SLU@BENI GLASNIK

OGLASNI DIO

REPUBLIKE SRPSKE
Petak, 25. 9. 2009. godine
BANJA LUKA

Godina XVIII - Broj 85
KONKURSI
Na osnovu ~l. 7. i 11. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 75/04) i ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03), te Odluke o utvr|ivanju uslova, standarda i kriterijuma
za izbor i imenovanje direktora Dru{tva, Nadzorni odbor Komunalnog preduze}a “Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i, 28. avgusta 2009. godine,
raspisuje

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
41/03), ~lana 33. Statuta op{tine Novi Grad (“Slu`beni glasnik op{tine Novi
Grad”, br. 11/05 i 2/08), ~l. 3. i 4. Odluke o utvr|ivanju kriterijuma za izbor
i imenovanja organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~
Skup{tina op{tine Novi Grad (“Slu`beni glasnik op{tine Novi Grad”, broj
21/07) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Novi Grad, broj: 02-022-219/09, od 31. avgusta
2009. godine, Skup{tina op{tine Novi Grad r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Komunalnog preduze}a
“Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
Centra za socijalni rad Novi Grad

I - Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora
Komunalnog preduze}a “Budu}nost” akcionarsko dru{tvo Lakta{i.
II - Opis poslova
Nadle`nost, obaveze i odgovornost direktora Dru{tva utvr|ene su
zakonom i Statutom Dru{tva.
III - Mandat
Direktor Dru{tva imenuje se na period od ~etiri godine, uz mogu}nost
ponovnog izbora.
IV - Op{ti uslovi:
1. da je dr`avljanin BiH - Republike Srpske,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i entitetu,
5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim da obavlja poslove direktora Dru{tva, te da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak,
6. da se na njega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH.
V - Posebni uslovi:
1. visoka ili vi{a stru~na sprema, VII ili VI stepen stru~ne spreme,
pravne, ekonomske ili tehni~ke struke,
2. najmanje pet godina radnog iskustva na rukovode}im radnim mjestima u struci,
3. poznavanje procesa rada i djelatnosti kojima se ovo ili sli~no dru{tvo
bavi,
4. ponuda kvalitetnog plana i programa rada Dru{tva za mandatni period.
VI - Sukob interesa
Kandidat ne mo`e da u~estvuje na Konkursu za izbor i imenovanje ako
ima smetnji:
- iz ~lana 5. Zakona o sukobu interesa (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 34/02),
- iz ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 75/04),
- iz ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
VII - Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova:
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli,
- potvrdu o radnom iskustvu na rukovode}im radnim mjestima u struci,
- biografiju o kretanju u slu`bi,
- uvjerenje da nisu osu|ivani, odnosno da se protiv njih ne vodi krivi~ni
postupak (ne starije od {est mjeseci),
- ljekarsko uvjerenje,
- plan i program rada Dru{tva.
Za dokaze iz t. 4. i 6. op{tih uslova kandidati dostavljaju pismenu
izjavu, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa.
VIII - Rok za podno{enje prijava
Rok za podno{enje prijava je 20 dana od dana objavljivanja konkursa u
“Slu`benom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Rok se ra~una od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u obzir.
Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol Dru{tva u ul. Kara|or|eva
br. 63, Lakta{i, sa naznakom: Komisiji za izbor i imenovanje direktora.
Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt nakon roka za podno{enje prijava
ne}e se uzeti u razmatranje.

I - Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra za
socijalni rad Novi Grad.
Op{ti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i imenovanje propisani su
Odlukom Skup{tine op{tine o utvr|ivanju kriterijuma za izbor i imenovanja
organa upravljanja u preduze}ima i ustanovama ~iji je osniva~ Skup{tina
op{tine Novi Grad.
II - Op{ti uslovi za izbor i imenovanje su:
- da je dr`avljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u periodu od tri godine
prije objavljivanja javnog konkursa za upra`njenu funkciju,
- da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj
Jugoslaviji (~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH),
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavljanje funkcije,
- kandidat ne mo`e obavljati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji
dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sukobu interesa u
institucijama vlasti BiH.
III - Posebni kriterijumi za izbor i imenovanja su:
- da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u stru~nu spremu
(V[S) dru{tvenog smjera,
- da posjeduje najmanje pet godina radnog iskustva,
- da posjeduje stru~ne, organizacione i rukovodne sposobnosti,
- uspje{nost i postignuti rezultati na ranijim poslovima.
IV - Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova:
- ovjerenu kopiju diplome i li~ne karte,
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, odnosno da se protiv
njih ne vodi krivi~ni postupak i potpisanu i ovjerenu izjavu u vezi sa ~lanom
IX stav 1. Ustava BiH.
V - Postupak izbora, uklju~uju}i i pregled prispjelih prijava na konkurs,
obavljanje intervjua sa kandidatima, utvr|ivanje rang liste, te predlaganje
kandidata za imenovanje u skladu sa utvr|enim kriterijumima izvr{i}e
komisije koje }e imenovati Skup{tina op{tine Novi Grad.
VI - Javni konkurs }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Fokus”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posljednjeg objavljivanja.
VII - Rok za podno{enje prijava na konkurs je 15 dana od dana raspisivanja javnog konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: Op{tina Novi
Grad, ul. Petra Ko~i}a br. 2, sa naznakom: “Komisija za sprovo|enje javnog
konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Novi Grad”.

Broj: 292/09
28. avgusta 2009. godine
Lakta{i

Predsjednik
Nadzornog odbora,
Danica Bartoli}, s.r.

Broj: 02-052-47/09
9. septembra 2009. godine
Novi Grad

Predsjednik
Skup{tine op{tine,
Ljiljana Jankovi}, s.r.

Na osnovu ~l. 9. i 10. Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 61/01, 79/02, 2/03 i 53/05), kao i Rje{enja
Ministarstva zdravlja i socijalne za{tite Republike Srpske, broj: 11/04-15163-2/09, od 24. avgusta 2009. godine, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}”, Slatinska 11, Banja Luka, r a s p i s u j e

KONKURS
za izbor kandidata za supspecijalizaciju iz
balneoklimatologije - jedna supspecijalizacija
Uslovi za prijavu na konkurs:
- da je kandidat dr`avljanin BiH,
- zavr{en medicinski fakultet,
- polo`en stru~ni ispit za zvanje doktora medicine,
- specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije,

II/85

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

- aktivno poznavanje jednog stranog jezika,
- radno iskustvo dvije godine nakon polo`enog specijalisti~kog ispita.
Prednost pri dodjeli supspecijalizacije ima}e kandidati zaposleni u Zavodu
za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}” Banja Luka.
Rok za podno{enje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je osam dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog
informisanja, odnosno u listu “Glas Srpske” i u “Slu`benom glasniku
Republike Srpske”.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporu~enom po{tom,
na adresu: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav
Zotovi}” Banja Luka, ulica Slatinska br. 11, sa naznakom: “Prijava na
konkurs za supspecijalizaciju”, ili li~no, putem protokola u Zavodu.
Broj: 2338/09
14. septembra 2009. godine
Banja Luka

Direktor,
Dr Goran Tali}, s.r.

OBAVJE[TENJA
Hypo Alpe-Adria-bank AD Banja Luka objavljuje spisak nesolventnih klijenata sa 31. avgustom 2009. godine.
1. Pregled ra~una blokiranih od 15 do 30 dana:
Poslovnica BILE]A
1. Dobrovoljci SUR, Kapor N. Bile}a,
Kralja Petra oslobod. bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364415
2. Automeh. radnja SZR Radovanovi
Berkovi}i, Hatelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364609
Poslovnica TREBINJE
1. Proinvest DOO Trebinje, Srpska br. 5 . . . . . . . . . . .5520050002000540
Poslovnica NEVESINJE
1. Miljana TR Ivani{evi} Jovan,
Nevesinje sajbe bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001238847
2. Deni komision, Milo{evi} Zora,
Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060000139546
Poslovnica MODRI^A
1. Keti STR, Grabovac D., Modri~a,
Vuka Karad`i}a 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000149876
Poslovnica TESLI]
1. Feniks SUR kafe bar, Aleksi} Z. Tesli},
Stevana Sin|eli}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080002296146
Poslovnica PALE
1. AD STR Dimovski Mladen, Pale,
D. Jev|evi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001114637
Poslovnica GRADI[KA
1. Primus V[PM Gradi{ka, Vidovdanska bb . . . . . . . .5520140001856151
Poslovnica ZVORNIK
1. Olimpija - s.d. DOO Zvornik, Svetog Save bb . . . .5520200001758178
2. Zvornik KSC JODP Zvornik,
Filipa Kljaji}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001902805
Poslovnica PRIJEDOR
1. Elkom Matija{ DOO, Prijedor, Prvog maja 28 . . . .5520210002076289
2. Flexiblle DOO Prijedor, 1. maja 72 . . . . . . . . . . . . 5520210001425128
Poslovnica FO^A
1. Rio SUR Markovi} @eljko, Fo~a, Jevrejska bb . . . .5520240001870793
2. Knjaz SUR bife, Miju{kovi} Alek, Fo~a,
Vojvode putnika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365008
3. Knjaz br. 2 SUR bife Miju{kovi} Fo~a,
Bra}e Jugovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002365105
4. Skandal SUR, vl. Mari} Mladen, Fo~a,
Njego{eva br. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001996893
5. Taksi prevoz Blagojevi} Zoran Fo~a,
Vojvode Putnika 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240001952273
6. Kobra SUR Mihajlovi} Radmilo Fo~a,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240002006108
Poslovnica BR^KO
1. Sitex JK DOO Br~ko, Dubrave, trz. Arizona hala .5520250000431943
2. RL TR Tursi} Almir, Br~ko distrikt,
Dubrave bb trznica Arizon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001762587
3. Ajdin TR Mehmedovi} Zlata, Br~ko distrikt,
Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001692553
4. Roma-jeans TR Mustafi} Bajro,
Br~ko distrikt, Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001725533
Poslovnica ALEJA
1. Enterijeri Popovi} SR Banja Luka,
Voj. S. Stepanovi}a 266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520300002073908
Poslovnica BIJELJINA
1. XXL Kameleon STR, Cici} Olivera,
Bijeljina, Marka Miljanova 52 . . . . . . . . . . . . . . . . .5520370000276834
Poslovnica KOTOR VARO[
1. Trend 2 STR [mugovi} Snje`ana,
Kotor Varo{, Cara Du{ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520380002435423
Poslovnica DERVENTA
1. Petar pan STR butik vl. Tomi}, Derventa,
Njego{eva bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520400002124149

Petak, 25. 9. 2009.

2. Pregled ra~una blokiranih od 30 do 90 dana:
Poslovnica BANJA LUKA
1. Ba~inski SR, Darko Ba~inski, Banja Luka,
Kozarska bb, Lakta{i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002233972
2. Tref SZTR, Vladimir Jovanovi}, Banja Luka,
Zore Kova~evi} 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002376271
3. Catering R DOO Banja Luka, Vladike Platona 6 . .5520020001805426
4. Fontana SZR, Dragana Predojevi},
Banja Luka, Mla|e ]usi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001828318
5. ]ato komerc DOO Banja Luka, Solunska 51 . . . . .5520000000074656
6. ^iv~ija turs DOO Banja Luka,
Jovice Savinovi}a 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001750136
7. Lamma DOO Banja Luka, Kuljani bb . . . . . . . . . . .5520020002161125
8. Salus DOO Banja Luka,
Janka Veselinovi}a 9-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001934145
9. Duvan pres DOO Banja Luka, Jovana Du~i}a 34 . .5520020001977213
10. Master-BL DOO Banja Luka, Koji}a put 4 . . . . . .5520020001826087
11. Mija DOO ^itluk, PJ Banja Luka, Banja Luka,
Branka Popovi}a 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020001898934
12. Panter SZR, @eljko \uri}, Banja Luka,
Vojvode Prijezde 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520020002286255
13. Megafloreks DOO Banja Luka, Pave Radana 23 .5520000000369148
Poslovnica BILE]A
1. Status SUR, D. Stolica, Bile}a,
Kralja Aleksandra 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001363445
2. Dolina STR, Janji} S., Bile}a,
Ravnogorska br. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030001364512
3. Excluzive SZR, S. Ivani{evi}, Bile}a,
Solunskih dobrovoljaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030002282132
4. Hercegovina prevoz T DOO Bile}a,
Obili}ev vjenac 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520030000113794
5. Trgoprom AD, Bile}a, Obili}ev vjenac 23 . . . . . . . .5520030000117383
Poslovnica ISTO^NO SARAJEVO
6. BB SUR, Doj~ilo Babalj, Sarajevo,
Trg Vilijema [ekspira 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001342832
7. Soko promet DOO Sokolac,
Milana [arca bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001889330
8. Vla{ki SZMUR, Aleksandra Vla{ki,
Trnovo, Trg Sr|ana Kne`evi}a 8 . . . . . . . . . . . . . . .5520040001798926
9. Farmex DOO I. Sarajevo, Vuka Karad`i}a 17 . . . . .5520040000715048
10. Luka zdravlja DOO Kasindo,
Trg Ilid`anske brigade bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001906887
11. Iskop DOO, I. Sarajevo, Topli~ka cesta 97 . . . . . .5520040000121602
12. Gradnja lord DOO, Isto~no Sarajevo,
Nikole Tesle br. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520040002281695
Poslovnica TREBINJE
1. Present shop STR, Zoran Kozlica, Trebinje,
Stari Grad br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001172354
2. Trokadero SUR, Radomir [araba, Trebinje,
Darodavalaca krvi br. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441141
3. Dunja STR, Novka Vujovi}, Trebinje,
Tina C 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001905092
4. M SZR Oro Milanka, Trebinje,
Trg Luke Petkovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001441044
5. Ognji{te SUR Milo{ Pejanovi},
Trebinje, Ognji{te bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050002082408
Poslovnica NEVESINJE
1. Vin TR, Vida Kilibarda, Nevesinje,
Lap~evine bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001236519
2. Aneta TR komision, An|a Vu~i},
Nevesinje, Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . .5520060001237780
3. Ledy komision, R. Pikula, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001430810
4. Bet shop DOO Nevesinje, Cara Du{ana . . . . . . . . .5520060001432653
5. Sandra TR butik, V. Sko~aji}, Nevesinje,
Nevesinjskih ustanika bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001436048
6. Radmila ZR, @arko Pitignjat, Nevesinje,
Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001938702
7. Gogo auto servis, G. Budali}, Nevesinje,
Put srba sa Neretve 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001234482
8. MD Salon zabave, Dragan Gudelj, Nevesinje,
Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001431877
Poslovnica MODRI^A
1. Junior STR, An|elko Cviji}, Modri~a,
Svetosavska 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070000148421
2. Euro svet TR, Du{ko Popovi}, Modri~a,
Cara Lazara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001892190
3. SMS TR, Ankica Stefanovi}, Modri~a,
Savska 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002403671
4. Bamboocha TR, Halil Du{inovi}, Modri~a,
Arsenija ^arnojevi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001891705
5. Optima AMD Modri~a, Modri~a,
[ama~ki put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520070001649981
6. Kis DOO Modri~a, Kneza Milo{a bb . . . . . . . . . . .5520070001414465
7. Stranatic DOO Modri~a, Milo{evac bb . . . . . . . . . .5520070000142310

. . Prijedor. . djelatnost Doboj. . . Milovan Stanojevi}. . . . . . . .5520100001552543 6. Taksista Dragan Maksimovi}. . . . . . . . . . . Peri}. . . . . . ^ebi}. . . . . . . . . . . . D. . . . . . . . . . . . Zeleni val auto {kola Doboj. . . Ru`evi} bb . . . .5520090001713321 4. . . Suzy-komerc DOO Tesli}. Napoleon DOO Tesli}. . . Zvornik. . Auto {ampioni DOO Nova Topola. Vi{egrad. Vi{egrad. . . . . .5520100001558266 2. . . .5520140001925797 Poslovnica LAKTA[I 1. Goran Kova~evi}. . . . . .agro DOO Lakta{i. . . . Gornji Buleti} . . . Trg kralja P. Milica STR. Sase bb . . Vu~ija Luka 55 . . . . . . Simunovi}. . . . . .5520110001405830 2. . . . . . . . . . . . . . . Petra Pecije 7 . . . . . . . . . . KS obitex DOO Lakta{i. . . . Kara|or|eva bb . . Srpskih ratnika bb . . . . . . . . . . . Ru`evi}a bb . Njego{eva br. . . . . . . . . . . Vitkovci . Mar~eti}. . . . Carice Milice bb . . . . . Bogdana Zimonji}a 1 . . Gata~ko polje AD Gacko. . . . . . . . Tepa DOO Gacko. . Lakta{i. Poljo produkt STR. Cara Lazara . . Me{e Selimovi}a bb . . . . . . 25. . . Svetosavska bb . . . . . . . . . 9. . Karakaj bb . . . . . Best SZD. . Flamingo STR. . . Du{ko Milinkovi}. . Savo Plemi}. . Novosadska bb. . Tesli}. . M-M STR. . . . . Invest-gradnja DOO Zvornik. . .. . . . . . . . . . . .70 . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . . Putnik SUR. . . Zanatska bb . . . . . .5520200001806581 6. . . Nada Ignjati}. . . . . Kralja Petra bb . Voki}. . . . D&H DOO Zvornik. . . . . . . . . . . . . R. . . . . . Tanja Ivi}. . . . . . . Srpskih velikana 305 . Taksi prevoznik. . . . . . Zvornik. . . . . . . . . . . .5520150001073797 4. . . . . . . . . . . . . Jahorinska bb . . Miva DOO Pale. Rade Jasikovac. . . . . . . . . . . . . . Milo{evac . Du{anovo bb . . Vojvode Mi{i}a bb . . . . . . .5520190002409582 2. . . Gavrila Principa 67 . . . . . . . Srpski Velika 238 . . . . . . . . . . Boro Skrobi}. . . . . . . . . . . . . . . .5520140001818321 3. . Srbinje. . . . . . Trn . . . . . . . .5520160002118729 85/III 5. . . . Stanojevi}. Gladiator DVD klub. Ranka [ipke 1 . . Trg palih boraca bb . . . Malo Bla{ko . . .5520100002374424 7. . . . . . . . . . . M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . . Sport-sportska kladionica. . . . . . . . . . . Klas STR Nova Topola. . . . . Tanker {ped DOO Banja Luka. . . . .5520210001772873 7. . . Taksi. Zelena pijaca . . . . . . Nata{a Jovanovi}. . . . . . . MG elektronik ZTR. .5520200001837621 16. . . . . .5520150000200991 3. . .5520180001335938 2. M. . . . . . . . Fratello UR kafe bar Prijedor. . .5520080001308007 5. Bojan DOO Pale. . . Marinkovi} Z. . . . Sla|an Vesi}. . . . . . . . . . . . . . . . {tand .5520210001955427 Poslovnica OBILI]EVO 1. B. Trading-sin DOO Prijedor. . . . Pale. .5520090001669380 6. . Glavina. .5520080000751130 8. . . . Iris cvje}ara. . . . . Markovi}. Petroni} DOO Isto~no Sarajevo. . . . . . .5520190002076581 5. . . . . . . . . . . . .5520200001998059 Poslovnica PRIJEDOR 1. . . .5520070000149585 12. . . Bo`ur SZR. .5520200001028156 7. .5520200001286370 9. . Bra}e Jugovi}a lamela B . Tesli}. . . . . Karakaj bb . . . . Elit kafe bar. . . . . . . . . . . . . . . . .5520080002256182 7. . Pri|i bli`e STR. . . . . . . . . . Tesli}. . . . zadruga Bosanska Kostajnica. . . . . . . . . . . . . Zvornik. . . . . . .5520200001883308 13. . . . . .5520210002314133 2. Kralja Tvrtka 30 . . . . . . . . . . . Kara|or|eva bb . .5520240001200717 . . . . . . . Zvornik. . . . . . Petra Misimovi}a 17 . . . . . . . . . Cara Du{ana bb . . . . . . . . Zvornik. . Trans-kom DOO Modri~a. Janjo{ DOO Prijedor. . . . . .5520200001495114 18. . Kraguljac farma Kraguljac. . . . . . . . . . . Zvornik. . . Ugao Usko~ke i Svetosavske . . Bra}e Obradovi} 1 . . . .5520200001250286 17. . . . . . . . . . . Sase mini farma. . . . . . Kneza Milo{a 36/. . vl.5520220002366464 Ispostava LTG 1. . . . . . Lakta{i. Bosanska Kostajnica. . .5520190001976283 Poslovnica ZVORNIK 1. . M. Agrobilje polj. . . . . Peri} TR. . . . . . . . . . Pavlovi}. . . . . . . .5520080002251235 6.5520200002050924 3. . . .5520150001949513 6. . Zvornik. . . . . . . . . . . . . . . Kozarska Dubica. . . . . J.5520110001408546 4. Wat SZR.5520200001866818 14. . . . .5520210001188351 8. . . . . . . . . . . Opss TR. AS komerc SUR Dujakovi} D. . . Tr`nica Marinkovi}. . MM autopraona. . Kostajnica. . . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . . . . . . . . Sv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Te{i}. . Modri~a. . . . . odbor Donje P. . . . . . . . . Ivana Gorana Kova~i}a 4 . . . . .5520180002003783 Poslovnica KOZARSKA DUBICA 1. . . . . . . . . . . . .5520200001723258 11. . Gacko. . . MM auto-centar Vu~kovi} DOO Prijedor. . . . . . . Fancy butik STR. . . . . . . . . . . .5520180002129107 3. . . . . . . .5520090001543668 Poslovnica KOSTAJNICA 1. .5520240002255398 2. . . . . . . . . . . . . Edina \uri}. . . . . ^edo Obradovi}. Bo`ur-starting DOO Zvornik. . . . .5520070002373310 11. Milka . . .5520100002366179 9. . .5520100002019307 3. . Vukoti}a 101 . . . . . . . .5520140001383470 2. . . . . Apetitos SUR Doboj. . . . . . . . . . . . Bosanska Kostajnica. Kozarska Dubica.5520140000779742 5. . . . . . . . . Joki} SSR. . . . . . . dobrovoljaca 62 .5520100002291586 Poslovnica GACKO 1. . Kozarska Dubica.5520090001115995 3. . . Enterijer SZTR. . . Kostajnica. . . . . . . . . . . SDP BiH regional. . . .5520180000217334 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001018165 15. . . . . Svetog Save bb . . . . . Kristal STR. . . . Podrinjska 20 .5520070002398336 Poslovnica TESLI] 1. . . . . Save bb . Zvornik. . . . . . . .5520160001577954 Poslovnica VI[EGRAD 1. . . . . . . . . . . . Vranja~ki put . . . Marin Sr|an. . .5520150002339744 7. . . . . Kuz. . . Banja Luka. . . Proti} SZR Miroslav Proti}. . . Vuka Karad`i}a bb . . Kozarska Dubica. Dar STR Doboj. . . . Ranka [ipke 9 . Stanojevi}. . . S.5520210001515144 4. . . . . . . . Vlana DOO Lakta{i. .5520210002016828 9. . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . . . . . .. . . . . D. . @abac UR kafe-bar Dyulgerova. . . . Svetosavska zan. . Montenegro-invest DOO Gradi{ka. Ba{tinac komerc DOO Gradi{ka. . . . . .5520080001607349 3. . . . .5520200001288213 19. . . Aura frizerski salon [ain M. Kostajnica. . . Novosadska 42 . . . . Grme~ka 12 . . . Kralja Petra I Oslobodioca . . . Savo Le~i}. Drvenica vulkanizerska radnja. . . Stakloreza~ka radnja. . . . . . . M. . .5520100001948206 4. . . Anka Mirkovi}. . . Gacko. . . @ena butik STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . Transpromet DOO Tesli}. . Prijedor. rad. . . . Zvornik. . .5520230002321019 Poslovnica FO^A 1. . . . . .5520110001401659 3. . . . . B-market STR.5520150001710796 8. Taksi prevoznik Radomir Ad`i}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001395107 4. . Bra}e Jugovi}a bb . . . . . Solunskih dobrovoljaca bb . . Sa{a Arsenovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transpromet DOO Tesli}. Maglajani bb . . . Rojal UR. . . . . D. Hotel Drina . . . . . . . . Stevanovi}. . . . . Milena Popadi}. Alfa i omega ZTR auto ku}a. . . . . . . . . . . 43 . . . . . . . .5520150002079396 Poslovnica DOBOJ 1. .5520190001985304 3. . . . . . . . . . . . . . Osje~ani bb . . . . . Milka zemljoradni~ka zadruga Lakta{i. Sne`ana Davidovi}. . . B. . . . . . .5520100002214665 8. Gornji Kladari bb . .5520160000457992 2. vl. . . B. . . .5520110000762138 Poslovnica GRADI[KA 1.5520090002329659 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . Slatina Ilid`a. Estetika sam. . . . . . Prijedor. . . . . Modri~a. . Svetosavska bb . . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . Cordiaca DOO Trn. 2009. . . . . . . vl. . . . . . . . . . . . . . Novoteks SZTR. . .5520140001382888 4. . . . . Mira UR buregd`inica Sando D. . . Bra}e Jugovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . It computers DOO Gra~anica. . . . . . Kara|or|eva 13 . . . . . . . . . . . . . Vi{egrad. . Miodrag Peri}. . . . . . . . .5520070001647459 10. Ibora TR. . Svale bb . . @ica-trade DOO Bosanska Kostajnica. . . . Delfin ugost. . . ^elopek bb . . . . . stanica lok. . . . Zvornik. . . . . . . . Zvornik. . . . . . . . Jovana Du~i}a bb . . . . Gift & print ZR. . . . .5520210001610689 5. . Petra Ko~i}a bb . . . . . . . . . . . . . . . Kostajnica. . Stevana Sin|eli}a bb . . . . . Zone TR. Aleksa Joki}. Kralja Aleksandra 2 . . .5520210001146544 3.5520200002087396 2.5520100001556326 5. . . .Petak. . . Kara|or|eva bb . . . . . Gelux DOO Gradi{ka. . . Prijedor. Apoteka Kekec Tesli}. . . . D. . . . . . . . . . .5520070002175236 9. . . . . . . S.5520080001199270 4. . . . . . . . @eljko Komljenovi}. . . . @eljezn. . . . .5520200001280841 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . Modri~a. . . . . . M. . . . . . Mig DOO Pale. . . . . . . . Svetosavska . . . . . . . . Crveni signal A[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kralja Aleksandra . Zvornik . Novoteks-2 TR. . . . . . . . . Mokro bb . . . . . . Gornji Karajzovci 29 A . . . . . . . . S. . . . . . . . .5520200001764483 5. . . . . Mo company DOO Pale. Sol. . . . M. . . . . . . . . .5520080000750936 2. Sirs UR bife Gra~anin Aleksandar. . . . . . . . Q Lela teh SZR Kopun Ljiljana. . . . . .5520080000751130 9. . . . . . . . . . . . . . . M. . .5520180002124936 5. . Galileo-1 UR. . . . . . .5520160000464297 6. . . M. . Centar 4 . . . . ^au{evac bb . . Milo{a Obili}a GS 2 . . Doboj. . . .5520080001608125 Poslovnica PALE 1. . . . . .5520150001064485 5. . . . S. . Ljiljana Zgonjanin. . . . . . Modri~a. Vuka Karad`i}a bb . . . @eljko ^ibi}. . . . . . . . . .5520150002320635 2. . . . . . Gratis samoposluga TR Stevanovo. . .. . . . .5520210001694303 6. . ^edomir Baji}. . . . .. Feloni STR. . . . Intercom west DOO Prijedor. . Vi{egrad. . Kori}a han bb . . . . . . . . . . . . . . .5520090002093270 5. . . . . Vojvode Mom~ila br. . . . Nina STD. . . . . . . . . . . . . \enerala Dra`e bb .5520160001579894 4. . . . . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . . . . . Vi{egrad. . . Zvornik. Zvornik. . . . . . . . . . . . Zvornik. . . . Kozarska Dubica. . . .5520200001027186 8. . . . Jugovi}a B-16 . . . . . . . . . . . B. . . . . . Novosadska 17 . . . . . Tamara DOO Fo~a. . Kozarskih junaka . . . . . . . Taksi prevoznik M. . . . Banja Vru}ica . . . . . . . . . . Beronja. ^ibi} kafe gril. . . . . . centar mi. . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 8. . . . . Cara Du{ana 20 . 14 . . . . . B. . . Tesli}.5520190001985498 4. . . . . . . .5520160001312756 3. . I oslobodioca . . . Mili}. . . . . . . . .5520200002045589 10. . . . . .

. Cara Lazara bb . . . . . . . So~anica . . . San motel. . . . . . . . . . . . . . . .5520250002312094 5. . . . Sigma komerc DOO [amac. . . . I kraji{kog prolet. . Co2 balans DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . Adriana STR. . . Mar{ala Tita . Skandal disko bar. . . . . zadruga. . . . Tr`nica Arizona . . . . . . . Radovan Umi}evi}. . . . .5520310002119546 Poslovnica SRBAC 1. . Stepanovi}a bb . Prnjavor. . . Milovana Bjelo{evi}a Belog . . Poljo-oprema SP. . . . . . . . . Kompanija Du{ani} DOO Prnjavor. . Mirsad Ibrahimovi}. . V. . .5520340000977709 Poslovnica [AMAC 1. Pregled ra~una blokiranih preko 90 dana: Poslovnica BANJA LUKA 1. . . . Julija SUR. . . . . . . . . . . . . Podromanija bb . . . . . . .5520240002316120 Poslovnica BR^KO 1. . . . . . . . . . . . . . 25. . . . Novi Grad.5520070001852032 4. . . Vuka Karad`i}a 43 . . LD Janji} DOO Br~ko Distrikt. . . Lan zemljorad. K. . . . . . . . . . . . . . . .5520410002335366 Poslovnica UGLJEVIK 1. .5520400001041241 Poslovnica BRATUNAC 1. . . . . . . . Santos DOO Obudovac ([amac). . Beni STR Bo`o Elez. . . . . . . . . . . . Srpske vojske bb .5520240001205761 7. . . . Rajka \oki}. . . Zoran Pup~evi}. . . . . . Ordo DOO. . . . . . . . . . . . . Marije Bursa} SP-70 . Bosanski Brod. . . Dubrave bb . . . . . . . Faraon SUR kafe bar. . Restoran Sunce. . . . . Br~ko Distrikt.5520400002173037 6. . . Zoran Umi}evi}. . . . . . . . . . . Vizo komerc DOO. . . . Dubrave bb. . . . Novi Grad. . . . . . . . . . .5520250001909156 3. Paolo STR Aleksandar Mali{. . . .. . . . . .5520250002114408 11. . Paji}. . . . . . Omarska. . Krajinapromet AD. . . . . . . . . . . .5520450002368150 2. . . . . . . . . Knez SUR restoran. . . . . Kara|or|eva 42 . . Branka ]opi}a 19 . . . . . . Marina Jorgi}. . . . . . . Ukrina bb . . . . .5520000000564991 5. . . . vl. . . . . . . . . . . . . . . . Sla|a burekd`. . . . . . . . . . . . Arena SUR bife. . . . Extra mesnica Grbi} Mile. . . . . 11.5520380002146945 2.5520400002147914 4. \or|i} auto centar AD B. . Tr`nica Arizona . . Danko @mari}. . .5520350002183176 6. . . . . . . . . . .5520350002186377 5. . Radmila Todorovi}. . Milo{a Obili}a bb . Poljoapoteka Boki STR. . .5520270001466932 5. . . .5520270001461597 6. . Slobodan Konti}. . V. . . Brod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agro-alfa DOO Br~ko Distrikt. . . Miladinovi}. Svetog Save bb5520270001466641 9. . . . . . . . . 9. . Svetog Save bb . . . . . . . Kotor Varo{. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostadinovi}. . .5520260002141034 6. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .5520270000057910 7. . . . Panensa DOO Srbac. . .D. . . . M. . . Ruji{ka 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Braben. . . . . . G 6 kafe bar Vejnovi} Nada. . . . . Zoran Romi}.5520340001271716 Petak. . . C. Soba STR. . . . . . Novi Grad. . . . . . . M. novembra bb . . . . .5520410002186859 5. .5520270001466059 3. . . . Sikman DOO Mrkonji} Grad. Brod. .5520000000579056 3. Trnjaci . . Vojna TR. . . Almina SP. . Novi Grad. Kralja Petra I . . . . . . . . . . . . . . . . Pero @dero Pekoteka SUR Ora{an. . . . . . . . zadr. . . 2009.5520330002175708 Poslovnica PRNJAVOR 1. . . . . . . . . .5520260002294197 2.5520150000801615 . . . . .5520240001207604 5. Petra Ko~i}a bb . . . . . . . Dubrave bb obj. . .5520260001219437 5. . Melem apoteka. Brankica Pavlovi}. . . . Krovomont DOO B. vl. Podorugla bb . . . . . Gramex DOO B. . Uzunovi}a bb . .5520270001465186 4. . . . Milankovi} veterinarska ambulanta. . . . [amac. . . . Film DVD klub SUR. . . . . Svetog Save bb . . .5520020001664194 2. . . . . Majke Jugovi}a 1 . Eurokant DOO Kotor Varo{.5520000000564506 4. . . . . .5520240001523339 4. F. . . . . . . . . . .IV/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3. . . . Amela Behlulovi}. . . . . . . . . . Stadionska 54 .A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001737367 9. . . . . . . Brod. . . . . . . . . . . . . . . . . . Risto Drakul. . . Bojan SZR Dragan Pani}. Autoprevoznik Marin @ivko. . Ex fitness studio. . . Dubrave. . . . . . . . . .5520240001978463 9. .5520380002189334 Poslovnica DERVENTA 1. . Brod. . . . . . . . . . . . . . Derventa. . . ^elinac. . .5520260002236773 Poslovnica BOSANSKI BROD 1. . . . . . . . . . . Bratunac. . . . . . . Stankovi}. . . Kralja Petra I bb . Magistralni put bb . . . . Dragan Stojkovski. Nade`de Petrovi} 10 . . Fo~a. . . . Todi} komerc DOO Prnjavor. . Brod. .5520290001728734 Poslovnica NOVI GRAD 1. Rudni~ka bb . Svetosavska bb . . . . . . . . . Penelopa STR. .5520250002274361 14. . . . . Tranzit DOO Derventa. V. Jaca STR Mr{i} Jadranka. . . . . . . . . . . Media 3 DOO Srebrenica. Tr`nica Arizona . . . . . . . . Bijeljina. . . . . . Tarik SP. Ugljevik. . . . . H. dobrovoljaca . . . . . . . . . . . . . . . . @ivojina Preradovi}a bb . . .5520450002387259 3. . . . Bosne srebrene 17 . . . . . . . Miladinovi}. . . .5520000000001130 6. . . . Srbac. . . . . .S. Ti{ina bb . S. Mihajla Pupina bb . . . . . . . . . . . . . . . . Derventa. . . . . . . . . . . Podromanija DOO Sokolac. . . . . . . . . . . . . . Ana Ku{lji}. . . . . Banja Luka. . . . . . . . .5520260001216333 8. . . . . . . . Ti{ina . ^elinac. . . Sale STR. . . . . DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . Jelica Jovanovi}. . . . Vasi} biss DOO B. . . . . . . Petrovi}a bb . Europe group DOO. . . . .5520370001092119 Poslovnica KOTOR VARO[ 1.5520400002107465 2. . .5520370002079676 5. . . . . . . . . . . . . . . . . Veselin Masle{a STR Sibincic A. . . . . . . Brod STR vl. . Bijeljina. Triveks STR Milica Trivi~evi}. . . . . . Optimum DOO. . . . . . . .5520400001486665 8. [amac. . . . . Zdravko Ru`i}. . S. Bo`ana Kenjalo. . . . Dubrave bb . .5520250002043113 13. . . . . . . . . . . . . . Tr`nica Arizona . . . . . . . . . Derventa. .5520330002203547 2. . . Ananas STR. . . . . . . Dr Mehmeda Spahe 33 . . . Gradska pijaca bb . . . . . . . . .5520290001624944 10. . . . . . . Novi Grad. Stojanovi}a 117 . . . . Kru{evo Brdo bb . . . . . . . . . . . . Mil-prom STR. . . B. .5520290001739986 7. . . Dubrave bb. . . . . . . . . .5520400001977679 7. .5520000000558492 2. . Kara|or|a Petrovi}a bb . Vidovdanska 25 .5520260002022597 4.5520290001734748 8. Jovi~i}. . . . . . Bratunac.5520370002060955 2. . . . . . Drimex-helass DD. . . . . Boki SP. . . . . . . . . . Br~ko fotografska radnja. . . . . 2. Bratunac. . . Rim TR. . . . . . . . .5520430002324792 Poslovnica SOKOLAC 1. . Obudovac . . . . Petrokomerc DOO Kotor Varo{. . Radmila Baji}. . . . . . . . . . . . . . Toplane AD Sokolac.5520260002059360 3. . . . . . . . . Zanatski centar pijaca . . . . Stepe Stepanovi}a bb . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . . . Jedon TR Mila Jakovljevi}. . Srbinje. . . . M. . . . Vidovdanska 20 . . . . . . . . Prijebljezi bb . 11. . Ribnjak bb . . . . . . Dubrave bb. . . . . Me{e Selimovi}a 2 . . . . . . . . . . . . . Mil-tehno STR. . Pa{i}a 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lela STR. . . . Savi}. Mrkonji} Grad. . . . . Leganza DOO Fo~a. Put srp.5520290001680719 6. Miljevina bb . . . . Crkvina bb . Derventa. . . . Interdrvo DOO Br~ko Distrikt. . . . Gorana Radulovi}a Bimbe 8 . . Petra I Oslobodioca bb . . . . Vidi} auto ku}a DOO Bosanski Brod. . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raje Banji~i}a bb . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . Milo{a Obili}a bb . . . . . . .5520380002348123 3. . . . Farmo-agent PP. . . . . . . . [amac. . . . . . . . batalj. Cara Du{ana bb . . . Norka zanatska rad. . . . . Vojna Miljkovi}. . .5520410002236038 3. . . Fo~a. Veljke Milankvo}a 7A . Bratunac. . Ra~anska bb . . Dubrave. . . . . . . . Bijeljina. . . . . . . . . . . . . . . . Derventa. . . . . . . . . .5520350002149129 2. . Bijeljina. Grafomotajica DOO Prnjavor. . . Derventa. . . . . Trocadero kafe picerija. . . . . . . . .5520240002167031 6. . . . Svetosavska 10 . . . Banja Luka. . .5520360002394490 2. . .5520270002171152 Poslovnica MRKONJI] GRAD 1. . . . . . . . . . . novembra . . . . Svetog Save bb . . . . Milica STR pokretni sto. Banja Luka. . . . . Du{ana Joki}a 4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mlin na Adi. Grbi} @. . . . . . . . . . . . Intermont DOO Br~ko Distrikt. . V. . [trbe bb . . . . Sigma prom. . . Akvaterm DOO Balatun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Srpske vojske 186 . rad. . Srbinje. .5520340001275208 3. .5520290001626011 2. . . . Gradska pijaca . Bosandki Brod. . . . . oslobodilaca SP 1 . . . D. . . . Marija Je{i}. . . . . . . . S. . . . . Trg Milo{a Obili}a . .5520380002199810 4. Radmila Petrovi}. . . . Rosi}. . . . . . K&M TR. . . . . . . . Ru`i} STR. . . . . . Kej Vojvode Stepe. . . . Rosi} SZ elektromeh. . . Br~ko Distrikt. Br~ko Distrikt.5520250002168534 4. . . . . Novi Grad. . Kotor Varo{. . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . Pelagi}evo. . . . . . . Banja Luka. . . . . . . rad. . . . . Danka Davidovi}. . Bosanski Brod. Banja Luka. . . . . . . . . . . Srbac. . . . . . . . Euro petrol DOO [amac. Derventa.5520360002436588 Poslovnica BIJELJINA 1. . . .5520420002335705 Poslovnica LAU[ 1. . . .5520400001049777 3. . Novi Grad. . . .5520400000997882 5. . . . . . . . . Novi}.5520290001662968 12. . . . . . . .5520330002255054 3. . . . . . . . Tr`nica Arizona KC . . . . . . . Sokolac . . . .5520370002079288 4. . . . . . . .5520370002053680 3.5520240001931806 8. . . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. .5520260002328147 7. . . . . Anja 2 STR. . . . . . . . . . A. . . K. . . Cara Du{ana bb . . . . . . . Moss STR. . . . . . N. . . . Pre{erna 8 . Pa{ali}a i Bulevar mira . Ada bb . . . . . . . Pelagi}evo bb . . . . . .5520350002128274 Poslovnica ^ELINAC 1. . . .5520000000296980 7. . . . . . . . . Lazara bb . Gavrila Principa bb . K. . . . .5520270001461403 2. . . .5520070001645907 3. . . . . . . . . .5520410002192097 4. . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . Red`ep Pervanovi}. . . . . . . . Predrag Jeli~i}. . . . . . . . Hrast SZR. .. . . . . . . . . . . . . . . . . Tranzitni put bb . S. . Fo~a. . . B. . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001450733 8.5520410002248842 2. . . . Pikadili SUR. XII lok 1 .

. . . . . . .5520000000589241 29. . . . . . . Banja Luka. Save Kova~evi}a 21 . . Vojvode Mom~ila 18 .5520020001536154 66. . Banja Luka. . .5520020001642757 90. . . P. .5520000000359545 107. . . Euro-star DOO. . . . . Drvna galanterija SR . . . Banja Luka. . Proleterskih brigada bb . . . . . . .5520000000345286 113. . . . . . . . . Save 1 . . . . .M. . . .5520000000362552 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trn . . . . Banja Luka.5520000000364977 . odbor Banja Luka . .5520020001533244 38. . . Lakta{i. . . Vidovdanska 4 . . . . TDK DOO export-import Srbac. . Mirka Kova~evi}a 14 . . . Banja Luka. Milovana Hrva}anina bb . . . . . . . . Potkozarje 269 . DMD company DOO. Stepe Stepanovi}a 197/A . . . . . . . . . Bra}e Ma`ar 12 . . . . Sini{e Mijatovi}a 9 . . Kara|or|eva 198 . . . . ^elinac Gornji bb . Banja Luka. . . Sv. . . Petra Velikog 28 . [ipovo. . . . Pave Radana 23 5520000000562857 32. . Ekvator DOO. . . . Galaktika DOO. . . J. . . . . . . . . .5520020001538773 112.5520020001537027 41. Stanoje Drini}. Teji}. . . . .5520020001645570 79. . . . Ljev~anski Razboj bb . . . . . V. . . . Mujd`i}i bb . . . .5520020001535669 40. . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . .5520000000341115 117. . Palma SUR Banja Luka. Banja Luka.5520000000632988 77. . . . . . . . Komjenovi}a 56 . . . . . . . . Vase Pelagi}a 15 . . . . . Bra}e Pi{telji}a 1 . .5520000000348972 78. . . 25. . . . . . .5520000000359254 26. . . . . Mijata Tomi}a bb . . . . . . . . . G. . . . . . . . . .5520000000626780 51. . Piskavica 81 . . . Dosta Gruji}. . . V.5520000000326177 19. . . . . .5520000000303964 94. B. . ZZ “15. Knjaza Milo{a 78 . . Krlji} komerc DOO. . Nes SR bife. . . . . . Mi{i}a. Stevana Mokranjca 11 . . . .5520000000374580 71. . . . .5520000000387481 106. . . . .5520020001668365 118. . . Snje`ana STR. . . . . . . . Palma eksp-imp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livno. . V. Kozarska 54 . . . . . Banja Luka.5520000000336750 16. . . . . . . . Dru{tvo Zmijanje.5520000000508731 36. Rudarska bb . . . . . . Banja Luka. . .5520000000336847 17. . . . . . . Banja Luka. . . . . Jaroslava Plecitija 17 . . . . . . ^a|avica bb . . . Banja Luka. . . Banja Luka. . Fontana kompany DOO. . Lale trade co DOO. . . . . . . . . . . .5520000000638614 34. . Sani-company DOO. . . . . . . . . .5520000000578571 14. . . . . . . . Pelagi}a 13 . . . . . . [ipke E/ 180 . . . . B. MC Trgoprom DOO. .5520000000551702 65. . B. IIS Istra`iva~ki i tehnol. . . . .5520020001534602 115. . . Dr @ivka Nje`i}a 26 . Inbel AD Banja Luka. . . Kraji{kih brigada 127 . komp. . . . .5520000000063986 100. [ljivar-komerc DOO B. . . Radovi} company LTD DOO. . . . . .5520000000322588 52. Keser-komerc DOO. . .5520020001533050 39. . Solunska 79 . . . . . . . . . . Tomislav Iri}. Kalifornija NRM DOO. . . . Jelah bb . . . . Bra}e Pi{telji}a 22 . .5520000000585070 9. . . . . . . . . . . . . . . Srpskih sokolova 1 . . . . . B. . .5520000000604567 53. . Sveti Makam boy DOO. . . . . . Livno. Bor SZR [ipovo. . .5520000000586622 44. . . . . . . . . . . . Veljka Mla|enovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . Maljoti}-komerc DOO. . . ^elinac. . . . . Dunavska 1C . . . . . . CO nar chemttfing. . . . . Milinkovi}. . . Koste Jari}a 5 . . . . . . . . . . . .5520020001536251 58. . . . . Banja Luka. . . . . .5520000000311336 110. . . . . . . . . @upa komerc DOO Banja Luka.5520000000356635 22. . . . . . . . . Safari-komerc DOO. . . . . Samost. . Jari}a 15 . . . . . . . . . Dinara PTUP. . @ivko Pra{talo. . .5520020001539355 48. . . . .5520000000095608 116. . Banja Luka. . Veterinarska stanica AD Banja Luka. . . . . . . . . Srpskih branilaca 282 . . Oko SZTR. Doma}a radinost. . . . .5520000000355665 91. . . . . . . . . . . Banja Luka. Vindi DOO. . . Dositejeva 2 . . . . . . . .5520000000362358 84. . . . . . . .5520000000007241 57. . . . . Vidovdanska 53 . . . . Trn. . Nena-prom DOO. . . Kova~i}a 127 . . . . . . . Banja Luka. . . . Banja Luka. . Novosadska 12 . Trn. . . . . Banja Luka. . Gavrila Principa bb . . . . . Banja Luka. .5520000000347032 54. .5520020001538676 89.5520000000361873 27. . . . . . . .5520000000386317 74. . Kik-trgo-trans DOO Banja Luka.. . . Banja Luka. . . . . . . . . S. . . . . . . . Ma{a SZR. Dragana SZR. . . . . .5520000000064277 12. .5520000000604955 82. . . V prigradski put 32 . . . Port-MK KK. . . . Trn. Srbac. . . F. . . . .5520000000299405 83. . . . . Tanja STR. . Meagrakop DOO. Putnika bb . .5520000000342667 76. . . Popovi}a 115 . Trn. . .5520000000368275 73. . . . . Exppel DOO. . Cara Lazara 42 . . . . . Milana Miri}a 4 . . . Kompanija Suba{i} DOO. . Kralja P. Din-trade DOO. . . . . DOO. Na{ dom AD Banja Luka. . . .5520000000356344 21. Rent-a-car exclusiv SR. Solo 6 . Platona 1 . . . . . . . . . Jedno jedro DOO. . . Vidovdanska 53 . . . . . . . . . . . Me|un. . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . Te{anj. K. . . Dositejeva 2 . . . . Spektar SZD. . . . . . . . . Koj~inovi}. .5520020001786802 109. . . Maks market STR . . . . Damis STR K. . . . . . Ra{kovi}a 85 . . . 9. . PTT Tel-faks DOO. . . Laki trade UTP. . . . . . . . . . . Gr~ka 4 . Tiliae flos DOO Banja Luka. . . . . . . . Banja Luka.5520000000633182 15. . . . .Petak. . . Sitnica.5520000000000936 99. . Agrosan DOO Banja Luka. . . . . . . .5520000000069612 18. . Milana Stevilovi}a 3 . . . . .5520000000066217 13. .5520000000368663 45. Banja Luka. . . . . . . . . . . Drage Mali}a 1 . . . . . . Mla|enovi}a bb . . . . I. .5520000000069127 95. . . . . . . . . . . . . Kova~evi} M. . . . . . . .baraka E . . . . . .. . . . . . centar. . . . Golden metro DOO Banja Luka. . Banja Luka. . Karliko DOO Tomislavgrad. . . . . . Banja Luka. Mi{i}a 25 . D. . . . . .5520000000378072 33. . . . . . Banja Luka. novembar GIP AD. . . .5520000000009375 10. . . Maksimovi}. . Jela Milinovi}. . . . G. . . . . D. . . . . . .5520000000573236 28. . Dekorplast SZR.5520000000567416 30. Koncertna agencija SR Banja Luka. . .5520000000380594 72. . . . . Banja Luka. Banja Luka. D. . . . .5520020001531304 63. Sana promet eksp-imp. . . . . Kraji{kih brigada 155 . . . Alka company DOO. . . . . . . . Vidovdanska 47 . . . . . . . . . .5520020001632863 85. . 11. . . . . Makroprom DOO Banja Luka. . . Slobodan Baji}.5520000000359157 25. . . Prvomajska bb . . . . Karad`i}a bb . . . . . . .5520000000364104 92. P. . . . . .5520000000358769 23. . . . . . DI Trgokomerc DOO.5520000000071649 80. . Malpreh AD Banja Luka. .5520000000615625 49. . I Kara|or|evi}a 91 . . . . . i indus. Brina bb . . Trn. . . . . . . Drvoprodukt DOO. . .5520000000653552 31.5520000000382243 75. Nimakra DOO. Radana 32 . Banja Luka. . Udr. . Suboti~ka 3 . . . . . . . . . . .5520000000079021 69. . . . . . .5520000000009957 11. . . . . . . . . . . . Lakta{i. . . Hajduk Veljka 11 . .N. . . . . Abacus-sistemi DOO. . . . . . .5520000000005883 68. . Bra}e Ma`ar 17 . . . . Njego{eva 19 . .5520000000358963 24. . . . . . . . Banja Luka. . . Todora od Stala}a 10A . . . . . . . . . Banja Luka. Italian style DOO Banja Luka. . . . . . Banja Luka. . . . . . .5520000000655783 50. . . . .5520000000293488 96. Stefana Prvoven~anog 1 . Beri} D. Banja Luka. . . . .5520000000620572 111. . . . . . . . . . . . .5520000000369051 43. . . . . Banja Luka. . . . Banja Luka. Juki}a 11 . . . . . Jovana Ra{kovi}a 175 . . I Kara|or|evi}a . Autoprevoznik Sa{a Koprena. . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 8. . Banja Luka. . Jug komerc DOO. . Sa-na-ma DOO Banja Luka. . . V. Veselina Masle{e 1 . Maxim company DOO. . King s commerce DOO. . Zorica [erval. . . . . Gabrijela Juki}a bb . . Autoservis . . . .5520000000372543 97. . Banja Luka. . . Banja Luka. . . novembar” AD ^elinac. . . . . . . . . . . . . . . . @itoprodukt AD Banja Luka. Pharmoline apoteka. gra|evin. . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro-escargots DOO. . V. . Cara Du{ana 45 . . . . . . . . Podorugla bb . . . Bukvalek 117 . . Banja Luka. . . . . . . . . ul. . . . . . . . Vojvode R. . . . . . Kara|or|eva 48 . . . . . . . Proleterskih brigada bb . . . Banja Luka. Banja Luka. . . Bor-prom DOO. . Zmijanjka ZZ. . Poli prom DOO. . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . Drage Mali}a 1 . Banja Luka. . . Banja Luka. B.5520000000646374 35. . . Kralja Petra II 29 . Real partners DOO. . . Hidrat AD.5520020001536057 46. . . Kolumbo PP. . . . . . . . . . . . Danbos DOO. Ces trade DOO. Banja Luka. .5520000000677317 88. . Vo`dova~ka 2 . . . Mla|enovi}a 12 . . . . . . . . . . . . . . Amibo-trade DOO. . . . . Ko{~ice 54 . . .5520000000333646 87. . .5520020001630729 98. . . . Dunavska bb . . Banja Luka. . . . Banja Luka. . . . . .5520020001649159 105. Gao sheng exp-imp. . . . . Petra I Kara|or|evi}a 103 . R. . SDS op{t. . .5520000000083968 60. . . . . . . . . Kara|or|eva 254 . . . K.5520020001753143 101.5520000000348002 86. Aral DOO Banja Luka. . . . Banja Luka. . V. . . . maj” Kne`evo. Jevrejska bb . . . .Centar AD Banja Luka. .5520000000384765 85/V 67. Autoservis i dijelovi . . . Vidovdanska bb . . . . . . Cara Du{ana 11/25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000571781 93. . . . . . . . .5520020001640235 64. . . . . . Milana Radmana 63 . . . . .5520000000358866 104. Dragon komerc DOO. Banja Luka. . Mika trend DOO. . . Bulevar @. .5520000000616595 81. Doboj. . . . . . . .5520000000107927 37. . . . Doboj. . . . ^elinac.5520000000361194 42. “25. . .5520000000349166 56. . Andrew co DOO. Bromex DOO. . PMD-co PTP. . . . . Banja Luka. . . . .5520020001718902 114. Famena DOO Banja Luka. . . . . . . . Zoki-prom-ex DOO. . . . . . Podgornika bb . . . . . . vl. . . Varo{. . . Sla|an SOTD KO-297. . . . . . . .BL DOO. . . Knjaza Milo{a 23 . . Jovice Savinovi}a 55 . . . DOO Banja Luka. . . . ^elinac.5520020001536348 103. . . DOO Banja Luka. . lamela 6 . . Banja Luka. . . . . . Kralja P. . . Mostogradnja DOO. . . . Maksima Gorkog 25 . . . . . . . Koji}a put 24 . . . Markovi}a . . Je~menica. . . . Podgornika bb . . Banja Luka. . . . . Most DOO. . . . . . . . R. . Lacio kompani DOO. .5520000000348293 102. . . . . . . . . . . Vl. . . . Kompas MS DOO.5520000000007726 108. . . . . . . . I. . Mrkonji} Grad. . privr. . . . . .5520140000768878 61. . . . .5520000000346062 59. . . .5520000000576049 62. . . . . \ure Dani~i}a 10 . . Banja Luka. . . posl. . GLM Tisa DOO. Banja Luka. . . Banja Luka. Luka. . . .5520150000798608 55. Mla|enovi}a bb . . . 2009. . Banja Luka. . . . . . Vidovdanska 8 . I Kara|or|evi}a 103 . . . . . Banja Luka. \ure Dani~i}a 1 . Uzdah DOO. Reklame Pikaso SOD Blagojevi}. . Krajina co DOO. . . . Graovac trade DOO. . Banja Luka. . . . . . . Banja Luka. Unicep eksport-import DP. . . .5520000000335489 20. . . . . Banja Luka. Banja Luka. . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000089109 47. . Dositejeva 2 .

. Lakta{i.5520000000366626 139. .5520000000582645 126. . . Jevrejska 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. .5520030000116898 5. . . . Azzaro STR. . . . Sin|eli}a 40 . . . . . . . . . . . . . . .5520300002066439 184. Kiki STR. . S. . . . Save 70 . . . . .5520020002077705 202.5520020001738205 201. . . . . . . .5520030000119032 7. . . . .5520020001936667 156. . ^elinac. Bin STR . . . .5520030001364997 10. . . . . . . . . . . . . . .. . . . Aleja svetog Save bb . . . Suboti~ka 1 . . . . . . . . . . . . . . .5520020002381897 206. . . . . Lo`ioni~ka bb . . Luka. . .5520000000078342 195. . Sani-pan DOO Banja Luka. . . . . . . . .5520020001709105 200. . . Jankulina komerc DOO. . . Banja Luka. . V. Banja Luka. . Peka Pavlovi}a bb . . .5520030000710635 . . . . . Mlin p. . . Dubrave. . . . . . K. Kolor DOO. . . . Vitez. . . . Banja Luka. . . .5520000000088042 138. . Save Kova~evi}a 34 . . . . . . . . . . . . .Darijo [ari}. . . . . . . . De-amis SUR. . . . . . . .HOLZ DOO. . .5520020001632184 182. . . . .5520030000112048 16.Sanja Mati}. Njego{eva 34 . . . . . . Vrbas DI AD. . . . . Rudar DOO. . . . . . . . Bile}a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ag SUR. Stari Bud`ak SUR. . . . . . Tehni~ka {kola. . . .5520000000000548 141. . . . . . . . . . . . Banja Luka. . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . Grabovica STR. Cetinjska 1 . Eurocom exp-imp. Premiks STR. . . . Kralja Petra II 37 . . . . V. .Petra{in Vuj~i}. . . . . Codkey DOO Banja Luka. Mati} @arko. . . . . Gavranovi}-impex DOO Srbac. Kara|or|eva 128 . . B-sistem DOO. Royal turs DOO. . . . . . . . O. . . . . . . . .VI/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 119. . . . I Kara|or|evi}a 105 . . . . . . . . . Poveli~ bb . . . . . . . Bile}a . . . . Banja Luka. Rover renta car DOO. . . . . . Simeuna \aka 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Srbac. . . Atina trade DOO Banja Luka. . . . . . .5520020002009126 197. . . . Rajka Duki}a bb . Banja Luka . Banja Luka. . . . . . . . . . . . Hobotnica SUR Banja Luka. Taksi . . . . . . . . . . . . . . . . Mladena Stojanovi}a 83 . . . . . . . .5520020001636258 137. `ita. . . . Markovi}a bb . . . . Bile}a. .5520020001665358 147. . . Bojana STR. .5520020002158409 180. . .. . . . Markovi}a E. . . . . . . . Solunska 79 . . . . . . . . . . Tim promex DOO Banja Luka. . . . . . . . Drago~aj bb . . . . .5520020002015819 158. . . .5520020001969841 169. . . .5520020001992054 196. . . Miroslav Marinkovi}. . .5520000000350330 188. . . . . . . . . . . Edin Hanki}. . . . Mosko . . Ines esperia STR. Vojvode Mom~ila 18 . D. . . . . Banja Luka. . .5520020002017662 168. . . ]orlija. .5520000000581190 129. . . . . . . Banja Luka. . . Srpski Milanovac bb . . D`eletovi}. . Veljka Mla|enovi}a bb .5520020002224854 187. . . . Sv. . . . [argovac bb . . . . . . . . . . . . . . . . Yugo-ital DOO. . Stankovi}prom DOO Banja Luka. . . . Cvijeti}. Banja Luka. . S. . . S. . . . . DOO Banja Luka. . . . DVD klub Spider . . . . . . . . . . Premasunac. . . . . . . Bronzani Majdan bb 5520020001903105 190. . . Banja Luka. . . . .5520000000574788 191. Malta STR . . . . Jovice Vukovi}a 5 . . . . . . . . . . .5520030001362766 9. .5520000000558977 125. . . . . . . . . . . Save Kova~evi}a 17 . . . Trive Amelice 39 . . Banja Luka. . . . . . . Trn. . . Banja Luka. . . . . . . . Vitijuka 5 .5520000000662670 210. . . .5520020002307498 204. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^elinac. . . . Vo`d SUR. . . . . Bile}a. . . . . Rade Radi}a 114 . . . . Breza STR. Brankica Kremenovi}. . . . .5520020002017468 155. . . Strika DOO Banja Luka. .5520020001815320 160. . . . M. . . . . Kunovac DOO.5520020001832877 176. . . . . . . . . . Aleja svetog Save bb . . .. . Jovana Bobota 22 . . . . . Poparina strana bb . . Pilanska bb . .5520000000380206 144. . . Banja Luka. . . . . . . . . DOO Lakta{i. . .5520050000730519 4. . Banja Luka. . Banja Luka.5520020002010872 172. . . Nikole Pa{i}a bb . . Page international trading DOO. . . . . . .5520020001642369 123. . . . . . . . . Modul stil DOO.5520020001746353 161. . Tijana STR Jovi} Dragoljub. Banja Luka. . .5520020002375980 Poslovnica BILE]A 1.5520020001809597 179. . . Agro miks DOO Bile}a. Piramida STR Banja Luka.5520000000358672 127. Banja Luka. . . . . . .5520020001933854 194. . . . . . . Tesitoland SUR “Kralj”. . .5520020002028526 135. Solunska 43 . . . . . . .5520000000646277 153. . . .5520030001361796 13. . . . @ubor Gozne DOO. . . . . Kralja Aleksandra bb . . . . Romb SUR .5520020001646540 207. . . . . . . . . B. Banja Luka. . Popadi}. . . [argovac 163 . .Darijo Vidovi}. .5520000000355083 177. . . . . . . .5520020001889913 124. . Ekom-pak DOO Banja Luka .5520020001539646 193. . Ne|o Maleti}. . . . . . . . . Dejvi STR . . . . . . \ure Dani~i}a 2A . BBB DOO [ipovo. . . . . . Banja Luka. 173. . . . . . . . . . . . . . . . . Vladike Platona 1 . . Banja Luka. B.Rada Romani}. . . JP[ [G. Country DOO Banja Luka. Mirex promet DOO. . . . Alumina AD Kne`evo. . . . . . . Eurodata DOO Banja Luka. . Lakta{i. K. . . Banja Luka. Jovan Rac. . . . Lazari~ka 26 . . . .5520230002022647 209. . Dekorplast DOO Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . kraji{ke NOU brigade 3 . Bile}a. . . . . . Banja Luka. . . . . . . . Lukaji} D. . . . . . . . . . Banja Luka. . . . AMP-komerc DOO Maslovare . . . . . AD Banja Luka. I Kara|or|evi}a 111 . . . . Branka Popovi}a 115 . Banja Luka. Marinovi} Zlatko. . . . . . . . .5520000000641718 146. . . . . D. . .5520000000088624 151. . . . Bile}a. Banja Luka. . .5520000000368566 140. . Cvje}ar AD. TNT DOO Banja Luka. . Sitni~ka 21 . . . . . . Principa 40 B . Impregnacija . Bulevar srpske vojske bb . . G.5520020001908052 131. . . . . . . . . Vojvode Mom~ila 8 . . . . Jovana Ra{kovi}a 175 . . . . . Kara|or|eva 136-A .5520020001839764 164. . .5520020001637519 136. . . . . . . .5520020001650129 162. . Jevrejska 81 . . . Petra Pecije 7 . . .5520000000365462 152. . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . Jedinstvo-promet DOO Banja Luka. . . .Darija \eki}. . . . . .r. . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka.5520000000348390 186. Bile}a. . . . . . . . . . . . . . .5520000000341503 198. . Pe}anac. . . Bile}a. Deliks STR. . Vuka Karad`i}a 6 . . . . . . . . Sitni~ka bb . . . . . Jefta Dedijera . . . . DK Auto parts DOO. Bile}a. .5520000000373416 120. . . . Obili}ev vijenac bb .5520030000117189 11. Kazablanka DOO. Blace . Banja Luka. .5520030000113406 14. . . . . . . . . . . . Bile}a. . . . . . . . Heng DA TP eksp. . . . Banja Luka. . . . . .5520000000643561 121. . . . . Banja Luka. . . . . . . V. .5520020001921729 130. . Cerska bb . East-trucks DOO. . Paje Jovanovi}a bb . .5520020001801255 154. . . . Eurocoop DOO. . 2009. . . . Lamela bb . . . H. . . . . . . . . . [ume RS AD Sokolac. . S. Dado STR . Lazari~ka 7 . . . . . . Agencija Hera SR. Monako SUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veselina Masle{e bb . . . . . . . Tabakovi}. . . . Bile}a. . . . . . Matine DOO. . Flooring DOO. . Trklja. . Azuro bife. . . . . Karanovac bb . Banja Luka. . . . . . . . .5520020001859067 149. . . . . . . . . . . San pekara SZR. . . . . .5520020001743346 203. . . . . . . . . . . . Bra}e Pi{telji}a 4 . Kara|or|eva 2 . . Kara|or|eva 60 . . . God DOO Kotor Varo{. Banja Luka. . Vidovdanska bb . . . . . . . . . Banja Luka. . .5520000000386026 157. . . . . . Dujka Komljenovi}a bb . . . . mljev. . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . Aleja svetog Save 21 . Banja Luka. . . . . . . Lo`ioni~ka bb . . Banja Luka. .5520020001927743 185. Bile}a. . . . . Tri jablana STR. Radomira Putnika 13 . . Vele{nja DOO. . . 9. . . . Javni prevoz . . . . . . . . . . . . Banja Luka. .5520020002353864 211. .5520000000102010 189. . . . . . . Grme~ prevoz PP. . . . .5520000000505045 128. . . . . .5520020001738981 167. . . . Srpske vojske bb 5520030001360244 8. . . . .5520000000377393 159. Banja Luka. . . . . . . . .5520030000118935 6. . Banja Luka. . . Novi put 77 STR. . Paji} co DOO Banja Luka. . Nina comm DOO. . . . . . . Gr~ka 12 . . . .5520000000615334 148.5520000000316865 133. . . . . . . . . Banja Luka. . . . . Branka Popovi}a 306 . Stjepana Radi}a bb . . 16. . .5520020001898255 181. . . . .5520000000003070 205. . . Karanovac 198 . Bile}a. . . . . . R. . . . .5520020001636937 132. . . Grme~ka 33 . . . Luka. . Lijev~e trade DOO. .5520030000113697 12. . . 25.5520030001362669 15. Zvezdan Mati}. . . . . . . Studio SUR. . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . . Mira SZTR. . . . Aleja svetog Save 48 .5520020001665261 175. . . . . . . . J. . Banja Luka. .5520020001829191 183. Podbr|e bb . Voj. Vetter DOO Banja Luka. . . . Slatkom alfa & omega DOO. .5520020001710948 192.5520030000113988 2. . . Banja Luka. . . . . . . . . . . Kara|or|eva 2 . Bjelica. .5520000000352755 178. . Dagor DOO. Belfan novi AD Banja Luka. Krfska 64 . . . . . Kvintex DOO. Kne`evo. . . . . . . . . .5520000000558686 170. . Vidovdanska 2 . . . . . . Juvena DOO. Trg Krajine . V. . . . . . Meteor DOO. . . . .5520000000365850 163. . . . . . .5520000000595643 199. . Aucris DOO. . Pra{talo Sl. .5520030000711605 3. Smilji} DOO. . Samard`i}. Prografica DOO Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . P. . Divin ZZ. . . . . . . . . . . . . Cara Du{ana 139 .@eljko Babi}. . . . . . . . . . . P. . . . . Du{ana Joki}a 11 . . Sitni~ka 24 . . .5520020002077802 208. . Banja Luka. Kure{. . . Ostro{kog 18 . . . . . . Mikro knjiga DOO.Gordana [kori}. . . . . . Boska RK trg. . . A SUR. . . . . Radeti} T. . . . . . . . Da{a STR . . DOO. . . . Brace Podgornika 37 . . Studio glamour SZR. . . . [trbe bb . . . Aleja svetog Save bb . . . Bile}a. . . . . . . . . . . Divin . . . . . . . Venecija SUR . . . . Hidrotehna DOO Banja Luka. . Aleja sv. .Mirjana Katana. . . . . Metal AD Banja Luka. . Stefana Prvovjen~anog 16 . . . . . . .Ljiljana \uri}. . . Aleksandrovac . . . . . . Razboj . . Bile}a. . . . Banja Luka.5520150001068462 142. . . . Cara Du{ana 40 . . . . . . . . Medicinska elektronika AD Banja Luka. . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . Vidovdanska 51 . .Zora Jovanovi}.5520000000358478 143. . . . . . . . . . . . . . .-imp. . . . . . . . Braco STR . . .5520000000376811 171. Kojadinovi}. Vojvode Prijezde 148 . . . . . . . . . . . . . . Vojvode Pere Krece 13 . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . .5520020001724431 174. . . Bize DOO.5520020001745189 145. . . . Veselina Masle{e bb . 5520000000705835 165. . . .5520000000310754 134. Lubovo bb . . . . Banja Luka. .5520000000363716 122. . . .5520000000339272 150. . . . . . .Darko Milo{evi}. . . . . Novice Cerovi}a 7 . . . Foto studio Kecman Banja Luka.5520020001840443 Petak. . . . . . . . Dado STR . . Ilije Gara{anina 9 . . . . Tomazovi} DOO Banja Luka. Dr Dangubi} i dr. . Banjalu~anka pekoteka. . . . . . . . . . . . . . Cetinska 1/2 . . . . . . . . . Astra klub SUR. . . . Glamo~ani bb. . .5520000000387190 166. . . Banja Luka. .

. . G. . . . . . . . . . . Martinel SZUR. . . . . . . . . . . . . . . Sarajevo. . Vera \ukeli}. Bile}a. . . . . Radenka Abazovi}a 18 . . Bla{ko Joki}. . MD . . . Sarajevo. . . . . . . . . . . Soko stambena zadruga Kasindo. . I. . . Vukoje. . Isto~no Sarajevo. Nikole Te{anovi}a bb . . . . . .5520030001365191 30. . . . . . . . . Sarajevo. . . .5520040000124803 73. . . . . . . . . . .5520040001136513 8. . . . . Zoran Pavlovi}. Repi}-komerc DOO I. . . . . . . Dedegs DOO. Cara Lazara 10 . Petrolinvest ZDP Sarajevo. .5520040001715021 65. Coolpack DOO. . . Sarajevo. . . Grlica 92 . Kasindo br. . . . Donji Kotorac 149 . . Nik{i}ko naselje bb . . . . . . Bile}a. Aleksandra bb . Sitni~ko naselje bb . . Vojkovi}i. . . . . .5520030000116316 18.5520040001764297 63. . Srpskih palih boraca bb . . . . . . . . . Sarajevo. . . . . . . . . Dragan Vla{ki. . . . Obili}ev vijenac 5 . . . . . . . D. .PJ Slatki san. . . Putnika 8 . . Trnovo . . . . . . . . Kasindo bb .5520030001361408 21. . . . . .5520040001124485 83. . . . Kasindo. . . . Sarajevo. . Nens company DOO. . Sanja Popovi}. Mladi}ko polje bb . . . . . . . Nenad Radovi}. Vojkovi}i br. . . . Isto~no Sarajevo. . . . . . . . Kruna company DOO Sarajevo. . Miljevi}i 2 C . . . . . . . Ksenija Komlenovi}. . . Napredak AD I. Goran Stani{i}. . . . 25. . .5520040001346324 14. . . Fortuna SUR. . San Marko SUR. . . Srpske vojske . . . . . Vuka Karad`i}a bb . . . Lovac SUR. . . . . . . . . . . Sarajevo. . . .5520040001135543 10. . . . R.5520040001655657 45. .5520040001632474 66. . . . . . Gard SUR gril. ^olovi} DOO mesna industrija. .5520030001363833 33. . . . . . . . . . Nikole Te{anovi}a A1 . Unis tvornica kotrljajnih le`aja Sokolac. . . . . . . . . . . Vojvode R. . . . . . . . . . . Donji Kotorac do br. . .5520040000127034 56.5520030001671226 19. . . . . .5520040001126231 3. . . . . . . . . .5520040001342056 52. . . . . . . . . . . . . . . . Nikole Bjelice bb . . . . . . . IMG kameni DOO Sarajevo. . Ravnogorska 191 . . . . .5520040001137192 27.5520040000121311 34. . . . Sarajevo. . . . . Drvostil DOO Isto~no Sarajevo. . . . . . Mardi STR. . . . .5520040001351174 60. Pale. . Sarajevo. . . . Obili}a bb . . . .5520040001830160 77. . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 17. . . I. . . .5520040000127810 19. . . . . . . . . . . .5520040001139908 . . . . V. . Elle STR. . . . . . Energogas DOO. . . . . Sarajevo. . . . . 57 . . Bile}a. . . . . . . .5520040001346033 9.5520040001360098 16. . . . Zovik 8 . . Oslobodioca 15 . . . . . Denda promet DOO Bile}a. . . . . . . Karad`i}a bb . . . . .5520040001139326 46. . . . \. . . . . . . Sarajevo. . Sarajevo. . . . . . . .5520030001365482 34. . . . . . . . Sokolac. Majdani bb . Tif STR. . . . Filipino DOO I. . . Mitrovdanska 6 . . . .5520040000714466 18. . . . . . . .5520040000712235 4. . . . . . . . . Sarajevo. . . . . . . . . . V. . . . . . . Bile}a. . . . . Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferre SUR. . . Donje Mladice bb . . Granzov. Nikole Tesle bb . . M. . . . . . . . . . Bile}a. Sandra Kljaji}. . . . . Stefana Nemanje do br. . .5520040000128586 5. . . . Isto~no Sarajevo. . Vojkovi}i bb . Gold SZTR. . Dra`e Mihajlovi}a bb . . . . . Podgrab. . . . . . Sarajevo.5520040000126840 33. . Palma SZR. Vojkovi}i. . . . . I. Trnovo. . . . . . . . . . . . .5520040001924056 79. . Srpskih ratnika 12 . . . Sarajevo. . . .5520030000116995 37. Bile}a. . Sarajevo. Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mond trade DOO Bile}a. . . . . . . . . . Trg Ilid`anske brigade 12 . . O. . . . .5520030000111951 20. .5520040001127977 49. . . . . Sarajevo. . Dado STR. Slobodanka Veselinovi}. . . . .5520040000125579 80. . . . .5520040001667879 44.5520030001679956 31. . . Mladi}ko polje bb . . Targent komerc DOO. . . 110 .5520040001136804 59. .5520030001700423 22. . . . . . . . . . Autoprevoznik Milorad Sari}. . . . . II sarajevske brigade 55 . Sarajevo. Vrelo Bosne SZR. . Bile}a. . . . . . . . . . Bile}a. Dragan Kula{inac. Osmaci. . . . Obili}ev vijenac 5 . . Isto~no Sarajevo.5520030000112630 24. . . . . . . . . . . . . . . Medic DOO Sarajevo. . K. . Autoprevoznik Ekrem Bubregovi}.5520040001632086 82. . . . Rogoj AD. . . . . . Olymp 84 DOO. Sarajevo. . . . . . . . . . . Sarajevo. .5520040001357188 32. . . .5520040000712623 55. . Vera Divljan. Nada [arenac. . . Milinvest DOO . . . . . . . Vuka Karad`i}a 117 5520040001752269 57. N. . . . . . . . . . Vojkovi}i 357 . . . . Srpskih palih boraca 19 . . vl. . . . . Lukavica . . . . . . . . . Kiko DOO.5520040001353502 11. . Delsim p. . . . . . . . .5520030000709083 36. . . . . Sarajevo. Lucky DOO Han Pijesak. . . Ljubi{a Antelj. Oki DOO. . Te{anovi}a bb . . Bile}a. . . Luke DOO. . . . . . . . . . . . . . . Nenad Mijovi}. . .. Kralja P. 83 . . M. Fabrika specijalnih vozila AD Isto~no Sarajevo. . .5520040000125870 31. Isto~no Sarajevo. . . .5520030001932738 38. Srpske vojske 9 . Jovana Ra{kovi}a 23 . .5520040001882831 72. . . Lisina RC PP.5520040001138550 2. . . Sarajevo. . . . . Uljarevi} SZR. . . . . Bosa Lale. ^ubrilo. . . . . . . . . . . . . . . . Mihailovi}a 122 . . . .5520040001930167 75. . . . . . . . . . . . . Vojvode R.5520040001343802 17. . . . . .5520040000122863 69. . . . . . V. . . . . . . . . Grand STR. . . . . . . . .5520040001139520 7. . . . . . . . . Vojkovi}i. . . . . . . .5520040001351465 42. . . . Autoprevoznik Sretko Macan. . . . . Berkovi}i . .5520040001133506 23. Branilaca Sarajeva br. . . 17 .5520030000116413 23. . . . Duleks SZTR. Kralja Aleksandra bb . .5520040000120147 76. . . .. . XL SUR. Sarajevo. Sutovi} M. . . Sarajevo. Krupac bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stevanovi}. . .5520040001353211 85/VII 30. Gata~ka 28 . . . Srpskih palih boraca 164 . . Vanja Sko~o. . . . . . . . .5520030001365773 27. . . Bile}a. . . . . Srpska Ilid`a GZP DOO. . bataljona 100E . . Isto~no Sarajevo. . . . Milica SZR. Donje Mladice bb . . . .5520040000120341 53. Putnika bb . . Toljevina SUR. .5520040001137774 47. Putnika 124 C . . . . .5520040001350204 62. . . . . .5520040001358158 43. . Vojkovi}i br. . . . . . . . . . Velimir Bjelica. . . Galeb company DOO Sokolac. Neno STR. . . . . Ne{kovi}a bb . . Lokve DOO. . . Bile}a. . . . . AG commerce DOO Sarajevo. . . . 9.5520030000115346 25. . Zlatno zrno ZTR. .5520030001657840 Poslovnica ISTO^NO SARAJEVO 1. . . . .5520040001132051 67. Autoprevoznik Predrag Me|o. . . . . . . . . . 1 . . I. Podosoje bb . . . . . . G. .5520040001120605 41. . . Z. Fo~a. Tijana Kajtaz. . . . . . . Sarajevo. . . . Trgoproizvod DOO. . . . . . Svetlina bb . . . . Sarajevo. . . . Joki} DOO Kasindo. . . . . . Lane SUR. . [arca bb . EI elektroin`enjering DOO. . . Jugoprevoz AD Bile}a. . . . . Jezerine bb . Sarajevo. I. . . I. . . . . Vasilica SZTR. Sreten Grgi}. . . Nikole Tesle bb . Trnovo bb . Sarajevo. . . . . Vojvode Putnika br. .5520040000126937 25. . . . . . . . I. Sarajevo. .5520040001937151 64. . . . . . . . I. . . . . . . R. . . .5520030001798878 29. . . Koriks kommerc DOO. . . . Tanja Markovi}. . . . Nemanja Kenji}. . . . Mostec DOO. . . Sarajevo. . . .5520040001135446 40. . . . . . . . . . .5520040001344190 71. . . . . . . . . V. . .5520040000716503 81. . . . . King STR.5520040001355151 68. . . . . Trnovo bb . . . . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a br. . . . . . . Peka Pavlovi}a bb . . Mladi~ko polje bb . . Isto~no Sarajevo. Macci STR. . . .5520040001128074 38. . . . . . . . Baltic oil co DOO. . . MG Meka gruda DOO Bile}a. . Dragan Vukmirovi}. Bjelopoljska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frog SUR. . . . .Petak.5520030000710926 32. M. . . . . . . . . . . . . . Kasindolskog bataljona 1 . Sarajevo. . . . .5520040001129335 48. . I. Sarajevo.5520040002012617 74. Tarla}. . . Vujovi}. . . . D. . Sarajevo. . . Trojka STR. . . . . . . . Granzov SZR. . . . . . . . Mladice bb . . Kokotovi}. . . . . . . . Optom DOO Sarajevo. Putnika 112 . . . . . . .5520040001129626 36. . 2009. Vasilja Gr|i}a bb . . . . Ranko Boljak. . . . . . .o. . . . . . . . . . . . . . . . I.5520040001131081 78.5520040001356412 39. . . Staklo JMM DOO. . . Dana Dun|erovi}. Ristovi}. Frikos DOO. . . . Bile}a. . . . . . . Autoprevoznik Milinko Vaskovi}. . Kasindo 12 . .5520040001357770 15. . . . . . .5520040001872646 61. . . . . . . . .5520040001139811 6. . . . . . . . .5520040001136319 50. . . . . . . . . . . . . . I. . . . . . . . . . . . . Juniverzal DOO. Podosoje bb . . . . . Sokolac. . .5520040001994866 70. .5520040001357867 24. . . . . . . . M. . . . . . . . . . . . . Novo naselje 29 . . . . . . . Moby STR. Sarajevo. Stepe Stepanovi}a bb . Nikole Tesle bb . . . . . .gra|evinski r. . . . . . Obili}ev vijenac bb . . .5520040000120244 13. . Bile}a. . . . . . . . . . . . . . . . Ivani}i 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solaks STR. . . . . .5520040001351271 20. . . . . Kavaz DOO Sarajevo. . . . . . . . . . . . San N STR. . . . 8 . Dionis SUR. . . . . . . . . . . . . Vuka Karad`i}a . . . . . . . . . . . Milinko Mo~evi}. . Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . Fopis DOO.5520030000112533 35. . . . . . Sarajevo. Bile}a. . . . . . . . . . . . Kralja Aleksandra bb . . Vojkovi}i. . . . . . . Ravnogorska bb . . . Cara Lazara . . Viva SUR. Sokolac. II sarajevske brigade 323 C . . Italibihcar DOO. . . . Lezard DOO. . . . . . . . . . . .komerc DOO. . . . . . . .5520040001128365 12. . Trg Ilid`anske brigade bb . . . Daling DOO I. Kasindolskog bataljona 1 . . . . . Donji Kotorac bb . Damby SUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korita . . . . . . Vojkovi}i 51 . . . . . Vuka Karad`i}a 17 . . . . . N. . . Herceg ustanika 40 . . . . . Danka STR. . V. .Voj. Sarajevo. . . . . . . Metaltehna DOO. Zorana Borovine 13 . . . . . .5520030000119129 26. .5520040001128947 58. . . . . . . . . 222 B . Ini}. . . . . .5520040000123154 28. .5520040001126813 54. Trnovo.5520040000715921 35. . . . . . Prim~i}i bb . Sarajevo. . . . . . Starine Novaka. Energoin`enjering DOO Energoinvest. . . .5520040001137192 26. . . Gloria SZR. . . . . . . . . Jefta Dedijera . . . .5520040001120702 37. . Srpskih vladara 17 . Sarajevo. Grujo Vitkovi} . . . . . . . . . . . . . . . .5520040001340310 51. . Sim STR. . . Karavan DOO Sokolac. . V. . . . . . . . . Radojka Jovovi}. . . . . . . . . Bijelo polje bb . . . . . Marketi TP DD Sarajevo. . . . . . Kasind. . STR 4 R. . . . . . SM STR. . . . Sko~o invest DOO I. Srpskih palih boraca 72 . . Inkob AD Bile}a. . . . Vuka Karad`i}a 17 . . . . .5520040001131566 29. . . . . Grbavica stambena zadruga. . Karad`i}a 6 . 20 . . . . . Sarajevo. . . Bile}a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . . . Sarajevo. . . N. R. Sarajevo. . Stepe bb . . . . . . . . . \. . AM company DOO I. . . . . . . . . . . . Trifkom DOO Bile}a. . .5520040001354569 22. . . . . . . . . . . Srpskih palih boraca do 87 . . . Cara Lazara 25 . Sarajevo. . . Uljarevi}. . Bile}a. . . Had`i}i.5520030001755228 28. . . . . Mira Aleksi}. . . . . Foto optika SZTR. . . .5520040000129556 21.

Pe{ikan Anka.5520050000018927 14. . . . Nevesinje. . . . . . . Batkovi}i . . . 1 . . . . . . . . . . . . Bile}ki put bb . Trebinje. . . Ana STR. . . Radomira Putnika 8 . . . . Dr Levija .5520060000131980 17. . . . . . . . .5520050001780156 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasat DOO. .5520050001261497 22. . Stari Grad 13 . . A-4 STR. 7 . . V. . . . . . . . Promaja DOO. . [u}ur Ranko. Trebinje. . Izometal SZR. . . Nevesinje. . . Industrijska bb . . Posu{je. . . . . . 13 .5520050001177398 27. . Milo{a Obili}a bb . Risto Minov. Trebinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cvjetni trg br. . . Stolarska radnja SZR. . . . . . . 8 . . . Neimarstvo AD Trebinje. . . . . . . [ipovac. . . . . . . . . M. Stari Grad br. Duzi bb . . . . MM Tini STR. . . . . Vinogradi bb . . . . . . Gorica 11 .5520060000737357 15. . . . Golijanin ort. . . . . . . Trebinje. .5520050002150211 65. . Zoran Mulina. . Stella rosa kafe bar Nevesinje. . . . . . . . Peja STR.5520050001817986 58. Milorad Tica. Luke Vukalovi}a bb . . . . . Milo{a Obili}a bb . 13 . . . . Ustani~ka br. . . I. Alek DOO Trebinje. . . Trebinje. . . . M. . . Prebilova~ki put bb . . . . . .5520040001355345 85. V. . . . .5520040002263944 87. . . . Fortuna kafe bar. . Trebinje. . Sibint DOO Kasindo. . . . . Meljaku{a bb . .5520050000720819 17. . M i M STR. . 23 . . . 91 . . . . 7 .5520050001268384 12. ]uri} Branislav Trebinje. B&S SUR. 2009. Trebinjskih brigada bb . . . . . Purple CD shop STR. . . . . .5520040001793494 105. . Trebinje. .5520040001917266 100. . Trebinje.5520050000724602 44. . .5520050000717618 54. Trebinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ze~evi}. . Trebinje. . . . . . . . . . . . . . . . Nikole Tesle 51 . . . . Mosko bb . . . .5520050001171384 21.5520050000017666 4. .5520050000726833 6. . . . Stjepana Kosa~e br. . . . . . Rastoci DOO Trebinje. Metalo-monta`a ODP. . . . . . Trebinje. . . . . . . Isto~no Sarajevo. . . . . Bregovi S /68 6/3 . . . . . . Trebinjskih brigada br. . Vuko. . . . Bjelopoljska 124 . . .5520050000722080 42. . .5520040001944135 91. Nino STR. . . . . . . . . . Vazdu{na banja AD Nevesinje. . ^elovi}. . . . . . . Novo STR. Stari Grad br. 1 . .5520050000724893 Petak. . . 40A . . . . Zubac. . . . .5520050001179144 18. . . . . Milanka Jankovi}. . . . . . Leonardo SZUR. . . . . . . . Mladi}ko polje bb . . . .5520050001694796 49. .5520040002054036 92.5520040001824534 94. Jelenko Butulija. . Trebinje. A. . . kafe bar. . . . . . Vo}arcoop DOO.5520040000120535 102. . Ljubinka AD Ljubinje. . dru{. . . . . . . .5520040000715436 86. Risto Deli}. Nik{i}ki put br. Leotar fudbalski klub Trebinje. . . 12 . Isto~no Sarajevo. Bo{kovi} Tatjana. . . Kilavci bb . . . . . . . . . . . Trebinjskih brigada br. . . . Nevesinje. . . Lune SZR pekara I. Veterinarska stanica JP Trebinje. . . . . .5520050001751347 30. . . . . . Trebinje. . . . . . . . . Trebinje. . . . . . . . . . . . .5520050001175943 29. . . Nevesinje. Skalin SUR. 121 . . . . . . . . . . . Ranka Dragi~evi}.5520050001852324 39. . . 14 . . . . . Kralja Petra Prvog Oslobodioca . . . . . . . . . . . . Time SUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ria STR. . . . . . . Bogdanovi} B. Kod Raka radnja.5520050000733914 15. B. . . . . . . . Nikole Tesle 26 . . Pekez. Mivex DOO. . . . Zoran Ra{evi}. Gornje Police 50 . . . . Posu{je. . Grazia TR komision Vaskovi. . . .5520060000737454 11. . . . Isto~no Sarajevo. . . . . . . . . Topalovi} DOO I. . . . . . . . . . Cara Du{ana br. . . . . . . . . Dubrova~ki put bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001442984 62. . . . . . Trebinje. Meljaku{a bb . 5 . . Nik{i}ki put bb . . . . . . . . . . . . . . servis Bojani}. . . Trebinje. . . . . . . . . . Damjanac pilana. . . . . . . . . Trebinje. . . . . . . Stari Grad bb . . . . . . . . . . . . . . .5520050001174391 16. OZZ STR. . . . . . . . . . . . . . Sarajevo. . . . . . Trebinje. . Trebinje. . Stari Grad br. . . . Naselje starosjedilaca bb . . . Kralja Petra Oslobodioca . . . . . [ipa~no bb . . . . . . . . . MKO DOO Sarajevo. .B. . . . . . . . . . . .5520060001233997 12. . . . . . Cara Du{ana bb . . . . . . . . . . Ogi STR. . . . company DOO Trebinje.5520060001238168 8. . . Goca SUR. Bile}ki put br. . . . . Vukalovi}a br. . ..5520060001231087 60. . . . . . . . . . . . . STR tezga 74. .5520040001132924 88. . . 32. . . . . . . Neves. Lo`iona bb . . . Aleksandar STR. . . .5520040001356509 95. . . . . Sarajevo. . . . . . . . Nikolina Radulovi}. . . . . . Trnovskog bataljona bb . . . . . . . . . .5520050001173227 20. . . . Tribunija DOO. . . Trebinje.5520060001230893 9. [kobo. .5520040001954514 93. . . . . . . . . . . . . . Trebinje. . . . . Trebinjskih brigada br.5520050001446088 25. . . . . .M. . Vesna ^olovi}. . Intima DOO Sarajevo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trebinje. 25. . . MD Salon zabave. 1 . . . . . Autoprevoznik \. . Apex DOO Isto~no Sarajevo. . . . Ivkovi}a bb .5520050001822642 64. . . . . Trebinjskih brigada br. . Vedeta DOO. . . Starine Novaka bb . . . . . . . . . . Bisina AD. . . . . . . Mirjana Kova~. . . . . @eljko Gudelj. . . . Street SUR OR. . . Sarajevo. . . Pankom DOO. . . ustanika . Bile}ki put bb . Mi}e Ljubibrati}a 14 . CMA DOO Podru`nica Trebinje. . . . Drvopromet DOO. . . Naselje Tini . . . Zora Kraljevi}. Stari Grad SZUR. . .5520050001171869 52. . Vuka Karad`i}a bb . . . Tatjana Brkovi}. . Min STR. . . . . . Nevesinjskih ustanika br. . . . . . . . . . . . Trebinje. Mokri Dolovi bb . . . 31 . .5520050001176622 37. . . . .5520050001180017 45. .5520050001792184 66. . . Nada ]uk. . . . . .5520050000018345 4. . . Nevesinje. . . . . . . . . [i{kovi} komerc DOO. . . NZ group DOO Kasindo. . . 10 . . . .VIII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 84. . . . . Trebinje. Titanic DOO Sarajevo.5520050000017375 2. . . . . Zora Popovi}. . . . . . Garibaldija bb . . . R.5520050001262661 34. . .5520050000731489 46. . . .5520050001445991 19. Trebinje. . . Budu}nost AD.5520050001263922 40. Novak Petkovi}. . . . Pogodak DOO. . Naselje starosjedilaca bb . . . . . . . Trnovo OZZ Trnovo. . . . .5520050002067955 61. . . . . . . . . . . . . Trebinje. . . . . . . . Kasindolskog bataljona bb . . . Gordon trade DOO. . . . . T. Spektar TR. . . . . Beli. . . . .5520060001431974 7. . . . Dragana SZR. Trebinje. . . . . . Rastoci bb . . . . Leotar KK Trebinje. Trebinje. Svetosavska 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001170802 9. . . . . J S SZR. . . . . . . . . . . . . . . . Trebinje. . . . . . . . Topli~ka cesta 48 . Trg Blagoja Parovi}a 1 . . . . Tehnoart DOO Trebinje. Cara Lazara bb . . . . . . . Trg slobode bb . O. Vaso [pirto. . . . . .5520250000942551 13. . Danilo Pekez. . . Aleksandrija comerc DOO Ilid`a. . . . . . Dragana Jerkovi}. . . . . . 3 . . Nevesinje. . . . Bo`idar Bo{kovi}. . Vukalovi} DOO Trebinje. . Nevesinjskih ustanika . . . 5 . . Havana STR. . . . . . @arko Kova~evi}. . . . . . . . . . . . . 57 . Luna STR. . . . . . . . . . . . Tamind`ija. . . Nevesinje. . . . . . . . . . .5520040001358740 97. . . . Aerodromska br. . . . . M. . . . . Du{anka Popovac. B. . . Obilaznica bb . . . . Duel DOO Sarajevo. . Leotar {ahovski klub. . . . . . . . Kruna SUR. . . Korlati trade DOO. Nik{i}ki put bb . . . . Nar-B DOO Sarajevo. . . . . . .5520060001232348 10. Kralja Petra I bb . . Ekotec DOO Trebinje. . . . . . . . . . .5520050001444633 63. . . .5520050000729064 51. .5520050001173518 56. . . . . Nevesinje. .5520050001174488 55. . . . . Leonardo STR. . . . . . Sarajevo. . Komunalac JP. . . . . Nevesinjskih ustanika . . . . . . . . . . .5520060001239235 6. . . . 22 . . . . . Hercegovka DOO Trebinje. Kralja Petra I Oslobodioca .5520050000015920 26. . . . Nevesinje. . . . . . .5520040001120314 103. . . . Agro-eko DOO Trebinje. . . . . Limonit DOO Trebinje. . Trebinje. . . . I. . . . . Kod Rista SUR. . Jovana Du~i}a br. . . . Cara Lazara br. . . Novogradnja DOO. . . Biljana \erisilo. . . . Tomislavgrad. Bole SZR elek. . . .5520060000139740 5. . . . . Stari most SUR. . . Trebinje. . . . Dragana Mileusni}. .5520040000123348 89. .5520050000732265 43. . Trebinje. .5520060001430325 14. . Sarajevo. .5520060001232639 3. Lovac SUR. . . . . Nevesinjska pu{ka bb . . . . . . Ga}inovi}a br. Vojvode Luke Petkovi}a bb . . . Sne`ana Bubalo. . . . .5520050001261788 23.5520050000018733 38. . . . Monaliza SZR. . . Donji Brstanik br. Trebinje. . . . . . . . . . . . . . . . M. . . . Vuka Mi}unovi}a bb . . . . . . . Trebinje. . . . . . . . . . Sarajevo. . . . . . . . . . . Svetog Nikole br. . . .5520040000129071 90. . .5520050000725475 50. . . . . . .5520040001876914 Poslovnica TREBINJE 1. . . Stari Grad br. 3 . . Dalia SZR. . Le~i}a 2 . . . . . . . . .5520050001261982 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Trebinje. . Timitex DOO. . . Nikole Tesle 21 . . . . . . 3 . Kasindo. . . . . . . Sla|an Kne`evi}. . . Sidro DOO Nevesinje. . . . . . . .5520200001845866 101.5520050001694602 33. . Trebinje. Nevesinje. . Kilavci bb . . . V. . . Nevesinjskih ustanika . . . Nevesinje. . . . .5520050000721886 57. . . . . . . . . @eljko Bijeli}. . . . . . . . .5520060000137509 . . .B. . Svetosavska bb . . . Deset skojevaca bb . . . . . . . Maja Cuckovi}. . Sarajevo. Trebinje. Ljubinje. . . .5520040001129723 99. . Krtelji bb . Trebinje. . . . Kre{talica R. . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @eraji}a bb . . . . . .5520050001268966 24. Trebinje.5520050001177495 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luketa. . . . . . . . . Kasindo br. . . . M & K trade DOO Trebinje. . . . . . . . Intera DOO Berkovi}i. Nikola Vla~i}. . Trebinje. . P. . Trg Ilid`anske brigade bb . . . .5520050001905286 Poslovnica NEVESINJE 1. Stjepana Kosa~e br. . . . .5520050001179532 31. Kara|or|eva 1 . . . . . . . . Obili}a 138 . . . . . . . . . . . . . . . .5520050001262952 11. . . . . . 9. . . . . B. . . Nikole Tesle 7 . . Vojvode Radomira Putnika . .5520050001872112 35. . Sne`ana Danilovi}. [ukovi} Vlatko. . . . . . . . . . . . . . . . . V. 33 .5520050001173906 7. . . Proto DOO. . . . . . . . . 120 . . . . . . . . . . . Ga}inovi}a br. L. . .5520050000017472 3. . .5520040001945881 98. . . . . . . . . . .5520060001433720 13. Trebinje. . 47 . . . . . . Tini br. . Stari Grad . . . Nevesinje. . . . . . Luke Vukalovi}a br. Ljubinje. . . . Trebinje. . . . . . . Etno-ku}a SUR. . . . . . Bolero SUR. . . . . . Nevesinje. . . Trebinje. . . . Gu~ina br. . . . Radomira Putnika bb . Galija SUR. . . Valentino SZR. . . 3 . . . . .5520050000734787 5. . . .5520040001824049 96.5520050001177107 36. . . . . . . Vanja STR. San kafana SUR. . Trebinje. . .5520050001754742 47. Butik R STR. . . . . . .5520050001780835 28.5520060000137606 2. BIR STR. . . . . . Stari Grad br. . . . . . . Vukovi}a bb . . . . .5520040001688346 104. . . . . . . . . . . . . Srpska ku}a SUR Isto~no Sarajevo. . . . . .5520050001173615 10. .5520050001177786 41. . . Ljubica Vujani}. . Nevesinje. . 14 . .. . . .5520060001433041 16. . . . . B.5520050001268190 59. . . . . .

. . . . vl. . . . . Cara Lazara 4 . . . . . ^isto}a komunalno preduze}e AD. [amac. . . Trg J. . . . . . . . . . . .5520060001434496 34. Milinkovi}. . . .5520060001232930 43.5520070001411943 51. . . . . . . . . . . . Tesli}. . . . . .5520070001839422 41. Modri~a. Nevesinje. .5520070001647653 44. . Modri~a. .5520080001193935 3. . . . . Vojvode Putnika 31 . komision. . . . . Jovica TR Jovanka Sjeni~i}.5520080001608513 15. . .. Gril Bagrem SUR. . . . . Fantastiko ZR. . Modri~a. . . . Milinkovi}.5520070001229292 18. . . . Cara Du{ana bb . . . . . . Most-komerc DOO. . Savi} B. . . Jelena friz. Fruti ZR. . . . .5520080001605506 13. . . . Nevesinjskih ustanika bb . . . .5520060001235064 30. Klas OZZ. . . . . Radovanovi}. . . SO Modri~a . . . . Ronaldo sport DOO Modri~a. . . Nevesinjskih ustanika . . . . . Modri~a. . . . . . Nevesinjskih ustanika . . . .5520060001435660 25. . . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . Amigo fast food. Modri~a. . . In kolor frizerski salon ZU Nevesinje. . . . . . . . . .5520070002037884 47. . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . . . . . . . . . . Svetosavska 5 . . . Gara trejd DOO. . . . Ino partner DOO Modri~a.5520070002067178 54. . . . . . . . . . . . . vl. . . . . . . . . . . . . . . . . . Vidovdanska 66 . . M. . Mejdan TR. . . Modri~a. . . Milo{evac . . . . . . Blagojevi} I. . . . . Gornji Kladari . Okoli} TR. . . Berlinska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .komerc DOO Modri~a.stru~ne slu`be. . . . . . . . . . . . . . Kuzmi} G. Silueta butik. . . . . . . . . . . . . . . . . . Obudovac . . . . . Svetosavska 5 . . . . . . . . Vidovdanska 57 . . . . Pasa` komision. . . . . . . . Agrostil STR. Nevesinje. . . . . . . . . . Nevesinjskih ustanika bb . . Gile STR. . . . . N. Goran Medovi}. .. . . . . . . . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . .5520060000138576 27. . . Nevesinje. . . . . . . . . . . . . . . .5520080001302381 4. . . vl. . Nemanji}a bb . . . . . . . . .5520060001236325 39. . . . . . . . . . . . . . . . .5520070002062134 35. . . . Nevesinje. . . . . . . . . . . Hilandarska bb . . . . . . Hilandarska 14 . . .5520060001237198 33. . . . . . . 25. . . N. . Milo{a Crnjanskog bb . . . . . . Taksi prevoz. Dajana TR. . . . . . . . . Violet TR. . Mica TR. . . . . . . Modri~a. . . Benko-K STR.L. . . . . . . Tesli}. . . . . . Berlinska bb . . .5520080001303933 6. Nenad Kaku}a. . . . Duki comerc DOO. . .5520060001234288 28. . . . . . . . . . . . . . . . Izbor STR. . . . . . . . . . . . Kneza Milo{a 5 .. . . Crkvina bb . . . . Sla|ana Kiti}. . . . Riste Miki}i}a bb . . . . . . . . . . . . . . Midhat Orman. . . Modri~a. . . . . . . . . . . Vranjak 520 . . [amac. . Obili}a bb . .5520070001416502 21. . . . Dositeja Obradovi}a bb . vl.5520070001415435 40. . . . . . .5520080001194420 5. . . . . . . @eljka Vu~eti}. . .5520070001226673 57. . . . . . . . .5520070001220174 56. . . . . Tesli}. . . Dra`e Mihailovi}a 13 . . . . . Svetog Save 80 . . .5520070000145220 3. Obradovi}a bb . . . . . . . . Riste Miki~i}a bb . . . Stefanovi}. Uzor TR. . . . . . Skugri} . . Grotes DOO Tesli}. . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbi TR. . . . Nevesinje. . . .5520070001667635 30. .5520070001228419 9.5520070002141577 39. . . . . . . . . B. . . . Minor DOO. . . . Tesli}. . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . .. . . . . . Miss UR kafe bar. . . . .5520060001233318 23. . . Modri~a. . . . . . . vl. . \or|e Risti}. . . . . . . . . Cepelin kafe slasti~arna. . . .5520070002077266 32. . . . . . . . .5520070002056896 38. . Tesli}. . . Nevesinjskih ustanika bb . . .L. Jevti}. . . Mileva Grahovac.5520060001234676 Poslovnica MODRI^A 1. . . Trojka STR Pojuzina PR Nevesinje. . . . . . Vukosav Radoja. . . . . . . . . Ra{kovi}a bb .5520070001225703 11. . . . . . . . . . . . Novakovi} S-B DOO Modri~a. . . . . . Zelenovi} J. . .Petak. . . Tesli}. . . . . . Marija Peji~i}. . . . . . Sloboda TR kiosk. . . . Sandi STR. . . . . . . . . Majna ODP. . . . . . radnja. . . . Grodonija UR. Elektro-tehna DOO Modri~a. . . . . . .5520060001931912 32. . . Goca STR. Nevesinje. Nevesinjskih ustanika B . . . . . . . . Kupre{ak Zoran. . . . . . . . . . . . . Milo{a Obili}a . . . Autokomerc TR. Nev. . . . . . . . . . . . . Koprivna bb . . . . . . Risti} SZR. . Svetosavska bb . Duka. Tarevci . . . . . Trg J.5520060002064414 26. Sla|an Luki}. . . . . .5520070001411555 5. Modri~a. . . . . . Tel-kop SZD. Koprivna . . . . . Gile SZR. . . . . . . Nevesinje. . M. . vl. . . Cviko Jevti}. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . MD-Oil DOO. . . . . . . . . . . . Nevesinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevesinje. . An|a Grahovac. Vasili} Dragan. . Modri~a. . Rale vulkanizerska radnja Nevesinje. . . Modri~a. . Zubac \. . . . Br~ko. Gvo`|ara TR. . radnja .5520070001643967 31.5520060001237586 22. .5520080001601238 9. . . . . . . . Modri~a. . . . . 2009. . . . . Dobrinja bb . . . . Miro \uri}. . . . . . . . . . Trg Nemanji}a bb . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 18.5520080001604439 8. Paradiso diskoteka. . . . . [ama~ki put . . .5520060001434302 37. Branka Okoli}. Nova komerc DOO Modri~a. . . . . . . . . . . . . Kara|or|eva 58 . Ana butik. . . . . . . . . . Nevesinje. . . . . . . . Tesli}. . . . . .5520060001433817 40. . . . . . . . . . . . . . Bonisimo DOO Modri~a. . Svetog Save 186 . . . . . . . . . . Modri~a.5520070000744874 16. . . . . . . Modri~a. . 9. . . . . . . .5520070001824484 53. . . . . . . . . . . . . Nevesinje. Batku{a. . . . . . Nevesinjskih ustanika . . . . . . . Trebavska . . . . S. Nevesinje. Aleksandra Rajkovi}a ATC . Ili} DOO Modri~a. . . Mives komision. . . Kninska 42 .5520070001635334 23. Modri~a. Profit DOO. Cekomprom DOO Modri~a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060001435757 42. . . .5520080001193256 16. . . . . . Nevesinje. . . . .Andrea kaf. . . . . . . Unix DOO.5520070001228613 13. . . . . Modri~a. . . . Cara Du{ana bb . . . Zorka Spremo.5520070001839616 28. Petra Samard`i}a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520060000133435 20. .Woodland DOO Modri~a. . . [amac. Modri~a. . . . Vreki} br. . . . . Stevana Mokranjca 10 . . Sitograf SZTR. . . . . . . . . . . . . . . Biljana Sladoje. ..5520070000147257 33. . . . . . . Mi}o Bubi}. . . . Popa Save Bo`i}a 13 . . . . . Modri~a. . Nevesinjskih ustanika . . . . . Dragoslav Peji}. . . . Cara Lazara bb . . vl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Branko Kne`evi}. . . vl. . . . .5520060000139837 21. . . .5520070001798682 29. . . . . . . . . . Me|unarodni in`injerski tim .5520080001302187 2. . . . . . . . . . . . . . Tolisa . . . . . . . . . . . Snje`ana Luki}. [kugri} . . .I.5520070001712740 43. . Trg Jovana Ra{kovi}a bb .5520080001603663 11. Fair play sportska klad. . .S. . . . . Nemanji}a bb . . . . . . Garevac . . . . . . Hranaprom ZTR. . . .5520060000136636 38. . . Cabling DOO Nevesinje. .5520070000144347 17.5520070001962418 46. Milo{evac . . . . . Paradizo UR disko bar. . . .5520060000738133 41. . . . . . . . . . . 3. . . . .5520070001220271 34. . Ra{kovi}a . . Cara Lazara . . . . . . Aleksi}. . Globax DOO. . . . Modri~a. . . . . . . . .5520070000742449 45. . Voj. . .5520070002020715 59. . . Prevoz AD Nevesinje. . . . . Jadranka [ipovac. . . Nevesinje. . . . . . .5520070001229680 22. . . . . Nedo Coci}. . Vranjak bb . . . . . . . . . . . . Kaleni} DOO Nevesinje. . . Jankovi} .5520070001640669 52. . . . Grodonia SUR. . . . . . [kari} 19 . . . . . . . . . . . . juni STR. . . . . . vl. . . . . . Em-pro-md DOO Modri~a.5520070001227934 10. Amila trg. . . Put Srba sa Neretve br. . . . . . Modri~a. . . ^ovilo M. . .5520070001685774 50. . . . Modri~a. . DOO Modri~a. Modri~a. . . . Modri~a. . . . . . . . . . . .5520070001228516 4. . . Crkvina 2 . . . . . Modri~a. Vukovi}a bb . ustanika . . . . . . . . . Nevesinje. . . . . .5520070001227352 37. . . . . . . . . Kneza Milo{a bb . . Bojana trg. . . . Slavica \uki}. . . 28. . . . . . . . . Tesli}. Soko TR. Nevesinje. . . . . . . . Nevesinje.5520070001222308 61. . . Modri~a. vl. . . . . . .5520070002025371 58. Cara Lazara bb . 1 . . . .5520080000153222 14. . . . Jeca STR. . . . . . . Mirjana Vujadinovi}. . Gornji Buleti} . Mali odmor SUR.5520060001234967 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . Svetosavska bb . . . . . . . . . . . Blatnica . . . . . . . . Mile Vreki}. . . . . . . . . . . Ilija Stankovi}. . Modri~a. . . . . . . . . . Svetog Save 140 . . . G. . . . . . . . Modri~a. . . . . .. . . .5520070001860956 42. . Tesli}.5520070001229777 36. . . Samard`i} S. . . Nevesinjskih ustanika . . Nevesinje. . . . Tesli}. . .5520070002115387 49. . . . . . . . . . Cirkular DOO [amac. . . . . Modri~a. . . . . . 1 STR. . Svetosavska bb . . . Tesli}.5520070001414368 20. . Eurobabb DOO . . . . . . . . . . Modri~a. . . . . . . . . .5520060001435369 35. Knez TR. .. . . . . . . . . . . Berlinska bb . . . . . D. . Nevesinje. . . . . . . . . . . . . . radnja. . .5520060000737260 19. . . . . . Koji} Lj. . Nevesinjskih ustanika . . . . . . .5520070001723992 24. . Gornja Crkvina bb . . . . Lojpur B. Botajica . . . . . . . . . . . . Obrena Ivkovi}a bb . . . . . Vojvode Mi{i}a bb . . Du{anka Geri}. [amac.5520070001792765 55. . . .5520070001416405 48. . .5520070001225218 2. Tihomir Popovi}. . \uli} bb . . . Mulahalilovi}. . . . . . . . .5520060001435951 24. . . . . . .5520080001601626 10. .5520070000746911 14. . . .5520070000149197 26.5520070001410876 Poslovnica TESLI] 1. . . . . . . . . . Savo Marjanovi}. . . . . . Modri~a. . . . . . .5520080000757435 . . . Mesnica SZR. . . . Geri} SZR FS. . [amac.5520070001682767 12. . . . . . Len-max DOO Modri~a. . . .5520070001221338 15. . . . . .5520070001879289 85/IX 25. Sla|an Luki}. . . . . . Tesli}. .5520060001234773 36. . . . . . . . . . . Od`ak. . Stoji}. . C I M TR. . . . Gana TR butik. Brazilija SZR. . . . . Mile-disk STR. . . vl. . \uka Novakovi}. . . Obradovi}a bb . . . . . . N. Nevesinjskih ustanika bb . D`emil Zahirovi}. . . . . Tesli}. . . . . . Modri~a. Bra}e Vukovi} bb . . . . Elektra STR. . . . . . . Hemija AD Modri~a. Milo{a Obili}a 38 . . . D. . . . . Modri~a. . . . Kulji} S. . . . . . . Cara Du{ana 128 . . . . . Ma{instvo AD. . . . . . . . . . . Kilavci bb . Sans SUR. . . . vl. . . . . . . . . . . . . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . . . . Aprovet DOO [amac. Stoji} PP prodavnica br. Tinejd`er UR. . . . . . . . . . . . . .5520060001435272 31. . . salon. Buleti} . . . . . . . . . . . . . . Kompanija Du{ani} DOO Modri~a. . . Tesli}. . . . . Mrki TR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svetog Save bb . . . . . Star trade DOO. . . . . . . . ustanika . . . . Majevi~ka 4 . . posl. . . . Jerini}. . . . . . . .5520080001602014 12. Batku{a 98 . . . . . . . . . @aoka STR. L. . . .5520070001416308 8. . . . Daba DOO Nevesinje. . . . Zemlja {ume . . . . . . . . D. . . . Trg Jovana Ra{kovi}a bb . . . . . Leskova~ki ro{tilj SUR. . .5520080001190831 7. . . . Modri~a. .5520070001227740 6. . . . . . . . . . . . . .5520070000145996 19. . . . Dejtonska 127 . Tesli}. . Donji Kladari . Modri~a.5520070001411846 60. . . . .5520070001414562 7. . . . Modri~a. . . . . . . . .5520070000145317 27. . . . . . . . . . . . . . . . . Krovoprom ZR. Stoja Nedi}. . . . .

Tesli}. . Mokro bb .5520090001540176 81. . Kr~mica SUR.5520090001684803 40.5520090001109981 56. . Gavrila Principa 14 . Ognjen Nikoli}. . . . . . . Raj{eva bb . . . . Vrhpra~a bb . . . Autoprevoznik ^angalovi} V. . . . . . . . . .5520090001118517 16. . .. . . . . . . . . S. . . . . . . trg. . . . . . Srpskih ratnika bb . . Roko baroko DOO Pale. . . . . Advokatska kancelarija. . . BMV zicer DOO Pale. . . . . . . . .5520090001114249 32. . . . . . Dir. . . . Masiv produkt swed DOO. . . . . . . . . . . . Bjela{nica AD DI Pale. Viki SUR. . . . Radivoje Gluhovi}. . . . . Klasik SUR. Danila \oki}a bb . . . . .5520080001310044 28. . . Pale. . . . . . B.5520090001115219 48. . . . . City SUR dancing bar. . . . . . . R. Pale. . . . . .5520090002177175 60. . . . . . . .5520090001118323 49. . B. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520080001994670 46. . . . . . . . . . . . V. . .5520090000758744 3. . . . . . . . . . . . . . . . . Vi{nja STR Branka Petri~evi}. . . . . . . . . . Njego{eva 4 . Gavrilovi}a 2 . IB trejd DOO. . . . Tri D STR. . . . . . . . M. . . . . Tesli}. . . Fito-studio DOO. . . . .5520090001112697 15. . . . . . . . . . . . . . . Korona SZR. . . Sloga SR Pale. . . . . Marsel SUR kafe bar Tesli}. . Autoprevoznik. . . . . .5520090001804016 54.5520090000170051 7. . . . . . . . . . . Pale. . . 31. . Bari}i STR. . T. . . Pale. . . . . . . . . Zemka SUR. . . Promiro DOO. . Srpske tesli}ke brigade bb . . . . . . Patent invest DOO Pale. . . Meli STR. . Sjever komerc DOO. . . Jev|evi}a bb . . . . .5520080002317583 37. . Kovanu{i} SUR Tesli}. . Budu}nost ZZ. . . Tesli}. . . . . . . . . . . . . . Marko DOO Pale. . Gavrilovi} plus SZMR. . Pale. . . Pale. . . . . Simek DOO Pale. Caldera DOO. . . . Srpskih ratnika . Talant DOO. . . . . Manco DOO. Glasina~ka bb . . . . . . Kozarska Dubica. . Univerzitetska 20 . . . . Neven STR Tesli}. . . . . . . . . . . . . za obnovu izg. .5520090001116480 12. . . Matuzi}i bb . Pale. . . . . .5520090001659777 53. . . Senta DOO Pale. . . . . D`evada Kurtovi}. . . . . . . Svetog Save 114 . radnja. . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Han Derventa bb . . Stevana Mokranjca 10 . Njego{eva 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ivana STR. . .5520080001602887 26. . . . . Kosmajac R. . Ugodnovi} . . . . . . . . . . . . Kruna SUR. Taksi. . Vida Milinkovi}. . . . . Jev|evi}a bb . Boska DOO. . . . . . Mokro 1 . . .5520090001115122 29. . . . . . . . . . Don SUR.5520090000161418 23. . . Serdara Vukoti}a 37 . . Terra product co DOO. . . . . Srpskih ratnika bb . . Kara|or|eva bb . . . Pale. . . . . . Kerakol SZD. . Brezovice . . . . . . . . .5520080001608028 30. . Savana DOO. .5520090001114540 11. . . . . . . . . . . . . . Simke komerc DOO Pale.5520090000167820 9.5520090001841361 44. . Tr`ni centar . . . . . .5520090001683833 22. . Rogatica. Jahorinska bb . . . . . . . . . . Kraji{ki put bb . . .5520090001101833 58. . . . . . Pale . . . . . . . . . . Ive Andri}a 5 . .5520090001109884 17. . . . .5520090001119584 79. . . .. . . .5520080001303545 23. . . . . Jahorinski potok . . . . . . . . . . . . . .5520090000168596 28. Hanlovska 1 . . . . . . . . . Kostajnica. . . . . . .5520090000162582 26. [ipke 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estrada SUR. . . . Consseco colours DOO. .5520090001543862 71. .5520090001549973 78. . . . . . . . Puni{a Purkovi}. . . Pale. . . .5520090001108138 Petak. . . . . . . . . Koliba STR. . Goran Samard`ija. . grada I. Pale. . . . . .5520080001305485 29. .5520090001653181 82. .5520090001105228 5. . Kuzmani . Donji Ru`evi} bb . . . Mag. . . Nova pekara SZPR. . Vla~ed DOO Pale. . . . . . . Kovanu{i} STR Tesli}. . G. .5520080001304709 21. . . Pale. . . . Ambala`a SZR Tesli}. . . . . Zora Lazi}. . IMK-Kenji} DOO. Milosava Kova~. Triling DOO. Hilandarska bb . . .5520080000158751 32. . . . Dragan Simani}. . Magistralni put bb . Simovi}. . . . . . . . . Drvni centar Maestro SZTR. . . . . . . . . . .5520080001193644 40. Omladinska 1 . .5520090001115025 14. . Vojvode Stepe 15 . .5520090000167432 43. . . . R. Jev|evi}a 0-5 . . . . . Janja Simatovi}.. Aksenija SZR friz. . Podgrab bb . Jahorinska voda DOO Podgrab.5520080001609774 35. Pale. . Pale. Sv. . . Janka Vukoti}a 39 . . . Magistralni put bb . . Bambino STR. . . . .5520040001129432 27.5520080002325731 41. . . Mljekara DOO Sokolac.5520090001541631 10. .5520100000176113 2. . S. . . . . . . Pale. Gornji Tesli} . . . . . Pale. Martom STR. Romanijska koliba SUR kr~ma. . . . .5520090001113279 18. Kooperativa AD Tesli}. . . . . . . . . . . . . . Kova~evi}. . . . . . . .5520090001117353 75. . . Nikole Tesle 6 . . . . . . Pale. Pale. . . Pale. . . . . Cara Lazara bb . . . DD STR. Gornji Rankovi} . . . . . . . Pale. . . . . Save bb . .5520090002172519 83. . . . Jefte Vukovi}a bb . . . . . . Mini market STR. D. . . . . . .Silos bb . . . . . . . Bife Semafor SUR.5520090001665597 77. . . Duji} DOO Tesli}. . . . . . . . . . Pale. . . S. . . . . Pale. . Trebevi}ka bb . . . Jahorina . . . Bulozi bb .5520090001109690 51. . .5520090001547257 45. Blic SZR. . . . . . . Trifka Grabe`a 109 . . . . . . . Obu}ine bara 14. . . . . . .5520090001654733 72. . . Pale. . . . . Tesli}. . . . . .5520090001543959 50. . .5520090001103288 63. . . . SUR 29 bife. Pale. . . . . . . Bobis DOO. Kralja Petra I . Bari}i bb . . . . Sarajevo. . . . . Silos bb . Pale. . . . . . Pale. Jelena STR. Mladikovine . . .5520080001303448 22. . . . . .5520090001101542 20. . . . . . Tesli}. . . . . . .5520080001305388 43. . . . . . J. . . . . . . Tesli}. . . . . . . Bubi STR. . . . . . . . . . . . Pere Kosori}a 37 . . . vl. Korporacija Pani} DOO Tesli}. . Jev|evi}a 7 . . . . Sumbulovac . . Tesli}. . vulkanizer M. . . . Grdanovac 13 . . . . . . . . . . Bambi-shop STR. . . . . . S. Pale. . . . . . Doboj Jug. . . Trebevi}ka bb . . . . . .5520090001113085 19. . . . . . . . Pale. . . . . . . . . . . Razvoj komerc DOO Tesli}.5520090001646391 64. . . Tesli}. . . . . . . . D. . . . . G. . . Stojan Kuzmanovi}. Samira Kurtovi}. . . Tesli}. . . Pale bb . Donja Vru}ica . . . . Ras DOO Pale. Ne{kovi}a bb . . . . . . . . . Vla~ed-M DOO Pale. . . . . . . . . . Pale. . Pale. . . . . Vojvode Mi{i}a bb . . Vladimir Radovi}. . . .5520090001107265 66. Pale. . . . . . Alpina DOO Pale. Fabrika obu}e FOT AD. . . . Pale. . . . . Majn trans DOO. . . Lipov hlad STR. . . Pale. . . . . ]emanovi}i bb . . . . . . . . . . . . Pale. . . . . . . . Jahorina bb . . . . . . . . . . . . . Ljubogo{ta . . Diskont STR. . .5520090000164328 24. . . . . . . . Slavuljica-petrol DOO. . Rep~a bb . . Koka-produkt DOO. . Zanatski centar Koran . Jev|evi}a bb . . . . . . Tesli}. . . Pale. . Hilandarska . . .5520080001300538 Poslovnica PALE 1. . Lj. . . Ce DOO Pale.5520080001609386 33.5520090001110272 4. . . . . . . .5520080001951311 20. . \okanovi}. . . . . . Sitograf DOO. . . . . . . . . . . put . .5520080001600656 38. . . . Cara Lazara 10 . . . . . . . . . . . . . .5520090000168887 30. salon. . . . . . Sokolac. . . . . . . . . . . Mokro bb . . . . . . . . .5520080001197912 18. Kninska bb . . .5520090001870267 69. Vukoti}a bb . . . Jev|evi}a 15 .5520090000759132 33. . . Mercel DOO. Pale. D. . . . . . . . . . . . . . Skala SUR. . . .5520090001542407 35. . Magistralni put bb . . . D. . . . . . . . . Sarajevo. . .5520090001972214 Poslovnica KOSTAJNICA 1. . . . Unipak demining DOO. . . . . . . . . . . Kata-komerc DOO. . . . Pale. . . . . . D. Pale. . Svabo STR. . . . . Proma DOO. . . . .5520090001116092 38. Kninska 21 . . . . . . . Simovi}a 10 . .5520090001738056 21. . . Jela{je bb . Nikola Para|ina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salko Gari}. . . Nada Hr{um. . . . . . . . . . . Pale. . . . . Tesli}.5520090001542989 41. . Famos fabrika Koran AD Pale. . . . . . . . . . Pale. . . . . . . . . Srpskih ratnika . . Duvan SZTR. . . Ugodnovi} . 2009. Lazarevi} Milada. . . . . . . . . . . . . . . . Pale. . Tesli}. . . . . . . . . . . . . . . . Jak{i}. Pale. . . Gavrila Principa br. Orbital DOO Pale. . . . . .. . Tesli}. . .5520090001767738 74. . O. . Svetosavska bb . . . Bogoljub Mi{i}. . .5520090002031966 61. . .5520090001106489 8. MTN-komerc DOO. . . . . . . Pale. . Rajko Joki}. Unipak demining DOO. . Milana Simovi}a 24 . . . . .5520090001540370 42. . . . . . . . . Srpskih ratnika 111 .5520080001304030 39. . . . Dra{ko Bori}. . . .5520090000759908 13. Igman DOO pred. . . . . . . . . Principa 24 . . . . . . . . . . J. . . . . . . . Samojko. . . . . . . . Tesli}. .5520090002121788 57. . .5520080002325828 42. . . Vukoti}a . . . .X/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 17. . . . . .5520090000166753 67. .5520080000748608 36. . . . . . . Kod Boce STR. . . . . . Stanislav Koroman. Save bb . . . . . . Tarahija Refik. . . . . Tesli}. . . Print PP Pale. . . .5520090001118614 37. @eljezni~ka 53 . Hre{a bb . . . Radmila Suboti}. .5520090001546869 80. . S. Pale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520090001106392 36. . .5520080001304321 44. .5520090001545608 47. . . . . . . . . . Gruje Novakovi}a bb . . .5520090001105907 59. . . . . . .5520080001309268 27. . . . . . Kostajnica. . . . . . . S. . .5520080001975270 25. . . Me-de-com DOO Pale. . . Pale. . . . . . [eki SZR. . . Sokolac. . . D. . . Halko STR. Pale. . . . . . Srpskih ratnika 35 . . Magist. . . . . . . .5520080001607252 34. . . Marko SUR. Pale. .5520080001608998 24. . . . . . . . . . . . Jahorina bb . . . . . . . . . . . . . . . . Kriva~e bb . . . . . . . . . . . Dra{ko Bori}. . Tehnoinspekt DOO Pale. .5520090000163843 73. . 1 . . . . . Pale. . . Teletina. Mibeks DOO. . . Tesli}. Glamour samost. . . put bb . . . . . . . . . . . . Metropolis SUR.5520080000752682 19. M. . . Jahorina bb . . . . . . . .5520090001768417 46. Mokro bb . Kninska bb . . . Stevana Sin|eli}a . . . . . Cetinjska 4 . Dobrosava Jev|evi}a 0-5 . Slavica [u{kovi}. . M. Kostajnica. . . . . Ra{kovi}a 15 . . . Drago Vukovi}. . . . . . Ananas DOO Pale. . . . . . . . . . . . . .5520090001909843 68. . . . ratnika 51 . . . Kovanu{i}. . . . . . . . Mokro. . . . . Podvitez bb . Sokolac.5520090000161709 6. . . Romanijska 68 .5520090001119972 25. . . .5520080001609968 31. . . . . . . . .5520100001550797 . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . Pale. Dujakovi} J. . . . . Podgrab . . .5520080002391012 45. . . Ars DOO. 25. . . . . . . Rogou{i}i . . Tesli}. . . . . . . na malo. . . Mera DOO. . . . . . . . . Gavrilovi}. . . . . . . Inferno-video igre. . . . Sla|ana Kova~evi}. Pale. . . . . . Divko DOO Pale.5520100000761508 4. J.5520090000161321 2. . . Dana trade-ZD DOO. Tesli}. . . . . . . . . . . Sjeverovci bb . . 5520090001107168 55. . . . . . . .5520100000176986 3.5520090001113667 34. . . . Hre{a bb .5520080001608222 47. . . .5520090001541243 39. . Dial fabrika dijamantskog alata Tesli}. . . . . . Ustani~ka 21 . . . Projekt mont DOO Pale. Devi} STR Zoran Devi}.5520090000758065 70. Pale. . Podgrab. . . . . . . . . . . . . .5520090002120721 52. . . . Branes trg. . . . Nin-market STR. . Tesli}. . . . Ljubogo{ta bb . . . . Milana Simovi}a bb . Pale. . Compani Vu~eti} DOO Pale. . 5520090001540467 62. . . . Koprivica. vl. . . . . . . . . . za usluge. . . . Blatnica . . . . . . Tesli}. . . . . .5520090001546093 65. Kraji{ka bb . . . . . . . Hazema Muratovi}. . . . .5520090002225675 76. . . . . . Tomo Marinkovi}. . . . . Pale. . . .

. . . Nemanjina 28 . . Cviji} STR. . . . . . . . . . Gradi{ka. . . . . . . . Rogolji 22 . . . . . Laminci. . Nasip bb . Miroslava Anti}a bb . . . . . . . Patrijarha Gavrila Do`i}a . . B. .5520110001400980 13. . . Drini} bb . . . . . . . Gradi{ka. Majdanac DOO Nova Topola. . . . . . . . . . . Gacko. . . . . . Frizer za mu{karce. . . . . .5520110000764660 2. . . Transport in`injering DOO. .5520140001167063 35. . . Soko-imko AD Gacko. Drini} bb . . . . . . . . .5520140001170070 17. . . . . . . B. Simeks PPPUP. . Bra}a Ra|enovi} STR. . . . . B. . . . . . . . Agarevi} STR. . . . . . . . Bosanska Kostajnica. Skendera Kulenovi}a bb . . Nemanjina 11 . . Zdravka STD. . . . . . . . . . Drini} bb . . . Drini}. . Jeca ro{tiljnica. .5520100001553125 29. . . . . . Gradi{ka. . .P. .5520140001653421 20. . . Srbac. .5520110001405539 12. . . . . . . Jovana Ra{kovi}a 4 . . . Gradi{ka. . . . . . Gradi{ka. Mirko Prpi}. . . . . . . Feralex DOO. . . . Drini}. . . . . Rabija Agarevi}. . . . . Silco DOO Nova Topola. . . . Zora STR. . Gacko. . Lili} bb . . . Mari}-Raca GTUP. Grme~-progres DOO Drini}-Petro. . . Kostajnica. Gacko.5520100002201182 25. . .5520100000178538 11. . . . . . Drakseni} . M. . . Gradi{ka. [upljeglav. . Mozaik STR. . . . . . Bogdana Zimonji}a 8 .5520140001683685 23. . . . . . . . . . Svetosavska bb .5520100000177859 21. . . Milada Zrni}. . Kova~evi}. . . . . .5520100002169075 26. . Rafaelo trade DOO Gradi{ka. . .. . . . Drini}. . Sol. . . . . . . . . . . . . . . Brestov~ina bb . Kostajnica. . . . . . Agroslavija ZZ Srbac.5520100001553319 27. . . Mihalenko DOO Gradi{ka. . . Svetosavska 25 . . . . . . . Kozinci bb . . .5520140001168033 36. . . Vera Milankovi}. . . . . Ja{arevi} STR. . Vidovdanska bb . . . . . . Bosanska Kostajnica. . . . . . . . . Kostadinovi}. . .5520140001887482 33. . Rojal kafe bar. . . . . . . . . . . . Kladari bb . . . . . Brestov~ina bb . . . . Kostajnica. . . Srbac. . . .5520140001822589 44. . . . . Svetosavska bb . . . . .5520100001551185 23. . Langolo SUR. . . Kosovke djevojke 12 . . . . . . Magdalena DOO Nova Topola. MDB agencija. MV soko mont DOO Gacko. . . Poveli~ bb . . . . . .5520110000186152 6. . .5520110000189935 Poslovnica DRINI] 1. . . . . . Gradi{ka. 18 HLPB-E . . . . .5520140001381142 26. . . . . . . ^ede Kova~evi}a 13 . . . Marin Borojevi}. B. . . . D. Gril Jole SUR. Planinsko dobro AD Gacko. .5520140000190370 28. .5520120001057939 10. . . Gradi{ka. vl. . . . . B. . . . . . .5520140001389969 . . . . . . Sanela ^e~ez. . . Boja Drlja~a. . . Prom tex SPUR. . Ba}o{ped PP B. . . . Svetosavska 72 . 2009. . . . . . . . . . Banjac. .5520140000198324 13.5520140001697265 19.5520140000765677 43. . . . . . . . . . . . .5520140001760509 27. . . . . Bosanska Kostajnica. . . . Jelena Ron~evi}. . . . Do{en STR. . . Mioljka Pu{ara. . . Levita AD. . . [umausluge AD Gradi{ka. . . . . . . . . .5520140001388708 46. . .. . . . . novembra . . Danilo Borkovi} . B. . Kostajnica. Svetosavska bb .5520100001550215 7. . 25. Drini}. . . . Savska bb . . . . . Gacko. . Urije bb . . . . . . . .5520140000773728 5.5520100000179605 28. . Svetx-komerc DOO Gradi{ka. . . . Pilipovi}. . . . . . AD Sport kafe bar. Tezga na pijaci XL-10. . . . .5520110000184406 5. . . PJ Drini}. Gradi{ka. . Trg svetog Save bb . .Petak. . . . . . . . . . . . B. . .5520100001555647 12. M. . . . Raki} i Co GP DOO Gradi{ka. . . . Srma DOO. . Solunskih dobrovoljaca 27 . . . . . . I Oslobodioca bb . . ^atrnja 15 . . . . . . . Gradi{ka. . . .5520100000177956 17. . Bosanska Kostajnica. . . . . Dubica.5520110000188577 11. . . . . ul. . Gradi{ka. . . . . . Dionis DOO Gradi{ka. . . . .5520140001164929 37. . . . Brestov~ina bb .5520100001554386 30. . . D&A net STR. .5520140001389484 45. Metaksa SUR. Holland-line STR. . . . . . Du{ana Prote Suboti}a 2A . . . .5520140001163280 25. Bo`ur . . . Vladete Radi}a 10 . . Sico BH DOO. . . . Nemanjina 25 . . . . . . .5520120001051440 3. Fair play sportska klad. Kidri~a 1 . Gornji Karajzovci 29A . . . . . . . Kostajnica. . . .5520100001556229 15. . . . . .riblji restoran. . . . . Dositejeva bb . . Geodetski servis J & R Kozoma. . . . . . . . . . A. . . . Gradi{ka. . . . 17 . . . dobrovoljaca 19 . . . . . . . . . . @eljko Do{en.5520100000178829 31. . . .5520120001053477 7. Gacko. . . . . . Banijski put 14 . . . . . . Itris DP. B. Gradi{ka. . . . Banjci . .. Nova Topola . Euro-plast SZR. . . . . . Ranka [ipke 2 . . . . . Kostajnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bosanska Kostajnica. . . . . . . DD TR.5520110000762041 14. . . . Jovana STD. . . . . .5520120001057260 Poslovnica GRADI[KA 1. . . . . . . Save Vladisavljevi}a 2 . . Star{ped DOO Gacko. . . . . . Nova Topola. . Gacko. . . . . . . . . Sa{a Marjanovi}. . . . . . . . . . . . . . . Boris Grubi{a. . Zdravka Resan. Kostajnica. . . Elda DOO Gradi{ka. . . . Venera kafe bar. . . Kozarskih ustanika 36 . . . . Crveni signal AD. . . . Drini} . . . . vl. . Svetosavska 1 .5520140001386574 34. B. . . . . . . . . . . . . . . D. . . . . . . Gacko. Srba~ki put 140 . . . . .5520140000775765 29. . Bosanska Kostajnica. . . .5520110000764466 16. Nova Topola bb . .5520100001555259 24. . . . . . . Gradi{ka. Strigova DOO B. . . . Gli{i}. . . Ustani~ka 18 . . . . . . . Drini}. . . D`. . . . . . . . . . Tihomir ^oli}. . . . . . . . . . . Medan Veri}. .5520140001389872 30. . .5520120001052022 85/XI 2. Gacko. . . . . . Drini} usl. . . . . . {umsko priv. . . . . . Kostajnica. . . . @ivinoprodukt AD. . . . . Kostajnica. . . . . . . . . Kozarska Dubica. . . . . . Potkozarska bb . . . . . . . vl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nov-produkt DOO. . . . . . . . Egelja. . Bosanska Kostajnica. Nikolajevi}a . . . . . . . Taksi prevoz Dragan @arkovi}. . . . . . . Etnos pansion. . . . . . . . . . “Stela” cvje}ara. Med-farm apoteka. .5520120001050664 6. . . Gacko. . . . Branka ]opi}a 62 . . . . . . . . vl. . Gacko. . Palma kafe bar.5520110000186443 4. . . . .5520100000176792 6. . . .5520140001382791 38. . . . . . . Elezagi}i bb . . . . Fons ZZ Gradi{ka. . . Bunara bb .5520140000190273 9. . . . . . . . Alfa-internacional DOO Gradi{ka. . . Rogolji. . . Goran Savi}. Solunskih dobrovoljaca bb . . . . . Jami komerc STR. . . . . .5520140001384828 50. . Alfa trade co DOO. . . Pikolo SUR. . . . . . . . . Mome Vidovi}a bb . . . . . Ivona STR. . . . . . . . .5520110001402823 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trans-promet DOO. . . . . . . . . . . . . . Raca. . . . . . . . . . . . . . Solunskih dobrovoljaca br. . Nova Topola bb . . “Mladen Stojanovi}” PIK MDP. Maleti}. . . S. Sanela TR Gacko. . . . . . ]opi}a bb . N. . . . . . . . . . . . . . . . Ana friz. . Bajinci bb . . . . . . . Mi}o-promet DOO Drini}. . . . Gamateks PPP. . . Solunskih dobrovoljaca bb . Srbac. . . . . . . . . . . . . Kostajnica. . . . . . . .5520110000180138 9. . . . Kostajnica. . . Tr`nica Marinkovi} . . . 9. Gradi{ka. Trg K. Stojana Kova~evi}a bb . Zlatno zrno PTP DOO. Bambi STR. . . . . Sre|ani . . . vl. . . . . . . Mrkonji}a 1 . .5520140001961687 32. . . . . .N. . Tr`nica Marinkovi} 76 . . . . . . . Ljubica Cviji}.5520140001380269 41. . . . Gradi{ka. . .5520140001163571 8. . . Ex cop DOO B. . . Kostajnica. Put srpskih junaka bb-tez. . . . Kostajnica. . . centar. . . . . . . . . . . Ranka [ipke 1 .5520100000177277 10. . . Svetosavska 90 . Nova Topola. . . . Feraleks promet DOO. . Brestov~ina . Vesna ^ibi}. To{i} DOO. . . . . Kralja Petra I Oslobodioca . Drini} bb . . . . . . . B. . . Miholja~e bb . Gra~anica bb . . . . . vl. . . . . . . .5520140002071394 49. . . . Kostajnica. . Gradi{ka. . . . . . . . . . . . . . . . . vl. Egelja pilana SZR. . . . . salon. Kostajnica.5520100002056264 19. . Kozarskih brigada 4 . . . . . . . . .5520120001050179 9. . Nova Topola. Ranka [ipke 17 . . . .5520140001162310 42. Mladena Stojanovi}a bb . . Zlatko Gaji}. . Vidovdanska bb . . . Branislav Gvozden.5520140001859837 48. . . dobrovoljaca 21 . . .5520110001405345 15. . .5520140001380560 15. . . Luka.5520140001389581 22. . Nova Topola. . . . . . A. . pred. . .5520140001169003 16. .5520100001984678 20. . . .5520140001962269 47. . . Metalik benz DOO Gradi{ka. . . . . . . . . . Sofi No 3 TR. . . . . . . B. . . . . . . . . . Autoprevoznik Budimir Zelenovi}. .5520140001387641 12. . . Ru`a SR. .5520120001055126 5. . . Banjalu~ka cesta bb .5520100001552252 9. . . Gradi{ka. . . . . . Gradi{ka. . . . . . Put srpskih junaka . .5520110000185473 18. . .5520110000762817 8. . . MG ZUR. . . .5520140000765871 3. . Gacko. . . . .5520140000194250 6. .5520100001558072 16. . . . . . Foto studio Draga ZR. B. . . . . Nova Topola bb . . Mitropolita G. . . . . . . Kostadin Su{i}. . . . . B. . . Gra~anica bb . . . . . . . . vl. .5520140001380948 24. . . vl. Sol. . . . . . . . . . . . . . . . .5520140000778190 10. Put srpske vojske 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gradi{ka. vl. . vl. . . . . . Ignjatovi}. . . . . . . . . . . Zan. . . . . Poljoprivreda AD Kozarska Dubica. . . Milimir Zuk. Kalini}. . . . . . . . . . . .5520140000780615 7. . Grdanovac bb . . . . . . . . . . . Miholja~e bb .5520140001791549 40. . . . . . . . . . . . .5520140000769945 4. . . . .5520100002266948 Poslovnica GACKO 1. . . . Boki STR. . .5520100000179993 13. . . . . . . . . . . Prodex ZZ. . . . . Kostajnica. . 11. . . . . . . . . . . . . D. Slavi{a Bjelajac. ^atrnja bb . Stojana Kova~evi}a 21 . . . Masterpoint DOO Gradi{ka. . Edvarda Kardelja 24 . Maja UR buregd`inica. . . . . .5520140001165026 14. . . . . . . . . . . . . . NDSS elektroterm STR. . . Glu{ica.5520000000317932 4. . . Boja no}i snek bar. Ranka [ipke 11 . Be}irevi}. Ermina Ja{arevi}. .5520140001161243 21. Calcio SUR. . . . . Pava Vasi}. . . . . P. . Cafe-Marshall. . . .5520100001550118 14.5520140000195414 18. . . . . K. . . . . . . . . . Urije . Kostadinovi}. . . . . . . . . . . Centar bb . . . . Srbac. . . . . . . . . . .5520140000765580 2.5520100001554580 8. . . . . . . . . Gacko. .5520120001055708 8. . . . Mladena Stojanovi}a 10 . .5520110000186540 17. M. . . Grdanovac bb . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 5. . . . .5520110000188480 3. Mavrak D. . . . . Gradi{ka. Ro{tiljnica N. . . Prehrana AD Gradi{ka. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520140000775862 11. . . . . Brestov~ina bb . . . . . . Bos-lat comerc DOO. B.5520110001404472 10. . . . . Lazar STD. . . Radovanov.5520140000770527 31. . Goran [obota. B. . . Prom tex STR. . . Atom-company DOO Srbac. . Mirjana Boromisa. . . . . . . . . Triko ITK AD Gradi{ka. . . . . . . . . Ranka [ipke . . . Drini} .5520100002035021 22. . Interking DOO Drvar. . . . . . Svetosavska 8 . . . . . . . . . . vl. . vl. . . . Mara Bilbija. . . . . . . Ranka [ipke 47B . . . . . . . . . . . . . . . Prvi korak SUR. . . . . Kostajnica. Zeus STR. . . Bajri}. . . . . Gradi{ka. . . . .5520100002224268 18. . . . 5520140000779451 39.

. . . . .5520160001560203 36. . . . . . . . . . . . . . . . Petra Mrkonji}a bb . . Doboj. . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . Turjak. . . . . . . .5520160001320807 37. . . Prizma-prom DOO Gradi{ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vasiljevi} DOO Gradi{ka. trg. . . . . . . . Vujin trade DOO. . Brod. . . . Doboj. . . . . .5520160000026439 22. . Tuzla. . . . . . . . . @eljo SUR. . . .5520140000190661 69. . . . Bo{kovi}i bb . Lakta{i. . . . . . Stojanovi}a bb . . . . . DSD fox DOO Gradi{ka. . Doboj. . radnja bife. . . . Nikolajevi}a 24 . Marko Savi}. . . . . . .5520150001076416 29. . . . Stanari AD Rudnik nemetala. SZR. . Doboj. . . . . . . . . Dobojputevi AD.5520150001075058 45. .5520160001564859 41.5520000000628817 46. . Jablan 241 . . . . Ma{i}i 65 . Rudanka promet DOO. Dositejeva 1 . Banja Luka. Banja Luka. . . . .5520160000488838 23. . . .5520150001940298 44. . Milo{evi}. . . . . . . . . Vojvode Mi{i}a 6 .5520150001071178 17. . Tane prom DOO. . . . Gradi{ka. . . . . . . . . . . . Elmo DOO. . Obili} company DOO.5520160000448292 16. . Mobil centar komision Doboj. . . . . . Cezar mesnica SZTR. Kivi-oil DOO. . . . . . . Azzuro SUR. . . Pop Ljubina br. . . . . MC Cviji} DOO. . . Mi{i}. . .5520140002389942 73. . . Doboj. . . Ilije Gara{anina bb .5520140001794265 67. Lakta{i. . . . . . . . . Aleksandar STR. Krnete . Doboj.5520140001693288 54. . . Danka Ili}. .5520150001735046 Poslovnica DOBOJ 1. . . . Buni} company DOO. Doboj. . . Fjodora Dostojevskog 25 . . . . . . . . . . Sam. . . . Planet M team DOO. . Kralja Aleksandra bb . . . . . . . Mira STR. Dubrave 17 . . . . . . . V. Lakta{i. . . Tuzla. . . . korpusa bb . . . . Lakta{i. . . . Filipa Vi{nji}a 64 .5520140001389290 53. . .5520140001382112 63. .5520150001948349 38. . . . . Vojvode Mi{i}a 32 E . . . . . V. . . . . . . . . . . . . . . . Lakta{i. . . . . . . . . Lakta{i. . Buvlja pijaca 282 . . Stupine bb . Kobatovci bb . . .5520150000201767 37. . . . Kotur D.5520160001565344 42. V. . Ideja gips art stud. . . . Mje{ovite robe STR. . . Maja No 3 STR. . . Izbor STR. . Doboj. . . . . Autoservis SZR. . Cara Du{ana bb . . . . . . Komision. . . . . Vo}e i povr}e STR Doboj. . Rodi} DOO. . . . . . . . Hasuki}. . . . . . . Grahovo . . . . . DD company Ljolji} DOO Gradi{ka. . . Doboj. . . . 25. Veljka Mla|enovi}a bb . . .5520140001888452 56. . . . . . [obot. . . . . A&E STR Jukovi}. . Vrba{ka . . Mit DOO. . Vojvode Stepe 13 . Gojkovi}. . . Darko produkt DOO. . . . . . . . naselje Borac . Brestov~ina bb . . . .5520150001075252 19. . . . . . . .5520150001689941 34. . Inter-met AD Doboj. . . . . . . . ]ire Truhelke 10 . N&N company DOO. Lakta{i . . . . Lakta{i.5520140001389678 55. Doboj. . . . . . . Buvlja pijaca 11 . . . . . vl. Doboj.5520160000835322 20. .5520150001071566 10. Veselina Masle{e 1 . . . . . . . . . . . vl. . . . . . .5520140002090018 75. . . . . Lakta{i. . . . . . . Vatrooprema DOO Doboj. . . Komp-mat DOO.5520150000791527 2. . . Nemanjina 35 . Filipa Vi{nji}a 159 . . ..5520150001919540 47. . M. Trn . . . . . . . . Veto DOO. . Ulica bb. . Inter-trade DOO. Lakta{i. . . . Luna STR.5520140001894272 57. . . . . . . . Extra DOO. Nemanjina bb . . Likra rad DOO Doboj.5520150000797250 26. . . . . . . . . . Gradi{ka. . . . . . Magic AS company DOO. . . . . . . . . . . . Lakta{i. . Gradi{ka.5520160000449941 24. . . . Banja Luka. . . Market MG STR. . . Stoji~i} S. . . . . . Luigi prom DOO. . . . . . Sky cafe kafe bar. . .5520150001818854 40. . . . . . . . .5520160000833964 2. . Marko Savi}. . Lakta{i. . . . Srpska piro{ka SZR. Lakta{i. . . Put srpskih branilaca 146 . . . Bra}e Jugovi}a 38 . . Doboj.5520160000840172 9. Zelena pijaca . . . . . . srpskih brigada . . . . . Kara|or|eva 128 . . . Ada bb . . . . . . . Prodex-agro DOO Gradi{ka. . Dobojpromet ODTP. . . . . . . . . . . . . . Vrba{ka 157. .5520150001070887 18. . . . . . . . . . Gradi{ka. . Mlinarska bb . . Doboj. Doboj. G. Gradi{ka. . . 1 . Kla{nice bb . . . . . . . Lakta{i. .5520140002127363 64. . . Aleksandrovac . . Doboj. . . . .XII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 51. . . . . . Sne`ana Miljkovi}. . . . . Doboj. . . B.5520150001063224 36. . . . . I I . . . . . . . . . .5520150000805010 3. . . Banja Luka. . . Sin|eli}a 7 . . . V.5520160000027021 12. . .5520150001073021 31. . . . . . . 2009. . . . Casa madera DOO Lakta{i. . . . . . . . . . Kara|or|eva 128 . Kara|or|eva 48 .5520160000458283 29. . . . . . . . Trn. .5520150001072536 42.V. . . Semafor STR. 007 kafe bar. . Socijalist. . . . . . .5520160000834158 10. . Lakta{i. . . . .5520160000441502 28. . Doboj. Tomi}. . . Trend SZR Gradi{ka. . . . . . . I kraji{kog korpusa 7 .5520150001070305 39. . . .5520140002102628 65. . . . . . . . Lakta{i. . .5520160000814079 5. . . . . Kara|or|eva bb . . . . Jakupovci bb. . . V.5520140001169682 59. CATV Adam DOO. . .5520160001311495 8. . . . . Dado Ford SZR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krnjinske sr. . .5520140001837527 62. .5520160000473318 18. . . Doboj. . . robe STR. Mini market TR. Goga commercee export-import. . . Doboj. . . Veliko Bla{ko . . . . . . . M. Maja No 5 STR. . . . . . . Osje~ani . MR trade DOO. . . Kara|or|eva bb . Mahovljani bb . . . Marko Savi}. . AD Fines SUR. . . . Potkozarje AD Gradi{ka. Gradi{ka. . . Obu}a Bojana STR. . . . . . Brestov~ina bb . Manja~kih ustanika 9 . . . . . . . . . .5520140001162504 68. Mas company DOO. . . brigade 169 . Kneginje Milice 5/2 . . .5520160000026633 17. . . . . . . . . trg. Doboj. . Jakupovci bb . . Cezar SUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omnikom AD. . Marko Savi}. . . . . .5520140001386768 60. . . . . Balkan plastika DOO. . . B brza hrana. . . Kugla{ DOO Lakta{i. . Banjalu~ka cesta bb . . . Kara|or|eva . vl. . . kraji{ke brigade . . Kvarner DOO.5520140002156075 70. . . . . . Nenad Baji}. . . . . . . . Lakta{i. . Mje{. . . . . . . . . . . . . . . Agrooprema DOO Gradi{ka. . . .5520150001070790 30. . . . . . . . Centar AS. . Tuzlanskog patriotskog odreda . . . . . . . . . Zenica. . . . . . . 63 . Nikole Pa{i}a 1 . . . . . . Lakta{i. . Banja Luka. . . .5520150002371754 49. . . . . . . . . . . . .5520140002037250 72. . . . . Stepe .5520160000020231 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doboj . Svetog Save 3 . . . . . Italijano exp-imp DOO. . Ozren. . . . . . . . .5520150001068753 12. Raca mesnica SZTR Gradi{ka. Motike bb . S. Sam. . .5520150001069238 8. . . . . . . . Dragoslav Popovi}. Nemanjina 64 . . . . . . Zelena pijaca F/ 25 . Pijaca . . . . . . . . . . Stanari bb . Markovi}. Doboj. . . .5520150001070014 5. . M. . . . Kara|or|eva bb . . . . . Podnovlje . . . . Lu`ani bb . Lakta{i. Fagot DOO. . . . Put kraji{kih junaka 32 . . . . . .5520160000484376 13. . . . . . . . .5520160000461678 32. . . . . Maja No 1 STR. . . Delta-prom DOO. . . Banja Luka. . . . .5520140001804741 52. . . . . . vl. Petra Me}ave 11 . .5520150001062448 23. . . . . . . . Olja butik PTR. . . . Stefana Prvoven~anog br. . . . . .. . . . .5520140000773922 61. . Doboj. . . . . . . . Cara Du{ana SP 6/12 . . . . Svetog Save 2 .5520150000792303 11. . . Gu`vi}. Milenijum SUR. . . . .5520160000861221 27. . . . . . . . . Miroslava Anti}a 145 . .5520140001668844 Poslovnica LAKTA[I 1. . . Kara|or|eva 70 . . Kara|or|eva 279 . . MB-Kekerovi} DOO Trn. . . . . . . . . . . . . . . . .5520000000360709 9. . . . . S.5520160000466722 33. . N. . . Doboj. . .5520160000474579 40. . . . .5520160000488062 34. . Mokranj~eva bb . . . . . Du{ana Gruji~i}a 24 .5520140002074595 66. . . . Doboj. D. . . . . . . . Mi{i}a . . Dado frizerski salon. . . . . . . . Trkulja DOO Lakta{i.5520160001327597 39. . Zoka-trend DOO. . . . . . . Ko{arka{ki klub. . . . Vidovdanska 64 . .5520150001072148 Petak. . Kara|or|eva bb . . . . Miljanovi} komerc DOO. . . . . . . . . . . . Marlip DOO. . .5520140001904651 58. . . vl. Pale`nica . . . . . .. . . . . Banja Luka. Maja No 2 STR. . Gam SZR. . Javni prevoz stvari Borojevi}. . . . . . V. [uberta 21 . . . . . . Javni prevoz stvari. Doboj. . .5520160000479623 15. . . . . . S. Rubin DOO Lakta{i. . . Vojvode Stepe 10 . . . . . .5520150001067686 43. . Autoprevoznik Dragan Pepi}.5520150001067298 27. . . . . . . . . . .5520150001065067 25. . . . .5520160001561076 26. \ermanovi}. . . . DOO Lakta{i. . . . . . . . Cara Du{ana 18 . . . . . . . . Doboj.5520160000841239 3. . . Muharem Grudi}. . . . . . . Brijesnica . Dositejeva 2 . . Bo`ana Spremo. . Hacijenda bar Gradi{ka. . . . Dositejeva bb . . . .5520160001318964 11. . . Trn. . Pop Ljubina bb . . Rade Leki}. . . . OO Bosansko Grahovo. . . Ploter trade DOO. . Doboj. Mesnica kod Vere TR. .5520150000791139 22. . . . . .5520150001069141 16. . . . . . . . . . . . . . . . part. . . . . Kralja Aleksandra 11-13 .5520160000448680 4. . Gradi{ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zanatski centar . .5520160000460320 25. . Bukovica bb . .5520160000447613 31. . . . Gradi{ka. . . . Kova~evi} STR. . . . . . Doboj. I kraj. . Kozara-impex DOO. Vuja{inovi}. . . .5520150001068947 14. . . . . Lakta{i. . Eko drvo SZR. . Turjak bb . . .5520160001311689 21. . . . .5520150001068850 13. . . . . . . . Mit. . Vidovdanska bb . . . . . . . . . . . Aura DOO Banja Luka. . . . . . . . .5520000000352561 20. . . . . . . .5520150000206617 28. . . . . . . . . . Marko Savi}. Kraji{ka 14 . . Rayex-promet DOO. . Bukovica . . B. . . . . . . . . vl. . . . . . .5520150001070402 7. . .. . . .5520150001069044 15. Doboj. . . . . . Koji}. . .5520160001324978 35. Vrbas FSN AD.cargo DOO Aleksandrovac . . . . . . . . . . . Bijeljina PC. . . . . . . . . . . . . . . . Stari Grad SUR. . . . Vojvode Stepe B1 . . . djel. . . . . Doboj. . . . M. . . . . Cara Du{ana bb. . Mad`arac. . MG ugost. . .5520150001068365 4. . Maleti} DOO Gradi{ka. . . . . 16. . . Nemanjina 12 . . . . . . . . . Plo~nik bb . . . . . Banja Luka. . . . . Turalibegova 42 . . . . Gradi{ka. . . . Lakta{i. .5520160001321195 . . . . . . . . . Petra Pecije bb .5520150001070111 6. . . . .5520140002032982 74. Nemanjina 33 . . . . . . Bjelanovi}. . . . . . . . . . . .5520160001311107 38. . . . .5520160000022559 6. . . .5520150000205647 24. . . Stadion .5520150001943887 41. . \ure Pucara Starog bb . . . Kneza Milo{a 93 . .5520150000805980 32. 33. . . . . . . Maja No 4 STR. . . Ankica Borkovi}. . . . Jakupovci . . . .Ag-ceto DOO. B. . .5520150001076319 35. . . . . . . . .5520160000470408 14. . . . . . . . .5520160000485831 7. . . . . Aleksandrovac. . . . Trgopromet Dragan DOO Lakta{i. . . . . . . Kara|or|eva bb . . . . Gradi{ka. Aleksandrovac. Sav~i} M. Mirjana Stani}. . . Auro DOO Lakta{i. . .5520150001066619 21. . Gradi{ka. . . . . . Bukva komerc SR. . . Doboj. . . . . . . . 9. . . RS Banja Luka. . . . djel. . . . . . . . . . . M & B . . . . . . . . . . . . .5520150000207490 48. Venera SZR Doboj. . . . . . Nikole Pa{i}a 7 . . Huso DOO Doboj. . . .5520140001954315 71. . .5520160000460611 19. . Gradi{ka. Tanja Novkovi}. . Lakta{i. . . . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . Doboj. Montenegro-duo DOO. . . . . . . Cerovica . .

. . Trg palih boraca bb . Krnjinska 2 . . . . . . . . . . . Kneza Milo{a 36 . . . . Sr|an Sijakovi}. . . . . Kozarska Dubica. . . . . . . . Doboj. . . . Vi{egrad. . .5520160001560106 48. Mili}i. . . Doboj. . . . . . Stepe 10 .5520180001330118 33. . . Oksigen DOO Rogatica.5520200000889252 2. . . . . . . . . . . . . . H. F br. . . . 2009. . .5520160001316248 61. . . . . . Vil~evi}i bb . . . . . . .5520180001920169 20. . Ljiljana [u{njar. . . Vi{egrad. . . . . Vihor ODTP. . . . . . . Milo{a Obili}a bb . . . Srpsko Gora`de. . . . . . . . . Osmaci. . . . . . . Dejan Bili}. . . . .. . . Bolni~ka bb . . . . . . . . . Vi{egrad. . . .5520180002125130 23. . . . . . . Kralja Petra I . . . . . . . . . . . . . . Stari ribar kafana. . . . . .5520200001393555 18. Karakaj 24 . Osmaci. . .5520200000235666 17.5520180002159371 24. . . . . . . . . . . Doboj. . Jovana Cviji}a 80 . . . . . Jutro STR. . .5520160000024305 56. . . Petrovo . . . . . Autoras DOO. . . . .5520180001330797 3. Akva restoran. . . . . . Veljka bb . . Bratunac. . Osmaci bb . . . . . . . .5520200000890513 10. . . . U`i~kog korpusa bb . . \okovi}. . . . . . . . .5520160000455567 71. . Sa{a SZR. . Doboj. DOO. . .5520200001022918 8. . . . . . . . . . [ekovi}i. . . . . . . . .5520160000832703 77. . . Svetog Save br. Sam. . Ru`ica Bo`ovi}. . G. . . . Mara Kr{i}. . . . . . . . . . . . Cara Lazara 5 . . .5520180000216364 5. S. . . . . . . . . . Vojvode Putnika 37 . . . Kara|or|eva 24 . . . . . . . . . djel. . . . . Kulenovi}a bb . . . . . . . Vuka Karad`i}a 148 . . . . . . . . . . . . . . . Sa{a Terzi}. Skelani bb . . Vidovdanska . . . . . . . . . . . Mi{i}a 7 . . . . M.5520200001495308 26. . . . . . .5520180001335356 27. . . . . . . . . Delikates STR. . Doboj. Vojvode Putnika 37 . . . V. Kozluk bb . . . Narcis Ili}. . . . . . . . . . . . . . . Milica Tubin. . .5520200001395204 20. Nada STR. . . . . . . . An|ela STR butik. Autoprevoznik Avdo [i{i}. .5520200001016710 3. Vi{egrad. . Autoprevoznik Salih Mahmutovi}. . . . Tomi STR Petrovo. . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . Birotehna DOO Doboj. . . Marija 2 SZTR. . . . Zvornik. . Trg palih boraca bb . . . . . . . . . . .5520180001333028 30. . . . . .5520160000454694 45. . . . . Vi{egrad. . . . . . Autoprevoznik Sanel Dugali}. . . . . . . . . . . . . Osmaci. . Zmaj Jove Jovanovi}a . .5520160000024014 62.5520200000236054 . . Du{anovo. Vi{egrad. . . Sv.. . . . . .5520160000474967 54. . . . pijaca. . . U`i~kog korpusa bb . . . . . . . . . Hit STR. . . Trifolium DOO Doboj. . . . Osmaci bb . . Lazi} Milan.5520160001326530 66. Bir~anka STR.5520200001250674 9. . . . . . . Tehnomanija STR. . .5520160000479332 52. . . Doboj. srpskih brigada bb . . . . . . . . . Wellvet M. . . Drinska 10 . Goran ^a|o. . . . . Zvornik. . . . trg. .5520160000453142 72. Kralja Petra I . Hit-D OTR mje{ovite robe. . . Vi{egrad. .5520180001335453 28. K. Vidovdanska 7 . Caparde bb . . . . . . Doboj. . . . Doboj. . . . Panonija-komerc DOO. Autoprevoznik Zijo Hajdarevi}.5520190002294249 6. . . S. . . . . . . .5520180001336326 15.5520200001023694 24. . . Zejnilovi}. . . . . .5520200001392197 12. . . . . . . . Trg kralja Petra bb . . Vi{egrad. . Dragoslav Droca. . . . . Sonik DOO. . . Agencija za knjig. . Jovanovi}.5520200001259889 4. . . . . . . . . . . . Miro Mo~evi}. . . . . . . . . Vidovdanska bb . . . . [ekovi}i. . . . . . . Vidovdanska 20 . . . . . . . Sanja DOO. . . Kralja Petra I . . . . .5520160000451008 59. . Joker kafe bar. . . . . . . . . . . . . . . .5520200001397241 21. . . . . . . . . . . . . . Uglje{a DOO. . . . . . . . 9. . . . . . Cara Lazara bb . Kozarska Dubica. . . . Ozr.5520180001336229 85/XIII 17. Su~ani bb . . . . . Bolnica “Sveti Nikola” DOO. . . . . . . . Ru`a STR. Ideja MB DOO. . . . . Principa 22 . . . . . . . . . Aqo SZ pekar. . .5520200001281811 27.5520180000215782 Poslovnica KOZARSKA DUBICA 1. 80 . . . . . . . . . . . Osmaci bb . . . Ive Andri}a bb . . Vi{egrad. J.5520210001849891 2. Admiral-komerc DOO. . Dambo STKR. . . DD-trejd DOO Vi{egrad. Harf DOO Doboj Istok.5520160001576790 55. . . . . . . Vi{egrad.5520160001571552 50. . Mis STR. . . . . . . . . . . Zelena pijaca F 22 A . . . Autoprevoznik Adnan Damad`i}. . .5520160000458768 63. . . . . . .Petak. . . Svetog Save 3 . .5520160001572231 49. . . obj. Vi{egrad. . . . . . . . .5520180000219371 7. . . . . . Autoprevoznik Branko Jovanovi}. . . . . Osmaci bb . . . . . .5520180001339333 16. . . . Zvornik. . . . . . Nada Popovi}. . . . Cara Lazara bb . Val SUR restoran. . . Vidovdanska 18 . . . . . Petrovdanska 50 . Osmaci. . . . . . . . Osmaci. . . . . . II podrinjske brigade . .5520180001334483 22. . . Vi{egrad. . Skelani. . .5520180001331088 8. . . . . . . . . . . .5520160000447031 51. . . Bratunac. . . . . . . .5520180000210641 18. Vi{egrad. . . . . . . . . . . . Zvornik. . . Vi{egradtrans AD. . . . . Velo auto {kola Doboj. . . . . . . .5520200001394622 19. . . . . . . . . . . . . . . Nevenka Jev|evi}. naselje Stadion 7 . . . .5520160000464103 57. . . . . . . .5520160000465267 69. .5520200001258337 23. . . . . . . . . . . Elite fashion STR butik. . .5520200001029417 22. . . . . . . . . . . . . . Caparde bb . . . . Miroslav Vucelja. . . . . . . . . . . . . . .M. . . . . . . . Baji} promet DOO. . . . . Du{anovo bb . . . . . . . . . Zahirovi}. . Filipovi} N. .5520160001573686 68. . . . .5520160000832121 46. Starstrading DOO Doboj. .5520180000210253 6. . . . . . .5520160001329731 70. . . . Vi{egrad. Doboj. . . . . . . . . U`i~kog korpusa 15 . .5520160002299052 67. . . . . Pa{i}a bb . . . ..5520160000858893 78. . . . . . . Kolubarska 83 . . . . . Vi{egrad. . . . . . . . . . . . . . . . . Doboj. . . Imperial DOO. . . Nikole Tesle 71 . . . . . . . . . . . . . . . .5520160001564762 Poslovnica VI[EGRAD 1. . . . . . . . . Cara Du{ana 6 . . . Dijamant SUR buregd`inica. . Veljovi}. . Zelena pijaca . . . . . . . . . Suzana STR. . . . .drvo DOO. . . . . . . . . . . . . . 16. . . .5520160001321486 53. . Vidovdanska 5520160002221743 80. . Idriz Mujagi} SZTR. Bratunac. . . . . . . . . . . . . . . . . . Vardi{te bb . . . . . . . . So~kovac . . .5520180000216461 2. . . .5520340001276178 4. . . . . 3 . . . . . naselje Pijeskovi . . . . Frizerski salon Aleksandar SZR Vi{egrad. . . . . . Market STR. Dijana SZR. . . . Spomenko Kalajd`i}. S. . .5520200000879358 6. . . Osmaci. . Radana Jovanovi}. Kaskada kafe bar i diskoteka. Nikole Tesle 127 . Mili}i. jezika Doboj. . Oxford {kola eng. . . Filipa Vi{nji}a 23 . . . . . . . . . . Doboj.5520180000874897 4. . 21 . . . . . . . . . . . . . Zel. . . Septembar SUR bife Doboj. Pecikoza D. . . . . Koplast DOO Doboj. . . . . . Zvornik. Doboj. . . . . . . Doboj. . Ubava . . . . . . Digicom DOO Doboj. . . Petrovo bb . . Doboj. . . . Euro-hit DOO. . . Arcus DOO Petrovo. . . .5520180001336520 25. . . . . . .5520180001331573 14. . . . .11 . . . . . . . . . . . . . . .5520160000445770 76. . . Autoprevoznik Davor Lovri}. . . . . . . . Vojvode Putnika 74 . . . Doboj. . . . .5520180000219274 19. . . . . .5520200001011084 5. .G. . . . . . . . . Marija 2 SZTR. . . . . . Vi{egrad. . Bratunac. . . . . . 3 D salon zabave. Kralja Dragutina 58 . . 25. BMV SZR. .5520160001857217 44. . Nikole Tesle bb . . . . Pink SUR. . .5520160001576402 74. .5520200001027089 14. . . Filipa Vi{nji}a pasa` C . Vi{egrad. Podrinje ODP. . .5520160000859281 65. Sase bb . . . . . . . . . Jasmina i Lida STR. . . . Vidovdanska 9 . . . Taksi prevoznik Petar Kusmuk. . . . . . . . . Osmaci. . . . . . . . Osmaci. . . . . . . . Albatros DOO eksport-import. . . . Stankom AD kompanija. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520180001338654 12. . . . . . Pere Kosori}a 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velika Brijesnica . Duga SZTR. . . . Momac . .. . . . . . . Cara Lazara bb . . . . . . . Popovi}. . Velibor Kutla~a. Vi{egrad. . . . Hasuki}. Goran Lu~i}. Autoprevoznik Vuka{in Ivani{.5520160000847156 64. . Davidov. . . . . . . . . . Cara Du{ana . . . . . . . . . . . .5520160000459544 75. . . Eko-in`enjering DOO. . Metal prom DOO Vi{egrad. . Bratunac. . Doboj. . . . . U`i~kog korpusa bb . Autoprevoznik Fejzo Majdan~i}. . . . . . . . Panino kafe picerija. . . . . maj DOO. .5520200001259113 11. . . Passage butik Kozarska Dubica. . V. . Osmaci. . . . . Osmaci. . . . .5520180001900769 26. Milo{a 36 . . . . . . . . . . . Borogovo bb . . . . . . . . . . . . . Mobil shop komision. . . . . . . . . Centar I 7 . .5520180002215728 31. . . . . . . . Vi{egrad. Zvornik . Eurofinal DOO. . . . . . . .5520180002085845 34. . . Stil 2 SZTR. . . . Vi{egrad. .5520180002019012 29. . Ko{uta-Gligori} SUR. . . . . .5520190002231878 5. . . . . . . . Osmaci. . Du{anovo bb . Srednji [epak bb . . . . Vi{egrad. . . . . Dijana \uri}. Auto-Sile STR. . . . . . . . . . . . . . . . . Pub . . . . .5520180001335550 32. . . Osje~ani bb . . Kralja Petra I bb . .5520180001847322 11. .5520160000461872 58. . . . . . .5520200000875866 13. . . . . . . . . . . . Dobojprom DOO. . . . Dido STKR. .5520160000465364 79.5520200001397920 25. . Doboj. . . Kozarska Dubica. . . [arci bb . . . . . . . . . . . . . . . Svetog Save 3 . . . . . . . . . . . . . Doboj. . S. . . MG Palas DOO Kozarska Dubica. Taksi prevoznik N. .5520200001029708 29. . . . . . . . Vi{egrad. Autoprevoznik Gano Lugavi}. . . . . . Sv. . . . . . . . . . Vi{egrad. . . . Ive Andri}a br. . . Kivi STR. Save bb . . . . . . . Bojana ^e~ez. . . . . . . Flamingo 2 cvje}ara STR. . . . . . . . . . Vi{egrad. . . Time out cafe bar. . . Game slot SR. . . . . Lazi}. . . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . Karanovac . Doboj. . . . . . . . . .5520160001575723 73. Srpskih krnjinskih brigada . . . . Zvornik. . Mahala bb . . \ur|evdanska . . . . . . Doboj. . . . . .5520180000218789 13. . . . . .5520160000463909 60. . . Vi{egrad. G. . . . . . . . . . . . . Kalajd`i}. Stefana bb . . . . . . . Lopandi} S. . Trg palih boraca bb . Doboj.pivnica. . . . . . Svetlana Mili}. Kalimero STR. .. . . . . . . . Bosanka AD Doboj. . . . . Empa-luxprom DOO. . . . . . .5520100001558363 Poslovnica ZVORNIK 1. . Ninkov. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 43. . Kralja Aleksandra bb .5520180001339527 10. . .5520200000890998 16. .5520180001332834 9. . . . M. . . . . . . . . Vojvode Stepe 7 . posl. . . . . Distributivni centar Gradina A. . . . .5520200001493271 28. . Autoprevoznik Mirsad Hrvatovi}. . Ilkom PP. . . . . . . . . . Vi{egrad. . . Kozarska Dubica. . .13 . . . . . Kralja Petra I . . . AS-trans DOO. .5520180001915610 21. . . Nios DOO. . . . . . . Saida TR.6 . . . . . . . Osmaci. . . . . . Integral sistem AD Doboj.5520200001289571 7. Voj. . . Cara Lazara bb . . . Goran Lu~i}.5520160000025178 47. . Stanari . . . . Vi{egrad. .5520200001496569 15. . . .5520190001988311 3. . . . . . . Elektro-instalacije SZR Doboj. . . . . . . . . . . . . . . . . Doboj. rad. . . . . . . . . Srpskih sokolova bb . . . . . . . . . Kralja Aleksandra bb . . . . Kum STR. Vi{egrad. . . . . . . Doboj. . . Koza~ka 2 . . . . . . . . . . . . . . . Blagojevi}. . . . Vladimir Vujovi}. . . . . . . . . . Osmaci bb . . . . . . . . .

. Zvornik. . . . . . . . .5520200002230568 128. . . . Zvornik. . . .5520200001741785 96. . . . . . . . . . . . Drinja~a bb . . . Zvornik. Trnovica bb . . . . . Nina . . . . F. . Osmaci bb . . . . . . .5520200001659626 109. . . . Svetosavska bb . . . . . Sv. . . . . . . MDV DOO Vlasenica. . . .5520200001496278 108. . .5520200001845187 111. . . .5520200001019717 91. . Bratunac. . Cane DOO Zvornik. Zvornik. . Osmaci. . . . . . . . Maja Cvijanovi}. . . . . . . . . . . . . . Kitovnice bb . . . . . . . . . . . Dragan Simi}. Vuka Karad`i}a 148 . . . . . . . . . Zvornik. . . Gordana Kosti}. Poljoprivrednik ODP Skelani. . . M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taksista Zoran Pekez. . . Riwex DOO. . . Bra}e Jugovi}a B11 . Kljaji}a 81 . . . . . Migent DOO Mili}i. S. . . . . . Svetog Save 134 . . . . .5520200001649538 53. . . . . . . . . . . . knjig.5520200001399763 66. . . . S. . . . . . . . . .5520200001284236 74.5520200001492592 . Svetosavska 99 . . . . . [ekovi}i. . . . . . .5520200002065474 98. Save 166 . . . . . . . . . . . .5520200002086329 138. . . . . . . . . Svetosavska br. Trg K. . . . Plavo oko STR. . . Zvornik. . . . . . . . Han Pijesak.5520200001498703 Petak. . . . . . . . Sarting-BS DOO Zvornik. . . . . . . . . . . . . . . NB STR. Grafika SZR. . . . . Kozluk bb . . . .5520200000887894 123. . SBS DOO Zvornik. Zvornik. . Libertas fudbalski klub. Pamel-granit DOO Zvornik. . . Bra}e Jugovi}a 3c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. . . . . . . . . . . . . . . . Save bb . . . . .5520200001885539 97. . Gotovac. . . . . . . . . .5520200001287728 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001497054 135. . Karakaj bb . [ekovi}i. . . . . Zanatski centar bb . . Zvornik. . . Vlasenica. . . . . Zvornik. Kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . . . . . . . . . . . . .5520200000239449 62. .5520200000875381 43. . .5520200001491719 124. . . . . . Sv. . . . Caparde. . . . Osmaci bb . . . . . . . Dizo DOO Vlasenica. . . . . Osmaci. . . . . V. . . . Kastelo SUR . . . Zvonik. . . . . .5520200001492010 65. . . . . . Srpskih vladara . . . . . . Petra Kara|or|evi}a . . . . . Kula{ Goran. . . . . . . . . . . . . . . . Vlasenica. Osmaci bb . L-8 . . . . . .5520200001398502 107. Flash UR-kafe bar. . . . . Karad`i}a 31 A . . . . D. . . . . . . . . . . . Autoprevoznik Radomir Aleksi}. . . . Zvornik. .5520200001022433 84. . Tisa STR Davorka Zeki}. . . . . . . . . . . Dubni~ki most . . . . Zvornik. . Bolni~ka bb . M. . .5520200002128330 114. Zvornik. . Zvornik. . . Ostrog DOO. . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . Zvornik. . . . Svetog Save bb . . . . Milanos-2 TR. Taksista Cvijetin Tomi}. . .5520200001392973 75. Trg kralja Petra Kara|or|evi}a . . . Mili}i. . . . . . . . .5520200001281326 64. Sv. . Zvornik. . . . . . . . . . . . .5520200001399472 47. Karad`i}a bb . .butik. . . U{}e SUR. . . . R. . . Karakaj . . . . .5520200001017680 32. .5520200001670587 69. . . . . . . . . . . . . . .5520200001672430 116. . . . Sajtovi}i bb . . Svetog Save bb . . . Verona DOO. Autoprevoznik Safet Abad`i}. . . . . . . Radi~evi}a bb . .5520200000238382 121. . . Biji}. . Taksista Jovo Jovanovi}. . . Zvornik. . . . Zvornik. . . . . .5520200001498897 137. . . . Zvornik. . . . . . . . . . S. . . . M. . . . . . . Integral union DOO Zvornik. . . . .5520200000239158 77. Zvornik. . . .5520200002076047 102. . . . Osmaci. M. . Autoprevoznik Mirzet Musi}. . . . . . Bambi UR.5520200001260083 85. Karakaj bb . . . . . . . . . . . . Gradnja-promex DOO. Svetog Save bb . . . . . . . .5520200001903096 92. . . Bra}e Jugovi}a b-8 . . .5520200001492107 61. . . Dragoljuba Mihajlovi}a bb . . Drinja~a bb . . . Nikole Tesle bb . . . . . . . . . . . .5520200000882656 89. . [eher bb . . . . . . . . Mila Stjepanovi}. . . .5520200001829861 90. . . . . . . Drinja~a bb . . . . Samard`i} S. . 2009.5520200001804544 59. . . . Sv. Spektar-kompani DOO. .5520200001718214 125. . . . . . . . . . . . . Bojan STR. Metrize bb . . . . . . Glamur friz. . . . . . . . . . . . .produkt DOO Zvornik. . . Kahrimanovi}. Spektar SZR. . . Mil-comerc DOO Zvornik. . B. ZNN DOO Zvornik. . .5520200001286758 44. . . . Gornji Lokanj bb .5520200001703761 51. . . . . . . . . .5520200001391712 87. . Karakaj bb . Osmaci bb . . . . . . Zvornik. . . Maline bb . . . . . . . . . . . . . Tubin TR auto-dijelovi. . . . . . . . . . Osmaci. . V. . . . . . . Aleksandrija DOO Zvornik. .5520200000879940 38. . . . Promex TV DOO Zvornik. . . D. . . . Zvornik.5520200000886633 82. . . . Caparde. . . . Kozluk. . . . . . . . Jadar DOO Mili}i. . . . . . . 5 . Juro{evi} DOO Zvornik. Podgora bb . . .5520200001688726 139. . . . . Autoprevoznik Almir Be{i}. . . . . . . . . . Vezionica ODP Zvornik. .mesara. . . Jesa DOO Bratunac. . . . . . .disko bar Mili}i.5520200001288116 40. . . . . . M-eksid ZTR . . . . . . . K. . . . Zvornik. . . . . . . . . . . . . Utje{anovi}. Bra}e Jugovi}a B-7 . . . . . . . . . Majevi~ka 37 . . . . . . . . . . . . . . Dubni~ki most . . . Dragan Jovi~i}. . . . . . . . . . . @eljezni~ka bb . . . Zvornik. . . . . . . Higija apoteka. Zvornik. Karakaj bb . . . . . . . . . . . Zvornik. Agum-protekt DOO. .5520200001283072 72. . . . . . ^elopek bb . . Milutinovi} ZR pekara. . . . Granit ZKR. .5520200001397144 119.5520200001256688 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabanci bb . . . . . . . Kralja Petra br. . . . . . . . .5520200001934718 99. . Autoprevoznik Milovan Gavri}. . . Save 115 . . . . . Osmaci.5520200001018844 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kod stadiona . . . . . . . . . . .5520200001391615 70.5520200001872444 100. . . . .5520200001020202 60. . . . Osmaci. . . . Drinja~a bb . .5520200002027450 103. . . .5520200001395786 49. . . . . . Taksi stajali{te br. . . . Osmaci. . . . . .5520200000230719 132. .. Zvornik. . ..5520200001398890 94. . Bra}a @ugi} PP. Mijatovi}. . Taksista Milenko Vulinovi}. . . Vesna Miti}. . Sveti Stefan bb . . . . . . . . . Tesla agencija za vo|. . . Rescon DOO. Zvornik ulice III . . . . . . . . . . . Primus ZR. . . Duga TR. . . . . .5520200001397823 33. . .5520200001289862 127. . . Karakaj bb . . . . . Kljaji}a Z-14 . . . . Zvornik. Osmaci bb . . . . . . .5520200001283460 71. Filipa Kljaji}a 101 . . . . . . radnja. . . . .5520200001925115 79. . Mili}i. .5520200001491913 113. . . . . . . . .5520200000888476 39. . . . . . . Obnova SZR Srebrenica. . Osmaci. Zvornik. . . . . . Han Pijesak. . Goli}. Drinja~a. . .5520200001251547 57. Osmaci.XIV/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 30. . .5520200001740912 117. . . . . Save 148 A . Mili}i. . . . . . . . Srebreni~anka SUR. Miro-promet TR. . . Zajednica bb . . V. . Restoran kod ]ele SUR. . . Karakaj 16 . . . .5520200001253584 95. . Grafit-VB DOO. Bra}e Jugovi}a B-14 . . . . . .5520200001399666 131. . . Dragan Bjelanovi}. . . . . . . . . Tr`ni centar bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kafana. . . . . . .5520200001289377 41. . . . Bucolina TR . . . . . Milena Jovi}. .5520200002023376 93. . . L. . . . . . . . . . . . . .5520200000877709 42. . . . . . . . . . . . .5520200001396853 37. . . . . . . Autoprevoznik Rasim ^asurovi}. . . . P. . . . . Broj jedan TR komision. . . . . D. . . . . Vuks-company DOO Zvornik. Zvornik. Centar 4. Stars UR . . . Agroprom AD. . . . . Vlasenica. .5520200001675825 122.5520200000890804 130. . . . Bra}e Jugovi}a B 17 . . Kosmos SUR . . De da prom DOO Zvornik. Ribarska bb . Predrag Novakovi}. . . . . . Lazi}.5520200001494047 83. . . . . .5520200001496375 36. . Karakaj bb . . . . . . . . . . . . . . . Kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . . . Mikica TR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520200001783786 126. . . . . . Save Z-16 . . Bor-96 DOO. . . . Twins DOO. . . . . . .5520200001759245 63. . Osmaci bb . . ^elopek bb . . Srebrenica. . . . . . . Milo{evo bb .5520200000882171 110.5520200001497927 88. . .5520200001391033 115. Zvornik. . . . . . . . Cvjetinovi} M. . . . Bimid-prom PP. . . .5520200001394913 133. . . . . . 17 . . . .5520200001396659 31. . . . . . . Crni Guber bb . . . . . . . . .L. . . .5520200001495502 55. Autoprevoznik Jovo Novakovi}. . Mermer DD. . . . .5520200001998156 106. Maja TR. . . . . Mili}i. . . . . . . . Zvornik. . . Vuka Karad`i}a 148A . Kralja Petra bb . . [ekovi}i. . . . . Elegant STR Zvornik. . Perkovi} DOO Mili}i. . . . . Ikea DOO Zvornik. .5520200001898731 76. . . Lasti{ i ~ipka AD. . . . . . . Karakaj . . . . Aristos-RS DOO Zvornik. Zvornik. . . VI brigade 5/19 .5520200001283557 118.industrijska zona . . . . Osmaci bb . . . . . . . . Osmaci bb .5520200000878873 81. . . . . Naselje Luka bb . . .5520200000233338 50. . . . . . Bolni~ka 10 . . . . Zvornik. . . . . Obradovi}a . . Zvornik. . . . . . Zvornik. . Jugovi}a B-2 . . . . . . . . . . . Snek-bar SUR. . Koji} Gordana. . . . 006 .5520200001391518 34. Salon namje{taja STR Mi{i}. . . . . . . Osmaci bb .5520200001395592 67. . . . . . . Skelani bb . . .5520200002371315 129. . . . . . Autobuska stanica . . Zvornik. . Jas-S DOO.5520200001392682 73. . . Tabanci bb . . . . . Osmaci. . . . . . . . . . . Zvornik. . @ivkovi} DOO Zvornik. . . . . Autoprevoznik A. . . .5520200001663603 120. . Art frizerski salon. . . . . . . Zvornik. . F. . . . . . . . . Tubin DOO Zvornik. . . . . . Bonafides kafe bar Vlasenica.5520200001852462 136. Zvornik. Bisinska bb . Prote Du{ana Bobara 4 . ZC Mega-2 . . . . . . . Save bb . . Vik STR. . . . . .5520200001024470 46. . . . . . . . . RM-komerc DOO Zvornik. . . . B. Karad`i}a 207 . . . . Tamara TR Spomenka Bo`i}. Kompromis DOO @ivinice. . .pekarska radnja Petrovi}. . . PS-in`enjering DOO Zvornik. . . Oskar video klub. . . . . Bira~ fab. . . . Donja Pilica . . Osmaci bb . . . .5520200002271696 134. . .5520200001288504 80. . . Alas SUR-bife. . . . . . . . . . . Esprit TR. . . . . Autoprevoznik Ivica Pavi~i}. . . . . . . . . Zana Kipi}. Tanja UR-bife Zvornik. . Autoprevoznik Mehmed Malki}. .5520200001668453 101. .5520200000878194 78. . . Kraljevo Polje bb . Fabrika za pocin~avanje AD Poto~ari. . . . . Zanatski centar . . . . . . Srebrenica . . . Pekez. . . . . 68 . . . . Autoprevoznik Re{id Muj~inovi}. Zvornik. . Proti} centralno grijanje DOO. . . .5520200001025537 52. . . . . . glinice AD Zvornik. . . . . . . . . 86. Zvornik. . . . . . . . . . . Zvornik. . . . . .5520200001029902 56. . . . . Kara|or|evi}a L-10 . . Bra}e Jugovi}a B-8 . . . . . . Mileti}. Omladinska 8-6 . . . . Dubni~ki most . . . . . Svetog Save bb . . . . . . . 25. . . . . . . . . . Advokat Janko Nikoli}. . . . . . . Ve{eraj ZR. .5520200001255621 104.kafe. Mihailovi}a 69 .5520200000232077 48. . . . . . . . . . . . Olga UR Zvornik. . . . . . . . . . . . . Podrinjska br. . . . . Kop-trans DOO Pale. . . . . . . Zvornik. . . . . . . . . . . . . . Goga TR. . . . .5520200001670781 45. . . . . . . . . . . . .5520200001396271 58.5520200000230816 112. . . . . . . . . . . Dragan Hajdukovi}. . . . . . . . . . . . .5520200000230234 68. . . .

. . . Svetosavska bb . . ^ejreci bb .P. Grubi{a Roberta. . . . . . . . . . .5520210000908409 82. Srpskih velikana bb . . . . . Kozarska 3 . . . .. Prijedor. . . . . . . Univerzum sal. . . . . . I Oslobodioca . Ljubija . . . Prijedor. . . . . . . . . . @arka Zgonjanina 16 . Art-m TR. .5520210001828745 67. . . . . . . Tamara STR Simi} Branka. . Prijedor. . . . . . .5520210001712054 89. . . . . .5520210002006255 61. . . . AS STR. Lana STR. . 27. . . Stojanovi}a bb. . . . . . . . . . .5520210000908118 101. Pe}ani . . . . . Prijedor. Kralja Petra I Oslobodioca 19 . Kozarac . . . . . . . M. . . . . . . Matt DOO. . . . . . Milana Vrhovca bb . . . Zagreba~ka 2 . Prijedor. .5520210001896257 43. Grappa STR. . Vo`d ugostiteljska radnja kafe.5520210001145962 19. . . . . Radulovi} TR. . .5520210001877051 72. . . . . . . . . . . \ure Salaja bb . . . . . . . . . . . . . Z. . . . . Patricija STR. Ljeskare bb . Prijedor. . . . . . . . Stevo Dobri}. . . . . . . . . . 27. . . Economic STR. . . . . . . . . . Prijedor. . Titanijum UR bife. . Zec-transport DOO Prijedor. 25. . Prijedor. . . . . . Kozarska Dubica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. . . . . Prijedor. . . . . . . . . . . .5520210001429881 57. . . Marko Do{en. . . . Daliborka Kesar. . Brankica Babi}. . Branislava Nu{i}a bb . Kne`ica bb . . . . . . Kozarska 80 . . . . . . . . Nina STR. . . . . . . Prijedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pecalj. Aleksa TR. igara. . Crnomarkovi} DOO Prijedor. . . . Aerodromsko naselje bb . . Preradovi}a 7 . Vidik company DOO. . . . . . . .5520200002386738 Poslovnica PRIJEDOR 1. .5520210002048935 84. . Sre}i} Mirko. . . . . . Luke Stojanovi}a bb . . Ljubija. . .5520210000909573 48. . . . . . J. . . . . . . . . . . Prijedor. . . . 9. . . . . . Ahmeta Babi}a bb . . Kozarska 23 . . . . . Rangers bet sportska kladionica. . . . . . . . . . . . Maki TR. . Ljilja STR. . . . . . . . . . . Srdi} S. . . . . . . jula 2 . . . Tanja STR. . K. . . . . . Prijedor. .5520210001147320 26. . . Zanat-compani DOO. Slobodanka Kvo~ka. . Kozarac . . . Samostalni privrednik Vujasin. Jovana TR. . . . Ilije Bursa}a bb . . . . Flojd zajedni~ka auto {kola Prijedor. . . . . . . .5520210001156729 16. . . . .5520210001152461 6. .5520210000241922 9. . . Sarajevska 1A . . . . . .5520210002141861 68. . . . . . . . . . . Vuki} Snje`ana. . . . . . Pivnica SUR bife. . . . . . . . . . . .5520210002032542 85. . . . . V. . . . . . . . . . Hidraflex DOO. . . . Prijedor. . Tramo{ljanin J. . Aerodromsko naselje bb . .5520210001423382 33. . . . . . . . . . Prijedor. . . . . . Omarska . . . . .5520210001781021 77.5520210001666949 34. . . . . Prijedor. . . . . . . . . . . .5520210001611368 35. . .5520210001516405 47. . . . . . . . . . . . . . . Zeko STR Prijedor. . . . . . . .5520210000240370 3. Luki}a . . Prijedor.5520210001426389 15. . . . .5520210001511070 22. Prijedor. . .5520210001188739 58. 29. Narodnog fronta bb . Lammx DOO Prijedor. . Dunja Srdi}. Mar~eti}. Kozarska Dubica. Babi}. . . . . . Tamara Radulovi}. . . S. . .5520210001512525 30. . Prijedor. . . . Aco STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001183307 44. .5520210001706331 105. Kozaraturist UTP AD Prijedor. Cane STR. . . . . . . . . . Lady shop TR Prijedor.5520210002005188 91. . . Jaruge bb . . Marcello TR. . . . . . . Baki} komerc DOO Prijedor. . . . . Bahus ugost. . . M. Kne`opoljska bb . . Metropol company DOO Prijedor. . . . . Srpskih velikana 143 . . Sarajevska 1 . . . . . Milo{a Obili}a 143 . . . . . . . .5520210001428038 56. . . . . Milana Vrhovca 1 . . . . . Prijedor. . . . . . . . . . Obili}a 15 . .Ni{evi}i 97 . . . . . . . . Prijedor.5520210001892086 49. . . . . Sanakomerc DOO Prijedor. . . . Aginci . . . Prijedor. . . . . Zvornik. . . . . . Vo`da Kara|or|a GS 2 . . . .5520210001653757 102. . . . M. . . . . . . . . Lazo Beri}. . . . . . . . Kova~evi}. .5520210001515920 36. Ana TR. . . . . .5520210001935057 78. . Zanatska bb . Sanja Milo{evi}. . I Oslobodioca bb . . .5520210002144868 75. . . . . . . . Donji Orlovci 128 . . . . . .5520210001701287 85/XV 54. . . Laguna SUR. .5520210001188448 10. . . . Taksi.5520210001831558 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001718553 37. . . . . . . . . . K. . . M. . Mladen Dobri}. . . Prijedor. . . . . Zlatna ribica ugost. . . . . . novembra .5520210002132355 98. . . . . Konstruktor in`enjering DOO Banja Luka. . Trgoprodaja AD Prijedor. Autoprevoznik Bo`o Gnjatovi}. Pe}ani BL . . . . .5520210002175520 95. .5520210001183404 4. . . . Preporod DOO Prijedor. . \uri}. . . . . . . . . . Zec SUR bife. . .5520210002014888 51. . . .5520210001428329 38. [ampion sportska kladionica. . Ugao Svetosavske i Usko~ke . . . . . . Vrhovca bb . . Ranka Kobas.5520210001426583 42. Svale bb . . Slobodan Raus. . . Pri{tinska 10 . . . . Prijedor. . . . Prijedor. Prijedor. . . . . Stojanovi}a. . . . . . . . Kondor kompani DOO. . Palan~i{te bb . . . . . . . Prijedor. Prijedor. . . . 5. . Prijedor. . . . . . . . . . . . .5520210001150230 86. . Prijedor. . Aylin frizerski salon za mu{karce. .5520210001153334 46. . . . . Milana Vrhovca 64 . Standard frizerski salon Prijedor.5520210001652108 25. . . Prijedor. . . . . . . Prijedor. . . . . . . .. . Novi Grad. . Prijedor. . . . . . . . . . . . . Kozarska bb . . .5520210000902589 32. . . . . . . . .5520210001862307 63. Sretno UR kafe. . . . . . .5520210002178042 88. . . . . . . .5520210001187866 23. Branislava Nu{i}a 33 . Kralja Petra I Kara|or|evi}a . . . Lasonss UR bife. . Svale bb . . Vuka Karad`i}a bb . . . . . .G. . . . . . . . . . . . . 5520210002015276 69. . Prijedor. . . . . . . . . . . . . Mija trade DOO Prijedor. . . . Prijedor.5520210001957173 50. . . . Prijedor. . pripr. . . . . . . [ansa bife UR. . . . . . . . . . Du{ko Radinovi}. . . . Peti neplan DOO Prijedor. . . P. . . Kozarac . . . Prijedor. Dragi} D. . . Novosadska 25 . R-D STR Prijedor. . BG-sam commerce DOO Prijedor. Buco STR Novka Savi}. . Nikola STR. Vesna Stupar. . . .5520210001513495 17. . V. . . . . Rovers DOO. . . . . . .5520210001869097 103. .5520210001147805 21. . . Stepe Stepanovi}a 102 . .5520210001185635 97. . . . . . . . .5520210001427941 27. . . . . . . . . H. Solunska bb . . Prijedor.5520210001146835 8. . .5520210001946406 60. . . Kralja P. . . Vukadin R. . . Prijedor.5520210001189515 12. . . . Univerzal company DOO. Gillette SZR Nata{a Buli}. . Krajina TR. . . .5520210001429978 65. . . . Kova~i}a 4a . . . . . . . . . . . Usko~ka bb . . korpusa . . . . Atina-fis STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vrhovca bb . . . . Kobas Biljana. . . . . .5520210001149745 5. Vojvode S. . . . . . . Tomi}. . . . . . . . . . Dobric company DOO Prijedor.5520210002063582 52. . . . . . . Prijedor. . . . . . . . . . . Div TR. . . . . . . . . . . . Asterix SZI. . . . Prijedor. Donji Garevci bb . Marin Tatarevi}. Prijedor. . . Rizvanovi}i . . . . . . zab. ..5520210001186702 55. . . . Prijedor. Prijedor. . . . . . . .5520210000241437 28.5520210002004703 81. . . . . . . . . . . Petra Preradovi}a bb . Aginci . . . . Kozarska 6 . . M.5520210002166014 92. . . . . . . . . Vo`da Kara|or|a 10 . .. . . . . .5520210001519703 73. Kozarska Dubica. . Svalena company DOO Prijedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520210001778014 62. . . .5520210001146059 94. . . . . . Transadria DOO. . . . . . . . Prijedor. . . . . Prijedor. Drage Luki}a 9 . . Hugo STR Prijedor. . . . Srpskih velikana bb . . . . . . Prijedor. . . . . . . . . . .5520210001918955 64. . . . . Mesko DOO. . .5520210001146932 14. . . . Veteks plus STR. Prijedor. . . Miljevi} Z. . . . . . . . SUR za brz. . . . . . . Prijedor. . . . . . . . . . . . . . . I Oslobodioca 94 . . . . . . . . Drage Luki}a bb. . .Petak. . I kraji{ke brigade 5 . . . Save Kova~evi}a bb . . . . . . . . . . Goran Grbi}. . . Rale SUR diskoteka Rastoka. . . . . Ugao omladinske i M. . . . . . . . Elektromonta`a SZR. . . . . . . . Stojan TR. . . . . Zanatska bb . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 140. . .5520210002131482 . . . . . jula 25 . . . . . . . . Zgodi} prom DOO Prijedor. . Prijedor. . . . . . Kralja P. . Prijedor. . . .5520210001940974 59. . . Vo`da Kara|or|a 5 . . M. . . . . . Prijedor. . . . .5520210001159542 29. .5520210002138854 87. . . . Zagreba~ka 4 . . Gordana Tomas. . . . . A. . . Kozarska bb . . . . Pe}ani C-3 . . . . . . . . radnja. . . .5520210002059702 79. Sa{a STR. . . . . P. .5520210001182046 20. . . . 2009. . . .5520210001144895 53. . Masle{e bb . . . . . . . . . . Prijedor. . . . Prijedor. . . Kozar DOO. . . . . Stojanovi}a bb . . . . . . . . . Milana Vrhovca bb . . . . . . . . Kozarapromet DOO. . Poljoproizvod ODP. . . . . . . . . . . . . . D. . . Nenad Ba{i}.5520210001180979 83. . Prijedor. . . Autokomerc MZ STR. Omarska 555 . . . .5520210000900843 2. . Prijedor. .5520210000248324 39. . . . . Prijedor. . . Lomovita bb . . . . . . . .5520210001880058 70. . . Orlovci bb . . . . Milana Vrhovca 11. . . . Signal auto {kola V. . . . . . . I. Prijedor. Kralja Petra I Oslobodioca . . . . . . . .5520210001158960 40. . Prijedor. . . . . . . . . . . . . . DND STR. . . . . . . . . . . . . . . .5520210002320826 93. . . . . . . . . . .5520210002043406 71. .5520210001422606 7. . . . .5520210002000920 80. . . . . . . . . . . . . . . Kozarska 3 . . Prijedor. . . . Prijedor. . . . . . . . . . . . . Richmond X TR. . . . . . . . . . . . @. . . Aleksandar impex DOO Prijedor. . Casper TR Prijedor. .5520210001183016 90. . . . . .5520210001186605 100. . Prijedor. 5. . . . . Pilana Sre~i} ZR. . . . . . .5520210002128766 66.5520210001715837 99. . . . . . ASK DOO. . Veronnela DOO Prijedor. .5520210001518248 11. . .. . . Njego{a . . . . . . . . . . . Ra{kovi}a 3 . . . Prijedor. . . . . . Ivana Ma`urani}a 1 . . . . . . . . . Rudni~ka bb . . radnja Prijedor. .5520210001515241 24. . . Prijedor. . Kozarac. KB shop STR. . . . . . . . . . Kozaru{a bb . . . . . Kralja Petra I Oslobodioca . . . Prijedor. . Prijedor. Na{ dom STR Prijedor. . . P. . Omanovi} SMTR. . Vod-el STR Prijedor. B I R STR Prijedor. Vo}e i povr}e STR. . . Prijedor. . . Omladinski put bb . . . Prijedor. . . . Despa company DOO Kozarska Dubica. . . Auto-taksi Dragan. . . . . . . Stojanovi}a . . . . . . . . . . . . . . .5520210001158669 96. . Dragojevi} komerc DOO Prijedor . . . . . . . . Kozarska bb . .. . . . . . .5520210001515726 13. . . . . . . . Stepanovi}a 69 . . . . . Aleksandra TR. Jelena kozmeti~ki salon Kesi}. . . . . velikana bb . . . . @arka Zgonjanina bb . . . . . . . . . Dejan Zeli}. . . . . . Bla`enko Sajdel. Milka Kova~evi}. . . . . . . . . . . . . . Milan Ostoji}. . . . . Prijedor. . . . .5520210001426292 41.5520210002026625 45. . . Bekomonta`e DOO. Rizvanovi}i bb . Rais DOO. . . K. . . . . . . .5520210001823604 31. . . . Prijedor. . . . I Oslobodioca 9 . . . . . . . . . . . . korpusa 34 . . . .5520210002031863 104. . DD STR Milan Kaurin. . Brane Prokopi}a . . . . Mikanovi} UR pekoteka. . . Petrovi}a 47 . Prijedor. . . . Omanovi}. . . . . . . P.5520210001182919 76. . . .5520210001510779 18. .

Kara|or|eva bb . . . [umar DOO. . Slavka Rodi}a bb . . . Bra}e Jugovi}a bb .5520240002015032 72. . . . . . . . . . . . . Dis market STR. . . . Svetosavska bb . . Votka SUR. . Bord DOO. . . . Svetosavska bb . . . Kralja Petra I . . Srbinje. . . . . . .5520250000420012 10. .5520240001203918 9. . . .5520240001209641 64. . Dalibor Luki}. . . . . \or|e SZTR Srbinje. . Breza DOO rud. . . . .5520240001868853 67. . Svetosavska bb . . ^elebi}i . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. M. . . . Srbinje. .5520240001209932 21. . Maxima DOO Srbinje. . Marko Vladi~i}. . . M. . . . .5520240001529450 Petak. . 7 . . . . . . . . . . . .5520240001200232 2. . . . . . . . . . . H. . . .5520240001528965 62. Zelengora ZZ. . . Miljevina . 5520240001529935 81. . Vojvode Putnika bb . . . . . Dragani} DOO Fo~a. Spomenka Krnojelac. Zelengora ZZ. . . . . . .5520240000926789 38. . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . Mitrovi} Milomir. . . . . .5520240000256131 50. . Svetosavska . . . . . . . V-mis STR. . . . . . . . . Stelaj DOO Fo~a. . Brod na Drini . . . . . . Srbinje. . . . . . . . . . . . . . Melikos STR. . . Svetosavska 6 .5520240001982828 77.5520240001524212 79. . . . . Njego{eva 4 . . . . . . . . Cara Du{ana bb . .5520240001522854 12. .Srbinje. . . . . . . . . . Mari} STR. . Brod na/D . . Srbinje. Br~ko Distrikt. Svetosavska bb . . Gvo`|ar STR. . . . . . . . . N. . . . . . . Prijedor. . . . . . . Milanovi} DOO Fo~a. . Astor . . . . . . . . . . . . . . . Bosne srebrene 10 . . . . Ljiljana \urovi}.5520250000421661 5. Kafe M SUR. . . . . .5520240001290442 31. . . . . Vuka Karad`i}a bb . . . . . . Jevrejska bb . . . . . . Prijedor. . . . . . . Queen UR. . . . . . . . . . Gvo`|ar br. . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . Birotehna DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . Trg Zorana Karlice 1 . . . . . . . . Bella vita SUR. . Zoran Te{i}. . . Radmilo Mandi}. . . . . . Kralja Petra I . Srbinje. . . . . . . . . . . Njego{eva 4 . . Srbinje. . . MC SUR Srbinje..5520240001290248 73. . . . Viva SP. .^oli} DOO Tuzla. Srbinje. . . . . Srbinje. . . Cara Du{ana 83 . Nemanjina 7A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kraji{ka bb . Markos DOO. Vele~evo . . Kopilovi . Ajs caffe SUR. . .5520240001525861 61. . . . . . . . Anton Blagojevi}. . Poljoprivrednik STR. . . . . . . Neboj{a Kova~evi}. . . . . . . . . . . . . . Cara Lazara bb . . .5520240001974971 65. . . . . . . . . . . . . . . . Orfanela salon zabave. C. . S. . . . . . Primlex DOO Srbinje. darotek. .5520240001296165 17. . . . . . . Fo~a.5520250000409536 . Srbinje. Aleksandra STR. Gagi STR. Fo~a. S. Dadeks STR. . . . Golijanin Srbinje. . . . . . . . . .5520240000253997 25. . . . . Ozren AD Fo~a. Petra Bojovi}a bb . .5520240001527413 Poslovnica BR^KO 1. . . . . . . Naselje hladnja~a bb . . . . . . . . . . . . . . . Bo`o Gavri}.5520240001523436 43. . . . . Sindik. B. . . . . . Blu mu SUR. . . . Mireks STR.5520240001524309 10.5520240001527316 39. . Ustikolina. . . . . Nozdre DOO. . . . . . . Njego{eva 4 . . . . . . . . .5520240001299657 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trgoauto STR. . . . . . . . . . Cara Du{ana bb .5520240001291994 41. . . Sergej STR. . . . . . . . . Alena promet TR. . . . . . . . . . Vreco STR.5520210001420763 110. imp. . . Sandra SUR kafe slasti~arna. . . . . Kara|or|eva bb . Dubrave. . . . . .5520220002019592 Ispostava LTG 1. . Internet klub . . . .5520240001290151 18. . . . . . . . .5520250000397411 11. . . . . . . . . . .5520240001206731 40. . . . . . . . Big-ben video klub. . . . . Srbinje. . Plamen DOO Br~ko Distrikt. . . . .pija~na tezga. Pijesak STR Srbinje. . . . Br~ko. .5520240001201493 59. . . . . .5520240002107570 74. . Srbinje. . . Srbinje. . .5520210002085989 107. . Kralja Petra I bb . Lanex DOO Fo~a. . .5520250000429421 9. . Sokolska bb . . . Fo~a. . .5520240001953728 83. . . . . . . . . Fo~a. . . ul. . . .5520250000404880 4. Dubrave bb . . . .TC Tom bb . . . . . . . . Venera STR. . . . . . . . 7. . . . . . .5520240001523242 33. . . . . .5520240001525667 52. . . . . . . . Fo~a. . . . . . . Nermin Gabela. . . . . Srbinje. .5520240001525570 58. . . Fo~a. . . . . . . . . . 25. . . . . Almir ^avali}. . . . . .5520240001295777 35. . . . Flamingo STR. . . . . . . . . . . BIM Galames DOO. Pero Bodiroga. . . . . . . . . . .5520250000032012 2. . . . . Jevrejska bb . . . Cara Du{ana bb . Diana-fis STR Prijedor. . . Srbinje. . . . . Fo~a. . . . . . . . . . .5520240001526346 69. . . . . Petra Ko~i}a bb . . . . Fo~a. . Stakorina AD ^ajni~e. Br~ko. . . . . . . . . . . . . . Bukvalek bb . . Petra Bojovi}a bb .5520240001824233 63. . . Gora`de.Soni klub. Autoprevoznik Milan Tanovi}. . Branilaca grada bb . Pelagi}evo. . . . . . . . . . . org. . . . . Lazara bb . . . . . Klub Havana SUR. . @eljko ^ur~i}. . . . Intelcom MM DOO Br~ko Distrikt. . Kara|or|eva bb . . Borik SP. Gordana STR. . Srbinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stojanovi}a 127 . . . . . . Srbinje. . . . . . . . Magli} . vl. . . .5520250000396150 8.5520290001625138 12. . .5520210002008389 Poslovnica OBILI]EVO 1. .5520240001203239 20. . . . . . . . . . Ustikolina bb . . . . . . . . . . . . .5520250000411379 7. . . . . . . . . . . . . . . .5520240000260011 19. . . . Srbinje. . . . . . . . .5520240001296941 53. . . . . . . . . .5520240001204694 48. Mrgud A. . . . . .5520240002281976 82. Fo~a. . . BM STR. . . . . . . . . . . . . . . . Kiss STR. . . . Prijedor. . . . .5520290001721168 15. . . . . . . .5520240001913958 57. . Krfska 44 . . . Principova 2 . . . . . . . Tepav~evi}. . . . Betis DOO Br~ko Distrikt. Petra Bojovi}a 87-4 . . . .5520240000259720 16. . . . .5520240001202948 51. Fo~a. . . . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . . Prijedor. . Prijedor. . Tr`nica Arizona . . . . . . Autoprevoznik Milo{ Vujadin. . Banja Luka. .5520240000922715 66. . . . . . . . . Studeni~ka 1 . . . vl. . . . . . . . Fo~a. . . . Petra I bb . .5520240001200814 28. . . Kafe Forma SUR. Katica Simovi} . . . . . . . . . . . . . . . Svetosavska . . . Brod na/D . . . . . . . . . . . Kaktus STR. . . Tepi}a . . . . . . Kara|or|eva bb . . . . . . . . . Stari dud SUR. . . . Srbinje. Komerc . . Fo~a. . Srbinje. . . . . Srbinje. . . Baki SZR. S&S knji`ara Plawax STR. . . Nikole bb . Fo~a.5520240001524018 56. . Brane Prokopi}a 9 .5520020002026392 Poslovnica FO^A 1. .5520210001751824 113. . . . . . . . Ipak se okre}e SP prod. . . . . . Srbinje. . Srbinje. . . . . . . .5520240001290345 6. . . . .5520240001291606 14. .5520220002081381 2. . . . . . Ustipra~a . . . . . . Kozarska 6 . . . Kraji{ka bb . . .5520240001202269 23. . . . Klosterska 29 . . . . . Srbinje. . .5520240001208089 3. . . . Srbinje. . . . . . . . . .5520240001946647 55. ]opi}a bb . Brane TR.5520240001290539 76. . . . . Zumra Omerovi}. .5520240000257004 60. Delta SR. . .XVI/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 106. . . . . . . . . . . . . .5520240001919002 75. Magli}-remont i uslu`ne djel. . . Svetosavska . . . . . . Ive Andri}a 4 . . . . Obu}ar SZR. . . . . .5520240001291315 27. Iris 1 STR. . . Boss SUR gril. . Jabu~ik bb . . . . . . . . Banja Luka. Srbinje. Fo~a. . Brod n/D . Daja STR. . . Silmaril STR. . . Bo`i} gradnja DOO Br~ko. . . . Br~ko Distrikt. . Darko Gari}. . . Atlantida DOO Br~ko Distrikt. Kralja Petra I br. . . . . . . . . . . . . . . . . Maja Vujinovi}. .salon zabave. . Strelac promet DOO Prijedor. .5520230001731938 2. . . Srbinje. . . . . . . . . . . . . . V. Dragan Obrenovi}. . .5520240001525473 54. . . Kara|or|eva bb . .5520240000259138 24. . . . . . Sokolska bb . . . .5520290001695075 13. . . . . Magli}-fabrika laminata Srbinje. . . . Svetosavska bb . . . . . . .5520240001298590 42. New fashion SP. Sokolska bb . Kozarska bb . . . . . . . . . . . . Principova bb . . . . . Milko Vu~enovi}. . . Fo~a. .5520240001527510 80. Gordana Balaban. . . . . . . . . . . . Srbinje. . Foleda AD. . . . . . . . . .5520240000923006 11. . . Brod na Drini . . . . . . Dubrave bb . . . . . . . . . .5520240000255161 49. . Deni}. . .. . . . . . . . . . . . Srbinje. .5520210002300165 108. . Vidaksino STR Srbinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magli}-fabrika iverastih plo~a Srbinje. . . Sanader UR za brzu pripremu Prijedor. . .5520240000928632 34. . . Bijeljanska bb . . . . Jevrejska bb . . . . . . . . Odisej STR. . . . . Jablan SUR Fo~a. . . . . . .5520210001663166 112. Gaga DOO Srbinje. Bluz SUR. 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalista DOO Srbinje. . . . . Dubrave bb. . . . [anti}eva bb . . Kara|or|eva . P. . . . Bulevar mira bb . . . . . V&M STR. Slobodan Mili~evi}. . .5520240000257683 5. . . . . . . B. .5520210002018768 111. . . . .5520240001525182 44. . Fo~a. Cara Lazara bb . . ^a|o dizajn DOO Prijedor. . . . . . Svetosavska bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fo~a. . . . Duga 2 STR. . . . Kara|or|eva bb . . . .. . . . . Fo~a. . . . O. . . . . .5520240001297717 36. . Supermarket Bane 82 STR. . . Jerkovi}a bb . . . . Stefan STR. . . . . . . . .5520240001524115 78. Vuka STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520240000251184 32. . . Kara|or|eva bb . . Rosni}. . . . .5520240001524503 46. . . .5520290001698082 14.5520240001207313 26. Kod Brana SUR. . . . . B. . . . Kralja Petra I br.5520240001291509 30. . . . . . . . . . . Nikolaja Velimirovi}a bb . . . M. . . . . . .5520240001293352 7. . .5520240001296650 22. Milo{a Obili}a . . . . . Oris SZR. . Kraji{ka bb . . . .5520210001181658 114. . . Stepe Stepanovi}a . . . . . . . . . . Fo~a. . .5520240001520914 29. Fo~a . . . . Tomislav Miljkovi}. \ure Jak{i}a 14 . . . . . . . . . .energana DOO u ste~aju. . . . K. . . . . . . Podru`nica Br~ko. MB-petrol DOO eksp. . . . . . . Deni} drvo ZR pilana. Lazara bb . Kralja Petra I bb . . . . . .5520240000256422 4. . . . . . . . . Kara|or|eva bb . . . Tre}e poluvrijeme UR. Svetosavska bb . . .5520240001209738 8. . . . . STR Srbinje. . SAZZD & ing. . . . . . Jevrejska bb . . . . . . . . Dubrave bb . . . . . Cvilin bb . . . M. . Srbinje. . . . . . . . . . . [anti}eva bb . . . . . . . Ko~i}a 31 . . Br~ko. . . . Br~ko. .5520240001520720 68. . . . . . . . .5520250000407305 6.5520240001299172 15. . . Purkovi}. . Cvijete Zuzori} bb . . . . . . Jevrejska bb . . . Jovana Du~i}a 23 A . . Intermarket DOO. . Srbinje. . Brod na/D . . Agro-Kladu{a DOO. . . Srbinje. . .5520210002176587 109. .5520240001296262 13. . . . . . . Luke . . . . Ma{i}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . Br~ko Distrikt. . . . \uro STR. . . . . . . Srbinje. . . Grme~ka 30 . . . . . Srbinje. . . . Miladin Bo`anovi}. . Miljevina . . . . . . . . . . . . . . Jankovi} DOO. . . . Sekulovi} DOO Fo~a. . Omladinski put 184 . Banja Luka. . .5520250000406432 3. . . . . . . . Moj dom SZR. C. . . . . . . . . . Kraji{ka br. . . . . . . . . . 6 . . . . .5520240001290733 37. . . . . . . mrkog uglja Breza. . . . . Sutjeska karate klub Srbinje. . . . . .5520020001922893 3. . . . . . . . . . . . DOO Ustikolina. . . . . .5520240001291121 47. . . . . . . Srbinje. Gonimi STR. . 9. . . . Srbinje. . . . . Fo~a. . . Mold factory DOO Srbinje. . . . . . . . . . .5520240001851296 71. . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . . . . . . Fo~a. . .

. . . . . .5520260001373667 15. . . . . . Novi Grad. . .5520250001973273 44.5520250002071825 55. . . . . . . . . MG namje{taj SP. . Cica T SP Br~ko Distrikt. . . ^arolija TR. . Tr`nica Arizona . . .5520260000955985 4. .5520250000423698 83. . . . . Jusufa ^ampare bb . . . . . . . . . Ramiza Ahmetovi}. . . . . Dejtonska 183 . . . . . . . . . Wei & Aiqin DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . Nearko DOO Br~ko Distrikt. . . Centar SZR. Mirko Luki}. . . . . . . . . Dubrave bb. . Interijer exclusive DOO. . . Lornik DOO Br~ko Distrikt.5520250000432331 19. . . . . . . . 253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kantard`i}a bb . . .5520260000040693 5. Dva brata SP. . . . Petrovi} & sinovi DOO.5520250000430003 84. Prote Mateje Nenadovi}a 6 . . Lazara Drlja~e bb . . . . . . . . . . . Tr`nica Arizona . .5520250001839219 66. . . . . . . . . . Ograde 42 . . . D. . . . . . . Irena Todorovi}. . . . . . . Fizio RTG SP. . . . . . . RK-neimar PGP DOO. . Wei Wu DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubrave bb . . . . M-S-B TR. . . . . . .5520290001698955 87. . . . . . . Zanatski centar 15 . . . Bosne Srebrene 18 . .5520260000954433 2. . Una STR. . . . . . . . . . . . Plazuljska bb . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 16.5520260000041566 22. . Dubrave. Novi Grad. . . . . Lotex DOO Br~ko Distrikt. . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . Pliva SP. . . MDM TR. [kuljevi} Lazo. . . . Bato SP. . Br~ko. Br~ko Distrikt. XL SZR.5520290001770444 72. . . . . Bosne srebrne 7/1 . . Dubrave bb. . . Tr`nica Arizona . . MI-IV SP. . . . . . . . . . . . . . . . . Grad. Bulevar mira 4 . . . . . . . Br~ko Distrikt. Almedina TR. . . . . . Novi Grad. . . . . . Kompanija Elins-Pani} kep DOO Br~ko. . . . . . . . . . . . . . Mostarska br. . Ha{ani-produkt PPU AD. . Dejan @ivanovi}. . . Cvijete Zuzori} 20/II . Dubovik bb . . Br~ko Distrikt. Novi Grad. Unki} company DOO Br~ko Distrikt. . .5520290001622713 70. . . Dubrave. . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . Pasagge SP. . . . . . . . . . . . . . Novi Grad. .5520250002411325 Poslovnica NOVI GRAD 1. SDS OO N. . . Majstorovi} SZR. . . Mevludin ^andi}. . Inter-mod DOO Novi Grad. . . Br~ko. . Dubrave. . Asmir Skeli}. Arif Had`i} usluge prevoza. Tr`nica Arizona . . 8. .5520250000418169 81. . . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . Tehno drvo 2000 DOO Novi Grad. . Vined TR. . . . . . .5520250002021288 47. Tempo comerc DOO. Novi Grad. . Ive Andri}a bb . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mlin p{enica DOO Br~ko. . . . Kozarska bb . . . Stepe 26 . . . . . Mr{i} Branka. . Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . .5520260000953948 7. Bosne Srebrne 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naza Top~agi}. . Stanoinvest DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . Sadeta Kombi}. . Dubrave bb . Br~ko Distrikt. . . . .5520250000417490 37. . . . . . Hit-polet SP. . . . . . . Mehanovi} M. . . . . . . . .5520250000432428 25. . . . . . . 2009. . . . . . . . . . Edhema Mulabdi}a br. . . . . . Dana i Elma TR.5520250002276786 67. Feida DOO. . Br~ko. . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . .5520260000048259 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulevar mira 4 . . . . . Br~ko Distrikt. Branka Bo`ak. Maja R TR. . . . . . . . . . Hajra ^avali}. . . . . . . Alekse [anti}a 22 . . Eros DOO. . . . . . . . . . . . Industijska br. . . . . . Jelena Luki}. .5520250001691682 59. Dubrave tr`nica Arizona . . [kulje TR. . . . . . . . . . . . . . .5520250000408372 21. . . . .5520250001847852 30. . . . Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . . . Tihomir Jevti}. . . . MAS DOO. .5520250000427675 42. . . .5520260000046319 8. . . . . . Ibro-Valentino TR. Z Y DOO Br~ko. . . . . . . . . . Nikole Tesle br. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520290001747746 54.5520260001210222 12. Dubrave. . . . . Dubrave obj. . lok. . . . . . . . 13 . . . . Dubrave BB . . Jazefina Vikalo.Buv. . . Ive Andri}a bb . . . Majstorovi} Z. Hala VIII . . . . . . .5520250001936025 40. Pavla Simi}a 107 . . . . . . Bulevar mira bb . . . . . . . . . . . . Tr`. . Novi Grad. ABC alfacommerce DOO.5520250002191620 85. Kej v. . Br~ko Distrikt. . Bosne srebrene . . . . . . . Branka Kalini}. . Brace Tomi}a 7 . . .5520290001721265 23.5520290001658215 62. . . . . Tr`nica Arizona . . Br~ko Distrikt. . . . . . . . .5520250002196664 75. . Mega-komerc DOO Novi Grad. . . . . . . .. . . . .5520250001948829 27. . . Tr`nica Arizona Ibis p. . . Dubrave. . Nada Trifkovi}. . . . S G mesing DOO. .5520290001748134 73. . . . . . M. .5520290001660349 77. . . Emir Mehmedovi}. Br~ko Distrikt. . . . . . .5520250000418557 34. Alpikom DOO eksp-imp. . .5520250000423504 76. . . . . Br~ko Distrikt. Una-promil DOO. . . Boderi{te bb . Sini{a. Dubrave bb . . . Josipa Kozarca . . . . . . . . . . Njego{eva 4 . . . . . . . . . . .5520290001754439 89. . Eso TR. BK STR. . Njego{eva bb . . . . . . . . Savanovi} R. .5520260000041954 19. . . . . . . Dubrave . . Taxi kafe bar. . . . Br~ko Distrikt. . . . . Pistalovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . Agrosideks DOO. . . . . Br~ko Distrikt. tr`. . . Polis saldae group DOO. Jela Jankovi}. Auto-mertz DOO Br~ko Distrikt. . Hanka Handari}. . .5520250000419333 36. . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . Bulevar mira bb . . Br~ko. . . . . . . . .5520260001370466 24. . . Tr`nica Arizona . . . Novi Grad. . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . . .5520250002181920 60. . . . . . .5520250002235949 68. . . . . .5520290001700216 88. . . Br~ko Distrikt. . . . . Ava TR.5520250000429518 39. Jovana Skerli}a bb. . . . . . . . . . .5520260000953075 13. . . . . . . . . . . . Partizanski put bb . .5520290002042141 85/XVII 65. . . . Tr`nica Arizona bb. Birex servis biro opreme SP Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . Risto. Tr`nica Arizona . . . . . . . . . . .5520250000413804 24.5520250000406238 53.5520260001372503 11. . Suvali} Amira. . . . . Br~ko Distrikt. Orhideja STR. Osmanovi} I. . . . . . . Br~ko Distrikt. . . .5520290001701574 49. . . . . [trosmajerova 25 . . . . . . . 25. . . . . . . . . . . . .5520290001982098 63. Vukota Mladen. Ema TA TR. . . . . . . . . .5520290001736688 79. Ko~i}a bb . . . . Novi Grad. . . 43 . Kra|or|eva 80 . . . . . . . Ludomatic DOO PJ Plaay 4 win Br~ko Distrikt. . . . .5520260001376286 23. . Cvijete Zuzori} 2 . . . Br~ko. Atena TR. Novi Grad . [uica DOO import komerc. Arizona bb . . . . . . . Kara|or|a Petrovi}a 45 . Poljavnice bb . . . . . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt.5520290001677324 57. . . Tr`nica Arizona . Arizona. Caffe Amor SP. . . Dubrave bb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pijaca . . . . . . . . Italproject DOO Br~ko. . Sana-trikota`a ZDP MDP holding.5520250000036280 74. . Anes SP. . . . . Dubrave bb . Hanumica Ali~kovi}. . . . . . . . . . . . . . Tr`. . . . . . trgov. . . . . .5520250000431167 43. . . . Br~ko Distrikt. . . . . 3A SP. . . . K. . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . . Dubrave bb . . . . Kara|or|a Petrovi}a bb .5520290001714184 18. Marko Juri}. . . .5520250000408275 69. . . . 3 . . . . . . . . .5520260001216721 9. . . . . . . . . . . .5520250000039093 71. . . Br~ko Distrikt. Mobilia DOO. . .5520260001219049 17. . . . . . . .5520260001370369 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260000040984 6. Br~ko Distrikt. Novi Grad. . .5520260001216042 . . . Mujdanovaca br. . . .5520290001729995 32. Br~ko. . . Prvomajska 20 . . . . 2 . . . . . . Porebrice bb .5520290001786255 52. . . . . . . . . . . . . . . . .5520250001947859 20. . Dubrave bb. . . . Br~ko Distrikt. . AMM Finalist DOO. . .5520260000048938 16. . . .5520260001372115 21. P. . . . . . . . . . . marta 14 . I-still SP. . . . . . . . . . Br~ko. . . . Industrijska zona bb . Dana STR Novi Grad. . . . . . . .5520290001793239 64. . . Br~ko Distrikt. Novi Grad. . . . .5520260000950650 3. Safveta bega Ba{agi}a bb . . Br~ko Distrikt. Br~ko Distrikt. . . Tanja \uranovi}. . . . . B2 kafe bar. . . . Slavko Savi}. . . . Contra IHM DOO. .. Dubrave . . . . . .5520290001748425 50. .5520250001878213 31. . . Pekara Mladost SP.5520290002136910 48. Br~ko market DOO Br~ko. . I Oslobodioca bb . Br~ko Distrikt. Mao~a bb . . . . . . 94 . . Petrovi}a bb . . . . . . . . . . . . lok. . . .5520250000401970 58. . . . . Dubrave bb . .5520250000419818 82. . . . . . . .5520250000415841 29. . . . Danica Markovi}. . Dubrave bb . . .5520290001781987 46. . . . Tr`nica Arizona br. . F. . . . Dubrave bb . . . . . . . . . Poljavnice 53 . . . . . . Termo-grad DOO. . . . . Lida SP. . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . Safeta bega Ba{agi}a 1 . . GSB komerc DOO. . . . . Bosanska Krupa. . . Dobrljin bb . . . . . Dubrave bb. . . . . . . .5520250000423310 78. . . . Pavla Savi}a 92 . . . . . . . . . . 9. . Tina 2003 SP. . . Br~ko. Bilja SP. . . . . Matavazi bb . . Kneza Lazara bb . . . Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . Dubrave. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Dubrave. . . . . . . . . .5520250000032206 33. . . . Grada~ac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520260000043118 14. . . Kina i Evropa DOO. . Novi Grad. Kneza Lazara 40 . . . . .Petak. Arizona .5520290001957072 41. VII. . . . . . Br~ko. . . . . . . . Micron trade DOO. Kralja P. Novi Grad. . . .5520250000425444 26. .5520260001374443 18. . . Br~ko. . . D-ines SP.. . . . . . . . . . . Cvijete Zuzori} 20/3 .5520250000399060 22. Bojan trade DOO Br~ko Distrikt. . . Rade Ba{i}. . . . . Novi Grad. . . . Br~ko Distrikt. Almira Ajvaz.5520250000400321 17. . . . Mirza-Mahir SP. .5520250000431070 45. . . vl. . Bilanovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jovana Du~i}a bb . . . Les-trade DOO Novi Grad. . Tesli}. . . . . . . . . Ristani} DOO Lon~ari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Br~ko Distrikt. . . Mermoterm SP. . . Jela Pudi}. . Br~ko Distrikt. . . Zlata Dujkovi}. . . . . . . . Popravka i odr`avanje bijele tehnike. . . . Dubrave bb . . . . . . . . . Roming trade DOO Br~ko Distrikt. . . . . .5520250000413222 61. . . . .5520250001858522 28. . . Yang DOO Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . .5520290001767437 35.5520250000933239 51. Bulevar mira 4 . 44/VI . [u{njevi} Dragica. . . . . Marko Polo DOO za proizv. . Bijela bb . Br~ko Distrikt. Lon~ari 36 . . . . . . . . Novi Grad.5520250001887913 38. Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . . . Cvijete Zuzori} 8 . . . Mladen Bosan~i}. Bolni~ka 6 . . Br~ko. . . . Danica Marinkovi}. . . . . . . . Ru`a d`ins SP. . . . . . Dea SP. . . . . . . Roki TR. . . Svetlana Stani{i}. . . .. . Badema Arapovi}. . . . Br~ko Distrikt. . . . . . Poljokop Bosanka ZZ. . . Dubrave bb . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520250002080555 56. Novi Grad. . Branka ]opi}a 42 . . . . . . . . . . . . . . Dubrave. .5520290001697888 86. . . . . . . . Maxima-S DOO Br~ko Distrikt. . . . Jazznja SP. Br~ko Distrikt. . . . . . . . . . . . . Kantard`i}a bb . Br~ko Distrikt. . . . . .5520250002001209 80.5520260001212841 20. . . . . . . . . . . . Rinda {lep slu`ba SP. . . . .

. . . . . .. . . . Novi Grad. . . . . . Ustani~ka 2 . . . . . . Od`ak. . . . . B. . Novi Grad. . Mileva Milojevi}. . . Lj. . .5520270001466835 34. . . . . . . . . M M STR pokretni sto. . Gradska pijaca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001463537 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omnia-comm DOO. . Milan Li~ina. . .5520260001214490 46. . Save bb . . . . . Coxaco DO. Trg Cara Du{ana .5520000000369536 5. . . Gradska pijaca . . . ^ikoje S. .I. . . . . . . . Gornji Agi}i . . . [ljuka A. Radni~ka 95 . . Borislav Duronji}. . . . . . . Vidovdanska bb . . . . . . . . . . B. . Novi Grad. . Radenko Radi}. . . . . . V. . Brod. Semafor slasti~arna. . . . . . . . . . . . . Bosanski Brod. . . . . . Trgocentar Max DOO. . . . . Bosanski Brod. . . . R. . . . . . Brod.5520270001464313 48. Gradska pijaca boks br. . . . S. . . . . Zastava auto AD. . . . . . H kafe bar. . . . . . .5520270001461791 36. . . . . . . Klakar donji bb . Br~ko. Mile{evi} Snje`ana. . . . . . Gradska pijaca .5520270001452867 42. . . R-3 kafe bar. . . . . . . . . . . Brod. Ceri}. Sejfi}. . . . . . . . . . . . . . . M. . S. .5520270001458202 19. @ivojina Mi{i}a 100 . Novi Grad. . . . .5520260001583866 38. . . . Banovi} STR. . . Autoprevoznik Sveto Vukmanovi}. . . . . . . . Patak auto-otpad. . . . . . . Novi Grad. . . . . . . . Sana-mladost AD. . . . . . .5520270001245869 8. . Gradska tr`nica bb . . . . .5520260000045931 31. . MDB DOO Novi Grad. . . . . .5520260001374055 32. . Petrovi}a bb . Hobi STR. “2 NN” butik. . . . Novi Grad. K. Novi Grad. . . . . D. . . .5520270001465380 44. . Ravnice . . 9. Aca STR pokretni sto. .5520270001243638 46. . . . Ru`ica Banovi}. .5520270000967576 10. . . Mirjana Pavkovi}. . . . Brod. . . . . . . . .5520260001378226 28. Milena Ra{eta. . . . Petrovi}a 15 . . . . . . . Novi Grad. . .5520260001948586 50. . . . . . Luka. . P. S. . . . . . Luka~ STR. . . . . .5520270001249167 7. . . . Gradska pijaca . . . . . . . . . Brod. . . . . . Mi{i}a 4 .. . . . Brod. . K. Santos invest DOO. Novi Grad. Vuka Karad`i}a . . . Mitrovi} SZR. . . . . . . . . . . . . Kara|or|a Petrovi}a 47 .5520270001462858 52. . . . . . Adapter AD B. . . . . . Ninkovi}. . Brod. . .5520270001247712 21. . Brod. . . .5520270001244026 14. . . Novi Grad. . . . Novi Grad. Gradska pijaca . . . . M. . . . . .. . Brod. . . Novi Grad. Pionirska 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Save . Mijatovi} B.5520270000969225 53. . . . . . . . . . . . . B. . . Rastko Sukurma. . Petra Ko~i}a bb . . . . . Gradska pijaca . . . . . . . Lazara Drlja~e bb . . . . . . . . Novi Grad. . . . . . . Bojan STR. . Rudice bb . . . Brod. Njego{a 151 . Markovi}. .. . . . . . . . . . Draga Jovanovi}. . . . . Gliga pekara. . . . Svetog Save bb . . Impa DOO. . . . . . . . . Popaj SUR. . . . . . . . V-company DOO Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lamela . M. . B. . . . . . Branimir Mitrovi}. Brod. . . . . . Trafika plus STR. Dobrila Grubor bb . . . . . 2009. Novi Grad. . . . . . . . Donji Klakar . . . . . . . . . rad. . . . . DJA STR. . . . . . . . . . . . . . . . .5520260001212453 59. . . . . . . . . Gradska pijaca boks br. . . . Novi Grad. .5520270000050150 13. . Sony video igrice za djecu rad. . . B. . . . Tropic DOO.5520270001240631 45. Novi Grad. Branka ]opi}a 70 . . Vojvode @.5520270001461112 22. . . Novi Grad. Beogradska 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gradska pijaca. . . . Banja Luka. . . . . . . . . . .5520270001457814 38. . Banjalu~ka bb . . . . . . Markovi}. .5520260001217109 41. . . . .5520000000378945 . . . M. . Mlakve bb . Brod. . . .5520270000969613 27. .5520260001586776 55. . . . . . Gradska pijaca boksit . Kojsino 29 . . . .5520270002183762 37. . . . . . M kafe bar. . . . . Zenica. . . Sarajevo. . marta 10 . Komision . . . . .5520300001908717 3. . . . . Brod. . . . . . . . . . . . . . . . . Bosanski Brod. . . . Vladike Platona 3 . . . . . . . . M. . . . . . .5520260001213326 27. . . . . . Brod. .5520260000947255 34. . . . . . . . . Aljko buregd`inica SUR. . . . Brod. . Poljavnice bb . . . . . . . . . Estrada kafe bar. . MD-auto DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5520270001460821 49. . Prospecta DOO. . . . . Milena STR. . O. . Ceresol DOO Brod. . .5520260001373279 36. . .5520260001210416 61. . . . . . Su{i}. . . . . . . .5520270001454225 28. Posl. . Ra{kovi}a 6 . . . B. . .5520260001372988 51. . . . Leo disko bar. B. . . . . . Ivica Jeli}. . .5520270001460724 26. . . . Brod.5520260001982633 37. . . . . Stojanovi}a 111 . . . Save . Brod. . Brod. . . . . . Zbori{te 113 . . . . Ive Andri}a bb . Banja Luka. Mima STR. . .5520260001588425 45. . . . . . . . Krainovi}. . . . . Obradovi}a bb . . . . . Kuglana SUR bife. . Pekara AD. Vuji} Zamira.ex. . . . . . . . . . . . . . . . . Tulek STR. Kralja P. . . . . @eljko Marinkovi}. . . . . . Njego{eva bb . D. . . B. . . . N. . . Novi Grad. . . . . . .5520260001375898 33. . . . . . . . . Rudice 66 . .5520270001455583 30. . . . Lazara Drlja~e bb . . MDB SZR. . . . . . . Asenti} Z. . . . . . . . . . . . Trg cara Du{ana 4 . . . . . Elcom-in`enjering DOO Brod. . .5520270000970292 33. Ra{kovi}a 6 . . . . . . . . . . . Novi Grad. . . . . . An|a Babi}. . . . . . . . . Novi Grad. Brod. . . . Sirijus DOO. . . . . . .5520260000951329 52. . . . . . Autopervoznik Enes Hod`i}. . .5520270001240243 47. . . .5520270001245966 9. . . . Goran Koki}. . . . . Sv. . Sarajevo. . . . . . Kod Bakote SUR gril. .5520260001213714 63. . Novi Grad. . . I Oslobodioca . .P. . . . 25. . . . . Karibik SUR picerija. V kozarske brigade 39 A . . Japan exclusive. . Zoka SZTR. . . . . 8. . . . Dositeja Obradovi}a 12/1 . . . . . Vulkan SZR. Novi Grad. . . . . . . .5520260001586388 35. . . . . Autoprevoznik Nijaz Topalovi}. . . . . . . . . . Mala Krupska Ruji{ka bb . . B. Brod. B. . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . .5520260001585418 43.im. 16 . . . . Tanja SZR frizerski salon. . . . . . . . Novi Grad. . . . . . . Gradska pijaca . S. .5520260001377838 60. Maja SUR. 2 DMP stakl. . . . . . . . Mobili promet DOO B. . Mladen STR. . dr J. . . . . . . . . . . . . . . K.5520270001467320 29. Brod. . Ognjenovi}. . .5520270000967867 23. . . S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dr J. . . . .5520260001219340 62. . . . vl. . . .XVIII/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 26. . oktobra . . . . D. . Kozara razvoj DOO. Partneri STR pokretni sto. . . . . Gligorijevi}. . . . . . . . . . . Dobrljin . . . . . . Petra I Oslobodioca bb . . . . . . . . . . .5520270000057134 18. . . Progres STR. . . . . . Tropic DOO. . Ba~i}. . . . . . . . . . . Plamenik DOO Novi Grad. . . . . . . Novi Grad. Nikola Luka~. . . . . . . . Miljatovi} Dejan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . robna pijaca . . . . . . . . . . . . . S. . . . . .5520260001372794 30. . . . . . . . . Save 76 . . . Kara|or|a Petrovi}a 59 . . . Brod. . . . Mira STR pokretni sto. . . . . . . . . . Majke Jugovi}a bb . . . . Milojevi}. Brod. .5520270000057037 24. . .5520260001380069 58. . . B. . Zmaja od Bosne bb . B. . . . . . Kulska obala 34 . . . . . . . . Ravnice 21 . . . . . . . . . . . Brod GIK AD. . . . . . Save. ..5520270001242474 32. Brod. Trg 7. . . . . . . . . . . . . . . . Petrovi}a 58 . . Savia DOO Novi Grad. . . . . . . . . . Brod. . . . . . . . . . . . . . .5520270001464507 50. . Edin Kantarevi}. . . . . . @eljana STR. . . . . . .5520270000966897 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brod. .5520260001214878 40. . . . Titova bb . . . 5 . Marko Micija. . . . metalli DOO Novi Grad. An|a Janjetovi}. . . Goga STR. . Brod. . . . Blagojevi}. . . . . . . Krste Hegedu{i}a 48 . . . B. Alta SUR bife. . . . . Nada Medi}.5520260001374346 65. . . . . La. . . . . . .. . .5520260002084386 53. .5520260001370757 56. . . Semafor auto {kola. . . . Svodna bb . . . . . . . vl. B. Lakta{i .5520260000041469 48. . . Vladimir Radulovi}. . . . . Robna pijaca Komus . . . . . Tri-mar DOO. . . Jovana STR. . . . . K. Oslobo|enja 5 . Galija caffe bar. B. B. . . . . . . . . . . . . .5520270000054903 17. . . Ra{kovi}a 8 . . Ivana STR. . . Berti STR. S. . .5520270000058007 2. . .5520260001372309 29. Novi Grad. 12. . . . . . . . . Lion SZFR. Aleja sv.5520270000058104 3. . . . . . . . . . . . Dado STR. . . . . .5520270001462664 54. .5520260001585709 Poslovnica BOSANSKI BROD 1. Svetog Save 2 . . . . . . . . . . Savi~i}. . . . . . . . . . . Milojica. . . . . . . . Kulenovi}a bb . . . . . Nade`de Petrovi} 47 . . P. Biljana STR. . . Mira Ga}e{a. DOO Novi Grad. . . . . . . .5520270001452382 41. Benko oil DOO. . Jovana SUR pekoteka. .5520260001581538 66. . . . . [krga. . . . Svetog Save 76 . . . Br~ko. . . . . . Stanka Umi}evi}.5520270001246257 5. . . . . . . . . .5520270000055776 51. . . . . . Brod. . .5520270001244608 25. . . 18 . Brod. Novi Grad. Vrac DOO B. Stanislavka \ur|evi}. .5520270001456068 43. . Brod. Gradska pijaca boks br. ]urkovi} B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montenegro SUR. Novi Grad. Miroslav Mari}. . Bolago LD DOO B. . . . . Dositejeva. . Njego{eva 14 . . . . . . Novi Grad. . . . centar Stadion bb . . . .5520270001451606 Poslovnica ALEJA 1. . . . . . .5520260001373764 54. . . . . . . . . . Ana Bardak.5520270000053351 11. . . . .5520270001249070 6. Petra Ko~i}a bb . . . . . . . . Sa{a Komleni}. . . . . . . .5202700000966994 16. . . . . . . . . . . . Gradska pijaca . . Zdravka frizerski salon Novi Grad. . . . . .. . . . . De Paris kafe bar.5520270001246063 4. . . . . . Brod. . . . . . . . Vidovdanska bb . Sigma-prom DOO Novi Grad. . . . Dijamant SZR. . . . . . . . . . . Dobrile Grubor 9 . . . . Tina petrol DOO.5520260001216139 42. . . Sejfi} commerce DOO. . Stepe Stepanovi}a bb . Komus. . . . . . . . Njego{a 55 . 3 . Stojanovi}a 13 . . . . Irena Risti}. . . . . . . . . Petra Ko~i}a bb . . . . . . Obradovi}a 17 . . [kolarac SUR gril. Una ro{tiljnica SRC. . P~elica Maja STR. . . . Brod. . . . . . .5520260001371242 57. .5520270001452091 35. Obala vojvode Stepe bb .5520260002053831 49. . . J.5520260002104950 44. . . . . . . . . . . . . . . . Du{ko Savanovi}. . . .5520270001246839 20. . . . . . . . Novi Grad. Bosanski Brod. . . marta 10 . . . . . . . . . . . . . . . Od`ak. . . . P. . . . boks 6/7 . . . . . . . . . . . Gradska pijaca . .5520260001215848 64. . . . . . Brod. . . . . .5520270001245772 15. . P. . . . . . . . . . . . . . .5520300001953046 2. . . . . . . Brod.5520260001376383 39. Ana STR pokretni sto. . . . Rosa Vu~en. . 8. . . . . . . . . . . . Ratko Adamovi}. . . . . . Novi Grad. . . . . . . . . . . . Novi Grad. . Brod. . . . . Proing-trade DOO Novi Grad. . . . . . . Nautilus kafe slasti~arna. . . . Br~ko. . . Sana-Svodna ZZ Novi Grad. . . . . . . . . . . . . B. . . . .polovna roba STR B. . . . . . . . . . H. . . Banja Luka. . . . Gradska pijaca . . . .5520270001465671 40. . . Erceg. . . Brod. . . . boks br. . . . . Brod. . . . . . . Tuzla. . . Titova bb . . Od`ak. . dr J. . . . Majke Jugovi}a 123 . . . . . . . .5520260002096220 47. . .5520300001956538 4. Vasi}. . . . . .5520270001453546 Petak. . Nada STR Pokretni sto. . Mitrovi}. . . . Narcis STR pokretni sto. Corsa DOO. . . Novi Grad. . . . . Banja Luka. . . . Bosanski Brod. . . Jovana Ra{kovi}a 10 . . .

. Srbac . . . . .5520040002016206 9. . Sarajevo. ITMG SZTR. .5520140001803577 2. . . . . . . . . . . . Banja Luka.5520070000744777 3. . . . Bolago DOO Lakta{i. . .5520310002040394 4. . . . . . . . . . lok. No limit kafe bar. .5520320002213587 5. . . .5520340001273559 25. 9. . . .5520150000208460 2. . . . . . . Rade Vranje{evi} 17 . . Katarina-trade DOO Banja Luka. . . . . Suboti~ka 87 . . . D. Prnjavor. . Aleksandra Kara|or|evi}a . . . . . . . . . . Prnjavor. . . . .5520300002002322 12. . . . . . . . . . . . . . . . Vukovi}. . . . . . . . . Desta DOO. Gornja Slatina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jovana Du~i}a 72 . Arabeska kafe bar. . marta 1 . . . . . . . . . . Tica SZR. . . Njego{eva 3 5520350002094033 13. . . . R. . . Akva gril. . Vladike Platona 3. [amac.5520340000267281 85/XIX 4. . ]etojevi}. . Srbac. Milankovi}a 7 . Delta-R DOO @abar Donji .5520340001635078 18. . Dajana STR. . . . . . . . . .5520340000263595 20. . . . . . . [amac. . . . . Monting projekt DOO Prnjavor. Vladike Platona 3 . Ivkovi} DOO. . . . . R. . . Glavi~ice bb . Sa{a Bo`i}. . . Klub K SUR kafe bar. . . [amac. . . . Rada Dodik. . .5520310001877822 3. . . . . Prnjavor. . . . . ^esma . . . . . . . . . . . Maja STR.5520320002017550 Poslovnica SRBAC 1. Pelagi}evo. . Ideal-promet STR.5520300001908232 17. . . . . . . Zoka STR.T. Mitaco DOO Trn. . Lipi} DOO Lakta{i PJ Trn. . .5520370001086978 4. . . Vida Nje`i}a bb . . .5520370001085620 9. . Mileki} D. . . KAD DOO Banja Luka. . . .5520340001757589 17. . Dobra godina DOO. . . . . . Hit products trading co DOO [amac. . . Bijeljina. .5520330001970359 7. . . . . D.5520140001860419 8. . DID PTR. . Brest DOO. . . Aleja svetog Save 15 . Naselje zapad bb . Ma~kovac-komerc AD. . . . . . . Mrkonji} Grad. . . . . . . . . . Njego{eva 27 A 5520300001839362 19.5520340001893098 21. . Nata{a Popovi}. . Mirsad Kolari}. . Nikole Tesle 69 . . . . 2009. . . . .5520310002146706 6. . Milo{ Tica. . . Gras DOO. . . . . . Petra Velikog 46. . Stari Martinac . . . . . Prnjavor. . . . . . . . . . .5520340001816953 19. . . . . . . . . . . . . . . . 23. Osvit {tamparija. . . . . . . . . . .5520340000980231 6. Posavlje prom DOO [amac. . Sedmica DOO Prnjavor . . . . . . . . . . . . .5520340000267087 14. .5520300002036563 14. . . . . Herceg Stjepana 2 . . Prnjavor. . Prnjavor . . . . . . Sloga AD tvor. GM trade DOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [amac. . Cara Du{ana 161 . Majke Jevrosime 16 . . . . Put srpskih branilaca 340 . . Dabi} eksport-import DOO. Banja Luka. . . . . . . . Mrkonji} Grad. . . Bora Iki}. . Prvomajska 4 . . . . . . Ilija Peji}. . Drago D`ombi}. Svetosavska 16. . Vitomir Kosi}. . . . . . . . Prnjavor. . . . Kiki STR. . . Borojevi}. . . Mala kafana SUR. . Donji Smrti}i .5520020001806008 11. . . . . . . . . . . . . Aleja sv. Glamo~ani . . . Laki} V. Arkada SUR . Trans-ko DOO. . . . . Banjalu~ka bb . . . . .. . Banja Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitomir Kosi}. .5520340000269997 3. . . .5520370001087269 5. . . Male{ev. . OK SZPR.5520070001836221 5. . . . . . . . . . . . . . . . Banja Luka. . Mango STR. . . . . . . . . Srpske dobrov. . Sibin~i} M. . . . . . . . . . . . . Dragana Babi}. . Mrkonji} Grad. . . . . . Pionir restoran. . . . Kubik SUR. . .5520300002090883 21. Bijeljina. . . Gavrila Principa 20 . . . . . Razboj bb . . Banja Luka. [amac. . . . Declan computers DOO B. . Banja Luka. . . Moja beba TR. . . . . . . . . . Sini{a Milinkovi}. . . . . . . . . Svetog Save . . [aba~kih |aka 1 . Gunduli}eva 76 . .5520070001643870 14. . ^a|avica bb . . . [amac. . . . . . . Radmila Todorovi}. . .5520320002304476 6. . Mome Vidovi}a bb5520330002292690 5. . . .-komerc DOO Mrkonji} Grad. . . . . . . Miljanovi} B. Mravica bb . . . . Pierre Cardin STR. . . . Banja Luka. Lj. trade DOO. . .5520370000278774 2. . Miljanovi} SZTUR.5520300001899502 7. . . . .5520020001805329 22. Dubi~ka bb . . . Savi~i} prom DOO PJ 1 ^elinac. . . . . . . . . . .5520350002088213 2. . . . . . . . . . . . . . .. Z. . . . . . . . Srbac. . . . . . . . . . . Prnjavor. . . Ohajo diskoteka. . . Robert Vuli}. . . . . . Prnjavor. . Lijev~e bb.5520070001922745 18. . . . . . . . . . . Ti{ina . . Rade Vranje{evi} bb . Prnjavor. . . . Cican prom DOO Obudovac. . . . . .5520310001857161 Ispostava TRN 1. . . . . . . . . . Ani} DOO. . . . . . Skopljak. .5520300001869335 10. . . . . . . . . . Autoprevoznik @eljko Stefanovi}. Ra{kovi}a 46 . . . Ursula Jaku{. .5520330001964927 3. . . . . . vl. . . . . . . . .5520350002189287 Poslovnica ^ELINAC 1. . Kara|or|eva bb . . Tiss ZTR. . . . .5520310002146803 12. . . . . . . Dugopoljka ZZ Srbac. Mome Vidovi}a bb . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 6. . . . . Dositejeva 1 . . . . . KM computers DOO Banja Luka. Novosadska 43 . Srpske vojske 12 . . . . . . . . . . . Rim komision. Prnjavor.5520310001930590 9. . . . . . . . . . . Raskr{}e Nikole Tesle I C . . . . . Mome Vidovi}a 67 . . . . . . .. . . . \erdan 7. . . . . .5520320001933160 3. . . . . .5520360002176337 2. . . . . . Jezero. . . Ki}anovi}. . . . . . Kara|or|evi}a bb . . . . . . . . . . . . . . .5520350002126431 7. Naselje Nemanji}a bb . .5520340000265341 23. [amac. . . [amac. . . . . . . . . . . . . . . .5520310002143311 5. . . . . .5520350002364663 12. . . obu}e. Lopare. Omega-s DOO [amac. . vl. Trg srpskih boraca bb . . . . .5520350002089183 17. Generalelektronik. Terra nostra ZZ. . Prnjavor. Mikrocentar DOO Banja Luka. Svetog Save bb . . . . . . . . . . Tatarevi}a 13 . . . . . . Lambada Suboti} DOO. Nikole Simi}a U~e 16 . . . .K. . Srbac. . . . . . . . .5520350002117313 15. . . . . . . . . Vladike Platona 6 . . Vojvode Stepe . . . . Luka. . . . .5520300002210290 16. Milan Simi}. . . . .5520340000976254 9. . Zanatski centar. . . . RWA group DOO Banja Luka. . . . Hrva}ani bb . . . . .5520350002273289 11. . . Bijeljina.5520340001274723 8. . . .. . . . Ranko Gli{i}. . Put srpskih dobrovoljaca bb . . . . . . . . . Vo`d export-import DOO. . april bb . . . .5520340001275790 24.5520070001922454 19.5520300002024244 18. Natalija restoran. . . . . . Vasiljevi} ZR. V. . .5520320002064886 7.5520300001942085 11. . @ivani}. . . . Javni prevoz stvari. . Prnjavor. . . . . Veselinovi}. . Prehrana komerc DOO. . Slavka Jenji}a 4 . . . . . . . . . . . Njego{eva bb . . [amac. . . . . . . . . . . . . . . . . .Petak. . Dami STR. . Pacifik DOO. Mlini{te . . . Milo{a Duji}a 39 .Vedran Stokani}. . . . Nikole Pa{i}a bb . . . . . .5520350002162612 9. . Ratar AD. . . . . . . . . . Trn. . Dugo Polje . . . . . 5520350002096555 6. . .rad DOO [amac. Club B-52 coctel SUR. . . . . Euro domus DOO Prnjavor. . . . . . . . . . . . Milo{a Kondi}a bb . . . . . . . Gracija SUR. . .5520370000987359 . . Tepih centar STR. . . . .5520300001882915 8. . Jasminka Lovri}. Kara|or|eva bb. . . .. . .5520340000263304 5. . . . . . Bambi vemax DOO Trn. . . . . . . K. . . Prnjavor. . . . . .5520300002171684 15. . . . . Petra Ko~i}a S-45 . . . [amac. . . . . . Prote Nikole Kosti}a bb . Svetosavska bb . Magistralni put bb . . Pil-prom PPTR. . . . . . .5520020001980026 25. .5520340002225129 22. . Mrkonji} Grad. . .5520360002178180 Poslovnica BIJELJINA 1. . . . . 1 . . . . . . . . . . . Kralja A. . . . . . . Travnik. . . Srbac. . . . . Robna ku}a . . . . . . . . . . . . . . . .5520340000973635 12. . . . . . . . . . Vladike Platona 3 . . .5520340000976157 2. . . . . . . . . . Big mack SUTR. Save bb . Ive Andri}a 48 B . . . Bijeljina. . . . . Poljometal P. . M. . . . .5520070001804987 8. . . . Livada DOO. . . . . Banja Luka.5520310002224112 8.5520300002048591 13.5520310001928456 7. . . . . . Prnjavor. . . . . . M. . . . . . . . . . . . . Veselina Masle{e 35520300001994271 26. . . . . .5520300002109604 20. . . .5520340000261558 15. Dejan SZR. . . . .5520330002349241 Poslovnica PRNJAVOR 1. . . . Violeta Markovi}. . .5520340001985830 11. . Jovana Du~i}a bb . . P. . Zgonjanin J. . . Srbac. . . . . . . . . . . . . . Laze Lazarevi}a bb . . Tali}-Ra~i}. Obudovac bb . . garde 137 . . . . . Donji [trpci bb . . .5520340002061878 16. . Stevan Koji}. . . . . Bijeljina. . . Prnjavor. . . . . . . . Senfer group DOO Travnik teh. . . . Bata STR Markovi} Du{anka. . . Visprom DOO Prnjavor. . . 27. . . Agro export import DOO Srbac. . . Ljilja Eri}. . . Bjelajce bb . . . [ipovo. J. . . . . . Stevana Sin|eli}a bb . . . . . . . . . . . . . . Bijeljina. . . Jovana . . . . . . Dunavska 1C . . . . . Laki SUR kafe-bar. . . . . . . . . . . . . . . . . .5520340000266214 26. I Kara|or|evi}a . . . . . . . . . .5520340001274917 10. . Svetog Save bb . . . Marko Babi}. . . . . . . Nimeks DOO [ipovo. Trg srpskih boraca 7 . . . . Cara Du{ana . . Kr{i}-trans DOO Trn. . . . . . . Restoran Borac SUR. Smrti}i 71 b . J. . . . G. . 25. . . .5520340001760305 13. . . Ra{kovi}a bb . Ru`ica Kne`evi}. . . . . . . Petrovi}. .5520310001963667 10. lamela 3 .5520340002152670 Poslovnica [AMAC 1. . . RP-promet DOO Mrkonji} Grad. . . Bra}a Muli} DOO. . . . . . . . . . . . . . B. . Orlovo Polje . . . . . . N. . . . . Glo`i} STR. . .5520300002072356 Poslovnica MRKONJI] GRAD 1. . . . . Suboti}. . . . . . . . . . Mrkonji} Grad. . .5520300001889608 24. . . . . . Vuka Karad`i}a bb . G. . . Tik tak TR. Banja Luka. . Gradina Pezer DOO Prnjavor. . . . . . . . . . Mira Jovanovi}. . . . . . . . . . . .5520350002196077 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . Milprom PTP. . . .5520370001084650 7. . . Kula{i bb . . . . . . . . . . . . . Senso med DOO Prnjavor. . . Dubi~ka bb .. .5520350002120417 4. . . . . . . Mrkonji} Grad. [amac. Prnjavor. . . Sla|ana Tovirac. Poljo`iv DOO. . . . Branimir Segi}. . . . . Majke Jugovi}a bb . . . . . . . . Lakta{i . . . . . . . . Radojke Laki} 33 . . . . Bijeljina. . Deabo DOO. G. . . . . . . . . . .5520340001273268 7. . . Sanja Grma{. Banja Luka. . .5520330002255927 6. . . . .5520310001886552 2. Prnjavor. . . . I kraji{kog proleter. .. . . .A. . Zlatar SZTZR. . . . . . . . .5520370001095805 6. . . . . . . . Gornji Mujd`i}i . . . . . . . . Vuka Karad`i}a 46 . . Prnjavor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esperansa butik STR. . Gornja Crkvina . . . . . . Ludomatic DOO. .5520370001092604 8. . . . bataljona . . . . . .5520350002277848 16. Natron JBJ DOO Razboj.5520370001084262 3. . . . . . . . . Kralja A. . . . . ^elinac. . . .5520300002078952 23. . . Rojal kafe bar. . . Banja Luka. . . . Mali raj SUR. Kolor ton ZR. . . . Simi}. . . . . . . Bijeljina. . \ukari} DOO Prnjavor. . . . . . . . . . . Cara Du{ana bb . . Banja Luka. . Petar Vasiljevi}. . . .5520020001707844 4. . . . Banja Luka. .5520140002093122 4. . . . Matije Gupca bb . [amac. . Mrkonji} Grad.

.5520370000987456 11. . Kotor Varo{. . . . . . . . . . . . . Voljavica bb .5520400001484434 12. Sini{a DOO turisti~ka agencija. . . . M. . . . . Tanja STR Srebro. . . Kralja Petra I bb . . . . . . . Peta brzina a. . Pavlovi}a put bb . Gli{i}. . . . . Lu`ani bb . . . .5520400001030474 35. . .5520370001782468 38. . Bijeljina. . . . . . . . . . . . .5520370001097551 22. . . Majevi~ka 75 . . . . . . . . . . Ljiljana Koji}. .5520370001699630 16. . . . . Derventa. . .5520370001093186 19. . . . . . . . . Biljana Legin. . .5520400001039689 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rafaelo SZR.5520370001097454 43. . . Trgopromet ODP. . . . . . . . . . Poslovni centar Trgovka . . . vl. . . . Derventski Lug br. . Tran{ped-sim DOO Bijeljina. . Tvornica pre~ista~a AD Rogatica. . . Njego{eva br. .5520370001093671 44. . . . .5520380002155966 2. . . Bratunac. . Diana STR. . . salon. . . . . . . . . Mladena Stojanovi}a bb . . . Putokaz auto-{kola. . . . . .5520410002179390 6. . . . Derventa. . . . . . . . . . Bosanski Lu`ani bb .5520400002164889 40. . . Novo naselje bb . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Radnja 2. . .5520370001082613 17. . Verano motors DOO. Derventa. . . . .5520410002345842 3. . . . . . Kostre{ bb . . . . Sa{a . .5520400001487344 19. . . Mir~i}. . . . . . . . . . . . . . . . Bijeljina PC. . . lamela 1 . . . . . . Tir{ova 3 . . . . Sajmi{te STR pij. . . . . 9. . . . . . . . . .5520400001486083 14. . . . Zoran Piva{. . . . . . . . . . .. Banja Luka. . . . . Kerafleks SP. . . . . Derventa. . Kafana kod Ilije SUR. . .5520380002211547 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trgomont DOO. . . . Klub Maraton SUR kafe bar Lazi. . Pijetlovi}. . . Bijeljina. . . . . . . Sari}. . . . Stevana Nemanje 26 . . . . . . .5520370001084844 31. . . . . . . . 25. . . . . . . tezga Stani}. Bratunac. Derventa. . . Svetosavska 10 . . . . . . . . . Milja Babi}. . . M. . . . . . . . . . . Kralja Petra I bb . . . . . . . . . .5520370001091731 14. . . . Derventa. . . Biskom STR.5520400001047740 Poslovnica BRATUNAC 1. . . . Kod Pe|e SUR. . . . . . Bajs-komerc DOO. marta 84 . . . .5520370001088918 49. .5520400001045315 31. . . . . . . . . . . . Vranje{. . . Mica-T STR. . . King SUR. N. . .. . . Igraonica Mortal kombat. . . . . Miki} S.. . . . . . Amaro SUR. . . . . . . . . . . .5520370001090761 25. . . . . . vl. . . . . M & R STR. . . Ugljevik. . . . . . . . . . . vl. . . Yasmiris stratus DOO Bijeljina PC. Srpske vojske SP 106 . . . . . . . . . . . . Derventskih oslobodilaca . . . vl. . . Novinska agencija Balkan press. . . . . . .5520400001486374 17. . . . . . . . . Bijeljina. . . . Stampfl DOO Derventa. . . . Milinvest DOO Ugljevik. . . . . . . . . . . . Derventa. . . . . . . . . . . Derventa. . . .5520400001485986 18. Derventa. Ne{o STR. . . . Gavrila Principa 17 . . . Bijeljina. . Nikole Spasojevi}a 26 . . . . . . . . . Peri} DOO. . . . . . Bijeljina PC. . . . .5520400001481718 21. . . . . .5520300002228235 2. . . . . . . Bratunac. . . . . . . . . . . . . . . . . [aba~kih |aka 1 . . Radinka Turkiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komitska bb . . Komitska bb . . . .5520370001099588 15. . . Autocit DOO Banja Luka. Motike . . . Spasojevi}a 37 . . . Davor Dragomirovi}.5520400001048710 16. .5520400001035615 24. . . . . . . Dra`en Mari}. . . . . . . Alena Petkovi}. . . Ivana Gorana Kova~i}a 20 . . . . Baje Stani{i}a 35 .{. . . PC Snajper STR. . . . . Trg \.5520370002233033 40. . . . . . Kokorovi}. . . . . Seven DOO Ugljevik. . . . . . .5520370001080479 18. . .5520370001676932 41. . Kara|or|eva bb . . . . . Vanja SUR kafe bar. . .. . . . company DOO Derventa. . . . . . . . M. . Drvo-produkt systems DOO Derventa. . . Petar Markovi}. . . . . Derventskih oslobodilaca SP-34 . .XX/85 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 10. . . . . . Sv. D-Dijana DOO Derventa. . . . . . . Derventa. . . . . . Kralja Petra I . . Cazablanca SUR kafe bar. . . . Aleksandrovac . . . . . . . .01883887 2. . . Bijeljina. Bijeljina. .5520370000983673 35. . . . . . .5520370001098230 30. . . Zorica SZR modni salon. Kneza Milo{a 3 . . Stefana De~anskog 258 . Derventskih oslobodilaca 34 . . . . . . . . . . .5520370001088045 37. . . Janka Jolovi}a 4 . . . Filipa Vi{nji}a 133 . . . . . Derventa. . . . Kuzmanovi} DOO Derventa. . . . . . Prve majevi~ke brigade bb . . . . . 1. . . . . . Derventa. . . . . . Vakufljanka ZZ Bijeljina. . . . . . . Milo{a Crnjanskog bb . . Ostoja Tanasi}.5520400001488411 32. . . . . Osojci 31 . Peri}. . . . . . . . . . . . Aspresa export DOO Bratunac. . . . . . . . . . Svetog Save 76 . . . Dositeja Obradovi}a bb . . . . . . biro. . . . . . . . . . . . . Ru`ica Milo{evi}. 27. . . . . Ru`ica SZFR. . . Vidas-komerc PP. . . .5520370001093089 12. Kod Cileta SUR bife.5520400000998658 15. . . . . . . . Bijeljina. E. .5520400001482882 26.5520370001090373 29. . . . Bratunac. . . . . . . . Srpske vojske bb . . . . . . .5520400001040659 10. . . . . . . . D & N autolimar SZR. . ICN Derventa DOO.5520400000998949 22. . . . . . . . . . . Vukom STR. . . . Trg kralja Petra I Kara|or|evi}a . M. .5520370001919811 39. . Tehnika ros DOO. . Z. . . . . . . .5520370002290069 Poslovnica KOTOR VARO[ 1. . . . . Derventa. . Kostre{ 45 . . . . . Kara|oro|eva bb . . Stanimir Radoj~i}. . Tanja. . . . . . . . . Marka Lipovca 165 . Derventa. . . . Bijeljina. . . Kralja Petra I bb . . Ivan Mec. . . . . . . . . Nevenko Vukovi}. . . . . . . . Bijeljina. . . . . . . . . . . RGR-geokop DOO Bijeljina. . . . . . . . . . Nikoli} S. . . . Kondor STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stevana Nemanje bb5520400000281828 11. . . . . . . 223 . . . .5520370001092216 48. Amajlije. . . Sekuli} S. Save bb 5520400000283768 Petak. . . . Nikole Tesle bb .5520370002033116 33. . . . . . Peri}. . . . . Anita Budi{a. . . . . Derventa. . . . . . . .5520400001043860 13. . Derventa. . . Derventskih oslobodilaca . . . maja bb . Viva DOO. . . . . . . . . . . . . . . sam. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dra`e Mihajlovi}a . . . . . . . . . . . . Antik SUR kafe bar. Mirjan Popovi}. . . . . .. . Sv. . . . . Bijeljina. . . . . . 2009. . . . . . . Derventa. . . [iprage . . . . . .5520400002290213 37. Stefana De~anskog 189 . . . . . . . . Palma STR cvje}ara. Donna-D STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bijeljina. Mili}evi}-komerc DOO Bijeljina. . . . . . . . . . .DD STR. Sikima auto servis SZR. . . Bijeljina. . . . . Petra Me}ave 14 . . . . . . Bijeljina. . . . . . . . . . . . . . Srpske vojske bb . . . . . op{ta zemljoradni~ka zadruga. Pavlovac 72 . vl. . Petra Ko~i}a bb . . . . Derventa. . . . . . . F. . . Nina STR. . . . . . Derventa. . . . Svetog Save S-55/27 . .5520410002298215 5. . . . . Milo{a Obili}a 17 . . . . . . Derventa. . . Lala STR. . . . . . Vi{nji}a 79 . . . . . Dva bora STR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mastped-prom STR.M. 4 . . . . . . 9. . . . .d. Derventa. . . . . 1. . . . . . . . . . Oaza SUR. Underground N-1 SUR caffe bar. . . . . . . . . Sonja STR i komision Petrovi}. . . . DM-nekretnine agencija Mandi}. . . Me{e Selimovi}a bb . . . . . Filipa Vi{nji}a 58 . . . . . . . . . . Bijeljina. Raje Ban~i}a 121 . . . . .5520370002135936 42. Derventa. Bratunac. . . Davor STR. Bijeljina. . . Primus DOO Bijeljina.5520370002151068 46. . . . . . . . . . .5520400002003190 23.5520400001033966 5. . . . . . . Derventa. Srpske vojske 311 . . . . . . . . . . . Save Kova~evi}a 4 . Euro TV shop STR. . . . . . Daar compani DOO Bijeljina. . . . . . Savanovi}. Crn~a bb . . . . . . marta 3 . . . . . . . Grande SZT zlatarska radnja.5520370001696623 23. . . . . . . . .5520400000997203 6. . Ana STR. . . . . . . Derventa. .5520200001846933 2. Polje bb . . . . . Glavi~ice . . . . . Raje Banji~i}a 69 . . . . . . . Lj. . . . . . . Jevti}. . Gloria STR cvje}ara. . . . Next-company DOO Dvorovi. . . . vl. . . . . . . . . . Trg SUR buregd`inica. . . . M. . . .5520090002024303 Hypo Alpe-Adria-bank a. . . Bijeljina. fotografska radnja P. . . . . .5520370000983285 24.5520400001035033 3.5520370002267080 47. . . . . . Kotor Varo{. . Luksor distribucija DOO. Derventa. Obodnik . .5520400001483367 39. . . Miroslavka. . . . .5520370001697011 26. . . . . . . . . Banja Luka. Derventa.5520380002155869 4. . . . . . . Dragica Babi}. . .5520400001038525 20. . . . . Jove Jankovi}a bb .5520380002223478 Poslovnica DERVENTA 1. . MMS Risti} DOO Bijeljina. .5520370001097357 13. . Sre}ko Josi}. Cartieer SZTR. . . . . . . . Micetan. . Bjelo{evi}a Belog 1 . . Branimir \akovi}. .5520400001489575 38. . @eljezni~ka 1 . . .5520370001088433 32. . . . . . . . . Derventa. . . . Lakta{i. . Trg Milo{a Obili}a bb . . . . . . . . .5520370001811956 28. . . . . . 27. . . . . . . . . Sokolac. . Bijeljina. . . . . . . Bijeljina PC. . . . . . Garfild SUR. .5520430002302579 Poslovnica SOKOLAC 1. . . . Derventa. . . . Bijeljina. . . . . . Derventa. Blagoje Sekuli}.5520410002173376 4. . Vujakovi}a 43 . Milanovi}. . . . . . . . .5520410002205095 Poslovnica UGLJEVIK 1. . Anja pekara. Bos. . Derventa. Svetog Save bb . .5520370001086784 36. . . . . . .5520370001762971 21. . Zera DOO. . . . Rajko. . .5520370000270141 45. . . . . . Milenko Plav{i}. . Peji~i} DOO Bijeljina. . . . . . . . Stevana Nemanje bb . . . Bijeljina. . . . Vesna SZR friz.5520400001048419 25. . Tina STR. maj . . . . .5520400001484337 34. . . . . Banja Luka 1. . . . . . Bijeljina. . . . . . . . . . 9. . . . . . Market-M STR. . . . . . Krin SZR cvje}ara. Gavrila Principa 18 . . . . . . . Sekuli} S. maja 88 . . PMM DOO. . . . Lozni~ka 109 . . Gavrila Principa. . . . . . . . . Bijeljina. . . . . . A. . . . . . . . . . . . . Ukrina. Kalenderovci bb . . . Save S-55 . . . M. . . . . . . . . . . . Trg oslobo|enja . . Boro Dobrilovi}. . Derventa. . . . \enerala Dra`e bb . . . . . . . Skuter autoservis SZR. . . . . . . . .5520400001488217 36. . . Brankica Mari}. . . . . . . . . .5520400001045412 4. . Far commerce DOO Bijeljina. . . . Derventski Lug bb . . Novakovi} promet DOO.01115014 (01-3921/09-so) . . . . . . . . . . . Seka ro{tiljnica. . . .5520400001049680 7. . . . . . . . . . . .5520370001904397 27. . . . . . . . . .5520370001809240 Poslovnica LAU[ 1. .5520400002252480 29. . \eki} papirna konfekcija DOO Derventa. . . . . . . . Jasikova~a 57 . . . . . . . . . . .5520370001084068 34. . . . .5520400001048904 28. . \ukinac DOO Kotor Varo{. . . . . . . . . .5520370001641042 20. . . . Srpske vojske 322 .5520400001931507 30. RK Pobjeda . . Bijeljina. . . . . Mi}o knjig. Radmila Lazi}. . . Dragana Bakmaz. Derventa. . . . . Samba SUR caffe bar. . . Diana Asenti}. . An|a Nikoli}. . Derventa. . . . . . . . . . Kovanluci . . Bijeljina. . .5520400001044151 2. . . . . . . . . . . .5520400001032705 27.5520400001046479 33. . . . . . Kotor Varo{. . Kralja Petra I bb . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful