P. 1
Адресар на граѓанските организации во Македонија

Адресар на граѓанските организации во Македонија

|Views: 20,931|Likes:
Published by МЦМС
Ова е седмото издание на Адресарот на граѓанските организации кое ги регистрира промените во граѓанското организирање во Македонија во последните три години, односно од 2001 кога беше отпечатено претходното шесто издание на Адресарот, и тоа промени во однос на бројот на регистрирани организации, нивните цели, активности и ресурси со кои располагаат.
Ова е седмото издание на Адресарот на граѓанските организации кое ги регистрира промените во граѓанското организирање во Македонија во последните три години, односно од 2001 кога беше отпечатено претходното шесто издание на Адресарот, и тоа промени во однос на бројот на регистрирани организации, нивните цели, активности и ресурси со кои располагаат.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: МЦМС on Aug 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

Makedonski centar za me|unarodna sorabotka

ADRESAR
na GRA\ANSKITE

organizacii

vo MAKEDONIJA

Makedonski centar za me|unarodna sorabotka

ADRESAR
na gra|anskite organizacii vo Makedonija

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

1

Biblioteka: Gra|ansko op{testvo Serija: Adresari

Izdava~ Makedonski centar za me|unarodna sorabotka

Izvr{en direktor Sa{o Klekovski Odgovoren urednik Gonce Jakovleska Lektor i korektor Magdica [ambevska Dizajn i podgotovka Koma – Skopje Pe~atnica Borografika – Skopje Adresa na izdava~ot Makedonski centar za me|unarodna sorabotka Nikola Parapunov bb, p.fah 55 1060 Skopje, Republika Makedonija e-mail: mcms@mcms.org.mk www.graganskisvet.org.mk

2

Makedonski centar za me|unarodna sorabotka

ADRESAR
na gra|anskite organizacii vo Makedonija

Skopje,2003
A d r e s a r
na gra|anski organizacii

3

Avtorski prava
Za Adresar na gra|anski organizacii vo Makedonija

Makedonski centar za me|unarodna sorabotka

Site prava se zadr`ani. Reproduciraweto, kopiraweto, transmisijata ili prevodot na koj bilo del od ovaa publikacija mo`e da se izvr{i edinstveno pod slednite uslovi:

so prethodna dozvola od izdava~ot zaradi citirawe vo analiza na knigata pod uslovite izlo`eni vo prodol`enie

Avtorskoto pravo na ovaa publikacija e za{titeno, no publikacijata mo`e da se reproducira na koj bilo na~in i bez naplata za edukativnite nameni, no ne za preproda`ba.

Za kopiraweto vo drugi uslovi, za upotreba vo drugi publikacii ili pak za prevod ili adaptacija, prethodna dozvola treba da se obezbedi od izdava~ot, so mo`na naplata.

4

Predgovor kon VII izdanie

Po~ituvni ~itateli, Pred vas e sedmoto izdanie na Adresarot na gra|anskite organizacii koe gi registrira promenite vo gra|anskoto organizirawe vo Makedonija vo poslednite tri godini, odnosno od 2001 koga be{e otpe~ateno prethodnoto {esto izdanie na Adresarot, i toa promeni vo odnos na brojot na registrirani organizacii, nivnite celi, aktivnosti i resursi so koi raspolagaat. So ova izdanie Makedonskiot centar za me|unarodna sorabotka ostanuva na svojata orientacija da se stremi kon podobruvawe na me|usebnata informiranost i komunikacija na gra|anskite organizacii, no i so drugite akteri vo op{testvoto. Adresarot ja podobruva informiranosta i na javnosta za gra|anskite organizacii, pridonesuvaj}i kon zgolemuvawe na nivnata transparentnost. Toa stanuva posebno zna~ajno vo kontekstot na postojani i `estoki obvinuvawa i somne`i upateni kon akterite na gra|anskoto op{tetsvo. Preku ponudenite informaciite za organizaciite, korisnikot }e mo`e da dojde do soznanija za mo`nostite so koi reaspolagaat organizaciite poedine~no, no i generalno oddelni sektori, kako gra|anskoto organizirawe vo celost, davaj}i pretstava za potencijalot na ovie organizacii da bidat edni od nositelite na op{testvenite promeni. Adresarot vklu~uva podatoci za 1509 gra|anski organizacii, od 5312 registrirani organizacii. Vklu~enite organizacii se site onie koi se preregistriraa soglasno zakonot od 1998, kako i novoregistriranite organizacii. Podatocite za gra|anskite organizacii se vo ve}e poznatiot format i tie vklu~uvaat podatoci za kontakt, kako i odredeni podatoci od koi mo`e da se izvr{i procenka na organizaciskiot kapacitet. Adresarot e izdaden vo pe~atena forma na makedonski jazik i }e bide dostapen na veb-stranicata www.graganskisvet.org.mk Na krajot bi sakale da se zablagodarime na sudiite vo osnovnite sudovi, koi rabotat na registracija na gra|anskite organizacii, koi ni ovozmo`ija pregled na registriranite organizacii, na gra|anskite organizacii koi odgovorija na pobaranite podatoci i na site drugi u~esnici vo podgotovkata na ova izdanie.

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

5

Predgovor od {estoto izdanie

Kone~no po tri godini pauza (od 1998 godina) go izdavame VI izdanie na Adresarot na gra|anskite organizacii vo Makedonija. Pretposlednoto V izdanie be{e izdadeno kako Adresar na nevladinite organizacii vo Makedonija. Ve}e vo toa izdanie be{e najavena promenata so vklu~uvaweto na strukovite (profesionalnite) zdru`enija. Promenata se odrazuva vo naslovot, ve}e ne govorime za nevladini organizacii, tuku za gra|anski organizacii. Ovaa promena e rezultat na na{ata potraga po na{e “doma{no” razbirawe na gra|anskoto op{testvo. Poimot nevladini organizacii stana pretesen, glavno povrzan za organizaciite koi se ogledala na gra|anskoto op{testvo vo zapadniot svet. I toj ne go izrazuva sevkupniot spektar na organizacii. Duri i pove}eto strukovi organizacii ne mo`at da se prepoznaat sebesi pod imeto gra|anski organizacii vo koj bi sakale da se prepoznat site akteri na gra|anskoto op{testvo. A toa ne se samo ekolo{kite, `enskite organizacii ili organizaciite za ~ovekovi prava. Toa e pove}e. Za prvpat vo Adresarot se vklu~eni i sportski organizacii za hobi i rekreacija ili za koja bilo druga cel. Zatoa Adresarot vklu~uva podatoci za 1589 gra|anski organizacii, od 3433 registrirani organizacii. Vklu~enite organizacii se site onie koi se preregistriraa soglasno zakonot od 1998, kako i novoregistriranite organizacii. Podatocite za gra|anskite organizacii se vo ve}e poznatiot format i tie vklu~uvaat podatoci za kontakt, kako i odredeni podatoci od koi mo`e da se izvr{i procenka na organizaciskiot kapacitet. Adresarot e izdaden vo pe~atena forma na makedonski jazik. Na makedonski, no i na angliski jazik, }e bide dostapna elektronska verzija na CD i na veb-stranicaata www.graganskisvet.org.mk i www.civicworld.org.mk Na krajot bi sakal da im se zablagodaram na sudiite vo osnovnite sudovi, koi rabotat na registracija na gra|anskite organizacii, koi ni ovozmo`ija pregled na registriranite organizacii, na gra|anskite organizacii koi odgovorija na pobaranite podatoci i na site drugi u~esnici vo podgotovkata na ova izdanie.

Sa{o Klekovski
Izvr{en direktor

6

Voved

Adresarot na gra|anskite organizacii vo Makedonija go izdava Makedonskiot centar za me|unarodna sorabotka ve}e devet godini nanazad. Celta na publikacijata e da se olesni, a so toa i da se podobri komunikacijata i sorabotkata na samite organizacii me|usebno, kako i na organizaciite so vladiniot i so biznis-sektorot. Ova sedmo izdanie na Adresarot na gra|anskite organizacii vo Makedonija go zadr`uva konceptot na prethodnite {est. I vo ovaa publikacija, osven doma{nite gra|anski organizacii, }e mo`ete da gi najdete i me|unarodnite organizacii koi rabotat vo Makedonija. Brojot na opfatenite organizacii vo sedmoto izdanie na Adresarot iznesuva 1509. Imaj}i gi predvid svoite prethodni iskustva, MCMS sobiraweto na podatocite za gra|anskite organizacii go organizira preku anketari. Po~etnite informacii (ime na organizacijata i adresata ana sedi{teto) bea obezbedeni od osnovnite sudovi vo Makedonija kade {to se registriraat gra|anskite organizacii, kako i od centralniot registar vo Osnovniot sud 1 vo Skopje. Golem del od niv, za `al, ne uspeavme da gi najdeme, poradi zastarenosta na podatocite, promenite na adresata i sl. Po sobranite informacii be{e napraven u{te eden obid. Na organizaciite {to anketarite ne uspeaa da gi pronajdat im bea isprateni pra{alnici, po po{ta. Site popolneti pra{alnici {to se vratija vo MCMS sega se del od Adresarot.

Kriteriumi za vklu~uvawe i podelba
Pred da go zapo~ne sobiraweto na podatocite, MCMS gi razgleduva{e razli~nite tipovi gra|anski organizacii. Imaj}i gi predvid dosega{nite iskustva i interesot na organizaciite, MCMS odlu~i vo Adresarot da ima dva vida prikazi na podatocite: potpoln (vo koj se vklu~eni site podatoci za organizacijata), i nepotpoln (samo podatoci za kontakt: ime, adresa, telefon). Organizaciite se podeleni vo dve grupi: doma{ni gra|anski organizacii stranski (nevladini, vladini i me|unarodni) organizacii prisutni vo Makedonija. Doma{nite gra|anski organizacii se grupirani po sektor na dejstvuvawe i celna grupa.

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

7

Vo ramkite na dosega navedenite podelbi, vklu~itelno i za stranskite organizacii, redosledot na gra|anskite organizacii e po azbu~en red.

Podatoci vo profilite
Za sekoja organizacija vo Adresarot se vklu~eni osnovni podatoci: ime i akronim, prevod na imeto i akronimot na angliski jazik, adresa i telefon/faks, e-mail adresa. Za organizaciite so potpoln format na prikaz se vklu~eni i slednite op{ti podatoci, mati~en broj, edinstven dano~en broj, broj na `iro-smetka, deponentna banka i lica za kontakt. Potpolniot format, kako i vo minatite izdanija, ima i del indeks na NVO, koj sodr`i podatoci za: celta na organizacijata (spored statutarnite odredbi na sekoja organizacija); sektori na dejstvuvawe: izbor na sektori vo koi raboti organizacijata (razvoj na gra|ansko op{testvo, demokratija i vladeewe na pravoto, deca, `eni, `ivotna sredina, zdravstvo i zdravje, kultura i umetnost, kulturni razli~nosti, lica so posebni potrebi, me|unarodna, obrazovanie, pretpriemni{tvo i ekonomja, profesionalni organizacii nespomenati na drugo mesto, ruralen razvoj/ zemjodelie, socijalni i humanitarni raboti, sport, hobi i rekreacija, stari lica, finansiski uslugi, ~ovekovi prava i drugi i nespomenati gra|anski organizacii) tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, grantovi i donacii, zaemi; celni grupi: `eni, stari lica, lica so posebni potrebi, mladina i studenti, deca, pretpriema~i, begalci, kulturni razli~nosti, op{ta celna grupa; drugi nivo na dejstvuvawe: lokalno, regionalno, nacionalno i me|unarodno; publikacii: ime na publikacijata, dokolku organizacijata ima svoe izdanie; ~lenstvo: ime (kratenka) na organizacijata vo koja ~lenuva taa; sorabotka: vid na sorabotka (razmena na informacii, aktivna komunikacija ili sorabotka na zaedni~ki proekti) humani resursi: broj na ~lenovi, aktivni volonteri i vraboteni; buxet: realiziran buxet za 2002 godina i planiran buxet za 2003 godina.

Slednite kratenki se pojavuvaat vo stavkata
Lice za kontakt: s.t. – ozna~uva slu`ben telefon na liceto, i d.t. – doma{en telefon. Vo site slu~ai kade {to pokraj stavkata nema nikakov podatok, zna~i deka organizacijata ne go dostavila toj podatok.

Site podatoci vo Adresarot se dostaveni od samite organizacii i tie odgovaraat za nivnata to~nost.

8

358

Demokratija i vladeewe

Asocijacija za demokratski vrednosti, ADV
Adresa: „Prvomajska“ 65, 1400 Veles Telefon: 043/224-234 Telefaks: 043/212-450 E-mail: adveles@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 14/2002 Mati~en broj: 5696259 EDB: 4004002113953 @iro-smetka: 30027-000-0022575 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje, filijala Bitola Lica za kontakt: Lidija Pqakova, izvr{en direktor, s.t.: 070/735-183, d.t.: 043/224-234 Blagorodna Todorova, administrator, s.t.: 070/696-708, d.t.: 043/239-173 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ADV ima za cel da pomogne vo izgradbata na gra|ansko op{testvo, so poseben akcent na demokratskite vrednosti, kako i da ovozmo`i poaktivno u~estvo na gra|anite vo kreiraweto na javnata politika i vo procesot na donesuvawe odluki vo kulturnite, socijlanite, ekonomskite, humanitarnite i edukativnite sferi na `iveewe. Sektori na dejstvuvawe: demokratija i vladeewe na pravoto, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Veles), nacionalno Sorabotka so: Centar za kultura i umetnost; op{tina Veles Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 427500

Gra|anite na Strumica za demokratski razvoj, GSDR
Adresa: „Bratstvo-edinstvo“ 45/19, 2400 Strumica Telefon: 070/769-332 Telefaks: E-mail: nikolamedarski@ yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 13/2002 Mati~en broj: 5625360 EDB: 4027002132877 @iro-smetka: 30003-000-0034227 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Nikola Medarski, pretsedatel, s.t.: 070/769-332, d.t.: 034/345-525 INDEKS NA NVO Op{ta cel: pottiknuvawe na gra|anskata svest kaj na{iot ~ovek, razvivawe na slobodata na izrazuvawe, obezbeduvawe pristap do javnosta na stavovite na marginaliziranite op{testveni grupi, pottiknuvawe na nacionalnata, verskata i polovata tolerancija, edukacija na elektoratot, afirmacija na slobodite i pravata na mediumite i ~ovekovite prava. Sektori na dejstvuvawe: demokratija i vladeewe na pravoto, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Strumica, Novo Selo, Kukli{, Vasilevo, Murtino, Bosilovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - MOST, polnopravno Sorabotka so: NVO od ist sektor na dejstvuvawe; O@ Strumica; ED Planetum; site NVO - ~lenki na MOST; Zavod za statistika; lokalna samouprava; sudovi Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 640000

Adresa: „5-ta partiska konvencija“ 1/ 2, 2000 [tip Telefon: 032/387-996 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 2/2002 Mati~en broj: 5744172 EDB: 4029002125180 @iro-smetka: 26000-057-4417218 Deponent na bankata: Rado banka filijala [tip Lica za kontakt: Janko Stojanovski, pretsedatel, s.t.: 032/387-996, d.t.: 032/387-996 Anica Sojkovska, potpretsedatel, s.t.: 032/387-996, d.t.: 032/387-996 INDEKS NA NVO Op{ta cel: postignuvawe mir i blagosostojba za site lu|e vo svetot podednakvo Sektori na dejstvuvawe: demokratija i vladeewe na pravoto, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Makedonskohrvatsko zdru`enie, ramnopravno Sorabotka so: „Spektar“ - [tip; „Dogan“ - [tip; Lokalna samouprava [tip Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

11

DEMOKRATIJA I VLADEEWE

Zdru`enie za mir i blagosostojba „Zlatno vreme“ - [tip, ZMB „Zlatno vreme“ [tip

Zdru`enie na gra|anite „Gra|anin“, ZG „Gra|anin“
DEMOKRATIJA I VLADEEWE
12
Adresa: „Nikola Karev“ 15, 2320 Del~evo Telefon: 070/698-713 Telefaks: E-mail: braga@freemail.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Balkanska banka a.d. - filijala Del~evo Lica za kontakt: Orce Ristovski, pretsedatel, s.t.: 070/698-713, d.t.: 033/412-823 Kiril Markovski, potpretsedatel, d.t.: 033/412-060 INDEKS NA NVO Op{ta cel: gri`a na demokratskite
izborni procesi i monitoring na izbori. Za{tita na pravata na decata i gra|anite. Sektori na dejstvuvawe: demokratija i vladeewe na pravoto, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, lica so posebni potrebi Publikacii: bro{ura za parlamentarnite izbori 2002 Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Del~evo, Berovo, Peh~evo, Makedonska Kamenica, Vinica i Blatec), nacionalno ^len vo: doma{ni - Makedonski centar za mir i evroatlanski integracii, polnopravno; Gra|anska asocijacija „Most“, polnopravno; Koalicija „Gra|anite za gra|anite“, polnopravno Sorabotka so: site NVO; MOST; Gra|anite za gra|anite; Ministerstvo za obrazovanie i nauka

Zdru`enie na javnite obviniteli na R. Makedonija, ZJOM
Adresa: „Krste Misirkov“ bb, 1000 Skopje Telefon: 02/3220-631 Telefaks: 02/3229-314 E-mail: office@rjorm.org.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 845/99 Mati~en broj: 5318505 EDB: 4030999368582 @iro-smetka: 30000-000-103-74-51 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Elizabeta Kaj~evska, praven sorabotnik, s.t.: 02/3220-631 Kosta Petrovski, pretsedatel, s.t.: 02/3229-314 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podobruvawe na statusot na javnoto obvinitelstvo. Jaknewe i unapreduvawe na op{testveniot status i ugled na profesijata javen obvinitel. Sektori na dejstvuvawe: demokratija i vladeewe na pravoto, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: eksperti od odredena oblast Publikacii: vesnik „Obvinitelski glas“, na 4 meseci, tira` 350 mak., 50 angl. Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - Me|unarodno zdru`enie na javnite obviniteli Sorabotka so: Zdru`enieto na sudiite vo RM; EU; OBSE; Ministerstvo za pravda Broj na ~lenovi: 200 Broj na aktivni volonteri: 200 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Centar za demokratski razvoj i integracija - Prilep, CDRI
Adresa: Porane{en „Hotel - Skopje“, 2 sprat, 7500 Prilep Telefon: 048/421-208; 070/648-911 Telefaks: 048/421-208 E-mail: cddi @ mt.net.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 60/2001 Mati~en broj: 5608236 EDB: 4021001133456 @iro-smetka: 30002-000-0231089 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skopje, filijala Prilep Lica za kontakt: Sa{ko Petreski, pretsedatel, s.t.: 048/421-208, d.t.: 048/400-270 Tumanoski Goce, potpretsedatel, s.t.: 048/421-208, d.t.: 070/604-654 INDEKS NA NVO Op{ta cel: jaknewe na demokratijata vo R. Makedonija. Sektori na dejstvuvawe: demokratija i vladeewe na pravoto, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zaemi, zastapuvawe i lobirawe, pravna pomo{ Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - SSUKO-Sojuz na studentite pri Univerzitetot „Sv. Kliment Ohridski“, polnopravno; NATO - Evroatlanski klub na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: Ekoma; ECI-Evropski centar za intergracija; AGTIS; CGI; Lokalna samouprava - Prilep; Agencija za mladi i sport; Ministerstvo za za{tita na `ivotnata sredina Broj na ~lenovi: 57 Broj na aktivni volonteri: 31 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 310000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1000000

Broj na ~lenovi: 90 Broj na aktivni volonteri: 90 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 700000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1000000

Centar za mir i demokratija „Ian Kolins“, CMD „Ian Kolins“
Adresa: „Orce Nikolov“ 155 4/9, 1000 Skopje Telefon: 02/3061-951 Telefaks: E-mail: maleska@sonet.com.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 981 Mati~en broj: 5502462 EDB: 4030001409566 @iro-smetka: 30000-000-1052680 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Mirjana Maleska, direktor, s.t.: 02/3061-951, d.t.: 070/330-483 Aleksandra Me}amova, asistent, d.t.: 075/532-815 INDEKS NA NVO Op{ta cel: izdavawe na spisanieto „New balkan politics“, istra`uvawe, analiza, trkalezni masi, obuka i edukacija. Sektori na dejstvuvawe: demokratija i vladeewe na pravoto, kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, kulturni razli~nosti Publikacii: „International relations“; „Quererey journal on politics“; „New Balkan politics“ Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (www.newbalkanspolitics.org.mk) Sorabotka so: FIOOM; Ministerstvo za nauka i Ministerstvo za kultura Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 1200000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

13

DEMOKRATIJA I VLADEEWE

Deca, mladi i studenti

„Mo`eme zaedno“ za za{tita i unapreduvawe na mentalnoto zdravje na deca i mladinci
DECA, MLADI I STUDENTI
14
Adresa: „Mihail ^akov“ 7a/2/14, 1000 Skopje Telefon: 02/3068-307;02/3065-711 Telefaks: 02/3068-307 E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 90/01 Mati~en broj: 5555868 EDB: 4030001424727 @iro-smetka: 25000-000-0015340 Deponent na bankata: Invest banka Lica za kontakt: Mirjana ]aeva Pejkovska, pretsedatel, s.t.: 02/3065-711 Meri Bo{kova, ~len, s.t.: 02/3065-711 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na mentalnoto
zdravje na deca i mladi so poseben naglasok na deca so posebni potrebi. Osnovna cel prezemawe soodvetni aktivnosti, preventivni merki i anga`irawe vo oblasta na mentalnoto zdravje i negovoto unapreduvawe.

„Rinitolerante“(Tolerantna mladina), „RI-TO“
Adresa: „Venec“ 2, 1250 Debar Telefon: 046/833-802 Telefaks: 046/832-289 E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 5524495 Mati~en broj: 5624495 EDB: 4008002102612 @iro-smetka: 20000-009-9593578 Deponent na bankata: Stopanska banka - Debar Lica za kontakt: Fisnik Sara~i, pretsedatel na IO, s.t.: 070/595-520, d.t.: 046/832-289 Vulnet Pa~uku, potpretsedatel, s.t.: 070/325-222 INDEKS NA NVO Op{ta cel: pridones kon gradewe mir i stabilna demokratska zaednica za site gra|ani, preku promovirawe na vrednostite na demokratijata, tolerancija, mir i mirno re{avawe na konflikti. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii Celna grupa: mladina i studenti, deca, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Debar), regionalno (Debar i Centar @upa), nacionalno ^len vo: doma{ni - MCMS - Skopje, sorabotka; DROM - Kumanovo, sorabotka; ADI - Gostivar, sorabotka; CPI - Ki~evo, sorabotka; stranski NDCIRC; SOROS Sorabotka so: NDC, DROM, MAI – Tetovo, CPI - Ki~evo,Toleranca – Struga, Prva detska ambasada – Skopje, MCMS – Skopje, Toleranca Struga Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 24 Broj na vraboteni: 5 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 312000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1500000

„Spasete gi decata“ - Makedonija
Adresa: „Ilindenska“ b.b. blok 12, 1000 Skopje Telefon: 02/3116-284 Telefaks: 02/3116-284 E-mail: scmkd@freemail.com.mk Osnovawe: 1992 Broj na registracija: 10-574/1 Mati~en broj: 4547/6776 EDB: 4030993341526 @iro-smetka: 30000-000-1285383 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Nevena Serafimova, pretsedatel, s.t.: 02/3116-284 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ovozmo`uva osnovni potrebi na decata; pravilen psihofizi~ki razvoj; vklu~enost; sloboda na izrazuvawe; za{tita od zloupotreba; efikasen vospitnoobrazoven razvoj Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, detski prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: deca Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na organizacii za za{tita na decata, polnopravno; stranski – SEECRAN, Save the children - Alliance Sorabotka so: SEECRAN Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna
sorabotka, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, obrazovanie, nauka

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: op{ta celna grupa,
mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, begalci, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti

Publikacii: prira~nik „Mentalnoto
zdravje i u~ili{niot uspeh“ - 400 primeroci; bro{ura „Emocionalno zdravje kaj decata“ - 300 primeroci; bro{ura „Pote{kotii vo u~eweto“ - 300 primeroci Nivo na dejstvuvawe: lokalno (^air, Karpo{, Centar), regionalno (Kumanovski region), nacionalno ^len vo: doma{ni - Doverba, ~len; Streme`, ~len; Asocijacija na roditeli, ~len Sorabotka so: SOROS, UNICEF, CRS, Ministerstvo za obrazovanie, Ministerstvo za trud i socijalni raboti

Broj na ~lenovi: 13 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir

Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Agora - Centar za promovirawe na gra|anski vrednosti, Agora
Adresa: „Luka Gerov“ 52/3-7, 1000 Skopje Telefon: 02/2035-017 Telefaks: E-mail: info@agora.org.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 195/01 Mati~en broj: 5596181 EDB: 4030001452593 @iro-smetka: 30000-000-1493933 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Filip Stojanovski, pretsedatel, d.t.: 070/679-911 INDEKS NA NVO Op{ta cel: promovirawe na principite za ~ovekovi prava. Afirmacija na tradicionalniot koncept na zaedni~ko `iveewe i esnafska sorabotka. Obrazovanie. Afirmacija na metodite na kriti~ko razmisluvawe. Slobodata na govor i glasnosta. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie, nauka, elektronsko izdava{tvo Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, kulturni razli~nosti Publikacii: vebmagazin „Agora“, izdanie na Internet Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno, me|unarodno (Balkan) Sorabotka so: MCMS, Sojuz na studentite na Filolo{ki fakultet, Sloboden softver-Mk, Metamorfozis Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, modem, diktafon Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

AIESEK - Lokalen komitet - Skopje, AIESEK
Adresa: „Krste Misirkov“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/3286-851 Telefaks: 02/3118-701 E-mail: skopje.mk@aiesec.net Osnovawe: 1991 Broj na registracija: 834 Mati~en broj: 4200357 EDB: 4031991272047 @iro-smetka: 30000-000-0923379 Deponent na bankata: Komercijalna banka - Skopje Lica za kontakt: Kiril Nastoski, pretsedatel, s.t.: 070/596-810, d.t.: 02/2613-622 Darko Mitevski, potpretsedatel na IO, s.t.: 070/544-098, d.t.: 02/2771-730 INDEKS NA NVO Op{ta cel: me|unarodna razmena na studenti so cel ostvaruvawe stru~na praktika vo stranski i doma{ni kompanii, organizirawe seminari i proekti od oblasta na menaxmentot, liderstvoto, vrabotuvaweto i drugo, kulturno razbirawe me|u narodite, razmena na znaewe Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna sorabotka, razmena na studenti Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: mladina i studenti, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (85 zemji) ^len vo: doma{ni - AIESEK Makedonija, polnopravno; stranski AIESEC International Sorabotka so: Balkan IDEA, IAESTE, AIGEE, Agencija za mladi i sport Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 212000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 426000

AIESEK Makedonija (organizacija za razmena na studenti)
Adresa: „Krste Misirkov“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/3286-851 Telefaks: 02/3118-701 E-mail: macedonia@aiesec.net Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 169/02 Mati~en broj: 5710715 EDB: 4030002464234 @iro-smetka: 20000-079-6846068 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Karevska Tawa, pretsedatel, s.t.: 02/3286-851, d.t.: 02/2463-729 Arsova Gordana, potpretsedatel, s.t.: 02/3286-851, d.t.: 02/2454-160 INDEKS NA NVO Op{ta cel: osnovna aktivnost na zdru`enieto e organizirawe na me|unarodna razmena na studenti poradi ostvaruvawe stru~na praktika vo stopanstvoto i nadvor od nego, direktna razmena na znaewa i iskustva so komitetite na AIESEK vo drugite zemji, organizacija na proekti (stru~ni seminari, recepciski proekti), u~estvo na sobirite na AIESEK. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, razmena na studenti Celna grupa: mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - AIESEC INTERNATIONAL) Sorabotka so: IAESTE, Balkan idea, Agencija za mladi i sport, Tutunska banka Broj na ~lenovi: 2 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 667000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

15

DECA, MLADI I STUDENTI

Ambasada za site deca i mladinci, AZSDM
Adresa: „Ilindenska“ baraka 16, 1000 Skopje Telefon: 02/3297-234 Telefaks: 02/3218-222 E-mail: azsdm@mail.net.mk Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 2281-8252/1 Mati~en broj: EDB: 4030992243695 @iro-smetka: 22040-710-0204293 Deponent na bankata: Makedonska banka - Skopje Lica za kontakt: Monika Stojanoska, ambasador, s.t.: 070/898-184, d.t.: 02/2430-153 Goran Stankovi}, mlad ambasador, s.t.: 070/555-526, d.t.: 02/2036-528 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na prava na decata; afirmirawe na detskata li~nost; gri`a za zdravjeto na decata; rabota na proekti; {koli za edukacija; simpoziumi; nau~ni simpoziumi; debatni klubovi; pomo{ za site deca; me|unarodna sorabotka od gorenavedenite oblasti; ekologija; za{tita na `ivotnata sredina; humanitarni akcii; koncerti Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, proekti i akcii Celna grupa: mladina i studenti, deca, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Publikacii: detsko ednomese~no spisanie „[areni stranici“ Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Srbija i Crna Gora) Sorabotka so: „Predizvik za mladi“, SRNA, „Doverba“, HOBS, HERA, UNICEF, JP „Parkovi i zelenilo“, Grad Skopje Broj na ~lenovi: 2000 Broj na aktivni volonteri: 100 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, materijalni resursi na Grad Skopje Real. buxet vo 2002 (MKD): 150000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 360000

Asocijacija za pravata na deca i mladinci so posebni potrebi „Lastovica“ - Skopje
Adresa: „Sava Kova~evi}“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/2771-472 Telefaks: 02/2771-472 E-mail: alastovica@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 1437 Mati~en broj: 5705665 EDB: 4030002462266 @iro-smetka: 21005-705-6660113 Deponent na bankata: Tutunska banka ad - Skopje Lica za kontakt: Simeon Sozovski, pretsedatel na sobranie, s.t.: 02/2779-321, d.t.: 02/2771-472 Roberta Mitrevska, ~len na IO, d.t.: 02/2454-651 INDEKS NA NVO Op{ta cel: decata so posebni potrebi imaat isti prava kako i drugite deca i treba da im se ovozmo`i dostoinstven `ivot i aktivno u~estvo vo op{testvena zaednica Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, pravata na decata Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), regionalno (RM), nacionalno Sorabotka so: Me|a{i, Polio-plus, MTV, MTM, Sitel, Kanal 5, A1, Ministerstvo za trud i socijala, Ministerstvo za obrazovanie Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Asocijacija na Gorjanite „Gora“
Adresa: „Angel Dinev“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/2041-635 Telefaks: 02/2041-635 E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 409 Mati~en broj: 5176506 EDB: 4030967372235 @iro-smetka: 40120-678-44637 Deponent na bankata: Invest banka Lica za kontakt: Magdalena Mojsovska, pretsedatel, s.t.: 02/2041-635, d.t.: 070/279-963, 02/3067-525 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podgotovka na decata od osnovnoto obrazovanie za kreativen prestoj vo prirodata, kooperativnost vo ramkite na op{testvoto i podigawe na podmladokot nadvor od instituciite. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: deca, u~enici od osnovnite u~ili{ta Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: Skopje - Matica Broj na ~lenovi: 300 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

DECA, MLADI I STUDENTI
16

Asocijacija na evropski studentski strukturi pri Univerzitetot „Sv. Kiril i Metodij“, AEGEE - Skopje
Adresa: Praven fakultet, „Krste Misirkov“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/3117-244 lok. 159 Telefaks: 02/3117-244 lok. 159 E-mail: aegeesk@freemail.com.mk Osnovawe: 1993 Broj na registracija: 700/99 Mati~en broj: 4714504 EDB: 4030993157237 @iro-smetka: 30000-000-1031534 Deponent na bankata: Komercijalna banka - Skopje Lica za kontakt: Davor Pa{oski, pretsedatel, s.t.: 02/ 3117-244 lok. 159, d.t.: 02/3121-335 Leon Bakra~eski, portparol, s.t.: 02/ 3117-244 lok. 159, d.t.: 02/2430-569 INDEKS NA NVO Op{ta cel: asocijacijata e formirana so cel da ja promovira idejata za obedineta Evropa me|u studentite i aktivno da gi vklu~i studentite vo evropskite integraciski procesi; {irewe i razvivawe na idejata za obedineta Evropa, organizirawe seminari, konferencii, zimski i letni univerziteti i drugi formi na socijalizirawe so evropskiot duh. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: magazin „Europe“ 1000, 3 pati godi{no Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (EU) ^len vo: stranski - AEGEE – Evropa Sorabotka so: Balkan idea, AISEK, SSPF, Klio, ELSA, Ministerstvo za obrazovanie, Agencija za mladi i sport Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 620000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 700000

Bez granici
Adresa: bul. „Ko~o Racin“ 19/8, 1000 Skopje Telefon: Telefaks: E-mail: ristovski_aleksandar@yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 225/01 Mati~en broj: 5604133 EDB: 4030001470834 @iro-smetka: 30000-000-1639045 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Aleksandar Ristovski, pretsedatel, d.t.: 070/517-230 Ivanovski Aleksandra, ~len na Upraven odbor, d.t.: 070/252-267 INDEKS NA NVO Op{ta cel: afirmacija i razvivawe na sportot vo site negovi formi kaj mladite. Afirmacija i razvivawe na rekreacijata. Afirmacija na kulturnoto i istoriskoto nasledstvo na RM. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: mladina i studenti, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: Fakultet za fizi~ka kultura, Komisija za odnosi so UNESKO, Crven krst - op{tina Karpo{ Broj na ~lenovi: 10 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Gra|anski centar za preventiva i resocijalizacija - Negotino, GCPR
Adresa: „Mar{al Tito“ b.b., 1440 Negotino Telefon: 070/267-545 Telefaks: 043/363-335 E-mail: vgcprneg@hotmail.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 4/00 Mati~en broj: 5407648 EDB: 4019000106000 @iro-smetka: 20000-003-3314448 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Zlatko Cvetkovski, pretsedatel, s.t.: 070/267-545, d.t.: 043/360-270 Ristova Lolita, ~len, d.t.: 043/363-335 INDEKS NA NVO Op{ta cel: op{ta cel na GCPR e preventiva od maloletni~ka delikvencija, razvoj na gra|anskoto op{testvo, organizirawe na slobodnoto vreme na mladite i edukacija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, ~ovekovi prava, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca Publikacii: vesnik „Va vi tin“; kniga „^ekor~iwata kon skalilata na uspehot“; prira~nik „Decata i igrata Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Negotino), regionalno (Negotino, Demir Kapija i Kavadarci), nacionalno ^len vo: doma{ni - Koalicija Vavilon, polnopravno; Dostaja, polnopravno Sorabotka so: so site NVO, so lokalni NVO, so SPPMD Kavadarci i dr., lokalna samouprava i institucii, op{tina i gradona~alnik Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 80 Broj na vraboteni: 7 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, televizor, videosistem i prostorija za rabotilnici Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

17

DECA, MLADI I STUDENTI

Detski likoven centar - Gradsko zdru`enie na likovnite pedagozi, DLC-GALPS
DECA, MLADI I STUDENTI
18
Adresa: „Nikola Rusinski“ 1, 1000 Skopje, po{tenski fah 675 Telefon: 02/3072-209 Telefaks: 02/3072-209 E-mail: Osnovawe: 1969 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: 4030997345119 @iro-smetka: 30000-000-0838213 Deponent na bankata: Komercijalna banka - Skopje Lica za kontakt: Haralampie Man~ev, stru~en sekretar, s.t.: 02/3072-209, d.t.: 02/3073-625 Spase \or|ievski, stru~en koordinator, s.t.: 02/3072-209, d.t.: 02/2443-653 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvivawe na detskoto
tvore{tvo vo gradot Skopje, vo RM, u~estvo na me|unarodni detski likovni konkursi i izlo`bi vo zemjata i stranstvo, organizirawe detski izlo`bi, natprevari, likovni hepeninzi na razli~ni vospitnoobrazovni temi, rabota so talentirani deca - u~enici na vozrast od 4-18 god. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: izlo`bi

Detski parlament za Prilep Prilep, DPP
Adresa: „Joska Jordanoska“ 46, 7500 Prilep Telefon: 048/429-485 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 25/2001 Mati~en broj: 5528640 EDB: 4021001131100 @iro-smetka: 30002-000-0205966 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Jovan Makrevski, pretsedatel, d.t.: 048/429-485 Rodna [arenkoska, ~len na IO, s.t.: 048/428-968, d.t.: 048/418-808 INDEKS NA NVO

Detski parlament na Makedonija za [tip i Karbinci, DPM[K
Adresa: „Kajgana“ 14, 2000 [tip Telefon: 032/386-930 Telefaks: 932/383-708 E-mail: detpar@freemail.com.mk Osnovawe: 1982 Broj na registracija: 18/2002 Mati~en broj: 5659477 EDB: 4029002123366 @iro-smetka: 26000-056-5947760 Deponent na bankata: Stopanska banka - [tip Lica za kontakt: Violeta Karagunova, pretsedatel, s.t.: 032/383-708, d.t.: 032/386-930 Sande Dav~ev, pretsedatel na SO, s.t.: 032/390-232, d.t.: 032/397-762 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zalo`ba za pravata na decata

Celna grupa: op{ta celna grupa,
mladina i studenti, deca, kulturni razli~nosti Publikacii: „Florata i faunata“ me|unarodna detska izlo`ba; „13 noemvri“ - me|unarodna detska izlo`ba

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (site
skopski op{tini), regionalno (RM), nacionalno, me|unarodno (Evropa, Azija, Afrika i Avstralija)

Op{ta cel: osnovna cel na organizacijata DPP e da raboti na razvojot i za{titata na deteto i negovite zagarantirani prava. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: mladina i studenti, deca Publikacii: „Mlad parlamentarec i ambasador“ - periodi~no vo sorabotka so DPM Skopje i DPM Ko~ani Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Prilepskiot region), nacionalno Sorabotka so: Broj na ~lenovi: 274 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 270000

i mladite, gradewe humana i demokratska svest, mir, qubov, po~it, tolerancija i razbirawe na site deca bez razlika na pol, vera, rasa, i nacionalnost, zalo`bi za zdrav `ivot i pravilen intelektualen razvoj, stop za site zla za decata i mladite i voop{to za ~ove{tvoto

Sektori na dejstvuvawe: kultura i
umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe, javni nastapi i debati

Celna grupa: mladina i studenti,
eksperti od odredena oblast, deca, begalci, lica so posebni potrebi

Publikacii: kodeks na odnesuvawe,
tira` 300, 1 izdanie; spisanie „Nie“ tira` 1000, mese~nik, 2 broja

Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip i
Karbinci), nacionalno

^len vo: Sojuz na detski parlament na
RM, polnopravno

Sorabotka so: so site NVO, koalicija
„Ambrela“, Spektar, Hravtsko-makedonsko dru{tvo, Unija za kultura na Vlasite, Zlatno vreme, Zdru`enie na invalidi, Zdru`enie „Makedonski Egej“, Mladi Romi, Zdru`enie na Vlasite „Santa Xurxu“, lokalna samouprava, u~ili{ta, Ministerstvo za obrazovanie, Vavilon, U~eni~ki dom

^len vo: doma{ni - Sojuz na likovnite
pedagozi na RM

Sorabotka so: golem broj organizacii,
Sojuz za gri`i i vospituvawe na deca vo RM, golem broj organizacii i institucii, biblioteka „Bra}a Miladinovci“ i „ Drugar~e“, Fond za `ivotna sredina

Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, detska galerija, magacinski prostor

Real. buxet vo 2002 (MKD): 214042 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

Broj na ~lenovi: 180 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 624000

Detski parlament na Makedonija, DPM
Adresa: „Ko~o Racin“ 14/6-20, 1000 Skopje Telefon: 02/3163-749 Telefaks: 02/3126-035 E-mail: ak-simka@yahoo.com Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 361-99 Mati~en broj: 5211891 EDB: 4030998351368 @iro-smetka: 30000-000-0097715 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Grozda Aneva, pretsedatel, s.t.: 070/599-120, d.t.: 02/3163749 INDEKS NA NVO Op{ta cel: organizacijata se zasnova na 4 stolba - u~ewe na demokratijata, u~ewe na diplomatijata, u~ewe na OON, u~ewe na EU i SE, preku u~ewe i analiza na Konvencijata za pravata na decata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, deca Publikacii: prira~nik „Zdravo moe detsko pravo“ - 1000, „Majko - za{titi ja svojata ro`ba“, zbornik trudovi od simpozium „Zbornik na trudovi od svetskiot detski samit“, 1999 – 1000, „Mlad parlamentarec i ambasador“ periodi~ni 11 broja Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (EU, Kanada, SAD, dr`avite od Balkanot) ^len vo: doma{ni - Obrazovanie za kultura i mirot, kolektivno; Crven krst na RM, kolektivno; stranski Semejna federacija za mir i obedinuvawe Sorabotka so: Centar za nevladini organizacii - Veles, Crven krst na RM, „Kometal-trejd“, „OHIS“, „PivaraSkopje“ Broj na ~lenovi: 9000 Broj na aktivni volonteri: 500 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 1500000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 8500000

Detsko baletsko studio TUTU
Adresa: „N.N. Bor~e“ 63, 1000 Skopje Telefon: 02/3112-171 Telefaks: E-mail: studio_tutu@yahoo.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 1136/00 Mati~en broj: 5511003 EDB: 4030000410781 @iro-smetka: 30000-000-0761971 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Irena Lozinska, pretsedatel, s.t.: 070/682-814, d.t.: 02/3163-448 Nadica Ristevska, zamenikpretsedatel, s.t.: 070/617-344 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da ja razviva, pottiknuva i unapreduva kulturata, a osobeno da raboti vo oblasta na baletot i baletskata kultura Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, tanc-balet Celna grupa: `eni, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno Sorabotka so: IOM Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 4 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Detsko likovno studio „Sv. Kiril i Metodij“ - Bitola
Adresa: „Dalmatinska“ 18, 7000 Bitola Telefon: 047/235-184 Telefaks: 047/235-184 E-mail: malnitmo@mt.net.mk Osnovawe: 1981 Broj na registracija: 68/98 Mati~en broj: 4097980 EDB: 4002983113289 @iro-smetka: 50000-000-0364068 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Kosta Haxi Antonovski, pretsedatel, s.t.: 047/235-184, d.t.: 070/872-933 Anasi Haxi Antonovski, sekretar, s.t.: 047/235-184 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvawe na javnost vo raboteweto, ostvaruvawe na ogranoci, da gi razvie i unapreduva likovnite sposobnosti na decata od predu~ili{no i osnovno obrazovanie, likovni talenti, izlo`bi za pogolemi likovni soznanija. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii Celna grupa: mladina i studenti, deca Publikacii: monografija - 1000 primeroci, reprezentativen bilten, 150 stranici, kolor - 200 primeroci, godi{en, katalog - 2000 primeroci, 96 stranici vo boja Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (nad 50 dr`avi od svetot) Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 100 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

19

DECA, MLADI I STUDENTI

Evropska medicinska studenska asocijacija - Makedonija, EMSA Makedonija
DECA, MLADI I STUDENTI
20
Adresa: „Crvena op{tina“ b.b., 1000 Skopje, po{tenski fah 164 Telefon: 02/3114-791 Telefaks: 02/3112-502 E-mail: emsamk@ netscape.net Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 993 Mati~en broj: EDB: 4030001409906 @iro-smetka: 30000-000-0161153 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Andrea Puzderliski, pretsedatel, s.t.: 070/797-036, d.t.: 02/3123-317 Stefan Arsov, koordinator za Evropa, s.t.: 070/624-135, d.t.: 02/3212-502 INDEKS NA NVO Op{ta cel: EMSA - Makedonija e nevladina, neprofitabilna, nezavisna studentska organizacija na studenti na Medicinskiot fakultet. Celite i aktivnostite na organizacijata se: seminari, konferencii, proekti, edukacija, socijalni aktivnosti i {titewe na pravata na na{ite ~lenovi. Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, kulturni razli~nosti Publikacii: Bro{ura EMSA Makedonija - 1000 primeroci, informacii za organizacijata Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno ^len vo: stranski - Evropska medicinska studentska asocijacija Evropa Sorabotka so: ESE, MIA, Klinika za pedijatrija, Vi{a medicinska {kola - Bitola Broj na ~lenovi: 53 Broj na aktivni volonteri: 21 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Evropska razmena na mladi na Makedonija ERMM - Skopje, ERMM
Adresa: „Ilindenska“ 55, 1000 Skopje Telefon: 02/3221-745 Telefaks: 02/3231-143 E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 1976/00 Mati~en broj: 5452082 EDB: 4030000394646 @iro-smetka: 30000-000-0821820 Deponent na bankata: Komercijalna banka - Skopje Lica za kontakt: Boban Josifovski, pretsedatel, s.t.: 02/3221-745, d.t.: 02/2043-535 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ERMM e zdru`enie na gra|ani formirano so slobodno zdru`uvawe na gra|anite zaradi ostvaruvawe i usoglasuvawe na svoite interesi i aktivnosti so cel zbogatuvawe i podobruvawe na slobodnoto vreme na mladite i razmena na mladi na me|unarodno nivo Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Avstrija, Srbija i Crna Gora, Bugarija, Francija, Polska) ^len vo: doma{ni - Sojuz za gri`i i vospituvawe na deca, polnopravno; stranski - European youth exchange) Sorabotka so: Zdru`enie za za{tita na pravata na decata, Detska ambasada „Me|a{i“, festival „Zlatno slavej~e“ Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 120000

Evropski centar za intergracija Prilep, ECI
Adresa: „11Oktomvri“ 129 a, 7500 Prilep Telefon: 048/412-846 Telefaks: E-mail: ecip@freemail.org.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 40/2000 Mati~en broj: 5482488 EDB: 4021000129145 @iro-smetka: 41100-678-10152 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skopje, filijala Prilep Lica za kontakt: Blagica Traj~evska, pretsedatel, s.t.: 070/379-931, d.t.: 048/412-846 Marjan Ivanoski, ~len, s.t.: 070/208-400, d.t.: 048/436-289 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na me|unacionalnite odnosi, realizirawe na aktivnostite za suzbivawe na sovremenite poroci na mladite, pottiknuvawe na nau~noistra`uva~ki, zdrastvenohumanitarni, edukativni i drugi op{testveno korisni aktivnosti kaj mladite, za{tita i podobruvawe na mladinskiot standard. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, ~ovekovi prava Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno Sorabotka so: so site NVO Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Evropsko zdru`enie na studentite po pravo vo RM, ELSA
Adresa: Praven fakultet, „Krste Misirkov“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/3117-244 lok.158, 02/ 3130-032 Telefaks: 02/3117-244 lok.158, 02/ 3130-032 E-mail: elsa.ork@yahoo.com Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 431/99 Mati~en broj: 5256283 EDB: 4030997394608 @iro-smetka: 2000-002-8493257 Deponent na bankata: Stopanska banka - Skopje Lica za kontakt: Tomislav Stefkov, pretsedatel, s.t.: 070/242-860 Arben Sefer, potpretsedatel, s.t.: 070/525-383 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da promovira, vospostavuva
i razviva vzaemno po~ituvawe, sorabotka i li~ni kontakti me|u studentite po pravo i politi~ki nauki od zemjata, da pridonesuva vo realizacijata na vizijata za praveden svet, da pridonesuva vo pravnoto obrazovanie, da im pomaga na studentite po pravo

Zdru`enie za za{tita na pravata na gra|anite „Viktori“ - [tip, CZIGV@
Adresa: „Kiro Haxiarsov“ 3, 2000 [tip Telefon: 032/384-276 Telefaks: 032/397-210 E-mail: victory527463@yahoo.com Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 6/03 Mati~en broj: 5730058 EDB: 4029003124790 @iro-smetka: 26000-057-3005868 Deponent na bankata: A.D. Rado banka – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Paparova Viktorija, pretsedatel, s.t.: 032/397-210, d.t.: 032/394-276 Paparova Pavlina, sekretar, s.t.: 032/397-210, d.t.: 032/394-270 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvawe socijalni, psiholo{ki, pedago{ki, obrazovni, androgo{ki, ekonomski, pravni i drugi prava i interesi vo soglasnost so Ustavot i zakonot. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip i Karaorman), nacionalno Sorabotka so: EMS, Sao roma, Rabotni~ki univerzitet „Van~o Pr}e“ - [tip Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie za za{tita na pravata na deteto, ZPD
Adresa: „Leninova“ 29/3/3, 1000 Skopje Telefon: 02/3132-206 Telefaks: 02/3226-767 E-mail: zpd@unet.com.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 83/98 Mati~en broj: 5270863 EDB: 4030998368171 @iro-smetka: 300000001103896 Deponent na bankata:
Komercijalna banka a.d. - Skopje

Lica za kontakt:
Vladimir Ortakovski, pretsedatel, s.t.: 070/255-997, d.t.: 02/2450-815 Marija Cvetkovska, ~len, d.t.: 02/2435-473

INDEKS NA NVO Op{ta cel: podigawe na nivoto na svesta i
sozdavawe ~uvstvo na solidarnost so pravata na decata, pottiknuvawe i ocenuvawe na procesot na promena na pravata na deteto, predvideni so zakonodavstvoto osobeno vo Konvencijata za pravata na deteto, prezemawe aktivnosti protiv nepo~ituvaweto ili kr{eweto na pravata na deteto.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, obrazovanie

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: op{ta celna grupa,
mladina i studenti, deca, kulturni razli~nosti Publikacii: kniga „Zbornik na trudovi od Simpoziumot za pravata na deteto od 1999 godina“, tira` 300

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii

Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: bro{ura „Evropski sud za
~ovekovi prava“, 2000, na makedonski i albanski jazik, 1; bro{ura „Justicija“ tira` 500, 1 god.; bro{ura „Ustaven sud“ 2000, na makedonski i albanski jazik, 1; bro{ura „Advokatura“ 2000, na makedonski i albanski jazik, 1

Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na detski
organizacii, ~len; koalicija NVO za pravata na deteto, ~len; stranski - Womens World Summit Foundation-WWSF, Defence for Children Internacional Sorabotka so: PDASM, Me|a{i, Zdru`enie za emancipacija, solidarnost i ednakvost na `enite (ESE), UNICEF, Spasete gi decata, Feliks - Bitola, Republi~ki centar za lica so mentalen hendikep „Poraka“, pravosudni organi, nau~ni institucii, osnovni i sredni u~ili{ta na RM, centri za socijalna rabota, slu`bi za zgri`uvawe na decata

Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (EU) ^len vo: stranski - ELSA International Sorabotka so: ABBA CEELI; Makedonski helsin{ki komitet; Praven fakultet - Skopje Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 70 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): 200000

Broj na ~lenovi: 70 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir

Real. buxet vo 2002 (MKD): 114000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 137000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

21

DECA, MLADI I STUDENTI

Zdru`enie za poddr{ka na deca i semejstva vo rizik „Za sre}no detstvo“
DECA, MLADI I STUDENTI
22
Adresa: „ Petar Georgiev“ 74, 1000 Skopje Telefon: 02/2622-491 Telefaks: 02/2636-727 E-mail: verica@freemail.org.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 881/99 Mati~en broj: 5387647 EDB: 4030000386465 @iro-smetka: 30000-000-1100016 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Verica S. Trajkova, pretsedatel, s.t.: 02/2636-727, d.t.: 02/3063-392 Marija Kostovska, sekretar, s.t.: 02/2636-727, d.t.: 02/2032-394 INDEKS NA NVO

Zdru`enie za preventivna rabota so deca, mladinci i so nivnite semejstva „Grupa Feliks“, „Grupa Feliks“
Adresa: „Kompleks Pelagonija“ 2, 7000 Bitola Telefon: 047/227-290 Telefaks: 047/227-290 E-mail: felixbt@mail.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 1/2000 Mati~en broj: 5362750 EDB: 4002000139634 @iro-smetka: 50000-000-0064532 Deponent na bankata: Stopanska banka - Bitola Lica za kontakt:
Dijana \or|ievska, pretsedatel, s.t.: 047/227-290 Biqana Ginova, sekretar, s.t.: 047/227-290

Zdru`enie za promocija na mentalno zdravje i prevencija na zloupotreba na deca „Bezbedno detstvo“, „Bezbedno detstvo“
Adresa: Sobranie na gradot Skopje, „Ilindenska“ b.b. baraka 16, 1000 Skopje Telefon: 02/3121-318 Telefaks: 02/3121-318 E-mail: savechildhood@yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: Mati~en broj: 5322374 EDB: 4030999367683 @iro-smetka: 30000-000-0619672 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Antonio Novotni, pretsedatel na IO, s.t.: -2/3147-690, d.t.: 070/266-276 Dimitar Bonevski, ~len na IO, s.t.: 02/3224-404, d.t.: 070/332-062 INDEKS NA NVO

INDEKS NA NVO Op{ta cel: prevencija, edukacija,
direktna asistencija i tretman na lica koi se nao|aat vo polo`ba od socijalna, psiholo{ka, zdravstvena potreba ili pod rizik od bihejvioralni naru{uvawa, zavisnosti od droga, alkohol, nasilstvo, prodavawe, prostitucija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, socijalnohumanitarni

Op{ta cel: celta na organizacijata e da
im opslu`uva na socijalnite, obrazovnite, zdravstvenite i kulturnite potrebi na romskite deca i nivnite familii. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: `eni, deca, romska populacija Publikacii: „Tetratka 2000 od zborovi do akcija“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bitola), nacionalno ^len vo: doma{ni - ~len na mre`ata na NVO, dr`avni institucii, fondacii i individualci za podobruvawe na pravata na uli~nite deca, polnopravno; Evropski centar za malcinski pra{awa, polnopravno; stranski - ~len na Evropska mre`a na socijalna akcija, ~len na Evropska federacija na nacionalni organizacii koi rabotat so bezdomnici Sorabotka so: so ~lenkite na ECMP, „Sre}no detstvo“, Crven krst, op{tina, OU „\or|i Stardelov“, Centar za socijalna rabota

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: op{ta celna grupa,
mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, begalci, stari lica, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (centar), regionalno (pograni~ni regioni), nacionalno

^len vo: doma{ni - mre`a za rabota so
deca na ulica, ramnopraven ~len; stranski - mre`a „Balkanski most za prevencija na drogata“

Sorabotka so: SO@M,ESMA, Feliks,
Doverba, Dobredojde, Feliks, Luludi, Ministerstvo za zdravstvo, Ministerstvo za obrazovanie, MVR, Ministerstvo za trud i socijalna politika

Broj na ~lenovi: 82 Broj na aktivni volonteri: 43 Broj na vraboteni: 5 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 3464000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 4438000

Broj na ~lenovi: 27 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 7 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, televizor, video

Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: prevencija na zloupotreba i zlostavuvawe na deca i promocija na mentalno zdravje na deca, podigawe na javna i profesionalna svest za ovoj problem, kreirawe na mre`a i pomo{ na postoe~kite institucii i sistem {to rabotat za dobroto na deca. Sektori na dejstvuvawe: zdravje i zdravstvo, obrazovanie Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast, deca Publikacii: prira~nik „Rasteme zaedno“, prira~nik „Sigurni, silni i slobodni“, tira` 1000 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Mre`a na NVO za za{tita na deteto, polnopravno; stranski - ISPCAN Sorabotka so: fondacija ^ekor po ~ekor, FIOMESE, ARC, UNICEF; Ministerstvo za obrazovanie, Ministerstvo za zdravstvo, Ministerstvo za trud i socijalna politika Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 14 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie za unapreduvawe na semejnoto zgri`uvawe i `iveewe „Topla pregratka“ - Prilep
Adresa: „Pirinska“ 118, 7500 Prilep Telefon: 048/424-448 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 42/2002 Mati~en broj: 5716519 EDB: 4021002136580 @iro-smetka: 30002-000-0264651 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skopje, filijala Prilep Lica za kontakt: Ilieski Boris, sekretar, s.t.: 048/424-448, d.t.: 048/424-448 Maneska Cveta, pretsedatel, s.t.: 048/410-308, d.t.: 048/410308 INDEKS NA NVO Op{ta cel: organizira nastapuvawe vo ostvaruvaweto na pravata od oblasta na socijalnata i zdravstvenata za{tita kako i vo ostvaruvaweto na pravata vo obrazovnata, stanbenata i drugite problematiki na decata bez roditelska gri`a i na licata koi zgri`ile vakvi lica. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, deca, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno Sorabotka so: so site NVO, LS, Centar za socijalna rabota Broj na ~lenovi: 11 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na gra|ani „Future“ Gostivar, ZG „Future“
Adresa: „@ivko Brajkoski“ 155 b, 1230 Gostivar Telefon: 042/272-461 Telefaks: E-mail: gabdia@hotmail.con Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 9/2001 Mati~en broj: 5621739 EDB: 40007999115453 @iro-smetka: 26000-056-21733975 Deponent na bankata: Radobank a.d. - Skopje Lica za kontakt: Gazmena Abdia, pretsedatel, s.t.: 042/272-461, d.t.: 042/213-065 Imran [abani, koordinator, s.t.: 042/272-461, d.t.: 042/213-384 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na interesite na mladite bez nekoja nerealna podelba. Podobruvawe na me|uetni~kite odnosi, zalagawe na kulturni, nau~ni, obrazovnovospitni, humanitarni, sportski rekreativni potrebi na mladite. Sozdavawe uslovi za sestran razvoj na mladite lu|e i nivnite interesi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, kulturni razli~nosti Publikacii: pamflet za aktivnostite na NVO Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: „Mese~ina“, IPG, PPC, CIVIL, op{tina Broj na ~lenovi: 15 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 1107000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1230000

Zdru`enie na gra|ani „Galebi“, ZG„Galebi“
Adresa: „Aco [opov“, 1400 Veles, po{tenski fah 42 Telefon: 043/241-166 Telefaks: E-mail: galebi@freemail.org.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 3/2003 Mati~en broj: EDB: 4004003114260 @iro-smetka: Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Goran Andovski, pretsedatel, s.t.: 070/453-592, d.t.: 043/241-166 Goran Stojanovski, ~len na IO, s.t.: 070/825-811, d.t.: 043/241-426 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na mladata populacija od me{an etni~ki sostav na so`ivotot, tolerancijata i demokratijata . Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, ruralen razvoj/ zemjodelstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii Celna grupa: mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: regionalno (^a{ka, Izvor i Bogomila), nacionalno Sorabotka so: Jef Makedonija, ED Rosa, OU„Todor Janev“ Broj na ~lenovi: 98 Broj na aktivni volonteri: 43 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 77000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 200000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

23

DECA, MLADI I STUDENTI

Zdru`enie na gra|ani „Denica“
Adresa: „Orde ^opela“ 167 a, 7500 Prilep Telefon: 048/426-286 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 32/2003 Mati~en broj: 5749867 EDB: 4021003137637 @iro-smetka: 270-0000003072-80 Deponent na bankata: Izvozna i kreditna banka a.d. Lica za kontakt: Ana-Marija Mitri}eska, direktor, s.t.: 048/426-286, d.t.: 048/412-145 Gabriela Dukoska, ~len na IO, s.t.: 048/426-286, d.t.: 048/414-318 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podobruvawe i unapreduvawe na pravoto na deteto i unapreduvawe na demokratskite odnosi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/ osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: Forum na albanskata `ena - @ito{e Broj na ~lenovi: 10 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na gra|ani „Deteto pred s$“
Adresa: „Kosta Novakovi}“ 46/2/6, 1000 Skopje Telefon: 02/2466-555 Telefaks: 02/2466-555 E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 49/02 Mati~en broj: 5750431 EDB: 4030002474779 @iro-smetka: 30000-000-1674644 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Sne`ana Dam~evska, pretsedatel, s.t.: 02/2466-555 Kiro Dam~evski, potpretsedatel, s.t.: 02/2466-555 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na gra|ani „Izgrejconce“ , ZG „Izgrejsonce“
Adresa: „Udarni~ka“ 6/20, Sveti Nikole Telefon: 070/815-156 Telefaks: 032/443-756 E-mail: izgrejsonce@yahoo.com mirjananova@yahoo.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 3/2000 Mati~en broj: 5410452 EDB: 4025000105730 @iro-smetka: 20000-003-3390981 Deponent na bankata: Stopanska banka - Sveti Nikole Lica za kontakt: Mirjana Taskov, pretsedatel, s.t.: 032/444-560 Gordan Milanov, s.t.: 070/685-258 INDEKS NA NVO

DECA, MLADI I STUDENTI
24

Op{ta cel: za{tita i razvoj na pravata na deteto. Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: deca Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Broj na ~lenovi: 7 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: razvivawe i unapreduvawe na mladinskoto anga`irawe vo RM. Razvivawe i unapreduvawe na civilnoto op{testvo vo RM. Kulturno razvivawe i obrazuvawe na gra|anite, promocija na site vidovi mladinska interakcija brz ogled na etni~ki kulturi i drugi barieri. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Sveti Nikole), nacionalno ^len vo: doma{ni - Mac Action, polnopravno Sorabotka so: organizacija na `eni, ED „Izgrev“, Zdru`enie na Romi Sveti Nikole, IO „Goce Del~ev“, OU „Goce Del~ev“, DK „Krste Misirkov“ Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 212000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1405000

Zdru`enie na gra|ani „Internacionalna mre`a za obrazovanie i resursi“, IMOR
Adresa: „Partizanska“ b.b., 7000 Bitola Telefon: 047/258-058 Telefaks: 047/236-555 E-mail: yovej@freemail.com.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 15/2000 Mati~en broj: 5393108 EDB: 4002000141833 @iro-smetka: 29020-000-0033409 Deponent na bankata: Tetekskreditna banka a.d. Skopje - Bitola Lica za kontakt:
Mimoza Anastasovska, zamenikpretsedatel, s.t.: 047/258-064, d.t.: 047/252-524 Jove Jankulovski, pretsedatel, s.t.: 047/258-064, d.t.: 070/339-229

Zdru`enie na gra|ani „Makedonska sekcija na IEEE“, IEEE
Adresa: Elektrotehni~ki fakultet b.b., 1000 Skopje Telefon: Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1977 Broj na registracija: Mati~en broj: 5244099 EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Qubomir Nikoloski, pretsedatel, s.t.: 02/3099-123 Qup~o Karaxinov, sekretar, s.t.: 02/3099-102, d.t.: 02/3072-085 INDEKS NA NVO Op{ta cel: nau~ni i obrazovni, naso~eni kon unapreduvawe na teorijata i praktikata vo oblasta na elektrotehnikata, elektronikata, kompjuterskata tehnika i srodnite oblasti preku organizirawe nau~ni i stru~ni sobiri i izdavawe i distribucija na publikacii od navedenite oblasti. Sektori na dejstvuvawe: obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - IEEE, New York, USA, Svetska organizacija na IEEE) Sorabotka so: ETAI, SIGRE na Makedonija Broj na ~lenovi: 139 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 170000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 170000

Zdru`enie na gra|ani „Mladina“ Del~evo, ZG „Mladina“
Adresa: „Dame Gruev“ 22, 2320 Del~evo Telefon: 033/413-625 Telefaks: 033/413-625 E-mail: miki_mk@freemail.com Osnovawe: Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Mile Miladinov, pretsedatel, s.t.: 070/550-375, d.t.: 033/412-727 Aleksandar Angelovski, sekretar, s.t.: 070/539-363, d.t.: 033/411-862 INDEKS NA NVO Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, stopanstvo i ekonomija, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Berovo, Del~evo, Peh~evo, Vinica, Ko~ani), nacionalno Sorabotka so: KHAM,SONCE, JP za stopanisuvawe so sportski objekti Broj na ~lenovi: 123 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 250000

INDEKS NA NVO Op{ta cel: celta na zdru`enieto e
osposobuvawe na mladiot ~ovek vo RM vo duhot na me|ukulturnoto razbirawe i sorabotka, gra|ansko op{testvo i demokratija preku proekti i istra`uva~ka rabota so koristewe na kompjuterskata i komunikaciskata tehnika.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie

Celna grupa: op{ta celna grupa,
mladina i studenti, deca, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Publikacii: kompakt-disk od proektot Balkan youth network, tira` 150; letoci za proekti tira` 1000 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bitola), regionalno (Skopje, Ko~ani, Tetovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Koalicija na NVO od Makedonija, polnopravno; Mladinska komunikacija od NVO vo Bitola „Mozaik“, polnopravno; stranski - International educational and resours network Sorabotka so: FIOOM, EARN, Biosfera, Care takes of enviroment international, Koalicii, Mozaik, Makedonski telekomunikacii, MT NET, Biro za razvoj na obrazovanieto, Agencija za mladi i sport, Ministerstvo za kultura, UNESKO

Broj na ~lenovi: 630 Broj na aktivni volonteri: 60 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: faks, kompjuter,
modem, pe~ata~

Real. buxet vo 2002 (MKD): 1900000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2100000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

25

DECA, MLADI I STUDENTI

Zdru`enie na gra|ani „Mladinski Sovet“ na Ohrid, MSO
Adresa: „Ko~o Racin“ 39, 6000 Ohrid Telefon: 046/267-210 Telefaks: 046/252-925 E-mail: mladinskisovet_oh@yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 92/99 Mati~en broj: 5401062 EDB: 4020000124040 @iro-smetka: 20000-003-3107935 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Dim~e Kanev~e, pretsedatel, d.t.: 046/262-928 Daniela Kuzmanoska, ~len, d.t.: 046/272-155 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na gra|ani „Paloma“, ZG „Paloma“
Adresa: „Dime Dimeski“ 18, 7500 Prilep Telefon: 048/428-603 Telefaks: 048/418-319 E-mail: palomango@mt.net.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 29/2002 Mati~en broj: 5675103 EDB: 4021002135606 @iro-smetka: 30002-000-0252914 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d.Skopje Lica za kontakt: Rubin~o Arizankoski, pretsedatel, s.t.: 048/428-603, d.t.: 048/428-603 Pan~e Krsteski, sekretar, s.t.: 070/461-296, d.t.: 048/420-208 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na gra|ani „Stilijan“ 2002, ZG Stilijan 2002
Adresa: „Svetozar Markovi}“ 6, 2400 Strumica Telefon: 070/796-454 Telefaks: 034/344-544 E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 37/2002 Mati~en broj: 5709679 EDB: 4027002135183 @iro-smetka: 30003-000-0048486 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Gena Zafirova, pretsedatel, s.t.: 034/ 344-544, d.t.: 034/345-455 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podobruvawe i unapreduvawe na ~ovekovite prava i pravata na deteto. Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: deca, roditeli na decata Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Strumica), nacionalno Broj na ~lenovi: 10 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 600000

DECA, MLADI I STUDENTI
26

Op{ta cel: celta e aktivirawe na mladite kon promocija na nivniot interes, promocija na kreativnost i inicijativnost vo site oblasti. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: „Za nasilstvoto nema opravduvawe“, tira` 500,1; „Ekolo{ki Bon-Ton“, tira` 500, 1; „Konvencija za pravata na decata“, tir` 3800, 1 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ohrid), nacionalno ^len vo: doma{ni - MOST, polnopravno Sorabotka so: site NVO, SOROS, „Maglen 2002“, lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 41 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 1200000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: op{tata cel na ZG „Paloma“ e da gi podr`ime mladite vo nivnite re{enijai idei za re{avawe na problemite i voveduvawe na edukaciski lobi grupi od strana na gra|anskoto op{testvo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, soobra}aj Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, kulturni razli~nosti Publikacii: Prira~nik za sre}no `iveewe (objaven samo edna{) Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno ^len vo: doma{ni - mre`a Ekonet, pridru`no; NVO-parlament, pridru`no Sorabotka so: so site NVO, FIOM, ITZ, REC, „Romani [ukaripa“, CDMP, „Nade`“, JKP, EPS, Ministerstvo za obrazovanie, Agencija za mladi i sport, EPS Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 20000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 25000

Zdru`enie na gra|ani „Feniks“, ZG „Feniks“
Adresa: „Nik{i}ka“ 9 a, 7500 Prilep Telefon: 070/448-902 Telefaks: E-mail: tg-feniks@ yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 26/2002 Mati~en broj: 5675065 EDB: 4021002135770 @iro-smetka: 20000-076-8148036 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Rizovski Aleksandar, sekretar, s.t.: 070/642-256, d.t.: 048/418-174 Daniela Milanoska, pretsedatel, s.t.: 070/448-902, d.t.: 048/419-603 INDEKS NA NVO Op{ta cel: edukacija vo sekoja oblast, vo soglasnost so potrebite na ~ove{tvoto i prirodata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, nevraboteni, lica so posebni potrebi Publikacii: „Bruceloza informiraj se i izbegni ja“ (za vreme na proekt) Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Jugoisto~na Makedonija), nacionalno Sorabotka so: so mnogu NVO, „Vis Viva“, ELS Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 110000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

Zdru`enie na gra|ani „Feniks“, ZG „Feniks“
Adresa: „Nik{i}ka“ 9 a, 7500 Prilep Telefon: 070/642-256 Telefaks: E-mail: zg_feniks @ yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 26/2002 Mati~en broj: 5675065 EDB: 4021002135770 @iro-smetka: 20000-076-8148036 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. Skopje Lica za kontakt: Rizovski Aleksandar, sekretar, d.t.: 048/418-174 Milanoska Daniela, pretsedatel, d.t.: 048/419-603 INDEKS NA NVO Op{ta cel: edukacija na mladi vo zavisnost od nivnite potrebi, potrebite na ~ov{tvoto i prirodata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, selani, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{ura „Informiraj i izbegni ja“, 2002 god., tira` 1000 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), regionalno (Prilep, Radovi{, Dolneni, Topol~ani, Krivoga{tani), nacionalno Sorabotka so: so site NVO, Vis-Viva, LS Broj na ~lenovi: 35 Broj na aktivni volonteri: 13 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 120000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

Zdru`enie na gra|ani asocijacija na otvoreni komunikacii, AOK
Adresa: „Dobrivoe Radosavlevi}“ 7, 7000 Bitola Telefon: 047/236-765 Telefaks: 047/236-765 E-mail: asocok@sonet.com.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: Mati~en broj: 5441862 EDB: 4002000142872 @iro-smetka: 50000-000-0166964 Deponent na bankata: Stopanska banka - Bitola Lica za kontakt: Miroslav Stojanov, pretsedatel, s.t.: 047/236-765, d.t.: 047/231-938 Nurten Sulejmani, pretsedatel na izvr{en odbor, s.t.: 047/236-765, d.t.: 047/227-709 INDEKS NA NVO Op{ta cel: op{ta cel na AOK e da se gri`i i da pottiknuva procesi na aktivna komunikacija vo sredinata vo koja dejstvuva, a i po{iroko preku edukacija i realizacija na najrazli~ni proekti i aktivnosti. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, deca, nevraboteni, pretpriema~i Publikacii: „Nie i na{ite predrasudi“, bro{ura,tira` 500; „Pretpriema{tvo“, bro{ura, tira` 500; „Konflikti“, bro{ura, tira` 1000 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bitola), nacionalno ^len vo: doma{ni - Evropski centar za malcinski pra{awa, polnopravno Sorabotka so: so pove}e NVO, FIOOM, FARE, FELIKS, MKC, OHO, op{tina Broj na ~lenovi: 40 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, kamera, televizor, video Real. buxet vo 2002 (MKD): 945205 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

27

DECA, MLADI I STUDENTI

Zdru`enie na gra|ani za za{tita na deca bez roditeli i retardirani deca „Angel“
DECA, MLADI I STUDENTI
28
Adresa: „Tale Hristov“ 9, 7500 Prilep Telefon: 048/415-553 Telefaks: E-mail: angel_i @ mt.net.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 5/98 Mati~en broj: 5347513 EDB: 53475 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Irena Jakimovska, pretsedatel, s.t.: 048/415-553, d.t.: 048/429-204 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvawe i za{tita na socijaln i humanitarni obrazovni, kulturni i ekolo{ki prava na decata bez roditeli i retardirani deca. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: deca, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na gra|ani za zbli`uvawe, afirmirawe i pomagawe na mladi lu|e „Bigor“, Zdru`enie „Bigor“
Adresa: „Osmi septemvri“ b.b., 1250 Debar Telefon: 046/831-472 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 2/2000 Mati~en broj: 5397383 EDB: 4008000102100 @iro-smetka: 20000-003-2980865 Deponent na bankata: Stopanska banka - Debar Lica za kontakt: Bla`e [terjovski, pretsedatel, s.t.: 070/526-105, d.t.: 046/831-422 Mojse Dimitrievski, potpretsedatel, s.t.: 070/251-656, d.t.: 042/212-478 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na gra|ani Mladinski centar „Sonce“ – Makedonska Kamenica, MC „Sonce“
Adresa: „Rudarska“ 2-2/10, 2304 Makedonska Kamenica Telefon: 070/566-871 Telefaks: 033/431-274 E-mail: csonce@mail.com.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 2/01 Mati~en broj: EDB: 4009001104995 @iro-smetka: 20000-003-5479973 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Branko Mihailovski, pretsedatel, s.t.: 070/566-871 Sawica Milo{evska, sekretar, s.t.: 070/460-010, d.t.: 033/431-215 INDEKS NA NVO Op{ta cel: davawe pridones na

Op{ta cel: zbli`uvawe na mladite lu|e na ramnopravna osnova, bez razlika na nivnata nacionalna, verska i socijalno ekonomska pripadnost. Afirmirawe na mladite lu|e preku nivnite sposobnosti i posebnosti. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Debar), regionalno (centar @upa, Rostu{e), nacionalno Sorabotka so: „Lav“- Gostivar, „Denica“ – Gostivar, RZMIR- Skopje, RU „Goce Del~ev“ - Gostivar Broj na ~lenovi: 64 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

gra|anskoto op{testvo i demokratskite procesi vo RM. Me|unarodna sorabotka i crpewe na iskustva od drugi zemji, rabota so marginalizirani grupi, unapreduvawe na kulturata, sportot, obrazovanieto, demokratijata i me|uetni~kata sorabotka. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, nevraboteni, lica so posebni potrebi Publikacii: „Afirmirawe na demokratski vrednosti“, tira` 300, kako rezultat na istra`uvawe na ednogodi{en proces. Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Makedonska Kamenica i Del~evo), nacionalno ^len vo: doma{ni – Koalicija „NVO na gra|anite“, polnopravno Sorabotka so: “Civil forum” – Skopje,
I.B.C.R.D. Belogrid~ik, R.Bugarija i G.L.A.S. – Temi{var, Romanija, Zavod za vrabotuvawe, DSU „M.M.Brico“, Zdravstven dom, Zavod za statistika

Broj na ~lenovi: 189 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 320000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 400000

Zdru`enie na gra|ani na Detskata ambasada na R Makedonija na site deca vo svetot „Prijatelstvo“, DA
Adresa: „To~ila“ 11, 7500 Prilep Telefon: 048/414-422 070/635-545 Telefaks: 048/414-422 E-mail: Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 1/98 Mati~en broj: 5238765 EDB: 4021998132888 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Markoski Mirko, pretsedatel, s.t.: 048/414-422, d.t.: 048/414-422 Markoska Karolina, generalensekretar, s.t.: 048/414-422, d.t.: 048/414-422 INDEKS NA NVO Op{ta cel: formirawe detski teritorii, kade }e bidat decata neprikosnoveni vo razvivawe na humanitarni, kulturni i sportski aktivnosti. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: grantovi i donacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Germanija, Holandija, Belgija, Francija, Italija, Avstralija, Egipet, Wu Xersi) Sorabotka so: Holandska organizacija Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na gra|ani Romi muslimani, BEDR
Adresa: „Bogomilska“ 25, 7500 Prilep Telefon: 048/422-906 Telefaks: 048/432-773 E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 10/2002 Mati~en broj: 5634415 EDB: 4021002134340 @iro-smetka: 30002-000-0241177 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Ajwur Velioski, pretsedatel, d.t.: 048/422-906 Elvis Ja{aroski, sekretar, d.t.: 048/432-773 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na gra|anite za psiholo{ki raboti „Budewe“, ZGP Negotino
Adresa: „Mar{al Tito“ 132/1-5, 1440 Negotino Telefon: 043/371-284 Telefaks: 043/361-518 E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 27-9960/1 Mati~en broj: 5468868 EDB: 200000034974118 @iro-smetka: 41630-678-0013245 Deponent na bankata: Stopanska banka - Negotino Lica za kontakt: Vesna Naceva, pretsedatel, d.t.: 043/ 371-284 Nastova Eleonora, ~len, d.t.: 043/361518 INDEKS NA NVO

Op{ta cel: edukacija i za~uvuvawe na moralot na mladite. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, nevraboteni, kulturni razli~nosti Publikacii: kniga „Ramazanskiot post“, 2002, tira` 400 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: Romani [ukaripa, centar za deca i mladi Broj na ~lenovi: 18 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: op{ta cel na „Budewe“ e podobruvawe na kvalitetot na ~ovekovoto `iveewe vo op{tina Negotino. Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi Publikacii: Godi{en izve{taj na zdru`enieto, pamfleti so psiholo{ki soveti, bro{uri od izraboteni proekti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Negotino i Demir Kapija), nacionalno Sorabotka so: so site nevladini organizacii vo Negotino, USAID, ARC, organizacii na `eni, ZJPR Febus, op{tina Negotino, lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 42 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, fotokopir, telefon Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

29

DECA, MLADI I STUDENTI

Zdru`enie na studenti pri PF [tip, ZSPF - [tip
Adresa: „Goce Del~ev“ 89, 2000 [tip Telefon: 032/381-574 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 60/98 Mati~en broj: 5191823 EDB: 4029998115658 @iro-smetka: 32000-000-0207295 Deponent na bankata: Sileks banka, filijala [tip Lica za kontakt: Ivan Bogdanovski, pretsedatel, d.t.: 032/381-574 Blagoj Tasev, sekretar, d.t.: 070/611-991 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na studenti so posebni obrazovni potrebi, ZSPOP
Adresa: „Krste Misirkov“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/3069-280 Telefaks: 02/2460-729 E-mail: assen@mt.net.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 92/02 Mati~en broj: EDB: 403000463580 @iro-smetka: 3000-000-1572891 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Daniela Stojanovska, pretsedatel, d.t.: 02/3069-280 Oqa Jordanovska Gigova, d.t.: 02/3176-166 INDEKS NA NVO

Izvidni~ki odred „Naum Naumovski- Bor~e“, IONNB
Adresa: „Ilindenska“ b.b, 1330 Kriva Palanka Telefon: 031/374-722 Telefaks: E-mail: Osnovawe: Broj na registracija: Mati~en broj: 4027515 EDB: 4015999103040 @iro-smetka: 510-0000200369-14 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Jovan~e Maxovski, pretsedatel INDEKS NA NVO Op{ta cel: pridonesuva vo razvojot svoite ~lenovi vo fizi~ki u~estveni i op{testveni mo`nosti, razvivawe qubov kaj svoite ~lenovi kon prirodata i `ivotot so cel da ja za~uvaat florata i faunata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kriva Palanka), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na izvidnici na Makedonija, pridru`na Sorabotka so: Planinarsko dru{tvo, ES„Flora“, Broj na ~lenovi: 76 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 10000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 45000

DECA, MLADI I STUDENTI
30

Op{ta cel: da gi zastapuva interesite na studentite od PF. Sektori na dejstvuvawe: obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: studenski vesnik „Sesija“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - SSUKM Skopje, polnopravno Sorabotka so: MIJA i dr.studenski organizacii Broj na ~lenovi: 600 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 10000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: unapreduvawe na polo`bata na mladite lu|e i studenti so hendikep i nivno uspe{no vklu~uvawe vo op{testvoto, ramnopravnost na studentite so hendikep vo smisla na sozdavawe na uslovi vo koi tie }e se educiraat i }e gi realiziraat sopstvenite sposobnosti, nadminuvawe na predrasudite i animirawe na javnata svest vo op{testvenata zaednica. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: grantovi i donacii, zaemi, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, lica so posebni potrebi, studenti so hendikep Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: Zdru`enie na invalidski penzioneri - ^air, Polio plus, Hendikep internacional Zdru`enie na studenti so hendikep Belgrad i Moldavija Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 250750

Izvidni~ki odred „Dimitar Vlahov“, IO„D.Vlahov“
Adresa: „Traj~e Panov“ 22, 1400 Veles, po{tenski fah 85 Telefon: 043/223-715 Telefaks: 043/223-715 E-mail: scout_veles@mt.net.mk; dvlahov@sonet.com.mk Osnovawe: 1953 Broj na registracija: 17/98 Mati~en broj: 4106903 EDB: 4004996107353 @iro-smetka: 20000-000-3751952 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d.Skopje Lica za kontakt: Angel~e Gu{ev, stare{ina, s.t.: 070/265-250, d.t.: 043/224-660 Vlatko Vlah~ev, na~alnik, s.t.: 043/223-715, d.t.: 043/231-219 INDEKS NA NVO Op{ta cel: Op{ta cael na IO „D.Vlahov“
e da dade pridones vo razvojot na mladite lu|e vo dostignuvawe na nivnite potpolni, fizi~ki, intelektualni, op{testveni i duhovni mo`nosti kako poedinci, odgovorni gra|ani i kako ~lenovi na nivnite lokalni i nacionalni zadnici, kako i na me|unarodnata zaednica. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka

Izvidni~ki odred „Dimitar Gerasimovski - Dido“ - Vinica, DG „Dido“
Adresa: „Mar{al Tito“ 71, Vinica Telefon: 033/361-462 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1983 Broj na registracija: 9/99 Mati~en broj: 4099542 EDB: 4005983103053 @iro-smetka: 200000-000-3504505 Deponent na bankata: Stopanska banka - filijala Vinica Lica za kontakt: Gorjan Spasevski, pretsedatel (stare{ina), d.t.: 033/361-462 Predrag Savov, na~alnik, d.t.: -33/361-110 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podigawe na svesta i sovesta na mladite so zapoznavawe na priroda i izu~uvawe na izvidni~kite ve{tini. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, sport, hobi i rekreacija. Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Vinica), nacionalno Sorabotka so: Ekolo{ko dru{tvo „Javor“ – Zrnovci, Ekolo{ko dru{tvo „Lisec“, lokalna samouprava, osnovni i sredni u~ili{ta Broj na ~lenovi: 70 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 40000

Iternacionalna humanitarna organizacija za mladi V.M.I.J.B.Prilep
Adresa: „Vlado Stojanovski“ 39, 7500 Prilep Telefon: 048/411-813 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Zorica Dimitrovska, pretsedatel, d.t.: 048/411-813 ^ablevska Katerina, potpretsedatel INDEKS NA NVO Op{ta cel: edukacija na mladi, razmena na iskustva na mladi i razmena na iskustva na mladi vo oblasta na ekologijata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno, me|unarodno (Germanija, Avstrija) Sorabotka so: VD-Germanija, VdGermanija Broj na ~lenovi: 9 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 4000 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Veles),
regionalno (^a{ka, Bogomila, Gradsko, Izvor), nacionalno, me|unarodno (vo ramkite na SIM) ^len vo: doma{ni - Sojuz na nevladini organizacii, kolektivno; Mladinski sojuz na Veles, kolektivno; Sojuz na izvidnici na Makedonija, kolektivno; stranski World organization of the scout movement

Sorabotka so: SNVO, MSV , PZ P~ela, planinarski dru{tva, ekolo{ki dru{tva, ELS – Veles, TV vo Veles Broj na ~lenovi: 175 Broj na aktivni volonteri: 58 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, TV, video

Real. buxet vo 2002 (MKD): 629823 Plan. buxet za 2003 (MKD): 645550

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

31

DECA, MLADI I STUDENTI

Klub na mladi istori~ari na Makedonija KLIO, KMIMK -KLIO
Adresa: Filozofski fakultet, bul. „Krste Misirkov“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/3116-520 lok 230 Telefaks: E-mail: kmim_klio@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 219/02 Mati~en broj: 5737826 EDB: 4030002472261 @iro-smetka: 30000-000-1678233 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Ilija Curev, pretsedatel, s.t.: 02/ 3116-520 lok230, d.t.: 070/677-027 Aleksandar [opov, sekretar, s.t.: 02/ 3116-520 lok 230, d.t.: 02/3063-440 INDEKS NA NVO Op{ta cel: organizirawe seminari na evropsko nivo. Izdavawe glasilo (vesnik) na KMI. Poseta na arheolo{ki lokaliteti. Poseta na nau~ni ustanovi. Debati i tribini za istoriski i sovremeni temi. Rabota so proekti. Razgledvawe na sostojbata na makedonskata istoriografija. Sorabotka so nevladini organizacii od RM i me|unarodna sorabotka. Razmena na studenti. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Evropa) ^len vo: doma{ni - Sojuz na studentite na Filozofskiot fakultet, polnopravno, AEGEE Skopje, pridru`no; stranski International student’s of history association Sorabotka so: AEGEE,SSFzF, AKSIOS Broj na ~lenovi: 47 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Klub na studenti po germanistika Meridijan 212, Meridijan 212
Adresa: „Vasil Gor|ov“ 23 a-5/2, 1000 Skopje Telefon: 02/2455-914 Telefaks: 02/2455-433 E-mail: marija212@hotmail.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 864/99 Mati~en broj: 5319277 EDB: 4030999366504 @iro-smetka: 40100-678-47415 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Marija Micevska, pretsedatel, s.t.: 02/2455-914, d.t.: 02/2455-914 Iva Fidan~eva, zamenik-pretsedatel, s.t.: 02/2455-914, d.t.: 02/3178-242 INDEKS NA NVO Op{ta cel: pro{iruvawe na znaeweto od germanistika. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: Dru{tvo za makedonsko-germansko prijatelstvo, Germanska ambasada, Arhiv na Makedonija, Ministerstvo za sport i mladi Broj na ~lenovi: 130 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Makedonska interetni~ka asocijacija, MIA
Adresa: „Londonska“ 6, 1000 Skopje Telefon: 02/3086-120 Telefaks: 02/3086-120 E-mail: vesnamia@osi.net.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 729 Mati~en broj: 5129486 EDB: 4030996359272 @iro-smetka: 30000-000-0343222 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Miodraga Stefanovska, kordinator, s.t.: 02/3086-120, d.t.: 02/3081-262 Vesna Veli} Stefanovska, podpresedatel, s.t.: 02/3086-120 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zdravstveno prosvetuvawe i unapreduvawe na zdravjeto vo Makedonija. Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, edukacija Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, stari lica Publikacii: prira~nik za edukacija; kniga „Sida“, tira` 1000 primeroci, edno izdanie; dva tipa kompaktdiskovi so edukativen materijal za sidata tira` 10000; kniga „Studija za brza procenka na psiho-socijalnite sostojbi i mo`nost za socijalizacija, tira` 1000 primeroci, Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Bugarija, Srbija i Crna Gora) ^len vo: stranski - Nacionalna me|uresorska inicijativa; stranski – UNTWG, Bulgarian antiacid network, Balkanska mre`a na nevladini organizacii) Sorabotka so: „Izor“ Strumica , HOPS, ART- forum, Mak inf agencija, Siti radio, Models In Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

DECA, MLADI I STUDENTI
32

Makedonska mladinska mre`a, MMM
Adresa: „Du{ko Bojkovski“ 4, 1000 Skopje Telefon: 02/3063-891 Telefaks: 02/3063-891 E-mail: hoardmmm@yahoogroops.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 54/02 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Katerina Dudevska, pretsedatel, s.t.: 02/3063-891, d.t.: 02/3063-891 Nadica Petrevska, generalen sekretar, s.t.: 02/3063-891, d.t.: 02/3080-129 INDEKS NA NVO Op{ta cel: op{to povrzuvawe, zdru`uvawe i sorabotka me|u mladite, nivno zbli`uvawe i ostvaruvawe na nivnite prava preku razni aktivnosti vrz baza na obrazovanieto i kulturata. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, obrazovanie Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Danska, [vedska, Srbija, Bosna) ^len vo: stranski - WEIRD Sorabotka so: WEIRD Broj na ~lenovi: 35 Broj na aktivni volonteri: 9 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Makedonski odbor za me|unarodna razmena na studenti, IAESTE
Adresa: „Orce Nikolov“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/3065-069 Telefaks: 3065-069 E-mail: Macedonia@iaeste.org Osnovawe: 1992 Broj na registracija: 661 Mati~en broj: 4644760 EDB: 4030000458792 @iro-smetka: 20000-077-8930847 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d.- Skopje Lica za kontakt: Ana Todorova, pretsedatel, s.t.: 02/3065-069, d.t.: 02/3130-093 Martin Pasovski, podpretsedatel, s.t.: 02/3065-069, d.t.: 02/2670-334 INDEKS NA NVO

Makedonski centar za mir i evroatlantska integracija, MCMEI
Adresa: bul. „Krste Misirkov“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/116-520 Telefaks: 02/3118-143 E-mail: mcmei@freemail.com.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 116/01 Mati~en broj: 5532060 EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Trajan Gocevski, pretsedatel, s.t.: 02/116-528 Oliver Bakreski, ~len na pretsedatelstvo, s.t.: 02/3066-232 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na kulturata

Op{ta cel: IAESTE Makedonija - vr{i razmena na studenti od tehni~kite fakulteti, so {to im ovozmo`uva na studentite prakti~no da se doeduciraat, t.e. da se zdobijat so tehni~ki iskustva od oblasta na nivnite studii. Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna sorabotka, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, razmena na studenti Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: bro{ura „Sid bunklet“, 2003tira` 200, 1 izdanie, postkonferenciski izve{taj „Jumpreport“, tira` 100, 1 izdanie, bro{ura „Vodi~ niz letnata recepcija vo Makedonija“, tira` 200, edna{ godi{no, 10 izdanija; Godi{en izve{taj, tira` 500, edna{ godi{no, 10 izdanija (1992-2002) Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - IAESTE Sorabotka so: Sojuz na studentite pri
UKIM, Sojuz na studentite pri tehni~kite fakulteti na UKIM ,Elfasko,AIESEK, AEGEE, MCMS, Rektorat pri UKIM, Tehni~kite fakulteti pri UKIM i MANU, Agencija za mladi i sport

i mirot, gra|anskoto op{testvo i sozdavawe uslovi za integracija vo evroatlantskite strukturi. Poddr{ka na demokratskite procesi i tranzicijata na op{testvoto i op{testvenite vrednosti. Razvivawe i unapreduvawe na me|uetni~ka i kulturna sorabotka. Poddr{ka, istra`uvawe i tvorewe na mirot vo RM, vo regionot na jugoisto~na Evropa i po{iroko. Aktivnosti za vra}awe na raselenite lica. Implementacija na normite za ~ovekovi prava po svetskite standardi vo na{eto op{testvo.

Broj na ~lenovi: 412 Broj na aktivni volonteri: 132 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, nauka, odbrana i bezbednost Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, kulturni razli~nosti Publikacii: publikacija „Etni~ki so`ivot vo postkonfliktniot period“, tira` 200 primeroci Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: Mladinski evroatlantski forum, Makedonski centar za kultura i umetnost Broj na ~lenovi: 9 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

33

DECA, MLADI I STUDENTI

Me|unarodno zdru`enie na studenti po zemjodelstvo, MZSZ
Adresa: bul. „Aleksandar Makedonski“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/3115-277 lok 115 Telefaks: E-mail: iaas_macedonia@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 98/01 Mati~en broj: 5661102 EDB: 4030002450306 @iro-smetka: 30000-000-1471041 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Melina Tan~eva, pretsedatel, s.t.: 02/3115-277, d.t.: 02/3084-957 Goce Gurev, sekretar, s.t.: 02/3115-277, d.t.: 043/417-087 INDEKS NA NVO Op{ta cel: osnovna cel na zdru`enieto e so svoite aktivnosti da ja razviva me|unarodnata sorabotka, prijatelstvoto i razbiraweto, posebno kaj mladite. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ruralen razvoj/zemjodelstvo, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, doma{ni privatni firmi Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - IAAS world Sorabotka so: IAAS world, Studentski sojuz na Zemjodelskiot fakultet; IAAS world, GTZ, Agencija za mladi i sport, LS Kavadarci, Zemjodelski fakultet, A.d. Tikve{- Kavadarci, IMB, B.B. Skovin i dr. Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~, telefon, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

MK Zdru`enie na ICDP treneri i fascilatori, MKICDP
Adresa: „Prva komuna“ 16, 1400 Veles Telefon: 043/225-209 Telefaks: 043/225-209 E-mail: mkicdp@yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 21/2001 Mati~en broj: 5602424 EDB: 4004001112651 @iro-smetka: 30027-000-0012390 Deponent na bankata: Komercijalana banka a.d Skopje - filijala Veles Lica za kontakt: Zvezdana Taskovska Jordanova, s.t.: 043/222-575, d.t.: 043/231-445 INDEKS NA NVO

Mladi istra`uva~i na Makedonija, Sekcija na MIM „Peoni“ -Kratovo, MIM „Peoni“
Adresa: Turalevo, po{tenski fah 35 Telefon: 031/482-015 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 276636/1 Mati~en broj: 5557259 EDB: 4014994100802 @iro-smetka: 51010019724 Deponent na bankata: Komercijalnoinvesticiona banka Kumanovo Lica za kontakt: Georgievski Dragan, pretsedatel, d.t.: 031/491-309 INDEKS NA NVO

DECA, MLADI I STUDENTI
34

Op{ta cel: davawe poddr{ka na semejstvoto i razvojot na decata preku senzivitacija na roditelite t.e. na profesionalnite neguvateli so implementacija na Me|unarodnata programa za razvoj na decata -ICDP. Obuka na profesionalci i paraprofesionalci vo NVO, ustanovite i na gra|anite preku organizirana obuka bazirana na formalnata programa ICDP, prifatena i poddr`ana od Svetskata organizacija i odr`uvawe na mre`ata na ve}e obu~enite kadri . Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (vo site op{tini kade {to ima ~lenovi), nacionalno ^len vo: stranski - ICDP-International Sorabotka so: „Poraka“ - Veles i Negotino, UNICEF, EDUCAID Broj na ~lenovi: 90 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 360000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

Op{ta cel: razvoj na obrazovanieto i kulturata kaj mladite i naso~uvawe na mladite kon istra`uva~ki aktivnosti . Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: grantovi i donacii Celna grupa: mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kumanovo), nacionalno Broj na ~lenovi: 430 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 100 Plan. buxet za 2003 (MKD): 10000

Mladinska alijansa
Adresa: „Radovan Coni}“ 6, 1200 Tetovo Telefon: 044/340-051 Telefaks: 044/340-051 E-mail: mladinskaalijansa@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 57/2002 Mati~en broj: 5682649 EDB: 4028002131630 @iro-smetka: 21005-682-6490162 Deponent na bankata: Tutunska banka Lica za kontakt: Neboj{a Zaharievski, izvr{en direktor, s.t.: 044/340-051, d.t.: 070/584-994 Goce Mastovski, pretsedatel, s.t.: 044/340-051, d.t.: 044/334-244 INDEKS NA NVO

Mladinska kulturna asocijacija na Prilep, MKA Prilep
Adresa: „Bistra Planina“ 17, 7500 Prilep Telefon: 048/435-692 Telefaks: E-mail: mkaprilep @ hotmail.com Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 12/2001 Mati~en broj: 5169259 EDB: 4021997126256 @iro-smetka: 30002-000-0138939 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. Skopje Lica za kontakt: Viktor Andonoski, pretsedatel, d.t.: 048/435-692 Elena Josifoska, ~len, d.t.: 048/403-060 INDEKS NA NVO

Mladinski edukativen centar, MEC
Adresa: „Pijane~ka“ 1, 2320 Del~evo Telefon: 033/412-478 Telefaks: E-mail: mite_007@mazihuana.com Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 2/2003 Mati~en broj: 5753830 EDB: 4009003107215 @iro-smetka: 24016-000-01175397 Deponent na bankata: Balkanska banka a.d. – Skopje, ekspozitura Del~evo Lica za kontakt: Mite Stojkovski, pretsedatel, s.t.: 070/584-112, d.t.: 033/412-478 Mehmed Mustafov, sekretar, s.t.: 033/413-274, d.t.: 033/411-252 INDEKS NA NVO Op{ta cel: edukacija na mladi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, deca, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: NDC - Skopje,FIOOM, Agencija za mladi i sport Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

Op{ta cel: razvoj na demokratijata i civilnoto op{testvo, jaknewe i doverba pome|u razli~ni etni~ki grupi , pomo{ i poddr{ka na u~enici i studenti vo zamjata i vo stranstvo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, itna/osnovna pomo{, ruralen razvoj/ zemjodelstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, mladi

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, gradewe koalicii Celna grupa: mladina i studenti,
eksperti od odredena oblast, deca, begalci, selani, nevraboteni, pretpriema~i, kulturni razli~nosti, lica vo dopir so korupcija

Publikacii: bro{ura „Razoru`uvawe bez amnestija“, tira` 500 primeroci Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Tetovsko-gostivarski region), nacionalno ^len vo: doma{ni - „Dosta e“,
polnopravno; Regionalna kancelarija za antikorupcija, polnopravno; Transparentnost Makedonija, polnopravno; stranski - Regionalen miroven direktorium Evropski centar za malcinstva

Op{ta cel: kulturno anga`irawe i animirawe na mladite i odr`uvawe na kulturnata tradicija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: bro{ura „Gledaj zad sebe“, tira` 700, 2003 god.; kniga poezija „Krik“,tira` 300, 2003 god. Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), regionalno (Prilep, Kru{evo, Topol~ani, Krivoga{tani, Dolneni, Vitoli{te), nacionalno Sorabotka so: so site NVO, NVO AGTIS, NVO Mladinski sovet, kulturni institucii od Prilep, Ministerstvo za obrazovanie, LC Prilep; Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 140000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 200000

Broj na ~lenovi: 57 Broj na aktivni volonteri: 26 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir

Real. buxet vo 2002 (MKD): 700000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2700000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

35

DECA, MLADI I STUDENTI

Mladinski ekolo{ki centar „Rekanski Biser“, MEC „RB“
Adresa: 1254 s.Rostu{e Telefon: 042/470-170 Telefaks: 042/470-170 E-mail: rostuse@sonet.com.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 26/99 Mati~en broj: 5322103 EDB: 4007999116077 @iro-smetka: 20000-098-633375 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Hamlet Ahmedi, pretsedatel, s.t.: 070/510-147, d.t.: 042/478-250 Almedina Mehmedi, potpresedatel, s.t.: 070/586-608, d.t.: 042/478-502 INDEKS NA NVO

Mladinski informativen centar, MIC
Adresa: „Qubo Bo`inovski Pi{“ 82, 1200 Tetovo Telefon: 044/350-280 Telefaks: E-mail: mic_sreten@yahoo.com Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 12/98 Mati~en broj: 5143772 EDB: 4028996114682 @iro-smetka: 29030-000-0014974 Deponent na bankata: Teteks kreditna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Sreten Kocevski, direktor, s.t.: 070/250-286 Radica Dimitrievska, koordinator, s.t.: 070/789-589, d.t.: 044/337-436 INDEKS NA NVO

Mladinski istra`uva~i na Makedonija „Peoni“ - Kratovo, MIM - Peoni
Adresa: 1360, s. Turalevo Telefon: 031/491-309 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 13/2001 Mati~en broj: 5557259 EDB: 4014994100802 @iro-smetka: 51000-001-0019724 Deponent na bankata: Komercijalnoinvesticiska banka Kumanovo Lica za kontakt: Dragan \or|ievski, presedatel, s.t.: 031/481-015, d.t.: 031/491-309 Geraziovski Dimitrij, sekretar, s.t.: 031/481-015, d.t.: 031/483-389 INDEKS NA NVO Op{ta cel: istra`uvawe i za{tita na site prirodni dobra, edukacija i organizirawe mladinski kampovi za zapoznavawe na prirodni krai{ta, kako i prezemawe akcii za nivna za{tita. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kratovo), nacionalno Sorabotka so: so srodni NVO od dr`avata; so srodni NVO od Kratovo Broj na ~lenovi: 250 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 50000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000

DECA, MLADI I STUDENTI
36

Op{ta cel: re{avawe na problemi na mladite od s. Rostu{e. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Rostu{e), regionalno (Gostivarsko), nacionalno Sorabotka so: ~lenki na mre`ata ECMI,op{tina Rostu{e Broj na ~lenovi: 63 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: razvoj na demokratijata, civilnoto op{testvo, podobruvawe na me|uetni~kite odnosi Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, vrabotuvawe/generirawe na prihodi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Tetovo i op{tinite od regionot), nacionalno ^len vo: doma{ni - Narodna tehnika, polnopravno; stranski - FRESTAMladinski centar,Pakt na gra|anite, Balkan-Kavkaz mre`a) Sorabotka so: MKC - Bitola, ALI Gostivar, Mulitkultura - Tetovo, OHO - Skopje Broj na ~lenovi: 49 Broj na aktivni volonteri: 8 Broj na vraboteni: 4 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, oprema za simultan prevod, razglas Real. buxet vo 2002 (MKD): 6000000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 3000000

Mladinski kulturen centar Bitola, MKC - Bitola
Adresa: „Kliment Ohridski“ 2/3, 7000 Bitola Telefon: 047/233-020 Telefaks: 047/203-925 E-mail: mkcbt@mt.net.m Osnovawe: 1999 Broj na registracija: Mati~en broj: 5336392 EDB: 4002999138826 @iro-smetka: 50000-000-0262121 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Zlatko Talevski, izvr{en direktor, s.t.: 047/233-020 INDEKS NA NVO

Mladinski obrazoven forum, MOF
Adresa: „Naum Naumovski Bor~e“ 88 a, 1000 Skopje Telefon: 02/3139-692 Telefaks: 02/3225-206 E-mail: info@mof.org.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 308 Mati~en broj: 5317797 EDB: 4030999407049 @iro-smetka: 27000-000-0131904 Deponent na bankata: Izvozna i kreditna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Darko Janevski, pretsedatel, s.t.: 02/3139-692, d.t.: 02/3212-994 Marjan Zabr~anec, sekretar, s.t.: 02/3212-994, d.t.: 048/411-551 INDEKS NA NVO

Mladinski sovet - Prilep, MSP
Adresa: „Kiril Risteski“ 11a, 7500 Prilep Telefon: 048/421-070 Telefaks: 048/421-070 048/431-019 E-mail: youthconcil @ mt.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 18/2000 Mati~en broj: 5337321 EDB: 4021999124986 @iro-smetka: 30002-000-0066383 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. Skopje Lica za kontakt:
Zoran Ilieski, pretsedatel, s.t.: 048/421-070, d.t.: 048/431-019 Darko Komeski, ~len na IO, s.t.: 048/421-070, d.t.: 048/411-535

INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvivawe i zadovoluvawe Op{ta cel: imaj}i go predvid faktot
deka otvorenata i slobodna diskusija e va`en faktor za postoeweto na demokratskoto op{testvo, misijata na zdru`enieto e da im ponudi mo`nosti i na~ini na sredno{kolcite, na nivnite nastavnici i roditeli, aktivno i argumentirano da u~estvuvaat vo javnite diskusii za pra{awata koi se odnesuvaat na niv i na po{irokata zaednica i na toj na~in da pridonesat za etablirawe na otvoreno i demokratsko op{testvo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/ generirawe na prihodi, obrazovanie na kulturno-nau~ni, obrazovni, vospitni, socijalno-humanitarni, sportskorekreativni i drugi potrebi na mladite vo borba protiv narkomanijata i maloletni~kata delikvencija i za{tita na ~ovekovite prava i slobodi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, mladi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, selani, nevraboteni, kulturni razli~nosti Publikacii: informator za gra|ani „NVO i lokalnata samouprava“, 2002 god., tira` 1500; Prira~nik za PEER-edukatori, 2001 tira` 100; Promotivna bro{ura na organizacijata, 2001, tira` 600 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), regionalno (Prilep, Dolneni, @ito{e, Makedonski Brod, Krivoga{tani, Kru{evo, Topol~ani), nacionalno, me|unarodno (SEE Region) ^len vo: doma{ni - GARDI „Most“, polnopravno; stranski - RYCID - SEE Region Sorabotka so: so site NVO, ISDSO, MMNO, MSO, MST, AGTIS, MKA, ministerstva, agencii, op{tini, Lokalna samouprava - Prilep, LS - Kru{evo, LS Krivoga{tani, LS - Topol~ani, Agencija za mladi i sport

Op{ta cel: obedinuvawe i razvoj na kreativnite i umetni~kite potencijali na mladite lu|e. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: magazin „The kult“, tira` 100, trimese~nik, 8 izdanija Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Jugozapadna Makedonija), nacionalno ^len vo: doma{ni Evropski centar za malcinski pra{awa, polnopravno; stranski - South eastern european network Sorabotka so: Feliks, Gra|anski pateki, ^elebija, Biosfera, AOK, Biblioteka – Bitola, MT NET, Muzej Bitola Broj na ~lenovi: 80 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 4 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, skener, kamera Real. buxet vo 2002 (MKD): 2800000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 4000000

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: bro{ura „Prava na
studentite“, tira` 1000, prira~nik za nastavnici „U~ime pravo“, tira` 500, u~ebnik za studenti „U~ime pravo“, tira` 500 Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Skopje, Prilep, Tetovo, Kru{evo, Struga, Radovi{, Makedonski Brod, Veles), nacionalno ^len vo: doma{ni - Neograni~en mir, polnopraven ~len, Dosta e, polnopraven ~len

Sorabotka so: Model OON, Makedonski
politolo{ki forum, Ekonomsko obrazovanie za mladi, Metamorfozis, Makedonski politikolo{ki forum, IOOM, Praven fakultet - Skopje

Broj na ~lenovi: 600 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir

Broj na ~lenovi: 120 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, edukativni pomagala

Real. buxet vo 2002 (MKD): 2340000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 3196620

Real. buxet vo 2002 (MKD): 942710 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1200000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

37

DECA, MLADI I STUDENTI

Mladinski sovet na Gostivar, MSG
Adresa: „Kej Bratstvo Edinstvo“ 47, 1230 Gostivar Telefon: 042/215-141;042/215866;070/231-817 Telefaks: 042,215-141 E-mail: premia90@freemail.com.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 11/2000 Mati~en broj: 5394490 EDB: 4007000117365 @iro-smetka: 20000-003-2872031 Deponent na bankata: Stopanska banka - Skopje Lica za kontakt: Miroslav Popovski, pretsedatel, s.t.: 042/215-141;042/215-866, d.t.: 042/215-141 Aleksandra Dragi}evi}, sekretar, s.t.: 042/215-866, d.t.: 042/216-550 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podobruvawe na sostojbata na mladite vo na{iot grad, posebno me|unacionalnata, za{tita na ~ovekovite prava, potencirawe na ekologijata i konkretna realizacija, propagirawe na kampawi, akcii, turniri od sportski, nau~en i drug karakter. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Gostivar), nacionalno Sorabotka so: MOST, Mese~ina, CIVIL, IPG, Informativen centar vo Gostivar, politi~ki podmladoci na partii, sredno{kolski odbori na u~enici od {kolite vo Gostivar Broj na ~lenovi: 15 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 300000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

Mladinski sojuz - Kru{evo, MSK
Adresa: „Mi{e Eftimov“ 1 a, 7520 Kru{evo Telefon: 048/476-766 Telefaks: 048/476-766 E-mail: krusevoyouth @ on.net.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 21/99 Mati~en broj: 5639662 EDB: 4016999102989 @iro-smetka: 30030-000-0001573 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Stoj~eski Metodija, pretsedatel, s.t.: 048/476-766, d.t.: 048/477-330 Radmila Gu{evska, sekretar, s.t.: 048/476-766, d.t.: 048/477-701 INDEKS NA NVO Op{ta cel: popularizacija na mladite vo sovremenoto op{testvo i organizacija na kulturni aktivnosti. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Publikacii: bro{ura „Promocija na evropski vrednosti i tolerancija na Balkanot“, tira` 1000, 2003 god. Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kru{evo), nacionalno, me|unarodno (Albanija, Bosna, Hrvatska, Bugarija, Srbija i Crna Gora, Romanija, Slovenija, Turcija.) ^len vo: doma{ni – NVO Mre`a balkanska ENMO, polnopravno; NVO Mladinska koalicija Mozaik, polnopravno Sorabotka so: Centar za volonteri – Zagreb, Mladinski sovet na Bugarija, EUF – Belgrad, Mladina Slovenija, Centar za volonteri – Zagreb, API – Bugarija, Le`e Bugarija, Ministerstvo za kultura, Agencija za mladi i sport, AS - Kru{evo Broj na ~lenovi: 74 Broj na aktivni volonteri: 62 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 970000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1800360

Muzi~ka mladina na Makedonija, MMM
Adresa: „Ilindenska“ b.b. blok 12, 1000 Skopje Telefon: 02/3117-822 Telefaks: 02/3117-822 E-mail: contact@jmm.org.mk Osnovawe: 1963 Broj na registracija: 119/98 Mati~en broj: 4008122 EDB: 4030995236029 @iro-smetka: 30000-000-0127591 Deponent na bankata: Komercijalna banka, Invest banka Lica za kontakt: Aleksandar Gerasimovski, generalen sekretar, s.t.: 02/3117-822, d.t.: 02/3238-946 Branko Todorov, blagajnik, s.t.: 02/3117-822, d.t.: 02/2640-359 INDEKS NA NVO Op{ta cel: dosledno da ja razviva muzi~kata kultura kaj mladite voop{to, da gi pottiknuva i razviva tvore~kite sposobnosti kaj mladite, da go razviva amaterizmot kaj mladite, da go pottiknuva me|unarodnoto prijatelstvo i dijalog na mladite vrz principite na ramnopravnost i vzaemno po~ituvawe. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno, me|unarodno (67 dr`avi) ^len vo: stranski - Svetska federacija na muzi~ka mladina Sorabotka so: KIDS, FMU, Muzej na grad Skopje, DKU, Univerzalna sala Broj na ~lenovi: 7000 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 1700000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1700000

DECA, MLADI I STUDENTI
38

Multietni~ki centar na Makedonija Multietnikum, MCM
Adresa: DTC „Mavrovka“, mezanin lokal 20, bul. „Krste Misirkov“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/3164-133 Telefaks: 02/3164-133 E-mail: Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 91/03 Mati~en broj: 5756626 EDB: 4030003477755 @iro-smetka: 30000-000-1760489 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Esad Iqazi, direktor, s.t.: 02/3164-133, d.t.: 02/2611-848 INDEKS NA NVO Op{ta cel: povrzuvawe na gra|anite preku informiraweto, pribirawe informacii prete`no za mladi i nivno povrzuvawe i ovozmo`uvawe pristap do tie informacii do site zainteresirani, pru`awe pomo{ na site zainteresirani gra|ani vo funkcijata na edukacija za koristewe na elektronski sredstva za informirawe. Razvoj na demokratskata kultura preku tolerancija i drugi aspekti na multietni~ka kultura na mladite. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Lipkovo, Ara~inovo), nacionalno Sorabotka so: Zdru`enie na ekonomisti, Natira -Unija na albanskata intelegencija, [vajcarska ambasada, UNDP Broj na ~lenovi: 5 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

NVO „Detelinka“
Adresa: „Hristijan Karpo{“ 96, 2000 [tip Telefon: 032/383-131 Telefaks: E-mail: marinasuma@yahoo.com Osnovawe: 09.01.2002 Broj na registracija: 41/2002 Mati~en broj: 5692334 EDB: 4029002123927 @iro-smetka: 30008-000-0023506 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Marina [umanska, pretsedatel, d.t.: 032/383-131 Kir~o Longurov, sekretar, d.t.: 032/385-550 INDEKS NA NVO Op{ta cel: evidencija, edukacija i socijalizacija na deca, siroma{ni i nezgri`eni. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno Sorabotka so: Detski parlament, ART, NVO Makedonski Egej, NVO ART, TV Iris, radio Kanal 77 Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 60000 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

NVO Astraion
Adresa: „Ilindenska“ 24, 2400 Strumica Telefon: 034/325-686 Telefaks: E-mail: jchaparova@ hotmail.com Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 8/2003 Mati~en broj: 5762146 EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Julijana ^aparova, pretsedatel, s.t.: 070/253-473, d.t.: 034/325-686 Ilija Prodanov, potpretsedatel, d.t.: 034/328-494 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zbli`uvawe na mladite lu|e na ramnopravna osnova bez razlika na nacionalna, verska, socijalna, ekonomska pripadnost. Afirmacija na mladite lu|e, organizirawe seminari, predavawe so cel podobro me|usebno zapoznavawe. Borba protiv narkomanija, alkoholizam, trgovija so `eni. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Strumica), nacionalno Sorabotka so: Vavilon Broj na ~lenovi: 28 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

39

DECA, MLADI I STUDENTI

NVO„Point“-Tetovo
Adresa: „JNA“ 5, 1200 Tetovo Telefon: 044/330-826 Telefaks: E-mail: point_tetovo@yahoo.com Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 27/03 Mati~en broj: 5771811 EDB: 4028003134063 @iro-smetka: 54000-000-0271179 Deponent na bankata: Tetovska banka - Tetovo Lica za kontakt: Jusuv Aliji, pretsedatel, s.t.: 044/330-826, d.t.: 070/530-403 \or|i Trpevski, sekretar, s.t.: 044/330-826, d.t.: 070/566-166 INDEKS NA NVO Op{ta cel: multietni~ka sorabotka me|u mladite. Tipovi aktivnosti: izdava{tvo Celna grupa: mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Tetovo, Gostivar, Kumanovo i op{tinite od regionot), nacionalno Sorabotka so: CJP – Tetovo, Ministerstvo za informacii i obrazovanie Broj na ~lenovi: 7 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Podru`nica „Proni“ - Institut za socijalno obrazovanie
Adresa: „Franklin Ruzvelt“ 34, 1000 Skopje Telefon: 02/3229-149 Telefaks: 02/3113-815 E-mail: proni.skopje@mt.net.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 119 Mati~en broj: 5673607 EDB: 4030002453828 @iro-smetka: Deponent na bankata: Alfa Banka Lica za kontakt: Fadil Osmankovi}, programski menaxer, s.t.: 02/3229-149 INDEKS NA NVO Op{ta cel: socijalna integrcija vo postkonfliktnite sredini so upotreba na metodite i razvoj na socijalnata edukacija i rabota so mladi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, socijalno obrazovanie Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Skopje, Tetovo), nacionalno Sorabotka so: pove}e stranski i doma{ni NVO, Vlada na RM Broj na ~lenovi: 2000 Broj na aktivni volonteri: 500 Broj na vraboteni: 5 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 3720000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 6076000

Prva detska ambasada vo svetot Me|a{i, Republika Makedonija, PDASM
Adresa: „Kosta Novakovi}“ 22 a, 1000 Skopje Telefon: 02/2465-316 Telefaks: 02/2463-900 E-mail: first@childrensembassy.org.mk Osnovawe: 1992 Broj na registracija: 297 Mati~en broj: 4377249 EDB: 4030995179890 @iro-smetka: 20000-001-0722372 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Dragi Zmijanac, izvr{en direktor, s.t.: 02/2465-316 Gordana Pirkovska-Zmijanac, programski menaxer, s.t.: 02/2465-316 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na pravata na deteto,
unapreduvawe na me|ukulturnata i me|uetni~kata sorabotka na decata, zajaknuvawe na NVO za za{tita na pravata na deteto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, diplomatija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca, begalci, kulturni razli~nosti Publikacii: „Pravata na deteto“, „Moite prava“, godi{nik „Nie sme idninata“ Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Francija, Kongo, Italija...) ^len vo: doma{ni - MCMS, vtora kategorija sovetodavna; ECE, sobranie; Zdru`enie za za{tita na pravata na deteto, osnova~i-postojano; stranski - Child Rights in Information Network, International Association of Educators for World Peace, Defence for Children International Sorabotka so: Polio plus, ZPD, MCMS, ESE, ZPD, DIKA, CRIC, Rubikon, Mese~ina..., Ministerstvo za obrazovanie i nauka, Ministerstvo za trud i socijalna politika, Naroden pravobranitel, Artisoft-Kinenagel

DECA, MLADI,I STUDENTI MLADI STUDENTI
40

Broj na ~lenovi: 8000 Broj na aktivni volonteri: 200 Broj na vraboteni: 4 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir

Real. buxet vo 2002 (MKD): 6700000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 16000000

Romska detska ambasada - Roma Union 2002, Romska detska ambasada
Adresa: „Vasil Glavinov“ b.b., 2000 [tip, po{tenski fah 117 Telefon: 032/385-926 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 51/02 Mati~en broj: 5727103 EDB: 4029003124862 @iro-smetka: 20000-081-8436522 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Demirov Nexati, pretsedatel, d.t.: 032/385-926 Akile Eminova, ~len, d.t.: 032/391-074 INDEKS NA NVO

Semejna federacija za svetski mir i obedinuvawe, SFSMO
Adresa: „Naroden front“ 5-2/58, 1000 Skopje Telefon: 02/3125-410 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 376/99 Mati~en broj: 5141877 EDB: 4030996375723 @iro-smetka: 40100-678-43762 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Dafina Peneva, pretsedatel, s.t.: 02/2037-029, d.t.: 02/3125-410 Svetlana Peneva, ~len, s.t.: 02/3131-365, d.t.: 02/3125-410 INDEKS NA NVO

Sojuz za preventiva od bolesti i sostojbi - Drita, Drita
Adresa: „11 oktomvri“ 42a, 1000 Skopje Telefon: 02/2622-024 Telefaks: 02/2165-542 E-mail: zps@on.net.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: 21005-548-2100181 Deponent na bankata: Tutunska banka - Skopje Lica za kontakt: Remzije Doko, pretsedatel INDEKS NA NVO Op{ta cel: preventivna-primarna po bolesti i sostojbi Sektori na dejstvuvawe: obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: „Droga - za{titete se“ Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: CPZ, Kontakt; CPZ, Kontakt Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: promovirawe na pravata na decata Romi. Informirawe za za{tita na detskite prava, za{tita na malcinskite grupi vo razli~ni oblasti na socijalniot `ivot. Podobruvawe na ekonomskata, socijalnata polo`ba i zdravstvena za{tita na decata od 0 do 18 godini. Pravna edukacija za za{tita na deteto od zloupotreba i javno dejstvuvawe za pravna za{tita na deteto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: Sorabotka so: Detski parlament za [tip, so Sete-zdru`enija, lokalna samouprava i dr., koordinativno telo za romski pra{awa, koordinativno telo od romski NVO Broj na ~lenovi: 850 Broj na aktivni volonteri: 35 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: da se ovozmo`i zbli`uvawe na lu|eto so iznao|awe na zaedni~ki celi za mir, sorabotka i po~ituvawe na vistinskite vrednosti na `iveeweto, bez razlika na nivnata verska, politi~ka, nacionalna, rasna i socijalna pripadnost, {to se stremi da go ostvari preku svoite aktivnosti vo sferite na kulturata, prosvetata, naukata, religijata, socijalata i sportot, so poseben akcent na semejnite vrednosti. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka, semejstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, semejstvo Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno Sorabotka so: „@ivotna iskra“ Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

41

DECA, MLADI I STUDENTI

Sojuz na organizacii na tehni~ka kultura na Skopje, Narodna tehnika na grad Skopje
DECA, MLADI I STUDENTI
42
Adresa: bulevar „Partizanski odredi“ 99, 1000 Skopje, po{tenski fah 299 Telefon: 02/3061-060 Telefaks: 02/3061060 E-mail: nartehsk@ntsk.org.mk Osnovawe: 1948 Broj na registracija: 661/99 Mati~en broj: 4067916 EDB: 4030984130156 @iro-smetka: 300000000579126 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt:
prof.d-r Mihail Petkov, pretsedatel, s.t.: 02/3115-277, d.t.: 02/2454-805 Branislav Srbinovski, sekretar, s.t.: 02/3061-060, d.t.: 02/2040-587

Sojuz na studentite na Veterinarniot fakultet, SSVF
Adresa: „Lazar Pop Trajkov“ 5/7, 1000 Skopje Telefon: 02/3115-125 Telefaks: 02/3114-619 E-mail: ivfca-mak@yahoo.com Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 214/99 Mati~en broj: 5049016 EDB: 4030995274630 @iro-smetka: 40100-678-41710 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Oliver Janevski, pretsedatel, s.t.: 02/3115-125, d.t.: 070/762-555 Boris Gaxov, glaven oficer za razmena na IFCA, s.t.: 02/3115-125, d.t.: 02/464-774 INDEKS NA NVO Op{ta cel: pretstavuvawe na studentite na Veterinarniot fakultet, za{tita na studentskiot standard Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: vesnik „Dulitel“, tira` 500, 1-2 pati godi{no Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - IFSA Sorabotka so: IFSA, Veterinaren fakultet, Glavna veterinarna bolnica Broj na ~lenovi: 480 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Sojuz na studentite na Ma{inskiot fakultet, SSMFS
Adresa: „Ru|er Bo{kovi}“ baraka 5, 1000 Skopje Telefon: 02/3099-242 Telefaks: 02/3067-740 E-mail: da_vinci@graffiti.net Osnovawe: 1977 Broj na registracija: 395/99 Mati~en broj: 4207874 EDB: 4030991242512 @iro-smetka: 40120-678-20925 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Marko Dimitrovski, pretsedatel, s.t.: 02/3099-242, d.t.: 02/2671-001 Danev Du{ko, potpretsedatel, s.t.: 02/3099-242 INDEKS NA NVO

INDEKS NA NVO Op{ta cel: zdobivawe na tehni~ka
kultura niz organiziran vospitnoobrazoven proces na znaewa, umeewa i naviki, osobeno za mladite, nivno osposobuvawe za istra`uva~ka rabota, pridones vo zgolemuvaweto i pro{iruvaweto na materijalnite i duhovnite vrednosti za pokvaliteten i pohuman `ivot na gra|anite, pridones vo jaknewe na sistemot na odbrana na RM. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka, tehni~ka kultura Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, smotri i natprevari Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Publikacii: Katalozi od izlo`bi, tira` 1600, 4 pati godi{no, 1 izdanie; Zbornici od trudovi na ~lenovi, tira` 300, 2 pati godi{no,1 izdanie; Bilteni od manifestacii i natprevari, tira` 1500, edna{ godi{no,1izdanie Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), regionalno (Ki~evo, Peh~evo, Kavadarci, Kumanovo,Veles, Resen), nacionalno, me|unarodno (Ungarija, Bugarija, Srbija, Crna Gora) Sorabotka so: Sojuz na ekologisti, Crven krst; Sojuz na ekologisti, Crven krst

Op{ta cel: zastapuvawe na pravata i interesite na studentite na MFS i podobruvawe na studetskiot standard. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: studentski vesnik „Da Vin~i“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno ^len vo: doma{ni - SSUKM, polnopravno Sorabotka so: SSUKM Broj na ~lenovi: 1500 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Broj na ~lenovi: 3500 Broj na aktivni volonteri: 180 Broj na vraboteni: 6 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir

Real. buxet vo 2002 (MKD): 1770540 Plan. buxet za 2003 (MKD): 10450000

Sojuz na studenti na Rudarskogeolo{kiot fakultet, SS na RGF
Adresa: „Goce Del~ev“ 89, 2000 [tip Telefon: 070/564-398 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 94/99 Mati~en broj: 5355915 EDB: 4029998115070 @iro-smetka: 20000-002-7284831 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Jovica Velinovski, pretsedatel, s.t.: 070/564-398 Novica Vu~evski, potpretsedatel, s.t.: 070/564398, d.t.: 031/374-217 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na studentite vo sferata na obrazovanieto, nivno zastapuvawe pred treti lica, proekti za razvoj i sli~no. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Publikacii: Bruco{ki informator, tira` 10000 broja; studensko glasilo „Sre}ko“ - 20 primeroci Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno, me|unarodno (Evropska Unija) ^len vo: doma{ni - SSUKM, sojuzno Sorabotka so: site sojuzi na univerzitetot Broj na ~lenovi: 300 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 30000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 50000

Sojuz na studenti na Univerzitetot „Sv.Kiril i Metodij“ - Skopje, SSUKM
Adresa: „Pirinska“ b.b., 1000 Skopje, po{tenski fah 124 Telefon: 02/3067-740 Telefaks: 02/3067-740 E-mail: Osnovawe: 1949 Broj na registracija: 218/98 Mati~en broj: 4119363 EDB: 4030990175404 @iro-smetka: 30000-000-10753 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Vera Todorovska, tehni~ki sekretar, s.t.: 02/3067-740, d.t.: 02/3178-366 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i ostvaruvawe na studenskite prava. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka, studentski standard Tipovi aktivnosti: zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: „Studentski informator“, tira` 4000, godi{no Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje, [tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Nacionalen sojuz na univerziteti vo RM, polnopravno; stranski - ESIB, Evropska studentska asocijacija Sorabotka so: site studentski organizacii; Ministerstvo za obrazovanie i nauka Broj na ~lenovi: 30000 Broj na aktivni volonteri: 100 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 1300000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1300000

Sojuz na studentite na Filozofskiot fakultet
Adresa: „Krste Misirkov“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/3116-520 lok.230 Telefaks: 02/3116-520 lok.230 E-mail: ssfzf@@cjb.net, ssfzf@org.com.mk Osnovawe: 1993 Broj na registracija: 650/99 Mati~en broj: EDB: 4030996220673 @iro-smetka: 20000-001-8701495 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Traj~e Jovanovski, pretsedatel, s.t.: 02/3116-520 lok.230, d.t.: 070/673-362 Antonio Aralampievski, potpretsedatel, s.t.: 02/3116-520 lok.230, d.t.: 070/722-221 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da gi pretstavuva
studentite vo lokalni, nacionalni i me|unarodni ramki, za{tita i unapreduvawe na studentskite prava, gra|anski, obrazovni, akademski, ekonomski, socijalni i drugi prava, da gi unapreduva pogledite na studentite po onie pra{awa {to se odnesuvaat direktno na socijalnite i pravata na obrazovanie na studentite vo site zemji. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka

Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: „Bruco{ki informator“,
tira` 1000, 1, godi{no; „Vnatre{en patnik“, tira` 1500, edna{ vo semestar

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno ^len vo: doma{ni - AEGEE - Skopje Sorabotka so: SSPMF, SSEF, SS na
Pedago{kiot fakultet, SS na Veterinarniot fakultet, Ministerstvo za obrazovanie, Agencija za mladi i sport

Broj na ~lenovi: 41 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

43

DECA, MLADI I STUDENTI

Sojuz na studenti po medicina na Makedonija, SSMM
Adresa: „Vodwanska“ 17, 1000 Skopje, po{tenski fah 50 Telefon: 02/3165-155 Telefaks: 02/3220-935 E-mail: mmsa-mkd@hotmail.com Osnovawe: 1991 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: 4030991340557 @iro-smetka: 30000-000-1150553 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Dragan Gor|ievski, pretsedatel, s.t.: 02/3165-155, d.t.: 070/754-138 Iskra Krstevska, ~len na IO, s.t.: 02/3165-155, d.t.: 070/506-496 INDEKS NA NVO Op{ta cel: pretstavuvawe na studentite po medicina, podobruvawe na standardot, studentska razmena Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni, begalci Publikacii: bro{ura „Informator“, edna{ godi{no, tira` 1000; vesnik „Medikus“, edna{ na dva meseca, tira` 1000 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno ^len vo: doma{ni - SSUKM, polnopravno; stranski - IFMSA Sorabotka so: IRC; MCMS; ARC; Dekanat na Medicinskiot fakultet Broj na ~lenovi: 1500 Broj na aktivni volonteri: 70 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 900000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Sojuz na studentite pri Ekonomskiot fakultet - Prilep, SSEFPP
Adresa: „\or~e Petrov“ b.b., 7500 Prilep Telefon: 070/899-666 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 5/2003 Mati~en broj: 5249619 EDB: 4021998122688 @iro-smetka: 30002-000-0102467 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skopje, filijala Prilep Lica za kontakt: Tomislav Zdravkoski, pretsedatel, s.t.: 048/425-132, d.t.: 048/477-312 Petar Zdravkoski, ~len na IO, s.t.: 048/425-132, d.t.: 048/477-559 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zalagawe za pravata na studentite. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz pri Univerzitetot „Sv. Kliment Ohridski“ - Bitola, polnopravno Sorabotka so: Sojuz pri Ekonomskiot fakultet – Skopje Broj na ~lenovi: 250 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 80000

Sojuz na studentite na Filolo{kiot fakultet, SSFlF
Adresa: „Krste Misirkov“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/3116-100 lok.132 Telefaks: 02/3223-811 E-mail: ssflf@flf.ukim.edu.mk Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 618/99 Mati~en broj: 4923936 EDB: 4030994275160 @iro-smetka: 20000-002-0345160 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Alija Ferevski, pretsedatel, s.t.: 02/3116-100 lok.132, d.t.: 02/2620-136 Kole Kraqevski, potpretsedatel, s.t.: 02/3116-100 lok.132 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na pravata na studentot, da gi pretstavuva studentite na Fililo{kiot fakultet vo lokalni, nacionalni i me|unarodni ramki, da gi unapreduva pogledite na studentite po pra{awata i problemite od oblasta na sistemot na obrazovanieto kako celina, da gi unapreduva pogledite na studentite po onie pra{awa koi direktno gi zasegaat vo odnos na studiraweto, za{tita na studentskoto dostoinstvo. Sektori na dejstvuvawe: obrazovanie Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: zbirka poezija „Mugri“ tira` 500, edna{ vo semestar; studentsko spisanie „Loza“ tira` 1500, edna{ vo semestar; „Bruco{ki informator“, tira` 1000, edna{ godi{no Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno ^len vo: doma{ni - SSUKM, polnopravno Sorabotka so: MCMS, Ministerstvo za kultura, Ministerstvo za obrazovanie Broj na ~lenovi: 3300 Broj na aktivni volonteri: 40 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 600000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1000000

DECA, MLADI I STUDENTI
44

Sojuz na studentite po stomatologija na Makedonija, SSSM
Adresa: „Vodwanska“ 17, 1000 Skopje, po{tenski fah 24 Telefon: 02/3115-647 Telefaks: 02/3115-647 E-mail: Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 404/99 Mati~en broj: 4792734 EDB: 4030994274873 @iro-smetka: 30000-000-06295566 Deponent na bankata: Komecijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Slobodan \eorgiev, pretsedatel, s.t.: 02/3115-647, d.t.: 070/517-068 Pavle Manevski, potpretsedatel, s.t.: 02/3115-647, d.t.: 070/732-298 INDEKS NA NVO

SOS-detsko selo Makedonija
Adresa: „Ko~o Racin“ 14-5/6, 1000 Skopje Telefon: 02/3139-614 Telefaks: 02/3139-614 E-mail: editor@sos-kd.org.mk Osnovawe: 09.05.2001 Broj na registracija: 1025 Mati~en broj: 5648114 EDB: @iro-smetka: 21005-521-7340187 Deponent na bankata: Tutunska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt:
Dejan Micevski, nacionalen koordinator, s.t.: 02/3139-614 Katerina Ilievska, reg. asistent, s.t.: 02/2450-145

Studenska ambasada na RM, STAM
Adresa: „Goce Del~ev“ 89, 2000 [tip, po{tenski fah 25 Telefon: 070/322-129 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 28/99 Mati~en broj: 5219094 EDB: 4029978120140 @iro-smetka: 20000-003-1602398 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Igor Risteski, pretsedatel, s.t.: 070/322-129, d.t.: 048/419-681 Stevan Aleksoski, po~esen prestavnik, s.t.: 070/502-322, d.t.: 023/466-074 INDEKS NA NVO

INDEKS NA NVO Op{ta cel: SOS-detsko selo im pomaga

Op{ta cel: re{avawe na problemite na studentite na Stomatolo{kiot fakultet, podobar protok na informacii, vklu~uvawe vo aktivnosti Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: spisanie „Denticija“, edna{ godi{no, tira` 1000 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno ^len vo: doma{ni - Nacionalen sojuz na studenti, polnopravno; SSUKM, polnopravno; stranski – IADS, EDSA) Sorabotka so: SCK Broj na ~lenovi: 800 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

na decata, na koi, poradi izgubeni roditeli, im e potrebno nov traen dom ili na onie deca, koi, od koi bilo pri~ini ne mo`at da `iveat kaj svoite roditeli. Zamenuvaj}i gi biolo{kite rodnini, semejstvoto vo SOS-detskite sela im ovozmo`uva na decata potreben dom. SOS-detskite sela imaat za cel gi integriraat vo op{testvoto decata bez roditeli, kako i onie koi se napu{teni, od site rasi, kulturi i religii i so toa da im go poka`at vistinskiot pat za sigurna idnina.

Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii Celna grupa: deca Publikacii: bro{ura „Koi sme nie“ Nivo na dejstvuvawe: nacionalno,
me|unarodno (SOS-detsko selo Makedonija e ~len na SOS-Kinderdorf Internacional, mati~na organizacija vo koja ~lenuvaat Zdru`enija od 131 zemja vo svetot) ^len vo: stranski - SOS-kinderdorf Internacional Sorabotka so: site NVO {to rabotat so deca, „Nade`“, Ministerstvo za trud i socijalna politika, so centrite za socijalna rabota

Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir

Op{ta cel: me|unarodna sorabotka, modernizacija na sistemot na studirawe, zastapuvawe i lobirawe, prezentirawe, sportski proekti, obu~uva~ka dejnost i kulturnozabaven `ivot. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{ura „Kako da stanam student“, informator „Indeks“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno, me|unarodno (EU, SAD, Avstralija) Sorabotka so: studentski i mladinski organizacii, Mladinski fokus, mediumi, NVO Broj na ~lenovi: 6000 Broj na aktivni volonteri: 60 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 200000

Real. buxet vo 2002 (MKD):
nedostapno

Plan. buxet za 2003 (MKD):
nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

45

DECA, MLADI I STUDENTI

Studentsko arheolo{ko zdru`enie AKSIOS - Skopje, SAZ AKSIOS
Adresa: „Krste Petkov Misirkov“ b.b., 1000 Skopje Telefon: Telefaks: E-mail: aksios@macedonia.eu.org Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 222/01 Mati~en broj: 5601908 EDB: 4030002433185 @iro-smetka: 20000-009-8684106 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Pero Arxanliev, pretsedatel, d.t.: 02/3071-403 Goce Naumov, ~len na Izvr{en odbor, d.t.: 02/3222-724 INDEKS NA NVO Op{ta cel: pridones vo nau~noistra`uva~kata dejnost od oblasta na arheologijata (nau~ni predavawa, arheolo{ki istra`uvawa, organizirawe seminari).Ostvaruvawe kontakti so institucii {to dejstvuvaat vo oblasta na arheologijata (sorabotka so fakulteti, institucii, muzei, razmena na studenti). Popularizirawe na arheologijata. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Balkanskite zemji) Sorabotka so: Soroz „Vizianus“Kumanovo, Op{tina na gradot Skopje, Filozofski fakultet, Muzej na gradot Skopje, Muzej na Makedonija Broj na ~lenovi: 37 Broj na aktivni volonteri: 8 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Ferijalen sojuz na Makedonija ferijalen centar Valandovo, FSM FCV
Adresa: „Ivo Lola - Ribar“ b.b., 1460 Valandovo Telefon: 034/382-781 Telefaks: 034/382-781 E-mail: buba_pgo@ hotmail.com Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 31/98 Mati~en broj: 5102995 EDB: 4003995100278 @iro-smetka: 22045-110-0121414 Deponent na bankata: Makedonska banka Lica za kontakt: Petkova Quba, sekretar, s.t.: 034/382-781, d.t.: 034/382-781 INDEKS NA NVO

Ferijalen sojuz na Makedonija, FSM
Adresa: „Prolet“ 25, 1000 Skopje, po{tenski fah 499 Telefon: 02/3114-849 Telefaks: 02/3165-029 E-mail: cmtbskopje@yahoo.com Osnovawe: 1954 Broj na registracija: 6/98 Mati~en broj: 4068866 EDB: 4030994101243 @iro-smetka: 30000-000-1028624 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: [aid Ja{ari, generalen sekretar, s.t.: 02/3165-029, d.t.: 02/2527-624 Rober Alajozovski, pretsedatel, s.t.: 02/3165-029 INDEKS NA NVO

DECA, MLADI I STUDENTI
46

Op{ta cel: sledewe i pottiknuvawe na mobilnosta kaj mladite, sorabotka i razmena na iskustva, informacii i programi so mladinski studenski zdru`enija. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Valandovo), regionalno (Valandovo, Strumica, Kavadarci, Gevgelija, Negotino), nacionalno ^len vo: doma{ni - Ferijalen sojuz na R Makedonija, polnopravno Sorabotka so: Crven krst, Izvidni~ki odred „Mladost“, ~lenkite na Ferijalen sojuz na R Makedonija, u~ili{ta Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 10000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 20000

Op{ta cel: razvoj na mobilnost kaj mladite, mladinski turizam i razvoj na turisti~ka kultura. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, turizam i uslugi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ohrid, Kumanovo, Valandovo, Skopje), regionalno (Ohrid, Prespanski region), nacionalno, me|unarodno (site) ^len vo: doma{ni - Mladinski sovet na Makedonija, polnopravno; stranski - Me|unarodna studenska karta Euro 26, Me|unarodna federacija na mladinski hoteli Sorabotka so: Me|unarodna organizacija za mladinski hosteli, Me|unarodna studentska karta EURO 26 Broj na ~lenovi: 1500 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 13 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 12000000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 13000000

Ferijalen turisti~ki centar [tip, FTC - [tip
Adresa: „To{o Arsov“ 64, 2000 [tip, po{tenski fah 172 Telefon: 032/394-001 Telefaks: 032/394-001 E-mail: Osnovawe: 1952 Broj na registracija: 12/99 Mati~en broj: 4117328 EDB: 4029996109081 @iro-smetka: 41400-678-495 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, [tip, blokirana smetka Lica za kontakt: Ka{ikov Dimitar, pretsedatel, s.t.: 032/394-001, d.t.: 032/394-401 Suzana Eftimova, sekretar, s.t.: 032/394-001, d.t.: 032/390-970 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zdru`enie na gra|ani, vospitno-obrazovna dejnost. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo Tipovi aktivnosti: informacii Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: doma{ni: (Regionalen sojuz na Makedonija, ramnopravno) stranski: (JUS Hostel) Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Ferijalen centar - Probi{tip, FCP
Adresa: „Plavica“ 2, 2210 Probi{tip Telefon: 032/481-536 Telefaks: E-mail: kolarsco@freemail.com.mk Osnovawe: 1986 Broj na registracija: 57/98 Mati~en broj: 4110471 EDB: 4022982101555 @iro-smetka: 20000-000-3824508 Deponent na bankata: Stopanska banka - Probi{tip Lica za kontakt: Miran Petru{ev, pretsedatel, s.t.: 032/481-536, d.t.: 032/481-536 Aleksandar Mihajlovski, sekretar, s.t.: 032/481-536, d.t.: 032/483-256 INDEKS NA NVO

Ferijalen centar 2000 - Kumanovo, FC 2000 - Kumanovo
Adresa: „Done Bo`inov“ 2/24, 1300 Kumanovo Telefon: 031/417-055 Telefaks: 031/417-055 E-mail: kum_ferijalen2000@yahoo.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 10/2000 Mati~en broj: 5422531 EDB: 4017000134192 @iro-smetka: 30009-000-0018025 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Nikolovski Qup~o, pretsedatel, s.t.: 031/417-055, d.t.: 031/421-183 Cvetkovski Ra{ko, sekretar, s.t.: 031/417-055 INDEKS NA NVO

Op{ta cel: razvoj i unapreduvawe na
pravata na mladite, razvoj na turizmot, sportot i kulturno-umetni~kite i vospitno-obrazovnite vrednosti kaj mladite, kako i nivna resocijalizacija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, turizam i uslugi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: mladina i studenti, deca, nevraboteni Publikacii: bro{ura „Sportot uslov za razvoj na mladata generacija“, bro{ura „Gradewe vrska so gra|anite za fer i demokratski izbori“, bilten „Akcionen plan protiv alkoholot, nikotinizmot i droga“

Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Probi{tip, Kratovo, Kriva Palanka, Del~evo, Ko~ani , Vinica), nacionalno ^len vo: doma{ni - Ferijalen sojuz na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: so site NVO vo regionot na dejstvuvawe Broj na ~lenovi: 350 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Op{ta cel: mladinski turizam , nau~ni ekskurzii. Sektori na dejstvuvawe: turizam i uslugi, nauka, turisti~ki servis na NVO Tipovi aktivnosti: organizirawe i uslugi vo oblasta na turizmot Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Srbija i Crna Gora, Bugarija) ^len vo: doma{ni - Mladinski sojuz, polnopravno Sorabotka so: Gra|anska asocijacija za rekreativno dvi`ewe, @enski centar, Zdru`enie na zemjodelski proizvoditeli, JP Vodovod, Makedonski telekomunikacii Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 98000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

47

DECA, MLADI I STUDENTI

Ferijalen centar Veles, FU - Veles
Adresa: „Trajko Panev“ 22, 1400 Veles, po{tenski fah 40 Telefon: 070/787-289 Telefaks: 043/212-450 E-mail: tomceromanibah@yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 51/98 Mati~en broj: 5113580 EDB: @iro-smetka: 41600-678-271 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d.- Skopje, filijala Veles Lica za kontakt: Tome Trajkov, pretsedatel, s.t.: 070/787-289, d.t.: 043/228-518 Aneta Janeva, tehni~ki sekretar, s.t.: 070/772-522, d.t.: 043/220-667 INDEKS NA NVO

Festival na detska pesna „Vele{ki yvezdi~ki“
Adresa: „Kiro Dogu`arov“ 22, 1400 Veles Telefon: 043/226-808 Telefaks: 043/232-541 E-mail: vzvezdi@freemail.org.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 46/99 Mati~en broj: EDB: 40004999109918 @iro-smetka: 20000-002-9437552 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Angel Kostov, umetni~ki direktor, s.t.: 043/226-808, d.t.: 043/226-808 Petre Kostov, direktor, s.t.: 043/226-808, d.t.: 043/226-808 INDEKS NA NVO

Fondacija za obrazovni i kulturni inicijativi „^ekor po ~ekor“, FOKIM „^ekor po ~ekor“
Adresa: „Partizanski odredi“ 72 a, 1000 Skopje Telefon: 02/3077-900 Telefaks: 02/3077-900 E-mail: step@soros.org.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 997 Mati~en broj: 5519993 EDB: 4030001413903 @iro-smetka: 27000-000-0115802 Deponent na bankata: Izvozna i kreditna banka a.d - Skopje Lica za kontakt: Suzana Kiranxiska, pretsedatel, s.t.: 02/3078-748, d.t.: 02/3066-933 INDEKS NA NVO

DECA, MLADI I STUDENTI
48

Op{ta cel: osmisluvawe na slobodnoto vreme na mladite preku razvoj na soznanijata za rabotite {to gi opkru`uvaat „Zapoznavawe na raznite kulturi i razvoj na kreativnosta“. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, turizam i uslugi, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Veles), nacionalno ^len vo: doma{ni - SNVO-Veles, polnopravno, platforma „Dosta e“, koalicisko, Ferijalen sojuz na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: ZGR „Romani bah“, Centar za kultura i umetnost – Veles, Sredno{kolski sojuz - Veles Broj na ~lenovi: 47 Broj na aktivni volonteri: 4 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: da ja neguva novokomponinarata detska pesna. Da otkriva detski muzi~ki talenti. Da razviva qubov kon tatkovinata, da razvie qubov kon detskata pesna, da go razviva drugarstvoto, tolerancijata, humanosta i dr. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, deca Publikacii: pesnarki, {est izdanija,tira` 600 primeroci godi{no; kompakt-diskovi, {est izdanija,1 godi{no, tira` 300 primeroci godi{no; audiokaseti, {est izdanija, 1 godi{no, tira` 300 primeroci godi{no Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Veles), nacionalno, me|unarodno (Avstralija, Kanada , Amerika,Turcija) Sorabotka so: so site NVO Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, muzi~ko studio Real. buxet vo 2002 (MKD): 250000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

Op{ta cel: pottiknuvawe na demokratskite procesi vo obrazovanieto na decata, mladite i na vozrasnite. Promovirawe i poddr{ka na obrazovni incijativi bazirani na sovremeni priodi kon decata. Pottiknuvawe na detskiot socijalen, emotiven i fizi~ki razvoj. Gradewe partnerski odnosi so resornite doma{ni i stranski institucii. Vklu~uvawe na decata so posebni potrebi. Postojana obuka na personalot i na nastavnicite. Sektori na dejstvuvawe: obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: eksperti od odredena oblast, deca Publikacii: Metodologii, slikovnica „^ekor po ~ekor“, 11 naslovi Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - ISSA Sorabotka so: FIOOM/ZG „Bezbedno detstvo“, Ministerstvo za trud i socijalna politika, Ministerstvo za obrazovanie, Biro za razvoj na obrazovanieto Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 14138000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 11446000

Humanitarno zdru`enie „Prijateli na deca bez roditeli“
Adresa: „Vostani~ka“ 59, 1000 Skopje, po{tenski fah 872 Telefon: 02/2733-177 Telefaks: 02/2733-177 E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 246/98 Mati~en broj: 5169796 EDB: 4030997270658 @iro-smetka: 30000-000-1362110 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Xulijana [uturkova, pretsedatel, s.t.: 02/2733-177, d.t.: 02/2700-702 Stefan Haxi-Nikolov, ~len na IO, s.t.: 02/2733-177, d.t.: 02/2736-262 INDEKS NA NVO Op{ta cel: pomo{ na deca bez roditeli i roditelska gri`a, smesteni vo dom i semejstva Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti Tipovi aktivnosti: pribirawe materijalni sredstva i distribuirawe Celna grupa: deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno ^len vo: stranski - Konvencija za pravo na dete Sorabotka so: Centar za socijalni gri`i - Skopje Broj na ~lenovi: 13 Broj na aktivni volonteri: 13 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 60000

Humanitarno zdru`enie za deca i mladina „Detska solza“ -Kumanovo, HZDM „Detska solza“ - Kumanovo
Adresa: „Veselin Masloski“ b.b., 1300 Kumanovo Telefon: 070/704-039 Telefaks: E-mail: detsolza@freemail.org.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 226 Mati~en broj: 5635543 EDB: 41017002140467 @iro-smetka: 51000-000-0274328 Deponent na bankata: KIB - Kumanovo Lica za kontakt: Novica Kuzmanovski, pretsedatel, s.t.: 070/704-039, d.t.: 031/428-544 INDEKS NA NVO

Humanitarno zdru`enie za deca i mladi - Skopje, DMS
Adresa: „Koce Metalec“ 70, 1000 Skopje Telefon: 02/2616-910 Telefaks: 02/3121-280 E-mail: hzdms@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 181/02 Mati~en broj: 5700957 EDB: 4030002462134 @iro-smetka: 30000-000-1560281 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Goran Janu{evski, potpretsedatel, d.t.: 02/2794-005 Gordana Traj~evska, ~len na IO, d.t.: 070/586-995 INDEKS NA NVO

Op{ta cel: humanitarna, dobrovolna, dobrotvorna rabota na pole na humanosta dobrovolno, dobrotvorna pomo{, edukacija, za{tita na pravata na decata i mladinata bez ogled na pol, vozrast, nacionalna pripadnost ili veroispoved. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, deca, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kumanovo , Lipkovo), nacionalno Sorabotka so: so site NVO, Humanost, Drom, Info-centar Kumanovo Broj na ~lenovi: 10 Broj na aktivni volonteri: 8 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 1250000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 400000

Op{ta cel: humanitarna pomo{ na deca i mladi, kako i edukacija i poddr{ka na deca i mladi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, deca, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - OO@M, pridru`no Sorabotka so: Centri za sociojalna rabota, Crven krst na Makedonija Broj na ~lenovi: 11 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

49

DECA, MLADI I STUDENTI

Humanitarno zdru`enie na gra|ani za za{tita na pravata na decata i mladinata „Porta“, HZG „Porta“
DECA, MLADI I STUDENTI
50
Adresa: „M.M.Brico“ 15, 2320 Del~evo Telefon: 033/413-737 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 7/2000 Mati~en broj: 5475554 EDB: 4009000104955 @iro-smetka: 20000-003-5177721 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala Del~evo Lica za kontakt: Valentina Georgievska, pretsedatel, d.t.: 033/411-884 Milka Hristova, potpretsedatel, d.t.: 033/411-884 INDEKS NA NVO Op{ta cel: prezemawe merki i aktivnosti i vr{ewe dejnosti za ostvaruvawe, za{tita i za unapreduvawe na pravata na decata i mladinata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/ osnovna pomo{, ruralen razvoj/ zemjodelstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Del~evo), nacionalno Sorabotka so: „Sijabina“, „Do`dovnik“, Agencija za razvoj, „Phurt“, lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 9 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 250000

Centar za balkanska sorabotka „Loja“, CBS
Adresa: Dom na kulturata „A.Smok“ b.b., 1200 Tetovo Telefon: 044/350-570 Telefaks: E-mail: cbcloja@yahoo.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 9/2000 Mati~en broj: EDB: 4028000122706 @iro-smetka: 510000000-0143131 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Bujar Luma, direktor, s.t.: 044/350-570, d.t.: 070/360-970 INDEKS NA NVO Op{ta cel: CBC „Loja“e nevladina i neprofitna organizacija koja raboti na promovirawe na demokratijata i civilnoto op{testvo so istovremeno u~estvo vo gradewe na mir i so`ivot vo Makedonija preku kreirawe na na~ini za zaednici. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, deca, kulturni razli~nosti Publikacii: “Babilon storm of multiethnic frendship” – dokumentaren film Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Tetovsko), nacionalno ^len vo: doma{ni - ECMI, ~len; stranski - Thricatel youth exchange, French-german youth office Sorabotka so: ECMI Broj na ~lenovi: 78 Broj na aktivni volonteri: 49 Broj na vraboteni: 9 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Centar za vizuelna umentnost „Vizant“, CVU „Vizant“
Adresa: „Dimo Narednikot“ 58, 7500 Prilep Telefon: 048/430-365 Telefaks: E-mail: zlatkoart @ yahoo.com Osnovawe: 25.02-2002 Broj na registracija: 4/2002 Mati~en broj: 5618487 EDB: 4021002133832 @iro-smetka: 220567100245025 Deponent na bankata: Makedonska banka Lica za kontakt: Zlatko Krstevski, pretsedatel, d.t.: 048/430-365 Aleksandar To{eski, rakovoditel, d.t.: 048/426-536 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvivawe i ostvaruvawe na
gra|anskite prava i slobodi na gra|anite vo RM. Pottiknuvawe na slobodnata misle~ka sila kaj mladiot ~ovek, vo site oblasti. Pottiknuvawe pra{awa od po{iroko op{testveno zna~ewe, svrzani so me|uetni~kite odnosi i so tolerancijata. Dejstvuvawe direktno ili indirektno vrz namaluvaweto i otstranuvaweto na site sociopatolo{ki pojavi i devijacii. Sorabotka so organizacii, institucii i zdru`enija od humanitaren, nau~en, kulturen, obrazoven i sportski karakter.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, turizam i uslugi

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, kulturna razmena

Celna grupa: mladina i studenti, kultura Publikacii: „Global Art“, tira` 300, 2003
god.; „Cool Strip Art Anthology“, 2002 god.; „Strip Art Vizura“, tira` 500, 2003 god.

Nivo na dejstvuvawe: lokalno
(Prilep), regionalno (Pelagonija), nacionalno, me|unarodno (Srbija i Crna Gora, SAD, Brazil, Italija....)

^len vo: doma{ni - NVO „MKC“ - Bitola,
nabquduva~ko, NVO „Strip Art“ - Veles, nabquduva~ko, NVO „Vizija“ - Veles, polnopravno; stranski - EON – Srbija, ART/ LIFE – SAD, OPEN WORLD - Belgrad, Srbija

Sorabotka so: Centar za poddr{ka na NVO, Vizija – Veles, MKC – Bitola, Dom na kulturata „Marko Cepenkov“, Biblioteka – Prilep, Ministerstvo za kultura, Lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, modem,
pe~ata~

Real. buxet vo 2002 (MKD): 170000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 400100

Centar za detska i mladinska inicijativa „Videlina“, CDMI „Videlina“
Adresa: „Kiro Krsteski - Platnik“ 28, 7500 Prilep Telefon: 048/432-804 Telefaks: E-mail: VIDELINA@ freemail.com.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 22/2002 Mati~en broj: 5665124 EDB: 4021002135576 @iro-smetka: 20000-076-0950442 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala Prilep Lica za kontakt: Goce Pereski, koordinator, s.t.: 048/427-967, d.t.: 070/435-180 Dejan Naseski, potpretsedatel, s.t.: 048/432-804, d.t.: 070/633-400 INDEKS NA NVO Op{ta cel: izgradba na gra|ansko op{testvo preku edukacija na mladite i nivna konkretna akcija naso~ena kon nadle`nite subjekti vo R Makedonija i me|unarodnata zaednica so cel da se vklu~at mladite direktno vo procesot na odlu~uvawe, so {to }e prerasnat vo aktiven, sloboden i odgovoren gra|anin. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno ^len vo: doma{ni - Ekolo{ko dru{tvo „Prilep“, ogranok, polnopravno, Op{tinski sojuz na izvidnici, ogranok, polnopravno Sorabotka so: ED „Prilep“, „Ramani [ukaripa“, CPNVO Prilep, ED „Prilep“, Izvidnici – Prilep, CPRTV – Prilep, Ministerstvo za obrazovanie, DSU „\or~e Petrov“ Broj na ~lenovi: 126 Broj na aktivni volonteri: 9 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 221325 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Centar za detsko umetni~ko izrazuvawe, muzikoterapija i psiho-fizi~ka relaksacija „Xunxule“, Detski centar „Xunxule“
Adresa: „Mihail Cokov“ baraka 7, b.b., 1000 Skopje, po{tenski fah 453 Telefon: 070/221-937 Telefaks: 02/3211-973 E-mail: dzundzule@hotmail.com Osnovawe: april 2001 Broj na registracija: 82/01 od 27.4.2001 Mati~en broj: 5518440 EDB: 4030001412664 @iro-smetka: 30000-000-0353698 Deponent na bankata:
Komercijalna banka a.d. - Skopje

Centar za deca i mladi „Art“ - [tip, CDM „ART“ - [tip
Adresa: „Solidarnost“ 7/20, 2000 [tip Telefon: 032/396-226 Telefaks: E-mail: cdm_art@yahoo.com.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 49/02 Mati~en broj: 5717612 EDB: 402900214486 @iro-smetka: 24017-000-0165551 Deponent na bankata: Balkanska banka - [tip Lica za kontakt: Mite Eftimov, izvr{en direktor/ pretsedatel, s.t.: 070/532-197, d.t.: 032/396-226 Violeta Ni~eva, zamenik izvr{en direktor/potpretsedatel, s.t.: 070/597-803, d.t.: 032/392-344 INDEKS NA NVO

Lica za kontakt:
Marija Tanevska, pretsedatel na IO, s.t.: 070/380-368, d.t.: 02/3132-115 Tomislav Tanevski, generalen sekretar, s.t.: 070/221-937, d.t.: 02/3132-115

INDEKS NA NVO Op{ta cel: afirmacija i promocija na metodot na muzikoterapija vo RM, kako redoven ~len na Svetskata federacija za muzikoterapija (WEMT), osobeno kaj deca so posebni potrebi i afirmacija na detskoto umetni~ko izrazuvawe osobeno kaj deca od semejstva na socijalni slu~ai so promocija na deca talenti. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, muzikoterapija na deca so posebni potrebi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, aktivna rabota vo proekti so deca Celna grupa: deca, lica so posebni potrebi Publikacii: „^etiri race, dve glavi, edna
muzika“ - sozdavawe melodija pri muzikoterapija, tira` 500; Metod na muzikoterapija kaj lica zavisnici od kockawe, tira` 500; Metod na muzikoterapija kaj lica so poka~en krven pritisok, tira` 500; Muzikoterapija kaj deca so autizam, tira` 500; Pop muzika - na~in na muzikoterapija kaj lica so agresivno odnesuvawe, tira` 500; Opasna muzika - muzikoterapija kaj lica so zavisnost od droga, tira` 500; Komplet 6 kni{ki so CD „Dedovite prikazni niz pesna“, 500; Pesnarka i CD „Festival na deca avtori [al-Bal“, 500; „Muzikoterapija -[to e toa?“, bro{ura 2500 primeroci na makedonski, albanski i na turski Nivo na dejstvuvawe: lokalno (grad Skopje), nacionalno

Op{ta cel: za{tita na pravata na
decata i mladite, reagirawe na sekakov vid zloupotreba na decata i mladite, edukacija na mladite od zavisnosti od droga, alkohol i nikotin, zapoznavawe na decata i mladite so zarazni bolesti i opasnosti od trgovija so deca i mladi Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, obrazovanie, prava na deca i mladi

^len vo: doma{ni - Asocijacija na NVO na
op{tina Centar, polnopravno; stranski WFMT - Svetska federacija na muzikoterapija

Sorabotka so: fondacija „Mobimak za Makedonija“, fondacija „Blagovestie“, Detsko SOS-selo, Sojuz za gri`i i vospituvawe na decata na R Makedonija, Ministerstvo za trud i socijalna politika, Ministerstvo za obrazovanie, Op{tina Centar Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija,
kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir

Real. buxet vo 2002 (MKD): 550000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1500000

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, deca, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i Publikacii: Godi{en bilten – tira` 100, dvapati godi{no, 2 izdanija; prira~nik „Mladite i pretpriemni{tvoto“, 2000, 1 izdanie Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno Sorabotka so: Centar za kulturna inicijativa - [tip; Organizacija na `eni - [tip; Centar za deca i mladi „@ivotno dvi`ewe“, Humanitarno zdru`enie na mladi Romi, TV Iris [tip, Kanal 77 Broj na ~lenovi: 40 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 300000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

51

DECA, MLADI I STUDENTI

Centar za ekolo{ka akcija i edukacija na mladite istra`uva~i, CEAEMIS
DECA, MLADI I STUDENTI
52
Adresa: „Bratstvo Edinstvo“ 29, 2400 Strumica Telefon: 034/321-797 Telefaks: 034/321-797 E-mail: stru_ma@web.de Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 71/99 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Stra{o Daov, pretsedatel, s.t.: 034/323-811, d.t.: 034/344-053 Toni Gigov, koordinator, d.t.: 034/329-10 INDEKS NA NVO Op{ta cel: voved na mladite vo metodologijata na nau~noistra`uva~kata rabota. Pottiknuvawe na mladite za prou~uvawe i za{tita na prirodata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, ruralen razvoj/ zemjodelistvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Strumi~ki region), nacionalno Sorabotka so: IDSB, SFS-NIZ, site NVO, IDSB, SFS-NIZ, Medicinski centar Broj na ~lenovi: 35 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Centar za za{tita i unapreduvawe na pravata na deteto - Probi{tip, CZUPD - Probi{tip
Adresa: „Jordan Stojanov“ b.b., 2210 Probi{tip Telefon: 032/483-256 Telefaks: E-mail: danimihajlovska@yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 26/2001 Mati~en broj: EDB: 4030996116744 @iro-smetka: 41401-02342807210430 Deponent na bankata: Stopanska banka - Probi{tip Lica za kontakt: Elvira Jakimovska, pretsedatel, s.t.: 032/483-256, d.t.: 032/482-488 Daniela Mihajlovska, sekretar, s.t.: 032/483-256, d.t.: 032/483-256 INDEKS NA NVO Op{ta cel: vr{ewe dejnosti i aktivnosti so cel za podobruvawe na sostojbata za za{titata i unapreduvawe na pravata na decata. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, deca, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Probi{tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - SDORM - Sojuz na detski organizacii na RM, polnopravno) Sorabotka so: so drugi NVO, so lokalnata samouprava Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 8 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Centar za nauka i mladi, CZNM
Adresa: „Kliment Ohridski“ 7, 7500 Prilep Telefon: 048/435-935 Telefaks: 048/411-722 E-mail: cznm@ mail.com.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 36/2000 Mati~en broj: 5478286 EDB: 4021000130895 @iro-smetka: 30002-000-0211980 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Rubin Aceski, pretsedatel, s.t.: 048/411-722, d.t.: 048/435-935 Dejan Dimeski, sekretar, s.t.: 048/411-722, d.t.: 048/418-063 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na naukata i na nau~nata misla so glaven akcent na mladata populacija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Prilepskiot), nacionalno Sorabotka so: Centar za gra|anska inicijativa, Centar za deca i mladi, Demos, Romani [ukaripa, lokalna samouprava, Ministerstvo za obrazovanie i kultura Broj na ~lenovi: 18 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 380000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 800000

Centar za obrazovna poddr{ka „Dendo Vas“, COP
Adresa: „Metodija Mitevski“ 13-6/8, 1000 Skopje Telefon: 02/2045-309;02/2036-316 Telefaks: 02/2045-309 E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 37/2001 Mati~en broj: 5527376 EDB: 4030001416236 @iro-smetka: 30000-000-1177519 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: @aklina Durmi{, pretsedatel, s.t.: 02/2036-316 Sne`ana Tomevska-Bangievska, ~len na Upraven odbor, s.t.: 02/2036-316 INDEKS NA NVO Op{ta cel: obrazovanie, sovetuvawe, realizirawe na konkretni programi na obrazovanieto. Sektori na dejstvuvawe: obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: sovetuvawe Celna grupa: deca, mladinci Nivo na dejstvuvawe: lokalno (publikacii \or~e Petrov, mesnost Zloku}ani), nacionalno Sorabotka so: Daja - Kumanovo, Mese~ina – Gostivar, Drom Kumanovo, KHAM - Kumanovo, Darhija Centar na Romi, Esma - [uto Orizari, Biro za razvoj, Uprava za razvoj i unapreduvawe na obrazovanieto na jazicite na pripadnicite na zaednicite. Broj na ~lenovi: 15 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 1043372 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Centar za prevencija na zavisnosti, CPZ
Adresa: „11 Oktomvri“ 42 a, 1000 Skopje Telefon: 02/3165-542 Telefaks: 02/3165-542 E-mail: cpz@on.net.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 952/00 Mati~en broj: 27454451 EDB: 4030001417810 @iro-smetka: 20000-009-037915 Deponent na bankata: Stopanska banka - Skopje Lica za kontakt: Sr|an Mijalovi}, pretsedatel, s.t.: 02/3165-542, d.t.: 070/771-736 Agim Omeri, potpretsedatel, s.t.: 02/3165-542, d.t.: 02/3239-006 INDEKS NA NVO Op{ta cel: primarna prevencija protiv bolestite na zavisnost Sektori na dejstvuvawe: zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: kniga „Jas znam deka ti mo`e{“, tira` 500, dvapati godi{no, 1 izdanie; kniga „Bolesti na zavisnost“, tira` 500, godi{no, 2 izdanija; kniga „Mladite i drogata“, tira` 500, 1 godi{no, 1 izdanie Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski UNDCP Sorabotka so: Sojuz za preventiva, Kontakt, CNTBZ, Ministerstvo za zdravstvo, MVR, Ministerstvo za zdravstvo, Klini~ki centar - Skopje, Kontakt Broj na ~lenovi: 200 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

Centar za humani odnosi - Kru{evo, CHO - Kru{evo
Adresa: „Ko~a Milenku“ 46 v, 7520 Kru{evo Telefon: 048/477-182 Telefaks: E-mail: antigona@yahoo.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 1/2001 Mati~en broj: 5486378 EDB: 4016001102433 @iro-smetka: 20000-003-5499858 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Antigona Geleska, pretsedatel, d.t.: 048/477-182 Petreski Taki, ~len na IO, d.t.: 048/477-694 INDEKS NA NVO Op{ta cel: aktivnost vo sferata na ~ovekovite prava i podobruvawe na me|uetni~kite odnosi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, deca, selani, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kru{evo), regionalno (Kru{evo, Dolneni, Topol~ani, Makedonski Brod, Krivoga{tani), nacionalno Sorabotka so: Sojuz na albanskite `eni – @ito{e, LC - Kru{evo Broj na ~lenovi: 40 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 68000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

53

DECA, MLADI I STUDENTI

^entova fondacija
Adresa: „Wego{eva“ 16 b, 1000 Skopje Telefon: Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1992 Broj na registracija: 443/99 Mati~en broj: 5435048 EDB: @iro-smetka: 40120-678-49906 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Ilija Andonov-^ento, pretsedatel, d.t.: 02/3063-790 INDEKS NA NVO Op{ta cel: stipendirawe na talentirani studenti, dr`avjani na RM. Stipendirawe na stranski nau~nici {to ja izu~uvaat makedonskata istorija i kultura. Sobirawe arhivski materijali i prou~uvawe na `ivotot i deloto na Metodija Andonov - ^ento i negovite sorabotnici. Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: grantovi i donacii Celna grupa: mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Detski parlament na Makedonija za Veles, DPMV
Adresa: „ Belgradska“ 29, 1400 Veles, po{tenski fah 1400 Telefon: 070/616-406 Telefaks: 043/212-450 E-mail: detskiparlament@yahoo.com Lica za kontakt: Stev~e De~ev, zamenik-pretsedatel na IO jazik: angliski, s.t.: 070/616-400, d.t.: 043/229-170

Izvidni~ki odred „Karpo{“ Kratovo, IO „Karpo{“ - Kratovo
Adresa: „Strahil Damev“ 13, 1360 Kratovo Telefon: 032/481-535 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Igor Mladenovski, pretsedatel s.t.: 032/481-535

DECA, MLADI I STUDENTI
54

Zdru`enie na gradinari „Ekogradina“ - Valandovo
Adresa: „Mar{al Tito“ 7, 2462 Josifovo Telefon: 034/386-420 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Ba~ev Vlado, pretsedatel jazik: gr~ki, s.t.: 034/386-817, d.t.: 034/386-420

Izvidni~ki odred „Berani“ Berovo
Adresa: „Mar{al Tito“ bb, 2330 Berovo Telefon: 033/471-559 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Dejan Popovski, pretsedatel d.t.: 033/471-559

Zdru`enie na pronao|a~i na tehni~ki unapreduvawa - [tip, ZPATU - [tip
Adresa: plo{tad „To{o Arsov“ bb, 2000 [tip Telefon: 032/397-664 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Kiril Donski, rakovoditel na slu`ba jazik: germanski, s.t.: 032/397-664, d.t.: 032/381-373

Izvidni~ki odred „Bra}a Miladinovci“ - Skopje, IO „Bra}a Miladinovci“ - Skopje
Adresa: „Vewamin Ma~ukovski“ bb, 1000 Skopje Telefon: Telefaks: E-mail: saso@stat.gov.mk Lica za kontakt: Aleksandar Arsov, na~alnik jazik: angliski, s.t.: 02/2468-521, d.t.: 070/639-009

Izvidni~ki odred „Del~ev“, IO „Del~ev“
Adresa: „Orce Nikolov“ 37, 2320 Del~evo Telefon: 033/412-277 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Kir~o Vitanovski, na~alnik jazik: francuski, s.t.: 033/411-104, d.t.: 033/412-277

Izvidni~ki odred „Slav~o Stojmenski“ - [tip, IO „Slav~o Stojmenski“ - [tip
Adresa: „Sremski front“ 24/9, 2000 [tip Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Vladimir Milev, pretsedatel d.t.: 032/395-999

Izvidni~ko-pore~anski odred „Sidro“ - Skopje, IPO „Sidro“ - Skopje
Adresa: „ 2 “ 39, 1000 Skopje Telefon: 02/2672-806 Telefaks: E-mail: ipo.sidro.net@freemail.com.mk Lica za kontakt: Todev Marjan, stare{ina jazik: angliski, s.t.: 02/2672-806, d.t.: 02/2622-587

Sojuz na izvidnici na Makedonija, SIM
Adresa: bul. „Ilinden“ bb, 1000 Skopje, po{tenski fah 1000 Telefon: 02/3131-332 Telefaks: 02/3131-332 E-mail: sim@scout.org.mk Lica za kontakt: Julijana Simovska, generalen sekretar jazik: angliski, germanski, s.t.: 02/3131-332, d.t.: 070/244-488

Izvidni~ko-pore~anski odred„ „Galeb“- Skopje, IPO„ Galeb“ - Skopje
Adresa: „Anastas Mitrev“, 1000 Skopje Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Lazar Apostolov, na~alnik jazik: angliski, d.t.: 075/524-832

Studentska ambasada - RM, STAM
Adresa: „Goce Del~ev“ 89, 2000 [tip, po{tenski fah 2000 Telefon: 070/322-129 Telefaks: E-mail: stam_st@yahoo.com Lica za kontakt: Igor Risteski, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 070/322-129, d.t.: 048/414-681

Klub na izvidnici veterani Skopje, KIV
Adresa: „Tasino ^e{mi~e“ 21, 1000 Skopje Telefon: 02/3177-773 Telefaks: E-mail: mosvet@freemail.com.mk Lica za kontakt: Mitrov \or|i, osnova~ jazik: germanski, angliski, s.t.: 02/3177-773

U~eni~ka zadruga „Ko~o Racin“ pri OU „Bra}a Miladinovci“ Probi{tip, UZKR - Probi{tip
Adresa: „Goce Del~ev“ 2, 2210 Probi{tip Telefon: 032/482-515 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Dobre Mariov, tehni~ki sekretar s.t.: 032/482-515, d.t.: 032/482-074

Prv skopski izvidni~ki odred, PSIO
Adresa: „ Kole Nedelkovski“ 20, 1000 Skopje Telefon: 02/3238-481 Telefaks: 02/3238-481 E-mail: psio@freemail.com.mk Lica za kontakt: Leposava [}ilevi}, na~alnik jazik: angliski, s.t.: 02/3238-481, d.t.: 02/2782-430

Humanitarno zdru`enie na Romite na RM „Sonce“ - Mladinski forum
Adresa: 134, 16, 1200 Tetovo Telefon: 044/337-123 Telefaks: 044/337-123 E-mail: sonce,org@mt.net.mk Lica za kontakt: Kemal Ismaili, pretsedatel s.t.: 044/337-123, d.t.: 070/768-547

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

55

DECA, MLADI I STUDENTI

@eni
„@enska akcija“Asocijacija za unapreduvawe na statutsot na `enata vo sovremenite op{testveni procesi vo Makedonija, „@enska akcija“
@ENI
56
Adresa: „Radovan Kova~evi}“ 67, 1000 Skopje Telefon: 02/2555-023 Telefaks: 02/2554-666 E-mail: akcija@freemail.org.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 35 1/2/2000 Mati~en broj: 5486211 EDB: 4030000403963 @iro-smetka: 20000-003-5490934 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Dragica Milo{evska, pretsedatel, s.t.: 070/590-014, d.t.: 02/2555-465 Nada Stojanovi}, generalen sekretar, s.t.: 075/556-071, d.t.: 02/2771-213 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na statusot na `enata vo sovremenite op{testveni tekovi vo Makedonija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: `eni Publikacii: Standarni pravila za obezbeduvawe ednakvi mo`nosti na hendikepiranite lica; „Pravo na ednakvi mo`nosti“; ^etiri broja na „Politi~ki bilten“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Gazi Baba,^air), nacionalno ^len vo: doma{ni - „Zaedno“, polnopravno; „Dosta e“, koordinator za Skopje; Makedonsko `ensko lobi, polnopravno; stranski - 2 god. vo „Star netvork“ SAD Sorabotka so: „Dosta e“, „Biosfera“; „Perspektiva“ - `eni Albanki, NVO „Ilinden“, NVO „Ara~inovo“, „Anik“Ki~evo, SA@M-Gostivar; lokalna samouprava; „Plimont“, „Tehnoart“; lokalna samouprava ^air, Gazi Baba, Ki~evo Broj na ~lenovi: 110 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, skener, fotoaparat Real. buxet vo 2002 (MKD): 1063482 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2000000

Asocijacija na `eni pretpriema~i „Niza“, A@P NIZA
Adresa: „Luj Paster“ 5/2, po{tenski fah 362 Telefon: Telefaks: 02/3218-268 E-mail: beti@bec.com.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 172/02 Mati~en broj: 5691591 EDB: 4030002458021 @iro-smetka: 21005-691-5910194 Deponent na bankata: Tutunska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Beti Ristovska, pretsedatel, s.t.: 02/3218-260, d.t.: 070/205-700 Biljana Acevska, pretsedatel na Upravniot odbor, s.t.: 02/3215-425, d.t.: 070/270-803 INDEKS NA NVO Op{ta cel: 1. promovirawe na `enskoto pretpriemni{tvo i napredokot na `enata vo delovnite aktivnosti preku obezbeduvawe uslovi za ednakov pristap na `enite do postoe~kite delovni mo`nosti; 2. davawe poddr{ka na individualni ili grupni inicijativi i aktivnosti za pomo{ na `enite vo osnovaweto i upravuvaweto so sopstveniot deloven potfat; 3. u~estvo na `enite pretpriema~i vo procesite na podgotovka i donesuvawe na propisite koi se odnesuvaat na `enskoto pretpriemni{tvo. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, nevraboteni, pretpriema~i Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Bitola), nacionalno Sorabotka so: MBRC.TI.NET Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Gra|anska inicijativa na `enite Sveti Nikole, GI@-Sv. Nikole
Adresa: „Plo{tad Ilinden“ bb, 2220 Sveti Nikole Telefon: 032/444-322 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 12/2002 Mati~en broj: 5717752 EDB: 4026992203812 @iro-smetka: 20000-080-2200565 Deponent na bankata: Stopanska banka - Sveti Nikole Lica za kontakt: Irina Packova, pretsedatel, s.t.: 032/444-340, d.t.: 032/442-442 Stojka Kraleva, ~len, s.t.: 032/444-322, d.t.: 032/442-463 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ekonomsko i politi~ko jaknewe na `enite. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, ruralen razvoj/ zemjodelie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni Publikacii: Pati{ta i mo`nosti sama do sopstven biznis Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Sveti Nikole, Bitola, Debar), nacionalno Sorabotka so: MCMS, FAO, DAI; Lokalna samouprava; Broj na ~lenovi: 70 Broj na aktivni volonteri: 40 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Grupa za ~ovekovi prava na `enite „Femina“
Adresa: lokalitet „Star merak“ bb, 1300 Kumanovo Telefon: 031/427-314 Telefaks: 031/427-314 E-mail: femina_org@yahoo.com Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 29/98 Mati~en broj: 5267307 EDB: 401799813192 @iro-smetka: 510-0000001835-36 Deponent na bankata: KIB - filijala Kumanovo Lica za kontakt: Jagoda Gligorovska, pretsedatel, s.t.: 031/427-314, d.t.: 070/211-836 INDEKS NA NVO Op{ta cel: promocija i za{tita na ~ovekovite prava na `enite i drugi marginalizirani grupi preku edukacija i direktna pravna pomo{. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/generirawe prihodi, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kumanovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Koalicija „Site za fer sudewe“, kolektivno Sorabotka so: NVO na lokalna samouprava; so lokalnata samouprava; so mediumi Broj na ~lenovi: 100 Broj na aktivni volonteri: 60 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 71000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 25000

Edukativna `enska avangarda - EVA Ko~ani, EVA
Adresa: „Rajko @inzifov“ 42, 2300 Ko~ani Telefon: 033/271-242 Telefaks: 033/273-207 E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 10/2001 Mati~en broj: 5545781 EDB: 4013001144424 @iro-smetka: 20000-009-1313658 Deponent na bankata: Stopanska banka - filijala Ko~ani Lica za kontakt: Jovanka Milojevi}, pretsedatel, s.t.: 033/273-207, d.t.: 033/273-482 Daniela Angelova, koordinator, s.t.: 033/271-242, d.t.: 033/271-242 INDEKS NA NVO Op{ta cel: op{tata cel na EVA e za{tita na ekonomskite, socijalnite, kulturnite, humanitarnite, finansiskite i drugi prava na `enite, vo soglasnost so Ustavot i zakonite Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, `eni Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ko~ani), nacionalno Sorabotka so: so site NVO; Inicijativa na nezavisni intelektualci - Ko~ani, Vavilon; INI - Ko~ani, „Ednakvi za site“; lokalna samouprava; osnovni i sredni u~ili{ta Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000

Edukativno-humanitarna organizacija EHO, EHO
Adresa: „Pan~e Kara|ozov“ 11, 2000 [tip Telefon: 032/384-143 Telefaks: E-mail: ed_hum_eho@yahoo.com Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 11/03 Mati~en broj: 5749247 EDB: 4029003125303 @iro-smetka: 30008-800-0035243 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Beti Pejova, pretsedatel, s.t.: 032/384-143, d.t.: 070/831-143 Divna Traj~ev, zamenik-pretsedatel, s.t.: 032/384-143, d.t.: 032/384-070 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podobruvawe na zdravstveno-socijalnata polo`ba na gra|anite i unapreduvawe i podigawe na stepenot na za{tita na ~ovekovite prava i me|uetni~ka sorabotka Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), regionalno (Ko~ani,Radovi{,Vinica, Probi{tip, Sveti Nikole), nacionalno Sorabotka so: Svetla idnina-Ko~ani; so site ostanati NVO; Daja-Vinica; Medicinski centar; privatna zdravstvena organizacija NirvanaKo~ani Broj na ~lenovi: 219 Broj na aktivni volonteri: 19 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, telefon i kancelariski mebel Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 200000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

57

@ENI

@enska multietni~ka organizacija „Ohrid Izida“, @MO „Ohrid Izida“
Adresa: „Pariska komuna“ 27, 6000 Ohrid Telefon: Telefaks: E-mail: ohizida@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Ohridska banka Lica za kontakt: Marija Novakoska, pretsedatel, s.t.: 046/254-640, d.t.: 046/277-127 Svetlana Pineva, ~len, d.t.: 046/250-873 INDEKS NA NVO Op{ta cel: celta e polovata ednakvost, ekonomsko jaknewe i nezavisnost na `enata, razvivawe na svesta, promovirawe i zastapuvawe mladinski pra{awa. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: `eni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ohrid), nacionalno Sorabotka so: site NVO; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

@enska federacija za svetski mir, @FSM
Adresa: „Partizanski odredi“ 78-2/8, 1000 Skopje Telefon: 02/3070-945 Telefaks: E-mail: tongil@osi.net.mk Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 377/99 Mati~en broj: 4999250 EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Svetlana Paneva, v.d. pretsedatel, s.t.: 02/3131-356, d.t.: 02/3070-945 Vesna Panukova, ~len, d.t.: 02/3072-566 INDEKS NA NVO Op{ta cel: utvrduvawe na ulogata na `enata vo semejstvoto i op{testvoto kako faktor za izgradba na mirno, dobrodetelno i visokomoralno op{testvo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, edukacija Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, nevraboteni, pretpriema~i, kulturni razli~nosti, `eni i semejstva ^len vo: stranski – „WFWP International“ Sorabotka so: Semejna federacija za svetski mir i obedinuvawe; Detski parlament na Makedonija Broj na ~lenovi: 15 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

@enski centar - Debar
Adresa: „8 Septemvri“ 2/2, 1250 Debar Telefon: 046/832-386 Telefaks: 046/832-386 E-mail: womenscentredebar@yahoo.co.uk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 6/2001 Mati~en broj: 561155 EDB: 4008001102538 @iro-smetka: 20000-009-9163390 Deponent na bankata: Stopanska banka, filijala Debar Lica za kontakt: Laureta [ehu, koordinator, s.t.: 046/832-386, d.t.: 046/832-746 Aneta Bo`inova, zamenikkoordinator, s.t.: 046/832-386, d.t.: 046/831-236 INDEKS NA NVO Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, kulturni razli~nosti Publikacii: Bro{ura i poster „@enski prava“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Debar), regionalno (Debar i Rostu{e), nacionalno ^len vo: doma{ni: (Antiko, partneri) Sorabotka so: Aureola, Antiko; O@ Sveti Nikole; Centar za socijalni raboti; MVR Debar; lokalna samouparava; Dom na kulturata Broj na ~lenovi: 80 Broj na aktivni volonteri: 40 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 248900 Plan. buxet za 2003 (MKD): 262770

@ENI
58

Zdru`enie „Doma}inki na Makedonija“, ZDM
Adresa: „Jane Sandanski“ 45/1-44, 1000 Skopje Telefon: 02/2458-784 Telefaks: E-mail: zdm@macedonia.eu.org Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 80/01 Mati~en broj: 5555833 EDB: 4030001426851 @iro-smetka: 30000-000-0677872 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Liljana Laki}, pretsedatel, s.t.: 02/2458-784, d.t.: 02/2458-784 Dostana Stankovska, ~len, s.t.: 02/3118-177 lok.4745 02/2442-964 070/390-321 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvivawe i anga`irawe okolu site vidovi inicijativi za samovrabotuvawe Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Transparentnost Makedonija, pridru`no; stranski ECMI Sorabotka so: „Neven“; Unija za kulturna vlast, ESMA DERIJA; op{tina Kisela Voda Broj na ~lenovi: 200 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 23000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie za borba protiv malignite zaboluvawa na dojkite„Nova strana od `ivotot“ [tip, ZBPM ZD - „Nova strana od `ivotot“ [tip
Adresa: „Star zdraven dom“ bb, 2000 [tip Telefon: 032/380-188 Telefaks: 032/380-188 E-mail: nova.strana@mt.net.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 12/98 Mati~en broj: 5242495 EDB: 4029998115461 @iro-smetka: 20000-009-0734762 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Todorka Majstor~eva, pretsedatel, s.t.: 032/380-188, d.t.: 032/395451 Lepa Janevska, potpretsedatel, s.t.: 032/226-164, d.t.: 032/395-027 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da pomaga vo razvivaweto
na svesta kaj gra|anite za prisustvoto na rakot na dojkata. Da se naglasi potrebata za rano otkrivawe na rakot na dojkata. Pomaga vo psihofisi~kata i zdravstvenata polo`ba na operirani `eni od rak na dojkata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, obrazovanie, nauka

Zdru`enie za emancipacija, solidarnost i ednakvost na `enite na Republika Makedonija, ESE
Adresa: „Maksim Gorki“ 20-1/4, 1000 Skopje Telefon: 02/3298-295; 02/3298-296 Telefaks: 02/3211-453 E-mail: esem@unet.com.mk Osnovawe: Broj na registracija: 177/98 Mati~en broj: 4970705 EDB: 4030995341485 @iro-smetka: 30000-000-0974207 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skopje Lica za kontakt: Biljana Gerasimovska-Kirtanovska, pretsedatel, s.t.: 070/323-734 Jasmina Fri{~i}, rakovoditel na programa, s.t.: 070/254-256 INDEKS NA NVO Op{ta cel: veruvame deka prezemenite
aktivnosti, so cel podobruvawe na sostojbata na `enata, preku aktivno u~estvo na dvata pola, vodat kon fakti~ka, a se pove}e oddale~uvaat od deklarativna ramnopravnost pome|u rodovite.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuki i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast, `eni Publikacii: bilten „Perspektivi“, tira`
700, dvomese~no izdanie, dosega 17 izdanija; istra`uvawe „Hronologija na edno vreme politikata vo pe~atot“, tira` 1000, prvo izdanie; prira~nik „Za sigurna nasoka“, tira` 1000, prvo izdanie

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa,
mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, lica so posebni potrebi

Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: pove}e `enski NVO;
Oddelenieto za unapreduvawe na ednakvosta na polovite; Ministerstvo za trud i socijalna politika, Nacionalen komitet za unapreduvawe na zdravjeto; Ministerstvo za zdravstvo; Ministerstvo za pravda; Direkcija za izvr{uvawe sankcii pri Ministerstvoto za pravda; KPU Idrizovo

Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Italija) ^len vo: doma{ni - Makedonski forum na europa dona, postojano; stranski – „Europa Donna-Milano“ Sorabotka so: SO@M-Skopje; site NVO
vo regionot; ESMR; Medicinski centar [tip; Regionalen centar za pregleduvawe dojki; Fond za zdravstvo

Broj na ~lenovi: 253 Broj na aktivni volonteri: 40 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 400000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 600000

Broj na ~lenovi: 77 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 10 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 8149689 Plan. buxet za 2003 (MKD): 10562679

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

59

@ENI

Zdru`enie za `enite Aureola“, Z@ Aureola
Adresa: „ Boro [ain“ 29, Struga, po{tenski fah 6330 Telefon: 046/787-347 Telefaks: 046/787-916 E-mail: auneola@yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 53/99 Mati~en broj: 5433177 EDB: 4026999117213 @iro-smetka: 20000-003-3999074 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Ruhije Sula, pretsedatel, s.t.: 046/787-347, d.t.: 070/740-797 Melihate Mislimi, sekretar, s.t.: 046/787-347, d.t.: 070/676-457 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na albanskata `ena vo Makedonija - Ki~evo, ZA@M Ki~evo
Adresa: „Josif Josifovski“ 3, 6250 Ki~evo Telefon: 045/227-433 Telefaks: 045/224-059 E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 38/99 Mati~en broj: 5493676 EDB: 4012999113144 @iro-smetka: 22054-710-0391787 Deponent na bankata: Makedonska banka Lica za kontakt: Mide Nexitin, pretsedatel, d.t.: 045/227-433 Da{urija Ismaili, ~len, s.t.: 045/223-523 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na gra|anite „Vezilkata Lenka“, ZG„Vezilkata Lenka“
Adresa: „Mar{al Tito“ 65/4, 1400 Veles Telefon: 043/225-423 Telefaks: E-mail: vezilka2002@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 8/2002 Mati~en broj: 5674409 EDB: 4004002113678 @iro-smetka: 30027-000-0020441 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Pqakova Sowa, pretsedatel, s.t.: 043/225-423 INDEKS NA NVO Op{ta cel: afirmacija i popularizacija na makedonskoto kulturno nasledstvo kaj nas i vo svetot. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: grantovi i donacii Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Germanija) ^len vo: stranski - Evropska mre`a za tekstil Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 120000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 119000

@ENI
60

Op{ta cel: podignuvawe na svesta na `enite za nejzin prosperitet i vlu~uvawe vo site sferi. Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe, informacii Celna grupa: mladina i studenti, `eni, lica so posebni potrebi Publikacii: bilten, tira` 1200; posteri, tira` 1000; bro{uri, panfleti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (op{tina Struga, Desaginda i Vel{ko), nacionalno ^len vo: doma{ni - Hajat; Ezerka; Tolerancija; stranski - Centar za sovetuvawe na mladite i `enite; Matrat ]irpazi Sorabotka so: Centar za `enite na Debar, Antika; [elter centar, „Otvoreni porti“; OM, Hajat, Tolerancija; Phurt, O@ „Sveti Nikole“; Refleksanie Broj na ~lenovi: 500 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 4 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 35960000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 3720000

Op{ta cel: kulturno-obrazovno izdignuvawe na albanskata `ena, polova ramnopravnost na `enata, me|uetni~ka tolerancija,obezbeduvawe uslovi za podobruvawe na zdrastvenosocijalnata, ekonomskata i kulturnata polo`ba na `enata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{uri, flaeri i drug pe~aten materijal Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ki~evo); nacionalno ^len vo: doma{ni: (MIR - Ki~evo; ANIK - Ki~evo; Integra - Ki~evo) Sorabotka so: ANTIKO; SO@M; lokalna samouprava; Centar za socijalna rabota Broj na ~lenovi: 58 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 9000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 12000

Zdru`enie na gra|anite „@enski centar“ - Gostivar, @enski centar
Adresa: „Bra}a \inovski“ bb, 1230 Gostivar Telefon: 042/212-810 Telefaks: 042/212-810 E-mail: velickoska@yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 68/99 Mati~en broj: 5397120 EDB: 4007000117543 @iro-smetka: 20000-003-2969807 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Nadica Veli~koska, pretsedatel, s.t.: 042/212-810, d.t.: 042/242-212 Borjanka Stojkoska, ~len na pretsedatelstvoto, s.t.: 042/212-810, d.t.: 042/216-055 INDEKS NA NVO Op{ta cel: edukacija i jaknewe na `enite so cel unapreduvawe na nivnite prava, op{testveno anga`irawe na `enite vo site sferi na op{testvenoto `iveewe, bez razlika na nacionalnata struktura. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, politika Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni, kulturni razli~nosti Publikacii: Pamflet „@enite toa go mo`at“; Prevencija od semejno nasilstvo na podra~jeto na op{tina Gostivar Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Gostivar, Ki~evo, Kumanovo, Skopje, Bitola, Kru{evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Antiko, polnopravno Sorabotka so: @enski centar Kumanovo, Normaef - Skopje; so site NVO od Antiko; Crven krst; Zdru`enie na socijalnite rabotnici Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 2257000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1066400

Zdru`enie na `enite „Presti`“
Adresa: „Petar Petrovi}-Wego{“ 128, 7000 Bitola Telefon: 047/221-370 Telefaks: 047/221-370 E-mail: prestiz@unet.com Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 140429 Mati~en broj: 5019451 EDB: 4002995132944 @iro-smetka: 50000-000-0048430 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Misa Dimi}, pretsedatel, s.t.: 047/221-370, d.t.: 047/229-590 Radmila Stojanova, koordinator, s.t.: 047/221-370, d.t.: 047/227-703 INDEKS NA NVO Op{ta cel: obedinuvawe na `enite od razli~ni etni~ka pripadnost, podigawe na svesta na kulturnopoliti~ko jaknewe. Zbli`uvawe na lokalno i nacionalno nivo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Grcija, Albanija, Turcija) ^len vo: doma{ni - ESE-Skopje; stranski - Unija na `enite Tur~inkiAntalija Sorabotka so: „Iskra“ - Bitola, KLEABT; OO@ - Bitola, SA@M Bitola, Invalidi na trudot - Bitola; O@ - Resen, Aurora - Struga, O@ [tip; lokalna samouprava, socijalni gri`i; u~ili{ta (sredni), MVR Broj na ~lenovi: 105 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 300000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000

Zdru`enie na `enite pravnici vo Republika Makedonija TEMIS, TEMIS Skopje
Adresa: „Vasil \orgov“ 34 lok. 1, 1000 Skopje Telefon: 02/3082-932 Telefaks: 02/3082-933 E-mail: info@temis.com.mk; temis@mol.com.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 94/02 Mati~en broj: 5650569 EDB: 4030002448603 @iro-smetka: 27000-000-0147036 Deponent na bankata: Izvozna i kreditna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Nata{a Trpenoska-Tren~evska, pretsedatel, s.t.: 02/3082-932, d.t.: 02/3229-807 Vesna Kostovska, sekretar, s.t.: 02/3082-932, d.t.: 070/880-018 INDEKS NA NVO Op{ta cel: osnovna dejnost na
zdru`enieto e profesionalno ostru~uvawe i razmena na iskustva za unapreduvawe na statusot na `enata vo op{testveno-politi~kiot `ivot. Nacionalna i me|unarodna sorabotka so zdru`enija na `eni pravnici.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, kulturni razli~nosti Publikacii: Informator,tira` 500,sekoj
vtor mesec, 6 izdanija (300 na makedonski,100 na albanski,100 na angliski)

Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: ECE; Zdru`enieto na sudii,
Zdru`enieto na javnite obviniteli; Otvorena porta, Aurelo - Struga, @enski centar Debar, Viktorija Vele{ta; Ministerstvo za trud i socijalna politika,Nacionalna komisija za borba protiv trgovijata so luge i ilegalnata migracija; Ministerstvo za pravda

Broj na ~lenovi: 120 Broj na aktivni volonteri: 60 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 118619150 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1828359

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

61

@ENI

Zdru`enie na `enite zemjodelki, sto~arki i doma}inki „Agropalan~anka“ - Kriva Palanka, Z@ZSD „Agropalan~anka“ - Kr. Palanka
@ENI
62
Adresa: „Kliment Ohridski“ bb, 1330 Kriva Palanka Telefon: 031/372-560 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 4/2002 Mati~en broj: 5662567 EDB: 4015002103550 @iro-smetka: 23099-674-22013 Deponent na bankata: Makedonska banka DE Kriva Palanka Lica za kontakt: Jagoda Velkovska, pretsedatel, s.t.: 031/372-560 Daniela VElkovska, sekretar, s.t.: 031/372-560 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe i za{tita na `enite zemjodelki, sto~arki i doma}inki; nivna edukacija i razvoj na demokratskite procesi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, ruralen razvoj/ zemjodelie, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kriva Palanka), nacionalno Sorabotka so: „SCANAGRI“, ED „Flora“; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 12 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na `enite zemjodelki „Agro-Vinka“ - Vinica, Z@Z AgroVinka
Adresa: „Nikola Karev“ 18/22, Vinica Telefon: 033/361-564 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 7/2002 Mati~en broj: 5709393 EDB: 4005002105817 @iro-smetka: 20000-088-2849275 Deponent na bankata: Stopanska banka - Vinica Lica za kontakt: Olga Stoimenova, pretsedatel, d.t.: 033/361-546 Vaska Petrova, ~len, d.t.: 033/373-431 033/361-062 INDEKS NA NVO Op{ta cel: stru~no usovr{uvawe i obrazovanie na svoite ~lenovi Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, ruralen razvoj/ zemjodelie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, selani, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Vinica), nacionalno Sorabotka so: „SCANAGRI“; Zdru`enie na p~elarite „Zdrava p~ela“; Tutunsko zdru`enie Blatec; Zdru`enie na in`enerite i tehni~arite; INI Vinica; Zdru`enie na p~elarite „Matica“; Agencija za unapreduvawe na zemjodelstvoto; Podra~na edinica za zamjodelstvo Broj na ~lenovi: 23 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na `enite Romki „Esma“ Skopje, Z@R „Esma“
Adresa: „1213“ 30, 1000 Skopje Telefon: 02/2652-202 Telefaks: 02/2652-202 E-mail: esma@mt.net.mk Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 86/98 Mati~en broj: 5033918 EDB: 4030995180074 @iro-smetka: 30000-000-0949084 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Kevsera Memedova, pretsedatel, s.t.: 02/2652-202, d.t.: 02/2640-149 Nedire Selman, potpretsedatel, s.t.: 02/2652-202, d.t.: 02/2652-091 INDEKS NA NVO Op{ta cel: jaknewe na `enata Romka. Edukacija, vklu~uvawe na `enata Romka vo site sferi na op{testveniot `ivot, za{tita na `enskite prava. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuki i soveti Celna grupa: mladina i studenti, deca, `eni, kulturni razli~nosti Publikacii: informatori, 4 pati po tira` od 5000; plakati, 4 pati po tira` od 500 Nivo na dejstvuvawe: lokalno, nacionalno Sorabotka so: ANTIKO; Daja; Ministerstvo za trud i socijalna politika - Oddelenie za ramnopravnost Broj na ~lenovi: 105 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 2980200 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2339200

Zdru`enie na samohranite majki „Majka“, ZSM-Majka
Adresa: „Plo{tad Ilinden“ bb, 2220 Sveti Nikole Telefon: 032/444-343 Telefaks: 032/444-343 E-mail: Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 24/98 Mati~en broj: 5144302 EDB: 4025998104553 @iro-smetka: 20000-002-4968180 Deponent na bankata: Stopanska banka - Sveti Nikole Lica za kontakt: Sowa Dimitrievska, pretsedatel, s.t.: 032/444-343, d.t.: 032/443-952 Biljana Zafirova, sekretar, s.t.: 032/444-343, d.t.: 032/442-744 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na samohranite
majki i nivnite deca za nivno podigawe, humanost i educirawe vo vistinski li~nosti na ova op{testvo.

Zdru`enie na samohranite majki„Izgrev“ - Peh~evo
Adresa: „Veqko Vlahovi}“ 58, 2326 Peh~evo Telefon: 033/441-594 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 27/3599 Mati~en broj: 5398924 EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Gorica Kirto{eva, pretsedatel, d.t.: 033/441-594 Stojna Miovska, potpretsedatel, d.t.: 033/411-433 INDEKS NA NVO

O@ „Kumanovka“ na op{tina Kumanovo
Adresa: „Branko Bogdanski-Gucman“ 49, 1300 Kumanovo Telefon: 070/878-337 Telefaks: E-mail: vajlet2002@yahoo.com Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 18/98 Mati~en broj: 5190142 EDB: 4017997128596 @iro-smetka: 510-220-31 Deponent na bankata: KIB - Kumanovo Lica za kontakt: Violeta Petrovska, pretsedatel, s.t.: 070/878-337, d.t.: 031/425-191 Nata{a \akovska, ~len na IS, s.t.: 031/416-501, d.t.: 031/452-744 INDEKS NA NVO

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, nevraboteni, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{ura „Majka“, tira` 200, 1 godina Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Sveti Nikole i Lozovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - SO@M, polnopravno Sorabotka so: ED „IZgrev“; Zdru`enie na Romite od Sveti Nikole; Sovet na op{tina Sveti Nikole Broj na ~lenovi: 289 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Op{ta cel: sozdavawe uslovi za organiziran nastap na postojana i intenzivna op{testvena aktivnost na somahranite majki i `enite , kako i da gi sledi, prou~uva i inicira pra{awata {to baraat op{testveno razre{uvawe i se direktno povrzani so unapreduvaweto na op{testvenoekonomskata polo`ba na `enite. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{ Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Peh~evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - SO@M, polnopravno Sorabotka so: O@P Peh~evo Broj na ~lenovi: 62 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 30000

Op{ta cel: razvivoj na gra|anskoto
op{testvo, gra|anska samosvest, ~ovekovi prava, politi~ka kultura, multikultura i rodova ednakvost – MISIJA - prezema aktivnosti so cel unapreduvawe na polo`bata na `enite vo pravniot sistem na RM preku obuka, edukacija i informacii.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kumanovo), regionalno (Severoisto~no), nacionalno ^len vo: doma{ni - Kumanovsko `ensko
lobi, polnopravno; @enski centar`ena na 21 vek, polnopravno; Makedonsko `ensko lobi, polnopravno

Sorabotka so: so mnogu NVO i vo RM i vo op{tinata; Z@ „KSS“, „Bisera“-Ohrid, Ani[tip; OHO-organizacija na `enite Sv. Nikole; Ministerstvo za pravda, Ministerstvo za trud i socijalna politika, Miniterstvo za zdravstvo, Ministerstvo za obrazovanie; gradona~alnikot i organite na lokalnite vlasti Broj na ~lenovi: 370 Broj na aktivni volonteri: 28 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, mebel Real. buxet vo 2002 (MKD): 345000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 795000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

63

@ENI

Organizacija na `enite „Roza“ Rankovce, O@R
Adresa: Rankovce Telefon: 031/380-017 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1998/1999 Broj na registracija: 26 Mati~en broj: 5207819 EDB: 4015998102512 @iro-smetka: 51020-014-2-16 Deponent na bankata: Komercijalnoinvesticiona banka - Kriva Palanka Lica za kontakt: Slavica Stojkovska, pretsedatel INDEKS NA NVO Op{ta cel: sledi pra{awa od op{testven status na `enite, `ena vo politikata, `ena i zdravje. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: `eni, stari lica, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (preku SO@M) ^len vo: doma{ni – SO@M; stranski - preku SO@M Sorabotka so: SO@M, O@KP; SO@M; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 370 Broj na aktivni volonteri: 9 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Organizacija na `enite „\erdan“, O@ „\erdan“
Adresa: s. Labuni{ta Telefon: 046/791-051 Telefaks: 046/791-241 E-mail: gjerdan@hotmail.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 20/2000 Mati~en broj: EDB: 4026000119141 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Alied Ha{er, pretsedatel, s.t.: 046/791-051, d.t.: 046/781-912 Avi{ka Demi{evska, sekretar, s.t.: 046/791-241, d.t.: 046/791-463 INDEKS NA NVO Op{ta cel: pravata na `enite. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Labuni{ta), nacionalno Sorabotka so: O@ Aureola, Hajat Ezerka Broj na ~lenovi: 85 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, telefon Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Organizacija na `enite „Orhideja“ Prilep
Adresa: To~ila, E2/4-15, 7500 Prilep Telefon: 048/416-573 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 40/98 Mati~en broj: 5227658 EDB: 4021998133868 @iro-smetka: 30002-000-0236036 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Dameduleska Dragica, pretsedatel Jankuloska Vera, potpretsedatel INDEKS NA NVO Op{ta cel: dru`ewe, edukacija, humanitarni celi, tribini od oblasta na zdrastvoto, kultura. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, zdravje i zdravstvo, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, begalci, stari lica, lica so posebni potrebi Publikacii: bro{ura od zdrastvoto (edna{); Bro{ura za drogata (edna{) Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Kru{evo, Krivoga{tani, Prilep i ruralnite sredini), nacionalno Sorabotka so: so site NVO; SO@M; HORIZONT; ORT; Cvet; A@ „Logos“; „Horizont“; ELS Broj na ~lenovi: 73 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 218612 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

@ENI
64

Organizacija na `enite za humanitarni, kulturni, socijalni, ekolo{ki i drugi dejnosti „Perspektiva“ - Prilep, O@ „Perspektiva“
Adresa: „Bitolska“ 40, 7500 Prilep Telefon: 048/431-328 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 14/2003 Mati~en broj: 5739489 EDB: 4021003137351 @iro-smetka: 30002-000-0271150 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: ^atleska Gorica, pretsedatel, s.t.: 048/420-720, d.t.: 048/431-328 Elizabeta Ermenoska, ~len na IO, d.t.: 048/428-785 INDEKS NA NVO Op{ta cel: identifikuvawe na potrebite na `enata vo pogled na pravata i mo`nostite za podobruvawe na nivniot status. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/ osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno ^len vo: doma{ni - NVO Rosa; NVO Kitka, polnopravno Sorabotka so: NVO NASTO; NVO Hibiskus; NVO Horizont; NVO Drome Prilep; lokalna samouprava; JP Komunalec; glaven arhitekt Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 3000

Organizacija na `enite na grad Skopje, O@S
Adresa: „11 Oktomvri“ 17, 1000 Skopje Telefon: 02/3164-815 Telefaks: 02/3164-815 E-mail: Osnovawe: 1991 Broj na registracija: 73/98 Mati~en broj: 4224051 EDB: 4030991340999 @iro-smetka: 30000-000-0540326 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Radmila Cvetkova, sekretar, s.t.: 02/3164-815, d.t.: 02/3163-046 Nade`da Mitkovska, pretsedatel, s.t.: 02/3164-815 INDEKS NA NVO Op{ta cel: dru`ewe so `eni, poseta na domovi, stari lica. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, turizam i uslugi, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: `eni, begalci Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Centar), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na organizaciite na `enite na Skopje, polnopravno Sorabotka so: Sojuz na `enite; Dom „11 Oktomvri“ Broj na ~lenovi: 100 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Organizacija na `enite na op{tina Gazi Baba, O@GB
Adresa: „Petre Georgiev“ bb, 1000 Skopje Telefon: 02/618-303 Telefaks: 02/618-303 E-mail: orgb@on.net mk Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 87/98 Mati~en broj: 5040337 EDB: 4030995184673 @iro-smetka: 40110-678-41565 Deponent na bankata: Rado banka Lica za kontakt: Julija Trajkovi}, pretsedatel, s.t.: 02/2529-660, d.t.: 070/771-583 Biljana Ta~evska, zamenikpretsedatel, s.t.: 02/618-303, d.t.: 070/894-649 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na sevkupnata polo`ba na `enata vo op{tinata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni Publikacii: bro{ura „Informativen pojasnuvawa vo forma na nasilstvo“, tira` 200; bro{ura „Spektar na pravata“, tira` 200; bro{ura „@enite protiv nasilstvoto“, tira` 200 kopii Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Gazi Baba), nacionalno ^len vo: doma{ni - O@M, polnopravno; O@S, polnopravno; stranski – Arzapas - Rusija Broj na ~lenovi: 1654 Broj na aktivni volonteri: 60 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

65

@ENI

Organizacija na `enite na op{tina Gevgelija, O@G
Adresa: „Janko Radanov“ 14, 1480 Gevgelija Telefon: 034/217-112 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 18/2000 Mati~en broj: 54744531 EDB: 4006000111905 @iro-smetka: Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Makedonka Karaxova, pretsedatel, d.t.: 034/217-112 Suzana Koko~eva, ~len na UO, d.t.: 034/213-935 INDEKS NA NVO Op{ta cel: edukacija na `enite za za{tita na pravata na `enite. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Gevgelija), nacionalno ^len vo: doma{ni - Organizacija na `enite na RM, polnopravno Sorabotka so: O@ na RM; O@ Sveti Nikole; Medicinski centar Gevgelija; Sobranie na op{tina Gevgelija Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Organizacija na `enite na op{tina \or~e Petrov, O@OGP
Adresa: „[idska“ bb, 1000 Skopje Telefon: 02/2032-650 Telefaks: 02/2032-650 E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: 4030999400400 @iro-smetka: 40120-678-44140 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Sne`ana Milevska, pretsedatel, d.t.: 02/2037-278 INDEKS NA NVO Op{ta cel: `enska nevladina, nepartiska organizacija; aktivnosti za dobivawe pogolemi prava na `enata vo semejstvoto, op{testveniot `ivot; u~estvo vo politikata; pomo{ na zagrozeni semejstva. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, vo vrska so `enskoto lobi Celna grupa: `eni, deca, begalci, stari lica Nivo na dejstvuvawe: lokalno (\or~e Petrov), regionalno (Skopje), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na borcite; Crven krst na Makedonija Sorabotka so: site `enski organizacii vo Makedonija Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Organizacija na `enite na op{tina Ko~ani, O@OK
Adresa: „Kiril i Metodij“ 20, 2300 Ko~ani Telefon: 033/270-005 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 6/1999 Mati~en broj: 4675380 EDB: 4013993110794 @iro-smetka: 20000-001-6114796 Deponent na bankata: Stopanska banka - filijala Ko~ani Lica za kontakt: Nade`da Gligorova, pretsedatel, d.t.: 033/270-005 Petre Eftimovski, referent, s.t.: 033/274-001, d.t.: 033/272-989 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zdravstvo, socijala, obrazovanie, emancipacija na `enskata populacija, ~ovekovi prava, kultura, zastapuvawe, lobirawe i drugo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, ruralen razvoj/ zemjodelie, obrazovanie, `enski prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ko~ani, Orizari, Zrnovci, Oble{evo), regionalno ([tip, Sveti Nikole, Del~evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Organizacija na `enite na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: so site NVO; Inicijativa na nevraboteni intelektualci – Ko~ani; „Ednakvi za site“; Institut otvoreno op{testvo; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 500 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

@ENI
66

Organizacija na `enite na op{tina Prilep „Kitka“ Prilep, NVO Kitka Prilep
Adresa: „Egejska“, Dom „Spiro Zabr~anec“ 36, 7500 Prilep Telefon: 048/419-116 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 2/98 Mati~en broj: 5214998 EDB: 4021998120979 @iro-smetka: 30002-000-0138454 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Magdalena Matrakoska, pretsedatel, d.t.: 048/419-116 \or|ioska Liljana, sekretar, d.t.: 048/425-441 INDEKS NA NVO Op{ta cel: jaknewe na socijalniot, ekonomskiot, politi~kiot status na `enata od gradot Prilep preku edukacija i poddr{ka. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, itna/osnovna pomo{, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie.

Organizacija na `enite na op{tinata Sveti Nikole, O@O Sveti Nikole
Adresa: „Plo{tad Ilinden“ bb, 2220 Sveti Nikole, po{tenski fah 13 Telefon: 032/444-620 Telefaks: 032/444-620 E-mail: wom_org@yahoo.com Osnovawe: 1990, preregistrirana vo 1998 Broj na registracija: 19/98 Mati~en broj: 4233859 EDB: 4025990100834 @iro-smetka: 20000-000-7295362 Deponent na bankata: Stopanska banka - Sveti Nikole Lica za kontakt:
Vera Zlateva, pretsedatel, s.t.: 032/443-837, d.t.: 032/443-591;070/694-692 Radmila Sandeva, koordinator na proekt, s.t.: 032/444-620, d.t.: 032/444-629

Organizacija na `enite na Probi{tip, O@P
Adresa: „Jordan Stojanov“ 17, 2210 Probi{tip Telefon: 032/482-388; 032/481-864 Telefaks: 032/481-864 E-mail: ozpwk@yahoo.com Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 64/94 Mati~en broj: 4849213 EDB: 4022994102590 @iro-smetka: 20000-001-9048367 Deponent na bankata: Stopanska banka - Probi{tip Lica za kontakt: Vinka An|elkovi}, pretsedatel, s.t.: 032/482-388, d.t.: 070/624-504 Milevka Zdravkovska, sekretar, s.t.: 032/481-864, d.t.: 032/483-618 INDEKS NA NVO

INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na polo`bata na
`enite vo site sferi na op{testvoto; emancipacija i polova ednakvost; sekakov vid pomo{ (pravna, socijalna, humanitarna); zdravstvena edukacija i za{tita preku razni formi; rabota so deca, mladinci i stari lica, ~ovekovi prava - `enski prava; semejno nasilstvo; rabota so op{ta populacija.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, `eni Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina
i studenti, `eni, deca

Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina
i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti

Publikacii: bilten „Mo`eme li da
smenime barem ne{to“, 2 broja vo 2002 godina, tira` 1400 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Sveti Nikole), regionalno (Lozovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Organizacija na organizaciite na `enite na Makedonija, asocijativno

Publikacii: bro{ura „Podadena raka“ - 2000 god. Prilep, tira` 300 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), regionalno (Prilep, Krivoga{tani, Topol~ani, Dolneni, Vitoli{te), nacionalno ^len vo: doma{ni - SO@M (Sojuz na organizaciite na `enite na Makedonija), polnopravno Sorabotka so: so site NVO; MS Mladinski sovet; CTI; Romani [ukaripa (Romska dobrina); @O - Ohrid; Otvorena kancelarija na gradona~alnikot; lokalna samouprava

Sorabotka so: ED „Izgrev“; IO „Goce Del~ev“; „Izgrejsonce“; Zdru`enie na Romite - Sveti Nikole; GI@; Ani [tip; ESE; ANTIKO; @enski centar – Kumanovo; [elter centar – Skopje; Otvorena porta; O@ Lozovo; Zdru`enie na Romite na Sveti Nikole; O@ [tip; O@ Ko~ani; O@ Probi{tip; O@ Gevgelija; O@ Radovi{; Z@ „Iskra“ Bitola; @enski centar – Debar; „Aureola“ Struga; O@ Kumanovka; „Nov `ivot“ [tip; „Antiko“ Gostivar; „Norma-f“ Skopje; Z@ „Kitka“ Prilep; lokalna samuprava; pratenici; Centar za socijalna rabota; Osnovni i sredni u~ili{ta; Zdravstven dom Sveti Nikole; Fond za zdravstvo Broj na ~lenovi: 500 Broj na aktivni volonteri: 40 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~

Op{ta cel: promocija na `enskite prava kako ~ovekovi prava; polova ednakvost i polov razvoj; ekonomska jaknewe na `enata; ednakvo vklu~uvawe vo vlasta na RM. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, deca, stari lica, pretpriema~i Publikacii: bro{ura „Preventivno otkrivawe na rakot na dojkata“; bro{ura „Glasaj i odlu~i“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Probi{tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - SO@M, osnova~i Sorabotka so: so drugi NVO ~lenki na SO@M; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 120 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 1250000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1200000

Broj na ~lenovi: 80 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 10000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 20000

Real. buxet vo 2002 (MKD): 1657681 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1800000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

67

@ENI

Organizacija na `enite - Strumica, O@S
Adresa: „Leninova“ 1, 2400 Strumica Telefon: 034/344-993 Telefaks: 034/344-993 E-mail: jovanat@mt.net.mk Osnovawe: 1991 Broj na registracija: 41/98 Mati~en broj: 4279107 EDB: 4027991119957 @iro-smetka: 20000-000-8404266 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Marija ^ukarska, koordinator, s.t.: 034/344-993, d.t.: 034/345-897 Irinka Trajkova, pretsedatel, s.t.: 034/321-534, d.t.: 070/441-149 INDEKS NA NVO Op{ta cel: prou~uvawe i inicirawe pra{awa {to baraat op{testveno razr{uvawe, a neposredno se svrzani so unapreduvaweto na op{testvenoekonomskata polo`ba. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, nevraboteni Publikacii: bilten „Perspektivi“, tira` 500, na 2 meseci; 20 izdanija Nivo na dejstvuvawe: regionalno (strumi~ki region), nacionalno ^len vo: doma{ni - OO@M, polnopravno Sorabotka so: site NVO; Medicinski centar Broj na ~lenovi: 100 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Organizacija na `enite Turci-Hajat - Struga, O@T - Hajat
Adresa: „Murteza Tatr“ 12a, 6330 Struga Telefon: 046/780-211 Telefaks: E-mail: hajat202@hotmail.com Osnovawe: 199 Broj na registracija: 54/99 Mati~en broj: 5362423 EDB: 402699118058 @iro-smetka: 53002-030-0209937 Deponent na bankata: Ohridska banka Lica za kontakt: Mieser Mursin, pretsedatel, d.t.: 046/780-211 Melekzat Mirsinovska, ~lenka INDEKS NA NVO

Organizacija na `enite Tur~inki „Dejra“, O@TM „Dejra“
Adresa: „ Avgust Cesarec“ 3-516, 1000 Skopje Telefon: 02/2612-368 Telefaks: 02/2622-354 E-mail: deryamkd@mt.net.mk Osnovawe: 99 Broj na registracija: 914 Mati~en broj: 5350689 EDB: 4030999378928 @iro-smetka: 30000-000-0342543 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Suzana Musli, pretsedatel, s.t.: 02/2612-368, d.t.: 070/225-791 Jari} Suzana, sekretar, s.t.: 02/2651-696 INDEKS NA NVO

@ENI
68

Op{ta cel: emancipacija i integrirawe na turskata `enska populacija vo op{testvoto preku promovirawe, poddr{ka i za{tita na ~ovekovite `enski prava preku edukacija Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: grantovi i donacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Struga), regionalno (Bitolsko, Ohridsko), nacionalno ^len vo: stranski - Turski balkanski komitet Sorabotka so: so NVO od Struga Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 150000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 200000

Op{ta cel: re{avawe konflikti, jaknewe na `enata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (^air), nacionalno ^len vo: doma{ni - Makedonsko `ensko lobi, polnopravno; stranski Evropski centar za malcinski pra{awa Sorabotka so: Doma}inki na Makedonija; HEBEH; Unija na Vlasite; „Perspektiva“; op{tina ^air; Ministerstvo za trud i socijalna politika Broj na ~lenovi: 300 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 2037531 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1500000

Organizacija na `enite - Kriva Palanka, O@ Kriva Palanka
Adresa: „Mo{a Pijade“ bb, 1330 Kriva Palanka Telefon: 031/375-193 Telefaks: 031/375-025 E-mail: orgkrpal@yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 16/99 Mati~en broj: 4306341 EDB: 4015991102088 @iro-smetka: 51000-002-0018581 Deponent na bankata: KIB - Kumanovo Lica za kontakt: Liljana Mitrovska, pretsedatel, s.t.: 031/375-025, d.t.: 031/375-193 Lidija Petkovska, potpretsedatel, s.t.: 031/375-015, d.t.: 031/375-190 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvawe na ustavno
zagarantiranite slobodi i prava na gra|anite vo op{tinata, sledewe, prou~uvawe i inicirawe na pra{awata povrzani so op{testveno-ekonomskata i socijalnata polo`ba na `enata. Organizirano dejstvuvawe vo unapreduvaweto na za{tita na semejstvoto i mladata populacija. Poddr`uvawe, pottiknuvawe i vklu~uvawe vo humanitarni, mirovni, ekolo{ki i drugi vidovi gra|anski zdru`enija.

Organizacija na `enite - Tetovo, O@T
Adresa: „\oce Simonovski“ 24, 1200 Tetovo Telefon: 044/331-792 Telefaks: 044/337-757 E-mail: ozt@mt.net.mk Osnovawe: 1991 Broj na registracija: Mati~en broj: 4887867 EDB: 4028993112212 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Olgica \eor|ieva, pretsedatel, s.t.: 044/337-757, d.t.: 044/331-792 Nada Filipovska, ~len, s.t.: 044/339-303 INDEKS NA NVO

Organizacija na `enite „Radika“, O@ „Radika“
Adresa: „Vasil \orgov“ 39/4, 1000 Skopje Telefon: 02/3220-667 Telefaks: 02/3220-667 E-mail: ozradika@sonet.com.mk Osnovawe: 30.10.2001 Broj na registracija: 169/01 Mati~en broj: 5556058 EDB: 4030001424662 @iro-smetka: 20000-009-1270396 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Aziza Asanovska, pretsedatel, s.t.: 02/3220-667 Ankica Kalkova, tehni~ki asistent, s.t.: 02/3220-667 INDEKS NA NVO

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, sport, hobi i rekreacija

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, `eni, stari lica Publikacii: bilten so ist naslov, tira` 500; bro{ura „Informativen centar za socijalno-pravni odnosi na `enata“, tira` 3000 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kriva Palanka), nacionalno ^len vo: doma{ni - Organizacija na `enite vo Makedonija, ~len Sorabotka so: Ed „Flora“; RAR; PALT; GKC; lokalna samouprava Kriva Palanka Broj na ~lenovi: 484 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, grealka, sistem Real. buxet vo 2002 (MKD): 598408 Plan. buxet za 2003 (MKD): 45000

Op{ta cel: prava na `enite, ednakvost na polovite, so`itelstvo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, `eni Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: `eni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Tetovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na op{tinite „Zaedno“ -Tetovo, polnopravno; Organizacija na `enite na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: Forum na albanskata `ena Broj na ~lenovi: 1200 Broj na aktivni volonteri: 17 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 120000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: op{tata cel na O@ Radika e celosna emancipacija na `enata vo rekanskiot kraj i nivnoto voveduvawe vo op{testveniot `ivot. Ovaa op{ta cel zna~i deka O@ Radika se zalaga za podobruvawe na ekonomskata polo`ba na `enite, povisok stepen na obrazovanie, otstranuvawe na site oblici na zloupotreba na `enite i decata i promovirawe na vrednostite na dijalogot, tolerancijata, so`ivotot i za~uvuvaweto na mirot. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, nevraboteni Publikacii: plakati; panfleti; bro{uri Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Rostu{e i Debar), nacionalno ^len vo: stranski - ECMI (ECMI) Sorabotka so: so site NVO; MCMS; FIOOM; SO@M; O@ Ezerka; op{tina Rostu{e; MVR; Ministerstvo za obrazovanie i Ministerstvo za trud i socijalna politika Broj na ~lenovi: 900 Broj na aktivni volonteri: 4 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 226290 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

69

@ENI

Organizacija na `enite „Cvet“ Kru{evo, O@ „Cvet“
Adresa: „Mi{e Eftimov“ bb, 7520 Kru{evo Telefon: 048/476-609 Telefaks: 048/476-609 E-mail: Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 19/99 Mati~en broj: 5608848 EDB: 4016999102865 @iro-smetka: 20000-009-9300056 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Spasika Taseska, pretsedatel, s.t.: 048/476-609, d.t.: 048/476-594 Meri Nikoloska, sekretar, s.t.: 048/476-609, d.t.: 048/476-230 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvawe na pravata na `enata utvrdeni vo Ustavot i nejzinata soodvetna zastapenost vo site sferi na op{testveno deluvawe i odlu~uvawe. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, ruralen razvoj/zemjodelie, sport, hobi i rekreacija

Organizacija na `enite na op{tina Valandovo, O@V
Adresa: „Mar{al Tito“ bb, 1460 Valandovo Telefon: 034/381-555 Telefaks: 034/381-555 E-mail: Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 29/98 Mati~en broj: 4259442 EDB: 1003994100711 @iro-smetka: 24022-000-0113314 Deponent na bankata: Balkanska banka Lica za kontakt: Stoj~eva Sowa, pretsedatel, s.t.: 034/381-555, d.t.: 034/383-333 Dilberova Ru`a, zamenikpretsedatel, d.t.: 034/382-553 INDEKS NA NVO Op{ta cel: sozdavawe povolni uslovi za ostvaruvawe organiziran pristap za postojana aktivnost na `enite, kako i za podobruvawe i unapreduvawe na op{testvenoekonomskata i socijalnata polo`ba na `enata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Valandovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - 0rganizacija na organizaciite na `enite vo RM, polnopravno Sorabotka so: ~lenkite na organizacija; ekolo{ki dru{tva; KUD „Goce Del~ev“; Izvidni~ki odred „Mladost“; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 100 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 25000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 25000

Organizacija na `enite na Kru{evo, O@OK
Adresa: „Ilindenska“ bb, 7520 Kru{evo Telefon: 048/477-077; 048/476-605 Telefaks: 048/477-925 E-mail: lifkijag @ yahoo.com Osnovawe: 1992 Broj na registracija: 13/99 Mati~en broj: 4816315 EDB: 4016999101958 @iro-smetka: 20000-001-8458413 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Slavica Korunoska, pretsedatelka, s.t.: 048/477-077, d.t.: 048/476-605 Levkija Ga`oska, potpretsedatelka, s.t.: 048/477-077, d.t.: 048/476-342 INDEKS NA NVO Op{ta cel: op{testveno, ekonomsko i politi~ko jaknewe na `enata vo op{tina Kru{evo preku edukacija i poddr{ka i promovirawe na ~ovekovite prava i slobodi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija

@ENI
70

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Publikacii: Bilten br. 2, 2003 tira` 250; Bilten br. 1, 2002 - tira` 250 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kru{evo), nacionalno, me|unarodno (Amerika) ^len vo: doma{ni - SO@M (Sojuz na organizaciite na `enite na Makedonija), polnopravno Sorabotka so: NVO Horizont;
Organizacija na `enite - Kavadarci; @O Rosa - Prilep; Sojuz na `enite Albanki - @ito{e; Organizacija na `enite - Kru{evo; Lokalna samouprava - Kru{evo

Broj na ~lenovi: 240 Broj na aktivni volonteri: 120 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 280000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 400000

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, nevraboteni, kulturni razli~nosti Publikacii: Bilten br.2, 2003 god., tira` 100; bilten „Bilten na `enite“, 2003 god., tira` 100 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kru{evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - NVO ART Kru{evo, nabquduva~ko; Zdru`enie na licata so mentalen hendikep „Poraka“- Kru{evo, polnopravno Sorabotka so: O@ „Cvet“ - Kru{evo; Zlmh – Poraka, Kru{evo; NVO Horizont; S@ @ito{e; Dom na kulturata; OU „Nikola Karev“; DSU „Naum Naumoski-Bor~e“ Broj na ~lenovi: 80 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 400000

Organizacija na `enite na Makedonska Kamenica, O@ M.Kamenica
Adresa: „Rudarska“ 3, 2320 Del~evo Telefon: 033/431-356 Telefaks: 033/432-694 E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: Mati~en broj: 5167299 EDB: 4009997100000 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Liljana Borisova, pretsedatel, d.t.: 033/431-356 Dafinka Mitrvska, potpretsedatel, s.t.: 033/432-694, d.t.: 033/431-167 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ekonomsko jaknewe na `enite vo MakedonskaKamenica. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni Publikacii: bro{ura „Prevencija protiv rak na dojkata“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Makedonska Kamenica), nacionalno ^len vo: doma{ni - OO@C, polnopravno Sorabotka so: Ekolo{ko dru{tvo„Zdravec“; OA Sveti Nikole; Ministerstvo za zdravstvo (podra~na edinica); Zavod za vrabotuvawe Broj na ~lenovi: 300 Broj na aktivni volonteri: 23 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 180000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 450000

Organizacija na `enite na op{tina Kratovo, O@ Kratovo
Adresa: „29 noemvri“ 10/5, 1360 Kratovo Telefon: 031/481-265 Telefaks: 031/481-265 E-mail: Osnovawe: 1993 Broj na registracija: 6-99 Mati~en broj: 1040430 EDB: 4011993101481 @iro-smetka: 51000-001-0027387 Deponent na bankata: Komercijalno-investiciska banka Kumanovo - DE Kratovo Lica za kontakt: Nada Kuzmanovska, sekretar, s.t.: 031/481-112, d.t.: 031/481-265 Tome Kuzmanov, pretsedatel, s.t.: 031/481-911 INDEKS NA NVO Op{ta cel: pomo{ i zastapuvawe na pravata na `enite, decata, socijalno zgri`enite semejstva; edukacija na mladite vo ruralnata sredina i borba protiv nasilstvoto vrz `enata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/ osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Kratovo, Kriva Palanka, Kumanovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Organizacija na `enite na RM, polnopravno Sorabotka so: site `enski NVO vo RM; MCMS; FIOOM; REC; ITZ Broj na ~lenovi: 910 Broj na aktivni volonteri: 35 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Organizacija na `enite na op{tina Kriva Palanka, O@ K.Palanka
Adresa: „Mar{al Tito“ bb, 1330 Kriva Palanka Telefon: 031/375-655 Telefaks: E-mail: zeni@freemail.com Osnovawe: 1990/1999 Broj na registracija: 30 Mati~en broj: 5522480 EDB: 4015996103236 @iro-smetka: 51000-002-0014313 Deponent na bankata: Komercijalnoinvesticiska banka a.d. - Kumanovo Lica za kontakt: Edita Poceva, pretsedatel, d.t.: 031/375-655 INDEKS NA NVO Op{ta cel: sledi i inicira pra{awa na `enite: op{testven status na `enite, ramnopravnost, za{tita, politi~ki status, ~ovekovi prava i vrednosti. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: `eni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kriva Palanka), regionalno (preku SO@M), nacionalno, me|unarodno (preku SO@M) ^len vo: doma{ni - preku SO@M; stranski - preku SO@M Sorabotka so: SO@M; O@ „Roza“ Rankovce; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 1500 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, fotokopir, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

71

@ENI

Organizacija na `enite na op{tina Mavrovi Anovi, O@MA
Adresa: s. Mavrovo, 1256 Mavrovi Anovi Telefon: 042/489-900 Telefaks: 042/489-900 E-mail: ozma@mt.net.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 23/200 Mati~en broj: 5446171 EDB: 4007000118736 @iro-smetka: 200-0000343650-55 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Pandora Dimova-Dingovska, pretsedatel, s.t.: 042/489-900, d.t.: 042/388-403 Sowa Stojanoska, ~len na pretsedatelstvoto, d.t.: 042/489-304 INDEKS NA NVO Op{ta cel: sozdavawe povolni uslovi za ostvaruvawe organiziran pristap za postojana aktivnost na `enite vo op{tinata i vo dr`avata. Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava, ruralen razvoj/zemjodelie, turizam Tipovi aktivnosti: obuki i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, deca, nevraboteni Publikacii: Afirmirawe na demokratskite vrednosti, tira` 500 Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Mavrovsko, gorno i dolnore~anskiot region) Sorabotka so: site ~lenki na centarot ECMI od Gostivar; op{tina Mavrovi Anovi Broj na ~lenovi: 85 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 200000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

Organizacija na `enite na op{tina Oble{evo, O@ Oble{evo
Adresa: 2301 Oble{evo Telefon: 033/351-160 Telefaks: 033/351-240 E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 48/99 Mati~en broj: 5394511 EDB: 4013000111359 @iro-smetka: 40400-678-81131 Deponent na bankata: Stopanska banka - Ko~ani Lica za kontakt: Svetlana Zaova, pretsedatel, s.t.: 033/351-240, d.t.: 033/361-160 Katerina Milanova, sekretar, s.t.: 033/351-770, d.t.: 033/277-213 INDEKS NA NVO Op{ta cel: sledewe i prou~uvawe na pra{awata povrzani so podobruvaweto, unapreduvaweto na op{testvenata ekonomskata i socijalnata polo`ba na `enata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, stari lica, selani, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (op{tina Oble{evo), nacionalno Sorabotka so: Ekolo{ko dru{tvo„Javor“; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Organizacija na `enite na Op{tina Sveti Nikole, O@O - Sveti Nikole
Adresa: plo{tad „Ilinden“ 55, 2220 Sveti Nikole, po{tenski fah 2220 Telefon: 032/444-620 Telefaks: 032/444-628 E-mail: wom_org@yahoo.com Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 18/98 Mati~en broj: 4233859 EDB: 4025990100834 @iro-smetka: 20000-000-7295362 Deponent na bankata: Stopanska banka - Sveti Nikole Lica za kontakt: Vera Zlateva, pretsedatel, s.t.: 032/ 443-837, d.t.: 032/443-591 070/694-692 Radmila Sendeva, koordinator na proekt, s.t.: 032/444-620, d.t.: 032/444-629 INDEKS NA NVO
Op{ta cel: unapreduvawe na polo`bata na `enite vo site sferi na op{testvoto, emancipacija i polova ednakvost, sekakov vid pomo{ (pravna, humanitarna, socijalna), zdravstvena edukacija i za{tita kako preventiva preku razni formi, rabota so deca, mladinci i stari lica, ~ovekovi prava - `enski prava, semejno nasilstvo, rabota so op{ta populacija.

@ENI
72

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, selani Publikacii: bilten „Mo`eme li da smenime barem ne{to“, 2 broja vo 2002 g., tira` 1400) Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Sveti Nikole i Lozovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Organizacija na organiziciite na `enite na Makedonija, asocijativen ~len Sorabotka so: ED „Izgrev“; IO „Goce Del~ev“; „Izgrejsonce“; Zdru`enie na Romite na Sveti Nikole; GI@; Ani [tip; ECE; „Antiko“; @enski centar Kumanovo Broj na ~lenovi: 500 Broj na aktivni volonteri: 40 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 1657681 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1800000

Organizacija na `enite od Novo Selo, O@NS
Adresa: „Mar{al Tito“ 20, Novo Selo Telefon: 034/321-909 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 70/99 Mati~en broj: 5299586 EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Mladinka Stojmenova, pretsedatel, s.t.: 034/321-909 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da prezememe aktivnosti za unapreduvawe na lokalnite sredini, unapreduvawe na lokalnite sredini, unapreduvawe na kulturnoto `iveewe kaj naselenieto (mladi i deca), sorabotka so drugi zdru`enija i organizacii, kako i so stopanski i drugi zdru`enija vo regionot i dr`avata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, finansiski uslugi, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, ruralen razvoj/ zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Strumica), nacionalno Sorabotka so: organizacii na `enite od Strumica; SO@M; O@S Broj na ~lenovi: 40 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 15 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Organizacija na `enite od Peh~evo, O@P
Adresa: „Industriska“ 5, 2326 Peh~evo Telefon: 033/441-857 Telefaks: 033/441-842 E-mail: ozpe@freemail.org.mk Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 8/1999 Mati~en broj: 5093295 EDB: 4001995103916 @iro-smetka: 20000-002-3683415 Deponent na bankata: Stopanska banka - Berovo Lica za kontakt: Nada Simovska, pretsedatel, s.t.: 033/ 441-626, d.t.: 033/441-174 Gabriela Kostadinova, potpretsedatel, s.t.: 033/441-678, d.t.: 033/442-328 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da sozdava uslovi za
oraniziran nastap i aktivnost na `enite, da gi sledi, prou~uva i inicira pra{awata {to baraat op{testveno razre{uvawe, a poneposredno se povrzani so unapreduvawe na op{testveno-ekonomskata polo`ba na `enite, preku afirmirawe i prezentirawe na tradicionalnata kultura na `iveewe, za{tita na pravata na decata, zdravjeto na `enite i decata.

Organizacija na `enite Tur~inki na Makedonija - Ohrid, O@TM „MATUKAT“
Adresa: „Dame Gruev“ 138, 6000 Ohrid Telefon: Telefaks: 046/264-018 E-mail: yildiz2000@ yahoo.com Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 26/99 Mati~en broj: EDB: 4007997113941 @iro-smetka: 20000-002-7047957 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Jildiz Ali, pretsedatel, s.t.: 070/232-798, d.t.: 046/250-027 Havza Rexep K., potpretsedatel, d.t.: 046/252-259 INDEKS NA NVO Op{ta cel: sozdavawe povolni uslovi za obezbeduvawe organiziran pristap za postojana op{testvena aktivnost na `enite vo Op{tinata i vo dr`avata, podobruvawe i unapreduvawe na op{testvenoekonomskata i socijalnata polo`ba na `enata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, obrazovanie, nauka, humanitarno Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, nevraboteni Publikacii: bro{ura „^ovekovi prava - `enski prava“ tira` 500 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ohrid;), nacionalno ^len vo: stranski – „MATUSITEB“; „EKMI“ Sorabotka so: so site NVO; Z@ „Bisera“; „Medija artes“;O@ - Struga; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 100 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, vrabotuvawe/generirawe prihodi, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina
i studenti, `eni, deca, stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Peh~evo), regionalno (Male{evijata – Peh~evo i Berovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - SO@M, polnopravno Sorabotka so: ED „Kladenec“; ZSM
„Izgrev“; CKU„Raven“; lokalna samouprava; Dom na kulturata; UP„Kumunalec“; Zdravstven dom

Broj na ~lenovi: 143 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 120000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

73

@ENI

Organizacija na `enite - [tip, O@[
Adresa: „General Apostolski“ 33, 2000 [tip Telefon: 032/381-103 Telefaks: 032/381-103 E-mail: ozstip@mt.net.mk Osnovawe: 1991 Broj na registracija: 13/99 Mati~en broj: 4234685 EDB: 4029991115423 @iro-smetka: 20000-000-7316605 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Zorka Iceva, pretsedatel, s.t.: 032/381-103, d.t.: 032/390-182 Julijana Markova, koordinator, s.t.: 032/381-103, d.t.: 070/879-362 INDEKS NA NVO Op{ta cel: sozdavawe povolni uslovi za ostvaruvawe organiziran pristap za postojana aktivnost na `enite vo Op{tinata i vo dr`avata; sledewe, analizirawe, prou~uvawe, pottiknuvawe, poddr`uvawe i inicirawe pra{awa povzrani so podobruvawe i unapreduvawe na op{testveno-ekonomskite, socijalnite, zdravstvenite, humanitarnite, etni~kite, mirovnite i drugi vidovi gra|anski inicijativi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni Publikacii: bilten „Perspektivi“, dvomese~en Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - OO@M, polnopravno Sorabotka so: so site NVO Broj na ~lenovi: 200 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 278465 Plan. buxet za 2003 (MKD): 278465

Organizacija na organizaciite na `enite na Makedonija, OO@M
Adresa: „Vasil \or|ov“ 39, baraka 7, 1000 Skopje Telefon: 02/3121-280; 02/3227-918 Telefaks: 02/3121-280; 02/3227-918 E-mail: owom@freemail.org.mk Osnovawe: 1990 Broj na registracija: 1315 Mati~en broj: 4187849 EDB: 4030000428346 @iro-smetka: 30000-000-1017081 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Mirjana Dimovska, pretsedatel, s.t.: 02/3121-280; 02/3227-918, d.t.: 070/323-880 Maja Dilberova, asistent na proekt, s.t.: 02/3121-280; 02/3227-918, d.t.: 070/752-757 INDEKS NA NVO
Op{ta cel: organiziran pristap kon podobruvawe i unapreduvawe na op{estveno-ekonomskata i socijalnata polo`ba na `enite vo Op{tinata i vo RM; dostignuvawe na rodovata ednakvost.

Romska asocijacija za `eni i mladi „Luludi“, PA@M-Luludi
Adresa: „Lazar Trpovski“ 1/2-5, 1000 Skopje, po{tenski fah 02 Telefon: 02/2640-744 Telefaks: 02/2640-744 E-mail: luludi_sk@yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 51/01 Mati~en broj: 5528852 EDB: 4030001418948 @iro-smetka: 40100-678-5288029 Deponent na bankata: Komercijalana banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Kjmet Amet, pretsedatel, s.t.: 02/2640744 Semra Amet, sekretar, s.t.: 02/2640-744 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na ekonomskata, socijalnata i politi~kata polo`ba na `enite i mladite vo zaednicata. Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: informacii, edukacija Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca Publikacii: bro{ura „Stop na nasilstvoto“/2000, plakat; bro{ura „Eden ~ekor ponapred“/2000, plakat, tira` 500; bro{ura „Eden poinakov den“, tira` 1000 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno Sorabotka so: ESE; KAM; PURT; SO@M; PRONI; mediumite BTR, [utel Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 60000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 200000

@ENI
74

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, obrazovanie

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni,
deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti

Publikacii: „Stop na trgovijata so
`eni“ - vo podgotovka; „Interetni~ki dijalog od perspektiva na `enite, tira` 100; „Semejno pravo“, tira` 500; „Svet bez granici“ tira` 500; „@enata i politikata“, tira` 500; „Polo`bata na `enata vo sovremenite op{testveni tekovi“, tira` 500

Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - MCMS Sorabotka so: site NVO vo Skopje i vo dr`avata; Vladata na RM i site ministerstva i lokalni samoupravi Broj na ~lenovi: 65000 Broj na aktivni volonteri: 120 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 1754560 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Romska organizacija na `enite na Makedonija „Daja“, RO@M „Daja“
Adresa: „Sobraniska stanbena zgrada“ bb, 2310 Vinica Telefon: 033/363-433 Telefaks: 033/363-43 E-mail: Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 3/99 Mati~en broj: 4716060 EDB: 4017996110600 @iro-smetka: 40900-678-5283 Deponent na bankata: KIB - Kumanovo Lica za kontakt: Xevaira Omerova, pretsedatel, s.t.: 033/363-433, d.t.: 033/362-968 Deniza Saliova, potpretsedatel, s.t.: 033/363-43 INDEKS NA NVO

Romska organizacija na `enite od Makedonija „Daja“ Kumanovo, RO@M „Daja“
Adresa: „Ivo Lola Ribar“ 46, 1300 Kumanovo Telefon: 031/413-662 Telefaks: 031/423-654 E-mail: daja@mt.net.mk Osnovawe: 1993 Broj na registracija: 3/99 Mati~en broj: 4716060 EDB: 4017996110600 @iro-smetka: 51028-900-0000018 Deponent na bankata: KIB - Kumanovo Lica za kontakt: Dilbera Kamberovska, pretsedatel, s.t.: 031/413-662, d.t.: 070/248-995 Leta Kamberovska, tehni~ki sekretar, s.t.: 031/423-654, d.t.: 075/523-107 INDEKS NA NVO

Romsko humanitarno zdru`enie na `enite „KHAM“, RHZ@ „KHAM“
Adresa: „Done Bo`inov“ 56, 1300 Kumanovo Telefon: 031/437-911 Telefaks: 031/437-912 E-mail: kham@mt.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 82/99 Mati~en broj: 5293022 EDB: 4017999131365 @iro-smetka: 51000-000-0122626 Deponent na bankata: KIB - Kumanovo Lica za kontakt: Mibera Demirovska, pretsedatel, s.t.: 031/437-911, d.t.: 070/496-052 Elizabeta Dautovska, sekretarka, s.t.: 031/437-911, d.t.: 070/644-501 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podigawe na vospitnoobrazovnoto nivo na Romite. Emancipacija i edukacija na `enata Romka. Podobruvawe na socijalnata i ekonomskata polo`ba na Romite. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci Publikacii: bilten „Informator“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kumanovo), nacionalno Sorabotka so: so NVO vo Makedonija; lokalna samouprava; Ministerstvo za obrazovanie Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: sozdavawe povolni uslovi i organizirawe nastap na `enata Romka vo site op{testveni aktivnosti i celosna kulturna, op{testvena i ekonomska emancipacija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, romska populacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Vinica), regionalno (Ko~ani, Blatec), nacionalno ^len vo: doma{ni - RO@M „Daja“ Kumanovo, polnopravno Sorabotka so: NVO na nivo na Makedonija; RO@M „ Daja“ Kumanovo; Mese~ina „Romi“; FIOOM; Centar za socijalni raboti – Vinica; Serena [tip Broj na ~lenovi: 11 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: emancipacija i edukacija na `enata Romka. Edukacija na romskata populacija. Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna
sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, `enski prava

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, begalci, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{uri, letoci, posteri; Godi{en izve{taj 2001, tira` 100; bilten, informator, tira` 500, 2 izdanija Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kumanovo), regionalno (Bitola, Vinica, Del~evo, Peh~evo, Berovo, Kriva Palanka), nacionalno ^len vo: doma{ni - RNVO „Roma 2002“,
polnopravno; SO@M - Skopje, polnopravno; MCMS - Skopje, polnopravno

Sorabotka so: site NVO; lokalna samouprava; {kola za kopjuteri; Rabotni~ki univerzitet i dr. Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 32 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

75

@ENI

Sojuz na albanskata `ena na Makedonija - ogranok Gostivar, SA@M - ogranok Gostivar
Adresa: „Nikola Tesla“ bb, Gostivar Telefon: 042/215-312 Telefaks: 042/272-517 E-mail: Osnovawe: 1993 Broj na registracija: 601 Mati~en broj: 1000063 EDB: 4007999122417 @iro-smetka: 20000-009-9441870 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Safuje Dehari, pretsedatel, s.t.: 042/ 272-517, d.t.: 042/215-531 Ejupi Qazenie, potpretsedatel, s.t.: 042/272-517, d.t.: 042/215-312 INDEKS NA NVO Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: `eni, deca, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{ura za bolesti od nezavisnosti; bro{ura za reproduktuvno zdravje Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Gostivar i Gostivarsko), nacionalno ^len vo: doma{ni - ECLI, mre`a; Sojuz na albanskata `ena na RM, kolektiven ~len Sorabotka so: ESE; ESA Milenium; O@S; Hlatikat; lokalnata samouprava; Medicinski centar; obrazovanie Broj na ~lenovi: 756 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 312000

Sojuz na albanskata `ena vo Makedonija, SA@M
Adresa: „Boris Kidri~“ 1/6, 1200 Tetovo Telefon: 044/339-235 Telefaks: 044/339-235 E-mail: lash@mt.net.mk Osnovawe: 1992 Broj na registracija: 36/99 Mati~en broj: 4572084 EDB: 4028992114459 @iro-smetka: 21004-572-0840173 Deponent na bankata: Tutunska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Drita Selmani, sekretar, s.t.: 044/ 339-235, d.t.: 044/333-592 Bukurie Bajrami, ~len na pretsedatelstvoto, s.t.: 044/339-235, d.t.: 044/342-568 INDEKS NA NVO Op{ta cel: emancipacija; edukacija; vrabotuvawe; rodova ednakvost. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca Publikacii: novini „Budewe“; bilten „Dokumenti“; bro{ura „Semejno planirawe“; bro{ura „Semejno nasilstvo“ Nivo na dejstvuvawe: nacionalno (cela Makedonija), me|unarodno ^len vo: doma{ni - Me|a{i; MCMS Sorabotka so: OO@M; SO@M; Daja; Me|a{i; ESE; Presti`; MCMS; O@ [tip; O@ Strumica; op{tini, centri za socijalna rabota, zdravstveni domovi, lokalna vlast; KTK; DRC; IOM Broj na ~lenovi: 10000 Broj na aktivni volonteri: 220 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 1646 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1300

Sojuz na albanskata `ena - ogranok Bitola, SA@M - ogranok Bitola
Adresa: „Ohridska“ 243, 7000 Bitola Telefon: 047/227-091 Telefaks: 047/227-091 E-mail: Osnovawe: 1995 Broj na registracija: Mati~en broj: 4572084 EDB: 4002999150435 @iro-smetka: 290200000066583 Deponent na bankata: Teteks banka a.d. – Skopje, filijala Bitola Lica za kontakt: Neide Hasanoska, pretsedatel, d.t.: 047/227-091 INDEKS NA NVO
Op{ta cel: SA@M e osnovano so cel da pridonese vo razvojot na demokratskite odnosi, afirmirawe na vrednostite na `enata Albanka, pridones vo formirawe na razvojot na zaedni{tvoto i so`ivotot, da se bori protiv negativnite pojavi vo op{testvoto, sorabotka so drugi sli~ni organizacii i zdru`enija, organizirawe predavawa za spre~uvawe na devijantnite pojavi.

@ENI
76

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, proekti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, begalci, selani, kulturni razli~nosti Publikacii: Gotva~ so jadewa so site pripadnici na etni~kite zaednici {to `iveat vo Bitola i na site jazici Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bitola i okolnite op{tini), regionalno (jugozapaden region), nacionalno ^len vo: doma{ni - ECMI-Bitola, redoven; NVO, sorabotka Sorabotka so: so site NVO Broj na ~lenovi: 10 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 210000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 250000

Sojuz na organizaciite na `enite na RM, SO@M
Adresa: „Vasil \or|ov“ bb, 1000 Skopje, po{tenski fah 571 Telefon: 02/3134-390 Telefaks: 02/3126-185 E-mail: sozm@mt.net.mk Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 194 738/99 Mati~en broj: 4942906 EDB: 4030994269870 @iro-smetka: 60000-000-0841802 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Savka Todorovska, pretsedatel, s.t.: 02/3134-390, d.t.: 02/3238-184 Svetlana Janeva, sekretar, s.t.: 02/3134-390, d.t.: 02/3220-570 INDEKS NA NVO Op{ta cel: celta na SO@M e razvoj,
osoznavawe i ispolnuvawe vo celost na me|unarodnite konvencii i univerzalni deklaracii za ednakvost, prava i sloboda, bez polova diskriminacija na `enata i nejzinite prava kako ~ovekovi prava; emancipacija; ekonomski i socijalen razvoj na `enata; humanost so aktivnosti i akcii; za{tita na mirot i `ivotnata sredina; {irewe na `enskata mre`a vo zemjata i svetot.

Forum na albanskata `ena, FA@
Adresa: „Nikola Tesla“ 6, 1200 Tetovo Telefon: 044/332-440 Telefaks: E-mail: xhare@diplomats.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 1/2001 Mati~en broj: 5487463 EDB: 4028001126699 @iro-smetka: 21005-487-4030166 Deponent na bankata: Tutunska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Xane Kre{ova, pretsedatel, s.t.: 044/337-440 Ermina Re{ai, sekretar, s.t.: 044/337-440 INDEKS NA NVO Op{ta cel: osloboduvawe na albanskata `ena od tradicionalnite konzervativni sfa}awa, podobruvawe na op{testvenoekonomskata i socijalnata polo`ba na `enata, spre~uvawe sekakov vid nasilstvo vrz `enata, aktivno u~estvo na `enata vo politi~kiot `ivot i dr. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, selani, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{ura „Pravata na `enata da odlu~i“, tira` 600; bro{ura „Zdravstvena edukacija na `enite“, tira` 1200; bro{ura „Me|uetni~ka kulturna sorabotka“, tira` 1600; bro{ura „Aktivnosti 2002“, tira` 1500 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Tetovo), regionalno (tetovski region), nacionalno ^len vo: doma{ni - GGT-Tetovo, polnopravno; ECMM, polnopravno Sorabotka so: Organizacija na `enite na Makedonija; O@-Tetovo Broj na ~lenovi: 5400 Broj na aktivni volonteri: 60 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 3300000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 3500000

Humanitarna organizacija „Veritas“
Adresa: „Krume Be}ar“ 8, 7500 Prilep Telefon: 048/411-782 Telefaks: 048/418-318 E-mail: veritas2001 @ hotmail.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 52/2001 Mati~en broj: 5547059 EDB: 4030989254937 @iro-smetka: 3002-000-0014197 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Bo`inoski Denis, potpretsedatel, d.t.: 048/411-782 Momiroska Valentina, pretsedatel, d.t.: 048/411-782 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvawe razni aktivnosti so koi }e se ostvaruvaat i zadovoluvaat socijalni, humanitarni, edukativni i zdrastveni celi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, finansiski uslugi, vrabotuvawe/generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka, humanitarni celi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zaemi, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno ^len vo: doma{ni - NVO Esperanto, nabquduva~ko; Svetski makedonski kongres, nabquduva~ko Sorabotka so: CGI; Lokalna samouprava - Prilep Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 5000

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: mladina i studenti, `eni,
deca, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti

Publikacii: bro{ura „Bilten“, tira` 1500 na makedonski i 1500 na angliski j.; bro{ura „Mediumski prira~nik za `eni“, tira` 500; bro{ura „Politi~ko jaknewe na `enata“, tira` 1500 na makedonski i 1500 na angliski j. Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Makedonsko `ensko
lobi, polnopravno; stranskiInternacionalen sovet na `enite; Evropsko `ensko lobi; Koalicija Karat

Sorabotka so: so site NVO; so ~lenkite na
SO@M i drugite NVO; so MCMS; Gra|anite za gra|anite; so site zainteresirani; so site ministerstva; Oddelenie za polova ednakvost pri Ministerstvo za trud i socijalna politika

Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir

Real. buxet vo 2002 (MKD): 16752167 Plan. buxet za 2003 (MKD): 20000000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

77

@ENI

Humanitarno dru{tvo „@ivotna iskra - 99“
Adresa: „\uro Gakovi}“ 3, 2400 Strumica Telefon: 034/325-341 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 92/99 Mati~en broj: 5442826 EDB: 4027999128530 @iro-smetka: 30003-000-0010559 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Roska Kuzmanova, pretsedatel, d.t.: 034/325-341 Kostadinka Minova, zamenikpretsedatel, d.t.: 034/323-231 INDEKS NA NVO

Humanitarno zdru`enie „Majka“, HZ „Majka“
Adresa: „Mo{a Pijade“ 93, 1300 Kumanovo Telefon: 031/422-525; 031/437-610 Telefaks: 031/422-525 E-mail: vavku@freemail.org.mk Osnovawe: 1992 Broj na registracija: 49/98 Mati~en broj: 4398203 EDB: 4017992105962 @iro-smetka: 51000-000-0097206 Deponent na bankata: Komercialnoinvesticiska banka Lica za kontakt: Lidija Ilievska, pretsedatelka, s.t.: 0331/422-525, d.t.: 031/421-341 @aklina Stojkovska, tehni~ki sekretar, s.t.: 031/422-525, d.t.: 031/412-622 INDEKS NA NVO

Centar za Romite na grad Skopje, CRS
Adresa: „Avgust Cesarec“ 3-4-2, 1000 Skopje Telefon: 02/2618-575; 02/2638-800 Telefaks: 02/2618-575 E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 167/99 Mati~en broj: 5203481 EDB: 4030998344671 @iro-smetka: 30000-000-0386678 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Azbija Memedova, pretsedatel, s.t.: 02/2638-800 Enisa Haxi~, potpretsedatel, s.t.: 02/2638-800 INDEKS NA NVO
Op{ta cel: podobruvawe na sorabotkata me|u postoe~kite romski nevkladini organizacii i asocijacii, davawe pridones vo podignuvawe na obrazovanieto, vospitno i edukativno nivo na romskoto naselenie so cel da se zabrza integracijata na romskata zaednica vo makedonskoto op{testvo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, finansiski uslugi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, emancipacija, zajaknuvawe na `enite Romki

@ENI
78

Op{ta cel: pomagawe na `enite polesno da ja sovladaat te{kata bolest, da se dru`at i da razmenuvaat svoi iskustva. Organizirawe predavawa i ve`bi za du{evna ramnote`a na bolnite `eni koi zapa|aat vo krizi poradi stravot od bolesta so pomo{ na lekar-psiholog. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Strumica), nacionalno ^len vo: doma{ni - @ensko dru{tvo „@ivotna iskra 98“, polnopravno Sorabotka so: Dru{tvo na roditelite na decata zaboleni od cerebralna paraliza; Humanitarno dru{tvo „Humanita“ Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: za{tita i podobruvawe na polo`bata i pravata na gra|anite na Kumanovo preku edukacija, obuka i poddr{ka. Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/ osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi Publikacii: Izve{taj za desetgodi{noto rabotewe - bro{ura Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kumanovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - ECMP, ~lenka; SO@M, ~lenka Sorabotka so: drugi NVO od Kumanovo i po{iroko; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, TV, video, mebel Real. buxet vo 2002 (MKD): 702100 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, deca Publikacii: „Politi~ko u~estvo i
demokratija vo Evropa“, tira` 1500; Adresar na romskite `eni aktivisti, tira` 1000; bilten „Almaturovo“, tira` 2000

Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([uto
Orizari, ^air), regionalno (kumanovski region, Mexitlija, Katlanovo), nacionalno, me|unarodno (zemjite od Centralna i Isto~na Evropa, preku `enskata programa od Wujork)

Sorabotka so: site romski organizacii vo RM; RPP (RPP); MRG (MRG); ERRC (ERRC); @enska programa od Wujork; Informativen centar na gra|anskoto op{testvo Broj na ~lenovi: 6 Broj na aktivni volonteri: 1 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 2190440 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1334796

[elter centar - prifatili{te za `eni i deca `rtvi na nasilstvo, [elter centar
Adresa: (vo diskrecija), 1000 Skopje, po{tenski fah 125 Telefon: 070/520-639 Telefaks: E-mail: shelter_centar@yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 961 Mati~en broj: 5498252 EDB: 4030001408349 @iro-smetka: 30000-000-0545176 Deponent na bankata: Komercijalna banka - Skopje Lica za kontakt: Daniela Dabeska, pretsedatel, s.t.: o7o/653-532 Gabriela Spirkovska, asistent na programa, s.t.: 070/550-792 INDEKS NA NVO
Op{ta cel: zgri`uvawe, za{tita, pomo{ i poddr{ka na `enite i decata `rtvi na sekakov vid nasilstvo preku obezbeduvawe primarna, psihosocijalna, pravna i medicinska pomo{, kako i medijatorstvo pome|u celnata grupa i instituciite na sistemot.

Aktiv na `enite na s. Miravci
Adresa: s. Miravci - Valandovo bb, Miravci Telefon: 034/388-112 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Marina Grbenova, pretsedatel jazik: francuski, d.t.: 034/388-11

Organizacija na `eni - Demir Hisar
Adresa: „Bitolska“ bb, Demir Hisar Telefon: 047/276-161 Telefaks: 047/203-055 E-mail: Lica za kontakt: Siljanovska Vesna, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 047/276-161, d.t.: 047/276-118

@enski centar na Republika Makedonija, @C na RM
Adresa: „Vasil \orgov“ bb, bar. 4, 1000 Skopje, po{tenski fah 1000 Telefon: 02/3220-570 Telefaks: 02/3238-184 E-mail: sozmrc@unet.com.mk Lica za kontakt: Lidija Kekenovska-Pavi}, koordinator jazik: angliski, srpski, s.t.: 02/3220-570

Organizacija na `eni na Probi{tip, O@P
Adresa: „ Jordan Stojanov“ 17, 2210 Probi{tip Telefon: 032/481-864 032/482-388 Telefaks: 032/481-864 E-mail: ozpmk@yahoo.com Lica za kontakt: Vinka An|elovi}, pretsedatelka s.t.: 032/482-388, d.t.: 070/624-504 032/ 483-724

@ensko alibi - Kratovo, @A - Kratovo
Adresa: „Nikola Karev“ bb, 1360 Kratovo Telefon: 031/483-086 Telefaks: 031/483-053 E-mail: Lica za kontakt: Olivera N. Tren~eva, pretsedatel jazik: francuski, d.t.: 031/483-086

Organizacija na `enite - Kavadarci
Adresa: „Ilindenska“ 115, 1430 Kavadarci Telefon: 043/415-865 Telefaks: 043/415-865 E-mail: Lica za kontakt: Joana Koceva, pretsedatel s.t.: 043/415-865, d.t.: 043/410-665

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, deca Publikacii: „Javno mnenie za
nasilstvo nad `enite vo RM“, tira` 500

Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - „Womankind“; „International women development“; „Vday“ Sorabotka so: „Aureola“ - Struga (zdru`enie na `enite Albanki); nevladini organizacii od balkanskiot region; „Otvorena porta“ - Skopje; centri za socijalna rabota; MVR; Ministerstvo za trud i socijalna politika Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 7700000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 10000000

Organizacija na `eni - Vinica, O@ Vinica
Adresa: „Prvomajska“ 35, Vinica Telefon: 033/361-761 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Vaska Ilievska, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 033/363-262, d.t.: 033/361-761

Organizacija na `enite na Blatec, O@ na Blatec
Adresa: „Op{tina Blatec“ bb, Blatec Telefon: 033/371-407 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Jankulovska Nikolina, ~len na IO jazik: francuski, d.t.: 033/371-407

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

79

@ENI

Organizacija na `enite na Valandovo, O@V
Adresa: „Mar{al Tito“ bb, 1460 Valandovo Telefon: 034/381-555 Telefaks: 034/381-555 E-mail: Lica za kontakt: Sowa Stoj~eva, pretsedatel s.t.: 034/381-555, d.t.: 034/383-333

Forum na albanskata `ena „Aktiv“ Debar
Adresa: „Nikola Tesla“ 6, 1200 Tetovo Telefon: 044/337-440 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Rezehana Hisa, pretsedatel s.t.: 044/337-440

Forum na albanskata `ena „Aktiv“ Struga
Adresa: „Nikola Tesla“ 6, 1200 Tetovo Telefon: 044/337-440 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Vijolica Istrefi, pretsedatel s.t.: 044/337-440

@ENI
80

Organizacija na `enite na Lozovo, O@ Lozovo
Adresa: „Metodija Mitevski - Brico“ bb, 2208 Lozovo Telefon: 042/458-022 Telefaks: 042/458-022 E-mail: Lica za kontakt: Marija Moneva, pretsedatel s.t.: 042/458-022

Forum na albanskata `ena „Aktiv“ Kumanovo
Adresa: „Nikola Tesla“ 6, 1200 Tetovo Telefon: 044/337-440 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Naxije Mustafa, pretsedatel s.t.: 044/337-440

Humanitarno zdru`enie na Romite na RM „Sonce“ - `enska organizacija
Adresa: 134 16, 1200 Tetovo Telefon: 044/337-123 Telefaks: 044/337-123 E-mail: sonce,org@mt.net.mk Lica za kontakt: Mabera Kamberi, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 044/337-123, d.t.: 044/333-239

Organizacija na `enite Orizari, O@ - Orizari
Adresa: „Kej na Revolucija“ bb, 2302 s. Orizari Telefon: 033/294-597 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: \ur|a Todorovska, pretsedatel s.t.: 033/294-597, d.t.: 033/294-820

Forum na albanskata `ena „Aktiv“ Skopje
Adresa: „NikolaTesla“ 6, 1200 Tetovo Telefon: 044/337-440 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Ibadete Livoreka, pretsedatel s.t.: 044/337-440

Forum na albanskata `ena „Aktiv“ Gostivar
Adresa: „Nikola Tesla“ 6, 1200 Tetovo Telefon: 044/337-440 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Drita Abdiju, pretsedatel s.t.: 044/337-440

Forum na albanskata `ena „Aktiv“ Ki~evo
Adresa: „Nikola Tesla“ 6, 1200 Tetovo Telefon: 044/337-440 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Qiqzime Bajrami, pretsedatel s.t.: 044/337-440

@ivotna sredina
Adventisti~ko dobrotvorno zdru`enie, ADRA
Adresa: „Vlae“ 42, 1000 Skopje Telefon: 02/3048-038 Telefaks: 02/3048-038 E-mail: mmskopje@unet.com.mk Osnovawe: 1991 Broj na registracija: 349 Mati~en broj: EDB: 4030993349357 @iro-smetka: 40100-678-39219 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: \or|i Trajkovski, pretsedatel, s.t.: 02/3048-038, d.t.: 070/227-598 INDEKS NA NVO Op{ta cel: distribucija, humanitarna pomo{ vo hrana, lekovi i oprema. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalnohumanitarna Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: centar za socijalni raboti Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Asocijacija na zdru`enijata na gra|anite od op{tinite koi imaat usvoeno lokalni ekolo{ki akciski planovi - Sveti Nikole, Asocijacija na zaednici na LEAP
Adresa: „Pionerska“ 13, 2220 Sveti Nikole Telefon: 032/444-600 Telefaks: 032/441-600 E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 14/2001 Mati~en broj: 5607582 EDB: 4025001106667 @iro-smetka: 20000-072-2245987 Deponent na bankata: Stopanska banka - Sveti Nikole Lica za kontakt: Vladimir Gilev, pretsedatel, s.t.: 032/455-177, d.t.: 032/443-819 Sowa Bla`eva, tehni~ko lice, s.t.: 032/444-600, d.t.: 032/444-855 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina so zaedni~ko unapreduvawe na aktivnostite povrzani so sproveduvaweto na LEAP vo op{tinite; razre{uvawe na ekolo{kite problemi utvrdeni kako prioriteti; podigawe na ekolo{kata svest i ekolo{kata kultura kaj naselenieto. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, ~ovekovi prava, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Republika Makedonija) Broj na ~lenovi: 480 Broj na aktivni volonteri: 120 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Biosfera - Centar za edukacija, za{tita na `ivotnata sredina i prirodata, Biosfera
Adresa: „Dimo Haxidimov“ 3, 7000, Bitola Telefon: 047/234-973 Telefaks: 047/234-973 E-mail: biosfera@freemail.org.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 176/99 Mati~en broj: 5335787 EDB: 4002999138893 @iro-smetka: 500-0000001497-95 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala Bitola Lica za kontakt: Ne{ad Azemovski, pretsedatel, s.t.: 047/234-973, d.t.: 047/251-577; 070/251-577 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i prirodata preku edukacija i realizirawe na konkretni, potrebni, vidlivi proekti. Inicirawe procesi od interes za po{irokata zaednica preku unapreduvawe na demokratskite odnosi i promocija na pozitivnite vrednosti na op{testvoto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka Tipovi aktivnosti: grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe, realizacija na konkretni vidlivi proekti za za{tita na prirodata Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bitola), nacionalno Broj na ~lenovi: 42 Broj na aktivni volonteri: 42 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 1200000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1420000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

81

@IVOTNA SREDINA

Gra|anski komitet za razvoj Probi{tip, GKR
Adresa: „Leninov Plo{tad“ 2, 2210 Probi{tip Telefon: 032/481-834 Telefaks: 032/483-009 E-mail: gkrprobistip@yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 17/2001 Mati~en broj: 5517605 EDB: 4022001103260 @iro-smetka: 20000-009-7517487 Deponent na bankata: Stopanska banka - Probi{tip Lica za kontakt:
@ivka Mihajlova, pretsedatel, s.t.: 032/484-700, d.t.: 032/483-857 Qup~o \orgievski, sekretar, s.t.: 032/481-834, d.t.: 032/482-313

Dvi`ewe za okolinata „Molika“, DOM
Adresa: „ Mar{al Tito“ 75/1/1, 7000 Bitola, po{tenski fah 17 Telefon: 047/232-496 Telefaks: 047/232-496 E-mail: molika@mt.net.mk Osnovawe: 1989 Broj na registracija: 50/98 Mati~en broj: 4144848 EDB: 4002989134547 @iro-smetka: 27000-000-0210474 Deponent na bankata: Izvozna i kreditna banka - Bitola Lica za kontakt: Petar Arsov, pretsedatel, s.t.: 047/232-496 Ratko Savkovi}, blagajnik, s.t.: 047/232-496, d.t.: 070/207-933 INDEKS NA NVO

Dvi`ewe na ekologistite na Makedonija, DEM
Adresa: „Vasil \orgov“ 39 baraka-6, 1000 Skopje Telefon: 02/3220-518 Telefaks: 02/3128-075 E-mail: dem@dem.org.mk Osnovawe: 1990 Broj na registracija: 38-7193 Mati~en broj: 4166418 EDB: 4030990125571 @iro-smetka: 30000-000-1016887 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Toni Jovanovski, pretsedatel, s.t.: 02/32220-518, d.t.: 070/576-382 Roska Miceva, tehni~ka sekretar, s.t.: 02/3220-518 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i prirodata. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ekoturizam Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe, mitinzi i protesti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Publikacii: izdanie 01.200 0god.; Mojata planeta, tira` 1000 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (so zemji od cel svet) ^len vo: stranski - Federacija na mladi evropski zeleni; „Internacional union for conzervation of nature“; „Friends of the earth internacional“ Sorabotka so: EPC; Eko net; Zeleni balkani - Bugarija; Mladi istra`uva~i na Srbija; Pronatura [vajcarija; Ministerstvo za `ivotna sredena Broj na ~lenovi: 10000 Broj na aktivni volonteri: 8 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, sala za sostanoci Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

@IVOTNA SREDINA
82

INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i prirodata; izdignuvawe na ekolo{kata svest; za~uvuvawe na kulturnoistoristkite tradicii i obi~ai; za{tita na kulturnoto, ekolo{koto i istoriskoto nasledstvo i sorabotka so drugi zdru`enija, NVO i institucii vo zemjata i stranstvo Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, obrazovanie

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe, izgotvuvawe i realizacija na proekti

Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: bilten na NVO vo op{tina
Probi{tip: „NVO Bilten“, tira` 300; bro{ura „Da go namalime komunalniot otpad preku iskoristuvawe na sekundarnite surovini“, tira` 200

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Probi{tip), nacionalno (Republika Makedonija), me|unarodno ^len vo: doma{ni - Asocijacija na
zdru`enijata na gra|anite od op{tinite koi imaat usvoeno lokalni ekolo{ki akciski planovi - zaednici na LEAP, polnopravno

Sorabotka so: site NVO od op{tina
Probi{tip; ED „Kladenec“ Peh~evo; ED „IZgrev“ Sveti Nikole; ED „Planetum Strumica; MCMS; ITZ; FIOOM; ZOP „P~ela“ Probi{tip; „Divi rozi“ Probi{tip; JRDV RTV Probi{tip; Strmo{ AD Probi{tip; TP „Pioner“ Probi{tip; lokalna samouprava Probi{tip; Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe; Ministerstvo za transport i vrski, PE Probi{tip; TV Protel; Komuna AD Skopje

Broj na ~lenovi: 42 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija,
kompjuter, pe~ata~

Op{ta cel: prezemawe soodvetni aktivnosti zaradi za{tita, odr`uvawe i unapreduvawe na `ivotnata sredina, prirodata i ~ovekovoto zdravje. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina Tipovi aktivnosti: zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: ekolo{ka kniga „Eko stihovi“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bitola), regionalno (Bitola, Resen, Prilep), nacionalno ^len vo: doma{ni - DEM - Dvi`ewe na ekologistite vo Makedonija, polnopravno; stranski – „La gambiente“, Italija Sorabotka so: DEM; DEM; DEM, Biosfera Broj na ~lenovi: 500 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Real. buxet vo 2002 (MKD): 400000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000

Dru{tvo za za{tita na `ivotnite SRNA, SRNA
Adresa: „Ilindenska“ baraka br. 16, bb, 1000 Skopje Telefon: 02/3297-234 Telefaks: -2/3297-234 E-mail: srna@freemail.org.mk mikica@hotmail.com Osnovawe: 1991 Broj na registracija: 735/99 Mati~en broj: 4234537 EDB: 4030991348710 @iro-smetka: 30000-000-0948793 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Nikica Kusinikova, potpretsedatel, s.t.: 02/3114-855, d.t.: 02/3133-074 Branimir Goxirov, pretsedatel, d.t.: 02/3172-317 INDEKS NA NVO
Op{ta cel: za{tita na pravata i blagosostojbata na `ivotnite i gradewe na svesta na lu|eto za human tretman kon niv

Dru{tvo za prou~uvawe i za{tita na pticite na Makedonija Probi{tip, DPZPM - Probi{tip
Adresa: „Jakim Spirov“ 10, 2210 Probi{tip Telefon: 031/483-230 Telefaks: E-mail: lannered@yahoo.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 13 Mati~en broj: 5473136 EDB: 4022000103096 @iro-smetka: 20000-003-5110112 Deponent na bankata: Stopanska banka -Probi{tip Lica za kontakt: Sa{ko Petrov, pretsedatel, s.t.: 075/530-134, d.t.: 032/483-230 Daniela Petrova, sekretar, d.t.: 032/483-230 INDEKS NA NVO Op{ta cel: proektni aktivnosti, istr`uvawe i monitoring. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, turizam i uslugi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, istra`uvawe i monitoring Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, stari lica Publikacii: bro{ura „Retki i zagrozeni vidovi ptici vo zletovskokratovskata oblast“, tira` 100 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Probi{tip), regionalno (Probi{tip, Kratovo, Zletovo), nacionalno ^len vo: doma{ni – DPZPM; stranski – „BIRDLIFE“ Sorabotka so: DPZPM; PRONATURA; ED „Zletovica“ Broj na ~lenovi: 26 Broj na aktivni volonteri: 115 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1000000

Evropski forum Miravci Gevgelija
Adresa: „\orgi Mitrov“ bb, 1489 Miravci - Gevgelija Telefon: 034/229-499; 034/229-156 Telefaks: 034/229-499 E-mail: europski_forum@ yahoo.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 23/2000 Mati~en broj: 5479797 EDB: 4006000111891 @iro-smetka: 20000-003-5290144 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Mitko Basov, pretsedatel, s.t.: 02/3 210-343, d.t.: 070/760-223 Petar [uklevski, generalen sekretar, s.t.: 070/588-356, d.t.: angliski INDEKS NA NVO Op{ta cel: obezbeduvawe na prirodnoto
pravo na sekoj ~ovek za zdrava `ivotna sredina, za{tita na `ivotnata sredina, podobruvaweto na pristapot kon obrazovanieto i sekakov drug vid pomo{ na licata so pre~ki vo razvojot, potpolna za{tita na decata koi se otka`ale od obrazovanieto, mladi koi se `rtvi na zavisnostite od droga i alkohol. Pridones kon pobrz razvoj na procesite na demokratizacija na na{eto op{testvo.

Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Publikacii: bro{ura „Srna 19912001“, tira` 1500; pamfleti za donesuvawe zakon za za{tita na `ivotnite, tira` 2000; pamfleti za re{avawe na problemot so bezdomnite ku~iwa, tira` 2000; bro{ura „Prekrasniot svet na ku~iwata“ tira` 2000

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina
i studenti, eksperti od odredena oblast, deca, selani, kulturni razli~nosti

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno
^len vo: stranski - Kralsko dru{tvo za za{tita na `ivotnite „RSPCA“; Svetsko dru{tvo za za{tita na `ivotnite „WSPA“

Publikacii: bro{ura „Jas }e odam vo
gradinka, pridru`i se i ti“, tira` 500; bilten „Da sozdavaat mladite poubava i pozdrava `ivotna sredina“, tira` 500

Sorabotka so: Erina; Opstanok; so
pove}eto ekolo{ki NVO; Molika; Planetum; Izgrev - Sveti Nikole; IMOR; ministerstvata za kultura i za zemjodelstvo; Dnevnik; TV A1; Telma; Vest; gradona~alnici na site skopski op{tini; Veterinarna bolnica – Skooje; Grad Skopje; Ministerstvo za za{tita na `ivotnata sredina; Pet-vet; zoolo{kata gradina vo Skopje i vo Bitola

Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Gevgelija, Miravci, Bogdanci, Star Dojran, Valandovo), nacionalno Sorabotka so: Mladinski sovet – Prilep;
SO@M; ED Planetum; OHO; MOST; op{tina Gevgelija; op{tina Miravci; gradinka; Zdravstven dom; JP za vodovod i kom. Miravci; Detska radost Gevgelija; Evro bal Miravci

Broj na ~lenovi: 400 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 874000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 431000

Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 780000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1100000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

83

@IVOTNA SREDINA

Eko zona Osogovo - Ko~ani
Adresa: „Edvard Kardeq“ 102, Ko~ani Telefon: 033/273-482 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 16/2001 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Zdenko Milojevi}, pretsedatel, d.t.: 033/273-482 Jovanka Miloevi}, ~len na pretsedatelstvoto, s.t.: 033/273-207, d.t.: 033/273-482 INDEKS NA NVO Op{ta cel: pokrenuvawe inicijativi i aktivnosti za unapreduvawe i za{tita na `ivotnata sredina ,akcii za po{umuvawe i za{tita na {umskite predeli, donesuvawe i dopolnuvawe na propisite od oblasta na ekologijata i anga`irawe za nivno efikasno sproveduvawe i dr. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ko~ani), nacionalno Sorabotka so: So site NVO; Ekolo{ko dru{tvo„Zdrav `ivot“; Ekolo{ko dru{tvo „Javor“; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 24 Broj na aktivni volonteri: 40 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Ekolo{ki pres-centar, EPC
Adresa: „Dimitrie ^upovski“ (Dom na grade`nicite) bb, 1000 Skopje Telefon: 02/3138-660; 02/3130-233 Telefaks: 02/3138-660 E-mail: ecopress@ecopresscentar.org Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 190/99 Mati~en broj: 5304504 EDB: 4030999363556 @iro-smetka: 30000-000-1020476 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Tawa Atanasovska Petrovska, pretsedatel, s.t.: 02/3130-233 Marina Cvetanovska, administrativen koordinator, s.t.: 02/3130-233 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podigawe na ekolo{kata svest i kultura, poednostaven i pobrz pristap do eko-informaciite i nivnoto prenesuvawe vo javnosta. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: izrabotka na TV dokumentaren film za Mariovo; Multimedisko CD za ozonot; „Prira~nik za ekolo{ki novinari“ Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Bugarija, Hrvatska, Jugoslavija, Albanija) ^len vo: stranski - IFEJInternacionalna federacija na novinarite Sorabotka so: Regionalen ekolo{ki centar-REC; Institut za trajni zaednici ITZ; Ireks promedija; Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe; Makedonska televizija; TV A1; TV Sitel; Kanal 5; Ve~er; Utrinski vesnik i dr. Broj na ~lenovi: 120 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Ekolo{ko dru{tvo „Kalinka“, ED „Kalinka“
Adresa: „Nikola Karev“ 4, 1460 Valandovo Telefon: 034/382-232 Telefaks: 382-127 E-mail: Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 18/98 Mati~en broj: 4953258 EDB: 4003994100681 @iro-smetka: 20000-002-0855477 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Pandev Petar, pretsedatel, s.t.: 382-127, d.t.: 034/382-232 Karakotev Nikola, sekretar, d.t.: 034/382-345 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na `ivotnata sredina. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Valandovo, Gevgelija, Dojran, Miravci, Bogdaci), nacionalno ^len vo: doma{ni - DEM, polnopravno Sorabotka so: so site ~lenovi na DEM; lokalna samouprava; farma „Anska Reka“; Strai{te Broj na ~lenovi: 760 Broj na aktivni volonteri: 80 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 150000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000

@IVOTNA SREDINA
84

Ekolo{ko dru{tvo „Bios“, ED „Bios“
Adresa: „Ilindenska“ bb, 2420 Radovi{ Telefon: 032/635-250 Telefaks: 032/635-250 E-mail: Osnovawe: 1993 Broj na registracija: Mati~en broj: 4814932 EDB: 3011970464002 @iro-smetka: 20000-001-8429604 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Slave Trajanov, pretsedatel, s.t.: 032/635-272, d.t.: 032/634-636 Kiril ^apov, ~len na pretsedatelstvoto, d.t.: 032/634-883 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na `ivotnata sredina i podigawe na ekolo{kata svest na gra|anite, proizvodstvo na zdrava hrana i eliminirawe na divite deponii. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{ura „Zdrava `ivotna sredina“, tira` 100, ednokratno Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Radovi{), nacionalno ^len vo: doma{ni - Dru{tvo na ekologistite na RM, polnopravno Sorabotka so: site NVO; ITZ; REC; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 300 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Ekolo{ko dru{tvo „Zelen svet“
Adresa: „Anton Popov“ 103 b, 1000 Skopje Telefon: 070/537-615 Telefaks: 02/2527-376 E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 35/2001 Mati~en broj: 5520495 EDB: 4030001448189 @iro-smetka: 40110-078-52417 Deponent na bankata: Makedonska banka Lica za kontakt: Dane Go{evski, pretsedatel, s.t.: 070/564-071, d.t.: 02/2626-005 Goran Zafirovski, ~len na IO, s.t.: 070/537-615, d.t.: 02/2527-376 INDEKS NA NVO

Ekolo{ko dru{tvo „Planetum“, ED „Planetum“
Adresa: „22 Dekemvri“ bb, 2400 Strumica Telefon: 034/331-416 Telefaks: 034/331-416 E-mail: planetum@mt.net.mk Osnovawe: 199 Broj na registracija: 31/99 Mati~en broj: 5278651 EDB: 4027999124755 @iro-smetka: 30003-000-0010656 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Mile Trajkov, potpretsedatel, s.t.: 034/331-416, d.t.: 034/346-008 Mite [opov, pretsedatel, s.t.: 034/ 331-416, d.t.: 034/327-833 INDEKS NA NVO

Op{ta cel: za{tita na `ivotnata sredina i izdignuvawe na ekolo{kata svest. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 500 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: za{tita na `ivotnata sredina kako uslov za za~uvuvawe na nejzinata ramnote`a, a so toa i normalizirawe na naru{eniot odnos ~ovek-priroda. Se zalaga za racionalno tro{ewe na neobnovlivite izvori na surovini, energija i potro{ni dobra. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, turizam i uslugi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, deca Publikacii: bro{ura „Plastikata i hartijata kako otpad“, tira` 600, edno izdanie; bilten „Eko-plus“, tira` 500, edna{ mese~no, 12 izdanija; bro{ura „Plastika = H“, tira` 500, edno izdanie Nivo na dejstvuvawe: regionalno (strumi~ki region), nacionalno Sorabotka so: so site NVO; O@ Strumica; Erina; [ukri Ramo; M@SPP; lokalni mediumi; JPKL „Komunalec“ - Strumica Broj na ~lenovi: 100 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 1000000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

85

@IVOTNA SREDINA

Ekolo{ko dru{tvo „Flora“ Kriva Palanka, ED„Flora“
Adresa: „Partizanska“ bb, 1330 Kriva Palanka, po{tenski fah 32 Telefon: 031/373-513 Telefaks: 031/374-112 E-mail: florakp@mt.net.mk Osnovawe: 1990 Broj na registracija: 7/99 od 1999 Mati~en broj: 4299906 EDB: 4015990101410 @iro-smetka: 510-0000200267-29 Deponent na bankata: KIB- Kumanovo Lica za kontakt: Jovan~e Maxovski, pretsedatel, s.t.: 031/375-132, d.t.: 031/374-722 Dobri Jovevski, potpretsedatel, s.t.: 070/788-273, d.t.: 070/258-997 INDEKS NA NVO

Ekolo{ko dru{tvo „Breza“, ED „Breza“
Adresa: „Pajak Planina“ 14, 1400 Veles Telefon: 043/233-013 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 64/99 Mati~en broj: 5105200 EDB: 4004996109542 @iro-smetka: 22057-110-0234025 Deponent na bankata: Makedonska banka Lica za kontakt: Mimoza Dav~eva, pretsedatel, d.t.: 043/233-013 Elenica Sofijanova, sekretar, d.t.: 043/231-707 INDEKS NA NVO

Ekolo{ko dru{tvo „Vila Zora“, ED „Vila Zora“
Adresa: „Dimitar Vlahov“ bb, 1400 Veles Telefon: 043/233-023 Telefaks: 043/233-023 E-mail: vilazora@mt.net.mk Osnovawe: 1992 Broj na registracija: 7/99 Mati~en broj: 4746007 EDB: 4004992106000 @iro-smetka: 20000-001-7286168 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Benad Koci}, pretsedatel, s.t.: 070/606-069, d.t.: 043/234-374 Biljana [urkova-Manaskova, sekretar, s.t.: 070/315-701, d.t.: 043/222-234 INDEKS NA NVO

@IVOTNA SREDINA
86

Op{ta cel: Za da dade pridones vo za{titata i unapreduvawe na `ivotnata sredina vo op{tinata Kriva Palanka kako i podobruvawe na kvalitetot na `iveewe vo zdrava `ivotna sredina. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca Publikacii: Letok, pamfleti i bro{uri „ Da gi za{titime `ivotnite vo rekite“; monografija „ Decenija na podem i rast“; stihozbirki Eko 1, Eko2, Eko 3 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kriva Palanka), nacionalno ^len vo: doma{ni: (Dvi`ewa na ekologistite na Makedonija, polnopravno) Sorabotka so: PAP, Spektar; O@ na op{tina Kriva Palanka; MKC Eliksir,O@ na op{tina Kriva Palanka; u~ili{ta osnovni i sredni; MZ@SPP; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 472 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, gas.analajzer Real. buxet vo 2002 (MKD): 335000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2084000

Op{ta cel: za{tita na `ivotnata sredina. Podignuvawe na ekolo{kata svest i kultura. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Veles), nacionalno ^len vo: doma{ni - SNVO, polnopravno Broj na ~lenovi: 220 Broj na aktivni volonteri: 23 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 5605 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: za{tita i unapreuduvawe na `ivotnata sredina i prirodata Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa
Publikacii: bro{ura „Zemjodelie“; Organsko, tira` 600; bilteni „Eko prirodnik“, 6 tematski bilteni, tira` 3000; Zbirka na me|unarodni konvencii i protokoli od oblasta na `ivotnata sredina, tira` 500; bro{ura „Ja sakam prirodata go sakam `ivotot“, tira` 1000

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Veles), regionalno (vele{ki region), nacionalno ^len vo: doma{ni - Dvi`ewe na ekologistite na Makedonija, redovna ~lenka Sorabotka so: so site ekolo{ki organizacii; Ekolo{ki pres-centar; CPNVO; DEM; M@SPP, inspektorat na M@SPP; RZZZ, ZZZ - Veles; op{tina Veles - sovet i gradona~alnik Broj na ~lenovi: 484 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 500000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

Ekolo{ko dru{tvo „Vodovod i kanalizacija“ ViK, ViK
Adresa: „Lazar Li~enovski“ 27, Skopje Telefon: Telefaks: E-mail: ekovik@hotmail.com Osnovawe: 833/99 Broj na registracija: 833/99 Mati~en broj: 5042496 EDB: 4030995347769 @iro-smetka: 30000-000-0536834 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Aleksandar Spasovski, pretsedatel, d.t.: 02/3067-533 Mihajlo Spasovski, sekretar, s.t.: -2/2621-508 lok.28 02/2600-128, d.t.: 02/2780-232 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na edukativnoto nivo na naselenieto za za{tita na vodnite resursi i `ivotnata sredina. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, deca Publikacii: bro{ura „@ivotot na edna kapka“, tira` 1000, edna{ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno, me|unarodno ([vajcarija) ^len vo: doma{ni - DEM, pridru`no Sorabotka so: DEM; „Vila zora“ Veles; Crven krst – ^air; Molika; Crven krst; Vodovod i kanalizacija Broj na ~lenovi: 320 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Ekolo{ko dru{tvo „Gra{nica“, EDG
Adresa: „Dimitar Vlahov“ 60, 6000 Ohrid Telefon: Telefaks: E-mail: grashnica@yahoo.com Osnovawe: 1991 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Balkanska banka Lica za kontakt: Nikola Milenkoski, potpretsedatel, s.t.: 070/671-975, d.t.: 046/255-822 Bor~e Stojankoski, sekretar, d.t.: 046/ 270-531 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za~uvuvawe na `ivotnata sredina, so poseben akcent na Ohridskoto Ezero. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, turizam i uslugi, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, deca Publikacii: slikovnica „Eko bonton“, tira` 1000; bro{ura „^uvari na rajot“, tira` 700 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Albanija, Grcija) ^len vo: doma{ni - Dela, polnopravno Sorabotka so: so site NVO; MCMS; GTZ; JP „Komunalec“; Lokalna samouprava - Ohrid Broj na ~lenovi: 100 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 79000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000

Ekolo{ko dru{tvo „Eko-misija Skopje“, Eko-misija Skopje
Adresa: „Naroden front“ 25/59, 1000 Skopje Telefon: 023211-965 Telefaks: E-mail: eko_misija@hotmail.com Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 54/03 Mati~en broj: 5741211 EDB: 4030003471897 @iro-smetka: 30000-000-1655632 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Petar Bo{evski, pretsedatel, d.t.: 02/3211-965 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na `ivotnata sredina vo Skopje i skopskiot region. Podigawe na ekolo{kata svest na gra|anite. Eko-edukacija na ~lenstvoto i gra|anite. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), regionalno (Skopsko), nacionalno Sorabotka so: DEM (Dvi`ewe na ekologistite na Makedonija); Grad Skopje; Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe; Javno pretprijatie „Parkovi i zelenilo“ Broj na ~lenovi: 72 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

87

@IVOTNA SREDINA

Ekolo{ko dru{tvo „Eko-edukator“, ED „Eko-edukator“
Adresa: „Goce Del~ev“ 89, 2000 [tip Telefon: 032/391-589 lok. 113 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 338 Mati~en broj: 5220866 EDB: 4029998115763 @iro-smetka: 41400-678-966 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Sne`ana Stavreva-Veselinovska, pretsedatel, s.t.: 032/391-589 lok.113, d.t.: 032/380-804 Tatjana Atanasova-Pa~emska, sekretar, s.t.: 032/391-589 lok.112, d.t.: 032/381-084 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ekolo{ka edukacija na studentite od oddelenska nastava i predu~ili{no vospituvawe kako idni edukatori na decata od {kolska i pret{kolska vozrast. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Publikacii: „Ekolo{ki vospitani deca - zdrava idnina“, tira` 300 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Ekolo{ko dru{tvo „Ekoment“ Prilep, Ekoment
Adresa: „Aleksandar Makedonski“ 115, 7500 Prilep Telefon: 048/415-533 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: 4021001129831 @iro-smetka: 30002-000-0159697 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Sne`ana Savoska, pretsedatel, d.t.: 048/415-533 Blagica Cvetanoska, tehni~ki sekretar, d.t.: 048/432-432 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da go podigne nivoto na ekolo{koto znaewe kaj naselenieto i da gi pottiknuva organizaciite na ekolo{ki odr`livi proekti. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{ura „Odr`livost niz ekolo{kata delovnost“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), regionalno (Prilep, Bitola, Negotino, Makedonski Brod, Kavadarci;), nacionalno Sorabotka so: so site ekolo{ki NVO; Prilep, Mladinski sovet; AGTIS; „Logos“; „Nevodrom“; ELS; JKL Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Ekolo{ko dru{tvo „Zdrav `ivot“ Ko~ani, ED „Zdrav `ivot“ - Ko~ani
Adresa: „4 Juli“ bb, 2300 Ko~ani Telefon: 033/271-789 Telefaks: E-mail: zdravzivot@yahoo/com Osnovawe: 1992 Broj na registracija: 16/98 Mati~en broj: 4477987 EDB: 4013992108729 @iro-smetka: 20000-001-2950074 Deponent na bankata: Stopanska banka - filijala Ko~ani Lica za kontakt: Pan~e Andov, pretsedatel, s.t.: 033/271-789, d.t.: 070/800-203 Jordan Dimitrov, potpretsedatel, s.t.: 070/516-008, d.t.: 033/273-627 INDEKS NA NVO Op{ta cel: sledewe na op{tata sostojba so cel prezemawe soodvetni aktivnosti i anga`irawe zaradi za~uvuvawe i unapreduvawe na `ivotnata sredina i razvivawe na ekolo{kata kultura. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, ruralen razvoj/zemjodelie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti ^len vo: doma{ni - Dvi`ewe na ekologistite na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: site ekolo{ki dru{tva i lokalni NVO; Ednakvi za site; Romano ilo; Vavilon; lokalna samouprava; inspekciski slu`bi; Vodostopansko pretprijatie; Zavod za zdravstvena za{tita Broj na ~lenovi: 180 Broj na aktivni volonteri: 60 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 120000

@IVOTNA SREDINA
88

Ekolo{ko dru{tvo „Zdravec“ Makedonska Kamenica, ED „Zdravec“
Adresa: „Kameni~ka“ Dom na Rudarite, bb, 2304 Makedonska Kamenica Telefon: 070/213-382 Telefaks: 033/432-741 E-mail: Osnovawe: Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Dragi Stamenkovski, pretsedatel, d.t.: 033/432-622 Miran Mitrevski, sekretar, d.t.: 033/431-955 INDEKS NA NVO

Ekolo{ko dru{tvo „Zletovica“ Probi{tip, EDZ - Probi{tip
Adresa: „Jordan Stojanov“ 1, 2210 Probi{tip, po{tenski fah 20 Telefon: 032/484-803 Telefaks: 032/484-803 E-mail: edzlet@mt.net.mk Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 34/99 Mati~en broj: 5010357 EDB: 4022994101879 @iro-smetka: Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala Probi{tip Lica za kontakt: Zoran Ristovski, pretsedatel, d.t.: 032/483-663 Aleksandar Mihajlovski, ~len na IO, d.t.: 032/483-256 INDEKS NA NVO

Ekolo{ko dru{tvo „Izgrev“ - Sveti Nikole, EDI
Adresa: „Mo{a Pijade“ 3, 2220 Sveti Nikole Telefon: 032/444-600 Telefaks: 032/444-600 E-mail: edi@edi.org.mk Osnovawe: 1991 Broj na registracija: 15/99 Mati~en broj: 4943538 EDB: 4025992103887 @iro-smetka: 20000-002-0689219 Deponent na bankata: Stopanska banka - Sveti Nikole Lica za kontakt: Vladimir Gilev, pretsedatel, s.t.: 032/455-177, d.t.: 032/443-819 Katerina Zafirova, s.t.: 032/444-600, d.t.: 032/442-190 INDEKS NA NVO Op{ta cel: promovirawe novi metodologii i principi vo za{titata na `ivotnata sredina i ovozmo`uvawe odr`liv razvoj na zaednicite vo regionot Ov~e Pole i po{iroko. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna
sredina, zdravje i zdravstvo, ruralen razvoj/ zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina. Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Makedonska Kamenica), nacionalno ^len vo: doma{ni - Dvi`ewe na ekologistite na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: so ekolo{ki dru{tva; Kladenec – Peh~evo; Zdrav `ivot Ko~ani; Op{tina; JKP Broj na ~lenovi: 2 Broj na aktivni volonteri: 4 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 6000

Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina, kako i podigawe na svesta i kulturata na `iveewe vo sredinata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca Publikacii: bilten „Probi{tip eko-glas“, tira` 300 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Probi{tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Dvi`ewe na ekologistite na RM, polnopravno Sorabotka so: site NVO od gradot; site ekolo{ki zdru`enija so DEM; privatni firmi; lokalna samouprava; Ministerstvo za `ivotna sredina Broj na ~lenovi: 400 Broj na aktivni volonteri: 70 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, edukacija Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Publikacii: LEAP za op{tinata Sveti Nikole; Gra|ansko op{testvo vo REREP; Kon strategija za upravuvawe so vodni resursi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Sveti
Nikole), regionalno (Ov~e Pole), nacionalno (Republika Makedonija), me|unarodno

^len vo: doma{ni – ECMP, Regionalna
kancelarija - Kumanovo, polnopravno; Asocijacija na LEAP- zaednici, polnopravno; Dvi`ewe na ekologistite na Makedonija, polnopravno

Sorabotka so: so srodni NVO; so NVO od op{tinata i od cela Makedonija; Zemjodelski institut; Veterinaren institut; M@SPP; JP Broj na ~lenovi: 80 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

89

@IVOTNA SREDINA

Ekolo{ko dru{tvo „Javor“ Zrnovci
Adresa: 2305, s. Zrnovci Telefon: 033/353-642 Telefaks: 033/353-642 E-mail: javor@intnet.org.mk Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 22/99 Mati~en broj: 5160154 EDB: 4013997107160 @iro-smetka: 40400-678-7433 Deponent na bankata: Lica za kontakt: @aklina Gol~eva, pretsedatel, s.t.: 033/353-642, d.t.: 033/353-241 Blagoj Danev, ~len, s.t.: 033/353-642, d.t.: 070/556-750 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i prirodata vo op{tinata Zrnovci i po{iroko. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, ruralen razvoj/zemjodelie, selski turizam Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, selani Publikacii: bro{uri za organsko proizvodstvo 2003, tira` 200; „Strategija za organsko proizvodstvo“, 2003 g., tira` 100 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Zrnovci), regionalno (Zrnovci, Ko~ani, Orizari, Oble{evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - u~ili{na sekcija vo „To{o Arsov“ Sorabotka so: so site NVO; USAID; REC; ITZ; GTZ; „Wordlearning“; lokalna samouprava; Ministerstvo za ekologija; so site javni pretprijatija Broj na ~lenovi: 250 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, skener, digitalna kamera Real. buxet vo 2002 (MKD): 915000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1037000

Ekolo{ko dru{tvo „Kajmak~alan“ Staravina
Adresa: s. Staravina, Staravina Telefon: 047/231-145 Telefaks: 047/231-145 E-mail: mendesn@freemail.org.mk Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 75/99 Mati~en broj: 5402727 EDB: 4002999146241 @iro-smetka: 50000-000-0120307 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Bitola Lica za kontakt: Mende Trajkovski, pretsedatel, s.t.: 047/231-145, d.t.: 047/220-730 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na `ivotnata sredina. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, turizam i uslugi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, selani Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Staravina), nacionalno Sorabotka so: Dvi`ewe za okolinata „Molika“ Broj na ~lenovi: 43 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Ekolo{ko dru{tvo „Kitka“, ED „Kitka“
Adresa: „Dra~evska“ 96, 1000 Skopje Telefon: 02/2794-939 Telefaks: 02/2794-939 E-mail: edkitka@mol.com.mk Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 60/98 Mati~en broj: 5119758 EDB: 4030996177468 @iro-smetka: 30000-000-0985071 Deponent na bankata: Komercijalana banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Pero Stoj~evski, pretsedatel, s.t.: 02/2794-939, d.t.: 02/2792-308 Sawa [arkovska, potpretsedatel, s.t.: 02/2794-939, d.t.: 02/2795-920 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i prirodata vo jugoisto~niot region od Skopskata kotlina, Skopje, RM i na me|unarodno nivo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, selani, kulturni razli~nosti Publikacii: Demonite vo kumanovsko-krivopalane~kiot region i ohridsko-stru{kiot region; Sostojbata vo komunalniot otpad vo ruralnite sredini Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - DEM-dvi`ewe na ekologistite vo Makedonija, redovna ~lenka Sorabotka so: so site ~lenki na DEM; ORT; Biosfera; REC; ITZ; ED „Lipa“; ED „Flora“; ED „Planetum“; MKSPP; op{tina Kisela Voda Broj na ~lenovi: 220 Broj na aktivni volonteri: 28 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 500000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 650000

@IVOTNA SREDINA
90

Ekolo{ko dru{tvo „Kladenac“ Del~evo“, ED „Kladenec“ Del~evo
Adresa: „Boris Kidri~“ bb, 2326 Del~evo Telefon: 033/441-842 Telefaks: 033/441-842 E-mail: edkp@mt.net.mk Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 9198 Mati~en broj: 516928 EDB: 4001997103492 @iro-smetka: 20000-002-5412634 Deponent na bankata: Stopanska banka - filijala Berovo Lica za kontakt: Jasminka Pa{lainska-Andonovska, sekretar, s.t.: 033/441-842, d.t.: 033/441-828 Aleksandar Kacarski, pretsedatel, s.t.: 033/441-842, d.t.: 033/441-445 INDEKS NA NVO Op{ta cel: pokrivawe aktivnosti koi pridonesuvaat kon unapreduvawe i za{tita na `ivotnata sredina Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: liflet „Lokalni inicijativi za poddr{ka na organskoto zemjodelstvo“; liflet „Vkusna organska hrana“ Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Male{evija i Pijanec), nacionalno ^len vo: doma{ni - Asocijacija na zaednicite na LEAP, polnopravno; DEM, polnopravno Sorabotka so: Planetum - Strumica; Molika - Bitola; ZZP – Peh~evo; Gama – Berovo; Izgrev - Sveti Nikole; Vila zora – Veles; Ozon – Strumica; OAEK Kavadarci; lokolana samouprava; JKP „Komunalec“ - Peh~evo Broj na ~lenovi: 220 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 350000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 400000

Ekolo{ko dru{tvo „Kratovska nade`“ - Kratovo, ED „Kratovska nade`“
Adresa: „Pitu Guli“ bb, 1360 Kratovo Telefon: 031/481-112 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 5/99 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Branko Maksimovski, pretsedatel, s.t.: 031/481-202 NAda Kuzmanova, sekretar, s.t.: 031/481-112, d.t.: 031/481-265 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina preku demokratski formi na rabota, kako {to se edukacija na naselenieto; organizirawe ekolo{ki akcii; podignuvawe na ekolo{kata svest, kako i lobirawe i zastapuvawe na ekolo{ki pra{awa. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kratovo), nacionalno Sorabotka so: so ekolo{kite NVO Broj na ~lenovi: 45 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Ekolo{ko dru{tvo „Lipa“, ED „Lipa“
Adresa: „Done Bo`inov“ 24, 1300 Kumanovo Telefon: 031/413-777 Telefaks: 031/413-777 E-mail: edlipa@freemail.org.mk Osnovawe: Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Qubica Nikoli}, pretsedatel, s.t.: 070/576-399, d.t.: 031/415-707 Bojkovski Boban, ~len, s.t.: 070/757510, d.t.: 031/431-501 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina, kako i ekolo{ka edukacija na naselenieto vo kumanovskiot region. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kumanovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Dvi`ewe na ekologistite na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: JP ^istota i zelenilo Broj na ~lenovi: 1500 Broj na aktivni volonteri: 200 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

91

@IVOTNA SREDINA

Ekolo{ko dru{tvo „Prilep“ Prilep, ED „Prilep“ - Prilep
Adresa: „Marksova“ 54, 7500 Prilep, po{tenski fah 107 Telefon: 048/428-992 Telefaks: 048/424-925 E-mail: Osnovawe: 1991 Broj na registracija: 55/98 Mati~en broj: 4241584 EDB: 4021996121994 @iro-smetka: 30002-000-0199661 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skpoje, filijala Prilep Lica za kontakt: Len~e Petreska, potpretsedatel, s.t.: 048/428-992, d.t.: 048/431-852 Hilda Crneska, ~len na IO, s.t.: 048/430-552, d.t.: 048/430-552 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na `ivotnata sredina preku edukacija, sovetuvawe i tribini. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca Publikacii: bilten „Prilep“ 2001, 2002, 2003 godina, tira` 1000 od sekoja godina Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), regionalno (Kru{evo, Makedonski Brod, Bitola, Dolneni, Topol~ani, Mariovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - NVO „Videlina“, polnopravno; Zdru`enie na telesnite invalidi, polnopravno Sorabotka so: so site NVO; CGI Centar za |ra|anska inicijativa; NVO Videlina; Ministerstvo za ekologija; ITZ; REC Broj na ~lenovi: 1200 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 12000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 25000

Ekolo{ko dru{tvo „Rosa“, ED „Rosa“
Adresa: „Ilindenska“, 1413 ^a{ka Telefon: 043/241-300 Telefaks: 043/241-400 E-mail: tonicaska@yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: 4004999109144 @iro-smetka: 20000-002-9419704 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala Veles Lica za kontakt: Toni Tanevski, pretsedatel, s.t.: 043/241-300, d.t.: 042/241-127 Zoran Vasilev, sekretar, s.t.: 043/241-177, d.t.: 043/241-140 INDEKS NA NVO Op{ta cel: edukacija na naselenieto za podobra `ivotna sredina i sozdavawe uslovi za podobro `iveewe so realizacija na konkretni potezi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: „Stop“, tira` 200; Inicirawe na LEAP za op{tina ^a{ka, tira` 350; Akciski plan na zaednicata, tira` 200 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (^a{ka), nacionalno ^len vo: doma{ni - SEOM, ramnopraven ~len Sorabotka so: IO „ Dimitar Vlahov“; Balkansko zdru`enie za sorabotka i mir; Aktiva na `enite - ^a{ka; JZO Veles; Ambulanta ^a{ka; OU „Todor Janev“; ELS ^a{ka Broj na ~lenovi: 146 Broj na aktivni volonteri: 84 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Ekolo{ko dru{tvo „Tera“ - Trkawe
Adresa: s. Trkawe Telefon: 033/291-538 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 4/2000 Mati~en broj: 5412641 EDB: 4013000112207 @iro-smetka: 40400-678-8189 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Olga Minova, pretsedatel, d.t.: 033/291-528 Lidija Serafimova, ~len, d.t.: 033/291-522 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podignuvawe na ekolo{kata svest na gra|anite, kako i prezemawe soodvetni aktivnosti i anga`irawe zaradi za~uvuvawe i unapreduvawe na ~ovekovata okolina i razvivawe na ekolo{kata kultura. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/ generirawe na prihodi, ruralen razvoj/zemjodelie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, selani, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (op{tina Ko~ani, s.Trkawe), nacionalno Sorabotka so: Ekolo{ko dru{tvo „Javor“ Zrnovci; Dvi`ewe na ekologistite na Makedonija; Ministerstvo za `ivotna sredina Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

@IVOTNA SREDINA
92

Ekolo{ko dru{tvo „^ekor po ~ekor“, ED „^ekor po ~ekor“
Adresa: „Mar{al tito“ bb, Josifovo Telefon: 034/386-108 Telefaks: E-mail: cekor_po_cekor@ hotmail.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 2/2000 Mati~en broj: 5457599 EDB: 4003000103024 @iro-smetka: 20000-003-4672060 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Rade Nikolov, pretsedatel, d.t.: 034/386-108 Petae Tanu{ev, sekretar, d.t.: 034/386-133 INDEKS NA NVO Op{ta cel: animirawe, aktuelizirawe na ekolo{ki problemi i za{tita na `ivotnata sredina. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Josifovo), nacionalno Sorabotka so: so drugi ekolo{ki organizacii; Novina – Skopje; Erina - Skopje; MZ na s. Josifovo; lokalna samouprava na op{tina Valandovo Broj na ~lenovi: 72 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 5000

Ekolo{ko dru{tvo „Derven“
Adresa: „Blagoja Nikoloski“ 29, po{tenski fah 121 Telefon: 048/427674 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1993 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: 4021995113904 @iro-smetka: 30002-000-0245639 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Marjan Mija~eski, pretsedatel, d.t.: 048/427-674 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i prirodata. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno ^len vo: doma{ni - DEM, redovno Sorabotka so: drugi NVO; javni ustanovi Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 97000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Ekolo{ko dru{tvo za za{tita i qubov kon Dojranskoto Ezero
Adresa: „Kej 5 Noemvri“ bb, 1487 Star Dojran Telefon: 034/225-133 Telefaks: 034/225-133; 034/225-278 E-mail: stardojran@ mt.net.mk Osnovawe: 1989 Broj na registracija: 28/99 Mati~en broj: 4122500 EDB: 4006989102730 @iro-smetka: 20000-000-4211053 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Milka Ajceva, ~len na UO, s.t.: 034/225-278, d.t.: 034/227-360 Tome Arizamov, ~len na UO, s.t.: 227-334, d.t.: 034/227-348 INDEKS NA NVO Op{ta cel: koordinacija na dru{tvoto so ostanatite organi, za{tita na vodite na Dojranskoto Ezero, razre{uvawe na problemite so tehnolo{kiot i cvrstiot otpad, za{titni merki za {umite vo dojranskiot region, osobeno od elementarni nepogodi, po`ari, i nekontrolirano se~ewe na {umite. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, turizam i uslugi, ruralen razvoj/ zemjodelie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: „Ekolo{ka lektira za Dojransko Ezero“, tira` 500, edna{ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Star Dojran), nacionalno ^len vo: doma{ni - DEM, polnopravno Sorabotka so: NVO od Gevgelija i od Valandovo; ~lenki na DEM; lokalna samouprava; JKP; u~ili{ta Broj na ~lenovi: 200 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

93

@IVOTNA SREDINA

Ekolo{ko dru{tvo „Vino`ito“ [tip, ED „Vino`ito“
Adresa: „Bra}a Miladinovci“ 6, 2000 [tip Telefon: 032/390-333 Telefaks: 032/380-333 E-mail: edvinozito@mt.net.mk Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 35/99 Mati~en broj: 4891810 EDB: 4019990103944 @iro-smetka: 20000-001-9786634 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Zoran Zarinski, pretsedatel, s.t.: 032/390333, d.t.: 032/390-333 Jordanka Kalajxieska, sekretar, s.t.: 032/380-428, d.t.: 032/392-476 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ED „Vino`ito“ ima misija za za~uvuvawe i unapreduvawe na `ivotnata sredina i sozdavawe osnova za zdravo pokolenie. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija

Ekolo{ko dru{tvo „Golak“, ED „Golak“
Adresa: „Goce Del~ev“ 19, 2320 Del~evo Telefon: 033/412-518 Telefaks: E-mail: bobi75@freemail.ogr.mk Osnovawe: 1990 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Bobi Arsovski, pretsedatel, s.t.: 070/509-037, d.t.: 033/412-518 Toni Arsovski, potpretsedatel, d.t.: 033/411-527 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na `ivotnata sredina preku aktivnosti vo sooglasnost so zakonskite procesi. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Del~evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - DEM, polnopravno Sorabotka so: DAE - Del~evo; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Ekolo{ko dru{tvo „Zletovica“ Probi{tip, EDZ
Adresa: „Jordan Sojanov“ 1, 2210 Probi{tip, po{tenski fah 20 Telefon: 032/484-803 Telefaks: 032/484-803 E-mail: edrlet@mt.net.mk Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 34/99 Mati~en broj: 5010357 EDB: 4022994101879 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Zoran Ristovski, pretsedatel, d.t.: 032/483-663 Aleksandar Mihajlovski, ~len na IO, d.t.: 034/483-256 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina kako i podobruvawe na kulturata na `iveewe. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, ruralen razvoj/ zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: bilten „Probi{tipski eko-glas“, 6 broja, tira` 300, 2 meseci Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Probi{tip), nacionalno, me|unarodno (Srbija i Crna Gora, Albanija) ^len vo: doma{ni - Dvi`ewe na ekologistite na RM, polnopravno Sorabotka so: site NVO vo gradot; ekolo{ki dru{tva vo RM; lokalnata samouprava vo Probi{tip i Ministerstvo za `ivotna sredina Broj na ~lenovi: 300 Broj na aktivni volonteri: 75 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

@IVOTNA SREDINA
94

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina
i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi

Publikacii: 5 bilteni „Ekolo{ki informator“; bro{ura „Decata i ekologijata“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip),
regionalno (isto~en region), nacionalno (Makedonija), me|unarodno

^len vo: doma{ni - NVO „Transparentnost“,
redovna ~lenka; DEM – ~ador-organizacija, redovna ~lenka

Sorabotka so: DDHL „Nade`“ - [tip;
Lovno ribolovno dru{tvo; Izvidni~ki odred; „Roj“; „Nade`“; Vesta; JP „Isar“; lokalni vlasti; M@SR - Makedonija; CAR

Broj na ~lenovi: 280 Broj na aktivni volonteri: 150 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, kancelariski mebel Real. buxet vo 2002 (MKD): 150000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

Ekolo{ko dru{tvo „Lipa“ ^e{inovo
Adresa: s. ^e{inovo Telefon: 070/675-720 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 40/99 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Simo Efremov, pretsedatel, d.t.: 033/355-083 Il~o Stojanov, sekretar, s.t.: 070/675-720, d.t.: 033/355-060 INDEKS NA NVO Op{ta cel: sledewe na ekolo{ka sostojba na teritorijata na op{tina ^e{inovo, pokrenuvawe aktivnosti za unapreduvawe i za{tita na `ivotnata sredina, prezemawe aktivnosti za redovno sledewe na zagadenosta na vozduhot, vodata i po~vata i eliminarawe na negativnite sostojbi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (op{tina ^e{inovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na ekolo{kite organizacii na Makedonija Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Ekolo{ko zdru`enie „Nositi“ Ohrid, ED „Nositi“
Adresa: „Goce Del~ev“ 284, 6000 Ohrid Telefon: 046/272-053 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: Mati~en broj: 5593506 EDB: 4020001129550 @iro-smetka: 53000-030-0175503 Deponent na bankata: Ohridski banka Lica za kontakt: Ekrem Kaqo{i, pretsedatel, s.t.: 075/570-831, d.t.: 046/251-831 Nadim Polo`ani, ~len, s.t.: 070/578-865, d.t.: 046/270-892 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za~uvuvawe na `ivotnata sredina i razvivawe na ekolo{kata svest. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, turizam i uslugi, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ohrid), nacionalno Sorabotka so: site NVO; CRD - Ohrid Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 70000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

Ekolo{ko zdru`enie „Eko“
Adresa: s. Stojakovo, 1488 Stojakovo Telefon: 070/594-863 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 65/99 Mati~en broj: 5305586 EDB: 4006999110099 @iro-smetka: 20000-003-0046324 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Stojan Vodanov, pretsedatel, s.t.: 070/594-863, d.t.: 034/235-591 Vasil Avram~ev, zamenikpretsedatel, s.t.: 075/531-920 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podigawe na ekolo{kata svest na gra|anite, kako i podobruvawe na uslovite za `iveewe od aspekt na ~ista `ivotna sredina. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, turizam i uslugi, ruralen razvoj/ zemjodelie, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Stojakovo), nacionalno Sorabotka so: drugi ekolo{ki NVO; gradinari od Stojakovo; u~ili{ta, gradinki Broj na ~lenovi: 40 Broj na aktivni volonteri: 8 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

95

@IVOTNA SREDINA

Ekolo{ko-turisti~ka asocijacija na Makedonija, EKO-TUR
Adresa: „Leninova“ 46, 1000 Skopje Telefon: 02/3124-441 Telefaks: 02/3125-350 E-mail: popovski@mail.net Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 110/02 Mati~en broj: 5654203 EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Du{ko Popovski, pretsedatel, s.t.: 02/3124-441, d.t.: 070/254-852 Zoran Stoj~ev, sekretar, s.t.: 02/3124-441, d.t.: 070/272-928 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da ja razviva, podiga i promovira ekolo{kata svest kaj gra|anite zaradi za{tita i za~uvuvawe na `ivotnata i prirodnata sredina. Da go popularizira {ireweto na turisti~kata kultura i da go unapreduva ekoturizmot zaradi za{tita na turisti~ka vrednosti na RM. Da gi pomaga inicijativite povrzani so unapreduvaweto na alternativnite formi na turizam. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, turizam i uslugi, ruralen razvoj/zemjodelie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: mladina i studenti, selani, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Broj na ~lenovi: 15 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Ekol{ko dru{tvo „Ponikva“ Zletovo, ED „Ponikva“
Adresa: „Krste Misirkov“ 6, Zletovo Telefon: 02/495-069 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 71/99 Mati~en broj: 5440734 EDB: 4022000103045 @iro-smetka: 41401-678-10285 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala Probi{tip Lica za kontakt: Kir~o Arsov, pretsedatel, s.t.: 02/495-069, d.t.: 02/495-825 Veli~ko Simonov, potpretsedatel, s.t.: 02/495-069 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za~uvuvawe i unapreduvawe na `ivotnata sredina vo op{tinata i po{iroko. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: bilteni,bro{uri, letoci Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Probi{tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - DEM, polnopravno Sorabotka so: NVO od op{tinata i dr.; ED vo Makedonija; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 98 Broj na aktivni volonteri: 18 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie za za{tita i revitalizacija na Bitu{e
Adresa: „Nikola Parapunov“ 16/3, 1000 Skopje Telefon: 02/3075-273 Telefaks: E-mail: Osnovawe: Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Ivan Ivanovski, ~len vo IO, s.t.: 02/3075-273 @ivko Isakovski, blagajnik, s.t.: 02/3075-273 INDEKS NA NVO Op{ta cel: revitalizacija i ekolo{ka za{tita na Bitu{e. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: vesnik „Bitu{e“, 1 godi{no Nivo na dejstvuvawe: regionalno (zapadna Makedonija), nacionalno Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

@IVOTNA SREDINA
96

Zdru`enie za za{tita na `ivotnata sredina i unapreduvawe na zdravjeto i op{tata kultura „Ekomed“
Adresa: „Samoilova“ 51, 7500 Prilep Telefon: 048/424-210 Telefaks: 048/424-210 E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 54/2001 Mati~en broj: 5567033 EDB: 4021001133693 @iro-smetka: 30002-000-0234096 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Sne`ana Dimeska, pretsedatel, s.t.: 048/424-210, d.t.: 048/411-912 Ilija Kareski, ~len na IO, s.t.: 048/424-210, d.t.: 048/414-973 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina i za~uvuvawe na prirodnite retkosti. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, finansiski uslugi, itna/ osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno Sorabotka so: CPNVO; CGI; Zdru`enie na invalidnite lica; lokalna samouprava Prilep Broj na ~lenovi: 5 Broj na aktivni volonteri: 4 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 61000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 61000

Zdru`enie za za{tita na prirodata i zdravjeto, ZZPZ
Adresa: „Dimitrija ^uposki“ 16a/3, 1000 Skopje Telefon: 02/3112-226 Telefaks: 02/3112-226 E-mail: ekologija10@yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 177 Mati~en broj: 5293260 EDB: 11039474501112 @iro-smetka: 20000-002-9716136 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Jasmina Bo{kova, sekretar, s.t.: 02/3112-226 Slavica K. Nikolovska, ~len, s.t.: 02/3112-226 INDEKS NA NVO Op{ta cel: organizirawe aktivnosti naso~eni kon zdrastvenoekolo{ka edukacija na gra|anite, so posebna celna grupa - dominantnata mlada generacija. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, `eni Publikacii: mese~no izdanie „Zdrava ishrana“; mese~no izdanie „Zdravje“; mese~no izdanie„Ekologija“ Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - ekolo{ki dru{tva, sekcii i klubovi od osnovnite i srednite u~ili{ta vo RM Sorabotka so: eko-dru{tva; u~ili{ta; DEM Broj na ~lenovi: 17000 Broj na aktivni volonteri: 360 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 560000

Zdru`enie za odgleduvawe i za{tita na rasni ptici i sitni `ivotni „Opstanok“ Negotino
Adresa: „Mar{al Tito“ 152/11, 1440 Negotino Telefon: 043/371-111 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 31/99 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Pavle Todorov, pretsedatel, s.t.: 043/371-111 Van~o Ristov, sekretar, d.t.: 043/362-205 INDEKS NA NVO Op{ta cel: op{ta cel na zdru`enieto „Opstanok“ e odgleduvawe i za{tita na rasni ptici i hortikultura. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: za{tita i odgleduvawe na `ivotnite Celna grupa: eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Negotino i Demir Kapija), regionalno (Bitolsko, Vele{ko i dr.), nacionalno Sorabotka so: site NVO; Sojuzot na sportskite odgleduva~i na gulabipo{tari Broj na ~lenovi: 27 Broj na aktivni volonteri: 60 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: telefon Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

97

@IVOTNA SREDINA

Zdru`enie za revitalizacija na Katlanovskoto Blato
Adresa: „Treta makedonska brigada“ 10-a, 1000 Skopje Telefon: 02/3115-711 Telefaks: 02/3115-711 E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 1179/00 Mati~en broj: EDB: 4030001404890 @iro-smetka: 40100-678-51537 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Jana Ilievska, pretsedatel, s.t.: 02/3115-711, d.t.: 02/2469-480 Petar Dimov, ~len, d.t.: 02/2734-444 INDEKS NA NVO Op{ta cel: neguvawe qubov kon prirodata preku pokrenuvawe akcii za odgleduvawe i za{tita na avtohtoni ptici i `ivotni vo neposredna blizina na Katlanovskoto Blato; na kulturnoumetni~ki sredbi i manifestacii; za{tita na obi~aite na selata {to se vo blizina na Katlanovskoto Blato. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: revitalizacija na Katlanovskoto Blato Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: ministerstva Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 10 Materijalni resursi: faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na gra|anite „Eko humana“ - Gostivar, ZD „Eko humana“
Adresa: „Dimitar Vlahov“ 22, 1230 Gostivar Telefon: 042/218-620 Telefaks: 042/218-620 E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 26/2002 Mati~en broj: 5674646 EDB: 4007002123354 @iro-smetka: 26000-056-7464646 Deponent na bankata: Rado banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Abdul Bari Imeri, pretsedatel, s.t.: 042/218-620, d.t.: 070/251-870 Drag~e Bogdanoski, ~len, s.t.: 042/218-620 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na gra|anite „Natira“, ZG „Natira“
Adresa: 1315, Otqa Telefon: 031/427-450 Telefaks: 031/427-450 E-mail: natura_likove@hotmail.com Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 87/89 Mati~en broj: 5215986 EDB: 4017998129073 @iro-smetka: 51000-000-0199444 Deponent na bankata: KIB - Kumanovo Lica za kontakt: Bajram Sulejmani, pretsedatel, s.t.: 031/427-450 Kujtim ]azimi, sekretar, s.t.: 031/427-450 INDEKS NA NVO Op{ta cel: nau~no-istra`uva~ka,

@IVOTNA SREDINA
98

Op{ta cel: za{tita na ~ovekot, na ~ovekovata okolina i ~ista ekolo{ka sredina, posebna gri`a za licata skitnici i nezgri`eni, za{tita na hendikepirani lica, organizirawe predavawa vo oblasta na za{titata na mladite od {tetnite poroci (alkohol, droga, sida) i ovozmo`uvawe sekakov vid druga humanitarna pomo{. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, zdravje i zdravstvo, itna/ osnovna pomo{ Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Gostivar), nacionalno Sorabotka so: IPG; Op{tinata Broj na ~lenovi: 10 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

aplikativna i obrazovno-edukativna od domenot na ekonomikata i sociologijata na ~ovekovata sredina – „KETZ- Stadies“, Lipkovsko Ezero i regionot.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, itna/ osnovna pomo{, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{ura „Lovaruna“; bilten, mese~en; veb vo sostav na centar ECMI Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Lipkovo, Kumanovo, Staro Nagori~ane, Ore{ani, Kle~ovce), nacionalno ^len vo: doma{ni - MCMS, pridru`no Sorabotka so: MCMS; ARKA; SOS; ECMI; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 412 Broj na aktivni volonteri: 34 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 350000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 630000

Zdru`enie na gra|anite „Dra~evi}“ - Ko~ani
Adresa: „50-ta Makedonska divizija“ bb, 2300 Ko~ani Telefon: 033/297-307 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 8/2001 Mati~en broj: 5509548 EDB: 4013001113410 @iro-smetka: 21005-509-5480154 Deponent na bankata: Tutunska banka - filijala Ko~ani Lica za kontakt: Zorica Aleksova, pretsedatel, s.t.: 033/271-189, d.t.: 033/297-307 Qubinka Serafimova, blagajnik, d.t.: 033/297-523 INDEKS NA NVO Op{ta cel: Zdru`enieto na gra|anite „Dra~evi}“ pretsavuva oblik na dobrovolno organiziraw na gra|ani so osnovna cel prezemawe soodvetni aktivnosti i anga`irawe za za~uvuvawe i unapreduvawe na urbanata sredina i ~ovekovata okolina vo mestoto na `iveewe. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Ko~ani), nacionalno Sorabotka so: Ekolo{ko dru{tvo „Javor“ - Zrnovci; lokalna samouprava; javni pretprijatija Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 15000

Zdru`enie na gra|anite „PROAKTIVA“ - Skopje, Proaktiva
Adresa: „Koru{ka“ 8, 1000 Skopje, po{tenski fah 695 Telefon: 02/3215-881 Telefaks: 02/3215-881 E-mail: info@proaktiva.org.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 989 Mati~en broj: 5507022 EDB: 4030001410068 @iro-smetka: 20000-003-6054698 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Slavjanka Miladinova, pretsedatel, s.t.: 02/3215-881, d.t.: 070/670-583 Vladimir Kar~icki, sekretar, s.t.: 02/ 3215-881, d.t.: 070/600-612 INDEKS NA NVO Op{ta cel: Proaktiva e zdru`enie na gra|ani koe raboti na poleto na za{tita na `ivotnata sredina; za{teda na energija; promocija na obnovlivi izvori na energija i monitoring na me|unarodni finansiski institucii. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna
sredina, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija

Zdru`enie na gra|anite za poddr{ka na mali i sredni pretprijatija, socijalno zagrozeni strukturi i za{tita na `ivotnata sredina - NOVINA“ - Skopje
Adresa: „Apostol Guslarov“ 3, 1000 Skopje Telefon: 02/3124-327,02/3223-718 Telefaks: 02/3133-765 E-mail: estek@mt.net.mk;budapet@hotmail.com; Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 979 Mati~en broj: EDB: 4030001443128 @iro-smetka: 30000-000-1441553 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Stefan Tomovski, pretsedatel, s.t.: 02/3124-327, d.t.: 02/3133-765 Liljana Peeva, sekretar, s.t.: 02/3074200, d.t.: 02/3223-718 INDEKS NA NVO Op{ta cel: poddr{ka na pretpriemni{tvoto na MSP i socijalno zagrozeni strukturi (nevraboteni, deca bez roditeli, samohrani majki) i za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, ruralen razvoj/ zemjodelie, edukacija;informirawe Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, deca, nevraboteni, pretpriema~i, socijalno zagrozeni Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: REC; NVO Mostovi Skopje; Sojuz na izvidnicite na Makedonija (SIM); Me|unaroden romski centar; Sojuz na `enata Albanka; op{tina ^air – Skopje; NVO Eko-lab, s. Labuni{ta; EKO-LES dooel; BSC-Estek-konsalting Broj na ~lenovi: 35 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina
i studenti

Publikacii: elektornski bilten „^ista
energija za Makedonija“, na 2 meseci; bro{ura „^ista energija - son~eva energija“, tira` 500, 2003 g.; bro{ura „Idninata e obnovliva“, tira` 400, 2003 g.; bro{ura „Rekonstrukcija na Balkanot“, tira` 500, 2002 g.

Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Romanija, Bugarija) ^len vo: stranski – „SEEENN“, „ISES“, „International Energy Brigades“, „CEE Balkwatch Network“
Sorabotka so: pove}e doma{ni i me|unarodni organizacii; OHO, Vino`ito; Fomek; ED Svetlina – Negotino; ED Planetum; ED Kitka; Biosfera - Bitola; Ministerstvo za ekonomija; Zavod za statistika; MFS; ETF; PMF; M@SPP; GOPA; JSP; Eterna solar; SOBIM

Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

99

@IVOTNA SREDINA

Zdru`enie na ekologistite-2000 Pe{tani, ZE-2000
Adresa: s. Pe{tani Telefon: Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 65/99 Mati~en broj: 5347530 EDB: 4030001425480 @iro-smetka: 22041-710-0159430 Deponent na bankata: Makedonska banka Lica za kontakt: Marijan~o Saj~eski, pretsedatel, d.t.: 046/285-590 Biljana Azeska, koordinator, d.t.: 046/285-137 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na okolinata, pravo na zdrava okolina, {irewe informacii, racionalno tro{ewe na resursite, donesuvawe zakoni, odbrana na statusot na prirodni i kulturni vrednosti. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, turizam i uslugi, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ohrid, Pe{tani), nacionalno ^len vo: doma{ni - Zelen centar Izvidni~ki bran, polnopravno; stranski - Proekt za za{tita na Ohridskoto Ezero Sorabotka so: site NVO; Zelen centar; Picerija „DA“; Ministerstvo za Ekologija Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na ekolozite „Drini i zi“, ZE „Drini i zi“
Adresa: 6334, Vele{ta Telefon: 070/362-987 Telefaks: E-mail: blirim@yahoo.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Lirim Begda{i, pretsedatel, s.t.: 046/793-687, d.t.: 070/362-987 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ekologija, za{tita na `ivotnata sredina, edukacija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, nevraboteni Publikacii: bro{ura za podigawe na ekolo{kata svest, tira` 300 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Struga, Vele{ta), regionalno (Ohrid, Struga), nacionalno ^len vo: doma{ni - OED „Enholon“; ZEN „Natura“) Sorabotka so: Natura, Vitoe i dr. Broj na ~lenovi: 100 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na ekolozite „Natura“ Struga, ZEN
Adresa: OU „Bra}a Miladinovci“, 6330 Struga Telefon: 046/781-043 Telefaks: 046/781-043 E-mail: matyra@sonet.org.mk Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 21/98 Mati~en broj: 5110963 EDB: 4026995114090 @iro-smetka: 41020-678-8787 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Bardul Tu{i, pretsedatel, s.t.: 046/781-043, d.t.: 070/355-419 Berat Sela, teh. koordinator, s.t.: 046/781-043, d.t.: 070/551-572 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na `ivotnata sredina, za{tita na Ohridskoto Ezero, za{tita na prirodnite, istoriskite i kulturnite vrednosti na na{eto podnebje. Podigawe na ekolo{kata svest i kultura. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: prira~nik za ekologijata „Ja istra`uvame prirodata“, tira` 600; bilten „Natura“, dva pati godi{no, tira` 600; bro{uri „Biosferata i ~ovekot“, edna{ godi{no, tira` 600 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (op{tina Struga), regionalno (Ohridsko, Stru{ko), nacionalno, me|unarodno (Albanija, Bugarija, Ungarija) ^len vo: doma{ni - SOEM-Skopje Sorabotka so: Kadmi i harmonijaPodgradec, Albanija; „Areal“; „Enhalon“; „Krste Jon“ - Struga; „Zelen Centar“ - Struga; Hidrobiolo{ki zavod - Ohrid; „Gra{nica“ - Ohrid Broj na ~lenovi: 1200 Broj na aktivni volonteri: 500 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, brod, 15 velosipedi, radiostanici i dr. Real. buxet vo 2002 (MKD): 700000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1000000

100

@IVOTNA SREDINA

Novinarsko-praven enviro centar ERINA, NPEC - ERINA
Adresa: „Aco Karamanov“ 13, 1000 Skopje Telefon: 02/3238-404 Telefaks: 02/3238-404 E-mail: centarerina@hotmail.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 525/99 Mati~en broj: 5270774 EDB: 4030999357467 @iro-smetka: 30000-000-1152105 Deponent na bankata: Komercijalna banka – a.d. - Skopje Lica za kontakt: Marijana Ivanova, pretsedatel, s.t.: 070/709-289 Fani Mihajlovska, ~len na pretsedatelstvoto, s.t.: -2/3129-072, d.t.: 070/344-828 INDEKS NA NVO Op{ta cel: Novinarsko-pravniot enviro centar ERINA e zdru`enie na gra|ani koe raboti na analiza i afirmirawe na sostojbite so informiraweto od oblasta na za{titata na `ivotnata sredina i primena i osovremenuvawe na pravnata regulativa od ovaa oblast. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: „Kru{evo - habitat za ~ovekot“, tira` 1000; Prakti~en vodi~ za podobruvawe na pristapot na javnosta kon informiraweto za `ivotnata sredina, tira` 500; „Golem grad“, tira` 1000; „Me~kata vo narodnoto tvore{tvo“,tira` 500 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Ungarija, ^e{ka, Holandija, Grcija, Albanija, Srbija) ^len vo: stranski - mre`a Balkan-net Sorabotka so: Planetum – Strumica; EPC; Zelen centar; Molika; REC^; Mileukontakt Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 19500 Plan. buxet za 2003 (MKD): 16000

Op{tinsko ekolo{ko dru{tvo „Enhalon“ - Struga, OED „Enhalon“
Adresa: „Vojdan ^ernodrinski“ 24, 6330 Struga Telefon: 046/789-740 Telefaks: 046/782-881 E-mail: Osnovawe: 1990 Broj na registracija: 42/98 Mati~en broj: 4279140 EDB: 4026991113901 @iro-smetka: 20000009-1879459 Deponent na bankata: Stopanska banka - Struga Lica za kontakt: Mate Gogoski, pretsedatel, s.t.: 046/782-881, d.t.: 046/786-740 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na prirodata i prirodnite retkosti, za{tita na `ivotnata sredina i biodiverzitetot, za{tita na ~ovekovite prava. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, turizam i uslugi, ruralen razvoj/zemjodelie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Struga), regionalno (Struga, Ohrid, Resen, Ki~evo), nacionalno, me|unarodno (Albanija, Bugarija, Grcija) ^len vo: stranski: (Ben- Balkanska ekolo{ka mre`a-drama, Grcija) Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 200 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Planinarsko sportsko dru{tvo „Ruen“ - Kriva Palanka, PSD „Ruen“
Adresa: „Mar{al Tito“ 175, 1330 Kriva Palanka Telefon: 031/375-608; 031/375-020 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1985 Broj na registracija: 17/99 Mati~en broj: 4108833 EDB: 4015985101428 @iro-smetka: 51000-002-0046614 Deponent na bankata: Komercijalno-investiciska banka, DE Kriva Palanka Lica za kontakt: Stojan~e Kostovski, pretsedatel, s.t.: 031/375-608, d.t.: 031/685-020 Stoilko Arsovski, sekretar, s.t.: 031/ 375-608, d.t.: 031/374-005 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da gi vospituva svoite ~lenovi i kaj niv da razviva pozitivni osobini; rabotlivost; istrajnost; snaodlivost; nudewe pomo{ vo prirodni i elementarni nepogodi; akcii za za{tita na rabotnata i `ivotnata sredina. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kriva Palanka), nacionalno Sorabotka so: so drugi ekolo{ki dru{tva Broj na ~lenovi: 56 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: , planinarska oprema Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

101

@IVOTNA SREDINA

Unija na nacionalni parkovi i rezervati na RM Skopje
Adresa: „@elezni~ka“ bb, 1000 Skopje Telefon: 02/3115-016 Telefaks: 02/3115-016 E-mail: Osnovawe: 1995 Broj na registracija: Z.G. Br.416/99 Mati~en broj: 5152704 EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Teofil Zdravkovski, direktor, s.t.: 02/3239-019, d.t.: 070/205-288 Eleonora Simovska, sekretar, s.t.: 02/ 3115-016, d.t.: 070/709-123 INDEKS NA NVO

Humanitarno i dobrotvorno zdru`enie na Romite „Mesec“, HDZR „Mesec“
Adresa: s. Krivolak, po{tenski fah 1440 Telefon: 043/368-690 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 37/99 Mati~en broj: 140421 EDB: 4019000105870 @iro-smetka: 41630-678-12893 Deponent na bankata: Stopanska banka - Negotino Lica za kontakt: Safet Temurovski, blagajnik, d.t.: 043/368-690 070/462-825 INDEKS NA NVO

Centar za permakultura i mirogradba, PPC
Adresa: „JNA“ 93, 1230 Gostivar Telefon: 042/214-603 Telefaks: 042/214-603 E-mail: ppc@ppc.org.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 8/2000 Mati~en broj: 5425506 EDB: 4007000119007 @iro-smetka: 20000-003-3805365 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Gazmend Fetahi, pretsedatel, s.t.: 042/ 214-603, d.t.: 070/271-273 Pajtim Saiti, izvr{en direktor, s.t.: 042/214-603, d.t.: 070/345-385 INDEKS NA NVO Op{ta cel: gri`a za zemjinata topka i gri`a za lu|eto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/generirawe prihodi, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, mirogradba

102

@IVOTNA SREDINA

Op{ta cel: 1. za{tita i unapreduvawe na nacionalnite parkovi i rezervati na R. Makedonija; 2. prezentacija, popularizacija, sorabotka so drugi NVO vo RM i Evropa; 3. drugi celi i zada~i. Sektori na dejstvuvawe: za{tita na prirodata Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Makedonski Brod, Ohrid, Bitola, Mavrovi Anovi), nacionalno, me|unarodno (^lenka na „EURO PARK“) ^len vo: stranski – „EURO PARK“ Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 10 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: edukacija i emancipacija na Romite, ekologija, kulturnozabaven i sportski `ivot, sorabotka neophodna za podobro rabotewe, pomagawe na socijalno zagrozenite so humanitarna pomo{. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, finansiski uslugi, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, humanitarna pomo{ Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Negotino), nacionalno Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 30000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 20000

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, infrastruktura Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina
i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, begalci, selani, nevraboteni, kulturni razli~nosti

Publikacii: Prira~nik za osnovnite principi na dizajnirawe po permakultura (6mese~no); Mese~en informator Nivo na dejstvuvawe: regionalno
(Kumanovo, Skopje, Tetovo, Gostivar, Ki~evo, Debar, Struga, Ohrid), nacionalno, me|unarodno (Kosovo, Srbija, Crna Gora, Bosna, Albanija)

^len vo: stranski - ECMI i Antiko;
Akademija po permakultura - Luizijana; Institut po permakultura Avstralija

Sorabotka so: So site NVO; IPG; ECMI;
USAID; NVO od Gostivar; CRS; Denica; Mese~ina; Ministerstvo za obrazovanie; lokalna vlast (gostivarski region); Ministerstvo za zemjodelstvo

Broj na ~lenovi: 200 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 7 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, vozilo, deloven subjekt (biznis-firma) Real. buxet vo 2002 (MKD): 7425000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 110000000

Dru{tvo za za{tita i odgleduvawe na ptici „Kardinal“ - Prilep
Adresa: „Kej 1 Maj“ 18, 7500 Prilep Telefon: 048/422-478 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Petar Nasteski, ~len na IO d.t.: 048/422-478

Zdru`enie „Reka“ - Kratovo
Adresa: „Planinska“ 40, 1360 Kratovo Telefon: 031/482-346 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Goran Risteski, pretsedatel s.t.: 031/482-346

Ekolo{ko dru{tvo „Brica“ - Berovo
Adresa: „Boris Kidri~“ bb, 2330 Berovo Telefon: 033/471-314 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: @aklina Rexievska, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 033/471-314

Zdru`enie na gra|ani „Etno-eko“
Adresa: s. Grad, 2320 Grad Telefon: 033/436-430 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Tatjanka Ivanovski, pretsedatel s.t.: 033/436-430

Zdrava okolina „Ostrec“
Adresa: „M.M.Brico“ bb, 2320 Del~evo Telefon: 070/674-722 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Mitko Stojanov, pretsedatel s.t.: 070/674-722

„Izvor“ - Kratovo, NVO „Izvor“
Adresa: „Josif Dasilov“ 34, 1360 Kratovo Telefon: 031/482-208 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Milo{ Dimitrovski, pretsedatel jazik: francuski, s.t.: 031/482-208, d.t.: 070/537-269

Zdru`eni na gra|ani „Vi{na 2“
Adresa: s. Istevnik, 2320 Del~evo Telefon: 033/434-555 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Slobodan Dimitrovski, pretsedatel d.t.: 033/434-555

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

103

@IVOTNA SREDINA

Zdravje i zdravstvo
Zdru`enie za borba protiv bolestite na zavisnost narkomanija, alkoholizam i nikotinizam „NAN” - Vinica, „NAN” - Vinica
Adresa: „Dimitar Vlahov“ 2, 2310 Vinica Telefon: 033/360-903 Telefaks: 033/361-237 E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 29/99 Mati~en broj: 5379679 EDB: 4004016788126 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Elica Angelova, pretsedatel, s.t.: 033/ 361-903, d.t.: 033/361-911 Zuica Filipova, koordinator, s.t.: 033/361-903 INDEKS NA NVO Op{ta cel: edukacija na mladite vo vrska so bolestite na zavisnost i borba protiv porocite na dene{ninata: droga, alkohol, nikotinizam. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Vinica), nacionalno Broj na ~lenovi: 100 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno Op{ta cel: osnovna cel na zdru`enieto e da sozdava uslovi za organiziran nastap i intezivna aktivnost na site zaboleni od maligni zaboluvawa, kako i da gi sledi i prou~uva pra{awata {to baraat razre{uvawe, a direktno se povrzani so unapreduvaweto na op{testveno-ekonomskata i socijalna sostojba na ovie lica. Namaluvawe na smrtnosta od maligni zaboluvawa i rehabilitacija so psihi~ka poddr{ka na zabolenite vo Makedonija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija

Zdru`enie za borba protiv maligni zaboluvawa „Nov `ivot” -[tip, Zdru`enie „Nov `ivot”
Adresa: „Bitolska“ 22, 2000 [tip Telefon: 032/386-979 070/453-358 Telefaks: E-mail: novzivot@hotmail.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 52/2000 Mati~en broj: 5483867 EDB: 4029000119714 @iro-smetka: 20000-003-5417020 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Violeta Eftimova, pretsedatel, s.t.: 070/453-358 032/386-979, d.t.: 032/ 393-893 Dragana Mitrovi}, tehni~ki asistent, s.t.: 070/592-904 032/386-979, d.t.: 032/391-705 INDEKS NA NVO

Zdru`enie za borba protiv maligni i polesni psihi~ki zaboluvawa „Prodol`en `ivot”, ZBPMPPZ „Prodol`en `ivot”
Adresa: „Leninova“ 14/7, 2400 Strumica Telefon: 034/324-154 Telefaks: E-mail: prodolzenzivot@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 16/2002 Mati~en broj: 5638810 EDB: 4027002133091 @iro-smetka: 30003-000-0035294 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Vesna Petkova, pretsedatel, s.t.: 070/ 571-833, d.t.: 034/324-154 Kirija Uzunova, ~len-administrator, s.t.: 034/324-154, d.t.: 034/322-333 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zdru`enieto ima za cel
sozdavawe uslovi za ostvaruvawe na pravoto na zabolenite od maligni zaboluvawa i od nekoi polesni psihi~ki zaboluvawa, podobruvawe na na~inot na lekuvawe na zabolenite, podobruvawe na kvalitetot na zdravstvenata za{tita na zabolenite i ostvaruvawe na pravata i interesite na gra|anite zaboleni od maligni i polesni psihi~ki zaboluvawa za `ivot vo zdrava `ivotna sredina.

104

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina
i studenti, `eni, deca, lica so posebni potrebi

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Nivo na dejstvuvawe: regionalno
(Strumica, Bosilovo, Novo Selo, Murtino, Vasilevo, Kukli{, Radovi{, Kon~e, Podare{, Valandovo, Josifovo), nacionalno

Publikacii: „Hemoterapija“, „Radioterapija - zra~ewe vo tretman na rakot“, „Samokontrola na dojki“, lifleti „Karcinom na grloto na matkata“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno Sorabotka so: NVO od [tip i od regionot;
site {tipski NVO i dr. od isto~niot region na RM, Besplatni ginekolo{ki pregledi – 07 – Sveti Nikole, „Formirawe centar za psihi~ka poddr{ka na zaboleni od rak“ Medicinski centar - [tip

Broj na ~lenovi: 250 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija,
kompjuter, modem, pe~ata~, skener

Real. buxet vo 2002 (MKD): 502389 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

^len vo: doma{ni - Antiko, polnopravno Sorabotka so: so site NVO, ED Planetum, Organizacija na `eni, [ukri Ramo, Rabotni~ki univerzitet – Strumica, Medicinski centar – Strumica, lokalna samouprava, op{tina, Ministerstvo za obrazovanie Broj na ~lenovi: 45 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000

Zdru`enie za gra|anska inicijativa vo zdravstvo, ZGIZ
Adresa: „Dame Gruev“ 5/3-9, 1000 Skopje Telefon: 02/3232-034 Telefaks: E-mail: arsan@sonos.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 2181-5588 Mati~en broj: 5231787 EDB: 4030999395555 @iro-smetka: 40100-678-50433 Deponent na bankata:Stopanska banka Lica za kontakt: Andrej Arsovski, pretsedatel, s.t.: 02/ 2147-297, d.t.: 02/3232-034 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvivawe vistinski i realni odnosi za zdravstvoto i negovo unapreduvawe i dobli`uvawe na gra|anite i na zdravstvenite rabotnici. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie, nauka, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast, zdravstveni rabotnici Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Broj na ~lenovi: 35 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie za prevencija od bolesti na zavisnost i za psihosocijalna poddr{ka na semejstva, poedinci i deca -Gostivar
Adresa: „Major ^. Filiposki“ 19, Gostivar Telefon: 042/213-431 Telefaks: 042/217-685 E-mail: Osnovawe: 1984 Broj na registracija: 9/2000 Mati~en broj: 0133372 EDB: 4007000119040 @iro-smetka: 20000-000-3558049 Deponent na bankata: Stopanska banka - Gostivar Lica za kontakt: Ratko Trim~eski, pretsedatel, s.t.: 042/213-431, d.t.: 044/337-705 Marija Aleksoska, ~len na IO, s.t.: 042/213-431, d.t.: 042/212-361 INDEKS NA NVO Op{ta cel: preventivna aktivnost od bolesti na zavisnost i psihosocijalna poddr{ka na zavisni~ki semejstva. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Gostivar i okolinata), regionalno (Polo{ko-skopskiot region), nacionalno ^len vo: doma{ni – Republi~ki sojuz za preventiva od bolesti na zavisnost Sorabotka so: HDZR „Mese~ina“, „Uniteti“, obrazoven sistem Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie za preventiva od alkoholizam i narkomanija, ZPANN
Adresa: „Leninov plo{tad“ b.b., 2210 Probi{tip Telefon: 032/483-890 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 75/99 Mati~en broj: 5483069 EDB: 4022999103110 @iro-smetka: 20000-003-5292673 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala Probi{tip Lica za kontakt: Postolov Dobre, pretsedatel, s.t.: 032/483-890, d.t.: 032/484-493 Minova Emilija, sekretar, s.t.: 032/483-890, d.t.: 032/481-686 INDEKS NA NVO Op{ta cel: preventivna za{tita na mladite od bolestite na zavisnost. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca, stari lica Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Probi{tip), regionalno (Isto~en region), nacionalno Broj na ~lenovi: 130 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

105

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie za preventiva od alkoholizam, nikotinizam i narkomanija, ZPANN - Probi{tip
Adresa: „Leninov plo{tad“ b.b., 2210 Probi{tip Telefon: 032/483-890 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 75/99 Mati~en broj: 5483069 EDB: 4022999103110 @iro-smetka: 20000-003-5392673 Deponent na bankata: Stopanska banka - Probi{tip Lica za kontakt: Dobre Apostolov, pretsedatel, s.t.: 032/483-890, d.t.: 032/483-493 Emilija Minova, zamenikpretsedatel, s.t.: 032/483-890, d.t.: 032/481-686 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na mladite od bolestite na zavisnost vo op{tina Probi{tip i Zletovo i nivna edukacija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Probi{tip i Zletovo), nacionalno Sorabotka so: so site srodni NVO, so u~ili{tata od Probi{tip Broj na ~lenovi: 130 Broj na aktivni volonteri: 16 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie za preventiva od nikotizmot, alkoholizmot i narkomanija - [tip, ZPNAN
Adresa: „Sutjeska“ b.b., 2000 [tip Telefon: 032/380-061 Telefaks: 032/647-046 E-mail: Osnovawe: 1982 Broj na registracija: 13/2001 Mati~en broj: 4099532 EDB: 4029982114910 @iro-smetka: 20000-000-3505087 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Slave Petrov, pretsedatel, d.t.: 070/647-046 Van~o ^a}rov, koordinator INDEKS NA NVO Op{ta cel: organizirawe i sproveduvawe na naj{iroka dejnost. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno Sorabotka so: NVO [tip, LSU Broj na ~lenovi: 200 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie za sovetuvawe, lekuvawe, rehabilitacija i reintegracija na lica zavisnici od droga „Izbor” Strumica, „Izbor” - Strumica
Adresa: „Heroj Karpo{“ 16, 2400 Strumica Telefon: 034/349-410 Telefaks: 034/324-999 E-mail: izborsr@sonet.com.mk Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 64/99 Mati~en broj: 5196248 EDB: 4027997121724 @iro-smetka: 20000-002-6525903 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Sokrat Man~ev, pretsedatel, s.t.: 034/ 349-410, d.t.: 034/324-999 Alen Nanov, koordinator, s.t.: 034/ 349-410 INDEKS NA NVO Op{ta cel: organizirano da gi prifa}a i da im pomaga na licata {to pripa|aat na vulnerabilni grupi, pred se, na korisnici na droga, da gi motivira da zapo~nat proces na lekuvawe i rehabilitacija, proekti za namaluvawe na {tetata. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, korisnici na droga, ~lenovi na semejstva korisnici Publikacii: prira~nik „Hepatitis“, tira` 2000, prira~nik „HIV/SIDApredizvik na zaednicata“,tira` 3500, spisanie „Zapoznajte gi faktite“, tira` 1000 ^len vo: doma{ni – HIV/SIDA, pridru`no Broj na ~lenovi: 120 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 1200000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2400000

106

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie za trajna za{tita na zdravjeto „Eliksir” - [tip, „Eliksir” - [tip
Adresa: „Sutjeska“ b-2/3, 2000 [tip Telefon: 033/393-090 Telefaks: E-mail: akileeminova@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 46-02 Mati~en broj: 5713072 EDB: 402900214834 @iro-smetka: 30008-000-0031557 Deponent na bankata: Komercijalna banka - [tip Lica za kontakt: Akile Eminova, pretsedatel, s.t.: 032/ 386-416, d.t.: 032/393-090 Dijana Manxukova, potpretsedatel, s.t.: 032/392-118, d.t.: 032/391-074 INDEKS NA NVO Op{ta cel: sledewe na sovremeni pravci vo zdravstvoto i principite na alternativnoto terapevtsko lekuvawe. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Asocijacija na romski organizacii, polnopravno; koalicija „Ambrela“, nabquduva~ko; stranski - Fondacija „Fridrih Neuman“ Sorabotka so: Sinergija - [tip, Spektar – [tip, lokalna samouprava, Fond za zdravstvo - [tip Broj na ~lenovi: 220 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2280000

Zdru`enie za unapreduvawe na lekuvaweto, rehabilitacijata i resocijalizacijata na lica {to zloupotrebuvale drogi i drugi psihotropni supstancii „Doverba“, „Doverba“
Adresa: „Marko Ore{kovi}“ 70, 1000 SK Telefon: 02/3067-713 Telefaks: 02/3067-713 E-mail: doverba@yahoo.com Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 38/99 Mati~en broj: 5121884 EDB: 4030996351611 @iro-smetka: 30000-000-1120386 Deponent na bankata: Komer.banka Lica za kontakt:
Keti Todorova, potpretsedatel, s.t.: 02/3067713, d.t.: 02/3071-100 Du{ka Crvenova, sekretar, s.t.: 02/3095-607, d.t.: 02/3223-716

Zdru`enie za unapreduvawe na humani relacii - NAP, NLP
Adresa: „Oslo“, 1000 Skopje Telefon: 02/3226-526 Telefaks: E-mail: info@shs-modus.edu.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 2181-4578 Mati~en broj: 5643295 EDB: 4030002444845 @iro-smetka: 28000-000-0054871 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Stanislav Petkovski, pretsedatel, s.t.: 02/3226-52, d.t.: 070/227-395 Eleonora Nikolovska-Pan~evska, ~len, d.t.: 070/268-667 INDEKS NA NVO

INDEKS NA NVO Op{ta cel: preventiva, podobruvawe na
uslovite so tretman na licata {to koristat drogi i drugi PAS i nivna rehabilitacija.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, site sektori vo koi drogata postoi kako problem

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i
studenti, `eni, deca, nevraboteni, korisnici na drogi i drugi PAS i nivnite semejstva

Publikacii: prira~nik za mladi roditeli „Zaedno mo`eme pove}e“, tira` 500, bro{ura „Droga i deca“, tira` 200, bro{ura „Droga i roditeli“, tira` 200 primeroci, bro{ura „ Mitovi za drogata“, tira` 200 Nivo na dejstvuvawe: regionalno
(jugoisto~na Evropa), nacionalno, me|unarodno (Albanija, Hrvatska, Bosna, Romanija, Bugarija)

^len vo: doma{ni - Mre`a za namaluvawe na
{teta od drogi, polnopravno; Multisektorska komisija za HIV-proekt, polnopravno; Gradsko koordinativno telo za borba protiv drogi, osnova~-inicijator; stranski - RISK net - proekt doniran od PSI Romanija, UN-tim, grupa za sida

Op{ta cel: edukacija i razvivawe znaewa vo oblasta na unapreduvaweto na mentalnoto zdravje vo Republika Makedonija Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno Sorabotka so: MATA - Makedonija Broj na ~lenovi: 15 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~, entuzijazam Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Sorabotka so: HOPS, HERA, PASAZJ, HOPS,
HERA, Pasa`, MIA, Psihijatriska bolnica – Skopje, Centar za zavisnosti Kisela Voda, Gradsko sobranie, Ministerstvo za obrazovanie, Ministerstvo za trud i socijala, MVR, Agencija za mladi i sport

Broj na ~lenovi: 460 Broj na aktivni volonteri: 38 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~, skener

Real. buxet vo 2002 (MKD): 521822 Plan. buxet za 2003 (MKD): 900000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

107

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie na gra|ani sovetuvali{te na lekuvani alkoholi~ari „Zdrav `ivot”, ZG „Zdrav `ivot”
Adresa: „Stevan Apostolski“ b.b., 7500 Prilep Telefon: 048/428-327 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1978 Broj na registracija: 9/2003 Mati~en broj: 5734070 EDB: 4021003137181 @iro-smetka: 30002-000-0269598 Deponent na bankata:Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Petre Stevanoski, pretsedatel, d.t.: 048/428-327 Milan Stevanoski, sekretar, d.t.: 048/ 428-380 INDEKS NA NVO Op{ta cel: sovetuvali{te za lekuvani alkoholi~ari, rehabilitacija na alkoholi~ari vo apstinencija i pomo{ pri negovoto povtorno vklu~uvawe vo semejstvoto, sredinata vo koja `ivee i vo zaednicata voop{to, kako i edukacija i preventiva za za{tita od alkohol. Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep, Kru{evo, Dolneni, Vitoli{te, Makedonski Brod, Krivoga{tani), nacionalno ^len vo: doma{ni - ZKLAM zdru`enie na klubovi na lekuvani alkoholi~ari - Makedonija, polnopravno Sorabotka so: klubovi od Podgorica, Nik{i}, Herceg Novi Broj na ~lenovi: 200 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na gra|ani Sovetuvali{te na lekuvani alkoholi~ari, ZG „Zdrav `ivot” Prilep
Adresa: „Stevan Apostolski“ b.b., 7500 Prilep Telefon: 048/428-327 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1978 Broj na registracija: 9/2003 Mati~en broj: 5734070 EDB: 4021003137181 @iro-smetka: 3002-000-0269598 Deponent na bankata: Komercijalna a.d. - Skopje Lica za kontakt: Petre Stevanoski, pretsedatel, d.t.: 048/428-327 Milan Stevanoski, sekretar, d.t.: 048/ 428-380 INDEKS NA NVO Op{ta cel: sovetuvali{te za lekuvani alkoholi~ari, rehabilitacija na alkoholi~rot vo apstinencija i pomo{ pri negovoto povtorno vklu~uvawe vo semejstvoto, sredinata vo koja `ivee i vo zaednicata voop{to, kako i edukacija i preventiva za za{tita od alkoholot. Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina
i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti

Zdru`enie na gra|ani za poddr{ka na lica so psihozi „Dobredojde”
Adresa: „Treta makedonska brigada“ 5, 1000 Skopje Telefon: 02/3126-005 Telefaks: 02/3126-005 E-mail: welcome.club@hotmail.com Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 26/98 Mati~en broj: 5269873 EDB: 4030998357218 @iro-smetka: 21005-269-8730143 Deponent na bankata: Tutunska banka - Skopje Lica za kontakt: Dijana Belevska, pretsedatel na UO, s.t.: 02/3126-005, d.t.: 070/231-900 Ilija Gligoroski, sekretar, s.t.: 02/ 2468-846, d.t.: 02/2450-036 INDEKS NA NVO Op{ta cel: so anga`irawe na korisnicite na psihijatriskite uslugi, na profesionalcite, na volonterite i na ~lenovite na semejstvata se nastojuva da gi ostvaruvaat licata so psihozi svoite gra|anski prava {to e mo`no pocelosno i podosledno Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, nauka

108

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast, `eni, deca Publikacii: bro{ura „Sigma ogledalo na javnosta“, bro{ura „Da se razbere {izofrenijata“, tira` 1000, bro{ura „Psihoedukacija“, tira` 1000, bro{ura „Koi sme nie“, tira` 1000, kniga „Psihozite i semejstvoto“, tira` 500

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep),
regionalno (Kru{evo, Makedonski Brod, Vitoli{te, Krivoga{tani, Prilep, Dolneni), nacionalno, me|unarodno (Srbija i Crna Gora)

^len vo: doma{ni - ZKLAM zdru`enie na klubovi na lekuvani alkoholi~ari, polnlnopravno Sorabotka so: Klubovi za za{tita na lekuvani alkoholi~ari od Podgorica, Ni{i}, Herceg Novi Broj na ~lenovi: 2000 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: Svetska zdravstvena organizacija, USAID, ITZ, IOM, FIOM, ARC, MCMS, Ministerstvo za zdravstvo, Ministerstvo za transport i vrski Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na gra|ani za psihofizi~ki razvoj „Emanuel”, Emanuel
Adresa: „Jurij Gagarin“ 43/2-6, 1000 Skopje Telefon: 02/3082-084 Telefaks: 02/3237-032 E-mail: emanuel@mol.com.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 27-7681/1 Mati~en broj: 5443881 EDB: 4030000436713 @iro-smetka: 40120-678-50085 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Suzana Jov~evska, pretsedatel, s.t.: 070/504-628, d.t.: 02/3082-084 Neboj{a Anti}, koordinator, d.t.: 070/ 221-826 INDEKS NA NVO Op{ta cel: prezemawe i organizirawe na raznovidni aktivnosti so koi se ostvaruvaat i zadovoluvaat najrazli~ni vidovi na psihifizi~ki celi vo oblasta na zdravstvoto, sportot, obrazovanieto, kulturata, socijalnata za{tita i dr. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina
i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti

Zdru`enie na gra|ani so dijabetes Ki~evo, ZGDK
Adresa: Medicinski centar - Ki~evo b.b., 6250 Ki~evo Telefon: 045/220-133 Telefaks: E-mail: zedk@pmf.net.mk Osnovawe: 1999/2002 Broj na registracija: 32/2 Mati~en broj: 5668336 EDB: 4012999113608 @iro-smetka: 20000-00159-192026 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala Ki~evo Lica za kontakt: Bla`e Ristovski, pretsedatel, s.t.: 045/222-151, d.t.: 045/220-133 Jov~e Grozdanovski, Nadzoren odbor INDEKS NA NVO Op{ta cel: podobruvawe na zdravstvenata sostojba na gra|anite so dijabetes, informirawe za novi nau~ni i prakti~ni dostignuvawa vo lekuvaweto na dijabetesot, dijabetska hrana za dijabeti~arite i dr. Sektori na dejstvuvawe: zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, site zaboleni od dijabetes Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ki~evo), regionalno (Prilep , Makedonski Brod), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na dijabeti~ari, ~len Sorabotka so: Prilep , Makedonski Brod, FIOOM i Agencija za zemjodelstvo – Ki~evo, Medicinski centar - Ki~evo Broj na ~lenovi: 400 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na gra|ani so dijabetes na op{tina Peh~evo
Adresa: Zdravstven dom, 2326 Peh~evo Telefon: 033/441-626 Telefaks: 033/441-148 E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 20/99 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Stojan~o Mitrevski, pretsedatel, d.t.: 033/441-383 Van~o Stanoevski, potpretsedatel INDEKS NA NVO Op{ta cel: zaedni~ka gri`a za podobruvawe na zdravstvenata sostojba na gra|anite so dijabetesot Sektori na dejstvuvawe: zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: dijabeti~ari Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Del~evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na gra|anite so dijabetes, polnopravno Sorabotka so: Zdravstven dom Del~evo Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Publikacii: vesnik „Emanuel“, tira` 1200, prira~nik za psihofizi~ki ve`bi „Budno sonuvawe“, tira` 200 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Karpo{), regionalno (Skopje), nacionalno Sorabotka so: Sobstvo, Alternativa, Denica Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

109

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie na gra|ani so dijabetes na op{tina Del~evo i Makedonska Kamenica
Adresa: Spomen dom ASNOM b.b., 2320 Del~evo Telefon: 033/412-416 070/689-221 Telefaks: 033/412-615 E-mail: Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 13/98 Mati~en broj: 5221684 EDB: 1003950497516 @iro-smetka: 20000-002-7388330 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Cveta Nikolovska, pretsedatel, d.t.: 033/412-416 070/689-221 Petar Ilievski, potpretsedatel, d.t.: 033/412-025 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zaedni~ka gri`a na zdravstvenata sostojba na gra|anite so dijabetes, prezemawe zaedni~ki inicijativa za za{tita na gra|anite bolni od dijabetes kaj nadle`nite institucii. Sektori na dejstvuvawe: zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{ Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: dijabeti~ari Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Del~evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Republi~ko zdru`enie na dijabeti~ari na RM, polnopravno) Sorabotka so: srodni NVO, Centar za dijabetes pri Zdravstven dom „Goce Del~ev“ - Del~evo Broj na ~lenovi: 510 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na gra|ani so dijabetes na op{tina Sveti Nikole, ZGD Sveti Nikole
Adresa: „Pionerska“ 17, Sveti Nikole Telefon: 032/441-937 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 1/2002 Mati~en broj: 5605962 EDB: 0410941494505 @iro-smetka: 20000-079-1599726 Deponent na bankata: Stopanska banka - Sveti Nikole Lica za kontakt: Simeon Mihajlovski, pretsedatel, s.t.: 032/441-937 Bobe Mitev, sekretar, s.t.: 032/441-937 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na pravata na gra|anite zaboleni od dijabetes Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, stari lica, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Sveti Nikole i Lozovo), nacionalno Sorabotka so: so site srodni NVO od op{tina Sveti Nikole, ONODIS – Danska, Ministerstvo za zdravstvo, Ministerstvo za trud i socijalna politika i Ministerstvo za lokalna samouprava - Sveti Nikole Broj na ~lenovi: 1200 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na gra|ani so dijabetes Berovo
Adresa: „Zadarska“ 38, 2330 Berovo Telefon: 033/470-495 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 21/99 Mati~en broj: 4329760 EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Gligor Bra{narski, pretsedatel, d.t.: 033/470-495 d-r Vlado Rabaxiski, ~len vo UO, s.t.: 033/471-002 INDEKS NA NVO Op{ta cel: obedinuvawe i pomagawe na zabolenite od dijabetes Sektori na dejstvuvawe: zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: dijabeti~ari Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Berovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Republi~ko zdru`enie na dijabeti~ari, polnopravno Sorabotka so: Republi~ko zdru`enie na dijabeti~ari Broj na ~lenovi: 300 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

110

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie na gra|ani so dijabetes na op{tina Valandovo
Adresa: „Lazar Koli{evski“ b.b., 1460 Valandovo Telefon: 034/382-004 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 73/99 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Leonid Man~ev, pretsedatel, s.t.: 034/383-291, d.t.: 034/382-004 Kostadin Ristov, sovetnik, s.t.: 034/382-017 INDEKS NA NVO Op{ta cel: edukacija i zgri`uvawe na pacientite zaboleni od {e}erna bolest. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Valandovo), nacionalno ^len vo: doma{ni – zdru`enija na gra|ani so dijabetes na R Makedonija, polnopravno Sorabotka so: „Crven Krst“ na Valandovo, zdru`enija na gra|ani so dijabetes na R Makedonija, Zdravstven dom - Valandovo; Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na gra|ani HERA - Skopje, HERA
Adresa: „Dimitrija ^upovski“ 4/1/114, 1000 Skopje Telefon: 02/3290-395 Telefaks: 02/3290-395 E-mail: hera@stopaids.org.mk, contact@sakamdaznam.org.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 936/2000 Mati~en broj: 5380120 EDB: 40300003777539 @iro-smetka: 30000-000-1554964 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Igor Veqkovi}, pretsedatel, s.t.: 070/ 576-434, d.t.: 02/3226-926 Stefan Stojanovi}, izvr{en direktor, s.t.: 070/680-749, d.t.: 02/ 2794-145 INDEKS NA NVO Op{ta cel: primarna prevencija na HIV/
SIDA preku organiziran na~in kaj {kolskata populacija preku edukacija, razvivawe mre`a na edukacija niz u~ili{tata i obrazovnite centri vo dr`avata, psihosocijalna rabota, gri`a i pomo{ na lica koi se HIV-pozitivni, organiziran na~in na sproveduvawe aktivnosti za namaluvawe na {tetnite posledici od drogi i drugi psihoaktivni supstancii

Zdru`enie na zdravstveni rabotnici za za{tita na majki, deca i adolescenti, ZZRZMDA
Adresa: „Mara Ugrinova“ 142, 1230 Gostivar Telefon: 042/218-189 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 3/2000 Mati~en broj: 5425441 EDB: 4007000118140 @iro-smetka: 41510-678-8883 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Ratka Brezova, pretsedatel, s.t.: 042/ 212-800 lokal 137, d.t.: 042/218-189 Nade`da Stefanoska, potpretsedatel, s.t.: 042/212-800 lokal 165 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zdravstvena za{tina i prevencija preku predavawe, edukacija, podobruvawe na zdravstvenata svest kaj celnata grupa. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, lica so posebni potrebi Publikacii: pravilna ishrana i nega na doen~iwa i mali deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Gostivar), nacionalno Sorabotka so: Mese~ina, ECMI, Zdru`enie na hendikepirani Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 96000

Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca, seksualno marginalizirani lica Publikacii: vesnik „Seksimalo“, 4 pati godi{no Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Srbija i Crna Gora, Bosna i HErcegovina, balkanskite dr`avi) ^len vo: stranski - EATG Sorabotka so: MIA-hobs, Doverba, Pasa`, Evropski forum, Ministerstvo za zdravstvo, Agencija za mladi i sport, UNHCR, UNICEF Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 5708345 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

111

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie na lekari stomatolozi i farmacevti Albanci na R Makedonija, ZLSFAM
Adresa: „29 Noemvri“ b.b., Tetovo, po{tenski fah 1200 Telefon: 044/330-810 lok. 372 Telefaks: 044/330-810 E-mail: shmsfshm@hotmail.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Agim Ramadani, pretsedatel, s.t.: 044/330-810 lok. 372, d.t.: 070/788-128 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zdravstveno osiguruvawe na naselenieto, stru~no usovr{uvawe, organizirawe na nau~ni sobiri. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{ Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: eksperti od odredena oblast, begalci, lica so posebni potrebi Publikacii: zbirka nau~ni trudovi, 2003, zbirka nau~ni trudovi 2002, zbirka nau~ni trudovi 2000 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Germanija, Albanija, Kosovo) ^len vo: doma{ni - Makedonsko lekarsko dru{tvo, ~lenka; Makedonska lekarska komora, ~lenka Broj na ~lenovi: 500 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 1000000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1200000

Zdru`enie na medicinski laboranti i sanitarni tehni~ari na op{tinata Strumica
Adresa: „Mladinska“ b.b., 2400 Stumica Telefon: 344-444 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 6/2003 Mati~en broj: 5754771 EDB: 4027003137139 @iro-smetka: 22042-710-0542046 Deponent na bankata: Makedonska banka Lica za kontakt: Vane Stojanov, pretsedatel, s.t.: 344444 lok124, d.t.: 034/346-370 Zvonko Zahov, ~len, s.t.: 344-444 lok124 INDEKS NA NVO Op{ta cel: masovno obrazovno vospitanie i stru~na edukacija na svoeto ~lenstvo, poefikasna zdravstvena za{tita na gra|anite, izdignuvawe na zdravstvenata kultura i zdravstveniot standard, da sorabotuva so sli~ni zdru`enija i sproveduvawe na zaedni~ki programi. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Strumica, Novo selo, Kukli{, Bosulevo, Murtino, Vasilevo;), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na medicinski laboranti i sanitarni tehni~ari, polnopravno Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 30 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 10000

Zdru`enie na medicinski sestri, tehni~ari i aku{erki na O[, ZMSTA[
Adresa: „Quben Ivanov“ b.b., 2000 [tip Telefon: 032/394-099 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 9/98 Mati~en broj: 5240392 EDB: 4029998115496 @iro-smetka: 20000-002-8113502 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Mane Angelovski, pretsedatel, s.t.: 032/394-099, d.t.: 032/391-611 Vlado Ribarev, blagajnik, s.t.: 032/394-099, d.t.: 032/386-486 INDEKS NA NVO Op{ta cel: edukacija na medicinski personal so sredno i vi{o obrazovanie. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: stranski - ICN Sorabotka so: NVO, PZO Broj na ~lenovi: 250 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 90000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 90000

112

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie na medicinski sestri i tehni~ari, ZMST
Adresa: „Jakim Spirov“ b.b., 2210 Probi{tip Telefon: 032/483-136 Telefaks: 032/483-029 E-mail: Osnovawe: 1962 Broj na registracija: vo tek na izdavawe kopija Mati~en broj: 4041011 EDB: 4022995100426 @iro-smetka: 20000-000-2056295 Deponent na bankata: Stopanska banka - Probi{tip Lica za kontakt: Suzana Lepitkova, pretsedatel, s.t.: 032/483-136 Mare Simonova, zamenikpretsedatel, s.t.: 032/483-136 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na zdravjeto na `enata i na site ostanati bolni i siroma{ni gra|ani. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, stari lica, selani, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Probi{tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Zdru`enie na medicinski sestri i aku{erki na RM, polnopravno Sorabotka so: site srodni NVO, Ministerstvo za zdravstvo Broj na ~lenovi: 35 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na medicinski sestri, aku{erki i tehni~ari na opp{tinata Strumica
Adresa: Medicinski centar – Strumica, „Mladinska“ 2, 2400 Strumica Telefon: 034/344-444 Telefaks: 034/324-142 E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 19/2001 Mati~en broj: 5578582 EDB: 4027001136127 @iro-smetka: 20000-009-2000224 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Nade`da Xidalova, pretsedatel, s.t.: 034/344-444, d.t.: 034/321-651 Makedonka Orceva, glavna medicinska sestra, s.t.: 034/344-444, d.t.: 034/345-354 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da raboti na stru~no
izdignuvawe i usovr{uvawe na svoeto ~lenstvo po pat na organizirawe na raznovidni oblici na masovno obrazovnovospitna i stru~na rabota. Da se zalaga za obezbeduvawe na pogolema i poefikasna zdravstvena za{tita na gra|anite, po brz razvoj na zdrastvoto, pro{iruvawe, racionalizacija i modernizacija na na zdrastvenata nega, kvalitetna zdravstvena usluga i podigawe na zdrastvenata kultura.

Zdru`enie na medicinski sestri, aku{erki, tehni~ari i laboranti Albanci na Gostivar, RM, ZMSATLAGM
Adresa: „Branko Stanoevi}“ b.b., 1230 Gostivar Telefon: Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 65/99 Mati~en broj: 5360820 EDB: 4007999117260 @iro-smetka: 20000-003-1777677 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Rukmedija Ze}iri, pretsedatel, d.t.: 042/272-140 Driton Zendeqi, sekretar, s.t.: 042/212-800 INDEKS NA NVO Op{ta cel: prosvetuvawe na deca, mladi i na `eni preku edukacija, davawe humanitarna pomo{ na socijalno zagrozeni lica. Sektori na dejstvuvawe: zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Gostivar), nacionalno Sorabotka so: Crven krst, UNICEF Broj na ~lenovi: 120 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Sektori na dejstvuvawe: zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Strumica, Novo Selo, Murtino, Bosilovo, Vasilevo, Kukli{), nacionalno ^len vo: doma{ni - Zdru`enie na medicinski sestri, aku{erki i tehni~ari na RM, polnopravno Sorabotka so: site zdru`enija so ista ili sli~na aktivnost, so site zdru`enija, {koli, krvodariteli, Crven krst, JPKD Broj na ~lenovi: 380 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 380 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

113

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie na privatni doktori stomatolozi na Makedonija, ZPDSM
Adresa: „Vasil \orgov“ 33 a/22, 1000 Skopje Telefon: 02/3229-682 Telefaks: 02/2436-683 E-mail: Osnovawe: 1992 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: 4030991178407 @iro-smetka: 40100-678-37095 Deponent na bankata: IK banka - Skopje Lica za kontakt: ^akar Petar, potpretsedatel, s.t.: 02/3229-682, d.t.: 070/365-163 ^akar Dragan, ~len na Izvr{niot odbor, s.t.: 02/3229-682, d.t.: 070/365-582 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvivawe na stomatologijata. Sektori na dejstvuvawe: zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Stomatolo{ka komora na RM, polnopravno Sorabotka so: Stomatolo{ka komora Broj na ~lenovi: 4500 Broj na aktivni volonteri: 500 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 10000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1500000

Zdru`enie na psiholozi
Adresa: „Lado Lapecot“ b.b., 7500 Prilep Telefon: 418-360 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 23/2000 Mati~en broj: 5434467 EDB: 4021000127681 @iro-smetka: 30002-000-0160376 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Vesna ^kripeska, pretsedatel INDEKS NA NVO Op{ta cel: me|usebna sorabotka, razmena na stru~ni iskustva i zbogatuvawe na teoriskite znaewa {to se permanentno aktuelni i se vo funkcija na praktikata na psiholozite, stru~no nau~na edukacija za razni vidovi na psihoterapija, afirmirawe na zdru`enieto. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, vrabotuvawe/ generirawe na prihodi, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: site NVO Broj na ~lenovi: 37 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 20 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na psiholozi od Stumi~kiot region
Adresa: „Vasil Sur~ev“ 2, 2400 Strumica Telefon: 034/346-916 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1988 Broj na registracija: 92/99 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Slav~o Matkov, pretsedatel, Marija Fon~eva, zamenik pretsedatel, s.t.: 034/324-532 INDEKS NA NVO Op{ta cel: aktivna rabota na za{titata, podobruvaweto i na zajaknuvaweto na profesionalniot i op{testveniot status na psihologot kako nau~en i samostoen rabotnik vo site pori na op{testvenoto `iveewe vo RM. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Strumica, Novo Selo, Vasilevo), regionalno (Strumi~ki region), nacionalno Sorabotka so: so site NVO od psihologija Broj na ~lenovi: 12 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

114

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie na roditeli zaboleni od cerebralna paraliza
Adresa: „Ilija Miov“ 47, 1480, Gevgelija Telefon: 034/217-263 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 75/1999 Mati~en broj: 5326320 EDB: 4006999109902 @iro-smetka: 20000-003-0650731 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Janevska Vasilka, pretsedatel, s.t.: 034/218-156, d.t.: 034/217-269 Dimova Suzana, sekretar, s.t.: 070/485-512 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podobruvawe na `ivotnite uslovi na ~lenovite i na site lica so sli~na problematika. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Gevgelija), nacionalno ^len vo: doma{ni - Zaednica na roditeli na deca zaboleni od cerebralna paraliza, polnopravno) Sorabotka so: ~lenkite na Zaednicata, Crven krst, Makedonska majka, O@ - Gevgelija, penzionerki, Muzi~ko u~ili{te, Hotel Jugo, Negorski bawi, Sportska sala Gevgelija Broj na ~lenovi: 15 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na sanitarni tehni~ari i medicinski laboranti pri JZO Zavod za zdravstvena za{tita, JZOZZZ-Skopje
Adresa: „Treta makedonska brigada“ 18, 1000, Skopje Telefon: 02/3137-361 Telefaks: 02/3114-262 E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: 30000-000-0380955 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Ivica Mirotevi}, pretsedatel, s.t.: 02/3113-033 02/3137-361 Nevena Stojanovska, sekretar, s.t.: 02/3113-033 02/3137-361 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvawe na po{irok op{testven interes preku zadovoluvawe na potrebite od stru~na i druga pomo{. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: strukova edukacija Celna grupa: eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Skopje), nacionalno Sorabotka so: SZ na Medicinski laboranti i sanitarni tehni~ari na RM, MLD Broj na ~lenovi: 32 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na trajna za{tita na zdravjeto Eliksir - [tip, ZTZZ-E[tip
Adresa: „Sutjeska“ 52/3, 2000 [tip Telefon: 032/393-090 Telefaks: E-mail: akileeminova@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 46/02 Mati~en broj: 5713072 EDB: 4029002124934 @iro-smetka: 30008-000-0031557 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Akile Eminova, pretsedatel, s.t.: 032/386-416, d.t.: 032/393-090 Dijana Manxukova, potpretsedatel, s.t.: 032/392-118, d.t.: 032/391-074 INDEKS NA NVO Op{ta cel: sledewe na sovremeni pravci vo zdravstvoto, po~ituvawe na principite na alternativno terapevtsko dejstvuvawe Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Koordinativno telo na romski NVO, postojano; Koalicija „Ambola“, postojano Sorabotka so: „Sinergija“ – [tip, Fond za zdravstvo - [tip Broj na ~lenovi: 220 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2000000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

115

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie na farmakolozi na Makedonija, ZFM
Adresa: Medicinski fakultet, „50. Divizija“ b.b., 1000 Skopje Telefon: Telefaks: 02/3111-828 E-mail: pharma@mt.net.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 201/02 Mati~en broj: 5691826 EDB: 4030002457840 @iro-smetka: 27000-000-0153632 Deponent na bankata: Izvozna i kreditna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: prof. d-r Stojmir Petrov, pretsedatel, s.t.: 02/3111-828 d-r Jovanoska Emilija, ~len na Zdru`enieto, s.t.: 02/3111-828, d.t.: 070/533-616 INDEKS NA NVO

Komaja - dru{tvo za razvoj na umetnosta na `iveeweto
Adresa: „Miroslav Krle`a“ 51, 1000 Skopje Telefon: 02/3116-151 Telefaks: 02/3116-151 E-mail: komajamk@yahoo.com Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 1712 Mati~en broj: 5516072 EDB: 4030000419029 @iro-smetka: 30000-000-1333689 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Rosano ^olakov, kordinator, s.t.: 070/773-335, d.t.: 02/3177-729 Biqana Sazdovska, pretsedatel, s.t.: 070/360-628, d.t.: 02/3177-729 INDEKS NA NVO Op{ta cel: dobrovolno obedinuvawe na

Lekarska komora na Makedonija, LKM
Adresa: „Naroden front“ 21, 1000 Skopje Telefon: 02/3124-066, 02/3239-060 Telefaks: 02/3124-066 E-mail: nachamed@mt.net.mk Osnovawe: 1992 Broj na registracija: Mati~en broj: 4413555 EDB: 4030991274058 @iro-smetka: 20000-001-1464034 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Aleksej Duma, pretsedatel INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na stru~nosta, eti~kite dol`nosti i pravata za podobruvawe na zdravstvenata za{tita, sledewe na odnosot na zdravstvenite rabotnici kon op{testvoto i gra|anite, kako i za{tita na interesite na lekarskata profesija. Sektori na dejstvuvawe: zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: VOX-MEDICI, tira` 5600, 4 pati godi{no, 40 broja Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski -EFMA Sorabotka so: Zdru`enie na potro{uva~i, Sindikat za zdravstvo, Makedonsko lekarsko dru{tvo, FIOOM, Ministerstvo za zdravstvo Broj na ~lenovi: 4560 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 6 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 7073539 Plan. buxet za 2003 (MKD): 8983096

116

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Op{ta cel: zdru`uvaweto e so cel da se razviva sorabotkata me|u negovite ~lenovi, da se dava pottik za nau~na i stru~na rabota vo oblasta na farmakologijata, da se gri`i za site pra{awa od zaedni~ki interes za strukata (zakonski propisi, {koluvawe, kadri itn.), da sorabotuva so drugi strukovi organizacii od zdravstvenata dejnost, da ja zapoznae javnosta so pridobivkite i postignuvawata vo oblasta na farmakologijata. Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: Zdru`enija na drugi medicinski dejnosti Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

naporite vo prou~uvaweto na sopstvenata (a so toa voop{to i ~ove~kata), fizi~kata, emotivnata, mentalnata i duhovnata priroda, a zaradi osoznavawe na osnovnite zakoni {to upravuvaat so nea, kako i zaradi osposobuvawe za `iveewe i dejstvuvawe vo {to pogolem sklad so tie zakoni.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka, spiritualen razvoj

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
grantovi i donacii, informacii, predavawa, kursevi

Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, zavisnici Publikacii: bro{ura „Qubovno-erotska terapija“, tira` 1000, 2001, kniga „Der erleuchieie Eros“, tira` 500, 2003, kniga „Eros &Logos“, tira` 500, 2003 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje),
regionalno (Kumanovo, Veles, [tip, Ohrid), nacionalno, me|unarodno (Hrvatska, Germanija, Srbija)

Sorabotka so: SOROS, MCMS, CRS, ITZ,
Komaja - dru{tvo za razvoj na qubov, Komaja {kola za meditacija( Germanija), Komaja dru{tvo (Germanija) i Svesti ( Hrvatska), Ministerstvo za ekologija, Ministerstvo za obrazovanie, Agencija za sport i mladi, gradona~alnikot na op{tinata Ohrid

Broj na ~lenovi: 35 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 200000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 200000

META - Medicinska edukacija, transfer na znaewe, akcija, META
Adresa: „Trajko Sandanski“ 15, 7500 Prilep Telefon: 048/423-203 Telefaks: 048/423-203 E-mail: metapp2@ mt.net.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 16/2002 Mati~en broj: 5647371 EDB: 4021002134766 @iro-smetka: 30002-000-0246415 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skopje, filijala Prilep Lica za kontakt: Matija Sapunxiska, pretsedatel, s.t.: 048/423-203, d.t.: 048/415-899 D-r Petar Gavrilovski, s.t.: 048/422-430, d.t.: 048/415-430 INDEKS NA NVO Op{ta cel: obezbeduvawe na pokvaliteten `ivot za lica so posebni potrebi, marginalizirani grupi na gra|ani preku edukacija i podobruvawe na socijalniot `ivot aktivno vklu~uvawe na licata. Edukacija od razli~ni oblasti: medicina, menaxment, marketing ... Kako edinstven na~in za samovrabotuvawe i podobruvawe na standardot na `iveewe. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, edukacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, lica so posebni potrebi, pretpriema~i Publikacii: „Medicinski centar Prilep“ tira` 100, edno izdanie, Edukativen kompakt-disk „Radiolo{ko nasledstvo 1963-2003“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno Sorabotka so: Regionalen hendikep centar „Romani [ukaripe“, Starski dom, Crven krst Broj na ~lenovi: 10 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, modem, digitalen fotoaparat Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Makedonska antikancer asocijacija, MAKA
Adresa: „@enevska“ 6/9, 1000 Skopje Telefon: 02/3079-719 Telefaks: E-mail: dano@mol.com.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 161/01 Mati~en broj: 5545935 EDB: 403001422910 @iro-smetka: 21005-545-9350240 Deponent na bankata: Tutunska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Lidija Todorovska, pretsedatel, s.t.: 02/3079-719, d.t.: 02/3079-719 Daniel Todorovski, sekretar, s.t.: 02/3079-719, d.t.: 02/3079-719 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ~uvaweto i unapreduvaweto na zdrastvoto i zdrastvenata kultura, obezbeduvawe na socijalnata sigurnost i razvivawe na me|usebnata solidarnost na gra|anite, vospostavuvawe i razvivawe na sorabotka i solidarnost i me|usebna pomo{ vo duhot na me|unarodnoto po~ituvawe i razbirawe. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, mladi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{ura „Sedum soveti za
zdravo son~awe“, tira` 50000, 1 izdanie; bro{ura „ Kako da go spre~ime pu{eweto“, tira` 30000, 1; bro{ura „ Samopregled na dojka“, tira` 10000, 1 izdanie

Me|uop{tinsko zdru`enie za preventiva od alkoholozam, nikotinizam i narkomanija na Kriva Palanka i Rankovce, MZANN – Kriva Palanka i Rankovce
Adresa: „Nikola Tesla“ b.b., 1330 Kriva Palanka Telefon: 031/375-200 Telefaks: 031/372-245 E-mail: Osnovawe: 1985 Broj na registracija: 4/2000 Mati~en broj: 5201683 EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Mihailo Kolev, sekretar, s.t.: 031/375-200 Stoj~o Todorovski, pretsedatel, s.t.: 031/375-200 INDEKS NA NVO Op{ta cel: edukacija i preventiva protiv alkoholozam, nikotinizam i narkomanija Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{ Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kriva Palanka), nacionalno Sorabotka so: op{tinski zdru`enija od site gradovi na RM Broj na ~lenovi: 40 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje),
nacionalno, me|unarodno (Srbija i Crna Gora, Bugarija, Turcija, Germanija, Kanada)

^len vo: stranski – BCL, ECL,UICC Sorabotka so: Crven krst na RM, @ivotna iskra, Zdravstvo, RZZZ, SZO, Ministerstvo za obrazovanie Broj na ~lenovi: 500 Broj na aktivni volonteri: 120 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 3600000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

117

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Nau~no zdru`enie na Gastroenterohepatolozi na Makedonija, NZ za GEH
Adresa: „Vodwanska“ 17, 1000 Skopje Telefon: 02/3111-229 Telefaks: 02/3227-311 E-mail: roze_popjov@yahoo.com, kstardelova@yahoo.com Osnovawe: 1990,1999 Broj na registracija: 839/99 Mati~en broj: 1044532 EDB: @iro-smetka: 0-549-5510 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Rozalina Popova, sekretar, s.t.: 02/3111-229 Kalina Griv~evska Stardelova, blagajnik, s.t.: 02/3111-229 INDEKS NA NVO Op{ta cel: edukacija i promocija na novite dijagnosti~ki i terapevtski dostignuvawa vo gastroenterohepatologija. Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - Svetska organizacija na gastroenterohepatologija, Evropsko endoskopsko zdru`enie Sorabotka so: MLD, Ministerstvo za nauka Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Opcii za zdrav `ivot, HOPS
Adresa: „Kapan An“ lokal 3, 1000 Skopje Telefon: 02/3130-038 Telefaks: 02/3132-038 E-mail: brankodoc@yahoo.com, hops@sonet.com.mk Osnovawe: 15.04.1999 Broj na registracija: 733/99 Mati~en broj: 5290350 EDB: 4030999365052 @iro-smetka: 27000-000-0137627 Deponent na bankata: Izvozna i kreditna
banka a.d. – Skopje, za denarska

Sojuz za preventiva od alkoholizam, nikotinizam i narkomanija na gradot Skopje, SPANN
Adresa: „11 oktomvri“ 42 a, 1000 Skopje Telefon: 02/3128-187 02/3120-071 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1958 Broj na registracija: 53/98 Mati~en broj: 4067932 EDB: 4030992245310 @iro-smetka: 30000-000-0755763 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Radmila Radosavlevi}, pretsedatel, s.t.: 02/3120-071, d.t.: 02/3128-187 Olivera Milenkovi}, sekretar INDEKS NA NVO Op{ta cel: preventiva na bolestite na zavisnost od alkoholizam, nikotinizam i narkomanija, za pri~initelite i posledicite od sekakvi rizici i drugi preku predavawe za u~enici, edukativni seminari, simpoziumi i drugi sobori, sovetuvali{te za deca, mladi, roditeli i obrazovni kadri, izdava~ka dejnost, izlo`bi, plakati i drug propagandno stru~en materijal Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, nevraboteni Publikacii: plakati po povod akcii, „@ed za alkohol“, „Zo{to pu{e{e“, „Kako stanav narkoman“, „Preventiva“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje so site op{tini), nacionalno Broj na ~lenovi: 56000 Broj na aktivni volonteri: 54 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 74000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 203100

118

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Lica za kontakt:
Branko Dokuzovski, izvr{en direktor, s.t.: 02/3130-038, d.t.: 02/ Hristijan Jankulovski, administrativen direktor, s.t.: 02/3130-038

INDEKS NA NVO Op{ta cel: namaluvawe na {tetni posledici
od upotreba na drogi i dr. psihoaktivni supstancii, rabota i edukacija so korisnici na drogi, primarna prevencija na HIV/SIDA i seksualno prenoslivi infekcii kaj grupi so visoko rizi~no odnesuvawe, davawe na medicinska i socijalna pomo{ i sovetuvawe so NVO i zdravstveni i socijalni institucii, gradewe na koordinativen pristap na nacionalno nivo, podobruvawe na zdravstveno-socijalnata sostojba.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, davawe medicinska i socijalna pomo{ Celna grupa: mladina i studenti, grupi
korisnici na drogi, `eni vo prostitucija

Publikacii: kniga „Fenomen na skriena
prostitucija i rizik od trgovija so lu|e“, tira` 100 na makedonski i 50 kopii na angliski; kniga „Istra`uvawe na rizi~no odnesuvawe pome|u korisnici na droga“, tira` 200, 2003

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), regionalno (Centralna i Isto~na Evropa i Zapaden Balkan), nacionalno ^len vo: doma{ni - Komisija za decentralizacija na servisi za korisnici na drogi, polnopravno; Nacionalna komisija za HIV/SIDA pri Vladata na RM, polnopravno; Makedonska mre`a za namaluvawe na {tetite, polnopravno; stranski - Jugoisto~na koalicija za namaluvawe na {teti; Global AIDS International network; Centralna i isto~na mre`a za namaluvawe na {teti Sorabotka so: so site NVO, Vis Vita – Bitola, Izbor – Strumica, Here – Skopje, Pasa`, Art Forum – Skopje, Gradsko sobranie, javni zdravstveni domovi, Gradsko sobranie Broj na ~lenovi: 72 Broj na aktivni volonteri: 38 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks,
kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, 2 televizori, 2 videorikorderi, 2 skeneri

Real. buxet vo 2002 (MKD): 7107000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 8850000

Sojuz na `eni protiv droga na Makedonija, S@PDM
Adresa: „11 Oktomvri“ 42 a, 1000 Skopje Telefon: 02/3128-187, 02/3120-071 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999-2000 Broj na registracija: 940/99 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Radmila Radoevi}, potpretsedatel, s.t.: 02/3120-071, d.t.: 02/3128-187 Lidija Karanfilova, pretsedatel, d.t.: 02/3213-365 INDEKS NA NVO

Sojuz na zdru`enija na gra|ani so dijabetes na Makedonija, SZGDM
Adresa: DTC „Paloma Bjanka“ 2. kat 16, 1000 Skopje Telefon: 02/3223-588 Telefaks: 02/3223-588 E-mail: szgdm@yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 88/01 Mati~en broj: 5525357 EDB: 4030001416694 @iro-smetka: 30000-000-0174345 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Kiril Babamov, pretsedatel, s.t.: 02/3223-588, d.t.: 02/3230-720 Milan Ba{evski, potpretsedatel, d.t.: 048/418-800 INDEKS NA NVO

Sojuz na zdru`enija na medicinski laboranti i saniterni tehni~ari na Republika Makedonija, SZMLSTRM
Adresa: „Daskal Kam~e“ 2, 1010 Skopje, po{tenski fah 1106 Telefon: 02/3068-915 Telefaks: 02/3068-915 E-mail: Osnovawe: 1972 Broj na registracija: 485/9901 Mati~en broj: 21029534583 EDB: 4030997345151 @iro-smetka: 20000-001-4874360 Deponent na bankata: Stopanska banka - Skopje Lica za kontakt: Deqo Delev, pretsedatel, s.t.: 02/3068-915, d.t.: 070/311-641 Ivica Apostolov, sekretar, s.t.: 02/3068-915, d.t.: 070/234-757 INDEKS NA NVO

Op{ta cel: rabota na po{iroka prevencija na bolesti na zavisnici od droga,tutun, sida i dr. Edukacija na deca, mladi za spre~uvawe i rano otkrivawe na zavisnicite, rabota so roditeli Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, nevraboteni Publikacii: soveti, povici Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Bugarija, Srbija i Crna Gora) ^len vo: stranski - 35organizacii so 420 ~lenki Sorabotka so: invalidski organizacii Broj na ~lenovi: 420 Broj na aktivni volonteri: 38 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 250000

Op{ta cel: sozdavawe uslovi za podobar i pokvaliteten `ivot na lu|eto so dijabetes. Sektori na dejstvuvawe: zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: vesnik „[e}erna bolest“, 4 pati godi{no Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Broj na ~lenovi: 60000 Broj na aktivni volonteri: 100 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 260115 Plan. buxet za 2003 (MKD): 640000

Op{ta cel: zdru`uvawe na medicinskite laboranti i sanitarni tehni~ari na Republika Makedonija Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: eksperti od odredena oblast Publikacii: vesnik „Medicinski laboratoriski vesnik“, tira` 700, 2 pati godi{no Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Srbija i Crna Gora, Hrvatska, Slovenija) Broj na ~lenovi: 1700 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

119

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Sojuz na zdru`enija na sredni i vi{i zdravstveni rabotnici, SZSVZR
Adresa: „Aleksandar Makedonski“ b.b., 7500 Prilep Telefon: 048/420-976 Telefaks: E-mail: zdravzab@mt.net.mk Osnovawe: 1982 Broj na registracija: 36/99 Mati~en broj: 4095235 EDB: 4021992111110 @iro-smetka: 30002-000-0175702 Deponent na bankata: Komercijalna banga a.d. - Skopje Lica za kontakt: Karolina Slivjanoska, pretsedatel, s.t.: 048/420-976, d.t.: 070/637-609 @ikica Petreski, sekretar, s.t.: 048/420-976, d.t.: 070/308-898 INDEKS NA NVO Op{ta cel: aktivno da u~estvuva i da se vklu~uva vo op{testvenite akcii od oblasta na zdravstvoto, krvodaritelstvoto, ekologijata i drugo. Podigawe na nivoto na profesionalnost i kompetentnost na ~lenstvoto so cel da gi podobri zdravstvenite uslugi za naselenieto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, zdravstveni rabotnici Publikacii: kniga „Masa`a i le~ewe na sportski povredi“, tira` 500, kniga poezija „Senka“, tira` 500, bilten „Bilten“, tira` 500, godi{en informator, 5 pati godi{no Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno Sorabotka so: Centar za poddr{ka na NVO Prilep, DETRA CENTAR - Skopje Broj na ~lenovi: 493 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 14500 Plan. buxet za 2003 (MKD): 83000

Stomatolo{ka komora na Makedonija, SKM
Adresa: „Albert Ajn{tajn“ 7, 1000 Skopje Telefon: 02/3113-820 Telefaks: 02/3113-820 E-mail: skm@skm.org.mk Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 91/12 Mati~en broj: 5119138 EDB: 403099628633 @iro-smetka: 40100-678-42515 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Mile Car~ev, pretsedatel, s.t.: 02/3113-820 Julija \orgieva, generalen sekretar, s.t.: 02/3113-820, d.t.: 02/3176-629 INDEKS NA NVO

Humanitarno dru{tvo na bolnite od maligni zaboluvawa „Spas” Kru{evo, HD „Spas”- Kru{evo
Adresa: „Nikola Gurkovi}“ b.b., 7550 Kru{evo Telefon: 048/477-057 Telefaks: 048/477-002 E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 5/2000 Mati~en broj: 5449804 EDB: 4016000102251 @iro-smetka: 20000-003-4465450 Deponent na bankata: Stopanska banka - Kru{evo Lica za kontakt: Hristo Kendra, pretsedatel, s.t.: 048/477-057, d.t.: 048/477-998 Blagoja Slavkovski, potpretsedatel, s.t.: 048/477-077, d.t.: 048/476-534 INDEKS NA NVO

120

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na stru~nosta, eti~kite dol`nosti, prava, podobruvawe na kvalitetot na stomatolo{kata zdravstvena za{tita. Za{tita na interesite na stomatolo{kata profesija. Sektori na dejstvuvawe: zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: doktori po stomatologija Publikacii: Voke mediumi, tira` 500, Glasilo na lekarska komora, tira` 5500 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - Svetska stomatolo{ka asocijacija, Balkanska stomatolo{ka asocijacija Sorabotka so: Lekarska komora na RM, Zdru`enie na stomatolozi, Ministerstvo za zdravstvo, Fond za zdravstveno osiguruvawe Broj na ~lenovi: 1550 Broj na aktivni volonteri: 142 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Op{ta cel: me|unarodna sorabotka za borba protiv malignite zaboluvawa, pomo{ na bolnite od maligni zaboluvawa, nabavka na lekovi i drugi sanitetski materijali, nabavka na medicinska oprema, edukacija na bolnite od maligni zaboluvawa za na~inot na lekuvawe i ishrana, studisko-analiti~ki raboti za borba protiv malignite bolesti (preventiva i kurativa), radiolo{ko ispituvawe na voda, vozduh, po~va i prehrambeni produkti, ekologija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, stari lica, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (op{tina Kru{evo), regionalno (op{tinite @ito{e, Prilep, Demir Hisar), nacionalno ^len vo: doma{ni - Fondacija Institut
Otvoreno op{testvo, polnopravno; stranski Me|unaroden komitet na CKIPMES

Sorabotka so: site NVO vo zemjata i stranstvo, MCMS – IFRC, lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 1500 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 2000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Centar za psihosocijalna poddr{ka i gri`a za mentalno zdravje
Adresa: „Di~o Petrov“ 7, 1000 Skopje Telefon: 02/2775-011 Telefaks: 02/2775-011 E-mail: gjnikmho@sonet.com.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 2141 Mati~en broj: 5511526 EDB: 4030001411048 @iro-smetka: 21005-511-5260103 Deponent na bankata: Tutunska banka a.d. Lica za kontakt: \or|i Nikolovski, pretsedatel, s.t.: 02/2775-011 Cveta Jankovska, pretsedatel na izvr{en odbor, s.t.: 02/2775-011 INDEKS NA NVO Op{ta cel: psihosocijalna poddr{ka i
zastapuuvawe na lica so mentalni bolesti, lica so pre~ki vo psiho-fizi~kiot razvoj i traumatizirani lica i `rtvi na nasilstvo. Poddr{ka i podobruvawe na psihoosocijalniot razvoj kaj mladinata i promovirawe na demokratskite odnosi i tolerancija me|u niv .Obuka i trening na profesionalen i neprofesionalen kadar za psihotrauma i stres.

Centar za rehabilitacija na Traumatizirani lica - Tetovo, CRTL - Tetovo
Adresa: „Kiro Ristovski Drnc“ 16/a, 1200 Tetovo Telefon: 044/333-553 Telefaks: E-mail: f_saliu@hotmail.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 14/2002 Mati~en broj: 5622310 EDB: 4028002129074 @iro-smetka: 54000-000-0209002 Deponent na bankata: Tetovska banka a.d. - Tetovo Lica za kontakt: Fatmir Saliu, pretsedatel, s.t.: 044/333-553 Majlinda Nuhiu, sekretar, s.t.: 00389/70/555-477 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za pomagawe i davawe na stru~ni soveti na traumatiziranite lica vo podra~jeto na op{tinata Tetovo. Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, begalci, stari lica, lica so posebni potrebi Publikacii: „Editoriali“, tira` 40, 2 pati godi{no, 2 izdanija Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Tetovo), regionalno (Tetovski region), nacionalno ^len vo: stranski - „KRCT“ – Kosovo, „ARCT“- Albanija, „ARC internacional“ Sorabotka so: „ARC-internacional“, „KRCT“ - Kosovo, „ARCT“ - Albanija Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Dru{tvo na logopedi na R Makedonija
Adresa: „Elpida Karamandi“ 28, 7000 Bitola Telefon: 047/224-479 Telefaks: 047/224-479 E-mail: Lica za kontakt: Divna @ivoradi} Najdovska, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 047/224-479, d.t.: 047/268-881

Zdru`enie za trajna za{tita na zdravjeto „Eliksir“ - [tip, ZTZZE [tip
Adresa: „Sulojeska“ 52/3, 2000 [tip Telefon: 032/393-090 Telefaks: E-mail: akileeminova@yahoo.com Lica za kontakt: Akile Eminova, pretsedatel s.t.: 032/386-416, d.t.: 032/393-090

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina
i studenti, deca, begalci, lica so posebni potrebi

Publikacii: Bilten so dodatok za ~ovekovite prava na psihijatriskite pacienti i lica so pre~ki vo razvojot, informativen vesnik pod naslov „Koi sme nie“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje),
nacionalno

^len vo: doma{ni - Fondacija Institut
Otvoreno op{testvo Makedonija, „Dosta e“; stranski - Medical work - Medicinska mre`a za socijalna rekonstrukcija na biv{a Jugoslavija, Svetska fondacija za mentalno zdravje, Evropska asocijacija za korisnici za mentalno zdravje

Sorabotka so: „Avutnipe“ - zdru`enie za ~ovekovi prava na Romite, MCMS, Fondacija Institut Otvoreno op{testvo Makedonija, Mind Body Medicine-Washington, Hamlet Trust London Broj na ~lenovi: 80 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir

Real. buxet vo 2002 (MKD): 1200 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2500

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

121

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Kultura i umetnost
359 - Mre`a za lokalni i subalterni hermenevtiki, 359 - MLSH
Adresa: „Oktomvriska revolucija“ 12-1/9, 1000 Skopje Telefon: 02/3070-596 Telefaks: 02/3070-596 E-mail: 359net@mail.com.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Neboj{a Vili}, pretsedatel, s.t.: 02/3070-596 Aleksandra Zinovska-Vili}, programski koordinator, s.t.: 02/3070-596, d.t.: angliski INDEKS NA NVO Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: The house - the Chaos. The Woman and the destroyed - home discourse Re-Built,ed Nebojsa Vilik, Arhitektura na agresijata - Tome Axievski i Qubomir Fr~kovski, Makedonski katahrezis - Branislav Sarkawac, State-Irwin, ed Nebojsa Vilik Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 4000000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2500000 Op{ta cel: da gi neguva, odr`uva i prezentira adetite i obi~aite na makedonskiot narod i drugite etni~ki malcinstva i grupi, da go unapreduva i prezentira makedonskoto folklorno i kulturno bogatstvo na makedonskiot narod i drugite etni~ki malcinstva i grupi. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, turizam i uslugi Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, stari lica, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Strumica, Novo Selo, Bosilevo, Murtino, Kukli{, Vasilevo), nacionalno Sorabotka so: lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe, neguvawe, popularizirawe, afirmirawe i prezentirawe na dejnostite vo kulturata, pokrenuvawe, organizirawe i koordinirawe na kulturno-umetni~kite manifestacii, kulturno-obrazovna, vospitna i nau~na dejnost Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, obrazovanie Tipovi aktivnosti: realizacija vo oblasta na kulturata Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: golem broj knigi, spisanie „Teatarski glasnik“ tira` 500, godi{no, 63 Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Skopje), nacionalno ^len vo: stranski - IFEA Sorabotka so: Muzi~ka mladina, Gradski kina, site institucii od oblasta na kulturata Broj na ~lenovi: 7 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 7 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Gra|ansko zdru`enie Struma
Adresa: „Mar{al Tito“ 40, 2400 Strumica Telefon: 034/325-115 Telefaks: E-mail: struma_strumica@ yahoo.com Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 10/2003 Mati~en broj: 5776333 EDB: 4027003137635 @iro-smetka: 24011-000-0184372 Deponent na bankata: Balkanska banka Lica za kontakt: Dobrila Dostimova, pretsedatel, s.t.: 070/697-314, d.t.: 034/325-115 Sofija Haxieva, ~len, s.t.: 070/599100, d.t.: 034/321-285 INDEKS NA NVO

Direkcija za kultura i umetnost Skopje, DKU - Skopje
Adresa: „Sv. Kliment Ohridski“ 58-a, 1000 Skopje, po{tenski fah 519 Telefon: 02/3222-341 Telefaks: 02/3222-341 E-mail: skleto@unet.com.mk Osnovawe: Broj na registracija: 274 Mati~en broj: 4066219 EDB: 4030985187127 @iro-smetka: 20000-000-2791943 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Nikola Gligorov, direktor, s.t.: 02/3222-341 An~e Kuzmanovska, stru~en sorabotnik, s.t.: 02/3222-341, d.t.: 02/3078-398

122

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Dramski amaterski festival, DAF
Adresa: „Kej na revolucija“ bb, 2300 Ko~ani, po{tenski fah 67 Telefon: 033/272-964 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 4/2000 Mati~en broj: 54403766 EDB: 4013000111405 @iro-smetka: 30005-000-0009588 Deponent na bankata: Komercijalna banka - filijala Ko~ani Lica za kontakt: Blagoj Penov, izvr{en direktor, s.t.: 033/272-964, d.t.: 033/272-127 INDEKS NA NVO Op{ta cel: pottiknuvawe, ohrabruvawe, motivirawe na gra|anite za gradewe amaterski teatar vo na{ata zemja. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, ~ovekovi prava, nauka Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ko~ani), regionalno (op{tini vo regionot), nacionalno Sorabotka so: site NVO, lokalna samouprava, Ministerstvo za kultura, obrazovanie Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Dru{tvo za klasi~ni studii „@iva antika”
Adresa: bul. „Krste Misirkov“ bb, 1000 Skopje Telefon: 02/3116-520 lok207 Telefaks: E-mail: info@antiquitosviva.edu.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 126/01 Mati~en broj: 4101057 EDB: 4030981343370 @iro-smetka: 30000-000-0089567 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: prof.d-r Vitomir Mitevski, pretsedatel, s.t.: 02/3116-520 lok 207, d.t.: 031/412-563 Ratko Duev, sekretar, s.t.: 02/3116-520 lok 207, d.t.: 070/228-867 INDEKS NA NVO Op{ta cel: celta na zdru`enieto e izdavawe na me|unarodnoto nau~no spisanie „@iva antika“, organizirawe nau~ni simpoziumi, tribini, sobiri i kongresi vo zemjata i vo stranstvo. Unapreduvawe na prou~uvaweto na anti~koto nasledstvo vo RM Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, nauka Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: eksperti od odredena oblast Publikacii: monografii, tira` 600, 9 izdanija, me|unarodno nau~no spisanie „@iva antika“, tira` 600, 1 godi{no, 51 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: instituti {irum svetot Broj na ~lenovi: 6 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): 250000

Dru{tvo za nauka i umetnost „Veles”, DNU „Veles”
Adresa: „Trajko Panov“ 22, 1400 Veles Telefon: Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1988 Broj na registracija: 56/98 Mati~en broj: 4116925 EDB: 4004988107565 @iro-smetka: 20000-000-4010845 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Makedonka Haxi Petru{eva, pretsedatel, s.t.: 043/235-054, d.t.: 043/228-465 Bo{ko Nikov, zamenik INDEKS NA NVO Op{ta cel: DNU „Veles“ e dobrovolno zdru`enie na nau~ni rabotnici i umetnici od site oblasti na naukite i umetnosta od Veles i Republikata so cel da go pottikne razvojot na naukata i umetnosta po pra{awa zna~ajni za razvojot na nau~nata misla i umetnosta. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, zdravje i zdravstvo, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast Publikacii: knigi, bro{uri, godi{no spisanie „Veles“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Veles), nacionalno ^len vo: doma{ni - DNU-Prilep, po~esno; DNU - Bitola, po~esno Sorabotka so: DNU - Bitola Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

123

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Dru{tvo za neguvawe na staromakedonsko crkovno peewe „Sv. Jovan Kukuzel” - Skopje
Adresa: „Maksim Gorki“ 18, 1000 Skopje Telefon: 02/3131-027 Telefaks: 02/3131-027 E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 235/98 Mati~en broj: 5518148 EDB: 4030997353065 @iro-smetka: 800000000741698 Deponent na bankata: Komecijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Petko Zlatevski, pretsedatel, s.t.: 02/3131-027, d.t.: 070/214-022 Dragana Puriovska, asistent, s.t.: 02/3131-027, d.t.: 02/3177-407 INDEKS NA NVO Op{ta cel: neguvawe na staroto makedonsko crkovno peewe preku de{ifracija, adaptacija i izvedba na crkovni dela od stilot na makedonskoto „prostopenie“ odnosno tradicionalno makedonsko ednoglasno peewe ili peewe so ison. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, seminari Celna grupa: eksperti od odredena oblast Publikacii: magnetofonski lenti, diskovi (nema konstanten broj) Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), regionalno (Struga, Ohrid), nacionalno, me|unarodno (Bugarija, Srbija) Sorabotka so: MTV, Ministerstvo za kultura Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 45 Plan. buxet za 2003 (MKD): 50

Dru{tvo na likovni umetnici na Makedonija, DLUM
Adresa: „Stale Popov“ 9, 1000 Skopje, po{tenski fah 438 Telefon: 02/3211-533 Telefaks: 02/3211-533 E-mail: Osnovawe: 1946 Broj na registracija: Mati~en broj: 4091132 EDB: @iro-smetka: 20000-000-3303230 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Branislav Mir~evski, sekretar, s.t.: 02/3211-533, d.t.: 070/621-440 Nikola Ivanov, organizator, s.t.: 02/3211-533, d.t.: 070/509-929 INDEKS NA NVO Op{ta cel: afirmacija na profesionalnite interesi na likovnite umetnici. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast Publikacii: katalozi za sekoja izlo`ba Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - AIAP (UNESCO) Sorabotka so: SOROS, UNHCR, UNICEF, FARE Broj na ~lenovi: 400 Broj na aktivni volonteri: 14 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Dru{tvo na likovnite umetnici na [tip, DLU[
Adresa: „Evrejska“ 2, 2000 [tip Telefon: 032/382-657 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1967 Broj na registracija: 25/98 Mati~en broj: 5350964 EDB: 4029969117480 @iro-smetka: 20000-003-1444579 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Maksimov Todor, pretsedatel, s.t.: 032/391-589, d.t.: 032/382-657 Veselinov Stojmir, sekretar, d.t.: 032/382-112 INDEKS NA NVO Op{ta cel: {irewe na likovna umetnost, slikarstvo, grafika, vajawe i primeneti umetnosti. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: izlagawe (revija) Celna grupa: eksperti od odredena oblast, `eni, stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), regionalno (Isto~na Makedonija), nacionalno, me|unarodno (R.Bugarija) Sorabotka so: DLUK, DLUB Broj na ~lenovi: 27 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 11000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 30000

124

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Dru{tvo na pisateli na Makedonija, DPM
Adresa: „Maksim Gorki“ 18, 1000 Skopje Telefon: 02/3228-039 Telefaks: 02/3228-039 E-mail: Osnovawe: 1947 Broj na registracija: 266/98 Mati~en broj: 4070283 EDB: 4030951106420 @iro-smetka: 30000-000-0590669 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Vele Smilevski, pretsedatel, s.t.: 02/3228-039, d.t.: 02/3227-493 Violeta Peri}, sekretar, s.t.: 02/3228-039, d.t.: 02/3231-695 INDEKS NA NVO

Zdru`enie za gra|ani od oblasta na kulturata - Centar za kultura i folklor „Ko~ani”
Adresa: „Mar{al Tito“ 36, 2300 Ko~ani Telefon: 033/274-045 Telefaks: E-mail: vasecig@yahoo.com.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 1/2002 Mati~en broj: 5601576 EDB: 4013002115173 @iro-smetka: 30005-000-0028988 Deponent na bankata: Komercijalna banka - filijala Ko~ani Lica za kontakt: Vasil Angelov, pretsedatel, s.t.: 033/274-045, d.t.: 033/270-698 Qubinka Ajtovska, portparol, s.t.: 033/277-001, d.t.: 033/271-710 INDEKS NA NVO

Zdru`enie za nauka, kultura i umetnost „Idei”, ZIKU „Idei”
Adresa: s. Me{e{ita, 6342 s. Me{ei{ta Telefon: 046/282-232 Telefaks: 046/282-232 E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 2/2000 Mati~en broj: 5385288 EDB: 4020000124694 @iro-smetka: 24012-000-0097508 Deponent na bankata: Balkanska banka Lica za kontakt: Naume Celakoski, pretsedatel, s.t.: 046/282-232, d.t.: 042/281-484 046/ 261-622 Vasil Kaleski, sekretar, s.t.: 046/282-232, d.t.: 046/281-175 INDEKS NA NVO Op{ta cel: planirawe na zaedni~ka rabota na nau~niot kadar vo nau~noistra`uva~ka dejnost preku u~estvo vo nau~noistra`uva~ki proekti, nau~ni i umetni~ki sobiri, izdavawe na nau~ni trudovi i umetni~ki dela, simpoziumi, umetni~ki kolonii i ekspertizi vo site sferi na naukata i kulturata, kako i prezemawe na drugi aktivnosti vo interes na ~lenstvoto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, obrazovanie, nauka

Op{ta cel: pridonesuva za afirmacija na literaturnoto tvore{tvo, negoviot razvoj i zbogatuvawe i razvoj na kulturnata politika vo RM, se gri`i za neguvawe i prodol`uvawe na literaturnite tradicii. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: eksperti od odredena oblast Publikacii: knigi „ Makedonski pisateli“ 350, 1 godi{no, na angliski jazik; knigi „ Makedonski pisateli“ 350, 1 godi{no, na makedonski jazik; vesnik „Sto`er“ 150, 5 godi{no Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), regionalno (niz cela Makedonija), nacionalno, me|unarodno (Kina, Romanija i drugi) Sorabotka so: Pen, SVP, Racinovi sredbi Broj na ~lenovi: 350 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Op{ta cel: osnovnite celi na Centarot za kultura i folklor „Ko~ani “ od Ko~ani e da se sozdavaat uslovi za aktivnosta na site ~lenovi, kako i da gi prou~uva i inicira pra{awata {to baraat razre{uvawe, a koi se direktno povrzani so unapreduvaweto na samata mestopolo`ba na kulturata i umetnosta vo op{tinata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ko~ani), nacionalno Sorabotka so: so site NVO Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, stari lica Publikacii: vo zavr{na faza „Turisti~ki
vodi~ niz op{tinata Me{ei{ta“; vo zavr{na faza „Lokalnata samouprava i ponatamo{niot razvoj na op{tinata Me{ei{ta“; vo zavr{na faza „Zbornik na trudovi“; „Prilozi za etnografijata na makedonskiot narod“ od Naum Celakoski; „Du{ata na seloto“ od Vasil Kaleski

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Me{ei{ta), regionalno (Ohridsko, Stru{ko), nacionalno Broj na ~lenovi: 52 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

125

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie za obnova na soborniot hram „Ro`denstvo na presvetata Bogorodica”
Adresa: „Stiv Naumov“ 11, 1000 Skopje Telefon: 02/2734-217 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1991 Broj na registracija: 18/98 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: 40100-620-1680700 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Nikola Aleksovski, pretsedatel, s.t.: 02/2734-217, d.t.: 02/2734-217 Marinko Ginovski, potpretsedatel INDEKS NA NVO Op{ta cel: obnova na soborniot hram „Ro`denstvo na presvetata Bogorodica“ Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: neguvawe na tradicijata Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Skopje), nacionalno Broj na ~lenovi: 22 Broj na aktivni volonteri: 22 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 80000

Zdru`enie na qubiteli na literatura, kultura i nauka, ZQLKN
Adresa: „ Goce Del~ev“ 14, Demir Hisar Telefon: 047/276-110 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 27-3017/1 Mati~en broj: 5517630 EDB: 4010001102524 @iro-smetka: 50000-000-0246989 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Bitola Lica za kontakt: Vangelko Lozanovski, pretsedatel, d.t.: 047/276-110 INDEKS NA NVO Op{ta cel: vklu~uvawe na mladite vo poleto na literaturata, kulturata, umetnosta i naukata, koi gi splotuvaat lu|eto i narodite kon blagorodnite celi na ~ove{tvoto. Niz tvore~kiot proces se razviva kosmopolitizmot. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, kulturni razli~nosti Publikacii: poedine~ni stihozbirki na avtori, dokumentarno televiziski emisii, izdavawe stihozbirki od grupa avtori, poeti, u~enici, i studenti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Demir Hisar), regionalno (Bitolski, Resen, Ohrid), nacionalno ^len vo: doma{ni - Literaturen klub „Visar~on“ Sorabotka so: Gra|anski pateki – Bitola, Crna Reka - Demir Hisar Broj na ~lenovi: 47 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 14000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 50000

Zdru`enie na artikulacija na mladinski interesi Forum za avangardna kreativnost, FAK Prilep
Adresa: „Kej Prvi maj“ 64, 7500 Prilep Telefon: 048/410-815 Telefaks: 048/418319 E-mail: fak@dwp.net Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 124/99 Mati~en broj: 5325986 EDB: 4021999127667 @iro-smetka: 30002-000-0136611 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Goce Bojkoski, izvr{en direktor, s.t.: 070/604-646, d.t.: 048/410-815 Artur Pirganoski, ~len, d.t.: 048/414-243 INDEKS NA NVO Op{ta cel: artikulacija na mladinski interesi, kultura i umetnost. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast Publikacii: bro{ura „Varo{ kulturno minato“ 2003 god., tira` 5000 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno Sorabotka so: CPNVO, NVO Vizant, NVO Templum, NVO Vizant, NVO Feniks, NVO Visviva, Zavod i muzej Prilep, Institut za staroslovenska kultura - op{tina Prilep Broj na ~lenovi: 29 Broj na aktivni volonteri: 29 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 655000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1325000

126

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie na gra|ani „Mladina” Krivoga{tani
Adresa: „Dom na kultura“, 7524 s. Krivoga{tani Telefon: 048/471-331 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 20/2003 Mati~en broj: 5758351 EDB: 4021003138072 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Dejan Stevanoski, pretsedatel, d.t.: 048/471-331 Zlatko Mandreski, blagajnik, d.t.: 070/637-063 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na gra|ani za valorizacija, popularizacija i pedagogija na kulturnoto nasledstvo „Makedonida”
Adresa: „Ivo Lola - Ribar“ 74/4-9, 1000 Skopje Telefon: 02/3074-176 Telefaks: 02/3066-796 E-mail: welkow@ukim.edu.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 1033/00 Mati~en broj: 5464846 EDB: 4030000397041 @iro-smetka: 26000-054-64484613 Deponent na bankata: Rado banka Lica za kontakt: Pan~e Velkov, pretsedatel, s.t.: 02/3074-176, d.t.: 02/3074-176 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na gra|ani za kultura „UNISONO” - Stumica, UNISONO Strumica
Adresa: plo{tad „Goce Del~ev“ b.b, 2400 Strumica Telefon: 034/322-182 Telefaks: 034/326-761 E-mail: domnakultura@mt.net.mk Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 19/98 Mati~en broj: 5104297 EDB: 4027996121461 @iro-smetka: 20000-002-3998762 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Kiro Kozarov, pretsedatel, s.t.: 034/322-182, d.t.: 034/322-566 Sofija Xibulova, ~len na I.O, s.t.: 034/322-182, d.t.: 034/346-307 INDEKS NA NVO

Op{ta cel: da se zanimava so organizirawe kulturni manifestacii zaradi kulturno izdigawe na mladite. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, selani Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Krivoga{tani), regionalno (Pelagonija), nacionalno Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Op{ta cel: zdru`enieto na gra|ani
„Makedonida“ e zdru`enie za popularizacija na kulturnoto nasledstvo na Makedonija, edukacija i organizirawe na dopolnitelna nastava vo srednite i osnovnite u~ili{ta so cel popularizacija na kulturnoto nasledstvo, organizirawe izlo`bi, seminari i sorabotka so drugi zdru`enija

Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast Publikacii: publikacija, informativna tira` 1000, 1 izdanie; rezultati od proekt „Edno u~ili{te eden spomenik“ tira` 1000, 1 izdanie; elaborat „Edno u~ili{te eden spomenik“ tira` 1000, 1 izdanie Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Evropa, SAD, Grcija, Srbija i Crna Gora, Velika Britanija, Francija, Italija) ^len vo: stranski -Europa nostra Sorabotka so: „Junona“, Muzej na grad Skopje, Zavod za za{tita na spomenicite Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 700000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

Op{ta cel: ostvaruvawe sorabotka so zemjite ~lenki na UNISONO vo pove}e zemji vo Evropa zaradi ostvaruvawe za{tita na kulturni i drugi prava. Razmena na informacii, literatura, umetnici i prgorami me|u zemjite ~lenki na UNISINO. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, turizam i uslugi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Publikacii: cede „ Makedonski egzodusi 1913-1948“ neizdadeno; kniga „Dobredojdovte vo Makedonija“ tira` 1000, ednokratno, 2 izdanija; katalog „ Makedonski egzodusi 19131948“ tira` 500, ednokratno, 2 izdanija Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Evropa, Togo) ^len vo: stranski - Unisono EVIW Evropa Sorabotka so: ~lenki na UNISONO, Zdru`enie na begalci, Humanitarno dru{tvo „Sv. Kliment“, Sobranie na OS, MNT - Skopje, Direkcija za kultura, Ministerstvo za kultura Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 13 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2000000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

127

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie na gra|ani za nauka i umetnost, ZNU - Ko~ani
Adresa: „Qup~o Santov“ 71, 2300 Ko~ani Telefon: 033/273-456 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 9/2001 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Kiro Bojaxiski, pretsedatel, s.t.: 033/297-003, d.t.: 070/272-128 Kiro Gerasimov, sekretar, s.t.: 033/272-654, d.t.: 033/273-456 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na stopanstvoto,
naukata, ekologijata, sportot, turizmot i na drugi celi od interes na gra|anite, pravni i fizi~ki lica, preku organizirawe kursevi, seminari, sovetuvawa i rabotilnici, izrabotka na proekti i programi i pe~atewe i izdavawe na spisanija, bilteni, knigi i drugi publikacii od interes na svoeto dejstvuvawe.

Zdru`enie na gra|ani spisanie „Kulturen `ivot” - Skopje, „Kulturen `ivot”
Adresa: „Ruzveltova“ 6, 1000 Skopje, po{tenski fah 85 Telefon: 02/3226-105 Telefaks: 03/3239-134 E-mail: ljubicaarsovska@hotmail.com Osnovawe: 1998 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: 4030988216004 @iro-smetka: 40100-788-1669 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Qubica Arsovska, glaven urednik, s.t.: 02/3226-105 Slobodanka Markovska, ~len na redakciski odbor, s.t.: 02/3226-105 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na dirigenti na Makedonija, ZDM
Adresa: „Maksim Gorki“ 18, 1000 Skopje Telefon: 02/3165-854 Telefaks: 02/319829 E-mail: socom@mol.com.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 131/98 Mati~en broj: 5531055 EDB: 4030999419012 @iro-smetka: 24001-000-0037228 Deponent na bankata: Balkanska banka Lica za kontakt: Sa{a Nikolovski- \umar, pretsedatel, s.t.: 02/3165-854, d.t.: 02/3218-351 Lazar Mojsovski, sekretar, s.t.: 02/3165-854, d.t.: 02/3139-291 INDEKS NA NVO

128

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, finansiski uslugi, vrabotuvawe/generirawe prihodi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zaemi, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, nevraboteni, kulturni razli~nosti Publikacii: Zbornik na nau~ni trudovi „Ko~ani“ - noemvri 2002, tira` 350 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ko~ani), regionalno (isto~en region), nacionalno Sorabotka so: site, lokalna samouprava, javni ustanovi, Ministerstvo za nauka i Ministerstvo za ekologija Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 36 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Op{ta cel: da se ovozmo`i prostor za diskusija za op{testveni i kulturni pra{awa, da gi bele`i i komentira i ocenuva slu~uvawata vo kulturata vo RM, da gi sledi trendovite vo kulturata na globalno nivo i da pomaga da se utvrdi mestoto na makedonskata kultura. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Publikacii: povremeno knigi; spisanie „Kulturen `ivot“ Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (se ispra}a sekade vo svetot) Sorabotka so: Ministerstvo za kultura Broj na ~lenovi: 15 Broj na aktivni volonteri: 4 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 400000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 400000

Op{ta cel: afirmirawe i prezantirawe na dirigentite vo Makedonija. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: koncertna aktivnost Celna grupa: eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), regionalno (niz cela Makedonija), nacionalno Sorabotka so: SOKOM, SMUM, Makedonska opera i Makedonska filharmonija Broj na ~lenovi: 18 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na estradnite umetnici na Makedonija „Makedonska estrada”
Adresa: „Vi~“ 24, 1000 Skopje Telefon: 02/3075-706 Telefaks: 02/3075-706 E-mail: Osnovawe: 1967 Broj na registracija: 12-17200/1-67 Mati~en broj: 4069692 EDB: 4030994171802 @iro-smetka: 30000-000-0579805 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Gonca Dimovska, sekretar, s.t.: 02/3075-706, d.t.: 070/275-771 INDEKS NA NVO Op{ta cel: organizirawe koncerti vo lokali od sekakov vid umetnici. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: profesionalni muzi~ari Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: Ministerstvo za kultura Broj na ~lenovi: 160 Broj na aktivni volonteri: 160 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na kerami~ari na Republika Makedonija, ZKRM „ISKON”
Adresa: „Bukure{ka“ 113 a, 1000 Skopje Telefon: 02/3077-481 Telefaks: E-mail: meri@unet.com.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 10-3147/2 142-7 Mati~en broj: EDB: 403000246291 @iro-smetka: 20000-084-5673152 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Filip Fidanovski, pretsedatel, s.t.: 070/749-578, d.t.: 02/2621-863 Meri Pejoska, zamenik, d.t.: 02/3077-481 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvawe na zaedni~ki interesi vo oblasta na kerami~kata dejnost; afirmirawe i razvoj na kerami~kata umetnost; organizirawe na dr`avni i me|unarodni izlo`bi kako i u~estvo vo istite i ostvaruvawe na drugite prava i interesi vo soglasnost so Ustavot i zakonskite propisi. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe, organizirawe izlo`bi Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Hrvatska, Bugarija, Jugoslavija) Sorabotka so: Ministerstvo za kultura, Muzeite na gradot Skopje Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2354960

Zdru`enie na profesionalni muzu~ari i interpretatori „Kre{endo” - Strumica, ZPMI „Kre{endo”
Adresa: „11Oktomvri“ bb, 2400 Strumica Telefon: 034/326-066 Telefaks: E-mail: musicbandjupiter@ yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 31/2002 Mati~en broj: 5701236 EDB: 4027002134764 @iro-smetka: 30003-000-0045091 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Goran Kuki}, pretsedatel, s.t.: 070/ 560-756, 034/326-066, d.t.: 034/377-964 Goran Ali}, sekretar, s.t.: 070/675205, 034/326-066, d.t.: 034/329-700 INDEKS NA NVO Op{ta cel: vrednuvawe na dobrovolnata
aktivnost i za taa cel dobivawe na raznovidni priznanija. Podobruvawe na kvalitetot na programi koi se izveduvaat po ugostitelski objekti vo interes na podobruvawe na zabavniot `ivot vo RM. Organizirawe i soorganizirawe so drugi organizacii i zaednici za zaedni~ki aktivnosti i akcii za utvrduvawe i sproveduvawe na zaedni~ki programi od po{iroko op{testveno zna~ewe i dr. Pro{iruvawe i izdignuvawe na vrednosta na makedonskata muzika vo Republikata i po{iroko. Prezemawe merki protiv {undot, piratstvoto i bliskoisto~niot melos.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, ugostiteli Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Strumica), nacionalno, me|unarodno ([vajcarija, Germanija, SAD, Kanada, Avstralija) Sorabotka so: golem broj TV i radija, Sovet za radiodifuzija; Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, ma{ina za pi{uvawe Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 50000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

129

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie na umetnici od Struga 2002, ZUM 2002
Adresa: 6000 Ohrid, po{tenski fah 150 Telefon: 070/683-294 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1993 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: 4026002122352 @iro-smetka: 20000-075-7916961 Deponent na bankata: Stopanska banka - Struga Lica za kontakt: Qube Aleksovski, sekretar INDEKS NA NVO Op{ta cel: rabota so mladi (sredno{kolci) Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: rabotilnici Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Publikacii: strip-slikovnica „Ezero Srce“ Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Ohrid, Struga, Resen i Pogradec), nacionalno, me|unarodno (Albanija) Sorabotka so: „Aktivno dru`ewe 2002“, Tolerancija, Ambela, Izvidni~ko, Zelen centar Broj na ~lenovi: 125 Broj na aktivni volonteri: 80 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: pla}awe ili pomagaat sorabotnici Real. buxet vo 2002 (MKD): 700000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na umetnost i kultura „AZ”, ZUK „AZ”
Adresa: „Kej Boris Kidri~“ 37, 6330 Struga, po{tenski fah 6330 Telefon: 046/782-436 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: 2512958434004 @iro-smetka: 20000-003-5478324 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Mexad Polo`ani, pretsedatel, s.t.: 046/782-436, d.t.: 070/839-842 Edip Qaga, sekretar, s.t.: 046/782-436, d.t.: 070/782-397 INDEKS NA NVO Op{ta cel: vozdignuvawe na umetni~kata i kulturnata svest kaj gra|anite. Unapreduvawe i afirmirawe na umetni~kite i na kulturnite organizacii. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: mladina i studenti, deca, kulturni razli~nosti Publikacii: monografii na slikarot Aden Kastrapi; pamfleti, tira` 100; katalog, tira` 7 300 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Struga), regionalno (Tetovo, Skopje, Gostivar), nacionalno, me|unarodno (Albanija, Kosovo) Sorabotka so: Mediart eksploder, SHAFM - Gostivar Broj na ~lenovi: 100 Broj na aktivni volonteri: 4 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, telefon Real. buxet vo 2002 (MKD): 20000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 50000

Institut za tradicionalni vrednosti, NTV
Adresa: „Nikola Karev“ 49, Ohrid Telefon: Telefaks: E-mail: itvo@mt.net.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 6/2001 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Mi{o Juzmeski, pretsedatel, s.t.: 070/507-424 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za~uvuvawe i unapreduvawe na prirodnoto i kulturno istorisko nasledstvo, afirmacija na makedonskata kultura, tradicii i prirodni ubavini, za~uvuvawe, obnova i razvoj na zanaet~iskoto proizvodstvo kako del od makedonskata materijalna kultura. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, turizam i uslugi, ruralen razvoj/zemjodelie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Bugarija, Albanija, Amerika, Avstralija;) Sorabotka so: so site NVO, USAID (USAID), Aid to Artisans - America Broj na ~lenovi: 18 Broj na aktivni volonteri: 18 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

130

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Italijanski kulturen centar na RM, IKCRM
Adresa: bul. „Partizanski odredi“ 22, 1000 Skopje Telefon: 02/3126-381 02/3074-787 Telefaks: 02/3126-381 E-mail: antoanp@sonet.com.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 652 Mati~en broj: 5365171 EDB: 403000375650 @iro-smetka: 30000-000-1764951 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Boris Petkovski, pretsedatel, s.t.: 02/3126-381, d.t.: 02/3074-787 Naum Kitanovski, potpretsedatel, s.t.: 02/3126-381, d.t.: 02/2440-248 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvoj na kulturniot odnos na RM kon pretstavnicite vo makedonskite manifestacii, trudovi, izlo`bi od op{ta oblast na italijanskata kultura. Aktivirawe za prika`uvawe na makedonskata kultura i umetnost vo Italija, samostojno ili zdru`eno so drugi ustanovi. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, kulturni dejnosti Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: Kniga na teorija na Silvano Talok; katalozi na izlo`bi; zaedno so institutot „Dante Aligieri“ se izdadeni nekolku knigi „Italijancite vo Makedonija 19411943“ Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Italija) Sorabotka so: Dru{tvo za italijanska kultura - Bitola; Institut „Dante Aligieri“ - Skopj; muzei, centri na kultura vo RM; ventri za kultura na gradot Skopje; Muzej na sovremena umetnost - Skopje Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 50000

Klub na pisateli „Nikola Jankov Vapcarov” - Prilep, KPNJV -Prilep
Adresa: „Aleksandar Makedonski“ bb, 7500 Prilep Telefon: 048/419-521 Telefaks: 048/419-521 E-mail: vapcarov@yahoo.com Osnovawe: 1953 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: 4021003139676 @iro-smetka: 22056-710-0559790 Deponent na bankata: Makedonska banka Lica za kontakt: Dejan Krstevski, pretsedatel, s.t.: 070/569-363, d.t.: 048/419-521 Igor Krstevski, sekretar, s.t.: 070/827-279, d.t.: 048/419-521 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da gi neguva tradiciite na pi{aniot zbor i kulturnoto nasledstvo i da gi razviva vnatre{nite demokratski odnosi i da pridonesuva na zbogatuvawe na literaturnoto tvore{tvo na narodite i narodnostite na RM preku izvedba na recitali, literaturni ~itawa, dramski pretstavi. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, izdava{tvo Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, nevraboteni, kulturni razli~nosti Publikacii: kniga „Perunika“, 2001 god. tira` 500; kniga „Narcis“, 2000 god., tira` 300 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: so site NVO, Literaturen klub - [tip, Detska ambasada „Me|a{i“, Ministerstvo za kultura, LS - Prilep Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Kontrapunkt
Adresa: „Ilindenska“ 38, 1000 Skopje Telefon: 02/3215-494 Telefaks: 02/3215-494 E-mail: kontrapunkt@koma.com.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 218/01 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: 300 00000 13367 93 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Nikola Gelevski, pretsedatel, s.t.: 02/3215-494, d.t.: 02/3134-653 Iskra Ge{ovska, sekretar, s.t.: 02/3215-494, d.t.: 075/579-859 INDEKS NA NVO Op{ta cel: postojano preispituvawe na preovladuva~kite na~ela i strategii na kulturnata politika na R Makedonija. Dekonstruirawe na tvrdokornite za~aureni i isklu~ivi kulturni identiteti i afirmirawe na podvi`ni, prilagodlivi, heterogeni identiteti. Razobli~uvawe na site oblici na kulturna diskriminacija. Sozdavawe, stimulirawe i povrzuvawe na regionalni kontrapunktovi {to }e neguvaat bliski kulturni vrednosti. Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna sorabotka, obrazovanie Tipovi aktivnosti: organizirawe kulturni aktivnosti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Publikacii: spisanie za kultura „Margina“, tira` 500, 4 pati godi{no, 61 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno ([vajcarija, Srbija, Hrvatska) Sorabotka so: Negobilski krug, FKOOM, Templum, Koma, Ili-Ili Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 8 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 1000000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 3000000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

131

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

KUD „Blagoj Petrov Kara|ule” Bitola, KUD „B.P. Kara|ule” -Bitola
Adresa: nas. „Karpo{“ bb, 7000 Bitola, po{tenski fah 146 Telefon: 047/239-900 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1982 Broj na registracija: 65/98 Mati~en broj: 4095362 EDB: 4002982127928 @iro-smetka: 50000-000-0112159 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Mirjana Cvetanovska, stru~en sekretar, s.t.: 047/239-900, d.t.: 047/234-509 Jov~evski Vasko, pretsedatel, s.t.: 047/236-900 INDEKS NA NVO Op{ta cel: kulturata i umetnosta kaj slepite lica preku organizirawe javni nastapi. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka Tipovi aktivnosti: kultura i umetnost Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bitola), regionalno (Bitola i Demir Hisar), nacionalno, me|unarodno (Srbija, Bugarija) ^len vo: doma{ni - Sojuz na slepi lica na RM, Zdru`enie na slepi lica - Bitola Sorabotka so: SS na RM, Z. S. - Bitola Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 122000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 200000

Kulturno umetni~ko dru{tvo „Karpo{” - Kriva Palanka, KUD „Karpo{”
Adresa: „Mar{al Tito“, bb, 1330 Kriva Palanka, po{tenski fah 2 Telefon: 031/372-413 Telefaks: 031/372-413 E-mail: kudkarpos@hotmail.com.mk Osnovawe: 1972 Broj na registracija: 15/1999 Mati~en broj: 4027531 EDB: 4015987102022 @iro-smetka: 51000-002-0040212 Deponent na bankata: KIB Kumanovo Lica za kontakt: Mile Nikolovski, pretsedatel, s.t.: 031/376-168, d.t.: 031/375-091 Boban Stoevski, ~len na pretsedatelstvo, d.t.: 031/375-839 INDEKS NA NVO

Makedonska asocijacija za spomeni~ni i tvore~ki odbele`uvawa, MASTO
Adresa: „[ar Planina“ 9, 7500 Prilep Telefon: 048/424-744 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 43/2002 Mati~en broj: 5736404 EDB: 4021003137297 @iro-smetka: 30002-000-0270956 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Tome [ap~eski, pretsedatel, d.t.: 048/424-744 Ilija Velkoski, pretsedatel, s.t.: 048/434-011 INDEKS NA NVO

132

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Op{ta cel: izu~uvawe i neguvawe na makedonskiot folklor preku neguvaweto na folklornite tradicii i obi~ai od Krivopalane~kiot kraj. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kriva Palanka), nacionalno Broj na ~lenovi: 250 Broj na aktivni volonteri: 250 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~atar Real. buxet vo 2002 (MKD): 199450 Plan. buxet za 2003 (MKD): 200000

Op{ta cel: da gi otkriva, registrira,
pribira i prezentira duhovnite i materijalnite vrednosti od po{irokiot prilepsko-bitolski region, koi se bitni i presudni za ovoj makroregion i imaat nacionalno zna~ewe vo Makedonija.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast, `eni Publikacii: monografii za sekoj spomenik za site zaslu`ni li~nosti od op{tina Prilep 2003 god., tira` 150 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), regionalno (Prilepsko Bitolski region;), nacionalno ^len vo: doma{ni - Dru{tvo za nauka i umetnost, polnopravno Sorabotka so: so site makedonski asocijacii za istorija na medicinata - [tip (MAIM), Muzej i zavod za za{tita na spomenicite - Prilep, MZS - Bitola Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Makedonski nacionalen komitet na me|unaroden sovet na muzeite Skopje, MNK IKOM
Adresa: Prirodnonau~en muzej na RM, „Ilindenska“ 86, 1000 Skopje Telefon: 02/3116-453 02/3290-889 Telefaks: 02/3116-453 E-mail: brankam@unet.com.mk Osnovawe: 1992 Broj na registracija: 512/99 Mati~en broj: 5026717 EDB: 4030995103754 @iro-smetka: 30000-000-1008157 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Branislava Mihajlova, pretsedatel, d.t.: 02/3232-903 Zaharina Aleksoska, sekretar, s.t.: 02/3117-735, d.t.: 02/2458-494 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe i {irewe na znaewata vo domenot na muzeologijata i drugi disciplini {to se zanimavaat so vodewe na muzeite i muzejskata dejnost; pretstavuvawe, pomagawe i unapreduvawe na raznovidni interesi na muzejskite rabotnici, unapreduvawe na funkcijata, prirodata i ulogata na muzeite vo op{testvoto. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: eksperti od odredena oblast Publikacii: Museologica – Macedonica, tira` 250, na 2 godini, dvobroj 7-8 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - razli~ni komiteti na IKOM Sorabotka so: Ju NK IKOM, vospostavuvawe komunikacii so IKOM - Bugarija i so IKOM - Grcija Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 20 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Makedonski teatarski festival „Vojdan ^aernodrinski”, MTF „Vojdan ^ernodrinski”
Adresa: bul. „Goce Del~ev“ bb, 7500 Prilep Telefon: 048/401-630 Telefaks: 048/401-631 E-mail: mtf_vc @ mt.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 99/99 Mati~en broj: 5280958 EDB: 4021999123670 @iro-smetka: 30002-000-0101012 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Kiril Ristoski, pretsedatel, d.t.: 02/3 118-522 Stojan Dameski, sekretar, s.t.: 048/401-630, d.t.: 048/415-977 INDEKS NA NVO Op{ta cel: prezentirawe na najdobrite teatarski pretstavi od Makedonija raboteni od profesionalnite teatarski grupi kako i privatni, alternativni grupi i sl. Tipovi aktivnosti: kultura Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Broj na ~lenovi: 12 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 4200000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 4700000

Makedonsko zdru`enie na likovni kriti~ari, MakAIKA
Adresa: 1000 Skopje, po{tenski fah 482 Telefon: 02/3117-735 Telefaks: 02/3110-123 E-mail: moca@soros.org.mk Osnovawe: Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Viktorija Vaseva, pretsedatel, s.t.: 02/ 3117-73, d.t.: 070/309-022 Boris Petkovski, po~esen pretsedatel, s.t.: 02/3117-73, d.t.: 02/ 3074-787 INDEKS NA NVO Op{ta cel: afirmirawe na likovnata umetnost niz kriti~ki tekstovi. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast Publikacii: katalog „Izbor“ na 2 godini, tira` 500, na makedonski i na angliski Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - AICA Sorabotka so: Ministerstvo za kultura Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 20000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

133

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Sojuz na kompozitori na Makedonija, SOKOM
Adresa: „Maksim Gorki“ 18, 1000 Skopje Telefon: 02/3119-824 02/3165-854 Telefaks: 02/3119-824 E-mail: socom@md.com.mk Osnovawe: 1947 Broj na registracija: 13/98 Mati~en broj: 4070941 EDB: 4030987175460 @iro-smetka: 24001-000-0001726 Deponent na bankata: Balkanska banka - Skopje Lica za kontakt: Lazar Mojsovski, generalen sekretar, s.t.: 02/3119-824, d.t.: 070/269-829 Slobodanka Nikolovska, sekretar, s.t.: 02/3119-824, d.t.: 070/534-637 INDEKS NA NVO Op{ta cel: prezentirawe i afirmirawe na makedonskoto tvore{tvo. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: koncertna dejnost, izdava~ka, me|unarodna Celna grupa: eksperti od odredena oblast Publikacii: spisanie „Muzika“, na 2 godini, tira` 500, na makedonski i na angliski Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - CISAK Sorabotka so: SMUM, ZDM, SAMBUM, Makedonska opera, MRTV Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Sojuz na muzi~kite umetnosti na Makedonija, SMUM
Adresa: „Maksim Gorki“ 18, 1000 Skopje Telefon: 02/3165-854 Telefaks: 02/319-829 E-mail: socom@mol.com.mk Osnovawe: 1947 Broj na registracija: 132/98 Mati~en broj: 4111079 EDB: 4030986273337 @iro-smetka: 24001-000-0036258 Deponent na bankata: Balkanska banka Lica za kontakt: prof. Todor Svetiev, petsedatel, s.t.: 02/3165-854, d.t.: 02/3074-287 Lazar Mojsovski, sekretar, s.t.: 02/3165-854, d.t.: 02/3139-291 INDEKS NA NVO Op{ta cel: afirmacija i prezentacija na makedonskoto muzi~ko ispolnitelstvo Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: koncertna aktivnost, izdavawe kompaktdiskovi, Celna grupa: eksperti od odredena oblast Publikacii: kompakt-diskovi, tira` 500, 2 godi{no, 30; katalozi, tira` 100, 1 godi{no, 15 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), regionalno (niz Makedonija), nacionalno, me|unarodno (Avstrija, Turcija i mnogu drugi) Sorabotka so: SOKOM, Zdru`enie na dirigenti, Makedonska opera, Makedonska filharmonija Broj na ~lenovi: 200 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Sojuz na profesionalnite muzi~ari i izveduva~i na narodni i zabavna muzika na RM, SPMINR
Adresa: „Vasil Gor|ov“ 5, 1000 Skopje Telefon: 02/3176-004 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1967 Broj na registracija: 413/99 Mati~en broj: EDB: 4030984345632 @iro-smetka: 40100-678-1221 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Halmi Bilbilov, pretsedatel, s.t.: 02/3176-004, d.t.: 075/554-588 A{met Sakip, sekretar, s.t.: 02/3176-004, d.t.: 070/444-088 INDEKS NA NVO Op{ta cel: izrazuvawe, usoglasuvawe i za{tita na ~lenovite na Sojuzot vo soglasnost so zakonot i Ustavot. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, stari lica, selani, nevraboteni, pretpriema~i Publikacii: Finansiski izve{taj; Godi{en izve{taj Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Sindikat na UPOZ na RM, polnopravno Sorabotka so: Ministerstvo za kultura, PIOM Broj na ~lenovi: 300 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

134

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Filmska mladina na Makedonija, FMM
Adresa: „Ilindenska“ bb, blok 12, 1000 Skopje Telefon: 02/3231-281 Telefaks: 02/3231-281 E-mail: folm.youth.mac.@yahoo.com Osnovawe: 1984 Broj na registracija: 326/99 Mati~en broj: 4104196 EDB: 4030984144386 @iro-smetka: 30000-000-1033377 Deponent na bankata: Komercijalna banka - Skopje Lica za kontakt: Bla`e Minovski, pretsedatel, s.t.: 02/3231-281, d.t.: 02/2431-254 INDEKS NA NVO Op{ta cel: {irewe filmska kultura me|u narodot, afirmacija na mladi filmski talenti. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Publikacii: nepostojani bilteni, katalozi, neredovni, vrzani za proekt Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (EU) ^len vo: doma{ni - Mladinski sovet na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: Mladinski sojuz na Makedonija, Ministerstvo za kultura Broj na ~lenovi: 200 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 300000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 600000

Horsko muzi~ko dru{tvo „Ko~o Racin” - Skopje, KMD „Ko~o Racin” Skopje
Adresa: „Dimitrie ^upovski“ bb, 1000 Skopje Telefon: 02/3116-512 Telefaks: E-mail: horkoramk@yahoo.com Osnovawe: 1947 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Nikola Naumovski, direktor, s.t.: 02/3116-512, d.t.: 02/3070-993 Ilija Ivanovski, sekretar, s.t.: 02/3116-512, d.t.: 02/2778-343 INDEKS NA NVO Op{ta cel: horski nastapi vo zemjata i vo stranstvo. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: nastapi i koncerti Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: almanah „Almanah“ 50, jubilejno, 2 Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Skopje), nacionalno Broj na ~lenovi: 40 Broj na aktivni volonteri: 40 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 52000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 130000

Centar za vizantiski studii
Adresa: „Paqmiro Toqati“ 178, 1040 Skopje Telefon: 02/2533-190 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 53/03 Mati~en broj: 5778719 EDB: 4030003483666 @iro-smetka: 05778-719-0190 Deponent na bankata: Tutunska banka Lica za kontakt: Ru`ica Koxaba{ieva, potpretsedatel, s.t.: 02/2533-190 Jane Koxaba{ija, pretsedatel, s.t.: 02/2533-190 INDEKS NA NVO Op{ta cel: prou~uvawe, istra`uvawe, vra}awe na staroto vizantisko crkovno peewe, podu~uvawe na mladata generacija na vizantisko neumsko pismo. Muzi~ka arheologija. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Grcija, Bugarija, Romanija, Srbija, Sirija, liban.) Sorabotka so: Ministerstvo za kultura, Univerzitet vo Bukure{t, Univerzitet [umen Broj na ~lenovi: 10 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

135

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Centar za kulturna inicijativa [tip, CKU - [tip
Adresa: „Mo{a Pijade“ 49, 2330 Berovo Telefon: 032/392-229 Telefaks: 032/392-229 E-mail: ckist2000@yahoo.com Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 7/97 Mati~en broj: 5167680 EDB: 4029997114526 @iro-smetka: 20000-002-5622833 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Traj~e Kacarov, pretsedatel, s.t.: 032/ 392-229, d.t.: 032/395-355 Milorad Angelov, ~len na UO, s.t.: 032/392-229, d.t.: 070/564-491 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvawe kulturni manifestacii, nastani, kulturno povrzuvawe me|u narodite na lokalno i regionalno nivo Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), regionalno ([tip, Sveti Nikole, Veles, Strumica, Ko~ani), nacionalno Sorabotka so: Makedonsko-hrvatsko zdru`enie, CDMART, MHZ, Romani Aevin, lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 52 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Akademsko kulturno-umetni~ko dru{tvo „Mir~e Acev” pri Univerzitetot „Sv. Kiril i Metodij”, AKUD „Mir~e Acev”
Adresa: „Drezdenska“ bb, 1000 Skopje, po{tenski fah 1000 Telefon: 02/3066-808 Telefaks: 02/3066-808 E-mail: akud@ukim.edu.mk Lica za kontakt: Blagoja Jovanovski, sekretar s.t.: 02/3066-80

Ansambl za folklor „Goce Del~ev” Bitola, AF „Goce Del~ev” - Bitola
Adresa: „Partizanska“ bb, 7000 Bitola Telefon: 227-354 Telefaks: 227-354 E-mail: Lica za kontakt: Branko @e`ovski, koreograf s.t.: 227-354, d.t.: 227-354

136

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Alijansa za francuski jazik i kultura – Bitola
French Alliance
Adresa: „Leninova“ 39, 7000 Bitola Telefon: 047/232-383 Telefaks: E-mail: afbitola@yahoo.fr Lica za kontakt: @an Fransoa Sen Dizie, direktor jazik: angliski, francuski, s.t.: 047/ 232-363

Ansambl za folklor „Stiv Naumov” s. Logovardi, AF „Stiv Naumov” - s. Logovardi
Adresa: s. Logovardi Telefon: 282-190 Telefaks: 227-354 E-mail: Lica za kontakt: Bran~o Stojanovski, pretsedatel s.t.: 282-190, d.t.: 282-190

Ansambl „Kerami~ar”
Adresa: „Alekso Demniev“ bb, 1400 Veles Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Don~o Jordanov, pretsedatel d.t.: 043/234-073

Asocijacija za folklor „Pletenka” Bitola, AF „Pletenka” - Bitola
Adresa: „MZ Kole La~eto“, 7000 Bitola Telefon: 047/229-437 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Stoj~evski Zlatko, pretsedatel s.t.: 047/229-437, d.t.: 070/531-212

Ansambl za narodni pesni i ora „Skopje”
Adresa: „Naroden front“ 17-1/9, 1000 Skopje Telefon: 02/3110-155;02/2522-474 Telefaks: 02/3110-155 E-mail: ancsambalskopje@yahoo.com; violeta_a2000@yahoo.com Lica za kontakt: Violeta Atanasovska, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 02/2522-474, d.t.: 02/3121-015;070/242-793

Gradski detski hor „Lale” - Tetovo
Adresa: „Ivo Lola - Ribar“ 118, 1200 Tetovo Telefon: 044/337-558 Telefaks: 044/337-558 E-mail: teholale@mpt.com.mk Lica za kontakt: m-r Ivica Zori}, dirigent jazik: angliski, ruski, s.t.: 044/337558, d.t.: 070/240-787

Gradski `enski mladinski hor „Menada” - Tetovo
Adresa: „Ivo Lola - Ribar“ 118, 1200 Tetovo Telefon: 044/337-558 Telefaks: 044/337-558 E-mail: teholale@mpt.com.mk Lica za kontakt: m-r Ivica Zori}, dirigent jazik: angliski, ruski, s.t.: 044/337558, d.t.: 070/240-787

Dru{tvo za nauka, umetnost i kulturna inicijativa, DNUKI
Adresa: „Veqko Vlahovi}“ 32/1, 2220 Sveti Nikole Telefon: 032/441-429 Telefaks: 032/441-429 E-mail: dnuki@freemail.org.mk Lica za kontakt: Metodi Minev, pretsedatel jazik: angliski, ruski, s.t.: 032/441429, d.t.: 032/442-429

Zdru`enie za za{tita na kulturnoto nasledstvo „Odiseja”
Adresa: „Ostrec“ bb, 2320 Del~evo Telefon: 033/410-351 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Slav~o Antovski, pretsedatel d.t.: 033/410-351

Gradski hor „Dimko Mitrev”, GH „Dimko Mitrev”
Adresa: „Blagoj \orev“ bb, 1400 Veles Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Predrag Petrov, dirigent d.t.: 043/221-765

Dru{tvo na likovni tvorci „Vizum” -[tip, DAT „Vizum” - [tip
Adresa: Dom na kulturata „Aco [opov“, 2000 [tip Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Julijana Sneva, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 032/393-877, d.t.: 032/387-002

Zdru`enie za nauka i umetnost „Lopos-5” - Kumanovo
Adresa: „11 Oktomvri“ 39/2, 1300 Kumanovo Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Aslan Selmani, pretsedatel d.t.: 070/399-564

Dom na kultura - Veles
Adresa: „Alekso Demniev bb, 1400 Veles Telefon: 043/233-739 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Ilija Smilev, direktor jazik: germanski, s.t.: 043/233-739, d.t.: 043/228-912

Dru{tvo na likovni umetnici [tip, DLU[
Adresa: „Bezisten -Umetni~ka galerija“, 2000 [tip Telefon: 032/385-383 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Todor Maksimov, pretsedatel jazik: anlgiski, s.t.: 032/385-383, d.t.: 032/382-657

Zdru`enie za revitalizacija na tradicionalnite vrednosti „Pradedovina”
Adresa: „M.M.Brico“ bb, 2320 Del~evo Telefon: 033/412-250 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Goran Pu~kov jazik: angliski, s.t.: 070/272-106

Dru{tvo za kultura i umetnost „Artkult” - Kru{evo
Adresa: „Ilindenska“ bb, 7520 Kru{evo Telefon: 048/477-545 Telefaks: E-mail: art_cult@yahoo.com Lica za kontakt: Hristo Hristov, pretsedatel jazik: angliski, francuski, s.t.: 048/ 477-545, d.t.: 048/477-220

@elezni~ko kulturno-umetni~ko dru{tvo „Vlado Tasevski” - Skopje
Adresa: „@elezni~ka“ 50 b, 1000 Skopje Telefon: 02/3118-177 Telefaks: 02/2462-330 E-mail: vladotasevski@mz.com.mk Lica za kontakt: Petranka Talevska, pretsedatel jazik: francuski, s.t.: 02/3118-177

Zdru`enie na gra|ani „Muzi~ka mladina” - Ki~evo, ZGMMK
Adresa: „11 Oktomvri“ 33, 6250 Ki~evo Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Vlatko \urxinoski, pretsedatel jazik: angliski, d.t.: 045/323-674

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

137

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie na gra|ani - kulturnoumetni~ko dru{tvo „Goce Del~ev” – Del~evo, ZGKUD „Goce Del~ev” – Del~evo
Adresa: „M.M.Brico“ bb, 2320 Del~evo Telefon: 070/537-544 Telefaks: 033/413-000 E-mail: strucani@yahoo.com Lica za kontakt: Zenil Rexepov, stru~en rakovoditel i koreograf, jazik: germanski, s.t.: 070/537-544, d.t.: 033/411-964

Zdru`enie na romski jazik i literatura „Romani Avaz” - Del~evo
Adresa: „Pijane~ka“ 17, 2320 Del~evo Telefon: 033/412-190 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Sabri Demirev, ~en na pretsedatelstvo jazik: germanski, d.t.: 033/434-218

Kinosojuz na Makedonija, KSM
Adresa: „Gradski yid“ blok 5, 1000 Skopje, po{tenski fah 1000 Telefon: 02/3118-339 Telefaks: 02/3238-257 E-mail: Lica za kontakt: Robert Jankulovski, sekretar jazik: angliski, s.t.: 02/3118-339, d.t.: 070/231-055

138

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Zdru`enie na likovni umetnici Osojnica
Adresa: „Op{tina Blatec“ bb, Blatec Telefon: 033/371-225 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Goce Jankulovski, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 070/832-820, d.t.: 033/371-225

Zdru`enie na horskiot festival „Teho” - Tetovo, TEHO
Adresa: „Ivo Lola - Ribar“ 118, 1200 Tetovo Telefon: 044/337-558 Telefaks: 044/337-558 E-mail: teholale@mpt.com.mk Lica za kontakt: m-r Ivica Zori}, pretsedatel jazik: angliski, ruski, s.t.: 044/337558, d.t.: 070/240-787

Klub na pisateli „Ko~o Racin”
Adresa: „Alekso Deminievski“ 11, 1400 Veles Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Olga Nova~eva, pretsedatel jazik: ruski, angliski, s.t.: 043/234510, d.t.: 043/228-941

Zdru`enie na qubiteli na „Strip art” - Veles
Adresa: „Vasil \or|ov“ 78, 1400 Veles Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Vane Trajkov, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 043/292-000, d.t.: 043/221-395

Internacionalna umetni~ka kolonija „Debarca”
Adresa: 6344 Bel~i{ta Telefon: 046/283-855 Telefaks: 046/283-855 E-mail: Lica za kontakt: \or|i Celevski, sekretar d.t.: 046/250-599

KUD „Todor Janev”
Adresa: „8 septemvri“ 1413 Telefon: 241-254 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Nikolovski Boris, pretsedatel d.t.: 241-254

Zdru`enie na rodnokrajni avtori „Pijane~ki glas” - Del~evo
Adresa: „M.M.Brico“ bb, 2320 Del~evo Telefon: 033/412-674 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Persa Stojanovska, pretsedatel jazik: francuski, s.t.: 033/410-916, d.t.: 033/412-674

Kameren orkestar Skopski solisti
Adresa: „Crni~e“ 28 b, 1000 Skopje Telefon: 070/647-013 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Vasil Atanasov, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 070/647-013, d.t.: 02/2733-229

KUD „Aleksandar Turunxiev” Bitola, KUDAT - Bitola
Adresa: „@ikica Jovanovi} [panac“ bb, 7000 Bitola Telefon: 047/236-057 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Kostovski Marin~o, umetni~ki rakovoditel s.t.: 047/236-057;047/225-680, d.t.: 047/ 236-057

Kulturno-umetni~ko dru{tvo „Velete jugut”, KJD „Velete jugut”
Adresa: „Goce Del~ev“ 284, 6000 Ohrid Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Nedim Polo`ani, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 070/578-865, d.t.: 046/270-892

Kulturno-umetni~ko dru{tvo „\orgi Abaxiev” - Nov Dojran, KUD „\orgi Abaxiev”
Adresa: „Mar{al Tito“ bb, 1485 Nov Dojran Telefon: 034/227-538 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Lila Baltakova, ~len d.t.: 034/227-538

Kulturno-umetni~ko dru{tvo „Ruen” - Ko~ani, KUD „Ruen”
Adresa: „29 Noemvri“ 32, 2300 Ko~ani Telefon: 033/294-054 Telefaks: 033/272-103 E-mail: Lica za kontakt: Aleksov Tihomir, sekretar s.t.: 033/071-600, d.t.: 033/297-054

Kulturno-umetni~ko dru{tvo „Karpo{”, KUD „Karpo{”
Adresa: „Mar{al Tito“ bb, 1330 Kriva Palanka, po{tenski fah 1330 Telefon: 031/375-091 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Mile Nikolovski, pretsedatel s.t.: 031/376-168, d.t.: 031/375-091

Kulturno-umetni~ko dru{tvo „Ilinden” - Krivoga{tani
Adresa: „Bra}a Macanoski“ 113, 7500 Krivoga{tani Telefon: 048/471-431 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Miroslav [a{evski, pretsedatel d.t.: 048/471-431

Kulturno-umetni~ko dru{tvo „Stobi”, KUD „Stobi”
Adresa: „ 4 Juli“ 62, 1420 Gratsko Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Mitko \orgiev, pretsedatel jazik: angliski, d.t.: 070/503-590

Kulturno-umetni~ko dru{tvo „Birlik”, KUD „Birlik”
Adresa: „Andon [urkov“ blok a 1/2, 1400 Veles Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Hudai Ja{arov, sekretar jazik: turski, d.t.: 043/223-176

Kulturno-umetni~ko dru{tvo „Kole Nedelkovski”, KUD „Kole Nedelkovski”
Adresa: „Aleksandar Demnievski“ bb, 1400 Veles Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Metodija Fotevski, pretsedatel s.t.: 043/234-700, d.t.: 043/234-720

Kulturno-umetni~ko dru{tvo „Tanec”, KUD „Tanec”
Adresa: Miravci, 1480 Miravci Telefon: 034/229-145 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Mico Jakofovski, pretsedatel d.t.: 034/229-145

Kulturno-umetni~ko dru{tvo „Vera Joci}”, KUD „Vera Joci}”
Adresa: „Mar{al Tito“ bb, 2304 Makedonska Kamenica Telefon: 033/431-416 Telefaks: 033/431-416 E-mail: mtdarko@fremail.org.mk Lica za kontakt: Darko Mitevski, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 033/431-416, d.t.: 033/431-112

Kulturno-umetni~ko dru{tvo „Mladost” - Josifovo, KUD „Mladost” - Josifovo
Adresa: „Mar{al Tito“ 9, 2462 Josifovo Telefon: 034/386-335 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Kne`evi} Milan, pretsedatel s.t.: 034/386-817, d.t.: 034/386-335

Kulturno-umetni~ko dru{tvo „Goce Del~ev” - Valandovo, KUD „Goce Del~ev” - Valandovo
Adresa: „Velko Vlahovi}“ 3, 1460 Valandovo Telefon: 034/383-333 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Zoran Stoj~ev, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 034/382-111, d.t.: 034/383-333

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

139

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Kulturno-umetni~ko dru{tvo „Rusalii”
Adresa: 25 a, 2400 Sekirnik Telefon: 034/322-182 Telefaks: 034/358-356 E-mail: Lica za kontakt: Dimitar Ivanov, pretsedatel s.t.: 034/322-182, d.t.: 034/358-356

Nau~no-kulturni sredbi 10 dena Kru{evska Republika
Adresa: „Ilindenska“ bb, 7520 Kru{evo Telefon: 048/477-545 Telefaks: E-mail: art_cult@yahoo.com Lica za kontakt: Hristo Hristoski, sekretar jazik: angliski, francuski, s.t.: 048/ 477-545, d.t.: 048/477-220

Festival na kameren teatar „Risto [i{kov”
Adresa: plo{tad „Goce Del~ev“ bb, 2400 Strumica Telefon: 034/322-182 Telefaks: 034/326-761 E-mail: Lica za kontakt: Cveta Tuxarova, pretsedatel s.t.: 034/347-072, d.t.: 034/332-396

140

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Literaturen klub „Iskra” - [tip, LK „Iskra”
Adresa: „Vita Pop Jordanova“ bb, 2000 [tip Telefon: 032/391-247 Telefaks: E-mail: iskra@macedonia.eu.org Lica za kontakt: Dragana Mitrovi}, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 032/391-247, d.t.: 032/391-705

Republi~ki festival na narodni instrumenti i pesni
Adresa: s. Dolneni bb, 7504 Dolneni Telefon: 048/453-353 Telefaks: 048/453-353 E-mail: Lica za kontakt: Vesna Atanasoska Vu~i}, direktor s.t.: 048/453-353, d.t.: 02/3232-032;070/ 597-400

Folkloren ansambl „Vila Zora”, FA „Vila Zora”
Adresa: „Krste Misirkov“ 15, 1400 Veles Telefon: 070/671-118 Telefaks: 043/230-731 E-mail: anastasovs@yahoo.com Lica za kontakt:Sa{ko Anastasov, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 070/671-118, d.t.: 043/230-731

Mladinska alijansa - mladinska programa
Adresa: „Radovan Comi}“ 6, 1200 Tetovo Telefon: 044/340-051 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Tawa Jovanoska, program-menaxer jazik: angliski, s.t.: 075/528-042, d.t.: 044/336-059

Romski centar „Sastipe Zdravje”, RKC „Sastipe Zdravje”
Adresa: „Goce Del~ev“ 18, 2330 Berovo Telefon: 033/470-091 Telefaks: E-mail: damipam@yahoo.com Lica za kontakt: Safet Cupeski, zakonski zastapnik jazik: francuski, s.t.: 033/470-091, d.t.: 033/470-091, 070/761-222

Folkloren ansambl „Qup~o Santov” -op{tina Orizari, FA „Qup~o Santov”
Adresa: 2302 Orizari Telefon: 033/294-343 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Tim~o Mitev, potpretsedatel s.t.: 033/294-343, d.t.: 033/294-833

Mladinska alijansa - pravna programa
Adresa: „Radovan Coni}“ 6, 1200 Tetovo Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Neboj{a Zaharievski, izvr{en direktor jazik: angliski, s.t.: 044/340-051, d.t.: 070/574-994

Festival na detska pesna „Raspeano simit~e”, FDP - RS
Adresa: „Nikola Tesla“ bb, 1330 Kriva Palanka Telefon: 031/374-712 Telefaks: 031/375-501 E-mail: Lica za kontakt: Metodi Cvetkovski, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 031/374-712

Folkloren ansambl „Bitola” Bitola
Adresa: „Stiv Naumov“ 200, 7000 Bitola Telefon: 047/206-318, 229-483 Telefaks: 047/282-700 E-mail: Lica za kontakt: Boro Ruteski, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 047/206-107, d.t.: 047/254-565

Folkloren ansambl „Kitka ”
Adresa: Dom na kulturata, 2312 s. Istibawa Telefon: 033/373-212 Telefaks: 033/360-832 E-mail: fakitka@freemail.com.mk Lica za kontakt: Stojko Mitkovski, pretsedatel jazik: ruski, angliski, romanski, s.t.: 033/373-212, d.t.: 070/523-147

Folkloren ansambl „Ko~o Racin” Lozovo
Adresa: 2208 Lozovo Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Aco Nikolov, pretsedatel d.t.: 042/458-159

Humanitarno kulturno-umetni~ko zdru`enie, `enska asocijacija „Romani Asvin” [tip
Adresa: „Kosovska“ 55/1, 2000 [tip Telefon: 032/380-544 Telefaks: 032/380-544 E-mail: Romania@ fremail.com Lica za kontakt: Enise Demirova - Bra{narska, pretsedatel jazik: germanski, d.t.: 032/380-544

Centar za kultura i informacii „Raven”
Adresa: „ Mar{al Tito“ 3, 2326 Peh~evo Telefon: 033/441-865 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Manoil Stefanovski, pretsedatel d.t.: 033/441-865

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

141

ZDRAVJE I ZDRAVSTVO

Kulturni Razli~nosti
„^erewa” - Zdru`enie na Romite od [tip
Adresa: „Radanski pat“ 202, 2000 [tip Telefon: 035/384-248 Telefaks: 035/384-248 E-mail: edemik@sorose.mk Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 05/95 Mati~en broj: 5017203 EDB: 40299995103519 @iro-smetka: 414000-678-8906 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Enise Demirova, pretsedatel, s.t.: 035/392-917, d.t.: 035/390-795 INDEKS NA NVO Op{ta cel: organiziran pristap na Romite i jaknewe na edukativnoto nivo na Romite. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: `eni, deca, kulturni razli~nosti Publikacii: bilten „Upotrebata na kontraceptivni sredstva - preduslov za za{tita od nesakana bremenost“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na `enite na RM, polnopravno Sorabotka so: Romska solza - Kratovo i Phurt - Del~evo Broj na ~lenovi: 1500 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Asocijacija za gra|anska tolerancija i sorabotka - Prilep, AGTIS - Prilep
Adresa: „Pirinska“ 62 a, 7500 Prilep Telefon: 048/428-499 048/432-432 Telefaks: 048/432-432 E-mail: agtis@mail.com.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 183/99 Mati~en broj: 5321611 EDB: 4021999124587 @iro-smetka: 3000-20000-156205 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Aleksandar Cvetkoski, pretsedatel na IO, s.t.: 048/434-011, d.t.: 048/432-432 Sowa Adam~eska, sekretar, s.t.: 048/428-499, d.t.: 048/428-196 INDEKS NA NVO Op{ta cel: vospostavuvawe evropski
standardi vo op{testvoto, razvivawe na ~ovekovite resursi, pozitivna selekcija vo op{testvoto, razvoj na metodologijata na implementacija, pridones vo razvojot na gra|anskoto op{testvo.

Bairska svetlina
Adresa: „Qubojno“ 38 b, 7000 Bitola Telefon: 047/228-511; 075/531-693 Telefaks: 047/234-373 E-mail: bairskasvetlina@yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 61/2001 Mati~en broj: 5603196 EDB: 4002001149137 @iro-smetka: 50000-000-0308681 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Mdik Remzi, pretsedatel, s.t.: 075/531-693, d.t.: 047/228-511 Kananovski Semedin, potpretsedatel, s.t.: 070/596-269, d.t.: 047/232-379 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na mo`nostite na romskata populacija za integracija vo op{testvenite procesi, edukacija na naselenieto od site sferi na op{testvenoto `iveewe, pottiknuvawe inicijativi, aktivnosti i realizacija na proekti {to pridonesuvaat za podobruvawe na `ivotot na Romite vo Bitola. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, nevraboteni, kulturni razli~nosti Publikacii: „Koj ti veli deka sme razli~ni“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bitola), nacionalno Sorabotka so: Biosfera, MKC, AOK, Feliks, CGI, Romani [ukaripa Broj na ~lenovi: 40 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 82500 Plan. buxet za 2003 (MKD): 17000

142

KULTURNI RAZLI^NOSTI

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, nauka, politika i upravuva~i Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, razvoj i metodologija Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast, grupi od grani~ni areali Publikacii: kniga „Fiskalna decentralizacija vo Makedonija“, tira` 2000, 2003 god., bro{ura „Od paja`ina istkaena svila“, tira` 550, 2003 god., bro{ura „U{te edna NVO“, tira` 1000, 2002 god. Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - „NVO Parlament“, polnopravno; „Dosta e“, polnopravno Sorabotka so: Ekoment, ZGDOP,
Mladinski sovet – Prilep, Forum na albanskata `ena – Tetovo, Centar za socijalni gri`i, Zavod i muzej – Prilep, Dom na kulturata, lokalna samouprava,

Broj na ~lenovi: 142 Broj na aktivni volonteri: 29 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 3120000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 8000000

Zdru`enie za za{tita na grobi{tata i kulturno-istoriskite spomenici na Romite muslimani vo Kusula}eto od gradot Prilep, ZZGKISRMK Prilep
Adresa: „Rade Ivanoski“ 4, 7500 Prilep Telefon: 048/413-163 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1993 Broj na registracija: 11/2003 Mati~en broj: 4645561 EDB: 4021993128149 @iro-smetka: 30002-000-0180164 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Zija Xemailoska, pretsedatel, d.t.: 048/418-654 ]amil Musifoski, sekretar, d.t.: 048/413-163 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ~uvawe na grobi{tata i odr`uvawe na inventarot. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno Broj na ~lenovi: 10 Broj na aktivni volonteri: 1 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie za kulturna inicijativa „Ardmerija”, ZKI
Adresa: „210“ 3, Gostivar Telefon: 070/877-607 Telefaks: E-mail: ardmeria@yahoo.com Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 2/2003 Mati~en broj: 0137396 EDB: 40007003124290 @iro-smetka: 30012-000-0030973 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Fatmir Alili, pretsedatel, d.t.: 070/877-607 Womza Selimi, portparol, d.t.: 070/688-958 INDEKS NA NVO

Zdru`enie za kulturna sorabotka „Interkultura”, Interkultura
Adresa: „Ilinden“ bb/blok 12, 1000 Skopje Telefon: 02/2673-723 Telefaks: E-mail: iterculture@mt.net.mk Osnovawe: 1998 MVR, 1999 Sud Broj na registracija: 454 Mati~en broj: 5200709 EDB: 4030998340765 @iro-smetka: 30000-000-1213021 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Sawa Aleksovska, pretsedatel, d.t.: 02/3174-360 Zoran Velkovski, po~esen pretsedatel, d.t.: 02/2673-723 INDEKS NA NVO

Op{ta cel: tolerancija, sloga i zaemna sorabotka me|u razli~ni etni~ki i verski grupi koi `iveat vo Makedonija, vo oblasta na kulturata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, poluprofesionalen teatar Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca, kulturni razli~nosti Publikacii: Pamflet za organizacijata Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Gostivar), nacionalno Sorabotka so: Drita, PPC, NBC, op{tina, Informativen centar Broj na ~lenovi: 42 Broj na aktivni volonteri: 22 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1168500

Op{ta cel: promocija na makedonskata i na kulturata na drugite delovi od narodite {to `iveat vo Makedonija, kulturna sorabotka. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, seminari, tribini Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - Balkan Transfrontiev, UNITED Sorabotka so: pove}e doma{ni i stranski, Agencija za mladi i sport Broj na ~lenovi: 120 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 565000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1110000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

143

KULTURNI RAZLI^NOSTI

Zdru`enie za pravata na Romite [tip, ZPR-[tip
Adresa: „Borko Talev“ 48, 2000 [tip Telefon: 032/380-517 Telefaks: 032/391-517 E-mail: arrp@freemail.org.mk Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 13/98 Mati~en broj: 5183626 EDB: 4029997114810 @iro-smetka: 26000-099-9991429 Deponent na bankata: Radobank - filijala [tip Lica za kontakt: [enaj Osmanov, pretsedatel, s.t.: 032/380-517, d.t.: 032/386-865 Zlatko Sarev, praven sovetnik, s.t.: 032/380-517, d.t.: 032/391-347 INDEKS NA NVO Op{ta cel: pravna pomo{ na Romite vo Makedonija, pravna pomo{ na begalci vo Makedonija, pravna pomo{ vo postapki za dr`avjanstvo na RM, istra`uvawe, sledewe i izvestuvawe za ~ovekovite prava, obrazovanie na Romi, dokumentirawe izve{tai i izdavawe bilteni. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: begalci, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - Amerikanski sovet za begalci, Danski sovet za begalci, UNHCR i OBSE Sorabotka so: Pravna mre`a na UNHCR (7 NVO), „Soros“ Broj na ~lenovi: 26 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 6 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 938850 Plan. buxet za 2003 (MKD): 687936

Zdru`enie za unapreduvawe i razvoj na kulturata „Medijatori”, NVO „Medijatori”
Adresa: „Todor Panica“ 26/6, 7000 Bitola Telefon: 070/373-397 Telefaks: 047/222-900 E-mail: ketin@osi.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 174/99 Mati~en broj: 4002999 EDB: 4002999138117z @iro-smetka: 27000-000-0210086 Deponent na bankata: Izvozna i kreditna banka Lica za kontakt: Keti Arsovska, pretsedatel, s.t.: 046/258-707, d.t.: 047/252-932 INDEKS NA NVO

Zdru`enie za celosen razvoj i emancipacija na Turcite od isto~niot del na RM - [tip, „EM” [tip
Adresa: „Sremski front“ 6/6, 2000 [tip Telefon: 032/387-351 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 43/2002 Mati~en broj: 5690099 EDB: 4029002123954 @iro-smetka: 30008-000-0022633 Deponent na bankata: Komercijalna banka - [tip Lica za kontakt:
Jonuz Ali, pretsedatel, s.t.: 070/612-333, d.t.: 032/387-351 Usni Tutliov, sekretar, d.t.: 032/395-460

144

KULTURNI RAZLI^NOSTI

INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe i razvoj na kulturata, jaknewe na gra|anskoto op{testvo, neformalna eukacija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, selani Publikacii: „Dobrodojdovte na destinacija demokratija“, „Bitola grad za site“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bitola), nacionalno Sorabotka so: KLEA Broj na ~lenovi: 45 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0 Op{ta cel: ovozmo`uvawe razvoj i
unapreduvawe na odredeni dejnosti so cel za pogolem razvoj na ruralnite podra~ja vo isto~niot del na RM, kade `iveat prete`no Turci, organizirawe, koordinirawe i strate{ko planirawe na odredeni dejnosti na Turcite i drugite gra|ani na RM, so cel za nivni razvoj i prosperitet; sovetuvawe i edukacija na naselenieto za zemjodelskoto proizvodstvo, razvoj na ruralnite podra~ja i podigawe na obrazovanieto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, ruralen razvoj/zemjodelstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, selani, nevraboteni, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{ura „Da ja oboime na{ata idnina so site ubavi boi“, tira` 550, 1 izdanie Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Isto~na Makedonija), nacionalno ^len vo: doma{ni – MATUSITEB - Sojuz na turski nevladini organizacii, polnopravno Sorabotka so: so site NVO, ANI – [tip, Centar za poddr{ka na NVO – [tip, lokalna samouprava, Rabotni~ki univerzitet, Biro za vrabotuvawe, Centar za socijalni raboti Broj na ~lenovi: 37 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 228000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 855000

Zdru`enie na Vlasi „Hal~a al Brova”, ZD „Hol~a al Brova”
Adresa: „Oktomvriska revolucija“ 13/3-10, 1300 Kumanovo Telefon: 031/426-816 Telefaks: 031/425-456 E-mail: halcaalb@freemail.com.mk Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 111/99 Mati~en broj: 5380952 EDB: 4017000135407 @iro-smetka: 51000-000-0086342 Deponent na bankata: Komercijalno investiciona banka - Kumanovo Lica za kontakt: Nako Nikolovski, pretsedatel, s.t.: 031/426-816, d.t.: 031/426-816 Anica Petricija, ~len na pretsedatelstvo, d.t.: 031/428-439 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvivawe na vla{kiot jazik, kultura, obi~ai, prava, emancipacija na `enite i mladincite Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, vla{ki etnos Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kumanovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - „Halija al Gazdu“, Zdru`enie na Vlasite na Sveti Nikole, polnopravno, Liga na Vlasite, polnopravno; stranski – ECMI Sorabotka so: RO@M, Daja, FPR, Arka, Zdru`enie na Srbite, op{tina Kumanovo Broj na ~lenovi: 156 Broj na aktivni volonteri: 23 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 6000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 20000

Zdru`enie na Vlasite „Nikolka Bacarija” - Kru{evo
Adresa: „Ilindenska“ bb, 7500 Kru{evo, po{tenski fah 41 Telefon: 048/477-252, 070/208-760 Telefaks: 048/477-556 E-mail: Osnovawe: 1990 Broj na registracija: 3/99 Mati~en broj: 5612403 EDB: 4016999102881 @iro-smetka: 20000-009-9472716 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Anastasika \or|ieska, pretsedatel, s.t.: 048/477-556, d.t.: 048/477-252 Nikola Atanasoski, sekretar, s.t.: 048/477-130, d.t.: 048/477-363 INDEKS NA NVO Op{ta cel: so~uvuvawe na kulturata, obi~aite, jazikot i folklorot na Vlasite. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, selani, nevraboteni, kulturni razli~nosti Publikacii: „Etnogeneza na Vlasite vo istorijata“,tira` 500, 2001 god. Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kru{evo), regionalno (Kru{evo, Dolneni i skopskiot region), nacionalno Sorabotka so: so site zdru`enija na Ligata na Vlasite, S@ – @ito{e, O@ „Cvet“ – Kru{evo, Sojuz na `enite Albanki – @ito{e, OU „Nikola Karev“; LS – Kru{evo, LC – Kru{evo, Ministerstvo za obrazovanie Broj na ~lenovi: 800 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 50000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000

Zdru`enie na gra|ani „MBELA”Struga, „MBELA”- Struga
Adresa: „Partizanska“ 31 a, 6330 Struga Telefon: 046/780-631,070249-631 Telefaks: 046/792-027 E-mail: vduni@mt.net.mk Osnovawe: 1993/1988 Broj na registracija: 48/98 Mati~en broj: EDB: 4026998121292 @iro-smetka: 53002-030-0219928 Deponent na bankata: Ohridska banka - Ohrid Lica za kontakt: Van|el Dunovski, pretsedatel, s.t.: 046/792-026, d.t.: 046/780-631 Naum Dunovski, sekretar, d.t.: 046/782-885 INDEKS NA NVO Op{ta cel: interes za za~uvuvawe na
vla{kiot identitet, jazik, istoriskite i kulturnite nasledstva (folklor, tradicija), etnolo{ki i etnografski elementi, razvivawe na ekolo{kata svest i sl. Gra|anite od op{tinata Struga se zdru`uvaat vo neprofitabilno zdru`enie, vo koe gi zadovoluvaat negovite ~lenovi li~nite i zaedni~kite celi i interesi Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie, nauka

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa,
mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Publikacii: zbirka poezija „Vreare“, tira` 500, „Fotomonografia aranjani turegioni di Struga – Drimcol“, tira` 500, „Toponimija na vla{kite sela Gorna i Dolna Belnica“, tira` 500

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Struga, Ohrid, Kru{evo, Skopje), regionalno (Ohridsko, Stru{ko), nacionalno, me|unarodno (Albanija, Grcija, Romanija) ^len vo: doma{ni - Liga na Vlasite od RM, ~len na koalicija Broj na ~lenovi: 130 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 84000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 120000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

145

KULTURNI RAZLI^NOSTI

Zdru`enie na gra|ani „Romani [ukaripa” - Romska dobrina, ZGR[
Adresa: „Gostivarska“ 42 i, 7500 Prilep Telefon: 048/423-012, 048/423-014, 070/590-282 Telefaks: 048/423-012 E-mail: romanisukaripa@mt.net.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 11/2000 Mati~en broj: 5391989 EDB: 4021000126570 @iro-smetka: 30002-000-0133119 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skopje, filijala Prilep Lica za kontakt: Tahir Selimoski, pretsedatel, s.t.: 048/423-012, d.t.: 048/419-557 Edie Osmanoska, ~len na IO, s.t.: 048/423-012, d.t.: 048/423-318 INDEKS NA NVO Op{ta cel: kulturen razvoj na Romite, kulturno obrazovanie i emancipacija na Romite i neguvawe na kulturno-istoriskite tradicii na Romite. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/ osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, nevraboteni Publikacii: bro{ura „Kako do podobro zdravje“, tira` 300, 2002 god. na romski, bro{ura „Kako da ja nadmineme etni~kata histerija“, tira` 500, 2002 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno Sorabotka so: CGI, Paloma, NVO Videlina, @enska organizacija „Demos“, Otvorena kancelarija na gradona~alnikot Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 700000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2000000

Zdru`enie na gra|ani „Transparentnost” Makedonija
Adresa: „Mar{al Tito“ 21/2, 1000 Skopje Telefon: 02/3217-000 Telefaks: 02/3217-000 E-mail: info@transparency.org.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 81/2001 Mati~en broj: 5598478 EDB: 4030001434480 @iro-smetka: 27000-000-0126860 Deponent na bankata: Izvozno-kreditna banka Skopje Lica za kontakt: Zoran Ja~ev, pretsedatel, s.t.: 02/3217-000, d.t.: 070/205-123 Sla|ana Taseva, izvr{en direktor, s.t.: 02/3217-000 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na gra|ani Romi „Romani bah” - Veles, ZGR „Romani bah” Veles
Adresa: „Rodna Iveve“ 159, 1400 Veles, po{tenski fah 40 Telefon: 070/639-106 Telefaks: 043/223-827 E-mail: tomceromanibah@yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 50/98 Mati~en broj: 5781123 EDB: 4004999109209 @iro-smetka: 20000-002-8540787 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Zati Ramadanov, pretsedatel, s.t.: 070/639-106, d.t.: 043/223-827 Aziza Muratova, administrator, d.t.: 043/228-978 INDEKS NA NVO

146

KULTURNI RAZLI^NOSTI

Op{ta cel: rabota i razvivawe na proekti, sproveduvawe na nau~ni i istra`uva~ki aktivnosti za problemi so korupcijata i sorabotka so srodni NVO i ovlasteni institucii vo RM. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: bro{ura „Zbirka na me|unarodni dokumenti“, bro{ura „Konflikt na interesi“, tira` 500, bro{ura „Pristap do informacii“, tira` 500 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Koalicija Makedonija bez korupcija, polnopravno Sorabotka so: so site NVO, Koalicija Makedonija bez korupcija, Ministerstvo za pravda Broj na ~lenovi: 22 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 6 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 2790000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 3720000

Op{ta cel: celosna integracija na Romite vo zaedni~ka multietni~ka i multikulturna sredina. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca, begalci, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{ura „Obrazovanie na Romite vo Veles“, bro{ura „^ista eko sredina za gra|ani Romi“, tira` 100 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Veles), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na NVOVeles, polnopravno, platforma „Dosta e“, polnopravno Sorabotka so: site NVO so romska problematika od RM, Sredno{kolski sojuz – Veles, Centar za kultura i umetnost, KUD „Birlik“, lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 22 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 2

Zdru`enie na evropska integracija „Mi}sia e re”, ZEI „Mi}sia e re”
Adresa: „Mar{al Tito“ 16, 6330 Struga Telefon: 070/743-844 Telefaks: E-mail: migsiaese@yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 14/01 Mati~en broj: 5610141 EDB: 4026001121360 @iro-smetka: 20000-009-8940283 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Mugni Arifi, pretsedatel, s.t.: 070/743-844, d.t.: 046/68-441 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na Egip}ani na R Makedonija, ZEM
Adresa: „Goce Del~ev“ bb, Ohrid Telefon: Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1990 Broj na registracija: 18/99 Mati~en broj: EDB: 4030993254852 @iro-smetka: Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Uke Demiroski, pretsedatel, s.t.: 046/270-001, d.t.: 046/253-075 Hermin Raposki, sekretar, d.t.: 046/251-927 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na `eni „Kolo srpskite sestri”, Z@ „KSS”
Adresa: „Vidoe Smilevski Bato“ 40, 1300 Kumanovo Telefon: 031/421-645 Telefaks: 031/411-088 E-mail: kss_kue@yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 71/99 Mati~en broj: 5285283 EDB: 4017999130512 @iro-smetka: 510-348-35 Deponent na bankata: KIB -Kumanovo Lica za kontakt: @ivka Hristovska, pretsedatel, s.t.: 031/411-088, d.t.: 031/421-645 Emilija Tomi}, potpretsedatel, s.t.: 031/414-810, d.t.: 031/427-809 INDEKS NA NVO

Op{ta cel: integracija, zdru`uvawe, kultura i me|usebno so`itelstvo, tolerancija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Delogo`da, Struga, Vele{ta), regionalno (Struga, Ohrid), nacionalno ^len vo: doma{ni – ZDK „Tolernca“ Sorabotka so: ZDK „Toleranca“ Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, telefon Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: koordinirawe na ~lenstvoto za istra`uvawe, so~uvuvawe, neguvawe i za razvivawe na etni~kite tradicii, folklorot i kulturata, nau~no istra`uvawe. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, begalci, kulturni razli~nosti, Egip}ani Publikacii: „Prikazni i predanija na Egip}anite“, tira` 1000, „Zbirka na trudovi za Egip}anite“, tira` 1000, spisanie „Glas na Egip}anite“, tira` 600, trimese~nik, 2 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Albanija, SCG, Bugarija) ^len vo: doma{ni - Unija na Balkanski Egip}ani za Zapadna Evropa, polnopravno; Sojuz na Balkanski Egip}ani, polnopravno Sorabotka so: site NVO, „Karitas“ Skopje Broj na ~lenovi: 2000 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: podigawe na svesta kaj srpskata `ena i `eni od drugi nacionalnosti za zaedni~ki so`ivot, nadminuvawe na konflikti preku edukacija, obuka i multikultura. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kumanovo), regionalno (Kriva Palanka, Sveti Nikole), nacionalno, me|unarodno (Srbija i Crna Gora) ^len vo: doma{ni - EUMP-Kumanovo, ~len, @enski centar - Kumanovo, ~len; stranski - Kolo srpskih sestara - Beograd Sorabotka so: drugi NVO od Kumanovo, lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 79 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

147

KULTURNI RAZLI^NOSTI

Zdru`enie na `eni Vlainki „Stela”
Adresa: „Strumi~ka“ 5, 7000 Bitola Telefon: 047/229-127 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Sowa Stojanovska, potpretsedatel Helga Pavlovska, pretsedatel

Zdru`enie na Romi od Sveti Nikole
Adresa: „Velko Vlahovi}“ 125, 2222 Sveti Nikole Telefon: 032/440-712 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 5/2000 Mati~en broj: 5416485 EDB: 4025000105560 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Vasvija Ahmed, pretsedatel, s.t.: 032/440-712, d.t.: 032/442-817 Filis Mustafova, sekretar, s.t.: 032/440-630, d.t.: 032/441-663 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podobruvawe na sevkupnata polo`ba na Romite preku edukacija i javno zaastapuvawe. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: `eni, deca, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Sveti Nikole), nacionalno Sorabotka so: GI@ - Sveti Nikole, O@ - Sveti Nikole, „Izgrejsonce“, ED „Izgrev“, „Majka“ - organizacija na samohrani majki Broj na ~lenovi: 117 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie za romski jazik i literatura „Romani Avaz”
Adresa: „Pijane~ka“ 17, 2320 Del~evo Telefon: 033/412-190 Telefaks: E-mail: Osnovawe: Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Sabri Demirov, ~len na pretsedatelstvo, d.t.: 033/434-218 INDEKS NA NVO Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

148

KULTURNI RAZLI^NOSTI

INDEKS NA NVO Op{ta cel: humanitarna i kulturna Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bitola), nacionalno Sorabotka so: Presti`, Iskra Broj na ~lenovi: 15 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na Srbi, Makedonci i Crnogorci na RM
Adresa: Gradsko pazari{te Tetovo 101, 1200 Tetovo Telefon: 044/339-755 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1992 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: 29030-000-0019727 Deponent na bankata: Teteks banka - Tetovo Lica za kontakt: Dragan Filipovi}, pretsedatel, s.t.: 044/339-755, d.t.: 070/263-565 Mom~ilo Filipovi}, pretsedatel, s.t.: 044/339-755, d.t.: 044/335-112 070/ 550-006 INDEKS NA NVO Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, sport, hobi i rekreacija, nacionalnosti Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, `eni, stari lica, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Tetovo i op{tinite vo regionot), nacionalno Sorabotka so: Pralipe, Ministerstvo za kultura, Ambasada na Srbija i Crna Gora Broj na ~lenovi: 130 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 300000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 400000

Internacionalna romska humanitarna organizacija IRHOM, IRHOM
Adresa: „376“ 35, 1000 Skopje Telefon: 02/2619-308 Telefaks: E-mail: irhom@freemail.org.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 862/99 Mati~en broj: 140421 EDB: 4030999367357 @iro-smetka: 401000-678-47623 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Rexep Usein, pretsedatel, s.t.: 02/2619-308 Samir Mustafa, potpretsedatel, s.t.: 02/2619-308, d.t.: 070/572-849 INDEKS NA NVO Op{ta cel: humanitarna pomo{ i edukacija na romskata populacija i drugi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, begalci Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno Sorabotka so: MIR, LULUDI, PERPETIUM Broj na ~lenovi: 8 Broj na aktivni volonteri: 8 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Multikulturna asocijacija na televiziski i filmski dokumentaristi, Nova vizija 2001
Adresa: „Goce Del~ev“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/3111-393, 02/3232-524 Telefaks: 02/3232-524 E-mail: novavizija2001@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: Mati~en broj: 5691877 EDB: 4030002458307 @iro-smetka: 27000-000-0153438 Deponent na bankata: IK banka - Skopje Lica za kontakt: Mi{o Netkovski, pretsedatel, s.t.: 02/3232-524, d.t.: 02/2672-299 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvoj, {irewe i unapreduvawe na me|unarodnata doverba i zbli`uvawe na narodite i narodnostite realiziraj}i multietni~ki i multikulturni proekti (film, televizija, produkcija), kako i nivna transparentnost na doma{ni i svetski festivali, pottiknuvawe na slobodata i kvalitetot na multinacionalnoto dokumentarno tvore{tvo. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: multikulturni organizacii od Skopje, Ki~evo, Kumanovo Broj na ~lenovi: 47 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

149

KULTURNI RAZLI^NOSTI

Organizacija za multietni~ka tolerancija „Vizija”
Adresa: „Krste Arsenov“ 5-2/11, 1000 Skopje Telefon: 070/231-689;070/684-757 Telefaks: 02/2630-072 E-mail: Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 130/03 Mati~en broj: 5735980 EDB: 4030003470769 @iro-smetka: 25000-000-085762 Deponent na bankata: Invest banka Lica za kontakt: Velimir Smilevski, pretsedatel, s.t.: 070/231-689 Miodrag Petkovi~, pretsedatel, s.t.: 02/2630-072 INDEKS NA NVO Op{ta cel: multietni~ka edukacija na naselenieto za tolerancija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (^air, [uto Orizari), nacionalno Sorabotka so: Agencija za mladi i sport Broj na ~lenovi: 11 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Organizacija na pripadnicite na islamskata veroispoved „Xematski odbor” - Prilep
Adresa: „Trizla“ 155, 7500 Prilep Telefon: 048/436-029 Telefaks: E-mail: fatimaomer@mt.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 37/2001 Mati~en broj: 5326737 EDB: 4021999126121 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Sabit Abduramanoski, pretsedatel, d.t.: 048/436-029 Xevxed Hasanoski, sekretar, d.t.: 048/436-029 INDEKS NA NVO

Organizacija na romska mladina „Bela kula” - Ki~evo, ORM „BK” Ki~evo
Adresa: „Stru{ka“ 31, 6250 Ki~evo Telefon: 045/222-392,070/611-408 Telefaks: 045/222-392 E-mail: ormbk@yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 22/99 Mati~en broj: 5271754 EDB: 4012999109228 @iro-smetka: 20000-002-8952746 Deponent na bankata: Stopanska banka - Ki~evo Lica za kontakt: Idaver Rexeposki, pretsedatel, s.t.: 070/611-408, d.t.: 045/222-946 Kemal Aloski, potpretsedatel, s.t.: 070/504-608, d.t.: 045/222-339 INDEKS NA NVO

150

KULTURNI RAZLI^NOSTI

Op{ta cel: ja sledi celokupnata problematika povrzana so islamskite verski dejnosti i se gri`i za organizacija na verskite obredi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno ^len vo: doma{ni - Zdru`enie na gra|ani „Trizla“, polnopravno Sorabotka so: Zdru`enie na gra|ani „Trizla“, NVO AGTIS Broj na ~lenovi: 17 Broj na aktivni volonteri: 4 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: podigawe na javnata svest kaj mladite Romi za obrazovanieto, kursevite za kompjuteri, stranski jazici, zanaet~iski kursevi, razvoj na kulturata, ekologijata, edukacija i emancipacija, pomo{ na hendikepirani lica, samohrani majki i deca bez roditeli, zdravstvena edukacija, sorabotka i koordinirawe. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Publikacii: bilten „Maloletni brakovi kako pre~ka vo razvojot na mladata romska populacija“, tira` 100 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ki~evo), nacionalno Sorabotka so: HDZR „Mese~ina“ ogranok Ki~evo, Socijalen centar, OU „Sande [terjoski“ Broj na ~lenovi: 100 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Romski kulturen i edukativen centar „Darhia”, RKEC „Darhia”
Adresa: „Razlo{ka“ 28, 1000 Skopje Telefon: 02/2526-097 Telefaks: 02/2526-097 E-mail: darhia@freemail.org.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 375 Mati~en broj: 5195934 EDB: 40309986349100 @iro-smetka: 30000000001117670 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Fatime Demir, pretsedatel, s.t.: 02/2526-097, d.t.: 070/685-016 Qatife [i{kovska, potpretsedatel, s.t.: 02/526-097 INDEKS NA NVO

Romski me|unaroden centar vo Makedonija, RMCM
Adresa: „378“ 108, 1000 Skopje Telefon: 02/3110-356 Telefaks: 02/3121-322 E-mail: btr@osi.net.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 899/99 Mati~en broj: 5364799 EDB: 4030000384438 @iro-smetka: 40100-678-4848475 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Zoran Dimov, pretsedatel, s.t.: 02/3110-356, d.t.: 02/2611-007 Tihomir Karanfilov, generalen sekretar, s.t.: 02/3110-356, d.t.: 02/2420-925 INDEKS NA NVO

Romsko zdru`enie na Romite od Makedonija „RiLo” - Ko~ani, RZRM
Adresa: „Slavko Stoimenov“ 190, 2300 Ko~ani Telefon: 033/272-282 Telefaks: E-mail: gorgi.gorgievski@mt.com.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 11/2000 Mati~en broj: 5447372 EDB: 4013000112720 @iro-smetka: 21005-447-3720145 Deponent na bankata: Tutunska banka - Ko~ani Lica za kontakt: Bejsim [a}irov, ~len na IO, d.t.: 070/816-483 \or|i \orgievski, ~len na IO, s.t.: 033/273-116, d.t.: 033/272-282 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na ~ovekovite prava na Romite, nivno emancipirawe, educirawe i gri`a za kulturata i tradicijata na romskata populacija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ko~ani), nacionalno Sorabotka so: so ED „Zdrav `ivot“ Ko~ani Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 70 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: pridones vo procesot na standarizacija i afirmacija na romskiot jazik, za~uvuvawe na romskoto kulturno nasledstvo, edukacija na mladite Romi i nivno vlijanie vo promena na javnoto mislewe vo po{irok socijalen kontekst. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, istra`uvawa Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, deca, kulturni razli~nosti Publikacii: kulturen magazin „Horizonto“, tira` 1000, dvomese~nik, 7 broja Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Gazi Baba , Skopje) nacionalno ^len vo: doma{ni - RNVO, polnopravno Sorabotka so: RNVO i NVO vo RM, Esma - Skopje, Daja – Kumanovo, Ministerstvo za kultura, Svetska banka, OBSE, FIOOM, MCMS, Pro helvetia, Drom, Centar na Romite, OU„Dane Krap~ev“ Broj na ~lenovi: 54 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 2800000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 3000000

Op{ta cel: gradewe na gra|anskoto op{testvo, emancipacija na romskata populacija, unapreduvawe na me|uetni~kite odnosi, za~uvuvawe na romskata kultura, tradicija i identitet. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, itna/ osnovna pomo{, ruralen razvoj/ zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti, romska populacija Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([uto Orizari), nacionalno Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 1500000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2000000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

151

KULTURNI RAZLI^NOSTI

Unija za kultura na Vlasite od Makedonija, UKVM
Adresa: bul. „Jane Sandanski“ 77/3/ 39, 1000 Skopje Telefon: 02/2447-345 Telefaks: 02/2455-053 E-mail: cuvata_UCAM@k.ro Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 41/98 Mati~en broj: 5164117 EDB: 4030997341083 @iro-smetka: 3000000000702212 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Dimo N. Dim~ev, pretsedatel, s.t.: 02/3112-200, d.t.: 02/2447-345 Mite Nikolov, potpretsedatel, d.t.: 02/2458-200 INDEKS NA NVO Op{ta cel: odr`uvawe i razvoj na vla{kata kultura, jazikot, literaturata, folklorot i tradiciite, kako i prezentirawe pred makedonskata i svetskata javnost. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: publicistika Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, kulturni razli~nosti Publikacii: Knit - 46 naslovi (original i prevod), “Brailn Armanesm”, tira` 500, trimese~nik Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Skopje, Veles, Lozovo, Sveti Nikole, [utka), nacionalno ^len vo: doma{ni - ECMI-Skopje, polnopravno; stranski - FUEV Sorabotka so: Institut za nacionalno istra`uvawe Broj na ~lenovi: 500 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 428663 Plan. buxet za 2003 (MKD): 600000

Humanitarno i dobrovolno zdru`enie na Romite „Mesec”, HDZR„Mesec”
Adresa: Krivolak, po{tenski fah 1440 Telefon: 043/368-690 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 37/99 Mati~en broj: 140421 EDB: 4019000105870 @iro-smetka: 41630-678-12893 Deponent na bankata: Stopanska banka - Negotino Lica za kontakt: Safet Tamurovski, blagajnik, d.t.: 070/462-825 INDEKS NA NVO Op{ta cel: edukacija i emancipacija na Romite, ekologija, kulturnozabaven i sportski `ivot, sorabotka neophodna za podobro rabotewe, pomagawe na socijalno zagrozeni lica so humanitarna pomo{ Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, finansiski uslugi, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, humanitarna pomo{ Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, pretpriema~i Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Negotino), nacionalno Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 30000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 20000

Humanitarno zdru`enie na Romite od RM „Sonce”
Adresa: „134“ 16, 1200 Tetovo Telefon: 044/337-123 Telefaks: 044/337-123 E-mail: khamnpr@sonet.com.mk;sonce.org@mt.net.mk Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 121/99 Mati~en broj: 5328098 EDB: 4028995100050 @iro-smetka: 54000-000-0039834 Deponent na bankata: Tetovska banka Lica za kontakt: Nezir Huseini, pretsedatel, s.t.: 044/337-123, d.t.: 044/337-806 Nadir Rexepi, koordinator, s.t.: 044/337-123, d.t.: 070/263-352 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podobruvawe na `ivotniot standard na Romite, integracija na Romite vo site sferi na op{testvoto, edukacija, pretkvalifikacija i me|unarodna sorabotka. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, nacionalnosti Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, nevraboteni, kulturni razli~nosti, Romi Publikacii: bro{ura „Site sme pod edno sonce“, tira` 500, 2003 Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Tetovo i okolnite op{tini), nacionalno ^len vo: doma{ni – RNVO 2002 Makedonija, redovno, ECMI Makedonija, redovno; stranski – RPP - Budimpe{ta Sorabotka so: Sre}no semejstvo, Multikultura, Qola Broj na ~lenovi: 65 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 3657000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2745000

152

KULTURNI RAZLI^NOSTI

Humanitarno i dobrotvorno zdru`enie na Romi „KHAM” Del~evo, HDZR „KHAM”
Adresa: „M.M.Brico“ b.b., 2320, Del~evo Telefon: 033/413-695 Telefaks: 033/413-695 E-mail: kham@sonet.com.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 24/99 Mati~en broj: 5439906 EDB: 4009999104721 @iro-smetka: 20000-003-4179009 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d - Skopje, filijala Del~evo Lica za kontakt: Abdulov Zekir, pretsedatel, s.t.: 033/413-695, d.t.: 033/410-257 Rozeta Takeva, tehni~ki, s.t.: 033/413-695, d.t.: 033/412-130 INDEKS NA NVO

Humanitarno i dobrotvorno zdru`enie na Romite „Phurt”, HDZR „PHURT”
Adresa: „Nikola Jonkov Vapcarov“ b.b., 2320 Del~evo Telefon: 033/412-337 Telefaks: 033/412-337 E-mail: phurt@mt.net.mk Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 3/99 Mati~en broj: 5148669 EDB: 4009996103910 @iro-smetka: 20000-002-50488884 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Nejat Demirovski, pretsedatel, s.t.: 033/413-041, d.t.: 033/412-337 Anifa Demirovska, pretsedatel na Aktiv na `enite, s.t.: 033/413-041, d.t.: 033/412-332 INDEKS NA NVO

Humanitarno kulturno-umetni~ko zdru`enie - `enska asocijacija „Romani Asvin” - [tip, HKUZ@A RA [tip
Adresa: „Stojan Ribata“ 14, 2000 [tip Telefon: 032/380-544 Telefaks: 032/380-544 E-mail: romanias@freemail.org.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 8/98 Mati~en broj: 5237289 EDB: 4029998115275 @iro-smetka: 20000-002-7911548 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Demirova Denise, pretsedatel, s.t.: 032/380-544, d.t.: 032/385-946 Sadetin Demirov, koordinator, s.t.: 032/380-544 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podobruvawe na

Op{ta cel: podigawe na edukativnoto nivo na romskata populacija preku sorabotka so doma{ni i stranski organizacii i zajaknuvawe na nivnata socioekonomska polo`ba. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Publikacii: A`urirawe na demokratski vrednosti, tira` 500 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Dosta e, polnopravno, NVO Parlament, polnopravno; stranski - Perspektiva - Grcija Sorabotka so: so site NVO od regionot, Mese~ina – Gostivar, Viteks, Beteks, lokalna samouprava, Centar za socijalna rabota, Advokatska komora na RM Broj na ~lenovi: 180 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 2700000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 3000000

Op{ta cel: razvoj na materijalnite i humanitarnite celi vo Makedonija, javna edukacija i podigawe na svesta, nudewe pomo{ na onie na koi im e najneophodna Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{ Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Publikacii: @enite go mo`at toa `enata ima pravo da raboti; bro{ura za kancelarijata za besplatna pravna pomo{, „Da prestaneme da {epotime“ - kampawa javno da se progovori protiv doma{noto nasilstvo Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - RNVO 2000, polnopravno Sorabotka so: so site NVO, MVR, Op{tinski sud, Ministerstvo za obrazovanie, op{tina, Centar za socijalni raboti Broj na ~lenovi: 40 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 180000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

ekonomskata, zdravstvenata i na socijalnata polo`ba na gra|anite, podigawe na muzi~kata, likovnata, obrazovnata i na sportskata kultura pome|u Romite, razvivawe na dobri odnosi me|u mladite, bez kakva bilo nacionalna, rasna ili verska diskriminacija i omraza, me|usebna pomo{ i razvivawe sorabotka so drugi zdru`enija i organizacii. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa,
mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti

Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), regionalno (Isto~en region), nacionalno ^len vo: stranski - ECMP Sorabotka so: Daja, Vesta, Arrp, Roma Cinti Union, Sao roma, MCMS, FIOOM, Ministerstvo za kultura Broj na ~lenovi: 819 Broj na aktivni volonteri: 19 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 377000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 416582

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

153

KULTURNI RAZLI^NOSTI

Humanitarno samostojno zdru`enie na Romite
Adresa: „Trizla“ 117, 7500 Prilep Telefon: 048/431-897 Telefaks: E-mail: Osnovawe: Broj na registracija: Mati~en broj: 5728584 EDB: 4021003136924 @iro-smetka: 21005-72858401-61 Deponent na bankata: Tutunska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Mamudovski Zulfi}ar, pretsedatel, d.t.: 048/431-897 Zekiroski Albert, zamenikpretsedatel, d.t.: 048/426-247 INDEKS NA NVO Op{ta cel: organizirawe podobri prava na Romite i podobruvawe na `ivotnata sredina. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, finansiski uslugi, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: `eni, deca, begalci, stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno ^len vo: doma{ni - Humanitarno zdru`enie na hendikepirani Prilep, nabquduva~ko Sorabotka so: so site NVO, NVO Romani [ukaripa Broj na ~lenovi: 5 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Centar za kultura, komunikacija i edukacija na Romite „Svetla idnina” - Ko~ani, CKKER „Svetla idnina”
Adresa: „Mar{al Tito“ 29, 2300 Ko~ani Telefon: 033/272-253 Telefaks: 033/273-047 E-mail: svidinina@freemail.org.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 12-2001 Mati~en broj: 5546800 EDB: 4013001114297 @iro-smetka: 20000-009-1276604 Deponent na bankata: Stopanska banka - Ko~ani Lica za kontakt:
Mustafa Saidov, pretsedatel, s.t.: 033/272-253 [afa Mustafov, sekretar, s.t.: 033/272-253, d.t.: 070/688-566

Centar za multikulturno razbirawe i sorabotka, CMRS
Adresa: „Vasko Karajanov“ 2/1-3, 1000 Skopje Telefon: 02/3130-407 Telefaks: 02/3130-407 E-mail: semi@mt.net.mk Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 408/99 Mati~en broj: 5131936 EDB: 4030996273840 @iro-smetka: 30000-000-0492893 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Ismet Muhi}, koordinator na proekt, s.t.: 02/3130-407, d.t.: 02/2436-143 Kim Mehmeti, izvr{en direktor, s.t.: 02/3130-407, d.t.: 02/2056-947 INDEKS NA NVO

154

KULTURNI RAZLI^NOSTI

INDEKS NA NVO Op{ta cel: podobruvawe, unapreduvawe i
za~uvuvawe na op{tite prava i uveruvawa na romskoto naselenie i site ostanati gra|ani vo op{tinata Ko~ani i po{iroko, podobruvawe na obrazovanieto, za{titata i unapreduvaweto na `ivotnata sredina, infrastrukturata, socijalata, demokratijata i gra|anskoto op{testvo.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, `ivotna sredina infrastruktura, informacii

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe, podgotovk i realizacija na proekti

Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ko~ani), nacionalno Sorabotka so: Ministerstvo za
obrazovanie, Biro za razvoj na obrazovanieto, osnovni i sredni u~ili{ta, lokalna samouprava - izgradba na kanalizaciski sistem, sobirawe koristena obleka, Pazar na mo`nosti, Ministerstvo za obrazovanie (POR), OU „Malina Popivanova“ (POR), Rabotni~ki univerzitet „Lenin“ (POR)

Broj na ~lenovi: 37 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 1100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 3000000

Op{ta cel: CMRS pretstavuva zdru`enie na gra|ani {to imaat cel neguvawe na etni~ko i religiozno razbirawe, tolerancija i sorabotka vo RM i gradewe na me|ureligisko po~ituvawe i integracija na ~lenovite na zdru`enieto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, kulturni razli~nosti Publikacii: periodi~en bilten, tira` 1000, na tri jazika – makedonski, angliski i albanski, kniga „Multikulturno informirawe“, tira` 1000, na makedonski i na albanski, kniga „Informirawe za razli~nosti“, tira` 1000, na makedonski i na albanski Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - Balkanska mre`a za ~ovekovi prava Sorabotka so: MCMS Broj na ~lenovi: 9 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2600000

Centar za romska zaednica „Drom”, CRZ „Drom”
Adresa: lokalitet „Serava“ 5/7 a, 1300 Kumanovo Telefon: 031/430-148 Telefaks: 031/430-148 E-mail: drom@drom.org.mk Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 4/99 Mati~en broj: 5179149 EDB: 4017997128820 @iro-smetka: 51000-000-0274716 Deponent na bankata: Komercijalna investiciona banka - Kumanovo Lica za kontakt: Ahmet Ja{arevski, pretsedatel, s.t.: 031/430-148, d.t.: 031/420-687 INDEKS NA NVO Op{ta cel: obrazovanie na Romite, podobruvawe na uslovite na romskata populacija vo site sferi na `iveewe, za{tita na ~ovekovite prava. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, itna/ osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti, Romi Publikacii: vesnik „Drugaruvawe“, Godi{en informator na DROM na 3 jazika, tira` 600 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kumanovo), regionalno (Kriva Palanka, Miladinovci - Skopje), nacionalno ^len vo: doma{ni - RAP, polnopravno; stranski - Roma regional Participation Program Sorabotka so: Feliks – Bitola, KHAM – Del~evo, HDZR Mese~ina, Ministerstvo za obrazovanie Broj na ~lenovi: 24 Broj na aktivni volonteri: 72 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 4000000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 7000000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

155

KULTURNI RAZLI^NOSTI

Lica so posebni potrebi
Dru{tvo za dostoinstvo na hendikepiranite „Nade`”, DDHL „Nade`”
Adresa: „Pan~e Kara|ozov“ 57, 2000 [tip Telefon: 032/392-476 Telefaks: 032/390-333 E-mail: nadezstip@yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 76/99 Mati~en broj: 5288979 EDB: 4029999116542 @iro-smetka: 20000-002-9560451 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Katica Trajkova, pretsedatel, d.t.: 032/396-384 Filmena \uli}, sekretar, d.t.: 032/383-135 INDEKS NA NVO Op{ta cel: DDHL„Nade`“ raboti na
podobruvawe na uslovite za `ivot na hendikepiranite lica vo [tip i sozdavawe mo`nost za podostoinstven `ivot. Edukacija, socijalizacija na hendikepiranite lica, edukacija na semejstvata na hendikepiranite lica. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, edukacija za zakonodavstvoto Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti

Dru{tvo za pomo{ na autisti~nite deca na R. Makedonija
Adresa: „Krste Misirkov“ bb, 1000 Skopje Telefon: 02/3116-520 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 744/99 Mati~en broj: EDB: 403099370900 @iro-smetka: 40100-678-48017 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Lidija Trpevska Popovska, pretsedatel, s.t.: 02/3116-520, d.t.: 02/3072-102 Zorica Petrova, sekretar, d.t.: 02/2630-405 INDEKS NA NVO

Dru{tvo za pomo{ na licata so posebni potrebi „Zrak”, DPLPP „Zrak”
Adresa: „Ivo Lola-Ribar“ 4, 1400 Veles, po{tenski fah 24 Telefon: 043/231-987 Telefaks: 043/239-935 E-mail: dplppzrak@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 9/2002 Mati~en broj: 5642744 EDB: 4004002113279 @iro-smetka: 300270000-0017240 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Lena Gadanec, pretsedatel, s.t.: 043/239-935, d.t.: 043/233-208 Neda Koceva, sekretar, s.t.: 043/231-987, d.t.: 043/227-890

156

LICA SO POSEBNI POTREBI

INDEKS NA NVO Op{ta cel: pomo{ na decata so autizam i nivnite semejstva. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, edukacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, deca, lica so posebni potrebi Publikacii: prira~nik za roditeli; bro{ura za deca „Autizam“ Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Broj na ~lenovi: 35 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno Op{ta cel: obezbeduvawe medicinska, vospitna, obrazovna i socio-ekonomska rehabilitacija na oddelni kategorii lica so posebni potrebi, sovetodavna pomo{, op{testvena humanizacija i integracija na licata so posebni potrebi vo op{testvoto. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: deca Publikacii: plakati, flaeri, bro{uri, diplomi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Veles), nacionalno Sorabotka so: „Poraka“; „Samohrani majki“; „Detski parlament“; „Cerebralci“; „Radio goldi“; „Dinamo Leov“ Broj na ~lenovi: 42 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Publikacii: bro{ura „Da gi otvorime vratite“; bro{ura „Na{eto dete e poinakvo“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), regionalno (isto~na Makedonija), nacionalno Sorabotka so: Centar za poddr{ka na NVO-FIOOM; ED „Vino`ito“; Centar za socijalna rabota; lokalna samouprava; Osnovno u~ili{te „Van~o Pr}e“-[tip Broj na ~lenovi: 250 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 200000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

Zaednica na invalidskite organizacii - Sveti Nikole, ZIO Sv. Nikole
Adresa: „Veqko Vlahovi}“ 38-a, 2220 Sveti Nikole, po{tenski fah 59 Telefon: 032/441-670 Telefaks: 032/441-670 E-mail: Osnovawe: 1979 Broj na registracija: 10/79 Mati~en broj: 4106148 EDB: 4025985103701 @iro-smetka: 20000-084-5614079 Deponent na bankata: Stopanska banka - Sveti Nikole Lica za kontakt: Sa{o Todorovski, sekretar, s.t.: 032/441-670, d.t.: 032/443-929 Traj~e Todorovski, pretsedatel, s.t.: 032/441-670, d.t.: 032/433-929

Zaednica na invalidskite organizacii - [tip, ZIO - [tip
Adresa: „Sutjeska“ 43 b, 2000 [tip, po{tenski fah 152 Telefon: 032/386-215 Telefaks: 032/386-215 E-mail: Osnovawe: 1985 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: 4029985102549 @iro-smetka: 20000-000-3697632 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Van~o ^adrov, vraboten, s.t.: 032/386-215, d.t.: 032/386-817 Dobrinka Veselinova, vrabotena, s.t.: 032/386-215, d.t.: 032/381-215

Zaednica na invalidskite organizacii na Makedonija, ZIOM
Adresa: „11 oktomvri“ 42a, 1000 Skopje Telefon: 02/3165-526 Telefaks: 02/3165-526 E-mail: ziom@mt.net.mk Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 263/98 Mati~en broj: 5115027 EDB: 4030996178162 @iro-smetka: 30000-000-0074532 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Du{an Ne{evski, pretsedatel, s.t.: 02/3165-526, d.t.: 02/2447-951 Biljana Mitrovi}, administrator, s.t.: 02/3165-526, d.t.: 02/2561-290

INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: koordinacija na invalidskite organizacii na op{tina Sveti Nikole. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, hendikepirani Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: deca, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Sveti Nikole i Lozovo), nacionalno Sorabotka so: lokolna samouprava Broj na ~lenovi: 440 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno Op{ta cel: obedinuvawe na zdru`enijata ~lenki na Zaednicata na invalidnite organizacii – [tip. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: regionalno ([tip; Radovi{; Probi{tip; Ko~ani; Vinica), nacionalno Sorabotka so: site NVO; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 2500 Broj na aktivni volonteri: 63 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, kancelariski mebel Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0 Op{ta cel: zaedni~ko unapreduvawe na rabotata na invalidskite organizacii; usoglasuvawe na posebnite i zaedni~kite interesi vo oblasta na unapreduvaweto na op{testvenata polo`ba na invalidite vo sklad so celite i zada~ite na invalidskite organizacii; ostvaruvawe na ~ovekovite prava na invalidnite lica, kako i ostvaruvawe na drugi pra{awa od zaedni~ki interes. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: drugi NVO; Crven krst na Makedonija; Vladata i resornite ministerstva Broj na ~lenovi: 90000 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 16 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

157

LICA SO POSEBNI POTREBI

Zdru`enie za slepite lica - Ko~ani
Adresa: „Goce Del~ev“ bb, 2300 Ko~ani Telefon: 033/274-200 Telefaks: 033/274-200 E-mail: Osnovawe: 1962 Broj na registracija: 8/98 Mati~en broj: 4048822 EDB: 4013985108390 @iro-smetka: 20000-000-2325470 Deponent na bankata: Stopanska banka - filijala Ko~ani Lica za kontakt:
Gordana Velkova, sekretar, s.t.: 033/274-200, d.t.: 033/276-302 \or|i Veselinov, pretsedatel, s.t.: 033/274-200, d.t.: 033/275-405

Zdru`enie na gluvite i nagluvite Sveti Nikole, ZG - Sv. Nikole
Adresa: „Veqko Vlahovi}“ 38-a, 2220 Sveti Nikole, po{tenski fah 59 Telefon: 032/441-670 Telefaks: 032/441-670 E-mail: Osnovawe: 1983 Broj na registracija: 9/98 Mati~en broj: 4104595 EDB: 4025994103692 @iro-smetka: 20000-084-5623973 Deponent na bankata: Stopanska banka - Sveti Nikole Lica za kontakt: Sa{o Todorovski, sekretar, s.t.: 032/441-670, d.t.: 032/443-929 Stefano Pavlov, pretsedatel, s.t.: 032/441-670, d.t.: 032/444-293

Zdru`enie na gluvite i nagluvite Tetovo, ZGN
Adresa: „Predrag Jan~evski“ 2, 1200 Tetovo Telefon: 044/333-506 Telefaks: 044/333-506 E-mail: Osnovawe: 1956 Broj na registracija: 30/99 Mati~en broj: 4035461 EDB: 4038956117638 @iro-smetka: 54000-000-0032559 Deponent na bankata: Tetovska banka - Tetovo Lica za kontakt: \or|i Min~orovski, sekretar, s.t.: 044/333-506, d.t.: 044/339-238 Husni Hamzi}, 044/336-506

158

LICA SO POSEBNI POTREBI

INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: sproveduvawe prava i obvrski na ~lenovite na organizacijata na slepite i unapreduvaweto, na~inot i obezbeduvaweto sredstva za rabota i drugi pra{awa zna~ajni za rabota na zdru`enieto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, humaitarno deluvawe Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Berovo, Del~evo, Vinica, Blatec, Peh~evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz za sport i
rekreacija, polnopravno; Sojuz na slepite na RM, polnopravno Sorabotka so: Centar za licata so mentalen hendikep Poraka - Ko~ani; Zdru`enie na hendikepiranite Crven krst - Ko~ani; Zdru`enie na gluvite; Zdru`enie na telesnite invalidi; Ministerstvo za trud i socijalna politika; Centar za socijalna rabota; Ministerstvo za pravda; JP vodovod; PTT Ko~ani; Telekom

INDEKS NA NVO Op{ta cel: pomo{ na licata gluvi i nagluvi, nivna rehabilitacija, obrazovanie i vklu~uvawe vo normalnite op{testveni tekovi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, hendikepirani Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Sveti Nikole), regionalno (Sveti Nikole i Lozovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na gluvite vo Republika Makedonija, polnopravno Sorabotka so: ZSP - Sveti Nikole; Crven krst - Sveti Nikole Broj na ~lenovi: 70 Broj na aktivni volonteri: 45 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno Op{ta cel: op{ta cel na Zdru`enieto e otkrivawe i evidentirawe na gluvite i nagluvite lica i vklu~uvawe vo aktivnostite na Zdru`enieto, za{tita na gluvite i nagluvite lica, nivna rehabilitacija, obrazovanie i vrabotuvawe na istite. Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, hendikepirani Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii Celna grupa: `eni, deca, begalci, stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Tetovo, Xep~i{te, Tearce, Vratnica, Jegunovce, @elino, Brevenica, Bogoviwe, Kamewane i [ipkovica), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na gluvite i nagluvite na Makedonija Sorabotka so: OU „Ko~o Racin“; SNO „Partenie Zografski“; Centar za socijalna rabota; Zavod za vrabotuvawe i dr. socijalni humanitarni i nevladini organizacii Broj na ~lenovi: 276 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000

Broj na ~lenovi: 166 Broj na aktivni volonteri: 21 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 300000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 600000

Zdru`enie na gluvite i nagluvite lica - Ohrid
Adresa: „Bulevar Turisti~ka“ 10/3, 6000 Ohrid Telefon: 046/268-527 Telefaks: 046/268-527 E-mail: Osnovawe: 1955 Broj na registracija: 29/98 Mati~en broj: 4008758 EDB: 4020977114379 @iro-smetka: 53000-030-0027384 Deponent na bankata: Ohridska banka Lica za kontakt: Miroslava Paji~evska, sekretar, s.t.: 046/268-521, d.t.: 046/264-974 Ilija Ilievski, pretsedatel, s.t.: 046/268-521, d.t.: 046/251-309

Zdru`enie na gluvite i nagluvite lica - Bitola, ZGN - Bitola
Adresa: nas. „Karpo{“ bb, 7000 Bitola, po{tenski fah 246 Telefon: 047/237-341 Telefaks: 047/237-341 E-mail: Osnovawe: 1950 Broj na registracija: 61/98 Mati~en broj: 4011970 EDB: 4002980127955 @iro-smetka: 50000-000-0211584 Deponent na bankata: Stopanska banka - Bitola Lica za kontakt: Sne`ana Simovska, sekretar, s.t.: 047/237-341, d.t.: 047/257-531 Toni Bo`inovska, pretsedatel, s.t.: 047/237-341, d.t.: 047/256-527

Zdru`enie na gluvite i nagluvite na grad Skopje, ZGNM
Adresa: „27 maj“ 10, 1000 Skopje, po{tenski fah 804 Telefon: 02/3221-421 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1951 Broj na registracija: 149/98 Mati~en broj: 4065875 EDB: 4030984107464 @iro-smetka: 30000-000-0102080 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Dragoqub Manevski, sekretar, s.t.: 02/3221-421, d.t.: 02/3229-903 Robert Zlatkovski, pretsedatel, s.t.: 02/3221-421

INDEKS NA NVO Op{ta cel: zdru`enieto e dobrovolna humanitarna organizacija vo koja se zdru`uvaat licata so o{teten sluh zaradi ostvaruvawe zaedni~ki interesi na poleto na socijalnata za{tita, obrazovanie i kultura, zdravstvenite, ekonomskite, sportskite i drugi interesi vo soglasnost so zakonot. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: lica so posebni potrebi Publikacii: Kulinarska sredba na Sojuzot na gluvite i nagluvite; „@ena doma}inka 2001“, tira` 50 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ohrid), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na gluvite i nagluvite na RM, polnopravno Sorabotka so: site invalidski NVO; Centar za socijalna rabota; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 140 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 468893 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

INDEKS NA NVO Op{ta cel: otkrivawe, evidencija i upatuvawe na {koluvawe i rehabilitacija na decata so o{teten sluh, gri`a za ostvaruvawe na osnovnite ~ovekovi prava, posebno pri oblastite vrabotuvawe, penzisko i zdrastveno osiguruvawe i socijalna za{tita. Organizacija na kulturni, zabavni i sportski manifestacii, informirawe, afirmacija na gestovniot govor. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Bitola, Demir Hisar), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na gluvite na RM, asocijativno; Zaednica na invalidskite organizacii - Bitola, asocijativno Broj na ~lenovi: 250 Broj na aktivni volonteri: 150 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 420000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

INDEKS NA NVO Op{ta cel: Zdru`enieto na gluvite i nagluvite na grad Skopje e dobrotvorna humanitarna organizacija vo koja se zdru`uvaat lica so o{teten sluh zaradi ostvaruvawe zaedni~ki interesi na poleto na socijalnata za{tita, obrazovanieto, kulturata, zdrastvenite, ekonomskite, sportskite i drugi interesi vo soglasnost so zakonot. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, pomo{ na gluvite i nagluvite Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so o{teten sluh Publikacii: vo podgotovka Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na zaednicite na invalidite, polnopravno Sorabotka so: Sojuz na gluvite i nagluvite na Republika Makedonija Broj na ~lenovi: 1000 Broj na aktivni volonteri: 1 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 1800000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2390000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

159

LICA SO POSEBNI POTREBI

Zdru`enie na gluvite i nagluvite od Ko~ani
Adresa: „Goce Del~ev“ bb, 2300 Ko~ani Telefon: 033/274-200 Telefaks: 033/274-200 E-mail: Osnovawe: 1962 Broj na registracija: 1/99 Mati~en broj: 4048822 EDB: 4013999113272 @iro-smetka: 20000-002-9707212 Deponent na bankata: Stopanska banka - filijala Ko~ani Lica za kontakt:
Gordana Velkova, sekretar, s.t.: 033/274-200, d.t.: 033/276-200 Ferdo Atanasov, ~len na IO, d.t.: 033/351-817

Zdru`enie na gluvite i nagluvite [tip, ZGN - [T
Adresa: „Sutjeska“ 43/b, 2000 [tip, po{tenski fah 152 Telefon: 032/386-215 Telefaks: 032/386-215 E-mail: Osnovawe: 1959 Broj na registracija: 03-22/179-1979 Mati~en broj: 4051637 EDB: 4029984202553 @iro-smetka: 20000-000-2413255 Deponent na bankata: Stopanska banka - [tip Lica za kontakt: Van~o ^edrov, vraboten, s.t.: 032/386-215, d.t.: 032/386-817

Zdru`enie na gluvite i slepite Veles, ZGN - Veles
Adresa: „Alekso Demnievski“ 3, 1400 Veles Telefon: 043/228-205 Telefaks: 043/228-205 E-mail: Osnovawe: 1952 Broj na registracija: 53/98 Mati~en broj: 4025241 EDB: 280195780047 @iro-smetka: 20000-000-1795268 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Boris Minxov, sekretar, s.t.: 043/228-205

160

LICA SO POSEBNI POTREBI

INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: sproveduvawe prava i
obvrski na ~lenovite na organizacijata za gluvi i nagluvi lica i unapreduvawe na na~inot na obezbeduvaweto sredstva za rabota i drugi pra{awa zna~ajni za rabota na zdru`enieto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, humanitarno Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti

INDEKS NA NVO Op{ta cel: zdru`enieto vr{i otkrivawe i vklu~uvawe vo rabotata na zdru`enieto. Dejstvuva i raboti na planot za za{tita na gluvite lica. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/ osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: propaganden materijal Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Veles, ^a{ka, Bogomila, Izvor, Gradsko), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz za sport i rekreacija na invalidite, polnopravno; Republi~ki sojuz na gluvite i nagluvite, polnopravno Sorabotka so: site NVO; Zdru`enie na slepite lica; ELS; SK - Veles Broj na ~lenovi: 120 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 460000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 530000

Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Ko~ani, Berovo, Del~evo, Vinica, Peh~evo, Kamenica, Blatec, Orizari, Zrnovci, ^e{inovo i Oble{evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz za sport i rehabilitacija, polnopravno; Sojuz na gluvite i nagluvite na RM, polnopravno Sorabotka so: site NVO; Centar so mentalen hendikep Poraka - Ko~ani; Zdru`enie na telesnite invalidi; Zdru`enie na slepite, Crven krst - Ko~ani; lokalna samouprava; Ministerstvo za trud i socijalna politika; Ministerstvo za zdravstsvo; JP Vodovod; Telekom; PTT Broj na ~lenovi: 66 Broj na aktivni volonteri: 21 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 130000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

Op{ta cel: otkrivawe, evidentirawe gluvi lica, dejstvuva na planot za za{tita na gluvite, obrazovanie, rehabilitacija i posreduvawe pri vrabotuvawe. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, gluvi i nagluvi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), regionalno ([tip i Radovi{), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na gluvite i nagluvite na RM Broj na ~lenovi: 149 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, ma{ina za pi{uvawe Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na gradskata organizacija na gluvite i nagluvite - Prilep, Zdru`enie GO na GN Prilep
Adresa: „Stevan Apostolski“ bb, 7500 Prilep Telefon: 048/422-773 Telefaks: 048/422-773 E-mail: Osnovawe: 1963 Broj na registracija: 55/2001 Mati~en broj: 4018508 EDB: 4021977121444 @iro-smetka: 30002-000-0163189 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skopje, filijala Prilep Lica za kontakt: Dimitar Ba{eski, sekretar, s.t.: 048/422-773, d.t.: 048/417-525 Rampe Kareski, pretsedatel, s.t.: 048/422-773, d.t.: 048/420-309

Zdru`enie na gra|anite „Trizla” Prilep
Adresa: „Trizla“ 155, 7500 Prilep Telefon: 048/436-029 Telefaks: E-mail: fatimaomer @ mt.net.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 40/2002 Mati~en broj: 5722039 EDB: 4021002136718 @iro-smetka: 30002-000-0267076 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Sabit Abduramanoski, pretsedatel, s.t.: 048/436-029, d.t.: 048/436-029 Vesna Ilioska, ~len na IO, s.t.: 048/425-164, d.t.: 048/425-164

Zdru`enie na gra|anite voeni invalidi i zaginati od RM vo vojnite vo porane{na SFRJ od 01.04.1991 do 15.05.1992, ZVIZM 9192
Adresa: „Ivan Kozarov“ 47, 1000 Skopje Telefon: 02/2773-191 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 26/02 Mati~en broj: 5626960 EDB: 4030002445272 @iro-smetka: 29010-000-0021182 Deponent na bankata: Teteks banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Najda [apova, izvr{itel, s.t.: 02/2773-191, d.t.: 02/3077-240 Mome Kiprijanovski, pretsedatel, s.t.: 02/2773-191, d.t.: 031/415-496; 070/258-771

INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvawe raznovidni aktivnosti so koi }e se pridonese za razvoj i zbogatuvawe na demokratskite procesi vo RM. Izgradba na otvoreno gra|ansko op{testvo i obezbeduvawe podobri me|unacionalni odnosi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka, nabquduvawe na izbori Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno Sorabotka so: site NVO; lokalna samouprava i podra~ni ministerstva Broj na ~lenovi: 5 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvawe vo oblasta na socijalnata za{tita i drugite op{testveni dejnosti koi{to se povrzani so licata so o{teten sluh vo op{tinata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, predavawa interesni za ~lenstvoto Celna grupa: mladina i studenti,
eksperti od odredena oblast, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti

INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvawe na pravata od socijalnata sfera i drugi sferi na `iveewe na voenite invalidi i zaginatite bezbednosni sili vo vojnata 1991-1992 Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so posebni potrebi, i semejstva na zaginatite Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: site ministerstva Broj na ~lenovi: 400 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 40000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Publikacii: Makedonski re~nik na znakoven jazik, tira` 10000, 2000 god.; Bilten br. 1, tira` 500, 2003 god. Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), regionalno (Topol~ani, Krivoga{tani, Dolneni, Vitoli{te, Kru{evo, Prilep), nacionalno, me|unarodno (Bugarija) Sorabotka so: site NVO; op{tina Prilep; MVR Prilep; Ministerstvo za zdrastvo Broj na ~lenovi: 271 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, {tampa~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 500000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1100000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

161

LICA SO POSEBNI POTREBI

Zdru`enie na invaldite na trudot i invalidkite penzioneri Gevgelija, ZIT
Adresa: „7 noemvri“ 16, 1480 Gevgelija Telefon: 034/213-852 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1974 Broj na registracija: Mati~en broj: 40266837 EDB: @iro-smetka: 20000-000-1835911 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Vangel Karajanov, pretsedatel, s.t.: 034/213-852, d.t.: 034/218-194 Vaso Kirov, sekretar, s.t.: 034/213-852

Zdru`enie na invalidite na trudot - korisnici na invalidska penzija, ZIT - KIP „Solidarnost”
Adresa: zgrada na Pionerskiot dom, ul. „^ede Filipovski“ bb, Gostivar Telefon: 042/213-750 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1954 Broj na registracija: Z.G. br. 13/98 Mati~en broj: 0063366 EDB: 4007994112901 @iro-smetka: 20000-000-3058111 Deponent na bankata: Stopanska banka - Gostivar Lica za kontakt: Aliji Nevzat, sekretar, s.t.: 042/213-750, d.t.: 042/273-386

Zdru`enie na invalidite na trudot „Trudbenik” - Probi{tip, ZIT Probi{tip
Adresa: „Gradski pazar“ bb, 2210 Probi{tip Telefon: 032/481-617 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1973 Broj na registracija: 90/2000 Mati~en broj: EDB: 4022999102776 @iro-smetka: 20000-003-1732087 Deponent na bankata: Stopanska banka - Probi{tip Lica za kontakt: Stojan Aleksov, pretsedatel, s.t.: 032/481-617, d.t.: 032/483-954 Stanislav Stojanov, sekretar, s.t.: 032/481-617, d.t.: 032/484-142

162

LICA SO POSEBNI POTREBI

INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Sorabotka so: invalidski organizacii Broj na ~lenovi: 752 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0 Op{ta cel: administrativnotehni~ki raboti i uslugi, humanitarni raboti, sport, rekreacija, bawsko lekuvawe. Informiranost i drugi raboti i uslugi na invalidite na trudot i korisnici na invalidite penzioneri od Gostivar. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, sport, hobi i rekreacija, delewe na humanitarna pomo{ Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Gostivar, Rostu{e, Mavrovo, Banica, Srbinovo), regionalno (Gostivarsko), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na trudovite invalidi na RM - Skopje Sorabotka so: pove}e zdru`enija vo RM Broj na ~lenovi: 1900 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kancelariski materijal i ma{ina za pi{uvawe Real. buxet vo 2002 (MKD): 3250000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 3500000 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zgri`uvawe i nudewe osnovna pomo{ na trudovite invalidi i za{tita na nivnite ~ovekovi i demokratski prava preku site demokratski i zakonski formi na dejstvuvawe. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: stari lica, selani, trudovi invalidi Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Probi{tip i Zletovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na trudovite invalidi na RM, polnopravno; stranski Me|unarodna organizacija na trudovite invalidi Sorabotka so: site srodni NVO; lokalna samouprava i op{tinski sindikat Broj na ~lenovi: 600 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na invalidite na trudot Berovo
Adresa: „Boris Kidri~“, stara ambulanta, bb, 2330 Berovo Telefon: 033/470-801 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 6/98 Mati~en broj: 4974018 EDB: 4001994101944 @iro-smetka: 20000-003-7491074 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala Berovo Lica za kontakt: Anika Mehanxiska, blagajnik, s.t.: 033/410-801, d.t.: 033/471-427 Jovan Drakalski, pretsedatel, s.t.: 033/410-801, d.t.: 033/447-221

Zdru`enie na invalidite na trudot i korisnicite na invalidska penzija „Centar” - Skopje, ZITKIP „Centar” - Skopje
Adresa: „Svetozar Markovi}“ 46, 1000 Skopje Telefon: 02/3126-286 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 60/98 Mati~en broj: 4967548 EDB: 4030995154065 @iro-smetka: 20000-002-1124846 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Violeta Ge{ovska, blagajnik, s.t.: 02/3126-286 Ilija ^olakovski, pretsedatel, s.t.: 02/3126-286, d.t.: 02/2460-214

Zdru`enie na invalidite na trudot i korisnicite na invalidska penzija, ZIT - KIP
Adresa: „Dimitar Vlahov“ bb, 1400 Veles Telefon: 043/221-343 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1978 Broj na registracija: 7/98/1 Mati~en broj: 4026420 EDB: 4004978107176 @iro-smetka: 20000-000-1807684 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skopje, filijala Veles Lica za kontakt: Rajna Stojanova, referent, s.t.: 043/221-343, d.t.: 043/224-355 Qubomir Nastov, pretsedatel, s.t.: 043/221-343, d.t.: 043/226-260

INDEKS NA NVO Op{ta cel: ja sledi i sogleduva celokupna problematika vo RM povrzana so kvalifikacija, dokvalifikacija i integracija na invalidite na trudot i korisnicite na invalidska penzija vo RM. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: invalidi na trudot Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Berovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na zdru`enijata na invalidite na trudot i korisnicite na invalidska penzija vo RM Sorabotka so: Sojuz na zdru`enijata na invalidite na trudot i korisnicite na invalidska penzija vo RM Broj na ~lenovi: 695 Broj na aktivni volonteri: 4 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: ja sledi i sogleduva celokupnata problematika povrzana so kvalifikacija, dokvalifikacija, rehabilitacija i integracija na invalidite na trudot vo op{tinata; ja razgleduva polo`bata i se gri`i za podobruvawe na materijalnata polo`ba na invalidite na trudot i korisnicite na invalidska penzija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti Tipovi aktivnosti: isplata na solidarni sredstva na po~inati invalidi Celna grupa: lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti, lica so invalidska penzija Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na invalidite na trudot i korisnicite na invalidska penzija na RM, polnopravno Sorabotka so: ZOIL – Makedonija; KJUBI; Fond za penzisko i invalidsko osiguruvawe na RM Broj na ~lenovi: 2000 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0 Op{ta cel: rehabilitacija, dokvalifikacija, rekreacija na invalidite na trudot od site kategorii i humanitarna dejnost za celoto semejstvo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, stari lica, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Veles, Izvor, ^a{ka, Bogomila, Gradsko), nacionalno Sorabotka so: site NVO; ELS Broj na ~lenovi: 3230 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 460000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 561000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

163

LICA SO POSEBNI POTREBI

Zdru`enie na invalidite na trudot i korisnicite na invalidska penzija - Strumica, ZIT i KIP Strumica
Adresa: „Leninova“ 97, 2400 Strumica Telefon: 034/327-561 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1975 Broj na registracija: 3/98 Mati~en broj: 4047940 EDB: 4027970119604 @iro-smetka: 20000-000-2278037 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Bo{ko Vrtev, pretsedatel, s.t.: 034/327-561, d.t.: 034/344-356 Borislav Cicev, sekretar, s.t.: 034/327-561, d.t.: 034/321-679

Zdru`enie na invalidite na trudot Kriva Palanka, ZIT
Adresa: „Nikola Tesla“ bb, 1330 Kriva Palanka, po{tenski fah 37 Telefon: 031/374-116 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1990 Broj na registracija: 13/99 Mati~en broj: 02721/1 EDB: 4015990100243 @iro-smetka: 510-0000200150-89 Deponent na bankata: KIB - Kumanovo Lica za kontakt: Serafin Stojkovski, pretsedatel, s.t.: 031/374-106, d.t.: 031/375-557 Dimitar Aleksovski, sekretar, s.t.: 031/374-116

Zdru`enie na invalidite od vojnata na grad Skopje, ZIV
Adresa: „11 Oktomvri“ 42-a, 1000 Skopje Telefon: 02/3115-482 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1974 i 1999 Broj na registracija: 71/98 Mati~en broj: 4067525 EDB: 4030970165585 @iro-smetka: 30000-000-0182105 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Du{an Ne{evski, pretsedatel, s.t.: 02/3115-482, d.t.: 02/2447-951 Sofka Pr~eva, sekretar, s.t.: 02/3115-482, d.t.: 02/2464-669

164

LICA SO POSEBNI POTREBI

INDEKS NA NVO Op{ta cel: zdru`uvawe na penzionerite zaradi ostvaruvawe zaedni~ki celi. Celna grupa: penzioneri i invalidi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kriva Palanka i Rankovce), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na invalidite na trudot na Makedonija Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

INDEKS NA NVO Op{ta cel: sobiraj}i gi i anga`iraj}i gi invalidite od vojnata, raboti i sozdava uslovi za zadovoluvawe na materijalnite, kulturnite i drugi potrebi na ~lenstvoto, kako i preku najrazli~ni formi na dejstvuvawe da raboti vrz preventivno deluvawe za za{tita na naselenieto od zaostanat voen materija. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje i okolinata), nacionalno

INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvivawe socijalna i humanitarna za{tita na invalidite na trudot i korisnicite na invalidska penzija. Sektori na dejstvuvawe: sport, hobi i rekreacija Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Novo Selo, Bosilovo, Vasilevo), regionalno (Gevgelija, Berovo), nacionalno Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na invalidite od vojnata, IV
Adresa: „Bulevar Turisti~ka“ 10/3, 6000 Ohrid Telefon: 046/266-790 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1976 Broj na registracija: 25/98 Mati~en broj: 4008804 EDB: 4020984119432 @iro-smetka: 53000-030-0035338 Deponent na bankata: Ohridska banka Lica za kontakt: Boris Lazarevski, pretsedatel, s.t.: 046/266-790, d.t.: 046/265-448 Sawa Angelovska Lazarevska, sekretar, s.t.: 046/266-790, d.t.: 046/265-449

Zdru`enie na invalidite od vojnata - Veles
Adresa: „Alekso Demniev“ 3, 1400 Veles Telefon: 043/227-414 Telefaks: 043/227-414 E-mail: tpajakov@mt.net.mk Osnovawe: 1971 Broj na registracija: 39/98 Mati~en broj: 4070569 EDB: 4004993107310 @iro-smetka: 20000-000-2896024 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Toni Pajdakov, sekretar, s.t.: 043/227-414, d.t.: 043/226-753

Zdru`enie na invalidskite penzioneri - Kavadarci
Adresa: „7 Septemvri“ 37, 1430 Kavadarci, po{tenski fah 223 Telefon: 043/414-486 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 4/98 Mati~en broj: 5165113 EDB: 4011997111482 @iro-smetka: 20000-002-5552896 Deponent na bankata: Stopanska banka - Kavadarci Lica za kontakt: Nikola Perakeov, pretsedatel, s.t.: 043/414-486, d.t.: 043/420-488 Pero Iliev, sekretar, s.t.: 043/414-486, d.t.: 043/415-785

INDEKS NA NVO Op{ta cel: obezbeduvawe materijalnata za{tita na lica koi nastradale od preostanat eksploziven materijal od vojnata, preku zakonski propisi, dejstuvawe vrz naselenieto za prevencija od eksploziven materijal i zadovoluvawe na osnovnite potrebi na ~lenstvoto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so posebni potrebi, lica nastradani od zaostanat povoen eksploziven ma Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Veles i op{tinite koi gravitiraat kon starata op{tina Veles), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na invalidite od vojnata na RM, dobrovolno Sorabotka so: drugi organizacii na hendikepirani lica; Crven krst; privaten biznis-sektor; Centar za socijalna rabota Broj na ~lenovi: 19 Broj na aktivni volonteri: 8 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 30000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 30000

INDEKS NA NVO Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 21 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

INDEKS NA NVO Op{ta cel: raboti i sozdava uslovi za zadovoluvawe na materijalnite, kulturnite i drugite potrebi na ~lenstvoto. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, sport, hobi i rekreacija, preventiva Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, preventivna za{tita Celna grupa: lica so posebni potrebi, invalidi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ohrid i Struga), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na invalidite od vojnata na RM, polnopravno Sorabotka so: Sojuz na gluvite; Sojuz na slepite; Sojuz na mentalno retardiranite; Ministerstvo za trud i socijalna politika Broj na ~lenovi: 21 Broj na aktivni volonteri: 18 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

165

LICA SO POSEBNI POTREBI

Zdru`enie na invalidskite penzioneri na op{tina Prilep, ZIP Prilep
Adresa: „Trajko Sandanski“ 7a, 7500 Prilep, po{tenski fah 206 Telefon: 048/431-025 Telefaks: 048/431-025 E-mail: info @ mt.net,mk Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 23/98 Mati~en broj: 5270669 EDB: 4021997123443 @iro-smetka: 30002-000-0019241 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Mile Tarunxioski, pretsedatel, s.t.: 048/431-025, d.t.: 070/578-545 Tome Magaloski, blagajnik, s.t.: 048/431-025, d.t.: 048/431-644

Zdru`enie na invalidskite penzioneri, ZIP
Adresa: „Dimitar Vlahov“ 46, 6000 Ohrid, po{tenski fah 97 Telefon: 046/266-287 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 08-460/2 Mati~en broj: 140421 EDB: 4020996119799 @iro-smetka: 53000-030-0018304 Deponent na bankata: Ohridska banka - Ohrid Lica za kontakt: Mateja Petreski, pretsedatel, s.t.: 046/266-287, d.t.: 046/260-625

Zdru`enie na licata i roditelite na decata zaboleni od cerebralna paraliza i drugi bolesti - Kru{evo
Adresa: „Ilindenska“ 2a, 7520 Kru{evo Telefon: 048/477-082 Telefaks: 048/477-082 E-mail: Osnovawe: 1992 Broj na registracija: 7/98 Mati~en broj: 5136440 EDB: 4016996101710 @iro-smetka: 20000-002-4780097 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Petar Veleski, pretsedatel, s.t.: 048/477-082, d.t.: 048/477-957 Dim~e Trajkoski, sekretar, s.t.: 048/477-082, d.t.: 048/477-702

166

LICA SO POSEBNI POTREBI

INDEKS NA NVO Op{ta cel: humanitarna organizacija za podobruvawe na `ivotniot standard na invalidskite penzioneri. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zaemi Celna grupa: op{ta celna grupa, stari lica, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ohrid), nacionalno ^len vo: doma{ni - Zdru`enie za celebralna paraliza, sorabotka; gluvonemi, sorabotka; voeni invalidi, sorabotka Sorabotka so: Centar za socijalni raboti; Crven krst na Ohrid; Modemi - Ohrid; Prehrana - Berovo; Makedonski {umi Broj na ~lenovi: 1660 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

INDEKS NA NVO Op{ta cel: da go sledi i prou~uva ostvaruvaweto na ustavnite i zakonskite prava na invalidskite penzioneri i voop{to hendikepiranite lica. Obezbeduvawe zakonski regulativi otstranuvawe na barierite (urbanizam, arhitektura, grade`ni{tvo) i da ja unapreduva rabotata na organizacijata. Da gi sledi i unapreduva raznite oblici na kulturno i umetni~ko izrazuvawe. Da gi pomaga socijalno najzagrozenite ~lenovi. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: `eni, deca, stari lica, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Prilep, Kru{evo, Krivoga{tani, Dolneni, Topol~ani i Mariovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Centar za humanitarni raboti na RM,

INDEKS NA NVO Op{ta cel: da dava pomo{ na zaboleni lica i ~lenovi na nivnite semejstva vo pravilno koristewe na zakonskite i drugi propisi za ostvaruvawe zdrastvena i socijalna za{tita. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, finansiski uslugi, vrabotuvawe/generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kru{evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - OO@ Kru{evo (Op{tinska organizacija na `enite Kru{evo), polnopravno Sorabotka so: OO@ - Kru{evo; Centar za socijalni raboti Kru{evo; Zdrastven dom; Sovet na op{tina Kru{evo Broj na ~lenovi: 56 Broj na aktivni volonteri: 14 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 7000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 50000

Zdru`enie na paraplegi~arite i detska paraliza - Hendikep, Hendikep
Adresa: „29 Noemvri“ 16, 1200 Tetovo Telefon: 044/333-387 Telefaks: 044/333-387 E-mail: handicap@mt.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 168/99 Mati~en broj: 5345022 EDB: 4028999121426 @iro-smetka: 54000-000-0140049 Deponent na bankata: Tetovska banka Lica za kontakt: Adem Idrizi, pretsedatel, s.t.: 070/256-151, d.t.: 044/333557 Festim Ze}iri, asistent na proekt, s.t.: 070/371-150, d.t.: 044/27-055

Zdru`enie na roditelite na decata bolni od cerebralna paraliza na op{tina Strumica
Adresa: „\uro \urovi}“ 11, 2400 Strumica Telefon: 034/347017 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 16/98 Mati~en broj: 5144795 EDB: 4027996106730 @iro-smetka: 20000-002-4984961 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Marija Kuhanec, pretsedatel, s.t.: 034/347-017, d.t.: 034/347-017 Branko ^avdarov, ~len na pretsedatelstvoto, s.t.: 034/347-017, d.t.: 034/347-017

Zdru`enie na roditelite na decata zaboleni od cerebralna paraliza
Adresa: „Sateska“ 40-3/5, 6000 Ohrid Telefon: Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1989 Broj na registracija: 23/98 Mati~en broj: EDB: 4020996106760 @iro-smetka: 53000-030-0044359 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Nata{a ^o~egova, pretsedatel, d.t.: 046/272-421 Sne`ana Petan, potpretsedatel, d.t.: 046/266-112

INDEKS NA NVO Op{ta cel: senzibilizacija na organizirawe na samite hendikepirani lica i nivnite semejstva, nivna integracija vo op{testvoto kako ramnopravni ~lenovi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/ osnovna pomo{, hendikepirani Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: lica so posebni potrebi Publikacii: bro{ura „Zakon za socijalna za{tita“, tira` 700; bro{ura „Organizirani e polesno“, tira` 700 Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Tetovo i op{tinite od Gostivar), nacionalno ^len vo: doma{ni - „Dosta e“, pridru`no; stranski - ECMI Sorabotka so: Handikos - Kosovo; Mladinska alijansa; Multikultura; Aureola – Struga; [presa - Skopje; Ministerstvo za trud i socijalna politika Broj na ~lenovi: 1800 Broj na aktivni volonteri: 35 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, vozilo Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

INDEKS NA NVO Op{ta cel: da gi otkriva i vklu~uva vo svoite redovi lica zaboleni od cerebralna paraliza i nivnite roditeli, na koi im e potrebna trajna rehabilitacija. Da dava pomo{ na zaboleni lica i ~lenovi na nivnite semejstva vo pravilno koristewe na zakonskite i dr. propisi za ostvaruvawe zdrastvena i socijalna za{tita. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, humanitarna organizacija Tipovi aktivnosti: zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, deca, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ohrid), nacionalno Sorabotka so: site NVO; Centar za gra|anski inicijativi; Crven krst, lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvawe pomo{ na licata zaboleni od cerebralna paraliza. Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: grantovi i donacii, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: regionalno (strumi~ki region), nacionalno ^len vo: doma{ni - Zaednica na zdru`enijata na roditelite na decata zaboleni od cerebralna paraliza, polnopravno Broj na ~lenovi: 57 Broj na aktivni volonteri: 1 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

167

LICA SO POSEBNI POTREBI

Zdru`enie na roditelite na decata zaboleni od cerebralna paraliza, ZRDZCP
Adresa: „29-ti Noemvri“ 23, 2000 [tip Telefon: 032/392-948; 070/782-948 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 80/99 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Pan~e Milanov, pretsedatel, s.t.: 032/393-666, d.t.: 032/392-948 Elizabeta [trkova, sekretar

Zdru`enie na roditelite na decata zaboleni od cerebralna paraliza Tetovo
Adresa: „JNA“ 27, 1200 Tetovo Telefon: 044/337-250 Telefaks: E-mail: cptetovo@freemail.org.mk Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 11/99 Mati~en broj: 5132347 EDB: 4028996100363 @iro-smetka: 54000-000-0088237 Deponent na bankata: Tetovska banka Lica za kontakt: Zoran Andonov, pretsedatel, s.t.: 070/543-098, d.t.: 044/337-250 Gzime Hejredin, potpretsedatel, s.t.: 070/785-842, d.t.: 044/28-347

Zdru`enie na roditelite na decata so cerebralna paraliza Prilep, ZRDZCP
Adresa: „Stevan Apostolski“ bb, 7500 Prilep Telefon: 048/431-689 Telefaks: 048/431-689 E-mail: Osnovawe: 1998 Broj na registracija: s.r.10-2371 Mati~en broj: 4827171 EDB: 4021994109741 @iro-smetka: 30002-000-0092379 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Mica Pe~ijareska, pretsedatel, s.t.: 048/431-689, d.t.: 048/430-543 Keti Petreska, potpretsedatel, s.t.: 048/431-689, d.t.: 048/427-095

168

LICA SO POSEBNI POTREBI

INDEKS NA NVO Op{ta cel: pomagawe na roditelite i licata so sekakov vid hendikep. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/ generirawe prihodi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip i Karbinci), nacionalno Sorabotka so: ZR i defektolozi; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 38 Broj na aktivni volonteri: 38 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

INDEKS NA NVO Op{ta cel: pomo{ na licata zaboleni od cerebralna paraliza i na nivnite semejstva. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, hendikepirani Celna grupa: op{ta celna grupa, lica so posebni potrebi, zaboleni od cerebralna paraliza Publikacii: bro{ura „Zdru`enie na roditelite na decata zaboleni od cerebralna paraliza“, tira` 500 Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Tetovo i op{tinite od regionot), nacionalno ^len vo: doma{ni - GGG-Tetovo, polnopravno; stranski - GGF[vajcarija Sorabotka so: Organizacija na `enite - Tetovo; Forum na albanskata `ena - Tetovo; Ministerstvo za trud i socijalna politika Broj na ~lenovi: 120 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 180000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 250000 INDEKS NA NVO Op{ta cel: celta na ovaa organizacija e da im pomaga na licata hendikepirani od cerebralna paraliza vo site sferi vo svojot `ivot bidej}i se 100% invalidi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep, Krivoga{tani, Dolneni), regionalno (Vitoli{te, Topol~ani), nacionalno (Makedonija), me|unarodno ^len vo: doma{ni - ZRDZCP Sorabotka so: Broj na ~lenovi: 84 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): 10000

Zdru`enie na slepite - Tetovo

Zdru`enie na slepite lica - Ohrid, ZSL - Ohrid
Adresa: „Bulevar Turistu~ka“ 10/3, 6000 Ohrid Telefon: 046/261-443 Telefaks: 046/268-527 E-mail: Osnovawe: 1949 Broj na registracija: 30/98 Mati~en broj: 408767 EDB: 4020972114362 @iro-smetka: 53000-030-0105081 Deponent na bankata: Ohridska banka Lica za kontakt: Mitre Ristevski, pretsedatel, s.t.: 046/261-433, d.t.: 046/267-474 Slav~o Xajkovski, sekretar, s.t.: 046/261-433, d.t.: 046/262-979

Zdru`enie na slepite lica -Bitola, ZSL - Bitola
Adresa: nas. „Karpo{“ bb, 7000 Bitola, po{tenski fah 146 Telefon: 047/239-900 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 146 Broj na registracija: 64/98 Mati~en broj: 4011988 EDB: 4002977127936 @iro-smetka: 50000-000-0089170 Deponent na bankata: Stopanska banka - Bitola Lica za kontakt: Mirjana Cvetanovska, stru~en sekretar, s.t.: 047/239-900, d.t.: 047/223-504 Don~o Nedelkovski, pretsedatel, s.t.: 047/239-900, d.t.: 047/239-409

INDEKS NA NVO Op{ta cel: humanitarniot karakter na zdru`enieto kako neprofitabilna organizacija se ostvaruva preku sporeduvawe na aktivnostite vo funkcija na zdovoluvawe na specifi~nite potrebi, celite i interesite na slepite lica vo ekonomskata, socijalnata, kulturnata, nau~nata, obrazovnata i sportskata sfera na `iveewe. Zdru`enieto prezema aktivnosti i merki so koi im pomaga na licata koi go izgubile vidot pobrgu da se rehabilitiraat i integriraat vo op{testvenata sredina, predlaga izgotvuvawe i relizacija na socijalni programi, se vodi metka za specifi~nite potrebi na slepite lica i vklu~uvawe vo celokupniot `ivot. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, vrabotuvawe/generirawe prihodi, itna/ osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, hendikepirani Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, deca, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: regionalno
(Brvenica, Xep~i{te, Tearce, Vratnica, Jegunovce, @elino, Bogoviwe, [ipkovica, Kamewane), nacionalno

INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: socijalno humanitarno zdru`enie vo koe ~lenuvaat slepi lica, so cel ostvaruvawe na socijalnite, ekonomskite, kulturnite i drugite potrebi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, vrabotuvawe/generirawe prihodi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: humanitarni Celna grupa: lica so posebni potrebi, slepi lica Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ohrid i Debar), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na slepite na RM, polnopravno Sorabotka so: site NVO; Centar za socijalna rabota, Crven krs; Zdru`enie na slepite lica na Prilep; Medicinski centar; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 124 Broj na aktivni volonteri: 1 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 210000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 250000 Op{ta cel: op{testveno-humanitarna
organizacija, posebna oblast za slepite lica. Otkrivawe, za~lenuvawe, ispra}awe na redovno {koluvawe vo specijalni i redovni obrazovni ustanovi, pomo{ pri nivnoto vrabotuvawe, ostvaruvawe pravo na penzisko osiguruvawe, tu|a nega, zdravstveno osiguruvawe, rehabilitacija i prekfalifikacija. Organizirawe niza kulturni, sportsko-rekreativni aktivnosti za organizirawe na nivnoto slobodno vreme. Posebni soveti za privatniot `ivot. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bitola),
regionalno (Bitola i Demir Hisar), nacionalno, me|unarodno (Srbija) ^len vo: doma{ni - Sojuz na slepite lica na RM, asocijativno; Zaednica na invalidskite organizacii - Bitola, asocijativno

^len vo: doma{ni - Sojuz na slepite na RM, polnopravno Sorabotka so: Sojuz na gluvite; Sojuz za
sport i rekreacija na invalidite; Hendikep internacional

Broj na ~lenovi: 147 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Sorabotka so: SSRM; zdru`enija vo RM Broj na ~lenovi: 220 Broj na aktivni volonteri: 120 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 645632 Plan. buxet za 2003 (MKD): 750000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

169

LICA SO POSEBNI POTREBI

Adresa: „Pradrag Janlevski“ 2, 1200 Tetovo Telefon: 044/335-046 Telefaks: 044/335-046 E-mail: slepitetovo@mt.net.mk Osnovawe: 1952 Broj na registracija: 29/99 Mati~en broj: EDB: 4028955118550 @iro-smetka: 540-0000000802-83 Deponent na bankata: Tetovska banka - Tetovo Lica za kontakt: @arko Selbovski, pretsedatel, s.t.: 044/356-400, d.t.: 044/376-428 Lidija Dabevska, sekretar, s.t.: 044/335-046, d.t.: 044/342-196

Zdru`enie na slepite lica na grad [tip
Adresa: „Sutjeska“ 43b, 2000 [tip, po{tenski fah 152 Telefon: 032/386-215 Telefaks: 032/386-215 E-mail: Osnovawe: 1950 Broj na registracija: 31/98 Mati~en broj: 4051670 EDB: 4029984102561 @iro-smetka: 20000-000-2422176 Deponent na bankata: Stopanska banka - [tip Lica za kontakt: Dobrinka Veselinova, sekretar, s.t.: 032/386-215, d.t.: 032/381-215 Kiril Pa~emski, potpredsedatel, s.t.: 032/386-215, d.t.: 032/382-085

Zdru`enie na slepite lica na grad Prilep, ZSP - Prilep
Adresa: „Stevan Apostolski“ bb, 7500 Prilep Telefon: 048/412-872 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1956 Broj na registracija: Mati~en broj: 4016548 EDB: 4021969114293 @iro-smetka: 30002-000-0126523 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Blagoja Mi{ovski, pretsedatel, s.t.: 048/412-872, d.t.: 048/412-562 Quben Spirkoski, sekretar, s.t.: 048/412-872, d.t.: 048/432-358

Zdru`enie na slepite lica na op{tinata Veles, ZSLV
Adresa: „AleksoDemniev“ 3, 1400 Veles Telefon: 043/227-414 Telefaks: 043/227-414 E-mail: tpajdakov@mt.net.mk Osnovawe: 1993 Broj na registracija: 41/98 Mati~en broj: 4026225 EDB: 4004950107367 @iro-smetka: 20000-000-1789060 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. Lica za kontakt: Toni Pajdakov, sekretar, s.t.: 043/227-414, d.t.: 043/226-753

170

LICA SO POSEBNI POTREBI

INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvawe na li~nite i zaedni~kite celi i interesi na slepite lica od ekonomska, socijalna, kulturna, nau~na, obrazovna i sportska sfera na `iveewe. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip, Kavadarci, Radovi{, Probi{tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Zaednica na invalidiziranite organizacii, ~len; Sojuz na slepite lica na RM, del od organizacijata Sorabotka so: zdru`enija na hendikepirani lica vo Makedonija; Centar za socijalna rabota; Crven krst Broj na ~lenovi: 80 Broj na aktivni volonteri: 9 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0 INDEKS NA NVO Op{ta cel: otkrivawe slepi lica, deca i mladinci, upatuvawe na {koluvawe, do{koluvawe i rehabilitacija, vrabotuvawe, pomo{ pri re{avawe sekojdnevni problemi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, finansiski uslugi, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, deca, stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Prilep, Kru{evo, Krivoga{tani, Topol~ani, Dolneni, Vitoli{te), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na slepite na RM, polnopravno Sorabotka so: site NVO; site zdru`enija na slepi vo RM; site invalidski NVO; CPNVO; EPS; JKP Broj na ~lenovi: 160 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 180000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 350000 Op{ta cel: ZLSV vodi celosna gri`a za licata so o{teten vid, po~nuvaj}i od otstranuvaweto, upatuvaweto na {koluvawe, opismenuvawe so Braeovo pismo, rehabilitacija, vrabotuvawe, adaptacija na rabotnite mesta, nabavka na pomagala, zadovoluvawe na specifi~nite potrebi - kulturno-prosvetni, sportsko-rekreativni, izdavawe literatura so Braeovo pismo i audiotehnika. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Veles i op{tinite koi gravitiraat kon starata op{tina Veles), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na slepite na RM, dobrovolno Sorabotka so: srodni organizacii; Crven krst; privaten biznis-sektor Broj na ~lenovi: 92 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 230000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 230000

Zdru`enie na socijalnite i humanitarnite vrednosti „Radika” [tip
Adresa: „Van~o Pr}e“ 33, 2310 Vinica Telefon: 033/361-197 Telefaks: E-mail: radika_mk@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 25/02 Mati~en broj: 5653797 EDB: 4029002173340 @iro-smetka: 20000-074-4740093 Deponent na bankata: Stopanska banka - [tip Lica za kontakt: Aleksandar Del~ev, pretsedatel, d.t.: 033/361-197 Marija Davieva, sekretar, d.t.: 033/361-197

Zdru`enie na telesnoinvalidiziranite lica Ko~ani, ZTIL
Adresa: „Goce Del~ev“ bb, 2300 Ko~ani Telefon: 033/274-200 Telefaks: 033/274-200 E-mail: Osnovawe: 1992 Broj na registracija: 9/98 Mati~en broj: 4459059 EDB: 4013985105196 @iro-smetka: 20000-000-13532780 Deponent na bankata: Stopanska banka - Ko~ani Lica za kontakt: Dim~e Paunov, pretsedatel, d.t.: 033/276-302 Gordana Velkova, sekretar, s.t.: 033/274-200, d.t.: 033/275-712

Zdru`enie na telesnoinvalidiziranite lica Sveti Nikole, ZTIL - Sv. Nikole
Adresa: „Veqko Vlahovi}“ 38-a, 2220 Sveti Nikole, po{tenski fah 59 Telefon: 032/441-670 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 11/98 Mati~en broj: 5105498 EDB: 4025996104475 @iro-smetka: 20000-084-5647059 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Gor|i Pitov, pretsedatel, s.t.: 032/441-670, d.t.: 032/441-517 Sa{o Todorovski, sekretar, s.t.: 032/441-670, d.t.: 032/443-929

INDEKS NA NVO

INDEKS NA NVO Op{ta cel: Zdru`enieto za socijalni i humanitarni vrednosti „Radika“ - [tip e osnovano poradi sobirawe dobrovolni prilozi od dru{tva, gra|ani zaradi ostvaruvawe i realizacija na pomo{ na lica so te{ka socijalna sostojba, pomo{ so obezbeduvawe hrana za gladni lica, stari i iznemo{teni lica, samohrani lica, deca bez roditeli i na site na koi im e potrebna takva pomo{, aktivnosti za pomagawe na lica so te{ka materijalna sostojba da izgradat i neguvaat pozitiven i zdrav pristap kon `ivotot. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/generirawe prihodi, humanitarno deluvawe Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe, davawe hrana Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, stari lica, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: Zdru`enie na slepite lica - Ko~ani Broj na ~lenovi: 15 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 120000
Op{ta cel: otkrivawe, evidentirawe, prava i obvrski na ~lenovite na organizacijata i unapreduvaweto, na~inot i obezbeduvawata sredstva za rabota i drugi pra{awa zna~ajni za rabotata na zdru`enieto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, humanitarno deluvawe Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Berovo, Del~evo, Vinica, Blatec, Peh~evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz za sport i rekreacija na invalidite, polnopravno; Sojuz na telesnoinvalidiziranite lica na RM, polnopravno Sorabotka so: Zdru`enie na `enite; Crven krst – Ko~ani; Zdru`enie na slepite; Zdru`enie na gluvite; Centar za lica so mentalna hendikepiranost „Poraka“ Ko~ani; JP Vodovod; PTT Ko~ani; Telekom; Centar za socijalna rabota; Elektrodistribucija; lokalna samouprava, Ministerstvo za pravda; Ministerstvo za trud isocijalna politika, PE Ko~ani Broj na ~lenovi: 216 Broj na aktivni volonteri: 21 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 160000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

INDEKS NA NVO Op{ta cel: zdru`uvawe i aktivirawe na telesnoinvalidiziranite lica, nudewe pomo{ na ovie lica i nivnite semejstva i sli~no. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, hendikepirani Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Sveti Nikole, Lozovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na telesnoinvalidiziranite lica na Republika Makedonija, polnopravno Sorabotka so: „Poraka“, Sveti Nikole Broj na ~lenovi: 95 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

171

LICA SO POSEBNI POTREBI

Zdru`enie na telesnoinvalidiziranite lica na grad Skopje, ZTIL
Adresa: „11 Oktomvri“ 42-a, 1000 Skopje Telefon: 02/3115-482 Telefaks: 02/3211-280 E-mail: info@til-skopje.com Osnovawe: 1987 Broj na registracija: vtora Mati~en broj: 4113527 EDB: 4030987165597 @iro-smetka: 30000-000-0182590 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Mihail Bo{kovski, pretsedatel, s.t.: 02/3113-371, d.t.: 02/2622-239 Sofija Pr~eva, sekretar, s.t.: 02/3115-482, d.t.: 02/2464-669

Zdru`enie na telesno nvalidiziranite lica, ZTIL
Adresa: „Bulevar Turisti~ka“ 10/3, 6000 Ohrid Telefon: 046/266-790 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1987 Broj na registracija: 25/98 Mati~en broj: 4117891 EDB: 4020988119445 @iro-smetka: 53000-030-0035144 Deponent na bankata: Ohridska banka Lica za kontakt: Boris Lazarevski, pretsedatel, s.t.: 046/266-790, d.t.: 046/265-448 Sawa Angelovska-Lazarevska, sekretar, s.t.: 046/266-790, d.t.: 046/265-449

Zdru`enie na telesnoinvalidiziranite lica [tip, ZTIL - [tip
Adresa: „Sutjeska“ 43 b, 2000 [tip, po{tenski fah 152 Telefon: 032/386-215 Telefaks: 032/386-215 E-mail: Osnovawe: 1987 Broj na registracija: 30/98 Mati~en broj: 4116089 EDB: 4029988100229 @iro-smetka: 20000-000-3986789 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: [terjo Nikolov, pretsedatel, s.t.: 032/386-215, d.t.: 032/388-690 Elica Trpkovska, sekretar, s.t.: 032/386-215, d.t.: 032/397-366

172

LICA SO POSEBNI POTREBI

INDEKS NA NVO Op{ta cel: da im nudi i poddr{ka na svoite ~lenovi vo nadminuvawe na problemite koi im gi donela i se u{te im gi nosi bolesta ili povredata, vo soodvetno koristewe zakonski odredbi i drugi propisi za ostvaruvawe na pravata od oblasta na zdravstvenata i socijalnata za{tita, obrazovanieto, vrabotuvawe i sl. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so posebni potrebi Publikacii: bro{ura „Pravo na pristapnost“, tira` 150; „Zbirka propisi so tuma~ewe“, tira` 50 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje so selata), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na telesnoinvalidiziranite na RM, postojana ~lenka Sorabotka so: Sojuz na slepite i gluvite; site invalidski organizacii; ITZ; „Horizonti“; „Hendikep“; Zavod za socijalna rabota; Zaednica na IO; ZMR Kozle; Sobranie na grad Skopje; Sobranie na op{tina „Kisela Voda“ Broj na ~lenovi: 1318 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 1870629 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2000000

INDEKS NA NVO Op{ta cel: evidentirawe i vklu~uvawe na zdru`enieto na telesnoinvalidiziranite lica, pritoa vr{i statisti~ka obrabotka po dijagnoza za {to sorabotuva so Sojuzot na TIL na RM i drugi nadle`ni organi i organizacii. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, regionalni sredbi Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ohrid), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na telesnoinvalidiziranite lica na RM, polnopravno Sorabotka so: STIL; Ministerstvo za trud i socijalna politika Broj na ~lenovi: 92 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000

INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostanuva op{tata cel na
zdru`enieto navedeno vo Adresarot na gra|anski organizacii vo Makedonija. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, sport, hobi i rekreacija

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, deca, stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i Publikacii: „Feniks 86“ - glasilo na Sojuzot na telesno invalidiziranite lica na Makedonija Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), regionalno (Karbinci, Zletovo i Probi{tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Zaednica na invalidnite organizacii - [tip, polnopravno; Sojuz na telesnoinvalidnite lica na RM, polnopravno Sorabotka so: so site ~lenki na ZI; organizacii od [tip; ZTIL od site gradovi vo RM; Centar za socijalna rabota – [tip; PIO; Crven krst Broj na ~lenovi: 426 Broj na aktivni volonteri: 32 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na telesnoinvalidiziranite lica Tetovo, ZTIL
Adresa: „JNA“ bb, 1200 Tetovo Telefon: 044/330-419 Telefaks: 044/330-418 E-mail: Osnovawe: 1986 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: 4028986118507 @iro-smetka: 54000-000-0085812 Deponent na bankata: Tetovska banka - Tetovo Lica za kontakt: Tomislav Mir~evski, sekretar, s.t.: 044/330-419 Quba Karogeorgieva, ~len, s.t.: 044/330-419

Zdru`enie na trudovite invalidi Centar
Adresa: „11 Oktomvri 42a, 1000 Skopje, po{tenski fah 332 Telefon: 02/3166-362 Telefaks: 02/3166-362 E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: Mati~en broj: 5603820 EDB: 4030001434870 @iro-smetka: Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Ismet Mustafa, pretsedatel, s.t.: 02/3166-362, d.t.: 02/2617-312 Sun~ica Velovska, tehni~ki sekretar, s.t.: 02/3166-362, d.t.: 02/2436-339

Zdru`enie na hendikepiranite lica „Milosrdno srce” Probi{tip, ZHLMS - Probi{tip
Adresa: „Nikola Karev“ bb, lamela 2, 2210 Probi{tip Telefon: 032/484-250 Telefaks: E-mail: zoki_prob@yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 32/2001 Mati~en broj: 5554888 EDB: 4022001103766 @iro-smetka: 20000-077-8898546 Deponent na bankata: Stopanska banka - Probi{tip Lica za kontakt: Zoki Ampovski, pretsedatel, s.t.: 070/708-093, d.t.: 032/484-250 Venco Janev, potpretsedatel, d.t.: 032/483-451

INDEKS NA NVO Op{ta cel: otkrivawe, evidencija i vklu~uvawe na telesnoinvalidiziranite lica vo Zdru`enieto. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, hedikepirani Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, humanitarna pomo{ Celna grupa: lica so posebni potrebi, telesnoinvalidizirani lica Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Tetovo i Gostivar i op{tinite od regionot), nacionalno ^len vo: doma{ni - ZTIL na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: Organizacija na `enite - Tetovo; Ministerstvo za trud i socijalna politika Broj na ~lenovi: 550 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000

INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: sogleduvawe, prezentirawe i pomagawe vo re{avawe na problemite na trudovite invalidi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, pomagawe na trudovi invalidi Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno ^len vo: doma{ni - Gradski sojuz na invalidite na grad Skopje, polnopravno; Sojuz na invalidite na trudot na RM, polnopravno Sorabotka so: humanitarni organizacii; FPOM; Centar Broj na ~lenovi: 2236 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0 Op{ta cel: pomagawe i zgri`uvawe na hendikepiranite lica i nivnite semejstva so humanitarna pomo{; lobirawe za ostvaruvawe na nivnite prava i site ostanati zakonski sredstva za podobruvawe na nivniot `ivot. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, itna/ osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, deca, lica so posebni potrebi Publikacii: bilten „@ivotot ne se promenuva“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Probi{tip), nacionalno Sorabotka so: site srodni NVO; HA „Agapi“; Ministerstvo za trud i socijalna politika; lokalna vlast i privatni firmi; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 13 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

173

LICA SO POSEBNI POTREBI

Makedonsko nau~no zdru`enie za autizam, MNZA
Adresa: Institut za imunobioligija i humana genetika, Medicinski fakultet, 1109 Skopje, po{tenski fah 60 Telefon: 02/3110-556 Telefaks: 02/3110-558 E-mail: vladotra@yahoo.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 1070/00 Mati~en broj: 5439060 EDB: 4030000389464 @iro-smetka: 30000-000-0434305 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Vladimir Trajkovski, potpretsedatel, s.t.: 02/3116-520, d.t.: 02/3222-414 Qubomir Ajdinski, pretsedatel, d.t.: 02/3066-232

Me|uop{tinsko zdru`enie na invalidite od vojnata Prilep, Kru{evo, Makedonski Brod, MZIV
Adresa: „Stevan Apostolski“ bb, 7500 Prilep Telefon: 048/427-835 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1972 Broj na registracija: 23/99 Mati~en broj: 4018486 EDB: 4021973122284 @iro-smetka: 30002-000-0108093 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Andon Stojanoski, pretsedatel, d.t.: 048/427-835 \uro Taleski, ~len na IO, d.t.: 048/425-823

Me|uop{tinsko zdru`enie na telesnite invalidi - Bitola, Resen i Demir Hisar, MZTIL
Adresa: nas. „Karpo{“ bb, 7000 Bitola, po{tenski fah 146 Telefon: 047/232-733 Telefaks: E-mail: mztil@yahoo.com Osnovawe: 1987 Broj na registracija: Mati~en broj: 4115279 EDB: 4002988127962 @iro-smetka: 27000-000-0206497 Deponent na bankata: Izvozna i kreditna banka - Bitola Lica za kontakt: d-r Niko Janev, pretsedatel, s.t.: 047/232-733, d.t.: 070/373-695 Mitko Fidanovski, sekretar, s.t.: 047/232-733, d.t.: 047/233-753

174

LICA SO POSEBNI POTREBI

INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: primarna prevencija na licata so autizam e istra`uvawe na mehanizmite koi se povrzani so autizmot, tretirawe na licata so autizam, sorabotka na roditelite na decata so autizam, koordinacija na vladinite i nevladinite organizaciii koi se bavat so autizam. Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: deca, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno ^len vo: stranski - EASPD; Autizam Evropa Sorabotka so: NVO Ribikon; Insitut za defektologija; Institut za imunobiologija i humana genetika; Zavod za mentalno zdravje; Zavod za rehabilitacija na sluhot i glasot Broj na ~lenovi: 38 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 24000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 400000 Op{ta cel: preku najrazli~ni formi na dejstvuvawe raboti vrz preventivno deluvawe za za{tita na naselenieto od zaostanat voen materijal i drugi eksplozivni sredstva. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, vrabotuvawe/ generirawe prihodi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno
(Prilep), regionalno (Prilep, Kru{evo, Makedonski Brod, Topol~ani, Krivoga{tani, Dolneni, Vitoli{te), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz za sport i rekreacija na invalidite, polnopravno; Sojuz na telesnoinvalidiziranite lica, polnporavno; Sojuz na slepite, polnopravno Sorabotka so: Sojuz na slepite; Sojuz na telesnoinvalidiziranite lica; Sojuz za sport i rekreacija na invalidiziranite lica; SVR – Prilep; SVR – Kru{evo; SVR - Makedonski Brod; gradona~alnik na Kru{evo; gradona~alnik na Prilep; JU op{tinski centar za socijalni raboti

INDEKS NA NVO Op{ta cel: dru`ewe, sportuvawe, vrabotuvawe, socijala, zdravstvo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (jugozapaden region), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na gluvite, trudovi invalidi, Ribarsko dru{tvo, KUD „Feniks“ Broj na ~lenovi: 500 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 400000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1450000

Broj na ~lenovi: 41 Broj na aktivni volonteri: 23 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 89000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 165000

Me|uop{tinsko zdru`enie na telesnoinvalidiziranite lica za Veles, Gradsko, ^a{ka, Bogomola, Izvor, MZITL - Veles
Adresa: „Alekso Demirovski“ 9, 1400 Veles Telefon: 043/211-331 Telefaks: 043/211-331 E-mail: Osnovawe: Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Zoran Todorov, pretsedatel, s.t.: 043/211-331

Me|uop{tinsko zdru`enie na telesnoinvalidizirani lica na Kumanovo, Kratovo i Kriva Palanka, MZITL Kumanovo
Adresa: „Done Bo`inov“ 24, 1300 Kumanovo Telefon: 031/417-875 Telefaks: 031/417-875 E-mail: branimirjavonovski@yahoo.com Osnovawe: 1991 Broj na registracija: 2/99 Mati~en broj: 4315090 EDB: 4017992101509 @iro-smetka: 51000-000-0064905 Deponent na bankata: KIB - Kumanovo Lica za kontakt: Branimir Jovanovski, vraboten, s.t.: 031/417-875, d.t.: 031/420-365

NADE@ za za{tita na pravata na gluvite i nagluvite lica na Republika Makedonija, NADE@
Adresa: „Leningradska“ 69, 1000 Skopje Telefon: 02/3115-637 Telefaks: E-mail: vlatkog@freemail.com.mk Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 68/03 Mati~en broj: 5756332 EDB: 4030003476490 @iro-smetka: 28000-000-0079412 Deponent na bankata: Alfa banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Ilinka Galabova, pretsedatel, s.t.: 02/3115-637 Vlatko Galabov, potpretsedatel, s.t.: 02/3115-637, d.t.: 070/719-553

INDEKS NA NVO Op{ta cel: evidentirawe na ~lenstvoto i razre{uvawe na problemite vo vrska so vrabotuvawe, zdravstvoto, obrazovanieto, barierite na ~lenovite. Sektori na dejstvuvawe: zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na telesnoinvalidiziranite lica na RM, polnopravno Sorabotka so: site NVO; Sojuz na slepite; op{tinite; Biro za vrabotuvawe Broj na ~lenovi: 120 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvawe i unapreduvawe na pravata na licata so telesen hendikep vo site sferi na op{toto `iveewe. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, sport, hobi i rekreacija, prava na lica so hendikep Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Kumanovo, Kriva Palanka i Kratovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na telesnoinvalidiziranite lica na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: STILM; FSRIM Broj na ~lenovi: 230 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 70000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000 INDEKS NA NVO Op{ta cel: otkrivawe na gluvi i nagluvi lica zaradi nivno vklopuvawe vo site oblasti od `ivotot. Podobruvawe na obrazovanieto, rehabilitacija i vrabotuvawe na gluvite i nagluvite lica. Afirmacija na jazikot na gluvite, razvoj na sportot na gluvite i nagluvite lica. Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: `eni, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Evropa) Broj na ~lenovi: 18 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

175

LICA SO POSEBNI POTREBI

NVO „Vitezda” - Zdru`enie na hendikepiranite, ZHL „Vitezda”
Adresa: Blatec Telefon: 033/371-355 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 4/2001 Mati~en broj: 5541514 EDB: 4005001104736 @iro-smetka: 20000-000-0595766 Deponent na bankata: Stopanska banka - filijala Vinica Lica za kontakt: Klaudija Jordanova, sekretar, d.t.: 033/371-353 Jovan Man~evski, pretsedatel, d.t.: 033/362-610

Polio plus - postpolio grupa za poddr{ka - Skopje, Polio plus
Adresa: „Rudi ^ajavec“ 33/3, 1000 Skopje Telefon: 02/3298-327 Telefaks: 02/3298-328 E-mail: poliplus@poliplus.org.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 15/3 2000 Mati~en broj: 5396441 EDB: 4030000390748 @iro-smetka: 30000-000-0697660 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Zvonko [avreski, pretsedatel, s.t.: 070/343-400, d.t.: 02/2460-914 Du{ko Hristov, izvr{en sekretar, s.t.: 075/343-636, d.t.: 02/2461-015

Republi~ki centar za poddr{ka na licata so intelektualna popre~enost „Poraka”, „Poraka”
Adresa: „11 oktomvri“ 42, 1000 Skopje Telefon: 02/3296-961 Telefaks: 02/3296-961 E-mail: poraka@mol.com.mk Osnovawe: 1963 Broj na registracija: 101/98 Mati~en broj: 4071603 EDB: 4030984178108 @iro-smetka: 40100-678-1674 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Violeta Dimovska, generalen sekretar, s.t.: 02/3296-961 Svtelana Tenovi}, knigovoditel, s.t.: 02/3296-961

176

LICA SO POSEBNI POTREBI

INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: humanitarna dejnost za ostvaruvawe i za{tita na nivnite zdravstveni, ekonomski, socijalni, humanitarni, obrazovni, sportski i drugi prava, interesi i uveruvawa vo soglasnost so Ustavot i zakonot na teritorijata na op{tina Vinica, Blatec, Berovo, Del~evo i Peh~evo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, ~ovekovi prava, sport, hobi i rekreacija, humanitarno deluvawe Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, stari lica, selani, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Blatec), regionalno (Vinica, Ko~ani, Berovo, Del~evo i Peh~evo), nacionalno Sorabotka so: Crven krst; Ministerstvo za trud i socijalna politika Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno Op{ta cel: lobirawe za pravata na licata so hendikep, pomo{ na licata so hendikep, zastapuvawe na licata so hendikep. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so posebni potrebi Publikacii: mese~en magazin „Vulkan“ Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (balkanski region) ^len vo: stranski – „Disability pipl international“; „European disability forum“ Sorabotka so: nad 20 NVO vo RM i regionot; Helsing{ki komitet za ~ovekovi prava; „QBE“ Makedonija; Mobimak; Skopska pivarnica; Parlament; Ministerstvo za trud i socijalna politika; Me|uop{tinski centar za socijalna rabota; op{tina Centar; op{tina Kisela Voda; Specijalni zaboluvawa - Kriva Palanka Broj na ~lenovi: 42 Broj na aktivni volonteri: 18 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 23000000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 13000000 INDEKS NA NVO Op{ta cel: poddr{ka na licata so intelektualna popre~enost i nivnite semejstva. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, lica so posebni potrebi Publikacii: glasilo „Poraka“, 4 broja godi{no Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Zaednica na invalidskite organizacii, postojano; stranski - Inicijativa na licata so mentalen hendikep Sorabotka so: ZIO; O@RM; Ministerstvo za trud i socijalna politika Broj na ~lenovi: 2000 Broj na aktivni volonteri: 200 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Sojuz za sport i rekreacija na invalidite - Kumanovo, SSRI Kumanovo
Adresa: „Done Bo`inov“ 24, 1300 Kumanovo Telefon: 031/417-875 Telefaks: 031/417-875 E-mail: branimirjavonovski@yahoo.com Osnovawe: 1966 Broj na registracija: 39/98 Mati~en broj: 4030133 EDB: 4017995101518 @iro-smetka: 51000-000-0065002 Deponent na bankata: KIB - Kumanovo Lica za kontakt: Branimir Jovanovski, vraboten, s.t.: 031/417-875, d.t.: 031/420-365

Sojuz za sport i rekreacija na invalidite
Adresa: „Alekso Demniev“ 3, 1400 Veles Telefon: 043/227-414 Telefaks: 043/227-414 E-mail: trajdakov@mtnet.mk Osnovawe: 1967 Broj na registracija: 40/98 Mati~en broj: 4026136 EDB: 4004950107383 @iro-smetka: 20000-000-1771115 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Carka Aceva, sekretar, s.t.: 043/227-414, d.t.: 043/254-222

Sojuz za sport i rekreacija na invalidite, SSRI
Adresa: „Predrag Jan~evski“ 2, 1200 Tetovo Telefon: 044/335-046 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 5/2000 Mati~en broj: 4037014 EDB: 4028000122323 @iro-smetka: 54000-000-0080186 Deponent na bankata: Tetovska banka - Tetovo Lica za kontakt: Dragan An|elkovski, pretsedatel, s.t.: 044/330-180 Lidija Dabevska, sekretar, s.t.: 044/330-180

INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: sport i rekreacija na licata so hendikep, bez ogled na vidot i stepenot na o{tetuvawe vo pove}e sportovi, kako na primer strela{tvo, atletika, ping-pong, {ah i dr. Sektori na dejstvuvawe: sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: sportski aktivnosti Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kumanovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Federacija za sport i rekreacija na invalidite na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: FSRIM; MOK; Agencija za mladi i sport Broj na ~lenovi: 100 Broj na aktivni volonteri: 21 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 30000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100000 Op{ta cel: masovna i sistemska psihofizi~ka rehabilitacija na invalidite po pat na sportuvawe so cel za jaknewe i podobruvawe na op{tata zdravstvena sostojba na invalidite i postignuvawe vrvni rezultati. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so posebni potrebi Publikacii: NEMO Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni: - Federacija za sport i rekreacija na invalidite Sorabotka so: srodni organizacii; Sojuz na sportovite - Veles; organizacii na hendikepirani lica Broj na ~lenovi: 600 Broj na aktivni volonteri: 200 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, sportski rekviziti Real. buxet vo 2002 (MKD): 50000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 110000 INDEKS NA NVO Op{ta cel: obedinuvawe, zaedni~ko planirawe i koordinirawe na sportsko-rekreativnata aktivnost na invalidiziranite lica. Sektori na dejstvuvawe: zdravje i zdravstvo, sport, hobi i rekreacija, hendikepirani Tipovi aktivnosti: organizirawe sportsko-rekreativni aktivnosti Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Tetovo i op{tinite od regionot), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz za sport i rekreacija, polnopravno; Sojuz na slepite na RM, polnopravno Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

177

LICA SO POSEBNI POTREBI

Sojuz na gluvite i nagluvite na Makedonija, SGNM
Adresa: „11 Oktomvri“ 42-a, 100 Skopje, po{tenski fah 223 Telefon: 02/3228-106; 02/3224-785 Telefaks: 02/3228-106 E-mail: sgnm@mt.net.mk Osnovawe: 1965 Broj na registracija: Mati~en broj: 4065883 EDB: 4030984177071 @iro-smetka: 30000-000-1442620 Deponent na bankata: Komercijalana banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Georgi Grujevski, generalen sekretar, s.t.: 02/3228-106; 02/3224-785, d.t.: 02/3118-495 Violeta Apostolovska, tehni~ki sekretar, s.t.: 02/3228-106; 02/3224-785, d.t.: 02/3118-495

Sojuz na invalidite na trudot i korisnicite na invalidska penzija na RM
Adresa: „Prvomajska“, baraka 10, soba 12, bb, 1000 Skopje Telefon: 02/2779-490 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 254/02 Mati~en broj: 5302641 EDB: 4030999363939 @iro-smetka: 20000-002-9963583 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Traj~e durakovski, pretsedatel, s.t.: 02/2779-490 Petkana Stojanovska, slu`benik, s.t.: 02/2779-490

Sojuz na invalidite na trudot na R. Makedonija - Zdru`enie na invalidite na trudot - Kisela Voda
Adresa: „Prvomajska“, baraka 10, soba 10, bb, 1000 Skopje Telefon: 02/2779-172 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1955 Broj na registracija: 75/98 Mati~en broj: 4974042 EDB: 4030995245109 @iro-smetka: 20000-002-1252498 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Tripun Atanasovski, pretsedatel, s.t.: 02/2779-172 Traj~e Jovanovski, potpretsedatel, s.t.: 02/2779-172

178

LICA SO POSEBNI POTREBI

INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: izedna~uvawe na
~ovekovite prava na gluvite lica, podobruvawe na kvalitetot na nivniot `ivot, davawe uslugi od preveduva~i, obuka na kadri, organizirawe kulturnosportski aktivnosti. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/generirawe prihodi, sport, hobi i rekreacija

INDEKS NA NVO Op{ta cel: pomo{ na invalidite i ispla}awe posmrtnini. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, itna/osnovna pomo{ Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: invalidi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kisela Voda), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na invalidite na trudot na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: Fond za penzisko i invalidsko osiguruvawe Broj na ~lenovi: 4150 Broj na aktivni volonteri: 21 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so posebni potrebi Publikacii: Prira~nik za za{tita od sida i narkomanija, tira` 2000; Znakoven re~nik, tira` 3000 Nivo na dejstvuvawe: regionalno (18 me|uop{tinski zdru`enija), nacionalno ^len vo: doma{ni - Crven krst na Makedonija, redoven; Zaednica na invalidskite organizacii, redoven; stranski - Svetska sportska fondacija „CISS“; Svetska fondacija na gluvite „WFD“ Broj na ~lenovi: 6000 Broj na aktivni volonteri: 200 Broj na vraboteni: 16 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: humanitarna Sektori na dejstvuvawe: itna/ osnovna pomo{ Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: invalidi so zagubena rabotna sposobnost Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kisela Voda), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na trudovite invalidi, ~len Broj na ~lenovi: 1000 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Sojuz na invalidite na trudot na Republika Makedonija
Adresa: „11 oktomvri“ 42-a, 1000 Skopje, po{tenski fah 332 Telefon: 02/3166-362 Telefaks: 02/3166-362 E-mail: Osnovawe: 1954 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Magdura Magdanovski, potpretsedatel, s.t.: 02/3166-362 Bosilka Simonovska, tehni~ki sekretar, s.t.: 02/3166-362

Sojuz na invalidite na trudot na R. Makedonija - Zdru`enie na invalidite - Prilep, SIT
Adresa: „Stevan Apostolski“ bb, 7500 Prilep, po{tenski fah 170 Telefon: 048/412-872 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1955 Broj na registracija: 11/98 Mati~en broj: 4018397 EDB: 4021969111839 @iro-smetka: 30002-000-0110033 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skopje, filijala Prilep Lica za kontakt: Cvetko Lazarov, sekretar, s.t.: 048/412872, d.t.: 048/418-033 Men~e Dimoska, pretsedatel, s.t.: 048/ 412-872, d.t.: 048/435-077

Sojuz na invalidite od vojnata na Makedonija, SIVM
Adresa: „11 Oktomvri“ 42/1, 1000 Skopje Telefon: 02/3233-551 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1970 Broj na registracija: 41/98 Mati~en broj: 4099117 EDB: 4030983117070 @iro-smetka: 40100-678-10238 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Temelko Doj~inovski, generalen sekretar, s.t.: 02/3233-551 Qup~o Eftimovski, pretsedatel, s.t.: 02/3233-551

INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: sogleduva, prezentira i pomaga vo re{avawe na problemite na invalidite na trudot. Sektori na dejstvuvawe: socijalnohumanitarna Tipovi aktivnosti: humanitarni aktivnosti Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - Me|unarodna organizacija na invalidite FIMITIK Sorabotka so: srodni NVO; Makedonski telekomunikacii; Makedonski `eleznici; Fond za pati{ta;, aviokompanii; ministerstva Broj na ~lenovi: 57000 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0 INDEKS NA NVO Op{ta cel: ja sledi i sogleduva celokupnata problematika povrzana so kvalifikacija, dokvalifikacija, rehabilitacija, vrabotuvawe i integracija na invalidite na trudot vo op{tinata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/generirawe prihodi, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: informacii, zaemi Celna grupa: stari lica Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), regionalno (Dolneni, Krivoga{tani, Vitoli{te, Topol~ani, Prilep), nacionalno Sorabotka so: Centar za poddr{ka na NVO - Prilep; Zdru`enie na penzionerite; Op{tinski centar za socijalni raboti Broj na ~lenovi: 2118 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 288645 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno Op{ta cel: socijalna za{tita i integracija, preventivno dejstvuvawe za za{tita na voenite invalidi. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Skopje), nacionalno Broj na ~lenovi: 580 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

179

LICA SO POSEBNI POTREBI

Sojuz na invalidskite penzioneri na RM Ohrid, SMP
Adresa: „Dimitar Vlahov“ 46, 6000 Ohrid, po{tenski fah 97 Telefon: 046/266-287 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 08/688 Mati~en broj: 141421 EDB: 4020997120146 @iro-smetka: 530-0003000-14677 Deponent na bankata: Ohridska banka - Ohrid Lica za kontakt: Mateja Petreski, pretsedatel, s.t.: 046/266-287, d.t.: 046/260-625

Sojuz na slepite na Republika Makedonija, SSRM
Adresa: „29 noemvri“ 46, 1000 Skopje, po{tenski fah 348 Telefon: 02/3113-662 Telefaks: 02/3112-292 E-mail: macuob@freemail.org.mk Osnovawe: 1946 Broj na registracija: 139/98 Mati~en broj: 4064160 EDB: 4030984251700 @iro-smetka: 30000-000-0474269 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Miroslav Dobrevski, pretsedatel, s.t.: 02/ 3113-662, d.t.: 070/343-133 ^edomir [opi}, {ef na IIC pri SSRM, s.t.: 02/3113-662, d.t.: 02/2054-423

Sojuz na trudovite invalidi na R. Makedonija
Adresa: „11 Oktomvri“ 42a, 1000 Skopje Telefon: 02/3166-362 Telefaks: 02/3166-362 E-mail: Osnovawe: 1954 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Megdi Ramadanovski, potpretsedatel, s.t.: 02/3166-362 Bosilka Simonovska, tehni~ki sekretar, s.t.: 02/3166-362

180

LICA SO POSEBNI POTREBI

INDEKS NA NVO

INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na pravata na invalidskite penzioneri i dobrovolno op{testveno, edukativno-humanitarna organizacija. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, zdravje i zdravstvo, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: informacii, zaemi Celna grupa: invalidski penzioneri Publikacii: bro{ura, vovedni SIPM, tira` 11000 godi{no Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ohrid), nacionalno ^len vo: doma{ni - Zdru`enie za cerebralna paraliza, sorabotka; Gluvonemi, sorabotka; Voeni invalidi, sorabotka Sorabotka so: Crven krst; voeni invalidi; Sojuz na invalidite Broj na ~lenovi: 53000 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: SSRM ve}e 50 godini vodi celosna gri`a za licata so o{teten i potpolno izguben vid, po~nuvaj}i od otkrivaweto, upatuvaweto na {koluvawe, opismenuvaweto na Braeovo pismo, rehabilitacija, vrabotuvawe, adaptirawe na rabotnite mesta, nabavka na tiflopomagala so koi se slu`at slepite lica, so ~ija pomo{ kolku-tolku go nadopolnuvaat izgubeniot vid i si go poednostavuvaat sekojdnevniot `ivot, rabota i orientacija vo sredinata vo koja se dvi`at; zadovoluvawe specifi~ni potrebi: kulturno-prosvetni i sportsko-rekreativni potrebi, ~itawe i slu{awe Braeovi zvu~ni spisanija, beletristika, nau~na i stru~na literatura, obezbeduvawe komunikacija i drugo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii Celna grupa: lica so posebni potrebi Publikacii: radioemisija „Panta rei“ na prvata programa na Makedonskoto radio, Radio Skopje; zvu~no spisanie „Panorama“, mese~nik, ttira` 180; Braeovo spisanie „Na{ zbor“, mese~nik, tira` 150 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Zaednica na invalidskite organizacii, ramnopravno; stranski - Svetski sojuz na slepite; Evropski sojuz na slepite; Balkanski konsultativen komitet Sorabotka so: MCMS; FIOOM; SO@M; ITZ; MRTV; Mobimak; Hendikep internacional Broj na ~lenovi: 3200 Broj na aktivni volonteri: 200 Broj na vraboteni: 22 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, tonsko studio, Braeva pe~atnica Real. buxet vo 2002 (MKD): 8912000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 9000000

INDEKS NA NVO Op{ta cel: sledewe, prezentirawe i pomagawe vo re{avawe na problemite na invalidite. Sektori na dejstvuvawe: socijalnohumanitarna organizacija Tipovi aktivnosti: razni aktivnosti Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - Me|unarodna organizacija na invalidite Sorabotka so: zdru`enija na invalidite na trudot na RM i dr. srodni organizacii; Fond za penzisko-invalidsko osiguruvawe; Makedonski telekomunikacii Broj na ~lenovi: 57000 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Humanitarna organizacija „Pomo{ na hendikepiranite i siroma{nite”, PHS
Adresa: „Krume Jaskoski“ 31, 7500 Prilep Telefon: 048/401-230 Telefaks: 048/431-097 E-mail: ahpmk@mail.com.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: @arko Ginovski, izvr{en direktor, s.t.: 048/401-230, d.t.: 070/745-550 Harieta Bajramovski, sekretar, s.t.: 048/401-230, d.t.: 048/411-924

Humanitarna organizacija „Uniteti” - Gostivar, HO „Uniteti”
Adresa: „Goce Del~ev-Kula“, lokal 25, 1230 Gostivar Telefon: 042/215-107 Telefaks: 042/215-107 E-mail: uniteti@mt.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 54/99 Mati~en broj: 5300932 EDB: 4007999115593 @iro-smetka: 30012-000-0006626 Deponent na bankata: Komercijalna banka - Gostivar Lica za kontakt: Seqam Eqmazi, pretsedatel, s.t.: 042/215-107, d.t.: 042/243-588 Quqzim Besimi, sekretar, s.t.: 042/215-107, d.t.: 042/217-768

Humanitarno dru{tvo „Hendikepirano lice”
Adresa: „Xon Kenedi“ 28-1/2, 1000 Skopje Telefon: 02/3621-212 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 1013/2000 Mati~en broj: 140421 EDB: 4030000385876 @iro-smetka: 30000-000-1322243 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Remzi Bala, pretsedatel, s.t.: 070/438-217 Fatmire Bala, ~len na IO, s.t.: 02/3037-397

INDEKS NA NVO Op{ta cel: vklu~uvawe i pomo{ na hendikepiranite i siroma{nite lica vo op{testvoto. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, humanitarna Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, deca, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), regionalno (pelagoniski region), nacionalno Sorabotka so: Dendovas; Vramasi; Feliks; ^erewa; Kham; Ternipe; Ministerstvo za obrazovanie; Biro za razvoj na obrazovanieto; Lokalna samouprava Prilep Broj na ~lenovi: 120 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

INDEKS NA NVO Op{ta cel: avansirawe i integrirawe vo op{testvoto na licata so posebni potrebi so razvivawe i podobruvawe na demokratski metodi. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, sport, hobi i rekreacija, humanitarno Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: deca, begalci, stari lica, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Gostivar), nacionalno ^len vo: stranski - ECMI Sorabotka so: SA@M; Mese~ina; Matukat; O@G; IPG Broj na ~lenovi: 36 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 620000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1240000

INDEKS NA NVO Op{ta cel: da raboti na razvoj na humanosta i solidarnosta. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: lica so posebni potrebi, bolni i socijalno zagrozeni Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: MCMS; Ministerstvo za trud i socijalna politika Broj na ~lenovi: 43 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 31000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 620000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

181

LICA SO POSEBNI POTREBI

Humanitarno zdru`enie „Dom na humanosta” - Vinica
Adresa: „Mar{al Tito“ bb, Vinica Telefon: 032/362-080 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 9/2000 Mati~en broj: 27029 EDB: 4005000104376 @iro-smetka: 20000-003-5016022 Deponent na bankata: Stopanska banka - filijala Vinica Lica za kontakt: Spase Danev, pretsedatel, d.t.: 033/362-080 Marko Nackovski, ~len, d.t.: 033/362-573

Humanitarno zdru`enie „Humanitas”, Humanitas
Adresa: „Orde Todoroski-[emko“ 39, 7500 Prilep Telefon: 048/416-811; 070/762-785 Telefaks: 048/416-811 E-mail: Osnovawe: 1995 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Makedonska banka Lica za kontakt: Dime Dimeski, pretsedatel, s.t.: 426-832, d.t.: 048/416-811 Pece Veleski, ~len, s.t.: 426-832, d.t.: 048/423-306

Humanitarno zdru`enie Esma i Stevo Teodosievski
Adresa: „Samoilova“ bb, 1000 Skopje Telefon: 02/3116-113 Telefaks: 02/3117-260 E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 1327 Mati~en broj: 5654963 EDB: 4030002447321 @iro-smetka: 30000-000-1455036 Deponent na bankata: Komercijala banka Lica za kontakt: Sanija Rexepova, odgovoren upravitel, s.t.: 02/3116-113 Esma Rexepova, pretsedatel, s.t.: 02/3116-113

182

LICA SO POSEBNI POTREBI

INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: humanitarna pomo{ na hendikepirani, iznemo{teni i ostareni lica. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, sport, hobi i rekreacija, hendikepirani, stari lica Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, stari lica, selani, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Vinica i Blatec), nacionalno ^len vo: doma{ni - ZG na penzionerite Vinica, polnopravno Sorabotka so: Poraka; DAI Ro`ava; Crven krst; Solidarnost; Komunalno pretprijatie; Grade`no pretprijatie Pelagonija Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 21000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 50000 Op{ta cel: pomo{ na hendikepirani, stari iznemo{teni lica, izrabotka na proekti od ekologijata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: site NVO; MCMS; FIOOM; PORAKA; JKP; ELS Broj na ~lenovi: 73 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 50000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 150000

INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita, zgri`uvawe i davawe sekakva pomo{ na nezgri`eni i napu{teni deca, siraci, stari i iznemo{teni lica, hendikepirani lica i bezdomnici. Davawe zdravstvena pomo{ i za{tita preku donirani lekovi, sanitetski i drug materijal, oprema i ortopetski pomagala. Sektori na dejstvuvawe: humanitarni Tipovi aktivnosti: grantovi i donacii Celna grupa: `eni, deca, begalci, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Broj na ~lenovi: 5 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 4 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Humanitarno zdru`enie za hendikepirani lica „Sudbina”, HZHD „Sudbina”
Adresa: „Mar{al Tito“ bb, 2320 Del~evo Telefon: 033/413-625 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: Mati~en broj: 5477913 EDB: 4009000104940 @iro-smetka: 20000-084-3167448 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala Del~evo Lica za kontakt: Golub Ivanovski, pretsedatel, s.t.: 033/ 413-625, d.t.: 033/410-545 Elizabeta Ivanovska, sekretar, s.t.: 033/ 413-625, d.t.: 033/410-399

Humanitarno zdru`enie na gra|anite so hendikep „Ilinden”
Adresa: „Sava Kova~evi}“ 14/112, 1000 Skopje Telefon: 02/2554-436 Telefaks: 02/2554-436 E-mail: humani_ilinden@hotmail.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 85/2001 Mati~en broj: EDB: 4030001425057 @iro-smetka: 30000-000-0384447 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Hristina Josimovska, pretsedatel, s.t.: 070/554-436, d.t.: 02/2557-595

Centar za pomo{ na lica so mentalen hendikep - Kriva Palanka, ZPLMH - Kr. Palanka
Adresa: „Nikola Tesla“ bb, 1330 Kriva Palanka Telefon: 031/375-200 Telefaks: 031/375-245 E-mail: Osnovawe: 1985 Broj na registracija: 13/98 Mati~en broj: 4127366 EDB: 4015990100243 @iro-smetka: 51000-002-0015436 Deponent na bankata: Komercijalnoinvesticiska banka, DE Kriva Palanka Lica za kontakt: Mihailo Kolev, sekretar, s.t.: 031/375200, d.t.: 031/375-909 Jovan~e Ilievski, pretsedatel, s.t.: 031/ 375-200

INDEKS NA NVO Op{ta cel: informirawe na javnosta za usovr{uvawe na metodite na razre{uvawe na problemte na licata so hendikep. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (nas. Ilinden), nacionalno Sorabotka so: @enska akcija Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

INDEKS NA NVO Op{ta cel: podigawe i ponatamo{no usovr{uvawe na obrazovno-vospitno i edukativno nivo na hendekipiranite lica i nivno celosno socijalizirawe. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/generirawe prihodi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Del~evo), nacionalno Sorabotka so: site NVO; Polio plus; Ministerstvo za trud i socijalna politika; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 77 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 700000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

INDEKS NA NVO Op{ta cel: gri`a i tretman na lica so mentalen hendikep, kako i inicijativa za normalno regulirawe na potrebnite prava. Sektori na dejstvuvawe: ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/ osnovna pomo{, obrazovanie, hendikepirani Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, deca, stari lica, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kriva Palanka), nacionalno ^len vo: doma{ni - mre`na postavenost so Republi~kiot centar za pomo{ na licata so mentalen hendikep na RM, polnopravno Sorabotka so: drugi NVO Broj na ~lenovi: 274 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 210000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 330000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

183

LICA SO POSEBNI POTREBI

Centar za pomo{ na licata so mentalen hendikep „Poraka” - [tip
Adresa: „Sutjeska“ 43b, 2000 [tip, po{tenski fah 152 Telefon: 032/386-215 Telefaks: 032/386-215 E-mail: Osnovawe: 1973 Broj na registracija: 32/98 Mati~en broj: 4117085 EDB: 4029985102573 @iro-smetka: 20000-000-4012979 Deponent na bankata: Stopanska banka - [tip Lica za kontakt: Dobrinka Veselinova, sekretar, s.t.: 032/386-215, d.t.: 032/381-215 Risto Donev, pretsedatel, s.t.: 032/386-215

Centar za pomo{ na lica so mentalen hendikep „Poraka” Kratovo, „Poraka”
Adresa: „29 noemvri“ 10/5, 1360 Kratovo Telefon: 031/481-265 Telefaks: 031/481-265 E-mail: Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 5/98 Mati~en broj: 1040421 EDB: 4014995101004 @iro-smetka: 51000-001-0028939 Deponent na bankata: Komercijalna banka – Kumanovo, DE Kratovo Lica za kontakt: Nada Kuzmanovska, sekretar, s.t.: 031/481-112, d.t.: 031/481-265 Tome Kuzmanov, pretsedatel, s.t.: 031/481-911

Centar za pomo{ na licata so mentalen hendikep „Poraka” Prilep
Adresa: „Stevan Apostolski“ bb, 7500 Prilep Telefon: 048/410-393 Telefaks: 048/410-393 E-mail: Osnovawe: 1966 Broj na registracija: 16/68 Mati~en broj: 4093470 EDB: 4021978114301 @iro-smetka: 30002-000-0167263 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Asen Stamenov, sekretar, s.t.: 048/410-393, d.t.: 048/419-973 Milorad Ge{oski, pretsedatel, s.t.: 048/410-393, d.t.: 048/432-178

184

LICA SO POSEBNI POTREBI

INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: obezbeduvawe sevkupna gri`a i tretman na licata so mentalen hendikep i za{tita na nivnite ekonomski, socijalni, kulturni, humanitarni, obrazovni i sportski prava. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, lica so posebni potrebi Publikacii: spisanie „Poraka“ Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip i Kavadarci), nacionalno ^len vo: doma{ni - Republi~ki centar za pomo{ na licata so mentalen hendikep „Poraka“; Zaednica na invalidskite organizacii - [tip, ~len Sorabotka so: Zdru`enie na hendikepiranite lica vo Makedonija; Centar za socijalna rabota Broj na ~lenovi: 380 Broj na aktivni volonteri: 13 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0 Op{ta cel: pomo{, soveti, za{tita na hendikepiranite lica i sozdavawe uslovi za nivno zgri`uvawe, obrazovanie vo ramkite na nivnite mo`nosti. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, hendikepirani Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, deca, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Srbija i Crna Gora) ^len vo: doma{ni - Sojuz na decata so mentalen hendikep „Dare Xambaz“, polnopravno; stranski – „Hendicep International“ Sorabotka so: site NVO od RM Broj na ~lenovi: 300 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

INDEKS NA NVO Op{ta cel: inicira obezbeduvawe sevkupna op{testvena gri`a i tretman na licata so mentalen hendikep i dava poddr{ka i pomaga vo opfa}awe, sobirawe i anga`irawe na roditelite, staratelite i prijatelite na licata so mentalen hendikep vo rabotata na Centarot. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, stari lica, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), regionalno (Prilep, Krivoga{tani, Dolneni, Topol~ani, Vitoli{te), nacionalno ^len vo: doma{ni - PO na GN - Prilep, polnopravno; NVO „Vistina“, polnopravno Sorabotka so: site invalidski organizacii; Zdru`enie na invadiliziranite lica - Prilep; Dneven prestoj so posebni potrebi; Podra~na edinica na Ministerstvoto za trud i socijalna politika; zdrastvo; obrazovani; lokalna samouprava; Za{titna rabotilnica „Megal“ - Prilep Broj na ~lenovi: 1200 Broj na aktivni volonteri: 13 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 50000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 230000

Centar za pomo{ na licata so mentalen hendikep „Poraka”, CPLMH -Poraka
Adresa: „Veqko Vlahovi}“ 38-a, 2220 Sveti Nikole, po{tenski fah 59 Telefon: 032/441-670 Telefaks: 032/441-670 E-mail: poraka12@yahoo.com Osnovawe: 1978 Broj na registracija: 8/98 Mati~en broj: 4774990 EDB: 402599413684 @iro-smetka: 20000-084-5530368 Deponent na bankata: Stopanska banka - Sveti Nikole Lica za kontakt: Sa{o Todorovski, sekretar, s.t.: 032/441-670, d.t.: 032/443-929 Traj~e Todorovski, pretsedatel, s.t.: 032/441-670, d.t.: 032/443-929

Centar za pomo{ na lica so mentalen hendikep - Poraka, Poraka -Ko~ani
Adresa: „4 Juli“ bb, 2300 Ko~ani, po{tenski fah 161 Telefon: 033/270-150 Telefaks: 033/270-150 E-mail: poraka-s@mtnet.mk Osnovawe: 1982 Broj na registracija: 6/98 Mati~en broj: 4094212 EDB: 4013982105187 @iro-smetka: 30005-000-0001634 Deponent na bankata: Komercijalna banka filijala Ko~ani Lica za kontakt: Suzana Gorgieva, sekretar, s.t.: 033/270-150, d.t.: 033/270-310 Qubica Arsova, psihologija, s.t.: 033/270-150, d.t.: 033/273-847

Centar za pomo{ na licata so mentalen hendikep „Poraka” Vinica
Adresa: „Stra{o Pinxur“ 5/1, 2310 Vinica Telefon: 033/361-305 Telefaks: 033/361-305 E-mail: Osnovawe: 1982 Broj na registracija: 13/99 Mati~en broj: 4053324 EDB: 4005982102150 @iro-smetka: 20000-000-3381897 Deponent na bankata: Stopanska banka - filijala Vinica Lica za kontakt: Biljana Georgieva, sekretar, s.t.: 033/361-305, d.t.: 033/361-011 Qubica Sokolova, pretsedatel, d.t.: 033/360-012

INDEKS NA NVO Op{ta cel: inicira, obezbeduva sevkupna op{testvena gri`a i tretman na licata so mentalen hendikep, davawe poddr{ka, opfa}awe, sobirawe i anga`irawe na roditelite starateli na licata so mentalen hendikep, prou~uvawe i sledewe na razvojot, za{tita i tretman na licata so posebni potrebi, prezemawe inicijativa za normativno regulirawe na potrebnite prava, se zalaga za dosledna primena na usvoenite me|unarodni dokumenti koi se odnesuvaat na ostvaruvawe na ~ovekovite prava, sozdavawe uslovi za {irewe na mre`ata za zgri`uvawe, stru~no osposobuvawe, vrabotuvawe i dr. celi i interesi na decata so mentalen hendikep. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka, humanitarno deluvawe Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Ko~ani, Oble{evo, Zrnovci, Orizari, ^e{inovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Republi~ki centar za pomo{ na licata so mentalen hendikep Poraka, polnopravno Sorabotka so: „Poraka“ na nivo na RM; Svetla Idnina; ZRS „Nade`“; Zdru`enie na invalidnite lica; Medicinski centar Ko~ani; osnovni u~ili{ta od Ko~ani; Fond za zdravstvo; lokalna samouprava; Centar za socijalna rabota; Ministerstvo za trud i socijalna politika Broj na ~lenovi: 358 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, ma{ina za perewe, spravi za ve`bawe Real. buxet vo 2002 (MKD): 542134 Plan. buxet za 2003 (MKD): 743384

INDEKS NA NVO Op{ta cel: Centarot za pomo{ na licata so mentalen hendikep „Poraka“ Vinica e dobrovolna, samostojna, nekomercijalna organizacija na roditeli i deca so mentalen hendikep so socijalno humani celi za obezbeduvawe na sevkupnata op{testvena gri`a i tretman na licata so mentalen hendikep vo Vinica i Blatec. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (site op{tini vo Vinica), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na centrite na licata so mentalen hendikep, polnopravno Sorabotka so: Crven krst; Dom na humanosta; Inicijativa na nevrabotenite; Sojuz na centarot na licata so mentalen hendikep „Poraka“ Skopje; lokalna samouprava Demir Kapija; gradinki i u~ili{ta; Zdravstven dom - Vinica Broj na ~lenovi: 171 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 10000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 10000

INDEKS NA NVO Op{ta cel: pomo{ na licata so mentalen hendikep, gri`a za niv, poseben tretman, kako i prezemawe inicijativi za normativno regulirawe na potrebnite prava. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Sveti Nikole), nacionalno ^len vo: doma{ni - „Poraka“, polnopravno Sorabotka so: ZIO – Sveti Nikole Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

185

LICA SO POSEBNI POTREBI

Zdru`enie na roditeli na decata zaboleni od celebralna paraliza
Adresa: „Blagoj \orev“ 125/10, 1400 Veles Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Daliborka Zlateva, sekretar jazik: angliski, s.t.: 043/231-834, d.t.: 043/239-982

186

LICA SO POSEBNI POTREBI

Me|unarodna sorabotka
Balkanski centar za privlekuvawe metali, BCPM
Adresa: „16 makedonska brigada“ 18, 1000 Skopje Telefon: 02/3287-642 Telefaks: 02/3287-642 E-mail: sojuz@mt.net.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 4/01 Mati~en broj: 5590388 EDB: 4030001448332 @iro-smetka: 30000-000-146289 Deponent na bankata: Komercijalana banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Sergej Milo{evski, izvr{en direktor, s.t.: 02/3287-642, d.t.: 02/ 2614-841 Jovan Muckovski, pretsedatel, s.t.: 02/ 3064-497, d.t.: 02/2446-779 INDEKS NA NVO Op{ta cel: koordinacija vo oblasta na nau~nite istra`uvawa, razvojot i proizvodstvoto vo metalurgijata i drugite industrii so privlekuvawe na metalite vo balkanskite zemji. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, nauka, metalurgija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, nau~ni proekti Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Balkanskki sojuz na metalurzite, edinica vo sostav; Sojuz na metalurzite na Makedonija Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Dru{tvo na makedonsko-rusko prijatelstvo, MPR
Adresa: „18 Noemvri“ 23/4, 1230 Gostivar Telefon: 042/213-214 Telefaks: E-mail: gega1gv@mt.net.mk Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 3499 Mati~en broj: 0070170 EDB: 4007996113883 @iro-smetka: 20000-002-5368887 Deponent na bankata: Stopanska banka - Gostivar Lica za kontakt: Gego Maxoski, pretsedatel, d.t.: 042/ 213-214 INDEKS NA NVO Op{ta cel: {irewe prijatelstvo. Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna sorabotka Tipovi aktivnosti: zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Tetovo, Gostivar, Ki~evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na makedonsko-ruskite dru{tva, polnopravno Sorabotka so: MRPD Ko~ani, Bitola, Resen Broj na ~lenovi: 310 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Esperantsko dru{tvo „Napredok“, ED „Napredok“
Adresa: „Marksova“ 54a, 7500 Prilep, po{tenski fah 197 Telefon: 048/427-188 Telefaks: E-mail: galessp @ mt.net.mk Osnovawe: 1963 Broj na registracija: 43/98 Mati~en broj: 4074670 EDB: 4021994121873 @iro-smetka: 30002-000-0133992 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skopje, filijala Prilep Lica za kontakt: Metodija Galeski, pretsedatel, d.t.: 048/427-188 Viktor Galeski, koordinator, d.t.: 048/427-188 INDEKS NA NVO Op{ta cel: izu~uvawe i {irewe na
me|unarodniot jazik esperanto, koristewe na me|unarodniot jazik esperanto za kontakti so poedinci, dru{tva, organizacii i sojuzi vo svetot i afirmacija na Makedonija na kulturnoto i istoriskoto nasledstvo so pomo{ na esperanto.

Sektori na dejstvuvawe: kultura i
umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, turizam i uslugi, obrazovanie

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii

Celna grupa: op{ta celna grupa, lica so
posebni potrebi

Publikacii: almanah „Estonto“ (dvojazi~no) godi{en almanah, tira` 150, 1/1999, 2/2000, 3/2001; Antologija „Makedonski biseri - sto i pedeset narodni pesni“ (dvojazi~no), tira` 500, 1999; stihozbirka „Damnija Lando“ (Prokolnata zemja) „Le Esperanto“, tira` 300, 1998; stihozbirka „Kaleidoskop“ (makedonski), tira` 300,1995 – „Kaleidoskopo Le Esperanto“, tira` 300,1998; vodi~ „Pregled i kratok opis na kulturno-istoriskite spomeni na teritorijata na op{tina Prilep“, tira` 800,1996; antologija „Antologija na makedonskata poezija i proza“ (na esperanto); re~nik „Esperantomakedonski i obraten re~nik so kratka gramatika“, tira` 4000, 1977

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep),
nacionalno, me|unarodno (Holandija, Hrvatska, Francija, Japonija, Italija, Litvanija)

^len vo: doma{ni - Esperantski sojuz na
Makedonija; stranski - Me|unaroden pedago{ki esperantski sojuz; Me|unaroden esperantski sojuz na rabotnicite (SAT); Svetski esperantski sojuz (UEA)

Sorabotka so: ekolo{ki dru{tva,
Sportsko-planinarsko dru{tvo „Kozjak“; Gradska organizacija na gluvite i nagluvite

Broj na ~lenovi: 360 Broj na aktivni volonteri: 42 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 96500

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

187

ME\UNARODNA SORABOTKA

Zdru`enie za makedonskogermansko prijatelstvo i sorabotka, ZMGPS
Adresa: „Parizanska“ 20/2, 7000 Bitola Telefon: 047/221-336 Telefaks: 047/221-336 E-mail: kommtina@mt.net.mk Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 502 Mati~en broj: 5139627 EDB: 4002996134323 @iro-smetka: 290-2000000380-65 Deponent na bankata: Tetekskreditna banka a.d. - Bitola Lica za kontakt: Valentina Ilieva, pretsedatel, s.t.: 047/221-336

Zdru`enie na gra|anite „BalkanIDEJA“ Skopje, „BalkanIDEJA“ Skopje
Adresa: „Peri{a Saveli}“ 3, 1000 Skopje Telefon: Telefaks: +389 02/3290-411 E-mail: skopje@balkanidea.org / balkanid@mail.com.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 1179 Mati~en broj: 5602009 EDB: 4030001433742 @iro-smetka: 210-0560200901-68 Deponent na bankata: Tutunska banka - Skopje Lica za kontakt: Vasko Karangeleski, pretsedatel, d.t.: 070/549-790 Vladimir Pe~ijareski, sekretar, d.t.: 070/687-481 INDEKS NA NVO Op{ta cel: promocija i poddr{ka na
regionalnata sorabotka i zaedni~ki akcii na mladite od Balkanot, kako najdobro sredstvo za efikasno i efektivno re{avawe i soo~uvawe so problemite i postignuvawe zaedni~ki celi.

Zdru`enie na qubitelite na germanskiot jazik „Mostovi“, „Mostovi“
Adresa: „Kiro Krsteski-Platnik“ 15, 7500 Prilep Telefon: 048/416-358 Telefaks: E-mail: szoran @ hotmail.com Osnovawe: 1993 Broj na registracija: 41/2001 Mati~en broj: 4795261 EDB: @iro-smetka: 30002-000-0223038 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Zoran Stojkoski, pretsedatel, d.t.: 048/416-358 Mirjana Risteska, blagajnik INDEKS NA NVO Op{ta cel: obedinuvawe na gra|anite na R. Makedonija prijateli na germanskata kultura i obi~ai, delovni, nau~ni i drugi lica koi sorabotuvaat so partneri od Germanija, kako i drugi dr`avjani od Germanija, potpi{uvawe sorabotka me|u R. Makedonija i SR Germanija, organizirawe nau~ni, obrazovni, turisti~ki,sportski i drugi manifestacii. Izu~uvawe na germanskiot jazik. Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna sorabotka, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: mladina i studenti, drugi qubiteli nq germanskiot jazik Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), regionalno (Prilep Bitola - Ohrid), nacionalno, me|unarodno (Germanija, Avstrija) Sorabotka so: [PNVO; Zdru`enie za prijatelstvo i sorabotka me|u R. Makedonija i S RGermanija - Bitola; EPS; Dom na kulturata „Marko Cepenkov“ Broj na ~lenovi: 600 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 10000

188

ME\UNARODNA SORABOTKA

INDEKS NA NVO Op{ta cel: vospostavuvawe i zacvrstuvawe na sorabotkata pome|u gra|anite na RM, simpatizeri na germanskata kultura, obi~ai i jazik, kako i dr`avjani na SRG koi se postojano ili privremeno naseleni vo RM i gra|ani na SRG Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Bitola, RM), nacionalno Broj na ~lenovi: 341 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast, deca ^len vo: stranski – „BalkanIDEA Network“ Sorabotka so: kancelarii na
BalkanIDEJA; 250 mladinski organizacii od Balkanot (vidi arhiva na „balkanidea – info“) i od Makedonija so lokalnite - nacionalnite kancelarii na AE@EE, IAESTE, AIESEK, BEST, IACES itn.; Me|unaroden centar za preventivni aktivnosti i re{avawe konflikti, Skopje, „Transnational Foundation for Peace and Future Research, Lund, Sweden“; Obrazoven informativen centar - Skopje, Evropsko dvi`ewe Makedonija; Institut za razvoj na demokratijata, Kowic, BiH itn.; Mladinski centar - Bre`ice, Slovenija; Zdru`enie „EXIT“ - Novi Sad; Balkanski mladinski klub - Sofija, Bugarija; Mladinski obrazoven forum; Mladi Evropski federalisti – Makedonija

Broj na ~lenovi: 16 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 280000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 900000

Makedonsko-avstralisko-kanadsko zdru`enie za prijatelstvo i sorabotka, MAKZ - Skopje
Adresa: „France Pre{ern“ 8, 1000 Skopje Telefon: 02/2032-219 Telefaks: 02/3122-230 E-mail: makz@unet.com.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 1293 Mati~en broj: 5640636 EDB: 4030002444055 @iro-smetka: 30000-000-1430107 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Sowa Alabakovska, pretsedatel, d.t.: 02/3211-130 Borislav Konaov, zamenikpretsedatel, s.t.: 02/2032-219, d.t.: 02/ 3130-081 INDEKS NA NVO

Makedonsko-amerikanska alumni asocijacija, MAAA
Adresa: „Partizanski odredi“ bb, 1000 Skopje, po{tenski fah 29 Telefon: 02/3070-324 Telefaks: 02/3070-324 E-mail: maaa@isppi,ukim.edu.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 788/2000 Mati~en broj: 5416515 EDB: 4030000399117 @iro-smetka: 30000-000-1185958 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Don~o Donev, pretsedatel, s.t.: 02/ 3147-056, d.t.: 070/244-760 Sandra Sazdovska, menaxer na kancelarijata, s.t.: 02/3070-324, d.t.: 070/752-098 INDEKS NA NVO Op{ta cel: Makedonsko-amerikanskata

Organizacija za evrointegracija na dr`avata - OEM, OEM
Adresa: „Cvetan Dimov“ 1, 2220 Sveti Nikole Telefon: 032/440-037 Telefaks: E-mail: oem@freemail.com.mk Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 4/03 Mati~en broj: 5748186 EDB: 4025003107300 @iro-smetka: 20000-084-2350029 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Nikola [alev, pretsedatel, s.t.: 032/ 440-037, d.t.: 032443-244 Danijela Petru{eva-Andonova, menaxer na Centarot za analiti~ki studii INDEKS NA NVO Op{ta cel: Implementirawe na evrokriteriumite vo site segmenti na `iveeweto, definirawe na najkratkite mo`ni pati{ta za evrointegracija na Makedonija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Publikacii: statut na Organizacijata za evrointegracija na dr`avata - OEM, tira` 200, prvo izdanie; tira` 100, vtoro izdanie Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (soglasno statutot na OEM; konsultantski centri, kako sopstvena mre`a na OEM se otvaraat vo site gradovi na RM Sorabotka so: Informativni centri na Evropskiot sojuz; CLS; USAID; MCMS; BDF; Lokalna samouprava Sveti Nikole i Lozovo Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: aktivnosti od gra|anskoto
op{testvo, zdravstvo, nauka, me|unarodna sorabotka, inicirawe i razvivawe volonterski trud za podobro utre, zaedno site nacionalnosti bez ogled na religiite, gra|ani, mladinci od obata pola i site vozrasti, socijaln -humanitarna rabota, obrazovanie i ekologija.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, nauka

alumni asocijacija - MAAA e nevladina, nepartiska, neprofitabilna i celosno privatna i dobrovolna organizacija ~ija osnovna cel i misija e da obedini i da kreira „rezervoar na idei“ za davawe pridones vo pravec na definirawe na op{tiot razvoj i idninata na Republika Makedonija preku razmena na znaewa i iskustva steknati vo SAD.

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina
i studenti, kulturni razli~nosti

Publikacii: bro{ura „Li~na karta za
MAKZ - prijatelstvo i sorabotka“; „Izbori 2002 - znaeweto go podobruva vremeto“ poddr`ano od FIOOM; „Ajde da `iveeme site zaedno“, proekt poddr`an od „WCE – SEEEP“

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje i
op{tinite), regionalno (RM), nacionalno

^len vo: doma{ni - „@ivot i nade`“ makedonska NVO, grupno; „Anglunipe“ - romska NVO, grupno; „Gradski parlament“ - turska NVO, grupno; „Perspektiva“ – albanska NVO, grupno; stranski – „CEDRA - USA – Washington“; „Australian volunteer’s“; „WCC – SEEED“

Sorabotka so: „Anglunipe“, „Perspektiva“,
„Gradski parlament“, „@ivot i nade`“

Broj na ~lenovi: 180 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 3000000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 3070000

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, begalci, stari lica, kulturni razli~nosti Publikacii: glasilo „MAAA news“, tira` 500, 2 pati godi{no Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: Institut za sociolo{ki i politi~ko-pravni istr`uvawa - ISPPI, Institut za socijalna medicina Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

189

ME\UNARODNA SORABOTKA

Obrazovanie i nauka
Asocijacija na nastavnicite po ruski jazik i literatura vo RM, ANRJLM
Adresa: „Krste Misirkov“, Filolo{ki fakultet, bb, Skopje Telefon: 02/3116-100 lok. 123 Telefaks: 02/3223-811 E-mail: Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 722/99 Mati~en broj: 5341272 EDB: @iro-smetka: 401000-678-48043 Deponent na bankata: Komercijalna banka - Skopje Lica za kontakt: Maksim Karanfilovski, pretsedatel, s.t.: 02/3116-100 lok .123, d.t.: 02/2735525 Valentina Pavlovska, sekretar, s.t.: 02/3116-100 lok. 123 INDEKS NA NVO Op{ta cel: go pottiknuva i go razviva izu~uvaweto na ruskiot jazik i literatura vo RM; go pomaga organiziraweto na stru~noto usovr{uvawe na nastavnicite po ruski jazik i literatura; organizira nau~ni, umetni~ki, kulturni, mediumski, turisti~ki i sportski manifestacii; pottiknuva i razviva sorabotka so institucii vo Makedonija i Rusija. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Rusija) ^len vo: stranski - Me|unarodna asocijacija na nastavnicite po ruski jazik i literatura Sorabotka so: Zdru`enie na nastavnicite po germaski jazik, Zdru`enie na nastavnici po angliski jazik, Zdru`enie na nastavnici po francuski jazik Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Ateqe za obrazovanie i rehabilitacija
Adresa: „Fu{tanska“ 33 b, 1000 Skopje Telefon: 02/2533-581 Telefaks: E-mail: gosculp@mol.com.mk Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 14/02 Mati~en broj: 5777135 EDB: 400003483046 @iro-smetka: 25000-000-0977-90 Deponent na bankata: Invest banka Lica za kontakt: Goce Naneski, pretsedatel, s.t.: 070/ 692-259, d.t.: 02/533-581 Marjan Nikolovski, pretsedatel na sobranieto, s.t.: 070/703-437, d.t.: 02/ 2525-731 INDEKS NA NVO Op{ta cel: obuka i usovr{uvawe vo umetnosta, rehabilitacijata, defektologijata, pedagogijata, psihologija, sportot i kulturata. Sektori na dejstvuvawe: obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno Broj na ~lenovi: 10 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Bibliotekarsko dru{tvo na Makedonija, BDM
Adresa: „Goce Del~ev“ 6, 1000 Skopje Telefon: 02/3212-736 Telefaks: 02/3226-846 E-mail: Osnovawe: 1949 Broj na registracija: 502/07.09.1999 Mati~en broj: 4096665 EDB: 4030988352722 @iro-smetka: 30000-000-0607741 Deponent na bankata: Komercijalna banka - Skopje Lica za kontakt: Mile Bo{evski, pretsedatel, s.t.: 02/ 3115-177 lokal 147, d.t.: 02/2440-837 Magdica [ambevska, sekretar, s.t.: 02/ 3115-177 lokal 147, d.t.: 02/2045-384 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvoj na bibliote~nata dejnost vo RM; za{tita na kolektivnite i poedine~nite interesi vo dejnosta; stru~no osposobuvawe na bibliotekarskiot kadar. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast Publikacii: edicija „Bibliologija“; prira~nik „Mladi bibliotekari“, tira` 500; spisanie „Bibliotekarstvo“, tira` 350, 2 broja godi{no Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski – „IFLA“ Me|unarodna federacija na bibliotekarskite asocijacii Sorabotka so: „IFLA“, „EBLIDA“; bibliotekite vo nacionalnata mre`a; Ministerstvo za kultura; NUB „Kliment Ohridski“ Skopje Broj na ~lenovi: 250 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 200000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 200000

190

OBRAZOVANIE I NAUKA

Gra|anska asocijacija na u~itelite na RM [tip, TAU RM [tip
Adresa: „Vasil Glavinov“ 4, 2000 [tip Telefon: 032/391-459 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 52/2002 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Gligor Anastasov, sekretar, s.t.: 032/ 391-459, d.t.: 032/397-083 Nevena Ilieva, pretsedatel na IO, d.t.: 032/381-595 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da gi istra`uva i neguva
u~itelskite tradicii i da go poddr`uva tvore{tvoto vo vospitno-obrazovnata sfera. Da organizira razni formi na stru~nonau~ni aktivnosti, sovetuvawa, tribini, simpoziumi i dr. Sobiri so temi od oblasta na u~itelstvoto. Da go pottiknuva i afirmira tvore{tvoto na mladite u~iteli (profesori) od oddelenskata nastava. Edna{ godi{no na nivo na Republika Makedonija dodeluva priznanie i pari~na nagrada na najdobar oddelenski u~itel.

Dru{tvo na matemeti~arite i informati~arite - Strumica, DMI
Adresa: „Kiro Mananov“ 2, 2400 Strumica Telefon: 034/329-727 Telefaks: 034/346-889 E-mail: gljuba@hotmail.com Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 20/99 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Quba Georgieva, pretsedatel, s.t.: 034/346-889, d.t.: 034/329-717 Slavica Eftimova, ~len na pretsedatelstvoto, d.t.: 034/331-911 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podgotvuvawe za regionalni natprevari po informatika i matematika. Unapreduvawe na matematikata preku dopolnitelni ~asovi. Sektori na dejstvuvawe: obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni Nivo na dejstvuvawe: regionalno (strumi~ki region), nacionalno ^len vo: doma{ni - Dru{tvo na informati~arite na RM, polnopravno Sorabotka so: Dru{tvo na informati~arite i matemati~arite na RM Broj na ~lenovi: 40 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Dru{tvo na prosvetnite rabotnici na op{tina [tip
Adresa: „Ivo Lola-Ribar“ 179, 2000 [tip, po{tenski fah 723 Telefon: 032/380-999 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 26/98 Mati~en broj: 5219957 EDB: 4029998114260 @iro-smetka: 20000-009-7438529 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Vangel Hristovski, pretsedatel, s.t.: 032/380-412, d.t.: 032/380-999 Violeta Hristovska, ~len, d.t.: 032/ 380-999

Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, ~ovekovi prava, obrazovanie, nauka Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, nevraboteni, kulturni razli~nosti, eksperti od obrazovanieto Publikacii: zbornik po dodeluvaweto na priznanieto (edna{ godi{no); zbornik po sekoja nau~na konferencija (edna{ godi{no) Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), regionalno (isto~na Makedonija), nacionalno, me|unarodno (Bugarija, SCG, Hrvatska, Slovenija) ^len vo: doma{ni - Sojuz na prosvetnite rabotnica, postojan ~len Sorabotka so: Organizacija na potro{uva~ite Broj na ~lenovi: 300 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: sozdavawe povolni uslovi za obezbeduvawe organiziran pristap za postojana op{testvana aktivnost na prosvetnite rabotnici. Razmena na iskustvata za unapreduvawe na pedago{kata teorija i praksa so unapreduvawe na vospitanieto i obrazovaieto. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na prosvetnite rabotnici, prosvetni rabotnici Sorabotka so: Centar za poddr{ka na NVO; Asocijacija na u~itelite na u~itelskata {kola „Goce Del~ev“; Biro za razvoj na obrazovanieto Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 2614 Plan. buxet za 2003 (MKD): 5000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

191

OBRAZOVANIE I NAUKA

INDEKS NA NVO

Zdru`enie za obrazovanie, kultura, ekologija i humanost - Milenium, Zdru`enie - Milenium
Adresa: „Eski Xami“ bb, 1238 Vrap~i{te Telefon: 042/332-326 Telefaks: 042/221-146 E-mail: mngo@mngo.org.mk Osnovawe: 1993 Broj na registracija: 2/2000 Mati~en broj: 5421187 EDB: 4007000118477 @iro-smetka: 20000-003-3676355 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Gostivar Lica za kontakt: Senat Bekiri, pretsedatel, s.t.: 070/ 215-342, d.t.: 042/331-732 Alinadir Ademi, sekretar, s.t.: 070/ 582-338, d.t.: 042/331-450

Zdru`enie na prosvetnite rabotnici
Adresa: „Orce Nikolov“ bb, 2320 Del~evo Telefon: 033/410-920 Telefaks: 033/410-920 E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 10/2000 Mati~en broj: 5490073 EDB: 4009000105017 @iro-smetka: 20000-003-5610050 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Vlado Jankovski, pretsedatel, s.t.: 033/410-920, d.t.: 033/412-752 Stojanka Todorovska, zamenikpretsedatel, s.t.: 033/410-920 INDEKS NA NVO Op{ta cel: obedinuvawe na op{testveno-profesionalnoto `iveewe i dejstvuvawe na prosvetnite rabotnici i nivnite organizaciski oblici vo op{tinata. Podobruvawe na op{testveniot, ekonomskiot i profesionalniot status na prosvatnite rabotnici. Sektori na dejstvuvawe: obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: prosvetni rabotnici Publikacii: Zbornik na aktivnosti (na nivo na regionot); Monogrfija u~itelsko delo na Filan~o Apostolov Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Del~evo), nacionalno Sorabotka so: srodni zdru`enija vo regionot Broj na ~lenovi: 145 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 25630 Plan. buxet za 2003 (MKD): 25630

Obrazoven informativen centar Skopje, OIC - Skopje
Adresa: bul „Krste Misirkov“, Filozofski fakultet, bb, 1000, Skopje Telefon: 02/3124-104 Telefaks: 02/3124-104 E-mail: oicsk@unet.com.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: Mati~en broj: 5317789 EDB: 4030999371958 @iro-smetka: 30000-000-0087433 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Rozite Talevska-Hristovska, pretsedatel, s.t.: 047/226-559 Maja Petru{eva, sekretar, s.t.: 02/ 3124-104 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podobruvawe na
informiranosta na makedonskata javnost za trendovite i mo`nostite vo internacionalnoto obrazovanie preku sobirawe, organizirawe i distribucii na informacii za obrazovnite mo`nosti vo stranstvo, bez ograni~uvawe vo koja zemja, stepen i oblast na studirawe; standardnite testovi na SAD; izvori na finansiska pomo{ i stipendii, kako i organizirawe proekti i razli~ni dopolnitelni aktivnosti (rabotilnici, konsultacii i dr.).

192

OBRAZOVANIE I NAUKA

INDEKS NA NVO Op{ta cel: obezbeduvawe realni mo`nosti
za obrazovanie na site i jaknewe na uslovite za obrazovanie; podobruvawe na obrazovanieto na `enata Tur~inka, objektivno informirawe na naselenieto; vospostavuvawe dijalog, doverba i tolerancija me|u lu|eto od razli~ni entiteti, za~uvuvawe na kulturnite i istoriskite vrednosti na Turcite vo Makedonija.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, kulturni razli~nosti Publikacii: monografija (kniga)
„Raptistah“, tira` 1000; mladinsko spisanie „Graffiti“, tira` 1000, mese~en, 6 broja; EKOL (spisanie), tira` 1000, mese~en, 6 broja

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (op{tina Vrap~i{te), nacionalno ^len vo: doma{ni - MMI, polnopravno; „Dosta e“, polnopravno; ECMP, polnopravno Sorabotka so: site NVO; FIOOM, ECMP, MCMS; HDZR Mese~ina, ARO, PPC; MZ, op{tinata, LS Broj na ~lenovi: 189 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 1311000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2000000

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (ju`na Evropa) ^len vo: stranski – „NAESA“ Asocijacija na me|unarodni edukatori Sorabotka so: FIOO - Makedonija; ambasadi, ministerstva; Ambasada na SAD; visokoobrazovni insitucii, instituti Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 4 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 4630000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 5300000

Republi~ki centar za kulturnoprosvetno i duhovno unapreduvawe na Romite - Skopje, RCKPDUR Skopje
Adresa: „Vietnamska“ 19, 1000 Skopje Telefon: 02/2653-187 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 179/99 Mati~en broj: EDB: 4030999367713 @iro-smetka: 200000030476131 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Ekrem Ja{arov, pretsedatel, d.t.: 02/ 2653-187 Sabit Alijevski, potpretsedatel, d.t.: 070/622-573;02/2469-173 INDEKS NA NVO Op{ta cel: neguvawe, razvivawei afirmirawe na pi{aniot zbor i literaturniot jazik na Romite spored gramatika romani i re~nikot, da vr{i nau~no-istra`uva~ka dejnost vo oblasta na jazikot, istorijata, kulturata, umetnosta i strukturnite karakteristiki na Romite vo Makedonija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie, nauka, istra`uva~ka dejnost Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, kulturni razli~nosti Publikacii: nformator na Republi~kiot centar, na romski, makedonski i angliski; zbirka poezija „Euromond 21“,na romski, makedonski i angliski; zbirka poezija „^as po pcosti i ne`nosti“, na romski, vo 2002 god.; zbirka poezija na romski jazik „Sterna“, tira` 1000, izdadena vo2001 god. Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: „Dendo vas“, „Perpetuum“, AT Roma Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 258000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 390000

Sojuz na dru{tvata za makedonski jazik i literatura na RM
Adresa: „Krste Misirkov“ bb, 1000 Skopje Telefon: 02/3116-400 lok. 108 Telefaks: E-mail: cvetanovskig@hotmail.com Osnovawe: 1954 Broj na registracija: 239/98 Mati~en broj: 4091361 EDB: 4030970431072 @iro-smetka: 30000-000-1279175 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Goce Cvetanovski, pretsedatel, s.t.: 02/3114-733 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da go ~uva, da go {titi makedonskiot jazik; da vospostavuva vrski so obrazovniot proces vo RM; da go podobruva kvalitetot na nastavata po makedonski jazik vo site fazi od obrazovanieto. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, deca Publikacii: tribini, zbornici od obrazovanie; spisanie „Literaturen zbor“, 3 godi{no Sorabotka so: svetski voda~ na nau~ni organizacii Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Sojuz na zdru`enijata za tehni~ka kultura „Narodna tehnika“ - Berovo, SZTKB
Adresa: „Mo{a Pijade“ 49, 2330 Berovo, po{tenski fah 56 Telefon: 033/471-158 Telefaks: E-mail: ntber@mt.net.mk Osnovawe: 1948 Broj na registracija: 10/98 Mati~en broj: 4070593 EDB: 4001995100275 @iro-smetka: 20000-0002897576 Deponent na bankata: Stopanska banka - filijala Berovo Lica za kontakt: Jovan Mili~inski, sekretar, s.t.: 033/ 471-158, d.t.: 033/471-487 Kosta Bugarinovski, pretsedatel, s.t.: 033471-011, d.t.: 033/471-775 INDEKS NA NVO Op{ta cel: {irewe na tehni~kata kutura. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca Publikacii: bilten od smotri, izlo`bi, natprevari i sli~no Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Berovo),
regionalno (Berovo, Peh~evo, Del~evo, Makedonska Kamenica i Vinica), nacionalno

^len vo: doma{ni - Radarska federacija na
mirni vodi na RM, polnopravno; Radioamaterski sojuz na Makedonija, polnopravno; SZTKM - Narodna tehnika na Makedonija, polnopravno; stranski - IARU Internacionalna amaterska radiounija; UNIKA - Internacionalna kinoamaterska unija; FIAP - Internacionalna fotoamaterska federacija

Sorabotka so: doma{ni i stranski
organizacii; USAID i FARE; dr`avni organizacii i institucii; Lokalna samouprava na grad Berovo; ED Brica Berovo; Izvidni~ki odred „Berani“ - Berovo; „Gama“ – Berovo; Crven krst

Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 4 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, sopstvena zgrada so prostor od 370 m2 Real. buxet vo 2002 (MKD): 872197 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2366343

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

193

OBRAZOVANIE I NAUKA

Sojuz na zdru`enijata za tehni~ka kultura „Narodna tehnika“, Narodna tehnika
Adresa: „Dimo Narednikot“ bb, 7500 Prilep, po{tenski fah 238 Telefon: 048/423-415 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1946 Broj na registracija: 16/99 Mati~en broj: 4069897 EDB: 4021916102272 @iro-smetka: 30002-000-0015264 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Traj~e Kostoski, sekretar, s.t.: 048/ 423-415 Dimitar Mendizovski, instruktor, s.t.: 048/423-415

Sojuz na zdru`enijata za tehni~ka kultura „Narodna tehnika“ - Ko~ani, „Narodna tehnika“
Adresa: „Spomen dom na ASNOM“, 2300 Ko~ani Telefon: 033/2970375 Telefaks: E-mail: 235g@mt.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 26/99 Mati~en broj: 4473027 EDB: 4013992100329 @iro-smetka: 20000-001-2828630 Deponent na bankata: Stopanska banka - filijala Ko~ani Lica za kontakt: Jane Atanasov, ~len na IO, s.t.: 033/ 273-225, d.t.: 033/297-375 Vane Janevski, pretsedatel INDEKS NA NVO

Sojuz na zdru`enijata za tehni~ka kultura „Narodna tehnika“ Strumica, SZTK „Narodna tehnika“
Adresa: „Bratstvo-edinstvo“ 29, 2400 Strumica Telefon: 034/321-797 Telefaks: 034/321-797 E-mail: Osnovawe: 199 Broj na registracija: 10/99 Mati~en broj: 4050053 EDB: 4027985106029 @iro-smetka: 30003-000-0024139 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Branko Palifrov, sekretar, s.t.: 034/ 321-797, d.t.: 034/347-206 Zoran Uzunov, potpretsedatel, s.t.: 034/364-123, d.t.: 034/324-402 INDEKS NA NVO

194

OBRAZOVANIE I NAUKA

INDEKS NA NVO Op{ta cel: obuka na mladi od oblasta na tehni~ka kultura. Sektori na dejstvuvawe: obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka, tehni~ka kultura Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), regionalno (pelagoniski region), nacionalno, me|unarodno (Srbija i Crna Gora, Bugarija) ^len vo: doma{ni - Narodna tehnika, polnopravno; stranski - IARU; FAI Sorabotka so: site sredni i osnovni u~ili{ta, „Euroinvest“, „Mikron“, „Proluks“, „Tutunski kombinat“ Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 53 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 365300 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno Op{ta cel: {irewe na tehni~kata kultura me|u naselenieto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, ~ovekovi prava, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ko~ani), nacionalno ^len vo: doma{ni - Fotokino klub „Manaki“; Radioklub „Nikola Tesla“ Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 105000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 80000

Op{ta cel: {irewe na tehni~kata kultura, inovatorstvo, sorabotka so eksperti od oblasta na tehnikata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, nevraboteni Publikacii: bilten „Bilten“, tira` 9, edna{ god. Nivo na dejstvuvawe: regionalno (strumi~ki region), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na zdru`enijata za tehni~ka kultura „Narodna tehnika na RM“, polnopravno Sorabotka so: site NVO od oblasta na tehnikata; RK, ARK, FKVK, SIT; obrazovni institucii; Dom na kulturata Broj na ~lenovi: 400 Broj na aktivni volonteri: 120 Broj na vraboteni: 7 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, video Real. buxet vo 2002 (MKD): 17208760 Plan. buxet za 2003 (MKD): 3553500

Sojuz na klubovite na mladite tehni~ari i prirodnici, SKMTP
Adresa: „Bratstvo-edinstvo“ 29, 2400 Strumica Telefon: 034/321-797 Telefaks: 034/344-797 E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 14/99 Mati~en broj: 4118391 EDB: 4027985106029 @iro-smetka: 30003-000-0024139 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Branko Palifrov, sekretar, s.t.: 034/ 321-797, d.t.: 034/347-106 Verka Karamitova, blagajnik, s.t.: 034/ 321-797, d.t.: 034/322-251 INDEKS NA NVO Op{ta cel: {irewe na tehni~kata kultura za ostvaruvawe zaedni~ki celi i interesi od oblasta na prirodnite nauki i tehni~kite aktivnosti i inovatorstvoto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, nevraboteni Publikacii: bilten „Op{tinska i regionalna smotra na KMTP“, 2 kopii, edna{ godi{no Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Strumica, Bosilevo, Vasilevo, Novo Selo, Murtino, Kukli{, Radovi{, Valandovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Narodna tehnika; Sojuz na zdru`enieto za tehnika, polnopravno Sorabotka so: site NVO od Narodna tehnika; ekolo{ki dru{tva od Strumica; Klub na matemati~arite i informati~arite Broj na ~lenovi: 200 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 110000

Fondacija „Stiv Naumov“ Bitola, FA SN
Adresa: „Mar{al Tito“ 89, 7000 Bitola Telefon: 047/232-416 Telefaks: 047/232-416 E-mail: sojuznnborcibi@mt.net.mk Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 73/2002 Mati~en broj: 5709024 EDB: 4002002153022 @iro-smetka: 500-352234 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Bitola Lica za kontakt: Gavro Panovski, pretsedatel, s.t.: 047/ 232-416, d.t.: 047/221-683 Jovo Klantevski, sekretar, s.t.: 047/ 232-416, d.t.: 047/222-808 INDEKS NA NVO Op{ta cel: izgradba na spomenik na NOAVM 1941-1945. Neguvawe i razvivawe na revolucionernite tradicii. Sorabotka so me|unarodni asocijacii i dr. organizacija. Razvivawe izdava~aka dejnost od oblasta na istoriskata publicistika i istoriska nauka i izgradba na spomenici i spomen obele`ja. Sektori na dejstvuvawe: obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: pomagawe na obrazovno-vospitno i nau~nata dejnost Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast Publikacii: spisanie „Ilindenski fakel“, tira` 5000 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: lokalna samouprava; u~ili{ta, univerziteti Broj na ~lenovi: 100 Broj na aktivni volonteri: 100 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2500000

Habardov centar za dijanetika i skientologija, HIDS
Adresa: „Partizanski odredi“ 21/1 a2/3, 1000 Skopje Telefon: 02/3214-551 Telefaks: 02/3117-855 E-mail: hcds@unet.com.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 652-99 Mati~en broj: 5280800 EDB: 4030999359443 @iro-smetka: 37001-110-0028188 Deponent na bankata: Eurostandard banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Qupka Kva~kovska, direktor, s.t.: 02/ 3214-551, d.t.: 070/692-504 Nenad Ne{ovi}, sekretar za javnosta, s.t.: 02/3214-551, d.t.: 075/544-440

Op{ta cel: zgolemena svest i sloboda na poedinecot i vozobnovuvawe na negovata su{tinska ~esnost, mo} i sposobnost; da se anga`ira vo promovirawe i propagirawe na skientolo{kata filozofska misla. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: spisanie „Dinamik“, tira` 1000, edna{ na 3 meseci Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Broj na ~lenovi: 1000 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 14 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

195

OBRAZOVANIE I NAUKA

INDEKS NA NVO

Centar za intelektualni uslugi, stranski jazici, informatika, sport i kultura - ABC, CESK - ABC
Adresa: „Kliment Ohridski“ 84, 2400 Strumica Telefon: 034/344-455 Telefaks: 034/344-455 E-mail: info@ abcstrumica,org Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 5/2003 Mati~en broj: 5743338 EDB: 4027003136620 @iro-smetka: 20000-083-3783668 Deponent na bankata: Stopanska banka - Strumica Lica za kontakt: Stojan Vitanov, pretsedatel, s.t.: 034/ 344-455 Gabriela Vitanova, upravitel, s.t.: 034/344-455

Centar za obrazovna podr{ka „DENDO VAS“, CES „DENDO VAS“
Adresa: „Bertnard Rasel“ 40, 1000 Skopje Telefon: 02/2036-316 Telefaks: 02/2045-309 E-mail: dendovas@yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 37/2001 Mati~en broj: 5527376 EDB: 4030001416236 @iro-smetka: 30000-000-1177519 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: @aklina Durmi{, pretsedatel, s.t.: 02/2036-316, d.t.: 02/2630-672 INDEKS NA NVO Op{ta cel: Socijalno vospitna obrazovna rabota so deca i mladinci vo sorabotka so nadle`nite institucii; Organizirawe na kulturno-prosvetni i zabavnorekreativni aktivnosti; Edukacija, dokvalifikacija i obuka za samovrabotuvawe na mladi i vozrasni lu|e vo sorabotka si nadle`nite institucii; Pottiknuvawe i podr{ka na obrazovanieto na ma{kite i `enskite deca podednakvo; Istra`uva~ka rabota i publicistika; Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, obrazovanie

Dru{tvo na matemati~ari i informati~ari na op{tina [tip, DMIO[
Adresa: OU „Dimitar Vlahov“ ,2000 [tip Telefon: 032/392-964, 032/392-706 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Asen Radojkov, pretsedatel jazik: ruski, s.t.: 032/392-964, 032/392706, d.t.: 032/391-117

Dru{tvo na nastavnicite po OTP
Adresa: „Bratstvo Edinstvo“ 29, 2400 Strumica Telefon: 034/321-797 Telefaks: 034/344-797 E-mail: Lica za kontakt: Memed Idrizov, pretsedatel jazik: turski, d.t.: 034/343-618

196

OBRAZOVANIE I NAUKA

INDEKS NA NVO Op{ta cel: pomo{ na gra|anite na R.
Makedonija, bez razlika na nivnata verska, nacionalna i rasna pripadnost, koi imaat potreba od pomo{ vo smisla na toa da se organizira nastava po stranski jazici, informatika, nastani od oblasta na kulturata, spotrtski aktivnosti, dramski pretstavi, sportski natprevari i sli~no.

Dru{tvo na fizi~ari - [tip, DF[
Adresa: „Mir~e Acev“ 50, 2000 [tip Telefon: 032/391-584 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Mitev Vase, pretsedatel d.t.: 032/391-584

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Strumica, Novo Selo, Bosilevo, Kukli{, Murtino, Vasilevo), nacionalno ^len vo: doma{ni - „Sveti Kliment“, polnopravno Sorabotka so: FIOOM; MCMS; op{tini, lokalna samouprava, u~ili{ta; celokupniot javen sektor Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, spremni u~ilnici Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: deca, mladina i studenti, `eni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno („\or~e Petrov“, naselba „Dame Gruev“) , nacionalno, me|unarodno Sorabotka so: So site romski i site neromski NVO, „Kham“ – Kumanovo, „Drom“ – Kumanovo, „HOPHS“ – Prilep, Uprava za razvoj na obrazovanieto na etni~kite zaednici vo Republika Makedonija pri Ministerstvoto za obrazovanie, OU „Stra{o Pinxur“ – Skopje, Biro za razvoj i obrazovanie, Svetska banka

Zdru`enie za tehni~ka kultura na op{tina Kru{evo „Narodna tehnika Kru{evo“
Adresa: „Tome Nikle“ bb, 7520 Kru{evo Telefon: 048/476-741 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Emil Nineski, sekretar s.t.: 048/476-741, d.t.: 048/477-632

Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 11828764 Plan. buxet za 2003 (MKD): 9960732

Zdru`enie za tehni~ka kultura na Probi{tip, Narodna tehnika – Probi{tip
Adresa: „Aco Skopjan~eto“ 23, 2210 Probi{tip Telefon: 032/482-083 Telefaks: 032/482-083 E-mail: narodnatehnikaprobistip@yahoo.com Lica za kontakt:
Dejan Pavlovski, sekretar jazik: angliski, s.t.: 070/811-317, d.t.: 032/482-083

Op{tinski sojuz na zdru`enija na tehni~ka kultura „Narodna tehnika“ -[tip, OSZTK „Narodna tehnika“
Adresa: „Josif Kova~ev“ 82, 2000 [tip Telefon: 032/380-390 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Angel Ivanov, rakovoditel jazik: francuski, s.t.: 032/380-390, d.t.: 032/391-277

Sojuz na organizacii za tehni~ka kultura - Narodna tehnika, SOTK - NT - Probi{tip
Adresa: „Jordan Stojanov“ bb, 2210 Probi{tip Telefon: 032/484-002 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Jo{ko Maksimovski, sekretar s.t.: 032/484-002, d.t.: 032/483-283

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

197

OBRAZOVANIE I NAUKA

Pretpriemni{tvo/ekonomija
Asocijacija za menaxment konsalting MKA-2000, MKA-2000
Adresa: „Kej 13 noemvri“ 14/2-5, 1000 Skopje Telefon: 02/3111-144 Telefaks: 02/3111-144 E-mail: mirjanaa@skopje.gov.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 1054-00 Mati~en broj: 5432928 EDB: 4030000391515 @iro-smetka: 30000-000-0000133 Deponent na bankata: Komercijalna banka - Skopje Lica za kontakt: Mirjana Apostolova, pretsedatel, s.t.: 02/3297-261 @ivko Dimov, s.t.: 02/3213-678 INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: organizirawe na konsultanti po menaxmen so cel u~estvo i zaedni~ki nastap vo oddelni proekti; unapreduvawe i usovr{uvawe na strukata – menaxment-konsalting. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast, pretpriema~i Publikacii: www.mca2000.org Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Bugarija, Romanija, Ungarija, Srbija i Crna Gora, Grcija i drugi) ^len vo: stranski – „ICMCI International Council of Menagment Consulting Institutions“ Sorabotka so: Ministerstvo za ekonomija; MCA (Macedonian competivenes activities); USAID, „GTG“, „SEED“; Makedonski telekom; Sobranie na RM; op{tina Karpo{ Broj na ~lenovi: 28 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 1400000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 800000 INDEKS NA NVO Op{ta cel: promovirawe na konceptot na pretpriemni{tvoto me|u `enite, osobeno na `enite od ruralnite sredini. Sozdavawe op{ta atmosfera za podobri uslovi za razvoj na pretpriemni{tvoto me|u `enite. Organizirawe edukativni seminari, tribini, kursevi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, stopanstvo i ekonomija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, `eni, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Publikacii: bilten (po elektronski pat) za ~lenkite na Zdru`enieto; Bilten (na ARNA), tira` 1000, na 2 meseci (pove}e ne izleguva) Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: MRFP, FIOOM, so ~lenki na @enskoto lobi; op{tina Karpo{, op{tina Kisela Voda, op{tina Veles, op{tina Gevgelija, op{tina Kriva Palanka, op{tina Valandovo, op{tina Strumica, op{tina Ohrid, op{tina Resen, op{tina Bitola Broj na ~lenovi: 2 Broj na aktivni volonteri: 82 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, pe~ata~, grafoskop Real. buxet vo 2002 (MKD): 900000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1000000 Op{ta cel: unapreduvawe na profesijata na delovnite sovetnici vo R. Makedonija, razmena na iskustva so drugi zemji i me|unarodna sorabotka. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, finansiski uslugi, vrabotuvawe/generirawe prihodi, ruralen razvoj/zemjodelie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast, `eni, nevraboteni, pretpriema~i Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: ) Sorabotka so: ARNA, Zdru`enie na `enite od Mavrovo, Zdru`enie na finansiskite rabotnici, Agencija za dr`avni slu`benici, PREDA Broj na ~lenovi: 28 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 420000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 600000

Asocijacija na `enite pretpriema~i na Makedonija „ARNA“
Adresa: „Prvomajska“ bb, 1000 Skopje Telefon: Telefaks: E-mail: vesna1@on.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 193/99 Mati~en broj: 5305179 EDB: 4030999363750 @iro-smetka: 30000-000-0913194 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Kristina Kacarski, pretsedatel, s.t.: 02/3115-899 Vesna Ristovska, pretsedatel na sobranieto, d.t.: 070/255-660

BASME - Zdru`enie na biznissovetnici na mali i sredni pretprijatija, BASME
Adresa: „Vasil \orgov“ 22/298, 1000 Skopje Telefon: 02/3217-446 Telefaks: 02/3217-447 E-mail: basmesk@hotmail.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: 4030000425355 @iro-smetka: 30000-000-0573112 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Zoran Vasilevski, pretsedatel, s.t.: 02/3217-447 Beti Delovska-Vasilevsksa, ~len, s.t.: 02/3217-448

198

PRETPRIEMNI[TVO/EKONOMIJA

Dru{tvo na nau~nite i stru~nite preveduva~i na grad Skopje, DNSPS
Adresa: „11 Oktomvri“ 42 a/2-50, 1000 Skopje Telefon: 02/3238-774 Telefaks: 02/3238-774 E-mail: dnspsbp@mol.com.mk Osnovawe: 1967 Broj na registracija: 358 280/98 Mati~en broj: 5098122 EDB: 4030996231608 @iro-smetka: 30000-000-0396766 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Milica Petrovska, sekretar, s.t.: 02/ 3238-774, d.t.: 02/2454-820 Vera Vasilevska-Angelova, pretsedatel, s.t.: 02/3238-774, d.t.: 070/270-829 INDEKS NA NVO Op{ta cel: DNSPS e formirano so slobodno zdru`uvawe na gra|anite zaradi ostvaruvawe i usoglasuvawe na nivnite interesi i zaradi vr{ewe ativnosti ~ija cel e podobruvawe na nau~no-stru~nata preveduva~ka, nau~no-istra`uva~kata i izdava~ko-publicisti~ka dejnost. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, finansiski uslugi, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: informacii, preveduva~ka dejnost Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: site NVO; site subjekti Broj na ~lenovi: 200 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, kancelariski materijal Real. buxet vo 2002 (MKD): 1000000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1000000

Zdru`enie za marketing-menaxment
Adresa: „General Mihajlo Apostolski“ 29/4, 2000 [tip Telefon: 032/396-976 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 58/2000 Mati~en broj: 5489572 EDB: 4029001119993 @iro-smetka: 51000-003-0034122 Deponent na bankata: Stopanska banka - [tip Lica za kontakt: Traj~e Mi{ev, pretsedatel, d.t.: 032/ 396-976 Suzana Cvetkova, potpretsedatel, s.t.: 032/397-588, d.t.: 032/394-273 INDEKS NA NVO Op{ta cel: namaluvawe na stepenot na nevrabotenosta. Splotuvawe na rabotnata sila (marketingot) so menaxmentot. Namaluvawe na siroma{tijata. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, finansiski uslugi, vrabotuvawe/generirawe prihodi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii Celna grupa: nevraboteni, pretpriema~i Publikacii: bro{ura „Ni na nebo ni na zemja“, tira` 500, 1 izdanie Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Koalicija ambrela, polnopravno Sorabotka so: site NVO; ~lenovi na Ambrela Broj na ~lenovi: 35 Broj na aktivni volonteri: 9 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2000

Zdru`enie za odr`liv razvoj, ZOR
Adresa: „Vladimir Komarov“ 18/1/22, 1000 Skopje Telefon: 02/2463-119 Telefaks: E-mail: vlabor@unet.com.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 7/01 Mati~en broj: 5525551 EDB: 4030001415973 @iro-smetka: 30000-000-0730931 Deponent na bankata: Komercijalana banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Aleksandar Petrovski, pretsedatel, d.t.: 02/3177-668 Boris Bla`evski, sekretar, s.t.: 02/ 3119-128, d.t.: 02/2460-920 INDEKS NA NVO Op{ta cel: Pridones za odr`liv razvoj koj e ekonomski efikasen, socijalno praveden i prifatliv za `ivotnata sredina. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: „Izvoznite mo`nosti na Makedonija vo uslovi na ~lenstvo vo STO“, tira` 500; Zbornik na referati i diskusii za prestruktuirawe na ekonomijata na Makedonija, tira` 500 Nivo na dejstvuvawe: regionalno (na cela RM), nacionalno Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1200000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

199

PRETPRIEMNI[TVO/EKONOMIJA

Zdru`enie na gra|anite „Ekonomsko obrazovanie na mladite menaxeri“ Skopje, Makedonija, Ekonomsko obrazovanie
Adresa: „Orce Nikolov“ 113, 1000 Skopje Telefon: 02/3232-653 Telefaks: 02/3232-653 E-mail: jmaneva@soros.org.mk Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 269/98 Mati~en broj: 5157323 EDB: 403099727185 @iro-smetka: 30000-000-0788452 Deponent na bankata: Lica za kontakt:
Jasmina Maneva-Galevska, direktor, s.t.: 02/3232-653, d.t.: 02/3223-689

Zdru`enie na gra|anite „Agencija za razvoj“
Adresa: „M. M. Brico“, bb, 2320 Del~evo Telefon: 033/413-714 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 4/2001 Mati~en broj: 5495156 EDB: 4009001105061 @iro-smetka: 24016-000-0171905 Deponent na bankata: Balkanska banka - filijala Del~evo Lica za kontakt: Suzana Petrovska, pretsedatel, d.t.: 033/413-714 Liljana Kolarska, potpretsedatel, d.t.: 033/411-371 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na gra|anite frizeri, berberi i zanaeti vo izumirawe „Esnaf“, „Esnaf“
Adresa: Gradski trgovski centar (Berbernica „[eki“), bb, 2000 [tip Telefon: 032/382-817 Telefaks: E-mail: esnaf@mt.net.mk Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 5/03 Mati~en broj: 5729963 EDB: 4029003124846 @iro-smetka: 30008-000-0031460 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Venco Krstev, pretsedatel, s.t.: 032/ 382-817, d.t.: 032/388-179 Aneta Ru~eva, sekretar, s.t.: 032/382817 INDEKS NA NVO

INDEKS NA NVO Op{ta cel: celta na organizacijata e preku
programata „Junior achievement“ da se podigne svesta na mladite lu|e za `iveewe vo uslovi na pazarna ekonomija so cel da se osposobat za vodewe sopstven biznis preku samoupravuvawe; da im obezbedi prvi~ni soznanija za pretpriemni{tvoto i biznisot. Ovaa programa obezbeduva op{to razbirawe na pazarnata ekonomija preku teorija, praksa i kompjuterski simulacii na biznis-odluki. Im pomaga na mladite da razberat: {to e pazarno stopanstvo i negovata va`nost?; kakva e ulogata na biznisot vo ekonomijata?; kakva e vrskata na biznisite so opkru`uvaweto i socijalnite problemi?; zo{to e potrebna etikata vo biznisot?; kako da se ima aktivno u~estvo vo idninata na sopstvenata dr`ava i li~niot `ivot?; zna~eweto i ulogata na obrazovanieto za nivnata idna kariera; kako da se otpo~ne so sopstven biznis?; kako da se dojde do informacii za mo`nosti za finansirawe i sopstveno obrazovanie i biznis vo zemjata i stranstvo.

Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i
ekonomija, vrabotuvawe/generirawe prihodi, obrazovanie

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii

Celna grupa: mladina i studenti, nevraboteni,
pretpriema~i

Publikacii: vodi~ za nastavnicite od
programata Globus, tira` 50, na mak. i alban. Jazik, sekoja u~ebna god.; u~ebnik „Globe“, tira` 500, na angliski sekoja; kompaniski program – u~ebnik, tira` 15000, sekoja u~ebna god.; kompaniski program vodi~ za nastavnicite, tira` 100, sekoja u~ebna god.; testovi za primeneta ekonomija, tira` 1500, na angliski jazik, sekoja u~ebna god.; u~ebnik „Primeneta ekonomija“, tira` 1500, na makedonski i albanski jazik; bro{uri, tira` 500, edna{ vo 2 god.; „JA news link“ – vesnik, tira` 300, kvartalno

Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - unijata na sredno{kolcite
od gimnaziite: „Nikola Karev“, „Bra}a Miladinovci“, „Josip Broz-Tito“, „Kor~agin“, Amerikanska gimnazija „Nova“, Ekonomsko u~ili{te „Jane Sandanski“ od Strumica, Ekonomsko u~ili{te od Veles „Jane Sandanski“; stranski – „Junior achievment“; „Junior achievment internationa USD“

Sorabotka so: Studentski informativen
centar; IOO Makedonija, Mladinski obrazoven forum; Ed Vudb- letna {kola, ESA, Biznis-centar; op{tina Veles, op{tina Bitola; Biro za razvoj na obrazovanieto; Ministerstvo za obrazovanie

Broj na ~lenovi: 18000 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks,
kompjuter, modem, pe~ata~

Op{ta cel: pomo{ i stimulacija na razvojot na lokolnata ekonomija preku naso~uvawe na mali i sredni pretprijatija i semejni biznisi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, turizam i uslugi, vrabotuvawe/generirawe prihodi, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (R. Bugarija) Sorabotka so: site NVO; NVO Porta; Saem na stari zanaeti; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 13 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 52000

200

PRETPRIEMNI[TVO/EKONOMIJA

Op{ta cel: ostvaruvawe ekonomski, socijalni, kulturni, nau~ni, stru~ni, tehni~ki, edukativni, zdrastvenoza{titni, borba protiv neregistrirani t.n. divi rabotnici, neguvawe zanaetite vo izumirawe vo RM Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, stopanstvo i ekonomija, ~ovekovi prava, edukacija na mladi kadri Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip, Karbinci), nacionalno ^len vo: doma{ni - „ICPCR“, polnopravno Sorabotka so: ED „Vino`ito“; „Nade`“; LS Broj na ~lenovi: 46 Broj na aktivni volonteri: 8 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 12000

Real. buxet vo 2002 (MKD): 2105895 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1870000

Zdru`enie na gra|anite delovno kulturna manifestacija „Kojni~ki sredbi“, ZGDKM „Kojni~ki sredbi“
Adresa: „Car Samoil“ 1, 1400 Veles Telefon: 043/225-158 Telefaks: 043/234-571 E-mail: ercveles@yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 4831021169 Mati~en broj: 5392335 EDB: 4004000110671 @iro-smetka: 30027-000-0023836 Deponent na bankata: Komercijalana banka a.d. – Skopje, filijala Veles Lica za kontakt: Qubomir Rakixiev, pretsedatel, s.t.: 043/225-158, d.t.: 070/581-605 Zdravkov Blagoj, stru~en sorabotnik, s.t.: 043/225-158; 070/724-642, d.t.: 043/ 222-379 INDEKS NA NVO Op{ta cel: neguvawe na trdiciite vo RM, kako i na delovno-kulturnite i esnafskite obi~ai preku pottiknuvawe na razvojot na starite zanaeti i zanimawa vo MSP preku razvojni proekti i konsaltinguslugi vo oblastite na kulturata i ekonomskiot razvoj. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, turizam i uslugi, vrabotuvawe/generirawe prihodi, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i Publikacii: objaveni se stru~ni statii vo dnevni vesnici Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Veles), regionalno (Bitola, Demir Hisar, ^a{ka), nacionalno Sorabotka so: NVO od Veles, ^a{ka, Bitola, Mogila, Krivoga{tani, op{tina ^a{ka i dr. Broj na ~lenovi: 110 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 334000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 367500

Zdru`enie na menaxerite i auditorite za kvalitet, ZMAK
Adresa: 1000 Skopje, po{tenski fah 701 Telefon: 070/606-211 Telefaks: 02/2778-682 E-mail: svsijo@yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 1161 Mati~en broj: 5588677 EDB: 4030001430514 @iro-smetka: 27000-000-0121816 Deponent na bankata: Izvozna i kreditna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Sowa Jovanovska, pretsedatel na IO, s.t.: 070/606-211, d.t.: 02/2778-682 Goce Tasevski, ~len na IO, s.t.: 070/ 225-636, d.t.: 02/2522-668 INDEKS NA NVO Op{ta cel: osnovni celi na zdru`enieto e da inicira, propagira i {iri i postojano da gi unapreduva filozofijata, metodite i tehnikite za unapreduvawe na sistemite za menaxment so kvalitetot na proizvodite vo RM. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, finansiski uslugi, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{ura po potreba; bilten na 2 meseci Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Broj na ~lenovi: 17 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 30000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 30000

Zdru`enie na proizvoditelite na burek, leb i beli pe~iva „Esnaf“ Ko~ani
Adresa: „Leninova“ bb, 2300 Ko~ani Telefon: 033/275-500 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 16/2000 Mati~en broj: 5489016 EDB: 4013001113231 @iro-smetka: 30005-000-0024138 Deponent na bankata: Komercijalna banka - filijala Ko~ani Lica za kontakt: Mile Cvetkov, pretsedatel, s.t.: 033/ 275-600, d.t.: 033/272-764 Mile Aleksov, zamenik-pretsedatel, s.t.: 033/275-288, d.t.: 033/270-612 INDEKS NA NVO Op{ta cel: osnovnite celi se da sozdava uslovi za aktivnosta na site ~lenovi, kako i da gi prou~uva i inicira pra{awata {to baraat razre{uvawe, a koi se direktno povrzani so unapreduvaweto na samata mestopolo`ba na proizvoditelite vo op{tinata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, stopanstvo i ekonomija, ~ovekovi prava, turizam i uslugi, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ko~ani), nacionalno Sorabotka so: Ministerstvo za trud i socijalna politika, Uprava za javni prihodi, lokalna samouoprava Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 18 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 2500 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2500

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

201

PRETPRIEMNI[TVO/EKONOMIJA

Zdru`enie na rabotodava~ite
Adresa: „[ar Planina“ 17, 7500 Prilep Telefon: 048/416-780 Telefaks: E-mail: sane-filip@hotmail.com Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 35/2003 Mati~en broj: 5763177 EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Angeloska Radmila, pretsedatel, d.t.: 048/416-780 Krsteski Goce, potpretsedatel, d.t.: 048/415-565 INDEKS NA NVO Op{ta cel: promovirawe i odbrana na sistemot na privatna inicijativa i pazarna ekonomija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast, pretpriema~i Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno ^len vo: doma{ni - NVO Meta, polnopravno; NVO Obedinet svet, polnopravno Broj na ~lenovi: 5 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Makedonska razvojna fondacija za pretprijatijata, MRFP
Adresa: „Nikola Parapunov“ bb, 1000 Skopje, po{tenski fah 55 Telefon: 02/3065-381 Telefaks: 02/3065-298 E-mail: mrfp@mrfp.org.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 15 (br.25/98 od 1998) Mati~en broj: 5248850 EDB: 4030998351929 @iro-smetka: 210-0524885001-03 Deponent na bankata: Tutunska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Sa{o Klekovski, zastapnik, s.t.: 02/ 3065-381 Tatjana Lazarevska, rakovoditel, s.t.: 02/3065-381 INDEKS NA NVO Op{ta cel: generalna ili razvojna cel na MRFP e poddr{ka na mo`nostite za vrabotuvawe i razvoj na mikro i malite biznisi. Sektori na dejstvuvawe: finansiski uslugi, vrabotuvawe/generirawe prihodi, ruralen razvoj/zemjodelie Tipovi aktivnosti: grantovi i donacii, zaemi, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, selani, nevraboteni, pretpriema~i Publikacii: Godi{en izve{taj, tira` 1200 mak., 500 ang., 5 izdanija; MRFP Info, tira` 500, 16 izdanija Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: GTZ, CECI; Tutunska banka, IK banka, Stopanska banka, Mo`nosti, MBPR Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 142740408 Plan. buxet za 2003 (MKD): 224898223

Makedonska antipiratska delovna asocijacija MADA - Skopje, MADA
Adresa: „Luj Paster“ 5/2, 1000 Skopje Telefon: 02/3127-075 Telefaks: 02/3127-075 E-mail: kanl@mol.com.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 982/2000 Mati~en broj: 5401615 EDB: 4030000385833 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Cveta Laskova, pretsedatel, s.t.: 02/ 3127-075 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da se stopira piratstvoto na filmovi vo RM i da se raboti so licenci; pomaga i dava izvestuvawe na nadle`nite dr`avni organi za soznanija za kr{ewe na avtorskite i srodni prava na ~lenstvoto na zdru`enieto. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: pretpriema~i Sorabotka so: TV-stanici; Ministerstvo za kultura; MRTV Broj na ~lenovi: 10 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

202

PRETPRIEMNI[TVO/EKONOMIJA

Makedonsko-germansko stopansko zdru`enie, MGSZ
Adresa: „Apostol Guslarot“ 40, 1000 Skopje Telefon: 02/3228-824; 02/3296-787 Telefaks: 02/3296-790 E-mail: dihk.skopje@mt.net.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 996 Mati~en broj: 5508126 EDB: 4030001436733 @iro-smetka: 21005-508-1260148 Deponent na bankata: Tutunska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Juta Ni~e, generalen sekretar, s.t.: 02/ 3228-824 Vasil Minovski, stru~en sorabotnik, s.t.: 02/3228-824, d.t.: 02/117-849 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na bilateralnata delovna sorabotka pome|u germanski i makedonski pretprijatija i organizacii, organizirawe seminari, delovni sredbi, poseta na saemi itn. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, stopansko Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe, poseta na saemi, delovni sredbi Celna grupa: pretpriema~i, doma{ni i me|unarodni biznis organizacii Publikacii: „Newsletter“, {est pati godi{no; Godi{en katalog na ~lenovi, edna{ godi{no Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: MCK, MRFP; DINK, GTZ, SEED, MBRC, NEPA, ESA, SEAF, stranski stopanski komori, ministerstva, saemi Broj na ~lenovi: 121 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

MBRC - Centar za delovna sorabotka, centar za poddr{ka na stopanskiot razvoj i gra|anskoto op{testvo, MBRC-CDS
Adresa: „Veqko Vlahovi}“, 20/17, 1000 Skopje Telefon: 02/3215-015 Telefaks: 02/3215-015 E-mail: contact@cds.com.mk Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 51/03 Mati~en broj: 5738555 EDB: 4030003471951 @iro-smetka: 25000-000-0099924 Deponent na bankata: Invest banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Borjan [oqakov, pretsedatel, s.t.: 02/ 3215-015 Sa{o Eftimoski, ~len, s.t.: 02/3215015 INDEKS NA NVO Op{ta cel: poddr{ka na stopanskiot razvoj i gra|anskoto op{testvo na RM i regionot na jugoisto~na Evropa. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, finansiski uslugi, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, ruralen razvoj/ zemjodelie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast, nevraboteni, pretpriema~i, profesionalni asocijacii Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: MASIT, MAP, Zdru`enie na brokerite, ICE, USAID, SEED, GTZ, EAR, CEI, Svetska banka; Ministerstvo za ekonomija, Ministerstvo za nadvore{ni raboti; „Crimson Capital“, „Crown Agents“; „Grupo Sogges“ Broj na ~lenovi: 7 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

MDC-TI, Net Skopje, Zdru`enie na gra|anite za poddr{ka na trgovijata, investicii i gra|ansko op{testvo, MDC-TI, Net
Adresa: „Partizanski odredi“ 21-117, 1000 Skopje Telefon: 02/3131-322; 02/3121-200 Telefaks: 02/3131-322 E-mail: mbrcti-net@mail.net.com Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 25/03 Mati~en broj: 5733448 EDB: 4030003471293 @iro-smetka: 30000-000-1743902 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Arijan Toska, pretsedatel, s.t.: 02/ 3131-322; 02/3121-200, d.t.: 070/624108 Keti @abokova-Nikolova, sekretar na Upravniot odbor, s.t.: 02/3131-322; 02/ 3121-200, d.t.: 070/586-435 INDEKS NA NVO Op{ta cel: promovirawe i afirmacija na idejata za razvoj na konsultantskata profesija preku konkretni proekti i treningprogrami; poddr{ka i razvoj na konkurentnosta na makedonskita pretprijatija, asocijacii i finansiski institucii; poddr{ka i razvoj na trgovijata i izvozot. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, ruralen razvoj/zemjodelie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: pretpriema~i Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Albanija, Makedonija, Bugarija, Srbija i Crna Gora i Kosovo) ^len vo: Sorabotka so: „KBS“, „FLAG“, „AATDA“; Evroregion Skopje-Sofija-Ni{; MCA Broj na ~lenovi: 11 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2000000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

203

PRETPRIEMNI[TVO/EKONOMIJA

Organizacija na ribarite „Orev“ 2002 g. - Berovo
Adresa: „Boris Kidri~“ 36, 2330 Berovo Telefon: Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 16/20002 Mati~en broj: 5658969 EDB: 4001002105439 @iro-smetka: 24021-000-0129174 Deponent na bankata: Balkanska banka a.d. – Skopje, ekspozitura Berovo Lica za kontakt: \oko Popovski, pretsedatel, d.t.: 033/ 471-859 Mirijana Fidanska, sekretar INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvoj, unapreduvawe i pottiknuvawe aktivnost, ostru~uvawe i razmena na iskustva vo podobruvawe na kvalitetot na proizvodstvoto i kvalitetot na izrabotka od drvo. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, ruralen razvoj/ zemjodelie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Berovo), nacionalno Sorabotka so: „Ikonostas“ Broj na ~lenovi: 10 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Preda - Agencija za razvoj na malite i srednite pretprijatija, Preda
Adresa: „Bitolska“ 1, 7500 Prilep Telefon: 048/416-819 Telefaks: 048/401-580 E-mail: preda @ mt.net.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Tutunska banka Lica za kontakt: Valentin Parapanski, lokalen biznis-sovetnik, s.t.: 048/416-819 Nevena Bazerko, s.t.: 048/401-581 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvoj na pretpriemni{tvoto vo Prilep i regionot so poddr{ka na malite i sredni pretprijatija so razni vidovi proekti. Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii Celna grupa: pretpriema~i Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno Sorabotka so: NVO; fondacii Broj na ~lenovi: 4 Broj na aktivni volonteri: 1 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Regionalen centar za razvoj na Male{evijata, RCRM
Adresa: „Boris Kidri}“ bb, 2330 Berovo Telefon: 033/471-151 Telefaks: 033/471-151 E-mail: gama-berovo@mt.net.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: Mati~en broj: 5657776 EDB: 4001002105552 @iro-smetka: 20000-075-2926214 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje, ekspozitura Berovo Lica za kontakt: Dejan Kolovski, pretsedatel, s.t.: 033/ 471-151, d.t.: 033/470-122 Nikol~o Stoilkovski, direktor za odr`uvawe i razvoj, s.t.: 033/441-726 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvoj na kapacitetot na regionot na Male{evijata. Odr`liv razvoj na ekonomskite i op{testvenite procesi i borba protiv siroma{tijata i nevrabotenosta. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, turizam i uslugi, vrabotuvawe/generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, ruralen razvoj/ zemjodelie, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Berovo i Peh~evo), nacionalno Sorabotka so: site NVO vo Male{evijata; DOOEL „ManoilVane“ - Berovo Broj na ~lenovi: 320 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1442000

204

PRETPRIEMNI[TVO/EKONOMIJA

Sojuz na metalurzite na Makedonija, SMM
Adresa: „Dame Gruev“ 14 a, 1000 Skopje Telefon: 02/3287-642 Telefaks: 02/3287-642 E-mail: sojuz@mt.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 318/99 Mati~en broj: 5148731 EDB: 4030997270321 @iro-smetka: 30000-000-0601921 Deponent na bankata: Komercijalana banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Nurhan ]ato, sekretar, s.t.: 02/3287642, d.t.: 02/2628-127 Jovan Mickovski, potpretsedatel, s.t.: 02/3064-497, d.t.: 02/2446-779 INDEKS NA NVO Op{ta cel: pottiknuvawe i unapreduvawe na metalur{koto proizvodstvo, unapreduvawe na znewata razvivawe tvore~ki inicijativi, sorabotka so drugi organizacii, organizirawe seminari, stru~ni i nau~ni sovetuvawa, pretstavuvawe na metalur{kata struka, nauka i esnaf vo me|unarodni organizacii od oblasta na metalurgijata. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, nauka Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - In`enerska institucija na Makedonija; stranski Balkanski sojuz na metalurzite Broj na ~lenovi: 540 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 77000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Federacija na nezavisnite sindikati od industrijata na RM, RNSIM
Adresa: „Mile Pop Jordanov“ 72/24, 1000 Skopje, po{tenski fah 544 Telefon: 02/3085-229 Telefaks: 02/3085-229 E-mail: fitui@freemail.com.mk Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 08-3713/1 Mati~en broj: 5780098 EDB: 403000040451 @iro-smetka: 30000-000-1069364 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Katica ^urminova, pretsedatel, s.t.: 02/3085-229 Piter Simeonov, sekretar, s.t.: 075/ 568-292, d.t.: 070/759-382 INDEKS NA NVO

Fondacija za obnova i razvoj na Ov~e Pole - FOROP, FOROP
Adresa: „Cvetan Dimov“ 3, 2220 Sveti Nikole Telefon: 032/440-910 Telefaks: E-mail: forop@mt.net.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 13/2001 Mati~en broj: 5541018 EDB: 4025001106268 @iro-smetka: 20000-000-0574232 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Nikola [alev, pretsedatel, s.t.: 032/ 440-910, d.t.: 032/443-244 Danijela Petru{eva-Andonova, menaxer na Centarot za analiti~ki studii INDEKS NA NVO

prava vo industrujata; edukacija na rabotnici i menaxeri; istra`uvawa i informacii vo industrijata; zastapuvawe i lobirawe na zakonski proekti vo podobruvawe na polo`bata na rabotnicite; borba protiv mitoto i korupcijata vo RM; borba protiv zloupotrebata na trudot i kriminalnite aktivnosti vo industrijata i dr.

Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, rabotni~ki odnosi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, sindikalna aktivnost Celna grupa: op{ta celna grupa, pretpriema~i, rabotnici Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Koalicija „Makedonija bez korupcija“, polnopravno; stranski – „Social alert“; Konfederacija na sindikatot od industrijata; Svetska konfederacija na trudot Sorabotka so: NEPA, Fondacija za mali i sredni pretprijatija; Transparentnost; Ministerstvo za trud i socijalna politika; MVR; Stopanska komora Broj na ~lenovi: 52853 Broj na aktivni volonteri: 631 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: izgotvuvawe analizi za primarnite potrebi na regionot, izgotvuvawe master-plan so prioriteti vo aktivnostite za obnova i razvoj na Ov~e Pole i implementirawe na proektot za balkanska i evropska integracija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, finansiski uslugi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Publikacii: FOROP - informator (makedonska i angliska verzija), tira` 150, prvo izdanie; 100, vtoro izdanie; CD - multimedija za studijata (makedonska i angliska verzija), tira` 100, 1 izdanie; bro{ura - Aktuelnosti od studijata za stopanski razvoj na op{tinite Sveti Nikole i Lozovo (makedonska i

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

205

PRETPRIEMNI[TVO/EKONOMIJA

Op{ta cel: za{tita na rabotni~kite

Fondacija za razvoj na informati~kite tehnologii, mladinski informati~ki centar Skopje
Adresa: „Ilindenska“ bb, 1000 Skopje Telefon: 02/3298-177; 02/3298-464 Telefaks: 02/3298-177 E-mail: fondacija@itfr.org Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 170/02 Mati~en broj: 5722578 EDB: 4030003467083 @iro-smetka: 30000-000-1617123 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Jordan Angelovski, izvr{en direktor, s.t.: 02/3298-177; 02/3298464 Aleksandra Karanfilovska, predava~-asistent, s.t.: 02/3298-177; 02/3298-464

Fondacija za razvoj na malite i srednite pretprijati, RCS
Adresa: „11 oktomvri“ bb, 2400 Strumica Telefon: 034/349-320 Telefaks: 034/349-320 E-mail: rcsr@mt.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 77/99 Mati~en broj: 5322073 EDB: 4027999124631 @iro-smetka: 24011-000-0020151 Deponent na bankata: Balkanska banka - Skopje Lica za kontakt: Marija Ta{eva, biznis-sovetnik, s.t.: 034/349-320, d.t.: 034/321-630 Ilija Ga{tarski, direktor, s.t.: 034/ 349-320, d.t.: 034/322-698 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da pridonese za razvojot na malite i srednite pretprijatija ili dru{tva koi se vo osnovawe. Organizira obuka na pretpriema~i, delovna poddr{ka na malite i srednite pretprijatija, izrabotka na biznis-planovi, pravni i ekonomski uslugi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, stopanstvo i ekonomija, finansiski uslugi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast, `eni, pretpriema~i Publikacii: bro{ura „Kreditnite linii vo RM“, tira` 500, ednokratno; bro{ura „Pretstavuvawe na regionalniot centar“, tira` 500, 3 izdanija Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Strumica, Radovi{, Valandovo, Dojran, Peh~evo i Berovo), nacionalno Sorabotka so: Uprava za javni prihodi; banki; DOOEL „Inkubator“ Strumica Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 1000000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1300000

Fond na agencija za poddr{ka na pretprijatijata - ESO, ESO
Adresa: „Bulevar Turistu~ka“ bb, 6000 Ohrid Telefon: 046/260-187 Telefaks: 046/260-187 E-mail: esaoh@mt.net.mk, web.lakestravel.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 1508/2002 Mati~en broj: 5714907 EDB: 4020003134496 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Mimoza Popovska, pretsedatel, s.t.: 046/260-187, d.t.: 046/253-760 INDEKS NA NVO Op{ta cel: osnovna cel e lokalen ekonomski razvoj. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, selani, nevraboteni, pretpriema~i Publikacii: Vodi~ niz restoranite niz Ohrid i Struga, 1 izdanie Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: so site NVO Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 4 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

206

PRETPRIEMNI[TVO/EKONOMIJA

INDEKS NA NVO Op{ta cel: osnovna cel na fondacijata e da se pridonese za razvojot, odnosno da go pomaga, sledi i obezbeduva razvojot na informati~kata tehnologija, odnosno vr{ewe obuka vo oblasta na kompjuterizacijata, posebno za softverskite i hardverskite re{enija. Sektori na dejstvuvawe: obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (skopskite op{tini), nacionalno Broj na ~lenovi: 2 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, skeneri Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

Zdru`enie na gra|ani „Saem na stari zanaeti i doma{ni rakotvorbi“ Del~evo
Adresa: „M.M.Brico“ bb, 2320 Del~evo Telefon: 070/527-732 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Simeon Laf~iski, pretsedatel jazik: angliski

Zdru`enie na gra|ani frizeri, berberi i na zanaeti vo izumirawe „Esnaf“ - [tip
Adresa: Trgovski centar berbernica „Ceki“, 2000 [tip Telefon: 033/338-179 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Venco Krstev, pretsedatel d.t.: 033/388-179

Zdru`enie na drvoprerabotnici „Sv. Haralampie“ - Peh~evo
Adresa: „ Prvomajska“ 51, 2326 Peh~evo Telefon: 033/441-688 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Simo Stojanovski, pretsedatel d.t.: 033/441-688

ZZP Asocijacija „Meso i mesni proizvodi“ - [tip, ZZPA „Meso i mesni proizvodi“ - [tip
Adresa: „Stra{o Pinxur“ 2, 2000 [tip Telefon: 032/382-133 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Stojan Lazarov, sekretar jazik: angliski, d.t.: 032/392-157

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

207

PRETPRIEMNI[TVO/EKONOMIJA

Profesionalni organizacii nespomenati na drugo mesto
Asocijacija na arhitektite na Makedonija, AAM
Adresa: „Dame Gruev“ 14 a, 1000 Skopje, po{tenski fah 353 Telefon: 02/3237-277 Telefaks: 02/3237-277 E-mail: aam_skopje@yahoo.com Osnovawe: 1954 Broj na registracija: Z.G. Br. 337/98 Mati~en broj: 4068238 EDB: 4030991177010 @iro-smetka: 30000-000-0045141 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Emilija Spirovska, generalen sekretar, s.t.: 02/3237-277 Zoran Ivanovski, pretsedatel, s.t.: 02/2622-712 INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: strukovo organizirawe na arhitektite vo RM, po pra{awa od arhitektonskata praktika i aktivnosti na poleto na arhitekturata i urbanizmot. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, arhitektura Tipovi aktivnosti: afirmacija na arhitektonskata profesija Celna grupa: arhitekti Publikacii: prigodni publikacii, katalog na BIMAS, tira` 1000, na 2 godini, 11 izdanija Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - Sovet na arhitekti na Centralna i Isto~na Evropa, Me|unarodna unija na arhitekti Sorabotka so: In`enerska institucija na Makedonija, Arhitektonski fakultet, MANU, Muzej na gradot Skopje, Makedonska avtorska agencija, Naroden muzej Veles Broj na ~lenovi: 252 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 1853173 Plan. buxet za 2003 (MKD): 400000 Op{ta cel: pottiknuvawe i razvoj na
nau~nata misla, unapreduvawe na individualnoto i zaedni~koto nau~no tvore{tvo od razli~ni nau~ni i umetni~ki disciplini, kako i obedinuvawe na nau~nite rabotnici i koordinacija na nivnata tvore~ka aktivnost.

Dru{tvo za nauka i umetnost Prilep, DNU - Prilep
Adresa: „\or~e Petrov“ b.b., 7500 Prilep, po{tenski fah 172 Telefon: 048/425-486 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1971 Broj na registracija: 23/2002 Mati~en broj: 4109007 EDB: 4021971109191 @iro-smetka: 30002-000-0139521 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skopje, filijala Prilep Lica za kontakt: d-r Dukadin Kam{ikoski, pretsedatel, s.t.: 048/415-112, d.t.: 048/422-073 prof. Biljana Tr~koska, sekretar, s.t.: 048/425-486, d.t.: 048/412-465

Dru{tvo na geodetskite in`eneri i tehni~ari - DGIT, DGIT
Adresa: „Nikola Karev“ b.b., 1460 Valandovo Telefon: 034/382-041 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 2/99 Mati~en broj: 5184649 EDB: 4003997101913 @iro-smetka: 20000-002-6167391 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Kiro Se~kov, pretsedatel, s.t.: 070/ 300-209 Len~e To{eva, sekretar, s.t.: 382-041, d.t.: 034/382-722 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe i razvoj na geodetskata dejnost, da go stimulira i koordinira sledeweto na sovremeniot razvoj vo site oblasti na geodetskata nauka i praktika. Sektori na dejstvuvawe: nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Valandovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na dru{tvata na geodetskite in`eneri i tehni~ari, polnopravno Sorabotka so: ~lenki na Sojuzot, Oddelenie za premer i katastar Valandovo Broj na ~lenovi: 15 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

PROFESIONALNI ORGANIZACII NESPOMENATI NA DRUGO MESTO
208

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, ruralen razvoj/ zemjodelstvo, obrazovanie, nauka

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, nau~ni sobiri, tribini i promocii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina
i studenti, eksperti od odredena oblast, nevraboteni

Publikacii: golem broj (300) publikacii
na trudovi na ~lenovi na DNU – Prilep, Zbornik na trudovi od zdravstvoto vo Prilep i okolinata, tira` 500 primeroci, 1 izdanie, Zbornik na trudovi na DNU – Prilep, tira` 500, godi{nik, 19 izdanija

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (op{tina
Prilep i okolinata), nacionalno

Sorabotka so: DPNVO, CGI, MDNU Bitola, MANU, NUB „Sv. Kliment Ohridski“ – Skopje, Ekonomski fakultet - Prilep, Institut za tutun –Prilep, Ministerstvo za obrazovanie i nauka na RM, lokalna samouprava, stopanski subjekti i drugi institucii, Fond za vodi na RM

Broj na ~lenovi: 128 Broj na aktivni volonteri: 128 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Dru{tvo na geodetskite in`eneri i tehni~ari - Ko~ani, DGIT - Ko~ani
Adresa: „Dimitar Vlahov“ 7, 2300 Ko~ani Telefon: 033/274-166 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 10/98 Mati~en broj: 5184665 EDB: 401399710806 @iro-smetka: 20000-002-6168943 Deponent na bankata: Stopanska banka - Ko~ani Lica za kontakt: Petar Apostolov, pretsedatel, s.t.: 033/274-166, d.t.: 033/278-870 Zoran Ristov, ~len, s.t.: 033/274-166, d.t.: 033/273-970 INDEKS NA NVO Op{ta cel: Dru{tvoto na geodetskite in`eneri i tehni~ari DGIT e dobrovolna, profesionalna organizacija na in`enerite i tehni~arite {to rabotat vo oblastite na geodetskata struka, dru{tvoto ima za cel da gi zdru`i site kadri vo razmena na idei i spodeluvawe na znaewata za dobroto na nejzinite ~lenovi, bez politi~ko ili profitabilno anga`irawe. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ko~ani), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na dru{tvata na geodetskite in`eneri i tehni~ari na RM, polnopravno; stranski - Me|unaroden sojuz na dru{tvata na geodetskite in`eneri i tehni~ari Sorabotka so: drugi NVO-~lenovi na Sojuzot, Dr`aven zavod za geodetski raboti, lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 18 Broj na aktivni volonteri: 18 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Dru{tvo na geodetskite in`eneri i tehni~ari - Prilep, AGIT
Adresa: „Mo{a Pijade“ 147, 7500 Prilep Telefon: 070208-678 Telefaks: 048/402-200 E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 18/99 Mati~en broj: 5184576 EDB: 4021999126296 @iro-smetka: 22056-710-0265492 Deponent na bankata: Makedonska banka a.d. - Prilep Lica za kontakt: Gordan~o Bo{koski, pretsedatel, s.t.: 048/426-190, d.t.: 048/416-281 INDEKS NA NVO

Dru{tvo na geodetskite in`eneri i tehni~ari - Probi{tip, DIT
Adresa: „Joakim Spirov“ 1, 2210 Probi{tip Telefon: 032/482-070 Telefaks: 032/482-070 E-mail: Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 53/2000 Mati~en broj: 5184720 EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Tomislav Go~evski, pretsedatel, s.t.: 032/482-070, d.t.: 032/483-050 Qubin~o Pavlov, sekretar, s.t.: 032/ 482-070, d.t.: 032/481-005 INDEKS NA NVO

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

209

PROFESIONALNI ORGANIZACII NESPOMENATI NA DRUGO MESTO

Op{ta cel: obuka i usovr{uvawe na kadar od oblasta na geodetskite in`eneri i tehni~ari, poseta na geodetski sredbi, odr`ani vo Makedonija i nadvor od nea, seminari, saemi na tehnika itn. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno Broj na ~lenovi: 12 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 60000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 70000

Op{ta cel: sledewe i prifa}awe na site stru~ni kadri od poleto na geodezijata i stru~na nadgradba na istite. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Probi{tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Dru{tvo na geodetski in`eneri i tehni~ari, polnopravno Sorabotka so: PTT – Probi{tip, Elektrodistribucija - Probi{tip Broj na ~lenovi: 17 Broj na aktivni volonteri: 17 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Dru{tvo na geodetskite in`eneri i tehni~ari na op{tinata Kratovo, DGIT - Kratovo
Adresa: „To{o Kukovski“ 1, 1360 Kratovo Telefon: 031/481-559 Telefaks: 031/481-559 E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 6/98 Mati~en broj: 1040423 EDB: @iro-smetka: 51000-001-0028567 Deponent na bankata: Komercijalnoinvesticiona banka, DE Kratovo Lica za kontakt: Todor~e Zakev, pretsedatel, s.t.: 031/ 481-559, d.t.: 031/481-688 Nikolina Dodeva, sekretar, s.t.: 031/ 481-559 INDEKS NA NVO

Dru{tvo na geodetskite in`eneri i tehni~ari na op{tinata Negotino, DGIT - Negotino
Adresa: „Aco Axiilkov“ b.b., 1440 Negotino Telefon: 043/361-733 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 11/98 Mati~en broj: 5184614 EDB: 4019997104924 @iro-smetka: 20000-002-6165257 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Done \or|iev, sekretar, s.t.: 043/361733, d.t.: 043/370-360 ]iro \or|iev, pretsedatel, s.t.: 043/ 361-733, d.t.: 043/370-350 INDEKS NA NVO Op{ta cel: op{ta cel na DGIT Negotino e ostvaruvawe po{irok op{testven interes preku unapreduvawe na znaewata od geodetskata oblast kako specifi~na rabota, koja e od osobeno zna~ewe za dr`avata, gra|anite i op{testvoto, isto taka i vr{ewe dejnosti i aktivnosti so cel sledewe na sovremeniot razvoj na geodetskata nauka i praktika. Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna sorabotka, nauka Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Negotino), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na geodetski dru{tva, polnopravno Sorabotka so: so site NVO, DZGR Broj na ~lenovi: 16 Broj na aktivni volonteri: 16 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: telefon Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Dru{tvo na geodetskite in`eneri i tehni~ari na Radovi{
Adresa: „22 Oktomvri“ b.b., 2420 Radovi{ Telefon: 032/630-131 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 1/99 Mati~en broj: EDB: 0607960464003 @iro-smetka: 20000-002-6166809 Deponent na bankata: Stopanska banka - Radovi{ Lica za kontakt: Ilija Filipov, pretsedatel, s.t.: 032/ 630-131, d.t.: 032/632-257 Ilija Ristov, sekretar, s.t.: 032/635627 INDEKS NA NVO Op{ta cel: usovr{uvawe i stimulirawe na ~lenovite od oblasta na geodezijata. Sektori na dejstvuvawe: eksperti od odredena oblast Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Radovi{), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na geodetskite dru{tva na RM, polnopravno; stranski - FIK Sorabotka so: Dru{tva na geodetskite in`eneri i tehni~ari Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

PROFESIONALNI ORGANIZACII NESPOMENATI NA DRUGO MESTO
210

Op{ta cel: usovr{uvawe i popularizacija na svetskata tehnika vo poleto na geodezijata i razvoj na istata Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kratovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na geodetskite in`eneri na RM, polnopravno Sorabotka so: so site srodni NVO Broj na ~lenovi: 12 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Dru{tvo na geodetskite in`eneri i teh ni~ari - Del~evo, DGIT Del~evo
Adresa: „M.M.Brico“ b.b., 2320 Del~evo Telefon: 033/411-435 Telefaks: 033/411-435 E-mail: Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 9/98 Mati~en broj: 5184924 EDB: 4009990243561 @iro-smetka: 20000-002-617867 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala Del~evo Lica za kontakt: \or|i Vidimliski, pretsedatel, s.t.: 033/411-435, d.t.: 033/412-715 Stra{o Ivanovski, blagajnik, s.t.: 033/411-435 INDEKS NA NVO Op{ta cel: go stimulira i koordinira sledeweto na sovremeniot razvoj vo site poliwa i oblasti na geodetskata nauka i praktika, a osobeno na nivnite nau~ni znaewa. Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Del~evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na geodetskite in`eneri i tehni~ari na RM, polnopravno Sorabotka so: sli~ni zdru`enija, Republi~ka geodetska uprava Broj na ~lenovi: 11 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 85000 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Dru{tvo na geodetskite in`eneri i tehni~ari - [tip, DGIT -[tip
Adresa: „Vasil Glavinov“ bb, 2000 [tip Telefon: 032/385-043 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 3-55/98 Mati~en broj: 5184738 EDB: 4029997115786 @iro-smetka: 41400-067-89576 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Petar Pikov, pretsedatel, s.t.: 032/ 385-043 INDEKS NA NVO Op{ta cel: sobirawe, razmena na iskustvo od geodetskata dejnost Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na geodetite na RM, polnopravno Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie za za{tita na avtorskite prava, ZAMP
Adresa: „Mitropolit Teodosij Gologanov“ 28, 1000 Skopje Telefon: 02/3122-301 Telefaks: 02/3239-095 E-mail: zamp_macedonia@hotmail.com Osnovawe: 1947 Broj na registracija: 22/98 Mati~en broj: 5201250 EDB: 4030998346739 @iro-smetka: 30000-000-0271636 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Zoran Vaskovski, direktor, s.t.: 02/ 3164-953 Antoaneta Takovska, dokumentacija, s.t.: 02/3122-301 INDEKS NA NVO Op{ta cel: kolektivno ostvaruvawe na avtorskite muzi~ki prava na doma{nite avtori i soglasno so me|unarodnite bilateralni dogovori na avtorite i nositelite na avtorskoto pravo od stranstvo. Sektori na dejstvuvawe: kultura i umetnost Tipovi aktivnosti: za{tita na avtorskto pravo Celna grupa: avtori na muzi~ki dela Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (svet) ^len vo: stranski - CISAC Broj na ~lenovi: 650 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 6 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 151666214 Plan. buxet za 2003 (MKD): 19730000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

211

PROFESIONALNI ORGANIZACII NESPOMENATI NA DRUGO MESTO

Zdru`enie na geodetskite in`eneri i tehni~ari - Kriva Palanka
Adresa: „Mar{al Tito“ 175, 1330 Kriva Palanka Telefon: 031/374-301 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 21/99 Mati~en broj: 5184657 EDB: 4015997102187 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Mile Markovski, pretsedatel, s.t.: 031/374-301 Bor~e Mijakovski, sekretar, s.t.: 031/ 374-301 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na novinarite na Makedonija, ZNM
Adresa: „Gradski yid“ blok 13, 1000 Skopje Telefon: 02/3298-139 Telefaks: 02/3116-447 E-mail: znm@on.net.mk Osnovawe: 1946 Broj na registracija: 256/99 Mati~en broj: 4067568 EDB: 4030980155413 @iro-smetka: 30000-000-0776715 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Ivan Andreevski, pretsedatel, s.t.: 02/3112-200 Viktorio Jakovlevski, menaxer na proekt, s.t.: 02/3298-139 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na rudarskite in`eneri „Agrikola“, ZRI „Agrikola“
Adresa: „Goce Del~ev“ 89, 2000 [tip Telefon: 032/390-977 Telefaks: 032/396-875 E-mail: rolambov@rgh.ukim.edu.mk Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 9/03 Mati~en broj: 5744776 EDB: 4029003125192 @iro-smetka: 30008-000-0034273 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d., filijala [tip Lica za kontakt: Stojan Zdravev, pretsedatel, s.t.: 032/ 390-977, d.t.: 033/411-829 Risto Dambov, pretsedatel na Sobranieto, s.t.: 032/390-977, d.t.: 032/ 633-700 INDEKS NA NVO Op{ta cel: usovr{uvawe na stru~nite znaewa, forum za razmena na idei, iskustva, informacii, edukacija na novini vo zakonskata regulativa, obezbeduvawe baza na podatoci vo oblasta na rudarstvoto Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, nauka, rudarstvo Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (SCG, Bugarija, EU) Sorabotka so: RGF - [tip Broj na ~lenovi: 160 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 16000

Op{ta cel: popularizacija i unapreduvawe na geodezijata. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kriva Palanka), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na geodetskite in`eneri i tehni~ari na RM, polnopravno Broj na ~lenovi: 14 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: ja brani slobodata na pe~atot,
radioto, televizijata i drugite mediumi, se bori protiv nivnata zloupotreba, sozdavawe monopoli i kakvi bilo formi na cenzura na {teta na vistinata, celosnata nepristrasnost i navremenoto informirawe na javnosta gi za{tituva i unapreduva slobodata, pravata i odgovornosta na novinarite vrz osnova na Ustavot i zakonite na RM. Statusot i aktite na ZNM, kako i me|unarodnite dokumenti {to se odnesuvaat na slobodata na javnite glasila i ostvaruvaweto na izrazuvaweto i informiraweto kako osnovni ~ovekovi prava, gi za{tituvaaat ugledot i dostoinstvoto na novinarot i novinarskata profesija i ja za{tituva i pottiknuva slobodata na kriti~niot i kreativniot trud. Gi za{tituva ~lenovite, gi pretstavuva pred op{testvenata zaednica, aktivno u~estvuva pri podgotovkata na zakonskite propisi i me|unarodnite konvencii od interes na profesijata i go brani profesionalniot interes soglasno so Kodeksot na novinarite na Makedonija.

PROFESIONALNI ORGANIZACII NESPOMENATI NA DRUGO MESTO
212

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, mediumite i mediumskite rabotnici

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe, mediumi

Celna grupa: novinari, mediumi Publikacii: Vodi~ za pre`ivuvawe na
novinarite, tira` 700, Kodeks na novinarite na Makedonija, tira` 2000, Prira~nik za pokrivawe izbori, tira` 1000

Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Tetovo,
Ohrid, Bitola, Strumica, [tip, Kumanovo), nacionalno

^len vo: stranski - International Federation of Journalists Sorabotka so: so site mediumi, MCMS,
MIM, APM, FIOOM, IFJ, IREX pro media

Broj na ~lenovi: 793 Broj na aktivni volonteri: 17 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir

Real. buxet vo 2002 (MKD): 7041621 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na sudiite na Republika Makedonija, ZSRM
Adresa: Sudska palata, „Krste Misirkov“ b.b., 1000 Skopje Telefon: 02/3136-416, 02/3292-457 Telefaks: 02/3136-416 E-mail: mja@mja.org.mk Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 422/99 Mati~en broj: 4842979 EDB: 4030994178564 @iro-smetka: 30000-000-0447109 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Agim Miftari, pretsedatel, s.t.: 02/ 3136-416, d.t.: 02/3136-044 Jelena Kadri}, stru~en sorabotnik, s.t.: 02/3136-416, d.t.: 02/2045-568 INDEKS NA NVO Op{ta cel: osnovna programska opredelba na ZSRM e jaknewe na profesionalniot status na sudiite i nezavisnosta na sudstvoto, a se zalaga i za dosledno po~ituvawe na principite na vladeeweto na pravoto i ~ovekovite prava i slobodi i prava za pottiknuvawe na demokratskite reformi i procesi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: eksperti od odredena oblast, sudii i sudska administracija Publikacii: Sudski informator, tira` 1000, periodi~no, Sudiska revija, tira` 800, 4 pati godi{no ^len vo: stranski - Evropska asocijacija na sudii, Internacionalna asocijacija na sudii Sorabotka so: MCMS, Sovet na Evropa, FIIOM, Ambasadi, RSS, Ministerstvo za pravda, Sektor za evropski integracii, USAID, VSRM, OSCE Broj na ~lenovi: 660 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 7 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 12300000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 13718000

Zdru`enie na tehnolozite, hemi~arite i hemiskite tehni~ari „Epruveta“
Adresa: Telefon: Telefaks: E-mail: Osnovawe: Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: INDEKS NA NVO Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

In`enerska institucija na Makedonija, IMI
Adresa: „Dame Gruev“ 14 a, 1000 Skopje, po{tenski fah 139 Telefon: 02/3229-040 Telefaks: 02/3110-362 E-mail: imi@engineer.org.mk Osnovawe: 1996 Broj na registracija: Z.G. Br. 254/98 Mati~en broj: 4069714 EDB: 4030996262570 @iro-smetka: 30000-000-0164839 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Goran Markovski, pretsedatel, s.t.: 02/3116-066 lokal 160 \or|i Stojkov, izvr{en direktor, s.t.: 02/3229-040 INDEKS NA NVO Op{ta cel: strukovo organizirawe na in`eneri po pra{awe od in`enerskata teorija i praktika, ostanati pra{awa od in`enerskata profesija. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, in`enerstvo Tipovi aktivnosti: razvoj na in`enerskata misla Celna grupa: diplomirani in`eneri Publikacii: Spisanie za in`enersko tvore{tvo i tehnologija „In`enerstvo“ Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: so ~lenki Broj na ~lenovi: 15000 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 3262936 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2808000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

213

PROFESIONALNI ORGANIZACII NESPOMENATI NA DRUGO MESTO

In`inerska komora na Republika Makedonija
Adresa: „Dame Gruev“ 14 a, 1000 Skopje Telefon: 02/3229-040 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 533/99 Mati~en broj: 5196078 EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Ratko @umbulov, pretsedatel, s.t.: 070/511-690 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na stru~nosta, eti~kite dol`nosti i prava, za podobruvawe na kvalitetot na in`enerskata rabota i za{tita na interesite na in`enerskata profesija Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna sorabotka, obrazovanie, in`enerska profesija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, za{tita na prava Celna grupa: eksperti od odredena oblast, in`eneri so licenca Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: In`enerska institucija na Makedonija Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Makedonski institut za mediumi, MIM
Adresa: „Naum Naumovski - Bor~e“ 88 a, 1000 Skopje, po{tenski fah 3290483 Telefon: 02/3298-466 Telefaks: 02/3290-483 E-mail: mim@mim.org.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 1077 Mati~en broj: 5533791 EDB: 4030001417836 @iro-smetka: 21005-533-7910120 Deponent na bankata: Tutunska banka Lica za kontakt: @aneta Trajkoska, izvr{en direktor, s.t.: 02/3298-466 Lejla [aban, asistent na kancelarija, s.t.: 02/3298-466 INDEKS NA NVO Op{ta cel: MIM sproveduva aktivnosti vo
soglasnost so slednive celi: unapreduvawe na profesionalnite ve{tini na makedonskite novinari i profesionalci {to rabotat vo mediumite, poddr{ka na razvojot na nezavisni, slobodni i pluralisti~ki mediumi vo Makedonija, poddr{ka za u~estvo na makedonskite mediumi i novinari, poddr`uvaj}i go zajaknuvaweto na profesionalnite standardi i etika, razvivawe vrski na makedonskite i me|unarodnite mediumski profesii, poddr{ka na razvojot na novinarskoto obrazovanie vo Makedonija.

Makedonsko geografsko dru{tvo, MGD
Adresa: „ Gazi Baba“ b.b., 1000 Skopje, po{tenski fah 162 Telefon: 02/3117-055 Telefaks: E-mail: nikolapanov@hotmail.com Osnovawe: 1949 /1999 Broj na registracija: od 1999 55/99 Mati~en broj: 4075404 EDB: 4030985278203 @iro-smetka: 30000-000-1242218 Deponent na bankata: Komercijalna banka - Skopje Lica za kontakt: Nikola Panov, pretsedatel, s.t.: 02/ 3117-055, d.t.: 02/2776-018 Riste Mijalov, sekretar, s.t.: 02/3117055 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da gi unapreduva i brani interesite na geografskata nauka na site poliwa na dejstvuvawe, vklu~uvaj}i go i sistemot na celokupnata geografska naobrazba. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, turizam i uslugi, ruralen razvoj/zemjodelstvo, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast Publikacii: „Zbornik na kongresi“, 4 izdanija, „Geografski razgledi“, godi{nik, 38 izdanija Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Avstrija, Bugarija, Srbija i Crna Gora, Albanija, Slovenija, Bosna i Hercegovina) Sorabotka so: Edi, NUB „Sv. Kliment Ohridski“ - Skopje, Zavod za statistika, Ministerstvo za `ivotna sredina, REM Broj na ~lenovi: 1000 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 200000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 250000

PROFESIONALNI ORGANIZACII NESPOMENATI NA DRUGO MESTO
214

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie, sektor na mediumi

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, konferencii i seminari

Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, novinari Publikacii: Kodeks na novinarite na
Makedonija, tira` 2000, kniga „Kako da komunicirate so mediumite“, tira` 2500, kniga „Makedonija: Konfliktot i mediumite“, tira` 3500

Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (jugoisto~na Evropa) ^len vo: stranski - South-east European
network for professionalization of media, Reporting diversity network, South-east media organisation

Sorabotka so: site mediumi, APM, ZNM,
Asocijacija na privatni vesnici, ADI, IFJ

Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 9 Materijalni resursi: kancelarija, faks,
kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, radio, tv studio, kompjuterska u~ilnica, biblioteka

Real. buxet vo 2002 (MKD): 36775192 Plan. buxet za 2003 (MKD): 39650000

Makedonsko zdru`enie za ste~aj, MZS
Adresa: „Ilindenska“ 80, 1000 Skopje Telefon: 02/3296-446 Telefaks: 02/3220-954 E-mail: mzs@mt.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 706/99-92 Mati~en broj: 5277213 EDB: 4030999360182 @iro-smetka: 20000-002-9159453 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Qubica Ruben, pretsedatel, s.t.: 02/ 3296-446, d.t.: 02/3117-267 Viktor Ruben, s.t.: 02/3296-446 INDEKS NA NVO

Nacionalna asocijacija za oru`je, NAO
Adresa: „Nikola Parapunov“ 1/26, 1000 Skopje Telefon: 02/3065-352 Telefaks: 02/3065-3352 E-mail: interex@mt.net.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Vladimir Pandovski, pretsedatel, s.t.: 02/3065-352 Filip [urevski, potpretsedatel, s.t.: 02/3125-336 INDEKS NA NVO

Op{tinsko zdru`enie za za{tita pri rabota - Ko~ani
Adresa: „Edvard Kardeq“ 56, 2300 Ko~ani Telefon: 033/274-846 Telefaks: E-mail: stojan-markov@yahoo.com Osnovawe: 1976 Broj na registracija: 8/99 Mati~en broj: 4070208 EDB: 4013976114670 @iro-smetka: 20000-000-2884481 Deponent na bankata: Stopanska banka - Ko~ani Lica za kontakt: Stojan Markov, ~len, s.t.: 033/274-142, d.t.: 033/274-846 Angelina Markova, ~len na Pretsedatelstvo, s.t.: 033/271-846, d.t.: 033/274-846 INDEKS NA NVO Op{ta cel: osnovna cel i zada~a na Sojuzot e za{tita i unapreduvawe na ~ovekovata rabotna sredina vo Makedonija, preku koordinirana rabota na op{tinskite zdru`enija za za{tita pri rabota vo Makedonija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Nivo na dejstvuvawe: regionalno (site ko~anski op{tini), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz za za{tita pri rabota na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: ED „Javor“ - Zrnovci, Zdru`enie za za{tita pri rabota od Blagoevgrad Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: edukacija na ste~ajni upravnici so postapkite povrzani so ste~ajot, kako i edukacija na kandidatite za polagawe na ispitot za ste~aen upravnik za ste~ajna postapka. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast, edukacija na ste~ajni upravnici, sudii Publikacii: spisanie Banka Rota, tira` 150, 4 pati godi{no Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (SAD, Velika Britanija) ^len vo: stranski - Insel Internacional Sorabotka so: Ministerstvo za pravda, ABA-CEELI Broj na ~lenovi: 87 Broj na aktivni volonteri: 1 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 1550000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 3000000

Op{ta cel: Nacionalnata asocijacija za oru`je se zalaga za namaluvawe na smrtnosta, ranuvaweto i na drugi negativni pojavi povrzani so oru`jeto {to go poseduvaat gra|anite, kontrola na pristap kon nego, zakonska regulativa, proceduri, razvoj na demokratskoto op{testvo vo korelacija so brojot na oru`jeto me|u gra|anite. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, itna/ osnovna pomo{ Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - International gun control, Coalition for gun control, OON Sorabotka so: OON, Pakt za stabilnost, EU Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 4 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 92000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 170000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

215

PROFESIONALNI ORGANIZACII NESPOMENATI NA DRUGO MESTO

Sojuz na literaturnite preveduva~i na Makedonija, SLPM
Adresa: „11 Oktomvri“ 17, 1000 Skopje, po{tenski fah 3 Telefon: 070/516-230;070/512-716 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1954 Broj na registracija: 159 Mati~en broj: 4109201 EDB: 4030981183216 @iro-smetka: 30000-000-0843160 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Borka Mitevska, sekretar, s.t.: 070/ 512-716, d.t.: 02/2796-377 INDEKS NA NVO

Centar za energetska efikasnost, MACEF
Adresa: „Nikola Parapunov“ 3 a lok. 52, 1000 Skopje Telefon: 02/3099-216 Telefaks: 02/3099-216 E-mail: macef@erb1.mf.ukim.edo.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 1445 Mati~en broj: 5712165 EDB: 4030002467918 @iro-smetka: 30000-000-1623525 Deponent na bankata: Komercijalna banka - Skopje Lica za kontakt:
prof. d-r Konstantin Dimitrov, pretsedatel, s.t.: 02/3099-216, d.t.: 070/228-577 Liljana Haxievska, tehni~ki sekretar, s.t.: 02/ 3099-216

INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na kni`evniot prevod vo RM. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, me|unarodna sorabotka, obrazovanie Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast Publikacii: mese~nik za kultura „Ogledalo“ Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski - FIT Sorabotka so: DPM, MANU, DPM Broj na ~lenovi: 157 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno Op{ta cel: da gi obedini in`enerite,
finansierite, ekologistite i ekonomistite vo zaedni~ka aktivnost pred izvr{nite organi na dr`avata, da promovira merki za energetska efikasnost kako i da u~estvuva vo nivnata realizacija, da izrabotuva i sporeduva lokalni akcioni planovi za energetska efikasnost pri edinicite na lokalna samouprava; da ovozmo`i pocvrsta me|usebna sorabotka, razmena na iskustva i me|usebna pomo{ me|u ~lenovite na MACAF pri razre{uvawe na delovnata problematika, da gi povrze ~lenovite so srodni organizacii vo stranstvo, izrabotka na bazi na podatoci za kadrovskiot potencijal vo RM, energetski resursi, karakteristiki na potro{uva~kata energija, izrabotka na ekspertizi od oblasta na energetskata efikasnost, izrabotka na normi za etiketirawe na proizvodite so znak na nivo za opasnost.

PROFESIONALNI ORGANIZACII NESPOMENATI NA DRUGO MESTO
216

Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina,
stopanstvo i ekonomija, nauka, energetika

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: eksperti od odredena oblast,
energetska efikasnost na op{tinite

Publikacii: zbornik na referati od
rabotilnicata „Efikasno upravuvawe so energijata i vodata za piewe“; kniga „Energetska efikasnost i tro{ocite na op{tinata“; kniga „Vodata e nezamenliva i ograni~ena“, tira` 600; informator „ MACEF“, mese~nik, prvo izdanie; informator za ~lenstvoto „Zo{to da stanam ~len?“

Nivo na dejstvuvawe: nacionalno,
me|unarodno (Albanija, Romanija, Bugarija, Moldavija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina)

^len vo: doma{ni - Asocijacija na konsultivni
organizacii, polnopravno; stranski - Regionalna mre`a za efikasno upravuvawe so energijata i vodnite resursi (RENEUER)

Sorabotka so: OPM, ZELS, Ekolo{ko dru{tvo
„Proaktiva“, Ministerstvo za ekonomija, Ministerstvo za obrazovanie, lokalni, dr`avni organi i pretprijatija

Broj na ~lenovi: 37 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kompjuter, modem,
pe~ata~, skener

Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Razvoj na gra|anskoto op{testvo
„Gra|anski pateki”, GP
Adresa: „Klanica” 4/2, 7000 Bitola Telefon: 0705/47-494 Telefaks: E-mail: graganskipateki@bitola.com.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: 500-707-40 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Bitola Lica za kontakt: Aneta [ijakova, pretsedatel, s.t.: 047/258-080, d.t.: 047/229-703 Qup~o Josifovski, potpretsedatel, s.t.: 047/206-896, d.t.: 047/221-504 INDEKS NA NVO INDEKS NA NVO Op{ta cel: primarna celi na „Gra|anski
pateki” se da go poddr`at razvojot na demokratijata i civilnoto op{testvo vo R.M. i da gi vklu~i mladite lu|e, niz edukacija i akcija, vo promoviraweto na pozitivnite promeni vo zaednicata i voop{to vo celata dr`ava. „Gra|anski pateki” tekovno realizira mno{tvo aktivnosti i proekti za da gi postigne ovie celi, kako i za da go zgolemi u~estvoto na makedonskite gra|ani vo procesot na izgradba na podobro i potransparentno op{testvo.

„SOS” - Kumanovo, SOS
Adresa: „Egejska Makedonija” 16/2-8, 1300 Kumanovo Telefon: 97-00 Telefaks: 031/411-565 E-mail: sos@mail.net.mk Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 140421 Mati~en broj: 5185874 EDB: 4017997129606 @iro-smetka: 51000-000-0180238 Deponent na bankata: KIB - Kumanovo Lica za kontakt: Sawa Arsovska, pretsedatel, s.t.: 031/411-565, d.t.: 031/414-936 Mevqije Zulgriji, ~len na UO, s.t.: 031/597-00, d.t.: 031/350-24

„Sfera” - Centar za implementacija i podem na gra|anskoto op{testvo, „Sfera”
Adresa: „Vera Ciriviri” 46, 7500 Prilep Telefon: 048/434-617 Telefaks: 048/434-617 E-mail: sfera@ mt.net.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 33/2001 Mati~en broj: 5526892 EDB: 4021001130996 @iro-smetka: 30002-000-0006049 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. – Skopje, filijala Prilep Lica za kontakt: Goran Niklevski, menaxer na proekt, s.t.: 048/434-617 Aneta Naumoska, pretsedatel, s.t.: 048/434-617, d.t.: 048/414-119 INDEKS NA NVO Op{ta cel: implementacija i podem na gra|anskoto op{testvo preku u~estvo na gra|anite vo donesuvawe odluki od javen interes i kreirawe i sproveduvawe na javnata politika na lokalno nivo, po~ituvawe na demokratskite procesi i principi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: Vodi~ niz socijalno ekonomski prava Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), regionalno (Pelagonija, Prespa i Ohrid), nacionalno Sorabotka so: NVO od R. Makedonija; Arena - Prilep; Biosfera - Bitola; Fokus - Resen; ministerstva; naroden pravobranitel; ELS - Prima; Mesna zaednica - Prilep Broj na ~lenovi: 34 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: pe~ata~, telefon Real. buxet vo 2002 (MKD): 431117 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie, nauka

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca, begalci, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Publikacii: spisanie za mladi „Red room”; prira~nik za mladi novinari; bro{ura „^ovekovi prava” Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Bitola, Prilep, Resen, Demir Hisar, Kru{evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - mre`a „Mozaik”; mre`a „ Dosta e” Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 45 Broj na vraboteni: 15 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 640000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 120000

Op{ta cel: organizirano deluvawe protiv sekakov vid nasilstvo preku razvivawe alternativni formi vo site sferi na op{testvoto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, lica so posebni potrebi Publikacii: „Semejstvo 21. vek” – prira~nik, tira` 250; „Za mene, za tebe, za site” – bro{ura, tira` 500 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kumanovo), regionalno (Kumanovo, Sveti Nikole, Kriva Palanka), nacionalno ^len vo: doma{ni - „Dosta e”, koordinator; ECMP, koalicija Sorabotka so: „Nov `ivot”, SOS Skopje; Istira, Arka, Izgrev, Drom, Majka; Ministerstvo za obrazovanie; Agencija za unapreduvawe i razvoj Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 5 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, grafoskop Real. buxet vo 2002 (MKD): 1523000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1785000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

217

RAZVOJ NA GRA\ANSKOTO OP[TESTVO

Aktiv za nezavisna inicijativa [tip, ANI - [tip
Adresa: „ ra}a Miladinovci” 6, 2000 [tip, po{tenski fah 5 Telefon: 032/391-991 Telefaks: 032/383-116 E-mail: anistip@hotmail.com Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 52/02 Mati~en broj: 5128986 EDB: 4059996116673 @iro-smetka: 26000-051-2898654 Deponent na bankata: Rado banka - [tip Lica za kontakt: Mirjanka Stefanovska, pretsedatel, s.t.: 032/391-991, d.t.: 032/393470 Julijana Man~evska, potpretsedatel, s.t.: 032/391-991, d.t.: 032/386-965 INDEKS NA NVO Op{ta cel: Aktivot za nezavisna inicijativa ANI niz razli~ni formi na informirawe raboti na zapoznavawe na gra|anite na RM so osnovnite vrednosti i poimi na osnovnite ~ovekovi prava i slobodi. ANI osobeno }e raboti na pottiknuvawe na gra|anite aktivno da se vklu~at vo procesite na demokratsko odlu~uvawe. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, begalci Publikacii: „Jas i LS” (na turski, vla{ki, srpski, angliski, makedonski), tira` 1500; „Informirajte se” – bro{ura, tira` 4000 Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), regionalno (Radovi{, Strumica, Ko~ani, Sveti Nikole, Probi{tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Koalicijata „Dosta e”, aktivno; ESE, aktivno; Evropski centar za malcinski pra{awa - ECMP, aktivno Sorabotka so: site NVO; Koalicijata „Dosta e”; OHO, OBSE, AURORA, ECMP; sud, u~ili{ta,SVR, Centar za socijalni raboti Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 200000

Asocijacija „Perspektiva”
Adresa: „Dimitar Vlahov” 98-1-3, 2300 Ko~ani Telefon: 033/271-787 Telefaks: 033/272-267 E-mail: datanasovski@mafk.gov.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 12/2000 Mati~en broj: 5476313 EDB: 4013000112754 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Dime Atanasovski, pretsedatel, s.t.: 033/271-787, d.t.: 070/523-750 Erhan [ukri, ~len na UO, d.t.: 033/135-503 INDEKS NA NVO Op{ta cel: Asocijacijata „Perspektiva” od Ko~ani e zdru`enie na gra|ani, formirano so slobodno zdru`uvawe na gra|ani, zaradi ostvaruvawe seop{ti interesi, kako i zaradi vr{ewe dejnosti od po{irokiot region preku razli~ni oblici na kativnosti koi }e ovozmo`at razmisluvawe i dejstvuvawe vo soglasnost so sovremenite nau~ni, kulturni i demokratski dostignuvawa. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Ko~ani, Skopje), nacionalno Sorabotka so: KIVDNIS Broj na ~lenovi: 70 Broj na aktivni volonteri: 8 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Asocijacija za demokratski inicijativi, ADI
Adresa: „Bor~e Jovanoski” 61, 1230 Gostivar Telefon: 042/221-100 Telefaks: 042/221-100 E-mail: adi@adi.org.mk Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 29/2000 Mati~en broj: 5460409 EDB: 4007000119180 @iro-smetka: 30012-000-0009924 Deponent na bankata: Rado banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: [pend Imeri, pretsedatel, s.t.: 042/ 221-100 Albert Musliu, izvr{en direktor, s.t.: 042/221-100 INDEKS NA NVO Op{ta cel: promocija i za{tita na ~ovekovite prava, razvoj na civilnoto op{testvo i poddr{ka na demokratijata, mirot i stabilnosta. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, mediumi

218

RAZVOJ NA GRA\ANSKOTO OP[TESTVO

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, monitoring, isra`uvawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, begalci, nevraboteni, kulturni razli~nosti Publikacii: Me|unarodna konvencija za eliminirawe na site oblici na rasna diskriminacija; Univerzalni malcinski prava Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Gostivar), regionalno (Tetovo, Struga, Skopje, Prilep), nacionalno, me|unarodno (Anglija, SAD, [vajcarija, Danska, zemji od Jugoisto~na Evropa) ^len vo: stranski – „ECOSOC”; ECRE (ECRE); IMADR (IMADR) Sorabotka so: site NVO; MIM, TV Art, Tv Vis; op{tina; LS Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 500 Broj na vraboteni: 4 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, LSD Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Asocijacija za razvoj na op{testvoto, ARO
Adresa: s. Negotino, b.b., 1235 s. Negotino-Polo{ko Telefon: 042/222-066 Telefaks: 042/222-067 E-mail: ads@mt.net.mk Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 12/2000 Mati~en broj: 5434822 EDB: 40007000118434 @iro-smetka: 20000-003-4041948 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Miraqim Saliu, pretsedatel, s.t.: 042/222-066, d.t.: 070/510-972 Jusuf Biqali, sekretar, s.t.: 042/222-066, d.t.: 070/570-130 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na pravata na decata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, nevraboteni Publikacii: Lokalen informator Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Negotino-Polo{ko), nacionalno ^len vo: stranski - ECMP Sorabotka so: site NVO; Mese~ina, PPC, Milenium; biznis-sektor; lokalna samouprava; op{tina Negotino-Polo{ko Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, grafoskop, TV, video Real. buxet vo 2002 (MKD): 190000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1260000

Gra|anska asocijacija na Makedonija, GAMA
Adresa: „Boris Kidri~” b.b., 2330 Berovo Telefon: 033/421-151 Telefaks: 033/471-151 E-mail: gama_berovo@mt.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 239/99 Mati~en broj: 5374375 EDB: 4030999379207 @iro-smetka: 24021-000-0112975 Deponent na bankata: Balkanska banka a.d. – Skopje, filijala Berovo Lica za kontakt: Dejan Kolovski, pretsedatel, s.t.: 033/ 471-151, d.t.: 033/470-121 Darko @umanski, tehni~ko lice, s.t.: 033/471-151, d.t.: 033/471-646 INDEKS NA NVO Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/generirawe prihodi, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie. Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{uri „NVO forum”, tira` 1000; „Vodi~ za NVO”, tira` 200; bilten „NVO forum”, tira` 200 Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Regionalen centar za razvoj na Male{evijata, polnopravno) Sorabotka so: Nijazi Bej, Jang-centar, ITZ, Institut OO-M, ZZD Berovo; ZZD Del~evo; ED Kladenec; lokalna samouprava; JKP Usluga - Berovo; JP „Komunalec” - Peh~evo Broj na ~lenovi: 57 Broj na aktivni volonteri: 9 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 265376 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1500814

Gra|anska inicijativa za ednakvi mo`nosti, SEMPER
Adresa: „Sisak” 23, 7000 Bitola Telefon: 047/252-095 Telefaks: E-mail: semperbt@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 36/2002 Mati~en broj: 5658764 EDB: 4002002151275 @iro-smetka: 50000-000-0331379 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Bitola Lica za kontakt: Yala Bojkoska, potpretsedatel, s.t.: 047/252-095, d.t.: 047/252-095 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da inicira aktivnosti za ednakvi mo`nosti za u~estvo na site gra|ani vo site sferi od op{testveniot `ivot i obezbeduvawe celosno u`ivawe na site ~ovekovi prava i eliminirawe sekakov vid diskriminacija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, lica so posebni potrebi, pretpriema~i Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bitola), nacionalno ^len vo: doma{ni - SO@M Sorabotka so: SO@M, MKC - Bitola, Vio-vita; Ministerstvo za obrazovanie; u.s.r. Bitola, SVRBitola, Ministerstvo za trud i socijalna politika Broj na ~lenovi: 52 Broj na aktivni volonteri: 11 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, telefon Real. buxet vo 2002 (MKD): 65000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 580000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

219

RAZVOJ NA GRA\ANSKOTO OP[TESTVO

Dr{ka na temelni ~ovekovi vrednosti „Sonce”
Adresa: „Serska” 13 b, 1000 Skopje Telefon: 02/2735-201 Telefaks: 02/2735-201 E-mail: Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 10/03 Mati~en broj: 5747058 EDB: 4030003474179 @iro-smetka: 30000-000-1670085 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Marto Mikulec, pretsedatel, s.t.: 02/2735-201 Milica Xeki~, ~len, s.t.: 02/2735-201 INDEKS NA NVO

Evropska ku}a Skopje, EKS
Adresa: „Pirinska”, b.b., baraka 8, 1000 Skopje Telefon: 02/3062-805 Telefaks: 02/3062-805 E-mail: evropska@on.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 879/99 Mati~en broj: EDB: 4030999368523 @iro-smetka: 30000-000-1086921 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Toni Masevski, generalen sekretar, s.t.: 02/3062-805, d.t.: 070/268-670 Zoran Dimitrov, pretsedatel, s.t.: 02/3062-805, d.t.: 070/255.693 INDEKS NA NVO

Evropski centar za malcinski pra{awa, ECMP
Adresa: „Josif Hristovski” 4/4, 7000 Bitola Telefon: 047/236-874 Telefaks: E-mail: ecmibitola@mingonet.org.mk Osnovawe: Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Lidija Angelovska, tehni~ki asistent INDEKS NA NVO Op{ta cel: identifikuvawe, razrabotka i re{avawe problemi vo najrazli~ni segmenti na op{testvenoto `iveewe direktno relevantni za lokalnata zaednica so naglasok na lokalnata samouprava. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Celna grupa: op{ta celna grupa ^len vo: doma{ni - ENP- Skoje Broj na ~lenovi: 1 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Op{ta cel: davawe pridones za za{tita, promocija i izgradba na temelni ~ovekovi vrednosti, op{to bratstvo me|u lu|eto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Broj na ~lenovi: 7 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: afirmacija na evropskata ideja vo Makedonija; zapoznavawe na gra|anite so evrointegraciskite procesi i dobli`uvaweto na RM do EU. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, promocija Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski: (FIME) Sorabotka so: SNVO, Evropsko dvi`ewe; ADI, Qoja, SO@M, Sportski centar - Skopje; Agencija za mladi i sport, Ministerstvo za obrazovanie Broj na ~lenovi: 31 Broj na aktivni volonteri: 31 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 5238277 Plan. buxet za 2003 (MKD): 5000000

220

RAZVOJ NA GRA\ANSKOTO OP[TESTVO

Zdru`enie za nezavisni gra|anski inicijativi „Intelektakcija”, ZGI „Intelektakcija”
Adresa: „Veqko Markovski” 2/11, 2210 Probi{tip Telefon: 032/483-429 Telefaks: E-mail: inelekt2001@yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 7/2001 Mati~en broj: EDB: 4022001103332 @iro-smetka: 20000-003-6120464 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje, filijala Probi{tip Lica za kontakt: Aco Markovski, pretsedatel, s.t.: 032/483-429 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zastapuvawe nezavisnite gra|anski inicijativi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Probi{tip), nacionalno Sorabotka so: Centarza gra|anski inicijativi Kratovo Broj na ~lenovi: 286 Broj na aktivni volonteri: 35 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 150000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na gra|anite „Gra|anska Akcija - Prilep”, GAP
Adresa: „To~ila” 1A-2, 21, 7500 Prilep Telefon: 048/415-975 Telefaks: 048/415-975 E-mail: graganskaakcija @ mail.net.mk Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 30/2003 Mati~en broj: 5746272 EDB: 4021003137505 @iro-smetka: 20000-084-184485 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala Prilep Lica za kontakt: Goce Krsteski, pretsedatel, s.t.: 048/415-975, d.t.: 048/410-839 Igor Tomeski, sekretar, s.t.: 048/415-975 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razviawe i ostvaruvawe na gra|anskite prava i slobodi na gra|anite vo R. Makedonija. Pottiknuvawe na slobodnata misle~ka sila, pred se kaj mladite vo site oblasti. Pottiknuvawa pra{awa od po{iroko op{testveno zna~ewe povrzani so me|uetni~kite odnosi i tolerancija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, ~ovekovi prava, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: site NVO; CP NVO, CGI; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 23 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na gra|anite „Gra|anski parlament”, „Gra|anski parlament”
Adresa: „Petar Manxukov” 24 b, 1000 Skopje Telefon: 070/616-633 Telefaks: E-mail: vildanselim@yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 83/2001 Mati~en broj: 5608694 EDB: 4030001435109 @iro-smetka: 34010-003-5250062 Deponent na bankata: Ziraat banka - Skopje Lica za kontakt: Vildan Selim-Haxim, pretsedatel, s.t.: 02/3117-255, d.t.: 070/616-633 Faruk Ademi, odnosi so javnost; nadvore{en ~len INDEKS NA NVO Op{ta cel: ostvaruvwe na pravata
obezbedeni so ustavot, dol`nosti i slobodi i vo nivni ramki pravata na gra|anite. Inicirawe i re{avawe aktuelni problemi, razvrska na istite po miren gra|anski pristap.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: op{ta celna grupa,
mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, kulturni razli~nosti

Publikacii: CD i videosnimki od seminari, implementirani proekti i dr. aktivnosti; vesnicite „Birlik”, „Vardar”,Utrinski vesnik”, „Fokus”, „Zaman” Nivo na dejstvuvawe: regionalno (isto~na Makedonija), nacionalno ^len vo: doma{ni - Ekolo{ko zdru`enie
za doma{ni `ivotni, pasivno; Makedonsko `ensko lobi, aktivno; SO@M, O@M, povremeno; stranski - Organizacija na `enite od turskiot svet; NVO Turski ogni{ta - Ankara; Balkanska federacija na `enite

Sorabotka so: SO@M, OO@M, ESE, ESMA;
Fondacija Anadol, Derja; Ministerstvo za obrazovanie, Ministerstvo za zdravstvo; Makedonsko `ensko lobi

Broj na ~lenovi: 37 Broj na aktivni volonteri: 13 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 180000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 220000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

221

RAZVOJ NA GRA\ANSKOTO OP[TESTVO

Zdru`enie na gra|anite „IDEJA, PROEKT, AKCIJA” - Probi{tip, IPA
Adresa: „Jordan Stojanov” 2, 2210 Probi{tip Telefon: 032/481-044 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 4/03 Mati~en broj: 5742137 EDB: 4022003103968 @iro-smetka: 20000-085-0441672 Deponent na bankata: Stopanska banka - Probi{tip Lica za kontakt: Silvana Gerova, pretsedatel, d.t.: 032/481-044 Sa{o Stankovski, sekretar, d.t.: 032/483-117 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zadovoluvawe na op{tite interesi, celi i potrebi na gra|anite so po{irok opseg na aktivnosti. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, ruralen razvoj/ zemjodelie, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, deca, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Probi{tip), nacionalno Sorabotka so: site srodni NVO; lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 40 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na gra|anite „Internacionalen klub na potro{uva~ite”
Adresa: „Rajko @inzifov” 49 a, 1000 Skopje Telefon: 02/3118-416 Telefaks: 02/3118-416 E-mail: clubibc@on.net.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 55/02 Mati~en broj: 5659795 EDB: 4030002449430 @iro-smetka: 28004-000-0003847 Deponent na bankata: Alfa banka Lica za kontakt: Gideon Sandel, pretsedatel, s.t.: 02/3118-416 Zoran Jovanovi}, aktiven ~len, s.t.: 02/3118-416, d.t.: 070/593-158 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na gra|anite za razvoj na gra|anskoto op{testvo i eti~kite vrednosti „Vis viva”, „Vis viva”
Adresa: „Stevan Apostolski” 18, 7500 Prilep Telefon: 048/428-645 Telefaks: E-mail: visvivango @ yahoo.com Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 36/2003 Mati~en broj: 5766672 EDB: 4021003138471 @iro-smetka: 30002-000-0282111 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Vesna Jakovska, ~len na IO, s.t.: 048/ 425-645, d.t.: 048/425-645 Biljana Poposka, pretsedatel, d.t.: 048/418-825 INDEKS NA NVO

Op{ta cel: zdru`uvawe na potro{uva~ite vo RM so cel obezbeduvawe podobri uslovi na uslugi vo site sferi na dnevniot, kulturniot i biznis-`ivotot. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, turizam i uslugi, vrabotuvawe/ generirawe prihodi, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: Bilten na „IBC”, izleguva po potreba od 1 do 3 meseci Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: razli~ni stopanski subjekti po potreba Broj na ~lenovi: 250 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: aktivnosti za implementacija i podem na gra|anskoto op{testvo i podnesuvawe idei za voveduvawe na etikata vo obrazovniot proces. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno Sorabotka so: site NVO; NVO Feniks, NVO FAK Broj na ~lenovi: 11 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

222

RAZVOJ NA GRA\ANSKOTO OP[TESTVO

Makedonski centar za me|unarodna sorabotka, MCMS
Adresa: „Nikola Parapunov” b.b., 1060 Skopje, po{tenski fah 55 Telefon: 02/3065-381 Telefaks: 02/3065-298 E-mail: mcms@mcms.org.mk Osnovawe: 1993 Broj na registracija: 434/99 Mati~en broj: 4878256 EDB: 4030994180119 @iro-smetka: 30000-000-049328 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Sa{o Klekovski, izvr{en direktor, s.t.: 02/3065-381 Gonce Jakovleska, sorabotnik za odnosi so javnost, s.t.: 02/3065-381 INDEKS NA NVO Op{ta cel: op{ta cel na MCMS e poddr{ka i
razvoj na lokalni i nacionalni inicijativi za unapreduvawe na odr`liviot razvoj na ~ovekovite resursi vo Makedonija. Ovaa cel zna~i deka MCMS se zalaga za jaknewe na kapacitetot na lu|eto da gi odredat sopstvenite vrednosti i prioriteti i da se organiziraat za da dejstvuvaat kon ostvaruvawe na tie vrednosti i prioriteti.

Mre`en elektronski centar - Skopje
Adresa: „Kozara” 42-1/15, 1000 Skopje Telefon: 02/3125-108; 02/3176-057 Telefaks: 02/3121-438 E-mail: svizlat@mol.com.mk;info@ugo.net.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 1034 9161 Mati~en broj: 5521823 EDB: 4030001013636 @iro-smetka: 30000-000-0535476 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Zlatko Nikolovski, programdirektor, s.t.: 070/746-420 Hudai Ahmeti, sorabotnik, s.t.: 070/455-501 INDEKS NA NVO Op{ta cel: promovirawe na evropskite vrednosti, po~ituvawe na kulturnite razliki, promovirawe na vrednosta na informati~kata nauka vo sekojdnevnata komunikacija, ovozmo`uvawe socijalna za{tita za site vo sekoj segment od `ivotot, po~ituvaweto na demokratskite prava na gra|anite za sozdavawe sovremeno demokratsko op{testvo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, obrazovanie, nauka, informatika Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: site Broj na ~lenovi: 125 Broj na aktivni volonteri: 45 Broj na vraboteni: 6 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

NVO „Obedinet svet”
Adresa: „Borka Taleski” 157 a, 7500 Prilep Telefon: 048/414-950 Telefaks: 048/441-950 E-mail: ngo_united_world @ yahoo.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: Mati~en broj: 5451094 EDB: 4021000128360 @iro-smetka: 30002-000-0105183 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Vesna Angeleska, pretsedatel, s.t.: 048/414-950, d.t.: 070/562-125 Goce Krsteski, koordinator na proekt, s.t.: 070/208-788, d.t.: 048/415-656 INDEKS NA NVO Op{ta cel: promocija na gra|anskoto op{testvo, jaknewe na demokratskite odnosi so poseben akcent na za{tita na ~ovekovite prava, `eni, deca i stari lica. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, stari lica, pretpriema~i Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno Sorabotka so: site NVO; [GI, Mladinski sovet, „Sfera”, „Alpina”; „Romani {ukaripa”; EPS; Creven krst” Broj na ~lenovi: 7 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, vrabotuvawe/generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, me|unarodna sorabotka

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: Adresar na edinicite na lokalna
samouprava vo Makedonija; Adresar na zdru`enijata na gra|anite vo Makedonija, tira` 1500; MCMS Bilten, tira` 1200, mese~en; Godi{en izve{taj na MCMS; Gra|anski svet, tira` 3500, mese~no

Nivo na dejstvuvawe: nacionalno,
me|unarodno

^len vo:

stranski – Svetski sovet na crkvite/ Konzorcium za Makedonija, sproveduva~ki partner za Makedonija; „ACT International”, sproveduva~ki partner; „UN-NGO-Irene” (neformalna regionalna mre`a za sorabotka na agencii na OON so NVO), ~len na Inicijativnata grupa

Sorabotka so: FIOOM, SO@M, HDZR Mese~ina,
El hilal, HK^P, DEM, SA@M, ESE, RO@M Daja, PDAS Me|a{i, ZNM, ELS, EAR, agencii na ON, IMG, ITZ, ministerstva, ambasadi vo RM

Broj na ~lenovi: nema individualno
~lenstvo (22 organizacii ~lenki)

Broj na aktivni volonteri: 4 Broj na vraboteni: 36 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir

Real. buxet vo 2002 (MKD): 154.000.000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 150.000.000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

223

RAZVOJ NA GRA\ANSKOTO OP[TESTVO

Novinari za na `eni i deca i za{tita na `ivotnata sredina na Makedonija, JCBE
Adresa: „Jane Sandanski” 86-2/15, 1000 Skopje Telefon: 02/2462-590; 02/2464-329 Telefaks: 02/2462-590; 02/2464-329 E-mail: detsko@detsko.org.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 163/99 Mati~en broj: 5321123 EDB: 4030999424172 @iro-smetka: 20000-003-0480302 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt:
Nata{a Dokovska, pretsedatel, s.t.: 02/2462-590, d.t.: 070/888-377 Filip Spirovski, generalen sekretar, s.t.: 02/2462-590, d.t.: 070/842-955

Organizacija na potro{uva~ite na Makedonija, OPM
Adresa: „Vodwanska ” b.b., 1000 Skopje, po{tenski fah 150 Telefon: 02/3113-265; 02/3212-440 Telefaks: 02/3113-265 E-mail: marlon@sonet.com.mk Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 181/98 Mati~en broj: 51333119 EDB: 4030996116167 @iro-smetka: 20000-002-4706668 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Marijana Lon~ar-Velkova, pretsedatel, s.t.: 02/3113-265, d.t.: 070/246-294 Tatjana Tasevska, sovetodava~, s.t.: 02/3212-440, d.t.: 070/683-925 INDEKS NA NVO

ORT - Zdru`enie za informacii, obuka i odr`liv razvoj, ORT
Adresa: „Borka Taleski” 92, 7500 Prilep Telefon: 048/424-891 Telefaks: 048/424-891 E-mail: ortp@mt.net.mk Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 4/98 Mati~en broj: 5286743 EDB: 4021998125130 @iro-smetka: 20000-002-09491096 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Jankova Vesna, asistent na programa, s.t.: 02/3079-235 Biljana Stevanovska, direktor, s.t.: 048/424-891 INDEKS NA NVO

INDEKS NA NVO Op{ta cel: JCBE e nevladina, nepartiska i
neprofitabilna organizacija, etablirana vo septemvri 1998 godina. Op{tata cel na organizacijata e da se postigne pogolema transparentnost i objektivnost vo informiraweto, izgradba na eden vrednosen sistem vo koj }e se po~ituvaat pravata na decata, ednakvosta me|u polovite, zagarantiranost na `enskite prava kako ~ovekovi prava i eliminirawe na diskriminacijata na `enata vo op{testvoto i semejstvoto i garantirawe na pravoto na ~ista `ivotna sredina.

Op{ta cel: podobruvawe na poziciite i Op{ta cel: unapreduvawe i za{tita na potro{uva~ite vo Makedonija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, zdravje i zdravstvo, finansiski uslugi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: slikovnica „I nie sme potro{uva~i”, tira` 2000; kniga „Prazna regulativa za za{tita na potro{uva~ite vo RM”, vo 2000 god.; bilten „Poto{uva~”, tira` 2000, 3-4 pati godi{no, 12 izdanija Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski – „Consumers international”; „BEUC” Sorabotka so: Sojuz na penzionerite, Dru{tvo za ishrana, Lekarska komora; ELSA; Ministerstvo za ekologija, Monopolska uprava, naroden pravobranitel, inspekciski slu`bi; Ministerstvo za ekonomija Broj na ~lenovi: 611 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 3 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0
uslovite za `iveewe na lu|eto, NVO i malite pretprijatija, vo uslovi na promenite na pluralisti~ko i demokratsko op{testvo; za{tita na `ivotnata sredina, biolo{ka raznovidnost i zdravjeto na lu|eto; ovozmo`uvawe uslovi za vklu~uvawe na marginaliziranite grupi lu|e vo celokupnoto `iveewe, osobeno od socijalnoekonomska gledna to~ka.

224

RAZVOJ NA GRA\ANSKOTO OP[TESTVO

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie, odr`liv razvoj

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, turizam i uslugi, obrazovanie

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i
studenti, `eni, deca

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe, edukacija Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina
i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti

Publikacii: Prira~nik za informirawe za
SALV, tira` 1000, 2003 g.; nedelnik „Detstvo”, od oktomvri 2001 do april 2002, tira` po 1000 od broj; „U~ime demokratija” 1 i 2, tira` 20000, 2000 g. i 2002 g.; „[to e mnogu, mnogu e!”, tira` 1000, izdadeno vo 2000 g.; „Stop za decata vojnici”, tira` 10000, izdadeno vo 1999-2001; Mediumski vodi~, tira` 2000, izdadeno vo 2001 i 2002 g.

Publikacii: „Ovaa e povrzan svet”, bro{ura; „Jas sum volonter”, bro{ura i poster; „@enata Romka ima pravo na `ivot bez }otek”, bro{ura Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - ECMI, polnopravno;
Makedonija bez korupcija, polnopravno; „Dosta e”, polnopravno; stranski – „WBPW Group ECA NGO”; „BalettNetwork; HIV/Sida”; „ICDA, SEEENN”

Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Neformalna koalicija za
razoru`uvawe, polnopravno; stranski MEDOKOMEDIJA, BULMAK, SEESAK, EKPAT, IANSA, BANSA

Sorabotka so: Polioplus, Civil, Paks Kristi,
Nansen dijalog centar, ADI, Crven krst; SO@M, PDAS - Me|a{i; NAO, Prespa, „Neglected children – Bulgaria”, „Women journalist alliance – Albania”, „Prigovor savjesti – BiH”, „IANSA”, „Coaliton to stop use child soldier”, „BANSA”; MCMS; site mediumi vo Makedonija; UNDP, MNR

Sorabotka so: siteNVO; ~lenki na „Dosta e” i ECMI, Bela kula, IAERES; Luludi, Centar za psihologija i sorabotka; pogolem del od ELS; ELS Sopi{te, Centar, Dobru{evo Broj na ~lenovi: 35 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 5 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~, grafoskop

Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~

Real. buxet vo 2002 (MKD): 1831147 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2000000

Real. buxet vo 2002 (MKD): 3574600 Plan. buxet za 2003 (MKD): 2000000

PAKS Kristi
Adresa: „[arski odredi” 7, 1000 Skopje Telefon: 02/3109-043 Telefaks: 02/3109-043 E-mail: PaxChristi@ MACEDONIA.en.org Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 108/03 Mati~en broj: 5762448 EDB: 4030003478956 @iro-smetka: 30000-000-1705393 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Kristina Naceva, pretsedatel, s.t.: 02/3109-043, d.t.: 070/274-753 INDEKS NA NVO Op{ta cel: poddr{ka na site lokalni NVO koi rabotat interetni~ki relacii i ~ovekovi prava. Obezbeduvawe prostor za dijalog, sorabotka, mirno re{avawe konflikti; promovirawe na vrednostite na mirot i otstranuvawe na site vidovi predrasudi, omrazi, netrpelivost, diskriminacija vrz osnova na pol, vera, nacionalnost, rasa, obezbeduvawe sredstva vo materijalni dobra i uslugi bez razlika na nacionalnosta, verskata i rasnata pripadnost. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (balkanski zemji) Sorabotka so: UNDP; SO@M; NDC, DROM, JPK, ANTIKO, JEF, CIVIL, „PEACE ACTION”, Helsin{nski komitet, Informativen centar za gra|anskoto op{testvo, JKV Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Sojuz na zdru`enijata na op{tinite zaedno - Tetovo, GGT
Adresa: „JNA”, b.b., 1200 Tetovo Telefon: 070/543-098 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 19/2002 Mati~en broj: 5656745 EDB: @iro-smetka: 54000-000-0232476 Deponent na bankata: Tetovska banka - Tetovo Lica za kontakt: Zoran Andonov, pretsedatel, s.t.: 070/543-098, d.t.: 044/337-250 \ane Kre{ova, potpretsedatel, s.t.: 070/256-879, d.t.: 044/338-878 INDEKS NA NVO

Sojuz na nevladinite organizacii Veles, SNVO - Veles
Adresa: „Trajko Panov” 22, 1400 Veles, po{tenski fah 147 Telefon: 043/222-644; 043/222-936 Telefaks: 043/222-936 E-mail: snvo@mkinter.net Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 2/98 Mati~en broj: 5301807 EDB: 4004998109256 @iro-smetka: 20000-002-9940012 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala Veles Lica za kontakt: Stojmen Atanasovski, sekretar, s.t.: 043/222-644, d.t.: 043/222-936 Mirjana Trajkova, pretsedatel, s.t.: 043/233-855, d.t.: 043/224-259 INDEKS NA NVO

Op{ta cel: sorabotka so nevladinite organizacii od Tetovo i Makedonija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Tetovo), nacionalno ^len vo: doma{ni – GGF [vajcarija, pridru`no ~lenstvo Sorabotka so: O@ - Tetovo, DET Tetovo, Forum na albanskata `ena Tetovo, Zdru`enie za CP Broj na ~lenovi: 9 Broj na aktivni volonteri: 4 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: pottiknuvawe i sorabotka na ~lenovite na sojuzot i drugi organizacii. Pottiknuvawe i razvoj na li~nosta na gra|anite i za{tita na nivnite interasi. Vlijanie na gra|anskata incijativa i predlozi za zakonodavnato regulirawe. Razvivawe i zadovoluvawe na kulturnite, nau~nite, obrazovnite, ekolo{kite i drugi potrebi na gra|anite. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, finansiski uslugi Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Veles), nacionalno Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 150000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 150000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

225

RAZVOJ NA GRA\ANSKOTO OP[TESTVO

Fondacija Institut otvoreno op{testvo - Makedonija, FIOOM
Adresa: „Jane Sandanski” 111, 1000 Skopje, po{tenski fah 378 Telefon: 02/2444-488 Telefaks: 02/2444-499 E-mail: osi@soros.org.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 505 Mati~en broj: 5332095 EDB: 4030999370170 @iro-smetka: 27000-000-0105617 Deponent na bankata: IK banka - Skopje Lica za kontakt: Vladimir Mil~in, izvr{en direktor, s.t.: 02/2444-488 Zoran Cali, administrativen direktor, s.t.: 02/2444-488 INDEKS NA NVO Op{ta cel: obezbeduva nepovratni sredstva, nagradi, krediti i druga finansiska pomo{; voveduva operativni programi za promovirawe inovacii, napredok i razvoj na fizi~ki i pravni lica; drugi humanitarni aktivnosti. Publikacii: knigi, prira~nici i dr. publikacii vo programskite oblasti; bro{uri za programite na FIOOM; Godi{en izve{taj, tira` 500 Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 35 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 377000000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 382000000

Humanitarno i dobrotvorno zdru`enie na Romite „Mese~ina” ogranok Ki~evo, HDZR „Mese~ina” ogranok Ki~evo
Adresa: „Mar{al Tito” 407, 6250 Ki~evo Telefon: 045/222-392 Telefaks: 045/222-392 E-mail: mesecinakicevo@yahoo.com Osnovawe: 1993 Broj na registracija: 3/99 Mati~en broj: 4707583 EDB: 4007993105081 @iro-smetka: 20000-009-0452492 Deponent na bankata: Stopanska banka - Ki~evo Lica za kontakt: Muamed Aloski, pretsedatel, s.t.: 045/222-392, d.t.: 045/222-339 Salija Xabiroski, koordinator, s.t.: 045/222-392, d.t.: 045/262-423 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvoj na ~ovekovite i
materijalnite resursi i nivna distribucija do marginaliziranite grupi vo op{testvoto preku proekti i programi od razni donatori od zemjata i stranstvo.

Humanitarno i dobrotvorno zdru`enie na Romite „Mese~ina” Gostivar, ogranok Debar, HDZR „Mese~ina” ogranok Debar
Adresa: „Veqko Vlahovi}” bb, 1520 Debar Telefon: 046/831-498 Telefaks: 046/831-498 E-mail: mesecina@yahoo.com Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 3/99 Mati~en broj: 4707583 EDB: 400799310 @iro-smetka: 20000-001-6653825 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Debar Lica za kontakt: Kurti{i Ilimi, potpretsedatel, s.t.: 046/831-498, d.t.: 046/832-926 Valedin Isaku, pretsedatel, s.t.: 046/831-498, d.t.: 046/833-354 INDEKS NA NVO Op{ta cel: pomo{ na marginaliziranite preku konkretni aktivnosti i proekti za doveduvawe na istite do ista pozicija so site drugi koi `iveat vo zaednicata i go sozdavaat op{testveniot `ivot. Razvoj na ~ovekovite i materijalnite resursi i nivna distribucija do marginaliziranite grupi vo op{testvoto preku proekti i programi finansirani sami za sebe, donatori od zemjata i stranstvo. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i
humanitarni raboti, `ivotna sredina, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, ~ovekovi prava

226

RAZVOJ NA GRA\ANSKOTO OP[TESTVO

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Publikacii: bro{ura „Zdravstvenoprosvetna edukacija na `enata Romka”, tira` 100 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ki~evo), regionalno (Ki~evo, Debar, Prilep i Bitola), nacionalno Sorabotka so: ORM „Bela kula” Ki~evo, OZ
na Egip}anite Ki~evo, Likovna grafi~ka kolonija – Makedonski Brod; Socijalen centar, OU „Sande [terjoski”, Rabotni~ki univerzitet Ki~evo

Tipovi aktivnosti: obuki i soveti, informacii Celna grupa: mladina i studenti, deca, `eni, nevraboteni Publikacii: Kolku go poznavate klubot na
hendikepirani vo Debar, 2 pati po tira` od 750; @iveeme zaedno, prospekt (nacionalna kampawa za hendikepiranite, tira` 1200); So`itelstvo vo mojot grad, bro{ura, tira` 800

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Debar),
regionalno (op{tinite Debar, Centar @upa i Rostu{e)

Sorabotka so: Hendikep internacional, MCMS, NDC, Norve{ka ambasada, Ministerstvo za trud i socijalna politika, podra~na edinica Debar; FIOOM; lokalna samouprava; UO „Bratstvo-edinstvo” Debar Broj na ~lenovi: 17 Broj na aktivni volonteri: 9 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija,
faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir

Broj na ~lenovi: 150 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 802100 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1000000

Real. buxet vo 2002 (MKD): 682000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 880520

Humanitarno i dobrotvorno zdru`enie na Romite „Mese~ina”, HDZR „Mese~ina”
Adresa: „@ivko Brajkovski” b.b., Gostivar Telefon: 042/222-271 Telefaks: 042/222-272 E-mail: mesecina@mt.net.mk Osnovawe: 1993 Broj na registracija: 50/99 Mati~en broj: 4707583 EDB: 4007993105081 @iro-smetka: 41510-678-7108 Deponent na bankata: Stopanska banka - Gostivar Lica za kontakt: Pini Ramadan, pretsedatel, s.t.: 042/222-271 Samet Skenderi, sekretar, s.t.: 042/222-272, d.t.: 042/215-442 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvoj na ~ovekovite i
materijalnite resursi i nivna distribucija do marginaliziranite grupi vo op{testvoto preku proekti i programi finansirani od razni donatori od zemjata i stranstvo.

Centar za antikorupcija i pravda „Misija” - Skopje, „Misija”
Adresa: „AF@” 40 a, 1000 Skopje Telefon: 02/2672-627; 070/305-341 Telefaks: E-mail: mlabovic@yahoo.com Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 103/02 Mati~en broj: 5738881 EDB: 4030003473091 @iro-smetka: 30000-000-1656893 Deponent na bankata: Komercijalana banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Qup~o Dimulkov, blagajnik, s.t.: 02/2672-627, d.t.: 02/2438-108 Tatjana Labovi}, ovlasteno lice, s.t.: 070/305-341, d.t.: 02/2672-627 INDEKS NA NVO Op{ta cel: jaknewe i razvivawe na svesta za gradewe demokratsko, otvoreno i odgovorno op{testvo so vospostavuvawe takov antikoruptiven sistem i maksimalno da bide izvedeno na~elo na podelba na vlasta. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, vrabotuvawe/generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (^air), nacionalno Sorabotka so: CIVIL - Skopje; Transparentnost - Makedonija; „Lajfradio” Broj na ~lenovi: 57 Broj na aktivni volonteri: 9 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Centar za afirmacija na civilnite vrednosti „Arijadna”, CACV „Arijadna”
Adresa: „Pande ^esnoska” 15, 7500 Prilep Telefon: 048/413-891; 048/427-373 Telefaks: E-mail: cacv_arijadna @ hotmail.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 48/2001 Mati~en broj: 5541352 EDB: 4021001131976 @iro-smetka: 30002-000-0003236 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Barbara Sinadinoska, izvr{en direktor, s.t.: 048/419-701, d.t.: 048/413-891 Blagoja Risteski, pretsedatel, s.t.: 048/421-703, d.t.: 048/427-373 INDEKS NA NVO Op{ta cel: afirmacija na civilnite vrednosti vo site sferi od ~ovekovite duhovni vrednosti so osoben akcent vrz tvore{tvoto vo kulturata. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, itna/ osnovna pomo{, obrazovanie, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, nevraboteni, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), nacionalno ^len vo: doma{ni - NVO AGTIS, nabquduva~ko Sorabotka so: AGTIS; NVO Logos; Zdru`enie na `enata Albanka; Zdru`enie na samohranite majki; Dom na kulturata; zavodot i muzejot, LS Prilep Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 8 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina
i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, nevraboteni, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti, marginalizirani grupi

Publikacii: bro{ura „Ako u~i{ }e ima{
se”, tira` 15000; pamflet „Osoznavawe na svoite prava”, tira` 2000, na 4 jazici; poster „Sorabotka pome|u u~ili{teto i semejstvoto”, tira` 700

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bawica, Mavrovo), regionalno (zapadniot region na RM), nacionalno ^len vo: doma{ni - ESA, kolektivno; MCMS, kolektivno Sorabotka so: ITZ, ECMP, FIOOM; ECMP,
Milenium, Daja, SA@M, O@M, PPC, privatni firmi za grade`ni{tvo, Komunalec - Gostivar

Broj na ~lenovi: 132 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 3403000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 7300000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

227

RAZVOJ NA GRA\ANSKOTO OP[TESTVO

Centar za demokratski razvoj, CDP
Adresa: „Titovele{ka” 38, 1000 Skopje Telefon: 02/3225-321 Telefaks: 02/3225-321 E-mail: colr_mk@hotmail.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 1039/2000 Mati~en broj: 5413516 EDB: 4030000383555 @iro-smetka: 40100-678-49472 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Liljana Mitovska, pretsedatel, s.t.: 070/305-765, d.t.: 02/3225-321 Vlado Petroski, ~len na nad. od., s.t.: 070/271-867, d.t.: 02/3230-861 INDEKS NA NVO Op{ta cel: neguvawe i gri`a za razvivawe i o`ivotvoruvawe na osnovnite ~ovekovi prava, ideali za ~esnost, pravi~nost i mir vo ostvaruvawe gra|anski prava. Sozdavawe uslovi za zdrava `ivotna sredina, moralna svest kaj mladite. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: DNU; IZUM Broj na ~lenovi: 6 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Centar za evropska gra|anska inicijativa, CEGI
Adresa: „Qup~o Santov” 6, 2300 Ko~ani Telefon: 033/277-401 Telefaks: E-mail: anjana@ yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 17/2002 Mati~en broj: 5644631 EDB: 4013002115750 @iro-smetka: 20000-074-6912117 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Jadranka Ananieva, potpretsedatel, s.t.: 033/277-401 INDEKS NA NVO

Centar za javna participacija, CJP
Adresa: „120” 3, lamela 3, 1200 Tetovo Telefon: 044/341-372 Telefaks: 044/341-372 E-mail: cje_mk@yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 4/2001 Mati~en broj: 5507335 EDB: 4028001127477 @iro-smetka: 29030-000-0015053 Deponent na bankata: eteks kreditna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Dim~e Josifovski, izvr{en direktor, s.t.: 044/341-372, d.t.: 070/523-456 Kufli Osmani, ~len, s.t.: 044/341-372, d.t.: 070/687-273 INDEKS NA NVO

Op{ta cel: promocija na ideite sodr`ani vo statutot na Sovetot na Evropa i na idejata za integracija na RM vo Evropskata Unija, kako i promocija na me|uetni~kiot dijalog i jaknewe na lokalnata samouprava. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: razvivawe demokratija i ~ovekovi prava; razvoj na multietni~kite odnosi i gradewe doverba; ekonomski razvoj; rabota so mladi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, stopanstvo i ekonomija, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: mladina i studenti Publikacii: vesnik „Point”, tira` 10000, edna{ mese~no Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Tetovo, Gostivar i op{tinite od ovie regioni), nacionalno Sorabotka so: Point - Tetovo, Qoja, MOCARG, MIC, op{tinite i MZ Brevenica, Tum~evi{te, ^egrane, @elino Broj na ~lenovi: 24 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 10 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 62000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1574000

228

RAZVOJ NA GRA\ANSKOTO OP[TESTVO

Centar za lokalna inicijativa Bitola, CLI - Bitola
Adresa: „Prilepska” 21/57, 7000 Bitola Telefon: 070/756-227; 047/221-809 Telefaks: 047/221-809 E-mail: mimozajovanovska@yahoo.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 44/02 Mati~en broj: 5661404 EDB: 4002002151534 @iro-smetka: 29020-000-0074246 Deponent na bankata: Teteks kreditna banka Lica za kontakt: Mimoza B. Jovanovska, pretsedatel, s.t.: 070/756-227, d.t.: 047/221-809 Pece Cvetkovski, sekretar, s.t.: 070/596-029, d.t.: 047/251-613 INDEKS NA NVO Op{ta cel: celta na organizacijata e vr{ewe dejnosti i aktivnosti od interes na gra|anite na Bitola vo oblasta na lokalnata samouprava, pretpriemni{tvoto, razvoj na malite i srednite pretprijatija, komunikacija, demokratski procesi, ~ovekovi prava, kako i razre{uvawe na socio-ekonomskite problemi i istra`uvawe povrzano so marginiliziranite i ranlivite grupi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii Celna grupa: op{ta celna grupa, deca, kulturni razli~nosti, lica koi se povratnici i uslovno osudeni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bitola), nacionalno ^len vo: doma{ni – „Dosta e”, polnopravno Sorabotka so: MKC, Gra|anski pateki, AMOS, Zdru`enie na socijalnite rabotnici, Centar za socijalna rabota - Bitola Broj na ~lenovi: 35 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks Real. buxet vo 2002 (MKD): 210000 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Centar za me|uetni~ka tolerancija i begalci, CMTB
Adresa: „Prolet” 25, 1000 Skopje, po{tenski fah 499 Telefon: 02/3239-947 Telefaks: 02/3239-947 E-mail: cmtbskopje@yahoo.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 887 Mati~en broj: 5485312 EDB: 4030000403947 @iro-smetka: 30000-000-1010873 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Vlado Dimovski, sekretar, s.t.: 02/3239-947, d.t.: 070/546-177 [aip Ja{ari, pretsedatel, s.t.: 02/3239-947 INDEKS NA NVO

Centar za nezavisni gra|anski inicijativi - Kratovo, CNGI Kratovo
Adresa: „Planinska” 1, Kratovo, po{tenski fah 30 Telefon: 031/483-053 Telefaks: 031/4830953 E-mail: cngikr2002@yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 10/99 Mati~en broj: 1040422 EDB: 4014995101105 @iro-smetka: 51000-001-0028648 Deponent na bankata: Komercijalnoinvesticiska banka, DE Kratovo Lica za kontakt: Gordana Petrovska, pretsedatel, s.t.: 031/483-053, d.t.: 031/481-293 Goce Stojanovski, sekretar, s.t.: 031/483-053, d.t.: 070/258-187 INDEKS NA NVO

Op{ta cel: me|uetni~ka tolerancija; rabota so deca; detski prava; rodovi prava. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni – „Dosta e”, polnopravno; NVO Parlament, polnopravno; ECTA, polnopravno Sorabotka so: MKC Bitola; „Drom” Kumanovo; MIC Tetovo; MEC Skopje; Multikultura Tetovo; SPPMD Kavadarci; Ministerstvo za obrazovanie; MVR Broj na ~lenovi: 318 Broj na aktivni volonteri: 96 Broj na vraboteni: 6 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir, skener Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: razvoj i pomo{ vo gra|anskite i demokratskite inicijativi na gra|anite vo site oblasti na `iveewe, kako i za{tita na nivnite ~ovekovi prava. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kratovo), nacionalno Sorabotka so: site NVO vo Kratovo; Zdru`enie na proizvoditelite na pe~urki „Eko krater”; Lokalna samouprava Kratovo Broj na ~lenovi: 120 Broj na aktivni volonteri: 35 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

229

RAZVOJ NA GRA\ANSKOTO OP[TESTVO

Centar za razvoj na demokratijata, CRD
Adresa: „Goce Del~ev” 284, 6000 Ohrid Telefon: Telefaks: E-mail: czdoh@hotmail.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: Mati~en broj: 5629977 EDB: 4020002130586 @iro-smetka: 53000-030-0217019 Deponent na bankata: Ohridska banka Lica za kontakt: Nadim Polo`ani, pretsedatel, s.t.: 070/578-865, d.t.: 046/270-892 Mustafa Xafer, ~len, s.t.: 070/589-871, d.t.: 046/270-732 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podobruvawe na me|uetni~kate odnosi, za{tita na pravata na mladite i decata, nabquduvawe na izbori, pomo{ na NVO vo Makedonija, za{tita na pravata na licata so posebni potrebi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, deca, stari lica, lica so posebni potrebi, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ohrid), nacionalno Sorabotka so: site NVO; ED „Nositi”; Ministerstvo za obrazovanie Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

Civil - NVO za ~ovekovi prava i razvoj na gra|anskoto op{testvo, CIVIL
Adresa: „Vasil Glavinov”, DTC „Paloma Bjanka” G 6, 16, 1000 Skopje Telefon: 02/3123-496; 02/3136-822 Telefaks: 02/3136-817 E-mail: contcat@civil.org.mk; civil.macedonia@europe.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 966 Mati~en broj: 5389704 EDB: 4030000389286 @iro-smetka: 20000-003-2735552 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Xabir Derala, pretsedatel, s.t.: 070/ 239-974;02/3123-496, d.t.: 02/6220-522 Maja Murxev, asistent na proekt, s.t.: 02/3123-496, d.t.: 070/521-083; 02/3125-152 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvoj na gra|anskoto op{testvo i ~ovekovite prava, promocija na mirot, pomiruvawe i razoru`uvawe. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, izlo`bi, koncerti, festivali Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, begalci, kulturni razli~nosti Publikacii: kompleti razglednici; katalog „Mirot e mojata omilena boja”; kniga „Prikaznata za neograni~en mir” Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: srodna cel NVO; Paks Kristi - Holandija; UNDP; Ministerstvo za kultura; Ministerstvo za vnatre{ni raboti; Agencija za mladi i sport; Sovet za radiodifuzija Broj na ~lenovi: 220 Broj na aktivni volonteri: 220 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Organizacija na potro{uva~i na RM -ogranok [tip, OPM - [tip
Adresa: „Vasil Glavinov” bb, 2000 [tip Telefon: 032/385-592 Telefaks: 032/385-592 E-mail: opmstip@opm.org.mk Lica za kontakt: Sne`ana Paparova, pretsedatel jazik: francuski, s.t.: 032/385-592, d.t.: 070/776-586

230

RAZVOJ NA GRA\ANSKOTO OP[TESTVO

Ruralen razvoj
„Vino`ito” - zdru`enie na zemjodelskite proizvoditeli, ZZP „Vino`ito” - Ki~evo
Adresa: „Dimitar Vlahov” 13, 6250 Ki~evo, po{tenski fah 63 Telefon: 045/221-366 Telefaks: 045/223-003 E-mail: vinozito@mt.net.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: Mati~en broj: 5548594 EDB: 4012001113210 @iro-smetka: 20000-009-0169640 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Grozdanoska Silvana, pretsedatel, s.t.: 045/221-366;070/552-318 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zgolemuvawe na zemjodelskato proizvodstvo po kvalitet, posreduvawe vo proda`ba na proizvoditelite, stru~no osposobuvawe na zemjodelcite da bidat bogati zemjodalci, finalizacija i standardizacija na nekolku zemjodelski proizvodi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, stopanstvo i ekonomija, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, ruralen razvoj/ zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, nevraboteni, lica so posebni potrebi Publikacii: „Agrotehnika vo esenska seidba” i bro{ura „Sorta na p~enica Milenka”, tira` 100 Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ki~evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na odgleduva~i na ovci, polnopravno Sorabotka so: site, Agencija za zemjodelstvo – Ki~evo Broj na ~lenovi: 70 Broj na aktivni volonteri: 9 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 250000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

Grupa za razvoj na potsektorot domat i piperka, GRDP
Adresa: „Debarca” 16, 1000 Skopje Telefon: 02/3215-110 Telefaks: 02/3215-109 E-mail: grdp@mt.net.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 62/02 Mati~en broj: 5631050 EDB: 4030002441374 @iro-smetka: 30000-000-1409446 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Gordana Popsimonova, pretsedatel, s.t.: 02/3125-110, d.t.: 02/3114-577 Sowa Boglevska, koordinator, s.t.: 02/3125-110, d.t.: 02/3064-105 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da gi povrzuva, obedinuva i
organizira svoite ~lenovi i ~lenki vo re{avawe na problemite vo agrarot, a posebno podra~jeto na odgleduvawe, proizvodstvo i promet na domat i piperka, za uspe{en razvoj i zgolemuvawe na efektivnosta na ovaa granka preku naukata i praktikata, da se ostvaruva sorabotka so dr`avni i drugi institucii, zdru`enija i poedinci za re{avawe na problemite na ovaa oblast; da gi za{tituva op{tite, profesionalnite, nau~nite i socijalnite interesi na ~lenovite i grupite {to gi pretstavuvaat.

Evropski sovet za sela i mali gradovi - Nacionalna sekcija RM, EKOVAST
Adresa: „Kliment Ohridski” b.b., 7000 Bitola Telefon: 070/687-386 Telefaks: 047/232-319 E-mail: makvast@yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 115/99 Mati~en broj: 5314453 EDB: 4002998143664 @iro-smetka: 500-0000004056-81 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. Lica za kontakt: Viktorija Momeva, pretsedatel, s.t.: 070/687-386 Mladen Altiparmakovski, ~len na Upravniot odbor, s.t.: 070/713-308, d.t.: 047/232-319 INDEKS NA NVO Op{ta cel: revitalizirawe i razvoj na selata i malite gradovi, preku za{tita na prirodnoto, kulturnoto nasledstvo i tradicijata, pottiknuvawe na razvojot na site vidovi alternativen turizam i podignuvawe na svesta za za{tita na kulturno-istoriskoto nasledstvo preku negova popularizacija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, turizam i uslugi, ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, selani Publikacii: „Po tradicionalnite ruralni gradbi vo Prespa” ^len vo: stranski - ECOVAST Sorabotka so: NEKSAD, Z@ „Eko`ena”, „Iskra”, M@K, IKOMOS, Zavod i muzej - Bitola, Sovet na op{tinata Resen i Sovet na op{tinata Bitola Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 100000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: nevraboteni, individualni zemjodelci Publikacii: bro{ura „Zaedno mo`eme pove}e”, tira` 3000, 1 izdanie Sorabotka so: ZZ Makedonska gradina - s.
Piperevo, Ekoprodukt - s. Monospitovo, Agrikola - Gevgelija, Gradinar - s. Krivoga{tani, Agrounija - s. Mutrino, Ekohrana - Gevgelija, Ilinden - Bitola, Ekogradinar -Strumica, Agrosojuz - Strumica, Ekogradina - Valandovo, Gradinari Gevgelija, Ekoplac - Bogdanci, ZZP - Kumanovo

Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 13 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 1775335 Plan. buxet za 2003 (MKD): 14119000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

231

RURALEN RAZVOJ

Zdru`enie za odr`liv razvoj „Alpina 2003” - Prilep, ZOR „Alpina 2003”
Adresa: „Samoilova” 10, Prilep Telefon: 048/429-845 Telefaks: E-mail: alpinaPP@yahoo.com Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 29/2003 Mati~en broj: 5753015 EDB: 4021003137882 @iro-smetka: 30002-000-0283857 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Quben Mitkoski, pretsedatel, s.t.: 048/427-208, d.t.: 048/429-845 Vera Mitkoska, sekretar, d.t.: 048/414-247 INDEKS NA NVO Op{ta cel: odr`liv razvoj vo oblastite na ekologijata, `ivotnata sredina, {umarstvoto, planinareweto i rekreacijata za preventivno odr`uvawe na zdravi deca, humanizam, edukacija, gra|anski op{testva, za{tita na prirodnite retkosti i nacionalnoto bogatstvo i sli~no. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka, kartografija

Zdru`enie za odr`liv razvoj na s. Malovi{ta i potpelisterskite sela „EKE”-Bitola, ZOR „EKE”
Adresa: „JNA” 7/2/22, 7000 Bitola Telefon: 047/37-837;070/591-681 Telefaks: 047/37-837 E-mail: eke@freemail.org.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 55/2001 Mati~en broj: 5663083 EDB: 4002001151417 @iro-smetka: 30060000009345 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Risto Paligora, pretsedatel, d.t.: 047/37-837 Irina Tiricovska, sekretar, s.t.: 070/743-932, d.t.: 047/255-859 INDEKS NA NVO Op{ta cel: odr`liv razvoj na seloto Malovi{ta i potpelisterskite sela. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, turizam i uslugi, itna/ osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i Publikacii: Informativen bilten za Prviot me|unaroden festival na vla{kata kultura i tradicija - Etno festival Malovi{ta 2002 Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Bitolsko-prespanski), nacionalno Sorabotka so: so pove}e organizacii od RM Broj na ~lenovi: 52 Broj na aktivni volonteri: 52 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 200000

Zdru`enie za razvoj na nerazvieni podra~ja „Vizija”, ZRNP „Vizija”
Adresa: „^etiri vodeni~ki” b.b., 1011 Mirkovci Skopje Telefon: 02/2666-606 Telefaks: 02/2667-353 E-mail: visioncs@freemail.org.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 159/99 Mati~en broj: 1414126 EDB: 4030999430180 @iro-smetka: 30000-000-1233197 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Daniel [egmanovi}, pretsedatel, s.t.: 02/2666-606, d.t.: 02/2666-850 Katerina Gurme{ovi}, pretsedatel na UO INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na kvalitetot na `iveewe na `itelite od nerazvienite podra~ja i podobruvawe na `ivotnite uslovi na selo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Skopje), nacionalno Sorabotka so: MARS, op{tina ^u~er Sandevo i JKP „SCG” Broj na ~lenovi: 31 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 844000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1200000

232

RURALEN RAZVOJ

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe

Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Prilep), regionalno (Pelagoniski, Vardarski), nacionalno, me|unarodno (Slovenija, Srbija i Crna Gora, Bugarija) ^len vo: doma{ni - Paraglajderisti,
polnopravno, planinarski organizacii, polnopravno, Fotokino klub, polnopravno; stranski - Federacija za orientacija, Federacija na planinarski sportovi, Me|unarodna asocijacija na alpinisti

Sorabotka so: „Prosek” – Negotino,
„Lisec” – [tip, „Orle” – Kavadarci, PED „Edelvajs” - Strumica

Broj na ~lenovi: 30 Broj na aktivni volonteri: 50 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 60000

Zdru`enie na gra|anite „Gradinari” - Gevgelija
Adresa: s.Stojakovo, 1488 Stojakovo Telefon: 034/235-591 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 25/99 Mati~en broj: 5207126 EDB: 4006998109577 @iro-smetka: 20000-002-6935825 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Stojan Vodanov, sekretar, s.t.: 070/594-863, d.t.: 034/235-591 Mitko Karakabakov, pretsedatel, s.t.: 034/235-151, d.t.: 034/235-531 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zdru`uvawe na inividualnite zemjodelski proizvoditeli za re{avawe na problemite so koi se soo~uvaat od oblasta na zemjodelstvoto, podigawe na kvalitetot na proizvodstvo, dobivawe povisoki prinosi, kako i nadminuvawe na problemite pri nabavka na repromaterijalite. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zaemi, zastapuvawe i lobirawe, uslugi Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: bro{ura „Marketing na ranogradinarski proizvodi domati” tira` 50, edno izdanie, edukativna bro{ura „Unapreduvawe na gradinarstvoto”, tira` 50, edno izdanie Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Gevgelija, Bogdanci, Miravci, Dojran), nacionalno ^len vo: doma{ni - Makfre{ Strumica, polnopravno, Regionalen sojuz Agromak, polnopravno Sorabotka so: zdru`enija od oblasta na gradinarstvoto, GTZ, VOKA, trgovci za otkup, Ministerstvo za zemjodelstvo, Agencija za unapreduvawe na zemjodelstvoto Broj na ~lenovi: 120 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 500000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 350000

Zdru`enie na gra|anite „Zelen list”
Adresa: Orizari Telefon: Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 120 Mati~en broj: 5305446 EDB: 40107999135638 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Nuhija Menduh, sekretar, s.t.: 031/429-872, d.t.: 031/769-119 Mitko Karakabakov, pretsedatel, s.t. 031/429-872, d.t.: 031/566-215 INDEKS NA NVO Op{ta cel: Zrdu`uvawe na gra|ani, tutunoproizvoditeli i drugi zemjodelski rabotnici. Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Lipkovo, Kumanovo i Ara~inovo) ^len vo: doma{ni – Sojuz na zdru`enija na tutunoproizvoditelite, ~len; Sojuz na zemjodelcite na Republika Makedonija, ~len Sorabotka so: Ekolo{ko zdru`enie „Natura”, zemjodelski fakultet Broj na ~lenovi: 350 Broj na aktivni volonteri: 22 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na zemjodelskite proizvoditeli - Kratovo, ZZP Kratovo
Adresa: „Mar{al Tito” b.b., 1360 Kratovo Telefon: 031/488-220 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 9/99 Mati~en broj: 5323037 EDB: 4014999101530 @iro-smetka: 51000-001-0028376 Deponent na bankata: Komercijalna banka - DE Kratovo Lica za kontakt: Pan~e Ivanov, rakovoditel, s.t.: 031/488-220, d.t.: 031/481-502 Mite Cvetanovski, sekretar, s.t.: 031/488-220 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na zemjodelskoto proizvodstvo, edukacija i pomo{ na zemjodelskite proizvoditeli Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, ruralen razvoj/ zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: zemjodelski proizvoditeli Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kratovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Regionalen centar za zdru`enijata na zemjodelskite proizvoditeli, polnopravno Sorabotka so: MCMS, Agencija za pottiknuvawe na razvojot na zemjodelstvoto, Ministerstvo za zemjodelstvo Broj na ~lenovi: 57 Broj na aktivni volonteri: 9 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

233

RURALEN RAZVOJ

Zdru`enie na zemjodelskite proizvoditeli „Probi{tip” Probi{tip, ZZP - Probi{tip
Adresa: „Leninov plo{tad” b.b., Probi{tip Telefon: 032/483-17-24 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 97/99 Mati~en broj: 5341736 EDB: 4022999102784 @iro-smetka: 20000-077-8998465 Deponent na bankata: Stopanska banka - Probi{tip Lica za kontakt: Don~o Markov, pretsedatel, s.t.: 032/483-124, d.t.: 032/483-732 Orce Stoilov, sekretar, s.t.: 032/483-124 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita i unapreduvawe na
zemjodelstvoto vo op{tinite Probi{tip i Zletovo, nabavka na repromaterijali, sto~na hrana, za{titni sredstva vo zemjodelstvoto, kako i nabavka i plasman na zemjodelski proizvodi

Zdru`enie na zemjodelskite proizvoditeli „Rankovce” Rankovce, ZZP - Rankovce
Adresa: 1330, s. Rankovce Telefon: Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 21/99 Mati~en broj: 5151082 EDB: 4015997101431 @iro-smetka: 51000-002-1685 Deponent na bankata: Komercijalno-investiciona banka DE Kriva Palanka Lica za kontakt: Miloven Veselinovski, pretsedatel, d.t.: 031/380-464 Mitko Simonovski, sekretar INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvoj i unapreduvawe na zemjodelskite proizvodi, kako i ostvaruvawe na pravata na proizvoditelite. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, ~ovekovi prava, ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: lokalno (s. Rankovce), nacionalno Sorabotka so: srodni NVO od Kriva Palanka i Rankovce, lokalnata samouprava Broj na ~lenovi: 10 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na zemjodelskite proizvoditeli i gradinari „Ekogradinar”, ZZPG „Eko–gradinar”
Adresa: 187, 2400 Dobrejci Telefon: 034/346-715 Telefaks: 034/346-715 E-mail: ekogradinar@mt.net.mk Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 28/97 Mati~en broj: EDB: 4027997122453 @iro-smetka: 20000-009-0737383 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Van~o Mitev, pretsedatel, s.t.: 034/346-715, d.t.: 034/326-400 Jordan Gorgiev, ~len na Pretsedatelstvoto, d.t.: 034/326-781 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na
zemjodelskoto proizvodstvo preku neposredno zapoznavawe na najsovremenite dostignuvawa vo zemjodelskoto proizvodstvo, prerabotka kako i marketing, naso~uvawe na proizvodstvoto spored potrebite na stranskiot i doma{niot pazar preku neposreden dogovor me|u zainteresiranite strani.

Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, itna/osnovna pomo{, ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast, selani, nevraboteni Publikacii: praktikum „Ov~arstvo”, tira` 300, 1 izdanie, bro{ura „Ishrana kaj govedata” tira` 300, 1 izdanie, bro{ura „Ishrana kaj ovcite” tira` 300, 1 izdanie Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Probi{tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na odgleduva~ite na ovci na RM, polnopravno, Regionalen sojuz na zemjodelskite proizvoditeli na RM, polnopravno Sorabotka so: ekolo{ki zdru`enija, site srodni NVO, zemjodelci, privatni zemjodelski farmi i Ministerstvo za zemjodelstvo, ZS a.d. „Puzdarci” Broj na ~lenovi: 200 Broj na aktivni volonteri: 30 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

234

RURALEN RAZVOJ

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, selani Publikacii: bro{ura „Finalizacija i standardizacija na zemjodelskoto proizvodstvo”, tira` 500, edno izdanie Nivo na dejstvuvawe: regionalno (strumi~ki region), nacionalno ^len vo: doma{ni - Regionalen sojuz na „Agromak”, polnopravno, Sojuz na zemjodelcite na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: site zemjodelski zdru`enija, GTZ - Skopje, ZG „ Gradinari”, 33 „Agronija”, MZ[V Strumica, VOKA/USAID Broj na ~lenovi: 490 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 300000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 400000

Zdru`enie na zemjodelskite proizvoditeli - Berovo, ZZP Berovo
Adresa: „Boris Kidri~” b.b., 2330 Berovo Telefon: 033/471-151 Telefaks: 033/471-151 E-mail: darkoshumanski@yahoo.com Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 5/99 Mati~en broj: 5334934 EDB: 400199104143 @iro-smetka: 20000-003-0447163 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala Berovo Lica za kontakt: Darko [umanski, pretsedatel, s.t.: 033/471-151, d.t.: 033/471-646 Daniela Kr`ovska, sovetnik, s.t.: 033/ 471-151, d.t.: 033/471639 INDEKS NA NVO Op{ta cel: educirawe, pomagawe i naso~uvawe na razvojot i unapreduvaweto na zemjodelskoto proizvodstvo na na{ata op{tina i po{iroko. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, vrabotuvawe/ generirawe na prihodi, itna/ osnovna pomo{, ruralen razvoj/ zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, selani, zemjodelci Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Berovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuzno zdru`enie na zemjodelskite proizvoditeli, polnopravno, Regionalen centar za razvoj na Male{evijata, polnopravno Sorabotka so: ekolo{ki i zemjodelski zdru`enija, GAMA, ZZ „Proizvoditeli” – Peh~evo, Ministerstvo za zemjodelstvo, lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na zemjodelskite proizvodtiteli „Agronija”
Adresa: b.b., 2432 Murtino Telefon: 034/374-200 Telefaks: 034/374-200 E-mail: agro2001@mt.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 89/99 Mati~en broj: EDB: 4027999127118 @iro-smetka: 22042-110-0086156 Deponent na bankata: Makedonska banka Lica za kontakt: Danail Palankov, sekretar, s.t.: 034/374-200, d.t.: 034/373-281 Kosta Vasilev, ~len na U.O, s.t.: 034/374-200, d.t.: 070/720-419 INDEKS NA NVO Op{ta cel: vr{ewe dejnost za podobruvawe na uslovite za proizvodstvo vo ranogradinarstvoto, zapoznavawe i primena na novi tehnologii vo zemjodelskoto proizvodstvo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, selani Publikacii: bro{ura „Den na piperkata”, tira` 100, edno izdanie, bro{ura „Podobruvawe na prinosot kaj kutovska kapija pod tuneli”, tira` 100 kopii, edno izdanie, bro{ura „Odgleduvawe piperka zlaten medal pod tuneli so primena na felizewe”, tira` 1000, edno izdanie Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Murtino, Bosilevo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Regionalen sojuz „Agromak”, polnopravno Sorabotka so: ZZPG„Ekogradinar”, ZG „Gradinar”, op{tina Murtino Broj na ~lenovi: 70 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 320000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 320000

Zdru`enie na zemjodelskite proizvoditeli „Agroprodukt” [tip, ZZPA
Adresa: „Stra{o Pinxur” 2, 2000 [tip Telefon: 032/381-133 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1987 Broj na registracija: 10/96 Mati~en broj: 1040423 EDB: 4029996115138 @iro-smetka: 41400-678-9443 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Stojan Lazrov, sekretar, d.t.: 032/392-157 Todor~o Mitrevski, pretsedatel, d.t.: 070/222-296 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvivawe na zemjodelstvoto, davawe stru~ni soveti na zemjodelskite proizvoditeli. Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, selani Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Federacija na zemjodelci na RM, ramnopravno Sorabotka so: Ministerstvo za zemjodelstvo, Podra~no ministerstvo za zemjodelstvo Broj na ~lenovi: 400 Broj na aktivni volonteri: 400 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

235

RURALEN RAZVOJ

Zdru`enie na korisnicite na voda i na vodokorisnicite Marena, Gli{i} i Belgrad, VKZ
Adresa: „Cano Popristov” 27, 043 Kavadarci Telefon: 043/412-696 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 9/2000 Mati~en broj: 0091487 EDB: 4011000114576 @iro-smetka: 41620-678-13042 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Blagoj Ni~ev, pretsedatel, d.t.: 043/412-696 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na lozarite „Valandovski drenok”
Adresa: „Mar{al Tito” b.b., 1460 Valandovo Telefon: 034/382-577, 382-264 Telefaks: E-mail: njpopv@ yahoo.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 62/99 Mati~en broj: 5305543 EDB: 4003999102704 @iro-smetka: 20000-003-0044287 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Branko Stojanov, pretsedatel, s.t.: 382-055, d.t.: 034/382-577 Niko ^o~ov, sovetnik, s.t.: 382-237, d.t.: 034/382-264 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na lozarite „Vitis” Negotino
Adresa: „Mar{al Tito” b.b., 1440 Negotino, po{tenski fah 39 Telefon: 043/370-755 Telefaks: 043/370-755 E-mail: alek_ristovski@int.net.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 01/2001 Mati~en broj: EDB: 4019000106574 @iro-smetka: 20000-003-5205851 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Ristovski Aleksandar, pretsedatel, s.t.: 043/370-755, d.t.: 043/365-071 Danailov \or|i, sekretar, s.t.: 043/370-755, d.t.: 043/362-285 INDEKS NA NVO Op{ta cel: op{ta cel na „Vitis” e zgolemuvawe na profitot na lozarite i stanuvawe reprezentativen pretstavnik na lozarite. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, turizam i uslugi, vrabotuvawe/generirawe na prihodi, ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, lozarstvo Publikacii: „Adresar na korisni kontakti na lozarite”, kniga „Proizvodstvo na crveni vina”, kniga „Proizvodstvo na rakija” Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Negotino), nacionalno ^len vo: doma{ni - Nacionalen sojuz na lozari vinari, polnopravno, Federacija na makedonskite farmeri, polnopravno Sorabotka so: site NVO i donatori, Skanagri, GTZ, lokalni op{tini i vinarski vizbi, op{tina Negotino Broj na ~lenovi: 48 Broj na aktivni volonteri: 6 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, telefon Real. buxet vo 2002 (MKD): 15000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 15000

Op{ta cel: navodnuvawe. Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kavadarci), nacionalno Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: organizirawe na
individualnite lozari za sovladuvawe na problemite so koi se soo~uvaat vo proizvodstvoto i proda`bata na grozjeto kako i sorabotka so drugite zdru`enija na lozari.

Sektori na dejstvuvawe: `ivotna
sredina, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, ruralen razvoj/ zemjodelstvo, sport, hobi i rekreacija

236

RURALEN RAZVOJ

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, selani, nevraboteni, pretpriema~i Publikacii: pamflet „Pravilna ishrana
na vinovata loza”, tira` 500, edno izdanie, pamflet „Proizvodstvo na suvo grozje i maxun”, tira` 600, edno izdanie, prira~nik „Integralna za{tita na vinovata loza”, tira` 100, edno izdanie

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Valandovo), regionalno (Valandovo, Bogdanci, Miravci, Gevgelija, Star Dojran), nacionalno ^len vo: doma{ni - Federacija na
makedonskite farmeri, polnopravno, Nacionalen sojuz „Makedonska loza”, polnopravno, Regionalen sojuz na lozarite, polnopravno

Sorabotka so: so pove}e zemjodelski zdru`enija, Agencija za pottik na razvoj na zemjodelstvoto - RE Valandovo, Zemjodelski institut Broj na ~lenovi: 80 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~, oprema Real. buxet vo 2002 (MKD): 500000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 65000

Zdru`enie za odgleduvawe na ovci „Jug” - Gevgelija, ZOOG
Adresa: Upravna zgrada na Vinojug, „7 Noemvri” b.b., 1480 Gevgelija Telefon: 034/213-941 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 1/99 Mati~en broj: 5136407 EDB: 4006996108760 @iro-smetka: 20000-002-4778933 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Mitrov Angel, sekretar, s.t.: 034/213-941, d.t.: 034/231-030 Velov Angel, pretsedatel, s.t.: 034/213-941, d.t.: 034/225-018 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zdru`uvawe zaradi podobro i
poefikasno ostvaruvawe na celite i zada~ite vo zdru`enieto, polesno re{avawe na problemite vo sto~arstvoto za nastapuvawe pred nadle`nite organi.

Zdru`enie na odgleduva~ite na ovci „Povardarie”
Adresa: „Mar{al Tito” b.b., 1440 Negotino, po{tenski fah 39 Telefon: 043/370-755 Telefaks: 043/370-755 E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 01/1997 Mati~en broj: 5273307 EDB: 4019999105448 @iro-smetka: 20000-002-9011916 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Danailov \oko, pretsedatel, s.t.: 070/840-527, d.t.: 043/362-285 Velkovski Boro, ~len, s.t.: 043/370-755, d.t.: 043/368-084 INDEKS NA NVO

Zdru`enie na odgleduva~ite na ovci i kozi „Baba Planina”, ZOOK„Baba Planina”
Adresa: „Sotir Brbevski” 18., 7000 Vitoli{ta Telefon: 047/257-145, 070/464-657 Telefaks: 047/256-412 E-mail: nimar@mt.net.mk Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 4/2001 Mati~en broj: 5495890 EDB: 4002996136970 @iro-smetka: 50000-000-0162793 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Bitola Lica za kontakt: Nikola Kozarovski, pretsedatel, s.t.: 070/238-276, d.t.: 047/257-145 Petar Trajkovski, sekretar, s.t.: 047/223-150, d.t.: 047/252-352 INDEKS NA NVO

Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zaemi, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: odgleduva~i na ovci Publikacii: bro{ura „Interventni planovi izvr{eni vo Zdru`enieto”, bro{ura „Nastap na saem”, bro{ura „Proizvodstvo na kvalitetno ov~o sirewe”, bro{ura „Koristewe na nova oprema”, bro{ura „Proekt za plansko objagnuvawe na ovcite” Nivo na dejstvuvawe: nacionalno, me|unarodno (Grcija, Albanija) ^len vo: doma{ni - Republi~ki sojuz na
zemjodelcite, polnopravno, Ju`en regionalen sojuz na zemjodelcite, polnopravno, Federacija na makedonskite farmeri, polnopravno, Republi~ko zdru`enie na odgleduva~ite na ovci, polnopravno

Sorabotka so: site zemjodelski zdru`enija, MCA, Lendo Leks, Voka, GTZ, Skanagri, Luis Berger, PPIZP, Agencija za razvoj na zemjodelstvoto, Ministerstvo za zemjodelstvo Broj na ~lenovi: 64 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, telefon Real. buxet vo 2002 (MKD): 822942 Plan. buxet za 2003 (MKD): 400000

Op{ta cel: op{ta cel na „Povardarie” e unapreduvawe na sto~arstvoto vo regionot na Povardarieto. Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj/zemjodelstvo, edukacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zaemi, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: odgleduva~i na ovci Publikacii: bro{ura „Preventiva i za{tita na ovcite”, bro{ura „Proizvodstvo na ov~o sirewe” Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Negotino i Demir Kapija), nacionalno ^len vo: doma{ni - Regionalen sojuz na odgleduva~i na ovci, polnopravno Sorabotka so: site NVO, doma{ni i stranski nevladini organizacii, srodni zdru`enija od regionot, lokalna samouprava, op{tina Negotino Broj na ~lenovi: 54 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, Telefon Real. buxet vo 2002 (MKD): 120000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 120000

Op{ta cel: Zdru`uvawe na ~lenovite odgleduva~i na ovci i kozi od op{tinata, so cel: stru~no osovr{uvawe, me|usebna sorabotka, finansiska podr{ka, stru~ni soveti, obezbeduvawe repromaterijali za proizvostvo, plasman na proizvodite. Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj/zemjodelstvo, stopanstvo/ ekonomija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: odgleduva~i na ovci i kozi Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bitola) ^len vo: doma{ni - Regionalen sojuz na odgleduva~i na ovci i kozi; Sojuz na odgleduva~i na ovci na Republika Makedonija Sorabotka so: Sojuzot i federacijata na Makedonskite, Institutot za sto~arstvo, Zemjodelski fakultet Broj na ~lenovi: 270 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 239321 Plan. buxet za 2003 (MKD): 270400

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

237

RURALEN RAZVOJ

Zdru`enie na odgleduva~ite na ovci na op{tinata Valandovo
Adresa: „Udovo” b.b., 1446 Udovo Telefon: 034/386-116 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1997 Broj na registracija: 19/99 Mati~en broj: 5140056 EDB: 4003996103521 @iro-smetka: 02005-140-0560131 Deponent na bankata: Tutunska banka Lica za kontakt: Atanasov Marko Dragi, pretsedatel, d.t.: 034/386-116 Guguqanov Kosta, ~len na UO, d.t.: 034/381-500 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na ov~arstvoto preku neposredno zapoznavawe na odgleduva~ite so najusovr{eni zootehni~ki merki i najsovremena tehnika i tehnologija, prioritetno anga`irawe na site relevantni faktori vo zdru`enieto za nau~no prou~uvawe i sogleduvawe na komparativnite prednosti za ov~arewe vo op{tinata, sogleduvawe na sostojbite so pasi{ta, vodopila i drugi. Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: selani, odgleduva~i na ovci Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Valandovo), nacionalno Sorabotka so: ~lenovi na Regionalnoto zdru`enie, Ministerstvo za zemjodelstvo, Agencija za razvoj Broj na ~lenovi: 48 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 6000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 25000

Zdru`enie na odgleduva~ite na p~eli „P~ela” - Probi{tip, ZOP „P~ela” - Probi{tip
Adresa: „Joakim Kr~oski” b.b., 2210 Probi{ti{ Telefon: 070/737-847 Telefaks: 032/483-146 E-mail: zoppcela@yahoo.com Osnovawe: 1981/2001 Broj na registracija: 6/2001 Mati~en broj: 4090870 EDB: 4022983103179 @iro-smetka: 20000-000-3297119 Deponent na bankata: Stopanska banka - Probi{tip Lica za kontakt: Nikol~o Kalev, pretsedatel, s.t.: 070/737-847, d.t.: 032/483-409 Dejan Pavlovski, portparol, s.t.: 070/811-317, d.t.: 032/482-083 INDEKS NA NVO Op{ta cel: dobrovolno obedinuvawe na p~elarite od podra~jeto na op{tinite Probi{tip, Zletovo i po{irokiot region od isto~na Makedonija zaradi ostvaruvawe po{iroki interesi i re{avawe na individualnite problemi preku zaedni~ki zdru`eni proekti za razvoj na p~elarstvoto vo regionot. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na
gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, vrabotuvawe/ generirawe na prihodi, ruralen razvoj/ zemjodelstvo

Zdru`enie na odgleduva~ite na goveda „Vardar”
Adresa: „Mar{al Tito” b.b., 1440 Negotino, po{tenski fah 39 Telefon: 070/324-323 Telefaks: 043/370-755 E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 1/00 Mati~en broj: 5384095 EDB: 4019000105934 @iro-smetka: 20000-003-2567257 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Apostolov Van~o, pretsedatel, s.t.: 070/324-323, d.t.: 043/362-130 INDEKS NA NVO Op{ta cel: op{ta cel na zdru`enieto na odgleduva~ite na goveda „Vardar” e zdru`uvawe na odgleduva~ite na goveda poradi ostvaruvawe na idejni, organizaciski i ekonomskofinansiski celi, pribli`uvawe kon sovremenoto govedarstvo. Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj/zemjodelstvo, intenzivno sto~arstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zaemi, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Publikacii: Godi{en izve{taj na Upravniot odbor, Bilten Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Negotino i Demir Kapija), regionalno (Regionalen sojuz Sveti Nikole), nacionalno ^len vo: doma{ni - Makedonska federacija na farmi, polnopravno, Regionalen sojuz, polnopravno Sorabotka so: MCMS, MFF, ostanati zemjodelski zdru`enija, PP i ZP, APRZ, MZ[V, ZZ Broj na ~lenovi: 72 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, telefon Real. buxet vo 2002 (MKD): 35000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 35000

238

RURALEN RAZVOJ

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zaemi, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i Publikacii: „P~elarski bilten”, tira`
300, 4 pati godi{no, dve izdanija

Nivo na dejstvuvawe: lokalno
(Probi{tip, Zletovo, Kratovo, [tip), regionalno (Radovi{, Ko~ani, Kriva Palanka), nacionalno

^len vo: doma{ni - PSM na Makedonija, RSP „Matica” - [tip) Sorabotka so: Gra|anski komitet za razvoj
- Probi{tip; PSM i RPS „Matica” [tip, Stopanska komora na Makedonija, MZ[V, Skanagri, SEED

Broj na ~lenovi: 78 Broj na aktivni volonteri: 33 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, tv, video Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na proizvoditeli i potro{uva~i na organski proizvodi „Ov~epolski eko-proizvodi”, ZPPOP
Adresa: „Pionerska” 13, 2220 Sveti Nikole Telefon: 032/444-600 Telefaks: 032/444-600 E-mail: zppop2003@yahoo.com Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 5/03 Mati~en broj: 5765137 EDB: 4025003107547 @iro-smetka: 20000-090-3551985 Deponent na bankata: Stopanska banka – filijala Sveti Nikole Lica za kontakt: Suzana dimitrievska, pretsedatel, s.t.: 032/444-600, d.t.: 032/459-109 Narcisa Miteva, potpretsedatel, s.t.: 032/444-600, d.t.: 032/443-648 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvoj na Ov~e Pole, kako proizvoditel na organska hrana i razvoj na organskoto proizvodstvo i eko-turizmot vo regionot na Ov~e Pole. Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj/zemjodelstvo, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Ov~e Pole) Sorabotka so: Zdru`enie na odgleduva~i na kravi, Gra|anska inicijativa na `eni, ED „Izgrev”, ME na MZ[V, Zemjodelski intitut Strumica Broj na ~lenovi: 25 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na proizvoditelite na ekolo{ko ovo{je „Japonsko jabolko”
Adresa: „Dimitar Vlahov” 8, 1460, Valandovo Telefon: 034/382-762 Telefaks: 034/382-505 E-mail: makokimov@ yahoo.com Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 12/2001 Mati~en broj: 5520606 EDB: 4003001103214 @iro-smetka: 20000-009-8666355 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Kimov Na}o, pretsedatel, d.t.: 034/382-762 Tanev Slave, sekretar, s.t.: 034/382-022, d.t.: 034/381-664 INDEKS NA NVO Op{ta cel: proizvodstvo na ekolo{ko
ovo{je, edukacija na proizvoditelite, sorabotka na nau~nite institucii so Agencijata za razvoj, so me|unarodni organizacii, so Ministerstvo za zemjodelstvo, iskoristuvawe na klimatskite uslovi za odgleduvawe ekolo{ko ovo{je vo RM, podobruvawe na asortimanot na ovo{jeto, uka`uvawe za sortnosta i ~istotata na saden materijal.

Zdru`enie na proizvoditelite na kompir - Kratovo, ZPK - Kratovo
Adresa: „Josif Daskalov” 1, 1360 Kratovo Telefon: 031/448-090 Telefaks: 031/448-090 E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 1/2000 Mati~en broj: 5387329 EDB: 4014000101732 @iro-smetka: 51000-001-0016329 Deponent na bankata: Komercijalna investiciona banka - DE Kratovo Lica za kontakt: Velin Jovanovski, pretsedatel, s.t.: 031/448-090, d.t.: 031/482-311 Goran Ristovski, sekretar, s.t.: 031/488-090, d.t.: 031/482-346 INDEKS NA NVO Op{ta cel: zdru`uvawe na proizvoditelite na kompir zaradi unapreduvawe na proizvodstvoto na kompir so voveduvawe novi sorti i plasman na proizvodstvoto. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, ruralen razvoj/ zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast, proizvoditeli na kompiri Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kratovo), nacionalno Sorabotka so: SONVO – Kratovo, MCMS, Agencija za pottiknuvawe i razvoj na zemjodelstvoto Broj na ~lenovi: 53 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, me|unarodna sorabotka, ruralen razvoj/zemjodelstvo, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: proizvoditeli na ekolo{ko ovo{je Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Rosoman, Strumica, Resen, Valandovo, \ev|elija;), nacionalno ^len vo: doma{ni - Federacija na farmerite na RMakedonija, polnopravno, Regionalen sojuz na ovo{tarite „Prespa fruit” - Resen, polnopravno Sorabotka so: Zdru`enie na ovo{tarite na Rosoman, Zdru`enie na ovo{tarite na Resen, Podra~na edinica na Ministerstvoto za zemjodelstvo, Agencija za razvoj „Dim - komerc” Broj na ~lenovi: 67 Broj na aktivni volonteri: 4 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): 12000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 18000

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

239

RURALEN RAZVOJ

Zdru`enie na proizvoditeli na pe~urki „Eko Krater” - Kratovo, ZPP „Eko Krater”
Adresa: „Planinska” 4, 1360 Kratovo, po{tenski fah 30 Telefon: 031/481-053 Telefaks: 031/481-053 E-mail: Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 3/2002 Mati~en broj: 5184687 EDB: 4014002102353 @iro-smetka: 22060-710-0422533 Deponent na bankata: Komercijalno investiciona banka - DE Kratovo Lica za kontakt: Goce Stojanovski, sekretar, s.t.: 031/481-053, d.t.: 070/258-187 Gordana Petrovska, ~len na IO, s.t.: 031/481-053, d.t.: 031/481-293 INDEKS NA NVO Op{ta cel: proizvodstvo na zdrava hrana, odgleduvawe na pe~urkata bukovka, lobirawe, zastapuvawe za pogolemo proizvodstvo na zdrava hrana na pe~urkata bukovka Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, itna/osnovna pomo{, ruralen razvoj/ zemjodelstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kratovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na odgleduva~ite na pe~urki na RM, polnopravno Sorabotka so: site srodni NVO vo Kratovo, Ministerstvo za zemjodelstvo - PE Kratovo Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na p~elarite „Zdrava p~ela” - Blatec, ZP „Zdrava p~ela” Blatec
Adresa: 2138, s. Blatec Telefon: 033/371-365 Telefaks: 033/371-365 E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 24/99 Mati~en broj: 5305918 EDB: 4005999103304 @iro-smetka: 30005-000-0012886 Deponent na bankata: Komercijalna banka - Skopje Lica za kontakt: Branko Mladenovski, pretsedatel, s.t.: 033/371-001, d.t.: 033-371-365 Bla`o Iliev, ~len na IO, d.t.: 033/ 375-755 070/551-204 INDEKS NA NVO Op{ta cel: celta na osnovaweto na Zdu`enieto na p~elarite „Zdrava p~ela” e zaradi unapreduvawe i razvoj na p~elarstvoto vo op{tinata Blatec i po{iroko, kako i rabota i stru~no izdigawe i usovr{uvawe na ~lenovite preku razni formi Sektori na dejstvuvawe: me|unarodna sorabotka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Blatec), regionalno (Vinica, Berovo), nacionalno ^len vo: doma{ni - „Eko-Male{” Berovo, ~lenka na Sojuzot Sorabotka so: ZP Ko~ani, ZP Kumanovo, ZP Berovo, Broj na ~lenovi: 51 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na p~elarite „Roj”Peh~evo
Adresa: „Boris Kidri~” b.b., 2326 Peh~evo Telefon: 033/441-717 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 1/2000 Mati~en broj: 4091841 EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Kosta Pandov, pretsedatel, d.t.: 033/441-717 Nikol~o Velkovski, potpretsedatel, d.t.: 033/441-858 INDEKS NA NVO Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, ruralen razvoj/ zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: p~elari Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Peh~evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Regionalen sojuz „Blagovec” – Vinica, polnopravno, P~elarski sojuz na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: Ekolo{ko dru{tvo „Kladenec”, Zdru`enie na zemjodelskite proizvoditeli, Podra~na edinica na Ministerstvoto za zemjodelstvo,{umarstvo i vodostopanstvo Broj na ~lenovi: 33 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 12000

240

RURALEN RAZVOJ

Zdru`enie na sto~arskite kooperanti „Sto~ar IMB”, ZSK
Adresa: Trebeni{ta Telefon: Telefaks: E-mail: Osnovawe: Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: 30001-000002-357 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Sa{ko Georgievski, pretsedatel, s.t.: 070/331-676, d.t.: 046/260-328 Dragi Iloski, sekretar, s.t.: 070/654740, d.t.: 046/276-328 INDEKS NA NVO Op{ta cel: celta e unapreduvawe na sto~arstvoto, zgolemuvawe na proizvodstvoto na mleko, zgolemuvawe na brojot na visokokvalitetni grla. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: eksperti od odredena oblast, zemjodelski uslugi, sto~ari Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Ohrid, Bel~i{ta, Me{ei{ta, Kosel, Misle{evo), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na odgleduva~ite na goveda na RM, polnopravno Sorabotka so: pove}e NVO, privatni farmi; Broj na ~lenovi: 80 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na tutunoproizvoditelite - [tip, ZT [tip
Adresa: „Goce Del~ev” b.b., 2000 [tip Telefon: 032/393-283 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 106/99 Mati~en broj: 5299485 EDB: 4029973112280 @iro-smetka: 41400-678-149 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Stojan~e Veselinov, sekretar, s.t.: 033/471-231, d.t.: 032/393-283 Il~o Bogdanov, pretsedatel INDEKS NA NVO

Zdru`enie na tutunoproizvoditelite „Aroma” Radovi{
Adresa: „Mar{al Tito” 76, 2420 Radovi{ Telefon: 032/635-639 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1952 Broj na registracija: Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Vasil Apostolov, stru~en sorabotnik, s.t.: 032/635-639, d.t.: 032/646-150 Ilija Popov, pretsedatel, s.t.: 032/635-639, d.t.: 032/639-897 INDEKS NA NVO

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

241

RURALEN RAZVOJ

Op{ta cel: unapreduvawe na tutunoproizvodstvoto Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: informacii Celna grupa: selani Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno Broj na ~lenovi: 5 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Op{ta cel: za{tita na pravata na tutunoproizvoditelite, organizirawe seminari, re{avawe problemi od proizvodstvoto na tutun. Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, stari lica, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Radovi{, Podare{, Kon~e), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na zdru`enijata na tutunoproizvoditelite na RM, polnopravno Sorabotka so: site zdru`enija na tutunoproizvoditelite, JTD „Agrozunikom” - Skopje Broj na ~lenovi: 400 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 4 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na tutunoproizvoditelite na op{tinata Negotino „Tutunski list”
Adresa: „Fema Kulakov” 63/4-9, 1440, Negotino Telefon: 043/360-246 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 9/99 Mati~en broj: 5262160 EDB: 4019999105170 @iro-smetka: 20000-002-8641667 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. Skopje Lica za kontakt: Van~o Kocev, sekretar, s.t.: 043/360-240, d.t.: 043/362-428 Vlatko Kocev, ~len, s.t.: 043/360-240, d.t.: 043/362-428 INDEKS NA NVO Op{ta cel: op{ta cel na „Tutunski list”e inicirawe, pomagawe, naso~uvawe, razvoj i unapreduvawe na tutunoproizvoditelite vo op{tinata Negotino, obezbeduvawe so oprema i drugi zdru`uvawa na sredstva za osiguruvawe zaemnosti i solidarnost i smestuvawe vo ramkite na Sojuzot na zdru`enijata na tutunoproizvoditelite na RM. Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: tutunoproizvoditeli Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Negotino), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na zdru`enijata na RM, polnopravno Sorabotka so: site NVO, Sojuzot na RM, T.P. op{tina Negotino, op{tinite Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, telefon Real. buxet vo 2002 (MKD): 300500 Plan. buxet za 2003 (MKD): 100026

Zemjodelsko zdru`enie Makedonska gradina
Adresa: s. Piperevo 229, 2400 Telefon: 034/364-513 Telefaks: 034/364-513 E-mail: makedonskagradina@strumica.com Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 8/2000 Mati~en broj: 2405951460009 EDB: 4027000127523 @iro-smetka: 22040-010-0000637 Deponent na bankata: Makedonska banka Lica za kontakt: Kiril Filev, pretsedatel, s.t.: 034/364-513, d.t.: 034/364-513 Dragi Pelte~ki, ~len, s.t.: 034/364-513, d.t.: 034/328-401 INDEKS NA NVO

Makedonska asocijacija na prerabotuva~ite na ovo{je i zelen~uk, MAP
Adresa: „Apostol Guslarot” 40, 1000 Skopje Telefon: 02/3296-830 Telefaks: 02/3296-831 E-mail: map@mt.net.mk Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 1283 Mati~en broj: 5641462 EDB: 4030002445396 @iro-smetka: 30000-000-1445142 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. Lica za kontakt: Sa{o Risteski, izvr{en sekretar, s.t.: 02/3296-830 Mom~ilo Ivanovski, pretsedatel, s.t.: 02/2551-662 INDEKS NA NVO

Op{ta cel: podobruvawe na zemjodelstvoto vo Makedonija. Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: selani Publikacii: Bro{uri Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Stopanska komora na Makedonija, MCMS, MRFP; stranski - Makedonsko-germansko stopansko zdru`enie,Skanagri, GTZ, GIZ, Sippo Sorabotka so: Federacija na farmerite, ED Planetum – Strumica, MCMS, MRFP, GTZ, Makedonskogermansko stopansko zdru`enie, Ministerstvo za zemjodelstvo Broj na ~lenovi: 126 Broj na aktivni volonteri: 23 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 190000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 270000

Op{ta cel: zgolemuvawe na konkurencijata na konkurentnosta na prerabotuva~kata industrija, koordinacija vo usvojuvawe na sovremenite standardi neophodni za proizvodstvo na bezbedna hrana, sorabotka so institucii vo oblasta na prerabotkite, obezbeduvawe obuka za ~lenstvoto, zaedni~ki nastap na stranskite pazari, lobirawe naso~eno kon interesite na prerabotuva~ite, ostvaruvawe redovna komunikacija so primarniot sektor - zemjodelskite proizvediteli i nivnite zdru`enija. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast, pretpriema~i Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: Zemjodelski zdru`enija, Makfre{, Makedonska gradina, GTZ PTP, FAO, Ministerstvo za ekonomija Broj na ~lenovi: 20 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 1 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 610000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 1000000

242

RURALEN RAZVOJ

P~elarsko dru{tvo „Matica”, PD „Matica”
Adresa: „Leninova” 4, Debar Telefon: 046/831-351 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1996 Broj na registracija: 8/99 Mati~en broj: 5126240 EDB: 4008996101242 @iro-smetka: 20000-002-4542544 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. Skopje - filijala Debar Lica za kontakt: Ruse Minovski, pretsedatel, d.t.: 046/831-351 Bla`e Petrevski, sekretar, s.t.: 046/831-666, d.t.: 046/831-223 INDEKS NA NVO Op{ta cel: edukacija na p~elarite od op{tinite Debar, Centar @upa i Rostu{e, za za{tita na p~elnite semejstva, sorabotka so zdru`enijata, instituciite od oblasta zemjodelstvo - p~elarstvo. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: zainteresirani gra|ani Publikacii: bro{ura „Stanearizacija i pokrivawe na med”, tira` 1000, 1 izdanie Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Debar, Centar @upa, Rostu{e), regionalno (Bitolski region), nacionalno ^len vo: doma{ni - P~elarski sojuz na Makedonija, ramnopravno, Regionalen p~elarski sojuz - Bitola, ramnopravno Sorabotka so: site p~elarski zdru`enija na RM, RPS – Bitola, PSM, MCMS, Krik, PPIZP Broj na ~lenovi: 83 Broj na aktivni volonteri: 12 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 105000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 50000

P~elarsko dru{tvo „Nektar” - [tip, PD „Nektar”
Adresa: „B. Milevski” 17, 2000 [tip Telefon: 032/397-307 Telefaks: 032/397-307 E-mail: nektar_mk@yahoo.com Osnovawe: 1927 Broj na registracija: 1/99 Mati~en broj: 4115104 EDB: 4029975120468 @iro-smetka: 20000-000-3936446 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d.Skopje Lica za kontakt: Goran Andonov, pretsedatel, s.t.: 070/541-009, d.t.: 032/397-307 Trajan Mladenov, ~len na U.O., d.t.: 032/384-764 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvoj na apikulturata, obuka, odr`liv razvoj na ruralni podra~ja preku motivirawe i anga`irawe na naselenieto vo zapo~nuvawe na semeen biznisp~elarstvo. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: selani, nevraboteni, p~elari Publikacii: evidentna kniga za sledewe na p~elarskite semejstva „P~elarski dnevnik”, tira` 500, bro{ura „Bolesti kaj p~elite”, tira` 200, bro{ura „Formirawe na silno p~elno semejstvo”, tira` 200 Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - P~elarski sojuz na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: site p~elarski dru{tva, regionalni p~elarski dru{tva Broj na ~lenovi: 83 Broj na aktivni volonteri: 16 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 165000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

P~elarsko zdru`enie „Matica” Ko~ani, PZ „Matica”
Adresa: s. Teranci Telefon: 033/351-355 Telefaks: E-mail: l.org.mk Osnovawe: 1976 Broj na registracija: 4/99 Mati~en broj: 4070216 EDB: 4013976109480 @iro-smetka: 20000-000-2885063 Deponent na bankata: Stopanska banka - Ko~ani Lica za kontakt: Vasil Mitrovski, pretsedatel, d.t.: 033/351-355 Dane Postolov, sekretar, d.t.: 033/275-278 INDEKS NA NVO Op{ta cel: p~elarskoto zdru`enie „Matica” e dobrovolna, samostojna, nepoliti~ka op{testvena organizacija koja ja obedinuva rabotata na p~elarite i pravnite lica od oblasta na p~elarstvoto zaradi ostvaruvawe i za{tita na nivnite li~ni i zaedni~ki interesi, so cel da se razviva i unapreduva p~elarstvoto Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, turizam i uslugi, ruralen razvoj/ zemjodelstvo, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, proizvodstvo na med Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: regionalno (site op{tini od Ko~ani), nacionalno ^len vo: doma{ni - Regionalen sojuz na p~elari „Blagovec”, polnopravno, P~elarski sojuz na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: KRIK, ITZ Broj na ~lenovi: 35 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 65000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

243

RURALEN RAZVOJ

P~elarsko zdru`enie „Matica” Vinica, PZ „Matica”
Adresa: „Goce Del~ev” 53, 2310 Vinica Telefon: 033/362-297 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1987 Broj na registracija: 6/99 Mati~en broj: 4112957 EDB: 4005999103290 @iro-smetka: 20000-000-3862242 Deponent na bankata: Stopanska banka – filijala Vinica Lica za kontakt: Van~o Nikolov, pretsedatel, s.t.: 070/707-854, d.t.: 033/362-297 Kiro Arsov, ~len na Pretsedatelstvoto, s.t.: 070/617-837, d.t.: 033/361-222 INDEKS NA NVO Op{ta cel: P~elarskoto zdru`enie „Matica” - Vinica postoi zaradi podignuvawe na svesta na gra|anite za ~istite ekolo{ki sredini i rezultatite od toa. Sektori na dejstvuvawe: stopanstvo i ekonomija, ruralen razvoj/ zemjodelstvo, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, eksperti od odredena oblast Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Vinica), nacionalno Sorabotka so: site NVO, Zdru`enie na p~elarite Blatec, Regionalen sojuz na p~elarite „Blagovec”, lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 100 Broj na aktivni volonteri: 25 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

P~elarsko zdru`enie „P~ela” Kriva Palanka, PZ „P~ela”
Adresa: „Mar{al Tito” 175, 1330 Kriva Palanka Telefon: 031/377-320 Telefaks: 031.377-320 E-mail: Osnovawe: 1980 Broj na registracija: 20/99 Mati~en broj: 4088506 EDB: 4015981101407 @iro-smetka: 51000-002-0020909 Deponent na bankata: Komercijalno-investiciona banka DE Kriva Palanka Lica za kontakt: Stefan Dimitrievski, pretsedatel, s.t.: 031/377-320 Stoilko Arsovski, sekretar INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvoj na p~elarstvoto vo pazarni uslovi i edukacija na p~elarite. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/ generirawe na prihodi, ruralen razvoj/zemjodelstvo, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kriva Palanka), nacionalno ^len vo: doma{ni - P~elarski sojuz na RM, polnopravno, stranski – GTZ, KRIK Sorabotka so: MRFP, ITZ, REC, lokalna samouprava Broj na ~lenovi: 50 Broj na aktivni volonteri: 10 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: faks Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

P~elarsko zdru`enie „Polen” Sveti Nikole, PZ „Polen” Sv. Nikole
Adresa: „Ko~o Racin” bb, 2220 Sveti Nikole Telefon: 032/443-922 Telefaks: 032/443-921 E-mail: polen_svn@yahoo.com Osnovawe: 1998 Broj na registracija: 20/94 Mati~en broj: 4114078 EDB: 4025987104390 @iro-smetka: 20000-000-3893184 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Petko Zlatev, pretsedatel, s.t.: 070/817-332, d.t.: 032/443-591 Done Mihajlovski, pretsedatel na UO, s.t.: 070/549-245, d.t.: 032/444-187 INDEKS NA NVO Op{ta cel: podtiknuvawe, razvoj i unapreduvawe na p~elarstvoto vo op{tinite Sveti Nikole i Lozovo, standardizirawe na proizvodstvoto na p~elarstvoto spored standardite na EU, dobivawe finalni p~elni semejstva, zgolemuvawe na brojot na ~lenovi na Zdru`enieto, osnovawe trgovsko dru{tvo, re{avawe na plasmanot na p~elnite proizvodi. Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj i zemjodelie, pretpriemni{tvo/ekonomija, zdravje i zdravstvo Tipovi aktivnosti: obuki i soveti, informacii, lobirawe i zastapuvawe Celna grupa: op{ta celna grupa, nevraboteni, selani Publikacii: informatori, 4 pati po tira` od 5000; plakati, 4 pati po tira` od 500 Nivo na dejstvuvawe: lokalno, regionalno (Sveti Nikole, [tip, Veles, Probi{tip) Sorabotka so: preku p~elarski spisanija „Nektar”; RPS „Matica” [tip; MRFP i MCMS; SIID Skopje Broj na ~lenovi: 52 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

244

RURALEN RAZVOJ

P~elarsko zdru`enie „Roj” - [tip, PZ Roj
Adresa: „Kele Nedelkovski” 21, 2000 [tip Telefon: 032/390-453 Telefaks: E-mail: roj_pr@yahoo.com Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 3/03 Mati~en broj: 5493587 EDB: 4029003125206 @iro-smetka: 51000-003-0043143 Deponent na bankata: Komercijalna investiciona banka a.d. - Kumanovo Lica za kontakt: Lazar ^ekrezov, pretsedatel, s.t.: 032/380-251, d.t.: 032/390-453 Longurov Van~o, sekretar, s.t.: 032/380-251 INDEKS NA NVO Op{ta cel: usoglasuvawe i ostvaruvawe na svoite interesi, vr{ewe dejnost i aktivnosti {to se stremat kon unapreduvawe na p~elarstvoto na teritorijata na op{tinata [tip, gri`a za zdravstvenata sostojba na p~elite. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, me|unarodna sorabotka, ruralen razvoj/zemjodelstvo, p~elarstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii Celna grupa: op{ta celna grupa, p~elari - amateri i profesionalci Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: doma{ni - Regionalen p~elarski sojuz „Matica”, polnopravno, P~elarski sojuz na Makedonija, polnopravno Sorabotka so: pove}e NVO, Ekolo{ko dru{tvo „Vino`ito”, Regionalen p~elarski sojuz „Matica” Broj na ~lenovi: 87 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Regionalen sojuz na p~elarskite zdru`enija „Via Ignacija” -Bitola, RSPZ „Via Ignacija”
Adresa: „Fu{tani” 4, 7000 Bitola Telefon: 047/231-145 Telefaks: 047/231-145 E-mail: nektarbt@freemail.org.mk Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 15/2001 Mati~en broj: 5512972 EDB: 4002001146383 @iro-smetka: 500-00-000-0-1205-98 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Blagoj Kuzevski, pretsedatel, s.t.: 047/231-145 Mende Trajkovski, sekretar, s.t.: 047/231-145, d.t.: 047/220-730 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvoj i unapreduvawe na p~elarstvoto. Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: obuka i soveti Celna grupa: selani, nevraboteni Nivo na dejstvuvawe: regionalno Jugozapadna Makedonija od Debar do Prilep, nacionalno ^len vo: doma{ni – FMF (Federacija na makedonskite farmeri), P~elarski sojuz na Makedonija Sorabotka so: drugite regionalni sojuzi, PZ, PSM i FMF Broj na ~lenovi: 555 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Sojuz na zdru`enijata na tutunoproizvoditelite na RM
Adresa: „Leningradska” 5, Skopje Telefon: 02/3225-310 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1952 Broj na registracija: 208/98 Mati~en broj: 4070313 EDB: 4030990248258 @iro-smetka: 21004-070-3130180 Deponent na bankata: Tutunska banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Tomislav Petru{evski, sekretar, s.t.: 02/3225-310, d.t.: 02/2450-019 INDEKS NA NVO Op{ta cel: koordinirawe na aktivnostite na zdru`enijata na tutunoproizvoditelite vo op{tinite i nivno pretstavuvawe pred republi~kite organi i organizacii. Sektori na dejstvuvawe: ruralen razvoj/zemjodelstvo Tipovi aktivnosti: zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: eksperti od odredena oblast, zemjodelci tutunoproizvoditeli Sorabotka so: Stopanska komora, Ministerstvo za zemjodelstvo, Vlada na RM Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 2 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

245

RURALEN RAZVOJ

Fondacija za obnova i razvoj na Ov~e Pole, FOROP
Adresa: „Cvetan Dimov” 3, 2220 Sveti Nikole Telefon: 032/440-910 Telefaks: 032/440-038 E-mail: Osnovawe: 2001 Broj na registracija: 13/2001 Mati~en broj: 5541018 EDB: 4025001106268 @iro-smetka: 20000-000-0574232 Deponent na bankata: Stopanska banka Lica za kontakt: Nikola [alev, direktor, s.t.: 032/440-910, d.t.: 032/443-244 Daniela Petru{eva Andonova, rakovoditel, s.t.: 032/440-910, d.t.: 032/444-493 INDEKS NA NVO Op{ta cel: izgotvuvawe analizi za primarni potrebi na regionot, izgotvuvawe na Master-plan so prioriteti vo aktivnostite za obnova i razvoj na Ov~e Pole i implementirawe na Proektot za balkanska integracija. Sektori na dejstvuvawe: razvoj i
revitalizacija vo stopanstvoto

Asocijacija na sojuz na zdru`enija na odgleduva~i na goveda, ASZOG Republika Makedonija
Adresa: „Stevo Patako” 7, 7000 Bitola Telefon: 047/229-238 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Stojan Kulevski, sekretar jazik: angliski, s.t.: 047/229-238, d.t.: 070/817-489

Zdru`enie na gradinari „Ekogradina” - Valandovo
Adresa: „Mar{al Tito” 7, 2462 Josifovo Telefon: 034/386-420 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Ba~ev Vlado, pretsedatel jazik: gr~ki, s.t.: 034/386-817, d.t.: 034/ 386-420

Vodokorisni~ko zdru`enie VKZ Zrnovci, VKZ - Zrnovci
Adresa: s. Zrnovci Telefon: 033/353-207 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Dimitar Savev, pretsedatel d.t.: 033/353-207

Zdru`enie na gra|anite „Regionalen sojuz na p~elarite Blagovec” – Vinica, „Blagovec” - Vinica
Adresa: „Partizanska” 5, 2310 Vinica Telefon: 033/363-302 Telefaks: 033/363-265 E-mail: Lica za kontakt: Jovanovski Time, pretsedatel s.t.: 033/363-302, d.t.: 033/363-068

Tipovi aktivnosti: obuka i soveti,
informacii, zastapuvawe i lobirawe

Zdru`enie na vodokorisnicite „Blate{nica” - Blatec, ZVKN „Blate{nica” - Blatec
Adresa: „Op{tina Blatec” bb, Blatec Telefon: 033/371-333 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Dimitrovski Blagoj, pretsedatel jazik: ruski, d.t.: 033/371-333

Zdru`enie na zamjodelcite pe~urkari „Ekovineam” - Vinica, „Ekovineam” - Vinica
Adresa: „Pionerska” 3, 2310 Vinica Telefon: 033/361-486 Telefaks: 033/361-486 E-mail: Lica za kontakt: Venco Petrov, pretsedatel jazik: gr~ki, s.t.: 070/716-298, d.t.: 033/ 361-486

246

RURALEN RAZVOJ

Celna grupa: Gra|ani na regionot na Ov~e
Pole i RM kako i nadvor

Publikacii: Forop-informator, na
makedonski i na angliski jazik, Op{tinite Sveti Nikole i Lozovo, na makedonski i na angliski jazik, tira` 150, edno izdanie, multimedijalen kompakt-disk za studija na makedonski i na angliski jazik, bro{ura „Aktuelnosti od studijata za Stopanski razvoj na op{tinite Sveti Nikole i Lozovo”, na makedonski i na angliski jazik, tira` 100, edno izdanie, „Studija za stopanski razvoj na op{tinite Sveti Nikole i Lozovo”, na makedonski i na angliski jazik, tira` 200, edno izdanie

Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Ov~e
Pole), regionalno (Ov~e Pole,Sveti Nikole, Lozovo ,[tip i Veles), nacionalno

^len vo: doma{ni - Centar za poddr{ka
na NVO - [tip, polnopravno

Zdru`enie na vodokorisnicite za navodnuvawe HMS Bregalnica
Adresa: 2312 s. Istibawa Telefon: 033/374-060 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Goce Stojkov, pretsedatel jazik: italijanski, d.t.: 033/373-060

Zdru`enie na zemjodelski proizvoditeli - Peh~evo, ZZP Peh~evo
Adresa: „Boris Kidri~” bb, 2326 Peh~evo Telefon: 033/441-726 Telefaks: 033/441-726 E-mail: zzppbiro@mt.net.mk Lica za kontakt: Nikol~o Stoilkovski, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 033/441-726, d.t.: 033/441-273

Sorabotka so: Centar za poddr{ka na NVO –
[tip, Organizacija na `enite na op{tinata Sveti Nikole, Organizacija na `enite „Olimpija”[tip, USAID, lokalna samouprava vo Sveti Nikole i vo Lozovo, RU „Blagoj Stra~ovski” - Veles

Broj na ~lenovi: 60 Broj na aktivni volonteri: 3 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na zemjodelski proizvoditeli „Pelagonija” Bitola
Adresa: bul. „1 Maj” 235, 7000 Bitola Telefon: 047/231-279 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Flore Masalkovski, pretsedatel jazik: francuski, s.t.: 047/231-279, d.t.: 070/619-569

Zdru`enie na kompiroproizvoditeli „Agra 2002” - Berovo
Adresa: „23 avgust” 17, 2330 Berovo Telefon: 033/470-168 Telefaks: 033/470-168 E-mail: Lica za kontakt: Branko Lalevski, pretsedatel s.t.: 033/470-168, d.t.: 070/322-002

Zdru`enie na ovo{tari „Vi{na” Del~evo
Adresa: „ A. J. Vapcarov” bb, Del~evo Telefon: 033/412-804 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Branko Veli~kovski, pretsedatel d.t.: 033/412-804

Zdru`enie na zemjodelski proizvoditeli Eko-agrar - Miravci
Adresa: „Goce Del~ev” bb, 1489 Miravci Telefon: 034/229-305 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Zoran Ristov, pretsedatel jazik: francuski, s.t.: 034/229-305

Zdru`enie na korisnici na voda za navodnuvawe od HIC Bregalnica Kanal GK-7, VKZ Oble{evo
Adresa: s. Oble{evo Telefon: 033/351-972 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Mile Ivanov, terenski pomo{nik d.t.: 033/351-972

Zdru`enie na odgleduva~i na goveda - Bitola, ZOG Bitola
Adresa: „Dalmatinska” 65, 7000 Bitola Telefon: 047/241-078 Telefaks: 047/222-542 E-mail: Lica za kontakt: Stojan Kulevski, pretsedatel jazik: ruski, s.t.: 047/241-078, 229-238, d.t.: 070/817-489

Adresa: „Stra{o Pinxur” 2, 2000 [tip Telefon: 032/382-133 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Stojan Lazarov, sekretar jazik: angliski, d.t.: 032/392-157

Adresa: 2301 Teranci Telefon: 033/351-358 Telefaks: 033/272-326 E-mail: Lica za kontakt: Jordan~o Ristov, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 033/272-326, d.t.: 033/351-358

Adresa: „Nikola Karev” bb, Orizari Telefon: 033/294-964 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Qup~o Atanasov, pretsedatel jazik: germanski, d.t.: 033/294-964

Zdru`enie na individualni tutunoproizvoditeli „Edinstvo” Dolneni
Adresa: s. Dolneni bb, 7504 Dolneni Telefon: 048/453-353 Telefaks: 048/453-353 E-mail: Lica za kontakt: Aco Aleksoski, sekretar s.t.: 048/453-353, d.t.: 048/453-555

Zdru`enie na lozari „Valandovski drenok” - Valandovo
Adresa: „Mar{al Tito” bb, 1460 Valandovo Telefon: 034/382-264 Telefaks: E-mail: mjpopov@yahoo.com Lica za kontakt: Branko Stojkov, pretsedatel s.t.: 034/382-055, d.t.: 034/382-557

Zdru`enie na odgleduva~i na goveda „Bigla” - Demir Hisar
Adresa: 7240 s. Sopotnica Telefon: 047/272-372 Telefaks: 047/276-122 E-mail: Lica za kontakt: Bor~e Nastovski, pretsedatel s.t.: 047/272-372, d.t.: 047/272-372

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

247

RURALEN RAZVOJ

Zdru`enie na zemjodelci proizvoditeli - Asocijacija „Pe~urkarstvo” - [tip, ZZP Asocijacija „Pe~urkarstvo” - [tip

Zdu`enie na korisnici na voda od HMS „Bregalnica” za liniite 35, 36, 37 a, VKZ - Teranci

Zdru`enie na odgleduva~i na goveda - Orizari - Ko~ani

Zdru`enie na odgleduva~i na goveda „Simental” - Del~evo
Adresa: „M.M.Brico” bb, 2320 Del~evo Telefon: 033/411-588 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Goran Vu~kov, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 070/272-106, d.t.: 033/411-588

Zdru`enie na odgleduva~i na ovci Berovo
Adresa: „Dimitar Vlahov” 4, 2330 Berovo Telefon: 033/472-668 Telefaks: 033/472-668 E-mail: zooberovo@yahoo.com Lica za kontakt: Mitko Kr`ovski, sekretar s.t.: 033/472-668, d.t.: 033/445-008

Zdru`enie na proizvoditeli na kompiri, ZPK „Debrco”
Adresa: 6344 Velmej Telefon: 046/286-892 Telefaks: 046/286-892 E-mail: Lica za kontakt: Jov~e Cvetkovski, pretsedatel d.t.: 046/286-892

Zdru`enie na odgleduva~i na ovci „Oven”
Adresa: „Prvomajska” bb, 2320 Del~evo Telefon: 033/441-278 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Van~o Ginevski, pretsedatel s.t.: 033/441-278, d.t.: 033/441-382

Zdru`enie na odgleduva~i na sviwi vo Isto~niot del na Makedonija „Orvel”, ZOOSIM - „Orvel”
Adresa: „Sutjeska” bb, 2000 [tip Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Eftim [aklev, pretsedatel s.t.: 032/385-076, d.t.: 032/383-076

Zdru`enie na sto~ari „Farmer” Prilep
Adresa: bul. „Goce Del~ev” hotel Skopje bb, 7500 Prilep Telefon: 048/424-898 Telefaks: 048/421-915 E-mail: Lica za kontakt: Lena Spirkoska, pretsedatel s.t.: 048/424-898, d.t.: 070/523-364

Zdru`enie na odgleduva~i na ovci „Studenica”
Adresa: „Boris Kidri~” 130, 7500 Prilep Telefon: 048/415-491 Telefaks: 048/419-213 E-mail: Lica za kontakt: Du{an Risteski, pretsedatel s.t.: 070/773-840, d.t.: 048/415-491

Zdru`enie na pe~urkari ”Bukovka” Del~evo, ZP „Bukovka” - Del~evo
Adresa: „M.M.Brico” bb, 2320 Del~evo Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Qup~o Stojkovski, pretsedatel

Zdru`enie na tutunoproizvoditeli -Krivoga{tani
Adresa: „Edvard Kardeq” (protivpo`aren dom) bb, 7500 Krivoga{tani Telefon: 048/471-144 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Cane Bo`inoski, pretsedatel s.t.: 048/471-144, d.t.: 048/471-050

248

RURALEN RAZVOJ

Zdru`enie na odgleduva~i na ovci „Crna Reka” - Demir Hisar, ZOO „Crna Reka” - Demir Hisar
Adresa: „Mar{al Tito” bb, 7240 Demir Hisar Telefon: 047/277-105 Telefaks: 047/276-122 E-mail: Lica za kontakt: Cane Petrevski, pretsedatel s.t.: 047/277-105, d.t.: 047/277-105

Zdru`enie na proizvoditeli na ekolo{ko ovo{je „Japonsko jabolko”
Adresa: „Dimitar Vlahov” 8, 1460 Valandovo Telefon: 034/382-762 Telefaks: 034/382-505 E-mail: nakokimov@yahoo.com Lica za kontakt: Kimov Na}o, pretsedatel jazik: angliski, d.t.: 034/382-762

Zdru`enie na tutunoproizvoditeli „Pelagonija” - s. Topol~ani, ZT „Pelagonija” - s. Topol~ani
Adresa: s.Topol~ani bb, 7512 s. Topol~ani Telefon: 048/480-203 Telefaks: 048/480-119 E-mail: Lica za kontakt: Qup~o Miceski, sekretar jazik: ruski, s.t.: 048/480-203, d.t.: 048/ 480-119

Zdru`enie na tutunoproizvoditeli „Prolet” - Del~evo
Adresa: „M.M.Brico” 42, 2320 Del~evo Telefon: Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Zagorka Kostadinovska, tehni~ki sekretar s.t.: 033/412-574, d.t.: 033/412-888

Zdru`enie na tutunoproizvoditelite „Jaka” Blatec
Adresa: „Op{tina Blatec” bb, Blatec Telefon: 033/371-487 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Branko Atanasov, pretsedatel d.t.: 033/371-487

P~elarsko zdru`enie „Bratstvo” Prilep, PZ „Bratstvo”
Adresa: „\or~e Petrov” bb, 7500 Prilep Telefon: 048/435-587 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Dano Dameski, blagajnik jazik: ruski, d.t.: 048/435-587

Zdru`enie na tutunoproizvoditeli „Tobako” - Debre{te
Adresa: s .Debre{te, 7537 s. Debre{te Telefon: 048/474-254 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Ahmet Apiloski, pretsedatel jazik: ruski, d.t.: 048/474-254

Zdu`enie na odgleduva~i na ovci „Pijanec”
Adresa: „M.M.Brico” bb, 2320 Del~evo Telefon: 033/411-588 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Goran Vu~kov, pretsedatel jazik: angliski, s.t.: 070/272-106

P~elarsko zdru`enie „Male{evska p~ela” - Berovo
Adresa: „Mar{al Tito” bb, 2330 Berovo Telefon: 033/470-300 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Mitko Pureovski, pretsedatel s.t.: 033/470-300, d.t.: 033/471-690

Adresa: „Bitolska” bb, 7240 Demir Hisar Telefon: 047/276-851 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Zlatko Krstevski, knigovoditel s.t.: 047/276-851, d.t.: 277-290

Adresa: „Stra{o Pinxur” 2, 2000 [tip Telefon: 032/382-133 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Stojan Lazarov, sekretar jazik: angliski, d.t.: 032/392-157

Adresa: „M.M.Brico” bb, 2320 Del~evo Telefon: 033/412-829 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Mitko Antovski, pretsedatel d.t.: 033/412-829

Zdru`enie na tutunoproizvoditelite „Virxinija” - Ko~ani
Adresa: „Nikola Karev” 25, 2300 Ko~ani Telefon: 033/274-007 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Zafir Nakov, sekretar jazik: angliski, s.t.: 070/820-869, d.t.: 033/272-400

Op{tinsko zdru`enie na tutunoprozvoditeli „Zlaten list”
Adresa: s. Dolneni, 7504 s. Dolneni Telefon: 070/642-820 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Blagoja Traj~eski, pretsedatel d.t.: 070/642-820

P~elarsko zdru`enie „Propolis” Demir Hisar, PZ „Propolis” Demir Hisar
Adresa: „Bitolska” bb, 7240 Demir Hisar Telefon: 276-843 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Blagoj Stoj~evski, pretsedatel s.t.: 276-843

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

249

RURALEN RAZVOJ

Zdru`enie na tutunoproizvoditeli „Crna Reka” - Demir Hisar

ZZP Asocijacija „P~elarstvo” [tip, ZZPA „P~elarstvo” - [tip

P~elarsko zdru`enie „Pijanec”

P~elarsko zdru`enie „P~ela”, PZ „P~ela”
Adresa: „Traj~e Panev” 22, 1400 Veles Telefon: 043/222-744 Telefaks: E-mail: pcelaveles@yahoo.com Lica za kontakt: Blagoja Najdovski, pretsedatel jazik: angliski, d.t.: 043/229-401

Regionalen sojuz na odgleduva~i na goveda „Mle~na yvezda” - s. Orizari
Adresa: „Nikola Karev” bb, s. Orizari Telefon: 033/294-964 Telefaks: E-mail: Lica za kontakt: Qup~o Atanasov, pretsedatel s.t.: 033/294-726, d.t.: 033/294-964

Regionalen sojuz na p~elarski zdru`enija „Via Ignacija” - Bitola
Adresa: „Fu{tani” 4, 7000 Bitola Telefon: 047/231-145 Telefaks: 047/231-145 E-mail: Lica za kontakt: Mende Trajkovski, sekretar s.t.: 047/231-145, d.t.: 070/577-906

250

RURALEN RAZVOJ

Regionalno zdru`enie na odgleduva~i na ovci i kozi so prerabotka na mleko i meso Bitola, RZOOK - Bitola
Adresa: „Sotir Brbevski” 18, 7000 Bitola Telefon: 047/256-412 Telefaks: 047/256-412 E-mail: nimar@mt.net.mk Lica za kontakt: Nikola Kozarovski, pretsedatel, jazik: gr~ki, s.t.: 047/256-412, d.t.: 070/ 312-941

Socijalni i humanitarni raboti
Asocijacija za gradewe aktivno prijatelstvo i empatija, AGAPE
Adresa: „Franklin Ruzvelt” 16, 1000 Skopje, po{tenski fah 704 Telefon: 02/3111-457; 02/3115-190 Telefaks: 02/3111-475 E-mail: mmbmirco@mt.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 755/99 Mati~en broj: 5283833 EDB: 4030999377034 @iro-smetka: 30000-000-1139203 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Mir~o Andreev, pretsedatel, s.t.: 02/3111-475 02/3115-190 Marino Mojti}, administrator, s.t.: 02/3111-475 INDEKS NA NVO Op{ta cel: nudewe pomo{ na lica vo potreba; razvivawe razvojni proekti za korist na celata zaednica. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, ruralen razvoj/zemjodelie, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Skopje), nacionalno, me|unarodno (Srbija i Crna Gora, Albanija) Sorabotka so: mnogu Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 4 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Vla{ka humanitarna unija „Presveta Bogorodica”
Adresa: „Quba Ivanovi}” 126, 1000 Skopje Telefon: 070255-400 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 900/99 Mati~en broj: 5351596 EDB: 4030999376844 @iro-smetka: 40100-678-48160 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Mitre Nikolov, pretsedatel, s.t.: 070255-400 INDEKS NA NVO Op{ta cel: humanitarna pomo{. Sektori na dejstvuvawe: itna/ osnovna pomo{ Tipovi aktivnosti: humanitarna pomo{ Celna grupa: op{ta celna grupa Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: doma{ni - Koalicija za NVO „Pravo na dete”, polnopravno Sorabotka so: AAP - Japonska humanitarna asocijacija Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Evrejsko humanitarno dru{tvo „La Benevolence - Dobra volja”
Adresa: „Borka Talevski” 24, 1000 Skopje Telefon: 02/3214-799 Telefaks: 02/3214-880 E-mail: ezrm@on.net.mk Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 806/99 Mati~en broj: 5302692 EDB: 4030999364692 @iro-smetka: 30000-000-1109716 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Viktor Mizrahi, pretsedatel, s.t.: 02/ 3214-799, d.t.: 02/2465-860 INDEKS NA NVO Op{ta cel: donacii vo obrazovni i zdravstvani institucii; pomo{ na begalci i vnatre{no raseleni lica. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, zdravje i zdravstvo, obrazovanie Tipovi aktivnosti: grantovi i donacii Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, begalci Nivo na dejstvuvawe: nacionalno ^len vo: stranski – „Joint – Paris” Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 0 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

251

SOCIJALNI I HUMANITARNI RABOTI

Emancipacija i obedinuvawe na Romite vo Makedonija „Sao roma” [tip, EORM „Sao roma” [tip
Adresa: „Engeleova” 4, 2000 [tip Telefon: 032/384-506 Telefaks: 032/394-772 E-mail: saoroma@hotmail.com Osnovawe: 1999 Broj na registracija: 110/99 Mati~en broj: 5353530 EDB: 4021999117549 @iro-smetka: 20000-003-1515098 Deponent na bankata: Stopanska banka a.d. – Skopje, filijala [tip Lica za kontakt: Roman Demirov, pretsedatel, s.t.: 032/384-606, d.t.: 032/697-158 Traj~e Petrov, sekretar, s.t.: 032/384-606, d.t.: 032/388-460 INDEKS NA NVO Op{ta cel: emancipacija i obedinuvawe na Romite vo RM i podobruvawe na `ivotniot standard na Romite, davawe ekonomska obrazovna pomo{ i sl. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, stari lica, nevraboteni, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: nacionalno Sorabotka so: SOROS i MCMS; so dr. NVO, Centar za pomo{ na romskata populacija; LSU Broj na ~lenovi: 120 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kancelariski mebel Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 500000

Zdru`enie za socijalno-humana inicijativa „Vesta” - [tip, ZSHU„Vesta”
Adresa: „Sutjeska” 48/6, 2000 [tip Telefon: 032/394-024; 032/384-928 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 7/2000 Mati~en broj: 5488699 EDB: 4029001119918 @iro-smetka: 24017-000-0152844 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Magdalena Maneva, pretsedatel, s.t.: 032/394-928, d.t.: 032/394-024 Sowa Nikolovska, ~len, s.t.: 032/384-215, d.t.: 032/382-665 INDEKS NA NVO

Zdru`enie za humanitarni aktivnosti „Sinergija” - [tip, ZHA Sinrgija
Adresa: „Evrejska” 50, 2000 [tip Telefon: 032/385-576 Telefaks: E-mail: sinergija_mkd@hotmail.com Osnovawe: 2002 Broj na registracija: 50/02 Mati~en broj: 5707790 EDB: 4029002124257 @iro-smetka: 530-05-030-0292919 Deponent na bankata: Ohridska banka, filijala [tip Lica za kontakt: Violeta [akleva, pretsedatel, s.t.: 032/385-576, d.t.: 070/368-964 Elena Ta{kova, pretsedatel na IO, s.t.: 032/385-576, d.t.: 032/392-193 INDEKS NA NVO

Op{ta cel: ostvaruvawe na pravata na `enite, decata, podobruvawe na multietni~kite odnosi, educirawe na deca i mladi. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, ~ovekovi prava, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno ([tip), nacionalno ^len vo: doma{ni – Koalicija „Makedonija bez korupcija”, ramnopravno; „Dosta e”, ramnopravno Sorabotka so: „Dosta e”; site NVO; Roma unija; LSU Broj na ~lenovi: 70 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 200000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 300000

Op{ta cel: razvivawe i humanizacija na
odnosite me|u op{testvenite grupi, ostvaruvawe humanitarni aktivnosti, iznao|awe mehanizam za ostvaruvawe na pravata na deteto i `enata, pottiknuvawe me|ukulturna sorabotka i demokratija i unapreduvawe na kulturata na `iveewe.

Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, kultura i umetnost, `ivotna sredina, stopanstvo i ekonomija, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, finansiski uslugi, vrabotuvawe/generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija, nauka Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa,
mladina i studenti, eksperti od odredena oblast, `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Skopje, Kumanovo, Sveti Nikole, [tip, Ko~ani), nacionalno, me|unarodno (Srbija i Crna Gora) Sorabotka so: site NVO; FIOOM, ITZ, [vajcarska agencija za razvoj; Eliksir, SOS - Kumanovo; javen i privaten sektor; LS i u~ili{ta

252

SOCIJALNI I HUMANITARNI RABOTI

Broj na ~lenovi: 63 Broj na aktivni volonteri: 15 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 424000

Zdru`enie na gra|anite „Zelen Bair” - Bitola
Adresa: „Kozjak” 93 g, 7000 Bitola Telefon: 047/229-447 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 33/2000 Mati~en broj: 5432758 EDB: 4002000142333 @iro-smetka: Deponent na bankata: Stopanska banka - Bitola Lica za kontakt: Nijazi Asanovski, pretsedatel, d.t.: 047/229-447 Gani Asanovski, pretsedatel na IO, d.t.: 047/230-865 INDEKS NA NVO Op{ta cel: da pomaga humanitarno za
socijalno zagrozeni semejstva; za hendikepirani i bolni lica (deca, `eni, ma`i); vrabotuvawe i podobruvawe vo `ivotnata sredina (dokolku ima); Zdru`enieto „Zelen Bair” vo tekot na ovaa godina rabote{e so begalcite od Kosovo vo Mexitlija, koe doka`ano na TV Tera najmnogu pomaga{e od po~etokot 19.05.2003 g. do krajot na nivniot prestoj so hrana, voda, higienski paketi, kremovi za deca i mnogu drugi potrebi.

Zdru`enie na gra|anite tehnolo{ki vi{ok od 25-te zagubari Probi{tip, ZRTV253 - Probi{tip
Adresa: „Leninov plo{tad” b.b., 2210 Probi{tip Telefon: 032/428-618 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 35/98 Mati~en broj: 5066000 EDB: 4022995102017 @iro-smetka: 20000-003-4835784 Deponent na bankata: Stopanska banka - Probi{tip Lica za kontakt: Dim~e Stojmirov, pretsedatel, s.t.: 032/428-618, d.t.: 032/483-313 Cvetan Jovanovski, sekretar, s.t.: 032/ 428-618 INDEKS NA NVO Op{ta cel: za{tita na pravata na rabotnicite proglaseni za tehnolo{ki vi{ok vo op{tinata Probi{tip i nudewe itna osnovna pomo{ na istite. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: `eni, nevraboteni, kulturni razli~nosti, rabotnici proglaseni tehnolo{ki vi{ok Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Sojuz na zdru`enijata na rabotnicite proglaseni 25 za zagubari na Republika Makedonija, polnopravno), nacionalno ^len vo: doma{ni - ogranok vo op{tina Zletovo Sorabotka so: srodni NVO; Ministerstvo za ekonomija i Ministerstvo za trud i socijalna politika; so lokalna samouprava Probi{tip i Zletovo Broj na ~lenovi: 2000 Broj na aktivni volonteri: 200 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, modem, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): nedostapno Plan. buxet za 2003 (MKD): nedostapno

Zdru`enie na samohranite roditeli „Nade`” - Ko~ani, ZSR „Nade`”
Adresa: „4-ta Makedonska brigada” 52, 2300 Ko~ani, po{tenski fah 35 Telefon: 033/275-393 Telefaks: 033/270-150 E-mail: Osnovawe: 1995 Broj na registracija: 14/98 Mati~en broj: 4989830 EDB: 4013995108819 @iro-smetka: 20000-002-1541558 Deponent na bankata: Stopanska banka - filijala Ko~ani Lica za kontakt: Violeta Doj~inova, pretsedatel, d.t.: 033/275-393 Violeta Pavlovska, potpretsedatel, d.t.: 033/271-538 INDEKS NA NVO Op{ta cel: organizacisko deluvawe za afirmacija, po~ituvawe, pomagawe na samohranite i site drugi na koi im treba pomo{. Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, vrabotuvawe/generirawe prihodi, itna/osnovna pomo{, ruralen razvoj/zemjodelie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, mladina i studenti, `eni, deca, selani, lica so posebni potrebi Nivo na dejstvuvawe: regionalno (porane{na op{tina Ko~ani), nacionalno ^len vo: doma{ni - SO@M, polnopravno Sorabotka so: SO@M; MZSMD Skopje; NVO „Margaritki”; lokalna samouprava; mentalno hendikepirani „Poraka” Broj na ~lenovi: 229 Broj na aktivni volonteri: 18 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, kompjuter, pe~ata~ Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Sektori na dejstvuvawe: `ivotna sredina, socijalni i humanitarni raboti, me|unarodna sorabotka, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, obrazovanie, sport, hobi i rekreacija Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, grantovi i donacii, informacii, zaemi, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti, da pomaga, vrabotuva Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Bitola), nacionalno, me|unarodno (Sakame da sorabotuvame so Turcija i Germanija, dokolku ni se dade mo`nost i pravo na sorabotka) Broj na ~lenovi: 0 Broj na aktivni volonteri: 2 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

A d r e s a r
na gra|anski organizacii

253

SOCIJALNI I HUMANITARNI RABOTI

Zdru`enie na samohranite roditeli i deca bez roditeli „Kata Pockova”
Adresa: „Bra}a Miladinovci” 35/1-2, 2400 Strumica Telefon: 034/325-070 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2003 Broj na registracija: 1/2003 Mati~en broj: 5717868 EDB: 4027003135373 @iro-smetka: 20000-080-1519140 Deponent na bankata: Komercijalna banka Lica za kontakt: Dan~e Milo{evska, pretsedatel, s.t.: 070/816-678, d.t.: 034/325-070 Jasmina Ivanovska, zamenikpretsedatel, d.t.: 034/324-466 INDEKS NA NVO Op{ta cel: unapreduvawe na organizacijata na rabotata na ~lenovite. Podobruvawe na uslovite za rabota. Stru~na i tehni~ka pomo{ vo re{avawe na problemite na site ~lenovi. Za{tita, pretstavuvawe i zastapuvawe na ~lenovite na zdru`enieto. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{, obrazovanie Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, deca Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Strumica), nacionalno Sorabotka so: ESE, SO@M, MCMS, lokalna samouprava, MC, ESM, site osnovni i sredni u~ili{ta vo gradot Broj na ~lenovi: 137 Broj na aktivni volonteri: 20 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na socijalna inicijativa „Zrak” - [tip, ZSI „Zrak” - [tip
Adresa: „Li~ka” 41, 2000 [tip Telefon: 032/381-211 Telefaks: E-mail: Osnovawe: 2000 Broj na registracija: 40/2000 Mati~en broj: 5441358 EDB: 4029000119256 @iro-smetka: 40100-620-2184880726-33/79 Deponent na bankata: Lica za kontakt: Ankica Dim~ova, pretsedatel, d.t.: 032/381-211 Traj~e Dim~ev, potpretsedatel, d.t.: 032/381-211 INDEKS NA NVO Op{ta cel: humanitarna pomo{ pri sekakvi situacii. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo Tipovi aktivnosti: zastapuvawe i lobirawe Celna grupa: op{ta celna grupa, `eni, deca, begalci, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, pretpriema~i, kulturni razli~nosti Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Karabinci;Ko~ani;Radovi{;Sveti Nikole;Strumica), nacionalno Sorabotka so: samohrani `eni, NEL i dr. Broj na ~lenovi: 507 Broj na aktivni volonteri: 7 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

Zdru`enie na socijalnite rabotnici - Kriva Palanka, ZSR Kr. Palanka
Adresa: „Nikola Tesla” b.b., 1330 Kriva Palanka Telefon: 031/375-200 Telefaks: 031/372-245 E-mail: Osnovawe: 1985 Broj na registracija: 28/99 Mati~en broj: 4107047 EDB: 4015999102818 @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Olgica Ristovska, pretsedatel, s.t.: 031/375-200, d.t.: 031/374-319 Stoj~e Todorovski, sekretar, s.t.: 031/375-200, d.t.: 031/375-448 INDEKS NA NVO Op{ta cel: usovr{uvawe na socijalnata rabota; vrabotuvawe socijalni rabotnici; unapreduvawe na uslovite za `iveewe; rabota i unapreduvawe na socijalnata rabota vo stopanstvoto. Sektori na dejstvuvawe: socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, zdravje i zdravstvo, itna/osnovna pomo{, socijalna rabota Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii, zastapuvawe i lobirawe Nivo na dejstvuvawe: lokalno (Kriva Palanka), nacionalno Sorabotka so: Op{tinska organizacija za preventiva od alkoholizam; site NVO; Centar za socijalna rabota Broj na ~lenovi: 19 Broj na aktivni volonteri: 5 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: Real. buxet vo 2002 (MKD): 0 Plan. buxet za 2003 (MKD): 0

254

SOCIJALNI I HUMANITARNI RABOTI

Zdru`enie na socijalnite rabotnici na grad Skopje
Adresa: „11 oktomvri” 42 a, 1000 Skopje Telefon: 02/3229-614 Telefaks: 02/3115-029 E-mail: Osnovawe: 1073 Broj na registracija: 258/99 Mati~en broj: 5324092 EDB: 4030973368860 @iro-smetka: 30000-000-0098103 Deponent na bankata: Komercijalna banka a.d. - Skopje Lica za kontakt: Zvonko Vasev, pretsedatel, s.t.: 02/3229-614, d.t.: 070/273-986 Penka Nikolovska, sekretar, s.t.: 02/3229-614, d.t.: 070/537-547 INDEKS NA NVO Op{ta cel: informirawe na ~lenstvoto i u~estvo vo kreirawe na socijalnata politika i za{tita na gra|anite; afirmirawe na socijalnata rabota; razgleduvawe i re{avawe na pra{awata na gra|anite vo vrska so socijalnata rabota i socijalnata politika. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava, itna/osnovna pomo{ Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii Celna grupa: `eni, deca, stari lica, selani, nevraboteni, lica so posebni potrebi, bolesti na zavisnost Nivo na dejstvuvawe: regionalno (Skopje), nacionalno ^len vo: doma{ni - Sojuz na zdru`enijata na socijalnite rabotnici na RM, polnopravno; stranski - Me|unarodno zdru`enie na socijalnite rabotnici Sorabotka so: Svetska banka, Mozaik, Agencija za sport i mladi, Ministerstvo za trud i socijalna politika Broj na ~lenovi: 350 Broj na aktivni volonteri: 200 Broj na vraboteni: 0 Materijalni resursi: kancelarija, faks, kompjuter, modem, pe~ata~, fotokopir Real. buxet vo 2002 (MKD): 760000 Plan. buxet za 2003 (MKD): 600000

Zdru`enie na socijalnite rabotnici od op{tinite Strumica, Vaslilevo, Kukli{, Murtino i Novo Selo
Adresa: „Leninova” 84, 2400 Strumica Telefon: 034/325-401 Telefaks: 034/324-377 E-mail: Osnovawe: 1994 Broj na registracija: 30/98 Mati~en broj: EDB: @iro-smetka: Deponent na bankata: Lica za kontakt: Kiril Pop-Trajkov, pretsedatel, s.t.: 034/325-401, d.t.: 034/345-107 Kaliopi Vlahova, ~len na IO, s.t.: 034/325-401 INDEKS NA NVO Op{ta cel: razvoj i unapreduvawe na socijalnata rabota na teritorijata na op{tinite. Razgleduvawe pra{awa od oblasta na socijalnatapolitika i za{tita, razvivawe na metodite na socijalna rabota. Afirmirawe na dobrotvornata aktivnost. Sektori na dejstvuvawe: razvoj na gra|anskoto op{testvo, socijalni i humanitarni raboti, ~ovekovi prava Tipovi aktivnosti: obuka i soveti, informacii,