SLU@BENI GLASNIK

OGLASNI DIO

REPUBLIKE SRPSKE
Petak, 25. 9. 2009. godine
BANJA LUKA

Godina XVIII - Broj 85
KONKURSI
Na osnovu ~l. 7. i 11. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 75/04) i ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03), te Odluke o utvr|ivanju uslova, standarda i kriterijuma
za izbor i imenovanje direktora Dru{tva, Nadzorni odbor Komunalnog preduze}a “Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i, 28. avgusta 2009. godine,
raspisuje

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
41/03), ~lana 33. Statuta op{tine Novi Grad (“Slu`beni glasnik op{tine Novi
Grad”, br. 11/05 i 2/08), ~l. 3. i 4. Odluke o utvr|ivanju kriterijuma za izbor
i imenovanja organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~
Skup{tina op{tine Novi Grad (“Slu`beni glasnik op{tine Novi Grad”, broj
21/07) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Novi Grad, broj: 02-022-219/09, od 31. avgusta
2009. godine, Skup{tina op{tine Novi Grad r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Komunalnog preduze}a
“Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
Centra za socijalni rad Novi Grad

I - Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora
Komunalnog preduze}a “Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i.
II - Opis poslova
Nadle`nost, obaveze i odgovornost direktora Dru{tva utvr|ene su
zakonom i Statutom Dru{tva.
III - Mandat
Direktor Dru{tva imenuje se na period od ~etiri godine, uz mogu}nost
ponovnog izbora.
IV - Op{ti uslovi:
1. da je dr`avljanin BiH - Republike Srpske,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i entitetu,
5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim da obavlja poslove direktora Dru{tva, te da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak,
6. da se na njega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH.
V - Posebni uslovi:
1. visoka ili vi{a stru~na sprema, VII ili VI stepen stru~ne spreme,
pravne, ekonomske ili tehni~ke struke,
2. najmanje pet godina radnog iskustva na rukovode}im radnim mjestima u struci,
3. poznavanje procesa rada i djelatnosti kojima se ovo ili sli~no dru{tvo
bavi,
4. ponuda kvalitetnog plana i programa rada Dru{tva za mandatni period.
VI - Sukob interesa
Kandidat ne mo`e da u~estvuje na Konkursu za izbor i imenovanje ako
ima smetnji:
- iz ~lana 5. Zakona o sukobu interesa (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 34/02),
- iz ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 75/04),
- iz ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
VII - Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova:
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli,
- potvrdu o radnom iskustvu na rukovode}im radnim mjestima u struci,
- biografiju o kretanju u slu`bi,
- uvjerenje da nisu osu|ivani, odnosno da se protiv njih ne vodi krivi~ni
postupak (ne starije od {est mjeseci),
- ljekarsko uvjerenje,
- plan i program rada Dru{tva.
Za dokaze iz t. 4. i 6. op{tih uslova kandidati dostavljaju pismenu
izjavu, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa.
VIII - Rok za podno{enje prijava
Rok za podno{enje prijava je 20 dana od dana objavljivanja konkursa u
“Slu`benom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Rok se ra~una od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u obzir.
Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol Dru{tva u ul. Kara|or|eva
br. 63, Lakta{i, sa naznakom: Komisiji za izbor i imenovanje direktora.
Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt nakon roka za podno{enje prijava
ne}e se uzeti u razmatranje.

I - Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra za
socijalni rad Novi Grad.
Op{ti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i imenovanje propisani su
Odlukom Skup{tine op{tine o utvr|ivanju kriterijuma za izbor i imenovanja
organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~ Skup{tina
op{tine Novi Grad.
II - Op{ti uslovi za izbor i imenovanje su:
- da je dr`avljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u periodu od tri godine
prije objavljivanja javnog konkursa za upra`njenu funkciju,
- da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj
Jugoslaviji (~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH),
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavljanje funkcije,
- kandidat ne mo`e obavljati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji
dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sukobu interesa u
institucijama vlasti BiH.
III - Posebni kriterijumi za izbor i imenovanja su:
- da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u stru~nu spremu
(V[S) dru{tvenog smjera,
- da posjeduje najmanje pet godina radnog iskustva,
- da posjeduje stru~ne, organizacione i rukovodne sposobnosti,
- uspje{nost i postignuti rezultati na ranijim poslovima.
IV - Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova:
- ovjerenu kopiju diplome i li~ne karte,
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, odnosno da se protiv
njih ne vodi krivi~ni postupak i potpisanu i ovjerenu izjavu u vezi sa ~lanom
IX stav 1. Ustava BiH.
V - Postupak izbora, uklju~uju}i i pregled prispjelih prijava na konkurs,
obavljanje intervjua sa kandidatima, utvr|ivanje rang liste, te predlaganje
kandidata za imenovanje u skladu sa utvr|enim kriterijumima izvr{i}e
komisije koje }e imenovati Skup{tina op{tine Novi Grad.
VI - Javni konkurs }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Fokus”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posljednjeg objavljivanja.
VII - Rok za podno{enje prijava na konkurs je 15 dana od dana raspisivanja javnog konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: Op{tina Novi
Grad, ul. Petra Ko~i}a br. 2, sa naznakom: “Komisija za sprovo|enje javnog
konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Novi Grad”.

Broj: 292/09
28. avgusta 2009. godine
Lakta{i

Predsjednik
Nadzornog odbora,
Danica Bartoli}, s.r.

Broj: 02-052-47/09
9. septembra 2009. godine
Novi Grad

Predsjednik
Skup{tine op{tine,
Ljiljana Jankovi}, s.r.

Na osnovu ~l. 9. i 10. Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 61/01, 79/02, 2/03 i 53/05), kao i Rje{enja
Ministarstva zdravlja i socijalne za{tite Republike Srpske, broj: 11/04-15163-2/09, od 24. avgusta 2009. godine, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}”, Slatinska 11, Banja Luka, r a s p i s u j e

KONKURS
za izbor kandidata za supspecijalizaciju iz
balneoklimatologije - jedna supspecijalizacija
Uslovi za prijavu na konkurs:
- da je kandidat dr`avljanin BiH,
- zavr{en medicinski fakultet,
- polo`en stru~ni ispit za zvanje doktora medicine,
- specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije,

II/85

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

- aktivno poznavanje jednog stranog jezika,
- radno iskustvo dvije godine nakon polo`enog specijalisti~kog ispita.
Prednost pri dodjeli supspecijalizacije ima}e kandidati zaposleni u Zavodu
za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}” Banja Luka.
Rok za podno{enje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je osam dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog
informisanja, odnosno u listu “Glas Srpske” i u “Slu`benom glasniku
Republike Srpske”.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporu~enom po{tom,
na adresu: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav
Zotovi}” Banja Luka, ulica Slatinska br. 11, sa naznakom: “Prijava na
konkurs za supspecijalizaciju”, ili li~no, putem protokola u Zavodu.
Broj: 2338/09
14. septembra 2009. godine
Banja Luka

Direktor,
Dr Goran Tali}, s.r.

OBAVJE[TENJA
Hypo Alpe-Adria-bank AD Banja Luka objavljuje spisak nesolventnih klijenata sa 31. avgustom 2009. godine.
1. Pregled ra~una blokiranih od 15 do 30 dana:
Poslovnica BILE]A
1. Dobrovoljci SUR, Kapor N. Bile}a,
Kralja Petra oslobod. bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364415
2. Automeh. radnja SZR Radovanovi
Berkovi}i, Hatelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364609
Poslovnica TREBINJE
1. Proinvest DOO Trebinje, Srpska br. 5 . . . . . . . . . . .5520050002000540
Poslovnica NEVESINJE
1. Miljana TR Ivani{evi} Jovan,
Nevesinje sajbe bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001238847
2. Deni komision, Milo{evi} Zora,
Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060000139546
Poslovnica MODRI^A
1. Keti STR, Grabovac D., Modri~a,
Vuka Karad`i}a 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000149876
Poslovnica TESLI]
1. Feniks SUR kafe bar, Aleksi} Z. Tesli},
Stevana Sin|eli}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080002296146
Poslovnica PALE
1. AD STR Dimovski Mladen, Pale,
D. Jev|evi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001114637
Poslovnica GRADI[KA
1. Primus V[PM Gradi{ka, Vidovdanska bb . . . . . . . .5520140001856151
Poslovnica ZVORNIK
1. Olimpija - s.d. DOO Zvornik, Svetog Save bb . . . .5520200001758178
2. Zvornik KSC JODP Zvornik,
Filipa Kljaji}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001902805
Poslovnica PRIJEDOR
1. Elkom Matija{ DOO, Prijedor, Prvog maja 28 . . . .5520210002076289
2. Flexiblle DOO Prijedor, 1. maja 72 . . . . . . . . . . . . 5520210001425128
Poslovnica FO^A
1. Rio SUR Markovi} @eljko, Fo~a, Jevrejska bb . . . .5520240001870793
2. Knjaz SUR bife, Miju{kovi} Alek, Fo~a,
Vojvode putnika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365008
3. Knjaz br. 2 SUR bife Miju{kovi} Fo~a,
Bra}e Jugovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365105
4. Skandal SUR, vl. Mari} Mladen, Fo~a,
Njego{eva br. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001996893
5. Taksi prevoz Blagojevi} Zoran Fo~a,
Vojvode Putnika 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001952273
6. Kobra SUR Mihajlovi} Radmilo Fo~a,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002006108
Poslovnica BR^KO
1. Sitex JK DOO Br~ko, Dubrave, trz. Arizona hala .5520250000431943
2. RL TR Tursi} Almir, Br~ko distrikt,
Dubrave bb trznica Arizon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001762587
3. Ajdin TR Mehmedovi} Zlata, Br~ko distrikt,
Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001692553
4. Roma-jeans TR Mustafi} Bajro,
Br~ko distrikt, Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001725533
Poslovnica ALEJA
1. Enterijeri Popovi} SR Banja Luka,
Voj. S. Stepanovi}a 266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002073908
Poslovnica BIJELJINA
1. XXL Kameleon STR, Cici} Olivera,
Bijeljina, Marka Miljanova 52 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370000276834
Poslovnica KOTOR VARO[
1. Trend 2 STR [mugovi} Snje`ana,
Kotor Varo{, Cara Du{ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002435423
Poslovnica DERVENTA
1. Petar pan STR butik vl. Tomi}, Derventa,
Njego{eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400002124149

Petak, 25. 9. 2009.

2. Pregled ra~una blokiranih od 30 do 90 dana:
Poslovnica BANJA LUKA
1. Ba~inski SR, Darko Ba~inski, Banja Luka,
Kozarska bb, Lakta{i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002233972
2. Tref SZTR, Vladimir Jovanovi}, Banja Luka,
Zore Kova~evi} 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002376271
3. Catering R DOO Banja Luka, Vladike Platona 6 . .5520020001805426
4. Fontana SZR, Dragana Predojevi},
Banja Luka, Mla|e ]usi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001828318
5. ]ato komerc DOO Banja Luka, Solunska 51 . . . . .5520000000074656
6. ^iv~ija turs DOO Banja Luka,
Jovice Savinovi}a 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001750136
7. Lamma DOO Banja Luka, Kuljani bb . . . . . . . . . . .5520020002161125
8. Salus DOO Banja Luka,
Janka Veselinovi}a 9-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001934145
9. Duvan pres DOO Banja Luka, Jovana Du~i}a 34 . .5520020001977213
10. Master-BL DOO Banja Luka, Koji}a put 4 . . . . . .5520020001826087
11. Mija DOO ^itluk, PJ Banja Luka, Banja Luka,
Branka Popovi}a 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001898934
12. Panter SZR, @eljko \uri}, Banja Luka,
Vojvode Prijezde 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002286255
13. Megafloreks DOO Banja Luka, Pave Radana 23 .5520000000369148
Poslovnica BILE]A
1. Status SUR, D. Stolica, Bile}a,
Kralja Aleksandra 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001363445
2. Dolina STR, Janji} S., Bile}a,
Ravnogorska br. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364512
3. Excluzive SZR, S. Ivani{evi}, Bile}a,
Solunskih dobrovoljaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030002282132
4. Hercegovina prevoz T DOO Bile}a,
Obili}ev vjenac 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000113794
5. Trgoprom AD, Bile}a, Obili}ev vjenac 23 . . . . . . . .5520030000117383
Poslovnica ISTO^NO SARAJEVO
6. BB SUR, Doj~ilo Babalj, Sarajevo,
Trg Vilijema [ekspira 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001342832
7. Soko promet DOO Sokolac,
Milana [arca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001889330
8. Vla{ki SZMUR, Aleksandra Vla{ki,
Trnovo, Trg Sr|ana Kne`evi}a 8 . . . . . . . . . . . . . . .5520040001798926
9. Farmex DOO I. Sarajevo, Vuka Karad`i}a 17 . . . . .5520040000715048
10. Luka zdravlja DOO Kasindo,
Trg Ilid`anske brigade bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001906887
11. Iskop DOO, I. Sarajevo, Topli~ka cesta 97 . . . . . .5520040000121602
12. Gradnja lord DOO, Isto~no Sarajevo,
Nikole Tesle br. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040002281695
Poslovnica TREBINJE
1. Present shop STR, Zoran Kozlica, Trebinje,
Stari Grad br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001172354
2. Trokadero SUR, Radomir [araba, Trebinje,
Darodavalaca krvi br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441141
3. Dunja STR, Novka Vujovi}, Trebinje,
Tina C 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001905092
4. M SZR Oro Milanka, Trebinje,
Trg Luke Petkovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441044
5. Ognji{te SUR Milo{ Pejanovi},
Trebinje, Ognji{te bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050002082408
Poslovnica NEVESINJE
1. Vin TR, Vida Kilibarda, Nevesinje,
Lap~evine bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001236519
2. Aneta TR komision, An|a Vu~i},
Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060001237780
3. Ledy komision, R. Pikula, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001430810
4. Bet shop DOO Nevesinje, Cara Du{ana . . . . . . . . .5520060001432653
5. Sandra TR butik, V. Sko~aji}, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001436048
6. Radmila ZR, @arko Pitignjat, Nevesinje,
Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001938702
7. Gogo auto servis, G. Budali}, Nevesinje,
Put srba sa Neretve 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001234482
8. MD Salon zabave, Dragan Gudelj, Nevesinje,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001431877
Poslovnica MODRI^A
1. Junior STR, An|elko Cviji}, Modri~a,
Svetosavska 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000148421
2. Euro svet TR, Du{ko Popovi}, Modri~a,
Cara Lazara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001892190
3. SMS TR, Ankica Stefanovi}, Modri~a,
Savska 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002403671
4. Bamboocha TR, Halil Du{inovi}, Modri~a,
Arsenija ^arnojevi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001891705
5. Optima AMD Modri~a, Modri~a,
[ama~ki put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001649981
6. Kis DOO Modri~a, Kneza Milo{a bb . . . . . . . . . . .5520070001414465
7. Stranatic DOO Modri~a, Milo{evac bb . . . . . . . . . .5520070000142310

. . . . . . . . . . . . . . D. .agro DOO Lakta{i. Iris cvje}ara. . . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . Kozarska Dubica.5520200001250286 17. . .5520180001335938 2. . . . . . Tesli}.5520160001577954 Poslovnica VI[EGRAD 1. . . . . .. . . . . Zvornik. . . . . . . . Savo Plemi}. . Zeleni val auto {kola Doboj. . . . . . . . .5520210002314133 2. . Joki} SSR. Lakta{i. dobrovoljaca 62 . . Gornji Karajzovci 29 A .5520080000750936 2. Solunskih dobrovoljaca bb . . Peri} TR. . B. . .. . Ru`evi}a bb . . . . . . . . . . Anka Mirkovi}. . . . Kralja Petra bb . Bra}e Obradovi} 1 . Zvornik. . .5520100001948206 4. . . . Vi{egrad. . Centar 4 .5520080002256182 7.5520180002129107 3. . . . .5520200001866818 14. Sirs UR bife Gra~anin Aleksandar. . . . . . . Trading-sin DOO Prijedor. . . . . Kozarska Dubica. . . . . . Zvornik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sla|an Vesi}. . . . .5520190001985498 4. . . . . . . . Tr`nica Marinkovi}. . . . Bo`ur-starting DOO Zvornik. . . Svetog Save bb . . . . . . . . Njego{eva br. Napoleon DOO Tesli}. . . . . . . Cordiaca DOO Trn. . @ica-trade DOO Bosanska Kostajnica. . . . I oslobodioca . Kara|or|eva bb . . . Tesli}. . . Trn . . . . . . . ..5520200001018165 15. . . . . . Goran Kova~evi}. . . . . . . . . . . Svale bb . . . . . . . Poljo produkt STR. Sa{a Arsenovi}. . . . . . . . . {tand . . . Grme~ka 12 . . . Novoteks-2 TR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cara Du{ana bb . . . Srbinje. . Kozarskih junaka .5520100002214665 8. . Zvornik. . . . . centar mi. . . . .5520150001064485 5. . . .5520110000762138 Poslovnica GRADI[KA 1. . . . . . . . . . . . . .5520210001772873 7. Prijedor. . Zelena pijaca . 9. . . . .5520150002320635 2. . .5520160000464297 6. . . . . . . . .5520200001027186 8. . . . .5520200001837621 16. . . . . . . . Prijedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . Milo{a Obili}a GS 2 . . . . . Srpski Velika 238 . . . . . Vu~ija Luka 55 . . . . . . ^ebi}. Petra Misimovi}a 17 . . . . Zvornik. . . . . . . .5520080002251235 6.5520140000779742 5. @ena butik STR. . . . . . . . S. . . . 21 . . . . . . . . . . . Peri}. . . . .5520200001723258 11. . . . . Modri~a. . . . D. . . . Nada Ignjati}. . . . . .5520210001146544 3. . . . . Stevanovi}. . . . . . . . . . . . . . .5520240002255398 2. . Lakta{i. . Petra Ko~i}a bb . . . .5520200001495114 18. . @abac UR kafe-bar Dyulgerova. stanica lok. .5520150002339744 7. . . . . Delfin ugost. . . . . . . . . . . . . . . . . Novosadska 42 . . . . . . . . . . . . Milka . Nata{a Jovanovi}. . . Modri~a.. . Rojal UR. . .5520200001883308 13. . . . . . . . D&H DOO Zvornik. . . . .5520140001383470 2. . . . . . Gornji Buleti} . . . . . . . Modri~a. . .5520070002175236 9. . .5520190001976283 Poslovnica ZVORNIK 1. . . .5520140001818321 3. . . Taksista Dragan Maksimovi}. . Apetitos SUR Doboj. . Sase bb . . . Glavina. . .5520200001286370 9. Wat SZR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostajnica. . . . . . Milena Popadi}. . . .5520160002118729 85/III 5. . . . Simunovi}. Kozarska Dubica. . . . . . . . . . . . . . MM autopraona. . . . R. . . . . . . . . Cara Lazara . . . . . . . . . . . . MG elektronik ZTR. . . . . Sol. .5520240001200717 .5520080001607349 3. . Bra}e Jugovi}a lamela B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MM auto-centar Vu~kovi} DOO Prijedor. . . . . . . . . . . . Srpskih ratnika bb . . . . . . . Bra}e Jugovi}a bb . . Miodrag Peri}. . . Trg palih boraca bb . . Aleksa Joki}. Zvornik.5520210002016828 9. . Miva DOO Pale. . . . . Ranka [ipke 9 . .5520150002079396 Poslovnica DOBOJ 1. . . . . vl. . . . . . . . . . . . . . . . M. . . . . . Malo Bla{ko . D. . . . . . .5520090001543668 Poslovnica KOSTAJNICA 1. . .5520100002366179 9. . Edina \uri}. . . . . . . . . . Marin Sr|an. . . . . . .5520150000200991 3. . . . . . . . . . . . . . Gata~ko polje AD Gacko.5520200001764483 5. .5520200001998059 Poslovnica PRIJEDOR 1. . . . . . . Karakaj bb . Taksi prevoznik M. . . . .5520090001115995 3. . Gift & print ZR. Bosanska Kostajnica. .5520150001710796 8. . . . . . Apoteka Kekec Tesli}. . . . @eljezn. . . . . Crveni signal A[. Alfa i omega ZTR auto ku}a. . . . . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . . . . Tesli}. . . . . .5520200002050924 3. . . . . . . . . . . . . It computers DOO Gra~anica. . . . . .5520210001610689 5. . . . Ba{tinac komerc DOO Gradi{ka. . . . . . . . . . . . . . . Pale. . .5520080001308007 5. . . . . . . . . . . . . . . . . Vi{egrad. . . . . . Mira UR buregd`inica Sando D. Kralja Petra I Oslobodioca . . . . . . . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 8. . Bra}e Jugovi}a bb . Gavrila Principa 67 . . . . . . . . . . . . . .5520110001408546 4. . Montenegro-invest DOO Gradi{ka. Zvornik. . . . . . . . . . . . . . . odbor Donje P. . Proti} SZR Miroslav Proti}. . . . . . Hotel Drina . Boro Skrobi}. . . . . . . Zvornik. Mo company DOO Pale. . 2009. . . . . . Tesli}. . . Stanojevi}.5520200002087396 2. Milo{evac . . . Enterijer SZTR. . Mig DOO Pale. Me{e Selimovi}a bb . Vuka Karad`i}a bb . . . . . . . . . Doboj. . . Ranka [ipke 1 . . . . . Osmaci bb . . ^au{evac bb . . . . . . .5520100001556326 5. Mokro bb . Vuka Karad`i}a bb . M. . . . . . . . . . . . . . . . . . Estetika sam. . . . . . . Svetosavska . . Nina STD. Mar~eti}. . . . . . . . . . .5520100001558266 2. . Drvenica vulkanizerska radnja. . . . . . . . . . S. . . . vl. . . . . . . Srpskih velikana 305 . . . . . . . .5520090001669380 6. . . . . . . Kostajnica. .5520160001312756 3. . . . . . . . . .5520210001694303 6. . . . Sne`ana Davidovi}. . . . . Trans-kom DOO Modri~a. . Kara|or|eva 13 . . . . . . . . . Zvornik. . . AS komerc SUR Dujakovi} D. . . . Opss TR. . . . . . . . M. . Kneza Milo{a 36/. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180002124936 5.5520160000457992 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Vranja~ki put . . . . . . . .5520110001401659 3. . . . . . . . Kozarska Dubica. . . . . . . . Slatina Ilid`a. . . . . . . . 25. ^edomir Baji}. . Bojan DOO Pale. . . . Transpromet DOO Tesli}. Ivana Gorana Kova~i}a 4 . . . . . Cara Du{ana 20 . . . . . . . . Kostajnica. . . . . Zvornik. . Zvornik. . . . . . S. . . . . . . . Ru`evi} bb . . . . . . . . . . . . .5520080000751130 9. . . . . . . . . . . . Prijedor. . . . . . . . . . . . @eljko ^ibi}. . Te{i}. . Best SZD. . . .5520180002003783 Poslovnica KOZARSKA DUBICA 1. . . . zadruga Bosanska Kostajnica.5520180000217334 4. . Bo`ur SZR. . . . . . . . . Gacko. Kralja Aleksandra . . . . . . . ^edo Obradovi}. . @eljko Komljenovi}. . . . . Gelux DOO Gradi{ka.5520070001647459 10. . . . . . .5520110001405830 2.5520210001188351 8. . . . . . . . . . . . . Taksi prevoznik Radomir Ad`i}. . . Zvornik. . Vitkovci . . . . . djelatnost Doboj. . . . . . Novosadska bb. .5520100002291586 Poslovnica GACKO 1. . . . . . Svetosavska zan. . . . B. M. . Ibora TR. . . . . . . . . . . . Kozarska Dubica. . J. . . .5520080001199270 4. .5520190001985304 3. . . . . . Osje~ani bb . . . . Fratello UR kafe bar Prijedor. . . . . . . . .Petak. . Kostajnica.5520070002398336 Poslovnica TESLI] 1. . . . Putnik SUR. . . . . .5520150001949513 6. . . . . . . . . . . . . . Feloni STR. . . . . . . . . . . . . . Galileo-1 UR. S. . . . . Fancy butik STR. . . . .5520090002329659 2. Carice Milice bb . . Tanker {ped DOO Banja Luka. . . . . . . . . . B. . . Jovana Du~i}a bb . . Ljiljana Zgonjanin. . . . . ^elopek bb . SDP BiH regional. Tanja Ivi}. .5520230002321019 Poslovnica FO^A 1. . . . Suzy-komerc DOO Tesli}. . . Vojvode Mom~ila br. . . . . . . . . . . . . . Vi{egrad. . . . . Kralja Aleksandra 2 . . . . . . . Stanojevi}. . . B. ^ibi} kafe gril. . . . . . . . . Maglajani bb . . . . . Kara|or|eva bb . . . Savo Le~i}. . . . Vuka Karad`i}a bb . . . Pri|i bli`e STR. . . . . Jugovi}a B-16 . . . .5520220002366464 Ispostava LTG 1. . . . . .5520200002045589 10. . . . . Aura frizerski salon [ain M. . . .5520160001579894 4. . Ugao Usko~ke i Svetosavske . Karakaj bb . . . . . . . . . . . . . .5520190002076581 5. . . . . . Kara|or|eva bb . Du{ko Milinkovi}. . . Vojvode Mi{i}a bb . . . Zone TR. . . B. . . . . . . . Voki}. . . Intercom west DOO Prijedor. .5520200001806581 6. . . . . . . . . . . Elit kafe bar. . Kraguljac farma Kraguljac.5520070000149585 12. . . . . Vlana DOO Lakta{i. . . . . . . . . . . .5520090001713321 4. . . . . . . Vi{egrad. Petra Pecije 7 . . M. . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . . Kralja Tvrtka 30 . .5520190002409582 2. .5520210001515144 4.5520140001925797 Poslovnica LAKTA[I 1. . . Zvornik . . Kori}a han bb . Novosadska 17 . . . . Modri~a. Jahorinska bb . . .5520100001552543 6. . M-M STR. . . . . Transpromet DOO Tesli}. Tepa DOO Gacko. . Gacko. . 43 . . Milovan Stanojevi}. . . . . . . . Invest-gradnja DOO Zvornik. . Vi{egrad. . Taksi. .5520200001288213 19. . . .5520080000751130 8. . . . Banja Luka. . . . . . . . Svetosavska bb . \enerala Dra`e bb . . . . . . . Mili}. . . . . . . . . . . . . . Pavlovi}. . . . . . Gornji Kladari bb . . .5520080001608125 Poslovnica PALE 1. D. . . . . . . . . . . . . . . . . Klas STR Nova Topola. Kristal STR. . . . . . . . . Zvornik. . Sv. . Trg kralja P. Stevana Sin|eli}a bb . . . . . . . . . . . Kuz. . . . . . . Gladiator DVD klub. . . . . . . . . . . . .5520200001028156 7. . . Marinkovi} Z. . . .5520100002019307 3. . . . Auto {ampioni DOO Nova Topola. Svetosavska bb . . . . . . . .5520210001955427 Poslovnica OBILI]EVO 1. Sase mini farma. . . Stakloreza~ka radnja. . B-market STR. Milka zemljoradni~ka zadruga Lakta{i.5520070002373310 11. .5520200001280841 12. . . . . . . . . . . Zanatska bb . . . . . . . . . . . . . . . KS obitex DOO Lakta{i.5520200001395107 4. Tamara DOO Fo~a. M. . . . . . . . .5520090002093270 5. . . . . . . . . . . . Du{anovo bb . . . . . . Sport-sportska kladionica. . . . . . Beronja. . Dar STR Doboj. . . . . . Prijedor. . . . . . . . .70 . . . . Milica STR. . . Q Lela teh SZR Kopun Ljiljana. . . . . . . Flamingo STR. . . . . . . . . vl. . . . . . . Banja Vru}ica . . Rade Jasikovac. . . . M. . . . Taksi prevoznik. . . Vukoti}a 101 . . . . . . . . . Zvornik. . Gratis samoposluga TR Stevanovo. . . . . . . . . . Petroni} DOO Isto~no Sarajevo. Agrobilje polj. . . . . . . . . . . . . .5520150001073797 4. . . . . . . Bosanska Kostajnica. Bogdana Zimonji}a 1 . . . . . .5520100002374424 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rad. . . . . Janjo{ DOO Prijedor. . . Markovi}. . Podrinjska 20 . . Novoteks SZTR. .5520140001382888 4. . . . . . . M. . . Save bb . . . . . .

. . Put srp. . . . . . . . Brod. . . S. . Milovana Bjelo{evi}a Belog . . . . . . LD Janji} DOO Br~ko Distrikt. Novi Grad. . . . . Sla|a burekd`. . . . . . . Derventa. . . Radmila Baji}. . . . Sigma komerc DOO [amac. . . . . ^elinac. . . Radmila Todorovi}. Ru`i} STR.5520370002079676 5. . . . . . . . . . . . . . Bratunac. . . . . . . . . . . . . .5520400002173037 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . Radovan Umi}evi}. . Farmo-agent PP. . . Predrag Jeli~i}. . . .5520290001680719 6. . . . . . . . . . . rad. . . . . . . . Leganza DOO Fo~a. D. Magistralni put bb . . . . . . . .5520410002186859 5. Beni STR Bo`o Elez. G 6 kafe bar Vejnovi} Nada. . . . Marije Bursa} SP-70 . . . . . . . . . . . . Fo~a. . . . . . . . . Petrovi}a bb . . . . . . Bosanski Brod. . . . . . . DOO Br~ko Distrikt. . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . . XII lok 1 . Penelopa STR. . . . . . . .D. . . . . . . . . . . .5520260002236773 Poslovnica BOSANSKI BROD 1. . . Kara|or|eva 42 . . . . . . . . Gavrila Principa bb . oslobodilaca SP 1 . Derventa. Me{e Selimovi}a 2 .5520350002149129 2. Bratunac. . . . . . . . Grbi} @.IV/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3. . Knez SUR restoran. . Tarik SP. . . . . . . . .5520000000564506 4. . . Lela STR. . M. . . . . . . . . Du{ana Joki}a 4A . Danka Davidovi}. . Dubrave bb . Sale STR. .5520240001931806 8. . . . . . . . Banja Luka.5520240002167031 6. . . Tr`nica Arizona . . . . . . . Intermont DOO Br~ko Distrikt. . Danko @mari}. . . . . . . . . . S.5520340000977709 Poslovnica [AMAC 1. . . Paolo STR Aleksandar Mali{. . Media 3 DOO Srebrenica. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kej Vojvode Stepe. Julija SUR. . . . . . . . B. . . . . . . . San motel. . . .. . . . . . . Bosne srebrene 17 . . . . . . . . Fo~a. . . . . . . . .5520370002060955 2. . . . Brankica Pavlovi}. . zadruga. Svetog Save bb .5520450002387259 3. .5520260001219437 5. Ex fitness studio. Co2 balans DOO Br~ko Distrikt. . . Milo{a Obili}a bb . . . . . . . Ra~anska bb . Vasi} biss DOO B. . Derventa.5520250002168534 4. . . . @ivojina Preradovi}a bb . . . . . . . . . . . . Derventa. . . . . . .5520240002316120 Poslovnica BR^KO 1. . . . . Zoran Romi}. . Rajka \oki}. . . . . . . . . . . Dubrave bb. . . . . Sikman DOO Mrkonji} Grad. Amela Behlulovi}. Jelica Jovanovi}. Novi Grad. . . . . . . . . Milankovi} veterinarska ambulanta. . . . 9. . . .5520000000001130 6. vl. . Miladinovi}. . . Kralja Petra I . . . . . . . . . Kompanija Du{ani} DOO Prnjavor. . So~anica . . Podromanija bb . . . Ananas STR. . Akvaterm DOO Balatun. . . . . . Miljevina bb . . . .5520410002192097 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ti{ina bb . Novi Grad. . .5520270001465186 4. . . . . . Vuka Karad`i}a 43 . . [amac. . K. . Banja Luka. . . .5520290001624944 10. . . Dubrave. . . . . . . . . . . . . . Bosandki Brod.5520290001728734 Poslovnica NOVI GRAD 1. . . . . . . . . Jedon TR Mila Jakovljevi}. . . Bijeljina. . Branka ]opi}a 19 . . . . . . . . . . .5520240001205761 7. . . Kotor Varo{. . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . .5520270001466059 3. . . .5520270001461403 2.5520260002022597 4. Crkvina bb .5520000000579056 3. . . . . .5520350002183176 6. . . . Miladinovi}. . . . . . . . rad. . S. . . . . . . . Novi Grad. . . . . . .5520360002394490 2. . . . . . . Adriana STR.5520340001275208 3. . . . . . . . Poljo-oprema SP. . . . . . Santos DOO Obudovac ([amac). . . . Ana Ku{lji}. Anja 2 STR. . . . . . . . . . Mil-prom STR. . . 11. . . . Tranzit DOO Derventa. . . . . Bojan SZR Dragan Pani}. . . . . . 2. . . . . . Vojna Miljkovi}. . . . . [trbe bb . . 2009. . . Tr`nica Arizona . . . Film DVD klub SUR. . . . . . K. . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . Mirsad Ibrahimovi}. . . . Lan zemljorad. . . . .5520290001739986 7. . . . . . . . . . . . . . . Svetosavska 10 . . .5520020001664194 2. . . S. . . . . . . . . Ribnjak bb . . . . [amac. . . . . Vizo komerc DOO. . . . . . . . . . . Tranzitni put bb . . . Novi}. . . . . . Stepe Stepanovi}a bb . Gradska pijaca bb . . . . . . . . . . . . . . . Eurokant DOO Kotor Varo{. . .5520270002171152 Poslovnica MRKONJI] GRAD 1. . . Milo{a Obili}a bb .5520260001216333 8. . . Uzunovi}a bb . . . . . Poljoapoteka Boki STR. . . Vojna TR. . Pregled ra~una blokiranih preko 90 dana: Poslovnica BANJA LUKA 1. . . . . . Mrkonji} Grad. . Toplane AD Sokolac. . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002043113 13.5520370002079288 4. . . . Ti{ina . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . Grafomotajica DOO Prnjavor. . . . . . . . . . . . . Moss STR. . . . . . . . . Vidovdanska 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002146945 2. . Extra mesnica Grbi} Mile. . . dobrovoljaca . . . .5520400002147914 4. . . . . . Agro-alfa DOO Br~ko Distrikt. . . . . . Petrokomerc DOO Kotor Varo{. . . Fo~a. Gorana Radulovi}a Bimbe 8 . . . Mihajla Pupina bb . . . Mar{ala Tita . . . . . . . . . . K. . Trg Milo{a Obili}a . . . . . Marija Je{i}. . . . . . . novembra bb . . . Panensa DOO Srbac. . . .5520290001662968 12. . . Red`ep Pervanovi}. . . . . . . . Br~ko Distrikt. . Raje Banji~i}a bb . . . .5520270001466932 5. . . . . .5520240001978463 9. Mlin na Adi. .5520400002107465 2. . . . . . . . . . . Vidi} auto ku}a DOO Bosanski Brod. . Gradska pijaca . . . Bratunac. . . Dubrave. . Srbac. Radmila Petrovi}. Kara|or|a Petrovi}a bb . . . . . . . . . . . . .5520380002199810 4. . . .A. . . . . . . Tr`nica Arizona . . .5520000000558492 2. H. . . . . . Tr`nica Arizona KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kotor Varo{. . . . . . . . . Brod. . . . Pero @dero Pekoteka SUR Ora{an. . Dubrave bb . . . . . . Pre{erna 8 . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . Stadionska 54 . . . . . .5520400001977679 7. . . . . . . . .5520330002175708 Poslovnica PRNJAVOR 1. . Pa{i}a 45 . . . . I kraji{kog prolet. . . . . . . Trnjaci . . . . . . . . . . . . . Drimex-helass DD. . . \or|i} auto centar AD B. . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . M. . . . . . . Stojanovi}a 117 . . . . . A. . . . . Mil-tehno STR. . . . . .5520250001909156 3. . . . . . Pelagi}evo. 25. . . . . . . M. . . . . . . . . Ordo DOO. . . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . .5520410002248842 2. .5520240001523339 4. . Jaca STR Mr{i} Jadranka. . . . . .5520410002335366 Poslovnica UGLJEVIK 1. . . Skandal disko bar. . . vl. N. . . .. . . . Srpske vojske bb . K&M TR. . . . . . Rosi}. . Lazara bb . Kru{evo Brdo bb . . V. . . . . . . . . . Bijeljina. . . . Banja Luka. . . . . . . . . 11. . . . . . . .5520260002059360 3. Majke Jugovi}a 1 . . . . . Bijeljina. . . . . . Hrast SZR. Prijebljezi bb .5520260002141034 6. . . . Cara Lazara bb . . . . .5520430002324792 Poslovnica SOKOLAC 1. . Srbinje. Kostadinovi}. . Ugljevik. . . novembra . . . .5520370002053680 3. Sigma prom. . . . Savi}. Omarska. . Slobodan Konti}. Soba STR. . Euro petrol DOO [amac. . . . . . .5520380002348123 3. . . . . Svetog Save bb . . . Autoprevoznik Marin @ivko. Krovomont DOO B. . . . . . . . . . . Novi Grad.5520450002368150 2. . . . . . . Stepanovi}a bb . . .5520290001734748 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nade`de Petrovi} 10 . . . . Dubrave bb. . . .5520250002274361 14. . . . . . . . . . . . . . . Dr Mehmeda Spahe 33 . Brod STR vl. Bosanski Brod. Pa{ali}a i Bulevar mira . . . . Braben. . . . .5520340001271716 Petak. . . . Cara Du{ana bb . Milica STR pokretni sto. . . . . . . . Optimum DOO. . . . . Trocadero kafe picerija. . . Ruji{ka 21 . . . . . . . . . . . Zoran Pup~evi}.5520260002328147 7.5520000000296980 7. . . . . Zoran Umi}evi}. . . . . . . . . Rosi} SZ elektromeh. . . . . . . . . . . . . . . . . . Petra I Oslobodioca bb . . . . . .5520400001049777 3. . . . . . . . . . . . .5520250002114408 11. Risto Drakul. [amac. . Rudni~ka bb . . . . .5520350002186377 5. . . . . . Petra Ko~i}a bb . . . . . . . Pikadili SUR. . . . . . Srpske vojske 186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Srbac. .5520380002189334 Poslovnica DERVENTA 1. Obudovac . . . V. . . . .5520330002203547 2. . . . . . . . Jovi~i}. . . . F. Brod. . . . . . . Novi Grad. . . . V. . . . . Arena SUR bife. . . . . . . . . . . B. . . . . Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . Dubrave bb obj. . . . . . . . . . . . . . . . Interdrvo DOO Br~ko Distrikt.5520270001461597 6. . . Zanatski centar pijaca . . . Derventa. . . . . . . . Norka zanatska rad. . . . . . . . . . .5520330002255054 3. Derventa. . . Veljke Milankvo}a 7A . batalj. . . . . . . . Svetog Save bb5520270001466641 9. . .5520310002119546 Poslovnica SRBAC 1.5520420002335705 Poslovnica LAU[ 1. . Brod. Triveks STR Milica Trivi~evi}. . . . . . . Podorugla bb . . . Pelagi}evo bb . Brod. . . . . . . . . . . . . . . . .5520410002236038 3. . . . . . Boki SP. . Srbinje. . Tr`nica Arizona . . .5520070001852032 4. . Novi Grad. . Sokolac . . . . . .5520360002436588 Poslovnica BIJELJINA 1. . . . . . .5520070001645907 3.. . . .5520290001626011 2. .5520370001092119 Poslovnica KOTOR VARO[ 1. . . . . . . . . . . . . Prnjavor. . . . . . .5520260002294197 2. . . Stankovi}. . . . Svetog Save bb . . Banja Luka. . . . . Dubrave bb. . . . . .5520240001207604 5. . . . . Kralja Petra I bb . . . . . . C. Vidovdanska 20 . . . . . . . . . Gramex DOO B. . . . . . . . . . .5520270001450733 8. .S. . . . zadr. .5520250002312094 5. . . V.5520400001041241 Poslovnica BRATUNAC 1. . . . . . . . . . . . . . . . Todi} komerc DOO Prnjavor. . . . . . . . . . . . Krajinapromet AD. . . . . . . . . . . . . Bratunac. . . Br~ko Distrikt.5520270000057910 7. . . Ada bb . . . . . . . . . . . . . . . . Podromanija DOO Sokolac. . . Melem apoteka. . . . . Rim TR. . . . Paji}. . . . . . . . . . . . Faraon SUR kafe bar. . . . . . . Veselin Masle{a STR Sibincic A. . Bijeljina. . . . . . . . . . . . Bo`ana Kenjalo. . . ^elinac. . Marina Jorgi}. . Almina SP. . Zdravko Ru`i}. . . . . Dragan Stojkovski. . . . Europe group DOO. . . . .5520400000997882 5. Br~ko fotografska radnja. . . . . . . .5520150000801615 .5520000000564991 5. . Restoran Sunce. . . . . . . . . . . . . . . .5520350002128274 Poslovnica ^ELINAC 1. Svetosavska bb . . . . . . Ukrina bb .5520290001737367 9. Derventa. . . .5520400001486665 8. . . . . . . . . . .

.5520000000326177 19. . . . . . . . . . [ljivar-komerc DOO B. . Doboj. . . Banja Luka.5520000000063986 100. . . . .5520000000364977 . . . . DOO Banja Luka. . .5520000000069127 95. . Banja Luka. . . . . . . . . . .5520000000107927 37. . . . . Nes SR bife.5520000000341115 117. . . . Dekorplast SZR. Sini{e Mijatovi}a 9 . . V. . . . Vindi DOO. . . . Oko SZTR. . . . Kara|or|eva 198 . . .5520000000095608 116.5520000000358963 24. . Banja Luka. . Drvoprodukt DOO. . . . . . . . . . Lale trade co DOO. . . . . G. . . . Jari}a 15 .5520000000646374 35. . . . Nimakra DOO. . . Stepe Stepanovi}a 197/A . . . . Sla|an SOTD KO-297. . .5520000000349166 56.5520000000347032 54. . . Rent-a-car exclusiv SR. Lakta{i. Zmijanjka ZZ. . . . Jovice Savinovi}a 55 . . . . . . . .5520020001536348 103. . . . . . . Banja Luka.5520000000299405 83. . \ure Dani~i}a 1 . Srpskih sokolova 1 . . . . . Banja Luka. Banja Luka. . . . .5520000000386317 74. . . . . . R. . . . . .5520000000089109 47. .5520000000382243 75. . . . . Na{ dom AD Banja Luka. . . . . . . . . . . Koste Jari}a 5 . . . . . . Sitnica. . . ^a|avica bb . . . . Exppel DOO. . . Pave Radana 23 5520000000562857 32. . . Gao sheng exp-imp.5520000000632988 77. . . . . . . Fontana kompany DOO. . . . . . . . . . Jela Milinovi}. . . . . . . V. .5520020001533050 39. . . . . . . . . Markovi}a . . . . . . . . Radana 32 . . . Kik-trgo-trans DOO Banja Luka. . Lacio kompani DOO. . . . . . . . .5520000000615625 49. . . . Piskavica 81 . .5520020001642757 90. . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . Banja Luka.5520020001630729 98. . . . . . . Banja Luka. . . . . .5520020001536154 66. . . .5520000000358866 104. Mla|enovi}a bb . . Sveti Makam boy DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001537027 41. . . . . . . . Gr~ka 4 . Cara Lazara 42 . . . . Koj~inovi}. . . . . . . . . . . B. . . . .5520020001536057 46.5520000000374580 71. P. . . . . . ul. komp. . Banja Luka. . .5520000000677317 88. . . . Kompanija Suba{i} DOO. . Dunavska 1C . Vidovdanska 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . ^elinac. Kompas MS DOO. K. DOO Banja Luka. . . . . . . . .5520000000000936 99. . . . . . Dru{tvo Zmijanje. . . .5520000000551702 65. . . . Banja Luka. . . Potkozarje 269 .Trn . . . . posl. Dositejeva 2 . . Mirka Kova~evi}a 14 . . . .5520000000355665 91. . . Veterinarska stanica AD Banja Luka.5520000000508731 36. Banja Luka. . Jaroslava Plecitija 17 . . . . . . Banja Luka. Meagrakop DOO. Tiliae flos DOO Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . .5520000000358769 23. . . Drage Mali}a 1 .5520000000359157 25. . . . . DOO. . . . . Mrkonji} Grad. . . Dositejeva 2 . . Trn. . . . . . . . . . Podgornika bb . . . . . . . . Agrosan DOO Banja Luka. . K. . . Bra}e Ma`ar 12 . . . . . . . Zoki-prom-ex DOO. . . . Malpreh AD Banja Luka. . . . .5520000000362358 84. . . Kolumbo PP. . . . Trn. . Banja Luka. . . . . . . Milana Radmana 63 . . . Suboti~ka 3 . . . Banja Luka. . Stefana Prvoven~anog 1 . . . Srbac. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 8. Banja Luka. . Koncertna agencija SR Banja Luka. . . . . .5520000000387481 106.5520000000333646 87. . . . . . I. . . . . . . B. . Banja Luka. . . . Banja Luka. . . . . . . . . Banja Luka. . . Mi{i}a 25 . . . . Podorugla bb . . . . . .5520000000005883 68. Cara Du{ana 11/25 . . . . . 9. . Dunavska bb . . Pharmoline apoteka. . . . . . .5520000000368663 45. . . . .5520000000348972 78. Banja Luka. . . . . . . . . . . .5520000000620572 111. Spektar SZD. . . . . . . . . .Petak. MC Trgoprom DOO. . . . Jedno jedro DOO. . . . . . . . . . . . Euro-escargots DOO. . . . . . . .. . . . . 25. . . .5520000000293488 96. . maj” Kne`evo. . . .5520020001534602 115. Ko{~ice 54 . . Brina bb . . Autoservis . . \ure Dani~i}a 10 . . . . Banja Luka. . . . . Banja Luka. .5520000000380594 72. . Banja Luka. . . Maksimovi}. Kara|or|eva 48 . Banja Luka. . . Knjaza Milo{a 23 . . .5520000000356635 22. . . . . . Krajina co DOO. . . . . . . . @ivko Pra{talo. . . . . . Gavrila Principa bb . Kraji{kih brigada 155 . . Makroprom DOO Banja Luka. . . . Milinkovi}. . . . Vidovdanska 47 . Petra Velikog 28 . . . . Milana Stevilovi}a 3 . . . Vidovdanska bb . . Banja Luka. . Doma}a radinost. . . . . . Amibo-trade DOO. .5520000000348002 86. . . . . . . . . . . . . . . Luka. .5520020001753143 101. . . . . . I Kara|or|evi}a 103 . . Banja Luka. Mijata Tomi}a bb . . . . . . . . . . Unicep eksport-import DP. . . . . . . Lakta{i. Damis STR K. . . Banja Luka. . . . . . . Mla|enovi}a bb . . . . . . . .5520000000655783 50. . . . .5520000000336750 16. .5520000000369051 43.5520000000071649 80. . . Veljka Mla|enovi}a bb . . . . . Udr. . . . . . Vojvode R. . . . Kova~evi} M. . GLM Tisa DOO. . . . . . .5520020001538676 89. . . . . . . . . . . . Jug komerc DOO. DMD company DOO. Trn.5520020001649159 105. . . . . . Todora od Stala}a 10A . . Solunska 79 . . Dosta Gruji}.5520000000066217 13. . Banja Luka. ZZ “15. lamela 6 . . .5520020001539355 48. . . . . . .5520000000364104 92. . . . . . .5520020001668365 118. . . . . Andrew co DOO. Galaktika DOO. . . . . .5520000000372543 97. B. . . . P. . . Graovac trade DOO. . . Save Kova~evi}a 21 . . . .5520020001533244 38. . . Sana promet eksp-imp. . . . Petra I Kara|or|evi}a 103 . . . . . .5520000000571781 93. . . . Poli prom DOO. . Banja Luka.Centar AD Banja Luka. . . Banja Luka. Bromex DOO. . . . . Most DOO. . . . . . . Italian style DOO Banja Luka. . . R. . . . . . . . . Milana Miri}a 4 . . Veselina Masle{e 1 . . . .5520000000069612 18. . Banja Luka. . . . D. . . . . . . . . Famena DOO Banja Luka. . . i indus. . .5520000000604955 82. . . I Kara|or|evi}a . .5520000000589241 29. . . . Knjaza Milo{a 78 . . . . . . .BL DOO. . . Popovi}a 115 . . . Bor SZR [ipovo. Banja Luka. . . . . . . . . Alka company DOO. . . .5520000000586622 44. . . . . . . . . . Banja Luka.5520000000345286 113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maljoti}-komerc DOO. . . . . . . [ipovo. . . Cara Du{ana 45 . . . . Euro-star DOO. .5520020001535669 40. . . .5520000000578571 14. . . . Vojvode Mom~ila 18 . . .5520000000638614 34. . Banja Luka. . D. SDS op{t. . . . . @itoprodukt AD Banja Luka. . . . . .5520000000356344 21. . . . . Mujd`i}i bb . . . Milovana Hrva}anina bb . . . . . . . . . . . . Bor-prom DOO. . Ekvator DOO.5520000000567416 30. . . . . . . Banja Luka. . . . V. . Banja Luka. . . Banja Luka. . . . . . . . . . . V. . . . Vidovdanska 8 . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001538773 112. Karad`i}a bb . . . . . . . . . Trn. . . . . . . . . . . V. . . . . . . . . . . .5520020001531304 63. . Kara|or|eva 254 . . . . Kozarska 54 . . . . . . . . . . Mla|enovi}a 12 . . . . J. . . G. . . . . . . . . Platona 1 . Koji}a put 24 . . Vidovdanska 53 . .5520000000303964 94. . . . Banja Luka. . . . . Komjenovi}a 56 . .5520000000573236 28. . . . . . . .5520000000009957 11. . Bukvalek 117 . . . Bra}e Pi{telji}a 22 . Danbos DOO. . “25. . Jovana Ra{kovi}a 175 . . Juki}a 11 . .N. . . . . Drvna galanterija SR .5520000000322588 52. .5520000000604567 53. . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . vl. . Varo{. Port-MK KK. . Banja Luka. . gra|evin. . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . Nena-prom DOO. . Proleterskih brigada bb . . . . . .baraka E . . . . . . . . . . . . Din-trade DOO. . Laki trade UTP. . . Banja Luka.5520000000653552 31. Jevrejska bb . . . . . . . Proleterskih brigada bb . .5520000000361194 42. . . . . Banja Luka. Njego{eva 19 . . . . . . Maksima Gorkog 25 . . . . I. . Kraji{kih brigada 127 . Ra{kovi}a 85 . . . Kralja P. . . . .5520000000311336 110. . . . . . . . Stevana Mokranjca 11 . . Vase Pelagi}a 15 .5520000000378072 33. . . . V prigradski put 32 . . . . . . Podgornika bb . . . Srpskih branilaca 282 . .5520020001640235 64. . . Real partners DOO. . . Autoservis i dijelovi . 11. Stanoje Drini}. . . . . Autoprevoznik Sa{a Koprena. . . . . . . Dr @ivka Nje`i}a 26 . . . . . . . . Dinara PTUP. Tomislav Iri}.5520020001786802 109. . . . . B.5520020001645570 79. .5520000000348293 102. Bra}e Ma`ar 17 . . . . . . . . . . . . F. DI Trgokomerc DOO. . Gabrijela Juki}a bb . . .5520000000009375 10. . . . . . . D. . . . . . . ^elinac Gornji bb . . . . Zorica [erval. . Kalifornija NRM DOO. . . . Hajduk Veljka 11 . PTT Tel-faks DOO. . . PMD-co PTP. . Kova~i}a 127 . . . . . . . . . . . . . Hidrat AD. . . . IIS Istra`iva~ki i tehnol. . . . . .5520140000768878 61. Banja Luka. . .5520000000336847 17. . Banja Luka. . . . .5520000000007726 108. Livno. . . . . Banja Luka. . . . . . Banja Luka. . . . . Maxim company DOO.5520000000359545 107. . Save 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . .5520020001536251 58. . .5520000000384765 85/V 67. . . . . . . . . . Banja Luka. . . Karliko DOO Tomislavgrad. Krlji} komerc DOO. . . King s commerce DOO. . . . . . Sv. . . . . Banja Luka. . . . Doboj. Snje`ana STR. . . . centar. . . . . . . . . . . . . . . . Palma eksp-imp. . . . . Sa-na-ma DOO Banja Luka. . . . Maks market STR . . . .5520000000064277 12. . . . . . . . . . privr. Mi{i}a. . Tanja STR. . . . Kralja P. . Banja Luka. Vidovdanska 53 . . Dragana SZR. . . . . . . . . Banja Luka. Novosadska 12 . . . . . . . . . Aral DOO Banja Luka. . . . . . . . . 2009. . . Teji}. .5520000000007241 57. . . . Palma SUR Banja Luka. . . . . . . . . . . ^elinac. . Banja Luka. . . [ipke E/ 180 . Inbel AD Banja Luka. . . . . .5520000000361873 27. . . . Banja Luka. . . .5520020001718902 114. . . . Me|un. . . .5520000000335489 20. . . CO nar chemttfing. . Safari-komerc DOO. Te{anj. . . B.M. . . . Jelah bb . . Kralja Petra II 29 . . Banja Luka. . I Kara|or|evi}a 91 . . odbor Banja Luka . . . . . . . . .5520000000083968 60. . Je~menica. Dositejeva 2 .5520000000616595 81. . Samost. . Banja Luka.. . . . Trn. . ^elinac. TDK DOO export-import Srbac. . .5520150000798608 55. . . . . . .5520000000368275 73. . . . Dragon komerc DOO. . Vo`dova~ka 2 . . . . Prvomajska bb . . Banja Luka. Uzdah DOO. . . . . .5520000000342667 76. . Banja Luka. . . . Slobodan Baji}. . .5520000000359254 26. Rudarska bb . . . . . . . .5520000000576049 62. Drage Mali}a 1 . .5520000000585070 9. Livno. . . . . Mostogradnja DOO. . Vl. . Bulevar @. . .5520000000079021 69. . . Ma{a SZR. . Ces trade DOO. . . . Sani-company DOO. . . Mika trend DOO. . . . . Radovi} company LTD DOO. . Beri} D. . Solo 6 . . . . Banja Luka. S. . Banja Luka. . . . . . . . . . . . .5520000000362552 70. . . Golden metro DOO Banja Luka. Pelagi}a 13 .5520000000346062 59. Banja Luka. . novembar GIP AD. . . Putnika bb . . . . Ljev~anski Razboj bb . . . .5520000000633182 15. . . novembar” AD ^elinac. . . Reklame Pikaso SOD Blagojevi}. . . . . Abacus-sistemi DOO. . . . . @upa komerc DOO Banja Luka. . . . . Banja Luka. . . . . . Bra}e Pi{telji}a 1 . . . . . . . Banja Luka. V. . . .5520020001632863 85. Keser-komerc DOO. . Banja Luka. . . . .5520000000626780 51. . . .

. . Banja Luka. . .5520030000113406 14. . . . . . D`eletovi}. . . . Ilije Gara{anina 9 . . . . . . Bile}a. . .5520020001889913 124. . . . . Vladike Platona 1 . . Divin . Banja Luka. Vidovdanska 51 . . . Banja Luka. I Kara|or|evi}a 105 .5520020001710948 192. Dujka Komljenovi}a bb . . . . . . . . .5520020001992054 196. . Pe}anac. . . . . . . H. . . . Cerska bb . Trive Amelice 39 . . Bile}a. Prografica DOO Banja Luka. Banja Luka. .5520000000350330 188. . . . . . . . . ]orlija. Azzaro STR. . . . . Bile}a. . . . . . . . . . . Aleja sv. . .5520020001637519 136. . . . Banja Luka.5520030000710635 . . . . . . . . . .5520050000730519 4. . . . . Banja Luka.5520020001743346 203. . Simeuna \aka 30 . . .5520000000352755 178. . . . . . . .5520020001738981 167. . . . . . . Banja Luka. . . . . Banja Luka. Zvezdan Mati}. . . . . . . . . . Strika DOO Banja Luka. . . . . . . [argovac 163 . . . . \ure Dani~i}a 2A . . . Banja Luka. . Bjelica. . . . . . . . Kara|or|eva 128 . .5520020001632184 182. . . Dado STR . . . . . Bile}a. . . . Stjepana Radi}a bb . Hidrotehna DOO Banja Luka.5520020001746353 161. . . . . . .5520020001829191 183. . . . Vojvode Mom~ila 18 . . . . . . . . . . .5520000000366626 139. . [ume RS AD Sokolac. . . . . . Agro miks DOO Bile}a. . . . . Foto studio Kecman Banja Luka. . . . . . Jevrejska 1 . 173. . . . . . Vuka Karad`i}a 6 .5520020002077705 202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMP-komerc DOO Maslovare . . . Drago~aj bb . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . Radeti} T. S. . . . . . . Branka Popovi}a 306 . B. . . . . . . . . . Juvena DOO. . San pekara SZR. . Kara|or|eva 60 . . . . Rajka Duki}a bb . . . . Banja Luka. . Banja Luka. . . . . . . . . . . . Divin ZZ.5520020001636258 137. Njego{eva 34 . . . . . . . Alumina AD Kne`evo. . Aucris DOO. . . . . . . . Markovi}a bb . Tomazovi} DOO Banja Luka. . . . Vo`d SUR. . . . . . . BBB DOO [ipovo. . . Azuro bife. . . . . . . 5520000000705835 165. Peka Pavlovi}a bb . . . . . . . . . .5520030000113988 2. . .5520000000377393 159. . . .5520030001362669 15. . . Lubovo bb . . Bile}a. .Darija \eki}. . . . . . . . Stari Bud`ak SUR. . . . . . . . . . Mosko . . . . . . . Suboti~ka 1 . . . . Mladena Stojanovi}a 83 . . . . Jovana Bobota 22 . . . . Dubrave. . . . . . . . . . . .Darko Milo{evi}. . . . . . . . . . . Cara Du{ana 40 . . . 9. . Voj.5520000000646277 153. . . Kure{. . . . . . . S. P. Banja Luka. . Grme~ka 33 . Aleksandrovac .5520000000373416 120. . . . . . . . . . . . . . .5520020001936667 156. . . . . Slatkom alfa & omega DOO. . . . . . . . . . .5520020001642369 123. . . . Kne`evo. Metal AD Banja Luka. .5520020001646540 207. . .5520000000558686 170. . .5520000000376811 171. . . . @ubor Gozne DOO. . . . . . Obili}ev vijenac bb . . Page international trading DOO. . . .Zora Jovanovi}. . .5520000000102010 189. . . . . . . .5520020001908052 131. . G. .5520000000358672 127. . . . . . . Lakta{i.5520230002022647 209. . . . . . . . . I Kara|or|evi}a 111 . Banja Luka. Banja Luka. . . . . Banja Luka. . . . . .5520000000595643 199. . . . . . . . . . Kara|or|eva 2 . . .5520000000380206 144.5520020001839764 164. . . . . . . . . . . . . Yugo-ital DOO. .5520020002009126 197. Bile}a. . . Smilji} DOO. . . . . . . . . . . . . . Ag SUR. V. . .5520000000368566 140. . . . . . . . . East-trucks DOO. Luka. . . . . . Mira SZTR. Tim promex DOO Banja Luka. . . . . Vitijuka 5 . . . . . . . . Trg Krajine . Cetinska 1/2 . . .5520000000355083 177. . . . . mljev. . . . . . Dagor DOO. . .. D. . Srpske vojske bb 5520030001360244 8. . . . . . . .5520020001636937 132. . Country DOO Banja Luka.5520020001665358 147.5520020001724431 174. . Novice Cerovi}a 7 . .5520020001650129 162. . . DOO Banja Luka. . . Banja Luka. . . . Kvintex DOO. . Lo`ioni~ka bb . . .Darijo Vidovi}.5520030000112048 16. .5520000000615334 148. . . Poparina strana bb . . Aleja svetog Save 21 . Meteor DOO. . . . . . . . . . . . Vojvode Mom~ila 8 . Banja Luka. . Trn. . . . .5520030000711605 3. . . . . . .5520020001840443 Petak. . . Veselina Masle{e bb . . . . Vrbas DI AD. . Novi put 77 STR. . . . . . . . . . . .5520020002017468 155. . . Podbr|e bb . . . . . . . . . . . Bize DOO. DOO. . . . . . Stefana Prvovjen~anog 16 . . . . [trbe bb . J. . . . Modul stil DOO. . . . . . . Banja Luka. . . . . . Studio SUR. . kraji{ke NOU brigade 3 . . . Bin STR .5520020002307498 204. . Bulevar srpske vojske bb . Petra Pecije 7 . . . S. Vidovdanska 2 .5520000000505045 128. . . . . Du{ana Joki}a 11 . . . . . . . Kunovac DOO. . Solunska 43 . Medicinska elektronika AD Banja Luka.5520020001801255 154. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. . . . . . . . Glamo~ani bb. . . . . . .5520030001362766 9. Banja Luka. . . . . . . Branka Popovi}a 115 . . . . . . . . . . Belfan novi AD Banja Luka. Nikole Pa{i}a bb . . . Vitez. . . . . . . . Krfska 64 . Miroslav Marinkovi}. . Lukaji} D. . . . . . . . . .5520020002010872 172. . . . Blace . . . . Bile}a. . .5520020001832877 176. . .5520030001361796 13. . . . . Dado STR . . Deliks STR. . . . . . . Vele{nja DOO. .5520020001859067 149.5520000000574788 191. . DK Auto parts DOO. . . . . Dekorplast DOO Banja Luka. . . . . Vidovdanska bb .5520000000088042 138. . . Breza STR. . . Bile}a. . . . . Banja Luka. Banja Luka. . Banja Luka. . V. . . . . . . . . . Royal turs DOO. Lo`ioni~ka bb . . Jedinstvo-promet DOO Banja Luka. .5520000000662670 210. . . . . . . . . . . Sitni~ka 21 . . Flooring DOO. B. . . .5520000000363716 122. . . . . . 16. . . . . . . . . . . . Jovana Ra{kovi}a 175 .5520000000558977 125. . . .5520000000365850 163. . . . . S. . .5520030001364997 10. . . . . . . . . . .5520020001815320 160. .. . . . . . . . . . . . . . Solunska 79 . . . . . Banja Luka. . . . . .5520020001539646 193. .5520020002015819 158.5520020001969841 169. . .5520020002224854 187. . . Romb SUR . . . ^elinac. . Bra}e Pi{telji}a 4 . . . . . . Studio glamour SZR. . . . . . . Trklja. Codkey DOO Banja Luka. Banja Luka. . . . . . Banja Luka. . Banja Luka. . . . . . B-sistem DOO. . . . . . . Kojadinovi}. . . Banja Luka. . . Tijana STR Jovi} Dragoljub. Bile}a. . . . Cara Du{ana 139 . . . . .5520000000088624 151. Dr Dangubi} i dr. . . Banja Luka. . . . Edin Hanki}. . . . .5520000000348390 186. . . . . D. . . Braco STR . . . . . .5520000000341503 198. Eurocoop DOO. . . . . . . Bile}a. . . . . . . Veljka Mla|enovi}a bb . . . Tabakovi}. . . . . . AD Banja Luka. Banja Luka. . . . . . Mlin p. DOO Lakta{i. . .Mirjana Katana. . . . . . . . . Kara|or|eva 136-A . Karanovac bb . . . . . . Srbac. . . . . . Radomira Putnika 13 . . Banja Luka. . . Jovan Rac. . Hobotnica SUR Banja Luka. . . . . . . . . . . . . Matine DOO. . . . . Kralja Aleksandra bb . . Sitni~ka bb . . . . . Rade Radi}a 114 . .5520000000358478 143. . .5520030000118935 6. . . . . . Tehni~ka {kola. .5520020001898255 181. . . Rudar DOO. . . Mikro knjiga DOO. . . . .5520020002381897 206. . Markovi}a E. . Premasunac. . . . . . Stankovi}prom DOO Banja Luka. . . Ostro{kog 18 .5520030000113697 12. . Ekom-pak DOO Banja Luka . . . . . . . .5520000000641718 146. . .5520000000000548 141. . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . Jevrejska 81 . . . . . . Sani-pan DOO Banja Luka. . . . .5520000000310754 134. . . . . . . . . Save Kova~evi}a 34 . Banja Luka. Malta STR . . Razboj . . . . . . . . P. Atina trade DOO Banja Luka. . . . . . . .5520020002158409 180. . . . . . . . . . . . Paji} co DOO Banja Luka. . . . Nina comm DOO. .Sanja Mati}. Aleja svetog Save bb . . . . . . [argovac bb . . . . . . . . . . . . .5520020002077802 208. Save Kova~evi}a 17 . . . . . God DOO Kotor Varo{. . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . .5520000000003070 205. . . . . . . . . . . . .Rada Romani}. . . . . . . . . Venecija SUR . . . Popadi}. . . . Banja Luka. . Sin|eli}a 40 . . . . . . . . . . . . Heng DA TP eksp. . . . . . . . . Ne|o Maleti}. Sitni~ka 24 . . . . . . . `ita. . . . . . Bile}a. . Rover renta car DOO. . . .5520020002017662 168. . . . Aleja svetog Save 48 . . V. . Poveli~ bb . . . .5520000000339272 150. Brace Podgornika 37 . . . . . . . Impregnacija . Bile}a. . . . . . . . . . Grabovica STR. . . . Pra{talo Sl. . . . . . . . . Lazari~ka 26 . . . . . . .Ljiljana \uri}. .5520020001921729 130. . Bile}a. Banja Luka. . . . . . . . . Banja Luka . Banja Luka. . Banja Luka. . . . . . . . . Paje Jovanovi}a bb . . . Brankica Kremenovi}. . De-amis SUR. . Aleja svetog Save bb . Eurocom exp-imp. . Bojana STR. . . . . Pilanska bb . . . . . . . V. . . . . . . . . . . . . . . . Kazablanka DOO. . . Jankulina komerc DOO. . .5520020001927743 185. . . . .Gordana [kori}. .5520000000078342 195. . . . . . . . . . . . .5520020001809597 179. O.5520000000581190 129.HOLZ DOO. Cvijeti}. . . . A SUR. . Taksi . . Gavranovi}-impex DOO Srbac. . . . . . . . .r. .5520020002353864 211. . . . . . . . . . . .5520300002066439 184. . Lazari~ka 7 . Banja Luka. . . Samard`i}. . . . . Banja Luka. Javni prevoz . . . Kolor DOO. . . . . . . . . . Boska RK trg. . . . . . . . . Save 70 . . Luka. . . . .5520020001933854 194. . . . Marinovi} Zlatko. Lakta{i. . . . . Sv. . . . . Srpski Milanovac bb . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . Tesitoland SUR “Kralj”.5520150001068462 142. . Piramida STR Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . .-imp. . .Darijo [ari}. Karanovac 198 . Dejvi STR . . . . . . . . . . Vojvode Prijezde 148 . . . . . . . . . . . . . Premiks STR. . . . 25. . . 2009. Gr~ka 12 . . Banja Luka. . . . . Mati} @arko. Ines esperia STR. . .5520020001665261 175. .5520030000116898 5. . . . . . . . . R. Veselina Masle{e bb . . . . . . . . . . . . Banja Luka. Eurodata DOO Banja Luka. . . . . . . . . . . . . Tri jablana STR. . . Da{a STR . .5520020001738205 201. . Vetter DOO Banja Luka.VI/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 119. Bronzani Majdan bb 5520020001903105 190. . Vojvode Pere Krece 13 . . Astra klub SUR. . . . . . . . .5520000000316865 133. .Petra{in Vuj~i}. . . . . . . . . . Kara|or|eva 2 .5520030000117189 11. . . . .5520020001745189 145. . . . . .5520020001709105 200. . . . . . . . . . Kiki STR. . . . JP[ [G. . Cetinjska 1 . . . . . . . . Kralja Petra II 37 . . . Banja Luka. . . . . . . Mirex promet DOO. . . .@eljko Babi}.5520020002028526 135. . . . . DVD klub Spider . . Agencija Hera SR. . . . . . . .5520000000643561 121. Principa 40 B . . . Grme~ prevoz PP. Banjalu~anka pekoteka. . . . . . . K. . . .5520000000582645 126. . . . . . . .5520020002375980 Poslovnica BILE]A 1. . . . TNT DOO Banja Luka. . . . . . . . . .5520000000386026 157. Banja Luka. . Banja Luka.5520030000119032 7. . .. . . . . . . . . Lijev~e trade DOO. . . . . ^elinac. . Jovice Vukovi}a 5 . . . Banja Luka. . . . M. Aleja svetog Save bb . Banja Luka. . Cvje}ar AD. . . . . .5520000000365462 152. . . . . . Bile}a. . . . Banja Luka. . Lamela bb . . Banja Luka. . . . . . . Jefta Dedijera .5520000000387190 166. . . . . . . Monako SUR. . . . Bile}a .

Gold SZTR. . . Lezard DOO. . . . Sarajevo. . Drvostil DOO Isto~no Sarajevo. . Donji Kotorac 149 .5520040001353502 11. . .5520030000710926 32. . . . .5520040001358158 43. . . . . . . . . . . . . Sarajevo. . . . . . Vojkovi}i bb . Autoprevoznik Ekrem Bubregovi}. . . . Dragan Vukmirovi}. . . . . . . .5520040000128586 5. . . . . . Mladice bb . . . . . . . . . . . . Isto~no Sarajevo. Sarajevo. . . . . . . Vanja Sko~o. . . . . . . Bile}a. . Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . . . Vojvode R. . Z. Stepe bb . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 17.5520040001882831 72. . . . . . . . . . Juniverzal DOO. Vera Divljan. . . . . Sutovi} M. . . . . . . I. Kralja Aleksandra bb . . . . Srpskih palih boraca 164 . . Jugoprevoz AD Bile}a. . . . Goran Stani{i}. . Vuka Karad`i}a . . Berkovi}i . Baltic oil co DOO. . . . . . . .5520030001365191 30. . . . . . . . Zoran Pavlovi}. . . . . . . Kiko DOO. . . . . . . . . .5520040001764297 63. .5520030000119129 26. . . . . . Sarajevo. . . . .5520040001128074 38. . Sarajevo. .5520040001350204 62. . . . . . . I. Mostec DOO. . . . . . . Tif STR. . . Sokolac. San Marko SUR. . . . . . . . . . . . Lovac SUR. Vasilica SZTR. . Bile}a. . . . . . 9.5520040001131566 29. King STR. . . . . . O. . . . . . . . . . . Isto~no Sarajevo. . . . . Korita . . . . . .5520040001128947 58. Dionis SUR. . . . . . . Zlatno zrno ZTR.5520040000129556 21. Isto~no Sarajevo. . . . . . Tijana Kajtaz. . . . Fortuna SUR. . . I. . . . . . Kasindo br.5520040000712235 4. Srpskih palih boraca do 87 . . . Tarla}. . Kasindolskog bataljona 1 . . Trnovo .5520040001340310 51. . . . . . . . . . . . .5520040001126231 3. . . Dragan Kula{inac. . . Lukavica . Vuka Karad`i}a br. . D. . . . . Vukoje. . . . . Podosoje bb . . . . . Nikole Bjelice bb . . . .5520040001131081 78. . . . . . . . Grlica 92 . . . . . . Donje Mladice bb . . . Fo~a. . . Sarajevo. Italibihcar DOO. . . . .Petak.5520030000111951 20. . . Frikos DOO. . . . V. . Ferre SUR. . . . . . . Granzov. . Sarajevo. . . Kasindo 12 . . Trg Ilid`anske brigade bb . . . . . Metaltehna DOO. Sarajevo. . . Kralja P. I. . . . .5520030000115346 25. Putnika 124 C . . . . Ravnogorska bb . . . Energoin`enjering DOO Energoinvest. .5520040000712623 55. . Cara Lazara . . . . . . . . . ^ubrilo. . . . . K. . . .5520040000120147 76. . . . . . . . . . . . Ksenija Komlenovi}. . . . . Cara Lazara 25 . . . . . . . . Sarajevo. . Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . Krupac bb . Dado STR. . . . Bile}a. . . . . . . .5520040001632474 66. . . . . Mladi~ko polje bb . . . Toljevina SUR. . . . .5520040001133506 23. Te{anovi}a bb . . . . . . . . Bla{ko Joki}. . . . . II sarajevske brigade 55 . Bile}a. . . . . . . . . . . Nemanja Kenji}. . . Radenka Abazovi}a 18 . . . Trnovo. . Foto optika SZTR. Had`i}i. Trnovo. . . . .5520040001342056 52. . . . . . . . . . Bile}a. Mladi}ko polje bb . . . . . Lucky DOO Han Pijesak. . . . . . . . I. . . . . . . . . . . . . . . . . . V. . . . . . . . .Voj. Sarajevo. I. .5520030001679956 31. . . . . . . . . Denda promet DOO Bile}a. . . . Sokolac. . . . Bile}a. . . Coolpack DOO. . . .5520040000120341 53.5520040001994866 70. . . . SM STR.5520040001937151 64. .5520040000122863 69.5520040001351271 20. . . . . . . Nens company DOO. . .5520040000127810 19. Sarajevo. . . . Neno STR. . Olymp 84 DOO. . . . . R. . . . . . . ^olovi} DOO mesna industrija. . Novo naselje 29 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040000120244 13. . . . . . . . . . . . Mladi}ko polje bb . . . . . Delsim p. . . . . Milica SZR. . . . . . . . . . . . . . . . . Lokve DOO. . . . . . . . . . . . . . . . Napredak AD I. . . . Nikole Te{anovi}a A1 . .5520040001351465 42. MG Meka gruda DOO Bile}a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001798878 29. . . Sarajevo. . . . . . . . . . . . Donji Kotorac bb . 222 B . Velimir Bjelica. .5520040001126813 54. . .5520040001139811 6. Svetlina bb . . M.5520040001924056 79.5520040001930167 75. . Dragan Vla{ki. . Trojka STR. .5520040001344190 71. Nenad Radovi}. . . . . Branilaca Sarajeva br. . . Rogoj AD. . . . .5520040001139908 .5520030001932738 38. . . . . . . . . .5520040000125579 80. . . . . . . Joki} DOO Kasindo. Luke DOO. . . . . . . . .gra|evinski r. . . . . .5520040001351174 60. . . . . . .5520040000125870 31. . . . . Sarajevo. . . . Kasind. . . G. . . . . . . . . . . Srpske vojske 9 . . . . . . . . Energogas DOO. . . . . . . . . . .5520040001127977 49. . . . . . . .5520040001830160 77. . . . . . .5520040000126840 33. 1 . Srpskih vladara 17 .5520030001657840 Poslovnica ISTO^NO SARAJEVO 1. . . . . Sarajevo. Obili}ev vijenac 5 . . . . . . Moby STR. STR 4 R. . . . Karavan DOO Sokolac. Vujovi}. . I. . . . . . . .5520040000121311 34. . . Jovana Ra{kovi}a 23 .5520040001357188 32.5520030001365773 27. . Sarajevo. . . . . . . Ne{kovi}a bb . . . . Sarajevo. . . . Sitni~ko naselje bb . . .5520030001671226 19. . Staklo JMM DOO. . Autoprevoznik Milinko Vaskovi}. . Vuka Karad`i}a 17 . Sreten Grgi}.5520040001128365 12. . . Kralja Aleksandra bb . . . . . . . . . . . . . . . . Dra`e Mihajlovi}a bb . . . . . . . . . Milinvest DOO . Mardi STR. . . . . . . Mihailovi}a 122 . . . . . Slobodanka Veselinovi}. . Mira Aleksi}. . Oslobodioca 15 . . . . Filipino DOO I. . . . . .5520040001129626 36. . . . . . . . . . . . Vojvode R. Sarajevo. Isto~no Sarajevo. . . . Autoprevoznik Milorad Sari}. . . Ravnogorska 191 . Sarajevo. Vojkovi}i br. . Nikole Te{anovi}a bb . Vera \ukeli}. . V. . Dedegs DOO. . . . Nikole Tesle bb . Osmaci. . . . . . . . . . . Obili}ev vijenac bb . Nenad Mijovi}. . . . . . . . . Vojkovi}i. . Putnika 8 . . . . . Zovik 8 . . . . . . . . . . .5520040001357867 24. . . D. . . Podgrab. . Srpska Ilid`a GZP DOO. Obili}ev vijenac 5 . . .5520030000116413 23.5520040001139520 7. . Galeb company DOO Sokolac. N. . . Sarajevo. . . . . . . Sarajevo. Sarajevo. . . . Sarajevo. Dana Dun|erovi}. . . . . . Grand STR. . . . Marketi TP DD Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . . Sarajevo. . . . . . Jezerine bb . .5520040001346324 14. . . . . . Tanja Markovi}. . . . . . . Sarajevo. . Miljevi}i 2 C . Sarajevo. .5520040001135543 10. I. . . . Lisina RC PP. . . . 2009. Oki DOO. . . . . . . . . . . . . .5520040001667879 44. . Bile}a. . Ristovi}. . . AG commerce DOO Sarajevo. .5520040001360098 16. . . . . . . . . .5520040001120702 37. . . . . Danka STR. . . 8 . V. . . . . . Donji Kotorac do br. . . . . . Mond trade DOO Bile}a. Putnika 112 . . . Ljubi{a Antelj. . . . . . Osmaci bb . . . Sanja Popovi}. . . . Sarajevo. . . . . Cara Lazara 10 . vl. Donje Mladice bb . . . . .5520040001137192 26. .5520040000715921 35. Sim STR. . . . Srpskih palih boraca 72 . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . 20 . Sarajevo. Unis tvornica kotrljajnih le`aja Sokolac. . . . . .5520040001357770 15. . Bile}a. . . . . . . Gata~ka 28 . Podosoje bb .5520040001872646 61. . . . Solaks STR. . . . . . Daling DOO I. . Kavaz DOO Sarajevo. Sarajevo. Trifkom DOO Bile}a. . . . . . . Srpske vojske . . . . . . . Isto~no Sarajevo. . . . . Autoprevoznik Predrag Me|o. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kasindo. . . . . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . . Isto~no Sarajevo. . Gard SUR gril. . . . XL SUR. . . . . . IMG kameni DOO Sarajevo. Ranko Boljak. . . . . . . . Elle STR. . . . . Peka Pavlovi}a bb . . . Granzov SZR.5520040001136804 59. Sarajevo. . .5520040001356412 39. . Vojkovi}i br. . . . . . . Sko~o invest DOO I. .5520040001139326 46. .5520040001124485 83. . . . . . Karad`i}a bb . Sarajevo. . .5520040001135446 40. . . N. . Bijelo polje bb . . . . . Bile}a. Grujo Vitkovi} . . . . . . . . . Kruna company DOO Sarajevo. . . . . . . Optom DOO Sarajevo. . . . . . .5520030000112630 24. . . Bjelopoljska bb . . . . . . Srpskih palih boraca 19 . . Vojkovi}i 357 . . . . . . . . . . . . . . . Viva SUR.5520030000709083 36. . . . . . . Nada [arenac. . . . Kasindolskog bataljona 1 . . . . . . . . . . .. . . .komerc DOO. . Fabrika specijalnih vozila AD Isto~no Sarajevo. .5520040001353211 85/VII 30. . . . . . . . . . Uljarevi} SZR. . Vasilja Gr|i}a bb . . Sarajevo. . . . . . Starine Novaka. . . . . Sarajevo. . . EI elektroin`enjering DOO. . . . . . .5520030000112533 35. MD . . . . . . . . . . . . . . Stevanovi}. . . . . . . .5520040001343802 17. . . San N STR. . . . . . Sarajevo. . . .5520040001132051 67. . . . . M. . . . Bile}a. . . . . [arca bb . . Trg Ilid`anske brigade 12 . . . . . V. Vojkovi}i 51 . . . . . . . . .5520040001354569 22. . Putnika bb . M. . . . Repi}-komerc DOO I.5520040001137192 27. . . . . . .5520030001700423 22. . Ini}.5520040001355151 68. 57 . . Sarajevo. . Nik{i}ko naselje bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Srpskih ratnika 12 . . Bile}a. . . Macci STR. . . Sarajevo. Mitrovdanska 6 . . . . Damby SUR.5520040001129335 48. Sarajevo. . . . . Ivani}i 1 . . Z. . .5520030001363833 33. . . . . . . R. . . . . I. 83 . . .5520040000123154 28. . . . Sarajevo. . . . . . . V. Sarajevo. . Vojkovi}i. . Lane SUR. . .5520030000116316 18. . Sarajevo. . . Stepe Stepanovi}a bb . . Vuka Karad`i}a 17 . .5520040001138550 2. . . . . Karad`i}a 6 . . . . Koriks kommerc DOO. . . Vojkovi}i. . Radojka Jovovi}. . . . . Fopis DOO. . . . . . . Nikole Tesle bb . . . . . Bile}a. Jefta Dedijera . . . . . .5520040001715021 65. Trnovo bb . . . . . . . . . . . . .5520040000716503 81. . . Medic DOO Sarajevo.5520040001120605 41. . . Targent komerc DOO. . . \. . . . . . . . . . . . . . . . M. 110 . . . . . Vojvode Putnika br. . . . . . . . Vojkovi}i.PJ Slatki san. . . . . . . . . . Srpskih palih boraca bb . . . . . . . . . . . .5520030000116995 37. . . . . . . . G. . . . . Stefana Nemanje do br. . . .5520040001655657 45. Obili}a bb . . . 25.5520040000127034 56. Nikole Tesle bb . . R. Uljarevi}. . . . . . . Majdani bb . Grbavica stambena zadruga. .5520040000126937 25. Sarajevo. . . II sarajevske brigade 323 C . . . . . . . . . Zorana Borovine 13 . . . .5520030001755228 28. . . . . . AM company DOO I. I. . Frog SUR. . . . Pale. . . . . . . .5520040001632086 82. Petrolinvest ZDP Sarajevo.5520040001137774 47. . . . . . Milinko Mo~evi}. . . . . . . Herceg ustanika 40 . Bosa Lale. . Gloria SZR. . . . . . . Vuka Karad`i}a 117 5520040001752269 57. . . . . . . \. . . . . Bile}a. Soko stambena zadruga Kasindo. Aleksandra bb . . . . . .. . . . . . . . . . . . . I. Autoprevoznik Sretko Macan. . . . . . . . . . Martinel SZUR. . . . . Inkob AD Bile}a. Bile}a. Trnovo bb . . .5520040001136513 8. . . . . . . . . . Palma SZR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vrelo Bosne SZR. Trgoproizvod DOO. Sokolac.5520040001136319 50. . . . .5520030001361408 21. . . . . . . . . . . . . Prim~i}i bb . . . . Isto~no Sarajevo. . . . . Duleks SZTR. . . .5520040000124803 73. . . . Kokotovi}. . Bile}a. Sandra Kljaji}. . . . . . . . bataljona 100E . . . . . . Sarajevo. . .5520040000714466 18. . . . . . . .o. . . .5520040002012617 74. Bile}a. . . . . . . . . . . . . Sarajevo. . Kasindo bb . . .5520040001346033 9.5520030001365482 34. . . .

. Intima DOO Sarajevo. . . . . . Tini br. . . . . . . . . . . Aleksandrija comerc DOO Ilid`a. . Cvjetni trg br.5520050001177786 41. . . . . . . 3 . . . . .5520200001845866 101. . . . . Trebinje. . . . @eraji}a bb . . . . . . Stolarska radnja SZR. Ranka Dragi~evi}. . . . . . . .5520060000131980 17. . . . 47 . . Vuka Mi}unovi}a bb . . . . . . . . . . . Mivex DOO. . . Kre{talica R. . . . Fortuna kafe bar. .5520050000733914 15. . . Svetog Nikole br. . . Sla|an Kne`evi}. . . . . Sne`ana Bubalo. . . . 1 . . . . . Trebinje. . Trebinje. . . . . Gu~ina br. . . Autoprevoznik \.5520060001431974 7. . . Trnovo OZZ Trnovo.5520040001876914 Poslovnica TREBINJE 1. . Leonardo STR. . Trebinje. . . . . .5520050001905286 Poslovnica NEVESINJE 1. . . . . Rastoci DOO Trebinje. Novo STR. Ljubinje. .5520050001261788 23.5520050001171869 52. . . . . V. A. Vedeta DOO. . . . Trebinjskih brigada br. Ana STR. . . . . Trebinje. . . . . . . . . . . . Veterinarska stanica JP Trebinje. . . . Stari Grad SZUR. . . . . Le~i}a 2 . . . . . . . . . . . . . .5520050001268190 59. . . [ipovac. . . . . . Nikole Tesle 7 . . Neves. . . . . . . . Nevesinje. . . . . . . . . .5520050000722080 42. Pasat DOO. Trebinje. . . Ivkovi}a bb . . . . . . . . . . . .5520060001433720 13.5520040000120535 102. . .5520250000942551 13. . . . . . . 12 . [u}ur Ranko. . . . . . .5520050001170802 9. . .5520060001233997 12. . . . . . . . . . . . . Vazdu{na banja AD Nevesinje. . Nevesinjska pu{ka bb . . . . . . . . . Trebinje. . . . . . . . . . . . . . . . . Neimarstvo AD Trebinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . . Trebinje. . . . . T. . . Kasindolskog bataljona bb . . . Trebinje. . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . 40A . . Pe{ikan Anka. . . Drvopromet DOO. . . Nikole Tesle 26 . . . . . . Vo}arcoop DOO. . Nevesinje. . . . . . . . Bole SZR elek. .5520050001179532 31. . @eljko Gudelj. Batkovi}i . . . Bisina AD. . . . . .5520050000017375 2. . . . . Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . .B. . . . . . . . . . . Trebinje. . . Vaso [pirto. O. . .5520050001174488 55. Sarajevo. . . .5520050000717618 54. . . . .5520050001754742 47. . . . . . . . . .5520050001261982 8. . . . . . .5520050001262952 11. . . . . . . Kod Raka radnja. Ze~evi}. . . . . . . . . . Trebinje. 3 . . . . . . . . Valentino SZR. . . . Trg Blagoja Parovi}a 1 . . . . . . . . . . . . OZZ STR. .5520060001433041 16. .5520050001261497 22. . . . .5520050000720819 17. . . . . . . . Trebinje. . . . . . Zora Popovi}. . Nikola Vla~i}. Agro-eko DOO Trebinje. . . . . . . Milanka Jankovi}. Kralja Petra I bb . . . 121 . . .5520050000729064 51. . Obilaznica bb . . . . . . . . . . P. . Sarajevo. . . Pankom DOO. . . . . . . . . . . 5 . . MKO DOO Sarajevo.5520050001817986 58. . . . . . . Krtelji bb . . . Zora Kraljevi}. . Leonardo SZUR.5520050001694796 49. . . Dragana Jerkovi}. . . 14 . . . . . . . . . . 31 . Cara Lazara br. . . . . . . .5520050000721886 57. . . Novogradnja DOO. . . . . . . . . . Purple CD shop STR. . . . 25. . . . .5520050001177495 53. . Trebinje. . . . . . . . . . . . . V. Korlati trade DOO. . . . . . . . . dru{. . . . .5520050000725475 50. . Vuko. Trebinje. .5520050001694602 33. Gorica 11 . Bogdanovi} B. . . Vojvode Radomira Putnika . . . . . . . . . . . Nevesinje. . . . . Min STR. . Tomislavgrad. . .5520050000018345 4. . . . . . . . Dalia SZR. . . . L. . . . . Ogi STR. . . . . . . . . . Naselje starosjedilaca bb . Meljaku{a bb . . . Pogodak DOO. . .5520050001173615 10.5520050000018927 14. Nar-B DOO Sarajevo. . . . . . . . .5520050001177398 27. Trebinje. . . . . Komunalac JP. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001822642 64. . 3 . .5520060000137606 2. . . . Trebinjskih brigada bb . . . . . . . . . . Stari Grad br. . . . . . . Trebinje. .5520050000732265 43. . . .5520050000724893 Petak. . .VIII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 84. . . . . . . . . . . . . . . . Milorad Tica. Nik{i}ki put bb . . . . . . Kilavci bb . . . .5520040001120314 103. . . . . Mladi}ko polje bb . .5520050001171384 21. . . Trebinje. . . .5520040001355345 85.5520040000123348 89. . . Golijanin ort. . 13 . . . . Cara Lazara bb . .5520040001945881 98. . . . .5520060001230893 9. . Sarajevo. Trebinje. . . . . . . . . [i{kovi} komerc DOO.5520040000129071 90. .5520050001792184 66. . . .5520060001239235 6. Cara Du{ana br.5520040001688346 104. Lo`iona bb . . Nevesinje. . . . . Ljubinje. Time SUR. . . Vanja STR. Trebinje. . . . . . Duel DOO Sarajevo. Havana STR.5520060000139740 5. . Timitex DOO. Nino STR. . . Goca SUR. . . . . Intera DOO Berkovi}i. . . . . . . . 5 . . . . . Trebinje. . . . . . . CMA DOO Podru`nica Trebinje. . . . . . . .5520050000017666 4. . . 32. Ljubinka AD Ljubinje. . . Prebilova~ki put bb . Etno-ku}a SUR. . .5520050000015920 26. M i M STR. . . . . .. . . . . .5520050000726833 6. . . .5520050000731489 46. .5520050001780835 28. . . . . . . . Spektar TR. Kralja Petra I Oslobodioca . . . . . . . . 2009. . . . . . Titanic DOO Sarajevo. . . Vukovi}a bb .5520040001358740 97. Pekez. . . . . . . . Street SUR OR. [ipa~no bb . Mirjana Kova~. . Ga}inovi}a br. San kafana SUR. . . . Trebinje. . . 3 . . . . Sarajevo. . Trebinje. . . . ^elovi}. . . . . .5520040001824049 96. . . . . . . . . 91 . . Luketa. . . Trnovskog bataljona bb . . . . Mokri Dolovi bb . . . Posu{je. . Sne`ana Danilovi}. . . . @eljko Bijeli}. . Trebinje. . Zoran Ra{evi}.5520050000018733 38. . . . . . Kralja Petra Oslobodioca . . . Trebinje. . . . . . Stari Grad br. Bo`idar Bo{kovi}. . . Trg slobode bb . Promaja DOO. . . .5520060001232348 10. . Kod Rista SUR. . . . . . . . .B. . . . Bile}ki put bb . . . . . . Ria STR. Stari Grad bb . . .5520060001232639 3. Sarajevo. . . . . . . . . . . . Trg Ilid`anske brigade bb . .5520060001238168 8. . . . . . . . B&S SUR. . . . Trebinje. . . . . NZ group DOO Kasindo.5520040001356509 95. . Trebinje. . Isto~no Sarajevo. . Isto~no Sarajevo. Risto Minov. . . . .5520050001444633 63. . . Nevesinjskih ustanika br. . . . . . . . . . . . . . . . Tamind`ija. . Trebinje. . . . . . Risto Deli}. Limonit DOO Trebinje. . Kilavci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinogradi bb . . . Lovac SUR. . . . 33 . . Stjepana Kosa~e br. . . . . Garibaldija bb . . .5520050001176622 37. . Trebinje. .5520060000737454 11. ]uri} Branislav Trebinje. . . . . . . Gordon trade DOO. . . . . . . 7 . . Aleksandar STR. . . B. . . . . . . . B. . . . Ustani~ka br. Maja Cuckovi}. . . . . . Dragana Mileusni}. . . . . . . .5520040001944135 91. . . . . . . . . . . M. . . . . . . . . . . .5520050000724602 44.5520050001442984 62. . . . . . . . . . Trebinje. 1 . . . . . . . . . . Bjelopoljska 124 . . . . Metalo-monta`a ODP. . .5520050001872112 35. . . . . . . . . . . . . .5520050001445991 19. Topli~ka cesta 48 . . 8 . . . Tatjana Brkovi}. . . Lune SZR pekara I. . . Proto DOO. R. . .5520050001173518 56. ustanika . . . . Budu}nost AD. . . . . Isto~no Sarajevo. . Ljubica Vujani}. . 22 . . Stjepana Kosa~e br. . . . . . . . . . . .5520050001263922 40. Hercegovka DOO Trebinje. . Vukalovi}a br. . . . Trebinjskih brigada br. . . . . . . . . . . Bregovi S /68 6/3 . . . . .. Biljana \erisilo. . . . . Nevesinje. . . . . . . . . . . . . Radomira Putnika bb . . . . . . . . Nevesinjskih ustanika . . . . J S SZR. .5520040001917266 100. . . . . . . . Trebinje. Tribunija DOO. .5520050001268384 12. . Trebinje. . Donji Brstanik br. . . . Stari Grad br. . . . . . Trebinjskih brigada br. . . Nevesinje. Meljaku{a bb . . Naselje starosjedilaca bb . . . . . . . . . . . Apex DOO Isto~no Sarajevo. . 120 . Nevesinje. . . 23 . . . . . . . . . . . . . . Galija SUR. Leotar {ahovski klub. . . . . . . . . . . .5520050001446088 25. . . . . Cara Du{ana bb . . Trebinje. . . .5520040001954514 93. . . .5520040001132924 88. . . . . . . . Kasindo. . V. . . . Nikole Tesle 51 . Nevesinje. Stella rosa kafe bar Nevesinje. . . . . company DOO Trebinje. Damjanac pilana. . .5520050002150211 65. 3 . . . . .5520050001852324 39. . . Luke Vukalovi}a br. . . . . . . . . . .5520040001793494 105. . . . . . . . . . . . . . . Trebinje. . . .5520050001780156 48. . .5520060000137509 . Monaliza SZR. . . . . Nevesinje. . Trebinje. Novak Petkovi}. Svetosavska 6 . . . . . . . Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . Starine Novaka bb . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . Mosko bb . . . . . . . . Luna STR. .5520050001174391 16. . . Srpska ku}a SUR Isto~no Sarajevo. . . . Stari Grad br. . . . . Kruna SUR. . . . Stari Grad br. Trebinje. . . . . . . . . . . . . . Dubrova~ki put bb . Grazia TR komision Vaskovi. . . . Stari most SUR. . . M & K trade DOO Trebinje. . . . Sidro DOO Nevesinje. Vuka Karad`i}a bb . Nevesinje. . . Luke Vukalovi}a bb . . Nevesinje. . . . . . M. . @arko Kova~evi}. . . Bo{kovi} Tatjana. . . Vojvode Luke Petkovi}a bb . . . . [kobo.5520060001430325 14. . . . . .5520050001180017 45. . . . . . . . Vesna ^olovi}. . .5520050001262661 34. . . . . . Aerodromska br. . . . . .5520050001177107 36. . .5520050000017472 3. Duzi bb . . . MM Tini STR. . . . . . . . . . . . . . Nevesinje. Obili}a 138 .5520050002067955 61. . . . Trebinje. . Topalovi} DOO I. . . . .5520050001268966 24. 57 . . Beli. . . . . . . . . . . . . .5520040002263944 87. . . . . . Ekotec DOO Trebinje. . . . . Nik{i}ki put br. Nevesinje. Jelenko Butulija. . . . Svetosavska bb . . . Alek DOO Trebinje. Bile}ki put bb . . . . . . . . . Trebinje.5520040002054036 92. . . . Leotar fudbalski klub Trebinje. . . . . . . . . .5520060001231087 60. . . [ukovi} Vlatko. Peja STR. . . .M. . . M. . . Leotar KK Trebinje. . Nada ]uk. . . . . . B. . . . . .5520050001175943 29. . Trebinjskih brigada br. . . . I. . . . . 7 . . . Kralja Petra Prvog Oslobodioca . . . Radomira Putnika 8 . Trebinje.5520040001129723 99. . . . . . . .5520050001173906 7. .5520050001173227 20. . . . . . Dr Levija . . 13 . .5520060000737357 15. MD Salon zabave. . Izometal SZR. . . . . . . 9. . . . . Posu{je. Sibint DOO Kasindo. Trebinje. Industrijska bb . .5520050001751347 30. Mi}e Ljubibrati}a 14 . . . . . . . . . . . . Trebinje. .5520040001824534 94. . . . Trebinje. Nevesinje. . . . . Butik R STR. Trebinje. Sarajevo. . . . . . . . . STR tezga 74. . . . kafe bar. . . . . . . . . . . . . .5520050000734787 5. . . . Dragana SZR. Nevesinjskih ustanika . . . . . . Bile}ki put br. . . . . . Kasindo br. .5520050001179144 18. . . Stari Grad . . . . . . . Naselje Tini . . . . . . . Skalin SUR. I. . 1 . Gornje Police 50 . . . Trebinje. . . Nikolina Radulovi}. Du{anka Popovac. . . . . . . . . Vukalovi} DOO Trebinje. . Danilo Pekez. Deset skojevaca bb . . . . . . Kara|or|eva 1 . servis Bojani}. . . . . B. . V. . . . . . . Ga}inovi}a br. . . Rastoci bb . . . Jovana Du~i}a br. . . . . . . . . . A-4 STR. Tehnoart DOO Trebinje. BIR STR. . Bolero SUR. . . . . .5520040000715436 86. . . . . . . . . . . . Nik{i}ki put bb . . . . . . . . . . . . . . Trebinje. . . Zoran Mulina. . . . . . . Stari Grad 13 . . Zubac. . . M. . . Nikole Tesle 21 . . . Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .5520070001416502 21. . . . . . . . . . . . . Vukosav Radoja.5520080001604439 8. . . Em-pro-md DOO Modri~a. 25. . . . . . . . . Vidovdanska 66 . . . .5520060001236325 39. . . . . Savi} B. . Modri~a. . .5520070001647653 44. . Tesli}. . . . .5520080001603663 11. . Tesli}. . Koprivna . . . . . . Slavica \uki}. . . . . . . . . . . .5520060001435757 42. . . Gril Bagrem SUR. . Gara trejd DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vranjak 520 . . . . Jadranka [ipovac. Biljana Sladoje. . . . . . . . . Sitograf SZTR. . . . . Gana TR butik. . Modri~a. Modri~a. . . . . . . Stoja Nedi}. . . . . . . Put Srba sa Neretve br. . . . [ama~ki put . . Nevesinje. . .5520070001411555 5. . . . .5520070002115387 49. . . . . . . . 1 . . posl. . . . . . Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001635334 23. . Riste Miki~i}a bb . . . . S. . . . . Svetosavska 5 . . . ustanika . . Tesli}. Soko TR. . . . . Milo{a Obili}a . . . . . Nevesinje. . . [amac. . . . [amac. . Novakovi} S-B DOO Modri~a. . . Riste Miki}i}a bb . ustanika . . . . . . . . . . [amac. Donji Kladari . . . Kompanija Du{ani} DOO Modri~a. . . . . . . . . . . . . . . . . . Autokomerc TR. Obrena Ivkovi}a bb . Tinejd`er UR. . . .5520070001712740 43. . . Kneza Milo{a bb . Milinkovi}. . . . . . . . Tel-kop SZD. . . . Nevesinjskih ustanika . . . Prevoz AD Nevesinje. . . . . . . . Nevesinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Od`ak. M. . . . . SO Modri~a . Agrostil STR. . . . . . . . . Kninska 42 . . Amila trg. . . . . Koprivna bb . . . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . Nevesinjskih ustanika . Miss UR kafe bar. Garevac . Vidovdanska 57 . . . . . . . . . . . . . . . Eurobabb DOO . . . . Okoli} TR. . . . . . . . Sla|an Luki}.5520070001839422 41. . . Modri~a. N. . . . . . . .. . . . Tolisa . . Nevesinje. . . . .5520060001434302 37. . .5520070000149197 26. . . . Zemlja {ume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \uka Novakovi}. Branka Okoli}. . . . . 1 STR. . . . . . . . . . Jeca STR. . . . . . . . . . . . . . . Modri~a. . . . . . . Bonisimo DOO Modri~a. . . . . Batku{a. . .5520060001435369 35. . . . Mives komision. .5520080001193256 16. . . .5520060000133435 20. . Modri~a. . . . . . . Nevesinjskih ustanika bb . Ra{kovi}a . . .5520070002020715 59. . . Nevesinje. . .5520070001225703 11. . . An|a Grahovac. . Mali odmor SUR. .5520060001234773 36. . . . . Milo{a Obili}a 38 . . . . . . . . Nenad Kaku}a. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . Aprovet DOO [amac. Tesli}.5520070001667635 30. Modri~a. . . Modri~a. . . . . . . Lojpur B.5520060001235064 30. . . . . . . . . . Cviko Jevti}. . . . . . Du{anka Geri}. . [kari} 19 . . .stru~ne slu`be. . . . . . . Nevesinjskih ustanika . ^ovilo M. . . . . . . .5520070001685774 50. . . . Unix DOO. . . . . . . . Samard`i} S. . Nevesinje. . .komerc DOO Modri~a. . . . . . Modri~a. [amac. . . .5520070002025371 58. . . . . . Gornji Kladari . Blatnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leskova~ki ro{tilj SUR. . . . Hemija AD Modri~a. . . . Mrki TR. . Vranjak bb . . . . . . . . Svetosavska 5 . . . . . . . .5520070001410876 Poslovnica TESLI] 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Vukovi}a bb . . Fantastiko ZR. Zelenovi} J. . . .5520070001414562 7. @eljka Vu~eti}. . . . . . . . . . Stoji} PP prodavnica br. . . . . . Modri~a. . . . . Gvo`|ara TR. . . . . . Mileva Grahovac. . . . . . . . . . . . . . . . . Gornja Crkvina bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001601238 9. . . . . . . . . Krovoprom ZR. . . . . vl. . . . . . . . . . Tesli}. Gile STR. N. . . . . . Gile SZR. Modri~a. . . . Tesli}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trebavska . . . . . . Me|unarodni in`injerski tim . . . . . . . . . . . . Ronaldo sport DOO Modri~a. . .5520070000147257 33. Hranaprom ZTR. . Rale vulkanizerska radnja Nevesinje. . . . . Paradiso diskoteka. . . . . Modri~a. . . N. . .5520080001605506 13. . . . Stevana Mokranjca 10 . Nevesinjskih ustanika bb . . . Grodonia SUR. . Svetog Save 186 . . .5520060001232930 43. Hilandarska 14 . . Obudovac . . . . . .5520070001962418 46. Svetog Save 80 . . . . . . komision. . . . . Tesli}.5520060000737260 19. . . . .5520060001234288 28. . Nevesinjskih ustanika . . . Crkvina bb . . . . . . Obradovi}a bb . . Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mica TR. . . . .5520060000139837 21. . . . . Tesli}. . Jevti}. . . . . Radovanovi}. Kara|or|eva 58 . . . . salon. . . . . . . . Nevesinje. . . . . . . Minor DOO. . 9. Pasa` komision. . . . . . vl. . . . . Brazilija SZR. . . Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . Modri~a. . . . . .5520070001228516 4. . . . . . . . . Nedo Coci}. . . Bra}e Vukovi} bb .5520070000145220 3. .5520070000145317 27. . . . . . Berlinska bb . . . . . . Elektro-tehna DOO Modri~a. . . . . . . . Modri~a. Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . Bojana trg. . . . . .5520070002062134 35. . . . . . D. Duka. . . . . . . Kupre{ak Zoran. . . . . . Goca STR. . . . . .5520060001931912 32. Berlinska bb .5520070002067178 54. . . . . . . juni STR. .Andrea kaf. . . . . . . . . . . . Globax DOO. Len-max DOO Modri~a. vl. . . vl. .L. . . . . . . . . . Stoji}. . . . . . . . . . . . . . Gornji Buleti} . . . . Tesli}. . . . . . Mirjana Vujadinovi}. 2009. . . . . Modri~a. Most-komerc DOO. . . . Modri~a.5520070002077266 32. . . . . . Tesli}. .5520070000145996 19. . . . . . Petra Samard`i}a . . . . Klas OZZ. . . . . Modri~a. . Mesnica SZR.5520080000757435 . Nevesinjskih ustanika bb . . . Kilavci bb . . . Fruti ZR.5520070001824484 53. . . . . . Cepelin kafe slasti~arna. Nevesinjskih ustanika . .5520070001415435 40. . . D`emil Zahirovi}.5520080001303933 6. . . Obili}a bb . . . .5520060000138576 27. . . . . radnja. . vl. Cekomprom DOO Modri~a. . . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . Dajana TR.5520070001228419 9. . . . . Tesli}. @aoka STR. .5520070001416308 8. . . . . . . 28. Trg J. . . MD-Oil DOO. vl. . . . . . . B. Modri~a. . . . . . Paradizo UR disko bar. . . . . . . . . . . . . . Vojvode Putnika 31 . .5520070000742449 45. . . .5520070001416405 48. . . . Daba DOO Nevesinje. . . . . . . . Stefanovi}. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Duki comerc DOO. . Sans SUR. . . Knez TR. . Nevesinje. Tesli}. Nevesinje. Nevesinje. . . Violet TR. . . . . . . Nevesinje. . Nevesinje. . vl. . . . . Mulahalilovi}. Nev. . . Mejdan TR. Midhat Orman. .5520070001411943 51. . .5520080001194420 5. . . . . . . Grodonija UR. Modri~a. . . . . Snje`ana Luki}. . vl. . . . . Cara Lazara . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001229680 22. . . Modri~a. . . . . . . . . . Cara Lazara 4 . . . . . . . . .5520070001414368 20. . . Savo Marjanovi}. . . . . Zubac \. . . . . . . . . . . . . . .5520070001220271 34.. . . Benko-K STR. Modri~a. . . . Izbor STR. vl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001839616 28. . . Elektra STR. Modri~a. . . . .Woodland DOO Modri~a.5520070001411846 60. .5520070001860956 42.5520080001193935 3. . . . . . . . . .5520060001433817 40. . . Ma{instvo AD. Mile-disk STR. . . . . . . Branko Kne`evi}. . . Berlinska . . . Fair play sportska klad.5520070001220174 56. . Modri~a. . . . ^isto}a komunalno preduze}e AD. . . Nova komerc DOO Modri~a.5520070000744874 16. . . . Skugri} . .5520060001435272 31. Goran Medovi}.Petak. . . . . . . . [amac. . . Cara Lazara bb . .5520080000153222 14. . . Taksi prevoz. . . . . . . .5520070001792765 55. . . .5520060001234676 Poslovnica MODRI^A 1. Mile Vreki}. .5520070001222308 61. . . . . . .5520070001227934 10. . Svetog Save bb . . . . . Aleksandra Rajkovi}a ATC . . . . . . . Jankovi} . . . . . . . Tesli}. . . C I M TR. . . . . Vasili} Dragan. Svetog Save 140 . . . . . . . . . Modri~a. . . . .. . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 18. . . . . . . . . vl. . . . Modri~a.5520060001435951 24. . . Ana butik. Jelena friz. . . . . . . . Aleksi}. . Crkvina 2 . . . . Vojvode Mi{i}a bb .5520060001435660 25. . . . .5520070001226673 57. . Modri~a. Vreki} br.5520070000746911 14. . . . . . . . . . . .L. . Ilija Stankovi}. .. . . . Tesli}. . . . . Kneza Milo{a 5 . . . . . Nevesinje. . . . . . . . . . Tesli}. . . . Trg J. Profit DOO. . . . . Batku{a 98 . . . . Jerini}. . . . . . . Dejtonska 127 . Nevesinjskih ustanika . . . . Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . . . . . .I. . . . . . . . Nevesinje. Milinkovi}. . . Sla|ana Kiti}.. Modri~a.5520060000738133 41. . . . . . . . . . . Amigo fast food. . . . .5520070001723992 24. . . . . . M. .5520070001229777 36. . . . . . G. . . . Grotes DOO Tesli}. . . . .5520070002037884 47. . . . . . . . . . . . . . . Milo{a Crnjanskog bb . . . . .. . . Dra`e Mihailovi}a 13 . . . . . .. . . Mi}o Bubi}. . . . Popa Save Bo`i}a 13 . . Cabling DOO Nevesinje. . . . . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . Modri~a. .5520080001302381 4. . . . . . . . Ino partner DOO Modri~a. . . . . . . . . . . . . . . .5520070002056896 38. . . Nemanji}a bb . .. . radnja . . . . Kuzmi} G. .5520070001227352 37. . . . . . . Cara Du{ana 128 . D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zorka Spremo. . .5520060002064414 26. . .5520080001190831 7. . . . . . . Star trade DOO. . . . . . . . . . . . . . Majna ODP. . . . Obradovi}a bb . . . . Nevesinje. . . . . . . . In kolor frizerski salon ZU Nevesinje. Voj. . . . . . vl.5520060001237586 22. . . . . . . . . . . . . Jovica TR Jovanka Sjeni~i}. . . . . . Nevesinje. . . . . Marija Peji~i}. . . . .5520070001640669 52. . . . . . Koji} Lj. . Dositeja Obradovi}a bb . . . . . Buleti} . . . . . . . . . . .5520070001879289 85/IX 25. . . .5520070001798682 29. . . . . . [kugri} . Modri~a. . . radnja. . .S. . .5520070002141577 39. . . . Botajica . . . . . . Modri~a. Sandi STR. . . . . . . . . . . .5520060001237198 33. . . . . .5520080001608513 15. . . . . Trojka STR Pojuzina PR Nevesinje. . . . Modri~a. . . . . . . . . . Risti} SZR. . . Milo{evac . . Dobrinja bb . . Tarevci . . . . . Br~ko. . . . . Cara Du{ana bb . Cara Du{ana bb . . Barbi TR. . . . . . . . Nevesinjskih ustanika B . . Cara Lazara bb . . . . . . . . . . . . .. . . . . L. Modri~a. . . . . . .5520070000144347 17. . . . Silueta butik. . .5520080001602014 12. Uzor TR. . . . . . . . . . . . . Svetosavska bb . .5520060000136636 38. . . . \uli} bb . . . . Hilandarska bb . . . . . . . . . . . . . Sloboda TR kiosk. . . . . . . . . .5520070001682767 12. .5520080001302187 2. . . . Dragoslav Peji}. . . .5520070001227740 6. . . Sla|an Luki}. . . . . . . . . . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . . . Milo{a Obili}a bb . . Nevesinje. . . . . Kaleni} DOO Nevesinje. . . Nevesinje. . . . . . . . . . Tihomir Popovi}. . . . . . . . . . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . Blagojevi} I. . . . . .5520070001228613 13. . Modri~a. . . . . . . . .5520080001601626 10. . . . . . .5520060001233318 23. . Nemanji}a bb . . Modri~a. . . . . . . DOO Modri~a.5520070001225218 2. . Cirkular DOO [amac. . Kulji} S. . . Nevesinje. . . . . . . .5520060001434496 34. . . vl. \or|e Risti}. Modri~a. . . . . Trg Nemanji}a bb . . . Geri} SZR FS. . . . .5520070001221338 15. Majevi~ka 4 . . D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001643967 31. . . . . . . . . .5520060001234967 29. . . . . . Modri~a.5520070001229292 18. Ili} DOO Modri~a. Miro \uri}. . Milo{evac .

. . . J. . . . . . . .5520090001107265 66. . . . . . Kninska 21 . Hre{a bb . Tesli}. . . . . . . . Hanlovska 1 . . . . Stanislav Koroman. . . . Magistralni put bb . . . .5520090000163843 73. . .5520080001304709 21. . . . . . . . . . . . . .5520080001303545 23. . . . Matuzi}i bb . . . . .5520100000176986 3. . . . . . . . Divko DOO Pale. . . Tomo Marinkovi}. . . . . Bambino STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stevana Mokranjca 10 . . .. . Ne{kovi}a bb . Pale. . . . .5520100000761508 4. . ]emanovi}i bb . Tesli}. . . . . . . . . .5520090000162582 26. Samira Kurtovi}. . . . . . . . . .5520090000168887 30. . . . . vl. . . .5520090001110272 4. . Goran Samard`ija. . . . . . . . . . . . .Silos bb . . Podgrab . . . Bogoljub Mi{i}. . . . . . Rogatica. . . . . Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . . Han Derventa bb . . . Tesli}. . .5520080001951311 20. . Ras DOO Pale. . Jelena STR. . . . . . . . . . . . Roko baroko DOO Pale. Jahorina bb . . . . . . . . . . . . . . . . . Pale. . . J. Duji} DOO Tesli}. . . . . . . . .X/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 17. . . . . . . . . . . . . . . Svabo STR. . .5520090001119584 79. . . [ipke 19 . . . . . Janka Vukoti}a 39 . . . . . . . . . Tesli}. 5520090001107168 55. . . . . . . .5520080001304321 44. . V. . . . Igman DOO pred. . Pale.5520090001541243 39. . . vl. . .5520090001543862 71. . . . . .5520080001608998 24. . Blatnica . . . . Jak{i}.5520090002031966 61. . . . . . . . . . . . Ananas DOO Pale. . . . . . . . . . . .5520090001116092 38. . Vojvode Stepe 15 . . . . . . . . 31. . . . put bb . . M. . . Kruna SUR. . . . .5520090000759132 33. . . . . . . . . Nin-market STR. . . . . . Kninska bb . Mokro bb . . . . . . . . Pale. . . . Salko Gari}. . Samojko. . . . . Dragan Simani}. . . . . Bambi-shop STR.5520080001304030 39. . Hazema Muratovi}. . . . Jev|evi}a 0-5 . . . . . Print PP Pale. . .5520090001113279 18. . . . Pale. . Dujakovi} J. . . . Kova~evi}. . Boska DOO. . . . . . .5520100000176113 2. . . . Kraji{ka bb . . . . . . . .5520090000758744 3. . Jefte Vukovi}a bb . . . . . Cara Lazara 10 . . .5520090000164328 24. Blic SZR. . . Tarahija Refik. . . Koliba STR. . . Jahorinska voda DOO Podgrab. . .5520090001117353 75. D. . . . . . . . Savana DOO. . . .5520090001841361 44. Srpskih ratnika . Bife Semafor SUR. . . . Tr`ni centar . . . . . . . . Ugodnovi} . . . . . . . Inferno-video igre. . Pale. . . . . .5520090001665597 77. . Kr~mica SUR. . . . Raj{eva bb . . .5520090001105907 59. . . Devi} STR Zoran Devi}. . . . . . Mercel DOO. . . Brezovice . . . Unipak demining DOO. . . . . . . . .5520080001609968 31. . . . Kovanu{i} STR Tesli}.5520090001870267 69. . . . . Sokolac. Pale. . Glasina~ka bb . . . . . . . . .5520090000758065 70. .5520090001646391 64. . . . . Koka-produkt DOO. . . . . City SUR dancing bar. . . . Pale. . . . . . . .5520090000161321 2. . . . . . . . . . . Kostajnica. . . . Kninska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . Pale. . . . . . Mljekara DOO Sokolac. . . . . . . . . . . . . . Pale. . .5520090001546093 65. D. . . . .5520090001542407 35. . Mokro 1 . . . . . . . . . Magistralni put bb . . . . . . . . . Gavrilovi}a 2 . . . . . . . . Omladinska 1 .5520090001103288 63. Gruje Novakovi}a bb . . . . . . Jela{je bb . . Korona SZR. . . Sitograf DOO. . . . . . . . . . . . . . Marsel SUR kafe bar Tesli}.. . Tesli}. . Simovi}a 10 . . Pale. . . . Nova pekara SZPR. . . . . . . . . . Pale. . . . . Sla|ana Kova~evi}. . . . . .5520090000168596 28. . . . . Sv. . . . Klasik SUR. .5520090000166753 67. . . . . . . . . . . Principa 24 . . . . . . . . . Pale. . . . . Razvoj komerc DOO Tesli}. Magist. . . . . . Zemka SUR. . . Gavrilovi} plus SZMR. . . . . . . . . . Simke komerc DOO Pale. . Zanatski centar Koran . . Pale. . Kostajnica. . . . Jev|evi}a bb . . . Dra{ko Bori}. . . . . .5520080002325731 41. . . .5520090001115122 29. . . . Jahorina bb . . Tesli}. . . . . . . . . . . .5520090000167432 43. . . . . . . . . . . Jahorinski potok . . . Srpskih ratnika bb . . . . Unipak demining DOO. 25. Cetinjska 4 . . . . . Tesli}. .5520080001310044 28. Donji Ru`evi} bb . .5520090001113667 34. Mini market STR. . . . . . . . Sjeverovci bb . Bubi STR. Stevana Sin|eli}a . . . Kooperativa AD Tesli}. . . . . . Kostajnica. . . . . Lazarevi} Milada. . . . Projekt mont DOO Pale. . . . . . Masiv produkt swed DOO. . .5520090001115219 48. . . . Pale . . . . . Sokolac. . D. . . .5520080002317583 37. . . .5520090001114249 32. . Pale bb . Branes trg. . . . . . . . Pale. Tehnoinspekt DOO Pale. . Glamour samost. . Kralja Petra I . . Magistralni put bb . . Vla~ed-M DOO Pale. . . . . . . . . . . .5520090001683833 22. . put . Nikole Tesle 6 . . .5520090001109690 51. . .5520090001112697 15. . Viki SUR. . . . . . vulkanizer M. . . . . . . Talant DOO. . . . . . . . . . Donja Vru}ica . Danila \oki}a bb . Halko STR. . . . . . . . . . Alpina DOO Pale. . . . Ustani~ka 21 . . . . . . . . . Caldera DOO. . . . . . . . . . . . Vukoti}a . . Gavrila Principa 14 . . . Jahorina bb . . . . Pale. . Dana trade-ZD DOO. . . . Pale. .5520090000161709 6. . . . . . . . . . . . . . . . Dra{ko Bori}. . . Orbital DOO Pale.5520090001119972 25. Autoprevoznik. . . . . . . . . .5520080002391012 45. Gavrilovi}. . Ra{kovi}a 15 . . Proma DOO. . . Pale. . S. . . Slavica [u{kovi}. . Pale. . . Pale. . BMV zicer DOO Pale. . .5520090000170051 7. . Vla~ed DOO Pale. Vrhpra~a bb .5520090001106489 8. Stojan Kuzmanovi}. . Majn trans DOO. . Dir. . . . . Pale. .5520080000748608 36. . . Srpske tesli}ke brigade bb . . .5520090000759908 13. Pale. . . . . . . . . . . . . . .5520080001608028 30. . . . . . . . . . . Tesli}. . . . . . . . . . .5520080001305388 43. . . .5520090001659777 53. . . . . . Pale. . Pale.5520080001193644 40. S. . . . . . O. . . . . . . Kovanu{i} SUR Tesli}. . . . . . . Mokro. . . .5520090001540370 42. . . .5520080001994670 46. . . Tesli}. . . . . Consseco colours DOO. . Compani Vu~eti} DOO Pale. . Pale. . . . . Svetosavska bb . . . . . . . . . . . DD STR. Tesli}. . Fito-studio DOO. . Vojvode Mi{i}a bb . . . .5520090001654733 72. B. .5520090001540176 81. . Ljubogo{ta bb . . . . . . . . . Teletina. . . . . . . . IB trejd DOO. Pale. . . . . .5520090001118323 49. . . . . . Pale. . . . . @eljezni~ka 53 . . . . . . . Pale. .5520080000752682 19. . Zora Lazi}. . . . . . . . 1 . Pale. . . . . . .5520090001109981 56. . . S. Pale.5520080001303448 22. . .5520090002225675 76. . . . . Senta DOO Pale. Trebevi}ka bb . . . . . . IMK-Kenji} DOO. S.5520090001738056 21. . . Serdara Vukoti}a 37 . . . . . . . .5520090001106392 36. . .5520090002121788 57.5520090001116480 12. Mladikovine . . . Meli STR. 2009. . .5520080001607252 34. . . . . . Rajko Joki}. .5520080001305485 29. Pere Kosori}a 37 . . radnja. . . . . . . . . . .5520090001972214 Poslovnica KOSTAJNICA 1. . . . . . . . . . . . . za obnovu izg. na malo. . . . .5520090001547257 45. . . .5520090001115025 14. . . . . . ratnika 51 . Aksenija SZR friz. . .5520080001600656 38. Bari}i STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trg. . . . . . . . Pale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Srpskih ratnika 35 . . . . salon. . . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . .5520100001550797 . . . . . . . Jahorinska bb . . \okanovi}. Podgrab. . Save bb . . . .5520090001109884 17. . . .5520090001118614 37. . . Simovi}. . . . Cara Lazara bb . . . . Nikola Para|ina. . . . . Pale. . .5520080001975270 25. . Promiro DOO. . . . . . Srpskih ratnika . Janja Simatovi}. Silos bb . . . . . . Njego{eva 4 . .5520080001300538 Poslovnica PALE 1. 5520090001540467 62. . . Sokolac. . B. . . . . . . . . . . Obu}ine bara 14. . . . Romanijska 68 . . . . . . . Fabrika obu}e FOT AD. . . . . . . . . . Milana Simovi}a 24 . . . .5520090001101542 20. . .5520080001197912 18. . . . Mag. Bjela{nica AD DI Pale. . . . . Tesli}. . Save bb . Tesli}. . . . . . . grada I. .5520090001108138 Petak. . . . . . . Pale. . . . Martom STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokro bb . . . Ars DOO. . . Sumbulovac . . . Pale. . D. . . . . . . . .5520090001541631 10. Vukoti}a bb .5520090001101833 58. . . Pale. . . . Vi{nja STR Branka Petri~evi}. . M. . . Pale. Ce DOO Pale. . . . .5520090001542989 41. Skala SUR.5520090001549973 78. Hilandarska . . . . . . . . . . . . Pale. . Pale. . . . Tesli}. . . . . . . . . .5520090000167820 9. . . . . . . . . . Jev|evi}a bb . Ognjen Nikoli}. Ambala`a SZR Tesli}. Budu}nost ZZ. . . . . . . . Pale. Njego{eva 1 . . Tesli}. . . . Marko SUR. . . . . Bari}i bb . . . . . R. . . . . . . Kerakol SZD. . . Pale. . . Bobis DOO.5520080001602887 26. . . . . . . D.5520090001543959 50. . . . . . . Manco DOO. . . Podgrab bb . . . Mokro bb . Pale. . . . . . . .5520090001113085 19. . . . . Advokatska kancelarija. [eki SZR. . . . . . . . Pale. . . . .5520090001545608 47. MTN-komerc DOO. Simek DOO Pale. . . . . . Kata-komerc DOO. . . . . . . . . Jev|evi}a 15 . D`evada Kurtovi}. . . . . . Pale. . Bulozi bb . . Srpskih ratnika 111 . Pale. .5520090002177175 60. . . . . . Pale. Milosava Kova~. . . . . . . . Korporacija Pani} DOO Tesli}. Trebevi}ka bb . .5520090001767738 74. . . . . . . . . . . . Drvni centar Maestro SZTR. . . . . . . . Tesli}. . Hre{a bb . . . . . Terra product co DOO. . . . Sarajevo. . . M. . . . . . . . Nada Hr{um. . . . . . . . . Pale. . . . . . . . . . . . . Pale. . . . . S. . . . . . . . . .5520090002120721 52. . . Neven STR Tesli}. . .5520090001118517 16. Gornji Tesli} . Patent invest DOO Pale. . . Metropolis SUR. Dobrosava Jev|evi}a 0-5 . Pale. . . . . . D. Pale. . . . .5520090001114540 11. . . . . . . .5520090001768417 46. . Ive Andri}a 5 . . Ljubogo{ta . . . Univerzitetska 20 . Lipov hlad STR. . . R. . . . Romanijska koliba SUR kr~ma. .5520090002172519 83. . . Gavrila Principa br. Grdanovac 13 . . . . . . Kraji{ki put bb . . .5520080001309268 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tesli}. . . Kosmajac R. . Jev|evi}a 7 . . . . . . . Tri D STR. . Autoprevoznik ^angalovi} V. . . . . . . . . Rep~a bb . .5520080001608222 47. . . . Marko DOO Pale. . Srpskih ratnika bb . . . Jev|evi}a bb . . . . . . Estrada SUR.5520080002325828 42. . . . . . . . Hilandarska bb . G. . . . . . . . S.5520080000158751 32. . Gornji Rankovi} . . . Don SUR. Tesli}. . J. .5520080001609386 33. . . Vida Milinkovi}. . . .. . . . .5520090000161418 23. . . . . . SUR 29 bife. 9. . . . . . . . . .5520090001105228 5. . . . . . Radivoje Gluhovi}. T. Puni{a Purkovi}. . Trifka Grabe`a 109 . . . . . Triling DOO. . Taksi. . . . . Radmila Suboti}. . . . . Ivana STR. Tesli}. . . . . Podvitez bb . . . . . . Famos fabrika Koran AD Pale.5520040001129432 27. . . . .5520090001546869 80. . . . . . Jahorina . . za usluge.5520090001684803 40. . Mibeks DOO. .5520090001804016 54. . . Slavuljica-petrol DOO. . . . . . . . . . Diskont STR. Vladimir Radovi}. . Kuzmani . . . .. . Sjever komerc DOO. Kod Boce STR. . Drago Vukovi}. Svetog Save 114 . . Mera DOO. . . . G. Ugodnovi} . . . Duvan SZTR. . . . Pale. . . . . . Lj.5520090001909843 68. . . Kriva~e bb . . Milana Simovi}a bb . . Doboj Jug. . . . . . . . . . . . . . . Pale. . Tesli}. . . Tesli}. Kovanu{i}. . . .5520090001653181 82. . . . . . Dial fabrika dijamantskog alata Tesli}. . . . . Koprivica. Me-de-com DOO Pale. . . . . . Rogou{i}i . . .5520080001609774 35. . Pale. . . Sloga SR Pale. . . . Kozarska Dubica. . .

. Drini} bb . . . . . . . .5520140000194250 6. . . . Urije . . . . . Milimir Zuk. .5520140001382791 38. Kostajnica. . . . . . Palma kafe bar. Ranka [ipke . .5520140000769945 4. . . . . . . . . . Miholja~e bb . . . . . Grme~-progres DOO Drini}-Petro. . . . . . . . . . . B. Zlatno zrno PTP DOO.5520140001389484 45. . . . . . . . . . Bambi STR. . Simeks PPPUP. . . . . Gradi{ka.5520110000186443 4. . P. . . . Brestov~ina . . NDSS elektroterm STR. . . Rafaelo trade DOO Gradi{ka. . Calcio SUR. . . . . . . . . . . . Urije bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520100001553125 29. . B. .5520140001163571 8. . Goran [obota. . . . . . . . . . Solunskih dobrovoljaca 27 . Solunskih dobrovoljaca br. . Put srpske vojske 144 .5520100002201182 25. . . . “Stela” cvje}ara. . . . vl. . Ex cop DOO B. . [umausluge AD Gradi{ka. . . . Zdravka STD. . . . . . . . . . Gacko. . . . . Svetosavska 1 . . . . . . . . . . Gradi{ka. Gradi{ka. Mirjana Boromisa. Gacko. ul. . . . . . . . . Gacko. . . . Sol. . . . . . . . . . . . . .5520100002056264 19. . . . . . . . Itris DP. . Potkozarska bb . . .5520120001050664 6. . . . . . . . Frizer za mu{karce. . . . Ranka [ipke 11 . . . . . . . . Banijski put 14 . . . Branka ]opi}a 62 . . . Dositejeva bb . . . . Nova Topola. . . Tezga na pijaci XL-10. novembra . . . .5520000000317932 4. . . .5520140000198324 13. Mihalenko DOO Gradi{ka. . . Zeus STR. . . . . . . Drini}. Kostajnica. . . .5520100001554386 30. . Srbac. . . Kostajnica. . . . ^ede Kova~evi}a 13 . . Slavi{a Bjelajac. . 11. . . . . . . Mome Vidovi}a bb . . . .5520100000177277 10. . . . . . . . . . . Gradi{ka. . Kostadinovi}. Prvi korak SUR. . . . . . . .5520110000189935 Poslovnica DRINI] 1. . . Radovanov. . . . . .5520140000780615 7. . . Kostadin Su{i}. . . . . . Transport in`injering DOO. . . . . . Drini}. . . Jovana STD. . . . . . . . Jami komerc STR. Gradi{ka. . .5520100002169075 26. Cviji} STR. . . . . . . . . . . . . . .5520100000178538 11. . . .5520120001051440 3. N. . . . . . . Branislav Gvozden. . . . . . . .5520100002035021 22. . . . .5520140001389872 30. . Bosanska Kostajnica. . . .5520110001400980 13. Jelena Ron~evi}. . . . . Elda DOO Gradi{ka. Crveni signal AD. . Gacko. Drini} bb .5520100001556229 15. . . . . Svetosavska 8 . . . . . . . . . . . . . . Gradi{ka. . 5520140000779451 39. . Vidovdanska bb . . . . . . . Brestov~ina bb . . . . .5520110000188577 11. . . Sa{a Marjanovi}. 25.5520100001554580 8. .5520120001057260 Poslovnica GRADI[KA 1. . . Taksi prevoz Dragan @arkovi}. . . . . .5520140001760509 27. . . Gradi{ka. . Tr`nica Marinkovi} 76 . Laminci. . . Gradi{ka. . . . . . .5520120001050179 9. . .5520140001387641 12. . . . . . . Boris Grubi{a. . . vl. . . . . . . . . . . Tihomir ^oli}. . . . . . . . . . . . . . Pilipovi}. . . . . Marin Borojevi}. . . . . Kostajnica. . . . . . . . Drini} bb . . . . . . . Nova Topola. A. PJ Drini}. . . . . . Be}irevi}. . . . . . . .P. . Gradi{ka. . . . . Miroslava Anti}a bb . . . . B. . . Etnos pansion. . . . . Gradi{ka. . . ^atrnja bb . . . . . . . . Mladena Stojanovi}a 10 . Gradi{ka. . . . Svetx-komerc DOO Gradi{ka. . .5520100000178829 31. {umsko priv. . . Rojal kafe bar. Vera Milankovi}. Kalini}. Banjalu~ka cesta bb . . . . . . Kostajnica. Ranka [ipke 2 . . . . . . . . . . . . Fons ZZ Gradi{ka. . . . . Venera kafe bar. . .5520140001380269 41. centar. MDB agencija. Fair play sportska klad. . . . . Poveli~ bb . . D&A net STR. . Nova Topola bb . . . . Ranka [ipke 17 . . . Kostajnica.5520100000179605 28. . . . . . . . . . . Trg K. . . . ]opi}a bb . Trans-promet DOO. . . . Centar bb . . . Prom tex SPUR. .5520110001404472 10. . . . . 18 HLPB-E . . . Gradi{ka. .5520140000778190 10. . vl. . . Alfa-internacional DOO Gradi{ka. . . . vl. . . . . . . K. . . . . Ana friz. .5520140001165026 14. . . . . Nova Topola. B. . . Gradi{ka. . . . . . . . . . . . Gacko. B. . . . . Kozarskih brigada 4 . . . Mari}-Raca GTUP. . Geodetski servis J & R Kozoma. . . . . . . . Put srpskih junaka bb-tez. Poljoprivreda AD Kozarska Dubica. . . B. Bosanska Kostajnica. . . . . . Med-farm apoteka. . . . Do{en STR. . . . . . . . . Vladete Radi}a 10 . S. . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Ranka [ipke 47B . Sico BH DOO. Nemanjina 28 . . . . . . . . . . Solunskih dobrovoljaca bb . Metalik benz DOO Gradi{ka. . . . . . . Levita AD. . . . . . . . Gacko. . . . . . . . M. Srba~ki put 140 . . . . . . . . . Maja UR buregd`inica. . . . Mavrak D. Kralja Petra I Oslobodioca . . .5520100000177859 21. . . . Dionis DOO Gradi{ka. Kidri~a 1 . . .5520140000770527 31.5520140001381142 26. . . Bajinci bb . . . . . B. . . Mirko Prpi}. . . . .5520140001161243 21. . . . . .5520110000186540 17. . . . . . . @ivinoprodukt AD. . . . . . . . . . . . . .5520140001169003 16. . . . . . . . . Save Vladisavljevi}a 2 . . Drini}. Gradi{ka. . Autoprevoznik Budimir Zelenovi}. Trg svetog Save bb . . Savska bb . Boki STR. . . . . . . Gradi{ka. . . Patrijarha Gavrila Do`i}a . . . Kostajnica. . Jovana Ra{kovi}a 4 . . Soko-imko AD Gacko. . Prodex ZZ. . . . . . . . . . Mara Bilbija. . . .5520140000765871 3. . . . . . Atom-company DOO Srbac. . vl. . . . . . . . . Maleti}. . . . Drakseni} . . D. Ljubica Cviji}. . . Gradi{ka. B. . . . . . . . Agarevi} STR. . . . . . 9. . . . . . . . Ba}o{ped PP B. . . . . . . . . Ranka [ipke 1 .5520140000765580 2. . . . Sanela TR Gacko. B. . . Stojana Kova~evi}a bb . . Banjac. . . . . . . . . . “Mladen Stojanovi}” PIK MDP. dobrovoljaca 21 . . Vesna ^ibi}. . . .5520140001170070 17. . Gacko. . . .5520110000188480 3. . Gra~anica bb .5520110000764466 16. Nikolajevi}a . . vl. . . . . . . . Danilo Borkovi} . Bunara bb . . . . Nov-produkt DOO. . . . . . . Prehrana AD Gradi{ka. . . . . . . . . . . . Srbac. . . . . . . vl. . Srma DOO. Ja{arevi} STR. Bos-lat comerc DOO. . Gradi{ka. .5520110000764660 2. .5520140000190370 28.5520140001887482 33. . Bogdana Zimonji}a 8 . .N. . . . Strigova DOO B. . . . . . Prom tex STR. . . . Srbac. . . . . . .5520120001055126 5. [upljeglav. vl. . . . . . Silco DOO Nova Topola. . . Banjci . . . . . . . . . . A. . . . . . . . . Nova Topola bb . .5520140001653421 20. . . . Tr`nica Marinkovi} . . Sanela ^e~ez. . . . .5520120001057939 10. Svetosavska bb . B. . Ro{tiljnica N. . . Drini} usl. . . . . . . . . . B.5520110001402823 7. . . Medan Veri}. . . . Nemanjina 11 . . . .5520110000762817 8. . . . . . . . . . . . . . . Alfa trade co DOO. . . . Boja Drlja~a. . Bo`ur . Egelja. . . . . . Lazar STD. . . .5520120001055708 8.5520140001168033 36. Ru`a SR. . . . Agroslavija ZZ Srbac. D. . . Srbac. . . .5520110000185473 18. .5520100001984678 20. . . Zlatko Gaji}. . . . . . . Brestov~ina bb . . Skendera Kulenovi}a bb . . . . . . . . . Planinsko dobro AD Gacko. . . . . . . Gli{i}. . I Oslobodioca bb . . . . . . . . M. . . . . . . .5520100001550215 7. .5520140001962269 47.5520140001389581 22. . . . . . . . . . Ignjatovi}.5520140000190273 9. . . .5520140001167063 35. . Kova~evi}. . Mrkonji}a 1 . Euro-plast SZR. . . . .5520120001053477 7. . . . . . . . . . Glu{ica. . Egelja pilana SZR. . . ^atrnja 15 . .riblji restoran. . Drini} bb . . . Dubica. Nova Topola bb . Zan. . . . . . Kostajnica. Gacko. . . . . Nemanjina 25 . . . . . . . . . . Gacko. . Cafe-Marshall. . . . . . Gradi{ka. . .5520140001380560 15. . . . . . . . . . . . . . .5520140001164929 37. . . . . Kladari bb . . . . . . . . pred. . B. . . .5520140000773728 5. Pikolo SUR. . . Foto studio Draga ZR. . . . . . . . . . . . M. . . . . . . . . . . Mi}o-promet DOO Drini}. . . . . Ustani~ka 18 . Svetosavska bb . Nasip bb . . . . . vl. . AD Sport kafe bar. . salon. . . Star{ped DOO Gacko. . . . .5520110000184406 5. . . . . . . . vl. . . . . . . . . . . . . Kostajnica. Bra}a Ra|enovi} STR. . . .5520100001558072 16. Bosanska Kostajnica. . .5520140000775765 29. . . . . . . . Brestov~ina bb . Mitropolita G. . . . .5520140001162310 42. Ermina Ja{arevi}. Gradi{ka. . . Du{ana Prote Suboti}a 2A . . .5520100002224268 18. . Kostajnica. . . . . .5520140001961687 32. . . Feraleks promet DOO. .5520100001553319 27. Kostajnica. . . . Sofi No 3 TR. .5520110000762041 14. Bosanska Kostajnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edvarda Kardelja 24 . . .5520140001859837 48. . . . . . vl.Petak. . . Goran Savi}. . Gacko. . Gradi{ka. Gra~anica bb . . DD TR. . . . . . . . .5520110000180138 9. . . . Svetosavska bb . . . . . . . . . . . B. . .5520110001405345 15. Rogolji.5520140001697265 19. . . . . . . . . . . . . . .5520120001052022 85/XI 2. . Kozarskih ustanika 36 . . . . . Kozinci bb . . . . . . . . Zora STR. . . . . . . . . . . . . Kostajnica.5520140002071394 49. . . . . . . . . .5520100000176792 6. Put srpskih junaka . vl. . . Luka. . . Drini}. . Interking DOO Drvar. . MG ZUR. . . Brestov~ina bb .5520140001386574 34. . Jeca ro{tiljnica. . . . . . @eljko Do{en. . . . Raca. . . . 2009. . . . .5520140001388708 46. . . To{i} DOO. . . . . . . Triko ITK AD Gradi{ka. . . . . . . Kozarska Dubica. Elezagi}i bb . .5520110000186152 6. . .5520100001555647 12. Drini} . . . . . . . . .5520100001550118 14. Kostajnica. . . . . . . . . Rogolji 22 .5520140000195414 18. MV soko mont DOO Gacko. . . . Mioljka Pu{ara. Bajri}. Lili} bb . . . Mozaik STR. . . . . . . . . . . . . . Nova Topola . .. . .. . . Gornji Karajzovci 29A . Gamateks PPP. . . . . . . . . . . Boja no}i snek bar. .5520100000177956 17.5520140001380948 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raki} i Co GP DOO Gradi{ka. . . . . Kostajnica. Svetosavska 72 . . . . . . .5520140001791549 40. . Drini} . . . . . . . . . . . . . . Svetosavska 25 . . .5520100002266948 Poslovnica GACKO 1. . .5520110001405539 12. . . . Svetosavska 90 . . . . . . .5520140001163280 25.. . . . . . . . . . . . . . . Ivona STR. dobrovoljaca 19 . . . . Rabija Agarevi}. . . Feralex DOO. . . . . . . Grdanovac bb . .5520140001822589 44. . . . Solunskih dobrovoljaca bb . . . . . . . . Metaksa SUR. . . . Langolo SUR. . . Kostadinovi}. Mladena Stojanovi}a bb . D`. . . . . . . . . . .5520140000765677 43. . . . Grdanovac bb .5520140000775862 11. . . . . . . . B. . . . Pava Vasi}. Gril Jole SUR. Gradi{ka. .5520100000179993 13. . . . . Zdravka Resan. Gradi{ka. . . Bosanska Kostajnica. . . . . . Nova Topola. . . . Holland-line STR. . . . Masterpoint DOO Gradi{ka. . . . . . Miholja~e bb . B. . . . . . . Gacko. . Kostajnica.5520140001683685 23. . . . . . . . . . . . . . . Bosanska Kostajnica. Gacko.5520100001555259 24. . . Kostajnica. Kostajnica. . . Sre|ani . . . .5520100001551185 23. . Drini}. . . . . . . . . . . . . . . .5520140001389969 . . . . Bosanska Kostajnica. Vidovdanska bb . .5520100001552252 9. . . . . Milada Zrni}. Majdanac DOO Nova Topola. . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 5. Kosovke djevojke 12 . . . . . . . . . . . .5520140001384828 50. Sol. . . . . Stojana Kova~evi}a 21 . . D. . . . . . . . . . . . Magdalena DOO Nova Topola. vl.

. Kralja Aleksandra 11-13 . . . . Pijaca . . .5520160000441502 28. . . . . . . . . V. . . . . Aleksandrovac. 1 . . .5520150001070014 5. . . . .5520160000488838 23. 2009. . . . . . . Banja Luka. . . . . Rade Leki}. . . .5520140002090018 75. . . Cara Du{ana 18 . . .5520160001311689 21. Stadion . . . trg. Vujin trade DOO. . . . . . . S. . . . . . . . . . . . . Mje{ovite robe STR. . . . . . .5520140001382112 63. . Ankica Borkovi}. . . . . . .5520140001693288 54. . . . . . . . . M. . .5520150001066619 21. Nenad Baji}. Javni prevoz stvari Borojevi}. . . . . . . . Cezar mesnica SZTR.5520150001735046 Poslovnica DOBOJ 1. . . . . . . . .5520160001560203 36. . . . . Doboj. .5520140001804741 52. Rayex-promet DOO. . . . . . . . . . .5520150001818854 40. . . Olja butik PTR. . . . . .5520150001948349 38. . Marko Savi}. Lakta{i. . . Trend SZR Gradi{ka. . . . . . . Vrba{ka . . Autoprevoznik Dragan Pepi}. .5520160000020231 30. Ma{i}i 65 . Muharem Grudi}. . . . . . Dragoslav Popovi}. . . Doboj. . . . . . . .5520150000791527 2. . . . Buni} company DOO. . . Doboj. . Cerovica . . . . \ermanovi}. . . . .5520160001311495 8. . . . . . . 25. . . . Maleti} DOO Gradi{ka. . Maja No 2 STR. . . . Lakta{i. Stari Grad SUR. 63 . . . Kvarner DOO. . . . Filipa Vi{nji}a 159 . Vrba{ka 157. Kla{nice bb . . . . . . . Kara|or|eva bb . . . Semafor STR. Vo}e i povr}e STR Doboj. . Doboj. . . .5520160001561076 26. . . . . . . . Danka Ili}. Aleksandrovac. . Gradi{ka. . . . .5520140002032982 74. . . . . . . . . . . . . . Turjak bb . Doboj. . . . . Lakta{i. Doboj. . . . . . . Casa madera DOO Lakta{i. . . . .5520150001070305 39. . . . . . . . Mit DOO. srpskih brigada . . . . . . . OO Bosansko Grahovo. Svetog Save 2 . . . . . . . Montenegro-duo DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001837527 62. . Doboj. . . . . . . Lakta{i. . Darko produkt DOO. . I kraj. Turalibegova 42 . Huso DOO Doboj. . . . . . . . . . . V. . . . . . . . . . . djel.5520150001069044 15. Prodex-agro DOO Gradi{ka. . . . . Markovi}. . . . . Kneza Milo{a 93 . . . . .5520160000484376 13. . . . . . djel. . . Inter-met AD Doboj. .5520160000466722 33. . . Tomi}. . . . . . . . . . . . . . . Gradi{ka. Jakupovci bb . . . . . . . naselje Borac . . . . Tane prom DOO. . . . . . . . . . . Vatrooprema DOO Doboj. . . . Rudanka promet DOO. CATV Adam DOO. . . . . . . Vuja{inovi}. . . MB-Kekerovi} DOO Trn. . .5520140001794265 67. . . . . Ada bb . Bukovica . Dositejeva bb . . . . . 9. . Petra Mrkonji}a bb . Mini market TR. . . . . Stanari AD Rudnik nemetala. . . . . . . . Kara|or|eva . . .5520150001071566 10. .XII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 51. . . . . .5520150001689941 34. [obot. . . Hasuki}. . . . . . . . Sam. . Krnete . . . . . Gradi{ka. . . . . . . .5520160000026439 22. .5520160000461678 32. . . . Zoka-trend DOO. . Gradi{ka. Ko{arka{ki klub. robe STR. Tuzla.5520140001888452 56. . . . . Doboj. . . . . Dubrave 17 . . . . . . . .5520150001062448 23. . . Stepe . . . . . . .5520160000460611 19. . . . . . . 16. . . . . . . . . . . . . Market MG STR. Obu}a Bojana STR. . Aleksandrovac . Cara Du{ana bb .5520150001076416 29. . . .5520160000814079 5. . . . . . . . . . . .5520160001321195 . Sam. .5520150001067686 43. Javni prevoz stvari.5520160000449941 24. . .5520150001068753 12. . Pale`nica . . . . Luna STR. . . . . brigade 169 . . . Zanatski centar .5520160000026633 17. . . . Tuzlanskog patriotskog odreda .5520140002102628 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stupine bb . . . . . Doboj. . . . . . . . .5520150000805980 32. . . . . .5520140001162504 68.5520150001075058 45. vl. . . Nikole Pa{i}a 7 . . . . . . . . Gradi{ka. .5520160000835322 20. . Balkan plastika DOO. . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . Vrbas FSN AD. Svetog Save 3 .5520150001943887 41. . Mi{i}. DOO Lakta{i. . Mesnica kod Vere TR. Kara|or|eva bb . . . . . . Buvlja pijaca 282 . . . . . . Marko Savi}. . . . . . . . . . . DSD fox DOO Gradi{ka. .5520140001894272 57. .5520160000027021 12. . . . . . . . . .5520140001904651 58. .5520160000458283 29. . Stanari bb . . Cara Du{ana SP 6/12 . . . . . Vojvode Stepe 13 . . . . . Doboj. . . . .. . Du{ana Gruji~i}a 24 . Marko Savi}. . . .5520150002371754 49. . . Fjodora Dostojevskog 25 . . . Lakta{i. .5520160000833964 2. . . . . . Agrooprema DOO Gradi{ka. Potkozarje AD Gradi{ka. Doboj. . DD company Ljolji} DOO Gradi{ka. . . . . B. . . . . . . . Stefana Prvoven~anog br. . . . . kraji{ke brigade . . Stoji~i} S. V. A&E STR Jukovi}. . .5520160001320807 37. . . . . Kobatovci bb . Tanja Novkovi}. . . . . . . . Tuzla. . . . . . Maja No 5 STR. .5520150001071178 17. Ilije Gara{anina bb . V. . . . . . . . . .cargo DOO Aleksandrovac . . . . . . . . . Milo{evi}. . . . . . . . . . . Doboj . Mi{i}a . . . . . . . .5520150000791139 22. . . . .5520140001389678 55. . Jakupovci . . . . . . .. . . B brza hrana. . . Petra Me}ave 11 . Azzuro SUR. Doboj. . .5520140001386768 60. . . Trgopromet Dragan DOO Lakta{i. Marlip DOO. . . .5520160001311107 38. . . . . . Lu`ani bb . Doboj.5520140001389290 53.V. . . . . . . Kralja Aleksandra bb . . . . . . . Gradi{ka. Sin|eli}a 7 . . . . . . . . . . . Kara|or|eva 128 . . . . . . . . vl. Lakta{i. . . . M. . . . . . . 007 kafe bar. Prizma-prom DOO Gradi{ka. . Delta-prom DOO. . . . Centar AS. . . . . . . . .5520150001072536 42. . . Turjak. . . . . . . . . . . Pop Ljubina bb . . . . . . Planet M team DOO. . Doboj. .5520160000447613 31. Doboj. .5520150001070887 18.5520140002156075 70. . . . Cara Du{ana bb. . . . .5520160000448292 16. . . . Komp-mat DOO. . . . . . . Doboj. . Marko Savi}. . . . . . . . . . Bo{kovi}i bb .5520140002389942 73. \ure Pucara Starog bb . Kova~evi} STR. Trn. . . . . Miljanovi} komerc DOO. .5520160000479623 15. . .5520160000488062 34. . . . . . Zelena pijaca . . Koji}.5520150001068850 13. . . . . Kara|or|eva 70 . . . Banja Luka. . . MR trade DOO. . . . . Kara|or|eva 48 . .5520160001324978 35. . . . . Bijeljina PC. Lakta{i. . Doboj. . . . . . . . . . . MG ugost. . . . . . . . Mahovljani bb . . . . Dobojputevi AD. . . . . . . . Nemanjina 64 .5520150001063224 36. . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . Rodi} DOO. . . . RS Banja Luka. Doboj. . . . .5520140001169682 59. . . . Filipa Vi{nji}a 64 .5520160000473318 18. . Stojanovi}a bb . . . . . . Kivi-oil DOO. . Nikole Pa{i}a 1 . korpusa bb . . . . . .5520140002074595 66. . . . Brod. . . . . . . .5520160000834158 10. . . . . Trkulja DOO Lakta{i. . MC Cviji} DOO. Gradi{ka. . Doboj. . . . . . . . . . . Kugla{ DOO Lakta{i. . . . Kara|or|eva 128 . [uberta 21 . . . . Mit. . Maja No 3 STR. .5520150000797250 26. . . .5520150000207490 48. . . . Doboj. . . Sky cafe kafe bar. . . .5520000000360709 9. trg. . Plo~nik bb . Buvlja pijaca 11 . . . . Brestov~ina bb . . . . . . . . . . . .5520160000861221 27. . Milenijum SUR. . .5520150001070790 30. . . .5520140000190661 69. . . . Krnjinske sr. . . . .5520150000205647 24. . . . . Doboj. . . . Lakta{i. Lakta{i. Nemanjina 12 . . Gam SZR. . . ]ire Truhelke 10 . Cezar SUR. . . . Lakta{i. . . . . .5520160001564859 41. . . . . . . . . . Pop Ljubina br. . . . . M.5520160000470408 14. .5520160001318964 11. . . . Doboj.5520150000792303 11. Gradi{ka.5520150000206617 28. . . . Fagot DOO. Mokranj~eva bb . . vl. M & B . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . Kneginje Milice 5/2 . . . . . . Izbor STR. Bukva komerc SR. . Jablan 241 . . . Extra DOO. . . . . . . . . . Likra rad DOO Doboj. . . Bo`ana Spremo. . . V. . . . . . . . . . . . Grahovo . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . I kraji{kog korpusa 7 . . . . . . Mas company DOO. . . .. Sne`ana Miljkovi}. . . . . . Socijalist. . . . Lakta{i. . Manja~kih ustanika 9 .5520150001069141 16. . Kara|or|eva bb . . AD Fines SUR. . . Nemanjina 35 . . . . . . Mobil centar komision Doboj. . . Raca mesnica SZTR Gradi{ka. . . . . Veto DOO. B. . . Lakta{i. . . Dado frizerski salon. Gu`vi}. . . Gradi{ka. . Srpska piro{ka SZR. part. Komision. . Podnovlje . . . . . . . .5520160000841239 3. . . . .5520150001072148 Petak. . . . . SZR. . . . Trn . . . . . . . .5520000000628817 46. Lakta{i. . Milo{a Obili}a bb . Dositejeva 1 . . . . . Gradi{ka. . .5520150001070111 6. . . Doboj. . . . Doboj. . . . . . . . . . . . . . . . . G. . . . .5520150001075252 19. . . . Mlinarska bb . .5520160001565344 42. . . . Auro DOO Lakta{i. Ulica bb.5520150001076319 35. radnja bife. . . . . . . . . . .5520160000448680 4. . . Vidovdanska 64 .5520150001067298 27. . . . . . . . . Doboj. . . . Jakupovci bb. . . . . Dobojpromet ODTP. . . . Doboj.5520150001068947 14. . . . . .5520160000485831 7. . . .. . . . . Dositejeva 2 . Hacijenda bar Gradi{ka. . . . . . . . Banja Luka. . Veljka Mla|enovi}a bb . . . . Mira STR. . Zelena pijaca F/ 25 . Vasiljevi} DOO Gradi{ka. Inter-trade DOO.5520140002127363 64. S. . . . . . Banjalu~ka cesta bb . . . . Obili} company DOO. . . . Mirjana Stani}. Nemanjina 33 . . Vidovdanska bb . . . . . . Marko Savi}. Bra}e Jugovi}a 38 .5520140002037250 72. . Aleksandar STR. . . . . . Doboj. . . Aura DOO Banja Luka. V. . . Ozren. .5520160000022559 6. . . . . Vojvode Stepe B1 . . . .5520000000352561 20. . . . Lakta{i. .5520150001069238 8. Autoservis SZR. . . . . Doboj. . . . . . . . . . Bjelanovi}. Goga commercee export-import.5520140000773922 61. Vojvode Mi{i}a 6 . . . . . . . . . . . . . . vl. . . . . . . . . . .5520150001070402 7. . . . Vojvode Mi{i}a 32 E . . . . Osje~ani . Put srpskih branilaca 146 . .5520150001065067 25. . . . Kara|or|eva bb . . . . . Mje{. . Italijano exp-imp DOO. . . . Veselina Masle{e 1 . . . . . Elmo DOO. . . M. Lakta{i. . . Ploter trade DOO. N. . . Lakta{i . D. . S. . . . . Rubin DOO Lakta{i. . . . B. .5520160000460320 25. . . Maja No 1 STR. . . . . . . . Banja Luka. Lakta{i. Brestov~ina bb . . . . .5520150000805010 3. . Luigi prom DOO. Gradi{ka. . . . . . . . . . N&N company DOO. . Miroslava Anti}a 145 . . . Lakta{i. . . Banja Luka. . . Zenica. . . . . . . . . . . . . . . Mad`arac. Lakta{i. . . Lakta{i. . . . Gradi{ka. . Sav~i} M. . Kotur D. . . . . . . vl. . . . . . . . . . . Nikolajevi}a 24 . Doboj. . . . Nemanjina bb . . . . . . . Gojkovi}. @eljo SUR. Motike bb . . . . . . Brijesnica . . . . . . . . . Omnikom AD. . . .5520150001068365 4. . . . . . . . . . . . . Doboj. . . . . Kara|or|eva 279 .5520160000840172 9. Banja Luka. . . . . . . . . .5520150001073021 31. . Kraji{ka 14 . . . . . . . Eko drvo SZR. . Put kraji{kih junaka 32 . . . Veliko Bla{ko . 33. Vojvode Stepe 10 . Ideja gips art stud. . . . . . . . . . . . . . . Maja No 4 STR. Dado Ford SZR. . . . I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140001954315 71. . . .5520140001668844 Poslovnica LAKTA[I 1. Venera SZR Doboj. . . . . . .5520150001940298 44. . . . . . . Lakta{i. vl. . . . .5520150000201767 37. . . . . . . . Bukovica bb . Doboj. . Magic AS company DOO. . Kozara-impex DOO. . . . .5520150001919540 47.5520160000474579 40. . . . Petra Pecije bb . . .5520160001327597 39. . Lakta{i. . . . . . . . . . . Doboj. . . . .Ag-ceto DOO. . . . Trn. . . .

. . . . . . . . . Sam. . Trg palih boraca bb . . . Vihor ODTP. . . .5520180000874897 4. . . . Vi{egrad. . . Vidovdanska 18 . . . . . Doboj. . . . . . . Frizerski salon Aleksandar SZR Vi{egrad. . Vil~evi}i bb . . . . . . . Nada STR. .5520200001023694 24. . AS-trans DOO. . . . . . . . . djel. . Zahirovi}.5520200000890513 10. Kralja Dragutina 58 ..13 . . Mi{i}a 7 . . . . . . Svetog Save br.5520100001558363 Poslovnica ZVORNIK 1. . . . . . . maj DOO. Doboj. Autoras DOO. . . . . .5520160000453142 72. . .5520200001029417 22. . . Osmaci.5520340001276178 4.5520180002125130 23. Doboj. Tomi STR Petrovo. Nikole Tesle 71 . .5520160000024305 56.5520160001321486 53. . . . . Doboj. Stari ribar kafana. . . . . . Svetog Save 3 . . . . . . . . .5520180001336520 25. . . . . . . . . . . Srpsko Gora`de. . . Karakaj 24 . . . . Vi{egrad. . Stanari . . . . . . . . . . . . Ru`a STR. . Nada Popovi}.5520160001575723 73. Integral sistem AD Doboj. Vidovdanska 20 . . Drinska 10 . . . . . . . .5520180000219371 7. . .. Ozr. . . . .. . . U`i~kog korpusa bb . . . . . . S. . . . .5520160000458768 63. . . . MG Palas DOO Kozarska Dubica. . . . . . . . Jovanovi}.5520160000459544 75. . . . . . . . . . . Vi{egrad. . . naselje Stadion 7 . Vi{egrad. . . . . Doboj. . rad. . .5520180001335550 32. . Doboj. M. . .G. . . Suzana STR. . . . .5520180001335453 28. . . . Vi{egrad. . . . . . . . .5520160001572231 49. . .. . . . Vi{egrad. . U`i~kog korpusa bb . . . . Kralja Aleksandra bb . . . Cara Lazara 5 . . . . . . . . . . . . .5520200001029708 29. . Vi{egrad. . .5520200001397241 21. . . Doboj. . . . . .5520180002085845 34. . . . . . . . . . . . . . . . .5520160000463909 60. .5520200001016710 3. . . Jutro STR. . . . . . Kozluk bb . Autoprevoznik Davor Lovri}. Autoprevoznik Branko Jovanovi}. . . .5520160000025178 47. . . . . . . . . Jovana Cviji}a 80 . . . . . . . . .5520160000451008 59. . . . . . Trifolium DOO Doboj. . . . . . . Time out cafe bar. . Zvornik. . . . . . . . Dragoslav Droca. . Market STR. . Zvornik. . . . . . . . Trg kralja Petra bb . . .5520200000235666 17. . .5520200001259113 11. . . Ljiljana [u{njar. . . . Doboj.5520160000454694 45. Filipa Vi{nji}a pasa` C .5520190002231878 5. . . .5520200001289571 7. . . . . Osmaci. . N. . . Du{anovo. . . pijaca. . . G. . . . . . . . Imperial DOO.5520200000879358 6. .5520180000216364 5.5520200001392197 12. . Lazi} Milan. . . . Osmaci. . . Bratunac. . . . .5520180001336229 85/XIII 17. . . . . . . Doboj. . Eurofinal DOO. . . . . . . . . Vladimir Vujovi}. . . . . . . S. . . Osje~ani bb . . . . . . . . . . . . . . . . Caparde bb . . . . Doboj. . . . . . Val SUR restoran. . . . S. . . Kulenovi}a bb . Voj. . . . . . . Metal prom DOO Vi{egrad. . . . . . 80 . . Stil 2 SZTR. . Osmaci bb . . . obj. DOO. . Autoprevoznik Sanel Dugali}. . . . . . . .5520160000447031 51. . . . . . Vidovdanska 9 . . . .5520160000474967 54. Koplast DOO Doboj. . . . . .5520180001330797 3. . . . Vi{egrad. . . . . . . Osmaci. . . . . . Osmaci. . . . . . . . . . . Petrovdanska 50 . . .5520160000445770 76. . . . Zmaj Jove Jovanovi}a . . . . . . . . . .5520160000858893 78. . . .5520160001564762 Poslovnica VI[EGRAD 1. . . . Ideja MB DOO. . . . . . . . . . . Sv. . . . . . . . . . . . . . . . . Doboj. .5520180001339333 16. Kalimero STR. . . . . . . . [ekovi}i. .5520180001339527 10. . . . . . . . . . Osmaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Game slot SR. . . . Autoprevoznik Mirsad Hrvatovi}. . . .5520180002159371 24. . . . . . . . . . . Vi{egrad. . . . . . Vi{egrad. Dejan Bili}. . . . . . . Taksi prevoznik N. Vi{egrad. . . Vojvode Putnika 74 . Albatros DOO eksport-import. . . .5520160001573686 68. Cara Lazara bb . Zel. . . . . . .5520160001576790 55. Cara Lazara bb . . .drvo DOO. . . . Saida TR. . . . Osmaci bb . . . . .5520180001331088 8. . . . . . . . . Idriz Mujagi} SZTR. . . .5520200001397920 25. Osmaci bb . . Sa{a Terzi}. . . . . .5520180000210641 18. . . . . Bratunac. Sv. . U`i~kog korpusa 15 . . . . Lopandi} S. . Elite fashion STR butik. . . . . naselje Pijeskovi . . . Ubava . . . . Doboj. . . . . Vi{egrad. . . . Kara|or|eva 24 . . . . . . . Miro Mo~evi}. . . .5520180000218789 13. . . . . . . . Zejnilovi}.5520180001334483 22. . . . . . . . . . . . . . . Cara Lazara bb . . . Karanovac . Kivi STR. . . . . . Ive Andri}a bb . . . . . \ur|evdanska . . . . .5520190002294249 6. . . Nikole Tesle 127 . . . . . . Sr|an Sijakovi}. . . . .6 . . . . . . . . Cara Lazara bb . . . . . . . . . . Veljka bb . . . . . . . An|ela STR butik. . . . Distributivni centar Gradina A. . . . . Birotehna DOO Doboj. . .5520200001393555 18. . . . Doboj. . Osmaci bb . . . . . . Lazi}. . . . . . . . Ko{uta-Gligori} SUR. . . Osmaci. Auto-Sile STR. . . Doboj. Koza~ka 2 . . . . . . . . . . Arcus DOO Petrovo. . . . . . . Stankom AD kompanija. . .5520160000461872 58. Agencija za knjig. . Bolnica “Sveti Nikola” DOO.5520180001915610 21. . . . . . . . Tehnomanija STR. .5520160000464103 57. Skelani. . Popovi}. . . . . Duga SZTR. . . . Narcis Ili}. . . . . . . . . . Vi{egrad. . . . DD-trejd DOO Vi{egrad. . . . . Septembar SUR bife Doboj. . . . . . . . Momac . . . Autoprevoznik Gano Lugavi}. . . . .5520160000465267 69. . Doboj. . . . . Autoprevoznik Avdo [i{i}. Oxford {kola eng. .5520160000859281 65. . . . . . Nevenka Jev|evi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svetlana Mili}. . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . . Kralja Petra I . Srednji [epak bb . . . . Autoprevoznik Adnan Damad`i}. . . . .5520180001332834 9. . . Stefana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001335356 27. . . . . . Osmaci bb .5520180001330118 33. . . . . . . . .Petak. . . . Eko-in`enjering DOO. Sanja DOO. . Veljovi}. . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 43. . . . Bolni~ka bb . . . . . . . . . . . . . . .11 .5520160001326530 66.5520200000875866 13. . . . . Starstrading DOO Doboj.5520160002299052 67. . Hasuki}. . . . Mis STR. . . . . . . . Cara Du{ana . . . . . . Mara Kr{i}. . . Nios DOO. . . Joker kafe bar. . Vidovdanska . . . Osmaci. . . . . . . Doboj. . . Vojvode Putnika 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Du{anovo bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001571552 50. . K. Ive Andri}a br. . . . Osmaci bb . . . Pere Kosori}a 59 . . Vi{egrad. . M. . . . . . . . . . . Vidovdanska bb . . . Radana Jovanovi}. . . . . . Srpskih krnjinskih brigada . . . Zelena pijaca F 22 A . . . trg. . . . . . . . . Petrovo . . . . .5520200000236054 . . . . . . . . . . . Oksigen DOO Rogatica. . . . . . .5520200001011084 5. . . . . . . . . . . .5520180001338654 12. . . Zelena pijaca . . . . . Svetog Save 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Kralja Aleksandra bb . Bosanka AD Doboj. . Sase bb . . . . . . . Doboj. . . . . . . . . Doboj. . Bojana ^e~ez. . . . [ekovi}i. . . . Trg palih boraca bb . . . . . . . . . . . Caparde bb . . . . . Miroslav Vucelja. . . . . Aqo SZ pekar. . . . . . . . . . . .5520180001900769 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doboj. . . . . . . . Elektro-instalacije SZR Doboj. . . . . Bratunac. . . . . . Cara Du{ana 6 . Principa 22 . Mahala bb . . . . Kaskada kafe bar i diskoteka. Vi{egrad. . . Panonija-komerc DOO. . Kalajd`i}. . .5520200001395204 20. .5520200001495308 26. Mili}i. . Taksi prevoznik Petar Kusmuk. . .5520180000216461 2. . . . . . . . . . . . .. .5520160000479332 52. . Vojvode Putnika 37 . . Ilkom PP. . . . . . . . . BMV SZR. . Akva restoran. . . . . Du{anovo bb . . Su~ani bb . . . S. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180000219274 19. Autoprevoznik Salih Mahmutovi}. . . . . . II podrinjske brigade . . . . .5520190001988311 3. . . . . . . . . Zvornik. .5520200001258337 23. Velibor Kutla~a. . . . . . Hit STR. . Kozarska Dubica. . . . . . . . . . . . Osmaci. . V.5520200001496569 15. Doboj. .5520180000215782 Poslovnica KOZARSKA DUBICA 1. . .5520200000890998 16. . . Bir~anka STR. Kralja Petra I . . . . .5520200001250674 9. . Wellvet M. .5520160001329731 70. . Srpskih sokolova bb . . . 21 . Kolubarska 83 . . . Vi{egrad. . . G. . . . . . Autoprevoznik Zijo Hajdarevi}. . Centar I 7 . . . . . 2009. Euro-hit DOO. . . Passage butik Kozarska Dubica. . Vi{egrad. . . . . . . . . . Mobil shop komision. Bratunac. .5520200001394622 19. . . . . . . Dijana \uri}. . . . . Doboj. . Kneza Milo{a 36 . Dido STKR. . Admiral-komerc DOO. . . . Vi{egrad. . . . Vi{egrad. . . . . . jezika Doboj. . .5520180002215728 31. . .M. Kozarska Dubica. Save bb .5520160001316248 61. . . . . Vidovdanska 5520160002221743 80. . . . . . . . . So~kovac . . . Pa{i}a bb . Stepe 10 . Vi{egrad. . . . . . . . . . . . Pink SUR. . . . . Vuka Karad`i}a 148 . . . . . . . Borogovo bb . . .5520200001493271 28. . . . . . Vardi{te bb . . . . \okovi}. . . posl. . . . . Vi{egradtrans AD. . . .5520180001333028 30. . .5520180002019012 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trg palih boraca bb . . . . Vi{egrad. . . Bratunac. . Autoprevoznik Vuka{in Ivani{. . . . . . . . . . Osmaci. . .5520160000455567 71. .5520160001857217 44. . . . . Vi{egrad. Kozarska Dubica. . . Blagojevi}. Vi{egrad. . . . . . . Filipa Vi{nji}a 23 . Marija 2 SZTR. . Davidov. . . . . . .5520180000210253 6. Marija 2 SZTR. .5520210001849891 2. . . . . . . Dijamant SUR buregd`inica. . . . . Hit-D OTR mje{ovite robe. . . . . . . . . . . . . Vidovdanska 7 . . . . . . Nikole Tesle bb . . . . . Sonik DOO. . . . . . . Osmaci. . . . Zvornik . . . . . . . . Kum STR. .5520160000024014 62. . . . . . Digicom DOO Doboj. . . Osmaci. . . . . . . . Petrovo bb .5520160000832121 46. . . . . Vi{egrad. . Doboj. . .5520200001259889 4. . . . . . [arci bb . . . . . . . .5520160000465364 79. . . . . . . . . .pivnica. . . . . . . . Empa-luxprom DOO. . .5520180001847322 11. 25. F br. . Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . Dijana SZR. . . . Filipovi} N. . Autoprevoznik Fejzo Majdan~i}. . . . Dambo STKR. . . . . . . . . . Zvornik. . . . . . . . . . Jasmina i Lida STR. Dobojprom DOO. V. . Velika Brijesnica . .5520160000832703 77. Goran ^a|o. Skelani bb . . .5520160000847156 64. . . . 3 D salon zabave. . . . . . Harf DOO Doboj Istok. . . . . . Flamingo 2 cvje}ara STR. . Delikates STR. . . . Podrinje ODP. . . Kozarska Dubica. . . . . . . . . . Vojvode Stepe 7 . . . . Vi{egrad. . . .5520200001022918 8. . . . . . . .5520180001331573 14. . . . Sa{a SZR. . . . . . . . . . Uglje{a DOO. .5520200001027089 14. . . . Velo auto {kola Doboj. . . . srpskih brigada bb . . . . . . . . . . . . . . . Ru`ica Bo`ovi}. . Mili}i. . . . . .5520200000889252 2. . . . . . . . . Milo{a 36 . U`i~kog korpusa bb . . . Vi{egrad. . Zvornik. . . . . . . . Ninkov. Pub . . . . . . . . . . Baji} promet DOO.5520180001336326 15.5520160001576402 74. . . . . . . . Krnjinska 2 . . . . . . . . Vi{egrad. . . . . Zvornik. . . . .5520180001920169 20. . . . . .5520200001281811 27. Spomenko Kalajd`i}. . . Kralja Petra I . Pecikoza D. . Milica Tubin. . . . . . . Kralja Petra I . . . . . . . . . . . . . Panino kafe picerija. . . Doboj. . . . . J. . . . . . 3 . . . . Goran Lu~i}. . . . 9. . . . . . Goran Lu~i}. . 16. . . . . . . . . . . . . . . . . Vi{egrad.5520160001560106 48. . . . H. . . . . . . . . .

. . . . .5520200001492592 . . Bambi UR. . . . Taksista Jovo Jovanovi}. . Taksista Zoran Pekez. . . . . .5520200001675825 122. [ekovi}i. . . . . . Advokat Janko Nikoli}. . . . . . . . . Srebrenica. . . Zvornik.5520200001783786 126.5520200001496278 108. . . . . . . . . . . . . . . . Kula{ Goran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001281326 64. . . . . Bra}a @ugi} PP. . . . . Osmaci. . Osmaci bb . . . . . . . . .5520200001288116 40. . . . . Zvornik. . Vuka Karad`i}a 148 . .5520200001289377 41. . Centar 4. Drinja~a. . . . . Zvornik. . . . . Zvornik. . Bratunac. . . . . . Karakaj bb . V. Bira~ fab. . . . . . Vlasenica. . . . . . Osmaci. . . . . Autoprevoznik Re{id Muj~inovi}. . . . . . . . Svetog Save bb . Vlasenica. Libertas fudbalski klub. . . . Bimid-prom PP. . . . D. . . . Bra}e Jugovi}a 3c . . . .5520200001898731 76. . . Osmaci. . . . . . . .5520200001284236 74. D. Granit ZKR. . . . . . . . . . Zvornik. . . . Autoprevoznik Safet Abad`i}.5520200000233338 50. ^elopek bb . . . . Osmaci bb . . . . . . . . . Tanja UR-bife Zvornik. Bor-96 DOO. . . . . . . . . . . . .5520200000886633 82. . . . . . .disko bar Mili}i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grafit-VB DOO. 2009. . . RM-komerc DOO Zvornik. . . . . . . . .5520200001396271 58. . . . . . .5520200000887894 123. Autoprevoznik Rasim ^asurovi}. . . . . Skelani bb . . Zvornik. . . . . . . . Lazi}. . . . . . .5520200000230719 132. . . . . Zvornik. Zvornik. . . Vezionica ODP Zvornik. . . . . Mikica TR. . . . . . . . . . Kop-trans DOO Pale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. . . Promex TV DOO Zvornik.5520200001253584 95. . . . . . . Alas SUR-bife. . . . . . . Mil-comerc DOO Zvornik. Kljaji}a Z-14 . . Caparde. . . . . . . Karad`i}a bb . . . .5520200001688726 139. . . . . . . . . . . .5520200001287728 105. . . . ZC Mega-2 . . . . Spektar-kompani DOO. . . . . . . . Autoprevoznik Ivica Pavi~i}. . . . Zvornik. . . . .5520200000879940 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . F. . . .5520200001663603 120. . .5520200001497054 135. . . VI brigade 5/19 . . . . .butik. . Sveti Stefan bb . . . . . . . . . . . B. . . . . Mihailovi}a 69 . . . . . . . . Miro-promet TR. Kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . . Autoprevoznik Milovan Gavri}. . . . . . .5520200001397823 33. . . Biji}. . Zvornik. . . . . Ikea DOO Zvornik. . 006 . . . . Save 115 . . . . . . . . . . . . Sv. . . . . . . . .5520200002230568 128.5520200001396853 37. . . Zana Kipi}.5520200001025537 52. . Autoprevoznik Mirzet Musi}. . . . . . . . . Higija apoteka. Milutinovi} ZR pekara. . . . . . . . . . .kafe. Vik STR.5520200001703761 51. Gordana Kosti}. . . . . . . . . . . . . Mili}i. . Radi~evi}a bb . . Milo{evo bb . . . . Podgora bb . . . Tisa STR Davorka Zeki}. . .5520200001283072 72. . . . Zvornik. . . . . Kljaji}a 81 . . . . . . . . . . . . . Twins DOO.5520200001872444 100. . . . . . . . Kastelo SUR . . .5520200001288504 80. Prote Du{ana Bobara 4 . . . Tubin DOO Zvornik. . . . . . . . Han Pijesak. . . . Save bb .5520200001398890 94. . . . . . . . . Omladinska 8-6 . . . Salon namje{taja STR Mi{i}.5520200001289862 127. . K. Bolni~ka 10 . . . . . . . Maja TR. . . . . . Kozluk bb . . . .5520200001672430 116. . Jadar DOO Mili}i. . . . . Crni Guber bb . . . . Svetosavska bb . . . . . Majevi~ka 37 . . . Oskar video klub. Elegant STR Zvornik. . . . Koji} Gordana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zajednica bb . . . Verona DOO. Autoprevoznik Jovo Novakovi}. . . . Zvornik. Han Pijesak. . . . . . Zvornik. . . . Broj jedan TR komision. . . . . . . Jugovi}a B-2 . . . . Karakaj . .5520200001399472 47. . . . . .5520200000877709 42. . . . . Migent DOO Mili}i. Save 148 A . . . @ivkovi} DOO Zvornik. . . . . . . . . . . . . . . Juro{evi} DOO Zvornik. . Dragan Hajdukovi}. . . . . . . Osmaci bb . Maja Cvijanovi}. Osmaci bb . . . . . Zvornik. . .5520200002128330 114. . . . Bra}e Jugovi}a B-14 . . . . . . . . . . Zanatski centar . . . . . . Zvornik. . . . . . . . . . Vesna Miti}. . . . Svetog Save bb . . . . . . . . Kod stadiona . . . Zvornik.5520200001668453 101. . . . . Zvornik. .5520200001397144 119. . . . . Dragan Simi}. . . . . . . . . . Karakaj bb . . . . . . . . Bonafides kafe bar Vlasenica. Trg kralja Petra Kara|or|evi}a . . . . . Mileti}. . . . . .5520200001260083 85.mesara. . . Dubni~ki most . Tamara TR Spomenka Bo`i}. .5520200002065474 98. . .L. Zvornik. . . . . . Kahrimanovi}. . . . . . . . . Zvornik. .5520200000882171 110. . . . .5520200001391615 70. . . . . Save 166 . . R. . . . Bra}e Jugovi}a B-7 . . . . . . . . . . Karakaj bb . . Nina . M. Zvornik. Donja Pilica . Zvornik. . Bojan STR. V. . . . . . . . Drinja~a bb . . . .5520200001670587 69. . Zvornik. . . . . . Ve{eraj ZR. . . . . . .5520200001491913 113. . . . . . . .5520200000878194 78.5520200000239158 77. M. . . . . . . . Osmaci. Svetosavska 99 . Vuks-company DOO Zvornik. Perkovi} DOO Mili}i. . . . Zvornik. . . . Mermer DD. Spektar SZR. . . 25. . . . . Aristos-RS DOO Zvornik. . . . . . . . De da prom DOO Zvornik. . . . . knjig. .5520200001283460 71. ^elopek bb . L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osmaci. . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . . . . Drinja~a bb .5520200000230234 68. . . . . . . Srebrenica . . . . . . . . . 17 . . . . . .5520200000882656 89. . . . . . . Trg K. . . .5520200001903096 92. . . . . . Maline bb . . . . . . . . Milanos-2 TR. . . . . . . . L-8 .5520200001934718 99. .5520200001495502 55. . . . . Save Z-16 . . . . . . . . M. . . . . . .5520200001670781 45. . Zvornik. Srebreni~anka SUR. . . . . . . . . . . . . .5520200002086329 138. . . Vlasenica.5520200001017680 32. . . . . . F. Autoprevoznik Almir Be{i}. Kompromis DOO @ivinice. .5520200001741785 96. . Karad`i}a 31 A . Karakaj 16 .5520200000238382 121. . . . . . . . . .5520200001494047 83. . . . . . .5520200001251547 57. SBS DOO Zvornik. .5520200001396659 31. S. . .5520200001392973 75.5520200001391033 115. . Jesa DOO Bratunac. . . . .5520200001392682 73. . . . . . . Save bb . . B. . . . . . .5520200000230816 112. Jas-S DOO. Bisinska bb . . . . . Riwex DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001496375 36. . Karakaj bb . . . Tr`ni centar bb . D. Zanatski centar bb . . Pamel-granit DOO Zvornik. . . . . . . . . . . [ekovi}i. . . . . . . Tubin TR auto-dijelovi. . . Ribarska bb . . . . . . . . . 5 . . . . PS-in`enjering DOO Zvornik. Utje{anovi}. . . . . . .5520200001498897 137. NB STR. . . . Zvornik. Autoprevoznik A. Sv. . . . . Dragoljuba Mihajlovi}a bb . . Taksi stajali{te br. . Proti} centralno grijanje DOO. Aleksandrija DOO Zvornik. . . . Gradnja-promex DOO. . . . . . .5520200000875381 43. . . . . . . .5520200001491719 124. . . . . . . Sv. . . Vuka Karad`i}a 148A . Osmaci bb . . Zvornik. . . . Petra Kara|or|evi}a . P. . . . Bra}e Jugovi}a b-8 .5520200001255621 104. . . . . . Bucolina TR . . . . .XIV/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 30. . . . Kralja Petra br. . . . . . . . . . . . glinice AD Zvornik. . Obradovi}a . . . . . . . . Bra}e Jugovi}a B 17 . . . . . . Mili}i. Fabrika za pocin~avanje AD Poto~ari.5520200001018844 54. . MDV DOO Vlasenica. . @eljezni~ka bb . Bra}e Jugovi}a B11 . . Tabanci bb . Milena Jovi}. . . Obnova SZR Srebrenica. . Osmaci. . . . .5520200001845187 111. . . . . . . . . . ul. . . . . . . . . . . . Glamur friz. . . . . . . . Zvornik. Kozluk. Bra}e Jugovi}a B-8 . . Kosmos SUR . . . . Dizo DOO Vlasenica. .5520200001925115 79. .5520200001829861 90.5520200001391712 87. . Duga TR. . . . . . . . . Kralja Petra I Kara|or|evi}a .5520200001492010 65. . . . . . . . . . . Ostrog DOO. . Kitovnice bb . . . .5520200001998156 106.5520200001391518 34. Sarting-BS DOO Zvornik.5520200001029902 56. . . . Kraljevo Polje bb . . . . Primus ZR. . .industrijska zona . . . . Agum-protekt DOO. . . . . . . . . . . . . . Goli}. Cvjetinovi} M. . . . .5520200001394913 133. . .5520200001395592 67. . Predrag Novakovi}. . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . Autoprevoznik Mehmed Malki}. Karakaj bb . . .5520200001492107 61. . .5520200001286758 44.. . . . . . . . . . Osmaci. . . . Srpskih vladara . . Agroprom AD. .5520200001740912 117. . . . . 68 . . . Zvornik. . . . . . . . . . . . . . .5520200002271696 134. .kafana. . . . . . . Snek-bar SUR. . . . . . . . . . . . . . Filipa Kljaji}a 101 . . Mili}i. . . . . . . . . . . [ekovi}i. . . . . .5520200001649538 53. . Drinja~a bb . .5520200001283557 118. Zvornik. . Mili}i. .5520200001498703 Petak. . 9. . . . . Svetog Save 134 . . . . . Gotovac. . Cane DOO Zvornik. . . . . . . . Poljoprivrednik ODP Skelani.5520200000890804 130. . . M. Osmaci. . . . Caparde. . Zvornik.5520200002023376 93. . . . . . . . . . . Samard`i} S. . Osmaci. . . . Autoprevoznik Radomir Aleksi}. . . .5520200001399666 131. U{}e SUR. . . . Osmaci bb . Zvornik. . . . . . . .5520200001022433 84. . . . . . . . . Zvornik ulice III . . . . . Zvornik.5520200002027450 103. . . . . . . . . . . . . . . . Podrinjska br.5520200001256688 35. Zvornik. . . Lasti{ i ~ipka AD. . . . . . . .5520200000232077 48. Tabanci bb . . Zvornik. . .5520200001398502 107. . Osmaci bb . . . . . Zvornik. . . . . . . . . .5520200001497927 88. . . . . .5520200000888476 39. . . . . . . . . . . . . . . Osmaci. . . . . Kralja Petra bb . . . . . . . .5520200001020202 60. . .5520200001718214 125. . [eher bb . . . . . . . . . .. . . . Metrize bb . Karakaj . . S. Nikole Tesle bb . . . . . . . . . . . . . . . . S. . .5520200001852462 136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art frizerski salon. . . .5520200001395786 49. . . . . . Zvonik. Goga TR. Zvornik. Stars UR . . . . . . . . . . Dragan Jovi~i}. . . . . . . . . . . . . . Integral union DOO Zvornik. . Taksista Milenko Vulinovi}. .5520200001024470 46.5520200000878873 81. . Grafika SZR. . . . . . . . Zvornik. Svetosavska br. . . . . . Bolni~ka bb . Zvornik. . . .5520200002076047 102. . . . . . . . . . . . . Esprit TR. . . . . Kara|or|evi}a L-10 . . Trnovica bb . . .5520200001399763 66. .5520200001804544 59. . Karad`i}a 207 . .5520200001759245 63. . . . . . . . . . . Autobuska stanica . . . . Olga UR Zvornik. Dubni~ki most . . .5520200000239449 62. .5520200001659626 109. Osmaci bb . . . . Dragan Bjelanovi}. . . . . . . Mijatovi}. Zvornik. . . . . Drinja~a bb . . . . . . . Taksista Cvijetin Tomi}. Naselje Luka bb . . . . . . . . . . . Rescon DOO. . . . . . ZNN DOO Zvornik. . . . . . . . . .produkt DOO Zvornik. . . . Tesla agencija za vo|. . Restoran kod ]ele SUR. . . radnja. . . . . . . . . . .pekarska radnja Petrovi}. . . . . . . Flash UR-kafe bar. . . . . Karakaj bb . . . . . . . Sajtovi}i bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M-eksid ZTR . . V. . . Zvornik. . . .5520200002371315 129. . Pekez. . . . . Plavo oko STR. .5520200001019717 91. Gornji Lokanj bb . . Dubni~ki most .5520200001885539 97. . . . . . . . Sv. Zvornik. . Svetog Save bb . . . . . . . . . . . Zvornik. . . Mila Stjepanovi}. Svetog Save bb . . . . Osmaci bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . Pe}ani C-3 . Pivnica SUR bife. . . . . . . . . . . . . Dragojevi} komerc DOO Prijedor . . . . Milana Vrhovca 11. . . . . . . . . . Na{ dom STR Prijedor. . . . . . . .5520210001146835 8. . . . . . . .5520210002032542 85. . . . . . .5520210001183016 90. jula 2 . . . . . . . . . . . . . .5520210000902589 32. Krajina TR. . .5520210001666949 34. . . . . Prijedor. .5520210001831558 74. . . . Jaruge bb . . . . Novosadska 25 . . . Mesko DOO. . .5520210002000920 80. . . . . . . . . . Omanovi} SMTR. . Prijedor. . . . Art-m TR. . Prijedor. . . . . . . \ure Salaja bb . . . Prijedor. . . . . . . Prijedor. . . Rovers DOO. . Kralja Petra I Oslobodioca . . .5520210001426583 42. . . . . . . . Branislava Nu{i}a bb . novembra . . Vo`da Kara|or|a 5 . .. Prijedor.5520210001877051 72. . . . . . . . Bekomonta`e DOO. . . . . . . Prijedor. . Petrovi}a 47 . . .5520210001183404 4.5520210001144895 53. . . . . . . . . Taksi. . Prijedor. . . . . Div TR. . . . . . . Narodnog fronta bb . . Ljubija. . .G. . Drage Luki}a bb. . Stevo Dobri}. [ampion sportska kladionica. . . . . Prijedor. . Zagreba~ka 2 . . P. Kova~evi}. . . . . .5520210001158960 40. . Kralja Petra I Oslobodioca . . Stepe Stepanovi}a 102 . . . . . . . . . . Casper TR Prijedor. . . . . Kozarska bb . . R-D STR Prijedor. . . . Prijedor. . .. . . . . . Rizvanovi}i . . . Prijedor. Prijedor. . . . . . . . . Prijedor. . . . . . . . . . . . .5520210001182919 76. . . . . . Prijedor. . . . Bla`enko Sajdel. Kralja P. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 140. . . . . . . . Milana Vrhovca bb . . Preradovi}a 7 . .5520210001427941 27. . . Univerzum sal. . . . Kozarac . . . . . korpusa . . Vuki} Snje`ana. . . . . . . .5520210001957173 50. . . . . . . . . . . Prijedor. Kozarac. . . . . .5520210001869097 103. . . . . . . . . . . . K. . . . . . . .5520210000241437 28. .5520210001652108 25. Kobas Biljana.5520210001186702 55. . Bahus ugost. . Aleksandra TR. . Ra{kovi}a 3 . . .5520210002048935 84. Prijedor. . .5520210001510779 18. . . . . . 9. . . Prijedor. . . . . H. . . . .5520210001515920 36. . Sarajevska 1A . .5520210001712054 89. . Standard frizerski salon Prijedor. . . . \uri}. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .5520210002014888 51. . . Prijedor. . . . . . . . . . . @. Univerzal company DOO. . Prijedor. . . . . Aginci . . Brane Prokopi}a . . Kozarska 3 . Prijedor. Prijedor. Samostalni privrednik Vujasin. . . . . . . . . . . Stojan TR. . .5520210001862307 63. . Zagreba~ka 4 . . . . . . . Aleksandar impex DOO Prijedor. . . . . . . . . .5520210000908118 101. Dobric company DOO Prijedor. . Jovana TR. . Kozar DOO. . . . . . . . . . Lana STR. . . . . . . . . .5520210001823604 31. . . Kozarska bb . M. . @arka Zgonjanina bb . Svale bb . . . . Lomovita bb . . . . . Ugao Svetosavske i Usko~ke . . . Gordana Tomas. . Kozarska 3 . . .5520210001515241 24. . . . . . . Veteks plus STR. . . . . . . . Prijedor. . Du{ko Radinovi}. . . . . . . . . . . . Milana Vrhovca 1 . . . . Tramo{ljanin J. . Vojvode S. . . . . . . Laguna SUR. . . . . . . . . . . . Prijedor. .5520210000248324 39. Orlovci bb . . .5520210001892086 49. . . . . . . . . . . Lady shop TR Prijedor. . . . . . . . . . . . 27.. . . . . . . . . Donji Orlovci 128 . . .5520210001918955 64. .5520210001153334 46. 5. . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001611368 35. . . . Zec-transport DOO Prijedor. . . . Prijedor. . . . . . . . . 25. . . . 5. . . Vesna Stupar. . . . . .5520210001183307 44.5520210002128766 66. I Oslobodioca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lasonss UR bife.5520210001185635 97. . . . . . . . . . . . Prijedor. . . . . . . . . . .5520210001515726 13. . .5520210001511070 22. . . . Prijedor. . . . . Milan Ostoji}. . . Hidraflex DOO. Grubi{a Roberta. . Aco STR. . . . . . .5520210001512525 30. . . . Nina STR. . . . Tanja STR. . . . . . . . Ljilja STR. Konstruktor in`enjering DOO Banja Luka. . Prijedor.Ni{evi}i 97 . . . . . . . . . Veronnela DOO Prijedor. . . . . . . Vrhovca bb . Masle{e bb . . . . P. . . . Prijedor. . . . . . . . . . . . . . M. Daliborka Kesar. Kozarac . .5520210001150230 86. . Kozarska bb . . . . . . .5520210001158669 96. . . . . . . .5520210002004703 81. . .5520210001145962 19. . Prijedor. . Prijedor. Omarska 555 . . Marin Tatarevi}. . . . . . . Nenad Ba{i}. . .5520210001518248 11. Stojanovi}a . . . . . . Vo`da Kara|or|a 10 . Pe}ani . . . Grappa STR. . Drage Luki}a 9 .5520210001519703 73. . . . . . . . AS STR. . . . .5520210001880058 70. . Ilije Bursa}a bb . . . . . . . Prijedor. . . . . . Njego{a . . . . . .5520210001182046 20. . Radulovi} TR. . . . Vidik company DOO.5520210001715837 99. . Goran Grbi}. . . . . Zgodi} prom DOO Prijedor. . . . . . . . . Zanatska bb . .5520210001188739 58. . Kozaru{a bb . . Palan~i{te bb . . . . . . . . . . Srdi} S. .5520210001147805 21. Dunja Srdi}. Auto-taksi Dragan. Elektromonta`a SZR. Ljubija .5520200002386738 Poslovnica PRIJEDOR 1. . . . . . . . . Matt DOO. . . . . . . Petra Preradovi}a bb . . . Prijedor. Babi}. . . Nikola STR. . . . . . .5520210001513495 17. Milo{a Obili}a 143 . Kralja P. . . . . ASK DOO. . Metropol company DOO Prijedor. . 29. S. Kozarac . . . . . M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KB shop STR. I Oslobodioca bb . . . . . . . . Kne`opoljska bb . . . . K. . . . . . . . . . Prijedor. . . . . . . . Prijedor. . ^ejreci bb .5520210001186605 100. . . . . . . . . . . Stojanovi}a. . . . . Baki} komerc DOO Prijedor. . . . . . . . Rale SUR diskoteka Rastoka. . . . . . . Kova~i}a 4a . Prijedor. . Titanijum UR bife.5520210000900843 2. . . .5520210001896257 43. .5520210000241922 9. . . . . Prijedor. . . .5520210002144868 75. . Zanatska bb . . . . . Kne`ica bb . .5520210002043406 71. . . . . . . Prijedor. . . radnja Prijedor. . .5520210001701287 85/XV 54. . Zeko STR Prijedor. . . . . B I R STR Prijedor. Prijedor. . . . . . . . Prijedor. Gillette SZR Nata{a Buli}. . . . . .5520210001189515 12. . . M. . . . K. . . . Prijedor. . . . Zec SUR bife. . . . . . . . . . . . . . . . . I kraji{ke brigade 5 . . Ranka Kobas.5520210001146932 14. . . Prijedor.5520210001156729 16. . . . . . Hugo STR Prijedor. . . .5520210002005188 91. . . . Stepanovi}a 69 . . . . . Svale bb . . . . . Prijedor. . . . Vo}e i povr}e STR. . velikana bb . . I Oslobodioca 9 . . . . . . . . . Autokomerc MZ STR. . .5520210002175520 95.5520210001152461 6. . . . Stojanovi}a bb . . . . . . . . V. . . . . . Prijedor. . . . SUR za brz. . . Sanja Milo{evi}. . . Poljoproizvod ODP. .. . . . . . Prijedor. . . .5520210001149745 5. . . . . .5520210001516405 47. . . Aleksa TR. Zvornik. . . . Kozarska Dubica. . . . . . . . Rais DOO. Aerodromsko naselje bb . . . Aerodromsko naselje bb . . . M. . Kozarapromet DOO. . Pri{tinska 10 . . . Mija trade DOO Prijedor. . . . . Milana Vrhovca 64 . . .5520210002141861 68. Atina-fis STR. . . . . . . . . . Patricija STR. . . . . . . Ana TR. Prijedor. . . . . Prijedor. . . . . . . . . . . . . . zab. Kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . . . . . . . . . . . Prijedor. Jelena kozmeti~ki salon Kesi}. . . . . . . . . . . . 5520210002015276 69. . . . . .. . . . Mar~eti}. . . . . . . . . radnja. . . . . . Flojd zajedni~ka auto {kola Prijedor. . . Sre}i} Mirko. Milka Kova~evi}. . . . . Prijedor. Prijedor. . . .5520210001946406 60. . . Lazo Beri}. . . . . . . . . Srpskih velikana bb . . . . . . igara. . . . .5520210001428038 56. P. . . . . . . . . . . . . . .5520210001146059 94. . Vo`d ugostiteljska radnja kafe. Brankica Babi}. Prijedor. . . . . . . . Rangers bet sportska kladionica. . Cane STR. . . . Slobodan Raus. . . . . Kozarska 80 . . jula 25 . Svetosavska bb . Sa{a STR. . .5520210001428329 38. . . . . Marko Do{en.5520210002026625 45. . . . Zanat-compani DOO. . Kondor kompani DOO. . . . . . .5520210001781021 77. . . . 2009. Prijedor. . . . . . Prijedor.5520210001426292 41. Vuka Karad`i}a bb . . . . . . Prijedor. . . Transadria DOO. . . . . . . . .5520210001653757 102. Aginci . Prijedor. . . . . . . . . . . . . Pe}ani BL .5520210001423382 33. Prijedor. Stojanovi}a bb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond X TR. Marcello TR. . .5520210001426389 15. . . . . . . . . . . M. . . Slobodanka Kvo~ka. . . . .5520210001422606 7. . . . . .5520210000240370 3. . . Omarska .5520210000909573 48. . . . BG-sam commerce DOO Prijedor. . . V. Srpskih velikana bb . . . Ugao omladinske i M. .5520210001935057 78. . . Novi Grad. . . . . . . . J. . Kozarska Dubica. . . . . .5520210002178042 88. I. .5520210002166014 92. . . . Mladen Dobri}. . . . . . . . . . . . . . . Kozarska 6 . . . . . . . . . . . . . . . Miljevi} Z. . . Ahmeta Babi}a bb . Preporod DOO Prijedor. . . . . .5520210001147320 26. . . . . . . . . . . Aylin frizerski salon za mu{karce. . . Tamara STR Simi} Branka. . . . . Milana Vrhovca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vrhovca bb . . . . .5520210000908409 82. . Sarajevska 1 . . Maki TR. . . . . . Prijedor. .5520210002006255 61. . . Usko~ka bb . . . .5520210001429978 65. . Prijedor. . . . Ljeskare bb . . . D. . . . Obili}a 15 . . . Save Kova~evi}a bb . Tamara Radulovi}. . . . . . . .5520210002320826 93. .5520210001187866 23. . . . . . Donji Garevci bb . . . . . . . . . . . . DND STR. . . . . . . . . Prijedor. . Mikanovi} UR pekoteka. .5520210001180979 83. . . . . . . . . Ivana Ma`urani}a 1 . . . . . . . . Prijedor. . . . . . Signal auto {kola V. . Zlatna ribica ugost. Prijedor. . . . . Kralja Petra I Oslobodioca 19 . . . . . . Rizvanovi}i bb . . . Solunska bb . Luke Stojanovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vod-el STR Prijedor. . . . . . . . . . . .5520210001159542 29. . M. .5520210002131482 . . Kozaraturist UTP AD Prijedor. . . . . . Luki}a . . . . Dragi} D. Kozarska 23 . . Vukadin R. Z. . . Buco STR Novka Savi}. Prijedor. . Economic STR. [ansa bife UR. . . . . Sanakomerc DOO Prijedor. . . . . . . . . . . . . Pecalj. .5520210002063582 52. . . . . . . . Asterix SZI. . . . . . . . . . .5520210002031863 104. . Svalena company DOO Prijedor. . .Petak. . . Prijedor. . . . . . . . . Prijedor. Pilana Sre~i} ZR. . .5520210001940974 59. . . I Oslobodioca 94 . . . . . . . . Branislava Nu{i}a 33 . . . @arka Zgonjanina 16 . . . .P. Prijedor. .5520210001429881 57. . . P.5520210001718553 37. . . . . Despa company DOO Kozarska Dubica. . . A. . . . . . . Prijedor. Srpskih velikana 143 . Prijedor. . . .5520210002132355 98. . . . . . . pripr. . Omanovi}.5520210001778014 62. . . . . Dejan Zeli}. . . . Vo`da Kara|or|a GS 2 . . . . . Peti neplan DOO Prijedor. . .5520210001706331 105. DD STR Milan Kaurin.5520210002138854 87. . . Kozarska Dubica. . . Omladinski put bb . . . . . . . . . . Prijedor. . Crnomarkovi} DOO Prijedor. . .5520210002059702 79. . . Autoprevoznik Bo`o Gnjatovi}. . . korpusa 34 . .5520210001828745 67. . . . . . . . . . Trgoprodaja AD Prijedor. . Prijedor. . . . . . . . . . . . . . . . Rudni~ka bb . . Prijedor. . 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lammx DOO Prijedor. . . . . . . . . Tomi}. . .5520210001188448 10. . Sretno UR kafe. . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedor. . . . . . . . . .

