P. 1
ODGOVORI NA VPRAŠANJA_KERESTEŠ

ODGOVORI NA VPRAŠANJA_KERESTEŠ

|Views: 2,144|Likes:
Published by Eva Črešnik

More info:

Published by: Eva Črešnik on Aug 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

Odgovori na vprašanja dr.

KERESTEŠ, KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008, razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava

SPLOŠNI DEL CIVILNEGA PRAVA

- odgovori na vprašanja dr. KERESTEŠ 2007/2008 - zapiski iz predavanj KOTNIK - razlaga primerov iz stvarnega prava in obligacij (NAVY S.E.A.L.)

1

Odgovori na vprašanja dr. KERESTEŠ, KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008, razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava

ODGOVORI NA VPRAŠANJA ( dr. KERESTEŠ, KOTNIK, NAVYSEAL 2007/2008)
1. POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE OD NEUPRAVIČENE OSEBE (64 člen SPZ)
Lastninska pravica na premičnini se pridobi, tudi če prenosnik ni imel pravice razpolagati s stvarjo, a) pogoji glede pridobitelja (oba pogoja OBVEZNO): če je pridobitelj v trenutku izročitve v dobri veri in če je pridobil stvar na podlagi odplačnega pravnega posla in so izpolnjeni drugi pogoji iz 40. člena tega zakona. (b) pogoji glede prenositelja (eden izmed 3 pogojev): - če je bila premičnina prodana na javni dražbi - če prenosnik daje v okviru svoje dejavnosti takšne premičnine v promet - ali če je prenosnik pridobil premičnino v posest po volji njenega lastnika. Če je bila izročitev opravljena s posestnim konstitutom, pridobitelj pridobi lastninsko pravico takrat, ko mu prenosnik izroči stvar v neposredno posest, razen če takrat ni več v dobri veri. S pridobitvijo lastninske pravice po določilih prejšnjih odstavkov ugasnejo vse druge pravice na stvari, če je pridobitelj v dobri veri mislil, da te pravice ne obstajajo. Prejšnji lastnik lahko v enem letu od prenehanja lastninske pravice zahteva od pridobitelja, naj mu premičnino proda po prometni ceni, če ima ta zanj poseben pomen

2. NAČINI CIVILNO PRAVNEGA VARSTVA PRAVIC: Varstvo pravic v civilno-pravnih razmerjih se ne zagotavlja prisilno ampak je odvisno od same volje strank. Poznamo: a.) Sodno civilno pravno varstvo Država zagotavlja sodni aparat na katerega se naj obrne posameznih, ko se mu to zdi potrebno. Sodno varstvo zagotavlja sodišče v sodnem postopku (pravdi) katero sproži tožnik s tožbo. V tožbi je postavljen zahtevek o katerem naj sodišče odloči. Sodišče pošlje tožbo tožencu, ki se izjavi o tožbi in zahtevku tožnika. Na podlagi izjav tožnika in toženca sodišče odloči o ute-meljenosti zahtevka. Zahtevek je lahko utemeljen ali ne. Glavni značilnosti sodnega civilnopravnega varstva sta: • sodišče MORA odločiti o zahtevku, če je za to pristojno, • sodišče odloči V MEJAH postavljenega zahtevka (ne sme preseči postavljenih meja – n.pr.: če tožnik zahteva odškodnino 100'000 SIT, sodišče tožencu ne more naložiti 200'000 SIT). SODIŠČE pravda
tožba odgovor

tožnik

toženec

2.2. Sodno nepravdno civilnopravno varstvo Sodišče največkrat odloča v obliki pravde, razen če zakon določa drugače. Takšne primere predstavljajo civilni nepravdni dogodki, ko konflikt interesov sicer je, vendar ni povsem nasprotujoč. Pri pravdnem postopku gre obvezno za nasprotujoče si interese. Če o tem obstaja dvom, potem se vseeno odloča po pravdnem postopku. 2.3. Specialni postopki sodnega civilnopravnega varstva so zapuščinski postopek, dedni postopek, registrski postopek (delovanje sodnega registra), postopek v zemljiški knjigi, postopek prisilne poravnave in stečaja, postopek izvršbe. Postopek izvršbe je krona civilnopravnega varstva. Sama sodna odločba namreč pove le, kakšna je vsebina pravice, vendar ne zagotavlja izvršbe, ker pritiska na prostovoljno izpolnitev.

2

Odgovori na vprašanja dr. KERESTEŠ, KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008, razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava

Upnik, ki ima izvršilni naslov, lahko od sodišča zahteva izvršbo premoženja od dolžnika – premoženjska eksekucija. Zaporna kazen (dolžniški zapor) v civilnem pravu ne obstaja več, razen v islamskem pravnem sistemu. Tudi pri nedenarnih obveznostih (storitvah) je izvršitev premoženjska. Primer: slikarjev portret, ki ga kljub obljubljeni storitvi ni naredil – slikar mora v roku opraviti storitev ali plačati kazen. Za izvrševanje svojih obveznosti dolžnik odgovarja z vsem svojim premoženjem. Sem štejejo vse lastninske pravice, vse terjatve, vse avtorske pravice, vsi patenti – vse premoženjske pravice posameznika. Izvršba na dohodku lahko poseže le v 1/3 osebnega dohodka, razen če gre za preživnino, ko lahko poseže v ½ osebnega dohodka b.)Izvensodno civilno pravno varstvo Sodno varstvo na civilnem področju ni nujno element državnega monopola nad civilnopravnim varstvom. Stranki se lahko dogovorita, da spor vzameta iz sodnega varstva. To imenujemo ARBITRAŽA. Če obstaja volja med tožnikom in tožencem, ki se izrazi v pisni arbitražni obliki, se spor rešuje v obliki arbitraže. Vsa razmerja iz nepremičninskega prava se rešujejo v obliki arbitraže. Za stranke iz različnih držav obstajajo stalne nevtralne arbitraže: Zürich, Pariz, London. Arbitražna odločba je po svojih učinkih enaka sodbi. Stranke se za arbitraže odločajo, ker: • so hitrejše v postopku (senat 3 arbitrov), • so strokovne, • uživajo večje zaupanje. Odločitev arbitraže je dokončna. Izjemoma obstajajo dvostopenjske arbitraže, vendar se stranki ponavadi dogovorita, da je odločitev arbitraže dokončna.Pri nas so stalne arbitraže ustanovljene pri Gospodarski zbornici Slovenije. Postopek je rela-tivno drag zaradi taks. * ARBITRAŽNI DOGOVOR — dogovor med strankama, da bo o sporu odločala arbitraža. Praviloma mora biti sklenjen v pisni obliki, nanašati pa se mora na določen spor ali spore, ki bi nastali iz določenega pravnega razmerja. Lahko je sklenjen kot samostojna pogodba – kompromis, ali pa je del neke druge pogodbe – arbitražna ali kompromisorna klavzula Pravna sredstva za varstvo CP pravic 1. Ugotovitvena tožba – izkazati je treba pr. interes na zahtevano ugotovitev; lahko se zahteva ugotovitev da obstaja oz. ne obstaja pravica ali pr. razmerje. Vloži se takrat, kadar ni pogojev,da se vloži kakšna druga, dajatvena tožba. 2. Opustitveni zahtevek – tožencu se prepove, da stori dejanje, i krši določeno osebnostno pravico, ker taka preti (predlog za začasno odredbo, da se nasprotniku prepove objava žaljivega spisa,..) Odstranitveni zahtevek – če je bil poseg izvršen in končan, motitveno stanje pa še traja; odstrani posledice za naprej 3. Zahteva za prenehanje kršitve pravice osebnosti - Vsak ima pravico zahtevati od sodišča ali drugega pristojnega organa, da odredi prenehanje dejanja s katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti, ali kakšna druga osebnostna pravica; da prepreči tako dejanje in odstrani njegove posledice. Sodišče ali drug prisojen organ lahko odredi, da kršitelj preneha z dejanjem. Kršitelj ne preneha  prizadetemu denarni znesek. 3

Pri neodplačnih pr.O prevari ali zvijači govorimo. da je oškodovanec tudi zares utrpel določene duševne bolečine. Oškodovalec obogati na račun določene kršitve osebnostne pravice drugega. ki se zahteva v pravnem prometu.Prevara.Odgovori na vprašanja dr. neutemeljeni pridobitvi oz. Stranka v zmoti lahko zahteva razveljavitev takšnega posla tudi. če druga stranka za prevaro vedela. če zmota ni bila bistvena. poslih pa je vedno relevantna. rok za uveljavljanje izpodbojnosti pravnega 4 . Če je pogodba zaradi zmote razveljavljena. Popravek objavljenega obvestila. če okoliščine primera. če pri njeni sklenitvi ni ravnala s ksrbnostjo. Sama obveznost ne preneha – spremeni se samo njena pravna narava. poslih le pri prevari.povrnitev gmotne škode pri žalitvi časti in širjenju neresničnih trditev . ko je zainteresirana oseba izvedela za objavo Tožba zoper odgovornega urednika. Zastaranje je tipična vrsta UGOVORA. da sklene pr. ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne. s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes. posel.denarna odškodnina za nematerialno škodo pripada oškodovancu.Obogatitveni zahtevek – ob neupravičeni. Po preteku prekluzivnega roka sama pravica UGASNE (primer.okoliščine. RAZLIKA MED ZASTARANJEM IN PREKLUZIJO ZASTARANJE – pomeni da po preteku določenega časa preneha pravica zahtevati izpolnitev obveznosti. take pogodbe ne bi sklenila Stranka. ki je v zmoti.Najbolj pravno relevantja je BISTVENA ZMOTA. obogatitvi. Rok za pritožbo. Civilnopravna obveznost se spremeni v naturalno. ne more zahtevati razveljavitve pogodbe. če nekdo namenoma napelje z lažnim prikazovanjem ali prikrivanjem dejstev drugega. ki ji je zaradi tega nastala. ima druga poštena stranka pravico zahtevati povrnitev škode. poslih prevara vpliva na veljavnost vedno! Takšna pogodba je nična. ob predpostavki. Zmota v nagibu je pomembna za veljavnost pri odplačnih pr. ne glede na to. Razlika med ZMOTO in PREVARO: ZMOTA je napačna predstava o določeni okoliščini ki ne ustreza resničnosti medtem ko Zmota je napačna predstava o nekem elementu pravnega opravila. za svojo zmoto ni kriva – OBJEKTIVNA ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST. ki je bila v zmoti. od dneva. stopnja bolečin ter njihovo trajanje to opravičujejo 5. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Zmota je bistvena. ima pa tudi pravico do odškodnine. Zahteva lahko brezplačno objavo njegovega popravka objavljenega besedila. Gre za osrednjo napako volje. ki ni v skladu z zakonom. ko je bil popravek objavljen na način. 6.osebo s katero se sklepa pogodba . 3. od dneva. PREKLUZIJA – gre za ugasnitev pravice po določenem času. pri neodplačnih pr. ker sicer stranka.bistvene lastnosti predmeta . razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 4. 4. ki je v zmoti. če se nanaša na: . Zahteva se lahko v 30 dneh od objave obvestila oz. Pravico do popravka ima vsakdo. da stranka. objava sodbe ali popravka na stroške oškodovalca . če ne objavi popravka – vloži se lahko v 30 dneh po preteku roka za objavo popravka oz. Takšna pogodba je nična PREVARI govorimo takrat ko ena stranka pri drugi povzroči zmoto ali pa jo drži v zmoti z namenom da bi jo tako napeljala k sklenitvi pogodbe. KERESTEŠ. ki jo stori kdo tretji vpliva na veljavnost pogodb le. Odškodninski zahtevek .povrnitev negmotne škode.

da sodišče ne bo dalo svoje moči . To so tiste obveznosti: . katere izpolnitev ni mogoče uveljaviti. Prekluzivni roki so nepodaljšljivi. zaradi katerega pride zaradi pasivnega ravnanja upnika – varuje dolžnika pred sicer neaktivnim upnikom. varstva in niso prisilno iztožljive. V upoštev pride samo ČE GA ZAKON IZRECNO DOLOČI z besedami »pravica ugasne«. Za zastaranje velja splošna ureditev (izjema so zakonsko določeni roki zastaranja) Poznamo ga samo pri procesu. vendar ne more od upnika zahtevati dolg nazaj (češ saj nisem bil več zaradi zastaranja dolžan plačati. Civilna. Izpolnitev terjatve je mogoča.obveznost obstaja še naprej.. za katerega ve. KERESTEŠ. Pravica do pritožbe ugasne. če se izpolni. ne odpusti pa ga poroku. Dolžnik kasneje sicer lahko svoj dolg. So neiztožljive. PREKLUZIJA Prekluziji so podvržene terjatve in tudi druge pravice (npr. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava posla). DERIVATNO SINGULARNO PRIDOBIVANJE PRAVIC OD UPRAVIČENE OSEBE Pri derivatnem načinu pridobi naslednik samo tiste pravice ki jih je imel prednik – pravno nasledstvo. je ni mogoče terjati nazaj. Za vsako pravico posebej. Teka prekluzivnih rokov ni mogoče zadržati ali pretrgati. naturalno terjatev. Iztek rokov se upošteva sua sponte – po uradni dolžnosti. Ni več pravice in ne naturalne obligacije. Zastaranje se upošteva le na ugovor Sodišče zahtevek zavrne. Prekluzija mora biti posebej predpisana.zastarane obveznosti . nimajo pr.). Izpolnitev ni več mogoča. Zastaranje ima cilj ko eden od načinov prenehanja obveznosti. da obstoji. oblikovalno upravičenje) Pomeni prenehanje pravice po preteku v zakonu določenega roka. Naturalna obligacija je moralna dolžnost. Poznamo jo v procesnem in materialnem pravu. Gre za naturalno obligacijo. ampak samo to. ker ga upravičenec v določenem času (zastaralnem roku) ni uveljavil. da nebi s svojo terjatvijo nadaljeval v nedogled. ( primer.. Mogoče je pretrganje in zadržanje zastaranja. Pogoj da pridobi pravico je: 5 . dedne pravice Pomeni prenehanje pravno-varstvenega zahtevka. upnik oprosti dolg glavnemu dolžniku. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008.. da obveznosti ni. Sodišče zahtevek zavrže. Prekluzijo upošteva sodišče po uradni dolžnost.…) Z zastaranjem preneha pravica zahtevati izpolnitev obveznosti in ne sama pravica. ko za nastanek obveze sodišče ne bo dalo pozitivne odločitve (obveznosti od iger na srečo. Sodišče jo upošteva samo če se dolžnik naj sklicuje. Naturalna obligacija ne pomeni.obveznosti poslovno omejeno sposobnih ZASTARANJE Praviloma se nanaša samo na terjatve kot obligacijske pravice oz. Kdaj gre za prekluzijo se ugotovi z interpretacijo pravne norme.Pravice lahko pridobi na dva načina in sicer s pravnim poslom ali na podlagi dedovanja. 5.ki izvirajo iz igre ali stave . NATURALNE OBLIGACIJE --> (že zastarane) so lahko tudi tiste. zato zahtevam stvar ali plačilo nazaj). V primerjavi z zastaralnim rokom ugasne sama pravica in z njo zahtevek za pravno varstvo. Sodišče jo upošteva po uradni dolžnosti.Odgovori na vprašanja dr. poravna. vendar so vseeno plačljive. iztožljiva terjatev se spremeni v neiztožljivo.

prenašalec ima pravico in razpolagalno moč (moč volje in moč razpolaganja) . ki nima zastopnika.) Vpliv vzroka zadržanja na zastaranje Če zastaranje ni moglo začeti teči zaradi kakšnega zakonitega vzroka. pa se všteje v zastaralni rok. ko ta vzrok preneha. ki živita v zunajzakonski skupnosti. Če je za zastaranje kakšne terjatve določeni čas krajši kot dve leti. preden ne pretečeta dve leti. dokler traja skrbništvo in dokler niso dani računi.med starši in otroki. Če je zastaranje začelo teči. ZADRŽANJE ZASTARANJA O zadržanju zastaranja govorimo takrat ko zastaralni rok ne teče zaradi pogojev ki so določeni v zakonu. Če je izčrpana – oz ne jim pravna oseba v stečaju. b. ne glede na to.) Terjatve določenih oseb zastaranje ne teče: 1. c. ko ta vzrok preneha.)Terjatve med določenimi osebami Zastaranje ne teče: . ki izhaja iz druge (prenos služnosti) Pri translativnem prenosu pa poznamo še: . naslovom in pridobitnim načinom. ki ga določa zakon. Vendar pa zastaranje terjatve mladoletnika. ali kakšna druga poslovno nesposobna oseba brez zastopnika. ki ga je zadržal. ki živijo skupaj z njim.med zakoncema. čas. preden je nastal vzrok. v skladu z načelom specialnosti individualizirane pravice a) PRAVNIM POSLOM (POGODBA) b) DEDOVANJE 6. . 2.) Terjatev poslovno nesposobnih oseb Zastaranje teče tudi proti mladoletnikom in drugim poslovno nesposobnim osebam. dedovanje) .med osebama. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava . in druge poslovno nesposobne osebe brez zastopnika ne more nastopiti. neposredno vojno nevarnostjo. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ki služi vojaški rok 6 . vse dokler traja to delovno razmerje. med mobilizacijo.razpolagalne moči ni. za terjatve. d. ali imajo zakonitega zastopnika ali ne.Odgovori na vprašanja dr. se nadaljuje. ko postane upnik poslovno sposoben ali ko dobi zastopnika.Univerzalno nasledstvo / sukcesija – preide vso premoženje ali njegov alikvotni del. ko upnik zaradi nepremagljivih ovir ni mogel sodno zahtevati izpolnitve obveznosti. a. prenos se opravi z enim samim pr. e. f.nihče ne more prenesti na drugega več pravic kot jih ima sam (rim: nemo plus iuris ad alium transferre postes quam ipse habet) . ki jih imajo v tujem gospodinjstvu zaposlene osebe proti delodajalcu ali njegovim družinskim članom. . . mogoče je le v zakonsko predvidenih situacijah (npr. upnik pa je mladoletnik. ki nima zastopnika.translativno – na naslednika preide pravica v enakem obsegu kot jo je imel pravni prednik (prenos lastninske pravice) . ki je pretekel pred zadržanjem. začne zastaranje te terjatve teči takrat. KERESTEŠ. ) Nepremagljive ovire Zastaranje ne teče ves tisti čas. dokler traja roditeljska pravica. izrednim ali vojnim stanjem ter za terjatve oseb v vojaški službi.Konstitutivno – na naslednika preide drugačna in manj obsežna pravica. začne teči takrat.med varovancem in njegovim skrbnikom in tudi med skrbstvenim organom. odkar je taka oseba postala poslovno popolnoma sposobna ali odkar je dobila zastopnika.)Zastaranje terjatev osebe.Singularni nasledstvo / sukcesija – na naslednika preide samo posamezna premoženjska pravica ali posamezne. Pravice se lahko prenašajo: .

oziroma enega leta od prenehanja sile. kar je bilo izpolnjeno. Glavno pravilo pri prenosu 7 . če je z zvijačo prepričala svojega sopogodbenika. opravljanja civilne službe ali usposabljanja v rezervni sestavi policije. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ko je bila pogodba sklenjena. pri katerem je vzrok izpodbojnosti. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Zastaranje proti osebi. dokler ne pretečejo trije meseci od odslužitve vojaškega roka ali od prenehanja vojaških vaj. Odgovornost poslovno omejeno sposobne osebe Poslovno omejeno sposobna oseba odgovarja za škodo. S pravicami je mogoče razpolagat in sicer jih prenašat. Prenehanje pravice (1l (subjektivni rok)relativni – 3l (objektivni)absolutni ) Pravica zahtevati razveljavitev izpodbojne pogodbe preneha s pretekom enega leta od dneva. pa je treba dati ustrezno denarno nadomestilo. ki mu nastane zaradi razveljavitve pogodbe. Njegov sopogodbenik lahko zahteva. 8. ker bo sicer štel. spreminjat. če jo je sklenila stranka. kot tudi če je v tem zakoniku ali v drugem zakonu tako določeno. da je poslovno sposobna. . IZPODBOJNOST Pogodba je izpodbojna. naj se v določenem roku. nasprotuje vrnitvi. Ta pravica preneha v vsakem primeru s pretekom treh let od dneva. S stališča novega pridobitelja je pridobitev nasledovanje (succesio).če so bile pri njeni sklenitvi napake glede volje strank. Odgovornost za razveljavitev pogodbe Pogodbenik. obremenjevat ali pa ukinjat. POJEM RAZPOLAGE S PRAVICO Pravica je pravno zavarovano upavičenje da pravni subjekt v določenem razmerju na določen način ravna – ali aktivno ( da nekaj prenese. nastalo z razveljavitvijo pogodbe. Sestavljena je iz vsaj dveh upravičenj: . ko je upravičenec zvedel za razlog izpodbojnosti. da ne ostaja pri pogodbi. je svojemu sopogodbeniku odgovoren za škodo. ki ne sme biti krajši kot 30 dni. če to ni mogoče ali če narava tistega.Temeljnega upravičenja – kateri omogoča subjektu da udejanja lastne interese v kolikor so v skladu s pravno predvidenim namenom upravičenja . ki služi vojaški rok ali je na vojaških vajah ali opravlja nadomestno civilno službo ali se usposablja za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije ne more nastopiti. Pogodbenik. da je pogodba razveljavljena. ki je bila razveljavljena. se šteje.zahtevka ki vsebuje zmožnost da bo uporabljena sankcija če zavezanec ne ravna v skladu z obveznostjo Skupna značilnost pravic je da subjekt sam svobodno odloča ali naj pravico pridobi ali pa naj pridobljeno pravico izvršuje in uživa. Denarno nadomestilo se daje po cenah ob vrnitvi oziroma ob izdaji sodne odločbe. kaj izpolnjeno. Posledice razveljavitve Če je bilo na podlagi izpodbojne pogodbe. ali ostaja pri pogodbi ali ne.Odgovori na vprašanja dr. v čigar interesu je določena izpodbojnost. 7. če ta ni vedel in ni bil dolžan vedeti za vzrok izpodbojnosti pogodbe. DERIVATNA – IZVEDEN NAČIN PRIDOBITVE PRAVIC Pri izvedenem – derivatnem pridobitvenem načinu izvaja pridobitelj pravico od druge osebe in postane nosilec pravice le kadar je njegov pravni prednik(=odsvojitelj) imetnik pravice. je treba to vrniti. izreče. Če se pogodbenik iz prvega odstavka tega člena v danem roku ne izreče ali če izjavi. lahko zahteva. KERESTEŠ. 9. spremeni.ki je poslovno omejeno sposobna . da se pogodba razveljavi. da je pogodba razveljavljena. obremeni ali ukine) ali pasivno ( da nekaj dopusti ali opusti).

tako da prednik obdrži premoženjsko pravico. To lahko stori brez soglasja dolžnika. Stari upnik mora le obvestiti dolžnika o novem upniku. • nelastnik mu stvar proda na podlagi pravnega posla. Cessio vindicationis (odstop vindikacijskega zahtevka) – nekdo želi prodati stvar. Nadomestna izročitev je označitev prenosa stvari. Enako pravico ima tudi sopogodbenik poslovno nesposobne osebe. Po obvestilu lahko dolžnik dolg veljavno izpolni le novemu upniku. listina o prenosu lastninske pravice. ki ni vedel za njeno poslovno nesposobnost. vendar pa lahko ostanejo v veljavi. če jih ta pozneje odobri. Pri izročitvi gre lahko za nadomestno izročitev (n. Opravimo ga z enim pravnim naslovom in pridobitvenim načinom (primer:A zapusti B-ju vse svoje premoženje. ki jo je sklenil z njo brez dovoljenja njenega zakonitega zastopnika. KERESTEŠ. Služnostna pravica ja nova ki jo pridobi B. primer:A zapusti B-ju samo določen del svojga premoženja) . • nelastnik mu stvar proda na podlagi svoje dejavnosti. da ni lastnik. Prenos terjatve s cesijo – stari upnik odstopi svojo terjatev novemu upniku.Odgovori na vprašanja dr. Če se stvar pridobi od nelastnika. SPOSOBNOST KOT PREDPOSTAVKA ZA VELJAVNOST PP. Obligacijska pravica se pridobi že s kupoprodajno pogodbo. združitev – fuzija podjetja) Stvar je potrebno pridobiti od lastnika. Pogodba poslovno nesposobne osebe Za sklenitev veljavne pogodbe mora imeti pogodbenik poslovno sposobnost.). Poslovno omejeno sposobna oseba sme brez dovoljenja svojega zakonitega zastopnika sklepati samo tiste pogodbe. A-ju ostane lastninska pravica) Po obsegu so translativni prenosi lahko pridobitve: . s čimer se pridobi stvarna pravica. Ključni pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini je vpis v zemljiško knjigo. ki je v posesti nekoga drugega. (primer. zato izročitev ni potrebna – brevi manu traditio (= izročitev na kratko roko). Ustanovi se nova manj obsežna pravica. A dovoli B-ju služnostno pravico.posamične ali singularne (sukcesija) – predmet pridobitve je posamezna pravica (od prednika preide na naslednika samo posamezna premoženjska pravica. Pravica sopogodbenika poslovno nesposobne osebe Sopogodbenik poslovno nesposobne osebe. postane pridobitelj lastnik v naslednjih primerih: • stvar je kupljena na dražbi. Bodoči kupec ima lahko stvar že v posesti. Druge pogodbe takih oseb so izpodbojne..translativni prenos – pravica preide v enakem obsegu kot jo je imel prednik (prednik izgubi premoženjsko pravico.: avtomobilski ključi.vesoljne ali univerzalne (sukcesija) predmet pridobitve je cel kompleks pravic. ki se zahteva za sklenitev te pogodbe. če so sklenjene brez dovoljenja zakonitega zastopnika. . ki je vedel za njeno 8 . lahko odstopi od pogodbe. Prenos užitka na nepremičninah mora biti vpisan v zemljiško knjigo.pr. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. katere ji dovoljuje sklepati zakon. Delimo jih na: . razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava pravic je: Nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet-nihče ne more prenesti na drugega več pravic kot jih sam ima. Za pridobitev lastninske pravice na premičnini je potrebno soglasje in izročitev (traditio).. pri čemer pridobitelj ne ve.konstitutivni prenos – pravica preide v drugačnem ali manj obsežnem obsegu. 10.. Lastninska pravica na stvari nastane s pravnim poslom.A izgubi vse pravice. Primer: Oseba B kupi od osebe A uro.

osebe. saj poznamo izjeme t. KERESTEŠ. V slovenskem pravnem sistemu sodna praksa predstavlja materialni pravni vir ko sodne odločbe Višjih sodišč pomenijo precedenčni primer. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008.Odgovori na vprašanja dr. alternativni načini reševanja sporov. • obstajata 2 vrsti pravnih oseb zasebnega prava: • pravne osebe gospodarskega prava. 11. Poziv zakonitemu zastopniku. vendar samo. ko sopogodbenik zve za poslovno nesposobnost druge stranke oziroma za to. NUMERUS CLAUSUS OBLIK PRAVNIH OSEB Numerus clausus je načelo omejenega števila pr. osebe sui generis.. lahko zahteva od zakonitega zastopnika. Zakon o lokalni samoupravi..) zaradi javnega interesa in zaradi zadovoljevanja le-tega! Pravne osebe javnega prava • so ustanovljene z oblastvenim aktom (ustava (določa. SODNA PRAKSA KOT VIR PRAVA Sodno prakso imenujemo uporaba prava v konkretnih zadevah na sodiščih. Ta pravica ugasne v tridesetih dneh potem. mediacije in poravnave.. naj se izreče. Avtonomno varstvo temelji na pogodbeni svobodi. kam spadajo – v gospodarsko ali civilno pravo. da je odobritev zavrnil. Pravne osebe zasebnega prava • nastanejo na podlagi pravnega posla – enostranskega ali pogodbe. pa tudi prej. 12. Praviloma v evropski tradiciji ni kot pravni vir nekateri teoretiki pa trdijo da jo moramo šteti kot nadomestni in dopolnilni pravni vir..). dvojne družbe in pr. AVTONOMNO VARSTVO PRAVIC Pri avtonomnem varstvu pa stranke prepustijo reševanje sporov avtonomnim (nedržavnim) organom – najpogosteje arbitraže. če zakoniti zastopnik odobri pogodbo. Za pravne osebe zasebnega prava velja to načelo dosledno in v okviru tega lahko ustanovitelji ustanovijo le tiste pr. češ da ima dovoljenje svojega zakonitega zastopnika. pogajanja. če vloži tožbo v treh mesecih po pridobitvi popolne poslovne sposobnosti. oseb ter prepoved mešanja oblik. pa ga je ta prevarala. da ta nima dovoljenja zakonitega zastopnika. se šteje. red izrecno ureja. Država lahko nastopa tudi kot subjekt civilnega prava. • se financirajo iz proračuna. Za pravne osebe javnega prava pa ta prepoved mešanja oblik ne velja dosledno. Če si pogodbenik pridobi poslovno sposobnost po sklenitvi pogodbe poslovno sposobna oseba lahko zahteva razveljavitev pogodbe. Če se zakoniti zastopnik v tridesetih dneh od tega poziva ne izreče. • se financirajo iz zasebnih virov. da je Republika Slovenija pravna oseba). • ustanove.i. ki jo je brez potrebnega dovoljenja sklenila v času svoje omejene poslovne sposobnosti. Nekatere pravne osebe je treba opredeliti. ki je sklenil z njo pogodbo brez dovoljenja njenega zakonitega zastopnika. preden izteče ta rok. ali pogodbo odobrava ali ne. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava poslovno nesposobnost.. da odobrava pogodbo. 9 . • pravne osebe civilnega prava: • društva. ki jih ustanovi DZ z zakonom (javne agencije. ki jih pr. naj se izreče Sopogodbenik poslovno nesposobne osebe. Tudi zaradi uporabe predvojnega prava kot pravnih pravil 13.

) so v lastninskem pravnem pomenu objekti pravic. ki so drugačni od oseb in so sposobni. reda je mogoče imeti samo v oblasti. zato je lastninska pravica nad pravico problematična. Za stranke iz različnih držav obstajajo stalne nevtralne arbitraže: Zürich. 15 DELITEV OBJEKTOV NA OBJEKTE I. ne razpolaga Objekti II. ker: • so hitrejše v postopku (senat 3 arbitrov). avdiozapisi. Pri nas so stalne arbitraže ustanovljene pri Gospodarski zbornici Slovenije. ki jih je mogoče imeti v oblasti in jih je mogoče uporabljati -na teh predmetih se konstruirajo pravice -stvari (materialni deli narave. ki se konstruirajo na objektih I. da je odločitev arbitraže dokončna. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Lahko je sklenjen kot samostojna pogodba – kompromis. Postopek je relativno drag zaradi taks. Objekte I. Pariz. ima se jih lahko v oblasti in se jih uporablja. za relativne pravice pa le pogojno. ki se izrazi v pisni arbitražni obliki. Stranki se lahko dogovorita. SOCIETETA (družba civilnega prava) KOT INŠTITUT CIVILNEGA PRAVA Glej vprašanje 25. reda in pravna razmerja v naravnem svetu neobstojajo. oblikovalne. ki so ustanovljene na objektih I. reda: -so predmeti s katerimi je mogoče razpolagati (jih prenesti. Izjemoma obstajajo dvostopenjske arbitraže. nanašati pa se mora na določen spor ali spore. Arbitražna odločba je po svojih učinkih enaka sodbi. reda je ne razreši. REDA Skopiraj iz krajših zapiskov+ stran 23 Objekti I. To imenujemo ARBITRAŽA. da spor vzameta iz sodnega varstva.Objekt predmetov II. Praviloma mora biti sklenjen v pisni obliki. 10 . ali pa je del neke druge pogodbe – arbitražna ali kompromisorna klavzula.Odgovori na vprašanja dr. uživa in z njimi razpolaga) -duhovne stvaritve -opredmeteni izrazi oseb (slike. in II. da bo o sporu odločala arbitraža. Med pravicami so tudi pravice.. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Sodno varstvo na civilnem področju ni nujno element državnega monopola nad civilnopravnim varstvom. London. * ARBITRAŽNI DOGOVOR — dogovor med strankama. (stvari. reda. KERESTEŠ. Če obstaja volja med tožnikom in tožencem. • so strokovne. da jih človek obvlada zaradi zadovoljevanja svojih potreb – jih rabi. Z nobeno klasično varovalno tožbo se te pravice ne da varovati. se spor rešuje v obliki arbitraže. Odločitev arbitraže je dokončna.so fikcija.. izumi. so Razpolagalni objekti – pravice. obremeniti. 14. reda: -so predmeti naravnega sveta. Vsa razmerja iz nepremičninskega prava se rešujejo v obliki arbitraže. spremeniti ali ukiniti) -so pravice. Ločevanje na objekte I. vendar se stranki ponavadi dogovorita. ki bi nastali iz določenega pravnega razmerja. • uživajo večje zaupanje. Če se to sprejme je potrebno v zakonu urediti tudi pridobitne načine in njihovo varstvo. ki ne morejo biti objekt lastninske pravice – osebnostne. Stranke se za arbitraže odločajo. reda in pravna razmerja . in II. LASTNINSKA PRAVICA NA PRAVICAH – v nemškem pravu določbe ne poznajo v našem predlogu pa je prisotna. duhovne stvaritve. reda je predmet I. slike risbe)se uporablja . osebna korespondenca. Kar se tiče objektov II. reda drži samo za absolutne.

da upnik ne bo smel prenesti denarne terjatve na drugega. Če sta se dolžnik in upnik dogovorila. prenos kljub temu učinkuje. poslom – cesijo Katere terjatve se lahko prenesejo s pogodbo Upnik lahko s pogodbo. hipoteka. če ni vedel za odstop. RAZMERJE MED ODSTOPNIKOM IN PREVZEMNIKOM Izročitev zadolžnice Odstopnik mora izročiti prevzemniku zadolžnico. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. POJASNITE ZNAČILNOSTI TERJATVE KOT PRAVICE CIVILNEGA PRAVA IN NAČIN NJENEGA PRENOSA Terjatve so posebna kategorija pravic. ko je zvedel za odstop. iz katere pa ne izhaja prepoved prenosa. ki izkazuje obstoj terjatve.) samo terjatev pa lahko tudi odstopimo 3. KERESTEŠ. Dolžnik lahko uveljavlja proti prevzemniku poleg ugovorov. vendar ga mora odstopnik obvestiti o odstopu. prenese nanj svojo terjatev.. kot tudi tiste. če zastavitelj v to privoli. če jo izpolni odstopniku terjatve. zato je za prenos potrebna samo sklenitev zavezovalnega (obligacijskega) pr. prenos nima pravnega učinka. pa ne plačane obresti odstopljene z glavno terjatvijo. sicer ostane stvar pri odstopniku. posla (npr. veljavna prodajna pogodba. Če je odstopnik prenesel na prevzemnika le del terjatve. zastava. storijo ali trpijo) ali zadržanje. sicer obveznost ostane in jo mora izpolniti prevzemniku. prenos učinkuje. Specifične so zato. ki jo sklene s kom tretjim. če jo ima. Domneva se. pravica do obresti. pripada terjatev tistemu prevzemniku. katerih prenos je z zakonom prepovedan. Večkratni odstop Če je upnik odstopil isto terjatev raznim osebam. pravica iz pogodbe s porokom. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 16. ter druge dokaze o odstopljeni terjatvi in stranskih pravicah. ki jih ima proti njemu. ki so povezane z osebnostjo upnika ali njihova narava nasprotuje prenosu na drugega. Izpolnitev odstopniku pred obvestilom o odstopu je veljavna in je z njo dolžnik prost obveznosti. RAZMERJE MED PREVZEMNIKOM IN DOLŽNIKOM Prevzemnik ima nasproti dolžniku enake pravice. ker ločimo 2 trenutka: .. Obvestitev dolžnika Za prenos terjatve ni potrebna dolžnikova privolitev. o katerem je odstopnik najprej obvestil dolžnika ali ki se je pri dolžniku prvi oglasil. kot jih je imel do odstopa nasproti njemu odstopnik. da lahko od drugih subjektov zahtevajo neko ravnanje (da nekaj dajo. ki upravičujejo subjekte. da so zapadle. izvzemši tiste terjatve. če prevzemnik za prepoved prenosa ni vedel in ni bil dolžan vedeti. vendar samo. da jo hrani za prevzemnika. Če je bila ob prenosu predložena listina.zapadlost terjatve. mu mora izročiti overjen prepis 11 .Odgovori na vprašanja dr. V tem primeru je dolžnik prost svoje obveznosti tudi. kot so pravica do prednostnega poplačila. Če sta se dolžnik in upnik iz gospodarske pogodbe dogovorila. pravne posledice se navezujejo na zapadlost! Po naravi so relativne. do pogodbene kazni ipd. tudi tiste ugovore. Stranske pravice S terjatvijo preidejo na prevzemnika stranske pravice. da upnik ne bo smel prenesti terjatve na drugega. ki bi jih lahko uveljavljal proti odstopniku do takrat. osebi z posebnim razpolagalnim pr. Nimajo učinka proti vsakomur (učinkujejo inter partes). Vendar sme odstopnik (cedent) izročiti zastavljeno stvar prevzemniku le.nastanek terjatve (ko nekdo izpolni in s tem zaveže drugega) .

-Zakoniti imetnik vrednostnega papirja na ime ali po odredbi je tisti. da bo izpolnil na njej zapisano obveznost njenemu zakonitemu imetniku. podpis izdajatelja vrednostnega papirja oziroma faksimile podpisa izdajatelja vrednostnega papirja. 3.Prenos pravice iz papirja na ime se prenaša s cesijo. Odgovornost za izterljivost Odstopnik odgovarja za izterljivost odstopljene terjatve. .) . Bistvene sestavine Vrednostni papir mora imeti naslednje bistvene sestavine: 1. oziroma ki odreja. 4. kar je prejel od prevzemnika. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. (poseben zakon lahko določa. oziroma tisti. ko izdajatelj izroči vrednostni papir upravičencu. S posebnim zakonom so lahko za posamezne vrednostne papirje določene tudi druge bistvene sestavine. 6. (4) Pošteni pridobitelj vrednostnega papirja na prinosnika postane njegov zakoniti imetnik in pridobi pravico do terjatve.Pravica iz vrednostnega papirja po odredbi se prenaša z indosamentom 12 . označbo vrste vrednostnega papirja. ki ga ta pooblasti. 5. . Izpolnitev terjatve iz vrednostnega papirja lahko zahteva proti predložitvi le njegov zakoniti imetnik ali tisti. vendar le do višine tistega. natančno označeno obveznost izdajatelja. Odstopnik mora izdati prevzemniku na njegovo zahtevo overjeno potrdilo o odstopu.Odgovori na vprašanja dr. na katerega se vrednostni papir glasi. s katero se dokazuje obstoj odstopljene terjatve. firmo in sedež oziroma ime in prebivališče izdajatelja vrednostnega papirja. 17. na ime ali po odredbi. Za večjo odgovornost poštenega odstopnika se ni mogoče dogovoriti.Domneva se. Obveznost iz vrednostnega papirja nastane v trenutku. da je prinosnik zakoniti imetnik vrednostnega papirja na prinosnika. ko jo je odstopil. Listina. Vrednostni papir se lahko glasi na prinosnika. ter za izterljivost obresti in stroškov v zvezi z odstopom in stroškov v postopku zoper dolžnika. 2. na katero se glasi. na koga se vrednostni papir glasi. Odgovornost za obstoj terjatve Kadar je terjatev odstopljena z odplačno pogodbo. če je to določeno s posebnim zakonom. na katerega je bil pravilno prenesen. ni vrednostni papir. pa tudi njegovo serijsko številko. KERESTEŠ. s katero se izdajatelj zavezuje. da se vrednostni papir glasi na prinosnika. kraj in datum izdaje vrednostnega papirja. ki izhaja iz vrednostnega papirja. Terjatev iz vrednostnega papirja je vezana na sam papir in gre njegovemu zakonitemu imetniku. Za vrednostni papir se šteje tudi zapis na mediju. tudi če je vrednostni papir odšel iz rok izdajatelja oziroma prejšnjega imetnika brez njegove volje. PRENOS VREDNOSTNEGA PAPIRJA . če je bilo to dogovorjeno. VREDNOSTNI PAPIRJI Vrednostni papir je pisna listina. ki so izdani v seriji. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava zadolžnice.Prenos pravice iz papirja na prinosnika se prenaša z njegovo izročitvijo. da se pravica iz vrednostnega papirja na ime lahko prenaša tudi z indosamentom. ali označbo. izdanega v seriji. ki je zapisana na njem. ki ne vsebuje katerekoli izmed bistvenih sestavin. pri tistih. firmo ali ime osebe. odgovarja odstopnik za obstoj terjatve takrat.

Pri prenosu vrednostnega papirja z indosamentom na prinosnika.ORDERSKI VP Za prenos ne zadošča le izročitev ampak je potrebna posebna oblika .SIMULIRANI PRAVNI POSLI SIMULIRANI PRAVNI POSLI (DVOSTRANSKA SIMULACIJA)-o takem pravnem poslu govorimo takrat. ki ga v resnici hočeta. čeprav tega nočeta (A samo navidezno podari B nepremičnino).). da to prekrije pred dediči pa skleneta prodajno pogodbo). Tak papir ima konstitutivni in legitimacijski učinek v korist upnika. kolikor sta stranki želeli ustvariti samo zunanji vtis o sklenitvi pravnega posla. Sem sodijo: menica. Imetniški papir je: . stranski skleneta namesto pravega posla. Vrste indosamentov . POLOŽAJ TRETJEGA. Ničen je delni indosament. konosament Pravna narava indosamenta: Z njim se prenese pravica iz papirja t. ki ga v resnici nočeta. Indosament na prinosnika velja kot blanko indosament. . če ga stranke nepravilno pravno opredelita ali ko eden od udeležencev nastopa preko zastopnika. Za prenos listine in njene terjatve sta torej potrebna dva akta: -izročitev (tradicija) in -indosament 18. . blanko indosirana menica 2 . RELATIVNA SIMULACIJA. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. KERESTEŠ. ki pomeni isto. in podpis prenosnika (indosant). tako naj po njuni volji ne nastopi pravni učinek. da hočeta skleniti pravni posel.Odgovori na vprašanja dr. . firmo ali ime osebe. vendar v resnici tega pravnega posla nočeta skleniti. da bosta sklenili določeno pravno opravilo.INDOSAMENT = zapis na hrbtni strani. ki ga vodi izdajatelj.Tretji. stranki izjavita. vendar zanj ne izjavita potrebne poslovne volje. lahko pa vsebuje tudi druge podatke (kraj in datum idr. lahko uveljavlja neobstojnost (ničnost) tega pravnega posla. Bistveno za simulacijo je. skladiščnica na prinosnika . Izjavitelj nima namena spraviti naslovnika v zmoto.prinosniški ček. da obe stranki izjavita. da s svojima izjavama ne izražata resnične volje. ki izhaja iz navideznega pravnega posla. 13 . na katero se pravica iz vrednostnega papirja prenaša (indosatar).povzroči ničnost. Stranki se zavedata.j. s podpisom prenosnika in z vpisom prenosa v morebitni register vrednostnih papirjev.Blanko indosament vsebuje le podpis indosanta. tako da prikrijeta tisto pravno opravilo. kadar sta si izjavitelj in naslovnik izjave soglasna o tem.Popolni indosament vsebuje izjavo o prenosu. se namesto imena indosatarja zapiše beseda »prinosniku« ali druga oznaka. Za simuliran pravni posel ne gre.IMETNIŠKI VP (PRINOSNIŠKI VP) Pravica do papirja (listine) in pravica iz papirja (terjatev) se preneseta s TRADICIJOizročitvijo. ki ga v resnici želita (A podari B avto. skladiščnica. trgovski ordrski papir. drug pravni posel. ki ga sicer hočeta skleniti. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Pravica iz vrednostnega papirja na ime se prenaša z zapisom firme oziroma imena novega imetnika na samem papirju. ček. 1 .konosament na prinosnika. ABSOLUTNA SIMULACIJA. Pod simuliranim pravnim poslom se navadno skriva drug (prikriti) pravni posel. ki je prevaran zaradi simuliranega pravnega posla. KI GA HOČETA PRVA DVA PREVARATI S SIMULIRANIM PRAVNIM POSLOM. da se papir prenaša na novega pridobitelja. da naj izjavljeno ne velja. terjatev.

ki ga je država ali lokalna skupnost namenila za zagotavljanje javnega interesa – javni finančni sklad. osebo javnega prava in ji določi status sui generis (javne agencije) Pomožni kriteriji pri razlikovanju od pr.. ki se ustanovijo za opravljanje regulatornih. če zanje z zakonom ni predvidena druga statusna oblika) OSEBE ZASEBNEGA PRAVA – dejavnost temelji na avtonomiji volje. ker lahko država z oblastnim aktom (zakonom) vedno ustanovi posebno pr. javni nepremičninski sklad.Odgovori na vprašanja dr. • nastanejo na podlagi pravnega posla – enostranskega ali pogodbe. kulture. kolikor so bili izpolnjeni pogoji zanj.… Pravno osebnost pridobi z vpisom v sodni register. občine. ki je zakon ali drug oblastni akt. razvojnih ali strokovnih nalog v javnem interesu. Ustanovijo jih država .)  Javni skladi (pr. da izvajajo javne naloge.Vlada ali lokalna skupnost) • Javne agencije (so samostojne pr. športa. ki jih povezujejo enaki poklici – zdravniki. oseba javnega prava.).…) • Ustanove javnega prava (namensko vezano premoženje. ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. javni zavodi se ustanovijo za opravljanje javnih služb. osebe. • so ustanovljene z oblastvenim aktom (ustanovi se jih z zakonom ali npr. ki imajo oblastna upravičenja in so pristojne.. 19. Glavni opredelilni element je ustanovni akt. če gre za člansko obliko. upravnim aktom. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava V tem primeru obvelja prikrivan posel (zanj je volja obstajala). izjemoma tudi za druge dejavnosti. da v pravno dovoljenih mejah uresničujejo zasebne interese – ustanavljajo se z zasebnopravnimi akti. ki upravlja in razpolaga s premoženjem. oseb zasebnega prava so: -izvajanje javnih pooblastil in javnih nalog -uporaba prisilnih sredstev -obvezno članstvo..…) -realne. Ustanovi ga država . ali drugih dejavnosti. • pravne osebe civilnega prava: • PRAVNE 14 .. namen je . organizacije. KERESTEŠ. gospodarske zbornice. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008.. Delujejo v javnem interesu. da je Republika Slovenija pravna oseba). • se financirajo iz proračuna. ustava (določa. Načelo numerus clausus ne velja dosledno. Zakon o lokalni samoupravi. RAZLIKA MED PRAVNIMI OSEBAMI ZASEBNEGA IN PRAVNIMI OSEBA MI JAVNEGA PRAVA • PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA – tiste. … Pravne osebe so: • Korporacije javnega prava: -območne (teritorialne) korporacije (zajemajo osebe na določenem območju -občine) -osebne korporacije (združenja oseb.namenjeno posebnim javnim nalogam):  Javni zavodi (posebna oblika združenj za posebne vrste dejavnosti. če cilj dejavnosti ni pridobivanje dobička. javna ustanova. ali druge sorodne lastnosti ali cilji – npr. ki niso gospodarske. interesne korporacije (povezovanje oseb glede na lastnino na nepremičnini ali določenih stvareh – lovske in ribiške zveze. • obstajata 2 vrsti pravnih oseb zasebnega prava: • pravne osebe gospodarskega prava. znanosti. dejavnost ali javno službo. gospodarski. KGZ. zdravstva.

ki ima dolžnost zagotoviti uresničenje pravice 1.pr. N. če se služeče in gospodujoče zemljišče združita). • ustanove. čeprav je enakopravnost pogosto le formalna (n. prodajalec ima pravico zahtevati kupnino in dolžnost dati stvar. ki nastopa v civilnopravnem razmerju.pr. Država lahko nastopa tudi kot subjekt civilnega prava.Odgovori na vprašanja dr. Imetnik izključujoče pravice lahko izključi kogarkoli. 20. Pravna razmerja so predpisana s splošnimi in abstraktnimi pravnimi pravili (abstraktna pravna pravila). ki je nosilka pravice. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. • stranka.pr. določeno ravnanje. pravica do dedovanja. N. ki je sposobnost. da je ne uporabljajo (svodoba urejanja pogodbenih razmerij. na drugi strani pa tej pravici odgovarjajoča dolžnost. Stranki sta 2: • stranka. Tudi služnosti so primer omejevanja lastninske pravice (služnost ugasne.. Civilno pravno razmerje je razmerje med 2 subjektoma. Večkrat nastopata pravica in dolžnost z obeh strani..). V njem velja načelo enakopravnosti. ekonomska neenakopravnost. lastninska pravica. Imenujemo jih tudi absolutne pravice. To so pravice. Stranke so lahko: 1) fizične osebe – nastopajo v civilnopravnem razmerju na podlagi svoje pravne sposobnosti. avtorska pravica). Terjatev obstaja le nasproti točno določenemu 15 .. Treba jo je razlikovati od poslovne ali opravilne sposobnosti. odškodnine) . ali pa gre za razmerja. Dogovor med strankama ima pomembno veljavo in velja kot zakonski pravni vir. Pravna sposobnost je sposobnost biti nosilec pravic. POJEM PRAVNEGA RAZMERJE V CIVILNEM PRAVU PRAVNO RAZMERJE je pravno urejeno družbeno razmerje med dvema ali več pravnimi subjekti. lastnina: lastnini kot pravici odgovarja pravica svobodnega ravnanja s stvarjo.absolutne ali izključujoče pravice (pravice erga omnes). stranke. ki ga ima določena oseba. vendar je možno izključujoče pravice omejiti z zakoni v funkciji javnega interesa. • se financirajo iz zasebnih virov. da v njem obstajata vsaj ena pravica in vsaj ena njej odgovarjajoča dolžnost Pravica subjektu omogoča ali zagotavlja določen pravni položaj oz. Takšnih razmerij je malo. ki abstraktna konkretizirajo v različnih družbenih razmerjih med pravnimi subjekti (konkretna pravna razmerja). razen v primerih. ki niso upravičeni stvari uporabljati. . ki jih dolo-ča zakon. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava • društva. da stranka s svojimi sposobnostmi ustvarja civilnopravne posledice. • med določenima osebama (proti določenemu krogu oseb. Stranka je oseba. v katere ne sme nihče poseči ali omejevati nekoga pri njihovem izvrševanju. 2) pravne osebe – vstopajo v civilnopravno razmerje na podlagi pravne sposobnosti. O civilnopravnem razmerju lahko govorimo le. Pogoj za civilnopravno razmerje je. zahteva se pasivnost neupravičenih oseb. inter partes = med strankami) – sem spada vsaka obligacija in pogodba. Za poslovno sposobnost je potrebna volja. vendar so določene pravice pridržane le fizičnim osebam (n. če na eni strani stoji pravica. Pravica je sestavljena iz upravičenj Osnovni obliki civilnopravnih razmerij sta: • med nedoločenima osebama (deluje erga omnes = proti vsem) – vsakdo mora spoštovati pravni položaj. Pravna sposobnost pravne osebe je omejena v skladu z njeno dejavnostjo. . kot dolžnosti ji odgovarja dolžnost vseh ostalih. kupoprodajna pogodba: kupec ima pravico zahtevati stvar in dolžnost plačati kupnino. KERESTEŠ.pr.

družbenike). če je otrok storil škodo zaradi zunanjih učinkov. dolžnost obstaja le proti enemu subjektu.Oseba je deliktno (odškodninsko) odgovorna če je poslovno sposobna. ki je krivdno ravnala. jo je dolžan povrniti.starši se ekskulpirajo.Odgovori na vprašanja dr. Sposobnost je potrebno presojati pri vsakem članu posebej. se odgovarja ne glede na krivdo. Če je otrok med 7 in 14 leti.so v svojo ali korist nekoga tretjega zmanjsali premozenje druzbe. naložimo za njeno ravnanje odgovornost (naklepno. pravica nasproti subsidiarnemu poroku = akcesorna pravica. vzgoje. ne da bi predpostavljali obstoj še kakšne druge pravice. odvisno od okolja. če ne dokaže da je škoda nastala brez njegove krivde. Če po zakonu ni določena izjema da se razsodi. členu ZGD in sicer o spregledu pravne osebe govorimo takrat. STOPNJA SPOSOBNOSTI- Otroci in prizadeti imajo majhno ali nimajo sposobnosti. kot poseben pravni institut je lahko predmet zlorab.velja načelo obratnega dokaznega bremena. ustanovitelji… V zvezi s tem govorimo o spregledu pravnih oseb zakon ali drug akt ali organ zavestno prezre pravno osebo kot pravni subjekt in prenese učinke na osebe. velja OBRNJENO DOKAZNO BREME. 16 . principalne) pravice so tiste. proti vsem) lahko prerastejo v razmerja inter partes (med strankami). da nekdo s svojimi lastnimi voljnimi dejanji in delom pridobi pravice in sprejema obveznosti) ter KRIVDNA oz. Ko neupravičeni subjekt v razmerju erga omnes poseže v izključujočo pravico drugega subjekta. 22. ki predpostavljajo obstoj temeljnih – samostojne pravice. da niso oni krivi zaradi svojih dejanj).kdor povzroči škodo drugemu. iz katerih izvira velja škodna nevarnost za okolico. 21. Možen je tako v zasebnem kot javnem pravu. in sicer ker: . Zlorabijo jo lahko njeni člani. Po dopolnjenem 14 letu postane mladoletnik odgovoren po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.za škodo od stvari ali dejavnosti. malomarno dejanje). Samostojne (temeljne. lastniki. V SLO je spregled pravne osebe določen v 6. Vedno gre za določeno konkretno dolžnost.. družbeniki. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava subjektu. Razmerja erga omnes (izklučujoče pravice. DELIKTNA SPOSOBNOST Voljno ali opravilno sposobnost sestavlja POSLOVNA SPOSOBNOST (sposobnost. ki pa je tista voljna sposobnost. glavne. Razmerja med določenima osebama so finančne ali aktivne narave. Potrebno je le dokazati nastanek škode in to da gre za nevarno dejavnost. POJEM AKCESORNIH PRAVIC Premoženjske pravice so lahko samostojne ali odvisne. ki lahko tisti osebi. ki ne more obstajati brez glavne pravice. KERESTEŠ. kadar družbeniki za obveznosti družbe odgovarjajo s svojim premoženjem.so izrabili premoženje družbe in z njim ravnali kot s svojim lastnim . SPREGLED IN ZLORABE PRAVNIH OSEB Pravna oseba.starši ne odgovarjajo. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOSTsubjektivna odgovornost. zastavna pravica je akcesorna pravica. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. na katere nihče nima vpliva). objektivna odgovornost. DELIKTNA SPOSOBNOST. če dokažejo. 23. razvitosti.Primer.. AKCESORNE PRAVICE so odvisne pravice. razen če se ne določi avtomatično (otrok pod 7 let. ki stojijo za to pravno osebo (člane. je potrebno upoštevati osebnost. inteligence. ki nastajajo ali jih izvajamo samostojno. postane to razmerje inter partes. Odrasli imajo različne stopnje deliktne sposobnosti.

Nastane s sklepom ustanovitve. bi ga dosegli zelo težko. da so vsebovale domnevno voljo strank in so imele zato naravo dispozitivnega zakona. To so običaji. Družba je pogodba med družbeniki. Uzanca ni trgovinski običaj! Trgovinski običaj je nastal v poslovanju zaradi medsebojne trgovske ustrežljivosti. urejajo medsebojna pr. Uzance so uporabljajo tudi če se stranke ne dogovorijo o njihovi uporabi. med gosp. oseba societetnega tipa je združenje oseb.Odgovori na vprašanja dr. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava . OZ določa. da pri nas med trgovinskimi običaji in uzanci ni nobene pr. ki je vzpostavljena med strankami. KAKŠNA JE RAZLIKA MED PRAVNIMI OSEBA SOCIETETNEGA TIPA IN KOORPORACIJAMI Korporacija je združenje oseb. SOCIETAS (DRUŽBENA POGODBA) KOT PREDSTOPNJA PRAVNE OSEBE Gre za pojav. KERESTEŠ. Značilno zanje je. Pravilo je. Vsaka sprememba pomeni spremembo družbe. sprejemom ustanovnega akta (statuta) in registracijo. ki zajemajo več določenih strok ali pa splošno trgovinsko poslovanje. relevantne razlike. ki temelji na družbeni pogodbi. Družbena pogodba: • regulira vložek vsakega družbenika v družbo. ki jo družbenik iz družbe pridobiva. zato da bi oškodovali svoje upnike 24. saj tvorba. Posledica družbe civilnega prava ni pravna oseba. ko se fizične osebe združujejo v samostojen subjekt za doseganje skupnih ciljev. če pa večinsko. ki je vezano na točno določen krog družbenikov. Pr. Družbena pogodba je strogo osebno razmerje. Posledica ni pravna oseba. subjekti upoštevajo poslovni običaji.osebo zlorabili zato. Za družbeno pogodbo je značilna avtonomija strank.če so družbo kot p. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ki nastane. smrt družbenika pomeni konec družbe. Uzance morajo biti takšne. Poznamo splošne uzance (veljajo za vse stroke) in posebne uzance (veljajo za točno določene stroke). ko se 2 ali več oseb zaveže. Pri tem ne nastane nova oseba. ki ga kot posamezniki ne bi mogli doseči oz. Stranke pa so lahko uporabo uzanc tudi izključile. osebo. spremembo in prenehanje medsebojnih pravic in obveznosti strank. Posledica pogodbe je zveznost in združevanje med družbeniki kot strankami. Družba civilnega prava (societas po ODZ) ni enaka družbi gospodarskega prava. ki nastane. Člani urejajo in odločajo o pomembnih vprašanjih soglasno. • regulira korist. raz. da bi dosegli cilj. ki se lahko menjajo brez posledic za obstoj korporacije in imajo prek avtonomnega organa možnost odločanja. razmerja strank – ustvarjalno vplivajo na nastanek. 25. KAKŠNA JE VLOGA UZANC KOT VIRA CIVILNEGA PRAVA Uzance so posebna vrsta kodificiranih običajev. Sistematizirajo in zbirajo se v posebnih ZBORNIKIH pri Gospodarski zbornici Slovenije. Družba gospodarskega prava je pravna oseba v vseh oblikah družb.če so zlorabili družbo kot pr. s katero uredijo medsebojno razmerje z namenom doseganja določenega premoženjskega cilja. da iz njih lahko izpeljemo pravno pravilo. Dispozitivna norma OZ ima prednost pred uporabo uzanc. UZANCE in praksa. je kvorum z 2/3 kvalificirana večina. obseg. Primer družbene pogodbe: 3 kmetje kupijo kmetijski stroj. ki je zanje kot posameznike prepovedan . ni sposobna biti nosilec pravic in dolžnosti (nima pravne in poslovne spo- 17 . da se za presojo posebnih ravnanj in njihovih učinkov v oblig. da si bodo s svojimi prispevki prizadevali doseči skupen namen.

posel. Zavezovalni pr. ki izvirajo iz zunanje sfere. ki jo lahko izrazi na pr. Vsak pr. Najpreprostejša oblika je abstraktno članstvo – članstvo v korporaciji ni vezano na individualno članstvo (primer: država). ima vsak družbenik na voljo actio pro socio. naslov na podlagi katerega se nekdo zaveže.. spremeni. posel je obligacijski pr. KERESTEŠ. dobička in izgube. odvisno od notranjega razmerja. Tako ločimo: • skupno nastopanje – vsi skupaj pridobivajo pravice in prevzemajo obveznosti. izpolnitvijo cilja. Korporacija je združenje članov z namenom doseganja skupnega cilja. 26) Razpolagalna sposobnost je sposobnost fizične ali pravne osebe. Razpolagalno moč ima imetnik. KAKO LAHKO USTANOVITELJK IN DONATORJI VPLIVAJO NA DELOVANJE USTANOVE 28. posli so izjeme npr. oseb) še naprej nastopajo vsak kmet zase. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Združevalci so osebe z lastno sposobnostjo. posli kavzalni. saj družbena pogodba preneha s smrtjo enega od družbenikov. razmerje do pridobitvenega načina) Praviloma so pr. medtem ko družba z neomejeno odgovornostjo ni čista korporacija 26. • zahteva vplačilo prispevkov. ki je z njo v nasprotju. ki ga sklene stranka. Pravice in dolžnosti sprejemajo posamezno ali skupno. Delniška družba in družba z omejeno odgovornostjo sta čisti korporaciji. da lahko s stvarjo ali pravico razpolaga. Poleg tega pa se za njegovo učinkovitost zahteva še RAZPOLAGALNA SPOSOBNOST (glej odg. Pravna oseba mora biti poslovna sposobna. KATERE SO PREDPOSTSAVKE ZA VELJAVEN RAZPOLAGALNI PP? Razpolagalni pravni posli so usmerjeni že na neko pravico. izjemoma pa tudi nelastnik npr. za veljavnost razmerje do zavezovalnega PP. pr. ki jo želijo spremeniti.. Združevanje je šibko.Odgovori na vprašanja dr. odpraviti. nasprotni stranki nakloniti neodplačno korist) Abstraktni pr. stečajni upravitelj 27. da ima pravna oseba voljo. Iz tega posla ni razviden poslovni namen strank. da bo prenesel pravico. Za ta pravni posel veljajo načeloma splošne predpostavke za veljavnost pravnih poslov. Razpolagalna moč pomeni. Za korporacijo je značilno članstvo. predpostavke. praviloma lastnik pravice. s katero: • uveljavlja obveznosti iz družbene pogodbe nasproti sodružbenikom. obremeniti. s potekom časa. • terja povrnitev potroškov in plačilo škode. torej mora biti sposobna z lastno voljo in dejanji pridobivati pravice in obveznosti imeti pa mora tudi razpolagalno moč. prenesti. ker ni poslovnega namena in ni jasno za kakšen pr. Člani odločajo o zadevah. vendar jih je nato dolžan prenesti na ostale člane družbe. Ponavadi so abstraktni. ima določen poslovni namen (izpolniti nasprotno obveznost. kreditirati nasprotno stranko. izstavitev menice – a se zaveže B. Predmet takih poslov je pravica ali pravno razmerje. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava sobnosti). • samostojno nastopanje – vsak posameznik pridobiva pravice in prevzema obveznosti. V pravnem prometu (razmerje do 3. RAZPOLAGALNI PRAVNI POSEL(pojem. Korporacije danes prevladujejo.. Vsaka prejšnja razpolaga izključuje poznejšo. Družbena pogodba ureja njihova notranja razmerja glede uporabe stroja. Člani družbe solidarno odgovarjajo za obveznosti. 18 . posel. da mu bo dal nek znesek. ki so vezane na delovanje korporacije. Družbena pogodba temelji na solastnini.Posledica abstraktnosti:B tega denarja ne more iztožiti. obremeni ali ukine). Če tega določeni družbeniki nočejo narediti. relevanten način in možnost razpolaganja s stvarjo ali pravico (lahko jo prenese. posel gre.

zavarovanje. Pridobitev lastninske pravice s pomočjo pr. najdbe. ga kupim. obremenitev. Taka je pridobitev v primeru posvojitve nikogršnje stvari.…) ter so ti. da proda kolo (last. gradbeništvo. sprememba ali ukinitev pravice).Odgovori na vprašanja dr. splošna in povprečna merila. »dobrega gospodarstvenika«.Konstitutivno – na naslednika preide drugačna in manj obsežna pravica. nanje se pr.prenašalec ima pravico in razpolagalno moč (moč volje in možnost razpolaganja) . zmešanja. članstva… DERIVATNI (izvedeni) NAČIN: naslednik pridobi samo tiste pravice. NAČINI PRIDOBIVANJA in PRENOS PRAVIC ORIGINARNI (izvirni) način: naslednik pridobi pravice ne glede na pravice prednika. zavezovalni pr. ki jih v določenem družbenem okolju splošno priznavajo in upoštevajo (družbeni. kot jo je imel prednik (prenos last. Gre za nastanek nove pravice. poslom. Npr. 32. ki učinkuje neposredno na pravico z namenom razpolage s pravico(prenos. pravico prenese na kupca). ki je kavza . Gre za izraženo voljo. ki ima dokajšnji vpliv na razvoj civilnega prava. strokovni standardi.posel je odvisen od zavezovalnega oz. Večinoma so napisani na hrbtni strani pogodb (standardiziran katalog klavzul) – vir avtonomnega gospodarskega prava. ki jih je imel prednik – pravno nasledstvo.zahteva se obstoj in veljavnost pr. predpisi večkrat sklicujejo) – so ustaljena.posla.razpolagalne moči ni. posla: . predstavljajo nekaj kar se največkrat zgodi. na temelju priposestvovanja. ki jih ena pogodbena stranka določi vnaprej pri sklepanju formularnih pogodb. Splošni pogoji poslovanja so tako praviloma zbrana pravna pravila ki v neki državi regulirajo določeno vrsto pravnih razmerij ali poslov. ki mi daje pr. kupec pa izrazi voljo. posel ničen  nična je kavza razpolagalni pr. s prodajalcem sklenem prodajno pogodbo.nihče ne more prenesti na drugega več pravic. posel je kavza razpolagalnega pr. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava (Npr. pravice) . je nima pravna oseba v stečaju Pravice se lahko prenašajo: .Translativno – na naslednika preide pravica v enakem obsegu. poklicni. poslov kavzalne narave – razpolagalni pr. So standardizirani katalogi klavzul o tem katera vprašanja je treba regulirat ter se nahajajo na hrbtni strani ali pod tekstom adhezijskih (standardnih. ki izhaja iz druge (prenos služnosti) Pri translativnem prenosu pa poznamo še: 19 . da se s pravico razpolaga. če je izčrpana oz.KAKO SE PRIDOBIVAJO. kolo kupim z dvostranskim pr. Pogoj: . Adhezijske pogodbe – so pogodbe ki ki se sklenejo s pristopom ene stranke.) V Sloveniji je razmerje med zavezovalnim in razpolagalnim pr. posel je neveljaven 29 in 30 črtan – ker se vprašanje ponavlja 31. »dobrega strokovnjaka«. vir avtonomnega gospodarskega prava. naslov) Razpolagalni pr. (npr. da kupi kolo. pomešanja. formularnih. KERESTEŠ.če je zavezovalni pr. tipskih) pogodb. Prodajalec izrazi voljo. kot jih sam ima (nemo plus iuris ad alium transferre postes quam ipse habet) . Standard »dobrega gospodarja«. (Npr. predelave.. posel pa je stvarnopravni posel. transport. Če hočem dobiti kolo.… splošni pogoji poslovanja. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN STANDARDI KOT VIR CP? Standardi so merila. posla. kupoprodaja. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008.

ki je bila storjena z kršitvenim dejanjem. to kar se največkrat zgodi. »dobrega strokovnjaka«. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. KERESTEŠ.Glavni opredelilni element je ustanovni akt. Običaj je pravilo. Slovenski sodnik v primeru pravne praznine v širšem smislu ne uporablja kot zakon ampak kot Pravno pravilo če ne nasprotuje našemu pravnemu redu. v katerem so zajeta osnovna pravna pravila po katerih se presojajo neka pravna razmerja. osebo javnega prava in ji določi status sui generis (javne agencije) Pomožni kriteriji pri razlikovanju od pr. ki je zakon ali drug oblastni akt. naslovom in pridobitnim načinom. RAZLIKA MED STANDARDI IN OBIČAJI Standardi so merila. popravek in objava sodbe. prenos se opravi z enim samim pr.Načelo numerus clausus ne velja dosledno. ki jih povezujejo enaki poklici – zdravniki. dedovanje) .Odgovori na vprašanja dr. V tistih področjih. nanje se pr. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava . strokovni standardi.So ustaljena. »dobrega gospodarstvenika«. 33. Namen sodbe je predvsem odstranitev kršitve. … Pravne osebe so: • Korporacije javnega prava: -območne (teritorialne) korporacije (zajemajo osebe na določenem območju -občine) -osebne korporacije (združenja oseb. ki jih uporabljamo tudi v našem civilnem pravu. . oseb zasebnega prava so: -izvajanje javnih pooblastil in javnih nalog -uporaba prisilnih sredstev -obvezno članstvo. splošna. Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo.Standard pa določa merila – ocenjuje človekovo ravnanje in ga primerja s povprečnim. Velja kot sekundarni pravni vir.( pomembni so predvsem za interpretacijo posameznih določb. Povrnitev premoženjske škode.Singularni nasledstvo / sukcesija – na naslednika preide samo posamezna premoženjska pravica ali posamezne. ODZ IN NJEGOV VPLIV NA CIVILNO PRAVO V RS Občni državljanski zakonik je pomemben vir pravnih pravil. 36. NAVEDITE IN NA KRATKO OPREDELITE ZNAČILNOSTI OSEB JAVNEGA PRAVA . 35. poklicni. nastale z posegom v čast in dobro ime. v skladu z načelom specialnosti individualizirane pravice. ker lahko država z oblastnim aktom (zakonom) vedno ustanovi posebno pr. svetovni vojni so sprejeli zakon o razveljavitvi določene predvojne zakonodaje in na ta način dovolil upoorabljati kot pravna pravila ODZ. ki jih ni uredil OZ ali kakšen drug predpis. ki jih v določenem okolju priznavajo in upoštevajo. ali druge sorodne lastnosti ali cilji – npr. CIVILNOPRAVNO VARSTVO ČASTI IN DOBREGA IMENA V modernem civilnem pravi so civilnopravne sankcije za odpravo kršitev časti in dobrega imena preklic. če okoliščine . Že po II. povprečna merila – to kar se največkrat dogodi. stopnja bolečin in trajanje to opravičujejo 34. splošna in povprečna merila.…) 20 . ki jih v določenem družbenem okolju splošno priznavajo in upoštevajo (družbeni. gospodarski.…so merila. Standard »dobrega gospodarja«. predpisi večkrat sklicujejo) – so ustaljena.Univerzalno nasledstvo / sukcesija – preide vso premoženje ali njegov alikvotni del. mogoče je le v zakonsko predvidenih situacijah (npr. če gre za člansko obliko. ki določa vedenje človeka. gospodarske zbornice..

notarski zapis.)  Javni skladi (pr. interesne korporacije (povezovanje oseb glede na lastnino na nepremičnini ali določenih stvareh – lovske in ribiške zveze. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava -realne. OBLIKOVALNA PRAVICA. javni nepremičninski sklad. Ustanovijo jih država . znanosti. stranke jo izrecno in po svoji volji hočejo kot bistveno sestavino Obličnost je ponavadi namenjena lažjemu dokazovanju – (oblika. če zanje z zakonom ni predvidena druga statusna oblika) 37. Stranka z enostranskim ravnanjem (sprejemno izjavo) oblikuje neko pravno razmerje. ki upravlja in razpolaga s premoženjem. ki v določenem pravnem razmerju pooblaščajo enega od subjektov. brez katere pravno opravilo. pisna oblika +potrjevanje dejstev. če je predpisana ad valorem. Primer: pravica do odpovedi! Oblikovalne pravice delimo na: 1) USTANAVLJAJOČE – opcije (npr.oblika. gre za sestavino. osebe. ki se ustanovijo za opravljanje regulatornih. Posla 38.Odgovori na vprašanja dr. športa. TOŽBENA OBLIKOVALNA PRAVICA IN SODELOVALNA PRAVICA subjekt z enostranskim oblikovalnim ravnanjem samostojno oblikuje razmerje. Ustanovi ga država . V tem primeru se oblikovanje nadomesti z OBLIKOVALNO TOŽBO – V družinskih razmerjih je dana samo ta možnost. da prva stranka ne potrebuje soglasja druge stranke. ponudba) 2) SPREMINJAJOČE – spreminjajo pr. potrebna za veljavnost. zdravstva. oseba javnega prava.… Pravno osebnost pridobi z vpisom v sodni register. notarski zapis +priče ) Obličnost je lahko nujna (ad valorem) in pomanjkanje lete pomeni neveljavnost pr. FORMA AD VALOREM IN FORMA AD PROBATIONEM forma ad probationem . KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. razvojnih ali strokovnih nalog v javnem interesu. kulture. ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. izjemoma tudi za druge dejavnosti. forma ad valorem oblika. ali drugih dejavnosti. subjekt z 21 . KGZ. ki obstaja med njim in drugim subjektom – potrebna je privolitev drugega ali soglasje. da prevzame pravno posledico. Sodišče ugotavlja le to ali je bila oblikovalna pravica izvršena. ki določa veljavnost.pravno razmerje odpovedo. občine. Bistvo je v načinu enostranskega oblikovanja razmerja (zato so pravotvorna upravičenja). je pogoj za veljavnost (pisna oblika +priče. če cilj dejavnosti ni pridobivanje dobička. KERESTEŠ. ki niso gospodarske.…) • Ustanove javnega prava (namensko vezano premoženje. sodni zapis. To je predpisana oblika. javna ustanova.Vlada ali lokalna skupnost) • Javne agencije (so samostojne pr. razmerje (zmanjšanje kupnine) 3) UKINJAJOČE .. organizacije. javni zavodi se ustanovijo za opravljanje javnih služb. da z enostransko izjavo volje oblikuje medsebojno pravno razmerje. ki ga hočejo stranke skleniti. V kolikor prizadeti ugovarja oblikovanju pravice mora oblikovalec v pravdi dokazati dejstva. da to pravico izpolni. ki izvira iz oblik razmerja. potrebna za dokazovanje).. predkupna pravica. druga stranka pa je zavezana. Če ni upoštevana povzroča ničnost pogodbe (oblika. ki jo dogovorita stranki kot slučajno sestavino. Oblikovalne pravice so tiste pravice. ki ga je država ali lokalna skupnost namenila za zagotavljanje javnega interesa – javni finančni sklad. sploh ne more nastati..namenjeno posebnim javnim nalogam):  Javni zavodi (posebna oblika združenj za posebne vrste dejavnosti. Za oblikovalne pravice je značilno to.

OBSEG PRAVNE SPOSOBNOSTI PRAVNE OSEBE IN TEORIJA ULTRA VIRES Družbe smejo opravljati gospodarske posle le v okviru dejavnosti. Oblikovalna pravica je posebna kategorija pravic. je v družbo vloženo s strani družbenikov in nastaja z delovanjem družbe. ostane pogodba v veljavi. so veljavni. ki jih sklene družba s tretjimi osebami in s katerimi prekorači v registru vpisano dejavnost ali sicer dovoljene posle. Sodelovalna pravica je posebna vrsta oblikovalnih pravic. Na ta način se lahko ustvari nova pravica. KERESTEŠ.Odgovori na vprašanja dr. prenese. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava enostranskim oblikovalnim ravnanjem samostojno oblikuje razmerje. Navedba dejavnosti v registru še ne pomeni. razmerje ali pa se pravica ukine. PREMOŽENJE V DRUŽBI CIVILNEGA PRAVA Družba civilnega prava ali societeta ima premoženje. Pravni posli. ki je v nastajanju doseže takšen položaj. da družba ne sme sklepati takšnih pogodb 22 . da je tretja oseba vedela ali bi morala vedeti za prekoračitev Navezovanje na OZ 86/2 Če je sklenitev določene pogodbe prepovedana samo eni stranki. položaj. stranko. da drugi več ne morejo preprečiti njenega nastanka. se šteje. da so enaki. ki daje imetnikom moč. V tem primeru se oblikovanje nadomesti z OBLIKOVALNO TOŽBO – V družinskih razmerjih je dana samo ta možnost. Prepovedane so tudi pogodbe v zvezi z nevpisano dejavnostjo Varovanje pravnega prometa. Pogodba je civilnopravno veljavna Objektivni pogoj: dovoljenost posla Subjektivni pogoj: dobra vera druge stranke Tretji ni dobroveren Če ni ravnal dovolj skrbno Skrbnost dobrega gospodarja Iz okoliščin bi lahko sklepal. obremeni). ki mu je stvar izročena pod pridržakom polnega plačila kupnine. Če je odločanje večinsko. imamo opraviti s posebej zavarovano kategorijo pričakovanja = pričakovalno pravico. Primer: pričakovanje kupca. Govorimo s solastninski skupnosti. 40. Če deleži niso določeni. je kvorum 2/3 kvalificirana večina. pri katerih ena oseba z izjavo svoje volje oblikuje pravico druge osebe Pričakovalna pravica. Predstavlja posebno vrsto premoženjske pravice in je lahko v samostojnem pravnem prometu (lahko se zastavi. Sama gola izjava volje ne zadošča. ki obstaja med njim in drugim subjektom V kolikor prizadeti ugovarja oblikovanju pravice mora oblikovalec v pravdi dokazati dejstva. spremeni obstoječe pr. razen če ni v zakonu za posamezen primer določeno kaj drugega. da sami z izjavo volje brez sodelovanja drugih učinkujejo na pr. Vsak solastnik – družbenik lahko s svojim deležem ravna samostojno. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ko pravica. položaj. kjer je premoženje razdeljeno po deležih. razen če je tretja oseba vedela ali bi morala vedeti za prekoračitev. ki je prekršila zakonsko prepoved. o pomembnejših vprašanjih pa odločajo družbeniki soglasno. ki je razlog za nastanek societete. strank. tretjih oseb. pa zadenejo ustrezne posledice. Tožbena oblikovalna pravica je pravica vložiti posebno oblikovalno tožbo za učinkovanje na pr. pripad dediščine dediču… 39. ki je vpisana v register.

Izraz UZANCE se uporablja za običaje. da jih ne sprejemajo tisti organi. športa. Splošne uzance za blagovni promet so se v nasprotju z običajnimi uzancami uporabljale namesto ODZ. ne da bi ga s tem vsebinsko opredeljevalo. ki nastane zaradi dolgoročne uporabe in postane nujno. ki se naj uporabljajo le na določenem ožjem področju gospodarstva. ki je zbirka kodificirane pr. v katerih se običaj uveljavlja. So tudi eden izmed dejavnikov. gradbene uzance. uzance v gostinstvu. ustanovljene za namene na področju kulture. da ga preoblikuje in določneje opredeli ali pa tako. OBIČAJI KOT VIR CIVILNEGA PRAVA Običaj je družbeno pravilo. podjetniške) so ustanove z zasebnimi nameni. Uporabijo se. varujejo dobro ime in čast pokojnika) 23 . Te zbirke so označene ali kot splošne uzance. 43. prakse. 42.)pomembni so predvsem za interpretacijo posameznih določb.prenehajo s smrtjo nosilca. ki jih ne moremo prenašati na druge osebe – so -neprenosljive .Odgovori na vprašanja dr. Posebnost sklicevanja na družbene običaje je tudi v tem. Običaji izražajo stanje. če ni bilo dogovorjeno drugače. ki se uporablja kot vir prava. razvoj informatike vpliva na razvoj varstva pravic na medmrežju.. To so vedno ustanove zasebnega prava. ali pa kot posebne uzance. ostane pa rezidium. varstvo kulturne in naravne dediščine… To ni ustanova javnega prava. da pravo s svojimi načeli določa le meje. varstvo okolja. – -Vsem enako.so abstraktne in strogo osebne pravice.so civilne pravice. ki naj uvede nasprotno prakso (običaji kot materialni pravni vir). zdravstva. če gre za uzance. se pa pojavljajo ustanove z zasebnimi nameni. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Namen je praviloma splošnokoristen in dobrodelen. Namen ustanove pa je lahko tako trajne (praviloma) kot začasne narave. Ustanove s splošnokoristnimi in dobrodelnimi nameni so javne ustanove. Zasebne ustanove (družinske. da pod njegovim vplivom sprejme rešitev. varnost os. ki so zapisani in prevzeti v posebno zbirko. Na ravni formalnih pravnih virov se običaji lahko uporabljajo kot uzance. KERESTEŠ. . Beseda “uzance” ima v pravu dva pomena: • prvi se nanaša na običaj (standard). kjer je krog beneficiarjev ozko in praviloma poimensko opredeljen ali omejen na člane ene družine. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 41. ki velja v določeni družbi za normalno. šolstva. DELUTEV USTANOV GLEDE NA NAMEN Ustanova je na namen vezano premoženje. javnost se opredeljuje glede na namen. čeprav kršitev izražamo s sankcijami v premoženju .. …) . konkretno pa glede na sposobnosti .niso premoženjske pravice. ki ga uzanca zapisuje • drugi je sinonim za ustrezen formalni pravni vir Posebnost uzanc je tudi ta. ki se praviloma ukvarjajo z zakonodajno dejavnostjo. ki uživajo civilnopravno varstvo . če tako določijo stranke (npr. V slovenski pravni ureditvi so to UZANCE. NAŠTEJTE IN NA KRATKO OPIŠITE ZNAČILNOSTI OSEBNOSTNIH PRAVIC . ki ga lahko uveljavljajo njegovi dediči in tudi drugi (npr.bodisi tako.pripadajo človeku kot takšnemu glede na dejstvo obstoja in njegove telesne sposobnosti. ki vplivajo na pravodajalca v teku nastajanja ustreznega splošnega pravnega akta .razvoj prava in družbe vpliva na nastanek novih pravic in spremembe že obstoječih pravic (npr. podatkov.

• duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti. temveč je rezultat posega v posameznikovo osebnost ali v ugled pravne osebe. kolikor znaša. Duševne bolečine so pri nas zakonsko določene (v ZDA niso). Razlika med premoženjsko in nepremoženjsko škodo je v nadomestilu. • duševne bolečine zaradi okrnitve svobode ali osebnostne pravice. lucrum cessans) (2) nepremoženjska škoda = škoda. ki se izplača neodvisno od premoženjske škode in se lahko izplača tudi. 2) duševne bolečine = določeni dogodki povzročijo neprijetne psihične občutke in psihično trpljenje. Njihov krog se širi. s katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti. če gre za zavarovanje nekega upravičenega interesa ali pa gre za uradno dolžnost države -pridobivati jih začnemo z rojstvom . 2) preprečitev povečanja premoženja (izgubljeni dobiček. Temeljna elementa odškodninskega zahtevka sta: • škoda. osebnega ali družinskega življenja ali kakšna druga osebnostna pravica. in • protipravnost odgovornosti. • duševne bolečine zaradi kršitve dostojanstva = kršitve spolne nedotakljivosti ali nemoralnega dejanja [§ 181]. 3) strah = strah pred posledicami. ki pokrivajo osebnostne pravice.neizvrševanje pravice ne pomeni odrekanje tej pravici Govorimo predvsem o varstvu osebnostnih pravic. da odredi prenehanje dejanja. Oškodovanec ima lahko pravico do subjektivne ocene vrednosti stvari. pri čemer so možna rahla odstopanja navzgor in navzdol zaradi premoženjskih razmer oškodovanca. damnum emergens). Nepremoženjska škoda je neizmerljiva. ki ne nastane na premoženju. da bi se to ukinilo. § 134 OZ definira 2 obliki pravno priznane škode: (1) premoženjska škoda = škoda. Odškodninsko varstvo je prisotno tudi pri drugih izključujočih pravicah. pri čemer gre lahko za: 1) zmanjšanje premoženja (navadna škoda.Odgovori na vprašanja dr. ki lahko nastanejo. V zadnjem času se pojavljajo ideje. nastala na premoženjskih dobrinah. • duševne bolečine zaradi smrti bližnjega. Premoženjska škoda se nadomesti v obsegu. To je varstvo položajev. Primer: vaza dejansko ni skoraj nič vredna. sodna praksa je takratno omejitev nepremoženjske škode na fizične osebe po letu 1996 razširila tudi na pravne osebe. Oblike nepremoženjske škode so: 1) telesne bolečine = posledice posegov v človekovo telesno integriteto.omejene so s pravicami drugih in z zakonom. vendar ima oškodovanec nanjo vezane dragocene spomine na umrlo mater. • duševne bolečine zaradi težje invalidnosti bližnjega [§ 180/(2)]. Zaenkrat se priznavajo [§ 179]: • duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti. Večinoma se za nepremoženjsko ško- 24 . vendar je najpomembnejše prav pri osebnostnih pravicah. KERESTEŠ. pri čemer večinoma ne gre za odškodnino. pri katerem pride do prehoda iz razmerja erga omnes v razmerje inter partes. da prepreči tako dejanje ali da odstrani njegove posledice. Najpogostejše je odškodninsko varstvo. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava . Po OZ je namreč možna tudi pravična denarna odškodnina pravni osebi. če premoženjske škode ni. • duševne bolečine zaradi skaženosti. temveč za objavo sodbe. Temelj za odškodninsko varstvo osebnostnih pravic je § 134/(1) OZ – vsak ima pravico zahtevati od sodišča ali drugega pristojnega organa. Pri njej je najpomembnejša premoženjska satisfakcija. če okoliščine primera to opravičujejo [§ 183]. 4) okrnitev ugleda pravne osebe = te določbe v ZOR ni bilo. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008.

Sodišče v vsakem konkretnem primeru ugotavlja stopnjo prizadetosti. Drugi del dolžnostnega upravičenja se nanaša na pravni subjekt. Če bi bilo pri dolžnostnih upravičenji pravico in dolžnost ločiti. PREDDRUŠTVU. da upravičenje konkretizira in idejanja. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ki veljajo za društva oz. Zanjo je značilno. Zakon jo opredeljuje kot pravico. pa mora upoštevati širše družbene interese. KERESTEŠ. Če pa dela v interesu drugega (javnem interesu). V tem primeru društvo še ni pravna oseba in lahko bi govorili o družbi civilnega prava. ampak imamo opraviti z dolžnostnimi upravičenji (roditeljska pravica). Društvo v ustanavljanju je opredelitev za čas. Dolžnostno upravičenje omogoča. bi pravni subjekt posebej izvrševal pravico in posebej dolžnost: . opravičilo oškodovalca). odvzem roditeljske pravice). da sta njena nosilca mati in oče. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava do izplačujejo premoženjska nadomestila. v nasprotnem primeru gre za pravno kršitev. SPOSOBNOST BITI STRANKA IN PROCESNA SPOSOBNOST PRAVNIH OSEB Sposobnost biti stranka je sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti v procesnem razmerju. Subjekt bi tudi sam odločal. ki ji sledi sankcija (npr. da je za preddruštvo pravilneje uporabljati pravila. da njegov nosilec vasj delno uresničuje tudi lastne interese. ko nosilec pravice nastopa v svojem imenu. vendar nas teorija uči.pr. V sodobnem pravu je dolžnostna vezanost značilna tudi za lastninsko pravico (pri nepremičninah). Govorimo o t.Odgovori na vprašanja dr. DOLŽNOSTNO UPRAVIČENJE Če abstraktno upravičenje ne omogoča.kot nosilec pravice bi imel možnost. ki jo sočasno sestavlja skupek pravic in dolžnosti. torej sta interesno in namensko vezana. Le-ta obstaja od sprejema statuta do vpisa v register. ne govorimo o pravici. da se pravni subjekt v konkretnem družbenem razmerju odloči za negativno izbiro. čeprav jo je možno kompenzirati tudi drugače (n. kdaj in in v kolikšni meri lahko izvrševalec vpliva na način njenega uveljavljanja Ti dve rešitvi prihajata v poštev tedaj. V tem pomenu je nosilec dolžnosti vseskozi tudi nosilec obveznosti. ali bo že pridobljena upravičenja izvrševal in jih užival kot nosilec dolžnosti bi bil zavezan slediti aktivnemu ali pasivnemu ravnanju. 25 . kakor je predvideno v ustreznem pravnem pravilu. 44.i. Najbolj tipično dolžnostno upravičenje je roditeljska pravica. STATUS DRUŠTVA MED USTANOVITVIJO IN PRIDOBITVIJO PRAVNE SPOSOBNOSTI Društvo ima poseben status v času po ustanovitvi do formalne pridobitve pravne sposobnosti. ko ustanovitelji pravno osebo še ustanavljajo (do sprejema ustanovitvenega akta). Stranka lahko sama ali preko pooblaščenega zastopnika uveljavlja procesne pravice in dolžnosti. za društva brez pravne sposobnosti. da so hkrati dolžnosti. 45. ki zagovarja javne interese. od narave dolžnosti pa bi bilo odvisno. Procesna sposobnost je sposobnost stranke samostojno in veljavno opravljati procesna dejanja. da abstraktnih upravičenj ne bi konkretiziral in udejanjal.Za ta upravičenja je značilno. 46.

Odgovori na vprašanja dr. KERESTEŠ, KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008, razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava

V Sloveniji je procesna sposobnost priznana tudi statusni obliki oz tvorbi, ki nima pravne sposobnosti npr. vaškim skupnostim, župnijskemu uradu,.. (ZPP 2 odst. 76. čl) – pravdno sodišče odloči (izjemoma in pod določenimi pogoji) lastnost stranke tudi drugim oblikam združevanja. 48. PRAVNA TEORIJA KOT VIR CIVILNEGA PRAVA Pravna znanost – vpliva na nastajanje in uporabo prava, vendar po splošnem mnenju ne šteje med pravne vire. Razvija pravne pojme in besednjak, ki ga uporablja zakonodajalec, metode spoznavanja prava in razlage zakonov. Spoznanja in dognanja pa uporabljata zakonodajalec in praksa kot nasvet. 49. SISTEM USTANOVITVE DRUŠTEV V RS - minimalno število ustanoviteljev ni določeno; praksa dopušča ustanovitev z najmanj 3 člani - tujci so lahko ustanovitelji, če imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče več kot 1 leto - na ustanovnem zboru se mora sprejeti odločba o ustanovitvi društva in temeljni akt društva (statut, pravila) - pisna oblika ustanovnega akta; potrditev članov in ustanovitev pri notarju; hramba pri UE - za ustanovitev velja normativni sistem, zato pridobi društvo pravno subjektiviteto z vpisom v register (za vodenje in vpis v register je pristojna UE, na območju katere je sedež društva) - V statutu morajo biti določene sestavine: • Ime in sedež društva • Namen in naloge, ki jih bo društvo opravljalo • Pridobitev in prenehanje članstva • Minimalna organizacijska struktura • Način sprejemanja temeljnega akta • Temeljne pravice in dolžnosti članov • Kdo zastopa društvo v pr. prometu • Kako je društvo financirano • Način nadzora nad delovanjem • Javnost društva • Prenehanje društva • Usoda premoženja ob prenehanju društva (ni nujna sestavina, je pa priporočljiva) – lahko se prenese na drugo društvo s sorodnim namenom ali pa na lokalno skupnost 50. OPIŠITE RAČUNANJE ČASA PO DOLOČBAH OZ O ROKU (komputacija) - Rok je določen v dnevih. Teči začne prvi dan po dogodku od katerega se računa; konča se z iztekom zadnjega njegovega dne. - Če je rok določen v tednih, mesecih ali letih, se konča tistega dne, ki se po imenu in številki ujema z dnevom nastanka dogodka od katerega začne teči. Če takšnega dneva v zadnjem mesecu ni (npr. 29.2.), pa se konča zadnji dan tega meseca. - Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ki je z zakonu določen kot dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. - Začetek meseca označuje prvi dan v mesecu, sredina – petnajsti, konec pa zadnji dan v mesecu. Računanje časa (komputacija) je lahko naravna in civilna. - naravno šteje – je štetje ki se šteje od trenutka ko je nastopil dogodek (pravno dejstvo) in se konča določenega dne tisti trenutek ko je začel rok teči.( primer v CP pri vpisu v zemljiško knjjigo kjer so pomembne minute kdaj je prispela vloga v ZK urad)

26

Odgovori na vprašanja dr. KERESTEŠ, KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008, razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava

- civilno štetje – če se roki računajo po dnevih tako da se vzame začetni in končni čas ves dan in ne trenutek ko je nastopil dogodek, Moratorij – gre za podaljšanje roka, ki ga je odredil zakonodajalec (primer vojne, epidemije, ipd).Z njim se strankam podaljša rok za izpolnitev obveznosti in za uresničevanje pravic in zahtevkov 51. OPIŠITE FUNKCIJO ZAHTEVKOV IZ NASLOVA NEUPRAVIČENE PRIDOBITVE KOT INSTRUMENTA ZAVAROVANJA OSEBNOSTNIH PRAVICO (obogatitveni zahtevek) Neupravičena pridobitev je neupravičena obogatitev (prehod premoženja na drugo osebo, ki neupravičeno pridobi) Oškodovani ima na voljo obogatitveni zahtevek, s katerim zahteva vrnitev obogatitve oz. znesek, ki je ocena vrednosti obogatitve, ki jo je pridobil obogateni neupravičeno. Oškodovani zahteva vrnitev vseh koristi, ki jih je nekdo pridobil s kršitvijo (naturalna restitucija) Oškodovani lahko z ugotovitveno tožbo zahteva ugotovitev kršitve osebne pravice, pri čemer je upravičen do pravične denarne odškodnine neodvisno od premoženjske škode, pa tudi če premoženjske škode sploh ni – zadoščenje, satisfaktio. Oškodovani ima na voljo tudi odškodninski zahtevek za povrnitev gmotne in negmotne škode, ki jo je utrpel (civilna restitucija). 52. KDAJ GOVORIMO O ZLORABI PRAVICE O zlorabi govorimo, ko subjekt (fizična ali pravna oseba) zlorabi črko zakona in ravna v nasprotju z namenom pravice – izigra njeno vsebino in po sami definiciji pravice le te ne krši, vendar pa jo izrablja za nedopusten (nemoralen, nezakonit) namen (izvršuje pravico v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bila pravica ustanovljena in priznana). V postopku izvrševanja pravice nastanejo trije možni primeri: 1. subjekt izvršuje pravico tako, da ostane v pravno dovoljenih mejah, ne da bi posegel v pravico drugega (zakonito - pravno izvrševanje pravice) 2. naslovljenec krši pravo in se pri tem ne more sklicevati na pravno zavarovano upravičenje (pravna kršitev) 3. subjekt sicer izhaja iz abstraktnega upravičenja, tako da posega v pravico, ki pripada drugemu (zloraba pravice) Za dejanski stan zlorabe pravic so značilne tri prvine: 1) da nosilec izhaja iz pravno dopustnega abstraktnega upravičenja, kjer njegovo ravnanje presega meje upravičenosti (npr., ko imetnik stanovanjske pravice odlaša s preselitvijo v hišo) 2) da je nastal konflikt dveh pravic, ki se med seboj izključujeta (npr., ko vodni upravičenec jemlje vodo spodnjemu vodnemu upravičencu) 3) kdaj in zakaj je bila določena pravica zlorabljena (da subjektovo ravnanje ne presega meje, ki v kvalitativno enakemu obsegu tudi drugemu dopušča pripadajočo pravico) Če zaradi “odprtosti” upravičenja nosilec izvršuje pravico na način, ki smo jo označili kot zlorabo, je dolžnost pristojnega organa, da na predlog prizadetega ali po uradni dolžnosti prekoračeno pravico vsebinsko omeji in odredi postavitev v prejšnje stanje, če je le-to možno. Proti zlorabi sta še učinkoviti sredstvi : • zavrnitev zahteve za pravno varstvo • neupoštevanje tistih ravnanj, ki presegajo upravičenje 27

Odgovori na vprašanja dr. KERESTEŠ, KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008, razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava

53. S KATERIMI KOREKTIVI SKUŠA PRAVO OMILITI STROGOST SANKCIJE NIČNOSTI Ničnost pomeni absolutno neveljavnost pr. posla, ki sploh ne ustvarja pr. učinka med strankami. Štejemo, kot da pr. posel ni bil sklenjen. Sodišča in drugi državni organi jo upoštevajo po uradni dolžnosti. O omilitvi ničnosti pa govorimo v primeru KONVERZIJE in KONVALIDACIJE, pri čemer moramo upoštevati pravilo: »kar je enkrat nično, je za vedno nično«! Konvalidacija je ozdravitev pr. posla. Pr. posel ostane v veljavi, čeprav niso izpolnjene vse predpostavke veljavnosti, če sta stranki že izpolnili del svojih obveznosti. Konvalidacija je možna, če gre za pr. posel manjšega pomena. Konvalidira v celoti (kot da ni bila obremenjena z napakami). Konverzija; o konverziji pravnega posla govorimo, ko je pr. posel, ki sta ga stranki sklenili, ničen, istočasno pa izpolnjuje pogoje drugega pr. posla, ki ostane v veljavi, če je to v skladu z namenom, ki sta ga imeli stranki ob sklenitvi pogodbe in če se lahko šteje, da bi stranki sklenili to 2. pogodbo, če bi vedeli za ničnost prvotne pogodbe. 54. ZAHTEVA ZA PRENEHANJE KRŠITVE PRAVIC OSEBNOSTI 134.OZ Vsak ima pravico zahtevati od sodišča ali drugega pristojnega organa, da odredi prenehanje dejanja s katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti, ali kakšna druga osebnostna pravica; da prepreči tako dejanje in odstrani njegove posledice. Sodišče ali drug prisojen organ lahko odredi, da kršitelj preneha z dejanjem. Če kršitelj s tem ne preneha mora sicer plačati prizadetemu denarni znesek. 55. AVSTRIJA JE LETA 88 KOT NOVELO VNESLA ODZ,ABGB NOVI PARAGRAG 285A KI DOLOČA ŽIVAL KOT OBJEK CIVILNEGA PRAVA.V SLOVENSKEM PRAVU TO NI UREJENO. ALI SE TO DOLOČILO LAHKO UPORABLJA V RS KOT PRAVNO PRAVILO IN S STEM SUBSIDIARNI VIR CIVILNEGA PRAVA? Živali so posebna vrsta objektov stvari. To so živi objekti narave, čuteča in inteligentna bitja, ki jim pravo nudi posebno varstvo – KZ (sankcionira mučenje živali), ZZŽ. Da bi lahko živalim priznali pravice in sprejeli deklarativne akte, pa bi morali živalim priznati vsaj delno sposobnost imeti pravice, kar pomeni, da bi jih morali vsaj delno izenačiti z ljudmi. V RS žival štejemo kot posebno kategorijo objektov civilnega prava, ki uživajo prav posebno varstvo. Za živali predpisujejo poseben pravni režim varstva nekateri posebni predpisi. Ker imamo na tem področju svoje predpise ne potrebujemo pravnih pravil ODZ kot subsidiarni vir civilnega prava 56. KAJ JE POGOJ (POJEM, VRSTE)
• POGOJ

– je bodoče negotovo dejstvo, od katerega nastanka ali nenastanka – po volji subjekta ali pa na podlagi zakona – je odvisen nastanek (začetek) ali pa prenehanje pravnega posla. Dejstvo mora biti negotovo, bodoče, dopustno in mogoče. Bistvo je da se stranke zavedajo da gre za dogodek o katerem so v negotovosti, ali se je dogodil ali se dogaja ali pa se bo zgodil. Obstajati mora subjektivna negotovost (NE OBJEKTIVNA !!!). Vrste pogojev: a) odložilni – suspenzivni pogoj – začne veljati, ko bo izpolnjeno neko ob sklenitvi še negotovo dejstvo (A se obveže da bo Bju kupil MK če ta naredi izpit)

28

Indirektno zastopanje je primerno. naslov na podlagi katerega se nekdo zaveže. obremenitev. sprememba ali ukinitev pravice). da proda kolo (last. posel je obligacijski pr. POJASNITE RAZLIKO MED ZAVEZOVALNIM IN RAZPOLAGALNIM PP Zavezovalni pr. ne pa do 3. osebo. ustvarja v premoženju zastopanega. Pogodba. da pogodba ( pravica ali pravno razmerje ). osebi) ni znano. ki učinkuje neposredno na pravico z namenom razpolage s pravico (prenos.os. oseba ima odškodninski zahtevek) 29 . ima učinek. Gre za izraženo voljo. oseba Direktno zastopanje je zastopanje v imenu in za račun zastopanega. nastanejo za zastopanega. posel. Za račun zastopanega pa pomeni. kjer je nakup blaga odvisen od kupca ali bo blago kupil ali ne. ki nastanejo. oseba Indirektno zastopanje je zastopanje v lastnem imenu in za račun zastopanega. ven-dar mora zastopnik prenesti učinke pravnega posla na zastopanega. 57. (3. Skica: Zastopani Zastopnik 3.) 58. V imenu zastopanega pomeni. da je ona prava stranka. ki jo sklene zastopnik v imenu zastopanega in v mejah pooblastil. Če hočem dobiti kolo. da pravice in dolžnosti. ki je sklenjena pod takšnim pogojem preneha veljati. če se pogoj izpolni.Pogoj je delno odvisen od A jeve volje deloma pa od njegove sposobnosti. Zastopnik ravna neposredno v tujem imenu in na tuj račun. Skica: Zastopani Zastopnik 3. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. pravico prenese na kupca). posel pa je stvarnopravni posel. ga kupim. zavezuje neposredno zastopanega in drugo pogodbeno stranko (2) indirektno ali posredno zastopanje – pravni posel velja med zastopnikom in 3. če pa je odvisen od volje in naključja je mešani pogoj ( potestativni – nakup blaga na poskušnjo. Nemogoč razvezni pogoj pa se šteje za neobstoječega. kadar stranka pogodbe no-če. (Npr. ne more ali pa ne sme se uresničiti Pogodba sklenjena pod nemogočim odložnim pogojem je nična. ki je do neke mere objektivna kavzalna okoliščina) e) Nemogoči/nedopustni ( Dogodek stranke predvidijo. da se premoženjski učinek. da bo prenesel pravico. pr. da bi se razvedelo. ki izhaja iz dejanj zastopnika. poslom. c) Pozitivni(nastop dejstva/negativni (prenehanje dejstva) d) Hoteni (potestativni )odvisen od volje strank/ nasprotje je naključni (kavzalni) ni odvisen od volje strank. IZBRISANO ZARADI PONAVLJANJA 59. kupec pa izrazi voljo. Zastopani je v pravnoposlovnem razmerju samo do svojega zastopnika. da kupi kolo. POJASNITE RAZLIKO MED UČINKI DIREKTNEGA IN INDIREKTNEGA ZASTOPANJA (1) direktno ali neposredno zastopanje – pravni posel učinkuje neposredno na zastopanega in se sklene med zastopanim in 3. kolo kupim z dvostranskim pr. KERESTEŠ. Zastopnik nastopa v lastnem imenu na tuj račun.Odgovori na vprašanja dr. (Npr. da se s pravico razpolaga. Prodajalec izrazi voljo. s prodajalcem sklenem prodajno pogodbo. naslov) Razpolagalni pr. osebo. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava b) razvezni – resolutivni pogoj. ki mi daje pr. To drugi pogodbeni stranki (3. mešani pogoj – A se obveže da bo kupil Bju avto če bo naredil izpit.

POJASNITE RAZLIKO MED SODNIM IN AVTONOMNIM VARSTVOM PRAVIC Sodno varstvo je državno varstvo. posel. če zmota ni bila bistvena. osebe ali okoliščine in je odločilna. Sedež ustanove mora biti v RS -Ustanovi se s pr. prometu. -Način ustanovitve ustanove je koncesijski (podelitev dovoljenja in vpis v register). se določi pretežni namen in je pristojno ministrstvo glede na pretežni namen. Takšna pogodba je nična! 62. mediacije in poravnave. poslih prevara vpliva na veljavnost vedno! Takšna pogodba je nična. je pa priporočena. Pri neodplačnih pr. NAČIN USTANOVITVE USTANOVE V RS Ustanova je na premoženje vezan namen. Če je ni. Na sodišča se mora obrniti stranka s svojim pravnovarstvenim zahtevkom tožbo (v pravdnih zadevah) ali predlogom (pri nepravdnem in izvršilnem postopku). mora obstajati uprava. Bistvena je. posla. Nasprotna stranka se lahko brani z ugovori in z zanikanjem dejstev. ki ima naravo soglasja. Stranka v zmoti lahko zahteva razveljavitev takšnega posla tudi. ker sicer stranka ne bi sklenila takšne pogodbe. kadar se nanaša na bistvene lastnosti predmeta. -Ustanovitelj je lahko vsaka domača ali tuja oseba. ima pa tudi pravico do odškodnine. določi prvo upravo organ pristojen za podelitev dovoljenja) -Organ pristojnega ministrstva odloči z odločbo. poslih le pri prevari. Ker pa premoženje samo ne more nastopat v pr. nepreklicna izjava) *za primer smrti – mortis causa (obličnost kot se zahteva za oporoko) -Ustanovni akt mora vsebovati: Ime in sedež – prebivališče ustanovitelja Ime ustanove in oznako »ustanova« Namen in razlikovalne označbe Navedba vsega premoženja in ocena premoženja v denarju Način in postopek oblikovanja uprave Imenovana prva uprava – to ni obvezna sestavina.Odgovori na vprašanja dr. da sklene pr. ki je edini mandatorni organ. KERESTEŠ. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. pošlje pristojnemu ministrstvu in vpiše v javni register – javno evidenco. je pristojno ministrstvo za Notranje zadeve. *med živimi – inter vivos (notarski zapis. Avtonomno varstvo temelji na pogodbeni svobodi. poslih pa je vedno relevantna. ki jo stori kdo tretji vpliva na veljavnost pogodb le. ki ga sestavljajo fizične osebe. OBRAZLOŽITE PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED PREVARO IN ZMOTO O prevari ali zvijači govorimo. s čimer sproži postopek za uveljavljanje svojih pravic in zahtevkov. alternativni načini reševanja sporov. -Pr. če nekdo namenoma napelje z lažnim prikazovanjem ali prikrivanjem dejstev drugega. Če ustanova zajema več namenov. Zmota je napačna predstava o nekem elementu pr. Objavi se v Uradnem listu RS. ustanovnim aktom enostranske narave – ena oseba izrazi voljo. -Pristojni organ za podelitev dovoljenja je pristojno ministrstvo glede na namen ustanove. Zmota v nagibu je pomembna za veljavnost pri odplačnih pr. poslom t. Prevara. Če pretežnega namena ni mogoče določiti. Pri avtonomnem varstvu pa stranke prepustijo reševanje sporov avtonomnim (nedržavnim) organom – najpogosteje arbitraže. oseba obstaja že pri podelitvi dovoljenja za ustanovitev. vpis v register pa je samo deklaratorne narave. 61. če druga stranka za prevaro vedela. 30 . pri neodplačnih pr. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 60. pogajanja.j. Odločba arbitraže je izenačena s sodno odločbo in je izvršilni naslov.

6. pravice.1982) Delimo jih na: . lahko pa se priznava tudi osebi. KERESTEŠ. ki ni lastnik (npr. tiste ki pa pooblaščajo pa naj bi bile značilne za civilno pravo. pridobi lastninsko pravico na nepremičnini. KAJ JE ROK (POJEM. VRSTE) ROK je potek določenega časa ali določen trenutek. 2008 ) ter na takšne ko vemo da se bo nekaj sicer zgodilo vendar ne vemo kdaj (prim: leto dni po A jevi smrti se bova poročila) in NEGOTOVE ( ko je nekej negotovo ali se bo zgodilo in tudi negotovo kdaj se bo zgodilo (primer: ko bom končal pravno fakulteto). Razpolagalna moč pomeni. Za civilno pravo je pomembna delitev norm na: IMPERATIVNE (prisilne). Statut in vsako spremembo statuta. je treba predložiti ministrstvu. ki jih moramo spoštovati in upoštevati DISPOZITIVNE NORME.ZAČETNE (primerjamo jih lahko z suspenzivnim pogojem. Razpolagalna sposobnost je funkcija lastninske pravice – pravica lastnika. RAZPOLAGALNA SPOSOBNOST OZ MOČ Razpolagalna sposobnost je sposobnost fizične ali pravne osebe. ki se je prvi vpisal. praviloma lastnik pravice. ki zapovedujejo. Prejšnji nevpisani pridobitelj pa ima načeloma le možnost zahtevkov proti odsvojitelju na osnovi neizpolnitve pogodbe. Gre za potek določenega časa (30 dni) ali za določeno časovno točko (20.Odgovori na vprašanja dr. izjemoma pa tudi nelastnik npr.j. Razpolagalna sposobnost je posebna oblika sposobnosti. Pravna oseba mora biti poslovna sposobna. ki se načeloma izvaja iz last. Pripada praviloma lastniku ustvarja pa se prometna vrednost stvari. Gre za sposobnost. ki mora biti v skladu z ustanovnim aktom. stranke lahko izključijo njihovo uporabo – subsidiarna uporaba 65. da lahko s stvarjo ali pravico razpolaga. javno upravo. ki jo lahko izrazi na pr. januarja . stečajni upravitelj. obremeni. spremeni. ga sprejme uprava (mortis causa). v primeru smrti dedno pravo. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava -Statut sprejme ustanovitelj sam v 30 dneh od pridobitve dovoljenja (inter vivos) oz. tipične za upravno t. da razpolaga s stvarjo in plodovi te stvari. da so pravne norme.pooblaščujoče -prepovedujoče Obče sprejeto stališče je. ker nastane z začetnim rokom pravno razmerje ali pravica) in KONČNE (začne se neka pravica ali konča) . Lahko jo daje tudi v promet. da ima pravna oseba voljo. Če obstaja na isti stvari več stvarnih pravic. negotov rok = pogoj!) 31 . obremeni ali ukine). ima prej pridobljena stvarna pravica iste vrste prednost pred pozneje pridobljeno stvarno pravico 64. prenese ali ukine) Prioritetno načelo: Poznejši pridobitelj. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. da lahko imetnik pravice z močjo svoje volje z pravico razpolaga (jo spremeni. relevanten način in možnost razpolaganja s stvarjo ali pravico (lahko jo prenese. Razpolaganje v primeru prometa obravnava obligacijsko pravo. stečajnemu upravitelju). Razpolagalno moč ima imetnik. 63. POMEN RAZLIKOVANJA MED PRAVNIMI NORMAMI ZASEBNEGA IN JAVNEGA PRAVA Pravne norme delimo po vsebini na: . zaradi nastopa katerega začne ali preneha določeno pravno razmerje. tiste norme.GOTOVE ( ko vemo da se bo nekaj gotovo zgodilo in tudi kdaj se bo zgodilo(1. torej mora biti sposobna z lastno voljo in dejanji pridobivati pravice in obveznosti imeti pa mora tudi razpolagalno moč.zapovedujoče .

POJASNI RAZLIKO MED ENOSTRANSKIMI IN DVOSTRANSKIMI PP TER ODPLAČNIMI IN NEODPLAČNIMI PP? Pravne posle delimo na enostranske in dvostranske. zato ne gre za obrambo proti nedopustnemu ravnanju. Vloži se takrat. poslih izrazi voljo ena sama stranka (ponudbe. zoper katero se prizadeti lahko brani s posegom v tuje premoženje. ampak za obrambo in zavarovanje posameznikovega inetresa.MATERIALNI ( za pridobitev ali izgubo kake pravice) in PROCESNI (v zvezi z izvrševanjem procesnih dejanj ( rok za pritožbo) . ko storilec zato. da se nasprotniku prepove objava žaljivega spisa. ker taka preti (predlog za začasno odredbo. ZAVODA? Zato. javne obljube…) Dvostranske pravne posle imenujemo tudi pogodbe in so izraz soglasno izražene volje. USTANOVITELJI ZAVODA NISO LASTNIKI GOSPODARSKE DRUŽBE.) Odstranitveni zahtevek – če je bil poseg izvršen in končan. da stori dejanje. prizadene zlo (škodo). ZAKAJ DRUŽBENIKI. Pri enostranskih pr. 70. kjer se za korist iz pravnega posla plača nasprotni stranki ustrezna premoženjska korist. ki za ogroženega ni protipravna. na katero zakon veže določene posledice. Pravne osebe so subjekti prava. nad subjekti pa ni možno imeti lastninske pravice. zavodi ipd. 68. oporoke.NAVEDITE IN NA OSEBNOSTNIH PRAVIC KRATKO OBRAZLOŽITE NAČINE VARSTVA 1.Odgovori na vprašanja dr.. pravne osebe. Neodplačni pa so tisti. ŽIVAL KOT OBJEKT CP? Glej odgovor 55. kadar ni pogojev. ker so delničarji gospodarske družbe. motitveno stanje pa še traja. ne pa v človekove dobrine.. odstrani posledice za naprej 32 . Ugotovitvena tožba – izkazati je treba pr. 2. interes na zahtevano ugotovitev. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava . Branilec je lastniku odškodninsko odgovoren. kjer se za vrednost. Obramba v teh primerih pomeni vrsto pomoči. Odplačni pravni posli so tisti. ne plača (darilna pogodba).pomeni nevarnost posameznikovim dobrinam. lahko se zahteva ugotovitev da obstaja oz. ki se iz pravnega posla pričakuje. Nevarnost grozi neposredno od tuje stvari. Pravne posle delimo glede na odplačnost na odplačne in neodplačne. i krši določeno osebnostno pravico. če je nevarnost sam povzročil. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. dajatvena tožba. 69. DELNIČARJI ČLANI DRUŠTVA. SKRAJNA SILA. 67. razmerje. glede na to ali mora izraziti voljo ena ali več oseb. da bi od sebe ali koga drugega odvrnil sočasno nezakrivljeno nevarnost. RAVNANJE V STISKI(SKRAJNI SILI) V CP? O skrajni sili govorimo takrat. Opustitveni zahtevek – tožencu se prepove. ne obstaja pravica ali pr.ZASTARALNI ( ugasne pravnovarstveni zahtevek (pravica do tožbe) sama pravica pa ne) in PREKLUZIVNI ( pri teh ugasne pravica oz zahtevek) 66.da se vloži kakšna druga. DRUŠTVA. društva. KERESTEŠ.

posla. kakor da ni bila nikoli obremenjena z napakami. Zahteva lahko brezplačno objavo njegovega popravka objavljenega besedila. O konverziji . ki jih stranke tako dosežejo po drugi poti s pravnim poslom. morajo se strinjati z drugim pravnim poslom. od dneva. da prepreči tako dejanje in odstrani njegove posledice. Zahteva za prenehanje kršitve pravice osebnosti . posla. posla. Stranke morajo tako možnost za drug pravni posel tudi sprejeti. če v določenem roku ni izpodbijana. ki sta ga stranki sklenili ničen. POJASNITE RAZLIKO MED KONVALIDACIJO IN KONVERZIJO? Konvalidacija (zastara) je ozdravitev pr. Gre za enake ali vsaj podobne posledice. Govorimo o konverziji pravnega posla. ko je zainteresirana oseba izvedela za objavo Tožba zoper odgovornega urednika. da bi stranki sklenili to 2.popravi ničnih pogodb (ne zastara) : pravnega posla pa govorimo. neutemeljeni pridobitvi oz. Pravni red s tem pomaga strankam da lahko ohranijo gospodarske posledice vsaj v določeni meri.Vsak ima pravico zahtevati od sodišča ali drugega pristojnega organa. Obličnost je lahko nujna (ad valorem) in pomanjkanje le-te pomeni neveljavnost pr. ki ni v skladu z zakonom. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 3. Pravico do popravka ima vsakdo. če gre za posel manjšega pomena. obogatitvi.Obogatitveni zahtevek – ob neupravičeni. Oškodovalec obogati na račun določene kršitve osebnostne pravice drugega. Sodišče ali drug prisojen organ lahko odredi.povrnitev negmotne škode. če ne objavi popravka – vloži se lahko v 30 dneh po preteku roka za objavo popravka oz. Potem konvalidira v celoti. posla. 6. Kršitelj ne preneha  prizadetemu denarni znesek. Popravek objavljenega obvestila. ko je upravi-čenec zvedel za razlog izpodbojnosti oz. pogodbo. 1 leta od prenehanja sile [§ 99/(1)]. ob predpostavki. Konvalidacija je možna. Odškodninski zahtevek . da kršitelj preneha z dejanjem. če je to v skladu z namenom. če stranki že izpolnili del svojih obveznosti.Odgovori na vprašanja dr. za katerega so predpostavke dosežene. konvalidacija ni mogoča! – pogodba zaživi polno pravno življenje. ko je bila pogodba sklenjena [§ 99/(2)]. je konvalidacija možna. oseb. KERESTEŠ. če okoliščine primera. pa lahko pr. če bi vedeli za ničnost prvotne pogodbe. ki sta ga imeli stranki ob sklenitvi pogodbe in če se lahko šteje. ki ostane v veljavi. posel konvalidira. da odredi prenehanje dejanja s katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti. Pr. če so izpolnjeni pogoji drugega pr. Zahteva se lahko v 30 dneh od objave obvestila oz. objava sodbe ali popravka na stroške oškodovalca . KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ki bi jih sicer dosegle z neveljavnim pravnim poslom. 71. ali kakšna druga osebnostna pravica. Pri nas pravica zahtevati razveljavitev izpodbojne pogodbe preneha s pretekom 1 leta od dneva.povrnitev gmotne škode pri žalitvi časti in širjenju neresničnih trditev . 33 . ko je pr. Če obličnost ni nujna. od dneva.denarna odškodnina za nematerialno škodo pripada oškodovancu. . čeprav niso izpolnjene vse predpostavke veljavnosti. stopnja bolečin ter njihovo trajanje to opravičujejo 5. posel ostane v veljavi. ko je bil popravek objavljen na način.Če je oblika predpisana zaradi varstva samih strank. s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes. istočasno pa izpolnjuje pogoje drugega pr. V vsakem prime-ru preneha s pretekom 3 let od dneva. da je oškodovanec tudi zares utrpel določene duševne bolečine. če pa je oblika predpisana zaradi varstva 3. posel. 4.

ker je prišlo do zastaranja! Pogodbena stranka. Sprememba je mogoča le če so sestavine drugega pravnega posla že podane v prvem. da se izreče ali ostaja pri pogodbe ali ne v določenem roku. če so podane sestavine drugega pravnega posla že v sklenjenem a ničnem pravnem poslu. ki je poslovno omejeno sposobna -če so bile pri sklenitvi napake glede volje strank -če je v zakonu tako določeno Izpodbojnost .Odgovori na vprašanja dr. Če se ne izreče. zadoščenje. civilna (ekvivalenca oz denarni znesek. Ni mogoče spremeniti odstopne izjave o spodbijanju. (Neposredno v postopku ali s tožbo na ugotovitev ničnosti) Pravica do uveljavljanja ničnosti nikoli ne zastara. Konverzija ne pride v poštev. ki jih zasledujejo stranke. Sodnik ne more vključevati svojih predstav vrednotenja v okvir hipotetične volje strank. Pri konverziji ne gre za delno ničnost ali za njen poseben primer. se šteje. 34 . ki ustreza ocenjeni škodi. Pogodba je izpodbojna: -če jo je sklenila stranka. ničnem pravnem poslu. Lahko je naravna oz naturalna (restitucija ali povrnitev v prvotno stanje)in denarna oz. če namen prepovedi ne nasprotuje temu drugemu pravnemu poslu. če so protipravni. Zato tako oblikovanje pogodbene vsebine ne pomeni nasprotja avtonomije strank.ki naj strankam ustvari pričakovan interes. 72. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. kjer se prvotno zahteva izvršitev. ga je mogoče spremeniti samo.subjektivni rok – 1 leto od kar je upravičeni zvedel za napako . denarna odškodnina za prizadejano moralno ali materialno škodo). posla Pravni posel postane NEIZTOŽLJIV. v katere interesu je bila ugotovljena izpodbojnost. Odškodninska sankcija je znotraj civilne kazni. ki ne sme biti krajši od 30 dni. Njen sopogodbenik lahko zahteva. da je pogodba razveljavljena. nespremenljivi s strani pravnega reda. satisfakcija oz. je kazen plačilo v denarju (premoženjska) Odškodninska sankcija je sredstvo ali način s katerim se povrne škoda. Taka sprememba je mogoča samo. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Pri takem oblikovanju volje ne gre za razlago volje ampak samo za obliko naknadne pomoči pri oblikovanju vsebine pravnega posla.objektivni rok – 3 leta od sklenitve pr. Če pravni posel v dogovorjeni obliki nasprotuje samo zakoniti prepovedi. da se pogodba razveljavi. 73. V KAKŠNEM ROKU JE MOGOČE UVELJAVLJATI IZPODBOJNOST IN V KAKŠNEM NIČNOST PRAVNEGA POSLA ? Ničnost ali absolutno neveljavnost upoštevajo sodišča in drugi državni organi po uradni dolžnosti. Pri oblikovanju pravnega posla pa ima določen pomen hipotetična volja strank. če pa le ta ni uspešna. KERESTEŠ. nanjo pa se lahko sklicujejo vsaka oseba. Konverzija tukaj ni dopustna. ampak gre za popolno ali delno možnost doseči pravni uspeh namesto z ničnim poslom z drugim poslom. kadar so nameni. POJASNITE TEMELJNO RAZLIKO MED CIVILNO KAZNIJO IN ODŠKODNINSKO SANKCIJO? Civilna kazen je kazen. ki ima interes in država. lahko zahteva.

darilna pogodba) • OBLIČNI PRAVNI POSLI (npr. izročitev ali tradicija.enostranski pravni posel. pri katerem pravni red veže pravne posledice na dejanja ne glede na voljo strank. najdba stvari. oporoka) Še nekatera razlikovanja: • ENOSTRANSKI POSLI (npr. na katerega se nanašajo: • OBLIGACIJSKOPRAVNI POSLI (npr. silobran. Z njimi stranke pridobivajo. je pozitivno – nekaj da.v primeru. kupoprodajna pogodba glede premične stvari) • PRAVNI POSLI MED ŽIVIMI (npr. poravnava) .stranki. dveh ali več pravnih subjektov. s katerimi v pravno dovoljenih mejah nastajajo. da bo stvar. • DARILNA POGODBA . Delitev pravnih poslov glede na pravno področje. kupec pa se zavezuje. tisti. avtorsko delo ali izum. ki sta v sporu z vzajemnim popuščanjem spor ali negotovost odpravita tako.strogo obličen in preklicni enostranski posel. da si jo prilasti. s katerim pridobi lastninsko pravico na premični stvari. • OKUPACIJA . kupoprodajna pogodba) • NEODPLAČNI PRAVNI POSLI (npr. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008.Odgovori na vprašanja dr. Primeri pravnih poslov glede na njihovo naravo: • KUPOPRODAJNA POGODBA . tisto človekovo ravnanje. Najbolj značilno! • ODPLAČNI PRAVNI POSLI (npr. da bo ta pridobil pravico razpolaganja oz.z njo se prodajalec zavezuje. ko pravno posledico povzroča že voljno izjavno dejanje enega pravnega subjekta. Je. POJASNITE RAZLIKO MED REALNIM DEJANJEM IN PRAVNIM POSLOM? Realno dejanje je ravnanje določene osebe. predelava) • DEDNOPRAVNI POSLI (npr. • DVOSTRANSKI POSLI (npr. Pravni akti so avtonomna voljna izjavna dejanja enega. stori.z njo darovalec neodplačano prepusti obdarjencu stvar ali premoženjsko pravico. okupacija. Sem spada npr. ki ni nikogaršnja last (res nullius). ki imajo pravno posledico. oporoka) • NEOBLIČNI PRAVNI POSLI (npr.v primeru. izročil kupcu tako. spreminjajo ali ukinjajo določene pravice. • PORAVNAVA . ko se morata stranki šele sporazumeti o njegovih bistvenih sestavinah. • OPOROKA . v nasprotju s pravnim poslom. da bo prodajalcu plačal kupnino. ki jo vzame v posest z namenom. kupoprodajna pogodba) • PRAVNI POSLI ZA PRIMER SMRTI (npr. se spreminjajo in prenehujejo pravice in dolžnosti v konkretnih pravnih razmerjih. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 74. okupacija. Temeljijo na avtonomiji pravnih subjektov in na dispozitivni naravi civilnega prava. lastninsko pravico. ki jo prodaja. oporoka) 35 . ravnanje v skrajni sili… Pravni posel pa so tisti izrazi volje. ali negativno – nekaj dopusti ali opusti. s katerim oporočitelj razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti. KERESTEŠ. obdarjenec pa to sprejme. okupacija) . vse vrste pogodb) • STVARNOPRAVNI POSLI (npr. da na novo določita svoje vzajemne pravice in obveznosti.

To razliko zelo lepo ponazarja znan primer iz rimskega prava. ki pa mora biti tajen. Bistvena je tista zmota. pri neodplačnih pr. lahko pa tudi zaradi zmote ob manifestaciji volje (napake v izjavi). To je najpogosteje denar (zlasti ob ustanovitvi). Če bi stranka posel kljub zmoti vseeno sklenila. kadar se nanaša na bistvene lastnosti predmeta. poslih le pri prevari. osebe ali okoliščine in je odločilna. lahko pa so tudi premičnine. kadar gre za zmoto o določenih dejstvih I "realnega" življenja. kar je stranka. Takšna pogodba je nična! 1. saj prikrajšani kupec tedaj "vina" ne bi kupil v nobenem primeru. ne pa če je bil jabolčni. PREMOŽENJSKI SUBSTRAT KOT PODLAGA PP ? Stvarni ali premoženjski substrat predstavlja premoženjsko podlag pr. kakšne pravice in dolžnosti naj imajo pravni naslovljenci v konkretnih pravnih razmerjih RAZLIKA med pravnimi posli in sodnimi akti: • PRAVNI POSLI pogojujejo sodne akte • SODNI AKTI razsodijo o pravovarstvenem zahtevku in njegovi utemeljenosti 75. na kateri del resničnosti se zmota nanaša. kupec pa je ugotovil. da lahko do zmote pride bodisi zaradi nepoznavanja okoliščin (napake v predstavi). Opravičljiva in neopravičljiva zmota Zmota je opravičljiva. V primeru napak v izjavi so mogoči trije pristop. ki se ob določenem polu uporabljajo. Poznamo več vrst zmot. ki je bila v zmoti dejansko želela. ali pa bi ga stranka sklenila zgolj v neki drugačni obliki. nepremičnine ali pravice. kar je bilo na podlagi ijave mogoče razbrati kot resnično voljo stranke. ki temeljijo na avtonomiji volje • UPRAVNI AKTI so oblastni akti. ki se v tem primeru zahtevam ni mogla izognita. po teoriji zaupanja pa tisto. ugotovljiva. Po teoriji izjave naj bi upoštevali tisto. Opredelimo jo lahko kot napačno predstavo o določenem delu pravnega posla. poslih pa je vedno relevantna. 3. Bistvena zmota je. ker sicer stranka ne bi sklenila takšne pogodbe. Zmota je napačna predstava o nekem elementu pr. ki zadevajo pravni posel. brez katere pravni posel sploh ne bi nastaal. 36 . vrednost pa mora biti gospod. če je bil kis vinski. osebe. V tem primeru gre za to. potem je zmota nebistvena. 76. kadar se ji stranka tudi s skrbnostjo. Nasprotno je zmota dejanska. je ta zmota pravna. Dejanska in pravna zmota Tu gre za to. ZMOTA KOT ELEMENT NAPAKE VOLJE PRI SKLEPANJU PP ? Zmota je najpomembnejša napaka volje.i know kow . Kot stvarni vložek pri gospod. KERESTEŠ. da bi bilo od samega začetka vsteklenicah res vino. ki enostransko določajo. zmota ni opravičljiva. kar je bilo dejansko izjavljeno. kajti prav nobene možnosti ni. Zmota v nagibu je pomembna za veljavnost pri odplačnih pr. 4. Zmote v izjavi in zmote v predstavi Ta razdelitev temelji na tem. Pri nas velja teorija zaupanja. da je šlo dejansko za kis. Če temu ni tako . da je prodajalec prodajal vino. posla. Če gre za zmoto.Odgovori na vprašanja dr. po teoriji volje tisto. ko se nanaša na pravne norme. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Za premoženje se lahko opredeli vse kar ima premoženjsko vrednost. Bistvena in nebistvena zmota To je bajpomembnejša razdelitev zmote. Po mnenju rimskih pravnikov je sam posel veljaven. 2. Družbi pa se lahko pojavi tudi t. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava RAZLIKA med pravnimi posli in upravnimi akti: • PRAVNI POSLI so zasebni pravni akti.

Če se nanaša na vsa taka dejstva je popolna. nepridobitne narave Ustanovitev s sklepom o ustanovitvi.ustanovni . Pri kupovanju krompirja se stranka tako ne bo ozirala na prodajalca. (skladi za štipendije) Korporacija Združenje oseb z nekim namenom. Zmota se pojavlja v različnih tipičnih primerih: 1. V ČEM SE RAZLIKUJETA KOORPORACIJA IN USTANOVA • USTANOVA – premoženje ustanovljeno v določen namen.uprava ali zastopnik Fakultativni organi: *nadzorni organ *disciplinska komisija ali razsodišče Člani . je od dogovora strank odvisno.Na podlagi sklepa skupščine . Demonstracijska in kalkulacijska zmota Zmota lahko nastane že ob predstavitvi t. Ko gre za zmoto o drugih elementih opravila. Zmota o osebi je tista zmota. Pristojnost uprave je upravljanje s premoženjem v njegov namen ali cilj.upravni organ ugotovi. Tudi pri zmoti o predmetu njena bistvenost ni nujna. načelno pa je tako opravilo nično. namen je dosežen . ali naj bo takšna zmota bistvena ali ne. na kako širok sklop relevantnih dejstev za sklenitev nekega pravnega opravila se zmota nanaša. ko zaradi napačnega preračunavanja pridemo do neustreznih dejstev. ki nastopa kot zastopnik ustanove Članov ni! Prenehanje: .i. govorimo o kalkulacijski zmoti.Ex lege (na podlagi zakona) . razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 5.častni pogojev – strokovna združenja) Prenehanje: .doseganje namena postane nemogoče . bo takšna zmota navadno bistvena. O tem. če pa gre za pogodbo. pri kateri se ena stranka obveže.če je v ustanovnem aktu tako zapisano. 77.Oblastno prenehanje (Upravni organ tako odloči) . sicer je delna. ni enotnega merila. odločitev uprave. da ni več pogojev . Zmota je običajno bistvena takrat. 3. KERESTEŠ.stečaj Ustanova Na namen vezano premoženje Z ustanovnim aktom enostranske narave – inter vivos ali mortis causa . Popolna in delna zmota Tu govorimo o tem.koncesijski sistem Organi so: Ustanovitelj (eden ali več) Donatorji – prispevajo z neodplačnimi darili Destinatarji – upravičenci iz ustanove Uprava ustanove (najmanj 3 člani) 1 član je predsednik. ali je ta zmota bistvena ali ne.cilj oz. Če pa nastane še le. Določeno v ustanovnem aktu. sprejemom temeljnega akta in vpisom v register – normativni sistem Organi so: Mandatorna organa – skupščina ali občni zbor . Tipičen primer takšne zmote je že navedeni rimski primer prodaje vina. 6.redni Avtomatično z izjavo volje . primarnih podatkov in tedaj je zmota demonstracijka. da bo drugo portretirala.Likvidacija – razdelitev premoženja . kadar je predmet pravnega posla kakšna nenadomestna stvar (unikatna slika).Odgovori na vprašanja dr. 2.podporni Po odločitvi organa (izpolnjevanje . 4. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. pri kateri ima ena stranka napačno predstavo o identiteti druge. Zmoto o pravnem naslovu je treba presojati glede na vsak posamezni posel.izguba premoženja . ki ga mora potrditi pristojno ministrstvo 37 .

sprememba ali ukinitev pravice).zahteva se obstoj in veljavnost pr. Njen sopogodbenik lahko zahteva. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. zavezovalni pr. IZPODBOJNOST PP ? Izpodbojni pravni posli so tisti. Ugotovitev: Izpodbojnost je stanje. da se pogodba razveljavi. Učinek take sodne ugotovitve velja od časa sklenitve pravnega opravila (ex tunc – za nazaj). posel ničen  nična je kavza razpolagalni pr. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 78. vrnitev tega. posel pa je stvarnopravni posel. Vsak pr. Gre za izraženo voljo. v katere interesu je bila ugotovljena izpodbojnost.Odgovori na vprašanja dr. posel je kavza razpolagalnega pr.) V Sloveniji je razmerje med zavezovalnim in razpolagalnim pr. tretje osebe pa v primeru. posli kavzalni. s prodajalcem sklenem prodajno pogodbo. poslov kavzalne narave – razpolagalni pr. ima določen poslovni namen (izpolniti nasprotno obveznost.posel je odvisen od zavezovalnega oz. Zavezovalni pr. ki bi jih imela od pravnega posla – negativna pogodbena korist. kupec pa izrazi voljo. posel je neveljaven 79. da kupi kolo. posel je obligacijski pr. se šteje. če se je ta pravica nanje prenesla ali pa jim jo je zakon priznal.posla. kreditirati nasprotno stranko. pravico prenese na kupca). Posledica abstraktnosti:B tega denarja ne more iztožiti. posel gre. Prodajalec izrazi voljo. vendar obstaja nevarnost. Iz tega posla ni razviden poslovni namen strank. kar je na podlagi takega pravnega posla dala in podobno – če je bila v dobri veri. posla. ki jo je takšen pravni posel prikrajšal. poslom. Če hočem dobiti kolo. dokler sodišče na predlog stranke ne ugotovi. ki je kavza . 38 . posel. posli so izjeme npr. posla: . ki ga sklene stranka. Razlogi za izpodbojnost pogodbe: -če jo je sklenila stranka. (Npr. da je neveljaven. da bo postala neveljavna. ga kupim. nasprotni stranki nakloniti neodplačno korist) Abstraktni pr. lahko zahteva povračilo koristi.če je zavezovalni pr. posel. naslov) Razpolagalni pr. KAKŠNO JE V SLO PRAVNEM REDU RAZMERJE MED ZAVEZOVALNIM IN RAZPOLAGALNIM PP? Praviloma so pr. obremenitev. Npr. Pridobitev lastninske pravice s pomočjo pr. KERESTEŠ. ker ni poslovnega namena in ni jasno za kakšen pr. da se izreče ali ostaja pri pogodbe ali ne v določenem roku. Stranka. ko pogodba še vedno velja. Pravni posel velja. ki ne sme biti krajši od 30 dni. da je pogodba razveljavljena. POJASNITE RAZLIKOVANJE MED ABSTRAKTNIMI IN KAVZALNIMI PP. lahko zahteva. pr. izstavitev menice – a se zaveže B. pri katerih lahko praviloma uveljavljajo neveljavnost samo stranke. ki je poslovno omejeno sposobna -če so bile pri sklenitvi napake glede volje strank -če je v zakonu tako določeno (OZ ali drug predpis) Posledica izpodbojnosti: Pogodbena stranka. kolo kupim z dvostranskim pr. da mu bo dal nek znesek. naslov na podlagi katerega se nekdo zaveže. ki učinkuje neposredno na pravico z namenom razpolage s pravico(prenos. da se s pravico razpolaga. da bo prenesel pravico. (Npr. ki mi daje pr. da proda kolo (last. Če se ne izreče.

da med določenimi osebami določen čas zastaranje ne teče. . Pravica se spremeni iz civilne iztožljive v naturalno neiztožljivo samo. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Posledice razveljavitve: Če je bilo na podlagi izpodbojne pogodbe. če se uporabi ugovor zastaranja. Pri nas pravica zahtevati razveljavitev izpodbojne pogodbe preneha s: 1) potekom 1 leta od dneva. je svojemu sopogodbeniku odgovoren za škodo. ki služi vojaški rok.SUBJEKTIVNI ROK 3) pretekom 3 let od dneva. S tem se izniči vso pretečeno zastaranje. ki je kriv za izpodbojnost. ki ex lege ustavi ugovor. je proces. Vzroki za pretrganje zastaranja: 1) pisno pripoznanje dolga. razen. ki pripelje do izpremembe pravice. da terjatev ne more zastarati. Zastarajo samo terjatve.proti osebi. dejstvo.med mobilizacijo. je to treba vrniti ali dati ustrezno denarno nadomestilo. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ker je prišlo do zastaranja! 80. .med skrbnikom in varovancem . če ta ni vedel in tudi ni mogel vedeti za vzrok izpodbojnosti pogodbe. ko je bila pogodba sklenjena – v vsakem primeru! – OBJEKTIVNI ROK Po preteku OBJEKTIVNEGA ROKA pravni posel postane NEIZTOŽLJIV. če ni morda prisotno tudi zadržanje zastaranja. KERESTEŠ. Ko odpadejo razlogi za zadržanje zastaranja. pravice 2) dajatev za zavarovanje dolga 3) delno poplačilo dolga 4) tožba za sodno ugotavljanje 5) izvršilni postopek Zadržanje zastaranja pomeni. Odgovor na razveljavitev: Pogodbenik. da zaradi določenega dejstva zastaralni rok preneha teči.med zakoncema .proti mladoletniku ali drugim poslovno nesposobnih osebam. . vojno ter za terjatve oseb v vojaški službi.Odgovori na vprašanja dr. razen. se zastaranje nadaljuje. ki je bila razveljavljena. ki jo utrpi zaradi razveljavitve pogodbe.če upnik zaradi nepremagljivih ovir ni mogel sodno zahtevati izpolnitev obveznosti. Razlogi za zadržanje: 1) med otroci in starši v času trajanja rodit. če je v zakonu izrecno zapisano. Pravice 2) med skrbnikom in varovancem 3) med okupacijo za osebe v vojni… Zastaranje ne teče: .otroci in starši v času trajanja roditeljske pravice .zunajzakonskima partnerjema . PRETRGANJE IN ZADRŽANJE ZASTARANJA ? Zastaranje je pr. kaj izpolnjeno.SUBJEKTIVNI ROK 2) pretekom 1 leta od prenehanja sile . ko je upravičenec izvedel za izpodbojnost . - 39 . Pretrganje zastaranja pomeni.

se dolžnik nikoli ne bi mogel čutiti varnega. tudi zaščita ni potrebna. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST – pogodbenik. konvalidacija ni mogoča! 82. je konvalidacija možna. zastaranje) Nični ali absolutno neveljavni so vsi tisti pravni posli.) 3. 83. če namen kršenega pravila ne odkazuje na kakšno drugo sankcijo ali če zakon v posameznem primeru e predpisuje kaj drugega. čeprav je od nastanka preteklo že veliko časa. NIČNOST PRAVNEGA POSLA (pojem. posla. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 81. posel konvalidira. učinki. ki sploh ne ustvarjajo pravnega učinka med strankami in za katere štejemo. če so izpolnjeni pogoji drugega pr. mora vsaka pogodbena stranka vrniti drugi vse. prisilnim predpisom ali moralnim načelom. kdaj so pravni posli nični. ki nasprotuje ustavi. posla. vrste. ne soglaša) – ni vpliva na veljavnost pr. če od zapadlosti zahtevka preteče dolgo obdobje. Domnevamo lahko tudi. ki se zahteva za pr. Če upnik nima pravega pravnega interesa. Ničnost pravnega posla upoštevajo sodišča in drugi organi po uradni dolžnosti. posel za katerega je namenjeno) Obličnost je lahko nujna (ad valorem) in pomanjkanje le-te pomeni neveljavnost pr. posledice. sodni zapis. Če ne bi poznali instituta zastaranja. tudi molk (načeloma velja. neformalna oblika ne zahteva nikakršne formalne oblike. pa lahko pr. če prepoved ali kakšen drug vzrok ničnosti pozneje preneha. če pa je oblika predpisana zaradi varstva 3. posla 2. da tudi samemu upravičencu ni do tega. slovesna oblika praviloma uporabljana za pr. notarski zapis. Če obličnost ni nujna. Za družbo je pomembno. KAKŠEN PRAVNOPOLITIČEN CILJ ZASLEDUJE INSTITUT ZASTARANJA? Institut zastaranja je pravnopolitične narave.Odgovori na vprašanja dr. Razlikujemo delno in popolno ničnost pogodbe. dar je koristno tudi za pravno varnost. Lahko je pisna ali ustna. posle javnega prava Pravilo 1: Predpogodba mora biti sklenjena v isti obliki. težje je tudi dokazati pravna dejstva iz katerih pravica nastaja in nasprotno – v teh primerih je dokazovanje in odločanje dvomljivo. notarski zapis +priče. kar je prejela na podlagi take pogodbe. da sploh niso bili sklenjeni. Omilitve ničnosti: KONVERZIJA in KONVALIDACIJA! Glej odgovor 71. da svojo pravico izvršuje. ki je kriv za sklenitev nične pogodbe odgovarja svojemu sopogodbeniku za škodo. pisna oblika +potrjevanje dejstev. ker bi upnik lahko zahteval izvršitev svoje pravice. da se pravna razmerja čimprej uredijo. kdor molči. KERESTEŠ. Če to ni mogoče mora dati ustrezno denarno nadomestilo. formalna in realna oblika – če je predpisana ad valorem. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Nična pogodba ne postane veljavna. je nična. sankcije)? Obličnost je zunanja manifestacija izražanja poslovno relevantne volje. 1. Posledice ničnosti: Če je pogodba nična. 40 . ki se zahteva za glavno pogodbo Pravilo 2: Pooblastilo mora biti dano v obliki notarskega zapisa (v obliki. če ta ni vedel ali ni bil dolžan vedeti za vzrok ničnosti. Pravica do uveljavljanja ničnosti ne ugasne. omilitve. oseb. konkludentno ravnanje. ki mu nastane zaradi ničnosti pogodbe. je pogoj za veljavnost (pisna oblika +priče. Daljše je obdobje. Na ničnost pa se lahko sklicujejo tudi tretje osebe in dražva. OBRAZLOŽITE OBLIČNOST PP KOT PREDPOSTAVKO ZA VELJAVNOST PP (pojem. Razlogi za ničnost: Pogodba. -Če je oblika predpisana zaradi varstva samih strank.

kdor ni pravno sposoben! Ločimo: . interese in podobno.pravno razmerje odpovedo. dejanja potrebno voljo. Potrebna je prava. pridobiva pravice in se sam zavezuje. ki mu je stvar izročena pod pridržkom polnega plačila kupnine. lahko naložimo za njeno ravnanje odgovornost) • malomarno ravnanje (oseba zanemari tisto pazljivost. normalna volja. prenese. obremeni). Sodišče ugotavlja le to ali je bila oblikovalna pravica izvršena. ki je odvisna od stopnje razuma in volje pr. je sposobnost. POJEM IN POMEN PREMOŽENJA V CIVILNEM PRAVU? V ekonomskem pomenu je premoženje vse.skrbnik) . ki je potrebna. pripada dediščine dediču… 85. da ima za pr. ki je krivdno ravnala. POJASNITE POJEM PRIČAKOVANE IN OBLIKOVALNE PRAVICE ? Oblikovalne pravice so tiste pravice. ki pripadajo določeni osebi. posle. predkupna pravica. druga stranka pa je zavezana. Za oblikovalne pravice je značilno to. Bistvo je v načinu enostranskega oblikovanja razmerja (zato so pravotvorna upravičenja). pravice. posvojitelj ali uradnega skrbnika . razmerje (zmanjšanje kupnine) 6) UKINJAJOČE . da ne pride do škodljive posledice) 86.voljno sposobnost za sklepanje pr. imamo opraviti s posebej zavarovano kategorijo pričakovanja = pričakovano pravico. Stranka z enostranskim ravnanjem (sprejemno izjavo) oblikuje neko pravno razmerje. pomanjkanje opravilne sposobnosti lahko nadomesti z voljo zakonitega zastopnika – roditelj. ki je v nastajanju doseže takšen položaj. KERESTEŠ. Primer: pričakovanje kupca. opravilna sposobnost ali sposobnost za dejanja.voljno sposobnost za nedopustno ravnanje = krivdna ali deliktna sposobnost • naklepno ravnanje (osebi. Je sposobnost osebe. poslov = poslovna ali opravilna sposobnost (oseba lahko samostojno sklepa pr. da to pravico izpolni. da z enostransko izjavo volje oblikuje medsebojno pravno razmerje. V pravnem pomenu pa je premoženje skupnost premoženjskih pravic. Pričakovalna pravica. da drugi več ne morejo preprečiti njenega nastanka. subjekta. ko pravica. Primer: pravica do odpovedi! Oblikovalne pravice delimo na: 4) USTANAVLJAJOČE – opcije (npr. Predstavlja posebno vrsto premoženjske pravice in je lahko v samostojnem pravnem prometu (lahko se zastavi. da prevzame pravno posledico. Voljno sposoben ne more biti. ponudba) 5) SPREMINJAJOČE – spreminjajo pr. da lahko z lastnimi dejanji spreminja. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. prenaša ali odpravlja pravice in obveznosti. ki v določenem pravnem razmerju pooblaščajo enega od subjektov. ki izvira iz oblik razmerja. brez razlike ali gre za stvari. torej vse ekonomske dobrine (podobno pojmu lastnine). da prva stranka ne potrebuje soglasja druge stranke. VOLJNA SPOSOBNOST IN NJEN POMEN V CIVILNEM PRAVU? Voljna. kar komu pripada ali kar kdo ima. 41 . razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 84.Odgovori na vprašanja dr.

ki je edini mandatorni organ. Sila je lahko tako močna. da drugi ne morejo več preprečiti njenega nastanka. da predmet še ni določen. vpis v register pa je samo deklaratorne narave. Določenost predmeta obveznosti pomeni. Strah se šteje za utemeljenega. telesni ali drugi pomembni dobrini pogodbene stranke ali koga drugega [§ 45/(2)].Odgovori na vprašanja dr. 90.pr. poslom t. ena stranka drugi s silo vodi roko pri podpisu pogodbe). lahko stranka zahteva razveljavitev pogodbe. Določljivost predmeta obveznosti pa pomeni. ki ga zakrivi sopogodbenik ali kdo drug. KERESTEŠ. so izpodbojne. Grožnja mora biti protipravna.: grožnja s tožbo). KDAJ LAHKO PRAVNO ZAVAROVANO PRIČAKOVANJE OPREDELIMO KOT PRIČAKOVANO PRAVICO? Ko pravica v nastajanju doseže tak položaj. Pogodbe. V takšnem primeru je pravni posel neobstoječ. POJASNITE NAČIN USTANOVITVE USTANOVE? Ustanova je na premoženje vezan namen.: nedopustna grožnja s prijavo na policijo zaradi kaznivega dejanja 88. ustanovnim aktom enostranske narave – ena oseba izrazi voljo. To definira OZ v § 45: Če je pogodbena stranka ali kdo tretji povzročil pri drugi stranki utemeljen strah. ki ga sestavljajo fizične osebe. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Ker pa premoženje samo ne more nastopat v pr. je pristojno ministrstvo za notranje zadeve. kaj se prenaša. -Pristojni organ za podelitev dovoljenja je pristojno ministrstvo glede na namen ustanove. Sedež ustanove mora biti v RS -Ustanovi se s pr. da je predmet stvarnih pravic posamičen. če se iz okoliščin vidi.pr. da stranka s svojo voljo sploh ne more sodelovati (n. Grožnja mora biti usmerjena neposredno na to. Če nasilje deluje na strankino voljo tako. -Pr. Pravna grožnja je dopustna (n. Strah je lahko povzročen s silo ali grožnjo. saj sin lahko zanesljivo pričakuje da bo vsaj nujni dedič. se določi pretežni namen in je pristojno ministrstvo glede na pretežni namen. nepreklicna izjava) *za primer smrti – mortis causa (obličnost kot se zahteva za oporoko) -Ustanovni akt mora vsebovati: • Ime in sedež – prebivališče ustanovitelja • Ime ustanove in oznako »ustanova« • Namen in razlikovalne označbe 42 . gre za napako volje. *med živimi – inter vivos (notarski zapis. da pa lahko na podlagi določenih lastnosti določimo. razen če zakon določa drugače. POJASNITE POMEN NAČELA SPECIALNOSTI V CIVILNEM PRAVU? Načelo specialnosti: Samo individualno določena stvar je lahko predmet stvarnih pravic. Pričakovanje dediščine je deloma zavarovano. prometu.pr. tako da je ta zaradi tega sklenila pogodbo. mora obstajati uprava. Če ustanova zajema več namenov. sklenjene pod vplivom sile ali grožnje. -Način ustanovitve ustanove je koncesijski (podelitev dovoljenja in vpis v register). SILA KOT ELEMENT NAPAKE VOLJE PRI SKLEPANJU PP? Stranka sklene pravni posel iz strahu. oseba obstaja že pri podelitvi dovoljenja za ustanovitev. -Ustanovitelj je lahko vsaka domača ali tuja oseba. da pod njegovim vplivom oblikuje svojo voljo in jo izrazi. singularen. 89. Če pretežnega namena ni mogoče določiti. ker volje sploh ni bilo. Primer: A (sin) bo dedič po B (če ni zakonca). vendar je n.j. da bi stranka sklenila določen pravni posel. Povsem jasno je. da je grozila resna nevarnost življenju. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 87.

pri neodplačnih pr. Zmota v nagibu je pomembna pri odplačnih pr. posla. po zakonu ni upravičen groziti) . interese in podobno. posel. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. 91. Pogodba ne nastane! O grožnji pa govorimo. ga sprejme uprava (mortis causa). obojestransko zmoto. RAZLIKA MED PRAVNIM IN EKONOMSKIM POJMOM PREMOŽENJA? V ekonomskem pomenu je premoženje vse. ki grozi. posla nedopustna ali če je ni. brez razlike ali gre za stvari. določi prvo upravo organ pristojen za podelitev dovoljenja) -Organ pristojnega ministrstva odloči z odločbo.denarno odškodnino za materialno škodo . subjektivna merila – telesne in duševne lastnosti stranke) . 93.objava sodbe ali popravka (preklic izjave in povrnitev stroškov poprave) • • • 43 .Odgovori na vprašanja dr. pravice. če so izpolnjeni 3 elementi: . posla želi doseči. Stranki sta prepričani. tako da je ustrahovana stranka zaradi tega sklenila pr. pošlje pristojnemu ministrstvu in vpiše v javni register – javno evidenco. -Statut sprejme ustanovitelj sam v 30 dneh od pridobitve dovoljenja (inter vivos) oz. ki pa praviloma ni pomemben za sklenitev pogodbe (npr. plačilo 1000 zaradi izpolnitve obveznosti iz naslova nakupa) Po predmeu pogodbe se vprašamo KAJ je nekdo dolžan. ki ga stranke želijo doseči s pr. plačilo 1000 za nakup kolesa. Gre za t. dejansko pa je med njima nesporazum o naravi pogodbe ali o podlagi ali predmetu obveznosti. je tisti neposredni cilj. Nagib ali motiv je tisti posredni cilj. je pa priporočena.pri stranki se mora vzbuditi utemeljen strah (objektivna merila – intenziteta grožnje. ko se pogodbeni volji strank nista ujeli. ki pripadajo določeni osebi. posel ničen. ki ga stranka s sklenitvijo pr. pri KAVZI pa ZAKAJ je nekdo dolžan. poslih le pri prevari. je treba predložiti ministrstvu. Lahko zahteva: . Statut in vsako spremembo statuta. V pravnem pomenu pa je premoženje skupnost premoženjskih pravic. NESPORAZUM IN GROŽNJA? O nesporazumu govorimo. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Navedba vsega premoženja in ocena premoženja v denarju Način in postopek oblikovanja uprave Imenovana prva uprava – to ni obvezna sestavina. da se strinjata.grožnja mora biti protipravna (tisti.i. Stranka lahko zahteva razveljavitev pogodbe! Grožnja je vzrok za razveljavitev pr. ki mora biti v skladu z ustanovnim aktom. da se bom lahko vozil v šolo) Če je kavza za sklenitev kakega pr. poslih pa je vedno relevantna (povzroča ničnost). poslom (npr. Če je ni. KERESTEŠ. ODŠKODNINSKO VARSTVO OSEBNOSTNIH PRAVIC? Oškodovani ima na voljo odškodninski zahtevek povrnitev materialne ali nematerialne škode. POJASNITE RAZLIKO MED KAVZO IN NAGIBOM TER POJASNITE NJUN VPLIV NA VELJAVNOST PP? Kavza je podlaga ali razlog za sklenitev pr. ki ima naravo soglasja. torej vse ekonomske dobrine (podobno pojmu lastnine).povzročiti jo mora nasprotna stranka ali tretji v sodelovanju z nasprotno stranko 94. posla. verjetnost uresničenja. je pr. kar komu pripada ali kar kdo ima. če je stranka ali tretji z nedopustno grožnjo povzročil pri drugi utemeljen strah. 92. Objavi se v Uradnem listu RS.

osebnega ali družinskega življenja ali kakšna druga osebnostna pravica. Povsem jasno je. Od strank je odvisno. opravljanje nevarne dejavnosti… 3) Škoda 4) Vzročna zveza med škodo in dejanjem 96. • So izključujoče pravice – delujejo oz. Najpogostejše je odškodninsko varstvo. POJASNITE VSEBINO NAČELA DIZPOZITIVNOSTI IN VSEBINO NAČELA SPECIALNOSTI V CP ? Načelo dispozitivnosti pomeni svobodno voljo strank. objektivna odgovornost = imetnik nevarne stvari.statisfakcijo(pripada oškodovancu. učinkujejo erga omnes ( proti vsem) Učinek erga omnes izključujočih pravic ni tipičen voljni učinek. da prepreči tako dejanje ali da odstrani njegove posledice. kot je to zapisano v zakonu Načelo specialnosti: Samo individualno določena stvar je lahko predmet stvarnih pravic. Določenost predmeta obveznosti pomeni. da predmet še ni določen. pri katerem pride do prehoda iz razmerja erga omnes v razmerje inter partes. Velja pravilo. 4) preprečitev povečanja premoženja (izgubljeni dobiček. da je predmet stvarnih pravic posamičen. V Sloveniji predstavlja ustavno varstvo najvišje varstvo posameznih pravic. Temeljna elementa odškodninskega zahtevka sta: • škoda. kaj se prenaša. in • protipravnost odgovornosti. nastala na premoženjskih dobrinah. če okoliščine primera. ki pokrivajo osebnostne pravice. akt. o sestavinah pr. Temelj izključujoče pravice je lahko le zakon. da pa lahko na podlagi določenih lastnosti določimo 97. kot jih pozna zakon. Temelj za odškodninsko varstvo osebnostnih pravic je § 134/(1) OZ – vsak ima pravico zahtevati od sodišča ali drugega pristojnega organa. KERESTEŠ. opustitev) 2) Odgovornost povzročitelja (krivda sposobne osebe ali objektivna odgovornost) – krivda= naklep. razmerja…) Stranke same si lahko uredijo razmerje drugače. damnum emergens). singularen. lucrum cessans) 44 . Govorimo predvsem o varstvu osebnostnih pravic. saj je v RS Ustava najvišji pr. kakšno vsebino mu želijo dati (stranke se svobodno dogovorita o ceni. s katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti. To je varstvo položajev. razen če zakon določa drugače. vendar je najpomembnejše prav pri osebnostnih pravicah. POJASNITE PRIDOBITEV OSEBNOSTNIH PRAVIC NJIHOVO PRENOSLJIVOST. stopnja bolečine ter njihovo trajanje to opravičujejo) 95. ki so tudi varovane s strani države. katerega določbe so človekove temeljne pravice. IN UČINKOVANJE PO SMRTI NOSILCA? Osebnostne pravice naštete v URS so deklarirane in hkrati tudi garantirane. Določljivost predmeta obveznosti pa pomeni. malomarnost. pri čemer gre lahko za: 3) zmanjšanje premoženja (navadna škoda. pogojih. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ali želijo stopiti v civilnopravno razmerje ali ne oz. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava - denarno odškodnino za nematerialno škodo . PREDPOSTAVKE ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI? 1) Škodljivo dejstvo (dopustno ali nedopustno ravnanje. § 134 OZ definira 2 obliki pravno priznane škode: (3) premoženjska škoda = škoda. Odškodninsko varstvo je prisotno tudi pri drugih izključujočih pravicah. da obstaja numerus clausus izključujočih pravic = poznamo le toliko izključujočih pravic. da odredi prenehanje dejanja.Odgovori na vprašanja dr.

Odgovori na vprašanja dr. KERESTEŠ, KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008, razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava

(4) nepremoženjska škoda = škoda, ki ne nastane na premoženju, temveč je rezultat posega v posameznikovo osebnost ali v ugled pravne osebe. Oblike nepremoženjske škode so: 5) telesne bolečine = posledice posegov v človekovo telesno integriteto, 6) duševne bolečine = določeni dogodki povzročijo neprijetne psihične občutke in psihično trpljenje, 7) strah = strah pred posledicami, ki lahko nastanejo, 8) okrnitev ugleda pravne osebe = te določbe v ZOR ni bilo, sodna praksa je takratno omejitev nepremoženjske škode na fizične osebe po letu 1996 razširila tudi na pravne osebe, pri čemer večinoma ne gre za odškodnino, temveč za objavo sodbe. Po OZ je namreč možna tudi pravična denarna odškodnina pravni osebi, ki se izplača neodvisno od premoženjske škode in se lahko izplača tudi, če premoženjske škode ni, če okoliščine primera to opravičujejo [§ 183]. Duševne bolečine so pri nas zakonsko določene (v ZDA niso). Njihov krog se širi. Zaenkrat se priznavajo [§ 179]: • duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti, • duševne bolečine zaradi skaženosti, • duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti, • duševne bolečine zaradi okrnitve svobode ali osebnostne pravice, • duševne bolečine zaradi smrti bližnjega, • duševne bolečine zaradi težje invalidnosti bližnjega [§ 180/(2)], • duševne bolečine zaradi kršitve dostojanstva = kršitve spolne nedotakljivosti ali nemoralnega dejanja [§ 181]. Razlika med premoženjsko in nepremoženjsko škodo je v nadomestilu. Premoženjska škoda se nadomesti v obsegu, kolikor znaša, pri čemer so možna rahla odstopanja navzgor in navzdol zaradi premoženjskih razmer oškodovanca. Oškodovanec ima lahko pravico do subjektivne ocene vrednosti stvari. Primer: vaza dejansko ni skoraj nič vredna, vendar ima oškodovanec nanjo vezane dragocene spomine na umrlo mater. Nepremoženjska škoda je neizmerljiva. Pri njej je najpomembnejša premoženjska satisfakcija. V zadnjem času se pojavljajo ideje, da bi se to ukinilo. Večinoma se za nepremoženjsko škodo izplačujejo premoženjska nadomestila, čeprav jo je možno kompenzirati tudi drugače (n.pr. opravičilo oškodovalca). Sodišče v vsakem konkretnem primeru ugotavlja stopnjo prizadetosti. 98. POJASNITE POJEM IN FUNKCIJO PRIDOBITVENEGA NAČINA IN NAVEDITE POJAVNE OBLIKE PRIDOBITVENEGA NAČINA ZA STVARNE PRAVICE NA PREMIČNIH STVAREH? Pridobitni način je 3. pogoj za pridobitev pravice s pomočjo pr. posla (poleg pr. naslova in razpolagalnega pr. posla). Modus adquirendi je po svoji naravi realno dejanje, ki pomeni zunanjo manifestacijo prenosa pravice s katero postane pr. posel transparenten navzven. Za premične stvari se zahteva pridobitni način izročitev =traditio; dejanska izročitev, ki lahko pomeni prepustitev posesti (premična stvar se izroči fizično v oblast upravičenca) ali pa simbolična izročitev (izročitev ključev od avta pomeni izročitev avta) Pojavne oblike pridobitvenega načina z razlago: 1. OKUPACIJA Z okupacijo pridobi lastnino na premičnini brez lastnika (nikogaršnja stvar – res nulius) tisti, ki stvar vzame v posest z namenom, da si jo prilasti, razen če zakon določa drugače. 2. NAJDBA Najditelj je, kdor najde in vzame premično stvar v posest. Dolžnosti najditelja so: 45

Odgovori na vprašanja dr. KERESTEŠ, KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008, razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava

(1) obvestitev lastnika najdene premičnine oz. osebe, upravičene do prevzema – najditelj je o najdbi takoj dolžan obvestiti lastnika premičnine ali osebo, za katero utemeljeno meni, da je upravičena do prevzema premičnine; (2) prijava najdbe na policiji, če najditelj ne pozna lastnika ali njegovega naslova; (3) hramba najdene stvari, če policija pusti najdeno stvar v hrambi najditelja. Policija lahko sama prevzame premičnino v hrambo. Proda jo na javni dražbi ali po dnevni ceni, če: ● se najdena premičnina lahko pokvari; ali ● so z vzdrževanjem najdene premičnine povezani nesorazmerni stroški. Izkupiček od prodaje na javni dražbi stopi na mesto najdene premičnine. Najdbe ni treba prijavljati, če je vrednost najdene premičnine neznatna. Pridobitev lastnine z najdbo: najditelj, ki izpolni svoje dolžnosti, pridobi lastnino na najdeni premičnini v 1 letu od:  obvestila lastnika oz. upravičenca do prevzema stvari, če upravičenec ni zahteval izročitve najdene stvari;  prijave na policiji, če se najdena premičnina še vedno nahaja v policijski ali najditeljevi hrambi. Najditelj premičnine z neznatno vrednostjo pridobi na njej lastnino v 1 letu od obvestila lastnika oz. v 1 letu od dneva najdbe, če ne pozna lastnika ali njegovega naslova. 3. NAJDBA ZAKLADA Zaklad je stvar večje vrednosti, ki je bila tako dolgo skrita, da ni več možno najti njenega lastnika. Zaklad je možno najti tako v nepremičnini (bolj pogosto) kot v premičnini. Najditelj zaklada je dolžan najdbo prijaviti na policiji. Zaklad po enakih delih pripada najditelju in lastniku nepremičnine ali premičnine, v kateri je bil najden, razen če zakon določa drugače. 4. PRIRAST Prirast je položaj, v katerem premičnina postane del (sestavina) nepremičnine. Lastnina na nepremičnini se razširi na premičnino, ki je postala sestavina nepremičnine. 5. SPOJITEV Spojitev pomeni, da premičnine različnih lastnikov tako spojijo, da postanejo sestavina enotne premičnine. V tem primeru nastane na spojeni stvari solastnina dotedanjih lastnikov v sorazmerju z vrednostjo vstopnih elementov. Ena od premičnin se lahko šteje za glavno stvar, V tem primeru postane lastnik glavne stvari tudi lastnik spojene premičnine. Prejšnjim lastnikom lastnina preneha. S tem jim ugasnejo vse druge pravice, ki so obstajale na njihovih premičninah pred spojitvijo. Če pridobijo prejšnji lastniki solastnino na spojeni stvari, na njihovih solastniških deležih oživijo pravice, ki so bremenile njihove premičnine pred spojitvijo. 6. POMEŠANJE Pomešanje pomeni, da se premičnine različnih lastnikov se tako pomešajo ali zlijejo, da: ● jih ni več možno ločiti; ali ● so z ločitvijo povezani nesorazmerni stroški. Na zmešani ali zliti stvari nastane solastnina v sorazmerju z vrednostjo vstopnih elementov. Če prejšnjim lastnikom lastnina ne preneha in pridobijo solastnino na zmešani ali zliti stvari, na njihovih solastniških deležih oživijo vse pravice, ki so bremenile njihove premičnine pred pome-šanjem.

46

Odgovori na vprašanja dr. KERESTEŠ, KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008, razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava

7. IZDELAVA NOVE PREMIČNINE Lastnino pridobi, kdor iz svojega materiala izdela ali si da izdelati novo premičnino. Izdelava nove premičnine je tudi obdelava s pisanjem, risanjem, slikanjem, tiskanjem, gravira-njem ali na drug podoben način. Lastnino pridobi tudi, kdor iz tujega materiala izdela ali si da izdelati novo premičnino, razen če je vrednost dela bistveno nižja od vrednosti materiala. 8. LOČITEV (SEPARACIJA) PLODOV Lastnina na plodovih stvari pripada lastniku glavne stvari, razen če SPZ določa drugače: (1) dobroverni lastniški posestnik plodovite stvari pridobi lastnino na plodovih v trenutku ločitve plodov od glavne stvari; (2) oseba, ki ima na podlagi pravnega razmerja z lastnikom glavne stvari pravico do plodov pridobi lastnino na plodovih v trenutku ločitve plodov od glavne stvari – v praksi so to zakupniki kmetijskih zemljišč. Pod zakonskimi pogoji lahko vsakdo pridobi lastnino na gozdnih sadežih, gobah in drugih prosto rastočih rastlinah. 9. PRIDOBITEV S PRAVNIM POSLOM (1) Dejanska izročitev (tradicija) = lastnina na premičnini se pridobi z izročitvijo v neposredno posest pridobitelju. Namesto pridobitelju lahko prenosnik premičnino izroči tudi zastopniku pridobitelja – s tem se šteje izročitev za opravljeno. (2) Simbolna izročitev: 1) izročitev listine, na podlagi katere lahko pridobitelj razpolaga s premičnino; 2) izročitev dela premičnine; 3) izločitev premičnine, ki pomeni tudi izročitev; 4) označitev premičnine, ki pomeni tudi izročitev. (3) Sklenitev pravnega posla o prenosu lastnine – v teh primerih pride do prenosa lastnine brez dejanske ali simbolne izročitve: 1) posestni konstitut (constitutum possessorium) – premičnina kljub prenosu lastnine še naprej ostane v (neposredni) posesti prenosnika. Npr. prodaja stanovanja, v katerem lastnik ostane kot najemnik. 2) izročitev na kratko roko (brevi manu traditio) – premičnina je že pred sklenitvijo pravnega posla v neposredni posesti pridobitelja. Npr. prodaja stanovanja njegovemu najemniku. 3) izročitev na dolgo roko = prenos posredne posesti na pridobitelja – premičnina je v posesti 3. osebe, izročitev je opravljena v trenutku, ko se 3. osebo obvesti o prenosu lastnine. Npr. lastnik proda stanovanje, v katerem prebiva najemnik. Tabela za lažje razumevanje: INSTITUT: posestni konstitut izročitev na kratko roko izročitev na dolgo roko PRI KOM JE PREMIČNINA V POSESTI? prenosnik pridobitelj 3. oseba X X X

(4) Naknadna pridobitev lastnine = premičnina je izročena, pri čemer prenosnik ni imel pravice z njo razpolagati. V tem primeru pridobi tisti, ki mu je bila stvar izročena, lastnino v trenutku, ko prenosnik naknadno pridobi pravico razpolaganja.

47

vendar mora biti podan upravičen interes ali pa uradna dolžnost. ekonomske pravice. nepremoženjske). Njihova narava pa zavzema tudi vse ostale nivoje pravic premoženjske (ne samo osebnostne. KERESTEŠ. pravice pred državnimi organi. če pridobitelj dobroverno misli. ALI 2. Človekove pravice so temeljne pravice varovane tako proti posamezniku kot proti državi. da ne obstajajo. prenosnik je dobil premičnino v posest po volji lastnika (npr. POGODBENA VOLJA KOT VIR CIVILNEGA PRAVA? Pogodbena volja kot vir prava –so splošni pogoji. Mogoče jih je z zakonom omejiti. Vse druge stvari so premičnine Skupnost stvari ali zbirna stvar je več stvari. stvar je zastavljena.Odgovori na vprašanja dr. Prejšnji lastnik lahko v 1 letu od prenehanja lastnine zahteva od pridobitelja. čeprav je sklenil posel z nelastnikom ali razpolagalno nesposobno osebo. razen če takrat ni več dobroveren. Sestavina je vse. ALI 3. ki ima dokajšnji vpliv na razvoj civilnega prava. NEPREMIČNINAMI IN ZBIRNIMI STVARMI? Nepremičnina je prostorsko odmerjen del zemeljske površine skupaj s vsemi sestavinami. da lastnina ne sme biti vezana na pogoj. če ima premičnina zanj poseben pomen. Njihova narava je nepremoženjska. iz katerega izhaja obveznost prenesti lastnino. (npr. 99. zastavni upnik pa jo proda brez soglasja lastnika). POJASNITE POJEM OSEBNOSTNIH PRAVIC IN ČLOVEKOVIH PRAVIC? Osebnostne pravice so civilne pravice. (6) Posebni primeri pridobitve so primeri. 101. v trenutku izročitve je v dobri veri. premičnina je prodana na javni dražbi. pri čemer pridobitelj ne pridobi neposredne posesti in tudi ne lastnine. stvar je pridobil na podlagi odplačnega pravnega posla. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava (5) Pogojni prenos lastnine – prenos lastnine na premičnini se lahko veže na razvezni in odložni pogoj. Lastnino pridobi. naj mu premičnino proda po prometni ceni.… 100. POJASNITE RAZLIKO MED PREMIČNINAMI. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. v kateri pridobi pridobitelj lastnino. Pogoji za takšno pridobitev so izjemno strogi: 1) pogoji glede prenosnika: 1. prenosnik daje premičnine v promet v okviru svoje dejavnosti (npr. Večinoma so napisani na hrbtni strani pogodb (standardiziran katalog klavzul) – vir avtonomnega gospodarskega prava. 2) pogoji glede pridobitelja: 1. prodajalec rabljenih avtomobilov). 2) prenos lastnine v zavarovanje v stvarnem pravu. Pogojenost prenosa je možna v 2 primerih: 1) pridržek lastnine (retencijska pravica) v obligacijskem pravu. – gospodarske. V premičninskem pravu je dopusten odmik od načela. socialne. ko mu prenosnik izroči stvar v neposredno posest. S pridobitvijo lastnine od nelastnika ugasnejo vse druge pravice na stvari. ki jih ena pogodbena stranka določi vnaprej pri sklepanju formularnih pogodb. ki se po splošnem pojmovanju šteje za eno stvar. saj osebnost varujejo proti vsem in ne le državi. lahko pa je sankcija za njihovo kršitev premoženjske narave. kar se v skladu s splošnim prepričanjem šteje za del druge stvari. Izročitev s strani nelastnika je lahko opravljena s posestnim konstitutom. 2. 2 čevlja sta 1 par čevljev) 48 .

Razveljavitev pogodbe . da ne ostaja pri pogodbi. kar je bilo izpolnjeno. PREDPOGODBA Predpogodba je takšna pogodba. da je pogodba razveljavljena 103. Če se ne izreče. ki jih sklene oseba o odvzeto poslovno sposobnostjo. nasprotuje vrnitvi. mora biti predpogodba sklenjena v isti obliki. Njen sopogodbenik lahko zahteva.subjektivni rok – 1 leto od kar je upravičeni zvedel za napako . ki je poslovno omejeno sposobna -če so bile pri sklenitvi napake glede volje strank -če je v zakonu tako določeno Izpodbojnost . da se pogodba razveljavi. Če se pogodbenik iz prvega odstavka tega člena v danem roku ne izreče ali če izjavi. lahko zahteva. ker bo sicer štel. v katere interesu je bila ugotovljena izpodbojnost. če so se okoliščine od njene sklenitve tako spremenile.Pogodbenik. da se izreče ali ostaja pri pogodbe ali ne v določenem roku. izreče.Če je bilo na podlagi izpodbojne pogodbe. 104. ki ga tak mladoletnik sklene. Vsak posel.Predpogodba ne veže. SANKCIJA ZA NEIZPOLNJEVANJE PREDPOSTAVKE POSLOVNE SPOSOBNOSTI PRI SKLENITVI PP? . se šteje. da je pogodba razveljavljena. glavna pogodba. če bi bile okoliščine takšne že ob sklenitvi. Posledice razveljavitve . Veljavni so prav-ni posli.Predpogodba veže. Njegov sopogodbenik lahko zahteva. če jo je sklenila stranka. lahko sodišče na zahtevo zainteresirane stranke določi rok za sklenitev glavne pogodbe. lahko zahteva. ki jim je bila poslovna sposobnost v celoti odvzeta. da bo kasneje sklenjena druga. ki je poslovno omejeno sposobna. ali ostaja pri pogodbi ali ne. IZPODBOJNOST IN NEIZTOŽLJIVOST PP KOT POSLEDICI NEIZPOLNJEVANJA PREDPOSTAVK ZA VELJAVNOST PP? Pogodba je izpodbojna: -če jo je sklenila stranka. . je ničen. ki ne sme biti krajši od 30 dni. če vsebuje bistvene sestavine glavne pogodbe. da ne bi bila sklenjena. ker je prišlo do zastaranja! Pogodbena stranka. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 102. če to ni mogoče ali če narava tistega.Odgovori na vprašanja dr.Če druga stranka noče skleniti glavne pogodbe. Enako velja za osebe. 49 . v čigar interesu je določena izpodbojnost. s katero se prevzema obveznost. kot tudi če je v tem zakoniku ali v drugem zakonu tako določeno. ki ne sme biti krajši kot 30 dni. se šteje. Sklenitev glavne pogodbe se lahko zahteva 6 mesecev od izteka roka določenega za njeno sklenitev. . da se pogodba razveljavi. je treba to vrniti. Pogodba je izpodbojna. (Če rok ni določen. če so bile pri njeni sklenitvi napake glede volje strank. pa je treba dati ustrezno denarno nadomestilo. ki je bila razveljavljena.objektivni rok – 3 leta od sklenitve pr. Če je predpisana oblika pogoj za veljavnost glavne pogodbe. posla Pravni posel postane NEIZTOŽLJIV. otrok) do 15. da je pogodba razveljavljena. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Poslovna nesposobnost Mladoletnik (oz. KERESTEŠ. kaj izpolnjeno. pa od dneva. ki je bila v trenutku sklenitve pravnega posla razsodna (lucidum intervallum). in za nerazsodne osebe. ki jim ni bila odvzeta poslovna sposobnost.IZPODBOJNOST PP. naj se v določenem roku. Denarno nadomestilo se daje po cenah ob vrnitvi oziroma ob izdaji sodne odločbe. leta je popolnoma poslovno nesposoben. ko bi po naravi posla in okoliščinah pogodba morala biti sklenjena) .

Ugovor zastaranja – ko je zahtevek zastaran. Javni zavod je ustanova javnega prava (namensko vezano premoženje. če ta ni vedel in ni bil dolžan vedeti za vzrok izpodbojnosti pogodbe. Napake volje povzročajo neveljavnost pr.) 108. znanosti. nastalo z razveljavitvijo pogodbe. trajno se zadrži možnost postavitve zahtevka. NAVEDI PRIMER ENEGA IN DRUGEGA? Odložilni(dilatorni) so ugovori s katerimi se odlaga zahtevek nasprotne stranke samo začasno. s katerim lahko oškodovani zahteva vrnitev obogatitve oz. javni zavodi se ustanovijo za opravljanje javnih služb. Stranka ugovarja z ugovorom.namenjeno posebnim javnim nalogam). organizacije. ga ni mogoče več uveljavljati. Npr. stori. oseb zasebnega prava (zasebni zavodi) so: -izvajanje javnih pooblastil in javnih nalog -uporaba prisilnih sredstev -obvezno članstvo. Ta pravica preneha v vsakem primeru s pretekom treh let od dneva. če cilj dejavnosti ni pridobivanje dobička.. 107. Oškodovani zahteva vrnitev vseh koristi. izjemoma tudi za druge dejavnosti.… Pravno osebnost pridobi z vpisom v sodni register. je svojemu sopogodbeniku odgovoren za škodo. 105. Realno dejanje je ravnanje določene osebe. KAJ SO OBOGATITVENI ZAHTEVKI? obogatitveni zahtevek. Pravica zahtevati razveljavitev izpodbojne pogodbe preneha s pretekom enega leta od dneva. športa. iz katerega se da zanesljivo sklepati. PREDSTAVITE PRAVNO ORGANIZACIJSKO OBLIKO ZAVODA IN POJASNITE RAZLIKO MED JAVNIM IN ZASEBNIMI ZAVODI? Javni zavodi . Npr. Iztožljiva obveznost z zastaranjem postane neiztožljiva. ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. ki jo je pridobil obogateni neupravičeno. . da je poslovno sposobna. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ki je zakon ali drug oblastni akt Pomožni kriteriji pri razlikovanju od pr. POJASNITE RAZLIKO MED PRAVNOPOSLOVNO VOLJO IN REALNIM DEJANJEM? Pravno poslovna izjava volje je izjava z besedami. če je z zvijačo prepričala svojega sopogodbenika. POJASNITE RAZLIKO MED ODLOŽNIM _ DILATORNIM IN IZKLJUČUJOČIM _PREEMPRTORNIM UGOVOROM. KERESTEŠ. ko je upravičenec zvedel za razlog izpodbojnosti. pri katerem je vzrok izpodbojnosti.Pogodbenik.Poslovno omejeno sposobna oseba odgovarja za škodo. oziroma enega leta od prenehanja sile. naturalna 50 . kulture. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Odgovornost za razveljavitev pogodbe . da rok še ni nastopil in da pogoji še niso ustvarjeni).. ali drugih dejavnosti.Glavni opredelilni element je ustanovni akt. občine. z običajnimi znaki ali z drugim ravnanjem. če gre za člansko obliko. ki mu nastane zaradi razveljavitve pogodbe. Ustanovijo jih država . zdravstva. Izključujoči (preemptorni) – razdiralni. trajni so ugovori s katerimi se v celoti zavrne zahtevek ali tožba. ki je ocena vrednosti obogatitve. ki jih je nekdo pridobil s kršitvijo (naturalna restitucija) 106. VARSTVO OSEBNOSTNIH PRAVIC Z OBOGATITVENIM ZAHTEVKOM. Odgovornost poslovno omejeno sposobne osebe . So posebna oblika združenj za posebne vrste dejavnosti.Odgovori na vprašanja dr. posla. ali negativno – nekaj dopusti ali opusti. da obstoji. Prenehanje pravice. Biti mora svobodna in resna. znesek. ko je bila pogodba sklenjena. je pozitivno – nekaj da. ki niso gospodarske.

Poznamo splošne uzance (veljajo za vse stroke) in posebne uzance (veljajo za točno določene stroke). Po njem se je zgledoval tudi avstrijski Občni državljanski zakonik iz leta 1811. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 109. ki so veljali do uveljavitve tega zakona in če ni z ustavnim zakonom drugače določeno. ki jo odlikuje v narodnih okvirih svobodna menjava blaga. Pravilo je. člena pa je določeno. subjekti upoštevajo poslovni običaji. S tem je RS prevzela zakonodajno pristojnost v vseh zadevah.j. ki je sledil francoski. ki so bile dotlej z ustavo RS in ustavo SFRJ v pristojnosti SFRJ. Uzanca ni trgovinski običaj! Trgovinski običaj je nastal v poslovanju zaradi medsebojne trgovske ustrežljivosti. Uzance morajo biti takšne.1941 in med sovražnikovo okupacijo pa se lahko določbe ODZ-ja uporabljajo samo v obliki pravnih pravil. 1911 z Zivilgesetzbuch. hkrati pa najpomembnejša popolnejša kodifikacija civilnega prava. blagovnem prometu. Sistematizirajo in zbirajo se v posebnih ZBORNIKIH pri Gospodarski zbornici Slovenije. V ČEM SE KAŽE RAZLIKA V UPORABI ZVEZNIH ZAKONOV(SFRJ) OD ODZ-ja? 21. obseg. razmerja strank – ustvarjalno vplivajo na nastanek. raz. ki je najpomembnejši pravni vir civilnega prava pri nas. KERESTEŠ. odst. Uzance so posebna vrsta kodificiranih običajev. da se do izdaje ustreznih predpisov RS v RS smiselno uporabljajo republiški predpisi. POJASNITE POMEN FRANCOSKE (code civil) in ŠVICARSKE (zivilgesetzbuch) CIVILNE KODIFIKACIJE V PRIMERJALNEM SLOVENSKEM PRAVU? Prva. da so vsebovale domnevno voljo strank in so imele zato naravo dispozitivnega zakona. KAJ SO UZANCE? V ČEM SE RAZLIKUJEJO OD TRGOVINSKIH OBIČAJEV? KDO SPREJEMA UZANCE IN KAJ JE POSEBNOST SPLOŠNIH UZANC ZA BLAGOVNI PROMET? Uzance so posebna vrsta kodificiranih običajev. da se za presojo posebnih ravnanj in njihovih učinkov v oblig. 112. ki veljajo v trgovini t.1. relevantne razlike. spremembo in prenehanje medsebojnih pravic in obveznosti strank. med gosp. urejajo medsebojna pr. ki jih te predpisi vsebujejo. da lahko iz njih izpeljemo pr. ZAKAJ JE NEPRAVILNA TRDITEV DA SO PREDMET PRENOSA STVARI IN PRAVICE? 51 . KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Uzance so uporabljajo tudi če se stranke ne dogovorijo o njihovi uporabi. Val civilnega prava. da pri nas med trgovinskimi običaji in uzanci ni nobene pr. Ti običaji morajo biti takšni. 4 . V I. se je širil v vse smeri in s tem tudi vpliv Code Civile glede sistemskih in vsebinskih vprašanj. 110. 111. Dispozitivna norma OZ ima prednost pred uporabo uzanc. To so običaji. OZ določa. pravilo. UZANCE in praksa.1991 je bila sprejeta Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti RS ter Ustavni zakon za izvedbo te listine. tisti zvezni predpisi. temelječa na kapitalistični privatni lastnini. Značilno zanje je.4. Stranke pa so lahko uporabo uzanc tudi izključile. ki zajemajo več določenih strok ali pa splošno trgovinsko poslovanje.Odgovori na vprašanja dr. ki je vzpostavljena med strankami. da iz njih lahko izpeljemo pravno pravilo. dela in storitev je Napoleonov Code Civile iz leta 1804. Zaradi sprejetja Zakona o razveljavitev pravnih predpisov izdanih ped 6. Ta pravna pravila ne smejo nasprotovati veljavnemu družbenemu redu. Švico je val kodifikacije dosegel l.

pogodbo) – stranka lahko zahteva razveljavitev. kot je treba. če grozi neposredna nevarnost. čeprav tega nočejo – navidezna izjava proti sopogodbeniku = NIČNA. pri katerem se želi z napadom preprečiti protipravno stanje. Pri disimuliranih pravnih poslih stranki skleneta namesto pravnega posla. Za naključno premoženjsko skupnost pa bi lahko rekli. da hočejo opraviti kako pravno opravilo. 116. OZ nima določb o akt. Samopomoč je lahko aktivna ali pasivna. 115. Pri odplačnih pr. svoja pravila ter lastno premoženjsko odgovornost. SAMOPOMOČ KOT SREDSTVO VARSTVA PRAVIC IN ZAHTEVKOV TER KATERE DRUGE NAČINE VAROVANJA PRAVIC IN ZAHTEVKOV POZNAMO? Najnižja stopnja varstva pravic in zahtevkov je samopomoč. prevarana stranka ima 52 .Odgovori na vprašanja dr. ki nastane in obstaja sama po sebi. če sta podana naslednja pogoja: . ki ga v resnici nočejo. ki ga v resnici hočeta. da je to neka samostojna tvorba. ko upravičenec sam zaščiti svoje pravice. da dosežejo določen namen. Pravni red ji priznava status pravne osebe ter je nosilec lastnih pravic in obveznosti. da bodo sklenile določeno opravilo. Pasivno samopomoč dopušča zakon pri samoobrambi posesti. 1) AKTIVNA SAMOPOMOČ je napad. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 113. O samopomoči govorimo. RAZLIKA MED DRUŽBO IN NAKLJUČNO PREMOŽENJSKO SKUPNOSTJO? PRIMER ENE IN DRUGE? Pravna oseba (družba) je praviloma združba ljudi in premoženja. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ki je povzročil potrebo po samopomoči. da sklene pr. S tem pravnim poslom hočejo stranke skleniti močnejše in širše pravno opravilo. da prikrijeta tisto pravno opravilo. je ni dolžan povrniti. Dovoljena samopomoč je pravica vsakogar. poslom doseči poslovni namen in praviloma ni pomemben za veljavnost pr. Pri fiduciranih pravnih poslih pa stranke nočejo prikriti drugega pravnega opravila in tudi ne moremo reči. Načini varstva pravic in zahtevkov pa so: 1) samopomoč 2) državno varstvo pravic in zahtevkov 3) avtonomno varstvo pravic 4) ustavno in mednarodno varstvo pravic 114. ki ga v resnici nočeta. Kdor pri dovoljeni samopomoči povzroči đkodo tistemu. ki ima svoj trajen cilj. poslih je zmota o nagibu pomembna le pri prevari (nekdo namenoma z lažnim prikazovanjem ali prikrivanjem dejstev napelje drugega.če se odbija sila s primerno silo Posebni primeri samopomoči so SILOBRAN in STISKA ali SKRAJNA SILA. če se obstoječe protipravno stanje spremeni z napadom.če bi bila sodna zaščita prepozna . POJASNITE RAZLIKO MED SIMULIRANIM IN FUDICIARNIM PP? Pri absolutno simuliranih pravnih poslih stranke izjavijo. tako. VPLIV NAGIBOV NA VELJAVNOST PP? Nagib je vzrok zaradi katerega hoče stranka s pr. samopomoči. če je taka zaščita nujna in če način odvračanja kršitve ustreza okoliščinam. 2) PASIVNA SAMOPOMOČ je tisti napad. da odvrne kršitev pravice. v katerih nastaja nevarnost. ki ga v resnici želita = LAHKO OBVELJA. drug posel. svojo organizacijo in organe. posla. KERESTEŠ.

ter podedljive pravice . 53 . Po naravi so absolutne. raba.zanje je značilna omejenost oblasti (zmanjša se oblast lastnika).obligacijske pravice so izključujoče pravice.ni prenosljiv niti podedljiv podedljiv Temeljna STVARNOPRAVNA OBLASTVENA PRAVICA je LASTNINSKA PRAVICA (lastnik ima oblast nad stvarjo. Poznamo: . Druge so STVARNE PRAVICE NA TUJI STVARI.relativne oblastvene pravice (najem. Gre za t. Take pravice so najem. to je akcesorna pravica. CIVILNOPRAVNO VARSTVO UGLEDA IN DOBREGA IMENA PRAVNE OSEBE? Pravo priznava nekatere osebnostne pravice pr. krog varstva pa lahko seže tudi širše.stvarne oblastvene pravice – objekt pravnega razmerja je izvrševanje pravic na stvari (temeljna je lastninska pravica) (užitek. Te pravice imajo prednost (prioritetne) pred oblastjo lastnika na področju pravice.so časovno omejene) in stvarne (odnos 2 stvari) ZASTAVNA PRAVICA. KERESTEŠ. premoženjske pravice pravice ki so predmet pravnega prometa. po novem zakonu pa še REALNO BREME. Sem sodijo SLUŽNOSTI in ZASTAVNE PRAVICE. oseba na voljo pr. Narava vseh stvarnih pravic je oblastvena – nosilcu zagotavljajo določeno pravno oblast nad predmetom pravice. Za določen čas ustanavljajo oblast določenim subjektom.i. pravici ali duhovni stvaritvi. osebam. Prav tako kot pri fizičnih osebah. stvarne pravice. zakup. poslih pa je zmota o nagibu vedno relevantna (se lahko vedno razveljavi) Takšna pogodba je nična! 117. katera je predmet pravice (pravice postanejo brezpredmetne). posodba (čeprav so stvarne pravice.osebne (užitek. OBLASTVENE PRAVICE – KATERE SO IN KAJ JE ZA NJIH ZNAČILNO? Oblastvene pravice so tiste pravice. OBLASTVENE PRAVICE prenehajo s propadom stvari. stanovanje. SLUŽNOSTI.na premičninah (pignus) in na nepremičninah (hipoteka). ki zagotavljajo oblast nad stvarjo. ker je vedno vezana na neko drugo pravico.Odgovori na vprašanja dr. ne veljajo napram vsem) . zakup…) so tiste relativne pravice. vendar imajo premoženjsko vrednost. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ima tudi pr. ki ustvarjajo pravno oblast subjekta (oblast) na določenem objektu – stvari. institute za varstvo priznanih osebnostnih pravic. stvar pa pripada subjektu). Ta pravna sredstva so: 1) ugotovitvena tožba 2) opustitvena in odstranitvena tožba (popravek in objava sodbe) 3) zahteva za prenehanje kršitev pravice osebnosti 4) odškodninska tožba 5) obogatitveni zahtevek 118. Učinkujejo med dvema določnima osebama. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava pravico do odškodnine Pri neodplačnih pr.

SAMOPOMOČ. koje poškodavana kakšna pravica ali pravna dobrina napadalca. Utemeljitev le če ni državne pomoči.Odgovori na vprašanja dr. AKTIVNA SAMOPOMOČ? KAJ JE TO? KAKO JE Z NJENO DOPUSTNOSTJO V NAŠEM PRAVU? O aktivni samopomoči govorimo kadar upravičenec sam zaščiti svoje pravice. Terjatev je lahko predmet izvršbe. če ni pripoznana s polnomočno sodno odločbo. ko je prizadet v svojih pravicah. Vsak posameznik lahko v primeru. OBRAMBA V SILI (SILOBRAN) je tista obramba. So PREMOŽENJSKE PRAVICE. zoper katero se prizadeti lahko brani s posegom v tuje premoženje. -neposlovnih temeljev (škodni dogodek). Ko je ta obveznost izpolnjena. zato ne gre za obrambo proti nedopustnemu ravnanju. je prenosljiva (razen če to prepoveduje zakon ali pogodba). Predpostavka samopomoči je zahtevek. ki za ogroženega ni protipravna. Vsebujejo časovno komponento (z izvršitvijo ugasnejo). KERESTEŠ.pasivna pa želi z napadom preprečiti protipravno stanje. da prizadeti od sebe odvrne nasproten protipraven napad ali da zavaruje drugega pred takim napadom. Dovoljena samopomoč je pravica vsakogar da odvrne kršitev pravice. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava TERJATVE -so RELATIVNE PRAVICE (proti določeni osebi). in ne bi mogel doseči pravočasne pomoči.aktivno samopomoč – že obstoječe protipravno stanje se spremeni z napadom. Tudi terjatev lahko učinkuje proti vsem (terja lahko le upnik od dolžnika. in skrajna sila (stiska). ki je potrebna. da se odvrne napad. če grozi neposredna nevarnost.pravnih poslov. Nastanejo na podlagi: . . če je nevarnost sam povzročil. Obramba v teh primerih pomeni vrsto pomoči. Napad mora biti protipraven.izjema so OSEBNE TERJATVE ( terjatve zaradi nepremoženjske škode. terjatev ugasne. upravičen. Napadalec pa je lahko tudi pravna oseba. Obstajati pa 54 . lahko pa niso prenosljive na osnovi dogovora (PACTUM DE NON CEDENDO). če bi za pomoč prosil organe pravnega reda.vodi le do začasnega zavarovanja zahtevka. Gre za obrambo pred napadom. Obramba mora biti istočasna z napadom. Njegovo dokončno ugotovitev moramo prepustiti sodnemu postopku. ki lahko reagira zoper kogarkoli ki posega v njegove pravice). ki je nujna. -agresivna obliko samopomoči.obramba v sili. -skrajna sila. Branilec je lastniku odškodninsko odgovoren. Ločimo dva primera dopustne obrambe: .Na temelju terjatve lahko upravičenec zahteva od zavezanca določeno izpolnitev. ampak za obrambo in zavarovanje posameznikovega inetresa. ne pa v človekove dobrine. Dopustna je le taka obramba.pomeni nevarnost posameznikovim dobrinam. pri tem ločimo . SKRAJNA SILA. 119. Prizadeti lahko sam brani svojo pravico in s tem posega v tuje pravne sfere in tuje pravne dobrine. vsaka terjatev pa pripada določenemu upniku. niso prenosljive. V dopustni obrambi izvršeno ravnanje ni protipravno tudi v primeru. Nevarnost grozi neposredno od tuje stvari. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. -po zakonu. da ne ostaja nedejaven. Primeri samopomoči so silobran.

POJASNITE PROBLEMATIKO PRAVICE NA PRAVICI? Gre za odnos z vsebino uporabe in za razmerja z upravičenjem. poslih izrazi voljo ena sama stranka (ponudbe.Ugotovitvena tožba . pravu). izkoriščati. sme pa tudi pridaržati zavezanca. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava mora tudi nevarnost. Samopomoč ne sme prekoračiti meje. sme upravičene stvar odvzeti. da bi brez takojšnjega nastopanja bila onemogočena ali otežkočena uresničitev ali zavarovanje zahtevka. konstitutivne. Primer: užitek na pravici. (Vsi ki bi to lahko bolj po domače razložli so dobrodošli) 55 .zahteva za povrnitev škode odškodninski zahtevel . POJASNITE RAZLIKO MED ENOSTRANSKIMI IN DVOSTRANSKIMI PP IN ENOSTRANSKIMI IN DVOSTRANSKIMI POGODBAMI Pravne posle delimo na enostranske in dvostranske. Poznamo še DRŽAVNO VARSTVO pravic in zahtevkov (Tožba in predlog. ki je potrebna za odvrnitev nevarnosti. Zato so pravice na pravicah nujno takšne narave kot pravice na katerih obstajajo. 120. da se vloži kakšna druga. na račun katere je bil ne-kdo neupravičeno obogaten (prim. ugotovitvene. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ne obstaja pravica ali razmerje. Če ima zavezanec na razpolago trajni ugovor. lahko se zahteva ugotovitev da obstaja oz. odpade vsaka možnost samopomoči. Pomembni so še ugovori nasprotne stranke ter Izvršba v zavarovanje ali izterjanje ter začasne odredbe. dajatvena tožva. ki je begosumen. Včasih so bili še poravnalni sveti. kadar ni pogojev. Predmet užitka ali zastavne pravice na pravici so praviloma lahko vse prenosljive pravice. glede na to ali mora izraziti voljo ena ali več oseb. kondikcije v rim. uničiti ali poškodovati. oporoke. javne obljube…) Dvostranske pravne posle imenujemo tudi pogodbe in so izraz soglasno izražene volje. stvarna služnost na nepremičnini… . Če sta podani obe predpostavki. . Pri enostranskih pr. zastavna pravica na pravici. Tožbe – Dajatvene.izkazati je treba pr.Odgovori na vprašanja dr. 121. na katero zakon veže določene posledice. KERESTEŠ. da je mogoče stvar uporabljati.Obogatitveni ali reparacijski zahtevek – zahteva vrnitev stvari. pri čemer so ta upravičenja razdeljena med imetnikom pravice in upravičencem. Vloži se takrat. V bistvu gre pri pravici na pravici za posamezne samostojen obstojnosti temeljne pravice. interes na zahtevano ugotovitev.

pod katerimi pravica prejšnjega lastnika ugasne in pridobi pravico novi lastnik. Za pridobitev lp so postavljeni 3 pogoji.sposobnost stvari. ○ zakon – določa pogoje. (4) odločba državnega organa. Novo pridobljena lp ni vezana v ničemer na morebitne omejitve.ABSOLUTNI IN RELATIVNI NAČIN PRIDOBITVE Pridobitev lastnine je lahko: ● absolutna. Do tega pride na podlagi 2 pravnih temeljev: ○ pravnoposlovna pridobitev – singularno nasledstvo (pridobitev posameznih delov premoženja) ○ dedovanje – zapustnik z oporoko določi način pridobitve lastnine. V prvem primeru se pridobi z prilastitvijo. da je predmet lp. Stvar je pred pridobitvijo obstajala pa ni imela lastnika ali pa.pravni temelj za pridobitev lp.spremeni se imetnik že obstoječe lp.lp se lahko pridobi na stvari.-univerzalno nasledstvo Pravni naslov (temelj) za pridobitev lastnine je lahko: (1) pravni posel. IZVIRNI IN IZVEDENI NAČIN PRIDOBITVE ● ● izvirna ali originarna = ne glede na voljo prejšnjega upravičenca. Pridobi se na podlagi soglasja ali privolitve prejšnjega lastnika kot prednika in novega lastnika kot pr naslednika. da lahko postane imetnik lp in . . spojitev in zmešanje.…. najdba. izvedena ali derivativna = lp ne nastane na novo. priposestvovanje. Lastnik je lahko vedno en pravni subjekt. ki so bremenile lp prejšnjega lastnika. 56 . prilastite. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava CIVILNO IN STVARNO PRAVO PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE SPLOŠNO Lastninske pravica je izključujoče narave. izdelava nove stvari. pridobitev lp na plodovih.sposobnost pridobitelja. Upoštevati je treba načelo specialnosti. Do izvirne pridobitve pride ne glede na voljo prejšnjega lastnika včasih celo proti njegovi volji. v drugem pa z izdelavo nove stvari. temveč se pridobi od predhodnika (prednika). . KERESTEŠ. v skladu s katerim je lahko predmet stvarnih pravic samo individualno določena samostojna stvar. tako da lp A-ja izključuje možnost. (3) zakon. da stvar pri pridobitelju nastane na novo. Lp se pridobi v enakem obsegu in z enakimi omejitvami kot pri predniku. (2) dedovanje. 1. na kateri še ni obstajala lp. prirast. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. da bi bil lastnik kdo drug. Do tega pride na podlagi 3 pravnih temeljev: ○ neoporočno (zakonito) dedovanje – dediči pridobijo lastnino v trenutku zapustnikove smrti.Odgovori na vprašanja dr. ● Relativna. ○ odločba državnega organa (= sodišča ali upravnega organa). Lastnina se izvirno pridobi tudi na novih stvareh.

(4) Če je stvar v posesti tretjega. zakona ali odločbe državnega organa. člen SPZ . razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Lastnina preneha na 3 načine: I. in  izpolnitev drugih pogojev. Za prenos se zahteva veljaven pravni posel. iz katerega izhaja obveznost prenesti lastninsko pravico. da premičnina kljub prenosu lastninske pravice še naprej ostane v posesti prenosnika (posestni konstitut). ter izpolnitev drugih pogojev. 60. opustitev (derelikcija. Razpolaga se lahko popolno (odsvojitev pravice) ali omejeno (obremenitev z omejeno stvarno pravico). KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. fizično uničenje stvari. S tem prenosnik prenese svojo posredno posest na pridobitelja.(1) Lastninska pravica na premičnini se pridobi z njeno izročitvijo v posest pridobitelja.pri prenosu lp gre za prenos ŽE OBSTOJEČE lastninske pravice s subjekta A (prenosnik) na subjekt B (pridobitelj). da prenosnik pridobitelju ne more prenesti lp. Razpolagalno sposobnost ima praviloma lastnik stvari. na kateri je možno pridobiti lastnino z okupacijo.Za pridobitev lastninske pravice se zahteva veljaven pravni posel. ki jih določa zakon. iz katerega izhaja:  obveznost prenesti lastnino. III. KERESTEŠ. da mora biti prenosnik sposoben razpolagati s pravico.ključni element je VOLJA odsvojitelja in pridobitelja! → RELATIVNI način prenosa lp . 40. – če sta se stranki dogovorili. člen SPZ . 39. Poleg obligacije je potreben za prenos lp še en element = tradicija. opuščena stvar postane nikogaršnja stvar (res nulius). RAZPOLAGALNA SPOSOBNOST 57 . = izraz načela »Nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet«. Kadar je stvar obremenjena z omejeno stvarno pravico je posledica načela nemo plus to. NAČELO NEMO PLUS ► Lastnik ne more na drugega prenesti več pravic. zavrženje) – dovoljena samo pri premičninah. PRIDOBITEV LP NA PODLAGI PRAVNEGA POSLA SPLOŠNO → najpogostejši in najpomembnejši način pridobitve lp. 2) tradicijski učinek → ločitev prodaje (posel obligacijskega prava) in prenosa (posel stvarnega prava) lastninske pravice. V ZK je izražena preko načela zemljiško-knjižnega prednika. V primerjalnem pravu se pojavljata 2 osnovni rešitvi: 1) translativni učinek prodajne pogodbe → lp prehaja s sklenitvijo prodajne pogodbe. pridobitev lastnine s strani druge osebe. se šteje izročitev premičnine za opravljeno v trenutku. ki je predmet prenosa (RAZPOLAGALNA SPOSOBNOST). (3) Izročitev premičnine se šteje za opravljeno s sklenitvijo pravnega posla o prenosu lastninske pravice brez dejanske izročitve: – če je bila premičnina že pred sklenitvijo pravnega posla v posesti pridobitelja (izročitev na kratko roko). (2) Izročitev premičnine se šteje za opravljeno tudi z izročitvijo listine. II. ki pomeni njeno izročitev. ali pa z izločitvijo ali drugačno označitvijo stvari. kot jih ima sam! Temeljno načelo glede prenosa lp je. Načelo pomeni. 2. v kakršnem ta pripada prenosniku.Odgovori na vprašanja dr. dedovanja. da je lahko lp na neki stvari predmet prenosa zgolj v obsegu. na podlagi katere lahko pridobitelj razpolaga s premičnino.Lastninska pravica se pridobi na podlagi pravnega posla. (temelj pravnega prometa) → IZVEDENI (derivatni) način prenosa lp . če sam ni lastnik stvari ali če ni pooblaščen. da s stvarjo razpolaga. člen SPZ . ki jih določa zakon. ko je bil tretji obveščen o prenosu lastninske pravice (izročitev na dolgo roko). kot tudi z izročitvijo kakšnega njenega dela.

63. kupec ostane lastnik. 2. NAČELO KAVZALNOSTI Kakšen je odnos med zavezovalnim in razpolagalnim poslom? Možni sta 2 rešitvi: ● kavzalen odnos = neveljavnost zavezovalnega posla ima za posledico neveljavnost razpolagalnega posla. Sledi mu: (2) razpolagalni posel = posel stvarnega prava. iz katerega izhaja obveznost prenesti lp.razpolagalni pravni posel. .pridržek lp. Predpostavki veljavnega pravnega naslova in sporazuma o prenosu lp sta ABSOLUTNI → neizpolnitev enega ali drugega pogoja ima vedno za posledico neveljavnost prenosa lastninske pravice.prenos lp v zavarovanje.2. ampak je v skladu s publicitetnim načelom potrebno še navzven razvidno realno dejanje. . ki jih določa zakon. ki določa obveznost (zavezo) prenesti lp 58 . člen pa na premičninskem področju dopušča 2 izjemi. izročitev (tradicija) pri premičninah.6.veljaven zavezovalni posel. 4. Stvarnopravni posel ni odvisen od obligacijskega. vpis v zemljiško knjigo pri nepremičninah. SPZ uveljavlja kavzalen odnos z določenimi izjemami. prodajalec pa mora zahtevati izročitev nazaj. zlasti kot prenos lastninske pravice v zavarovanje ali pridržek lastninske pravice.3. na premičninah pa izročitev. Sam razpolagalni posel ne zadostuje za prenos pravice. . 63. kar pomeni. ko je končan razpolagalni posel v vseh sestavinah = pri nepremičninah z izdajo zemljiškoknjižnega dovolila (intabulacije). kjer gre praviloma za prenos lp pod razveznim pogojem.Odgovori na vprašanja dr. in novega lastnika. . razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava NAČELO LOČEVANJA MED ZAVEZOVALNIM IN RAZPOLAGALNIM POSLOM Prenos lastnine sestavljata 2 pravna posla: (1) zavezovalni posel = obligacijskopravna pogodba s katero se ustvari obveznost prenosa lastnine in iz katere izhaja pravni naslov za prenos lp . Do prenosa lastnine s pravnim poslom pride v časovni točki.razpolagalna sposobnost odsvojitelja. da želi prenesti lastnino. sklenjenim z nelastnikom. OMEJENA MOŽNOST POGOJNEGA PRENOSA LP Lp v skladu s splošnim načelom (37/II. člen SPZ .Prenos lastninske pravice na premičnini se lahko veže na razvezni ali odložni pogoj. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008.čl) ne more biti vezna na rok ali pogoj. Tu niso dopustne nobene izjeme. 2) realna sestavina: 1. da želi pridobiti lastnino. PREDPOSTAVKE PRENOSA LP Predpostavke prenosa lp lahko strnemo v štiri ključne elemente: . Ima 2 sestavini (komponenti): 1) voljna sestavina = soglasje volj starega lastnika. ZAVEZOVALNI POSEL = pravni posel. Ta prepoved na nepremičninskem področju velja absolutno. Stvarnopravni posel predstavlja izpolnitev obligacije. KERESTEŠ. Če je zavezovalni posel neveljaven. da prenos lastnine ni uspel. ki jih predstavljajo:  načelo zaupanja v zemljiško knjigo.  možnost pridobitve lastnine s pravnim poslom. ● abstrakten odnos = oba posla sta med seboj ločena. . kjer se lp prenaša pod odložnim pogojem. Pri stvarnih pravicah na nepremičninah je to vpis v zk.izpolnitev drugih pogojev.

obligacijsko pogodbo. če se veljavno sklenjen posel pozneje razveljavi z učinkom ex tunc (uspešno izpodbijanje zavezovalnega posla. Pogodba je seveda nična. vendar je to A-ju zamolčal.  pogodba o dosmrtnem preživljanju. iz katere izhaja obveznost prenesti lastnino.Odgovori na vprašanja dr. zato B kljub izročitvi zaradi neveljavnosti zavezovalnega pravnega posla ni postal lastnik.obremenitev lastninske in druge premoženjske pravice z omejeno stvarno pravico (ustanovitev hipoteke) Razlikovanje med razpolagalnim in zavezovalnim pravnim poslom! Razpolagalni posel je posel stvarnega prava. menjava. da se šteje. 59 . to je stvarnopravne položaje. Ne sme biti torej že od samega začetka ničen ali neobstoječ. B odstopi od pogodbe. KERESTEŠ. A uspešno izpodbija prodajno pogodbo. v katerem odsvojitelj izjavi. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava = posel obligacijskega prava → posledica = TERJATEV! Splošno Za prenos lp se zahteva veljaven zavezovalni posel. Za zavezovalni posel se ne zahteva nobena oblika. da prenaša lp in pridobitelj izjavi. vendar A misli. Primer 1: A in B skleneta pogodbo glede A-jevega gorskega kolesa. lahko tudi izpolnitev razveznega pogoja) . . izročitvi premoženja. Gre za pravni posel. tako da ni veljavne obveznosti za prenos lastninske pravice. da gre za najemno pogodbo. kot je znašala kupnina. da zavezovalni posel ni bil nikoli veljavno sklenjen. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Zavezovalni posel mora biti veljaven v trenutku. Primer 4: A proda in dobavi B-ju pošiljko pomaranč. Obveznost prenosa lp je kot pravni naslov ključni element zavezovalnega posla. razveza ali odstop. Primer 3: A proda in izroči B-ju umetniško sliko. s prodajno pogodbo). Pozneje se izkaže. da B zaradi neveljavnosti zavezovalnega posla nikoli ni pridobil lp na pomarančah. iz katerega izhaja obveznost odsvojitelja. Tedaj se šteje. s katerim pravni subjekt razpolaga s svojo pravico. da pogodba nikoli ni bila veljavno sklenjena. medtem ko je zavezovalni posel posel obligac. Neposredno spreminja obstoječe lastninske. Praviloma gre za posel obligacijskega prava:  prodaja. ko naj bi prenos lp pridobil učinek (v trenutku izročitve. B pa ima v mislih prodajno pogodbo.oblika. Odstop od pogodbe ima učinek ex tunc. darilo.pravna in poslovna sposobnost strank. Veljavnost zavezovalnega posla Zahteva se: . da so neustrezne kakovosti. Zaradi neujemanja volj ni sklenjena ne ena ne druga pogodba. A kolo tudi izroči B-ju. Posledica izpodbijanja je. da jo sprejema.  prenos lp kot vložek v societeto ali pravno osebo. .možnost. Najbolj tipična primera razpolagalnih poslov sta: . tako se šteje. To je sporazum med odsvojiteljem in pridobiteljem. Predpostavka veljavnega zavezovalnega posla prav tako ni izpolnjena. prava. Primer 2: A proda in izroči B-ju 10 gramov hašiša. za katere se izkaže. določljivost in dopustnost izpolnitve. ki je pravni naslov za prenos lp. Skupna značilnost → sedanji lastnik se zaveže prenesti lp novemu lastniku! Nastane le zaveza (npr. da prenese lp. ob vložitvi predloga na ZK). Tu gre za stvarnopravni posel.prenos lastninske in druge premoženjske pravice. RAZPOLAGALNI POSEL Splošno Za veljaven prenos lp se zahteva veljaven razpolagalni posel. Tako B zaradi neveljavnosti zavezovalnega posla nikoli ni pridobil lastninske pravice. stvarnopravnih posledic pa še ni. Kljub izročitvi je A zaradi neveljavnosti zavezovalnega posla ostal lastnik kolesa. da je bila slika vredna nekajkrat več. če je predpisana. in . in da je B poznal pravo vrednost slike.

namreč da od A-ja zahteva prenos lp. člen SPZ . 277. Zk dovolilo je največkrat del pogodbe. B-ju pa daje pravico v zvezi s kolesom. spremembo ali izbris zk pravic. vpisani v vložku št. medtem ko mora biti v razpolagalnem poslu – ZK dovolilu. pisno ali s konkludentnimi dejanji. ker B ni prišel do poseti sporazumno z A-jem. Prav tako se lahko predpostavka razpolagalnega posla prepreči. ki ga ima s prenosnikom. 49. ostaja A-jeva lastninska pravica nespremenjena. na ime in v korist Petra Nemaniča. spreminja. lahko pa se k takšni pogodbi tudi pripne kot samostojna listina. Toda dokler ta prenos ni opravljen. ker še ni bil izpolnjena predpostavka stvarnopravnega posla. svojemu sosedu v stanovanjskem bloku. ki je izrecna in nepogojna pisna izjava tistega. obremenjuje ali preneha. B še pred iztekom dogovorjenega roka vzame kolo v kolesarnici in si ga odpelje v svoj vikend na Dolenjskem.Odgovori na vprašanja dr. A na počitnicah zaradi pomanjkanja snega močno poškoduje drsni ploskvi smuči. da bo B pridobil lastninsko pravico šele po preteku dvotedenskega roka. ni razpolagalni posel. Nepremičnine Na nepremičninskem področju je razpolagalni posel ZEMLJIŠKOKNJIŽNO DOVOLILO (intabulacijska klavzula). ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo. Navesti je treba št. 5. poškodovanja predmeta prodaje). ker z njim še ni posegel v svojo lp na kolesu. vzel sam. V skladu z dogovorom bo B lahko kolo. predmet določen. Ptuj. ampak zavezovalni. sprejemati lp na premičnini. 100. Takšna označba nepremičnine pa v skladu z načelom specialnosti ne zadošča v ZK dovolilu. Zavezovalni pravni posel ustvarja zavezo (novo terjatev). Sklenjena prodajna pogodba ga samo zavezuje. da B-ju prenese lp. Primer: »Albert Posestnik. izrecno in nepogojno dovoljujem vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. (2) Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi listine. predpostavka razpolagalnega posla ni izpolnjena. se šteje. da se bo prenos lp opravil šele po tem. B ni pridobil lastninske pravice. EMŠO 0101950000000. Razlike glede določitve nepremičnine v zavezovalnem poslu in ZK dovolilu! Za veljavnost obligacijskega pravnega posla zadošča že določljivost predmeta. ker B ni privolil v njeno pridobitev. ko se A vrne s počitnic. 2000 Maribor. Lahko se opravi ustno.o.(1) Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom se zahteva vpis v zemljiško knjigo. A s tem ravnanjem ni prenesel lp. svoje kolo. Odsvojiteljev podpis na zk dovolilu mora biti overjen. ker prodajna pogodba kot zavezovalni posel ne posega v A-jevo lp. razpolagalni pravni posel pa učinkuje na že obstoječo pravico (prenaša ali vsebinsko spreminja – utesnjuje). Zemljiškoknjižni vpis pridobitve lp ne more biti pogojen. Suha pot 6. A še ni razpolagal. Zemljiška ul. parcele zemljišča in oznako k. čigar pravica se prenaša. s katero se prizna obligacijskopravna pravica glede neke stvari. Če pridobitelj pridobi posest premičnine v nasprotju z dogovorom. Ko prenosnik izroči premičnino pridobitelju in jo ta sprejme. če med sklenitvijo prodajne pogodbe in dogovorjenim trenutkom izročitve pride do bistvenih sprememb okoliščin (npr. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Šele ko bo A prenesel lp. da izjavljata voljo prenašati oz. Blatni dol. KERESTEŠ. Primer: A proda B-ju . zato ni mogoč pridržek lastninske pravice na nepremičninah. da dovoljuje vpis v zk. Primer: A proda B-ju svoje smuči. pri čemer se dogovorita. zato jih B noče več sprejeti. EMŠO 01029500010000. ki je v skupni kolesarnici v bloku . razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Obligacijska pogodba. Tako je pogodba o prodaji stanovanjske hiše na določenem naslovu veljavna. bo šlo za razpolaganje. A pusti smuči v veži pred B-jevimi vrati in oddide domov.« Premičnine Praviloma se ne zahteva nobena oblika.o. k. Pogojna pridobitev je dopustna izključno glede premičnih stvari. Primer: Če A svoje kolo zgolj proda B-ju. št. pri čemer se dogovorita. Predmet v zk dovolilu mora biti določen (za veljavnost obligacijskopravnega posla zadošča določljivost). ki je temelj za vpis. 60 . v katerem si bo A kupil novo kolo. Dovolilo je nujen pogoj za vpis.

Če je ZK dovolilo sestavljeno v obliki notarskega zapisa. 61 . izročitev premičnine se šteje za opravljeno tudi z izročitvijo kakšnega njenega dela ali pa z izročitvijo ali drugačno označitvijo stvari. zato morajo biti njeni prenosi navzven razpoznavni. s katerim je vpisana v ZK.) Gre za prenos posesti s sporazumom strank. ki zagotavlja publiciteto stvarnopravnih razmerij na premičninskem področju. izroči stvar neposredno v roke pridobitelju. To je poseben primer traditio vera. da začne dejansko izvrševati oblast nad stvarjo. Zk sodišče dovoli vknjižbo lp na pridobitelja na podlagi zasebne listine ali notarskega zapisa. da odsvojitelj pridobitelju prenese posest stvari.izročitev na kratko roko (traditio brevi manu). ni pravni posel. Npr. Za dejansko izročitev torej zadostuje. Izročitev z listino. NEPREMIČNINE – VPIS V ZK Na nepremičninskem področju je poleg zavezovalnega posla in zk dovolila potreben vpis v zk. Nadomestna (fiktivna) izročitev. izročitev premičnine se šteje za opravljeno tudi z izročitvijo listine. V tem primeru mora biti podpis overjen na ZK dovolilu in ne na pogodbi. 40. Vpis v zk je pri prenosu lp konstitutiven element. Če lp želi pridobiti tuj državljan mora preveriti obstoj vzajemnosti. ki je neposredni posestnik stvari. ki morajo biti opravljena ob prenosu lp. da prenosnik stori vse. Praviloma se izročitev opravi kot dejanska izročitev stvari v neposredno posest pridobitelja (traditio vera). Če gre za prodajno pogodbo je to zapis prodajne pogodbe. ali mu je bila ukradena. Nepremičnina mora biti v listini označena z ident. torej pridobitni način v ožjem smislu → gre za formalnosti oz.Odgovori na vprašanja dr. ampak z izročitvijo v posest. Prepis prometnega dovoljenja ima zgolj javnopravno in ne stvarnopavne funkcije. tako da so se izoblikovale različne nadomestne (fiktivne) oblike izročitve (60. Dejanska izročitev. da prenosnik izročitelju omogoči. ki se predlaga. na podlagi katere lahko pridobitelj razpolaga s premičnino. Simbolična izročitev. Notar mora v okviru overitve podpisa preveriti ali so izpolnjene davčne obveznosti. Brez vpisa v zk se lp na nepremičnini pravnoposlovno ne more pridobiti. Prenosnik. ki pomeni njeno izročitev. Pri avtomobilu je navadno dovolj. ki zagotavlja publiciteto prenosnega posla. . PREMIČNINE – IZROČITEV V 60/1 členu SPZ je glede premičnih stvari kodificirano tradicijsko načelo. dejanja. čl.izročitev na dolgo roko (traditio longa manu). znakom. da prenosnik izroči ključe in/ali prometno dovoljenje. ki vsebuje zk dovolilo glede vknjižbe. pravica na avtomobili ne preide s prepisom prometnega dovoljenja. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava DRUGI POGOJI. overitev podpisa ni potrebna. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ampak realno dejanje.čl SPZ – mišljeno je realno dejanje. da pridobitelj lahko začne izvrševati posestna dejanja nad stvarjo. (pri nepremičninah je to vpis v ZK. brez dejanske izročitve. Ugotoviti mora spoštovanje določb o predkupni pravici občine na poselitvenih območjih. ker jo je naprimer izgubil. Če ZK dovolilo ni že del prodajne pogodbe mora biti priloženo listini o prodajni pogodbi. SPZ predvideva: . Ta način izročitve pride v poštev zlasti takrat. KI JIH DOLOČA ZAKON SPLOŠNO Lastninska pravica ima absolutno naravo. Včasih je dovolj za dejansko izročitev stvari. kar je treba. Pridobitev lp v ZK se vpiše z vknjižbo. v kateri navadno eden od členov pogodbe vsebuje zk dovolio. torej da pridobitelju izroči stvar v posest (traditio). pri premičninah pa izročitev). če gre za kmetijsko zemljišče mora preveriti odobritev za pridobitev lp s strani upravne enote. Overitev podpisa na ZK dovolilu ZZK-1 je uvedel delitev pristojnosti med notarjem in ZK. dejanska izročitev lahko pomeni tudi prevelik in nepraktičen formalizem. ki zahteva.: Last. KERESTEŠ. kadar stvari nima v svoji posesti. Podpis prodajalca na pogodbi mora biti overjen.

če je pridobitelj zgolj posredni posestnik stvari. ki se nahajajo na smučarskem servisu . da bo pridobitelj odslej lastnik in posredni posestnik stvari. Primer: A je lastnik smuči in jih posodi svojemu prijatelju B-ju. KERESTEŠ. da prenosnik tudi po prenosu lp obdrži stvar v svoji neposredni posesti. S tem prenosnik prenese svojo posredno posest na pridobitelja. če je pridobitelj že neposredni nelastniški posestnik stvari in se z njenim lastnikom. ko je prav tako pomembno. Stranki se dogovorita za takojšnje plačilo in prenos lp. Tudi v tem primeru ne bi bilo praktično. da pokliče A-ja in se z njim sporazume. ali pa z izločitvijo ali drugačno označitvijo stvari.ko je T obveščen o prenosu. da bi smuči (zaradi prenehanja posodbenega razmerja) vrnil A-ju. 62 . da premičnina kljub prenosu lastninske pravice še naprej ostane v posesti prenosnika (posestni konstitut). ostane tam kjer je bila. da bi jo lahko dejansko izročil B-ju. da jih kupi. da bo B sam šel po smuči k T-ju. da se B vrne s počitnic. člen SPZ . ko stvar. da vaza ostane v galeriji vse do konca razstave.Odgovori na vprašanja dr. Kaj če bi jima padla na tla? Izročitev ima praktičen pomen predvsem takrat. Stranki se dogovorita. (2) Izročitev premičnine se šteje za opravljeno tudi z izročitvijo listine. Ni nujno. da je vaza del razstave. ki pomeni njeno izročitev.  Posestni konstitut (constitutum possessorium) – je oblika fiktivne tradicije pri kateri se prenosnik in pridobitelj se dogovorita. ko je bil tretji obveščen o prenosu lastninske pravice (izročitev na dolgo roko). Ker bi bilo zelo nepraktično čakati. in stare podari mlajšemu bratu B-ju. V tem času se A odloči. če bi moral A sam dvigniti smuči. ki je predmet prenosa. se šteje izročitev premičnine za opravljeno v trenutku. ni v neposredni posesti prenosnika.  Izročitev na dolgo roko (traditio longa manu) . ki se uporablja. na popravilu pri T-ju. samo zato. da bi A vzel vazo v roke samo zato. medtem ko tretji ostane nelastniški neposredni posestnik. Prenosnik prenese pridobitelju svojo posredno lastniško posest.da si bo kupil nove smuči. ko je prenosnik odsvojil stvar. Posest in z njo lp se ne preneseta s samim dogovorom med prenosnikom in pridobiteljem. na podlagi katere lahko pridobitelj razpolaga s premičnino. medtem ko stvar. Primer: A je lastnik umetniške galerije. glede katerih nima več nobenega interesa. V tem primeru torej B-jeva nelastniška neposredna posest konvertira v lastniško neposredno posest. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. se izročitev šteje za opravljeno s samo sklenitvijo pravnega posla o prenosu lastninske pravice brez dejanske izročitve. ki bi jo vnovič postavil na njeno mesto. nakar bi jo ta spet izročil A-ju. temveč šele z obvestilom (notifikacijo) tretjega! Primer: A je lastnik smuči. Tu lahko govorimo o posrednem posestnem konstitutu. praviloma začasno. 60. – če sta se stranki dogovorili. Na primer. Izročitev na kratko roko je mogoča tudi. Bilo bi zelo zamudno. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava - posestni konstitut (constitutum possessorium). da mu slednji stvar odsvoji. Toda glede na to. S smučmi je B tako zadovoljen. ki je posredni lastniški posestnik dogovori. lahko je tudi posredni lastniški posestnik. Pomembno je. da stranki dovolj jasno izrazita voljo po prenosu lastninske pravice. vendar si hoče še za nekaj časa zagotoviti njeno uporabo. če je B smuči posodil naprej svojemu sinu C-ju. Posestni konstitut se lahko uporablja kot izročilno dejanje pri prenosu lp v zavarovanje. medtem ko bo prenosnik ostal njen neposredni posestnik. ki se odpravlja na smučarske počitnice. (4) Če je stvar v posesti tretjega. kot tudi z izročitvijo kakšnega njenega dela.(1) Lastninska pravica na premičnini se pridobi z njeno izročitvijo v posest pridobitelja. Gre za dogovor med strankama o prenosu posesti in lp. temveč tretje osebe. samo zato. Prenos lastninske pravice se torej opravi samo z dogovorom med strankama. ki je na ogled v galeriji in je A-jeva last. da je prenosnik neposredni lastniški posestnik. da bi jih lahko dejansko izročil B-ju.  Izročitev na kratko roko (traditio brevi manu) – navadno se uporablja. (3) Izročitev premičnine se šteje za opravljeno s sklenitvijo pravnega posla o prenosu lastninske pravice brez dejanske izročitve: – če je bila premičnina že pred sklenitvijo pravnega posla v posesti pridobitelja (izročitev na kratko roko). da bi mu jih ta lahko na podlagi prodajne pogodbe izročil. brez realnega dejanja. B pridobi lastninsko pravico v trenutku.je oblika fiktivne izročitve. pri T-ju. se A z B-jem pogodi. B obišče galerijo in kupi od A-ja dragoceno kitajsko vazo.

ko prenosnik ni imel pravice z njo razpolagati. ker omogoča zlorabe.Če je bila izročitev opravljena s posestnim konstitutom. Tabela za lažje razumevanje: INSTITUT: posestni konstitut izročitev na kratko roko izročitev na dolgo roko PRI KOM JE PREMIČNINA V POSESTI? prenosnik pridobitelj 3.  Naknadna pridobitev lastninske pravice Prodajalec. neposredni posestnik pa v imenu zastopanega in za njegov račun. ki je dala vazo A-ju na posodo.Izročitev premičnine pridobitelju se šteje za opravljeno. KERESTEŠ. Poleg tega pridobitelj. Je pogoj za 63 . je v obvestitvi tretjega. je lp pridobit tisti. čl. da L kot posredni lastniški posrednik B-ju odsvoji vazo. ko jo pridobi odsvojitelj. ki jo ima v neposredni nelastniški posesti A. oseba X X X RAZPOLAGALNA SPOSOBNOST Je sposobnost razpolagati z neko premoženjsko pravico. 62. ko prenosnik pridobi pravico razpolagati s stvarjo → ko pridobi razpolagalno sposobnost. razen če takrat ni več v dobri veri. pridobi lp. To je sposobnost imetnika stvarne ali druge premoženjske pravice. jo obremeni. Pomemben je zlasti pri prenosu lastninske pravice v zavarovanje. 64/3 SPZ . Zato 202/1 SPZ glede prenosa lp v zavarovanje zahteva. Pri posestnem konstututu ni obvestitve tretjega!!! Izročitev se izvrši izključno med prenosnikom in pridobiteljem. ko prevoznik blago izroči kupcu ali njegovemu zastopniku. je takrat pridobljena tudi lp. proda stvar kupcu in mu jo izroči v posest. Nepravi pridobitelj. temveč je njen lastnik tretja oseba L. pridobitelj pridobi lastninsko pravico takrat. Kasneje prodajalec pridobi lp = naknadna pridobitev lp. ki je pridobil stvar od razpolagalno nesposobnega prenosnika zgolj s posestnim konstitutom. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Primer: Lastnik galerije A ni sočasno tudi lastnik vaze. Neobstoj publicitete pri posestnem konstitutu je problematičen. člen SPZ – (1) Če je bila premičnina izročena. člen SPZ . ki mu je bila stvar prvemu izročena. kjer gre za vnaprejšnjo izročitev stvari za katero prenosnik še ni pridobil razpolagalne sposobnosti. to pravico pa je pridobil kasneje. 202/1 SPZ – Sporazum strank o prenosu lastninske pravice v zavarovanje mora biti sklenjen v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Če mora za prevoz poskrbeti kupec se izročitev šteje za opravljano. Pridobitelj pridobi lp šele. (2) Če Je bila premičnina tako izročena več pridobiteljem. če je bila premičnina izročena njegovemu zastopniku. bi lahko pridobil lp s priposestvovanjem (v dobri veri kupil tujo stvar) – tega 61. Če mora poskrbeti za prevoz prodajalec se izročitev šteje za opravljeno. da je sporazum o prenosu lp sklenjen v obliki notarskega zapisa. SPZ. primeru se lahko L in B dogovorita. ko prodajalec (ali zastopnik) blago izroči prevozniku. ko je treba blago prepeljati od prenosnika k pridobitelju. Na podlagi dogovora z L-jem B pridobi posredno lastniško posest. Na zavezovalni ravni pa posredni zastopnik nastopa v lastnem imenu in zgolj za račun zastopanega. da to pravico prenese.Odgovori na vprašanja dr. ne more postati lastnik stvari na podlagi 64. Razlika med izročitvijo s posestnim konstitutom in izročitvijo na dolgo roko . Prevoznik nastopa kot izročilni zastopnik.  Aticipirani posestni konstitut – posebna oblika posestnega konstituta. ko mu prenosnik izroči stvar v neposredno posest. Le-ta je lahko zastopnik prodajalca (odsvojitelja) ali kupca (pridobitelja). člen SPZ ne ureja! 61. V tem. spremeni ali se ji odpove. SPZ je poenotil pravne posledice zastopanja na razpolagalni ravni. Navzven ni vidna.  Izročitev po zastopniku: pomembna. Gre za nepravega prodobitelja (ker odsvojitelj ni bil lastnik). ki nima lp.

Lahko ima 3 različne temelje: . ker pri premičninah ni možnosti vpisa stvarnih pravic v javne registre in zgolj posest zagotavlja publiciteto lp. imetništvo pravice.lastnino stvari oz. medtem ko stečajni dolžnik ostaja lastnik stvari. Skupni pogoj je. V izjemnih primerih lahko zakon lastniku razpolagalno sposobnost odvzame in jo podeli drugi osebi. KERESTEŠ. V skladu s tem načelom se tisti. Možnost pridobitve lp od razpolagalno nesposobne osebe je odmik od tradicije rimskega prava. člen SPZ varuje samo tistega pridobitelja. ki pridobi na podlagi odplačnega pravnega naslova. .čL. člen SPZ . Ni lastnost pravnega subjekta tako kot pravna in poslovna sposobnost. SPZ). člena tega zakona. PREMIČNINE 64 . Tako v primeru lastnikovega stečaja dobi razpolagalno sposobnost stečajni upravitelj. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Drugi primer. lahko to sposobnost podeli drugi osebi. A kot zemljiškoknjižni lastnik nepremičnino odsvoji dobrovernemu C-ju.Pravica.zakonsko odločbo. Ne glede na A-jevo razpolagalno nesposobnost je C na podlagi načela zaupanja v zemljiško knjigo pridobil lastninsko pravico na nepremičnini. ki je trgovcu na drobno dobavil trgovsko blago pod lastninskim pridržkom. pridobljena s priposestvovanjem. ki zaupa v podatke v zemljiški knjigi. še preden je bila s priposestvovanjem pridobljena pravica vpisana v javno knjigo. Primer: B s priposesvovanjem pridobi lastninsko pravico na A-jevi nepremičnini in se ne vpiše v zemljiško knjigo. ne sme biti na škodo tistemu. lahko zanese. pravnega dejstva v ZK v svojo korist in tega vpisa ne predlaga pa nosi vse posledice takšne opustitve. medtem ko se načelo zaupanja v ZK lahko uporabi tudi pri neodplačnih pridobitvah. Nelastnik je nekakšen dvojnik lastnikove razpolagalne sposobnosti. ki pošteno ravna in zaupa podatkom v ZK.(1) Lastninska pravica na premičnini se pridobi. . Bistvena razlika pri predpostavkah pa je.pravni posel. če je pridobitelj v trenutku izročitve v dobri veri in če je pridobil stvar na podlagi odplačnega pravnega posla in so izpolnjeni drugi pogoji iz 40. ki je del same pravice. ki je v dobri veri in v zaupanju v javne knjige pridobil pravico. Dokler je lastnik razpolagalno sposoben. da je pridobitelj dobroveren. ki je dosledno spoštovalo načelo nemo plus. Primer: Dobavitelj – trgovec na debelo. SPZ) omogoča pridobitev lp od odsvojitelja. Na premičninskem področju posebna ureditev pridobitve lp »a non domino« (64.Odgovori na vprašanja dr. 64. ki lastniku odvzema razpolagalno sposobnost je 167. tudi če prenosnik ni imel pravice razpolagati s stvarjo. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava veljavnost razpolagalnega posla. od katere so mogoče izjeme. Mogoče pa je dobiti tudi lp na nepremičnini a non domino na podlagi splošnega načela zaupanja v zk (10. Potreba po varstvu dobrovernega pridobitelja je na premičninskem področju precej večja kot na nepremičninskem. člen SPZ. sposobnost razpolaganja s tem blagom. da 64. 44/2 SPZ . ampak upravičenje. ki nima razpolagalne sposobnosti. ki zastavnemu upniku daje pravico odsvojiti predmet zastave. ki je torej nelastnik. NEPREMIČNINE Na nepremičninskem področju je mogoča pridobitev lp na nepremičnini »a non domino« na podlagi splošnega načela zaupanja v ZK. ki prikazuje A-ja kot lastnika nepremičnine. podeli trgovcu na drobno. Kdor pa izpolni pogoje za vpis pravice oz. VARSTVO PRED RAZPOLAGALNO NESPOSOBNOSTJO SPLOŠNO Razpolagalna sposobnost je eden glavnih pogojev za prenos lp in hkrati edina predpostavka. da so ti podatki točni in za to ne sme trpeti škodljivih posledic.čl.

Dobrovernost v kontekstu 64.da so izpolnjeni drugi pogoji iz 40. proda dobrovernemu Cju. Zato ugasnejo tudi vse druge pravice na stvari. SPZ ureja pridobitev lastninske pravice na premičninah od razpolagalno nesposobne osebe (a non domino). člena SPZ Pridobitev na podlagi 40. b) de je bil med prenosnikom in pridobiteljem sklenjen razpolagalni posel.da je pridobil stvar na podlagi odplačnega pravnega posla. . KERESTEŠ. Drugače kot pri priposestvovanju velja pravilo »mala fides superveniens non nocet«. O odplačnosti ni nobenega dvoma. Pridobitelj pridobi lp. 1.dodatni pogoj (64/2 SPZ) – (alternativno eden od njih) = pogodba mora biti sklenjena v obliki. Nelogično bi bilo. 65 . niti mu ni treba vedeti. čeprav nima razpolagalne sposobnosti. 2. da pridobitelj pridobi lp).sklenjen mora biti razpolagalni posel (namen strank mora biti. Primer: A posodi B-ju prenosni računalnik.  če prenosnik daje takšne premičnine v promet V OKVIRU SVOJE DEJAVNOSTI. . Odplačnost Pravni posel. Odplačna zavezovalna posla sta npr. Še pred dogovorjenim rokom za dejansko izročitev A obišče B-ja in zahteva. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 64.njegova pridobitev mora temeljiti na veljavnem pravnem naslovu. če je pridobitelj v dobri veri misli. Ker B računalnik še nekaj tednov potrebuje. Dobra vera mora obstajati v trenutku izročitve stvari. Primer: A fiduciarno prenese tovornjak banki B1. če so izpolnjeni naslednji kumulativno postavljeni pogoji: . čl. izročitev se opravi s posestnim konstitutom. ki je v finančnih težavah. tega pa slednji.da je pridobitelj v dobri veri. če je zavezovalni posel prodajna ali menjalna pogodba. člena SPZ: a) da je bila stvar pridobljena na podlagi veljavnega pravnega naslova. Nekateri menijo. na podlagi katere se opravi fiduciarni prenos v zavarovanje. pogodba. hkrati pa bi rad dobil kupnino.Odgovori na vprašanja dr. se dogovorita za takojšnjo izročitev s posestnim konstitutom. prenese isti tovornjak fiduciarno tudi banki B2. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. . ki pravnopolitično opravičuje pridobitev lp pridobitelja. Neodplačni pravni naslov pa je zlasti darilna pogodba. mora biti odplačne narave.tudi pogodba o dosmrtnem preživljanju in pogodba o preužitku. Nesporno pa je. da gre za pridobitev lp na podlagi zakona. c) da je bila stvar izročena pridobitelju drugače kot s posestnim konstitutom.  če je prenosnik pridobil prem.izvršen mora biti prenos posesti v skladu s 60. da mu ta vrne računalnik. Pridobitelj gradi svojo dobrovernost zlasti na dejstvu. v posest PO VOLJI NJENEGA LASTNIKA. če izpolnjuje druge predpostavke za pridobitev lp: . drugi pa da gre za poseben primer pravnoposlovne pridobitve. . da te pravice ne obstajajo. Drugi pogoji iz 40. glede katerih je bil pridobitelj dobroveren. (4) S pridobitvijo lastninske pravice po določilih prejšnjih odstavkov ugasnejo vse druge pravice na stvari. kjer mora biti publiciteta posebej varovana:  če je bila premičnina prodana NA JAVNI DRAŽBI.člena pomeni. Pridobitelj lahko kljub neizpolnjeni predpostavki razpolagalne sposobnosti pridobi lp na premičnini. Zaradi A-jeve razpolagalne nesposobnosti prenos od A-ja na B2 ni veljaven. Dobra vera Poleg odplačnosti je poglavitna predpostavka. na podlagi katerega pridobitelj pridobi stvar. da ima prenosnik stvar v svoji posesti. .člen. da bi se B lahko uprl A-jevi zahtevi s sklicevanjem na C-jevo pridobitev lastninske pravice. Tudi v tem primeru se izročitev opravi s posestnim konstitutom. da prenosnik s stvarjo ni sposoben razpolagati. člena SPZ je mogoča izključno v povezavi s pravnoposlovno pridobitvijo lastninske pravice. Ker A še vedno ni rešil svojih finančnih težav. da pridobitelj ne sme. SPZ (razen posestnega konstituta). da gre za originarno pridobitev (lp se ne pridobi od prednika temveč na novo nastane).

pa pridobi premičnino prosto bremen. torej od trenutka ko jo pridobi dobroverni pridobitelj. ki je obremenjena z omejeno stvarno pravico (predvsem neposestno zastavno pravico).Lastninska pravica se pridobi na način iz prejšnjega odstavka samo. in sicer v roku treh let od pridobitve posesti. pri neodplačni pridobitvi). naj mu premičnino proda po prometni ceni. Povezava s priposestvovanjem Če ni izpolnjen kateri od pogojev iz 64. da takšen prenos ni temeljil na veljavnem zavezovalnem poslu in da je zato neveljaven. sklenjen mora biti razpolagalni posel.Odgovori na vprašanja dr. KERESTEŠ. ki je dobil stvar v posest po volji njenega lastnika. da B. . člena Varstvo je omejeno na 3 primere: . ki ima zanj poseben pomen.pridobitev od osebe. člen SPZ. in sicer na podlagi razveljavljene pogodbe med njima. Vendar pa je B pridobil sliko v posest po volji lastnika A-ja. če so poleg dobrovernosti izpolnjeni drugi pogoji (pridobitev mora temeljiti na veljavnem in odplačnem pravnem naslovu. Če pridobitelj v dobri veri misli. Tako je C vseeno lahko pridobil lastninsko pravico. ko se opravi dejanska izročitev. da premičnina ni obremenjena. ko je pridobitelj pridobil posest s posestnim konstitutom. ki je omejena s to omejeno stvarno pravico. da se šteje. pravico od novega lastnika zahtevati. sam nikoli ni pridobil lastninske pravice. Stvar posebnega pomena 64. če je bila premičnina prodana na javni dražbi. pridobitelj pa je dobroveren (npr. načeloma prenehajo tudi pravice tretjih na premičnini. bo navadno lahko pridobil lp s priposestvovanjem. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Ker je banka B2 » pridobil« s posestnim konstitutom. Posledica načela kavzalnosti je. Primeri pridobitve iz drugega odstavka 64. Zatem je zavezovalni posel med A-jem in B-jem razveljavljen. ki je odsvojil sliko c-ju. priposestvovalni rok začne teči šele. pridobitelj v skladu z načelom absolutnosti stvarnih pravic in načelom nemo plus pridobi lp. (5) Prejšnji lastnik lahko v enem letu od prenehanja lastninske pravice zahteva od pridobitelja.pridobitev od prenosnika. prenos posesti se ne sme izvršiti s 66 . člena SPZ daje tistemu.člena SPZ. Posledica razveljavitve v skladu z načelom kavzalnosti je. ki pri svoji dejavnosti daje takšne stvari v promet. Varstvo pred omejeno razpolagalno sposobnostjo Če lastnik odsvoji premično stvar. Prodaja stvari se mora zahtevati v roku 1 leta od prenehanja lp. če prenosnik daje v okviru svoje dejavnosti takšne premičnine v promet ali če je prenosnik pridobil premičnino v posest po volji njenega lastnika. da se šteje. Posebni primeri pridobitve 64/2 SPZ . da mu premičnino proda po prometni ceni. Usoda pravic tretjih Ko dobroverni pridobitelj pridobi lp. in . KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008.nakup na javni dražbi. ko odsvojitelj pridobi posest premičnine na podlagi sprva veljavne pogodbe o odsvojitvi. Vendar pa v primeru. člena SPZ. Ureditev v SPZ zajema tudi položaje. z učinki ex tunc zaradi zmote. ki se pozneje razveljavi z učinkom »ex tunc«. ta pa jo proda in izroči naprej c-ju. kdor na podlagi tega člena izgubi lp na premičnini. tako da ni bil sposoben razpolagati s sliko. Primer: A proda in izroči umetniško sliko B-ju. se ne glede na dobrovernost ne more sklicevati na 64. vendar mora biti pridobitelj v dobri veri tudi glede pravic tretjih. če izpolnjuje tudi preostale predpostavke iz 64. če ima ta zanj poseben pomen.

ENOVIT SISTEM PRAVIL O RAZPOLAGANJU S PREMOŽENJSKIMI PRAVICAMI V poglavju »pridobitev pravice na podlagi pravnega posla« (4. pridobitev lp od razpolagalno nesposobne osebe. Edino priposestvovanje je mogoče tako pri premičninah kot nepremičninah (zato urejeno v splošnih pravilih o pridobitvi lp). Slednji ne pridobi lastninske pravice na podlagi pravnega posla.Odgovori na vprašanja dr. ki imajo za posledico prenos premoženjske pravice iz premoženja enega subjekta v premoženje drugega subjekta ali ustanovitev omejene stvarne pravice na že obstoječi premož. če nekdo pridobi lastniško posest stvari. da je lastnik. Pridobitev lp na podlagi načela zaupanja v ZK je mogoča samo pri nepremičninah.spojitev. kdor poseduje kot lastnik in misleč. 2. Gre za izviren (originaren) način pridobitve lp. Prepričanje priposestvovalca. Primer: A proda in izroči B-ju gorsko kolo. priposestvovanje. 1. prek ustreznega razpolagalnega posla in izpolnjevanja morebitnih dodatnih zakonskih pogojev. vendar hkrati s posestjo ni pridobil tudi lp. tudi prizna. KERESTEŠ. To so. Priposestvovanje torej naknadno sanira prvotno neveljavne pridobitve lp. vendar je prodajna pogodba nična. Priposestvovanje varuje interese priposestvovalca s tem. B se vpiše v zemljiško knjigo na podlagi ničnega zemljiškoknjižnega dovolila. Kdor je že de facto lastnik stvari. Lp se pridobi na podlagi zakona. pomešanje. Primer: A proda B-ju nepremičnino. Vsako razpolaganje torej mora temeljiti na zavezovalnem poslu. Ničnost zemljiškoknjižnega dovolila ima za posledico. lahko pa po desetih letih nepremičnino priposestvuje. Glede na posest je enotno urejeno – izhaja iz dobroverne lastniške posesti. Možno je le. pravici. PRIDOBITEV NA PODLAGI ZAKONA Lastninska pravica se pridobi na podlagi zakona v trenutku. ZTLR opisanih položajev).2. postane še de iure. lahko pa kolo po treh letih priposestvuje. razpolaganje pa izvrši subjekt.) je predstavljen sistem prenosa lastninske pravice. ki jih določa zakon. na nepremičninah pa brez vpisa v zk. prirast premičnine k drugi premičnini. pri terjatvah zadostuje razpolagalni posel – cesija. pridobitev lp na plodovih. skupen premičninam in nepremičninam. ko so izpolnjeni vsi pogoji. ker niso bile izpolnjene vse predpostavke za njeno pridobitev.na podlagi načela zaupanja v zk. prilastitev. da je lastnik. Vse načine pridobitve lp na podlagi zakona prištevamo med izvirne načine pridobitve lp. ki ima razpolagalno sposobnost. Ničnost zavezovalnega posla ima na podlagi načela kavzalnosti za posledico neveljavnost prenosa lastninske pravice v odnosu med A-jem in B-jem. najdba. da B ne postane lastnik nepremičnine na podlagi pravnega posla. mora temeljiti na pravnem naslovu.3. Ta sistem ne velja zgolj za prenos lp. neodvisno od volje udeleženih subjektov. pridobitev lp na nepr. na škodo pravega lastnika. PRIPOSESTVOVANJE Priposestvovanje je zakonski pridobitni način. . Lastnino lahko priposestvuje le. temveč za vsa razpolaganja s premoženjskimi pravicami. izdelava nove premičnine. Vsi drugi načini se nanašajo na pridobitev lp na premičninah. prirast premičnine k nepremičnini. najdba zaklada. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava posestnim konstitutom in podan mora biti eden od treh v drugem odstavku 64. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. 67 . da mu po daljšem času dobrovernega izvrševanja lp to pravico. Kot razpolaganja s premoženjsko pravico je treba šteti vse pravnoposlovne pojavne oblike. Pri nepremičninah se zahteva ZK dovolilo kot razpolagalni posel in vpis v ZK. iz katerega izhaja pravni naslov. ki je vsebovalo pogoj. pri premičninah je potrebna izročitev.čl.

KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ki neupravičeno zastopa lastnika slike P-ja. misleč. Vendar jo je lastnik le odložil. Predpostavke za pridobitev lp s priposestvovanjem: 1) DOBRA VERA zahteva se dobra vera priposestvovalca. ki v dobri veri na podlagi podatkov v zemljiški knjigi misli. da je B lastnik kolesa. kot da pogodba ni bila sklenjena. člena SPZ ne glede na B-jevo razpolagalno nesposobnost hkrati s posestjo pridobi tudi lastninsko pravico na kolesu. zato nedobroverni posestnik nikoli ne more pridobiti lp s priposestvovanjem. → Primer dobre vere glede veljavnosti zavezovalnega posla in razpolagalnega posla. da je A izključna lastnica nepremičnine.Odgovori na vprašanja dr. Če je razlog za neveljavno pridobitev lp napaka v zavezovalnem ali razpolagalnem poslu. da je od B-ja podedoval tudi lastninsko pravico. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava a) Položaji. V tem primeru C na podlagi 64. ki v dobri veri na podlagi podatkov v zemljiški knjigi misli. druga pa samo tiste. ko ne pride do veljavne pridobitve lp na podlagi pravnega posla zaradi napak v zavezovalnem. členom SPZ – prva ureditev varuje vse dobroverne pridobitelje. ko T pridobi sliko z dedovanjem. ki so pravico pridobili na podlagi odplačnega pravnega posla. da se šteje. ki se pozneje izkaže za nično. Praktični pomen priposestvovanja Na nepremičninskem področju varuje pridobitelja zemljiškoknjižno stanje nepremičnine in sicer pridobi lp ne glede na razpolagalno nesposobnost svojega prednika. KERESTEŠ. Vendar bi načelo zaupanja v zemljiško knjigo spet prišlo v poštev pri morebitni nadaljnji odsvojitvi dobrovernemu D-ju. da je A izključna lastnica nepremičnine. Njegov dedič B1 pridobi posest nepremičnine. Če bi šlo hkrati za napako v zavezovalnem poslu med A in C. da je stvar pripadala zapustniku. Toda če T za napako v zavezovalnem poslu ni vedel in ni mogel vedeti. Podobno je v primeru. A brez B-jeve vednosti proda nepremičnino C-ju. Primer 2: B si izposodi A-jevo gorsko kolo in ga odsvoji C-ju. b) Pridobitev s priposestvovanjem v primerih ko priposestvovalec kot dedič pridobi posest stvari v dobri veri. nakar jo je tam pozabil. Kljub napaki v razpolagalni nesposobnosti ni potrebe po priposestvovanju. čeprav je ta v skupni lastnini A in njenega zakonca B-ja. da je postal lastnik. C se na podlagi prodajne pogodbe vpiše v zemljiško knjigo in ne glede na razpolagalno nesposobnost osebe A takoj pridobi lastninsko pravico. je v dobri veri glede obstoja veljavnega zavezovalnega posla in lastninsko pravico lahko pridobi s priposestvovanjem. razpolagalnem poslu ali v razpolagalni sposobnosti → zelo redki! Na nepremičninskem področju se sanirajo prek načela zaupanja v ZK. na premičninskem pa prek pridobitve lp »a non domino«. Primer: A na smetnjaku najde rabljeno knjigo in utemeljeno misli. Primer: Če A kot ena od skupnih lastnikov neupravičeno odsvoji nepremičnino C-ju. ki v dobri veri misli. pa pridobitelj ni varovan. da jo je njen lastnik opustil. Primer: B se na podlagi ničnega zemljiškoknjižnega dovolila vpiše v zemljiško knjigo kot lastnik nepremičnine in pet let po pridobitvi posesti umre. Primer: T kupi umetniško sliko od A-ja. da bi si zavezal vezalko na čevlju. ker ga proti njeni razpolagalni nesposobnosti varuje načelo zaupanja v zemljiško knjigo. 68 . v dobri veri pa misli. Primer 1: A je v zemljiški knjigi vpisana kot edina lastnica nepremičnine. pri čemer T ni vedel in ni mogle vedeti za ničnostni razlog. V tem primeru načelo zaupanja naknadno sanira tudi napako v zavezovalnem poslu v odnosu med A in C. in 64. B1 bo lahko postal lastnik nepremičnine s priposestvovanjem. je C ne glede na razpolagalni nesposobnost osebe A takoj pridobil lastninsko pravico. Na premičninskem področju je razlika med 10. pa C ne glede na načelo zaupanja in vpis v zemljiško knjigo ne bi pridobil lastninske pravice. Posledica neupravičenega zastopanja je . ker izhaja iz napačne predpostavke. Zaradi tega A ni pridobil lastninske pravice na podlagi pravnega posla.

lastnik galerije. tako da B ni pridobil lastninske pravice že 3. Lahko pa sliko priposestvuje. julija 2006. ki zanjo izvršujejo dejansko oblast. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. B ni bil varovan na podlagi 64. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava  Izvenknjižno priposestvovanje.Dobra vera pravne osebe se presoja po dobri veri njenih organov in drugih oseb. vendar to ni primerno za vpis v zemljiško knjigo. Priposestvovalni rok ne začne teči s pridobitvijo lastniške posesti 3. B pride po sliko 3. 3) PRETEK ČASA (TEMPUS). in sicer do ¼. če je bila posest pridobljena v okviru pravnoposlovne pridobitve. ki je bila poleg tega še neodplačna.julija 2006. tako da je priposestvovanje deleža izključeno. Posest pridobljena s posestnim konstitutom ne zadostuje za dobroverno pridobitev lp. Primer: A je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik nepremičnine. Posestnik mora biti v dobri veri ves čas priposestvovalne dobe. maja 2006.  Dobra vera pravne osebe – se presoja po dobri veri njenih organov in drugih oseb. temveč ta delež ostane prodajalcu. vendar zaradi neodplačnosti še vedno ni varovan na podlagi 64. v dobri veri misli. maja 2006 podari B-ju umetniško sliko. kot da je njegova. konča pa se z iztekom zadnjega dne te dobe. če bi bil pravni naslov veljaven. Ker naj bi slika ostala v galeriji do konca junija 2006. temveč šele s pridobitvijo neposredne posesti. 46. na kateri stoji večstanovanjska hiša. v skladu z A-jevim solastniškim deležem. da je posestnik tudi lastnik. je edini način priposestvovnja nepremičnin. ki ni vidna navzven in vzbuja videz. se dogovorita za izročitev s posestnim konstitutom. Primer: A proda B-ju nepremičnino in se odseli neznano kam. V dobo se všteva čas. Primer: A in B pridobita soposest stvari na podlagi nične prodajne pogodbe. To je tisti. Priposestvovalna roka sta: . 3. 2. ki ga je kupil. medtem ko A ne more priposestvovati solastniškega deleža. Posest. . ker vsebuje pogoj. Tako je izvenknjižno priposestvovanje mogoče tudi. B 3. zemljiške parcele. Primer: A. ko so posestnikovi pravni predniki imeli stvar v 69 . na kateri je priposestvovalec pridobil posest nepremičnine. to je imetnik A-jevega solastniškega deleža. ki ima stvar v posesti. za katere je glede na njihovo delovno področje pomembno. člena SPZ . lahko pripelje do priposestvovanja. člena SPZ. Tri leta po pridobitvi soposesti A umre. ki je pridobljena s posestnim konstitutom. da stvar pripada pravni osebi. KERESTEŠ. da je neposredni posestnik še vedno lastnik stvari. skupna lastnina. da je z dedovanjem pridobil A-jev solastniški delež. Prodajna pogodba sicer vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo. Tu ni pomembna pravna podlaga. A ve za napako v zavezovalnem poslu.3 leta za premičnine.10 let za nepremičnine. ki niso vpisane v zk. kakršen bi mu pripadal. S priposestvovanjem lahko pridobi lp le lastniški posestnik. ker je šlo za pridobitev s posestnim konstitutom. medtem ko je B dobroveren. ki je navzven vidna in ki vzbuja videz. maja 2006. Njegov dedič A1. A ni dosegljiv. B s priposestvovanjem pridobi solastniški delež . ko je posestnik dobil stvar v dobroverno lastniško posest. Priposestvovalna doba začne teči na dan. ne more biti podlaga za priposestvovanje. Priposestvovalni rok ne začne teči v trenutku dogovora o posestnem konstitutu ampak šele ob dejanski izročitvi stvari. Po preteku priposestvovalne dobe bo s priposestvovanjem postal solastnik. Vendar A ni solastnik. ker se je vpisal v zemljiško knjigo na podlagi ničnega zemljiškoknjižnega dovolila. to je 3.povezanost med skupnimi lastniki je tako močna. 2) LASTNIŠKA POSEST (POSSESSIO). Le tista posest. Pozneje se izkaže da slika ni pripadala A-ju. pri čemer novi lastniški posestnik pridobi le posredno posest.  Dobra vera solastnine in skupne lastnine – solastnina se presoja glede vsakega solastnika samostojno. Vendar je pridobil zgolj soposest nepremičnine. julija 2006 pridobi neposredno posest. tako da izdaja ustreznega zemljiškoknjižnega dovolila ni več mogoča in se B ne more vpisati v zemljiško knjigo na podlagi prodajne pogodbe.Odgovori na vprašanja dr. 1. člen SPZ . da nedobrovernost enega samodejno pomeni tudi nedobrovernost drugega.

(1) Dobroverni lastniški posestnik premičnine pridobi lastninsko pravico na njej po preteku treh let. ko posestnik neodvisno od svoje volje začasno ni mogel izvrševati posesti. Ne moreta pa se priposestvovati zastavna pravica in zemljiški dolg. da si jo prilasti. Računanje priposestvovalne dobe 45. se dobra vera presoja glede vsakega solastnika. Derelikcija nepremičnine po našem pravu namreč ni dopustna. ki zaupa podatku v zemljiški knjigi. se dobra vera posestnika presoja samostojno. (3) Če dobroverni lastniški posestnik. temveč se spremeni le obseg dveh stvari. ko posestnik neodvisno od svoje volje ni mogel izvrševati posesti. ki stvar vzame v posest z namenom. (2) na stvari izven pravnega prometa (extra commercio). člen SPZ . razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava dobroverni lastniški posesti. Čeprav je pravi lastnik nepremičnine B. Pod splošnimi pogoji se lahko samostojno priposestvuje del nepremičnine. (2) Dobroverni lastniški posestnik nepremičnine pridobi lastninsko pravico na njej po preteku desetih let. ko je posestnik dobil stvar v dobroverno lastniško posest. izvršuje posest na delu nepremičnine.Odgovori na vprašanja dr. To ne velja za nepremičnine. konča pa se z iztekom zadnjega dne te dobe.(1) Priposestvovalna doba začne teči tisti dan. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. da nekdo dobroverno poseduje le del tuje nepremičnine. razen če zakon določa drugače. C na podlagi drugega odstavka 44. 44. (2) Pravica. pridobi lp tisti. Loči: okupacija ≠ najdba!!! 70 . pod pogoji iz prejšnjega odstavka. ne sme biti na škodo tistemu. člen SPZ . (4) Če je bil posestni prednik nedobroveren. (3) Če naj se s priposestvovanjem pridobi solastnina. Posestnik mora biti v dobri veri ves čas trajanja priposestvovalne dobe. 43. pridobljena s priposestvovanjem. ki je v dobri veri in v zaupanju v javne knjige pridobil pravico. vendar se še ni vpisal v zemljiško knjigo. Če je bil pravni prednik nedobroveren. vendar je praktična in omogoča reševanje življenjskih položajev. Priposestvovanje nepremičnin je redko uspešno v sistemu urejenih nepremičninskih evidenc. člena SPZ ne glede na B-jevo razpolagalno nesposobnost pridobi lastninsko pravico na nepremičnini. ki je pridobila pravico v dobri veri in zaupanju v zemljiško knjigo pred vknjiženjem priposestvovane pravice. kot da je bil lastnik A. saj imajo te vedno lastnika. (5) V priposestvovalno dobo se všteva tudi čas. člen SPZ . ki je brez lastnika (nikogršnja stvar). da je A lastnik nepremičnine.(1) Na javnem dobru in stvari izven pravnega prometa ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem. ko so posestni predniki sedanjega dobrovernega lastniškega posestnika imeli stvar v posesti kot dobroverni lastniški posestniki. KERESTEŠ. Pogosteje se zgodi. Nepremičnino ima v posesti B. je ta del predmet samostojnega priposestvovanja. V tem primeru se lastnina zaradi priposestvovanja ne spremeni. Ni se mogoče odpovedati lp na nepremičnini. OMEJITEV PRIPOSESTVOVANJA – ni možno pridobiti lastnine s priposestvovanjem: (1) na javnem dobru. PRILASTITEV Na nepremičnini. ker se med njima določi nova posestna meja. ki je že priposestvoval lastninsko pravico. A. Primer: A je v zemljiško knjigi vpisan kot lastnik nepremičnine. V dobo se všteva tudi čas. za C-ja velja. (3) v škodo osebi. še preden je bila s priposestvovanjem pridobljena pravica vpisana v javno knjigo. ki ni več lastnik nepremičnine in ni razpolagalno sposoben. se dobra vera posestnega naslednika presoja samostojno. Takšna rešitev odstopa od načela specialnosti lastnine. (2) V priposestvovalno dobo se všteva tudi čas. nepremičnino odsvoji dobrovernemu C-ju.

če upravičenec ni zahteval izročitve najdene stvari.(1) Najditelj. Vendar tudi tukaj lahko zakon določa drugače. Dolžnosti najditelja so: (4) obvestitev lastnika najdene premičnine oz. kdor najde in vzame premično stvar v posest.Na premičnini. 52. (6) hramba najdene stvari. Najditelj mora imeti prilastitveni namen. KERESTEŠ. za katero utemeljeno meni. je dolžan prijaviti najdbo na policiji. osebe. da si jo prilasti. Policija lahko sama prevzame premičnino v hrambo. da je upravičena do prevzema premičnine. pridobi lastninsko pravico tisti. Stvar se šteje za opuščeno.NAJDBA Najditelj je. člena tega zakona. predvideno za kosovno odvoz.(1) Kdor najde in vzame premičnino v posest (najditelj). če upravičenec ni zahteval njene izročitve in če se premičnina še vedno nahaja v hrambi pri 71 . če se najdena premičnina še vedno nahaja v policijski ali najditeljevi hrambi.  prijave na policiji. če gre za stvari. Lp se pridobi. Obveznost najditelja: 51. je dolžan o tem takoj obvestiti lastnika premičnine ali osebo. Najdbe ni treba prijavljati. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. če je njen lastnik nedvoumno izrazil voljo. če ne pozna lastnika ali njegovega naslova. člen SPZ . da je ne želi več imeti v lastnini. Opustitev je mogoča samo na premičninskem področju. ki je izpolnil obveznosti iz 51. upravičene do prevzema – najditelj je o najdbi takoj dolžan obvestiti lastnika premičnine ali osebo. ki je brez lastnika. ki še ni imela lastnika ali tista. Pridobitev lastnine z najdbo: najditelj. Proda jo na javni dražbi ali po dnevni ceni. ali ● so z vzdrževanjem najdene premičnine povezani nesorazmerni stroški. če je vrednost najdene premičnine neznatna. da je upravičena do prevzema premičnine. jo policija lahko proda na javni dražbi ali po dnevni ceni. Izkupiček od prodaje stopi na mesto najdene premičnine. . razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava ↓ nikogršnja stvar ↓ izgubljena stvar Nikogaršnja stvar Ena od ključnih predpostavk za pridobitev lp je . za katero utemeljeno meni. če policija pusti najdeno stvar v hrambi najditelja. razen če zakon določa drugače. ali če so z njenim vzdrževanjem povezani nesorazmerni stroški. ko jo najditelj vzame v posest. da stvar vzame v lastniško posest. člen SPZ . Najditelj premičnine z neznatno vrednostjo pridobi na njej lastnino v 1 letu od obvestila lastnika oz. ki izpolni svoje dolžnosti. Primer: A vrže prazno steklenico v smetnjak ali nastavi omaro na mesto. To pomeni. (4) Če se premičnina lahko pokvari. (5) prijava najdbe na policiji. najditelju najdbe ni treba prijaviti na policiji. ki stvar vzame v posest z namenom. v 1 letu od dneva najdbe. (5) Če je vrednost najdene premičnine neznatna. ki jo je lastnik opustil (res derelicta). Izkupiček od prodaje na javni dražbi stopi na mesto najdene premičnine. če najditelj ne pozna lastnika ali njegovega naslova. pridobi lastnino na najdeni premičnini v 1 letu od:  obvestila lastnika oz. upravičenca do prevzema stvari.Odgovori na vprašanja dr. To je tista stvar. ki imajo kulturnozgodovinski namen. če: ● se najdena premičnina lahko pokvari. da gre za nikogaršnjo stvar (res nullius). (3) Policija lahko prevzame premičnino v hrambo oziroma pusti premičnino v hrambi najditelja. pridobi lastninsko pravico na premičnini s pretekom enega leta od obvestila ali prijave. člen SPZ . Okupacija 50. (2) Če najditelj ne pozna osebe iz prejšnjega odstavka ali njenega naslova.

člen SPZ . 55. Če pridobijo prejšnji lastniki solastnino na spojeni stvari. (2) Zaklad je stvar večje vrednosti. Lastnina na nepremičnini se razširi na premičnino.Odgovori na vprašanja dr. da se premičnine različnih lastnikov se tako pomešajo ali zlijejo. tako spojijo. da ni več možno najti njenega lastnika. v kateri je bil najden. Prejšnjim lastnikom lastnina preneha. (3) Glavna stvar je tista. Pri tem gre za izpeljavo načela superficies solo cedit. 72 . ki omogoča. ki je postala sestavina nepremičnine ugasne. ki pripadajo različnim lastnikom.(1) Zaklad po enakih delih pripada najditelju in lastniku premičnine ali nepremičnine. . člena tega zakona. SPOJITEV Spojitev pomeni. ki so bremenile njihove premičnine pred pomešanjem. POMEŠANJE Pomešanje pomeni. V tem primeru nastane na spojeni stvari solastnina dotedanjih lastnikov v sorazmerju z vrednostjo vstopnih elementov. Zaklad je možno najti tako v nepremičnini (bolj pogosto) kot v premičnini. Na zmešani ali zliti stvari nastane solastnina v sorazmerju z vrednostjo vstopnih elementov. (3) Najditelj zaklada je dolžan najdbo prijaviti policiji. postane lastnik glavne stvari lastnik enotne premičnine. da jih ni mogoče več ločiti. ki stoji na tem zemljišču. Izjema je stavbna pravica. ali da so z ločitvijo povezani nesorazmerni stroški. (2) Če se lahko ena od premičnin šteje za glavno stvar. in sicer v sorazmerju z vrednostjo. ki so obstajale na njihovih premičninah pred spojitvijo. da ni več mogoče najti njenega lastnika. (2) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za najdeno premičnino. da je ena oseba lastnik zemljišča. da postanejo sestavina enotne premičnine. se smiselno uporabljajo določila 55. ki je postala sestavina nepremičnine. da: ● jih ni več možno ločiti. druga pa lastnik zgradbe. 56. ki je bila tako dolgo skrita. na njihovih solastniških deležih oživijo vse pravice. ki so bremenile njihove premičnine pred spojitvijo. v kateri je bil najden. razen če zakon določa drugače.prirast premičnine k nepremičnini. da premičnine različnih lastnikov tako spojijo. ki ima neznatno vrednost. v katerem premičnina postane del (sestavina) nepremičnine. če se neka samostojna premična stvar z nepremičnino tako spoji. Lp na premičnini. razen če zakon določa drugače. ki se v skladu s splošnim prepričanjem šteje za glavno stvar. v skladu z načelom specialnosti samostojna lp na premičnini preneha. da postane njena sestavina. Najditelj zaklada je dolžan najdbo prijaviti na policiji. KERESTEŠ. Hkrati pa se lp na nepremičnini razširi na novo sestavino. ki so jo imele posamezne premičnine ob spojitvi. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. V tem primeru postane lastnik glavne stvari tudi lastnik spojene premičnine. ali ● so z ločitvijo povezani nesorazmerni stroški.Če se premičnine različnih lastnikov tako pomešajo ali zlijejo. NAJDBA ZAKLADA Zaklad je stvar večje vrednosti. Zaklad po enakih delih pripada najditelju in lastniku nepremičnine ali premičnine. Ena od premičnin se lahko šteje za glavno stvar. na njihovih solastniških deležih oživijo pravice. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava najditelju ali policiji. 53. S tem jim ugasnejo vse druge pravice.(1) Če se premičnine. Če prejšnjim lastnikom lastnina ne preneha in pridobijo solastnino na zmešani ali zliti stvari. PRIRAST (AKCESIJA) Prirast je položaj. ki je bila tako dolgo skrita. člen SPZ . člen SPZ . da postanejo sestavine enotne premičnine. nastane na novi stvari solastninska pravica dotedanjih lastnikov.

Nepremičnina je obremenjena s hipoteko v korist banke B. razen če SPZ določa drugače: (3) dobroverni lastniški posestnik plodovite stvari pridobi lastnino na plodovih v trenutku ločitve (separacije) plodov od glavne stvari. kdor iz tujega materiala izdela ali si da izdelati novo premičnino. Posestnik ima pravico. (95. ki so bremenile premičnino. člena SPZ pridobi lastninsko pravico. Izdelava nove premičnine je tudi obdelava s pisanjem.čl) dobrovernemu in nedobrovernemu lastniškemu posestniku. ki pripadajo različnim lastnikom in od katerih se ena šteje za glavno stvar. 54. da je to mogoče ločiti od glavne stvari brez poškodbe. se smiselno uporabljajo določila 55. Ko mora zapustit nepremičnino. slikanjem. Na odstranjenih inštalacijah na podlagi šestega odstavka 95. kdor iz svojega materiala izdela ali si da izdelati novo premičnino. 73 . člena tega zakona ugasnejo tudi druge pravice na njej.(1) Kdor iz svojega materiala izdela ali si da izdelati novo premičnino. ustrezno poveča. (4) Kot izdelava nove premičnine se šteje tudi obdelava površine s pisanjem. Ni pomembno ali je izdelovalec v dobri ali slabi veri. pridobi na njej lastninsko pravico. PRAVICE TRETJIH PRI ZDRUŽITVI IN IZDELAVI NOVE STVARI Ius tollendi. tako da se je nanje razširila lastninska pravica lastnika nepremičnine. Primer: P proda in dobavi L-ju. ki ga ima B. pridobi na njej lastninsko pravico. polepšanje glavne stvari. na njihovo mesto pa spet montira še vedno delujoče stare. člen SPZ . če vrednost dela ni bistveno nižja od vrednosti materiala. PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE NA PLODOVIH Lastnina na plodovih stvari pripada lastniku glavne stvari. Vendar ni treba da delo opravi sam. Z vgraditvijo ploščic se vrednost stvarnopravnega zavarovanja. (2) Če pridobi bivši lastnik solastninsko pravico enotne oziroma nove premičnine ali postane njen edini lastnik. tako da lp na njih preneha in na novo nastane na isti stvari. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Izdelovalec je tisti.člena.Lastninska pravica na nepremičnini se razširi na premičnino. Tudi v tem primeru izdelovalec pridobi lp na novi stvari. 57. če so izpolnjeni pogoji iz 57/II. ki je postala sestavina nepremičnine.(1) S prenehanjem lastninske pravice na premičnini na podlagi 55. Če med temi stvarmi ni hierarhičnega odnosa gre za spojitev ali pomešanje.96. Pogoj je. graviranjem ali na drug podoben način. (4) oseba. člena tega zakona. graviranjem ali na drug podoben način. člen SPZ . KERESTEŠ. ki mu je pripadala. pri čemer si izgovori pridržek lastninske pravice. Pri izdelavi nove stvari prvotne stvari s predelavo spremenijo svojo fizično in pravno identiteto. (2) Če si nekdo iz tujega materiala izdela ali da izdelati novo premičnino. keramične ploščice za opremo kopalnic v hotelskih sobah. lastniku hotela. L-jeva lastninska pravica pa se s prirastjo razširi na (še neplačane) ploščice. IZDELAVA NOVE PREMIČNINE Je originaren način pridobitve lp. Lastnino pridobi. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava . razen če je vrednost dela bistveno nižja od vrednosti materiala. Lastnino pridobi tudi. Ne glede na dogovor o pridržku P izgubi lastninsko pravico na keramičnih ploščicah v trenutku ko so te vgrajene (položene) v L-jevo nepremičnino. ki sam izdela novo stvar.prirast premičnine k premičnini. ki ima na podlagi pravnega razmerja z lastnikom glavne stvari pravico do plodov pridobi lastnino na plodovih v trenutku ločitve plodov od glavne stvari – v praksi so to zakupniki kmetijskih zemljišč. Primer: Dobroverni lastniški posestnik stanovanjskega objekta obstoječe pipe in tuš v kopalnici zamenja z luksuznimi artikli.Odgovori na vprašanja dr. tiskanjem. risanjem. člen SPZ . loči in obdrži. risanjem. dajeta tako imenovano ius tollendi. slikanjem. ki mora vrniti stvar lastniku. Te izboljšave so postale sestavine nepremičnine. do 57. tiskanjem. do prirasti pride pri spojitvi ali pomešanju dveh ali več premičnin. da tisto kar je storil za lastno zadovoljstvo. (3) Če je material pripadal različnim lastnikom. in 56. oživijo na njegovem solastniškem deležu ali na enotni oziroma novi premičnini pravice. 58. lahko izboljšave odstrani. ki je mogoč samo na premičninskem področju.

toda če ne dosežeta soglasij. ● odmeri lastniku nepremičnine primerno odškodnino. o dobro vero graditelja. nad ali pod tujo nepremičnino (graditelj). POSEBNI PRIMERI PRIDOBITVE LASTNINSKE PRAVICE GRADNJA PREK MEJE Graditelj pri gradnji prekorači mejno črto parcelne meje – zgradi zgradbo. ki jih daje stvar. ki jo je zaradi gradnje utrpel lastnik nepremičnine. da lahko odloči drugače. Tako brez soglasja obeh strank ureditev nove meje ni mogoča. Lp se pridobi na podlagi odločbe državnega organa. če bi bile posledice vzpostavitve prejšnjega stanja v očitnem nesorazmerju s škodo. ureditev v nepravdnem postopku ni mogoča. Primarna rešitev od graditelja zahteva vzpostavitev prejšnjega stanja – sodišče lahko graditelju naloži. V takšnem primeru sodišče odloči. potem ko je izvedel za gradnjo. Za takšen položaj gre. za vzpostavitev prejšnjega stanja pa bi bilo potrebno porušiti cel objekt.organa. gobah in drugih prosto rastočih rastlinah. gobah in drugih prosto rastočih rastlinah. da nepravdno sodišče odloči o ureditvi medsebojnih razmerij. Tako je uveljavljeno pravilo. ki daje plodove. 59. člen SPZ . (4) Pri odločitvi iz prejšnjega odstavka sodišče upošteva vse okoliščine. da se graditeljevo zemljišče poveča za tisti del sosedovega zemljišča. in 54.. KERESTEŠ. Sodišče ima pooblastilo. razen če ta zakon določa drugače. o obnašanje lastnika nepremičnine. zlasti pa 74 . da ima lastnina na zemljišču po načelu superficies solo cedit prednost. Z odločbo o določitvi nove meje sodišče mejo med zemljiščema prestavi tako. o upravičene interese udeležencev. Pri tem sodišče upošteva: o vse okoliščine. da vzpostavitev prejšnjega stanja ni upravičena ter: ● s sklepom določi novo mejo med parcelama. na katerega sega gradnja. (2) Sodišče lahko graditelju naloži.(1) Lastninska pravica na plodovih. čl). velja v celoti ureditev 8. pripada lastniku glavne stvari. člena. Tu lahko govorimo o horizontalni akcesiji. ker gre po vsebini le za posebno obliko mejnega spora. Enako velja za osebo. kjer se je lp razširila v horizontalni smeri. 47. (2) Dobroverni lastniški posestnik stvari. 54. katere del sega nad ali pod tujo nepremičnino. pridobi lastninsko pravico na plodovih v trenutku njihove ločitve od glavne stvari. (3) Če bi bile posledice vzpostavitve prvotnega stanja v očitnem nesorazmerju s škodo. ki jo je zaradi gradnje utrpel lastnik nepremičnine. katere del sega na. lahko vsakdo pridobi lastninsko pravico na gozdnih sadežih. (3) Pod pogoji. če temelji gradnje segajo malenkost čez parcelno mejo. medtem ko do vertikalne akcesije pride na podlagi zakona (8. da sodišče v nepravdnem postopku odloči o ureditvi medsebojnih razmerij. ki jih določa zakon. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. V našem sistemu je mogoča le na podlagi pravnega posla ali odločbe dr. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Pod zakonskimi pogoji lahko vsakdo pridobi lastnino na gozdnih sadežih. da poruši zgradbo in na nepremičnini vzpostavi prvotno stanje. da poruši zgradbo in na nepremičnini vzpostavi prvotno stanje. lahko lastnik nepremičnine ali graditelj predlaga. V nepravdnem postopku je možna analogija z mejnim sporom. člen SPZ . lahko sodišče določi lastniku nepremičnine primerno odškodnino in s sklepom določi novo mejo med sosednjima nepremičninama. če nekdo zgradbo v celoti postavi na tuje zemljišče.Odgovori na vprašanja dr. vpis v zk nima konstitutivnega učinka. Lastnik nepremičnine ali graditelj lahko predlagata. ki ima na podlagi pravnega razmerja z lastnikom glavne stvari pravico do plodov. Stranki se lahko dogovorita o ureditvi medsebojnih razmerij na katerikoli način.(1) Če nekdo zgradi zgradbo.

Zemljiškoknjižno dovolilo ZK dovolilo je pravni posel lastnika nepremičnine ali klavzula v pogodbi o priznanju solastniškega deleža. Pridobitev solastniškega deleža Graditelj na izboljšani nepremičnini lahko pridobi solastniški delež z vpisom v ZK na podlagi listine. Zastaralni rok začne teči ko graditelj izgubi (so)posest premičnine. medtem ko na nasprotni strani. Gre za obogatitveni verzijski zahtevek. Verzijski zahtevek Graditelj ima do lastnika nepremičnine zahtevek na povrnitev vrednosti vlaganja. (3) Zastaralni roki za zahtevke graditelja tečejo od dneva. ko so se v novo stvar spojile stvari. ko graditelj izgubi posest oz. Negativni premoženjskopravni učinki za graditelja pa se kompenzirajo na obligacijskopravnem področju in sicer v skladu z načeli neupravičene obogatitve. PRIDOBITEV Z ODLOČBO DRŽAVNEGA ORGANA Posebnost je. Dovolitev gradnje Pri vlaganju v tujo nepremičnino samodejno nastopijo posledice prirasti v korist lastnika nepremičnine. KERESTEŠ. ki so pripadale različnim lastnikom. Zahteva se pisna oblika dogovora.(1) Če nekdo (graditelj) s soglasjem lastnika nepremičnine postavi. obogatitveni (verzijski) zahtevek na povrnitev vrednosti vlaganja. na novi stvari nastala solastnina dotedanjih lastnikov v sorazmerju z vrednostjo. v korist graditelja samodejno nastane verzijski zahtevek. potem ko je izvedel za gradnjo. Z zavezovalnim poslom se lastnik nepremičnine zaveže. Zastaralni rok je 10 let. ki so s spojitvijo (vgradnjo in podobno) postale sestavine nepremičnine. To velja ne glede na to ali je lastnik nepremičnine v gradnjo privolil. v sorazmerju z vrednostjo vlaganja. Obogatitveni zahtevek zastara v 5 letih. Podpis lastnika na ZK dovolilu mora biti overjen. Govorimo o pridobitvi lp z odločbo. 75 . Vse izboljšave v skladu z načelom povezanosti zemljišča in objekta prirastejo k nepremičnini. ki izhaja iz splošnih pravil obligacijskega prava. Graditelj ima na podlagi dogovora o pridobitvi solastnine pravico od lastnika nepremičnine zahtevati izstavitev listine za vpis v ZK. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Če zakon ne določa drugače. To pomeni. da ima odločba državnega organa konstitutiven učinek. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava upravičene interese udeležencev. dogovora se lahko dokaže tudi s pričami. člen SPZ . lahko pa od lastnika nepremičnine zahteva tisto. IZBOLJŠAVA TUJE NEPREMIČNINE V skladu z ZTLR je v primeru. soposest nepremičnine. Teči začne. ko je graditelj izgubil posest nepremičnine. ki vsebuje ZK dovolilo. Obstoj pogodbe oz. Graditelj lahko na podlagi dogovora zahteva izstavitev listine za vpis solastnine v zemljiško knjigo. Graditelj torej pridobi zgolj obligacijskopravni. V poštev pridejo le oblikovalne odločbe. da dovoljuje vpis solastniškega deleža v ZK. da se lp na nepremičnini samodejno razširi na vse izboljšave (premične stvari).Odgovori na vprašanja dr. prizida ali izboljša zgradbo. se lastnina pridobi: (1) s pravnomočno sodno odločbo. na nepremičnini ne pridobi lastninske pravice. da bo graditelju priznal solastniški delež na izboljšani nepremičnini. da na nepremičnini nastane solastnina. za kar je bil ta obogaten. (2) Lastnik in graditelj se lahko dogovorita. Pridobitev solastniškega deleža je mogoča zgolj na pravnoposlovni podlagi. 48. ali (2) dokončno odločbo upravnega organa. vprašanje dobre vere graditelja in obnašanje lastnika nepremičnine. Izpolnjene morajo biti splošne predpostavke za prenos lp na nepremičninah. v kateri izjavi. ki so jo imele posamezne stvari ob spojitvi.

Lp se pridobi z dokončnostjo odločbe o novi razdelitvi zemljišč. V tem primeru bi B sicer ostal lastnik. razen če zakon določa drugače. osrednjo vlogo ima izvršitelj. Po pravnomočnost sklepa o domiku in po položitvi kupnine izda sodišče sklep o izročitvi nepremičnine kupcu. . ki jo sklene s stečajnim upraviteljem ali komisionarjem. da se čim prej vpiše v zk). Lp na odvzetih predmetih pridobi država. da je temu ponudniku domaknjena nepremičnina. PRIIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE Z UPRAVNO ODLOČBO Gre zlasti za naslednje primere: . je sklep o domiku. Še preden se B vpiše v ZK. Podobno bi bilo. neposredno prodajo. ko postane odločba o odvzemu pravnomočna. da je A pravi lastnik.  nepremičnine. sodišče izda sklep o domiku potem. S tem sklepom sodišče ugotovi. Tretji.Komasacija.Odgovori na vprašanja dr. prva sodna odločba. A odsvoji nepremičnino dobrovernemu C-ju. prodajo prek komisionarja. ki je pomembna za pridobitev lp.  premičnine. Kljub temu je pravi lastnik B. V tem sklepu se določi. Primer: A je kot lastnik nepremičnine vpisan v ZK. če bi A nepremičnino v korist C-ja obremenil s hipoteko ali drugo stvarno pravico. Lahko izbira med prodajo na javni dražbi. zato za pridobitev lp na nepremičnini ni potreben vpis v zk (pomembno pa je zaradi vidika publicitete. Lahko je kot poseben varnostni ukrep. 76 . S komasacijo se zemljišča na nekem območju zložijo in spet razdelijo med prejšnje lastnike.Lastninska pravica se pridobi s pravnomočno sodno odločbo ali dokončno odločbo upravnega organa. 3) Prodaja v stečajnem postopku. PRIDOBITEV LP S SODNO ODLOČBO Naše pravo pozna 4 osnovne primere pridobitve lp s sodno odločbo: 1) Prodaja v nepravdnem postopku. upravna odločba ima konstitutiven učinek. Kupec pridobi lp na podlagi pravnega posla. . na drugi stopnji pa ministrstvo za prostor. pridobitev lp je mogoča tudi s kazensko odločbo. ki pa se zanašajo na takšno nepravilno zk stanje. Lp se pridobi v trenutku. spada med prostorske izvedbene operacije namenjene racionalnejšemu izrabljanju prostora. ko ugotovi. postopek se uvede na predlog. C je varovan na podlagi načela zaupanja v ZK in pridobi na napremičnini lp. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 42. O razlastitvi v upravnem postopku na prvi stopnji odločajo upravne enote. Glede prodaje premičnin pa ima stečajni upravitelj podobno vlogo kot izvršitelj v izvršbi. 4) Odvzem predmetov v kazenskem postopku. ki se izreče ob kazenski sankciji ali celo če kazen ni bila izrečena. Kupec pridobi lp na podlagi prodajne pogodbe. z arondacijo se dosedanjim zemljiščem arondacijskega upravičenca pripojijo nova zemljišča. 2) Prodaja v izvršilnem postopku. da so izpolnjeni vsi pogoji za veljavnost prodaje. pa so varovani na podlagi načela zaupanja v zk. ki je lp pridobil s sodno ali upravno odločbo. o izročitvi nepremičnine kupcu in vpisu lp odloča stečajni senat s sklepom.Arondacija. ki je smiselno enak sklepu o izročitvi nepremičnine kupcu v izvršilnem postopku. kateri ponudnik je ponudil najvišjo ceno. Sklep se posreduje zk sodišču. se dovoli tudi prodaja brez cenitve. ki na podlagi ZK utemeljeno misli. in razglasi. ki so potrebni za prenos lp na stvari. ki opravi vpis po uradni dolžnosti. člen SPZ . KERESTEŠ. Če se prodaja opravi z neposredno prodajo. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Dokler ni vknjižbe. VPIS V ZEMLJIŠKO KNJIGO Sodna oz. vendar bi moral spoštovati C-jevo pravico. ostaja v zk vpisan nepravilen podatek o lastništvu nepremičnine. razlastitveni upravičenec je država ali občina. ki pridobi razpolagalno sposobnost in določi najprimernejši način podaje. kadar tako določa zakon. Izvršitelj v lastnem imenu sklene pravne posle. ki jo na prvi stopnji izda upravni organ. Če predlagatelj zahteva.Razlastitev. da se izroči nepremičnina kupcu in se vpiše na njegovo ime lp v zk.

na podlagi posebne zakonske določbe pa tudi najemne.Odgovori na vprašanja dr. kot jo je imel zapustnik. Prednost lastninskega pred posestnim sporom pa je možnost kumuliranja zahtevkov. je stvar izgubil. VRNITVENA TOŽBA (REIVINDIKACIJA) Zakonski pogoji za vrnitveno tožbo so: (1) aktivno legitimiran = lastnik stvari (2) pasivno legitimiran = (neposredni) posestnik (3) vsebina je zahtevek na vrnitev individualno določene stvari v posesti toženca. Dedovanje spada med derivativne načine pridobitve lp. PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE Z DEDOVANJEM Gre za univerzalno pravno nasledstvo. SPLOŠNO Vrnitvena tožba je tožba lastnika proti neposrednemu posestniku stvari na vrnitev individualno določene stvari lastniku. Dediče pa zavezujejo tudi zlasti vse tiste obligacijske pravice tretjih na nepremičninah. 77 . ki so zavezovale zapustnika zavezujejo tudi dediče. Skupaj z lastnino ugasne vrnitveni zahtevek – zato so možni ugovori. Omejitve. ker ni več lastnik. člena SPZ po treh letih pridobil s priposestvovanjem. (2) vrnitveni zahtevek domnevnega lastnika (actio Publiciana) – publicijanska tožba. da tožnik ni več lastnik (npr. Takšni ugovori so v praksi tudi najbolj pogosti. ki so zavezovale zapustnika. ne more z reivindikacijo zahtevati njene vrnitve. VARSTVO LASTNINSKE PRAVICE SPLOŠNO Varstvo lastnine se zagotavlja s 3 klasičnimi instituti: (1) vrnitvena tožba (actio rei vindicatio) – reivindikacija. Dedovanje je primer izvenknjižne pridobitve lp na nepremičninah. Če bi še A v priposestvovalnem času vložil reivindikacijski zahtevek. bi bilo temu ugodeno. Z dedovanjem se pridobi lastnina v trenutku zapustnikove smrti. zakupne pogodbe ne glede na to. da se knjiga nahaja pri C-ju. temveč bi jo lahko na podlagi prvega odstavka 43. ker je hitreje in ceneje. Če bi B C-ju knjigo podaril . C ne bi pridobil lastninske pravice na podlagi 64. člen SPZ . člena SPZ pridobi lastninsko pravico. ki na podlagi 64. Posledično je A lastninsko pravico izgubil. Uveljavljanje vrnitvenega zahtevka ne zastara. V praksi se tako lastnik odloča za posestno varstvo. 41. Pravda poteka na podlagi lastnine. ali so vpisane v zk. Tudi če ugotovi. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava - Denacionalizacija. Primer: A posodi B-ju Stvarnopravni zakonik s komentarjem. zahteva se vrnitev. Slednji knjigo proda in izroči dobrovernemu C-ju. da dobijo takšno lp.Z dedovanjem se pridobi lastninska pravica v trenutku zapustnikove smrti. ki pomeni samodejen prehod vseh premoženjskih pravic na dediče. To velja za vse zakonske omejitve in tudi za vse omejene stvarne pravice. S pretekom priposestvovalnega časa pa bi lastninsko pravico in s tem tudi možnost reivindikacije izgubil. ki je bilo po drugi svetovni vojni na različnih pravnih podlagah odvzeto v državno korist. kot sta izročitev nepremičnine in vpis pridobitev v zk. v denacionalizacijskih postopkih se odloča o vračanju premoženja. člena SPZ . toženec jo je našel. ki se zahtevata pri pravnoposlovni pridobitvi. Za pridobitev se ne zahteva izpolnite nobenih dodatnih predpostavk. (3) zahtevek iz zaščite pred vznemirjanjem (actio negatoria) – negatorna tožba. Reivindikacija je trajna. lastnik pa se ni javil v predpisanem roku /1 leto/). To pomeni. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. KERESTEŠ.

Primer: A je lastnik nepremičnine. ki je vpisan v ZK. da je dal nepremičnino v podnajem. Primer: A je lastnik nepremičnine. če bi bila najemna pogodba med A-jem in B-jem ali podnajemna pogodba med B-jem in C-jem neveljavna. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava DOKAZNO BREME Dokazno breme pri reivindikciji nosi tožnik (=lastnik). B lahko ugovarja Ajevemu zahtevku s sklicevanjem na prodajno pogodbo. stvar mora vrniti z vsemi plodovi. vendar 2. B pa jo da v podnajem C-ju.Odgovori na vprašanja dr. ni dolžan plačati za uporabo stvari. V tem primeru bo ta moral dokazati svojo pravico. in 3. C se lahko proti A-ju sklicuje na pravico do posesti. členom SPZ pozove B-ja. TOŽENČEVI UGOVORI Ugovori toženca so naslednji: (1) upravičenost do posesti na podlagi pravnega naslova. da lastnik ni upravičen do tožbe proti njemu. Toženec mora svojega prednika pozvati. . V tem primeru A ne more od C-ja z reivindikacijo zahtevati izpraznitve nepremičnine. Podobno bi bilo. Primer: A proda in izroči svojo nepremičnino B-ju. stoletja. ki jo izvaja od B-ja. da je lastnik tisti. ki jo da v najem B.stvar opisati (predmet reivindikacije je lahko samo individualno določena stvar). ki mu daje pravico do posesti. Npr. ker je z ločitvijo postal njihov lastnik. in 78 . Npr. zakup). KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008.ju. 2. Vendar npr. Primer: A oktobra 2006 od trgovca z umetninami T-ja zahteva vrnitev umetniške slike iz 17. kajti najem učinkuje erga omnes tudi proti lastniku. KERESTEŠ. A je sliko kupil maja 2002. kar preprečuje reivindikacijo. lahko najemnik ugovarja. ki učinkuje erga omnes – posestnik lahko odkloni izročitev stvari. ki je bila julija 2006 ukradena iz A-jeve hiše in se je pojavila pri T-ju. A od C-ja z reivindikacijo zahteva izpraznitev nepremičnine. C ne bi mogel uveljavljati svoje pravice do posesti.dokazati svojo lastninsko pravico (dokazati mora da je lp dobil. Za dokaz priposestvovanja zadostuje. Le če podnajem v skladu z najemno pogodbo med A-jem in B-jem ne bi bil dopusten. posredni posestnik je lastniku odvzel stanovanje in ga nato oddal v najem – če lastnik toži najemnika kot neposrednega posestnika. da dokaže. Ta mora: . Namesto dokazovanja celotne vrste derivativnih pridobitev se A lahko sklicuje na to. (2) imenovanje posrednega posestnika ali prednika – ta ugovor ima samo toženec. Pri nepremičninah se domneva. Upravičenost lahko temelji na stvarnopravni (užitek. erga omnes učinka nima posodbena pogodba – v tem primeru je vrnitveni zahtevek lastnika upravičen. C lahko dokazuje svojo pravico do posesti na podlagi podnajemne pogodbe med A-jem in B-jem. Še pred vpisom B-ja v zemljiško knjigo si A premisli in kot zemljiškoknjižni lastnik z reivindikacijo zahteva izpraznitev nepremičnine. da je sliko v vsakem primeru priposestvoval. ni dolžan vrniti obranih plodov. Če prednik v pravdo noče vstopiti. novi lastnik zahteva vrnitev stvari od najemnika – to ni možno.Lahko pa v skladu s 93. da sodeluje v pravdi. da sodeluje v postopku kot stranka. ki jo da v najem B-ju. To pri posesti ni možno. 1. kateremu je A prepustil uporabo stanovanja. da jo je kupil in da jo je imel vsaj tri leta v dobroverni lastniški posesti. (2) VERZIJSKI ZAHTEVKI – delijo se v 2 kategoriji: 1) verzijski zahtevki proti dobrovernemu posestniku: 1. ga toženec v to ne more prisiliti. . ki ima stvar v posesti v tujem imenu. če je sam ali posredni posestnik upravičen do posesti. zastavna pravica) ali obligacijskopravni podlagi (najem. nadaljnji obstoj se domneva).dokazati dejansko oblast toženca (mora obstajati v času vložitve tožbe). B pa jo da v podnajem C-ju. POLOŽAJ DOBROVERNEGA IN NEDOBROVERNEGA POSESTNIKA Zahtevki so: (1) ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI – presojajo se po splošnih pravilih odškodninskega prava.

nastala s poslabšanjem ali uničenjem stvari VRSTA STROŠKOV POTREBNI STROŠKI ni dolžan vrniti DOBROVERNI POSESTNIK pravica do povračila 79 . ne odgovarja za uničenje in poškodovanje stvari. odgovarja za uničenje in poškodovanje. pravica do povračila potrebnih stroškov. kolikor bi jih imel lastnik. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ALI II. REPARACIJSKI ZAHTEVKI Reparacijski zahtevki pa so 2 vrst: 1) reparacijski zahtevki dobrovernega posestnika: 1. 2) verzijski zahtevki proti nedobrovernemu posestniku: 1. če je to možno brez poškodbe stvari. nedobroverni posestnik ima le ločitveno pravico (ius tollendi). za kolikor se je povečala vrednost stvari. potrebni stroški (impensae necessariae) = stroški. pravica do povračila koristnih stroškov. je dolžan vrniti. pravica do povračila koristnih stroškov. in 4. (3) = zahtevki posestnika proti lastniku zaradi stroškov stvari. 2) reparacijski zahtevki nedobrovernega posestnika: 1. mora vrniti vrednost plodov. ki jih je posestnik dodal stvari zaradi lastnega zadovoljstva ali olepšanja stvari. če so koristni tudi za lastnika – gre za 3. 3. stvar mora vrniti z vsemi plodovi. olepševalni stroški se ne vračajo. III. mora vrniti vrednost obranih plodov. olepševalni stroški (impensae voluptariae) = stroški. − odtujeni plodovi. Stroški se delijo v 3 skupine: I. ki jih je opustil obrati. razen če bi škoda nastala tudi pri lastniku NEDOBROVERNI POSESTNIK pravica do povračila samo PLODOVI samo neobrani plodovi ŠKODA. ki bi morali biti obrani. ločitvena pravica (ius tollendi) olepšav – dobroverni posestnik lahko olepšavo loči in obdrži zase. subjektivni kriterij (vrednost stvari se je povečala le za lastnika). KERESTEŠ. 2. nujni za vzdrževanje stvari. razen če bi nastalo tudi pri lastniku. Tabeli za boljše razumevanje: KAJ SE MORA VRNITI? DOBROVERNI POSESTNIK NEDOBROVERNI POSESTNIK vsi plodovi: − porabljeni plodovi. pravica do povračila potrebnih stroškov. koristni stroški (impensae utiles) = stroški. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 4.Odgovori na vprašanja dr. Koristnost stroškov se presoja po objektivnem kriteriju – vrednost stvari se je povečala za normalnega povprečnega človeka. − uničeni plodovi. − neobrani plodovi. v kolikor niso zajeti s koristmi. in 3. da je njen lastnik. ker je bil prepričan. in tudi 2. ki povečajo vrednost stvari. glede olepševalnih stroškov ima dobroverni posestnik 2 možnosti: I. pravica do povračila stroškov olepšav. II. 2. ki jih je pridobil dobroverni posestnik – v tem primeru gre za pobotanje zahtevkov. Zahtevek zastara v 3 letih od vrnitve stvari.

Pasivno legitimiran je vsak. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. vendar ni vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik. če je prišlo do materialnopravno neveljavne vknjižbe pravice nekoga drugega. B kot domnevni lastnik lahko s publicijansko 80 .Odgovori na vprašanja dr. če so stroški koristni tudi za lastnika nima pravice do povračila. jo lahko loči in obdrži zase Primer: Dobroverni lastniški posestnik je več let obiral grozdje v vinogradu in je imel stroške v zvezi z okopavanjem. B ni pridobil lastninske pravice. Aktivno legitimiran je dobroverni lastniški posestnik. pa bi imel pravico do povrnitve stroškov obdelovanja vinograda in škropljenja. zaradi česar tožnikova lp preneha. člena SPZ. ki zaupajo v nepravilno vknjižbo. škropljenjem. ker nima lastnine. Z vložitvijo izbrisne tožbe se tožnik zavaruje pred zanj negativnimi učinki načela zaupanja v ZK. ki ne pripada stečajnemu dolžniku. samo pravica izločitve – če se da olepšava brez poškodbe ločiti od stvari. ki je predmet fiduciarnega prenosa v zavarovanje. ki varuje dobroverne tretje. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava za vzdrževanje (impensae necessariae) KORISTNI STROŠKI. ki je predmet zakupne pogodbe. nekdo kupi stanovanje. Izločitveno pravico ima predvsem lastnik stvari. Ker ne gre za enega od primerov pridobitve. 205. služnosti). zato mu ostane le publicijanska tožba. da se iz stečajne mase izloči stvar. Ti položaji so zelo redki. PUBLICIJANSKA TOŽBA (actio Publiciana) → vrnitveni zahtevek domnevnega lastnika Publicijanska tožba je zahtevek dobrovernega lastniškega posestnika z močnejšim pravnim naslovom proti drugemu lastniškemu posestniku s šibkejšim pravnim naslovom na vrnitev individualno določene stvari. zamudi 30-dnevni rok za vložitev posestne tožbe – reivindikacije ne more vložiti. zamenjavo obolelih in nerodnih trsov z novimi in podobno. vendar ima najmočnejši pravni položaj. zemljiškega dolga. ki povečajo vrednost stvari (impensae utiles) OLEPŠEVALNI STROŠKI zaradi zadovoljstva in olepšanja stvari (impensae voluptariae) pravica do povračila. ki ima stvar v posesti na podlagi šibkejšega pravnega položaja. IZBRISNA TOŽBA Poseben primer reivindikacije je izbrisna tožba. Npr. ki presegajo stroške. Ker je imel od vinograda koristi. KERESTEŠ. Primer: A ukrade gorsko kolo in ga proda ter izroči dobrovernemu B-ju. IZLOČITVENA PRAVICA Izločitvena pravica je pravica zahtevati. lastniku stroškov ni treba vrniti. Če bi imel vinograd v posesti le eno sezono in bi ga moral vrniti z neobranim grozdjem. Fiduciant pa ima v primeru fiduciarjevega stečaja izločitveno pravica glede premičnine. ki ne more dokazati lastninske pravice. kolikor bi jih imel lastnik pravica do povračila samo. Čez nekaj časa si A od B-ja izposodi kolo ter ga podari in izroči dobrovernemu C-ju. Toženec mu stanovanje nasilno odvzame. Tako lahko zakupodajalec v primeru zakupnikovega stečaja zahteva. člen SPZ . Domnevni lastnik je oseba. da se mu izroči osebni avtomobil.Prenosnik lahko proti fiduciarjevim upnikom ugovarja nedopustnost izvršbe in uveljavlja izločitveno pravico v stečaju in prisilni poravnavi na fiduciarno preneseni premičnini. ki jo lahko vloži med drugim lastnik nepremičnine. odšteje se korist od stvari toliko. navedenih v drugem odstavku 64. Lastnik nepremičnine lahko z izbrisno tožbo napade neveljavne vknjižbe pridobitve lp in omejenih stvarnih pravic (zlasti hipoteke. se spremeni ali omeji. jo lahko loči in obdrži zase − − pravica do povračila ALI pravica izločitve (ius tollendi) – če se da olepšava brez poškodbe ločiti od stvari. Vsebinsko je enaka reivindikaciji.

če ima motenje podlago v obstoječi stvarni pravici (npr. Če gre zgolj za enkratno motnjo negatorna tožba ni možna. torej na podlagi šibkejšega pravnega naslova. da je sliko priposestvoval . s katero lastnik ali domnevni lastnik zahtevata od tretjega. A lahko izbira med reivindikacijo in publicijansko tožbo. PRENEHANJE LASTNINSKE PRAVICE Lastninska pravica nekega pravnega subjekta največkrat preneha tedaj. pri čemer se ne razpravlja o pravici do posesti. označiti stvar in dokazati dejansko oblast toženca.da je lastnik ali domnevni lastnik stvari. to je vrnitev premične stvari tožniku oz. Poleg lastnika je aktivno legitimiran tudi domnevni (bonitarni) lastnik.da ga toženec v njegovi posesti protipravno vznemirja drugače kot z odvzemom stvari. da vznemirjanje preneha in se prepove nadaljnje vznemirjanje. Absolutno prenehanje lp je praviloma mogoče le pri premičnih stvareh. Razlika med publiciansko tožbo in reivindikacijo! Obe imata isti cilj. Enako velja. medtem ko gre pri tožbi zaradi motenja posesti zgolj za provizorično zaščito posesti.da je bil na poti k priposestvovanju. da se uredijo lastninska razmerja.ali s hojo čez tuje zemljišče). A je kupil sliko maja 2004. se od motenjske tožbe bistveno razlikuje po tem.. prepoved bodočega vznemirjanja ali vzpostavitev prejšnjega stanja. kot so izliv vode. Na priposestvovanje se še ne more sklicevati. Čeprav je negatorna tožba namenjena varstvu posesti. . Negatorna tožba ni mogoča. medtem ko ima pri negatorni tožbi tožnik stvar v svoji posesti. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava tožbo zahteva izročitev kolesa od C-ja. Negatorna tožba domnevnega lastnika se imenuje publicijanska negatorna tožba. bi bila pravna naslova enako močna. ki ju protipravno vznemirja z dejanji. vendar bi imel prednost C. Primer: A oktobra 2006 od trgovca z umetninami T-ja zahteva vrnitev umetniške slike iz 17. da je motenje posesti protipravno. Nepremičnine ni mogoče opustiti. Le redko preneha lp absolutno. da ima toženec stvar v posesti na podlagi šibkejšega pravnega naslova. mora dokazati vrsto derivativnih pridobitev. smrad. z emisijami. da mu pri publicijanski tožbi ni treba dokazati (pridobitve) lastninske pravice. ne da bi jo hkrati pridobil nekdo drug. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Tožnik mora dokazati: . ki je bila julija ukradena iz A-jeve hiše in se je pojavila pri T-ju. Slednji je namreč pridobil kolo neodplačno. priposetvnovana služnost). uniči. Za dokazovanje lp oz. PREPOVEDANA TOŽBA Negatorna tožba (actio negatoria) je opustitvena tožba. da mora izkazati pravni naslov pridobitve ter svojo dobroverno lastniško posest.Odgovori na vprašanja dr. V obeh primerih govorimo o relativnem prenehanju lp. Če se odloči za publicijansko tožbo. postane nova sestavina druge stvari ali pa se predela v novo stvar. Če bi A kolo C-ju prodal. kar pomeni. Tožnik navadno zahteva prenehanje vznemirjanja. ki otežuje dostop do nepremičnine) ali pa ponavljajoče se motnje (npr. Tožnik mora v obeh primerih opisati oz. bonitarne lastnine velja enako kot pri lastninski in publicijanski tožbi. pri kateri se tožnik sklicuje na svojo pravico z namenom. Če je z vznemirjanjem povzročena škoda. 81 . ko jo hkrati s prenehanjem derivativno ali originarno pridobi nekdo drug. izpraznitev tožnikove nepremičnine. Ta tožba ne zastara. kar je praktično nemogoče. stoletja. KERESTEŠ. Premičnina se lahko opusti. Razlika pa je v tem. temveč samo.. da stvar preneha biti samostojen predmet lp ali da lp na stvari preneha. plin. Razlika med publiciansko in negatorno tožbo! Pri publicijanski tožbi je posest stvari tožniku odvzeta. temveč zgolj svojo dobroverno lastniško posest in dejstvo. Če izbere reivindikacijo. pa mu ni treba dokazovati. ker bi imel stvar v neposredni posesti. ker še ni potekla priposestvovalna doba. ki ne pomenijo odvzema stvari. Predpostavka negatorne tožbe je tudi. imata pravico do njenega povračila po splošnih pravilih o povrnitvi škode. Lahko gre za trajajočo motnjo (toženec postavi trajno oviro. da gre za petitorno tožbo. To pomeni. če je toženec svoje trajno ali ponavljajoče se motenje že opustil. vendar toženec to posest moti.

000. ki jo ima kdo na stvari. če na stvari pridobi lastnino nekdo drug. (Teorija o realizaciji 62 čl. Ker se je sin zaradi nesoglasij odselil. kolo pa je preprodal C-ju. V preureditev je vložil 4. Tu pa se lastninski položaj ne more zvrstiti nazaj ker je nastopil animo domino pri C-ju (izvirna pridobitev lp). preostalih 100. da je ne želi več imeti v lastnini. Opuščena stvar postane nikogaršnja stvar (res nullius) in je lp na njem mogoče pridobiti s prilastitvijo. je druga možnost dedovanje. lahko sin (tisti ki je vlagal v nepremičnino) predlaga izločitveni zahtevek (1/5). Lp je izključujoče narave. Prirast sicer pripada staršem. Če npr. je tudi po izteku tega dodatnega roka ostal brez poplačila. lahko pa od staršev (ZK lastnikov) zahteva tisto. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. Prenehanje po volji lastnika sta prenos lp na podlagi pogodb o odsvojitvi (prodajna ali menjalna pogodba) in oporočno dedovanje. C je dobroverni in dobi lastninsko pravico izvirno. da plača B ob prevzemu kolesa 50. da mu njegov premoženjski vložek izplačajo. KERESTEŠ.Odgovori na vprašanja dr. da odstopa od pogodbe. SPZ – Čim je lastnik dal stvar v posest nekomu.00 SIT tako. oče podari hišo nekomu drugemu. ki je dal B-ju dodatni rok za izpolnitev ter hkrati izjavil. Sin je pred leti v hiši svojih staršev sporazumno usposobil podstrešne prostore za bivanje. da opusti posest stvari. je predlagal staršem (ZK solastnikom). Sin s tem na nepremičnini ne pridobi LP. da stvar opusti. čemur sta starša odločno nasprotovala. B čez dva meseca ni poravnal kupnine. vendar gre sinu verzijski zahtevek.00 SIT.000 SIT. Nova vrednost hiše znaša po uradni cenitvi 20. je ustvaril rizik . Sin je izboljšal zgradbo s soglasjem staršev.000.000 SIT.čl. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Relativno ali absolutno prenehanje lahko nastopi po volji lastnika stvari ali neodvisno od njegove volje. Bistven element opustitve je volja lastnika. ker se B ni držal pogodbe. ki ga B ne spoštuje in A lahko odstopi od pogodbe. kar vse lahko izkaže z računi. če lastnik nedvoumno izrazi voljo. * * * * * * * * 1. A. izjemoma pa tudi na nepremičnine(potres lahko uniči stanovanje v etažni lastnini ali stavbo na zemljišču) (4) Drugi primeri – lastnina preneha tudi v drugih primerih. čl. Zahtevek A – ja zoper B je odškodninski . če je stvar uničena. Lahko pa se tudi dogovorijo. Če je zastaral se zahtevek zavrne. ki ga mora trpeti. ostalo pa uveljavlja nujni delež (4/5) (polovico zakonitega dednega deleža) 2. Večinoma se nanaša na premične stvari. (3) Uničenje stvari – lastnina preneha. preneha.000. SPZ – Verzijski zahtevek – uveljavlja se ga v roku petih let od opustitve posesti. A je prodal in izročil B-ju gorsko kolo za 150. 82 . Primer prenehanja lp neodvisno od volje lastnika pa sta zlasti priposestvovanje in prirast.000. Če bi B prodal slabovernemu C-ju bi imel rei vindikacijo. Lp preneha zlasti: (1) Pridobitev lastnine drugega – lastnina. Premičnina se šteje za opuščeno. Opustitveno voljo lastnik najbolj jasno izrazi tako. da na nepremičnini nastane solastnina 48. a° pauliana ne pride v poštev!!! – ne gre skupaj z animo domino 64 čl. SPZ izpolnjeni gre na škodo A-ja. Če so pogoji iz 64. za kar so bili obogateni. Kaj svetujete sinu? V tem primeru je šlo za vertikalno akcesijo. če ne bo dobil preostalih 100. Nastane zamuda + dodatni rok.000 SIT pa čez dva meseca. ki jih določa zakon. zato pridobitev s strani enega subjekta nujno vodi k prenehanju lp za drugega. Pogodbeni stranki sta se dogovorili.000 SIT.čl). OZ) Če verzijskega zahtevka ni. (2) Opustitev premičnine – (derelictio) lahko preneha le lp na premičninah (102. Lastnik obdrži lastnino na ostankih. da predstavlja vložek sina 1/5 celotne vrednosti.

ne pa po volji lastnika. dolge 205 cm. ker ga bo moral zaradi vložene tožbe vrniti A ju. za samo 15.000 SIT) in izročil dobrovernemu C-ju.2. da A ni bil dobre vere. Čez nekaj časa se izkaže. v nasprotju z dogovorom. Če se darilna pogodba uspešno razveljavi. na B-ja.…. Pogodbeni stranki sta se dogovorili.Odgovori na vprašanja dr. C je lastnik. Kdo ter na kašni pravni podlagi pridobi lastninsko pravico v naslednjih konfliktnih situacijah: a) A proda in izroči s posestnim konstitutom premično stvar osebi B nato pa to isto stvar proda in izroči z dejansko tradicijo še dobrovernemu C-ju! b) Tat proda in izroči premično stvar dobroverni osebi A. Za prenos LP je potreben veljaven zavezovalni p.3. nakar oseba B proda in izroči kolo dobrovernemu C-ju.p. C-ja ne more narediti za lastnika. drugi pa zapade 10.6) po 100. Upoštevati je potrebno načelo kavzalnosti. da so ukradene. ki A-ju že naslednji dan izroči smuči proti plačilu 15. In zadnji 10. B tudi nima l.2. skupaj z vezmi.1998 je B lestenec prodal (za 600.000 SIT . B nima stvari po volji lastnika. Ali je oseba B kljub razveljavitvi pravnega posla postala (ostala) lastnica? Katero temeljno načelo stvarnega prava je treba upoštevati pri reševanju konkretnega primera. Kasneje je oseba A uspela na podlagi preklica darila zaradi nehvaležnosti pred sodiščem razveljaviti darilno pogodbo. je A 20. 20. ima neposredno posest po volji lastnika in zlorabi zaupanje. A zasledi v časopisu večer v rubriki »mali oglasi« naslednji oglas: »Prodam skoraj nove tekaške smuči elan CR. nato A isto stvar proda in izroči s posestnim konstitutom dobroverni osebi B! c) Oseba A ki si je izposodila kolo osebi X odda. Rei vindicatio ne zastara! 6. b) A lahko pridobi lastninsko pravico le na podlagi priposestvovanja (ker je v dobri veri kupil stvar). Zaradi vložene tožbe je B v mesecu septembru 1998 pozval C ja da mu vrne lestenec. da je cena za takšne »skoraj nove« smuči nekoliko prenizka in da obstaja verjetnost. Učinki razveljavitve darilne pogodbe veljajo ex tunc. B ne more postati lastnik. 5 obrokov in 1 je plačan. Oseba A je kot lastnik premičnine podarila in izročila premično stvar osebi B. ekonomska stiska. Pojasnite stvarnopravne položaje? Svetujte C-ju? A naperi tožbo (kondikcija oz.6. B postane posredni posestnik in lastnik na podlagi posestnega konstituta. B sploh ni nikoli postal lastnik.1998 odstopil od pogodbe ter od B-ja s tožbo zahteval vračilo lestenca. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008.1998 prodal in izročil baročni lestenec za 500. B je dobil lastninsko pravico derivativno. A lahko od B ja zahteva odškodnino. po volji lastnika A (pridržek lp mora biti namreč posebej naveden). Ker pa A ni bil v dobri veri. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 3. Nehvaležnost se presoja v smislu manjše moralne prekršitve. kolo v najem osebi B. c) A ima stvar v izposoji in je ne sme dati v najem. Gre za prodajo na obroke. Ker B. da bo kupec B poravnal kupnino v petih zaporednih mesečnih obrokih (prvi zapade 10.000SIT kupcu B (ki ni bil trgovec). Razlogi za razveljavitev → pozneje rojeni otroci. C-ju od pridobitve posesti začne teči priposestvovalna doba (3leta).p. rei vindikacija) na podlagi kavzalnosti.p. da so bile smuči ukradene. saj bi lahko vedel. C pridobi lastnino animo domino.ja ne more zahtevati lestenca. a) A ni lastnik. Ali je A postal lastnik? Šlo je za pridobitev LP od razpolagalno nesposobne osebe. KERESTEŠ. 83 . vendar menimo. razen prvega obroka ni plačal A-ju ničesar več. A ne more prenesti l. 4. Prodajalec A je dne 10. C je dobroverni ima pogoje za izvirno pridobitev (animo domino) B od C.000 SIT. je treba darilo vrniti.« Nato A po telefonu pokliče prodajalca B.2. ne izpolnjuje niti osnovnih pogojev za pridobitev LP od razpolagalno nesposobne osebe.000 SIT. 5.

B postane neposredni posestnik stvari s pričakovano pravico. Če pa je bil A nedobroveren. trgovcu z avtomobili za 100. KERESTEŠ. na podlagi katere bo A pridobil solastninsko pravico na novi stvari do idealne 1/2. in sicer s posestnim konstitutom. razpolaganje v korist Cja ne pridobi učinka. Ker je B-ja pestilo kronično pomanjkanje denarja. letnik 1980. če je ta tudi dobroveren. če je B dobroveren. prav tako lahko stori A. Ker B ni poravnal kupnine. Vendar pa lahko avto priposestvujeta v 3 letih. čl. je veljal že ZTLR. Pojasni lastninskopravne položaje! 84 .  Iz katerih stvari se bo v primeru neplačila B-jevega dolga lahko poplačala banka X? Dokler B ne plača A-ju dolga. če sta ves čas dobroverna. če je to mogoče in se potem izplača iz dela gotove stvari na katerem ima lp. Ali dediči pridobijo LP na avtomobilu? Kakšen način pridobitve LP je dedovanje? Dedovanje je pridobitev LP na izveden način z univerzalnim nasledstvom. Prodajalec A je prodal in izročil repromaterial s pridržkom lp kupcu B. 11. Za kakšen stvarnopravni institut gre pri klavzuli o predelavi? Gre za anticipiran posestni konstitut. A proda premičnino B-ju s pridržkom lastninske pravice. Trgovec A proda B-ju 3 okna in 1 vrata. Pojasnite lastninskopravne položaje. Tone. Hkrati sta A in B dogovorila klavzulo o predelavi. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 7. ki je predelovalec in trgovec. pri gotovih izdelkih pa je le solastnik do ½. 12. ki je bila pritiklina vinograda. 10. Na ostalih 2 oknih pa lp ni prešla iz trgovca. je tako zaloge repromateriala. Trgovec z avtomobili nato čez 2 dni proda to isto zastavo 101. ki jo je kupil na sejmu leta 1985. Prav tako ni bil zakoniti posestnik in ni mogel avta priposestvovati. ne more pridobiti LP niti s priposestvovanjem. da lopata ni prodajalčeva. zahteva trgovec vračilo oken in vrat. ter jo prodal in izročil C-ju. 8. Če pa se pogoj ni izpolnil. 9. Lahko se z A dogovorita. prav tako za to ni vedel Milan.000 SIT. ker izpolnjuje pogoje za pridobitev LP od razpolagalno nesposobne osebe. X lahko zahteva delitev stvari v naravi. Ko je Tone kupil avto. torej ko B pridobi razpolagalno sposobnost. Kasneje se ugotovi. po katerem Tone ni izpolnjeval pogojev pridobitve LP od razpolagalno nesposobne osebe. ko je B vgradil eno okno in vrata je avtomatično na njih pridobil lp po načelu supreficies solo cedit. Ker B razpolaga s stvarjo v korist Cja. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ki jo je kupil od trgovca. Niti A niti B nista dobila LP na podlagi 64. Nato B stvar C-ju tudi proda. ne pridobi razpolagalne sposobnosti in posledično X ne pridobi fiduciarne lastnine. LP je pridobil šele Milan. ampak šele ob izpolnitvi pogoja plačila kupnine. mora prenosnik izročiti premičnino v neposredno posest X-a. A kupi na sejmu avto od tatu. Že v primeru pridobitve avtomobila na sejmu leta 1985 je šlo za pridobitev LP od razpolagalno nesposobne osebe. letnik 1980. A ob prodaji ostane posredni posestnik stvari in lastnik stvari. Lahko X odkupi od A drugo polovico stvari in jo nato proda. SPZ.Odgovori na vprašanja dr. Tone proda v letu 1999 svojo zastavo 101. Če zavarovana terjatev X-a ob zapadlosti ni plačana. le-ta ne pridobi ob izročitvi LP. B je medtem že vgradil eno okno in vrata. da se stvar proda in izkupiček razdeli glede na solastninski delež. Užitkar A je oddal vinograd v zakup pravni osebi B. se 1 mesec že prišteje k priposestvovalni dobi B-ja. Trgovec lahko uporabi le verzijski zahtevek. Če pa je B nedobroveren.000 SIT. pa začne priposestvovalna doba teči od trenutka pridobitve posesti. ki ni vedel. zahteva lahko vrnitev stvari. Eden izmed delavcev pravne osebe je ukradel lopato. tega seveda ni vedel. Opredelite lastninskopravne položaje. S tem. Zaloge repromateriala lahko X proda in se iz njih poplača. Kakšne pravne možnosti ima trgovec A? Kdo je lastnik stvari in kdaj je bila lp pridobljena? A je verjetno prodal okna in vrata B-ju s pridržkom lp. kot tudi gotovih izdelkov prenesel v fiduciarno lastnino na banko X. Nato A po enem mesecu umre ter avto podedujejo dediči. Milanu za 150. da je bila zastava ukradena. Če je bil A dobroveren.

Kako je z lastnino stvari? Kupec pisalnega stroja in fotoaparata je pridobil lastnino nad stvarmi (31. proda A stvari C-ju. saj nihče ne more prenašati več pravic kot jih ima sam. A pokaže B-ju kup generičnih stvari v skladišču. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. da je bila tudi lopata v B-jevi posesti po njegovi volji (posredno – najprej v A-jevi. Glede na to. da je bila lopata pri B-ju v posesti po volji lastnika. 3) fotoaparat. Primer: Vprašanje: Odgovor: A proda hišo B-ju tako. 2) motorno kolo. Posest B-ja je posredna. prav tako o njem ni nobene vesti. prav tako ni lastnik premičnin. A-ja dolgo ni domov. A B-ju izroči ključe.Odgovori na vprašanja dr. saj so v tem primeru premičnine . Je A kupec premičnin in ali je lastnik nepremičnine? A ni lastnik nepremičnine saj ni opravil zemljiškoknjižnega vpisa. motorno kolo pa podari. ki so predmet sklenjene pogodbe. v katerem pa že biva C. 85 . C ni pridobil lp na lopati. lahko trdimo. Lastnik lopate je še vedno dajalec užitka. KERESTEŠ. A kupi hišo skupaj s pohištvom in se tudi vseli. da sme A ostati v stanovanju kot najemnik še šest mesecev. B je pridobil lastnino s simbolično izročitvijo. Še preden B priskrbi prevoz. da skleneta prodajno pogodbo. Ali je B pridobil lastninsko pravico pred C-jem? A je ravnal nepravilno saj je B že lastnik stvari. ki nimajo lastne ekonomske funkcije. Za kakšno posestno stanje gre in kako je s posestjo? Gre za posestni konstitut. Ali je A lastnik ure? A ne more postati lastnik saj ni v dobri veri. Če pa štejemo. Lastnik hiše (nepremičnine) postane z vpisom v zemljiško knjigo. pri tem se dogovorita. Kakšno je posestno stanje? Gre za posestno nakazilo. Kakšen je posestni položaj in kako je z lastninskim? Posest je B dobil s simbolično izročitvijo. Posest B-ja je posredna.pohištvo pritiklina hiše seveda če gre za elemente. A proda B-ju stanovanje. Primer: Vprašanje: Odgovor: Primer: Vprašanje: Odgovor: Primer: Vprašanje: Odgovor: Primer: Vprašanje: Odgovor: Primer: Vprašanje: Odgovor: Primer: Vprašanje: Odgovor: A odide v tujino na delo. čl. člen). pri tem pusti pri prijatelju B svoje premoženjske stvari: 1) pisalni stroj. C bi lahko od B-jevega delavca pridobil lp na podlagi 64. SPZ le če lahko rečemo. A je ukradel B-ju zlato uro in jo prodal starinarju C. A proda B-ju stanovanje. Tudi pignus ni možen. Pri tem ni opravil zemljiškoknjižnega vpisa. četudi je bil dobroveren. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Lastnik vinograda in vseh pritiklin je še vedno užitkodajalec. nato še v B-jevi posesti). B ima revindikacijsko tožbo zoper C. B zato pisalni stroj in fotoaparat proda. da lopata ni bila v B-jevi posesti po volji lastnika. da je bil vinograd s pritiklinami v A-jevi posesti po volji lastnika. Nato A odkupi od Cja uro ter jo zastavi D-ju za varstvo posojila (pignus).

Stranki A teče priposestvovalna doba od leta1938 do leta 1965. Dedič lahko zato (ob pogoju dobrovernosti) priposestvuje knjige v 10-ih letih.kdo je lastnik? Odgovor: Gre za posestni konstitut. pri tem se dogovorita. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Obdarjenec pa ni pridobil lastnine na motornem kolesu. KERESTEŠ. Primer: Vprašanje: Odgovor: A ima knjižnico. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008.Odgovori na vprašanja dr. 86 . Ali gre za zakonito ali nezakonito posest in ali dedič lahko sposojene knjige priposestvuje? Posest je nezakonita. Kmalu nato A umre. V času ko je bila krava pri A-ju pa koti tele. Vprašanje: Čigavo je tele . Primer: Vprašanje: Odgovor: Primer: A je prodal B-ju kravo. da sme A zadržati kravo še 3 mesece do zaključka polskih del.posestnik. prejšnji lastnik A postane imetnik . V času med vojno sta priposestvovalec A in lastnik B bila doma in nista služila v vojski. Kako je s priposestvovanlno dobo med vojno? V tem času ni mirovanja in se priposestvovanje nadaljuje. saj A ni zakonit posestnik (ni veljavnega pravnega posla niti dobre vere). Sodišča so v tem času delovala. pri tem si sposodi nekaj knjig od prijateljev.

B-C. tudi če pravni naslov ni veljaven) Osnovni pogoji: 1) Zavezovalni pravni posel . C-E in E-D ) . jo odnese v starinarnico in proda C-ju − C (starinar) proda uro E-ju − E podari uro D-ju − Kdo je zdaj lastnik ure? A ¡ B ¡ C ¡ E ¡ D Rešujemo po vrsti vsako razmerje posebej ( A-B. KERESTEŠ. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008.obligacijski del 2) Razpolagalni pravni posel – stvarno pravni posel 3) izročitev (TRADITIO) …. ki ni podlaga za pridobitev lastninske pravice (posodbe. Osnovni pogoji . ki ima registrirano dejavnost za dajanje takih stvari v promet 2) B je dobil posest od lastnika (A) po njegovi volji. pomeni da C ni lastnik). C ni postal lastnik (pogoji niso izpolnjeni.veljaven pravni naslov (IUSTUS TITULUS) .bolj življenjski • NAČELO ABSTRAKTNOSTI (lastnina.Odgovori na vprašanja dr. primer: − A je lastnik ročne ure in jo izgubi − B uro najde. 1) A-B: A izgubil. zakupa ipd) 3) C kupi stvar na javni dražbi PRIMERI ZA IZPIT ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava RAZLAGA ZA LAŽJE RAZUMEVANJE IN REŠEVANJE NALOG .zadostuje en izpolnjen: 1) B = trgovec. B našel ¡ B ni lastnik (izpade) 2) B-C: B (ni lastnik) prodal C-ju in izročil ¡ B ni razpolagalno sposoben (ni lastnik).izpolnjeni morajo biti vsi (kumulativno): 1) premična stvar 2) dobra vera pridobitelja (C-ja) 3) odplačno pridobljena stvar (od nelastnika B) Alternativni pogoji . nato alternativne pogoje (od teh mora biti izpolnjen vsaj eden). B ni trgovec 3) C-E: E je postal lastnik 4) E-D: D je postal lastnik ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87 .najprej pogledamo splošne pogoje (izpolnjeni morajo biti vsi).PRIMEROV Pridobitev lastninske pravice na podlagi pravnega posla: • NAČELO KAVZALNOSTI (najprej obligacijski nato stvarni del) .

kot da pogodba ni nastala.Odgovori na vprašanja dr. posodba ipd. ker ni pravnega naslova 2) B-C: ni razpolagalne sposobnosti B-ja (B ni lastnik): . KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. ki ga posodi B-ju − B proda kolo C-ju (ta ve. neplačilo kupnine) EX TUNC . primer: − A je mladoletnik. da B prodaja stvari sumljivega izvora) − C je trgovec (ima trgovino s kolesi) in kolo proda D-ju Rešitev: B ni lastnik.uspešno izpodbijana .C pridobi lastnino . ki proda kolo B-ju. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 2. 1) A-B: B ni postal lastnik. kateremu je A posodil kolo. C ni lastnik C-D: D ni postal lastnik (prodaja kalkulatorjev ne sodi v dejavnost mesnice) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.če B ni trgovec . izguba) − pogodba med A in B je:.(od tedaj dalje) velja za nazaj. npr. C ni v dobri veri (ni postal lastnik).izpolnjen je razvezni pogoj (ob nastopu pogoja se pogodba razveže.če je B trgovec .C ne postane lastnik 6. 88 .. D je postal lastnik. da je A posodil kolo B-ju? Odgovor: NE . KERESTEŠ.razvezana .nična (npr. A dobi nazaj vse ali nič .ni solastnine med A in D. 4. zakaj B ni lastnik iz prejšnjega primera: − B ni lastnik (tatvina. primer: − A je lastnik kalkulatorja. primer: − A je lastnik kolesa. B pa proda kolo C-ju − A-jev oče uspešno izpodbija prodajno pogodbo Izhajamo iz kavzalnega sistema. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.D ni kupil kolesa od prinosnika (B). primer: − enako kot zgoraj − A je dal kolo iz rok na podlagi posodbene pogodbe − Ali se D lahko sklicuje na to. primer: Razlogi. prepovedana) . ki ga B ukrade − B ga proda mesarju C-ju. C ga proda stalni stranki D 1) A-B: B ni lastnik (ukradel) 2) B-C: B ni trgovec.

čl. KERESTEŠ. 89 . da je prodajalec A pohištvo. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 7. Nedobroverni lastninski posestnik – subjektivni kriterij. (44. če je Z trgovec 3. SPZ → Nastali so koristni stroški (vrednost omare se je povečala). bi bilo pogoja: “samo pod obema pogojema”). 95. 3 (odgovor št. PRIMER 9. Nato je B pohištvo. ki je v pohištvo vložil precej svojega denarja. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. bi bil odgovor št. Če ni koristno z vidika lastnika ne more ničesar zahtevati. Med drugim je dodal pohištvu za olepšavo tudi zlate kljuke. Čez dve leti od nakupa in izročitve pohištva je B izvedel. restavriral ter ga namestil v svoji dnevni sobi. če bi Y kosilnico ukradel. SPZ → Ni nastal solastninski položaj. ki jo posodi Y-u − Y jo proda in izroči Z-ju MOŽNOSTI: 1. • Ali je dobil lastninsko pravico na pohištvu? Ni pridobil. ali bi pravi lastnik stvar izboljšal sam in imel s tem stroške ali ne. Z je lastnik. Prodajalec A je prodal in izročil starinsko pohištvo dobrovernemu kupcu B. stvari ki olepšujejo stvar in se jih da brez škode ločiti od glavne stvari lahko zahteva nazaj → ima RETENZIJSKO PRAVICO – pravico da stvar (pohištvo) zadrži dokler ne dobi povrnjenih stroškov. Zahteva lahko povrnitev stroškov. 1 pravilen Kateri odgovor je pravilen (če je) in zakaj? Vprašamo se: ali je Z postal lastnik? Odgovor: DA.Odgovori na vprašanja dr. Dobroverni lastninski posestnik – vrednostni kriterij (vrednost stvari se poveča) Glede olepševalnih stroškov. • Kakšne pravne možnosti ima B iz vidika stvarnopravnih reparacij? 55. ki ga je prodal B-ju. Lastnik pohištva je nato zahteval s tožbo vračilo pohištva od kupca B. OZ). ki je bilo v zelo slabem stanju. če ne Primer 8. pravi lastnik pohištva postane lastnik vseh olepšanih dodatkov na njej. 1 bi bil pravilen. Kupec B. A je pohištvo ukradel. Nihče ne more prenesti na drugega več pravic kot jih ima sam. čl. da je v dobri veri in da je Y trgovec z motornimi kosilnicami 2. ukradel. Z je lastnik samo pod obema pogojema. čl. primer: − X je lastnik motorne kosilnice. upošteva se. Rešitev: pravilen odgovor je samo eden in sicer št. Jamčevanje za pravne napake. se je zahtevku protivil.

da bo kolo izročil B-ju v posest čez deset dni. pa je B konvertiral v nedobrovernega lastniškega posestnika. PRIMER 12. Miha je prebil dopust v luksuznem hotelu »Ambasador«. s katerim je uspel v celoti. Po preteku časa trajanja obligacijskega razmerja B ne vrne A-ju motornega kolesa. A proda B-ju kolo ter se hkrati dogovori. ki ga ima v posesti kot svojega. Pepelnika tudi ne more priposestvovati. si ga ta ne bi smel sam vzeti. PRIMER 10. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. saj je sodišče na podlagi močnejše pravice odločilo njemu v korist. Ali lahko priposestvuje pepelnik v 3 letih? Miha je vedel. Cilj posestne tožbe je vzpostavitev prejšnjega posestnega stanja glede stvari in preprečevanje samovolje. odvzeta. Pojasnite posestne položaje! V času trajanja obligacijskopravnega razmerja je bil A lastniški posredni posestnik. ki je bil v zadnji mirni posesti B-ja. To je edina izjema. Čeprav je bil A B-ju dolžan kolo. Ker A ne izroči kolesa po preteku roka. A pa je posest izgubil. ki vodi pravdo zaradi motenja posesti. Postopek za ureditev meje je bil pravnomočno končan pred posestnim sporom. Kakšen posestnik je Miha. upoštevalo pravnomočni sklep nepravdnega oddelka? Upoštevaje pravilo »petitorium absorbet possesorium« bo moralo sodišče tožbeni zahtevek zavrniti. ga B samovoljno odvzame iz A-jeve vrtne ute. PRIMER 11 A odda v najem B-ju motorno kolo za določen čas 6-ih mesecev. prav tako pa je tudi A vložil predlog za popravo meje. Oseba A je motila posest B-jeve nepremičnine na spornem mejnem prostoru.Odgovori na vprašanja dr. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava . B pa nelastniški neposredni posestnik. Kako bo sodišče. zato je nedobroveren lastniški posestnik. KERESTEŠ. saj B sploh še ni bil posestnik kolesa. Miha pa je slaboveren. ker se pri posestni pravdi ne preverja pravica do stvari ampak samo zadnje stanje posesti in ali je bila le-ta motena oz. Ali bo A uspel s posestno tožbo? Da. Ob povratku domov je odnesel s seboj »za spomin« pepelnik z odtisnjenim znakom hotela. ker je temeljni pogoj za priposestvovanje dobra vera posestnika. ker je bila v nepravdnem postopku ugotovljena A-jeva pravica do posesti. ko je v posestni pravdi možen ugovor pravice do posesti. V posledici navedenega je B vložil tožbo zaradi motenja posesti. ker v tem primeru ne gre za samopomoč. da ni upravičen do pepelnika. PRIMER 13 90 . Po prenehanju obligacijskopravnega razmerja.

čl.  Ali lahko B odvzame C-ju stvar nazaj? C ni odvzel posesti stvari B-ju neupravičeno. Svoj interes mora varovati s petitornim zahtevkom. C ni protipravno posegel v posest in zato posredni posestnik A nima posestnega varstva. B bi pridobil lp pod pogoji iz 64/1. v kolikor mu A odvzame stvar? Da.detentor. če daje A oz. ki temelji na pravici. Pojasnite posestne položaje! A = posredni posestnik. V primeru prodaje izgubijo posest tako A. ki je zaposlena pri pravni osebi X.  Kaj bi se zgodilo. KERESTEŠ. čl. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. posodil C-ju. SPZ. D je postal lastnik motorne žage po 64. Posestno varstvo neposrednega posestnika traja dokler traja posestnoposredovalno razmerje. Če bi mu B stvar odvzel bi šlo za motenje oz.Odgovori na vprašanja dr.2. čl. B kot tudi C. Ker pa je C A-ju odvzel posest po volji B-ja kot neposrednega posestnika. C = neposredni posestnik. B je sklenil s C-jem najemno pogodbo. izvaja dejansko oblast nad motorno žago. čl. X žago v okviru svoje dejavnosti v promet ali če je A dobil žago v posest po volji X in če so izpolnjeni drugi pogoji po 40. ki je podlaga za nastanek posestno posredovalnega razmerja. da je pravno razmerje med udeleženci veljavno (B in C). posestni gospodar. ki izhaja iz delovnega razmerja. Za vzpostavitev razmerja posredna-neposredna posest ni potrebno. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Oseba A. SPZ? A . A bi lahko zahteval stvar nazaj le z reivindikacijo.  Ali lahko C uveljavlja posestno varstvo s tožbo. nakar je B to isto stvar v nasprotju z dogovorom z A. Kdo je posestnik. SPZ in 40. je motorno žago svojega delodajalca prodala in izročila dobrovernemu kupcu D. X – posestnik oz. ker je tudi sam nima. B = posredni posestnik. PRIMER 14 A je oddal premično stvar B-ju v najem. Neposredni posestnik ima posestno varstvo zoper posrednega. če bi C to stvar prodal in izročil dobrovernemu D-ju? Po načelu »nemo plus« C na D-ja ne more prenesti lp. čl. ki je podlaga za takšno posestno stanje. kdo detentor v omenjenem razmerju? Ali pridobi D lastninsko pravico na temelju 64. SPZ. neupravičen odvzem posesti. je posredni posestnik še vedno A.  Ali lahko A zahteva s posestno tožbo vrnitev stvari od C? Čeprav gre za stopnjevito posest. SPZ. čeprav je ta praviloma lastnik stvari. čeprav je bila zaradi dogovora med A in B neveljavna. ♦♦♦♦♦ VARSTVO LASTNINE Rim: 91 . C je bil v dobri veri.

predkupna pravica . KERESTEŠ.kavza (52 ZOR) . ki morajo biti sklenjene v fazi STIPULACIJE. OBLIČNOST 5. služnosti 5-ih pravic na stvari. ki bi lahko stvar priposestvoval ima vse pogoje. Lastninska tožba nikoli ne zastara (izjema: priposestvovanje .oblika (pri specialnih zakonih) . SPOSOBNOST 2. Pravica na tožbo ne zastara. 3. vendar mu stvari ne vzame. MOžNOST IN DOPUSTNOST 4.tožba neposedujočega lastnika zoper posedujočega nelastnika (ZTLR. 37-40) 2) ACTIO NEGATORIA (negatorna tožba) .Odgovori na vprašanja dr. 1.zaščiteno kmetijo) Gre za predpostavke (CONDICTIO SINE QUA NON). ki ima stvar pri sebi. PRAVA VOLJA 3. pri nepremičnini pa na izpraznitev ali zemljiško knjižni prepis. CIVILNO PRAVO – OBLIGACIJE PREDPOSTAVKE ZA SKLENITEV PRAVNIH POSLOV Te predpostavke so: 1. tožba zaradi posega v lastnino: ima jo lastnik zoper tistega. 92 . ACTIO NEGATORIA oz. Ta tožba se najbolj pogosto naperi zaradi npr.določenost in določljivost predmeta .str. bi bil lastnik in bi imel tožbo Rei vindicatio) ter dobroverno posest. REI VINDICATIO (lastninska tožba): s to tožbo lastnik stvari zahteva vrnitev odvzete stvari od tistega. tožba iz domnevne lastnine: podobno kot pri Rei vindicatio. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava 1) REI VINDICATIO (lastninska tožba) . Sam poseg mora biti dejanski in mora pomeniti oviro pri izvrševanju lastninske pravice. Pri premičnini glasi tožbeni zahtevek na vrnitev stvari.5 pogojev)! Tožnik mora dokazati: −pridobitni naslov ali izročitev −pri dedovanju mora dokazati lastninsko pravico predhodnika! −da je stvar pri tožencu (v času dostave tožbe . čl.vsi roki začnejo teči od vročitve!) 2. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. PUBLICIANA IN REM oz. ki nedopustno posega v njegovo pravico. ki ima nezakonito posest (če bi imel zakonito posest.ima jo tisti. le da jo naperi tisti. 161).nekmet ne more kontrahirati (najeti kmetijsko zemljišče . CAUSAE PREDPOSTAVKE ZA SKLENITEV POGODBE --> (vseh pravnih poslov): . ni pa še potekel čas S tožbami zavarujemo lastninsko pravico zoper vsak nedopusten poseg zoper vsakogar.zmožnost in dopustnost .tožba proti motenju lastnine 3) PUBLICIANA IN REM (publicijanska tožba) .izročitev (pri realnih pravnih poslih) . Rim . Temelj je kvalificirana posest.

razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava Pri volji lahko pride do napake volje (zmota. razen v čl. treba je vrniti otroka. je UGOTOVITVENA TOžBA.SUBJEKTIVNI ROK==> ponavadi je 1 leto. Če gre za ničnost. KERESTEŠ. Če gre za izpodbojnost. denar od prodaje pa obdrži država). 104/2 ZOR.ABSOLUTNA NEVELJAVNOST ==> posel je NIČEN . Stranka v pravdi dokazuje ničnost. da ničnost nikoli ne zastara. se pogodba razveljavi včasih EX TUNC. Če ni ene izmed teh predpostavk. JE NIČEN !!! Posledica ničnost je kondikcija. ki je v zakonu zapisana. --> stranka.Odgovori na vprašanja dr. pri prodaji otrok . ima rok 1 leto.posel je ničen. se imenuje KONDIKCIJA (povrnitveni zahtevek). ki izpodbija. Ničnost lahko dokazuje vsaka stranka. pri čemer je: . ki ima pravni interes.OBJEKTIVNI ROK ==> 3 leta. ki nesporazum uvršča med napake volje. izpodbojnost pa se lahko dokazuje le v določenem roku: . To je zakonski zahtevek. ne dobi nazaj !!! (104/2 ZOR). če je ta posel ničen zaradi morale (npr. Možnost ob trenutku sklenitve posla . ali je dopustne posel po ustavi. (104 in 113 ZOR) Zahtevek. ZAKONI). Zakon lahko tudi prepove kondikcijo. Tožba. če je bila pogodba nična ali razveljavljena.odvisno od situacije.!!! a/ če ni sposobnosti --> izpodbojen pravni posel b/ če ni prave volje --> izpodbojen pravni posel c/ če ni možnosti in dopustnosti --> ničen pravni posel d/ če ni oblike --> ničen pravni posel e/ če ni causae --> ničen pravni posel Pri volji gre za neobstojen pravni posel ali DISENZUM --> NESOGLASJE. Ta tožba pa ni mogoča. Kodikcijski zahtevek je zahtevek iz naslova neupravičene obogatitve. POSEL.gre za možnost ali nezmožnost posla (po knjigi). NESPORAZUM --> pogodbe v tem primeru sploh ni. je pravni posel neveljaven. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. s katero se ugotavlja ničnost.RELATIVNA NEVELJAVNOST ==> posel je izpodbojen Razlika med njima je v tem. ne gre za napako volje ne glede na določbe ZOR. pogodba preneha EX TUNC (kot da nikoli ni bilo pogodbe). če gre za dajatvene zahtevke. stranka. zakonu ali morali. da lahko izpodbija. DOPUSTNOST pravnega posla se nanaša na to. . KI JE V NASPROTJU S PRISILNIMI NORMAMI (USTAVO. odkar je bila pogodba sklenjena. Nesporazum pokriva dejanski stan 93 . prevara). ki je nepoštena. včasih EX NUNC . grožnja. odkar je izvedela za razlog izpodbojnosti. Izpodbija lahko tista stranka.

S cesijo stari upnik prenese terjatev na novega upnika. (107/2 ZOR).odstop terjatve novemu upniku. je ta pogodba vseeno nična. prisoten mora biti pravni temelj . GROžNJA --> je napaka v volji zaradi sile. vendar ima stranka 5 let časa za prilagoditev zahtevka. ni dovolj samo tradicija).če bi moral ali mogel vedeti.razen pri neodplačnih pravnih poslih. S cesijo se spremeni UPNIK . razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava NEOBSTOJEČEGA PRAVNEGA POSLA . da načeloma pri odplačnih pravnih poslih zmote v nagibu ni.pridobitni način terjatve (kot velja pri stvarni pravici. KVALIFICIRANA ZMOTA --> ZVIJAČA. CESIJA --> prevzem dolga .NEPOSEL. Pri nas je relevantna le BISTVENA ZMOTA in OPRAVIČLJIVA ZMOTA. ZMOTA --> gre za napako volj. razen če je ta člen najpomembnejši oz. KASNEJŠA NIČNOST POGODBE --> če je sklenjena nična pogodba. Cesija je pogodba in hkrati pridobitni način. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. DELNA NIČNOST --> če je v pogodbi ničen 1 člen. ČEZMERNO PRIKRAJŠANJE .dobroverni.CESIJO se terjatev v tistem 94 .potrebna je pogodba kot MODUS AQUIERENDI . ki ima pravico zahtevati. da terjatvi bistveno odstopata oz.Odgovori na vprašanja dr. Tu je pogodba nična. Lahko se uveljavlja v 1 letu po sklenitvi pogodbe. Nebistvena zmota ne pripelje do izpodbijanja pogodbe. kasneje pa je ničnost zbrisana.LAESIO ENORMIS) --> gre za to. lahko izpodbija pogodbo. Tu gre za subjektivni kriterij in NI EKVIVALENCE. ZMOTA --> pogoj za bistveno zmoto . ima odškodninski zahtevek. če jo je druga stranka v tako zmoto prisilila ali pa jo je pustila v zmoti. KERESTEŠ. Izpodbija lako tista stranka. KONVALIDACIJA --> ničnost se popravi. Stranka je v taki zmoti. Tu gre za to. S prenosom . Zmota mora biti opravičljiva. Dolžnik izpolnjuje upniku. in sicer brez sodelovanja dolžnika. vendar ga vseeno odre. Cesija NI odvzem dolga. Tretja stranka . je sankcija za to izpodbijanje pogodbe. stari upnik prenese svojo terjatev na novega upnika BREZ SODELOVANJA dolžnika. PERSONALNA SUBROGACIJA --> spremeni se oseba terjatve (samo upnik. PREVARA --> stranka. grožnja je prav tako razlog za izpodbijanje pravnega posla. Če je zmota bistvena ali opravičljiva. ki je v zmoti zaradi prevare.pogodba. ki praviloma ne vpliva na odločitev pravnega posla . Nagib je posredni cilj. da druga stranka ni vedela za pravo vrednost. ni nična cela pogodba. grožnje. je med njima bistveno nesorazmerje. kriterij je. PERSONALNA SUBROGACIJA REALNA SUBROGACIJA --> spremeni se predmet terjatve. ta pogodba nima smisla brez tega člena. Če je bila prepoved manjšega pomena in je bila pogodba izpolnjena. ODERUŠTVO --> ena stranka ve za stisko drugega. samo dolžnik). ki je v zmoti.

Pri delni izpolnitvi (dolguje 100. Pri delni cesiji akcesorije ne gredo zraven. Od tega trenutka lahko cezus izpolni drugemu cesionarju. postranske obveznosti. cesija po zakonu. v določenem trenutku nekdo ni več upnik. ampak je upnik drugi --> prehod terjatve na podlagi zakona .cesija namesto v pačilo (solucijska pogodba) . da pri delni cesiji cedent ne more priti v slabši položaj kot v prvem primeru (celotna cesija). ki se prenašajo skupaj s terjatvijo. AKCESORJI --> stranske terjatve (obresti. vendar pa še ne učinkuje. razlaga reševanja primerov pisnih nalog iz obligacij in stvarnega prava trenutku prenese iz sfere premoženja starega upnika v premoženje novega upnika. 95 . kot jih ima sam . To so odvisne.. VELJA NAČELO.. Čas je trenutek obvestila cezusa o cesiji. KOTNIK in NAVYSEAL 2007/2008. s samo pogodbo o cesiji pa je terjatev že dejansko prešla. da terjatve ne bodo cedirali (to je običajno). torej kdaj postane cezus dolžnik cesionarja. ampak opravi prepis lastništva.TRENUTEK cesije.prostovoljna cesija. poroki. Če cedent prenaša terjatve. PACTUM NON CEDENTO --> je dogovor med strankama. VELJA NAČELO. VALONTACIJA .) pri cesiji ostanejo.300 ZOR).Odgovori na vprašanja dr. in sicer kdaj pride iz premoženja starega v premoženje novega dolžnika. ampak ostanejo cedentu (VAžNO ZA IZPIT !!!!) POSEBNI PRIMERI CESIJE: .cesija v iknaso (cedent odstopi cesionarju terjatev samo začasno . Cedent ne izvrši hkrati prenosa vrednostnega papirja.FIDUCIA CUM AMICO CONTRACTO) . plača samo 50) je problem akcesorij. da nihče ne more prenesti na drugega več pravic. NESESARIJE IN LEGIS --> zakonita cesija.cesija v zavarovanje (FIDUCIA CUM CREDITORE CONTRACTU) Pri cesiji je bistven ČAS .položaj CEDUSA (dolžnika) se ne spremeni (cesija je personalna subrogacija). Pri mandatni in tudi pri komisijski pogodbi. Npr. KERESTEŠ. Važen je trenutek obvestila in učinkuje le od tega trenutka. mora poleg cesije prenašati tudi stvarno-pravno vse. npr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->