SLU@BENI GLASNIK

OGLASNI DIO

REPUBLIKE SRPSKE
Petak, 25. 9. 2009. godine
BANJA LUKA

Godina XVIII - Broj 85
KONKURSI
Na osnovu ~l. 7. i 11. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 75/04) i ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03), te Odluke o utvr|ivanju uslova, standarda i kriterijuma
za izbor i imenovanje direktora Dru{tva, Nadzorni odbor Komunalnog preduze}a “Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i, 28. avgusta 2009. godine,
raspisuje

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
41/03), ~lana 33. Statuta op{tine Novi Grad (“Slu`beni glasnik op{tine Novi
Grad”, br. 11/05 i 2/08), ~l. 3. i 4. Odluke o utvr|ivanju kriterijuma za izbor
i imenovanja organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~
Skup{tina op{tine Novi Grad (“Slu`beni glasnik op{tine Novi Grad”, broj
21/07) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Novi Grad, broj: 02-022-219/09, od 31. avgusta
2009. godine, Skup{tina op{tine Novi Grad r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Komunalnog preduze}a
“Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
Centra za socijalni rad Novi Grad

I - Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora
Komunalnog preduze}a “Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i.
II - Opis poslova
Nadle`nost, obaveze i odgovornost direktora Dru{tva utvr|ene su
zakonom i Statutom Dru{tva.
III - Mandat
Direktor Dru{tva imenuje se na period od ~etiri godine, uz mogu}nost
ponovnog izbora.
IV - Op{ti uslovi:
1. da je dr`avljanin BiH - Republike Srpske,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i entitetu,
5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim da obavlja poslove direktora Dru{tva, te da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak,
6. da se na njega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH.
V - Posebni uslovi:
1. visoka ili vi{a stru~na sprema, VII ili VI stepen stru~ne spreme,
pravne, ekonomske ili tehni~ke struke,
2. najmanje pet godina radnog iskustva na rukovode}im radnim mjestima u struci,
3. poznavanje procesa rada i djelatnosti kojima se ovo ili sli~no dru{tvo
bavi,
4. ponuda kvalitetnog plana i programa rada Dru{tva za mandatni period.
VI - Sukob interesa
Kandidat ne mo`e da u~estvuje na Konkursu za izbor i imenovanje ako
ima smetnji:
- iz ~lana 5. Zakona o sukobu interesa (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 34/02),
- iz ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 75/04),
- iz ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
VII - Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova:
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli,
- potvrdu o radnom iskustvu na rukovode}im radnim mjestima u struci,
- biografiju o kretanju u slu`bi,
- uvjerenje da nisu osu|ivani, odnosno da se protiv njih ne vodi krivi~ni
postupak (ne starije od {est mjeseci),
- ljekarsko uvjerenje,
- plan i program rada Dru{tva.
Za dokaze iz t. 4. i 6. op{tih uslova kandidati dostavljaju pismenu
izjavu, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa.
VIII - Rok za podno{enje prijava
Rok za podno{enje prijava je 20 dana od dana objavljivanja konkursa u
“Slu`benom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Rok se ra~una od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u obzir.
Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol Dru{tva u ul. Kara|or|eva
br. 63, Lakta{i, sa naznakom: Komisiji za izbor i imenovanje direktora.
Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt nakon roka za podno{enje prijava
ne}e se uzeti u razmatranje.

I - Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra za
socijalni rad Novi Grad.
Op{ti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i imenovanje propisani su
Odlukom Skup{tine op{tine o utvr|ivanju kriterijuma za izbor i imenovanja
organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~ Skup{tina
op{tine Novi Grad.
II - Op{ti uslovi za izbor i imenovanje su:
- da je dr`avljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u periodu od tri godine
prije objavljivanja javnog konkursa za upra`njenu funkciju,
- da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj
Jugoslaviji (~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH),
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavljanje funkcije,
- kandidat ne mo`e obavljati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji
dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sukobu interesa u
institucijama vlasti BiH.
III - Posebni kriterijumi za izbor i imenovanja su:
- da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u stru~nu spremu
(V[S) dru{tvenog smjera,
- da posjeduje najmanje pet godina radnog iskustva,
- da posjeduje stru~ne, organizacione i rukovodne sposobnosti,
- uspje{nost i postignuti rezultati na ranijim poslovima.
IV - Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova:
- ovjerenu kopiju diplome i li~ne karte,
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, odnosno da se protiv
njih ne vodi krivi~ni postupak i potpisanu i ovjerenu izjavu u vezi sa ~lanom
IX stav 1. Ustava BiH.
V - Postupak izbora, uklju~uju}i i pregled prispjelih prijava na konkurs,
obavljanje intervjua sa kandidatima, utvr|ivanje rang liste, te predlaganje
kandidata za imenovanje u skladu sa utvr|enim kriterijumima izvr{i}e
komisije koje }e imenovati Skup{tina op{tine Novi Grad.
VI - Javni konkurs }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Fokus”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posljednjeg objavljivanja.
VII - Rok za podno{enje prijava na konkurs je 15 dana od dana raspisivanja javnog konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: Op{tina Novi
Grad, ul. Petra Ko~i}a br. 2, sa naznakom: “Komisija za sprovo|enje javnog
konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Novi Grad”.

Broj: 292/09
28. avgusta 2009. godine
Lakta{i

Predsjednik
Nadzornog odbora,
Danica Bartoli}, s.r.

Broj: 02-052-47/09
9. septembra 2009. godine
Novi Grad

Predsjednik
Skup{tine op{tine,
Ljiljana Jankovi}, s.r.

Na osnovu ~l. 9. i 10. Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 61/01, 79/02, 2/03 i 53/05), kao i Rje{enja
Ministarstva zdravlja i socijalne za{tite Republike Srpske, broj: 11/04-15163-2/09, od 24. avgusta 2009. godine, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}”, Slatinska 11, Banja Luka, r a s p i s u j e

KONKURS
za izbor kandidata za supspecijalizaciju iz
balneoklimatologije - jedna supspecijalizacija
Uslovi za prijavu na konkurs:
- da je kandidat dr`avljanin BiH,
- zavr{en medicinski fakultet,
- polo`en stru~ni ispit za zvanje doktora medicine,
- specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije,

II/85

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

- aktivno poznavanje jednog stranog jezika,
- radno iskustvo dvije godine nakon polo`enog specijalisti~kog ispita.
Prednost pri dodjeli supspecijalizacije ima}e kandidati zaposleni u Zavodu
za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}” Banja Luka.
Rok za podno{enje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je osam dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog
informisanja, odnosno u listu “Glas Srpske” i u “Slu`benom glasniku
Republike Srpske”.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporu~enom po{tom,
na adresu: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav
Zotovi}” Banja Luka, ulica Slatinska br. 11, sa naznakom: “Prijava na
konkurs za supspecijalizaciju”, ili li~no, putem protokola u Zavodu.
Broj: 2338/09
14. septembra 2009. godine
Banja Luka

Direktor,
Dr Goran Tali}, s.r.

OBAVJE[TENJA
Hypo Alpe-Adria-bank AD Banja Luka objavljuje spisak nesolventnih klijenata sa 31. avgustom 2009. godine.
1. Pregled ra~una blokiranih od 15 do 30 dana:
Poslovnica BILE]A
1. Dobrovoljci SUR, Kapor N. Bile}a,
Kralja Petra oslobod. bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364415
2. Automeh. radnja SZR Radovanovi
Berkovi}i, Hatelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364609
Poslovnica TREBINJE
1. Proinvest DOO Trebinje, Srpska br. 5 . . . . . . . . . . .5520050002000540
Poslovnica NEVESINJE
1. Miljana TR Ivani{evi} Jovan,
Nevesinje sajbe bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001238847
2. Deni komision, Milo{evi} Zora,
Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060000139546
Poslovnica MODRI^A
1. Keti STR, Grabovac D., Modri~a,
Vuka Karad`i}a 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000149876
Poslovnica TESLI]
1. Feniks SUR kafe bar, Aleksi} Z. Tesli},
Stevana Sin|eli}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080002296146
Poslovnica PALE
1. AD STR Dimovski Mladen, Pale,
D. Jev|evi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001114637
Poslovnica GRADI[KA
1. Primus V[PM Gradi{ka, Vidovdanska bb . . . . . . . .5520140001856151
Poslovnica ZVORNIK
1. Olimpija - s.d. DOO Zvornik, Svetog Save bb . . . .5520200001758178
2. Zvornik KSC JODP Zvornik,
Filipa Kljaji}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001902805
Poslovnica PRIJEDOR
1. Elkom Matija{ DOO, Prijedor, Prvog maja 28 . . . .5520210002076289
2. Flexiblle DOO Prijedor, 1. maja 72 . . . . . . . . . . . . 5520210001425128
Poslovnica FO^A
1. Rio SUR Markovi} @eljko, Fo~a, Jevrejska bb . . . .5520240001870793
2. Knjaz SUR bife, Miju{kovi} Alek, Fo~a,
Vojvode putnika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365008
3. Knjaz br. 2 SUR bife Miju{kovi} Fo~a,
Bra}e Jugovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365105
4. Skandal SUR, vl. Mari} Mladen, Fo~a,
Njego{eva br. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001996893
5. Taksi prevoz Blagojevi} Zoran Fo~a,
Vojvode Putnika 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001952273
6. Kobra SUR Mihajlovi} Radmilo Fo~a,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002006108
Poslovnica BR^KO
1. Sitex JK DOO Br~ko, Dubrave, trz. Arizona hala .5520250000431943
2. RL TR Tursi} Almir, Br~ko distrikt,
Dubrave bb trznica Arizon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001762587
3. Ajdin TR Mehmedovi} Zlata, Br~ko distrikt,
Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001692553
4. Roma-jeans TR Mustafi} Bajro,
Br~ko distrikt, Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001725533
Poslovnica ALEJA
1. Enterijeri Popovi} SR Banja Luka,
Voj. S. Stepanovi}a 266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002073908
Poslovnica BIJELJINA
1. XXL Kameleon STR, Cici} Olivera,
Bijeljina, Marka Miljanova 52 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370000276834
Poslovnica KOTOR VARO[
1. Trend 2 STR [mugovi} Snje`ana,
Kotor Varo{, Cara Du{ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002435423
Poslovnica DERVENTA
1. Petar pan STR butik vl. Tomi}, Derventa,
Njego{eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400002124149

Petak, 25. 9. 2009.

2. Pregled ra~una blokiranih od 30 do 90 dana:
Poslovnica BANJA LUKA
1. Ba~inski SR, Darko Ba~inski, Banja Luka,
Kozarska bb, Lakta{i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002233972
2. Tref SZTR, Vladimir Jovanovi}, Banja Luka,
Zore Kova~evi} 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002376271
3. Catering R DOO Banja Luka, Vladike Platona 6 . .5520020001805426
4. Fontana SZR, Dragana Predojevi},
Banja Luka, Mla|e ]usi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001828318
5. ]ato komerc DOO Banja Luka, Solunska 51 . . . . .5520000000074656
6. ^iv~ija turs DOO Banja Luka,
Jovice Savinovi}a 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001750136
7. Lamma DOO Banja Luka, Kuljani bb . . . . . . . . . . .5520020002161125
8. Salus DOO Banja Luka,
Janka Veselinovi}a 9-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001934145
9. Duvan pres DOO Banja Luka, Jovana Du~i}a 34 . .5520020001977213
10. Master-BL DOO Banja Luka, Koji}a put 4 . . . . . .5520020001826087
11. Mija DOO ^itluk, PJ Banja Luka, Banja Luka,
Branka Popovi}a 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001898934
12. Panter SZR, @eljko \uri}, Banja Luka,
Vojvode Prijezde 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002286255
13. Megafloreks DOO Banja Luka, Pave Radana 23 .5520000000369148
Poslovnica BILE]A
1. Status SUR, D. Stolica, Bile}a,
Kralja Aleksandra 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001363445
2. Dolina STR, Janji} S., Bile}a,
Ravnogorska br. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364512
3. Excluzive SZR, S. Ivani{evi}, Bile}a,
Solunskih dobrovoljaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030002282132
4. Hercegovina prevoz T DOO Bile}a,
Obili}ev vjenac 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000113794
5. Trgoprom AD, Bile}a, Obili}ev vjenac 23 . . . . . . . .5520030000117383
Poslovnica ISTO^NO SARAJEVO
6. BB SUR, Doj~ilo Babalj, Sarajevo,
Trg Vilijema [ekspira 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001342832
7. Soko promet DOO Sokolac,
Milana [arca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001889330
8. Vla{ki SZMUR, Aleksandra Vla{ki,
Trnovo, Trg Sr|ana Kne`evi}a 8 . . . . . . . . . . . . . . .5520040001798926
9. Farmex DOO I. Sarajevo, Vuka Karad`i}a 17 . . . . .5520040000715048
10. Luka zdravlja DOO Kasindo,
Trg Ilid`anske brigade bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001906887
11. Iskop DOO, I. Sarajevo, Topli~ka cesta 97 . . . . . .5520040000121602
12. Gradnja lord DOO, Isto~no Sarajevo,
Nikole Tesle br. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040002281695
Poslovnica TREBINJE
1. Present shop STR, Zoran Kozlica, Trebinje,
Stari Grad br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001172354
2. Trokadero SUR, Radomir [araba, Trebinje,
Darodavalaca krvi br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441141
3. Dunja STR, Novka Vujovi}, Trebinje,
Tina C 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001905092
4. M SZR Oro Milanka, Trebinje,
Trg Luke Petkovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441044
5. Ognji{te SUR Milo{ Pejanovi},
Trebinje, Ognji{te bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050002082408
Poslovnica NEVESINJE
1. Vin TR, Vida Kilibarda, Nevesinje,
Lap~evine bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001236519
2. Aneta TR komision, An|a Vu~i},
Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060001237780
3. Ledy komision, R. Pikula, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001430810
4. Bet shop DOO Nevesinje, Cara Du{ana . . . . . . . . .5520060001432653
5. Sandra TR butik, V. Sko~aji}, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001436048
6. Radmila ZR, @arko Pitignjat, Nevesinje,
Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001938702
7. Gogo auto servis, G. Budali}, Nevesinje,
Put srba sa Neretve 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001234482
8. MD Salon zabave, Dragan Gudelj, Nevesinje,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001431877
Poslovnica MODRI^A
1. Junior STR, An|elko Cviji}, Modri~a,
Svetosavska 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000148421
2. Euro svet TR, Du{ko Popovi}, Modri~a,
Cara Lazara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001892190
3. SMS TR, Ankica Stefanovi}, Modri~a,
Savska 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002403671
4. Bamboocha TR, Halil Du{inovi}, Modri~a,
Arsenija ^arnojevi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001891705
5. Optima AMD Modri~a, Modri~a,
[ama~ki put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001649981
6. Kis DOO Modri~a, Kneza Milo{a bb . . . . . . . . . . .5520070001414465
7. Stranatic DOO Modri~a, Milo{evac bb . . . . . . . . . .5520070000142310

. . . . . Intercom west DOO Prijedor. . . . . Nada Ignjati}. Mo company DOO Pale. . . Trg palih boraca bb . . M. . Transpromet DOO Tesli}. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001286370 9. . Kara|or|eva bb . Feloni STR. . Goran Kova~evi}. . . D. . Aleksa Joki}. . . . . . . . . . . Ranka [ipke 1 . . Novoteks-2 TR. . Gift & print ZR. . . . .5520090002329659 2. . . Gladiator DVD klub. Zvornik. . . . . . . . Kostajnica.5520180002124936 5. . . . . . . . . Gata~ko polje AD Gacko. . . . . . M. Vuka Karad`i}a bb . .5520110001405830 2. .5520230002321019 Poslovnica FO^A 1. . . . . . . . Kralja Aleksandra . Crveni signal A[. . . . . . . . . Kozarska Dubica. Gornji Kladari bb . . . .5520200001395107 4. Suzy-komerc DOO Tesli}. Svetosavska bb . Mar~eti}. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002255398 2. . . . . . . . . .. . . Hotel Drina . . . . . . . . . . Kneza Milo{a 36/. . . . Vuka Karad`i}a bb . @eljezn.5520160000464297 6. . . . . . Vi{egrad. . . Milica STR. . . zadruga Bosanska Kostajnica. . . . . Novosadska bb. Centar 4 . . .5520210002016828 9. . . . B. Svetosavska . . . . . . . Miodrag Peri}. Du{anovo bb . . . . . . . . . . . . . . Milka . . M-M STR. . .5520160002118729 85/III 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180002003783 Poslovnica KOZARSKA DUBICA 1. . . Galileo-1 UR. Zvornik. . . . . . . . Montenegro-invest DOO Gradi{ka. . Sne`ana Davidovi}. M. . . . . . . . . . . . . . djelatnost Doboj. . . Janjo{ DOO Prijedor. . . Gacko. . Kara|or|eva bb . Zvornik. . . .5520080000750936 2. . . Milena Popadi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . Novosadska 42 . . . . . Zvornik. . . . . . . . . . . . . . . Gacko. . . . . . . . . Alfa i omega ZTR auto ku}a. . . . . . . . . .5520110001408546 4. Cara Du{ana 20 . Napoleon DOO Tesli}. . .5520160000457992 2. Fancy butik STR. . Doboj. . . . . . . . . . . . . . . .5520200001806581 6. . Tr`nica Marinkovi}. . Vitkovci . . . . . .5520200001018165 15.5520080000751130 9. . . . . . . . . Kozarskih junaka .5520150000200991 3. Vojvode Mi{i}a bb . . 2009. . . . . .5520100001558266 2. .5520200001250286 17.5520200002045589 10. MM autopraona. . . . Gavrila Principa 67 . . . Simunovi}. . . . . . .5520100001552543 6. . . Srpski Velika 238 . . .. . . .5520210001772873 7. . . .5520200001837621 16. . . . . . . Gelux DOO Gradi{ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001312756 3. . . . . . . . Opss TR. Svetosavska zan. . . . . . . . . . S. . . Taksi prevoznik M. Apoteka Kekec Tesli}. . . . . . . Me{e Selimovi}a bb .5520210001694303 6. ^au{evac bb . . . . . .5520110000762138 Poslovnica GRADI[KA 1.5520080001199270 4. . . . .5520080001607349 3. . . . . . 9. . . dobrovoljaca 62 .. . . .5520150001949513 6. . . . MG elektronik ZTR. . . . . . Savo Plemi}. . Markovi}. Kostajnica. Fratello UR kafe bar Prijedor. Bra}e Obradovi} 1 . . . Srbinje. . . . . . . . . . . . . odbor Donje P. . . . . . . . . . .5520140001925797 Poslovnica LAKTA[I 1. . . . . Q Lela teh SZR Kopun Ljiljana. . ^edomir Baji}.5520150001710796 8. .5520080002251235 6. Drvenica vulkanizerska radnja.5520200001495114 18. . . . . . . B. . . . . . . . . . .5520080000751130 8. . . . . .5520110001401659 3. . Mokro bb . . . . . . . .5520140001383470 2. . Flamingo STR. . . Tanker {ped DOO Banja Luka. . . . . . Tamara DOO Fo~a. . M. S. . . . vl. . . . Kuz. . Sirs UR bife Gra~anin Aleksandar. . . . . Save bb . S. . . . . . . . . . . . . Pale. . . Auto {ampioni DOO Nova Topola. . . . . . . Zvornik. Klas STR Nova Topola. . . Novoteks SZTR. . . . Savo Le~i}. . . . . \enerala Dra`e bb . . . . . . . . Joki} SSR. . . . @ica-trade DOO Bosanska Kostajnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ljiljana Zgonjanin. . .5520200002050924 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marin Sr|an. . . D. . . . . Banja Vru}ica . Best SZD. . . . . Estetika sam. Bra}e Jugovi}a bb . . . . . . . Miva DOO Pale. Enterijer SZTR. . @eljko Komljenovi}. . . .5520070000149585 12. Taksista Dragan Maksimovi}. . @abac UR kafe-bar Dyulgerova. . Svetog Save bb . . . . . . . Bo`ur SZR. Sase mini farma. . . . . . . Pri|i bli`e STR. Bogdana Zimonji}a 1 .5520190001985498 4. . . . . . Zvornik.5520100001556326 5. . . . . . . . . . . Vi{egrad. . . Ivana Gorana Kova~i}a 4 . . . . . . Kozarska Dubica. . . . . . . . . . . . Milo{a Obili}a GS 2 . Kozarska Dubica. . 21 . . . . . . . .5520150002079396 Poslovnica DOBOJ 1. . . . . . . . . Mig DOO Pale. . . . . . Kristal STR. Mili}. . . centar mi. . . . . Ru`evi}a bb . Sla|an Vesi}. . . . . . Zvornik. . Voki}. . . . . . . . . . . . . . . Carice Milice bb . . . . . . . . . . . Osmaci bb . .5520200001998059 Poslovnica PRIJEDOR 1. . .5520090001115995 3. Apetitos SUR Doboj. Zvornik. . Vi{egrad. . . . . . . . Sa{a Arsenovi}. . Grme~ka 12 . . . . . . . . . . . . . MM auto-centar Vu~kovi} DOO Prijedor. . . . . Vi{egrad. .5520210001610689 5. . . . . . D. . . . Vukoti}a 101 . Solunskih dobrovoljaca bb . . . . . Tesli}. . . . . . . . . . Milo{evac . Jugovi}a B-16 . . . . . . . .5520200001883308 13. . . . . . .5520080002256182 7. . . . ^elopek bb . . . . . . . . M. . . . . Taksi prevoznik Radomir Ad`i}. Zelena pijaca . . . . . . . . .5520160001579894 4. . . . . . . . . . . . . . . .5520200001764483 5. . . . . . . . . . Marinkovi} Z. . . . . . . . .5520200002087396 2. B.5520140000779742 5. . . . . . . . . Sv. . Bo`ur-starting DOO Zvornik. .5520190001985304 3. . . . . SDP BiH regional. . . . . . . Trans-kom DOO Modri~a. . . . . . . . . . Delfin ugost. . . . . . . . . . . . Anka Mirkovi}. . . . ^ebi}. M. .5520100001948206 4. . . . . . . . . . . . . . . D&H DOO Zvornik. . . . . . . . . . Modri~a. .5520210001515144 4. . . . Kori}a han bb . . . . . Bosanska Kostajnica. It computers DOO Gra~anica. . . . . D. Stevanovi}. . . . Zvornik. . Kara|or|eva 13 . . . . . . . Zeleni val auto {kola Doboj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Du{ko Milinkovi}. . . . Njego{eva br. 14 . . . . . . . . . . . .70 . . . ^ibi} kafe gril. . .5520080001608125 Poslovnica PALE 1. . . . . . . . . . .5520190001976283 Poslovnica ZVORNIK 1. . Slatina Ilid`a. . . . . . . . Kostajnica. . . Modri~a. . . . . . . .Petak. . . . . Vi{egrad. . S. Trading-sin DOO Prijedor. . . . Taksi prevoznik. . Srpskih ratnika bb . . . . . .5520210001146544 3. . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . . . . Zone TR. . . . . . . Prijedor. . . . . . . Stanojevi}.5520070001647459 10. . . . .5520100002214665 8. . . . . . . {tand . . . . . . Zanatska bb . . . . . . . . Ibora TR. Jovana Du~i}a bb . . . . Kostajnica. . . . Beronja. . . . . Zvornik. . . . . . Petroni} DOO Isto~no Sarajevo. . . Tanja Ivi}. . .5520200001027186 8. . . . . . . . . . Srpskih velikana 305 . . Lakta{i. . Proti} SZR Miroslav Proti}. . . Ba{tinac komerc DOO Gradi{ka. . . . . . .5520190002076581 5. Novosadska 17 . . . . . .5520200001288213 19. Cara Lazara . . . Prijedor. Vuka Karad`i}a bb . . @ena butik STR. . Edina \uri}. . . . . . Vlana DOO Lakta{i. . . . . . . . . . . . . . . . Kralja Aleksandra 2 . . Transpromet DOO Tesli}. Iris cvje}ara. . . . . . Rojal UR. . Putnik SUR. .5520150001073797 4. . . . Bojan DOO Pale. Tesli}. Lakta{i. . . . . . Osje~ani bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . . vl.5520090001669380 6. . . . . . . . . Podrinjska 20 . . . . Vranja~ki put . . . . . . . . . . . . Bra}e Jugovi}a lamela B . . . . . . Vojvode Mom~ila br. . . Vuka Karad`i}a bb . . . Wat SZR. . . . . Malo Bla{ko . .5520070002398336 Poslovnica TESLI] 1. . Glavina. . . . Pavlovi}. Karakaj bb . Elit kafe bar. . . . . . . . . Trn . ^edo Obradovi}. Peri}. . . . . . . . . . .5520100002366179 9. . . Peri} TR. . . . . . . . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 8. 25. . . Zvornik . . . . . . . Bra}e Jugovi}a bb . . Stakloreza~ka radnja. Maglajani bb . . . . . . . . . . . Gornji Buleti} . . . . . . . Mira UR buregd`inica Sando D. . . . . . Petra Ko~i}a bb . .agro DOO Lakta{i. . . . . . . Svetosavska bb . . . . . . .5520200001280841 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tepa DOO Gacko. . . . . . .5520200001866818 14. .5520100002374424 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cordiaca DOO Trn. . Tesli}. Modri~a.5520090002093270 5. . . . . . Ranka [ipke 9 . . . . . . . . . . . . .5520210001955427 Poslovnica OBILI]EVO 1. . Prijedor. . Jahorinska bb . . . . . . . . . . . Sase bb . . . I oslobodioca . . . . . Aura frizerski salon [ain M. Kozarska Dubica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180000217334 4. . . . . . Prijedor. . Agrobilje polj. . . . . . . . . . . . . Taksi. Zvornik. . . . . . . . . . . . .5520200001028156 7. . . . . . KS obitex DOO Lakta{i. Gratis samoposluga TR Stevanovo. . . . . M. . . . . . . . . . . Kraguljac farma Kraguljac. . . . . . . . . . . Modri~a. . . . . .5520100002019307 3. . . . . .5520140001818321 3. .5520220002366464 Ispostava LTG 1. . . . . Petra Misimovi}a 17 . . . . . . . B. . . . . . . Poljo produkt STR. .5520180001335938 2. . . . . . . . . . . . . . . . @eljko ^ibi}. . . . . . . . . Sport-sportska kladionica. . . . . . . Kozarska Dubica. . Milovan Stanojevi}. . . . . . . . . . . . Gornji Karajzovci 29 A . . . . . Kralja Petra I Oslobodioca . . . Zvornik. . . .5520240001200717 . . . . .5520180002129107 3. . . . . . . Trg kralja P. . . . Svale bb . . Zvornik. . B. . Rade Jasikovac. . . . . . . Ugao Usko~ke i Svetosavske . Nina STD. . . . . Stanojevi}. . . . . M. . . . . . . . . .5520070002175236 9. . . . . AS komerc SUR Dujakovi} D. . . . . . . . . Karakaj bb . Ru`evi} bb . Petra Pecije 7 . . . . . . . R. . . . Stevana Sin|eli}a bb . .5520160001577954 Poslovnica VI[EGRAD 1. . .5520210001188351 8. . . . . B-market STR. . . . . rad. . . . Cara Du{ana bb . Dar STR Doboj. . . Kara|or|eva bb . Kralja Petra bb . . . .5520100002291586 Poslovnica GACKO 1. . . .5520090001713321 4. . Kralja Tvrtka 30 . . . . . . .5520150002320635 2. .5520140001382888 4. . 43 . . . . . . . Banja Luka. . . . Kara|or|eva bb . . . .5520190002409582 2. . . . . . . .. . . . . . . . . . Vu~ija Luka 55 . .5520210002314133 2.5520200001723258 11. . . . . Milka zemljoradni~ka zadruga Lakta{i. . . Te{i}. . . . . . Invest-gradnja DOO Zvornik. . . . . J. . . .5520080001308007 5. . . . . Tesli}. .5520150001064485 5. . . . stanica lok. . . . . . . . . . vl. . . . . . . Nata{a Jovanovi}. . . . Bosanska Kostajnica. . Sol. Boro Skrobi}. . Kara|or|eva bb . . . . . .5520090001543668 Poslovnica KOSTAJNICA 1. . . .5520070002373310 11. .5520150002339744 7. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . Ana Ku{lji}. . Dragan Stojkovski. . . H. Risto Drakul. . . . . 2009. . . . . . . . .5520020001664194 2.5520370002060955 2. . . . . . . . . . . . . . . . . \or|i} auto centar AD B. . . .5520260002236773 Poslovnica BOSANSKI BROD 1. . .5520340001275208 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brod. . D. . . . . . . . . . . . . .5520290001626011 2. . . . . . . . . . Knez SUR restoran. . . . Raje Banji~i}a bb . . . . . Mil-prom STR. . . . . . Rosi} SZ elektromeh. . Obudovac . . Novi Grad. . . . . .5520370001092119 Poslovnica KOTOR VARO[ 1. Prijebljezi bb . . . . . . . . . . . . . .5520340001271716 Petak. . novembra . . . . . Lela STR. . . .5520070001852032 4. . . . Moss STR. . . . Magistralni put bb . . . . . . . . . . . . . . .5520240001205761 7. . . . Paji}. Poljo-oprema SP. . . Toplane AD Sokolac. . . . . . . . . . . . V. .5520150000801615 . . V. . . . . . . . . . . . . Dubrave. . . . . . Svetog Save bb5520270001466641 9. .5520250002168534 4. . . . . . . . . . .5520260002059360 3. . . . . . . . . . . . . 11. . . . .5520290001680719 6. . . . . . . . Danka Davidovi}. . . Dubrave bb. . Ananas STR. .5520330002203547 2. . Novi Grad. . . . . . Vasi} biss DOO B. . .5520000000564991 5. . . . . . . . . Derventa. . . .5520360002394490 2. . . . . . . . Srpske vojske bb . . . . . . . . . Lan zemljorad. . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . B. . . . . . . Dubrave bb obj. . . . . . .5520270001465186 4. . . . . Br~ko Distrikt. Zdravko Ru`i}. . . [amac. . . . . . . . Srbac. Banja Luka. . . . . . . .5520370002053680 3.5520410002192097 4. . Derventa. . . . . . .5520240001978463 9. . . . . . . . Milankovi} veterinarska ambulanta. Petrovi}a bb . . . . . . . Kostadinovi}. . . . . . Marije Bursa} SP-70 . . Banja Luka. . . . . Boki SP. . . Vidi} auto ku}a DOO Bosanski Brod.5520250001909156 3. . . Red`ep Pervanovi}.5520250002274361 14. . . Me{e Selimovi}a 2 .5520360002436588 Poslovnica BIJELJINA 1. K&M TR. Gradska pijaca bb . . . . . batalj. . . . . . . Novi}. . Vojna TR.A. . . . Br~ko Distrikt. . . . . Penelopa STR. Derventa. . . . Zoran Romi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pregled ra~una blokiranih preko 90 dana: Poslovnica BANJA LUKA 1. .5520240001931806 8. . . .5520380002146945 2. . . . Vidovdanska 25 . . . . . . . Sigma prom. . . . . Todi} komerc DOO Prnjavor. . . Nade`de Petrovi} 10 . . Grbi} @. . Tr`nica Arizona . . Marina Jorgi}. . . S. . . . . . . Optimum DOO. . . . . . Brod. . . . Melem apoteka. . . . . . Kotor Varo{. . . . Pelagi}evo. Banja Luka. Srbinje. . . . . . Sigma komerc DOO [amac. . . . . . . . Novi Grad. . Srpske vojske 186 . . . . . . . . Srbinje. . Omarska. . . . . . Branka ]opi}a 19 . . . . . . . Svetog Save bb . Kej Vojvode Stepe. . XII lok 1 . . . Drimex-helass DD. Pa{ali}a i Bulevar mira . . . Radmila Todorovi}. . . . Stadionska 54 . . . . .5520260001219437 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brod. . Savi}. .. . . . . . . . . . Trocadero kafe picerija. . . . M. . . . . . . . . Co2 balans DOO Br~ko Distrikt. . . Cara Lazara bb . . Svetosavska bb . . .5520270000057910 7.S. . . DOO Br~ko Distrikt. . . . . . .IV/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3. . . Svetosavska 10 . . .5520340000977709 Poslovnica [AMAC 1. . . . . . . Dr Mehmeda Spahe 33 . . Marija Je{i}. Trnjaci . . . . . . .5520310002119546 Poslovnica SRBAC 1. . zadruga. . . . . . . . . . . . Ukrina bb . . . . . .5520380002189334 Poslovnica DERVENTA 1. . . . . Novi Grad. Danko @mari}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . Pelagi}evo bb . . . . . . . . . . . . Jaca STR Mr{i} Jadranka. . Majke Jugovi}a 1 . . . . . Kru{evo Brdo bb . . . Faraon SUR kafe bar. . . .5520450002368150 2. . . .5520290001739986 7. . . . . . Br~ko fotografska radnja. Sla|a burekd`. . . . . . . Eurokant DOO Kotor Varo{. . Fo~a. . . I kraji{kog prolet. Rim TR. . . . . . . Kara|or|eva 42 . . . . . Stepe Stepanovi}a bb . . . . Milo{a Obili}a bb . . . . M. . . . . . . . . . . . . Trg Milo{a Obili}a . . Stojanovi}a 117 . . . . . Brod. . . . . Radovan Umi}evi}. . . . . . . . . .5520260002328147 7. . . .5520350002183176 6. . . . . . . V. . Br~ko Distrikt. . . .5520420002335705 Poslovnica LAU[ 1. . . .5520250002114408 11. .5520250002312094 5. . . . . . . . . . . . . Cara Du{ana bb . . . . .5520400000997882 5. . Norka zanatska rad. . . . . . . . . . . Interdrvo DOO Br~ko Distrikt. . . Sokolac . . . . . . Milovana Bjelo{evi}a Belog . . . . K. . . . . . . . . . . .5520400001049777 3. . . . . . Pikadili SUR. . . . . . . . . . . . .5520250002043113 13. . . @ivojina Preradovi}a bb . . . . . . . Mihajla Pupina bb . . . . . . . Bratunac. . . . .5520400002147914 4. . Br~ko Distrikt. Restoran Sunce. Srbac. . . . . . .5520350002128274 Poslovnica ^ELINAC 1. . . Ugljevik. . . F.5520240002316120 Poslovnica BR^KO 1.5520330002175708 Poslovnica PRNJAVOR 1. .5520370002079676 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. . . . . Extra mesnica Grbi} Mile. . . . Br~ko Distrikt. .D. . . Amela Behlulovi}. . . . Petrokomerc DOO Kotor Varo{. . .5520240001523339 4. . . Tranzit DOO Derventa. . . . . . . . . . . Miljevina bb . . . . . Ex fitness studio. . Banja Luka. Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beni STR Bo`o Elez. . . Media 3 DOO Srebrenica. . . Vojna Miljkovi}. . Bosanski Brod. . . Svetog Save bb . . . . . . . . . . Brankica Pavlovi}. . . . . . . . . Almina SP. . . . . . . Gramex DOO B. . . . . LD Janji} DOO Br~ko Distrikt. . . Sale STR. . Bijeljina. Ada bb .5520430002324792 Poslovnica SOKOLAC 1. . . . rad. . . . . . .5520260002294197 2. .5520260002141034 6. Bosanski Brod. . . . . . .5520290001624944 10. . . . . . . Arena SUR bife. . Cara Du{ana bb . . . . . Jovi~i}. . . . . .5520350002149129 2. . Zanatski centar pijaca . . . . . . Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svetog Save bb . . Sikman DOO Mrkonji} Grad. . Ti{ina . . Slobodan Konti}. . . .5520330002255054 3. Miladinovi}. . Gorana Radulovi}a Bimbe 8 . . . . Krajinapromet AD. . . . . Radmila Petrovi}. . . . . . . . . . Dubrave bb. . . . . Tr`nica Arizona . . . . . Mil-tehno STR. . . .5520410002236038 3. . ^elinac. . . Euro petrol DOO [amac. . . Gavrila Principa bb .5520290001734748 8. .5520000000558492 2. . G 6 kafe bar Vejnovi} Nada.5520270002171152 Poslovnica MRKONJI] GRAD 1. . . . . . . . . . . . Ribnjak bb . . . V. . . . Veselin Masle{a STR Sibincic A. . . . . . Bijeljina. . . . . ^elinac. . . San motel. . . . . . . .5520000000564506 4. . . . . 25. Dubrave. .. . . . . . . Kara|or|a Petrovi}a bb . . . . . . S. . Brod. . . Bijeljina. Mirsad Ibrahimovi}. . Crkvina bb . . . . .5520410002335366 Poslovnica UGLJEVIK 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tr`nica Arizona . [amac. . . . . .5520400002107465 2. . . . . . . . . Agro-alfa DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . S.. . [trbe bb . . Julija SUR. . . .5520270001466932 5. . Ruji{ka 21 . . . . . . . . Predrag Jeli~i}.5520260001216333 8. . . . .5520380002199810 4. . .5520400002173037 6. . . Europe group DOO. . . . . Rajka \oki}. .5520400001977679 7. . . . . . . . Zoran Pup~evi}. Adriana STR. Brod STR vl. 9. . Put srp. Podorugla bb . . dobrovoljaca . . . . . Fo~a. . Novi Grad. . . . . . . . . . . . Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001728734 Poslovnica NOVI GRAD 1. . Novi Grad. . . Vizo komerc DOO. . Bojan SZR Dragan Pani}. . . . . . . . . . .5520270001450733 8. . . . . . Jelica Jovanovi}. . . . . . . Uzunovi}a bb . . . Tarik SP. . . Gradska pijaca . . Rosi}. . . . . Stepanovi}a bb . Petra Ko~i}a bb . . . . . . . . . . . Mar{ala Tita . Bratunac. . . . . . . . . . [amac. Leganza DOO Fo~a. . . . . . . . . Derventa. . Hrast SZR. . . .5520240002167031 6. . . . . Dubrave bb. . Triveks STR Milica Trivi~evi}. Stankovi}. . . . . . . . . . . . . K. . Ra~anska bb . . . . . .5520410002186859 5. Radmila Baji}. . .5520290001662968 12. . Derventa. . . . . . . . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . . . . Novi Grad. . Rudni~ka bb . . . . . . . Zoran Umi}evi}. . . . .5520290001737367 9. . . . . . Derventa. . . vl. . . . . . So~anica . . . . . . . . . . Kotor Varo{.5520000000296980 7. . Veljke Milankvo}a 7A . Braben. . Akvaterm DOO Balatun. . B. . . . . . . . . Grafomotajica DOO Prnjavor. . . . . . . . . . . . . . Prnjavor. . . Novi Grad. . . . Bo`ana Kenjalo. . . . S. . . . . Bosandki Brod. Pa{i}a 45 . . . . . . . . Poljoapoteka Boki STR. . . . . . . zadr. . . . . Mrkonji} Grad. .5520000000001130 6. . . . . .5520410002248842 2. vl. . . . . . . Derventa. Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Du{ana Joki}a 4A .5520270001461597 6. . . . Ru`i} STR. . . . . . . . . Panensa DOO Srbac. . . . . . . . . . . . Anja 2 STR. . . . . . . . Ti{ina bb . . . . .5520270001461403 2. Bosne srebrene 17 . . . . Milica STR pokretni sto. . . . . . Pero @dero Pekoteka SUR Ora{an. . . .5520270001466059 3. . Vuka Karad`i}a 43 . . . . . . . . A. Film DVD klub SUR. Banja Luka. Ordo DOO.5520450002387259 3. . . . Farmo-agent PP. Tranzitni put bb . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . Vidovdanska 20 . . . . . . . . . Kompanija Du{ani} DOO Prnjavor. Miladinovi}. . . . . . . . . . . novembra bb . . . . . . . . . . . . . . Dubrave bb . . . . . . . . M. . . . Petra I Oslobodioca bb . . Pre{erna 8 . . . . . . . . Br~ko Distrikt. rad. . . Kralja Petra I . . Fo~a.5520370002079288 4. . . . Autoprevoznik Marin @ivko. . . . . . . . .5520350002186377 5. Krovomont DOO B. . . Podromanija bb . . Bijeljina. . . . . . . . . . . Intermont DOO Br~ko Distrikt.5520400001486665 8. . . . . . . . . . . . . Jedon TR Mila Jakovljevi}. .5520260002022597 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratunac. . . . .5520380002348123 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. .5520400001041241 Poslovnica BRATUNAC 1. .5520070001645907 3. . . . . . Bratunac. . . . . C. . . . . . . . Podromanija DOO Sokolac. . . . . . Soba STR. . . . . . . . . Paolo STR Aleksandar Mali{. Skandal disko bar. . . . . . . . . . . . . . Tr`nica Arizona KC . Lazara bb . . . . . . . Mlin na Adi. . . . . Santos DOO Obudovac ([amac). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oslobodilaca SP 1 .5520240001207604 5.5520000000579056 3. . .

5520020001536348 103.5520000000364977 . Veljka Mla|enovi}a bb . . V. . . . . . . . . Gavrila Principa bb . . Brina bb . . . . . . S. . Mla|enovi}a 12 . . . . . . novembar” AD ^elinac. .5520000000336750 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drage Mali}a 1 . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . .5520000000567416 30. . . . . . . .5520020001642757 90. . . . Pave Radana 23 5520000000562857 32. Dunavska 1C . . Banja Luka. . Banja Luka. Sveti Makam boy DOO. . . . . . Komjenovi}a 56 . . . . . . . . .5520000000345286 113. . . Aral DOO Banja Luka. . .5520000000359545 107. . .5520020001753143 101. . . . Radovi} company LTD DOO. . . . . . . . . . . . . . . .5520000000620572 111. . Banja Luka. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 8. . .5520000000638614 34. . . Proleterskih brigada bb .5520000000336847 17. . . . . . . Fontana kompany DOO. . . Autoservis . . Ljev~anski Razboj bb . . . Vojvode R. B. . .5520020001535669 40. . \ure Dani~i}a 10 . . Bra}e Ma`ar 17 . .5520000000653552 31. Banja Luka. . . . . . . . Juki}a 11 . Mostogradnja DOO. . Platona 1 . Banja Luka. ^elinac. . Banja Luka. . . . . . TDK DOO export-import Srbac. Agrosan DOO Banja Luka. .5520000000358769 23. .Centar AD Banja Luka. DMD company DOO. Kozarska 54 . Tanja STR. Drvna galanterija SR .5520150000798608 55. Banja Luka. . . Ra{kovi}a 85 . . . . Golden metro DOO Banja Luka. . . . . . . Port-MK KK. . . . . . . . . . Andrew co DOO. . . . . .5520000000348972 78. . . . posl. . . Vindi DOO. . . . . . . . . . Banja Luka. . P. Banja Luka. . . . . . . . Maksima Gorkog 25 . Jaroslava Plecitija 17 . . . . . Cara Du{ana 45 . . V. . . Banja Luka. . Poli prom DOO. . . .5520020001536251 58. . . . . Vase Pelagi}a 15 . . .5520000000585070 9. . .5520000000655783 50. . . . . . . Jelah bb . . Knjaza Milo{a 78 . . . Maks market STR . . . . Danbos DOO. .5520020001536057 46. . GLM Tisa DOO. . . . Banja Luka. Banja Luka. . . . . lamela 6 . . . Banja Luka. . . . . . Livno. . . . vl. . . . . . . . . F. . . . . Banja Luka. . .5520140000768878 61. . . . . . . . . . .5520000000626780 51. . . . . . . .5520000000633182 15. . Banja Luka. . ^elinac Gornji bb . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . Italian style DOO Banja Luka. . . . DI Trgokomerc DOO. . . . . . . V. . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . .5520020001536154 66. Stanoje Drini}. Banja Luka. . Trn. . . . Bra}e Pi{telji}a 1 .M. . . Jela Milinovi}. . Keser-komerc DOO. . . Autoservis i dijelovi . i indus. . . . . . . . . Makroprom DOO Banja Luka. . . . . . . . . .5520000000299405 83. . . . . . D. . . . . .5520000000083968 60. I. . . . . Banja Luka. Kralja Petra II 29 . . . . . . . . . . . .5520000000362358 84. . . CO nar chemttfing.5520020001531304 63. . . . . . . .5520020001537027 41. . Sani-company DOO. . . . . . . . Dunavska bb . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . Drvoprodukt DOO.5520000000358866 104. . Pharmoline apoteka. Gr~ka 4 . Sini{e Mijatovi}a 9 . . . . . . . Spektar SZD. . . Ma{a SZR. . . . . . . Drage Mali}a 1 . Famena DOO Banja Luka. Banja Luka. . . . . . Je~menica. . .5520000000508731 36. Tomislav Iri}. . Gabrijela Juki}a bb . Rent-a-car exclusiv SR. .5520000000362552 70.5520000000311336 110. . . . Potkozarje 269 . . DOO Banja Luka. I Kara|or|evi}a 91 . .Trn . Malpreh AD Banja Luka. . . Doma}a radinost. Dragon komerc DOO. . . ^a|avica bb . @itoprodukt AD Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . Sitnica. Palma eksp-imp. . . . Banja Luka. .5520000000382243 75. .5520000000615625 49. .5520020001786802 109. . . . . . P. . .5520000000322588 52. . . . I. . . .. . . . . .5520000000361194 42. . . Pelagi}a 13 . . . . . . . Nena-prom DOO. . . . . . ^elinac. . . Save Kova~evi}a 21 .5520000000355665 91. .5520000000089109 47. . . . . . Bor SZR [ipovo. . . . I Kara|or|evi}a . . .5520000000063986 100. . . . . .5520000000604955 82. . . . . . . . . Podorugla bb . . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka.5520000000372543 97. . . . . . . Stepe Stepanovi}a 197/A . . . . Popovi}a 115 . . . . Bukvalek 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nimakra DOO. . . . . . . . . gra|evin. . . . . . . . . . Karad`i}a bb . Hidrat AD. . Amibo-trade DOO. . . . Banja Luka. . . . . . . . Kralja P. . Mla|enovi}a bb . . . . . Doboj.5520000000107927 37. Banja Luka. . . . Safari-komerc DOO. .5520000000293488 96. . . . . . . Banja Luka. . . . .5520000000348293 102. . Karliko DOO Tomislavgrad. Markovi}a . . . . . . . . . Mi{i}a 25 . . . . ul. . . .5520000000571781 93. . . . . . . . . . . . @upa komerc DOO Banja Luka. . . centar. . . . . Piskavica 81 . . . . . . . . . Zorica [erval. . . . . . . . Mika trend DOO. .5520000000000936 99. . . Maxim company DOO. . . . Banja Luka. Kraji{kih brigada 155 . Jovana Ra{kovi}a 175 . . . . . . . . Reklame Pikaso SOD Blagojevi}. . . Tiliae flos DOO Banja Luka. . .5520020001645570 79. Mla|enovi}a bb . . . R. . . . Beri} D. . . . Trn. . . Kompas MS DOO. . . . . . . . . . . . . . . Koji}a put 24 . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . Sana promet eksp-imp. Banja Luka. . . . . . Euro-star DOO. . . . . . .5520000000005883 68. . . Banja Luka. . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . .5520000000573236 28. . Srpskih branilaca 282 . . . . . . .5520000000578571 14. . . . D. . . Mrkonji} Grad. . Alka company DOO. . King s commerce DOO. . Banja Luka. . . . Vidovdanska 8 . . . .5520000000347032 54. Luka. . Trn. Din-trade DOO.5520000000326177 19. . . . . Banja Luka. . . . . . . Sa-na-ma DOO Banja Luka. . . Graovac trade DOO. . .5520000000380594 72. . Milinkovi}. . . . . Abacus-sistemi DOO. . . . DOO Banja Luka. . . . V. .5520020001533244 38. . 11. . . . .Petak. . . Todora od Stala}a 10A . . .5520000000586622 44. . . . . novembar GIP AD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . Galaktika DOO. . . . Vidovdanska 53 . . Nes SR bife. . . . Trn. . Kova~evi} M. . . .5520000000369051 43. . . . Meagrakop DOO. . Srbac.5520000000356635 22. . .5520000000064277 12. Banja Luka. . . . . Snje`ana STR. . . . Bra}e Ma`ar 12 . . . . Banja Luka. . . . Dru{tvo Zmijanje. . . Mijata Tomi}a bb . . . . Cara Du{ana 11/25 . . . Jedno jedro DOO. . . . . .5520000000359254 26. . . . . . . Most DOO. . . . .5520020001534602 115. . Sv.. . . . . . . .5520020001538773 112. Banja Luka. . . . . . . PMD-co PTP. Bor-prom DOO. . . . .5520000000303964 94. . . . . . . . . . Me|un. Stevana Mokranjca 11 . . Te{anj. . . . Banja Luka. . . .5520020001640235 64. . . . . . . . . . .N. . . . . .5520020001649159 105. .5520000000632988 77. . . . Veterinarska stanica AD Banja Luka. . . Gao sheng exp-imp. . . . Cara Lazara 42 . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . Kraji{kih brigada 127 . . . . . . “25. . .5520020001539355 48. Veselina Masle{e 1 . Euro-escargots DOO. . Ko{~ice 54 . V. . . . . . Udr. . . . 9. . Banja Luka. . . . . . . . . Stefana Prvoven~anog 1 . Maksimovi}. . . Ekvator DOO. . Petra I Kara|or|evi}a 103 . . Dekorplast SZR. Petra Velikog 28 . . . . . . . Banja Luka. . . Dinara PTUP. . . . . . . . . . . . .5520000000361873 27. .5520000000071649 80. . . . . \ure Dani~i}a 1 . .5520000000095608 116. . . Lacio kompani DOO. Vidovdanska 47 . Mujd`i}i bb .5520000000358963 24. Oko SZTR. . . . .5520000000342667 76. Banja Luka. . . .5520000000604567 53. . . . . . . . Banja Luka. . . . Dositejeva 2 . .5520000000335489 20. . . .5520020001632863 85. . . . . . . . . Banja Luka. . . Koncertna agencija SR Banja Luka. . . . D. . . . . . . B. Milovana Hrva}anina bb . Kara|or|eva 254 . . K. . . Banja Luka. .5520000000069127 95. .5520000000551702 65. . Banja Luka. . . Koste Jari}a 5 . . . . .5520000000069612 18. . . . . .5520020001630729 98. . . . . .5520000000374580 71. . . . . V. . . . . . Real partners DOO. . . . . . . Jari}a 15 . . . Banja Luka. . . . . . . . . @ivko Pra{talo. . . [ipke E/ 180 . . . Dosta Gruji}. . Varo{. . . . . . . . . . . [ljivar-komerc DOO B.5520000000341115 117. 25. Banja Luka. . . . . . . . . . .5520000000079021 69. . . . . . Prvomajska bb . . Radana 32 . . . . . . Banja Luka. . . Vidovdanska 53 . Bromex DOO. Mirka Kova~evi}a 14 . . . . . . . . Lakta{i. . . Sla|an SOTD KO-297. . . Dositejeva 2 . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . Jovice Savinovi}a 55 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001668365 118. Njego{eva 19 . . . . maj” Kne`evo. . B.5520000000368275 73. . Banja Luka. Vo`dova~ka 2 . . . odbor Banja Luka . Milana Radmana 63 . . . . . . . . Banja Luka.5520000000009375 10. . . . R. . . . . . . Milana Miri}a 4 . . . . . . . . . . . Kara|or|eva 198 . . . . . . . . Banja Luka. Solunska 79 . .5520000000589241 29. . .5520000000386317 74. . . Zmijanjka ZZ. . .5520000000677317 88. . . . Krajina co DOO. . V prigradski put 32 . . Trn. Srpskih sokolova 1 . . . . . . . . . . .5520000000349166 56.5520020001718902 114. . . Novosadska 12 .5520000000646374 35. . . ZZ “15. . . Milana Stevilovi}a 3 . . . . . Vojvode Mom~ila 18 . ^elinac. . . . . . . . . 2009.5520000000356344 21. IIS Istra`iva~ki i tehnol. .5520020001533050 39. . . . . . . Krlji} komerc DOO. . . . .5520000000348002 86. . Laki trade UTP. . .baraka E . . . . . . . . . . . Vidovdanska bb . . Autoprevoznik Sa{a Koprena. . . . . . . . Damis STR K. Maljoti}-komerc DOO. . . Proleterskih brigada bb . . . . . . . . Kara|or|eva 48 . Jevrejska bb . Banja Luka. .5520000000066217 13.BL DOO. . . . . . . . . . . . Dositejeva 2 . Bulevar @. . . . . Kompanija Suba{i} DOO. . . Kova~i}a 127 . . I Kara|or|evi}a 103 . . . . . . . Palma SUR Banja Luka. . Lakta{i. Putnika bb . Kralja P. .5520000000387481 106. . . K. Banja Luka. . Livno. . . . .5520000000007726 108. Unicep eksport-import DP. . . . . J. Hajduk Veljka 11 . . . .5520000000333646 87. . . . . PTT Tel-faks DOO.5520000000368663 45. . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . .5520000000009957 11. . . . . Bra}e Pi{telji}a 22 . . . . . . . . . . . . . . Exppel DOO. Banja Luka. . .5520000000007241 57. Knjaza Milo{a 23 . . . . . . . Kalifornija NRM DOO. . B. . . . . . . . Teji}. . Vl. . privr. . G. . komp. . G. Podgornika bb . Jug komerc DOO. . . . . . Dr @ivka Nje`i}a 26 . .5520000000378072 33. . . . . Banja Luka. Koj~inovi}.5520000000384765 85/V 67. . . Slobodan Baji}. Dragana SZR. . . . . Kolumbo PP. Uzdah DOO. Banja Luka. . . . .5520000000616595 81. . . Samost.5520000000346062 59. . . . . . . . . . Lale trade co DOO. . . . .5520000000359157 25. . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . Banja Luka. [ipovo. . Zoki-prom-ex DOO. . . Ces trade DOO. . Na{ dom AD Banja Luka. Save 1 . . Vidovdanska 4 . . . . . . DOO. . Mi{i}a. . Podgornika bb . . . . . . . . . Banja Luka.5520000000364104 92. .5520020001538676 89. . . . . . . MC Trgoprom DOO. Banja Luka. . . . . . . . . . . . Rudarska bb . . . . . .5520000000576049 62. . . . . Suboti~ka 3 . . Doboj. Kik-trgo-trans DOO Banja Luka. . Solo 6 . SDS op{t. Inbel AD Banja Luka. . . .

. . . .5520030001362669 15.5520030001361796 13. Banja Luka. . . . . . Jankulina komerc DOO. . . Lukaji} D. . . . . . . K. . . Banja Luka. . .5520030001364997 10. . . .5520030000117189 11. . . . . . . . . . . ^elinac. . . . Aucris DOO. . . . . . . Vetter DOO Banja Luka. .5520030000112048 16. . . . . .5520020001709105 200. Dado STR . . . . .5520020001650129 162. . Vidovdanska 2 . . . . . . . . Bra}e Pi{telji}a 4 . . . . . . . . Banja Luka. Pra{talo Sl. Sitni~ka bb . Rade Radi}a 114 . . . Matine DOO. .5520000000355083 177. . . .5520020001539646 193. . . .5520020001829191 183.5520020002015819 158. Banja Luka. . Trklja. . . .5520000000316865 133. . Pe}anac. . Save 70 . . . . .5520020001665261 175. . . . . . Banja Luka. . . . . Cerska bb . . . . . . . . . . . .5520020001746353 161. . Novi put 77 STR. Banja Luka. Studio glamour SZR. . . . . . . . . . .5520000000595643 199. . B-sistem DOO. Javni prevoz . . . . . . . . Stefana Prvovjen~anog 16 . . . . . . . . . Dejvi STR . . . . Da{a STR . . . Dekorplast DOO Banja Luka. . . . . Vidovdanska bb . . . . Srpske vojske bb 5520030001360244 8. . . . . Bile}a. . . . . .5520030000119032 7. . . Peka Pavlovi}a bb . Tri jablana STR. . Banja Luka. V. . . . . . . Premiks STR. . Obili}ev vijenac bb . Azzaro STR. . Romb SUR . . . 16. . . . Jovana Bobota 22 . . . . . . . . . . . . Pilanska bb . . . . Banja Luka. . . Lamela bb . . . Jefta Dedijera . . . . . Codkey DOO Banja Luka. . . . . . . . . Banja Luka. . .5520020001642369 123. Banja Luka. . . . . R. Venecija SUR . S. . .5520000000358478 143. . . .5520000000646277 153. . . . . .Darijo [ari}. . .5520000000339272 150. . Tabakovi}. . . Mira SZTR. . . Tomazovi} DOO Banja Luka. Krfska 64 . . . . . . . . Podbr|e bb . . . Bulevar srpske vojske bb . Edin Hanki}. . . . . . .5520020002353864 211. .5520020001724431 174. . . . Markovi}a E. . . . . . Impregnacija . . . Veljka Mla|enovi}a bb . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . Monako SUR. . . . . . . . Vo`d SUR. . . . Rudar DOO. . . De-amis SUR. . . . . . . . . . Poveli~ bb . . DK Auto parts DOO. . . . . . . . . . . Dr Dangubi} i dr. . . Ines esperia STR. . DOO Lakta{i. . . . S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. . . . . . . . .-imp. Kure{.5520020002028526 135. Banja Luka. . . . . . .5520000000341503 198. . . . . . . . . . . . Luka. Vuka Karad`i}a 6 . . Foto studio Kecman Banja Luka. Banja Luka. . . . D. Aleja svetog Save bb . . . . Royal turs DOO. . . .5520000000380206 144.. . . . Gr~ka 12 . .5520020002375980 Poslovnica BILE]A 1. . Banja Luka. Grme~ prevoz PP. . . Slatkom alfa & omega DOO. . . K. . . . . . Banja Luka. .5520000000376811 171. . . .5520020001815320 160. . . . .5520000000373416 120. . . . . . . . . .5520000000352755 178. . I Kara|or|evi}a 105 . . . . Karanovac bb . . . . . . . . . . . . . . Alumina AD Kne`evo. Jovice Vukovi}a 5 . Page international trading DOO. . . . .5520020001636258 137. . . .5520000000366626 139. . . . . Vitijuka 5 . . . . . . Banja Luka. .5520000000377393 159. . .5520020001743346 203. . . . .5520020001840443 Petak. . . . . BBB DOO [ipovo. . . . . . Gavranovi}-impex DOO Srbac. Dubrave. Vladike Platona 1 . . Samard`i}.HOLZ DOO. . Kara|or|eva 60 . . Piramida STR Banja Luka.5520020001637519 136. Kara|or|eva 136-A . . . . . . . . . . . Bjelica. . . . .5520020001898255 181. . Lijev~e trade DOO. .5520030000113988 2. . . . Banja Luka. God DOO Kotor Varo{. . . .5520020002077802 208. . . . . . . Vele{nja DOO. . . . . Jevrejska 1 . . . . . Paji} co DOO Banja Luka. Bile}a. . Banja Luka. . . . . . . . .5520020002224854 187. . . . .5520000000558686 170. . . . . . . . Agro miks DOO Bile}a. Banja Luka. . . Banja Luka. . Kunovac DOO. . . . Save Kova~evi}a 34 . . . . . Banja Luka. . . Heng DA TP eksp. . . . .Ljiljana \uri}. Eurodata DOO Banja Luka. . . . . . . . .5520020001969841 169. . . . . . . . . Jevrejska 81 . . . . . . . Banja Luka. . . . . . Mladena Stojanovi}a 83 . . . . . . . . . . . TNT DOO Banja Luka. . . . . Kara|or|eva 2 . . . . . . Tesitoland SUR “Kralj”.Zora Jovanovi}. . .5520020002381897 206. . . Nikole Pa{i}a bb . . . Ne|o Maleti}. . . . . . . . . . . Radomira Putnika 13 . . . . East-trucks DOO. . . . . . . . . . . . . . Lo`ioni~ka bb . . . . . Banja Luka. .5520050000730519 4. . . . . Vrbas DI AD. Markovi}a bb . . . . Branka Popovi}a 306 . Cara Du{ana 139 . . . ]orlija. . . . . . Bile}a. . . . . . . .5520020001839764 164. . Tehni~ka {kola. Razboj .5520000000574788 191. .Darijo Vidovi}. . . . . . . . . Miroslav Marinkovi}. . . . .5520020001859067 149. V. . Stari Bud`ak SUR. . . .5520020002307498 204. . . . . Bin STR . . .5520020002158409 180. . Rover renta car DOO. Vitez. . . . Sin|eli}a 40 . Banja Luka. . .5520300002066439 184. . . Banja Luka. . .5520000000078342 195. .VI/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 119. . . . . . . Lakta{i. . Jovana Ra{kovi}a 175 . . . Banja Luka. . A SUR. . .5520000000558977 125. . Jedinstvo-promet DOO Banja Luka. . . . . . . . . . . San pekara SZR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principa 40 B . . . `ita. . . . . . [argovac bb . Brace Podgornika 37 . . B. . . Juvena DOO. . . . .Rada Romani}.5520000000088624 151. Banja Luka. . . . . . . . . .5520000000386026 157. . . . . .Gordana [kori}. .5520020001921729 130. . . . . . . . . . . . . . Banja Luka . . . . . Dagor DOO. . . . . Trn. B. . . . . Banja Luka. . . . . . . Agencija Hera SR. . . Kralja Aleksandra bb . Hidrotehna DOO Banja Luka. . . . . . . . . . Banja Luka. . . Popadi}. . . . Bile}a. . . . Poparina strana bb .5520000000387190 166. . . Ostro{kog 18 . Srpski Milanovac bb . Strika DOO Banja Luka. . . 5520000000705835 165. . V. . Trg Krajine . Vojvode Mom~ila 18 . . Breza STR. . . .5520030000113406 14. . . . . . . . . . . . .5520020001636937 132. Divin . . . . Bojana STR. . Marinovi} Zlatko. . . . . . . . . . . Brankica Kremenovi}. . . Banja Luka. Banja Luka. . . . . . . Rajka Duki}a bb . Bronzani Majdan bb 5520020001903105 190. . Eurocoop DOO. . Azuro bife. . . . Voj. . Ilije Gara{anina 9 . . . Braco STR . Stankovi}prom DOO Banja Luka. . Boska RK trg. . . . . . . . . Banja Luka. .. Aleja svetog Save 48 . . . . . . Bile}a. . . Vidovdanska 51 . . . . . .5520000000365462 152. D`eletovi}. . . . . . Vojvode Prijezde 148 . . . Sitni~ka 21 . . . . Blace . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . Veselina Masle{e bb . . . .Petra{in Vuj~i}. . . . . I Kara|or|evi}a 111 . . . . . . . . . . 25. . . . . Prografica DOO Banja Luka. .5520020001710948 192. . . Bile}a. . . . . . Lubovo bb . . . . Banja Luka. . . . 173. . . . . .5520000000365850 163. . . . . . . . . . . . . . Bile}a . . Drago~aj bb . . . Aleja sv. . JP[ [G. . Bile}a. . Modul stil DOO.5520020001832877 176. . . G. . . Mosko .Sanja Mati}. . . . . . . . .5520030000113697 12. . . . . . Lo`ioni~ka bb . Mikro knjiga DOO. . . . . . . . . . . Banja Luka. Hobotnica SUR Banja Luka. . . Lakta{i. Cetinjska 1 . . .Darko Milo{evi}. . . . . . . . . Kara|or|eva 2 . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . .5520000000348390 186. . . . .5520000000643561 121. . . . . . Banja Luka. . . Sitni~ka 24 . . . . Mirex promet DOO. . . . . . . . . . . . . . .5520020002017662 168. . . . . Radeti} T. . . . . [ume RS AD Sokolac. . DVD klub Spider . .5520020001927743 185. Bile}a. . . . . . . . . . .5520020001738981 167. . . . . . . . . Cetinska 1/2 . . Solunska 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001646540 207. . Yugo-ital DOO. . . . Stjepana Radi}a bb . Lazari~ka 7 . . . . . . . . . . . . . . . Petra Pecije 7 . . AD Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . Novice Cerovi}a 7 . . . . Smilji} DOO. Banja Luka. Malta STR . Zvezdan Mati}. . .5520020002010872 172. . Paje Jovanovi}a bb . . . . Dado STR . . . . . Banja Luka. Jovan Rac. . . . . . . .@eljko Babi}. . .5520000000088042 138. .5520020001745189 145. . . . . . . . . . . . . Lazari~ka 26 .5520000000505045 128. Ekom-pak DOO Banja Luka . . . . . .5520000000003070 205. . Banja Luka. . Veselina Masle{e bb . . . . .5520020001933854 194. Dujka Komljenovi}a bb . Suboti~ka 1 . Bile}a. . Eurocom exp-imp. . . .5520000000310754 134. Banja Luka. . . . . . . Nina comm DOO. Save Kova~evi}a 17 . Du{ana Joki}a 11 . . . .5520150001068462 142. . . . . . Cara Du{ana 40 . . . . . .5520000000581190 129. S. .5520000000363716 122.5520030001362766 9. . S. . . . . . Premasunac. . . . . . . Cvijeti}. Mlin p. . . . . . . . . . . Atina trade DOO Banja Luka. .5520000000615334 148. . . . . . .5520000000582645 126. . . . . . . Bile}a. . H. . . . Banja Luka. . . . . . Branka Popovi}a 115 . . . . Grabovica STR. . Cvje}ar AD. . Solunska 79 . . . . . . . . . Banja Luka. . .5520020001809597 179. . . Banja Luka. Njego{eva 34 .5520030000710635 . . . . . . . . . . AMP-komerc DOO Maslovare . . . . . . . . Kvintex DOO. kraji{ke NOU brigade 3 . . . . . . . . . . Karanovac 198 . . . . . . J. . . . . . . . . Srbac. . . . Deliks STR.5520000000641718 146. M. Sv. . . . . . .5520020001992054 196. . . Sani-pan DOO Banja Luka. . . . . Aleja svetog Save bb . \ure Dani~i}a 2A . . .5520020001665358 147. . Tijana STR Jovi} Dragoljub. .5520020001936667 156. . . . Mati} @arko. . . . Banja Luka. . . . Divin ZZ. . . . . Bile}a. . . . Aleja svetog Save bb . .Darija \eki}. . Belfan novi AD Banja Luka. . . . . . . . . Vojvode Pere Krece 13 . . .5520020002017468 155. Bile}a. . . DOO. . . . . . . . Taksi . . . . .5520000000662670 210. . . Medicinska elektronika AD Banja Luka.5520000000350330 188. . . . . . Vojvode Mom~ila 8 . . . . . Banja Luka. Meteor DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520230002022647 209. . .5520020002077705 202. Kolor DOO.r. . . . . Kiki STR. . . P. . . . . . . .5520020001889913 124.5520030000711605 3. . . . . . . . . . . mljev. . . . .5520020001908052 131. . [trbe bb . . . . . . . .5520020001738205 201. . . 2009. . . . .5520000000000548 141. . Bize DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^elinac.5520020002009126 197. D. . . . . Metal AD Banja Luka. Studio SUR. Trive Amelice 39 . . . . . . . .5520000000368566 140. . . Kralja Petra II 37 . . P. . . . . . . . . . . . . . . . . . Glamo~ani bb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astra klub SUR. . . . . . . . . . . . . Aleja svetog Save 21 . . . Aleksandrovac . . Kojadinovi}. . .5520030000116898 5. .5520000000358672 127. DOO Banja Luka. . . . [argovac 163 . . . . Banja Luka. . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . Kara|or|eva 128 . . . Banjalu~anka pekoteka. . . . . Country DOO Banja Luka. V. . . .Mirjana Katana. . . Grme~ka 33 . . Flooring DOO. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . B. . . .5520020001632184 182. Tim promex DOO Banja Luka. . Kne`evo. Banja Luka. . . . . Bile}a. Luka. . . . Ag SUR. . . Banja Luka. . . . . . . .5520020001801255 154.5520030000118935 6. . . Kazablanka DOO. . . . @ubor Gozne DOO. . . . . . . . . . . Bile}a. . . . 9. . Simeuna \aka 30 . . . . . . . . . . . . . .5520000000102010 189. . . . . . . . . .

. . . . . . .5520040001353211 85/VII 30. . Ivani}i 1 . Bile}a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarajevo. . . . . . . . 9. Mitrovdanska 6 . Vera Divljan. Duleks SZTR. . . . .5520040001135543 10. . . .5520040001346324 14. . . . . . Bile}a. .5520040001136513 8. . . . . . . . . . . Autoprevoznik Milorad Sari}. . . . . . .5520040001127977 49. Peka Pavlovi}a bb . . . . . Nenad Radovi}. . . . . AG commerce DOO Sarajevo. . . . Toljevina SUR. . . .5520040001357867 24. . . Tarla}. . . .5520040000126840 33. . . . . . . . . . . . . Gard SUR gril. .5520040001120702 37. \. . . . . . . .5520040000125579 80. . . . . Ferre SUR. .5520040001131081 78.5520030000116413 23. . . . .5520040000126937 25. . . . . . . . . . . Vrelo Bosne SZR. . Moby STR. . . . . . . Sarajevo. Mladice bb . Kralja Aleksandra bb . Neno STR. . . . Uljarevi} SZR. . . 20 . . . MG Meka gruda DOO Bile}a. . . . . Petrolinvest ZDP Sarajevo. Osmaci. . . . . . M. SM STR. . . . . . . . Vujovi}. .5520040001924056 79. Sitni~ko naselje bb . . . .5520040001129335 48.5520030001700423 22. . Sarajevo.5520040001137192 26. . . . . . . . . . . . Nikole Te{anovi}a A1 . . . . . . .Voj. . . . . . . . Putnika 124 C . . Sarajevo. . . . . . Bile}a. Vasilja Gr|i}a bb . . Jefta Dedijera . Bile}a. . Aleksandra bb . Foto optika SZTR. Dado STR. . . . . . . . .5520040001882831 72.5520030000709083 36. Mardi STR. . Gold SZTR. . . . II sarajevske brigade 323 C .5520040000127810 19. . Obili}ev vijenac 5 . Prim~i}i bb . . . . . . . Sarajevo. . Kasind. . . Baltic oil co DOO. . . . . . . Viva SUR. Sarajevo. .5520040001350204 62. . . . I. . . . . Ravnogorska 191 . Sko~o invest DOO I. . . Kralja P. Sokolac. . . . . . . . Ksenija Komlenovi}. Z. . .5520030001755228 28. . Sokolac. Pale. . . . . . Oslobodioca 15 . . . Starine Novaka. . . . Obili}ev vijenac 5 . . Kavaz DOO Sarajevo. . .5520030000119129 26. . . .5520030001365482 34. . . . . . . . . . I. . . . . . . Dragan Kula{inac. . . . . . . . . Nikole Tesle bb . . Donje Mladice bb . . . Kasindolskog bataljona 1 . . . Jezerine bb . . Vuka Karad`i}a . . . . . . . . . . . . 2009. . . . . . Slobodanka Veselinovi}. . . .5520030001365191 30. . .komerc DOO. . . . . Isto~no Sarajevo. . . . . . Sarajevo. Grbavica stambena zadruga. . Tif STR. .5520040000714466 18. . Sarajevo.5520040001139326 46. ^olovi} DOO mesna industrija. . . Srpskih palih boraca do 87 .5520030000111951 20.5520040000128586 5. Sarajevo. Sarajevo. . Srpskih ratnika 12 . . . . . . . Zovik 8 . . . . . . . . Srpskih palih boraca 164 . . . . . . . Mladi}ko polje bb . . Goran Stani{i}. Milinko Mo~evi}. . . I. .5520040001764297 63. . . . . . 110 . . . . . Gloria SZR. . .5520040001355151 68. . . . . . Isto~no Sarajevo. . . . .5520040000120244 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sim STR. . . . . Denda promet DOO Bile}a. . . . . Vojvode Putnika br. II sarajevske brigade 55 . . . . M. . . Sarajevo.5520030001361408 21.5520040001353502 11. Sarajevo. Lovac SUR. . . . . . Ranko Boljak. . . . . . . . . Mihailovi}a 122 . . . . . . . . . . . Lezard DOO. . . . .5520030001798878 29. . . . . Sarajevo. 17 . . . . . .5520040000716503 81. . . . . . . . . Sarajevo. . . Sarajevo. . . . . . Cara Lazara . . Vuka Karad`i}a bb . . . . . Stevanovi}. . . . . . . I.5520030001657840 Poslovnica ISTO^NO SARAJEVO 1. . . . Srpskih palih boraca bb . . . . . . Nik{i}ko naselje bb . Donji Kotorac 149 . Macci STR. . . . Herceg ustanika 40 . . . San Marko SUR. . . . . . . . . . Sarajevo. . . . . . . Karavan DOO Sokolac. . Vuka Karad`i}a 117 5520040001752269 57. . . . . . . Srpskih palih boraca 19 .5520040001139520 7. . . . V. . . . . . 57 . . . . .5520040001994866 70. . . . Sarajevo. . Isto~no Sarajevo. . . . . . . . . . . . .5520030000115346 25. . . . . . . Obili}ev vijenac bb . . . . Italibihcar DOO. . . . . I. . . . . . Krupac bb . Galeb company DOO Sokolac. Dionis SUR. . . . . . Bile}a. . . . . . Dedegs DOO. . N. . . . Sarajevo. . . . . . . . . . . Bijelo polje bb .5520040001357188 32. . . . . . Bile}a. . . . . . Zlatno zrno ZTR. . . bataljona 100E . Srpskih palih boraca 72 . . . . . . . . Karad`i}a bb . . . .5520040001137774 47. . . . Olymp 84 DOO. . Putnika bb . . . . . . . . Delsim p. . . . . Sutovi} M. . . Fabrika specijalnih vozila AD Isto~no Sarajevo. . Sarajevo. . Sarajevo. . . . Jovana Ra{kovi}a 23 . . EI elektroin`enjering DOO. . . Lane SUR. . . Granzov SZR. . Drvostil DOO Isto~no Sarajevo. . . . . N. . . . . . . . . Bile}a. . . . . Srpske vojske . . . . . . . . Sarajevo. . . . . .5520040000712623 55. . . . . . . . Mira Aleksi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vanja Sko~o. Bosa Lale. Ravnogorska bb . . Osmaci bb . Targent komerc DOO. . . Bla{ko Joki}. Joki} DOO Kasindo. . . . . . . . . . Zorana Borovine 13 . . . . . . . . Had`i}i. . Mladi}ko polje bb . . . . . . . . . . .5520040001133506 23. . Inkob AD Bile}a. . . . . . . . . . . . . . . .5520030000116995 37. . . . Vera \ukeli}. . . . . . . Trg Ilid`anske brigade bb . . . .5520040002012617 74. . . . . . . . . . . . . . . . . Nikole Tesle bb . . . Ljubi{a Antelj. . Cara Lazara 25 . . . . . . . . Korita . .5520040000129556 21. Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coolpack DOO. . . . . . . . . Kiko DOO.5520040001129626 36. . . . . Dragan Vla{ki. Velimir Bjelica. . . . . .5520040001128365 12. . Vojkovi}i br. . . . . . . . . . . . . Grlica 92 . . . . . Energoin`enjering DOO Energoinvest. . . . . . . Majdani bb . . . Sarajevo. . . . . .5520040001132051 67. . . . . . Vojkovi}i 51 . . . . Sarajevo. . . .Petak. . . . . Granzov. . . . Nikole Tesle bb . . .5520040001354569 22. Sokolac. . I. . . . Sarajevo. . . . . Kasindolskog bataljona 1 . . . . . . . Sarajevo.5520030000112630 24. . . Isto~no Sarajevo. . . .5520040000120341 53. . . . . . 8 . V. . . Sanja Popovi}. .5520040001937151 64. . Lukavica . Medic DOO Sarajevo. . Te{anovi}a bb . . . . . . Vojkovi}i. . . I. . . . . . . . . Vukoje. . Trnovo bb . . . Putnika 112 . . . . . . . . . .5520040001632086 82. . . . . . . . .gra|evinski r. . . . . . . . . . . IMG kameni DOO Sarajevo. . . . . R. Milica SZR. .. .o. . . Kasindo. . .. V. . Sarajevo. . . . . . . Unis tvornica kotrljajnih le`aja Sokolac.5520040001139908 . . Sreten Grgi}. . . Trnovo . . . . G. . . . . . .5520040001667879 44. . . . . . . . . . . . . Svetlina bb . . .5520030001932738 38. . . . . . . . . . .5520040001351271 20. . . . . . . Bile}a. . . I. Danka STR. . . . . . . Trnovo. Jugoprevoz AD Bile}a. Damby SUR. . . . . .5520040001131566 29. . Juniverzal DOO. .5520040000715921 35. V. . Nemanja Kenji}. . . . . O. . . Mostec DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elle STR. . . . . . . . . . . . . . Lokve DOO. . Bile}a. . . Sarajevo. . . Tanja Markovi}. . . . . . Kruna company DOO Sarajevo.5520040001120605 41. . . . . .PJ Slatki san. .5520040001128947 58. . . Dra`e Mihajlovi}a bb . . . . . Fopis DOO. .5520040001136319 50. Bile}a. . . . . . N. Vojkovi}i. Vuka Karad`i}a 17 . . . . . . Nada [arenac. . . . . . . . . . . . . .5520040001135446 40. Optom DOO Sarajevo. . . . .5520040001632474 66. . . . . . . Karad`i}a 6 . . . . . Vasilica SZTR. . . . . . . . . Luke DOO. . . . . . . . Bile}a.5520040001136804 59. . . . Podgrab. . . . . Isto~no Sarajevo. . Berkovi}i . Vojkovi}i 357 . . . . . . . . . Vojkovi}i. . . . . . . Marketi TP DD Sarajevo. . Trnovo bb . . . . Z. . . . . Staklo JMM DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kasindo br. K. Nens company DOO. Radenka Abazovi}a 18 . . . . . . . . . San N STR. .5520040001360098 16. . . Bile}a. I. . . . Donji Kotorac do br. . . .5520040001138550 2. . . .5520030001365773 27. . . . . . Donji Kotorac bb .5520040001344190 71. R.5520030001363833 33. . Novo naselje 29 . Trnovo. . .5520040001126231 3. . . . Sarajevo. . . .5520040001346033 9. . . . . . . . . . . . .5520030001679956 31. . . . . Branilaca Sarajeva br. . . . Lucky DOO Han Pijesak. . . . Martinel SZUR. . XL SUR. . . . .5520040001351465 42. . . Autoprevoznik Milinko Vaskovi}. . . . . Sarajevo. . . . . . . . . . . . . 25. . . Srpskih vladara 17 . . Daling DOO I. . . . Stefana Nemanje do br. . Dragan Vukmirovi}. . . Mond trade DOO Bile}a. . . . . . . . . . . . Sarajevo. Bile}a. . Cara Lazara 10 . 222 B . . . .5520030000710926 32. . . . . Kralja Aleksandra bb . Donje Mladice bb . . . Solaks STR. . . . . . . . Grujo Vitkovi} . . . Metaltehna DOO. . . . . . Sarajevo. . . . . . . . R. .5520040000124803 73. . . Milinvest DOO . .5520040000123154 28. . . . . vl. . [arca bb . . .5520030001671226 19. Podosoje bb .5520040001137192 27. .5520040001128074 38. . . . . Sarajevo. . Vojvode R. Tijana Kajtaz. . . . . . . . . Autoprevoznik Sretko Macan. . . . STR 4 R. . . AM company DOO I. . . . . D. MD . Oki DOO. . . . 1 . . . . . . . Sandra Kljaji}. .5520040001343802 17.5520040001124485 83. . . . . . . . .5520040001930167 75. Uljarevi}. Trgoproizvod DOO. . .5520040001356412 39. .5520040001351174 60. . . . . . . . . . . . . . . .5520040001655657 45. . Sarajevo. . . . Vojkovi}i br. . . Vuka Karad`i}a br. . . Nikole Bjelice bb . . Bile}a. . . . . . . . . . . . . . .5520030000112533 35. I. Putnika 8 . . Palma SZR. . . . . . . . Napredak AD I. . . . . . . . . . Rogoj AD. . . . . . .5520040001340310 51. . . . . . . . Mladi~ko polje bb . . . Energogas DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ristovi}. . . . . . .5520040001872646 61. . . . . . . . . . Frog SUR. . Sarajevo. . . . . . . . . . . Koriks kommerc DOO. King STR. . . Trg Ilid`anske brigade 12 . . . . Bjelopoljska bb . . Vojvode R. . Isto~no Sarajevo. . . . Autoprevoznik Predrag Me|o.5520040001139811 6. Sarajevo. . . Ini}. . Trojka STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . Srpske vojske 9 . . Soko stambena zadruga Kasindo. . . .5520040000125870 31. . . . . .5520040000712235 4. . . . . . . . . . Trifkom DOO Bile}a. . ^ubrilo. . . . . . . Sarajevo. . .5520040000120147 76. 83 . Stepe bb . Vojkovi}i bb . . . . Stepe Stepanovi}a bb . . . . . . . . . . . . Sarajevo. . . Srpska Ilid`a GZP DOO. . . . . . .5520040000121311 34. . . . . Gata~ka 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortuna SUR. . Filipino DOO I. Grand STR.5520040001342056 52. . . . Vojkovi}i. .5520040001357770 15.5520030000116316 18. .5520040000127034 56. . . Podosoje bb . . . . V. . . . . .5520040001830160 77. .5520040001715021 65. . . Frikos DOO. . . . . . . . . . . Kokotovi}.5520040000122863 69. . . . . . Nenad Mijovi}. . . Dana Dun|erovi}. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 17. Zoran Pavlovi}. . V. M. Sarajevo. . . D. Isto~no Sarajevo. . . . Fo~a. . . . . Autoprevoznik Ekrem Bubregovi}. . . . . . . . Lisina RC PP. . Sarajevo. . . . G. . Repi}-komerc DOO I. . . Radojka Jovovi}. Bile}a. . . . . . Sarajevo. Nikole Te{anovi}a bb . . . . . Obili}a bb . . Ne{kovi}a bb . . . . . Vuka Karad`i}a 17 . . . . . Miljevi}i 2 C . Kasindo 12 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001358158 43. . M. \. .5520040001126813 54. . Kasindo bb . . . . . Sarajevo. . . Sarajevo. . . Bile}a. Sarajevo. I.

. . . . Jovana Du~i}a br. . .5520050000721886 57. MKO DOO Sarajevo. . . . . . . . . . . . 25. Bolero SUR. . . V. Nevesinje. . . . . . Trebinje. Tribunija DOO. . . . M i M STR. . Trebinje. . . . . . . . M & K trade DOO Trebinje. kafe bar. . Kre{talica R. . Trebinje. . Trebinje. M. . . . . . . Trebinje. . . . . . .5520060001433720 13. . . . . . . . Nevesinje. Gornje Police 50 . . . . . . . Skalin SUR. Nikole Tesle 51 . . . .5520060001231087 60. . . . . . . . . . . . Ana STR. Nevesinje. . . . . . . . . . Bo`idar Bo{kovi}.5520040002054036 92. Trebinje. . . . . Ranka Dragi~evi}. . . . . . . . . Lo`iona bb . . . Mivex DOO. . . . . . Stari most SUR. . .5520040001824534 94. . . .5520050000720819 17. . .5520050001173518 56. Nikole Tesle 21 . Gordon trade DOO. Krtelji bb . .5520050001905286 Poslovnica NEVESINJE 1. . . . Mi}e Ljubibrati}a 14 . . . . Stari Grad br. . . Sarajevo. . . Batkovi}i . . . . . . . . . . . . . Kralja Petra I Oslobodioca .5520060000139740 5. . . . . . . . . . .5520050001174391 16. . . 57 . . . . B&S SUR. . . Mladi}ko polje bb . . . Promaja DOO. Luna STR. . . . Aleksandrija comerc DOO Ilid`a. . . . . . Zora Popovi}. . . . . Nevesinjska pu{ka bb . . . . . . Leotar {ahovski klub. . . .5520060001233997 12. . . . OZZ STR. . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . Garibaldija bb . . . . . . . . . .5520050001177786 41. . . .5520050001694796 49. . . . . Svetog Nikole br. . . . .5520050001852324 39. . . . . . 1 . . . . . . . . .5520040001917266 100. . . . . Trebinje. . . . Pasat DOO. . . . . Trebinje. .5520060001230893 9. . . . . . . . Nik{i}ki put bb . . . . . . . . Nevesinje. . . . . . . . . . Sne`ana Danilovi}. . . . . . . . . Nik{i}ki put br. . . . . . . .5520050000017472 3. . . . . .5520040000120535 102. . . .5520050001173615 10. . . . . . . Dalia SZR. . 12 . 22 . . . . . . . . Neimarstvo AD Trebinje. . . Pogodak DOO. . . B. . . . . . . Trebinje. . Time SUR. 32.5520060001232348 10. 23 . . .5520050001446088 25. Duzi bb . . . . . .5520050000725475 50. Nevesinje. . . . . Jelenko Butulija. . . J S SZR. . . . . . .5520050000731489 46. . .5520060000737357 15. . .B. . . . . . . . Trebinje. . Trebinje. 9. . . Zoran Ra{evi}. . . .5520060000737454 11.5520050001179532 31. . . . . . . Naselje starosjedilaca bb . . . . Topalovi} DOO I. . Drvopromet DOO. . . . . .5520060001238168 8. . Pe{ikan Anka. . . . . Trebinje. . Danilo Pekez. . Trebinje. . . . . 47 . . . .5520040001876914 Poslovnica TREBINJE 1. [ukovi} Vlatko. . . P. . . . . ]uri} Branislav Trebinje. . Topli~ka cesta 48 . . . . . . . . . . . . . .5520050001792184 66. . . 3 . . . . . Trnovo OZZ Trnovo. . . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . Lovac SUR. Trnovskog bataljona bb . . Etno-ku}a SUR. . . . . . . .5520050001261788 23. . servis Bojani}. Bole SZR elek. . . . Leotar fudbalski klub Trebinje. 1 . . . . . . Dragana SZR. .5520050001176622 37. . Stari Grad br. . . . . . . . . . . Ga}inovi}a br. . Nikole Tesle 7 . . . . .5520060001433041 16. . . . . . . . . Sarajevo.5520050000722080 42. . . . .5520040001793494 105. . . . . . . . BIR STR. . . Kod Raka radnja. . . . Nevesinje. . Luke Vukalovi}a br. . . . . . Bjelopoljska 124 . . . . . Golijanin ort. Nevesinje. . . .5520050001263922 40. . . Trebinje. . . . . . . Havana STR. . M. . . . . . [ipovac. . . . . Trebinje. . 1 . Stari Grad 13 . Bregovi S /68 6/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomislavgrad. Leotar KK Trebinje. Obilaznica bb . Novak Petkovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . Starine Novaka bb . . . . . Trebinje. . . . . . . . . . Biljana \erisilo. . . . Stjepana Kosa~e br. Trebinje. . . . . Trebinjskih brigada br. . Stari Grad . .5520040001944135 91. . . . . . . . . . . Vo}arcoop DOO. . . Risto Minov. . . . . . . . Srpska ku}a SUR Isto~no Sarajevo. . . T. Trebinje. . . . . . . . . . Izometal SZR. . . . 120 . . . Galija SUR. . . . . . . . . . . . . . @eljko Gudelj. . .5520050001268384 12. . Intima DOO Sarajevo.5520050001177107 36. . . 14 . . . . . . . . .5520050000733914 15.5520050000732265 43. . . . Ljubinka AD Ljubinje. Nevesinjskih ustanika . . B. . 91 . . . . . . Trebinje. . . . Gorica 11 . .5520050000015920 26. . Du{anka Popovac. Cvjetni trg br. . . .5520050001180017 45. . .. . Bisina AD. Tehnoart DOO Trebinje. . . . Rastoci bb . .5520060001232639 3. Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. Aerodromska br. . . . . . . . . . . . . . Maja Cuckovi}. . . . . Stari Grad br. . . Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . STR tezga 74.5520040001132924 88. . 10 . . Bogdanovi} B. 13 . . . . . . . . Sne`ana Bubalo. Trebinje. . . . . . . . Deset skojevaca bb . A. . . B.VIII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 84. . . . 3 . . . . . . . . Trebinjskih brigada br. Nino STR. . . . Vuka Mi}unovi}a bb .5520050000734787 5. . ustanika . Milanka Jankovi}. . . . . Kod Rista SUR. . . Proto DOO. Pekez. . . . . [kobo. . . . Bile}ki put bb . . . 13 . Nevesinje. Intera DOO Berkovi}i. . . . Trebinje. . 7 . . . . . . . .5520050001445991 19.5520050001817986 58.5520040001129723 99. . . Leonardo STR. . . . . . . . Svetosavska 6 . . . . . .5520050001872112 35. . . . . . I. . . Trebinje. Nevesinje. . .5520050002150211 65. Vuko. . Luketa. . . . Isto~no Sarajevo. . . . . . . . . . Timitex DOO. . . .5520050001268190 59. . . . Ze~evi}. Kara|or|eva 1 . . . . . . . . . . . Trebinje. .5520050000018345 4. . . . . . Trg Blagoja Parovi}a 1 . . . . . . .5520050001261982 8. 40A . Limonit DOO Trebinje. . . .5520050001694602 33. . . . . . . .5520050001261497 22. 3 . . . . . .M. . . . . . . . . Beli.5520050001177398 27. . . Sarajevo. . . . . Goca SUR. . . . . . . . . . Trebinjskih brigada bb . MM Tini STR. Trebinjskih brigada br. . . . .5520060000137509 . . . . . . . . Vazdu{na banja AD Nevesinje. . . Trebinje. . Stolarska radnja SZR. . . . . . . I. . . . . . . . . . . .5520050001173227 20. . . . . Trebinje. Vesna ^olovi}. . . Ivkovi}a bb . . . . . . . . A-4 STR. . .5520050001262661 34. .5520040000129071 90. . M. . Sarajevo. . . Nar-B DOO Sarajevo. . . . . . . Zubac. . . . . . . . Apex DOO Isto~no Sarajevo. . . . . . . . . . .5520050001268966 24. Nevesinje. . . . . . . Meljaku{a bb . . . . . . . . Mosko bb . Duel DOO Sarajevo. . . Ga}inovi}a br. . . . [u}ur Ranko. . . .5520050001170802 9.5520050001780156 48. Posu{je. Nikola Vla~i}.5520040001954514 93. . . . . Prebilova~ki put bb . . . . . . . Trebinje.5520040000715436 86. . Lune SZR pekara I. . . . Cara Lazara br. . Monaliza SZR.5520050001754742 47. . . . . . Tini br. Luke Vukalovi}a bb . . Stjepana Kosa~e br. . . . . . . . Vukalovi}a br. . . . . . . .5520050001444633 63.5520050000724602 44. . . . . . . . . . . Agro-eko DOO Trebinje. . . 2009. . . . . . Trebinje. . . . Radomira Putnika bb . Nevesinje. . . . . . . . . 31 . . . . . . Dragana Jerkovi}. . . . Ogi STR. . . . Vedeta DOO. . . . . . . . Nevesinjskih ustanika . . . . . Trebinje. Stella rosa kafe bar Nevesinje. . ^elovi}. . . . . . . . . NZ group DOO Kasindo. . . . Bo{kovi} Tatjana. . . . . Veterinarska stanica JP Trebinje. . . . Mokri Dolovi bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050000717618 54. . . . . . . . Cara Du{ana br. . .5520040001120314 103. . .5520050001171869 52. . . . . company DOO Trebinje.. . . R. . . . . . .5520040001945881 98. . Ustani~ka br. . Nevesinjskih ustanika br. . . . . . . Vojvode Radomira Putnika . . . Nikolina Radulovi}. Leonardo SZUR. . Kralja Petra Prvog Oslobodioca . Trebinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevesinje. . Komunalac JP. . . . . Trebinje. Svetosavska bb . Stari Grad br. . . . . . . Trebinje. . . . Nevesinje. . Vanja STR. . . . Stari Grad SZUR. . Min STR. . . Trebinje. Trebinje. . Donji Brstanik br. . Kasindo br. .B. Novo STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . Alek DOO Trebinje. . . Korlati trade DOO. . . . . Nevesinjskih ustanika . .5520060000131980 17. . .5520060000137606 2. . . . . . . . . . . . . Tatjana Brkovi}. . . Fortuna kafe bar. Sarajevo. . . . . . Gu~ina br. . . . . . . . Budu}nost AD. . . . Novogradnja DOO. . . . . Nada ]uk. . . . . . Stari Grad br. . . Street SUR OR. Kasindo. . . . Kilavci bb . . .5520040001688346 104. . . . . . . MD Salon zabave. . . . . [i{kovi} komerc DOO.5520040001358740 97. . . . . . . Dr Levija . V. Stari Grad bb . . Trebinje.5520060001431974 7.5520050000729064 51. Kruna SUR. . . . . . . . . . .5520050001262952 11. . . . . . . . . . . . . Mirjana Kova~. . . . . . . . . Ekotec DOO Trebinje. . . . . . . . . Trg slobode bb . . Naselje starosjedilaca bb . . . . Trebinje. . V. . . Trebinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trebinje. . .5520050000726833 6. . . Trebinje. . .5520250000942551 13. . . . . Spektar TR. . . Ljubica Vujani}. . . . B. Nevesinje. . . . .5520040002263944 87. Vinogradi bb . . . .5520050001177495 53. . .5520040001356509 95. .5520050001173906 7.5520050001780835 28. Trebinje. . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001822642 64.5520040000123348 89. . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . Isto~no Sarajevo. . V. Cara Lazara bb . . Vojvode Luke Petkovi}a bb . . . Meljaku{a bb . . Risto Deli}. . . . . . . . . . . Kilavci bb . . Isto~no Sarajevo. Ria STR. . . Ljubinje. Naselje Tini . . . . . . . Industrijska bb . . . Dragana Mileusni}. . . . . Autoprevoznik \. . . . . Rastoci DOO Trebinje. . . . Aleksandar STR. Sarajevo. . . . . Purple CD shop STR. . . . . . . . . . Sibint DOO Kasindo. @arko Kova~evi}. . Sla|an Kne`evi}. . . .5520050002067955 61. 7 . . . . . .5520050001179144 18. Titanic DOO Sarajevo. Sarajevo. . . . . . . . . . . . Kasindolskog bataljona bb . . . . . .5520060001430325 14. . Grazia TR komision Vaskovi. . . Trg Ilid`anske brigade bb .5520050000017666 4. . . . .5520050001751347 30. . . . . L. . . . . . . . . . . . . . . Obili}a 138 . . . . @eraji}a bb . . . . . M.5520050000724893 Petak. CMA DOO Podru`nica Trebinje. Le~i}a 2 . . . . Damjanac pilana. Posu{je. . Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . Trebinjskih brigada br. . . . . . . . . .5520200001845866 101. . Trebinje. . . . . . . . . . . . . Pankom DOO. . . . . . . . . Milorad Tica. . Sidro DOO Nevesinje. . . San kafana SUR. . Bile}ki put br. Nikole Tesle 26 . . . . . . . . . . . . . . .5520050000018927 14. . . . . . . . . 5 . . . . . . . Radomira Putnika 8 . Zoran Mulina. . . . . . . . . . .5520050000018733 38. . . . Nik{i}ki put bb . . .5520050001175943 29. . . . . Milo{a Obili}a bb . Metalo-monta`a ODP. . . Ljubinje. 121 . . . . . 3 . . . . . . . Vukovi}a bb .5520050000017375 2. . . . .5520050001442984 62. . . . . 8 . Trebinje. . Trebinje. Trebinje. Hercegovka DOO Trebinje. . 3 . . 14 . . Peja STR.5520060001239235 6. . . dru{. . . Kralja Petra Oslobodioca . . . . . Butik R STR. . . . . . . . . . . . . Vaso [pirto. Tamind`ija. .5520040001824049 96. . . . . . . Neves. . . Trebinje. [ipa~no bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001355345 85. . Dubrova~ki put bb . Zora Kraljevi}. .5520050001171384 21. . . . . . . . @eljko Bijeli}. . . . . . Vukalovi} DOO Trebinje. . Bile}ki put bb . . Valentino SZR. .5520050001174488 55. .

. . Zemlja {ume . . Nevesinje. . . . . .I. . . 1 . . . . . Brazilija SZR. . . Modri~a. . . . .. . .5520060001434496 34. . . . . Mesnica SZR. . . . . . . . Dajana TR. . . . . . Vidovdanska 66 . vl. . . . . Du{anka Geri}. . Modri~a. Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . . . . . Tesli}. . . . . . . . . . . . . . . Obili}a bb . .5520070002056896 38. . . Nemanji}a bb . . . Autokomerc TR. . . . . . . . .5520070001416502 21. . .5520070000145317 27. . . . . . Garevac . . . . . . . . Cara Lazara bb . . . . . . Tesli}. . .5520070001411555 5. Trg Jovana Ra{kovi}a bb . Cepelin kafe slasti~arna. . Nevesinje. . . . vl. . . . . . Riste Miki~i}a bb . . . . . . . . . Em-pro-md DOO Modri~a. . Branko Kne`evi}. Mile Vreki}. . . . . .5520080000153222 14. . . . . . . . . Blatnica . Svetosavska bb . . . . . .Andrea kaf. .5520070000746911 14. . . Dositeja Obradovi}a bb . . Nevesinje. . . . . . . . .5520070001411846 60. . . . . Elektro-tehna DOO Modri~a. Paradiso diskoteka. . . . . .. \uli} bb . . .5520080001603663 11. . Tinejd`er UR. . .. . . . . . . . .5520060002064414 26. . . . . . . . . . . . Riste Miki}i}a bb . . . . . . . . . . . . Gile SZR. . . .5520070001225218 2. . . . . Nevesinje. Soko TR. . . . . . . Miro \uri}. . . . . . . Cara Du{ana bb . . . . . . Svetog Save 140 . .5520060001235064 30. .5520070001839422 41. . . . . . . Od`ak. Nevesinje. . . . .5520070001228516 4. . . . . Silueta butik. . 28. MD-Oil DOO. . . Nemanji}a bb . . . Nevesinje.5520070001839616 28. . .5520080001604439 8.5520070002141577 39. . D. . . . Snje`ana Luki}. . .stru~ne slu`be. . . . . . . Milo{evac . . . N. . . . . Hemija AD Modri~a. . . . Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . Pasa` komision. . Ronaldo sport DOO Modri~a. . . . Tesli}.5520070001220174 56.5520060001234967 29. . . 1 STR. . . . . . . Krovoprom ZR. . . . . . . . . N. .5520070002037884 47. . Nevesinjskih ustanika .5520070000144347 17. . . . Lojpur B. Mulahalilovi}. .5520070001647653 44. . . . . . . . Ili} DOO Modri~a. . .5520070001824484 53. .5520070001798682 29. . .5520070001685774 50. Nev. . @eljka Vu~eti}. . . . . .5520070001410876 Poslovnica TESLI] 1. . vl. . . . . .5520070001723992 24. . . Svetosavska bb . Nevesinjskih ustanika bb . . . . .5520060001433817 40. . . . . . . . . . . . . . . Vojvode Putnika 31 . Tel-kop SZD. . Modri~a. . . . . . . Nevesinjskih ustanika . Gornja Crkvina bb . Nevesinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevesinje. . . . . . . . . . Obrena Ivkovi}a bb . . . Svetosavska 5 . . . . . . . . . . Nevesinje. . Buleti} . . . . . . . . . . . . . . . Vreki} br. . . . . Vranjak bb . . . Most-komerc DOO. Put Srba sa Neretve br.5520070001225703 11. . . Tesli}. . 2009. . . posl. . Modri~a. . . Nevesinje. Sans SUR. . . . . .5520070001643967 31.Petak. . . .5520080001608513 15. . . Stoji}. . . [kugri} . . Mejdan TR. . .5520070001792765 55. .5520070001415435 40. . Milo{a Obili}a . . . . Leskova~ki ro{tilj SUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C I M TR. . . . . . . Gornji Kladari . . . . . . . . . .5520060001237586 22. . . Vukosav Radoja. 25. . .5520060001435757 42. . . Stoji} PP prodavnica br. . Svetosavska 5 . . . .5520070001222308 61. . . . . . . . . . . .5520060001234288 28. . . . . . . . . .5520060001435272 31. Elektra STR. Ma{instvo AD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000742449 45. Aleksandra Rajkovi}a ATC .5520060001435660 25. . Tesli}. . . . Mi}o Bubi}. Sandi STR. . . Amila trg. . . . . . . . . . . Dejtonska 127 . . . vl. . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 18. .5520070001227740 6. . . . . . .L. . . . Koji} Lj. . . . .. . . . . . . Tesli}. Fruti ZR. . . . . .5520070000147257 33. . . . . .5520070001682767 12. . . . . . . . .5520080001193935 3. Slavica \uki}. . D. . Jeca STR. . . .5520070001411943 51. Tesli}. .5520060001931912 32. . . . . Tesli}. . . . . . . . . . . Marija Peji~i}. . Nevesinjskih ustanika . . . . . . Nevesinje. . . . . . ^isto}a komunalno preduze}e AD. . . . . Me|unarodni in`injerski tim . . . . . . . . . Skugri} . . . . . . . . Modri~a. Jankovi} . . . . vl. . . . Savi} B. . . . . . Hranaprom ZTR.5520080001605506 13. . . . . . . . . . Gvo`|ara TR. . . . . [amac. . . D`emil Zahirovi}. . . Nenad Kaku}a. . . . . . . Modri~a. . . . . . . . Mirjana Vujadinovi}. . . Goran Medovi}. . . . . .. . Berlinska bb . . . . . . . . . .5520060001236325 39. . . . . . . . . . . . . . . . vl. Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . Geri} SZR FS. . . . Zorka Spremo. Tesli}. . . . .5520070001860956 42. . .5520060000139837 21. . . . . . . . 3.. . Paradizo UR disko bar. Nova komerc DOO Modri~a. Amigo fast food. . . . . . . . . . . . . . . . . . Modri~a. Okoli} TR. . . Ilija Stankovi}. . Modri~a. . . . . . . . . . .5520070001220271 34. Voj. . . . . Modri~a. Duka. Svetog Save bb . . . . Popa Save Bo`i}a 13 .5520080001601238 9. . vl. . Taksi prevoz. . . . . . . . . . . Ino partner DOO Modri~a. Tesli}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .komerc DOO Modri~a. Gara trejd DOO. . .5520060000738133 41. . Kuzmi} G. Sitograf SZTR. . . . . . . . . . . . . . . N. . .5520070001226673 57. . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . radnja. . . . .5520060001434302 37. . Goca STR. . . . . . . . . . . Botajica . . . . . . . [amac. . . Modri~a. . . . . vl. Trebavska . . . . . . . Modri~a. L. . Radovanovi}. . . Stoja Nedi}. M. [kari} 19 . . . . . . . Batku{a 98 . Cara Lazara 4 .5520070002115387 49. . . . radnja . . . . . . . .5520060001232930 43. . . . . . . Risti} SZR. . . Cirkular DOO [amac. Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . .5520070001228613 13. . . . . . . Vidovdanska 57 . . . . . . . . . . . .5520070001416308 8. . . . Mileva Grahovac. . Modri~a. . . . . . Ra{kovi}a . . . . Vranjak 520 . Jerini}. Berlinska bb . .5520060001233318 23. . . . . . . . . . . . . .5520070001416405 48. . . . . . . . Dragoslav Peji}. . Modri~a. . . . . ^ovilo M. . . Obradovi}a bb . . .5520060000138576 27. . . . . . . . . . . . . . . . Nevesinje. . . . Trg Nemanji}a bb . .5520060000136636 38. . . . . Modri~a. . Milo{a Crnjanskog bb . . Jelena friz. . . . . . Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . Nevesinje. . . . . .5520070001221338 15. . . . . . .5520070001667635 30. .5520070000145220 3. . Modri~a. . . . . Minor DOO. .5520070001962418 46. Tesli}. Svetog Save 186 . . Fair play sportska klad. . Milo{a Obili}a bb . . . . . . .5520070002062134 35. . . . . . . Cara Du{ana 128 . . . . . . . . . . .5520070001229680 22. . . . . . . . . . . . . . .5520080001302381 4. . . Branka Okoli}. . Cara Du{ana bb . . . Nevesinje. . . . . Nevesinjskih ustanika bb . . . .5520070001229777 36.5520070002067178 54. .5520070001227934 10. . . . . . . . . . Len-max DOO Modri~a. . Agrostil STR. . . SO Modri~a . . . . . . . . Violet TR. Samard`i} S. . . Duki comerc DOO. . Modri~a. . . Blagojevi} I. . . . . . . . . . . . . . . . . Zubac \. Kneza Milo{a bb . . .5520060000133435 20. Tesli}. . . Vukovi}a bb . . Eurobabb DOO .5520080001190831 7.5520080001602014 12. Jevti}. . . . . . . . . . Fantastiko ZR. salon. . Stevana Mokranjca 10 . . . . .. radnja. . . . . . . . . . .5520070001640669 52. Kilavci bb . . . . . . . Gril Bagrem SUR. Modri~a. . . . . . Gile STR. . . . . . . . . Kompanija Du{ani} DOO Modri~a. . . . . . .5520080001303933 6. . . . Hilandarska 14 . . . . . vl. . . . . . . . . . . . . Svetog Save 80 . . . . . . . . Grodonija UR. Biljana Sladoje. . .5520080001601626 10. . . . . . Grodonia SUR. . .5520080001194420 5. . . Modri~a. . . juni STR. . . . . . 9. . . . . . . . . . Jovica TR Jovanka Sjeni~i}. . . . . . . . Milo{a Obili}a 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . Cabling DOO Nevesinje. . .. . Miss UR kafe bar. . Modri~a. . . . . Majna ODP. . . . . . . . . . . . . . . . Majevi~ka 4 . . . Berlinska . . Milo{evac . . . . . . . . Modri~a. Kupre{ak Zoran. . . . . . Bra}e Vukovi} bb . . Modri~a. . . . . . . .S. . . . . \uka Novakovi}. B. . . . . . . . . . .5520070001635334 23. . . . . . . . Milinkovi}. . . Koprivna . . . . . . . . . . . Modri~a. An|a Grahovac. . . . . Ra{kovi}a bb . Bonisimo DOO Modri~a. . . . . . . . . . . . . . .5520070001414368 20. . . . . . . . . . .5520080000757435 . . . DOO Modri~a. . . . . . . Modri~a. . Obudovac . Knez TR. . . . . . . . Modri~a. . . . vl. . . . . . Sla|ana Kiti}. Modri~a. Tesli}. . . . . . Profit DOO. . . Vojvode Mi{i}a bb . . . . . . . . . . . Bojana trg. . . . . . . .5520060000737260 19. Cara Lazara . . . . . Br~ko. . . . Nevesinje. . . . . . . . . . . . . . . . . Nevesinje. . . . . . . . . . . . . . . . . Nevesinjskih ustanika B . . . . Nevesinjskih ustanika . Sloboda TR kiosk. . . . . . . S. . Vasili} Dragan. . . . . Uzor TR. . . . . Modri~a. Trojka STR Pojuzina PR Nevesinje. Koprivna bb . . . . . . . komision. . . Globax DOO. .5520070001227352 37. . Rale vulkanizerska radnja Nevesinje. . . Savo Marjanovi}. . [amac. . . Mali odmor SUR. . . Star trade DOO. . . . . . . . . .5520070002077266 32. . . . vl. . . . . . . . Unix DOO. . . .5520070000149197 26. . . .5520060001435369 35. . . . . Modri~a. . . .Woodland DOO Modri~a. . . . . . .5520070002025371 58.5520070000145996 19. . . . . .5520070001879289 85/IX 25. .5520070001712740 43. Milinkovi}. . . . . . . . . . . . . . . Barbi TR. . Zelenovi} J. . Grotes DOO Tesli}. . Kaleni} DOO Nevesinje. . . . . . . . Daba DOO Nevesinje. . Mives komision. . . . . Tihomir Popovi}. Ana butik. . . . . Modri~a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001435951 24. . . G. . Tarevci . . . . . . . . . . . . . Trg J. Mile-disk STR. . . . . In kolor frizerski salon ZU Nevesinje. Jadranka [ipovac. . . . . . . . Modri~a. Obradovi}a bb . . . . . . . . . . Dra`e Mihailovi}a 13 . . . . Tolisa . .5520080001302187 2. . . . . . Nedo Coci}. . . Tesli}. Svetosavska bb . . . . . . . . . Nevesinje. Aleksi}. . . . . . . Modri~a. . . Crkvina bb . . . .5520060001234773 36. . . . . . . . . . . . Kara|or|eva 58 . . . Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . M. . [ama~ki put . . . . . . . Mica TR. . . . . . Kneza Milo{a 5 . . . . . . . . . . . . . . Prevoz AD Nevesinje. .5520080001193256 16. . . . Tesli}. . . . . . . . Mrki TR. . . . Modri~a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001234676 Poslovnica MODRI^A 1. .. . . . . . . . . Benko-K STR. . . . . . . Gornji Buleti} . Sla|an Luki}. . . . . . . . . . Modri~a. . Modri~a. . . Nevesinje. Hilandarska bb . . Batku{a. . . . . . .5520070002020715 59. . . . . . . . . . Novakovi} S-B DOO Modri~a. .5520070001229292 18. . . . . . . . . . [amac. Dobrinja bb . . . . . . . . . . . . .5520070001414562 7.5520070000744874 16. Cekomprom DOO Modri~a. Kulji} S. . . . . . . . vl. . . . . . . . . Crkvina 2 . . . . Modri~a.L. \or|e Risti}. . . . . . . [amac. . . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . Modri~a. . . . . . @aoka STR. . . . . . . . . . ustanika . . . Aprovet DOO [amac. . Petra Samard`i}a . . ustanika . . . . . . . . Trg J. . Sla|an Luki}. . . . . . . . Nevesinje.. Stefanovi}. . . Cviko Jevti}. . . . Gana TR butik. . Donji Kladari . . . . . . . D. . . . . .5520060001237198 33. . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . . . Modri~a. . . Izbor STR. . . . Cara Lazara bb . Klas OZZ. . . .5520070001228419 9. . . . . . . . . . Kninska 42 . . . . Midhat Orman. . . . . .

. . Duvan SZTR. . . . . . Ars DOO. Slavuljica-petrol DOO. . . . . . . Gavrilovi}. . Kninska bb . . . Branes trg. . . Pale. . . . . . Donji Ru`evi} bb . Pale. . .5520090001118517 16. . Obu}ine bara 14.5520090001117353 75. Dra{ko Bori}. . . . . . . . . . D. . . .5520080000748608 36. . Tesli}. Caldera DOO. . . . . . . . Janja Simatovi}. .5520080001193644 40. . . R. . . . . . . . Pale. .5520090001114249 32. . . .5520080002325731 41.. . . . . . . . . . . . salon. . V. . . . Kod Boce STR. .5520090001665597 77. . . [eki SZR. . . . . . . Vukoti}a bb . . . . Samojko. . . . . . . . . . . Print PP Pale. . . . Pale. Inferno-video igre. . . . . . . . . . . Pale. . . . . . Jev|evi}a bb . . . . Jahorina bb . . vulkanizer M. .5520090000170051 7. . . . . . . . Jahorina bb . . . Lipov hlad STR. IB trejd DOO. grada I. . Bari}i bb . . . . . Univerzitetska 20 . . Sjever komerc DOO. . . . . . Pale bb . . Brezovice . . . . Tesli}. Nin-market STR. . . . . . Kostajnica. Pale. Budu}nost ZZ. . Pale. . Milana Simovi}a bb . . . Estrada SUR. . . . . . . . . Vi{nja STR Branka Petri~evi}. . . . . . . . . . . . . Stevana Mokranjca 10 . S. .5520090001738056 21. .5520080001608998 24.5520090001804016 54. . . . . . .5520090001119972 25. Tarahija Refik. Pale. . . .5520090001646391 64.5520080001994670 46. @eljezni~ka 53 . . . . .5520090000166753 67. . . . . . vl. . . . . . Grdanovac 13 . . Tesli}. . Klasik SUR. . [ipke 19 . . . . . . . . . . . Mercel DOO. .5520080001607252 34. . . . . . . . Gavrilovi}a 2 . Tesli}. B. . . . . . . . . . . . . Kriva~e bb . Samira Kurtovi}. . . . . Vida Milinkovi}.5520090001541631 10.. . Serdara Vukoti}a 37 . Aksenija SZR friz. . . . . . Pale. Bubi STR.5520090002225675 76. . . . .5520090001545608 47. . . . . . . . . . Janka Vukoti}a 39 .5520080000752682 19. . . . Kostajnica. . . . . Tesli}. . . . Sumbulovac . . . . . Unipak demining DOO.5520090001107265 66. Projekt mont DOO Pale. .5520090001542989 41. . Advokatska kancelarija. . . . . Jahorina . . . . . . . . . . . . . . Tesli}. . . . Gavrila Principa br.5520090000164328 24. . . . . . . Slavica [u{kovi}. . . . . . . . . . . . . . . Pale. Danila \oki}a bb . . . . . Ras DOO Pale. . . Pale. . . . . . . . . .5520090000758065 70. . . . Milosava Kova~. . . . . . . . . . Srpskih ratnika bb . Ivana STR. . . . ratnika 51 . . . Vla~ed DOO Pale. . . . Kruna SUR. . Sokolac.5520090001109981 56. Don SUR. . . Sarajevo. . .5520090001113667 34.5520090001119584 79. Tesli}. . . . . . .5520090001118323 49. . Pale. . . . . . . . . . Savana DOO. . . . . . Bambi-shop STR. . . . . Ce DOO Pale. . . . . . . . . . . Tesli}.5520080001608028 30. . . . . . . . Mljekara DOO Sokolac.5520090001841361 44. Sv. . . . . . . . . . . . . . . .5520080001951311 20. . . Korporacija Pani} DOO Tesli}. . . . . Manco DOO. . Martom STR. . . . Talant DOO. . . . . . . . . . . . . Bulozi bb . . . . . . . . . . Pale . G. . . . . Drago Vukovi}. Blic SZR. . . Ambala`a SZR Tesli}. . . . . . na malo. . . . . . . . . . .5520090000162582 26. .5520090001683833 22. . . . . . . Jahorina bb . . .5520080001304030 39. . . . . G. . . . . . Tesli}. . . . . . . . . . .5520090001116092 38. Ljubogo{ta . . . . . . . . . Pale. .5520100001550797 . Pale. . . . . . . . . .5520080001303448 22. . Rajko Joki}. . . Vladimir Radovi}. . . . Dobrosava Jev|evi}a 0-5 . . . .5520090002031966 61. . .. . . . . . . . . . . Pale. .5520090002120721 52. Pale. . . . . . . . D. Srpskih ratnika bb . . . . . . . . Kovanu{i} SUR Tesli}. trg. . . . . . Mokro bb . . . . Pale. . . . Simek DOO Pale. . Taksi. . . . Han Derventa bb . Ananas DOO Pale. . Stevana Sin|eli}a . . Meli STR.5520090002172519 83. . . . . . . Dujakovi} J. . . .5520090001109690 51. . Pale. . . . . . . . . . Koka-produkt DOO. . . . . . Svabo STR. . . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . Hre{a bb . . . . Tesli}. . . . Kova~evi}. . Radmila Suboti}. Sjeverovci bb . . . . . .5520090001108138 Petak.5520090000759132 33. . . Pale. . . Promiro DOO. . Lj. . . . . . .5520090001112697 15. . . . . . . . . . . . . . Kovanu{i} STR Tesli}. . Bogoljub Mi{i}. . . .5520090001106489 8. . Dir. . .5520090001543862 71. . . Kninska bb . . . . Gavrila Principa 14 . . . . Kerakol SZD. . . . . . Simke komerc DOO Pale. . . . . . . . . Razvoj komerc DOO Tesli}. . . . . Orbital DOO Pale. . . . Proma DOO. . SUR 29 bife. . Mag. . . . . . . . . . Magistralni put bb . . . 1 . . . . S. . . . . . Sarajevo. Senta DOO Pale. Pale. . . . . . Tesli}. Ne{kovi}a bb . . . . . Triling DOO. . . Neven STR Tesli}. . Njego{eva 1 . Vukoti}a . .5520090002121788 57. . . . . . . . . . .5520090000758744 3. . . . . . . . . . . . . . S. . .5520090001547257 45. Pale. . . . . . . Podgrab bb . . . . . . . . . . . Radivoje Gluhovi}. T.5520090000168887 30.5520090001114540 11. . Tesli}. Mini market STR. D. . . Pale. Fabrika obu}e FOT AD. Sokolac. . . .5520080001975270 25.5520090001654733 72. Bife Semafor SUR. .5520090001101833 58. . . . . . . Tesli}. . . . Jahorinski potok . .5520080002325828 42. . . . . Podgrab. . Terra product co DOO. Pale. . . . . . . Svetosavska bb . . . . . . . . Tesli}. Kosmajac R. Pale. . . . . .5520090002177175 60. . . Pale. . . . . . Jefte Vukovi}a bb . . . . Zemka SUR. . . . . put . . Magistralni put bb . Vrhpra~a bb . . . . . . .5520090001540176 81.5520090001541243 39. Nikole Tesle 6 . . . . . . .5520080001303545 23. \okanovi}. . . . . . Glamour samost. . . . Simovi}a 10 . . . . Tr`ni centar . .5520090000759908 13. . . . . . Kuzmani . . . . . . . . . Pale. . . Srpskih ratnika 35 . . . . . . Jak{i}. . . . . . . za obnovu izg. . . . . Hilandarska bb . Njego{eva 4 . . . Me-de-com DOO Pale. . Hre{a bb . . . . . .5520090001540370 42. . . . Pale. . . . . . . .5520090001113085 19. . . D`evada Kurtovi}. Rogou{i}i . . . Tesli}. Srpskih ratnika . . . . . . . za usluge. . . . . . . . . . . . . . . . Kralja Petra I . . . . Pale. . . . . Marsel SUR kafe bar Tesli}. . . . . . Tehnoinspekt DOO Pale. . . Lazarevi} Milada. . . . .5520090001106392 36. . . . Rogatica. R. Gruje Novakovi}a bb . . Pale. . . . . . . . . . . . . . . . Svetog Save 114 . . . Pale. . . Stojan Kuzmanovi}. Raj{eva bb . . . . . . . . . . . .5520090001972214 Poslovnica KOSTAJNICA 1..5520080001305388 43.5520090001653181 82. . . . . . . Pale. . .5520090001105907 59.5520100000176986 3. . . Cara Lazara bb . M. . . . . . . . Jev|evi}a 15 . . .5520090001109884 17. Omladinska 1 . S. . Ra{kovi}a 15 . . . . . . . . . . . . Pale. Vojvode Mi{i}a bb . . . . . Goran Samard`ija. . . . . .5520100000761508 4. . .5520080001609774 35. . . Pale. Rep~a bb . . . Sokolac. . . . . . . . . . Trifka Grabe`a 109 . IMK-Kenji} DOO. .5520090001546869 80. . . . . . . . . . Srpskih ratnika . . . . . . . Bjela{nica AD DI Pale. . . . . Bobis DOO. . . Romanijska 68 .5520090001767738 74. Majn trans DOO. Podgrab . . . .5520090000161709 6. . .5520090001543959 50. . . .5520080001300538 Poslovnica PALE 1. . . . . . . . . Tesli}. . Kovanu{i}. .5520090001542407 35. . D. . . . . . . . . . . . . . . Dragan Simani}.5520040001129432 27.5520090001684803 40. .5520080001304709 21. . . . . . 5520090001107168 55. . . . . . . . . Mokro bb . . . . . Tesli}. . . . . .5520090000167820 9. . . . . . . . . . . . . . . .5520090001118614 37. . . . . . . . Donja Vru}ica . . . .5520090001909843 68. . . . . . . . . . Unipak demining DOO. . . . O. . . . . . . Magist. . Tri D STR. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001305485 29. . . . . . . . . . Patent invest DOO Pale. . . . Pale. Kraji{ka bb . . . . . . . . Fito-studio DOO. . . .5520090001546093 65. . . . . . . . . . . . . . . . . S.5520090000161418 23. D. .5520100000176113 2. . . . . Pale. . . . B. . Kraji{ki put bb .5520080002317583 37. Kostajnica. . . Ustani~ka 21 . . . Marko DOO Pale. . MTN-komerc DOO. .5520080001309268 27. . Gavrilovi} plus SZMR. . . . Divko DOO Pale. . Pale. . Pale. . . . 25. . . . . . . . . . Doboj Jug. Simovi}. . . . . . . . . . Save bb . . . . . . . . . Pale. . . . . . . Pale. .5520080001609386 33. . . . . . Gornji Tesli} . . . . . . . . . . . . . . . . J. . . . . Mera DOO. . . . . . . . . . . D. .5520080001602887 26. . . .5520090001101542 20. . . . . . . . . . . BMV zicer DOO Pale. . Mokro. . Blatnica . . . . . . Vla~ed-M DOO Pale. . . . . .5520080001600656 38. . . . Nikola Para|ina. . . Milana Simovi}a 24 . Roko baroko DOO Pale. . . . . . . .5520090001768417 46. Silos bb . . . . . . radnja. . . . . Matuzi}i bb . .5520090001110272 4. . . . . . Pale. . . . . . . . . . Hazema Muratovi}. . Pale. . . . .5520090001113279 18. . . . . . . . Jelena STR. . . Jev|evi}a 7 . . . . Korona SZR. . . . .5520090001105228 5. . . . . . Jev|evi}a bb . . . . . . . . . put bb . Mokro 1 . . . . .5520090001659777 53. Pale.5520090001103288 63. S. . . . Viki SUR. .5520090001870267 69. Drvni centar Maestro SZTR. . . . . Tesli}. . . .5520080001310044 28. . . . . . . . . . . . .5520080001608222 47. . Kr~mica SUR. . . Romanijska koliba SUR kr~ma. . . Kninska 21 . Pale. . . Bambino STR. . . . Halko STR. . . . . . . Trebevi}ka bb . . . . . . Pale. . . . . . . . Famos fabrika Koran AD Pale. . . . . . . Salko Gari}. . . .5520090001116480 12. . Consseco colours DOO. Boska DOO. . Ljubogo{ta bb . . . . . . . . . . Hilandarska . . Bari}i STR. . Mladikovine . Cetinjska 4 . . Principa 24 . . . . Save bb . Dana trade-ZD DOO. . . . . . . .5520080001304321 44. . . . . . . . . . . .5520090001115219 48. Pale. . . Devi} STR Zoran Devi}. . .5520090001549973 78. . . Pere Kosori}a 37 . . . . .5520080001609968 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sitograf DOO. Kata-komerc DOO. Marko SUR. Tomo Marinkovi}. Podvitez bb . Glasina~ka bb .5520090000167432 43. . . . . Duji} DOO Tesli}. . . . . Dial fabrika dijamantskog alata Tesli}. . Mibeks DOO. . . . Dra{ko Bori}. . . . . . . . . . Jev|evi}a bb . . . . . . . . . . . . Metropolis SUR. . Nova pekara SZPR. . . . . . . . Srpske tesli}ke brigade bb . . Trebevi}ka bb . . . . . . . . . . . . 31. . . . Nada Hr{um. . . . ]emanovi}i bb . . Pale. . . . . City SUR dancing bar. . . . Ugodnovi} . . . Sla|ana Kova~evi}. . Mokro bb . Pale. . . . . . . . . Pale. . . . . Zanatski centar Koran . .X/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 17. . . . 9. . . . . . . . . . . . J. .5520090000168596 28. B. . . J. . . . Pale. Tesli}. . . . . . Autoprevoznik ^angalovi} V. . Ugodnovi} . . . . . . . . . . Srpskih ratnika 111 . . . Diskont STR. Masiv produkt swed DOO. . . . . . . . . . . . . . . Compani Vu~eti} DOO Pale. . . . . Stanislav Koroman. . . . Alpina DOO Pale. . . . . . . 2009. . Kooperativa AD Tesli}. . . . Skala SUR. Vojvode Stepe 15 .Silos bb . . . . .5520090001115122 29. . . . .5520080002391012 45. Koprivica. . . . . . . . Pale. . . . . . Igman DOO pred. . . . . . . . . Pale. . . . . . Sloga SR Pale. . .5520090000163843 73. . . . . . . Koliba STR. Kozarska Dubica. .5520090000161321 2. Tesli}. . . . . . . . . . Jahorinska voda DOO Podgrab. . . . . . . Puni{a Purkovi}. . Ive Andri}a 5 . . 5520090001540467 62. . . . . . Gornji Rankovi} . . Zora Lazi}. . . . . . . . . . . Teletina. . Magistralni put bb . Jev|evi}a 0-5 . Jela{je bb .5520080001197912 18. . . . . . . . . . . DD STR. . . . . . . . . . . . . Pale. . . . . . . Ognjen Nikoli}. . M. . . . . Hanlovska 1 . . . Cara Lazara 10 . . . . Jahorinska bb . . . . . .5520080000158751 32. .5520090001115025 14. . M. . . . . vl. Autoprevoznik. . .

. . . . . . . . . . . .5520110001405345 15. Nova Topola. Svetosavska 25 . 11. . . . . . . Danilo Borkovi} . . . . .5520140000195414 18. .Petak. Foto studio Draga ZR. . . . Gradi{ka. .5520110001404472 10. . Sre|ani . . . . . . . . . Mozaik STR. . Svetosavska 72 . . . Sol. . . . . . . Brestov~ina bb . . . .5520120001055708 8. . Nova Topola. . . .5520140001380269 41. . . . . . . . . .5520140001388708 46. .5520110000185473 18. . . . . . . Feralex DOO. . . . . . Banjci . . . K. . . . Prom tex STR. . . . . . . . . Ja{arevi} STR. . . . . Ranka [ipke 2 . . . . . . . . . . . . . Bosanska Kostajnica. . . . .5520100001555259 24. . . . . . . Gacko. . Luka. vl. . . . . . Sol. . . . . . . . . . . . . . . Ex cop DOO B. . Gacko. Gradi{ka. . Grme~-progres DOO Drini}-Petro. Zlatko Gaji}. . . . Gradi{ka. . .5520140000190273 9. . Rogolji 22 .5520100002056264 19. Brestov~ina bb . . . Calcio SUR. Bajri}. .5520000000317932 4. . . .5520140001163571 8. . . . . Gradi{ka. . . . . . . Metalik benz DOO Gradi{ka. . Jelena Ron~evi}. . . . . . . . . Drakseni} . .5520100000178538 11. . . Masterpoint DOO Gradi{ka. . . . . .5520140001384828 50. . . . . . . . .5520100001554386 30. . . . . . . . . . . . . . 2009. . Drini} . . . Bunara bb . . MV soko mont DOO Gacko. . . Banjalu~ka cesta bb . . . . . . . . . . . . .5520140001387641 12. D. Bos-lat comerc DOO. . . Agarevi} STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostajnica. Miholja~e bb .5520140001162310 42. . . . . . . . . . . . . . A. . . . Kostajnica. Drini} . . . . . . . . Sanela TR Gacko. . . . . . . . . Zlatno zrno PTP DOO. . . . . . . . . . .5520140000190370 28. . Gli{i}. . Zeus STR. . . Kostajnica. . Sico BH DOO. . . . Sanela ^e~ez. . . . . Du{ana Prote Suboti}a 2A . . Ivona STR. Magdalena DOO Nova Topola. Crveni signal AD. . Gradi{ka.. . . . Prodex ZZ. . . . . Bosanska Kostajnica. . . . . . . B. . . . . . . . . . Gacko. . . . . . .5520140001683685 23. . . Langolo SUR. Gradi{ka. Soko-imko AD Gacko. . . . . . . . Srbac.5520110000180138 9. Triko ITK AD Gradi{ka. . . . . . . . . Sa{a Marjanovi}. . . . . . . . . B. . . . . dobrovoljaca 19 . . .5520140000770527 31. . ^atrnja bb . . . . . . “Mladen Stojanovi}” PIK MDP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001859837 48. . . . Kostajnica. . . Kostajnica. vl. . . . . .5520140001389581 22. Nova Topola. . . Trg K. Vera Milankovi}. . . Gradi{ka. . . .5520110001402823 7. . . . Gacko. . . . . . . . Kladari bb . . . Nova Topola . . . . . . . . . . . Rabija Agarevi}. . . . . . . M. . . Bosanska Kostajnica. . . . . . . . . . Kostadinovi}. . Svetosavska bb . . Simeks PPPUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svetosavska 8 . Gacko. . Lili} bb . . Gradi{ka. Ranka [ipke 1 . . . . . .5520140000773728 5. . Gradi{ka. . . .5520140000775765 29. . . . . . . . . . Kostajnica. . . . . . . Urije . Put srpske vojske 144 . Mladena Stojanovi}a 10 . . . . S. . . .5520140001887482 33. . . . . . Feraleks promet DOO. . Drini}. . . . . . Transport in`injering DOO. . Mome Vidovi}a bb .5520110001400980 13. . . .5520140001389484 45. Nova Topola bb . . . Metaksa SUR. . . . centar. . . . . . . . . . . Gril Jole SUR. . M. . . . . PJ Drini}. . . . . Dionis DOO Gradi{ka. . . 17 . . . . . . . Alfa trade co DOO. . . . . . Gradi{ka. Srba~ki put 140 . .5520100000179993 13. . salon. . . . . . Solunskih dobrovoljaca 27 . . . . . . . . . Gradi{ka. . . . Zora STR. Svetosavska bb . . . . . . Prehrana AD Gradi{ka. . . . .5520100001550118 14. . . . Brestov~ina bb . . . Taksi prevoz Dragan @arkovi}. D. Ro{tiljnica N. . 18 HLPB-E . . Jovana Ra{kovi}a 4 . .5520100001553125 29.5520100000177859 21. . . To{i} DOO. . . . . . . . Srma DOO. . Kosovke djevojke 12 . . . . Frizer za mu{karce. Patrijarha Gavrila Do`i}a . Kostajnica. . Stojana Kova~evi}a 21 . . . . B. . .5520140000780615 7. . . . . . . . .5520140001653421 20. . . . . . Srbac. . . . . . . . . Brestov~ina . . . . . . . . . Miholja~e bb . . . . . . . . . . . Gacko. . . .5520110000189935 Poslovnica DRINI] 1. . .5520100002035021 22. . Bra}a Ra|enovi} STR. .5520140001163280 25. Do{en STR. . . Vidovdanska bb . . . . . .5520140000778190 10. . . Edvarda Kardelja 24 . . . . Ba}o{ped PP B. Drini}. . . . . .5520140000765580 2. . . novembra . ^ede Kova~evi}a 13 . . . . . . .5520100000177277 10. . .5520140001381142 26. . Bosanska Kostajnica.5520140002071394 49. . Kozarska Dubica. . . . . 25. . . . Gradi{ka. Miroslava Anti}a bb . . .5520140001389969 . Kostajnica. . Medan Veri}. . Solunskih dobrovoljaca bb . Tr`nica Marinkovi} . . . . . Gradi{ka. . Slavi{a Bjelajac. . .5520100000176792 6. D. . . Mari}-Raca GTUP. . Bosanska Kostajnica. Drini} usl. . . Ljubica Cviji}. .5520100002201182 25. Nova Topola. vl. Stojana Kova~evi}a bb . . Rafaelo trade DOO Gradi{ka. . . . . . . .5520110000186443 4. . . Drini} bb . . . . . . . Geodetski servis J & R Kozoma. Gacko. . Ranka [ipke .5520140001167063 35. . . . Silco DOO Nova Topola. . dobrovoljaca 21 . . Med-farm apoteka. . NDSS elektroterm STR. . . . Poveli~ bb . Sofi No 3 TR. . B. Potkozarska bb . Kova~evi}. . B. . . . Svetosavska bb . . . . . Levita AD. . . Pava Vasi}. . . . . . . P. Tr`nica Marinkovi} 76 . Venera kafe bar. . . . Fair play sportska klad. . . . AD Sport kafe bar. . . . . Kozarskih brigada 4 . . . . . Etnos pansion. . . Mirko Prpi}. Kostajnica. . . . . . .5520140001168033 36. . . Pikolo SUR. . . 5520140000779451 39. . .5520140001386574 34. . . . .5520140001380560 15. Kostajnica.5520100001551185 23. . . Banijski put 14 . . . . . . . .5520140000775862 11. . 9. . . @eljko Do{en. Ustani~ka 18 . . . Prvi korak SUR. . Tihomir ^oli}. . . . . Pilipovi}. Radovanov. . . . . Gra~anica bb . . . Kozarskih ustanika 36 . . . . . .5520100000178829 31. . . . . . . . Bajinci bb . . . . . Ana friz. . . . . Egelja. . . . Prom tex SPUR. .5520140001380948 24. [umausluge AD Gradi{ka. vl. . Solunskih dobrovoljaca br. . . . . . . . . . vl. . . . . . . . .5520100001555647 12. . . . . . . . . Goran Savi}. . . Kostajnica. . . . . .5520110001405539 12. . . . Maleti}. . . .5520140001170070 17. . Autoprevoznik Budimir Zelenovi}. . . . . . . Gradi{ka. . . . . Drini}. . . . . Vidovdanska bb . Bo`ur . . . . . . . . . . . Banjac. . . . . . . . . . . Majdanac DOO Nova Topola. . Ermina Ja{arevi}. .5520120001057260 Poslovnica GRADI[KA 1. . . . . . . Nasip bb . . . . Interking DOO Drvar.5520140001791549 40. . . . D&A net STR. . . . .5520140001389872 30. Kostadin Su{i}. Gacko. . . .5520140000765677 43. Gradi{ka. . . . . Mrkonji}a 1 . . . . . . . . . . . . Nemanjina 25 . . Poljoprivreda AD Kozarska Dubica. . Gra~anica bb . . Euro-plast SZR. Drini}. . .5520100001554580 8. . . . Branislav Gvozden.5520140001961687 32. . . . B. . . . DD TR. . . vl. . Mi}o-promet DOO Drini}. vl.5520100000179605 28. . . . . . . . . Itris DP. . B. . . . . . . . . MG ZUR. . Boja no}i snek bar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alfa-internacional DOO Gradi{ka. . . Solunskih dobrovoljaca bb . . . . . Kostajnica. MDB agencija. Grdanovac bb . Strigova DOO B. . . . Ru`a SR. . . . Ranka [ipke 11 . .5520120001051440 3. . . . . . . . . . . Gradi{ka. . . . . . . . . . . . . . . Boki STR. . . . . . . . . . Svetosavska 1 . . D`. . . B. . . . . . . . . . . . . .5520140000769945 4. . . . . vl. Vladete Radi}a 10 . . Ignjatovi}. . . . . . . . . .5520120001057939 10. Zdravka STD. N. . B. . . . . . . . . . ul. . . Milimir Zuk. . Kozinci bb . . Nikolajevi}a . Laminci. . . . . . .5520110000762041 14. B. . ^atrnja 15 . . . . . Branka ]opi}a 62 . Be}irevi}. Brestov~ina bb . . . . . . . . Srbac. . . . . . . . . . Put srpskih junaka bb-tez. . . . . . . . Kidri~a 1 . . . . . . Vesna ^ibi}. . Marin Borojevi}. ]opi}a bb . Bosanska Kostajnica. . Kalini}. . . . . . . . .5520100001984678 20.riblji restoran. . . . . . . . Cafe-Marshall. Nova Topola bb . . . . . . . .5520140001822589 44. . .5520100002266948 Poslovnica GACKO 1. . Rojal kafe bar. Maja UR buregd`inica. . . . . Holland-line STR. . . Atom-company DOO Srbac. . Glu{ica. . .5520110000186540 17. . . . . . . . . . . .5520110000762817 8. . . . .5520100001556229 15. . . . . Gacko. . . Ranka [ipke 47B . . . .. . . Jeca ro{tiljnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . Tezga na pijaci XL-10. Palma kafe bar. . . .5520140001164929 37. . . . .P. .5520100001552252 9. . . . . . . . . Fons ZZ Gradi{ka. . . . . . .5520140001697265 19. . . . . . . . Trg svetog Save bb . “Stela” cvje}ara. . Cviji} STR. . . . Elezagi}i bb . .5520140001165026 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520120001050664 6. . . . . . . Bogdana Zimonji}a 8 . . .5520110000188480 3. Svetx-komerc DOO Gradi{ka. . . . {umsko priv. . . Dubica.5520120001052022 85/XI 2. . . . . . Gacko. Urije bb . . . . . Savska bb . . .5520120001055126 5. . . vl. Ranka [ipke 17 . . . B. . Jovana STD. . . vl. . . . . .5520140001962269 47.5520110000186152 6. pred. . Drini}. . Kostadinovi}. @ivinoprodukt AD. . . . . Planinsko dobro AD Gacko. . Mirjana Boromisa. A. . . Nova Topola bb .5520140001382791 38.5520110000764466 16. Gacko. M. . . . . Drini} bb . .5520120001050179 9. Kostajnica. Save Vladisavljevi}a 2 .5520140001169003 16. . . .5520110000764660 2. . . Centar bb . Mitropolita G. . . .5520100001558072 16. . . . . Gradi{ka. . . . .5520140001760509 27. . . . .N. . . . Nov-produkt DOO. . . . Gornji Karajzovci 29A . vl. B. . . . . Gradi{ka. . . . . Kostajnica.5520120001053477 7. Gradi{ka. Kostajnica. . . Milada Zrni}. . . Mihalenko DOO Gradi{ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gradi{ka.5520100002224268 18. . . . . . . . . . . . . .5520100001550215 7. Goran [obota. . . . . Kostajnica. . Drini} bb . vl.5520140000198324 13. . . . Gradi{ka. . . . . . . . . . . . . . Boris Grubi{a. . Put srpskih junaka . . . . . .5520140000765871 3. Trans-promet DOO. . . . . . . Srbac. Grdanovac bb . . B. . . Mladena Stojanovi}a bb . . . Kralja Petra I Oslobodioca . . Elda DOO Gradi{ka. . . . B. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 5. Drini} bb . Jami komerc STR.5520100001553319 27. Gamateks PPP. . . . . Zdravka Resan. . . . . . . . Svetosavska 90 . Dositejeva bb . . Gradi{ka. . . . . . . . . . . . Gacko. . . Agroslavija ZZ Srbac. . Boja Drlja~a. . . . . . Raki} i Co GP DOO Gradi{ka. . . . [upljeglav. . . . . . . . . . . . . . Rogolji. . . . . . Nemanjina 28 . . vl. . . . . . .5520100000177956 17. . . . . . . . . . . . . . . . . Lazar STD. . Kostajnica. . . . Skendera Kulenovi}a bb . . . . . . . Nemanjina 11 . . . . . . . . .5520110000188577 11. . . I Oslobodioca bb . . . . . . . . . . . Bambi STR. . . .5520140000194250 6. Egelja pilana SZR. Zan. . . . . . . . . . . Mioljka Pu{ara.5520140001161243 21. . Star{ped DOO Gacko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mavrak D. .5520100002169075 26. . . . . . . . . . Mara Bilbija. . .. Bosanska Kostajnica.5520110000184406 5. . Raca. . . . .

. Mad`arac.5520140001668844 Poslovnica LAKTA[I 1. . . . .5520140001386768 60. . . .5520160000814079 5. Kugla{ DOO Lakta{i. Luna STR. . . . Doboj. . . . Trgopromet Dragan DOO Lakta{i. . Lakta{i. . . . Plo~nik bb . . . Sne`ana Miljkovi}. MC Cviji} DOO. . . .5520150001072148 Petak. Nemanjina bb . . . . . . . . . .5520160000488838 23. . . Ankica Borkovi}. . . . . . . . . . . . . . Stoji~i} S. . . . Doboj. Vojvode Stepe 13 . . . M. Mje{. . . Doboj. Lakta{i. . . . . Koji}. . . . . . . . [obot. . 9. . Vojvode Mi{i}a 32 E . Aleksandrovac . Trend SZR Gradi{ka. . Gradi{ka. . . . . . . . . . . I kraji{kog korpusa 7 . . Zelena pijaca . . . . . . . . . . . D. \ermanovi}.5520150001076319 35. . Rayex-promet DOO. . . .5520160000448292 16. . . . . . .5520000000360709 9. . . .5520150001068850 13. .5520160000485831 7. .5520150001070790 30. . . . . . . . . . . . Dobojputevi AD. . . . . .5520140001894272 57.5520140001693288 54. . .5520160001311689 21.5520140002156075 70. Mas company DOO. . . . . . . . . . . Hacijenda bar Gradi{ka. . . . . . Obu}a Bojana STR. Miroslava Anti}a 145 . . . Trn. . . . . . . vl. . . . . . . . . . Stari Grad SUR. Semafor STR. . . . . . . Olja butik PTR. . . . . . . . . . . Auro DOO Lakta{i. . . . . . Hasuki}. . . . Montenegro-duo DOO. Gradi{ka. . . . . . . . . Srpska piro{ka SZR. Petra Mrkonji}a bb . . . Doboj. . Market MG STR. . .5520150001948349 38. . . . . . . Doboj. Autoprevoznik Dragan Pepi}. . . . vl. . . Cezar SUR. Kara|or|eva 70 .5520150001070014 5. . Lakta{i. . . . . . . . . . . . . .5520140001954315 71. Kralja Aleksandra 11-13 . . . . Stojanovi}a bb . . Aleksandrovac. . . . . . . . Kobatovci bb . . . G.5520160001318964 11. . . Gradi{ka. . . . Kara|or|eva bb . . . Krnjinske sr. . . . . Nikole Pa{i}a 7 . . . . MG ugost. Nikolajevi}a 24 .5520150001068365 4. . . . .5520140001382112 63. .5520150001067686 43. . .5520160000840172 9. . . . . Fagot DOO. . . . Goga commercee export-import. Balkan plastika DOO. . . . . . . Vojvode Stepe 10 . Osje~ani . Kla{nice bb . . Stanari AD Rudnik nemetala. .5520160000834158 10. . kraji{ke brigade . . Doboj. . . . . . . Zanatski centar . . . . . . . DOO Lakta{i. . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . . . Mira STR. . . . Stanari bb . . . Mlinarska bb . Lakta{i. . Tanja Novkovi}. . . . Maja No 5 STR. Venera SZR Doboj. ]ire Truhelke 10 . . . . . . Rubin DOO Lakta{i. . . . . . . . Nikole Pa{i}a 1 . . . . . . Mje{ovite robe STR. . M. . . . trg. Mahovljani bb . .5520140002074595 66. . . . . Brod. . . \ure Pucara Starog bb . B. korpusa bb . . . . . . . . Markovi}. . . . . . . . . . Podnovlje . . . . . . . Lakta{i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doboj. . . . . . . Tomi}. Turalibegova 42 . . .5520000000628817 46. . . Doboj. . . . . Komision. . . . . Kotur D. . V. . . . . . . . I I . 2009. . . Gradi{ka. . . . vl. .5520160000461678 32. . . . . . . . Stepe . . . . . . . . . . . . . . . Sky cafe kafe bar. Kara|or|eva 128 . . M & B . . . Gam SZR.5520140002127363 64. . . . . . . . . . . . V. . . . . . . Azzuro SUR. . . . . . Gradi{ka. Doboj. . . .5520000000352561 20. . . . . . . . . . . . . . V. . . . . . . . . . . . .5520150001073021 31. . Milenijum SUR. . . . . . .Ag-ceto DOO. . Doboj. . . . . .5520140002102628 65. Put srpskih branilaca 146 . Doboj. . . . . . . . Vidovdanska 64 . Nemanjina 12 . Brijesnica . Gradi{ka. . . . V. Tuzla.5520140002389942 73. . Trkulja DOO Lakta{i. . . . . . . Doboj. . Gradi{ka. . . .. . . . . .5520160000020231 30. . Eko drvo SZR. . . . . . . . . Kara|or|eva bb . . . . . Lakta{i. . . Put kraji{kih junaka 32 . . . . . . . . . . . . Doboj. . . . . . Kivi-oil DOO.5520140001804741 52. . .5520150001070111 6. Zoka-trend DOO. Nemanjina 33 . . Dado frizerski salon.5520150000805980 32. . vl. . . . . .5520160000449941 24. . . . . .5520150001070887 18. . . Mit DOO. . . . . Milo{a Obili}a bb . . . . Sam. Kralja Aleksandra bb . . . . . . . . .5520150001071178 17. . . djel. Doboj. . . . . . .5520150001940298 44. . . . . . . . . brigade 169 . . . . . . . . . . . . . Maja No 1 STR. . Kara|or|eva 279 . Inter-trade DOO. . . . Svetog Save 2 . . . Delta-prom DOO. . . . . . . . . . Bo{kovi}i bb . . . . . Vidovdanska bb . . . . . . . .. . . Doboj. . Ko{arka{ki klub. . . . . . . .5520140001794265 67. Doboj. RS Banja Luka. . .5520160000026439 22. . Banja Luka. S. . .5520150000791139 22. . . . . Fjodora Dostojevskog 25 . . Lakta{i. part. . . . . . . . . . Bra}e Jugovi}a 38 . . . . .5520150001066619 21. . . . . . . . . . . . . . . . Doboj. M. Vujin trade DOO.5520150001068947 14. . . . . Trn. . . . . . . Motike bb . Doboj. . . . SZR. . .5520150001069141 16. . . Marko Savi}. Kara|or|eva . M. . MB-Kekerovi} DOO Trn. . Jakupovci . .5520160000027021 12. . . . . . . . . Lakta{i. . . . B. . . Bijeljina PC. . . . . . .5520160000447613 31. . . . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . . . . . Gradi{ka. . . . . Sam. . . . . Lakta{i . . Dado Ford SZR. .5520140001837527 62. . . . B brza hrana. . Stefana Prvoven~anog br. S. . . . djel. Petra Pecije bb . . .5520160001321195 .5520160001561076 26. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520150001065067 25. . . . . . . . . . . V. . . . . .5520150000791527 2. . . Banja Luka. . . . Jakupovci bb. . Brestov~ina bb . . . . . Kova~evi} STR. . . . . . OO Bosansko Grahovo. Marko Savi}. . .5520150000206617 28. . . Maja No 3 STR. . Italijano exp-imp DOO. . . . . . . Marko Savi}. . . . . . . . .5520150002371754 49. . . . . . . N. . . . . radnja bife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veliko Bla{ko . . Doboj. Rade Leki}. . . . . . . .5520160001311495 8. . . . . . . . . . . . . .. . . . . Banja Luka.5520150001069238 8. . .5520160000022559 6. . . . . . . . . Stupine bb . . . .5520150001076416 29. . . . Socijalist. . . . . . . Kozara-impex DOO. . @eljo SUR. . . Huso DOO Doboj. . . . . .5520160000488062 34. 25. .V. . . . . . . Maleti} DOO Gradi{ka. . .5520150001075058 45. Ma{i}i 65 . . . .5520150000797250 26. . . . . . [uberta 21 . . . . . . . . Vojvode Mi{i}a 6 . . Planet M team DOO. . . . . Banja Luka. . .5520140002037250 72. . Vrba{ka . . Buvlja pijaca 11 . .5520160000484376 13. . Lakta{i. . Doboj. . 63 . . . . .XII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 51. . . . . . . Tuzla. . . . . 1 . . . . . . srpskih brigada . N&N company DOO. . . . Turjak. . . . Kara|or|eva bb . . Petra Me}ave 11 . . . . Ada bb . . .cargo DOO Aleksandrovac . . . . . . . . . Kraji{ka 14 . . .5520150001689941 34. Miljanovi} komerc DOO. . . . . . Doboj. . . . . . . . . Doboj. Obili} company DOO. . . . . . Kneginje Milice 5/2 . . . . . . . . Lakta{i. . . Banja Luka. . . . . Trn . . . . . . .5520150000205647 24. . Lakta{i. Banjalu~ka cesta bb . . . . . .5520150001735046 Poslovnica DOBOJ 1. Ulica bb. .5520160000460611 19. Marko Savi}. . . . .5520140001888452 56. Marlip DOO. . . . . . . . . .5520160001327597 39. Vo}e i povr}e STR Doboj. . . . . . Milo{evi}. Kara|or|eva 48 . . . MR trade DOO. Pop Ljubina bb . . . . Doboj. . . . . . . . . Extra DOO. . . Lakta{i. . Lakta{i. . . . . Banja Luka. . . . . .5520160000835322 20. . . Luigi prom DOO. . . . . Bjelanovi}. Mit. . Krnete . . trg. . . Bukva komerc SR. . . . . . . . . . Rodi} DOO. . Brestov~ina bb .5520150000207490 48. . Bo`ana Spremo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakupovci bb . . . . . . . Lakta{i.5520150000792303 11. . . . . Buvlja pijaca 282 . .5520140001162504 68.5520140001904651 58. . . . . . . . . . . . Doboj. . . Dositejeva 2 . . . . . . . Mirjana Stani}. . Aleksandar STR. . . Marko Savi}. . . . Veselina Masle{e 1 . . . . . . . Cara Du{ana SP 6/12 . . . . . . . V. . . Prodex-agro DOO Gradi{ka. Doboj. . . . .5520160000479623 15. . . . .5520140002090018 75. . .5520140000190661 69. . . . . . Lakta{i. . . . . Mi{i}. . Filipa Vi{nji}a 64 . . . . CATV Adam DOO. . . . . Lakta{i. . . . . . . Dobojpromet ODTP. . . . .5520160000026633 17. . . . . . . . . . Buni} company DOO. . Turjak bb . .5520160000833964 2. . Doboj. Omnikom AD. Magic AS company DOO. . . Tane prom DOO. . Pijaca . . . . . .5520140001389678 55. S. . AD Fines SUR. . . . . . Likra rad DOO Doboj. . Vojvode Stepe B1 . . naselje Borac . .5520150001075252 19. . . . . . Doboj. . . . . . . . . . . . . Maja No 2 STR. . .5520160000474579 40. . Lakta{i. Aleksandrovac. Du{ana Gruji~i}a 24 . Doboj . . . . Komp-mat DOO. . . Bukovica bb . .5520150001070402 7. Gu`vi}. Mini market TR. Casa madera DOO Lakta{i. Lakta{i. . . . . Mi{i}a . 33. . . Kvarner DOO. Gradi{ka.5520140002032982 74. . Filipa Vi{nji}a 159 . . . . Inter-met AD Doboj. . . . . . Sav~i} M. . . . . . . . .5520160001311107 38. . . . . . . .5520140000773922 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ploter trade DOO. . . Javni prevoz stvari.5520150001919540 47. .5520150001071566 10. . . . . . . . . . . . . . . . vl. .5520150001069044 15. . . Vatrooprema DOO Doboj. . . .5520150001943887 41. . Dubrave 17 . . . . Gojkovi}.5520160000841239 3. . . . Doboj. Manja~kih ustanika 9 . . . DD company Ljolji} DOO Gradi{ka. Doboj.5520150001068753 12. . . .5520140001169682 59. Nenad Baji}. Autoservis SZR. . . . . . . . . Tuzlanskog patriotskog odreda . . . . . 007 kafe bar. . . Lakta{i. . . . Vrbas FSN AD. . . . . . Pale`nica .. . . . . . . . . . . . . . . . Mokranj~eva bb . . . . . . . Banja Luka. Danka Ili}. . . . Centar AS.5520160000448680 4. . . . Gradi{ka. Zelena pijaca F/ 25 . . Cara Du{ana bb . . . . Sin|eli}a 7 . Darko produkt DOO. . . Cezar mesnica SZTR. . Veljka Mla|enovi}a bb . . . . . Cara Du{ana bb. . . .5520160000460320 25.5520150001072536 42. . . . . . . . .5520150001067298 27. . . . . Prizma-prom DOO Gradi{ka.5520160001565344 42. Doboj. . . . . .5520150001063224 36. Ideja gips art stud. Svetog Save 3 . . Banja Luka. .5520150001062448 23. . . . . Zenica. Cara Du{ana 18 . . . . . Doboj. . . . . . Nemanjina 64 . . . . A&E STR Jukovi}. Agrooprema DOO Gradi{ka. . . . . . . Potkozarje AD Gradi{ka.5520160001324978 35. . Ozren. Gradi{ka. . . Bukovica . . . . Vuja{inovi}. . . Izbor STR. . Gradi{ka. . . . .5520150000201767 37.5520160000458283 29. . . . . .5520160000466722 33. . . Kneza Milo{a 93 . .5520160001320807 37. . Kara|or|eva 128 . . I kraj. . . . . Cerovica .5520160001564859 41. Mobil centar komision Doboj. . . . . . B.5520160000473318 18. . . . . . . . . . . . . . . DSD fox DOO Gradi{ka.5520160000441502 28. . . . vl. . . . Maja No 4 STR. . Dositejeva 1 . . . . Dragoslav Popovi}. . .5520160000861221 27. . . . robe STR. . . . . . . Vrba{ka 157. Mesnica kod Vere TR. Pop Ljubina br. . .5520160000470408 14. . . . . . . . . . Grahovo . Lakta{i. . . . Vasiljevi} DOO Gradi{ka. . . Elmo DOO. . Lakta{i. . Raca mesnica SZTR Gradi{ka. . Doboj. . Dositejeva bb . . Nemanjina 35 . .5520140001389290 53.5520150001818854 40. . Muharem Grudi}. Jablan 241 . Stadion . . Banja Luka. . . Ilije Gara{anina bb . . . . . . . . . Aura DOO Banja Luka. Rudanka promet DOO. . . . Lu`ani bb . . . . . . 16. . . Javni prevoz stvari Borojevi}. .5520150001070305 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veto DOO.5520150000805010 3. .5520160001560203 36. . . . . . . . . . . . .

Admiral-komerc DOO. . . . . . 21 . . . . . . . . Krnjinska 2 . Lopandi} S. . . . Mili}i. . . . . . Septembar SUR bife Doboj. . . . . . . Du{anovo bb .5520160000445770 76. . . . . . . .11 . Arcus DOO Petrovo. . .5520200000236054 . Cara Lazara bb .5520180000216461 2. . . . . . . . . U`i~kog korpusa 15 . Osmaci. . . . . .5520180001335453 28. . Svetog Save br. . . . .5520160000458768 63. . . . . . . . . . . . Doboj. . . . .5520200001495308 26. . . . . . . . . . . Vi{egrad. Market STR. . . . . . . . 80 . . Stil 2 SZTR. . . Veljka bb . . . . . . Stefana bb . . . . . . . . . . . . . Hit-D OTR mje{ovite robe. . Starstrading DOO Doboj. . . . . . . Panino kafe picerija. Doboj. . Ru`a STR. . . . Hit STR. . Osmaci. Bratunac. Cara Lazara bb .5520200000875866 13. . . . Jovanovi}. . . . . . . . . . . . . Taksi prevoznik N. . . .5520190002231878 5. . . . .5520160000859281 65.5520200001011084 5. . .5520180001336520 25. . . . . Autoprevoznik Adnan Damad`i}. Doboj. . . . . . . . Mahala bb . . Vi{egradtrans AD. Trg palih boraca bb . . . .5520180001900769 26. . Autoprevoznik Mirsad Hrvatovi}. . . . . . . . Osmaci bb . Eurofinal DOO. . . Doboj. . . Zel. . . . . Oksigen DOO Rogatica. . .5520200001023694 24. . . .5520180001331573 14. . . . . . . . . . . Koplast DOO Doboj. . . . Nikole Tesle 127 . MG Palas DOO Kozarska Dubica. . . Doboj. . Vi{egrad. . . . . . . . . . .5520180000216364 5. . . . . DOO. \okovi}. . Zvornik. . . Birotehna DOO Doboj. . . . Hasuki}. . . . . . . . . . Osmaci. . . . . . . Mobil shop komision. . . . Vardi{te bb . . . . Osmaci bb . . . . . . . . . Vil~evi}i bb . . Su~ani bb . . . . Sase bb . Cara Lazara bb . . Petrovo bb . . . . Vi{egrad. . . . . . . . . . . . . . . Kulenovi}a bb . Caparde bb . Bratunac. . . . . . . . . . .5520200001250674 9. . . . . . . . . . . Nios DOO. . . . Mili}i. . . V. . . . Vojvode Putnika 37 . . . . . Delikates STR. . . . . . . . . . . Bolni~ka bb . G. . . . Ljiljana [u{njar. . . . . .5520160000024014 62. . . . . . . Miroslav Vucelja. . Ninkov. Kozarska Dubica. . . . . . . . [arci bb . . . . Frizerski salon Aleksandar SZR Vi{egrad. . . . Vi{egrad. . V. . . . . Milo{a Obili}a bb . . . Zvornik . . . . . . Baji} promet DOO. . .5520200001016710 3. . . . . Save bb . . . . . . Filipa Vi{nji}a pasa` C . Taksi prevoznik Petar Kusmuk. .5520190002294249 6. . . . . . . . . . 16. Autoprevoznik Gano Lugavi}.5520190001988311 3. . Osmaci.5520180001333028 30. . . .5520160000463909 60. .5520200001259113 11. . Pink SUR. .pivnica. Kralja Aleksandra bb . . obj. Sr|an Sijakovi}. . Kalajd`i}. . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 43. . . . . . . . . . . . Goran Lu~i}. .5520160000461872 58. Osmaci. . .5520200001392197 12. Trg palih boraca bb . . .5520160001576402 74. . . . .5520200001496569 15. . . . Dijamant SUR buregd`inica.5520180001339527 10. .5520200000879358 6. . Vi{egrad. . . . .M. Blagojevi}. . . . . . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . Doboj.5520200001394622 19. . Tomi STR Petrovo. Vidovdanska 9 . S. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001915610 21. . . Doboj. . .5520160000453142 72. Vidovdanska 7 . . Vi{egrad. . Doboj. . .5520180001336229 85/XIII 17. . . . Kaskada kafe bar i diskoteka. Autoprevoznik Avdo [i{i}. . . . . Zejnilovi}. . . . . . . . . . . . . F br. . . . . DD-trejd DOO Vi{egrad. . . . .5520160001573686 68. rad. . . . . . . . . . . . . Bosanka AD Doboj. . . . . Zvornik. . . . . . . . . . . . Ive Andri}a br. . . Pa{i}a bb . . Autoprevoznik Sanel Dugali}. . 3 . . . . . . .5520180001920169 20. . Vihor ODTP. . . . . . . . Kozarska Dubica. . .5520210001849891 2. Harf DOO Doboj Istok. .5520180001330118 33. . . . Marija 2 SZTR. . . . . . Nevenka Jev|evi}. . Doboj. . . . . . . .Petak. Doboj. . . . . . . . . . Stankom AD kompanija. Caparde bb . .5520200000890513 10. Filipa Vi{nji}a 23 . Milica Tubin. . . . Koza~ka 2 . . . . H. . Dijana SZR. . . . . . . . . naselje Pijeskovi . . . . . . . . jezika Doboj. . . Ubava . Doboj. Trg palih boraca bb . . Vi{egrad. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000455567 71. . . . . . . .5520160001571552 50. . . . . Val SUR restoran. . . . . . .5520160001316248 61. .5520160001575723 73. . . . . . . . Marija 2 SZTR. . . Osmaci. . .G. . . Doboj. . . . . . . . Vi{egrad. K. . . . Ilkom PP. . . . . . . . Pere Kosori}a 59 . . . . . . . . . . . . . . . Vidovdanska . . . .5520200001289571 7. . . Doboj. . . Vojvode Stepe 7 . U`i~kog korpusa bb . . . . Svetog Save 3 . . . . Doboj. Osmaci bb . Doboj. . Jasmina i Lida STR. . . Doboj. Mis STR. .. Lazi} Milan. . . . . . Kralja Petra I . . . . 2009. . . Kralja Petra I . . . Dejan Bili}. . . . . . . . . . . Du{anovo. . . . . Doboj. . . . . . . . . . . . . . . . Vi{egrad. Elektro-instalacije SZR Doboj. . . . N. . . . . . Cara Du{ana . . . . . . . \ur|evdanska . . . . . pijaca.5520160000024305 56. . . . . . Vidovdanska 18 . . . . . . . . . . . . . Euro-hit DOO. .5520160001564762 Poslovnica VI[EGRAD 1. . Vi{egrad. . .5520160001560106 48. . . . . . . . . Vi{egrad. . Radana Jovanovi}. . . . . . . . Cara Lazara 5 . . . Vi{egrad. . Doboj. . . . . . . . . Trifolium DOO Doboj. . . . . . . . . . . . . . .5520180002159371 24. . Bojana ^e~ez. . . Doboj. . . Kalimero STR. .5520160000832703 77. .5520180000219371 7. . . posl. . . Vi{egrad. . naselje Stadion 7 . Vi{egrad. . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . Trg kralja Petra bb . . . . . . Autoprevoznik Davor Lovri}. Voj. . . . . . Vojvode Putnika 37 . . . . . . . . .5520200001027089 14. . . . . . Mi{i}a 7 . . . . . . . . . Osmaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svetlana Mili}. . . . . . . . . Wellvet M. . . Pub . . . . . . .5520180001339333 16. Ive Andri}a bb . . . Vi{egrad. . . . . . . . . . S. . . . . . . . . . . . . Cara Du{ana 6 . . . . . . . . . Nikole Tesle 71 . . . . . . . . . . . .5520160001321486 53. . . Zvornik. . . . . . . .5520160000451008 59. Sonik DOO. . . Karanovac . . 9. . . . . . . . . . Kneza Milo{a 36 . . . Jovana Cviji}a 80 . . . . . . . . . . . . . . Time out cafe bar. . . . . . trg. . . . . . . . . . . . . Vi{egrad.5520160000025178 47. .5520180001331088 8. . . . . . . . Zvornik. . Petrovo . . . . Zelena pijaca F 22 A .5520180002125130 23. Akva restoran. . Srpskih sokolova bb . . . . . Filipovi} N. Bir~anka STR. Kralja Dragutina 58 . . . . . .5520200001259889 4. . . . Narcis Ili}. Agencija za knjig. .5520180000210641 18. . . . . . . . . . . . Lazi}. . Duga SZTR. . . . . . . Stanari . . . . . . .5520340001276178 4. . . . . . Sam. . Autoprevoznik Salih Mahmutovi}. . Aqo SZ pekar. . . . Kozarska Dubica. . . . . . . . . .5520160001329731 70. Suzana STR. .5520160000454694 45. . . . . .5520160000847156 64. . . . . . . .5520200001029708 29. Borogovo bb . . . . Vi{egrad. . . . . . . . . . . . . Autoras DOO. . . . . . . . . Vi{egrad. .5520160000832121 46. . . . . . . . . . . . . . .5520180000219274 19. Autoprevoznik Vuka{in Ivani{. . . . . . . . . . . Kozarska Dubica. . . . . . . . . . . srpskih brigada bb . . Velibor Kutla~a. Osmaci. . . . . . . . Dobojprom DOO. . Stepe 10 . . . . . . . . . . Goran Lu~i}. . . . [ekovi}i. . . . . . .5520180000215782 Poslovnica KOZARSKA DUBICA 1. . . . . . . . . Vi{egrad. . . . . Spomenko Kalajd`i}. . . . . . . Vi{egrad. . . Popovi}.5520160000474967 54. . . . . . .5520160000465364 79. .5520100001558363 Poslovnica ZVORNIK 1. . . . . . . . . . . . .5520160002299052 67. . . . . . . . . . . . . Digicom DOO Doboj. . . Kralja Petra I . . Zelena pijaca . . . . . . . Goran ^a|o. . . Bratunac. . Dido STKR. .5520160000858893 78. . . . Flamingo 2 cvje}ara STR. . . Pecikoza D. . M. . . . . . Vojvode Putnika 74 . . . . . . . . . .drvo DOO. . . Vi{egrad. . . . Kum STR. . Dijana \uri}. . . . . . . . . . Sv. . . . . . . Zvornik. . . . . . . Podrinje ODP. . . . . . . . . Vi{egrad. Zahirovi}. . S. . . . . . . . Stari ribar kafana. . . . . . .5520160001326530 66. Albatros DOO eksport-import. . Mara Kr{i}. . . . . . . . . . . . Momac . Doboj. Osmaci. . . Doboj. Vi{egrad. . . . . . . . . . . . . .5520200001258337 23. . . . . . .5520200001281811 27. . . Skelani. . . . . . . . .5520160000479332 52. . . . . Autoprevoznik Fejzo Majdan~i}. . . . . . . . . . . . Eko-in`enjering DOO. . . . . . Distributivni centar Gradina A. . .5520160001857217 44. Doboj. . . . AS-trans DOO. . Velika Brijesnica . . . . Skelani bb . . . . . . . . . . Milo{a 36 . . . . . . Doboj. . . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a 148 . . . . . . Nikole Tesle bb . G. . .5520180001332834 9. . . . .5520180001338654 12. . . . Osmaci. . . Srpsko Gora`de. . . . . . . . . Kolubarska 83 . . . . Autoprevoznik Branko Jovanovi}. . . Sa{a SZR. Principa 22 . . . Idriz Mujagi} SZTR. . . . .5520200001393555 18. Auto-Sile STR. . . . . .5520160001572231 49. Srpskih krnjinskih brigada . . . Zvornik. . . . . . . Vladimir Vujovi}. Empa-luxprom DOO. . . . . . . . Osmaci. . . .5520200001022918 8. . . . . . . . . . Velo auto {kola Doboj. .5520200000889252 2. . Du{anovo bb . . 3 D salon zabave. . . . . . . . . . Tehnomanija STR.5520180001330797 3. Ideja MB DOO..5520160000459544 75. . . Sanja DOO. . . . . . . .5520180002215728 31. . . . . . . . . Passage butik Kozarska Dubica. Vi{egrad. Ko{uta-Gligori} SUR. [ekovi}i. . . Ru`ica Bo`ovi}. . Osje~ani bb . BMV SZR. . . . . . . Davidov. . . Svetog Save 3 . So~kovac . . . . . . . . .5520180000210253 6. .5520160000447031 51. .5520180001334483 22. . . . . . . . . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . . Miro Mo~evi}. . . . .5520180001335356 27. Srednji [epak bb . . . maj DOO. . . . . . . . . . . Nada STR. . . .5520180002019012 29. . . Panonija-komerc DOO. . . . U`i~kog korpusa bb .. . . . . Metal prom DOO Vi{egrad. . . . . . . . . Osmaci. . . . . . . . . . . M. . . Cara Lazara bb . . . Jutro STR. Dambo STKR. . . Uglje{a DOO. . . . .6 . . Saida TR. Game slot SR. . Centar I 7 . . Ozr. . Veljovi}. . Bratunac. . . .5520200001029417 22. . . Kara|or|eva 24 .5520200001493271 28. . .. . Kozluk bb . . . . . Kralja Petra I . Bolnica “Sveti Nikola” DOO. . . . .5520180002085845 34. . . . . . . . . Kivi STR. .5520200001395204 20. . . . . . . . Dragoslav Droca. . . . . . . S. . . Vi{egrad. . Nada Popovi}.5520160000464103 57.5520200000235666 17. . . . . . . Bratunac. . . . . . .5520160001576790 55. . . .. Petrovdanska 50 . . Karakaj 24 . .5520200001397920 25. Zmaj Jove Jovanovi}a . . . . .5520200001397241 21. . J. . . Vi{egrad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vidovdanska bb . Autoprevoznik Zijo Hajdarevi}. . . . . 25. . . . . . . . . . . .5520180000218789 13. djel. . . Vidovdanska 5520160002221743 80. . . . . . .5520160000465267 69. . . . . . II podrinjske brigade . . . Vi{egrad. . . . . .5520180001847322 11. . . . . .5520180001336326 15. . . . . . . . . . . Vi{egrad. . . . . . . . Imperial DOO. . . .5520180000874897 4. . . . . . Kralja Aleksandra bb . An|ela STR butik. . . . . . . Joker kafe bar.13 . . . . . .5520200000890998 16. .5520180001335550 32. . . Integral sistem AD Doboj. U`i~kog korpusa bb . . Elite fashion STR butik. . Sa{a Terzi}. . . . . . . . . . . . . . Kralja Petra I bb . . . . Sv. . . . . . Drinska 10 . Vidovdanska 20 . Oxford {kola eng. . .

17 . . . M. .5520200002076047 102. . . . . .5520200001675825 122. . . .5520200000890804 130. . . . . . Goga TR. . . . . . . . . . . . . . . Dubni~ki most . . . . . . . . . Utje{anovi}. . . . . . Zanatski centar . . . .5520200001670781 45. . . . .. . . . . . Grafika SZR. . . . . . . . . .5520200001398890 94. Sajtovi}i bb . . . . Predrag Novakovi}. . . . . . . . . . . Zvornik. . . . .5520200001649538 53.5520200001260083 85. . . . . . . . L-8 . . . . . . . . Integral union DOO Zvornik. . . . Save Z-16 . . . . . . Tubin DOO Zvornik. . . . Osmaci bb . . . . . . . Bra}e Jugovi}a 3c . . . . Sv. . . . Podgora bb . . . . . . . .5520200001284236 74. . Zvornik. . . Svetog Save bb . . . . . . . . . Olga UR Zvornik. . .5520200000239449 62. . . . . . . Libertas fudbalski klub. . . De da prom DOO Zvornik. . .5520200001759245 63. . . . . . . Granit ZKR. . . . . Maline bb . . Riwex DOO. Tabanci bb . . . . . . radnja. Lazi}. . . M. . . . . . Autoprevoznik Mirzet Musi}. . . . . . . Bra}a @ugi} PP. . . Bolni~ka 10 . Autoprevoznik Mehmed Malki}. . . . . . . . Zvornik. V. . . . . . . . . Sveti Stefan bb . Kralja Petra br. . . . Zvornik. . . .5520200002023376 93. . Karakaj bb . . . . Oskar video klub. . . . . . Kitovnice bb . . . . Majevi~ka 37 . . . . .5520200000886633 82. . . . Broj jedan TR komision.5520200000879940 38. 68 . Naselje Luka bb . . . Zvornik. . . . . . . . Esprit TR. . . . . . . Koji} Gordana. . . . . . . . Kralja Petra I Kara|or|evi}a . Dragan Hajdukovi}. Srebreni~anka SUR. . . . . . . . . . . . .5520200001025537 52.5520200001885539 97. . . . . Poljoprivrednik ODP Skelani.5520200002065474 98. Aleksandrija DOO Zvornik. . .5520200001391712 87. . . Zanatski centar bb . . . . . Vezionica ODP Zvornik. . . . . . . . . . . . Maja Cvijanovi}. . . . Karakaj 16 .5520200000888476 39. . . . . . Proti} centralno grijanje DOO. . . . . . . . .5520200000882171 110. . Zvornik. . . . . . . . . . .5520200001287728 105. . .5520200001872444 100. . . . Glamur friz. . . . .5520200001289862 127. Gotovac. . . . .5520200001845187 111. . . . Zvornik. . . . . Mikica TR. . Zvornik. . . . . . Salon namje{taja STR Mi{i}. . .5520200001663603 120. . .5520200001494047 83. . . Bira~ fab. . . . . . . . . .5520200001903096 92. . Nina . . . . . . . . . Zvornik. . . . Milena Jovi}. . . Autoprevoznik A. . . . Svetosavska 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200000238382 121. . . . . . Mileti}. Tanja UR-bife Zvornik. . . . .5520200000875381 43. . . . . . .5520200002371315 129. . Vesna Miti}. . . . . Drinja~a. . . . Zvornik. 006 . . Caparde. Spektar-kompani DOO. . . Han Pijesak. . . . . .5520200001492010 65. Tr`ni centar bb . .5520200000878194 78. . . . Alas SUR-bife. Osmaci. . . .5520200000230234 68. . . . . . . . P. . . . Mihailovi}a 69 . . . Osmaci bb . . . . . [ekovi}i. . . . ul. . . . . . . . . . . . . . . Metrize bb . .5520200001253584 95. . Jadar DOO Mili}i. . . . . . Advokat Janko Nikoli}. Goli}. . . . . . . . . . . Osmaci bb . . Zvornik ulice III . . . Osmaci. . . Pekez. . Drinja~a bb . . . . .5520200001492592 . . . . . . Han Pijesak. . Vlasenica. . . . Zvonik. . . Aristos-RS DOO Zvornik. . . Vik STR. . . . . . . . . . . . . . Kod stadiona . . .5520200001399763 66. . . . . Zvornik. . . . . . . . Ikea DOO Zvornik. .5520200001398502 107. . . . Mili}i. . Autoprevoznik Milovan Gavri}.5520200001019717 91. Gordana Kosti}. . . . . . . . . . Vuks-company DOO Zvornik. . . . . Zvornik. . . .5520200001391518 34. . .5520200001898731 76. . . . . . . .5520200002230568 128. Gornji Lokanj bb . . . . . . . . . Agroprom AD. . . . . . Vlasenica. . . . . . . . . . . . Osmaci. . . . . Osmaci. . . . . . . . . Zvornik. 5 . . . . . Zvornik.5520200001394913 133. . . . . . Spektar SZR. . . D. . . . Perkovi} DOO Mili}i. Omladinska 8-6 . . . Svetog Save bb . . . Taksista Zoran Pekez.5520200001688726 139. . . . . . . . . . . . Drinja~a bb . . . . Bonafides kafe bar Vlasenica. RM-komerc DOO Zvornik. . . . . . . . . . . . Zvornik. . . . .5520200001783786 126.5520200000877709 42. . . . . . . D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . . . . . Bojan STR. . . . . . . . . . . . . Zvornik. Srebrenica. . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . . . . . . . Mermer DD.butik. . . Crni Guber bb . . .disko bar Mili}i. . . . . . . . . Kralja Petra bb . . . Dizo DOO Vlasenica. . . .5520200001829861 90. . Taksi stajali{te br. Karad`i}a 31 A . . . . Twins DOO. . . . . . Osmaci. . . . Autoprevoznik Safet Abad`i}. . . . . . . . Pamel-granit DOO Zvornik. . . . . . .5520200001718214 125. 2009. . PS-in`enjering DOO Zvornik. . . . . Save bb . . . Taksista Cvijetin Tomi}. . . . . Podrinjska br.kafana. . . . . . Higija apoteka. . Mili}i. . . ^elopek bb . Kula{ Goran. . . Osmaci bb . . Osmaci bb . . . . . . . . . . Svetog Save bb . . .5520200001491719 124. . . . . . . . . . S. . Taksista Jovo Jovanovi}. . . Sv. . . Zvornik. . . Autobuska stanica . Osmaci bb . . . . . Zvornik. F. . . . . . . . . K. . . Maja TR. Karakaj bb . . . . . . . . . . Bolni~ka bb . . Svetog Save bb . . . .5520200001029902 56. . . . . @eljezni~ka bb .5520200001391615 70. . Ve{eraj ZR. .5520200001288504 80. . Miro-promet TR. . . . . M. . . Tesla agencija za vo|. . . . . . . Kop-trans DOO Pale. . . . . . . Verona DOO. .5520200002271696 134. . . . . . . . Zvornik. . . . .5520200001498897 137. . . . . . Autoprevoznik Re{id Muj~inovi}. . . Grafit-VB DOO. . . . . . . . . . M-eksid ZTR .5520200001852462 136. . . . . . . . . . . .5520200001492107 61. Juro{evi} DOO Zvornik. Petra Kara|or|evi}a . . . Fabrika za pocin~avanje AD Poto~ari. Rescon DOO. . . Milutinovi} ZR pekara. . . Svetosavska bb . Karakaj bb . . . . . .5520200000230719 132. . . . . . . . .5520200001934718 99. . . Filipa Kljaji}a 101 .5520200001495502 55. . Zvornik. . . . . .5520200002128330 114. [ekovi}i. . . . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . Bimid-prom PP. . . . . . . . . . Save bb . .5520200001283460 71.5520200001395592 67. . Bra}e Jugovi}a B-8 . . . . . . Trg kralja Petra Kara|or|evi}a . . . . . . . Kastelo SUR . Cane DOO Zvornik. . . . . . . . .5520200001672430 116. . . Osmaci.5520200001741785 96. . . . . . . . .5520200000882656 89. . . . . . . . . . .5520200001396853 37. Autoprevoznik Rasim ^asurovi}. . . . . . Dragan Bjelanovi}. Vuka Karad`i}a 148 . . knjig. . . . . . . . . Zvornik. . . . . . . . . . . . . glinice AD Zvornik. . . Zana Kipi}. . . . . . . . . . Srebrenica . Primus ZR. Nikole Tesle bb . . . . . . . Drinja~a bb . D. . .5520200001670587 69. . Save 166 . ^elopek bb . . Kralja Petra I Kara|or|evi}a . . Donja Pilica .5520200001497054 135. . . Karad`i}a 207 . . . . . S.mesara. Sarting-BS DOO Zvornik. . . . Bra}e Jugovi}a B 17 . . . Zvornik. . . . Flash UR-kafe bar. . .5520200001396659 31. . . . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . .5520200002086329 138. . . . MDV DOO Vlasenica. Save 148 A .5520200002027450 103. . Bra}e Jugovi}a b-8 . . Centar 4. . . . . . . . . Prote Du{ana Bobara 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Tabanci bb . Srpskih vladara . . . . Karakaj . . . . . . . . . Biji}. . . . . . . . Ostrog DOO. . Mil-comerc DOO Zvornik. Radi~evi}a bb . .5520200001024470 46. Jesa DOO Bratunac. Lasti{ i ~ipka AD. . ZNN DOO Zvornik. . . . .pekarska radnja Petrovi}. . . . Mila Stjepanovi}. . Obnova SZR Srebrenica. . Mili}i. . . Karakaj bb . . . Bra}e Jugovi}a B11 . . . . . . . Milo{evo bb . . . . . . NB STR. . . . Bisinska bb . . L. Autoprevoznik Ivica Pavi~i}. . . . V. . Zvornik. . . . . . . . . . Bra}e Jugovi}a B-14 . . . . . . . . . Bucolina TR . . . 86. . . . . . . . . Art frizerski salon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restoran kod ]ele SUR. Plavo oko STR. . . .5520200001703761 51. . . Autoprevoznik Jovo Novakovi}. . . . . . . . . . Svetog Save 134 . . . . . Bambi UR. . . . . . . . . . .5520200001283557 118. . . . . . . . . . . Kara|or|evi}a L-10 . . . . . . . . .5520200001391033 115. . . . . . . . . . Zvornik. . Osmaci. . . . . . . . Dubni~ki most . . . . . Zvornik. . Karakaj . . .5520200001281326 64. . . . . . .5520200001022433 84. . . . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . Kljaji}a 81 . ZC Mega-2 . . Zvornik. . . Kompromis DOO @ivinice. . . . . . . . . . . . Zajednica bb . Migent DOO Mili}i.5520200000878873 81. . . . VI brigade 5/19 . . Autoprevoznik Almir Be{i}.5520200001017680 32. . . . . . . .5520200001497927 88. .5520200001397823 33. . . . . . V.5520200001018844 54. . . . . . . . . . . Tisa STR Davorka Zeki}. . . . . . . . Gradnja-promex DOO. . . F. . . Dragan Jovi~i}. . . . . Kraljevo Polje bb . Tubin TR auto-dijelovi. . Svetosavska br. . . . Zvornik. . . . Taksista Milenko Vulinovi}. . . . .5520200001399666 131.industrijska zona .5520200001668453 101. Zvornik. Sv. . . . . . . . .5520200001496375 36. . . . Osmaci. . . . . Duga TR. . . . . . . . . Zvornik. . . Sv. . . . . . . . Kahrimanovi}. Zvornik. Dragoljuba Mihajlovi}a bb . Tamara TR Spomenka Bo`i}.5520200001396271 58. . . . . Autoprevoznik Radomir Aleksi}. . . . . .5520200001395786 49. . . Obradovi}a . .5520200001286758 44. . Bra}e Jugovi}a B-7 .produkt DOO Zvornik. . . . . . Osmaci bb . . . . . . R. . Kljaji}a Z-14 . . . . . . . . . . . . Trg K. . Trnovica bb . . . . .5520200001283072 72. . . . . . . M.5520200001498703 Petak. .5520200001392682 73. . .5520200001496278 108. Zvornik. . . . Zvornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . . . . .5520200000233338 50. . . . . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . . . . . . . . . ..5520200000230816 112. . . . Caparde. . . Zvornik. . .5520200001804544 59. Bratunac. . . . . . . . Mijatovi}. . . Milanos-2 TR. . . . . .5520200001659626 109. . . . . . . . .5520200001392973 75. [ekovi}i. . . B. Cvjetinovi} M.5520200001491913 113. . Drinja~a bb . . . . . . . .5520200000232077 48. . . . . . . Vlasenica. . . . . . . Kosmos SUR . . . . . . . . . Osmaci. . . . Osmaci. . . . . . . . . . . Elegant STR Zvornik. . U{}e SUR. Dubni~ki most . . . . . . . .5520200000887894 123. Bor-96 DOO. . . . . . . .5520200001289377 41. . Vuka Karad`i}a 148A . Dragan Simi}.kafe. . . . . Promex TV DOO Zvornik. . Zvornik. . @ivkovi} DOO Zvornik. . . [eher bb . . S. . . . . . . Kozluk bb . . . . . . . Skelani bb . . Snek-bar SUR. . . . . Zvornik. . . . . . . .5520200001020202 60. Jas-S DOO. . . . . . Ribarska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mili}i. . . . . . . . .5520200001256688 35. . . 9. . . Karad`i}a bb . Samard`i} S. . . Stars UR . .5520200001740912 117. Zvornik. . . . . . .5520200001925115 79. . . . . . . . . .5520200001998156 106. Kozluk. . . . . Zvornik. . . . . . . . Osmaci bb . . . Jugovi}a B-2 . . . . . Zvornik.5520200001399472 47. . . .5520200001397144 119. . . . . . . . . . . .5520200000239158 77. . . . . . . Save 115 . Karakaj bb . . . . Agum-protekt DOO. SBS DOO Zvornik. 25. . . . . . . Karakaj bb . . . . . . . . . . .5520200001251547 57. .5520200001288116 40.XIV/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 30. . . .L.5520200001255621 104.

. . . . . . . . . . . . . . Ivana Ma`urani}a 1 . . Zvornik. . Transadria DOO. . . . . . Sre}i} Mirko. . . . . . . Vo}e i povr}e STR. . . . . . . Standard frizerski salon Prijedor. . . . . . . .5520210001183404 4. . . Prijedor. . . . . . . . . . . .5520210000909573 48. .5520210001778014 62. . . [ampion sportska kladionica. . . Vo`da Kara|or|a 10 . . . . Bekomonta`e DOO. Univerzal company DOO. . Ljubija. Prijedor. . . .5520210002000920 80. Kozarska bb . . . . .5520210001715837 99. . . . . Prijedor. . DD STR Milan Kaurin. . Stojanovi}a. Aginci . . Laguna SUR. . . . . .5520210001182046 20. . . . . . . R-D STR Prijedor. .5520210001869097 103. . . Mar~eti}. . Prijedor. . . . . Ranka Kobas. Lady shop TR Prijedor. . . . Prijedor. Kobas Biljana. . .5520210001150230 86. . . Vidik company DOO. . . . . . . . . . . .5520210001159542 29. . . . Milana Vrhovca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210002014888 51. . .5520210000241922 9. . Svale bb . . . . . Ahmeta Babi}a bb .5520210000908409 82. . . . Prijedor. . Gillette SZR Nata{a Buli}. Mikanovi} UR pekoteka. . . . . . . . . . . . Prijedor. . . Milana Vrhovca bb . . . . . . . . . Bahus ugost. . . . . . . .5520210001513495 17. . . . . . . . . . . Kralja Petra I Oslobodioca . Art-m TR. . . . . . Prijedor. . . . . . . . Dobric company DOO Prijedor. . . . . . . . . . Prijedor. Baki} komerc DOO Prijedor. .5520210001712054 89. D. . Titanijum UR bife. . . . . . . . Prijedor. Ljubija . . . . Prijedor. .5520210001831558 74. M. Omarska . . .5520210001935057 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001145962 19. . . . . [ansa bife UR. . . Prijedor. . Sanja Milo{evi}. 5.5520210002059702 79. . 27. Poljoproizvod ODP. . . . . . .5520210001428038 56. . . . . . Patricija STR. . . . . . . Kozarska 80 . . . . . . . . . Aco STR. . .5520210001862307 63. . . . . . . 5. . . . . . Autoprevoznik Bo`o Gnjatovi}. . . Prijedor. . . Matt DOO. . . V. . . . Slobodan Raus. . . .5520210002026625 45. . Jelena kozmeti~ki salon Kesi}. . I Oslobodioca 9 . . @arka Zgonjanina bb .5520210001880058 70. . .5520210001188448 10. . . . . . . Srdi} S. . Vo`d ugostiteljska radnja kafe. . Marko Do{en. . . Prijedor. . Grappa STR. . . . . M. . . . . . . . . . . . . . . . I. . . . . . . . Kozarska 3 . . . . Stevo Dobri}. . Omarska 555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001427941 27. . Kozarska Dubica. . Prijedor. . . . . AS STR. . . . . . . Prijedor. Veronnela DOO Prijedor. . . . . . . . P. Prijedor. . . .5520210001183307 44. M. . Krajina TR. . . . . . . . . . . . . . . . . Rais DOO.5520210002005188 91. . . . . . . . . . . . . . . . . Zeko STR Prijedor. Prijedor. . . . . . . . . . . Kozar DOO. . . . Cane STR. . . .5520210001877051 72. . . . .5520210001146835 8. Prijedor. . . . . Radulovi} TR. M. . . . . Prijedor. . . . .5520210001158960 40. . . . . Srpskih velikana 143 . . . Prijedor. . . . . . . . . . . . Prijedor. . . . . . . Svetosavska bb . . Rangers bet sportska kladionica. . @. . . . . Prijedor. . . .5520210002048935 84. . . . . Kozaru{a bb . . Lomovita bb . Marin Tatarevi}. . . . . Kne`ica bb . . . Trgoprodaja AD Prijedor.5520210002141861 68. . Zanatska bb . . . . . . . . . . . . . . . Stojanovi}a . . . . Prijedor. Prijedor. . . . . . . . . . I Oslobodioca bb . Prijedor. Pilana Sre~i} ZR. . . . . Auto-taksi Dragan. . Kralja P. . Novi Grad. . Prijedor.5520210001512525 30. . . . . . . .5520210001515726 13. Jovana TR. Prijedor. . Prijedor. S.5520210001823604 31. Kozaraturist UTP AD Prijedor. . . . Brankica Babi}. . . . Prijedor. . . . Preradovi}a 7 . . . . . . . Omladinski put bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedor.. . Crnomarkovi} DOO Prijedor. . . . . . Zlatna ribica ugost. . . . . . . . . . . . . . . . Ugao omladinske i M. . . Ilije Bursa}a bb . . . .5520210000908118 101. Rudni~ka bb . . . . . pripr. Omanovi}. . .5520210001188739 58. radnja Prijedor. . Slobodanka Kvo~ka. . . . Stojan TR. . . Vrhovca bb . . . . .5520210001918955 64. . Drage Luki}a bb. Vod-el STR Prijedor. 25. .5520210001186702 55. . . . . . . . . . . . Pecalj. . . . . .5520210002128766 66. . . Mladen Dobri}. . Vesna Stupar. . . Vo`da Kara|or|a 5 . . . . . Miljevi} Z. I Oslobodioca 94 . . . . . Kozarac. . Stepanovi}a 69 . . . Kozarska Dubica. . . . . Prijedor. Rale SUR diskoteka Rastoka. . . . . . Nikola STR. . . . .5520210001185635 97. . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001518248 11. .5520210001828745 67. . . 29. . .5520210002175520 95. . Kozarska bb . . . . .5520210001516405 47. Z. . Ljeskare bb . . . .5520210002032542 85. . . . . . . . . . . . Mija trade DOO Prijedor. Zanat-compani DOO. Prijedor. . Milana Vrhovca 64 . . . Petra Preradovi}a bb . . . . . Kralja Petra I Oslobodioca 19 . . . . ASK DOO. . . Solunska bb . Prijedor.. . . . . . Gordana Tomas. . . . . .5520210002063582 52. Vo`da Kara|or|a GS 2 . . . . Aleksandar impex DOO Prijedor. . .5520210001183016 90. . Prijedor. . . . . . . . . 9. .Petak. . . . . . . . . . . . . Prijedor. .5520210001652108 25. M. . . . . . . . . . . . . . .5520210002166014 92. . . . . . . . . . . . . . . .5520210001946406 60.5520210000241437 28. . . . . . . . . . . .5520210001957173 50. . . . . . . Dunja Srdi}. . . . . Prijedor. Kondor kompani DOO. . . . . . . Svale bb .5520210001153334 46. . . . . . jula 25 . . . P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pe}ani C-3 . . Kralja P. 27. . .. . . . . . . . Grubi{a Roberta. . . . Asterix SZI. Ljilja STR. . . . . . . . . . . Tramo{ljanin J. . . . . . Dragojevi} komerc DOO Prijedor . . . Ugao Svetosavske i Usko~ke . . . . . . . Pe}ani . Prijedor. . . . . . Zec-transport DOO Prijedor. . . . .5520210001147805 21. . . Na{ dom STR Prijedor. . . . . . . . . Prijedor. . . .5520210002043406 71. . . . . Prijedor. . . . Kozarska Dubica. . Kova~evi}. . . . .5520210001940974 59. . . . . Prijedor. . . Prijedor. . . korpusa . . Peti neplan DOO Prijedor. . . . . . BG-sam commerce DOO Prijedor. . Prijedor. . . . Zec SUR bife.5520210001653757 102. Pri{tinska 10 . . . . . . . . Mesko DOO. . . Milana Vrhovca 1 . . Lazo Beri}. . . Vojvode S.5520210001706331 105. . . Prijedor. . . . . . . Tomi}. . . radnja. . . . Tanja STR. . . Zanatska bb . . . Prijedor. . Donji Garevci bb . . .5520210000902589 32. . . . . . . . . . . . korpusa 34 . . . Luke Stojanovi}a bb . . . . Prijedor. . . . . . . . . . . . Svalena company DOO Prijedor. Ra{kovi}a 3 . . . .5520210002138854 87. . . . . . . I Oslobodioca . . . . . . . . . . . .5520210001182919 76. . .5520210001146932 14. . . . Aleksa TR. Metropol company DOO Prijedor. . . . . . . . . . . Milan Ostoji}. . Lasonss UR bife. . . . . velikana bb .5520210001426292 41. . Veteks plus STR. Dragi} D. . . . Orlovci bb . . . . . . . . Marcello TR. Aerodromsko naselje bb . . Branislava Nu{i}a bb .5520210001426389 15. Petrovi}a 47 . . . . .5520210000900843 2. . . . Prijedor. . . . . .5520210001429881 57. . . . . . . . . . Prijedor. . . . . . jula 2 . . M. Casper TR Prijedor. . Rizvanovi}i bb . . . . . . . . . . . . Vrhovca bb . Autokomerc MZ STR. . . .5520210001149745 5. . . Aerodromsko naselje bb . . Prijedor. . Save Kova~evi}a bb . Tamara Radulovi}. . . . . . . . . Kozarac . . . . . . .Ni{evi}i 97 . . . . . . Sa{a STR. . Univerzum sal.5520210001422606 7. Stepe Stepanovi}a 102 . . Kozarska 3 . . . Zgodi} prom DOO Prijedor. . Donji Orlovci 128 . . . \uri}. . Milka Kova~evi}. . . Jaruge bb . . . . . .5520210001519703 73. . . . . . . Du{ko Radinovi}. . . . . . Prijedor. . Prijedor. . . . P. .5520210001156729 16. . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 140. . . . . . . Vukadin R. Prijedor. Kozarac . . . 2009. . . . . . . . . . . . . . .5520210001429978 65. . . Sanakomerc DOO Prijedor. @arka Zgonjanina 16 . Kozarska bb . . . . . . igara. . . K. Rizvanovi}i . Bla`enko Sajdel. . . . . . . . . . . . . ^ejreci bb . . . . .5520210001423382 33. . . . . . . . . . .P. . . . Ana TR. . . . .5520210001146059 94. . . . Kozarska 6 . . . . Babi}. Prijedor. . . . . . . . . . . .5520210002178042 88. Kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . . . M. . . . Nenad Ba{i}. . . . .5520210001144895 53. .5520210001515920 36. . . I kraji{ke brigade 5 . . .5520210001147320 26. . Samostalni privrednik Vujasin. . Milana Vrhovca 11. . . . Maki TR. . . . J. DND STR. . . . . . . zab. . . . . . . Atina-fis STR. Srpskih velikana bb . . . . . . . . . . . H. . . . . . . . . . . Prijedor. .5520210001892086 49. . . Sarajevska 1 . . . . . . .5520210001511070 22. .. . . Omanovi} SMTR. Dejan Zeli}.5520210001666949 34. . . Stojanovi}a bb . . . . . .5520210002006255 61.5520210001180979 83. Masle{e bb . . . Prijedor. . . Flojd zajedni~ka auto {kola Prijedor. . . . Rovers DOO. . . . . . Zagreba~ka 4 . .5520210001611368 35. . . . . . . . . . Obili}a 15 . . . . .5520210002132355 98. . . . \ure Salaja bb . . . Prijedor. . . . . . . .5520210001186605 100. . . . . . Preporod DOO Prijedor. .5520210002031863 104. . . Sarajevska 1A . Prijedor. Prijedor. . . . B I R STR Prijedor. . . . . . . Njego{a . . . . . . . Sretno UR kafe. . . . . . . . . . . .. Nina STR. . . P. . . . . . . . Tamara STR Simi} Branka. . . . . . . . . . . Aginci . . .5520210001896257 43. . . . . Konstruktor in`enjering DOO Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kozarapromet DOO. K. . . . . . . Elektromonta`a SZR. . . . . . Daliborka Kesar. Kralja Petra I Oslobodioca . Usko~ka bb . . . . . Prijedor. . .5520210001426583 42. . . Prijedor. . . . . . .5520200002386738 Poslovnica PRIJEDOR 1. . . . . . . . . . . . . Zagreba~ka 2 . . .5520210001515241 24. . Narodnog fronta bb . . . novembra . . Lammx DOO Prijedor. . . . . . . . . . . Stojanovi}a bb. . . . . Palan~i{te bb . . . . . . . Novosadska 25 . Prijedor. SUR za brz. . . . . . . Kozarac . . . . K. . .5520210001781021 77. . . . . . A. . . Prijedor. Prijedor. . . . . . .5520210000248324 39. . . . . . . . . . . Luki}a . Drage Luki}a 9 . . . . . . Pe}ani BL . . . . . . Srpskih velikana bb . Prijedor. . Taksi. . .5520210001701287 85/XV 54. . . Vuki} Snje`ana. . . . . . . .5520210002131482 . . . . . . Despa company DOO Kozarska Dubica. . . .5520210001510779 18. . . . . .5520210001189515 12. . Milo{a Obili}a 143 . . . . Economic STR. . . . .5520210001718553 37. . . KB shop STR. . . Kova~i}a 4a . . . . . . Hugo STR Prijedor. . . . . . . Aleksandra TR. . . . . . . . . . . . . . . . . . Branislava Nu{i}a 33 .G. . . . . . Signal auto {kola V. . . . . .5520210001187866 23. . . . . . . . . . Prijedor. .5520210001158669 96. . . . . . . .5520210002004703 81. . .5520210002320826 93. . . . Kozarska 23 . . . . . . . . .. Buco STR Novka Savi}. . Prijedor. . . .5520210001428329 38. . Prijedor. . . . . . .5520210000240370 3. . . . Vuka Karad`i}a bb . . .5520210001152461 6. . . . . Hidraflex DOO. . . . Kne`opoljska bb . . . . Richmond X TR. . . Prijedor. Lana STR. . Brane Prokopi}a . . . Goran Grbi}. . . . . . . . Div TR. . . . . . . . . Prijedor. . . . Aylin frizerski salon za mu{karce. . . V. . .5520210002144868 75. . . . . . 5520210002015276 69. . . . . . . . . . Prijedor. . . . . . Pivnica SUR bife. . . . . . .

.5520240001520720 68. .5520240001520914 29. . . . . . . . . . Srbinje. . . . . . . . Fo~a. . . . Kiss STR. .5520240001291509 30. . . . Deni} drvo ZR pilana. . . . . . .5520240000260011 19. . . Cara Lazara bb . . Cvilin bb . Sanader UR za brzu pripremu Prijedor. Astor . . Srbinje. . .5520250000429421 9. . Mitrovi} Milomir. . . Maxima DOO Srbinje. . . . . . . .5520240001527413 Poslovnica BR^KO 1. . STR Srbinje. . . . . Milanovi} DOO Fo~a. Vele~evo . . .5520240001209641 64. . . . . . . Boss SUR gril. . . . Gaga DOO Srbinje. . . . . . Autoprevoznik Milan Tanovi}. . . 5520240001529935 81.5520240001524309 10. .5520240001299657 70. . . . Kozarska 6 . . . . Srbinje. . . . Ipak se okre}e SP prod. . . . . . Kopilovi . . . .5520210002176587 109. . . . . Petra Bojovi}a bb . . Dragani} DOO Fo~a. . . . . Neboj{a Kova~evi}. . Ustikolina bb . . Bosne srebrene 10 . . . . . . . . .5520240001523436 43. . . Orfanela salon zabave. . . . . . . . . . . Fo~a. . Svetosavska bb . . . . . . . . Dis market STR. . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . Petra Ko~i}a bb . Sekulovi} DOO Fo~a. . . Gvo`|ar STR. .5520240001290442 31. Srbinje. Prijedor. . Kara|or|eva . . . . . . Fo~a. . . . . Bo`o Gavri}. . .5520210001420763 110. . . Srbinje. Podru`nica Br~ko. . . . Fo~a. Bella vita SUR. . . . . Almir ^avali}. Prijedor. . Ko~i}a 31 . New fashion SP. . . . Fo~a. . Ustikolina. Kara|or|eva bb .TC Tom bb . . . . . . Fo~a. . darotek. . . Nemanjina 7A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mrkog uglja Breza. . . . . Srbinje. . . . . .5520240000928632 34. K. . . . . Fo~a. . . . . . Branilaca grada bb . .5520020002026392 Poslovnica FO^A 1. . . . Fo~a. . . . . . . . . . . . . . . .5520240001206731 40. . Vojvode Putnika bb . . .5520250000421661 5. .5520240001525667 52. . . . . . . . . . .5520240002281976 82. . . . . . . . . Dubrave bb . . . Srbinje. ul. . . . C. . Magli} . Sokolska bb . .5520290001695075 13. . . . . . . . . . Trgoauto STR. . . . . . . . Dragan Obrenovi}. . .. . . .5520220002081381 2. Br~ko Distrikt. . . . . . . . . Srbinje. . . .5520250000397411 11. .5520240001524212 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001851296 71. . Sokolska bb . . . . . . . Naselje hladnja~a bb . Sindik. Svetosavska bb . . . Stari dud SUR. . 6 . . Kod Brana SUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001525473 54. . . . Pero Bodiroga.5520240001953728 83. . . . . . . . . . . Nozdre DOO. . .5520240000926789 38. Votka SUR. . . . . . . . MC SUR Srbinje. . Kara|or|eva bb . . \or|e SZTR Srbinje.pija~na tezga.5520240000251184 32. . . . Borik SP. . Purkovi}. . . . Gordana STR. \uro STR. . . . . . . . . . . . . . Anton Blagojevi}. .^oli} DOO Tuzla. . N. . . . . . . . Obu}ar SZR. . Kozarska bb . . . . . . Kafe M SUR. . . Kaktus STR. . . . Odisej STR. . . . 25. . . . .5520240001291994 41. . . . . . . . Srbinje. . . . . . . Oris SZR. . . Srbinje.5520240001209932 21.5520240001296165 17. . . . . . . . . . . . Kraji{ka bb . . . . . . Slavka Rodi}a bb . . . . .5520250000032012 2. . . . . . Vidaksino STR Srbinje.5520240001946647 55. . . . . . . . . . . . . ]opi}a bb . . . . . . ^a|o dizajn DOO Prijedor. . . . Slobodan Mili~evi}. Kralja Petra I . . Br~ko. . . . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . @eljko ^ur~i}. . . . . . . . Srbinje. . . . . . . . . . B. . . . . Jevrejska bb . Kralja Petra I bb . . .5520240001524503 46. . . . . . Sergej STR. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001207313 26. . . . Srbinje. [anti}eva bb . . .energana DOO u ste~aju. Svetosavska bb . Ljiljana \urovi}. . . . . Bijeljanska bb . . . . . . . . . Milko Vu~enovi}. . . Zoran Te{i}. .5520230001731938 2. Brod na/D . . . .5520240000923006 11. Jankovi} DOO. . .5520240001299172 15. . Stojanovi}a 127 . . Br~ko. . . . . . BIM Galames DOO. . . . . . . . . . Gagi STR. . Fo~a. . .5520240001208089 3. . . . . . . . Njego{eva 4 . . Jerkovi}a bb . . . . . Fo~a. . . . . . . . Kara|or|eva bb . . Markos DOO. . Mireks STR. . . .5520250000409536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001201493 59. . . . . Srbinje. . . . . . . Cara Du{ana bb . . . . . . . B.5520250000404880 4. . . . Srbinje.5520240001525182 44. . .5520240001293352 7. . . 9. . Cara Du{ana bb . . . . .5520240001290151 18. . . . . . . . . . . . . . Viva SP. . . Srbinje. . . . .5520240001524115 78. . . . . . .5520210002300165 108. . . . .5520250000407305 6. . . . . . . . . . Big-ben video klub. . . . . . . . . . . . . Zelengora ZZ. . . . . .5520290001625138 12. . . Radmilo Mandi}. . . . . . . . . . . .5520240001290345 6. . . V&M STR. . . . . . . . Bluz SUR. Strelac promet DOO Prijedor. . . . . .5520240000256131 50.5520210001751824 113. . . . . . . . . . . . Principova 2 . . . . Srbinje. . . . . . . . Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . Brod n/D . . . . . . . . . . . . Poljoprivrednik STR. Svetosavska . . . . Fo~a.5520240001525570 58. Lazara bb . . . . . . . .5520240001200814 28. Fo~a. . . . . . . . . . . . . . . . . . Katica Simovi} . . . Ive Andri}a 4 . . Kara|or|eva bb . . . . Njego{eva 4 . Jabu~ik bb . . . .5520240002015032 72. Njego{eva 4 .5520240001913958 57. . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001200232 2. S&S knji`ara Plawax STR. . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . BM STR. V. . Omladinski put 184 . . . . . . . . . . . Cara Lazara bb . Kara|or|eva bb . Tr`nica Arizona .5520240001527510 80.5520240000259138 24. . . . . . . . . . Cara Du{ana bb . Autoprevoznik Milo{ Vujadin. . . . . . . . . . Moj dom SZR. .5520240001291121 47. . . . .5520290001721168 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001919002 75. Vreco STR. . . . . . . Fo~a . . . . Bo`i} gradnja DOO Br~ko. . Plamen DOO Br~ko Distrikt. Srbinje. . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . Srbinje. . . . . . Dubrave. . Internet klub . . . . .5520210002018768 111. . . . . . . . .5520240001824233 63. . . . . Spomenka Krnojelac. . . Intermarket DOO. . . . . Ozren AD Fo~a. Marko Vladi~i}. . . . . . . . . . . . Fo~a. . . . . Pelagi}evo. . Ma{i}. . . . . . . . Srbinje. . . . . . . . .5520240001203918 9. Srbinje.5520240001203239 20. Stelaj DOO Fo~a.5520240000922715 66. . . . . Srbinje. . . . . . . Supermarket Bane 82 STR. Komerc . .5520240000257683 5. . H. . . . . . S. . Br~ko. . . . . Flamingo STR. . . . . . SAZZD & ing. . . Fo~a. . . . . . . . Klub Havana SUR. . .5520250000406432 3. . . . . . . . . . . . 7. . Sokolska bb . . . Fo~a. Nikole bb . . Brane TR. . . Miljevina . . . . ^elebi}i . . . S. . . . . . Sutjeska karate klub Srbinje.Srbinje. . Banja Luka. Srbinje. . . . . . . . . Kalista DOO Srbinje. . . . . . . . . . . . . . Iris 1 STR. M. . . . Kraji{ka bb . . . Ajs caffe SUR. . . Fo~a. Svetosavska bb . . . . . . Diana-fis STR Prijedor. . . Jevrejska bb . . . . .5520240001524018 56. . . . . Gvo`|ar br. . . . . . . . . . Luke . . . . . . Kara|or|eva bb . . . . . . Fo~a. Dadeks STR. . Zumra Omerovi}. . . . . . . Klosterska 29 . . . . . . Bord DOO. . . . Kraji{ka br. . . . . .5520240001290539 76. . Duga 2 STR. . . Tepi}a . . . . . . . . . Mold factory DOO Srbinje. . . . . . Trg Zorana Karlice 1 . Bukvalek bb . . . .5520240001290248 73.5520240001525861 61. . . . .5520240001291606 14. . . . . .5520240001527316 39. . . . DOO Ustikolina. Srbinje. . . . . Queen UR. Principova bb . Magli}-fabrika iverastih plo~a Srbinje. . . .5520240001522854 12.5520020001922893 3. . . . Silmaril STR. . . . .5520240001298590 42.5520240001528965 62. . . . . . .5520250000396150 8. . Zelengora ZZ. . Jovana Du~i}a 23 A . . . . . . . Brod na Drini . . Blu mu SUR.Soni klub. . . .XVI/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 106. . C.5520240001296650 22. . . .5520290001698082 14. . Svetosavska . . . . . . . . . . . . . Primlex DOO Srbinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deni}. . . Banja Luka. . . . . Golijanin Srbinje. Vuka STR. . Mari} STR. . . . Venera STR. . . . Darko Gari}. . Fo~a. . . Jablan SUR Fo~a. \ure Jak{i}a 14 . . Ustipra~a . .salon zabave. . . . . . . Magli}-remont i uslu`ne djel. . . Intelcom MM DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . Srbinje.5520210001181658 114. Fo~a. .5520240000256422 4. 7 . . . Bra}e Jugovi}a bb . Stepe Stepanovi}a . Tepav~evi}. . . . . . Fo~a. . B. . Alena promet TR. . . . . . Krfska 44 . Br~ko Distrikt. . 2009. . . .5520240001529450 Petak.5520240001297717 36. Delta SR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kraji{ka bb . . . Kafe Forma SUR. . . . . . . . . . . . . Brod na/D . . Tomislav Miljkovi}. . . . Srbinje. . . . 45. . imp. . . . . . . . . Miladin Bo`anovi}. . . . . . . . . Betis DOO Br~ko Distrikt. Srbinje. . . . . . . . . . . Banja Luka. . . .5520240000259720 16. . . . . . .5520240001209738 8. . . Brod na/D . Svetosavska 6 . . MB-petrol DOO eksp. . .5520250000420012 10. Br~ko. . . . . .5520240000257004 60. . . . . . . .5520240001296941 53. . .5520240001868853 67. . . . . . 6 . . .5520240001526346 69. . . Srbinje. . .5520240001202948 51. . . . . . . . . . .5520250000411379 7. . . . . Prijedor. . Prijedor. . . . . . Jevrejska bb . Srbinje. . . . . . . Foleda AD. Breza DOO rud. . . . . [umar DOO. . . . . . . . Sandra SUR kafe slasti~arna. Agro-Kladu{a DOO. . . . Maja Vujinovi}. . . . . . Milo{a Obili}a . . . . . . . . . Svetosavska bb . . . . . . Nermin Gabela.. . . . . Fo~a. . . . Tre}e poluvrijeme UR. . . . . . .5520210001663166 112. . Srbinje. Kara|or|eva bb . . . Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . Petra Bojovi}a 87-4 . . . . . . . . . . . Dubrave bb . . .5520240000255161 49. Kara|or|eva bb . . . . . M. Jevrejska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brod na Drini . . . . . . Srbinje. Gordana Balaban. . [anti}eva bb .5520240001202269 23. . . . . . Studeni~ka 1 . . . .. . . . . . . . . Magli}-fabrika laminata Srbinje. . . . . Srbinje. . . . . . . . . . . Brane Prokopi}a 9 . . .5520240001291315 27. . . . . . . Aleksandra STR. . . . . . . . . . . . . Dubrave bb . . . . . . . Bulevar mira bb . . . . . . .5520240000253997 25. . . . . . . . . O. .5520240001296262 13. . . Pijesak STR Srbinje. Lazara bb . . . . .5520210002008389 Poslovnica OBILI]EVO 1. V-mis STR. . . . .5520240002107570 74. . . . . . . . Petra I bb . . . . . Daja STR. . . . . . . . . . . . Baki SZR. Gonimi STR. . . . . . . . . . . . . . . . . Kralja Petra I . . . . . . . . . . . . . . M. . . . . . . . . . . . . . Srbinje. Cvijete Zuzori} bb . . . Rosni}. . . . . . .5520240001974971 65. Mrgud A. . . . . . . vl. .5520240001290733 37. . . . . . Birotehna DOO Br~ko Distrikt. . . . . . Srbinje. . .5520210002085989 107. . . . . . . . . . . Miljevina . . . Cara Du{ana 83 . . . . . Stefan STR. . . . Svetosavska bb . . . Atlantida DOO Br~ko Distrikt. . . . . . Gora`de. org. . . . Dalibor Luki}. Dubrave bb. Srbinje. . .5520240001523242 33. . .5520240001204694 48. Prijedor. . Nikolaja Velimirovi}a bb . . . . Banja Luka. Grme~ka 30 . . . Banja Luka. . . P. . .5520240001295777 35. .5520220002019592 Ispostava LTG 1. . . . Srbinje. . . . . Svetosavska . vl. . . . . Jevrejska bb . Kralja Petra I br. . . . . . . . . Stakorina AD ^ajni~e. . . . . Melikos STR. . . . . Lanex DOO Fo~a. .5520240001982828 77. . Petra Bojovi}a bb . Kralja Petra I br. .

. Novi Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . . Alpikom DOO eksp-imp. . . . . . . . . . . . . Novi Grad. . Una-promil DOO. . . . . . . . . . . . . .5520260001372503 11. . . . . . . Branka Kalini}. . Danica Marinkovi}.5520290001697888 86.5520250000425444 26. . .5520260000040693 5. . . Dubrave BB . . . . . . . . . . . Dubrave . . Badema Arapovi}. . . . . Novi Grad. . Orhideja STR. . . . . . . Suvali} Amira. Interijer exclusive DOO. . . . . . . Alekse [anti}a 22 . Tr`nica Arizona bb. Dubrave bb . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . .5520290001736688 79.5520260000954433 2. . Brace Tomi}a 7 . . . . . BK STR. . . . . . Matavazi bb . M-S-B TR. Bosne srebrne 7/1 . Contra IHM DOO.5520250002276786 67. . . . . . . . Dubrave.5520260000048259 25. . Industrijska zona bb . . Arif Had`i} usluge prevoza. . Dubrave bb. . Br~ko Distrikt. . . . .5520250000408275 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bosne srebrene . . . . . . . . . . Slavko Savi}. . . Bosanska Krupa. . .5520290001786255 52.5520260000041566 22. . . . . . 9 . Sini{a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dana i Elma TR. . . Bulevar mira 4 . . . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . .5520260000048938 16. . . . . . . . . . . . . . . Taxi kafe bar. . Kralja P. marta 14 . . . . . . Yang DOO Br~ko Distrikt. . Br~ko. Jovana Skerli}a bb. . Tina 2003 SP. . . . . . Novi Grad. . Almedina TR. . . . Br~ko. . .5520290001754439 89. .5520250002235949 68. . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . [kuljevi} Lazo. . . . Bosne Srebrne 36 . . Njego{eva 4 . . . . . . . Br~ko Distrikt. Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . Cvijete Zuzori} 20/3 . . . . .5520250001878213 31. .5520250001887913 38. . . Br~ko Distrikt. . 9. . . Mirko Luki}. . . Dubrave bb . . . . . .5520290001698955 87. . . . . . . . . Hanka Handari}. . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . Tr`. Vined TR. . . . .5520250000423310 78. . . . . . .5520290001700216 88. . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . Br~ko Distrikt. Tehno drvo 2000 DOO Novi Grad. .5520250001858522 28. . . . . . . Nearko DOO Br~ko Distrikt. . . . ABC alfacommerce DOO. . Micron trade DOO. . . . . Arizona. . Br~ko Distrikt. Cica T SP Br~ko Distrikt. . Kantard`i}a bb . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . .5520250000039093 71. . . . . Mobilia DOO. . . Lon~ari 36 . . . . . . F. . . . . . Cvijete Zuzori} 2 . . . . . .5520250000406238 53. . Novi Grad. . . . . . Safeta bega Ba{agi}a 1 . . . . .5520290001770444 72. . . . . Ive Andri}a bb . . . Kneza Lazara 40 . Dubrave bb . . Kneza Lazara bb . .5520250000032206 33. Wei & Aiqin DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000430003 84. . .5520250001948829 27. Br~ko Distrikt. . . Fizio RTG SP. .5520250000413222 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dejan @ivanovi}. . Risto. . . . . Irena Todorovi}. . . . . Jela Jankovi}. . Eso TR. Josipa Kozarca . . AMM Finalist DOO. . . . . . . . . . . . Novi Grad. . . . . . . Tr`nica Arizona . . . 44/VI . . Auto-mertz DOO Br~ko Distrikt. . Pavla Simi}a 107 . . Pavla Savi}a 92 . . Anes SP. . Polis saldae group DOO. Tr`nica Arizona . . . . . . . Cvijete Zuzori} 20/II . .5520290001748134 73. . . . Br~ko. . . I Oslobodioca bb . Branka ]opi}a 42 . . . . . . . .5520290001957072 41. . Stepe 26 . . 43 . . Boderi{te bb . . . . Kozarska bb . . . . . . . . . . . . . Tr`nica Arizona . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . .5520260001374443 18. . Dubrave. . . . . . Br~ko market DOO Br~ko. . . . . . . . . . . . Z Y DOO Br~ko. . . .5520250002001209 80. . . .5520290001622713 70.5520250000423504 76. Dubrave. Osmanovi} I. . . Dubrave bb . . . . . Bilja SP.5520260000043118 14. Novi Grad. . . . . . . Branka Bo`ak. . . . . . . . Arizona . . . . . Kina i Evropa DOO. . . . . . Hajra ^avali}. . . . Tr`nica Arizona Ibis p. . . Poljavnice bb . . . . . . 2009. . . . . . . . .5520290001714184 18. . tr`. . Poljokop Bosanka ZZ. . Emir Mehmedovi}. . . . . . Grada~ac. . . . Br~ko Distrikt. Asmir Skeli}. . Inter-mod DOO Novi Grad. . . . . . . . . D. . . . .5520290002136910 48. .5520290001660349 77. . . . Hala VIII . . . . . .5520250002181920 60. . Br~ko Distrikt. . Br~ko Distrikt. Dubrave. . . Novi Grad. . .. . . . . Ha{ani-produkt PPU AD. . Br~ko Distrikt. . . . . . Jelena Luki}. . Marko Juri}. . . . . . . [kulje TR. . . . . . . . Popravka i odr`avanje bijele tehnike.. . . . . . . Dubrave bb . . Novi Grad. .5520250000429518 39. . . Dubrave. . ^arolija TR. . . . . . . .5520250000400321 17. . . . . . . . . . . .5520260001373667 15. . . . . . S G mesing DOO. . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . GSB komerc DOO. . . . . . . . . . . Zanatski centar 15 . . Dubrave obj. . . . . . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . Ludomatic DOO PJ Plaay 4 win Br~ko Distrikt. . Ive Andri}a bb . .5520260000950650 3. . Kantard`i}a bb . .5520250002071825 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Petak. . . . . . . I-still SP. . . [uica DOO import komerc. . . . . . . Br~ko. . . . . Dubrave bb. . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . .5520250000933239 51. . . . . . . . . . . . . . . . . MI-IV SP. . . . . . Br~ko Distrikt. . Tr`nica Arizona .5520250000413804 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novi Grad. . . . . .5520290001658215 62. . . . . . . Dubrave bb . . Novi Grad. . vl. .5520290001721265 23. . . . Ramiza Ahmetovi}. . Dubrave bb. . . . . Tr`nica Arizona . Partizanski put bb . . Br~ko. . . . Mr{i} Branka.5520260000046319 8. . . . .5520290001767437 35. . . .5520250000408372 21. Tr`nica Arizona . . . . . Mlin p{enica DOO Br~ko. . . . Mega-komerc DOO Novi Grad. Ko~i}a bb . . . . . . . . . . . . Lornik DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . Novi Grad . . Industijska br. . . . . . Jovana Du~i}a bb . . . MG namje{taj SP. . . . .5520250000036280 74. . Unki} company DOO Br~ko Distrikt. . . . .5520250000417490 37. . . . . . . . . . . . . . Dubrave tr`nica Arizona . .5520250001947859 20. . . Dea SP.5520260000041954 19. . . . . . . Safveta bega Ba{agi}a bb . . . .5520260001216042 . . Br~ko. . . . . . . . . Dubrave bb . . . . . . . . . 25. . . . . . . P. . . . Br~ko Distrikt. . . 253 . . . . . . Pliva SP. . . . . . . . . . Petrovi} & sinovi DOO. . . Novi Grad. . . Ibro-Valentino TR. . . . . . Mujdanovaca br. . . Br~ko Distrikt. . . Dubrave. . . . . Dubrave bb. . . . . Kra|or|eva 80 . . . . . . . Dubrave. Ava TR. . . . pijaca . . . . Grad. Bosne Srebrene 18 . . Dubrave. . . . . . . . . . . . . . . . . Nada Trifkovi}. . . . . . . Bilanovi}. . . . . . . . . Br~ko. . . Tesli}. . . Majstorovi} SZR. . . . . . . . Bulevar mira bb . . . . Br~ko Distrikt. Njego{eva bb . . . . Dva brata SP. . . . . . . .5520250000432331 19. . . . . . . . . Majstorovi} Z. . . . . Prote Mateje Nenadovi}a 6 . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . Novi Grad. Hit-polet SP. . . . .5520250002411325 Poslovnica NOVI GRAD 1. . . Maxima-S DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . .5520290001729995 32. Tihomir Jevti}. . .5520260000040984 6. . . . . . . . Mevludin ^andi}. . . . . Br~ko. . . . Pasagge SP. . . MDM TR. . Mirza-Mahir SP. . . .5520260000955985 4. . Svetlana Stani{i}. . . . . . . . . Jazznja SP. . . Marko Polo DOO za proizv. . . Tempo comerc DOO. . . . . . . . . . Tr`nica Arizona . Kara|or|a Petrovi}a 45 . . . Br~ko Distrikt.5520250000432428 25. . . . . Dejtonska 183 .5520290001701574 49. Centar SZR. . . . . . . . . . . Novi Grad. . . . Mehanovi} M. . . . . Mostarska br. . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . .5520290001781987 46. Tr`nica Arizona br. . Bolni~ka 6 . . . . Bulevar mira 4 . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . .5520250000418169 81. . . . . Dubrave bb.5520250001691682 59. . . . . . Br~ko Distrikt. . Zlata Dujkovi}. . Novi Grad. . . . . . . SDS OO N. Br~ko.5520250000423698 83. . . . . . . Sadeta Kombi}. Poljavnice 53 . . . . . . . . . . . . Rinda {lep slu`ba SP. . . . . . . . Atena TR. . . Tr`nica Arizona .5520290001677324 57. 94 .. . . . . . . . . . Lotex DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . Br~ko Distrikt. . . .5520290001982098 63. . . . .5520250002080555 56. . . . .5520250002196664 75. . . . Mermoterm SP. . . .Buv. Kej v. . . . . .5520260001210222 12. . Bato SP. . . .5520250000399060 22. Feida DOO. Bojan trade DOO Br~ko Distrikt. . . . Termo-grad DOO. Pistalovi}. . . . . . . . . . . . . . . Lazara Drlja~e bb . . . Wei Wu DOO Br~ko Distrikt. . Una STR. .5520290001747746 54. . Br~ko Distrikt. Br~ko Distrikt. . . Br~ko Distrikt. . .5520250000418557 34. lok. . . .5520250000431167 43. K. . Br~ko Distrikt. . . . . . Br~ko Distrikt. . Dubrave bb . . Cvijete Zuzori} 8 . . . Maja R TR. . Br~ko. . . Lida SP. . . . .5520250001973273 44. . . . . . . . . trgov. . Naza Top~agi}. . . Novi Grad. . [u{njevi} Dragica. . . . . . . . Hanumica Ali~kovi}. Mao~a bb . . .5520260001370369 10. Savanovi} R. 2 . . Dana STR Novi Grad. . . Jela Pudi}. . . . . . . Br~ko Distrikt. . Danica Markovi}. . . . . . . . . . . . . . Kompanija Elins-Pani} kep DOO Br~ko. . Eros DOO. . .. . . . . . . . . . . Nikole Tesle br. . . . lok. . . .5520250000427675 42. . . . . . . . Caffe Amor SP. . . . RK-neimar PGP DOO. . . . . . . . . Tr`. .. . Dubrave . . . . . . . . Roki TR. . . . . . Ema TA TR. . . . . . . . . . . . MAS DOO. . . . . . Plazuljska bb . . . . . . . . [trosmajerova 25 . . . . . . . . Arizona bb . . .5520290001748425 50. . . . . . . . . . . D-ines SP. . . Kara|or|a Petrovi}a bb . . 8. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 16. . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . Birex servis biro opreme SP Br~ko Distrikt. . Bijela bb . . . . . . . . . . Les-trade DOO Novi Grad. Sana-trikota`a ZDP MDP holding.5520250000419333 36. . . .5520290001793239 64. . . . Dubrave bb . Ru`a d`ins SP. . . . . . XL SZR. . Br~ko Distrikt. . . . . . . . Dubrave bb . .5520250000431070 45. .5520250001839219 66. . . .5520260001212841 20. . . Ograde 42 . . Stanoinvest DOO Br~ko Distrikt. . B2 kafe bar. . . . . . . .5520260001370466 24. . . . . . . Edhema Mulabdi}a br. 3A SP. . Tr`nica Arizona .5520250000401970 58. . Novi Grad. Tr`nica Arizona . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . Dobrljin bb . . . . . . . . Italproject DOO Br~ko. . .5520250001847852 30. .5520250002191620 85. . . . . . . . . . . . . VII. . . .5520260000953948 7. Mladen Bosan~i}. . . . . . . . Br~ko. . Vukota Mladen. . . . . Tanja \uranovi}. . . . Agrosideks DOO. . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . .5520260001372115 21. . .5520250001936025 40. . . . . . Prvomajska 20 . . . .5520290002042141 85/XVII 65. . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . Ristani} DOO Lon~ari. . . . . . . . . . . . . . Bulevar mira bb .5520260000953075 13. Petrovi}a bb . . . . .5520260001376286 23. .5520250002021288 47. .5520260001216721 9. . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . Jazefina Vikalo. . . . . . . . Almira Ajvaz. . Bulevar mira 4 . . M. . . . Dubovik bb . Roming trade DOO Br~ko Distrikt. . Porebrice bb . . Jusufa ^ampare bb . . . . . . . .5520250000419818 82.5520250000415841 29. . . Pekara Mladost SP. . . . . . . 3 . . . . . . . Rade Ba{i}. .5520260001219049 17. . . . . .

Kod Bakote SUR gril. . . . . . . .5520260001214878 40. .5520260001583866 38. Elcom-in`enjering DOO Brod. . Br~ko. . I Oslobodioca . . . . Od`ak. M kafe bar. . . Edin Kantarevi}. . . . . . . . . . . . . .5520270000967867 23. .5520270000054903 17. . . Una ro{tiljnica SRC. Banja Luka. .5520270000969613 27. . .5520260001213326 27. . . . . . . . . . . . Brod. . . . Mala Krupska Ruji{ka bb . . . . . . . . . Petra Ko~i}a bb . Milena STR. . . . . .. . . . .5520260001215848 64. . [kolarac SUR gril. . . Draga Jovanovi}. . . . . vl. . Gradska pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . vl. . . . . V kozarske brigade 39 A . Br~ko. . . . Petra I Oslobodioca bb . . Kulenovi}a bb . . .5520260002096220 47. . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . S. . Brod. . . . . . . . Novi Grad. . Novi Grad. . . . . . . . . . . Ivica Jeli}. . . . . . . . . V-company DOO Banja Luka. . Gradska pijaca . . . . Novi Grad. . Gliga pekara. . . . .5520260000045931 31. . Kozara razvoj DOO. . . Vladimir Radulovi}. Brod. .5520270001455583 30.5520260000041469 48. . . . . . Save 76 . 3 . . . . . oktobra . Dositejeva. . . .5520300001908717 3. . Bosanski Brod. . . lamela . Vladike Platona 3 . . . . . Su{i}. . . Nautilus kafe slasti~arna. . . Bosanski Brod. . . . . . .5520270001457814 38. . Novi Grad. . . Biljana STR. . . . . . . . . .5520270001242474 32. . . . . . . .5520260000947255 34. .5520260001374346 65. . Brod. . . dr J. . . . . . . . . N. . . . . . . . . Ratko Adamovi}. . Trg Cara Du{ana . . . Novi Grad. . . Novi Grad. . O. Novi Grad. . B.5520270001462858 52. . . .. . Brod. . B. Brod. Sigma-prom DOO Novi Grad. . . Brod. . . . . . Brod. 12. . .5520270001462664 54. . . . . . . . . metalli DOO Novi Grad. . . . . . Novi Grad. . . Novi Grad. . . . . . . . . . . .5520260001376383 39. . . . . . . . . . . Oslobo|enja 5 .. . . Zdravka frizerski salon Novi Grad. . . . . . . . . . . . . . Vasi}. . . V. . . . . . . . . . Njego{a 151 . . Du{ko Savanovi}. . . . . Lazara Drlja~e bb . . . . . . . . [ljuka A. . . . . Brod. . . . . . . Nade`de Petrovi} 47 . . . .5520260001372988 51. . Bosanski Brod. . . . . . . . Brod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novi Grad. . . . . . . Br~ko. . . B. . . . Brod. . Maja SUR. . . . .5520270001460821 49. . . dr J. . K. Sirijus DOO. . Poljavnice bb . . . . . . Rastko Sukurma. Novi Grad. Brod. Sarajevo. Petrovi}a 15 . . Kulska obala 34 .5520260002084386 53. . . .5520260001214490 46. Titova bb . . MDB DOO Novi Grad. . . . . . . .5520260001370757 56. . . . . . . . . Obradovi}a 17 . . . . . .5520270001245869 8. . Leo disko bar. . Stojanovi}a 111 . . . . . . K. . . . Hobi STR. . . . An|a Babi}. . . . . Marko Micija. . . . . . . . . . . . . . . . . 25. . . . . Ognjenovi}. . . . . . . . . Plamenik DOO Novi Grad. . . . . . Autoprevoznik Sveto Vukmanovi}. . . . . . . . Lakta{i .5520260001585418 43.5520000000369536 5. B. . . Zmaja od Bosne bb . . Brod. . .5520260001375898 33. . . . Brod. Mlakve bb . . . Njego{eva bb . . . . . . .5520270000055776 51. Ana Bardak. boks br. . . . . . . . . . . . . . . Mira STR pokretni sto. Aljko buregd`inica SUR. . . . . . . . Savia DOO Novi Grad.5520300001953046 2. Radni~ka 95 . . . . . . . Montenegro SUR. . . . . . Zbori{te 113 . . . . . . . . . . .5520270001456068 43. . Brod. . . . marta 10 . . . 2009. . . . . “2 NN” butik. . Save. . . . . Kralja P. . . . . B. . . . . . Vidovdanska bb . H. Impa DOO.5520260001213714 63. . . . Gradska pijaca . . .5520270001452091 35. Gligorijevi}. . Sejfi}. .I. . . . Titova bb . . . . Novi Grad. . R-3 kafe bar. Milan Li~ina. Novi Grad. Patak auto-otpad. .5520260001371242 57. . . . . Trg cara Du{ana 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gradska pijaca . . . . Brod. . H kafe bar. . . . DOO Novi Grad. . . .5520270001247712 21. . Stepe Stepanovi}a bb . .5520270000057037 24. . . . . . . . . . S. . . Brod. . Banja Luka. . . . . . . . Zastava auto AD. . . . Tuzla.5520270000058104 3. . . . . . . .5520270002183762 37. Milojevi}. . . @ivojina Mi{i}a 100 . M. .5520270001461791 36. .5520270001465380 44. . . . . Brod. . . . . . . . . Novi Grad. . . . . Brod. . . . . . . . . . .ex. . . . . . . .5520260001373279 36. . . . . . . . . . . Banja Luka.5520270001249070 6. . . . .5520260001216139 42. . . . . . M. . . . . . . Ra{kovi}a 6 . . . . . . . . . .5520270000969225 53. . . . . . . B. MD-auto DOO. .5520270001465671 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Bolago LD DOO B. . . . . . . . . . . . Vojvode @. Ive Andri}a bb . . . .5520260001948586 50. . . . . Kojsino 29 . . .5520260001219340 62. . . . . . Novi Grad. . . . . Tina petrol DOO. . Aca STR pokretni sto. Brod. . . .5520260001372794 30. . . . . . . . . M. . An|a Janjetovi}. 18 . . . . . . . Autopervoznik Enes Hod`i}. . centar Stadion bb . . . . . . Save bb . . . Stojanovi}a 13 . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001249167 7. @eljko Marinkovi}. . . . Krste Hegedu{i}a 48 . . Pekara AD. . . . . .5520270001240631 45. . . . . . . . . . . . . . Gradska pijaca . . . Lj. . Bosanski Brod. . Vulkan SZR. . B.5520270001245772 15. . . . . . . . Mitrovi}. . B. Brod. Sana-mladost AD. Brod. Adapter AD B. . . . . . . . . . Brod. .polovna roba STR B. . . ]urkovi} B. . . . . . . Tropic DOO. . . . . . . K. Vuka Karad`i}a . . . . . Stanka Umi}evi}. Mijatovi} B.5520260001586776 55. . . . . Prospecta DOO. Posl. P. . . .5520270001464313 48. . . . Brod. . . . . Erceg. .5520270000050150 13. Mira Ga}e{a. . . .5520260001581538 66. . . . . Bojan STR. . . Mitrovi} SZR. . . . . . . . Markovi}. . Brod. . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001452382 41. . Banja Luka. . . . Gradska pijaca . Ra{kovi}a 6 . . . Novi Grad. . . Asenti} Z. . . . . . Goran Koki}. . . . . Trafika plus STR. . . . .5520270001452867 42. . Vidovdanska bb . . . . . . . . . . . . . Autoprevoznik Nijaz Topalovi}. . . . . . . Dobrile Grubor 9 . . . . Sa{a Komleni}. . . . . . . . . . Brod. 2 DMP stakl. .5520260001374055 32. . . . . . . . Gradska tr`nica bb . Mileva Milojevi}.XVIII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 26. . La. . . . . . . Ba~i}. . . . . . . . Ravnice . . . . . Zenica.5520260000951329 52. . Gradska pijaca boksit . . Novi Grad. . Mile{evi} Snje`ana. . Nikola Luka~. . . . B. . .5520270001245966 9. . . Brod. Miroslav Mari}. . . Novi Grad. .5520260001217109 41. . . . . . . . . . . . Irena Risti}. . . . . . . Gradska pijaca boks br. . . . .5520270000053351 11. . . Lion SZFR. . . . . . . Trgocentar Max DOO. . . . . . . . . boks 6/7 . Ravnice 21 . . . Dositeja Obradovi}a 12/1 . Brod. . Brod. . Aleja sv.5202700000966994 16. . . . . Sv. B. . . 9. . Donji Klakar . . . . . . Ra{kovi}a 8 . . . . . . . . . Ninkovi}. . . . . . . . Njego{eva 14 . . . . . . . . . . . . . . Gornji Agi}i . . . . . . . . . . . . .. .5520270001460724 26. . . Od`ak. . Partneri STR pokretni sto. . Klakar donji bb . . . . Svodna bb . . . Ana STR pokretni sto. Popaj SUR. .5520270000967576 10. . . . . Novi Grad. . . . . . . Mirjana Pavkovi}. . D. Mima STR. . . . . S.5520270001246839 20.5520000000378945 . . Petra Ko~i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . Mladen STR. . . . . Rosa Vu~en. . . Branimir Mitrovi}. . . P. . . . . . . . Brod GIK AD. . . . Ru`ica Banovi}. Coxaco DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . Komus. Gradska pijaca . . . Kuglana SUR bife. . . Save . . . . . . . . . Tulek STR. . S. . . . Gradska pijaca boks br. . .5520270001464507 50. . . . . . Borislav Duronji}. . . Brod. . .5520260001210416 61. .5520270001461112 22. . . . . Novi Grad. Trg 7. . . . . . . . MDB SZR. . . . . Pionirska 5 . . . . . . B. . . . .5520270000058007 2. . . . . . ^ikoje S. Novi Grad. . . robna pijaca . . . . . Luka~ STR. . Brod. . . . Proing-trade DOO Novi Grad. . . . . . . . R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Obala vojvode Stepe bb . . J. . . . . . . . . . .5520260002104950 44. . S. . . . . . . Rudice bb . . . . Semafor auto {kola. . . . . Zoka SZTR. . Novi Grad. . . . . Komision . . . . . . .. . . . Majke Jugovi}a bb . . . . 5 . . Miljatovi} Dejan. Gradska pijaca. . D. . . . . Sarajevo. . 8. . . . . Japan exclusive. Jovana STR. . . . . .5520270001243638 46. . . .5520260001377838 60. . . Milojica. . . Branka ]opi}a 70 . . .5520270001454225 28. . Brod. Omnia-comm DOO. . . . . . . . . Gradska pijaca boks br. . . . . . . . . . . . . . Save . . . . . . . . . . . . . . . . . Dado STR. . . . . . . Novi Grad. . Petrovi}a 58 . Alta SUR bife. . Markovi}. . . . . . . . . . . Mobili promet DOO B. . . . . . . . . .5520260002053831 49. . Mi{i}a 4 . . . . . . . Ceresol DOO Brod. . . . . . B. .5520270001246063 4. marta 10 . . Novi Grad. . . Blagojevi}. . Brod. . . Bosanski Brod. . . .5520260001380069 58. Novi Grad. . . . . . Sony video igrice za djecu rad. . . P. . . . Obradovi}a bb . . . . . . . . . . .. . Benko oil DOO. Robna pijaca Komus . Milena Ra{eta. . . . . . . . . . . . . . . Kara|or|a Petrovi}a 59 . . . . . . . Dobrila Grubor bb . . . . . Rudice 66 . . . . . . . . Vuji} Zamira. . Brod. Beogradska 1 .5520270001463537 39. . . D. Dijamant SZR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. . . . . . . . . . . . . . . Petra Ko~i}a bb . . Tropic DOO.5520270001458202 19. . . . . . . .5520270001244608 25. . . . . . Nada Medi}. Kara|or|a Petrovi}a 47 . Sejfi} commerce DOO. . . . . Novi Grad. . . . . . Svetog Save 76 . . . Ivana STR. . . . . . . . . . . . . .5520270001244026 14. . 16 . . M M STR pokretni sto. Dobrljin . . . . Nada STR Pokretni sto. . . . . . . . . . . . . . . .5520270000970292 33. . . . . . .5520260001373764 54. . . . . . Banjalu~ka bb . .5520270000057134 18. . . . . . . . . . . . Krainovi}. . . . . Novi Grad. . Luka. . . . . Brod. . . . . .5520260001982633 37. .5520270001451606 Poslovnica ALEJA 1. B. . . . . . Sana-Svodna ZZ Novi Grad. . . . . . . Tanja SZR frizerski salon. . . S. . . . . . . . 8. Semafor slasti~arna. . . . . . . . . . M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @eljana STR. Jovana SUR pekoteka. . . . . Savi~i}. . . . . . . . . . . Galija caffe bar. Radenko Radi}. . . . Jovana Ra{kovi}a 10 . . . Gradska pijaca. . . . . . . . .5520270001246257 5. . . . . . . . . . . Tri-mar DOO. . . . . . . . . . .5520270001240243 47. . . . . . . Petrovi}a bb . . . . Svetog Save bb . B. . Majke Jugovi}a 123 . . Ustani~ka 2 . . . Novi Grad. .5520270000966897 31. . Ceri}. . S. . . Corsa DOO. . . . . . . . . K. . Od`ak.5520260001378226 28. Brod. . Gradska pijaca . .5520260001212453 59. . . dr J. . . . . . . . . . . . . . . . . . Karibik SUR picerija. . . . . . . . . . . .5520260001372309 29.im. . . . . . . . . . . . . . . . Progres STR.5520270001466835 34. . . . . . . . . . Vrac DOO B. . . DJA STR. . . . . Banovi} STR. . P~elica Maja STR. . . . . . Stanislavka \ur|evi}. Njego{a 55 . . [krga. . . . . . . . .5520260001586388 35. . . Estrada kafe bar. Svetog Save 2 . rad. Lazara Drlja~e bb . .5520300001956538 4. . . . . .P. . . De Paris kafe bar. . . B. . . . . . . . . . . . . Santos invest DOO.5520260001585709 Poslovnica BOSANSKI BROD 1. Novi Grad. . . . Gradska pijaca . Berti STR. M. .5520260001588425 45. . . . . . . Novi Grad. .5520270001453546 Petak. Brod. . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . .5520270001467320 29. Narcis STR pokretni sto. Goga STR. . . . B. . . . . . . . . . . .

. . . . . . .5520310002146706 6. . . . . . Petra Ko~i}a S-45 . . . . Desta DOO. Prnjavor. . . . . . . I Kara|or|evi}a . . Prnjavor . . . . . . Prnjavor. . . Prnjavor. . . . .5520310002146803 12. . . Gornja Slatina . . . . . Stevana Sin|eli}a bb . . . . Mitaco DOO Trn.5520340001816953 19. . . . I kraji{kog proleter. . . . . . . . . Nikole Pa{i}a bb . . . . . M. Zanatski centar. Njego{eva 3 5520350002094033 13. . . . . lamela 3 . . . .5520310001877822 3. . Gradina Pezer DOO Prnjavor. . . . . . . . .5520350002126431 7. . Sibin~i} M. . . [amac. . Borojevi}. . . 27. . . . . . Milankovi}a 7 . . . . . . . . . . . . . . .5520310001963667 10. . . . . . . Violeta Markovi}. . . . . . . .5520140001803577 2. . . . . . . . . . .5520340001893098 21. Vitomir Kosi}. . . . Prnjavor. . Vladike Platona 6 . . . . . . . . . . . Katarina-trade DOO Banja Luka. . . . . Srbac. Dobra godina DOO. . . . . . . Vukovi}. Tali}-Ra~i}. . . . . .5520300002109604 20. . . . . . . . . . . Jezero. .A. . Vo`d export-import DOO. . . . . .5520300002036563 14. .T. . . Ranko Gli{i}. . . . . . Autoprevoznik @eljko Stefanovi}. .5520340000266214 26. .5520300001899502 7. . . Sa{a Bo`i}.5520020001707844 4. lok. . . . . . . . . . . .5520300002002322 12. . . . . . . . Lakta{i . . . Dugo Polje . . . Laze Lazarevi}a bb . . . . Bata STR Markovi} Du{anka. . . . . . . . Tiss ZTR.5520320002213587 5. . Vladike Platona 3. . . . . . . . . . Tik tak TR. . . . Akva gril. . Vuka Karad`i}a 46 . . Jovana . . . Bambi vemax DOO Trn. . . . Banja Luka. . . KM computers DOO Banja Luka. . . . . . . . . . . Prnjavor. Dositejeva 1 . . . . Robna ku}a . . . Magistralni put bb . . Banja Luka. . . . . Pacifik DOO. . . . . . .5520340001273268 7. . [amac. . . Orlovo Polje . . . . . . . . . . . . . . . . Kula{i bb . Sla|ana Tovirac. Cara Du{ana bb . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . Gracija SUR. . . . Rade Vranje{evi} 17 . DID PTR. KAD DOO Banja Luka.5520070001836221 5.5520340000267087 14. Generalelektronik. . . . . Gornji Mujd`i}i . . .Petak. . . . . . . Big mack SUTR. . Aleja sv. . Mrkonji} Grad. . . . . Save bb . . . Sanja Grma{. Smrti}i 71 b . . Svetog Save bb . . Njego{eva 27 A 5520300001839362 19. . . . . .5520340001274723 8. . Ohajo diskoteka. . . . . . . .5520350002117313 15. . . .5520370001092604 8. Laki} V. . . Nimeks DOO [ipovo. . . .5520350002089183 17. . Savi~i} prom DOO PJ 1 ^elinac. P. Donji [trpci bb . [amac. . Robert Vuli}. Club B-52 coctel SUR.. Mala kafana SUR. . Prnjavor. . . . Senfer group DOO Travnik teh. . . . . Deabo DOO. . . Nikole Simi}a U~e 16 . . . . . . . . . . .5520340000269997 3. . . . garde 137 . RP-promet DOO Mrkonji} Grad. . . . . Bijeljina. Donji Smrti}i .. . . 5520350002096555 6. . . . . . . . . . . .5520340001635078 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osvit {tamparija. . . . . Sedmica DOO Prnjavor . . . . .5520340000265341 23. Prnjavor. . . . . . Srbac. . Mango STR. . . .5520340001757589 17. . . . Petra Velikog 46. Lijev~e bb. . Trn. . . . april bb . . . . Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . . . . . .5520370001084650 7. Mira Jovanovi}. . . Dubi~ka bb . . . . . . . . . . . . Milan Simi}. . Mrkonji} Grad. . . Vojvode Stepe . . . . . . . . Ti{ina .5520300002048591 13. . . .5520350002273289 11. . . Mikrocentar DOO Banja Luka. . .5520070001804987 8.5520340000267281 85/XIX 4. . Declan computers DOO B. . . Rada Dodik. . . . . Mrkonji} Grad. . . . . . . . .5520300001869335 10. Bora Iki}. . . Skopljak. . . . . . . .K. . . . . Put srpskih dobrovoljaca bb . Naselje Nemanji}a bb .5520070001922454 19. Bijeljina. . . . . Stari Martinac . . . . . . . . . . Euro domus DOO Prnjavor. . . .5520020001805329 22. . . . . . . . [amac. .5520320001933160 3. . . . . . . . Z.5520310002143311 5. Jovana Du~i}a 72 . . . Put srpskih branilaca 340 . . Bjelajce bb . . 2009. . . . Dugopoljka ZZ Srbac. . . @ivani}.5520370001095805 6. . . Maja STR. . . . . \ukari} DOO Prnjavor. . . . . .5520340000261558 15. . . Aleksandra Kara|or|evi}a .5520140002093122 4. . . Ratar AD. . Livada DOO. . .5520340000980231 6. . . . . . . Vasiljevi} ZR. . [ipovo. . Prnjavor.5520370000278774 2. . . . . Dunavska 1C . . . . . . . . . . . Mome Vidovi}a 67 . . . . . . Mome Vidovi}a bb . . . . . . . . . . . Stevan Koji}. . . . . . 9. . Pil-prom PPTR. . . M. .5520300002210290 16.5520360002176337 2. . Trans-ko DOO. . . Banja Luka. . . . . . . . Vladike Platona 3 . . . . Petrovi}. . . . . . . . . . . . Srpske vojske 12 . . . . . . . . . . [amac. . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . . . .-komerc DOO Mrkonji} Grad. . . . . . . . . .5520340002152670 Poslovnica [AMAC 1. . Zoka STR. . Omega-s DOO [amac. . Mali raj SUR. . . . . ^a|avica bb . . . . . Vida Nje`i}a bb . .5520340001760305 13. . Arabeska kafe bar. . Ki}anovi}. . Lambada Suboti} DOO. . . . Klub K SUR kafe bar. . . . K. . . .5520370001087269 5. . . Obudovac bb . . . . . . . . . . . . . Dajana STR. . . . . . . . . . . R. . . . Kiki STR. Restoran Borac SUR. . . . . . . . . . . Pierre Cardin STR. . . . . . . . . [amac. . . . Svetosavska 16. Branimir Segi}. Slavka Jenji}a 4 . Srbac. . .5520340000973635 12. . Milo{a Kondi}a bb . . Ivkovi} DOO. Tatarevi}a 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visprom DOO Prnjavor. .5520300002171684 15. .5520040002016206 9. Lipi} DOO Lakta{i PJ Trn. Mome Vidovi}a bb5520330002292690 5. . Monting projekt DOO Prnjavor. . . . . Kolor ton ZR. . . . . Drago D`ombi}. bataljona . . . .5520350002277848 16.5520070001643870 14. . . Banja Luka. . . . . Gras DOO. . . . . . . . Kara|or|eva bb. . . . . . . [amac. . . . marta 1 . . . . . . . . Posavlje prom DOO [amac. . . Banja Luka. . Kara|or|eva bb . . . . . . . .5520330002255927 6. . . . vl. 25. Miljanovi} B. Milo{ Tica. . . . . . Dabi} eksport-import DOO. . . . . . . . Kralja A. . . . . . . . Brest DOO. . . .5520310001886552 2. . . . . R. Dami STR. . . . . . . . . . . . Gunduli}eva 76 . Dejan SZR. . [aba~kih |aka 1 . . . Sarajevo. . Agro export import DOO Srbac. . . J. Banjalu~ka bb . . . . . . Mirsad Kolari}. . . . . . .5520340001275790 24. . . . . Ma~kovac-komerc AD.5520300001889608 24. . . . . .5520340001274917 10. . . .5520370001086978 4. . . . . .. . . Zlatar SZTZR. . . . . . G. Radojke Laki} 33 . . . . . . . . Vladike Platona 3 . Majke Jevrosime 16 . . . . . Bijeljina. . . Sloga AD tvor. . Mrkonji} Grad. G. . . J. . Mrkonji} Grad. . . . . Prvomajska 4 . . . . . . Mlini{te . Natalija restoran. Delta-R DOO @abar Donji . . . . . . . . . Pionir restoran. . . . . .5520370000987359 . . . . . . . . Srbac. . . . . Rim komision. . . Male{ev. Sini{a Milinkovi}. . . .5520300002078952 23. Ideal-promet STR. . Milo{a Duji}a 39 . ^elinac. Ru`ica Kne`evi}. Marko Babi}.5520340000263595 20. . . . . . . . . Ljilja Eri}. . . . .5520320002064886 7. Glamo~ani . . Mrkonji} Grad. . . . . . . . .5520340001273559 25. . . . . [amac. . .5520310002040394 4. ^esma .5520310001930590 9. . . . . . . . . . . . . . Srbac. . . . . Hrva}ani bb . . .5520070000744777 3. . . . . . . . . . Ursula Jaku{. Pelagi}evo. Kara|or|evi}a bb . . Bra}a Muli} DOO. . . . [amac. . . . .5520350002364663 12. . . . Prnjavor. . Banja Luka. . Lj. Raskr{}e Nikole Tesle I C . No limit kafe bar. . . . Hit products trading co DOO [amac. . . . Banja Luka. . . . . Terra nostra ZZ. .5520340002225129 22. . . . . . . . . . 23. Prnjavor. . . . . . . . . . . . . . . . . Aleja svetog Save 15 . . .5520340000976157 2. vl. Srpske dobrov. . Bijeljina. V. . . . Esperansa butik STR.rad DOO [amac. . Dubi~ka bb . . . . . . . Banja Luka. Rojal kafe bar. . . . . . . Miljanovi} SZTUR. . . . . Prehrana komerc DOO. .5520370001085620 9. Jovana Du~i}a bb . Travnik. . .5520340001985830 11. . .5520330001964927 3. . . . . . . GM trade DOO. . . . . . . Bijeljina. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 6. . Simi}. . . Bijeljina. . . . . . . . . . . . .5520350002189287 Poslovnica ^ELINAC 1. . . Gornja Crkvina . . Banja Luka. . . . Tica SZR. . . . . . . Njego{eva bb . . . . . . . . . \erdan 7. Glavi~ice bb . . . . ]etojevi}.5520340002061878 16. . Radmila Todorovi}. .5520140001860419 8. . . . . . .5520020001806008 11. . . . . Javni prevoz stvari. . . Veselinovi}. . . G. . Suboti}. Ilija Peji}. . Mrkonji} Grad.. . . . . . . . . . . Poljometal P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trade DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002090883 21. . .5520310002224112 8. . . . Cican prom DOO Obudovac. . . . . Lopare. . Prnjavor.5520300001882915 8. . . Luka. . . . . . Prnjavor. . . . . . . . . Natron JBJ DOO Razboj. . . . . . . . . . . . Rade Vranje{evi} bb . . . . . . . Svetosavska bb . . . . Mravica bb .5520330001970359 7. . . . . . RWA group DOO Banja Luka. . . . obu}e. . . ... . . . . . Bijeljina. . . . . Herceg Stjepana 2 . . . . . . . . . Majke Jugovi}a bb . . Zgonjanin J. Svetog Save . . Bolago DOO Lakta{i. . Naselje zapad bb . . .5520360002178180 Poslovnica BIJELJINA 1. . . . Veselina Masle{e 35520300001994271 26. . . . . . Kralja A. . . . . . . . B. . . . .5520370001084262 3. . . . . . . . . . . Suboti~ka 87 .Vedran Stokani}. .5520330002349241 Poslovnica PRNJAVOR 1. . Vitomir Kosi}. . . .5520300001908232 17. . .5520150000208460 2. Prnjavor. Ludomatic DOO. . . . . . . . Prnjavor. . . . . . . . . . Prnjavor. . . . [amac. . . Banja Luka. . . . . Poljo`iv DOO. . Laki SUR kafe-bar. . . . . . . . . .5520310001928456 7. . . . . .5520350002088213 2. . . . . . .5520320002017550 Poslovnica SRBAC 1. N. Svetog Save bb . . Gavrila Principa 20 . . . [amac. . . . . Arkada SUR . Cara Du{ana .. Milprom PTP. . .5520300002024244 18. . . . Prnjavor.5520320002304476 6. . . . Novosadska 43 . . . . . . . . . . Nata{a Popovi}. . Jasminka Lovri}. . . . Prote Nikole Kosti}a bb . . . . . . . . . . . . Kubik SUR. Senso med DOO Prnjavor. . . . . . Dragana Babi}. . . . . . . . .5520340000976254 9. . . . . . Tepih centar STR. . .5520020001980026 25. . . . . Cara Du{ana 161 . . . ITMG SZTR. . . . Razboj bb . . . . . . . . Mileki} D. . . Banja Luka. . . Ive Andri}a 48 B . . . Trg srpskih boraca bb . . . . OK SZPR. . . . . . Srbac . . . Bijeljina. . . . 1 . . . . Prnjavor. . . . . . . . . . . . D.5520070001922745 18. . Ra{kovi}a 46 . . . . . . . . . . .5520350002120417 4. . . . . .5520340000263304 5. Trg srpskih boraca 7 . . Nikole Tesle 69 . .5520300002072356 Poslovnica MRKONJI] GRAD 1. . . . . . Prnjavor. . . . . . . . Kr{i}-trans DOO Trn. . . . . . . . . . . . . [amac. . . Ani} DOO. . . . .5520310001857161 Ispostava TRN 1. . . Banja Luka. . . . Petar Vasiljevi}. . . .5520300001942085 11. . . . .5520350002196077 10. . . . Moja beba TR. . Matije Gupca bb . . . .5520350002162612 9. D. . . . . . . . . . . . . Glo`i} STR. . .

. . . . . . . . . . . . . Derventa. .5520370002033116 33.5520370001093671 44. . . . . . . . . Bijeljina. . Derventa. . . . . . . . . . . . . . . . Bajs-komerc DOO. . . . Sre}ko Josi}. Vakufljanka ZZ Bijeljina. . PMM DOO. . . . Biskom STR.5520370001904397 27. . . Biljana Legin. . . . . . Vranje{. . . . . .5520380002223478 Poslovnica DERVENTA 1. Bijeljina. . . . . Kuzmanovi} DOO Derventa.5520370001084068 34. Mladena Stojanovi}a bb . . .5520370000983285 24. . . . . . .01883887 2. . . Derventa. . . . . . M. . . . Ostoja Tanasi}. . . . . tezga Stani}. vl. . . . . . . . . . .5520370001088918 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underground N-1 SUR caffe bar. . . . . . . . . . Vujakovi}a 43 . Marka Lipovca 165 . . . Dra`en Mari}. . . . . Novakovi} promet DOO. . Miroslavka. . . . . Me{e Selimovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001048710 16. . . . . . .5520400001048419 25. Derventa.5520400001484337 34. Derventa. . . . Milenko Plav{i}. . . . . . . . . . . . . . Kralja Petra I bb . . . . . . Cazablanca SUR kafe bar. . . . . . Milja Babi}. . . . . . salon.5520370000270141 45. . . . . .5520400001488217 36. . . vl.5520370001641042 20. . .5520400001049680 7. . \eki} papirna konfekcija DOO Derventa. . . Drvo-produkt systems DOO Derventa. Oaza SUR. .5520400001040659 10. . . . . . . . . . Anja pekara. . . . . . Peta brzina a. . . . . . Lakta{i. . . Derventa. . . . .5520370001090761 25. . . .. . .5520370001699630 16. . . . . . . . . Bijeljina. Prve majevi~ke brigade bb .. . Seka ro{tiljnica. . . 223 . . . . . . company DOO Derventa. . . . . . Rafaelo SZR. .5520370001782468 38. . . .5520400001488411 32. . 27. . . . . . . . . . . . . . . . . Kralja Petra I bb . . . . . Tina STR. . . . . Bijeljina. . . . .5520370001098230 30. . . Z. Peri}. . . . Voljavica bb . . . . Petra Ko~i}a bb . . Micetan. . . . . 4 .5520400001045412 4. . . . . . Tran{ped-sim DOO Bijeljina. . . . . . . . . . . . . . Bijeljina. . Kostre{ bb . . . . . . . . . . . Ana STR. . Bratunac. . . . . Derventa. Baje Stani{i}a 35 . . . . . . . A. Autocit DOO Banja Luka. . . . Filipa Vi{nji}a 58 . Svetog Save S-55/27 . . . Derventskih oslobodilaca . . . . . ICN Derventa DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostre{ 45 . Nina STR. . . . . . . Ivan Mec. Kneza Milo{a 3 . Pijetlovi}. . . Kod Pe|e SUR. . . . Brankica Mari}. Cartieer SZTR. . . .5520410002345842 3. . . . . . . . . . Bratunac. Vidas-komerc PP. . . . .5520400002252480 29. . . . . . . . Sv. . . . . . . . . . Derventa. . . . . Milinvest DOO Ugljevik. . Kod Cileta SUR bife. . Novinska agencija Balkan press. .XX/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 10. . . . . . . .5520370001696623 23. . . . . Tvornica pre~ista~a AD Rogatica. . . . . . . . . . . . .5520370001084844 31. . . vl. . . . Komitska bb . . Bijeljina. . . . . . . . . Ukrina. . . . 2009. . . . . . . Sa{a . . .5520400001931507 30. . . . . . . . . Ivana Gorana Kova~i}a 20 . . Bijeljina PC. . . . . . . Dra`e Mihajlovi}a . . . . . maja bb . . . Svetog Save 76 . . . . Sari}. Bijeljina PC. . Stevana Nemanje 26 . . . . . . . . . . . .5520370001082613 17. . MMS Risti} DOO Bijeljina. . . . marta 3 . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . Mi}o knjig. . . . Bjelo{evi}a Belog 1 . Srpske vojske bb . . . Viva DOO. . . . [iprage . . Kotor Varo{. Bijeljina. . Lj.5520400001484434 12. . PC Snajper STR. . . . . . . Miki} S. . .5520370002151068 46. . Sv. . . . . . . . . . .{. Svetog Save bb . . Bijeljina. . . . . . . Kotor Varo{. . .5520370001090373 29. . . . . . Stevana Nemanje bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bijeljina. . . Mili}evi}-komerc DOO Bijeljina. . . . . . . vl. Bijeljina. Mica-T STR. . Sekuli} S. . . Bos. . . Antik SUR kafe bar. . . . . Komitska bb . . . .5520400001487344 19. . RK Pobjeda . . @eljezni~ka 1 . . . Srpske vojske 311 . . . . . . . . . . . Sokolac. . . .M. . . . . . . . . King SUR. . . Krin SZR cvje}ara. . . . . . . . .5520370001676932 41. . . . . . . . Bratunac. . . Ru`ica Milo{evi}. . Obodnik . Market-M STR. Ljiljana Koji}. . . Bijeljina PC. . . Sekuli} S. . .d. . fotografska radnja P. 9. . . Polje bb . . . . . . . . . . . Osojci 31 . . . Lozni~ka 109 . . . . . . . . . . . . . . . . Bijeljina. . Derventa. . . . . . Gavrila Principa 18 . . . . . .5520200001846933 2. D-Dijana DOO Derventa. . . . . . . Samba SUR caffe bar. . . . . . \enerala Dra`e bb . . . . . Bijeljina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bijeljina.5520400001039689 8.5520370000987456 11. [aba~kih |aka 1 . . Peji~i} DOO Bijeljina. Gavrila Principa 17 . . 9. . . . . . Gli{i}. . . sam. . Luksor distribucija DOO. .5520370001097357 13. . . Zoran Piva{. . . . . . . . Raje Ban~i}a 121 . . . . . .5520400001486083 14. .5520370000983673 35. . . .5520400001048904 28. . . . . Bijeljina. . Trgomont DOO. . . . . . . . . . . . . . . Bijeljina. Vi{nji}a 79 . . . . . . biro. . . . . . . . . Jove Jankovi}a bb . . . Nikole Tesle bb . . . . . Bratunac. Tir{ova 3 . . . . . . Srpske vojske SP 106 . . . . . . . Vesna SZR friz. . .5520400001030474 35. . Ru`ica SZFR. . . . . . . . . . . . . . . . Nevenko Vukovi}. .. . . Next-company DOO Dvorovi. . . . . .. . . . . . . . . .5520400002290213 37. . . . . . . . . 27. F. . Bijeljina. . . Putokaz auto-{kola. Derventskih oslobodilaca 34 . Mastped-prom STR. . Rajko. . . .5520380002155966 2. Tanja STR Srebro. Pavlovac 72 . Dragana Bakmaz. . . . . .5520400001483367 39. Palma STR cvje}ara.5520090002024303 Hypo Alpe-Adria-bank a. . . . . Crn~a bb . . . . . . . Peri} DOO. . . . . . Kralja Petra I . . . Sini{a DOO turisti~ka agencija. . . . . . . . . .5520400002003190 23. . . .5520400001489575 38. M & R STR. . . . . . . . . . Nikoli} S. Stanimir Radoj~i}. . . . . Daar compani DOO Bijeljina. Derventa. . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001092216 48. . . . . Derventskih oslobodilaca SP-34 . . . . . . . . . Spasojevi}a 37 . . . . . . . . Anita Budi{a. Petar Markovi}. . . Stefana De~anskog 258 . . . . . . . . . . . . . Gloria STR cvje}ara. . . . . .5520400001033966 5. . . . . . . Donna-D STR.5520370001097454 43. .5520400001045315 31. Diana STR. . Kovanluci . . . . Derventa. . Milo{a Obili}a 17 . . Srpske vojske bb . . . 9. . . . . . .5520370001919811 39. Seven DOO Ugljevik. RGR-geokop DOO Bijeljina. E. . . . . . . . . . Derventa. . . . . . Trg \. . . . . . . . . . Kerafleks SP. . . . . . . . . Kralja Petra I bb . Derventa. lamela 1 . .5520370001809240 Poslovnica LAU[ 1. . . Milanovi}. . . . . . .5520410002205095 Poslovnica UGLJEVIK 1. . . . . Bijeljina. . Ugljevik. . . . . . . Verano motors DOO. . . . . . . . . . . . . . .5520400000997203 6. . . Lu`ani bb . . . . . . . . 1. . . . M. . . . . . . . . . . . Banja Luka. . Dragica Babi}. N. . . . . Majevi~ka 75 . Sikima auto servis SZR. . . . . Amajlije. . . . . . . . . . . . . . Vanja SUR kafe bar. Kafana kod Ilije SUR. . . . . . M. . 25. . . . Stampfl DOO Derventa.5520400001486374 17. . . . . . . . . . . . . .5520370002233033 40. . . Novo naselje bb . . . . . Grande SZT zlatarska radnja. . . . . . Tanja. . . . . Aleksandrovac . . . . . . . . . . . . . Glavi~ice . Jevti}. Nikole Spasojevi}a 26 . Save S-55 . An|a Nikoli}. . . . . . . . .5520370001811956 28. Trg SUR buregd`inica. . . . . Tehnika ros DOO. . . Bijeljina. Trg oslobo|enja . . . . . . .01115014 (01-3921/09-so) . . . . . Derventski Lug br. . .5520400001482882 26. . . . Derventski Lug bb . . Derventa. Derventa. . . Bijeljina. . . . . . . . . Derventa. Lala STR. . . DM-nekretnine agencija Mandi}. . . Bijeljina. .5520400001032705 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokorovi}. vl. Banja Luka.. . Derventa.5520400001485986 18. D & N autolimar SZR. . Aspresa export DOO Bratunac. . . . . . . Banja Luka 1. . . . . Dositeja Obradovi}a bb . . . . . . .5520400001035033 3. . Poslovni centar Trgovka . . . . . . . Derventa. . . .5520400001035615 24. . . . . . Derventa. . . Blagoje Sekuli}. . . . . . . . . . . . . . Bijeljina. Svetosavska 10 . . . . . . . . . . . . . . . Davor STR. . . M. . Primus DOO Bijeljina. Bosanski Lu`ani bb . . . Derventskih oslobodilaca . .5520370001097551 22. . Derventa. Sonja STR i komision Petrovi}.5520400001481718 21. . . . . . . .5520370001086784 36. . . . Alena Petkovi}. . . . . . Derventa. maj . .5520400000998658 15. . . M. Sajmi{te STR pij. . . . . . . . . . . . . . . . . Peri}. . vl. Radmila Lazi}. .5520370001697011 26. .5520370001762971 21. Derventa. . . . . . . . Garfild SUR. .5520380002211547 5. . marta 84 . . . . . . Motike . . . . Zera DOO. . . . . . . . . .5520410002179390 6.5520370001088045 37. . . Raje Banji~i}a 69 . . . . . . . Skuter autoservis SZR. . . .5520430002302579 Poslovnica SOKOLAC 1.5520400001046479 33. . Derventa. . . Diana Asenti}. Far commerce DOO Bijeljina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Igraonica Mortal kombat. Dva bora STR. . . . . Trg kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . . . . .5520400000998949 22. Milo{a Crnjanskog bb . . . . . . . . . . . Janka Jolovi}a 4 . . Derventa. . . . . . . . . . . . . . . . . Savanovi}. . Kara|or|eva bb . . . . . Srpske vojske 322 . . . . . . . . . . . . . . Mirjan Popovi}. Trgopromet ODP. . . . . . . . . . . Kara|oro|eva bb . . . . . \ukinac DOO Kotor Varo{. . . . . . . . . . . . . . . Kotor Varo{. . . Save Kova~evi}a 4 .DD STR. . . . . . . . . .5520370001091731 14. . Zorica SZR modni salon.5520410002173376 4. . Derventa. . . . . .5520300002228235 2. . . op{ta zemljoradni~ka zadruga. Derventa. . Bijeljina. . . Njego{eva br. Bratunac. . . Radinka Turkiv. . Save bb 5520400000283768 Petak. . . . . . . .5520370001088433 32. . . . . . . . . . Amaro SUR. . . . . . . M. .5520370002135936 42. . . . . . . . Stefana De~anskog 189 . . . . . . . Derventa. . . Davor Dragomirovi}. . . . . Derventa. . Derventa. . . . Derventa. . .5520370001093186 19. . Boro Dobrilovi}. . . . . . . . . . Branimir \akovi}. Radnja 2. . Petra Me}ave 14 .5520400001038525 20. . . . . . . . . Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . .5520400001044151 2.5520400001047740 Poslovnica BRATUNAC 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vukom STR. .5520400002164889 40. . Yasmiris stratus DOO Bijeljina PC. . . . . . . . Ne{o STR. . . . . . . . Derventa. . . .5520370001099588 15. Pavlovi}a put bb . . . . . . .5520370001080479 18. . . . maja 88 . . Kondor STR. . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001043860 13. . . . . Kalenderovci bb . . Bijeljina. . . . . . . . . . Stevana Nemanje bb5520400000281828 11.5520410002298215 5. . Trg Milo{a Obili}a bb . . . .. . . . . Gavrila Principa.5520380002155869 4. . . . Klub Maraton SUR kafe bar Lazi. Mir~i}. . . . .5520370002290069 Poslovnica KOTOR VARO[ 1. . . . Derventa. .5520370001093089 12. Jasikova~a 57 . . . Derventa. . . . . . . . . . . . . . . . . Filipa Vi{nji}a 133 . . .5520370002267080 47. . . Euro TV shop STR.