. . . . . Gvo`|ar br. . . . . . .5520240001982828 77.5520240001202269 23. .pija~na tezga. . . Nikole bb . Brod na/D . . . . . Katica Simovi} . .5520240001208089 3. . . . . . . . . . . .5520240001290539 76. Jerkovi}a bb . . . . . . . .energana DOO u ste~aju. . Flamingo STR. . . . . . Sandra SUR kafe slasti~arna. . . . . . . . Milo{a Obili}a . Kiss STR. . . . . . . . . Fo~a. . . . Svetosavska bb . New fashion SP. . . . . Mitrovi} Milomir. Sekulovi} DOO Fo~a. . . . . Gordana Balaban. Fo~a. Podru`nica Br~ko. Svetosavska bb . Cara Du{ana bb . . . . . . . .5520220002081381 2. . . . . . . Melikos STR. . . . . Bosne srebrene 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magli}-fabrika laminata Srbinje. . . . . .5520240001297717 36. . Baki SZR. .Srbinje. . . . . . . . . . Jablan SUR Fo~a. . .5520240001520720 68. . . . . . . .5520240001209932 21. . . . . . . Neboj{a Kova~evi}. Srbinje. . 45. . . . . Tr`nica Arizona . . . .5520240000922715 66.5520240000256131 50. . . . Slobodan Mili~evi}. Njego{eva 4 . . . . Banja Luka. . . Votka SUR. . . . . . . Gagi STR. . . . Jevrejska bb . . Srbinje. . . . . . . . . .5520240001946647 55. . Stari dud SUR. .5520240000259720 16. . Banja Luka. Delta SR. . . . . . . . . . . . .5520250000406432 3. . . . . Srbinje. . . . . Srbinje.5520240001296262 13. . . . . Pelagi}evo. .5520240002281976 82. .5520240001291121 47. Vidaksino STR Srbinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001291606 14. Cara Du{ana bb . . . . . Intelcom MM DOO Br~ko Distrikt. . Obu}ar SZR. . . . . . . . Fo~a. . Kara|or|eva bb . . . .5520240001953728 83.5520290001721168 15. . . . .5520240001527316 39. . . Deni} drvo ZR pilana. . . . . . . . . . . Petra I bb . . . . . . . Srbinje. ^elebi}i .. . . . . . . . Luke . . . . . . . . Fo~a. Plamen DOO Br~ko Distrikt. . .5520240001290345 6. . . . . mrkog uglja Breza. Ajs caffe SUR. . . . . . . . . . . . . . . . . imp. . . . . Borik SP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Srbinje. . . . . . Br~ko. . . . . . . . . .5520240001296650 22.XVI/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 106. . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . . . . . SAZZD & ing. . . . . . Stepe Stepanovi}a . . . . . . . . Fo~a. . . . Zelengora ZZ. . V-mis STR. . . . . Stefan STR. . . Silmaril STR. Markos DOO. . . Miladin Bo`anovi}. . Primlex DOO Srbinje. . Diana-fis STR Prijedor. . . . . . . Magli}-fabrika iverastih plo~a Srbinje.5520240001913958 57. . . Fo~a. . .5520240001524503 46. . . . . .5520240001526346 69. . . . . \or|e SZTR Srbinje. . . Prijedor. . . . . 5520240001529935 81. . .5520240000259138 24. . Mari} STR. . . . . . Kaktus STR. Tepi}a .5520240000256422 4. . . Spomenka Krnojelac. . . Srbinje. . . . .5520240001290733 37. . . . Srbinje. . . . . . . . . . . . . . . . . Big-ben video klub. . . . . . .5520290001695075 13.5520240000928632 34. K. . . . . Anton Blagojevi}.Soni klub. . . Omladinski put 184 . . .5520240001527413 Poslovnica BR^KO 1. . Betis DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . Srbinje. Trg Zorana Karlice 1 . . . . . . . . . . . . .5520240000260011 19. . Srbinje. . . . . . . . . Srbinje. . . . . . . . . . . . . . MC SUR Srbinje. . . . . . . . . . . . . . . DOO Ustikolina. . . . Deni}. . . . . . . . . . Bra}e Jugovi}a bb . . . . . . Brane TR. . . . . . . Fo~a.5520240001209738 8. . . Srbinje. Petra Bojovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . Srbinje. . .5520240001919002 75. . Kraji{ka br. . . . . Ustikolina. . . . . Nemanjina 7A . Brod na/D . . . . . . . . Kozarska 6 . . . . . . . . . . . . . . Srbinje. Mireks STR. . . 6 . . . . Zoran Te{i}. . . . . . Poljoprivrednik STR. . . . . . . . . . Breza DOO rud. . . .5520240000253997 25. . Birotehna DOO Br~ko Distrikt. . . . . . BIM Galames DOO. .5520240000251184 32. . .5520290001698082 14. Kralja Petra I bb . . . . . Pijesak STR Srbinje. . . . . . Jevrejska bb . . . . . . . Cara Lazara bb . . . Svetosavska .. . . Marko Vladi~i}.5520290001625138 12. Ozren AD Fo~a. . . . . . . . . . . .5520240001525473 54. . . Svetosavska . . . .5520240001525570 58. Njego{eva 4 . . darotek. . . . . . . . . Oris SZR. Dubrave bb. . . . . . . . . . . . . . . .5520240001529450 Petak. . . . .5520240001851296 71. . ]opi}a bb . . . . . . . Srbinje. . Klub Havana SUR. Cvilin bb . Bulevar mira bb .5520240001207313 26. . . . C.TC Tom bb . . . . . . Svetosavska bb . P. . . . Principova bb . . . Maxima DOO Srbinje. . . . . . . . . . . . . . . . Petra Bojovi}a 87-4 . . Purkovi}. Kopilovi . Grme~ka 30 . . . . . Fo~a. . . . .5520240001299172 15.5520240000257683 5. Jevrejska bb . . . . . .5520240001524212 79. . . . . . . . . . . Cara Du{ana 83 . . . . .5520240001525182 44. . . Sindik. . Tre}e poluvrijeme UR. . Svetosavska bb . . . . . . . . . .5520210002018768 111. . . . . . . . . . [umar DOO. . Srbinje. . . . . . Dadeks STR. . . . .5520210001663166 112. . . . . . . Srbinje. . . . .5520250000407305 6.5520240001204694 48. . . . . . . . Ljiljana \urovi}. Ive Andri}a 4 . . . . Svetosavska bb . Dubrave bb . . . . . . . . . . . Komerc . . . . . . . . Rosni}. Brod na Drini . . . . M. . . . . . . . . .5520240001528965 62. . . . . . . . . . . . 7. . . Br~ko. . . . . . . Cvijete Zuzori} bb . . . . . . . . .5520240001201493 59. . . . . . . Venera STR. . . . .5520240002107570 74. . . . . Daja STR. Fo~a. . . . . . Iris 1 STR. Fo~a. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000420012 10. . . Nozdre DOO.5520240001824233 63. . . . . . . Svetosavska . . . . . . . . . . . . . . .5520240001290248 73. Cara Du{ana bb . . . . . . . Kalista DOO Srbinje. . . . . . . Jevrejska bb . . . . S&S knji`ara Plawax STR. . . . . . . . . Miljevina . . . . . Sokolska bb . . . . . . . . . Bukvalek bb . . . . . . Srbinje. Brane Prokopi}a 9 . . . . Kralja Petra I . Gora`de. vl. . ^a|o dizajn DOO Prijedor. . . Viva SP. . . STR Srbinje. . . . . . . . . . . . . . . @eljko ^ur~i}. . . . .5520240001293352 7. .. . . . . . . . . . Sutjeska karate klub Srbinje. . . . . . . . . . . Kara|or|eva . . . . . . Lazara bb . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . Bo`o Gavri}. . . Dis market STR. Vuka STR. . . . .5520240001520914 29. . . . Studeni~ka 1 . . .5520240000926789 38.5520240001296165 17. Kara|or|eva bb . . . . . Kod Brana SUR. . . . Golijanin Srbinje. . . .5520240000255161 49. . . . B. M. Boss SUR gril. . . Srbinje. . . Kara|or|eva bb . . . . . Pero Bodiroga. Srbinje. . Fo~a. . . . . Gvo`|ar STR. Dalibor Luki}. Miljevina . . . . . . Supermarket Bane 82 STR. . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .^oli} DOO Tuzla. MB-petrol DOO eksp. . . . Strelac promet DOO Prijedor. . . . . . Vojvode Putnika bb . . . . . . . . . . . . . . . Srbinje. . Bella vita SUR. Bluz SUR. . Principova 2 . . . . Mold factory DOO Srbinje. Fo~a. . . Srbinje. Internet klub . . . . . S. . . . . . Milko Vu~enovi}. . . . . . O. Lanex DOO Fo~a. . . . . V&M STR. . . .5520250000397411 11. . Branilaca grada bb . Magli}-remont i uslu`ne djel. . Gaga DOO Srbinje. . . org.5520020002026392 Poslovnica FO^A 1. . . . . . N. . . . . . . . Brod na Drini . . .5520220002019592 Ispostava LTG 1.5520240001299657 70.5520240001206731 40. Stakorina AD ^ajni~e. . Srbinje. . . . . .5520250000409536 . . . . . . . . Lazara bb . Autoprevoznik Milo{ Vujadin. . .5520240001200232 2. . . . . . . . . Milanovi} DOO Fo~a. . . Kafe Forma SUR. . . Sokolska bb . . Petra Bojovi}a bb . . Prijedor. . . . . .5520210002176587 109. . . . . . Sanader UR za brzu pripremu Prijedor. . . . S. . . . . . Petra Ko~i}a bb . Gordana STR. . . . . . . . . Br~ko. . . . . . . . . . . . . . .5520240001524309 10. Jabu~ik bb . . . . . . Alena promet TR. Fo~a.5520240002015032 72. . Blu mu SUR. . . . . . . Nikolaja Velimirovi}a bb . . . .5520240001291509 30. . . . . . . . . Darko Gari}. . Ustipra~a . Srbinje. . . . . . . . Moj dom SZR. . . Ma{i}. . . . BM STR. . . . . . . . . . . Bo`i} gradnja DOO Br~ko.5520210001420763 110. . . Gonimi STR. . . . Klosterska 29 . . . Banja Luka. . . Tepav~evi}. . . Br~ko Distrikt. . . . .5520240001524115 78. . . . . . Br~ko Distrikt. 6 . . Duga 2 STR. . . . Prijedor. . . . . . C. . Fo~a. . . .5520240001525667 52. . . . . . . . . Jovana Du~i}a 23 A . . 9. . . . . . . . . . . . . . Prijedor. . . Kraji{ka bb . . . Kralja Petra I br. . . . . . . . . . Mrgud A. B. . . .5520240001295777 35. Srbinje. . M.5520250000429421 9.5520240001203239 20. Nermin Gabela. .5520240001200814 28. . .5520240000923006 11. . .5520240001523436 43. . .5520240001298590 42. . . . . . . .5520230001731938 2. . . . . . . . . . . . Cara Lazara bb .5520210001181658 114. [anti}eva bb . 2009. . . . . . . Fo~a. . . . . . . . . . . . . .5520240001525861 61. . . . . . Brod n/D . Foleda AD. . .5520240001522854 12. . . . . . . Jevrejska bb . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . Ipak se okre}e SP prod.5520240001209641 64. . Maja Vujinovi}. . . .5520240001290442 31. . . . . . . . Kralja Petra I br. . . Brod na/D . Atlantida DOO Br~ko Distrikt. . . Srbinje. .5520240001868853 67. . . .5520250000411379 7. Kraji{ka bb . . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . Krfska 44 .5520240001291315 27. . . . . Vreco STR. . . . . . . . . Dubrave bb . . . . Kafe M SUR. Intermarket DOO. . . Ustikolina bb . . . . V. . . . Fo~a. . Srbinje. \ure Jak{i}a 14 . . . . . Svetosavska 6 . Aleksandra STR.5520240001290151 18. . . Fo~a. . . . Srbinje. .5520210002008389 Poslovnica OBILI]EVO 1. Fo~a. . Srbinje. . . . . . . . . Trgoauto STR. . . . Svetosavska bb . . . Prijedor. . . . . Kozarska bb . . Odisej STR. . Dubrave bb . . . . . Ko~i}a 31 . . Srbinje. . . . Agro-Kladu{a DOO. . Vele~evo . . . . Orfanela salon zabave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zelengora ZZ. . . . . Br~ko Distrikt. . . Br~ko Distrikt. . . . . . . H. .5520240001523242 33. \uro STR. . . . . . .5520240001974971 65. . . . .5520250000032012 2. . . . . . . . . . . . .5520210002085989 107. Kraji{ka bb . . . . . Kara|or|eva bb . . . . . Banja Luka. . . . . . . Sokolska bb . . . . . .5520240001296941 53. . . . . . . Kralja Petra I . . . Fo~a. Dragan Obrenovi}. . Srbinje. . . . Fo~a. Bijeljanska bb .5520240000257004 60. . . . .5520210001751824 113. . . . M. . Srbinje. . . vl. Srbinje. . . . . .5520240001202948 51. . . . . . .5520250000396150 8.5520240001524018 56. . . . . .5520250000404880 4. . . . . . . .5520020001922893 3. . . . . . Kara|or|eva bb . . Jankovi} DOO. . Astor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Srbinje. Br~ko. . . . . . . . . . Kralja Petra I bb .5520240001527510 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kara|or|eva bb .salon zabave. . . . . . . Stojanovi}a 127 . . . . . Naselje hladnja~a bb . Magli} . . . . . Srbinje. . . Fo~a . . . . . . . . Svetosavska bb . . . . . . . Bord DOO. . . . . . . .5520240001291994 41. Slavka Rodi}a bb . . . . . . Dubrave. . Stelaj DOO Fo~a. . . . . Sergej STR. . . Dragani} DOO Fo~a. . . . . ul. [anti}eva bb . . . . . . . . . . . . Tomislav Miljkovi}. . . Queen UR.5520240001203918 9.5520250000421661 5. . . . . . . . . . . . . . . . Autoprevoznik Milan Tanovi}. . . . . Almir ^avali}. Zumra Omerovi}. Fo~a. . . . . . . . . . Radmilo Mandi}. . 25. . . . . . . . Njego{eva 4 . . . . . . .5520210002300165 108. . . .

Dubrave bb . . . . .. . . . . . . . . . Novi Grad. . Novi Grad. . Arizona . . . . . Br~ko Distrikt. Tr`nica Arizona . . . Dejtonska 183 . . . Jovana Du~i}a bb . . . . . . Prote Mateje Nenadovi}a 6 . . Novi Grad. . . Almedina TR.5520250001878213 31. . . . . . . . . . . . . .5520260000953948 7. . . . . . Orhideja STR. . . . . . . Poljavnice bb . . . . . . Br~ko Distrikt. Ava TR. Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marko Juri}. .5520250000431167 43. . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . Kralja P. . . . . . . . MDM TR. .5520260000950650 3. . GSB komerc DOO. . . Interijer exclusive DOO. Dubrave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubrave bb. . [uica DOO import komerc. . Lornik DOO Br~ko Distrikt. . . Alekse [anti}a 22 . Una-promil DOO. Ograde 42 . . . . Dubrave . . . . . . . . . . . . . Kozarska bb . . Tr`nica Arizona . Dubrave bb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250000419333 36. . . . Edhema Mulabdi}a br. .5520290001770444 72. . . . . .5520260000953075 13. . . . . .5520250000415841 29. . . Tanja \uranovi}. . . . . Dobrljin bb . . . Jovana Skerli}a bb. . . . . . Eso TR. . Cvijete Zuzori} 8 . . Mujdanovaca br.5520250000432428 25. . . . . . . . . Dubrave bb . .5520260001374443 18. . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . Bulevar mira 4 . . Br~ko. . Badema Arapovi}. . . . . . . . Tr`nica Arizona .5520260000043118 14. . Tr`nica Arizona . . . Feida DOO. Grada~ac. . . . M-S-B TR. Zlata Dujkovi}. . . . . . . . . D-ines SP. . . . . Dubovik bb . Tina 2003 SP. . Jelena Luki}. . Una STR. .5520260001212841 20. . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3A SP. .5520250002071825 55. . . . Jusufa ^ampare bb . . . Br~ko Distrikt. . . . . . Pekara Mladost SP. . . . . . . . . Stepe 26 . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . Br~ko Distrikt. . . . Taxi kafe bar.5520250000032206 33. . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . Wei & Aiqin DOO Br~ko Distrikt.5520250000425444 26. . . . . . Novi Grad. . . . . . .5520260000046319 8. . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . Hala VIII . . . . . . Dubrave BB . . . . Novi Grad. . . . Branka Kalini}. .5520250000431070 45. .5520250001847852 30. . . . Grad. . Sadeta Kombi}. . . . VII. Safveta bega Ba{agi}a bb . . . . Br~ko Distrikt. Matavazi bb . . . . . Nikole Tesle br. MG namje{taj SP. . . . . . . XL SZR. . Br~ko Distrikt. [kulje TR. .5520260001372115 21. . . . . . Polis saldae group DOO. .5520290001748425 50. Unki} company DOO Br~ko Distrikt. Les-trade DOO Novi Grad. . . Jela Pudi}. .5520290001698955 87. . . . .5520250000418169 81.5520250000418557 34. . . . . . . . . . . . . Bosne srebrene .5520250000427675 42. . . . . . . . . . . . . . . Bojan trade DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . Novi Grad. Br~ko Distrikt. Njego{eva bb . . . . . . . . . . Tr`nica Arizona . . . . . Br~ko. . BK STR. . . . . . . . . . . . . Tr`. . Mirko Luki}. . . . . . . . . . Josipa Kozarca . .Petak. . . . . . . Poljavnice 53 . . Maxima-S DOO Br~ko Distrikt. .5520250000933239 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasagge SP. . . . . . . . . . . Mermoterm SP. . . . . Agrosideks DOO. . . Arizona bb . . . . . . . . Danica Marinkovi}. . . . . Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . .5520290001714184 18. . . . .5520290001786255 52. . . . . . 2 . . Novi Grad. Pistalovi}. . Dubrave tr`nica Arizona . . .5520250000419818 82. . Bulevar mira 4 . . . . Lotex DOO Br~ko Distrikt. . M. . . . . . . Tr`nica Arizona bb. Novi Grad. . . . . . . . . . Hit-polet SP. . . . . 13 . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . .5520250000429518 39. . . . . . . . . . . . Vukota Mladen. Dva brata SP. . . . . . . . . . . . Risto. . . . . . . . Naza Top~agi}. . . lok. . . . . Br~ko. Br~ko. . Mirza-Mahir SP. Lida SP. . . . . pijaca . . . . . . . Arif Had`i} usluge prevoza. . Novi Grad . . . . .5520260001216721 9. . Mostarska br. . . . . . . 8. Br~ko Distrikt. . Tempo comerc DOO. . . . . . . Hanumica Ali~kovi}. . . . . Br~ko Distrikt. Mobilia DOO. . . .5520290001793239 64. Br~ko. . . . . . . .5520250000039093 71. Br~ko Distrikt. . . . Kej v. Poljokop Bosanka ZZ. . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . .5520290001700216 88. . . . . . . . . 3 . Kina i Evropa DOO. . . . . .5520250000408372 21. . Dubrave bb . Sini{a. . . . . . . . . Dana i Elma TR. . . . . . .5520260000040693 5. . Tihomir Jevti}. . . . . . . . . . . . . . . Novi Grad. . Mr{i} Branka. . . . Petrovi}a bb . . . . Njego{eva 4 . . . . . .5520250002276786 67. .5520290001767437 35. . . . Br~ko Distrikt. . . SDS OO N. . . . . . . . . . MI-IV SP. . . Mevludin ^andi}. . . . . . . . . Ha{ani-produkt PPU AD.5520260000048938 16. . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . Jazznja SP. . Br~ko Distrikt. . .5520290002042141 85/XVII 65. . . . . . . . 94 . . .. . . . . Br~ko market DOO Br~ko. B2 kafe bar. . . . . Bolni~ka 6 . . . Boderi{te bb . . . . . . . . Novi Grad. Nearko DOO Br~ko Distrikt. . Partizanski put bb . Fizio RTG SP. . Danica Markovi}. . . . . . . . Bilja SP. . Tr`nica Arizona . . . Kantard`i}a bb . . . . . Ko~i}a bb . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . . . . .5520290001957072 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Buv.. Bulevar mira 4 . . . . . . . .5520250000432331 19. . . . . . . . Arizona. . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 16. . Kara|or|a Petrovi}a bb . . . . . Rinda {lep slu`ba SP. .5520250000036280 74. Dubrave bb. . Bosne srebrne 7/1 . . . Br~ko Distrikt. Mlin p{enica DOO Br~ko. . . . . .5520260001376286 23. . Nada Trifkovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001677324 57.5520250000399060 22. Novi Grad. . . . Roki TR. . .5520250000400321 17. . . . . . . . . . . . . . D. . . . . . . . Br~ko. . . . . . . . Kneza Lazara 40 . . tr`. Mao~a bb . . . . Dubrave obj. . . . . . .5520250000408275 69. . . Dea SP. Ive Andri}a bb . . Tr`nica Arizona . . . . . vl. . . . . . . .5520290001729995 32. . . . . . . . . . Birex servis biro opreme SP Br~ko Distrikt. Dubrave bb . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . Industrijska zona bb . Jela Jankovi}. . . . . . . . . . . . .5520250000430003 84. . . Bosne Srebrene 18 . . Cica T SP Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.5520260000955985 4. . . . . Br~ko Distrikt. . . Popravka i odr`avanje bijele tehnike. . . . . . . Ludomatic DOO PJ Plaay 4 win Br~ko Distrikt. 44/VI . .5520250002411325 Poslovnica NOVI GRAD 1. .5520250000423504 76.5520260000041566 22. Dubrave. . . . Alpikom DOO eksp-imp. Dubrave bb. . . . . . . . . . . Brace Tomi}a 7 . . . . Cvijete Zuzori} 20/II . Novi Grad. . .5520250000401970 58. Dubrave. . . . . . . Dubrave. . .5520250000413222 61. . .5520260000040984 6. . Savanovi} R. . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . Mladen Bosan~i}. . Dubrave bb . . . Bilanovi}. . . . . Plazuljska bb . Suvali} Amira. . . . . .5520250000423310 78. Dana STR Novi Grad. . . . F. Novi Grad. . . [kuljevi} Lazo. . . . . . . . . Kompanija Elins-Pani} kep DOO Br~ko. . . Ristani} DOO Lon~ari. . . . . . . . . . Porebrice bb . . trgov. Kantard`i}a bb . ABC alfacommerce DOO. . . . . Br~ko Distrikt. . . . . Termo-grad DOO. . Dubrave bb . . . . . . . . . . . Bulevar mira bb . [u{njevi} Dragica. . . Dubrave bb . .5520250002196664 75. . . . S G mesing DOO.5520290001747746 54. . . . . lok. . . . . Inter-mod DOO Novi Grad. . . . . Br~ko Distrikt. . Kneza Lazara bb . . Dubrave. . .5520250002191620 85. . . . . RK-neimar PGP DOO. Yang DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . .5520250002235949 68. . . Novi Grad. . . Branka Bo`ak. . . . . . Br~ko Distrikt. . . Tr`. . . . . . Italproject DOO Br~ko. . . . . Bosne Srebrne 36 . Dubrave bb. Br~ko Distrikt. . . . . . Branka ]opi}a 42 . . . . . . . . . Cvijete Zuzori} 2 . . . . . . Pliva SP. . . . . . . Tr`nica Arizona br. . . . Novi Grad. . . . Cvijete Zuzori} 20/3 . .5520250001948829 27. Almira Ajvaz. . .5520260001372503 11. . . Br~ko. . . . Ru`a d`ins SP. Dubrave bb . Micron trade DOO. . . . . . . . ^arolija TR. . . . . . . . .5520260001370466 24.5520250002001209 80. .5520250001973273 44. . . . . . . . . . . Bulevar mira bb . I Oslobodioca bb . . Br~ko Distrikt. . . Dubrave. . . Osmanovi} I. . . Lon~ari 36 . Contra IHM DOO. . . . . . Bato SP.5520250001839219 66.5520250002021288 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . Z Y DOO Br~ko. Mega-komerc DOO Novi Grad. . . . Rade Ba{i}. . . . .5520250002181920 60. . . . .5520290001660349 77. . . . . . . . . . .5520260001219049 17. . . . .5520250001887913 38. Br~ko Distrikt. .5520250000406238 53. . . . . . . . . Br~ko. .5520250000413804 24. . . . . . . .5520290001736688 79. . . . [trosmajerova 25 . . . . . . . . . . . . Jazefina Vikalo. . Pavla Simi}a 107 . . Centar SZR. .5520290001697888 86. . . . . . Br~ko Distrikt. . .5520250001936025 40. . . . . . . . . . . . . . . . Ema TA TR. . . . .5520290001622713 70. .5520290001658215 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . Dubrave bb . . . . Ramiza Ahmetovi}. Br~ko Distrikt. . . . . . . Dubrave. . . Wei Wu DOO Br~ko Distrikt.5520290001982098 63. . Slavko Savi}. . . .5520290001721265 23. .5520250001691682 59. . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . Asmir Skeli}. . . . . . . .5520260001210222 12. . Br~ko. . . . . Majstorovi} SZR. Bijela bb . . . .5520260000048259 25. . Caffe Amor SP. . .5520290001748134 73.5520250001858522 28. MAS DOO. Ibro-Valentino TR. . . . . . . . Sana-trikota`a ZDP MDP holding. . . 253 . . . . . . . . . . . . . Emir Mehmedovi}. . . . . . . .. . . . . . . marta 14 . . . . . . . . . . Hajra ^avali}. . . . . .5520260001370369 10. Industijska br. . . Tr`nica Arizona Ibis p. . . . . . . Roming trade DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . Bosanska Krupa. . . . . . . . . Br~ko. . Tesli}. . . . . . . .5520250000423698 83. Eros DOO. . . . . Marko Polo DOO za proizv. . . . .5520260001216042 . . . . . . 2009. Tehno drvo 2000 DOO Novi Grad. . . Auto-mertz DOO Br~ko Distrikt. Ive Andri}a bb .5520250001947859 20. . . Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . .5520290001754439 89. . . . . . . . . . . . . . . . I-still SP.5520290001701574 49. . . . . . . . .5520260000041954 19. . . . . . . . Mehanovi} M. . . . Irena Todorovi}. . . Tr`nica Arizona . . . Petrovi} & sinovi DOO. . . . . . . . . Majstorovi} Z. . . . Tr`nica Arizona . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . .5520250000417490 37. . Lazara Drlja~e bb . AMM Finalist DOO. . . . . . . . Hanka Handari}. Svetlana Stani{i}. .5520290001781987 46. . . . . . K.5520260000954433 2. . Br~ko. . . . . . . . . . Maja R TR. . Vined TR. Dejan @ivanovi}. . . . . . . . . . Anes SP. . .5520260001373667 15. . Stanoinvest DOO Br~ko Distrikt.5520250002080555 56. 9. . Zanatski centar 15 . . . Kra|or|eva 80 . . Atena TR. Br~ko Distrikt. . P. Pavla Savi}a 92 . .5520290002136910 48. . . . . . . . . . Dubrave bb . . . . . . . . . . Prvomajska 20 . . . . Novi Grad. . Kara|or|a Petrovi}a 45 . . . . . . . . . . . . . . . Novi Grad. Br~ko Distrikt. . . . . . . . . .. . Dubrave. . . Safeta bega Ba{agi}a 1 . Dubrave . . . . .

. . . . Narcis STR pokretni sto. . . . . [kolarac SUR gril. . . . . . . . . . . . . .5520270001463537 39. . . . . . . . . . Brod. B. . . . . . Save bb . . Adapter AD B. . Od`ak. Kulenovi}a bb . . . . . . Savi~i}. . Partneri STR pokretni sto. . . .5520270001464507 50. . . . . . . . . .5520260001217109 41. . . . . Novi Grad. . Titova bb . . . Tulek STR. . Brod. . . Brod. . Gradska pijaca . . . .5520270000055776 51. . . . . . . . . Novi Grad. Gradska pijaca . . . . . Ra{kovi}a 6 . . . . . . . . Brod. . . . . . . . . . . . . . . . . . DJA STR. . . . Sana-Svodna ZZ Novi Grad. . . . Vidovdanska bb . . . . . . Novi Grad.5520260001372988 51. . . . . .5520270001466835 34. . .5520270001245966 9. . . . . . . . . . . . . . . Novi Grad. .5520300001953046 2. . . Nikola Luka~. . . . [krga. . . . . . . . Novi Grad. . . . Nada STR Pokretni sto. . . Novi Grad. .5520260001376383 39. . . . . . . . . . . .5520260002104950 44. . Gradska pijaca. Brod. . . . Brod. . Brod. . . Mima STR. . Luka. Ivana STR. . Elcom-in`enjering DOO Brod. . . . .5520260001373764 54. . .5520270002183762 37. . Markovi}. . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . Markovi}. Njego{a 151 . . . . . . . . . . . P. Sony video igrice za djecu rad. . . Sirijus DOO. Rudice 66 . . . . . . . . . N. . . Novi Grad. Brod. . . . . . . . . . . . . Brod. . . . . . . B. . . . . Milena Ra{eta. Gradska pijaca boks br. . . . 16 . . . Lazara Drlja~e bb . metalli DOO Novi Grad. Petra Ko~i}a bb . . . . Tri-mar DOO. . Novi Grad. marta 10 . Karibik SUR picerija. Vuka Karad`i}a . . . . . . . . . . . . Savia DOO Novi Grad. . Gradska pijaca boksit . . . . . .5520260001586388 35. . Sarajevo. . . Popaj SUR. . . . . . . M. . Galija caffe bar. .5520260001378226 28. Benko oil DOO. . . . . Autoprevoznik Sveto Vukmanovi}. . Biljana STR. .P. . . . . . Brod. . .5520260001581538 66. . . . . M. . Trg 7. . Brod. . . . . . . . . S. . . . Irena Risti}. . . Novi Grad. . Autoprevoznik Nijaz Topalovi}. . . . . Banja Luka. . . Mitrovi} SZR. Robna pijaca Komus .5520270001249167 7. . . . Vidovdanska bb . . . .5520270000054903 17. MDB SZR. . . . . . . Gradska pijaca . . . . . Corsa DOO. . . . .5520270001461112 22. .5520270001460821 49. . . . . . . . . vl. . . . . @eljana STR. .5520270001452091 35. Dositejeva. Br~ko. . . . . . . . DOO Novi Grad. . . . . . . An|a Janjetovi}. . . . . . . . . . . . .5520270000053351 11. . . . . . . . . . . . . . B. .5520260002096220 47. . . . . . . . . . . . . . . . Brod. . . . . . . . . . Banovi} STR. Novi Grad. @ivojina Mi{i}a 100 .5520270001452382 41. . Rastko Sukurma. . . . . . . Montenegro SUR. . . . . . . . . . . D. . . Gradska pijaca.5520270001245772 15. . Kara|or|a Petrovi}a 47 . . . . . . K. . B.5520270001460724 26. . . . Ra{kovi}a 6 . . . lamela . Bosanski Brod. . Brod. . . . . Dado STR. . . . . . . .5520260002084386 53. . V-company DOO Banja Luka. . . . . . . . . . . . Bosanski Brod. Kulska obala 34 . .5520260001588425 45. . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001948586 50. .. . Brod. . . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . 2009. . Nada Medi}. . . . . . . . . . . V. . . . . . . . . M kafe bar. . . . . . Milena STR. Borislav Duronji}. . . Luka~ STR.5520260001375898 33. . . . . . Ognjenovi}. Ninkovi}. . . . . . Zenica. .polovna roba STR B. Gradska pijaca . . . Marko Micija. . 18 . . . . Radenko Radi}. . . . . . . . .5520270000057037 24. . . Draga Jovanovi}. . . P.5520260001370757 56. . . . MDB DOO Novi Grad. . . . . . . Zbori{te 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270000969225 53. . . . Ba~i}. . . . . . . . . Svetog Save 76 . . . . . . Gradska pijaca . . . . . Goran Koki}. . .5520270001465380 44. . . . . . . . .5520260001210416 61. . Sarajevo. . . Brod. . . . . . . . Brod. Branimir Mitrovi}. Brod. .5520260001585418 43. .5520260001374346 65. . . .5520260001982633 37. . . . . . Novi Grad. . . Gornji Agi}i . . Ustani~ka 2 . . . B. . Brod. . . Gradska pijaca boks br. . . Milan Li~ina. . Sana-mladost AD. .. Svetog Save 2 . . .5520000000369536 5.5520270001451606 Poslovnica ALEJA 1. . . . vl. . . Plamenik DOO Novi Grad. . . Stojanovi}a 111 . . Novi Grad. . . . 8. . . .5520270000967576 10. . . . Lazara Drlja~e bb . Goga STR. . Novi Grad. B. . . . . . . . . . . . . . Komision . Majke Jugovi}a bb . . ^ikoje S. . . . . . . . . . Brod. . Rudice bb . . . dr J. . . . . . Tina petrol DOO. . . . . Brod. . . . Petrovi}a bb . . . . . Hobi STR. . . . . Novi Grad. . . . . Prospecta DOO. . .5520270001465671 40. . . . D. . . . . . . De Paris kafe bar.5520300001956538 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Ana STR pokretni sto. . . . . . . . . . . . . . rad. . . . . Brod. . . . . . P~elica Maja STR. . . . Estrada kafe bar. M. . . .5520260001585709 Poslovnica BOSANSKI BROD 1. . . . . . Njego{eva 14 . Miljatovi} Dejan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oslobo|enja 5 . . . . . . . . . Kod Bakote SUR gril. . Stepe Stepanovi}a bb .5520270001244026 14. Asenti} Z. . . . . . . . [ljuka A. . . Ra{kovi}a 8 . Dositeja Obradovi}a 12/1 . .5520270001249070 6. . . . . Novi Grad. . . . . . Petra Ko~i}a bb . .5520260001212453 59. . . . .5520260001374055 32. . H. . . . . . . . . Save. . . . . . . . Save . . . . Dobrila Grubor bb . . P. . R-3 kafe bar. . Vladimir Radulovi}. . .5520260001215848 64. . Sigma-prom DOO Novi Grad. . . . . Ru`ica Banovi}. . . . . . . . . . . .. . Gradska pijaca . . . K. Bosanski Brod. . . . . . . . . . Brod. Proing-trade DOO Novi Grad. Trg Cara Du{ana . . . . . . Kojsino 29 . . . . . . . . Maja SUR. . . . . . . . . . . . . . . .5520270000970292 33. Pionirska 5 . 5 . Banja Luka. . . centar Stadion bb . . . Banja Luka.5520270000966897 31. . . Radni~ka 95 . . . . S. . . . . . . boks br. . . Mileva Milojevi}. . . . . . . Jovana STR. .. . . Kralja P. . Ana Bardak. . . . Titova bb . . . . . . . . . . . .5520270001454225 28. B. . . . . . . . . . . . . . .5520270001453546 Petak. . Tuzla. . Obala vojvode Stepe bb . . . . . .5520270001464313 48. . . Klakar donji bb . .5520270001246839 20. . . . Trgocentar Max DOO. . . . . . . . . Bosanski Brod. . . . . Vulkan SZR. Petrovi}a 15 . . B. . . . B. . Beogradska 1 . . . . . .ex. . . . . . . Su{i}.5520260001214878 40. B. Svodna bb .5520260001372794 30. . . . . . . . . . Mlakve bb . . .5520270001244608 25. Petra Ko~i}a bb . . S. Majke Jugovi}a 123 . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Gligorijevi}. . . Trg cara Du{ana 4 . . . . . Santos invest DOO. J. . . . . . . . . . . . B. .. K. . Sejfi}. . . . . . . . . . . . . . . Jovana Ra{kovi}a 10 . . . . . Ravnice 21 . . . . . . . . . . . . . . boks 6/7 . . . . Novi Grad.5520260000045931 31. . . Leo disko bar. . . . Rosa Vu~en. . . . . MD-auto DOO. Ceri}. . . . . . . . . . Vrac DOO B. . . Brod. ]urkovi} B. . 25. . Novi Grad. . . . Tropic DOO. . .5520270001452867 42. . . . . . . . . . . . . . . Zoka SZTR. . Brod. . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . .5520260001372309 29. .5520260001586776 55. . . . Mile{evi} Snje`ana. .5520270001240631 45. . . Br~ko. .. . Br~ko. Poljavnice bb . . . . . . . . Svetog Save bb . . . Impa DOO. Mira STR pokretni sto. . . . . . . . . . Semafor slasti~arna. . . . . An|a Babi}. . . .5520270001462664 54. . . . . . . . . . . . Vasi}. . . . . . . . . . . . . . . Brod. Posl.5520260001219340 62. . Sejfi} commerce DOO. . Vladike Platona 3 . Mala Krupska Ruji{ka bb . . . . . . . . . . . S. Novi Grad. . . . . . . Bosanski Brod. . . .. . . H kafe bar. . . . . . . Kozara razvoj DOO. B. . .5520270000969613 27. . . .5520260000041469 48. . . . . . . . Novi Grad.5520270001240243 47. . D. . Bojan STR. Kuglana SUR bife. . . . . . . . Ravnice . . . . . . . . . . Petrovi}a 58 . . . . . . . . . . . . . . .5520270001246257 5. . . . . Novi Grad. Milojica. . . .5520260000951329 52. 2 DMP stakl. . . . . . . . . Dijamant SZR. . . . . . . . . dr J. . . . .5520260001213326 27. Kara|or|a Petrovi}a 59 . . . . . . . . . Brod. . . . . . . Semafor auto {kola. . .5520270000058007 2. . . . . . . . . . . . . Brod. . . . . . .5520300001908717 3. . . . Gradska pijaca . 9. . Blagojevi}. . . Miroslav Mari}. . . . . . Nautilus kafe slasti~arna. La. . . . . . . . . . . Brod. . . . . . . . . . . . . . Brod. . . .5520270001457814 38. . Mitrovi}. . . Save . . . . Od`ak. . . . . . . . . . Tropic DOO. . . . . . . . Jovana SUR pekoteka. . . S. . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001214490 46. . . . . . . K. . Krste Hegedu{i}a 48 . . . . .5520260001380069 58.5520270001461791 36. Brod. . 12. . . . O. . . . . Gradska tr`nica bb . . Njego{eva bb . . . . . . . . . . . . M. . Donji Klakar . . . . . . . Progres STR. . Brod. . . . . . . . . Njego{a 55 . . Branka ]opi}a 70 . . . . . . . . . Brod. . . Aleja sv. . . Od`ak. . Banjalu~ka bb . . . . . . . . . . . Vojvode @. . . Krainovi}. Tanja SZR frizerski salon. . . . . . . . Stojanovi}a 13 . . . . . M M STR pokretni sto. .5520270001243638 46. . . . . . Erceg. . . . . . . . marta 10 . Ivica Jeli}. . .5520270001462858 52.5520270001246063 4. .5520260001371242 57. . . Novi Grad. . . . . . .5520260000947255 34. . . . . . . .I. . . . . . . . . . . . . . . .5520260001216139 42. . . . . .5520270001455583 30. . . . . . Mi{i}a 4 . . . . . . . Save 76 . . . . . . . . . . . . . Zdravka frizerski salon Novi Grad. oktobra . . .5520260002053831 49. dr J. @eljko Marinkovi}. . . . . . . . Ive Andri}a bb . . . . . . . . Berti STR. . . . . . . . . . . . . . . B. . . . B. . . Lj. . . . . . S. . Stanislavka \ur|evi}. . . . .5520260001377838 60. .5520270000050150 13. . . . . . Novi Grad. . Brod. . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . . Nade`de Petrovi} 47 . S. . . . . . . . . . . Edin Kantarevi}. .5520260001373279 36. . . M. . . . . . . . . .5520270000057134 18. . . . .im. . . . . . . . R. . Sv. . . . Bolago LD DOO B. . . . . Milojevi}. . . . . Ceresol DOO Brod. . . . Alta SUR bife. Mirjana Pavkovi}. V kozarske brigade 39 A . . . . Aca STR pokretni sto. . . Gradska pijaca . . . . . . . Obradovi}a 17 . B. . . . .5520260001213714 63. . .5520270001456068 43. . . . . . . Zmaja od Bosne bb . . . . Novi Grad. .5520270000058104 3. Dobrile Grubor 9 . . Brod. .5520270001458202 19. . . . . Gradska pijaca . . . . . . . . . . . . . . . . Lakta{i . . . . . . . . . Obradovi}a bb . Lion SZFR. . . . . . Petra I Oslobodioca bb . . . . Gliga pekara. . . I Oslobodioca . Brod. Sa{a Komleni}. . . .5520270001242474 32.5520270001245869 8. . . .5520270001467320 29. P. . . . . . Zastava auto AD. Novi Grad. . . Mira Ga}e{a. . . . Brod. . . .5520000000378945 . . . . . . . . Japan exclusive. . . . . Brod. Omnia-comm DOO. . Novi Grad. . . Ratko Adamovi}. . . . . . . . .5202700000966994 16. Una ro{tiljnica SRC. . . . . . . . Mijatovi} B. . . . “2 NN” butik. . . . . . Coxaco DO. . . Brod GIK AD. . Gradska pijaca boks br. . . B. Novi Grad. . . . . . . .5520270001247712 21. . Dobrljin . . . . Novi Grad. . . . . Du{ko Savanovi}. . Patak auto-otpad. . . . Pekara AD. B. . . . . . . . . . . . Aljko buregd`inica SUR. . Mobili promet DOO B. . . Novi Grad. Trafika plus STR. . .5520260001583866 38. . . . . . . . robna pijaca . . Autopervoznik Enes Hod`i}. Mladen STR. . Stanka Umi}evi}. . . . Komus.5520270000967867 23. . . . 3 . . . Vuji} Zamira. .XVIII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 26. . B. . .

. . . . . . . . . . Herceg Stjepana 2 . . . . . . . . . . . . Desta DOO. . . . Srbac. . Gornja Crkvina . . . Ru`ica Kne`evi}. . . . .rad DOO [amac. . . . . . . .5520340000267281 85/XIX 4. D. . . . . . Milo{ Tica. . Prvomajska 4 . Put srpskih branilaca 340 . Banja Luka. .5520300002210290 16. . . . . . . . Gunduli}eva 76 . R. . . . . . . Declan computers DOO B. Prnjavor. . Dositejeva 1 . .5520360002176337 2. Pierre Cardin STR. ITMG SZTR. . . . .5520310002143311 5. . Stevan Koji}. . . Mikrocentar DOO Banja Luka. . . . . . . . Laki SUR kafe-bar. Tatarevi}a 13 . . . . Vo`d export-import DOO. . . . . . Trans-ko DOO. . . . Ludomatic DOO. . .K. . . . . . . . . . Prote Nikole Kosti}a bb . . . . . 9. . . . . Banja Luka. . . . . . . .5520370001085620 9. . . . . . . . . . Cican prom DOO Obudovac. . . Lj.. . . . . Nikole Tesle 69 . .Petak. . . . . Robna ku}a . Vitomir Kosi}. . . . Prnjavor. Kralja A. . . . . . . [amac. . . . Kubik SUR. Zanatski centar. . . . . . Bijeljina. Vukovi}. . .5520350002117313 15. . . . . . . Tepih centar STR. . . . Club B-52 coctel SUR. . . . . Naselje zapad bb . . Sibin~i} M. . . . Ani} DOO. . . . . . .5520370001084650 7. . . . Dubi~ka bb . . . . Banja Luka. . . . .5520350002120417 4. Pelagi}evo. .. Srbac. Dajana STR. . . . . . [amac. . . . K. . . . . . Autoprevoznik @eljko Stefanovi}. . . . Bora Iki}.5520330002255927 6. . . . . . . Mali raj SUR. . . .5520300002171684 15. Lijev~e bb. . . . Radmila Todorovi}. . Ideal-promet STR. . .5520350002189287 Poslovnica ^ELINAC 1. . . . D. . Bijeljina. . RWA group DOO Banja Luka. . . . . . 1 . Savi~i} prom DOO PJ 1 ^elinac. . . Banja Luka. Mrkonji} Grad. . . . .5520300001899502 7. . . . . Ivkovi} DOO. . . . . . . . Osvit {tamparija. . . . . . . . . . .5520300002024244 18.5520300001882915 8. . . . Njego{eva 3 5520350002094033 13. .. . OK SZPR. . Petrovi}. . . . . . . . . . . . .A. . Trg srpskih boraca 7 . . . .5520340001760305 13. . . . . . . . . .T. Prnjavor. . bataljona . . . . . Kara|or|eva bb . . . .5520340002061878 16. Ra{kovi}a 46 . Mala kafana SUR. .5520370000987359 . . . . . . . . . .5520340001985830 11. . . . . . . . . . . Banja Luka. . Sa{a Bo`i}. . . M. . . . . . . . . . . Naselje Nemanji}a bb . . . . Prnjavor. . . . . . . . . . . .5520340000265341 23. . . . . Mira Jovanovi}. . . . . Veselinovi}. N. . . . . . . . . . vl. . . . [amac. .5520360002178180 Poslovnica BIJELJINA 1. trade DOO. . . Jovana Du~i}a 72 . . . . . . . Matije Gupca bb . . . . . . .5520340000266214 26. . . . Banja Luka. Bolago DOO Lakta{i. . . . . . . . . . . . . . Hit products trading co DOO [amac. . . . No limit kafe bar. . Prnjavor. ^esma . . .. . . . . . Ra{kovi}a bb . . . Mome Vidovi}a bb5520330002292690 5. . Prnjavor.5520310002146803 12. garde 137 . . Prnjavor. .5520370001084262 3. . Bijeljina. Prnjavor. . . . . . . I Kara|or|evi}a . . . . Vojvode Stepe . Banjalu~ka bb . Svetog Save . Tik tak TR. . .5520300002078952 23. . 23. .5520150000208460 2. Sarajevo. . . . . . .5520340001274917 10. Ki}anovi}. . . . . . . . Mrkonji} Grad. Big mack SUTR. . . Bambi vemax DOO Trn. Prnjavor. . . J. . Sanja Grma{. . . . Skopljak. . . Restoran Borac SUR. . . . . . . . . . Natron JBJ DOO Razboj. . . . . . . . . . Gornja Slatina . Cara Du{ana bb .. . . . . . . . . . . . [amac. . .5520310002224112 8. Ohajo diskoteka.5520370001087269 5. . . Svetog Save bb . . . Bijeljina. . . . . . . Rade Vranje{evi} 17 .5520070000744777 3. . . . . . . . . . . . . . . Aleja svetog Save 15 . . . . . . . . . . Stevana Sin|eli}a bb . . . . Maja STR. . . . . . . . Smrti}i 71 b . . . . . . . . . . . .5520020001805329 22. . . . Borojevi}. . . . . . . . . .5520370000278774 2. . . . Mrkonji} Grad. .5520370001095805 6. . . . . . . . . .5520310002146706 6. . . . . Gavrila Principa 20 . . . Nikole Pa{i}a bb . . . . . . . . . . . . . .5520320002017550 Poslovnica SRBAC 1. . . Ti{ina . . . . .5520350002126431 7. . . . . . . . .5520340000269997 3. . . . . . . @ivani}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^a|avica bb . . . . . Banja Luka. . . . Glavi~ice bb . . . Milprom PTP. . . Poljometal P. . Hrva}ani bb . . . . . . . . . . . . Srpske dobrov.5520300001908232 17. . . Bra}a Muli} DOO. . Dugopoljka ZZ Srbac. . Magistralni put bb . . . .. Visprom DOO Prnjavor. .5520340000976157 2. . Ma~kovac-komerc AD. G. . . [amac. . Poljo`iv DOO. . Banja Luka. Svetog Save bb . Dabi} eksport-import DOO. . . . Gradina Pezer DOO Prnjavor. . . Brest DOO. . Katarina-trade DOO Banja Luka.5520310001857161 Ispostava TRN 1. Lakta{i . . . . Mrkonji} Grad. .5520320002304476 6. . . . lok. .5520070001836221 5. Akva gril. . . . . Nata{a Popovi}. . . . . . Ilija Peji}. . . . Kr{i}-trans DOO Trn. Kara|or|eva bb. . . . . Luka. . . . . . . . . . .5520350002196077 10. Njego{eva 27 A 5520300001839362 19.5520140002093122 4. . . . vl. . . . . . Orlovo Polje . [amac. . . . Radojke Laki} 33 . . . . . . . . . . . . . Moja beba TR. .5520340000973635 12. Svetosavska 16. Esperansa butik STR. . . . . Vladike Platona 3 . . . . . [amac. . . . Donji Smrti}i . Mome Vidovi}a bb . . . . Violeta Markovi}. . . . .5520340001275790 24. . Delta-R DOO @abar Donji . .-komerc DOO Mrkonji} Grad. Euro domus DOO Prnjavor. . . . . . . . .5520340001893098 21. . . . . . . . . . . Bijeljina. . Vladike Platona 3 . . ]etojevi}. I kraji{kog proleter. . . Ranko Gli{i}. . . Lambada Suboti} DOO. R. .5520020001806008 11.5520340000261558 15. Livada DOO. . Robert Vuli}. . .5520340000980231 6. . . [aba~kih |aka 1 . . Srbac.5520310001930590 9. Save bb . . . . . . . . . . . Prnjavor. . . . . . . [amac. . . . Sloga AD tvor. Mravica bb . Prnjavor. . Njego{eva bb .5520340001816953 19. . . Bata STR Markovi} Du{anka. . . . . . . . .5520350002364663 12. Gracija SUR. . . . . Banja Luka. . . . . .5520140001860419 8. . Vladike Platona 6 . Javni prevoz stvari. . . Milo{a Duji}a 39 . G. . . . . . Dragana Babi}. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 6. Prnjavor. . . Branimir Segi}. . . . . . . . . . . . B. . . . Ljilja Eri}. . . . . . . . . .5520330001970359 7. . Mrkonji} Grad. . J. . . . . . . Prnjavor. . . . Veselina Masle{e 35520300001994271 26. . . . Trn. . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . [amac. . . Glamo~ani . Travnik. Vasiljevi} ZR. . . . . . Terra nostra ZZ. . . . Prnjavor. . Mitaco DOO Trn. . . Prnjavor. . . . . . . . . . . Mrkonji} Grad. Srbac . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . Petra Velikog 46. . . 5520350002096555 6. . .5520330002349241 Poslovnica PRNJAVOR 1. . . . . . . . . Generalelektronik. . . . .5520300002090883 21. Dubi~ka bb . . . . . . Drago D`ombi}. . . Pacifik DOO.5520040002016206 9. . . . . Z. . . . . . . . Male{ev. Ratar AD. . . . .5520070001804987 8. Slavka Jenji}a 4 . . . . \ukari} DOO Prnjavor. . . . . . . . G. Monting projekt DOO Prnjavor. . . . . Prnjavor. Vitomir Kosi}.5520320002064886 7. . Prehrana komerc DOO. . Kolor ton ZR. . . . . . GM trade DOO. . . . . . . . .5520350002162612 9.5520340001273559 25. .5520310001886552 2. . . . . . . . . . . . . [ipovo. . . . Rim komision. Bijeljina. . . . . . . . . . . . . . . Vida Nje`i}a bb . Banja Luka. . . .5520300001889608 24. . . . .5520300001942085 11.5520320002213587 5. KM computers DOO Banja Luka.5520370001092604 8. [amac. . . . . . Stari Martinac . . . . . . . . . . . . .5520340001635078 18.5520310001928456 7. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001922454 19. . Majke Jugovi}a bb . Bjelajce bb . . . . Kiki STR. . . . . 27. . . Kara|or|evi}a bb . . . . . Gras DOO. . . . . . . . . V. . Dejan SZR. . . . . . Simi}. .5520340001757589 17. . . Sla|ana Tovirac. . Donji [trpci bb . Agro export import DOO Srbac. . . . . . . . . . . . . . . Omega-s DOO [amac. . . . . . . . . Nikole Simi}a U~e 16 . .5520020001707844 4. . . . Petar Vasiljevi}. . . . . Zoka STR. . . .5520070001922745 18. . RP-promet DOO Mrkonji} Grad. Mome Vidovi}a 67 . . . . .5520330001964927 3. . .5520140001803577 2. . . . . Obudovac bb . . . marta 1 . . . . . . Banja Luka. . Rade Vranje{evi} bb . . . . . Aleja sv.5520340001273268 7.5520340000976254 9. Milan Simi}. . .5520020001980026 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002072356 Poslovnica MRKONJI] GRAD 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klub K SUR kafe bar. . . . . . 25. ^elinac. . \erdan 7. Arabeska kafe bar. Kula{i bb . Raskr{}e Nikole Tesle I C . . . . . . Dami STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kralja A. . . . . . . . . . . . . .5520350002089183 17. . . . . Milo{a Kondi}a bb . . . . . . . . . . . Cara Du{ana 161 . . .5520340001274723 8. . . . . . . Dunavska 1C . . . . . Petra Ko~i}a S-45 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520350002273289 11. . . . . . lamela 3 . .5520310002040394 4. . . . . . . . . . . . Prnjavor. Sedmica DOO Prnjavor . . . Ive Andri}a 48 B . . . . . . .5520340002225129 22. Zgonjanin J. . . . . 2009. .. . Rojal kafe bar. . Put srpskih dobrovoljaca bb . . .5520350002088213 2. . . . . . Milankovi}a 7 . . . . . . P. Tiss ZTR.5520350002277848 16. . . . . . . Deabo DOO. . Posavlje prom DOO [amac. . . . . Mango STR. . . . . . . . . Mrkonji} Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370001086978 4. . . Jovana . . . . Jovana Du~i}a bb . . . . . . . DID PTR. Marko Babi}. . . . . . . . . . . M. . . . . . Arkada SUR . . Aleksandra Kara|or|evi}a . . . . Cara Du{ana . . .5520340000263595 20. . . . . . . . . . . Srbac. . . [amac. . . . . . . .5520300002002322 12. . Tali}-Ra~i}. . Natalija restoran. . Vladike Platona 3. . Trg srpskih boraca bb . . Laze Lazarevi}a bb . . . Gornji Mujd`i}i . . . . Dugo Polje . . . . . Novosadska 43 . Glo`i} STR. Bijeljina. . . . . . . . . . . .Vedran Stokani}. . . . . . . . Vuka Karad`i}a 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002048591 13. . . .5520340000267087 14. Prnjavor . obu}e. . . Pil-prom PPTR. . Bijeljina. Lopare. . . . . . Mileki} D.5520300002036563 14. .5520300002109604 20. Ursula Jaku{. . Jasminka Lovri}. . . . Nimeks DOO [ipovo. . .5520310001877822 3. .5520300001869335 10. Rada Dodik.5520070001643870 14. . . Zlatar SZTZR.5520340002152670 Poslovnica [AMAC 1. . . Dobra godina DOO.5520320001933160 3. . . . Srpske vojske 12 . . . . . Razboj bb . .5520310001963667 10. . . Laki} V. . . . . Banja Luka. . Mlini{te . . . . [amac. . . . . . . Miljanovi} B. . . . . Prnjavor. . Tica SZR. . . . . . . Majke Jevrosime 16 . . Senfer group DOO Travnik teh. . . . . Miljanovi} SZTUR. Svetosavska bb . . . . . Sini{a Milinkovi}. Suboti~ka 87 . . . . . april bb . . . KAD DOO Banja Luka. . . Jezero. . . Suboti}. . . . . . . . Srbac. . Pionir restoran. . . . Lipi} DOO Lakta{i PJ Trn. . . . . . . . . . . Mirsad Kolari}. . . . . Senso med DOO Prnjavor. .5520340000263304 5. . .

.5520370001782468 38. . . . .5520410002298215 5. Derventa. . . . .5520400001931507 30. . . . . Sonja STR i komision Petrovi}. . . PMM DOO. . . . . . . . . . . . . . .5520400001038525 20. . . . . . . . Aleksandrovac . . . . . . . . . . . . Market-M STR. . Aspresa export DOO Bratunac. .5520400001044151 2. . . . . . . . Majevi~ka 75 . . Obodnik . Tir{ova 3 . . . Ru`ica SZFR. . . . . . . . . . . .5520400001035615 24. . . . . . . . . . . . . . . Osojci 31 . Milinvest DOO Ugljevik. . . DM-nekretnine agencija Mandi}.5520370001809240 Poslovnica LAU[ 1. salon. . . . . . . . . . . Mladena Stojanovi}a bb . . . . . . . . D-Dijana DOO Derventa. . . . Bijeljina. Nina STR. . . . .5520400002164889 40. . . . vl. . .5520370001090761 25. Vanja SUR kafe bar. . . Bratunac. . . . Derventa. . . . . .5520400001039689 8. . . Srpske vojske 322 . . Petar Markovi}. . . . Biskom STR. Vakufljanka ZZ Bijeljina. . . . . . Antik SUR kafe bar. . . . Trg \. . 1. 1. . .5520370001084844 31. Lj. .5520370001086784 36. . .5520410002179390 6. . . . . . Sari}. . Bijeljina. . . . Palma STR cvje}ara. . . . .5520370002267080 47. . Sa{a . Kara|or|eva bb . . . Radinka Turkiv. . . Bratunac. .5520370001088045 37. . Kalenderovci bb . . Vesna SZR friz. . . . . . . . . Biljana Legin.5520370001919811 39. Radnja 2. . . . . . . . . . . . . . .5520370001090373 29. . . . . . . . . . .d. . MMS Risti} DOO Bijeljina. . . Igraonica Mortal kombat. . . . . . . . Primus DOO Bijeljina. .01115014 (01-3921/09-so) . . . 4 . . Milenko Plav{i}.5520370001082613 17. . . . . . . . 223 .. . . . . . . .5520400001045412 4. . . . . . Nikole Tesle bb . . Kuzmanovi} DOO Derventa. . . . . . . .5520370001641042 20. . . . . Bosanski Lu`ani bb . . marta 84 . . . . . . . Peri} DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . Derventski Lug bb . .5520370000983285 24. . . . . Spasojevi}a 37 . . . Ivan Mec. . . . . . Lala STR. Kara|oro|eva bb . . . . . . . . . . . . . . Bijeljina. . . .5520400001487344 19. . Bratunac. Zera DOO. . . . . . Stevana Nemanje bb . . Bijeljina. . . . . . . . . .5520410002205095 Poslovnica UGLJEVIK 1. . . Vidas-komerc PP. . Derventa. . . . M & R STR. . . . . . . . . Kod Cileta SUR bife. . . Verano motors DOO. . Milanovi}. . . . . . Yasmiris stratus DOO Bijeljina PC. . . . . .5520370001676932 41. Derventa. . . . . . . . .5520370001080479 18. . . . . . Derventa. . . Bijeljina.5520400001033966 5. Cartieer SZTR. . . . . . . . . . . . . Tehnika ros DOO. . . . . . . . . Mica-T STR. . . . . . . Miki} S. .5520370002135936 42. Srpske vojske bb . .5520090002024303 Hypo Alpe-Adria-bank a.5520370000983673 35. . . .01883887 2. . . . . .5520410002345842 3. Mirjan Popovi}. . . . . Davor STR. . . . . .5520370002233033 40. . . . . . . . . . . . Autocit DOO Banja Luka. .5520370001097357 13. . . . . Tanja STR Srebro. . Derventskih oslobodilaca . Kerafleks SP. Lozni~ka 109 . . Banja Luka. . . . . . . . M.5520400001484337 34. . . . . Derventa. . M. .5520370001088918 49. Bijeljina PC. . . Derventa. . . . . . . . . Tanja. Derventa. . . .5520370001699630 16. . . . . . . . . . .5520370001696623 23. . . . .5520370001098230 30. . . . . . Stanimir Radoj~i}. Bijeljina. . . Srpske vojske 311 . . tezga Stani}. Derventa. . . . . . . . . . D & N autolimar SZR. . . . Derventa. An|a Nikoli}. Bijeljina. . . . . . . . . . . . . . . . Ukrina. Gavrila Principa 17 . . . . .XX/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 10. . . Derventa. .5520400001485986 18.{. . Petra Me}ave 14 . . . Bijeljina. . .5520300002228235 2. . . . . vl. Bijeljina PC. Kokorovi}. . . . . . . . . Radmila Lazi}. . . . . . . . . . Lakta{i. . maja 88 . . . . .5520370001697011 26. . . . . . . . . . . . @eljezni~ka 1 . . . Kralja Petra I bb . . . Petra Ko~i}a bb . . . . . . . .5520430002302579 Poslovnica SOKOLAC 1. . . . . . . Sv. . . . . . . . . . . . . Derventa. Derventa. . . . . Kotor Varo{. . . . . . . . .5520400001048710 16. .5520400001049680 7. . . . . . . . . Svetog Save bb . . Milja Babi}. . . . . . . M.M. Diana Asenti}. .5520400001032705 27.DD STR. . . . . . . . Cazablanca SUR kafe bar. . . . .5520400001043860 13. . . . . . . . . . . . . Kafana kod Ilije SUR. . . . Rajko. . . . . . . . Voljavica bb . . .5520380002211547 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gli{i}.5520400001048419 25. . . . Oaza SUR. . . . . .5520370002151068 46. . . Raje Ban~i}a 121 . . . . . . Glavi~ice . . . . . . . . . Krin SZR cvje}ara. . Nevenko Vukovi}. . . . . .5520370001811956 28. . . . . . . . . . . .5520380002155966 2. . . . . . . . . . 9. . . . . . . Miroslavka. Derventa. Bijeljina. . . Srpske vojske bb . Milo{a Obili}a 17 . . Far commerce DOO Bijeljina. . . . . . Derventskih oslobodilaca . . Derventa. . .5520400001484434 12. . Srpske vojske SP 106 . . . . . Save Kova~evi}a 4 . Mir~i}. Banja Luka. . . . . . . . . . Drvo-produkt systems DOO Derventa. . Sekuli} S. . Kotor Varo{. . . . . . Garfild SUR. . . Tvornica pre~ista~a AD Rogatica. .5520400001488217 36. . Sikima auto servis SZR. . .5520370002290069 Poslovnica KOTOR VARO[ 1. . Sre}ko Josi}. . . . . Seka ro{tiljnica. . . . . . . . . . . . . . . . Tina STR. Mi}o knjig. M. . . . Ugljevik. . . . . . Bjelo{evi}a Belog 1 . Trgopromet ODP. . . . . . . Bijeljina. . . Mastped-prom STR. . . Derventa. . . . . . . Peji~i} DOO Bijeljina. . . . . Filipa Vi{nji}a 58 .5520400001047740 Poslovnica BRATUNAC 1. . . . . . Derventa. . . . Branimir \akovi}. . . . . . . . . . .5520380002223478 Poslovnica DERVENTA 1. . . . . . . . . Mili}evi}-komerc DOO Bijeljina. . Stefana De~anskog 258 . . . . . . . . . . . . . . . . Alena Petkovi}. Skuter autoservis SZR. Boro Dobrilovi}. . . . . . . Milo{a Crnjanskog bb . . . . . . . . .5520370001904397 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bijeljina. . . . . . Ostoja Tanasi}.5520400001482882 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . Amajlije. . Peta brzina a. M. . . . Savanovi}. . . . . . . . . Sajmi{te STR pij. Dositeja Obradovi}a bb .5520400001045315 31. . . . . . . . . . . . . . . Ana STR. . . . . . . . . . . . .5520400001483367 39. . . Kralja Petra I . Filipa Vi{nji}a 133 . . . . . . . . Bijeljina. Stevana Nemanje bb5520400000281828 11. Gavrila Principa.5520370001092216 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . Save S-55 . .5520400000997203 6. . . . . . . . . . . . . . . . . Diana STR. Trg oslobo|enja . . \enerala Dra`e bb . . . . Trg kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . . . . . . . . . . . . . .5520400001489575 38. . . . . . . . . . . . .5520370001093671 44. . . . . . . . Novo naselje bb . . Bratunac. . Kondor STR. . Bijeljina. RGR-geokop DOO Bijeljina. . . . . . . . . . . . . Kralja Petra I bb . . . . . . . . . . .5520400001481718 21. . . . . . . Derventskih oslobodilaca 34 . . Derventa. . . Bijeljina. . .. . . . . .. maja bb . . .. \eki} papirna konfekcija DOO Derventa. . Underground N-1 SUR caffe bar. . . . Derventa. . Anja pekara. . Derventa. . . . . . . . . . . . . . . 27. Kod Pe|e SUR. . . . . . Bijeljina.5520400000998949 22. . . . . . . Bijeljina. . . . . Bijeljina. Peri}. . . marta 3 . . . . . . . .5520200001846933 2. . . . . . Motike . [aba~kih |aka 1 . . biro. . . . . . . . . Bijeljina. Nikoli} S. . . Banja Luka 1.5520370001097454 43. lamela 1 . Lu`ani bb . . . . . . . . . . . Pavlovac 72 . vl. . . . Vi{nji}a 79 . . . . ICN Derventa DOO. . Ne{o STR. . .5520370001091731 14. . .5520370001084068 34. . Trgomont DOO.5520370001088433 32. . Nikole Spasojevi}a 26 . . . . . . . . . . . . . . Grande SZT zlatarska radnja. Kralja Petra I bb . . . . Brankica Mari}. . . . Bijeljina. . Derventa. . . . . . . . . Stampfl DOO Derventa. . . . . . . . Bos. . Kostre{ 45 . . . . Putokaz auto-{kola. Sokolac. . . . . Zorica SZR modni salon. . . . . . M. . . . Micetan. . . . . . Viva DOO. Komitska bb . . . .. . . . Me{e Selimovi}a bb . Ivana Gorana Kova~i}a 20 . 9. . . . Bijeljina. . . . . . . . . Vujakovi}a 43 . Kotor Varo{. . . Davor Dragomirovi}. Svetog Save S-55/27 . . . .5520400001035033 3. Baje Stani{i}a 35 . . . . . Derventa. . . . . . . .5520370001762971 21. . . Derventa. . . . . . . . E. . . Derventa. .5520400002003190 23. . . . . . Sini{a DOO turisti~ka agencija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Njego{eva br. . . . . . . Dragica Babi}. . . . Stefana De~anskog 189 . . . . . . . . . . 27. . . . . . . . . . . . . Save bb 5520400000283768 Petak. . . Peri}. . . . Dragana Bakmaz. . . Bijeljina. . . . . . . Ru`ica Milo{evi}. . . Janka Jolovi}a 4 . . . Komitska bb . Pijetlovi}. . . Kneza Milo{a 3 . Jevti}. . . . vl. . . . . . .5520400001048904 28. . . . . . . . . . . maj . . Derventski Lug br. F. Tran{ped-sim DOO Bijeljina. . . . . . Gavrila Principa 18 . . A. . . . Vukom STR. . . . Stevana Nemanje 26 . . . . . . . . . Marka Lipovca 165 . . . . . . . . . . Crn~a bb . . . . . . .5520410002173376 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . Amaro SUR. . . . Derventa. . . . . Zoran Piva{. . Poslovni centar Trgovka . .5520400001488411 32. . Derventa. . . . . . . . Svetog Save 76 .5520400002290213 37. . . . . Blagoje Sekuli}. . . Rafaelo SZR. . . . . . Dra`e Mihajlovi}a . . . . . . . . Sekuli} S. Dva bora STR. . . . Raje Banji~i}a 69 . vl.5520400001030474 35. . . . . Trg Milo{a Obili}a bb . . fotografska radnja P. .5520370001093186 19. . . . . . . . . . . . . . . Klub Maraton SUR kafe bar Lazi. . . . Trg SUR buregd`inica. Daar compani DOO Bijeljina. . . . . . . . . Ljiljana Koji}. . . . Derventa. . . . . . . . . . . . . . . Derventa. . . . . . . . . . . . . . . Bijeljina PC. . . . . Sv. Bajs-komerc DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . Derventa. . . Derventskih oslobodilaca SP-34 . . Prve majevi~ke brigade bb . . . . . Novakovi} promet DOO. .5520370001099588 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ukinac DOO Kotor Varo{. . . . . .5520370001093089 12. . Derventa. Next-company DOO Dvorovi. . Kralja Petra I bb . . . sam. . . . .5520400001486374 17. . . . . op{ta zemljoradni~ka zadruga. Polje bb . . . . . . . . . . Euro TV shop STR. Bijeljina. Novinska agencija Balkan press. . . . . . Seven DOO Ugljevik. Derventa. .5520400000998658 15.5520380002155869 4. . . . . . . . .5520370002033116 33. . Z. . . . . . . . . . . . . . . . Dra`en Mari}. Samba SUR caffe bar. . Derventa. . 9. .5520400001486083 14. .. . . . . . N. Pavlovi}a put bb . . . . . 2009. . . . . . . . . . . Bratunac. . . . . . . . .5520400001040659 10. Gloria STR cvje}ara. . . .5520370001097551 22.5520370000270141 45. . . . vl. . . . Bijeljina. . Vranje{. Jasikova~a 57 . . . . Anita Budi{a. . . . . . . . . . . PC Snajper STR. . . . [iprage . . . . . Derventa. .5520400002252480 29. . . . . . . . . . Jove Jankovi}a bb .5520370000987456 11. 25. Svetosavska 10 . . . . . Kostre{ bb . . . . . . Luksor distribucija DOO. . . . King SUR. Kovanluci . . . . . . . RK Pobjeda . . . . company DOO Derventa. . . . . . . . Donna-D STR. . . . . . . . . . . . . .5520400001046479 33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful