001149745 5. . . . . . . . . Kozarska Dubica. . . . . . . . Taksi. . . . Lasonss UR bife.G. . I kraji{ke brigade 5 . . Sarajevska 1A . . .5520210002004703 81. . . . . . . . . M. . . Tamara Radulovi}. Preporod DOO Prijedor. .5520210002043406 71.5520210002144868 75. . . Ivana Ma`urani}a 1 . . . . . . . . . . . . . Omladinski put bb . Vo}e i povr}e STR. \ure Salaja bb . . .5520210001935057 78. . . Asterix SZI.5520210001422606 7. . Prijedor. . korpusa 34 . Cane STR. . . . . . . Usko~ka bb . . . Prijedor. . .5520210001611368 35. . . . Stepe Stepanovi}a 102 . Prijedor. . . . . Srdi} S. . . . . . . .5520210001427941 27. . .. Prijedor. . . . . . Poljoproizvod ODP. . . Dunja Srdi}. . Prijedor. . . BG-sam commerce DOO Prijedor. . . .5520210002005188 91. . . . . . . . . . 5520210002015276 69. . Slobodanka Kvo~ka. Prijedor. I Oslobodioca 9 . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 140. . . . .5520210001183307 44. . Lana STR. . . . Vuki} Snje`ana. . . . . . . . . . . .5520210002128766 66. . . . . Peti neplan DOO Prijedor. . . . . Vojvode S. . . Srpskih velikana bb . . . . . . . . .5520210001896257 43. . . . . . Kozarska bb . I. . Prijedor. . . . . .5520210002175520 95. . . . . Rangers bet sportska kladionica. .5520210000909573 48. . . . Prijedor. Kozarapromet DOO.5520210002014888 51. Kondor kompani DOO. DD STR Milan Kaurin. . . . . . Tomi}. . . . . Nikola STR.5520210001146059 94.. . . P. .5520210001862307 63. .5520210001147805 21. . . Milan Ostoji}. . Jaruge bb . . . . . . .5520210001957173 50. . . Sre}i} Mirko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedor. Kozarska Dubica.5520210001426389 15. . . . Aerodromsko naselje bb . . . . . Tanja STR. . . . . . Brankica Babi}. . Marcello TR. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001828745 67. . . . Na{ dom STR Prijedor. . . @arka Zgonjanina 16 . .5520210001940974 59. . . . . Aginci . Zeko STR Prijedor.5520210001515726 13. . . .5520210001186702 55. . . . . .5520210002131482 . . . . V. .5520210001823604 31. . . . . . Daliborka Kesar. . . . . . . .5520210001428329 38. . . . . . . . . . . . . . Prijedor. Kova~i}a 4a . Milana Vrhovca 64 . . . . Prijedor. . Brane Prokopi}a . . . Rovers DOO. 29. . . Masle{e bb . . . Pecalj. . . . . . Prijedor. . . . Ljeskare bb . . . . . . Donji Garevci bb . . . .5520210001877051 72.5520210001429881 57. . K. . . . . . . . . . . . . Novosadska 25 . Novi Grad. Rizvanovi}i bb . . Rizvanovi}i . . . . . Aginci . . Hugo STR Prijedor. . Kralja P. . . . Prijedor. . . .5520210001653757 102. . Vo`da Kara|or|a GS 2 . H. . . . . . . . . . . . . . Vidik company DOO.5520210002132355 98. . . . Marko Do{en. . . . . . . . Kozarska 6 . .5520210002320826 93. . . Prijedor. . Casper TR Prijedor. . . . Prijedor. . . . . . Univerzal company DOO. . . . . . . . . . P. . . . . . . . . . Prijedor. A. . . . . . . . . Transadria DOO. Standard frizerski salon Prijedor. . . . . . . . . . Prijedor. Mija trade DOO Prijedor. . . . . . . . . . Kozarska Dubica. Ljubija. . Ljilja STR. .5520210001146932 14. Miljevi} Z. . .5520210001185635 97. Njego{a . . . . . M. . . . . . Svale bb . .5520210001918955 64. Buco STR Novka Savi}. . Stojan TR. Kozarska bb . . Prijedor. D. . . . Omanovi} SMTR. Slobodan Raus. . . . . . . . . .5520210001518248 11. . Prijedor. Vuka Karad`i}a bb . Trgoprodaja AD Prijedor. . .5520210001156729 16. . . .5520210001188448 10. Zec-transport DOO Prijedor. . . Vesna Stupar. . . . . Rale SUR diskoteka Rastoka. . . . . . . . . . Vo`da Kara|or|a 5 . Prijedor. . . . . . . . . Luki}a . . . . . . Veteks plus STR. . . . . . . . Prijedor. . . . . .5520210000248324 39. . .5520210001781021 77. . . . . . . . Prijedor. Stojanovi}a . . . . .5520210001158669 96. . . . Maki TR. . Milka Kova~evi}. Dobric company DOO Prijedor. . . . . Palan~i{te bb . . . .5520210000241922 9. . . . . . .. . . . . K. . Lady shop TR Prijedor. . Prijedor. . . . . . . Rais DOO. . . . . . Kralja Petra I Oslobodioca 19 . . Prijedor. . . . . . . . . .5520210001429978 65. . . . . . . . .5520210001652108 25. . . . Lammx DOO Prijedor. .5520210001510779 18. . Stojanovi}a. . . . . Prijedor. Aco STR. . . . . . . . . M. . . . . . . . . Mikanovi} UR pekoteka. Ahmeta Babi}a bb . . . Grubi{a Roberta. . . . . Kozaru{a bb . . . . . . . . .5520210001831558 74. . SUR za brz. . Prijedor. . . .5520210001666949 34. . . Kozarac. . . . . . J. .5520210001189515 12.5520210001158960 40. . Srpskih velikana 143 . . Pe}ani BL . . . . . . . Goran Grbi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petra Preradovi}a bb . . . . . .5520210001515241 24. . . . . . Prijedor. . . Prijedor. . . . . . .5520200002386738 Poslovnica PRIJEDOR 1. Prijedor. . Vo`da Kara|or|a 10 . . . . . . .5520210001706331 105. Jovana TR. Prijedor. . . . . . . Zagreba~ka 2 . . . . . . . . . . Kozarska 3 . . . . . . . . . . . . . . . Prijedor. . . . . . . . . [ampion sportska kladionica. . . Prijedor. . . . Zanatska bb . Prijedor. . Dejan Zeli}. . Prijedor. Krajina TR. Dragi} D. Prijedor. . . Ugao omladinske i M.5520210001147320 26. . . . . . . . Hidraflex DOO. . Svetosavska bb . . . . . . . . Zanatska bb . Kralja P. . . . Kozarac . . . . Flojd zajedni~ka auto {kola Prijedor. . . .P. . Kozaraturist UTP AD Prijedor. . Gillette SZR Nata{a Buli}. . Prijedor.5520210001144895 53. .5520210001187866 23. . .5520210001778014 62. . Prijedor. . . . Drage Luki}a 9 . . . .5520210000902589 32. . . . . Obili}a 15 .5520210002048935 84. . . Ilije Bursa}a bb . . Kralja Petra I Oslobodioca .5520210001519703 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kozarska 80 . . . . . . . . . . . . . Save Kova~evi}a bb . . . . . Branislava Nu{i}a 33 . .5520210001428038 56. . . . . Pri{tinska 10 . . . . . . . . M. K. . Prijedor. . . Univerzum sal. . . . . . . . . . . . . Matt DOO. . Prijedor. . . 27. . . . . Kralja Petra I Oslobodioca . . . . . .5520210001186605 100. .5520210001182919 76. . jula 2 . . . . . . . Prijedor. . . . Milana Vrhovca bb . . DND STR. . . . . . . . . Preradovi}a 7 . . . . Bla`enko Sajdel. . Prijedor. . . . . .5520210000240370 3. . . . Sarajevska 1 . novembra . Prijedor.5520210001188739 58. Kozarac . .Petak. . . . . . . . . . . . Babi}. . . . . . . Kozarska bb . . @. Prijedor. . . . Mladen Dobri}. . . . . . . Prijedor. 25. . . . . . . . . Pe}ani C-3 . . . .5520210001423382 33. . Prijedor. Tamara STR Simi} Branka. . . . . . . . . .5520210001869097 103. . . . . . . . . . Ugao Svetosavske i Usko~ke . . . . . . . . . . M. . . . . 27. Solunska bb . . . ^ejreci bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001183404 4. .5520210001145962 19. . . . . . . P. . . . Prijedor. Zagreba~ka 4 . . . . . . Svale bb .5520210001712054 89. . . . . . . . . . . . .5520210001153334 46. . . . . 5. . . Elektromonta`a SZR. . . Gordana Tomas. Kova~evi}. Milana Vrhovca bb . V. . . . . Jelena kozmeti~ki salon Kesi}. . . . korpusa . . S. . . . . . . . . . . . Kne`opoljska bb . . . Prijedor. . . . . Nenad Ba{i}. . . . . . .5520210002141861 68. . . . . . Drage Luki}a bb. . Prijedor. .5520210001426583 42. . . I Oslobodioca bb .5520210002166014 92. . . . . Vrhovca bb . . Omarska 555 . . . . . . . . . . . . . . . . Ra{kovi}a 3 . . Zec SUR bife. . . . . . Prijedor. . . .5520210002026625 45. .. . . . . . . . . Sretno UR kafe. . . . . . . Prijedor. . . . . . . . . . . . B I R STR Prijedor. . . . . . Ana TR. . . . . . . Kozar DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pivnica SUR bife. Titanijum UR bife. . .5520210002031863 104. . . . . . .5520210002000920 80. Lomovita bb . . . . . . . . .5520210002178042 88. . . . Zlatna ribica ugost. . . . . . . . . . . .5520210000900843 2. . Prijedor. . . . . Autoprevoznik Bo`o Gnjatovi}. Prijedor. Stojanovi}a bb. . . Kralja Petra I Kara|or|evi}a . Prijedor. . . . . . . . . Radulovi} TR. Sanja Milo{evi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stepanovi}a 69 . . Prijedor. . . . Vukadin R. . . . . . . .5520210001426292 41. . . @arka Zgonjanina bb . . . . Omarska . . Kne`ica bb . Prijedor. . . . Milana Vrhovca 11. . . . . Luke Stojanovi}a bb . . .5520210001718553 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . radnja Prijedor. . . . . . . . Prijedor. . .

. . . . . . .5520240001527316 39. .5520240001290248 73. . . . . . . . . . . . . . . . Srbinje. . P. . . . . . Petra I bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulevar mira bb . Brane TR. .5520250000429421 9. .5520240001290733 37. . . . . Rosni}. . . . . Srbinje. . Cara Du{ana 83 . . . vl. . . Petra Bojovi}a bb . . . .5520240001974971 65. .5520240000928632 34. . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . . . . Bluz SUR. . . . . . . Autoprevoznik Milo{ Vujadin. . . . . . . . Srbinje. . Dubrave bb. . Jabu~ik bb . . . Fo~a. . . . . . Cara Lazara bb .5520250000406432 3. . . . . . . . . . .5520210001751824 113. . . . Agro-Kladu{a DOO. Srbinje. . . Brod na/D . Komerc . . . . . Svetosavska . . . . . Cara Lazara bb . . . . . . . . . . . . . . Delta SR. . Intelcom MM DOO Br~ko Distrikt. . .5520240001522854 12. . . Srbinje. . . . . . .5520240001291315 27. . . SAZZD & ing. . . . . . . . . . . . . . . Kralja Petra I br. . org. . . . . . . . Bord DOO. Oris SZR. V-mis STR. Br~ko Distrikt. Plamen DOO Br~ko Distrikt. . . . . . .5520020001922893 3. . . Magli}-remont i uslu`ne djel. . . . .5520240001291606 14. . . . . .5520240001200232 2. . . . . Kafe Forma SUR. . . . [anti}eva bb . . . . . . STR Srbinje. . . Fo~a. . Viva SP. . . . . . . . . . Stojanovi}a 127 .5520240001207313 26. . . Miladin Bo`anovi}. . .5520240001520914 29. . . . . .5520240001524503 46. . . . MC SUR Srbinje. . . .5520240001299172 15. . . . . . . Ljiljana \urovi}. . . . . . .5520240001295777 35. Anton Blagojevi}. . . Fo~a. . . . Kiss STR. . Maxima DOO Srbinje. . . . Mrgud A. . . M. . . .5520240001293352 7. . . . . . . Kralja Petra I . Trg Zorana Karlice 1 . Ma{i}. . . . . . . Srbinje. . Milko Vu~enovi}. . . . . vl. . Dis market STR. . . . Slavka Rodi}a bb . Autoprevoznik Milan Tanovi}. . Br~ko Distrikt. . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001291121 47. . . . . . Kozarska 6 . . . . . S&S knji`ara Plawax STR. . . . . . . .5520240001299657 70. . ^a|o dizajn DOO Prijedor. . . . . . . O. . . . . Petra Ko~i}a bb .5520240001525473 54. Petra Bojovi}a bb . Boss SUR gril.5520250000411379 7. . .Srbinje. . .5520240001298590 42. . . . . . . . . Fo~a. . . . . .salon zabave. . . . . Kaktus STR. . . . . . . . .5520240001291509 30. Srbinje. . . . . . . . . . . Odisej STR.5520240001209932 21. . M. . . . Fo~a. Mitrovi} Milomir. . . Magli}-fabrika iverastih plo~a Srbinje. . Naselje hladnja~a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520220002019592 Ispostava LTG 1. . . Brod na/D . . . Srbinje. . . . . . . . . . . . . . Cvilin bb . . . Ive Andri}a 4 . . \ure Jak{i}a 14 . Srbinje. . . . . . . . . . . . . Brod na Drini . . . . .. . . . . .5520240001208089 3. . . . . . . . . . Nikole bb . . . . Vidaksino STR Srbinje. . . V. . Venera STR. . . . . . . . .5520290001625138 12. . . . . Srbinje. . . . . . Srbinje. . . . . . Ustipra~a . . . . .5520240002281976 82.5520240001524018 56. .5520240001824233 63. . . Gordana STR. . . . . . . . . . Zoran Te{i}. . Kod Brana SUR. . . . . . . . . Marko Vladi~i}. . . . Svetosavska . . . . . . Alena promet TR. . . Jovana Du~i}a 23 A . Kara|or|eva bb . . .5520240001291994 41. . .5520240001201493 59. . . . . . . . . .5520240002107570 74. . Big-ben video klub. . . . . . . . . . . .5520240001296941 53. Ozren AD Fo~a.^oli} DOO Tuzla. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000409536 . . . . .5520240001524212 79. . . . . . . . Jevrejska bb . . . . Internet klub . . . . . . .5520240001946647 55. . . . . . . . Svetosavska bb . . \or|e SZTR Srbinje. . . Nikolaja Velimirovi}a bb . . . Svetosavska 6 . Dragan Obrenovi}. N. . .Soni klub. . . Kara|or|eva . .5520210001420763 110. . Pijesak STR Srbinje. . . . . . . Magli} . . . .5520250000407305 6. . . . . . . . Fo~a. . Sergej STR. . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001527510 80.5520250000421661 5. . . . . . . Banja Luka. . . 25. . Miljevina . . . New fashion SP. . . Kopilovi . . . Kara|or|eva bb . . . .5520240001982828 77. . . .5520240000255161 49. . . BIM Galames DOO. Srbinje. . . . . .5520240000251184 32. . . . . . . . . . . . .5520240001290345 6.5520210002300165 108. . Miljevina . Srbinje. . . . . .5520250000032012 2.5520240000259720 16. Ajs caffe SUR. . . . . .5520250000397411 11. . . . . . . Blu mu SUR.5520240000257004 60.5520240001290442 31. . Srbinje. . . . . . . . . . . . . Jevrejska bb .pija~na tezga. Pelagi}evo. . . . .5520240001524309 10. . Neboj{a Kova~evi}. . . . Markos DOO. . . . . . Jerkovi}a bb . . Tre}e poluvrijeme UR. . . . . . . . . . . . . . . . . Lazara bb . . K. Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . . . . Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . . . DOO Ustikolina. Vojvode Putnika bb . . . . . . . . . .5520240001525861 61. . . . . . . Vuka STR. . . . Bijeljanska bb . Ipak se okre}e SP prod. . Fo~a. . . . . Darko Gari}. . . . 6 . . . . Krfska 44 . . . . . . . . . B. . . . . . . . Srbinje. Srbinje. Ustikolina. . .5520240001206731 40. . Bra}e Jugovi}a bb . . . . Deni} drvo ZR pilana. . Omladinski put 184 . Prijedor. . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . Fo~a. . . . . . . . . . . . Svetosavska bb . Dalibor Luki}. . . . Sindik. . . Fo~a. Radmilo Mandi}. 45. .5520220002081381 2.5520240001202269 23. . . . . . .5520210001663166 112. Atlantida DOO Br~ko Distrikt. Breza DOO rud. . . . . . . .5520240001296650 22. . Br~ko Distrikt. . Vuka Karad`i}a bb . . . . Srbinje. 2009. Stari dud SUR. . . .5520240000926789 38. . . . . . . .5520240001525182 44. ul. Orfanela salon zabave. . .5520290001721168 15. .5520240001913958 57. . . ^elebi}i . . Kraji{ka bb . . . . Milo{a Obili}a . . . . . .. . . . . . . mrkog uglja Breza. . Nozdre DOO. . . . . . Srbinje. . . BM STR. . . . Lanex DOO Fo~a. Dadeks STR. Srbinje. . . . Srbinje. .5520240001525667 52. . Astor . . .5520240000256422 4. . . . . . . . . .5520240001290539 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240000256131 50. . . . . Srbinje. . . . . . . . . .energana DOO u ste~aju. .5520240000259138 24. . Slobodan Mili~evi}. . . . . . . . . . . . . Dubrave bb . . Fo~a. . . . . . . Cara Du{ana bb . Melikos STR. . Svetosavska bb . . . [anti}eva bb . . . . Fo~a. Prijedor. Nemanjina 7A . Intermarket DOO. Poljoprivrednik STR. . Stelaj DOO Fo~a. . . Kara|or|eva bb . . . . Bo`i} gradnja DOO Br~ko. . . . . . . . Dubrave bb . . . . MB-petrol DOO eksp. . Strelac promet DOO Prijedor. . . . . Vreco STR. . Queen UR. . . . . . . Br~ko. . . . Principova bb . . Primlex DOO Srbinje. . .5520240001209738 8. . .5520240001526346 69. . . . . .5520240000922715 66. . . Silmaril STR. . . . Cvijete Zuzori} bb . .5520240002015032 72. Branilaca grada bb . . . .5520250000396150 8. . . . . . . . . . . . . Dubrave. . . . . . . . Srbinje. . Lazara bb . .5520240001851296 71. Luke . . . . . . . Jablan SUR Fo~a. . . Fo~a. . . . . .5520210002018768 111. . . . . . Tepi}a . Iris 1 STR. . .5520240001202948 51. Moj dom SZR. . . . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . . Grme~ka 30 . . . Br~ko. . . . . . . . Principova 2 . . . Kralja Petra I . . . . . . . . . . Sokolska bb . . Zelengora ZZ. . . . . . . . . . . .XVI/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 106. . . . Ustikolina bb . .5520240000257683 5. . . . . . . . . Brod n/D . . . Srbinje. . . . . . Fo~a . . C. . Srbinje. . . . . . . . . . . . . 7. Klub Havana SUR. . . . . . . .5520240001204694 48. . . . . . .5520240001868853 67. . . . Milanovi} DOO Fo~a. . . [umar DOO. . . Tr`nica Arizona . . . . . . Stakorina AD ^ajni~e. . . . Tepav~evi}. . . . Srbinje. Aleksandra STR. . . . . . . . . Gagi STR. . . . . . . . . . . Mari} STR. . .5520240001528965 62. . . Kara|or|eva bb . . Cara Du{ana bb . . Obu}ar SZR. .5520240000923006 11.5520240001529450 Petak. Fo~a. . H. Prijedor. Almir ^avali}. . . . . . . . . . . Kralja Petra I bb . . . . . . . Prijedor. Srbinje. Maja Vujinovi}. Njego{eva 4 . Zelengora ZZ. . . . Dubrave bb . . . . . Foleda AD. . . . . . . Duga 2 STR. Cara Du{ana bb . B. . Srbinje. Trgoauto STR. . . . Mireks STR. . . . . . . Katica Simovi} . . . . . . . . . Svetosavska bb . . .5520240001297717 36. . . . Br~ko Distrikt. . . . Svetosavska . . . . . Magli}-fabrika laminata Srbinje. C. . . . . .5520240000260011 19. Sekulovi} DOO Fo~a. . . . Kraji{ka bb . . .5520240001296262 13. . . 7 . .5520240001296165 17. . . . Bosne srebrene 10 . . . . Br~ko. . . . . . . . Sutjeska karate klub Srbinje. . . . . Sanader UR za brzu pripremu Prijedor. . . . . . . . . . . . . . . . . Golijanin Srbinje. . . . . . .5520290001698082 14. . . . . . Gora`de. Fo~a. . . . . Kara|or|eva bb . . . . . Bella vita SUR. . . . . 9. . Fo~a. . imp. . . . Njego{eva 4 . . . . . . . . . .5520240001525570 58.5520210002008389 Poslovnica OBILI]EVO 1. . Kafe M SUR. . . . . . . . .5520240001953728 83. . . . . .5520210001181658 114. . . . . . . Gaga DOO Srbinje. . . Fo~a. . . . . . . . . Petra Bojovi}a 87-4 . . . . . . . Fo~a. . Klosterska 29 . . . . . . . . . Gvo`|ar STR. Br~ko. . . . . . . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . Purkovi}. . Gonimi STR. . . . . . Fo~a. . . . . . . . . Brod na Drini . darotek. . . . . . . . . . . Brane Prokopi}a 9 . 6 . . . Srbinje. . . . \uro STR. . . . . Nermin Gabela. . . . Pero Bodiroga. . . . . . Studeni~ka 1 . . . . . Vele~evo . Jevrejska bb . Sandra SUR kafe slasti~arna. . S. . . . . . . . . . . . . . . . Njego{eva 4 . . . . . . . . . . . . Svetosavska bb . . . Kozarska bb . . . V&M STR. . . Bo`o Gavri}. Betis DOO Br~ko Distrikt. Srbinje. . . . . . . . . . . Sokolska bb . M. Ko~i}a 31 . . . . . . . Tomislav Miljkovi}. . . . @eljko ^ur~i}. . . . . Kraji{ka br. Kalista DOO Srbinje. . . Srbinje. . . . . . . Srbinje. . . . Bukvalek bb . .5520250000420012 10. . . . . . Sokolska bb . . . . . . .5520240000253997 25. . . . . . . . . . . . . Fo~a. . . . . . 5520240001529935 81. . . . . M. . . . . . . . . . . . . . . .5520240001919002 75. . . . . . . Jevrejska bb . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Borik SP. . . . . . . . . Gvo`|ar br. . . . . Svetosavska bb . Stepe Stepanovi}a . . . . . . . . . . . . . . . Spomenka Krnojelac. . .5520240001527413 Poslovnica BR^KO 1. . . . . . . Supermarket Bane 82 STR. . . . . . . Daja STR. . . . . . . . Banja Luka. . . .5520240001200814 28. . . Deni}.5520240001203918 9. . . . .TC Tom bb . . . . Jankovi} DOO. . Kraji{ka bb . . . . . . . . . . . Fo~a. . ]opi}a bb . Banja Luka. Stefan STR. . . . . . . . . . . . Zumra Omerovi}. .5520240001290151 18. . . Birotehna DOO Br~ko Distrikt. Srbinje. . .5520210002085989 107. . . Srbinje. . . . . . . . . . Dragani} DOO Fo~a. . .5520290001695075 13. . .5520240001209641 64. Gordana Balaban. . . . . . Brod na/D . .5520240001520720 68. S. . . Baki SZR. . . . . . Srbinje. . . .5520250000404880 4. . . . . . Srbinje. . Jevrejska bb . . . .5520240001524115 78. . . .5520240001523436 43. . . . . . Votka SUR. . . . . . . . . . . Fo~a. . . . . . . Kara|or|eva bb . . . . . . .5520240001203239 20. . .5520230001731938 2. . . . Podru`nica Br~ko. . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . Diana-fis STR Prijedor. . Flamingo STR. . . . . . . Kralja Petra I br. . .5520020002026392 Poslovnica FO^A 1. . . Prijedor. .5520240001523242 33. Mold factory DOO Srbinje.5520210002176587 109.

Mujdanovaca br. . Kralja P. . Ko~i}a bb . . . . . .5520250002235949 68. . . . . . . Jelena Luki}. . . . . . . . . . RK-neimar PGP DOO. . Hajra ^avali}. . . Kina i Evropa DOO. . .5520250000432428 25. . . . . . Hit-polet SP. . . . .Buv. . . . . . . 3A SP. . .. . . .5520250000408372 21. . . . . . . . . . . . Vined TR. . . . ABC alfacommerce DOO. . . . . Josipa Kozarca . . . . . . Novi Grad. . . . . . . MAS DOO. .5520260000955985 4. Br~ko Distrikt. . . . . . . . .5520290001658215 62. . . . . . Bilanovi}. . Pavla Simi}a 107 . . . . . . . . . . .5520290001721265 23. . . . . . . . . . . .5520260001374443 18. Dubrave bb. . Br~ko Distrikt.5520250000400321 17. .5520250002080555 56. . . . Bijela bb . . . . Kneza Lazara 40 . . . . Rinda {lep slu`ba SP. Micron trade DOO. . . . . . [trosmajerova 25 . Bulevar mira 4 . . . . . . . . Tr`nica Arizona Ibis p. . . . . . . . Mlin p{enica DOO Br~ko. . Hanka Handari}. . Br~ko Distrikt. Tr`nica Arizona . . Osmanovi} I. Dubrave bb .5520250001847852 30. . . . . . Jazefina Vikalo. . . . . . tr`. . . . .5520260000041954 19. BK STR. . . .5520250000423310 78. .5520250001936025 40. . . . Bosne srebrne 7/1 . . . . .5520250002021288 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mostarska br. .5520260000950650 3. . . . . . . Z Y DOO Br~ko. . . . . . . . . . . . . . . . . Bulevar mira bb . . . . .5520250002196664 75. . . Danica Markovi}. Ramiza Ahmetovi}. Dana STR Novi Grad. Tr`nica Arizona br. Arif Had`i} usluge prevoza. . . . Dubrave obj. Sana-trikota`a ZDP MDP holding. . . .5520290001748425 50. . . . . . .5520250001858522 28. . . . . . . . . . . . . . . Dubrave. Novi Grad. . Dubrave. . . . . . Tehno drvo 2000 DOO Novi Grad. [kulje TR. . . . . .5520260000043118 14. Tihomir Jevti}. Una-promil DOO. . . . . . . . . . . . . . . Risto. . MI-IV SP. Mevludin ^andi}. . . . Br~ko Distrikt. . . Dea SP. . . . . . Br~ko Distrikt. . . Popravka i odr`avanje bijele tehnike. Prote Mateje Nenadovi}a 6 . . . . . . . . Cica T SP Br~ko Distrikt. . . . . . . . Bolni~ka 6 . . . . . . .5520290001793239 64. . . . . . . .5520250000933239 51. . . . Porebrice bb . . . . . . . . . . Bosne Srebrne 36 . . . . .5520250000425444 26. . . . . lok. . . . . Tr`nica Arizona . Br~ko Distrikt. . 13 . . . . . . Tr`nica Arizona . Tr`nica Arizona . Novi Grad.. Novi Grad. . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edhema Mulabdi}a br. . . Br~ko Distrikt.5520250000431070 45. Dubovik bb . . Lornik DOO Br~ko Distrikt. Kantard`i}a bb . Mirko Luki}. Majstorovi} SZR. . . Ava TR. . . . . . . . . . . . . 8. . . . Arizona bb . . . . Marko Polo DOO za proizv. . .5520250000418557 34. Br~ko Distrikt. . Ristani} DOO Lon~ari. Mirza-Mahir SP. .5520290001982098 63. . . . . . . . . . . . Ive Andri}a bb . . . .5520290001747746 54. . . . . . .5520290002136910 48. . . . . . . . . . . . . Maja R TR. . . . . Br~ko Distrikt. . Polis saldae group DOO. . . . . . . .5520250000408275 69. . Dubrave bb . . . . . . . . . . Dobrljin bb . . . . . . . . . . . . K. . . . . Br~ko Distrikt. . Br~ko Distrikt. . . Boderi{te bb . . . . . . . . . . Jazznja SP. . Br~ko Distrikt. Ru`a d`ins SP. . . . . . . . . . .5520260000953948 7. . . . . . . . D-ines SP. . . . Interijer exclusive DOO. Grada~ac. .5520250001839219 66. . . . . . Mladen Bosan~i}. . . Novi Grad. . .5520250000032206 33.5520250000415841 29. . . . Yang DOO Br~ko Distrikt. Njego{eva bb . . . . Bulevar mira 4 . . . . . . . . . . . [uica DOO import komerc. . Dubrave bb . . . . . . . . . . . . 253 .5520260001372115 21. . . . . Roming trade DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . Anes SP. Roki TR. Tesli}. . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . Tr`. . . . I-still SP. . . Br~ko Distrikt.Petak. Dubrave bb . . . . .5520250000413804 24. . . Jela Jankovi}. . . Fizio RTG SP.5520290001700216 88. . . . . . . Kneza Lazara bb . . . Novi Grad.5520250000427675 42. Hanumica Ali~kovi}. . . . Tr`nica Arizona . . . . . . Br~ko. Grad. . . . . . Kompanija Elins-Pani} kep DOO Br~ko. . . . . . . Matavazi bb . . . . . . . . . . . . . . Dubrave . . . . Tina 2003 SP. . . . . . . Novi Grad. . . . . vl. Br~ko Distrikt. . . . . Br~ko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^arolija TR. . . . 44/VI .5520250000039093 71. . . . . . . . . . . . . . . Ludomatic DOO PJ Plaay 4 win Br~ko Distrikt. . Dva brata SP. . . . . . . . . Br~ko. . . Tr`nica Arizona . . . .5520260001376286 23. Tr`nica Arizona bb. . . . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. Mr{i} Branka. . . . . . . Una STR. . . . . . . .5520290001622713 70. . . . . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . trgov. . . . . . Poljavnice 53 . . Unki} company DOO Br~ko Distrikt. . Br~ko Distrikt. . . . . . . .5520250002191620 85. . . . . . . Dubrave bb . . . . . . . . . Novi Grad. . . Bosne Srebrene 18 . . . Partizanski put bb .5520250001878213 31.5520260000041566 22. . . . . .5520290001754439 89. . Jovana Du~i}a bb . . . . . . . . . . . 25. . . . . . .5520290002042141 85/XVII 65. . Ive Andri}a bb . . Bilja SP. Almedina TR. .5520290001698955 87. . . . . .5520260001219049 17. . . .. . . Slavko Savi}. . . . . . . . . Wei & Aiqin DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . Sini{a. Dubrave bb. Novi Grad . . Jela Pudi}. . Bosne srebrene . . . . . . . . . . . Dubrave. . .5520250001948829 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Branka Kalini}. . . . .5520250000429518 39. . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . .5520260000046319 8. . Kra|or|eva 80 .5520250000406238 53. . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. Jovana Skerli}a bb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000423504 76. . . . . . . . . . . . . . . . Novi Grad. . Caffe Amor SP. Br~ko. . . .5520250000430003 84.5520290001748134 73. Svetlana Stani{i}. . . . . . S G mesing DOO. . . Cvijete Zuzori} 2 . . Br~ko Distrikt. . . MG namje{taj SP. Asmir Skeli}. . .5520260001216721 9. . . . . . . . .5520260000048938 16. . . . . Novi Grad.5520260000048259 25. . . . . . . Br~ko Distrikt. . . Feida DOO. . . Pasagge SP. . . . . .5520250002181920 60. Mao~a bb . . . . . Njego{eva 4 . . . . . Nada Trifkovi}. . . . . . . Naza Top~agi}. . . . XL SZR. . Arizona. . Maxima-S DOO Br~ko Distrikt.5520250000432331 19. . . . . . . . . . Petrovi} & sinovi DOO. . . . . . . . Stanoinvest DOO Br~ko Distrikt. . . Rade Ba{i}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. .5520250000417490 37. . . Zlata Dujkovi}. .5520250000413222 61. . . Alpikom DOO eksp-imp. . M-S-B TR. . . . . . . . . . . [kuljevi} Lazo. . Orhideja STR. . . . . . . . . . . Inter-mod DOO Novi Grad. . . . . . . . Marko Juri}. . . . Cvijete Zuzori} 20/3 . . . . .5520250002276786 67. Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . GSB komerc DOO. . . . . . . . . . . . . . . . Novi Grad. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 16. . Mega-komerc DOO Novi Grad. . . . . Atena TR. . . Br~ko. . . . . . . . . .5520260000954433 2. . . . Stepe 26 . [u{njevi} Dragica. . . . . Dubrave. . Almira Ajvaz. . . . . . Auto-mertz DOO Br~ko Distrikt. . Tr`nica Arizona . . . Lon~ari 36 . . Contra IHM DOO. Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . Dejan @ivanovi}. . . . . . marta 14 . Br~ko Distrikt. . .5520290001660349 77. . Vukota Mladen. . Ograde 42 . . . Dana i Elma TR. Dubrave bb . . . . . . lok. .. Petrovi}a bb . . . . Dubrave. . . 9 . . . . . . . . . . .5520250000036280 74. . 43 . Branka Bo`ak. . . . . . Dubrave bb. . . . . . Poljavnice bb . . . . . Novi Grad. . . . .5520250000423698 83. . . . 2009. . . Pliva SP. . . . . . . . . . . . . . Poljokop Bosanka ZZ. . Ibro-Valentino TR. . . . . . . . . Alekse [anti}a 22 .5520290001729995 32. .5520260001216042 . . . . . . . . . SDS OO N. . . . Centar SZR. . . Dejtonska 183 . . . Industrijska zona bb . Br~ko Distrikt. . . Plazuljska bb . . . .5520290001736688 79. . . . . . . . .5520250001947859 20. . . . . . . AMM Finalist DOO. . . . .5520260001370369 10. . . . . .5520290001767437 35.5520250002001209 80. . . . Br~ko Distrikt. . Termo-grad DOO. . . . .5520260000040693 5. . . . Br~ko market DOO Br~ko. Nearko DOO Br~ko Distrikt. Br~ko Distrikt. . . . . . Novi Grad. . Savanovi} R. . . . . . . . . . . . . . . Dubrave . . . M. Novi Grad. . . . . . . .5520290001701574 49. . . . . . . Kej v. . . .5520250000418169 81. . . . . . . Tanja \uranovi}. . Branka ]opi}a 42 . Kara|or|a Petrovi}a bb . . . . . . . . . Dubrave bb . Italproject DOO Br~ko. . . . . . . Danica Marinkovi}. . . .5520290001786255 52. . . .5520290001697888 86. .5520260001210222 12.5520290001957072 41. . Br~ko Distrikt. . Dubrave bb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000431167 43. .5520250000401970 58. . . . . . . . Tempo comerc DOO. Tr`. . . . . Mermoterm SP. . . . . . . VII. Kozarska bb .. . . . . Br~ko. Dubrave tr`nica Arizona . . . . . . . . Emir Mehmedovi}. Bulevar mira 4 . Mobilia DOO.5520250000419818 82. . . . . . . . . . . . . . . Prvomajska 20 . .5520250001691682 59. Zanatski centar 15 . Wei Wu DOO Br~ko Distrikt. . . .5520250002071825 55. . Tr`nica Arizona . Bosanska Krupa. . . . Agrosideks DOO. . . . . . . . . Les-trade DOO Novi Grad. Dubrave. . . . . . . . . . . . Pavla Savi}a 92 . . . . . . . .5520250001973273 44. Br~ko. . Dubrave bb .5520260000040984 6. . . . . . . . F. . . . . . . . . . . . . .5520290001677324 57. Dubrave. . . Hala VIII . . . . Dubrave. Dubrave BB . Br~ko Distrikt. . . . . Dubrave bb. Nikole Tesle br. . . .5520260001370466 24. . . . . . .5520290001770444 72. . . . . . . . . . . .5520260001212841 20. . . . . . . . . . . . . . . . . Badema Arapovi}. Br~ko Distrikt. . Lazara Drlja~e bb . . Bojan trade DOO Br~ko Distrikt. Br~ko. . . . . . . . Mehanovi} M. . . . . Bulevar mira bb . .5520260000953075 13. . . . Bato SP. . Jusufa ^ampare bb . . . . . . 3 . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . Ha{ani-produkt PPU AD. Kantard`i}a bb . . . Brace Tomi}a 7 . . . . . Dubrave bb . . Majstorovi} Z. . . . . . . Br~ko Distrikt. . Br~ko Distrikt. Dubrave bb . . . . . . . . . Sadeta Kombi}. . . . . Tr`nica Arizona . . . . I Oslobodioca bb .5520250000419333 36. Ema TA TR. . . . . . . Br~ko. . Industijska br. . . Br~ko Distrikt. . . . . Lida SP. . . . . . . . . Arizona . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . 9. . . . 2 . . Pekara Mladost SP. . . . . . . Br~ko. . . . .5520290001714184 18. . . . . . .5520290001781987 46. Birex servis biro opreme SP Br~ko Distrikt. . . . Lotex DOO Br~ko Distrikt. . Pistalovi}. . .5520260001373667 15. . Br~ko. . P. Br~ko Distrikt. . . . . . Novi Grad. B2 kafe bar. . Novi Grad. . . . . Cvijete Zuzori} 8 . Cvijete Zuzori} 20/II . . . Br~ko Distrikt. MDM TR.5520250002411325 Poslovnica NOVI GRAD 1. . Eros DOO. . . . . . . . . . . . Suvali} Amira. Kara|or|a Petrovi}a 45 . pijaca . . . .5520250000399060 22. Br~ko Distrikt. . .5520260001372503 11. . . . Dubrave bb . . . . . . Safeta bega Ba{agi}a 1 . . . . . . . . . . . . Tr`nica Arizona . . . .5520250001887913 38. . . . . . . . . . 94 . . Safveta bega Ba{agi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irena Todorovi}. Novi Grad. . . . . Eso TR. . . . . Taxi kafe bar. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dositejeva. . . Semafor auto {kola. Mira STR pokretni sto.5520270001461112 22. Novi Grad. . . . . . . . .5520260001210416 61. . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . Ustani~ka 2 . . . . . .5520270001244026 14. . . . . . Gradska pijaca. Ceri}. Maja SUR. . . Novi Grad. . Novi Grad. . . Proing-trade DOO Novi Grad. . .5520300001953046 2. . .. . . . . . . . V-company DOO Banja Luka. . . Banja Luka. . . . . Banja Luka. . . . Krste Hegedu{i}a 48 . . Sejfi}. . . Brod. . . . P~elica Maja STR. .5520260002104950 44. . . . . . . . . . . . . . .5520270001452091 35. . . . Novi Grad. . . Banjalu~ka bb . . Radenko Radi}. . . . . . .5520260000041469 48. . . . Petrovi}a 15 . . . . . . Dobrila Grubor bb . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mala Krupska Ruji{ka bb . . D. . . dr J. . Brod. . . Kozara razvoj DOO. . . . . . . Kod Bakote SUR gril. . . . Sony video igrice za djecu rad. . . . . Ana Bardak. . . . . Gliga pekara. . . . . . . . . . . . . . . . Gligorijevi}. . . . . . . . . . . Novi Grad. . . marta 10 . . Brod. . . . . . . . . . . . .5520260001585709 Poslovnica BOSANSKI BROD 1. . . . . . . Tri-mar DOO.5520260001373279 36. . . . Nade`de Petrovi} 47 . . . . . Gradska pijaca .5520260000947255 34. . . . . . . . . Gradska pijaca . . . Novi Grad. . . . . Gradska tr`nica bb . .5520270000058007 2. . . . . . . . . . . .5520270000057037 24. Brod. . . . . . . . Aca STR pokretni sto. . . . . . .5520270001460821 49. . Rudice bb . Gradska pijaca . . . . 5 . . . . . . Miroslav Mari}. Brod. . Ninkovi}. . . . B. . Luka~ STR. . . . . . . . . Novi Grad. . Ana STR pokretni sto. . Kojsino 29 . . . Gornji Agi}i .. . . Brod. . 25. . . . M. . . . . Nada Medi}. . . . . . . . . . . Novi Grad. . . . Milena Ra{eta. Bosanski Brod. . .5520260001586388 35. . . . 9. . .5520260002096220 47. . . Gradska pijaca . . . . . @eljana STR. Nikola Luka~. . . . . .5520270001244608 25. . . . . . . . . . . Una ro{tiljnica SRC. .5520260001581538 66. . . Tanja SZR frizerski salon. . . . .5520300001956538 4. . . . . . . . . An|a Janjetovi}.5520260001217109 41. . . . . . . Impa DOO. . . . . . . . Stepe Stepanovi}a bb . Semafor slasti~arna. Brod. . Tropic DOO. . . . Beogradska 1 . 12. . . Trg Cara Du{ana . . . . . Plamenik DOO Novi Grad. . . . . . . . . Svetog Save 2 . . . . Sarajevo. . . . . . . Br~ko. . . . . . Vrac DOO B. . . . . . . . Zmaja od Bosne bb . . . Novi Grad. M. Bosanski Brod. . . . . Novi Grad. .5520260001212453 59. . . . Rudice 66 . . . . . . . . . . . . . . . Brod. . . Mirjana Pavkovi}. . . . . . . . . . . . . Savi~i}. . . . 2009. Sarajevo. D. . . . . . . . Br~ko. H. Prospecta DOO. . . P. . . . . . . . . . . . . Novi Grad. . . . . . . . Banovi} STR. . . . .5520270001463537 39. Savia DOO Novi Grad. . Santos invest DOO. . . Zbori{te 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ive Andri}a bb .5520260001948586 50. . . . . . . . .5520260001214490 46. . . . . . . . marta 10 . . . . Stojanovi}a 111 . . . Progres STR. . . . . . . Corsa DOO. .5520270001461791 36. . . . Luka. . . ..5520300001908717 3. .5520270000057134 18. . Bolago LD DOO B. . . . . . B. . . . . . . . Leo disko bar. . . . . Blagojevi}. . .I. . . . .5520260001374055 32. . . Brod. R. . . R-3 kafe bar. Pekara AD. . . Gradska pijaca . Brod. . . . . . . . . . . . .5520260000045931 31. . . . . . . Ceresol DOO Brod. . . . . Brod. . . . . . . . . . . . @ivojina Mi{i}a 100 . . Save . . K.5520270000970292 33. Ra{kovi}a 6 . . . . S. . Milan Li~ina. . . . . Robna pijaca Komus . . . . . . . . . . . Markovi}. S. Autoprevoznik Nijaz Topalovi}. . . . . . . .5520000000378945 . Draga Jovanovi}. . Novi Grad. . . . Br~ko. . . . . . . . . . . . . . . . rad. Posl. . . . . . . . . . . B. . Stojanovi}a 13 . . . . .5520270001452382 41. .5520260002053831 49. . . oktobra . . D. . . . . N. Brod. . . . . . robna pijaca . .5520260001375898 33. . Novi Grad. . . Novi Grad. . . 8. . . . . . . M. . . . Radni~ka 95 . . . . . Jovana SUR pekoteka. . . . . . . . . . . .5520260001377838 60. An|a Babi}. Aljko buregd`inica SUR. . . . . . Sejfi} commerce DOO. . . . Brod. Lazara Drlja~e bb . . . Od`ak. . . . Kralja P. Krainovi}. . . . Majke Jugovi}a 123 .5520260001213326 27. . . . V. Miljatovi} Dejan. . . . . Petrovi}a 58 . . . . . . . Brod. . . .5520270001467320 29. . Kara|or|a Petrovi}a 47 . . . . . . Rosa Vu~en. . . .5520270001451606 Poslovnica ALEJA 1. . . Njego{a 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “2 NN” butik. . . . . . . . . . . . metalli DOO Novi Grad. . . . . . . Brod. Brod. . . . . . . . Ivana STR. . . . . . . . K. . . . S. Gradska pijaca . . B. . . DJA STR. . . . . . . .5520270001249167 7. . . . . Zdravka frizerski salon Novi Grad. . . . Mitrovi} SZR. . . . . . . . . . . .5520270001249070 6. Kuglana SUR bife. . . . . . . . . Popaj SUR. .5520260001372309 29.5520260001214878 40. . Vladimir Radulovi}. Gradska pijaca boks br. . . Dositeja Obradovi}a 12/1 . Jovana STR.5520260001586776 55. Montenegro SUR. . . . . . . . . . . . . . Novi Grad. .5520270000969225 53. . .5520270001457814 38. . . . Irena Risti}. .5520270001245869 8. . . . . . H kafe bar. Save . . . . . Trg cara Du{ana 4 . . . . @eljko Marinkovi}. . . . . . Brod. . . . M kafe bar.5520260001585418 43. . . . . Gradska pijaca boksit . .5520270000054903 17. . ^ikoje S.5520270000967867 23. . . . . .. . B. . Klakar donji bb . . . . . . . . . . .5520270001453546 Petak.5520270001452867 42. Novi Grad. Branimir Mitrovi}. . .5520270001246257 5. . . . . Brod. . . . . . . . . . . . . . . .5520270001460724 26. . . . . . . . . . . . . .5520270001240631 45.5520260001380069 58. . . . . . . . Brod. . . .5520270001247712 21. . . . 16 . Novi Grad. . . .5520260001374346 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mlakve bb . . . . Milena STR.5520260001370757 56.5520270000055776 51. . . Sana-mladost AD. . . . . Mobili promet DOO B. . . . . Ratko Adamovi}. Svodna bb . . . Milojica. . . . Vasi}. . . . Brod. Svetog Save bb . . . . . . Titova bb . . . . . . . . . . . . . . Mladen STR. . . . . . . Ba~i}.5520260001372988 51. .polovna roba STR B. . . . . . Save 76 . . . Vojvode @. . Lion SZFR. . . . . Mitrovi}. .5520270001456068 43. Pionirska 5 . . . . . . .5202700000966994 16. . . . Novi Grad. . Tulek STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brod GIK AD. . . . . . . M M STR pokretni sto. . . . . B. [krga. Novi Grad. . . . . . . . Mijatovi} B. . . . . . . . . . J. . . . . Trg 7. . . . . . . . . . . Kulenovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001464507 50. Partneri STR pokretni sto. Vladike Platona 3 . . Stanislavka \ur|evi}. K. . . O. B. . Banja Luka.5520270001242474 32. .5520270001464313 48. . Brod. . . Narcis STR pokretni sto. . . B. . . . . . . Zenica.5520270001454225 28. Ravnice 21 . . . Gradska pijaca boks br. . . . Milojevi}. .5520270000050150 13. . .5520260001216139 42. . Asenti} Z.5520260001371242 57. Petra Ko~i}a bb . . Komision . . . . . . . . Gradska pijaca . . . . . . K. . . . . . . . . Brod.XVIII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 26. . . . . . .5520270001245772 15. . B. Estrada kafe bar. P. . . . . . Ra{kovi}a 8 . Autoprevoznik Sveto Vukmanovi}. . . Petrovi}a bb . . . . Adapter AD B. Novi Grad. . . . . . . .5520270001246839 20. . Vuji} Zamira. . . . . . Svetog Save 76 . . . . Alta SUR bife. . . . . P. . . . . . . . . . . . MDB SZR. . Ivica Jeli}. .5520270000966897 31. . S. . . . . . Novi Grad. .5520260001588425 45. . . . . Bosanski Brod. . . . Oslobo|enja 5 . . . . . . . . . . . Bojan STR. . . . . .P. . . . . Vidovdanska bb . . . . . . . . . . [kolarac SUR gril. Karibik SUR picerija. . Kulska obala 34 . . . . . . . . . .5520270001245966 9.5520260001372794 30. . . . . Save bb . . . Komus. . . dr J. . Zastava auto AD. B. . . Ognjenovi}. Novi Grad. . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3 . . . Elcom-in`enjering DOO Brod. boks br. Brod. . Majke Jugovi}a bb . . . . Mi{i}a 4 . Novi Grad. . . . . Galija caffe bar. . . . . . Njego{a 55 . .5520260001213714 63. . Hobi STR. . . . . . . P. . . . MD-auto DOO. . . . . . Tropic DOO. Nada STR Pokretni sto. . . . . Brod. . . . . . Banja Luka. . . . Edin Kantarevi}. . S. . Borislav Duronji}. . Stanka Umi}evi}. . . . . .5520270000058104 3. . . . Brod. . . . . . . Gradska pijaca . . . . . .5520270001455583 30. . . . . . .5520260001373764 54.5520270000969613 27. . . . . . Brod. . . . . . . . . . . . Brod. . 8. . .5520270001458202 19. . Omnia-comm DOO. . . Ravnice . . Obradovi}a 17 . . Japan exclusive. .im. . . . B. . . .5520270001465671 40. . . . .5520270000967576 10. . . . . . . . . . Petra Ko~i}a bb . . De Paris kafe bar. . . Novi Grad. . . Obala vojvode Stepe bb . . . . . Dijamant SZR. . Tuzla. . . . . . . . Nautilus kafe slasti~arna.5520270001246063 4. . . . . . . . . . . M. . . . . Poljavnice bb . . . . . . . Petra I Oslobodioca bb . . . I Oslobodioca . . .5520270001465380 44. . . DOO Novi Grad. Lakta{i . . .5520270000053351 11. Trafika plus STR. . . . Su{i}. . . . . Novi Grad. . . . . Dobrile Grubor 9 . Autopervoznik Enes Hod`i}. . . . . Brod. MDB DOO Novi Grad. . Bosanski Brod. . . . . . . . . . . . . . . .5520000000369536 5. . . Lj. Markovi}. B. Brod. Brod. . . Coxaco DO. . . . . .5520260001982633 37. . . . Marko Micija. . . . . . . . . .ex. . . . . . Zoka SZTR. . .5520270001466835 34. . . . . vl. . . . B. Erceg. . Kara|or|a Petrovi}a 59 . . . . .5520260001378226 28. . . . . . . . .5520260000951329 52. . . . . . Sigma-prom DOO Novi Grad. . . . . . . . Gradska pijaca . . . . . . Trgocentar Max DOO. . Lazara Drlja~e bb . La. . . . Jovana Ra{kovi}a 10 . . . Aleja sv. . Branka ]opi}a 70 . . 2 DMP stakl. . . Sa{a Komleni}. Biljana STR. Tina petrol DOO. . . . .5520270001243638 46. ]urkovi} B. Brod. Obradovi}a bb . . . . . . . B. . . . Bosanski Brod. . . Dobrljin . . Brod. . Od`ak. . . . . . . . . . . . . Ra{kovi}a 6 . . S.5520270001462858 52. Brod. . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sirijus DOO. . . . . . S. Mile{evi} Snje`ana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . vl. 18 .5520260001219340 62. dr J. . . . . . . . . . . Novi Grad. . . . . . Goran Koki}.5520270001240243 47. . . . . Save. . . Patak auto-otpad. . . . . . . . . . . . . Njego{eva 14 . . . . . . . . . Mileva Milojevi}. . . . . . . . . Sv. . . . . . Brod. . . .5520260001376383 39. . . . .. . . . . . . . . . . . . [ljuka A. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260002084386 53. . . Novi Grad. . Gradska pijaca. . . Sana-Svodna ZZ Novi Grad. . Dado STR. .5520260001215848 64. . . . . . Donji Klakar . . . Vulkan SZR. . .. . Njego{eva bb . . . . . . . Gradska pijaca boks br. . Ru`ica Banovi}. . . lamela . . . . . . . . Brod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . .5520260001583866 38. . . Mima STR. . . . . . . . . . . . Goga STR. . . . . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . .5520270002183762 37. . . M. . Benko oil DOO. . . . . . Vidovdanska bb . . . . . Berti STR. . . . . . Novi Grad.5520270001462664 54. B. . Mira Ga}e{a. . . . . . . Titova bb . Petra Ko~i}a bb . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a . . . . . . . boks 6/7 . . . Du{ko Savanovi}. . . centar Stadion bb . . . . . . V kozarske brigade 39 A . . Od`ak. . Brod. . Brod. . . Rastko Sukurma. . . . Novi Grad. .

. . . . . . . . . . . OK SZPR. . Kula{i bb . . Zanatski centar. . . .5520320002304476 6. . N.5520340002152670 Poslovnica [AMAC 1. . . . [amac. . . Banja Luka. . . . . . . Nimeks DOO [ipovo. . Srbac . . . . . . . . . Lijev~e bb. . .5520370000278774 2. . KM computers DOO Banja Luka. . .5520340000267281 85/XIX 4. . Kralja A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laki SUR kafe-bar. . . . . . . . . J. . . . . .5520340000263595 20. . . . . Prnjavor. Prnjavor. Banja Luka. . . . . . . . . . .5520370001086978 4. Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . .5520370001087269 5. . . . . . Ideal-promet STR. Jovana Du~i}a 72 . . Deabo DOO. . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . \ukari} DOO Prnjavor. . . Srbac. . . . . . .5520370001084262 3. . . . Milo{ Tica. Vladike Platona 3 .5520300001908232 17. . Tatarevi}a 13 . . . . .5520370001085620 9. . . . . Put srpskih dobrovoljaca bb . . . . . . Stevan Koji}. . . .5520340001274723 8. . . . Herceg Stjepana 2 . . . . . . . .5520340001273268 7. . Cican prom DOO Obudovac. Kara|or|evi}a bb . . Sloga AD tvor. [amac. .5520330002255927 6. . . . . . . Banja Luka. . . Vo`d export-import DOO. . . . . Senso med DOO Prnjavor. . . . . . Rade Vranje{evi} 17 . Desta DOO.5520310002146803 12. . . . . . Mlini{te . . . . . . Laze Lazarevi}a bb . RP-promet DOO Mrkonji} Grad.5520340002061878 16. . . . . . . . . Majke Jugovi}a bb . . . Mome Vidovi}a 67 . . . . . . . . . . . . . . . Simi}. . . . . .5520340001816953 19. . . . . . . . . . . . . Bijeljina. . . . Gradina Pezer DOO Prnjavor. . . . Poljo`iv DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robna ku}a . . . . . Prnjavor. . . Milprom PTP. . . . . . . . Pelagi}evo. . Prvomajska 4 . Lj. . . . . . . . [amac. . . .5520320002213587 5. . Kara|or|eva bb . . . Declan computers DOO B. 5520350002096555 6. .5520300002036563 14. Club B-52 coctel SUR. . . . . Matije Gupca bb . . . . . Mrkonji} Grad. . [amac. . Orlovo Polje . . . K. . . . . . . . . . .5520020001980026 25. . . . . . . . . . . . Zlatar SZTZR. . . Dositejeva 1 . . . Dragana Babi}. . Vitomir Kosi}. . Dubi~ka bb . . . . . Mitaco DOO Trn. . . . . . . Rade Vranje{evi} bb . . . Mali raj SUR. . Z. . . . . . . . Hrva}ani bb . . . . . .5520370001092604 8. . . . . . . . . . . [amac. . . . . . .. Banja Luka. Vladike Platona 3. . . . . . . . .5520350002162612 9. . . Bijeljina. . . . Gracija SUR. . Mirsad Kolari}. . .. . Dubi~ka bb .5520360002176337 2. . . . . . . . . . M. . . . . . . Bora Iki}. . Mala kafana SUR. . . Glamo~ani . . Euro domus DOO Prnjavor. .5520340001893098 21. . Monting projekt DOO Prnjavor. . . . . Nata{a Popovi}. Livada DOO. . Prnjavor. Milo{a Kondi}a bb . . Bijeljina. . . . ^a|avica bb . . . . Dejan SZR. Klub K SUR kafe bar. Lakta{i . . . Posavlje prom DOO [amac. . . . . Arabeska kafe bar. . Veselinovi}. . . . . . . . . . . . . [amac. .. . . . . . . Save bb .5520310002146706 6. . . . . . . . . .-komerc DOO Mrkonji} Grad. . . . . . . . Svetog Save . . . .5520300002002322 12. . . . . . V. . . . . Restoran Borac SUR. . Prnjavor . Sibin~i} M. . .5520310001928456 7. . . . .5520340000973635 12. . . . . . . . . . Natalija restoran. . Prnjavor. . . .5520350002273289 11. . . . . .. . . . Banja Luka. . . . . Ivkovi} DOO. . . . trade DOO. . Ki}anovi}. . . Terra nostra ZZ. . . Sedmica DOO Prnjavor . . . . . . . No limit kafe bar. . . Banja Luka. Prnjavor. . . . . Dunavska 1C . .5520020001806008 11. . . . . . . . Gunduli}eva 76 . . . . . Petrovi}. . . . .5520310001930590 9.5520300001882915 8. . . . Gornja Crkvina . . . Maja STR. . Bijeljina. . . . . Srbac. Mango STR. . . . .5520320001933160 3. . . . . . . . . . .5520320002017550 Poslovnica SRBAC 1. Tiss ZTR. . Raskr{}e Nikole Tesle I C . . . Tali}-Ra~i}.5520350002189287 Poslovnica ^ELINAC 1. . . . . . . . . . . . ITMG SZTR. .5520300002048591 13. . . Bolago DOO Lakta{i. . Jezero. . . Ru`ica Kne`evi}. . . . . . Petar Vasiljevi}.5520320002064886 7. . . Glavi~ice bb . . . . Prnjavor. . . ]etojevi}. . . . . . . Gornja Slatina . . . . . . . 1 . Kara|or|eva bb. . . . . Obudovac bb . . . . . . . . . . Pacifik DOO. . [aba~kih |aka 1 . . . . . . . . . . Akva gril. Kiki STR. . . .5520340000261558 15. . . . . . Dabi} eksport-import DOO. . .5520370000987359 . . Razboj bb . . . . . . . . Omega-s DOO [amac. . . Ranko Gli{i}. Dugopoljka ZZ Srbac. . . Generalelektronik. . . . . . . . . . Prnjavor. . . . . Mrkonji} Grad. Prnjavor. .5520150000208460 2. . . . . . . Vuka Karad`i}a 46 . . . . . . . . . . Violeta Markovi}. . . . . . obu}e. Trn. I kraji{kog proleter. . . [amac. . . . . . . . . . . . . .5520330001970359 7.5520350002126431 7.. . . . .5520370001084650 7. Glo`i} STR. . . . . . . . Mikrocentar DOO Banja Luka. . Ljilja Eri}. . . Ive Andri}a 48 B . . . . .5520350002364663 12. . ^elinac. . . . . . . . . . .5520310001886552 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Svetosavska 16. vl. . . . Bijeljina. . .Vedran Stokani}. . . Brest DOO. . .5520300002109604 20. . Suboti}. . . . . Travnik. . . . . Prnjavor. . . . . . . B. . . . Stari Martinac . . . Borojevi}. . . Cara Du{ana . . .5520300002072356 Poslovnica MRKONJI] GRAD 1. 9.5520350002277848 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Branimir Segi}. . . Vukovi}.5520070001836221 5. . . . . Bjelajce bb . . .5520340001273559 25. . . . . . . . . . . vl. . . \erdan 7. . . . . . . . Prote Nikole Kosti}a bb . Hit products trading co DOO [amac. . Katarina-trade DOO Banja Luka. Prnjavor. .5520300002210290 16. . Luka. . . bataljona . . . . . . . Svetog Save bb . . . Delta-R DOO @abar Donji . @ivani}. . . .5520300002078952 23. . Dajana STR. . Nikole Simi}a U~e 16 . . . . .5520340001274917 10. . Banja Luka. . . . . . Suboti~ka 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. . . . . . . . Mome Vidovi}a bb5520330002292690 5. . M. Agro export import DOO Srbac. Prehrana komerc DOO. 2009. . . . . . . . . . . D. . . . R.5520340001757589 17. . . . . . . . . . Vitomir Kosi}. . . Njego{eva 3 5520350002094033 13. . . .K. . . . . Senfer group DOO Travnik teh. . . . . . . Mileki} D. Sanja Grma{. . . Cara Du{ana bb . . . . Ratar AD. . Tica SZR. Robert Vuli}. . . . . . Esperansa butik STR. . . . [amac. . Ti{ina . . . . . Gavrila Principa 20 . R. KAD DOO Banja Luka. . . . . . . Banja Luka. . .5520300002171684 15. . . . . . . . Osvit {tamparija. . . . . . . . . . . . Nikole Tesle 69 . Natron JBJ DOO Razboj. . . Miljanovi} B. . . .5520350002089183 17. . . . . . . Milankovi}a 7 . . . . . RWA group DOO Banja Luka. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 6. . april bb . . Banja Luka. marta 1 . . . . . . . Tik tak TR. . Laki} V. . Autoprevoznik @eljko Stefanovi}. Bijeljina. Vladike Platona 3 . . . . Rim komision. . . . . . . . . . . . . lok. Poljometal P. . . . . . .5520300001899502 7. . . . . . . . Banja Luka. Kralja A. Prnjavor. . . . . 27. . . . . . . . . Ani} DOO. Petra Velikog 46. . Pionir restoran. Radojke Laki} 33 . . . . . . . . 25. . . Trg srpskih boraca 7 . .5520300001942085 11. Prnjavor. . . . . . [amac. . .5520070001922454 19. . . . Stevana Sin|eli}a bb . . . . . . . .5520350002088213 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vida Nje`i}a bb . . Mrkonji} Grad. . . . . .5520070001922745 18. . .5520070001643870 14. . .5520300002024244 18. . . . [amac. . Prnjavor. . . Sa{a Bo`i}. . . Sarajevo. . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . Srbac. . . . . Pierre Cardin STR. . . GM trade DOO. . . . . . . . . . .5520340000266214 26. . . . . . . . Sla|ana Tovirac. . Sini{a Milinkovi}. . . . . . . . Aleja svetog Save 15 . . . . . .5520020001805329 22. . Gras DOO. . .5520140001860419 8. .5520340000976254 9. . . Lambada Suboti} DOO. . . . . . . . . . . Rojal kafe bar. . . . . . . . . Mravica bb .5520140001803577 2. Jovana Du~i}a bb . . .5520040002016206 9. . . . . . . . . . .5520340000263304 5. . Vojvode Stepe . . . . . . Dugo Polje . Novosadska 43 . . Mome Vidovi}a bb . . . . Prnjavor.5520140002093122 4. Bambi vemax DOO Trn. . . . . . . . . . . Arkada SUR . . . . Aleksandra Kara|or|evi}a . . . . Milan Simi}. . .5520310001963667 10. . . . Savi~i} prom DOO PJ 1 ^elinac. . . . G. . Milo{a Duji}a 39 . . . . . Prnjavor. Drago D`ombi}. . Ilija Peji}. Male{ev. . Mrkonji} Grad. Ma~kovac-komerc AD. . . . Lopare. Cara Du{ana 161 . . . . . . . . Smrti}i 71 b .5520300002090883 21. . . . . Rada Dodik. . . . . . Njego{eva bb . . .. . [amac. Srpske vojske 12 .5520360002178180 Poslovnica BIJELJINA 1. . . . . . . Dobra godina DOO. . . .5520340000269997 3. . . . garde 137 . . Mrkonji} Grad. Donji [trpci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340001760305 13. . ^esma . . . . .A. lamela 3 . . . .5520310001857161 Ispostava TRN 1. . Mira Jovanovi}. . . . . . Jasminka Lovri}. Bijeljina. Majke Jevrosime 16 . . . . .5520070001804987 8. . . . . .5520340002225129 22. . . . . .rad DOO [amac. . . . . .5520330001964927 3. . . . Bra}a Muli} DOO. . . . . . . Prnjavor. Donji Smrti}i . Vuka Karad`i}a bb . . Gornji Mujd`i}i . Visprom DOO Prnjavor. .5520070000744777 3. . . . . . . . I Kara|or|evi}a . . . . Aleja sv. .5520310002224112 8. . Nikole Pa{i}a bb .5520350002196077 10. . . . . Zgonjanin J. Moja beba TR. . . . . DID PTR. Dami STR. . . . . . . . . . Mrkonji} Grad. . . .5520310002143311 5. . . Mrkonji} Grad. . Banjalu~ka bb . . . . . [ipovo. . . . . Ursula Jaku{. Put srpskih branilaca 340 . . Vladike Platona 6 . Ludomatic DOO.5520350002117313 15. . . . Trg srpskih boraca bb . Naselje zapad bb . . . Lipi} DOO Lakta{i PJ Trn. . . . . . . . . . . . . . . . . . Prnjavor. Bijeljina. Zoka STR. . Slavka Jenji}a 4 . G. . . . . . . . . .5520300001889608 24. . Srpske dobrov. .5520310001877822 3. .5520370001095805 6. . . . . . . . . . . Njego{eva 27 A 5520300001839362 19. . . . . Kolor ton ZR. . . . . . . . . . . . Magistralni put bb . . P. . . . Veselina Masle{e 35520300001994271 26. .5520340000267087 14.5520300001869335 10. . . [amac. . . . . . . .. . Pil-prom PPTR. . . . . . . . . . . . .5520310002040394 4. . .Petak. . . Banja Luka. .5520330002349241 Poslovnica PRNJAVOR 1. . . . . . . . . . . . . . Big mack SUTR. Kubik SUR. Kr{i}-trans DOO Trn.5520350002120417 4. .5520340001275790 24. . . . . . Trans-ko DOO. . . . . . . . . Skopljak. . .5520340001985830 11. . . Jovana . . 23. . . . . . . . . Srbac. . G. . Marko Babi}. . . . . . . . . . . . . . Ra{kovi}a 46 . . . Tepih centar STR. . . Svetosavska bb . . . .5520340000976157 2. . . . . . Naselje Nemanji}a bb . . . . . . Bata STR Markovi} Du{anka. . . Ohajo diskoteka. . . . . Svetog Save bb . .5520340000265341 23. Vasiljevi} ZR. . . . . . J.5520020001707844 4. . . . . . Radmila Todorovi}.5520340000980231 6. . Petra Ko~i}a S-45 .T. Javni prevoz stvari. . . . . . . . .5520340001635078 18. . . Miljanovi} SZTUR. Srbac. . . .

Bijeljina.. Save Kova~evi}a 4 . . Trg SUR buregd`inica. . . . . . . . . . . . Stampfl DOO Derventa. . . .5520400001044151 2. . . Derventskih oslobodilaca 34 .5520400001048710 16. . . A. Srpske vojske bb . . Derventa. . . . . . . .5520400001486083 14. . . . . . . . Ljiljana Koji}. Rajko. . . .5520400001048904 28. . . . . Trg kralja Petra I Kara|or|evi}a . Bijeljina. . . . Trg Milo{a Obili}a bb . . . .5520370002267080 47. Far commerce DOO Bijeljina. Sv. . . . . Bijeljina. . . . . . . . . . . . . Svetog Save S-55/27 . . . . . . . . . . . . . .5520370001093186 19. . . Trg \. Stevana Nemanje 26 . . . . . . . . . . . . Derventa. . Kondor STR. . . Bijeljina PC.5520410002205095 Poslovnica UGLJEVIK 1. . . Rafaelo SZR. . . . . . . . . . .5520200001846933 2. . Blagoje Sekuli}. . . . . . . . . . . . . . Jevti}. . . . . . . .5520400001483367 39. . . Pijetlovi}. . . Milenko Plav{i}. . . . . . . .5520370001082613 17. . . . ..5520370001088918 49. Derventskih oslobodilaca SP-34 . Mir~i}. . . . . . . Sekuli} S. . . . . PC Snajper STR. Polje bb . . . . . . . . . Bjelo{evi}a Belog 1 . vl. . . . Derventskih oslobodilaca . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. vl. . .5520400001484337 34. . . . 9. Sre}ko Josi}. . . . . . . . . Bijeljina. . . . . . Derventa. . . . \eki} papirna konfekcija DOO Derventa. An|a Nikoli}. . . . . . . . . . . Voljavica bb . . . . . . . . . . . Kralja Petra I bb . . . Bratunac. . Me{e Selimovi}a bb . . . . . . . Derventa. . . . . . . . . . . . . . . Kovanluci . . . . . 25. .5520400001046479 33. . . . . . . . . Zoran Piva{. . sam. Donna-D STR. . . Derventa. . . . Diana STR. . Bijeljina. . 9. . . . .5520400001033966 5. . Kotor Varo{. . Bijeljina. Dra`e Mihajlovi}a . Mladena Stojanovi}a bb . . .5520370001084068 34. . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . Derventa. Filipa Vi{nji}a 133 . . . . Janka Jolovi}a 4 . . . Kod Pe|e SUR. .5520370001093671 44. . . . . . . Brankica Mari}. . . 223 . Komitska bb . Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . . . Radinka Turkiv. Bijeljina PC. . D-Dijana DOO Derventa. . . . . . . . . . .5520400001040659 10. . . Peri}. . . . . . . . . . . . . .5520400001481718 21. . . . . . . . . Derventa. . biro. Market-M STR. . Daar compani DOO Bijeljina. . . . . . [aba~kih |aka 1 . . . . . . .5520400001488411 32. . M. . . . . . . . . . Bijeljina. . .5520380002223478 Poslovnica DERVENTA 1. . . . . . Peri}. . . . . . . . . . . Cazablanca SUR kafe bar. . . . . . . . . . . . . . Kostre{ bb . Derventa. . . Stefana De~anskog 258 . . . . . . . . . . . . . . Srpske vojske bb . . Sa{a . Tina STR. . . . . . . . . . . .01883887 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Kara|oro|eva bb . . . Milo{a Crnjanskog bb . . . Vanja SUR kafe bar. . . . . . lamela 1 . . . Miroslavka. Cartieer SZTR. Verano motors DOO. . Derventa. . . Mi}o knjig. . . . . . . . . . Seka ro{tiljnica. . Srpske vojske 322 . . . . . . . Krin SZR cvje}ara. . Oaza SUR. . . . . . . Aspresa export DOO Bratunac. . Stevana Nemanje bb . . . .5520400001931507 30.{. . Underground N-1 SUR caffe bar. . . Kotor Varo{. . Ukrina. . Dositeja Obradovi}a bb . . . . . Anja pekara. . . Tir{ova 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001696623 23. . . . Lj.5520400002164889 40. . . . . . . . . .5520400002003190 23. Sv.5520400001045412 4. . . Bijeljina. . Sini{a DOO turisti~ka agencija. . Gavrila Principa. . . . . Radmila Lazi}. Kokorovi}.5520370001097357 13. . . . . . . . . . . Ru`ica Milo{evi}. . Kralja Petra I bb . . . . . .5520400000997203 6. . . Ivana Gorana Kova~i}a 20 . . . . . Trgopromet ODP. . Derventa. . . . Majevi~ka 75 . . . . . Derventa. Tanja. Bijeljina. . .5520400001487344 19. . . . . . . . . Derventa. Novinska agencija Balkan press. salon. .5520400001043860 13. . . . . . . Miki} S. . . . . . . . . . . . . Sari}. . . . . .5520370001080479 18. . Vranje{. .5520410002179390 6. .5520370002151068 46.5520370001099588 15. . . . . .5520370001092216 48. . . . . . .5520370002135936 42. . . .5520400001482882 26. . Nevenko Vukovi}. . . .5520380002211547 5. M & R STR. . . .XX/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 10. . . . \enerala Dra`e bb . . . . . . . . . . . Z. . . . . . Derventa. . . . . Bijeljina. . Bijeljina.5520370001086784 36. . . . . . . . . . . . . . . . . Derventa. . . . . . . Raje Banji~i}a 69 .5520430002302579 Poslovnica SOKOLAC 1. Peta brzina a. . .5520410002298215 5. . . . . .5520400001035033 3. . . . Derventa. . . . Autocit DOO Banja Luka. . . .5520400000998949 22. . . . . Next-company DOO Dvorovi. Diana Asenti}. Aleksandrovac . . Bijeljina. . . . . 27. . . Bijeljina.5520410002345842 3.5520370000983285 24. . . . . . Bijeljina. . . . . . . . . maj . . . . . . .5520400001039689 8.5520400001032705 27. . . . Gavrila Principa 18 . . Derventski Lug br. . . . . . . . . . D & N autolimar SZR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mirjan Popovi}. Mili}evi}-komerc DOO Bijeljina. . . . Komitska bb . . . Primus DOO Bijeljina. . . . . .5520370001093089 12. . . .5520370002290069 Poslovnica KOTOR VARO[ 1. . . . Save bb 5520400000283768 Petak. . . . . . Petra Me}ave 14 . . . . .5520370001904397 27. . . . . . Milja Babi}. . . . . . Euro TV shop STR. Grande SZT zlatarska radnja. . . . Bos. . . . Marka Lipovca 165 .5520400002290213 37. . . Kuzmanovi} DOO Derventa. . . .5520400001489575 38. . vl. . . . . . . . . . Sokolac. . . . . . . . . . . . . Svetog Save 76 . . . . .5520400001038525 20. . . Vidas-komerc PP.5520400001049680 7. . . . . Stanimir Radoj~i}. .5520400001486374 17. . .5520370001811956 28. . . Filipa Vi{nji}a 58 . . .5520370001699630 16. .5520370001641042 20. . . . Glavi~ice . . . Lu`ani bb . . . .5520370000270141 45. . . . 4 . .5520370002233033 40. Palma STR cvje}ara. . Biskom STR. . . Bijeljina. Petra Ko~i}a bb . . . . Ivan Mec. . . . Raje Ban~i}a 121 . .5520380002155869 4. . . . Zera DOO. .5520400001030474 35. . . E. . . 2009. Svetosavska 10 . Gloria STR cvje}ara. . . . . . . .5520400002252480 29. . . . . . . Srpske vojske 311 . . . Milo{a Obili}a 17 . . . Drvo-produkt systems DOO Derventa. . Mica-T STR. . @eljezni~ka 1 . . . . . . . . . op{ta zemljoradni~ka zadruga. . . . . . . . . . \ukinac DOO Kotor Varo{. . . . Antik SUR kafe bar. Sekuli} S. Sikima auto servis SZR. . . . . . . . . . . . . M. DM-nekretnine agencija Mandi}. . . . . . . . Kneza Milo{a 3 . . . . . Motike . . Ru`ica SZFR. Bijeljina. . Derventa. . Srpske vojske SP 106 .5520370001097551 22. . . vl. . marta 84 . Zorica SZR modni salon. M. . Bijeljina PC. . . . . . . Bratunac. . . . . . . N. . . . marta 3 . . . . . . . . . . Amaro SUR. . . . . Lala STR. . . . . . . . . . . . . . company DOO Derventa. . . . . . . . . . . . Derventa. Kafana kod Ilije SUR. . . . Putokaz auto-{kola. . . Vukom STR. . Derventa. . . Samba SUR caffe bar. Derventa. . . . . . . . Viva DOO. . Vujakovi}a 43 . . . . . Petar Markovi}. . Kalenderovci bb . . . Ugljevik. vl. Gavrila Principa 17 . . . . . . . M. . . . MMS Risti} DOO Bijeljina. . . . . . . . . . . . . Branimir \akovi}. Tehnika ros DOO. . . . . Crn~a bb . . . . Nikoli} S. . . .5520370001097454 43. Derventski Lug bb . . .5520370001809240 Poslovnica LAU[ 1. . Trg oslobo|enja . Igraonica Mortal kombat. . . . . . . . . . . . . . . . Klub Maraton SUR kafe bar Lazi. . . Biljana Legin. . Boro Dobrilovi}. . Kerafleks SP. Novo naselje bb . . . Bijeljina. . . Prve majevi~ke brigade bb . Bratunac. . Novakovi} promet DOO. . . Banja Luka 1.5520370002033116 33. . . Milinvest DOO Ugljevik. Savanovi}. . . . . . . . . . . Gli{i}. . Bratunac. . . . . .5520370000987456 11. . . .M. Derventa. . Lozni~ka 109 . . . . Bijeljina. . . . Bijeljina. . . . . . . .01115014 (01-3921/09-so) . . . . . . . Derventa. . Bratunac. M.5520370001090761 25. . . . . . Kralja Petra I bb . . . . . . . . . Tanja STR Srebro. Luksor distribucija DOO. Bijeljina. . . . . . . . . . Bosanski Lu`ani bb . . . . . Derventa. . . . . Dragana Bakmaz. . . Bijeljina. . . Derventa. Derventa. . . Derventa. . . . . .5520400001484434 12. . . . . . . . Lakta{i. . .5520370001091731 14. .5520300002228235 2. . . . Nikole Tesle bb . . . . . . . . . Peji~i} DOO Bijeljina. . . .. . . . . . .5520090002024303 Hypo Alpe-Adria-bank a.5520370001088045 37. Skuter autoservis SZR. . . . Derventskih oslobodilaca . Derventa. . . . . .5520370001084844 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001045315 31. . Tran{ped-sim DOO Bijeljina. . . . . .5520370001762971 21. . . . . Derventa. . . . . . . . . . . . . Garfild SUR. . Seven DOO Ugljevik. Save S-55 . . . Kostre{ 45 . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. Radnja 2. . . Derventa. . . . . . .5520400001485986 18. Nina STR. . . . Svetog Save bb . . . . .5520400000998658 15. . . . . Jove Jankovi}a bb . Anita Budi{a. . . . . . . . .5520380002155966 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dva bora STR. Stevana Nemanje bb5520400000281828 11. . . .5520370000983673 35. . . . . King SUR. . . . . . . . . Vakufljanka ZZ Bijeljina. . . Derventa. . . . . . . RK Pobjeda . . Pavlovac 72 . . . . . . Poslovni centar Trgovka . . . . . . . . . Jasikova~a 57 . Osojci 31 . Derventa. . . Derventa. vl. . . . . . . . Derventa.DD STR. . . . . . . Nikole Spasojevi}a 26 . . . Mastped-prom STR. . Dra`en Mari}. . Kara|or|eva bb . . . Ne{o STR.5520370001088433 32. . Peri} DOO. . . . . . . . . . . Amajlije. . . . . . . .5520410002173376 4.5520400001047740 Poslovnica BRATUNAC 1. Kotor Varo{. . . . . . Tvornica pre~ista~a AD Rogatica. . . . . . . . . Bajs-komerc DOO. Davor Dragomirovi}. . . 1. . . . . . . . . . . . Micetan. .5520370001676932 41. . .d. . [iprage . maja bb . . . . . . . . . Yasmiris stratus DOO Bijeljina PC. . . . . . . . F. . . . . . . Baje Stani{i}a 35 . Bijeljina. . . . Njego{eva br.. . . . . . . Spasojevi}a 37 . . . . . . . . . . .5520370001782468 38. . . .5520370001098230 30. . . . . . . Pavlovi}a put bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alena Petkovi}. . Ana STR. . RGR-geokop DOO Bijeljina. . . . . . . maja 88 . . . . .5520370001697011 26. . . . . . . . . . . Obodnik . . . . . . . . . . . . Trgomont DOO. . . . . . . . . . . . Stefana De~anskog 189 . . . . . . . . . PMM DOO. . . . . . . . . Dragica Babi}. . . . . . Kralja Petra I . . . Kod Cileta SUR bife. . . . . . . . . . . Derventa. . . . . . . . . . Sajmi{te STR pij. . . . . . . . . Milanovi}. . Bijeljina. . . . .5520400001035615 24. . . . . . . . . . . . . Ostoja Tanasi}. . . . . . . . . . Davor STR. . . . tezga Stani}. Vesna SZR friz. . . M. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vi{nji}a 79 . . . . ICN Derventa DOO. . . . . . . . fotografska radnja P. . . Banja Luka. . . 27. . . . Sonja STR i komision Petrovi}. .5520370001919811 39. .5520400001048419 25. . . . . .5520400001488217 36. .5520370001090373 29. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful